You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

C9UgW2Phapter 23

“Ngày88oHVD đó88oHVD, nếumHnZms 8Knhư kh8Kông có88oHVD c9UgW2Pô, tôi9UgW2P đã9UgW2P sớmmHnZms bịmHnZms HạmHnZms PhùnmHnZmsg Tuyề8Kn g9UgW2Piết chếtmHnZms 88oHVDrồi.” DmHnZmsu G9UgW2Piang Na9UgW2Pm xo8Kay đ8Kầu, nh8Kìn cô88oHVD: “Nhưn9UgW2Pg tô88oHVDi lạmHnZmsi bá88oHVDn đứnmHnZmsg cô.”
9UgW2PDiệp TâymHnZms H8Ki k88oHVDhông nói9UgW2P gì8K c9UgW2Phỉ mỉm9UgW2P cười.
“88oHVDCô hẳ8Kn làmHnZms rấ88oHVDt hậ8Kn tôi.mHnZms” mHnZmsDu G9UgW2Piang NmHnZmsam nói.
Di88oHVDệp Tây8K H8Ki bướ9UgW2Pc tới8K c88oHVDạnh hắ9UgW2Pn, nhẹmHnZms nhà88oHVDng đmHnZmsặt ta8Ky lên88oHVD lamHnZmsn cmHnZmsan cẩmmHnZms th88oHVDạch bó88oHVDng mHnZmsloáng, 9UgW2Pđá lạnh8K nmHnZmshư bă8Kng, cômHnZms 88oHVDthấp giọmHnZmsng n88oHVDói: “Tôi88oHVD hiểu,8K a88oHVDnh 88oHVDcũng c88oHVDó nỗ8Ki khổ9UgW2P 8Ktâm rmHnZmsiêng mà.”
Ngh8Ke v88oHVDậy, D8Ku Gi8Kang mHnZmsNam 9UgW2Pmí m8Kắt cómHnZms một88oHVD nố8Kt ruồi8K m88oHVDàu nâmHnZmsu nh8Ko nhỏmHnZms dường8K mHnZmsnhư g8Kiật mình9UgW2P mộtmHnZms cái.
Bó9UgW2Png đêmmHnZms tro9UgW2Png t88oHVDrẻo lại9UgW2P lù9UgW2Png, tr9UgW2Pong khôngmHnZms khí8K 8Kcũng 8Kcó chúmHnZmst gì8K đó8K lạn88oHVDh lẽo.
Hai 8Kngười c9UgW2Pùng đứ9UgW2Png 88oHVDtrên 9UgW2Pban công8K n8Khưng lạimHnZms nhì8Kn về9UgW2P ha9UgW2Pi hướng8K kh9UgW2Pác nhau.
MộmHnZmst 8Klúc smHnZmsau, D9UgW2Pu Gian8Kg mHnZmsNam b88oHVDỗng nhimHnZmsên n8Kói: mHnZms“Hôm qua9UgW2P, 8Klà nmHnZmsgày gmHnZmsiỗ của8K c9UgW2Pha tôi.”
Diệp9UgW2P TmHnZmsây H8Ki ki9UgW2Pnh ngạc.
“Nhưng8K trừmHnZms t88oHVDôi r9UgW2Pa, k88oHVDhông cònmHnZms mHnZmsai 88oHVDnhớ đ88oHVDến chmHnZmsuyện 8Knày nữa.”mHnZms D8Ku 88oHVDGiang Na8Km 9UgW2Pcười chu9UgW2Pa chá88oHVDt mHnZmsbi thương:mHnZms “Khô8Kng m9UgW2Pột a88oHVDi nữa.”
DiệpmHnZms TâymHnZms 8KHi 8Kcụp mắt9UgW2P xuốngmHnZms: “88oHVDVậy anmHnZmsh ch9UgW2Po rằng,9UgW2P 8Kba an8Kh mHnZmslà bị…9UgW2P D8Ku Tử9UgW2P 9UgW2PVĩ mưumHnZms sá8Kt phải9UgW2P không?”
“Khôn9UgW2Pg phải8K là9UgW2P 8Ktôi cmHnZmsho rằn88oHVDg như88oHVD tmHnZmshế mmHnZmsà sự88oHVD 9UgW2Pthật mHnZmsđúng 8Klà n8Khư thế.”88oHVD D9UgW2Pu GianmHnZmsg N8Kam sắc9UgW2P mặtmHnZms dướ88oHVDi án9UgW2Ph trăng8K ngà88oHVDy 88oHVDcàng táimHnZms nhợt,8K lmHnZmsạnh lùng9UgW2P 9UgW2Pvô tình9UgW2P: “9UgW2PBa tôi9UgW2P trướ9UgW2Pc 88oHVDkhi chút8K hơi9UgW2P t9UgW2Phở cu8Kối 9UgW2Pcùng, tmHnZmsoàn thân88oHVD máumHnZms m9UgW2Pe đầm9UgW2P đì88oHVDa v9UgW2Pẫn cốmHnZms l88oHVDết tới9UgW2P ôm8K c9UgW2Phặt l9UgW2Pấy t8Kôi, ôn88oHVDg đ8Kã n88oHVDói 88oHVDcho t8Kôi 8Kbiết, 88oHVDDu 9UgW2PTử mHnZmsVĩ… chín88oHVDh hắn9UgW2P đã88oHVD smHnZmsát 8Khại ch88oHVDa tôi.”
88oHVDDu GiamHnZmsng NmHnZmsam giọ9UgW2Png n8Kói r88oHVDất nhẹ,9UgW2P rất8K b8Kình tĩnh.
Nhưng Di8Kệp Tây88oHVD 88oHVDHi ng88oHVDhe n88oHVDhững lời8K đó88oHVD màmHnZms th88oHVDấy lạnh9UgW2P bmHnZmsuốt 8Kđầy hậnmHnZms thù.
“AnhmHnZms muốn…báomHnZms th88oHVDù?” DiệpmHnZms TâmHnZmsy H88oHVDi vẫ9UgW2Pn hỏi88oHVD như88oHVDng tro9UgW2Png lònmHnZmsg sớm88oHVD đãmHnZms bi8Kết mHnZmscâu trảmHnZms lời.
Du 9UgW2PGiang mHnZmsNam khônmHnZmsg t88oHVDrả l8Kời mHnZmscâu 9UgW2Phỏi đó8K, mHnZmschỉ lầmmHnZms bầ9UgW2Pm r8Kất nhỏ88oHVD: “Thật88oHVD mHnZmsra th9UgW2Pì, tôi8K cũn9UgW2Pg sớm8K phátmHnZms hiệnmHnZms mHnZmsra ha8Ki kẻ8K 9UgW2Pgian ph9UgW2Pu d88oHVDâm ph8Kụ đó.88oHVD CmHnZmsho dù8K có88oHVD c88oHVDhe 88oHVDdấu bmHnZmsí mật88oHVD 8Kkĩ lư8Kỡng nhưmHnZms thế8K nào9UgW2P đmHnZmsi nữamHnZms thì9UgW2P chẳ88oHVDng lẽmHnZms 9UgW2Pcon tr9UgW2Pai 8Klại 9UgW2Pkhông phát9UgW2P hiện8K rmHnZmsa sự88oHVD 88oHVDkhác l8Kạ mHnZmscủa mHnZmsmẹ mHnZmsmình sao9UgW2P. Nh9UgW2Pìn thấy9UgW2P 9UgW2PDu T88oHVDử V88oHVDĩ, ánhmHnZms 9UgW2Pmắt 8Kcủa bà8K ấ8Ky l8Koé lên9UgW2P niềm8K vu8Ki, 88oHVDcả ng88oHVDày 88oHVDsẽ 88oHVDvui vẻ.88oHVD SamHnZmsu đó9UgW2P vmHnZmsào 9UgW2Pmột ngày,8K tmHnZmsôi nấp9UgW2P ở9UgW2P m8Kột gó8Kc vườn9UgW2P hmHnZmsoa 88oHVDtận mắmHnZmst nhìn88oHVD thấ9UgW2Py bọ88oHVDn 8Khọ ômHnZmsm h88oHVDôn 8Knhau…Nếu n8Khư ng88oHVDày đ8Kó, 8Ktôi nó8Ki cmHnZmsho ch88oHVDa biế88oHVDt việ88oHVDc nàymHnZms, ông88oHVD ấy8K s8Kẽ 9UgW2Pcó t88oHVDhể đề8K mHnZmsphòng 88oHVDDu Tử88oHVD 9UgW2PVĩ t9UgW2Phì đã88oHVD khôngmHnZms bị9UgW2P hắ88oHVDn hã88oHVDm hạimHnZms nmHnZmshư 9UgW2Pngày hôm88oHVD nay…Vậy88oHVD 8Kmà t88oHVDôi 88oHVDlại không88oHVD làm88oHVD vậy,9UgW2P tô8Ki sợ88oHVD smHnZmsẽ phámHnZms vỡ9UgW2P hạ8Knh phú9UgW2Pc củ88oHVDa 88oHVDbản thân88oHVD, mHnZmsphá vỡ88oHVD g8Kia đình9UgW2P 9UgW2Pnày, 9UgW2Pnên rố8Kt cuộcmHnZms 9UgW2Pđã 8Kim lặng…”
Du Gia8Kng mHnZmsNam gi88oHVDọng nómHnZmsi ngà9UgW2Py c88oHVDàng 8Knhỏ dần.
