You are here

Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đwamEuUó, nếugX gXnhư VZv9Ewkhông gXcó côgX, tôigX đãzxZ77C sớmzxZ77C bịgX HạzxZ77C PhùwamEuUng TwamEuUuyền giwamEuUết chếVZv9Ewt rgXồi.” DwamEuUu GiagXng VZv9EwNam xowamEuUay đầuwamEuU, zxZ77Cnhìn gXcô: “NhưngwamEuU tzxZ77Côi lạizxZ77C bánzxZ77C đứngXg cô.”
DgXiệp wamEuUTây zxZ77CHi khôngzxZ77C nzxZ77Cói zxZ77Cgì VZv9Ewchỉ mỉVZv9Ewm cười.
“CôVZv9Ew gXhẳn lgXà rấtVZv9Ew hgXận tôi.”wamEuU zxZ77CDu VZv9EwGiang NzxZ77Cam nói.
DiệgXp TâyVZv9Ew wamEuUHi zxZ77Cbước tớiwamEuU cạnhwamEuU hắn,gX nhẹwamEuU nhànwamEuUg gXđặt tazxZ77Cy lêgXn lgXan cVZv9Ewan cẩVZv9Ewm zxZ77Cthạch bógXng loáng,VZv9Ew gXđá lạnhVZv9Ew gXnhư băng,wamEuU cVZv9Ewô zxZ77Cthấp giọngwamEuU gXnói: “TôVZv9Ewi hiểuwamEuU, awamEuUnh cũnwamEuUg cógX nỗwamEuUi khổzxZ77C tâmVZv9Ew rVZv9Ewiêng mà.”
zxZ77CNghe vậzxZ77Cy, wamEuUDu VZv9EwGiang NgXam mízxZ77C mắtzxZ77C zxZ77Ccó mgXột nốwamEuUt ruồiwamEuU màuzxZ77C nVZv9Ewâu nhzxZ77Co wamEuUnhỏ dườngVZv9Ew nhzxZ77Cư giậtwamEuU mìgXnh mộtgX cái.
BónzxZ77Cg đVZv9Ewêm troVZv9Ewng wamEuUtrẻo lVZv9Ewại lzxZ77Cùng, trowamEuUng khônwamEuUg khVZv9Ewí cũgXng cózxZ77C chzxZ77Cút gìwamEuU đzxZ77Có wamEuUlạnh lẽo.
Hai ngườzxZ77Ci cùzxZ77Cng zxZ77Cđứng tzxZ77Crên baVZv9Ewn cônVZv9Ewg nhưzxZ77Cng lạizxZ77C zxZ77Cnhìn gXvề haVZv9Ewi hưVZv9Ewớng khácVZv9Ew nhau.
MộtgX lúcwamEuU sauzxZ77C, wamEuUDu GiaVZv9Ewng NagXm bỗngVZv9Ew nhzxZ77Ciên nwamEuUói: “HômwamEuU qgXua, lVZv9Ewà ngàwamEuUy gwamEuUiỗ củawamEuU chVZv9Ewa tôi.”
Diệp TâgXy HwamEuUi VZv9Ewkinh ngạc.
“NhưgXng trzxZ77Cừ twamEuUôi ragX, gXkhông cònVZv9Ew azxZ77Ci nVZv9Ewhớ đếzxZ77Cn chuywamEuUện nàzxZ77Cy nữa.”gX DzxZ77Cu GiagXng NgXam cưwamEuUời chgXua cháwamEuUt bVZv9Ewi thương:wamEuU “KhgXông mộwamEuUt gXai nữa.”
DiệVZv9Ewp TwamEuUây HgXi cụVZv9Ewp mắtzxZ77C zxZ77Cxuống: “VZv9EwVậy VZv9Ewanh chwamEuUo rằnzxZ77Cg, zxZ77Cba anwamEuUh lzxZ77Cà bị…wamEuU DgXu TửwamEuU VwamEuUĩ mzxZ77Cưu gXsát phảigX không?”
“wamEuUKhông pVZv9Ewhải lVZv9Ewà zxZ77Ctôi cVZv9Ewho rằngVZv9Ew nhưgX thếzxZ77C VZv9Ewmà sgXự thậwamEuUt đúngwamEuU zxZ77Clà nhzxZ77Cư thếVZv9Ew.” VZv9EwDu GiazxZ77Cng wamEuUNam sắczxZ77C mặtzxZ77C dướizxZ77C gXánh tgXrăng nzxZ77Cgày càVZv9Ewng wamEuUtái nhợt,wamEuU lwamEuUạnh lùngXg vgXô tìVZv9Ewnh: “BawamEuU gXtôi trgXước gXkhi cwamEuUhút hzxZ77Cơi thởVZv9Ew cwamEuUuối cùng,VZv9Ew toàwamEuUn thâVZv9Ewn mwamEuUáu mgXe đầmzxZ77C đìazxZ77C VZv9Ewvẫn cwamEuUố lếVZv9Ewt gXtới ôVZv9Ewm chặtgX lấygX twamEuUôi, ôngzxZ77C đãVZv9Ew nVZv9Ewói cgXho tôwamEuUi biết,VZv9Ew DgXu TửgX VĩwamEuU… wamEuUchính hắnwamEuU đãwamEuU ságXt VZv9Ewhại czxZ77Cha tôi.”
DVZv9Ewu GiaVZv9Ewng wamEuUNam gVZv9Ewiọng nóigX rấtVZv9Ew nhzxZ77Cẹ, rấzxZ77Ct gXbình tĩnh.
NwamEuUhưng zxZ77CDiệp TgXây HwamEuUi ngVZv9Ewhe nhữngzxZ77C lờiVZv9Ew đózxZ77C gXmà thấzxZ77Cy lạnzxZ77Ch bzxZ77Cuốt VZv9Ewđầy hậnVZv9Ew thù.
“Anh muốn…báVZv9Ewo VZv9Ewthù?” DiệpVZv9Ew TzxZ77Cây HwamEuUi vẫnzxZ77C hỏVZv9Ewi wamEuUnhưng twamEuUrong gXlòng sớmVZv9Ew gXđã biếtzxZ77C câVZv9Ewu trảVZv9Ew lời.
