You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đó,6RAnxrju n6RAnxrjuếu 6RAnxrjunhư 6RAnxrjukhông c6RAnxrjuó côJcsgk5vq, 6RAnxrjutôi đãXHbQ sớ6RAnxrjum bịJcsgk5vq Hạ6RAnxrju PhùXHbQng TuXHbQyền giết6RAnxrju cXHbQhết rồJcsgk5vqi.” 6RAnxrjuDu Gi6RAnxrjuang 6RAnxrjuNam xoaXHbQy đầu,6RAnxrju nhìnJcsgk5vq cô:XHbQ “Nhưng6RAnxrju t6RAnxrjuôi lạXHbQi báJcsgk5vqn đứngJcsgk5vq cô.”
Diệp Tâ6RAnxrjuy HXHbQi khXHbQông nXHbQói gJcsgk5vqì chỉJcsgk5vq mỉm6RAnxrju cười.
“CôXHbQ hẳn6RAnxrju là6RAnxrju rấtJcsgk5vq hận6RAnxrju 6RAnxrjutôi.” DXHbQu GiXHbQang Jcsgk5vqNam nói.
Diệp Tây6RAnxrju HJcsgk5vqi bướJcsgk5vqc tJcsgk5vqới cạ6RAnxrjunh hắn,Jcsgk5vq nJcsgk5vqhẹ nhàJcsgk5vqng đặt6RAnxrju 6RAnxrjutay Jcsgk5vqlên laXHbQn caJcsgk5vqn cẩJcsgk5vqm th6RAnxrjuạch Jcsgk5vqbóng XHbQloáng, 6RAnxrjuđá 6RAnxrjulạnh nh6RAnxrjuư băng,6RAnxrju cJcsgk5vqô thấpJcsgk5vq gi6RAnxrjuọng nói6RAnxrju: “TôiXHbQ hiểXHbQu, a6RAnxrjunh cũngXHbQ cJcsgk5vqó nỗ6RAnxrjui kh6RAnxrjuổ t6RAnxrjuâm 6RAnxrjuriêng mà.”
Nghe vậy,Jcsgk5vq 6RAnxrjuDu GiXHbQang NaXHbQm m6RAnxrjuí Jcsgk5vqmắt XHbQcó mộtXHbQ XHbQnốt ruồi6RAnxrju mJcsgk5vqàu XHbQnâu nh6RAnxrjuo nXHbQhỏ 6RAnxrjudường nhXHbQư giậtXHbQ mìJcsgk5vqnh mộtJcsgk5vq cái.
Bóng6RAnxrju đêJcsgk5vqm troXHbQng trẻo6RAnxrju lạiXHbQ lùn6RAnxrjug, trXHbQong khôn6RAnxrjug kh6RAnxrjuí XHbQcũng cJcsgk5vqó chJcsgk5vqút Jcsgk5vqgì 6RAnxrjuđó lạnJcsgk5vqh lẽo.
H6RAnxrjuai ngườJcsgk5vqi cùnJcsgk5vqg 6RAnxrjuđứng trênXHbQ b6RAnxrjuan cXHbQông nhJcsgk5vqưng lJcsgk5vqại nhì6RAnxrjun vềJcsgk5vq h6RAnxrjuai hướn6RAnxrjug khácXHbQ nhau.
MộtJcsgk5vq lúc6RAnxrju sau6RAnxrju, D6RAnxrjuu GiaXHbQng 6RAnxrjuNam bỗng6RAnxrju XHbQnhiên 6RAnxrjunói: 6RAnxrju“Hôm quXHbQa, là6RAnxrju Jcsgk5vqngày 6RAnxrjugiỗ củaXHbQ 6RAnxrjucha tôi.”
Diệp Jcsgk5vqTây HJcsgk5vqi kiJcsgk5vqnh ngạc.
“Nhưng trừXHbQ tôiJcsgk5vq raJcsgk5vq, khôXHbQng còJcsgk5vqn aJcsgk5vqi nhớ6RAnxrju đếnXHbQ Jcsgk5vqchuyện nà6RAnxrjuy nữa.”XHbQ DJcsgk5vqu GiaJcsgk5vqng Jcsgk5vqNam cườJcsgk5vqi ch6RAnxrjuua chát6RAnxrju XHbQbi thươnJcsgk5vqg: “KhônJcsgk5vqg Jcsgk5vqmột XHbQai nữa.”
DiệpJcsgk5vq TXHbQây Jcsgk5vqHi cJcsgk5vqụp mắtXHbQ 6RAnxrjuxuống: “VậyJcsgk5vq an6RAnxrjuh 6RAnxrjucho rằng,Jcsgk5vq Jcsgk5vqba 6RAnxrjuanh 6RAnxrjulà bị…6RAnxrju DJcsgk5vqu 6RAnxrjuTử XHbQVĩ m6RAnxrjuưu sáXHbQt phả6RAnxrjui không?”
“K6RAnxrjuhông phải6RAnxrju là6RAnxrju tôJcsgk5vqi ch6RAnxrjuo rJcsgk5vqằng nhJcsgk5vqư thếXHbQ mà6RAnxrju sXHbQự thật6RAnxrju đJcsgk5vqúng 6RAnxrjulà nhXHbQư thJcsgk5vqế.” XHbQDu GiaJcsgk5vqng 6RAnxrjuNam sắcXHbQ mXHbQặt d6RAnxrjuưới ánhXHbQ trăng6RAnxrju ngàXHbQy XHbQcàng táXHbQi nhợXHbQt, lạnhXHbQ l6RAnxrjuùng vXHbQô tìJcsgk5vqnh: “BJcsgk5vqa t6RAnxrjuôi trướJcsgk5vqc XHbQkhi 6RAnxrjuchút hơJcsgk5vqi t6RAnxrjuhở cuốiJcsgk5vq cXHbQùng, XHbQtoàn th6RAnxrjuân máJcsgk5vqu XHbQme đầmXHbQ đìaJcsgk5vq vẫnJcsgk5vq cJcsgk5vqố lếtXHbQ tớXHbQi ôXHbQm chJcsgk5vqặt lấyXHbQ tôi6RAnxrju, ôngXHbQ XHbQđã nóXHbQi cJcsgk5vqho tôiXHbQ bi6RAnxrjuết, DXHbQu Tử6RAnxrju Jcsgk5vqVĩ… chínXHbQh hắnJcsgk5vq đã6RAnxrju Jcsgk5vqsát hạiXHbQ Jcsgk5vqcha tôi.”
Du 6RAnxrjuGiang NaXHbQm g6RAnxrjuiọng Jcsgk5vqnói r6RAnxrjuất nhẹ,XHbQ rấ6RAnxrjut bì6RAnxrjunh tĩnh.
NJcsgk5vqhưng DiJcsgk5vqệp TâJcsgk5vqy H6RAnxrjui n6RAnxrjughe nh6RAnxrjuững lờXHbQi đXHbQó 6RAnxrjumà thấ6RAnxrjuy lạnhXHbQ buốJcsgk5vqt đJcsgk5vqầy XHbQhận thù.
“AnXHbQh muốJcsgk5vqn…báo thù?”6RAnxrju Diệ6RAnxrjup TâJcsgk5vqy Jcsgk5vqHi vẫ6RAnxrjun hỏJcsgk5vqi nXHbQhưng tron6RAnxrjug lò6RAnxrjung sớm6RAnxrju 6RAnxrjuđã biết6RAnxrju câXHbQu 6RAnxrjutrả lời.
Jcsgk5vqDu Gia6RAnxrjung NaJcsgk5vqm 6RAnxrjukhông tJcsgk5vqrả lờiXHbQ câJcsgk5vqu Jcsgk5vqhỏi Jcsgk5vqđó, ch6RAnxrjuỉ lầ6RAnxrjum 6RAnxrjubầm rấtXHbQ 6RAnxrjunhỏ: “ThậtJcsgk5vq Jcsgk5vqra thXHbQì, tô6RAnxrjui cũngXHbQ sớmJcsgk5vq phát6RAnxrju h6RAnxrjuiện r6RAnxrjua haXHbQi kJcsgk5vqẻ giXHbQan ph6RAnxrjuu d6RAnxrjuâm p6RAnxrjuhụ đXHbQó. CJcsgk5vqho XHbQdù cóXHbQ cXHbQhe dấJcsgk5vqu 6RAnxrjubí mậtJcsgk5vq XHbQkĩ lưỡnXHbQg nhXHbQư Jcsgk5vqthế nàXHbQo điJcsgk5vq nữJcsgk5vqa tXHbQhì XHbQchẳng lẽJcsgk5vq coXHbQn tra6RAnxrjui lại6RAnxrju khôXHbQng phát6RAnxrju hiệnXHbQ 6RAnxrjura sựXHbQ kXHbQhác lạJcsgk5vq củXHbQa XHbQmẹ mìn6RAnxrjuh saXHbQo. Nh6RAnxrjuìn thấy6RAnxrju DXHbQu TửJcsgk5vq V6RAnxrjuĩ, ánhJcsgk5vq XHbQmắt Jcsgk5vqcủa bXHbQà XHbQấy loJcsgk5vqé lêJcsgk5vqn niềmXHbQ v6RAnxrjuui, cXHbQả XHbQngày sẽJcsgk5vq Jcsgk5vqvui vẻ.Jcsgk5vq SJcsgk5vqau đóJcsgk5vq XHbQvào m6RAnxrjuột ngày,6RAnxrju tJcsgk5vqôi nJcsgk5vqấp XHbQở mXHbQột góXHbQc vXHbQườn h6RAnxrjuoa tậnJcsgk5vq mắXHbQt nJcsgk5vqhìn 6RAnxrjuthấy bXHbQọn họ6RAnxrju ôJcsgk5vqm hôn6RAnxrju nhau…NếuJcsgk5vq nXHbQhư n6RAnxrjugày đó,XHbQ t6RAnxrjuôi n6RAnxrjuói cJcsgk5vqho chJcsgk5vqa bJcsgk5vqiết 6RAnxrjuviệc nàJcsgk5vqy, XHbQông Jcsgk5vqấy s6RAnxrjuẽ Jcsgk5vqcó thểXHbQ đềJcsgk5vq phòngXHbQ DXHbQu TửXHbQ XHbQVĩ tXHbQhì đãJcsgk5vq khôngJcsgk5vq bịJcsgk5vq hắJcsgk5vqn hXHbQãm hại6RAnxrju như6RAnxrju ngàXHbQy hô6RAnxrjum nay…VậyJcsgk5vq màXHbQ tôiJcsgk5vq lạ6RAnxrjui kXHbQhông l6RAnxrjuàm vậyJcsgk5vq, tôi6RAnxrju s6RAnxrjuợ sXHbQẽ phXHbQá vỡ6RAnxrju 6RAnxrjuhạnh XHbQphúc củ6RAnxrjua bả6RAnxrjun thânJcsgk5vq, XHbQphá vXHbQỡ 6RAnxrjugia đìn6RAnxrjuh Jcsgk5vqnày, nênJcsgk5vq rố6RAnxrjut cuộXHbQc đJcsgk5vqã iJcsgk5vqm lặng…”
DXHbQu GiXHbQang NaXHbQm giọJcsgk5vqng Jcsgk5vqnói n6RAnxrjugày XHbQcàng Jcsgk5vqnhỏ dần.
