You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chaptex8Hfr 23

“mbVmNgày đE3YZó, mbVmnếu nhưmbVm kM6zrhông mbVmcó côE3YZ, tE3YZôi điucMã sx8Hfớm x8Hfbị HạM6zr Phùx8Hfng TuyềnM6zr M6zrgiết chếtE3YZ rồi.M6zr” DE3YZu GimbVmang E3YZNam xiucMoay đM6zrầu, nhìnmbVm côiucM: “NhưngM6zr x8Hftôi x8Hflại bánE3YZ đứngx8Hf cô.”
Diệpx8Hf TâymbVm HmbVmi khôiucMng M6zrnói giucMì chỉM6zr mỉM6zrm cười.
“Cô hẳnx8Hf lmbVmà rấtE3YZ hậx8Hfn tôi.”mbVm DmbVmu GmbVmiang NiucMam nói.
Diệp TâE3YZy x8HfHi bướcx8Hf E3YZtới E3YZcạnh hắn,iucM E3YZnhẹ E3YZnhàng đx8Hfặt tE3YZay lênx8Hf mbVmlan cmbVman x8Hfcẩm thạchM6zr bóngmbVm loániucMg, đmbVmá lmbVmạnh iucMnhư M6zrbăng, cM6zrô thấpE3YZ giọngM6zr nóiucMi: “TôimbVm hM6zriểu, E3YZanh cũM6zrng ciucMó mbVmnỗi khổx8Hf tâM6zrm rx8Hfiêng mà.”
NmbVmghe vE3YZậy, DE3YZu GiambVmng NE3YZam mx8Hfí mắtmbVm cM6zró mộmbVmt nốtM6zr ruồiiucM mx8Hfàu nâM6zru nhiucMo nM6zrhỏ dưx8Hfờng nhmbVmư giiucMật mM6zrình mộtE3YZ cái.
BónmbVmg đêmE3YZ tronM6zrg trẻoiucM lạimbVm liucMùng, troE3YZng kiucMhông khíx8Hf cũnM6zrg cóM6zr chútmbVm giucMì đóx8Hf lạnE3YZh lẽo.
mbVmHai niucMgười M6zrcùng đứx8Hfng trx8Hfên bE3YZan cM6zrông nhmbVmưng lạiucMi nhiucMìn vềmbVm mbVmhai x8Hfhướng khácx8Hf nhau.
MộtmbVm lúiucMc saux8Hf, Dx8Hfu Gianx8Hfg NambVmm bỗngM6zr nM6zrhiên nE3YZói: “HômE3YZ iucMqua, làE3YZ ngàiucMy E3YZgiỗ x8Hfcủa cx8Hfha tôi.”
DiucMiệp TiucMây x8HfHi kM6zrinh ngạc.
“NhưngM6zr trE3YZừ tE3YZôi rambVm, khmbVmông mbVmcòn aM6zri mbVmnhớ đếM6zrn chmbVmuyện x8Hfnày nữaE3YZ.” E3YZDu GianM6zrg NiucMam ciucMười cE3YZhua chátmbVm E3YZbi E3YZthương: “KiucMhông mM6zrột iucMai nữa.”
Dix8Hfệp TE3YZây E3YZHi cụpE3YZ mE3YZắt xuốiucMng: “VậyM6zr aM6zrnh x8Hfcho rằng,iucM M6zrba anmbVmh làM6zr bị…M6zr M6zrDu TE3YZử Vĩx8Hf miucMưu sáM6zrt x8Hfphải không?”
“KhôngmbVm pE3YZhải lE3YZà tôix8Hf cE3YZho x8Hfrằng nhưM6zr tE3YZhế M6zrmà sựiucM tiucMhật iucMđúng mbVmlà nhx8Hfư thế.E3YZ” DiucMu GM6zriang x8HfNam sắcx8Hf mặtM6zr dướix8Hf mbVmánh trăngmbVm M6zrngày cànM6zrg tx8Hfái nhmbVmợt, lE3YZạnh lùngx8Hf vmbVmô tìnmbVmh: “BaE3YZ tôx8Hfi trướiucMc khiucMi chmbVmút mbVmhơi M6zrthở cuốiM6zr cE3YZùng, tE3YZoàn thmbVmân E3YZmáu M6zrme đầmx8Hf đìaM6zr vmbVmẫn cốx8Hf lếmbVmt iucMtới ômmbVm chặtM6zr x8Hflấy tM6zrôi, mbVmông đãiucM nM6zrói chmbVmo tôiM6zr biếtmbVm, iucMDu TửmbVm Vĩ…E3YZ ciucMhính mbVmhắn đãM6zr sátmbVm x8Hfhại ciucMha tôi.”
Du GianE3YZg NaM6zrm giọngE3YZ nóx8Hfi rấtiucM nhx8Hfẹ, rấtM6zr bmbVmình tĩnh.
NhưnE3YZg DiệpM6zr iucMTây M6zrHi ngiucMhe M6zrnhững lờM6zri đóiucM màiucM thmbVmấy M6zrlạnh bux8Hfốt đx8Hfầy hậnx8Hf thù.
“Anh muốn…x8Hfbáo thù?”M6zr Diệpx8Hf TM6zrây HM6zri vx8Hfẫn E3YZhỏi E3YZnhưng E3YZtrong mbVmlòng sM6zrớm đãE3YZ x8Hfbiết câx8Hfu trảmbVm lời.
Du Gix8Hfang NmbVmam khôngE3YZ trx8Hfả lờiE3YZ câux8Hf hx8Hfỏi đó,mbVm chỉE3YZ x8Hflầm bầmE3YZ rấtM6zr nhỏiucM: iucM“Thật rM6zra thìiucM, M6zrtôi cũnx8Hfg sớmM6zr phátmbVm hiệnE3YZ M6zrra hx8Hfai kẻM6zr giE3YZan E3YZphu dE3YZâm phụE3YZ đó.E3YZ x8HfCho dùx8Hf x8Hfcó chx8Hfe dấumbVm bíE3YZ mậtE3YZ kiucMĩ lưỡngx8Hf mbVmnhư x8Hfthế iucMnào đmbVmi nữaiucM x8Hfthì iucMchẳng lẽx8Hf x8Hfcon traM6zri lạix8Hf khônx8Hfg pháE3YZt hiệM6zrn rmbVma M6zrsự kháciucM M6zrlạ củE3YZa mẹmbVm mìnhE3YZ saM6zro. iucMNhìn iucMthấy x8HfDu TM6zrử Vĩ,M6zr ánhE3YZ mắtmbVm củaE3YZ bàx8Hf ấyx8Hf lM6zroé x8Hflên niềE3YZm vE3YZui, cx8Hfả ngàmbVmy sE3YZẽ vuE3YZi vẻ.iucM SambVmu đóE3YZ iucMvào mM6zrột iucMngày, M6zrtôi iucMnấp iucMở E3YZmột gócE3YZ vưiucMờn hM6zroa tậnx8Hf mắtmbVm nhiucMìn thấyiucM bọniucM iucMhọ ômiucM hx8Hfôn nhau…NiucMếu E3YZnhư ngàM6zry x8Hfđó, tôix8Hf niucMói x8Hfcho x8Hfcha biếtx8Hf vimbVmệc niucMày, ôngiucM ấyx8Hf siucMẽ E3YZcó tE3YZhể iucMđề phòE3YZng mbVmDu TiucMử Vx8Hfĩ thmbVmì đãx8Hf khE3YZông bịE3YZ M6zrhắn hãmx8Hf hE3YZại nhưx8Hf M6zrngày hôiucMm nay…VậyE3YZ miucMà tM6zrôi lạiE3YZ khiucMông làx8Hfm vậy,mbVm tôiiucM mbVmsợ iucMsẽ phM6zrá vx8Hfỡ hạnhM6zr phúcE3YZ cmbVmủa M6zrbản E3YZthân, piucMhá vỡiucM M6zrgia đìnE3YZh này,mbVm E3YZnên rốtiucM cx8Hfuộc đãx8Hf M6zrim lặng…”
DE3YZu E3YZGiang NiucMam mbVmgiọng niucMói E3YZngày càE3YZng E3YZnhỏ dần.
DiệpE3YZ TE3YZây mbVmHi khM6zrông đànhE3YZ iucMlòng, nắM6zrm lmbVmấy tambVmy iucMhắn, sưởiiucM ấmiucM đôx8Hfi M6zrbàn tM6zray giiucMá lạnh,M6zr M6zrnhẹ nhàmbVmng khiucMuyên nmbVmhủ: “Anx8Hfh khôM6zrng mbVmhề ciucMó tộimbVm gE3YZì cả,M6zr thậx8Hft M6zrđấy, x8Hfđó khx8Hfông phảimbVm mbVmlà lỗiiucM củaiucM anh.”
DiucMu mbVmGiang NiucMam M6zrngẩng đầu.
Cx8Hfả ngườiucMi hắnmbVm, tM6zróc, khmbVmuôn mmbVmặt, tE3YZoàn thiucMân mbVmđều bịM6zr ánhmbVm tE3YZrăng bàngiucM iucMbạc biucMao phiucMủ, x8Hflúc ẩnE3YZ lx8Hfúc hiện,E3YZ mM6zrờ mbVmảo phảngE3YZ phấtx8Hf mbVmnhư khôngM6zr tồnM6zr tạix8Hf trx8Hfên M6zrthế mbVmgiới này.
iucMHắn nhx8Hfìn E3YZDiệp TâyM6zr HM6zri, mbVmtrong ánx8Hfh iucMmắt tràiucMn ngậpmbVm sx8Hfự yêM6zru thươngM6zr, nhưngx8Hf M6zrcòn chE3YZút gx8Hfì đómbVm đaiucMu xóM6zrt, hốE3YZi hậM6zrn cùE3YZng iucMu buồn.
Tay củambVm mbVmhắn xx8Hfoa trámbVmn cô,x8Hf rồiucMi sx8Hfau M6zrđó nx8Hfhẹ nhx8Hfàng chậmx8Hf chmbVmạp vuốtM6zr iucMtai ciucMô, rồiiucM đếnx8Hf gươngiucM mặtmbVm cô.
TừnmbVmg độiucMng tácx8Hf M6zrđều mbVmnhẹ nhàngmbVm tx8Hfỉ mE3YZỉ mmbVmang thembVmo sựiucM quyếnmbVm luyến.
E3YZLúc niucMày Diệpx8Hf TâymbVm HiucMi độtmbVm nx8Hfhiên ciucMó cmbVmhút hoảngmbVm hốt.
iucMCô E3YZmơ hồM6zr mbVmnhận x8Hfra Dx8Hfu GiaM6zrng mbVmNam x8Hfđang E3YZngày x8Hfcàng niucMhích lạix8Hf gầM6zrn ciucMô hơx8Hfn, cx8Hfô thầiucMm E3YZnghĩ phảiiucM néE3YZ hiucMắn, nhưniucMg khônM6zrg hx8Hfiểu saiucMo côM6zr lạimbVm khôngiucM nhiucMúc nhích.
M6zrHai ngM6zrười môix8Hf nx8Hfgày càM6zrng gầM6zrn, DiệpE3YZ TmbVmây HiucMi cM6zró iucMthể cảx8Hfm thiucMấy hiucMơi thE3YZở củaM6zr hắnx8Hf E3YZgần kề,mbVm phảngiucM phấM6zrt triucMên gươngx8Hf mặtE3YZ mình.
Ánh mắtiucM cmbVmô x8Hfthẫn thờ.
NhưiucMng M6zrngay kE3YZhoảnh kx8Hfhắc đôiiucM môimbVm họmbVm chuẩmbVmn bịM6zr chạmbVmm vàoiucM M6zrnhau thM6zrì DiM6zrệp TâmbVmy HiucMi bỗngx8Hf cx8Hfảm thấyE3YZ mìnhmbVm nhưE3YZ bịx8Hf mmbVmột lx8Hfực kéx8Hfo rấE3YZt mmbVmạnh giậtE3YZ phắtM6zr ra.
NhấM6zrt thờmbVmi khiucMông khx8Hfí liucMãng mạiucMn đềuiucM mbVmbiến miucMất mbVmkhông cx8Hfòn cE3YZhút nàmbVmo hết.
iucM“Thật x8Hfxin lỗx8Hfi, x8Hftôi tmbVmìm cM6zrô ấE3YZy E3YZcó x8Hfchút vM6zriệc.” HạiucM PhE3YZùng TuyềnE3YZ mỉM6zrm cưM6zrời giảE3YZi thE3YZích, thx8Hfái độE3YZ rấtM6zr iucMnho E3YZnhã lễiucM độM6zr nE3YZhưng x8HfDiệp E3YZTây Hx8Hfi tM6zrự nhiênE3YZ mbVmdựng hmbVmết x8Hfcả tx8Hfóc gáiucMy lên.
Dx8Hfu Gix8Hfang NiucMam kx8Hfhông nmbVmói gmbVmì cE3YZhỉ x8Hflẳng lặmbVmng nhìniucM M6zrvề phíambVm HạM6zr Phx8Hfùng Tuyền,M6zr E3YZcó E3YZchút cảnhmbVm giác.
“Quênx8Hf mấtiucM, vếM6zrt thươngx8Hf lầnx8Hf trướciucM tE3YZôi cắmbVmn nátmbVm iucMtrên tmbVmay aiucMnh đãmbVm khỏiE3YZ hE3YZẳn M6zrchưa vậy?”E3YZ HạM6zr PhùngiucM E3YZTuyền lx8Hfàm nhưE3YZ vmbVmô tiucMình hỏi.
“CảmmbVm ơniucM sựM6zr qumbVman tâE3YZm x8Hfcủa aniucMh… x8HfThế mbVmchỗ M6zrlần trướcM6zr bịiucM nệnE3YZ mbVmghế vmbVmào đầuiucM củambVm anx8Hfh còiucMn siucMưng mbVmkhông?” iucMDu GianiucMg x8HfNam khôngmbVm x8Hfnhanh khôx8Hfng mbVmchậm phảniucM kích.
“Đừng lx8Hfo lắmbVmng, tM6zrội M6zrdo E3YZai lmbVmàm nmbVmgười nấyM6zr chịu,M6zr E3YZcô ấyM6zr đãM6zr E3YZdùng “hànhE3YZ độngE3YZ thựcmbVm tế”M6zr x8Hfđể mbVmsửa chữambVm iucMlỗi mbVmlầm củax8Hf mìE3YZnh rồi…EmE3YZ nmbVmói xeM6zrm cx8Hfó đúngiucM không?E3YZ” HạmbVm PmbVmhùng TuyềiucMn rE3YZất thâiucMn mx8Hfật ôiucMm hmbVmai x8Hfvai DM6zriệp TâE3YZy HiucMi, cúiM6zr mbVmđầu giE3YZống iucMnhư iucMđang hỏiE3YZ cM6zrô nhưmbVmng ánx8Hfh mM6zrắt lE3YZại nhẹiucM nhànx8Hfg liiucMếc quM6zra DmbVmu E3YZGiang E3YZNam mộiucMt cái.
TronE3YZg nhE3YZáy mắiucMt, Hạx8Hf PhùnmbVmg TuyềnM6zr nhìx8Hfn thấyiucM mbVmDu GE3YZiang NaM6zrm vaiucMi nhM6zrư cứngE3YZ ngắiucMc lại.
HạE3YZ PhùngmbVm TuiucMyền nhếchiucM mmbVmép cười,M6zr chẳmbVmng iucMnói chẳngiucM rằngM6zr E3YZliền x8Hfkéo DiệpE3YZ x8HfTây E3YZHi xmbVmuống lầu.
iucMDiệp TâyE3YZ HE3YZi x8Hfthấp tx8Hfhỏm, bởiE3YZ vx8Hfì iucMmọi ngx8Hfười xmbVmung quaE3YZnh aE3YZi mbVmai cũx8Hfng x8Hfluôn mimbVmệng iucMnhắc E3YZnhở M6zrcô viucMà DmbVmu GianiucMg Nx8Hfam khôx8Hfng thểM6zr cE3YZó bấtx8Hf iucMkì liE3YZên E3YZquan gìmbVm, E3YZmà rõM6zr ràx8Hfng M6zrcô M6zrcũng đãM6zr gậiucMt đầuM6zr đx8Hfồng E3YZý, nhưx8Hfng mx8Hfà M6zrlúc nãiucMy vừaiucM vặnE3YZ bịE3YZ HạiucM Phùx8Hfng TuyE3YZền bắtM6zr gặpiucM rồE3YZi, đâmbVmy gọE3YZi M6zrlà cóx8Hf tậtx8Hf giậtmbVm mình.
mbVmĐồng thờiM6zr E3YZcô cũnx8Hfg iucMcảm thấymbVm vôE3YZ cùmbVmng x8Hfhỗn lmbVmoạn, vừx8Hfa nE3YZãy, vừax8Hf nãx8Hfy cômbVm vM6zrà iucMDu iucMGiang Nax8Hfm tx8Hfhiếu cM6zrhút nữM6zra đãx8Hf hônx8Hf môi?
VìM6zr ámbVmnh trăngE3YZ, x8Hfvì sựx8Hf phâmbVmn tiucMâm củiucMa mìE3YZnh, viucMà còx8Hfn bE3YZởi vì…DuE3YZ GianE3YZg Nam?
CE3YZô hoàE3YZn toàM6zrn mbVmkhông hiểuiucM mmbVmình đM6zrang nghĩmbVm mbVmgì nữa.
DiệpE3YZ mbVmTây E3YZHi nmbVmhư ngưiucMời miucMất hồn.
“Sao E3YZvậy, cE3YZô còE3YZn tmbVmiếc mbVmnuối iucMchuyện lúM6zrc nãyx8Hf à?”x8Hf HạE3YZ Phx8Hfùng TuE3YZyền bx8Hfên E3YZcạnh đM6zrột nhiiucMên lêM6zrn tiếngiucM mỉaM6zr mai.
Rốtx8Hf cuộcx8Hf tmbVmhì M6zrcũng lmbVmà M6zrcô đmbVmã E3YZlàm mbVmsai, DiiucMệp E3YZTây E3YZHi lM6zro lắngE3YZ chE3YZưa đủmbVm hE3YZay sx8Hfao mbVmnào, mbVmdám M6zrmở miệngiucM phảx8Hfn bác.
HạE3YZ PhiucMùng mbVmTuyền nhẹmbVm nE3YZhàng liếM6zrc cx8Hfô mộtmbVm ciucMái: “Đx8Hfược riucMồi, điucMằng nàoiucM tốE3YZi nx8Hfay cũnmbVmg khônM6zrg chỉE3YZ mìE3YZnh x8Hfcô vE3YZi phạm.”
TốiM6zr nay?
DiệE3YZp TâM6zry Hx8Hfi hoàiiucM M6zrnghi nhM6zrưng cx8Hfũng khôngx8Hf dámmbVm “bậmbVmt” lại.
LM6zrúc nM6zrày, xuniucMg mbVmquanh x8Hfbỗng nhiE3YZên iM6zrm lặngE3YZ dịmbVm thường.
DiệpM6zr TâiucMy x8HfHi pM6zrhát hiệnM6zr mộtM6zr ngườiucMi đE3YZàn ôM6zrng mbVmtrung niiucMên đứM6zrng giữaM6zr pmbVmhòng dánM6zrg mbVmvẻ E3YZphi phàmE3YZ, phox8Hfng thámbVmi quýmbVm tộcmbVm, khuôE3YZn miucMặt bímbVm hiểmmbVm. ÔnM6zrg tE3YZa x8Hfđang E3YZđeo iucMcho iucMLiễu x8HfVi QuânE3YZ mộtE3YZ x8Hfchiếc vE3YZòng cM6zrổ ngE3YZọc bích.
Vòng cx8Hfổ đắtM6zr tiền,iucM mỹM6zr x8Hfnhân caM6zro qx8Hfuý, hiucMai thứmbVm nàyE3YZ kM6zrết hợmbVmp lạix8Hf càiucMng nổx8Hfi bậx8Hft hơn.
“ChúciucM eE3YZm sẽmbVm mãE3YZi mmbVmãi xinE3YZh đmbVmẹp nhưM6zr x8Hfthế này.”iucM M6zrNgười đànx8Hf mbVmông E3YZđó hmbVmôn lM6zrên máiucM LiễumbVm VmbVmi iucMQuân M6zr, tấtiucM cảx8Hf mE3YZọi ngườiM6zr đềux8Hf vx8Hfỗ taiucMy cx8Hfhúc mừng.
DiệpmbVm TiucMây HiucMi bừngmbVm tỉnhmbVm chânx8Hf lý,x8Hf hoáE3YZ mbVmra ngườimbVm mbVmđó chíiucMnh lx8Hfà iucMDu iucMTử Vĩ.
Du TửmbVm VmbVmĩ nânM6zrg chénmbVm rượux8Hf lmbVmên: “CảmiucM x8Hfơn tấtx8Hf cảM6zr cM6zrác vx8Hfị iucMkhách iucMquý cóM6zr mE3YZặt ngàE3YZy hiucMôm nayiucM, chúngmbVm M6zrta hãyx8Hf cùM6zrng ăniucM mbVmmừng simbVmnh nhậx8Hft cE3YZủa iucMphu x8Hfnhân tôiucMi nào.”M6zr x8HfNói xox8Hfng, iucMông iucMta tiucMu mM6zrột hiucMơi ciucMạn sạchx8Hf chéniucM rượu.
CáiucMc x8Hfvị kháM6zrch cũngM6zr lầE3YZn lE3YZượt làE3YZm theo.
TiE3YZếp x8Hftheo, E3YZông mbVmlại rómbVmt mộtM6zr chénmbVm E3YZrượu, bướcE3YZ tớix8Hf chỗE3YZ E3YZHạ PhùnE3YZg Tux8Hfyền, nx8Hfhìn Hạx8Hf Phùx8Hfng TuyềnE3YZ vM6zrà DiucMiệp Tâx8Hfy mbVmHi nmbVmham hiucMiểm niucMói: “M6zrHôm naiucMy tômbVmi M6zrcảm thấmbVmy đặciucM biE3YZệt iucMvinh hạx8Hfnh mbVmkhi x8HfHạ PhE3YZùng TE3YZuyền mbVmtiên siniucMh cóM6zr tmbVmhể hạM6zr mbVmcố đE3YZến đâyM6zr iucMtham dựiucM bữM6zra x8Hftiệc niucMho nhỏM6zr này…Hạx8Hf tiênx8Hf six8Hfnh, tM6zrôi E3YZmuốn mờimbVm anx8Hfh M6zrmột chéM6zrn, E3YZhi vọM6zrng cóM6zr x8Hfthể xoáE3YZ hmbVmết mọiM6zr hiểE3YZu x8Hflầm giữmbVma E3YZchúng x8Hfta M6zrtừ trướciucM mbVmtới niucMay x8Hfvà tM6zrhay mặtmbVm nhữngE3YZ kM6zrẻ tM6zrrong x8Hfgia tộciucM chúngmbVm tôix8Hf M6zrcó nhữngiucM E3YZhành độngiucM M6zrvô lễiucM vớiM6zr ax8Hfnh tôiucMi muốx8Hfn xx8Hfin x8Hflỗi anh.”
“Khôngx8Hf E3YZdám nhậM6zrn.” HạmbVm mbVmPhùng TuyềniucM khiucMách kmbVmhí đáM6zrp, nângiucM iucMcốc E3YZrượu uốnE3YZg luôn.
“NhưM6zr vậyE3YZ mbVmbây giờ,iucM kM6zrhiêu x8Hfvũ bắiucMt đầu…”iucM DE3YZu TửM6zr VM6zrĩ tiucMuyên bố.
“mbVmXin chE3YZờ miucMột chúx8Hft.” HM6zrạ PhùnmbVmg TuyềiucMn cắtE3YZ đứx8Hft lờM6zri ôM6zrng x8Hfta “ChờM6zr đã,M6zr tM6zrôi cE3YZòn cM6zró chux8Hfyện mE3YZuốn tuyêE3YZn bố.”
ÁniucMh iucMmắt mọix8Hf niucMgười đềuE3YZ đM6zrổ dồnE3YZ mbVmvề phíaM6zr HạiucM PM6zrhùng x8HfTuyền, mbVmbao gồmmbVm iucMcả M6zrDiệp TâiucMy HmbVmi, mbVmcô cũnx8Hfg đx8Hfang ômM6zr đầyx8Hf mộtE3YZ bụngiucM bănM6zr khx8Hfoăn nhìnmbVm hắn.
Lúc mbVmnày HạM6zr PhùmbVmng Tux8Hfyền bỗngmbVm nâE3YZng x8Hftay DiệM6zrp TâyiucM mbVmHi lên,x8Hf nói:x8Hf iucM“Tôi vàM6zr DiệpM6zr Tâx8Hfy HmbVmi M6zrsẽ đínhiucM hôn.”
“Vốn là,mbVm chúM6zrng tM6zrôi iucMmuốn chM6zrờ mộtmbVm E3YZthời iucMgian nữax8Hf mx8Hfới x8Hfthông báE3YZo E3YZcho mọiM6zr x8Hfngười x8Hfbiết nhE3YZưng vừax8Hf rồiM6zr M6zrđược tx8Hfận mắiucMt chứx8Hfng kiếmbVmn vợx8Hf chx8Hfồng Dx8Hfu lx8Hfão giM6zra x8Hfđây M6zrthân mậtmbVm keE3YZo mbVmsơn nhưiucM thếM6zr tiucMhật sE3YZự x8Hfđáng gx8Hfhen tỵ,mbVm chmbVmo nêM6zrn liiucMền qumbVmyết iucMđịnh sẽx8Hf tuyêmbVmn bốx8Hf luôniucM tmbVmại đâymbVm.” HạE3YZ Px8Hfhùng TuyềnmbVm nóimbVm mbVmdối E3YZkhông chớmbVmp mắt.
Cảx8Hf M6zrcăn pE3YZhòng x8Hfđầu mbVmtiên làx8Hf iM6zrm lặniucMg hoiucMàn x8Hftoàn x8Hfsau đM6zró lmbVmai vmbVmang M6zrlên M6zrtiếng vỗM6zr M6zrtay táiucMn E3YZthưởng rầmx8Hf trời.
Hạx8Hf iucMPhùng TmbVmuyền rúiucMt x8Hfra E3YZtừ túimbVm iucMáo lễmbVm phM6zrục mộtiucM x8Hfchiếc nhE3YZẫn đmbVmính hôM6zrn, điucMeo lêniucM bàM6zrn taM6zry phmbVmải mbVmđã x8Hfhoá đámbVm cx8Hfủa DiệpE3YZ TâymbVm HiM6zr. NhiucMân tiệnE3YZ cúiiucM đầuM6zr xuốnE3YZg, véM6zrn tócmbVm iucMcô lên,iucM nhẹM6zr nx8Hfhàng ghmbVmé sátmbVm x8Hftai x8Hfcô thìmbVm tE3YZhầm M6zrđe doạ:x8Hf “mbVmNếu nhE3YZư cmbVmô x8Hfdám phảnM6zr x8Hfđối, tiucMôi sẽx8Hf ngmbVmay lE3YZập tứiucMc quẳngiucM côM6zr x8Hflại x8Hfnơi nàyiucM, tiucMin tôiM6zr đi,M6zr sx8Hfo vx8Hfới thủE3YZ điucMoạn củx8Hfa Dx8Hfu TiucMư NiucMhân thM6zrì mbVmDu tửiucM VE3YZĩ còM6zrn độcmbVm x8Hfác hơM6zrn rấtM6zr iucMnhiều… khôiucMng tM6zrin mbVmthì côE3YZ cứM6zr thửiucM xem.”
Diệp TâyM6zr HmbVmi cảmM6zr thấE3YZy mìnE3YZh nhmbVmư rơiiucM thẳx8Hfng vàM6zro mM6zrột hiucMầm băngiucM, thậtmbVm sx8Hfự khônE3YZg E3YZbao giờE3YZ lmbVmường trướcE3YZ đmbVmược HE3YZạ PhùngiucM mbVmTuyền smbVmẽ rmbVma chiêx8Hfu độcmbVm x8Hfnhư vậy,E3YZ lậpE3YZ tE3YZức lM6zràm cmbVmho cM6zrô x8Hfđành bmbVmó tmbVmay chịuE3YZ chóiM6zr mbVmcâm níx8Hfn mmbVmà lmbVmàm theo.
Cô kM6zrhông biếtmbVm chínhM6zr xáM6zrc HạiucM PE3YZhùng Tx8Hfuyền đx8Hfang ngM6zrhĩ ciucMái qE3YZuái gìM6zr vM6zrà cũnx8Hfg khônM6zrg bx8Hfiết M6zrrốt cux8Hfộc M6zrthì x8Hfmình nmbVmên làmbVmm gx8Hfì bx8Hfây giờ.
Côx8Hf iucMchỉ biếx8Hft dM6zruy nM6zrhất x8Hfmột điucMiều, đóiucM iucMlà vmbVmẻ mmbVmặt tưE3YZơi x8Hfcười hmbVmớn hởE3YZ đE3YZối vớmbVmi M6zrsự chmbVmúc pmbVmhúc củiucMa cE3YZác vịiucM x8Hfkhác ởiucM đE3YZây củaE3YZ mìx8Hfnh sE3YZo viucMới khmbVmóc cònM6zr khóx8Hf iucMcoi hiucMơn rấtx8Hf nhiều.
MmbVmà lúM6zrc đó,E3YZ M6zrở iucMmột gócM6zr mbVmkhác củaE3YZ M6zrcăn phòng,E3YZ mộtx8Hf bónE3YZg ngườix8Hf M6zrlầm M6zrlũi x8Hftừ từx8Hf M6zrbước rM6zra ngoài.
E3YZTrên đườiucMng vềmbVm nhàE3YZ, x8HfDiệp Tâyx8Hf HmbVmi trầmiucM mmbVmặc mbVmhồi lâuiucM, rốE3YZt x8Hfcuộc cũnM6zrg niucMhịn kmbVmhông nổimbVm nữaE3YZ rồimbVm liM6zrền thiucMáo ngaM6zry chiếcE3YZ nM6zrhẫn mbVmra trE3YZả chx8Hfo Hạx8Hf PhùngiucM Tuyền.
Hạ PhiucMùng TuyềmbVmn cũngmbVm cx8Hfhẳng mbVmthèm nhìnmbVm nóE3YZ lấymbVm mộx8Hft cámbVmi, cM6zrhỉ nM6zrói: x8Hf“Sau x8Hfnày, M6zrcô mbVmphải luE3YZôn luôniucM M6zrđeo iucMnó trêM6zrn tambVmy nghmbVme không?”
“ViệciucM nmbVmày, anE3YZh đaM6zrng tiếnmbVm hànhx8Hf kM6zrế hoạchmbVm gmbVmì vmbVmậy, việcmbVm chúnx8Hfg tiucMa đínhmbVm hônE3YZ làE3YZ mộtiucM pE3YZhần củaE3YZ kếE3YZ hoE3YZạch đóE3YZ, đúngmbVm khôiucMng?” ĐâymbVm làE3YZ đápE3YZ ámbVmn duiucMy E3YZnhất x8Hfmà Dix8Hfệp mbVmTây HM6zri siucMuy nghĩE3YZ hồimbVm lE3YZâu E3YZmới M6zrtìm x8Hfra được,M6zr cũiucMng làmbVm đáx8Hfp mbVmán làmE3YZ cM6zrô tM6zrhấy mbVmyên tM6zrâm nhất.
Đáng tiếE3YZc đápE3YZ áx8Hfn nàmbVmy ngambVmy lậpiucM tứcmbVm bịiucM bM6zrác bỏ:M6zr “ChẳngiucM x8Hfcó kiucMế hoạE3YZch nE3YZào cả.”
“Vậy…tạix8Hf sE3YZao chúE3YZng tiucMa pmbVmhải đínhM6zr hôn?”mbVm DiệE3YZp Tâyx8Hf HE3YZi thấymbVm lưngM6zr mìiucMnh đaM6zrng ròngx8Hf rònE3YZg mồM6zr hmbVmôi lạnh.
“BởiM6zr vìM6zr đínE3YZh iucMhôn E3YZrồi x8Hfmới cx8Hfó thmbVmể kmbVmết hôn.x8Hf” Hạx8Hf PhùngE3YZ TuyềnE3YZ nhmbVmàn nhạtx8Hf giảimbVm thích.
Diệpx8Hf TâmbVmy E3YZHi thấyE3YZ hE3YZình nhE3YZư nhiệM6zrt đx8Hfộ điềuE3YZ hombVmà trombVmng mbVmxe E3YZđã x8Hfxuống qux8Hfá thmbVmấp rồi,M6zr thếiucM chE3YZo nênM6zr giọmbVmng nóiM6zr củaM6zr côiucM mớiE3YZ ruE3YZn rx8Hfẩy mbVmnhư vầyM6zr: “Kết…hôn?”
“ĐM6zrúng x8Hfvậy.” Ngườx8Hfi iucMnào x8Hfđó M6zrgật đầu.
“TạimbVm sx8Hfao lạM6zri mbVmphải kếx8Hft hM6zrôn?” DiệmbVmp TâyE3YZ HmbVmi giựtiucM giựE3YZt M6zrtóc mìnhiucM, mộx8Hft mbVmcái, haM6zri cái,mbVm bmbVma cái…
“BởiM6zr vìM6zr tôiM6zr kmbVmhông muốiucMn mbVmchưa kếtx8Hf hôniucM đãM6zr siucMinh x8Hfcon rồi.”
“Tại sM6zrao lạiucMi muốmbVmn sinM6zrh con?!”
“BE3YZởi iucMvì chúngmbVm tmbVma đãx8Hf lênmbVm giường.”
“TạiE3YZ saiucMo lạiiucM phảM6zri E3YZlên giường???”
“BởiucMi vìM6zr chúniucMg mbVmta sắx8Hfp kE3YZết hôn.”
iucM“Tại M6zrsao chúnM6zrg E3YZta lạix8Hf phmbVmải kiucMết hôn???!!!!”
“Bởix8Hf vE3YZì chúM6zrng iucMta x8Hfđã đínE3YZh hôn.”
“…”

M6zrCứ nhE3YZư vậy,x8Hf M6zrvấn E3YZđề nM6zrày cx8Hfứ lậpx8Hf điucMi lM6zrập x8Hflại vôE3YZ sốM6zr M6zrlần, E3YZDiệp TâymbVm HmbVmi quE3YZyết địiucMnh đổiiucM M6zrphương thmbVmức mbVmgiao tiếmbVmp, cE3YZho nêE3YZn cE3YZô vmbVmô cùngmbVm thànx8Hfh kmbVmhẩn, nghx8Hfiêm túcx8Hf cựciucM iucMđộ nóiiucM: “HạM6zr PhùngmbVm TuyềiucMn, M6zrtôi E3YZkhông muốnE3YZ kmbVmết iucMhôn vớix8Hf anh.”
Hạ PhùE3YZng TmbVmuyền cũx8Hfng khônmbVmg mbVmcó phảnE3YZ ứnE3YZg M6zrgì iucMdữ dM6zrội lắm,iucM chỉiucM độtM6zr ngộE3YZt E3YZhỏi mộtmbVm cM6zrâu x8Hfhỏi khác:x8Hf “VậiucMy mỗiucMi sángx8Hf M6zrcó M6zrphải lmbVmà iucMcô caiucMm tâmbVmm tiucMình mbVmnguyện M6zrbưng mbVmcà M6zrphê M6zrlên E3YZcho tmbVmôi không?”
“KhôngiucM đờx8Hfi nàombVm.” x8HfDiệp iucMTây E3YZHi trM6zrả x8Hflời ciucMhắc niucMhư điucMinh chémmbVm sắt.
“KhM6zrông làmbVm đượcM6zr rồi.”
“Thế lmbVmà cx8Hfó mbVmý gìM6zr hả?”M6zr DiệpmbVm M6zrTây mbVmHi kE3YZhông hiểuE3YZ E3YZgì E3YZhết trơn.
“Chúngx8Hf mbVmta kếtiucM mbVmhôn saE3YZu nM6zrày ciucMũng gM6zriống nM6zrhư việcmbVm M6zrcô mbVmphải bưngx8Hf x8Hfcà phM6zrê mỗimbVm x8Hfsáng chM6zro x8Hftôi, mặM6zrc dx8Hfù x8Hfkhông tiucMình E3YZnguyện nE3YZhưng cmbVmuối cùngiucM côE3YZ vx8Hfẫn phảx8Hfi liucMàm.” HM6zrạ M6zrPhùng TiucMuyền E3YZdùng mx8Hfột câiucMu đơnx8Hf giảE3YZn kếx8Hft thx8Hfúc viucMấn iucMđề iucMmà DE3YZiệp iucMTây HmbVmi M6zrso sánE3YZh vx8Hfới hE3YZàm sốM6zr toánmbVm họcmbVm mbVmcòn kE3YZhó kE3YZhăn iucMhơn gấpM6zr chụcM6zr lần.
Chapter 24
Diệp TiucMây iucMHi vừx8Hfa thiucMấy bựcx8Hf mbVmmình vừaM6zr buồniucM cx8Hfười, kM6zrhông biếtiucM làmiucM M6zrsao lạiE3YZ thốtM6zr M6zrra cmbVmâu: “TôE3YZi x8Hfcó M6zrchết cũnM6zrg khômbVmng iucMgả chmbVmo anh.”
Sau kM6zrhi nóiucMi xE3YZong lạiucMi cảiucMm tx8Hfhấy cmbVmó x8Hfgì đmbVmó khônmbVmg ổn,mbVm thẳniucMg E3YZthắn qux8Hfá mM6zrức, E3YZhơn E3YZnữa E3YZcòn chmbVmút ngux8Hfy hiểm—nhưM6zr mấyiucM bộM6zr x8Hfphim truyx8Hfền hìiucMnh nhx8Hfảm nhímbVm ấy,mbVm nhx8Hfững lờmbVmi nàE3YZy cE3YZủa nE3YZữ cM6zrhính 1x8Hf0 pmbVmhần x8Hfthì 8iucM,9 phầnM6zr iucMchắc chmbVmắn siucMẽ bịM6zr gảiucM iucMcho naE3YZm nhânM6zr miucMà nữE3YZ chmbVmính ghéE3YZt x8Hfnhất cmbVmó mbVmchết cũiucMng khôngx8Hf muốnM6zr lE3YZấy. x8HfCho iucMnên, x8Hfcô M6zrvội mbVmsửa lM6zrại x8Hfnói: “HaE3YZy lE3YZà niucMói mbVmnhư vậyE3YZ đi,E3YZ tômbVmi cảmx8Hf M6zrgiác cơiucM hộx8Hfi mbVmmình gảiucM chiucMo x8HfDu x8HfGiang NE3YZam sM6zro vớiE3YZ gảE3YZ ciucMho M6zranh hơn…M6zr mộtM6zr cmbVmhút xíu.”
Vốn diucMĩ, DmbVmiệp TâiucMy HM6zri đx8Hfịnh E3YZnói “lớnE3YZ hơn”mbVm đằmbVmng E3YZsau cộngmbVm thêE3YZm phmbVmó từx8Hf “x8Hfrất nhiều”E3YZ nM6zrhưng M6zrsuy x8Hfđi mbVmtính lạiM6zr iucMthì dùM6zr saM6zro hM6zrai ngườiiucM cũmbVmng M6zrđã E3YZở iucMmột nhx8Hfà vớiM6zr nhaM6zru iucMkhá lâuM6zr rồiE3YZ, x8Hfkhông x8Hfthể lấyx8Hf oánmbVm báombVm ân,mbVm x8Hfquá mứcM6zr đảE3YZ kímbVmch tựiucM áE3YZi cmbVmủa hắniucM vmbVmì E3YZthế rấM6zrt hảiucMo mbVmtâm đổix8Hf lạix8Hf thM6zrành cụmM6zr E3YZtừ “mộtE3YZ mbVmchút xíu”mbVm này.

Thật M6zrkhông nghE3YZĩ đếnE3YZ hậx8Hfu hoạM6zr sE3YZau nàiucMy, chọmbVmc M6zrngay vàx8Hfo x8Hftổ kiếx8Hfn lửE3YZa, tmbVmên mbVmsói hỉiucM nộiucM M6zrkhông lườngE3YZ E3YZđược bênmbVm cạnh.
mbVmVừa dứtM6zr x8Hflời, E3YZHạ PhùnM6zrg TuyềiucMn M6zrliền nắmmbVm chM6zrặt lấyM6zr cmbVmổ tE3YZay củambVm cE3YZô, iucMmột mbVmphen kéx8Hfo lạiE3YZ, thuậnE3YZ đmbVmà kéoM6zr cảx8Hf nE3YZgười DmbVmiệp TâyM6zr HiucMi ngồiiucM lêniucM đùiiucM hắn.
Diệp TiucMây M6zrHi tx8Hfất nhiênM6zr lmbVmà liềiucMu mạniucMg E3YZgiãy iucMdụa nx8Hfhưng chẳM6zrng M6zrăn tiucMhua gìM6zr, ngE3YZày thườngx8Hf iucMvốn iucMtức gM6zriận đếx8Hfn cựx8Hfc M6zrđiểm, tiucMức đếnmbVm xx8Hfì khM6zrói đốiE3YZ iucMvới hắnE3YZ cmbVmũng viucMô dụiucMng rồi.
HE3YZạ Phùnx8Hfg TuyềnM6zr mộtiucM x8Hftay kmbVmhoá M6zrchặt haE3YZi taiucMy củax8Hf x8HfDiệp M6zrTây HmbVmi, mộx8Hft tax8Hfy gmbVmiữ chặM6zrt giucMáy M6zrcô, huiucMng hăngx8Hf mx8Hfà hôn.
Cảm gix8Hfác lưỡiM6zr Hạx8Hf PhùngM6zr TuyềnmbVm đambVmng dầiucMn dầE3YZn xâmM6zr nhậpM6zr vx8Hfào M6zrtrong M6zrmiệng E3YZmình, M6zrDiệp TmbVmây M6zrHi toàx8Hfn E3YZthân têx8Hf dmbVmại, cE3YZố gắngE3YZ hếE3YZt sứcM6zr ngậmiucM x8Hfchặt mM6zriệng iucMlại, kiênM6zr cườM6zrng phòmbVmng tiucMhủ điucMến cùng.
Hạ PiucMhùng TuyềnmbVm mỉmE3YZ cưmbVmời nM6zrháy mắM6zrt mE3YZột E3YZcái, bỏM6zr mộtE3YZ iucMtay rax8Hf, từiucM M6zrbên ngoiucMài đốE3YZng lễM6zr pmbVmhục bùnE3YZg nhùng,x8Hf bànmbVm taiucMy hx8Hfắn nhanM6zrh x8Hfnhẹn luồniucM vE3YZào M6zrtrong ngườiiucM mbVmDiệp TmbVmây M6zrHi, nhẹmbVm nhàiucMng sờ…
E3YZ“Á!!!!” DM6zriệp iucMTây iucMHi M6zrhét lêiucMn, iucMHạ PhùiucMng TuyềnE3YZ nx8Hfhân cơmbVm hmbVmội mbVmđó tiE3YZến vào,M6zr báM6zr đạoiucM x8Hfhôn cmbVmô kE3YZhông ngừnE3YZg, mbVmhai bênE3YZ dâyx8Hf dưa.
Cả ngườiiucM nóngM6zr rựcx8Hf, hắnM6zr “chiếE3YZn đấmbVmu” rấtx8Hf mạnhx8Hf mẽ,iucM lM6zràm chx8Hfo DiệpM6zr Tx8Hfây HiucMi khônx8Hfg cácmbVmh mbVmnào hx8Hfô hấp.
iucMTrong x8Hftình thếiucM cE3YZấp bM6zrách đó,cM6zrô tx8Hfrên diucMưới kếtM6zr hiucMợp, cắnx8Hf vàmbVmo môiiucM M6zrhắn, liềnE3YZ M6zrcảm M6zrthấy vịx8Hf miucMáu tươmbVmi niucMgọt ngàmbVmo x8Hftràn ra.
Vốnx8Hf tưởngM6zr rE3YZằng hắnx8Hf sE3YZẽ mbVmngay lậpx8Hf tx8Hfức iucMbuông mìnhM6zr riucMa, nM6zrhưng khôngmbVm, HiucMạ mbVmPhùng Tx8Hfuyền hM6zrừ cũngE3YZ khôngx8Hf hừiucM mộtE3YZ tiếngmbVm lạix8Hf ăx8Hfn mimbVmếng trảE3YZ miếngM6zr, cũnmbVmg chơx8Hfi chiêE3YZu ấx8Hfy cắnE3YZ mbVmlại mx8Hfôi cx8Hfô M6zrmột phát.
Dix8Hfệp TâiucMy HM6zri iucMđau đếx8Hfn ứaM6zr E3YZnước mắtE3YZ, chờiucM HM6zrạ PhM6zrùng TuyềnmbVm vừaM6zr buM6zrông mbVmmình E3YZra đx8Hfã iucMvội vàngM6zr liucMui mbVmvề mộiucMt M6zrgóc xE3YZe cáiucMch xx8Hfa hắnmbVm, riucMút cáE3YZi gươE3YZng E3YZra xE3YZem chmbVmút, môiiucM dướimbVm bịE3YZ cắniucM đangM6zr rưx8Hfơm rướmx8Hf mbVmmáu rồi. 

“HạE3YZ PhùngM6zr E3YZTuyền, anmbVmh lM6zràm E3YZcái quáiE3YZ x8Hfgì E3YZthế!” DiE3YZệp TiucMây mbVmHi nmbVmộ iucMkhí xumbVmng thiên.
“CômbVm cE3YZắn tôiucMi tmbVmất nhiêE3YZn tôx8Hfi smbVmẽ đámbVmp lmbVmễ thE3YZôi!” HE3YZạ PhùngmbVm iucMTuyền iucMhơi nhE3YZíu mày.
“Anh…anhiucM M6zrđồ biếnE3YZ tiucMhái! A!”
Diệp TâyE3YZ HiucMi iucMcòn chưmbVma cóx8Hf iucMmắng xonM6zrg, lạiE3YZ bE3YZị nM6zrgười nx8Hfào điucMó mộtiucM iucMphen kéM6zro timbVmếp, tiếpiucM tụciucM cưỡnmbVmg ép.
HạmbVm Phùx8Hfng TuyềnM6zr iucMtiến quânmbVm M6zrthần tốciucM, x8Hfkhông đểM6zr E3YZcho cE3YZô cóE3YZ bx8Hfất kìx8Hf mbVmcơ hộx8Hfi nàoM6zr đểE3YZ tx8Hfhở M6zrnữa, giM6zrống nx8Hfhư ciucMó lửaiucM đốM6zrt E3YZcháy côM6zr vậy.
DM6zriệp TâyiucM M6zrHi cũngmbVm x8Hfkhông thx8Hfể nhẫE3YZn nhịnE3YZ chịuiucM thuiucMa iucMthêm nữaM6zr, oáM6zrn mbVmhận dùngx8Hf hếiucMt sứcmbVm bìnM6zrh simbVmnh cắx8Hfn vM6zrào cáix8Hf lưỡiE3YZ bE3YZá đạoiucM M6zrkia mộtE3YZ cái.
Bởi vìiucM tứcmbVm mbVmgiận nênM6zr lựcmbVm E3YZcắn E3YZrất mạnmbVmh, chỉiucM gimbVmải hậnx8Hf đưE3YZợc liucMúc ấyx8Hf nhưngx8Hf E3YZchỉ mM6zrột iucMgiây sx8Hfau, DiiucMệp TE3YZây mbVmHi mmbVmôi trênM6zr lạiiucM cảmE3YZ tx8Hfhấy vE3YZô ciucMùng đaiucMu nhứE3YZc—lại bịmbVm trảM6zr thùM6zr nữa!!!!!
Hạ PhùmbVmng mbVmTuyền iucMbuông M6zrcô rx8Hfa, nx8Hfhìn DiE3YZệp Tâyx8Hf iucMHi x8Hfco cảmbVm hambVmi mbVmchân lêx8Hfn lùE3YZi viucMề iucMmột góciucM xx8Hfe vx8Hfừa giậnE3YZ vừaM6zr sx8Hfợ E3YZnhìn iucMmình chằE3YZm chằm,iucM x8Hfhắn nhẹE3YZ giọniucMg nx8Hfói: “CòmbVmn miucMuốn thửx8Hf nM6zrữa không?”
Diệx8Hfp TâyE3YZ iucMHi ciucMhe môimbVm rướmbVmm iucMmáu củaiucM iucMmình, liềux8Hf mạngiucM lắciucM đầu.
HạM6zr PhùE3YZng Tuyềnx8Hf tiếnE3YZ lạimbVm gx8Hfần cô,E3YZ E3YZlôi E3YZcái iucMtay đangE3YZ cM6zrhe mbVmmiệng củaE3YZ côE3YZ rambVm, khẽmbVm nE3YZghiêng đầx8Hfu, tiM6zrếp tụE3YZc iucMhôn nữa.
DM6zriệp TâymbVm HM6zri bịx8Hf vâyiucM hãmx8Hf tronx8Hfg mộmbVmt gómbVmc mbVmnhỏ, iucMkhông cmbVmó đx8Hfường nàE3YZo đểx8Hf thoát,x8Hf nụx8Hf hx8Hfôn củaiucM hắnE3YZ báE3YZ đạombVm mM6zrà iucMcuồng nhiệtM6zr, thậtE3YZ siucMự mE3YZuốn M6zrlàm DmbVmiệp TâyiucM x8HfHi nx8Hfghẹt thởM6zr iucMmà chếtx8Hf nhưngmbVm cmbVmô khômbVmng còiucMn dámbVmm M6zrphản khániucMg nữa,x8Hf cM6zrhỉ cM6zró tx8Hfhể E3YZbiết điềuE3YZ mộtM6zr E3YZchút đểM6zr miucMặc cx8Hfho hắniucM mbVmmuốn làmM6zr gE3YZì tiucMhì làm.
KhE3YZông bix8Hfết qux8Hfa bax8Hfo lâE3YZu, HạiucM PhùE3YZng TuyềnmbVm báM6zr đạoiucM hônx8Hf dầM6zrn niucMhẹ x8Hfnhàng mbVmôn nmbVmhu, tE3YZừng chM6zrút từniucMg x8Hfchút mộtx8Hf lmbVmiếm đôM6zri iucMmôi bM6zrị thươniucMg củaM6zr cM6zrô, vmbVmô mbVmcùng nhẹiucM M6zrnhàng mbVmvà tE3YZỉ mỉ.
“TốimbVm naE3YZy, E3YZDu Gx8Hfiang NaiucMm cM6zròn cx8Hfhưa hiucMôn E3YZcô, mE3YZà mbVmtôi, lM6zrại hôniucM M6zrcô đếnmbVm bE3YZa iucMlần.” HiucMạ E3YZPhùng TM6zruyền cúimbVm điucMầu nE3YZhìn cômbVm, áM6zrnh mbVmmắt khiucMó hiểmbVmu nóx8Hfi: “CămbVmn cM6zrứ tiucMheo tìE3YZnh huốnE3YZg hix8Hfện tạimbVm tx8Hfhì cơE3YZ hộmbVmi x8Hfcô giucMả cM6zrho tM6zrôi sM6zro sánhM6zr vớM6zri gx8Hfả cE3YZho hắM6zrn hM6zrình x8Hfnhư lmbVmà hơn…mộtiucM iucMchút xíu.” 
NhưiucMng M6zrDiệp TâmbVmy x8HfHi căE3YZn iucMbản làmbVm khôM6zrng cM6zró nghM6zre M6zrHạ iucMPhùng TmbVmuyền nóx8Hfi chuyệnE3YZ, ciucMòn mbVmđang bậE3YZn rộnE3YZ tìmbVmm cáE3YZch thoátiucM kmbVmhỏi nE3YZgực hắnM6zr, liềE3YZu mE3YZạng mbVmcầm E3YZkhăn giE3YZấy chE3YZùi mbVmmôi, mbVmlại M6zrcòn kE3YZhông ngừnE3YZg “Phi,phi,phi”
“mbVmAnh làE3YZ M6zrtên hmbVmáo sx8Hfắc tmbVmhấp kéiucMm! TạiE3YZ saiucMo lạmbVmi mbVmkhông cóM6zr M6zrchút liucMịch sựx8Hf nào,iucM cx8Hfhưa đượciucM sựM6zr đồngiucM M6zrý củaE3YZ ngưE3YZời kiucMhác E3YZđã cưỡngM6zr hôE3YZn!” DiucMiệp TâymbVm HE3YZi bE3YZất E3YZngờ, hux8Hfng mbVmhăng x8Hfmắng hắn:M6zr “mbVmĐồ thầnE3YZ kinh!”
“Không saoiucM, saE3YZu nM6zrày cE3YZô sẽiucM iucMquen tmbVmhôi.” iucMHạ E3YZPhùng TiucMuyền iucMtrở lx8Hfại viucMị tiucMrí ngồiE3YZ củx8Hfa hắn,iucM haM6zri chiucMân đungM6zr đưax8Hf, vx8Hfừa cưmbVmời mbVmvừa iucMnhàn nhiucMã trx8Hfả lời.
Nếu E3YZcó tiucMhể, DiE3YZệp iucMTây x8HfHi thmbVmực miucMuốn phx8Hfun x8Hfmáu trêmbVmn miE3YZệng mìnhiucM vàoE3YZ mặtmbVm hắnx8Hf. CE3YZô tứE3YZc x8Hfgiận đếiucMn iucMmức mbVmcả ngườiiucM đềumbVm x8Hfrung lx8Hfên bE3YZần bậiucMt, mbVmđang thở,E3YZ lạimbVm phM6zrát hM6zriện riucMa cáiM6zr nhM6zrẫn đínmbVmh hômbVmn mìnhiucM vừaM6zr iucMtháo riucMa iucMlúc nãiucMy chẳngmbVm biếtmbVm từmbVm lúcM6zr nàE3YZo đmbVmã chiễmE3YZ chiucMệ vữM6zrng vàniucMg nE3YZằm tiucMrên iucMngón ápM6zr úiucMt ciucMủa cô.
ChiếciucM nhẫnE3YZ bạchE3YZ kimbVmm viucMới M6zrba E3YZviên đmbVmá đượciucM cắtx8Hf gọtM6zr tx8Hfinh xM6zrảo, x8Hfthiết kmbVmế miucMới mẻ.M6zr x8HfNhưng đốix8Hf vM6zrới DmbVmiệp iucMTây mbVmHi thìx8Hf nómbVm chẳngE3YZ kháM6zrc gìx8Hf mx8Hfột cáiE3YZ kM6zrhoá sắt,iucM bM6zruộc M6zrthật mbVmchặt iucMcô lại.
Diệp TâM6zry HiucMi E3YZđang địnhx8Hf thmbVmáo M6zrra lầiucMn mbVmnữa, HạmbVm Phx8Hfùng TuyềE3YZn lạix8Hf dùnx8Hfg gix8Hfọng mbVmnói E3YZbình tĩx8Hfnh mbVmkhông gợnM6zr sóM6zrng chặmbVmn liucMại: “NếuiucM nhmbVmư côM6zr dmbVmám làmiucM tmbVmhế, E3YZtôi siucMẽ mbVmlập mbVmtức lậiucMp M6zrlại nhmbVmững cx8Hfhuyện vừambVm rE3YZồi đãx8Hf mbVmlàm vớiE3YZ côE3YZ đấy.”
DiệpM6zr M6zrTây HmbVmi tE3YZay mbVmlập tmbVmức cứngmbVm đờ.
“SM6zrau x8Hfnày, M6zrbất liucMuận làM6zr x8Hfđi tắx8Hfm hmbVmay đmbVmi ngủx8Hf, ciucMô đềx8Hfu mbVmphải đmbVmeo nóM6zr mbVmở M6zrtrên taiucMy.” HE3YZạ PhM6zrùng TuyềmbVmn iucMra lệnh.
“E3YZXin hỏiM6zr, M6zrvì saE3YZo tiucMôi phảmbVmi ngM6zrhe E3YZlời aM6zrnh?” DiucMiệp TmbVmây HE3YZi kx8Hfhông phục.
“Nếux8Hf khE3YZông x8Hftin, cx8Hfô cóE3YZ x8Hfthể tmbVmhử M6zrmột x8Hfchút M6zrxem sao.iucM” HE3YZạ PhùE3YZng TuM6zryền mbVmgõ M6zrgõ ngE3YZón taE3YZy triucMên đầmbVmu gốimbVm tiucMheo tiếtmbVm tM6zrấu, mỗiucMi M6zrmột nhịmbVmp gõiucM iucMnhư đámbVmnh vàombVm lòiucMng iucMDiệp TâyE3YZ HiucMi: “iucMTin tôE3YZi điE3YZ, x8Hfcô vĩnE3YZh vx8Hfiễn sẽx8Hf khE3YZông mbVmbao giờiucM đoánE3YZ trướciucM đượcM6zr tôx8Hfi sẽM6zr M6zrlàm nhữx8Hfng gìM6zr đâu.”
x8HfKhi iucMhai ngườiiucM tmbVmrở E3YZvề nM6zrhà, M6zrA KhM6zroan phátmbVm hiệx8Hfn mM6zrôi DiệpiucM Tx8Hfây E3YZHi sưngx8Hf phồngiucM lên,x8Hf vẻmbVm x8Hfmặt iucMvô cùiucMng kE3YZhó chx8Hfịu chiucMo niucMên E3YZliền âx8Hfn cầnE3YZ hỏiiucM thămbVmm: “mbVmNha đầu,M6zr kE3YZẻ nàmbVmo chọE3YZc giậnM6zr muội,M6zr làmiucM E3YZsao miucMà mặtE3YZ mbVmnhư bx8Hfị tiucMáo x8Hfbón thếmbVm này?”
Dx8Hfiệp Tâx8Hfy M6zrHi nghM6zriến răniucMg nmbVmghiến lợx8Hfi nóimbVm: “MuộiiucM bịmbVm HạE3YZ iucMPhùng TuyềnmbVm éx8Hfp buộc!”
mbVm“Ngay tạE3YZi bx8Hfữa tiE3YZệc x8Hfá?” E3YZA x8HfKhoan hmbVmít mộtx8Hf hơi,mbVm bE3YZối rối:M6zr “XoM6zrng rồiucMi, xx8Hfong rE3YZồi, nhE3YZất địE3YZnh lx8Hfà vE3YZội vànM6zrg qx8Hfuá, PhùngmbVm Tuyx8Hfền chmbVmưa kE3YZịp M6zrsử dụngmbVm bM6zriện pháE3YZp M6zran tombVmàn đúnx8Hfg iucMkhông, nóimbVm khônmbVmg chừM6zrng mumbVmội max8Hfng tiucMhai rmbVmồi, mbVmkhông được,x8Hf khôngx8Hf E3YZđược, huyM6zrnh phảiM6zr nhambVmnh chóngE3YZ điE3YZ mbVmnấu mbVmcanh tổE3YZ mbVmyến, đểiucM muộix8Hf bồiE3YZ mbVmbổ thâiucMn thE3YZể M6zrmới được!”
“Muộix8Hf mbVm.không .x8Hfcó. x8Hfý .này!iucM” Dix8Hfệp TâyM6zr Hx8Hfi thM6zrái dưiucMơng gânM6zr M6zrxanh nổiE3YZ lM6zrên, giucMiơ iucMtay iucMlên, nhìmbVmn x8Hfrõ chx8Hfiếc nx8Hfhẫn đínhiucM hôniucM smbVmáng cmbVmhói kiiucMa: “MuộiE3YZ miucMuốn nE3YZói lE3YZà mbVmHạ M6zrPhùng TuyềnE3YZ éM6zrp muộiM6zr đeoM6zr cáiE3YZ này!”
A mbVmKhoan iucMnghi x8Hfngờ: “Chẳngx8Hf lẽx8Hf x8Hfmuội khômbVmng thímbVmch E3YZkiểu dánx8Hfg nmbVmày sao?”
“KhôngiucM phx8Hfải, kiiucMểu dáE3YZng E3YZrất đẹiucMp, nhưngmbVm mà…”
“Nhưng E3YZmà muộiucMi khôM6zrng thíchM6zr đáM6zr nhỏmbVm chứiucM gì?”
“Không,x8Hf viiucMên đáx8Hf kíciucMh thướE3YZc rấtx8Hf phùx8Hf hM6zrợp, nhưmbVmng mà…”
“NhưnM6zrg màM6zr x8Hfmuội thx8Hfích chiếcM6zr nhx8Hfẫn khiucMác đắtx8Hf tiềiucMn hơiucMn hả?”
“HãyiucM nghE3YZe E3YZmuội nóiucMi hếtM6zr cómbVm E3YZđược khôngiucM!” Gâx8Hfn iucMxanh mbVmnổi mbVmlên ngàx8Hfy ciucMàng rM6zrõ, tx8Hfai iucMxì khóiucMi: “M6zrChiếc nhẫx8Hfn iucMnày chiucMẳng x8Hfcó vấmbVmn đềE3YZ gìx8Hf M6zrcả, mux8Hfội E3YZchỉ iucMlà khônE3YZg mM6zruốn x8Hfkết hiucMôn M6zrcùng iucMhắn thôi!”
“ÀmbVm!!” mbVmA KM6zrhoan iucMgật gùM6zr, x8Hfbắt đmbVmầu cúiucMi xx8Hfuống tiếM6zrp tụx8Hfc E3YZlàm việcE3YZ củax8Hf mình.
“HuynM6zrh M6zrtại sE3YZao khôx8Hfng cóE3YZ E3YZphản ứngM6zr gx8Hfì vậy?”M6zr x8HfDiệp TâyE3YZ mbVmHi khôiucMng iucMkhỏi thắcx8Hf mắc.
E3YZ“Muội muốniucM huyiucMnh iucMphản M6zrứng gìiucM đây?”E3YZ M6zrA KhM6zroan E3YZcũng chẳngM6zr hiM6zrểu nổx8Hfi hmbVmỏi lại.
“iucMMuội vmbVmừa mớiiucM nóiE3YZ lM6zrà E3YZmuội x8Hfkhông muốnE3YZ kếtiucM hônM6zr cùM6zrng HạiucM M6zrPhùng TuyE3YZền đấy.” 
“Huynh mbVmkhông mbVmmuốn mìnhx8Hf chếtx8Hf gimbVmà mbVmmà M6zrchưa cM6zró cháuM6zr đâu.”
“ThE3YZế lx8Hfà saM6zro chx8Hfứ?” DiE3YZệp TmbVmây HE3YZi cựmbVm nự.
“Ý củx8Hfa huynM6zrh chx8Hfính làmbVm, khôngM6zr giốnx8Hfg nM6zrhư tìE3YZnh iucMyêu củambVm M6zrhai đmbVmứa muộE3YZi mbVmsẽ niucMảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.