You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

ChapteRrYLyqynr 23

“Ngày đójhmmVisc, nC4oSếu nhưRrYLyqyn khônRrYLyqyng cóRrYLyqyn C4oScô, tôRrYLyqyni C4oSđã sớmjhmmVisc bC4oSị HạRrYLyqyn PhC4oSùng TuyềnRrYLyqyn C4oSgiết chếtRrYLyqyn rồi.”jhmmVisc DjhmmViscu C4oSGiang NC4oSam jhmmViscxoay jhmmViscđầu, nhìnC4oS cô:jhmmVisc “NhC4oSưng C4oStôi lạijhmmVisc bjhmmViscán đứngjhmmVisc cô.”
DiC4oSệp TâyjhmmVisc C4oSHi khôjhmmViscng nóiRrYLyqyn jhmmViscgì cjhmmVischỉ mỉRrYLyqynm cười.
“RrYLyqynCô jhmmVischẳn lRrYLyqynà rấtC4oS hC4oSận tôi.”RrYLyqyn DRrYLyqynu GiajhmmViscng NC4oSam nói.
DiC4oSệp TâjhmmViscy jhmmViscHi bướcjhmmVisc tớijhmmVisc cạjhmmViscnh hắC4oSn, nhRrYLyqynẹ jhmmViscnhàng đặtjhmmVisc tajhmmViscy lênRrYLyqyn laRrYLyqynn caC4oSn cẩmRrYLyqyn thRrYLyqynạch bC4oSóng loánRrYLyqyng, RrYLyqynđá lạnhC4oS njhmmVischư băng,C4oS côRrYLyqyn tjhmmVischấp giọjhmmViscng jhmmViscnói: “TôC4oSi hiểuRrYLyqyn, aRrYLyqynnh RrYLyqyncũng cóRrYLyqyn nỗijhmmVisc khRrYLyqynổ tâmRrYLyqyn riêngRrYLyqyn mà.”
RrYLyqynNghe vậyRrYLyqyn, RrYLyqynDu GianRrYLyqyng NaRrYLyqynm míC4oS mắjhmmVisct cójhmmVisc mộtRrYLyqyn nốtC4oS ruồiC4oS mC4oSàu nâuC4oS nC4oSho nhjhmmViscỏ dưC4oSờng nhC4oSư gC4oSiật mìnjhmmVisch mộRrYLyqynt cái.
jhmmViscBóng đC4oSêm trjhmmViscong tjhmmViscrẻo lạC4oSi RrYLyqynlùng, troRrYLyqynng kRrYLyqynhông kRrYLyqynhí cũC4oSng cóC4oS chRrYLyqynút gìC4oS đóRrYLyqyn lạnhjhmmVisc lẽo.
HRrYLyqynai njhmmViscgười cRrYLyqynùng RrYLyqynđứng trêC4oSn bC4oSan jhmmVisccông nRrYLyqynhưng lạiRrYLyqyn nhìnjhmmVisc vC4oSề haC4oSi hướnRrYLyqyng khájhmmViscc nhau.
MộtC4oS C4oSlúc RrYLyqynsau, DjhmmViscu C4oSGiang NaC4oSm bỗnjhmmViscg nhiC4oSên nC4oSói: “C4oSHôm qujhmmVisca, làC4oS C4oSngày giỗRrYLyqyn củRrYLyqyna chRrYLyqyna tôi.”
Diệp jhmmViscTây C4oSHi kiRrYLyqynnh ngạc.
“NhưngjhmmVisc tRrYLyqynrừ tôC4oSi C4oSra, khôngRrYLyqyn còRrYLyqynn aRrYLyqyni nRrYLyqynhớ đếjhmmViscn cC4oShuyện nàC4oSy nC4oSữa.” DRrYLyqynu RrYLyqynGiang RrYLyqynNam cườijhmmVisc chujhmmVisca chRrYLyqynát RrYLyqynbi tjhmmVischương: “KhôngC4oS mộRrYLyqynt C4oSai nữa.”
DiệpC4oS TâyjhmmVisc HRrYLyqyni C4oScụp mjhmmViscắt xujhmmViscống: “VậyRrYLyqyn anRrYLyqynh cC4oSho rằnC4oSg, RrYLyqynba aRrYLyqynnh lRrYLyqynà bjhmmViscị… DC4oSu TửC4oS VRrYLyqynĩ mưujhmmVisc jhmmViscsát pRrYLyqynhải không?”
“RrYLyqynKhông phảiC4oS RrYLyqynlà RrYLyqyntôi RrYLyqyncho rằnRrYLyqyng njhmmVischư thếC4oS mjhmmViscà sựjhmmVisc thậtC4oS RrYLyqynđúng ljhmmViscà nhRrYLyqynư tC4oShế.” DRrYLyqynu GRrYLyqyniang RrYLyqynNam RrYLyqynsắc mặtRrYLyqyn RrYLyqyndưới jhmmViscánh trăC4oSng nC4oSgày jhmmVisccàng C4oStái nhợt,jhmmVisc lạRrYLyqynnh ljhmmViscùng vôRrYLyqyn tình:C4oS “BajhmmVisc tôjhmmVisci trướcC4oS kRrYLyqynhi cRrYLyqynhút jhmmVischơi thởRrYLyqyn cjhmmViscuối cùnjhmmViscg, tC4oSoàn jhmmViscthân RrYLyqynmáu mRrYLyqyne đầmRrYLyqyn đìaRrYLyqyn vẫC4oSn cốjhmmVisc RrYLyqynlết tớiC4oS C4oSôm chjhmmViscặt ljhmmViscấy tôi,RrYLyqyn ônRrYLyqyng đãC4oS nC4oSói RrYLyqyncho C4oStôi biết,C4oS DC4oSu jhmmViscTử Vĩ…jhmmVisc C4oSchính hắC4oSn đãRrYLyqyn sáC4oSt hạiC4oS C4oScha tôi.”
Du C4oSGiang NRrYLyqynam giọnC4oSg nóiC4oS rấC4oSt nhẹjhmmVisc, rấC4oSt jhmmViscbình tĩnh.
NhưnjhmmViscg DiệpjhmmVisc TâyRrYLyqyn HC4oSi nC4oSghe nhữnRrYLyqyng lờC4oSi RrYLyqynđó màC4oS RrYLyqynthấy lạC4oSnh buC4oSốt đầyC4oS jhmmVischận thù.
“AnhjhmmVisc muRrYLyqynốn…báo thjhmmViscù?” DiệpjhmmVisc TâC4oSy HC4oSi vẫnRrYLyqyn hỏjhmmVisci nhC4oSưng trojhmmViscng lòC4oSng sớmC4oS đãjhmmVisc biếtjhmmVisc C4oScâu tC4oSrả lời.
Du GiRrYLyqynang NaRrYLyqynm khônRrYLyqyng tC4oSrả lC4oSời C4oScâu hỏiC4oS đóRrYLyqyn, C4oSchỉ lầC4oSm bầmjhmmVisc RrYLyqynrất nhjhmmViscỏ: “ThậC4oSt RrYLyqynra tRrYLyqynhì, C4oStôi cũngC4oS sjhmmViscớm phRrYLyqynát hiệnC4oS C4oSra hC4oSai kẻRrYLyqyn giaC4oSn pRrYLyqynhu RrYLyqyndâm pRrYLyqynhụ đóC4oS. RrYLyqynCho dRrYLyqynù RrYLyqyncó cjhmmVische dC4oSấu RrYLyqynbí mjhmmViscật kC4oSĩ C4oSlưỡng nhưRrYLyqyn tC4oShế nàRrYLyqyno đRrYLyqyni nữaRrYLyqyn RrYLyqynthì chjhmmViscẳng C4oSlẽ cojhmmViscn jhmmVisctrai lRrYLyqynại khônRrYLyqyng jhmmViscphát hiệnRrYLyqyn rC4oSa C4oSsự kRrYLyqynhác lC4oSạ C4oScủa mjhmmViscẹ mìRrYLyqynnh saC4oSo. NhìnC4oS thấRrYLyqyny C4oSDu TửRrYLyqyn VRrYLyqynĩ, RrYLyqynánh mắC4oSt củaRrYLyqyn bjhmmViscà C4oSấy loRrYLyqyné lêRrYLyqynn nijhmmViscềm vuC4oSi, cảjhmmVisc ngàRrYLyqyny RrYLyqynsẽ vujhmmVisci vRrYLyqynẻ. SaRrYLyqynu đóC4oS vàoRrYLyqyn mộtC4oS ngày,jhmmVisc tôijhmmVisc jhmmViscnấp ởC4oS mộtjhmmVisc gócRrYLyqyn vườnRrYLyqyn hoC4oSa C4oStận jhmmViscmắt RrYLyqynnhìn thấC4oSy bọnRrYLyqyn họC4oS ômRrYLyqyn hôC4oSn nhau…NjhmmViscếu nhưC4oS ngRrYLyqynày đóRrYLyqyn, tôRrYLyqyni RrYLyqynnói C4oScho jhmmVisccha biếtjhmmVisc C4oSviệc nàC4oSy, ôngRrYLyqyn RrYLyqynấy jhmmViscsẽ cóC4oS RrYLyqynthể C4oSđề pRrYLyqynhòng C4oSDu C4oSTử jhmmViscVĩ tjhmmVischì RrYLyqynđã khC4oSông bịRrYLyqyn hắnjhmmVisc C4oShãm hạiRrYLyqyn nC4oShư ngàjhmmViscy hôC4oSm nay…VậyC4oS mC4oSà tjhmmViscôi lạRrYLyqyni khôngC4oS làjhmmViscm RrYLyqynvậy, tôiRrYLyqyn sợRrYLyqyn sẽRrYLyqyn phájhmmVisc C4oSvỡ hạnhRrYLyqyn phúRrYLyqync củaRrYLyqyn RrYLyqynbản C4oSthân, pRrYLyqynhá vỡC4oS giRrYLyqyna đìnhRrYLyqyn này,C4oS C4oSnên rC4oSốt cujhmmViscộc jhmmViscđã RrYLyqynim lặng…”
Du GianC4oSg NRrYLyqynam C4oSgiọng jhmmViscnói ngRrYLyqynày cànjhmmViscg nRrYLyqynhỏ dần.
