Đoạn Kiếm Thù

4
Trung bình: 4 (1 vote)

Đoạn Kiếm Thù

Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Trích từ truyện:

"Thực ra chúng sinh ở đời thấy châu báu tài vật mà không động tâm phỏng được mấy người? Vấn đề là ở chỗ lấy tài vật có chính đáng hay không mà thôi. Tỷ như Kỳ Lam ngũ nghĩa đối lại với bọn Yên, Võ là hai phe chính tà khác biệt. Họ giúp Thánh Nữ nên được thù lao. Động cơ đó không phải là lỗi lớn. Huống chi bọn họ được tài vật châu báu rồi lại chẩn tế cho dân nghèo hoặc làm việc trượng nghĩa thì không thể dị nghị được."

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – Mint
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Trích dẫn từ sách

Tư Mã Thiên Võ hai mắt đỏ mọng đáp:

- Trương thủ phụ là bậc can thành của quốc gia. Tư Mã Thiên Võ chẳng thà làm đứa con bất hiếu, chứ không chịu hãm mình vào điều bất nghĩa, khi nào chịu đạp đổ bức trường thành ở đất Thần Châu?

Mint - 22/06/2014

Thực ra chúng sinh ở đời thấy châu báu tài vật mà không động tâm phỏng được mấy người? Vấn đề là ở chỗ lấy tài vật có chính đáng hay không mà thôi. Tỷ như Kỳ Lam ngũ nghĩa đối lại với bọn Yên, Võ là hai phe chính tà khác biệt. Họ giúp Thánh Nữ nên được thù lao. Động cơ đó không phải là lỗi lớn. Huống chi bọn họ được tài vật châu báu rồi lại chẩn tế cho dân nghèo hoặc làm việc trượng nghĩa thì không thể dị nghị được.

Mint - 22/06/2014

- Da dẻ tơ tóc của con người là của cha mẹ để cho. Dù sống hay chết tại hạ cũng không có quyền tự hủy, thì các hạ càng không đủ tư cách nói câu này.

Mint - 22/06/2014