You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

CkqmThapter 23

“NgàyVrjc đóxknz, Vrjcnếu nhưxknz khVrjcông cóBApy côYHdT, txknzôi xknzđã sớmVrjc kqmTbị VrjcHạ YHdTPhùng TuyVrjcền giếtYHdT chxknzết rồi.”Vrjc Dxknzu xknzGiang NakqmTm xoakqmTy đầu,kqmT nkqmThìn cBApyô: “Nhxknzưng tBApyôi lkqmTại bkqmTán đứxknzng cô.”
DiBApyệp Tâxknzy BApyHi xknzkhông Vrjcnói gìYHdT chỉYHdT mYHdTỉm cười.
“Cô BApyhẳn làkqmT rVrjcất hậnYHdT tôi.”BApy xknzDu GYHdTiang xknzNam nói.
DiBApyệp YHdTTây VrjcHi bướcVrjc tớikqmT cạnhVrjc hxknzắn, nhẹkqmT nkqmThàng đặtkqmT taxknzy lBApyên BApylan ckqmTan YHdTcẩm thạYHdTch bóngYHdT lBApyoáng, đáVrjc lạkqmTnh nhVrjcư băngYHdT, kqmTcô tBApyhấp giọngVrjc nói:YHdT Vrjc“Tôi BApyhiểu, akqmTnh cũngkqmT BApycó Vrjcnỗi khổBApy tYHdTâm riYHdTêng mà.”
xknzNghe vậy,Vrjc Dxknzu Gixknzang kqmTNam xknzmí Vrjcmắt BApycó mộkqmTt nốtBApy YHdTruồi màuBApy nâuYHdT nVrjcho nhVrjcỏ dườngxknz nhưYHdT giậtYHdT mìkqmTnh mộtkqmT cái.
BóngYHdT đêVrjcm tronkqmTg trkqmTẻo Vrjclại lùng,BApy tronYHdTg khôYHdTng kVrjchí cũngxknz YHdTcó chútBApy YHdTgì đóYHdT lkqmTạnh lẽo.
Hai ngYHdTười cùBApyng đxknzứng trêBApyn baYHdTn cônxknzg nVrjchưng lạYHdTi nBApyhìn vềkqmT hakqmTi hướngVrjc kYHdThác nhau.
MộtYHdT Vrjclúc saukqmT, DBApyu Gianxknzg kqmTNam bVrjcỗng nxknzhiên nói:kqmT kqmT“Hôm qBApyua, làVrjc ngàyYHdT giỗkqmT củaxknz YHdTcha tôi.”
DikqmTệp TâykqmT HkqmTi kiYHdTnh ngạc.
“Nhxknzưng txknzrừ tôikqmT raxknz, xknzkhông ckqmTòn Vrjcai nhVrjcớ đếnVrjc chuyệYHdTn xknznày nữa.YHdT” BApyDu GVrjciang Naxknzm cườikqmT chuBApya cYHdThát bVrjci thươnxknzg: “Khôngxknz mộVrjct aVrjci nữa.”
Diệp YHdTTây HkqmTi cụpVrjc xknzmắt xuốkqmTng: kqmT“Vậy aVrjcnh chBApyo rVrjcằng, Vrjcba YHdTanh Vrjclà bị…kqmT kqmTDu TửkqmT VYHdTĩ xknzmưu xknzsát phảiBApy không?”
“KhôngBApy phảixknz làVrjc tôiYHdT cVrjcho rằngBApy Vrjcnhư BApythế mYHdTà sựYHdT tBApyhật kqmTđúng Vrjclà nBApyhư BApythế.” DYHdTu GiaBApyng NkqmTam sắkqmTc xknzmặt dướVrjci YHdTánh tBApyrăng kqmTngày càngxknz Vrjctái nVrjchợt, lạnBApyh lVrjcùng vBApyô tìBApynh: BApy“Ba tôYHdTi trướcBApy xknzkhi YHdTchút BApyhơi thBApyở cuốkqmTi cùngkqmT, txknzoàn thâYHdTn BApymáu mkqmTe đầYHdTm đìaxknz vẫnxknz YHdTcố lếxknzt tớiYHdT ômxknz chYHdTặt lxknzấy tôi,xknz ôYHdTng đYHdTã nóVrjci YHdTcho tBApyôi YHdTbiết, Dxknzu TửYHdT Vĩ…YHdT chBApyính hắBApyn Vrjcđã BApysát hạiBApy xknzcha tôi.”
Du GiaYHdTng BApyNam giọngkqmT nóiVrjc rấtVrjc nhẹ,kqmT rấtkqmT bYHdTình tĩnh.
Nhưng kqmTDiệp TâyBApy HVrjci ngYHdThe nhữYHdTng lờYHdTi đVrjcó mkqmTà thVrjcấy lạnhBApy bYHdTuốt đầVrjcy hBApyận thù.
“YHdTAnh mkqmTuốn…báo thùBApy?” BApyDiệp Tâxknzy VrjcHi vẫxknzn hỏiVrjc nhưnVrjcg tVrjcrong lònYHdTg sYHdTớm đãkqmT biBApyết câYHdTu trảVrjc lời.
Du GiaYHdTng xknzNam YHdTkhông trảkqmT lờiVrjc cYHdTâu hVrjcỏi đó,kqmT ckqmThỉ YHdTlầm Vrjcbầm kqmTrất nxknzhỏ: “VrjcThật kqmTra thì,YHdT xknztôi cũBApyng sớmBApy phátBApy hiBApyện YHdTra hxknzai YHdTkẻ gBApyian kqmTphu dkqmTâm kqmTphụ đBApyó. CBApyho dùkqmT Vrjccó cYHdThe dxknzấu bíVrjc mBApyật kkqmTĩ lưỡngxknz nVrjchư thYHdTế nxknzào YHdTđi nữkqmTa YHdTthì chẳnYHdTg kqmTlẽ BApycon trkqmTai lạixknz khôxknzng xknzphát hkqmTiện Vrjcra sYHdTự kxknzhác lYHdTạ củaYHdT mBApyẹ kqmTmình YHdTsao. NBApyhìn tkqmThấy Dxknzu kqmTTử Vĩ,YHdT áxknznh mắtkqmT cxknzủa bàxknz ấyVrjc loéVrjc lêYHdTn niềmxknz vuixknz, cVrjcả ngYHdTày sxknzẽ xknzvui vẻ.Vrjc SkqmTau đóYHdT vkqmTào mYHdTột ngVrjcày, tôVrjci BApynấp xknzở mộtxknz gócxknz vườnVrjc BApyhoa tậnBApy xknzmắt nxknzhìn YHdTthấy bxknzọn hYHdTọ ôYHdTm hYHdTôn nhau…NếuVrjc nhưxknz nxknzgày đó,BApy tôikqmT nkqmTói chBApyo chkqmTa biếtxknz việxknzc nàyYHdT, ônVrjcg ấyxknz sẽxknz cBApyó thểBApy đYHdTề pYHdThòng DVrjcu kqmTTử VkqmTĩ thìBApy đãYHdT khôngkqmT bịBApy hắkqmTn xknzhãm hạYHdTi nhưBApy ngàkqmTy hôkqmTm nay…VậyVrjc Vrjcmà tôiYHdT Vrjclại YHdTkhông làVrjcm vậy,BApy tôiYHdT sợkqmT BApysẽ pháBApy vBApyỡ hạnhVrjc phúkqmTc củkqmTa BApybản thâVrjcn, pkqmThá vỡkqmT gYHdTia đVrjcình này,Vrjc nYHdTên rốtBApy Vrjccuộc đãxknz Vrjcim lặng…”
Du VrjcGiang NaYHdTm giọxknzng nóiVrjc ngàykqmT cànYHdTg nhỏVrjc dần.
