You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

CRQhapter 23

“Ngày đPhY4D6ó, nếuPhY4D6 EHqsA5như rk7BFHkhông cóRQ cô,rk7BFH EHqsA5tôi đãPhY4D6 sớPhY4D6m bịrk7BFH HạEHqsA5 Phùnrk7BFHg TuyPhY4D6ền RQgiết cPhY4D6hết rồi.”EHqsA5 rk7BFHDu Giark7BFHng NaEHqsA5m xoRQay đầu,EHqsA5 nRQhìn RQcô: EHqsA5“Nhưng tôiEHqsA5 RQlại bRQán đRQứng cô.”
Diệp Tâyrk7BFH Hrk7BFHi khônRQg nóirk7BFH EHqsA5gì RQchỉ mỉmEHqsA5 cười.
“RQCô hẳrk7BFHn làEHqsA5 EHqsA5rất PhY4D6hận tôiEHqsA5.” DRQu GiRQang rk7BFHNam nói.
Diệp TâyRQ HEHqsA5i bưRQớc trk7BFHới cạnhRQ rk7BFHhắn, nhẹEHqsA5 nhànEHqsA5g RQđặt rk7BFHtay lênEHqsA5 laEHqsA5n crk7BFHan cẩEHqsA5m thạcEHqsA5h bórk7BFHng loánPhY4D6g, RQđá rk7BFHlạnh nRQhư bEHqsA5ăng, PhY4D6cô RQthấp giọnrk7BFHg nóiRQ: “Tôirk7BFH hiểuEHqsA5, PhY4D6anh cũngEHqsA5 cóEHqsA5 nPhY4D6ỗi RQkhổ tPhY4D6âm riêngrk7BFH mà.”
Nrk7BFHghe vRQậy, Drk7BFHu RQGiang EHqsA5Nam RQmí mắRQt PhY4D6có mộrk7BFHt nrk7BFHốt ruồiRQ rk7BFHmàu rk7BFHnâu rk7BFHnho nhPhY4D6ỏ dườnPhY4D6g nRQhư giậtPhY4D6 RQmình rk7BFHmột cái.
Bórk7BFHng đPhY4D6êm rk7BFHtrong tEHqsA5rẻo lạiEHqsA5 RQlùng, trrk7BFHong rk7BFHkhông khrk7BFHí cũnPhY4D6g rk7BFHcó EHqsA5chút PhY4D6gì đórk7BFH EHqsA5lạnh lẽo.
HEHqsA5ai ngườiRQ cùngPhY4D6 đứPhY4D6ng trênPhY4D6 baRQn côngPhY4D6 nPhY4D6hưng lạiRQ nrk7BFHhìn vềEHqsA5 haPhY4D6i hưRQớng kRQhác nhau.
Một lúEHqsA5c sauEHqsA5, RQDu GiaRQng EHqsA5Nam bỗngRQ nhiRQên nói:RQ EHqsA5“Hôm qurk7BFHa, làEHqsA5 EHqsA5ngày giỗrk7BFH củRQa EHqsA5cha tôi.”
Diệp TPhY4D6ây HRQi rk7BFHkinh ngạc.
“NhưPhY4D6ng trừEHqsA5 tôirk7BFH rRQa, kEHqsA5hông còRQn aEHqsA5i nhớRQ đrk7BFHến chEHqsA5uyện nEHqsA5ày nữEHqsA5a.” DEHqsA5u GiaPhY4D6ng NRQam cườRQi churk7BFHa chRQát bRQi thương:RQ “Khrk7BFHông mộtrk7BFH aEHqsA5i nữa.”
PhY4D6Diệp TâyEHqsA5 Hrk7BFHi cPhY4D6ụp mắtRQ xuống:EHqsA5 PhY4D6“Vậy aEHqsA5nh rk7BFHcho rằng,rk7BFH EHqsA5ba PhY4D6anh lEHqsA5à bị…EHqsA5 EHqsA5Du rk7BFHTử VPhY4D6ĩ mưuEHqsA5 srk7BFHát phảiPhY4D6 không?”
rk7BFH“Không phảirk7BFH lPhY4D6à tôiEHqsA5 cRQho rằngRQ nhrk7BFHư PhY4D6thế EHqsA5mà sựPhY4D6 tRQhật đúRQng làrk7BFH nrk7BFHhư thế.”PhY4D6 RQDu GiPhY4D6ang PhY4D6Nam sPhY4D6ắc mặtRQ EHqsA5dưới ánhEHqsA5 trăngPhY4D6 ngàyRQ cànEHqsA5g táiPhY4D6 nhợtrk7BFH, lạnhEHqsA5 lùnrk7BFHg vôrk7BFH tìPhY4D6nh: “RQBa tEHqsA5ôi EHqsA5trước khEHqsA5i chRQút rk7BFHhơi thPhY4D6ở curk7BFHối cùng,PhY4D6 RQtoàn tEHqsA5hân PhY4D6máu RQme đầRQm đRQìa rk7BFHvẫn cốEHqsA5 lếtRQ EHqsA5tới ôEHqsA5m chặEHqsA5t PhY4D6lấy tôi,EHqsA5 ônRQg đãEHqsA5 nóPhY4D6i cRQho tEHqsA5ôi biết,RQ DRQu TửRQ VĩEHqsA5… crk7BFHhính hắrk7BFHn RQđã EHqsA5sát hạirk7BFH chrk7BFHa tôi.”
Du GRQiang RQNam EHqsA5giọng nóirk7BFH EHqsA5rất RQnhẹ, rấtRQ bìPhY4D6nh tĩnh.
NRQhưng DiRQệp TEHqsA5ây HEHqsA5i nEHqsA5ghe nhữngPhY4D6 RQlời đórk7BFH màRQ tRQhấy lạPhY4D6nh bEHqsA5uốt đầyrk7BFH hậrk7BFHn thù.
“Anh muốn…bEHqsA5áo thù?”RQ DiPhY4D6ệp Târk7BFHy HRQi vẫnEHqsA5 RQhỏi nhưRQng rk7BFHtrong lònrk7BFHg sPhY4D6ớm đãEHqsA5 biếtrk7BFH câuPhY4D6 trảPhY4D6 lời.
Du GiaPhY4D6ng PhY4D6Nam RQkhông trRQả lờirk7BFH cRQâu RQhỏi đórk7BFH, cPhY4D6hỉ lầmEHqsA5 brk7BFHầm PhY4D6rất nhỏRQ: “Thrk7BFHật EHqsA5ra thEHqsA5ì, tôRQi cũnEHqsA5g sớPhY4D6m phPhY4D6át hiệRQn rEHqsA5a hark7BFHi PhY4D6kẻ giRQan phPhY4D6u RQdâm pRQhụ đó.EHqsA5 RQCho RQdù cRQó cPhY4D6he dấPhY4D6u bPhY4D6í mRQật PhY4D6kĩ lưỡngRQ nhEHqsA5ư thếrk7BFH nàEHqsA5o đEHqsA5i nữEHqsA5a thPhY4D6ì chRQẳng lẽEHqsA5 crk7BFHon tPhY4D6rai lạRQi kPhY4D6hông EHqsA5phát hiệnPhY4D6 rEHqsA5a rk7BFHsự kPhY4D6hác lạRQ củaPhY4D6 mẹPhY4D6 mìnPhY4D6h PhY4D6sao. NhìnPhY4D6 thấEHqsA5y DPhY4D6u TửPhY4D6 PhY4D6Vĩ, PhY4D6ánh mắtPhY4D6 crk7BFHủa bàrk7BFH ấyRQ lrk7BFHoé lênPhY4D6 nirk7BFHềm rk7BFHvui, crk7BFHả nrk7BFHgày sẽRQ vuPhY4D6i EHqsA5vẻ. PhY4D6Sau đórk7BFH vrk7BFHào mEHqsA5ột ngàyPhY4D6, tôiEHqsA5 rk7BFHnấp ởRQ mộrk7BFHt EHqsA5góc vườnEHqsA5 PhY4D6hoa EHqsA5tận mắtPhY4D6 nhìPhY4D6n thấyRQ EHqsA5bọn rk7BFHhọ ômrk7BFH hônEHqsA5 nhau…NRQếu EHqsA5như nPhY4D6gày đóRQ, tôEHqsA5i nPhY4D6ói EHqsA5cho rk7BFHcha PhY4D6biết viRQệc nPhY4D6ày, ônrk7BFHg ấyRQ sẽEHqsA5 cRQó tRQhể đềEHqsA5 phPhY4D6òng DRQu TửPhY4D6 Vrk7BFHĩ tRQhì đãEHqsA5 kPhY4D6hông bịEHqsA5 hắnPhY4D6 hãEHqsA5m hạrk7BFHi nrk7BFHhư ngàyRQ PhY4D6hôm nay…VậRQy màPhY4D6 tôirk7BFH lạiRQ khôrk7BFHng RQlàm vPhY4D6ậy, tôrk7BFHi rk7BFHsợ RQsẽ pRQhá vỡRQ PhY4D6hạnh pPhY4D6húc củark7BFH brk7BFHản tRQhân, pPhY4D6há vrk7BFHỡ RQgia đìnhrk7BFH nàyPhY4D6, nrk7BFHên rốrk7BFHt cuộcEHqsA5 đPhY4D6ã PhY4D6im lặng…”
Du EHqsA5Giang NRQam giọngEHqsA5 nPhY4D6ói ngàRQy cRQàng rk7BFHnhỏ dần.
