You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đó,YTA8 nếuSExi YTA8như khônSExig cóudYT cDa95ô, udYTtôi đãYTA8 cnA6sớm bịcnA6 HạYTA8 PhùudYTng TuyềnYTA8 gSExiiết chếtcnA6 rồi.udYT” SExiDu GDa95iang Da95Nam xoudYTay đudYTầu, nhìncnA6 côudYT: YTA8“Nhưng tudYTôi lạiudYT báSExin đứngcnA6 cô.”
cnA6Diệp TâycnA6 HcnA6i YTA8không nóSExii gìudYT chcnA6ỉ mỉmYTA8 cười.
“Cô YTA8hẳn lcnA6à rấudYTt SExihận tôi.”YTA8 DYTA8u cnA6Giang YTA8Nam nói.
DYTA8iệp YTA8Tây YTA8Hi Da95bước tớiYTA8 cSExiạnh hắcnA6n, SExinhẹ nhàngYTA8 đặtcnA6 tudYTay lênSExi ludYTan SExican cnA6cẩm thYTA8ạch bóngSExi lcnA6oáng, cnA6đá ludYTạnh nhưSExi bcnA6ăng, côSExi thấpudYT gSExiiọng udYTnói: “TôDa95i hiudYTểu, anSExih cũudYTng cóudYT nỗYTA8i kYTA8hổ tâmSExi cnA6riêng mà.”
Da95Nghe vậy,YTA8 YTA8Du GcnA6iang NSExiam míYTA8 mcnA6ắt cóYTA8 mSExiột udYTnốt ruudYTồi màDa95u nâDa95u nhYTA8o nhỏudYT dườngDa95 nhưYTA8 giậtSExi mìDa95nh mộtudYT cái.
BóYTA8ng đêmudYT troncnA6g trẻcnA6o lạiudYT cnA6lùng, troudYTng khSExiông khícnA6 SExicũng udYTcó chúDa95t gSExiì đóDa95 lạncnA6h lẽo.
HacnA6i ngườiSExi cudYTùng đứngudYT YTA8trên bacnA6n SExicông SExinhưng lạiudYT nhìudYTn vềudYT haDa95i hSExiướng kháYTA8c nhau.
McnA6ột lúcSExi saudYTu, DudYTu GiaudYTng NaudYTm bỗnSExig YTA8nhiên nói:cnA6 “HudYTôm Da95qua, làYTA8 SExingày giỗDa95 củaSExi chcnA6a tôi.”
DiệpudYT TâycnA6 HudYTi SExikinh ngạc.
“NhưnudYTg trcnA6ừ tSExiôi SExira, khônSExig cudYTòn aDa95i nhớSExi đếnSExi chuyệnSExi YTA8này nữa.”udYT DYTA8u GcnA6iang NSExiam cườiDa95 ccnA6hua chudYTát bYTA8i thưSExiơng: YTA8“Không mộSExit aDa95i nữa.”
Diệp TâudYTy HYTA8i cụSExip mắDa95t xYTA8uống: “VYTA8ậy Da95anh chYTA8o rằcnA6ng, bDa95a udYTanh lDa95à bị…Da95 DcnA6u TYTA8ử VudYTĩ mưDa95u sáDa95t phảcnA6i không?”
YTA8“Không phảiSExi lDa95à tôcnA6i chudYTo rằnSExig YTA8như thYTA8ế màDa95 sựcnA6 tDa95hật YTA8đúng YTA8là nhưudYT thế.”cnA6 Da95Du Da95Giang NaSExim cnA6sắc mặtudYT dcnA6ưới áDa95nh trăngudYT ngàyYTA8 càngYTA8 Da95tái nhợt,Da95 lạnhudYT lùngYTA8 vôudYT udYTtình: cnA6“Ba tôiYTA8 trướcudYT khSExii chútDa95 hơiSExi tudYThở ccnA6uối cùnDa95g, toànSExi tYTA8hân máDa95u mYTA8e đầmSExi đìudYTa vSExiẫn Da95cố lDa95ết cnA6tới ôDa95m chSExiặt lấYTA8y tYTA8ôi, udYTông đãudYT nóDa95i ccnA6ho tcnA6ôi biết,cnA6 DcnA6u udYTTử Vĩ…SExi Da95chính hắDa95n đDa95ã udYTsát hạSExii cudYTha tôi.”
Du GianDa95g NcnA6am gcnA6iọng nóSExii rấSExit nhẹ,cnA6 rấtudYT udYTbình tĩnh.
NDa95hưng udYTDiệp SExiTây HcnA6i ncnA6ghe nhữngudYT ludYTời đóDa95 màDa95 thDa95ấy lDa95ạnh buốudYTt đầycnA6 YTA8hận thù.
“Anh muốn…bYTA8áo thSExiù?” DiSExiệp cnA6Tây HcnA6i vẫnSExi udYThỏi nhYTA8ưng SExitrong lònSExig sớDa95m đãDa95 biếtcnA6 cudYTâu trảYTA8 lời.
Du GSExiiang YTA8Nam khôngDa95 YTA8trả lYTA8ời cSExiâu hỏiYTA8 YTA8đó, cudYThỉ ludYTầm udYTbầm udYTrất nSExihỏ: “ThậtcnA6 udYTra thìSExi, tudYTôi cSExiũng sớmcnA6 Da95phát SExihiện rudYTa udYThai kẻSExi giaudYTn pYTA8hu dâmcnA6 phụcnA6 đó.SExi CDa95ho dcnA6ù cudYTó udYTche dudYTấu SExibí cnA6mật udYTkĩ cnA6lưỡng nhYTA8ư thếSExi nàcnA6o SExiđi nữaudYT thìYTA8 chẳcnA6ng lẽDa95 ccnA6on YTA8trai SExilại khôncnA6g udYTphát hiệDa95n rYTA8a sựSExi khSExiác lạDa95 củaDa95 mẹSExi SEximình YTA8sao. NhìnudYT thấySExi YTA8Du TDa95ử Da95Vĩ, ácnA6nh Da95mắt củudYTa bàudYT ấDa95y lcnA6oé cnA6lên niudYTềm vuiYTA8, cudYTả nDa95gày sẽDa95 vuudYTi vẻ.Da95 Da95Sau SExiđó vDa95ào mộYTA8t ngày,cnA6 tôcnA6i nDa95ấp ởSExi mDa95ột gDa95óc vườnYTA8 udYThoa tậnudYT mắtSExi nhìYTA8n thấYTA8y bọnYTA8 hDa95ọ ômudYT hônYTA8 SExinhau…Nếu cnA6như ngàYTA8y đó,udYT tôDa95i cnA6nói chDa95o cSExiha cnA6biết YTA8việc YTA8này, ôudYTng ấYTA8y sẽDa95 cudYTó thểYTA8 đudYTề phòngudYT DYTA8u TửcnA6 VĩDa95 thYTA8ì Da95đã cnA6không bcnA6ị hắnSExi hãmcnA6 hDa95ại cnA6như nYTA8gày Da95hôm naySExi…Vậy cnA6mà tYTA8ôi cnA6lại khôngudYT lYTA8àm vậyYTA8, tôYTA8i sợudYT sẽudYT pYTA8há YTA8vỡ hạnhcnA6 phúcDa95 Da95của bSExiản thSExiân, phudYTá udYTvỡ Da95gia đìnhYTA8 nàycnA6, nSExiên cnA6rốt cuDa95ộc YTA8đã icnA6m lặng…”
Du GiacnA6ng NaudYTm gicnA6ọng nYTA8ói ngàDa95y cànudYTg nhỏDa95 dần.
Diệp TâyudYT cnA6Hi kDa95hông đànYTA8h lYTA8òng, nudYTắm YTA8lấy tudYTay SExihắn, sưởicnA6 ấmDa95 SExiđôi udYTbàn tudYTay giáSExi lạnhYTA8, nhYTA8ẹ nhàngYTA8 khuyêSExin nhDa95ủ: “AYTA8nh SExikhông hềYTA8 cSExió tcnA6ội gìDa95 cDa95ả, thậSExit đấy,Da95 đudYTó khônDa95g phảDa95i làYTA8 lỗiSExi ccnA6ủa anh.”
SExiDu GianYTA8g SExiNam nSExigẩng đầu.
Cả ngườiudYT hắnDa95, Da95tóc, khDa95uôn mudYTặt, toànudYT thânSExi YTA8đều budYTị SExiánh udYTtrăng Da95bàng bạDa95c bYTA8ao phủ,SExi SExilúc ẩYTA8n lúSExic hiện,Da95 mờDa95 ảoSExi phảngudYT Da95phất ncnA6hư khôngYTA8 tồnudYT tạudYTi trênudYT SExithế giớudYTi này.
HắnYTA8 nSExihìn DiudYTệp TâycnA6 HiSExi, trYTA8ong SExiánh mắtcnA6 trDa95àn ngậcnA6p sựSExi ycnA6êu thưcnA6ơng, nSExihưng còYTA8n chYTA8út gYTA8ì Da95đó đaDa95u xóSExit, hốiudYT hYTA8ận cudYTùng YTA8u buồn.
TaYTA8y YTA8của cnA6hắn SExixoa trcnA6án cnA6cô, SExirồi saSExiu udYTđó nhẹYTA8 Da95nhàng cYTA8hậm chạpSExi vucnA6ốt SExitai cô,cnA6 Da95rồi Da95đến gưDa95ơng mặtudYT cô.
YTA8Từng đcnA6ộng Da95tác đềuSExi nhẹSExi nudYThàng tỉcnA6 mỉSExi manDa95g theDa95o sYTA8ự quSExiyến luyến.
LúcnA6c nàDa95y DiDa95ệp YTA8Tây HcnA6i độtDa95 nYTA8hiên ccnA6ó cYTA8hút hudYToảng hốt.
Cô mudYTơ hồcnA6 nhậncnA6 cnA6ra DYTA8u GiacnA6ng NaDa95m đaDa95ng ngàSExiy cYTA8àng nhYTA8ích lạudYTi gầnYTA8 cDa95ô hơnYTA8, Da95cô thudYTầm nSExighĩ pSExihải néDa95 hSExiắn, nhDa95ưng khôDa95ng hcnA6iểu sSExiao côudYT SExilại khôngDa95 SExinhúc nhích.
Hai cnA6người môiSExi ncnA6gày SExicàng gần,YTA8 DiệudYTp Da95Tây YTA8Hi cnA6có SExithể cảmDa95 thudYTấy hcnA6ơi thởSExi củacnA6 hudYTắn gầcnA6n kềYTA8, phảnSExig pcnA6hất tudYTrên gSExiương mặtcnA6 mình.
Ánh mắcnA6t ccnA6ô thudYTẫn thờ.
udYTNhưng ncnA6gay khDa95oảnh khắYTA8c Da95đôi YTA8môi họYTA8 cudYThuẩn bịSExi chạmcnA6 YTA8vào nhSExiau thDa95ì DiệpcnA6 TâDa95y udYTHi SExibỗng cnA6cảm thấYTA8y YTA8mình nhDa95ư bSExiị mộtSExi lựYTA8c cnA6kéo rấtDa95 mạnhSExi giậYTA8t phắcnA6t ra.
NhấtDa95 thờDa95i khôngSExi khudYTí lãngcnA6 mạnDa95 cnA6đều cnA6biến mấtudYT khôngcnA6 còudYTn chSExiút SExinào hết.
“ThậtSExi cnA6xin lỗi,Da95 tSExiôi tcnA6ìm udYTcô udYTấy YTA8có chútcnA6 Da95việc.” HạudYT PhùngSExi SExiTuyền mỉSExim cườiSExi giảiYTA8 Da95thích, udYTthái đSExiộ rSExiất nhcnA6o nudYThã lYTA8ễ độcnA6 YTA8nhưng DiYTA8ệp TâSExiy SExiHi tựYTA8 udYTnhiên dDa95ựng hếtcnA6 YTA8cả SExitóc YTA8gáy lên.
Du SExiGiang NacnA6m kcnA6hông nócnA6i gìDa95 SExichỉ lẳcnA6ng cnA6lặng Da95nhìn cnA6về pudYThía HạSExi PhùudYTng Tuyền,YTA8 cudYTó chSExiút cảcnA6nh giác.
“QuênYTA8 mấtSExi, vếtSExi thươudYTng udYTlần tDa95rước tcnA6ôi cSExiắn náSExit trSExiên taudYTy audYTnh đãudYT khỏicnA6 hẳcnA6n chcnA6ưa vậy?”Da95 HạYTA8 PhùSExing TuyềSExin ludYTàm nhYTA8ư udYTvô tudYTình hỏi.
“YTA8Cảm cnA6ơn sựYTA8 SExiquan tâudYTm củaudYT aDa95nh… TDa95hế ccnA6hỗ lầnYTA8 trướcSExi bDa95ị nudYTện ghếSExi vàDa95o đầDa95u củaYTA8 YTA8anh cnA6còn YTA8sưng khôudYTng?” DSExiu Da95Giang NcnA6am khSExiông nhanDa95h khôngcnA6 cnA6chậm udYTphản kích.
“ĐừngudYT cnA6lo lắng,Da95 tộiDa95 dDa95o audYTi làmudYT ngườiSExi nYTA8ấy chịuudYT, udYTcô ấDa95y SExiđã dDa95ùng “hànhSExi YTA8động tcnA6hực tế”cnA6 đYTA8ể sửDa95a chữaudYT lỗiSExi lầmYTA8 Da95của mìYTA8nh rSExiồi…Em nóSExii xYTA8em udYTcó đúngYTA8 khudYTông?” HYTA8ạ PcnA6hùng TuyềnSExi rấtcnA6 thSExiân mSExiật Da95ôm cnA6hai YTA8vai DiệpcnA6 YTA8Tây HiYTA8, cudYTúi đầucnA6 giốngudYT nDa95hư đaSExing hỏcnA6i cnA6cô nhưnYTA8g ánhudYT mDa95ắt SExilại ncnA6hẹ cnA6nhàng liếccnA6 quYTA8a cnA6Du GiaYTA8ng NaSExim mộDa95t cái.
TrDa95ong nháDa95y mắudYTt, HDa95ạ PhùDa95ng YTA8Tuyền nDa95hìn tSExihấy cnA6Du GiaDa95ng NaSExim vaudYTi nhưcnA6 cứnYTA8g ngắcDa95 lại.
HạSExi PSExihùng TuYTA8yền nhYTA8ếch mépudYT cười,Da95 chẳnDa95g udYTnói chẳYTA8ng rcnA6ằng liềnudYT kéoSExi DiệpudYT TâycnA6 HYTA8i xuốSExing lầu.
Diệp TâySExi HcnA6i tSExihấp thDa95ỏm, bởudYTi YTA8vì mọiudYT ngDa95ười Da95xung udYTquanh audYTi aSExii ccnA6ũng ludYTuôn miệncnA6g nhắcYTA8 nhởcnA6 côDa95 vcnA6à Da95Du GSExiiang NaDa95m khDa95ông tSExihể SExicó bYTA8ất kDa95ì udYTliên SExiquan gì,udYT màSExi rYTA8õ rànSExig côcnA6 cũncnA6g đudYTã gậtDa95 đcnA6ầu đSExiồng ý,cnA6 Da95nhưng màSExi Da95lúc ncnA6ãy vừcnA6a cnA6vặn bịYTA8 SExiHạ udYTPhùng TuyềnYTA8 bDa95ắt gặpDa95 rudYTồi, đâSExiy gọDa95i lSExià SExicó cnA6tật giậYTA8t mình.
ĐồnudYTg thờiYTA8 YTA8cô ccnA6ũng cnA6cảm tudYThấy SExivô udYTcùng hỗcnA6n loạn,udYT vừacnA6 SExinãy, vừacnA6 Da95nãy cSExiô vàcnA6 DYTA8u GianYTA8g cnA6Nam SExithiếu chúcnA6t nYTA8ữa đãSExi hôcnA6n môi?
VìSExi YTA8ánh trăngcnA6, YTA8vì sựcnA6 phâcnA6n tâmSExi củcnA6a SEximình, cnA6và còDa95n bởicnA6 vì…cnA6Du Da95Giang Nam?
CYTA8ô hYTA8oàn tSExioàn kDa95hông hiểuSExi mìnSExih đanSExig nghĩSExi gìcnA6 nữa.
DiệpudYT TâyDa95 SExiHi nDa95hư ngườiYTA8 mudYTất hồn.
“SaoDa95 vậy,Da95 côudYT cònDa95 tiếcYTA8 nuốYTA8i ccnA6huyện Da95lúc nãyDa95 à?udYT” HạcnA6 Da95Phùng TuyềncnA6 bYTA8ên YTA8cạnh độtudYT nhiêcnA6n SExilên tudYTiếng mỉacnA6 mai.
RcnA6ốt cuộcYTA8 thDa95ì cũngSExi cnA6là cDa95ô đãSExi cnA6làm saiSExi, DiệpudYT SExiTây HDa95i ludYTo lắnDa95g chưcnA6a đcnA6ủ hcnA6ay saDa95o nudYTào, dáSExim Da95mở miệYTA8ng phảYTA8n bác.
HạSExi PudYThùng TuSExiyền ncnA6hẹ nhàDa95ng Da95liếc udYTcô mcnA6ột YTA8cái: “ĐượcDa95 rồi,udYT đằngcnA6 nDa95ào tốYTA8i nDa95ay cũSExing khYTA8ông cudYThỉ YTA8mình YTA8cô vDa95i phạm.”
TốiYTA8 nay?
Diệp cnA6Tây HSExii hoYTA8ài ncnA6ghi YTA8nhưng cũSExing khDa95ông dudYTám “bật”udYT lại.
LudYTúc nàyYTA8, xuYTA8ng qcnA6uanh bỗngDa95 nhiênudYT udYTim lDa95ặng dịYTA8 thường.
DiệudYTp TâyYTA8 HcnA6i Da95phát hiYTA8ện mộtudYT ngưSExiời đàncnA6 SExiông trunSExig niêudYTn đứnYTA8g giữaYTA8 phòDa95ng dángDa95 vẻSExi SExiphi pYTA8hàm, phonSExig thácnA6i SExiquý tộSExic, cnA6khuôn mặtcnA6 bíYTA8 hiểmSExi. ÔncnA6g cnA6ta đangYTA8 đYTA8eo chDa95o LudYTiễu VYTA8i QuSExiân Da95một chiếcDa95 vòncnA6g cổYTA8 ngọSExic bích.
VòngSExi cYTA8ổ đắtudYT tiền,udYT mudYTỹ nhâYTA8n cSExiao quýudYT, cnA6hai thudYTứ nàySExi kếtudYT hợpYTA8 lSExiại càudYTng cnA6nổi bcnA6ật hơn.
“Chúc udYTem SExisẽ mãudYTi cnA6mãi xudYTinh đYTA8ẹp YTA8như thDa95ế nàSExiy.” Da95Người cnA6đàn ônSExig YTA8đó hônSExi udYTlên mácnA6 LiễuDa95 VSExii QuânudYT cnA6, tấtDa95 cảDa95 mọiSExi ngDa95ười đềucnA6 udYTvỗ taudYTy chudYTúc mừng.
DiSExiệp TâSExiy cnA6Hi bừngDa95 tỉYTA8nh châcnA6n lýSExi, hoSExiá rSExia ngườiSExi Da95đó chíudYTnh lYTA8à DDa95u TửSExi Vĩ.
DDa95u TửSExi VĩDa95 nângSExi ccnA6hén rudYTượu lêudYTn: “CảmDa95 ơDa95n tấtcnA6 cảYTA8 Da95các vịSExi kháchSExi quSExiý cóSExi mặtudYT cnA6ngày hômudYT naycnA6, Da95chúng YTA8ta YTA8hãy cùngYTA8 ănSExi mừngSExi sDa95inh nhậudYTt củaSExi pcnA6hu SExinhân tôiYTA8 nàudYTo.” cnA6Nói xonudYTg, ônudYTg udYTta Da95tu mộcnA6t hơSExii cạnSExi Da95sạch chéYTA8n rượu.
Các vSExiị khcnA6ách cnA6cũng SExilần lDa95ượt làmudYT theo.
TiếpcnA6 theudYTo, cnA6ông YTA8lại rudYTót mcnA6ột chcnA6én rượDa95u, SExibước tcnA6ới YTA8chỗ HạDa95 YTA8Phùng TuyềncnA6, nhìnSExi YTA8Hạ PhùnudYTg TuyềnudYT udYTvà DiệpYTA8 TâyudYT HcnA6i ncnA6ham hSExiiểm nóiSExi: “HômYTA8 nSExiay tôiSExi cSExiảm thấyDa95 đặcudYT biệtYTA8 vinYTA8h hạnhDa95 kcnA6hi HạcnA6 PhYTA8ùng TuyYTA8ền tiênYTA8 YTA8sinh udYTcó thYTA8ể hSExiạ udYTcố udYTđến đâyDa95 thaudYTm dựYTA8 bữSExia tiệcudYT nhSExio ncnA6hỏ nYTA8ày…Hạ tiênDa95 siDa95nh, tôiYTA8 SEximuốn mờSExii anSExih mudYTột chcnA6én, hDa95i YTA8vọng cóYTA8 tYTA8hể xoDa95á hudYTết mcnA6ọi hiểcnA6u lầDa95m giSExiữa chúngSExi tcnA6a udYTtừ trướcSExi tớiDa95 naYTA8y udYTvà tcnA6hay mặSExit nhữngDa95 kẻDa95 udYTtrong gYTA8ia tDa95ộc chúnYTA8g tôSExii SExicó nhữngcnA6 hSExiành độngDa95 vôcnA6 lễDa95 vDa95ới YTA8anh tôcnA6i muốncnA6 xudYTin ludYTỗi anh.”
“KhônYTA8g SExidám nhậYTA8n.” SExiHạ udYTPhùng TuyềnSExi khcnA6ách kDa95hí đáp,Da95 udYTnâng cSExiốc rượuudYT uốnYTA8g luôn.
“Như vậySExi bâycnA6 Da95giờ, khiêSExiu vYTA8ũ bắtYTA8 đầu…”YTA8 Da95Du YTA8Tử YTA8Vĩ tuyêncnA6 bố.
“XiDa95n chờcnA6 mộtSExi Da95chút.” HYTA8ạ PhùncnA6g YTA8Tuyền cYTA8ắt đDa95ứt lờDa95i ôngDa95 tDa95a “udYTChờ đã,cnA6 tôSExii còcnA6n ccnA6ó chuyệSExin muốnYTA8 tuyêcnA6n bố.”
SExiÁnh mắtSExi mDa95ọi ngSExiười udYTđều đổudYT dồnSExi vềDa95 pYTA8hía HudYTạ PDa95hùng udYTTuyền, bYTA8ao gồcnA6m cDa95ả DiudYTệp TâDa95y HudYTi, YTA8cô ccnA6ũng đaudYTng SExiôm đDa95ầy mộYTA8t bụnudYTg budYTăn khoănSExi nhìcnA6n hắn.
Lúc nàYTA8y HDa95ạ PhùudYTng TudYTuyền bỗngcnA6 nâDa95ng tudYTay DiệpYTA8 TcnA6ây HudYTi lên,cnA6 nói:cnA6 “udYTTôi vàudYT DDa95iệp TâyudYT HcnA6i sẽSExi đDa95ính hôn.”
“Da95Vốn làudYT, Da95chúng tôiDa95 muốncnA6 cSExihờ mDa95ột thờiDa95 gudYTian cnA6nữa mớicnA6 thYTA8ông cnA6báo Da95cho mọicnA6 ngDa95ười biudYTết SExinhưng vừaudYT rồiYTA8 đudYTược SExitận udYTmắt chứnSExig kiếnYTA8 vợSExi chồngcnA6 Da95Du lãSExio SExigia đâySExi thcnA6ân mSExiật kecnA6o sSExiơn YTA8như tDa95hế SExithật YTA8sự đángYTA8 gYTA8hen tDa95ỵ, YTA8cho YTA8nên cnA6liền qudYTuyết địnhYTA8 cnA6sẽ tDa95uyên bốYTA8 luYTA8ôn tudYTại đây.”cnA6 HYTA8ạ cnA6Phùng TuycnA6ền udYTnói dốDa95i khôYTA8ng chớpYTA8 mắt.
Cả cănDa95 phònudYTg đDa95ầu udYTtiên làSExi iDa95m lặcnA6ng hoYTA8àn SExitoàn SExisau đóDa95 lcnA6ai vDa95ang cnA6lên tiếngDa95 vYTA8ỗ Da95tay táSExin tYTA8hưởng rudYTầm trời.
Hạ PhùngYTA8 TSExiuyền rúDa95t rSExia từYTA8 túcnA6i udYTáo lDa95ễ pcnA6hục SEximột chiếccnA6 nhẫnSExi đínhudYT hcnA6ôn, đeoSExi udYTlên bcnA6àn udYTtay phDa95ải đcnA6ã hoáDa95 đudYTá udYTcủa DiệpcnA6 Da95Tây HiDa95. NhYTA8ân tiệncnA6 cúDa95i đầuSExi xuốnYTA8g, vudYTén tócYTA8 côcnA6 lên,cnA6 nhẹYTA8 nhDa95àng ghSExié sátSExi taDa95i cudYTô tDa95hì thầudYTm đDa95e doạ:udYT “NếuSExi nhDa95ư cSExiô dácnA6m phảnSExi đối,cnA6 Da95tôi sudYTẽ ngSExiay lYTA8ập tứcudYT quẳudYTng Da95cô lạiSExi nudYTơi nudYTày, tYTA8in tôiudYT YTA8đi, udYTso udYTvới tcnA6hủ đoạnudYT cYTA8ủa SExiDu udYTTư NhudYTân thìSExi DYTA8u tửDa95 VcnA6ĩ Da95còn Da95độc áccnA6 hơcnA6n rYTA8ất nYTA8hiều… kDa95hông tSExiin thìudYT Da95cô cứSExi thửYTA8 xem.”
Diệp TDa95ây udYTHi cảDa95m SExithấy mudYTình nhưudYT Da95rơi thẳncnA6g vàudYTo mộDa95t hcnA6ầm băng,cnA6 thYTA8ật sựcnA6 kDa95hông YTA8bao cnA6giờ lườngYTA8 trưYTA8ớc YTA8được HạudYT PhùudYTng TuyềncnA6 sSExiẽ udYTra chicnA6êu đSExiộc nhYTA8ư vSExiậy, SExilập tứcnA6c YTA8làm cudYTho Da95cô đàncnA6h bócnA6 cnA6tay cDa95hịu chóSExii câYTA8m ncnA6ín SEximà làmYTA8 theo.
Cô cnA6không biếYTA8t chíYTA8nh xDa95ác HạSExi PcnA6hùng TuyềnDa95 đancnA6g ngudYThĩ cDa95ái quDa95ái gìudYT vYTA8à ccnA6ũng khSExiông bSExiiết rốtudYT ccnA6uộc thSExiì mìcnA6nh YTA8nên làDa95m gìDa95 bcnA6ây giờ.
Cô cSExihỉ biếtDa95 cnA6duy nhấtYTA8 mộcnA6t điudYTều, đóDa95 làudYT vcnA6ẻ mặDa95t tươSExii cườiDa95 hớnSExi hudYTở đốicnA6 vớicnA6 sựSExi cDa95húc phúcDa95 củacnA6 cDa95ác cnA6vị kudYThác YTA8ở YTA8đây củaYTA8 mSExiình sudYTo Da95với khócudYT cSExiòn cnA6khó SExicoi hudYTơn rấtcnA6 nhiều.
Mà lSExiúc đYTA8ó, SExiở mộSExit Da95góc SExikhác củaudYT cYTA8ăn phòng,cnA6 mộtcnA6 bóngDa95 ngườiDa95 lầDa95m lũiDa95 tDa95ừ tYTA8ừ bướcSExi udYTra ngoài.
Trên đườcnA6ng SExivề nhàYTA8, DiDa95ệp TSExiây cnA6Hi trầmcnA6 mSExiặc hudYTồi lâDa95u, udYTrốt cucnA6ộc cũDa95ng nhịnDa95 udYTkhông nổiSExi udYTnữa YTA8rồi liềSExin tháoDa95 ngaDa95y chYTA8iếc nhYTA8ẫn YTA8ra trYTA8ả chSExio HcnA6ạ PhùnDa95g Tuyền.
Hạ cnA6Phùng TuyudYTền cũnSExig chẳngYTA8 tcnA6hèm nDa95hìn nDa95ó lYTA8ấy mộtYTA8 cáDa95i, chudYTỉ nóicnA6: “SDa95au nàDa95y, udYTcô phảiDa95 Da95luôn udYTluôn đeudYTo nudYTó udYTtrên YTA8tay SExinghe không?”
“VudYTiệc udYTnày, anYTA8h đanYTA8g tiếnDa95 hànSExih udYTkế hudYToạch gìcnA6 udYTvậy, YTA8việc chúnYTA8g tudYTa đínYTA8h hôSExin udYTlà mộcnA6t phầnSExi củaSExi udYTkế hoạcudYTh đudYTó, đúnSExig không?”YTA8 ĐâyYTA8 lDa95à đácnA6p ánDa95 dcnA6uy nhấtudYT màDa95 DiệpcnA6 TYTA8ây HSExii YTA8suy nudYTghĩ hồiYTA8 lâcnA6u mSExiới tìmDa95 SExira đYTA8ược, cũngudYT làcnA6 đudYTáp Da95án làmudYT ccnA6ô thấDa95y yênudYT tâmDa95 nhất.
ĐánSExig tiếccnA6 đápudYT ánYTA8 Da95này cnA6ngay lậpudYT tYTA8ức SExibị bcnA6ác bỏ:SExi “CudYThẳng cóudYT kếSExi hoạchudYT nàcnA6o cả.”
“VậcnA6y…tại saDa95o cSExihúng tcnA6a phảYTA8i đínhcnA6 hôn?”udYT udYTDiệp TâSExiy Da95Hi thấySExi YTA8lưng mDa95ình đDa95ang ròngudYT ròcnA6ng Da95mồ hSExiôi lạnh.
“BởiudYT vìcnA6 đínYTA8h hôcnA6n rồYTA8i mDa95ới SExicó tDa95hể kếtcnA6 hôn.”Da95 HDa95ạ PcnA6hùng TuyềnYTA8 nhDa95àn nhạtYTA8 giảSExii thích.
DiệSExip TâycnA6 cnA6Hi thấYTA8y udYThình nhưDa95 nDa95hiệt đDa95ộ điDa95ều hYTA8oà SExitrong xudYTe đcnA6ã Da95xuống YTA8quá thấYTA8p rSExiồi, cnA6thế chYTA8o YTA8nên giọudYTng nóiudYT củacnA6 côDa95 mcnA6ới ruSExin rẩyYTA8 nDa95hư vSExiầy: “Kết…hôn?”
cnA6“Đúng vudYTậy.” SExiNgười nDa95ào đóDa95 gậtudYT đầu.
“TạicnA6 saudYTo SExilại Da95phải kếtcnA6 hôYTA8n?” DiệpDa95 TDa95ây SExiHi giựtSExi giựtudYT tudYTóc mSExiình, Da95một cáudYTi, haSExii SExicái, cnA6ba cái…
“Bởi vudYTì tôYTA8i khSExiông muốnudYT chưDa95a kếcnA6t hcnA6ôn YTA8đã sSExiinh cnA6con rồi.”
“TudYTại cnA6sao lcnA6ại muốnSExi siDa95nh con?!”
“BởiDa95 vìcnA6 chúnSExig tSExia đSExiã lêudYTn giường.”
“TạiDa95 udYTsao lạiSExi pDa95hải lêYTA8n giường???”
“BởiudYT Da95vì cDa95húng tudYTa cnA6sắp kếtDa95 hôn.”
“TạiSExi sSExiao udYTchúng tYTA8a lạiSExi phảiudYT kếYTA8t hôn???!!!!”
“YTA8Bởi vìDa95 chúudYTng tYTA8a Da95đã đínhYTA8 hôn.”
“…”

CứDa95 nhưudYT vYTA8ậy, vấYTA8n SExiđề nàudYTy cSExiứ lậcnA6p đDa95i YTA8lập lạiudYT vôcnA6 sốYTA8 udYTlần, DiệpudYT TudYTây HSExii quyếtDa95 Da95định đổicnA6 phươngYTA8 tDa95hức YTA8giao tiếSExip, chSExio nSExiên ccnA6ô vôcnA6 udYTcùng udYTthành khẩn,SExi nghiêmudYT túcYTA8 cựcDa95 độudYT nYTA8ói: “HạSExi PhùnYTA8g TuDa95yền, tDa95ôi khônYTA8g muốDa95n kếtSExi hudYTôn vớSExii anh.”
HạSExi PhùngYTA8 TuudYTyền ccnA6ũng Da95không cnA6có phảnYTA8 ứngSExi Da95gì dữSExi cnA6dội YTA8lắm, chudYTỉ đudYTột ngộtudYT hSExiỏi mcnA6ột YTA8câu hSExiỏi khác:cnA6 “VậyDa95 mỗSExii sánSExig udYTcó phYTA8ải lSExià SExicô cYTA8am tâYTA8m tìcnA6nh nguyYTA8ện bưngudYT Da95cà phcnA6ê lêSExin cSExiho tôDa95i không?”
“KhôngcnA6 đờudYTi udYTnào.” DiệSExip TâYTA8y udYTHi trYTA8ả lờudYTi chắcDa95 nhudYTư YTA8đinh chémYTA8 sắt.
“KhôngYTA8 SExilà udYTđược rồi.”
“TudYThế udYTlà cóDa95 ýSExi gìSExi hảYTA8?” DYTA8iệp TudYTây HcnA6i SExikhông Da95hiểu Da95gì hếtDa95 trơn.
“ChúngDa95 tudYTa kếtudYT hônudYT saYTA8u udYTnày cYTA8ũng gYTA8iống nSExihư viudYTệc ccnA6ô cnA6phải bưncnA6g cudYTà pcnA6hê mỗicnA6 sSExiáng cnA6cho tôDa95i, cnA6mặc dùDa95 kDa95hông tìnhSExi nguyệncnA6 nhưngcnA6 cnA6cuối cùcnA6ng côcnA6 vẫcnA6n udYTphải làm.Da95” udYTHạ PhcnA6ùng TudYTuyền dùcnA6ng mcnA6ột cSExiâu đcnA6ơn giảncnA6 kếudYTt thYTA8úc Da95vấn đềYTA8 mcnA6à DiệpSExi TSExiây SExiHi udYTso sánhSExi vớicnA6 hàmDa95 sốcnA6 toáudYTn họSExic Da95còn kYTA8hó khăSExin hơnSExi gDa95ấp chụcDa95 lần.
Chapter 24
Diệp TâyDa95 HudYTi vSExiừa tudYThấy bựcudYT mìnhSExi udYTvừa budYTuồn cười,Da95 khSExiông biếtcnA6 Da95làm saDa95o lạicnA6 thốDa95t rcnA6a cnA6câu: “TSExiôi cóSExi cSExihết ccnA6ũng SExikhông cnA6gả udYTcho anh.”
YTA8Sau kDa95hi SExinói xudYTong lạiDa95 ccnA6ảm YTA8thấy cDa95ó gìudYT đóYTA8 khudYTông ổudYTn, tSExihẳng tcnA6hắn quSExiá Da95mức, SExihơn cnA6nữa SExicòn YTA8chút ngcnA6uy SExihiểm—như YTA8mấy bộDa95 phcnA6im truyềnDa95 hDa95ình nhảmSExi nhDa95í ấy,cnA6 nhữnudYTg ludYTời nSExiày SExicủa nữDa95 cSExihính cnA610 SExiphần udYTthì 8YTA8,9 pcnA6hần chắcSExi chSExiắn sẽudYT bịYTA8 cnA6gả chSExio Da95nam Da95nhân màudYT udYTnữ chYTA8ính gSExihét cnA6nhất SExicó SExichết cũnYTA8g Da95không mudYTuốn udYTlấy. ChcnA6o nSExiên, côcnA6 vộiudYT sửcnA6a lạiYTA8 ncnA6ói: “HYTA8ay làcnA6 nóiDa95 nhưudYT vậySExi điYTA8, tôudYTi cảmudYT giáccnA6 Da95cơ hộiudYT mìSExinh gảDa95 chYTA8o DDa95u GianDa95g NYTA8am SExiso vớicnA6 gảSExi chcnA6o SExianh hudYTơn… mDa95ột cSExihút xíu.”
Da95Vốn dudYTĩ, DicnA6ệp TâycnA6 YTA8Hi đudYTịnh nóudYTi “lớnDa95 hơnYTA8” đằnDa95g cnA6sau cộSExing thêmYTA8 pcnA6hó từSExi “rấtDa95 nhiềucnA6” Da95nhưng sudYTuy SExiđi tíSExinh lạcnA6i tcnA6hì dYTA8ù udYTsao hacnA6i ncnA6gười cũnDa95g đãDa95 YTA8ở mộtudYT nhàDa95 udYTvới YTA8nhau kháSExi lcnA6âu rồi,udYT khôcnA6ng tudYThể cnA6lấy oáudYTn báudYTo cnA6ân, quáudYT mứcnA6c đảDa95 kcnA6ích tSExiự SExiái Da95của hắnSExi udYTvì tudYThế YTA8rất hảoDa95 tâmSExi SExiđổi lDa95ại thànhcnA6 cnA6cụm từSExi “mộYTA8t chútudYT xcnA6íu” này.

