You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“NgG6ELsjày đóES, nếuPrVuyJ PrVuyJnhư khPrVuyJông G6ELsjcó cG6ELsjô, tKEzhofôi đãPrVuyJ sớmPrVuyJ bG6ELsjị HạES PhùnG6ELsjg TESuyền giESết KEzhofchết rồi.”G6ELsj G6ELsjDu GianKEzhofg KEzhofNam xoPrVuyJay đầu,KEzhof nhìnKEzhof PrVuyJcô: “NhưG6ELsjng tôiES lPrVuyJại bánKEzhof đKEzhofứng cô.”
DiệpG6ELsj ESTây HESi khESông nPrVuyJói PrVuyJgì chG6ELsjỉ mỉmPrVuyJ cười.
“CôG6ELsj hẳESn làES rấESt hậnES tôG6ELsji.” DPrVuyJu GianG6ELsjg ESNam nói.
DiệESp TâKEzhofy HKEzhofi bướG6ELsjc tớKEzhofi cKEzhofạnh hKEzhofắn, nhẹG6ELsj nhànG6ELsjg đặtPrVuyJ tG6ELsjay ESlên ESlan KEzhofcan cẩmPrVuyJ thạchPrVuyJ G6ELsjbóng loáG6ELsjng, đáES lPrVuyJạnh G6ELsjnhư băPrVuyJng, côKEzhof PrVuyJthấp giọngG6ELsj nóiPrVuyJ: “ESTôi hPrVuyJiểu, anPrVuyJh cũPrVuyJng cóG6ELsj nỗiES kKEzhofhổ tâKEzhofm rESiêng mà.”
KEzhofNghe vậyES, DPrVuyJu G6ELsjGiang NaKEzhofm mG6ELsjí mắG6ELsjt cG6ELsjó KEzhofmột G6ELsjnốt ruồESi PrVuyJmàu nâuPrVuyJ nPrVuyJho nhESỏ dườESng nhưKEzhof giậtG6ELsj mESình KEzhofmột cái.
BóngG6ELsj đêPrVuyJm EStrong KEzhoftrẻo KEzhoflại lùngG6ELsj, EStrong khôngES PrVuyJkhí cG6ELsjũng EScó chKEzhofút gìKEzhof đóKEzhof ESlạnh lẽo.
Hai ngưG6ELsjời cG6ELsjùng đứngPrVuyJ trêG6ELsjn bPrVuyJan PrVuyJcông nKEzhofhưng lG6ELsjại nhG6ELsjìn G6ELsjvề hG6ELsjai hướngPrVuyJ khácG6ELsj nhau.
MESột lúG6ELsjc sauES, PrVuyJDu GiKEzhofang NKEzhofam bỗnKEzhofg nhiESên nóESi: “HômES qPrVuyJua, lG6ELsjà KEzhofngày ESgiỗ củKEzhofa cKEzhofha tôi.”
Diệp TâyES KEzhofHi G6ELsjkinh ngạc.
ES“Nhưng trừES tôiPrVuyJ rPrVuyJa, khPrVuyJông EScòn aESi nG6ELsjhớ G6ELsjđến chuyệG6ELsjn nàPrVuyJy nữa.”G6ELsj DG6ELsju GiESang NaESm cườESi chPrVuyJua cháPrVuyJt bKEzhofi thươngPrVuyJ: “KhônESg PrVuyJmột aPrVuyJi nữa.”
DiệpES TâyG6ELsj G6ELsjHi cụpKEzhof G6ELsjmắt xuốngG6ELsj: “VPrVuyJậy aESnh EScho rằESng, PrVuyJba ESanh làG6ELsj bị…ES DG6ELsju TESử VPrVuyJĩ mưESu sátG6ELsj phảiES không?”
“Không phảPrVuyJi làES tKEzhofôi chESo rằngKEzhof KEzhofnhư ESthế màES sựG6ELsj thậKEzhoft đúnESg KEzhoflà nhKEzhofư thế.”G6ELsj DESu GPrVuyJiang KEzhofNam sG6ELsjắc mKEzhofặt dướKEzhofi áG6ELsjnh tPrVuyJrăng ngKEzhofày cKEzhofàng táiES PrVuyJnhợt, lạnhPrVuyJ lùnG6ELsjg vPrVuyJô tPrVuyJình: “G6ELsjBa tôG6ELsji trướcKEzhof KEzhofkhi cG6ELsjhút hPrVuyJơi tG6ELsjhở cuốiG6ELsj cùnKEzhofg, toàPrVuyJn ESthân máuES G6ELsjme đầmES ESđìa PrVuyJvẫn cESố lếtKEzhof tớiKEzhof KEzhofôm chặtPrVuyJ lấyKEzhof tôi,G6ELsj ôngG6ELsj đãG6ELsj ESnói cKEzhofho tôiES biếtPrVuyJ, DG6ELsju TESử ESVĩ… chíKEzhofnh hắnG6ELsj đKEzhofã sáKEzhoft hạPrVuyJi cG6ELsjha tôi.”
DKEzhofu GG6ELsjiang NaPrVuyJm giọPrVuyJng nPrVuyJói rESất nhẹ,ES rấtKEzhof bìnESh tĩnh.
NhưngKEzhof DiệpES TâyKEzhof PrVuyJHi nG6ELsjghe nhữnESg lPrVuyJời PrVuyJđó ESmà thấyPrVuyJ lKEzhofạnh buốtG6ELsj G6ELsjđầy hG6ELsjận thù.
“AnhKEzhof muốn…bESáo thPrVuyJù?” DiệpKEzhof TâESy KEzhofHi vẫKEzhofn hỏiG6ELsj nhưnESg G6ELsjtrong lòngES KEzhofsớm KEzhofđã biếKEzhoft câESu trảPrVuyJ lời.
Du GPrVuyJiang NaESm kPrVuyJhông trảES lờKEzhofi câuPrVuyJ hỏiG6ELsj đKEzhofó, cKEzhofhỉ G6ELsjlầm KEzhofbầm rấESt nKEzhofhỏ: “ThậtES rESa tEShì, KEzhoftôi cũngPrVuyJ sớG6ELsjm ESphát hiệnKEzhof ESra haPrVuyJi kẻKEzhof giESan phG6ELsju PrVuyJdâm phKEzhofụ đóPrVuyJ. KEzhofCho G6ELsjdù KEzhofcó cEShe dấuKEzhof bESí PrVuyJmật kĩKEzhof ESlưỡng nhESư thếKEzhof nàoG6ELsj điES PrVuyJnữa G6ELsjthì chẳngPrVuyJ lẽES coESn G6ELsjtrai lạiG6ELsj khônPrVuyJg phESát hiệnG6ELsj rESa sG6ELsjự khácPrVuyJ lạES củaG6ELsj mẹKEzhof ESmình saESo. NPrVuyJhìn thấyPrVuyJ ESDu TửPrVuyJ VĩG6ELsj, ánKEzhofh mG6ELsjắt củPrVuyJa bESà ấyPrVuyJ ESloé KEzhoflên niềESm G6ELsjvui, cảES ngKEzhofày sKEzhofẽ vG6ELsjui vẻ.KEzhof G6ELsjSau đóES vàKEzhofo mKEzhofột ngG6ELsjày, PrVuyJtôi PrVuyJnấp KEzhofở mESột gócG6ELsj vưG6ELsjờn hESoa tậnG6ELsj KEzhofmắt nhKEzhofìn thPrVuyJấy bọnKEzhof hKEzhofọ G6ELsjôm hG6ELsjôn nhaG6ELsju…Nếu PrVuyJnhư ngàPrVuyJy đóKEzhof, tPrVuyJôi nóG6ELsji KEzhofcho cESha biếtG6ELsj việcPrVuyJ nàyPrVuyJ, ôngPrVuyJ ấKEzhofy sẽG6ELsj cóES thESể đềG6ELsj pPrVuyJhòng G6ELsjDu TPrVuyJử KEzhofVĩ KEzhofthì đG6ELsjã khôngKEzhof ESbị hắESn hPrVuyJãm hG6ELsjại nEShư ngKEzhofày hôESm KEzhofnay…Vậy mPrVuyJà tG6ELsjôi ESlại KEzhofkhông KEzhoflàm vPrVuyJậy, tôiPrVuyJ sợKEzhof KEzhofsẽ pháPrVuyJ vKEzhofỡ hG6ELsjạnh phúcG6ELsj củaG6ELsj bảESn thân,KEzhof pPrVuyJhá vỡPrVuyJ ESgia đìnPrVuyJh ESnày, nêESn PrVuyJrốt cuộcPrVuyJ đESã iG6ELsjm lặng…”
Du GiKEzhofang NaKEzhofm giọngPrVuyJ G6ELsjnói ngPrVuyJày PrVuyJcàng nhỏKEzhof dần.
Diệp TâPrVuyJy KEzhofHi KEzhofkhông đànKEzhofh lòESng, nắmPrVuyJ lấKEzhofy EStay KEzhofhắn, sESưởi ấPrVuyJm đôESi bàG6ELsjn PrVuyJtay giáPrVuyJ lạnh,PrVuyJ nhESẹ nhàG6ELsjng KEzhofkhuyên nhủ:G6ELsj “AnhG6ELsj khônPrVuyJg hềKEzhof cESó G6ELsjtội gìPrVuyJ cả,PrVuyJ tG6ELsjhật đấy,PrVuyJ đóG6ELsj khôG6ELsjng phảiKEzhof lPrVuyJà lỗiG6ELsj củG6ELsja anh.”
Du GESiang NaKEzhofm ngẩngPrVuyJ đầu.
Cả ngườiES hắnG6ELsj, EStóc, kEShuôn KEzhofmặt, toG6ELsjàn thânPrVuyJ đềuG6ELsj bịG6ELsj PrVuyJánh KEzhoftrăng bàngG6ELsj ESbạc baKEzhofo G6ELsjphủ, ESlúc ẩnG6ELsj lúG6ELsjc hiệESn, mờPrVuyJ KEzhofảo KEzhofphảng phấG6ELsjt nhPrVuyJư kG6ELsjhông tồnPrVuyJ tạiES trênES thếG6ELsj giớiES này.
KEzhofHắn nhìESn DiệpPrVuyJ TPrVuyJây KEzhofHi, troKEzhofng ESánh mG6ELsjắt trESàn ESngập sESự KEzhofyêu thương,KEzhof G6ELsjnhưng còKEzhofn cEShút KEzhofgì đóES đKEzhofau xPrVuyJót, hKEzhofối hậPrVuyJn cùngES PrVuyJu buồn.
TESay KEzhofcủa hắnPrVuyJ ESxoa tPrVuyJrán cKEzhofô, rồG6ELsji saG6ELsju đóG6ELsj nhKEzhofẹ nhàngES chKEzhofậm chạpKEzhof vuốG6ELsjt taG6ELsji PrVuyJcô, rồPrVuyJi đếPrVuyJn gươnG6ELsjg mESặt cô.
Từng độngPrVuyJ tESác KEzhofđều nhẹG6ELsj G6ELsjnhàng tG6ELsjỉ mỉPrVuyJ maPrVuyJng PrVuyJtheo PrVuyJsự quyếnG6ELsj luyến.
LPrVuyJúc KEzhofnày PrVuyJDiệp KEzhofTây HKEzhofi độtPrVuyJ G6ELsjnhiên cESó cG6ELsjhút hoESảng hốt.
Cô ESmơ hồPrVuyJ nEShận rKEzhofa KEzhofDu GiPrVuyJang NG6ELsjam đanG6ELsjg ngàyG6ELsj cànPrVuyJg ESnhích lG6ELsjại gầnG6ELsj KEzhofcô hơPrVuyJn, cESô tKEzhofhầm PrVuyJnghĩ ESphải nPrVuyJé KEzhofhắn, nhưnPrVuyJg khônG6ELsjg G6ELsjhiểu ESsao côPrVuyJ lạiKEzhof khôngPrVuyJ nhúcKEzhof nhích.
PrVuyJHai ngườESi ESmôi KEzhofngày KEzhofcàng G6ELsjgần, DiệKEzhofp TâyPrVuyJ HPrVuyJi cóG6ELsj thểKEzhof cảESm thấKEzhofy G6ELsjhơi thởKEzhof củaKEzhof hPrVuyJắn PrVuyJgần KEzhofkề, phảnPrVuyJg pG6ELsjhất EStrên gươngES PrVuyJmặt mình.
KEzhofÁnh mắtPrVuyJ PrVuyJcô thG6ELsjẫn thờ.
NhG6ELsjưng nKEzhofgay khoảKEzhofnh khESắc đôPrVuyJi mG6ELsjôi họKEzhof chuẩnES bịES chạmPrVuyJ vàoES nhKEzhofau thìG6ELsj DiệESp TâyES HPrVuyJi bỗnKEzhofg cảmKEzhof KEzhofthấy PrVuyJmình nhPrVuyJư KEzhofbị mộESt KEzhoflực kéoG6ELsj rấESt mạnKEzhofh giậtPrVuyJ phắtG6ELsj ra.
G6ELsjNhất thờKEzhofi KEzhofkhông ESkhí KEzhoflãng mạnKEzhof đềuPrVuyJ biếG6ELsjn mấtKEzhof khôG6ELsjng PrVuyJcòn cG6ELsjhút ESnào hết.
“ThậtKEzhof G6ELsjxin lỗi,G6ELsj PrVuyJtôi tìKEzhofm cG6ELsjô G6ELsjấy cóES chúPrVuyJt việPrVuyJc.” HạKEzhof PhG6ELsjùng TuyềG6ELsjn KEzhofmỉm cưKEzhofời giảiKEzhof thíKEzhofch, tháPrVuyJi độES rấPrVuyJt nhESo KEzhofnhã lễES độPrVuyJ nPrVuyJhưng DiệKEzhofp TKEzhofây HKEzhofi tựG6ELsj ESnhiên dựngKEzhof PrVuyJhết cESả tóKEzhofc gáPrVuyJy lên.
G6ELsjDu GG6ELsjiang NG6ELsjam khPrVuyJông G6ELsjnói gìG6ELsj chỉKEzhof lẳngG6ELsj PrVuyJlặng nKEzhofhìn vPrVuyJề pG6ELsjhía HạG6ELsj PPrVuyJhùng TuyềnES, cóKEzhof chESút cảnhES giác.
“QuênKEzhof mấG6ELsjt, vếtKEzhof thESương lKEzhofần trưG6ELsjớc tG6ELsjôi cắnES KEzhofnát trESên taESy PrVuyJanh đãES khỏKEzhofi hẳnPrVuyJ G6ELsjchưa vậy?”PrVuyJ HG6ELsjạ PhùnG6ELsjg TuKEzhofyền làG6ELsjm nhKEzhofư vPrVuyJô G6ELsjtình hỏi.
“CảG6ELsjm KEzhofơn sG6ELsjự quKEzhofan tâKEzhofm G6ELsjcủa anhKEzhof… KEzhofThế chPrVuyJỗ lầnPrVuyJ tKEzhofrước bESị nệnKEzhof KEzhofghế vPrVuyJào đầuKEzhof củaES PrVuyJanh còESn sKEzhofưng kPrVuyJhông?” DG6ELsju GiaESng NaKEzhofm kG6ELsjhông nhPrVuyJanh khônESg cG6ELsjhậm phảnPrVuyJ kích.
“ĐừngPrVuyJ lPrVuyJo lắG6ELsjng, tG6ELsjội dESo KEzhofai G6ELsjlàm ngườiES nPrVuyJấy chịPrVuyJu, cESô KEzhofấy ESđã dùngPrVuyJ “hESành độngKEzhof tPrVuyJhực tếG6ELsj” đểG6ELsj ESsửa chữG6ELsja lỗiG6ELsj lG6ELsjầm củG6ELsja mìnhKEzhof rồi…EmG6ELsj nóiKEzhof xKEzhofem cóPrVuyJ đúnKEzhofg khôPrVuyJng?” HPrVuyJạ PhùnG6ELsjg G6ELsjTuyền rKEzhofất thESân mậtPrVuyJ ômKEzhof KEzhofhai vaKEzhofi G6ELsjDiệp TâKEzhofy HKEzhofi, G6ELsjcúi đầuG6ELsj giốngES nhưKEzhof đG6ELsjang hỏiPrVuyJ cKEzhofô nhưESng PrVuyJánh mG6ELsjắt lạPrVuyJi nhẹKEzhof nhàESng liếcKEzhof quPrVuyJa KEzhofDu GianESg NG6ELsjam mộtG6ELsj cái.
TroKEzhofng nG6ELsjháy mắtG6ELsj, HạKEzhof PhùG6ELsjng TuyESền nEShìn thKEzhofấy ESDu ESGiang KEzhofNam PrVuyJvai PrVuyJnhư G6ELsjcứng ESngắc lại.
Hạ PhùngPrVuyJ TuG6ELsjyền ESnhếch méG6ELsjp cườKEzhofi, chẳESng ESnói chẳngPrVuyJ rằngES lESiền kéoG6ELsj KEzhofDiệp TâyPrVuyJ HESi KEzhofxuống lầu.
DiệKEzhofp TâKEzhofy HG6ELsji thấpPrVuyJ thPrVuyJỏm, bởESi ESvì mọiKEzhof G6ELsjngười xunPrVuyJg quESanh aG6ELsji G6ELsjai cũngES luôKEzhofn miệngPrVuyJ nG6ELsjhắc nhESở PrVuyJcô G6ELsjvà DESu GiKEzhofang NPrVuyJam kG6ELsjhông KEzhofthể G6ELsjcó ESbất kKEzhofì liêPrVuyJn KEzhofquan gKEzhofì, mG6ELsjà rKEzhofõ rànESg cESô cũPrVuyJng đãKEzhof gậPrVuyJt đầuG6ELsj G6ELsjđồng ý,KEzhof nKEzhofhưng màG6ELsj G6ELsjlúc PrVuyJnãy vừaG6ELsj vPrVuyJặn bESị HESạ PhùnESg TuyềnPrVuyJ bG6ELsjắt gặESp rồi,ES đâyES gọiG6ELsj ESlà cESó tậtES giậESt mình.
Đồng tG6ELsjhời côG6ELsj cũKEzhofng cảPrVuyJm PrVuyJthấy vG6ELsjô cùngKEzhof hỗESn KEzhofloạn, vừaG6ELsj nãyES, vừaKEzhof nãyPrVuyJ PrVuyJcô PrVuyJvà DPrVuyJu GianPrVuyJg PrVuyJNam thiếG6ELsju chESút KEzhofnữa đKEzhofã hESôn môi?
VìPrVuyJ ánhES PrVuyJtrăng, vìG6ELsj sựG6ELsj ESphân KEzhoftâm EScủa mìnESh, vG6ELsjà KEzhofcòn bESởi vì…DuKEzhof PrVuyJGiang Nam?
Cô KEzhofhoàn toàESn G6ELsjkhông hESiểu mìESnh đaPrVuyJng nghG6ELsjĩ gESì nữa.
DiKEzhofệp TâyES HKEzhofi ESnhư ngườiKEzhof ESmất hồn.
PrVuyJ“Sao vPrVuyJậy, cESô G6ELsjcòn tiếG6ELsjc nuốKEzhofi chuKEzhofyện lúKEzhofc nãyKEzhof PrVuyJà?” HESạ PhKEzhofùng TuyềnPrVuyJ bênES cạKEzhofnh độtES nhESiên KEzhoflên tiếngPrVuyJ mỉaPrVuyJ mai.
RốtPrVuyJ cuộPrVuyJc tKEzhofhì cũPrVuyJng lG6ELsjà côG6ELsj đãKEzhof làG6ELsjm saG6ELsji, DiKEzhofệp TâyKEzhof HPrVuyJi lKEzhofo lắESng chKEzhofưa đPrVuyJủ hESay saESo PrVuyJnào, dG6ELsjám mởES mG6ELsjiệng ESphản bác.
Hạ PhùnPrVuyJg TuyềPrVuyJn nhG6ELsjẹ nhànG6ELsjg liếKEzhofc cKEzhofô mG6ELsjột cESái: “ĐượcKEzhof rồi,G6ELsj đằKEzhofng PrVuyJnào PrVuyJtối naKEzhofy cũESng khônKEzhofg chPrVuyJỉ mìESnh côPrVuyJ G6ELsjvi phạm.”
TESối nay?
DiESệp TESây HKEzhofi hoàiG6ELsj nghPrVuyJi nhưngKEzhof cũESng khPrVuyJông ESdám “bậtES” lại.
LúcES nG6ELsjày, xunKEzhofg quanPrVuyJh bỗngPrVuyJ PrVuyJnhiên G6ELsjim lKEzhofặng dịKEzhof thường.
DiệpPrVuyJ TâESy KEzhofHi pháESt hiệESn mộtES ngườiG6ELsj đànES G6ELsjông KEzhoftrung niênES đứnESg ESgiữa phPrVuyJòng dángKEzhof vẻES pKEzhofhi phàESm, PrVuyJphong tháiG6ELsj G6ELsjquý tộcES, khPrVuyJuôn mặtG6ELsj bíG6ELsj hiểmG6ELsj. ÔnKEzhofg tG6ELsja đangKEzhof đeoES PrVuyJcho LiễESu KEzhofVi QuânG6ELsj mộG6ELsjt chG6ELsjiếc vESòng cG6ELsjổ nKEzhofgọc bích.
KEzhofVòng cổES đắtPrVuyJ PrVuyJtiền, mỹKEzhof nhâESn caESo qG6ELsjuý, haESi thứG6ELsj nPrVuyJày kESết G6ELsjhợp lạiG6ELsj cESàng nổiG6ELsj bậtG6ELsj hơn.
“CEShúc eG6ELsjm ESsẽ mãESi mãiG6ELsj xiKEzhofnh đPrVuyJẹp KEzhofnhư thếG6ELsj nàyKEzhof.” NgPrVuyJười đànES ôngES đóG6ELsj hESôn ESlên mKEzhofá LiễESu KEzhofVi QuESân PrVuyJ, KEzhoftất cảKEzhof G6ELsjmọi ngườiG6ELsj đềuKEzhof vỗG6ELsj EStay chESúc mừng.
DESiệp TâG6ELsjy HPrVuyJi bừngPrVuyJ G6ELsjtỉnh châG6ELsjn lýG6ELsj, hoáES rG6ELsja ESngười đESó cPrVuyJhính làKEzhof DKEzhofu G6ELsjTử Vĩ.
Du TESử PrVuyJVĩ ESnâng chénKEzhof rượG6ELsju lênKEzhof: “G6ELsjCảm ESơn tKEzhofất cảES cácES ESvị kKEzhofhách PrVuyJquý cKEzhofó mặtKEzhof ngàyES hESôm naPrVuyJy, chúngPrVuyJ tG6ELsja hKEzhofãy G6ELsjcùng PrVuyJăn mừnG6ELsjg G6ELsjsinh nhậPrVuyJt củESa pG6ELsjhu ESnhân tôESi nào.”PrVuyJ NóiPrVuyJ xG6ELsjong, ôngKEzhof tESa tPrVuyJu mộtES hơiES G6ELsjcạn sạcPrVuyJh KEzhofchén rượu.
CG6ELsjác KEzhofvị kKEzhofhách cũngES ESlần lưESợt lG6ELsjàm theo.
TiKEzhofếp thePrVuyJo, ôngPrVuyJ lạiES G6ELsjrót mộtPrVuyJ cPrVuyJhén rượu,PrVuyJ bướcPrVuyJ G6ELsjtới cPrVuyJhỗ HạKEzhof ESPhùng PrVuyJTuyền, nhìnPrVuyJ HạG6ELsj PhG6ELsjùng TuyềnKEzhof vàES DiệpES TG6ELsjây G6ELsjHi ESnham hiểmG6ELsj ESnói: “PrVuyJHôm KEzhofnay tôPrVuyJi G6ELsjcảm thấyES ESđặc biPrVuyJệt vPrVuyJinh hạnPrVuyJh G6ELsjkhi HG6ELsjạ PG6ELsjhùng TKEzhofuyền tiKEzhofên sinG6ELsjh KEzhofcó PrVuyJthể EShạ cốKEzhof đếnG6ELsj G6ELsjđây tG6ELsjham dựES bữaG6ELsj KEzhoftiệc PrVuyJnho nhỏKEzhof này…HạES tiPrVuyJên PrVuyJsinh, tôiPrVuyJ muKEzhofốn mờiG6ELsj anG6ELsjh mộtPrVuyJ cEShén, hG6ELsji vọnESg cPrVuyJó tG6ELsjhể xoPrVuyJá PrVuyJhết mọESi hKEzhofiểu lPrVuyJầm gKEzhofiữa chúnG6ELsjg G6ELsjta tKEzhofừ trKEzhofước tớG6ELsji PrVuyJnay G6ELsjvà ESthay G6ELsjmặt nhữG6ELsjng kẻG6ELsj tronG6ELsjg gPrVuyJia tộESc chúnESg PrVuyJtôi cPrVuyJó G6ELsjnhững hPrVuyJành độngES vôES KEzhoflễ vPrVuyJới PrVuyJanh tôiG6ELsj muốnES ESxin lỗG6ELsji anh.”
ES“Không dESám nhận.”PrVuyJ HKEzhofạ PhùPrVuyJng TuyềnKEzhof khácESh khíG6ELsj đápES, nângES cESốc rPrVuyJượu uốKEzhofng luôn.
“Như G6ELsjvậy PrVuyJbây giờPrVuyJ, kPrVuyJhiêu vũG6ELsj bắPrVuyJt đầG6ELsju…” KEzhofDu TKEzhofử VĩES tG6ELsjuyên bố.
“XinG6ELsj chờKEzhof mộtKEzhof chKEzhofút.” HạPrVuyJ PhùnG6ELsjg TuyềnPrVuyJ KEzhofcắt đứtES lờiPrVuyJ KEzhofông tG6ELsja “KEzhofChờ đã,ES KEzhoftôi còESn cPrVuyJó chuyệnPrVuyJ muốKEzhofn tuyPrVuyJên bố.”
ÁPrVuyJnh G6ELsjmắt mọiKEzhof ngườiPrVuyJ đềuG6ELsj đổKEzhof dồnPrVuyJ vềES phG6ELsjía HạG6ELsj PhùG6ELsjng TuyKEzhofền, PrVuyJbao gồmG6ELsj cPrVuyJả DiệpKEzhof TâESy HKEzhofi, côPrVuyJ cũESng KEzhofđang ESôm đầESy mộtKEzhof bụESng băESn khKEzhofoăn PrVuyJnhìn hắn.
ESLúc ESnày ESHạ ESPhùng TuyềnG6ELsj bỗngG6ELsj PrVuyJnâng tKEzhofay DiệG6ELsjp TâyKEzhof HESi ESlên, nóESi: “TôiKEzhof vàES DiPrVuyJệp TâyG6ELsj KEzhofHi sPrVuyJẽ đínhPrVuyJ hôn.”
“VốnG6ELsj ESlà, cG6ELsjhúng EStôi muESốn chờES mộtKEzhof thờiPrVuyJ giaG6ELsjn nG6ELsjữa mớESi PrVuyJthông bPrVuyJáo cESho mọKEzhofi nG6ELsjgười biếtKEzhof nhưKEzhofng vừaG6ELsj KEzhofrồi đượcES PrVuyJtận mắtES chứnG6ELsjg kiESến vKEzhofợ chồngPrVuyJ KEzhofDu lãESo PrVuyJgia KEzhofđây thânKEzhof mPrVuyJật KEzhofkeo sơnPrVuyJ nG6ELsjhư G6ELsjthế thậtKEzhof sG6ELsjự đángES ghKEzhofen tỵ,PrVuyJ cPrVuyJho nPrVuyJên liG6ELsjền quyếG6ELsjt địnhPrVuyJ sẽKEzhof tuyêESn bESố lESuôn tạPrVuyJi đâPrVuyJy.” HạES PhùngPrVuyJ TuyềG6ELsjn nG6ELsjói dốiKEzhof kPrVuyJhông cG6ELsjhớp mắt.
CảES G6ELsjcăn phESòng đầuKEzhof tiênKEzhof làKEzhof iPrVuyJm lặnKEzhofg hoàKEzhofn toànG6ELsj sG6ELsjau ESđó KEzhoflai vanPrVuyJg lKEzhofên PrVuyJtiếng vỗKEzhof taPrVuyJy G6ELsjtán thưởESng rầmPrVuyJ trời.
HạG6ELsj PhùngG6ELsj TuyềG6ELsjn rúG6ELsjt ESra G6ELsjtừ túiG6ELsj áG6ELsjo KEzhoflễ phụcKEzhof mộG6ELsjt chPrVuyJiếc nhẫnPrVuyJ PrVuyJđính hESôn, đeoPrVuyJ lESên bànES tPrVuyJay phảESi đESã hKEzhofoá đKEzhofá củaPrVuyJ PrVuyJDiệp TâG6ELsjy ESHi. NhânKEzhof tESiện cúG6ELsji đầuG6ELsj xuống,KEzhof vESén EStóc G6ELsjcô lênG6ELsj, nhKEzhofẹ nhàngES gEShé sPrVuyJát EStai côPrVuyJ thìES thầKEzhofm đeKEzhof doạ:G6ELsj “NếuG6ELsj nhKEzhofư cESô ESdám phESản đốiES, PrVuyJtôi sẽPrVuyJ nKEzhofgay lậpG6ELsj EStức quẳngES côPrVuyJ lạiG6ELsj nơG6ELsji nPrVuyJày, tKEzhofin tôESi đi,ES sKEzhofo vớiPrVuyJ ESthủ đoạnES KEzhofcủa ESDu TKEzhofư NhâG6ELsjn thìPrVuyJ ESDu G6ELsjtử VPrVuyJĩ KEzhofcòn độESc KEzhofác hơESn rPrVuyJất nPrVuyJhiều… ESkhông tPrVuyJin PrVuyJthì G6ELsjcô cKEzhofứ PrVuyJthử xem.”
DKEzhofiệp G6ELsjTây HG6ELsji cảmKEzhof thấyPrVuyJ mìnhG6ELsj nhPrVuyJư rESơi thẳngG6ELsj vESào mộESt hG6ELsjầm bPrVuyJăng, tG6ELsjhật sPrVuyJự khôngES bKEzhofao giG6ELsjờ lườngPrVuyJ trướcG6ELsj đượcG6ELsj PrVuyJHạ PhùngG6ELsj TESuyền sG6ELsjẽ rESa cEShiêu độcG6ELsj nG6ELsjhư vESậy, KEzhoflập tứcG6ELsj lPrVuyJàm KEzhofcho côES đànhG6ELsj bESó taPrVuyJy chịuKEzhof cKEzhofhói câESm nínKEzhof màPrVuyJ làPrVuyJm theo.
Cô kPrVuyJhông biếtKEzhof KEzhofchính xPrVuyJác HKEzhofạ PKEzhofhùng TuyềnES G6ELsjđang G6ELsjnghĩ cáiPrVuyJ quáPrVuyJi gG6ELsjì vKEzhofà KEzhofcũng khPrVuyJông biếtG6ELsj rốtG6ELsj cuộcES thìKEzhof KEzhofmình nPrVuyJên KEzhoflàm KEzhofgì bâyPrVuyJ giờ.
CôG6ELsj chỉG6ELsj KEzhofbiết dG6ELsjuy nhG6ELsjất mộESt điều,PrVuyJ đóG6ELsj làKEzhof vG6ELsjẻ mG6ELsjặt tươiG6ELsj EScười hớPrVuyJn PrVuyJhở đốiKEzhof vớiG6ELsj sựKEzhof chúPrVuyJc phúKEzhofc củaKEzhof EScác vG6ELsjị khPrVuyJác ởKEzhof đâyKEzhof củaES mìnESh sKEzhofo ESvới khESóc G6ELsjcòn kKEzhofhó cKEzhofoi hPrVuyJơn rKEzhofất nhiều.
PrVuyJMà ESlúc G6ELsjđó, ESở mộtPrVuyJ gócPrVuyJ G6ELsjkhác EScủa cănKEzhof phòngPrVuyJ, KEzhofmột bóngPrVuyJ G6ELsjngười lầmPrVuyJ lũiKEzhof từPrVuyJ tG6ELsjừ bG6ELsjước G6ELsjra ngoài.
TESrên đườngPrVuyJ ESvề KEzhofnhà, DiệpES TG6ELsjây PrVuyJHi trầKEzhofm mặcG6ELsj hồiPrVuyJ G6ELsjlâu, rốG6ELsjt cuộcKEzhof cKEzhofũng nhịG6ELsjn khônKEzhofg nổG6ELsji nữG6ELsja rồPrVuyJi liềnPrVuyJ tPrVuyJháo ngaG6ELsjy chiếcG6ELsj nhẫnG6ELsj G6ELsjra PrVuyJtrả G6ELsjcho HạKEzhof PhùKEzhofng Tuyền.
KEzhofHạ PhùngKEzhof TPrVuyJuyền cũnG6ELsjg PrVuyJchẳng KEzhofthèm nhìPrVuyJn nG6ELsjó lấyKEzhof mG6ELsjột cáiPrVuyJ, cEShỉ nóiPrVuyJ: “SG6ELsjau nàKEzhofy, côES pEShải PrVuyJluôn ESluôn KEzhofđeo KEzhofnó tESrên tG6ELsjay ngG6ELsjhe không?”
“ViệcES nG6ELsjày, aG6ELsjnh đaKEzhofng tiếnES hànPrVuyJh G6ELsjkế hoPrVuyJạch gPrVuyJì vậy,G6ELsj vG6ELsjiệc chúnPrVuyJg tKEzhofa đíG6ELsjnh hôKEzhofn G6ELsjlà mộtPrVuyJ pPrVuyJhần củaES kESế hoạchKEzhof đESó, đúngG6ELsj kKEzhofhông?” ESĐây lPrVuyJà đáPrVuyJp ánPrVuyJ KEzhofduy KEzhofnhất KEzhofmà DiệKEzhofp TâESy HG6ELsji suESy ngG6ELsjhĩ hồiES lG6ELsjâu mớG6ELsji tìG6ELsjm PrVuyJra được,ES cũESng ESlà PrVuyJđáp ánPrVuyJ làG6ELsjm cKEzhofô thKEzhofấy yênKEzhof tâmPrVuyJ nhất.
ĐángES KEzhoftiếc đáG6ELsjp ánKEzhof KEzhofnày nKEzhofgay lậpES tứcKEzhof bịES báG6ELsjc bKEzhofỏ: “CEShẳng cG6ELsjó kếKEzhof hoạchG6ELsj nàG6ELsjo cả.”
“Vậy…tạG6ELsji saESo chG6ELsjúng G6ELsjta phảG6ELsji đínhPrVuyJ hônG6ELsj?” DiệPrVuyJp TâKEzhofy ESHi thPrVuyJấy lưnG6ELsjg mìnhPrVuyJ đangES G6ELsjròng ròG6ELsjng mKEzhofồ hôG6ELsji lạnh.
“BởiG6ELsj PrVuyJvì đESính hôG6ELsjn rồPrVuyJi mớiKEzhof cKEzhofó ESthể kG6ELsjết hôn.KEzhof” G6ELsjHạ KEzhofPhùng TPrVuyJuyền nhàPrVuyJn nhạtKEzhof PrVuyJgiải thích.
DiệpKEzhof TâKEzhofy PrVuyJHi thấyG6ELsj hìnG6ELsjh nhưKEzhof nhiệtES KEzhofđộ điềuG6ELsj G6ELsjhoà tKEzhofrong xPrVuyJe đãPrVuyJ xuốngPrVuyJ quESá thấpPrVuyJ PrVuyJrồi, thKEzhofế chPrVuyJo nênG6ELsj giọngES nóiG6ELsj củaES côPrVuyJ mớiES ruESn G6ELsjrẩy nEShư PrVuyJvầy: “Kết…hôn?”
“Đúng vậESy.” NPrVuyJgười nG6ELsjào đóKEzhof gậtG6ELsj đầu.
“TạiES sPrVuyJao lạiKEzhof pPrVuyJhải kếESt hôPrVuyJn?” DiệpPrVuyJ PrVuyJTây KEzhofHi giựtPrVuyJ giựtKEzhof tKEzhofóc mìG6ELsjnh, mộtKEzhof cái,ES hG6ELsjai cáiES, bPrVuyJa cái…
“Bởi vìPrVuyJ tKEzhofôi khôngKEzhof muốnKEzhof chưESa kPrVuyJết hPrVuyJôn đãES sESinh cPrVuyJon rồi.”
“Tại G6ELsjsao lạiES muốnES sG6ELsjinh con?!”
KEzhof“Bởi G6ELsjvì chKEzhofúng tKEzhofa PrVuyJđã PrVuyJlên giường.”
“TạiPrVuyJ saPrVuyJo lKEzhofại phG6ELsjải lPrVuyJên giường???”
“Bởi KEzhofvì cEShúng tG6ELsja sắKEzhofp kếtG6ELsj hôn.”
“TạiKEzhof saPrVuyJo cKEzhofhúng tPrVuyJa lạESi phảiKEzhof ESkết hôn???!!!!”
PrVuyJ“Bởi vG6ELsjì chúngES KEzhofta đãPrVuyJ đínhES hôn.”
“…”

Cứ nhưES G6ELsjvậy, ESvấn PrVuyJđề nàyKEzhof cứPrVuyJ lậpPrVuyJ đESi lESập lạESi vPrVuyJô sốPrVuyJ lPrVuyJần, DiệpKEzhof ESTây KEzhofHi quyếG6ELsjt địnhES đổKEzhofi PrVuyJphương G6ELsjthức giKEzhofao tiếp,KEzhof chKEzhofo PrVuyJnên côPrVuyJ vôG6ELsj cùngKEzhof G6ELsjthành kKEzhofhẩn, nghG6ELsjiêm tKEzhofúc KEzhofcực độG6ELsj KEzhofnói: “HạPrVuyJ PhùnG6ELsjg TuG6ELsjyền, tôiPrVuyJ khônESg muốnES kPrVuyJết hKEzhofôn vớPrVuyJi anh.”
HạG6ELsj PhùPrVuyJng TuESyền cũnG6ELsjg G6ELsjkhông KEzhofcó phảnKEzhof ứnPrVuyJg gìES G6ELsjdữ ESdội lắmES, chỉES độKEzhoft ESngột hỏESi mộKEzhoft cESâu hỏiES kháKEzhofc: “VậyG6ELsj mKEzhofỗi sánESg cG6ELsjó phảiG6ELsj ESlà cG6ELsjô caKEzhofm tKEzhofâm PrVuyJtình G6ELsjnguyện bG6ELsjưng cG6ELsjà phG6ELsjê lêKEzhofn cKEzhofho tôESi không?”
“PrVuyJKhông đờiES nào.”PrVuyJ DiệKEzhofp TKEzhofây HKEzhofi PrVuyJtrả lPrVuyJời chắcPrVuyJ nhưKEzhof đinhG6ELsj chéPrVuyJm sắt.
PrVuyJ“Không lESà đượKEzhofc rồi.”
“ThếES lPrVuyJà cóG6ELsj ýKEzhof gìKEzhof hảPrVuyJ?” DPrVuyJiệp TâG6ELsjy HPrVuyJi khônESg hiểG6ELsju gPrVuyJì G6ELsjhết trơn.
“ChúngPrVuyJ KEzhofta kếtKEzhof hônKEzhof sG6ELsjau nàyG6ELsj cũngPrVuyJ giốngKEzhof nhưKEzhof việG6ELsjc cPrVuyJô PrVuyJphải G6ELsjbưng G6ELsjcà KEzhofphê ESmỗi sánG6ELsjg chKEzhofo tôiES, mặPrVuyJc dKEzhofù khôngPrVuyJ tìnG6ELsjh nguG6ELsjyện nhưnKEzhofg cPrVuyJuối cùPrVuyJng côG6ELsj vẫnES pKEzhofhải PrVuyJlàm.” HạG6ELsj PhùngES TuyềnG6ELsj dùngPrVuyJ PrVuyJmột cKEzhofâu đơnKEzhof giảnKEzhof kếtPrVuyJ tEShúc vấnG6ELsj PrVuyJđề mKEzhofà DG6ELsjiệp PrVuyJTây HKEzhofi sESo ESsánh vớiES G6ELsjhàm G6ELsjsố toáESn họcPrVuyJ PrVuyJcòn khóPrVuyJ kPrVuyJhăn hơnPrVuyJ gấpPrVuyJ chPrVuyJục lần.
Chapter 24
Diệp TâKEzhofy HG6ELsji vừaPrVuyJ thấyG6ELsj PrVuyJbực mìESnh PrVuyJvừa buồG6ELsjn cười,PrVuyJ kEShông bPrVuyJiết làmKEzhof sKEzhofao G6ELsjlại tPrVuyJhốt ESra câuKEzhof: “TKEzhofôi cKEzhofó chếtG6ELsj cũKEzhofng khG6ELsjông gKEzhofả KEzhofcho anh.”
PrVuyJSau G6ELsjkhi nóiES xonKEzhofg lạiKEzhof cảmKEzhof thKEzhofấy KEzhofcó gPrVuyJì đKEzhofó khôKEzhofng ổn,KEzhof thKEzhofẳng thắnES qKEzhofuá mức,G6ELsj hKEzhofơn nữKEzhofa cònPrVuyJ cEShút nKEzhofguy hG6ELsjiểm—như mKEzhofấy bộG6ELsj phKEzhofim truyềnKEzhof G6ELsjhình nhPrVuyJảm nhKEzhofí KEzhofấy, nKEzhofhững lờiG6ELsj nKEzhofày củaKEzhof nữKEzhof ESchính PrVuyJ10 phầG6ELsjn tPrVuyJhì KEzhof8,9 phKEzhofần cG6ELsjhắc chắG6ELsjn sẽKEzhof bịKEzhof KEzhofgả cESho nG6ELsjam PrVuyJnhân màG6ELsj nESữ chíG6ELsjnh KEzhofghét nG6ELsjhất cPrVuyJó chếtKEzhof cũESng khônESg muốG6ELsjn lPrVuyJấy. ChPrVuyJo nêKEzhofn, cKEzhofô vộiG6ELsj sửG6ELsja lESại nóESi: “HaG6ELsjy G6ELsjlà nESói KEzhofnhư G6ELsjvậy G6ELsjđi, tôG6ELsji cG6ELsjảm KEzhofgiác G6ELsjcơ hộG6ELsji mìPrVuyJnh KEzhofgả chG6ELsjo DPrVuyJu GiG6ELsjang ESNam G6ELsjso vớiPrVuyJ gảG6ELsj EScho aG6ELsjnh hơnG6ELsj… mG6ELsjột chútPrVuyJ xíu.”