Diệp Tâ88oHVDy 9UgW2PHi không8K đàn8Kh 8Klòng, nắm88oHVD lấ8Ky ta88oHVDy hắn,mHnZms sưởmHnZmsi ấmHnZmsm đmHnZmsôi bà9UgW2Pn t8Kay gi9UgW2Pá lạnmHnZmsh, nhẹ8K nhàn8Kg khuyên88oHVD nhủ:8K “9UgW2PAnh k9UgW2Phông hề88oHVD có88oHVD tộ88oHVDi g8Kì cả8K, 88oHVDthật đấy9UgW2P, mHnZmsđó k9UgW2Phông pmHnZmshải lmHnZmsà 88oHVDlỗi củmHnZmsa anh.”
Du Gi9UgW2Pang NmHnZmsam ngẩng88oHVD đầu.
88oHVDCả ngườimHnZms hắ88oHVDn, tóc,88oHVD khu9UgW2Pôn mặt,9UgW2P toàmHnZmsn t8Khân đề9UgW2Pu bị9UgW2P 88oHVDánh tră88oHVDng mHnZmsbàng 88oHVDbạc mHnZmsbao phủ,9UgW2P l9UgW2Púc ẩn8K lúc8K h9UgW2Piện, mmHnZmsờ ảmHnZmso ph9UgW2Pảng phất8K 8Knhư kh88oHVDông t8Kồn tại88oHVD 8Ktrên thế88oHVD giới9UgW2P này.
Hắn n8Khìn 88oHVDDiệp Tâ88oHVDy Hi8K, trmHnZmsong ánh8K mắt8K tr8Kàn ngập8K smHnZmsự yêu8K thươn8Kg, nhưn9UgW2Pg c9UgW2Pòn c88oHVDhút gì9UgW2P 8Kđó đau8K 8Kxót, hối9UgW2P hận9UgW2P c9UgW2Pùng 8Ku buồn.
T88oHVDay của8K hắ9UgW2Pn xomHnZmsa trá9UgW2Pn cômHnZms, r8Kồi smHnZmsau đ9UgW2Pó nhẹmHnZms nhà8Kng chậm88oHVD ch8Kạp 8Kvuốt t9UgW2Pai cô88oHVD, 9UgW2Prồi đ9UgW2Pến gưmHnZmsơng mặtmHnZms cô.
TừngmHnZms mHnZmsđộng 9UgW2Ptác 88oHVDđều n8Khẹ nhà9UgW2Png tỉ9UgW2P 88oHVDmỉ mmHnZmsang mHnZmstheo sự8K qu9UgW2Pyến luyến.
9UgW2PLúc n9UgW2Pày Diệp8K Tâ9UgW2Py 8KHi độtmHnZms nh8Kiên c9UgW2Pó chút8K ho9UgW2Pảng hốt.
88oHVDCô mơ8K hmHnZmsồ mHnZmsnhận r88oHVDa DmHnZmsu GianmHnZmsg Na9UgW2Pm đang9UgW2P nmHnZmsgày càmHnZmsng 8Knhích 9UgW2Plại gầ8Kn c8Kô hơmHnZmsn, 9UgW2Pcô thầm9UgW2P nghmHnZmsĩ phải9UgW2P n9UgW2Pé hắn,88oHVD nhưn9UgW2Pg 9UgW2Pkhông h88oHVDiểu sa8Ko c8Kô lại9UgW2P kmHnZmshông nh8Kúc nhích.
HamHnZmsi ngườimHnZms mô8Ki ngà88oHVDy càng88oHVD gần,mHnZms 9UgW2PDiệp Tâ9UgW2Py 9UgW2PHi c9UgW2Pó mHnZmsthể c8Kảm thấy8K hmHnZmsơi mHnZmsthở mHnZmscủa 8Khắn g8Kần kề,mHnZms ph88oHVDảng phmHnZmsất trê9UgW2Pn gươngmHnZms mmHnZmsặt mình.
Ánh9UgW2P mắtmHnZms cô8K thẫn8K thờ.
Nhưng88oHVD ngamHnZmsy khoảmHnZmsnh 9UgW2Pkhắc đôi88oHVD mô88oHVDi h8Kọ chuẩn8K 9UgW2Pbị chmHnZmsạm vào9UgW2P 9UgW2Pnhau t8Khì DiệpmHnZms Tây8K H9UgW2Pi b8Kỗng cảm8K thấy8K mì8Knh mHnZmsnhư 9UgW2Pbị mHnZmsmột lự88oHVDc ké8Ko rấ88oHVDt mạ9UgW2Pnh 8Kgiật phắ8Kt ra.
Nhất thời8K mHnZmskhông khí8K lãng8K mạn88oHVD đềumHnZms biế8Kn mất8K khôngmHnZms 9UgW2Pcòn chút9UgW2P nào88oHVD hết.
“8KThật 8Kxin lỗi,88oHVD t9UgW2Pôi 9UgW2Ptìm cmHnZmsô ấ88oHVDy mHnZmscó chút9UgW2P vi88oHVDệc.” H8Kạ 88oHVDPhùng Tuyền88oHVD mỉm8K cười9UgW2P 88oHVDgiải thíc88oHVDh, t88oHVDhái độ9UgW2P 8Krất 9UgW2Pnho 9UgW2Pnhã mHnZmslễ độ8K nhưmHnZmsng DimHnZmsệp Tây9UgW2P 8KHi tự88oHVD nhi8Kên dựng9UgW2P 9UgW2Phết 88oHVDcả 9UgW2Ptóc mHnZmsgáy lên.
Du Gia88oHVDng Na8Km khô9UgW2Png nóimHnZms gìmHnZms c9UgW2Phỉ lẳn9UgW2Pg lặ88oHVDng nhìnmHnZms v8Kề phí88oHVDa H9UgW2Pạ Phùn9UgW2Pg Tu8Kyền, c8Kó 88oHVDchút c8Kảnh giác.
“Quên mất8K, vết88oHVD mHnZmsthương 9UgW2Plần trước88oHVD 8Ktôi cắ9UgW2Pn ná88oHVDt trênmHnZms 9UgW2Ptay an88oHVDh đã88oHVD k9UgW2Phỏi hẳn9UgW2P c8Khưa vậy8K?” Hạ88oHVD P8Khùng TuyềmHnZmsn là9UgW2Pm nh8Kư v88oHVDô tmHnZmsình hỏi.
“CảmHnZmsm 9UgW2Pơn sự8K qua88oHVDn mHnZmstâm 8Kcủa anh88oHVD… Th8Kế c88oHVDhỗ l9UgW2Pần t8Krước bị9UgW2P nệ9UgW2Pn gh8Kế vào8K đầu88oHVD mHnZmscủa an8Kh 9UgW2Pcòn sư88oHVDng không?”88oHVD 88oHVDDu Gian9UgW2Pg NmHnZmsam 8Kkhông nhamHnZmsnh khôn9UgW2Pg chậm88oHVD 88oHVDphản kích.
“Đừng mHnZmslo mHnZmslắng, t8Kội 88oHVDdo a9UgW2Pi là88oHVDm 9UgW2Pngười nấy8K chị88oHVDu, 88oHVDcô 8Kấy đã8K d9UgW2Pùng “88oHVDhành động88oHVD t8Khực tế”88oHVD 9UgW2Pđể smHnZmsửa 8Kchữa lỗi9UgW2P l8Kầm cmHnZmsủa mình8K rồi…E8Km n9UgW2Pói xemHnZmsm cmHnZmsó đún8Kg không?88oHVD” 8KHạ Ph9UgW2Pùng T88oHVDuyền r88oHVDất thâ88oHVDn m88oHVDật 9UgW2Pôm h88oHVDai vamHnZmsi D88oHVDiệp 9UgW2PTây 8KHi, cú8Ki đmHnZmsầu giốn8Kg n8Khư đan8Kg hỏ8Ki c8Kô nmHnZmshưng á9UgW2Pnh mắ88oHVDt l8Kại nhẹmHnZms 8Knhàng liếmHnZmsc q9UgW2Pua 8KDu GimHnZmsang mHnZmsNam 9UgW2Pmột cái.
Tron8Kg nh9UgW2Páy mắt8K, H8Kạ Phùn8Kg Tuyề88oHVDn 8Knhìn t8Khấy DmHnZmsu Gia88oHVDng NmHnZmsam 88oHVDvai 9UgW2Pnhư cứnmHnZmsg ngắ9UgW2Pc lại.
Hạ9UgW2P PhmHnZmsùng mHnZmsTuyền 88oHVDnhếch 8Kmép c9UgW2Pười, c88oHVDhẳng nó88oHVDi 9UgW2Pchẳng rằn8Kg liền8K kéomHnZms DimHnZmsệp TâmHnZmsy mHnZmsHi xuốn8Kg lầu.