Du GVZv9Ewiang wamEuUNam VZv9Ewkhông trVZv9Ewả lờizxZ77C wamEuUcâu wamEuUhỏi đózxZ77C, cVZv9Ewhỉ gXlầm zxZ77Cbầm rấtwamEuU nhỏVZv9Ew: “ThậtVZv9Ew wamEuUra VZv9Ewthì, tôwamEuUi cũnVZv9Ewg sớmwamEuU phVZv9Ewát hiVZv9Ewện rzxZ77Ca hazxZ77Ci kẻwamEuU giagXn wamEuUphu wamEuUdâm VZv9Ewphụ đógX. gXCho dùzxZ77C cVZv9Ewó cwamEuUhe dzxZ77Cấu VZv9Ewbí VZv9Ewmật gXkĩ lwamEuUưỡng gXnhư wamEuUthế nàwamEuUo gXđi nwamEuUữa thgXì chẳnggX lẽgX wamEuUcon trgXai lgXại kVZv9Ewhông pházxZ77Ct hgXiện zxZ77Cra sựVZv9Ew kwamEuUhác lạgX cVZv9Ewủa mẹVZv9Ew mìnzxZ77Ch sgXao. wamEuUNhìn thấyzxZ77C zxZ77CDu VZv9EwTử zxZ77CVĩ, gXánh mắtzxZ77C củawamEuU bàVZv9Ew ấygX loéwamEuU lênwamEuU niềmVZv9Ew vuVZv9Ewi, cảwamEuU ngXgày swamEuUẽ VZv9Ewvui vzxZ77Cẻ. zxZ77CSau đózxZ77C vVZv9Ewào mộtwamEuU ngàVZv9Ewy, tôzxZ77Ci nấVZv9Ewp ởzxZ77C mộtzxZ77C góczxZ77C vườnVZv9Ew hzxZ77Coa tậngX mwamEuUắt nhVZv9Ewìn thVZv9Ewấy wamEuUbọn zxZ77Chọ ômwamEuU hôzxZ77Cn nhau…NzxZ77Cếu nhgXư ngàywamEuU VZv9Ewđó, tôwamEuUi nóiVZv9Ew chVZv9Ewo chVZv9Ewa biwamEuUết việgXc này,gX ônwamEuUg gXấy sẽgX cówamEuU thzxZ77Cể đwamEuUề pwamEuUhòng zxZ77CDu TửgX VVZv9Ewĩ thzxZ77Cì zxZ77Cđã khônVZv9Ewg bịzxZ77C hắzxZ77Cn hwamEuUãm hạzxZ77Ci nhưgX ngVZv9Ewày hômgX zxZ77Cnay…Vậy zxZ77Cmà tzxZ77Côi lạiwamEuU khwamEuUông làgXm vậgXy, tzxZ77Côi sgXợ sẽVZv9Ew gXphá vỡVZv9Ew hVZv9Ewạnh phVZv9Ewúc czxZ77Của bảnzxZ77C thânVZv9Ew, phwamEuUá zxZ77Cvỡ VZv9Ewgia đìngXh nàywamEuU, nêgXn rgXốt cuộcgX đãgX izxZ77Cm lặng…”
Du GiangXg NazxZ77Cm giọzxZ77Cng nówamEuUi zxZ77Cngày cwamEuUàng nhỏVZv9Ew dần.
DiệpwamEuU TzxZ77Cây gXHi khVZv9Ewông đànhwamEuU lònwamEuUg, nắmzxZ77C lấzxZ77Cy tzxZ77Cay hắwamEuUn, sưởigX ấzxZ77Cm zxZ77Cđôi bàzxZ77Cn tawamEuUy giáVZv9Ew lạnzxZ77Ch, nhẹgX zxZ77Cnhàng khugXyên nhwamEuUủ: zxZ77C“Anh khVZv9Ewông hềVZv9Ew wamEuUcó tộiVZv9Ew gìzxZ77C gXcả, thậtVZv9Ew đấyzxZ77C, đózxZ77C khôngzxZ77C phảigX gXlà lVZv9Ewỗi củaVZv9Ew anh.”
VZv9EwDu GianwamEuUg VZv9EwNam ngẩngzxZ77C đầu.
CảVZv9Ew VZv9Ewngười hắn,wamEuU tóVZv9Ewc, khuôwamEuUn gXmặt, togXàn twamEuUhân đềuzxZ77C wamEuUbị VZv9Ewánh trănVZv9Ewg bVZv9Ewàng bạcVZv9Ew VZv9Ewbao phủ,gX gXlúc ẩnwamEuU wamEuUlúc hiệngX, VZv9Ewmờ ảoVZv9Ew phảngXg phấtVZv9Ew VZv9Ewnhư khôzxZ77Cng tzxZ77Cồn tạigX VZv9Ewtrên tzxZ77Chế gzxZ77Ciới này.
zxZ77CHắn gXnhìn DiwamEuUệp TâywamEuU HiwamEuU, troVZv9Ewng ánzxZ77Ch mắzxZ77Ct trànVZv9Ew VZv9Ewngập sựzxZ77C yêugX thwamEuUương, nhưVZv9Ewng cgXòn chútVZv9Ew gwamEuUì đógX VZv9Ewđau xót,wamEuU hốVZv9Ewi hậnwamEuU zxZ77Ccùng gXu buồn.
TaVZv9Ewy củgXa zxZ77Chắn xozxZ77Ca trVZv9Ewán gXcô, rồgXi sagXu đózxZ77C nhẹwamEuU nhànzxZ77Cg czxZ77Chậm wamEuUchạp vuốwamEuUt wamEuUtai zxZ77Ccô, rồizxZ77C đgXến gươngwamEuU mzxZ77Cặt cô.
TừzxZ77Cng độngXg twamEuUác đềuwamEuU nhzxZ77Cẹ nwamEuUhàng tỉVZv9Ew mỉwamEuU mawamEuUng gXtheo swamEuUự qwamEuUuyến luyến.
LzxZ77Cúc VZv9Ewnày DiVZv9Ewệp gXTây HVZv9Ewi độtzxZ77C nhiêVZv9Ewn cwamEuUó gXchút hogXảng hốt.
Cô mơgX wamEuUhồ nhậnzxZ77C wamEuUra DgXu GgXiang NVZv9Ewam đVZv9Ewang ngàzxZ77Cy zxZ77Ccàng nhígXch wamEuUlại wamEuUgần côzxZ77C zxZ77Chơn, cwamEuUô tzxZ77Chầm nwamEuUghĩ phảizxZ77C VZv9Ewné hzxZ77Cắn, nhVZv9Ewưng VZv9Ewkhông hVZv9Ewiểu zxZ77Csao VZv9Ewcô lzxZ77Cại khônzxZ77Cg nhVZv9Ewúc nhích.
HVZv9Ewai ngườiwamEuU môiwamEuU ngwamEuUày zxZ77Ccàng gầwamEuUn, gXDiệp TâzxZ77Cy HVZv9Ewi gXcó twamEuUhể cVZv9Ewảm thấyVZv9Ew hơiVZv9Ew thởzxZ77C cVZv9Ewủa wamEuUhắn gầwamEuUn kwamEuUề, zxZ77Cphảng phấVZv9Ewt trêVZv9Ewn gưwamEuUơng mặtgX mình.
ÁnhwamEuU mắtzxZ77C gXcô thẫngX thờ.
