You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“NgbgcTày bgcTđó, nbr63ếu nbgcThư khôngoKgW cóy5bs cô,nEqP oKgWtôi đãy5bs sớnEqPm bbr63ị HạbgcT Phùy5bsng Tuyềnbr63 gioKgWết chếbr63t rồoKgWi.” bgcTDu GianEqPng oKgWNam xobr63ay đầu,bgcT nhìnnEqP y5bscô: “bgcTNhưng tbgcTôi lạiy5bs bány5bs đứngnEqP cô.”
DnEqPiệp Tâbr63y nEqPHi khônbgcTg nbgcTói bgcTgì nEqPchỉ mỉbr63m cười.
bgcT“Cô hẳnbgcT làbr63 br63rất hậnoKgW tôibgcT.” br63Du GibgcTang Nabr63m nói.
DiệnEqPp y5bsTây bgcTHi bướcoKgW nEqPtới cạnhoKgW hắn,nEqP nEqPnhẹ nhnEqPàng bgcTđặt tanEqPy y5bslên ly5bsan nEqPcan cẩmy5bs bgcTthạch bbr63óng loáng,oKgW đáoKgW lạnnEqPh nhy5bsư băbgcTng, bgcTcô thấoKgWp gioKgWọng y5bsnói: “Tôy5bsi hiểnEqPu, annEqPh cũnbgcTg nEqPcó bgcTnỗi br63khổ oKgWtâm riênoKgWg mà.”
Ny5bsghe vậy,br63 Dbr63u GiabgcTng Nabr63m nEqPmí moKgWắt nEqPcó mộnEqPt nốty5bs ruồnEqPi oKgWmàu nbr63âu nhbgcTo nhỏbgcT dưbgcTờng nhy5bsư giậtoKgW my5bsình br63một cái.
y5bsBóng đêmoKgW trony5bsg try5bsẻo br63lại lùnoKgWg, oKgWtrong kbgcThông khínEqP cũngoKgW cy5bsó cbr63hút gbr63ì đóoKgW lạnEqPnh lẽo.
HaoKgWi nEqPngười cnEqPùng nEqPđứng ty5bsrên banEqPn côngbr63 nhưy5bsng lạbgcTi bgcTnhìn vbgcTề hbgcTai hướngbr63 khábgcTc nhau.
Mộtbr63 loKgWúc sabgcTu, Dbr63u GioKgWang NaoKgWm bỗngnEqP nhinEqPên nói:y5bs y5bs“Hôm quy5bsa, làbr63 ngàyy5bs gibgcTỗ củy5bsa y5bscha tôi.”
Diệp nEqPTây HnEqPi bgcTkinh ngạc.
“NhnEqPưng bgcTtrừ tôioKgW roKgWa, bgcTkhông oKgWcòn aoKgWi nhớbgcT đy5bsến coKgWhuyện này5bsy oKgWnữa.” Dy5bsu GiaoKgWng nEqPNam bgcTcười chubr63a oKgWchát bbgcTi thưbr63ơng: “KhôngbgcT mộtoKgW oKgWai nữa.”
y5bsDiệp bgcTTây oKgWHi cụpbr63 mắy5bst xubr63ống: “Vậyy5bs annEqPh choKgWo nEqPrằng, br63ba aoKgWnh y5bslà nEqPbị… y5bsDu Tửy5bs VĩbgcT mưoKgWu y5bssát phảibgcT không?”
“Khôbr63ng phảibgcT loKgWà tbgcTôi cbgcTho rằoKgWng nnEqPhư thbgcTế bgcTmà sy5bsự thậtbr63 đúnbgcTg ly5bsà oKgWnhư thế.”br63 y5bsDu GnEqPiang NnEqPam sắbr63c mnEqPặt dướoKgWi ánnEqPh trănbr63g ngnEqPày cànnEqPg tbgcTái nhợt,nEqP lạnhbgcT ly5bsùng nEqPvô tbgcTình: bgcT“Ba toKgWôi trưnEqPớc khoKgWi chúty5bs hbgcTơi br63thở cuốoKgWi y5bscùng, toày5bsn thâoKgWn moKgWáu bgcTme đầmy5bs đìbr63a vẫnoKgW cốbr63 lếbr63t tớiy5bs ômnEqP chbr63ặt loKgWấy tnEqPôi, ôy5bsng nEqPđã nónEqPi cbr63ho toKgWôi biếty5bs, Dbr63u ToKgWử Vĩ…y5bs chíny5bsh hoKgWắn đbr63ã sánEqPt hnEqPại cbgcTha tôi.”
DnEqPu Gianbr63g NaoKgWm giọngy5bs nóy5bsi y5bsrất nhẹ,br63 rấy5bst bìny5bsh tĩnh.
NoKgWhưng DiệoKgWp Tbr63ây Hbr63i br63nghe nhữngoKgW lờinEqP đóoKgW màbgcT thoKgWấy lạnhbr63 nEqPbuốt đầnEqPy hậnnEqP thù.
“Anh muốnbgcT…báo thùnEqP?” DoKgWiệp br63Tây Hbr63i voKgWẫn hỏinEqP nhưbgcTng trobgcTng lòngnEqP oKgWsớm y5bsđã biếtbgcT oKgWcâu try5bsả lời.
Du GianEqPng NanEqPm khônoKgWg bgcTtrả lờiy5bs oKgWcâu hoKgWỏi nEqPđó, nEqPchỉ lầmy5bs bầmnEqP rấbgcTt nhoKgWỏ: “nEqPThật roKgWa thìoKgW, tôbgcTi cũnbr63g oKgWsớm phábr63t nEqPhiện ry5bsa hnEqPai knEqPẻ giabr63n oKgWphu oKgWdâm bgcTphụ đóy5bs. y5bsCho dùnEqP y5bscó oKgWche dấbgcTu by5bsí mậbgcTt y5bskĩ lưỡngoKgW br63như thbr63ế oKgWnào điy5bs nữoKgWa thnEqPì nEqPchẳng lnEqPẽ coy5bsn br63trai lạinEqP khôy5bsng br63phát hiệnbr63 rbgcTa sựoKgW khábgcTc lạnEqP cbgcTủa oKgWmẹ moKgWình say5bso. NhìnEqPn ty5bshấy bgcTDu Tbr63ử br63Vĩ, áy5bsnh mbr63ắt củoKgWa bày5bs ấy5bsy loéy5bs br63lên niềmy5bs vuibr63, cảbgcT nbgcTgày sbgcTẽ vubgcTi vẻ.bgcT Say5bsu đbr63ó vàoKgWo mnEqPột ngbr63ày, tnEqPôi ny5bsấp bgcTở mnEqPột gócy5bs oKgWvườn hoy5bsa tbr63ận mắtbr63 nhìnEqPn thấbgcTy br63bọn họoKgW ômnEqP hôy5bsn br63nhau…Nếu bgcTnhư ny5bsgày đó,oKgW oKgWtôi nóiy5bs coKgWho coKgWha biếtoKgW việcbgcT này5bsy, ôngoKgW ấbgcTy sbr63ẽ cbr63ó tbgcThể bgcTđề phòngy5bs DnEqPu TửnEqP VnEqPĩ tnEqPhì đnEqPã khôbr63ng bịy5bs hắnbr63 hãbgcTm hạinEqP y5bsnhư bgcTngày hy5bsôm bgcTnay…Vậy mànEqP tôibgcT lạinEqP khôy5bsng làmoKgW vy5bsậy, tônEqPi sy5bsợ br63sẽ poKgWhá vỡy5bs hạnhoKgW phoKgWúc cnEqPủa y5bsbản thânEqPn, pbgcThá vbr63ỡ gnEqPia đìbr63nh nàyoKgW, ny5bsên rốtnEqP cuộnEqPc br63đã ioKgWm lặng…”
Du GioKgWang oKgWNam giọngbr63 y5bsnói ngàyy5bs càny5bsg nhbr63ỏ dần.
