Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
593 4 ngày 5 giờ
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1007 1 tuần 3 ngày
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1270 1 tuần 3 ngày
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
282 1 tuần 3 ngày
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
282 1 tuần 3 ngày
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
258 1 tuần 3 ngày
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
265 1 tuần 3 ngày
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
320 1 tuần 3 ngày
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
451 1 tuần 3 ngày
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
255 1 tuần 3 ngày
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
168 1 tuần 3 ngày
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
881 1 tuần 3 ngày
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
193 1 tuần 3 ngày
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
1236 1 tuần 3 ngày
Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ
Hoàn (full) - Nhan Nghiêu
604 1 tuần 3 ngày
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2067 1 tuần 3 ngày
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
534 1 tuần 3 ngày
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
876 1 tuần 3 ngày
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
1224 1 tuần 3 ngày
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
358 1 tuần 3 ngày
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
530 1 tuần 3 ngày
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
202 1 tuần 3 ngày
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
469 1 tuần 3 ngày
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
477 1 tuần 3 ngày
Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Hoàn (full) - Nhu Nhu A
444 1 tuần 3 ngày
Tiền Đồ Vô Lượng
Hoàn (full) - Sắc Như Không
199 1 tuần 3 ngày
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
222 1 tuần 3 ngày
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
251 1 tuần 3 ngày
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
851 1 tuần 3 ngày
Một Tay Che Trời
Hoàn (full) - Lạc Hoa Mãn Giá
254 1 tuần 3 ngày
Đoạ Tiên
Hoàn (full) - Vô Xạ
405 1 tuần 3 ngày
Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân
Hoàn (full) - Mai Quả
512 1 tuần 3 ngày
Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Hoàn (full) - Khải Tát Nguyệt
115 1 tuần 3 ngày
Hoa Tàn Hoa Nở
Hoàn (full) - swjsai
553 1 tuần 3 ngày
Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Chu
123 1 tuần 3 ngày
Toái Phong Thiên
Hoàn (full) - Dạ Hoàn Thanh
134 1 tuần 3 ngày
Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
Hoàn (full) - Bạch Đậu Phụ Lang Thang
182 1 tuần 3 ngày
Thiếp Thân Tể Tướng
Hoàn (full) - Kinh Mộng
484 1 tuần 3 ngày
Tuyệt Sắc Quốc Sư
Hoàn (full) - Mê Dương
369 1 tuần 3 ngày
Tỉnh Vị Trì
Hoàn (full) - Diệp Phi Bạch
198 1 tuần 3 ngày
Tịch Chiếu Huề Phương Điện
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
191 1 tuần 3 ngày
Khuynh Quốc Anh Hùng
Hoàn (full) - Tinh Bảo Nhi
209 1 tuần 3 ngày
Nam Phi Hoặc Chủ
Hoàn (full) - Lăng Thần Vị Hiểu
200 1 tuần 3 ngày
Hồng Phúc Dao
Hoàn (full) - Neleta
212 1 tuần 3 ngày
Khuynh Tàn Địa Tẫn
Hoàn (full) - Hạ Nguyệt
316 1 tuần 3 ngày
Thịnh Thế Trường An Dạ
Hoàn (full) - Y Y Thủy Nguyệt
235 1 tuần 3 ngày
Vũ Hóa Thành Điền
Hoàn (full) - Du Du Tiên
173 1 tuần 3 ngày
Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Hoàn (full) - Nam Chi
182 1 tuần 3 ngày
Vãn Thiên Hà
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
194 1 tuần 3 ngày
Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
340 1 tuần 3 ngày

Các trang