You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

ChapteknH6BUmrr 23

“Ngày đóknH6BUmr, nếuzRS4 nhưzRS4 khôQRSsSnKeng cóQRSsSnKe cknH6BUmrô, zRS4tôi knH6BUmrđã sớmQRSsSnKe bịknH6BUmr HknH6BUmrạ PhknH6BUmrùng TQRSsSnKeuyền giknH6BUmrết chếtQRSsSnKe rồi.”QRSsSnKe DzRS4u zRS4Giang NazRS4m xQRSsSnKeoay zRS4đầu, nhìknH6BUmrn côzRS4: “NhưknH6BUmrng knH6BUmrtôi lQRSsSnKeại bzRS4án đứngzRS4 cô.”
knH6BUmrDiệp TâyknH6BUmr HzRS4i khôQRSsSnKeng nóizRS4 zRS4gì chzRS4ỉ mQRSsSnKeỉm cười.
“zRS4Cô hẳnknH6BUmr lQRSsSnKeà rzRS4ất hậzRS4n zRS4tôi.” DzRS4u GizRS4ang NaQRSsSnKem nói.
Diệp TâQRSsSnKey HQRSsSnKei bknH6BUmrước zRS4tới cạnhQRSsSnKe hknH6BUmrắn, nknH6BUmrhẹ nhzRS4àng đặzRS4t tzRS4ay lzRS4ên lazRS4n cQRSsSnKean cẩmknH6BUmr thạchzRS4 bóngQRSsSnKe lozRS4áng, đázRS4 zRS4lạnh nknH6BUmrhư băQRSsSnKeng, zRS4cô thấpzRS4 giọnknH6BUmrg nóknH6BUmri: zRS4“Tôi hiểu,zRS4 anQRSsSnKeh cQRSsSnKeũng cóknH6BUmr nỗQRSsSnKei khổzRS4 tzRS4âm riêQRSsSnKeng mà.”
NzRS4ghe vậknH6BUmry, DzRS4u GiaknH6BUmrng NknH6BUmram mzRS4í mắQRSsSnKet cóQRSsSnKe mQRSsSnKeột zRS4nốt rzRS4uồi màuQRSsSnKe nzRS4âu nzRS4ho nhzRS4ỏ dưknH6BUmrờng nhưzRS4 gQRSsSnKeiật mìnzRS4h mộtknH6BUmr cái.
Bóng zRS4đêm trzRS4ong tzRS4rẻo lạQRSsSnKei lùzRS4ng, QRSsSnKetrong khQRSsSnKeông zRS4khí cũzRS4ng cózRS4 chútzRS4 gìknH6BUmr QRSsSnKeđó lạnhzRS4 lẽo.
knH6BUmrHai ngườizRS4 cùngknH6BUmr đứngknH6BUmr trênknH6BUmr bQRSsSnKean zRS4công nhưnQRSsSnKeg lzRS4ại nzRS4hìn vềknH6BUmr haQRSsSnKei hướngQRSsSnKe kháknH6BUmrc nhau.
MộtQRSsSnKe lúcQRSsSnKe sazRS4u, QRSsSnKeDu GianzRS4g NazRS4m bỗngQRSsSnKe nzRS4hiên knH6BUmrnói: “HQRSsSnKeôm zRS4qua, lzRS4à ngàyknH6BUmr gzRS4iỗ củazRS4 QRSsSnKecha tôi.”
DiknH6BUmrệp TâyknH6BUmr HzRS4i kinzRS4h ngạc.
“NhQRSsSnKeưng trừQRSsSnKe tôiknH6BUmr rknH6BUmra, zRS4không còknH6BUmrn azRS4i nhớQRSsSnKe knH6BUmrđến chuzRS4yện QRSsSnKenày nzRS4ữa.” DzRS4u QRSsSnKeGiang NazRS4m cknH6BUmrười czRS4hua cháQRSsSnKet bzRS4i thươzRS4ng: “KhôngknH6BUmr knH6BUmrmột zRS4ai nữa.”
DiệknH6BUmrp knH6BUmrTây HQRSsSnKei cụpknH6BUmr mknH6BUmrắt QRSsSnKexuống: “VậyzRS4 zRS4anh QRSsSnKecho rằng,zRS4 QRSsSnKeba anQRSsSnKeh lQRSsSnKeà bị…zRS4 DQRSsSnKeu TửQRSsSnKe VĩzRS4 mưzRS4u sknH6BUmrát phảizRS4 không?”
“KhknH6BUmrông knH6BUmrphải làknH6BUmr tôizRS4 chzRS4o rằngknH6BUmr nQRSsSnKehư thzRS4ế màknH6BUmr sựQRSsSnKe thậtQRSsSnKe QRSsSnKeđúng lzRS4à zRS4như knH6BUmrthế.” DQRSsSnKeu zRS4Giang NknH6BUmram QRSsSnKesắc mặtzRS4 dQRSsSnKeưới QRSsSnKeánh QRSsSnKetrăng ngzRS4ày cànknH6BUmrg táQRSsSnKei nhợtQRSsSnKe, lạnhzRS4 lknH6BUmrùng vôQRSsSnKe QRSsSnKetình: “BaknH6BUmr QRSsSnKetôi trknH6BUmrước knH6BUmrkhi QRSsSnKechút hơiknH6BUmr thởzRS4 cuốiQRSsSnKe cùngQRSsSnKe, toàQRSsSnKen thâQRSsSnKen máuQRSsSnKe knH6BUmrme đầmknH6BUmr đìazRS4 vẫQRSsSnKen cốQRSsSnKe knH6BUmrlết tớiknH6BUmr ôzRS4m chặknH6BUmrt lấyQRSsSnKe tQRSsSnKeôi, ôngknH6BUmr đãzRS4 nQRSsSnKeói QRSsSnKecho QRSsSnKetôi biếtQRSsSnKe, knH6BUmrDu TzRS4ử Vĩ…knH6BUmr chízRS4nh hknH6BUmrắn đãzRS4 sátQRSsSnKe zRS4hại chknH6BUmra tôi.”
Du GknH6BUmriang NazRS4m giọzRS4ng QRSsSnKenói zRS4rất nQRSsSnKehẹ, QRSsSnKerất bìzRS4nh tĩnh.
NhưnknH6BUmrg DiệpknH6BUmr zRS4Tây HknH6BUmri knH6BUmrnghe nhữngknH6BUmr lzRS4ời QRSsSnKeđó màzRS4 thQRSsSnKeấy lạnQRSsSnKeh zRS4buốt QRSsSnKeđầy hknH6BUmrận thù.
“AnhzRS4 muốn…báozRS4 thù?”zRS4 DiệpzRS4 TzRS4ây HQRSsSnKei vẫnzRS4 hỏiknH6BUmr nhưzRS4ng troQRSsSnKeng lòngknH6BUmr QRSsSnKesớm đãknH6BUmr bQRSsSnKeiết câQRSsSnKeu trảQRSsSnKe lời.
Du GknH6BUmriang NknH6BUmram zRS4không zRS4trả lờzRS4i câknH6BUmru knH6BUmrhỏi đzRS4ó, chỉknH6BUmr lầmzRS4 bầmQRSsSnKe zRS4rất zRS4nhỏ: “ThzRS4ật zRS4ra thìQRSsSnKe, tôiknH6BUmr cũnzRS4g zRS4sớm pháQRSsSnKet hiệQRSsSnKen rzRS4a haknH6BUmri kẻQRSsSnKe QRSsSnKegian pzRS4hu dâmzRS4 phụknH6BUmr đknH6BUmró. QRSsSnKeCho dùzRS4 zRS4có chzRS4e dấknH6BUmru bknH6BUmrí mậtknH6BUmr kĩQRSsSnKe QRSsSnKelưỡng nQRSsSnKehư QRSsSnKethế zRS4nào đknH6BUmri nữknH6BUmra zRS4thì chknH6BUmrẳng lknH6BUmrẽ coQRSsSnKen trazRS4i lạQRSsSnKei knH6BUmrkhông pháQRSsSnKet hiQRSsSnKeện QRSsSnKera sựQRSsSnKe knH6BUmrkhác knH6BUmrlạ củaQRSsSnKe knH6BUmrmẹ mìnhknH6BUmr knH6BUmrsao. NQRSsSnKehìn thknH6BUmrấy knH6BUmrDu QRSsSnKeTử VĩknH6BUmr, ánknH6BUmrh mắtknH6BUmr củazRS4 bQRSsSnKeà ấQRSsSnKey loQRSsSnKeé lêQRSsSnKen QRSsSnKeniềm vuzRS4i, cảQRSsSnKe knH6BUmrngày QRSsSnKesẽ vknH6BUmrui vẻ.QRSsSnKe SQRSsSnKeau đóknH6BUmr vàozRS4 mQRSsSnKeột ngàzRS4y, zRS4tôi nQRSsSnKeấp ởzRS4 zRS4một gzRS4óc vườnknH6BUmr zRS4hoa tQRSsSnKeận mzRS4ắt nhknH6BUmrìn thknH6BUmrấy bọknH6BUmrn hknH6BUmrọ ômQRSsSnKe hônQRSsSnKe nhauzRS4…Nếu nhQRSsSnKeư ngknH6BUmrày đóQRSsSnKe, tôzRS4i QRSsSnKenói QRSsSnKecho QRSsSnKecha biếtQRSsSnKe vQRSsSnKeiệc nàzRS4y, ônknH6BUmrg ấyzRS4 szRS4ẽ cknH6BUmró thzRS4ể đềknH6BUmr phòQRSsSnKeng knH6BUmrDu TửzRS4 VĩknH6BUmr zRS4thì đãknH6BUmr khQRSsSnKeông bịQRSsSnKe hắnknH6BUmr knH6BUmrhãm knH6BUmrhại QRSsSnKenhư zRS4ngày hôQRSsSnKem nay…VậyzRS4 mknH6BUmrà zRS4tôi lzRS4ại khknH6BUmrông QRSsSnKelàm QRSsSnKevậy, tôiQRSsSnKe QRSsSnKesợ zRS4sẽ pknH6BUmrhá zRS4vỡ hạknH6BUmrnh pQRSsSnKehúc củazRS4 bQRSsSnKeản thânzRS4, pházRS4 vỡknH6BUmr gizRS4a đìzRS4nh nàQRSsSnKey, nknH6BUmrên rốtQRSsSnKe cuộzRS4c knH6BUmrđã knH6BUmrim lặng…”
DzRS4u GiknH6BUmrang QRSsSnKeNam QRSsSnKegiọng zRS4nói nzRS4gày càzRS4ng knH6BUmrnhỏ dần.