Diệp TnEqPây HoKgWi ky5bshông đànhnEqP loKgWòng, nắmoKgW lấbr63y nEqPtay hắn,br63 sưởioKgW nEqPấm đôinEqP bgcTbàn oKgWtay giy5bsá lạnhnEqP, ny5bshẹ nhànbgcTg khuybgcTên noKgWhủ: “y5bsAnh khôoKgWng hoKgWề cóy5bs tộibgcT gìoKgW coKgWả, thậtbgcT đấbr63y, nEqPđó khoKgWông phảibgcT oKgWlà oKgWlỗi y5bscủa anh.”
Du Gibr63ang nEqPNam ngẩnnEqPg đầu.
Cả ngnEqPười oKgWhắn, tócnEqP, kbr63huôn mặt,bgcT y5bstoàn tbr63hân đềuy5bs bịnEqP ánhnEqP tbgcTrăng bnEqPàng bạbgcTc babr63o phnEqPủ, loKgWúc ẩnbgcT loKgWúc hiệoKgWn, mờbgcT oKgWảo phảngy5bs phấtoKgW nhbgcTư khôbgcTng tnEqPồn tạioKgW trêbgcTn tbgcThế giớoKgWi này.
br63Hắn nhy5bsìn DiệnEqPp Tâybr63 HbgcTi, troKgWong y5bsánh mắtnEqP trànbgcT nbgcTgập oKgWsự ybr63êu thưbr63ơng, nhoKgWưng còbr63n cbr63hút oKgWgì đbgcTó đabr63u xóty5bs, hốibr63 hậnnEqP cnEqPùng y5bsu buồn.
Tay củabgcT hắny5bs xbr63oa trnEqPán côbr63, rồinEqP nEqPsau đóbgcT nhy5bsẹ nhàbr63ng chậy5bsm cy5bshạp oKgWvuốt oKgWtai bgcTcô, rồinEqP đếny5bs y5bsgương mbgcTặt cô.
br63Từng độngbr63 tácnEqP oKgWđều nhbgcTẹ nhàngbr63 tỉbgcT mbr63ỉ manbgcTg thnEqPeo oKgWsự quynEqPến luyến.
LbgcTúc noKgWày DiệpoKgW br63Tây HnEqPi đoKgWột nhiêy5bsn y5bscó chútbr63 hobgcTảng hốt.
oKgWCô my5bsơ y5bshồ nhy5bsận nEqPra oKgWDu GbgcTiang br63Nam đbgcTang nnEqPgày càbgcTng nhíy5bsch lạinEqP gầbgcTn nEqPcô oKgWhơn, cbgcTô bgcTthầm nghĩy5bs phảinEqP br63né hắbgcTn, nhưnoKgWg khônEqPng hnEqPiểu saoKgWo bgcTcô lạinEqP khbgcTông nhbgcTúc nhích.
Hai oKgWngười môibr63 nnEqPgày cày5bsng gầnoKgW, Dibr63ệp br63Tây HnEqPi cóbr63 thểnEqP cảmnEqP toKgWhấy hơioKgW y5bsthở y5bscủa hắny5bs nEqPgần ky5bsề, phảnoKgWg phấy5bst trnEqPên gưoKgWơng mặtbr63 mình.
ÁnEqPnh y5bsmắt cônEqP br63thẫn thờ.
Nbr63hưng ngbgcTay khonEqPảnh khắcy5bs nEqPđôi y5bsmôi oKgWhọ coKgWhuẩn oKgWbị chạy5bsm voKgWào nhoKgWau thoKgWì Diệpy5bs Tâbr63y br63Hi bbr63ỗng cảoKgWm thấyy5bs mìnhbr63 br63như by5bsị mộtbgcT nEqPlực oKgWkéo rbgcTất mạnEqPnh gnEqPiật phắy5bst ra.
Nhất thoKgWời oKgWkhông khíoKgW loKgWãng y5bsmạn đềuy5bs bibr63ến mấy5bst khônoKgWg cnEqPòn choKgWút noKgWào hết.
“ThoKgWật xinEqPn lỗi,nEqP y5bstôi tìbr63m côy5bs ấyy5bs nEqPcó chnEqPút br63việc.” HạoKgW PhoKgWùng TuoKgWyền mỉmoKgW cnEqPười giảoKgWi thícbr63h, thábgcTi oKgWđộ rấtoKgW nhbgcTo oKgWnhã lễbr63 độbgcT nhưngoKgW DinEqPệp TnEqPây HoKgWi ty5bsự nhoKgWiên dnEqPựng hếoKgWt br63cả br63tóc gáynEqP lên.
DnEqPu GinEqPang Nay5bsm y5bskhông nóinEqP gìbr63 chỉbr63 lẳngbgcT lặngbgcT nhìnbr63 br63về oKgWphía Hạbr63 Phùngbr63 TunEqPyền, cóbr63 chúbgcTt bgcTcảnh giác.
“Quênbr63 mất,bgcT oKgWvết thươnbr63g lầnoKgW trướbgcTc bgcTtôi cắny5bs noKgWát trêny5bs tanEqPy br63anh đãbr63 ky5bshỏi hẳy5bsn chưay5bs vậy?bgcT” HạoKgW bgcTPhùng TuyềnEqPn y5bslàm ny5bshư vy5bsô tìnbr63h hỏi.
“CảmoKgW oKgWơn sựbgcT quabr63n tâbr63m củbr63a any5bsh… ThnEqPế chỗy5bs lầbr63n trướcy5bs bịbr63 nệbgcTn ghbr63ế vàbr63o bgcTđầu củabgcT ay5bsnh còny5bs sưbgcTng khôbr63ng?” DnEqPu Gibr63ang NabgcTm khy5bsông nhy5bsanh khôy5bsng cbr63hậm phảnoKgW kích.
“Đừng ly5bso lắng,bgcT tộiy5bs dbgcTo abgcTi nEqPlàm ngườioKgW nấybr63 chịu,oKgW cy5bsô br63ấy đoKgWã doKgWùng “hànhbr63 đoKgWộng thbr63ực bgcTtế” đểoKgW sửabgcT cy5bshữa y5bslỗi loKgWầm br63của mìnhnEqP rồi…EmbgcT oKgWnói xbgcTem cnEqPó br63đúng không?”bgcT HạbgcT PhnEqPùng Tuyềnbr63 rấtoKgW thnEqPân oKgWmật bgcTôm hy5bsai vy5bsai Dy5bsiệp Tây5bsy br63Hi, cúibgcT nEqPđầu giốnnEqPg nbgcThư đaoKgWng hỏy5bsi côbr63 nhưngy5bs br63ánh mắtbgcT lạy5bsi nhẹbr63 nhànEqPng liy5bsếc bgcTqua DnEqPu bgcTGiang NaoKgWm mộy5bst cái.
Trong nháyoKgW moKgWắt, Hạy5bs PhùngnEqP TnEqPuyền noKgWhìn tbr63hấy DnEqPu br63Giang y5bsNam voKgWai noKgWhư cbr63ứng nnEqPgắc lại.
bgcTHạ Phùny5bsg nEqPTuyền nhếchnEqP nEqPmép cười,bgcT chẳngbr63 y5bsnói cnEqPhẳng br63rằng y5bsliền koKgWéo oKgWDiệp TbgcTây HbgcTi xy5bsuống lầu.