NVZv9Ewhưng nzxZ77Cgay VZv9Ewkhoảnh khắczxZ77C đôizxZ77C mwamEuUôi hzxZ77Cọ chuẩgXn bịzxZ77C chạzxZ77Cm vàzxZ77Co zxZ77Cnhau tgXhì DiệpVZv9Ew TâyzxZ77C zxZ77CHi gXbỗng cảzxZ77Cm thấzxZ77Cy mìzxZ77Cnh nhgXư bịwamEuU wamEuUmột wamEuUlực kéVZv9Ewo rwamEuUất VZv9Ewmạnh gizxZ77Cật phwamEuUắt ra.
Nhất thờVZv9Ewi khVZv9Ewông kgXhí lãnggX mzxZ77Cạn đềgXu bgXiến mấtzxZ77C kwamEuUhông còVZv9Ewn chgXút nàVZv9Ewo hết.
“ThwamEuUật gXxin lwamEuUỗi, tôigX tìzxZ77Cm cwamEuUô ấVZv9Ewy VZv9Ewcó zxZ77Cchút việczxZ77C.” HzxZ77Cạ PhùnVZv9Ewg TuyzxZ77Cền mwamEuUỉm cưwamEuUời giảgXi tVZv9Ewhích, thVZv9Ewái độVZv9Ew rVZv9Ewất nhgXo nhwamEuUã lgXễ độzxZ77C nwamEuUhưng DiệpgX TâVZv9Ewy wamEuUHi tựgX nwamEuUhiên dựnggX wamEuUhết cảVZv9Ew tózxZ77Cc wamEuUgáy lên.
DwamEuUu GianVZv9Ewg zxZ77CNam khwamEuUông nóiVZv9Ew gVZv9Ewì chwamEuUỉ lgXẳng lwamEuUặng nhìzxZ77Cn vVZv9Ewề pzxZ77Chía HạgX zxZ77CPhùng TuwamEuUyền, czxZ77Có czxZ77Chút cảnhVZv9Ew giác.
“QuênzxZ77C mất,VZv9Ew wamEuUvết thVZv9Ewương VZv9Ewlần trưzxZ77Cớc tôiwamEuU cắnzxZ77C nágXt trêzxZ77Cn tagXy anwamEuUh wamEuUđã khzxZ77Cỏi hẳzxZ77Cn chưazxZ77C vậy?”VZv9Ew gXHạ PhùnzxZ77Cg TuVZv9Ewyền gXlàm gXnhư VZv9Ewvô VZv9Ewtình hỏi.
“CảmgX zxZ77Cơn sựgX qugXan gXtâm VZv9Ewcủa wamEuUanh… gXThế chỗwamEuU lầnzxZ77C trưgXớc zxZ77Cbị nệnwamEuU ggXhế vàozxZ77C đầuVZv9Ew cVZv9Ewủa wamEuUanh còVZv9Ewn sưnggX khônwamEuUg?” VZv9EwDu zxZ77CGiang NVZv9Ewam khwamEuUông gXnhanh wamEuUkhông cgXhậm pVZv9Ewhản kích.
“ĐừngwamEuU lwamEuUo lắngzxZ77C, tộiVZv9Ew VZv9Ewdo zxZ77Cai lVZv9Ewàm ngưgXời nzxZ77Cấy cVZv9Ewhịu, VZv9Ewcô ấywamEuU đãVZv9Ew dgXùng “hànVZv9Ewh độwamEuUng thựczxZ77C tế”zxZ77C đểzxZ77C wamEuUsửa chữazxZ77C lỗzxZ77Ci lầmgX wamEuUcủa mwamEuUình rồi…EmzxZ77C nóiVZv9Ew xezxZ77Cm cwamEuUó đgXúng không?”VZv9Ew VZv9EwHạ PhùnVZv9Ewg TuyềnzxZ77C wamEuUrất thgXân mậwamEuUt zxZ77Côm hazxZ77Ci vzxZ77Cai DiệzxZ77Cp TâyzxZ77C zxZ77CHi, cúizxZ77C đầuwamEuU gizxZ77Cống nhVZv9Ewư đangVZv9Ew gXhỏi côwamEuU nhưngVZv9Ew zxZ77Cánh mắzxZ77Ct lạiVZv9Ew nhẹzxZ77C nhànwamEuUg liếcVZv9Ew qgXua VZv9EwDu GVZv9Ewiang NVZv9Ewam mộtzxZ77C cái.
Trong nháyzxZ77C mắtgX, HạzxZ77C PhgXùng TuyềngX nzxZ77Chìn thgXấy DzxZ77Cu VZv9EwGiang NaVZv9Ewm vgXai gXnhư cứgXng ngắzxZ77Cc lại.
Hạ wamEuUPhùng TVZv9Ewuyền nhếchgX zxZ77Cmép cười,gX cgXhẳng nVZv9Ewói chẳngwamEuU rằnggX liềngX kéwamEuUo DiệpgX TâywamEuU HVZv9Ewi xuốgXng lầu.
VZv9EwDiệp TâyVZv9Ew gXHi thVZv9Ewấp wamEuUthỏm, bởzxZ77Ci gXvì wamEuUmọi ngXgười gXxung quagXnh zxZ77Cai awamEuUi cũnzxZ77Cg luwamEuUôn mgXiệng nhắcwamEuU nzxZ77Chở gXcô vàwamEuU zxZ77CDu GizxZ77Cang NVZv9Ewam khVZv9Ewông thVZv9Ewể czxZ77Có bzxZ77Cất kìgX liVZv9Ewên qgXuan gìVZv9Ew, màVZv9Ew rõwamEuU rànggX côgX cwamEuUũng đgXã gVZv9Ewật đVZv9Ewầu đgXồng VZv9Ewý, nVZv9Ewhưng wamEuUmà lúVZv9Ewc nãgXy vừzxZ77Ca vặwamEuUn bịzxZ77C HgXạ PhzxZ77Cùng TuyềnVZv9Ew bwamEuUắt gVZv9Ewặp rồi,VZv9Ew đwamEuUây gọVZv9Ewi làgX gXcó tậtVZv9Ew gizxZ77Cật mình.
ĐồgXng thờiwamEuU gXcô cũzxZ77Cng cảmgX thấyVZv9Ew vwamEuUô cùnggX hỗngX logXạn, vừagX nãgXy, vừaVZv9Ew nãyVZv9Ew wamEuUcô VZv9Ewvà gXDu GiawamEuUng NawamEuUm thiếzxZ77Cu zxZ77Cchút zxZ77Cnữa đgXã wamEuUhôn môi?
VVZv9Ewì ánhgX trănzxZ77Cg, vzxZ77Cì zxZ77Csự phânwamEuU tâgXm củaVZv9Ew mình,VZv9Ew vàVZv9Ew cònVZv9Ew bởigX vì…DuwamEuU GizxZ77Cang Nam?
Cô hogXàn tzxZ77Coàn khôgXng hiểuwamEuU gXmình đawamEuUng wamEuUnghĩ wamEuUgì nữa.
DiệgXp TâVZv9Ewy VZv9EwHi zxZ77Cnhư ngườwamEuUi mấwamEuUt hồn.
“SaVZv9Ewo vậy,wamEuU cwamEuUô cògXn tiếcVZv9Ew wamEuUnuối chuyVZv9Ewện VZv9Ewlúc nãwamEuUy à?”zxZ77C zxZ77CHạ zxZ77CPhùng zxZ77CTuyền bêngX cạnzxZ77Ch độtwamEuU nhiêVZv9Ewn lwamEuUên tiếwamEuUng zxZ77Cmỉa mai.
RốwamEuUt cuwamEuUộc thìVZv9Ew cũngVZv9Ew làVZv9Ew côgX wamEuUđã lwamEuUàm swamEuUai, DiệpgX TgXây wamEuUHi zxZ77Clo lắgXng chzxZ77Cưa đwamEuUủ hgXay zxZ77Csao nwamEuUào, dámwamEuU mởgX miệnggX phảnzxZ77C bác.
Hạ PhgXùng TgXuyền nhẹzxZ77C wamEuUnhàng liếczxZ77C wamEuUcô mộtzxZ77C cVZv9Ewái: “VZv9EwĐược zxZ77Crồi, đằnggX nàzxZ77Co tốiVZv9Ew gXnay cũngzxZ77C zxZ77Ckhông czxZ77Chỉ wamEuUmình czxZ77Cô zxZ77Cvi phạm.”
TốizxZ77C nay?
DiVZv9Ewệp TâgXy VZv9EwHi hzxZ77Coài wamEuUnghi nhgXưng cũzxZ77Cng khgXông zxZ77Cdám zxZ77C“bật” lại.
LzxZ77Cúc nàgXy, xwamEuUung VZv9Ewquanh bỗngXg nhiênwamEuU iVZv9Ewm lặnggX dwamEuUị thường.
zxZ77CDiệp TVZv9Ewây gXHi phátgX hiệwamEuUn VZv9Ewmột ngVZv9Ewười gXđàn ôzxZ77Cng VZv9Ewtrung VZv9Ewniên đứwamEuUng giữagX phòVZv9Ewng dánggX vẻwamEuU pwamEuUhi phàm,VZv9Ew phongXg thVZv9Ewái VZv9Ewquý tzxZ77Cộc, kzxZ77Chuôn mVZv9Ewặt bíVZv9Ew hgXiểm. VZv9EwÔng gXta đaVZv9Ewng đezxZ77Co czxZ77Cho LiễgXu VZv9EwVi QuâwamEuUn mộwamEuUt chiếczxZ77C vòngXg cổgX nwamEuUgọc bích.
VgXòng cổVZv9Ew đắtgX tigXền, mỹgX nhâzxZ77Cn wamEuUcao qugXý, gXhai thgXứ gXnày kếtgX hVZv9Ewợp lạiwamEuU cgXàng gXnổi bậtgX hơn.
“ChúgXc egXm sẽzxZ77C mãizxZ77C mãwamEuUi xiwamEuUnh đẹpgX zxZ77Cnhư thwamEuUế nzxZ77Cày.” zxZ77CNgười đàngX ônzxZ77Cg đóVZv9Ew VZv9Ewhôn lgXên mwamEuUá LiễuVZv9Ew VZv9EwVi wamEuUQuân VZv9Ew, tVZv9Ewất czxZ77Cả wamEuUmọi ngườizxZ77C đềVZv9Ewu vỗzxZ77C tzxZ77Cay chúwamEuUc mừng.
DiệpgX TâyzxZ77C HVZv9Ewi bừnzxZ77Cg wamEuUtỉnh wamEuUchân VZv9Ewlý, hoáVZv9Ew zxZ77Cra zxZ77Cngười đgXó chíngXh lzxZ77Cà gXDu TửgX Vĩ.
Du TửwamEuU zxZ77CVĩ nânVZv9Ewg chéngX rượugX gXlên: “CảmgX ơwamEuUn tVZv9Ewất cVZv9Ewả cwamEuUác vgXị kházxZ77Cch quýwamEuU gXcó mặtwamEuU wamEuUngày hgXôm nazxZ77Cy, chúzxZ77Cng VZv9Ewta hgXãy cùngXg ăngX mừnzxZ77Cg sgXinh nhVZv9Ewật củagX VZv9Ewphu VZv9Ewnhân twamEuUôi nào.VZv9Ew” gXNói xgXong, ôgXng VZv9Ewta tVZv9Ewu mộwamEuUt hơzxZ77Ci wamEuUcạn sạczxZ77Ch wamEuUchén rượu.
Các vịzxZ77C kháwamEuUch cũngwamEuU lzxZ77Cần lượzxZ77Ct lgXàm theo.
Tiếp thezxZ77Co, ôzxZ77Cng VZv9Ewlại rógXt VZv9Ewmột chénVZv9Ew wamEuUrượu, bướczxZ77C VZv9Ewtới chỗVZv9Ew HạVZv9Ew PhùnwamEuUg zxZ77CTuyền, nzxZ77Chìn VZv9EwHạ PgXhùng zxZ77CTuyền wamEuUvà VZv9EwDiệp wamEuUTây gXHi nhazxZ77Cm zxZ77Chiểm nóizxZ77C: “HômzxZ77C gXnay tôigX cảmgX wamEuUthấy đặwamEuUc biệtVZv9Ew gXvinh zxZ77Chạnh wamEuUkhi wamEuUHạ PhzxZ77Cùng TuyềnwamEuU tiênwamEuU siVZv9Ewnh cVZv9Ewó thểzxZ77C hgXạ cwamEuUố đếnzxZ77C wamEuUđây thgXam dựVZv9Ew bữagX tiệcVZv9Ew gXnho nhỏzxZ77C này…VZv9EwHạ tiwamEuUên sinhwamEuU, tôzxZ77Ci muốVZv9Ewn mờigX awamEuUnh mộtzxZ77C chwamEuUén, gXhi vọngzxZ77C cóVZv9Ew VZv9Ewthể xwamEuUoá hếtwamEuU mọgXi hiểugX VZv9Ewlầm giữagX chúngVZv9Ew tVZv9Ewa twamEuUừ trướczxZ77C twamEuUới ngXay zxZ77Cvà gXthay wamEuUmặt nhzxZ77Cững kwamEuUẻ tVZv9Ewrong wamEuUgia tộcwamEuU chúVZv9Ewng zxZ77Ctôi VZv9Ewcó VZv9Ewnhững hànhgX độngwamEuU vôwamEuU gXlễ vớwamEuUi anVZv9Ewh twamEuUôi muốnVZv9Ew zxZ77Cxin lỗwamEuUi anh.”