DiệpjhmmVisc C4oSTây HjhmmVisci khôjhmmViscng đànhC4oS ljhmmViscòng, nC4oSắm lấjhmmViscy tajhmmViscy hắn,RrYLyqyn sưởijhmmVisc ấC4oSm C4oSđôi bC4oSàn taRrYLyqyny gC4oSiá lạnhRrYLyqyn, nhRrYLyqynẹ nhàjhmmViscng khuRrYLyqynyên C4oSnhủ: “ARrYLyqynnh khôC4oSng hềRrYLyqyn RrYLyqyncó jhmmVisctội gRrYLyqynì cả,C4oS tjhmmVischật đấy,jhmmVisc đóC4oS khônRrYLyqyng pjhmmVischải C4oSlà lRrYLyqynỗi RrYLyqyncủa anh.”
Du GiajhmmViscng NRrYLyqynam ngẩnC4oSg đầu.
Cả ngườiC4oS hắC4oSn, tóRrYLyqync, jhmmVisckhuôn mặtjhmmVisc, jhmmVisctoàn thâjhmmViscn đềuC4oS C4oSbị ájhmmViscnh tC4oSrăng bàngjhmmVisc bạcRrYLyqyn bRrYLyqynao pRrYLyqynhủ, lC4oSúc ẩC4oSn lúC4oSc hC4oSiện, C4oSmờ ảojhmmVisc pRrYLyqynhảng phC4oSất nRrYLyqynhư khônRrYLyqyng tồnjhmmVisc tạC4oSi RrYLyqyntrên tRrYLyqynhế giớiRrYLyqyn này.
Hắn nRrYLyqynhìn jhmmViscDiệp TRrYLyqynây HiRrYLyqyn, tC4oSrong áRrYLyqynnh mC4oSắt RrYLyqyntràn nC4oSgập jhmmViscsự yêuRrYLyqyn thươngC4oS, nhưngC4oS còC4oSn cC4oShút C4oSgì đjhmmViscó đauC4oS xótC4oS, C4oShối hRrYLyqynận cRrYLyqynùng RrYLyqynu buồn.
Tay cjhmmViscủa hắnjhmmVisc xoRrYLyqyna C4oStrán côRrYLyqyn, rồiC4oS sC4oSau đóC4oS RrYLyqynnhẹ nhRrYLyqynàng cRrYLyqynhậm chRrYLyqynạp vC4oSuốt RrYLyqyntai jhmmVisccô, rồRrYLyqyni đếnjhmmVisc gươjhmmViscng mặtRrYLyqyn cô.
Từng C4oSđộng tRrYLyqynác đềjhmmViscu RrYLyqynnhẹ nhàRrYLyqynng C4oStỉ RrYLyqynmỉ mRrYLyqynang tRrYLyqynheo RrYLyqynsự quyếnRrYLyqyn luyến.
LúcjhmmVisc nàRrYLyqyny DiệRrYLyqynp TâyC4oS C4oSHi độRrYLyqynt nhC4oSiên cóRrYLyqyn cRrYLyqynhút hRrYLyqynoảng hốt.
Cô RrYLyqynmơ hồRrYLyqyn C4oSnhận rC4oSa C4oSDu GC4oSiang C4oSNam đanjhmmViscg ngàC4oSy càngjhmmVisc nhRrYLyqyních lạijhmmVisc jhmmViscgần cjhmmViscô hơnRrYLyqyn, côC4oS RrYLyqynthầm njhmmViscghĩ pjhmmVischải RrYLyqynné hắn,jhmmVisc nhjhmmViscưng kjhmmVischông C4oShiểu sajhmmVisco côjhmmVisc lạC4oSi kRrYLyqynhông RrYLyqynnhúc nhích.
HaC4oSi nRrYLyqyngười môjhmmVisci C4oSngày càRrYLyqynng RrYLyqyngần, DiệpC4oS TâyRrYLyqyn jhmmViscHi cjhmmViscó thểjhmmVisc C4oScảm thRrYLyqynấy hRrYLyqynơi RrYLyqynthở cC4oSủa hRrYLyqynắn gầjhmmViscn kề,RrYLyqyn RrYLyqynphảng phấtjhmmVisc trênC4oS C4oSgương mjhmmViscặt mình.
Ánh C4oSmắt côjhmmVisc thẫnjhmmVisc thờ.
NhưjhmmViscng ngaC4oSy khoảnjhmmVisch khắjhmmViscc đôijhmmVisc RrYLyqynmôi họjhmmVisc chuẩnC4oS bC4oSị chạRrYLyqynm vàoC4oS nhC4oSau tC4oShì DiệpjhmmVisc TâyRrYLyqyn HRrYLyqyni bỗnRrYLyqyng cjhmmViscảm thấyC4oS mìRrYLyqynnh nhưRrYLyqyn C4oSbị mộtjhmmVisc ljhmmViscực kéoC4oS rấtC4oS mạnjhmmVisch giậjhmmVisct RrYLyqynphắt ra.
C4oSNhất thờiC4oS khôRrYLyqynng kC4oShí lãnjhmmViscg mạnjhmmVisc đềuC4oS biếnjhmmVisc mC4oSất kC4oShông cònjhmmVisc chúC4oSt nàoRrYLyqyn hết.
“ThậtRrYLyqyn xjhmmViscin lỗi,C4oS C4oStôi tìRrYLyqynm jhmmVisccô ấC4oSy cjhmmViscó jhmmViscchút việc.”C4oS HjhmmViscạ PhùRrYLyqynng RrYLyqynTuyền mỉmC4oS cC4oSười jhmmViscgiải tRrYLyqynhích, tjhmmVischái RrYLyqynđộ C4oSrất nhjhmmVisco nhãRrYLyqyn jhmmVisclễ độRrYLyqyn nhưRrYLyqynng DiC4oSệp TâC4oSy RrYLyqynHi tựjhmmVisc nC4oShiên dựngRrYLyqyn jhmmVischết cảjhmmVisc tjhmmViscóc gáRrYLyqyny lên.
DRrYLyqynu GiaRrYLyqynng NaC4oSm khôngRrYLyqyn nRrYLyqynói gìC4oS cRrYLyqynhỉ lẳnC4oSg jhmmVisclặng nhìnRrYLyqyn vềC4oS phíaC4oS HạC4oS PjhmmVischùng TuyềnC4oS, cRrYLyqynó chjhmmViscút RrYLyqyncảnh giác.
C4oS“Quên mất,RrYLyqyn vC4oSết thRrYLyqynương lC4oSần trRrYLyqynước jhmmVisctôi cắnjhmmVisc nátC4oS trênC4oS tjhmmViscay anjhmmVisch RrYLyqynđã khỏC4oSi hẳnRrYLyqyn jhmmViscchưa vậy?jhmmVisc” HạC4oS jhmmViscPhùng TuRrYLyqynyền làmRrYLyqyn nhưjhmmVisc vôC4oS RrYLyqyntình hỏi.
“CảC4oSm ơC4oSn RrYLyqynsự RrYLyqynquan tâmRrYLyqyn C4oScủa ajhmmViscnh… C4oSThế cC4oShỗ lầRrYLyqynn trướcC4oS bịC4oS nệC4oSn ghếjhmmVisc vC4oSào đầujhmmVisc củajhmmVisc anjhmmVisch cjhmmViscòn sưRrYLyqynng không?RrYLyqyn” C4oSDu GianRrYLyqyng NajhmmViscm khjhmmViscông nhaRrYLyqynnh RrYLyqynkhông chRrYLyqynậm RrYLyqynphản kích.
“ĐừngRrYLyqyn RrYLyqynlo lắngjhmmVisc, tộiRrYLyqyn djhmmVisco ajhmmVisci làjhmmViscm ngườiC4oS nRrYLyqynấy chịC4oSu, côC4oS RrYLyqynấy đjhmmViscã dùngC4oS “hànhjhmmVisc đRrYLyqynộng thựcRrYLyqyn tế”jhmmVisc đểRrYLyqyn sửajhmmVisc chữRrYLyqyna lỗjhmmVisci lầmjhmmVisc C4oScủa mìnC4oSh rồi…EmRrYLyqyn nójhmmVisci jhmmViscxem jhmmVisccó đúngC4oS kC4oShông?” HC4oSạ PhRrYLyqynùng jhmmViscTuyền rấtC4oS thRrYLyqynân mậC4oSt ômjhmmVisc C4oShai C4oSvai DiệjhmmViscp TjhmmViscây RrYLyqynHi, cRrYLyqynúi đầujhmmVisc giC4oSống C4oSnhư đanRrYLyqyng C4oShỏi côjhmmVisc nhưnRrYLyqyng ánjhmmVisch mắRrYLyqynt lRrYLyqynại nhRrYLyqynẹ nhjhmmViscàng liếcC4oS qC4oSua DC4oSu jhmmViscGiang NaRrYLyqynm mộtjhmmVisc cái.
RrYLyqynTrong nháyRrYLyqyn mắC4oSt, HạjhmmVisc PRrYLyqynhùng TC4oSuyền nhìnRrYLyqyn tRrYLyqynhấy C4oSDu GiC4oSang NC4oSam vjhmmViscai nhC4oSư cứC4oSng ngRrYLyqynắc lại.
HạC4oS C4oSPhùng TuRrYLyqynyền nhếjhmmViscch mC4oSép cườRrYLyqyni, chjhmmViscẳng RrYLyqynnói chẳnjhmmViscg rjhmmViscằng C4oSliền RrYLyqynkéo C4oSDiệp TRrYLyqynây HC4oSi xuốngRrYLyqyn lầu.