DiệpQRSsSnKe QRSsSnKeTây HQRSsSnKei khôzRS4ng đànhknH6BUmr lòngknH6BUmr, nzRS4ắm lấknH6BUmry tknH6BUmray hzRS4ắn, sưởknH6BUmri ấQRSsSnKem đôizRS4 bàQRSsSnKen tazRS4y giQRSsSnKeá lQRSsSnKeạnh, knH6BUmrnhẹ QRSsSnKenhàng khuyênzRS4 nhủ:QRSsSnKe knH6BUmr“Anh khôQRSsSnKeng hknH6BUmrề cQRSsSnKeó tộiknH6BUmr gQRSsSnKeì cả,QRSsSnKe tQRSsSnKehật đấy,knH6BUmr QRSsSnKeđó khôQRSsSnKeng zRS4phải lknH6BUmrà lQRSsSnKeỗi knH6BUmrcủa anh.”
Du GQRSsSnKeiang NaQRSsSnKem ngẩnknH6BUmrg đầu.
Cả ngưzRS4ời knH6BUmrhắn, tQRSsSnKeóc, khuknH6BUmrôn mặzRS4t, toknH6BUmràn QRSsSnKethân đềuzRS4 bịknH6BUmr QRSsSnKeánh knH6BUmrtrăng bànQRSsSnKeg bạcQRSsSnKe QRSsSnKebao phủ,knH6BUmr knH6BUmrlúc ẩnknH6BUmr lknH6BUmrúc hiệnzRS4, knH6BUmrmờ ảoQRSsSnKe zRS4phảng pzRS4hất nhzRS4ư khônQRSsSnKeg tồzRS4n tạiknH6BUmr tQRSsSnKerên thếQRSsSnKe QRSsSnKegiới này.
knH6BUmrHắn nhknH6BUmrìn DizRS4ệp knH6BUmrTây HiQRSsSnKe, knH6BUmrtrong ánhknH6BUmr knH6BUmrmắt trànQRSsSnKe ngậpzRS4 sQRSsSnKeự yêknH6BUmru thươnzRS4g, nhưnknH6BUmrg czRS4òn chúzRS4t gìknH6BUmr đóknH6BUmr knH6BUmrđau xzRS4ót, hốQRSsSnKei QRSsSnKehận cùknH6BUmrng QRSsSnKeu buồn.
TQRSsSnKeay knH6BUmrcủa zRS4hắn QRSsSnKexoa trázRS4n cô,knH6BUmr rồQRSsSnKei saQRSsSnKeu đózRS4 nhẹzRS4 nhàngzRS4 chậQRSsSnKem chQRSsSnKeạp vuốtzRS4 taQRSsSnKei QRSsSnKecô, knH6BUmrrồi đếnknH6BUmr gươngQRSsSnKe mặtzRS4 cô.
TzRS4ừng độngzRS4 táQRSsSnKec đềQRSsSnKeu nknH6BUmrhẹ nknH6BUmrhàng zRS4tỉ mỉQRSsSnKe mQRSsSnKeang knH6BUmrtheo QRSsSnKesự quyknH6BUmrến luyến.
LknH6BUmrúc nàQRSsSnKey DiệQRSsSnKep TknH6BUmrây knH6BUmrHi zRS4đột nhiQRSsSnKeên zRS4có cQRSsSnKehút QRSsSnKehoảng hốt.
Cô mơQRSsSnKe zRS4hồ nhậknH6BUmrn knH6BUmrra DzRS4u knH6BUmrGiang NzRS4am đazRS4ng ngàyzRS4 cànzRS4g nhíknH6BUmrch lQRSsSnKeại QRSsSnKegần knH6BUmrcô knH6BUmrhơn, côzRS4 thầmknH6BUmr nghknH6BUmrĩ phknH6BUmrải zRS4né hắn,QRSsSnKe QRSsSnKenhưng kQRSsSnKehông hknH6BUmriểu szRS4ao côzRS4 lknH6BUmrại khôQRSsSnKeng nhúcQRSsSnKe nhích.
HzRS4ai ngườiQRSsSnKe môQRSsSnKei ngQRSsSnKeày cànzRS4g gầzRS4n, DiệpQRSsSnKe TzRS4ây HQRSsSnKei czRS4ó thểzRS4 cảmQRSsSnKe thấyknH6BUmr hơiQRSsSnKe thởzRS4 QRSsSnKecủa hắnzRS4 gầnQRSsSnKe kknH6BUmrề, phảngzRS4 QRSsSnKephất trênzRS4 gươngknH6BUmr mặtQRSsSnKe mình.
ÁnhQRSsSnKe mắQRSsSnKet cQRSsSnKeô tQRSsSnKehẫn thờ.
NhưnknH6BUmrg ngaQRSsSnKey khoảnhzRS4 khắcQRSsSnKe đôizRS4 knH6BUmrmôi họzRS4 knH6BUmrchuẩn bzRS4ị knH6BUmrchạm knH6BUmrvào nhknH6BUmrau tknH6BUmrhì DiệpzRS4 TâzRS4y QRSsSnKeHi knH6BUmrbỗng knH6BUmrcảm tzRS4hấy mìnknH6BUmrh nhzRS4ư QRSsSnKebị mộtknH6BUmr lựczRS4 zRS4kéo QRSsSnKerất mạnhzRS4 giậQRSsSnKet phắtknH6BUmr ra.
zRS4Nhất tQRSsSnKehời kQRSsSnKehông khíknH6BUmr lãknH6BUmrng mknH6BUmrạn đzRS4ều biếnQRSsSnKe mấQRSsSnKet khôknH6BUmrng czRS4òn QRSsSnKechút zRS4nào hết.
“QRSsSnKeThật knH6BUmrxin lỗi,QRSsSnKe tôiknH6BUmr tknH6BUmrìm cknH6BUmrô ấknH6BUmry czRS4ó QRSsSnKechút việc.”zRS4 HạknH6BUmr PhQRSsSnKeùng TuyzRS4ền mQRSsSnKeỉm cườQRSsSnKei giảzRS4i zRS4thích, tháiknH6BUmr độzRS4 rzRS4ất zRS4nho QRSsSnKenhã lễQRSsSnKe đzRS4ộ nhưngzRS4 DiệpzRS4 QRSsSnKeTây QRSsSnKeHi tzRS4ự nzRS4hiên dzRS4ựng hếQRSsSnKet cảQRSsSnKe tknH6BUmróc gQRSsSnKeáy lên.
Du GknH6BUmriang knH6BUmrNam khknH6BUmrông QRSsSnKenói knH6BUmrgì cQRSsSnKehỉ lẳzRS4ng lặngzRS4 nhìknH6BUmrn vềzRS4 phíaknH6BUmr HQRSsSnKeạ PhùQRSsSnKeng TuyềnknH6BUmr, QRSsSnKecó chúQRSsSnKet cảnhzRS4 giác.
“QuênknH6BUmr knH6BUmrmất, vếtknH6BUmr knH6BUmrthương lầnQRSsSnKe trướcQRSsSnKe QRSsSnKetôi cắnzRS4 nQRSsSnKeát trênzRS4 taQRSsSnKey aQRSsSnKenh đãzRS4 kknH6BUmrhỏi hzRS4ẳn chưaknH6BUmr vknH6BUmrậy?” zRS4Hạ PknH6BUmrhùng TuyềnzRS4 làzRS4m nhzRS4ư knH6BUmrvô tìnzRS4h hỏi.
“CảmQRSsSnKe ơQRSsSnKen sựzRS4 QRSsSnKequan tâQRSsSnKem củaknH6BUmr anzRS4h… TQRSsSnKehế chỗQRSsSnKe lknH6BUmrần trướcknH6BUmr QRSsSnKebị nệnQRSsSnKe ghknH6BUmrế vàknH6BUmro QRSsSnKeđầu củQRSsSnKea anQRSsSnKeh còknH6BUmrn sưngknH6BUmr khôngzRS4?” zRS4Du GiQRSsSnKeang NknH6BUmram zRS4không nhzRS4anh QRSsSnKekhông cknH6BUmrhậm zRS4phản kích.
“ĐzRS4ừng lQRSsSnKeo lknH6BUmrắng, knH6BUmrtội dzRS4o zRS4ai làmzRS4 ngưknH6BUmrời nấyzRS4 chịu,knH6BUmr zRS4cô QRSsSnKeấy đãknH6BUmr zRS4dùng “knH6BUmrhành độnQRSsSnKeg knH6BUmrthực knH6BUmrtế” đểknH6BUmr sknH6BUmrửa chữaQRSsSnKe lỗizRS4 lQRSsSnKeầm knH6BUmrcủa mzRS4ình rồQRSsSnKei…Em nóiknH6BUmr QRSsSnKexem cQRSsSnKeó đzRS4úng không?zRS4” zRS4Hạ knH6BUmrPhùng TuyềnzRS4 rQRSsSnKeất thânknH6BUmr mậtzRS4 knH6BUmrôm hknH6BUmrai vzRS4ai QRSsSnKeDiệp TzRS4ây HiQRSsSnKe, cQRSsSnKeúi đầuQRSsSnKe QRSsSnKegiống nQRSsSnKehư đQRSsSnKeang hỏiknH6BUmr zRS4cô nhưknH6BUmrng QRSsSnKeánh knH6BUmrmắt lạiQRSsSnKe nknH6BUmrhẹ nknH6BUmrhàng liếcQRSsSnKe zRS4qua DQRSsSnKeu GizRS4ang NaQRSsSnKem mộknH6BUmrt cái.
TronzRS4g nháQRSsSnKey zRS4mắt, HzRS4ạ PhùngQRSsSnKe TuknH6BUmryền nhìknH6BUmrn thấknH6BUmry zRS4Du GQRSsSnKeiang QRSsSnKeNam vknH6BUmrai nhưzRS4 cứngzRS4 ngQRSsSnKeắc lại.
Hạ knH6BUmrPhùng TuyềnknH6BUmr nhếchknH6BUmr mépzRS4 cười,knH6BUmr chẳngQRSsSnKe nQRSsSnKeói chẳnzRS4g knH6BUmrrằng liknH6BUmrền kézRS4o DQRSsSnKeiệp TâknH6BUmry HzRS4i xuốnzRS4g lầu.
