You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đóDydA, nFdgRếu Sa3inhư kDydAhông DydAcó cô,DydA tkoTtôi đãSa3i koTtsớm bFdgRị HạDydA PhDydAùng Tuyền7jDA giếtSa3i chếtDydA rồkoTti.” Sa3iDu Gi7jDAang NSa3iam xSa3ioay đầu,7jDA nhìDydAn cô:koTt “NhưngFdgR 7jDAtôi lạiSa3i b7jDAán đứng7jDA cô.”
DiFdgRệp TâykoTt H7jDAi DydAkhông nóikoTt g7jDAì cSa3ihỉ mỉmDydA cười.
“Cô FdgRhẳn DydAlà rất7jDA hậkoTtn tôi.”Sa3i DFdgRu 7jDAGiang NaFdgRm nói.
DiệpFdgR DydATây HDydAi bước7jDA tớFdgRi koTtcạnh hắn,DydA nhẹDydA nhàngDydA đSa3iặt koTttay l7jDAên lDydAan koTtcan cẩDydAm thkoTtạch bóngSa3i loáFdgRng, đáDydA l7jDAạnh như7jDA băngFdgR, cSa3iô thấpkoTt giọngDydA DydAnói: “TôikoTt hiDydAểu, aSa3inh cũDydAng cóFdgR nỗiSa3i khDydAổ tâkoTtm rDydAiêng mà.”
Ng7jDAhe vậkoTty, Sa3iDu GDydAiang DydANam 7jDAmí mFdgRắt cóSa3i mộtkoTt nkoTtốt ruồDydAi m7jDAàu nâuFdgR nkoTtho nhSa3iỏ dườn7jDAg nhưFdgR giậtDydA mìnDydAh mFdgRột cái.
koTtBóng đSa3iêm tDydArong t7jDArẻo lạiSa3i lùng7jDA, tro7jDAng khSa3iông FdgRkhí cSa3iũng cSa3ió chútSa3i gìSa3i đókoTt lạnhFdgR lẽo.
Hai ngSa3iười cùnSa3ig đứngDydA koTttrên baFdgRn cônkoTtg DydAnhưng 7jDAlại 7jDAnhìn vềSa3i FdgRhai hướFdgRng khDydAác nhau.
7jDAMột Sa3ilúc skoTtau, FdgRDu 7jDAGiang DydANam bỗngSa3i nhiênkoTt DydAnói: “Hôm7jDA qSa3iua, l7jDAà ngSa3iày FdgRgiỗ củkoTta FdgRcha tôi.”
DiệpDydA TâDydAy HDydAi Sa3ikinh ngạc.
“DydANhưng trừDydA tôiFdgR rDydAa, khôngDydA c7jDAòn aFdgRi nh7jDAớ đếnSa3i c7jDAhuyện 7jDAnày nDydAữa.” FdgRDu GFdgRiang Na7jDAm cườiDydA chkoTtua koTtchát Sa3ibi thươ7jDAng: “KhôngSa3i mộtkoTt aDydAi nữa.”
DiệkoTtp TâyFdgR HFdgRi FdgRcụp koTtmắt xuống:7jDA “VậkoTty anDydAh ch7jDAo rằngFdgR, bDydAa aDydAnh lDydAà bị…DydA DSa3iu 7jDATử FdgRVĩ mFdgRưu sát7jDA phảiDydA không?”
“KhôngkoTt ph7jDAải DydAlà tFdgRôi FdgRcho rằngFdgR 7jDAnhư Sa3ithế mFdgRà sựDydA thậFdgRt đúSa3ing làSa3i nFdgRhư t7jDAhế.” DFdgRu Gia7jDAng FdgRNam skoTtắc mặtSa3i dưkoTtới ánkoTth trănSa3ig 7jDAngày cànFdgRg tDydAái nhợt,Sa3i lạnhSa3i lù7jDAng vSa3iô tìnkoTth: “B7jDAa tôiSa3i tr7jDAước DydAkhi chútkoTt hơkoTti 7jDAthở c7jDAuối cùnFdgRg, FdgRtoàn FdgRthân máFdgRu mDydAe đDydAầm đìaSa3i vẫnkoTt Sa3icố koTtlết tới7jDA ôFdgRm chặtDydA lấDydAy tSa3iôi, ôFdgRng đãkoTt nóSa3ii c7jDAho tôFdgRi biếSa3it, 7jDADu TFdgRử Vĩ…koTt chíDydAnh hắnkoTt đkoTtã s7jDAát hạSa3ii cSa3iha tôi.”
Sa3iDu GiaDydAng 7jDANam giọngSa3i nó7jDAi rất7jDA nhẹ,Sa3i rấtkoTt bìnkoTth tĩnh.
NhưngDydA DiệFdgRp TâFdgRy FdgRHi FdgRnghe nhữngSa3i lời7jDA đ7jDAó mSa3ià thấDydAy l7jDAạnh buFdgRốt đầy7jDA hận7jDA thù.
“AnkoTth muốn…báoSa3i thù?7jDA” Diệ7jDAp TDydAây koTtHi vẫnFdgR koTthỏi koTtnhưng trokoTtng l7jDAòng sớkoTtm đãFdgR biế7jDAt 7jDAcâu trFdgRả lời.
7jDADu Gia7jDAng Na7jDAm khFdgRông tSa3irả lờDydAi câkoTtu hỏSa3ii 7jDAđó, 7jDAchỉ lầSa3im bầm7jDA rấtkoTt nhỏFdgR: “ThậtDydA r7jDAa th7jDAì, tôDydAi cũnFdgRg FdgRsớm phákoTtt DydAhiện koTtra ha7jDAi kẻDydA gikoTtan phkoTtu dâ7jDAm DydAphụ Sa3iđó. FdgRCho dùSa3i koTtcó chFdgRe dấDydAu bíDydA mậtFdgR Sa3ikĩ lưỡDydAng 7jDAnhư Sa3ithế nàFdgRo đ7jDAi n7jDAữa th7jDAì FdgRchẳng lFdgRẽ ckoTton tkoTtrai lạFdgRi kh7jDAông phátDydA 7jDAhiện rkoTta sFdgRự khákoTtc lạkoTt cFdgRủa mẹSa3i m7jDAình sao7jDA. 7jDANhìn thSa3iấy DSa3iu 7jDATử VĩkoTt, ánSa3ih mắtSa3i củakoTt 7jDAbà ấFdgRy loFdgRé lDydAên niềm7jDA vu7jDAi, cảSa3i ngàSa3iy sẽDydA vSa3iui vẻ.koTt SakoTtu koTtđó Sa3ivào FdgRmột 7jDAngày, koTttôi FdgRnấp ởSa3i một7jDA gócSa3i vườnkoTt h7jDAoa 7jDAtận mkoTtắt 7jDAnhìn DydAthấy bọnDydA hSa3iọ ômSa3i hôFdgRn nhau…NếuFdgR nDydAhư ngàSa3iy đó,Sa3i koTttôi nSa3iói chFdgRo DydAcha koTtbiết việDydAc nàySa3i, koTtông ấySa3i koTtsẽ FdgRcó tDydAhể đềSa3i pSa3ihòng FdgRDu TkoTtử VFdgRĩ 7jDAthì đã7jDA khFdgRông bịFdgR Sa3ihắn hã7jDAm 7jDAhại 7jDAnhư ngà7jDAy hDydAôm nay…V7jDAậy màSa3i tôiDydA lạikoTt khDydAông lSa3iàm vậ7jDAy, Sa3itôi DydAsợ sẽ7jDA ph7jDAá vỡFdgR hạnSa3ih p7jDAhúc Sa3icủa bảSa3in thân,DydA pFdgRhá DydAvỡ gSa3iia Sa3iđình nkoTtày, koTtnên rDydAốt cuFdgRộc đãDydA 7jDAim lặng…”
Du 7jDAGiang NDydAam FdgRgiọng nóiDydA ngày7jDA càngDydA n7jDAhỏ dần.
Diệp7jDA DydATây HDydAi khôDydAng đDydAành FdgRlòng, n7jDAắm 7jDAlấy tDydAay hắn,Sa3i sưSa3iởi ấmDydA đôikoTt bSa3iàn tkoTtay koTtgiá lạnh,DydA nhẹSa3i n7jDAhàng khuyêkoTtn nFdgRhủ: “AkoTtnh kSa3ihông hềkoTt cóSa3i tDydAội gSa3iì cDydAả, tkoTthật đấy,FdgR FdgRđó khDydAông FdgRphải là7jDA lkoTtỗi củakoTt anh.”
Du koTtGiang DydANam FdgRngẩng đầu.
Cả7jDA ngườiDydA hắn,DydA tDydAóc, khuô7jDAn Sa3imặt, 7jDAtoàn thân7jDA đềkoTtu bịSa3i Sa3iánh t7jDArăng 7jDAbàng bạc7jDA bFdgRao DydAphủ, FdgRlúc ẩDydAn koTtlúc hSa3iiện, mờ7jDA ảoFdgR phản7jDAg pFdgRhất nhưFdgR khôFdgRng tồFdgRn tSa3iại DydAtrên thếSa3i giớiFdgR này.
HắnDydA nhìnDydA FdgRDiệp Tâ7jDAy Hi7jDA, tr7jDAong DydAánh mắtkoTt Sa3itràn nSa3igập sựFdgR yFdgRêu thươSa3ing, 7jDAnhưng cDydAòn cDydAhút DydAgì DydAđó Sa3iđau xóFdgRt, FdgRhối 7jDAhận FdgRcùng DydAu buồn.
DydATay củaDydA hắn7jDA xo7jDAa tránFdgR cô7jDA, DydArồi sDydAau koTtđó n7jDAhẹ nSa3ihàng 7jDAchậm chạp7jDA vuốtSa3i koTttai cô,koTt rồSa3ii đế7jDAn koTtgương mặtFdgR cô.
TkoTtừng đkoTtộng tSa3iác đềuSa3i nFdgRhẹ nhàngkoTt tỉDydA mỉkoTt mkoTtang 7jDAtheo sựDydA quyếnkoTt luyến.
Lú7jDAc nàFdgRy DiệpkoTt TâyDydA HDydAi đột7jDA nhiêDydAn cóFdgR FdgRchút hoảSa3ing hốt.
Cô7jDA 7jDAmơ hồ7jDA nhậFdgRn 7jDAra 7jDADu GiaDydAng 7jDANam đaFdgRng nkoTtgày càngFdgR nhícSa3ih lạiSa3i gầnDydA côDydA hơnSa3i, cFdgRô thầmkoTt nkoTtghĩ phSa3iải néSa3i 7jDAhắn, nhưngDydA khônkoTtg hiểuDydA saFdgRo côkoTt lạFdgRi khDydAông nhúcDydA nhích.
Hai ngườiFdgR môkoTti nFdgRgày càngSa3i gầnSa3i, DiSa3iệp 7jDATây HFdgRi cóSa3i thểkoTt cảFdgRm FdgRthấy hơikoTt Sa3ithở củ7jDAa hắDydAn DydAgần kề,koTt Sa3iphảng Sa3iphất trSa3iên gưSa3iơng mặtDydA mình.
Sa3iÁnh mắt7jDA 7jDAcô tkoTthẫn thờ.
Nhưng nga7jDAy khoảnhkoTt khắc7jDA đôiFdgR m7jDAôi hkoTtọ koTtchuẩn bkoTtị Sa3ichạm DydAvào nhaSa3iu thSa3iì DiệpFdgR Tây7jDA DydAHi b7jDAỗng cảDydAm thấyDydA m7jDAình FdgRnhư bị7jDA mSa3iột lựcSa3i FdgRkéo r7jDAất mạnhDydA giậtSa3i phắtFdgR ra.
NhấkoTtt DydAthời khôn7jDAg kDydAhí lãDydAng mSa3iạn đề7jDAu biếDydAn mấFdgRt khônkoTtg còFdgRn cFdgRhút n7jDAào hết.
“Thật7jDA koTtxin lSa3iỗi, koTttôi tìmFdgR cô7jDA ấy7jDA DydAcó Sa3ichút việcSa3i.” HạDydA PhùkoTtng TuyDydAền mỉSa3im cườiFdgR Sa3igiải tDydAhích, tkoTthái độkoTt rấtSa3i nSa3iho nhã7jDA 7jDAlễ độDydA FdgRnhưng DiệpSa3i Tây7jDA koTtHi tFdgRự n7jDAhiên dựng7jDA FdgRhết c7jDAả t7jDAóc gáy7jDA lên.
Du DydAGiang NDydAam kDydAhông 7jDAnói gìSa3i FdgRchỉ 7jDAlẳng l7jDAặng nkoTthìn vềFdgR phíakoTt Hạ7jDA PhùngDydA TuyềFdgRn, cSa3ió koTtchút cảnhSa3i giác.
“QuFdgRên mất,Sa3i vSa3iết thư7jDAơng lầnkoTt trướcDydA tôiFdgR cắ7jDAn nát7jDA trênSa3i tSa3iay an7jDAh đãDydA khỏiSa3i hẳnSa3i ch7jDAưa vậy?”7jDA HạFdgR Phùng7jDA TSa3iuyền làFdgRm nhkoTtư vô7jDA tìnSa3ih hỏi.
“CảkoTtm ơ7jDAn sDydAự qFdgRuan tkoTtâm củDydAa DydAanh… TSa3ihế cDydAhỗ lầ7jDAn trưSa3iớc bịDydA nệnSa3i ghếSa3i vào7jDA đầkoTtu củaFdgR an7jDAh cònDydA 7jDAsưng không?Sa3i” Sa3iDu GiakoTtng FdgRNam khôFdgRng nDydAhanh khô7jDAng ckoTthậm phảnSa3i kích.
“Đừng koTtlo lDydAắng, tộFdgRi 7jDAdo koTtai làSa3im nFdgRgười nFdgRấy chịSa3iu, côDydA ấy7jDA DydAđã dù7jDAng “hàn7jDAh đSa3iộng thực7jDA tDydAế” đểSa3i FdgRsửa DydAchữa lỗSa3ii lầmSa3i củaDydA mìn7jDAh rồi…EmkoTt n7jDAói xeSa3im cDydAó DydAđúng khôn7jDAg?” Hạ7jDA PhùDydAng TuyDydAền rấtSa3i Sa3ithân mậtkoTt ôkoTtm 7jDAhai vaSa3ii DiệkoTtp TDydAây HiDydA, cú7jDAi đFdgRầu gikoTtống DydAnhư đangSa3i koTthỏi côSa3i FdgRnhưng ánFdgRh mDydAắt lạkoTti n7jDAhẹ FdgRnhàng liếc7jDA quSa3ia Sa3iDu koTtGiang NkoTtam koTtmột cái.
TDydArong nSa3iháy mắtDydA, HFdgRạ DydAPhùng Tuyề7jDAn DydAnhìn thấykoTt FdgRDu Gi7jDAang koTtNam vaSa3ii DydAnhư cSa3iứng ngkoTtắc lại.
Hạ PhùkoTtng Tuyề7jDAn nhếcDydAh Sa3imép Sa3icười, DydAchẳng nóiFdgR chẳnkoTtg rằngDydA liềnDydA kéSa3io DiệpSa3i TâDydAy DydAHi xuốSa3ing lầu.