DiệmHnZmsp 9UgW2PTây 88oHVDHi t88oHVDhấp 88oHVDthỏm, bởi88oHVD vì9UgW2P mọi8K 88oHVDngười xumHnZmsng q88oHVDuanh 9UgW2Pai 9UgW2Pai cũn9UgW2Pg luôn88oHVD miện9UgW2Pg nhắ8Kc n9UgW2Phở 9UgW2Pcô 88oHVDvà DmHnZmsu Gia9UgW2Png N88oHVDam khô9UgW2Png thểmHnZms cmHnZmsó bất9UgW2P kìmHnZms l88oHVDiên qua88oHVDn gì,9UgW2P mà88oHVD rmHnZmsõ 9UgW2Pràng cômHnZms cũng9UgW2P 9UgW2Pđã gậ9UgW2Pt đầu8K 9UgW2Pđồng 9UgW2Pý, nhưn8Kg 88oHVDmà lúc9UgW2P nãy8K 9UgW2Pvừa v8Kặn bị8K 8KHạ Phù8Kng Tuyền9UgW2P bắt8K mHnZmsgặp rồmHnZmsi, 9UgW2Pđây gọimHnZms 88oHVDlà 9UgW2Pcó tật8K g9UgW2Piật mình.
Đồng88oHVD mHnZmsthời 8Kcô cũng9UgW2P cảm88oHVD th88oHVDấy vômHnZms cmHnZmsùng h8Kỗn l88oHVDoạn, vừ8Ka nã9UgW2Py, v9UgW2Pừa mHnZmsnãy c9UgW2Pô và88oHVD D8Ku GimHnZmsang Na88oHVDm thiế88oHVDu chútmHnZms nữa8K đmHnZmsã hôn9UgW2P môi?
Vì ánh88oHVD 9UgW2Ptrăng, 9UgW2Pvì 88oHVDsự phâ8Kn tâm88oHVD 8Kcủa m9UgW2Pình, và8K 9UgW2Pcòn bmHnZmsởi vì…DumHnZms GianmHnZmsg Nam?
8KCô hoàn9UgW2P 8Ktoàn 88oHVDkhông himHnZmsểu mình9UgW2P đa9UgW2Png n88oHVDghĩ gì9UgW2P nữa.
Diệp mHnZmsTây 88oHVDHi như9UgW2P ngư9UgW2Pời mất88oHVD hồn.
“Sao88oHVD vậ9UgW2Py, cô9UgW2P cò8Kn tiếc8K 9UgW2Pnuối chuy9UgW2Pện 8Klúc mHnZmsnãy à?”88oHVD H9UgW2Pạ Ph9UgW2Pùng mHnZmsTuyền b9UgW2Pên cạnhmHnZms đột9UgW2P nh88oHVDiên l88oHVDên tiếng8K 8Kmỉa mai.
Rốt88oHVD cu9UgW2Pộc thì9UgW2P cũmHnZmsng làmHnZms cmHnZmsô đã8K là8Km saimHnZms, Di8Kệp 88oHVDTây 88oHVDHi l8Ko lắng9UgW2P chư8Ka đ9UgW2Pủ 8Khay mHnZmssao n8Kào, dmHnZmsám mở9UgW2P m9UgW2Piệng phả8Kn bác.
H9UgW2Pạ Phùng8K Tu8Kyền n8Khẹ nh8Kàng liếmHnZmsc c88oHVDô 8Kmột 88oHVDcái: “Được88oHVD rồi,mHnZms đmHnZmsằng mHnZmsnào tốimHnZms nmHnZmsay mHnZmscũng khônmHnZmsg mHnZmschỉ 88oHVDmình cô88oHVD 88oHVDvi phạm.”
Tối8K nay?
Diệp8K Tây8K 88oHVDHi hmHnZmsoài n9UgW2Pghi 9UgW2Pnhưng cũ8Kng khônmHnZmsg 8Kdám “bật8K” lại.
Lúc88oHVD này,8K xun9UgW2Pg qmHnZmsuanh bmHnZmsỗng mHnZmsnhiên 8Kim 88oHVDlặng d88oHVDị thường.
D8Kiệp 9UgW2PTây 9UgW2PHi pmHnZmshát hiện88oHVD 88oHVDmột n8Kgười đànmHnZms ông9UgW2P trumHnZmsng niê8Kn đứ8Kng 88oHVDgiữa phònmHnZmsg dánmHnZmsg vẻ88oHVD ph9UgW2Pi phàm88oHVD, mHnZmsphong thmHnZmsái q9UgW2Puý t9UgW2Pộc, khumHnZmsôn mặ88oHVDt b88oHVDí hiểm88oHVD. Ô8Kng 88oHVDta đ8Kang đmHnZmseo ch8Ko Li8Kễu VmHnZmsi Q9UgW2Puân m8Kột chiế9UgW2Pc vò8Kng mHnZmscổ ngọc8K bích.
9UgW2PVòng mHnZmscổ đắt9UgW2P mHnZmstiền, mỹ88oHVD 88oHVDnhân cmHnZmsao q8Kuý, ha8Ki mHnZmsthứ nà88oHVDy mHnZmskết 9UgW2Phợp 88oHVDlại càmHnZmsng n8Kổi bật88oHVD hơn.
“Chúc emHnZmsm sẽ8K m8Kãi mHnZmsmãi xin88oHVDh 8Kđẹp nmHnZmshư 8Kthế này.”mHnZms 8KNgười đànmHnZms 88oHVDông đ88oHVDó hmHnZmsôn lê88oHVDn má9UgW2P Li9UgW2Pễu 8KVi Qu9UgW2Pân 88oHVD, 8Ktất c88oHVDả m88oHVDọi n8Kgười đềumHnZms vỗ88oHVD t8Kay ch8Kúc mừng.
Diệp Tây8K 9UgW2PHi bừ9UgW2Png tỉ8Knh ch8Kân lý88oHVD, h9UgW2Poá 8Kra người9UgW2P đmHnZmsó ch8Kính mHnZmslà 9UgW2PDu Tử9UgW2P Vĩ.
Du Tử88oHVD Vĩ9UgW2P mHnZmsnâng 88oHVDchén 9UgW2Prượu lê9UgW2Pn: “Cảm8K 88oHVDơn tấtmHnZms cảmHnZms c88oHVDác vị9UgW2P kh8Kách qmHnZmsuý c8Kó mHnZmsmặt 8Kngày hômmHnZms 8Knay, chúmHnZmsng tmHnZmsa hãy9UgW2P cùngmHnZms ăn8K m9UgW2Pừng sin9UgW2Ph 9UgW2Pnhật 88oHVDcủa p88oHVDhu nhâ88oHVDn t9UgW2Pôi nào88oHVD.” NómHnZmsi xo9UgW2Png, mHnZmsông t8Ka 88oHVDtu mmHnZmsột hơmHnZmsi cạn8K sạch9UgW2P c8Khén rượu.
9UgW2PCác 8Kvị 8Kkhách c88oHVDũng lầ9UgW2Pn lượtmHnZms làmmHnZms theo.
TiếmHnZmsp t88oHVDheo, ông88oHVD lạimHnZms ró88oHVDt m9UgW2Pột mHnZmschén rư88oHVDợu, bước9UgW2P tớimHnZms ch8Kỗ Hạ8K P88oHVDhùng Tuy8Kền, nhì88oHVDn 88oHVDHạ Phù88oHVDng Tuyề88oHVDn và9UgW2P Diệ88oHVDp Tây8K 8KHi 88oHVDnham hi8Kểm 88oHVDnói: 9UgW2P“Hôm nmHnZmsay t9UgW2Pôi cả8Km thmHnZmsấy đặ9UgW2Pc bi8Kệt vinmHnZmsh h9UgW2Pạnh k8Khi 88oHVDHạ Phùn88oHVDg Tuy8Kền tiê8Kn si8Knh 8Kcó th9UgW2Pể hạ8K 88oHVDcố đến9UgW2P đâ88oHVDy 8Ktham mHnZmsdự bữa88oHVD tiệc9UgW2P 8Knho nhỏ8K n88oHVDày…Hạ tiê8Kn s88oHVDinh, tô9UgW2Pi mmHnZmsuốn mHnZmsmời 88oHVDanh mộ8Kt chén,8K mHnZmshi vọng88oHVD 9UgW2Pcó thể8K 8Kxoá hếtmHnZms mọi8K hiể9UgW2Pu lầm8K g88oHVDiữa ch88oHVDúng t9UgW2Pa từ9UgW2P trước8K tớ8Ki na9UgW2Py 9UgW2Pvà tha88oHVDy m9UgW2Pặt n88oHVDhững kẻ8K tro88oHVDng gi88oHVDa 9UgW2Ptộc c88oHVDhúng 9UgW2Ptôi có9UgW2P nhmHnZmsững 88oHVDhành đ9UgW2Pộng mHnZmsvô l88oHVDễ vớimHnZms a8Knh tôi8K m88oHVDuốn xi8Kn lỗi9UgW2P anh.”
“Không d88oHVDám 9UgW2Pnhận.” 8KHạ P88oHVDhùng 88oHVDTuyền khámHnZmsch khí8K đmHnZmsáp, 8Knâng cố9UgW2Pc rượumHnZms uố8Kng luôn.
“NmHnZmshư vậy88oHVD bâymHnZms 88oHVDgiờ, khmHnZmsiêu vũ9UgW2P bắt8K đầu…”8K 9UgW2PDu 88oHVDTử 88oHVDVĩ tuy88oHVDên bố.
mHnZms“Xin mHnZmschờ m9UgW2Pột 8Kchút.” Hạ8K 9UgW2PPhùng mHnZmsTuyền cắt9UgW2P đ8Kứt mHnZmslời ôn8Kg mHnZmsta “Ch88oHVDờ đ8Kã, tôi8K mHnZmscòn có88oHVD cmHnZmshuyện muốnmHnZms tuyên9UgW2P bố.”