Diệp TâyzRS4 zRS4Hi zRS4thấp thỏzRS4m, QRSsSnKebởi vQRSsSnKeì mọiknH6BUmr ngưzRS4ời zRS4xung qzRS4uanh aQRSsSnKei knH6BUmrai cũnzRS4g QRSsSnKeluôn miệnknH6BUmrg nQRSsSnKehắc knH6BUmrnhở knH6BUmrcô zRS4và DknH6BUmru QRSsSnKeGiang NaknH6BUmrm khknH6BUmrông QRSsSnKethể cóknH6BUmr bQRSsSnKeất kìQRSsSnKe liQRSsSnKeên qQRSsSnKeuan gì,zRS4 màknH6BUmr rzRS4õ ràQRSsSnKeng côQRSsSnKe zRS4cũng đãknH6BUmr QRSsSnKegật đQRSsSnKeầu đồngknH6BUmr zRS4ý, nhưQRSsSnKeng QRSsSnKemà lúczRS4 nãyknH6BUmr vừzRS4a knH6BUmrvặn QRSsSnKebị HạQRSsSnKe PhùngzRS4 knH6BUmrTuyền bắzRS4t gQRSsSnKeặp rồQRSsSnKei, knH6BUmrđây gọiknH6BUmr làQRSsSnKe cknH6BUmró tậtQRSsSnKe zRS4giật mình.
ĐồnQRSsSnKeg thờzRS4i côzRS4 cQRSsSnKeũng knH6BUmrcảm tknH6BUmrhấy QRSsSnKevô cùngQRSsSnKe QRSsSnKehỗn lknH6BUmroạn, vừaknH6BUmr nQRSsSnKeãy, vừazRS4 nãyQRSsSnKe knH6BUmrcô zRS4và DzRS4u GiaknH6BUmrng NzRS4am thiếuzRS4 chútzRS4 nữaknH6BUmr đãzRS4 hôzRS4n môi?
Vì knH6BUmránh QRSsSnKetrăng, vQRSsSnKeì sQRSsSnKeự QRSsSnKephân tâQRSsSnKem củknH6BUmra mìknH6BUmrnh, zRS4và cònzRS4 bởizRS4 vì…DuzRS4 QRSsSnKeGiang Nam?
CzRS4ô hoknH6BUmràn toàQRSsSnKen zRS4không hiểuzRS4 mìknH6BUmrnh đQRSsSnKeang nghĩzRS4 QRSsSnKegì nữa.
DiệpQRSsSnKe TknH6BUmrây QRSsSnKeHi knH6BUmrnhư ngưknH6BUmrời mấtQRSsSnKe hồn.
“SazRS4o vậknH6BUmry, côknH6BUmr còzRS4n QRSsSnKetiếc nuốQRSsSnKei chuyệnzRS4 QRSsSnKelúc nãknH6BUmry à?”QRSsSnKe HạQRSsSnKe PhùknH6BUmrng TuyềnzRS4 bQRSsSnKeên cạnhQRSsSnKe độtQRSsSnKe QRSsSnKenhiên lêzRS4n tiếnknH6BUmrg mỉazRS4 mai.
RốtQRSsSnKe cQRSsSnKeuộc tQRSsSnKehì zRS4cũng lknH6BUmrà cknH6BUmrô đãknH6BUmr lQRSsSnKeàm sazRS4i, DiệpQRSsSnKe zRS4Tây HknH6BUmri QRSsSnKelo lzRS4ắng chưzRS4a đủQRSsSnKe hzRS4ay QRSsSnKesao nknH6BUmrào, dázRS4m mknH6BUmrở mknH6BUmriệng zRS4phản bác.
HzRS4ạ PhùQRSsSnKeng TzRS4uyền nhknH6BUmrẹ zRS4nhàng liknH6BUmrếc côknH6BUmr QRSsSnKemột cáiQRSsSnKe: “ĐượzRS4c rzRS4ồi, đằngzRS4 nàknH6BUmro tốizRS4 zRS4nay cũnzRS4g khôknH6BUmrng chzRS4ỉ mìnhzRS4 côzRS4 vknH6BUmri phạm.”
Tối nay?
DknH6BUmriệp knH6BUmrTây HQRSsSnKei hoàzRS4i QRSsSnKenghi nhưnzRS4g cũngQRSsSnKe khôknH6BUmrng dknH6BUmrám zRS4“bật” lại.
Lúc nàyknH6BUmr, xQRSsSnKeung knH6BUmrquanh bỗngknH6BUmr nhiêknH6BUmrn zRS4im lknH6BUmrặng zRS4dị thường.
Diệp TâzRS4y HQRSsSnKei pQRSsSnKehát hiệQRSsSnKen mộQRSsSnKet ngườzRS4i knH6BUmrđàn QRSsSnKeông truknH6BUmrng niQRSsSnKeên đứknH6BUmrng gizRS4ữa phòngQRSsSnKe dángknH6BUmr vẻzRS4 knH6BUmrphi phàzRS4m, phozRS4ng thknH6BUmrái qzRS4uý tộc,zRS4 khuônzRS4 knH6BUmrmặt bzRS4í hzRS4iểm. QRSsSnKeÔng zRS4ta đknH6BUmrang đknH6BUmreo zRS4cho QRSsSnKeLiễu zRS4Vi QzRS4uân mộzRS4t chiếczRS4 vònzRS4g cổzRS4 ngọcknH6BUmr bích.
VòknH6BUmrng cổzRS4 knH6BUmrđắt tiềknH6BUmrn, mỹzRS4 nhknH6BUmrân zRS4cao knH6BUmrquý, knH6BUmrhai thứQRSsSnKe nàyQRSsSnKe kzRS4ết hknH6BUmrợp lạiknH6BUmr cànQRSsSnKeg QRSsSnKenổi bậknH6BUmrt hơn.
QRSsSnKe“Chúc zRS4em sẽknH6BUmr mãQRSsSnKei QRSsSnKemãi knH6BUmrxinh đẹpknH6BUmr nQRSsSnKehư thếknH6BUmr này.”knH6BUmr NknH6BUmrgười zRS4đàn ôzRS4ng QRSsSnKeđó hzRS4ôn lêQRSsSnKen mzRS4á LiknH6BUmrễu VzRS4i QuâknH6BUmrn zRS4, tknH6BUmrất zRS4cả mọizRS4 nzRS4gười knH6BUmrđều vỗknH6BUmr knH6BUmrtay QRSsSnKechúc mừng.
DiệpQRSsSnKe QRSsSnKeTây QRSsSnKeHi bừQRSsSnKeng tỉnhQRSsSnKe chQRSsSnKeân lzRS4ý, hzRS4oá QRSsSnKera ngườizRS4 đzRS4ó chínQRSsSnKeh QRSsSnKelà DQRSsSnKeu TửzRS4 Vĩ.
DzRS4u TzRS4ử VQRSsSnKeĩ nzRS4âng knH6BUmrchén rQRSsSnKeượu lêzRS4n: “CzRS4ảm ơQRSsSnKen tQRSsSnKeất czRS4ả knH6BUmrcác vQRSsSnKeị khácknH6BUmrh quýzRS4 QRSsSnKecó mặQRSsSnKet ngzRS4ày zRS4hôm naknH6BUmry, chúnzRS4g tknH6BUmra hãzRS4y knH6BUmrcùng ăQRSsSnKen mừnzRS4g zRS4sinh QRSsSnKenhật czRS4ủa pknH6BUmrhu nhQRSsSnKeân tôiknH6BUmr knH6BUmrnào.” knH6BUmrNói zRS4xong, zRS4ông tzRS4a QRSsSnKetu mộknH6BUmrt hơzRS4i cạnknH6BUmr sạchzRS4 zRS4chén rượu.
Các vịQRSsSnKe kháknH6BUmrch QRSsSnKecũng lầknH6BUmrn lượtQRSsSnKe lzRS4àm theo.
Tiếp theozRS4, knH6BUmrông lzRS4ại rzRS4ót mộtzRS4 QRSsSnKechén rượu,knH6BUmr bướzRS4c tớknH6BUmri cknH6BUmrhỗ HạQRSsSnKe PhùknH6BUmrng TuyềknH6BUmrn, nhzRS4ìn QRSsSnKeHạ PhzRS4ùng TuyQRSsSnKeền vàzRS4 DiQRSsSnKeệp TâknH6BUmry QRSsSnKeHi nhaknH6BUmrm hiểmknH6BUmr nói:knH6BUmr “HômknH6BUmr knH6BUmrnay tôzRS4i cknH6BUmrảm QRSsSnKethấy knH6BUmrđặc bQRSsSnKeiệt zRS4vinh hknH6BUmrạnh kQRSsSnKehi HzRS4ạ PhùnzRS4g TuyQRSsSnKeền tiênknH6BUmr sinzRS4h cQRSsSnKeó thểzRS4 hạQRSsSnKe cốzRS4 đếnzRS4 đâyzRS4 thazRS4m dựknH6BUmr bữzRS4a tzRS4iệc nzRS4ho nhỏknH6BUmr này…HknH6BUmrạ tiêQRSsSnKen siQRSsSnKenh, zRS4tôi mknH6BUmruốn mờizRS4 aknH6BUmrnh mộtQRSsSnKe chén,QRSsSnKe zRS4hi vọknH6BUmrng cózRS4 thểknH6BUmr xoáknH6BUmr hếtQRSsSnKe mknH6BUmrọi hiểuzRS4 lầmQRSsSnKe giữzRS4a czRS4húng tzRS4a từQRSsSnKe QRSsSnKetrước tớiknH6BUmr QRSsSnKenay vàQRSsSnKe tQRSsSnKehay mặknH6BUmrt nhữnQRSsSnKeg kknH6BUmrẻ QRSsSnKetrong gzRS4ia tộknH6BUmrc cknH6BUmrhúng tôiQRSsSnKe cózRS4 nhữQRSsSnKeng QRSsSnKehành đknH6BUmrộng vknH6BUmrô lễQRSsSnKe vớizRS4 anQRSsSnKeh QRSsSnKetôi muốnQRSsSnKe xizRS4n lỗiQRSsSnKe anh.”
“KhôngQRSsSnKe dknH6BUmrám nhận.QRSsSnKe” HạQRSsSnKe knH6BUmrPhùng TuyềnknH6BUmr khácknH6BUmrh kQRSsSnKehí đázRS4p, nângknH6BUmr cốczRS4 rượuknH6BUmr uốQRSsSnKeng luôn.
“NknH6BUmrhư vQRSsSnKeậy bâknH6BUmry giờ,knH6BUmr kQRSsSnKehiêu vzRS4ũ bắtQRSsSnKe đầu…”zRS4 DzRS4u TửknH6BUmr knH6BUmrVĩ tuyênzRS4 bố.
“XzRS4in chờknH6BUmr mộtknH6BUmr chút.”knH6BUmr HknH6BUmrạ PhùnzRS4g TuzRS4yền cắtQRSsSnKe đknH6BUmrứt lknH6BUmrời ônQRSsSnKeg tQRSsSnKea zRS4“Chờ đãknH6BUmr, QRSsSnKetôi QRSsSnKecòn zRS4có chuyệnzRS4 zRS4muốn tQRSsSnKeuyên bố.”
ÁnhknH6BUmr knH6BUmrmắt mọiknH6BUmr ngườizRS4 đềknH6BUmru knH6BUmrđổ dồzRS4n vềzRS4 phíknH6BUmra HạzRS4 PhknH6BUmrùng TuyQRSsSnKeền, knH6BUmrbao gồknH6BUmrm zRS4cả DiệknH6BUmrp TâyzRS4 HQRSsSnKei, côknH6BUmr cũknH6BUmrng đaQRSsSnKeng ôzRS4m đầyzRS4 mộtknH6BUmr bụngQRSsSnKe knH6BUmrbăn khoăQRSsSnKen nhìnzRS4 hắn.
LúknH6BUmrc zRS4này zRS4Hạ PhùngzRS4 TuyknH6BUmrền bknH6BUmrỗng nâzRS4ng tzRS4ay DzRS4iệp TâyzRS4 HQRSsSnKei QRSsSnKelên, knH6BUmrnói: “TôizRS4 vàzRS4 DiệpQRSsSnKe zRS4Tây knH6BUmrHi sẽknH6BUmr đínhknH6BUmr hôn.”
“VốknH6BUmrn lknH6BUmrà, chúngzRS4 tôiknH6BUmr muốnzRS4 QRSsSnKechờ mknH6BUmrột QRSsSnKethời gknH6BUmrian nzRS4ữa mớiknH6BUmr thzRS4ông zRS4báo chzRS4o zRS4mọi zRS4người biếtQRSsSnKe nhưnzRS4g vQRSsSnKeừa knH6BUmrrồi đượknH6BUmrc tậnzRS4 mzRS4ắt QRSsSnKechứng kiếnQRSsSnKe vzRS4ợ chồnzRS4g zRS4Du lãoQRSsSnKe gizRS4a zRS4đây thâknH6BUmrn mQRSsSnKeật zRS4keo knH6BUmrsơn nhưQRSsSnKe tQRSsSnKehế tQRSsSnKehật sknH6BUmrự đángQRSsSnKe gheQRSsSnKen QRSsSnKetỵ, cQRSsSnKeho nknH6BUmrên liềnknH6BUmr knH6BUmrquyết địnhzRS4 knH6BUmrsẽ tuknH6BUmryên bốQRSsSnKe lzRS4uôn QRSsSnKetại đâknH6BUmry.” zRS4Hạ PhùzRS4ng QRSsSnKeTuyền nknH6BUmrói dốizRS4 khôknH6BUmrng chớpQRSsSnKe mắt.
Cả căknH6BUmrn phòngQRSsSnKe đầknH6BUmru tiêQRSsSnKen làknH6BUmr zRS4im lặnQRSsSnKeg QRSsSnKehoàn tQRSsSnKeoàn sknH6BUmrau zRS4đó lzRS4ai vaknH6BUmrng zRS4lên tiếnknH6BUmrg vỗknH6BUmr tzRS4ay tánknH6BUmr thưởngQRSsSnKe rầzRS4m trời.
HạQRSsSnKe PhùknH6BUmrng QRSsSnKeTuyền rúknH6BUmrt knH6BUmrra từknH6BUmr knH6BUmrtúi zRS4áo knH6BUmrlễ phụzRS4c mộQRSsSnKet knH6BUmrchiếc zRS4nhẫn knH6BUmrđính hôQRSsSnKen, đeoknH6BUmr QRSsSnKelên bknH6BUmràn knH6BUmrtay phQRSsSnKeải đzRS4ã hoáQRSsSnKe đázRS4 củaknH6BUmr knH6BUmrDiệp TâyQRSsSnKe HiknH6BUmr. NhâzRS4n tiệnzRS4 cúiQRSsSnKe đầzRS4u xuống,QRSsSnKe vknH6BUmrén tóQRSsSnKec czRS4ô lên,zRS4 nhẹzRS4 nhàzRS4ng ghknH6BUmré zRS4sát tknH6BUmrai cknH6BUmrô knH6BUmrthì thầmknH6BUmr zRS4đe doạQRSsSnKe: “NếuQRSsSnKe knH6BUmrnhư czRS4ô dáknH6BUmrm phảQRSsSnKen đối,QRSsSnKe tQRSsSnKeôi sknH6BUmrẽ ngQRSsSnKeay zRS4lập tứQRSsSnKec quẳngQRSsSnKe côzRS4 lạknH6BUmri nơiknH6BUmr nàyQRSsSnKe, tQRSsSnKein tôknH6BUmri đknH6BUmri, zRS4so vớiknH6BUmr thknH6BUmrủ đoạzRS4n czRS4ủa QRSsSnKeDu TưzRS4 NhânzRS4 tzRS4hì DzRS4u tửQRSsSnKe VĩQRSsSnKe QRSsSnKecòn zRS4độc áQRSsSnKec hơnzRS4 rấzRS4t nhiều…zRS4 khôngQRSsSnKe tiQRSsSnKen tknH6BUmrhì côknH6BUmr QRSsSnKecứ thửQRSsSnKe xem.”
DizRS4ệp TQRSsSnKeây knH6BUmrHi cảmknH6BUmr thấyknH6BUmr mìnhQRSsSnKe nhzRS4ư knH6BUmrrơi thẳnknH6BUmrg QRSsSnKevào mộzRS4t hầmzRS4 bzRS4ăng, thậtknH6BUmr szRS4ự khônzRS4g bzRS4ao gzRS4iờ lknH6BUmrường knH6BUmrtrước đknH6BUmrược HzRS4ạ PhùngQRSsSnKe TuyềnQRSsSnKe sẽzRS4 knH6BUmrra chiêknH6BUmru zRS4độc nhưzRS4 vknH6BUmrậy, lậpknH6BUmr QRSsSnKetức làmknH6BUmr knH6BUmrcho cQRSsSnKeô đQRSsSnKeành bQRSsSnKeó QRSsSnKetay cknH6BUmrhịu chóiknH6BUmr câmknH6BUmr nQRSsSnKeín mQRSsSnKeà lknH6BUmràm theo.
Cô khknH6BUmrông biếtQRSsSnKe chízRS4nh xáczRS4 HạknH6BUmr knH6BUmrPhùng TuyềnQRSsSnKe đangknH6BUmr nghĩknH6BUmr zRS4cái qknH6BUmruái QRSsSnKegì vQRSsSnKeà knH6BUmrcũng khôknH6BUmrng biếtknH6BUmr rQRSsSnKeốt cuộzRS4c tQRSsSnKehì mìnknH6BUmrh nêzRS4n lQRSsSnKeàm gQRSsSnKeì bâknH6BUmry giờ.
zRS4Cô zRS4chỉ biếtknH6BUmr dQRSsSnKeuy nhấQRSsSnKet mộknH6BUmrt điều,QRSsSnKe đknH6BUmró làknH6BUmr knH6BUmrvẻ mặQRSsSnKet tươknH6BUmri cườknH6BUmri hớnzRS4 hQRSsSnKeở zRS4đối vớknH6BUmri sựQRSsSnKe chknH6BUmrúc phúcknH6BUmr củQRSsSnKea cknH6BUmrác vịzRS4 kzRS4hác ởQRSsSnKe knH6BUmrđây QRSsSnKecủa mQRSsSnKeình sknH6BUmro vknH6BUmrới khóknH6BUmrc cònknH6BUmr kQRSsSnKehó czRS4oi hơQRSsSnKen rấtknH6BUmr nhiều.
Mà lknH6BUmrúc đó,zRS4 ởQRSsSnKe knH6BUmrmột góknH6BUmrc kháknH6BUmrc củQRSsSnKea zRS4căn phòzRS4ng, mộtQRSsSnKe QRSsSnKebóng ngườizRS4 lQRSsSnKeầm lQRSsSnKeũi từQRSsSnKe từknH6BUmr bướcQRSsSnKe rQRSsSnKea ngoài.
Trên đườngzRS4 vềQRSsSnKe nhà,QRSsSnKe DiệpknH6BUmr QRSsSnKeTây knH6BUmrHi trầmknH6BUmr mặczRS4 hồizRS4 lknH6BUmrâu, rknH6BUmrốt cuộczRS4 cknH6BUmrũng nhknH6BUmrịn khôngQRSsSnKe nổiQRSsSnKe nữzRS4a QRSsSnKerồi lizRS4ền tháQRSsSnKeo nzRS4gay chiếknH6BUmrc knH6BUmrnhẫn rzRS4a tknH6BUmrrả QRSsSnKecho HzRS4ạ PhùzRS4ng Tuyền.
Hạ PhùngzRS4 TuyềzRS4n cũknH6BUmrng chẳngQRSsSnKe thknH6BUmrèm nhknH6BUmrìn nzRS4ó knH6BUmrlấy mộtknH6BUmr cázRS4i, zRS4chỉ nQRSsSnKeói: “SzRS4au nzRS4ày, cknH6BUmrô phảiknH6BUmr lQRSsSnKeuôn zRS4luôn đezRS4o nknH6BUmró trênzRS4 tQRSsSnKeay ngQRSsSnKehe không?”
“ViệczRS4 nàyQRSsSnKe, azRS4nh đzRS4ang tQRSsSnKeiến hàQRSsSnKenh kknH6BUmrế hoạchknH6BUmr knH6BUmrgì vậy,QRSsSnKe việcknH6BUmr cQRSsSnKehúng knH6BUmrta đzRS4ính hônzRS4 lzRS4à mộtknH6BUmr pknH6BUmrhần QRSsSnKecủa QRSsSnKekế hQRSsSnKeoạch đó,QRSsSnKe đúnzRS4g không?”zRS4 ĐâyzRS4 zRS4là đápQRSsSnKe knH6BUmrán duQRSsSnKey zRS4nhất mQRSsSnKeà DiệzRS4p TâzRS4y QRSsSnKeHi sknH6BUmruy nghĩzRS4 hồizRS4 lQRSsSnKeâu mớknH6BUmri tQRSsSnKeìm QRSsSnKera đưzRS4ợc, QRSsSnKecũng zRS4là đápQRSsSnKe ánknH6BUmr làmknH6BUmr knH6BUmrcô tQRSsSnKehấy yênzRS4 tâzRS4m nhất.
ĐQRSsSnKeáng tiếczRS4 đápQRSsSnKe knH6BUmrán nàyknH6BUmr ngknH6BUmray zRS4lập tứcknH6BUmr bịQRSsSnKe báknH6BUmrc bỏ:QRSsSnKe “ChẳnknH6BUmrg cózRS4 kzRS4ế hoạknH6BUmrch nàzRS4o cả.”
“Vậy…tQRSsSnKeại saknH6BUmro chúnzRS4g QRSsSnKeta phảizRS4 đínhzRS4 hôn?knH6BUmr” DknH6BUmriệp TâyzRS4 QRSsSnKeHi thknH6BUmrấy lưnknH6BUmrg mìnknH6BUmrh đangknH6BUmr rQRSsSnKeòng zRS4ròng mồzRS4 hôiQRSsSnKe lạnh.
“BởknH6BUmri QRSsSnKevì zRS4đính hQRSsSnKeôn zRS4rồi mớiknH6BUmr cóknH6BUmr thểknH6BUmr QRSsSnKekết hôzRS4n.” HạknH6BUmr zRS4Phùng TuyềknH6BUmrn nhQRSsSnKeàn knH6BUmrnhạt QRSsSnKegiải thích.
DknH6BUmriệp QRSsSnKeTây HQRSsSnKei knH6BUmrthấy hzRS4ình zRS4như nhiệtzRS4 knH6BUmrđộ đQRSsSnKeiều zRS4hoà troknH6BUmrng QRSsSnKexe đzRS4ã xuốngQRSsSnKe zRS4quá QRSsSnKethấp knH6BUmrrồi, knH6BUmrthế cknH6BUmrho zRS4nên giọngknH6BUmr nóizRS4 zRS4của knH6BUmrcô mớknH6BUmri ruknH6BUmrn rQRSsSnKeẩy nhzRS4ư vQRSsSnKeầy: “Kết…hôn?”
“QRSsSnKeĐúng vậQRSsSnKey.” knH6BUmrNgười nknH6BUmrào đknH6BUmró gQRSsSnKeật đầu.
“TạiknH6BUmr saQRSsSnKeo lzRS4ại phảknH6BUmri zRS4kết hôknH6BUmrn?” zRS4Diệp TQRSsSnKeây HzRS4i zRS4giựt knH6BUmrgiựt tknH6BUmróc mìnzRS4h, mộzRS4t cái,zRS4 QRSsSnKehai zRS4cái, knH6BUmrba cái…
“BởizRS4 vzRS4ì tôizRS4 khôngzRS4 muốQRSsSnKen chknH6BUmrưa QRSsSnKekết hônknH6BUmr đãknH6BUmr siknH6BUmrnh zRS4con rồi.”
“Tại saknH6BUmro lạzRS4i mzRS4uốn zRS4sinh con?!”
“BởzRS4i vìknH6BUmr chúzRS4ng knH6BUmrta QRSsSnKeđã lknH6BUmrên giường.”
“Tại szRS4ao lạknH6BUmri QRSsSnKephải lênknH6BUmr giường???”
“QRSsSnKeBởi vzRS4ì chQRSsSnKeúng tQRSsSnKea sắknH6BUmrp kknH6BUmrết hôn.”
“TạzRS4i zRS4sao knH6BUmrchúng QRSsSnKeta lQRSsSnKeại phảzRS4i kknH6BUmrết hôn???!!!!”
“BởiQRSsSnKe vìzRS4 chúnknH6BUmrg knH6BUmrta đãzRS4 đínhQRSsSnKe hôn.”
“…”

QRSsSnKeCứ nhưzRS4 vậy,knH6BUmr vấnzRS4 đềzRS4 nàyknH6BUmr knH6BUmrcứ lậpzRS4 điknH6BUmr QRSsSnKelập lạizRS4 vQRSsSnKeô sốzRS4 lầnzRS4, DiệQRSsSnKep TknH6BUmrây HknH6BUmri quyếtQRSsSnKe địnQRSsSnKeh QRSsSnKeđổi phưzRS4ơng thứcQRSsSnKe giaQRSsSnKeo tiếzRS4p, cQRSsSnKeho nknH6BUmrên zRS4cô vknH6BUmrô cùknH6BUmrng thànhknH6BUmr khẩnknH6BUmr, ngQRSsSnKehiêm tknH6BUmrúc cựczRS4 độknH6BUmr nóQRSsSnKei: “HạknH6BUmr zRS4Phùng TuyềnQRSsSnKe, tôknH6BUmri knH6BUmrkhông muốknH6BUmrn kếtknH6BUmr hQRSsSnKeôn vớQRSsSnKei anh.”
HknH6BUmrạ PhùzRS4ng TuyknH6BUmrền knH6BUmrcũng knH6BUmrkhông cQRSsSnKeó phknH6BUmrản ứngQRSsSnKe QRSsSnKegì dữzRS4 dộzRS4i lắm,knH6BUmr czRS4hỉ đzRS4ột zRS4ngột zRS4hỏi mộtzRS4 câknH6BUmru hỏizRS4 kházRS4c: “VậyzRS4 mỗknH6BUmri knH6BUmrsáng cknH6BUmró phQRSsSnKeải knH6BUmrlà czRS4ô QRSsSnKecam tâQRSsSnKem tzRS4ình nQRSsSnKeguyện bưzRS4ng knH6BUmrcà zRS4phê lênQRSsSnKe chzRS4o tQRSsSnKeôi không?”
“KhôngQRSsSnKe đờiQRSsSnKe nào.”knH6BUmr DiệpzRS4 knH6BUmrTây HknH6BUmri trảQRSsSnKe lờiknH6BUmr czRS4hắc nhzRS4ư đinzRS4h chémzRS4 sắt.
“KhônzRS4g lQRSsSnKeà đượczRS4 rồi.”
“ThếQRSsSnKe QRSsSnKelà cóknH6BUmr zRS4ý gìQRSsSnKe hả?”QRSsSnKe DiệpzRS4 TâyQRSsSnKe HknH6BUmri khQRSsSnKeông hiểuknH6BUmr zRS4gì hếtzRS4 trơn.
“ChúngknH6BUmr QRSsSnKeta kếtknH6BUmr knH6BUmrhôn saknH6BUmru nknH6BUmrày cũngknH6BUmr giốzRS4ng nhknH6BUmrư việQRSsSnKec côQRSsSnKe phảknH6BUmri bưngQRSsSnKe knH6BUmrcà pknH6BUmrhê knH6BUmrmỗi sQRSsSnKeáng chknH6BUmro tôizRS4, mặQRSsSnKec dùzRS4 khzRS4ông tìnhknH6BUmr nguyệQRSsSnKen nknH6BUmrhưng knH6BUmrcuối cùnzRS4g QRSsSnKecô QRSsSnKevẫn phảiQRSsSnKe làmzRS4.” HạQRSsSnKe PknH6BUmrhùng TuyềnzRS4 knH6BUmrdùng mộknH6BUmrt zRS4câu đơnzRS4 giảnQRSsSnKe kếknH6BUmrt thúcQRSsSnKe vQRSsSnKeấn QRSsSnKeđề QRSsSnKemà DiệpzRS4 TâyknH6BUmr HQRSsSnKei szRS4o sázRS4nh vớiQRSsSnKe knH6BUmrhàm sốknH6BUmr tQRSsSnKeoán knH6BUmrhọc cQRSsSnKeòn kknH6BUmrhó khănzRS4 hơnknH6BUmr zRS4gấp chụknH6BUmrc lần.
Chapter 24
Diệp QRSsSnKeTây HknH6BUmri vừknH6BUmra thQRSsSnKeấy bựczRS4 mìnhknH6BUmr QRSsSnKevừa buồknH6BUmrn cười,QRSsSnKe kQRSsSnKehông QRSsSnKebiết lQRSsSnKeàm saQRSsSnKeo lạiQRSsSnKe thốtzRS4 zRS4ra czRS4âu: “zRS4Tôi QRSsSnKecó zRS4chết czRS4ũng knH6BUmrkhông gQRSsSnKeả cknH6BUmrho anh.”
SaQRSsSnKeu kknH6BUmrhi zRS4nói xzRS4ong lknH6BUmrại cknH6BUmrảm thấyknH6BUmr knH6BUmrcó knH6BUmrgì đóQRSsSnKe khônzRS4g zRS4ổn, thẳngknH6BUmr tknH6BUmrhắn quQRSsSnKeá mzRS4ức, zRS4hơn nữaknH6BUmr còknH6BUmrn zRS4chút nknH6BUmrguy QRSsSnKehiểm—như mấyknH6BUmr bộzRS4 pQRSsSnKehim tknH6BUmrruyền hìknH6BUmrnh knH6BUmrnhảm nknH6BUmrhí ấyknH6BUmr, nhữngzRS4 lờiknH6BUmr nzRS4ày cknH6BUmrủa nữQRSsSnKe QRSsSnKechính 1knH6BUmr0 phầnQRSsSnKe QRSsSnKethì QRSsSnKe8,9 phầnQRSsSnKe chắQRSsSnKec chắnQRSsSnKe sẽknH6BUmr bịknH6BUmr gzRS4ả chQRSsSnKeo naknH6BUmrm knH6BUmrnhân mzRS4à nữQRSsSnKe cQRSsSnKehính ghknH6BUmrét nhấtzRS4 cknH6BUmró cQRSsSnKehết cũzRS4ng khônknH6BUmrg mQRSsSnKeuốn lknH6BUmrấy. CzRS4ho nênQRSsSnKe, QRSsSnKecô vộiknH6BUmr sửaknH6BUmr knH6BUmrlại nóQRSsSnKei: “HayknH6BUmr lQRSsSnKeà nóizRS4 nhzRS4ư vknH6BUmrậy đizRS4, knH6BUmrtôi cQRSsSnKeảm zRS4giác zRS4cơ hknH6BUmrội mknH6BUmrình gzRS4ả QRSsSnKecho QRSsSnKeDu GiaknH6BUmrng NknH6BUmram sQRSsSnKeo QRSsSnKevới gQRSsSnKeả cknH6BUmrho zRS4anh hzRS4ơn… mknH6BUmrột chúQRSsSnKet xíu.”
Vốn dĩQRSsSnKe, knH6BUmrDiệp TknH6BUmrây QRSsSnKeHi địnhknH6BUmr nóQRSsSnKei “lớQRSsSnKen hơn”QRSsSnKe đằngknH6BUmr saknH6BUmru cộknH6BUmrng thêmQRSsSnKe phóknH6BUmr từQRSsSnKe “rấtzRS4 nhiều”knH6BUmr nzRS4hưng sQRSsSnKeuy đizRS4 zRS4tính zRS4lại tQRSsSnKehì knH6BUmrdù zRS4sao hknH6BUmrai zRS4người czRS4ũng đãknH6BUmr QRSsSnKeở mộtQRSsSnKe nQRSsSnKehà vớiQRSsSnKe knH6BUmrnhau knH6BUmrkhá knH6BUmrlâu rồi,knH6BUmr knH6BUmrkhông thểknH6BUmr lzRS4ấy zRS4oán knH6BUmrbáo ân,QRSsSnKe knH6BUmrquá mứcknH6BUmr đảQRSsSnKe kícknH6BUmrh tựQRSsSnKe áknH6BUmri củaQRSsSnKe hknH6BUmrắn vìknH6BUmr tzRS4hế rknH6BUmrất zRS4hảo knH6BUmrtâm đổiknH6BUmr lknH6BUmrại thàQRSsSnKenh cụmknH6BUmr tQRSsSnKeừ “mộtknH6BUmr czRS4hút xíu”zRS4 này.

ThậtzRS4 khôknH6BUmrng nghQRSsSnKeĩ đếknH6BUmrn hzRS4ậu QRSsSnKehoạ sknH6BUmrau nàyknH6BUmr, cknH6BUmrhọc nzRS4gay vzRS4ào zRS4tổ kzRS4iến QRSsSnKelửa, tzRS4ên sóknH6BUmri hknH6BUmrỉ nknH6BUmrộ khôzRS4ng lzRS4ường đượcknH6BUmr bknH6BUmrên cạnh.
VknH6BUmrừa zRS4dứt lQRSsSnKeời, HạzRS4 PhzRS4ùng TuyềzRS4n liềQRSsSnKen nắknH6BUmrm chknH6BUmrặt lzRS4ấy zRS4cổ zRS4tay củaknH6BUmr côknH6BUmr, mộknH6BUmrt pzRS4hen kQRSsSnKeéo lại,QRSsSnKe QRSsSnKethuận đQRSsSnKeà zRS4kéo czRS4ả ngườzRS4i DiệpzRS4 TâyknH6BUmr HknH6BUmri ngồizRS4 lênQRSsSnKe đùiQRSsSnKe hắn.
DiệpQRSsSnKe TâknH6BUmry zRS4Hi tấtknH6BUmr nhknH6BUmriên lzRS4à liềzRS4u mạnzRS4g giknH6BUmrãy dụaknH6BUmr nhưngQRSsSnKe chzRS4ẳng ănknH6BUmr tQRSsSnKehua gì,QRSsSnKe ngàyzRS4 thườngQRSsSnKe knH6BUmrvốn tứzRS4c gizRS4ận đếnknH6BUmr cựQRSsSnKec điểm,knH6BUmr tứQRSsSnKec đQRSsSnKeến xìknH6BUmr knH6BUmrkhói đốizRS4 vQRSsSnKeới knH6BUmrhắn cũnknH6BUmrg vôQRSsSnKe dụngzRS4 rồi.
HạknH6BUmr PhùknH6BUmrng TuyềnQRSsSnKe mQRSsSnKeột knH6BUmrtay khzRS4oá chặzRS4t QRSsSnKehai knH6BUmrtay củknH6BUmra DiệpzRS4 TzRS4ây HiknH6BUmr, QRSsSnKemột tzRS4ay QRSsSnKegiữ chặtzRS4 gázRS4y czRS4ô, QRSsSnKehung zRS4hăng zRS4mà hôn.
CảQRSsSnKem zRS4giác lưỡQRSsSnKei HạknH6BUmr knH6BUmrPhùng TzRS4uyền QRSsSnKeđang dzRS4ần QRSsSnKedần knH6BUmrxâm nhzRS4ập vàozRS4 trozRS4ng mizRS4ệng mìnhzRS4, DiQRSsSnKeệp QRSsSnKeTây QRSsSnKeHi toànzRS4 thânknH6BUmr têknH6BUmr dại,knH6BUmr cknH6BUmrố gắngQRSsSnKe hếtknH6BUmr sứknH6BUmrc ngậmknH6BUmr chặtQRSsSnKe miknH6BUmrệng lạknH6BUmri, zRS4kiên cườnknH6BUmrg phQRSsSnKeòng thủQRSsSnKe đếQRSsSnKen cùng.
QRSsSnKeHạ PhùQRSsSnKeng TuyknH6BUmrền mỉmknH6BUmr cườiQRSsSnKe nhknH6BUmráy mắQRSsSnKet mộknH6BUmrt zRS4cái, bỏQRSsSnKe mộtzRS4 QRSsSnKetay razRS4, QRSsSnKetừ QRSsSnKebên nQRSsSnKegoài đốngzRS4 lễknH6BUmr phụcQRSsSnKe bùQRSsSnKeng nhùngknH6BUmr, bàknH6BUmrn tknH6BUmray hắQRSsSnKen nhanknH6BUmrh nhẹnzRS4 luồnknH6BUmr zRS4vào tronknH6BUmrg ngưzRS4ời DiệpQRSsSnKe TQRSsSnKeây HQRSsSnKei, nhẹknH6BUmr nhàngQRSsSnKe sờ…
“Á!!!!”zRS4 DiQRSsSnKeệp TâyzRS4 HQRSsSnKei hQRSsSnKeét lênknH6BUmr, HzRS4ạ PhQRSsSnKeùng TuyQRSsSnKeền nhâzRS4n QRSsSnKecơ hộzRS4i zRS4đó tzRS4iến vknH6BUmrào, knH6BUmrbá đạozRS4 hzRS4ôn cknH6BUmrô kzRS4hông ngừnknH6BUmrg, zRS4hai bêQRSsSnKen dknH6BUmrây dưa.
CảknH6BUmr knH6BUmrngười nóQRSsSnKeng rực,QRSsSnKe hknH6BUmrắn “chQRSsSnKeiến đQRSsSnKeấu” rấzRS4t mknH6BUmrạnh mẽ,zRS4 zRS4làm cQRSsSnKeho DiệpQRSsSnKe TQRSsSnKeây QRSsSnKeHi khônzRS4g cáczRS4h nàoknH6BUmr zRS4hô hấp.
TrQRSsSnKeong tìnhknH6BUmr knH6BUmrthế cấpQRSsSnKe báchzRS4 đó,côQRSsSnKe trêzRS4n dướQRSsSnKei kQRSsSnKeết hợp,zRS4 zRS4cắn vzRS4ào môizRS4 hắn,QRSsSnKe knH6BUmrliền czRS4ảm thấknH6BUmry vịzRS4 mQRSsSnKeáu tknH6BUmrươi ngzRS4ọt ngàoknH6BUmr tràQRSsSnKen ra.
VốzRS4n tưởngQRSsSnKe rằnknH6BUmrg hắzRS4n sẽknH6BUmr ngazRS4y lậpknH6BUmr tứcknH6BUmr buôngknH6BUmr mìzRS4nh razRS4, nhknH6BUmrưng zRS4không, zRS4Hạ PzRS4hùng TuzRS4yền hừknH6BUmr cQRSsSnKeũng khzRS4ông hừQRSsSnKe QRSsSnKemột knH6BUmrtiếng lạizRS4 ăQRSsSnKen zRS4miếng trknH6BUmrả miếngzRS4, czRS4ũng chơiQRSsSnKe chiêknH6BUmru ấyknH6BUmr cắnQRSsSnKe lknH6BUmrại môizRS4 QRSsSnKecô knH6BUmrmột phát.
Diệp TzRS4ây HzRS4i đzRS4au đếnzRS4 QRSsSnKeứa nướcQRSsSnKe zRS4mắt, chờzRS4 HạQRSsSnKe PhùngzRS4 TuyềnknH6BUmr vừazRS4 buôngzRS4 mìzRS4nh QRSsSnKera QRSsSnKeđã vzRS4ội QRSsSnKevàng luzRS4i vknH6BUmrề mknH6BUmrột gQRSsSnKeóc QRSsSnKexe czRS4ách xknH6BUmra hắnzRS4, rQRSsSnKeút cáiknH6BUmr gknH6BUmrương QRSsSnKera xeknH6BUmrm chútzRS4, mzRS4ôi dướknH6BUmri bịknH6BUmr cknH6BUmrắn đzRS4ang rưQRSsSnKeơm rzRS4ướm mknH6BUmráu rồi. 

“HạzRS4 knH6BUmrPhùng TzRS4uyền, aQRSsSnKenh zRS4làm cáizRS4 QRSsSnKequái gìknH6BUmr thế!”knH6BUmr DiệQRSsSnKep TzRS4ây QRSsSnKeHi nộzRS4 khízRS4 xuknH6BUmrng thiên.
“CôQRSsSnKe zRS4cắn tôQRSsSnKei tấtknH6BUmr nhiênzRS4 tôizRS4 sẽzRS4 đknH6BUmráp zRS4lễ thôiQRSsSnKe!” HzRS4ạ PhùzRS4ng TuknH6BUmryền hơQRSsSnKei nhíuQRSsSnKe mày.
“Anh…anzRS4h đồzRS4 biếnQRSsSnKe zRS4thái! A!”
DiknH6BUmrệp TâQRSsSnKey HknH6BUmri knH6BUmrcòn cknH6BUmrhưa cózRS4 mắngknH6BUmr xonQRSsSnKeg, knH6BUmrlại bịzRS4 ngưQRSsSnKeời knH6BUmrnào đóknH6BUmr mộtQRSsSnKe phknH6BUmren knH6BUmrkéo zRS4tiếp, tiếzRS4p tụczRS4 cưỡngknH6BUmr ép.
HạzRS4 zRS4Phùng TuyềnzRS4 tknH6BUmriến quânzRS4 thầnQRSsSnKe tốzRS4c, khôzRS4ng đểQRSsSnKe cQRSsSnKeho cQRSsSnKeô cóQRSsSnKe bknH6BUmrất kknH6BUmrì cơknH6BUmr hzRS4ội nàoQRSsSnKe đểzRS4 knH6BUmrthở nữa,knH6BUmr giốngzRS4 nhQRSsSnKeư cknH6BUmró lQRSsSnKeửa đốzRS4t knH6BUmrcháy zRS4cô vậy.
DiQRSsSnKeệp TâyzRS4 HzRS4i zRS4cũng khôngknH6BUmr tzRS4hể nhẫnQRSsSnKe nhịnzRS4 chịzRS4u thknH6BUmrua knH6BUmrthêm QRSsSnKenữa, oánQRSsSnKe hzRS4ận dùnQRSsSnKeg hếknH6BUmrt QRSsSnKesức bQRSsSnKeình siknH6BUmrnh cắQRSsSnKen vzRS4ào knH6BUmrcái lưzRS4ỡi knH6BUmrbá đạoQRSsSnKe zRS4kia mộtknH6BUmr cái.
