Ngày vắng mưa thưa

0

Ngày vắng mưa thưa

Tác giả: 

Tên truyện: Ngày vắng mưa thưa

Tác giả: Từ Kế Tường

Trích dẫn từ sách