cnA6Thật kcnA6hông nghĩSExi cnA6đến hDa95ậu hoạDa95 YTA8sau nàcnA6y, cudYThọc nDa95gay cnA6vào tYTA8ổ kiếnudYT lửudYTa, têYTA8n Da95sói cnA6hỉ nudYTộ khôngcnA6 lDa95ường đượudYTc YTA8bên cạnh.
VừYTA8a udYTdứt lờicnA6, HạYTA8 PhùncnA6g TuyYTA8ền ludYTiền nắmDa95 chặYTA8t YTA8lấy cnA6cổ tudYTay củaYTA8 Da95cô, mộtSExi phecnA6n udYTkéo lYTA8ại, tDa95huận đDa95à kéudYTo cảudYT ngườiSExi DiệpSExi udYTTây cnA6Hi nYTA8gồi lYTA8ên đùSExii hắn.
DiệpcnA6 TâyYTA8 HudYTi tấudYTt nhiudYTên Da95là liềuYTA8 mạngYTA8 giYTA8ãy cnA6dụa ncnA6hưng ccnA6hẳng ăcnA6n YTA8thua SExigì, nDa95gày thườngDa95 vốncnA6 cnA6tức gYTA8iận đcnA6ến cựcDa95 điểm,YTA8 tứcSExi đếudYTn xìYTA8 udYTkhói đốiYTA8 vudYTới hắSExin cũYTA8ng vcnA6ô dụngcnA6 rồi.
HạYTA8 PhùnudYTg TuyudYTền mcnA6ột Da95tay khoáudYT chặcnA6t hacnA6i taudYTy cudYTủa DiSExiệp TâyudYT SExiHi, mộSExit taDa95y giữSExi chặtYTA8 gcnA6áy côSExi, huYTA8ng hănSExig mcnA6à hôn.
CảmcnA6 giáudYTc udYTlưỡi HạSExi PhSExiùng TuSExiyền udYTđang YTA8dần Da95dần udYTxâm nhậSExip vcnA6ào udYTtrong miệngudYT mSExiình, DDa95iệp TâyudYT HudYTi toànYTA8 thcnA6ân udYTtê dại,cnA6 cốudYT udYTgắng hếtcnA6 sứcSExi ngậmDa95 chặtudYT miệngYTA8 lại,Da95 Da95kiên cưudYTờng phòngcnA6 thủYTA8 đếncnA6 cùng.
Hạ PudYThùng TuudYTyền mỉmcnA6 cườiYTA8 nháSExiy cnA6mắt mộudYTt cSExiái, bỏDa95 mộtYTA8 udYTtay raudYT, SExitừ bêDa95n ngoàiYTA8 đDa95ống lSExiễ phụcDa95 bùngYTA8 nhùngSExi, budYTàn taudYTy hắnDa95 nSExihanh nudYThẹn lcnA6uồn vàoDa95 tDa95rong ngườudYTi DSExiiệp TâcnA6y HDa95i, nhẹSExi nudYThàng sờ…
“Da95Á!!!!” DiSExiệp cnA6Tây udYTHi hYTA8ét lYTA8ên, HạYTA8 PhùngSExi TuyềcnA6n nhâcnA6n YTA8cơ hộiYTA8 cnA6đó tiếnDa95 vàoDa95, báudYT đcnA6ạo hcnA6ôn cYTA8ô Da95không ngừSExing, haDa95i udYTbên dâudYTy dưa.
Cả ncnA6gười nóngudYT Da95rực, udYThắn “cYTA8hiến cnA6đấu” rấtcnA6 mạnDa95h mẽ,cnA6 làmYTA8 ccnA6ho DcnA6iệp TSExiây udYTHi khDa95ông SExicách nDa95ào SExihô hấp.
cnA6Trong tYTA8ình SExithế cấpYTA8 bácSExih đó,côcnA6 trêYTA8n Da95dưới kếtSExi hcnA6ợp, cắncnA6 vcnA6ào môSExii hắn,udYT liềDa95n cudYTảm thYTA8ấy vịSExi SEximáu tYTA8ươi ngọtDa95 YTA8ngào tràcnA6n ra.
VốYTA8n tưởngudYT YTA8rằng hcnA6ắn sẽudYT ngaSExiy lậpSExi tứDa95c buôDa95ng mìnDa95h rYTA8a, nhưudYTng khôSExing, HạYTA8 YTA8Phùng TuyềnudYT hYTA8ừ cũngSExi kDa95hông hừDa95 YTA8một tiếnYTA8g lcnA6ại ănudYT mSExiiếng trảudYT SEximiếng, cũnSExig SExichơi ccnA6hiêu Da95ấy SExicắn lạiudYT Da95môi udYTcô mDa95ột phát.
DiudYTệp TâyudYT SExiHi đaSExiu đếnYTA8 Da95ứa nudYTước mắt,cnA6 chudYTờ HạYTA8 YTA8Phùng TudYTuyền vừcnA6a SExibuông cnA6mình rYTA8a cnA6đã vộcnA6i vàngDa95 luudYTi vềDa95 udYTmột gócYTA8 cnA6xe cácYTA8h xYTA8a hắDa95n, rúudYTt cudYTái gưSExiơng udYTra SExixem chYTA8út, môicnA6 dướiYTA8 bSExiị cắncnA6 đaSExing YTA8rươm rướmYTA8 mudYTáu rồi. 

“HudYTạ Da95Phùng TuyềnSExi, Da95anh cnA6làm Da95cái quáSExii gìSExi thế!”SExi Da95Diệp YTA8Tây SExiHi ncnA6ộ cnA6khí YTA8xung thiên.
“Cô cắcnA6n tôDa95i tấtYTA8 nhudYTiên tôiSExi SExisẽ đápudYT lễYTA8 thôudYTi!” HạSExi PhùcnA6ng TuyềnudYT hơDa95i YTA8nhíu mày.
“Anh…anhcnA6 cnA6đồ biếudYTn thSExiái! A!”
DiudYTệp TSExiây SExiHi cnA6còn cudYThưa YTA8có mắngudYT xSExiong, cnA6lại bYTA8ị ngSExiười nDa95ào đóSExi mộSExit pudYThen kéoYTA8 tiếpSExi, tudYTiếp tụccnA6 ccnA6ưỡng ép.
Hạ Da95Phùng cnA6Tuyền tiếDa95n quDa95ân thầnudYT tốcDa95, SExikhông đểSExi chYTA8o cudYTô cDa95ó budYTất cnA6kì cnA6cơ hộicnA6 nàYTA8o đểYTA8 Da95thở nữa,YTA8 gYTA8iống nhudYTư cóYTA8 lcnA6ửa đcnA6ốt SExicháy YTA8cô vậy.
DiệSExip TâYTA8y HYTA8i SExicũng khôngSExi tSExihể ncnA6hẫn nhịudYTn YTA8chịu thYTA8ua thcnA6êm nudYTữa, oáSExin YTA8hận cnA6dùng hYTA8ết sứcudYT bìYTA8nh sSExiinh cSExiắn YTA8vào cáicnA6 lưỡicnA6 bDa95á udYTđạo kYTA8ia mudYTột cái.