Diệp Tâbr63y bgcTHi br63thấp thỏoKgWm, bởibgcT vìnEqP mọibr63 ngườinEqP nEqPxung qoKgWuanh bgcTai oKgWai cũngy5bs lbr63uôn miệbgcTng nbr63hắc nhy5bsở cbgcTô vbr63à br63Du Giabr63ng Nay5bsm kbgcThông ty5bshể cbgcTó nEqPbất kìbgcT liênEqPn qubr63an y5bsgì, my5bsà nEqPrõ rànEqPng cnEqPô nEqPcũng đãnEqP oKgWgật đbr63ầu đbgcTồng ýoKgW, oKgWnhưng mbr63à br63lúc nãyoKgW vnEqPừa vặnoKgW y5bsbị HạbgcT Pbr63hùng TubgcTyền br63bắt gbr63ặp rồi,bgcT đbr63ây gọinEqP lànEqP cy5bsó tậtbgcT gioKgWật mình.
Đồng thờibr63 oKgWcô cũnEqPng coKgWảm oKgWthấy br63vô cùny5bsg hoKgWỗn loạn,bgcT vừaoKgW ny5bsãy, vừnEqPa nãbgcTy nEqPcô bgcTvà DnEqPu GiaoKgWng Nabr63m thiếnEqPu chútoKgW nữanEqP đãbgcT hbr63ôn môi?
Vì ánoKgWh trănnEqPg, y5bsvì sựoKgW phâbr63n tânEqPm củbr63a mình,y5bs vàoKgW cbgcTòn bởiy5bs vy5bsì…Du GnEqPiang Nam?
CbgcTô hoànoKgW tobgcTàn khy5bsông hibgcTểu mìbr63nh br63đang noKgWghĩ nEqPgì nữa.
DiệnEqPp bgcTTây HbgcTi y5bsnhư ngườibr63 mấnEqPt hồn.
“Sao vậbr63y, cônEqP còbr63n tbr63iếc nuoKgWối cbgcThuyện lúcbgcT nEqPnãy ànEqP?” Hạy5bs PhbgcTùng TuyềnbgcT bêbgcTn cạnbr63h độoKgWt nEqPnhiên lênEqPn tiếngy5bs mỉabr63 mai.
y5bsRốt cuộcbgcT thbgcTì cũngnEqP br63là côbr63 đbr63ã lày5bsm sy5bsai, Diệpbr63 Ty5bsây HbgcTi y5bslo lắbr63ng chưbr63a nEqPđủ hoKgWay sy5bsao y5bsnào, bgcTdám mởoKgW miệnbr63g phảny5bs bác.
Hạ Phbr63ùng TunEqPyền nhbr63ẹ nhoKgWàng lioKgWếc cbr63ô mộtoKgW y5bscái: “ĐượcbgcT rồioKgW, đằngoKgW bgcTnào tốoKgWi ny5bsay cũngnEqP khôbgcTng nEqPchỉ mbgcTình côoKgW y5bsvi phạm.”
oKgWTối nay?
Dy5bsiệp TbgcTây HnEqPi y5bshoài ngnEqPhi oKgWnhưng cũbgcTng khbr63ông dábgcTm “bật”y5bs lại.
LúcnEqP y5bsnày, xnEqPung quany5bsh by5bsỗng oKgWnhiên ibgcTm bgcTlặng dbr63ị thường.
DiệpnEqP nEqPTây HoKgWi pbr63hát hiệbr63n mộbgcTt ngbgcTười đy5bsàn ônoKgWg toKgWrung bgcTniên br63đứng nEqPgiữa phòy5bsng dnEqPáng vbr63ẻ phbgcTi phàm,bgcT y5bsphong thoKgWái qbr63uý toKgWộc, khbgcTuôn mặtbr63 y5bsbí hiểm.br63 ÔngnEqP nEqPta đanoKgWg br63đeo cbgcTho LbgcTiễu Vbr63i QuânnEqP mộy5bst chiếnEqPc vnEqPòng cnEqPổ ngy5bsọc bích.
Vòng cổnEqP đắtbgcT tiền,nEqP moKgWỹ nhâbgcTn cay5bso quý,nEqP hanEqPi oKgWthứ nàybgcT kếtbgcT hy5bsợp loKgWại oKgWcàng y5bsnổi oKgWbật hơn.
“Chúc br63em sẽbgcT mãbgcTi mãibgcT xinnEqPh đẹoKgWp nhbgcTư tbgcThế này.”y5bs Ngườiy5bs đànbr63 nEqPông đóy5bs nEqPhôn br63lên máy5bs bgcTLiễu VnEqPi oKgWQuân nEqP, tấoKgWt cảy5bs br63mọi ngườibr63 đềbgcTu vbr63ỗ tbgcTay chúcy5bs mừng.
DiệnEqPp oKgWTây nEqPHi bừngy5bs tỉnoKgWh oKgWchân ly5bsý, honEqPá ry5bsa nnEqPgười đoKgWó chínhoKgW y5bslà DnEqPu TửoKgW Vĩ.
Du TbgcTử bgcTVĩ nâbr63ng chénEqPn rượunEqP lênbr63: “y5bsCảm br63ơn tấbr63t nEqPcả cácbr63 vịy5bs ky5bshách br63quý cóbgcT mặbgcTt ngàybgcT hômbgcT naoKgWy, chy5bsúng tbr63a hoKgWãy cbgcTùng ănoKgW mừnoKgWg sibgcTnh nhậtbr63 củabr63 pbr63hu bgcTnhân toKgWôi nào.”y5bs nEqPNói xongoKgW, ôny5bsg br63ta bgcTtu mộtbgcT hơioKgW bgcTcạn sạoKgWch br63chén rượu.
CácnEqP vy5bsị bgcTkhách cũngbgcT oKgWlần lượty5bs làoKgWm theo.
Tiếp theobr63, ôbr63ng lạiy5bs rbgcTót mộtoKgW y5bschén rưy5bsợu, bướy5bsc oKgWtới chỗbr63 bgcTHạ Phùy5bsng TbgcTuyền, nhìoKgWn oKgWHạ PhùngnEqP Tuyềny5bs bgcTvà DiệbgcTp TâybgcT br63Hi nhbgcTam hbr63iểm nóibgcT: “Hômy5bs nbr63ay tôiy5bs cảnEqPm thấybr63 đặcnEqP biệtoKgW vinbgcTh nEqPhạnh khoKgWi HnEqPạ bgcTPhùng TuyềnoKgW tiêny5bs sinoKgWh cóoKgW y5bsthể hạnEqP cốbr63 đếnbgcT đbgcTây tnEqPham dbr63ự by5bsữa y5bstiệc nhbgcTo nEqPnhỏ này…Hạbr63 tiênEqPn sbgcTinh, tôbr63i moKgWuốn mbr63ời anEqPnh my5bsột chbgcTén, hoKgWi vy5bsọng cóoKgW thnEqPể xoábgcT hếbr63t mọy5bsi hy5bsiểu loKgWầm giữanEqP chúnbr63g tbr63a br63từ trướcy5bs ty5bsới nay5bsy br63và thnEqPay mặtbr63 nhữngoKgW kẻy5bs tronbr63g gbr63ia tộnEqPc chúnbr63g tôibgcT y5bscó nhữy5bsng hàbgcTnh độngoKgW vôy5bs nEqPlễ vớoKgWi anbr63h tôoKgWi muốny5bs oKgWxin lỗoKgWi anh.”
“KhôngnEqP dábgcTm nbgcThận.” y5bsHạ PhùnbgcTg Tuyềy5bsn kháchy5bs oKgWkhí đápbr63, nâbr63ng cốcy5bs rbgcTượu nEqPuống luôn.
“Nhưbr63 vậyy5bs bâybgcT gbgcTiờ, bgcTkhiêu vũbr63 bắtoKgW đầu…”bgcT Dy5bsu TửnEqP y5bsVĩ oKgWtuyên bố.
nEqP“Xin bgcTchờ mbr63ột chútbr63.” Hbr63ạ Phbr63ùng TuyoKgWền cắbgcTt đbgcTứt lờibr63 br63ông tbr63a “Chy5bsờ bgcTđã, tôbr63i nEqPcòn cóy5bs chuy5bsyện munEqPốn toKgWuyên bố.”
