You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đYqvVó, nếu8kdvzFfN nE6sHz5q6hư k8kdvzFfNhông YqvVcó cô8kdvzFfN, tYqvVôi đãE6sHz5q6 8kdvzFfNsớm bYqvVị E6sHz5q6Hạ Phùn8kdvzFfNg TuyềnE6sHz5q6 giếtYqvV chếtE6sHz5q6 rồi.”E6sHz5q6 8kdvzFfNDu Gia8kdvzFfNng NaYqvVm YqvVxoay đầu,YqvV n8kdvzFfNhìn cô:E6sHz5q6 “NhưYqvVng tYqvVôi lại8kdvzFfN 8kdvzFfNbán đứngYqvV cô.”
DiệYqvVp TâYqvVy H8kdvzFfNi khôngYqvV YqvVnói gE6sHz5q6ì chỉ8kdvzFfN mỉm8kdvzFfN cười.
“E6sHz5q6Cô E6sHz5q6hẳn 8kdvzFfNlà r8kdvzFfNất hậE6sHz5q6n 8kdvzFfNtôi.” DYqvVu Gi8kdvzFfNang NaE6sHz5q6m nói.
YqvVDiệp TâyE6sHz5q6 HE6sHz5q6i bướcE6sHz5q6 8kdvzFfNtới cạnhYqvV hE6sHz5q6ắn, E6sHz5q6nhẹ nhà8kdvzFfNng đặtYqvV taE6sHz5q6y lênE6sHz5q6 laYqvVn E6sHz5q6can cYqvVẩm thạ8kdvzFfNch bónE6sHz5q6g loáng8kdvzFfN, YqvVđá lạnhE6sHz5q6 n8kdvzFfNhư b8kdvzFfNăng, cô8kdvzFfN thấp8kdvzFfN giọng8kdvzFfN nYqvVói: “TôiE6sHz5q6 hiểu,8kdvzFfN YqvVanh cũng8kdvzFfN có8kdvzFfN nỗi8kdvzFfN khổYqvV YqvVtâm riYqvVêng mà.”
Nghe vậy8kdvzFfN, 8kdvzFfNDu GiaYqvVng 8kdvzFfNNam E6sHz5q6mí mE6sHz5q6ắt cE6sHz5q6ó một8kdvzFfN YqvVnốt YqvVruồi E6sHz5q6màu nâYqvVu nhYqvVo nhỏE6sHz5q6 dườngYqvV nhưE6sHz5q6 E6sHz5q6giật mìnhYqvV mộtYqvV cái.
E6sHz5q6Bóng YqvVđêm tYqvVrong trẻoE6sHz5q6 lYqvVại lùng,8kdvzFfN tronE6sHz5q6g kh8kdvzFfNông khíE6sHz5q6 8kdvzFfNcũng cYqvVó 8kdvzFfNchút E6sHz5q6gì đóYqvV 8kdvzFfNlạnh lẽo.
H8kdvzFfNai ngườiYqvV E6sHz5q6cùng đứnYqvVg YqvVtrên baYqvVn cYqvVông YqvVnhưng lYqvVại nhìn8kdvzFfN 8kdvzFfNvề E6sHz5q6hai hướngE6sHz5q6 kh8kdvzFfNác nhau.
Một lúcYqvV 8kdvzFfNsau, DE6sHz5q6u GiE6sHz5q6ang 8kdvzFfNNam E6sHz5q6bỗng nhi8kdvzFfNên nói:8kdvzFfN “E6sHz5q6Hôm qE6sHz5q6ua, l8kdvzFfNà ngàYqvVy giỗ8kdvzFfN 8kdvzFfNcủa ch8kdvzFfNa tôi.”
Diệp E6sHz5q6Tây YqvVHi YqvVkinh ngạc.
8kdvzFfN“Nhưng t8kdvzFfNrừ tYqvVôi ra8kdvzFfN, khôE6sHz5q6ng còE6sHz5q6n E6sHz5q6ai nhớE6sHz5q6 8kdvzFfNđến chuyE6sHz5q6ện này8kdvzFfN nữa.YqvV” YqvVDu 8kdvzFfNGiang NaE6sHz5q6m cưYqvVời chYqvVua cE6sHz5q6hát bE6sHz5q6i thươn8kdvzFfNg: “KhE6sHz5q6ông mYqvVột YqvVai nữa.”
Diệ8kdvzFfNp TâE6sHz5q6y H8kdvzFfNi cụpE6sHz5q6 mắE6sHz5q6t 8kdvzFfNxuống: “VậyYqvV anE6sHz5q6h ch8kdvzFfNo E6sHz5q6rằng, bYqvVa aE6sHz5q6nh YqvVlà bị8kdvzFfN… YqvVDu TửE6sHz5q6 E6sHz5q6Vĩ mE6sHz5q6ưu sE6sHz5q6át pYqvVhải không?”
“KhE6sHz5q6ông ph8kdvzFfNải làE6sHz5q6 tôYqvVi ch8kdvzFfNo rằngE6sHz5q6 nE6sHz5q6hư th8kdvzFfNế màYqvV E6sHz5q6sự thậ8kdvzFfNt đYqvVúng l8kdvzFfNà E6sHz5q6như thế.”E6sHz5q6 DE6sHz5q6u Gi8kdvzFfNang N8kdvzFfNam sắcE6sHz5q6 mE6sHz5q6ặt dướiE6sHz5q6 ánE6sHz5q6h tE6sHz5q6răng ngàyE6sHz5q6 càngYqvV t8kdvzFfNái nh8kdvzFfNợt, lạnYqvVh 8kdvzFfNlùng vôYqvV tìnhYqvV: E6sHz5q6“Ba tYqvVôi trướcYqvV E6sHz5q6khi cYqvVhút YqvVhơi tE6sHz5q6hở cuốiE6sHz5q6 cùYqvVng, toàn8kdvzFfN tE6sHz5q6hân YqvVmáu E6sHz5q6me đầE6sHz5q6m E6sHz5q6đìa E6sHz5q6vẫn c8kdvzFfNố lếtE6sHz5q6 tE6sHz5q6ới 8kdvzFfNôm E6sHz5q6chặt l8kdvzFfNấy tôE6sHz5q6i, ôYqvVng 8kdvzFfNđã nó8kdvzFfNi ch8kdvzFfNo YqvVtôi biết,8kdvzFfN YqvVDu TửE6sHz5q6 E6sHz5q6Vĩ… chE6sHz5q6ính hắYqvVn 8kdvzFfNđã E6sHz5q6sát hại8kdvzFfN c8kdvzFfNha tôi.”
DYqvVu GiYqvVang NYqvVam giE6sHz5q6ọng nó8kdvzFfNi rất8kdvzFfN nE6sHz5q6hẹ, rE6sHz5q6ất 8kdvzFfNbình tĩnh.
Nhưng Di8kdvzFfNệp 8kdvzFfNTây 8kdvzFfNHi ngE6sHz5q6he E6sHz5q6những lờiYqvV đE6sHz5q6ó mà8kdvzFfN E6sHz5q6thấy lạnh8kdvzFfN buốt8kdvzFfN E6sHz5q6đầy hận8kdvzFfN thù.
“Anh muốn…báo8kdvzFfN tE6sHz5q6hù?” Diệp8kdvzFfN TâE6sHz5q6y H8kdvzFfNi vẫYqvVn hỏiE6sHz5q6 nhưnYqvVg YqvVtrong lònE6sHz5q6g sớmE6sHz5q6 đãYqvV biếtYqvV 8kdvzFfNcâu trE6sHz5q6ả lời.
Du Gi8kdvzFfNang N8kdvzFfNam E6sHz5q6không trảYqvV lờiE6sHz5q6 câ8kdvzFfNu h8kdvzFfNỏi đ8kdvzFfNó, YqvVchỉ lầmE6sHz5q6 b8kdvzFfNầm E6sHz5q6rất nhỏE6sHz5q6: “ThậtYqvV E6sHz5q6ra YqvVthì, tôi8kdvzFfN cũYqvVng sớmE6sHz5q6 phát8kdvzFfN hiệ8kdvzFfNn rYqvVa E6sHz5q6hai kE6sHz5q6ẻ E6sHz5q6gian 8kdvzFfNphu dâ8kdvzFfNm phụE6sHz5q6 đó8kdvzFfN. YqvVCho dùE6sHz5q6 cYqvVó chE6sHz5q6e dấuYqvV b8kdvzFfNí YqvVmật E6sHz5q6kĩ lưỡngE6sHz5q6 nE6sHz5q6hư t8kdvzFfNhế n8kdvzFfNào điYqvV nữaYqvV 8kdvzFfNthì chE6sHz5q6ẳng E6sHz5q6lẽ cYqvVon E6sHz5q6trai lạiYqvV E6sHz5q6không phE6sHz5q6át 8kdvzFfNhiện YqvVra sự8kdvzFfN E6sHz5q6khác lạ8kdvzFfN củaYqvV mYqvVẹ mìn8kdvzFfNh YqvVsao. NhìE6sHz5q6n E6sHz5q6thấy DE6sHz5q6u TửYqvV 8kdvzFfNVĩ, ánh8kdvzFfN mắtYqvV YqvVcủa bàYqvV ấYqvVy 8kdvzFfNloé YqvVlên n8kdvzFfNiềm vuYqvVi, 8kdvzFfNcả ngàyYqvV sẽYqvV YqvVvui YqvVvẻ. SE6sHz5q6au đE6sHz5q6ó vàoE6sHz5q6 YqvVmột ngày,YqvV tôi8kdvzFfN nấE6sHz5q6p ởYqvV mộtYqvV g8kdvzFfNóc vườn8kdvzFfN 8kdvzFfNhoa tậnYqvV mắYqvVt nhìYqvVn thấE6sHz5q6y bọnYqvV hYqvVọ ômE6sHz5q6 hôYqvVn 8kdvzFfNnhau…Nếu 8kdvzFfNnhư ngàYqvVy đ8kdvzFfNó, tôYqvVi nói8kdvzFfN cE6sHz5q6ho E6sHz5q6cha biếtYqvV việc8kdvzFfN nà8kdvzFfNy, ôn8kdvzFfNg YqvVấy E6sHz5q6sẽ YqvVcó thểE6sHz5q6 đềYqvV phòngE6sHz5q6 DE6sHz5q6u Tử8kdvzFfN 8kdvzFfNVĩ 8kdvzFfNthì đãE6sHz5q6 kh8kdvzFfNông E6sHz5q6bị 8kdvzFfNhắn hã8kdvzFfNm hạiYqvV nhE6sHz5q6ư YqvVngày YqvVhôm nay…Vậy8kdvzFfN màYqvV tô8kdvzFfNi E6sHz5q6lại E6sHz5q6không làmE6sHz5q6 vậ8kdvzFfNy, tYqvVôi sợ8kdvzFfN sYqvVẽ pháE6sHz5q6 vỡYqvV hạnhE6sHz5q6 E6sHz5q6phúc củaE6sHz5q6 bảnYqvV thâYqvVn, phE6sHz5q6á v8kdvzFfNỡ g8kdvzFfNia đìnE6sHz5q6h nàyE6sHz5q6, nE6sHz5q6ên 8kdvzFfNrốt cu8kdvzFfNộc đ8kdvzFfNã YqvVim lặng…”
Du Gian8kdvzFfNg NYqvVam giọ8kdvzFfNng nE6sHz5q6ói nE6sHz5q6gày c8kdvzFfNàng nhỏYqvV dần.
Diệp TâyYqvV 8kdvzFfNHi khôn8kdvzFfNg đànhE6sHz5q6 YqvVlòng, nắm8kdvzFfN lấyYqvV YqvVtay h8kdvzFfNắn, sưYqvVởi ấmYqvV đôiE6sHz5q6 bànE6sHz5q6 ta8kdvzFfNy giáYqvV lạnh,YqvV nhE6sHz5q6ẹ n8kdvzFfNhàng khuyênYqvV nhủYqvV: “AnhE6sHz5q6 khYqvVông 8kdvzFfNhề c8kdvzFfNó YqvVtội E6sHz5q6gì cả,E6sHz5q6 t8kdvzFfNhật đấE6sHz5q6y, 8kdvzFfNđó khôngYqvV p8kdvzFfNhải 8kdvzFfNlà lỗiE6sHz5q6 c8kdvzFfNủa anh.”
Du Gia8kdvzFfNng YqvVNam ngẩng8kdvzFfN đầu.
Cả ng8kdvzFfNười hắn,E6sHz5q6 tóE6sHz5q6c, khuYqvVôn mYqvVặt, tE6sHz5q6oàn thâ8kdvzFfNn đềuYqvV 8kdvzFfNbị 8kdvzFfNánh trăngE6sHz5q6 bàn8kdvzFfNg bạYqvVc 8kdvzFfNbao p8kdvzFfNhủ, l8kdvzFfNúc ẩn8kdvzFfN l8kdvzFfNúc hiệnE6sHz5q6, mYqvVờ ảoYqvV phảngYqvV ph8kdvzFfNất nh8kdvzFfNư YqvVkhông tồnE6sHz5q6 tại8kdvzFfN trêE6sHz5q6n tYqvVhế giới8kdvzFfN này.
HE6sHz5q6ắn nhìn8kdvzFfN Diệ8kdvzFfNp TâyE6sHz5q6 HE6sHz5q6i, tron8kdvzFfNg YqvVánh 8kdvzFfNmắt trYqvVàn ngậpYqvV sựYqvV yêuE6sHz5q6 thư8kdvzFfNơng, nhưYqvVng cE6sHz5q6òn cYqvVhút gE6sHz5q6ì YqvVđó đaE6sHz5q6u xót,E6sHz5q6 hYqvVối hận8kdvzFfN cùngYqvV 8kdvzFfNu buồn.
TYqvVay E6sHz5q6của hắnYqvV xE6sHz5q6oa trE6sHz5q6án cô,YqvV rE6sHz5q6ồi saYqvVu đYqvVó nhYqvVẹ 8kdvzFfNnhàng c8kdvzFfNhậm chYqvVạp vuốtE6sHz5q6 taYqvVi cô8kdvzFfN, rồYqvVi đếnE6sHz5q6 gươn8kdvzFfNg mE6sHz5q6ặt cô.
TừE6sHz5q6ng độngYqvV t8kdvzFfNác đều8kdvzFfN nhẹE6sHz5q6 nhàYqvVng tỉYqvV E6sHz5q6mỉ maYqvVng t8kdvzFfNheo sựE6sHz5q6 E6sHz5q6quyến luyến.
LúE6sHz5q6c n8kdvzFfNày DiYqvVệp TâYqvVy H8kdvzFfNi độtE6sHz5q6 8kdvzFfNnhiên cóYqvV chE6sHz5q6út hoảE6sHz5q6ng hốt.
Cô8kdvzFfN m8kdvzFfNơ hYqvVồ E6sHz5q6nhận rE6sHz5q6a YqvVDu 8kdvzFfNGiang 8kdvzFfNNam đYqvVang ngE6sHz5q6ày c8kdvzFfNàng n8kdvzFfNhích lạiE6sHz5q6 gE6sHz5q6ần YqvVcô hơE6sHz5q6n, YqvVcô thầmYqvV nghYqvVĩ phải8kdvzFfN néYqvV hE6sHz5q6ắn, nh8kdvzFfNưng khônYqvVg hE6sHz5q6iểu sa8kdvzFfNo cE6sHz5q6ô lạiE6sHz5q6 kE6sHz5q6hông nh8kdvzFfNúc nhích.
HYqvVai ngườiE6sHz5q6 môi8kdvzFfN ngà8kdvzFfNy cà8kdvzFfNng gần,8kdvzFfN DiE6sHz5q6ệp TâYqvVy HE6sHz5q6i cóYqvV th8kdvzFfNể E6sHz5q6cảm thấyE6sHz5q6 hE6sHz5q6ơi YqvVthở củYqvVa hắn8kdvzFfN gầnYqvV 8kdvzFfNkề, p8kdvzFfNhảng E6sHz5q6phất 8kdvzFfNtrên gư8kdvzFfNơng mặYqvVt mình.
ÁnhE6sHz5q6 mắtE6sHz5q6 côYqvV th8kdvzFfNẫn thờ.
NhưnYqvVg ngYqvVay khoảnE6sHz5q6h khắc8kdvzFfN đôi8kdvzFfN mYqvVôi h8kdvzFfNọ ch8kdvzFfNuẩn bị8kdvzFfN YqvVchạm vào8kdvzFfN nhaYqvVu thì8kdvzFfN YqvVDiệp T8kdvzFfNây E6sHz5q6Hi YqvVbỗng YqvVcảm tYqvVhấy mYqvVình nhYqvVư bYqvVị YqvVmột lYqvVực 8kdvzFfNkéo rấtE6sHz5q6 8kdvzFfNmạnh giậtYqvV YqvVphắt ra.
Nhất8kdvzFfN tE6sHz5q6hời khô8kdvzFfNng 8kdvzFfNkhí lE6sHz5q6ãng mạ8kdvzFfNn E6sHz5q6đều b8kdvzFfNiến mất8kdvzFfN khE6sHz5q6ông c8kdvzFfNòn chúE6sHz5q6t nàYqvVo hết.
“Thật8kdvzFfN xYqvVin l8kdvzFfNỗi, 8kdvzFfNtôi tìYqvVm 8kdvzFfNcô ấE6sHz5q6y cóYqvV chútE6sHz5q6 việc.”E6sHz5q6 HạYqvV PhùnYqvVg TE6sHz5q6uyền mYqvVỉm cưYqvVời giảE6sHz5q6i tE6sHz5q6hích, thái8kdvzFfN độYqvV E6sHz5q6rất nhE6sHz5q6o nhãE6sHz5q6 lYqvVễ độ8kdvzFfN nhưnYqvVg Diệp8kdvzFfN Tây8kdvzFfN E6sHz5q6Hi tự8kdvzFfN nhiênE6sHz5q6 dựn8kdvzFfNg YqvVhết cảYqvV tE6sHz5q6óc gáy8kdvzFfN lên.
Du GiE6sHz5q6ang NE6sHz5q6am 8kdvzFfNkhông nYqvVói E6sHz5q6gì E6sHz5q6chỉ lẳng8kdvzFfN 8kdvzFfNlặng E6sHz5q6nhìn v8kdvzFfNề ph8kdvzFfNía HE6sHz5q6ạ Ph8kdvzFfNùng TuyE6sHz5q6ền, YqvVcó chú8kdvzFfNt cE6sHz5q6ảnh giác.
“QuE6sHz5q6ên mấtYqvV, YqvVvết tE6sHz5q6hương lầnYqvV trướcYqvV tYqvVôi cắnYqvV n8kdvzFfNát tYqvVrên t8kdvzFfNay aE6sHz5q6nh đã8kdvzFfN 8kdvzFfNkhỏi hẳnE6sHz5q6 chư8kdvzFfNa vậy?8kdvzFfN” Hạ8kdvzFfN PYqvVhùng TuyềnE6sHz5q6 là8kdvzFfNm E6sHz5q6như vE6sHz5q6ô tìnhYqvV hỏi.
“CảE6sHz5q6m ơE6sHz5q6n sựE6sHz5q6 qYqvVuan tâE6sHz5q6m c8kdvzFfNủa anhYqvV… E6sHz5q6Thế c8kdvzFfNhỗ lầ8kdvzFfNn t8kdvzFfNrước bịYqvV 8kdvzFfNnện ghế8kdvzFfN vàYqvVo đE6sHz5q6ầu củaYqvV aYqvVnh còn8kdvzFfN sư8kdvzFfNng không?”YqvV D8kdvzFfNu GiaE6sHz5q6ng NE6sHz5q6am khôE6sHz5q6ng nhaYqvVnh khE6sHz5q6ông chậ8kdvzFfNm phản8kdvzFfN kích.
“Đừng8kdvzFfN E6sHz5q6lo lắng,E6sHz5q6 tộiE6sHz5q6 YqvVdo a8kdvzFfNi lYqvVàm ng8kdvzFfNười E6sHz5q6nấy ch8kdvzFfNịu, YqvVcô ấyYqvV đãE6sHz5q6 8kdvzFfNdùng “hàYqvVnh độngE6sHz5q6 thựE6sHz5q6c tế8kdvzFfN” đểE6sHz5q6 sửa8kdvzFfN c8kdvzFfNhữa 8kdvzFfNlỗi 8kdvzFfNlầm của8kdvzFfN mì8kdvzFfNnh rồi…EmYqvV n8kdvzFfNói xE6sHz5q6em cYqvVó đúE6sHz5q6ng không?E6sHz5q6” HE6sHz5q6ạ PhYqvVùng TuyềYqvVn E6sHz5q6rất tE6sHz5q6hân mật8kdvzFfN ômYqvV haYqvVi 8kdvzFfNvai DE6sHz5q6iệp 8kdvzFfNTây HiYqvV, cú8kdvzFfNi đầuE6sHz5q6 giốE6sHz5q6ng nYqvVhư đaYqvVng hỏE6sHz5q6i c8kdvzFfNô nhYqvVưng ánhE6sHz5q6 mYqvVắt E6sHz5q6lại nhẹE6sHz5q6 nhàYqvVng liYqvVếc qE6sHz5q6ua DE6sHz5q6u GiaE6sHz5q6ng E6sHz5q6Nam m8kdvzFfNột cái.
TronYqvVg n8kdvzFfNháy mắt,YqvV 8kdvzFfNHạ PhùngE6sHz5q6 Tuy8kdvzFfNền nhìn8kdvzFfN thấYqvVy DE6sHz5q6u GiaE6sHz5q6ng NaE6sHz5q6m v8kdvzFfNai nE6sHz5q6hư cứnYqvVg nYqvVgắc lại.
Hạ Phùn8kdvzFfNg TuyềYqvVn nhếcYqvVh 8kdvzFfNmép 8kdvzFfNcười, chẳngE6sHz5q6 8kdvzFfNnói chẳngYqvV rằng8kdvzFfN liền8kdvzFfN ké8kdvzFfNo DE6sHz5q6iệp TYqvVây H8kdvzFfNi xuốnE6sHz5q6g lầu.
Diệp8kdvzFfN Tây8kdvzFfN 8kdvzFfNHi thE6sHz5q6ấp 8kdvzFfNthỏm, bởiE6sHz5q6 vYqvVì mọE6sHz5q6i ngưE6sHz5q6ời xu8kdvzFfNng quanE6sHz5q6h aE6sHz5q6i E6sHz5q6ai cũngE6sHz5q6 luôn8kdvzFfN miYqvVệng E6sHz5q6nhắc nE6sHz5q6hở cYqvVô YqvVvà YqvVDu GiaYqvVng NaE6sHz5q6m khôngE6sHz5q6 thể8kdvzFfN c8kdvzFfNó bất8kdvzFfN kìE6sHz5q6 liênYqvV quYqvVan gYqvVì, m8kdvzFfNà YqvVrõ ràYqvVng côYqvV cũYqvVng đãE6sHz5q6 gật8kdvzFfN đầu8kdvzFfN đồngE6sHz5q6 8kdvzFfNý, nhưngE6sHz5q6 màYqvV lYqvVúc nE6sHz5q6ãy vừYqvVa E6sHz5q6vặn E6sHz5q6bị YqvVHạ YqvVPhùng Tuyề8kdvzFfNn bắt8kdvzFfN gặpE6sHz5q6 8kdvzFfNrồi, đâyYqvV gọiE6sHz5q6 8kdvzFfNlà cE6sHz5q6ó YqvVtật giật8kdvzFfN mình.
ĐồngE6sHz5q6 thYqvVời c8kdvzFfNô 8kdvzFfNcũng cE6sHz5q6ảm YqvVthấy vYqvVô c8kdvzFfNùng 8kdvzFfNhỗn loạn,E6sHz5q6 8kdvzFfNvừa nE6sHz5q6ãy, vừaYqvV nE6sHz5q6ãy cE6sHz5q6ô v8kdvzFfNà DYqvVu YqvVGiang NE6sHz5q6am thYqvViếu c8kdvzFfNhút nữaYqvV đE6sHz5q6ã h8kdvzFfNôn môi?
8kdvzFfNVì ánYqvVh trăngYqvV, YqvVvì sự8kdvzFfN phânE6sHz5q6 tâ8kdvzFfNm củE6sHz5q6a mìYqvVnh, E6sHz5q6và còn8kdvzFfN bởiE6sHz5q6 vì…Du8kdvzFfN GE6sHz5q6iang Nam?
CôYqvV hoà8kdvzFfNn E6sHz5q6toàn YqvVkhông hE6sHz5q6iểu mìnYqvVh đa8kdvzFfNng E6sHz5q6nghĩ gì8kdvzFfN nữa.
8kdvzFfNDiệp T8kdvzFfNây E6sHz5q6Hi như8kdvzFfN ngưYqvVời 8kdvzFfNmất hồn.
“Sao vậYqvVy, 8kdvzFfNcô cE6sHz5q6òn t8kdvzFfNiếc nuYqvVối chYqvVuyện l8kdvzFfNúc E6sHz5q6nãy à?”8kdvzFfN HạE6sHz5q6 PhùngE6sHz5q6 TuYqvVyền bêYqvVn cạnh8kdvzFfN độYqvVt nhYqvViên lênYqvV tE6sHz5q6iếng mỉa8kdvzFfN mai.
Rố8kdvzFfNt cuE6sHz5q6ộc tYqvVhì cũ8kdvzFfNng 8kdvzFfNlà YqvVcô đãYqvV làmYqvV sai8kdvzFfN, Diệp8kdvzFfN E6sHz5q6Tây H8kdvzFfNi 8kdvzFfNlo l8kdvzFfNắng chE6sHz5q6ưa đủE6sHz5q6 hE6sHz5q6ay YqvVsao nào,8kdvzFfN dYqvVám mở8kdvzFfN miện8kdvzFfNg phảYqvVn bác.
8kdvzFfNHạ PE6sHz5q6hùng Tuyền8kdvzFfN nh8kdvzFfNẹ 8kdvzFfNnhàng liếc8kdvzFfN cô8kdvzFfN mộtYqvV cái8kdvzFfN: “ĐượcYqvV rồYqvVi, đằnYqvVg nào8kdvzFfN t8kdvzFfNối YqvVnay 8kdvzFfNcũng k8kdvzFfNhông chỉE6sHz5q6 mìnhE6sHz5q6 côYqvV vYqvVi phạm.”
8kdvzFfNTối nay?
Diệp YqvVTây E6sHz5q6Hi hoàYqvVi E6sHz5q6nghi nhưYqvVng cũnE6sHz5q6g kYqvVhông dám8kdvzFfN “bE6sHz5q6ật” lại.
LúcYqvV nYqvVày, E6sHz5q6xung quaYqvVnh bỗngE6sHz5q6 nYqvVhiên 8kdvzFfNim lặngYqvV dị8kdvzFfN thường.
D8kdvzFfNiệp TâE6sHz5q6y 8kdvzFfNHi YqvVphát E6sHz5q6hiện mE6sHz5q6ột nE6sHz5q6gười 8kdvzFfNđàn E6sHz5q6ông truYqvVng niên8kdvzFfN đứngE6sHz5q6 giE6sHz5q6ữa phE6sHz5q6òng dángE6sHz5q6 vẻ8kdvzFfN phE6sHz5q6i phàE6sHz5q6m, phYqvVong thái8kdvzFfN quE6sHz5q6ý tộc,YqvV khE6sHz5q6uôn mặ8kdvzFfNt E6sHz5q6bí hE6sHz5q6iểm. ÔnE6sHz5q6g YqvVta đ8kdvzFfNang E6sHz5q6đeo c8kdvzFfNho Liễu8kdvzFfN VE6sHz5q6i Qu8kdvzFfNân một8kdvzFfN chiếc8kdvzFfN vònYqvVg cổE6sHz5q6 ngọcYqvV bích.
E6sHz5q6Vòng 8kdvzFfNcổ 8kdvzFfNđắt tiền,E6sHz5q6 mE6sHz5q6ỹ nhâ8kdvzFfNn c8kdvzFfNao E6sHz5q6quý, haYqvVi tE6sHz5q6hứ E6sHz5q6này kếtE6sHz5q6 hợp8kdvzFfN E6sHz5q6lại càYqvVng nYqvVổi bậtE6sHz5q6 hơn.
“ChE6sHz5q6úc eE6sHz5q6m E6sHz5q6sẽ mYqvVãi mãi8kdvzFfN YqvVxinh đẹpYqvV nhYqvVư tYqvVhế E6sHz5q6này.” YqvVNgười đànE6sHz5q6 E6sHz5q6ông E6sHz5q6đó E6sHz5q6hôn lê8kdvzFfNn 8kdvzFfNmá LiễuE6sHz5q6 VE6sHz5q6i 8kdvzFfNQuân E6sHz5q6, t8kdvzFfNất cYqvVả mọ8kdvzFfNi người8kdvzFfN đềuYqvV vE6sHz5q6ỗ 8kdvzFfNtay chE6sHz5q6úc mừng.
Diệ8kdvzFfNp E6sHz5q6Tây E6sHz5q6Hi bừnE6sHz5q6g tỉn8kdvzFfNh cYqvVhân lý,E6sHz5q6 E6sHz5q6hoá rE6sHz5q6a E6sHz5q6người đóE6sHz5q6 chín8kdvzFfNh làYqvV DE6sHz5q6u T8kdvzFfNử Vĩ.
Du 8kdvzFfNTử E6sHz5q6Vĩ nângYqvV ch8kdvzFfNén rYqvVượu YqvVlên: E6sHz5q6“Cảm YqvVơn tấE6sHz5q6t 8kdvzFfNcả YqvVcác vịE6sHz5q6 khácYqvVh qE6sHz5q6uý 8kdvzFfNcó E6sHz5q6mặt E6sHz5q6ngày hôE6sHz5q6m E6sHz5q6nay, chE6sHz5q6úng 8kdvzFfNta hE6sHz5q6ãy cùng8kdvzFfN ăn8kdvzFfN mừnE6sHz5q6g sinYqvVh nhậtYqvV 8kdvzFfNcủa ph8kdvzFfNu nhâYqvVn YqvVtôi nàE6sHz5q6o.” YqvVNói xE6sHz5q6ong, YqvVông tE6sHz5q6a YqvVtu E6sHz5q6một E6sHz5q6hơi cạnYqvV 8kdvzFfNsạch chéE6sHz5q6n rượu.
Các vịYqvV 8kdvzFfNkhách cũngE6sHz5q6 E6sHz5q6lần lượE6sHz5q6t YqvVlàm theo.
TiE6sHz5q6ếp thE6sHz5q6eo, E6sHz5q6ông lại8kdvzFfN rYqvVót mộE6sHz5q6t ché8kdvzFfNn rượu8kdvzFfN, bướcYqvV E6sHz5q6tới chỗE6sHz5q6 HạYqvV PhYqvVùng Tuyền,YqvV E6sHz5q6nhìn HạYqvV PE6sHz5q6hùng Tuyề8kdvzFfNn 8kdvzFfNvà Diệp8kdvzFfN T8kdvzFfNây HE6sHz5q6i E6sHz5q6nham hiểYqvVm YqvVnói: “HômYqvV na8kdvzFfNy tôE6sHz5q6i cả8kdvzFfNm t8kdvzFfNhấy đặcYqvV bYqvViệt YqvVvinh hạ8kdvzFfNnh k8kdvzFfNhi YqvVHạ Phùn8kdvzFfNg YqvVTuyền tiêYqvVn sYqvVinh c8kdvzFfNó thểE6sHz5q6 hạE6sHz5q6 cố8kdvzFfN đếnYqvV 8kdvzFfNđây thE6sHz5q6am dYqvVự bYqvVữa tYqvViệc E6sHz5q6nho nhỏYqvV này…HạYqvV tiêYqvVn siE6sHz5q6nh, tôYqvVi muE6sHz5q6ốn m8kdvzFfNời aYqvVnh mộtE6sHz5q6 chénYqvV, h8kdvzFfNi E6sHz5q6vọng 8kdvzFfNcó thể8kdvzFfN E6sHz5q6xoá hếtYqvV YqvVmọi hiểYqvVu lầE6sHz5q6m giữaE6sHz5q6 E6sHz5q6chúng E6sHz5q6ta từ8kdvzFfN t8kdvzFfNrước tớiYqvV 8kdvzFfNnay 8kdvzFfNvà t8kdvzFfNhay mặt8kdvzFfN E6sHz5q6những kẻYqvV tron8kdvzFfNg gi8kdvzFfNa tE6sHz5q6ộc chúE6sHz5q6ng tYqvVôi c8kdvzFfNó nhữngE6sHz5q6 E6sHz5q6hành độnYqvVg vôYqvV E6sHz5q6lễ 8kdvzFfNvới aYqvVnh YqvVtôi muốn8kdvzFfN xYqvVin E6sHz5q6lỗi anh.”
8kdvzFfN“Không dYqvVám nhận.”YqvV HạE6sHz5q6 P8kdvzFfNhùng E6sHz5q6Tuyền khá8kdvzFfNch 8kdvzFfNkhí đE6sHz5q6áp, nânE6sHz5q6g cốc8kdvzFfN rYqvVượu E6sHz5q6uống luôn.
“N8kdvzFfNhư vậy8kdvzFfN bâyE6sHz5q6 8kdvzFfNgiờ, YqvVkhiêu 8kdvzFfNvũ bắt8kdvzFfN đYqvVầu…” DYqvVu T8kdvzFfNử V8kdvzFfNĩ tuyêE6sHz5q6n bố.
“XinYqvV chE6sHz5q6ờ mộ8kdvzFfNt chE6sHz5q6út.” E6sHz5q6Hạ PhùE6sHz5q6ng TuYqvVyền cắE6sHz5q6t đứtYqvV lờiE6sHz5q6 YqvVông YqvVta “Chờ8kdvzFfN đE6sHz5q6ã, E6sHz5q6tôi E6sHz5q6còn cóYqvV 8kdvzFfNchuyện mE6sHz5q6uốn tu8kdvzFfNyên bố.”
YqvVÁnh mắtYqvV mọiE6sHz5q6 E6sHz5q6người đềuYqvV đổE6sHz5q6 dồnYqvV về8kdvzFfN pE6sHz5q6hía Hạ8kdvzFfN PE6sHz5q6hùng TuyE6sHz5q6ền, ba8kdvzFfNo gồE6sHz5q6m cảYqvV Di8kdvzFfNệp TâyE6sHz5q6 8kdvzFfNHi, cE6sHz5q6ô cũnE6sHz5q6g 8kdvzFfNđang ôYqvVm E6sHz5q6đầy một8kdvzFfN b8kdvzFfNụng băn8kdvzFfN khE6sHz5q6oăn nhE6sHz5q6ìn hắn.
LúcYqvV YqvVnày Hạ8kdvzFfN 8kdvzFfNPhùng TuyềnE6sHz5q6 E6sHz5q6bỗng nYqvVâng t8kdvzFfNay YqvVDiệp TE6sHz5q6ây HYqvVi lênE6sHz5q6, n8kdvzFfNói: “TôiYqvV vàE6sHz5q6 DiệpYqvV YqvVTây YqvVHi sẽ8kdvzFfN đíE6sHz5q6nh hôn.”
“Vốn8kdvzFfN lE6sHz5q6à, cYqvVhúng tô8kdvzFfNi muốYqvVn chờ8kdvzFfN mộtE6sHz5q6 thờiE6sHz5q6 gia8kdvzFfNn 8kdvzFfNnữa mớiYqvV thYqvVông báoYqvV ch8kdvzFfNo mE6sHz5q6ọi ngườiE6sHz5q6 biếtE6sHz5q6 YqvVnhưng vừaYqvV r8kdvzFfNồi đượcE6sHz5q6 8kdvzFfNtận mYqvVắt chứngE6sHz5q6 kiYqvVến vợE6sHz5q6 chồngE6sHz5q6 D8kdvzFfNu lãoYqvV E6sHz5q6gia YqvVđây tYqvVhân mật8kdvzFfN keYqvVo E6sHz5q6sơn nYqvVhư 8kdvzFfNthế t8kdvzFfNhật sE6sHz5q6ự đánYqvVg gheE6sHz5q6n tỵ,8kdvzFfN cYqvVho E6sHz5q6nên liềnE6sHz5q6 quyYqvVết địnhYqvV sẽYqvV 8kdvzFfNtuyên bốE6sHz5q6 luE6sHz5q6ôn tại8kdvzFfN đây.”E6sHz5q6 E6sHz5q6Hạ YqvVPhùng TuyềnE6sHz5q6 YqvVnói dối8kdvzFfN khônYqvVg chớp8kdvzFfN mắt.
Cả cYqvVăn YqvVphòng đầuE6sHz5q6 8kdvzFfNtiên l8kdvzFfNà iE6sHz5q6m l8kdvzFfNặng ho8kdvzFfNàn toà8kdvzFfNn 8kdvzFfNsau đóE6sHz5q6 lE6sHz5q6ai vaE6sHz5q6ng E6sHz5q6lên tiếngE6sHz5q6 vỗYqvV 8kdvzFfNtay tánYqvV thưởngYqvV rầE6sHz5q6m trời.
HE6sHz5q6ạ PhYqvVùng TuyềYqvVn rE6sHz5q6út r8kdvzFfNa từE6sHz5q6 túE6sHz5q6i áE6sHz5q6o lễ8kdvzFfN phụE6sHz5q6c mộtE6sHz5q6 cYqvVhiếc nhẫE6sHz5q6n đín8kdvzFfNh E6sHz5q6hôn, đe8kdvzFfNo lE6sHz5q6ên bàYqvVn taYqvVy 8kdvzFfNphải đYqvVã hoE6sHz5q6á đE6sHz5q6á cYqvVủa DiệYqvVp E6sHz5q6Tây Hi8kdvzFfN. Nhân8kdvzFfN ti8kdvzFfNện cúi8kdvzFfN đầu8kdvzFfN YqvVxuống, vYqvVén tóc8kdvzFfN cYqvVô lên,E6sHz5q6 nhẹ8kdvzFfN E6sHz5q6nhàng ghE6sHz5q6é sátE6sHz5q6 E6sHz5q6tai cYqvVô tE6sHz5q6hì tYqvVhầm đeE6sHz5q6 do8kdvzFfNạ: “Nếu8kdvzFfN nE6sHz5q6hư E6sHz5q6cô dáYqvVm phản8kdvzFfN đối,YqvV tôiE6sHz5q6 sẽ8kdvzFfN nYqvVgay lập8kdvzFfN tứcYqvV qE6sHz5q6uẳng 8kdvzFfNcô lE6sHz5q6ại nơ8kdvzFfNi n8kdvzFfNày, 8kdvzFfNtin t8kdvzFfNôi điYqvV, 8kdvzFfNso vE6sHz5q6ới tE6sHz5q6hủ đE6sHz5q6oạn của8kdvzFfN D8kdvzFfNu Tư8kdvzFfN NhE6sHz5q6ân thìYqvV DE6sHz5q6u tử8kdvzFfN VE6sHz5q6ĩ còYqvVn độcE6sHz5q6 8kdvzFfNác 8kdvzFfNhơn rất8kdvzFfN nhiều…E6sHz5q6 khônYqvVg 8kdvzFfNtin thE6sHz5q6ì cô8kdvzFfN cứ8kdvzFfN thử8kdvzFfN xem.”
Diệp TâYqvVy HE6sHz5q6i cảm8kdvzFfN 8kdvzFfNthấy mìE6sHz5q6nh YqvVnhư rơE6sHz5q6i tE6sHz5q6hẳng vE6sHz5q6ào m8kdvzFfNột hầYqvVm băng8kdvzFfN, t8kdvzFfNhật sựYqvV khônE6sHz5q6g 8kdvzFfNbao giờYqvV lườnYqvVg 8kdvzFfNtrước đưYqvVợc HạE6sHz5q6 Ph8kdvzFfNùng Tu8kdvzFfNyền sẽ8kdvzFfN rYqvVa cE6sHz5q6hiêu độcYqvV nhưYqvV vYqvVậy, lậpE6sHz5q6 tứcYqvV lYqvVàm cE6sHz5q6ho cYqvVô đàn8kdvzFfNh b8kdvzFfNó taYqvVy chịuE6sHz5q6 ch8kdvzFfNói câmE6sHz5q6 nE6sHz5q6ín E6sHz5q6mà E6sHz5q6làm theo.
Cô khônYqvVg bi8kdvzFfNết chínhYqvV x8kdvzFfNác HạYqvV 8kdvzFfNPhùng Tu8kdvzFfNyền đang8kdvzFfN nYqvVghĩ cáYqvVi q8kdvzFfNuái gìYqvV vàE6sHz5q6 YqvVcũng E6sHz5q6không biYqvVết YqvVrốt cuộE6sHz5q6c thYqvVì mìYqvVnh nê8kdvzFfNn lYqvVàm E6sHz5q6gì b8kdvzFfNây giờ.
Cô c8kdvzFfNhỉ biếYqvVt 8kdvzFfNduy E6sHz5q6nhất mộE6sHz5q6t điềYqvVu, YqvVđó lYqvVà vẻE6sHz5q6 mặtE6sHz5q6 tươiE6sHz5q6 cườiE6sHz5q6 hE6sHz5q6ớn hở8kdvzFfN đối8kdvzFfN vớYqvVi sựE6sHz5q6 chúE6sHz5q6c phúYqvVc củE6sHz5q6a cácYqvV vịYqvV khá8kdvzFfNc ở8kdvzFfN đâyE6sHz5q6 củaYqvV mì8kdvzFfNnh YqvVso vớ8kdvzFfNi kE6sHz5q6hóc YqvVcòn khóE6sHz5q6 co8kdvzFfNi h8kdvzFfNơn rấYqvVt nhiều.
ME6sHz5q6à lúcYqvV đ8kdvzFfNó, YqvVở mộtYqvV 8kdvzFfNgóc kháYqvVc YqvVcủa c8kdvzFfNăn phYqvVòng, một8kdvzFfN bó8kdvzFfNng người8kdvzFfN lE6sHz5q6ầm YqvVlũi YqvVtừ YqvVtừ bướE6sHz5q6c YqvVra ngoài.
Trên đường8kdvzFfN về8kdvzFfN E6sHz5q6nhà, D8kdvzFfNiệp TâYqvVy 8kdvzFfNHi tYqvVrầm E6sHz5q6mặc E6sHz5q6hồi lE6sHz5q6âu, 8kdvzFfNrốt E6sHz5q6cuộc cYqvVũng nYqvVhịn kh8kdvzFfNông E6sHz5q6nổi E6sHz5q6nữa rồiE6sHz5q6 E6sHz5q6liền tháoYqvV ngE6sHz5q6ay E6sHz5q6chiếc nhẫnE6sHz5q6 E6sHz5q6ra tr8kdvzFfNả 8kdvzFfNcho Hạ8kdvzFfN PhYqvVùng Tuyền.
Hạ Phùn8kdvzFfNg TuYqvVyền cũn8kdvzFfNg 8kdvzFfNchẳng thèE6sHz5q6m nh8kdvzFfNìn nóE6sHz5q6 lấE6sHz5q6y m8kdvzFfNột 8kdvzFfNcái, c8kdvzFfNhỉ nói8kdvzFfN: 8kdvzFfN“Sau 8kdvzFfNnày, cE6sHz5q6ô phE6sHz5q6ải luôYqvVn luôn8kdvzFfN YqvVđeo nóYqvV 8kdvzFfNtrên YqvVtay ngYqvVhe không?”
“ViệcYqvV E6sHz5q6này, 8kdvzFfNanh đanYqvVg YqvVtiến hE6sHz5q6ành k8kdvzFfNế hYqvVoạch gYqvVì vậy8kdvzFfN, vYqvViệc chúE6sHz5q6ng tYqvVa đínYqvVh hôE6sHz5q6n lYqvVà một8kdvzFfN phầnE6sHz5q6 của8kdvzFfN kếE6sHz5q6 hoạE6sHz5q6ch YqvVđó, đún8kdvzFfNg không?”E6sHz5q6 Đ8kdvzFfNây là8kdvzFfN 8kdvzFfNđáp áYqvVn E6sHz5q6duy nhYqvVất YqvVmà DiệE6sHz5q6p T8kdvzFfNây 8kdvzFfNHi E6sHz5q6suy ng8kdvzFfNhĩ 8kdvzFfNhồi lYqvVâu mớiE6sHz5q6 E6sHz5q6tìm rYqvVa được,YqvV cũ8kdvzFfNng lYqvVà đáE6sHz5q6p áYqvVn làmE6sHz5q6 côE6sHz5q6 thấE6sHz5q6y yê8kdvzFfNn tE6sHz5q6âm nhất.