DijhmmViscệp C4oSTây RrYLyqynHi thấpC4oS thRrYLyqynỏm, bC4oSởi vìRrYLyqyn mRrYLyqynọi ngườiRrYLyqyn xuC4oSng quC4oSanh C4oSai aC4oSi cjhmmViscũng luôjhmmViscn miệnjhmmViscg nC4oShắc C4oSnhở cjhmmViscô vC4oSà DC4oSu GijhmmViscang C4oSNam khôjhmmViscng tjhmmVischể cóC4oS bấtjhmmVisc kRrYLyqynì liênC4oS quRrYLyqynan jhmmViscgì, màRrYLyqyn jhmmViscrõ C4oSràng RrYLyqyncô cũC4oSng đjhmmViscã gậtC4oS đầuRrYLyqyn đồngjhmmVisc ýRrYLyqyn, njhmmVischưng mC4oSà lúRrYLyqync nãjhmmViscy C4oSvừa vặjhmmViscn C4oSbị jhmmViscHạ PhRrYLyqynùng TuyềnC4oS jhmmViscbắt gặpjhmmVisc rồi,C4oS đâC4oSy C4oSgọi RrYLyqynlà C4oScó C4oStật giC4oSật mình.
Đồng thờRrYLyqyni côC4oS cC4oSũng RrYLyqyncảm tC4oShấy vjhmmViscô cRrYLyqynùng hjhmmViscỗn loạC4oSn, RrYLyqynvừa nãyjhmmVisc, C4oSvừa jhmmViscnãy côRrYLyqyn C4oSvà C4oSDu GiC4oSang NC4oSam thiếRrYLyqynu chC4oSút nữajhmmVisc C4oSđã hôRrYLyqynn môi?
Vì ájhmmViscnh trănC4oSg, vC4oSì sựRrYLyqyn phânC4oS tâmjhmmVisc củjhmmVisca mìnhjhmmVisc, vàjhmmVisc cònjhmmVisc bởiRrYLyqyn RrYLyqynvì…Du GjhmmVisciang Nam?
Cô hoàRrYLyqynn C4oStoàn khônC4oSg hiểujhmmVisc mìC4oSnh đaRrYLyqynng ngRrYLyqynhĩ gjhmmViscì nữa.
DijhmmViscệp TjhmmViscây jhmmViscHi nhRrYLyqynư ngườC4oSi mấtC4oS hồn.
“SaojhmmVisc vậy,RrYLyqyn côC4oS còRrYLyqynn tiếRrYLyqync nuốjhmmVisci chujhmmViscyện lúC4oSc nãjhmmViscy jhmmViscà?” HjhmmViscạ PC4oShùng TuyC4oSền jhmmViscbên cạnjhmmVisch độtRrYLyqyn nC4oShiên jhmmVisclên tiếnC4oSg mỉjhmmVisca mai.
Rốt cuRrYLyqynộc C4oSthì cũRrYLyqynng RrYLyqynlà côRrYLyqyn đãjhmmVisc RrYLyqynlàm saiRrYLyqyn, DiRrYLyqynệp TRrYLyqynây C4oSHi jhmmVisclo lắngC4oS chưajhmmVisc jhmmViscđủ RrYLyqynhay sajhmmVisco nàRrYLyqyno, dámRrYLyqyn C4oSmở miệngC4oS phảnjhmmVisc bác.
C4oSHạ PhùC4oSng TC4oSuyền njhmmVischẹ nhàRrYLyqynng liRrYLyqynếc jhmmVisccô mộRrYLyqynt cáC4oSi: jhmmVisc“Được RrYLyqynrồi, đằngC4oS C4oSnào tốijhmmVisc naRrYLyqyny cjhmmViscũng C4oSkhông chỉjhmmVisc mìnjhmmVisch cjhmmViscô vC4oSi phạm.”
TốC4oSi nay?
Diệp TRrYLyqynây HRrYLyqyni hoàiC4oS nghRrYLyqyni nhưngjhmmVisc cRrYLyqynũng jhmmVisckhông dámRrYLyqyn “C4oSbật” lại.
Lúc C4oSnày, xRrYLyqynung C4oSquanh bỗC4oSng nhiênRrYLyqyn ijhmmViscm lC4oSặng dịjhmmVisc thường.
DiệpRrYLyqyn TâC4oSy HjhmmVisci pC4oShát jhmmVischiện mjhmmViscột jhmmViscngười đjhmmViscàn RrYLyqynông trujhmmViscng niêjhmmViscn RrYLyqynđứng giữajhmmVisc phònC4oSg dángRrYLyqyn C4oSvẻ phC4oSi phàRrYLyqynm, phoC4oSng thC4oSái C4oSquý tộc,jhmmVisc jhmmVisckhuôn mjhmmViscặt bíjhmmVisc hiRrYLyqynểm. RrYLyqynÔng C4oSta đaC4oSng đeoRrYLyqyn C4oScho LjhmmVisciễu VC4oSi QuânRrYLyqyn mộtjhmmVisc cC4oShiếc jhmmViscvòng cổjhmmVisc ngjhmmViscọc bích.
Vòng cRrYLyqynổ đắtRrYLyqyn C4oStiền, mỹRrYLyqyn nhâRrYLyqynn C4oScao qjhmmViscuý, jhmmVischai tC4oShứ nàjhmmViscy kC4oSết hợpjhmmVisc lạiC4oS cRrYLyqynàng RrYLyqynnổi bậtRrYLyqyn hơn.
“Chúc ejhmmViscm sẽRrYLyqyn mãRrYLyqyni mãiRrYLyqyn xjhmmViscinh đẹpRrYLyqyn njhmmVischư tC4oShế nàRrYLyqyny.” NgườijhmmVisc đànRrYLyqyn ôngC4oS jhmmViscđó hC4oSôn lêRrYLyqynn mRrYLyqyná LijhmmViscễu VjhmmVisci QuC4oSân C4oS, C4oStất RrYLyqyncả mọijhmmVisc ngjhmmViscười đềuC4oS vRrYLyqynỗ tRrYLyqynay cRrYLyqynhúc mừng.
DC4oSiệp TC4oSây C4oSHi bừRrYLyqynng RrYLyqyntỉnh châRrYLyqynn RrYLyqynlý, RrYLyqynhoá jhmmViscra ngườijhmmVisc đójhmmVisc chRrYLyqynính C4oSlà DRrYLyqynu jhmmViscTử Vĩ.
Du TửC4oS VC4oSĩ nânjhmmViscg chC4oSén rượjhmmViscu lC4oSên: “CảmRrYLyqyn C4oSơn tấtC4oS jhmmVisccả cácRrYLyqyn vịjhmmVisc khRrYLyqynách quRrYLyqyný cC4oSó mRrYLyqynặt ngàC4oSy hôjhmmViscm nayjhmmVisc, RrYLyqynchúng jhmmViscta C4oShãy cùnjhmmViscg ănjhmmVisc mừngC4oS sC4oSinh njhmmVischật củaC4oS pRrYLyqynhu njhmmVischân tRrYLyqynôi nào.”C4oS NjhmmViscói xjhmmViscong, jhmmViscông tRrYLyqyna RrYLyqyntu mjhmmViscột hơC4oSi cRrYLyqynạn sạchC4oS cjhmmVischén rượu.
CácjhmmVisc vịRrYLyqyn kháC4oSch cũC4oSng lầjhmmViscn lượtC4oS ljhmmViscàm theo.
Tiếp tC4oSheo, C4oSông ljhmmViscại rótjhmmVisc mjhmmViscột chC4oSén rượu,C4oS C4oSbước C4oStới cRrYLyqynhỗ HạC4oS PhùjhmmViscng TRrYLyqynuyền, RrYLyqynnhìn HạjhmmVisc PC4oShùng RrYLyqynTuyền vRrYLyqynà DiệpRrYLyqyn TC4oSây HjhmmVisci nhaRrYLyqynm hiểmC4oS nójhmmVisci: “HômC4oS nRrYLyqynay tôjhmmVisci cảC4oSm thấRrYLyqyny đặjhmmViscc biệtRrYLyqyn C4oSvinh C4oShạnh C4oSkhi C4oSHạ PhùnC4oSg TuyềnRrYLyqyn tiC4oSên siC4oSnh cójhmmVisc thjhmmViscể hạjhmmVisc cốjhmmVisc đếnjhmmVisc đâyjhmmVisc tRrYLyqynham dựjhmmVisc bữC4oSa tiệcC4oS nhjhmmVisco nhRrYLyqynỏ này…HạjhmmVisc RrYLyqyntiên sinhRrYLyqyn, RrYLyqyntôi muốnC4oS mờiRrYLyqyn RrYLyqynanh mộtC4oS chéRrYLyqynn, C4oShi jhmmViscvọng RrYLyqyncó tjhmmVischể xjhmmViscoá hC4oSết mjhmmViscọi hiểuRrYLyqyn lầC4oSm C4oSgiữa cC4oShúng tjhmmVisca tRrYLyqynừ trướC4oSc tớijhmmVisc nC4oSay vàRrYLyqyn tjhmmVischay mặtRrYLyqyn jhmmViscnhững kẻjhmmVisc tronC4oSg gC4oSia tC4oSộc chjhmmViscúng tôiC4oS RrYLyqyncó RrYLyqynnhững RrYLyqynhành độnRrYLyqyng vôC4oS lễC4oS vC4oSới anjhmmVisch tC4oSôi muC4oSốn jhmmViscxin lỗiRrYLyqyn anh.”
“Không dáRrYLyqynm nhận.RrYLyqyn” HC4oSạ PhùnRrYLyqyng TC4oSuyền kháchC4oS kC4oShí đáp,jhmmVisc nâC4oSng cốcjhmmVisc rjhmmViscượu RrYLyqynuống luôn.
jhmmVisc“Như vậyjhmmVisc bâyC4oS giRrYLyqynờ, khC4oSiêu vũC4oS bắtRrYLyqyn đC4oSầu…” jhmmViscDu TửC4oS VĩRrYLyqyn tuyênRrYLyqyn bố.
C4oS“Xin chờRrYLyqyn C4oSmột cRrYLyqynhút.” jhmmViscHạ PhùjhmmViscng jhmmViscTuyền cắRrYLyqynt đứtRrYLyqyn lRrYLyqynời RrYLyqynông tRrYLyqyna “ChờjhmmVisc đRrYLyqynã, tôjhmmVisci cònjhmmVisc C4oScó chuyRrYLyqynện muốC4oSn tuyênC4oS bố.”
ÁnRrYLyqynh mắtC4oS mọjhmmVisci ngRrYLyqynười đềuRrYLyqyn C4oSđổ RrYLyqyndồn C4oSvề phíRrYLyqyna HRrYLyqynạ PhùnjhmmViscg TuyjhmmViscền, bajhmmVisco gRrYLyqynồm cảjhmmVisc DRrYLyqyniệp TâC4oSy HjhmmVisci, C4oScô cũnC4oSg đaRrYLyqynng ôRrYLyqynm đC4oSầy mộjhmmVisct bC4oSụng bjhmmViscăn C4oSkhoăn C4oSnhìn hắn.
LúcRrYLyqyn nàC4oSy HạC4oS PhRrYLyqynùng TuyềnC4oS bỗnjhmmViscg nânjhmmViscg tajhmmViscy DiệpRrYLyqyn TâyjhmmVisc RrYLyqynHi RrYLyqynlên, RrYLyqynnói: “TjhmmViscôi vRrYLyqynà RrYLyqynDiệp TâyRrYLyqyn RrYLyqynHi sC4oSẽ đínhjhmmVisc hôn.”
“VốnRrYLyqyn RrYLyqynlà, chúnjhmmViscg tôC4oSi muốRrYLyqynn chờC4oS mộtC4oS jhmmViscthời giRrYLyqynan jhmmViscnữa jhmmViscmới thôC4oSng báoC4oS cjhmmVischo mọijhmmVisc ngưjhmmViscời biếtRrYLyqyn nhưRrYLyqynng vừaRrYLyqyn rjhmmViscồi đượcjhmmVisc C4oStận mjhmmViscắt C4oSchứng kiếnjhmmVisc vợC4oS chRrYLyqynồng DjhmmViscu ljhmmViscão gjhmmViscia đC4oSây tjhmmVischân mjhmmViscật kejhmmVisco sjhmmViscơn njhmmVischư thRrYLyqynế tRrYLyqynhật sựjhmmVisc đáRrYLyqynng gRrYLyqynhen C4oStỵ, chC4oSo nênRrYLyqyn liềnjhmmVisc quyjhmmViscết C4oSđịnh sRrYLyqynẽ tuyênjhmmVisc bốjhmmVisc luC4oSôn tạC4oSi đâC4oSy.” HạC4oS C4oSPhùng TRrYLyqynuyền njhmmViscói djhmmViscối jhmmVisckhông chớC4oSp mắt.
CjhmmViscả C4oScăn phòngRrYLyqyn C4oSđầu tiênC4oS jhmmVisclà iRrYLyqynm lC4oSặng hoC4oSàn toàRrYLyqynn sC4oSau C4oSđó RrYLyqynlai jhmmViscvang lêC4oSn tjhmmVisciếng vỗjhmmVisc taC4oSy tánjhmmVisc thưởngRrYLyqyn rầmC4oS trời.
HạRrYLyqyn PhjhmmViscùng TC4oSuyền rútC4oS RrYLyqynra từRrYLyqyn tC4oSúi áoRrYLyqyn lRrYLyqynễ phRrYLyqynục mộtRrYLyqyn chiếcC4oS nRrYLyqynhẫn C4oSđính hC4oSôn, đejhmmVisco lC4oSên bRrYLyqynàn tajhmmViscy phjhmmViscải đãjhmmVisc hojhmmViscá đRrYLyqyná củaRrYLyqyn jhmmViscDiệp jhmmViscTây HC4oSi. NhânC4oS tiC4oSện cúC4oSi đầujhmmVisc xuống,jhmmVisc jhmmViscvén tójhmmViscc cjhmmViscô jhmmVisclên, nhC4oSẹ C4oSnhàng gC4oShé sRrYLyqynát tajhmmVisci cRrYLyqynô RrYLyqynthì RrYLyqynthầm C4oSđe djhmmViscoạ: jhmmVisc“Nếu njhmmVischư cC4oSô dC4oSám RrYLyqynphản đối,RrYLyqyn tjhmmViscôi sRrYLyqynẽ ngaRrYLyqyny C4oSlập tứcRrYLyqyn jhmmViscquẳng côjhmmVisc lạijhmmVisc nơiC4oS nC4oSày, RrYLyqyntin tC4oSôi điRrYLyqyn, sC4oSo RrYLyqynvới tjhmmVischủ đoạnC4oS củaRrYLyqyn C4oSDu jhmmViscTư NjhmmVischân tjhmmVischì C4oSDu tRrYLyqynử VĩRrYLyqyn cjhmmViscòn đC4oSộc ácC4oS hRrYLyqynơn rấtjhmmVisc jhmmViscnhiều… khôC4oSng tiRrYLyqynn jhmmViscthì jhmmVisccô cRrYLyqynứ thRrYLyqynử xem.”
DiệpC4oS TâjhmmViscy RrYLyqynHi cảmC4oS thấjhmmViscy mìRrYLyqynnh nhưC4oS rơiRrYLyqyn C4oSthẳng vàRrYLyqyno mộjhmmVisct RrYLyqynhầm băjhmmViscng, thậtC4oS sựjhmmVisc khRrYLyqynông C4oSbao giờRrYLyqyn lườRrYLyqynng trưjhmmViscớc đượC4oSc HjhmmViscạ PhùnjhmmViscg TuyềnC4oS RrYLyqynsẽ C4oSra chiêRrYLyqynu đjhmmViscộc nhưjhmmVisc vậy,RrYLyqyn lậjhmmViscp tRrYLyqynức C4oSlàm RrYLyqyncho cRrYLyqynô đànC4oSh bjhmmViscó jhmmVisctay chjhmmViscịu RrYLyqynchói cRrYLyqynâm jhmmViscnín RrYLyqynmà lC4oSàm theo.
CjhmmViscô khjhmmViscông bC4oSiết chínRrYLyqynh xáC4oSc HạjhmmVisc PhRrYLyqynùng TuyềnC4oS đanjhmmViscg jhmmViscnghĩ jhmmVisccái quRrYLyqynái gìC4oS vàC4oS cjhmmViscũng khôC4oSng bjhmmVisciết RrYLyqynrốt cuộcC4oS thìRrYLyqyn mìnC4oSh nêjhmmViscn làRrYLyqynm jhmmViscgì bâjhmmViscy giờ.
Cô chC4oSỉ bjhmmVisciết djhmmViscuy C4oSnhất mC4oSột điều,RrYLyqyn đójhmmVisc RrYLyqynlà vẻjhmmVisc mặtRrYLyqyn RrYLyqyntươi cườiC4oS hớnC4oS hởRrYLyqyn đốijhmmVisc RrYLyqynvới RrYLyqynsự chúC4oSc phC4oSúc củaC4oS cC4oSác vjhmmViscị khácC4oS ởC4oS đâyRrYLyqyn cjhmmViscủa C4oSmình sjhmmVisco vớiRrYLyqyn khC4oSóc cònC4oS jhmmVisckhó C4oScoi hơnC4oS rấRrYLyqynt nhiều.
jhmmViscMà ljhmmViscúc jhmmViscđó, ởC4oS mộtRrYLyqyn gjhmmViscóc khRrYLyqynác jhmmVisccủa căC4oSn phòng,jhmmVisc mộC4oSt bóngRrYLyqyn ngườijhmmVisc lC4oSầm lũiC4oS tRrYLyqynừ từRrYLyqyn bưjhmmViscớc rjhmmVisca ngoài.
TrênRrYLyqyn đườngRrYLyqyn vềjhmmVisc nhà,RrYLyqyn DiệRrYLyqynp TRrYLyqynây HC4oSi trRrYLyqynầm mjhmmViscặc hồC4oSi lâu,jhmmVisc rốtjhmmVisc cuộRrYLyqync cũnjhmmViscg nhịnRrYLyqyn RrYLyqynkhông nổiC4oS nữaRrYLyqyn C4oSrồi lRrYLyqyniền tRrYLyqynháo C4oSngay chRrYLyqyniếc nhC4oSẫn rjhmmVisca trRrYLyqynả cjhmmVischo HạjhmmVisc PhùnRrYLyqyng Tuyền.
Hạ PhùngjhmmVisc C4oSTuyền cũngC4oS chjhmmViscẳng thèRrYLyqynm nhìjhmmViscn C4oSnó RrYLyqynlấy mRrYLyqynột cC4oSái, chC4oSỉ nóC4oSi: “SaujhmmVisc này,RrYLyqyn côC4oS RrYLyqynphải jhmmViscluôn lujhmmViscôn C4oSđeo C4oSnó tC4oSrên taRrYLyqyny ngC4oShe không?”
“ViệcC4oS nàjhmmViscy, anjhmmVisch đangRrYLyqyn C4oStiến hànC4oSh kRrYLyqynế hoạchRrYLyqyn jhmmViscgì vậyRrYLyqyn, vRrYLyqyniệc chRrYLyqynúng RrYLyqynta đRrYLyqynính C4oShôn lC4oSà mộtC4oS phầnRrYLyqyn củaC4oS C4oSkế hoạcC4oSh đó,jhmmVisc đC4oSúng không?RrYLyqyn” ĐâyjhmmVisc C4oSlà đápRrYLyqyn jhmmViscán RrYLyqynduy nhấtjhmmVisc mjhmmViscà DiệpjhmmVisc TâyC4oS HC4oSi suC4oSy nghĩRrYLyqyn hồiC4oS lâjhmmViscu mớjhmmVisci tìjhmmViscm RrYLyqynra đưjhmmViscợc, cũngRrYLyqyn lC4oSà jhmmViscđáp ánRrYLyqyn lC4oSàm cjhmmViscô thấyRrYLyqyn RrYLyqynyên tjhmmViscâm nhất.
ĐángjhmmVisc tiếcRrYLyqyn jhmmViscđáp áRrYLyqynn nàC4oSy C4oSngay jhmmVisclập tứC4oSc bịRrYLyqyn bácC4oS jhmmViscbỏ: “ChẳngC4oS cRrYLyqynó C4oSkế hoạchRrYLyqyn nàoC4oS cả.”
“Vậy…tRrYLyqynại RrYLyqynsao chúnC4oSg RrYLyqynta phảjhmmVisci đC4oSính hC4oSôn?” DijhmmViscệp TRrYLyqynây HRrYLyqyni thấC4oSy jhmmVisclưng jhmmViscmình đangjhmmVisc ròngC4oS ròngjhmmVisc mC4oSồ hôijhmmVisc lạnh.
“BởiC4oS vjhmmViscì RrYLyqynđính hônjhmmVisc rRrYLyqynồi mRrYLyqynới cójhmmVisc jhmmViscthể jhmmVisckết hôn.jhmmVisc” HRrYLyqynạ PjhmmVischùng TjhmmViscuyền nhàRrYLyqynn RrYLyqynnhạt giảC4oSi thích.
C4oSDiệp RrYLyqynTây HjhmmVisci thấC4oSy hC4oSình nhjhmmViscư nRrYLyqynhiệt đjhmmViscộ điềuC4oS hojhmmViscà tC4oSrong xRrYLyqyne đãjhmmVisc jhmmViscxuống quRrYLyqyná thấpC4oS rồC4oSi, tjhmmVischế chC4oSo nênjhmmVisc giọngRrYLyqyn njhmmViscói củaC4oS cC4oSô mớC4oSi ruC4oSn rẩyRrYLyqyn nRrYLyqynhư vầRrYLyqyny: “Kết…hôn?”
“ĐúngjhmmVisc vậy.”RrYLyqyn NgườiRrYLyqyn njhmmViscào đRrYLyqynó gậtjhmmVisc đầu.
“TạiC4oS sajhmmVisco lạiC4oS phảijhmmVisc kếRrYLyqynt hôn?”jhmmVisc DRrYLyqyniệp TâC4oSy jhmmViscHi gC4oSiựt gjhmmVisciựt tójhmmViscc mìnC4oSh, jhmmViscmột cájhmmVisci, hjhmmViscai cái,jhmmVisc RrYLyqynba cái…
“BởiC4oS vjhmmViscì tRrYLyqynôi khôRrYLyqynng jhmmViscmuốn cRrYLyqynhưa kRrYLyqynết hRrYLyqynôn đãC4oS sijhmmViscnh coC4oSn rồi.”
“jhmmViscTại saC4oSo lC4oSại muốnRrYLyqyn RrYLyqynsinh con?!”
“BởC4oSi vìC4oS cjhmmVischúng tRrYLyqyna đC4oSã lênC4oS giường.”
“TjhmmViscại jhmmViscsao C4oSlại phC4oSải lêC4oSn giường???”
“Bởi vRrYLyqynì cjhmmVischúng RrYLyqynta sắpRrYLyqyn kRrYLyqynết hôn.”
“TạRrYLyqyni sajhmmVisco RrYLyqynchúng tC4oSa jhmmVisclại RrYLyqynphải kếjhmmVisct hôn???!!!!”
“C4oSBởi jhmmViscvì chúnjhmmViscg tjhmmVisca đãC4oS đíRrYLyqynnh hôn.”
“…”

Cứ nRrYLyqynhư vậy,C4oS C4oSvấn đềjhmmVisc C4oSnày jhmmVisccứ jhmmVisclập điRrYLyqyn ljhmmViscập lạRrYLyqyni jhmmViscvô sC4oSố lầjhmmViscn, DiệC4oSp TâC4oSy C4oSHi quC4oSyết địnhRrYLyqyn đổiRrYLyqyn phưC4oSơng thRrYLyqynức giaRrYLyqyno tiếpC4oS, C4oScho C4oSnên jhmmVisccô vôC4oS RrYLyqyncùng thànC4oSh kRrYLyqynhẩn, nghjhmmVisciêm tC4oSúc jhmmVisccực đRrYLyqynộ nói:C4oS “jhmmViscHạ PjhmmVischùng Tuyền,C4oS jhmmVisctôi khônjhmmViscg muốnjhmmVisc kC4oSết hônRrYLyqyn RrYLyqynvới anh.”
Hạ C4oSPhùng TuyRrYLyqynền cũnRrYLyqyng khônC4oSg RrYLyqyncó phảjhmmViscn ứngC4oS gC4oSì dữRrYLyqyn dộijhmmVisc lắmC4oS, cC4oShỉ độtjhmmVisc nC4oSgột hỏiRrYLyqyn mộtC4oS cRrYLyqynâu hỏC4oSi khác:jhmmVisc “VậyjhmmVisc mỗijhmmVisc sC4oSáng C4oScó phảiRrYLyqyn C4oSlà côC4oS cjhmmViscam tâjhmmViscm tC4oSình nguyệjhmmViscn bưC4oSng càC4oS RrYLyqynphê lêjhmmViscn cRrYLyqynho RrYLyqyntôi không?”
“KhônRrYLyqyng đC4oSời njhmmViscào.” DRrYLyqyniệp TâyjhmmVisc jhmmViscHi C4oStrả lRrYLyqynời chắcjhmmVisc nhjhmmViscư đinRrYLyqynh chémC4oS sắt.
“KhôngRrYLyqyn RrYLyqynlà đượcjhmmVisc rồi.”
“ThếRrYLyqyn làjhmmVisc C4oScó RrYLyqyný jhmmViscgì hả?RrYLyqyn” DiRrYLyqynệp C4oSTây C4oSHi khônRrYLyqyng RrYLyqynhiểu C4oSgì hếC4oSt trơn.
“CRrYLyqynhúng RrYLyqynta kếtjhmmVisc hônRrYLyqyn sjhmmViscau nC4oSày cũnC4oSg jhmmViscgiống RrYLyqynnhư việcRrYLyqyn C4oScô pC4oShải bưRrYLyqynng RrYLyqyncà pC4oShê mC4oSỗi sC4oSáng jhmmVisccho jhmmVisctôi, mặcC4oS jhmmViscdù khôC4oSng tìnhC4oS jhmmViscnguyện C4oSnhưng cujhmmViscối cùnC4oSg côjhmmVisc jhmmViscvẫn phảRrYLyqyni làm.”C4oS HjhmmViscạ PhùnRrYLyqyng TuyC4oSền dùjhmmViscng mộC4oSt cjhmmViscâu đơnjhmmVisc giảnC4oS kC4oSết thC4oSúc jhmmViscvấn đềC4oS C4oSmà C4oSDiệp jhmmViscTây HRrYLyqyni RrYLyqynso sánhC4oS vRrYLyqynới hàmC4oS jhmmViscsố C4oStoán họcjhmmVisc cjhmmViscòn khóC4oS khănjhmmVisc RrYLyqynhơn jhmmViscgấp cjhmmVischục lần.
Chapter 24
Diệp TâyjhmmVisc HC4oSi vừC4oSa RrYLyqynthấy bRrYLyqynực mRrYLyqynình RrYLyqynvừa RrYLyqynbuồn cưRrYLyqynời, khônC4oSg biếRrYLyqynt làRrYLyqynm saRrYLyqyno lạijhmmVisc tC4oShốt jhmmViscra C4oScâu: “TôiRrYLyqyn cójhmmVisc chếtjhmmVisc cũjhmmViscng khôRrYLyqynng gảC4oS jhmmVisccho anh.”
Sau C4oSkhi nC4oSói jhmmViscxong lạC4oSi RrYLyqyncảm thấyRrYLyqyn cóC4oS gRrYLyqynì đjhmmViscó khônRrYLyqyng ổnjhmmVisc, thẳnjhmmViscg thắnRrYLyqyn quájhmmVisc mức,jhmmVisc hơnjhmmVisc nữajhmmVisc cònjhmmVisc cRrYLyqynhút nguRrYLyqyny C4oShiểm—như mấyC4oS bộjhmmVisc pjhmmVischim trujhmmViscyền hìnjhmmVisch nhjhmmViscảm RrYLyqynnhí ấy,jhmmVisc nhữRrYLyqynng lRrYLyqynời nàjhmmViscy củaRrYLyqyn jhmmViscnữ jhmmViscchính 1jhmmVisc0 phầnRrYLyqyn thìC4oS 8RrYLyqyn,9 jhmmViscphần chắC4oSc jhmmViscchắn jhmmViscsẽ bC4oSị gC4oSả cRrYLyqynho njhmmViscam nhâjhmmViscn màC4oS C4oSnữ chínhC4oS ghétC4oS C4oSnhất cóRrYLyqyn cC4oShết cũnC4oSg khônC4oSg muốnC4oS lấy.jhmmVisc CRrYLyqynho nC4oSên, C4oScô C4oSvội sửaC4oS lạijhmmVisc nóRrYLyqyni: “HayRrYLyqyn lC4oSà nRrYLyqynói nRrYLyqynhư vjhmmViscậy đjhmmVisci, tôijhmmVisc cảmC4oS gijhmmViscác C4oScơ jhmmVischội mjhmmViscình jhmmViscgả chC4oSo RrYLyqynDu GC4oSiang C4oSNam sRrYLyqyno vjhmmViscới C4oSgả cRrYLyqynho anjhmmVisch hơn…RrYLyqyn jhmmViscmột chúRrYLyqynt xíu.”
VốnC4oS dĩjhmmVisc, C4oSDiệp TjhmmViscây RrYLyqynHi địnRrYLyqynh nóRrYLyqyni “lớnjhmmVisc C4oShơn” đằnjhmmViscg sC4oSau cộnjhmmViscg tjhmmVischêm phRrYLyqynó RrYLyqyntừ “rấtC4oS nhRrYLyqyniều” jhmmViscnhưng RrYLyqynsuy RrYLyqynđi C4oStính RrYLyqynlại tC4oShì dùRrYLyqyn sRrYLyqynao hajhmmVisci ngưjhmmViscời cũC4oSng đjhmmViscã RrYLyqynở mộjhmmVisct nhC4oSà vớC4oSi C4oSnhau RrYLyqynkhá jhmmVisclâu rRrYLyqynồi, khôngRrYLyqyn C4oSthể lRrYLyqynấy C4oSoán báRrYLyqyno jhmmViscân, qRrYLyqynuá mRrYLyqynức đC4oSả kíC4oSch tựjhmmVisc áC4oSi củaC4oS C4oShắn jhmmViscvì tC4oShế rấtjhmmVisc hảojhmmVisc tâmC4oS RrYLyqynđổi lạjhmmVisci thànC4oSh cụmjhmmVisc tjhmmViscừ C4oS“một chútC4oS xíu”RrYLyqyn này.

TC4oShật kRrYLyqynhông nghjhmmViscĩ đếnC4oS C4oShậu C4oShoạ sajhmmViscu nàyC4oS, chọjhmmViscc RrYLyqynngay C4oSvào tRrYLyqynổ RrYLyqynkiến lửC4oSa, jhmmVisctên sRrYLyqynói C4oShỉ RrYLyqynnộ khôngC4oS lườnjhmmViscg đượcRrYLyqyn bênRrYLyqyn cạnh.
VừRrYLyqyna jhmmViscdứt lờijhmmVisc, HạRrYLyqyn jhmmViscPhùng jhmmViscTuyền liềRrYLyqynn C4oSnắm chặtRrYLyqyn lC4oSấy cRrYLyqynổ jhmmVisctay cC4oSủa cC4oSô, mộjhmmVisct jhmmViscphen kéjhmmVisco lạjhmmVisci, thujhmmViscận đàC4oS C4oSkéo cảRrYLyqyn nC4oSgười DiC4oSệp TRrYLyqynây HC4oSi C4oSngồi jhmmVisclên đùiRrYLyqyn hắn.
Diệp TâjhmmViscy jhmmViscHi tấRrYLyqynt nhjhmmVisciên ljhmmViscà liềuC4oS mạngRrYLyqyn gijhmmViscãy dụC4oSa nhưngjhmmVisc chRrYLyqynẳng ănRrYLyqyn tC4oShua gìjhmmVisc, C4oSngày tC4oShường vốnRrYLyqyn tứcRrYLyqyn jhmmViscgiận đếnC4oS cựjhmmViscc điểRrYLyqynm, tứcC4oS đếnRrYLyqyn xìRrYLyqyn kjhmmVischói jhmmViscđối vớRrYLyqyni hắnjhmmVisc cũjhmmViscng RrYLyqynvô dụngC4oS rồi.
Hạ PhjhmmViscùng C4oSTuyền mộtRrYLyqyn jhmmVisctay khoájhmmVisc RrYLyqynchặt hC4oSai taC4oSy củajhmmVisc DiệpRrYLyqyn TC4oSây HC4oSi, RrYLyqynmột tjhmmViscay giữRrYLyqyn chặtjhmmVisc gáC4oSy RrYLyqyncô, hjhmmViscung hănjhmmViscg C4oSmà hôn.
CảC4oSm giRrYLyqynác lưỡRrYLyqyni HạRrYLyqyn PhùnjhmmViscg TuRrYLyqynyền RrYLyqynđang C4oSdần dầC4oSn xjhmmViscâm nhậpjhmmVisc C4oSvào trRrYLyqynong jhmmViscmiệng mìnRrYLyqynh, DiệpjhmmVisc RrYLyqynTây HRrYLyqyni toàRrYLyqynn RrYLyqynthân têRrYLyqyn dại,C4oS cốC4oS gắnjhmmViscg hếtC4oS sứRrYLyqync RrYLyqynngậm cRrYLyqynhặt miệngRrYLyqyn lạiRrYLyqyn, kiênRrYLyqyn cườngjhmmVisc phòngC4oS thủC4oS đRrYLyqynến cùng.
Hạ jhmmViscPhùng TuyềnC4oS RrYLyqynmỉm cườiC4oS nRrYLyqynháy jhmmViscmắt mộtRrYLyqyn cáiC4oS, bỏRrYLyqyn mRrYLyqynột tajhmmViscy raC4oS, từjhmmVisc bêjhmmViscn ngoàiC4oS C4oSđống C4oSlễ phụcjhmmVisc C4oSbùng RrYLyqynnhùng, jhmmViscbàn taC4oSy hắnRrYLyqyn nhaRrYLyqynnh nhẹnjhmmVisc C4oSluồn C4oSvào tronC4oSg RrYLyqynngười DiệpjhmmVisc TC4oSây HiRrYLyqyn, nhẹC4oS nhàngC4oS sờ…
“Á!C4oS!!!” DRrYLyqyniệp C4oSTây C4oSHi hjhmmViscét lRrYLyqynên, RrYLyqynHạ PjhmmVischùng jhmmViscTuyền jhmmViscnhân cjhmmViscơ hjhmmViscội jhmmViscđó tiếnC4oS vào,C4oS báRrYLyqyn đạoC4oS hônC4oS côjhmmVisc khônRrYLyqyng ngjhmmViscừng, haRrYLyqyni bC4oSên dâRrYLyqyny dưa.
Cả ngườiC4oS nóngC4oS rực,jhmmVisc hRrYLyqynắn “chiếnjhmmVisc đấRrYLyqynu” rấC4oSt mạjhmmViscnh mẽ,RrYLyqyn làRrYLyqynm chC4oSo DiệRrYLyqynp TC4oSây jhmmViscHi khôRrYLyqynng cáchjhmmVisc C4oSnào jhmmVischô hấp.
TronRrYLyqyng tìnC4oSh thC4oSế cjhmmViscấp báchC4oS đó,C4oScô C4oStrên dưC4oSới kếtjhmmVisc hjhmmViscợp, RrYLyqyncắn vRrYLyqynào RrYLyqynmôi hắn,RrYLyqyn ljhmmVisciền cảjhmmViscm thjhmmViscấy vịjhmmVisc máujhmmVisc C4oStươi ngọtRrYLyqyn ngàC4oSo trjhmmViscàn ra.
VốRrYLyqynn tC4oSưởng rằngjhmmVisc hắjhmmViscn sẽRrYLyqyn ngRrYLyqynay C4oSlập tứRrYLyqync buôngjhmmVisc mìC4oSnh RrYLyqynra, nhưnjhmmViscg kRrYLyqynhông, HạC4oS PhjhmmViscùng TuyềnC4oS hừjhmmVisc cũnRrYLyqyng kjhmmVischông hừjhmmVisc mộtRrYLyqyn tiếC4oSng jhmmVisclại ăjhmmViscn C4oSmiếng trảjhmmVisc mRrYLyqyniếng, cRrYLyqynũng jhmmViscchơi cRrYLyqynhiêu ấjhmmViscy cjhmmViscắn ljhmmViscại môiC4oS cC4oSô mộtjhmmVisc phát.
Diệp jhmmViscTây RrYLyqynHi đRrYLyqynau đjhmmViscến ứaRrYLyqyn nướC4oSc mắt,RrYLyqyn chờjhmmVisc HạRrYLyqyn PhùjhmmViscng TuyềC4oSn vRrYLyqynừa buôC4oSng jhmmViscmình jhmmViscra đjhmmViscã vộC4oSi vànC4oSg jhmmVisclui vềC4oS mộjhmmVisct góRrYLyqync xRrYLyqyne cácC4oSh xjhmmVisca hRrYLyqynắn, RrYLyqynrút C4oScái gưjhmmViscơng rRrYLyqyna xRrYLyqynem chúC4oSt, jhmmViscmôi dướiRrYLyqyn bRrYLyqynị C4oScắn đanC4oSg rưRrYLyqynơm rưjhmmViscớm mjhmmViscáu rồi. 

“RrYLyqynHạ PhùngRrYLyqyn TjhmmViscuyền, RrYLyqynanh jhmmVisclàm cáiC4oS quáRrYLyqyni gC4oSì thế!”jhmmVisc DjhmmVisciệp TRrYLyqynây jhmmViscHi RrYLyqynnộ khjhmmViscí xujhmmViscng thiên.
“CjhmmViscô cắnRrYLyqyn tôC4oSi tấC4oSt nC4oShiên jhmmVisctôi sC4oSẽ đájhmmViscp lễjhmmVisc tC4oShôi!” HRrYLyqynạ PRrYLyqynhùng TuyềnjhmmVisc hơiRrYLyqyn nhRrYLyqyníu mày.
“AnhjhmmVisc…anh đồjhmmVisc biếnjhmmVisc thái!jhmmVisc A!”
Diệp TâyjhmmVisc RrYLyqynHi cònC4oS cRrYLyqynhưa cóRrYLyqyn mắjhmmViscng RrYLyqynxong, lạiC4oS bịRrYLyqyn ngRrYLyqynười C4oSnào đóC4oS mộtjhmmVisc C4oSphen kjhmmViscéo tiếp,RrYLyqyn tijhmmViscếp tụcRrYLyqyn jhmmVisccưỡng ép.
HạjhmmVisc PhùnRrYLyqyng TuC4oSyền jhmmVisctiến quânjhmmVisc thầjhmmViscn tốC4oSc, khôngjhmmVisc đểC4oS cC4oSho cC4oSô RrYLyqyncó bRrYLyqynất kìjhmmVisc C4oScơ hjhmmViscội nàojhmmVisc đểjhmmVisc RrYLyqynthở nC4oSữa, giốC4oSng jhmmViscnhư cóC4oS RrYLyqynlửa đốtRrYLyqyn chjhmmViscáy cRrYLyqynô vậy.
DiệC4oSp TRrYLyqynây HjhmmVisci cjhmmViscũng khjhmmViscông thC4oSể nRrYLyqynhẫn nhRrYLyqynịn chC4oSịu tRrYLyqynhua thêmjhmmVisc nữjhmmVisca, oájhmmViscn hậjhmmViscn C4oSdùng hếtC4oS sứcjhmmVisc bC4oSình sRrYLyqyninh C4oScắn vàRrYLyqyno cáC4oSi C4oSlưỡi bRrYLyqyná đạoC4oS RrYLyqynkia RrYLyqynmột cái.
BởC4oSi vjhmmViscì tứcRrYLyqyn gC4oSiận nC4oSên lựcRrYLyqyn cắnjhmmVisc RrYLyqynrất mạnh,C4oS RrYLyqynchỉ giảjhmmVisci hjhmmViscận đượcjhmmVisc C4oSlúc ấyjhmmVisc RrYLyqynnhưng RrYLyqynchỉ mộjhmmVisct C4oSgiây sauRrYLyqyn, DiệpRrYLyqyn RrYLyqynTây HjhmmVisci RrYLyqynmôi trênjhmmVisc lạiRrYLyqyn cảjhmmViscm thấyjhmmVisc C4oSvô cùnC4oSg C4oSđau nhứjhmmViscc—lại bC4oSị tRrYLyqynrả thjhmmViscù nữa!!!!!
HạRrYLyqyn PhùjhmmViscng TuyềnRrYLyqyn buC4oSông côjhmmVisc C4oSra, nhìnRrYLyqyn C4oSDiệp TâjhmmViscy HRrYLyqyni RrYLyqynco cRrYLyqynả haC4oSi cC4oShân C4oSlên lùijhmmVisc vRrYLyqynề mjhmmViscột gócRrYLyqyn C4oSxe vừaRrYLyqyn giậnC4oS vừaC4oS sợRrYLyqyn jhmmViscnhìn jhmmViscmình chằmRrYLyqyn chằmRrYLyqyn, C4oShắn njhmmVischẹ giọngjhmmVisc nójhmmVisci: “CònC4oS muC4oSốn tRrYLyqynhử nữajhmmVisc không?”
Diệp C4oSTây C4oSHi cjhmmVische môiRrYLyqyn rưRrYLyqynớm C4oSmáu củajhmmVisc mình,jhmmVisc liC4oSều mạnC4oSg lắcRrYLyqyn đầu.
HRrYLyqynạ PC4oShùng C4oSTuyền tjhmmVisciến jhmmVisclại gầnjhmmVisc cô,RrYLyqyn lC4oSôi RrYLyqyncái jhmmVisctay đajhmmViscng RrYLyqynche miệC4oSng jhmmVisccủa côC4oS rRrYLyqyna, kRrYLyqynhẽ ngjhmmVischiêng đầuRrYLyqyn, tRrYLyqyniếp tụcjhmmVisc hôC4oSn nữa.
DiệpjhmmVisc TâC4oSy HC4oSi jhmmViscbị RrYLyqynvây hãRrYLyqynm RrYLyqyntrong mộC4oSt gójhmmViscc nC4oShỏ, khônRrYLyqyng jhmmVisccó RrYLyqynđường nàC4oSo đểRrYLyqyn thoRrYLyqynát, njhmmViscụ hjhmmViscôn củaRrYLyqyn hC4oSắn báC4oS đạjhmmVisco jhmmViscmà C4oScuồng jhmmViscnhiệt, thậtC4oS sựC4oS muốnC4oS lC4oSàm DiệjhmmViscp jhmmViscTây HRrYLyqyni njhmmViscghẹt thởjhmmVisc màC4oS chếtC4oS nhưnRrYLyqyng côjhmmVisc khC4oSông cònRrYLyqyn RrYLyqyndám phjhmmViscản khájhmmViscng nữa,C4oS RrYLyqynchỉ jhmmVisccó thểC4oS biếtC4oS RrYLyqynđiều C4oSmột chjhmmViscút đểjhmmVisc mặRrYLyqync C4oScho hjhmmViscắn muRrYLyqynốn làmC4oS gRrYLyqynì jhmmViscthì làm.
jhmmViscKhông biếtRrYLyqyn qRrYLyqynua bjhmmViscao lâRrYLyqynu, HạRrYLyqyn PRrYLyqynhùng TuyC4oSền báC4oS C4oSđạo hônRrYLyqyn jhmmViscdần nhẹjhmmVisc njhmmVischàng ôjhmmViscn nC4oShu, từnjhmmViscg cC4oShút từngC4oS jhmmViscchút jhmmViscmột liếRrYLyqynm đôjhmmVisci jhmmViscmôi jhmmViscbị tC4oShương củajhmmVisc RrYLyqyncô, vRrYLyqynô cùnC4oSg nhẹjhmmVisc nhàjhmmViscng C4oSvà jhmmVisctỉ mỉ.
“TốjhmmVisci C4oSnay, C4oSDu C4oSGiang NajhmmViscm cònjhmmVisc chjhmmViscưa hônjhmmVisc cjhmmViscô, mC4oSà tôjhmmVisci, lạjhmmVisci jhmmVischôn cRrYLyqynô RrYLyqynđến C4oSba lần.”RrYLyqyn HjhmmViscạ PhùRrYLyqynng RrYLyqynTuyền cúC4oSi đầjhmmViscu RrYLyqynnhìn RrYLyqyncô, áC4oSnh mC4oSắt C4oSkhó jhmmVischiểu RrYLyqynnói: “CănjhmmVisc jhmmVisccứ theC4oSo tìnhjhmmVisc hRrYLyqynuống hiệjhmmViscn tạijhmmVisc jhmmViscthì jhmmVisccơ hộiRrYLyqyn côjhmmVisc gjhmmViscả RrYLyqyncho tôijhmmVisc sC4oSo sánhjhmmVisc C4oSvới gC4oSả chjhmmVisco jhmmVischắn hìnRrYLyqynh nRrYLyqynhư làRrYLyqyn hơn…mộtjhmmVisc chúRrYLyqynt xíu.” 
NhưRrYLyqynng DiệjhmmViscp TâRrYLyqyny RrYLyqynHi cănjhmmVisc bảRrYLyqynn lRrYLyqynà khôC4oSng RrYLyqyncó jhmmViscnghe HạC4oS PhùngC4oS TuC4oSyền njhmmViscói chuyện,jhmmVisc còRrYLyqynn đajhmmViscng bậnjhmmVisc rộnjhmmVisc tìRrYLyqynm cjhmmViscách RrYLyqynthoát khỏC4oSi ngựC4oSc hC4oSắn, lC4oSiều mạnjhmmViscg cầmC4oS khănjhmmVisc C4oSgiấy cRrYLyqynhùi môC4oSi, lạijhmmVisc jhmmVisccòn khC4oSông ngừngC4oS “Phi,phi,phi”
“AnhC4oS lRrYLyqynà têC4oSn C4oSháo sắcRrYLyqyn thấpjhmmVisc kéC4oSm! TRrYLyqynại jhmmViscsao lạRrYLyqyni khônC4oSg RrYLyqyncó cjhmmVischút lịchC4oS sựRrYLyqyn nàC4oSo, cC4oShưa jhmmViscđược sựjhmmVisc RrYLyqynđồng ýC4oS củaRrYLyqyn ngườiC4oS khácC4oS jhmmViscđã jhmmVisccưỡng hjhmmViscôn!” DiRrYLyqynệp TâjhmmViscy RrYLyqynHi bấRrYLyqynt nC4oSgờ, hRrYLyqynung hăngjhmmVisc mắngC4oS hắnRrYLyqyn: “ĐồjhmmVisc thầnRrYLyqyn kinh!”
“C4oSKhông sRrYLyqynao, saRrYLyqynu nàjhmmViscy côC4oS sẽjhmmVisc C4oSquen thôi.”C4oS HjhmmViscạ PhùC4oSng TuyềRrYLyqynn RrYLyqyntrở lạRrYLyqyni vịRrYLyqyn tríC4oS ngồijhmmVisc cjhmmViscủa hắn,jhmmVisc hajhmmVisci chRrYLyqynân jhmmViscđung đưa,jhmmVisc RrYLyqynvừa cườiRrYLyqyn vừaRrYLyqyn nRrYLyqynhàn jhmmViscnhã trảRrYLyqyn lời.
NếuC4oS C4oScó thjhmmViscể, C4oSDiệp TC4oSây jhmmViscHi RrYLyqynthực mujhmmViscốn phujhmmViscn mC4oSáu trênRrYLyqyn miC4oSệng mìnhRrYLyqyn vjhmmViscào mặtjhmmVisc hắn.C4oS CôC4oS tứcRrYLyqyn giậnC4oS đjhmmViscến mứcRrYLyqyn C4oScả ngườiRrYLyqyn đềuC4oS rujhmmViscng lêRrYLyqynn bầnC4oS bRrYLyqynật, đanRrYLyqyng thở,RrYLyqyn lạiRrYLyqyn phC4oSát RrYLyqynhiện C4oSra cRrYLyqynái nhẫnC4oS đínhjhmmVisc hôC4oSn mìRrYLyqynnh vừjhmmVisca tháojhmmVisc rRrYLyqyna C4oSlúc C4oSnãy chC4oSẳng bijhmmViscết C4oStừ lúRrYLyqync nC4oSào đRrYLyqynã cjhmmVischiễm chệC4oS vjhmmViscững vàC4oSng nằmjhmmVisc trênC4oS RrYLyqynngón jhmmViscáp úRrYLyqynt C4oScủa cô.
RrYLyqynChiếc nhẫnRrYLyqyn bạRrYLyqynch kiC4oSm vjhmmViscới RrYLyqynba vjhmmVisciên đRrYLyqyná đượC4oSc cjhmmViscắt gọtjhmmVisc tinjhmmVisch xảo,jhmmVisc thjhmmVisciết kếRrYLyqyn mớiC4oS mẻ.C4oS NhjhmmViscưng đRrYLyqynối RrYLyqynvới DiRrYLyqynệp TâyC4oS HjhmmVisci tC4oShì RrYLyqynnó cjhmmVischẳng khácjhmmVisc RrYLyqyngì mộRrYLyqynt cájhmmVisci khoáRrYLyqyn C4oSsắt, bRrYLyqynuộc RrYLyqynthật chặtjhmmVisc côRrYLyqyn lại.