Diệp Sa3iTây FdgRHi thấpkoTt thỏmFdgR, Sa3ibởi vìDydA mọSa3ii ngườ7jDAi xu7jDAng q7jDAuanh aFdgRi akoTti cũng7jDA luôkoTtn miệngSa3i nhắ7jDAc nhFdgRở 7jDAcô FdgRvà koTtDu GiDydAang NDydAam khôn7jDAg t7jDAhể ckoTtó bất7jDA kkoTtì liênkoTt quaSa3in gì,FdgR mkoTtà FdgRrõ rà7jDAng Sa3icô 7jDAcũng Sa3iđã gFdgRật đầuFdgR 7jDAđồng ýkoTt, nhưngDydA mà7jDA lúFdgRc nãykoTt vừFdgRa vặFdgRn bkoTtị HạFdgR PhùngFdgR TuyềDydAn FdgRbắt gặp7jDA rồi,Sa3i đSa3iây gọiSa3i FdgRlà cóDydA t7jDAật giậtDydA mình.
ĐồngkoTt DydAthời koTtcô cũnFdgRg cảSa3im thấyDydA vôFdgR cùngkoTt hSa3iỗn lkoTtoạn, vừ7jDAa nSa3iãy, FdgRvừa nãy7jDA FdgRcô vFdgRà koTtDu koTtGiang FdgRNam thikoTtếu ch7jDAút nữDydAa koTtđã hô7jDAn môi?
Vì ánhkoTt tDydArăng, 7jDAvì DydAsự ph7jDAân FdgRtâm c7jDAủa mìkoTtnh, vàkoTt c7jDAòn bởiFdgR vì…DukoTt Sa3iGiang Nam?
CôSa3i FdgRhoàn toàFdgRn khFdgRông Sa3ihiểu 7jDAmình đanSa3ig ngFdgRhĩ gSa3iì nữa.
Diệp TDydAây Sa3iHi nh7jDAư ngườDydAi mấtkoTt hồn.
“SaoSa3i vậFdgRy, cDydAô cònDydA DydAtiếc nuốiDydA chkoTtuyện lúcFdgR nkoTtãy à?”koTt HFdgRạ PhùnFdgRg TuyDydAền DydAbên cạFdgRnh đột7jDA nhiDydAên 7jDAlên tDydAiếng mDydAỉa mai.
DydARốt cuSa3iộc thDydAì cũFdgRng lDydAà cDydAô DydAđã làmSa3i sDydAai, DiệpSa3i 7jDATây HSa3ii DydAlo lắngkoTt cDydAhưa đủkoTt DydAhay Sa3isao nSa3iào, dáFdgRm mởFdgR miệngDydA Sa3iphản bác.
H7jDAạ Phùng7jDA FdgRTuyền nhẹFdgR nhàDydAng liếckoTt cô7jDA mộkoTtt cái:Sa3i “ĐượcDydA rồSa3ii, đằngFdgR nàSa3io tốikoTt naDydAy ckoTtũng khDydAông chỉkoTt mìnhkoTt ckoTtô v7jDAi phạm.”
TốikoTt nay?
DiệkoTtp TâykoTt 7jDAHi hoSa3iài koTtnghi nhưnSa3ig cSa3iũng kFdgRhông dákoTtm “bậtDydA” lại.
L7jDAúc nàkoTty, xunFdgRg koTtquanh bFdgRỗng nhiênFdgR Sa3iim lặSa3ing FdgRdị thường.
7jDADiệp TDydAây HkoTti pháDydAt hiệ7jDAn mộtDydA ngư7jDAời đDydAàn ôngFdgR trunSa3ig ni7jDAên đứng7jDA DydAgiữa phòngkoTt dángDydA vẻ7jDA FdgRphi p7jDAhàm, phFdgRong thDydAái qDydAuý FdgRtộc, k7jDAhuôn mặtDydA FdgRbí hiểm.Sa3i Sa3iÔng 7jDAta đanDydAg đeoSa3i 7jDAcho LiễukoTt DydAVi QuâSa3in DydAmột chiếc7jDA vFdgRòng koTtcổ nFdgRgọc bích.
VòkoTtng cổkoTt đFdgRắt 7jDAtiền, FdgRmỹ nFdgRhân c7jDAao qkoTtuý, ha7jDAi thkoTtứ koTtnày kếFdgRt hợpSa3i lạiDydA cFdgRàng FdgRnổi bậFdgRt hơn.
“CSa3ihúc ekoTtm sẽFdgR m7jDAãi mãiDydA xiDydAnh đẹkoTtp nFdgRhư thếkoTt nàykoTt.” Ng7jDAười đDydAàn ôSa3ing đókoTt hô7jDAn lDydAên DydAmá LiễFdgRu VDydAi QFdgRuân FdgR, tấtkoTt ckoTtả mọ7jDAi ngườiFdgR đều7jDA vFdgRỗ tSa3iay chú7jDAc mừng.
Diệp Tâ7jDAy Sa3iHi bừSa3ing tỉnh7jDA chânFdgR FdgRlý, hoá7jDA DydAra ngườiFdgR đSa3ió chínDydAh làDydA 7jDADu TửSa3i Vĩ.
Sa3iDu Tử7jDA DydAVĩ koTtnâng chénFdgR rượuSa3i lênDydA: “CảmSa3i FdgRơn tấtFdgR cảDydA cákoTtc koTtvị khá7jDAch quý7jDA cókoTt mặtSa3i ngàyDydA hômDydA nSa3iay, chúng7jDA Sa3ita hFdgRãy cSa3iùng ănDydA mừnSa3ig DydAsinh n7jDAhật củaFdgR pkoTthu koTtnhân FdgRtôi nFdgRào.” DydANói xongkoTt, ônFdgRg tDydAa t7jDAu FdgRmột hơiDydA koTtcạn sạch7jDA chéDydAn rượu.
C7jDAác vị7jDA khácFdgRh cũnFdgRg lầnFdgR lượtFdgR Sa3ilàm theo.
TSa3iiếp the7jDAo, ông7jDA lạFdgRi koTtrót 7jDAmột chénFdgR rượuSa3i, bướcDydA FdgRtới cFdgRhỗ HạDydA PhùSa3ing 7jDATuyền, nhDydAìn DydAHạ PhùngSa3i TSa3iuyền Sa3ivà Diệp7jDA Sa3iTây DydAHi nhFdgRam hiểmkoTt FdgRnói: “HkoTtôm naDydAy tô7jDAi cảmSa3i thấykoTt đặcFdgR biSa3iệt viSa3inh hạkoTtnh kDydAhi HạSa3i Phùng7jDA Tuyền7jDA tSa3iiên sinkoTth c7jDAó thể7jDA hkoTtạ cố7jDA đ7jDAến đâyDydA DydAtham dựSa3i bữa7jDA t7jDAiệc nDydAho nhỏDydA này…Sa3iHạ tiSa3iên skoTtinh, FdgRtôi muốnDydA mDydAời anFdgRh mộDydAt DydAchén, 7jDAhi vFdgRọng FdgRcó 7jDAthể koTtxoá hếFdgRt mọiFdgR hiể7jDAu lầmFdgR giữaFdgR chúngkoTt tDydAa từSa3i trướcDydA tớiDydA FdgRnay vkoTtà tha7jDAy mDydAặt nhữngkoTt kẻ7jDA tr7jDAong DydAgia tộSa3ic 7jDAchúng tôDydAi cóSa3i nSa3ihững hDydAành độngDydA DydAvô lễkoTt vớSa3ii anFdgRh tôSa3ii mu7jDAốn xiFdgRn lỗDydAi anh.”
“Không dám7jDA nhận.koTt” HkoTtạ koTtPhùng T7jDAuyền kháDydAch kSa3ihí 7jDAđáp, nkoTtâng 7jDAcốc rượSa3iu FdgRuống luôn.
“Như vậykoTt bâyFdgR giờ,Sa3i 7jDAkhiêu 7jDAvũ bắt7jDA đầu…”FdgR D7jDAu TửDydA DydAVĩ tukoTtyên bố.
“XikoTtn chờDydA mFdgRột chút.”7jDA HạSa3i PhùngFdgR TuykoTtền cắkoTtt đứtFdgR lờiSa3i Sa3iông tFdgRa Sa3i“Chờ đã,7jDA tôkoTti còn7jDA cóSa3i chuDydAyện muố7jDAn tukoTtyên bố.”
Ánh mkoTtắt mọiFdgR Sa3ingười đềuFdgR đSa3iổ dồFdgRn vềSa3i phíkoTta Hạ7jDA Sa3iPhùng TuyềFdgRn, DydAbao FdgRgồm ckoTtả DkoTtiệp TâykoTt HiSa3i, FdgRcô cũFdgRng đanFdgRg ôm7jDA đầy7jDA mộtkoTt bụngSa3i bănFdgR khkoTtoăn nhìnSa3i hắn.
DydALúc nàFdgRy HạSa3i PkoTthùng TDydAuyền bỗkoTtng FdgRnâng tFdgRay Diệp7jDA Sa3iTây HDydAi koTtlên, nói:FdgR “Tô7jDAi vkoTtà DiệpSa3i TâkoTty HDydAi sFdgRẽ đínhkoTt hôn.”
“Vốn 7jDAlà, chúngSa3i Sa3itôi muốn7jDA ckoTthờ mộkoTtt 7jDAthời gkoTtian nữaSa3i Sa3imới thôkoTtng 7jDAbáo chkoTto koTtmọi 7jDAngười biếDydAt nhkoTtưng vừakoTt Sa3irồi đượckoTt 7jDAtận mắtDydA chứn7jDAg kiến7jDA Sa3ivợ Sa3ichồng DydADu lãoDydA giDydAa đâSa3iy thFdgRân mậtFdgR kSa3ieo skoTtơn 7jDAnhư thế7jDA thậFdgRt s7jDAự đDydAáng ghkoTten tỵ,koTt 7jDAcho nê7jDAn lkoTtiền quSa3iyết Sa3iđịnh sẽDydA tuyDydAên bốDydA luôFdgRn tSa3iại đFdgRây.” HạSa3i FdgRPhùng TuyềnkoTt nFdgRói koTtdối FdgRkhông chớp7jDA mắt.
Cả cănkoTt phòngSa3i đầkoTtu tiênDydA lkoTtà iFdgRm DydAlặng hoàkoTtn toàSa3in sSa3iau đSa3ió lkoTtai vkoTtang lDydAên tiếngkoTt Sa3ivỗ taDydAy t7jDAán thưởng7jDA r7jDAầm trời.
Hạ7jDA PSa3ihùng TuFdgRyền rDydAút rFdgRa từFdgR tú7jDAi áFdgRo lễSa3i phụckoTt DydAmột cDydAhiếc nSa3ihẫn đíDydAnh hôn,FdgR đSa3ieo koTtlên bkoTtàn tFdgRay phả7jDAi đãkoTt DydAhoá đáSa3i 7jDAcủa DFdgRiệp TâykoTt HiDydA. Nh7jDAân tiệnDydA cSa3iúi đầuSa3i xuốDydAng, FdgRvén tóSa3ic côDydA lên,7jDA nh7jDAẹ nhà7jDAng ghékoTt sáDydAt tkoTtai ckoTtô thDydAì thầm7jDA DydAđe DydAdoạ: “NếuSa3i FdgRnhư cSa3iô dá7jDAm phảnkoTt đối,koTt tôi7jDA sẽSa3i nga7jDAy lập7jDA tức7jDA quẳng7jDA ckoTtô lạiSa3i nSa3iơi này,DydA tFdgRin tôiFdgR đikoTt, koTtso FdgRvới FdgRthủ Sa3iđoạn củFdgRa 7jDADu Sa3iTư NhâFdgRn thì7jDA Sa3iDu tửSa3i VSa3iĩ cònFdgR độcSa3i áckoTt hFdgRơn rấtkoTt nhiều…DydA khFdgRông tiFdgRn thìSa3i DydAcô cDydAứ thửkoTt xem.”
Diệp DydATây koTtHi cảmFdgR thSa3iấy mìnDydAh FdgRnhư DydArơi thFdgRẳng Sa3ivào mộtSa3i hầFdgRm bănFdgRg, thậtDydA sựFdgR khDydAông koTtbao gDydAiờ DydAlường trướckoTt đượckoTt HạFdgR PhùSa3ing TuyềnFdgR sẽFdgR Sa3ira chiêDydAu độ7jDAc như7jDA vFdgRậy, Sa3ilập tức7jDA l7jDAàm koTtcho c7jDAô đành7jDA bókoTt 7jDAtay cDydAhịu FdgRchói Sa3icâm níSa3in màFdgR Sa3ilàm theo.
Cô khkoTtông bkoTtiết chínkoTth xáFdgRc DydAHạ PFdgRhùng TuyDydAền đakoTtng ngSa3ihĩ cáSa3ii quáSa3ii DydAgì vDydAà koTtcũng khôkoTtng DydAbiết rốt7jDA cuộSa3ic thì7jDA mìFdgRnh nFdgRên làmFdgR gì7jDA bkoTtây giờ.
CôDydA koTtchỉ biết7jDA d7jDAuy nhFdgRất mộtDydA điFdgRều, 7jDAđó Sa3ilà vẻFdgR mặtkoTt tươi7jDA cưkoTtời 7jDAhớn hởkoTt đốiSa3i vớSa3ii 7jDAsự FdgRchúc phkoTtúc của7jDA cáFdgRc vSa3iị 7jDAkhác ởFdgR đ7jDAây củFdgRa mìnSa3ih Sa3iso vớiDydA Sa3ikhóc cònSa3i kFdgRhó koTtcoi hơkoTtn 7jDArất nhiều.
MàSa3i lDydAúc đkoTtó, ởFdgR mộSa3it FdgRgóc kháSa3ic củaDydA cSa3iăn phSa3iòng, mDydAột bSa3ióng người7jDA Sa3ilầm lũi7jDA FdgRtừ từ7jDA 7jDAbước rSa3ia ngoài.
Trên đườ7jDAng DydAvề nhà,Sa3i DkoTtiệp TkoTtây koTtHi trầkoTtm mSa3iặc hồikoTt lSa3iâu, rốtkoTt cuộSa3ic cũngSa3i nhịnSa3i khDydAông nổiSa3i nFdgRữa rồi7jDA liềDydAn tháFdgRo ngaFdgRy chkoTtiếc nkoTthẫn DydAra trảkoTt chSa3io Hạ7jDA PSa3ihùng Tuyền.
Hạ PhkoTtùng T7jDAuyền ckoTtũng DydAchẳng thèmSa3i nkoTthìn nDydAó lFdgRấy mộSa3it cáSa3ii, chỉkoTt koTtnói: DydA“Sau này,koTt côFdgR phả7jDAi lFdgRuôn luSa3iôn đkoTteo nó7jDA DydAtrên taSa3iy 7jDAnghe không?”
“ViSa3iệc này,FdgR akoTtnh đakoTtng tiếnkoTt hàSa3inh kế7jDA hoạckoTth gDydAì vậDydAy, việFdgRc chú7jDAng Sa3ita đíFdgRnh hSa3iôn FdgRlà mDydAột phầnSa3i củDydAa koTtkế hoạchSa3i Sa3iđó, FdgRđúng khôSa3ing?” ĐâySa3i làkoTt đáp7jDA ánSa3i du7jDAy nhất7jDA màFdgR 7jDADiệp FdgRTây HkoTti DydAsuy nghĩSa3i hồiDydA lâDydAu mớiFdgR tìmFdgR rkoTta đượ7jDAc, cũng7jDA làFdgR đápSa3i Sa3ián là7jDAm Sa3icô FdgRthấy yDydAên 7jDAtâm nhất.
ĐángDydA tikoTtếc 7jDAđáp FdgRán FdgRnày ngSa3iay koTtlập tứcDydA bSa3iị báckoTt bkoTtỏ: “Chẳng7jDA FdgRcó kkoTtế koTthoạch nàFdgRo cả.”
“Vậy…tạiDydA sSa3iao chSa3iúng tSa3ia phảDydAi đSa3iính hôn?7jDA” DiệpFdgR TâykoTt 7jDAHi DydAthấy lư7jDAng FdgRmình đanDydAg ròkoTtng DydAròng mồkoTt hôFdgRi lạnh.
7jDA“Bởi vFdgRì đínFdgRh hôDydAn 7jDArồi FdgRmới cókoTt FdgRthể kếtSa3i hSa3iôn.” HạFdgR PhùnDydAg TuSa3iyền FdgRnhàn nFdgRhạt giảikoTt thích.
koTtDiệp TFdgRây FdgRHi koTtthấy hDydAình nhDydAư nhiệSa3it 7jDAđộ điề7jDAu hoà7jDA koTttrong koTtxe koTtđã xukoTtống qu7jDAá thấpFdgR rồi,7jDA thế7jDA Sa3icho nênkoTt giọng7jDA nókoTti củaSa3i côkoTt mớikoTt ruFdgRn DydArẩy n7jDAhư vầyFdgR: “Kết…hôn?”
“ĐúngDydA vSa3iậy.” NgườiFdgR nàoSa3i DydAđó gậFdgRt đầu.
“Tại7jDA 7jDAsao lạiDydA phảiSa3i kếtSa3i h7jDAôn?” Diệ7jDAp TDydAây HDydAi giựtkoTt gDydAiựt DydAtóc DydAmình, mộtDydA c7jDAái, FdgRhai cái7jDA, Sa3iba cái…
“FdgRBởi DydAvì tôkoTti kh7jDAông muốnFdgR ckoTthưa kết7jDA hônDydA đFdgRã skoTtinh 7jDAcon rồi.”
“Tại7jDA sSa3iao lkoTtại muốn7jDA 7jDAsinh con?!”
“7jDABởi vFdgRì chúngFdgR Sa3ita đãkoTt Sa3ilên giường.”
“TạiFdgR sa7jDAo lạiDydA phảiFdgR lkoTtên giường???”
FdgR“Bởi vkoTtì c7jDAhúng t7jDAa sắpDydA kếtDydA hôn.”
“Tại sa7jDAo chSa3iúng tkoTta lSa3iại phFdgRải 7jDAkết hôn???!!!!”
“Bởi 7jDAvì chún7jDAg DydAta đãkoTt đíSa3inh hôn.”
“…”

CứDydA nhưSa3i vFdgRậy, vDydAấn đSa3iề nàyDydA DydAcứ lậpkoTt điDydA lậpDydA lSa3iại FdgRvô koTtsố lần,FdgR 7jDADiệp TâFdgRy koTtHi quykoTtết địFdgRnh đổiSa3i phươkoTtng thứcSa3i gSa3iiao koTttiếp, chSa3io nDydAên cSa3iô vôSa3i cFdgRùng thà7jDAnh kDydAhẩn, nkoTtghiêm túSa3ic FdgRcực độSa3i nóDydAi: “7jDAHạ PhùnSa3ig Sa3iTuyền, FdgRtôi khôkoTtng muốnDydA kFdgRết hôSa3in với7jDA anh.”
HạFdgR PhDydAùng TuyDydAền cũngSa3i không7jDA ckoTtó phkoTtản ứngDydA FdgRgì dữ7jDA dộikoTt lắm,FdgR chDydAỉ độtDydA ngộtkoTt hỏSa3ii mộFdgRt câuDydA Sa3ihỏi khácFdgR: “DydAVậy mỗSa3ii sákoTtng cóSa3i phSa3iải 7jDAlà FdgRcô koTtcam tâmFdgR tìnSa3ih ng7jDAuyện bưFdgRng koTtcà phê7jDA Sa3ilên koTtcho tôSa3ii không?”
“Không đFdgRời koTtnào.” DiDydAệp TâykoTt HFdgRi FdgRtrả lờiFdgR chắDydAc DydAnhư đinh7jDA chéFdgRm sắt.
“KhôFdgRng lFdgRà đưDydAợc rồi.”
“Thế7jDA lFdgRà koTtcó Sa3iý g7jDAì h7jDAả?” D7jDAiệp FdgRTây Sa3iHi 7jDAkhông hiểuFdgR gkoTtì hết7jDA trơn.
“7jDAChúng Sa3ita kSa3iết hônSa3i sDydAau DydAnày cũnSa3ig giFdgRống nhưSa3i DydAviệc c7jDAô phảikoTt bưSa3ing cDydAà 7jDAphê mkoTtỗi sá7jDAng FdgRcho FdgRtôi, mặcSa3i FdgRdù khônSa3ig tì7jDAnh nguyệkoTtn nhưnFdgRg cuố7jDAi 7jDAcùng côkoTt vẫnkoTt phảiFdgR làm.”FdgR HkoTtạ PhkoTtùng TukoTtyền dùDydAng mkoTtột DydAcâu đSa3iơn gDydAiản kDydAết thúcSa3i vấFdgRn koTtđề mFdgRà DydADiệp TâyFdgR 7jDAHi koTtso sánhSa3i 7jDAvới hàm7jDA sốDydA to7jDAán họcSa3i DydAcòn khóDydA khănkoTt hơnFdgR gấpkoTt chụcDydA lần.
Chapter 24
Diệp TâFdgRy koTtHi v7jDAừa thấDydAy bkoTtực mìnhkoTt vừakoTt buồSa3in DydAcười, khFdgRông b7jDAiết lFdgRàm koTtsao lạiFdgR thốkoTtt DydAra cFdgRâu: “TôiSa3i 7jDAcó chếtkoTt cũnSa3ig khôngkoTt koTtgả DydAcho anh.”
koTtSau FdgRkhi nóikoTt xoFdgRng lại7jDA cảmkoTt thấy7jDA cóDydA koTtgì đó7jDA khônkoTtg ổn,koTt Sa3ithẳng thắnDydA FdgRquá mkoTtức, h7jDAơn n7jDAữa còDydAn cSa3ihút nDydAguy hiDydAểm—như mấFdgRy koTtbộ pFdgRhim truyềnDydA hSa3iình nhảm7jDA nSa3ihí ấykoTt, nhữnSa3ig DydAlời nàykoTt cSa3iủa nữSa3i cFdgRhính 1koTt0 phần7jDA tDydAhì 8,Sa3i9 phầnFdgR chắc7jDA chắSa3in sẽFdgR DydAbị gFdgRả chkoTto naSa3im nhân7jDA mkoTtà nữSa3i chFdgRính 7jDAghét n7jDAhất cDydAó ckoTthết cũngDydA khônkoTtg muốn7jDA lấyFdgR. CFdgRho nên,DydA cSa3iô vộikoTt sửa7jDA lạiFdgR nói:7jDA “HayFdgR làFdgR n7jDAói koTtnhư vậyFdgR đikoTt, tô7jDAi cảmDydA gDydAiác DydAcơ koTthội mìnhDydA gảSa3i FdgRcho DDydAu G7jDAiang NaDydAm 7jDAso vDydAới gảDydA 7jDAcho aSa3inh hơn…DydA mộtFdgR Sa3ichút xíu.”
Vốn FdgRdĩ, DiDydAệp TâSa3iy DydAHi định7jDA nSa3iói “lkoTtớn Sa3ihơn” đằngSa3i sSa3iau DydAcộng tSa3ihêm DydAphó từ7jDA “rấtSa3i nhiều”DydA nhDydAưng DydAsuy điDydA koTttính lạkoTti tFdgRhì 7jDAdù sSa3iao DydAhai ngDydAười Sa3icũng đã7jDA ở7jDA mộtSa3i nhàkoTt với7jDA nhFdgRau kkoTthá Sa3ilâu rồi,Sa3i 7jDAkhông thDydAể lấFdgRy oánkoTt DydAbáo ânDydA, quá7jDA mứSa3ic đả7jDA kkoTtích tựDydA áikoTt 7jDAcủa hắn7jDA vìFdgR DydAthế koTtrất hSa3iảo tFdgRâm đkoTtổi FdgRlại thàFdgRnh DydAcụm từSa3i “mộFdgRt c7jDAhút xDydAíu” này.

Thậ7jDAt khkoTtông ngh7jDAĩ đếSa3in hậSa3iu hSa3ioạ Sa3isau nàykoTt, Sa3ichọc nSa3igay vàkoTto tổ7jDA kDydAiến lkoTtửa, t7jDAên sóDydAi hỉDydA nộkoTt khDydAông lFdgRường đượckoTt bêFdgRn cạnh.
Vừa dứDydAt FdgRlời, HạSa3i PhSa3iùng TuyềnSa3i liền7jDA n7jDAắm chặFdgRt l7jDAấy cổFdgR takoTty củaFdgR cSa3iô, mộFdgRt phkoTten DydAkéo lại7jDA, koTtthuận đàkoTt FdgRkéo cFdgRả nSa3igười Sa3iDiệp Tâ7jDAy koTtHi nFdgRgồi lênDydA đùi7jDA hắn.
Diệp7jDA 7jDATây H7jDAi tấkoTtt nhikoTtên koTtlà DydAliều mạnkoTtg giãySa3i DydAdụa nhSa3iưng chSa3iẳng Sa3iăn th7jDAua gì,koTt ngkoTtày thườngSa3i vốnSa3i 7jDAtức gSa3iiận đến7jDA cDydAực điFdgRểm, tứ7jDAc đếnSa3i xFdgRì kFdgRhói đốiSa3i vớDydAi hắn7jDA cũnkoTtg vôkoTt dSa3iụng rồi.
Hạ PhùngkoTt TFdgRuyền mộtkoTt taDydAy k7jDAhoá chặFdgRt FdgRhai ta7jDAy củakoTt 7jDADiệp TâFdgRy HDydAi, mộDydAt taSa3iy giữFdgR cSa3ihặt gkoTtáy cô7jDA, hunkoTtg hă7jDAng màFdgR hôn.
Cảm giácDydA lưSa3iỡi H7jDAạ PhùngDydA T7jDAuyền Sa3iđang dầFdgRn dầ7jDAn xâmkoTt 7jDAnhập vàoSa3i trFdgRong miFdgRệng m7jDAình, DiệpkoTt FdgRTây koTtHi toFdgRàn thân7jDA têDydA dại,DydA cố7jDA gắng7jDA hếtFdgR sứcSa3i FdgRngậm chặSa3it miệngFdgR lạiDydA, koTtkiên cườ7jDAng pFdgRhòng thủSa3i đếnSa3i cùng.
Hạ PhùnFdgRg TuyềnSa3i mFdgRỉm cườiFdgR nháSa3iy mắtFdgR mộDydAt cá7jDAi, bỏFdgR mộDydAt tFdgRay Sa3ira, từDydA bêSa3in ngoàSa3ii đốnkoTtg lễkoTt FdgRphục bDydAùng nhùngDydA, bà7jDAn ta7jDAy hắ7jDAn nhakoTtnh nDydAhẹn luồSa3in FdgRvào trFdgRong ngườiDydA DiệSa3ip TâyDydA koTtHi, nh7jDAẹ nhFdgRàng sờ…
“ÁDydA!!!!” DydADiệp TâFdgRy DydAHi hDydAét lênkoTt, 7jDAHạ Ph7jDAùng FdgRTuyền DydAnhân Sa3icơ hộiFdgR đóDydA ti7jDAến vFdgRào, Sa3ibá 7jDAđạo hônkoTt DydAcô khônSa3ig ng7jDAừng, koTthai bêkoTtn dâSa3iy dưa.
FdgRCả ngườikoTt nóSa3ing r7jDAực, hắnSa3i “chiếnDydA đấu”FdgR rấtkoTt mkoTtạnh Sa3imẽ, làFdgRm FdgRcho DkoTtiệp TFdgRây HDydAi khô7jDAng cách7jDA nàkoTto DydAhô hấp.
TrSa3iong tìn7jDAh thế7jDA ckoTtấp báchSa3i đó,côDydA tkoTtrên dướikoTt kDydAết hợp,Sa3i cắnFdgR vàokoTt mFdgRôi hắn,FdgR lFdgRiền FdgRcảm thấySa3i vkoTtị Sa3imáu tươiFdgR nSa3igọt ngàokoTt FdgRtràn ra.
Vốn DydAtưởng rFdgRằng hắnDydA sẽ7jDA ngakoTty lDydAập tứ7jDAc DydAbuông mình7jDA rFdgRa, nhưng7jDA không7jDA, Sa3iHạ PhùnDydAg TuyềFdgRn hừSa3i cũngFdgR khôFdgRng hừDydA Sa3imột tiến7jDAg lạiDydA ăFdgRn mkoTtiếng tSa3irả miế7jDAng, 7jDAcũng chDydAơi chiêu7jDA ấkoTty FdgRcắn lFdgRại môiFdgR côSa3i mộtFdgR phát.
DkoTtiệp 7jDATây HSa3ii Sa3iđau koTtđến ứkoTta nướckoTt mắt,7jDA chờSa3i HạDydA PhSa3iùng koTtTuyền vừaFdgR bukoTtông mì7jDAnh DydAra đãkoTt vkoTtội koTtvàng 7jDAlui Sa3ivề mộtFdgR gSa3ióc DydAxe cFdgRách Sa3ixa hắn,7jDA 7jDArút Sa3icái gươngSa3i rDydAa xeFdgRm chDydAút, mkoTtôi dướiSa3i bịFdgR cắSa3in đangFdgR r7jDAươm Sa3irướm 7jDAmáu rồi. 

FdgR“Hạ PhùkoTtng TSa3iuyền, FdgRanh lDydAàm cái7jDA 7jDAquái gkoTtì thế!”DydA DSa3iiệp TâyFdgR FdgRHi nộSa3i FdgRkhí x7jDAung thiên.
“Cô koTtcắn 7jDAtôi tkoTtất nhSa3iiên tô7jDAi Sa3isẽ đápkoTt Sa3ilễ thôikoTt!” HkoTtạ PhFdgRùng TuDydAyền hơkoTti nhíuFdgR mày.
“Anh…anDydAh đồFdgR biếFdgRn tFdgRhái! A!”
Sa3iDiệp TâFdgRy HkoTti còkoTtn chưaSa3i koTtcó mkoTtắng koTtxong, lạ7jDAi bịDydA ngườiSa3i koTtnào đóSa3i mộ7jDAt phSa3ien FdgRkéo tiSa3iếp, tiếp7jDA 7jDAtục cưỡngDydA ép.
Hạ Phù7jDAng TuySa3iền tiếnDydA Sa3iquân FdgRthần tDydAốc, khFdgRông đểFdgR koTtcho c7jDAô cFdgRó bất7jDA DydAkì cFdgRơ hSa3iội nàoFdgR koTtđể thFdgRở nữSa3ia, giốkoTtng nhFdgRư cóDydA lửaSa3i đốtFdgR koTtcháy koTtcô vậy.
DydADiệp TâkoTty 7jDAHi c7jDAũng DydAkhông DydAthể nhẫSa3in DydAnhịn chSa3iịu thFdgRua th7jDAêm nữa,7jDA oánFdgR hDydAận dkoTtùng hếkoTtt sứ7jDAc Sa3ibình si7jDAnh cắnFdgR vàDydAo cáiDydA lưỡiDydA 7jDAbá đạoFdgR 7jDAkia mDydAột cái.
Bở7jDAi vìFdgR t7jDAức gFdgRiận nênFdgR lFdgRực cắFdgRn 7jDArất mạnh,Sa3i chSa3iỉ giải7jDA hậnDydA đượSa3ic lúcSa3i ấyDydA nhưngSa3i cFdgRhỉ mộkoTtt Sa3igiây sFdgRau, DiệSa3ip TâyDydA HFdgRi mkoTtôi trêFdgRn koTtlại DydAcảm thấkoTty vô7jDA cSa3iùng đDydAau nhứcSa3i—lại bịFdgR tDydArả thSa3iù nữa!!!!!
Hạ PhFdgRùng TDydAuyền buônSa3ig c7jDAô rSa3ia, nhìnkoTt Diệp7jDA koTtTây HkoTti DydAco cảSa3i hakoTti ch7jDAân lêDydAn Sa3ilùi vkoTtề mộSa3it gó7jDAc 7jDAxe vừSa3ia koTtgiận vFdgRừa sợkoTt nhkoTtìn mìnhFdgR chằm7jDA chằSa3im, hắnDydA nhẹkoTt FdgRgiọng koTtnói: “CòSa3in DydAmuốn thử7jDA nữkoTta không?”
Diệp Tây7jDA Sa3iHi chFdgRe mSa3iôi rướmDydA DydAmáu củaFdgR mFdgRình, liề7jDAu mạngSa3i lắc7jDA đầu.
FdgRHạ Ph7jDAùng TuFdgRyền tiếkoTtn lkoTtại gầnSa3i cSa3iô, lôSa3ii c7jDAái ta7jDAy đaSa3ing Sa3iche miệnSa3ig củakoTt cFdgRô raFdgR, khẽDydA DydAnghiêng Sa3iđầu, tikoTtếp t7jDAục Sa3ihôn nữa.
DiệpSa3i T7jDAây H7jDAi bịkoTt vâyFdgR koTthãm troDydAng mộtDydA gócSa3i nhỏ,Sa3i khôngFdgR cóFdgR đường7jDA nFdgRào đểSa3i thoákoTtt, nFdgRụ hô7jDAn 7jDAcủa hắnDydA FdgRbá đạoSa3i màSa3i cuồngSa3i nhSa3iiệt, th7jDAật sựDydA mkoTtuốn lSa3iàm DiFdgRệp TDydAây Sa3iHi nghẹtFdgR DydAthở Sa3imà c7jDAhết nhưFdgRng côkoTt khôSa3ing cDydAòn dSa3iám pDydAhản khángkoTt nữa7jDA, cFdgRhỉ koTtcó thể7jDA FdgRbiết điDydAều koTtmột chút7jDA đểSa3i mSa3iặc DydAcho hắkoTtn FdgRmuốn l7jDAàm 7jDAgì thìSa3i làm.
KDydAhông biếkoTtt qSa3iua baSa3io lâDydAu, HạSa3i PhùFdgRng 7jDATuyền bkoTtá Sa3iđạo hkoTtôn dkoTtần nkoTthẹ nhàn7jDAg ônkoTt nhu7jDA, từnkoTtg chúDydAt tSa3iừng chúSa3it mộtkoTt li7jDAếm đkoTtôi môiSa3i bịFdgR thư7jDAơng cSa3iủa côSa3i, koTtvô FdgRcùng nhẹFdgR nkoTthàng vDydAà tSa3iỉ mỉ.
“TốiDydA nkoTtay, DFdgRu GianFdgRg NkoTtam cò7jDAn chDydAưa hôSa3in cô7jDA, mFdgRà tôikoTt, lạikoTt hDydAôn côFdgR koTtđến bFdgRa lần.”7jDA DydAHạ DydAPhùng koTtTuyền cúFdgRi đầuDydA nhìn7jDA cô,Sa3i án7jDAh mắ7jDAt khkoTtó hiểuDydA nóSa3ii: “Sa3iCăn FdgRcứ tSa3iheo Sa3itình huống7jDA hiệnDydA tại7jDA thìkoTt cFdgRơ hội7jDA ckoTtô gảDydA ch7jDAo tkoTtôi DydAso skoTtánh vớikoTt gDydAả koTtcho hắnDydA hìnSa3ih nkoTthư 7jDAlà hkoTtơn…một DydAchút xíu.” 
NhưSa3ing Diệ7jDAp Tâ7jDAy DydAHi cănFdgR DydAbản lFdgRà khôFdgRng Sa3icó nFdgRghe Hạ7jDA Phù7jDAng TuyềnkoTt nFdgRói koTtchuyện, Sa3icòn Sa3iđang bậnFdgR rộn7jDA tìmSa3i cDydAách thoáSa3it khỏiDydA ngựFdgRc hắn,DydA liềuFdgR mkoTtạng DydAcầm Sa3ikhăn DydAgiấy DydAchùi môi7jDA, lạiSa3i Sa3icòn DydAkhông n7jDAgừng “Phi,phi,phi”
“Anh làDydA koTttên DydAháo sắFdgRc thấpSa3i kéDydAm! TạikoTt saFdgRo lạiFdgR koTtkhông FdgRcó 7jDAchút lịDydAch sSa3iự nkoTtào, chư7jDAa đượcSa3i sựSa3i đồngDydA ýSa3i củaDydA ngườiSa3i khákoTtc đã7jDA cưỡSa3ing hôn!”koTt DiệFdgRp TâyDydA HDydAi bất7jDA ngờ,7jDA hukoTtng DydAhăng FdgRmắng hắFdgRn: “Đồ7jDA koTtthần kinh!”
“Không Sa3isao, koTtsau nFdgRày DydAcô sẽFdgR FdgRquen FdgRthôi.” Sa3iHạ PSa3ihùng T7jDAuyền trở7jDA l7jDAại FdgRvị t7jDArí ngkoTtồi củakoTt DydAhắn, haSa3ii FdgRchân đunFdgRg đưa,FdgR vừaSa3i cườiDydA vừFdgRa nhàSa3in nkoTthã koTttrả lời.
NếuDydA c7jDAó thSa3iể, Diệp7jDA FdgRTây DydAHi thựkoTtc muốn7jDA phSa3iun koTtmáu trFdgRên miFdgRệng mìnhDydA vàDydAo mặtSa3i hắnkoTt. CôFdgR tức7jDA giậnkoTt đếnFdgR mDydAức cảFdgR ngườiFdgR 7jDAđều r7jDAung lêFdgRn DydAbần bật,FdgR koTtđang thở,FdgR koTtlại pFdgRhát hiDydAện DydAra cáSa3ii nhẫnFdgR đínhFdgR hônkoTt mìnFdgRh vừaDydA koTttháo DydAra lFdgRúc Sa3inãy chDydAẳng biếkoTtt từFdgR lDydAúc koTtnào Sa3iđã chDydAiễm chệ7jDA koTtvững vànSa3ig nkoTtằm trênkoTt FdgRngón ápkoTt útSa3i FdgRcủa cô.
ChiếSa3ic nh7jDAẫn bạcSa3ih kSa3iim vkoTtới Sa3iba viêDydAn đáSa3i đượcSa3i cắFdgRt g7jDAọt t7jDAinh DydAxảo, thiếtFdgR kếFdgR mớiSa3i mẻ.DydA Nhưng7jDA đối7jDA 7jDAvới DiệpkoTt TâykoTt HFdgRi t7jDAhì nSa3ió cFdgRhẳng Sa3ikhác 7jDAgì mộtFdgR FdgRcái khoáFdgR sắkoTtt, koTtbuộc thậtFdgR chặtFdgR koTtcô lại.
DDydAiệp DydATây HkoTti đkoTtang đkoTtịnh t7jDAháo koTtra lầ7jDAn nữkoTta, 7jDAHạ PhkoTtùng Tuyền7jDA FdgRlại dSa3iùng giọngkoTt n7jDAói bìkoTtnh tkoTtĩnh khôngkoTt gợnDydA 7jDAsóng ckoTthặn lại:Sa3i “Nếu7jDA Sa3inhư ckoTtô dSa3iám làm7jDA th7jDAế, 7jDAtôi sẽ7jDA lậ7jDAp tứcFdgR lậpSa3i lFdgRại nhữngkoTt cDydAhuyện vừaFdgR rồiSa3i DydAđã lFdgRàm vớikoTt ckoTtô đấy.”
DiệpFdgR TâyFdgR Sa3iHi Sa3itay DydAlập tứcFdgR cứngFdgR đờ.
“SauSa3i nàFdgRy, bấtkoTt luậnSa3i DydAlà đikoTt 7jDAtắm koTthay điFdgR ngSa3iủ, côSa3i đềDydAu phảkoTti DydAđeo DydAnó DydAở trêSa3in koTttay.” DydAHạ P7jDAhùng TFdgRuyền rDydAa lệnh.
Sa3i“Xin hỏi,DydA vDydAì sa7jDAo tôi7jDA phkoTtải nghSa3ie lờDydAi anh?Sa3i” DkoTtiệp T7jDAây koTtHi kh7jDAông phục.
“NếukoTt kkoTthông tikoTtn, koTtcô cóFdgR thSa3iể koTtthử Sa3imột chútFdgR koTtxem sao.”FdgR 7jDAHạ PkoTthùng Tuy7jDAền gõFdgR gSa3iõ ngFdgRón 7jDAtay t7jDArên đầuDydA 7jDAgối th7jDAeo tiếtSa3i tấu,koTt mỗDydAi mộtkoTt nhịpDydA gõ7jDA n7jDAhư đánh7jDA v7jDAào lòngSa3i DDydAiệp TâykoTt Sa3iHi: “Ti7jDAn tôi7jDA đikoTt, koTtcô Sa3ivĩnh viễDydAn koTtsẽ FdgRkhông bakoTto gkoTtiờ đoánSa3i trướcSa3i đượDydAc tôikoTt sẽDydA DydAlàm nhữFdgRng gDydAì đâu.”
koTtKhi haSa3ii 7jDAngười trở7jDA vềSa3i nSa3ihà, Sa3iA KDydAhoan p7jDAhát hiệnSa3i mSa3iôi FdgRDiệp Tây7jDA koTtHi koTtsưng phồSa3ing 7jDAlên, vDydAẻ mặDydAt v7jDAô cùnSa3ig DydAkhó ckoTthịu koTtcho nênFdgR lDydAiền ân7jDA koTtcần hỏ7jDAi thăm:Sa3i “NhakoTt đầuFdgR, kẻFdgR nào7jDA chọc7jDA giậnkoTt muội,FdgR làDydAm sSa3iao màDydA mặtFdgR n7jDAhư bkoTtị táoFdgR bóFdgRn thếkoTt này?”
DDydAiệp TDydAây H7jDAi nghSa3iiến răDydAng ngkoTthiến lợiFdgR nó7jDAi: “Muội7jDA b7jDAị Sa3iHạ PhùkoTtng TkoTtuyền éFdgRp buộc!”
“DydANgay tFdgRại Sa3ibữa DydAtiệc á?”koTt koTtA Kho7jDAan hítSa3i koTtmột hơi,Sa3i bốikoTt FdgRrối: “Sa3iXong rồkoTti, Sa3ixong rSa3iồi, nhấtSa3i địnFdgRh koTtlà DydAvội DydAvàng quáSa3i, PkoTthùng TukoTtyền 7jDAchưa kFdgRịp sử7jDA dụngFdgR biện7jDA p7jDAháp Sa3ian toànFdgR đ7jDAúng khôngkoTt, nóiFdgR khônFdgRg chừng7jDA muộ7jDAi manFdgRg thFdgRai FdgRrồi, khônFdgRg đưSa3iợc, khôn7jDAg được,DydA huFdgRynh phải7jDA nhaFdgRnh chókoTtng đkoTti nấDydAu ckoTtanh tổFdgR yến,koTt đểkoTt muFdgRội bồDydAi bổSa3i thâkoTtn Sa3ithể mớkoTti được!”
“Mu7jDAội .khôn7jDAg .koTtcó. ýSa3i .này!”7jDA Diệp7jDA TâykoTt Sa3iHi tháiFdgR d7jDAương gâSa3in xkoTtanh nổ7jDAi lên,koTt giơkoTt ta7jDAy lênSa3i, nhFdgRìn 7jDArõ chiếcDydA nhẫnSa3i đíSa3inh Sa3ihôn sDydAáng chSa3iói k7jDAia: “MuFdgRội muốnFdgR koTtnói FdgRlà 7jDAHạ PSa3ihùng Sa3iTuyền é7jDAp 7jDAmuội đeFdgRo FdgRcái này!”
A KhoFdgRan n7jDAghi ngSa3iờ: “ChẳnSa3ig l7jDAẽ muộkoTti khôngFdgR thFdgRích kkoTtiểu dá7jDAng n7jDAày sao?”
“KhônkoTtg phảiDydA, kSa3iiểu Sa3idáng rấtSa3i đẹp,DydA DydAnhưng mà…”
“NhưnkoTtg màDydA muộikoTt khôSa3ing thFdgRích đáSa3i nh7jDAỏ chứSa3i gì?”
“KhSa3iông, vDydAiên đákoTt kícFdgRh thkoTtước rấtFdgR pSa3ihù hợp,DydA nSa3ihưng mà…”
DydA“Nhưng Sa3imà muộikoTt thíkoTtch DydAchiếc nhẫnDydA khác7jDA đắtDydA tkoTtiền hơFdgRn hả?”
“FdgRHãy nDydAghe muộiFdgR nóiSa3i hếtDydA c7jDAó đSa3iược không!”DydA koTtGân xa7jDAnh nổikoTt lkoTtên ngàyFdgR càDydAng rDydAõ, Sa3itai koTtxì khói:FdgR “CSa3ihiếc nhẫn7jDA nà7jDAy chẳFdgRng cókoTt FdgRvấn Sa3iđề Sa3igì ckoTtả, DydAmuội chkoTtỉ FdgRlà khôn7jDAg muốFdgRn kếtkoTt hôDydAn koTtcùng hSa3iắn thôi!”
“À!!”FdgR koTtA KSa3ihoan g7jDAật gkoTtù, bắtSa3i đầuFdgR cúi7jDA xuố7jDAng t7jDAiếp tụFdgRc 7jDAlàm viFdgRệc củkoTta mình.
Sa3i“Huynh tFdgRại sFdgRao khFdgRông cFdgRó DydAphản ứDydAng gì7jDA Sa3ivậy?” DiệpkoTt TâyFdgR HkoTti khônFdgRg khỏiDydA thắc7jDA mắc.
“MuộiFdgR FdgRmuốn huynSa3ih phảnkoTt ứn7jDAg Sa3igì đâySa3i?” DydAA KhoaSa3in cũngSa3i chFdgRẳng hiểDydAu nổ7jDAi 7jDAhỏi lại.
“MuộSa3ii vừ7jDAa mớiSa3i Sa3inói FdgRlà Sa3imuội 7jDAkhông mukoTtốn kếtDydA hôFdgRn cùngSa3i HạDydA PhùDydAng TuFdgRyền đấy.” 
“Hu7jDAynh kDydAhông FdgRmuốn mFdgRình chkoTtết giSa3ià Sa3imà chkoTtưa FdgRcó cháuFdgR đâu.”
“Thế làFdgR koTtsao cSa3ihứ?” DiệkoTtp TâDydAy HFdgRi cFdgRự nự.
“ÝSa3i củaDydA DydAhuynh chính7jDA là,koTt khônFdgRg giSa3iống nhưkoTt tìSa3inh ySa3iêu ckoTtủa hFdgRai đứa7jDA Sa3imuội 7jDAsẽ nảFdgRy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.