“KwamEuUhông dwamEuUám nhận.”VZv9Ew HạgX PhVZv9Ewùng TuywamEuUền khzxZ77Cách kzxZ77Chí đápzxZ77C, nwamEuUâng cốcwamEuU rượuwamEuU ugXống luôn.
“NhưzxZ77C zxZ77Cvậy bâVZv9Ewy giwamEuUờ, khiwamEuUêu vwamEuUũ gXbắt đầu…”VZv9Ew wamEuUDu TửVZv9Ew VzxZ77Cĩ tuyêngX bố.
“XiVZv9Ewn chờzxZ77C mộtgX cVZv9Ewhút.” HzxZ77Cạ PhùnggX TuyềnzxZ77C cắtzxZ77C đứtVZv9Ew lờigX ônzxZ77Cg VZv9Ewta “ChờzxZ77C đwamEuUã, tôiwamEuU cònzxZ77C cógX chuyệnVZv9Ew muốnwamEuU twamEuUuyên bố.”
wamEuUÁnh mắtwamEuU mọigX ngườizxZ77C đềzxZ77Cu wamEuUđổ dồnzxZ77C vềzxZ77C phígXa HạVZv9Ew VZv9EwPhùng gXTuyền, gXbao gồgXm gXcả zxZ77CDiệp wamEuUTây HVZv9Ewi, côzxZ77C zxZ77Ccũng đawamEuUng ôzxZ77Cm đầywamEuU mộtzxZ77C wamEuUbụng wamEuUbăn khoăwamEuUn wamEuUnhìn hắn.
Lúc wamEuUnày HwamEuUạ PhVZv9Ewùng wamEuUTuyền bwamEuUỗng nzxZ77Câng tgXay DigXệp wamEuUTây gXHi lêwamEuUn, VZv9Ewnói: “TgXôi vzxZ77Cà DiệpVZv9Ew gXTây HVZv9Ewi sẽwamEuU wamEuUđính hôn.”
“Vốn zxZ77Clà, chúVZv9Ewng tgXôi muốzxZ77Cn chờVZv9Ew mzxZ77Cột thờizxZ77C giawamEuUn nVZv9Ewữa mớwamEuUi tVZv9Ewhông gXbáo wamEuUcho wamEuUmọi wamEuUngười bzxZ77Ciết nhưgXng vừagX rồiVZv9Ew đượgXc tVZv9Ewận mwamEuUắt cwamEuUhứng kVZv9Ewiến vợVZv9Ew chồnwamEuUg gXDu lãozxZ77C gigXa đâgXy VZv9Ewthân gXmật kwamEuUeo sơzxZ77Cn nhwamEuUư gXthế thậtzxZ77C sựwamEuU đánwamEuUg ghzxZ77Cen tỵ,wamEuU cwamEuUho nênzxZ77C ligXền qugXyết địnhzxZ77C sgXẽ twamEuUuyên bốgX luzxZ77Côn VZv9Ewtại đâgXy.” wamEuUHạ VZv9EwPhùng TVZv9Ewuyền gXnói dốiVZv9Ew gXkhông chớpzxZ77C mắt.
CwamEuUả wamEuUcăn phònVZv9Ewg đầugX tiêgXn làwamEuU wamEuUim lặngzxZ77C hoàngX toàwamEuUn sgXau đóVZv9Ew lazxZ77Ci gXvang wamEuUlên tVZv9Ewiếng vzxZ77Cỗ tawamEuUy tángX thưởngVZv9Ew rầmgX trời.
HạgX PhùngzxZ77C TugXyền rwamEuUút rVZv9Ewa từVZv9Ew tgXúi áozxZ77C lễwamEuU phụgXc mộtgX cVZv9Ewhiếc nhẫnwamEuU đíngXh hônzxZ77C, đeozxZ77C VZv9Ewlên bànVZv9Ew twamEuUay phảiVZv9Ew đãVZv9Ew zxZ77Choá đwamEuUá củawamEuU zxZ77CDiệp TâygX wamEuUHi. NhâwamEuUn tzxZ77Ciện wamEuUcúi đầugX xuốngXg, vézxZ77Cn tzxZ77Cóc côwamEuU lên,VZv9Ew nhẹgX wamEuUnhàng gXghé wamEuUsát wamEuUtai VZv9Ewcô VZv9Ewthì thầmVZv9Ew gXđe doạVZv9Ew: “NếuwamEuU nzxZ77Chư cgXô dáwamEuUm zxZ77Cphản đối,gX tgXôi sẽzxZ77C ngawamEuUy lậwamEuUp VZv9Ewtức quẳnzxZ77Cg czxZ77Cô lạizxZ77C zxZ77Cnơi này,gX tzxZ77Cin wamEuUtôi đgXi, zxZ77Cso vwamEuUới VZv9Ewthủ gXđoạn gXcủa VZv9EwDu TưwamEuU NVZv9Ewhân thVZv9Ewì DzxZ77Cu tửgX VĩgX cònzxZ77C độwamEuUc ágXc hơngX wamEuUrất nhiều…zxZ77C khônwamEuUg gXtin thìzxZ77C cgXô cgXứ tgXhử xem.”
DwamEuUiệp TzxZ77Cây zxZ77CHi cwamEuUảm thấyVZv9Ew zxZ77Cmình ngXhư VZv9Ewrơi gXthẳng vàoVZv9Ew wamEuUmột hầgXm băgXng, thậtgX sựwamEuU khônwamEuUg bwamEuUao giVZv9Ewờ lườngXg trướczxZ77C đượcgX HạwamEuU PhùnVZv9Ewg TuyềgXn sẽzxZ77C rVZv9Ewa chiwamEuUêu độcgX VZv9Ewnhư vậy,gX lậpVZv9Ew tứcwamEuU làmzxZ77C chzxZ77Co VZv9Ewcô đànhgX bVZv9Ewó tawamEuUy czxZ77Chịu chóigX câmzxZ77C níVZv9Ewn mzxZ77Cà lVZv9Ewàm theo.
CôzxZ77C khVZv9Ewông biếtzxZ77C chínhgX xácgX wamEuUHạ PhwamEuUùng TuyềnVZv9Ew đaVZv9Ewng nghĩgX gXcái quáwamEuUi gzxZ77Cì vgXà cũnwamEuUg khVZv9Ewông bigXết rzxZ77Cốt wamEuUcuộc gXthì mìnhwamEuU nênzxZ77C lgXàm gXgì bâgXy giờ.
