You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“kbEP4C4hNgày đkbEP4C4hó, nếu2Pdq nhHoahtkrZư khôngkbEP4C4h có2Pdq cô2Pdq, 2Pdqtôi đãHoahtkrZ sớHoahtkrZm bị2Pdq HoahtkrZHạ PkbEP4C4hhùng Tuyề2Pdqn kbEP4C4hgiết chết2Pdq rHoahtkrZồi.” HoahtkrZDu GianHoahtkrZg 2PdqNam xo2Pdqay đầu,HoahtkrZ nhìnkbEP4C4h 2Pdqcô: “NhưngkbEP4C4h tôikbEP4C4h lạ2Pdqi bán2Pdq đứkbEP4C4hng cô.”
DikbEP4C4hệp kbEP4C4hTây HoahtkrZHi khô2Pdqng nkbEP4C4hói gì2Pdq kbEP4C4hchỉ mỉm2Pdq cười.
“CôkbEP4C4h hẳ2Pdqn lkbEP4C4hà rấHoahtkrZt hận2Pdq t2Pdqôi.” DkbEP4C4hu GiHoahtkrZang kbEP4C4hNam nói.
DiệkbEP4C4hp TâyHoahtkrZ HoahtkrZHi bước2Pdq 2Pdqtới c2Pdqạnh hắnHoahtkrZ, nh2Pdqẹ nhàng2Pdq đkbEP4C4hặt HoahtkrZtay lHoahtkrZên HoahtkrZlan cakbEP4C4hn cẩ2Pdqm HoahtkrZthạch b2Pdqóng loákbEP4C4hng, HoahtkrZđá lạHoahtkrZnh nhưkbEP4C4h kbEP4C4hbăng, côkbEP4C4h tkbEP4C4hhấp giọkbEP4C4hng kbEP4C4hnói: “TôikbEP4C4h hiểu,2Pdq a2Pdqnh cũ2Pdqng ckbEP4C4hó 2Pdqnỗi kkbEP4C4hhổ tkbEP4C4hâm riê2Pdqng mà.”
NghkbEP4C4he vậHoahtkrZy, DHoahtkrZu GiaHoahtkrZng NHoahtkrZam mkbEP4C4hí mắtkbEP4C4h kbEP4C4hcó mkbEP4C4hột n2Pdqốt ru2Pdqồi kbEP4C4hmàu nâkbEP4C4hu HoahtkrZnho kbEP4C4hnhỏ dường2Pdq HoahtkrZnhư giật2Pdq kbEP4C4hmình một2Pdq cái.
BónkbEP4C4hg đkbEP4C4hêm tronkbEP4C4hg HoahtkrZtrẻo lạikbEP4C4h kbEP4C4hlùng, tHoahtkrZrong không2Pdq khíHoahtkrZ 2Pdqcũng có2Pdq chút2Pdq gì2Pdq đó2Pdq lạkbEP4C4hnh lẽo.
HHoahtkrZai HoahtkrZngười cùng2Pdq đứ2Pdqng tHoahtkrZrên bHoahtkrZan cônkbEP4C4hg nhkbEP4C4hưng lạHoahtkrZi nhkbEP4C4hìn HoahtkrZvề h2Pdqai hướngHoahtkrZ khákbEP4C4hc nhau.
Một 2Pdqlúc saHoahtkrZu, DHoahtkrZu HoahtkrZGiang HoahtkrZNam bỗkbEP4C4hng nhiHoahtkrZên HoahtkrZnói: “Hôm2Pdq qHoahtkrZua, kbEP4C4hlà n2Pdqgày gHoahtkrZiỗ củaHoahtkrZ chHoahtkrZa tôi.”
D2Pdqiệp Tây2Pdq 2PdqHi HoahtkrZkinh ngạc.
“Nhưng trkbEP4C4hừ 2Pdqtôi rHoahtkrZa, HoahtkrZkhông HoahtkrZcòn kbEP4C4hai nhớkbEP4C4h HoahtkrZđến chuyện2Pdq 2Pdqnày kbEP4C4hnữa.” DHoahtkrZu Gi2Pdqang Na2Pdqm 2Pdqcười kbEP4C4hchua chkbEP4C4hát b2Pdqi thươnkbEP4C4hg: “2PdqKhông mộtkbEP4C4h kbEP4C4hai nữa.”
Diệp TâHoahtkrZy 2PdqHi HoahtkrZcụp m2Pdqắt 2Pdqxuống: “Vậy2Pdq a2Pdqnh ch2Pdqo rằnHoahtkrZg, 2Pdqba 2Pdqanh lkbEP4C4hà bịHoahtkrZ… DkbEP4C4hu Tử2Pdq VkbEP4C4hĩ kbEP4C4hmưu HoahtkrZsát phảkbEP4C4hi không?”
“KhôngkbEP4C4h 2Pdqphải lkbEP4C4hà tôkbEP4C4hi HoahtkrZcho rằngHoahtkrZ 2Pdqnhư thếkbEP4C4h mkbEP4C4hà sựHoahtkrZ thật2Pdq HoahtkrZđúng HoahtkrZlà nhHoahtkrZư thHoahtkrZế.” DHoahtkrZu GiankbEP4C4hg NakbEP4C4hm skbEP4C4hắc mặtkbEP4C4h dưới2Pdq ánh2Pdq trăn2Pdqg nHoahtkrZgày HoahtkrZcàng t2Pdqái nhợt,kbEP4C4h 2Pdqlạnh lùn2Pdqg vô2Pdq tình:kbEP4C4h 2Pdq“Ba HoahtkrZtôi trkbEP4C4hước khHoahtkrZi chútHoahtkrZ hơi2Pdq 2Pdqthở cuốHoahtkrZi cùng2Pdq, tHoahtkrZoàn thâHoahtkrZn má2Pdqu mHoahtkrZe đầ2Pdqm đkbEP4C4hìa vkbEP4C4hẫn kbEP4C4hcố lếkbEP4C4ht tớiHoahtkrZ ôm2Pdq ch2Pdqặt lấkbEP4C4hy t2Pdqôi, ônHoahtkrZg đãHoahtkrZ HoahtkrZnói 2Pdqcho 2Pdqtôi kbEP4C4hbiết, DHoahtkrZu Tử2Pdq Vĩ…HoahtkrZ chHoahtkrZính hắHoahtkrZn đHoahtkrZã sát2Pdq hạiHoahtkrZ kbEP4C4hcha tôi.”
Du Gi2Pdqang 2PdqNam gHoahtkrZiọng nóHoahtkrZi kbEP4C4hrất nhẹ,2Pdq rấtkbEP4C4h bìnkbEP4C4hh tĩnh.
NhưHoahtkrZng DiệpHoahtkrZ HoahtkrZTây HHoahtkrZi nghkbEP4C4he nhữHoahtkrZng lời2Pdq đkbEP4C4hó màkbEP4C4h t2Pdqhấy lạn2Pdqh bkbEP4C4huốt đHoahtkrZầy hHoahtkrZận thù.
“AnHoahtkrZh muốn…báokbEP4C4h 2Pdqthù?” DiệpHoahtkrZ TâyHoahtkrZ 2PdqHi vẫn2Pdq 2Pdqhỏi nhưkbEP4C4hng tkbEP4C4hrong kbEP4C4hlòng s2Pdqớm đkbEP4C4hã bikbEP4C4hết câ2Pdqu trảkbEP4C4h lời.
kbEP4C4hDu Gia2Pdqng NkbEP4C4ham HoahtkrZkhông trảkbEP4C4h 2Pdqlời cHoahtkrZâu hỏHoahtkrZi đó,2Pdq c2Pdqhỉ lầ2Pdqm bầ2Pdqm rấ2Pdqt nHoahtkrZhỏ: “ThậtHoahtkrZ kbEP4C4hra thìHoahtkrZ, HoahtkrZtôi cũnHoahtkrZg skbEP4C4hớm phákbEP4C4ht HoahtkrZhiện r2Pdqa kbEP4C4hhai kẻkbEP4C4h gHoahtkrZian 2Pdqphu dâmkbEP4C4h phụHoahtkrZ đó.kbEP4C4h CHoahtkrZho dùHoahtkrZ c2Pdqó HoahtkrZche kbEP4C4hdấu b2Pdqí mậtkbEP4C4h kĩkbEP4C4h lư2Pdqỡng như2Pdq tHoahtkrZhế kbEP4C4hnào HoahtkrZđi 2Pdqnữa 2Pdqthì ckbEP4C4hhẳng HoahtkrZlẽ cokbEP4C4hn 2Pdqtrai lạHoahtkrZi khHoahtkrZông kbEP4C4hphát hiệ2Pdqn r2Pdqa sự2Pdq khácHoahtkrZ 2Pdqlạ củaHoahtkrZ mẹ2Pdq HoahtkrZmình saHoahtkrZo. Nhì2Pdqn thkbEP4C4hấy kbEP4C4hDu T2Pdqử Vĩ,2Pdq ánh2Pdq mkbEP4C4hắt củaHoahtkrZ b2Pdqà ấykbEP4C4h loéHoahtkrZ lkbEP4C4hên nkbEP4C4hiềm vHoahtkrZui, cảHoahtkrZ ngkbEP4C4hày sẽ2Pdq vuHoahtkrZi vẻHoahtkrZ. SaHoahtkrZu 2Pdqđó HoahtkrZvào mộ2Pdqt ng2Pdqày, tôkbEP4C4hi nkbEP4C4hấp ở2Pdq 2Pdqmột kbEP4C4hgóc vườnkbEP4C4h hkbEP4C4hoa tậnkbEP4C4h m2Pdqắt nh2Pdqìn thấykbEP4C4h bọn2Pdq hHoahtkrZọ 2Pdqôm hônkbEP4C4h nhau…NếukbEP4C4h nhưHoahtkrZ HoahtkrZngày đó,HoahtkrZ tôi2Pdq nó2Pdqi cHoahtkrZho cHoahtkrZha bi2Pdqết 2Pdqviệc nàHoahtkrZy, ôkbEP4C4hng 2Pdqấy sẽHoahtkrZ ckbEP4C4hó thểHoahtkrZ đềkbEP4C4h p2Pdqhòng DHoahtkrZu 2PdqTử VĩkbEP4C4h thìHoahtkrZ đãHoahtkrZ khHoahtkrZông bịkbEP4C4h kbEP4C4hhắn hãkbEP4C4hm kbEP4C4hhại nkbEP4C4hhư ngà2Pdqy hômkbEP4C4h na2Pdqy…Vậy kbEP4C4hmà tôiHoahtkrZ lạ2Pdqi HoahtkrZkhông là2Pdqm vậHoahtkrZy, 2Pdqtôi sHoahtkrZợ skbEP4C4hẽ ph2Pdqá kbEP4C4hvỡ hạnkbEP4C4hh pHoahtkrZhúc củHoahtkrZa bảnkbEP4C4h 2Pdqthân, HoahtkrZphá kbEP4C4hvỡ HoahtkrZgia đìnhkbEP4C4h này,kbEP4C4h nênHoahtkrZ rHoahtkrZốt 2Pdqcuộc đã2Pdq iHoahtkrZm lặng…”
Du GiakbEP4C4hng NHoahtkrZam giọngkbEP4C4h nóHoahtkrZi n2Pdqgày HoahtkrZcàng nhHoahtkrZỏ dần.
kbEP4C4hDiệp TâHoahtkrZy HkbEP4C4hi kHoahtkrZhông đànhkbEP4C4h lòng2Pdq, kbEP4C4hnắm lấykbEP4C4h takbEP4C4hy HoahtkrZhắn, sưHoahtkrZởi ấmHoahtkrZ 2Pdqđôi bànHoahtkrZ kbEP4C4htay kbEP4C4hgiá lạnh,2Pdq nhẹkbEP4C4h nHoahtkrZhàng khuHoahtkrZyên nhkbEP4C4hủ: “AnhkbEP4C4h khôngkbEP4C4h kbEP4C4hhề cóHoahtkrZ tộikbEP4C4h kbEP4C4hgì cảHoahtkrZ, thkbEP4C4hật đấkbEP4C4hy, đókbEP4C4h kkbEP4C4hhông ph2Pdqải 2Pdqlà lỗikbEP4C4h củakbEP4C4h anh.”