DVrjciệp BApyTây YHdTHi khôngVrjc đànhxknz lYHdTòng, nắmkqmT lấyVrjc taYHdTy hkqmTắn, sưởxknzi ấkqmTm đôiBApy bànYHdT taYHdTy giáBApy lạnh,Vrjc nhVrjcẹ nhàkqmTng kkqmThuyên nhkqmTủ: “BApyAnh khôngxknz hkqmTề cYHdTó Vrjctội gBApyì cảkqmT, thậkqmTt kqmTđấy, xknzđó khônVrjcg phảiVrjc kqmTlà lỗikqmT xknzcủa anh.”
DBApyu Gxknziang YHdTNam ngẩxknzng đầu.
Cả ngườixknz hắn,kqmT tkqmTóc, khuônBApy mặt,Vrjc tkqmToàn tVrjchân đềukqmT bịBApy ánhYHdT txknzrăng kqmTbàng bạcBApy Vrjcbao kqmTphủ, lúVrjcc ẩkqmTn lYHdTúc hiện,BApy mờYHdT ảoBApy YHdTphảng phxknzất Vrjcnhư Vrjckhông tồnkqmT tạixknz trênkqmT Vrjcthế giớBApyi này.
HắnVrjc nVrjchìn DiệYHdTp TâBApyy YHdTHi, YHdTtrong ánhVrjc mBApyắt trànkqmT nVrjcgập sựVrjc yBApyêu kqmTthương, nhưngBApy còkqmTn chBApyút gYHdTì đVrjcó đaVrjcu xóYHdTt, hốikqmT hYHdTận cùnYHdTg YHdTu buồn.
Tay củaxknz hVrjcắn kqmTxoa trVrjcán côVrjc, rồVrjci sVrjcau đóxknz nkqmThẹ xknznhàng cxknzhậm chkqmTạp vuốVrjct kqmTtai côkqmT, rồiBApy đếVrjcn gưkqmTơng mặtxknz cô.
TừBApyng Vrjcđộng tkqmTác đBApyều nkqmThẹ nhànkqmTg txknzỉ mxknzỉ maxknzng theYHdTo sựYHdT quBApyyến luyến.
Lúc nàkqmTy DVrjciệp TYHdTây BApyHi độtxknz nhiêBApyn Vrjccó chúxknzt hoảnBApyg hốt.
Côxknz kqmTmơ hồVrjc nBApyhận rkqmTa Dxknzu GBApyiang kqmTNam đkqmTang nYHdTgày càngVrjc nhíYHdTch lYHdTại gầnVrjc côkqmT hơYHdTn, ckqmTô BApythầm nghBApyĩ phảkqmTi néBApy hVrjcắn, nhưkqmTng khxknzông YHdThiểu saVrjco côBApy lạiBApy xknzkhông nYHdThúc nhích.
Hai ngYHdTười mBApyôi ngàyVrjc cànYHdTg gầkqmTn, DiệpYHdT TâkqmTy VrjcHi ckqmTó thểBApy cảmYHdT thấkqmTy hơikqmT tBApyhở cYHdTủa kqmThắn gBApyần kề,BApy phYHdTảng phấtxknz txknzrên gươnxknzg mặxknzt mình.
Ánhxknz mắYHdTt Vrjccô thYHdTẫn thờ.
NhBApyưng xknzngay khoảkqmTnh khYHdTắc xknzđôi môiVrjc BApyhọ chuẩVrjcn xknzbị chạmYHdT vàBApyo nhYHdTau tVrjchì DiBApyệp Txknzây xknzHi bBApyỗng cảmxknz thấyVrjc mìYHdTnh nhưkqmT bịVrjc mộtkqmT xknzlực kVrjcéo rấVrjct mạnBApyh giậtxknz phBApyắt ra.
Nhất BApythời khôkqmTng kBApyhí lVrjcãng mYHdTạn đềuBApy YHdTbiến mấxknzt YHdTkhông còkqmTn chúBApyt nàBApyo hết.
“ThậBApyt Vrjcxin lỗiBApy, tôYHdTi tìBApym Vrjccô ấkqmTy xknzcó Vrjcchút viBApyệc.” HạYHdT YHdTPhùng Tuxknzyền Vrjcmỉm YHdTcười giảYHdTi YHdTthích, tháYHdTi kqmTđộ rấYHdTt nhkqmTo nhVrjcã xknzlễ Vrjcđộ nhưngBApy DiệkqmTp YHdTTây kqmTHi tựkqmT nhiYHdTên dVrjcựng hBApyết cảVrjc tócxknz gBApyáy lên.
Du GianVrjcg xknzNam khôngBApy YHdTnói gìYHdT cYHdThỉ lYHdTẳng xknzlặng YHdTnhìn vềBApy phíaxknz HạYHdT PhùngkqmT TuyềBApyn, cóxknz chYHdTút xknzcảnh giác.
“Quênxknz mxknzất, vếtxknz thươVrjcng lầnxknz trướcYHdT tôYHdTi cắBApyn kqmTnát kqmTtrên xknztay YHdTanh đxknzã khỏixknz hẳnxknz chưkqmTa vậy?”xknz HkqmTạ Phùnxknzg TuyềkqmTn làmBApy kqmTnhư vôYHdT tìnhVrjc hỏi.
xknz“Cảm ơkqmTn sựYHdT qBApyuan tâVrjcm BApycủa anh…xknz ThếYHdT chỗVrjc kqmTlần YHdTtrước xknzbị nệnBApy ghxknzế vàoBApy đầuBApy ckqmTủa anVrjch xknzcòn sYHdTưng không?”kqmT xknzDu Gxknziang NVrjcam khôngYHdT nhaVrjcnh khYHdTông chậmBApy phảnkqmT kích.
“Đxknzừng lBApyo xknzlắng, tộixknz Vrjcdo akqmTi làmYHdT ngườixknz nấBApyy chịu,Vrjc cxknzô ấyVrjc đãVrjc dùngxknz “hàxknznh độxknzng thựcVrjc txknzế” Vrjcđể sửaBApy kqmTchữa lỗiVrjc YHdTlầm củaYHdT mìnhxknz rồi…EmBApy nókqmTi xkqmTem cBApyó đúVrjcng kYHdThông?” Hạxknz PhùngVrjc Tuyềnxknz kqmTrất Vrjcthân mậtxknz Vrjcôm hBApyai vaBApyi kqmTDiệp TâYHdTy VrjcHi, YHdTcúi đầkqmTu giốngYHdT YHdTnhư đaVrjcng hỏiBApy YHdTcô nhưnBApyg ánhYHdT Vrjcmắt lạikqmT nhkqmTẹ nhàngkqmT kqmTliếc BApyqua DBApyu GianVrjcg NaYHdTm mộtxknz cái.
BApyTrong Vrjcnháy mắtVrjc, HạkqmT PYHdThùng BApyTuyền nhìnxknz thấyBApy YHdTDu GiakqmTng xknzNam vxknzai kqmTnhư xknzcứng nYHdTgắc lại.
HạkqmT xknzPhùng TuyềYHdTn nhếchkqmT BApymép cBApyười, chẳVrjcng kqmTnói chẳkqmTng rBApyằng liềnkqmT kqmTkéo DiBApyệp kqmTTây BApyHi xuxknzống lầu.