Ánh mmHnZmsắt 88oHVDmọi người88oHVD 9UgW2Pđều đổ8K dồn9UgW2P vềmHnZms phíamHnZms Hạ9UgW2P PmHnZmshùng Tuyền,mHnZms b8Kao gmHnZmsồm 88oHVDcả DiệpmHnZms TmHnZmsây H88oHVDi, cmHnZmsô cũng9UgW2P đang88oHVD ô9UgW2Pm đầymHnZms một8K bụ88oHVDng bă9UgW2Pn kho88oHVDăn nhìn8K hắn.
Lúc 88oHVDnày Hạ8K Phù8Kng TmHnZmsuyền bỗ8Kng mHnZmsnâng t8Kay Diệ9UgW2Pp Tâ88oHVDy HmHnZmsi l88oHVDên, nó8Ki: “TôimHnZms 8Kvà Diệp88oHVD mHnZmsTây H9UgW2Pi 88oHVDsẽ đín88oHVDh hôn.”
“8KVốn 88oHVDlà, 88oHVDchúng t9UgW2Pôi 8Kmuốn 8Kchờ 88oHVDmột t9UgW2Phời mHnZmsgian nữa88oHVD 8Kmới thônmHnZmsg báo9UgW2P c8Kho mọimHnZms n88oHVDgười mHnZmsbiết nhưngmHnZms vừ88oHVDa rồi9UgW2P đư8Kợc tậ88oHVDn 8Kmắt c88oHVDhứng 8Kkiến vợmHnZms chồng9UgW2P 9UgW2PDu 8Klão gmHnZmsia đây9UgW2P thmHnZmsân mật88oHVD 88oHVDkeo sơ8Kn như8K thế9UgW2P thmHnZmsật s9UgW2Pự đá88oHVDng ghmHnZmsen tỵ88oHVD, ch9UgW2Po nên8K liề88oHVDn quyết88oHVD định88oHVD sẽ8K tuyê8Kn 88oHVDbố luômHnZmsn t9UgW2Pại đây.”9UgW2P Hạ8K P8Khùng Tu9UgW2Pyền 8Knói dối8K kh8Kông chớp8K mắt.
Cả cmHnZmsăn mHnZmsphòng 8Kđầu tiêmHnZmsn 9UgW2Plà 9UgW2Pim 8Klặng 9UgW2Phoàn toàn88oHVD sa88oHVDu 8Kđó mHnZmslai va9UgW2Png lên88oHVD tiếmHnZmsng 8Kvỗ mHnZmstay tán88oHVD 8Kthưởng rầ88oHVDm trời.
Hạ Phùng88oHVD TuyềnmHnZms 9UgW2Prút 8Kra từ9UgW2P túmHnZmsi á88oHVDo lễ88oHVD phụcmHnZms mộ8Kt 8Kchiếc mHnZmsnhẫn đmHnZmsính hôn,8K đmHnZmseo lê88oHVDn bà88oHVDn t8Kay p8Khải đãmHnZms h88oHVDoá mHnZmsđá của8K Diệ9UgW2Pp TâymHnZms H8Ki. 88oHVDNhân tiện88oHVD cú8Ki mHnZmsđầu xuống,8K v9UgW2Pén 8Któc c88oHVDô lên,mHnZms nh88oHVDẹ nhà8Kng g88oHVDhé sá8Kt ta88oHVDi 88oHVDcô tmHnZmshì thầm88oHVD đ88oHVDe d9UgW2Poạ: “NếumHnZms nmHnZmshư cô9UgW2P dámmHnZms phản8K đ9UgW2Pối, 8Ktôi s9UgW2Pẽ 8Kngay lậmHnZmsp tứ9UgW2Pc quẳ8Kng cô88oHVD l88oHVDại nơi88oHVD này,88oHVD t88oHVDin t88oHVDôi đi,88oHVD s8Ko v8Kới th88oHVDủ đoạn8K 8Kcủa D9UgW2Pu TưmHnZms 88oHVDNhân thìmHnZms DmHnZmsu t88oHVDử VmHnZmsĩ còmHnZmsn độcmHnZms á88oHVDc hmHnZmsơn r9UgW2Pất 9UgW2Pnhiều… 9UgW2Pkhông tmHnZmsin tmHnZmshì c88oHVDô 8Kcứ thmHnZmsử xem.”
DiệpmHnZms TmHnZmsây 8KHi cmHnZmsảm thấy8K 9UgW2Pmình 88oHVDnhư rơi88oHVD 8Kthẳng mHnZmsvào mộ9UgW2Pt mHnZmshầm băn9UgW2Pg, t8Khật sự8K 88oHVDkhông ba88oHVDo g88oHVDiờ 9UgW2Plường trmHnZmsước được88oHVD Hạ9UgW2P Phùn88oHVDg T8Kuyền smHnZmsẽ r8Ka chiê8Ku độc88oHVD nhmHnZmsư vmHnZmsậy, 88oHVDlập tứ8Kc là8Km 9UgW2Pcho c9UgW2Pô đànhmHnZms bó88oHVD ta9UgW2Py chịumHnZms chmHnZmsói c88oHVDâm mHnZmsnín m8Kà lmHnZmsàm theo.
Cô kmHnZmshông 9UgW2Pbiết 9UgW2Pchính xá88oHVDc HmHnZmsạ PhùngmHnZms Tu9UgW2Pyền đanmHnZmsg ng9UgW2Phĩ c8Kái quá9UgW2Pi 9UgW2Pgì v9UgW2Pà cũmHnZmsng khô9UgW2Png biết8K rốt8K cuộ8Kc thmHnZmsì mHnZmsmình n8Kên l8Kàm gì8K mHnZmsbây giờ.
88oHVDCô chỉmHnZms biếtmHnZms du88oHVDy nhất88oHVD m88oHVDột đmHnZmsiều, đ8Kó 8Klà vẻ9UgW2P 8Kmặt tươi88oHVD cườimHnZms h88oHVDớn hở88oHVD đố88oHVDi với88oHVD sự9UgW2P chú9UgW2Pc phúc88oHVD 88oHVDcủa cácmHnZms vmHnZmsị 88oHVDkhác 9UgW2Pở mHnZmsđây củ8Ka mìmHnZmsnh s8Ko với8K kmHnZmshóc cmHnZmsòn khmHnZmsó c88oHVDoi hơ88oHVDn rất9UgW2P nhiều.
M9UgW2Pà lúcmHnZms đó,8K ở8K một8K gócmHnZms khá88oHVDc củ9UgW2Pa cmHnZmsăn ph9UgW2Pòng, 9UgW2Pmột bón9UgW2Pg ngườimHnZms lầm88oHVD lũ9UgW2Pi 88oHVDtừ t8Kừ bướcmHnZms r88oHVDa ngoài.
Trên9UgW2P đư8Kờng về8K nmHnZmshà, Di9UgW2Pệp 8KTây 88oHVDHi trầmHnZmsm 88oHVDmặc h8Kồi lâu8K, rố8Kt cu8Kộc cũnmHnZmsg 9UgW2Pnhịn khômHnZmsng n9UgW2Pổi nữa8K rồi88oHVD lmHnZmsiền 88oHVDtháo nga9UgW2Py chiế9UgW2Pc nhẫ9UgW2Pn r8Ka trả9UgW2P chmHnZmso Hạ88oHVD 88oHVDPhùng Tuyền.
mHnZmsHạ Phùng8K TumHnZmsyền cũn88oHVDg c88oHVDhẳng thè88oHVDm nh8Kìn nó88oHVD l88oHVDấy 8Kmột mHnZmscái, chỉ8K nói9UgW2P: “Sau88oHVD này,mHnZms cmHnZmsô ph9UgW2Pải 9UgW2Pluôn luô8Kn 8Kđeo 9UgW2Pnó t9UgW2Prên t8Kay 8Knghe không?”
“VmHnZmsiệc này9UgW2P, 88oHVDanh đ8Kang tiến88oHVD 8Khành k8Kế 8Khoạch gmHnZmsì vậymHnZms, 9UgW2Pviệc mHnZmschúng 88oHVDta đính8K h9UgW2Pôn l8Kà một88oHVD p8Khần của9UgW2P kế9UgW2P hoạch8K đómHnZms, đún9UgW2Pg mHnZmskhông?” Đây9UgW2P 8Klà đ88oHVDáp án9UgW2P du9UgW2Py nmHnZmshất 8Kmà DiệpmHnZms mHnZmsTây H8Ki s88oHVDuy ng88oHVDhĩ hmHnZmsồi lâ8Ku mới8K tìm9UgW2P mHnZmsra đượ9UgW2Pc, cũ88oHVDng 88oHVDlà đáp9UgW2P ámHnZmsn l88oHVDàm 9UgW2Pcô thmHnZmsấy yêmHnZmsn tâmHnZmsm nhất.
Đá8Kng tmHnZmsiếc đáp8K 8Kán n88oHVDày nga8Ky 9UgW2Plập 88oHVDtức bịmHnZms bácmHnZms bmHnZmsỏ: “Chẳn9UgW2Pg có8K kế88oHVD mHnZmshoạch n9UgW2Pào cả.”
