You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày Bnđó, nếBnu nhBnư khônkdo6YRg Bncó g4ZdsUcô, tôiBn đBnã sBnớm bịkdo6YR HBnạ Pkdo6YRhùng Tkdo6YRuyền giếg4ZdsUt chếtBn rồi.”Bn Dkdo6YRu Giakdo6YRng kdo6YRNam xokdo6YRay đầBnu, kdo6YRnhìn cô:kdo6YR “Nh72DhJWưng 72DhJWtôi lạg4ZdsUi g4ZdsUbán đứngkdo6YR cô.”
Diệp 72DhJWTây BnHi không72DhJW ng4ZdsUói gg4ZdsUì 72DhJWchỉ kdo6YRmỉm cười.
“Cô hẳn72DhJW l72DhJWà g4ZdsUrất hg4ZdsUận tg4ZdsUôi.” 72DhJWDu Giang4ZdsUg N72DhJWam nói.
DiBnệp kdo6YRTây g4ZdsUHi g4ZdsUbước t72DhJWới cạnhkdo6YR hắnBn, nhkdo6YRẹ 72DhJWnhàng đặt72DhJW taBny lên72DhJW l72DhJWan kdo6YRcan cẩmBn thạkdo6YRch bóng4ZdsUg loángBn, Bnđá lkdo6YRạnh như72DhJW băngkdo6YR, kdo6YRcô thấp72DhJW giọkdo6YRng nkdo6YRói: “T72DhJWôi hiBnểu, g4ZdsUanh c72DhJWũng Bncó nBnỗi kh72DhJWổ tâmg4ZdsU riêng72DhJW mà.”
Nghe vBnậy, kdo6YRDu 72DhJWGiang Ng4ZdsUam míBn mắt72DhJW có72DhJW kdo6YRmột nốtkdo6YR ru72DhJWồi mg4ZdsUàu Bnnâu nhBno nhBnỏ dườngg4ZdsU nh72DhJWư gBniật mìkdo6YRnh mBnột cái.
BóngBn đêmBn g4ZdsUtrong 72DhJWtrẻo lạiBn lù72DhJWng, tronBng không72DhJW khBní cũng72DhJW cBnó chú72DhJWt gìBn kdo6YRđó lạkdo6YRnh lẽo.
Hai ngBnười ckdo6YRùng đứnkdo6YRg tkdo6YRrên Bnban côn72DhJWg nhưg4ZdsUng kdo6YRlại nh72DhJWìn vBnề ha72DhJWi hg4ZdsUướng kdo6YRkhác nhau.
Một lúckdo6YR sau72DhJW, 72DhJWDu GiBnang NBnam bg4ZdsUỗng nhiêBnn nóikdo6YR: “HômBn qu72DhJWa, là72DhJW ngàyBn g72DhJWiỗ củkdo6YRa cg4ZdsUha tôi.”
Diệpkdo6YR Tâyg4ZdsU H72DhJWi kin72DhJWh ngạc.
“Nhưng72DhJW 72DhJWtrừ tôiBn rag4ZdsU, kg4ZdsUhông cBnòn akdo6YRi g4ZdsUnhớ đ72DhJWến chuyệBnn nàkdo6YRy nữakdo6YR.” D72DhJWu g4ZdsUGiang BnNam cười72DhJW chuBna g4ZdsUchát b72DhJWi thBnương: “KhônBng một72DhJW Bnai nữa.”
Diệpg4ZdsU g4ZdsUTây g4ZdsUHi cụpg4ZdsU mắtg4ZdsU xuống:72DhJW “72DhJWVậy anBnh Bncho rằng,kdo6YR kdo6YRba aBnnh l72DhJWà bị…kdo6YR BnDu 72DhJWTử kdo6YRVĩ mưg4ZdsUu g4ZdsUsát ph72DhJWải không?”
kdo6YR“Không kdo6YRphải lBnà tBnôi c72DhJWho 72DhJWrằng nhg4ZdsUư thế72DhJW màkdo6YR s72DhJWự g4ZdsUthật đkdo6YRúng Bnlà 72DhJWnhư thkdo6YRế.” g4ZdsUDu Gia72DhJWng 72DhJWNam kdo6YRsắc mặtg4ZdsU dưới72DhJW ánkdo6YRh trăng4ZdsUg nkdo6YRgày càngBn tá72DhJWi nhợtg4ZdsU, lạg4ZdsUnh lùkdo6YRng vôBn tình:Bn “g4ZdsUBa kdo6YRtôi trước72DhJW khBni chúkdo6YRt hơikdo6YR thg4ZdsUở cuốiBn Bncùng, toàng4ZdsU thânkdo6YR m72DhJWáu g4ZdsUme đầmBn đìg4ZdsUa vẫnBn Bncố lBnết tớiBn ôg4ZdsUm ckdo6YRhặt lấyBn Bntôi, ông72DhJW đãg4ZdsU nóikdo6YR 72DhJWcho tô72DhJWi biết,kdo6YR kdo6YRDu Tửg4ZdsU V72DhJWĩ… chíkdo6YRnh hắnkdo6YR đkdo6YRã sátg4ZdsU hạig4ZdsU c72DhJWha tôi.”
kdo6YRDu G72DhJWiang 72DhJWNam giọn72DhJWg kdo6YRnói rBnất nhẹ,kdo6YR g4ZdsUrất 72DhJWbình tĩnh.
Nhưng4ZdsUg Diệg4ZdsUp TâyBn g4ZdsUHi ng72DhJWhe nhữ72DhJWng Bnlời đókdo6YR g4ZdsUmà thBnấy lạnhkdo6YR 72DhJWbuốt Bnđầy hậ72DhJWn thù.
“Ankdo6YRh muốn…bkdo6YRáo 72DhJWthù?” BnDiệp 72DhJWTây Hg4ZdsUi 72DhJWvẫn hỏikdo6YR kdo6YRnhưng trokdo6YRng lòng72DhJW g4ZdsUsớm đ72DhJWã biếtg4ZdsU 72DhJWcâu trảBn lời.
kdo6YRDu Gg4ZdsUiang Nkdo6YRam khôkdo6YRng tkdo6YRrả lg4ZdsUời câ72DhJWu hỏig4ZdsU đóg4ZdsU, chỉkdo6YR lầ72DhJWm Bnbầm rBnất nhỏkdo6YR: “Thậtkdo6YR g4ZdsUra thkdo6YRì, tBnôi cũnBng sớ72DhJWm pg4ZdsUhát hiệBnn rg4ZdsUa h72DhJWai g4ZdsUkẻ gig4ZdsUan pg4ZdsUhu dâBnm ph72DhJWụ đkdo6YRó. Cg4ZdsUho Bndù cókdo6YR chg4ZdsUe dkdo6YRấu bíg4ZdsU kdo6YRmật kBnĩ lưỡngBn 72DhJWnhư thg4ZdsUế nà72DhJWo 72DhJWđi nữag4ZdsU kdo6YRthì kdo6YRchẳng lẽ72DhJW cBnon tkdo6YRrai lạg4ZdsUi khônkdo6YRg pBnhát hiệng4ZdsU rg4ZdsUa sựg4ZdsU khá72DhJWc lkdo6YRạ cg4ZdsUủa mkdo6YRẹ g4ZdsUmình sakdo6YRo. kdo6YRNhìn thg4ZdsUấy BnDu Tửg4ZdsU Vĩg4ZdsU, ánhBn mắg4ZdsUt củ72DhJWa bkdo6YRà ấy72DhJW lo72DhJWé lêBnn niềm72DhJW Bnvui, cảg4ZdsU g4ZdsUngày sẽg4ZdsU 72DhJWvui vẻ72DhJW. SaBnu đóBn vào72DhJW mộkdo6YRt nBngày, tô72DhJWi kdo6YRnấp ởg4ZdsU 72DhJWmột gó72DhJWc vườnkdo6YR ho72DhJWa Bntận mắtkdo6YR nhìn72DhJW thg4ZdsUấy bọn72DhJW họBn ô72DhJWm g4ZdsUhôn Bnnhau…Nếu như72DhJW n72DhJWgày đó,kdo6YR g4ZdsUtôi n72DhJWói kdo6YRcho 72DhJWcha Bnbiết việ72DhJWc này,Bn ônBng 72DhJWấy sẽkdo6YR Bncó kdo6YRthể đề72DhJW phBnòng kdo6YRDu Tkdo6YRử BnVĩ th72DhJWì Bnđã kh72DhJWông bịBn hkdo6YRắn hãmBn hBnại Bnnhư ngkdo6YRày hômg4ZdsU nay…Vậyg4ZdsU mà72DhJW tôBni lạiBn khBnông là72DhJWm g4ZdsUvậy, tôikdo6YR sợg4ZdsU s72DhJWẽ 72DhJWphá kdo6YRvỡ kdo6YRhạnh pg4ZdsUhúc của72DhJW kdo6YRbản thâBnn, ph72DhJWá vỡkdo6YR gikdo6YRa g4ZdsUđình nà72DhJWy, nkdo6YRên rốkdo6YRt cuộcg4ZdsU đBnã ig4ZdsUm lặng…”
Du Giankdo6YRg Ng4ZdsUam giọg4ZdsUng nói72DhJW ngg4ZdsUày kdo6YRcàng nhỏ72DhJW dần.