DiệpBApy TâyBApy YHdTHi thấpBApy thỏm,xknz bởikqmT YHdTvì mọikqmT nVrjcgười xunVrjcg quaxknznh aVrjci kqmTai cũnBApyg luônxknz mkqmTiệng nxknzhắc nhởkqmT côxknz vàYHdT DkqmTu xknzGiang VrjcNam khkqmTông tBApyhể cVrjcó Vrjcbất BApykì liêxknzn qkqmTuan gì,YHdT Vrjcmà rVrjcõ ràBApyng côBApy cũngYHdT đãVrjc gậxknzt đxknzầu đồkqmTng xknzý, nhưBApyng màYHdT lúYHdTc nãVrjcy BApyvừa vặnVrjc bBApyị xknzHạ PhVrjcùng TuBApyyền bắtVrjc gặVrjcp YHdTrồi, kqmTđây BApygọi YHdTlà cBApyó tBApyật giậtxknz mình.
xknzĐồng txknzhời kqmTcô BApycũng cảYHdTm thxknzấy Vrjcvô cùngkqmT xknzhỗn lBApyoạn, vBApyừa nãyYHdT, vừaBApy nãyBApy cYHdTô xknzvà DBApyu Giaxknzng Naxknzm tkqmThiếu chúYHdTt nYHdTữa đãVrjc hxknzôn môi?
Vì kqmTánh trănxknzg, YHdTvì xknzsự phânYHdT tâVrjcm củkqmTa mìBApynh, vBApyà cYHdTòn bởixknz vìxknz…Du Giaxknzng Nam?
Cô hoànVrjc txknzoàn khôVrjcng hiểukqmT mìnVrjch đakqmTng nghBApyĩ gBApyì nữa.
Diệpxknz TâBApyy VrjcHi nhưYHdT BApyngười mấtYHdT hồn.
“Sao vậy,Vrjc côVrjc BApycòn xknztiếc nuốixknz chuyệnBApy lYHdTúc nãVrjcy BApyà?” HạYHdT PhùVrjcng TuyềnkqmT bênxknz cạnhkqmT độtVrjc nBApyhiên xknzlên tiếVrjcng YHdTmỉa mai.
Rốt cuộxknzc xknzthì cũnxknzg YHdTlà xknzcô đYHdTã BApylàm sVrjcai, VrjcDiệp Tâxknzy xknzHi BApylo lắngYHdT chxknzưa đkqmTủ haxknzy sxknzao nào,Vrjc dámxknz mởxknz miệngBApy phảnVrjc bác.
VrjcHạ YHdTPhùng TYHdTuyền nhBApyẹ nhàYHdTng liếBApyc cVrjcô xknzmột cáiYHdT: “ĐượcVrjc rồi,YHdT đkqmTằng nàxknzo tốBApyi Vrjcnay cũYHdTng kkqmThông cBApyhỉ mxknzình côYHdT vBApyi phạm.”
Tối nay?
DVrjciệp TâyVrjc HYHdTi YHdThoài nkqmTghi YHdTnhưng ckqmTũng kYHdThông dáYHdTm “bậxknzt” lại.
Lúc BApynày, xxknzung Vrjcquanh bBApyỗng YHdTnhiên xknzim lặngVrjc dịVrjc thường.
Diệpxknz Txknzây Hxknzi phxknzát hiVrjcện mộYHdTt ngườikqmT đVrjcàn ôngxknz Vrjctrung niênBApy đứxknzng giữaYHdT phòngxknz dángBApy vẻYHdT BApyphi phàxknzm, xknzphong thákqmTi Vrjcquý txknzộc, khuYHdTôn kqmTmặt bVrjcí hiểmBApy. ÔVrjcng BApyta đanVrjcg kqmTđeo cVrjcho LYHdTiễu YHdTVi QuBApyân mộtVrjc chiếcYHdT Vrjcvòng cổYHdT ngọcYHdT bích.
BApyVòng cổxknz đắtBApy xknztiền, mỹYHdT YHdTnhân kqmTcao quýBApy, Vrjchai xknzthứ nYHdTày BApykết hợBApyp lạVrjci BApycàng nổiBApy bậYHdTt hơn.
“BApyChúc eBApym kqmTsẽ BApymãi mBApyãi xinVrjch đẹpVrjc YHdTnhư kqmTthế nàyVrjc.” Ngườixknz đkqmTàn BApyông đóVrjc hôBApyn lênxknz mYHdTá LYHdTiễu BApyVi kqmTQuân xknz, tấVrjct YHdTcả mọiVrjc ngBApyười Vrjcđều vBApyỗ tkqmTay chúBApyc mừng.
DBApyiệp TâBApyy BApyHi bừngBApy BApytỉnh châVrjcn lý,Vrjc hoáBApy xknzra Vrjcngười đóBApy chVrjcính lYHdTà VrjcDu VrjcTử Vĩ.
Du TVrjcử VĩkqmT nâxknzng chénkqmT kqmTrượu lêxknzn: “CảmBApy xknzơn tBApyất cảBApy cáBApyc vVrjcị xknzkhách BApyquý cóYHdT mặtBApy ngàyYHdT hôBApym nakqmTy, chúnYHdTg tBApya hãkqmTy cùnYHdTg ăxknzn BApymừng YHdTsinh nhậkqmTt củaYHdT pxknzhu nhânBApy tôxknzi nào.kqmT” NóBApyi xonBApyg, ônkqmTg tYHdTa tBApyu mkqmTột YHdThơi cạVrjcn YHdTsạch chénYHdT rượu.
Các vYHdTị kháBApych cũngVrjc lkqmTần lượtxknz làBApym theo.
Tiếp theoxknz, YHdTông lkqmTại rkqmTót YHdTmột chéVrjcn rượkqmTu, bướcYHdT Vrjctới ckqmThỗ HạBApy Phùnxknzg Tuyền,BApy nhìkqmTn Hạxknz YHdTPhùng TuyềnVrjc vVrjcà DiệYHdTp TâYHdTy BApyHi nhaYHdTm hiểmYHdT nxknzói: “HômYHdT nkqmTay tôiVrjc cYHdTảm thVrjcấy đVrjcặc biệtBApy vinYHdTh hạnVrjch khVrjci HạkqmT PhùngVrjc Tuyềnxknz tiênYHdT siBApynh ckqmTó thểVrjc xknzhạ ckqmTố đếnYHdT đâxknzy thakqmTm dYHdTự bxknzữa tiệcBApy nhYHdTo nhỏxknz này…HạYHdT tiênYHdT sikqmTnh, tôiVrjc xknzmuốn Vrjcmời anBApyh mộtkqmT BApychén, Vrjchi vọngYHdT cóVrjc thkqmTể xkqmToá hVrjcết mọVrjci hiểuBApy lầmVrjc giữaYHdT cxknzhúng tBApya kqmTtừ trướcYHdT tớiYHdT nakqmTy vàYHdT kqmTthay mặtxknz Vrjcnhững kBApyẻ xknztrong gxknzia Vrjctộc xknzchúng tôiBApy cókqmT nhữnxknzg hànhBApy độnxknzg BApyvô lxknzễ vớiYHdT aYHdTnh tkqmTôi muốnYHdT xixknzn lỗBApyi anh.”
“KhôngYHdT dxknzám nhận.”Vrjc HkqmTạ Phùxknzng TukqmTyền kYHdThách kBApyhí xknzđáp, nVrjcâng cốYHdTc rượuxknz kqmTuống luôn.
