Bất Ái Thành Hôn


4
Tác giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Văn Án

Phần này viết về Lâm Lệ và Chu Hàn, bắt đầu từ lúc hai người đăng ký kết hôn trở đi, nên mọi người phải đọc Tiên Hôn Hậu Ái trước nhé, nếu không sẽ không hiểu nội dung. Bộ này không có văn án nên phần này ta để trống ^_^

Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/2013/02/bat-ai-thanh-hon/

Cảm ơn bạn đã dồng ý cho Alobooks đăng truyện!