DkbEP4C4hu Gian2Pdqg HoahtkrZNam ngẩHoahtkrZng đầu.
kbEP4C4hCả ngườkbEP4C4hi hắn,HoahtkrZ tóc,kbEP4C4h khkbEP4C4huôn HoahtkrZmặt, toànHoahtkrZ thânkbEP4C4h đ2Pdqều HoahtkrZbị á2Pdqnh trăkbEP4C4hng bàkbEP4C4hng b2Pdqạc ba2Pdqo phủ,HoahtkrZ kbEP4C4hlúc ẩnHoahtkrZ l2Pdqúc hiện2Pdq, 2Pdqmờ HoahtkrZảo phảngHoahtkrZ phHoahtkrZất nhưkbEP4C4h khkbEP4C4hông tHoahtkrZồn tại2Pdq trêHoahtkrZn thkbEP4C4hế giớikbEP4C4h này.
HoahtkrZHắn nhìnHoahtkrZ DHoahtkrZiệp Tây2Pdq HoahtkrZHi, trkbEP4C4hong kbEP4C4hánh mắkbEP4C4ht tràkbEP4C4hn HoahtkrZngập sựkbEP4C4h 2Pdqyêu th2Pdqương, 2Pdqnhưng HoahtkrZcòn ckbEP4C4hhút HoahtkrZgì đókbEP4C4h đakbEP4C4hu x2Pdqót, hố2Pdqi hkbEP4C4hận c2Pdqùng HoahtkrZu buồn.
HoahtkrZTay kbEP4C4hcủa hắnHoahtkrZ xHoahtkrZoa tránkbEP4C4h cô,HoahtkrZ rồHoahtkrZi s2Pdqau đHoahtkrZó n2Pdqhẹ nhànkbEP4C4hg chậmHoahtkrZ chHoahtkrZạp vuốt2Pdq taHoahtkrZi cô,kbEP4C4h r2Pdqồi đếnHoahtkrZ HoahtkrZgương HoahtkrZmặt cô.
Từn2Pdqg HoahtkrZđộng kbEP4C4htác kbEP4C4hđều nhẹkbEP4C4h nhàkbEP4C4hng tỉkbEP4C4h mỉkbEP4C4h mkbEP4C4hang kbEP4C4htheo sự2Pdq quyếnHoahtkrZ luyến.
LúkbEP4C4hc 2Pdqnày DiệpHoahtkrZ TâykbEP4C4h HoahtkrZHi độtHoahtkrZ nhi2Pdqên cókbEP4C4h ckbEP4C4hhút HoahtkrZhoảng hốt.
Cô2Pdq mHoahtkrZơ hkbEP4C4hồ nhậHoahtkrZn kbEP4C4hra HoahtkrZDu HoahtkrZGiang 2PdqNam đa2Pdqng ngkbEP4C4hày càngHoahtkrZ nhíckbEP4C4hh 2Pdqlại HoahtkrZgần HoahtkrZcô hơHoahtkrZn, côHoahtkrZ tkbEP4C4hhầm ngh2Pdqĩ phảHoahtkrZi 2Pdqné hkbEP4C4hắn, nkbEP4C4hhưng kkbEP4C4hhông h2Pdqiểu HoahtkrZsao cô2Pdq lạiHoahtkrZ khô2Pdqng n2Pdqhúc nhích.
Ha2Pdqi người2Pdq môiHoahtkrZ nkbEP4C4hgày càng2Pdq gầnHoahtkrZ, Diệp2Pdq Tâ2Pdqy 2PdqHi ckbEP4C4hó thểkbEP4C4h cảmkbEP4C4h thấkbEP4C4hy hơHoahtkrZi t2Pdqhở củaHoahtkrZ hắn2Pdq kbEP4C4hgần kề,HoahtkrZ phảngkbEP4C4h kbEP4C4hphất trên2Pdq gkbEP4C4hương mặtkbEP4C4h mình.
HoahtkrZÁnh mắtHoahtkrZ côkbEP4C4h thẫnHoahtkrZ thờ.
NhưnHoahtkrZg nHoahtkrZgay kkbEP4C4hhoảnh k2Pdqhắc HoahtkrZđôi m2Pdqôi hHoahtkrZọ chkbEP4C4huẩn bịHoahtkrZ ch2Pdqạm vàoHoahtkrZ HoahtkrZnhau tHoahtkrZhì DiHoahtkrZệp TâHoahtkrZy HoahtkrZHi b2Pdqỗng ckbEP4C4hảm tkbEP4C4hhấy mHoahtkrZình nh2Pdqư bịHoahtkrZ mộtHoahtkrZ lựckbEP4C4h kéHoahtkrZo kbEP4C4hrất mạHoahtkrZnh giậkbEP4C4ht ph2Pdqắt ra.
Nhấ2Pdqt thờiHoahtkrZ kHoahtkrZhông kbEP4C4hkhí lãngHoahtkrZ HoahtkrZmạn đề2Pdqu biếnkbEP4C4h 2Pdqmất khôn2Pdqg HoahtkrZcòn HoahtkrZchút nàkbEP4C4ho hết.
“ThHoahtkrZật 2Pdqxin l2Pdqỗi, tôHoahtkrZi 2Pdqtìm cHoahtkrZô ấkbEP4C4hy kbEP4C4hcó ch2Pdqút vikbEP4C4hệc.” HoahtkrZHạ 2PdqPhùng THoahtkrZuyền HoahtkrZmỉm cư2Pdqời giải2Pdq thích,2Pdq tháHoahtkrZi độHoahtkrZ r2Pdqất 2Pdqnho nhãkbEP4C4h HoahtkrZlễ độ2Pdq nhưnHoahtkrZg D2Pdqiệp TkbEP4C4hây HkbEP4C4hi tự2Pdq nhiên2Pdq dự2Pdqng hếtkbEP4C4h cảkbEP4C4h tókbEP4C4hc gáy2Pdq lên.
Du GiaHoahtkrZng N2Pdqam kHoahtkrZhông nóHoahtkrZi g2Pdqì chỉ2Pdq lkbEP4C4hẳng lặn2Pdqg nkbEP4C4hhìn vềkbEP4C4h pkbEP4C4hhía 2PdqHạ kbEP4C4hPhùng Tuyề2Pdqn, c2Pdqó chúHoahtkrZt 2Pdqcảnh giác.
kbEP4C4h“Quên m2Pdqất, vếkbEP4C4ht thươngkbEP4C4h lầHoahtkrZn HoahtkrZtrước tôiHoahtkrZ cắ2Pdqn nát2Pdq t2Pdqrên taHoahtkrZy aHoahtkrZnh HoahtkrZđã k2Pdqhỏi hHoahtkrZẳn chưkbEP4C4ha vậy?”2Pdq HHoahtkrZạ PhùHoahtkrZng TuyềnHoahtkrZ l2Pdqàm HoahtkrZnhư kbEP4C4hvô tìnhHoahtkrZ hỏi.
“HoahtkrZCảm HoahtkrZơn skbEP4C4hự qkbEP4C4huan tâkbEP4C4hm 2Pdqcủa anh…2Pdq TkbEP4C4hhế chỗ2Pdq lầnkbEP4C4h trướckbEP4C4h bHoahtkrZị nệkbEP4C4hn ghkbEP4C4hế vàokbEP4C4h đầuHoahtkrZ củ2Pdqa a2Pdqnh c2Pdqòn sư2Pdqng kkbEP4C4hhông?” DHoahtkrZu GiHoahtkrZang NHoahtkrZam khônkbEP4C4hg nhakbEP4C4hnh khôngHoahtkrZ chậmkbEP4C4h phHoahtkrZản kích.
“ĐừngkbEP4C4h lkbEP4C4ho lắngHoahtkrZ, tHoahtkrZội kbEP4C4hdo akbEP4C4hi l2Pdqàm HoahtkrZngười nấykbEP4C4h chkbEP4C4hịu, côHoahtkrZ ấykbEP4C4h đã2Pdq dùkbEP4C4hng “2Pdqhành độngHoahtkrZ thkbEP4C4hực tế”HoahtkrZ để2Pdq kbEP4C4hsửa ch2Pdqữa 2Pdqlỗi lầmHoahtkrZ kbEP4C4hcủa mìnkbEP4C4hh rkbEP4C4hồi…Em nó2Pdqi HoahtkrZxem cókbEP4C4h đúngHoahtkrZ khôngkbEP4C4h?” 2PdqHạ Phùn2Pdqg TuyềnHoahtkrZ rấtHoahtkrZ thânHoahtkrZ mật2Pdq kbEP4C4hôm hakbEP4C4hi 2Pdqvai DiệpkbEP4C4h TkbEP4C4hây HkbEP4C4hi, cúHoahtkrZi HoahtkrZđầu gkbEP4C4hiống nhkbEP4C4hư đakbEP4C4hng hkbEP4C4hỏi côHoahtkrZ nhkbEP4C4hưng áHoahtkrZnh mắkbEP4C4ht lạikbEP4C4h nhẹHoahtkrZ n2Pdqhàng liếkbEP4C4hc 2Pdqqua D2Pdqu 2PdqGiang NaHoahtkrZm mộkbEP4C4ht cái.
Tr2Pdqong 2Pdqnháy mHoahtkrZắt, HạkbEP4C4h PhùHoahtkrZng TuyềnHoahtkrZ nhìn2Pdq thấ2Pdqy 2PdqDu Gia2Pdqng 2PdqNam vaHoahtkrZi nh2Pdqư kbEP4C4hcứng kbEP4C4hngắc lại.
Hạ PhHoahtkrZùng Tuyền2Pdq nh2Pdqếch m2Pdqép kbEP4C4hcười, 2Pdqchẳng n2Pdqói chẳngkbEP4C4h rằkbEP4C4hng 2Pdqliền 2Pdqkéo Diệp2Pdq TâHoahtkrZy 2PdqHi xuốngHoahtkrZ lầu.
DiHoahtkrZệp TâHoahtkrZy H2Pdqi HoahtkrZthấp thỏm,HoahtkrZ bởi2Pdq 2Pdqvì mọi2Pdq ngHoahtkrZười xkbEP4C4hung quankbEP4C4hh 2Pdqai 2Pdqai kbEP4C4hcũng lu2Pdqôn miệngHoahtkrZ nhắckbEP4C4h n2Pdqhở kbEP4C4hcô HoahtkrZvà D2Pdqu kbEP4C4hGiang Na2Pdqm khôHoahtkrZng thể2Pdq c2Pdqó bkbEP4C4hất kìkbEP4C4h l2Pdqiên 2Pdqquan gì2Pdq, màkbEP4C4h HoahtkrZrõ rkbEP4C4hàng ckbEP4C4hô cũnHoahtkrZg đ2Pdqã gậtHoahtkrZ đầukbEP4C4h đ2Pdqồng 2Pdqý, nhưkbEP4C4hng mkbEP4C4hà 2Pdqlúc nHoahtkrZãy vừa2Pdq kbEP4C4hvặn bkbEP4C4hị HạkbEP4C4h HoahtkrZPhùng 2PdqTuyền bắkbEP4C4ht gặpHoahtkrZ rồikbEP4C4h, đây2Pdq g2Pdqọi l2Pdqà 2Pdqcó tậHoahtkrZt giậ2Pdqt mình.
ĐồHoahtkrZng thkbEP4C4hời cô2Pdq kbEP4C4hcũng cHoahtkrZảm thấykbEP4C4h vôHoahtkrZ cùn2Pdqg hỗkbEP4C4hn lHoahtkrZoạn, kbEP4C4hvừa nãy,kbEP4C4h vừHoahtkrZa n2Pdqãy cHoahtkrZô v2Pdqà HoahtkrZDu GiHoahtkrZang NakbEP4C4hm thiHoahtkrZếu chúHoahtkrZt nữkbEP4C4ha đkbEP4C4hã h2Pdqôn môi?
VkbEP4C4hì ánh2Pdq t2Pdqrăng, v2Pdqì sự2Pdq phâkbEP4C4hn tâmHoahtkrZ cHoahtkrZủa m2Pdqình, vHoahtkrZà c2Pdqòn bHoahtkrZởi 2Pdqvì…Du GiakbEP4C4hng Nam?
Cô 2Pdqhoàn toHoahtkrZàn khô2Pdqng hiểuHoahtkrZ mì2Pdqnh đangHoahtkrZ n2Pdqghĩ kbEP4C4hgì nữa.
Diệp TkbEP4C4hây H2Pdqi n2Pdqhư ngườiHoahtkrZ mấtkbEP4C4h hồn.
“Sa2Pdqo vậ2Pdqy, cô2Pdq cònkbEP4C4h tiếc2Pdq nuHoahtkrZối chuyệHoahtkrZn 2Pdqlúc kbEP4C4hnãy à?HoahtkrZ” Hạ2Pdq PhùkbEP4C4hng Tuyề2Pdqn bêkbEP4C4hn ckbEP4C4hạnh đột2Pdq nhkbEP4C4hiên lêHoahtkrZn tikbEP4C4hếng mỉa2Pdq mai.
Rốt 2Pdqcuộc tHoahtkrZhì cũngkbEP4C4h lHoahtkrZà ckbEP4C4hô HoahtkrZđã 2Pdqlàm 2Pdqsai, DiHoahtkrZệp TkbEP4C4hây 2PdqHi l2Pdqo 2Pdqlắng c2Pdqhưa đủkbEP4C4h haHoahtkrZy sHoahtkrZao nHoahtkrZào, dá2Pdqm mởHoahtkrZ miệ2Pdqng ph2Pdqản bác.
HạkbEP4C4h PhùHoahtkrZng Tuyền2Pdq nhHoahtkrZẹ nhànHoahtkrZg liếc2Pdq HoahtkrZcô mộHoahtkrZt cáHoahtkrZi: “ĐHoahtkrZược rồkbEP4C4hi, đằHoahtkrZng n2Pdqào t2Pdqối na2Pdqy cũkbEP4C4hng kHoahtkrZhông chHoahtkrZỉ mìnhHoahtkrZ kbEP4C4hcô HoahtkrZvi phạm.”
kbEP4C4hTối nay?
Diệp Tâ2Pdqy 2PdqHi hoàkbEP4C4hi HoahtkrZnghi nhưkbEP4C4hng cũng2Pdq khkbEP4C4hông dá2Pdqm 2Pdq“bật” lại.
LúckbEP4C4h 2Pdqnày, xuHoahtkrZng qu2Pdqanh b2Pdqỗng nkbEP4C4hhiên i2Pdqm kbEP4C4hlặng dị2Pdq thường.
Diệp TâykbEP4C4h 2PdqHi pkbEP4C4hhát hi2Pdqện mộkbEP4C4ht ngườiHoahtkrZ 2Pdqđàn 2Pdqông tkbEP4C4hrung nikbEP4C4hên đ2Pdqứng 2Pdqgiữa phòHoahtkrZng dHoahtkrZáng vẻHoahtkrZ ph2Pdqi phàm,HoahtkrZ phHoahtkrZong thá2Pdqi HoahtkrZquý tộHoahtkrZc, khkbEP4C4huôn kbEP4C4hmặt bHoahtkrZí hiểm.2Pdq ÔngHoahtkrZ t2Pdqa đankbEP4C4hg HoahtkrZđeo c2Pdqho LiHoahtkrZễu VHoahtkrZi QHoahtkrZuân mộHoahtkrZt chkbEP4C4hiếc 2Pdqvòng cổkbEP4C4h ng2Pdqọc bích.
Vòng2Pdq 2Pdqcổ đắtHoahtkrZ tiền,kbEP4C4h mỹkbEP4C4h nhânHoahtkrZ cakbEP4C4ho HoahtkrZquý, h2Pdqai t2Pdqhứ kbEP4C4hnày kbEP4C4hkết hHoahtkrZợp lHoahtkrZại cànkbEP4C4hg nổikbEP4C4h bậ2Pdqt hơn.
“HoahtkrZChúc HoahtkrZem sẽ2Pdq mãikbEP4C4h kbEP4C4hmãi xinHoahtkrZh đẹpkbEP4C4h như2Pdq thHoahtkrZế này.kbEP4C4h” Ngư2Pdqời đàn2Pdq ôngkbEP4C4h đ2Pdqó hôn2Pdq lêkbEP4C4hn kbEP4C4hmá Liễ2Pdqu VkbEP4C4hi Q2Pdquân HoahtkrZ, tất2Pdq cảkbEP4C4h mọiHoahtkrZ ngườikbEP4C4h đềuHoahtkrZ kbEP4C4hvỗ taHoahtkrZy chúckbEP4C4h mừng.
Diệp2Pdq kbEP4C4hTây HoahtkrZHi 2Pdqbừng tỉnh2Pdq cHoahtkrZhân lkbEP4C4hý, hHoahtkrZoá HoahtkrZra ngườiHoahtkrZ đkbEP4C4hó chíHoahtkrZnh là2Pdq DkbEP4C4hu TửkbEP4C4h Vĩ.
D2Pdqu THoahtkrZử 2PdqVĩ nâkbEP4C4hng chHoahtkrZén 2Pdqrượu lêkbEP4C4hn: “Cảm2Pdq ơ2Pdqn tấtkbEP4C4h HoahtkrZcả các2Pdq vkbEP4C4hị khácHoahtkrZh 2Pdqquý cHoahtkrZó mặHoahtkrZt n2Pdqgày hôm2Pdq kbEP4C4hnay, HoahtkrZchúng kbEP4C4hta hã2Pdqy cHoahtkrZùng ănHoahtkrZ mừngHoahtkrZ s2Pdqinh nhật2Pdq c2Pdqủa phkbEP4C4hu nhkbEP4C4hân tôHoahtkrZi nào.”2Pdq NóikbEP4C4h xon2Pdqg, ông2Pdq HoahtkrZta 2Pdqtu một2Pdq kbEP4C4hhơi 2Pdqcạn sạckbEP4C4hh chkbEP4C4hén rượu.
2PdqCác HoahtkrZvị k2Pdqhách cũn2Pdqg lầnkbEP4C4h lượtkbEP4C4h làmkbEP4C4h theo.
TkbEP4C4hiếp thkbEP4C4heo, ôn2Pdqg lạkbEP4C4hi rókbEP4C4ht kbEP4C4hmột ch2Pdqén 2Pdqrượu, bưkbEP4C4hớc tớikbEP4C4h chỗHoahtkrZ HkbEP4C4hạ Phùng2Pdq Tuyền,2Pdq nh2Pdqìn H2Pdqạ Ph2Pdqùng TuyHoahtkrZền và2Pdq DiệpHoahtkrZ T2Pdqây H2Pdqi nha2Pdqm hiểmHoahtkrZ nkbEP4C4hói: “HômHoahtkrZ naHoahtkrZy tôkbEP4C4hi kbEP4C4hcảm thấkbEP4C4hy đHoahtkrZặc bikbEP4C4hệt vin2Pdqh hạnhkbEP4C4h khkbEP4C4hi HạkbEP4C4h Ph2Pdqùng THoahtkrZuyền tiêHoahtkrZn sHoahtkrZinh cóHoahtkrZ kbEP4C4hthể hkbEP4C4hạ kbEP4C4hcố đếnkbEP4C4h đâyHoahtkrZ thkbEP4C4ham dựkbEP4C4h bkbEP4C4hữa HoahtkrZtiệc HoahtkrZnho nhỏkbEP4C4h này…Hạ2Pdq tiêkbEP4C4hn sinhHoahtkrZ, t2Pdqôi mkbEP4C4huốn kbEP4C4hmời HoahtkrZanh một2Pdq chén,2Pdq kbEP4C4hhi 2Pdqvọng kbEP4C4hcó tHoahtkrZhể xokbEP4C4há hkbEP4C4hết mọiHoahtkrZ hkbEP4C4hiểu lầHoahtkrZm gi2Pdqữa chúng2Pdq HoahtkrZta kbEP4C4htừ trư2Pdqớc tHoahtkrZới nkbEP4C4hay và2Pdq t2Pdqhay m2Pdqặt n2Pdqhững kbEP4C4hkẻ t2Pdqrong gkbEP4C4hia tHoahtkrZộc chún2Pdqg tôikbEP4C4h cHoahtkrZó nhữngkbEP4C4h hàHoahtkrZnh độn2Pdqg vHoahtkrZô lHoahtkrZễ với2Pdq HoahtkrZanh tkbEP4C4hôi kbEP4C4hmuốn xikbEP4C4hn lkbEP4C4hỗi anh.”
“KhôngkbEP4C4h dákbEP4C4hm nhậnkbEP4C4h.” H2Pdqạ PhùnHoahtkrZg TuyềHoahtkrZn HoahtkrZkhách kbEP4C4hkhí đákbEP4C4hp, nânkbEP4C4hg HoahtkrZcốc rượkbEP4C4hu uố2Pdqng luôn.
“Như kbEP4C4hvậy bâyHoahtkrZ kbEP4C4hgiờ, khikbEP4C4hêu 2Pdqvũ bắ2Pdqt đầu…”HoahtkrZ DHoahtkrZu HoahtkrZTử VkbEP4C4hĩ tuyHoahtkrZên bố.
“Xin2Pdq ckbEP4C4hhờ m2Pdqột cHoahtkrZhút.” HoahtkrZHạ PhùHoahtkrZng TkbEP4C4huyền cắt2Pdq 2Pdqđứt lờikbEP4C4h ô2Pdqng tkbEP4C4ha “Chờ2Pdq đãHoahtkrZ, t2Pdqôi còHoahtkrZn c2Pdqó chuyện2Pdq muốn2Pdq t2Pdquyên bố.”
Ánh kbEP4C4hmắt mọ2Pdqi ngkbEP4C4hười đềuHoahtkrZ HoahtkrZđổ dồn2Pdq vềkbEP4C4h ph2Pdqía Hạ2Pdq PhùngkbEP4C4h TkbEP4C4huyền, HoahtkrZbao gHoahtkrZồm cảkbEP4C4h DiệpHoahtkrZ THoahtkrZây Hi2Pdq, côHoahtkrZ cũkbEP4C4hng đkbEP4C4hang ôHoahtkrZm đầHoahtkrZy mộ2Pdqt kbEP4C4hbụng băn2Pdq khoă2Pdqn nHoahtkrZhìn hắn.
Lúc HoahtkrZnày HHoahtkrZạ P2Pdqhùng 2PdqTuyền bỗn2Pdqg nângHoahtkrZ tHoahtkrZay DiệpHoahtkrZ HoahtkrZTây 2PdqHi HoahtkrZlên, n2Pdqói: HoahtkrZ“Tôi vàkbEP4C4h 2PdqDiệp HoahtkrZTây HkbEP4C4hi HoahtkrZsẽ đHoahtkrZính hôn.”
“Vốn HoahtkrZlà, kbEP4C4hchúng t2Pdqôi muốkbEP4C4hn 2Pdqchờ mHoahtkrZột thờikbEP4C4h giaHoahtkrZn nữ2Pdqa mớ2Pdqi thôn2Pdqg báokbEP4C4h cHoahtkrZho mọi2Pdq ng2Pdqười biếkbEP4C4ht nhưng2Pdq HoahtkrZvừa rồikbEP4C4h được2Pdq t2Pdqận mắtkbEP4C4h chứ2Pdqng kiHoahtkrZến vợ2Pdq chồngkbEP4C4h DkbEP4C4hu HoahtkrZlão gi2Pdqa đâyHoahtkrZ thâkbEP4C4hn mậkbEP4C4ht kbEP4C4hkeo sơ2Pdqn HoahtkrZnhư thếkbEP4C4h tkbEP4C4hhật sự2Pdq đánkbEP4C4hg gheHoahtkrZn tkbEP4C4hỵ, chHoahtkrZo n2Pdqên lHoahtkrZiền quyế2Pdqt kbEP4C4hđịnh skbEP4C4hẽ tuyênkbEP4C4h kbEP4C4hbố lukbEP4C4hôn tạiHoahtkrZ HoahtkrZđây.” Hạ2Pdq PhùngHoahtkrZ Tu2Pdqyền nókbEP4C4hi dHoahtkrZối khônkbEP4C4hg 2Pdqchớp mắt.
C2Pdqả căn2Pdq pHoahtkrZhòng đầHoahtkrZu tiênkbEP4C4h làkbEP4C4h kbEP4C4him lặnHoahtkrZg hoàkbEP4C4hn kbEP4C4htoàn saHoahtkrZu đkbEP4C4hó la2Pdqi vakbEP4C4hng l2Pdqên tiế2Pdqng vỗHoahtkrZ t2Pdqay táHoahtkrZn kbEP4C4hthưởng rầm2Pdq trời.
Hạ2Pdq PkbEP4C4hhùng Tuyền2Pdq rút2Pdq r2Pdqa 2Pdqtừ HoahtkrZtúi á2Pdqo lễ2Pdq phụcHoahtkrZ mộtkbEP4C4h chikbEP4C4hếc nhẫ2Pdqn đíkbEP4C4hnh hHoahtkrZôn, HoahtkrZđeo lênkbEP4C4h bàkbEP4C4hn t2Pdqay ph2Pdqải đãkbEP4C4h hoá2Pdq đákbEP4C4h củaHoahtkrZ DikbEP4C4hệp THoahtkrZây 2PdqHi. Nhâ2Pdqn tiệnHoahtkrZ cHoahtkrZúi đkbEP4C4hầu xuố2Pdqng, vénHoahtkrZ tHoahtkrZóc cô2Pdq lkbEP4C4hên, nHoahtkrZhẹ n2Pdqhàng gh2Pdqé HoahtkrZsát tkbEP4C4hai kbEP4C4hcô t2Pdqhì thHoahtkrZầm kbEP4C4hđe doHoahtkrZạ: 2Pdq“Nếu 2Pdqnhư kbEP4C4hcô dHoahtkrZám phkbEP4C4hản đối2Pdq, tôikbEP4C4h sẽkbEP4C4h ngkbEP4C4hay lậHoahtkrZp 2Pdqtức quẳnkbEP4C4hg côHoahtkrZ lạ2Pdqi nơ2Pdqi 2Pdqnày, tiHoahtkrZn tôi2Pdq đi,HoahtkrZ skbEP4C4ho vớikbEP4C4h kbEP4C4hthủ kbEP4C4hđoạn củakbEP4C4h kbEP4C4hDu THoahtkrZư NHoahtkrZhân thHoahtkrZì HoahtkrZDu HoahtkrZtử VĩkbEP4C4h còn2Pdq độckbEP4C4h áckbEP4C4h hơkbEP4C4hn kbEP4C4hrất nhiều…HoahtkrZ khôn2Pdqg ti2Pdqn th2Pdqì HoahtkrZcô kbEP4C4hcứ th2Pdqử xem.”
Diệp2Pdq TâyHoahtkrZ H2Pdqi c2Pdqảm thấHoahtkrZy mHoahtkrZình nhHoahtkrZư rơikbEP4C4h thẳ2Pdqng vàoHoahtkrZ mộtkbEP4C4h HoahtkrZhầm băHoahtkrZng, thkbEP4C4hật sự2Pdq khkbEP4C4hông baHoahtkrZo giờkbEP4C4h lường2Pdq trkbEP4C4hước đượckbEP4C4h HạkbEP4C4h PhùnkbEP4C4hg THoahtkrZuyền sHoahtkrZẽ HoahtkrZra chikbEP4C4hêu độ2Pdqc nh2Pdqư vậykbEP4C4h, lậpHoahtkrZ kbEP4C4htức 2Pdqlàm HoahtkrZcho côkbEP4C4h đành2Pdq kbEP4C4hbó 2Pdqtay kbEP4C4hchịu chóikbEP4C4h câkbEP4C4hm níHoahtkrZn màHoahtkrZ kbEP4C4hlàm theo.
Cô2Pdq không2Pdq biếtHoahtkrZ ch2Pdqính xáckbEP4C4h kbEP4C4hHạ Phùng2Pdq THoahtkrZuyền đkbEP4C4hang nghĩkbEP4C4h 2Pdqcái quáikbEP4C4h kbEP4C4hgì và2Pdq cũ2Pdqng khkbEP4C4hông bikbEP4C4hết rHoahtkrZốt cuộkbEP4C4hc kbEP4C4hthì HoahtkrZmình nênHoahtkrZ HoahtkrZlàm kbEP4C4hgì bây2Pdq giờ.
Cô2Pdq chỉ2Pdq bi2Pdqết HoahtkrZduy nhấtkbEP4C4h mộtkbEP4C4h kbEP4C4hđiều, đóHoahtkrZ lkbEP4C4hà vẻ2Pdq mặtHoahtkrZ 2Pdqtươi cHoahtkrZười hớnkbEP4C4h hở2Pdq đốkbEP4C4hi vớHoahtkrZi HoahtkrZsự kbEP4C4hchúc 2Pdqphúc củaHoahtkrZ c2Pdqác vịHoahtkrZ HoahtkrZkhác ởHoahtkrZ đâykbEP4C4h 2Pdqcủa kbEP4C4hmình HoahtkrZso với2Pdq khóHoahtkrZc HoahtkrZcòn kkbEP4C4hhó kbEP4C4hcoi hơnkbEP4C4h r2Pdqất nhiều.
kbEP4C4hMà lúHoahtkrZc đó,2Pdq kbEP4C4hở mộtHoahtkrZ góHoahtkrZc khác2Pdq củHoahtkrZa cănHoahtkrZ phònkbEP4C4hg, m2Pdqột bónkbEP4C4hg ngHoahtkrZười lầmHoahtkrZ lHoahtkrZũi từHoahtkrZ từkbEP4C4h kbEP4C4hbước HoahtkrZra ngoài.
Trên đườ2Pdqng vHoahtkrZề nh2Pdqà, DkbEP4C4hiệp HoahtkrZTây HkbEP4C4hi trầm2Pdq HoahtkrZmặc hồiHoahtkrZ lâHoahtkrZu, rHoahtkrZốt cHoahtkrZuộc cũnHoahtkrZg nhịn2Pdq khô2Pdqng 2Pdqnổi nữkbEP4C4ha rHoahtkrZồi lkbEP4C4hiền tHoahtkrZháo ngHoahtkrZay chiếkbEP4C4hc nhẫn2Pdq rkbEP4C4ha trảHoahtkrZ ch2Pdqo HHoahtkrZạ HoahtkrZPhùng Tuyền.
2PdqHạ 2PdqPhùng TuyềHoahtkrZn cũngHoahtkrZ chẳngHoahtkrZ HoahtkrZthèm nhìkbEP4C4hn nHoahtkrZó lấyHoahtkrZ một2Pdq cáikbEP4C4h, ckbEP4C4hhỉ nóiHoahtkrZ: “SHoahtkrZau nkbEP4C4hày, kbEP4C4hcô pkbEP4C4hhải lu2Pdqôn luôkbEP4C4hn kbEP4C4hđeo nóHoahtkrZ trkbEP4C4hên ta2Pdqy nghkbEP4C4he không?”
“ViệckbEP4C4h n2Pdqày, kbEP4C4hanh 2Pdqđang tiếnkbEP4C4h 2Pdqhành kếkbEP4C4h hoạHoahtkrZch gìHoahtkrZ vkbEP4C4hậy, việckbEP4C4h kbEP4C4hchúng t2Pdqa đínhkbEP4C4h hô2Pdqn làkbEP4C4h mHoahtkrZột pkbEP4C4hhần củakbEP4C4h kkbEP4C4hế hoạchkbEP4C4h đó2Pdq, 2Pdqđúng 2Pdqkhông?” HoahtkrZĐây l2Pdqà đá2Pdqp HoahtkrZán dHoahtkrZuy nhấHoahtkrZt màkbEP4C4h DiệpHoahtkrZ TâyHoahtkrZ HkbEP4C4hi sHoahtkrZuy kbEP4C4hnghĩ hồikbEP4C4h 2Pdqlâu mHoahtkrZới tìkbEP4C4hm HoahtkrZra đHoahtkrZược, kbEP4C4hcũng kbEP4C4hlà đá2Pdqp ánHoahtkrZ làkbEP4C4hm ckbEP4C4hô thấHoahtkrZy yênHoahtkrZ 2Pdqtâm nhất.
Đá2Pdqng ti2Pdqếc đá2Pdqp ánHoahtkrZ nkbEP4C4hày ngkbEP4C4hay lậkbEP4C4hp tức2Pdq kbEP4C4hbị bá2Pdqc bỏ:HoahtkrZ “ChHoahtkrZẳng c2Pdqó kbEP4C4hkế hoạchkbEP4C4h nkbEP4C4hào cả.”
“2PdqVậy…tại 2Pdqsao chúHoahtkrZng 2Pdqta phả2Pdqi đ2Pdqính hôHoahtkrZn?” DiệpkbEP4C4h TâHoahtkrZy HoahtkrZHi th2Pdqấy l2Pdqưng mìkbEP4C4hnh kbEP4C4hđang ròngkbEP4C4h HoahtkrZròng HoahtkrZmồ hôi2Pdq lạnh.
“2PdqBởi v2Pdqì đín2Pdqh hônHoahtkrZ kbEP4C4hrồi mớkbEP4C4hi có2Pdq thểHoahtkrZ kếtHoahtkrZ HoahtkrZhôn.” HạHoahtkrZ PhùnHoahtkrZg Tuyền2Pdq n2Pdqhàn nhạtHoahtkrZ giảiHoahtkrZ thích.
Diệp 2PdqTây HoahtkrZHi thấykbEP4C4h hìnkbEP4C4hh kbEP4C4hnhư nh2Pdqiệt độ2Pdq điều2Pdq kbEP4C4hhoà 2Pdqtrong x2Pdqe đãHoahtkrZ xuốngkbEP4C4h qkbEP4C4huá thấpkbEP4C4h rồi,HoahtkrZ tHoahtkrZhế HoahtkrZcho nê2Pdqn gi2Pdqọng nó2Pdqi củakbEP4C4h ckbEP4C4hô m2Pdqới kbEP4C4hrun rẩ2Pdqy nHoahtkrZhư vầy:HoahtkrZ “Kết…hôn?”
“ĐúngHoahtkrZ vậy.”kbEP4C4h Người2Pdq nà2Pdqo 2Pdqđó gật2Pdq đầu.
“TạikbEP4C4h skbEP4C4hao HoahtkrZlại phảikbEP4C4h kếtHoahtkrZ hônHoahtkrZ?” DiệHoahtkrZp Tây2Pdq 2PdqHi 2Pdqgiựt 2Pdqgiựt tó2Pdqc mìnHoahtkrZh, mộtkbEP4C4h c2Pdqái, HoahtkrZhai 2Pdqcái, bHoahtkrZa cái…
kbEP4C4h“Bởi vìHoahtkrZ tôHoahtkrZi HoahtkrZkhông HoahtkrZmuốn cHoahtkrZhưa kếtHoahtkrZ 2Pdqhôn 2Pdqđã sikbEP4C4hnh kbEP4C4hcon rồi.”
“Tại kbEP4C4hsao lHoahtkrZại mHoahtkrZuốn kbEP4C4hsinh con?!”
“Bởi2Pdq vkbEP4C4hì 2Pdqchúng tHoahtkrZa đã2Pdq lkbEP4C4hên giường.”
“Tại sHoahtkrZao lạHoahtkrZi phảikbEP4C4h lê2Pdqn giường???”
“Bởi2Pdq HoahtkrZvì chúngkbEP4C4h HoahtkrZta sắp2Pdq kbEP4C4hkết hôn.”
“Tại s2Pdqao cHoahtkrZhúng tkbEP4C4ha lại2Pdq phkbEP4C4hải kết2Pdq hôn???!!!!”
“Bởi2Pdq kbEP4C4hvì ch2Pdqúng kbEP4C4hta HoahtkrZđã HoahtkrZđính hôn.”
“…”

Cứ nhưHoahtkrZ vậyHoahtkrZ, HoahtkrZvấn đềkbEP4C4h nkbEP4C4hày HoahtkrZcứ lkbEP4C4hập đHoahtkrZi HoahtkrZlập kbEP4C4hlại vkbEP4C4hô s2Pdqố kbEP4C4hlần, DiệpHoahtkrZ Tâ2Pdqy kbEP4C4hHi quyết2Pdq địnhHoahtkrZ đổikbEP4C4h phưHoahtkrZơng thứckbEP4C4h HoahtkrZgiao tiếp,2Pdq cHoahtkrZho kbEP4C4hnên c2Pdqô 2Pdqvô cùHoahtkrZng thHoahtkrZành k2Pdqhẩn, kbEP4C4hnghiêm túHoahtkrZc HoahtkrZcực đ2Pdqộ nói2Pdq: “HạkbEP4C4h PHoahtkrZhùng Tuyền,HoahtkrZ tôikbEP4C4h kHoahtkrZhông 2Pdqmuốn kếtHoahtkrZ hôHoahtkrZn v2Pdqới anh.”
kbEP4C4hHạ PhùngkbEP4C4h TuyềnkbEP4C4h cũnHoahtkrZg khôn2Pdqg cókbEP4C4h phả2Pdqn ứng2Pdq gì2Pdq dữ2Pdq HoahtkrZdội lắm,HoahtkrZ chỉkbEP4C4h đkbEP4C4hột ngộtkbEP4C4h hkbEP4C4hỏi mộtkbEP4C4h câu2Pdq hỏikbEP4C4h kháckbEP4C4h: “Vậ2Pdqy mỗiHoahtkrZ sá2Pdqng cókbEP4C4h phả2Pdqi l2Pdqà côHoahtkrZ ca2Pdqm tâm2Pdq 2Pdqtình ngukbEP4C4hyện HoahtkrZbưng càHoahtkrZ 2Pdqphê lê2Pdqn cHoahtkrZho tôkbEP4C4hi không?”
“Không đ2Pdqời nào.”2Pdq DiệpHoahtkrZ TâkbEP4C4hy kbEP4C4hHi tkbEP4C4hrả lkbEP4C4hời c2Pdqhắc nhưkbEP4C4h 2Pdqđinh chHoahtkrZém sắt.
“KhHoahtkrZông 2Pdqlà đ2Pdqược rồi.”
“HoahtkrZThế là2Pdq 2Pdqcó ýHoahtkrZ gìHoahtkrZ hả?”kbEP4C4h DiệHoahtkrZp Tây2Pdq HoahtkrZHi khôHoahtkrZng hiểkbEP4C4hu 2Pdqgì hếtkbEP4C4h trơn.
“Chúng HoahtkrZta kế2Pdqt hkbEP4C4hôn skbEP4C4hau HoahtkrZnày cũnHoahtkrZg giHoahtkrZống nh2Pdqư vikbEP4C4hệc cô2Pdq phảkbEP4C4hi HoahtkrZbưng càHoahtkrZ kbEP4C4hphê mỗHoahtkrZi sHoahtkrZáng 2Pdqcho tôi,2Pdq mkbEP4C4hặc dkbEP4C4hù khôHoahtkrZng tìn2Pdqh ngHoahtkrZuyện nhưn2Pdqg cuốikbEP4C4h cùkbEP4C4hng côkbEP4C4h vẫ2Pdqn phảkbEP4C4hi làmHoahtkrZ.” Hạ2Pdq PHoahtkrZhùng TuyềHoahtkrZn dùng2Pdq mộHoahtkrZt cHoahtkrZâu đHoahtkrZơn giảnkbEP4C4h kế2Pdqt tHoahtkrZhúc v2Pdqấn đềHoahtkrZ HoahtkrZmà Diệp2Pdq TâykbEP4C4h HkbEP4C4hi HoahtkrZso sán2Pdqh kbEP4C4hvới hàm2Pdq sốHoahtkrZ toáHoahtkrZn h2Pdqọc cò2Pdqn k2Pdqhó 2Pdqkhăn hơkbEP4C4hn gấp2Pdq chục2Pdq lần.
Chapter 24
Diệp Tâ2Pdqy kbEP4C4hHi vừaHoahtkrZ th2Pdqấy bực2Pdq mìHoahtkrZnh vừkbEP4C4ha bu2Pdqồn cười,HoahtkrZ kbEP4C4hkhông biếtkbEP4C4h kbEP4C4hlàm sHoahtkrZao lạiHoahtkrZ thốt2Pdq rkbEP4C4ha câu:HoahtkrZ “Tôi2Pdq ckbEP4C4hó chếHoahtkrZt cHoahtkrZũng khô2Pdqng gảHoahtkrZ ckbEP4C4hho anh.”
Sau khHoahtkrZi n2Pdqói xo2Pdqng lHoahtkrZại cảmHoahtkrZ t2Pdqhấy cóHoahtkrZ gì2Pdq đókbEP4C4h kbEP4C4hkhông ổn,kbEP4C4h thẳngHoahtkrZ kbEP4C4hthắn q2Pdquá 2Pdqmức, h2Pdqơn nữa2Pdq cònkbEP4C4h chúHoahtkrZt ng2Pdquy hiểm2Pdq—như mấHoahtkrZy kbEP4C4hbộ phiHoahtkrZm truyền2Pdq hìnkbEP4C4hh nkbEP4C4hhảm nhíkbEP4C4h ấHoahtkrZy, nHoahtkrZhững lời2Pdq n2Pdqày củHoahtkrZa nHoahtkrZữ ch2Pdqính 12Pdq0 phầnkbEP4C4h thìHoahtkrZ 8,2Pdq9 2Pdqphần chắ2Pdqc c2Pdqhắn sHoahtkrZẽ bkbEP4C4hị gkbEP4C4hả chHoahtkrZo HoahtkrZnam 2Pdqnhân mkbEP4C4hà nữHoahtkrZ ch2Pdqính ghétHoahtkrZ n2Pdqhất HoahtkrZcó chkbEP4C4hết cũng2Pdq kHoahtkrZhông muốnkbEP4C4h lHoahtkrZấy. kbEP4C4hCho nên,HoahtkrZ côHoahtkrZ vội2Pdq sửaHoahtkrZ l2Pdqại kbEP4C4hnói: “Hay2Pdq làHoahtkrZ nóHoahtkrZi HoahtkrZnhư vậHoahtkrZy 2Pdqđi, HoahtkrZtôi cảkbEP4C4hm g2Pdqiác cơHoahtkrZ kbEP4C4hhội m2Pdqình gHoahtkrZả chkbEP4C4ho HoahtkrZDu G2Pdqiang HoahtkrZNam s2Pdqo vHoahtkrZới gả2Pdq 2Pdqcho ankbEP4C4hh hơn…HoahtkrZ mộtHoahtkrZ kbEP4C4hchút xíu.”
VHoahtkrZốn 2Pdqdĩ, DiệpkbEP4C4h kbEP4C4hTây HoahtkrZHi địnhkbEP4C4h nói2Pdq “lớn2Pdq hơnHoahtkrZ” đằngkbEP4C4h saHoahtkrZu cộ2Pdqng thkbEP4C4hêm phóHoahtkrZ từ2Pdq “rấtHoahtkrZ nhiều”2Pdq nhưng2Pdq sHoahtkrZuy đ2Pdqi HoahtkrZtính lạHoahtkrZi thìHoahtkrZ dùkbEP4C4h 2Pdqsao haHoahtkrZi ngườiHoahtkrZ cũngHoahtkrZ đã2Pdq ởkbEP4C4h mộtHoahtkrZ nkbEP4C4hhà kbEP4C4hvới n2Pdqhau kh2Pdqá lâkbEP4C4hu rồi,HoahtkrZ khôn2Pdqg thkbEP4C4hể l2Pdqấy oHoahtkrZán báoHoahtkrZ ân2Pdq, qHoahtkrZuá mứkbEP4C4hc đảHoahtkrZ kícHoahtkrZh tự2Pdq áHoahtkrZi củaHoahtkrZ hắnkbEP4C4h vì2Pdq thếkbEP4C4h rấtHoahtkrZ hảo2Pdq tâmHoahtkrZ đ2Pdqổi l2Pdqại thàn2Pdqh HoahtkrZcụm tkbEP4C4hừ “mộtHoahtkrZ chúHoahtkrZt HoahtkrZxíu” này.

TkbEP4C4hhật kkbEP4C4hhông nghĩHoahtkrZ đkbEP4C4hến hậ2Pdqu hoạkbEP4C4h sakbEP4C4hu nàyHoahtkrZ, chọHoahtkrZc ngaHoahtkrZy vào2Pdq tổHoahtkrZ kiếHoahtkrZn lHoahtkrZửa, tHoahtkrZên s2Pdqói hỉ2Pdq 2Pdqnộ khônkbEP4C4hg lườnHoahtkrZg đHoahtkrZược bêHoahtkrZn cạnh.
VừaHoahtkrZ kbEP4C4hdứt l2Pdqời, HạHoahtkrZ PhùngHoahtkrZ TkbEP4C4huyền likbEP4C4hền nắ2Pdqm chặ2Pdqt lấkbEP4C4hy cổ2Pdq tkbEP4C4hay 2Pdqcủa côHoahtkrZ, HoahtkrZmột pHoahtkrZhen kkbEP4C4héo lạikbEP4C4h, thHoahtkrZuận đàHoahtkrZ ké2Pdqo cả2Pdq nHoahtkrZgười Diệp2Pdq HoahtkrZTây 2PdqHi 2Pdqngồi lHoahtkrZên đùi2Pdq hắn.
Di2Pdqệp Tây2Pdq kbEP4C4hHi tkbEP4C4hất nhiênkbEP4C4h làkbEP4C4h liềukbEP4C4h mạHoahtkrZng gikbEP4C4hãy dHoahtkrZụa nhkbEP4C4hưng chẳ2Pdqng kbEP4C4hăn thkbEP4C4hua gìkbEP4C4h, nHoahtkrZgày thkbEP4C4hường HoahtkrZvốn tứcHoahtkrZ giận2Pdq đến2Pdq ckbEP4C4hực đi2Pdqểm, tức2Pdq đếHoahtkrZn xì2Pdq khókbEP4C4hi đối2Pdq vớikbEP4C4h hắkbEP4C4hn cũn2Pdqg vô2Pdq d2Pdqụng rồi.
Hạ PHoahtkrZhùng TuyềHoahtkrZn một2Pdq taHoahtkrZy kho2Pdqá chặtHoahtkrZ ha2Pdqi kbEP4C4htay c2Pdqủa DiệHoahtkrZp THoahtkrZây HiHoahtkrZ, mộtkbEP4C4h HoahtkrZtay giữHoahtkrZ 2Pdqchặt g2Pdqáy kbEP4C4hcô, hu2Pdqng hăkbEP4C4hng mkbEP4C4hà hôn.
CảmkbEP4C4h gi2Pdqác 2Pdqlưỡi HạkbEP4C4h PhùngHoahtkrZ Tuyề2Pdqn đkbEP4C4hang dHoahtkrZần dần2Pdq xâ2Pdqm nhập2Pdq v2Pdqào tHoahtkrZrong miệng2Pdq mìnHoahtkrZh, DiHoahtkrZệp Tâ2Pdqy 2PdqHi toHoahtkrZàn thkbEP4C4hân tHoahtkrZê kbEP4C4hdại, cốkbEP4C4h gắngkbEP4C4h hếkbEP4C4ht kbEP4C4hsức ngkbEP4C4hậm c2Pdqhặt miện2Pdqg lạiHoahtkrZ, kHoahtkrZiên cườn2Pdqg phòng2Pdq thủkbEP4C4h HoahtkrZđến cùng.
HạkbEP4C4h PHoahtkrZhùng 2PdqTuyền mỉ2Pdqm cHoahtkrZười nhkbEP4C4háy m2Pdqắt kbEP4C4hmột cái2Pdq, bỏHoahtkrZ một2Pdq tkbEP4C4hay raHoahtkrZ, tkbEP4C4hừ bêkbEP4C4hn ngkbEP4C4hoài đốngkbEP4C4h lễ2Pdq phụHoahtkrZc bùng2Pdq nkbEP4C4hhùng, kbEP4C4hbàn HoahtkrZtay hHoahtkrZắn nhan2Pdqh n2Pdqhẹn luồn2Pdq vàkbEP4C4ho tron2Pdqg ngườikbEP4C4h DikbEP4C4hệp HoahtkrZTây 2PdqHi, nkbEP4C4hhẹ HoahtkrZnhàng sờ…
“ÁHoahtkrZ!!!!” DikbEP4C4hệp Tây2Pdq HHoahtkrZi hét2Pdq HoahtkrZlên, Hạ2Pdq PhùngHoahtkrZ Tu2Pdqyền HoahtkrZnhân kbEP4C4hcơ hộikbEP4C4h đó2Pdq tHoahtkrZiến vHoahtkrZào, kbEP4C4hbá đạo2Pdq kbEP4C4hhôn cHoahtkrZô khônkbEP4C4hg ngừng,2Pdq hkbEP4C4hai bênkbEP4C4h dâHoahtkrZy dưa.
Cả ngườkbEP4C4hi nóHoahtkrZng rực,HoahtkrZ hắnHoahtkrZ “chHoahtkrZiến đấukbEP4C4h” rất2Pdq mHoahtkrZạnh mẽ2Pdq, HoahtkrZlàm 2Pdqcho kbEP4C4hDiệp T2Pdqây HHoahtkrZi HoahtkrZkhông 2Pdqcách nàkbEP4C4ho hôkbEP4C4h hấp.
Tro2Pdqng tìHoahtkrZnh 2Pdqthế cấp2Pdq báchHoahtkrZ kbEP4C4hđó,cô trênHoahtkrZ dưới2Pdq 2Pdqkết hợpkbEP4C4h, cắnkbEP4C4h và2Pdqo mô2Pdqi hắHoahtkrZn, lkbEP4C4hiền cảHoahtkrZm tHoahtkrZhấy vkbEP4C4hị máuHoahtkrZ t2Pdqươi nkbEP4C4hgọt nHoahtkrZgào tr2Pdqàn ra.
VốnkbEP4C4h tưởngkbEP4C4h kbEP4C4hrằng hắn2Pdq kbEP4C4hsẽ nkbEP4C4hgay lập2Pdq tứcHoahtkrZ buôngHoahtkrZ HoahtkrZmình rHoahtkrZa, nh2Pdqưng kbEP4C4hkhông, HoahtkrZHạ Phùn2Pdqg TkbEP4C4huyền 2Pdqhừ HoahtkrZcũng kHoahtkrZhông hừkbEP4C4h mộkbEP4C4ht tiếngHoahtkrZ l2Pdqại ăHoahtkrZn kbEP4C4hmiếng tkbEP4C4hrả miếng2Pdq, cũkbEP4C4hng chkbEP4C4hơi chiêuHoahtkrZ ấHoahtkrZy cắnkbEP4C4h 2Pdqlại môikbEP4C4h cô2Pdq mộtkbEP4C4h phát.
Diệp TâkbEP4C4hy HHoahtkrZi đa2Pdqu đến2Pdq ứHoahtkrZa nước2Pdq mắt,HoahtkrZ c2Pdqhờ 2PdqHạ 2PdqPhùng THoahtkrZuyền vừa2Pdq buônkbEP4C4hg mìnkbEP4C4hh r2Pdqa đkbEP4C4hã v2Pdqội vàn2Pdqg luHoahtkrZi về2Pdq mộkbEP4C4ht gókbEP4C4hc xHoahtkrZe c2Pdqách xkbEP4C4ha hắn,HoahtkrZ rúkbEP4C4ht kbEP4C4hcái gương2Pdq 2Pdqra xkbEP4C4hem chú2Pdqt, mHoahtkrZôi dướiHoahtkrZ bị2Pdq cắnHoahtkrZ 2Pdqđang rươ2Pdqm rướm2Pdq mákbEP4C4hu rồi. 

HoahtkrZ“Hạ PhùHoahtkrZng TuyềnkbEP4C4h, akbEP4C4hnh lkbEP4C4hàm cá2Pdqi quáiHoahtkrZ gìHoahtkrZ thế2Pdq!” DHoahtkrZiệp TâHoahtkrZy 2PdqHi nộ2Pdq khkbEP4C4hí xuHoahtkrZng thiên.
“Cô cắ2Pdqn tôiHoahtkrZ tkbEP4C4hất nhiê2Pdqn tôikbEP4C4h sẽ2Pdq đákbEP4C4hp lễ2Pdq thôiHoahtkrZ!” 2PdqHạ PHoahtkrZhùng TuyềHoahtkrZn hơiHoahtkrZ nhíkbEP4C4hu mày.
“A2Pdqnh…anh 2Pdqđồ biếHoahtkrZn thái!2Pdq A!”
D2Pdqiệp TâHoahtkrZy kbEP4C4hHi 2Pdqcòn chưa2Pdq cókbEP4C4h mắng2Pdq xoHoahtkrZng, lạiHoahtkrZ bkbEP4C4hị ng2Pdqười 2Pdqnào đóHoahtkrZ mộHoahtkrZt kbEP4C4hphen kbEP4C4hkéo t2Pdqiếp, tiếpHoahtkrZ 2Pdqtục cưỡngHoahtkrZ ép.
Hạ2Pdq Phù2Pdqng TuHoahtkrZyền HoahtkrZtiến HoahtkrZquân thầnkbEP4C4h t2Pdqốc, k2Pdqhông 2Pdqđể kbEP4C4hcho HoahtkrZcô HoahtkrZcó 2Pdqbất kHoahtkrZì cơkbEP4C4h h2Pdqội n2Pdqào đểkbEP4C4h thở2Pdq nữa,HoahtkrZ giống2Pdq nhHoahtkrZư có2Pdq 2Pdqlửa đốtHoahtkrZ kbEP4C4hcháy cHoahtkrZô vậy.
DiệpkbEP4C4h kbEP4C4hTây HHoahtkrZi 2Pdqcũng khônkbEP4C4hg thểkbEP4C4h 2Pdqnhẫn 2Pdqnhịn chịuHoahtkrZ thukbEP4C4ha tkbEP4C4hhêm kbEP4C4hnữa, okbEP4C4hán hậkbEP4C4hn dHoahtkrZùng hếtHoahtkrZ sứ2Pdqc bìnhHoahtkrZ sin2Pdqh c2Pdqắn vHoahtkrZào kbEP4C4hcái lưỡikbEP4C4h bkbEP4C4há đạHoahtkrZo ki2Pdqa mộtHoahtkrZ cái.
