Dám thất bại


4
Tác giả: 
Dịch giả: 
NXB: 

“So với những người thất bại,

những người thành công thật sự

đã thất bại nhiều lần hơn,

chỉ đơn giản là vì

họ đã cố gắng nhiều lần hơn!”

Người đánh máy: trungle, Leezay_NL

Nguồn: Thuvien e-book.com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Đỗ Đan – Diên Vĩ

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Đọc trực tuyến: