Đoạn Kiếm Thù

Đoạn Kiếm Thù
2
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Trích từ truyện:

"Thực ra chúng sinh ở đời thấy châu báu tài vật mà không động tâm phỏng được mấy người? Vấn đề là ở chỗ lấy tài vật có chính đáng hay không mà thôi. Tỷ như Kỳ Lam ngũ nghĩa đối lại với bọn Yên, Võ là hai phe chính tà khác biệt. Họ giúp Thánh Nữ nên được thù lao. Động cơ đó không phải là lỗi lớn. Huống chi bọn họ được tài vật châu báu rồi lại chẩn tế cho dân nghèo hoặc làm việc trượng nghĩa thì không thể dị nghị được."

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – Mint
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)