DiệRQp TâEHqsA5y RQHi khôngEHqsA5 đàEHqsA5nh RQlòng, nắmrk7BFH lấyPhY4D6 taPhY4D6y hắnPhY4D6, sưởirk7BFH ấmPhY4D6 đôrk7BFHi bànRQ tPhY4D6ay PhY4D6giá RQlạnh, nhẹPhY4D6 nhànEHqsA5g khuyPhY4D6ên EHqsA5nhủ: RQ“Anh PhY4D6không hềRQ EHqsA5có RQtội gìRQ EHqsA5cả, thPhY4D6ật đấRQy, EHqsA5đó khôngPhY4D6 pEHqsA5hải lPhY4D6à PhY4D6lỗi PhY4D6của anh.”
DPhY4D6u RQGiang PhY4D6Nam ngẩngrk7BFH đầu.
CRQả ngEHqsA5ười hắn,rk7BFH tPhY4D6óc, khEHqsA5uôn mặt,EHqsA5 RQtoàn thânEHqsA5 đềPhY4D6u bịrk7BFH áEHqsA5nh trăPhY4D6ng bàngRQ rk7BFHbạc baRQo phủEHqsA5, lúRQc rk7BFHẩn rk7BFHlúc hiệEHqsA5n, rk7BFHmờ PhY4D6ảo phPhY4D6ảng phấtEHqsA5 nPhY4D6hư kEHqsA5hông tồnRQ tạiRQ trêEHqsA5n tEHqsA5hế giRQới này.
Hắn nhìrk7BFHn DiRQệp TâRQy HEHqsA5i, tRQrong ánhEHqsA5 mắtEHqsA5 trPhY4D6àn ngậpEHqsA5 sựRQ yêrk7BFHu thươngrk7BFH, RQnhưng cònEHqsA5 chúRQt gìrk7BFH đPhY4D6ó đPhY4D6au RQxót, hốirk7BFH hậEHqsA5n rk7BFHcùng EHqsA5u buồn.
TPhY4D6ay crk7BFHủa hắnRQ xoEHqsA5a RQtrán côPhY4D6, rồrk7BFHi rk7BFHsau đórk7BFH nhRQẹ nrk7BFHhàng chậmPhY4D6 chạprk7BFH vuốtPhY4D6 taRQi côrk7BFH, PhY4D6rồi đếnRQ gươngrk7BFH mặPhY4D6t cô.
TRQừng đRQộng PhY4D6tác đRQều nhEHqsA5ẹ nhànEHqsA5g EHqsA5tỉ mỉPhY4D6 manrk7BFHg EHqsA5theo sRQự quyếnrk7BFH luyến.
LúcEHqsA5 nRQày RQDiệp Tâyrk7BFH HPhY4D6i độPhY4D6t nEHqsA5hiên cóEHqsA5 cEHqsA5hút hork7BFHảng hốt.
Cô mPhY4D6ơ hồEHqsA5 nhậPhY4D6n EHqsA5ra DPhY4D6u RQGiang NaPhY4D6m đanRQg ngàrk7BFHy càngPhY4D6 nhíPhY4D6ch lạirk7BFH gầnPhY4D6 PhY4D6cô hơrk7BFHn, cRQô thPhY4D6ầm nPhY4D6ghĩ EHqsA5phải nEHqsA5é hắn,EHqsA5 nhưRQng khôngrk7BFH hiểuEHqsA5 saEHqsA5o côrk7BFH lạiEHqsA5 khônEHqsA5g nhRQúc nhích.
HaRQi ngPhY4D6ười môiEHqsA5 nPhY4D6gày càngrk7BFH gần,rk7BFH EHqsA5Diệp EHqsA5Tây PhY4D6Hi cóPhY4D6 thểEHqsA5 cảmrk7BFH rk7BFHthấy hơiRQ rk7BFHthở củaRQ hRQắn PhY4D6gần kề,rk7BFH prk7BFHhảng phấtRQ trênRQ gưRQơng mặEHqsA5t mình.
Ánhrk7BFH mắtEHqsA5 rk7BFHcô thẫnPhY4D6 thờ.
NhưnRQg RQngay kEHqsA5hoảnh khắcEHqsA5 đôRQi môPhY4D6i hRQọ chuẩnPhY4D6 bịEHqsA5 chạmPhY4D6 vàrk7BFHo nhEHqsA5au thìrk7BFH PhY4D6Diệp TâPhY4D6y rk7BFHHi bỗngrk7BFH cPhY4D6ảm PhY4D6thấy mìnEHqsA5h rk7BFHnhư bịrk7BFH EHqsA5một lựRQc rk7BFHkéo rấtEHqsA5 mạnhEHqsA5 gRQiật phắtrk7BFH ra.
NhấtEHqsA5 trk7BFHhời khôngPhY4D6 khrk7BFHí EHqsA5lãng mRQạn đrk7BFHều PhY4D6biến mấtPhY4D6 khôrk7BFHng RQcòn chúRQt nEHqsA5ào hết.
“ThEHqsA5ật xrk7BFHin lỗi,rk7BFH tôiPhY4D6 tìRQm rk7BFHcô rk7BFHấy cóEHqsA5 cPhY4D6hút việc.”rk7BFH HRQạ PhùRQng TEHqsA5uyền mỉmRQ cườiPhY4D6 giảPhY4D6i thíchPhY4D6, thEHqsA5ái đEHqsA5ộ rấtRQ nPhY4D6ho EHqsA5nhã lễPhY4D6 RQđộ nhPhY4D6ưng DEHqsA5iệp TâyRQ HPhY4D6i tựPhY4D6 rk7BFHnhiên dựEHqsA5ng hếPhY4D6t cảPhY4D6 tóPhY4D6c gáEHqsA5y lên.
DPhY4D6u GiaPhY4D6ng Nrk7BFHam khRQông EHqsA5nói gìrk7BFH cRQhỉ lRQẳng RQlặng PhY4D6nhìn rk7BFHvề phíaEHqsA5 HạEHqsA5 PhùPhY4D6ng TuyềPhY4D6n, cóEHqsA5 crk7BFHhút cảnhRQ giác.
“QuênPhY4D6 mấtRQ, vếtEHqsA5 thPhY4D6ương lầEHqsA5n trướcEHqsA5 tôRQi cắnEHqsA5 nEHqsA5át tRQrên PhY4D6tay EHqsA5anh RQđã krk7BFHhỏi hRQẳn cPhY4D6hưa vậy?”PhY4D6 HạEHqsA5 Phùrk7BFHng TuyềnPhY4D6 làmEHqsA5 nhEHqsA5ư vôEHqsA5 tPhY4D6ình hỏi.
“Cảm ơnrk7BFH sựPhY4D6 quaRQn tâmPhY4D6 crk7BFHủa anh…EHqsA5 TRQhế chỗrk7BFH lầnrk7BFH trướEHqsA5c bEHqsA5ị nPhY4D6ện RQghế vàrk7BFHo đầuRQ củaRQ rk7BFHanh cònPhY4D6 sRQưng kEHqsA5hông?” PhY4D6Du Grk7BFHiang PhY4D6Nam khônRQg nhrk7BFHanh kRQhông chậmEHqsA5 RQphản kích.
“ĐừRQng rk7BFHlo lắng,RQ tRQội rk7BFHdo aEHqsA5i RQlàm ngPhY4D6ười EHqsA5nấy chịuPhY4D6, côrk7BFH ấyrk7BFH đãPhY4D6 dEHqsA5ùng “hànhrk7BFH độPhY4D6ng trk7BFHhực tế”RQ đPhY4D6ể sửaRQ chEHqsA5ữa lỗrk7BFHi lầmRQ củaEHqsA5 mìrk7BFHnh rồi…Emrk7BFH nóiRQ xerk7BFHm RQcó RQđúng khôrk7BFHng?” EHqsA5Hạ PhùnEHqsA5g TuyPhY4D6ền rấtrk7BFH thânPhY4D6 mậtrk7BFH ôEHqsA5m rk7BFHhai vEHqsA5ai DiệpPhY4D6 EHqsA5Tây RQHi, cúiPhY4D6 đầuPhY4D6 giốngPhY4D6 nRQhư đanPhY4D6g hỏirk7BFH crk7BFHô nhưnrk7BFHg ánEHqsA5h mắtPhY4D6 lRQại nhEHqsA5ẹ nhàPhY4D6ng liếcEHqsA5 quRQa DEHqsA5u Gianrk7BFHg NaRQm mộtPhY4D6 cái.
Trork7BFHng nrk7BFHháy mắt,EHqsA5 Hạrk7BFH Phùngrk7BFH TEHqsA5uyền nhrk7BFHìn thRQấy RQDu RQGiang NaEHqsA5m vark7BFHi nRQhư cứngPhY4D6 ngắrk7BFHc lại.
Hạ Phùngrk7BFH TuyềnEHqsA5 nhếchrk7BFH RQmép cười,rk7BFH chPhY4D6ẳng nóiEHqsA5 RQchẳng rằnPhY4D6g liềnrk7BFH kéoEHqsA5 DiệPhY4D6p Târk7BFHy PhY4D6Hi xuốngrk7BFH lầu.
DiEHqsA5ệp Târk7BFHy EHqsA5Hi thấpEHqsA5 trk7BFHhỏm, bởiEHqsA5 vEHqsA5ì mEHqsA5ọi ngườRQi xurk7BFHng rk7BFHquanh EHqsA5ai aEHqsA5i RQcũng luôRQn rk7BFHmiệng nhắcEHqsA5 nhởPhY4D6 rk7BFHcô vàrk7BFH DEHqsA5u GianEHqsA5g PhY4D6Nam kRQhông RQthể PhY4D6có bấPhY4D6t kìPhY4D6 liênRQ quaEHqsA5n gì,RQ màEHqsA5 rEHqsA5õ rànEHqsA5g EHqsA5cô RQcũng PhY4D6đã gậrk7BFHt đầEHqsA5u đrk7BFHồng ýrk7BFH, nhưPhY4D6ng mrk7BFHà rk7BFHlúc nPhY4D6ãy rk7BFHvừa PhY4D6vặn EHqsA5bị HạRQ PhEHqsA5ùng TuEHqsA5yền bắtrk7BFH gặpPhY4D6 rồi,PhY4D6 đâyPhY4D6 gọrk7BFHi lPhY4D6à cPhY4D6ó tậRQt giậtRQ mình.
ĐồngRQ tRQhời côrk7BFH cũEHqsA5ng RQcảm thEHqsA5ấy PhY4D6vô RQcùng RQhỗn RQloạn, EHqsA5vừa nãEHqsA5y, vừPhY4D6a nãyPhY4D6 côEHqsA5 vàEHqsA5 PhY4D6Du Giark7BFHng NPhY4D6am thiếuRQ chútrk7BFH nPhY4D6ữa đrk7BFHã EHqsA5hôn môi?
Vì árk7BFHnh trăngRQ, rk7BFHvì sựRQ pRQhân târk7BFHm củPhY4D6a mìnPhY4D6h, vPhY4D6à rk7BFHcòn bởiPhY4D6 vì…DuPhY4D6 GPhY4D6iang Nam?
EHqsA5Cô hoRQàn toànPhY4D6 kEHqsA5hông hiểurk7BFH mìnhRQ đrk7BFHang nghRQĩ grk7BFHì nữa.
DiệpPhY4D6 Trk7BFHây EHqsA5Hi nhPhY4D6ư ngườirk7BFH mrk7BFHất hồn.
“RQSao vậy,RQ cEHqsA5ô RQcòn tiPhY4D6ếc nrk7BFHuối chuyệnEHqsA5 lúRQc nãPhY4D6y rk7BFHà?” EHqsA5Hạ Phùnrk7BFHg Trk7BFHuyền bPhY4D6ên cạnhEHqsA5 độPhY4D6t nhPhY4D6iên PhY4D6lên tiếngPhY4D6 rk7BFHmỉa mai.
Rốt cuộPhY4D6c thìPhY4D6 cũngrk7BFH RQlà côrk7BFH đãEHqsA5 làEHqsA5m saiRQ, DiệpEHqsA5 TâPhY4D6y HPhY4D6i RQlo rk7BFHlắng PhY4D6chưa đủPhY4D6 hPhY4D6ay srk7BFHao nrk7BFHào, dárk7BFHm mEHqsA5ở miệngRQ prk7BFHhản bác.
HPhY4D6ạ Phrk7BFHùng TuyềnRQ nhEHqsA5ẹ RQnhàng liếPhY4D6c EHqsA5cô mRQột cáiEHqsA5: “ĐPhY4D6ược EHqsA5rồi, đằRQng nàoEHqsA5 tEHqsA5ối nEHqsA5ay RQcũng khônrk7BFHg cEHqsA5hỉ mRQình rk7BFHcô vRQi phạm.”
TốPhY4D6i nay?
RQDiệp PhY4D6Tây Hrk7BFHi hEHqsA5oài nghEHqsA5i nhEHqsA5ưng cRQũng khEHqsA5ông dEHqsA5ám “bật”PhY4D6 lại.
LúcEHqsA5 này,rk7BFH xuPhY4D6ng quark7BFHnh rk7BFHbỗng nrk7BFHhiên rk7BFHim lặnRQg dịEHqsA5 thường.
Dirk7BFHệp TPhY4D6ây EHqsA5Hi phátEHqsA5 hrk7BFHiện EHqsA5một ngườiPhY4D6 đàEHqsA5n ôRQng truPhY4D6ng nEHqsA5iên đứngEHqsA5 RQgiữa phòngEHqsA5 dánEHqsA5g vrk7BFHẻ EHqsA5phi phPhY4D6àm, prk7BFHhong tháirk7BFH quPhY4D6ý rk7BFHtộc, EHqsA5khuôn mặtEHqsA5 bEHqsA5í hiểm.EHqsA5 rk7BFHÔng rk7BFHta đPhY4D6ang đeoPhY4D6 chrk7BFHo LRQiễu VEHqsA5i PhY4D6Quân mộtRQ chiếEHqsA5c vòngRQ cổPhY4D6 ngRQọc bích.
VòRQng cEHqsA5ổ đắtEHqsA5 RQtiền, mỹrk7BFH RQnhân cPhY4D6ao EHqsA5quý, haPhY4D6i tRQhứ nrk7BFHày kếtPhY4D6 hợpEHqsA5 lạiRQ cànPhY4D6g nổirk7BFH PhY4D6bật hơn.
“ChúcRQ eRQm sẽrk7BFH mRQãi mEHqsA5ãi xinrk7BFHh đRQẹp nhEHqsA5ư thếRQ này.”rk7BFH NgườiRQ EHqsA5đàn ôngEHqsA5 đóEHqsA5 PhY4D6hôn lêRQn máPhY4D6 LiễuEHqsA5 VPhY4D6i QuRQân EHqsA5, tPhY4D6ất cRQả mọiPhY4D6 ngườiEHqsA5 đềuEHqsA5 vỗEHqsA5 EHqsA5tay cPhY4D6húc mừng.
Diệp EHqsA5Tây PhY4D6Hi bừngPhY4D6 tỉnhrk7BFH crk7BFHhân lPhY4D6ý, hoáEHqsA5 PhY4D6ra ngRQười đPhY4D6ó chíRQnh lPhY4D6à RQDu TửEHqsA5 Vĩ.
Du TửPhY4D6 VPhY4D6ĩ nrk7BFHâng cPhY4D6hén rượuEHqsA5 lRQên: “CảmPhY4D6 ơRQn tRQất cảEHqsA5 cácPhY4D6 vịEHqsA5 kRQhách qRQuý crk7BFHó mặtEHqsA5 ngPhY4D6ày hôRQm nPhY4D6ay, chúngPhY4D6 tPhY4D6a rk7BFHhãy cùRQng RQăn mừnRQg sEHqsA5inh nhậtPhY4D6 rk7BFHcủa phrk7BFHu nEHqsA5hân tôRQi rk7BFHnào.” RQNói xEHqsA5ong, ôngPhY4D6 trk7BFHa PhY4D6tu mộtRQ hơiRQ cạrk7BFHn sạchPhY4D6 RQchén rượu.
Các PhY4D6vị khárk7BFHch cũnrk7BFHg lEHqsA5ần lượtrk7BFH lRQàm theo.
Tiếp theoRQ, ônrk7BFHg EHqsA5lại RQrót mộRQt crk7BFHhén rượu,rk7BFH RQbước tớPhY4D6i RQchỗ HEHqsA5ạ PRQhùng TuRQyền, nRQhìn Hạrk7BFH EHqsA5Phùng TuRQyền rk7BFHvà DiPhY4D6ệp RQTây HEHqsA5i RQnham hiểmPhY4D6 nóirk7BFH: “RQHôm EHqsA5nay tEHqsA5ôi cảRQm thRQấy đặcPhY4D6 RQbiệt vinEHqsA5h hạnhRQ khPhY4D6i PhY4D6Hạ PhùngPhY4D6 TuyềnRQ tiênEHqsA5 EHqsA5sinh córk7BFH thPhY4D6ể PhY4D6hạ cốEHqsA5 đếnrk7BFH đEHqsA5ây trk7BFHham dPhY4D6ự bữaPhY4D6 RQtiệc rk7BFHnho PhY4D6nhỏ này…RQHạ rk7BFHtiên siPhY4D6nh, rk7BFHtôi muEHqsA5ốn mờirk7BFH anrk7BFHh mộtEHqsA5 chénPhY4D6, PhY4D6hi vọnRQg cEHqsA5ó thểEHqsA5 xoPhY4D6á hếtEHqsA5 mPhY4D6ọi hiểrk7BFHu lầPhY4D6m giEHqsA5ữa chúRQng PhY4D6ta tPhY4D6ừ trướcrk7BFH tớirk7BFH nPhY4D6ay vPhY4D6à thaRQy mặtRQ nhữrk7BFHng rk7BFHkẻ rk7BFHtrong gEHqsA5ia tộPhY4D6c chúnPhY4D6g tôirk7BFH cóPhY4D6 nhữnPhY4D6g hrk7BFHành độnPhY4D6g vôPhY4D6 lrk7BFHễ vrk7BFHới aPhY4D6nh RQtôi muPhY4D6ốn EHqsA5xin lỗRQi anh.”
PhY4D6“Không dámPhY4D6 nEHqsA5hận.” HRQạ PhùngPhY4D6 Trk7BFHuyền khEHqsA5ách khPhY4D6í đáp,RQ nânRQg cPhY4D6ốc rượurk7BFH uốngrk7BFH luôn.
“NhPhY4D6ư vậyPhY4D6 bâyPhY4D6 gRQiờ, krk7BFHhiêu vEHqsA5ũ bắEHqsA5t đầu…”EHqsA5 PhY4D6Du TEHqsA5ử PhY4D6Vĩ tuyRQên bố.
“XinRQ chờRQ mRQột chRQút.” PhY4D6Hạ PhY4D6Phùng Turk7BFHyền cắtrk7BFH đứtEHqsA5 PhY4D6lời ôEHqsA5ng trk7BFHa “ChờPhY4D6 đã,RQ rk7BFHtôi cònPhY4D6 EHqsA5có rk7BFHchuyện muốrk7BFHn tuEHqsA5yên bố.”
Árk7BFHnh mắtRQ mọiEHqsA5 ngưEHqsA5ời đrk7BFHều đổEHqsA5 dRQồn vềRQ phíaEHqsA5 HạPhY4D6 RQPhùng Turk7BFHyền, brk7BFHao gồmPhY4D6 cảPhY4D6 Diệprk7BFH Târk7BFHy HEHqsA5i, RQcô crk7BFHũng đPhY4D6ang ômrk7BFH đầyRQ mộRQt bụnrk7BFHg bănEHqsA5 rk7BFHkhoăn EHqsA5nhìn hắn.
LúRQc nàEHqsA5y rk7BFHHạ RQPhùng TuyềEHqsA5n bỗEHqsA5ng nEHqsA5âng EHqsA5tay DiệpPhY4D6 RQTây Hrk7BFHi lênrk7BFH, nói:EHqsA5 RQ“Tôi PhY4D6và DiệRQp TâyPhY4D6 PhY4D6Hi sẽEHqsA5 đínhPhY4D6 hôn.”
“Vốn là,rk7BFH PhY4D6chúng tôiRQ RQmuốn chờRQ mộrk7BFHt trk7BFHhời rk7BFHgian nPhY4D6ữa mRQới thôngrk7BFH rk7BFHbáo EHqsA5cho mọiPhY4D6 ngườiRQ biếEHqsA5t nEHqsA5hưng vừaPhY4D6 rồRQi rk7BFHđược tậnEHqsA5 mắtPhY4D6 chứngRQ kiPhY4D6ến vợRQ RQchồng PhY4D6Du rk7BFHlão giRQa đâyrk7BFH thânPhY4D6 PhY4D6mật keRQo rk7BFHsơn nhưrk7BFH thEHqsA5ế thậtrk7BFH sựRQ PhY4D6đáng ghePhY4D6n tỵ,PhY4D6 chPhY4D6o RQnên liRQền quyếtPhY4D6 đEHqsA5ịnh rk7BFHsẽ tuyêRQn bRQố lPhY4D6uôn tRQại đây.”PhY4D6 rk7BFHHạ PhùngPhY4D6 TuyRQền rk7BFHnói dốiRQ khPhY4D6ông chớpRQ mắt.
CảRQ cănPhY4D6 phòPhY4D6ng đầurk7BFH RQtiên lrk7BFHà iEHqsA5m EHqsA5lặng hoàPhY4D6n toànEHqsA5 rk7BFHsau đórk7BFH laEHqsA5i vrk7BFHang lênrk7BFH tEHqsA5iếng PhY4D6vỗ taRQy trk7BFHán trk7BFHhưởng rrk7BFHầm trời.
Hrk7BFHạ RQPhùng TuyềnRQ rútEHqsA5 rPhY4D6a PhY4D6từ túRQi áoPhY4D6 lEHqsA5ễ phEHqsA5ục mEHqsA5ột chiếcPhY4D6 nhPhY4D6ẫn đínhrk7BFH hPhY4D6ôn, đeoPhY4D6 lPhY4D6ên bànPhY4D6 taEHqsA5y phảirk7BFH đãRQ hoEHqsA5á đáEHqsA5 củark7BFH PhY4D6Diệp Tâyrk7BFH HEHqsA5i. NhâRQn tiệrk7BFHn cRQúi đầurk7BFH xuống,RQ véEHqsA5n rk7BFHtóc cRQô lên,rk7BFH nhẹEHqsA5 nhàngRQ rk7BFHghé rk7BFHsát tPhY4D6ai côPhY4D6 thEHqsA5ì PhY4D6thầm EHqsA5đe EHqsA5doạ: PhY4D6“Nếu nEHqsA5hư côrk7BFH PhY4D6dám pPhY4D6hản đốiPhY4D6, tôirk7BFH PhY4D6sẽ ngark7BFHy lậrk7BFHp trk7BFHức quẳRQng côEHqsA5 RQlại nPhY4D6ơi nàrk7BFHy, RQtin RQtôi đPhY4D6i, EHqsA5so vEHqsA5ới thủRQ đoạnRQ EHqsA5của rk7BFHDu Tưrk7BFH Nhârk7BFHn tEHqsA5hì rk7BFHDu tửrk7BFH VPhY4D6ĩ còRQn độcEHqsA5 ácPhY4D6 hơnRQ rấtPhY4D6 nhiềEHqsA5u… rk7BFHkhông tPhY4D6in thìEHqsA5 cRQô cứrk7BFH trk7BFHhử xem.”
Diệp TâEHqsA5y HPhY4D6i cảmrk7BFH thấyEHqsA5 EHqsA5mình nhưRQ rơEHqsA5i PhY4D6thẳng PhY4D6vào mEHqsA5ột rk7BFHhầm bEHqsA5ăng, PhY4D6thật rk7BFHsự khôPhY4D6ng baPhY4D6o giờrk7BFH lưEHqsA5ờng trướcrk7BFH đRQược PhY4D6Hạ PhùngEHqsA5 TuyềnRQ sẽRQ rPhY4D6a chiPhY4D6êu độRQc nhưEHqsA5 PhY4D6vậy, lậpEHqsA5 EHqsA5tức làRQm PhY4D6cho cRQô đàEHqsA5nh bórk7BFH taEHqsA5y rk7BFHchịu chRQói cEHqsA5âm nínPhY4D6 màrk7BFH làmEHqsA5 theo.
CôRQ khônRQg biếRQt chrk7BFHính xáEHqsA5c HPhY4D6ạ PhRQùng Tuyềrk7BFHn đrk7BFHang rk7BFHnghĩ cáiEHqsA5 qPhY4D6uái PhY4D6gì RQvà cũPhY4D6ng khôrk7BFHng brk7BFHiết rRQốt RQcuộc RQthì mrk7BFHình nênRQ rk7BFHlàm rk7BFHgì bâPhY4D6y giờ.
Crk7BFHô chỉRQ biếRQt RQduy nhấtRQ rk7BFHmột đirk7BFHều, đóEHqsA5 RQlà vrk7BFHẻ mặtEHqsA5 tươiEHqsA5 cườRQi hớnEHqsA5 hEHqsA5ở đốiPhY4D6 EHqsA5với EHqsA5sự chPhY4D6úc phúrk7BFHc RQcủa cácrk7BFH vRQị khácrk7BFH ởPhY4D6 đâyEHqsA5 củark7BFH EHqsA5mình PhY4D6so vEHqsA5ới khóPhY4D6c còEHqsA5n khóEHqsA5 crk7BFHoi hơnPhY4D6 rấtRQ nhiều.
Mà rk7BFHlúc đóPhY4D6, ởPhY4D6 mrk7BFHột góPhY4D6c khácRQ củaPhY4D6 cănRQ phònrk7BFHg, rk7BFHmột RQbóng ngườiEHqsA5 lRQầm lũiPhY4D6 từRQ từRQ bPhY4D6ước rRQa ngoài.
PhY4D6Trên đườPhY4D6ng PhY4D6về nhà,RQ DiEHqsA5ệp TâyPhY4D6 PhY4D6Hi trPhY4D6ầm mặcrk7BFH hồiPhY4D6 EHqsA5lâu, rEHqsA5ốt cuộPhY4D6c cũEHqsA5ng nPhY4D6hịn khôEHqsA5ng nPhY4D6ổi nữark7BFH rEHqsA5ồi liEHqsA5ền trk7BFHháo ngrk7BFHay cPhY4D6hiếc nhẫPhY4D6n rk7BFHra trrk7BFHả EHqsA5cho EHqsA5Hạ PhùnEHqsA5g Tuyền.
PhY4D6Hạ PhùnRQg TuyềnRQ EHqsA5cũng chrk7BFHẳng tEHqsA5hèm nhìnEHqsA5 EHqsA5nó lấyrk7BFH mộtrk7BFH cáPhY4D6i, chỉRQ nóRQi: “SaEHqsA5u nàyrk7BFH, RQcô phảRQi luônrk7BFH luôRQn đeoPhY4D6 PhY4D6nó trênPhY4D6 tRQay nghrk7BFHe không?”
“Việc này,EHqsA5 aEHqsA5nh đaRQng tiếnPhY4D6 hàrk7BFHnh kếrk7BFH hPhY4D6oạch PhY4D6gì vậyRQ, rk7BFHviệc rk7BFHchúng tRQa đínPhY4D6h hônrk7BFH lRQà mộtrk7BFH phầPhY4D6n PhY4D6của RQkế hoạEHqsA5ch PhY4D6đó, đúngrk7BFH khôPhY4D6ng?” ĐâRQy EHqsA5là đrk7BFHáp RQán EHqsA5duy PhY4D6nhất màEHqsA5 EHqsA5Diệp EHqsA5Tây Hrk7BFHi suRQy rk7BFHnghĩ hồrk7BFHi lârk7BFHu mớiRQ tìrk7BFHm rRQa PhY4D6được, PhY4D6cũng rk7BFHlà đápPhY4D6 áEHqsA5n làmEHqsA5 cRQô tPhY4D6hấy PhY4D6yên rk7BFHtâm nhất.
ĐáEHqsA5ng tiếcPhY4D6 đrk7BFHáp RQán nàyRQ ngaRQy PhY4D6lập PhY4D6tức bRQị bRQác bỏPhY4D6: “ChẳRQng cóEHqsA5 PhY4D6kế hoạchrk7BFH nrk7BFHào cả.”
“Vậy…tại srk7BFHao chúEHqsA5ng rk7BFHta phPhY4D6ải EHqsA5đính PhY4D6hôn?” DiệpEHqsA5 TâyPhY4D6 rk7BFHHi tRQhấy lPhY4D6ưng mìnrk7BFHh đEHqsA5ang rònEHqsA5g ròngRQ mồEHqsA5 rk7BFHhôi lạnh.
“Bởi vEHqsA5ì đíEHqsA5nh EHqsA5hôn rồiRQ RQmới rk7BFHcó trk7BFHhể kEHqsA5ết hônRQ.” EHqsA5Hạ PhùRQng Turk7BFHyền nhPhY4D6àn EHqsA5nhạt giPhY4D6ải thích.
Diệp TâyEHqsA5 HRQi EHqsA5thấy hìnhPhY4D6 nPhY4D6hư nhiệEHqsA5t đPhY4D6ộ điRQều rk7BFHhoà trEHqsA5ong RQxe EHqsA5đã PhY4D6xuống qEHqsA5uá tEHqsA5hấp rồiPhY4D6, PhY4D6thế PhY4D6cho nênPhY4D6 giọPhY4D6ng PhY4D6nói củaEHqsA5 PhY4D6cô mrk7BFHới rRQun rẩyEHqsA5 nhưRQ vầPhY4D6y: “Kết…hôn?”
“Đúng vậy.”rk7BFH NgPhY4D6ười nàrk7BFHo đEHqsA5ó gậtPhY4D6 đầu.
“TạiPhY4D6 sRQao lrk7BFHại phrk7BFHải kếtRQ hôn?”PhY4D6 DiệpEHqsA5 TâyEHqsA5 Hrk7BFHi giựtEHqsA5 rk7BFHgiựt rk7BFHtóc mìnEHqsA5h, mộtRQ cEHqsA5ái, RQhai cáiEHqsA5, bRQa cái…
“Bởi vEHqsA5ì PhY4D6tôi khônRQg muốnEHqsA5 chưrk7BFHa kếtrk7BFH PhY4D6hôn đãrk7BFH sirk7BFHnh cork7BFHn rồi.”
“TPhY4D6ại EHqsA5sao EHqsA5lại mPhY4D6uốn siPhY4D6nh con?!”
PhY4D6“Bởi vìrk7BFH cEHqsA5húng PhY4D6ta đRQã lêrk7BFHn giường.”
“EHqsA5Tại srk7BFHao lạiRQ phảiRQ lPhY4D6ên giường???”
“Bởirk7BFH vìPhY4D6 cRQhúng RQta rk7BFHsắp kếtRQ hôn.”
“TạiPhY4D6 sPhY4D6ao cRQhúng RQta rk7BFHlại phảEHqsA5i kếtEHqsA5 hôn???!!!!”
“Bởrk7BFHi vRQì chrk7BFHúng PhY4D6ta đEHqsA5ã EHqsA5đính hôn.”
“…”

PhY4D6Cứ rk7BFHnhư RQvậy, vấEHqsA5n đềRQ nàPhY4D6y cứEHqsA5 lậPhY4D6p PhY4D6đi lậpRQ lạPhY4D6i vôPhY4D6 sPhY4D6ố lRQần, DiệpPhY4D6 Trk7BFHây EHqsA5Hi quyếtrk7BFH địrk7BFHnh rk7BFHđổi pEHqsA5hương thRQức gRQiao EHqsA5tiếp, chEHqsA5o nrk7BFHên côPhY4D6 vPhY4D6ô cEHqsA5ùng PhY4D6thành khẩn,EHqsA5 nghrk7BFHiêm PhY4D6túc cựcrk7BFH độRQ nói:EHqsA5 “HạPhY4D6 PhùRQng Tuyền,EHqsA5 tRQôi kRQhông muPhY4D6ốn kếtRQ rk7BFHhôn vớrk7BFHi anh.”
HEHqsA5ạ PhùngRQ TuyềnRQ cEHqsA5ũng khEHqsA5ông cPhY4D6ó phPhY4D6ản ứRQng gìrk7BFH drk7BFHữ dRQội lEHqsA5ắm, chỉPhY4D6 độtRQ ngộrk7BFHt hPhY4D6ỏi mộtPhY4D6 EHqsA5câu rk7BFHhỏi krk7BFHhác: “VậyRQ mỗirk7BFH sángPhY4D6 cRQó phRQải EHqsA5là crk7BFHô crk7BFHam tâPhY4D6m tìPhY4D6nh nguEHqsA5yện bPhY4D6ưng càrk7BFH phêRQ lêPhY4D6n cEHqsA5ho tôiPhY4D6 không?”
“KhôngRQ rk7BFHđời nào.”rk7BFH DRQiệp RQTây EHqsA5Hi tPhY4D6rả lờiRQ cPhY4D6hắc nEHqsA5hư đrk7BFHinh chémPhY4D6 sắt.
rk7BFH“Không EHqsA5là RQđược rồi.”
“ThPhY4D6ế làEHqsA5 crk7BFHó EHqsA5ý PhY4D6gì hả?”EHqsA5 DiệpRQ TâyEHqsA5 HPhY4D6i khôPhY4D6ng hiểuRQ gEHqsA5ì hếtEHqsA5 trơn.
“Chúng PhY4D6ta kếtRQ EHqsA5hôn sEHqsA5au rk7BFHnày crk7BFHũng giốnPhY4D6g EHqsA5như việcRQ EHqsA5cô phảiEHqsA5 bưngEHqsA5 crk7BFHà pEHqsA5hê mỗirk7BFH sáPhY4D6ng cEHqsA5ho RQtôi, rk7BFHmặc dPhY4D6ù khôngRQ tìEHqsA5nh nguyệnEHqsA5 RQnhưng cuPhY4D6ối cùrk7BFHng côrk7BFH EHqsA5vẫn phảirk7BFH EHqsA5làm.” HạEHqsA5 PhùngEHqsA5 RQTuyền drk7BFHùng mRQột crk7BFHâu đơnPhY4D6 giảnEHqsA5 kếtPhY4D6 thPhY4D6úc vPhY4D6ấn đềPhY4D6 mEHqsA5à DiệPhY4D6p EHqsA5Tây HRQi EHqsA5so sárk7BFHnh vớiRQ hàRQm sốPhY4D6 EHqsA5toán hPhY4D6ọc cRQòn RQkhó khănrk7BFH hơnrk7BFH grk7BFHấp PhY4D6chục lần.
Chapter 24
Diệp TPhY4D6ây HEHqsA5i vừRQa thấyPhY4D6 bựcrk7BFH mìPhY4D6nh vừEHqsA5a buồRQn cưPhY4D6ời, RQkhông biếrk7BFHt làmrk7BFH RQsao lạiEHqsA5 thốtRQ rPhY4D6a câu:EHqsA5 “Tôirk7BFH cEHqsA5ó crk7BFHhết EHqsA5cũng khrk7BFHông gPhY4D6ả cEHqsA5ho anh.”
Sau kRQhi nóirk7BFH xRQong PhY4D6lại cảRQm thấyrk7BFH RQcó PhY4D6gì RQđó khôrk7BFHng ổEHqsA5n, tEHqsA5hẳng tEHqsA5hắn quáEHqsA5 PhY4D6mức, EHqsA5hơn RQnữa rk7BFHcòn chútPhY4D6 nrk7BFHguy hirk7BFHểm—như mấyrk7BFH PhY4D6bộ prk7BFHhim truyềnRQ hìnhPhY4D6 nhảmPhY4D6 nhíRQ ấyEHqsA5, nhữEHqsA5ng lờiEHqsA5 nRQày củrk7BFHa nrk7BFHữ chíRQnh 1EHqsA50 pEHqsA5hần rk7BFHthì 8,rk7BFH9 phầnEHqsA5 chEHqsA5ắc chắnPhY4D6 sẽEHqsA5 bịPhY4D6 grk7BFHả chPhY4D6o naPhY4D6m rk7BFHnhân mrk7BFHà nữPhY4D6 crk7BFHhính ghérk7BFHt RQnhất cóRQ cRQhết cũEHqsA5ng khrk7BFHông muốnPhY4D6 lấy.EHqsA5 rk7BFHCho PhY4D6nên, cPhY4D6ô EHqsA5vội sửEHqsA5a PhY4D6lại nóirk7BFH: “Hrk7BFHay làrk7BFH RQnói nrk7BFHhư vậEHqsA5y PhY4D6đi, tôiEHqsA5 RQcảm grk7BFHiác rk7BFHcơ hộEHqsA5i mìEHqsA5nh gPhY4D6ả EHqsA5cho RQDu EHqsA5Giang NRQam EHqsA5so vớirk7BFH rk7BFHgả PhY4D6cho aPhY4D6nh hơn…rk7BFH PhY4D6một chútPhY4D6 xíu.”
Vốrk7BFHn dĩ,PhY4D6 Diệprk7BFH rk7BFHTây Hrk7BFHi đRQịnh nóiEHqsA5 “lớnPhY4D6 hEHqsA5ơn” đằnPhY4D6g EHqsA5sau crk7BFHộng thêRQm phóEHqsA5 EHqsA5từ “rấtEHqsA5 nhiều”RQ nhưngRQ PhY4D6suy PhY4D6đi trk7BFHính rk7BFHlại thìPhY4D6 dPhY4D6ù saRQo RQhai ngườEHqsA5i cPhY4D6ũng đãPhY4D6 ởEHqsA5 mộtRQ nRQhà vớiPhY4D6 nhRQau kRQhá EHqsA5lâu rồrk7BFHi, khôngrk7BFH thrk7BFHể lấrk7BFHy oRQán RQbáo ârk7BFHn, RQquá mứRQc đảPhY4D6 kícRQh EHqsA5tự RQái củrk7BFHa hắnEHqsA5 PhY4D6vì thếPhY4D6 rấrk7BFHt hảRQo tâEHqsA5m đổiEHqsA5 lạPhY4D6i EHqsA5thành rk7BFHcụm tEHqsA5ừ “mộtPhY4D6 chúEHqsA5t xíu”EHqsA5 này.

TPhY4D6hật PhY4D6không nghĩPhY4D6 đRQến EHqsA5hậu EHqsA5hoạ sRQau nrk7BFHày, chọRQc ngEHqsA5ay vRQào RQtổ kiếEHqsA5n PhY4D6lửa, tRQên sóiRQ hỉRQ nộRQ PhY4D6không lườnrk7BFHg đượcEHqsA5 bênrk7BFH cạnh.
VPhY4D6ừa dứtPhY4D6 lời,EHqsA5 Hạrk7BFH PhRQùng RQTuyền liPhY4D6ền nắmRQ chặtRQ lấRQy cổrk7BFH tRQay củPhY4D6a PhY4D6cô, mộtPhY4D6 phrk7BFHen rk7BFHkéo lạPhY4D6i, PhY4D6thuận đrk7BFHà kéork7BFH rk7BFHcả ngưPhY4D6ời rk7BFHDiệp EHqsA5Tây RQHi EHqsA5ngồi lêEHqsA5n đùiRQ hắn.
DiệpEHqsA5 Tâyrk7BFH HPhY4D6i tấtrk7BFH nRQhiên lEHqsA5à lrk7BFHiều EHqsA5mạng giãyEHqsA5 dụaPhY4D6 nhưnEHqsA5g chẳngRQ ăRQn thPhY4D6ua gìrk7BFH, ngàyrk7BFH tRQhường vốnPhY4D6 tứcRQ giậPhY4D6n đếnPhY4D6 cựcRQ điểmRQ, tứrk7BFHc đPhY4D6ến xPhY4D6ì khóiPhY4D6 rk7BFHđối EHqsA5với hắnEHqsA5 EHqsA5cũng PhY4D6vô dụRQng rồi.
rk7BFHHạ PhùRQng Tuyrk7BFHền rk7BFHmột EHqsA5tay RQkhoá rk7BFHchặt haEHqsA5i tRQay củark7BFH DiRQệp PhY4D6Tây HPhY4D6i, mộtrk7BFH tPhY4D6ay gRQiữ chặRQt gáPhY4D6y cEHqsA5ô, hEHqsA5ung hrk7BFHăng EHqsA5mà hôn.
Cảmrk7BFH PhY4D6giác lRQưỡi HạEHqsA5 PhùnEHqsA5g TuyềPhY4D6n đanrk7BFHg dầnPhY4D6 dầPhY4D6n xâmPhY4D6 EHqsA5nhập rk7BFHvào tEHqsA5rong miệngEHqsA5 mình,PhY4D6 EHqsA5Diệp TâPhY4D6y HRQi rk7BFHtoàn thRQân têPhY4D6 EHqsA5dại, cốRQ gắngRQ hếtRQ RQsức ngPhY4D6ậm cEHqsA5hặt miệnPhY4D6g lEHqsA5ại, krk7BFHiên cườRQng phòrk7BFHng thRQủ đếnPhY4D6 cùng.
HEHqsA5ạ EHqsA5Phùng TuEHqsA5yền mỉrk7BFHm cườirk7BFH EHqsA5nháy mrk7BFHắt mộtEHqsA5 EHqsA5cái, bỏrk7BFH mRQột taEHqsA5y rrk7BFHa, từPhY4D6 EHqsA5bên RQngoài đốrk7BFHng lễEHqsA5 phụcPhY4D6 EHqsA5bùng nhùPhY4D6ng, bRQàn tPhY4D6ay hEHqsA5ắn nhaRQnh RQnhẹn luồnRQ vàrk7BFHo EHqsA5trong ngưrk7BFHời DEHqsA5iệp EHqsA5Tây HiEHqsA5, nRQhẹ nhànrk7BFHg sờ…
“Á!!rk7BFH!!” DiệEHqsA5p PhY4D6Tây Hrk7BFHi hétEHqsA5 lRQên, HạPhY4D6 PhùPhY4D6ng TuRQyền nhâRQn PhY4D6cơ hrk7BFHội đóPhY4D6 RQtiến RQvào, EHqsA5bá RQđạo PhY4D6hôn côPhY4D6 khôEHqsA5ng ngừngRQ, hPhY4D6ai bênPhY4D6 drk7BFHây dưa.
CảPhY4D6 RQngười rk7BFHnóng rEHqsA5ực, hắnrk7BFH “chiếRQn RQđấu” rPhY4D6ất mạnEHqsA5h EHqsA5mẽ, làEHqsA5m rk7BFHcho DiệEHqsA5p Trk7BFHây HEHqsA5i khônrk7BFHg cáchRQ nRQào EHqsA5hô hấp.
TRQrong tìnhPhY4D6 thếPhY4D6 cấpPhY4D6 EHqsA5bách đó,crk7BFHô PhY4D6trên PhY4D6dưới kEHqsA5ết hợp,RQ rk7BFHcắn vàRQo môirk7BFH hắnrk7BFH, lRQiền RQcảm thấyPhY4D6 vịEHqsA5 RQmáu tươPhY4D6i ngPhY4D6ọt ngEHqsA5ào tEHqsA5ràn ra.
VốnEHqsA5 tEHqsA5ưởng rằPhY4D6ng RQhắn PhY4D6sẽ nEHqsA5gay lậEHqsA5p tứEHqsA5c brk7BFHuông mìPhY4D6nh raEHqsA5, EHqsA5nhưng khôngrk7BFH, Hạrk7BFH PhùngRQ TuyềnEHqsA5 hPhY4D6ừ cRQũng krk7BFHhông hừPhY4D6 mộRQt tiếngRQ lạrk7BFHi ăRQn miếngRQ trảEHqsA5 miếnRQg, rk7BFHcũng chEHqsA5ơi chirk7BFHêu ấyEHqsA5 RQcắn lạrk7BFHi môiEHqsA5 crk7BFHô mộtPhY4D6 phát.
DRQiệp TâyRQ rk7BFHHi đauRQ đRQến ứaEHqsA5 nướcEHqsA5 PhY4D6mắt, chEHqsA5ờ HạPhY4D6 PEHqsA5hùng EHqsA5Tuyền vừaRQ burk7BFHông mrk7BFHình rEHqsA5a đEHqsA5ã vộirk7BFH vàngrk7BFH lPhY4D6ui vRQề mộtPhY4D6 góRQc PhY4D6xe cáRQch EHqsA5xa hắPhY4D6n, rPhY4D6út cáiRQ gươnPhY4D6g PhY4D6ra xeEHqsA5m chútEHqsA5, EHqsA5môi rk7BFHdưới bịrk7BFH cắrk7BFHn đPhY4D6ang EHqsA5rươm rưEHqsA5ớm mEHqsA5áu rồi. 

RQ“Hạ PhùnRQg Tuyền,EHqsA5 aEHqsA5nh làmRQ cáiRQ quEHqsA5ái grk7BFHì trk7BFHhế!” DiệpRQ Tâyrk7BFH PhY4D6Hi nPhY4D6ộ khíEHqsA5 xunrk7BFHg thiên.
PhY4D6“Cô RQcắn tôiPhY4D6 tấtEHqsA5 nhiEHqsA5ên tEHqsA5ôi sRQẽ RQđáp lrk7BFHễ thrk7BFHôi!” PhY4D6Hạ PhùPhY4D6ng TPhY4D6uyền hPhY4D6ơi nhírk7BFHu mày.
“ARQnh…anh đồrk7BFH biếnrk7BFH thEHqsA5ái! A!”
Diệp TEHqsA5ây HEHqsA5i cEHqsA5òn chRQưa cóRQ PhY4D6mắng xongEHqsA5, lPhY4D6ại bịRQ nrk7BFHgười rk7BFHnào đEHqsA5ó mộtrk7BFH PhY4D6phen PhY4D6kéo trk7BFHiếp, tiếpRQ PhY4D6tục cưỡEHqsA5ng ép.
Hạrk7BFH PhPhY4D6ùng Tuyrk7BFHền tiếnRQ qEHqsA5uân thầnEHqsA5 tốc,RQ rk7BFHkhông đểRQ chEHqsA5o RQcô córk7BFH bEHqsA5ất rk7BFHkì cơEHqsA5 EHqsA5hội nàoEHqsA5 đểEHqsA5 thởEHqsA5 nữPhY4D6a, PhY4D6giống nhưPhY4D6 RQcó lửEHqsA5a đốtrk7BFH cEHqsA5háy PhY4D6cô vậy.
Diệp TâyPhY4D6 EHqsA5Hi cũnPhY4D6g kEHqsA5hông thểPhY4D6 rk7BFHnhẫn nhịEHqsA5n chịuRQ thurk7BFHa thêmRQ nrk7BFHữa, oRQán hậnEHqsA5 dùnRQg hếtEHqsA5 sứEHqsA5c bìnEHqsA5h rk7BFHsinh cắrk7BFHn PhY4D6vào cáPhY4D6i lưỡiPhY4D6 bárk7BFH đạoEHqsA5 kiRQa mPhY4D6ột cái.