CVZv9Ewô chỉzxZ77C biếtwamEuU duzxZ77Cy nhấtVZv9Ew mộzxZ77Ct đgXiều, VZv9Ewđó zxZ77Clà vẻwamEuU mVZv9Ewặt tưwamEuUơi cườigX gXhớn hởVZv9Ew đốizxZ77C vVZv9Ewới sựzxZ77C chúgXc phúVZv9Ewc czxZ77Của VZv9Ewcác zxZ77Cvị zxZ77Ckhác ởgX đâygX củwamEuUa zxZ77Cmình swamEuUo vVZv9Ewới khócwamEuU wamEuUcòn khógX cVZv9Ewoi hơwamEuUn rwamEuUất nhiều.
zxZ77CMà lúVZv9Ewc đóVZv9Ew, wamEuUở mộgXt gXgóc wamEuUkhác cwamEuUủa cVZv9Ewăn phòngwamEuU, mộtgX bgXóng ngườigX lzxZ77Cầm VZv9Ewlũi từVZv9Ew từwamEuU bưzxZ77Cớc rzxZ77Ca ngoài.
TrzxZ77Cên đườVZv9Ewng vzxZ77Cề nhà,VZv9Ew DiệwamEuUp TzxZ77Cây zxZ77CHi VZv9Ewtrầm gXmặc hồzxZ77Ci lVZv9Ewâu, VZv9Ewrốt gXcuộc cũngzxZ77C nhgXịn khôngwamEuU nzxZ77Cổi nữaVZv9Ew rồiVZv9Ew lzxZ77Ciền tháVZv9Ewo ngwamEuUay gXchiếc nhẫnwamEuU rzxZ77Ca trgXả chVZv9Ewo HạwamEuU PhùzxZ77Cng Tuyền.
HgXạ PVZv9Ewhùng TuyềnzxZ77C cũnggX VZv9Ewchẳng tzxZ77Chèm wamEuUnhìn gXnó lwamEuUấy mộwamEuUt wamEuUcái, chgXỉ nói:zxZ77C “SzxZ77Cau nàgXy, côwamEuU phảiwamEuU luôgXn luVZv9Ewôn đeVZv9Ewo gXnó trênwamEuU gXtay nghzxZ77Ce không?”
“Việc nàwamEuUy, agXnh đangVZv9Ew tizxZ77Cến hànhgX gXkế hwamEuUoạch gìgX vậy,VZv9Ew vzxZ77Ciệc zxZ77Cchúng wamEuUta đínhzxZ77C VZv9Ewhôn làwamEuU zxZ77Cmột pgXhần czxZ77Của kgXế hoạcwamEuUh đó,gX gXđúng không?”wamEuU ĐâyVZv9Ew lwamEuUà gXđáp ázxZ77Cn duwamEuUy nhấtgX màgX DiệpwamEuU wamEuUTây HVZv9Ewi swamEuUuy ngwamEuUhĩ hwamEuUồi lâuzxZ77C gXmới tìgXm rwamEuUa được,gX cũngVZv9Ew VZv9Ewlà đápwamEuU áVZv9Ewn VZv9Ewlàm côzxZ77C thấyVZv9Ew yênzxZ77C tâmzxZ77C nhất.
ĐwamEuUáng tiếzxZ77Cc đápgX wamEuUán nàgXy nVZv9Ewgay lậpwamEuU gXtức bịgX VZv9Ewbác bỏzxZ77C: “zxZ77CChẳng cgXó kếVZv9Ew hVZv9Ewoạch nàoVZv9Ew cả.”
“Vậy…tạizxZ77C zxZ77Csao cVZv9Ewhúng tgXa phgXải đínwamEuUh hgXôn?” DwamEuUiệp TâzxZ77Cy HwamEuUi thấgXy lưwamEuUng mìnhzxZ77C đanwamEuUg VZv9Ewròng rònggX wamEuUmồ hzxZ77Côi lạnh.
“BởgXi wamEuUvì đínhgX gXhôn rồzxZ77Ci wamEuUmới cógX thzxZ77Cể kếtgX hôn.”VZv9Ew HzxZ77Cạ PhùnVZv9Ewg TuyềnVZv9Ew nhgXàn nhạgXt gwamEuUiải thích.
DiệzxZ77Cp TVZv9Ewây VZv9EwHi thVZv9Ewấy hìnhVZv9Ew nhưVZv9Ew nhzxZ77Ciệt wamEuUđộ đigXều hogXà wamEuUtrong wamEuUxe đãgX xuốngzxZ77C quwamEuUá thấpzxZ77C rồigX, thếgX czxZ77Cho nêzxZ77Cn giọngzxZ77C wamEuUnói củazxZ77C wamEuUcô gXmới wamEuUrun zxZ77Crẩy ngXhư vwamEuUầy: “Kết…hôn?”
“gXĐúng vậywamEuU.” NgwamEuUười wamEuUnào đóVZv9Ew gậtzxZ77C đầu.
“TạiVZv9Ew sawamEuUo lạiVZv9Ew phgXải kếtVZv9Ew hôn?”gX DiệpgX TwamEuUây HgXi ggXiựt giựtVZv9Ew tócwamEuU mìnhwamEuU, mVZv9Ewột cágXi, hazxZ77Ci cáVZv9Ewi, bwamEuUa cái…
“wamEuUBởi zxZ77Cvì tôgXi kVZv9Ewhông muốnVZv9Ew chzxZ77Cưa kếgXt hwamEuUôn đãzxZ77C szxZ77Cinh cVZv9Ewon rồi.”
“TạigX sagXo lwamEuUại muốwamEuUn sgXinh con?!”
“Bởi gXvì chúzxZ77Cng zxZ77Cta gXđã lêzxZ77Cn giường.”
“TạigX szxZ77Cao lgXại phảiVZv9Ew lêVZv9Ewn giường???”
“BởzxZ77Ci vgXì chúgXng tgXa sắpwamEuU kếgXt hôn.”
“TạiwamEuU zxZ77Csao czxZ77Chúng gXta lạigX phảizxZ77C kwamEuUết hôn???!!!!”
“BgXởi vìwamEuU chúzxZ77Cng twamEuUa đwamEuUã zxZ77Cđính hôn.”
“…”

CứgX nhzxZ77Cư vậy,zxZ77C vấwamEuUn đềVZv9Ew nàgXy cứzxZ77C lậpVZv9Ew điwamEuU lậpzxZ77C VZv9Ewlại vVZv9Ewô gXsố lần,VZv9Ew DiệpgX gXTây HVZv9Ewi quVZv9Ewyết địnhgX đổiVZv9Ew phươwamEuUng thwamEuUức giwamEuUao tiếp,zxZ77C VZv9Ewcho nêzxZ77Cn wamEuUcô vôzxZ77C VZv9Ewcùng thànhgX khẩgXn, nghiêwamEuUm twamEuUúc cựczxZ77C độzxZ77C zxZ77Cnói: “HạVZv9Ew PhùnwamEuUg Tuyền,zxZ77C tôwamEuUi khôngzxZ77C muwamEuUốn kzxZ77Cết hôzxZ77Cn VZv9Ewvới anh.”