Ánh mắtoKgW mọbgcTi noKgWgười đềunEqP đổnEqP dồnbgcT vềbgcT phínEqPa bgcTHạ y5bsPhùng Tuybr63ền, bnEqPao gnEqPồm cảbgcT DiệpnEqP TbgcTây HnEqPi, côoKgW cũnoKgWg đabgcTng ômbgcT oKgWđầy mộtnEqP bụnnEqPg oKgWbăn oKgWkhoăn nhìoKgWn hắn.
LnEqPúc này5bsy Hạy5bs PnEqPhùng TuyềnoKgW bỗngoKgW nbgcTâng tnEqPay y5bsDiệp Tbr63ây Hbr63i lên,bgcT y5bsnói: “br63Tôi vànEqP DiệpbgcT Tâyy5bs HbgcTi sẽnEqP đíy5bsnh hôn.”
“Vốny5bs nEqPlà, chúnbgcTg tônEqPi muốnbr63 oKgWchờ br63một tbr63hời gbgcTian nbr63ữa mớbr63i thôbgcTng by5bsáo chnEqPo my5bsọi nnEqPgười biếy5bst nhưngy5bs vừaoKgW oKgWrồi đượcy5bs tậnEqPn moKgWắt chứngbgcT ky5bsiến vợoKgW chy5bsồng oKgWDu lãnEqPo gnEqPia đnEqPây thânnEqP nEqPmật br63keo sơy5bsn nhưy5bs thy5bsế oKgWthật nEqPsự đbr63áng gnEqPhen tỵ,bgcT nEqPcho noKgWên liềnnEqP quyếtbr63 địnhoKgW sẽnEqP tuybr63ên br63bố lnEqPuôn tnEqPại đây5bsy.” Hạy5bs PnEqPhùng TuybgcTền nóiy5bs br63dối bgcTkhông chớpnEqP mắt.
bgcTCả cănbr63 poKgWhòng nEqPđầu tiêy5bsn làbr63 br63im lặngbgcT hooKgWàn toànnEqP sy5bsau đbgcTó lbgcTai vaoKgWng lênbgcT tiếny5bsg vỗbgcT ty5bsay toKgWán br63thưởng rầmnEqP trời.
Hạ br63Phùng TuyềoKgWn rútbgcT bgcTra từnEqP y5bstúi oKgWáo y5bslễ oKgWphục mộbr63t br63chiếc nbgcThẫn đínhy5bs hôbgcTn, oKgWđeo lêy5bsn bàny5bs oKgWtay phảibgcT đbgcTã hy5bsoá đábgcT củanEqP Diệpbr63 Tây5bsy oKgWHi. Nhy5bsân br63tiện cúbgcTi đầunEqP xubgcTống, vbr63én tócy5bs côoKgW lêny5bs, nnEqPhẹ nhày5bsng ghbgcTé y5bssát toKgWai côoKgW ty5bshì thầmbgcT đbgcTe br63doạ: “Nếy5bsu nhoKgWư cbgcTô bgcTdám oKgWphản đối,y5bs tôy5bsi sẽy5bs ngaoKgWy lậpbgcT tứbgcTc nEqPquẳng cnEqPô lnEqPại nơy5bsi br63này, toKgWin tôibr63 oKgWđi, sbr63o vớy5bsi thy5bsủ đoạnbr63 củbgcTa Dbr63u Tưy5bs NhnEqPân y5bsthì Dy5bsu bgcTtử Vy5bsĩ cy5bsòn độcy5bs ábr63c br63hơn bgcTrất nhioKgWều… khôngnEqP tiy5bsn toKgWhì cy5bsô br63cứ br63thử xem.”
Dbr63iệp TâoKgWy y5bsHi cảmnEqP thấnEqPy mnEqPình nhưy5bs rơibr63 thẳngy5bs vàooKgW oKgWmột bgcThầm băoKgWng, thậtbgcT sựnEqP khônbr63g bay5bso giờbgcT lườnoKgWg trưbr63ớc đượcoKgW HạoKgW PhùngnEqP TuyềnnEqP bgcTsẽ ry5bsa coKgWhiêu độcoKgW noKgWhư vbr63ậy, lậpnEqP toKgWức br63làm oKgWcho côbgcT đànhbgcT oKgWbó br63tay chịoKgWu chóioKgW cbgcTâm bgcTnín nEqPmà ly5bsàm theo.
CbgcTô khy5bsông bioKgWết oKgWchính xábr63c HbgcTạ Phùny5bsg TuyềnnEqP nEqPđang oKgWnghĩ cánEqPi qunEqPái gbgcTì vbgcTà cũnEqPng khôngbr63 biy5bsết rốnEqPt bgcTcuộc thoKgWì mìnbr63h nbgcTên ly5bsàm gy5bsì bgcTbây giờ.
Cô cbgcThỉ biếtoKgW y5bsduy nbgcThất mbr63ột điều,bgcT đbr63ó lbgcTà vẻnEqP my5bsặt tươioKgW cườiy5bs hớnbr63 hởbr63 đốioKgW vớinEqP soKgWự chúy5bsc nEqPphúc củay5bs oKgWcác vịbgcT khácy5bs bgcTở đbgcTây củay5bs oKgWmình nEqPso vớibr63 khócbgcT cònnEqP kbr63hó cbr63oi hoKgWơn y5bsrất nhiều.
Màbr63 nEqPlúc đó,nEqP nEqPở mbgcTột gy5bsóc kháy5bsc củay5bs cnEqPăn phy5bsòng, mộbr63t nEqPbóng oKgWngười bgcTlầm lbr63ũi từy5bs tnEqPừ bbr63ước rbgcTa ngoài.
Trênbr63 y5bsđường voKgWề nhày5bs, nEqPDiệp y5bsTây oKgWHi try5bsầm mặbgcTc hồibgcT lâu,br63 rốtoKgW cubr63ộc cũoKgWng ny5bshịn y5bskhông nbr63ổi nữoKgWa rồibr63 liềnnEqP br63tháo br63ngay chiếcbgcT nhy5bsẫn ry5bsa trảnEqP coKgWho HạnEqP Phùny5bsg Tuyền.
HnEqPạ PhùoKgWng TnEqPuyền cũngoKgW chẳnEqPng thèbgcTm nhìnEqPn nónEqP lấybgcT mộbgcTt cái,bgcT chỉoKgW nóy5bsi: “br63Sau br63này, oKgWcô phảinEqP lubr63ôn luôy5bsn đeoy5bs oKgWnó trênnEqP tbgcTay nghbgcTe không?”
“Việc này,nEqP oKgWanh đanbgcTg tiếnnEqP hàbr63nh kếnEqP hoạchnEqP gìy5bs bgcTvậy, việcbr63 chúnnEqPg tbgcTa đínhbr63 nEqPhôn lbr63à mbgcTột y5bsphần oKgWcủa kếbr63 hoạcy5bsh bgcTđó, nEqPđúng khôngnEqP?” ĐoKgWây nEqPlà đápnEqP ánbgcT dnEqPuy nhấbgcTt mbr63à Diệpbr63 TâoKgWy nEqPHi sbr63uy nghĩbr63 hồnEqPi lâoKgWu mớibr63 tbr63ìm roKgWa được,oKgW cũnnEqPg br63là đápbgcT áy5bsn làmy5bs cbgcTô oKgWthấy ybgcTên tâmy5bs nhất.
Đy5bsáng tbr63iếc đápbr63 bgcTán br63này br63ngay lậpoKgW tứcoKgW bịoKgW y5bsbác br63bỏ: “Chẳngy5bs coKgWó oKgWkế br63hoạch bgcTnào cả.”
“Vậy…br63tại sbgcTao coKgWhúng ty5bsa phảinEqP đbgcTính hôn?”y5bs y5bsDiệp Tâyy5bs HnEqPi ty5bshấy loKgWưng bgcTmình đabr63ng ròbgcTng rònEqPng mồbr63 nEqPhôi lạnh.
“Bởibr63 bgcTvì đínhbgcT hônoKgW rồinEqP oKgWmới oKgWcó thểbgcT nEqPkết hôy5bsn.” HnEqPạ PoKgWhùng TuynEqPền nhày5bsn nhạtnEqP goKgWiải thích.
DiệpbgcT nEqPTây br63Hi thấnEqPy bgcThình nhy5bsư nhy5bsiệt độbgcT đy5bsiều hooKgWà tbr63rong nEqPxe đãbr63 nEqPxuống quáy5bs thấnEqPp rồi,nEqP thếnEqP chy5bso nênbr63 giọngbgcT nbr63ói củabgcT cônEqP mớiy5bs rbr63un rẩbr63y nhưy5bs nEqPvầy: “Kết…hôn?”
nEqP“Đúng vậynEqP.” Ngườiy5bs nàbgcTo oKgWđó gậtbr63 đầu.
“TạioKgW sbr63ao lạiy5bs phảbgcTi y5bskết hôn?”nEqP Diy5bsệp Tâyy5bs HnEqPi gnEqPiựt giựtoKgW tócoKgW mình,bgcT br63một nEqPcái, nEqPhai cáibgcT, y5bsba cái…
“BởioKgW vìnEqP oKgWtôi khônbgcTg muốnbgcT chưoKgWa kếbr63t hôy5bsn đãy5bs sinbgcTh cobr63n rồi.”
“Tạbr63i oKgWsao lạioKgW mnEqPuốn nEqPsinh con?!”
“Bởibr63 vìoKgW chúnoKgWg oKgWta đnEqPã loKgWên giường.”
“Tại oKgWsao lbr63ại br63phải loKgWên giường???”
“Bởi vbr63ì cbgcThúng y5bsta sắoKgWp kbgcTết hôn.”
“Tbr63ại oKgWsao chúnbgcTg tbr63a loKgWại y5bsphải kbgcTết hôn???!!!!”
“By5bsởi voKgWì oKgWchúng y5bsta đãy5bs đínhoKgW hôn.”
“…”

CứbgcT nbr63hư vậy,nEqP vbr63ấn đềbr63 nàbr63y coKgWứ lậpbgcT nEqPđi lậpbgcT lbgcTại y5bsvô y5bssố lần,nEqP DiệpoKgW TâbgcTy y5bsHi quybr63ết oKgWđịnh đbgcTổi phươngoKgW thứcbr63 gibgcTao tiếoKgWp, cy5bsho oKgWnên côy5bs nEqPvô cùnEqPng thànhy5bs khẩnoKgW, nghinEqPêm túcy5bs nEqPcực độy5bs nónEqPi: y5bs“Hạ PhùngbgcT TuyềnbgcT, br63tôi khôny5bsg muốnoKgW kếnEqPt hôbr63n vớibgcT anh.”
bgcTHạ br63Phùng TunEqPyền cy5bsũng khôngy5bs cbgcTó oKgWphản ứngbr63 y5bsgì dữbgcT dộy5bsi lắm,y5bs y5bschỉ bgcTđột ngbr63ột oKgWhỏi mộbr63t câunEqP br63hỏi knEqPhác: “VậnEqPy mỗbgcTi sábr63ng cóoKgW phy5bsải nEqPlà cnEqPô oKgWcam y5bstâm tbgcTình ny5bsguyện boKgWưng cbr63à phbgcTê lnEqPên coKgWho tôinEqP không?”
“bgcTKhông br63đời nbgcTào.” DbgcTiệp TnEqPây y5bsHi trbgcTả lờoKgWi chắcoKgW nhưbr63 đibgcTnh cbr63hém sắt.
“KhôngoKgW bgcTlà đưnEqPợc rồi.”
“oKgWThế ly5bsà cóbgcT ýnEqP br63gì hả?”y5bs Diy5bsệp TâynEqP oKgWHi khônbr63g hiểubr63 gbr63ì hy5bsết trơn.
“ChúngbgcT tbr63a kếbr63t hônnEqP sbgcTau ny5bsày cũbgcTng gy5bsiống nhưoKgW việbgcTc coKgWô py5bshải bưngbr63 cy5bsà pnEqPhê mỗibr63 sbgcTáng oKgWcho tôbr63i, mặcbr63 dbr63ù kbr63hông tìbgcTnh nguy5bsyện nbr63hưng cuốioKgW cùngbr63 oKgWcô bgcTvẫn phảibgcT làoKgWm.” HạoKgW nEqPPhùng TuyoKgWền br63dùng mộtoKgW nEqPcâu đơnoKgW giy5bsản oKgWkết thnEqPúc vy5bsấn đềbgcT màbr63 DiệpnEqP Tây5bsy Hy5bsi soKgWo sbgcTánh vy5bsới hànEqPm sốoKgW toánoKgW họy5bsc bgcTcòn khóbgcT khy5bsăn hơnbgcT gấpoKgW chụoKgWc lần.
Chapter 24
Diệp Ty5bsây Hbr63i y5bsvừa thấynEqP bựoKgWc br63mình vừabr63 br63buồn cbr63ười, y5bskhông bnEqPiết br63làm bgcTsao oKgWlại thốoKgWt rnEqPa bgcTcâu: br63“Tôi cónEqP y5bschết cũnbr63g khbgcTông bgcTgả cy5bsho anh.”
SoKgWau knEqPhi nónEqPi bgcTxong lbr63ại cnEqPảm thấyy5bs cónEqP gìbr63 đóbgcT khôngbr63 ổn,bgcT tbr63hẳng y5bsthắn qubgcTá mức,br63 hy5bsơn nEqPnữa br63còn cbgcThút oKgWnguy hiểm—nbr63hư mấybgcT bộoKgW phnEqPim tbgcTruyền hìnhnEqP br63nhảm br63nhí ấyoKgW, nhữny5bsg lờinEqP nànEqPy củanEqP nữbr63 chbr63ính 1nEqP0 oKgWphần tnEqPhì 8nEqP,9 phầnoKgW choKgWắc chắy5bsn sẽoKgW by5bsị gnEqPả cbr63ho nabr63m nhânbgcT mànEqP nữy5bs chínhy5bs br63ghét bgcTnhất bgcTcó choKgWết oKgWcũng khoKgWông br63muốn lấbgcTy. CnEqPho nênEqPn, côy5bs vộinEqP sửaoKgW lạibgcT nói:oKgW “HaynEqP lànEqP nnEqPói nnEqPhư vậybgcT đibr63, nEqPtôi oKgWcảm gibgcTác cnEqPơ hbgcTội my5bsình gy5bsả chbr63o DoKgWu GianbgcTg NoKgWam br63so vớioKgW y5bsgả oKgWcho bgcTanh hơn…bgcT br63một oKgWchút xíu.”
Vốn y5bsdĩ, DiệbgcTp TâbgcTy Hy5bsi đbgcTịnh nóioKgW “lbgcTớn hơn”nEqP đnEqPằng bgcTsau cộngbgcT thêmy5bs br63phó tbr63ừ “rấtbgcT nhiềuoKgW” nhưny5bsg y5bssuy đinEqP tínnEqPh loKgWại thoKgWì bgcTdù say5bso hnEqPai ngườibr63 cũoKgWng đãbgcT ởbr63 mộtbgcT ny5bshà vy5bsới nhbgcTau khy5bsá ly5bsâu oKgWrồi, oKgWkhông thbr63ể lbr63ấy ooKgWán br63báo ân,oKgW quábgcT moKgWức đảnEqP br63kích bgcTtự oKgWái củanEqP hắnbr63 br63vì thếy5bs rấty5bs hảnEqPo tnEqPâm đổioKgW lạioKgW tnEqPhành bgcTcụm toKgWừ “mộoKgWt chúoKgWt nEqPxíu” này.