Bởi vì2Pdq tứcHoahtkrZ giậnkbEP4C4h nHoahtkrZên lHoahtkrZực cắkbEP4C4hn 2Pdqrất kbEP4C4hmạnh, chỉkbEP4C4h giảikbEP4C4h hậnkbEP4C4h đHoahtkrZược lúHoahtkrZc ấyHoahtkrZ nHoahtkrZhưng ch2Pdqỉ mộtHoahtkrZ giâykbEP4C4h saHoahtkrZu, Diệp2Pdq TkbEP4C4hây kbEP4C4hHi kbEP4C4hmôi 2Pdqtrên lại2Pdq cảmkbEP4C4h t2Pdqhấy vô2Pdq cùng2Pdq HoahtkrZđau nhức—lạikbEP4C4h 2Pdqbị trả2Pdq tHoahtkrZhù nữa!!!!!
Hạ PkbEP4C4hhùng TuykbEP4C4hền 2Pdqbuông côHoahtkrZ rakbEP4C4h, nhìnHoahtkrZ HoahtkrZDiệp 2PdqTây HoahtkrZHi ckbEP4C4ho ckbEP4C4hả HoahtkrZhai c2Pdqhân kbEP4C4hlên kbEP4C4hlùi vềkbEP4C4h mộtHoahtkrZ góc2Pdq x2Pdqe vừakbEP4C4h g2Pdqiận vừakbEP4C4h 2Pdqsợ nHoahtkrZhìn HoahtkrZmình chằmkbEP4C4h chằ2Pdqm, hắn2Pdq nh2Pdqẹ gkbEP4C4hiọng n2Pdqói: “CònHoahtkrZ 2Pdqmuốn thử2Pdq nữ2Pdqa không?”
D2Pdqiệp TâHoahtkrZy 2PdqHi kbEP4C4hche HoahtkrZmôi rướm2Pdq máHoahtkrZu củkbEP4C4ha HoahtkrZmình, lHoahtkrZiều mạngkbEP4C4h 2Pdqlắc đầu.
HHoahtkrZạ PhùkbEP4C4hng 2PdqTuyền tikbEP4C4hến lạiHoahtkrZ gầnHoahtkrZ 2Pdqcô, lôHoahtkrZi kbEP4C4hcái ta2Pdqy đankbEP4C4hg kbEP4C4hche miệnkbEP4C4hg củakbEP4C4h HoahtkrZcô kbEP4C4hra, kkbEP4C4hhẽ ngHoahtkrZhiêng đầu,2Pdq tiếpkbEP4C4h tụckbEP4C4h h2Pdqôn nữa.
HoahtkrZDiệp kbEP4C4hTây HoahtkrZHi bHoahtkrZị vâkbEP4C4hy hãHoahtkrZm kbEP4C4htrong mộHoahtkrZt gó2Pdqc nhỏ,2Pdq kHoahtkrZhông 2Pdqcó đường2Pdq n2Pdqào đểkbEP4C4h thoá2Pdqt, nụkbEP4C4h hHoahtkrZôn của2Pdq HoahtkrZhắn b2Pdqá đạkbEP4C4ho HoahtkrZmà cuồn2Pdqg nhiệtkbEP4C4h, thậtHoahtkrZ sựHoahtkrZ muốnHoahtkrZ HoahtkrZlàm DiệpkbEP4C4h TâykbEP4C4h kbEP4C4hHi n2Pdqghẹt th2Pdqở mkbEP4C4hà c2Pdqhết nkbEP4C4hhưng ckbEP4C4hô khôHoahtkrZng còkbEP4C4hn dákbEP4C4hm phHoahtkrZản khákbEP4C4hng nữkbEP4C4ha, chỉkbEP4C4h kbEP4C4hcó kbEP4C4hthể biếtkbEP4C4h kbEP4C4hđiều mkbEP4C4hột kbEP4C4hchút đểkbEP4C4h 2Pdqmặc ch2Pdqo kbEP4C4hhắn m2Pdquốn kbEP4C4hlàm gìkbEP4C4h kbEP4C4hthì làm.
Không biếtHoahtkrZ HoahtkrZqua bHoahtkrZao lâ2Pdqu, H2Pdqạ PkbEP4C4hhùng T2Pdquyền bákbEP4C4h đạo2Pdq 2Pdqhôn dkbEP4C4hần nhkbEP4C4hẹ nhàngkbEP4C4h HoahtkrZôn nhuHoahtkrZ, từng2Pdq c2Pdqhút từngHoahtkrZ chúkbEP4C4ht mộtHoahtkrZ 2Pdqliếm đôikbEP4C4h môkbEP4C4hi bịHoahtkrZ t2Pdqhương củakbEP4C4h kbEP4C4hcô, vôHoahtkrZ cùngHoahtkrZ n2Pdqhẹ n2Pdqhàng vàkbEP4C4h tỉ2Pdq mỉ.
“TốkbEP4C4hi HoahtkrZnay, DHoahtkrZu GkbEP4C4hiang N2Pdqam cònHoahtkrZ HoahtkrZchưa HoahtkrZhôn côkbEP4C4h, mkbEP4C4hà tôikbEP4C4h, lại2Pdq h2Pdqôn côHoahtkrZ đếkbEP4C4hn b2Pdqa l2Pdqần.” 2PdqHạ PkbEP4C4hhùng Tu2Pdqyền cHoahtkrZúi đầukbEP4C4h nHoahtkrZhìn c2Pdqô, áHoahtkrZnh mắHoahtkrZt khHoahtkrZó hiểuHoahtkrZ nói:2Pdq “kbEP4C4hCăn cHoahtkrZứ tkbEP4C4hheo kbEP4C4htình huốHoahtkrZng hiện2Pdq HoahtkrZtại thì2Pdq cHoahtkrZơ HoahtkrZhội kbEP4C4hcô kbEP4C4hgả c2Pdqho tôkbEP4C4hi s2Pdqo s2Pdqánh 2Pdqvới HoahtkrZgả HoahtkrZcho hắn2Pdq hì2Pdqnh nkbEP4C4hhư làkbEP4C4h hơn…mộkbEP4C4ht chkbEP4C4hút xíu.” 
NkbEP4C4hhưng DiệpkbEP4C4h kbEP4C4hTây 2PdqHi căn2Pdq bảnHoahtkrZ là2Pdq khôngHoahtkrZ cóHoahtkrZ n2Pdqghe Hạ2Pdq PhùkbEP4C4hng TuykbEP4C4hền nóiHoahtkrZ chuyện,kbEP4C4h còkbEP4C4hn đangkbEP4C4h HoahtkrZbận HoahtkrZrộn 2Pdqtìm c2Pdqách HoahtkrZthoát khHoahtkrZỏi nkbEP4C4hgực hkbEP4C4hắn, lHoahtkrZiều mạ2Pdqng cầ2Pdqm kHoahtkrZhăn HoahtkrZgiấy chkbEP4C4hùi môikbEP4C4h, 2Pdqlại cònHoahtkrZ không2Pdq HoahtkrZngừng “Phi,phi,phi”
“AnhHoahtkrZ lHoahtkrZà tkbEP4C4hên hákbEP4C4ho HoahtkrZsắc thấkbEP4C4hp kém!HoahtkrZ TạiHoahtkrZ kbEP4C4hsao lạ2Pdqi kHoahtkrZhông ckbEP4C4hó HoahtkrZchút lịcHoahtkrZh 2Pdqsự n2Pdqào, chưakbEP4C4h HoahtkrZđược s2Pdqự đồngkbEP4C4h ýHoahtkrZ 2Pdqcủa ng2Pdqười kbEP4C4hkhác đkbEP4C4hã cưỡkbEP4C4hng hôn!”2Pdq Diệp2Pdq TâykbEP4C4h 2PdqHi HoahtkrZbất ngờ,HoahtkrZ hun2Pdqg hHoahtkrZăng mắnHoahtkrZg hắnkbEP4C4h: “Đ2Pdqồ t2Pdqhần kinh!”
“kbEP4C4hKhông s2Pdqao, 2Pdqsau 2Pdqnày cHoahtkrZô sẽkbEP4C4h qu2Pdqen th2Pdqôi.” HHoahtkrZạ PhùngHoahtkrZ TuyềnHoahtkrZ trkbEP4C4hở lHoahtkrZại vịkbEP4C4h tríHoahtkrZ nHoahtkrZgồi củakbEP4C4h hắn,2Pdq HoahtkrZhai châ2Pdqn kbEP4C4hđung 2Pdqđưa, vừaHoahtkrZ cườ2Pdqi vkbEP4C4hừa HoahtkrZnhàn nhkbEP4C4hã trả2Pdq lời.
Nếu2Pdq ckbEP4C4hó thể,kbEP4C4h Diệp2Pdq kbEP4C4hTây kbEP4C4hHi thựHoahtkrZc 2Pdqmuốn phHoahtkrZun mkbEP4C4háu trHoahtkrZên m2Pdqiệng mìkbEP4C4hnh HoahtkrZvào 2Pdqmặt hắn.2Pdq CHoahtkrZô tứkbEP4C4hc giậnHoahtkrZ 2Pdqđến mứckbEP4C4h cHoahtkrZả ngườkbEP4C4hi đềuHoahtkrZ rukbEP4C4hng lêHoahtkrZn bầ2Pdqn 2Pdqbật, đaHoahtkrZng thở,kbEP4C4h lại2Pdq phkbEP4C4hát hiện2Pdq r2Pdqa HoahtkrZcái nhẫn2Pdq đínHoahtkrZh hônHoahtkrZ mìn2Pdqh vừHoahtkrZa HoahtkrZtháo rkbEP4C4ha kbEP4C4hlúc nkbEP4C4hãy chẳngkbEP4C4h b2Pdqiết kbEP4C4htừ HoahtkrZlúc nàHoahtkrZo đã2Pdq 2Pdqchiễm chkbEP4C4hệ vữngHoahtkrZ vàngkbEP4C4h HoahtkrZnằm trêHoahtkrZn ngHoahtkrZón ápkbEP4C4h útHoahtkrZ c2Pdqủa cô.
ChiếkbEP4C4hc nh2Pdqẫn kbEP4C4hbạch kbEP4C4hkim vớiHoahtkrZ 2Pdqba viê2Pdqn đkbEP4C4há HoahtkrZđược HoahtkrZcắt gọ2Pdqt tHoahtkrZinh HoahtkrZxảo, thiết2Pdq k2Pdqế mớHoahtkrZi mHoahtkrZẻ. NhưngkbEP4C4h đốiHoahtkrZ HoahtkrZvới kbEP4C4hDiệp 2PdqTây kbEP4C4hHi thHoahtkrZì nókbEP4C4h chHoahtkrZẳng kkbEP4C4hhác HoahtkrZgì mộtHoahtkrZ HoahtkrZcái 2Pdqkhoá skbEP4C4hắt, buộcHoahtkrZ thậtkbEP4C4h 2Pdqchặt côHoahtkrZ lại.
D2Pdqiệp kbEP4C4hTây 2PdqHi đanHoahtkrZg địHoahtkrZnh tkbEP4C4hháo rkbEP4C4ha lầnkbEP4C4h nữaHoahtkrZ, Hạ2Pdq Phùng2Pdq 2PdqTuyền 2Pdqlại HoahtkrZdùng giọng2Pdq nHoahtkrZói bìn2Pdqh tĩnhHoahtkrZ kh2Pdqông 2Pdqgợn sónkbEP4C4hg chkbEP4C4hặn lại:kbEP4C4h kbEP4C4h“Nếu nh2Pdqư kbEP4C4hcô dákbEP4C4hm kbEP4C4hlàm tkbEP4C4hhế, tôiHoahtkrZ sHoahtkrZẽ lậHoahtkrZp tứckbEP4C4h lkbEP4C4hập HoahtkrZlại n2Pdqhững chuy2Pdqện vừkbEP4C4ha kbEP4C4hrồi kbEP4C4hđã kbEP4C4hlàm 2Pdqvới côHoahtkrZ đấy.”
DHoahtkrZiệp TâHoahtkrZy 2PdqHi t2Pdqay kbEP4C4hlập tHoahtkrZức kbEP4C4hcứng đờ.
“SHoahtkrZau nHoahtkrZày, bất2Pdq luậnHoahtkrZ 2Pdqlà đkbEP4C4hi t2Pdqắm 2Pdqhay đi2Pdq ngủ,kbEP4C4h côHoahtkrZ đềukbEP4C4h phảikbEP4C4h HoahtkrZđeo nóHoahtkrZ ởkbEP4C4h t2Pdqrên tay.HoahtkrZ” HạkbEP4C4h Ph2Pdqùng THoahtkrZuyền kbEP4C4hra lệnh.
“XiHoahtkrZn hỏkbEP4C4hi, vìHoahtkrZ 2Pdqsao t2Pdqôi phkbEP4C4hải nkbEP4C4hghe lờHoahtkrZi anh?HoahtkrZ” Diệp2Pdq TâyHoahtkrZ kbEP4C4hHi khônkbEP4C4hg phục.
“Nếu khônHoahtkrZg tkbEP4C4hin, c2Pdqô kbEP4C4hcó thểHoahtkrZ thkbEP4C4hử 2Pdqmột chúkbEP4C4ht xHoahtkrZem sao.HoahtkrZ” HHoahtkrZạ HoahtkrZPhùng TuyềHoahtkrZn gHoahtkrZõ gõ2Pdq n2Pdqgón takbEP4C4hy kbEP4C4htrên đHoahtkrZầu gốiHoahtkrZ thHoahtkrZeo tiếkbEP4C4ht tHoahtkrZấu, mỗi2Pdq mộkbEP4C4ht nhịp2Pdq gõ2Pdq nhưkbEP4C4h kbEP4C4hđánh vàHoahtkrZo l2Pdqòng DiệpHoahtkrZ T2Pdqây HkbEP4C4hi: kbEP4C4h“Tin tôikbEP4C4h đi,kbEP4C4h 2Pdqcô vĩnHoahtkrZh viễHoahtkrZn sẽkbEP4C4h khôngkbEP4C4h 2Pdqbao giờHoahtkrZ đokbEP4C4hán trư2Pdqớc đưHoahtkrZợc tôikbEP4C4h kbEP4C4hsẽ lHoahtkrZàm nhữngHoahtkrZ gì2Pdq đâu.”
HoahtkrZKhi haHoahtkrZi nHoahtkrZgười t2Pdqrở vềHoahtkrZ n2Pdqhà, HoahtkrZA KkbEP4C4hhoan phkbEP4C4hát 2Pdqhiện môi2Pdq Di2Pdqệp T2Pdqây kbEP4C4hHi sưn2Pdqg HoahtkrZphồng lên,2Pdq vHoahtkrZẻ 2Pdqmặt 2Pdqvô cùngkbEP4C4h khó2Pdq chHoahtkrZịu 2Pdqcho nêHoahtkrZn liềnkbEP4C4h HoahtkrZân ckbEP4C4hần hỏikbEP4C4h kbEP4C4hthăm: “HoahtkrZNha đầu,HoahtkrZ kbEP4C4hkẻ nHoahtkrZào kbEP4C4hchọc HoahtkrZgiận muội,2Pdq làmHoahtkrZ saHoahtkrZo kbEP4C4hmà mặ2Pdqt 2Pdqnhư kbEP4C4hbị t2Pdqáo bókbEP4C4hn t2Pdqhế này?”
DiHoahtkrZệp kbEP4C4hTây HkbEP4C4hi nghiến2Pdq 2Pdqrăng nghiến2Pdq lợi2Pdq kbEP4C4hnói: “MuộiHoahtkrZ kbEP4C4hbị HoahtkrZHạ HoahtkrZPhùng TukbEP4C4hyền HoahtkrZép buộc!”
“NgaykbEP4C4h kbEP4C4htại bữaHoahtkrZ HoahtkrZtiệc á?”2Pdq 2PdqA Kho2Pdqan híHoahtkrZt một2Pdq hơikbEP4C4h, bối2Pdq rối:HoahtkrZ “Xong2Pdq rồHoahtkrZi, xkbEP4C4hong rồHoahtkrZi, nhấtkbEP4C4h địnkbEP4C4hh làkbEP4C4h vộikbEP4C4h và2Pdqng qHoahtkrZuá, Phù2Pdqng TuHoahtkrZyền chưHoahtkrZa kịp2Pdq sử2Pdq dụng2Pdq biệHoahtkrZn 2Pdqpháp akbEP4C4hn kbEP4C4htoàn đúngkbEP4C4h không,kbEP4C4h kbEP4C4hnói kbEP4C4hkhông chkbEP4C4hừng muộiHoahtkrZ m2Pdqang tHoahtkrZhai HoahtkrZrồi, khôn2Pdqg được,kbEP4C4h khônkbEP4C4hg được,2Pdq hkbEP4C4huynh pkbEP4C4hhải nhanHoahtkrZh 2Pdqchóng điHoahtkrZ nấ2Pdqu can2Pdqh kbEP4C4htổ yến,kbEP4C4h đểHoahtkrZ muội2Pdq bkbEP4C4hồi bổHoahtkrZ kbEP4C4hthân th2Pdqể m2Pdqới được!”
“MkbEP4C4huội .kkbEP4C4hhông .cókbEP4C4h. kbEP4C4hý .này!”kbEP4C4h DkbEP4C4hiệp TkbEP4C4hây kbEP4C4hHi 2Pdqthái dươ2Pdqng gâ2Pdqn xHoahtkrZanh nổiHoahtkrZ lêkbEP4C4hn, 2Pdqgiơ t2Pdqay l2Pdqên, 2Pdqnhìn HoahtkrZrõ ch2Pdqiếc nhẫnkbEP4C4h đíkbEP4C4hnh 2Pdqhôn sánHoahtkrZg chóHoahtkrZi HoahtkrZkia: “HoahtkrZMuội muHoahtkrZốn nó2Pdqi l2Pdqà Hạ2Pdq PhùHoahtkrZng TuykbEP4C4hền épkbEP4C4h muộikbEP4C4h đ2Pdqeo cái2Pdq này!”
A KhHoahtkrZoan HoahtkrZnghi ngHoahtkrZờ: “ChkbEP4C4hẳng lẽ2Pdq muộHoahtkrZi khônHoahtkrZg kbEP4C4hthích kiểukbEP4C4h dákbEP4C4hng kbEP4C4hnày sao?”
“Không phải,kbEP4C4h 2Pdqkiểu dkbEP4C4háng rất2Pdq đẹp,HoahtkrZ HoahtkrZnhưng mà…”
“kbEP4C4hNhưng m2Pdqà mHoahtkrZuội 2Pdqkhông thHoahtkrZích đkbEP4C4há nhỏ2Pdq chứ2Pdq gì?”
“Kh2Pdqông, HoahtkrZviên đHoahtkrZá 2Pdqkích thước2Pdq rấtkbEP4C4h phù2Pdq hợpHoahtkrZ, nhHoahtkrZưng mà…”
“Nhưng mHoahtkrZà muộ2Pdqi thHoahtkrZích HoahtkrZchiếc nhẫn2Pdq kháckbEP4C4h đắtHoahtkrZ tiềkbEP4C4hn h2Pdqơn hả?”
“Hãy ng2Pdqhe muộikbEP4C4h nóHoahtkrZi hếtHoahtkrZ cHoahtkrZó được2Pdq khHoahtkrZông!” GâkbEP4C4hn xkbEP4C4hanh nổiHoahtkrZ lêkbEP4C4hn ngàkbEP4C4hy càngHoahtkrZ rõHoahtkrZ, 2Pdqtai xkbEP4C4hì khóiHoahtkrZ: “CkbEP4C4hhiếc nhẫHoahtkrZn nà2Pdqy cHoahtkrZhẳng cókbEP4C4h vấnHoahtkrZ 2Pdqđề gì2Pdq HoahtkrZcả, mu2Pdqội chỉHoahtkrZ kbEP4C4hlà khHoahtkrZông muHoahtkrZốn kếtHoahtkrZ h2Pdqôn cùn2Pdqg HoahtkrZhắn thôi!”
“À!!”HoahtkrZ kbEP4C4hA KhoHoahtkrZan gật2Pdq kbEP4C4hgù, bắHoahtkrZt đầu2Pdq kbEP4C4hcúi HoahtkrZxuống kbEP4C4htiếp tkbEP4C4hục là2Pdqm việ2Pdqc củaHoahtkrZ mình.
“HuynhHoahtkrZ tkbEP4C4hại 2Pdqsao 2Pdqkhông 2Pdqcó phảnHoahtkrZ ứHoahtkrZng gHoahtkrZì v2Pdqậy?” DiệHoahtkrZp TâykbEP4C4h HHoahtkrZi khôngkbEP4C4h kkbEP4C4hhỏi thắHoahtkrZc mắc.
“MukbEP4C4hội 2Pdqmuốn kbEP4C4hhuynh phảnHoahtkrZ ứHoahtkrZng gìHoahtkrZ đâHoahtkrZy?” 2PdqA kbEP4C4hKhoan cũn2Pdqg chẳngkbEP4C4h h2Pdqiểu nổiHoahtkrZ h2Pdqỏi lại.
“MuộHoahtkrZi HoahtkrZvừa mớHoahtkrZi kbEP4C4hnói l2Pdqà muội2Pdq khôngkbEP4C4h muốnHoahtkrZ kếtHoahtkrZ 2Pdqhôn cùn2Pdqg HạkbEP4C4h Ph2Pdqùng TuHoahtkrZyền đấy.” 
“Huynh kbEP4C4hkhông muốnHoahtkrZ mìnHoahtkrZh c2Pdqhết gi2Pdqà mkbEP4C4hà chưkbEP4C4ha kbEP4C4hcó chá2Pdqu đâu.”
“Thế2Pdq làkbEP4C4h sakbEP4C4ho HoahtkrZchứ?” DikbEP4C4hệp kbEP4C4hTây HoahtkrZHi 2Pdqcự nự.
2Pdq“Ý củakbEP4C4h hukbEP4C4hynh chHoahtkrZính HoahtkrZlà, khônHoahtkrZg giốnkbEP4C4hg kbEP4C4hnhư tì2Pdqnh HoahtkrZyêu cHoahtkrZủa h2Pdqai đứkbEP4C4ha kbEP4C4hmuội sẽHoahtkrZ nHoahtkrZảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.