You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

 

Chapter 23

“Ngày đóR5EoVV, nếpPybgWu Jinhư khôR5EoVVng cóJi cô,Ji tôpPybgWi pPybgWđã sớR5EoVVm bLLTX7oị HR5EoVVạ PhùngR5EoVV TuLLTX7oyền pPybgWgiết chếtLLTX7o rồi.pPybgW” DJiu GiaLLTX7ong NapPybgWm xoR5EoVVay đR5EoVVầu, nhJiìn cô:R5EoVV “NpPybgWhưng tR5EoVVôi lạR5EoVVi bpPybgWán đứR5EoVVng cô.”
DipPybgWệp pPybgWTây HR5EoVVi khôngR5EoVV nR5EoVVói gìpPybgW chỉR5EoVV LLTX7omỉm cười.
“Cô LLTX7ohẳn lpPybgWà rấJit LLTX7ohận tôipPybgW.” JiDu GianLLTX7og JiNam nói.
DiJiệp TpPybgWây HJii R5EoVVbước tJiới pPybgWcạnh pPybgWhắn, LLTX7onhẹ nhàR5EoVVng đặtLLTX7o R5EoVVtay R5EoVVlên R5EoVVlan cJian cẩmR5EoVV thạchpPybgW bópPybgWng loánLLTX7og, R5EoVVđá lạnhR5EoVV nhJiư băng,R5EoVV LLTX7ocô thấpR5EoVV giọpPybgWng nóiJi: “JiTôi hiểLLTX7ou, aJinh LLTX7ocũng cJió nỗLLTX7oi kLLTX7ohổ tR5EoVVâm riêngLLTX7o mà.”
Nghe vậy,Ji LLTX7oDu LLTX7oGiang NaR5EoVVm mípPybgW mắJit Jicó Jimột nốtLLTX7o pPybgWruồi R5EoVVmàu nR5EoVVâu nhJio R5EoVVnhỏ dườngLLTX7o nJihư R5EoVVgiật mìnhLLTX7o mộtR5EoVV cái.
BópPybgWng đêmLLTX7o tpPybgWrong trẻopPybgW Jilại lùnLLTX7og, Jitrong khônR5EoVVg kR5EoVVhí cũpPybgWng cpPybgWó chR5EoVVút R5EoVVgì Jiđó lạnhJi lẽo.
pPybgWHai ngưpPybgWời cùJing đứngpPybgW Jitrên Jiban pPybgWcông nhưJing lạiLLTX7o nhpPybgWìn vJiề hJiai hướnR5EoVVg khJiác nhau.
MộLLTX7ot lúLLTX7oc saLLTX7ou, DJiu GianpPybgWg NLLTX7oam bR5EoVVỗng nhiênpPybgW nói:R5EoVV “HR5EoVVôm quJia, làJi ngàyR5EoVV giỗpPybgW cpPybgWủa LLTX7ocha tôi.”
DJiiệp JiTây JiHi kinJih ngạc.
pPybgW“Nhưng pPybgWtrừ tôiJi raR5EoVV, khôLLTX7ong cLLTX7oòn pPybgWai Jinhớ đếnJi chuLLTX7oyện R5EoVVnày nR5EoVVữa.” pPybgWDu GiR5EoVVang pPybgWNam cườpPybgWi chR5EoVVua chátpPybgW bR5EoVVi LLTX7othương: “KhôngpPybgW LLTX7omột aLLTX7oi nữa.”
Diệp TâypPybgW HLLTX7oi cụpJi mắtpPybgW xLLTX7ouống: pPybgW“Vậy apPybgWnh chpPybgWo R5EoVVrằng, bR5EoVVa aJinh lpPybgWà bR5EoVVị… JiDu TửpPybgW R5EoVVVĩ mưuJi sáJit phảipPybgW không?”
“JiKhông phảpPybgWi LLTX7olà tôiLLTX7o cJiho rằngLLTX7o npPybgWhư thếJi màLLTX7o sựLLTX7o thậtLLTX7o đúnLLTX7og làpPybgW R5EoVVnhư tJihế.” DR5EoVVu GiaR5EoVVng NaJim sắcR5EoVV LLTX7omặt dướJii Jiánh tLLTX7orăng ngàJiy pPybgWcàng táiJi nhợR5EoVVt, pPybgWlạnh lùngLLTX7o vôLLTX7o tình:Ji “BaR5EoVV tpPybgWôi trướLLTX7oc R5EoVVkhi pPybgWchút hơpPybgWi tJihở cLLTX7ouối cùngpPybgW, tR5EoVVoàn tJihân mR5EoVVáu LLTX7ome đầmLLTX7o đR5EoVVìa Jivẫn R5EoVVcố lJiết tớipPybgW ôR5EoVVm chặtLLTX7o lấyLLTX7o tôi,pPybgW R5EoVVông đãpPybgW nLLTX7oói R5EoVVcho tôR5EoVVi biết,LLTX7o DLLTX7ou TửJi Vĩ…LLTX7o chLLTX7oính hắnLLTX7o đLLTX7oã sátpPybgW hJiại LLTX7ocha tôi.”
Du GiaR5EoVVng NaJim giọngLLTX7o nópPybgWi rấtpPybgW nhẹpPybgW, rpPybgWất bLLTX7oình tĩnh.
NR5EoVVhưng DipPybgWệp TâyJi R5EoVVHi R5EoVVnghe nhpPybgWững lờipPybgW đópPybgW R5EoVVmà thJiấy lạnhLLTX7o bpPybgWuốt đJiầy hậnR5EoVV thù.
“LLTX7oAnh muốn…báoJi thù?”LLTX7o R5EoVVDiệp R5EoVVTây LLTX7oHi vR5EoVVẫn hỏLLTX7oi nhưngpPybgW trLLTX7oong Jilòng sớmJi đãLLTX7o bpPybgWiết LLTX7ocâu trảR5EoVV lời.
Du GLLTX7oiang NaR5EoVVm khônJig Jitrả pPybgWlời cR5EoVVâu hỏpPybgWi đó,LLTX7o cJihỉ LLTX7olầm bầmJi rấLLTX7ot nR5EoVVhỏ: “LLTX7oThật pPybgWra R5EoVVthì, tJiôi LLTX7ocũng sớmLLTX7o Jiphát hiệpPybgWn rLLTX7oa hpPybgWai Jikẻ gLLTX7oian LLTX7ophu R5EoVVdâm pPybgWphụ đLLTX7oó. CpPybgWho dR5EoVVù cóLLTX7o cLLTX7ohe R5EoVVdấu LLTX7obí mậJit kLLTX7oĩ lưỡngpPybgW nhJiư tJihế pPybgWnào điLLTX7o LLTX7onữa thpPybgWì chLLTX7oẳng lẽJi coR5EoVVn trapPybgWi lạiLLTX7o Jikhông pR5EoVVhát hiệJin rpPybgWa LLTX7osự kpPybgWhác pPybgWlạ củaLLTX7o mẹJi LLTX7omình pPybgWsao. NJihìn thLLTX7oấy pPybgWDu TửLLTX7o VR5EoVVĩ, ánhJi R5EoVVmắt củaR5EoVV bàLLTX7o ấypPybgW lJioé lênLLTX7o pPybgWniềm LLTX7ovui, cLLTX7oả ngàR5EoVVy Jisẽ vupPybgWi vpPybgWẻ. SR5EoVVau đóR5EoVV vàLLTX7oo pPybgWmột ngàyLLTX7o, tR5EoVVôi nấR5EoVVp ởpPybgW mộtR5EoVV góLLTX7oc vườnLLTX7o pPybgWhoa tậnpPybgW mR5EoVVắt nhìR5EoVVn pPybgWthấy bLLTX7oọn họJi Jiôm Jihôn pPybgWnhau…Nếu nR5EoVVhư nLLTX7ogày đó,LLTX7o tôpPybgWi nR5EoVVói cR5EoVVho chpPybgWa biếtpPybgW R5EoVVviệc này,LLTX7o ôngLLTX7o Jiấy LLTX7osẽ cóLLTX7o Jithể đềR5EoVV pJihòng DLLTX7ou pPybgWTử VpPybgWĩ thìLLTX7o Jiđã khJiông R5EoVVbị hắJin hãpPybgWm Jihại LLTX7onhư Jingày hLLTX7oôm nay…VậyLLTX7o mLLTX7oà LLTX7otôi pPybgWlại khôR5EoVVng làmpPybgW vậyJi, tLLTX7oôi sợpPybgW sẽLLTX7o pLLTX7ohá vỡR5EoVV Jihạnh phúLLTX7oc củaLLTX7o pPybgWbản thJiân, pR5EoVVhá R5EoVVvỡ giR5EoVVa R5EoVVđình R5EoVVnày, npPybgWên rốtLLTX7o cuộcpPybgW đLLTX7oã iJim lặng…”
R5EoVVDu GiapPybgWng NapPybgWm giọJing nóiJi ngàpPybgWy cR5EoVVàng nhỏLLTX7o dần.
LLTX7oDiệp TâypPybgW HLLTX7oi khônR5EoVVg đàpPybgWnh Jilòng, nắR5EoVVm lấyJi pPybgWtay hJiắn, sưởiR5EoVV ấmJi đôipPybgW bJiàn pPybgWtay pPybgWgiá lạJinh, nhẹpPybgW nR5EoVVhàng khuyênR5EoVV nhủ:Ji “ApPybgWnh khôLLTX7ong hR5EoVVề cR5EoVVó tộpPybgWi gLLTX7oì cJiả, thậR5EoVVt đấy,R5EoVV đóLLTX7o LLTX7okhông Jiphải lpPybgWà lỗpPybgWi củapPybgW anh.”
Du GianJig LLTX7oNam ngẩnJig đầu.
CảLLTX7o nLLTX7ogười hpPybgWắn, Jitóc, khuônLLTX7o mặJit, tR5EoVVoàn thânpPybgW đềupPybgW bịLLTX7o ánhpPybgW trăpPybgWng bànpPybgWg bLLTX7oạc baJio phủ,R5EoVV lúcLLTX7o ẩnLLTX7o lúJic hiện,R5EoVV pPybgWmờ ảpPybgWo phảngpPybgW phấtpPybgW nhpPybgWư khôR5EoVVng tồnLLTX7o tạiR5EoVV trêLLTX7on thếpPybgW R5EoVVgiới này.
HắnJi nhìJin DiệpLLTX7o TâyJi HiJi, Jitrong áLLTX7onh mJiắt trJiàn nLLTX7ogập sựLLTX7o R5EoVVyêu thươJing, nhưnLLTX7og Jicòn chúLLTX7ot gìpPybgW đóR5EoVV đJiau xóLLTX7ot, hốiR5EoVV Jihận cùnpPybgWg LLTX7ou buồn.
Tay Jicủa pPybgWhắn xR5EoVVoa tpPybgWrán cô,pPybgW R5EoVVrồi saJiu đóR5EoVV nhLLTX7oẹ nhJiàng cLLTX7ohậm chpPybgWạp LLTX7ovuốt taLLTX7oi Jicô, rpPybgWồi đếnpPybgW gươngpPybgW LLTX7omặt cô.
TừnLLTX7og độnR5EoVVg táLLTX7oc đềpPybgWu nhẹJi nhpPybgWàng tỉJi mỉLLTX7o Jimang tJiheo sựpPybgW quyếnLLTX7o luyến.
LúcR5EoVV nàR5EoVVy R5EoVVDiệp TâR5EoVVy HLLTX7oi độpPybgWt nhJiiên cpPybgWó chútLLTX7o hoảngR5EoVV hốt.
CôpPybgW mơJi LLTX7ohồ nhậnLLTX7o rR5EoVVa pPybgWDu GJiiang pPybgWNam đaJing pPybgWngày càngpPybgW nhípPybgWch lLLTX7oại gầnLLTX7o R5EoVVcô hơnLLTX7o, R5EoVVcô pPybgWthầm ngJihĩ phLLTX7oải nR5EoVVé hắnR5EoVV, nhR5EoVVưng Jikhông hLLTX7oiểu pPybgWsao cR5EoVVô lạiJi khôngR5EoVV LLTX7onhúc nhích.
Hai nR5EoVVgười mLLTX7oôi ngàyJi pPybgWcàng R5EoVVgần, DiệpR5EoVV TpPybgWây pPybgWHi pPybgWcó thpPybgWể cảmLLTX7o R5EoVVthấy hơiJi LLTX7othở củaR5EoVV hắnLLTX7o LLTX7ogần kJiề, ppPybgWhảng pLLTX7ohất LLTX7otrên gươngpPybgW mJiặt mình.
ÁnhR5EoVV mpPybgWắt côJi thJiẫn thờ.
NpPybgWhưng ngaR5EoVVy khR5EoVVoảnh kLLTX7ohắc đôipPybgW mLLTX7oôi R5EoVVhọ chuẩpPybgWn bịR5EoVV chạR5EoVVm Jivào nJihau tR5EoVVhì DpPybgWiệp TâR5EoVVy LLTX7oHi LLTX7obỗng cảmpPybgW thấyJi mìR5EoVVnh Jinhư bịpPybgW mộpPybgWt lựcpPybgW pPybgWkéo rấtLLTX7o mLLTX7oạnh R5EoVVgiật phắtpPybgW ra.
Nhất pPybgWthời khLLTX7oông khLLTX7oí lãpPybgWng LLTX7omạn đềuLLTX7o biếnR5EoVV mấtR5EoVV pPybgWkhông cònLLTX7o chúJit LLTX7onào hết.
“Thật xiJin lỗi,Ji Jitôi tpPybgWìm côJi ấypPybgW R5EoVVcó cLLTX7ohút việc.”pPybgW HạpPybgW PhùngJi TuyềnJi mỉmR5EoVV cườiLLTX7o giảiR5EoVV thpPybgWích, thLLTX7oái đR5EoVVộ rấtR5EoVV R5EoVVnho nhR5EoVVã Jilễ pPybgWđộ nhưngJi DiệpR5EoVV TR5EoVVây HLLTX7oi tựR5EoVV nhiêLLTX7on dựnpPybgWg hếtJi cảpPybgW pPybgWtóc gáyJi lên.
Du GiaR5EoVVng NR5EoVVam khR5EoVVông pPybgWnói gJiì Jichỉ lẳnR5EoVVg LLTX7olặng Jinhìn vJiề phpPybgWía HạpPybgW PhùnJig TuyềnR5EoVV, cóR5EoVV chpPybgWút cLLTX7oảnh giác.
“Quên mất,LLTX7o vếtpPybgW tJihương lầJin trướcR5EoVV Jitôi cắpPybgWn náJit trênpPybgW R5EoVVtay Jianh Jiđã khỏR5EoVVi Jihẳn chưaLLTX7o vậy?R5EoVV” HpPybgWạ pPybgWPhùng TuypPybgWền LLTX7olàm pPybgWnhư vôR5EoVV tìnpPybgWh hỏi.
“CR5EoVVảm ơnR5EoVV R5EoVVsự qupPybgWan tâLLTX7om R5EoVVcủa anh…Ji ThếpPybgW chLLTX7oỗ lầnR5EoVV trưpPybgWớc R5EoVVbị nệLLTX7on ghếpPybgW vàJio đầuLLTX7o cpPybgWủa anR5EoVVh R5EoVVcòn sưngR5EoVV không?Ji” R5EoVVDu GianLLTX7og pPybgWNam LLTX7okhông R5EoVVnhanh khôLLTX7ong cLLTX7ohậm pLLTX7ohản kích.
“ĐJiừng LLTX7olo pPybgWlắng, tộiLLTX7o dJio aJii làpPybgWm ngườiJi nấyR5EoVV chịu,LLTX7o Jicô LLTX7oấy đJiã dR5EoVVùng “hànhpPybgW độngLLTX7o thJiực tếR5EoVV” đJiể sửaLLTX7o chữaLLTX7o LLTX7olỗi lầJim pPybgWcủa mìJinh rồi…EmR5EoVV nóJii xeLLTX7om cLLTX7oó đúngpPybgW không?R5EoVV” HạLLTX7o PhùJing TuyềJin rấtLLTX7o R5EoVVthân mậLLTX7ot ômJi haR5EoVVi vR5EoVVai DiệLLTX7op TpPybgWây HiLLTX7o, cR5EoVVúi đầLLTX7ou giốngLLTX7o nhưpPybgW pPybgWđang hR5EoVVỏi LLTX7ocô nhưngLLTX7o ánpPybgWh mpPybgWắt lLLTX7oại R5EoVVnhẹ nhànR5EoVVg liếcJi quR5EoVVa pPybgWDu GR5EoVViang NLLTX7oam mộLLTX7ot cái.
TR5EoVVrong nhJiáy mắR5EoVVt, HạpPybgW PhùnR5EoVVg TuyềLLTX7on nhìnLLTX7o tJihấy DJiu GiR5EoVVang NapPybgWm LLTX7ovai nhpPybgWư cứnLLTX7og ngắLLTX7oc lại.
LLTX7oHạ PhùngJi TuyềnpPybgW nhếcJih mépPybgWp cưpPybgWời, chLLTX7oẳng nR5EoVVói chẳngLLTX7o rằnpPybgWg liềpPybgWn kéoJi DiR5EoVVệp LLTX7oTây HR5EoVVi xupPybgWống lầu.
DiệppPybgW R5EoVVTây HJii thpPybgWấp tR5EoVVhỏm, bởiR5EoVV vìLLTX7o Jimọi R5EoVVngười xR5EoVVung LLTX7oquanh aR5EoVVi aJii cũnR5EoVVg luLLTX7oôn miệngpPybgW nhLLTX7oắc nhởLLTX7o côpPybgW LLTX7ovà JiDu GiaJing NaJim khônLLTX7og thLLTX7oể cóR5EoVV bpPybgWất LLTX7okì Jiliên quR5EoVVan R5EoVVgì, pPybgWmà rõLLTX7o ràJing cJiô cũngR5EoVV đãR5EoVV gậR5EoVVt đầpPybgWu đồngJi ýpPybgW, nhR5EoVVưng màR5EoVV lúJic nãpPybgWy vừaR5EoVV R5EoVVvặn Jibị HạR5EoVV PhùnLLTX7og TuR5EoVVyền bắtLLTX7o gLLTX7oặp rồi,R5EoVV đâpPybgWy gọJii làLLTX7o cR5EoVVó tậtLLTX7o giậpPybgWt mình.
ĐồLLTX7ong R5EoVVthời côLLTX7o cũR5EoVVng cảmpPybgW thấyLLTX7o vôpPybgW cLLTX7oùng hỗnJi loạn,LLTX7o vpPybgWừa LLTX7onãy, vR5EoVVừa nãyLLTX7o côpPybgW vLLTX7oà DR5EoVVu GiapPybgWng NapPybgWm pPybgWthiếu chJiút nữapPybgW đJiã hôJin môi?
VìR5EoVV LLTX7oánh trăng,pPybgW pPybgWvì sựLLTX7o phR5EoVVân tJiâm củaLLTX7o mìR5EoVVnh, vLLTX7oà cònR5EoVV bởR5EoVVi vì…LLTX7oDu R5EoVVGiang Nam?
Cô hoàJin tJioàn LLTX7okhông hpPybgWiểu mìLLTX7onh đJiang nghĩJi gìJi nữa.
DiệpLLTX7o TâpPybgWy R5EoVVHi nhưJi pPybgWngười LLTX7omất hồn.
“SaoLLTX7o vậy,R5EoVV LLTX7ocô cLLTX7oòn tR5EoVViếc nuR5EoVVối chuyệnJi lúR5EoVVc nãLLTX7oy à?”pPybgW HLLTX7oạ PhùnR5EoVVg TuyềnR5EoVV bêJin cạnhR5EoVV độtR5EoVV nhiêJin lJiên tiếngR5EoVV LLTX7omỉa mai.
Rốt cuộcJi pPybgWthì cũnJig lLLTX7oà LLTX7ocô đJiã làLLTX7om saLLTX7oi, DiệppPybgW TâyJi R5EoVVHi lpPybgWo lắnR5EoVVg chưaR5EoVV đủLLTX7o haJiy LLTX7osao Jinào, Jidám pPybgWmở miệngpPybgW ppPybgWhản bác.
HR5EoVVạ PhùnR5EoVVg R5EoVVTuyền nhLLTX7oẹ pPybgWnhàng liR5EoVVếc côpPybgW Jimột cáLLTX7oi: “ĐượcR5EoVV rJiồi, đằnpPybgWg nàR5EoVVo tốipPybgW Jinay cũngR5EoVV khôR5EoVVng cR5EoVVhỉ R5EoVVmình côpPybgW vLLTX7oi phạm.”
TốiJi nay?
DiLLTX7oệp TâyLLTX7o pPybgWHi hoàiR5EoVV npPybgWghi nhưngJi R5EoVVcũng kLLTX7ohông dLLTX7oám “bật”LLTX7o lại.
LLLTX7oúc nàyR5EoVV, xunR5EoVVg Jiquanh bỗngJi nhiêpPybgWn R5EoVVim lặnpPybgWg R5EoVVdị thường.
DiệppPybgW JiTây LLTX7oHi phpPybgWát hiJiện mộpPybgWt LLTX7ongười đàJin ôngLLTX7o trJiung pPybgWniên đứngJi giữaJi phpPybgWòng dR5EoVVáng vẻpPybgW phLLTX7oi pLLTX7ohàm, pR5EoVVhong thR5EoVVái quLLTX7oý tộc,Ji kpPybgWhuôn mặtLLTX7o bLLTX7oí hiểm.R5EoVV ÔR5EoVVng tLLTX7oa đanLLTX7og đeLLTX7oo cpPybgWho LR5EoVViễu VR5EoVVi QuâJin mpPybgWột chiJiếc vòR5EoVVng cổR5EoVV ngọcpPybgW bích.
VòR5EoVVng cổR5EoVV đJiắt tJiiền, Jimỹ nhânR5EoVV capPybgWo pPybgWquý, R5EoVVhai thứJi nLLTX7oày LLTX7okết R5EoVVhợp lạJii pPybgWcàng nR5EoVVổi bậtJi hơn.
pPybgW“Chúc eR5EoVVm Jisẽ mJiãi mãpPybgWi xR5EoVVinh đẹppPybgW npPybgWhư tJihế này.pPybgW” NgườiR5EoVV đànpPybgW ôLLTX7ong đóJi hôR5EoVVn lêJin mápPybgW LiLLTX7oễu JiVi QuânR5EoVV pPybgW, tLLTX7oất cảR5EoVV mọLLTX7oi ngưLLTX7oời đềuLLTX7o vỗpPybgW tLLTX7oay chpPybgWúc mừng.
Diệp TâyR5EoVV JiHi bừngR5EoVV tỉnhLLTX7o châJin lý,LLTX7o hLLTX7ooá pPybgWra ngườiR5EoVV đópPybgW chínLLTX7oh lpPybgWà DLLTX7ou TửLLTX7o Vĩ.
Du TpPybgWử R5EoVVVĩ npPybgWâng cpPybgWhén rưLLTX7oợu lpPybgWên: R5EoVV“Cảm ơLLTX7on pPybgWtất cảR5EoVV cáR5EoVVc vịpPybgW pPybgWkhách qJiuý cJió mặJit Jingày hR5EoVVôm R5EoVVnay, chúnR5EoVVg tLLTX7oa hãyJi cùngpPybgW ănJi mừngR5EoVV siR5EoVVnh nLLTX7ohật củapPybgW ppPybgWhu Jinhân R5EoVVtôi nào.”pPybgW NLLTX7oói xonR5EoVVg, ôngR5EoVV pPybgWta tJiu mR5EoVVột hLLTX7oơi cạLLTX7on sạchJi chéLLTX7on rượu.
Các vR5EoVVị khácpPybgWh cũnJig pPybgWlần pPybgWlượt làJim theo.
TiếppPybgW tLLTX7oheo, ônLLTX7og lạiJi róLLTX7ot LLTX7omột cJihén Jirượu, LLTX7obước tpPybgWới chỗLLTX7o HạR5EoVV PhùnJig JiTuyền, nR5EoVVhìn HạpPybgW PhùngLLTX7o TuR5EoVVyền LLTX7ovà DiệR5EoVVp TR5EoVVây HR5EoVVi nhJiam hiR5EoVVểm Jinói: “LLTX7oHôm naLLTX7oy tôiR5EoVV cảmJi thpPybgWấy đặcLLTX7o biệpPybgWt Jivinh pPybgWhạnh R5EoVVkhi R5EoVVHạ PhJiùng TLLTX7ouyền tiêR5EoVVn sinJih cJió thểpPybgW Jihạ cốJi đếnpPybgW LLTX7ođây tR5EoVVham dựR5EoVV bữaR5EoVV tiệcJi LLTX7onho nR5EoVVhỏ này…HạR5EoVV tiêR5EoVVn sR5EoVVinh, tôR5EoVVi muốR5EoVVn R5EoVVmời Jianh mộJit cR5EoVVhén, R5EoVVhi vọR5EoVVng LLTX7ocó tpPybgWhể xoáR5EoVV hLLTX7oết mLLTX7oọi hiểuJi lầmLLTX7o giữpPybgWa chúnLLTX7og tR5EoVVa từLLTX7o trướLLTX7oc Jitới naLLTX7oy vLLTX7oà thaJiy LLTX7omặt Jinhững kẻpPybgW Jitrong gJiia tộcpPybgW chúngpPybgW tôR5EoVVi cR5EoVVó nhJiững hànhJi Jiđộng vôR5EoVV pPybgWlễ vớiJi Jianh tôiLLTX7o muốnpPybgW xJiin lJiỗi anh.”
“KhôngLLTX7o dR5EoVVám nhậnLLTX7o.” JiHạ PhùnR5EoVVg TuyềnR5EoVV kháJich kpPybgWhí đápPybgWp, nâpPybgWng cR5EoVVốc LLTX7orượu uốngJi luôn.
“NhưLLTX7o vậyLLTX7o R5EoVVbây pPybgWgiờ, khR5EoVViêu vR5EoVVũ bLLTX7oắt đầLLTX7ou…” DR5EoVVu TửLLTX7o pPybgWVĩ tuyêR5EoVVn bố.
“XiLLTX7on cJihờ mJiột chút.”Ji R5EoVVHạ pPybgWPhùng TuLLTX7oyền cắtJi đứtLLTX7o lLLTX7oời ôR5EoVVng LLTX7ota “CLLTX7ohờ đãpPybgW, tôLLTX7oi cònpPybgW LLTX7ocó pPybgWchuyện mJiuốn tupPybgWyên bố.”
ÁpPybgWnh mắtLLTX7o mọpPybgWi ngườiLLTX7o đềuLLTX7o đLLTX7oổ dồnR5EoVV vJiề phíJia pPybgWHạ PhùngLLTX7o TuyềLLTX7on, bR5EoVVao gồR5EoVVm cảJi DiệpLLTX7o TR5EoVVây JiHi, côLLTX7o pPybgWcũng đpPybgWang ôJim đầyJi mộtR5EoVV bụngLLTX7o bănR5EoVV pPybgWkhoăn nhìR5EoVVn hắn.
Lúc Jinày JiHạ pPybgWPhùng TuypPybgWền bpPybgWỗng npPybgWâng taR5EoVVy DiệppPybgW TR5EoVVây LLTX7oHi lLLTX7oên, nLLTX7oói: “TôipPybgW vpPybgWà DiệpJi TâJiy HR5EoVVi sẽR5EoVV đínhpPybgW hôn.”
“Vốn làpPybgW, chR5EoVVúng LLTX7otôi pPybgWmuốn chờpPybgW mộtJi thJiời LLTX7ogian nR5EoVVữa mớpPybgWi thôLLTX7ong bLLTX7oáo cLLTX7oho mọiR5EoVV ngườJii biếpPybgWt nJihưng vừapPybgW rồiJi đượcR5EoVV tpPybgWận mắR5EoVVt chR5EoVVứng kiếnJi pPybgWvợ R5EoVVchồng DpPybgWu lãoLLTX7o gR5EoVVia đâyLLTX7o thâpPybgWn mJiật LLTX7okeo LLTX7osơn Jinhư thếpPybgW thpPybgWật Jisự đángJi ghLLTX7oen tR5EoVVỵ, chJio R5EoVVnên R5EoVVliền quR5EoVVyết địnhJi Jisẽ tuyênpPybgW LLTX7obố lupPybgWôn pPybgWtại đây.”pPybgW HạR5EoVV PR5EoVVhùng TuyềJin nóJii dốpPybgWi khôngR5EoVV Jichớp mắt.
Cả căJin phòR5EoVVng đầupPybgW tiênLLTX7o lR5EoVVà pPybgWim lặngJi hoànR5EoVV toàLLTX7on LLTX7osau Jiđó R5EoVVlai vLLTX7oang lR5EoVVên pPybgWtiếng R5EoVVvỗ R5EoVVtay tLLTX7oán thưởngpPybgW pPybgWrầm trời.
HạpPybgW PhùngR5EoVV TuJiyền rJiút rR5EoVVa LLTX7otừ tpPybgWúi áJio lJiễ phpPybgWục mpPybgWột R5EoVVchiếc pPybgWnhẫn đínhJi hôn,Ji đR5EoVVeo pPybgWlên bpPybgWàn R5EoVVtay phLLTX7oải pPybgWđã R5EoVVhoá đáJi củpPybgWa DiệpJi TâyLLTX7o JiHi. NhâpPybgWn tipPybgWện cLLTX7oúi đR5EoVVầu xuống,pPybgW LLTX7ovén tócpPybgW côLLTX7o lêLLTX7on, nhẹR5EoVV nhàngR5EoVV ghpPybgWé sátpPybgW R5EoVVtai cpPybgWô tpPybgWhì thầmJi đeLLTX7o LLTX7odoạ: “NếuJi nhJiư pPybgWcô LLTX7odám phảnR5EoVV đpPybgWối, tLLTX7oôi sẽJi nJigay lR5EoVVập tứJic Jiquẳng Jicô lạiLLTX7o nơiJi nR5EoVVày, tiJin tôJii đR5EoVVi, sJio vLLTX7oới tR5EoVVhủ đpPybgWoạn củR5EoVVa JiDu R5EoVVTư NhâpPybgWn tJihì LLTX7oDu LLTX7otử pPybgWVĩ cònR5EoVV đR5EoVVộc ápPybgWc pPybgWhơn rấpPybgWt nhiềJiu… R5EoVVkhông R5EoVVtin LLTX7othì cpPybgWô cứLLTX7o thửpPybgW xem.”
Diệp TLLTX7oây R5EoVVHi cảmLLTX7o tJihấy mìR5EoVVnh nR5EoVVhư R5EoVVrơi tpPybgWhẳng vpPybgWào R5EoVVmột hầmLLTX7o băngpPybgW, thậR5EoVVt sLLTX7oự khônR5EoVVg pPybgWbao giờLLTX7o lườngpPybgW tJirước đưR5EoVVợc HạR5EoVV PhJiùng TR5EoVVuyền sR5EoVVẽ rpPybgWa cJihiêu độcJi LLTX7onhư vậR5EoVVy, lLLTX7oập tpPybgWức lLLTX7oàm cpPybgWho cJiô đJiành bJió tJiay chịuR5EoVV chóLLTX7oi cR5EoVVâm nR5EoVVín mJià làR5EoVVm theo.
Cô khpPybgWông bR5EoVViết chínJih xápPybgWc LLTX7oHạ pPybgWPhùng R5EoVVTuyền đpPybgWang ngLLTX7ohĩ LLTX7ocái R5EoVVquái gìpPybgW LLTX7ovà cũR5EoVVng khôngR5EoVV biếtpPybgW rốtLLTX7o cuộcR5EoVV thìR5EoVV Jimình nênLLTX7o Jilàm gìpPybgW bpPybgWây giờ.
pPybgWCô chR5EoVVỉ biếtpPybgW LLTX7oduy nhấR5EoVVt mộtpPybgW pPybgWđiều, đóJi lR5EoVVà vẻpPybgW R5EoVVmặt Jitươi cườiLLTX7o hớnR5EoVV hởLLTX7o đốiLLTX7o vớipPybgW sựR5EoVV chúJic phúpPybgWc củpPybgWa cácR5EoVV vịpPybgW khpPybgWác LLTX7oở đâyLLTX7o củaR5EoVV mpPybgWình sLLTX7oo vớiR5EoVV Jikhóc cònJi kR5EoVVhó cLLTX7ooi hơJin rấJit nhiều.
Mà lpPybgWúc đó,Ji ởR5EoVV mộtLLTX7o gócR5EoVV khácLLTX7o Jicủa Jicăn phòpPybgWng, mộtpPybgW LLTX7obóng ngườiR5EoVV lR5EoVVầm lR5EoVVũi tJiừ từJi bR5EoVVước rJia ngoài.
Trên pPybgWđường vJiề nhpPybgWà, DiệpR5EoVV TpPybgWây LLTX7oHi trầmLLTX7o mặJic hồiR5EoVV lLLTX7oâu, rốR5EoVVt pPybgWcuộc cũnpPybgWg nhịnpPybgW LLTX7okhông nLLTX7oổi nữR5EoVVa Jirồi liềnLLTX7o tháLLTX7oo nR5EoVVgay chLLTX7oiếc nhẫnJi R5EoVVra trpPybgWả chLLTX7oo LLTX7oHạ PhR5EoVVùng Tuyền.
Hạ PpPybgWhùng TuypPybgWền cũJing chẳngR5EoVV thèmJi nhìpPybgWn LLTX7onó R5EoVVlấy mLLTX7oột cpPybgWái, chỉJi nóiR5EoVV: “SauR5EoVV nàypPybgW, cJiô phảR5EoVVi lLLTX7ouôn Jiluôn LLTX7ođeo nJió trênLLTX7o tLLTX7oay nR5EoVVghe không?”
“ViệcR5EoVV nàLLTX7oy, anpPybgWh đangR5EoVV tiếnJi R5EoVVhành kR5EoVVế hoạcJih Jigì pPybgWvậy, việcLLTX7o cpPybgWhúng LLTX7ota đínhpPybgW hJiôn làJi mộpPybgWt phầnpPybgW củaJi kếR5EoVV hoạchLLTX7o đpPybgWó, đúngJi khJiông?” ĐâypPybgW Jilà đápPybgWp pPybgWán duJiy nhấtLLTX7o màJi DiệppPybgW TJiây HLLTX7oi suR5EoVVy nghJiĩ hồiLLTX7o pPybgWlâu mớipPybgW tR5EoVVìm rR5EoVVa đượcLLTX7o, R5EoVVcũng lJià đáppPybgW ánpPybgW Jilàm côpPybgW thấyR5EoVV yêR5EoVVn LLTX7otâm nhất.
ĐJiáng tR5EoVViếc đáLLTX7op ánJi nàyR5EoVV ngpPybgWay lậR5EoVVp LLTX7otức bR5EoVVị báLLTX7oc Jibỏ: “ChẳngJi R5EoVVcó kJiế hR5EoVVoạch nàoR5EoVV cả.”
“Vậy…tạiLLTX7o LLTX7osao chLLTX7oúng LLTX7ota phảR5EoVVi đínLLTX7oh hR5EoVVôn?” DR5EoVViệp JiTây HpPybgWi thấR5EoVVy lJiưng mìR5EoVVnh đanR5EoVVg rR5EoVVòng rLLTX7oòng mồR5EoVV pPybgWhôi lạnh.
“BởiLLTX7o vpPybgWì đínhLLTX7o hôJin rồJii mớJii cópPybgW pPybgWthể pPybgWkết hôpPybgWn.” JiHạ pPybgWPhùng TuyềpPybgWn nhR5EoVVàn R5EoVVnhạt giảiJi thích.
DiệppPybgW R5EoVVTây R5EoVVHi thấJiy hìLLTX7onh nhLLTX7oư nhiJiệt độR5EoVV đR5EoVViều hoàpPybgW troLLTX7ong xpPybgWe đãpPybgW xuốngR5EoVV quáR5EoVV thJiấp rồi,R5EoVV thLLTX7oế LLTX7ocho nênR5EoVV gR5EoVViọng nóiR5EoVV củLLTX7oa Jicô mớiLLTX7o R5EoVVrun Jirẩy nhưJi vR5EoVVầy: “Kết…hôn?”
“ĐúLLTX7ong vậJiy.” NgườiLLTX7o nàpPybgWo R5EoVVđó gLLTX7oật đầu.
“R5EoVVTại saLLTX7oo pPybgWlại phLLTX7oải pPybgWkết hpPybgWôn?” pPybgWDiệp JiTây pPybgWHi giựtR5EoVV giựJit tópPybgWc LLTX7omình, mộtpPybgW cái,LLTX7o hLLTX7oai cáipPybgW, R5EoVVba cái…
“BởiJi vìLLTX7o LLTX7otôi kLLTX7ohông muốR5EoVVn R5EoVVchưa kếtJi hpPybgWôn đãJi sinJih R5EoVVcon rồi.”
Ji“Tại saR5EoVVo pPybgWlại R5EoVVmuốn Jisinh con?!”
“LLTX7oBởi vìpPybgW cpPybgWhúng tR5EoVVa đãJi lR5EoVVên giường.”
“TạiJi pPybgWsao lạiLLTX7o phJiải lêR5EoVVn giường???”
“BởipPybgW Jivì chúnpPybgWg tJia sJiắp kếtpPybgW hôn.”
“LLTX7oTại sLLTX7oao chúngpPybgW tpPybgWa pPybgWlại pPybgWphải kếtJi hôn???!!!!”
“pPybgWBởi vìJi chúnR5EoVVg LLTX7ota đãLLTX7o đínLLTX7oh hôn.”
“…”

Cứ nhưLLTX7o vpPybgWậy, Jivấn đJiề nLLTX7oày cpPybgWứ lậppPybgW điR5EoVV lLLTX7oập lạiLLTX7o vôR5EoVV sốpPybgW lần,LLTX7o DiệpPybgWp R5EoVVTây LLTX7oHi quyếR5EoVVt địnJih đổJii phươngR5EoVV thứcLLTX7o R5EoVVgiao tiếR5EoVVp, Jicho nêLLTX7on côR5EoVV vôR5EoVV R5EoVVcùng thànR5EoVVh khẩn,LLTX7o nLLTX7oghiêm Jitúc cựcR5EoVV độJi nópPybgWi: “HạpPybgW PhR5EoVVùng JiTuyền, tpPybgWôi khôngLLTX7o muJiốn kếtLLTX7o hJiôn vớipPybgW anh.”
R5EoVVHạ PR5EoVVhùng TuyềpPybgWn cũnpPybgWg pPybgWkhông pPybgWcó phảnJi ứngLLTX7o gJiì Jidữ LLTX7odội lắm,R5EoVV chỉR5EoVV độtpPybgW ngộpPybgWt hỏiJi mộtJi câR5EoVVu hpPybgWỏi khác:pPybgW “VậyLLTX7o mỗipPybgW R5EoVVsáng cR5EoVVó phảR5EoVVi lJià côR5EoVV R5EoVVcam Jitâm tìnhR5EoVV ngR5EoVVuyện bưnLLTX7og cpPybgWà phJiê lêR5EoVVn LLTX7ocho tôiLLTX7o không?”
“KLLTX7ohông đờiJi nào.”pPybgW DiệpPybgWp pPybgWTây HpPybgWi trảLLTX7o lJiời chắcR5EoVV nR5EoVVhư đinhJi chémR5EoVV sắt.
“KhônR5EoVVg Jilà đượcLLTX7o rồi.”
“ThếLLTX7o R5EoVVlà Jicó ýR5EoVV Jigì hả?”LLTX7o DiJiệp TR5EoVVây HpPybgWi khLLTX7oông hiểuLLTX7o Jigì hếtJi trơn.
“LLTX7oChúng tLLTX7oa R5EoVVkết pPybgWhôn LLTX7osau Jinày cũnpPybgWg giốngR5EoVV nhLLTX7oư việLLTX7oc côpPybgW phpPybgWải bưpPybgWng cR5EoVVà pPybgWphê mỗpPybgWi sLLTX7oáng cR5EoVVho tôiR5EoVV, mặcR5EoVV dùJi khônpPybgWg tìR5EoVVnh LLTX7onguyện nhưnR5EoVVg cJiuối cùngR5EoVV R5EoVVcô vẫnR5EoVV pJihải R5EoVVlàm.” HpPybgWạ PhùnJig TuyềnpPybgW dR5EoVVùng mLLTX7oột câJiu đơLLTX7on giR5EoVVản kpPybgWết tR5EoVVhúc LLTX7ovấn LLTX7ođề màLLTX7o DiệpJi TâyJi HpPybgWi pPybgWso pPybgWsánh vớipPybgW LLTX7ohàm sJiố toánJi họcpPybgW còLLTX7on khR5EoVVó khăR5EoVVn hơnJi gấpR5EoVV chụcJi lần.
Chapter 24
Diệp LLTX7oTây HJii vừaR5EoVV thấypPybgW bR5EoVVực mìpPybgWnh vừaJi buồnLLTX7o cpPybgWười, khônpPybgWg biLLTX7oết làR5EoVVm pPybgWsao R5EoVVlại thốtpPybgW rR5EoVVa câpPybgWu: “TôipPybgW cópPybgW chếtpPybgW cũngpPybgW khônR5EoVVg R5EoVVgả chpPybgWo anh.”
SaR5EoVVu khpPybgWi nóR5EoVVi xonLLTX7og lạiJi cảmR5EoVV tpPybgWhấy Jicó gìJi đJió khLLTX7oông pPybgWổn, thẳJing R5EoVVthắn qJiuá pPybgWmức, hJiơn nữaLLTX7o cR5EoVVòn cpPybgWhút nLLTX7oguy hiểm—nhưR5EoVV mấLLTX7oy bộpPybgW Jiphim R5EoVVtruyền pPybgWhình nhảmR5EoVV nJihí ấyJi, nhữngR5EoVV LLTX7olời nJiày củJia nR5EoVVữ Jichính 1Ji0 phầLLTX7on LLTX7othì 8LLTX7o,9 R5EoVVphần chắpPybgWc chắnpPybgW sẽLLTX7o bpPybgWị LLTX7ogả chLLTX7oo npPybgWam nhânJi pPybgWmà nữLLTX7o pPybgWchính R5EoVVghét nhấLLTX7ot cóLLTX7o Jichết cũnR5EoVVg kR5EoVVhông mLLTX7ouốn lấy.R5EoVV CJiho nênR5EoVV, LLTX7ocô vộiLLTX7o sửaJi lạpPybgWi R5EoVVnói: “HayLLTX7o pPybgWlà nLLTX7oói npPybgWhư LLTX7ovậy pPybgWđi, tôipPybgW cảJim giácLLTX7o cơR5EoVV hộiJi mìnR5EoVVh R5EoVVgả cpPybgWho R5EoVVDu JiGiang NapPybgWm LLTX7oso vớR5EoVVi gR5EoVVả chR5EoVVo anJih R5EoVVhơn… mộtLLTX7o chúR5EoVVt xíu.”
VốnpPybgW dĩR5EoVV, DiệpR5EoVV pPybgWTây pPybgWHi địnhpPybgW Jinói “lớnpPybgW hơn”LLTX7o đpPybgWằng saLLTX7ou Jicộng LLTX7othêm pJihó Jitừ “rấJit nhLLTX7oiều” nLLTX7ohưng suR5EoVVy đJii tínhpPybgW LLTX7olại Jithì dJiù saJio Jihai ngườipPybgW cũnJig đLLTX7oã ởpPybgW LLTX7omột pPybgWnhà vR5EoVVới nLLTX7ohau Jikhá lâuLLTX7o LLTX7orồi, LLTX7okhông thểR5EoVV Jilấy oáR5EoVVn bápPybgWo ân,pPybgW qLLTX7ouá mứLLTX7oc đảpPybgW kJiích tựR5EoVV áLLTX7oi củaR5EoVV R5EoVVhắn vLLTX7oì thếJi rR5EoVVất hảR5EoVVo tâLLTX7om pPybgWđổi lạJii thànJih cLLTX7oụm từJi “mộtpPybgW chúpPybgWt pPybgWxíu” này.

ThJiật khôngR5EoVV ngR5EoVVhĩ đếnpPybgW hLLTX7oậu R5EoVVhoạ saR5EoVVu nàyJi, chọcLLTX7o ngaR5EoVVy vàoLLTX7o tổJi kiếnpPybgW lR5EoVVửa, têpPybgWn sóipPybgW Jihỉ nộR5EoVV khR5EoVVông R5EoVVlường đượcLLTX7o bR5EoVVên cạnh.
VừLLTX7oa dứR5EoVVt lLLTX7oời, pPybgWHạ PR5EoVVhùng TLLTX7ouyền R5EoVVliền nắmR5EoVV chặtJi lấyLLTX7o cổJi taLLTX7oy củJia côpPybgW, mộtJi pheR5EoVVn pPybgWkéo pPybgWlại, thuậLLTX7on đàJi kéoJi Jicả ngưJiời DiệpPybgWp TâR5EoVVy pPybgWHi ngồpPybgWi lLLTX7oên LLTX7ođùi hắn.
DLLTX7oiệp pPybgWTây HLLTX7oi tấtJi nhpPybgWiên LLTX7olà LLTX7oliều mạngLLTX7o pPybgWgiãy R5EoVVdụa nhưnR5EoVVg chLLTX7oẳng Jiăn tpPybgWhua gì,R5EoVV ngpPybgWày thườngpPybgW vốnR5EoVV tứpPybgWc giậLLTX7on đếnR5EoVV Jicực điểm,LLTX7o R5EoVVtức đếnLLTX7o xpPybgWì khóR5EoVVi đốiJi vớLLTX7oi hpPybgWắn cũnJig vôR5EoVV dpPybgWụng rồi.
Hạ PhùngR5EoVV TuyềnR5EoVV mLLTX7oột tLLTX7oay kR5EoVVhoá chặtJi hLLTX7oai pPybgWtay củaR5EoVV DpPybgWiệp TâyR5EoVV HipPybgW, mR5EoVVột R5EoVVtay LLTX7ogiữ chJiặt gáypPybgW côpPybgW, hLLTX7oung hăR5EoVVng mpPybgWà hôn.
CLLTX7oảm giR5EoVVác lưỡpPybgWi HR5EoVVạ PhùngLLTX7o TJiuyền đanpPybgWg dầJin R5EoVVdần pPybgWxâm nhậJip vàoLLTX7o tpPybgWrong mR5EoVViệng mình,R5EoVV DiệpR5EoVV TâypPybgW pPybgWHi toànR5EoVV thânJi têLLTX7o dại,R5EoVV cốLLTX7o gắR5EoVVng hếtpPybgW pPybgWsức ngJiậm chặR5EoVVt mR5EoVViệng lạLLTX7oi, kipPybgWên cườngLLTX7o phòngLLTX7o thJiủ đếnpPybgW cùng.
HạR5EoVV PhùpPybgWng TuLLTX7oyền mỉmJi cườipPybgW nJiháy mắtJi mộtpPybgW cápPybgWi, LLTX7obỏ mộR5EoVVt tpPybgWay rapPybgW, tpPybgWừ bLLTX7oên ngoàLLTX7oi đốngpPybgW lễLLTX7o phpPybgWục pPybgWbùng nhùngpPybgW, bR5EoVVàn LLTX7otay Jihắn nhpPybgWanh nhẹnJi luồnpPybgW vJiào tronR5EoVVg pPybgWngười DiệJip TpPybgWây JiHi, nhR5EoVVẹ npPybgWhàng sờ…
“Á!!!!”Ji DiệpLLTX7o TâLLTX7oy JiHi hétJi Jilên, HạLLTX7o PhLLTX7oùng TuyềnpPybgW nhâLLTX7on cLLTX7oơ hộiJi đJió tiếnJi vàLLTX7oo, pPybgWbá LLTX7ođạo hR5EoVVôn Jicô khôpPybgWng ngừngR5EoVV, pPybgWhai bênR5EoVV dâR5EoVVy dưa.
CảLLTX7o ngườipPybgW nR5EoVVóng rJiực, hắLLTX7on “chiếnLLTX7o Jiđấu” rấLLTX7ot LLTX7omạnh mẽ,pPybgW làmpPybgW cR5EoVVho JiDiệp JiTây R5EoVVHi khôLLTX7ong cácpPybgWh nLLTX7oào hôR5EoVV hấp.
TronpPybgWg tìnR5EoVVh thR5EoVVế cấLLTX7op báchR5EoVV Jiđó,cô trênJi dR5EoVVưới kpPybgWết hợpPybgWp, cR5EoVVắn vàoJi môiJi pPybgWhắn, liềnJi cảmJi tR5EoVVhấy vịJi mLLTX7oáu tươiLLTX7o ngọtJi R5EoVVngào tràLLTX7on ra.
Vốn tưởnR5EoVVg rằnJig hR5EoVVắn sẽLLTX7o nR5EoVVgay lậpPybgWp tứpPybgWc bJiuông mìnhR5EoVV rpPybgWa, nhưnpPybgWg khôpPybgWng, HR5EoVVạ LLTX7oPhùng TuyềnpPybgW pPybgWhừ cũngJi LLTX7okhông hR5EoVVừ R5EoVVmột tiR5EoVVếng lạiJi ănLLTX7o miếngJi trảpPybgW mR5EoVViếng, cũnR5EoVVg LLTX7ochơi LLTX7ochiêu Jiấy cpPybgWắn lLLTX7oại pPybgWmôi R5EoVVcô pPybgWmột phát.
Diệp TâyLLTX7o JiHi đLLTX7oau đếnLLTX7o ứLLTX7oa nướcpPybgW mắtR5EoVV, chJiờ HạR5EoVV PhùnLLTX7og JiTuyền LLTX7ovừa bupPybgWông mìnpPybgWh rLLTX7oa đãR5EoVV pPybgWvội vànpPybgWg lR5EoVVui vềJi mộLLTX7ot LLTX7ogóc xR5EoVVe R5EoVVcách R5EoVVxa hắnLLTX7o, rúJit cLLTX7oái LLTX7ogương rJia pPybgWxem chúpPybgWt, môLLTX7oi dướiLLTX7o bịpPybgW pPybgWcắn đanpPybgWg rươR5EoVVm rướmR5EoVV LLTX7omáu rồi. 

R5EoVV“Hạ PhJiùng TuyềJin, R5EoVVanh R5EoVVlàm cpPybgWái quáiLLTX7o gìR5EoVV thR5EoVVế!” DiệpJi JiTây JiHi nJiộ kpPybgWhí xR5EoVVung thiên.
“CR5EoVVô cJiắn tôJii tấtR5EoVV nhLLTX7oiên Jitôi sLLTX7oẽ đápLLTX7o lễLLTX7o thôi!”Ji LLTX7oHạ PhùnpPybgWg TuyềnLLTX7o pPybgWhơi npPybgWhíu mày.
“Anh…anhJi LLTX7ođồ biếnR5EoVV thái!R5EoVV A!”
pPybgWDiệp TâpPybgWy LLTX7oHi còLLTX7on cR5EoVVhưa pPybgWcó mLLTX7oắng xLLTX7oong, lạpPybgWi R5EoVVbị ngườiR5EoVV R5EoVVnào đLLTX7oó mộtpPybgW pheR5EoVVn LLTX7okéo tiếp,Ji tiếJip tụcLLTX7o cưỡngpPybgW ép.
HạLLTX7o PhùJing TJiuyền R5EoVVtiến qLLTX7ouân thJiần tốcpPybgW, khLLTX7oông đểLLTX7o cpPybgWho cpPybgWô cpPybgWó bJiất LLTX7okì pPybgWcơ hộJii nJiào đểR5EoVV thởJi nLLTX7oữa, giốngR5EoVV nhưR5EoVV pPybgWcó lửaJi đốLLTX7ot LLTX7ocháy cR5EoVVô vậy.
DR5EoVViệp TâR5EoVVy HR5EoVVi cũngpPybgW khpPybgWông tLLTX7ohể nhẫnLLTX7o LLTX7onhịn cLLTX7ohịu thupPybgWa thêLLTX7om nữa,pPybgW oánLLTX7o hậLLTX7on Jidùng hếtR5EoVV sứcLLTX7o bR5EoVVình sinpPybgWh cắnpPybgW vàpPybgWo cpPybgWái lưỡR5EoVVi bJiá đạoR5EoVV pPybgWkia mộJit cái.
BởpPybgWi vìLLTX7o tứLLTX7oc LLTX7ogiận nêJin lLLTX7oực cắLLTX7on rpPybgWất mJiạnh, chỉJi giLLTX7oải hLLTX7oận Jiđược lúLLTX7oc LLTX7oấy nhưngJi chỉJi LLTX7omột LLTX7ogiây Jisau, DiệppPybgW TâypPybgW LLTX7oHi môiR5EoVV R5EoVVtrên lR5EoVVại cảmR5EoVV thấyJi vpPybgWô cùngJi đaJiu nhức—lạipPybgW bịR5EoVV trR5EoVVả thùR5EoVV nữa!!!!!
R5EoVVHạ PhùngpPybgW LLTX7oTuyền buJiông côR5EoVV rLLTX7oa, nLLTX7ohìn DiệpJi TâypPybgW JiHi LLTX7oco cảLLTX7o hpPybgWai châJin lênR5EoVV lpPybgWùi vpPybgWề mộtpPybgW góLLTX7oc pPybgWxe vừaR5EoVV giậJin vừapPybgW sợR5EoVV nhìnpPybgW mLLTX7oình chJiằm cJihằm, hJiắn nhẹLLTX7o giọLLTX7ong nóiJi: “CòpPybgWn LLTX7omuốn thpPybgWử nữpPybgWa không?”
Diệp JiTây LLTX7oHi cpPybgWhe môJii rướLLTX7om máR5EoVVu Jicủa mìnJih, lLLTX7oiều Jimạng lắcR5EoVV đầu.
Hạ PhùnR5EoVVg TuyLLTX7oền tiếnpPybgW lLLTX7oại gR5EoVVần cR5EoVVô, Jilôi cR5EoVVái LLTX7otay đLLTX7oang Jiche miệngpPybgW Jicủa Jicô rpPybgWa, LLTX7okhẽ nghiêngpPybgW đầJiu, tiếpR5EoVV LLTX7otục hpPybgWôn nữa.
DiệppPybgW TLLTX7oây HpPybgWi bpPybgWị vâpPybgWy hpPybgWãm tropPybgWng mJiột gJióc pPybgWnhỏ, khôngLLTX7o cópPybgW đườngR5EoVV nàoLLTX7o đểLLTX7o thoR5EoVVát, nụJi hônR5EoVV cLLTX7oủa hắnJi bLLTX7oá đpPybgWạo mR5EoVVà cJiuồng nhpPybgWiệt, LLTX7othật sJiự muốpPybgWn làpPybgWm DipPybgWệp TâJiy LLTX7oHi nghẹtJi thởLLTX7o màR5EoVV chếtpPybgW nhưnLLTX7og côpPybgW khônJig LLTX7ocòn LLTX7odám pR5EoVVhản khángJi nữa,pPybgW pPybgWchỉ cóJi Jithể Jibiết điềuJi mộtR5EoVV chJiút pPybgWđể Jimặc cJiho hắnR5EoVV muốnJi làLLTX7om gR5EoVVì thìpPybgW làm.
Không biếtLLTX7o quJia baJio lâuR5EoVV, HạR5EoVV PpPybgWhùng TuypPybgWền báR5EoVV đpPybgWạo hJiôn pPybgWdần nhẹR5EoVV nhpPybgWàng ôLLTX7on nhuR5EoVV, tpPybgWừng chLLTX7oút tR5EoVVừng LLTX7ochút Jimột liếmpPybgW đLLTX7oôi môiLLTX7o bịJi thưpPybgWơng củaR5EoVV côJi, Jivô R5EoVVcùng Jinhẹ npPybgWhàng vJià tJiỉ mỉ.
“R5EoVVTối naypPybgW, pPybgWDu GianR5EoVVg NaR5EoVVm cònR5EoVV chưpPybgWa hônR5EoVV cô,pPybgW mLLTX7oà tôR5EoVVi, lạiR5EoVV hôJin côJi đếnpPybgW bLLTX7oa lần.”R5EoVV HpPybgWạ pPybgWPhùng R5EoVVTuyền Jicúi đJiầu nLLTX7ohìn cLLTX7oô, ánJih LLTX7omắt kJihó hiểJiu nóiR5EoVV: “CănpPybgW R5EoVVcứ tJiheo tJiình huLLTX7oống hiR5EoVVện tạiR5EoVV tpPybgWhì R5EoVVcơ hộR5EoVVi côLLTX7o gJiả Jicho tôR5EoVVi spPybgWo sR5EoVVánh vớipPybgW pPybgWgả pPybgWcho hắR5EoVVn hìnJih R5EoVVnhư lR5EoVVà hơn…mộtR5EoVV cpPybgWhút xíu.” 
LLTX7oNhưng DJiiệp pPybgWTây HR5EoVVi pPybgWcăn bpPybgWản làLLTX7o khônJig cLLTX7oó nLLTX7oghe HạJi PhùngJi TuyềpPybgWn nópPybgWi Jichuyện, còpPybgWn LLTX7ođang LLTX7obận rộJin tìmR5EoVV LLTX7ocách Jithoát kJihỏi ngựcJi hắn,LLTX7o R5EoVVliều mJiạng cầJim kLLTX7ohăn gpPybgWiấy LLTX7ochùi môiLLTX7o, Jilại R5EoVVcòn khôLLTX7ong R5EoVVngừng “Phi,phi,phi”
“Anh lpPybgWà tênpPybgW R5EoVVháo sắcLLTX7o tJihấp Jikém! TạiR5EoVV saJio lạiJi R5EoVVkhông LLTX7ocó cpPybgWhút lịchJi sJiự nàopPybgW, chưaLLTX7o đượcJi sJiự đồngLLTX7o Jiý củapPybgW ngườiR5EoVV kháR5EoVVc đãR5EoVV cưỡnR5EoVVg hR5EoVVôn!” DiệpR5EoVV TâypPybgW HpPybgWi bLLTX7oất ngờ,LLTX7o hpPybgWung Jihăng mR5EoVVắng hắn:pPybgW “ĐồJi thầLLTX7on kinh!”
“KhpPybgWông saLLTX7oo, pPybgWsau nàLLTX7oy côpPybgW sẽJi quepPybgWn tJihôi.” HạJi PJihùng TpPybgWuyền trởpPybgW lạiR5EoVV vịpPybgW trpPybgWí ngồLLTX7oi củapPybgW Jihắn, hR5EoVVai pPybgWchân Jiđung đưJia, vR5EoVVừa cườiJi vLLTX7oừa nhànR5EoVV nJihã LLTX7otrả lời.
NJiếu cLLTX7oó tLLTX7ohể, DLLTX7oiệp TpPybgWây HLLTX7oi thựcJi muốLLTX7on phuJin máupPybgW trR5EoVVên mR5EoVViệng mìnLLTX7oh vJiào pPybgWmặt R5EoVVhắn. JiCô tứcpPybgW giậnJi đếpPybgWn pPybgWmức cLLTX7oả ngLLTX7oười đLLTX7oều runLLTX7og lpPybgWên bầnJi pPybgWbật, đangpPybgW tLLTX7ohở, lạipPybgW phJiát hLLTX7oiện LLTX7ora R5EoVVcái nhẫpPybgWn đínhLLTX7o hLLTX7oôn R5EoVVmình vLLTX7oừa tháJio pPybgWra lúpPybgWc nãR5EoVVy chẳngJi biếpPybgWt tLLTX7oừ R5EoVVlúc npPybgWào đãpPybgW chiễmLLTX7o chệR5EoVV vLLTX7oững vàngpPybgW nằmLLTX7o trpPybgWên Jingón ápR5EoVV pPybgWút cLLTX7oủa cô.
ChJiiếc nhẫJin Jibạch kpPybgWim LLTX7ovới bJia vR5EoVViên đáR5EoVV đượcR5EoVV cắtR5EoVV gọtpPybgW tinR5EoVVh xJiảo, thpPybgWiết R5EoVVkế mớR5EoVVi mẻJi. NhưpPybgWng đốiJi vớiJi R5EoVVDiệp TâypPybgW R5EoVVHi LLTX7othì LLTX7onó chẳnR5EoVVg khR5EoVVác gR5EoVVì mộJit R5EoVVcái khpPybgWoá sắJit, buJiộc thLLTX7oật chặtLLTX7o Jicô lại.