D6RAnxrjuiệp Tây6RAnxrju HXHbQi khôJcsgk5vqng đJcsgk5vqành lòng,6RAnxrju nắXHbQm lấy6RAnxrju tJcsgk5vqay hắ6RAnxrjun, sưởiXHbQ ấmJcsgk5vq đJcsgk5vqôi bJcsgk5vqàn ta6RAnxrjuy giJcsgk5vqá 6RAnxrjulạnh, nhẹXHbQ nh6RAnxrjuàng khuyê6RAnxrjun nhủ:XHbQ “Jcsgk5vqAnh khXHbQông hềJcsgk5vq cóXHbQ tXHbQội gìJcsgk5vq cả,Jcsgk5vq Jcsgk5vqthật đấXHbQy, đóXHbQ XHbQkhông pXHbQhải lXHbQà lJcsgk5vqỗi cXHbQủa anh.”
D6RAnxrjuu 6RAnxrjuGiang XHbQNam ngJcsgk5vqẩng đầu.
CảXHbQ người6RAnxrju hắn,XHbQ tócXHbQ, khuônXHbQ mặt,XHbQ toànXHbQ thâJcsgk5vqn đềuJcsgk5vq bịXHbQ áJcsgk5vqnh tră6RAnxrjung bànXHbQg bạcXHbQ bJcsgk5vqao Jcsgk5vqphủ, lúcXHbQ ẩnXHbQ lú6RAnxrjuc hiệnXHbQ, m6RAnxrjuờ ảJcsgk5vqo Jcsgk5vqphảng ph6RAnxrjuất nJcsgk5vqhư khXHbQông tJcsgk5vqồn tXHbQại trênJcsgk5vq thế6RAnxrju giXHbQới này.
Hắ6RAnxrjun nhìn6RAnxrju 6RAnxrjuDiệp TâyXHbQ Jcsgk5vqHi, XHbQtrong ánJcsgk5vqh mắtXHbQ trànJcsgk5vq Jcsgk5vqngập 6RAnxrjusự 6RAnxrjuyêu thJcsgk5vqương, nhưJcsgk5vqng cXHbQòn XHbQchút Jcsgk5vqgì đ6RAnxrjuó đauJcsgk5vq xJcsgk5vqót, hố6RAnxrjui hậnJcsgk5vq cùnXHbQg 6RAnxrjuu buồn.
Tay củaJcsgk5vq hXHbQắn x6RAnxrjuoa tránJcsgk5vq cô6RAnxrju, XHbQrồi 6RAnxrjusau XHbQđó nhẹXHbQ nhàngJcsgk5vq chậm6RAnxrju chạXHbQp vuốJcsgk5vqt t6RAnxrjuai cô6RAnxrju, rồ6RAnxrjui đếnXHbQ gưJcsgk5vqơng m6RAnxrjuặt cô.
TừJcsgk5vqng độngXHbQ tácJcsgk5vq đJcsgk5vqều nhẹJcsgk5vq nhànXHbQg t6RAnxrjuỉ mXHbQỉ mXHbQang XHbQtheo sXHbQự qXHbQuyến luyến.
Lúc nà6RAnxrjuy XHbQDiệp TâyXHbQ 6RAnxrjuHi độJcsgk5vqt nhi6RAnxrjuên Jcsgk5vqcó chúXHbQt hoảngJcsgk5vq hốt.
Jcsgk5vqCô mơXHbQ XHbQhồ nh6RAnxrjuận r6RAnxrjua 6RAnxrjuDu GiXHbQang 6RAnxrjuNam đangXHbQ nXHbQgày cXHbQàng nhíchXHbQ lJcsgk5vqại Jcsgk5vqgần côJcsgk5vq Jcsgk5vqhơn, cXHbQô thầm6RAnxrju nghĩJcsgk5vq 6RAnxrjuphải né6RAnxrju Jcsgk5vqhắn, nhJcsgk5vqưng khôngJcsgk5vq Jcsgk5vqhiểu 6RAnxrjusao côJcsgk5vq lạ6RAnxrjui k6RAnxrjuhông nhJcsgk5vqúc nhích.
H6RAnxrjuai ngJcsgk5vqười môJcsgk5vqi ngà6RAnxrjuy càXHbQng gần,Jcsgk5vq XHbQDiệp Tâ6RAnxrjuy 6RAnxrjuHi cóJcsgk5vq thểXHbQ cảmXHbQ Jcsgk5vqthấy 6RAnxrjuhơi thở6RAnxrju c6RAnxrjuủa 6RAnxrjuhắn gầnXHbQ kề,6RAnxrju pJcsgk5vqhảng pXHbQhất tr6RAnxrjuên gươngJcsgk5vq mặtXHbQ mình.
Ánh6RAnxrju XHbQmắt cXHbQô thẫ6RAnxrjun thờ.
NhưngXHbQ nga6RAnxrjuy kh6RAnxrjuoảnh 6RAnxrjukhắc XHbQđôi mXHbQôi 6RAnxrjuhọ 6RAnxrjuchuẩn bXHbQị chạmJcsgk5vq vào6RAnxrju nXHbQhau 6RAnxrjuthì Diệ6RAnxrjup TJcsgk5vqây Jcsgk5vqHi bỗngJcsgk5vq cảmJcsgk5vq thấJcsgk5vqy mìnXHbQh nhưXHbQ bịJcsgk5vq m6RAnxrjuột lựXHbQc k6RAnxrjuéo Jcsgk5vqrất mạnh6RAnxrju Jcsgk5vqgiật phắt6RAnxrju ra.
NhấJcsgk5vqt thờXHbQi khô6RAnxrjung 6RAnxrjukhí lãXHbQng mạJcsgk5vqn đều6RAnxrju Jcsgk5vqbiến mấ6RAnxrjut khônJcsgk5vqg cJcsgk5vqòn ch6RAnxrjuút n6RAnxrjuào hết.
“Thật6RAnxrju xXHbQin Jcsgk5vqlỗi, 6RAnxrjutôi XHbQtìm Jcsgk5vqcô 6RAnxrjuấy XHbQcó chú6RAnxrjut vXHbQiệc.” Hạ6RAnxrju Ph6RAnxrjuùng Tuyề6RAnxrjun mỉJcsgk5vqm cXHbQười giJcsgk5vqải thXHbQích, thái6RAnxrju độJcsgk5vq rấtJcsgk5vq nhJcsgk5vqo nJcsgk5vqhã lễ6RAnxrju độ6RAnxrju XHbQnhưng DXHbQiệp Tâ6RAnxrjuy Jcsgk5vqHi XHbQtự n6RAnxrjuhiên dựngXHbQ hếJcsgk5vqt cả6RAnxrju t6RAnxrjuóc gá6RAnxrjuy lên.
6RAnxrjuDu GiXHbQang NJcsgk5vqam k6RAnxrjuhông n6RAnxrjuói XHbQgì XHbQchỉ l6RAnxrjuẳng 6RAnxrjulặng nJcsgk5vqhìn vềJcsgk5vq Jcsgk5vqphía 6RAnxrjuHạ Phùn6RAnxrjug 6RAnxrjuTuyền, 6RAnxrjucó chút6RAnxrju cả6RAnxrjunh giác.
“QuêXHbQn mất,Jcsgk5vq Jcsgk5vqvết thươngJcsgk5vq lầnJcsgk5vq trướcJcsgk5vq tôJcsgk5vqi c6RAnxrjuắn 6RAnxrjunát trê6RAnxrjun ta6RAnxrjuy Jcsgk5vqanh đãJcsgk5vq khỏiXHbQ hẳnJcsgk5vq cJcsgk5vqhưa vậy?”Jcsgk5vq HXHbQạ PJcsgk5vqhùng Jcsgk5vqTuyền XHbQlàm XHbQnhư vô6RAnxrju Jcsgk5vqtình hỏi.
“Cảm ơXHbQn XHbQsự Jcsgk5vqquan tâmXHbQ của6RAnxrju anh…Jcsgk5vq ThếXHbQ 6RAnxrjuchỗ lầnJcsgk5vq trướXHbQc bịXHbQ nệXHbQn gh6RAnxrjuế v6RAnxrjuào đầu6RAnxrju c6RAnxrjuủa a6RAnxrjunh 6RAnxrjucòn sưnJcsgk5vqg k6RAnxrjuhông?” DJcsgk5vqu Gi6RAnxrjuang Na6RAnxrjum không6RAnxrju nhan6RAnxrjuh 6RAnxrjukhông cXHbQhậm p6RAnxrjuhản kích.
6RAnxrju“Đừng XHbQlo lắng,6RAnxrju tJcsgk5vqội 6RAnxrjudo aXHbQi lXHbQàm ngJcsgk5vqười nấyXHbQ chịuXHbQ, c6RAnxrjuô 6RAnxrjuấy đãJcsgk5vq dùngJcsgk5vq “hànhJcsgk5vq độngJcsgk5vq thựcXHbQ 6RAnxrjutế” để6RAnxrju sửa6RAnxrju chữa6RAnxrju lỗJcsgk5vqi lầXHbQm c6RAnxrjuủa mìJcsgk5vqnh XHbQrồi…Em nóJcsgk5vqi x6RAnxrjuem Jcsgk5vqcó đúngJcsgk5vq khôn6RAnxrjug?” Jcsgk5vqHạ PhJcsgk5vqùng TuyềnJcsgk5vq rấXHbQt thâ6RAnxrjun mậJcsgk5vqt ôXHbQm haJcsgk5vqi v6RAnxrjuai 6RAnxrjuDiệp T6RAnxrjuây HXHbQi, XHbQcúi XHbQđầu 6RAnxrjugiống nJcsgk5vqhư đanXHbQg hỏ6RAnxrjui côJcsgk5vq n6RAnxrjuhưng áXHbQnh mắJcsgk5vqt lạiJcsgk5vq Jcsgk5vqnhẹ nhànJcsgk5vqg liJcsgk5vqếc quJcsgk5vqa DXHbQu GianXHbQg NXHbQam mXHbQột cái.
Trong nh6RAnxrjuáy mắJcsgk5vqt, HạXHbQ PhùnJcsgk5vqg TuyJcsgk5vqền Jcsgk5vqnhìn thấJcsgk5vqy Jcsgk5vqDu GXHbQiang Jcsgk5vqNam vaXHbQi nhưXHbQ cứng6RAnxrju ngắcJcsgk5vq lại.
Hạ XHbQPhùng Tuy6RAnxrjuền nJcsgk5vqhếch mXHbQép cXHbQười, c6RAnxrjuhẳng nóiXHbQ chẳnJcsgk5vqg rằngXHbQ liềnJcsgk5vq 6RAnxrjukéo XHbQDiệp XHbQTây XHbQHi XHbQxuống lầu.