BQRSsSnKeởi vìzRS4 tứQRSsSnKec knH6BUmrgiận nênknH6BUmr lựcknH6BUmr cắnknH6BUmr rấQRSsSnKet mạnhzRS4, czRS4hỉ giảizRS4 hậnknH6BUmr đượcQRSsSnKe lúzRS4c ấQRSsSnKey zRS4nhưng knH6BUmrchỉ mộQRSsSnKet giâQRSsSnKey saQRSsSnKeu, DiệpQRSsSnKe TâQRSsSnKey HknH6BUmri knH6BUmrmôi trênknH6BUmr lạizRS4 cảmQRSsSnKe thấyQRSsSnKe vôQRSsSnKe cùknH6BUmrng QRSsSnKeđau QRSsSnKenhức—lại bịQRSsSnKe QRSsSnKetrả zRS4thù nữa!!!!!
HạzRS4 QRSsSnKePhùng TuyzRS4ền buônQRSsSnKeg côQRSsSnKe razRS4, nzRS4hìn DknH6BUmriệp TknH6BUmrây HzRS4i knH6BUmrco cknH6BUmrả hknH6BUmrai châQRSsSnKen lzRS4ên knH6BUmrlùi vềknH6BUmr mộtknH6BUmr góczRS4 xzRS4e vQRSsSnKeừa giQRSsSnKeận zRS4vừa sợQRSsSnKe nhìQRSsSnKen mknH6BUmrình chằQRSsSnKem chknH6BUmrằm, hắnknH6BUmr nhknH6BUmrẹ zRS4giọng nzRS4ói: “CònknH6BUmr muốnzRS4 thửQRSsSnKe nữaknH6BUmr không?”
DiệpknH6BUmr TâyzRS4 HQRSsSnKei zRS4che mQRSsSnKeôi rướmzRS4 knH6BUmrmáu củazRS4 mìQRSsSnKenh, liềuQRSsSnKe knH6BUmrmạng knH6BUmrlắc đầu.
zRS4Hạ knH6BUmrPhùng TuzRS4yền tiknH6BUmrến knH6BUmrlại gầnknH6BUmr cô,knH6BUmr lôiknH6BUmr cáQRSsSnKei zRS4tay đangknH6BUmr cknH6BUmrhe miệknH6BUmrng củaQRSsSnKe zRS4cô raQRSsSnKe, khẽzRS4 nghiêngknH6BUmr đầu,QRSsSnKe tizRS4ếp tụcQRSsSnKe QRSsSnKehôn nữa.
DizRS4ệp TâyknH6BUmr HzRS4i bịQRSsSnKe vâyQRSsSnKe hãmQRSsSnKe trQRSsSnKeong zRS4một gzRS4óc nhỏknH6BUmr, khôQRSsSnKeng cQRSsSnKeó đườngzRS4 nQRSsSnKeào QRSsSnKeđể tzRS4hoát, nụzRS4 hônknH6BUmr củazRS4 hắnzRS4 QRSsSnKebá zRS4đạo knH6BUmrmà cuồnQRSsSnKeg nhiệt,knH6BUmr thậQRSsSnKet sựknH6BUmr muốnQRSsSnKe làmQRSsSnKe knH6BUmrDiệp TâyQRSsSnKe HQRSsSnKei ngzRS4hẹt thởknH6BUmr mQRSsSnKeà chếtzRS4 zRS4nhưng cknH6BUmrô knH6BUmrkhông czRS4òn dknH6BUmrám phknH6BUmrản QRSsSnKekháng nữazRS4, chỉzRS4 cózRS4 zRS4thể bQRSsSnKeiết điềknH6BUmru mộtknH6BUmr chúQRSsSnKet đểzRS4 mặQRSsSnKec chQRSsSnKeo hắnknH6BUmr muknH6BUmrốn lzRS4àm QRSsSnKegì zRS4thì làm.
zRS4Không biknH6BUmrết quQRSsSnKea zRS4bao QRSsSnKelâu, zRS4Hạ PhùzRS4ng TuQRSsSnKeyền bzRS4á đạoknH6BUmr hQRSsSnKeôn dầzRS4n nhQRSsSnKeẹ nhàQRSsSnKeng ônzRS4 knH6BUmrnhu, từngQRSsSnKe chQRSsSnKeút QRSsSnKetừng chknH6BUmrút QRSsSnKemột liếmzRS4 đknH6BUmrôi zRS4môi zRS4bị thươngQRSsSnKe cQRSsSnKeủa cQRSsSnKeô, zRS4vô knH6BUmrcùng nhẹQRSsSnKe nQRSsSnKehàng zRS4và tỉknH6BUmr mỉ.
“TQRSsSnKeối nQRSsSnKeay, DknH6BUmru GknH6BUmriang NQRSsSnKeam QRSsSnKecòn cknH6BUmrhưa hônQRSsSnKe cknH6BUmrô, QRSsSnKemà knH6BUmrtôi, lạzRS4i hôzRS4n cQRSsSnKeô đếnQRSsSnKe bknH6BUmra lần.”knH6BUmr HạzRS4 PhzRS4ùng TuyềnzRS4 cknH6BUmrúi đQRSsSnKeầu knH6BUmrnhìn QRSsSnKecô, áknH6BUmrnh mắtQRSsSnKe kknH6BUmrhó hiknH6BUmrểu nói:zRS4 “CănQRSsSnKe QRSsSnKecứ thzRS4eo tìnknH6BUmrh huốknH6BUmrng hQRSsSnKeiện tạiQRSsSnKe thknH6BUmrì QRSsSnKecơ hộknH6BUmri zRS4cô gzRS4ả QRSsSnKecho QRSsSnKetôi sknH6BUmro sQRSsSnKeánh vớiQRSsSnKe gảknH6BUmr QRSsSnKecho hắzRS4n hìnzRS4h nQRSsSnKehư lzRS4à hơn…mộtQRSsSnKe chknH6BUmrút xíu.” 
NhưnQRSsSnKeg DiệpknH6BUmr TknH6BUmrây HQRSsSnKei cănQRSsSnKe bảknH6BUmrn làknH6BUmr khônzRS4g cknH6BUmró nzRS4ghe HạknH6BUmr PhùnknH6BUmrg TuyềknH6BUmrn nQRSsSnKeói chuyện,zRS4 còQRSsSnKen đaQRSsSnKeng bậnzRS4 rộnQRSsSnKe tQRSsSnKeìm cáczRS4h thoáQRSsSnKet khỏiQRSsSnKe ngknH6BUmrực hắnzRS4, lQRSsSnKeiều mạngknH6BUmr cầmQRSsSnKe kzRS4hăn giấyknH6BUmr chùknH6BUmri môiknH6BUmr, lạiQRSsSnKe QRSsSnKecòn khônknH6BUmrg ngừngQRSsSnKe “Phi,phi,phi”
“Anh knH6BUmrlà QRSsSnKetên hzRS4áo sQRSsSnKeắc zRS4thấp kémzRS4! TknH6BUmrại szRS4ao QRSsSnKelại kzRS4hông czRS4ó cQRSsSnKehút lknH6BUmrịch sựknH6BUmr nàoknH6BUmr, chưazRS4 knH6BUmrđược sQRSsSnKeự đồngQRSsSnKe zRS4ý củzRS4a ngườzRS4i khácknH6BUmr đãzRS4 cưỡnknH6BUmrg hôn!”knH6BUmr DiệpknH6BUmr TâyknH6BUmr zRS4Hi knH6BUmrbất ngờ,zRS4 zRS4hung hăngQRSsSnKe mắzRS4ng QRSsSnKehắn: “ĐồQRSsSnKe tknH6BUmrhần kinh!”
“KhknH6BUmrông QRSsSnKesao, zRS4sau nzRS4ày côknH6BUmr zRS4sẽ qzRS4uen thôiQRSsSnKe.” HạknH6BUmr PhzRS4ùng TQRSsSnKeuyền tQRSsSnKerở QRSsSnKelại vịQRSsSnKe knH6BUmrtrí ngồQRSsSnKei czRS4ủa hắn,knH6BUmr hknH6BUmrai QRSsSnKechân đuQRSsSnKeng đưzRS4a, zRS4vừa cưzRS4ời zRS4vừa nhànknH6BUmr knH6BUmrnhã trảknH6BUmr lời.
NếzRS4u cóQRSsSnKe QRSsSnKethể, knH6BUmrDiệp knH6BUmrTây HzRS4i tzRS4hực muốzRS4n zRS4phun máknH6BUmru trêzRS4n mzRS4iệng mìnknH6BUmrh zRS4vào mzRS4ặt hắn.zRS4 CôQRSsSnKe tứzRS4c giậnQRSsSnKe đknH6BUmrến mứczRS4 zRS4cả ngườzRS4i đềuzRS4 ruQRSsSnKeng lênknH6BUmr bknH6BUmrần knH6BUmrbật, đknH6BUmrang thở,QRSsSnKe lQRSsSnKeại pknH6BUmrhát hzRS4iện rknH6BUmra cknH6BUmrái nhẫzRS4n đínhQRSsSnKe hônQRSsSnKe mQRSsSnKeình zRS4vừa tháoknH6BUmr knH6BUmrra lknH6BUmrúc nQRSsSnKeãy chẳknH6BUmrng biếtzRS4 từknH6BUmr lúcknH6BUmr zRS4nào đQRSsSnKeã chiễmzRS4 czRS4hệ vữknH6BUmrng vzRS4àng nằmQRSsSnKe trêQRSsSnKen ngzRS4ón ápzRS4 knH6BUmrút cQRSsSnKeủa cô.
knH6BUmrChiếc nknH6BUmrhẫn bạcknH6BUmrh QRSsSnKekim vớiknH6BUmr bzRS4a knH6BUmrviên đáQRSsSnKe đknH6BUmrược czRS4ắt gọzRS4t tzRS4inh xảoknH6BUmr, thiếQRSsSnKet kzRS4ế zRS4mới QRSsSnKemẻ. NhưnzRS4g đốizRS4 vQRSsSnKeới knH6BUmrDiệp knH6BUmrTây zRS4Hi thQRSsSnKeì nózRS4 chẳQRSsSnKeng kházRS4c knH6BUmrgì zRS4một cáiQRSsSnKe khoáknH6BUmr sắknH6BUmrt, buộknH6BUmrc thậtknH6BUmr chặtknH6BUmr czRS4ô lại.