“Vậy…tại sa8Ko chú8Kng tmHnZmsa p9UgW2Phải đính88oHVD mHnZmshôn?” Diệ8Kp 88oHVDTây 88oHVDHi thấ9UgW2Py 9UgW2Plưng mìn9UgW2Ph đang9UgW2P ròng88oHVD rmHnZmsòng 8Kmồ hôi9UgW2P lạnh.
“Bởi9UgW2P vmHnZmsì 9UgW2Pđính hmHnZmsôn rồmHnZmsi 9UgW2Pmới c88oHVDó mHnZmsthể mHnZmskết hôn.8K” Hạ88oHVD Ph8Kùng Tuyền9UgW2P nhàn8K nhạ9UgW2Pt gi88oHVDải thích.
mHnZmsDiệp T88oHVDây H8Ki thấymHnZms hình8K như88oHVD n8Khiệt độ88oHVD điềumHnZms 8Khoà tr9UgW2Pong x88oHVDe 88oHVDđã x8Kuống 9UgW2Pquá t88oHVDhấp rồi,9UgW2P thế88oHVD c9UgW2Pho nê88oHVDn gi88oHVDọng nói9UgW2P c88oHVDủa 88oHVDcô mmHnZmsới 8Krun rẩy8K 8Knhư v88oHVDầy: “Kết…hôn?”
“Đúng88oHVD vậy.”8K Người8K nà8Ko đmHnZmsó g8Kật đầu.
“Tạ9UgW2Pi s88oHVDao lạ9UgW2Pi phải88oHVD mHnZmskết hôn?mHnZms” Diệp88oHVD Tây8K mHnZmsHi g8Kiựt giự88oHVDt tó88oHVDc mHnZmsmình, 88oHVDmột c88oHVDái, 8Khai c9UgW2Pái, 9UgW2Pba cái…
mHnZms“Bởi 88oHVDvì 9UgW2Ptôi kh8Kông muốn88oHVD chưamHnZms kếmHnZmst hônmHnZms đ9UgW2Pã si88oHVDnh co9UgW2Pn rồi.”
“TạimHnZms mHnZmssao 88oHVDlại muố88oHVDn 8Ksinh con?!”
“BmHnZmsởi 9UgW2Pvì chúng9UgW2P 8Kta đã88oHVD lên9UgW2P giường.”
“8KTại s8Kao lạmHnZmsi p88oHVDhải lênmHnZms giường???”
“BởmHnZmsi 9UgW2Pvì ch9UgW2Púng 88oHVDta sắ88oHVDp kế9UgW2Pt hôn.”
“Tại 88oHVDsao cmHnZmshúng tmHnZmsa lạimHnZms 88oHVDphải kết9UgW2P hôn???!!!!”
“BmHnZmsởi 88oHVDvì 9UgW2Pchúng mHnZmsta đ9UgW2Pã đính88oHVD hôn.”
“…”

Cứ như9UgW2P vậy,8K 8Kvấn đ88oHVDề 8Knày cứ9UgW2P 9UgW2Plập đi8K lậ88oHVDp 9UgW2Plại vmHnZmsô 8Ksố lầ9UgW2Pn, DiệmHnZmsp Tây9UgW2P 9UgW2PHi qumHnZmsyết định88oHVD 8Kđổi phươngmHnZms thức88oHVD gia8Ko t9UgW2Piếp, ch9UgW2Po 8Knên 9UgW2Pcô 88oHVDvô cù88oHVDng thànhmHnZms khẩn8K, nghiê8Km túmHnZmsc 88oHVDcực độmHnZms 88oHVDnói: “mHnZmsHạ Phùng8K mHnZmsTuyền, tô8Ki khôn9UgW2Pg muốn8K kmHnZmsết h8Kôn vớ88oHVDi anh.”
Hạ P8Khùng 8KTuyền mHnZmscũng k9UgW2Phông 88oHVDcó p88oHVDhản ứnmHnZmsg 88oHVDgì 8Kdữ dộ8Ki lắm88oHVD, chỉmHnZms độ88oHVDt mHnZmsngột hỏimHnZms m8Kột 88oHVDcâu hỏimHnZms khmHnZmsác: “Vậy9UgW2P mmHnZmsỗi 8Ksáng 88oHVDcó p88oHVDhải l9UgW2Pà 8Kcô mHnZmscam 9UgW2Ptâm tmHnZmsình nguyệmHnZmsn b8Kưng cà88oHVD 8Kphê l9UgW2Pên ch88oHVDo tmHnZmsôi không?”
“88oHVDKhông đời88oHVD nào.”mHnZms DiệpmHnZms TâymHnZms 8KHi mHnZmstrả lờ88oHVDi cmHnZmshắc n88oHVDhư 88oHVDđinh chémHnZmsm sắt.
mHnZms“Không là8K đượcmHnZms rồi.”
“Thế lmHnZmsà c88oHVDó mHnZmsý gmHnZmsì h88oHVDả?” 88oHVDDiệp Tâ9UgW2Py H9UgW2Pi khôn88oHVDg h8Kiểu g8Kì 8Khết trơn.
8K“Chúng t8Ka 8Kkết hô9UgW2Pn mHnZmssau nàymHnZms c88oHVDũng gi88oHVDống nh88oHVDư việcmHnZms cô9UgW2P phải9UgW2P bưnmHnZmsg c88oHVDà 9UgW2Pphê m88oHVDỗi sámHnZmsng 9UgW2Pcho 8Ktôi, mmHnZmsặc dùmHnZms kmHnZmshông tì9UgW2Pnh nguymHnZmsện nhưng88oHVD cu8Kối cùng88oHVD c9UgW2Pô vẫnmHnZms 8Kphải làm.”88oHVD 88oHVDHạ Phù88oHVDng Tuyền9UgW2P mHnZmsdùng mộtmHnZms cmHnZmsâu 8Kđơn giản8K 9UgW2Pkết 9UgW2Pthúc vấmHnZmsn mHnZmsđề mà9UgW2P D8Kiệp TâmHnZmsy 9UgW2PHi 8Kso 88oHVDsánh vớmHnZmsi h88oHVDàm s8Kố to88oHVDán họcmHnZms mHnZmscòn kh88oHVDó khă88oHVDn h8Kơn gấmHnZmsp chụ9UgW2Pc lần.
Chapter 24
Diệp T9UgW2Pây 8KHi vừa9UgW2P thấ8Ky bựcmHnZms mình9UgW2P vmHnZmsừa bu9UgW2Pồn cười,9UgW2P kh9UgW2Pông biếtmHnZms làm9UgW2P sa88oHVDo lại9UgW2P thố8Kt r8Ka câumHnZms: “Tôi9UgW2P có88oHVD c9UgW2Phết cũ88oHVDng k8Không g9UgW2Pả c8Kho anh.”
Sau kmHnZmshi nói9UgW2P xo9UgW2Png lại88oHVD c88oHVDảm tmHnZmshấy c8Kó mHnZmsgì đómHnZms khô8Kng ổn,mHnZms tmHnZmshẳng thắn88oHVD qu88oHVDá mứ8Kc, mHnZmshơn nữamHnZms cò9UgW2Pn chú88oHVDt ngu8Ky hiểm—nhưmHnZms mHnZmsmấy 88oHVDbộ p9UgW2Phim truy8Kền hì88oHVDnh 9UgW2Pnhảm nh8Kí 88oHVDấy, n9UgW2Phững 88oHVDlời nàmHnZmsy củmHnZmsa nữmHnZms chí88oHVDnh 9UgW2P10 phmHnZmsần thì9UgW2P 8mHnZms,9 mHnZmsphần 9UgW2Pchắc chắmHnZmsn smHnZmsẽ 88oHVDbị g88oHVDả 9UgW2Pcho na9UgW2Pm nhâmHnZmsn mà88oHVD n9UgW2Pữ chín88oHVDh mHnZmsghét nhấ8Kt cómHnZms 8Kchết cmHnZmsũng khô8Kng m8Kuốn 88oHVDlấy. C88oHVDho nên88oHVD, 88oHVDcô v8Kội sửmHnZmsa 8Klại nói8K: 8K“Hay 9UgW2Plà nó8Ki nh8Kư vậy8K đi,9UgW2P tôi88oHVD cả8Km giá8Kc 88oHVDcơ h88oHVDội mìn9UgW2Ph 88oHVDgả ch88oHVDo 88oHVDDu GmHnZmsiang N88oHVDam smHnZmso vớ9UgW2Pi gả88oHVD c8Kho anmHnZmsh 88oHVDhơn… một9UgW2P cmHnZmshút xíu.”
Vốn9UgW2P dĩ9UgW2P, 9UgW2PDiệp Tây8K 8KHi đị88oHVDnh 9UgW2Pnói “lớn8K hơn”mHnZms đằn9UgW2Pg s8Kau c88oHVDộng 88oHVDthêm phómHnZms từ8K “r8Kất nhiều8K” như9UgW2Png s9UgW2Puy đ9UgW2Pi tí8Knh 9UgW2Plại th8Kì dù88oHVD mHnZmssao ha9UgW2Pi n88oHVDgười 88oHVDcũng đã8K ở9UgW2P một9UgW2P n88oHVDhà vớimHnZms nhamHnZmsu kh9UgW2Pá lâu88oHVD rồ8Ki, khôngmHnZms thể9UgW2P lấ8Ky oán88oHVD bmHnZmsáo ân88oHVD, qmHnZmsuá m9UgW2Pức đảmHnZms kí88oHVDch tmHnZmsự á88oHVDi cmHnZmsủa hắnmHnZms v88oHVDì 88oHVDthế r8Kất 9UgW2Phảo tâmHnZmsm 8Kđổi 9UgW2Plại th88oHVDành cụm8K 8Ktừ “một9UgW2P mHnZmschút xíu”9UgW2P này.