DiệpJcsgk5vq Tâ6RAnxrjuy HXHbQi thấXHbQp thỏm,XHbQ bởiXHbQ 6RAnxrjuvì mọXHbQi người6RAnxrju xun6RAnxrjug quaXHbQnh aXHbQi aJcsgk5vqi cũnJcsgk5vqg XHbQluôn miệngXHbQ nhắc6RAnxrju n6RAnxrjuhở XHbQcô vJcsgk5vqà D6RAnxrjuu GianXHbQg 6RAnxrjuNam khôXHbQng Jcsgk5vqthể XHbQcó Jcsgk5vqbất kXHbQì lJcsgk5vqiên quaJcsgk5vqn XHbQgì, XHbQmà 6RAnxrjurõ ràn6RAnxrjug cJcsgk5vqô cũJcsgk5vqng đã6RAnxrju gậtXHbQ đầu6RAnxrju đồnXHbQg ý6RAnxrju, nhưXHbQng màJcsgk5vq lúXHbQc n6RAnxrjuãy Jcsgk5vqvừa v6RAnxrjuặn 6RAnxrjubị HạXHbQ Phùng6RAnxrju 6RAnxrjuTuyền bắXHbQt gặpJcsgk5vq rồXHbQi, đâXHbQy gọiJcsgk5vq lJcsgk5vqà Jcsgk5vqcó t6RAnxrjuật 6RAnxrjugiật mình.
Đồng thời6RAnxrju cJcsgk5vqô 6RAnxrjucũng cảmJcsgk5vq Jcsgk5vqthấy v6RAnxrjuô cùn6RAnxrjug hỗnJcsgk5vq Jcsgk5vqloạn, XHbQvừa nã6RAnxrjuy, 6RAnxrjuvừa nã6RAnxrjuy XHbQcô Jcsgk5vqvà DJcsgk5vqu Gian6RAnxrjug XHbQNam tJcsgk5vqhiếu chútJcsgk5vq 6RAnxrjunữa đãXHbQ hôn6RAnxrju môi?
Vì ánJcsgk5vqh trăngJcsgk5vq, vìXHbQ sự6RAnxrju p6RAnxrjuhân 6RAnxrjutâm củaJcsgk5vq mìnXHbQh, vXHbQà còXHbQn bởiXHbQ Jcsgk5vqvì…Du XHbQGiang Nam?
Cô hJcsgk5vqoàn toànXHbQ khXHbQông hiểuJcsgk5vq mìn6RAnxrjuh đanJcsgk5vqg XHbQnghĩ gJcsgk5vqì nữa.
DiệpJcsgk5vq Tây6RAnxrju H6RAnxrjui nhXHbQư n6RAnxrjugười mất6RAnxrju hồn.
“Jcsgk5vqSao vậXHbQy, 6RAnxrjucô còXHbQn 6RAnxrjutiếc XHbQnuối chuyệnXHbQ lúcXHbQ nã6RAnxrjuy XHbQà?” HạXHbQ Ph6RAnxrjuùng TXHbQuyền b6RAnxrjuên cạ6RAnxrjunh độtXHbQ nhJcsgk5vqiên lê6RAnxrjun tiếnJcsgk5vqg mXHbQỉa mai.
RốJcsgk5vqt cu6RAnxrjuộc Jcsgk5vqthì cũXHbQng là6RAnxrju cJcsgk5vqô đXHbQã làm6RAnxrju saJcsgk5vqi, Jcsgk5vqDiệp TâXHbQy XHbQHi XHbQlo lắXHbQng chưaXHbQ đủ6RAnxrju XHbQhay Jcsgk5vqsao n6RAnxrjuào, dámXHbQ 6RAnxrjumở m6RAnxrjuiệng pXHbQhản bác.
Hạ Jcsgk5vqPhùng 6RAnxrjuTuyền nJcsgk5vqhẹ nhà6RAnxrjung liếcXHbQ XHbQcô một6RAnxrju cáXHbQi: “Được6RAnxrju rồi,XHbQ đXHbQằng nào6RAnxrju tJcsgk5vqối na6RAnxrjuy Jcsgk5vqcũng khJcsgk5vqông ch6RAnxrjuỉ mình6RAnxrju cô6RAnxrju 6RAnxrjuvi phạm.”
Jcsgk5vqTối nay?
DXHbQiệp TâyXHbQ H6RAnxrjui ho6RAnxrjuài nXHbQghi nhJcsgk5vqưng XHbQcũng khJcsgk5vqông 6RAnxrjudám “b6RAnxrjuật” lại.
LúXHbQc 6RAnxrjunày, xXHbQung quanJcsgk5vqh bỗJcsgk5vqng nhXHbQiên Jcsgk5vqim lặngXHbQ dị6RAnxrju thường.
DiJcsgk5vqệp XHbQTây Jcsgk5vqHi pháXHbQt hXHbQiện m6RAnxrjuột ngưXHbQời đ6RAnxrjuàn ô6RAnxrjung tr6RAnxrjuung niênXHbQ đứn6RAnxrjug giữaXHbQ phòXHbQng dán6RAnxrjug Jcsgk5vqvẻ pJcsgk5vqhi XHbQphàm, pXHbQhong thá6RAnxrjui quXHbQý Jcsgk5vqtộc, khuônJcsgk5vq mặt6RAnxrju bíJcsgk5vq hiểm.XHbQ ÔngJcsgk5vq XHbQta 6RAnxrjuđang đXHbQeo ch6RAnxrjuo Liễu6RAnxrju VXHbQi QXHbQuân mộtXHbQ ch6RAnxrjuiếc vòng6RAnxrju cXHbQổ ngọcJcsgk5vq bích.
Vòng cXHbQổ đắJcsgk5vqt 6RAnxrjutiền, mỹJcsgk5vq 6RAnxrjunhân caJcsgk5vqo quý,XHbQ h6RAnxrjuai thứXHbQ n6RAnxrjuày kết6RAnxrju hợp6RAnxrju Jcsgk5vqlại cXHbQàng nổ6RAnxrjui bậXHbQt hơn.
“Chúc eJcsgk5vqm sXHbQẽ m6RAnxrjuãi mJcsgk5vqãi xJcsgk5vqinh XHbQđẹp nh6RAnxrjuư thếXHbQ 6RAnxrjunày.” NgưXHbQời đàn6RAnxrju Jcsgk5vqông đ6RAnxrjuó hôJcsgk5vqn XHbQlên máJcsgk5vq LiễuJcsgk5vq V6RAnxrjui QuJcsgk5vqân XHbQ, tXHbQất cảXHbQ mọ6RAnxrjui người6RAnxrju đềuJcsgk5vq vXHbQỗ ta6RAnxrjuy chúcJcsgk5vq mừng.
Diệp6RAnxrju XHbQTây Jcsgk5vqHi Jcsgk5vqbừng tỉXHbQnh chXHbQân Jcsgk5vqlý, hoá6RAnxrju XHbQra n6RAnxrjugười XHbQđó chínhXHbQ làJcsgk5vq D6RAnxrjuu Tử6RAnxrju Vĩ.
D6RAnxrjuu TửXHbQ VJcsgk5vqĩ 6RAnxrjunâng 6RAnxrjuchén rưXHbQợu l6RAnxrjuên: “CảmJcsgk5vq ơnJcsgk5vq tấtXHbQ cảJcsgk5vq các6RAnxrju XHbQvị kháchXHbQ q6RAnxrjuuý cJcsgk5vqó mặtJcsgk5vq 6RAnxrjungày hJcsgk5vqôm nay6RAnxrju, chúnJcsgk5vqg Jcsgk5vqta hãJcsgk5vqy c6RAnxrjuùng Jcsgk5vqăn mừXHbQng Jcsgk5vqsinh nhJcsgk5vqật củaJcsgk5vq Jcsgk5vqphu nhâ6RAnxrjun tXHbQôi nào.”6RAnxrju Jcsgk5vqNói xonJcsgk5vqg, ôn6RAnxrjug XHbQta XHbQtu XHbQmột h6RAnxrjuơi cạnXHbQ sJcsgk5vqạch chénXHbQ rượu.
XHbQCác 6RAnxrjuvị kháchXHbQ cũnJcsgk5vqg lầ6RAnxrjun lượt6RAnxrju làJcsgk5vqm theo.
TiếJcsgk5vqp theXHbQo, Jcsgk5vqông lạiJcsgk5vq rótJcsgk5vq một6RAnxrju chénXHbQ rượu,XHbQ bướcJcsgk5vq tXHbQới chJcsgk5vqỗ HJcsgk5vqạ PhXHbQùng TuyềJcsgk5vqn, nhJcsgk5vqìn HJcsgk5vqạ PJcsgk5vqhùng 6RAnxrjuTuyền XHbQvà DiệXHbQp TâyJcsgk5vq HXHbQi 6RAnxrjunham hiXHbQểm nóXHbQi: “HôXHbQm XHbQnay 6RAnxrjutôi cảm6RAnxrju thấy6RAnxrju đặcJcsgk5vq biệtJcsgk5vq vXHbQinh hạ6RAnxrjunh kJcsgk5vqhi Hạ6RAnxrju PhJcsgk5vqùng Tu6RAnxrjuyền tiXHbQên sXHbQinh cXHbQó thểXHbQ hạXHbQ cXHbQố đếJcsgk5vqn đJcsgk5vqây tJcsgk5vqham dXHbQự bữaXHbQ ti6RAnxrjuệc nhXHbQo nhỏJcsgk5vq này…HạJcsgk5vq tiê6RAnxrjun sinhJcsgk5vq, t6RAnxrjuôi Jcsgk5vqmuốn mờJcsgk5vqi anXHbQh một6RAnxrju cJcsgk5vqhén, hXHbQi vXHbQọng cJcsgk5vqó thXHbQể x6RAnxrjuoá hết6RAnxrju mọXHbQi hiểJcsgk5vqu 6RAnxrjulầm g6RAnxrjuiữa cJcsgk5vqhúng t6RAnxrjua XHbQtừ trướJcsgk5vqc XHbQtới nXHbQay vXHbQà thXHbQay mặtJcsgk5vq nhữngJcsgk5vq kẻ6RAnxrju troXHbQng Jcsgk5vqgia Jcsgk5vqtộc chúnJcsgk5vqg tôiJcsgk5vq c6RAnxrjuó nhữnXHbQg hJcsgk5vqành độngJcsgk5vq vôJcsgk5vq 6RAnxrjulễ với6RAnxrju aXHbQnh tôiJcsgk5vq 6RAnxrjumuốn xXHbQin lXHbQỗi anh.”
“Không XHbQdám nhận.”XHbQ HạJcsgk5vq Ph6RAnxrjuùng 6RAnxrjuTuyền khácXHbQh khíXHbQ đXHbQáp, nJcsgk5vqâng cố6RAnxrjuc 6RAnxrjurượu uốngJcsgk5vq luôn.
“NhưJcsgk5vq Jcsgk5vqvậy Jcsgk5vqbây giờJcsgk5vq, khiêu6RAnxrju vũXHbQ bắtJcsgk5vq đầu…XHbQ” DJcsgk5vqu Tử6RAnxrju VĩJcsgk5vq tuyJcsgk5vqên bố.
Jcsgk5vq“Xin chờ6RAnxrju mộ6RAnxrjut chút.”Jcsgk5vq HạXHbQ PhXHbQùng TuyềnJcsgk5vq cắtXHbQ đứXHbQt lờJcsgk5vqi XHbQông XHbQta XHbQ“Chờ đãXHbQ, tôiJcsgk5vq Jcsgk5vqcòn XHbQcó chuyệnXHbQ m6RAnxrjuuốn tuyênJcsgk5vq bố.”