TnEqPhật khôny5bsg br63nghĩ đếbr63n hậbr63u hnEqPoạ nEqPsau nàynEqP, choKgWọc noKgWgay vàbgcTo br63tổ koKgWiến lửanEqP, toKgWên sónEqPi hỉbgcT oKgWnộ khônoKgWg lườngbr63 đượcbr63 bênnEqP cạnh.
VừaoKgW dứty5bs lờy5bsi, nEqPHạ Phùny5bsg TuyềnnEqP oKgWliền nắmbgcT cbgcThặt lnEqPấy bgcTcổ taoKgWy bgcTcủa cô,nEqP mộtnEqP phebgcTn kéoKgWo lại,nEqP thuậnbr63 đàoKgW knEqPéo cảy5bs ngưbgcTời DiệpoKgW Tâybr63 Hbr63i ngồy5bsi lênoKgW đùioKgW hắn.
DibgcTệp Ty5bsây nEqPHi tấtbr63 nhiênnEqP nEqPlà liềbgcTu mạny5bsg giãbr63y dụabgcT nhưngoKgW chẳbgcTng ănnEqP thubgcTa gìnEqP, br63ngày thưbgcTờng vốbgcTn tứbgcTc giậnbgcT đếnEqPn cnEqPực đinEqPểm, nEqPtức nEqPđến xnEqPì khnEqPói đốy5bsi vớiy5bs hắny5bs oKgWcũng vbgcTô dbr63ụng rồi.
Hạ PhùnEqPng TunEqPyền mộtoKgW tabr63y khonEqPá chặtoKgW habgcTi ty5bsay cbr63ủa Dibr63ệp Tbr63ây HbgcTi, mộtbr63 y5bstay y5bsgiữ bgcTchặt bgcTgáy cnEqPô, y5bshung hăngoKgW nEqPmà hôn.
nEqPCảm gnEqPiác bgcTlưỡi HạbgcT Phùny5bsg Tuyềy5bsn đangoKgW dnEqPần dầny5bs nEqPxâm nhậpy5bs vy5bsào bgcTtrong miệbr63ng bgcTmình, DiệpbgcT Ty5bsây bgcTHi toànbgcT bgcTthân tênEqP dại,bgcT cnEqPố gắy5bsng hoKgWết sbr63ức ngậmoKgW cbr63hặt moKgWiệng lbgcTại, kbr63iên cườngoKgW py5bshòng tbr63hủ đếny5bs cùng.
HbgcTạ Py5bshùng TuyềnoKgW mbgcTỉm cườibgcT y5bsnháy mắtnEqP nEqPmột y5bscái, bỏy5bs mộtnEqP oKgWtay raoKgW, nEqPtừ bênoKgW ngbgcToài đbgcTống lễy5bs py5bshục bùny5bsg nhùngoKgW, bàbgcTn tabgcTy hoKgWắn nhannEqPh nhẹnoKgW luồny5bs vbgcTào trony5bsg ngườoKgWi nEqPDiệp y5bsTây Hbr63i, nhoKgWẹ nhy5bsàng sờ…
“Á!!!!”br63 DiệpbgcT TâoKgWy nEqPHi hnEqPét lên,y5bs HạoKgW PhùnEqPng TubgcTyền nEqPnhân cbr63ơ hộioKgW đy5bsó tiếnbr63 br63vào, br63bá đy5bsạo hôoKgWn côbgcT khôy5bsng ngừnbgcTg, hbr63ai y5bsbên bgcTdây dưa.
Cảbr63 ngy5bsười nbr63óng rực,oKgW hắbgcTn “chiếnbgcT đấu”br63 rấnEqPt mạbr63nh mẽ,y5bs lày5bsm chy5bso Diệpy5bs TnEqPây HbgcTi kbgcThông cábgcTch nàonEqP hôoKgW hấp.
Trbr63ong tbgcTình thếnEqP cấpy5bs báchbr63 đóbgcT,cô trnEqPên dướibr63 y5bskết hợpbgcT, cy5bsắn vàobgcT môibgcT bgcThắn, lioKgWền cbr63ảm thấybgcT vịbgcT mbr63áu tươiy5bs nnEqPgọt ngàoKgWo trànbgcT ra.
Vốnbr63 tưởngbgcT rằngbr63 hắnoKgW sẽbgcT oKgWngay oKgWlập ty5bsức buôy5bsng mìnhbr63 rabgcT, ny5bshưng khônbgcTg, HbgcTạ Py5bshùng Tuyềny5bs hoKgWừ cũnbr63g khôngbgcT hừbgcT mộtbr63 br63tiếng lạiy5bs ăy5bsn miếny5bsg try5bsả miếngoKgW, cũnbgcTg cnEqPhơi chiêubgcT ấnEqPy cắnoKgW lạbgcTi môibgcT côbgcT mộtnEqP phát.
DiệnEqPp Tâyy5bs y5bsHi đanEqPu đếnbr63 y5bsứa nướcoKgW mắtbr63, chờbgcT Hạbr63 Phy5bsùng TuyềnEqPn vừabgcT buoKgWông br63mình oKgWra đãy5bs y5bsvội vàoKgWng br63lui vềbr63 mbgcTột gócnEqP oKgWxe cábr63ch xnEqPa hắy5bsn, rútbr63 cáibr63 gươngnEqP y5bsra xy5bsem chúbgcTt, mbr63ôi dbgcTưới nEqPbị cắnbgcT đbgcTang rưoKgWơm rnEqPướm mánEqPu rồi. 

“Hạbr63 PhbgcTùng Tbr63uyền, abr63nh làmnEqP cbgcTái nEqPquái bgcTgì br63thế!” y5bsDiệp TâyoKgW Hy5bsi nnEqPộ khíoKgW xunoKgWg thiên.
“CbgcTô cắnnEqP tôinEqP bgcTtất nhiênbr63 ty5bsôi sẽbgcT bgcTđáp y5bslễ thôi!”br63 HoKgWạ Phùnbr63g Tuyềnbr63 oKgWhơi nhínEqPu mày.
“Any5bsh…anh đbr63ồ bbr63iến thái!y5bs A!”
DiệnEqPp Tbr63ây nEqPHi cy5bsòn chbgcTưa cbr63ó mắnnEqPg xony5bsg, lạioKgW bịnEqP ngưy5bsời nànEqPo đónEqP mộtnEqP nEqPphen knEqPéo tiếp,oKgW tiếpnEqP tụy5bsc nEqPcưỡng ép.
HạbgcT y5bsPhùng TuoKgWyền tiếny5bs qy5bsuân nEqPthần tốcoKgW, khôny5bsg đểoKgW nEqPcho cbgcTô cóy5bs bgcTbất bgcTkì cơy5bs hộoKgWi nàobgcT br63để tnEqPhở noKgWữa, gy5bsiống nhnEqPư y5bscó nEqPlửa đốty5bs cháy5bsy côbgcT vậy.
DiệoKgWp TâynEqP nEqPHi nEqPcũng khônEqPng thnEqPể oKgWnhẫn nhịny5bs chnEqPịu thnEqPua thêmnEqP nEqPnữa, oánEqPn bgcThận dnEqPùng hếtbr63 sứcnEqP bìnhbr63 sibr63nh cắny5bs y5bsvào br63cái lưỡinEqP by5bsá đạoy5bs oKgWkia y5bsmột cái.
BởnEqPi oKgWvì tbgcTức giậbr63n nêy5bsn lựcoKgW coKgWắn rấtbr63 mạnh,nEqP chbr63ỉ bgcTgiải bgcThận đượcnEqP lúcbr63 ấynEqP nhy5bsưng chỉoKgW br63một goKgWiây nEqPsau, Diệpbr63 Tây5bsy Hy5bsi moKgWôi tnEqPrên lạiy5bs cnEqPảm thấybr63 vôoKgW cbgcTùng đaoKgWu nhức—lạibgcT bnEqPị troKgWả toKgWhù nữa!!!!!
HbgcTạ Phùngbr63 TuyềbgcTn bubr63ông oKgWcô rabr63, y5bsnhìn Diệpbr63 TnEqPây HoKgWi bgcTco cbr63ả oKgWhai chânoKgW lbgcTên lnEqPùi vềy5bs bgcTmột gócbgcT xbr63e vy5bsừa gbgcTiận vừabr63 sbr63ợ y5bsnhìn mìny5bsh chằmbr63 chằbr63m, hắnbgcT nhẹbr63 giọngbr63 oKgWnói: “Còbr63n my5bsuốn thửoKgW nữbr63a không?”
Diệp ToKgWây HnEqPi chnEqPe mbgcTôi ry5bsướm máoKgWu cy5bsủa mbr63ình, liềbr63u moKgWạng lắcoKgW đầu.
Hạbr63 PhùngbgcT TuyềnbgcT tiếnEqPn br63lại gầnnEqP cô,bgcT lôiy5bs br63cái tbgcTay đanoKgWg chnEqPe miệngbgcT củanEqP nEqPcô rnEqPa, khẽbgcT nghoKgWiêng đầu,br63 tiếbr63p y5bstục hônnEqP nữa.
DiệpoKgW oKgWTây HoKgWi bbgcTị vy5bsây hbr63ãm trobgcTng nEqPmột bgcTgóc nhỏ,br63 br63không cóbr63 đy5bsường y5bsnào đểbr63 ty5bshoát, nụbgcT bgcThôn bgcTcủa bgcThắn bábgcT đạooKgW màoKgW cuồbr63ng nhy5bsiệt, tbgcThật snEqPự muốoKgWn loKgWàm DiệpnEqP Tâybr63 oKgWHi nghẹbgcTt oKgWthở mày5bs cnEqPhết nhưnnEqPg coKgWô khônEqPng cònoKgW br63dám poKgWhản oKgWkháng ny5bsữa, chy5bsỉ y5bscó tbgcThể biếtnEqP br63điều mộbr63t cnEqPhút đểbr63 mặcy5bs chy5bso hbgcTắn bgcTmuốn lày5bsm oKgWgì thìbgcT làm.
Không biếty5bs qbr63ua babgcTo lâu,nEqP HbgcTạ oKgWPhùng TunEqPyền bábr63 đbgcTạo hoKgWôn y5bsdần oKgWnhẹ nhày5bsng ôbgcTn nhubgcT, từngoKgW chúbgcTt từngoKgW chútoKgW mộty5bs oKgWliếm bgcTđôi mônEqPi bịnEqP thưnEqPơng củbgcTa oKgWcô, oKgWvô bgcTcùng nnEqPhẹ nhàngbr63 voKgWà ty5bsỉ mỉ.
“Ty5bsối naybr63, Dbr63u GianoKgWg NbgcTam còbr63n cbr63hưa nEqPhôn côy5bs, moKgWà tôi,oKgW lbr63ại hôy5bsn y5bscô oKgWđến bbgcTa bgcTlần.” HạoKgW Phy5bsùng Tuybr63ền cúibr63 đy5bsầu y5bsnhìn oKgWcô, áoKgWnh mắy5bst khoKgWó hiểbr63u oKgWnói: “Căbr63n cnEqPứ thbgcTeo tìbr63nh hnEqPuống hioKgWện tạiy5bs thìbr63 cnEqPơ hộoKgWi cnEqPô gbr63ả nEqPcho tôioKgW nEqPso sábgcTnh vớinEqP gảbgcT cbr63ho hắnEqPn hìnhnEqP nhnEqPư bgcTlà hoKgWơn…một cbgcThút xíu.” 
Nbr63hưng DinEqPệp bgcTTây HnEqPi cbr63ăn bảnnEqP lbgcTà khôngy5bs cóy5bs nbgcTghe y5bsHạ PhoKgWùng ToKgWuyền y5bsnói chuyệbgcTn, cònbr63 đay5bsng bậnoKgW rộnnEqP ty5bsìm cáchbr63 bgcTthoát khỏinEqP ngựcoKgW hbr63ắn, bgcTliều moKgWạng cbgcTầm kbgcThăn giấynEqP oKgWchùi môi,oKgW lạinEqP coKgWòn khônnEqPg ngừngoKgW “Phi,phi,phi”
“Anhbr63 oKgWlà tênnEqP hy5bsáo sắcy5bs thấpy5bs nEqPkém! TạibgcT sbgcTao lbgcTại y5bskhông nEqPcó cbgcThút lịchbr63 soKgWự nàoy5bs, chưnEqPa đượcoKgW sựbr63 đồngnEqP ýoKgW bgcTcủa ngườioKgW khácbr63 y5bsđã cưỡngy5bs hôn!”nEqP DnEqPiệp TnEqPây oKgWHi bấtoKgW bgcTngờ, hunEqPng hbgcTăng br63mắng hắnoKgW: “ĐồoKgW ty5bshần kinh!”
“Khy5bsông soKgWao, sbr63au nàyy5bs br63cô sbgcTẽ y5bsquen tnEqPhôi.” y5bsHạ PoKgWhùng TbgcTuyền ty5bsrở lạioKgW vịy5bs ty5bsrí ngồinEqP củy5bsa hắnbr63, hbgcTai cbgcThân đunoKgWg đưa,oKgW vừabr63 cườnEqPi vnEqPừa nhày5bsn nnEqPhã trảbr63 lời.
NếbgcTu cbr63ó thể,y5bs y5bsDiệp ToKgWây nEqPHi toKgWhực mnEqPuốn pbr63hun máy5bsu br63trên my5bsiệng mìnhnEqP vày5bso mặty5bs hắbgcTn. CônEqP tứcoKgW oKgWgiận bgcTđến mứy5bsc cbgcTả oKgWngười đềbgcTu runnEqPg lênnEqP br63bần bnEqPật, đangbr63 thoKgWở, lnEqPại py5bshát hiệnnEqP oKgWra cábr63i nnEqPhẫn đínoKgWh hôoKgWn mìnEqPnh y5bsvừa tháonEqP nEqPra bgcTlúc nãynEqP chẳny5bsg biếtnEqP nEqPtừ loKgWúc nàbgcTo đy5bsã chiễoKgWm cy5bshệ vữnnEqPg vàngnEqP nằmbr63 toKgWrên ngónbgcT ánEqPp bgcTút củaoKgW cô.
ChiếbgcTc nhẫnnEqP bạbr63ch kbr63im vớbr63i by5bsa viênnEqP đy5bsá đượcy5bs cbgcTắt goKgWọt ty5bsinh nEqPxảo, ty5bshiết kbr63ế br63mới mẻ.oKgW br63Nhưng đốibgcT vbgcTới DiệoKgWp TâbgcTy Hbr63i thìy5bs nbr63ó chẳngoKgW kháy5bsc nEqPgì y5bsmột oKgWcái kbr63hoá sắt,br63 buộcnEqP tnEqPhật chbgcTặt nEqPcô lại.
Diệp TnEqPây br63Hi đoKgWang đbr63ịnh thnEqPáo bgcTra lầnoKgW nữa,nEqP Hbr63ạ br63Phùng Tbr63uyền lạibgcT dùngy5bs giọngbr63 nbr63ói oKgWbình tĩnhy5bs khôngy5bs gợnbr63 sóbgcTng nEqPchặn lại:nEqP “NếuoKgW nhưnEqP cônEqP dámbr63 làmnEqP thếnEqP, y5bstôi bgcTsẽ lậy5bsp bgcTtức lậbr63p lạibgcT nbr63hững chuyệny5bs vừanEqP rbgcTồi đãbr63 lbgcTàm y5bsvới cnEqPô đấy.”
Diệp Tâybr63 nEqPHi tnEqPay nEqPlập toKgWức cứngbr63 đờ.
y5bs“Sau ny5bsày, bấtbr63 nEqPluận làoKgW đibr63 br63tắm oKgWhay điy5bs ngủ,nEqP cbr63ô đềubr63 nEqPphải bgcTđeo nnEqPó ởnEqP oKgWtrên nEqPtay.” Hạbr63 PhùnoKgWg TuyềnoKgW rnEqPa lệnh.
“Xibr63n hỏi,oKgW vbgcTì snEqPao tôy5bsi oKgWphải br63nghe loKgWời aoKgWnh?” Diy5bsệp TâbgcTy bgcTHi khônnEqPg phục.
“bgcTNếu khôbr63ng tiy5bsn, y5bscô cóbgcT thểbgcT thy5bsử mộtoKgW chútnEqP xebr63m saobr63.” HạnEqP PhbgcTùng TuybgcTền br63gõ gbgcTõ ngónEqPn ty5bsay oKgWtrên đầubr63 gbr63ối thoKgWeo tiy5bsết tấy5bsu, y5bsmỗi mộoKgWt nbgcThịp goKgWõ br63như đbr63ánh oKgWvào lònnEqPg Diệbr63p oKgWTây HioKgW: “Tinbr63 tôibgcT đi,y5bs côy5bs vĩnnEqPh viễnbr63 sẽbr63 khônbr63g baoKgWo nEqPgiờ đoány5bs trướbgcTc đbr63ược tôibgcT sẽoKgW oKgWlàm nhữngbr63 oKgWgì đâu.”
Khi nEqPhai nEqPngười oKgWtrở vềnEqP nhàbgcT, nEqPA KhbgcToan pbr63hát bgcThiện nEqPmôi Diệpbr63 Tbr63ây Hy5bsi br63sưng phồngy5bs br63lên, vbr63ẻ mặtbgcT vôoKgW cùbgcTng knEqPhó chịnEqPu coKgWho nênbgcT lbr63iền âbr63n nEqPcần nEqPhỏi y5bsthăm: “Nhabr63 đầu,br63 nEqPkẻ br63nào chọbr63c giậnnEqP muộibr63, làmbr63 say5bso mànEqP mặtbr63 y5bsnhư y5bsbị y5bstáo y5bsbón thbr63ế này?”
br63Diệp TbgcTây bgcTHi nghioKgWến răy5bsng nghibr63ến lbgcTợi ny5bsói: “Muộiy5bs oKgWbị Hy5bsạ bgcTPhùng Tuyy5bsền époKgW buộc!”
“NbgcTgay tạinEqP bữabr63 tioKgWệc á?”nEqP br63A nEqPKhoan hbgcTít moKgWột hơiy5bs, bốinEqP rối:y5bs “br63Xong rồi,oKgW xoKgWong rnEqPồi, nbr63hất địnhnEqP br63là vộnEqPi vàngnEqP quá,nEqP Phùngy5bs Tuyy5bsền y5bschưa kịnEqPp bgcTsử dy5bsụng bibr63ện phápoKgW ay5bsn toàbr63n đúy5bsng không,oKgW nbgcTói khbr63ông chbgcTừng y5bsmuội manbgcTg thoKgWai rồi,nEqP khônnEqPg đượbr63c, khnEqPông đy5bsược, huybr63nh phảy5bsi nEqPnhanh chóbr63ng đnEqPi nấbr63u cannEqPh tbr63ổ yy5bsến, đểoKgW bgcTmuội bồioKgW bbr63ổ thâoKgWn thểnEqP bgcTmới được!”
“MuộioKgW .khônbr63g .cóy5bs. y5bsý .bgcTnày!” Dibr63ệp TânEqPy oKgWHi nEqPthái dưbr63ơng gbr63ân xannEqPh oKgWnổi lênnEqP, gioKgWơ toKgWay lêy5bsn, nhìy5bsn rõoKgW chinEqPếc nnEqPhẫn nEqPđính hôny5bs sánEqPng cnEqPhói oKgWkia: “Muộibr63 muốnEqPn nóibr63 làbgcT HạbgcT bgcTPhùng TuyềnoKgW ébgcTp muy5bsội đeoKgWo oKgWcái này!”
A br63Khoan nghy5bsi ngờ:br63 nEqP“Chẳng oKgWlẽ muộinEqP khônoKgWg thoKgWích y5bskiểu dnEqPáng nEqPnày sao?”
“KhbgcTông br63phải, ky5bsiểu dánoKgWg roKgWất đẹp,y5bs oKgWnhưng mà…”
“br63Nhưng mbgcTà muộiy5bs khbgcTông oKgWthích đbr63á bgcTnhỏ y5bschứ gì?”
“KhoKgWông, viêbgcTn đánEqP kíchy5bs thướbr63c y5bsrất pbr63hù hợp,oKgW nbgcThưng mà…”
“Nhưng màbgcT muộoKgWi tnEqPhích chiếcbgcT nhẫbr63n khábr63c đắty5bs tiềy5bsn hy5bsơn hả?”
“HãnEqPy noKgWghe moKgWuội nóbr63i hếnEqPt cbgcTó đượcy5bs kbgcThông!” bgcTGân xnEqPanh nổibr63 oKgWlên oKgWngày càngoKgW rõ,y5bs bgcTtai bgcTxì ky5bshói: “CnEqPhiếc nhoKgWẫn nàybr63 choKgWẳng cbgcTó bgcTvấn đềoKgW gnEqPì cả,bgcT muoKgWội cbgcThỉ br63là khôny5bsg muốnoKgW kếtnEqP br63hôn cùngbgcT hắnoKgW thôi!”
“À!!”br63 br63A KhbgcToan gậtbgcT y5bsgù, boKgWắt đầuoKgW cbr63úi xnEqPuống tnEqPiếp nEqPtục lànEqPm việcoKgW oKgWcủa mình.
“nEqPHuynh tbr63ại saoKgWo kbgcThông nEqPcó phảny5bs y5bsứng nEqPgì vậy?”bgcT Diệpbr63 Tbr63ây HbgcTi bgcTkhông khnEqPỏi tbgcThắc mắc.
“MuộbgcTi mnEqPuốn hubr63ynh phảoKgWn ứngoKgW gbgcTì đây?”oKgW br63A KhooKgWan cũbgcTng chẳngnEqP hiểuoKgW nổoKgWi nEqPhỏi lại.
“MuộibgcT vy5bsừa mớibgcT bgcTnói làoKgW y5bsmuội khoKgWông muốny5bs kếoKgWt hbr63ôn cnEqPùng Hạbr63 Phùngy5bs Tuyềny5bs đấy.” 
“Huynh knEqPhông mubgcTốn my5bsình bgcTchết giànEqP nEqPmà coKgWhưa cóbr63 br63cháu đâu.”
“ThếbgcT y5bslà snEqPao chứ?y5bs” Dy5bsiệp Tây5bsy nEqPHi cnEqPự nự.
bgcT“Ý cbgcTủa huynbr63h chy5bsính oKgWlà, khôngoKgW giốngbr63 nhưoKgW tìbr63nh nEqPyêu củabgcT br63hai đứabr63 muy5bsội sẽoKgW y5bsnảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.