Bởi RQvì tứEHqsA5c giậnrk7BFH nrk7BFHên PhY4D6lực cắnrk7BFH rấEHqsA5t mạnh,EHqsA5 chỉrk7BFH giảirk7BFH hậnEHqsA5 đượcEHqsA5 EHqsA5lúc ấEHqsA5y nhưnEHqsA5g cRQhỉ mộtRQ giEHqsA5ây sRQau, Diệprk7BFH RQTây HEHqsA5i mEHqsA5ôi PhY4D6trên RQlại cảEHqsA5m thấrk7BFHy RQvô RQcùng đaRQu nhức—lạRQi bịPhY4D6 trảrk7BFH thùPhY4D6 nữa!!!!!
Hạ PhPhY4D6ùng Tuyềrk7BFHn buônPhY4D6g côRQ PhY4D6ra, nhìnEHqsA5 DiệpEHqsA5 PhY4D6Tây PhY4D6Hi cRQo cảrk7BFH haEHqsA5i chEHqsA5ân lênrk7BFH lùPhY4D6i PhY4D6về mEHqsA5ột góPhY4D6c xrk7BFHe vừaRQ giRQận vừPhY4D6a sEHqsA5ợ nRQhìn mìnPhY4D6h chằmEHqsA5 chEHqsA5ằm, hRQắn nPhY4D6hẹ RQgiọng nPhY4D6ói: “EHqsA5Còn muốnEHqsA5 thrk7BFHử EHqsA5nữa không?”
Diệp TRQây HRQi cPhY4D6he môPhY4D6i rk7BFHrướm márk7BFHu RQcủa mrk7BFHình, rk7BFHliều mPhY4D6ạng lắcrk7BFH đầu.
Hạrk7BFH Prk7BFHhùng Tuyềnrk7BFH tiếnPhY4D6 lạiPhY4D6 gầnRQ PhY4D6cô, lôiEHqsA5 cPhY4D6ái PhY4D6tay đaPhY4D6ng chRQe miRQệng cEHqsA5ủa RQcô RQra, krk7BFHhẽ nPhY4D6ghiêng đầu,PhY4D6 EHqsA5tiếp tRQục hôrk7BFHn nữa.
Diệp TâyEHqsA5 HPhY4D6i bịPhY4D6 EHqsA5vây hãmEHqsA5 trork7BFHng mRQột gEHqsA5óc nhỏ,EHqsA5 khôngRQ cóEHqsA5 RQđường rk7BFHnào đểEHqsA5 thoáPhY4D6t, EHqsA5nụ hôRQn củark7BFH hắnRQ RQbá đạEHqsA5o RQmà cuồrk7BFHng nhPhY4D6iệt, PhY4D6thật RQsự muốnPhY4D6 làmRQ DiEHqsA5ệp TâPhY4D6y HRQi nghẹEHqsA5t thrk7BFHở rk7BFHmà cPhY4D6hết nEHqsA5hưng côrk7BFH khôPhY4D6ng cònRQ dPhY4D6ám EHqsA5phản EHqsA5kháng nữa,RQ chỉrk7BFH cPhY4D6ó thrk7BFHể biếtPhY4D6 EHqsA5điều mộPhY4D6t chútEHqsA5 rk7BFHđể mặRQc chRQo EHqsA5hắn muốnEHqsA5 làmRQ RQgì thPhY4D6ì làm.
Khôrk7BFHng biPhY4D6ết qRQua brk7BFHao EHqsA5lâu, EHqsA5Hạ PhùnPhY4D6g TRQuyền EHqsA5bá đạoPhY4D6 hôRQn dầnEHqsA5 nEHqsA5hẹ nhEHqsA5àng ôPhY4D6n nhPhY4D6u, từPhY4D6ng chRQút PhY4D6từng chPhY4D6út mộtrk7BFH liếmrk7BFH đôRQi mEHqsA5ôi bịPhY4D6 thươngrk7BFH củaEHqsA5 cô,rk7BFH rk7BFHvô cùngEHqsA5 nhEHqsA5ẹ nhànRQg vàPhY4D6 tỉRQ mỉ.
“rk7BFHTối nayPhY4D6, DEHqsA5u GiPhY4D6ang NRQam cònPhY4D6 EHqsA5chưa hôRQn rk7BFHcô, rk7BFHmà tôiPhY4D6, lạiPhY4D6 hôEHqsA5n rk7BFHcô đếnPhY4D6 rk7BFHba lầPhY4D6n.” HPhY4D6ạ PhùnRQg Trk7BFHuyền cúiPhY4D6 đầRQu nhìPhY4D6n côRQ, áRQnh mPhY4D6ắt khóPhY4D6 hiEHqsA5ểu nói:EHqsA5 “CănRQ cứPhY4D6 RQtheo EHqsA5tình huốngRQ hiPhY4D6ện PhY4D6tại EHqsA5thì RQcơ hộiRQ côPhY4D6 gảPhY4D6 EHqsA5cho tEHqsA5ôi rk7BFHso rk7BFHsánh vRQới grk7BFHả chEHqsA5o hắnEHqsA5 hìrk7BFHnh nhEHqsA5ư lRQà hơEHqsA5n…một chúRQt xíu.” 
NhEHqsA5ưng Diệprk7BFH TâyPhY4D6 PhY4D6Hi cărk7BFHn bảRQn làRQ khôPhY4D6ng rk7BFHcó ngrk7BFHhe HạPhY4D6 PhùnEHqsA5g Tuyềnrk7BFH nRQói PhY4D6chuyện, cònEHqsA5 đanEHqsA5g bậnEHqsA5 rộnRQ tìmPhY4D6 crk7BFHách PhY4D6thoát kEHqsA5hỏi EHqsA5ngực hắn,RQ liềuRQ EHqsA5mạng cRQầm EHqsA5khăn giấyPhY4D6 chùEHqsA5i môirk7BFH, lEHqsA5ại RQcòn khôRQng RQngừng “Phi,phi,phi”
“Anh làEHqsA5 tênPhY4D6 EHqsA5háo sắcPhY4D6 thấPhY4D6p kémRQ! TạiEHqsA5 sRQao lạiPhY4D6 khEHqsA5ông cEHqsA5ó cEHqsA5hút lịcRQh sEHqsA5ự nào,EHqsA5 chưRQa đrk7BFHược sựPhY4D6 đRQồng EHqsA5ý củaRQ ngưRQời kháRQc đãEHqsA5 RQcưỡng hEHqsA5ôn!” Diệrk7BFHp TPhY4D6ây EHqsA5Hi bấtPhY4D6 nrk7BFHgờ, rk7BFHhung hăngRQ mắngPhY4D6 hắn:RQ “ĐồEHqsA5 thầnPhY4D6 kinh!”
“KhEHqsA5ông PhY4D6sao, PhY4D6sau rk7BFHnày côEHqsA5 sẽPhY4D6 quPhY4D6en thôi.”rk7BFH HPhY4D6ạ PhùngEHqsA5 TuyRQền trPhY4D6ở lạirk7BFH EHqsA5vị PhY4D6trí ngồiEHqsA5 củaRQ hắnRQ, haEHqsA5i cRQhân đPhY4D6ung đưa,RQ vEHqsA5ừa cườRQi vừark7BFH nrk7BFHhàn EHqsA5nhã trRQả lời.
Nếu cPhY4D6ó thể,PhY4D6 DiệEHqsA5p Tâyrk7BFH HRQi thựcRQ muốnPhY4D6 phuEHqsA5n PhY4D6máu trEHqsA5ên miệngPhY4D6 mìnhPhY4D6 vàRQo mặtPhY4D6 hắn.PhY4D6 Côrk7BFH EHqsA5tức giRQận đrk7BFHến RQmức RQcả ngườRQi rk7BFHđều ruPhY4D6ng lêPhY4D6n bầnEHqsA5 bEHqsA5ật, đangRQ thởRQ, rk7BFHlại phátRQ hiệnRQ rPhY4D6a cáRQi nhEHqsA5ẫn đínEHqsA5h hôPhY4D6n mìEHqsA5nh vừPhY4D6a tháoPhY4D6 EHqsA5ra lúcEHqsA5 EHqsA5nãy chẳRQng birk7BFHết PhY4D6từ lRQúc RQnào RQđã chiễmEHqsA5 chrk7BFHệ vPhY4D6ững vàRQng nằmRQ EHqsA5trên rk7BFHngón áRQp útEHqsA5 củark7BFH cô.
CPhY4D6hiếc nhẫnEHqsA5 bPhY4D6ạch krk7BFHim EHqsA5với RQba EHqsA5viên rk7BFHđá đượcEHqsA5 EHqsA5cắt gọtPhY4D6 tRQinh xảEHqsA5o, thiếtrk7BFH krk7BFHế mớiEHqsA5 mẻrk7BFH. NEHqsA5hưng đốiRQ vớiRQ DiPhY4D6ệp TâEHqsA5y HRQi thìEHqsA5 nPhY4D6ó chPhY4D6ẳng kEHqsA5hác gìEHqsA5 mộRQt cáiRQ EHqsA5khoá sắtEHqsA5, RQbuộc tEHqsA5hật chặtPhY4D6 cPhY4D6ô lại.
Drk7BFHiệp TâyPhY4D6 RQHi đangRQ địnhrk7BFH tháoPhY4D6 rRQa lầnrk7BFH nữa,RQ HRQạ PhRQùng Tuyrk7BFHền lạiEHqsA5 rk7BFHdùng giọngRQ nrk7BFHói rk7BFHbình tĩrk7BFHnh rk7BFHkhông PhY4D6gợn sónRQg cEHqsA5hặn lại:PhY4D6 “EHqsA5Nếu nhưEHqsA5 cPhY4D6ô dPhY4D6ám làRQm thế,RQ tEHqsA5ôi sẽRQ lậpEHqsA5 EHqsA5tức lậpPhY4D6 PhY4D6lại nRQhững chuyệnrk7BFH vừRQa rEHqsA5ồi đãPhY4D6 lPhY4D6àm vEHqsA5ới PhY4D6cô đấy.”
DiRQệp TâyRQ rk7BFHHi trk7BFHay EHqsA5lập PhY4D6tức cứngPhY4D6 đờ.
“Sau này,PhY4D6 brk7BFHất EHqsA5luận EHqsA5là đirk7BFH tắmPhY4D6 haEHqsA5y rk7BFHđi ngủPhY4D6, cPhY4D6ô đềuRQ phảEHqsA5i đeEHqsA5o nórk7BFH ởRQ trrk7BFHên tay.”RQ HạRQ PhRQùng Tuyrk7BFHền PhY4D6ra lệnh.
“XPhY4D6in hỏi,RQ vrk7BFHì saRQo trk7BFHôi phảiPhY4D6 EHqsA5nghe lờRQi anh?”PhY4D6 Diệprk7BFH TâEHqsA5y rk7BFHHi khônEHqsA5g phục.
“rk7BFHNếu khôngEHqsA5 trk7BFHin, côrk7BFH rk7BFHcó thểPhY4D6 trk7BFHhử mộtPhY4D6 cEHqsA5hút xRQem sao.EHqsA5” rk7BFHHạ PhùngEHqsA5 PhY4D6Tuyền RQgõ gõrk7BFH EHqsA5ngón EHqsA5tay EHqsA5trên đầurk7BFH gốiEHqsA5 thPhY4D6eo tiếtPhY4D6 tấrk7BFHu, mỗiRQ EHqsA5một nhịPhY4D6p gõEHqsA5 nhưRQ đánhRQ vàork7BFH lòRQng EHqsA5Diệp TPhY4D6ây PhY4D6Hi: “TiPhY4D6n tôiPhY4D6 đRQi, cRQô rk7BFHvĩnh viễnPhY4D6 sẽrk7BFH khRQông bark7BFHo giờEHqsA5 đEHqsA5oán trướcRQ đượRQc tEHqsA5ôi rk7BFHsẽ làmEHqsA5 nhữnRQg gìPhY4D6 đâu.”
KPhY4D6hi haEHqsA5i ngườEHqsA5i trởrk7BFH vềrk7BFH nEHqsA5hà, PhY4D6A KRQhoan pháPhY4D6t hiệnPhY4D6 RQmôi Diệprk7BFH TEHqsA5ây HPhY4D6i sưEHqsA5ng pPhY4D6hồng lên,RQ vẻrk7BFH mặRQt vôrk7BFH cPhY4D6ùng RQkhó crk7BFHhịu chRQo nêEHqsA5n liềnRQ âEHqsA5n RQcần hỏPhY4D6i thăm:PhY4D6 “NhaPhY4D6 đEHqsA5ầu, PhY4D6kẻ EHqsA5nào chọcRQ gPhY4D6iận rk7BFHmuội, rk7BFHlàm saRQo EHqsA5mà mặPhY4D6t nPhY4D6hư bịEHqsA5 táork7BFH bóRQn trk7BFHhế này?”
Diệp PhY4D6Tây HPhY4D6i nghiếnrk7BFH PhY4D6răng nghiếPhY4D6n lợRQi nórk7BFHi: “MuộiEHqsA5 bịrk7BFH Hạrk7BFH PEHqsA5hùng TuyềnPhY4D6 éprk7BFH buộc!”
“Ngay tạiPhY4D6 bữaRQ tPhY4D6iệc PhY4D6á?” PhY4D6A Krk7BFHhoan hEHqsA5ít RQmột hơi,RQ bốRQi rk7BFHrối: rk7BFH“Xong rồi,RQ xEHqsA5ong rồEHqsA5i, nhấtrk7BFH địnhEHqsA5 RQlà vộiPhY4D6 rk7BFHvàng qrk7BFHuá, PhùEHqsA5ng EHqsA5Tuyền chPhY4D6ưa kịRQp sửrk7BFH dRQụng biệnPhY4D6 pháprk7BFH ark7BFHn toànRQ đúnEHqsA5g khRQông, nPhY4D6ói khôngEHqsA5 chPhY4D6ừng RQmuội manPhY4D6g thrk7BFHai rPhY4D6ồi, kPhY4D6hông được,EHqsA5 khôngrk7BFH được,RQ huyEHqsA5nh prk7BFHhải nRQhanh chóngEHqsA5 đrk7BFHi nấuEHqsA5 PhY4D6canh tổPhY4D6 EHqsA5yến, đEHqsA5ể muộirk7BFH bồiPhY4D6 brk7BFHổ thârk7BFHn thểrk7BFH mrk7BFHới được!”
“MuộiEHqsA5 .khônrk7BFHg .cRQó. PhY4D6ý .nRQày!” Diệprk7BFH TâyEHqsA5 HRQi tRQhái dươnPhY4D6g gEHqsA5ân xRQanh nổiPhY4D6 lEHqsA5ên, gEHqsA5iơ rk7BFHtay lRQên, nhìRQn rõRQ chiếcRQ nhẫEHqsA5n đírk7BFHnh hRQôn srk7BFHáng chóPhY4D6i kiRQa: “MuộiRQ muốnEHqsA5 nóiRQ rk7BFHlà HạPhY4D6 PhùnRQg rk7BFHTuyền éRQp mEHqsA5uội đeoEHqsA5 cPhY4D6ái này!”
A rk7BFHKhoan EHqsA5nghi ngờEHqsA5: “ChẳngPhY4D6 lẽrk7BFH muộrk7BFHi khRQông thícRQh EHqsA5kiểu dángPhY4D6 nàyrk7BFH sao?”
“Không RQphải, kiểurk7BFH dángPhY4D6 rấtPhY4D6 đẹpRQ, nhưnPhY4D6g mà…”
“Nhrk7BFHưng PhY4D6mà muộiRQ khPhY4D6ông thírk7BFHch EHqsA5đá nhỏPhY4D6 chứRQ gì?”
“KhRQông, viênrk7BFH đáRQ kícEHqsA5h EHqsA5thước rấtEHqsA5 prk7BFHhù hợp,RQ nhưnRQg mà…”
“NhưngEHqsA5 màrk7BFH muộirk7BFH thícRQh EHqsA5chiếc RQnhẫn krk7BFHhác đắtrk7BFH tiềnrk7BFH EHqsA5hơn hả?”
“Hãy RQnghe muộiEHqsA5 nrk7BFHói hếPhY4D6t crk7BFHó đượcPhY4D6 không!”rk7BFH GEHqsA5ân xrk7BFHanh rk7BFHnổi lrk7BFHên ngàyPhY4D6 cànRQg rõRQ, tRQai RQxì khóRQi: “ChiRQếc nhRQẫn RQnày chEHqsA5ẳng cóPhY4D6 rk7BFHvấn đềEHqsA5 gìEHqsA5 cả,PhY4D6 muộiRQ cEHqsA5hỉ làPhY4D6 khôrk7BFHng muốnEHqsA5 rk7BFHkết hôEHqsA5n cPhY4D6ùng hắrk7BFHn thôi!”
“À!!”RQ RQA KhoaPhY4D6n gEHqsA5ật gùPhY4D6, EHqsA5bắt đầPhY4D6u cúRQi xuốngrk7BFH tiếprk7BFH tụcEHqsA5 làmRQ EHqsA5việc crk7BFHủa mình.
“HuynEHqsA5h tạiEHqsA5 sRQao khôrk7BFHng RQcó phảnRQ PhY4D6ứng grk7BFHì vậPhY4D6y?” PhY4D6Diệp TRQây PhY4D6Hi khôrk7BFHng khỏiEHqsA5 PhY4D6thắc mắc.
“MuộiRQ muốnRQ hurk7BFHynh phảnPhY4D6 ứngRQ RQgì đây?”PhY4D6 PhY4D6A KhPhY4D6oan cEHqsA5ũng cEHqsA5hẳng hiểEHqsA5u nổiPhY4D6 EHqsA5hỏi lại.
“MuộPhY4D6i vừaEHqsA5 mớiRQ nrk7BFHói PhY4D6là muộPhY4D6i khônEHqsA5g muốnrk7BFH kếEHqsA5t hPhY4D6ôn cùngEHqsA5 HạPhY4D6 PhPhY4D6ùng Tuyềnrk7BFH đấy.” 
RQ“Huynh RQkhông muốnRQ mEHqsA5ình chếtEHqsA5 RQgià màEHqsA5 EHqsA5chưa RQcó cháuRQ đâu.”
“Thrk7BFHế làrk7BFH EHqsA5sao chứ?EHqsA5” Diệprk7BFH TâyRQ PhY4D6Hi cựRQ nự.
“ÝPhY4D6 củaRQ huyRQnh chínEHqsA5h lRQà, EHqsA5không giốnRQg nhPhY4D6ư trk7BFHình yêrk7BFHu củaPhY4D6 EHqsA5hai đứaRQ muộEHqsA5i sẽPhY4D6 nảRQy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.