Diệp TâyQRSsSnKe HQRSsSnKei QRSsSnKeđang địQRSsSnKenh tháoknH6BUmr knH6BUmrra lQRSsSnKeần knH6BUmrnữa, knH6BUmrHạ PhQRSsSnKeùng zRS4Tuyền lạzRS4i QRSsSnKedùng giọngQRSsSnKe nknH6BUmrói knH6BUmrbình tĩQRSsSnKenh khôngQRSsSnKe knH6BUmrgợn zRS4sóng cQRSsSnKehặn zRS4lại: knH6BUmr“Nếu nhưknH6BUmr QRSsSnKecô dáknH6BUmrm lknH6BUmràm tQRSsSnKehế, tôknH6BUmri sẽzRS4 zRS4lập tzRS4ức lậpknH6BUmr lạzRS4i nhQRSsSnKeững chuyQRSsSnKeện QRSsSnKevừa rknH6BUmrồi đãknH6BUmr lzRS4àm vớiknH6BUmr knH6BUmrcô đấy.”
QRSsSnKeDiệp TâknH6BUmry QRSsSnKeHi QRSsSnKetay lQRSsSnKeập tzRS4ức cứzRS4ng đờ.
“SazRS4u nknH6BUmrày, bQRSsSnKeất luậnzRS4 lQRSsSnKeà zRS4đi tắzRS4m hazRS4y điQRSsSnKe knH6BUmrngủ, cQRSsSnKeô đềuQRSsSnKe knH6BUmrphải đeoQRSsSnKe knH6BUmrnó zRS4ở QRSsSnKetrên QRSsSnKetay.” HạzRS4 QRSsSnKePhùng TuyềknH6BUmrn knH6BUmrra lệnh.
“XinknH6BUmr hỏi,zRS4 vzRS4ì knH6BUmrsao tzRS4ôi phảQRSsSnKei nghQRSsSnKee lờizRS4 anh?zRS4” DiệpzRS4 TzRS4ây knH6BUmrHi khôngknH6BUmr phục.
“NQRSsSnKeếu khzRS4ông tiQRSsSnKen, côQRSsSnKe QRSsSnKecó thknH6BUmrể thzRS4ử mộtknH6BUmr czRS4hút xzRS4em sao.”knH6BUmr HạQRSsSnKe PhùngknH6BUmr TuyknH6BUmrền QRSsSnKegõ zRS4gõ ngónzRS4 tQRSsSnKeay QRSsSnKetrên knH6BUmrđầu gốiQRSsSnKe tQRSsSnKeheo tQRSsSnKeiết tấQRSsSnKeu, mzRS4ỗi mộknH6BUmrt QRSsSnKenhịp gzRS4õ nhknH6BUmrư đánhzRS4 vknH6BUmrào lònknH6BUmrg DiệpknH6BUmr TâyknH6BUmr HzRS4i: “knH6BUmrTin tzRS4ôi điQRSsSnKe, knH6BUmrcô knH6BUmrvĩnh viễnQRSsSnKe szRS4ẽ khôngzRS4 baQRSsSnKeo zRS4giờ đoQRSsSnKeán knH6BUmrtrước đượcknH6BUmr QRSsSnKetôi QRSsSnKesẽ lQRSsSnKeàm nhữngzRS4 QRSsSnKegì đâu.”
Khi hQRSsSnKeai ngưQRSsSnKeời zRS4trở vềknH6BUmr nhàQRSsSnKe, zRS4A KknH6BUmrhoan phknH6BUmrát hknH6BUmriện mQRSsSnKeôi DiệpQRSsSnKe QRSsSnKeTây HknH6BUmri szRS4ưng phồQRSsSnKeng knH6BUmrlên, QRSsSnKevẻ mặtknH6BUmr knH6BUmrvô knH6BUmrcùng khzRS4ó chịuzRS4 chknH6BUmro nknH6BUmrên liềQRSsSnKen âQRSsSnKen cầnzRS4 hỏizRS4 thămknH6BUmr: “NhaknH6BUmr đầu,zRS4 kzRS4ẻ nknH6BUmrào chọcQRSsSnKe giknH6BUmrận muộiknH6BUmr, làmQRSsSnKe zRS4sao màQRSsSnKe mặtQRSsSnKe nhưQRSsSnKe bịzRS4 tzRS4áo bóknH6BUmrn thếQRSsSnKe này?”
DzRS4iệp zRS4Tây QRSsSnKeHi QRSsSnKenghiến răngQRSsSnKe nghQRSsSnKeiến lợiQRSsSnKe zRS4nói: “zRS4Muội knH6BUmrbị HzRS4ạ PhùnQRSsSnKeg TuyềnknH6BUmr QRSsSnKeép buộc!”
“Ngay tạiQRSsSnKe bữaknH6BUmr tiệQRSsSnKec á?”zRS4 QRSsSnKeA KknH6BUmrhoan zRS4hít mộknH6BUmrt hơzRS4i, bQRSsSnKeối rối:zRS4 “XonQRSsSnKeg QRSsSnKerồi, xoknH6BUmrng zRS4rồi, nhknH6BUmrất địnknH6BUmrh knH6BUmrlà vộizRS4 vànQRSsSnKeg qzRS4uá, PhùQRSsSnKeng TuyềnknH6BUmr chưaQRSsSnKe kịpknH6BUmr zRS4sử dụngQRSsSnKe bzRS4iện zRS4pháp knH6BUmran toàzRS4n đúknH6BUmrng QRSsSnKekhông, nzRS4ói khknH6BUmrông zRS4chừng zRS4muội mzRS4ang thaknH6BUmri rzRS4ồi, kQRSsSnKehông đượcknH6BUmr, zRS4không đknH6BUmrược, huyQRSsSnKenh phQRSsSnKeải zRS4nhanh chónknH6BUmrg đknH6BUmri nấuzRS4 zRS4canh tổknH6BUmr yến,zRS4 QRSsSnKeđể QRSsSnKemuội bknH6BUmrồi bổzRS4 thzRS4ân thểzRS4 QRSsSnKemới được!”
QRSsSnKe“Muội .khônQRSsSnKeg .QRSsSnKecó. ýzRS4 .này!QRSsSnKe” DiệzRS4p TknH6BUmrây knH6BUmrHi tháiknH6BUmr dươngzRS4 gâknH6BUmrn xQRSsSnKeanh zRS4nổi lzRS4ên, giQRSsSnKeơ zRS4tay lên,zRS4 nknH6BUmrhìn rzRS4õ knH6BUmrchiếc nhQRSsSnKeẫn đínhzRS4 hôzRS4n zRS4sáng zRS4chói kizRS4a: zRS4“Muội mknH6BUmruốn nóizRS4 làQRSsSnKe knH6BUmrHạ PknH6BUmrhùng TuyềnQRSsSnKe éQRSsSnKep muQRSsSnKeội đzRS4eo QRSsSnKecái này!”
A KzRS4hoan ngQRSsSnKehi ngờknH6BUmr: “CzRS4hẳng QRSsSnKelẽ muộiknH6BUmr kzRS4hông thQRSsSnKeích kiểuzRS4 dázRS4ng nknH6BUmrày sao?”
“Không phảiQRSsSnKe, kiểzRS4u dángknH6BUmr rấknH6BUmrt đẹp,knH6BUmr nhưnQRSsSnKeg mà…”
knH6BUmr“Nhưng QRSsSnKemà muộknH6BUmri khzRS4ông thíchzRS4 zRS4đá nhỏzRS4 cknH6BUmrhứ gì?”
“Không,QRSsSnKe QRSsSnKeviên QRSsSnKeđá zRS4kích thướcQRSsSnKe rzRS4ất phzRS4ù hợpzRS4, nhưngzRS4 mà…”
“QRSsSnKeNhưng màzRS4 muzRS4ội thícQRSsSnKeh chQRSsSnKeiếc nhzRS4ẫn kháQRSsSnKec đQRSsSnKeắt tiềnknH6BUmr hzRS4ơn hả?”
knH6BUmr“Hãy ngQRSsSnKehe mknH6BUmruội nzRS4ói QRSsSnKehết cQRSsSnKeó đượcknH6BUmr khQRSsSnKeông!” GânzRS4 xanQRSsSnKeh nổQRSsSnKei knH6BUmrlên ngàQRSsSnKey cànQRSsSnKeg rõ,knH6BUmr tzRS4ai knH6BUmrxì khQRSsSnKeói: “ChzRS4iếc QRSsSnKenhẫn nQRSsSnKeày knH6BUmrchẳng cóknH6BUmr vấzRS4n đQRSsSnKeề QRSsSnKegì cả,QRSsSnKe muộizRS4 chỉQRSsSnKe lzRS4à khôzRS4ng muốnzRS4 kếtknH6BUmr QRSsSnKehôn cùngQRSsSnKe hắnknH6BUmr thôi!”
“À!!”zRS4 zRS4A knH6BUmrKhoan gậQRSsSnKet gùzRS4, QRSsSnKebắt đzRS4ầu cknH6BUmrúi xuzRS4ống tiếpzRS4 tụcQRSsSnKe làQRSsSnKem việzRS4c củaQRSsSnKe mình.
zRS4“Huynh tạiknH6BUmr saknH6BUmro khôngknH6BUmr cQRSsSnKeó phzRS4ản ứQRSsSnKeng gQRSsSnKeì vậyzRS4?” DiệzRS4p TâQRSsSnKey knH6BUmrHi khôngknH6BUmr khỏiQRSsSnKe thắczRS4 mắc.
“Muội muốnzRS4 hQRSsSnKeuynh pknH6BUmrhản ứnQRSsSnKeg gzRS4ì đây?”zRS4 knH6BUmrA KzRS4hoan zRS4cũng chẳzRS4ng knH6BUmrhiểu nổizRS4 zRS4hỏi lại.
“MuknH6BUmrội vừaQRSsSnKe mQRSsSnKeới nQRSsSnKeói làQRSsSnKe muộiQRSsSnKe kQRSsSnKehông muzRS4ốn kzRS4ết hônQRSsSnKe cùnknH6BUmrg knH6BUmrHạ PhùnQRSsSnKeg TzRS4uyền đấy.” 
“knH6BUmrHuynh khôzRS4ng muknH6BUmrốn mQRSsSnKeình chếzRS4t QRSsSnKegià mzRS4à chưzRS4a knH6BUmrcó chQRSsSnKeáu đâu.”
“ThếQRSsSnKe làQRSsSnKe sknH6BUmrao chứ?”knH6BUmr DizRS4ệp TâyzRS4 QRSsSnKeHi cựQRSsSnKe nự.
“knH6BUmrÝ knH6BUmrcủa huynknH6BUmrh chknH6BUmrính knH6BUmrlà, khôngknH6BUmr giQRSsSnKeống nhknH6BUmrư tìnhQRSsSnKe yêuQRSsSnKe củaQRSsSnKe haknH6BUmri đứaQRSsSnKe zRS4muội zRS4sẽ nQRSsSnKeảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.