“Nhxknzư vBApyậy Vrjcbây giờ,kqmT YHdTkhiêu vkqmTũ BApybắt đầu…kqmT” DYHdTu BApyTử BApyVĩ BApytuyên bố.
kqmT“Xin chờVrjc mộVrjct chútVrjc.” xknzHạ PBApyhùng TuyềnBApy cắtVrjc đứtBApy lờxknzi ônxknzg kqmTta “ChờYHdT đã,kqmT tôiYHdT cònBApy cYHdTó chYHdTuyện muốnxknz tuyêYHdTn bố.”
ÁVrjcnh mắtYHdT mYHdTọi ngườiVrjc Vrjcđều YHdTđổ kqmTdồn kqmTvề YHdTphía VrjcHạ Phùxknzng Tuxknzyền, bYHdTao gồmBApy ckqmTả VrjcDiệp TâVrjcy Hixknz, côkqmT cũngxknz đaVrjcng ôkqmTm đầyYHdT YHdTmột bụnBApyg băVrjcn Vrjckhoăn YHdTnhìn hắn.
LúYHdTc Vrjcnày HBApyạ Pxknzhùng Tuxknzyền bỗngVrjc nYHdTâng xknztay DiệpYHdT TâBApyy YHdTHi xknzlên, nói:YHdT “TôiVrjc vàVrjc DiệpkqmT Tâxknzy HVrjci xknzsẽ đínhBApy hôn.”
“VốnkqmT làBApy, ckqmThúng Vrjctôi YHdTmuốn ckqmThờ mộBApyt thBApyời BApygian nxknzữa mVrjcới thVrjcông báoVrjc xknzcho mọixknz ngưxknzời biếxknzt xknznhưng vừBApya rồikqmT Vrjcđược kqmTtận mắkqmTt chứngYHdT kiếnVrjc vợVrjc cVrjchồng VrjcDu BApylão BApygia đkqmTây xknzthân mBApyật kYHdTeo sơkqmTn nYHdThư thếkqmT tBApyhật sựxknz đángYHdT YHdTghen tỵ,BApy chVrjco nVrjcên liBApyền qxknzuyết địnhBApy sẽVrjc tuyBApyên bốVrjc luônVrjc tạikqmT đây.”xknz HạkqmT PhùngYHdT TVrjcuyền nVrjcói dVrjcối kkqmThông YHdTchớp mắt.
CảBApy ckqmTăn phònVrjcg đầuBApy tikqmTên BApylà iVrjcm lặngVrjc kqmThoàn toàxknzn xknzsau đóYHdT laBApyi vanVrjcg lênVrjc tiếngYHdT vBApyỗ Vrjctay txknzán thxknzưởng rYHdTầm trời.
Hạ Phùnxknzg YHdTTuyền rúYHdTt rxknza từYHdT túkqmTi áokqmT lYHdTễ phBApyục mxknzột chikqmTếc xknznhẫn đíBApynh hônYHdT, đeoxknz lêYHdTn bànYHdT tkqmTay phVrjcải đxknzã hoáVrjc đYHdTá củYHdTa Dixknzệp xknzTây HikqmT. Nxknzhân tiYHdTện BApycúi đầVrjcu xxknzuống, vénVrjc tóBApyc côxknz lêVrjcn, nhẹBApy nVrjchàng YHdTghé sátYHdT txknzai ckqmTô tYHdThì txknzhầm đkqmTe xknzdoạ: “NếuBApy nhưkqmT cBApyô dámVrjc pBApyhản đốVrjci, tôkqmTi YHdTsẽ Vrjcngay lxknzập tứcYHdT quBApyẳng cYHdTô xknzlại Vrjcnơi nàyxknz, tkqmTin txknzôi đi,BApy Vrjcso vớikqmT tBApyhủ kqmTđoạn BApycủa kqmTDu BApyTư NkqmThân thxknzì YHdTDu tửBApy VĩYHdT BApycòn YHdTđộc Vrjcác BApyhơn rYHdTất nhiều…kqmT kYHdThông tiBApyn BApythì côVrjc cứBApy thửBApy xem.”
Diệp VrjcTây VrjcHi cảmBApy thYHdTấy mìnhYHdT nhưVrjc rơiVrjc thẳngYHdT vxknzào mộBApyt hkqmTầm băngBApy, thậtBApy sựBApy khôYHdTng YHdTbao giờVrjc lườngBApy trưVrjcớc kqmTđược Hạxknz Phxknzùng TuyềnBApy sẽBApy xknzra chiêkqmTu độBApyc nhVrjcư vậy,BApy lậBApyp tứckqmT YHdTlàm chxknzo côVrjc Vrjcđành bxknzó taxknzy chịuYHdT BApychói BApycâm xknznín màYHdT YHdTlàm theo.
Côxknz khôngBApy bxknziết chínBApyh xkqmTác kqmTHạ PhùBApyng TuyVrjcền BApyđang xknznghĩ BApycái Vrjcquái gìVrjc kqmTvà cũngBApy kYHdThông Vrjcbiết rốtkqmT cuộcYHdT thBApyì mxknzình nênxknz BApylàm BApygì bâBApyy giờ.
Cô chVrjcỉ biếtBApy xknzduy nhấtVrjc xknzmột điều,BApy YHdTđó lxknzà vBApyẻ mYHdTặt tVrjcươi cườikqmT hớxknzn hởxknz YHdTđối vớiYHdT sựkqmT chúcVrjc pYHdThúc BApycủa cáxknzc vịYHdT kháBApyc ởVrjc đâVrjcy củaxknz mYHdTình YHdTso vớxknzi khókqmTc còBApyn kqmTkhó coVrjci hVrjcơn rấtYHdT nhiều.
kqmTMà lúxknzc đBApyó, xknzở mYHdTột BApygóc kháBApyc củaxknz kqmTcăn phòngYHdT, mộtkqmT bóngVrjc ngườiYHdT lBApyầm lũVrjci từVrjc từkqmT YHdTbước rBApya ngoài.
TrêVrjcn YHdTđường vYHdTề BApynhà, DiệVrjcp TâyBApy HYHdTi trầmYHdT mặcYHdT hBApyồi xknzlâu, rxknzốt YHdTcuộc cũVrjcng nhịBApyn khBApyông nBApyổi YHdTnữa Vrjcrồi kqmTliền txknzháo ngaVrjcy chiếYHdTc nhẫnkqmT Vrjcra trảkqmT chVrjco HVrjcạ Phùngxknz Tuyền.
Hạ kqmTPhùng TuyềBApyn cũngYHdT xknzchẳng thèmVrjc nhVrjcìn BApynó YHdTlấy xknzmột ckqmTái, chỉVrjc nói:xknz BApy“Sau này,Vrjc xknzcô phBApyải lVrjcuôn luBApyôn đeoYHdT YHdTnó trênkqmT taxknzy nghxknze không?”
“ViệVrjcc này,xknz aYHdTnh đangkqmT tiếVrjcn hànhkqmT Vrjckế hoạkqmTch xknzgì vậyxknz, BApyviệc chúVrjcng kqmTta đínhxknz hYHdTôn làxknz mộtYHdT phầnBApy củYHdTa kếVrjc hoạcYHdTh đó,YHdT đúngVrjc kVrjchông?” YHdTĐây làVrjc kqmTđáp Vrjcán duVrjcy nhấtVrjc mYHdTà BApyDiệp Txknzây Hxknzi sBApyuy Vrjcnghĩ hồiYHdT lâYHdTu mớixknz tìxknzm rkqmTa kqmTđược, BApycũng lxknzà đkqmTáp Vrjcán Vrjclàm YHdTcô thấyxknz yêkqmTn kqmTtâm nhất.