Ánh mắtXHbQ mọXHbQi ngườiXHbQ đềuJcsgk5vq XHbQđổ Jcsgk5vqdồn vềJcsgk5vq Jcsgk5vqphía Jcsgk5vqHạ Jcsgk5vqPhùng TuJcsgk5vqyền, Jcsgk5vqbao gồm6RAnxrju cảXHbQ DiệXHbQp T6RAnxrjuây HiXHbQ, 6RAnxrjucô cũnXHbQg đaXHbQng ôXHbQm Jcsgk5vqđầy mộtJcsgk5vq bJcsgk5vqụng Jcsgk5vqbăn kh6RAnxrjuoăn nh6RAnxrjuìn hắn.
Lú6RAnxrjuc này6RAnxrju 6RAnxrjuHạ 6RAnxrjuPhùng TuyềnXHbQ bJcsgk5vqỗng nJcsgk5vqâng XHbQtay XHbQDiệp TâJcsgk5vqy 6RAnxrjuHi lJcsgk5vqên, nó6RAnxrjui: “TôiXHbQ Jcsgk5vqvà DiXHbQệp T6RAnxrjuây XHbQHi sẽ6RAnxrju đXHbQính hôn.”
“6RAnxrjuVốn 6RAnxrjulà, chú6RAnxrjung tô6RAnxrjui muJcsgk5vqốn chờ6RAnxrju mộtJcsgk5vq thờiJcsgk5vq gi6RAnxrjuan XHbQnữa mớ6RAnxrjui thônXHbQg báoJcsgk5vq cXHbQho mọXHbQi ngườiXHbQ bXHbQiết nhXHbQưng vừXHbQa rồXHbQi Jcsgk5vqđược tXHbQận mắJcsgk5vqt chứngJcsgk5vq kiXHbQến XHbQvợ chồXHbQng DJcsgk5vqu lãoJcsgk5vq 6RAnxrjugia đâyXHbQ tJcsgk5vqhân mậtXHbQ Jcsgk5vqkeo sơXHbQn XHbQnhư Jcsgk5vqthế th6RAnxrjuật s6RAnxrjuự đángXHbQ gXHbQhen tỵ,XHbQ ch6RAnxrjuo XHbQnên liềnJcsgk5vq qXHbQuyết 6RAnxrjuđịnh sẽXHbQ tJcsgk5vquyên XHbQbố luônJcsgk5vq tạiXHbQ đâyJcsgk5vq.” HXHbQạ PhJcsgk5vqùng TuyềXHbQn nói6RAnxrju dố6RAnxrjui khôn6RAnxrjug c6RAnxrjuhớp mắt.
Cả6RAnxrju XHbQcăn phòngJcsgk5vq đầuJcsgk5vq tXHbQiên làJcsgk5vq i6RAnxrjum lJcsgk5vqặng hoà6RAnxrjun Jcsgk5vqtoàn saXHbQu đó6RAnxrju 6RAnxrjulai XHbQvang lên6RAnxrju tiế6RAnxrjung vỗXHbQ tXHbQay tánJcsgk5vq thưởng6RAnxrju rầmXHbQ trời.
HXHbQạ PhXHbQùng Jcsgk5vqTuyền rJcsgk5vqút Jcsgk5vqra từJcsgk5vq túJcsgk5vqi áoXHbQ 6RAnxrjulễ p6RAnxrjuhục mJcsgk5vqột chXHbQiếc nhẫnJcsgk5vq đính6RAnxrju hôn6RAnxrju, đJcsgk5vqeo lXHbQên 6RAnxrjubàn ta6RAnxrjuy phảJcsgk5vqi đã6RAnxrju ho6RAnxrjuá đá6RAnxrju XHbQcủa 6RAnxrjuDiệp TJcsgk5vqây HXHbQi. NhânJcsgk5vq XHbQtiện cúXHbQi đXHbQầu xuống,6RAnxrju véJcsgk5vqn tóc6RAnxrju c6RAnxrjuô lên,Jcsgk5vq 6RAnxrjunhẹ nhàXHbQng ghéXHbQ sXHbQát XHbQtai 6RAnxrjucô thJcsgk5vqì thầXHbQm 6RAnxrjuđe do6RAnxrjuạ: “NJcsgk5vqếu nhưJcsgk5vq XHbQcô dáXHbQm phXHbQản đối,6RAnxrju t6RAnxrjuôi Jcsgk5vqsẽ 6RAnxrjungay lJcsgk5vqập tứ6RAnxrjuc quẳngJcsgk5vq cô6RAnxrju lạiXHbQ nơiJcsgk5vq Jcsgk5vqnày, tJcsgk5vqin XHbQtôi XHbQđi, s6RAnxrjuo vớ6RAnxrjui thủXHbQ đoạnJcsgk5vq Jcsgk5vqcủa DJcsgk5vqu TJcsgk5vqư NhâJcsgk5vqn t6RAnxrjuhì DJcsgk5vqu t6RAnxrjuử 6RAnxrjuVĩ cXHbQòn độc6RAnxrju áXHbQc hơXHbQn Jcsgk5vqrất nhiềJcsgk5vqu… không6RAnxrju Jcsgk5vqtin t6RAnxrjuhì cXHbQô cứJcsgk5vq thửJcsgk5vq xem.”
Diệ6RAnxrjup Jcsgk5vqTây H6RAnxrjui cảm6RAnxrju 6RAnxrjuthấy 6RAnxrjumình n6RAnxrjuhư r6RAnxrjuơi thẳngXHbQ vXHbQào 6RAnxrjumột hầm6RAnxrju Jcsgk5vqbăng, thXHbQật 6RAnxrjusự XHbQkhông baJcsgk5vqo XHbQgiờ lườnXHbQg tr6RAnxrjuước đượJcsgk5vqc HạXHbQ Phùng6RAnxrju T6RAnxrjuuyền XHbQsẽ 6RAnxrjura cJcsgk5vqhiêu 6RAnxrjuđộc 6RAnxrjunhư v6RAnxrjuậy, lậpJcsgk5vq tXHbQức l6RAnxrjuàm chXHbQo cJcsgk5vqô đànXHbQh b6RAnxrjuó tJcsgk5vqay chịuXHbQ chóiJcsgk5vq câJcsgk5vqm níXHbQn 6RAnxrjumà Jcsgk5vqlàm theo.
Cô khôJcsgk5vqng biếtXHbQ chínhJcsgk5vq xXHbQác XHbQHạ PhùnXHbQg TuyềJcsgk5vqn Jcsgk5vqđang nJcsgk5vqghĩ Jcsgk5vqcái 6RAnxrjuquái gXHbQì v6RAnxrjuà c6RAnxrjuũng không6RAnxrju biết6RAnxrju rố6RAnxrjut cu6RAnxrjuộc thìXHbQ XHbQmình nêXHbQn là6RAnxrjum XHbQgì bâ6RAnxrjuy giờ.
CôXHbQ chỉJcsgk5vq bJcsgk5vqiết du6RAnxrjuy nhấJcsgk5vqt 6RAnxrjumột điềXHbQu, đóXHbQ l6RAnxrjuà v6RAnxrjuẻ m6RAnxrjuặt tưXHbQơi cưJcsgk5vqời h6RAnxrjuớn hởXHbQ đốiXHbQ với6RAnxrju sựXHbQ chú6RAnxrjuc phúJcsgk5vqc củaXHbQ cáJcsgk5vqc vị6RAnxrju Jcsgk5vqkhác ở6RAnxrju đâyJcsgk5vq củaXHbQ mJcsgk5vqình s6RAnxrjuo vớiXHbQ kh6RAnxrjuóc còJcsgk5vqn 6RAnxrjukhó XHbQcoi XHbQhơn XHbQrất nhiều.
XHbQMà lúcJcsgk5vq đJcsgk5vqó, Jcsgk5vqở mộXHbQt gJcsgk5vqóc khácXHbQ củXHbQa cJcsgk5vqăn phòngXHbQ, một6RAnxrju bóngXHbQ ngườiJcsgk5vq lầmXHbQ lũXHbQi từJcsgk5vq từ6RAnxrju bXHbQước r6RAnxrjua ngoài.
Trên đườn6RAnxrjug v6RAnxrjuề XHbQnhà, D6RAnxrjuiệp TâyJcsgk5vq 6RAnxrjuHi trJcsgk5vqầm mặJcsgk5vqc hJcsgk5vqồi lâu,XHbQ 6RAnxrjurốt XHbQcuộc c6RAnxrjuũng nhịXHbQn khôngXHbQ 6RAnxrjunổi n6RAnxrjuữa rồi6RAnxrju Jcsgk5vqliền tháoXHbQ Jcsgk5vqngay chi6RAnxrjuếc nXHbQhẫn 6RAnxrjura t6RAnxrjurả c6RAnxrjuho 6RAnxrjuHạ 6RAnxrjuPhùng Tuyền.
HạXHbQ PhXHbQùng Tuy6RAnxrjuền c6RAnxrjuũng chẳngXHbQ XHbQthèm nhìnXHbQ nóXHbQ 6RAnxrjulấy mJcsgk5vqột cáXHbQi, chỉ6RAnxrju nJcsgk5vqói: “Sau6RAnxrju này,Jcsgk5vq côXHbQ phảiJcsgk5vq luôJcsgk5vqn luXHbQôn đeo6RAnxrju nóXHbQ tXHbQrên taJcsgk5vqy nghXHbQe không?”
“ViệcJcsgk5vq nJcsgk5vqày, anJcsgk5vqh đanJcsgk5vqg tiXHbQến hà6RAnxrjunh kếJcsgk5vq h6RAnxrjuoạch gXHbQì vậy,XHbQ việcXHbQ cXHbQhúng t6RAnxrjua đín6RAnxrjuh hôn6RAnxrju lXHbQà mộXHbQt phần6RAnxrju của6RAnxrju kếJcsgk5vq hJcsgk5vqoạch đó,Jcsgk5vq đXHbQúng không?6RAnxrju” Đây6RAnxrju lXHbQà đXHbQáp áJcsgk5vqn dJcsgk5vquy nhất6RAnxrju m6RAnxrjuà Jcsgk5vqDiệp XHbQTây Jcsgk5vqHi sXHbQuy nXHbQghĩ hồiXHbQ lâuJcsgk5vq mới6RAnxrju tìmXHbQ 6RAnxrjura được6RAnxrju, cũJcsgk5vqng làXHbQ 6RAnxrjuđáp áXHbQn làm6RAnxrju côXHbQ thấJcsgk5vqy yênJcsgk5vq Jcsgk5vqtâm nhất.
Đáng tXHbQiếc đáJcsgk5vqp á6RAnxrjun nàyXHbQ nga6RAnxrjuy l6RAnxrjuập tXHbQức b6RAnxrjuị bXHbQác bJcsgk5vqỏ: “ChẳJcsgk5vqng Jcsgk5vqcó kJcsgk5vqế h6RAnxrjuoạch nJcsgk5vqào cả.”
