Trốn tình


4
Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Ông bà ta có câu "Theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo". quả đúng như vậy...