BởudYTi vYTA8ì tứcnA6c udYTgiận Da95nên lựcYTA8 cắnDa95 rDa95ất mạncnA6h, chỉSExi giảiYTA8 hậnDa95 đượcudYT cnA6lúc ấycnA6 ncnA6hưng YTA8chỉ mộtYTA8 giâyDa95 saDa95u, Da95Diệp TâyudYT udYTHi udYTmôi tudYTrên lDa95ại cảDa95m tcnA6hấy vôDa95 cùnYTA8g đudYTau nhức—lạiSExi bịudYT tSExirả thùYTA8 nữa!!!!!
HDa95ạ PhùngcnA6 TuyềncnA6 buDa95ông YTA8cô raSExi, nhìncnA6 DiệDa95p TâSExiy cnA6Hi YTA8co cDa95ả udYThai chânSExi ludYTên lDa95ùi vềcnA6 mộudYTt góYTA8c xYTA8e vừYTA8a gSExiiận YTA8vừa sợudYT nYTA8hìn SEximình chSExiằm chằYTA8m, hcnA6ắn nYTA8hẹ gYTA8iọng nóiDa95: “CònDa95 muốnSExi thửudYT SExinữa không?”
DicnA6ệp TâyYTA8 SExiHi ccnA6he mYTA8ôi rướmYTA8 cnA6máu củSExia mìnhudYT, ludYTiều mạnDa95g lắcSExi đầu.
Hạ PhùngcnA6 TuyềDa95n tiếnDa95 lYTA8ại gầnSExi cnA6cô, lôiSExi YTA8cái cnA6tay đangudYT chYTA8e miệnDa95g củcnA6a cnA6cô raSExi, YTA8khẽ nghiêYTA8ng đầu,SExi tiếpDa95 YTA8tục hcnA6ôn nữa.
Diệp TâyDa95 HDa95i budYTị vâycnA6 hYTA8ãm trudYTong mộtYTA8 gYTA8óc nSExihỏ, kudYThông cudYTó đườcnA6ng nàoSExi cnA6để thoát,Da95 nụYTA8 hSExiôn củaudYT hudYTắn YTA8bá đạYTA8o màcnA6 cuồDa95ng nhiệt,YTA8 thậcnA6t sựudYT Da95muốn lDa95àm DiệcnA6p TSExiây HudYTi ngudYThẹt thcnA6ở màYTA8 udYTchết nhSExiưng côDa95 khônDa95g YTA8còn dámYTA8 SExiphản khánDa95g nữaDa95, ccnA6hỉ cYTA8ó thểudYT biếDa95t điềuDa95 mSExiột chúcnA6t đểDa95 mặccnA6 YTA8cho hắcnA6n mucnA6ốn SExilàm gìudYT thSExiì làm.
KhôngudYT biếtcnA6 qYTA8ua Da95bao lâuudYT, Da95Hạ PhùYTA8ng TuDa95yền bácnA6 đDa95ạo hônYTA8 dcnA6ần nhẹSExi nhànudYTg ôcnA6n ncnA6hu, tcnA6ừng chúYTA8t từngudYT chúYTA8t mộtYTA8 liếmcnA6 đôDa95i mcnA6ôi bSExiị thcnA6ương cYTA8ủa côcnA6, cnA6vô SExicùng nhẹYTA8 nhànudYTg vàSExi tỉudYT mỉ.
cnA6“Tối naDa95y, cnA6Du GSExiiang NYTA8am cònudYT cDa95hưa SExihôn côYTA8, màudYT udYTtôi, lYTA8ại hôcnA6n côSExi đếncnA6 udYTba lần.”udYT HạYTA8 cnA6Phùng YTA8Tuyền udYTcúi đầcnA6u nhìnSExi cô,YTA8 YTA8ánh mắcnA6t khudYTó Da95hiểu nYTA8ói: “CăudYTn udYTcứ theudYTo tìnudYTh huốudYTng YTA8hiện tạDa95i thudYTì cSExiơ hộcnA6i YTA8cô gảudYT chSExio tôiudYT udYTso sánDa95h vớiudYT gảYTA8 chSExio hắDa95n hìYTA8nh nhưudYT làcnA6 hơn…mộtcnA6 chútcnA6 xíu.” 
NDa95hưng cnA6Diệp TâyudYT HYTA8i cănDa95 bảnSExi SExilà kDa95hông udYTcó ngYTA8he Da95Hạ PhudYTùng Da95Tuyền nDa95ói chuDa95yện, cudYTòn cnA6đang Da95bận rudYTộn tìDa95m cnA6cách thocnA6át khỏiudYT nDa95gực hắn,Da95 liềuDa95 Da95mạng cầmcnA6 kcnA6hăn gYTA8iấy cYTA8hùi môSExii, lạiSExi còcnA6n khDa95ông nSExigừng “Phi,phi,phi”
“udYTAnh làcnA6 têDa95n hSExiáo Da95sắc thấDa95p SExikém! TạSExii saYTA8o Da95lại khSExiông ccnA6ó Da95chút lịcSExih sudYTự nào,YTA8 chưYTA8a cnA6được sựcnA6 đồngYTA8 cnA6ý củaSExi ngườicnA6 khácYTA8 Da95đã cưỡngSExi hôn!cnA6” DiệpSExi TSExiây YTA8Hi budYTất ngudYTờ, huSExing hcnA6ăng mắngDa95 hắn:Da95 “ĐồYTA8 thầnSExi kinh!”
“Không Da95sao, saYTA8u nàcnA6y côcnA6 sẽcnA6 queudYTn thôi.”Da95 HạcnA6 SExiPhùng TuyềncnA6 trởYTA8 lạSExii vịDa95 SExitrí ngồcnA6i cYTA8ủa hắDa95n, udYThai ccnA6hân đDa95ung đưaDa95, YTA8vừa udYTcười vừaDa95 nudYThàn nhudYTã trDa95ả lời.
cnA6Nếu YTA8có thể,YTA8 DiệpDa95 TcnA6ây YTA8Hi tSExihực muốnSExi phYTA8un máSExiu tYTA8rên miệcnA6ng mìnhYTA8 cnA6vào mặtSExi hắDa95n. CôSExi tứcYTA8 giYTA8ận đếnYTA8 udYTmức ccnA6ả ngcnA6ười đềuudYT SExirung lcnA6ên udYTbần bậudYTt, đanSExig tcnA6hở, YTA8lại pudYThát hDa95iện rYTA8a cáicnA6 nhudYTẫn đYTA8ính SExihôn udYTmình vừDa95a thudYTáo SExira lúcudYT nãSExiy chudYTẳng biếtSExi từcnA6 ludYTúc nudYTào đcnA6ã cYTA8hiễm SExichệ vữnDa95g YTA8vàng SExinằm trênYTA8 ngDa95ón cnA6áp YTA8út củacnA6 cô.
ChudYTiếc nhẫnDa95 Da95bạch kiSExim vớicnA6 bDa95a YTA8viên đáYTA8 đượcYTA8 cDa95ắt gDa95ọt tinYTA8h xảudYTo, tcnA6hiết kếDa95 mớicnA6 mẻ.SExi NDa95hưng đốicnA6 vớYTA8i DiệcnA6p TâyYTA8 HSExii tudYThì YTA8nó SExichẳng khácYTA8 cnA6gì mộtSExi cáSExii khcnA6oá sắtSExi, buộcudYT thậSExit cDa95hặt YTA8cô lại.
Da95Diệp TcnA6ây YTA8Hi YTA8đang địDa95nh cnA6tháo rcnA6a lầYTA8n nữa,Da95 cnA6Hạ PhYTA8ùng TuyềncnA6 lạicnA6 dùngudYT giDa95ọng nóSExii Da95bình tĩnSExih khônudYTg gDa95ợn cnA6sóng cDa95hặn lạiYTA8: “NếucnA6 nhudYTư cDa95ô dácnA6m lSExiàm thếcnA6, tudYTôi sDa95ẽ lcnA6ập Da95tức lậpYTA8 Da95lại nhữngcnA6 chuDa95yện vDa95ừa rồiDa95 đSExiã làmudYT vớiYTA8 udYTcô đấy.”
Diệp SExiTây HSExii tudYTay lậpYTA8 udYTtức cứDa95ng đờ.
“Sau nSExiày, bấYTA8t luậcnA6n làDa95 điYTA8 SExitắm hcnA6ay đSExii ngủ,YTA8 SExicô đYTA8ều phDa95ải đSExieo nóudYT ởDa95 tudYTrên tay.YTA8” HạcnA6 cnA6Phùng TuudYTyền rcnA6a lệnh.
cnA6“Xin hỏiudYT, vìSExi sDa95ao YTA8tôi phảiSExi nghDa95e lờiYTA8 SExianh?” DiệpcnA6 TcnA6ây Da95Hi khôDa95ng phục.
“NudYTếu cnA6không tcnA6in, côudYT YTA8có thYTA8ể thửSExi mcnA6ột chútDa95 xYTA8em sao.”YTA8 HSExiạ YTA8Phùng TuyềnDa95 gõYTA8 cnA6gõ ngócnA6n tudYTay trêSExin đầuudYT cnA6gối thYTA8eo tiếudYTt SExitấu, mỗiYTA8 mYTA8ột nhSExiịp SExigõ ncnA6hư đánDa95h vàoudYT lòSExing DDa95iệp TâDa95y HcnA6i: “TinYTA8 tôSExii đDa95i, cSExiô vĩnSExih vudYTiễn YTA8sẽ khSExiông udYTbao giờYTA8 đoánYTA8 trướcSExi đưDa95ợc tôudYTi Da95sẽ Da95làm nhữnYTA8g gDa95ì đâu.”
KDa95hi hSExiai ngườYTA8i tYTA8rở vudYTề SExinhà, udYTA YTA8Khoan pháudYTt udYThiện môiYTA8 DiệpudYT TâudYTy cnA6Hi sưYTA8ng phồcnA6ng lên,udYT vẻcnA6 mặtDa95 Da95vô cùngDa95 khYTA8ó YTA8chịu YTA8cho nêcnA6n liềncnA6 ânSExi cYTA8ần hỏcnA6i udYTthăm: SExi“Nha đầudYTu, kDa95ẻ cnA6nào ccnA6học gDa95iận muudYTội, làmSExi sDa95ao Da95mà mudYTặt ncnA6hư bYTA8ị táoudYT udYTbón thếDa95 này?”
DcnA6iệp TâyudYT cnA6Hi nSExighiến răSExing nghiếnudYT lSExiợi nYTA8ói: “MuộiSExi bịudYT HDa95ạ PudYThùng TuyềnDa95 épudYT buộc!”
“Ngay YTA8tại bữaDa95 tiệcnA6c áYTA8?” YTA8A KYTA8hoan híSExit mudYTột hudYTơi, bDa95ối rối:YTA8 “Da95Xong rồi,Da95 SExixong SExirồi, nDa95hất cnA6định YTA8là vộiSExi vSExiàng YTA8quá, PYTA8hùng cnA6Tuyền chSExiưa kudYTịp sửDa95 dụnYTA8g cnA6biện phápcnA6 aDa95n toàDa95n YTA8đúng khôcnA6ng, nDa95ói khônYTA8g chừnudYTg muYTA8ội maSExing Da95thai rồi,cnA6 khôngSExi đượSExic, kSExihông được,Da95 huySExinh pSExihải nhacnA6nh Da95chóng điSExi SExinấu cYTA8anh tYTA8ổ yếnudYT, YTA8để muộiDa95 udYTbồi bSExiổ tYTA8hân thểudYT mớiYTA8 được!”
“MuộudYTi cnA6.không .cnA6có. Da95ý .này!”SExi DiDa95ệp TudYTây HudYTi tháudYTi dươnYTA8g gânYTA8 xacnA6nh nudYTổi lên,cnA6 giơYTA8 tacnA6y lênDa95, nhìDa95n udYTrõ Da95chiếc nhẫSExin udYTđính hudYTôn sánDa95g chócnA6i kiaYTA8: “SExiMuội SEximuốn nudYTói lDa95à HạSExi PhùSExing TuyềcnA6n éudYTp mYTA8uội đeoYTA8 cDa95ái này!”
A KhoacnA6n nghYTA8i ngờ:YTA8 “ChudYTẳng cnA6lẽ mSExiuội khudYTông thícDa95h kiểcnA6u dánDa95g ncnA6ày sao?”
“KhôngYTA8 phải,udYT kicnA6ểu dángudYT rấtudYT đYTA8ẹp, nhưudYTng mà…”
“NhudYTưng màYTA8 mDa95uội kYTA8hông thíchudYT đáSExi SExinhỏ chứSExi gì?”
“KhôngSExi, vYTA8iên đSExiá kíchcnA6 thưudYTớc rYTA8ất phYTA8ù hợpDa95, nhưSExing mà…”
“NhưngudYT mudYTà muộSExii thíchcnA6 chiếcDa95 nhẫnSExi kháSExic udYTđắt YTA8tiền hDa95ơn hả?”
“HãyudYT nghDa95e muộSExii nóicnA6 hếSExit cócnA6 đưDa95ợc khôudYTng!” GâDa95n SExixanh udYTnổi YTA8lên ncnA6gày cànSExig rõ,Da95 tudYTai xìSExi khói:YTA8 “ChiếcudYT nhẫnSExi nSExiày chẳngYTA8 cóDa95 vấcnA6n đYTA8ề gìcnA6 cảudYT, udYTmuội YTA8chỉ ludYTà khônudYTg muốnYTA8 kYTA8ết hcnA6ôn cùncnA6g hắnDa95 thôi!”
“À!!”SExi SExiA KhcnA6oan gậtYTA8 YTA8gù, YTA8bắt đầucnA6 cúYTA8i udYTxuống tiếpudYT tụcSExi làcnA6m viudYTệc củDa95a mình.
cnA6“Huynh Da95tại sudYTao khôDa95ng SExicó phảncnA6 ứudYTng gìudYT SExivậy?” DiệpDa95 TSExiây HcnA6i SExikhông khỏiSExi thcnA6ắc mắc.
“MYTA8uội muSExiốn huyDa95nh phcnA6ản SExiứng gìudYT đây?”cnA6 SExiA udYTKhoan cũngudYT cnA6chẳng hiudYTểu nổiSExi hỏSExii lại.
“MuộiudYT vừacnA6 mớDa95i nóicnA6 Da95là muộicnA6 khônYTA8g mSExiuốn kếtDa95 udYThôn cùngudYT HạudYT PhcnA6ùng TuyềnDa95 đấy.” 
“HuycnA6nh khôSExing mDa95uốn mìnhYTA8 cYTA8hết cnA6già màYTA8 chSExiưa cudYTó cháucnA6 đâu.”
“ThếudYT udYTlà saDa95o chứ?”cnA6 DYTA8iệp TudYTây udYTHi ccnA6ự nự.
“Ý cnA6của huynDa95h chíYTA8nh là,Da95 cnA6không giốngDa95 nhYTA8ư YTA8tình yêudYTu củaSExi Da95hai YTA8đứa muộicnA6 sẽcnA6 nảYTA8y nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.