“Vậy…tại6RAnxrju Jcsgk5vqsao chúnXHbQg tXHbQa ph6RAnxrjuải 6RAnxrjuđính 6RAnxrjuhôn?” Diệ6RAnxrjup TâyXHbQ Jcsgk5vqHi XHbQthấy lJcsgk5vqưng mình6RAnxrju Jcsgk5vqđang 6RAnxrjuròng rXHbQòng 6RAnxrjumồ hôiXHbQ lạnh.
6RAnxrju“Bởi vXHbQì đ6RAnxrjuính hJcsgk5vqôn XHbQrồi mớiJcsgk5vq cóXHbQ tXHbQhể kết6RAnxrju hôn.”6RAnxrju Jcsgk5vqHạ PhùJcsgk5vqng TuyJcsgk5vqền 6RAnxrjunhàn nhạJcsgk5vqt giXHbQải thích.
DiệXHbQp TâXHbQy HXHbQi t6RAnxrjuhấy hìnhXHbQ nhXHbQư nhiệtXHbQ độXHbQ điề6RAnxrjuu XHbQhoà troXHbQng Jcsgk5vqxe đãJcsgk5vq xuốn6RAnxrjug qJcsgk5vquá thXHbQấp rồi,XHbQ thế6RAnxrju chJcsgk5vqo XHbQnên gXHbQiọng nóJcsgk5vqi củaJcsgk5vq cô6RAnxrju mớiJcsgk5vq 6RAnxrjurun rẩyJcsgk5vq nhXHbQư vầJcsgk5vqy: “Kết…hôn?”
“6RAnxrjuĐúng vậXHbQy.” NgườJcsgk5vqi nà6RAnxrjuo đóXHbQ gậtXHbQ đầu.
“TạXHbQi sJcsgk5vqao 6RAnxrjulại phảXHbQi kết6RAnxrju hôn?”XHbQ DiệpXHbQ 6RAnxrjuTây H6RAnxrjui giựtJcsgk5vq giựtJcsgk5vq tóc6RAnxrju m6RAnxrjuình, Jcsgk5vqmột XHbQcái, haXHbQi cái6RAnxrju, XHbQba cái…
“Bởi6RAnxrju vìXHbQ tôi6RAnxrju khôXHbQng muXHbQốn chJcsgk5vqưa Jcsgk5vqkết Jcsgk5vqhôn đXHbQã si6RAnxrjunh c6RAnxrjuon rồi.”
“Tại6RAnxrju s6RAnxrjuao lJcsgk5vqại 6RAnxrjumuốn sinJcsgk5vqh con?!”
“Bởi6RAnxrju vìXHbQ c6RAnxrjuhúng tXHbQa Jcsgk5vqđã lênJcsgk5vq giường.”
“TJcsgk5vqại sXHbQao XHbQlại ph6RAnxrjuải lêJcsgk5vqn giường???”
“Bởi v6RAnxrjuì c6RAnxrjuhúng tJcsgk5vqa sắpXHbQ kết6RAnxrju hôn.”
“TạiJcsgk5vq 6RAnxrjusao chúngJcsgk5vq tXHbQa lạ6RAnxrjui phảiXHbQ XHbQkết hôn???!!!!”
“Bởi6RAnxrju v6RAnxrjuì chú6RAnxrjung Jcsgk5vqta XHbQđã đínhJcsgk5vq hôn.”
“…”

Cứ6RAnxrju nhưXHbQ XHbQvậy, vấnJcsgk5vq đềXHbQ n6RAnxrjuày cXHbQứ lậpJcsgk5vq điXHbQ l6RAnxrjuập lạXHbQi vôJcsgk5vq s6RAnxrjuố 6RAnxrjulần, XHbQDiệp TJcsgk5vqây 6RAnxrjuHi quyết6RAnxrju đ6RAnxrjuịnh đổXHbQi phưXHbQơng XHbQthức giXHbQao t6RAnxrjuiếp, ch6RAnxrjuo Jcsgk5vqnên Jcsgk5vqcô v6RAnxrjuô cù6RAnxrjung thàn6RAnxrjuh khJcsgk5vqẩn, nghiXHbQêm tú6RAnxrjuc XHbQcực 6RAnxrjuđộ nói6RAnxrju: “HXHbQạ PJcsgk5vqhùng Tuyề6RAnxrjun, tô6RAnxrjui không6RAnxrju muốnXHbQ kếtJcsgk5vq hJcsgk5vqôn vớJcsgk5vqi anh.”
HXHbQạ PhJcsgk5vqùng TuyềJcsgk5vqn cũn6RAnxrjug XHbQkhông 6RAnxrjucó 6RAnxrjuphản ứ6RAnxrjung gXHbQì dữJcsgk5vq dộXHbQi lắm,Jcsgk5vq chỉ6RAnxrju đXHbQột ngộXHbQt Jcsgk5vqhỏi một6RAnxrju cJcsgk5vqâu hỏJcsgk5vqi khác:6RAnxrju “VậyJcsgk5vq mXHbQỗi sá6RAnxrjung Jcsgk5vqcó phảJcsgk5vqi lXHbQà côJcsgk5vq 6RAnxrjucam tâ6RAnxrjum tìJcsgk5vqnh 6RAnxrjunguyện bXHbQưng XHbQcà phê6RAnxrju lêXHbQn 6RAnxrjucho tôi6RAnxrju không?”
“6RAnxrjuKhông 6RAnxrjuđời nào.”6RAnxrju DiệpJcsgk5vq Tâ6RAnxrjuy XHbQHi Jcsgk5vqtrả 6RAnxrjulời cJcsgk5vqhắc 6RAnxrjunhư đinhJcsgk5vq cXHbQhém sắt.
“KhôngJcsgk5vq làJcsgk5vq đượcXHbQ rồi.”
“TXHbQhế 6RAnxrjulà cXHbQó Jcsgk5vqý XHbQgì hả?”6RAnxrju Diệ6RAnxrjup Tâ6RAnxrjuy XHbQHi khônJcsgk5vqg hiểXHbQu XHbQgì hếtJcsgk5vq trơn.
“Chúng6RAnxrju 6RAnxrjuta 6RAnxrjukết h6RAnxrjuôn 6RAnxrjusau nJcsgk5vqày cũn6RAnxrjug Jcsgk5vqgiống như6RAnxrju việc6RAnxrju XHbQcô phJcsgk5vqải bưngXHbQ càJcsgk5vq ph6RAnxrjuê XHbQmỗi sángJcsgk5vq XHbQcho tôi6RAnxrju, mXHbQặc 6RAnxrjudù XHbQkhông Jcsgk5vqtình XHbQnguyện nhưngXHbQ cuJcsgk5vqối cùnXHbQg 6RAnxrjucô vẫXHbQn phảiJcsgk5vq làmXHbQ.” Jcsgk5vqHạ PhùngJcsgk5vq TXHbQuyền dùn6RAnxrjug mộXHbQt XHbQcâu đơnJcsgk5vq giảnXHbQ XHbQkết thú6RAnxrjuc vấn6RAnxrju Jcsgk5vqđề XHbQmà XHbQDiệp 6RAnxrjuTây HJcsgk5vqi s6RAnxrjuo sJcsgk5vqánh vJcsgk5vqới hàXHbQm sốXHbQ toXHbQán 6RAnxrjuhọc còJcsgk5vqn 6RAnxrjukhó khănJcsgk5vq hơnXHbQ gXHbQấp chục6RAnxrju lần.
Chapter 24
Diệp TâyXHbQ HJcsgk5vqi vừa6RAnxrju thấJcsgk5vqy b6RAnxrjuực mJcsgk5vqình XHbQvừa buXHbQồn cườiXHbQ, khJcsgk5vqông XHbQbiết lJcsgk5vqàm XHbQsao lạiJcsgk5vq thốtXHbQ rXHbQa câu6RAnxrju: “Tôi6RAnxrju 6RAnxrjucó chếJcsgk5vqt XHbQcũng khôJcsgk5vqng gảJcsgk5vq Jcsgk5vqcho anh.”
Sa6RAnxrjuu kJcsgk5vqhi nXHbQói x6RAnxrjuong lạiJcsgk5vq cảm6RAnxrju XHbQthấy XHbQcó gJcsgk5vqì 6RAnxrjuđó khôngXHbQ ổn,XHbQ thẳnJcsgk5vqg tJcsgk5vqhắn q6RAnxrjuuá mứJcsgk5vqc, XHbQhơn n6RAnxrjuữa cò6RAnxrjun Jcsgk5vqchút ngXHbQuy hiểm—nhưXHbQ mấyJcsgk5vq bộJcsgk5vq pXHbQhim truJcsgk5vqyền hìJcsgk5vqnh nJcsgk5vqhảm n6RAnxrjuhí ấXHbQy, 6RAnxrjunhững lờiJcsgk5vq nJcsgk5vqày củXHbQa nữ6RAnxrju cJcsgk5vqhính 1Jcsgk5vq0 phầnJcsgk5vq 6RAnxrjuthì 86RAnxrju,9 pXHbQhần chắcXHbQ Jcsgk5vqchắn sẽ6RAnxrju bịJcsgk5vq gXHbQả chJcsgk5vqo naJcsgk5vqm nh6RAnxrjuân Jcsgk5vqmà 6RAnxrjunữ chXHbQính ghJcsgk5vqét nhất6RAnxrju có6RAnxrju Jcsgk5vqchết cXHbQũng khôngJcsgk5vq muốnXHbQ lấy.6RAnxrju Jcsgk5vqCho nXHbQên, cJcsgk5vqô vXHbQội sử6RAnxrjua 6RAnxrjulại 6RAnxrjunói: “6RAnxrjuHay lJcsgk5vqà 6RAnxrjunói nhJcsgk5vqư vậXHbQy Jcsgk5vqđi, Jcsgk5vqtôi XHbQcảm giácJcsgk5vq Jcsgk5vqcơ 6RAnxrjuhội m6RAnxrjuình gảXHbQ ch6RAnxrjuo Jcsgk5vqDu GianXHbQg N6RAnxrjuam sXHbQo với6RAnxrju 6RAnxrjugả cJcsgk5vqho an6RAnxrjuh hơnXHbQ… m6RAnxrjuột 6RAnxrjuchút xíu.”
VJcsgk5vqốn XHbQdĩ, DiệXHbQp Tâ6RAnxrjuy Jcsgk5vqHi địnhJcsgk5vq nóJcsgk5vqi “lớn6RAnxrju hơn”6RAnxrju đJcsgk5vqằng 6RAnxrjusau cộXHbQng thêmXHbQ phó6RAnxrju tXHbQừ “rấtXHbQ Jcsgk5vqnhiều” nhưn6RAnxrjug su6RAnxrjuy XHbQđi tXHbQính lạiJcsgk5vq 6RAnxrjuthì dùJcsgk5vq XHbQsao Jcsgk5vqhai ngư6RAnxrjuời 6RAnxrjucũng đXHbQã ở6RAnxrju một6RAnxrju n6RAnxrjuhà vớJcsgk5vqi nJcsgk5vqhau kh6RAnxrjuá XHbQlâu rồJcsgk5vqi, không6RAnxrju thểXHbQ lấXHbQy oá6RAnxrjun báoJcsgk5vq ân,XHbQ qJcsgk5vquá mứcJcsgk5vq đả6RAnxrju kícJcsgk5vqh Jcsgk5vqtự 6RAnxrjuái củXHbQa hắn6RAnxrju vJcsgk5vqì thế6RAnxrju rấtJcsgk5vq hJcsgk5vqảo Jcsgk5vqtâm đổiXHbQ 6RAnxrjulại thành6RAnxrju cụXHbQm tJcsgk5vqừ “Jcsgk5vqmột cJcsgk5vqhút x6RAnxrjuíu” này.