Hạ PhùwamEuUng TuyềwamEuUn cwamEuUũng khzxZ77Công cVZv9Ewó phảnwamEuU zxZ77Cứng ggXì dữgX gXdội lzxZ77Cắm, chỉVZv9Ew độtVZv9Ew ngộtgX wamEuUhỏi mVZv9Ewột cgXâu hỏgXi kgXhác: gX“Vậy mỗgXi VZv9Ewsáng czxZ77Có phảwamEuUi lVZv9Ewà VZv9Ewcô gXcam gXtâm tìwamEuUnh nguyệnVZv9Ew bwamEuUưng VZv9Ewcà VZv9Ewphê lzxZ77Cên cVZv9Ewho twamEuUôi không?”
“KzxZ77Chông đờiVZv9Ew nào.”zxZ77C DiệpwamEuU gXTây HwamEuUi trảVZv9Ew zxZ77Clời chắcwamEuU gXnhư đwamEuUinh chézxZ77Cm sắt.
“KhônwamEuUg làwamEuU đượcwamEuU rồi.”
“gXThế lwamEuUà cwamEuUó ýVZv9Ew VZv9Ewgì hả?”gX DiệpVZv9Ew TwamEuUây wamEuUHi wamEuUkhông zxZ77Chiểu gXgì hếtgX trơn.
“ChúngVZv9Ew zxZ77Cta kếtzxZ77C hzxZ77Côn sgXau ngXày cũVZv9Ewng giốnwamEuUg nzxZ77Chư việcgX cgXô zxZ77Cphải zxZ77Cbưng càwamEuU zxZ77Cphê gXmỗi wamEuUsáng gXcho tôVZv9Ewi, gXmặc dVZv9Ewù khônwamEuUg tzxZ77Cình ngXguyện nhưnwamEuUg cuốiwamEuU cùnggX cgXô vzxZ77Cẫn zxZ77Cphải làm.”wamEuU gXHạ PzxZ77Chùng TuyềnVZv9Ew dùnggX mộzxZ77Ct câzxZ77Cu đơgXn giảnVZv9Ew kếtVZv9Ew thúVZv9Ewc vấnVZv9Ew đềzxZ77C mgXà DiệpgX TVZv9Ewây HzxZ77Ci wamEuUso sánhwamEuU vớigX zxZ77Chàm gXsố toáVZv9Ewn họczxZ77C cVZv9Ewòn khówamEuU kVZv9Ewhăn hơgXn gấpzxZ77C chụcVZv9Ew lần.
Chapter 24
Diệp TâyzxZ77C gXHi vừazxZ77C thấgXy bgXực gXmình vừzxZ77Ca buVZv9Ewồn cườiVZv9Ew, khôwamEuUng VZv9Ewbiết zxZ77Clàm VZv9Ewsao lạizxZ77C zxZ77Cthốt rgXa câuzxZ77C: “TôizxZ77C czxZ77Có cgXhết czxZ77Cũng khônggX gảzxZ77C czxZ77Cho anh.”
Sau kwamEuUhi nóVZv9Ewi xogXng lzxZ77Cại czxZ77Cảm thấywamEuU czxZ77Có gwamEuUì đówamEuU khôwamEuUng gXổn, thẳnwamEuUg thắnzxZ77C qwamEuUuá mức,zxZ77C hwamEuUơn nữagX cònwamEuU chúzxZ77Ct ngwamEuUuy hiểm—nhưzxZ77C wamEuUmấy bộVZv9Ew pVZv9Ewhim truyềnwamEuU hìnhgX nhảmzxZ77C nhígX ấy,zxZ77C VZv9Ewnhững lờizxZ77C nàzxZ77Cy cVZv9Ewủa nữwamEuU chínwamEuUh VZv9Ew10 phwamEuUần thwamEuUì 8,wamEuU9 phầnVZv9Ew VZv9Ewchắc chắwamEuUn sẽzxZ77C bịgX gảgX zxZ77Ccho gXnam nhânzxZ77C mzxZ77Cà nữzxZ77C chíVZv9Ewnh ghétgX nhấtVZv9Ew gXcó chếgXt cũVZv9Ewng khwamEuUông muốzxZ77Cn lấVZv9Ewy. wamEuUCho nzxZ77Cên, cVZv9Ewô vộVZv9Ewi gXsửa VZv9Ewlại nVZv9Ewói: “wamEuUHay lwamEuUà nóVZv9Ewi nhưwamEuU vậzxZ77Cy đi,gX tVZv9Ewôi gXcảm wamEuUgiác cơzxZ77C hộiVZv9Ew mìnhwamEuU gXgả chwamEuUo DzxZ77Cu GiangXg NzxZ77Cam swamEuUo vớiVZv9Ew gzxZ77Cả chwamEuUo zxZ77Canh hơn…zxZ77C VZv9Ewmột chwamEuUút xíu.”
Vốn dĩwamEuU, DgXiệp TâywamEuU VZv9EwHi địngXh ngXói “wamEuUlớn hơn”wamEuU đằngwamEuU sgXau cộgXng wamEuUthêm wamEuUphó từVZv9Ew “gXrất nhiều”gX nhưnggX sugXy gXđi tíVZv9Ewnh lạigX tgXhì dùzxZ77C VZv9Ewsao hgXai ngưgXời cũnVZv9Ewg gXđã ởgX mgXột nhàwamEuU vớiVZv9Ew nhaVZv9Ewu khwamEuUá lâwamEuUu rồizxZ77C, khônwamEuUg tVZv9Ewhể lVZv9Ewấy ogXán bgXáo ân,wamEuU qgXuá mứcgX đảzxZ77C kíchVZv9Ew tgXự zxZ77Cái củgXa hắwamEuUn vìwamEuU thVZv9Ewế gXrất hzxZ77Cảo tVZv9Ewâm đổgXi lạzxZ77Ci thànhgX cgXụm từwamEuU “VZv9Ewmột chúVZv9Ewt xíugX” này.

ThậtwamEuU khônzxZ77Cg nVZv9Ewghĩ đếVZv9Ewn VZv9Ewhậu hoVZv9Ewạ gXsau nVZv9Ewày, chọVZv9Ewc ngaVZv9Ewy vwamEuUào tổwamEuU gXkiến lửa,VZv9Ew tzxZ77Cên sózxZ77Ci hỉwamEuU nộVZv9Ew khônwamEuUg lườgXng đượcgX bgXên cạnh.
VừVZv9Ewa dứzxZ77Ct lờwamEuUi, HạgX PzxZ77Chùng TuyềnzxZ77C lgXiền nắmVZv9Ew cVZv9Ewhặt lấygX cổVZv9Ew tzxZ77Cay củagX cVZv9Ewô, mộtgX pzxZ77Chen kégXo lại,gX VZv9Ewthuận đàzxZ77C VZv9Ewkéo cảzxZ77C ngưVZv9Ewời DiệpVZv9Ew gXTây gXHi nwamEuUgồi lwamEuUên đùiVZv9Ew hắn.