ĐVrjcáng tBApyiếc đápVrjc kqmTán nàyYHdT Vrjcngay Vrjclập tứYHdTc xknzbị Vrjcbác bỏ:kqmT “ChVrjcẳng BApycó kếkqmT hoạchVrjc BApynào cả.”
“Vậy…tại sxknzao chkqmTúng BApyta pBApyhải đíBApynh hônxknz?” kqmTDiệp TâBApyy HkqmTi thấyVrjc lưnxknzg mìkqmTnh đVrjcang rònkqmTg ròYHdTng mồxknz hôVrjci lạnh.
“Bxknzởi vYHdTì đxknzính hônxknz rồiVrjc mkqmTới cVrjcó BApythể YHdTkết kqmThôn.” HBApyạ Phùnxknzg TuyềnVrjc nhàkqmTn BApynhạt giảikqmT thích.
Diệp kqmTTây VrjcHi tVrjchấy hYHdTình nhYHdTư nhiệYHdTt độYHdT đixknzều hYHdToà txknzrong xVrjce Vrjcđã xuốnVrjcg qkqmTuá thấYHdTp rồi,YHdT Vrjcthế chkqmTo Vrjcnên xknzgiọng nóxknzi củYHdTa cxknzô mớxknzi rYHdTun rẩyxknz nhưxknz kqmTvầy: “Kết…hôn?”
“Đúng vậy.”YHdT NYHdTgười nBApyào đóBApy gậtVrjc đầu.
xknz“Tại saVrjco lạikqmT phảBApyi kếVrjct hxknzôn?” DiệpVrjc TâyYHdT HVrjci gxknziựt giựBApyt tóxknzc xknzmình, xknzmột xknzcái, kqmThai cái,Vrjc kqmTba cái…
“BởiVrjc vìVrjc Vrjctôi khôngVrjc xknzmuốn chưaVrjc BApykết YHdThôn đãYHdT siYHdTnh cYHdTon rồi.”
“Tạxknzi sYHdTao lkqmTại muốnYHdT BApysinh con?!”
“Bởixknz vVrjcì BApychúng Vrjcta đVrjcã BApylên giường.”
“BApyTại saxknzo lạikqmT phảYHdTi Vrjclên giường???”
“BYHdTởi vìYHdT ckqmThúng tBApya sắpBApy kBApyết hôn.”
“BApyTại skqmTao chxknzúng tYHdTa lVrjcại phảiBApy kếtxknz hôn???!!!!”
“BởikqmT vxknzì chúVrjcng tBApya đãxknz đínhBApy hôn.”
“…”

Cứ nhYHdTư vậy,Vrjc vấnYHdT đềkqmT nàBApyy xknzcứ lVrjcập BApyđi xknzlập lạiYHdT vôBApy sốkqmT lầnkqmT, DikqmTệp TâyYHdT kqmTHi quVrjcyết địnBApyh đổiVrjc phươnBApyg thứxknzc gxknziao kqmTtiếp, Vrjccho nxknzên côVrjc kqmTvô cùYHdTng xknzthành kxknzhẩn, nghBApyiêm txknzúc cựxknzc BApyđộ xknznói: “HạkqmT Phùnxknzg Tuyxknzền, tYHdTôi khôngYHdT muốYHdTn kếtYHdT Vrjchôn vớBApyi anh.”
HạYHdT kqmTPhùng kqmTTuyền cũYHdTng khkqmTông cókqmT phkqmTản ứngBApy gkqmTì xknzdữ xknzdội lắmYHdT, chỉBApy độxknzt ngVrjcột BApyhỏi mộtVrjc câuxknz hỏBApyi kháxknzc: “VậykqmT mkqmTỗi BApysáng cókqmT phảiYHdT lxknzà côxknz ckqmTam Vrjctâm tkqmTình BApynguyện bưngxknz cxknzà phêVrjc BApylên Vrjccho tôiBApy không?”
“Kxknzhông đờiVrjc nàokqmT.” Diệpxknz TYHdTây HVrjci xknztrả kqmTlời chắBApyc nhưkqmT BApyđinh cxknzhém sắt.
“KBApyhông BApylà đượVrjcc rồi.”
“Thếxknz làkqmT BApycó ýxknz BApygì hả?”xknz DiYHdTệp TâykqmT kqmTHi khônxknzg hiểuYHdT Vrjcgì hếtkqmT trơn.
“Chxknzúng txknza kếtYHdT hônYHdT xknzsau nàyVrjc cũnxknzg giốkqmTng nhưxknz vYHdTiệc cBApyô Vrjcphải bxknzưng càkqmT YHdTphê YHdTmỗi sáVrjcng cBApyho tôi,BApy Vrjcmặc Vrjcdù kxknzhông xknztình nguxknzyện nhưnkqmTg cuốBApyi cùngYHdT cBApyô vẫnBApy phảixknz làm.”xknz HkqmTạ xknzPhùng Tuyềnxknz dxknzùng kqmTmột câuBApy đơxknzn gxknziản kếtxknz thkqmTúc vkqmTấn kqmTđề màxknz DiệpkqmT Tâyxknz BApyHi kqmTso sVrjcánh vớkqmTi kqmThàm xknzsố toákqmTn họcxknz cYHdTòn khóxknz Vrjckhăn hBApyơn gấpVrjc cYHdThục lần.
Chapter 24
Diệp TYHdTây VrjcHi vừaBApy thấykqmT bựBApyc mìxknznh Vrjcvừa buồxknzn YHdTcười, khôngkqmT xknzbiết làmVrjc saVrjco lạBApyi txknzhốt rkqmTa câVrjcu: “TôiBApy cBApyó chếtxknz cũBApyng khôngkqmT gkqmTả ckqmTho anh.”
Sau BApykhi nxknzói xBApyong YHdTlại cảBApym thấkqmTy cóVrjc gkqmTì đóVrjc khôngBApy BApyổn, thẳnxknzg thắnVrjc qkqmTuá mứkqmTc, kqmThơn nữakqmT cBApyòn chúkqmTt BApynguy hiểm—nhưkqmT mấyYHdT bộBApy BApyphim trVrjcuyền hìnBApyh nhBApyảm nkqmThí ấYHdTy, nhữngYHdT lVrjcời nVrjcày củaYHdT nBApyữ cBApyhính 1Vrjc0 phầnBApy thYHdTì 8xknz,9 phầnxknz chắckqmT chBApyắn sẽYHdT bịVrjc gYHdTả chYHdTo naBApym nhâkqmTn Vrjcmà nữBApy chíkqmTnh gkqmThét nhấtVrjc kqmTcó chếtBApy cũxknzng khôngxknz mYHdTuốn lấyVrjc. Chxknzo nên,xknz cYHdTô BApyvội sVrjcửa lạVrjci nóVrjci: “Haxknzy lkqmTà nóixknz xknznhư vYHdTậy đi,Vrjc tôVrjci cảmVrjc YHdTgiác Vrjccơ hộYHdTi mìnhkqmT Vrjcgả chkqmTo BApyDu Giaxknzng BApyNam Vrjcso vkqmTới gảkqmT YHdTcho aYHdTnh hơn…BApy mộtVrjc chútxknz xíu.”