Thậ6RAnxrjut kh6RAnxrjuông nJcsgk5vqghĩ đếnXHbQ hậu6RAnxrju Jcsgk5vqhoạ sJcsgk5vqau Jcsgk5vqnày, Jcsgk5vqchọc ngJcsgk5vqay vàJcsgk5vqo tổJcsgk5vq kiJcsgk5vqến XHbQlửa, t6RAnxrjuên sJcsgk5vqói XHbQhỉ nộJcsgk5vq khôn6RAnxrjug 6RAnxrjulường đượcJcsgk5vq bê6RAnxrjun cạnh.
6RAnxrjuVừa dứt6RAnxrju lời,6RAnxrju Hạ6RAnxrju Phù6RAnxrjung TuyXHbQền liề6RAnxrjun nắmXHbQ chặtXHbQ lấyXHbQ cổ6RAnxrju 6RAnxrjutay củaJcsgk5vq cô,XHbQ mộJcsgk5vqt pXHbQhen kéoJcsgk5vq lXHbQại, thuXHbQận Jcsgk5vqđà k6RAnxrjuéo XHbQcả n6RAnxrjugười DiệpJcsgk5vq TâXHbQy Jcsgk5vqHi ngJcsgk5vqồi l6RAnxrjuên đùiJcsgk5vq hắn.
Diệp Tâ6RAnxrjuy H6RAnxrjui tấtJcsgk5vq n6RAnxrjuhiên 6RAnxrjulà li6RAnxrjuều mạng6RAnxrju giãJcsgk5vqy 6RAnxrjudụa 6RAnxrjunhưng chJcsgk5vqẳng ănXHbQ tJcsgk5vqhua Jcsgk5vqgì, ngJcsgk5vqày thJcsgk5vqường vốnJcsgk5vq tứXHbQc giậXHbQn đXHbQến 6RAnxrjucực điểJcsgk5vqm, Jcsgk5vqtức Jcsgk5vqđến xJcsgk5vqì khóXHbQi đố6RAnxrjui vớiXHbQ hắnXHbQ cũngJcsgk5vq Jcsgk5vqvô dụJcsgk5vqng rồi.
XHbQHạ PhùngJcsgk5vq TuyềnJcsgk5vq mộtXHbQ t6RAnxrjuay XHbQkhoá chJcsgk5vqặt haJcsgk5vqi 6RAnxrjutay của6RAnxrju 6RAnxrjuDiệp TXHbQây 6RAnxrjuHi, m6RAnxrjuột t6RAnxrjuay giJcsgk5vqữ chặJcsgk5vqt 6RAnxrjugáy cJcsgk5vqô, hXHbQung h6RAnxrjuăng mXHbQà hôn.
C6RAnxrjuảm giácXHbQ XHbQlưỡi HJcsgk5vqạ PhXHbQùng 6RAnxrjuTuyền đJcsgk5vqang XHbQdần dần6RAnxrju xâm6RAnxrju nhậpJcsgk5vq vàoXHbQ Jcsgk5vqtrong miệng6RAnxrju mìn6RAnxrjuh, DJcsgk5vqiệp TâyJcsgk5vq HXHbQi toànJcsgk5vq Jcsgk5vqthân Jcsgk5vqtê dại,Jcsgk5vq cốXHbQ 6RAnxrjugắng hJcsgk5vqết Jcsgk5vqsức XHbQngậm Jcsgk5vqchặt XHbQmiệng lạiXHbQ, kXHbQiên cườngJcsgk5vq XHbQphòng tXHbQhủ đến6RAnxrju cùng.
Hạ PhùnJcsgk5vqg Tu6RAnxrjuyền 6RAnxrjumỉm cười6RAnxrju nhXHbQáy mắ6RAnxrjut một6RAnxrju cáiXHbQ, bỏ6RAnxrju mộtXHbQ 6RAnxrjutay Jcsgk5vqra, 6RAnxrjutừ bJcsgk5vqên ngoài6RAnxrju 6RAnxrjuđống lễ6RAnxrju 6RAnxrjuphục bùngXHbQ 6RAnxrjunhùng, bàn6RAnxrju taXHbQy hXHbQắn nhaXHbQnh 6RAnxrjunhẹn luồnJcsgk5vq vàoXHbQ troXHbQng ngưXHbQời DiệpJcsgk5vq TJcsgk5vqây HiXHbQ, nhJcsgk5vqẹ nhà6RAnxrjung sờ…
“Á!!!!”6RAnxrju DiệpXHbQ XHbQTây H6RAnxrjui h6RAnxrjuét 6RAnxrjulên, HạXHbQ Phùn6RAnxrjug Tuyền6RAnxrju nhJcsgk5vqân 6RAnxrjucơ hộ6RAnxrjui đ6RAnxrjuó tiếXHbQn vàJcsgk5vqo, 6RAnxrjubá đạoJcsgk5vq hXHbQôn côJcsgk5vq 6RAnxrjukhông ngừnJcsgk5vqg, ha6RAnxrjui 6RAnxrjubên dâyJcsgk5vq dưa.
Cả ngJcsgk5vqười nónXHbQg rực,Jcsgk5vq hắ6RAnxrjun Jcsgk5vq“chiến đấu”6RAnxrju rấJcsgk5vqt mạnJcsgk5vqh mẽ,6RAnxrju Jcsgk5vqlàm chXHbQo DXHbQiệp 6RAnxrjuTây Jcsgk5vqHi khô6RAnxrjung cáXHbQch nàJcsgk5vqo hôXHbQ hấp.
TJcsgk5vqrong 6RAnxrjutình t6RAnxrjuhế cấpXHbQ bác6RAnxrjuh đó,cô6RAnxrju Jcsgk5vqtrên dướiXHbQ kếtXHbQ hợpJcsgk5vq, cắXHbQn vJcsgk5vqào mXHbQôi Jcsgk5vqhắn, lXHbQiền cảmXHbQ tXHbQhấy v6RAnxrjuị máJcsgk5vqu tưJcsgk5vqơi ngọt6RAnxrju ngàoXHbQ tr6RAnxrjuàn ra.
Vố6RAnxrjun tưởnJcsgk5vqg rằngJcsgk5vq Jcsgk5vqhắn 6RAnxrjusẽ Jcsgk5vqngay lậ6RAnxrjup tJcsgk5vqức 6RAnxrjubuông m6RAnxrjuình XHbQra, như6RAnxrjung 6RAnxrjukhông, XHbQHạ P6RAnxrjuhùng TuyXHbQền Jcsgk5vqhừ cXHbQũng 6RAnxrjukhông Jcsgk5vqhừ mộtJcsgk5vq tiến6RAnxrjug lạXHbQi ăn6RAnxrju miXHbQếng trả6RAnxrju miếng6RAnxrju, XHbQcũng Jcsgk5vqchơi chiê6RAnxrjuu ấyJcsgk5vq cJcsgk5vqắn l6RAnxrjuại 6RAnxrjumôi côJcsgk5vq mộtXHbQ phát.
Jcsgk5vqDiệp TXHbQây Jcsgk5vqHi đ6RAnxrjuau 6RAnxrjuđến XHbQứa nước6RAnxrju mắtJcsgk5vq, chờJcsgk5vq H6RAnxrjuạ PhXHbQùng TuyXHbQền v6RAnxrjuừa 6RAnxrjubuông mìnXHbQh Jcsgk5vqra 6RAnxrjuđã vộiJcsgk5vq vàn6RAnxrjug luXHbQi vềJcsgk5vq mộXHbQt gJcsgk5vqóc xJcsgk5vqe cJcsgk5vqách xXHbQa Jcsgk5vqhắn, rú6RAnxrjut cáXHbQi gương6RAnxrju rJcsgk5vqa x6RAnxrjuem chúJcsgk5vqt, môiJcsgk5vq dướiXHbQ 6RAnxrjubị cắn6RAnxrju đJcsgk5vqang rươmJcsgk5vq rưJcsgk5vqớm mXHbQáu rồi. 

“Hạ6RAnxrju Phùng6RAnxrju Tuyền,6RAnxrju XHbQanh làmXHbQ cáJcsgk5vqi quJcsgk5vqái g6RAnxrjuì thế!Jcsgk5vq” D6RAnxrjuiệp TâyJcsgk5vq Jcsgk5vqHi nXHbQộ kXHbQhí XHbQxung thiên.
“CJcsgk5vqô c6RAnxrjuắn tôJcsgk5vqi XHbQtất nhiênXHbQ tôi6RAnxrju sJcsgk5vqẽ đápXHbQ lễ6RAnxrju tJcsgk5vqhôi!” HạXHbQ Jcsgk5vqPhùng 6RAnxrjuTuyền 6RAnxrjuhơi nhJcsgk5vqíu mày.
“Jcsgk5vqAnh…anh đ6RAnxrjuồ biếXHbQn thái6RAnxrju! A!”
DiệpXHbQ TâXHbQy XHbQHi Jcsgk5vqcòn chưXHbQa cXHbQó mắng6RAnxrju xongJcsgk5vq, lạXHbQi bị6RAnxrju ngưJcsgk5vqời nàoXHbQ Jcsgk5vqđó m6RAnxrjuột Jcsgk5vqphen Jcsgk5vqkéo tiếp,XHbQ tiếpJcsgk5vq tụcXHbQ c6RAnxrjuưỡng ép.
HạXHbQ P6RAnxrjuhùng Jcsgk5vqTuyền tiế6RAnxrjun quânJcsgk5vq tJcsgk5vqhần tJcsgk5vqốc, khôngJcsgk5vq Jcsgk5vqđể chJcsgk5vqo cJcsgk5vqô Jcsgk5vqcó bấtXHbQ 6RAnxrjukì cơ6RAnxrju hội6RAnxrju nJcsgk5vqào 6RAnxrjuđể tXHbQhở nữa,Jcsgk5vq giốngJcsgk5vq nJcsgk5vqhư 6RAnxrjucó lử6RAnxrjua đốt6RAnxrju chJcsgk5vqáy cXHbQô vậy.
6RAnxrjuDiệp Tâ6RAnxrjuy 6RAnxrjuHi Jcsgk5vqcũng 6RAnxrjukhông tJcsgk5vqhể nhẫn6RAnxrju nhịnXHbQ chịuXHbQ thuJcsgk5vqa thêmJcsgk5vq nữa6RAnxrju, oáJcsgk5vqn hậnJcsgk5vq dJcsgk5vqùng hếtXHbQ sức6RAnxrju bXHbQình sin6RAnxrjuh Jcsgk5vqcắn vào6RAnxrju c6RAnxrjuái Jcsgk5vqlưỡi bXHbQá 6RAnxrjuđạo kiJcsgk5vqa mộ6RAnxrjut cái.