Vốn dĩ,G6ELsj DiệpKEzhof TâyG6ELsj HG6ELsji KEzhofđịnh nKEzhofói “lớnG6ELsj hơn”G6ELsj đằngPrVuyJ ESsau cG6ELsjộng thG6ELsjêm pEShó PrVuyJtừ “PrVuyJrất nhiều”KEzhof PrVuyJnhưng ESsuy điES tíKEzhofnh ESlại ESthì dESù sPrVuyJao G6ELsjhai ngG6ELsjười cESũng G6ELsjđã ởPrVuyJ mộtG6ELsj nhG6ELsjà vớiG6ELsj ESnhau kKEzhofhá lâuKEzhof ESrồi, khônKEzhofg thểKEzhof KEzhoflấy oPrVuyJán báoG6ELsj PrVuyJân, quKEzhofá mứcKEzhof đảES kícKEzhofh tG6ELsjự áiPrVuyJ củPrVuyJa hắKEzhofn vG6ELsjì KEzhofthế rấtG6ELsj hESảo tâmES đổESi lạPrVuyJi KEzhofthành cụmKEzhof KEzhoftừ “mộtES cPrVuyJhút xíuPrVuyJ” này.

ThậtKEzhof khônPrVuyJg nKEzhofghĩ đếnPrVuyJ hG6ELsjậu hoạG6ELsj sESau nàKEzhofy, chọcKEzhof ngESay KEzhofvào PrVuyJtổ kESiến lG6ELsjửa, EStên ESsói hỉES KEzhofnộ khôngKEzhof lưPrVuyJờng đượcPrVuyJ KEzhofbên cạnh.
Vừa dKEzhofứt lờiES, HạG6ELsj KEzhofPhùng TuyềnPrVuyJ liềnKEzhof KEzhofnắm chặtKEzhof lấyES cổKEzhof taG6ELsjy KEzhofcủa G6ELsjcô, mộKEzhoft pheG6ELsjn kéPrVuyJo lạiKEzhof, G6ELsjthuận đàKEzhof kéG6ELsjo cG6ELsjả ngườiG6ELsj DiệESp TâPrVuyJy HPrVuyJi ngồPrVuyJi G6ELsjlên đùKEzhofi hắn.
ESDiệp PrVuyJTây HG6ELsji tấKEzhoft nhiêG6ELsjn làG6ELsj liềuPrVuyJ mPrVuyJạng giãyKEzhof dụaG6ELsj nhưngPrVuyJ chẳngPrVuyJ ănPrVuyJ thuESa PrVuyJgì, ngàyPrVuyJ tKEzhofhường vốnG6ELsj tứcPrVuyJ giậnG6ELsj G6ELsjđến EScực PrVuyJđiểm, tKEzhofức đếnKEzhof xPrVuyJì khóG6ELsji đốiPrVuyJ G6ELsjvới hKEzhofắn KEzhofcũng vKEzhofô dPrVuyJụng rồi.
HạKEzhof PhùESng TuyềG6ELsjn mộESt tG6ELsjay ESkhoá chặG6ELsjt PrVuyJhai G6ELsjtay củaES ESDiệp TâPrVuyJy G6ELsjHi, mộG6ELsjt taESy ESgiữ chặtG6ELsj gáPrVuyJy cESô, EShung hăPrVuyJng màKEzhof hôn.
Cảm giKEzhofác lưỡiPrVuyJ ESHạ PhG6ELsjùng TPrVuyJuyền đaESng PrVuyJdần dầnKEzhof PrVuyJxâm nhậpG6ELsj vàoKEzhof troKEzhofng KEzhofmiệng mìKEzhofnh, DiPrVuyJệp ESTây HESi tG6ELsjoàn thâG6ELsjn tESê ESdại, cốPrVuyJ PrVuyJgắng hếKEzhoft sứcPrVuyJ ngậmES chặPrVuyJt miệngG6ELsj lạiPrVuyJ, kiêKEzhofn cườngG6ELsj phòngPrVuyJ thKEzhofủ đếnKEzhof cùng.
HạPrVuyJ ESPhùng ESTuyền mKEzhofỉm cESười KEzhofnháy ESmắt mộtG6ELsj cáESi, bKEzhofỏ KEzhofmột EStay raKEzhof, tPrVuyJừ bKEzhofên ngKEzhofoài đốPrVuyJng PrVuyJlễ pPrVuyJhục bùPrVuyJng nG6ELsjhùng, bàPrVuyJn taG6ELsjy KEzhofhắn nhG6ELsjanh nG6ELsjhẹn luồnPrVuyJ vàG6ELsjo trESong ngườiES DiệpPrVuyJ TâyPrVuyJ HiKEzhof, nhẹKEzhof nhàPrVuyJng sờ…
“Á!!!ES!” DiệpKEzhof TG6ELsjây HPrVuyJi hétKEzhof ESlên, HạES PhPrVuyJùng TuESyền PrVuyJnhân cKEzhofơ hộiG6ELsj đóG6ELsj tiếnPrVuyJ vàPrVuyJo, báKEzhof G6ELsjđạo hPrVuyJôn cKEzhofô khôngKEzhof nESgừng, EShai bênPrVuyJ KEzhofdây dưa.
Cả ngườESi nóKEzhofng rựKEzhofc, hắnKEzhof “chPrVuyJiến đấuKEzhof” rấG6ELsjt mạnhES mẽ,KEzhof làmES KEzhofcho DiệpPrVuyJ TâyG6ELsj HKEzhofi khônESg cáPrVuyJch nàoKEzhof hKEzhofô hấp.
Trong tPrVuyJình thếG6ELsj cấKEzhofp bKEzhofách KEzhofđó,cô EStrên PrVuyJdưới kếtES hợpES, cắPrVuyJn vàoPrVuyJ mPrVuyJôi hắn,KEzhof liPrVuyJền cG6ELsjảm thấG6ELsjy vịPrVuyJ PrVuyJmáu tưPrVuyJơi ngPrVuyJọt ngàG6ELsjo tG6ELsjràn ra.
VốnKEzhof tưởnG6ELsjg KEzhofrằng EShắn sPrVuyJẽ nKEzhofgay lậESp tESức buESông mìPrVuyJnh G6ELsjra, nhưG6ELsjng KEzhofkhông, G6ELsjHạ PhùnG6ELsjg TuG6ELsjyền hừES cG6ELsjũng khôngPrVuyJ hừKEzhof mộtKEzhof tPrVuyJiếng G6ELsjlại PrVuyJăn miG6ELsjếng trảG6ELsj mPrVuyJiếng, cPrVuyJũng chPrVuyJơi chiêuPrVuyJ ấyPrVuyJ G6ELsjcắn PrVuyJlại mKEzhofôi côKEzhof mPrVuyJột phát.
Diệp TâyPrVuyJ ESHi đaPrVuyJu đếG6ELsjn G6ELsjứa PrVuyJnước mắt,G6ELsj chờES HạES ESPhùng TuyKEzhofền vESừa bESuông mìnhPrVuyJ KEzhofra đãKEzhof vộESi KEzhofvàng lG6ELsjui vềPrVuyJ mESột gócKEzhof G6ELsjxe cáchKEzhof KEzhofxa EShắn, rPrVuyJút cáG6ELsji gưG6ELsjơng ESra xeESm KEzhofchút, môiKEzhof dưPrVuyJới bịKEzhof cắnKEzhof đangG6ELsj KEzhofrươm rKEzhofướm mG6ELsjáu rồi. 

“Hạ PhPrVuyJùng Tuyền,KEzhof anPrVuyJh làESm PrVuyJcái quáiKEzhof gìES thế!KEzhof” DPrVuyJiệp KEzhofTây KEzhofHi nộPrVuyJ kEShí xESung thiên.
“CG6ELsjô cKEzhofắn tôiPrVuyJ EStất nhiESên tôiES sG6ELsjẽ KEzhofđáp lễPrVuyJ tEShôi!” HạPrVuyJ PhùngKEzhof TuyG6ELsjền hESơi nhíESu mày.
“Anh…aKEzhofnh đESồ bPrVuyJiến tPrVuyJhái! A!”
Diệp ESTây HPrVuyJi còG6ELsjn chKEzhofưa G6ELsjcó mắngES xongES, lạiPrVuyJ bPrVuyJị ngKEzhofười ESnào đPrVuyJó mộtG6ELsj pheKEzhofn kéoES KEzhoftiếp, tiếpES tụPrVuyJc cưỡnKEzhofg ép.
HG6ELsjạ PhùPrVuyJng TuyềG6ELsjn tG6ELsjiến ESquân thầnPrVuyJ tốc,KEzhof PrVuyJkhông đểKEzhof chPrVuyJo EScô PrVuyJcó KEzhofbất G6ELsjkì cG6ELsjơ hộiKEzhof nPrVuyJào đểKEzhof thởES nữa,ES giốG6ELsjng PrVuyJnhư cóPrVuyJ lửaPrVuyJ đG6ELsjốt cháG6ELsjy cESô vậy.
DiệpPrVuyJ ESTây G6ELsjHi cũG6ELsjng khôESng thểES nhẫnES nhịnG6ELsj chịKEzhofu tG6ELsjhua thêKEzhofm PrVuyJnữa, oPrVuyJán hậnKEzhof dùngPrVuyJ hếtG6ELsj sứcES bìnESh sPrVuyJinh cắKEzhofn PrVuyJvào cáiKEzhof G6ELsjlưỡi báES đạoKEzhof kG6ELsjia PrVuyJmột cái.
BởiPrVuyJ vìES tứG6ELsjc PrVuyJgiận nESên lKEzhofực cắnES rKEzhofất mạnh,PrVuyJ chESỉ giảG6ELsji hậPrVuyJn đưG6ELsjợc lúESc G6ELsjấy nKEzhofhưng KEzhofchỉ mộtPrVuyJ giâKEzhofy sauKEzhof, DiệpKEzhof G6ELsjTây G6ELsjHi môESi EStrên lạiG6ELsj cảPrVuyJm tEShấy vôG6ELsj cùESng đESau PrVuyJnhức—lại bịES trảES thùG6ELsj nữa!!!!!
HạES PhùngKEzhof TuESyền buônESg côES raG6ELsj, nhPrVuyJìn DiệpG6ELsj G6ELsjTây ESHi cESo cảG6ELsj G6ELsjhai chKEzhofân lG6ELsjên lùiPrVuyJ vESề mộtG6ELsj gócPrVuyJ xG6ELsje G6ELsjvừa G6ELsjgiận vừaES sKEzhofợ nhESìn mìnhKEzhof chằG6ELsjm chằmES, hKEzhofắn nhẹES giọnG6ELsjg KEzhofnói: “CòESn muốnPrVuyJ PrVuyJthử nữaPrVuyJ không?”
Diệp ESTây HPrVuyJi G6ELsjche KEzhofmôi rướmG6ELsj máuPrVuyJ củKEzhofa mìnPrVuyJh, liềuKEzhof KEzhofmạng lG6ELsjắc đầu.
HạKEzhof PhùnKEzhofg TuyềG6ELsjn tiG6ELsjến lạiPrVuyJ gầnG6ELsj cô,ES ESlôi cáiES tG6ELsjay KEzhofđang chG6ELsje miG6ELsjệng củaPrVuyJ côKEzhof raG6ELsj, kG6ELsjhẽ nghiênESg đầKEzhofu, tiếKEzhofp tụPrVuyJc hôPrVuyJn nữa.
Diệp KEzhofTây HESi bịES vâyG6ELsj hKEzhofãm tPrVuyJrong mộKEzhoft góPrVuyJc nhỏ,ES kG6ELsjhông cóG6ELsj đườngG6ELsj nàPrVuyJo đểPrVuyJ thoátES, ESnụ EShôn củaES hắnPrVuyJ bPrVuyJá đạoES mKEzhofà KEzhofcuồng nhiệKEzhoft, G6ELsjthật sựES mG6ELsjuốn làESm PrVuyJDiệp TESây G6ELsjHi nghẹtPrVuyJ thPrVuyJở PrVuyJmà chếtG6ELsj nhưG6ELsjng cPrVuyJô khônG6ELsjg còPrVuyJn dáG6ELsjm PrVuyJphản kháPrVuyJng KEzhofnữa, cKEzhofhỉ cG6ELsjó thểG6ELsj bG6ELsjiết G6ELsjđiều KEzhofmột ESchút đểG6ELsj mặPrVuyJc chKEzhofo hắnPrVuyJ muG6ELsjốn PrVuyJlàm G6ELsjgì thìKEzhof làm.
KhônKEzhofg bPrVuyJiết quKEzhofa ESbao lâuKEzhof, HạES PG6ELsjhùng TuyềnES KEzhofbá đKEzhofạo hKEzhofôn dầnES nhẹES nhESàng ôKEzhofn PrVuyJnhu, tPrVuyJừng chúESt từnG6ELsjg chútPrVuyJ mộtPrVuyJ ESliếm ESđôi môiPrVuyJ KEzhofbị thươPrVuyJng cPrVuyJủa cKEzhofô, ESvô cPrVuyJùng nhẹPrVuyJ nhànKEzhofg vàPrVuyJ PrVuyJtỉ mỉ.
“Tối naESy, DG6ELsju GianG6ELsjg NG6ELsjam cònG6ELsj chưaG6ELsj KEzhofhôn cô,PrVuyJ mESà tG6ELsjôi, lKEzhofại hônKEzhof cG6ELsjô đếnG6ELsj ESba lần.”ES HạPrVuyJ PhùG6ELsjng TuyềnKEzhof EScúi đầuES nG6ELsjhìn KEzhofcô, G6ELsjánh PrVuyJmắt PrVuyJkhó hiểKEzhofu nóKEzhofi: “CănKEzhof cứES theG6ELsjo tìnG6ELsjh huốngKEzhof hG6ELsjiện tPrVuyJại tEShì cESơ hộG6ELsji G6ELsjcô KEzhofgả KEzhofcho tG6ELsjôi ESso sánESh PrVuyJvới gảKEzhof chPrVuyJo hắnG6ELsj hìnKEzhofh nEShư lESà hơn…mộtES chúKEzhoft xíu.” 
G6ELsjNhưng DiệpPrVuyJ TâESy KEzhofHi cPrVuyJăn KEzhofbản lPrVuyJà khôKEzhofng cPrVuyJó ngPrVuyJhe KEzhofHạ PhG6ELsjùng ESTuyền nG6ELsjói chuyệKEzhofn, cònES đangG6ELsj bG6ELsjận rộG6ELsjn tìKEzhofm EScách PrVuyJthoát G6ELsjkhỏi ngựG6ELsjc KEzhofhắn, liềuPrVuyJ mPrVuyJạng cầmPrVuyJ PrVuyJkhăn G6ELsjgiấy chESùi môPrVuyJi, lạiES cònPrVuyJ khG6ELsjông nPrVuyJgừng “Phi,phi,phi”
“PrVuyJAnh làG6ELsj PrVuyJtên KEzhofháo sắKEzhofc thấESp kPrVuyJém! TPrVuyJại saPrVuyJo PrVuyJlại kG6ELsjhông cóES chG6ELsjút lESịch PrVuyJsự nG6ELsjào, chưaKEzhof đESược sựPrVuyJ PrVuyJđồng G6ELsjý EScủa nPrVuyJgười kKEzhofhác đãG6ELsj cưỡESng hôKEzhofn!” DiệpES TâESy HESi bấKEzhoft ngPrVuyJờ, hG6ELsjung KEzhofhăng mắngPrVuyJ hPrVuyJắn: “ĐồPrVuyJ thKEzhofần kinh!”
“KhôngG6ELsj G6ELsjsao, PrVuyJsau nG6ELsjày cKEzhofô sKEzhofẽ KEzhofquen G6ELsjthôi.” PrVuyJHạ PhùngPrVuyJ TuyềnKEzhof trESở lESại vKEzhofị tG6ELsjrí nKEzhofgồi củPrVuyJa hắnG6ELsj, haKEzhofi PrVuyJchân đG6ELsjung đưaPrVuyJ, vừG6ELsja G6ELsjcười ESvừa KEzhofnhàn nhãG6ELsj KEzhoftrả lời.
PrVuyJNếu cG6ELsjó tG6ELsjhể, DiệpG6ELsj PrVuyJTây ESHi thG6ELsjực mG6ELsjuốn ESphun G6ELsjmáu trêKEzhofn mESiệng mìnhPrVuyJ vàoES mặtES KEzhofhắn. CG6ELsjô tứcG6ELsj gPrVuyJiận đếPrVuyJn mứcG6ELsj KEzhofcả nPrVuyJgười đềuKEzhof rESung lênKEzhof ESbần bật,KEzhof đESang thở,KEzhof lạiKEzhof pPrVuyJhát hiệESn rESa cPrVuyJái KEzhofnhẫn đínhKEzhof hKEzhofôn mìnKEzhofh vừKEzhofa KEzhoftháo KEzhofra KEzhoflúc PrVuyJnãy chẳngKEzhof biếG6ELsjt EStừ lúcG6ELsj nàESo đKEzhofã cPrVuyJhiễm PrVuyJchệ vữnPrVuyJg vàPrVuyJng nằESm tG6ELsjrên G6ELsjngón áPrVuyJp úG6ELsjt củaPrVuyJ cô.
ChiếPrVuyJc ESnhẫn KEzhofbạch kG6ELsjim ESvới bPrVuyJa ESviên đáES đKEzhofược EScắt gọtPrVuyJ tKEzhofinh xảo,KEzhof tG6ELsjhiết kếES PrVuyJmới mKEzhofẻ. NPrVuyJhưng đG6ELsjối vớiPrVuyJ DiG6ELsjệp TâG6ELsjy HKEzhofi tEShì PrVuyJnó chẳKEzhofng khácES ESgì mộtPrVuyJ cáG6ELsji khG6ELsjoá G6ELsjsắt, buộcPrVuyJ thậtES ESchặt PrVuyJcô lại.
DiESệp TâyKEzhof PrVuyJHi đangPrVuyJ địnhPrVuyJ thESáo G6ELsjra lầnKEzhof nữa,PrVuyJ HạPrVuyJ PhùnESg G6ELsjTuyền lESại dùPrVuyJng giọngES nóPrVuyJi bìnG6ELsjh tĩESnh khôngPrVuyJ ESgợn sónG6ELsjg chặESn PrVuyJlại: KEzhof“Nếu nhESư cPrVuyJô dámPrVuyJ KEzhoflàm thG6ELsjế, tPrVuyJôi sESẽ lậpES tứcKEzhof lậpG6ELsj lạESi nhữKEzhofng chKEzhofuyện PrVuyJvừa rồKEzhofi đKEzhofã ESlàm vớiES G6ELsjcô đấy.”
DiệpG6ELsj KEzhofTây PrVuyJHi G6ELsjtay lậESp tứcKEzhof cứPrVuyJng đờ.
“SauES nàPrVuyJy, bấtG6ELsj luậnPrVuyJ làKEzhof đESi tắmKEzhof haKEzhofy điG6ELsj ngủ,KEzhof côES đềESu phảESi đeG6ELsjo KEzhofnó ởKEzhof trênPrVuyJ taESy.” KEzhofHạ KEzhofPhùng TG6ELsjuyền KEzhofra lệnh.
“XinES hG6ELsjỏi, vPrVuyJì saKEzhofo KEzhoftôi phảiES G6ELsjnghe lKEzhofời anh?PrVuyJ” DiG6ELsjệp TâyG6ELsj ESHi khônG6ELsjg phục.
“Nếu kKEzhofhông KEzhoftin, côPrVuyJ cóKEzhof thểPrVuyJ tEShử mộtPrVuyJ chúG6ELsjt xeKEzhofm sao.”G6ELsj HPrVuyJạ PKEzhofhùng G6ELsjTuyền ESgõ KEzhofgõ ngónPrVuyJ EStay trKEzhofên đầKEzhofu gESối thG6ELsjeo tiếtPrVuyJ tấu,G6ELsj ESmỗi mộESt nhịESp ESgõ PrVuyJnhư đánKEzhofh vG6ELsjào lKEzhofòng G6ELsjDiệp G6ELsjTây HiPrVuyJ: “TinES tPrVuyJôi điPrVuyJ, cPrVuyJô vĩnG6ELsjh viPrVuyJễn sẽES khESông baPrVuyJo gPrVuyJiờ đoánG6ELsj trướcKEzhof đượcKEzhof tôESi sẽPrVuyJ lPrVuyJàm nhESững gESì đâu.”
Khi EShai ngườiG6ELsj tG6ELsjrở vềG6ELsj nhPrVuyJà, ESA KhoESan phG6ELsját hiệnPrVuyJ môiG6ELsj DPrVuyJiệp G6ELsjTây HPrVuyJi sưKEzhofng pG6ELsjhồng lêG6ELsjn, vẻPrVuyJ mKEzhofặt vôES cùnPrVuyJg kEShó chKEzhofịu chESo nênG6ELsj lG6ELsjiền âG6ELsjn cầnPrVuyJ hPrVuyJỏi thămES: “NhaKEzhof đầuKEzhof, kẻKEzhof nàESo cG6ELsjhọc giậnES ESmuội, làmPrVuyJ PrVuyJsao ESmà G6ELsjmặt nG6ELsjhư PrVuyJbị táoKEzhof bónG6ELsj thếG6ELsj này?”
DiệPrVuyJp TâPrVuyJy HPrVuyJi nESghiến răngES nghiếnES lợiG6ELsj nESói: “G6ELsjMuội bịPrVuyJ ESHạ PhùnKEzhofg TuG6ELsjyền KEzhofép buộc!”
“PrVuyJNgay tạiKEzhof bữaPrVuyJ tiG6ELsjệc á?”G6ELsj G6ELsjA KPrVuyJhoan hKEzhofít mộtG6ELsj hơi,KEzhof bG6ELsjối rốPrVuyJi: “XoKEzhofng rồiES, xonESg rồi,PrVuyJ G6ELsjnhất địnESh làES vộPrVuyJi vàESng quá,ES PPrVuyJhùng KEzhofTuyền ESchưa PrVuyJkịp sG6ELsjử dụngES biệnPrVuyJ pháG6ELsjp G6ELsjan toànPrVuyJ đPrVuyJúng khKEzhofông, ESnói khG6ELsjông chừngPrVuyJ muộESi manG6ELsjg thaESi rồKEzhofi, khESông được,KEzhof khôngPrVuyJ được,ES huynESh phG6ELsjải G6ELsjnhanh G6ELsjchóng điKEzhof nấKEzhofu canKEzhofh tổPrVuyJ PrVuyJyến, đểKEzhof muPrVuyJội ESbồi bESổ thânPrVuyJ G6ELsjthể KEzhofmới được!”
“G6ELsjMuội .khônPrVuyJg .EScó. ESý .này!”PrVuyJ ESDiệp TâESy G6ELsjHi tPrVuyJhái dươnG6ELsjg gâESn xKEzhofanh nổiPrVuyJ lêESn, giơG6ELsj taPrVuyJy lG6ELsjên, nhìG6ELsjn rESõ chiếPrVuyJc nEShẫn đESính hôG6ELsjn sáESng chóiKEzhof kiG6ELsja: “KEzhofMuội muốnES nóPrVuyJi làPrVuyJ G6ELsjHạ PhùnPrVuyJg TuPrVuyJyền G6ELsjép mG6ELsjuội G6ELsjđeo cPrVuyJái này!”
A ESKhoan nghESi nPrVuyJgờ: “ChẳPrVuyJng lKEzhofẽ mESuội khôKEzhofng thG6ELsjích kiểuKEzhof dángKEzhof nàESy sao?”
“KhôngES phảiES, kiESểu dESáng rấtPrVuyJ đẹp,G6ELsj nhKEzhofưng mà…”
“Nhưng mG6ELsjà G6ELsjmuội khôG6ELsjng thíESch PrVuyJđá KEzhofnhỏ cEShứ gì?”
“Không, viêG6ELsjn KEzhofđá kícPrVuyJh G6ELsjthước rấtES pPrVuyJhù hợp,PrVuyJ PrVuyJnhưng mà…”
“NhưngPrVuyJ màPrVuyJ muộiG6ELsj thKEzhofích chiếcG6ELsj nKEzhofhẫn kPrVuyJhác đKEzhofắt PrVuyJtiền G6ELsjhơn hả?”
“HãyKEzhof G6ELsjnghe PrVuyJmuội nóiES hếtKEzhof G6ELsjcó đưKEzhofợc kKEzhofhông!” GâG6ELsjn xPrVuyJanh G6ELsjnổi lêPrVuyJn ngàyES càESng G6ELsjrõ, tESai xìES khóESi: “ChPrVuyJiếc nhẫnKEzhof nàKEzhofy chẳngES KEzhofcó ESvấn đềPrVuyJ G6ELsjgì cả,ES ESmuội chỉPrVuyJ làES PrVuyJkhông muốnES kPrVuyJết hônES cùngES PrVuyJhắn thôi!”
“À!!”ES KEzhofA KEzhofKhoan gậtG6ELsj gùKEzhof, bắG6ELsjt G6ELsjđầu cESúi KEzhofxuống tiếpKEzhof tụcG6ELsj KEzhoflàm việcES củaES mình.
“HuyESnh G6ELsjtại saKEzhofo khôESng cG6ELsjó phảESn ứngKEzhof gESì vậy?ES” DiệG6ELsjp PrVuyJTây HESi khôngG6ELsj khỏiES thắESc mắc.
“MuộPrVuyJi muốG6ELsjn huynPrVuyJh phảnPrVuyJ ứPrVuyJng ESgì đâESy?” ESA KhoPrVuyJan cũnPrVuyJg ESchẳng hiểG6ELsju nổiG6ELsj hỏG6ELsji lại.
“MKEzhofuội vừESa mKEzhofới nóKEzhofi lG6ELsjà muộESi khôngG6ELsj muốnKEzhof kếG6ELsjt KEzhofhôn cESùng HPrVuyJạ PhùnKEzhofg TuyềnG6ELsj đấy.” 
“HuPrVuyJynh kEShông muESốn mìnhES chếtG6ELsj giàPrVuyJ G6ELsjmà cKEzhofhưa KEzhofcó cG6ELsjháu đâu.”
“ThếPrVuyJ làKEzhof PrVuyJsao chKEzhofứ?” DPrVuyJiệp TâESy HESi cựKEzhof nự.
“ÝG6ELsj củaG6ELsj hESuynh PrVuyJchính lPrVuyJà, khôG6ELsjng giốESng nPrVuyJhư tKEzhofình yG6ELsjêu củG6ELsja hESai PrVuyJđứa muộiES PrVuyJsẽ nảyKEzhof nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.