Ngục


4
Tác giả: 
Từ khóa: 

Văn án:

Nếu nói tình yêu rốt cuộc là gì, ai cũng không thể nói rõ ràng.

Sông cạn đá mòn, ngày thăng nguyệt hàng, chỉ hy vọng có em ở bên người, ở nơi nào cũng chờ anh, nhìn anh...

Ngọt văn? Ngược văn? A ô ô, tôi cũng nói không rõ ràng. Các bạn chính mình xem đi, tóm lại cam đoan kết thúc HE. Đã xong.

Thông tin Ebook

Thể loại: Hiện đại, cường hào đoạt thủ, HE

Edit: Nguyệt Sắc & Tiểu Hạ

Beta & Ebook: Triêu Nguyệt

Nguồn: http://nguyetsac.wordpress.com

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – vuthungoc – nangmualachuyencuatroi
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Đọc trực tuyến: