Luận Kết Quả Của Trông Mặt Bắt Hình Dong

Từ khi bắt đầu có ký ức, có hai việc Kỳ Yến không vừa lòng mình.
Một là tên không đủ uy vũ, hai là khuôn mặt càng không uy vũ bằng tên.
Tuy nhiên, hết thảy không hề ảnh hưởng cậu đi lên con đường thênh thang của tiểu bạch thỏ răng sắt.

Các bạn có thể giao lưu với dịch giả Tại đây.