Vốn dĩxknz, DiệpkqmT kqmTTây BApyHi địnhYHdT xknznói kqmT“lớn hơn”BApy đằngxknz saVrjcu cộnBApyg thêkqmTm phkqmTó tkqmTừ “rkqmTất nhiều”xknz nhYHdTưng skqmTuy kqmTđi tínxknzh YHdTlại thBApyì YHdTdù sVrjcao hBApyai nVrjcgười cũnxknzg đBApyã xknzở mộtYHdT nkqmThà vớxknzi xknznhau kBApyhá lVrjcâu rkqmTồi, khôngVrjc thểVrjc lấyBApy oVrjcán bákqmTo BApyân, qYHdTuá mứYHdTc đảBApy kxknzích tựxknz áiVrjc củaBApy hắxknzn vxknzì thkqmTế rấtVrjc hảokqmT txknzâm đổiVrjc lạxknzi tYHdThành cụxknzm tVrjcừ “YHdTmột Vrjcchút xíuxknz” này.

BApyThật kxknzhông nxknzghĩ đếnYHdT hYHdTậu hoạxknz BApysau này,xknz ckqmThọc ngkqmTay Vrjcvào tYHdTổ kkqmTiến lửBApya, têxknzn Vrjcsói kqmThỉ nộkqmT kYHdThông lYHdTường đưxknzợc bêkqmTn cạnh.
Vừa dkqmTứt Vrjclời, BApyHạ PBApyhùng TuyềnBApy liềnBApy nắYHdTm cYHdThặt lấykqmT kqmTcổ takqmTy cVrjcủa kqmTcô, mộtxknz BApyphen kkqmTéo lại,kqmT thuYHdTận đàYHdT kqmTkéo Vrjccả ngườiYHdT Diệpxknz TkqmTây YHdTHi BApyngồi BApylên đBApyùi hắn.
DiệpBApy Txknzây YHdTHi tVrjcất nYHdThiên làxknz lxknziều mạBApyng Vrjcgiãy dụaYHdT BApynhưng ckqmThẳng ănBApy thuVrjca gxknzì, ngBApyày tYHdThường YHdTvốn tứBApyc giậnYHdT YHdTđến cựBApyc điểm,xknz tứcYHdT YHdTđến xBApyì khóiYHdT đốixknz vớikqmT hắnkqmT cũkqmTng vôYHdT xknzdụng rồi.
YHdTHạ PVrjchùng TBApyuyền mộtYHdT tkqmTay khoBApyá YHdTchặt haYHdTi taxknzy cYHdTủa DiệpBApy YHdTTây HiYHdT, kqmTmột tBApyay gYHdTiữ chặtkqmT gáyVrjc cô,YHdT hunkqmTg kqmThăng màBApy hôn.
Cảm giácBApy lưỡiBApy HạkqmT PhùVrjcng TBApyuyền đangBApy dầnBApy dầVrjcn xâmBApy nhậpYHdT vkqmTào trBApyong kqmTmiệng mìnhxknz, DiệpVrjc TâyYHdT kqmTHi toànBApy thânkqmT tVrjcê dại,BApy ckqmTố gắnxknzg hếtkqmT kqmTsức nkqmTgậm chặtYHdT miệngVrjc lkqmTại, xknzkiên cườnYHdTg phòYHdTng tkqmThủ BApyđến cùng.
HạkqmT PhkqmTùng Tuyềnxknz BApymỉm cườixknz nháYHdTy mVrjcắt mBApyột cáiVrjc, bxknzỏ mộBApyt taVrjcy kqmTra, từkqmT bênxknz ngoàxknzi đốBApyng lVrjcễ kqmTphục bùYHdTng nhBApyùng, bàYHdTn xknztay hắnVrjc nhanBApyh BApynhẹn luồxknzn vYHdTào trBApyong nkqmTgười xknzDiệp TkqmTây YHdTHi, nhBApyẹ nVrjchàng sờ…
“Á!!!!”kqmT DkqmTiệp kqmTTây VrjcHi héVrjct lYHdTên, Hạxknz PhùVrjcng TuyềnVrjc nxknzhân cBApyơ hộixknz đóVrjc tiếkqmTn vYHdTào, bBApyá đạYHdTo hônkqmT BApycô khônxknzg ngừVrjcng, hVrjcai Vrjcbên xknzdây dưa.
BApyCả ngườixknz nónYHdTg rực,kqmT hắnBApy BApy“chiến đkqmTấu” rấtkqmT mYHdTạnh kqmTmẽ, làmxknz cBApyho Diệpxknz TVrjcây BApyHi khôngkqmT cácxknzh nBApyào hBApyô hấp.
TronkqmTg tìnxknzh thếxknz cấkqmTp bYHdTách đkqmTó,cô txknzrên dYHdTưới kBApyết hợpkqmT, cYHdTắn vàoBApy kqmTmôi YHdThắn, liềnYHdT cảmYHdT tkqmThấy vịVrjc mVrjcáu tươYHdTi ngọtYHdT Vrjcngào tràBApyn ra.
VốVrjcn tưởnBApyg rằnxknzg kqmThắn sBApyẽ kqmTngay lậpxknz xknztức buôkqmTng mìBApynh rxknza, nBApyhưng khôVrjcng, YHdTHạ YHdTPhùng YHdTTuyền hừYHdT kqmTcũng khôVrjcng xknzhừ mVrjcột tiBApyếng kqmTlại YHdTăn miếngkqmT trảkqmT miBApyếng, cũnxknzg cYHdThơi chikqmTêu ấyYHdT kqmTcắn lạBApyi môiVrjc Vrjccô YHdTmột phát.
Diệp TâyBApy HVrjci đauxknz đếnxknz ứxknza nBApyước mắt,kqmT kqmTchờ HạYHdT PVrjchùng kqmTTuyền vVrjcừa buônkqmTg YHdTmình BApyra Vrjcđã vộxknzi kqmTvàng luYHdTi vBApyề mộkqmTt gkqmTóc kqmTxe cáchxknz Vrjcxa hắn,Vrjc rúBApyt BApycái gươngBApy rVrjca xVrjcem cVrjchút, môikqmT dướiYHdT Vrjcbị cắnYHdT đankqmTg YHdTrươm rướmxknz máVrjcu rồi. 

“HạYHdT PkqmThùng Tuyền,kqmT anxknzh làmxknz cáiBApy quáiVrjc gxknzì thế!”BApy DiệYHdTp TkqmTây VrjcHi kqmTnộ khíxknz xYHdTung thiên.
“Cô cBApyắn BApytôi tấtxknz nkqmThiên tôVrjci sẽYHdT đkqmTáp lxknzễ thôi!”xknz HạVrjc Phùxknzng TukqmTyền hBApyơi nhxknzíu mày.
“Anh…anhkqmT đBApyồ biếnBApy thákqmTi! A!”
Diệp xknzTây Hxknzi còBApyn cxknzhưa Vrjccó mắngYHdT xkqmTong, lạikqmT Vrjcbị ngườiYHdT YHdTnào BApyđó mộtVrjc phkqmTen kéxknzo tiếkqmTp, tiếpkqmT tụBApyc cưỡngxknz ép.
Hạ PhùngBApy TuyềVrjcn tiếnBApy quxknzân thBApyần tốckqmT, khôngYHdT đểxknz chkqmTo ckqmTô xknzcó Vrjcbất kqmTkì cVrjcơ hYHdTội nàoBApy đểkqmT tYHdThở nữa,xknz giốVrjcng Vrjcnhư cVrjcó lửaBApy đốtYHdT chákqmTy Vrjccô vậy.
BApyDiệp YHdTTây HkqmTi cũnVrjcg kkqmThông tVrjchể nhẫnYHdT nhịnYHdT chịBApyu thYHdTua tBApyhêm nữa,BApy oáxknzn hậnBApy dVrjcùng hkqmTết skqmTức Vrjcbình xknzsinh BApycắn vkqmTào cVrjcái Vrjclưỡi báYHdT đạkqmTo kYHdTia mộtVrjc cái.
BởiBApy xknzvì tứcBApy Vrjcgiận nênkqmT lựVrjcc cắYHdTn rấtYHdT mạnh,Vrjc cVrjchỉ gBApyiải hVrjcận kqmTđược lúBApyc ấBApyy nhưBApyng chỉYHdT mBApyột giâykqmT sYHdTau, Diệpxknz TâkqmTy HkqmTi BApymôi trêkqmTn lạxknzi cảmYHdT thấyxknz vkqmTô cYHdTùng đauxknz kqmTnhức—lại bBApyị trảBApy thVrjcù nữa!!!!!
Hạ YHdTPhùng YHdTTuyền bVrjcuông côxknz rkqmTa, nhìBApyn DYHdTiệp kqmTTây kqmTHi Vrjcco BApycả hYHdTai châBApyn lênBApy lùxknzi vềYHdT mộtxknz gxknzóc BApyxe vừaYHdT giậnkqmT Vrjcvừa BApysợ nhìBApyn mìnhxknz chVrjcằm cVrjchằm, hắnxknz nhYHdTẹ gxknziọng nóiVrjc: “CònkqmT xknzmuốn tBApyhử Vrjcnữa không?”
Diệp TâBApyy Hxknzi ckqmThe mBApyôi rướYHdTm mYHdTáu củaVrjc mìnVrjch, liềuYHdT kqmTmạng lắcYHdT đầu.
Hạ PhùBApyng TYHdTuyền tiếBApyn lạiBApy gầkqmTn Vrjccô, kqmTlôi cYHdTái xknztay đVrjcang xknzche mxknziệng củBApya cBApyô kqmTra, kYHdThẽ nghiênkqmTg đầukqmT, tiếpVrjc tụcVrjc hônxknz nữa.
Diệp TYHdTây HYHdTi bxknzị vâkqmTy hãxknzm tVrjcrong mxknzột gkqmTóc nYHdThỏ, kVrjchông YHdTcó đườngxknz nàoBApy YHdTđể tBApyhoát, nụYHdT hônVrjc ckqmTủa hắnVrjc bákqmT đạoBApy màBApy BApycuồng nhiệtBApy, thậtxknz sựVrjc muốnVrjc YHdTlàm DiVrjcệp TYHdTây xknzHi ngkqmThẹt thởYHdT màxknz chếtYHdT nhưYHdTng BApycô khôngVrjc cYHdTòn dkqmTám phảnxknz kháBApyng YHdTnữa, kqmTchỉ cóBApy BApythể kqmTbiết điềuVrjc YHdTmột chútYHdT đểkqmT mặkqmTc chkqmTo hắBApyn xknzmuốn làxknzm gìBApy xknzthì làm.
KhôngVrjc biYHdTết qkqmTua YHdTbao lâu,xknz HạVrjc PhùYHdTng Tuyềnxknz BApybá đạxknzo hôxknzn xknzdần nhẹxknz nhàxknzng xknzôn nhuVrjc, từngBApy chútkqmT từngVrjc xknzchút mộtYHdT liếmkqmT đôYHdTi môYHdTi xknzbị thươYHdTng củaYHdT côYHdT, vVrjcô cùYHdTng nhẹBApy nhàngxknz vYHdTà tBApyỉ mỉ.
“TốikqmT YHdTnay, VrjcDu YHdTGiang NaYHdTm cxknzòn chxknzưa hôBApyn côVrjc, BApymà tkqmTôi, BApylại hônxknz BApycô đếnYHdT bBApya lxknzần.” kqmTHạ PhùngBApy TYHdTuyền cúikqmT đầukqmT nhVrjcìn cô,Vrjc Vrjcánh mắkqmTt khYHdTó hiểBApyu nóixknz: “CănBApy cứBApy thYHdTeo tYHdTình BApyhuống BApyhiện tạixknz thìkqmT cBApyơ hộikqmT cYHdTô gảVrjc Vrjccho tôxknzi BApyso sánVrjch vớBApyi gBApyả chYHdTo hắnVrjc hìnhxknz nxknzhư làVrjc hơn…mkqmTột cVrjchút xíu.” 
NhưngYHdT DiệpkqmT TâyVrjc HkqmTi cănxknz bảnYHdT BApylà khôngkqmT cxknzó nkqmTghe HạBApy PhVrjcùng kqmTTuyền kqmTnói chuyện,kqmT còxknzn đkqmTang bVrjcận rộxknzn tìkqmTm cácBApyh YHdTthoát khỏxknzi nVrjcgực hắn,kqmT liềkqmTu mạngVrjc cầmxknz khxknzăn gikqmTấy cVrjchùi mkqmTôi, lạkqmTi còxknzn khVrjcông ngVrjcừng “Phi,phi,phi”
kqmT“Anh làxknz tVrjcên háoBApy sắckqmT thấpBApy kémkqmT! TVrjcại sYHdTao lạiYHdT khônxknzg Vrjccó chYHdTút xknzlịch sựkqmT Vrjcnào, xknzchưa kqmTđược xknzsự đồngYHdT YHdTý củaVrjc nBApygười kkqmThác đãxknz ckqmTưỡng hôn!”BApy DiệpBApy xknzTây xknzHi bấBApyt kqmTngờ, Vrjchung BApyhăng xknzmắng hắn:kqmT “Đồxknz thầxknzn kinh!”
“Không sxknzao, sakqmTu nàYHdTy côBApy xknzsẽ BApyquen thôi.”YHdT Hạxknz PYHdThùng TuyềnkqmT trởxknz lxknzại vVrjcị trVrjcí ngồiYHdT củaBApy hắn,xknz haVrjci chYHdTân đukqmTng đưaYHdT, vừaBApy cưkqmTời vkqmTừa Vrjcnhàn nhãVrjc BApytrả lời.
NếukqmT cYHdTó thểVrjc, DikqmTệp TVrjcây VrjcHi txknzhực muốnYHdT pBApyhun mBApyáu trêkqmTn miệnxknzg xknzmình Vrjcvào Vrjcmặt hắxknzn. CYHdTô tứcVrjc giậnxknz đếnBApy mứcVrjc cVrjcả ngườiBApy đềukqmT ruVrjcng lêVrjcn bầnBApy YHdTbật, Vrjcđang thở,Vrjc BApylại xknzphát hiệnYHdT xknzra cáYHdTi YHdTnhẫn đínhkqmT hônxknz mìnhYHdT vBApyừa tháoxknz kqmTra lkqmTúc nkqmTãy chẳnBApyg biếtxknz txknzừ lúBApyc nàYHdTo kqmTđã chiBApyễm BApychệ vữngVrjc YHdTvàng nằmkqmT YHdTtrên ngkqmTón áYHdTp YHdTút cYHdTủa cô.
Chiếcxknz nhẫkqmTn bạchVrjc kikqmTm vớiVrjc bBApya vVrjciên đáBApy xknzđược xknzcắt gVrjcọt tinYHdTh xảo,Vrjc thixknzết kếYHdT mớxknzi mẻ.Vrjc NkqmThưng đVrjcối Vrjcvới xknzDiệp TkqmTây HVrjci thìVrjc nóYHdT Vrjcchẳng khácxknz gìYHdT mộtBApy cxknzái xknzkhoá sắt,xknz Vrjcbuộc thBApyật cBApyhặt cBApyô lại.
xknzDiệp TâyBApy kqmTHi đVrjcang địBApynh BApytháo Vrjcra lầnVrjc nữBApya, HạkqmT PYHdThùng TuBApyyền lạiYHdT dùnxknzg Vrjcgiọng BApynói xknzbình tĩBApynh khôxknzng gxknzợn kqmTsóng BApychặn lạiVrjc: “NVrjcếu nBApyhư ckqmTô dámxknz làmkqmT thế,kqmT tYHdTôi sẽkqmT xknzlập tứYHdTc lVrjcập lạkqmTi nhữngYHdT chuyệnxknz vừakqmT rồiBApy đãBApy làVrjcm vớikqmT YHdTcô đấy.”
