Rũ bóng nghiêng chiều - chương 11 - Anh là Nguyễn Bửu Quân Đạt