Đáng tiếc8kdvzFfN đYqvVáp ánE6sHz5q6 này8kdvzFfN n8kdvzFfNgay lậYqvVp E6sHz5q6tức b8kdvzFfNị E6sHz5q6bác bỏE6sHz5q6: “C8kdvzFfNhẳng cYqvVó kếE6sHz5q6 hoạYqvVch YqvVnào cả.”
“VậYqvVy…tại s8kdvzFfNao chúE6sHz5q6ng t8kdvzFfNa phảiE6sHz5q6 đ8kdvzFfNính hôn?”E6sHz5q6 Diệ8kdvzFfNp Tây8kdvzFfN E6sHz5q6Hi thấyYqvV lưnE6sHz5q6g mìE6sHz5q6nh E6sHz5q6đang E6sHz5q6ròng ròn8kdvzFfNg E6sHz5q6mồ hôiYqvV lạnh.
“BYqvVởi vE6sHz5q6ì đính8kdvzFfN hôYqvVn rồiE6sHz5q6 8kdvzFfNmới có8kdvzFfN thể8kdvzFfN k8kdvzFfNết hôn.YqvV” HạYqvV PhùngYqvV Tuyền8kdvzFfN nE6sHz5q6hàn nhạtE6sHz5q6 E6sHz5q6giải thích.
Diệp8kdvzFfN TYqvVây E6sHz5q6Hi thYqvVấy h8kdvzFfNình nhE6sHz5q6ư n8kdvzFfNhiệt độ8kdvzFfN điều8kdvzFfN hYqvVoà E6sHz5q6trong xE6sHz5q6e đãYqvV x8kdvzFfNuống quáE6sHz5q6 thấpYqvV rồi,E6sHz5q6 thYqvVế cYqvVho nênYqvV giọ8kdvzFfNng nói8kdvzFfN củaYqvV YqvVcô 8kdvzFfNmới rE6sHz5q6un rẩE6sHz5q6y E6sHz5q6như vầy:8kdvzFfN “Kết…hôn?”
“ĐúngYqvV vậy.”8kdvzFfN Ngư8kdvzFfNời nàYqvVo E6sHz5q6đó gậtYqvV đầu.
“TạiE6sHz5q6 YqvVsao lạiE6sHz5q6 phE6sHz5q6ải kết8kdvzFfN hôn8kdvzFfN?” DiệYqvVp TYqvVây E6sHz5q6Hi E6sHz5q6giựt giựtYqvV tóE6sHz5q6c E6sHz5q6mình, 8kdvzFfNmột cYqvVái, hE6sHz5q6ai c8kdvzFfNái, bE6sHz5q6a cái…
“Bởi8kdvzFfN vYqvVì tôiYqvV 8kdvzFfNkhông muốn8kdvzFfN cYqvVhưa kế8kdvzFfNt hônE6sHz5q6 8kdvzFfNđã si8kdvzFfNnh coYqvVn rồi.”
“TạiE6sHz5q6 saE6sHz5q6o lạE6sHz5q6i muốn8kdvzFfN s8kdvzFfNinh con?!”
“BởiYqvV YqvVvì chE6sHz5q6úng E6sHz5q6ta đã8kdvzFfN E6sHz5q6lên giường.”
“Tại sE6sHz5q6ao lạiYqvV phải8kdvzFfN lê8kdvzFfNn giường???”
“BởiE6sHz5q6 vE6sHz5q6ì cE6sHz5q6húng t8kdvzFfNa sắp8kdvzFfN kYqvVết hôn.”
YqvV“Tại 8kdvzFfNsao 8kdvzFfNchúng E6sHz5q6ta lạE6sHz5q6i phYqvVải kếtE6sHz5q6 hôn???!!!!”
“Bởi8kdvzFfN vì8kdvzFfN chúnYqvVg tE6sHz5q6a E6sHz5q6đã đíYqvVnh hôn.”
“…”

CE6sHz5q6ứ nYqvVhư vậy,8kdvzFfN vấnYqvV đYqvVề n8kdvzFfNày cứE6sHz5q6 lập8kdvzFfN đi8kdvzFfN lậpYqvV lại8kdvzFfN 8kdvzFfNvô sYqvVố lần,8kdvzFfN DiệpE6sHz5q6 T8kdvzFfNây YqvVHi quE6sHz5q6yết địnE6sHz5q6h YqvVđổi phươn8kdvzFfNg YqvVthức gYqvViao 8kdvzFfNtiếp, cYqvVho E6sHz5q6nên cE6sHz5q6ô vôYqvV 8kdvzFfNcùng thàE6sHz5q6nh khẩnE6sHz5q6, nghYqvViêm túcYqvV cực8kdvzFfN độYqvV 8kdvzFfNnói: “HE6sHz5q6ạ PhYqvVùng T8kdvzFfNuyền, t8kdvzFfNôi k8kdvzFfNhông muốnYqvV kết8kdvzFfN hôYqvVn vớiE6sHz5q6 anh.”
Hạ8kdvzFfN E6sHz5q6Phùng TuE6sHz5q6yền E6sHz5q6cũng khE6sHz5q6ông 8kdvzFfNcó phảnYqvV ứngE6sHz5q6 gE6sHz5q6ì dữYqvV dộYqvVi lE6sHz5q6ắm, chYqvVỉ độtE6sHz5q6 ngộ8kdvzFfNt h8kdvzFfNỏi một8kdvzFfN câE6sHz5q6u hỏYqvVi kháYqvVc: YqvV“Vậy mỗYqvVi sán8kdvzFfNg cóE6sHz5q6 ph8kdvzFfNải YqvVlà 8kdvzFfNcô YqvVcam YqvVtâm tìnhYqvV ngE6sHz5q6uyện bE6sHz5q6ưng cE6sHz5q6à phE6sHz5q6ê lênE6sHz5q6 YqvVcho tôi8kdvzFfN không?”
“Không8kdvzFfN đời8kdvzFfN nào.”8kdvzFfN DiệpYqvV TE6sHz5q6ây 8kdvzFfNHi trả8kdvzFfN l8kdvzFfNời chYqvVắc nhưYqvV đinh8kdvzFfN ché8kdvzFfNm sắt.
“KhôYqvVng lYqvVà được8kdvzFfN rồi.”
“8kdvzFfNThế 8kdvzFfNlà E6sHz5q6có ýE6sHz5q6 YqvVgì hE6sHz5q6ả?” DiệYqvVp TâyYqvV HE6sHz5q6i khô8kdvzFfNng hiểu8kdvzFfN gìYqvV 8kdvzFfNhết trơn.
“Ch8kdvzFfNúng E6sHz5q6ta k8kdvzFfNết hôn8kdvzFfN saYqvVu n8kdvzFfNày cũng8kdvzFfN giốE6sHz5q6ng nhE6sHz5q6ư 8kdvzFfNviệc cô8kdvzFfN phải8kdvzFfN 8kdvzFfNbưng YqvVcà pE6sHz5q6hê mỗYqvVi sáng8kdvzFfN E6sHz5q6cho tYqvVôi, mặE6sHz5q6c dùYqvV khôn8kdvzFfNg tE6sHz5q6ình nguyệE6sHz5q6n nhYqvVưng cuốiE6sHz5q6 c8kdvzFfNùng cô8kdvzFfN E6sHz5q6vẫn phE6sHz5q6ải làYqvVm.” E6sHz5q6Hạ PhE6sHz5q6ùng T8kdvzFfNuyền dùng8kdvzFfN một8kdvzFfN câ8kdvzFfNu đYqvVơn giảnYqvV E6sHz5q6kết thúYqvVc vYqvVấn E6sHz5q6đề mE6sHz5q6à DYqvViệp T8kdvzFfNây H8kdvzFfNi sYqvVo sánYqvVh vớYqvVi hE6sHz5q6àm sE6sHz5q6ố toáYqvVn học8kdvzFfN còE6sHz5q6n kE6sHz5q6hó khăYqvVn YqvVhơn gấp8kdvzFfN E6sHz5q6chục lần.
Chapter 24
Diệp TâyYqvV HYqvVi v8kdvzFfNừa t8kdvzFfNhấy bE6sHz5q6ực m8kdvzFfNình vừaE6sHz5q6 buE6sHz5q6ồn cưE6sHz5q6ời, khôngYqvV biYqvVết 8kdvzFfNlàm sYqvVao lạiE6sHz5q6 8kdvzFfNthốt rYqvVa c8kdvzFfNâu: “TôiYqvV YqvVcó cE6sHz5q6hết 8kdvzFfNcũng khôn8kdvzFfNg gảE6sHz5q6 cYqvVho anh.”
8kdvzFfNSau khYqvVi E6sHz5q6nói YqvVxong lạiE6sHz5q6 YqvVcảm thấYqvVy cóYqvV gYqvVì đó8kdvzFfN khôYqvVng ổn,8kdvzFfN thẳn8kdvzFfNg tE6sHz5q6hắn quYqvVá mE6sHz5q6ức, hE6sHz5q6ơn nữa8kdvzFfN E6sHz5q6còn cE6sHz5q6hút 8kdvzFfNnguy YqvVhiểm—như mYqvVấy bộYqvV phE6sHz5q6im trE6sHz5q6uyền E6sHz5q6hình nhảmYqvV nhE6sHz5q6í ấy,E6sHz5q6 E6sHz5q6những l8kdvzFfNời E6sHz5q6này E6sHz5q6của n8kdvzFfNữ ch8kdvzFfNính 18kdvzFfN0 pE6sHz5q6hần tYqvVhì YqvV8,9 8kdvzFfNphần E6sHz5q6chắc chE6sHz5q6ắn sẽE6sHz5q6 YqvVbị gE6sHz5q6ả YqvVcho naE6sHz5q6m nhânYqvV m8kdvzFfNà nữYqvV 8kdvzFfNchính gE6sHz5q6hét nhất8kdvzFfN YqvVcó chếE6sHz5q6t cYqvVũng kYqvVhông muốnE6sHz5q6 lấy.YqvV E6sHz5q6Cho nE6sHz5q6ên, côE6sHz5q6 vYqvVội YqvVsửa 8kdvzFfNlại nóiE6sHz5q6: E6sHz5q6“Hay lYqvVà nó8kdvzFfNi nhE6sHz5q6ư vậYqvVy đi,YqvV tô8kdvzFfNi E6sHz5q6cảm giE6sHz5q6ác cYqvVơ E6sHz5q6hội mìn8kdvzFfNh gảYqvV YqvVcho YqvVDu 8kdvzFfNGiang Na8kdvzFfNm 8kdvzFfNso vớiYqvV gả8kdvzFfN ch8kdvzFfNo E6sHz5q6anh 8kdvzFfNhơn… mộ8kdvzFfNt chYqvVút xíu.”
8kdvzFfNVốn dĩ,E6sHz5q6 DiệpYqvV TâyE6sHz5q6 HE6sHz5q6i định8kdvzFfN nóYqvVi “lớnYqvV hYqvVơn” đằnYqvVg E6sHz5q6sau cộ8kdvzFfNng th8kdvzFfNêm phóE6sHz5q6 8kdvzFfNtừ “rất8kdvzFfN nhiều”YqvV nhưYqvVng s8kdvzFfNuy điE6sHz5q6 tínYqvVh lạiE6sHz5q6 tYqvVhì dùYqvV s8kdvzFfNao hYqvVai ngườiE6sHz5q6 cũE6sHz5q6ng đã8kdvzFfN YqvVở mộtE6sHz5q6 nYqvVhà E6sHz5q6với nh8kdvzFfNau k8kdvzFfNhá lâuE6sHz5q6 8kdvzFfNrồi, k8kdvzFfNhông tE6sHz5q6hể lYqvVấy oáYqvVn báo8kdvzFfN 8kdvzFfNân, quYqvVá YqvVmức đảE6sHz5q6 kíchE6sHz5q6 tựYqvV 8kdvzFfNái củYqvVa hắnE6sHz5q6 vìE6sHz5q6 thếE6sHz5q6 rấE6sHz5q6t hYqvVảo YqvVtâm đổiYqvV l8kdvzFfNại thYqvVành cụ8kdvzFfNm tE6sHz5q6ừ “mộtE6sHz5q6 c8kdvzFfNhút x8kdvzFfNíu” này.

Thật8kdvzFfN kYqvVhông nghĩYqvV đến8kdvzFfN hậu8kdvzFfN hoạE6sHz5q6 YqvVsau YqvVnày, chọc8kdvzFfN nE6sHz5q6gay YqvVvào tổYqvV kiếnE6sHz5q6 lửa,E6sHz5q6 tE6sHz5q6ên sói8kdvzFfN hỉE6sHz5q6 8kdvzFfNnộ khôngYqvV lYqvVường đượYqvVc 8kdvzFfNbên cạnh.
VừE6sHz5q6a dE6sHz5q6ứt lờiYqvV, HYqvVạ PhùnE6sHz5q6g TuyYqvVền 8kdvzFfNliền nắm8kdvzFfN chặYqvVt 8kdvzFfNlấy cổE6sHz5q6 taYqvVy E6sHz5q6của cô,8kdvzFfN mộtYqvV 8kdvzFfNphen 8kdvzFfNkéo lại,YqvV thE6sHz5q6uận đàE6sHz5q6 kE6sHz5q6éo cả8kdvzFfN ngườiYqvV 8kdvzFfNDiệp TâE6sHz5q6y H8kdvzFfNi n8kdvzFfNgồi l8kdvzFfNên đùiE6sHz5q6 hắn.
Diệp E6sHz5q6Tây 8kdvzFfNHi tấtE6sHz5q6 nYqvVhiên lYqvVà liềuYqvV m8kdvzFfNạng gYqvViãy d8kdvzFfNụa nYqvVhưng chẳYqvVng YqvVăn th8kdvzFfNua g8kdvzFfNì, ngà8kdvzFfNy YqvVthường vốn8kdvzFfN E6sHz5q6tức giậ8kdvzFfNn đE6sHz5q6ến cE6sHz5q6ực điểm,8kdvzFfN tứcE6sHz5q6 đếE6sHz5q6n xYqvVì E6sHz5q6khói đốiE6sHz5q6 với8kdvzFfN hắn8kdvzFfN cũn8kdvzFfNg vôYqvV d8kdvzFfNụng rồi.
Hạ PhùnYqvVg TuyềnYqvV mộtE6sHz5q6 8kdvzFfNtay khYqvVoá chặtYqvV E6sHz5q6hai taE6sHz5q6y c8kdvzFfNủa DiE6sHz5q6ệp TâE6sHz5q6y Hi8kdvzFfN, một8kdvzFfN YqvVtay 8kdvzFfNgiữ cYqvVhặt gE6sHz5q6áy cô,E6sHz5q6 E6sHz5q6hung hănYqvVg mà8kdvzFfN hôn.
CảE6sHz5q6m giá8kdvzFfNc YqvVlưỡi Hạ8kdvzFfN P8kdvzFfNhùng TuyềE6sHz5q6n đangE6sHz5q6 dầnE6sHz5q6 dYqvVần xâ8kdvzFfNm nhậYqvVp và8kdvzFfNo tronYqvVg miệ8kdvzFfNng mì8kdvzFfNnh, E6sHz5q6Diệp TYqvVây 8kdvzFfNHi toàE6sHz5q6n YqvVthân t8kdvzFfNê 8kdvzFfNdại, cốYqvV gắnE6sHz5q6g hếE6sHz5q6t sứcE6sHz5q6 E6sHz5q6ngậm chặE6sHz5q6t miệngE6sHz5q6 lại,8kdvzFfN kiYqvVên cườYqvVng phYqvVòng thE6sHz5q6ủ 8kdvzFfNđến cùng.
Hạ PE6sHz5q6hùng TuyềnE6sHz5q6 mỉm8kdvzFfN cưE6sHz5q6ời nháE6sHz5q6y mYqvVắt mYqvVột cáiE6sHz5q6, bỏ8kdvzFfN một8kdvzFfN E6sHz5q6tay r8kdvzFfNa, từYqvV bêYqvVn ngYqvVoài đốn8kdvzFfNg 8kdvzFfNlễ phụcYqvV E6sHz5q6bùng 8kdvzFfNnhùng, 8kdvzFfNbàn t8kdvzFfNay hE6sHz5q6ắn nhanE6sHz5q6h nh8kdvzFfNẹn lu8kdvzFfNồn vàYqvVo 8kdvzFfNtrong ngườiYqvV DiệE6sHz5q6p TâyE6sHz5q6 HiYqvV, nh8kdvzFfNẹ nhàn8kdvzFfNg sờ…
“Á!!!!”YqvV DYqvViệp 8kdvzFfNTây 8kdvzFfNHi héE6sHz5q6t lêE6sHz5q6n, HạYqvV Phù8kdvzFfNng TuyềYqvVn E6sHz5q6nhân cơ8kdvzFfN hộ8kdvzFfNi đóE6sHz5q6 tiE6sHz5q6ến vàoE6sHz5q6, báE6sHz5q6 đạoYqvV YqvVhôn c8kdvzFfNô khYqvVông ngừng,YqvV haYqvVi bê8kdvzFfNn E6sHz5q6dây dưa.
E6sHz5q6Cả ngườiE6sHz5q6 nóngE6sHz5q6 rực,8kdvzFfN E6sHz5q6hắn “chiếYqvVn đấE6sHz5q6u” E6sHz5q6rất E6sHz5q6mạnh 8kdvzFfNmẽ, làm8kdvzFfN cYqvVho D8kdvzFfNiệp TYqvVây 8kdvzFfNHi k8kdvzFfNhông cáchYqvV nàYqvVo hô8kdvzFfN hấp.
Trong tìYqvVnh thếYqvV YqvVcấp báchE6sHz5q6 YqvVđó,cô trêYqvVn dưE6sHz5q6ới kế8kdvzFfNt hợYqvVp, c8kdvzFfNắn và8kdvzFfNo môi8kdvzFfN hắ8kdvzFfNn, lE6sHz5q6iền cảm8kdvzFfN t8kdvzFfNhấy vE6sHz5q6ị 8kdvzFfNmáu tươiE6sHz5q6 ngọYqvVt ngàoE6sHz5q6 tràE6sHz5q6n ra.
E6sHz5q6Vốn tưởngYqvV rE6sHz5q6ằng hYqvVắn sẽE6sHz5q6 nYqvVgay lậpYqvV YqvVtức b8kdvzFfNuông m8kdvzFfNình r8kdvzFfNa, nhưngE6sHz5q6 kh8kdvzFfNông, E6sHz5q6Hạ PhùnYqvVg TuyYqvVền E6sHz5q6hừ cũn8kdvzFfNg kE6sHz5q6hông YqvVhừ m8kdvzFfNột tiếngE6sHz5q6 lYqvVại ăn8kdvzFfN miE6sHz5q6ếng YqvVtrả miếnYqvVg, E6sHz5q6cũng chE6sHz5q6ơi cE6sHz5q6hiêu YqvVấy E6sHz5q6cắn YqvVlại mô8kdvzFfNi YqvVcô m8kdvzFfNột phát.
DiE6sHz5q6ệp TâYqvVy 8kdvzFfNHi đ8kdvzFfNau đến8kdvzFfN 8kdvzFfNứa nưE6sHz5q6ớc mắYqvVt, chYqvVờ Hạ8kdvzFfN PhùE6sHz5q6ng Tuyền8kdvzFfN vừa8kdvzFfN buôngYqvV mìE6sHz5q6nh YqvVra đYqvVã vội8kdvzFfN vàE6sHz5q6ng luE6sHz5q6i vE6sHz5q6ề mộtYqvV E6sHz5q6góc x8kdvzFfNe các8kdvzFfNh E6sHz5q6xa hắYqvVn, rút8kdvzFfN cYqvVái gưYqvVơng YqvVra xe8kdvzFfNm chút8kdvzFfN, môiE6sHz5q6 dướiYqvV bịE6sHz5q6 cắnE6sHz5q6 đangYqvV r8kdvzFfNươm rướmE6sHz5q6 máuYqvV rồi. 

“8kdvzFfNHạ Phùn8kdvzFfNg Tuyền,E6sHz5q6 E6sHz5q6anh làm8kdvzFfN cáiYqvV quái8kdvzFfN YqvVgì thế!”E6sHz5q6 Diệ8kdvzFfNp E6sHz5q6Tây HE6sHz5q6i YqvVnộ khYqvVí YqvVxung thiên.
“C8kdvzFfNô E6sHz5q6cắn tôiYqvV tE6sHz5q6ất nhiênE6sHz5q6 tôYqvVi sẽ8kdvzFfN đE6sHz5q6áp lE6sHz5q6ễ thYqvVôi!” Hạ8kdvzFfN E6sHz5q6Phùng TuyềE6sHz5q6n hE6sHz5q6ơi E6sHz5q6nhíu mày.
“Anh…anh đồE6sHz5q6 biếnYqvV thái!E6sHz5q6 A!”
DiệpYqvV T8kdvzFfNây HE6sHz5q6i E6sHz5q6còn ch8kdvzFfNưa YqvVcó mắnYqvVg xYqvVong, YqvVlại 8kdvzFfNbị nE6sHz5q6gười nàE6sHz5q6o đó8kdvzFfN m8kdvzFfNột E6sHz5q6phen kéE6sHz5q6o E6sHz5q6tiếp, tiếp8kdvzFfN tYqvVục cưỡngYqvV ép.
YqvVHạ PhùnE6sHz5q6g TuyềnE6sHz5q6 tiếnYqvV quânYqvV E6sHz5q6thần tốc,YqvV kh8kdvzFfNông đ8kdvzFfNể 8kdvzFfNcho côYqvV cYqvVó bấtE6sHz5q6 kE6sHz5q6ì E6sHz5q6cơ 8kdvzFfNhội YqvVnào đểYqvV thở8kdvzFfN nữaYqvV, YqvVgiống nhưYqvV cE6sHz5q6ó lửYqvVa đốt8kdvzFfN cYqvVháy cE6sHz5q6ô vậy.
DiE6sHz5q6ệp TYqvVây 8kdvzFfNHi 8kdvzFfNcũng E6sHz5q6không thYqvVể nhẫn8kdvzFfN 8kdvzFfNnhịn chE6sHz5q6ịu tE6sHz5q6hua YqvVthêm nữa8kdvzFfN, oá8kdvzFfNn hE6sHz5q6ận dYqvVùng YqvVhết sức8kdvzFfN bìn8kdvzFfNh sinYqvVh cắnE6sHz5q6 8kdvzFfNvào cáiYqvV lưỡiE6sHz5q6 bE6sHz5q6á đYqvVạo k8kdvzFfNia mộE6sHz5q6t cái.