DiệpJi TpPybgWây pPybgWHi đapPybgWng địLLTX7onh Jitháo rR5EoVVa lầpPybgWn nữpPybgWa, JiHạ PhùngpPybgW TuyềnpPybgW lạLLTX7oi dùpPybgWng giọR5EoVVng pPybgWnói bìR5EoVVnh tĩnJih khôngLLTX7o gpPybgWợn spPybgWóng pPybgWchặn R5EoVVlại: “NếupPybgW nhưR5EoVV cJiô LLTX7odám R5EoVVlàm thJiế, tôiJi sLLTX7oẽ lJiập tứcLLTX7o lậpR5EoVV lLLTX7oại R5EoVVnhững chuyLLTX7oện vừaR5EoVV rồiR5EoVV R5EoVVđã lR5EoVVàm vớpPybgWi côR5EoVV đấy.”
Diệp TLLTX7oây JiHi pPybgWtay lậpJi tứR5EoVVc cứngJi đờ.
“SaR5EoVVu nàpPybgWy, bấtpPybgW R5EoVVluận làLLTX7o LLTX7ođi tắmR5EoVV hapPybgWy Jiđi ngủR5EoVV, côR5EoVV đềLLTX7ou LLTX7ophải R5EoVVđeo nóJi ởR5EoVV trJiên tay.”pPybgW JiHạ PhùngLLTX7o LLTX7oTuyền R5EoVVra lệnh.
“XiLLTX7on hJiỏi, vìJi sR5EoVVao tôLLTX7oi phảiR5EoVV nJighe lLLTX7oời anh?R5EoVV” DiệpLLTX7o TâR5EoVVy HR5EoVVi khôpPybgWng phục.
“NếuR5EoVV khôLLTX7ong tLLTX7oin, R5EoVVcô LLTX7ocó thJiể thửLLTX7o mộtR5EoVV chúpPybgWt xLLTX7oem saoLLTX7o.” HạLLTX7o PhpPybgWùng TuyềnJi R5EoVVgõ Jigõ nJigón Jitay pPybgWtrên đầLLTX7ou gJiối theLLTX7oo tiếtJi tấu,R5EoVV LLTX7omỗi mộtR5EoVV npPybgWhịp gõR5EoVV nhưJi đánJih vJiào lònR5EoVVg DiệpJi TR5EoVVây JiHi: “TinpPybgW tôiJi điR5EoVV, côLLTX7o vJiĩnh vLLTX7oiễn sR5EoVVẽ khLLTX7oông LLTX7obao giờJi pPybgWđoán trướJic đượcpPybgW tôpPybgWi R5EoVVsẽ lLLTX7oàm pPybgWnhững gìR5EoVV đâu.”
Khi hapPybgWi ngưLLTX7oời tJirở vềJi LLTX7onhà, JiA KhoaLLTX7on ppPybgWhát hiệnLLTX7o môiR5EoVV DiệpJi LLTX7oTây HpPybgWi sưJing pPybgWphồng lJiên, vẻJi LLTX7omặt vôJi cùngR5EoVV khóLLTX7o chịR5EoVVu Jicho LLTX7onên Jiliền âJin cầnJi R5EoVVhỏi pPybgWthăm: “NLLTX7oha đầu,Ji R5EoVVkẻ nàLLTX7oo chọcpPybgW giậnJi Jimuội, làmR5EoVV sJiao mJià mặtJi nhưR5EoVV bịR5EoVV tR5EoVVáo bpPybgWón Jithế này?”
DiệLLTX7op TâR5EoVVy HpPybgWi nghiếnR5EoVV răngJi nghiJiến lợipPybgW nóipPybgW: “MupPybgWội pPybgWbị LLTX7oHạ PhùngR5EoVV TuyềLLTX7on LLTX7oép buộc!”
“NgpPybgWay tạipPybgW bữR5EoVVa LLTX7otiệc Jiá?” JiA KhopPybgWan hítpPybgW mộtpPybgW hơiLLTX7o, bốiJi rốJii: “XongpPybgW rồR5EoVVi, xoJing rồi,LLTX7o R5EoVVnhất địnR5EoVVh lpPybgWà vộipPybgW vpPybgWàng qLLTX7ouá, PhùnLLTX7og TuypPybgWền chưpPybgWa kịpPybgWp sJiử dpPybgWụng bR5EoVViện phápJi R5EoVVan R5EoVVtoàn đúpPybgWng Jikhông, nóiJi kpPybgWhông cR5EoVVhừng muLLTX7oội manLLTX7og tpPybgWhai rồLLTX7oi, khônR5EoVVg Jiđược, khôngpPybgW được,Ji LLTX7ohuynh phảLLTX7oi nhLLTX7oanh chóR5EoVVng điR5EoVV nấpPybgWu canR5EoVVh tổpPybgW yến,Ji đểLLTX7o mR5EoVVuội bLLTX7oồi bLLTX7oổ pPybgWthân thR5EoVVể Jimới được!”
“MuộiJi .khôngLLTX7o .có.R5EoVV ýJi .pPybgWnày!” LLTX7oDiệp TâyLLTX7o HR5EoVVi tháiJi dươngLLTX7o gâLLTX7on LLTX7oxanh nLLTX7oổi lêJin, giơR5EoVV taR5EoVVy lR5EoVVên, nhìpPybgWn R5EoVVrõ cpPybgWhiếc nhẫnpPybgW đínJih hLLTX7oôn sápPybgWng pPybgWchói kiJia: “MuộiR5EoVV muốnJi nóipPybgW làJi HạR5EoVV PhpPybgWùng TuLLTX7oyền éR5EoVVp muộiJi R5EoVVđeo R5EoVVcái này!”
A KhoaLLTX7on nghLLTX7oi ngờpPybgW: “ChẳngLLTX7o Jilẽ LLTX7omuội kLLTX7ohông thíchpPybgW kiểupPybgW dánLLTX7og npPybgWày sao?”
“KhônLLTX7og R5EoVVphải, kiểuLLTX7o dáLLTX7ong rấtpPybgW đẹR5EoVVp, nhJiưng mà…”
“Nhưng pPybgWmà mLLTX7ouội khR5EoVVông tpPybgWhích đáLLTX7o nhỏR5EoVV LLTX7ochứ gì?”
“Không,Ji LLTX7oviên đJiá kJiích LLTX7othước rpPybgWất phùR5EoVV hJiợp, pPybgWnhưng mà…”
pPybgW“Nhưng mR5EoVVà Jimuội LLTX7othích chiếcJi nhẫnLLTX7o khácR5EoVV đắtLLTX7o tiềnpPybgW hơnJi hả?”
Ji“Hãy R5EoVVnghe muJiội nR5EoVVói hếtpPybgW cóJi đượcR5EoVV không!Ji” GJiân xanpPybgWh nổR5EoVVi lêpPybgWn pPybgWngày càJing rõ,pPybgW taLLTX7oi Jixì khóR5EoVVi: “ChiếcJi npPybgWhẫn LLTX7onày chJiẳng cóJi vấnpPybgW đềR5EoVV gìpPybgW cpPybgWả, muộipPybgW chỉLLTX7o R5EoVVlà khJiông muốR5EoVVn kếtpPybgW pPybgWhôn cpPybgWùng hắnpPybgW thôi!”
“À!!”LLTX7o pPybgWA KhoapPybgWn gậtR5EoVV gù,pPybgW LLTX7obắt đầuJi cúR5EoVVi xuốngR5EoVV pPybgWtiếp tụcJi pPybgWlàm pPybgWviệc củapPybgW mình.
“HuynR5EoVVh tạipPybgW sLLTX7oao khôngR5EoVV cR5EoVVó phpPybgWản pPybgWứng gJiì vậLLTX7oy?” DiLLTX7oệp TâyR5EoVV HpPybgWi kR5EoVVhông khỏipPybgW thắcJi mắc.
“MuộR5EoVVi mupPybgWốn LLTX7ohuynh phảJin ứngLLTX7o gLLTX7oì đây?R5EoVV” LLTX7oA KhR5EoVVoan Jicũng chẳngJi hpPybgWiểu nR5EoVVổi hỏiLLTX7o lại.
“MuộiJi vừaR5EoVV mpPybgWới nóipPybgW lR5EoVVà mLLTX7ouội khôR5EoVVng LLTX7omuốn kpPybgWết R5EoVVhôn LLTX7ocùng HJiạ PhùngJi TuLLTX7oyền đấy.” 
“pPybgWHuynh khpPybgWông pPybgWmuốn mìnhpPybgW chếtJi giLLTX7oà mJià cLLTX7ohưa cópPybgW Jicháu đâu.”
“ThếLLTX7o lJià Jisao chứ?”LLTX7o DiệpLLTX7o TLLTX7oây JiHi cpPybgWự nự.
“Ý củaLLTX7o hR5EoVVuynh cR5EoVVhính làpPybgW, khôLLTX7ong giốngR5EoVV R5EoVVnhư tìnhR5EoVV yLLTX7oêu củapPybgW pPybgWhai đứaR5EoVV muộJii sLLTX7oẽ nảR5EoVVy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.