DiệpBn Tâkdo6YRy 72DhJWHi khôkdo6YRng đg4ZdsUành lg4ZdsUòng, nắBnm lg4ZdsUấy ta72DhJWy hkdo6YRắn, sưởig4ZdsU ấmg4ZdsU đôig4ZdsU Bnbàn ta72DhJWy giáBn lạnh,g4ZdsU Bnnhẹ nhàng4ZdsUg kh72DhJWuyên ng4ZdsUhủ: “Anhg4ZdsU khôBnng hkdo6YRề g4ZdsUcó tộig4ZdsU gg4ZdsUì 72DhJWcả, tkdo6YRhật đấy,72DhJW đBnó không72DhJW phả72DhJWi kdo6YRlà lỗig4ZdsU củBna anh.”
Du Giag4ZdsUng 72DhJWNam n72DhJWgẩng đầu.
CảBn người72DhJW hắn,Bn tBnóc, k72DhJWhuôn mkdo6YRặt, 72DhJWtoàn thâg4ZdsUn đBnều Bnbị ákdo6YRnh trăngg4ZdsU bàng4ZdsUg bBnạc bakdo6YRo phủ,g4ZdsU lg4ZdsUúc ẩn72DhJW lúBnc Bnhiện, kdo6YRmờ ả72DhJWo phảBnng phấtg4ZdsU nhưBn khôkdo6YRng tồg4ZdsUn tại72DhJW 72DhJWtrên thếBn giớiBn này.
72DhJWHắn nh72DhJWìn D72DhJWiệp Tâykdo6YR 72DhJWHi, trokdo6YRng 72DhJWánh m72DhJWắt tràn72DhJW g4ZdsUngập sg4ZdsUự kdo6YRyêu thương72DhJW, nhưg4ZdsUng kdo6YRcòn chkdo6YRút gBnì đBnó kdo6YRđau x72DhJWót, hốBni hậg4ZdsUn Bncùng 72DhJWu buồn.
TaBny củakdo6YR hBnắn xo72DhJWa g4ZdsUtrán cô72DhJW, rồiBn skdo6YRau đóBn n72DhJWhẹ ng4ZdsUhàng cg4ZdsUhậm chạBnp vBnuốt tBnai cô,g4ZdsU rồig4ZdsU 72DhJWđến gưBnơng kdo6YRmặt cô.
Tg4ZdsUừng độnkdo6YRg táBnc đềug4ZdsU nhẹ72DhJW nhàn72DhJWg tỉ72DhJW mỉkdo6YR man72DhJWg g4ZdsUtheo 72DhJWsự qBnuyến luyến.
Lúkdo6YRc này72DhJW Di72DhJWệp TâBny H72DhJWi đg4ZdsUột 72DhJWnhiên Bncó c72DhJWhút 72DhJWhoảng hốt.
Cô m72DhJWơ hồg4ZdsU nhậnBn r72DhJWa Dkdo6YRu GiBnang NBnam đang72DhJW ngàg4ZdsUy Bncàng n72DhJWhích kdo6YRlại kdo6YRgần c72DhJWô hg4ZdsUơn, g4ZdsUcô thầmBn nBnghĩ phải72DhJW nég4ZdsU hắkdo6YRn, nhBnưng khkdo6YRông 72DhJWhiểu sa72DhJWo 72DhJWcô l72DhJWại khôkdo6YRng n72DhJWhúc nhích.
Hg4ZdsUai ngườig4ZdsU mBnôi ngBnày cànkdo6YRg gần,g4ZdsU Dkdo6YRiệp g4ZdsUTây kdo6YRHi cókdo6YR thBnể cảg4ZdsUm g4ZdsUthấy hơg4ZdsUi 72DhJWthở củaBn hắng4ZdsU gầ72DhJWn kề72DhJW, phảng72DhJW phấBnt trêg4ZdsUn gBnương mkdo6YRặt mình.
Ánh mắtBn 72DhJWcô th72DhJWẫn thờ.
Nhưng72DhJW nga72DhJWy kg4ZdsUhoảnh khắcBn đkdo6YRôi Bnmôi h72DhJWọ chuẩn72DhJW bịg4ZdsU chạm72DhJW và72DhJWo nhBnau tkdo6YRhì Diệkdo6YRp TâBny Hkdo6YRi kdo6YRbỗng cảkdo6YRm thấykdo6YR m72DhJWình nhưkdo6YR bịkdo6YR mộBnt lg4ZdsUực ké72DhJWo rất72DhJW mkdo6YRạnh g4ZdsUgiật phắtg4ZdsU ra.
Nhất thờBni khôngg4ZdsU kdo6YRkhí lãng72DhJW mạn72DhJW đBnều biế72DhJWn 72DhJWmất g4ZdsUkhông còBnn chúkdo6YRt nàoBn hết.
“Thậ72DhJWt xkdo6YRin lỗi,g4ZdsU tôkdo6YRi tg4ZdsUìm g4ZdsUcô ấy72DhJW cóBn cBnhút việc.”Bn BnHạ Phùngkdo6YR Tukdo6YRyền 72DhJWmỉm cười72DhJW kdo6YRgiải g4ZdsUthích, thág4ZdsUi đkdo6YRộ Bnrất nh72DhJWo nBnhã 72DhJWlễ độkdo6YR kdo6YRnhưng 72DhJWDiệp TBnây Hg4ZdsUi tg4ZdsUự nhiê72DhJWn dựnBng hếg4ZdsUt c72DhJWả tg4ZdsUóc gkdo6YRáy lên.
Du GiBnang g4ZdsUNam không72DhJW Bnnói g72DhJWì Bnchỉ g4ZdsUlẳng lặg4ZdsUng n72DhJWhìn vềBn 72DhJWphía Hạkdo6YR P72DhJWhùng g4ZdsUTuyền, cg4ZdsUó 72DhJWchút cảkdo6YRnh giác.
“Quê72DhJWn mấg4ZdsUt, Bnvết thươngkdo6YR lầnBn trước72DhJW tô72DhJWi cắ72DhJWn kdo6YRnát tg4ZdsUrên tag4ZdsUy anBnh đ72DhJWã khkdo6YRỏi hBnẳn chưaBn kdo6YRvậy?” Hạ72DhJW Pkdo6YRhùng TuyBnền lg4ZdsUàm Bnnhư vôg4ZdsU Bntình hỏi.
“Cảm ơBnn kdo6YRsự quakdo6YRn tâkdo6YRm củaBn g4ZdsUanh… Thế72DhJW chỗkdo6YR lầ72DhJWn trước72DhJW 72DhJWbị nệ72DhJWn kdo6YRghế vàokdo6YR Bnđầu củaBn anBnh kdo6YRcòn sưg4ZdsUng không?”kdo6YR DBnu kdo6YRGiang 72DhJWNam khôg4ZdsUng nkdo6YRhanh khônkdo6YRg chậ72DhJWm phảg4ZdsUn kích.
“Đừkdo6YRng lg4ZdsUo lg4ZdsUắng, tBnội dg4ZdsUo 72DhJWai l72DhJWàm ngườBni g4ZdsUnấy ckdo6YRhịu, côBn ấyBn g4ZdsUđã dg4ZdsUùng “hành72DhJW độkdo6YRng th72DhJWực tế”g4ZdsU đểkdo6YR sửkdo6YRa chữaBn lỗ72DhJWi 72DhJWlầm kdo6YRcủa mìn72DhJWh rồi…Ekdo6YRm kdo6YRnói xkdo6YRem g4ZdsUcó đúngBn không?”kdo6YR 72DhJWHạ Ph72DhJWùng Tuyền72DhJW rkdo6YRất thâ72DhJWn mậkdo6YRt ôg4ZdsUm hkdo6YRai va72DhJWi Diệkdo6YRp Tg4ZdsUây HiBn, cúi72DhJW đầuBn giốngkdo6YR 72DhJWnhư đag4ZdsUng kdo6YRhỏi côg4ZdsU nhưng4ZdsUg án72DhJWh mắt72DhJW lạikdo6YR nhg4ZdsUẹ nh72DhJWàng Bnliếc qu72DhJWa Dg4ZdsUu Gkdo6YRiang N72DhJWam mộtBn cái.
Trong nkdo6YRháy mắkdo6YRt, Hạ72DhJW Phùngg4ZdsU TuBnyền nhìn72DhJW kdo6YRthấy Dg4ZdsUu GBniang N72DhJWam 72DhJWvai nhưkdo6YR cứkdo6YRng ng72DhJWắc lại.
Hạ kdo6YRPhùng Tg4ZdsUuyền nhếch72DhJW még4ZdsUp cười,Bn chg4ZdsUẳng kdo6YRnói chẳngBn kdo6YRrằng liềnkdo6YR kBnéo Diệ72DhJWp 72DhJWTây Hg4ZdsUi g4ZdsUxuống lầu.
kdo6YRDiệp kdo6YRTây HBni thấg4ZdsUp thỏkdo6YRm, bởBni g4ZdsUvì m72DhJWọi ngưkdo6YRời x72DhJWung quaBnnh kdo6YRai 72DhJWai cg4ZdsUũng luôg4ZdsUn miBnệng nhắckdo6YR nhg4ZdsUở Bncô Bnvà g4ZdsUDu Giakdo6YRng 72DhJWNam khôg4ZdsUng tBnhể có72DhJW bấtBn kBnì Bnliên quBnan g72DhJWì, mà72DhJW r72DhJWõ ràngg4ZdsU Bncô cũkdo6YRng đã72DhJW gậtBn đkdo6YRầu đồng4ZdsUg kdo6YRý, nhưn72DhJWg kdo6YRmà kdo6YRlúc Bnnãy g4ZdsUvừa vặnBn bị72DhJW Hạg4ZdsU Phùng72DhJW Tuyg4ZdsUền bắ72DhJWt gặpkdo6YR rồi,Bn đâykdo6YR gọ72DhJWi làkdo6YR c72DhJWó tậkdo6YRt gig4ZdsUật mình.
g4ZdsUĐồng t72DhJWhời c72DhJWô ckdo6YRũng cảkdo6YRm th72DhJWấy vô72DhJW kdo6YRcùng hỗ72DhJWn lokdo6YRạn, vừBna nãkdo6YRy, Bnvừa nãg4ZdsUy c72DhJWô vg4ZdsUà Dg4ZdsUu GiaBnng Na72DhJWm thkdo6YRiếu cBnhút n72DhJWữa đãg4ZdsU hôkdo6YRn môi?
V72DhJWì ánh72DhJW trăng,kdo6YR v72DhJWì s72DhJWự phâg4ZdsUn 72DhJWtâm cBnủa mình,72DhJW vàg4ZdsU 72DhJWcòn bởikdo6YR vì…Du72DhJW GiBnang Nam?
C72DhJWô kdo6YRhoàn tBnoàn khô72DhJWng hkdo6YRiểu g4ZdsUmình đaBnng ng4ZdsUghĩ g4ZdsUgì nữa.
DBniệp Tây72DhJW BnHi kdo6YRnhư ngư72DhJWời mấBnt hồn.
“Saokdo6YR v72DhJWậy, ckdo6YRô kdo6YRcòn tiếkdo6YRc nuốg4ZdsUi chuyện72DhJW lú72DhJWc nãyg4ZdsU à?”72DhJW Hạg4ZdsU Ph72DhJWùng Tuyềg4ZdsUn b72DhJWên cạnhBn độtg4ZdsU n72DhJWhiên lêBnn tiếg4ZdsUng 72DhJWmỉa mai.
Rốt cuộcBn thìkdo6YR g4ZdsUcũng 72DhJWlà côg4ZdsU đã72DhJW làmkdo6YR saikdo6YR, Dig4ZdsUệp Tkdo6YRây g4ZdsUHi l72DhJWo lắ72DhJWng chưg4ZdsUa đBnủ hBnay sa72DhJWo nBnào, dákdo6YRm kdo6YRmở Bnmiệng phảBnn bác.
Hạ Pg4ZdsUhùng Tuyềnkdo6YR kdo6YRnhẹ g4ZdsUnhàng lkdo6YRiếc cô72DhJW Bnmột cái:kdo6YR “Đượcg4ZdsU rồi72DhJW, đằngkdo6YR nàg4ZdsUo tốig4ZdsU n72DhJWay cũBnng khôg4ZdsUng chg4ZdsUỉ kdo6YRmình cô72DhJW 72DhJWvi phạm.”
TBnối nay?
Diệp Tây72DhJW g4ZdsUHi hoàBni nghkdo6YRi kdo6YRnhưng g4ZdsUcũng Bnkhông dámkdo6YR “bật”g4ZdsU lại.
Lúc 72DhJWnày, xuBnng qg4ZdsUuanh Bnbỗng nhikdo6YRên ikdo6YRm lặg4ZdsUng 72DhJWdị thường.
DBniệp Tâg4ZdsUy BnHi pkdo6YRhát hiệ72DhJWn một72DhJW ngườiBn đBnàn Bnông trukdo6YRng niBnên đ72DhJWứng gg4ZdsUiữa phg4ZdsUòng dákdo6YRng vẻBn kdo6YRphi phg4ZdsUàm, pg4ZdsUhong Bnthái quýBn kdo6YRtộc, khuôkdo6YRn mBnặt Bnbí hg4ZdsUiểm. Ôngkdo6YR t72DhJWa Bnđang đeg4ZdsUo kdo6YRcho Lig4ZdsUễu VBni Q72DhJWuân mộ72DhJWt chiếc72DhJW Bnvòng cổBn Bnngọc bích.
Vò72DhJWng cổBn đắtg4ZdsU tkdo6YRiền, mỹkdo6YR n72DhJWhân cag4ZdsUo quýkdo6YR, kdo6YRhai kdo6YRthứ nàg4ZdsUy kếkdo6YRt hợpg4ZdsU lkdo6YRại càkdo6YRng 72DhJWnổi bậtBn hơn.
“Chúcg4ZdsU e72DhJWm sẽ72DhJW m72DhJWãi m72DhJWãi xiBnnh đẹBnp ng4ZdsUhư t72DhJWhế Bnnày.” NgưBnời đàBnn Bnông đ72DhJWó hôn72DhJW g4ZdsUlên mg4ZdsUá Liễukdo6YR V72DhJWi Quâ72DhJWn kdo6YR, g4ZdsUtất cg4ZdsUả mkdo6YRọi ngườkdo6YRi đBnều g4ZdsUvỗ ta72DhJWy ch72DhJWúc mừng.
Dkdo6YRiệp g4ZdsUTây g4ZdsUHi Bnbừng Bntỉnh châng4ZdsU lý,72DhJW Bnhoá rkdo6YRa ngư72DhJWời đóBn chí72DhJWnh làg4ZdsU Dg4ZdsUu Tửkdo6YR Vĩ.
Dkdo6YRu TửBn VĩBn nBnâng chékdo6YRn rượug4ZdsU g4ZdsUlên: “Cảm72DhJW ơg4ZdsUn tấ72DhJWt cảkdo6YR kdo6YRcác v72DhJWị kdo6YRkhách quýBn cóg4ZdsU mkdo6YRặt n72DhJWgày hBnôm 72DhJWnay, c72DhJWhúng tkdo6YRa hãykdo6YR cùkdo6YRng ăn72DhJW mừg4ZdsUng sig4ZdsUnh 72DhJWnhật của72DhJW pkdo6YRhu 72DhJWnhân kdo6YRtôi nàokdo6YR.” NóBni Bnxong, ôngkdo6YR tg4ZdsUa tg4ZdsUu kdo6YRmột 72DhJWhơi cạg4ZdsUn sạch72DhJW Bnchén rượu.
Các vịkdo6YR kBnhách cũ72DhJWng lBnần lượBnt làmg4ZdsU theo.
TiếBnp g4ZdsUtheo, ôg4ZdsUng lkdo6YRại rótkdo6YR mộkdo6YRt chén72DhJW rượBnu, bướcg4ZdsU tớiBn chỗBn Hạkdo6YR BnPhùng Tuyg4ZdsUền, nhìn72DhJW g4ZdsUHạ kdo6YRPhùng Tkdo6YRuyền vàkdo6YR DiệpBn Tâkdo6YRy g4ZdsUHi nhBnam hig4ZdsUểm n72DhJWói: “H72DhJWôm na72DhJWy tôBni 72DhJWcảm thấBny đBnặc bikdo6YRệt g4ZdsUvinh hạnh72DhJW khBni Hạg4ZdsU Pkdo6YRhùng TBnuyền g4ZdsUtiên skdo6YRinh cóBn thBnể hạkdo6YR cốBn đếkdo6YRn đâyg4ZdsU 72DhJWtham 72DhJWdự bữBna tg4ZdsUiệc n72DhJWho Bnnhỏ này…kdo6YRHạ tikdo6YRên Bnsinh, tôi72DhJW muốnkdo6YR mờig4ZdsU ag4ZdsUnh mộBnt 72DhJWchén, hkdo6YRi vg4ZdsUọng cBnó thg4ZdsUể x72DhJWoá hếtg4ZdsU mọikdo6YR hiểug4ZdsU lầm72DhJW giữg4ZdsUa 72DhJWchúng 72DhJWta từg4ZdsU trướckdo6YR tớiBn nkdo6YRay g4ZdsUvà thag4ZdsUy mặg4ZdsUt nhBnững kẻkdo6YR tg4ZdsUrong gkdo6YRia tkdo6YRộc chg4ZdsUúng g4ZdsUtôi có72DhJW nhữnBng hànkdo6YRh kdo6YRđộng g4ZdsUvô lễkdo6YR vg4ZdsUới Bnanh kdo6YRtôi muốBnn xBnin lỗ72DhJWi anh.”
“BnKhông dág4ZdsUm nhận.g4ZdsU” Hkdo6YRạ PhùBnng Tukdo6YRyền kkdo6YRhách khg4ZdsUí đáp,kdo6YR nâng72DhJW Bncốc kdo6YRrượu ug4ZdsUống luôn.
“Như vậBny Bnbây giờg4ZdsU, khi72DhJWêu Bnvũ bắBnt đầu…”Bn 72DhJWDu TBnử Vkdo6YRĩ tukdo6YRyên bố.
“Xkdo6YRin cg4ZdsUhờ mộtg4ZdsU cBnhút.” Hg4ZdsUạ Phùng4ZdsUg Tuykdo6YRền c72DhJWắt đứkdo6YRt lờiBn ôg4ZdsUng tg4ZdsUa “Chờ72DhJW đãkdo6YR, tBnôi cònBn c72DhJWó chu72DhJWyện muống4ZdsU 72DhJWtuyên bố.”
Ánh mắtBn Bnmọi ngườikdo6YR đềBnu đổBn dồkdo6YRn vkdo6YRề ph72DhJWía HạBn Phùngkdo6YR Tuyền,kdo6YR b72DhJWao gồkdo6YRm cảg4ZdsU DiBnệp T72DhJWây Hikdo6YR, g4ZdsUcô cũngg4ZdsU đa72DhJWng ô72DhJWm đầBny mộBnt bụng72DhJW băBnn khokdo6YRăn kdo6YRnhìn hắn.
Lúg4ZdsUc nàkdo6YRy 72DhJWHạ Phkdo6YRùng T72DhJWuyền bỗngkdo6YR nâng4ZdsUg ta72DhJWy Diệp72DhJW Tkdo6YRây HBni Bnlên, nói:Bn “Tôig4ZdsU vg4ZdsUà Diệp72DhJW Tkdo6YRây Hkdo6YRi sBnẽ đínhg4ZdsU hôn.”
“Vốn là,Bn Bnchúng Bntôi muốnkdo6YR Bnchờ kdo6YRmột thời72DhJW kdo6YRgian nữag4ZdsU kdo6YRmới thônkdo6YRg báo72DhJW chkdo6YRo g4ZdsUmọi 72DhJWngười 72DhJWbiết nhưng72DhJW vừaBn rồig4ZdsU đư72DhJWợc tậkdo6YRn mkdo6YRắt chg4ZdsUứng kiế72DhJWn g4ZdsUvợ chồBnng Dkdo6YRu g4ZdsUlão gi72DhJWa đBnây tkdo6YRhân mậtkdo6YR kBneo kdo6YRsơn nkdo6YRhư th72DhJWế thậtBn s72DhJWự đánBng gBnhen tỵBn, chkdo6YRo nBnên 72DhJWliền 72DhJWquyết kdo6YRđịnh sẽ72DhJW tuyêBnn bốBn lukdo6YRôn tBnại đây72DhJW.” Hạg4ZdsU Phkdo6YRùng Tuyg4ZdsUền Bnnói dốBni kBnhông chớpkdo6YR mắt.
Cảg4ZdsU căBnn p72DhJWhòng Bnđầu Bntiên làkdo6YR 72DhJWim lặkdo6YRng h72DhJWoàn Bntoàn sg4ZdsUau đóBn l72DhJWai vaBnng lênkdo6YR tBniếng g4ZdsUvỗ ta72DhJWy táBnn tBnhưởng rầmBn trời.
Hạ g4ZdsUPhùng Tukdo6YRyền rútg4ZdsU g4ZdsUra Bntừ tBnúi Bnáo lễBn pBnhục mộtkdo6YR chiếg4ZdsUc nhẫkdo6YRn đíng4ZdsUh kdo6YRhôn, đekdo6YRo g4ZdsUlên g4ZdsUbàn Bntay g4ZdsUphải đkdo6YRã hg4ZdsUoá kdo6YRđá củaBn Di72DhJWệp Tâykdo6YR Hg4ZdsUi. BnNhân tiệng4ZdsU cú72DhJWi đầukdo6YR xuốn72DhJWg, g4ZdsUvén tókdo6YRc cg4ZdsUô lên,Bn kdo6YRnhẹ nhà72DhJWng ghékdo6YR kdo6YRsát tBnai cg4ZdsUô thg4ZdsUì thầmkdo6YR kdo6YRđe doạkdo6YR: “Nếu72DhJW n72DhJWhư cô72DhJW dkdo6YRám phản72DhJW đBnối, tôBni sẽkdo6YR 72DhJWngay lậpg4ZdsU kdo6YRtức qug4ZdsUẳng cô72DhJW lạikdo6YR nơg4ZdsUi nàkdo6YRy, tiBnn tkdo6YRôi Bnđi, sBno Bnvới thg4ZdsUủ đoạng4ZdsU củaBn Dg4ZdsUu Tg4ZdsUư NhânBn Bnthì D72DhJWu kdo6YRtử VĩBn cònkdo6YR độc72DhJW ácg4ZdsU hơng4ZdsU rấBnt nhiều…72DhJW khôkdo6YRng tig4ZdsUn tkdo6YRhì Bncô cứ72DhJW thử72DhJW xem.”
Diệpg4ZdsU T72DhJWây H72DhJWi cảmg4ZdsU thg4ZdsUấy mìnhkdo6YR nBnhư Bnrơi thẳngBn vàokdo6YR mg4ZdsUột hầmg4ZdsU băng,72DhJW thậBnt kdo6YRsự khôngBn ba72DhJWo g4ZdsUgiờ l72DhJWường trưg4ZdsUớc đượckdo6YR BnHạ kdo6YRPhùng Tuyền72DhJW g4ZdsUsẽ kdo6YRra ckdo6YRhiêu 72DhJWđộc ng4ZdsUhư vậy,g4ZdsU lậpBn tứg4ZdsUc g4ZdsUlàm c72DhJWho cBnô đành72DhJW 72DhJWbó kdo6YRtay cBnhịu ckdo6YRhói câg4ZdsUm níBnn Bnmà làmg4ZdsU theo.
Cô 72DhJWkhông biếtg4ZdsU chínBnh 72DhJWxác BnHạ PhùngBn Tuyền72DhJW đang72DhJW nkdo6YRghĩ g4ZdsUcái quág4ZdsUi kdo6YRgì vkdo6YRà kdo6YRcũng khôngkdo6YR bBniết rốt72DhJW cukdo6YRộc thìg4ZdsU mì72DhJWnh nkdo6YRên kdo6YRlàm g72DhJWì bg4ZdsUây giờ.
Cô cBnhỉ g4ZdsUbiết kdo6YRduy nhấtkdo6YR mộtBn điều,72DhJW đóg4ZdsU 72DhJWlà 72DhJWvẻ mặtg4ZdsU t72DhJWươi 72DhJWcười hớkdo6YRn 72DhJWhở đkdo6YRối vớg4ZdsUi sg4ZdsUự g4ZdsUchúc Bnphúc cBnủa cá72DhJWc vịkdo6YR khá72DhJWc ởBn đg4ZdsUây cg4ZdsUủa mìnkdo6YRh skdo6YRo vớiBn k72DhJWhóc cBnòn khBnó cg4ZdsUoi hơg4ZdsUn rấBnt nhiều.
Mà lúckdo6YR đó,Bn ởkdo6YR mộBnt gócBn khg4ZdsUác c72DhJWủa căn72DhJW 72DhJWphòng, kdo6YRmột g4ZdsUbóng ngg4ZdsUười lBnầm Bnlũi từkdo6YR g4ZdsUtừ bướcBn kdo6YRra ngoài.
BnTrên đưkdo6YRờng vềg4ZdsU nhà,72DhJW DiệpBn TBnây kdo6YRHi trkdo6YRầm g4ZdsUmặc hồig4ZdsU lâBnu, rố72DhJWt cg4ZdsUuộc cũn72DhJWg nhị72DhJWn khBnông Bnnổi n72DhJWữa rồ72DhJWi lkdo6YRiền kdo6YRtháo nkdo6YRgay chiếcg4ZdsU nhẫ72DhJWn kdo6YRra trBnả 72DhJWcho Hạkdo6YR Phùg4ZdsUng Tuyền.
H72DhJWạ Phùn72DhJWg BnTuyền cũngkdo6YR kdo6YRchẳng th72DhJWèm nhìg4ZdsUn nó72DhJW lấyg4ZdsU mộtkdo6YR cá72DhJWi, chỉ72DhJW Bnnói: “BnSau nBnày, cBnô phảikdo6YR luô72DhJWn lug4ZdsUôn đkdo6YReo nóBn trêBnn tkdo6YRay nghkdo6YRe không?”
“Việcg4ZdsU nàykdo6YR, ankdo6YRh đanBng Bntiến hànhkdo6YR kếg4ZdsU g4ZdsUhoạch Bngì vậy,kdo6YR việ72DhJWc chúngkdo6YR tg4ZdsUa đkdo6YRính hôn72DhJW lBnà một72DhJW phBnần củ72DhJWa kếg4ZdsU hoạchg4ZdsU đó,g4ZdsU đBnúng khôkdo6YRng?” Đây72DhJW làkdo6YR Bnđáp ánBn d72DhJWuy nkdo6YRhất Bnmà D72DhJWiệp Tâyg4ZdsU Hkdo6YRi sug4ZdsUy nghĩg4ZdsU hBnồi lg4ZdsUâu mớig4ZdsU tìmg4ZdsU rg4ZdsUa được,Bn cũg4ZdsUng làBn đáp72DhJW 72DhJWán làmg4ZdsU Bncô tBnhấy y72DhJWên t72DhJWâm nhất.
ĐánBng tiếc72DhJW đg4ZdsUáp án72DhJW kdo6YRnày nga72DhJWy kdo6YRlập tứcBn g4ZdsUbị kdo6YRbác bỏ:Bn Bn“Chẳng cókdo6YR kế72DhJW ho72DhJWạch n72DhJWào cả.”
“Vậy…tạikdo6YR 72DhJWsao Bnchúng kdo6YRta 72DhJWphải đíkdo6YRnh hôn?kdo6YR” Dg4ZdsUiệp kdo6YRTây g4ZdsUHi t72DhJWhấy lư72DhJWng mì72DhJWnh đg4ZdsUang rg4ZdsUòng ròn72DhJWg Bnmồ h72DhJWôi lạnh.
“Bởig4ZdsU vBnì đínhBn kdo6YRhôn rkdo6YRồi 72DhJWmới có72DhJW thểBn kkdo6YRết Bnhôn.” Hkdo6YRạ Phùg4ZdsUng 72DhJWTuyền nhà72DhJWn 72DhJWnhạt gg4ZdsUiải thích.
DiệBnp Tkdo6YRây Hg4ZdsUi thấyBn hìnhBn g4ZdsUnhư n72DhJWhiệt độg4ZdsU điềBnu hBnoà Bntrong x72DhJWe kdo6YRđã xu72DhJWống qBnuá thấp72DhJW rồikdo6YR, th72DhJWế chkdo6YRo Bnnên gikdo6YRọng nóg4ZdsUi c72DhJWủa Bncô mớig4ZdsU ru72DhJWn rẩkdo6YRy ng4ZdsUhư vầy:Bn “Kết…hôn?”
“Đúngkdo6YR vậy.g4ZdsU” Ng72DhJWười nàoBn đBnó gkdo6YRật đầu.
“Tạig4ZdsU sakdo6YRo l72DhJWại phg4ZdsUải kếtkdo6YR g4ZdsUhôn?” Diệg4ZdsUp BnTây BnHi giựBnt g72DhJWiựt tkdo6YRóc mkdo6YRình, mkdo6YRột cg4ZdsUái, ha72DhJWi cg4ZdsUái, g4ZdsUba cái…
“BởiBn g4ZdsUvì tkdo6YRôi kBnhông muốnkdo6YR chưBna kkdo6YRết hônkdo6YR đ72DhJWã sing4ZdsUh cokdo6YRn rồi.”
“Tại sa72DhJWo kdo6YRlại muống4ZdsU sinkdo6YRh con?!”
“72DhJWBởi g4ZdsUvì chkdo6YRúng 72DhJWta đã72DhJW Bnlên giường.”
Bn“Tại sg4ZdsUao kdo6YRlại pBnhải lêkdo6YRn giường???”
“Bởig4ZdsU v72DhJWì chúng72DhJW tBna sắBnp kếtg4ZdsU hôn.”
“Tạkdo6YRi saBno chúkdo6YRng tg4ZdsUa l72DhJWại phBnải kếtg4ZdsU hôn???!!!!”
“Bởi vg4ZdsUì chú72DhJWng 72DhJWta đ72DhJWã Bnđính hôn.”
“…”

Cứg4ZdsU nhBnư 72DhJWvậy, vBnấn Bnđề n72DhJWày cứBn l72DhJWập đ72DhJWi lậpg4ZdsU l72DhJWại Bnvô skdo6YRố lần,g4ZdsU Diệ72DhJWp Tkdo6YRây HBni quBnyết đg4ZdsUịnh đổi72DhJW phươ72DhJWng t72DhJWhức giag4ZdsUo tg4ZdsUiếp, chBno 72DhJWnên côkdo6YR 72DhJWvô cùng72DhJW thàkdo6YRnh kBnhẩn, nghiêmBn túckdo6YR cực72DhJW kdo6YRđộ ng4ZdsUói: “Hạg4ZdsU Phùngg4ZdsU 72DhJWTuyền, g4ZdsUtôi khôngkdo6YR muống4ZdsU kếtBn hông4ZdsU vớikdo6YR anh.”
Hạ P72DhJWhùng Tuyền72DhJW cg4ZdsUũng kkdo6YRhông kdo6YRcó pg4ZdsUhản ứng72DhJW 72DhJWgì kdo6YRdữ dộiBn lắmg4ZdsU, chỉ72DhJW độkdo6YRt ngộtkdo6YR hỏiBn mộ72DhJWt câukdo6YR h72DhJWỏi khác:g4ZdsU “VậyBn mỗiBn sáBnng cóg4ZdsU phải72DhJW làg4ZdsU côkdo6YR g4ZdsUcam tâg4ZdsUm kdo6YRtình nguyệnBn bkdo6YRưng 72DhJWcà phkdo6YRê lg4ZdsUên ch72DhJWo tôBni không?”
“Không72DhJW đờiBn nào.”g4ZdsU DiệpBn TBnây g4ZdsUHi trBnả g4ZdsUlời ch72DhJWắc nBnhư đkdo6YRinh chém72DhJW sắt.
“Khôngkdo6YR làg4ZdsU đượkdo6YRc rồi.”
“Tkdo6YRhế l72DhJWà 72DhJWcó ýkdo6YR kdo6YRgì hkdo6YRả?” Diệpg4ZdsU T72DhJWây g4ZdsUHi g4ZdsUkhông hikdo6YRểu kdo6YRgì hếBnt trơn.
“Chún72DhJWg 72DhJWta kếBnt hBnôn saBnu Bnnày 72DhJWcũng 72DhJWgiống nBnhư việcg4ZdsU cô72DhJW ph72DhJWải bưnBng cg4ZdsUà p72DhJWhê mỗBni sBnáng g4ZdsUcho tôg4ZdsUi, mặg4ZdsUc g4ZdsUdù khkdo6YRông tìnkdo6YRh nguy72DhJWện nhkdo6YRưng cuốikdo6YR cùkdo6YRng 72DhJWcô Bnvẫn phảikdo6YR làm.”72DhJW H72DhJWạ Phùngkdo6YR Tuyềng4ZdsU dùngkdo6YR kdo6YRmột kdo6YRcâu đơnBn giảnkdo6YR 72DhJWkết thúcBn vấkdo6YRn đBnề mkdo6YRà Diệ72DhJWp Tâykdo6YR kdo6YRHi skdo6YRo sánkdo6YRh vớig4ZdsU hàm72DhJW sốBn tog4ZdsUán họckdo6YR Bncòn kBnhó khăBnn Bnhơn gấpg4ZdsU chkdo6YRục lần.
Chapter 24
Diệp Tâykdo6YR g4ZdsUHi g4ZdsUvừa thấyBn bựcg4ZdsU 72DhJWmình g4ZdsUvừa buBnồn cưkdo6YRời, khôn72DhJWg bg4ZdsUiết g4ZdsUlàm g4ZdsUsao lg4ZdsUại thốtg4ZdsU rg4ZdsUa 72DhJWcâu: “72DhJWTôi c72DhJWó chếtkdo6YR cũn72DhJWg khôBnng gảBn ch72DhJWo anh.”
Sau kdo6YRkhi kdo6YRnói 72DhJWxong kdo6YRlại cảmBn g4ZdsUthấy c72DhJWó gg4ZdsUì đ72DhJWó khônkdo6YRg ổng4ZdsU, thBnẳng th72DhJWắn quá72DhJW 72DhJWmức, hơkdo6YRn nữag4ZdsU còg4ZdsUn chúg4ZdsUt g4ZdsUnguy hiểm—72DhJWnhư Bnmấy bBnộ pg4ZdsUhim truyền72DhJW hìnhkdo6YR nhảmkdo6YR n72DhJWhí ấkdo6YRy, ng4ZdsUhững lờBni này72DhJW củkdo6YRa nữkdo6YR chính72DhJW 1kdo6YR0 p72DhJWhần g4ZdsUthì 8,g4ZdsU9 phBnần chắkdo6YRc ckdo6YRhắn sẽg4ZdsU bBnị g4ZdsUgả cg4ZdsUho n72DhJWam nhân72DhJW mBnà ng4ZdsUữ chínhkdo6YR ghét72DhJW nh72DhJWất có72DhJW chế72DhJWt 72DhJWcũng khôkdo6YRng muố72DhJWn Bnlấy. Ch72DhJWo nêkdo6YRn, cô72DhJW vộBni 72DhJWsửa lạig4ZdsU nóig4ZdsU: “Hayg4ZdsU làkdo6YR nóg4ZdsUi nh72DhJWư vậyg4ZdsU đkdo6YRi, tôiBn cảBnm giákdo6YRc kdo6YRcơ hội72DhJW mkdo6YRình gảg4ZdsU cg4ZdsUho 72DhJWDu BnGiang NaBnm kdo6YRso vớg4ZdsUi gkdo6YRả g4ZdsUcho a72DhJWnh hơn72DhJW… mkdo6YRột chkdo6YRút xíu.”
Vkdo6YRốn dĩBn, Diệpg4ZdsU Tkdo6YRây kdo6YRHi địn72DhJWh n72DhJWói g4ZdsU“lớn hơg4ZdsUn” đằBnng sag4ZdsUu cộkdo6YRng thêmBn ph72DhJWó 72DhJWtừ “rấtBn nhi72DhJWều” nhưn72DhJWg s72DhJWuy đBni tíBnnh Bnlại thì72DhJW dkdo6YRù sBnao kdo6YRhai ngườig4ZdsU cũngkdo6YR đãkdo6YR ởg4ZdsU m72DhJWột nhg4ZdsUà 72DhJWvới nhaBnu k72DhJWhá lâBnu g4ZdsUrồi, không72DhJW thểkdo6YR lkdo6YRấy og4ZdsUán báo72DhJW g4ZdsUân, qug4ZdsUá 72DhJWmức đảkdo6YR kBních kdo6YRtự 72DhJWái kdo6YRcủa hBnắn 72DhJWvì t72DhJWhế r72DhJWất hảg4ZdsUo t72DhJWâm đ72DhJWổi kdo6YRlại thàng4ZdsUh Bncụm từkdo6YR “m72DhJWột cg4ZdsUhút xíg4ZdsUu” này.

Thg4ZdsUật khôngBn n72DhJWghĩ g4ZdsUđến hkdo6YRậu hoạBn sa72DhJWu này,72DhJW cBnhọc n72DhJWgay vàkdo6YRo tổkdo6YR kiếnkdo6YR lử72DhJWa, tênBn sókdo6YRi hg4ZdsUỉ Bnnộ không72DhJW lườn72DhJWg đượkdo6YRc kdo6YRbên cạnh.
BnVừa dứg4ZdsUt lời,Bn Hạg4ZdsU Pg4ZdsUhùng 72DhJWTuyền liềng4ZdsU nBnắm chBnặt Bnlấy cổkdo6YR tkdo6YRay củ72DhJWa cô72DhJW, mộg4ZdsUt pBnhen kég4ZdsUo lạg4ZdsUi, thu72DhJWận g4ZdsUđà ké72DhJWo cảg4ZdsU người72DhJW Di72DhJWệp Tâyg4ZdsU Hg4ZdsUi g4ZdsUngồi g4ZdsUlên đùiBn hắn.
Dikdo6YRệp TBnây 72DhJWHi tấtkdo6YR nhi72DhJWên lBnà liềukdo6YR g4ZdsUmạng Bngiãy dụakdo6YR nhưngg4ZdsU Bnchẳng 72DhJWăn thkdo6YRua gìkdo6YR, kdo6YRngày thường4ZdsUg g4ZdsUvốn tứcBn gkdo6YRiận Bnđến cBnực đkdo6YRiểm, tức72DhJW kdo6YRđến xBnì khóig4ZdsU đốikdo6YR vớikdo6YR hắng4ZdsU cũnBng vôkdo6YR dụn72DhJWg rồi.
Hạ Phùngkdo6YR TuyềBnn Bnmột ta72DhJWy kdo6YRkhoá ch72DhJWặt haBni g4ZdsUtay của72DhJW g4ZdsUDiệp Tg4ZdsUây 72DhJWHi, mộtBn t72DhJWay giữg4ZdsU chBnặt gáy72DhJW cô72DhJW, g4ZdsUhung h72DhJWăng màg4ZdsU hôn.
g4ZdsUCảm giág4ZdsUc lưỡkdo6YRi Hạkdo6YR PhùngBn T72DhJWuyền Bnđang g4ZdsUdần dầnBn xkdo6YRâm nhậpkdo6YR vàkdo6YRo trg4ZdsUong miệngBn mìnhBn, Diệ72DhJWp Tâ72DhJWy H72DhJWi toà72DhJWn thg4ZdsUân Bntê dại,kdo6YR cốg4ZdsU g4ZdsUgắng hếtkdo6YR sứckdo6YR ngậmkdo6YR chặtkdo6YR miệngBn g4ZdsUlại, kiêg4ZdsUn cườngkdo6YR phònkdo6YRg thkdo6YRủ đếBnn cùng.
Hạ PhùnBng Tuyềnkdo6YR mỉBnm cười72DhJW nBnháy mắt72DhJW mg4ZdsUột cákdo6YRi, bg4ZdsUỏ Bnmột g4ZdsUtay Bnra, g4ZdsUtừ bg4ZdsUên ngoàkdo6YRi đkdo6YRống 72DhJWlễ phụcg4ZdsU Bnbùng nhùng,kdo6YR bàg4ZdsUn t72DhJWay 72DhJWhắn nkdo6YRhanh nhẹkdo6YRn luBnồn g4ZdsUvào tro72DhJWng ngư72DhJWời Diệp72DhJW TâBny HBni, nhẹkdo6YR nhà72DhJWng sờ…
g4ZdsU“Á!!!!” DiBnệp 72DhJWTây Hkdo6YRi kdo6YRhét lênBn, Hạ72DhJW PhùnBng Tuyềnkdo6YR kdo6YRnhân cBnơ h72DhJWội đóBn tiếng4ZdsU vkdo6YRào, bákdo6YR đạokdo6YR h72DhJWôn ckdo6YRô khg4ZdsUông ngừng72DhJW, hkdo6YRai b72DhJWên d72DhJWây dưa.
Ckdo6YRả ngư72DhJWời nBnóng rBnực, hắn72DhJW “chiếnBn đấu”g4ZdsU rg4ZdsUất mạnhg4ZdsU mẽ,72DhJW làmBn chg4ZdsUo 72DhJWDiệp kdo6YRTây kdo6YRHi khô72DhJWng các72DhJWh Bnnào hôkdo6YR hấp.
Tronkdo6YRg tìng4ZdsUh tkdo6YRhế g4ZdsUcấp báchBn đókdo6YR,cô kdo6YRtrên dưBnới kếtg4ZdsU Bnhợp, cắnkdo6YR vg4ZdsUào môBni hắnBn, liềnkdo6YR cBnảm thấyBn v72DhJWị g4ZdsUmáu tươi72DhJW ngọ72DhJWt ngg4ZdsUào trBnàn ra.
Vkdo6YRốn tưởg4ZdsUng rằkdo6YRng g4ZdsUhắn sẽg4ZdsU ngkdo6YRay lg4ZdsUập tứcg4ZdsU bug4ZdsUông mìBnnh rag4ZdsU, nhg4ZdsUưng khôn72DhJWg, Hạ72DhJW Phùkdo6YRng 72DhJWTuyền hừkdo6YR cũkdo6YRng không4ZdsUg g4ZdsUhừ g4ZdsUmột kdo6YRtiếng lBnại g4ZdsUăn miếg4ZdsUng trkdo6YRả mBniếng, Bncũng Bnchơi g4ZdsUchiêu ấ72DhJWy cắn72DhJW lạkdo6YRi môkdo6YRi côg4ZdsU một72DhJW phát.
BnDiệp Tâg4ZdsUy Hg4ZdsUi đkdo6YRau Bnđến ứa72DhJW nướcBn Bnmắt, chờ72DhJW Hạ72DhJW Pkdo6YRhùng TBnuyền vừaBn g4ZdsUbuông m72DhJWình rg4ZdsUa 72DhJWđã vộBni vànBng Bnlui về72DhJW g4ZdsUmột góc72DhJW g4ZdsUxe cBnách xg4ZdsUa hBnắn, rBnút cág4ZdsUi gư72DhJWơng rBna xeg4ZdsUm 72DhJWchút, môBni dướiBn bịg4ZdsU cắng4ZdsU Bnđang rươmg4ZdsU rướm72DhJW mákdo6YRu rồi. 

“HạBn Pkdo6YRhùng TuyềBnn, anBnh làmg4ZdsU cáig4ZdsU q72DhJWuái gìg4ZdsU Bnthế!” Diệg4ZdsUp Tg4ZdsUây g4ZdsUHi nộ72DhJW 72DhJWkhí xBnung thiên.
“72DhJWCô cắg4ZdsUn tô72DhJWi tấkdo6YRt nkdo6YRhiên 72DhJWtôi kdo6YRsẽ đ72DhJWáp lễkdo6YR thôi!”g4ZdsU Hạkdo6YR kdo6YRPhùng g4ZdsUTuyền hkdo6YRơi nhíg4ZdsUu mày.
“Anh…anh đồg4ZdsU biếnkdo6YR tháikdo6YR! A!”
DiệpBn TâyBn 72DhJWHi ckdo6YRòn 72DhJWchưa cóBn mắngBn xBnong, kdo6YRlại bịkdo6YR ngườkdo6YRi g4ZdsUnào đó72DhJW mg4ZdsUột ph72DhJWen kdo6YRkéo Bntiếp, tikdo6YRếp tụcg4ZdsU cưỡng72DhJW ép.
Hạkdo6YR BnPhùng Tkdo6YRuyền tiếnkdo6YR quâkdo6YRn thầnkdo6YR tốc,Bn kdo6YRkhông kdo6YRđể chg4ZdsUo c72DhJWô g4ZdsUcó bấtg4ZdsU kìBn g4ZdsUcơ hội72DhJW Bnnào đểkdo6YR tg4ZdsUhở nữa72DhJW, kdo6YRgiống nBnhư kdo6YRcó lkdo6YRửa đốt72DhJW cháy72DhJW Bncô vậy.
Diệp72DhJW Tâg4ZdsUy g4ZdsUHi 72DhJWcũng không72DhJW Bnthể nhkdo6YRẫn nhịBnn chg4ZdsUịu Bnthua thkdo6YRêm ng4ZdsUữa, oá72DhJWn hậng4ZdsU 72DhJWdùng hếtBn s72DhJWức bìkdo6YRnh sing4ZdsUh cắBnn vàog4ZdsU cá72DhJWi 72DhJWlưỡi g4ZdsUbá đạokdo6YR kkdo6YRia mộtg4ZdsU cái.
Bởig4ZdsU vìBn tBnức Bngiận nênkdo6YR lựckdo6YR cắnBn kdo6YRrất mạnhBn, kdo6YRchỉ 72DhJWgiải hậkdo6YRn đượckdo6YR lú72DhJWc ấykdo6YR nhưngg4ZdsU g4ZdsUchỉ mộ72DhJWt giâg4ZdsUy g4ZdsUsau, Diệp72DhJW TâyBn H72DhJWi mg4ZdsUôi trênkdo6YR lại72DhJW cảmkdo6YR thkdo6YRấy vôBn cùnkdo6YRg đg4ZdsUau kdo6YRnhức—lại bg4ZdsUị trảBn Bnthù nữa!!!!!
H72DhJWạ Phùngkdo6YR TuyềnBn bukdo6YRông ckdo6YRô rakdo6YR, nhg4ZdsUìn DiệpBn g4ZdsUTây Hg4ZdsUi ckdo6YRo c72DhJWả hag4ZdsUi chkdo6YRân lêg4ZdsUn l72DhJWùi vềkdo6YR mộtBn 72DhJWgóc g4ZdsUxe vừBna giận72DhJW vừBna sợg4ZdsU ng4ZdsUhìn mkdo6YRình chằmg4ZdsU chg4ZdsUằm, hBnắn 72DhJWnhẹ giọng4ZdsUg nkdo6YRói: “CònBn mBnuốn kdo6YRthử nữg4ZdsUa không?”
Dg4ZdsUiệp TâBny kdo6YRHi cg4ZdsUhe g4ZdsUmôi rướm72DhJW kdo6YRmáu củag4ZdsU Bnmình, liềBnu mạBnng l72DhJWắc đầu.
Hạkdo6YR BnPhùng Tuyềng4ZdsU tiếkdo6YRn l72DhJWại g4ZdsUgần côg4ZdsU, Bnlôi 72DhJWcái takdo6YRy đg4ZdsUang g4ZdsUche miệg4ZdsUng c72DhJWủa cg4ZdsUô g4ZdsUra, kdo6YRkhẽ nghBniêng 72DhJWđầu, tkdo6YRiếp tkdo6YRục hônBn nữa.
Diệp72DhJW Tâ72DhJWy g4ZdsUHi bịg4ZdsU g4ZdsUvây g4ZdsUhãm tkdo6YRrong một72DhJW góc72DhJW nhỏBn, khBnông cóg4ZdsU đường72DhJW nào72DhJW đểBn kdo6YRthoát, nụBn hô72DhJWn c72DhJWủa hắnkdo6YR báBn đ72DhJWạo Bnmà c72DhJWuồng nhiệt,Bn kdo6YRthật sựBn muống4ZdsU Bnlàm Diệpg4ZdsU Tây72DhJW Hg4ZdsUi nghẹtg4ZdsU thở72DhJW màg4ZdsU chếg4ZdsUt nBnhưng côkdo6YR khôn72DhJWg còg4ZdsUn dámg4ZdsU phảng4ZdsU kháBnng ng4ZdsUữa, chỉkdo6YR g4ZdsUcó t72DhJWhể b72DhJWiết điề72DhJWu m72DhJWột chBnút đểBn mặcg4ZdsU kdo6YRcho hắnBn muống4ZdsU lBnàm Bngì thìkdo6YR làm.
Khg4ZdsUông biếtg4ZdsU 72DhJWqua bakdo6YRo kdo6YRlâu, Hkdo6YRạ Phù72DhJWng Tukdo6YRyền bá72DhJW đạo72DhJW hg4ZdsUôn kdo6YRdần nkdo6YRhẹ nkdo6YRhàng ô72DhJWn nhuBn, từng4ZdsUg chúg4ZdsUt từnkdo6YRg g4ZdsUchút mộtkdo6YR 72DhJWliếm đôkdo6YRi mkdo6YRôi bịkdo6YR thươBnng g4ZdsUcủa ckdo6YRô, vôg4ZdsU cùnkdo6YRg nhẹg4ZdsU nkdo6YRhàng Bnvà tỉg4ZdsU mỉ.
“BnTối nBnay, kdo6YRDu BnGiang Nag4ZdsUm kdo6YRcòn chưag4ZdsU h72DhJWôn g4ZdsUcô, m72DhJWà t72DhJWôi, lạBni hôBnn Bncô đến72DhJW 72DhJWba g4ZdsUlần.” kdo6YRHạ 72DhJWPhùng TBnuyền cúkdo6YRi đg4ZdsUầu nhìng4ZdsU cô,72DhJW á72DhJWnh g4ZdsUmắt kg4ZdsUhó hiể72DhJWu nBnói: “Căn72DhJW cứ72DhJW 72DhJWtheo tình72DhJW huốBnng hg4ZdsUiện tạiBn 72DhJWthì cBnơ hộikdo6YR 72DhJWcô gả72DhJW ch72DhJWo tôikdo6YR 72DhJWso s72DhJWánh vkdo6YRới gg4ZdsUả c72DhJWho hắnBn 72DhJWhình nhBnư làg4ZdsU hơn…mộtg4ZdsU chúg4ZdsUt xíu.” 
Nhưngg4ZdsU Diệpg4ZdsU Tâyg4ZdsU HBni Bncăn g4ZdsUbản kdo6YRlà khôngkdo6YR cókdo6YR ngg4ZdsUhe g4ZdsUHạ PhùBnng Tuyg4ZdsUền nóg4ZdsUi c72DhJWhuyện, c72DhJWòn đang72DhJW bậnBn rộnkdo6YR tì72DhJWm cg4ZdsUách thokdo6YRát g4ZdsUkhỏi ngựcBn hắn,kdo6YR liBnều mạng72DhJW cầmg4ZdsU khăkdo6YRn g4ZdsUgiấy chkdo6YRùi môi,kdo6YR lạg4ZdsUi ckdo6YRòn không72DhJW ngừkdo6YRng “Phi,phi,phi”
“Anh72DhJW lBnà têkdo6YRn háokdo6YR sắkdo6YRc thkdo6YRấp k72DhJWém! TạiBn s72DhJWao lạiBn kg4ZdsUhông cBnó g4ZdsUchút 72DhJWlịch sựg4ZdsU nkdo6YRào, chưBna đưkdo6YRợc 72DhJWsự đồngg4ZdsU kdo6YRý cg4ZdsUủa ngư72DhJWời khá72DhJWc kdo6YRđã cưỡngg4ZdsU hôn!”kdo6YR DBniệp kdo6YRTây HBni kdo6YRbất ng4ZdsUgờ, g4ZdsUhung kdo6YRhăng mắngBn 72DhJWhắn: “kdo6YRĐồ thầng4ZdsU kinh!”
“Khôkdo6YRng saBno, sag4ZdsUu ng4ZdsUày g4ZdsUcô s72DhJWẽ kdo6YRquen thôi.”72DhJW Hạkdo6YR PhùnBng TuyềnBn tg4ZdsUrở lạikdo6YR vịBn trg4ZdsUí ngồ72DhJWi 72DhJWcủa hắn,Bn hakdo6YRi chBnân đungBn đưa,72DhJW vBnừa cBnười 72DhJWvừa nhà72DhJWn nhãBn trảg4ZdsU lời.
Nếu cBnó th72DhJWể, g4ZdsUDiệp T72DhJWây 72DhJWHi thBnực muốnkdo6YR phuBnn m72DhJWáu trêg4ZdsUn miệngBn mìng4ZdsUh g4ZdsUvào mặBnt hBnắn. CBnô tức72DhJW g4ZdsUgiận đếnkdo6YR mức72DhJW c72DhJWả ngườikdo6YR đềBnu Bnrung lênBn bầBnn bật72DhJW, đag4ZdsUng thở72DhJW, lạBni phá72DhJWt hiệnkdo6YR Bnra Bncái g4ZdsUnhẫn đínhg4ZdsU hôBnn mình72DhJW vừaBn tháokdo6YR rkdo6YRa lkdo6YRúc nBnãy chẳng72DhJW biếtkdo6YR g4ZdsUtừ lúBnc nàoBn đãBn chiễg4ZdsUm chệkdo6YR vkdo6YRững v72DhJWàng nằBnm kdo6YRtrên ng4ZdsUgón ápg4ZdsU út72DhJW củBna cô.
C72DhJWhiếc nhkdo6YRẫn bạch72DhJW g4ZdsUkim vớiBn bkdo6YRa vikdo6YRên đáBn được72DhJW cắtkdo6YR gọtBn tin72DhJWh xảog4ZdsU, thiếtg4ZdsU kếkdo6YR mớkdo6YRi mẻBn. Nhưkdo6YRng đốiBn Bnvới DiệBnp 72DhJWTây 72DhJWHi thì72DhJW Bnnó chẳBnng kháckdo6YR kdo6YRgì Bnmột Bncái kg4ZdsUhoá sg4ZdsUắt, buộBnc kdo6YRthật chặt72DhJW kdo6YRcô lại.
Diệpkdo6YR T72DhJWây Hkdo6YRi đg4ZdsUang địBnnh th72DhJWáo g4ZdsUra lầnkdo6YR nữag4ZdsU, HBnạ Pg4ZdsUhùng TuyềBnn lg4ZdsUại d72DhJWùng giọngg4ZdsU ng4ZdsUói Bnbình tĩng4ZdsUh Bnkhông kdo6YRgợn sóng4ZdsUg chặBnn l72DhJWại: “BnNếu nhưkdo6YR cô72DhJW dámkdo6YR kdo6YRlàm thế,kdo6YR tg4ZdsUôi sẽg4ZdsU lBnập tứBnc lậg4ZdsUp lạig4ZdsU g4ZdsUnhững cg4ZdsUhuyện vừakdo6YR rồiBn đg4ZdsUã lBnàm với72DhJW Bncô đấy.”
Di72DhJWệp TBnây H72DhJWi taBny 72DhJWlập tứckdo6YR cứngBn đờ.
“SauBn này72DhJW, bấkdo6YRt luậkdo6YRn Bnlà kdo6YRđi tắm72DhJW hBnay đi72DhJW kdo6YRngủ, Bncô đềBnu phảikdo6YR Bnđeo nóBn ởBn trênkdo6YR tay.”kdo6YR Hạg4ZdsU Phùng4ZdsUg TuBnyền 72DhJWra lệnh.
“Xing4ZdsU Bnhỏi, vì72DhJW Bnsao kdo6YRtôi phảiBn nghBne lờig4ZdsU anh?”g4ZdsU Dig4ZdsUệp Tâykdo6YR Hg4ZdsUi khôngg4ZdsU phục.
kdo6YR“Nếu kkdo6YRhông t72DhJWin, côkdo6YR cóg4ZdsU thểBn thg4ZdsUử mkdo6YRột chú72DhJWt kdo6YRxem sao.”Bn Hạ72DhJW PhBnùng Tuyềkdo6YRn g4ZdsUgõ gõg4ZdsU ngón72DhJW takdo6YRy tBnrên đầu72DhJW gốkdo6YRi the72DhJWo 72DhJWtiết tấg4ZdsUu, mg4ZdsUỗi một72DhJW nhBnịp Bngõ nhBnư Bnđánh và72DhJWo lòg4ZdsUng kdo6YRDiệp Tâykdo6YR g4ZdsUHi: “Tig4ZdsUn tôig4ZdsU điBn, côBn vĩ72DhJWnh viễg4ZdsUn 72DhJWsẽ khkdo6YRông baBno gi72DhJWờ đoán72DhJW 72DhJWtrước được72DhJW tkdo6YRôi sẽg4ZdsU 72DhJWlàm Bnnhững gìg4ZdsU đâu.”
Kkdo6YRhi hkdo6YRai ngườ72DhJWi trởg4ZdsU 72DhJWvề n72DhJWhà, g4ZdsUA BnKhoan phát72DhJW kdo6YRhiện mg4ZdsUôi Diệp72DhJW BnTây 72DhJWHi sưngBn phồngg4ZdsU lêkdo6YRn, vẻ72DhJW mặBnt vôBn cùng72DhJW khó72DhJW chịu72DhJW chg4ZdsUo n72DhJWên g4ZdsUliền âBnn cầnBn hỏi72DhJW thăm:Bn g4ZdsU“Nha đầg4ZdsUu, kdo6YRkẻ nàg4ZdsUo kdo6YRchọc gi72DhJWận mukdo6YRội, 72DhJWlàm sBnao mg4ZdsUà mặtg4ZdsU ng4ZdsUhư bịkdo6YR tg4ZdsUáo bkdo6YRón tkdo6YRhế này?”
DiệpBn TâyBn g4ZdsUHi nghi72DhJWến răng72DhJW n72DhJWghiến l72DhJWợi g4ZdsUnói: “BnMuội b72DhJWị HBnạ Phùn72DhJWg 72DhJWTuyền ékdo6YRp buộc!”
“BnNgay tạikdo6YR bữaBn tBniệc á?Bn” 72DhJWA Khoakdo6YRn hkdo6YRít mộg4ZdsUt hơi,g4ZdsU bkdo6YRối rối:g4ZdsU “g4ZdsUXong rồi,kdo6YR xokdo6YRng rồi,72DhJW ng4ZdsUhất địBnnh lg4ZdsUà vộiBn vàBnng quá,kdo6YR Pkdo6YRhùng TuyềBnn chưag4ZdsU kị72DhJWp kdo6YRsử dụng72DhJW kdo6YRbiện phg4ZdsUáp a72DhJWn toàn72DhJW đúng72DhJW 72DhJWkhông, nóiBn khôngkdo6YR chừngBn muội72DhJW g4ZdsUmang thaBni rkdo6YRồi, kdo6YRkhông được,Bn khBnông đượBnc, huy72DhJWnh kdo6YRphải Bnnhanh chó72DhJWng đikdo6YR Bnnấu canBnh tổg4ZdsU yến,Bn Bnđể muộikdo6YR b72DhJWồi bổ72DhJW thân72DhJW kdo6YRthể Bnmới được!”
“M72DhJWuội .g4ZdsUkhông Bn.có. ýBn .ng4ZdsUày!” Diệp72DhJW Tâg4ZdsUy Hkdo6YRi tháBni dưg4ZdsUơng g4ZdsUgân xag4ZdsUnh nổig4ZdsU lên72DhJW, giơBn takdo6YRy lên,72DhJW nhìnBn rõg4ZdsU chiếc72DhJW nBnhẫn đBnính hôBnn s72DhJWáng chóg4ZdsUi kig4ZdsUa: “Mukdo6YRội mukdo6YRốn 72DhJWnói lBnà Hạkdo6YR PBnhùng Tuy72DhJWền épkdo6YR muộiBn đe72DhJWo cáBni này!”
72DhJWA Kho72DhJWan nkdo6YRghi ngờ:72DhJW “kdo6YRChẳng lg4ZdsUẽ muộikdo6YR khônkdo6YRg thg4ZdsUích kiểg4ZdsUu dá72DhJWng nàykdo6YR sao?”
“Khôg4ZdsUng pkdo6YRhải, kiểuBn g4ZdsUdáng rấtBn đẹp,72DhJW nBnhưng mà…”
“Nhưng g4ZdsUmà muội72DhJW g4ZdsUkhông tkdo6YRhích đBná Bnnhỏ 72DhJWchứ gì?”
“g4ZdsUKhông, viêkdo6YRn đág4ZdsU k72DhJWích th72DhJWước rấtkdo6YR kdo6YRphù kdo6YRhợp, nhưnkdo6YRg mà…”
“Nhưngg4ZdsU mBnà mug4ZdsUội thBních chikdo6YRếc nhẫg4ZdsUn khBnác đ72DhJWắt ti72DhJWền hơng4ZdsU hả?”
72DhJW“Hãy ngkdo6YRhe mBnuội nókdo6YRi hkdo6YRết có72DhJW đkdo6YRược kg4ZdsUhông!” Gâng4ZdsU xkdo6YRanh Bnnổi kdo6YRlên ngàykdo6YR cànkdo6YRg rõg4ZdsU, ta72DhJWi xg4ZdsUì khBnói: “ChiếBnc nhBnẫn n72DhJWày g4ZdsUchẳng ckdo6YRó kdo6YRvấn đềkdo6YR gìBn cảBn, mukdo6YRội ch72DhJWỉ là72DhJW khôg4ZdsUng 72DhJWmuốn kkdo6YRết Bnhôn cùkdo6YRng hắnBn thôi!”
“À!!”Bn 72DhJWA g4ZdsUKhoan gậ72DhJWt gù,kdo6YR bắtkdo6YR đầkdo6YRu cúBni xukdo6YRống tiếp72DhJW 72DhJWtục kdo6YRlàm vikdo6YRệc cBnủa mình.
“HuynBnh tạikdo6YR sa72DhJWo khô72DhJWng có72DhJW g4ZdsUphản ứnBng gìBn vậg4ZdsUy?” Diệg4ZdsUp kdo6YRTây H72DhJWi khBnông khBnỏi tg4ZdsUhắc mắc.
“MuộiBn muống4ZdsU hkdo6YRuynh phảnBn ứng4ZdsUg gìg4ZdsU đâkdo6YRy?” kdo6YRA BnKhoan cũngg4ZdsU chẳ72DhJWng 72DhJWhiểu ng4ZdsUổi g4ZdsUhỏi lại.
“Muộkdo6YRi vừkdo6YRa m72DhJWới g4ZdsUnói l72DhJWà mu72DhJWội khônkdo6YRg muố72DhJWn kết72DhJW hBnôn cùngkdo6YR Hạkdo6YR Phg4ZdsUùng Tuyềg4ZdsUn đấy.” 
“BnHuynh kBnhông Bnmuốn mìkdo6YRnh chếtg4ZdsU kdo6YRgià màg4ZdsU chưkdo6YRa cókdo6YR chg4ZdsUáu đâu.”
“TBnhế lkdo6YRà 72DhJWsao chứ?”kdo6YR Diệpg4ZdsU 72DhJWTây kdo6YRHi kdo6YRcự nự.
“Ý của72DhJW hBnuynh chBnính l72DhJWà, kh72DhJWông giBnống nhưBn tìnkdo6YRh Bnyêu củ72DhJWa hkdo6YRai đứakdo6YR muBnội sẽg4ZdsU nBnảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.