Bởi vì8kdvzFfN tE6sHz5q6ức 8kdvzFfNgiận nênYqvV lực8kdvzFfN cYqvVắn rấE6sHz5q6t mạnh,8kdvzFfN chỉYqvV giYqvVải hậnYqvV E6sHz5q6được lúYqvVc ấyE6sHz5q6 nhưngYqvV chYqvVỉ YqvVmột giâyE6sHz5q6 YqvVsau, DE6sHz5q6iệp T8kdvzFfNây HYqvVi môiYqvV t8kdvzFfNrên lạiYqvV c8kdvzFfNảm thấy8kdvzFfN vô8kdvzFfN 8kdvzFfNcùng đaYqvVu nhE6sHz5q6ức—lại bị8kdvzFfN trả8kdvzFfN thE6sHz5q6ù nữa!!!!!
Hạ P8kdvzFfNhùng TE6sHz5q6uyền buYqvVông YqvVcô rYqvVa, nhYqvVìn DiE6sHz5q6ệp E6sHz5q6Tây HE6sHz5q6i c8kdvzFfNo YqvVcả hYqvVai c8kdvzFfNhân lYqvVên lù8kdvzFfNi vYqvVề m8kdvzFfNột góc8kdvzFfN xYqvVe vE6sHz5q6ừa giậnYqvV E6sHz5q6vừa E6sHz5q6sợ nhYqvVìn mìE6sHz5q6nh 8kdvzFfNchằm chằm,8kdvzFfN hắE6sHz5q6n YqvVnhẹ giọng8kdvzFfN nó8kdvzFfNi: “CYqvVòn E6sHz5q6muốn thYqvVử nYqvVữa không?”
DiệpE6sHz5q6 TâYqvVy YqvVHi YqvVche m8kdvzFfNôi rướm8kdvzFfN YqvVmáu cYqvVủa mình,E6sHz5q6 liềYqvVu mạngE6sHz5q6 lE6sHz5q6ắc đầu.
Hạ Phù8kdvzFfNng YqvVTuyền tYqvViến YqvVlại gầnE6sHz5q6 cYqvVô, YqvVlôi cYqvVái t8kdvzFfNay đanYqvVg 8kdvzFfNche YqvVmiệng củYqvVa côYqvV YqvVra, kYqvVhẽ nghE6sHz5q6iêng đầu,8kdvzFfN tYqvViếp tụYqvVc YqvVhôn nữa.
DiệE6sHz5q6p TâyYqvV HE6sHz5q6i b8kdvzFfNị 8kdvzFfNvây E6sHz5q6hãm YqvVtrong mộtE6sHz5q6 góE6sHz5q6c YqvVnhỏ, không8kdvzFfN 8kdvzFfNcó 8kdvzFfNđường n8kdvzFfNào đ8kdvzFfNể thYqvVoát, nE6sHz5q6ụ hôn8kdvzFfN cE6sHz5q6ủa hắn8kdvzFfN bE6sHz5q6á đạYqvVo màE6sHz5q6 cuồng8kdvzFfN nhYqvViệt, thE6sHz5q6ật s8kdvzFfNự muốn8kdvzFfN làmE6sHz5q6 DiệpE6sHz5q6 TE6sHz5q6ây YqvVHi nE6sHz5q6ghẹt t8kdvzFfNhở E6sHz5q6mà chếtYqvV nh8kdvzFfNưng cE6sHz5q6ô khô8kdvzFfNng còYqvVn dE6sHz5q6ám p8kdvzFfNhản kháYqvVng nữa,8kdvzFfN YqvVchỉ có8kdvzFfN thểYqvV biE6sHz5q6ết điềuYqvV mộtE6sHz5q6 YqvVchút để8kdvzFfN 8kdvzFfNmặc chYqvVo 8kdvzFfNhắn muốn8kdvzFfN làYqvVm gìE6sHz5q6 thìYqvV làm.
KhônYqvVg biết8kdvzFfN q8kdvzFfNua bYqvVao lâuE6sHz5q6, Hạ8kdvzFfN PhYqvVùng TE6sHz5q6uyền 8kdvzFfNbá đạoE6sHz5q6 YqvVhôn dầnYqvV nE6sHz5q6hẹ nhàE6sHz5q6ng ô8kdvzFfNn E6sHz5q6nhu, tYqvVừng chú8kdvzFfNt từnE6sHz5q6g ch8kdvzFfNút mE6sHz5q6ột liếmYqvV đôiE6sHz5q6 môiE6sHz5q6 bYqvVị th8kdvzFfNương củaYqvV cE6sHz5q6ô, YqvVvô c8kdvzFfNùng n8kdvzFfNhẹ nhàn8kdvzFfNg v8kdvzFfNà E6sHz5q6tỉ mỉ.
“Tối8kdvzFfN nYqvVay, DE6sHz5q6u Gia8kdvzFfNng NYqvVam còYqvVn chE6sHz5q6ưa h8kdvzFfNôn cô,YqvV mE6sHz5q6à tôYqvVi, lạiYqvV h8kdvzFfNôn YqvVcô đếnE6sHz5q6 b8kdvzFfNa lần.”E6sHz5q6 Hạ8kdvzFfN PhùE6sHz5q6ng TuyềnYqvV cúiYqvV đầu8kdvzFfN nhìE6sHz5q6n cô,8kdvzFfN ánhE6sHz5q6 mắt8kdvzFfN khó8kdvzFfN hE6sHz5q6iểu nói8kdvzFfN: “CănYqvV cứYqvV t8kdvzFfNheo tìnhYqvV 8kdvzFfNhuống E6sHz5q6hiện tạE6sHz5q6i th8kdvzFfNì c8kdvzFfNơ hội8kdvzFfN 8kdvzFfNcô gảYqvV 8kdvzFfNcho E6sHz5q6tôi sYqvVo sánYqvVh với8kdvzFfN gảYqvV 8kdvzFfNcho hắnE6sHz5q6 YqvVhình n8kdvzFfNhư E6sHz5q6là hơn…một8kdvzFfN ch8kdvzFfNút xíu.” 
Nhưng YqvVDiệp TE6sHz5q6ây 8kdvzFfNHi cE6sHz5q6ăn bE6sHz5q6ản YqvVlà khôYqvVng cóYqvV n8kdvzFfNghe Hạ8kdvzFfN PhùE6sHz5q6ng Tuyền8kdvzFfN YqvVnói cYqvVhuyện, cE6sHz5q6òn đ8kdvzFfNang 8kdvzFfNbận rộn8kdvzFfN tìmYqvV cáchE6sHz5q6 YqvVthoát 8kdvzFfNkhỏi ngựcYqvV hE6sHz5q6ắn, liE6sHz5q6ều mạYqvVng cầ8kdvzFfNm khYqvVăn gYqvViấy cYqvVhùi 8kdvzFfNmôi, E6sHz5q6lại YqvVcòn khôYqvVng ngừng8kdvzFfN “Phi,phi,phi”
“Anh lE6sHz5q6à tE6sHz5q6ên háoYqvV 8kdvzFfNsắc thấp8kdvzFfN k8kdvzFfNém! TạiYqvV E6sHz5q6sao lại8kdvzFfN khôngYqvV E6sHz5q6có chúE6sHz5q6t lịch8kdvzFfN 8kdvzFfNsự nàoE6sHz5q6, cE6sHz5q6hưa đưYqvVợc sE6sHz5q6ự đồn8kdvzFfNg ý8kdvzFfN củaYqvV ngườiYqvV kháE6sHz5q6c 8kdvzFfNđã cưỡnE6sHz5q6g hYqvVôn!” YqvVDiệp TâyYqvV E6sHz5q6Hi bấE6sHz5q6t nYqvVgờ, h8kdvzFfNung hă8kdvzFfNng mắngE6sHz5q6 hắn:E6sHz5q6 “ĐồYqvV 8kdvzFfNthần kinh!”
“KhôngYqvV sYqvVao, sE6sHz5q6au này8kdvzFfN côYqvV s8kdvzFfNẽ queYqvVn thôi.”8kdvzFfN HạYqvV PE6sHz5q6hùng TuYqvVyền trởE6sHz5q6 lạiYqvV vE6sHz5q6ị tr8kdvzFfNí ngồ8kdvzFfNi cE6sHz5q6ủa hYqvVắn, E6sHz5q6hai YqvVchân 8kdvzFfNđung đưE6sHz5q6a, vE6sHz5q6ừa cườE6sHz5q6i 8kdvzFfNvừa nh8kdvzFfNàn nE6sHz5q6hã trE6sHz5q6ả lời.
Nếu 8kdvzFfNcó thYqvVể, YqvVDiệp TâyE6sHz5q6 YqvVHi th8kdvzFfNực muốn8kdvzFfN E6sHz5q6phun má8kdvzFfNu tE6sHz5q6rên miệngE6sHz5q6 mình8kdvzFfN vàE6sHz5q6o mặtE6sHz5q6 hYqvVắn. 8kdvzFfNCô t8kdvzFfNức giậ8kdvzFfNn 8kdvzFfNđến mức8kdvzFfN cE6sHz5q6ả E6sHz5q6người đềuE6sHz5q6 8kdvzFfNrung lê8kdvzFfNn bần8kdvzFfN bật8kdvzFfN, đangE6sHz5q6 thở,8kdvzFfN lạE6sHz5q6i p8kdvzFfNhát hiệnYqvV E6sHz5q6ra E6sHz5q6cái nhẫnYqvV đínhE6sHz5q6 YqvVhôn mYqvVình 8kdvzFfNvừa thYqvVáo rE6sHz5q6a l8kdvzFfNúc nãyE6sHz5q6 chẳng8kdvzFfN biết8kdvzFfN từE6sHz5q6 8kdvzFfNlúc nàoE6sHz5q6 đãE6sHz5q6 chi8kdvzFfNễm chệE6sHz5q6 vữnE6sHz5q6g YqvVvàng nằmE6sHz5q6 t8kdvzFfNrên ngónE6sHz5q6 ápE6sHz5q6 útYqvV củYqvVa cô.
8kdvzFfNChiếc YqvVnhẫn bạchE6sHz5q6 k8kdvzFfNim vớYqvVi bYqvVa vYqvViên YqvVđá đượcE6sHz5q6 cắtYqvV gYqvVọt E6sHz5q6tinh E6sHz5q6xảo, thYqvViết kếYqvV mớYqvVi mYqvVẻ. NhưngYqvV đốiE6sHz5q6 với8kdvzFfN D8kdvzFfNiệp TYqvVây 8kdvzFfNHi thYqvVì nóE6sHz5q6 chẳE6sHz5q6ng kYqvVhác 8kdvzFfNgì mộtYqvV c8kdvzFfNái khYqvVoá sắYqvVt, buộ8kdvzFfNc thật8kdvzFfN chặt8kdvzFfN côYqvV lại.
DiệpE6sHz5q6 TâE6sHz5q6y HE6sHz5q6i đang8kdvzFfN địn8kdvzFfNh thYqvVáo YqvVra lYqvVần nữa8kdvzFfN, HE6sHz5q6ạ PhùYqvVng TuyềnE6sHz5q6 YqvVlại dùnYqvVg gi8kdvzFfNọng nóiE6sHz5q6 bìn8kdvzFfNh t8kdvzFfNĩnh khônE6sHz5q6g gợnE6sHz5q6 sóE6sHz5q6ng 8kdvzFfNchặn E6sHz5q6lại: “Nế8kdvzFfNu nhưYqvV côE6sHz5q6 dá8kdvzFfNm lYqvVàm thE6sHz5q6ế, tôYqvVi sẽ8kdvzFfN 8kdvzFfNlập tức8kdvzFfN lập8kdvzFfN lạiYqvV nhữngE6sHz5q6 chuyệnYqvV vừaE6sHz5q6 E6sHz5q6rồi đãYqvV 8kdvzFfNlàm 8kdvzFfNvới 8kdvzFfNcô đấy.”
8kdvzFfNDiệp TâyYqvV 8kdvzFfNHi 8kdvzFfNtay lậpE6sHz5q6 YqvVtức cứngYqvV đờ.
“S8kdvzFfNau này,8kdvzFfN bYqvVất luậ8kdvzFfNn E6sHz5q6là E6sHz5q6đi tắm8kdvzFfN haYqvVy E6sHz5q6đi nYqvVgủ, cô8kdvzFfN đềE6sHz5q6u E6sHz5q6phải đE6sHz5q6eo E6sHz5q6nó ởYqvV trêYqvVn taE6sHz5q6y.” HạYqvV PhYqvVùng TYqvVuyền rYqvVa lệnh.
“Xin hỏiE6sHz5q6, vìYqvV YqvVsao t8kdvzFfNôi 8kdvzFfNphải ng8kdvzFfNhe lờiYqvV anh?8kdvzFfN” Diệ8kdvzFfNp TYqvVây E6sHz5q6Hi khôngYqvV phục.
“NếuE6sHz5q6 khôYqvVng tinYqvV, c8kdvzFfNô cóE6sHz5q6 YqvVthể thử8kdvzFfN mE6sHz5q6ột YqvVchút xYqvVem sao.”E6sHz5q6 H8kdvzFfNạ PhùYqvVng TuyYqvVền gõE6sHz5q6 gõ8kdvzFfN n8kdvzFfNgón E6sHz5q6tay 8kdvzFfNtrên đầuE6sHz5q6 gối8kdvzFfN theYqvVo tE6sHz5q6iết tấu,E6sHz5q6 8kdvzFfNmỗi mộtYqvV nhịE6sHz5q6p gE6sHz5q6õ nhưYqvV đánh8kdvzFfN YqvVvào 8kdvzFfNlòng DE6sHz5q6iệp Tâ8kdvzFfNy HiE6sHz5q6: “TYqvVin tôi8kdvzFfN điE6sHz5q6, c8kdvzFfNô vYqvVĩnh viễnE6sHz5q6 sẽ8kdvzFfN khE6sHz5q6ông b8kdvzFfNao g8kdvzFfNiờ 8kdvzFfNđoán trE6sHz5q6ước được8kdvzFfN t8kdvzFfNôi sẽE6sHz5q6 làm8kdvzFfN nhữngYqvV gì8kdvzFfN đâu.”
K8kdvzFfNhi E6sHz5q6hai ngE6sHz5q6ười tE6sHz5q6rở vYqvVề nYqvVhà, 8kdvzFfNA KE6sHz5q6hoan 8kdvzFfNphát hYqvViện 8kdvzFfNmôi DiệE6sHz5q6p Tây8kdvzFfN HYqvVi s8kdvzFfNưng phồE6sHz5q6ng lên,8kdvzFfN E6sHz5q6vẻ mặtE6sHz5q6 E6sHz5q6vô 8kdvzFfNcùng E6sHz5q6khó 8kdvzFfNchịu cE6sHz5q6ho 8kdvzFfNnên E6sHz5q6liền YqvVân cầE6sHz5q6n hE6sHz5q6ỏi thăm:8kdvzFfN “Nh8kdvzFfNa đầu,8kdvzFfN 8kdvzFfNkẻ nàYqvVo chọcYqvV giậnYqvV muộE6sHz5q6i, 8kdvzFfNlàm s8kdvzFfNao mà8kdvzFfN mYqvVặt như8kdvzFfN bị8kdvzFfN táE6sHz5q6o bó8kdvzFfNn thếE6sHz5q6 này?”
Diệp TâE6sHz5q6y HE6sHz5q6i nghiếnYqvV YqvVrăng nghiến8kdvzFfN lợiYqvV 8kdvzFfNnói: “MuộYqvVi YqvVbị HạYqvV Ph8kdvzFfNùng TuE6sHz5q6yền éYqvVp buộc!”
“NgE6sHz5q6ay YqvVtại bYqvVữa tiệcE6sHz5q6 á?”YqvV YqvVA KhoYqvVan h8kdvzFfNít một8kdvzFfN E6sHz5q6hơi, bE6sHz5q6ối rối:YqvV 8kdvzFfN“Xong rồ8kdvzFfNi, xYqvVong rồYqvVi, nhất8kdvzFfN địnhE6sHz5q6 8kdvzFfNlà vE6sHz5q6ội vàE6sHz5q6ng quá,E6sHz5q6 8kdvzFfNPhùng TuyềnYqvV chưaYqvV kịpE6sHz5q6 sửYqvV YqvVdụng b8kdvzFfNiện p8kdvzFfNháp YqvVan toE6sHz5q6àn đúE6sHz5q6ng khô8kdvzFfNng, nóiYqvV khô8kdvzFfNng ch8kdvzFfNừng muộE6sHz5q6i 8kdvzFfNmang thaYqvVi rồYqvVi, khôngE6sHz5q6 được,E6sHz5q6 kYqvVhông được,8kdvzFfN huE6sHz5q6ynh phYqvVải nYqvVhanh cYqvVhóng E6sHz5q6đi nấuYqvV cE6sHz5q6anh tổE6sHz5q6 yế8kdvzFfNn, để8kdvzFfN muYqvVội b8kdvzFfNồi E6sHz5q6bổ th8kdvzFfNân thểE6sHz5q6 8kdvzFfNmới được!”
8kdvzFfN“Muội .k8kdvzFfNhông 8kdvzFfN.có. ý8kdvzFfN .này!”8kdvzFfN DiE6sHz5q6ệp TâYqvVy E6sHz5q6Hi thYqvVái dươYqvVng gânYqvV xE6sHz5q6anh nổiYqvV lêYqvVn, 8kdvzFfNgiơ 8kdvzFfNtay lên,8kdvzFfN E6sHz5q6nhìn 8kdvzFfNrõ chiYqvVếc YqvVnhẫn 8kdvzFfNđính hôn8kdvzFfN sán8kdvzFfNg cE6sHz5q6hói kE6sHz5q6ia: “YqvVMuội E6sHz5q6muốn nó8kdvzFfNi làYqvV E6sHz5q6Hạ PYqvVhùng TuyềnE6sHz5q6 épE6sHz5q6 muội8kdvzFfN đeoYqvV cE6sHz5q6ái này!”
A KhE6sHz5q6oan ngYqvVhi ngYqvVờ: “Chẳng8kdvzFfN lẽE6sHz5q6 muộ8kdvzFfNi khôn8kdvzFfNg tYqvVhích kiểu8kdvzFfN dán8kdvzFfNg nàYqvVy sao?”
“Khôn8kdvzFfNg p8kdvzFfNhải, ki8kdvzFfNểu dánYqvVg rấtE6sHz5q6 E6sHz5q6đẹp, n8kdvzFfNhưng mà…”
E6sHz5q6“Nhưng YqvVmà mYqvVuội kE6sHz5q6hông t8kdvzFfNhích đáE6sHz5q6 YqvVnhỏ chứYqvV gì?”
“KhE6sHz5q6ông, vYqvViên đáYqvV kYqvVích thướcE6sHz5q6 rấtYqvV pE6sHz5q6hù hợ8kdvzFfNp, n8kdvzFfNhưng mà…”
“Như8kdvzFfNng mYqvVà muội8kdvzFfN th8kdvzFfNích chiế8kdvzFfNc n8kdvzFfNhẫn kYqvVhác đắt8kdvzFfN ti8kdvzFfNền hYqvVơn hả?”
“Hãy nghE6sHz5q6e muộiE6sHz5q6 n8kdvzFfNói hếtYqvV có8kdvzFfN đưE6sHz5q6ợc khôYqvVng!” GânYqvV xaYqvVnh nYqvVổi 8kdvzFfNlên ng8kdvzFfNày càngE6sHz5q6 E6sHz5q6rõ, ta8kdvzFfNi x8kdvzFfNì khó8kdvzFfNi: “ChiếcYqvV nhẫn8kdvzFfN nàYqvVy YqvVchẳng 8kdvzFfNcó vấnE6sHz5q6 8kdvzFfNđề gì8kdvzFfN cYqvVả, muộiYqvV chYqvVỉ là8kdvzFfN YqvVkhông 8kdvzFfNmuốn kYqvVết hônE6sHz5q6 cùnYqvVg hắnE6sHz5q6 thôi!”
“À!YqvV!” 8kdvzFfNA E6sHz5q6Khoan gậtE6sHz5q6 gù8kdvzFfN, bắYqvVt đ8kdvzFfNầu cúYqvVi x8kdvzFfNuống tiE6sHz5q6ếp t8kdvzFfNục làm8kdvzFfN 8kdvzFfNviệc củaYqvV mình.
“8kdvzFfNHuynh YqvVtại 8kdvzFfNsao khE6sHz5q6ông cE6sHz5q6ó phảE6sHz5q6n ứnE6sHz5q6g gìYqvV vậy?YqvV” Diệ8kdvzFfNp TYqvVây H8kdvzFfNi kh8kdvzFfNông 8kdvzFfNkhỏi tYqvVhắc mắc.
“M8kdvzFfNuội 8kdvzFfNmuốn huE6sHz5q6ynh phảnYqvV ứn8kdvzFfNg gìE6sHz5q6 đây?8kdvzFfN” 8kdvzFfNA K8kdvzFfNhoan YqvVcũng c8kdvzFfNhẳng hiểuE6sHz5q6 nổiE6sHz5q6 hỏiE6sHz5q6 lại.
“MuộiYqvV vừaE6sHz5q6 mớiYqvV nóE6sHz5q6i 8kdvzFfNlà muộiYqvV khôngYqvV muốnE6sHz5q6 kYqvVết hôn8kdvzFfN cùYqvVng HYqvVạ PhE6sHz5q6ùng TuyềnE6sHz5q6 đấy.” 
8kdvzFfN“Huynh khE6sHz5q6ông muốE6sHz5q6n E6sHz5q6mình YqvVchết g8kdvzFfNià E6sHz5q6mà YqvVchưa YqvVcó c8kdvzFfNháu đâu.”
“ThếE6sHz5q6 8kdvzFfNlà 8kdvzFfNsao ch8kdvzFfNứ?” DiệE6sHz5q6p TâYqvVy HE6sHz5q6i cự8kdvzFfN nự.
“Ý của8kdvzFfN huyE6sHz5q6nh chínYqvVh lYqvVà, không8kdvzFfN giốngE6sHz5q6 8kdvzFfNnhư tE6sHz5q6ình 8kdvzFfNyêu của8kdvzFfN haE6sHz5q6i đứa8kdvzFfN m8kdvzFfNuội sẽE6sHz5q6 YqvVnảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.