DiệC4oSp jhmmViscTây RrYLyqynHi đjhmmViscang đRrYLyqynịnh tjhmmVischáo rRrYLyqyna lầnjhmmVisc njhmmViscữa, HjhmmViscạ PhùngRrYLyqyn jhmmViscTuyền jhmmVisclại dùjhmmViscng giRrYLyqynọng nójhmmVisci C4oSbình tĩjhmmViscnh khC4oSông gợC4oSn C4oSsóng chặnC4oS lạRrYLyqyni: RrYLyqyn“Nếu nhRrYLyqynư côRrYLyqyn dámC4oS làjhmmViscm thế,jhmmVisc jhmmVisctôi sẽC4oS lậC4oSp tứcC4oS lậpjhmmVisc lạiRrYLyqyn nhữnC4oSg chRrYLyqynuyện vừaC4oS rồiC4oS đRrYLyqynã jhmmVisclàm jhmmViscvới côC4oS đấy.”
Diệp TâyRrYLyqyn RrYLyqynHi C4oStay C4oSlập tứcjhmmVisc cứngjhmmVisc đờ.
“SRrYLyqynau C4oSnày, C4oSbất luậC4oSn ljhmmViscà đC4oSi tRrYLyqynắm hajhmmViscy jhmmViscđi jhmmViscngủ, cjhmmViscô đềuC4oS phảiC4oS đeRrYLyqyno nóRrYLyqyn ởRrYLyqyn C4oStrên tjhmmViscay.” HạC4oS PjhmmVischùng TuyềnC4oS rjhmmVisca lệnh.
“Xin hRrYLyqynỏi, vìRrYLyqyn sjhmmViscao tôjhmmVisci phảiRrYLyqyn nghRrYLyqyne RrYLyqynlời C4oSanh?” DiệpjhmmVisc TâyjhmmVisc RrYLyqynHi RrYLyqynkhông phục.
“NếuC4oS khRrYLyqynông RrYLyqyntin, RrYLyqyncô C4oScó thểC4oS RrYLyqynthử mộtjhmmVisc chútC4oS xjhmmViscem saC4oSo.” RrYLyqynHạ PhùngC4oS TuyRrYLyqynền gRrYLyqynõ C4oSgõ ngRrYLyqynón tC4oSay trênC4oS jhmmViscđầu gốiC4oS thC4oSeo tRrYLyqyniết tấu,jhmmVisc mRrYLyqynỗi mC4oSột nRrYLyqynhịp jhmmViscgõ C4oSnhư đáRrYLyqynnh vRrYLyqynào lòC4oSng DiệpjhmmVisc TâC4oSy HiC4oS: “TinRrYLyqyn tôRrYLyqyni đC4oSi, jhmmVisccô vĩnhRrYLyqyn viễnjhmmVisc sC4oSẽ khôRrYLyqynng C4oSbao RrYLyqyngiờ đoRrYLyqynán trướcC4oS đC4oSược C4oStôi sẽC4oS làjhmmViscm njhmmVischững gìRrYLyqyn đâu.”
KhC4oSi hC4oSai ngRrYLyqynười trởRrYLyqyn vRrYLyqynề nhà,jhmmVisc jhmmViscA KhoC4oSan phC4oSát hiệRrYLyqynn môRrYLyqyni DijhmmViscệp TC4oSây C4oSHi sưngjhmmVisc pC4oShồng C4oSlên, vẻRrYLyqyn RrYLyqynmặt vôRrYLyqyn C4oScùng khRrYLyqynó RrYLyqynchịu RrYLyqyncho nC4oSên C4oSliền âRrYLyqynn cầnC4oS hỏRrYLyqyni thăRrYLyqynm: “NhC4oSa đRrYLyqynầu, kẻC4oS C4oSnào chjhmmViscọc gRrYLyqyniận muội,C4oS jhmmVisclàm sjhmmViscao mC4oSà RrYLyqynmặt nhRrYLyqynư RrYLyqynbị táRrYLyqyno jhmmViscbón thếRrYLyqyn này?”
DiệpjhmmVisc TRrYLyqynây jhmmViscHi nghRrYLyqyniến rRrYLyqynăng njhmmViscghiến lợijhmmVisc njhmmViscói: “MuộiC4oS bịRrYLyqyn HRrYLyqynạ PRrYLyqynhùng TC4oSuyền épjhmmVisc buộc!”
“NgayC4oS tạiC4oS jhmmViscbữa tijhmmViscệc á?”C4oS C4oSA KjhmmVischoan hjhmmViscít mộRrYLyqynt C4oShơi, bốjhmmVisci rốiC4oS: “XonC4oSg rC4oSồi, xojhmmViscng rRrYLyqynồi, jhmmViscnhất địjhmmViscnh lC4oSà vộjhmmVisci vàRrYLyqynng C4oSquá, PhùjhmmViscng TuyềnjhmmVisc chưajhmmVisc RrYLyqynkịp RrYLyqynsử C4oSdụng biệRrYLyqynn phájhmmViscp ajhmmViscn toàRrYLyqynn đjhmmViscúng không,C4oS nóRrYLyqyni khôngjhmmVisc chừngC4oS RrYLyqynmuội C4oSmang thjhmmViscai rồi,RrYLyqyn khC4oSông đRrYLyqynược, khônC4oSg RrYLyqynđược, huynRrYLyqynh phảRrYLyqyni C4oSnhanh chójhmmViscng đRrYLyqyni nấRrYLyqynu caRrYLyqynnh tRrYLyqynổ yến,RrYLyqyn đểRrYLyqyn muộRrYLyqyni jhmmViscbồi bjhmmViscổ thâjhmmViscn thểC4oS mớiC4oS được!”
“jhmmViscMuội .kRrYLyqynhông .có.C4oS ýRrYLyqyn .njhmmViscày!” DiệpC4oS TâjhmmViscy RrYLyqynHi tháC4oSi dươngjhmmVisc C4oSgân xRrYLyqynanh jhmmViscnổi lênjhmmVisc, giơjhmmVisc tajhmmViscy lêjhmmViscn, nhìRrYLyqynn jhmmViscrõ RrYLyqynchiếc nhC4oSẫn đC4oSính RrYLyqynhôn sRrYLyqynáng chjhmmViscói kiaRrYLyqyn: “MjhmmViscuội mRrYLyqynuốn C4oSnói ljhmmViscà jhmmViscHạ PRrYLyqynhùng TuyC4oSền C4oSép jhmmViscmuội RrYLyqynđeo cáiRrYLyqyn này!”
A KhoaC4oSn ngRrYLyqynhi ngờ:RrYLyqyn jhmmVisc“Chẳng lẽjhmmVisc muộC4oSi jhmmVisckhông thíchjhmmVisc kijhmmViscểu dánC4oSg C4oSnày sao?”
“KhôjhmmViscng phải,RrYLyqyn kiểC4oSu dángjhmmVisc rấtC4oS đẹp,RrYLyqyn nhRrYLyqynưng mà…”
“Nhưng màC4oS muộiRrYLyqyn khônC4oSg thRrYLyqyních đáC4oS nhỏRrYLyqyn chứC4oS gì?”
“KhôjhmmViscng, viênRrYLyqyn đáRrYLyqyn kC4oSích thướcjhmmVisc rấtRrYLyqyn phùjhmmVisc C4oShợp, nhưnC4oSg mà…”
“NhưngRrYLyqyn RrYLyqynmà C4oSmuội jhmmViscthích chiC4oSếc nhẫnjhmmVisc khájhmmViscc đắRrYLyqynt tiềjhmmViscn hC4oSơn hả?”
“Hãy jhmmViscnghe mujhmmViscội nRrYLyqynói C4oShết C4oScó đưRrYLyqynợc khôRrYLyqynng!” RrYLyqynGân xRrYLyqynanh njhmmViscổi lênC4oS njhmmViscgày cànC4oSg rC4oSõ, taC4oSi xìjhmmVisc khóijhmmVisc: “CC4oShiếc nhẫjhmmViscn nàyC4oS cjhmmVischẳng RrYLyqyncó vấnRrYLyqyn đềjhmmVisc gìjhmmVisc C4oScả, mRrYLyqynuội chỉC4oS RrYLyqynlà khônjhmmViscg RrYLyqynmuốn kC4oSết hônRrYLyqyn cùnRrYLyqyng hắnC4oS thôi!”
“jhmmViscÀ!!” RrYLyqynA KhRrYLyqynoan gậtRrYLyqyn gùC4oS, bắtC4oS đầuC4oS RrYLyqyncúi xuốnRrYLyqyng tiếpRrYLyqyn tụcjhmmVisc C4oSlàm việcjhmmVisc củC4oSa mình.
“HRrYLyqynuynh tạC4oSi sjhmmViscao khjhmmViscông cójhmmVisc phảRrYLyqynn jhmmViscứng C4oSgì jhmmViscvậy?” DiC4oSệp TâRrYLyqyny jhmmViscHi khôRrYLyqynng kRrYLyqynhỏi thC4oSắc mắc.
“Muội mRrYLyqynuốn huyC4oSnh phảnjhmmVisc ứngRrYLyqyn RrYLyqyngì RrYLyqynđây?” jhmmViscA KRrYLyqynhoan cC4oSũng chẳC4oSng hC4oSiểu nC4oSổi RrYLyqynhỏi lại.
“Muội vjhmmViscừa mRrYLyqynới nójhmmVisci RrYLyqynlà jhmmViscmuội jhmmVisckhông mujhmmViscốn kếtC4oS hjhmmViscôn cùnC4oSg HạjhmmVisc PhùnC4oSg TuyềnC4oS đấy.” 
“HuyC4oSnh khC4oSông mC4oSuốn mìnhRrYLyqyn cRrYLyqynhết giRrYLyqynà C4oSmà chưjhmmVisca cójhmmVisc chC4oSáu đâu.”
“Thế làC4oS sRrYLyqynao chứ?”jhmmVisc DiệRrYLyqynp jhmmViscTây HRrYLyqyni C4oScự nự.
C4oS“Ý củRrYLyqyna huyjhmmViscnh cC4oShính là,C4oS C4oSkhông RrYLyqyngiống nhjhmmViscư tRrYLyqynình yêuC4oS C4oScủa C4oShai đứajhmmVisc muộijhmmVisc sẽjhmmVisc nảyjhmmVisc nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.