Diệp kqmTTây Hxknzi YHdTtay lậpkqmT tứVrjcc cứnxknzg đờ.
“SkqmTau nàykqmT, bấkqmTt kqmTluận làYHdT đikqmT tắmkqmT xknzhay Vrjcđi ngủ,kqmT ckqmTô đềYHdTu BApyphải đkqmTeo xknznó ởxknz tVrjcrên tayYHdT.” HạkqmT PYHdThùng Txknzuyền xknzra lệnh.
“BApyXin hỏi,YHdT vYHdTì Vrjcsao kqmTtôi phảiBApy nghVrjce lờiVrjc anh?”BApy DiệpVrjc TâBApyy HBApyi khôngVrjc phục.
“NếuVrjc Vrjckhông kqmTtin, xknzcô YHdTcó thểBApy thửYHdT mộtkqmT kqmTchút xxknzem sao.BApy” YHdTHạ PhYHdTùng TuyềnkqmT xknzgõ gxknzõ ngónkqmT taVrjcy BApytrên đầuBApy kqmTgối thYHdTeo tBApyiết BApytấu, mỗikqmT mkqmTột nhịpkqmT BApygõ Vrjcnhư đánhBApy BApyvào Vrjclòng DiệpVrjc xknzTây Hxknzi: “kqmTTin tôYHdTi xknzđi, BApycô vVrjcĩnh viễnkqmT sẽYHdT khôngYHdT Vrjcbao giờYHdT đxknzoán kqmTtrước Vrjcđược tôVrjci xknzsẽ BApylàm nhữYHdTng kqmTgì đâu.”
VrjcKhi haYHdTi nYHdTgười YHdTtrở vxknzề nhBApyà, BApyA BApyKhoan pBApyhát hiệnBApy mBApyôi DiBApyệp TkqmTây HYHdTi YHdTsưng phkqmTồng lênVrjc, vxknzẻ mặtkqmT vBApyô cVrjcùng khkqmTó chYHdTịu chYHdTo kqmTnên BApyliền ânkqmT cầnVrjc BApyhỏi thămVrjc: “NhaVrjc đầu,kqmT kVrjcẻ nBApyào chxknzọc gixknzận Vrjcmuội, BApylàm saVrjco xknzmà mặBApyt BApynhư bịxknz tYHdTáo BApybón thếxknz này?”
DYHdTiệp TâYHdTy Hxknzi Vrjcnghiến răngkqmT nghiếnxknz lợVrjci nkqmTói: “kqmTMuội bYHdTị HạkqmT BApyPhùng TuykqmTền YHdTép buộc!”
“NgayVrjc tạiBApy bữaVrjc BApytiệc Vrjcá?” VrjcA KhBApyoan Vrjchít mBApyột hơkqmTi, bốixknz kqmTrối: “XoVrjcng rồi,xknz xoVrjcng rồikqmT, Vrjcnhất địnhYHdT xknzlà BApyvội kqmTvàng qukqmTá, PhùkqmTng Tuyềxknzn chưaBApy kkqmTịp kqmTsử kqmTdụng biệxknzn phBApyáp axknzn toànxknz YHdTđúng khôngBApy, nóxknzi khônkqmTg chVrjcừng mxknzuội maxknzng thakqmTi BApyrồi, BApykhông được,Vrjc khônkqmTg được,BApy huyxknznh pkqmThải nhaBApynh ckqmThóng đYHdTi nBApyấu cYHdTanh tổkqmT yếnBApy, đkqmTể muộkqmTi bồiYHdT bổYHdT thâkqmTn YHdTthể mớiYHdT được!”
“Muxknzội .kBApyhông .kqmTcó. ýxknz .Vrjcnày!” DkqmTiệp Tâyxknz kqmTHi kqmTthái YHdTdương gânxknz xYHdTanh nổiBApy lYHdTên, giơVrjc tkqmTay YHdTlên, nhìBApyn kqmTrõ ckqmThiếc nhẫnkqmT đínhkqmT hVrjcôn kqmTsáng chVrjcói kqmTkia: YHdT“Muội mYHdTuốn nóikqmT lYHdTà Hạxknz PYHdThùng Tuyềxknzn épxknz muVrjcội đVrjceo cáBApyi này!”
VrjcA KYHdThoan nxknzghi ngờ:YHdT “Cxknzhẳng lkqmTẽ muộVrjci khôngVrjc thíchkqmT kiểuVrjc dkqmTáng BApynày sao?”
“KYHdThông phYHdTải, kiểuVrjc kqmTdáng kqmTrất đẹkqmTp, nhBApyưng mà…”
YHdT“Nhưng kqmTmà xknzmuội khônVrjcg thícYHdTh đáYHdT nhỏxknz cVrjchứ gì?”
“Không, viêkqmTn đkqmTá kíckqmTh thướcYHdT BApyrất pkqmThù hợpkqmT, YHdTnhưng mà…”
“Nhưng mxknzà muBApyội thíVrjcch kqmTchiếc BApynhẫn khVrjcác đắtVrjc tiềnkqmT hơBApyn hả?”
“Hãy Vrjcnghe muộikqmT nókqmTi hếtYHdT Vrjccó đượcYHdT BApykhông!” YHdTGân xVrjcanh BApynổi lYHdTên ngkqmTày càngBApy rõ,BApy txknzai xìYHdT YHdTkhói: “YHdTChiếc nVrjchẫn nBApyày cVrjchẳng BApycó vVrjcấn đềYHdT gVrjcì cả,xknz muộikqmT cYHdThỉ làBApy BApykhông Vrjcmuốn BApykết hônVrjc cùngVrjc hVrjcắn thôi!”
“ÀkqmT!!” kqmTA KhoaYHdTn gậtxknz gVrjcù, bắtBApy đầuxknz cúiBApy xuốkqmTng tiYHdTếp tụckqmT làxknzm việckqmT kqmTcủa mình.
“HBApyuynh tạixknz saxknzo khYHdTông cVrjcó phYHdTản BApyứng Vrjcgì vậxknzy?” Dxknziệp TYHdTây BApyHi kVrjchông Vrjckhỏi thắBApyc mắc.
“MuộVrjci muốBApyn huynBApyh BApyphản ứngYHdT gBApyì đâykqmT?” kqmTA KhoVrjcan cxknzũng chẳngYHdT hiểBApyu nổixknz hỏVrjci lại.
“Muộixknz vkqmTừa mớixknz nóxknzi xknzlà Vrjcmuội khkqmTông muốxknzn BApykết hYHdTôn cYHdTùng HạVrjc PhBApyùng TuBApyyền đấy.” 
“Huynh khôxknzng muốnxknz mYHdTình chếtVrjc gixknzà màxknz BApychưa YHdTcó BApycháu đâu.”
“ThếkqmT Vrjclà YHdTsao chYHdTứ?” DiệpYHdT Tâyxknz kqmTHi cựBApy nự.
BApy“Ý Vrjccủa hYHdTuynh BApychính lBApyà, khôxknzng giốngYHdT xknznhư tBApyình kqmTyêu củaBApy xknzhai đứaVrjc muộikqmT sẽYHdT nảyxknz nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.