ThmHnZmsật khô88oHVDng nmHnZmsghĩ đến88oHVD hậ8Ku 9UgW2Phoạ s9UgW2Pau nà9UgW2Py, chọc9UgW2P nmHnZmsgay vào88oHVD tổmHnZms 9UgW2Pkiến lửa,mHnZms tên88oHVD só88oHVDi h88oHVDỉ nộ8K kh88oHVDông 8Klường đưmHnZmsợc b8Kên cạnh.
Vừa8K dứ9UgW2Pt lờmHnZmsi, Hạ88oHVD Ph8Kùng Tu9UgW2Pyền liềmHnZmsn nắm88oHVD chặ9UgW2Pt lấymHnZms cổ9UgW2P ta88oHVDy của8K mHnZmscô, 88oHVDmột mHnZmsphen 9UgW2Pkéo lại,88oHVD thuận9UgW2P đàmHnZms kmHnZmséo cả8K ng88oHVDười Di8Kệp TâymHnZms 8KHi ngồi8K 8Klên đùimHnZms hắn.
Diệp TâmHnZmsy 9UgW2PHi tất8K 9UgW2Pnhiên l8Kà liều8K 88oHVDmạng giãy9UgW2P dụamHnZms nh8Kưng chẳ88oHVDng ăn88oHVD t8Khua mHnZmsgì, mHnZmsngày thường9UgW2P vố8Kn t88oHVDức giận88oHVD 88oHVDđến c8Kực đi9UgW2Pểm, tmHnZmsức mHnZmsđến x88oHVDì 8Kkhói đối8K mHnZmsvới hắn88oHVD mHnZmscũng vmHnZmsô dụn8Kg rồi.
Hạ Ph8Kùng Tu88oHVDyền m9UgW2Pột 9UgW2Ptay k88oHVDhoá chặtmHnZms hamHnZmsi ta8Ky của9UgW2P DiệpmHnZms Tây9UgW2P H8Ki, mộtmHnZms 88oHVDtay mHnZmsgiữ c88oHVDhặt 9UgW2Pgáy cô,88oHVD h8Kung hăng9UgW2P m9UgW2Pà hôn.
CảmmHnZms giá88oHVDc lưỡi9UgW2P 9UgW2PHạ Phùng8K Tu88oHVDyền đanmHnZmsg d8Kần dầ88oHVDn 8Kxâm nhậpmHnZms v9UgW2Pào tr9UgW2Pong miệ88oHVDng m8Kình, DiệpmHnZms Tây9UgW2P H8Ki to9UgW2Pàn th88oHVDân t8Kê dạimHnZms, 8Kcố 88oHVDgắng hmHnZmsết smHnZmsức n9UgW2Pgậm chặ9UgW2Pt mi8Kệng 9UgW2Plại, kiênmHnZms cường8K phònmHnZmsg thủmHnZms đếnmHnZms cùng.
mHnZmsHạ mHnZmsPhùng TuymHnZmsền 9UgW2Pmỉm cười88oHVD nhá8Ky m8Kắt mộ8Kt cái8K, bỏ9UgW2P mộ9UgW2Pt ta88oHVDy r88oHVDa, tmHnZmsừ bê88oHVDn nmHnZmsgoài đốn88oHVDg 8Klễ phụmHnZmsc bùmHnZmsng nhù88oHVDng, 8Kbàn 9UgW2Ptay hắn8K nh9UgW2Panh nhmHnZmsẹn lumHnZmsồn v8Kào tro8Kng 88oHVDngười 88oHVDDiệp Tâ9UgW2Py Hi8K, nhẹ88oHVD nhàngmHnZms sờ…
“Á!!!!9UgW2P” Di9UgW2Pệp T9UgW2Pây mHnZmsHi h8Két lên,8K mHnZmsHạ 88oHVDPhùng 8KTuyền nmHnZmshân 88oHVDcơ hội9UgW2P 88oHVDđó ti9UgW2Pến vào,88oHVD bá88oHVD đạo88oHVD 88oHVDhôn 88oHVDcô kh9UgW2Pông ng88oHVDừng, h88oHVDai bê9UgW2Pn dây9UgW2P dưa.
mHnZmsCả người88oHVD nó88oHVDng 88oHVDrực, hắn9UgW2P “8Kchiến đấu”mHnZms 8Krất mạ88oHVDnh 88oHVDmẽ, làm9UgW2P chmHnZmso Diệp88oHVD Tâ9UgW2Py 88oHVDHi 88oHVDkhông cmHnZmsách nào8K h8Kô hấp.
Trong tì88oHVDnh 88oHVDthế cấ88oHVDp b8Kách đó,cô88oHVD t9UgW2Prên d88oHVDưới kếtmHnZms hợp,88oHVD cắn8K và8Ko mHnZmsmôi hắn,8K liền88oHVD cảmmHnZms thấy88oHVD v8Kị máu8K tmHnZmsươi ngọtmHnZms ngàmHnZmso tr8Kàn ra.
88oHVDVốn tưởngmHnZms rằn9UgW2Pg hắnmHnZms smHnZmsẽ mHnZmsngay 8Klập tứ8Kc 88oHVDbuông m9UgW2Pình mHnZmsra, nh9UgW2Pưng khmHnZmsông, Hạ8K PmHnZmshùng Tuyền9UgW2P h9UgW2Pừ cũnmHnZmsg k9UgW2Phông 9UgW2Phừ một88oHVD tiếng8K l88oHVDại ăn88oHVD miếngmHnZms trảmHnZms mi88oHVDếng, cũn9UgW2Pg ch88oHVDơi chi8Kêu ấy88oHVD cắmHnZmsn 88oHVDlại 88oHVDmôi 88oHVDcô 8Kmột phát.
Diệ8Kp Tâ8Ky 88oHVDHi đmHnZmsau đế88oHVDn ứ9UgW2Pa nướcmHnZms mmHnZmsắt, chờ8K 88oHVDHạ P9UgW2Phùng Tuy88oHVDền vừa9UgW2P buôn8Kg 9UgW2Pmình r9UgW2Pa đã88oHVD vộimHnZms vànmHnZmsg mHnZmslui v9UgW2Pề một8K gócmHnZms 88oHVDxe cách88oHVD xmHnZmsa hắn,mHnZms rú8Kt cáimHnZms gương8K r9UgW2Pa xe9UgW2Pm chút,88oHVD mô9UgW2Pi dướ8Ki bị8K cắn88oHVD đang88oHVD rưmHnZmsơm rướm88oHVD m9UgW2Páu rồi. 

“Hạ88oHVD PhùngmHnZms T8Kuyền, a8Knh là88oHVDm c88oHVDái quái88oHVD gì9UgW2P thế!”88oHVD Diệ9UgW2Pp TmHnZmsây 88oHVDHi nộ88oHVD k88oHVDhí xun8Kg thiên.
“Cô 8Kcắn tô88oHVDi tấtmHnZms n88oHVDhiên t9UgW2Pôi sẽ88oHVD 8Kđáp lễmHnZms t9UgW2Phôi!” Hạ9UgW2P Phùn9UgW2Pg Tuyền88oHVD mHnZmshơi nhímHnZmsu mày.
“Anh…anh đồmHnZms biếnmHnZms thá9UgW2Pi! A!”
Diệp 9UgW2PTây HmHnZmsi còn9UgW2P chư8Ka c8Kó mắ88oHVDng xomHnZmsng, lại88oHVD bmHnZmsị ngườmHnZmsi n9UgW2Pào 8Kđó một8K 88oHVDphen kémHnZmso t8Kiếp, tiếp9UgW2P tục8K cư9UgW2Pỡng ép.
H8Kạ PhùmHnZmsng TmHnZmsuyền 88oHVDtiến q9UgW2Puân th8Kần tốc,9UgW2P khô8Kng để88oHVD ch9UgW2Po cô88oHVD cómHnZms 9UgW2Pbất kì8K cmHnZmsơ hộmHnZmsi mHnZmsnào 88oHVDđể mHnZmsthở nữa,88oHVD giốngmHnZms n88oHVDhư có8K l88oHVDửa đốmHnZmst cháymHnZms c9UgW2Pô vậy.
9UgW2PDiệp mHnZmsTây H9UgW2Pi cmHnZmsũng khô9UgW2Png 9UgW2Pthể nhẫnmHnZms nhịn9UgW2P chị8Ku thumHnZmsa t9UgW2Phêm nữa,88oHVD oán88oHVD hậ8Kn dù8Kng hế8Kt sứ9UgW2Pc mHnZmsbình s88oHVDinh c8Kắn vào88oHVD cá8Ki lưỡi9UgW2P b88oHVDá đạ88oHVDo 9UgW2Pkia 88oHVDmột cái.
Bởi v9UgW2Pì tứcmHnZms giậ88oHVDn mHnZmsnên mHnZmslực c88oHVDắn rấ9UgW2Pt mạ88oHVDnh, 8Kchỉ g8Kiải hận8K mHnZmsđược 88oHVDlúc ấymHnZms như8Kng mHnZmschỉ mộmHnZmst g8Kiây s88oHVDau, 88oHVDDiệp T88oHVDây H8Ki mHnZmsmôi tmHnZmsrên 9UgW2Plại cảm9UgW2P t8Khấy vô88oHVD c88oHVDùng đa8Ku nhứ9UgW2Pc—lại 9UgW2Pbị trả9UgW2P thmHnZmsù nữa!!!!!
Hạ9UgW2P Phù88oHVDng 88oHVDTuyền bumHnZmsông c9UgW2Pô 88oHVDra, mHnZmsnhìn 88oHVDDiệp Tây8K H88oHVDi 88oHVDco c9UgW2Pả 9UgW2Phai c8Khân 8Klên mHnZmslùi về9UgW2P mộ8Kt góc8K x88oHVDe vừmHnZmsa giận8K 8Kvừa mHnZmssợ nhìnmHnZms mìmHnZmsnh chằ8Km chằm,8K hmHnZmsắn nhẹ88oHVD g8Kiọng nó8Ki: “CmHnZmsòn muốn88oHVD 9UgW2Pthử nữ9UgW2Pa không?”
Diệ88oHVDp T8Kây 9UgW2PHi mHnZmsche mô9UgW2Pi r88oHVDướm mmHnZmsáu 9UgW2Pcủa m9UgW2Pình, 9UgW2Pliều mạ9UgW2Png lắ8Kc đầu.
HmHnZmsạ 9UgW2PPhùng Tuyền9UgW2P t88oHVDiến 9UgW2Plại g88oHVDần 88oHVDcô, l8Kôi cái9UgW2P 88oHVDtay đanmHnZmsg ch8Ke miệng8K củ88oHVDa c8Kô mHnZmsra, 88oHVDkhẽ nghiên8Kg mHnZmsđầu, tmHnZmsiếp tục9UgW2P h8Kôn nữa.
Diệp9UgW2P Tâ8Ky 8KHi 8Kbị mHnZmsvây hãm8K 88oHVDtrong m9UgW2Pột g88oHVDóc nhỏ,88oHVD khôn88oHVDg 8Kcó đườn88oHVDg nàomHnZms mHnZmsđể thoát,8K nụ9UgW2P hônmHnZms củmHnZmsa 9UgW2Phắn mHnZmsbá đạomHnZms m8Kà cuồng8K nh88oHVDiệt, tmHnZmshật sự88oHVD 88oHVDmuốn làm8K Di8Kệp 88oHVDTây HmHnZmsi 8Knghẹt t9UgW2Phở mà88oHVD chmHnZmsết nh8Kưng c8Kô khôngmHnZms cònmHnZms dámHnZmsm ph88oHVDản khá88oHVDng nữa,9UgW2P cmHnZmshỉ c88oHVDó thể88oHVD biế8Kt đ8Kiều mộmHnZmst c8Khút đ9UgW2Pể mặc9UgW2P c9UgW2Pho hắn88oHVD muốn88oHVD là88oHVDm gìmHnZms th88oHVDì làm.
KhmHnZmsông biếmHnZmst qmHnZmsua bmHnZmsao lâu,8K Hạ88oHVD PhùngmHnZms Tu88oHVDyền bámHnZms 88oHVDđạo hôn8K dần9UgW2P n88oHVDhẹ 8Knhàng ô8Kn nmHnZmshu, từng8K 88oHVDchút 9UgW2Ptừng cmHnZmshút mmHnZmsột liế88oHVDm đ8Kôi mômHnZmsi 8Kbị thư8Kơng của88oHVD cô8K, v9UgW2Pô cùnmHnZmsg nhmHnZmsẹ 88oHVDnhàng và88oHVD tỉmHnZms mỉ.
“Tối8K 88oHVDnay, 8KDu Gia88oHVDng Na88oHVDm cò8Kn mHnZmschưa hôn8K c9UgW2Pô, mà8K t88oHVDôi, 8Klại hô88oHVDn 88oHVDcô đến9UgW2P b88oHVDa lần.”8K Hạ9UgW2P Phùn88oHVDg T9UgW2Puyền cúi9UgW2P đầu8K nhì88oHVDn cômHnZms, 88oHVDánh 88oHVDmắt khómHnZms h88oHVDiểu nó88oHVDi: “Căn8K 88oHVDcứ t8Kheo tmHnZmsình huốmHnZmsng hiệ9UgW2Pn tạ88oHVDi tmHnZmshì mHnZmscơ hộ8Ki 9UgW2Pcô gmHnZmsả ch88oHVDo t88oHVDôi s8Ko sán9UgW2Ph với8K mHnZmsgả c88oHVDho hắmHnZmsn h8Kình như8K lmHnZmsà hơn…một9UgW2P c88oHVDhút xíu.” 
Nh88oHVDưng Diệp8K Tâ8Ky mHnZmsHi c8Kăn bảnmHnZms l9UgW2Pà không9UgW2P có9UgW2P ngh88oHVDe Hạ88oHVD Ph88oHVDùng 9UgW2PTuyền nómHnZmsi ch8Kuyện, cò8Kn 88oHVDđang bận8K rộmHnZmsn tìm9UgW2P 9UgW2Pcách thoá9UgW2Pt kh9UgW2Pỏi n88oHVDgực mHnZmshắn, liều8K mạnmHnZmsg c9UgW2Pầm khăn8K giấymHnZms chmHnZmsùi 9UgW2Pmôi, lại8K cmHnZmsòn 88oHVDkhông ngừng88oHVD “Phi,phi,phi”
“Anh9UgW2P 88oHVDlà t88oHVDên há88oHVDo sắc88oHVD tmHnZmshấp ké9UgW2Pm! Tại88oHVD s88oHVDao lạ8Ki khôn88oHVDg có88oHVD chmHnZmsút lịc9UgW2Ph s9UgW2Pự nào,88oHVD c8Khưa được88oHVD 88oHVDsự đồng8K ýmHnZms của88oHVD người9UgW2P khámHnZmsc mHnZmsđã 8Kcưỡng hôn!”9UgW2P DmHnZmsiệp Tây8K H88oHVDi bấ88oHVDt ngờ,9UgW2P h88oHVDung 9UgW2Phăng mắngmHnZms h8Kắn: “ĐmHnZmsồ 8Kthần kinh!”
“Không8K mHnZmssao, mHnZmssau này9UgW2P cômHnZms sẽ9UgW2P 88oHVDquen thôi.”9UgW2P Hạ9UgW2P PmHnZmshùng 88oHVDTuyền trởmHnZms lạ8Ki vị9UgW2P 8Ktrí ngồmHnZmsi của9UgW2P 9UgW2Phắn, ha8Ki c88oHVDhân mHnZmsđung mHnZmsđưa, vừmHnZmsa cười88oHVD vừa8K nh8Kàn mHnZmsnhã trả9UgW2P lời.
Nếu cmHnZmsó th8Kể, DmHnZmsiệp Tâ88oHVDy H88oHVDi t88oHVDhực muốn88oHVD pmHnZmshun má8Ku mHnZmstrên mi9UgW2Pệng 8Kmình và88oHVDo mặt88oHVD hắn.8K Cô88oHVD 88oHVDtức gmHnZmsiận đế8Kn mứ88oHVDc c8Kả ngườ88oHVDi mHnZmsđều r9UgW2Pung lên88oHVD bần88oHVD b8Kật, 9UgW2Pđang t8Khở, lạimHnZms phá8Kt hiệ9UgW2Pn 8Kra cái88oHVD nhẫn88oHVD đínhmHnZms h88oHVDôn mì88oHVDnh v8Kừa 88oHVDtháo 8Kra lú9UgW2Pc nãy9UgW2P cmHnZmshẳng biếmHnZmst t88oHVDừ lúc8K mHnZmsnào đãmHnZms chi9UgW2Pễm chmHnZmsệ vững8K và88oHVDng 8Knằm t88oHVDrên n9UgW2Pgón 8Káp mHnZmsút củ88oHVDa cô.
mHnZmsChiếc nhẫ9UgW2Pn bạ9UgW2Pch k88oHVDim với88oHVD mHnZmsba 8Kviên đ8Ká được8K c8Kắt gọt9UgW2P 8Ktinh xả88oHVDo, thiế9UgW2Pt kmHnZmsế 9UgW2Pmới m9UgW2Pẻ. N9UgW2Phưng đ8Kối với8K D88oHVDiệp Tây88oHVD 88oHVDHi mHnZmsthì 9UgW2Pnó chẳng9UgW2P mHnZmskhác g9UgW2Pì m88oHVDột 9UgW2Pcái kh88oHVDoá sắ8Kt, buộc9UgW2P th88oHVDật chặ88oHVDt 8Kcô lại.
DiệmHnZmsp mHnZmsTây 88oHVDHi 9UgW2Pđang định8K tmHnZmsháo r8Ka lầ88oHVDn n8Kữa, 8KHạ 88oHVDPhùng TuymHnZmsền 8Klại d9UgW2Pùng g9UgW2Piọng n8Kói bìn9UgW2Ph mHnZmstĩnh khôngmHnZms gợn8K mHnZmssóng chặn8K lại:88oHVD “NmHnZmsếu 88oHVDnhư cômHnZms dá88oHVDm 9UgW2Plàm th9UgW2Pế, t9UgW2Pôi 8Ksẽ lậ8Kp t9UgW2Pức mHnZmslập lại8K 9UgW2Pnhững chuyện8K vừa8K 8Krồi đã88oHVD 8Klàm vớ8Ki c9UgW2Pô đấy.”
Di9UgW2Pệp T8Kây 88oHVDHi ta8Ky mHnZmslập tmHnZmsức cmHnZmsứng đờ.
“Sau này8K, 88oHVDbất luậ88oHVDn 9UgW2Plà đ9UgW2Pi tắmHnZmsm h8Kay đimHnZms ngmHnZmsủ, cô9UgW2P đề9UgW2Pu phả9UgW2Pi đeo8K nómHnZms ở8K tr9UgW2Pên tay.”9UgW2P 88oHVDHạ Phùng88oHVD 88oHVDTuyền r88oHVDa lệnh.
“XmHnZmsin h88oHVDỏi, 8Kvì smHnZmsao t8Kôi phảimHnZms n9UgW2Pghe lờimHnZms anh?”8K 88oHVDDiệp T8Kây H88oHVDi k9UgW2Phông phục.
“Nếu88oHVD 9UgW2Pkhông tin9UgW2P, cômHnZms mHnZmscó thể88oHVD th88oHVDử m88oHVDột c9UgW2Phút 88oHVDxem sao.”8K 8KHạ 9UgW2PPhùng TuyềnmHnZms mHnZmsgõ gõ8K n8Kgón tmHnZmsay tr88oHVDên đ9UgW2Pầu gốimHnZms mHnZmstheo ti88oHVDết tấ8Ku, mỗi88oHVD 9UgW2Pmột nhmHnZmsịp gõ9UgW2P nh88oHVDư đán9UgW2Ph vàmHnZmso lò8Kng mHnZmsDiệp 9UgW2PTây H88oHVDi: “88oHVDTin t88oHVDôi đ8Ki, c9UgW2Pô vĩ88oHVDnh v9UgW2Piễn 9UgW2Psẽ khôn8Kg 88oHVDbao g9UgW2Piờ 8Kđoán trước9UgW2P được8K tô8Ki sẽ88oHVD 8Klàm nhữn9UgW2Pg 8Kgì đâu.”
9UgW2PKhi hmHnZmsai n8Kgười tr88oHVDở v88oHVDề n9UgW2Phà, 9UgW2PA 9UgW2PKhoan phámHnZmst h88oHVDiện môimHnZms Di9UgW2Pệp T9UgW2Pây 8KHi s9UgW2Pưng phồng9UgW2P l9UgW2Pên, vẻ9UgW2P m88oHVDặt vô8K cù88oHVDng kmHnZmshó chịu9UgW2P ch9UgW2Po nêmHnZmsn 88oHVDliền 88oHVDân 9UgW2Pcần 9UgW2Phỏi thă88oHVDm: “88oHVDNha 9UgW2Pđầu, kẻ8K 88oHVDnào mHnZmschọc 9UgW2Pgiận mu88oHVDội, làm88oHVD sa8Ko 9UgW2Pmà mHnZmsmặt 88oHVDnhư bịmHnZms táo9UgW2P bó88oHVDn 8Kthế này?”
DiệpmHnZms T9UgW2Pây H9UgW2Pi nghiếnmHnZms rănmHnZmsg nghiếmHnZmsn lợ9UgW2Pi nó9UgW2Pi: “Muộ9UgW2Pi 9UgW2Pbị HạmHnZms Phùng88oHVD T8Kuyền ép8K buộc!”
“Ngay tại8K b88oHVDữa tiệmHnZmsc á?”9UgW2P 9UgW2PA Kho8Kan hí88oHVDt một88oHVD hơi,mHnZms bối8K rối:9UgW2P “Xong9UgW2P rồi,mHnZms x8Kong 9UgW2Prồi, nhất8K địnmHnZmsh mHnZmslà v8Kội vàn9UgW2Pg qu88oHVDá, PhùmHnZmsng Tuyề88oHVDn ch9UgW2Pưa kị88oHVDp smHnZmsử 88oHVDdụng biện8K phmHnZmsáp a9UgW2Pn toà9UgW2Pn đúmHnZmsng không,88oHVD n88oHVDói khmHnZmsông chừng8K mu88oHVDội mHnZmsmang tha9UgW2Pi rồi,mHnZms mHnZmskhông đượmHnZmsc, khmHnZmsông mHnZmsđược, hu8Kynh phảmHnZmsi nh8Kanh ch88oHVDóng đ9UgW2Pi nấu8K can9UgW2Ph tổ88oHVD 8Kyến, để8K mumHnZmsội 88oHVDbồi 88oHVDbổ th9UgW2Pân thể9UgW2P mớimHnZms được!”
“M88oHVDuội .8Kkhông .9UgW2Pcó. 8Ký .mHnZmsnày!” Diệ8Kp TâmHnZmsy 9UgW2PHi thái9UgW2P dươ88oHVDng gân88oHVD xanmHnZmsh nổi88oHVD lên9UgW2P, 9UgW2Pgiơ t88oHVDay lên,8K n88oHVDhìn 9UgW2Prõ c9UgW2Phiếc nhẫn8K đín88oHVDh hôn8K sáng8K ch88oHVDói kmHnZmsia: “MuộimHnZms m8Kuốn nómHnZmsi l9UgW2Pà Hạ8K P9UgW2Phùng Tuyền9UgW2P épmHnZms mmHnZmsuội đe8Ko cáimHnZms này!”
A Khoa88oHVDn ngh88oHVDi ngờ:mHnZms “Chẳng9UgW2P l8Kẽ muộmHnZmsi 8Kkhông thích9UgW2P kiểumHnZms d9UgW2Páng nà88oHVDy sao?”
“Không8K phả88oHVDi, kiểu88oHVD dánmHnZmsg r9UgW2Pất đẹmHnZmsp, mHnZmsnhưng mà…”
9UgW2P“Nhưng mà9UgW2P muộ88oHVDi khôn9UgW2Pg t9UgW2Phích đmHnZmsá nhỏ9UgW2P chứmHnZms gì?”
“Không,9UgW2P 88oHVDviên 8Kđá kíc8Kh thước8K rấ88oHVDt 9UgW2Pphù hợp88oHVD, n88oHVDhưng mà…”
“Nhưng8K m9UgW2Pà muộ8Ki t8Khích 8Kchiếc nh8Kẫn 88oHVDkhác đắtmHnZms tiền9UgW2P 88oHVDhơn hả?”
“HmHnZmsãy nmHnZmsghe mu88oHVDội nó8Ki hết8K 9UgW2Pcó được8K khômHnZmsng!” Gân9UgW2P 8Kxanh nổi88oHVD lê8Kn ngày88oHVD càng9UgW2P rõ,mHnZms 88oHVDtai 9UgW2Pxì kh88oHVDói: “ChiếcmHnZms n9UgW2Phẫn này88oHVD ch9UgW2Pẳng c9UgW2Pó vấnmHnZms đ8Kề gì8K c9UgW2Pả, muộmHnZmsi chỉ9UgW2P là8K khô8Kng mu9UgW2Pốn kế8Kt 88oHVDhôn cùng88oHVD 8Khắn thôi!”
“À!!”88oHVD mHnZmsA 88oHVDKhoan g88oHVDật 88oHVDgù, b9UgW2Pắt 8Kđầu cú8Ki xuố9UgW2Png tiếpmHnZms tụmHnZmsc làm8K 8Kviệc c8Kủa mình.
“88oHVDHuynh tạimHnZms sa88oHVDo kh9UgW2Pông c8Kó 9UgW2Pphản ứ88oHVDng 88oHVDgì v8Kậy?” D9UgW2Piệp TmHnZmsây H8Ki kh9UgW2Pông khỏi88oHVD thắcmHnZms mắc.
“mHnZmsMuội mumHnZmsốn hmHnZmsuynh ph9UgW2Pản ứngmHnZms g8Kì đây?”8K mHnZmsA 88oHVDKhoan cũng88oHVD chẳng88oHVD hiể8Ku n8Kổi hỏmHnZmsi lại.
mHnZms“Muội 9UgW2Pvừa m9UgW2Pới nó88oHVDi làmHnZms m9UgW2Puội k8Không mu8Kốn kết9UgW2P hôn8K cùn8Kg 9UgW2PHạ Ph9UgW2Pùng Tuy9UgW2Pền đấy.” 
“HumHnZmsynh khôn8Kg mmHnZmsuốn m88oHVDình chếmHnZmst già88oHVD mHnZmsmà chưa9UgW2P cómHnZms ch9UgW2Páu đâu.”
“Thế88oHVD l88oHVDà 9UgW2Psao c9UgW2Phứ?” Di9UgW2Pệp T8Kây HmHnZmsi cự8K nự.
“Ý c8Kủa hmHnZmsuynh 9UgW2Pchính l8Kà, 88oHVDkhông 9UgW2Pgiống như8K tình88oHVD 88oHVDyêu của88oHVD ha88oHVDi 88oHVDđứa m8Kuội sẽ8K nảy9UgW2P nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.