BJcsgk5vqởi vìJcsgk5vq tJcsgk5vqức giậJcsgk5vqn nên6RAnxrju lựJcsgk5vqc cắ6RAnxrjun rấ6RAnxrjut mạn6RAnxrjuh, XHbQchỉ Jcsgk5vqgiải hận6RAnxrju đượcXHbQ lúcXHbQ ấy6RAnxrju 6RAnxrjunhưng chXHbQỉ mộtXHbQ giâyJcsgk5vq sauXHbQ, DiệJcsgk5vqp TâyJcsgk5vq H6RAnxrjui môJcsgk5vqi trê6RAnxrjun lạiXHbQ cảmXHbQ t6RAnxrjuhấy vôJcsgk5vq cXHbQùng đa6RAnxrjuu nhứJcsgk5vqc—lại bXHbQị trảJcsgk5vq XHbQthù nữa!!!!!
Hạ XHbQPhùng TuyềnXHbQ bJcsgk5vquông XHbQcô raXHbQ, nhìXHbQn DiệpXHbQ 6RAnxrjuTây 6RAnxrjuHi 6RAnxrjuco cả6RAnxrju hJcsgk5vqai ch6RAnxrjuân lê6RAnxrjun l6RAnxrjuùi v6RAnxrjuề mộJcsgk5vqt g6RAnxrjuóc 6RAnxrjuxe vừJcsgk5vqa gJcsgk5vqiận Jcsgk5vqvừa Jcsgk5vqsợ nhìJcsgk5vqn mìnJcsgk5vqh chằmXHbQ chằm6RAnxrju, hắnJcsgk5vq 6RAnxrjunhẹ giọng6RAnxrju Jcsgk5vqnói: “Còn6RAnxrju mJcsgk5vquốn 6RAnxrjuthử nữ6RAnxrjua không?”
DiệpXHbQ TâyXHbQ HJcsgk5vqi 6RAnxrjuche Jcsgk5vqmôi rướmJcsgk5vq máJcsgk5vqu củXHbQa mì6RAnxrjunh, lJcsgk5vqiều mạngJcsgk5vq lắ6RAnxrjuc đầu.
HạXHbQ PhùnXHbQg TuJcsgk5vqyền tiếJcsgk5vqn 6RAnxrjulại gXHbQần c6RAnxrjuô, l6RAnxrjuôi cJcsgk5vqái tJcsgk5vqay đJcsgk5vqang chXHbQe miệJcsgk5vqng Jcsgk5vqcủa c6RAnxrjuô ra6RAnxrju, kXHbQhẽ ng6RAnxrjuhiêng XHbQđầu, tiếpJcsgk5vq tJcsgk5vqục 6RAnxrjuhôn nữa.
DiệXHbQp TJcsgk5vqây HXHbQi bJcsgk5vqị Jcsgk5vqvây hãm6RAnxrju trXHbQong mộtJcsgk5vq góXHbQc nhXHbQỏ, khôXHbQng cXHbQó đườnJcsgk5vqg nàoXHbQ đểJcsgk5vq thJcsgk5vqoát, nụXHbQ h6RAnxrjuôn củaXHbQ hắnXHbQ 6RAnxrjubá đ6RAnxrjuạo mJcsgk5vqà cuồnXHbQg nhiệt,Jcsgk5vq thật6RAnxrju sựJcsgk5vq mJcsgk5vquốn lJcsgk5vqàm XHbQDiệp T6RAnxrjuây Jcsgk5vqHi n6RAnxrjughẹt thởXHbQ 6RAnxrjumà chếJcsgk5vqt nhưngXHbQ cô6RAnxrju khôngJcsgk5vq cXHbQòn dJcsgk5vqám pXHbQhản k6RAnxrjuháng nXHbQữa, chỉJcsgk5vq cóJcsgk5vq thểXHbQ biếXHbQt đi6RAnxrjuều một6RAnxrju chútJcsgk5vq đểXHbQ Jcsgk5vqmặc XHbQcho hắ6RAnxrjun muốXHbQn làXHbQm gìXHbQ tJcsgk5vqhì làm.
KhJcsgk5vqông bJcsgk5vqiết qJcsgk5vqua Jcsgk5vqbao lâu,6RAnxrju HXHbQạ Phùn6RAnxrjug TuyềnJcsgk5vq bJcsgk5vqá đạoXHbQ hônJcsgk5vq d6RAnxrjuần nhẹXHbQ nh6RAnxrjuàng ônXHbQ nh6RAnxrjuu, XHbQtừng chú6RAnxrjut 6RAnxrjutừng chúXHbQt mộtJcsgk5vq liếXHbQm đô6RAnxrjui XHbQmôi bị6RAnxrju thươ6RAnxrjung củaXHbQ 6RAnxrjucô, vô6RAnxrju cXHbQùng nhXHbQẹ 6RAnxrjunhàng vàXHbQ XHbQtỉ mỉ.
“XHbQTối nay6RAnxrju, D6RAnxrjuu 6RAnxrjuGiang Jcsgk5vqNam cXHbQòn chưaXHbQ h6RAnxrjuôn cô,6RAnxrju XHbQmà tôi,6RAnxrju lạJcsgk5vqi h6RAnxrjuôn côJcsgk5vq đếXHbQn XHbQba lần.”XHbQ 6RAnxrjuHạ PhJcsgk5vqùng Tuyền6RAnxrju cJcsgk5vqúi Jcsgk5vqđầu n6RAnxrjuhìn cô,Jcsgk5vq ánhXHbQ mắtXHbQ k6RAnxrjuhó hiểu6RAnxrju XHbQnói: “Căn6RAnxrju cứXHbQ 6RAnxrjutheo tìJcsgk5vqnh huốngXHbQ hiệXHbQn tXHbQại 6RAnxrjuthì 6RAnxrjucơ hộiXHbQ cXHbQô gả6RAnxrju cJcsgk5vqho tôiJcsgk5vq sJcsgk5vqo Jcsgk5vqsánh vớiXHbQ gảXHbQ 6RAnxrjucho Jcsgk5vqhắn hìXHbQnh nhưXHbQ lJcsgk5vqà hơn…XHbQmột cJcsgk5vqhút xíu.” 
NhXHbQưng DiệpJcsgk5vq TJcsgk5vqây 6RAnxrjuHi căXHbQn bảXHbQn Jcsgk5vqlà khôJcsgk5vqng cóXHbQ ngJcsgk5vqhe HạJcsgk5vq PhùnXHbQg 6RAnxrjuTuyền nói6RAnxrju Jcsgk5vqchuyện, cò6RAnxrjun XHbQđang bận6RAnxrju Jcsgk5vqrộn tìmXHbQ 6RAnxrjucách thJcsgk5vqoát khJcsgk5vqỏi ng6RAnxrjuực hắn,Jcsgk5vq liXHbQều mJcsgk5vqạng cầmJcsgk5vq kh6RAnxrjuăn giấy6RAnxrju chù6RAnxrjui XHbQmôi, XHbQlại còJcsgk5vqn 6RAnxrjukhông ngừngJcsgk5vq “Phi,phi,phi”
“AnhJcsgk5vq lJcsgk5vqà tXHbQên háJcsgk5vqo sắcJcsgk5vq thấpXHbQ 6RAnxrjukém! XHbQTại saXHbQo lXHbQại kJcsgk5vqhông có6RAnxrju cJcsgk5vqhút lịJcsgk5vqch sựJcsgk5vq nà6RAnxrjuo, chXHbQưa đượcXHbQ sự6RAnxrju đồng6RAnxrju XHbQý cXHbQủa ng6RAnxrjuười kJcsgk5vqhác đ6RAnxrjuã 6RAnxrjucưỡng hôn!”XHbQ Jcsgk5vqDiệp Tây6RAnxrju XHbQHi bấtXHbQ nJcsgk5vqgờ, hunJcsgk5vqg 6RAnxrjuhăng mắnJcsgk5vqg hắn:Jcsgk5vq “ĐồJcsgk5vq thầnJcsgk5vq kinh!”
“KhôngJcsgk5vq sJcsgk5vqao, saJcsgk5vqu nàyXHbQ XHbQcô sẽJcsgk5vq qJcsgk5vquen thôi.”Jcsgk5vq Jcsgk5vqHạ PhùXHbQng T6RAnxrjuuyền trXHbQở lạiJcsgk5vq vị6RAnxrju trXHbQí ngồJcsgk5vqi củaXHbQ hắnXHbQ, 6RAnxrjuhai chJcsgk5vqân đJcsgk5vqung đ6RAnxrjuưa, vừXHbQa cườiXHbQ Jcsgk5vqvừa nhàJcsgk5vqn nhãJcsgk5vq trả6RAnxrju lời.
XHbQNếu XHbQcó thể6RAnxrju, 6RAnxrjuDiệp T6RAnxrjuây 6RAnxrjuHi thực6RAnxrju muốnJcsgk5vq phuJcsgk5vqn máu6RAnxrju trênXHbQ mXHbQiệng mìnhXHbQ XHbQvào mặtJcsgk5vq hắnJcsgk5vq. 6RAnxrjuCô tức6RAnxrju Jcsgk5vqgiận 6RAnxrjuđến mứcJcsgk5vq XHbQcả ngườiXHbQ đềuXHbQ runXHbQg lXHbQên bầ6RAnxrjun bật,6RAnxrju Jcsgk5vqđang thXHbQở, XHbQlại Jcsgk5vqphát hiJcsgk5vqện r6RAnxrjua XHbQcái XHbQnhẫn Jcsgk5vqđính hôXHbQn 6RAnxrjumình vừaJcsgk5vq tXHbQháo rXHbQa lXHbQúc n6RAnxrjuãy chẳngXHbQ biếXHbQt từ6RAnxrju Jcsgk5vqlúc nàXHbQo đãXHbQ chiễXHbQm chệXHbQ Jcsgk5vqvững vànJcsgk5vqg nằm6RAnxrju tJcsgk5vqrên nJcsgk5vqgón ápXHbQ Jcsgk5vqút cXHbQủa cô.
ChiếcXHbQ nhẫn6RAnxrju bạXHbQch kJcsgk5vqim vớiJcsgk5vq 6RAnxrjuba XHbQviên đJcsgk5vqá Jcsgk5vqđược cắXHbQt gọXHbQt tinXHbQh xảo,XHbQ thiXHbQết XHbQkế mớiXHbQ mẻ.6RAnxrju NhJcsgk5vqưng đốiXHbQ v6RAnxrjuới D6RAnxrjuiệp Jcsgk5vqTây 6RAnxrjuHi tJcsgk5vqhì nXHbQó XHbQchẳng khJcsgk5vqác gì6RAnxrju mộtJcsgk5vq cJcsgk5vqái Jcsgk5vqkhoá sắt,XHbQ buộc6RAnxrju 6RAnxrjuthật ch6RAnxrjuặt 6RAnxrjucô lại.
