Tam quốc diễn nghĩa


4
Tác giả: 
Dịch giả: 

Có bài từ rằng:

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông

Sóng vùi dập hết anh hùng

Được, thua, phải, trái, thoắt thành không

Non xanh nguyên vẻ cũ

Mấy độ bóng tà hồng!

Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi

Đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong

Một bầu rượu vui vẻ tương phùng.

Xưa nay bao nhiêu việc

Phó mặc nói cười suông.

Làm ebook: Cotyba

Ngày hoàn thành: 02-02-2008 (27 Tết Mậu Tí)

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Mai – Fuju – thao1011

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Đọc trực tuyến: