You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chab8dRpter 23

“Ngb8dRày b8dRđó, nếuAjAQ nwtCchư khônwtCcg cygG6ó ygG6cô, tAjAQôi đ7gUSã b8dRsớm bịb8dR ygG6Hạ Phùngb8dR TuyềnAjAQ giếtwtCc chếtAjAQ rb8dRồi.” DygG6u Giab8dRng N7gUSam xygG6oay đầuwtCc, AjAQnhìn cô:7gUS “Nb8dRhưng tygG6ôi lại7gUS b8dRbán đứngygG6 cô.”
Di7gUSệp T7gUSây 7gUSHi khb8dRông nóygG6i gìygG6 chygG6ỉ mb8dRỉm cười.
“C7gUSô hẳn7gUS làb8dR rấwtCct wtCchận tôi.”wtCc 7gUSDu Gb8dRiang AjAQNam nói.
wtCcDiệp TAjAQây b8dRHi bướcwtCc 7gUStới cạ7gUSnh hắb8dRn, ygG6nhẹ nhb8dRàng b8dRđặt tygG6ay lwtCcên l7gUSan caAjAQn cẩb8dRm thạAjAQch bAjAQóng loáAjAQng, đá7gUS lạnhb8dR nhưwtCc băwtCcng, c7gUSô thb8dRấp giọ7gUSng nóib8dR: “TôiygG6 b8dRhiểu, ab8dRnh cũnygG6g cóygG6 nỗiygG6 khổwtCc tâAjAQm riên7gUSg mà.”
N7gUSghe vậy,ygG6 DwtCcu GiygG6ang ygG6Nam mb8dRí mắtygG6 cób8dR 7gUSmột nốtb8dR ruồAjAQi wtCcmàu nâygG6u nhwtCco nhỏ7gUS dườngwtCc b8dRnhư gib8dRật ygG6mình wtCcmột cái.
Bóng đb8dRêm troygG6ng trẻob8dR lạiAjAQ lùng,ygG6 tb8dRrong khôygG6ng khíwtCc cAjAQũng cówtCc chútb8dR 7gUSgì đówtCc lạb8dRnh lẽo.
7gUSHai ngưAjAQời cùwtCcng đứng7gUS t7gUSrên ygG6ban côn7gUSg nhưngwtCc lạb8dRi nhìb8dRn v7gUSề 7gUShai hướwtCcng khácwtCc nhau.
MwtCcột ygG6lúc sauAjAQ, DwtCcu GianAjAQg NaygG6m bỗb8dRng nygG6hiên nówtCci: “HygG6ôm ygG6qua, AjAQlà ngygG6ày b8dRgiỗ cb8dRủa b8dRcha tôi.”
Diệp Tâyb8dR AjAQHi kygG6inh ngạc.
“NhygG6ưng tb8dRrừ 7gUStôi ra7gUS, khônwtCcg còb8dRn AjAQai nhb8dRớ đến7gUS chuyệnwtCc nygG6ày 7gUSnữa.” Db8dRu GiAjAQang Nab8dRm cườiygG6 chub8dRa chátb8dR b8dRbi thươygG6ng: “KygG6hông mộtAjAQ awtCci nữa.”
Di7gUSệp Tây7gUS HwtCci cụb8dRp mắtygG6 xuống:ygG6 “Vậy7gUS 7gUSanh cb8dRho rằ7gUSng, bAjAQa awtCcnh làAjAQ bị…AjAQ wtCcDu b8dRTử Vĩb8dR mAjAQưu b8dRsát phb8dRải không?”
“Không b8dRphải làygG6 twtCcôi chAjAQo rằngb8dR nwtCchư tygG6hế AjAQmà sự7gUS b8dRthật đúb8dRng làAjAQ nhygG6ư thế.”ygG6 DAjAQu Gb8dRiang Nb8dRam sắcb8dR mb8dRặt dướiygG6 ánygG6h trăb8dRng AjAQngày cànygG6g AjAQtái nhợt,7gUS lạnb8dRh lygG6ùng vôb8dR AjAQtình: “BawtCc tôwtCci tr7gUSước 7gUSkhi cb8dRhút hơb8dRi thởwtCc cuốiygG6 cùng,7gUS ygG6toàn ygG6thân má7gUSu b8dRme đầmb8dR đìaAjAQ vẫ7gUSn cốygG6 lếtwtCc tớiygG6 ômb8dR 7gUSchặt lấyb8dR tôi,AjAQ b8dRông wtCcđã nóiwtCc c7gUSho tôi7gUS bi7gUSết, ygG6Du b8dRTử Vĩ…ygG6 7gUSchính hAjAQắn đãygG6 sáAjAQt hại7gUS c7gUSha tôi.”
Du GiwtCcang wtCcNam giọn7gUSg nói7gUS rấtygG6 nhẹ,wtCc rygG6ất b8dRbình tĩnh.
Nhưng Di7gUSệp Tâyb8dR HwtCci ngwtCche nhữngygG6 lờiygG6 đówtCc mb8dRà thấygG6y lạ7gUSnh buwtCcốt đầywtCc hậb8dRn thù.
AjAQ“Anh muốn…báo7gUS thù?”ygG6 Diệp7gUS 7gUSTây H7gUSi vẫnAjAQ hỏiAjAQ nhưnAjAQg ygG6trong lònAjAQg ygG6sớm AjAQđã biếAjAQt câuygG6 trwtCcả lời.
ygG6Du Gia7gUSng AjAQNam khôngwtCc b8dRtrả lờib8dR câAjAQu hỏwtCci đó7gUS, chygG6ỉ l7gUSầm bwtCcầm rb8dRất nhỏ:ygG6 “Thật7gUS rAjAQa thwtCcì, b8dRtôi cũngygG6 ygG6sớm phátygG6 hiện7gUS r7gUSa hawtCci wtCckẻ gwtCcian phAjAQu dâygG6m ph7gUSụ đ7gUSó. ChAjAQo 7gUSdù wtCccó cb8dRhe dAjAQấu wtCcbí mậtb8dR kĩ7gUS lưb8dRỡng nhwtCcư ygG6thế nàb8dRo điwtCc ygG6nữa thìwtCc chẳnAjAQg AjAQlẽ wtCccon AjAQtrai wtCclại kwtCchông pháb8dRt AjAQhiện 7gUSra sựygG6 khácAjAQ 7gUSlạ củab8dR mẹAjAQ 7gUSmình AjAQsao. wtCcNhìn th7gUSấy 7gUSDu AjAQTử Vĩ,7gUS ánh7gUS mb8dRắt cb8dRủa bAjAQà ấyygG6 lygG6oé lêygG6n niềmwtCc vub8dRi, cảAjAQ ngàb8dRy sẽygG6 v7gUSui vẻ7gUS. wtCcSau đób8dR vàowtCc mộtygG6 ygG6ngày, tôiygG6 nwtCcấp b8dRở mygG6ột b8dRgóc b8dRvườn hoAjAQa tậnAjAQ mắtygG6 ygG6nhìn thấyygG6 bAjAQọn họygG6 ômAjAQ ygG6hôn nhau…Nếub8dR b8dRnhư wtCcngày đó,wtCc tb8dRôi nwtCcói chygG6o 7gUScha biếtAjAQ việcAjAQ nàywtCc, ôngygG6 ấyb8dR b8dRsẽ cwtCcó thểygG6 đb8dRề 7gUSphòng b8dRDu Tử7gUS VwtCcĩ thìwtCc b8dRđã khônb8dRg bị7gUS hắnwtCc hãmAjAQ hạb8dRi nAjAQhư ngàb8dRy AjAQhôm wtCcnay…Vậy mygG6à tôib8dR lạib8dR khAjAQông wtCclàm vậy,wtCc AjAQtôi AjAQsợ b8dRsẽ ygG6phá vỡ7gUS hạnhb8dR pAjAQhúc củawtCc bảb8dRn thâygG6n, 7gUSphá vỡb8dR wtCcgia đìnwtCch nà7gUSy, nêAjAQn rAjAQốt cu7gUSộc đãAjAQ iygG6m lặng…”
Du 7gUSGiang Nb8dRam giọnb8dRg nóiwtCc ngàyb8dR cànAjAQg nhỏygG6 dần.
Diệp7gUS T7gUSây Hb8dRi wtCckhông đànAjAQh lòngwtCc, n7gUSắm lấ7gUSy AjAQtay hắn,7gUS sưở7gUSi ấwtCcm đôiygG6 7gUSbàn taygG6y gb8dRiá lạnAjAQh, n7gUShẹ nhà7gUSng khuywtCcên 7gUSnhủ: “AnwtCch khôngygG6 hềygG6 có7gUS tộwtCci gìb8dR cả,AjAQ b8dRthật ygG6đấy, đó7gUS khôngwtCc pwtCchải làAjAQ lỗiwtCc AjAQcủa anh.”
DAjAQu b8dRGiang Nab8dRm ngẩng7gUS đầu.
7gUSCả ngườiwtCc hắwtCcn, 7gUStóc, ygG6khuôn mặtb8dR, to7gUSàn tAjAQhân đềub8dR bịwtCc áAjAQnh ygG6trăng bwtCcàng b8dRbạc b8dRbao ph7gUSủ, lygG6úc ẩnAjAQ lb8dRúc hAjAQiện, mờAjAQ ảo7gUS pAjAQhảng pb8dRhất nhAjAQư b8dRkhông twtCcồn AjAQtại trygG6ên th7gUSế b8dRgiới này.
Hắn b8dRnhìn 7gUSDiệp TâwtCcy 7gUSHi, AjAQtrong wtCcánh mắwtCct ygG6tràn wtCcngập wtCcsự yêwtCcu ygG6thương, n7gUShưng còwtCcn chAjAQút gìAjAQ đób8dR đwtCcau x7gUSót, hối7gUS hb8dRận cùnAjAQg b8dRu buồn.
TaygG6y ygG6của hắAjAQn 7gUSxoa tráAjAQn 7gUScô, rồiAjAQ AjAQsau đAjAQó nhAjAQẹ nhàngb8dR cAjAQhậm c7gUShạp vuốb8dRt b8dRtai cô,ygG6 rồib8dR đ7gUSến gươn7gUSg wtCcmặt cô.
Từng độngygG6 b8dRtác đều7gUS nhẹwtCc n7gUShàng 7gUStỉ mwtCcỉ manb8dRg tygG6heo sựygG6 qub8dRyến luyến.
Lúc7gUS n7gUSày 7gUSDiệp TâywtCc HAjAQi độb8dRt nhiygG6ên ygG6có ch7gUSút hoản7gUSg hốt.
Cô mơb8dR ygG6hồ b8dRnhận 7gUSra DygG6u ygG6Giang NaygG6m đa7gUSng ngwtCcày AjAQcàng nAjAQhích lại7gUS gầnwtCc 7gUScô hơn,ygG6 cb8dRô AjAQthầm wtCcnghĩ phwtCcải néygG6 hắnb8dR, wtCcnhưng AjAQkhông hiểu7gUS sab8dRo ygG6cô lạiygG6 khô7gUSng nhAjAQúc nhích.
Hai ngườiAjAQ mb8dRôi nAjAQgày AjAQcàng gần,AjAQ Diệp7gUS Tâb8dRy H7gUSi c7gUSó 7gUSthể cảwtCcm thấwtCcy hwtCcơi thởygG6 củab8dR hắAjAQn gầnygG6 kềb8dR, phản7gUSg phấtAjAQ t7gUSrên gb8dRương mặb8dRt mình.
b8dRÁnh mắwtCct cygG6ô thẫygG6n thờ.
ygG6Nhưng nygG6gay ygG6khoảnh AjAQkhắc đôiAjAQ môwtCci họwtCc chuẩn7gUS ygG6bị chạmygG6 vào7gUS wtCcnhau t7gUShì Diệb8dRp TâwtCcy Hb8dRi bỗygG6ng cảm7gUS thygG6ấy ygG6mình nhưAjAQ b7gUSị ygG6một ygG6lực ygG6kéo rygG6ất mạwtCcnh gb8dRiật phắtb8dR ra.
Nhất7gUS tAjAQhời kAjAQhông khíygG6 wtCclãng ygG6mạn đềygG6u biếnAjAQ mấygG6t khôngAjAQ cygG6òn chúAjAQt ygG6nào hết.
“Thật b8dRxin lỗb8dRi, tAjAQôi tì7gUSm 7gUScô ấywtCc cób8dR chygG6út việc.”wtCc Hạ7gUS PhùAjAQng AjAQTuyền mỉmAjAQ cưb8dRời giải7gUS thb8dRích, tAjAQhái độAjAQ rwtCcất AjAQnho nhb8dRã lễwtCc độwtCc nh7gUSưng DiệpwtCc ygG6Tây HygG6i tựAjAQ nhiênwtCc dựngb8dR hếtygG6 cảygG6 tóc7gUS gáywtCc lên.
b8dRDu GianwtCcg Nab8dRm khôn7gUSg ygG6nói gìAjAQ cygG6hỉ lẳngwtCc lb8dRặng ygG6nhìn vb8dRề phíaygG6 HạAjAQ Pb8dRhùng b8dRTuyền, AjAQcó chútwtCc AjAQcảnh giác.
“Quên ygG6mất, vếtygG6 thươngygG6 b8dRlần trưwtCcớc tôi7gUS cygG6ắn nwtCcát twtCcrên ta7gUSy b8dRanh đ7gUSã khỏwtCci hẳnAjAQ chưab8dR vậy?b8dR” HạwtCc b8dRPhùng TuyềygG6n làmygG6 n7gUShư vAjAQô tìnb8dRh hỏi.
“Cảmb8dR AjAQơn s7gUSự quAjAQan wtCctâm b8dRcủa ygG6anh… Thế7gUS AjAQchỗ lầnygG6 trướ7gUSc wtCcbị nệ7gUSn ghếygG6 AjAQvào ygG6đầu củawtCc anb8dRh cònwtCc sưnb8dRg không?b8dR” DAjAQu Gian7gUSg b8dRNam kygG6hông nhanAjAQh khôygG6ng ygG6chậm phảygG6n kích.
“ĐAjAQừng l7gUSo lắng,7gUS tội7gUS AjAQdo aygG6i là7gUSm người7gUS b8dRnấy chịu,ygG6 côygG6 ấb8dRy đãb8dR dùngygG6 7gUS“hành 7gUSđộng tb8dRhực tế”ygG6 đAjAQể sửAjAQa cwtCchữa lỗib8dR lầmb8dR cAjAQủa mìnwtCch rồi…EmAjAQ nygG6ói xygG6em wtCccó đygG6úng không?”wtCc HạwtCc P7gUShùng TAjAQuyền AjAQrất twtCchân mậtwtCc AjAQôm 7gUShai b8dRvai DiệpygG6 TâygG6y b8dRHi, wtCccúi đầ7gUSu giốwtCcng nhygG6ư đab8dRng hỏAjAQi cAjAQô nhưb8dRng 7gUSánh mwtCcắt wtCclại nhẹwtCc nAjAQhàng liếAjAQc qub8dRa Db8dRu GygG6iang NAjAQam mygG6ột cái.
Tronb8dRg 7gUSnháy mắt,AjAQ wtCcHạ PhùnwtCcg Tuyềnb8dR nhb8dRìn t7gUShấy 7gUSDu AjAQGiang Nb8dRam vaygG6i nhưb8dR cwtCcứng ngắcAjAQ lại.
Hạ Phù7gUSng wtCcTuyền wtCcnhếch méb8dRp cườwtCci, chẳngb8dR ygG6nói chwtCcẳng rằng7gUS ygG6liền kAjAQéo DygG6iệp Tâ7gUSy 7gUSHi AjAQxuống lầu.
Diệp ygG6Tây HwtCci t7gUShấp AjAQthỏm, bởib8dR vAjAQì mọiygG6 AjAQngười xuygG6ng quab8dRnh aygG6i AjAQai cũ7gUSng 7gUSluôn mygG6iệng wtCcnhắc nygG6hở c7gUSô vAjAQà ygG6Du Gib8dRang Na7gUSm khôngb8dR t7gUShể ygG6có bấygG6t AjAQkì liê7gUSn b8dRquan 7gUSgì, wtCcmà rõwtCc r7gUSàng côAjAQ ygG6cũng đãAjAQ AjAQgật đygG6ầu đồng7gUS ý,AjAQ nhưwtCcng màAjAQ lúcAjAQ ygG6nãy vừygG6a vặAjAQn b7gUSị HạAjAQ Phùngb8dR TuygG6yền ygG6bắt gặpygG6 rồi,ygG6 đwtCcây gọib8dR wtCclà b8dRcó tậtygG6 gib8dRật mình.
Đồng tAjAQhời c7gUSô 7gUScũng cb8dRảm th7gUSấy 7gUSvô cùnb8dRg hỗnwtCc loạn,b8dR vừaAjAQ nãyAjAQ, vừab8dR nãAjAQy côygG6 vàygG6 b8dRDu GiaAjAQng Nb8dRam tAjAQhiếu chútAjAQ b8dRnữa AjAQđã hôAjAQn môi?
Vì ánb8dRh trwtCcăng, vwtCcì swtCcự phânygG6 tAjAQâm c7gUSủa mìnb8dRh, b8dRvà cò7gUSn bở7gUSi AjAQvì…Du GiygG6ang Nam?
ygG6Cô hoànAjAQ toàn7gUS khôwtCcng hiểuygG6 mìygG6nh đa7gUSng nb8dRghĩ 7gUSgì nữa.
AjAQDiệp T7gUSây HygG6i nhưygG6 ngườiygG6 mấtygG6 hồn.
“Sao vygG6ậy, ygG6cô còAjAQn tiwtCcếc nuốib8dR chuwtCcyện lAjAQúc 7gUSnãy à7gUS?” AjAQHạ AjAQPhùng Tuyềnb8dR bên7gUS cạnhb8dR độtygG6 nb8dRhiên wtCclên AjAQtiếng mỉa7gUS mai.
Rốt c7gUSuộc AjAQthì wtCccũng wtCclà côwtCc đãb8dR AjAQlàm saiygG6, Db8dRiệp Tâyb8dR ygG6Hi lwtCco lắAjAQng wtCcchưa ygG6đủ 7gUShay swtCcao AjAQnào, dáwtCcm 7gUSmở miệngb8dR phb8dRản bác.
HạwtCc Phùngb8dR TAjAQuyền nhẹwtCc nhànwtCcg liếwtCcc AjAQcô mộtygG6 cáib8dR: “ĐượcwtCc rAjAQồi, b8dRđằng ygG6nào tb8dRối b8dRnay cũngAjAQ AjAQkhông chỉwtCc mìwtCcnh cwtCcô vygG6i phạm.”
Tb8dRối nay?
DiệpygG6 7gUSTây AjAQHi hoàwtCci nb8dRghi AjAQnhưng cũng7gUS khôb8dRng dwtCcám “bật”wtCc lại.
Lúc này7gUS, xunwtCcg quan7gUSh bỗn7gUSg nhwtCciên i7gUSm lặngAjAQ 7gUSdị thường.
DiệpAjAQ Tb8dRây wtCcHi phb8dRát hAjAQiện mygG6ột 7gUSngười đàb8dRn wtCcông b8dRtrung niênAjAQ đứwtCcng giữab8dR phòngAjAQ dáygG6ng 7gUSvẻ phAjAQi phygG6àm, phonb8dRg ygG6thái qu7gUSý t7gUSộc, khuônAjAQ mb8dRặt bí7gUS hiểm.AjAQ ygG6Ông ygG6ta b8dRđang đeoAjAQ ygG6cho b8dRLiễu V7gUSi 7gUSQuân mygG6ột chiếb8dRc vòb8dRng c7gUSổ ngọAjAQc bích.
V7gUSòng cwtCcổ đ7gUSắt tiềwtCcn, mỹ7gUS nwtCchân wtCccao qwtCcuý, b8dRhai thứwtCc nàygG6y kwtCcết hợpb8dR wtCclại càAjAQng b8dRnổi wtCcbật hơn.
wtCc“Chúc eAjAQm sẽ7gUS ygG6mãi mãiwtCc xygG6inh đẹpAjAQ wtCcnhư thếAjAQ nàwtCcy.” NgườiygG6 đb8dRàn ôb8dRng đówtCc hôAjAQn lêb8dRn 7gUSmá LiễAjAQu b8dRVi Quâb8dRn ygG6, tấtb8dR cảygG6 mAjAQọi người7gUS 7gUSđều vỗ7gUS tygG6ay cygG6húc mừng.
Db8dRiệp TâywtCc Hb8dRi bừngAjAQ tỉnAjAQh chwtCcân lýAjAQ, ho7gUSá rwtCca ngườib8dR wtCcđó chwtCcính làwtCc D7gUSu TygG6ử Vĩ.
b8dRDu 7gUSTử b8dRVĩ nb8dRâng chb8dRén rượuygG6 ygG6lên: “CảmAjAQ ơn7gUS wtCctất cwtCcả cácb8dR vịAjAQ wtCckhách qwtCcuý b8dRcó mwtCcặt ngwtCcày hAjAQôm b8dRnay, chúAjAQng tAjAQa hãyAjAQ cùAjAQng 7gUSăn AjAQmừng sinb8dRh nhwtCcật củ7gUSa pb8dRhu nhânb8dR tôiygG6 nwtCcào.” N7gUSói xong7gUS, ô7gUSng wtCcta ygG6tu b8dRmột hơwtCci cAjAQạn sạchygG6 ch7gUSén rượu.
ygG6Các ygG6vị b8dRkhách cũngb8dR ygG6lần 7gUSlượt lygG6àm theo.
Tiếp thewtCco, ôngb8dR lygG6ại rótygG6 mygG6ột chénwtCc rưwtCcợu, bướcAjAQ tớb8dRi chỗ7gUS HạAjAQ Phb8dRùng Tuyền7gUS, nhygG6ìn Hạ7gUS PhùngygG6 Tuyềnb8dR ygG6và Diệpb8dR wtCcTây ygG6Hi nh7gUSam hi7gUSểm nb8dRói: “ygG6Hôm nygG6ay tôb8dRi cảmwtCc twtCchấy đặcb8dR biệtwtCc AjAQvinh hwtCcạnh khygG6i b8dRHạ PhwtCcùng TuyềnygG6 tiênwtCc sygG6inh AjAQcó AjAQthể hạAjAQ cốAjAQ b8dRđến AjAQđây thb8dRam AjAQdự bữwtCca tiệcwtCc nygG6ho nb8dRhỏ này…HygG6ạ tiênwtCc siwtCcnh, tb8dRôi 7gUSmuốn mờb8dRi ygG6anh mộwtCct chén,7gUS AjAQhi vọygG6ng cb8dRó twtCchể AjAQxoá hếwtCct mọib8dR hiể7gUSu lygG6ầm giữaAjAQ chúngb8dR 7gUSta từwtCc trướcwtCc tớiAjAQ naAjAQy ygG6và thAjAQay ygG6mặt wtCcnhững kẻ7gUS tro7gUSng gwtCcia tộcb8dR chb8dRúng twtCcôi có7gUS những7gUS hànAjAQh độngwtCc AjAQvô lễ7gUS vớiAjAQ b8dRanh tôwtCci m7gUSuốn xib8dRn lỗi7gUS anh.”
b8dR“Không AjAQdám nhận.”AjAQ AjAQHạ b8dRPhùng TAjAQuyền kháygG6ch b8dRkhí đáp,ygG6 n7gUSâng cốc7gUS rưwtCcợu uốngAjAQ luôn.
“NhưAjAQ vậyb8dR b8dRbây giờ,wtCc khiAjAQêu vũ7gUS bygG6ắt đầu…”7gUS DygG6u Tb8dRử VĩygG6 tuyênwtCc bố.
“Xi7gUSn chờygG6 mộtAjAQ chút.”b8dR H7gUSạ Phùn7gUSg Tu7gUSyền cắtb8dR b8dRđứt lờwtCci ôngb8dR tAjAQa “wtCcChờ đãygG6, twtCcôi cygG6òn cówtCc cAjAQhuyện ygG6muốn tuy7gUSên bố.”
wtCcÁnh AjAQmắt mọiygG6 ngườAjAQi đềub8dR AjAQđổ dồnb8dR vygG6ề b8dRphía 7gUSHạ AjAQPhùng Tuyềnb8dR, b8dRbao gồmygG6 cảwtCc DiệwtCcp TAjAQây ygG6Hi, cô7gUS cũngAjAQ đaygG6ng ô7gUSm đầyb8dR mộygG6t bụngAjAQ băb8dRn khwtCcoăn nhìn7gUS hắn.
Lúc nàwtCcy HạygG6 PhùwtCcng TuyềnAjAQ bỗb8dRng nwtCcâng tAjAQay Dib8dRệp wtCcTây HAjAQi l7gUSên, nóygG6i: “Tb8dRôi vygG6à Db8dRiệp Tâb8dRy 7gUSHi sẽAjAQ đínhb8dR hôn.”
“ygG6Vốn là,7gUS chwtCcúng tAjAQôi m7gUSuốn ygG6chờ 7gUSmột thờAjAQi gib8dRan nữygG6a AjAQmới thôngb8dR báb8dRo c7gUSho mọiygG6 ngườb8dRi bwtCciết nhưAjAQng vừaAjAQ rồb8dRi đư7gUSợc 7gUStận AjAQmắt AjAQchứng kiế7gUSn vợAjAQ ch7gUSồng Db8dRu lygG6ão gygG6ia ygG6đây thânwtCc m7gUSật b8dRkeo s7gUSơn như7gUS thếb8dR thậtygG6 sựygG6 đánygG6g ghwtCcen tỵ,b8dR ch7gUSo nêwtCcn liềygG6n quAjAQyết đwtCcịnh 7gUSsẽ tuyêygG6n bốygG6 lu7gUSôn tại7gUS đâ7gUSy.” Hạb8dR PhùwtCcng ygG6Tuyền nób8dRi dối7gUS khôAjAQng chớpygG6 mắt.
CảygG6 cănb8dR phb8dRòng đầuwtCc ygG6tiên AjAQlà b8dRim lAjAQặng hoAjAQàn toàygG6n AjAQsau đAjAQó lwtCcai ygG6vang lênb8dR tAjAQiếng vỗygG6 tawtCcy wtCctán thưởygG6ng rb8dRầm trời.
HạAjAQ Phùnb8dRg TuywtCcền rútygG6 AjAQra từAjAQ twtCcúi áo7gUS lb8dRễ phAjAQục mộwtCct chiếcwtCc nhẫb8dRn đínygG6h hôn,AjAQ AjAQđeo lb8dRên bàb8dRn 7gUStay phải7gUS đAjAQã hAjAQoá đáwtCc cwtCcủa AjAQDiệp TâyAjAQ HiAjAQ. Nhân7gUS ti7gUSện cúwtCci đAjAQầu xAjAQuống, véb8dRn tóAjAQc c7gUSô lAjAQên, n7gUShẹ nhygG6àng ghéAjAQ sb8dRát wtCctai cygG6ô thì7gUS thầwtCcm đewtCc doạ:wtCc b8dR“Nếu như7gUS cô7gUS ygG6dám 7gUSphản đối,wtCc ygG6tôi sẽb8dR ngab8dRy lậpygG6 twtCcức qygG6uẳng côb8dR lạAjAQi wtCcnơi này,wtCc b8dRtin tôib8dR đygG6i, 7gUSso vớb8dRi thủ7gUS 7gUSđoạn cb8dRủa ygG6Du TưAjAQ NwtCchân thìygG6 7gUSDu tửwtCc Vĩb8dR còb8dRn độcwtCc ácwtCc hb8dRơn rấtAjAQ nhiều…AjAQ kb8dRhông 7gUStin thì7gUS cAjAQô b8dRcứ thửygG6 xem.”
DiệpygG6 Tâb8dRy wtCcHi cảmb8dR AjAQthấy mb8dRình như7gUS rơiAjAQ thAjAQẳng vAjAQào mộAjAQt wtCchầm bAjAQăng, thật7gUS sựb8dR khôAjAQng ygG6bao giwtCcờ lưwtCcờng tr7gUSước được7gUS Hb8dRạ wtCcPhùng TuywtCcền sẽb8dR rwtCca chiygG6êu độcb8dR như7gUS v7gUSậy, lậb8dRp 7gUStức làmAjAQ chwtCco côygG6 đànhb8dR bygG6ó taAjAQy cygG6hịu ygG6chói ygG6câm níAjAQn ygG6mà lygG6àm theo.
AjAQCô khôygG6ng biếAjAQt chíAjAQnh x7gUSác HạwtCc PhùAjAQng TygG6uyền đanb8dRg nghĩygG6 b8dRcái qwtCcuái gìAjAQ vàygG6 cũn7gUSg kwtCchông bb8dRiết rốb8dRt cuộcygG6 tygG6hì mìwtCcnh nygG6ên làmAjAQ AjAQgì bâygG6y giờ.
Cb8dRô chỉb8dR b8dRbiết dygG6uy 7gUSnhất mộwtCct điều,AjAQ đwtCcó lygG6à vb8dRẻ AjAQmặt tưAjAQơi cườiwtCc hớb8dRn ygG6hở đốiAjAQ vớib8dR sựygG6 chúcwtCc b8dRphúc của7gUS c7gUSác AjAQvị khácAjAQ ởygG6 đâyb8dR củab8dR mì7gUSnh b8dRso vớwtCci 7gUSkhóc ygG6còn kb8dRhó ygG6coi ygG6hơn b8dRrất nhiều.
wtCcMà lAjAQúc đó,wtCc 7gUSở mb8dRột gygG6óc khácb8dR củawtCc cănygG6 phònygG6g, mộAjAQt b8dRbóng ngườygG6i lầmAjAQ ygG6lũi từAjAQ tb8dRừ bưwtCcớc 7gUSra ngoài.
Trê7gUSn đườnwtCcg về7gUS nwtCchà, DiệpwtCc TwtCcây b8dRHi wtCctrầm mặcAjAQ hồb8dRi lAjAQâu, rốtb8dR cygG6uộc cũngAjAQ nhygG6ịn kygG6hông nổiAjAQ nữwtCca AjAQrồi liềAjAQn tháoygG6 ygG6ngay ygG6chiếc nhẫb8dRn rb8dRa trảygG6 c7gUSho b8dRHạ Phùnb8dRg Tuyền.
HygG6ạ AjAQPhùng TuAjAQyền cũAjAQng 7gUSchẳng thAjAQèm nwtCchìn nówtCc lấb8dRy mộygG6t cáiwtCc, 7gUSchỉ nóAjAQi: 7gUS“Sau nàyAjAQ, cwtCcô phải7gUS luônwtCc wtCcluôn ygG6đeo nó7gUS trênygG6 ta7gUSy ng7gUShe không?”
“VygG6iệc nàygG6y, aAjAQnh đaAjAQng tiAjAQến hygG6ành kAjAQế howtCcạch wtCcgì vậywtCc, việ7gUSc ch7gUSúng ygG6ta đínygG6h hônygG6 lygG6à mygG6ột pAjAQhần củab8dR kwtCcế hoạAjAQch đb8dRó, đAjAQúng kwtCchông?” ĐâyAjAQ l7gUSà đb8dRáp ánwtCc 7gUSduy nhb8dRất màb8dR ygG6Diệp TâywtCc HAjAQi ygG6suy nghĩ7gUS hồiwtCc lygG6âu mới7gUS tìAjAQm ygG6ra đư7gUSợc, wtCccũng làwtCc đápwtCc 7gUSán ygG6làm cygG6ô thấwtCcy yênAjAQ tAjAQâm nhất.
Đáng 7gUStiếc đb8dRáp b8dRán nàywtCc ygG6ngay lậpygG6 tAjAQức bygG6ị 7gUSbác bỏ:ygG6 “ChẳngwtCc ygG6có kếygG6 hoạchb8dR nàob8dR cả.”
b8dR“Vậy…tại s7gUSao chúngAjAQ AjAQta 7gUSphải đínhb8dR hôn?ygG6” Diệb8dRp AjAQTây AjAQHi thấyb8dR ygG6lưng 7gUSmình đAjAQang ròygG6ng rònAjAQg wtCcmồ ygG6hôi lạnh.
“Bởi7gUS vìb8dR b8dRđính hôn7gUS rồi7gUS mygG6ới 7gUScó thểygG6 kếb8dRt hô7gUSn.” H7gUSạ Pb8dRhùng Tuyềnb8dR nhb8dRàn nAjAQhạt ygG6giải thích.
Diệp wtCcTây HygG6i thấyb8dR hìygG6nh nhưAjAQ nhiệb8dRt độygG6 điềuwtCc hoygG6à trob8dRng 7gUSxe đã7gUS xuốygG6ng AjAQquá t7gUShấp rồi,wtCc thếAjAQ wtCccho nêb8dRn giọ7gUSng nóygG6i c7gUSủa ygG6cô mớib8dR 7gUSrun rẩywtCc 7gUSnhư vầy:7gUS “Kết…hôn?”
“ĐúnygG6g vAjAQậy.” Ngườb8dRi ygG6nào đwtCcó gậygG6t đầu.
b8dR“Tại sb8dRao b8dRlại phwtCcải kếtwtCc hôwtCcn?” DiệpygG6 Tâb8dRy H7gUSi giwtCcựt giựt7gUS wtCctóc mygG6ình, mộAjAQt cáb8dRi, haAjAQi cái,wtCc bb8dRa cái…
“Bởi vygG6ì tAjAQôi khygG6ông muốygG6n chưawtCc kếwtCct hwtCcôn đã7gUS siygG6nh cb8dRon rồi.”
“TạiygG6 saAjAQo lạib8dR muốn7gUS sinygG6h con?!”
“BởygG6i b8dRvì chún7gUSg 7gUSta đãygG6 lêygG6n giường.”
“ygG6Tại sygG6ao lạiygG6 pwtCchải lênygG6 giường???”
“b8dRBởi vìwtCc chúnAjAQg t7gUSa sắpwtCc kếtb8dR hôn.”
“Tại swtCcao chúngygG6 7gUSta l7gUSại phảiAjAQ kếtwtCc hôn???!!!!”
“BởiAjAQ vAjAQì chúngygG6 t7gUSa wtCcđã đb8dRính hôn.”
“…”

Cứb8dR AjAQnhư vậy,wtCc 7gUSvấn đềygG6 nàb8dRy cứAjAQ lwtCcập đb8dRi lậpygG6 lạiwtCc vôAjAQ swtCcố lAjAQần, Diệ7gUSp Tâ7gUSy AjAQHi qwtCcuyết wtCcđịnh đổiAjAQ phwtCcương thb8dRức giab8dRo tiwtCcếp, chygG6o n7gUSên cygG6ô b8dRvô cùwtCcng thàygG6nh khẩn,ygG6 nghiygG6êm túcAjAQ cựb8dRc wtCcđộ nó7gUSi: “Hạb8dR Ph7gUSùng Tuyền,AjAQ tôiAjAQ khôngwtCc mwtCcuốn kếwtCct hb8dRôn vớib8dR anh.”
Hạ PhùngAjAQ TuyềnAjAQ cwtCcũng khô7gUSng cygG6ó phảnygG6 wtCcứng gb8dRì wtCcdữ dộygG6i lắmAjAQ, chygG6ỉ độtAjAQ ngộtAjAQ hỏb8dRi m7gUSột câygG6u ygG6hỏi khAjAQác: “Vậb8dRy mỗi7gUS sángAjAQ có7gUS phảb8dRi làb8dR 7gUScô c7gUSam tâ7gUSm 7gUStình ngAjAQuyện bưAjAQng ygG6cà phêwtCc wtCclên chAjAQo 7gUStôi không?”
“Không đb8dRời nào.”AjAQ Diệp7gUS Tâb8dRy ygG6Hi tAjAQrả lời7gUS cygG6hắc nb8dRhư đin7gUSh 7gUSchém sắt.
“KhôwtCcng là7gUS đượcb8dR rồi.”
“ThếygG6 ygG6là cóAjAQ ýAjAQ wtCcgì hả?”wtCc Diệb8dRp TâywtCc wtCcHi kAjAQhông b8dRhiểu ygG6gì hếAjAQt trơn.
ygG6“Chúng ygG6ta ygG6kết ygG6hôn ygG6sau nàyygG6 cũngb8dR giố7gUSng nygG6hư viwtCcệc b8dRcô ph7gUSải bưn7gUSg cAjAQà phb8dRê mỗb8dRi AjAQsáng chygG6o tôi,ygG6 wtCcmặc b8dRdù khygG6ông tìnhb8dR nguygG6yện nhưngb8dR cuygG6ối cùnb8dRg cwtCcô vẫygG6n b8dRphải làm.”AjAQ Hạb8dR Phb8dRùng TuyềnwtCc dùngygG6 mộtwtCc câub8dR đAjAQơn giảnAjAQ kếtAjAQ thúwtCcc vấnwtCc wtCcđề mà7gUS DiAjAQệp TâwtCcy wtCcHi b8dRso ygG6sánh ygG6với b8dRhàm sygG6ố toáAjAQn học7gUS cAjAQòn b8dRkhó khănb8dR hygG6ơn gygG6ấp chụcAjAQ lần.
Chapter 24
Diệp TâAjAQy Hb8dRi vừawtCc thấ7gUSy bự7gUSc mìnwtCch vừab8dR wtCcbuồn ygG6cười, khôngygG6 biAjAQết 7gUSlàm s7gUSao lạiAjAQ wtCcthốt AjAQra câu:7gUS “TôAjAQi cób8dR wtCcchết cũb8dRng khôwtCcng gảAjAQ cAjAQho anh.”
S7gUSau khwtCci ygG6nói xo7gUSng lạ7gUSi c7gUSảm thấywtCc AjAQcó gìAjAQ đAjAQó khôwtCcng ổn,ygG6 t7gUShẳng thắb8dRn qygG6uá mức,ygG6 hơAjAQn nb8dRữa còb8dRn cygG6hút ngAjAQuy hiểm—nhưwtCc mấyb8dR bộAjAQ phwtCcim trygG6uyền hìnwtCch nb8dRhảm nhíb8dR ấy,ygG6 những7gUS 7gUSlời 7gUSnày cAjAQủa nAjAQữ chínhb8dR AjAQ10 pwtCchần thwtCcì ygG68,9 phwtCcần cygG6hắc chắn7gUS sẽ7gUS bAjAQị gảwtCc b8dRcho nawtCcm nygG6hân AjAQmà nữb8dR chínygG6h ghéygG6t nhygG6ất 7gUScó cAjAQhết cũng7gUS không7gUS b8dRmuốn 7gUSlấy. CAjAQho nênAjAQ, c7gUSô vộib8dR sửb8dRa lạiwtCc nói:7gUS “Ha7gUSy lygG6à nób8dRi nhygG6ư vậywtCc đi7gUS, tôi7gUS cb8dRảm giácb8dR cơAjAQ hộ7gUSi wtCcmình gAjAQả ygG6cho ygG6Du GiaAjAQng NygG6am swtCco vớiwtCc g7gUSả cb8dRho 7gUSanh hơnwtCc… mộ7gUSt wtCcchút xíu.”
Vốn dĩwtCc, Diệpb8dR TâyygG6 b8dRHi đAjAQịnh nób8dRi “lớnwtCc hb8dRơn” đằn7gUSg sygG6au cộ7gUSng thêb8dRm phóygG6 tygG6ừ “rwtCcất nhiều”b8dR nhưAjAQng su7gUSy điygG6 tíygG6nh lạiygG6 thìAjAQ dygG6ù sb8dRao hb8dRai ygG6người cũAjAQng đã7gUS ởygG6 mộwtCct nhwtCcà ygG6với nhaygG6u khAjAQá ygG6lâu rồi,ygG6 AjAQkhông thể7gUS lấywtCc owtCcán b7gUSáo âAjAQn, qwtCcuá mwtCcức đảAjAQ kíygG6ch tự7gUS b8dRái củaAjAQ hắb8dRn vìwtCc thếb8dR rấtAjAQ hả7gUSo tâmb8dR đổiwtCc lạ7gUSi b8dRthành cụmwtCc wtCctừ “một7gUS cb8dRhút xwtCcíu” này.

Thậtb8dR wtCckhông nghĩb8dR đếAjAQn hậuwtCc howtCcạ sa7gUSu nb8dRày, chọcb8dR nAjAQgay vàoygG6 ygG6tổ kygG6iến lửa7gUS, tênAjAQ sóiAjAQ hỉygG6 wtCcnộ 7gUSkhông lb8dRường đượcAjAQ bAjAQên cạnh.
Vừa dứtb8dR lờib8dR, Hạ7gUS Phùng7gUS TuywtCcền liềygG6n nắm7gUS chặtAjAQ lwtCcấy cổwtCc tab8dRy củab8dR côAjAQ, mộb8dRt pAjAQhen kéygG6o lạwtCci, thuậnb8dR đàb8dR kéwtCco ygG6cả ngb8dRười DiệygG6p Tâb8dRy 7gUSHi nygG6gồi lygG6ên đùiygG6 hắn.
DiệpwtCc wtCcTây HAjAQi t7gUSất nhiênwtCc lAjAQà lb8dRiều mạngwtCc ygG6giãy dAjAQụa b8dRnhưng chẳn7gUSg ăb8dRn tAjAQhua gì,wtCc ngàAjAQy thườnAjAQg vốnAjAQ tứwtCcc wtCcgiận đến7gUS cựcAjAQ điểAjAQm, 7gUStức đếnwtCc b8dRxì kb8dRhói đốAjAQi vớib8dR hắAjAQn wtCccũng vAjAQô wtCcdụng rồi.
7gUSHạ Phù7gUSng TuyềnygG6 mộtAjAQ tawtCcy khb8dRoá chặtwtCc b8dRhai t7gUSay củaAjAQ AjAQDiệp Tâ7gUSy HAjAQi, mộtAjAQ tb8dRay b8dRgiữ cb8dRhặt gygG6áy cô,wtCc hunAjAQg hăwtCcng mwtCcà hôn.
Cảb8dRm gb8dRiác lygG6ưỡi HạwtCc PhùnwtCcg TuyềnygG6 b8dRđang dần7gUS dầnygG6 xb8dRâm nhậpAjAQ b8dRvào tronb8dRg miện7gUSg wtCcmình, DiệpAjAQ ygG6Tây HwtCci t7gUSoàn thâygG6n têAjAQ db8dRại, cygG6ố gygG6ắng h7gUSết ygG6sức nygG6gậm ygG6chặt AjAQmiệng lạiygG6, kiênwtCc cườngb8dR phAjAQòng b8dRthủ đb8dRến cùng.
HạygG6 PhygG6ùng Tuyềnb8dR mygG6ỉm 7gUScười nháwtCcy mắtb8dR mAjAQột 7gUScái, b7gUSỏ mộygG6t ta7gUSy rawtCc, ygG6từ wtCcbên ngoàiygG6 đố7gUSng wtCclễ ph7gUSục bù7gUSng nhùng,ygG6 bàAjAQn ygG6tay hygG6ắn nh7gUSanh nhẹygG6n luồ7gUSn vàAjAQo tronAjAQg ngườiygG6 AjAQDiệp 7gUSTây wtCcHi, nhẹAjAQ nhànygG6g sờ…
AjAQ“Á!!!!” Db8dRiệp TwtCcây HAjAQi h7gUSét ygG6lên, Hạb8dR PhùygG6ng Tuy7gUSền nhâwtCcn cAjAQơ AjAQhội wtCcđó tiếnb8dR AjAQvào, wtCcbá đạowtCc b8dRhôn cygG6ô khôygG6ng ngừngb8dR, ygG6hai bêb8dRn ygG6dây dưa.
b8dRCả ngưb8dRời nón7gUSg rựcb8dR, hắn7gUS “chiếnb8dR đấuAjAQ” rb8dRất wtCcmạnh mẽ,AjAQ là7gUSm chygG6o DygG6iệp Tb8dRây H7gUSi wtCckhông cá7gUSch ygG6nào AjAQhô hấp.
TronygG6g tAjAQình thếAjAQ cấwtCcp bá7gUSch đó,cwtCcô tygG6rên dướiygG6 kygG6ết AjAQhợp, ygG6cắn ygG6vào mAjAQôi hắn,7gUS liềnAjAQ cAjAQảm thấy7gUS vịAjAQ b8dRmáu tươiAjAQ ngọ7gUSt AjAQngào tràb8dRn ra.
VốnygG6 b8dRtưởng rằngygG6 b8dRhắn swtCcẽ ngygG6ay lậpwtCc tứcygG6 bAjAQuông mìnAjAQh rb8dRa, nhưn7gUSg khôwtCcng, Hạ7gUS PhùngAjAQ TuyAjAQền hừAjAQ cũnwtCcg khônAjAQg hygG6ừ b8dRmột tb8dRiếng lygG6ại wtCcăn miếngAjAQ wtCctrả miếnb8dRg, cũnygG6g AjAQchơi chiêb8dRu ấwtCcy cắnygG6 lại7gUS mAjAQôi AjAQcô mộtwtCc phát.
DiygG6ệp TAjAQây 7gUSHi ygG6đau đwtCcến ứb8dRa b8dRnước mắt,ygG6 chờAjAQ ygG6Hạ Phùngb8dR AjAQTuyền v7gUSừa bu7gUSông wtCcmình rAjAQa đygG6ã vộAjAQi và7gUSng luAjAQi vềygG6 mộb8dRt 7gUSgóc xb8dRe b8dRcách xygG6a hắn,b8dR rútygG6 cwtCcái gươnAjAQg r7gUSa ygG6xem chúAjAQt, môiygG6 dưAjAQới bịwtCc cắn7gUS ygG6đang ygG6rươm rướmygG6 máuAjAQ rồi. 

“Hạ PhùygG6ng Tuyền,ygG6 wtCcanh làb8dRm cáiygG6 wtCcquái gìb8dR thế!ygG6” Diệp7gUS TAjAQây H7gUSi nộb8dR k7gUShí 7gUSxung thiên.
wtCc“Cô b8dRcắn tb8dRôi 7gUStất nAjAQhiên tygG6ôi sẽ7gUS đá7gUSp lb8dRễ thôi!”ygG6 HygG6ạ PhùnwtCcg Tuy7gUSền b8dRhơi wtCcnhíu mày.
“AnwtCch…anh đồ7gUS bib8dRến th7gUSái! A!”
DAjAQiệp b8dRTây Hb8dRi cwtCcòn chb8dRưa wtCccó AjAQmắng xAjAQong, lạib8dR ygG6bị ngườiwtCc nwtCcào đób8dR mộtb8dR phewtCcn kygG6éo t7gUSiếp, ygG6tiếp tụ7gUSc cưỡygG6ng ép.
Hạ PwtCchùng TuAjAQyền wtCctiến quâwtCcn t7gUShần tốcAjAQ, khôngwtCc đểAjAQ wtCccho 7gUScô cwtCcó 7gUSbất k7gUSì AjAQcơ hộiwtCc nb8dRào đểAjAQ thởAjAQ nữa,wtCc wtCcgiống nhưAjAQ AjAQcó lửaAjAQ đốygG6t 7gUScháy cô7gUS vậy.
DiệpAjAQ wtCcTây ygG6Hi b8dRcũng kh7gUSông thểygG6 n7gUShẫn nhịnwtCc chịub8dR th7gUSua th7gUSêm n7gUSữa, 7gUSoán hậnwtCc wtCcdùng hếtb8dR b8dRsức b7gUSình wtCcsinh cắ7gUSn vàowtCc cáygG6i lưỡiwtCc AjAQbá đb8dRạo b8dRkia mộwtCct cái.
AjAQBởi vìygG6 tứcb8dR giAjAQận nên7gUS lựcygG6 cắnAjAQ rấwtCct mygG6ạnh, chb8dRỉ g7gUSiải 7gUShận 7gUSđược lygG6úc ấb8dRy nhAjAQưng chỉwtCc một7gUS gygG6iây swtCcau, Dib8dRệp TwtCcây Hb8dRi môb8dRi wtCctrên lạiwtCc cảmb8dR thấyAjAQ wtCcvô cùng7gUS đwtCcau nhb8dRức—lại bịb8dR trygG6ả thùb8dR nữa!!!!!
Hạ PhùnAjAQg TuyềnwtCc buwtCcông 7gUScô rAjAQa, nhìwtCcn Diệ7gUSp b8dRTây Hb8dRi wtCcco c7gUSả ygG6hai cAjAQhân wtCclên lùwtCci vềwtCc mộtwtCc gówtCcc xAjAQe vừawtCc giậAjAQn vừaygG6 AjAQsợ nhìnygG6 mìnwtCch chygG6ằm chằm,7gUS ygG6hắn nygG6hẹ giAjAQọng nb8dRói: “CònwtCc m7gUSuốn thửygG6 n7gUSữa không?”
AjAQDiệp ygG6Tây H7gUSi chb8dRe mô7gUSi rb8dRướm mb8dRáu củ7gUSa AjAQmình, liề7gUSu mạnb8dRg lắ7gUSc đầu.
Hạ AjAQPhùng TuyềnwtCc tygG6iến 7gUSlại ygG6gần cô,b8dR lôi7gUS cygG6ái tb8dRay b8dRđang cwtCche miệngb8dR củawtCc côwtCc rab8dR, b8dRkhẽ nghiêb8dRng đygG6ầu, tiếpwtCc tụygG6c h7gUSôn nữa.
Diệp 7gUSTây 7gUSHi b7gUSị vAjAQây hãmwtCc tro7gUSng mộ7gUSt gócwtCc nhb8dRỏ, wtCckhông cówtCc đưAjAQờng nàb8dRo đểb8dR thb8dRoát, nwtCcụ hAjAQôn củab8dR hwtCcắn bb8dRá đạowtCc mygG6à cuồngwtCc nhwtCciệt, twtCchật sb8dRự muốAjAQn làwtCcm Diệ7gUSp Tb8dRây H7gUSi nb8dRghẹt tygG6hở mà7gUS ch7gUSết nhb8dRưng côb8dR không7gUS cwtCcòn dám7gUS phảnwtCc khwtCcáng ygG6nữa, chỉAjAQ cb8dRó thểygG6 bib8dRết đAjAQiều mộtygG6 cwtCchút đểAjAQ mwtCcặc cwtCcho hắnb8dR muốAjAQn lwtCcàm b8dRgì thwtCcì làm.
KhôngwtCc biếtAjAQ 7gUSqua baAjAQo lâb8dRu, HwtCcạ AjAQPhùng Tuyề7gUSn bygG6á đạoygG6 h7gUSôn dầnb8dR nwtCchẹ nwtCchàng AjAQôn nhygG6u, 7gUStừng chúygG6t AjAQtừng chú7gUSt mộygG6t liếmAjAQ đôi7gUS ygG6môi bịb8dR tb8dRhương cygG6ủa cô,AjAQ vb8dRô cùngAjAQ nhẹ7gUS nhàngAjAQ vàAjAQ tỉygG6 mỉ.
AjAQ“Tối nb8dRay, DwtCcu GiAjAQang NaAjAQm cònwtCc chygG6ưa b8dRhôn b8dRcô, mAjAQà tôi,7gUS lạ7gUSi hônwtCc b8dRcô ygG6đến bwtCca lần.”7gUS AjAQHạ PhùnAjAQg T7gUSuyền cygG6úi đầuAjAQ ygG6nhìn côwtCc, ygG6ánh b8dRmắt kh7gUSó hiểAjAQu nói:b8dR “Căb8dRn 7gUScứ b8dRtheo tình7gUS huốAjAQng AjAQhiện t7gUSại thìygG6 ygG6cơ hb8dRội cwtCcô gả7gUS 7gUScho b8dRtôi b8dRso sánAjAQh vớiAjAQ gygG6ả cwtCcho hắnygG6 hìnhAjAQ nhưygG6 AjAQlà hơ7gUSn…một chú7gUSt xíu.” 
ygG6Nhưng DiệpwtCc TâygG6y HAjAQi cănygG6 bả7gUSn là7gUS kygG6hông cb8dRó nwtCcghe HạwtCc AjAQPhùng TuywtCcền nAjAQói chuyệnb8dR, b8dRcòn b8dRđang b7gUSận rộnygG6 AjAQtìm cAjAQách tygG6hoát k7gUShỏi b8dRngực hắ7gUSn, lwtCciều mạngygG6 cầmwtCc khwtCcăn giấyygG6 cygG6hùi wtCcmôi, lạiwtCc cònb8dR khygG6ông ngừAjAQng “Phi,phi,phi”
“AnhAjAQ làygG6 b8dRtên 7gUSháo sắwtCcc thấpwtCc kAjAQém! TạAjAQi 7gUSsao lạiwtCc khôb8dRng c7gUSó c7gUShút lịAjAQch sb8dRự nàwtCco, chygG6ưa đượAjAQc 7gUSsự đồ7gUSng ýygG6 củaygG6 ngườiwtCc khácygG6 đãAjAQ cưwtCcỡng hôn!”b8dR Diệpb8dR TwtCcây Hb8dRi ygG6bất nAjAQgờ, hAjAQung hăwtCcng b8dRmắng hắn:AjAQ 7gUS“Đồ thầnygG6 kinh!”
“KhôngAjAQ 7gUSsao, 7gUSsau nàyb8dR cb8dRô sẽb8dR 7gUSquen thôi.”wtCc HạygG6 PhùngygG6 Tuyề7gUSn tb8dRrở lygG6ại vị7gUS trwtCcí ng7gUSồi của7gUS hắn,wtCc hab8dRi cwtCchân đunygG6g đb8dRưa, vừaygG6 wtCccười ygG6vừa nAjAQhàn nhAjAQã trb8dRả lời.
NếuygG6 c7gUSó thb8dRể, DiệpwtCc Tb8dRây HwtCci thựcb8dR muốn7gUS phub8dRn m7gUSáu trênwtCc miệngb8dR mìwtCcnh vàygG6o wtCcmặt b8dRhắn. C7gUSô tứb8dRc g7gUSiận đAjAQến mb8dRức cảygG6 ngườiAjAQ đề7gUSu ruAjAQng 7gUSlên ygG6bần bậAjAQt, đaygG6ng thở,7gUS lạb8dRi phb8dRát hib8dRện rAjAQa cb8dRái nAjAQhẫn đínhwtCc hôwtCcn mìnhwtCc vừawtCc ygG6tháo rygG6a wtCclúc nãy7gUS chAjAQẳng AjAQbiết từ7gUS lúb8dRc nwtCcào đãb8dR cb8dRhiễm chb8dRệ vwtCcững vygG6àng nằwtCcm tr7gUSên nwtCcgón áp7gUS ú7gUSt củab8dR cô.
Chiếc nhẫAjAQn bạcygG6h kygG6im vwtCcới b7gUSa wtCcviên đwtCcá đượcAjAQ cygG6ắt gọtb8dR tiygG6nh wtCcxảo, thiAjAQết kế7gUS mớb8dRi mẻb8dR. NhưnygG6g wtCcđối wtCcvới Dib8dRệp TâyAjAQ ygG6Hi thìb8dR nówtCc AjAQchẳng AjAQkhác gìwtCc wtCcmột cáib8dR khoá7gUS sắt,7gUS bu7gUSộc th7gUSật chặt7gUS côwtCc lại.
DiAjAQệp Tâyb8dR HAjAQi đanAjAQg AjAQđịnh twtCcháo wtCcra lầ7gUSn nữa7gUS, H7gUSạ PhùngygG6 TuyềnwtCc lạwtCci dùnwtCcg giọng7gUS nó7gUSi wtCcbình tb8dRĩnh ygG6không gợnygG6 sóngygG6 chwtCcặn lb8dRại: “Nếub8dR nhygG6ư 7gUScô dygG6ám làmb8dR thế7gUS, 7gUStôi AjAQsẽ wtCclập wtCctức lwtCcập lb8dRại nhygG6ững chuyệnb8dR vừygG6a rồiwtCc đãwtCc lwtCcàm vớiAjAQ cAjAQô đấy.”
DiygG6ệp AjAQTây HwtCci tAjAQay lậAjAQp tứcAjAQ cứngwtCc đờ.
“SwtCcau nà7gUSy, ygG6bất luậygG6n l7gUSà đb8dRi tắmwtCc hygG6ay điwtCc nygG6gủ, AjAQcô đ7gUSều phAjAQải wtCcđeo nygG6ó ởb8dR tygG6rên ta7gUSy.” b8dRHạ PhAjAQùng Tuyb8dRền rwtCca lệnh.
“Xin hỏygG6i, v7gUSì 7gUSsao twtCcôi AjAQphải wtCcnghe 7gUSlời anAjAQh?” DiAjAQệp Tâyb8dR wtCcHi khônAjAQg phục.
“NếuwtCc khôwtCcng tAjAQin, cb8dRô cóygG6 thAjAQể thb8dRử AjAQmột chygG6út AjAQxem sao.7gUS” HygG6ạ P7gUShùng Tuyền7gUS gAjAQõ 7gUSgõ ngónAjAQ tawtCcy tr7gUSên đygG6ầu gốAjAQi theygG6o tiygG6ết tấu,ygG6 AjAQmỗi mộtAjAQ nwtCchịp gõwtCc nhAjAQư đánhwtCc vb8dRào lòngwtCc DiệpAjAQ TâygG6y b8dRHi: “AjAQTin tôwtCci đib8dR, 7gUScô wtCcvĩnh vb8dRiễn 7gUSsẽ b8dRkhông baAjAQo giờ7gUS b8dRđoán trướygG6c đwtCcược tôib8dR sygG6ẽ làAjAQm nhữnwtCcg gì7gUS đâu.”
Khi hawtCci ngưygG6ời 7gUStrở vềwtCc nhwtCcà, ygG6A KhoaygG6n 7gUSphát hwtCciện môb8dRi b8dRDiệp Tâyb8dR HAjAQi 7gUSsưng wtCcphồng lêb8dRn, vẻb8dR AjAQmặt vAjAQô cùngb8dR khób8dR chịub8dR b8dRcho nygG6ên ygG6liền wtCcân ygG6cần AjAQhỏi thămygG6: b8dR“Nha đầ7gUSu, kẻb8dR nygG6ào chọAjAQc giậwtCcn muộiAjAQ, 7gUSlàm swtCcao b8dRmà mặ7gUSt nhưAjAQ bịb8dR táAjAQo b7gUSón thế7gUS này?”
DygG6iệp wtCcTây H7gUSi ng7gUShiến rb8dRăng nghiếnb8dR lợiygG6 nygG6ói: “MAjAQuội bịAjAQ AjAQHạ PhAjAQùng TuyềygG6n éygG6p buộc!”
“NgawtCcy tạiygG6 bAjAQữa tiwtCcệc áb8dR?” AjAQA KhoaAjAQn hí7gUSt mộtb8dR hơygG6i, bố7gUSi rối:AjAQ “ygG6Xong rồb8dRi, xb8dRong ygG6rồi, AjAQnhất đwtCcịnh lAjAQà vộib8dR và7gUSng quwtCcá, ygG6Phùng TuyềAjAQn chưawtCc kịp7gUS sử7gUS b8dRdụng biện7gUS phápygG6 b8dRan wtCctoàn đúngwtCc khônwtCcg, nóiwtCc 7gUSkhông chừnAjAQg muộiAjAQ ma7gUSng t7gUShai rồi,ygG6 wtCckhông được,ygG6 kh7gUSông được,wtCc hub8dRynh pAjAQhải b8dRnhanh b8dRchóng b8dRđi wtCcnấu cb8dRanh ygG6tổ yếnAjAQ, đểb8dR mwtCcuội wtCcbồi bổb8dR tygG6hân thb8dRể mygG6ới được!”
“Muội7gUS .khônygG6g .cAjAQó. ýAjAQ .này!”ygG6 ygG6Diệp TâyygG6 wtCcHi tháygG6i dưygG6ơng g7gUSân xygG6anh nổAjAQi b8dRlên, gi7gUSơ ta7gUSy AjAQlên, nhAjAQìn r7gUSõ chygG6iếc nh7gUSẫn đíwtCcnh hôAjAQn sánwtCcg chóygG6i kygG6ia: “MuộiAjAQ mygG6uốn n7gUSói làygG6 Hạb8dR PhùygG6ng TuyygG6ền épb8dR muộygG6i ygG6đeo cá7gUSi này!”
A KygG6hoan nygG6ghi b8dRngờ: “CAjAQhẳng lẽ7gUS muộib8dR khôngAjAQ thíchb8dR kiể7gUSu ygG6dáng nàAjAQy sao?”
“Không phải,wtCc kiwtCcểu dángb8dR rấwtCct đẹp,b8dR nhygG6ưng mà…”
“NhưngAjAQ màwtCc mAjAQuội kwtCchông thygG6ích ygG6đá nhỏwtCc c7gUShứ gì?”
“Không,wtCc viêAjAQn đáwtCc AjAQkích t7gUShước rấtygG6 pwtCchù hygG6ợp, nhưngygG6 mà…”
“NygG6hưng màAjAQ muwtCcội thíc7gUSh c7gUShiếc nhẫn7gUS AjAQkhác đắtAjAQ tiề7gUSn AjAQhơn hả?”
“Hãy ygG6nghe mAjAQuội n7gUSói hếtygG6 cówtCc đư7gUSợc không!”AjAQ GânAjAQ ygG6xanh nb8dRổi lêwtCcn ngàwtCcy ygG6càng rõ,ygG6 taygG6i b8dRxì 7gUSkhói: “ChiếwtCcc wtCcnhẫn nàb8dRy chẳnb8dRg c7gUSó vấwtCcn đAjAQề 7gUSgì cảb8dR, muộiygG6 cb8dRhỉ ygG6là khôngygG6 mwtCcuốn kết7gUS hôn7gUS cùngb8dR hắnwtCc thôi!”
“À!!”7gUS wtCcA KhoaAjAQn gậygG6t gAjAQù, bắtygG6 đầu7gUS b8dRcúi x7gUSuống tiếpwtCc tụwtCcc là7gUSm việcwtCc của7gUS mình.
“b8dRHuynh tạiwtCc ygG6sao khôwtCcng cóygG6 ph7gUSản ứngygG6 g7gUSì vậy?AjAQ” DAjAQiệp wtCcTây AjAQHi kh7gUSông ygG6khỏi thắcygG6 mắc.
“MuộiwtCc muốnAjAQ huwtCcynh phảnygG6 ứnAjAQg b8dRgì đb8dRây?” AjAQA K7gUShoan c7gUSũng cwtCchẳng hiểuwtCc ygG6nổi hỏiygG6 lại.
“MAjAQuội vygG6ừa mớiygG6 nó7gUSi l7gUSà mub8dRội kh7gUSông muốn7gUS kb8dRết 7gUShôn c7gUSùng AjAQHạ PhùnAjAQg Tuyềnb8dR đấy.” 
“HuynhAjAQ khôngwtCc muygG6ốn mìwtCcnh chygG6ết giAjAQà màygG6 chưygG6a c7gUSó cháb8dRu đâu.”
“TAjAQhế lb8dRà 7gUSsao chứ?b8dR” DiwtCcệp TâywtCc AjAQHi cự7gUS nự.
“ÝygG6 củawtCc h7gUSuynh ygG6chính làb8dR, ygG6không giAjAQống b8dRnhư tì7gUSnh yêAjAQu ygG6của ha7gUSi đứa7gUS muộiAjAQ s7gUSẽ wtCcnảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.