DiệpJcsgk5vq TâyJcsgk5vq HJcsgk5vqi đJcsgk5vqang Jcsgk5vqđịnh tháo6RAnxrju 6RAnxrjura Jcsgk5vqlần nữa,6RAnxrju HJcsgk5vqạ PhùnJcsgk5vqg Tuyền6RAnxrju lạiXHbQ Jcsgk5vqdùng giJcsgk5vqọng nóJcsgk5vqi b6RAnxrjuình tXHbQĩnh không6RAnxrju gợnXHbQ sóngXHbQ chặJcsgk5vqn lạ6RAnxrjui: “NếJcsgk5vqu XHbQnhư cXHbQô 6RAnxrjudám làXHbQm tXHbQhế, tôiXHbQ sẽXHbQ lậpJcsgk5vq tJcsgk5vqức Jcsgk5vqlập lạiXHbQ XHbQnhững chuy6RAnxrjuện vừaJcsgk5vq 6RAnxrjurồi đJcsgk5vqã XHbQlàm Jcsgk5vqvới XHbQcô đấy.”
Diệp TJcsgk5vqây 6RAnxrjuHi taJcsgk5vqy lậJcsgk5vqp t6RAnxrjuức cJcsgk5vqứng đờ.
“6RAnxrjuSau này,Jcsgk5vq bấtXHbQ Jcsgk5vqluận 6RAnxrjulà đ6RAnxrjui 6RAnxrjutắm haJcsgk5vqy XHbQđi ngủXHbQ, cô6RAnxrju XHbQđều phải6RAnxrju đeoJcsgk5vq Jcsgk5vqnó ởXHbQ trêJcsgk5vqn tay.”6RAnxrju XHbQHạ PhùJcsgk5vqng TuXHbQyền r6RAnxrjua lệnh.
“6RAnxrjuXin hỏiXHbQ, Jcsgk5vqvì sJcsgk5vqao tôi6RAnxrju 6RAnxrjuphải Jcsgk5vqnghe lời6RAnxrju anJcsgk5vqh?” XHbQDiệp TXHbQây 6RAnxrjuHi khôngJcsgk5vq phục.
“NếuJcsgk5vq không6RAnxrju ti6RAnxrjun, cô6RAnxrju XHbQcó th6RAnxrjuể 6RAnxrjuthử mộtJcsgk5vq chútXHbQ XHbQxem sJcsgk5vqao.” HạJcsgk5vq PJcsgk5vqhùng TXHbQuyền gJcsgk5vqõ gõ6RAnxrju n6RAnxrjugón taJcsgk5vqy trên6RAnxrju đầJcsgk5vqu gXHbQối tJcsgk5vqheo tJcsgk5vqiết tJcsgk5vqấu, 6RAnxrjumỗi một6RAnxrju nhịpXHbQ gõXHbQ nhưXHbQ đán6RAnxrjuh Jcsgk5vqvào lòng6RAnxrju Diệp6RAnxrju TXHbQây XHbQHi: “TinJcsgk5vq tôJcsgk5vqi điXHbQ, cXHbQô 6RAnxrjuvĩnh vJcsgk5vqiễn sẽXHbQ khônXHbQg baXHbQo giờ6RAnxrju đXHbQoán trướcJcsgk5vq XHbQđược tôi6RAnxrju sẽXHbQ 6RAnxrjulàm nXHbQhững gìXHbQ đâu.”
Kh6RAnxrjui haXHbQi ngườiXHbQ trởXHbQ vềXHbQ nhàXHbQ, Jcsgk5vqA KXHbQhoan phátJcsgk5vq hiệnJcsgk5vq môiXHbQ Diệ6RAnxrjup TâyXHbQ Jcsgk5vqHi sưnXHbQg phồng6RAnxrju l6RAnxrjuên, vJcsgk5vqẻ mặJcsgk5vqt 6RAnxrjuvô cùngXHbQ k6RAnxrjuhó c6RAnxrjuhịu Jcsgk5vqcho nênXHbQ lXHbQiền ânXHbQ c6RAnxrjuần hỏ6RAnxrjui thăJcsgk5vqm: “6RAnxrjuNha đầu,6RAnxrju Jcsgk5vqkẻ nào6RAnxrju chJcsgk5vqọc giậnJcsgk5vq Jcsgk5vqmuội, là6RAnxrjum sa6RAnxrjuo mXHbQà mặtXHbQ nh6RAnxrjuư bịXHbQ Jcsgk5vqtáo XHbQbón th6RAnxrjuế này?”
Diệp Jcsgk5vqTây XHbQHi nghiế6RAnxrjun 6RAnxrjurăng nghiếnJcsgk5vq lợi6RAnxrju nóXHbQi: Jcsgk5vq“Muội bịXHbQ HạJcsgk5vq P6RAnxrjuhùng TuyềnJcsgk5vq épJcsgk5vq buộc!”
“NgayJcsgk5vq tạiJcsgk5vq bXHbQữa t6RAnxrjuiệc á?”XHbQ XHbQA KhoXHbQan hít6RAnxrju 6RAnxrjumột hJcsgk5vqơi, bốXHbQi rối:6RAnxrju Jcsgk5vq“Xong XHbQrồi, xXHbQong 6RAnxrjurồi, 6RAnxrjunhất địn6RAnxrjuh lXHbQà vộiJcsgk5vq vànXHbQg quá,6RAnxrju PhùXHbQng TuyềnXHbQ cJcsgk5vqhưa kịpXHbQ sXHbQử dụJcsgk5vqng 6RAnxrjubiện p6RAnxrjuháp Jcsgk5vqan toàn6RAnxrju đúng6RAnxrju không,Jcsgk5vq XHbQnói khXHbQông chừJcsgk5vqng muJcsgk5vqội manJcsgk5vqg thJcsgk5vqai rồi6RAnxrju, XHbQkhông được,6RAnxrju kXHbQhông được,6RAnxrju hJcsgk5vquynh phảiJcsgk5vq nhaXHbQnh chó6RAnxrjung điXHbQ n6RAnxrjuấu canXHbQh tổJcsgk5vq yến,6RAnxrju để6RAnxrju muộiJcsgk5vq XHbQbồi bổXHbQ tJcsgk5vqhân thJcsgk5vqể mớXHbQi được!”
“MuộJcsgk5vqi .khônJcsgk5vqg .có.6RAnxrju ýXHbQ .nJcsgk5vqày!” DJcsgk5vqiệp XHbQTây XHbQHi tXHbQhái dưJcsgk5vqơng gâ6RAnxrjun xan6RAnxrjuh nJcsgk5vqổi lênXHbQ, giJcsgk5vqơ tJcsgk5vqay lJcsgk5vqên, nhJcsgk5vqìn rõ6RAnxrju chiếcXHbQ nhẫJcsgk5vqn XHbQđính hônJcsgk5vq sáJcsgk5vqng chóiJcsgk5vq kXHbQia: “Muội6RAnxrju mXHbQuốn nóXHbQi làJcsgk5vq Jcsgk5vqHạ PhJcsgk5vqùng TuXHbQyền éJcsgk5vqp 6RAnxrjumuội XHbQđeo cáJcsgk5vqi này!”
A KhJcsgk5vqoan ngh6RAnxrjui Jcsgk5vqngờ: “XHbQChẳng lẽ6RAnxrju muộ6RAnxrjui kJcsgk5vqhông thíJcsgk5vqch kiJcsgk5vqểu dáXHbQng nàyJcsgk5vq sao?”
“KhôngXHbQ phảXHbQi, kiểuJcsgk5vq dángJcsgk5vq rất6RAnxrju đẹ6RAnxrjup, nhưng6RAnxrju mà…”
“NhưngXHbQ 6RAnxrjumà mXHbQuội 6RAnxrjukhông thíchXHbQ đá6RAnxrju nhỏ6RAnxrju 6RAnxrjuchứ gì?”
“KhôXHbQng, viXHbQên đáJcsgk5vq XHbQkích thướXHbQc XHbQrất pXHbQhù h6RAnxrjuợp, nhưngJcsgk5vq mà…”
“Nhưng màJcsgk5vq muộiXHbQ thícXHbQh c6RAnxrjuhiếc n6RAnxrjuhẫn XHbQkhác đ6RAnxrjuắt tiềnXHbQ hơnXHbQ hả?”
“Hã6RAnxrjuy ngXHbQhe mJcsgk5vquội nó6RAnxrjui hế6RAnxrjut có6RAnxrju đượcXHbQ không!”6RAnxrju Gâ6RAnxrjun xXHbQanh nổi6RAnxrju Jcsgk5vqlên n6RAnxrjugày càJcsgk5vqng r6RAnxrjuõ, taXHbQi xì6RAnxrju khóiJcsgk5vq: “Chiếc6RAnxrju nhẫJcsgk5vqn này6RAnxrju chẳngXHbQ XHbQcó vXHbQấn đXHbQề gJcsgk5vqì cXHbQả, mXHbQuội cXHbQhỉ là6RAnxrju k6RAnxrjuhông muốJcsgk5vqn Jcsgk5vqkết XHbQhôn cùnXHbQg 6RAnxrjuhắn thôi!”
Jcsgk5vq“À!!” 6RAnxrjuA KhoaXHbQn Jcsgk5vqgật gù6RAnxrju, bXHbQắt đầ6RAnxrjuu cúXHbQi x6RAnxrjuuống t6RAnxrjuiếp tụcXHbQ làJcsgk5vqm vXHbQiệc XHbQcủa mình.
“HuyJcsgk5vqnh tạXHbQi sXHbQao kJcsgk5vqhông cóJcsgk5vq p6RAnxrjuhản ứng6RAnxrju 6RAnxrjugì vậy?”XHbQ XHbQDiệp T6RAnxrjuây Jcsgk5vqHi kXHbQhông kh6RAnxrjuỏi thắ6RAnxrjuc mắc.
“MJcsgk5vquội muốnXHbQ Jcsgk5vqhuynh phảnJcsgk5vq 6RAnxrjuứng g6RAnxrjuì đây?”6RAnxrju Jcsgk5vqA Khoa6RAnxrjun XHbQcũng chẳ6RAnxrjung hiXHbQểu nổi6RAnxrju hỏiJcsgk5vq lại.
“Muội vừa6RAnxrju mới6RAnxrju nóXHbQi l6RAnxrjuà 6RAnxrjumuội 6RAnxrjukhông muốnXHbQ XHbQkết XHbQhôn c6RAnxrjuùng HạXHbQ PhùngJcsgk5vq Tuyền6RAnxrju đấy.” 
“Huynh6RAnxrju khônXHbQg 6RAnxrjumuốn mìXHbQnh chếtJcsgk5vq gJcsgk5vqià m6RAnxrjuà chư6RAnxrjua XHbQcó chJcsgk5vqáu đâu.”
“TXHbQhế làXHbQ XHbQsao chứ?”XHbQ Diệp6RAnxrju TâXHbQy 6RAnxrjuHi cựJcsgk5vq nự.
“ÝJcsgk5vq củaXHbQ hJcsgk5vquynh chínhXHbQ là6RAnxrju, kXHbQhông giXHbQống nhưXHbQ tXHbQình yê6RAnxrjuu củJcsgk5vqa h6RAnxrjuai đứaJcsgk5vq XHbQmuội sXHbQẽ Jcsgk5vqnảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.