Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm: Đích Nữ Truyện Ký
Full - Ai Lam
Lượt đọc: 1325
Ngày cập nhật: 2 tuần 17 giờ
Lượt đọc: 571
Ngày cập nhật: 2 tuần 2 ngày
Lượt đọc: 3683
Ngày cập nhật: 2 tuần 3 ngày
Tác phẩm: Tô Vân Kỳ
Full - Lâm Ngôn Trân
Lượt đọc: 440
Ngày cập nhật: 3 tuần 4 ngày
Lượt đọc: 2008
Ngày cập nhật: 3 tuần 4 ngày
Lượt đọc: 89972
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 253873
Ngày cập nhật: 5 năm 2 months
Lượt đọc: 120508
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 9891
Ngày cập nhật: 5 năm 3 months
Lượt đọc: 2490
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Trọng Nham
Full - Ngưu Giác Cung
Lượt đọc: 4343
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 9284
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4987
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 46758
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Tác phẩm: Thần Trộm Cuồng Phi
Đang ra - Di Hương
Lượt đọc: 23645
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 139173
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 50276
Ngày cập nhật: 5 năm 5 months
Lượt đọc: 116649
Ngày cập nhật: 5 năm 6 months
Tác phẩm: Trọng Sinh Tầm An
Full - Luna Huang
Lượt đọc: 60678
Ngày cập nhật: 5 năm 7 months
Lượt đọc: 63496
Ngày cập nhật: 5 năm 7 months
Lượt đọc: 56886
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 73502
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 123365
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 345989
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 32545
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Tác phẩm: Danh Môn Ác Nữ
Đang ra - Nhan Tân
Lượt đọc: 73090
Ngày cập nhật: 5 năm 8 months
Lượt đọc: 75018
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Lượt đọc: 55354
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Tác phẩm: Đích Nữ Vương Phi
Full - Nam Quang
Lượt đọc: 115867
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Lượt đọc: 30115
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Lượt đọc: 53452
Ngày cập nhật: 5 năm 9 months
Tác phẩm: Y Lộ Phong Hoa
Đang ra - Linh Khê
Lượt đọc: 53724
Ngày cập nhật: 5 năm 10 months
Lượt đọc: 100731
Ngày cập nhật: 5 năm 10 months
Lượt đọc: 37260
Ngày cập nhật: 5 năm 10 months
Tác phẩm: Nữ Nhi Lạc Gia
Full - Yên Nùng
Lượt đọc: 138248
Ngày cập nhật: 6 năm 4 tuần
Lượt đọc: 73270
Ngày cập nhật: 6 năm 4 tuần
Tác phẩm: Chiết Tẫn Xuân Phong
Full - Thị Kim
Lượt đọc: 42226
Ngày cập nhật: 6 năm 1 tháng 1 tháng
Lượt đọc: 93946
Ngày cập nhật: 6 năm 1 tháng 1 tháng
Lượt đọc: 77329
Ngày cập nhật: 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tác phẩm: Lời Nói Dối
Full - Cửu Tử
Lượt đọc: 24962
Ngày cập nhật: 6 năm 1 tháng 1 tháng
Lượt đọc: 102707
Ngày cập nhật: 6 năm 2 months
Lượt đọc: 38704
Ngày cập nhật: 6 năm 2 months
Tác phẩm: Cách Làm Sủng Phi
Đang ra - Bích Vân Thiên
Lượt đọc: 56756
Ngày cập nhật: 6 năm 2 months
Tác phẩm: Thứ Nữ Thành Thê
Đang ra - Tây Song Vũ
Lượt đọc: 51722
Ngày cập nhật: 6 năm 2 months
Tác phẩm: Thứ Nữ Công Lược
Full - Chi Chi
Lượt đọc: 318255
Ngày cập nhật: 6 năm 2 months
Lượt đọc: 140589
Ngày cập nhật: 6 năm 2 months
Lượt đọc: 47215
Ngày cập nhật: 6 năm 3 months
Lượt đọc: 58747
Ngày cập nhật: 6 năm 3 months
Lượt đọc: 85113
Ngày cập nhật: 6 năm 3 months
Lượt đọc: 182775
Ngày cập nhật: 6 năm 4 months

Các trang