DiVZv9Ewệp TâgXy wamEuUHi tấtgX nhiêngX lVZv9Ewà lgXiều gXmạng VZv9Ewgiãy dụwamEuUa nVZv9Ewhưng chẳngVZv9Ew ăwamEuUn thVZv9Ewua VZv9Ewgì, ngVZv9Ewày thưgXờng vốnVZv9Ew tứcVZv9Ew giậgXn đếwamEuUn cVZv9Ewực điểm,zxZ77C twamEuUức gXđến zxZ77Cxì kgXhói gXđối vớigX hắwamEuUn cũgXng vôgX dụngVZv9Ew rồi.
gXHạ gXPhùng TuyềnzxZ77C wamEuUmột wamEuUtay khzxZ77Coá VZv9Ewchặt wamEuUhai taVZv9Ewy củawamEuU DigXệp TâygX HizxZ77C, mộtgX gXtay gVZv9Ewiữ chặzxZ77Ct gázxZ77Cy cô,VZv9Ew hgXung hănwamEuUg mgXà hôn.
CảmVZv9Ew giácVZv9Ew lưgXỡi HạVZv9Ew PhùVZv9Ewng TuyềVZv9Ewn đangVZv9Ew dwamEuUần dVZv9Ewần xâmgX nhậpzxZ77C vgXào gXtrong miệnggX mìnhwamEuU, DiệVZv9Ewp TâyzxZ77C wamEuUHi tgXoàn thângX tVZv9Ewê dạzxZ77Ci, VZv9Ewcố gắnzxZ77Cg hzxZ77Cết szxZ77Cức ngậmVZv9Ew gXchặt migXệng lại,wamEuU kiênzxZ77C cườngVZv9Ew phòngXg thủgX đếnVZv9Ew cùng.
HạzxZ77C PwamEuUhùng TuyềnwamEuU mỉmVZv9Ew cườwamEuUi nháygX mVZv9Ewắt mzxZ77Cột cáVZv9Ewi, zxZ77Cbỏ mộtwamEuU tzxZ77Cay razxZ77C, VZv9Ewtừ bwamEuUên nwamEuUgoài đốnVZv9Ewg zxZ77Clễ phụcwamEuU bùngzxZ77C ngXhùng, VZv9Ewbàn tzxZ77Cay hắnwamEuU nhanwamEuUh nhVZv9Ewẹn lwamEuUuồn wamEuUvào tzxZ77Crong ngườiVZv9Ew DwamEuUiệp TâygX HgXi, zxZ77Cnhẹ wamEuUnhàng sờ…
“Á!!!!wamEuU” DiệpVZv9Ew TâzxZ77Cy VZv9EwHi hgXét lên,gX HạwamEuU PhùngVZv9Ew TwamEuUuyền nhângX cơzxZ77C hộiVZv9Ew VZv9Ewđó tiếnwamEuU vào,VZv9Ew zxZ77Cbá đạowamEuU VZv9Ewhôn cwamEuUô kgXhông wamEuUngừng, haVZv9Ewi VZv9Ewbên dzxZ77Cây dưa.
CảzxZ77C ngXgười nówamEuUng rựVZv9Ewc, hắnwamEuU “chiếnzxZ77C đấu”wamEuU rấtgX mgXạnh mgXẽ, làmVZv9Ew chgXo DiệpzxZ77C TâgXy wamEuUHi gXkhông czxZ77Cách nàogX hzxZ77Cô hấp.
TrwamEuUong tìVZv9Ewnh thếzxZ77C cấpVZv9Ew wamEuUbách đó,zxZ77Ccô trêzxZ77Cn VZv9Ewdưới kếgXt wamEuUhợp, cắnwamEuU gXvào VZv9Ewmôi gXhắn, liềVZv9Ewn wamEuUcảm thấyVZv9Ew vịVZv9Ew máuzxZ77C wamEuUtươi ngVZv9Ewọt ngwamEuUào trànVZv9Ew ra.
VốzxZ77Cn tưởVZv9Ewng rằwamEuUng hắnVZv9Ew sẽgX gXngay lậpVZv9Ew tứcgX buônVZv9Ewg mìnzxZ77Ch VZv9Ewra, nhưngwamEuU khôngwamEuU, HạzxZ77C PhVZv9Ewùng TuyềnwamEuU zxZ77Chừ cũnVZv9Ewg khzxZ77Công zxZ77Chừ mzxZ77Cột twamEuUiếng gXlại gXăn miếgXng tVZv9Ewrả miếwamEuUng, cũnwamEuUg chzxZ77Cơi chgXiêu ấyzxZ77C cắngX lạizxZ77C mzxZ77Côi côVZv9Ew mộtzxZ77C phát.
DiệpgX TgXây HVZv9Ewi đauzxZ77C đếzxZ77Cn ứagX nướzxZ77Cc mắt,gX chờzxZ77C HạVZv9Ew PhùngzxZ77C TuygXền vừagX gXbuông mìgXnh zxZ77Cra đãVZv9Ew vộVZv9Ewi zxZ77Cvàng luVZv9Ewi vềVZv9Ew mwamEuUột zxZ77Cgóc xgXe cácVZv9Ewh VZv9Ewxa hgXắn, rwamEuUút cáiVZv9Ew gươngzxZ77C wamEuUra xegXm chúwamEuUt, môgXi dướzxZ77Ci bwamEuUị VZv9Ewcắn wamEuUđang rươmwamEuU VZv9Ewrướm máuVZv9Ew rồi. 

“gXHạ PhgXùng zxZ77CTuyền, wamEuUanh làmVZv9Ew VZv9Ewcái quágXi gìwamEuU thế!”zxZ77C DigXệp TVZv9Ewây HzxZ77Ci nộVZv9Ew khgXí zxZ77Cxung thiên.
VZv9Ew“Cô cgXắn tzxZ77Côi VZv9Ewtất nhgXiên tVZv9Ewôi sgXẽ đázxZ77Cp wamEuUlễ thôi!VZv9Ew” HạgX VZv9EwPhùng TugXyền gXhơi nhzxZ77Cíu mày.
“gXAnh…anh đồzxZ77C biếzxZ77Cn tháigX! A!”
Diệp TâzxZ77Cy HwamEuUi cwamEuUòn chzxZ77Cưa wamEuUcó mắngwamEuU xonggX, lạizxZ77C bịgX nzxZ77Cgười zxZ77Cnào wamEuUđó mộtVZv9Ew pVZv9Ewhen kzxZ77Céo tiếp,wamEuU tiếpVZv9Ew twamEuUục cưỡnggX ép.
gXHạ PhùngzxZ77C TuyềngX tVZv9Ewiến gXquân thầzxZ77Cn tVZv9Ewốc, khôngzxZ77C đểgX zxZ77Ccho czxZ77Cô cózxZ77C bấtVZv9Ew kìwamEuU cơzxZ77C hộiwamEuU ngXào đểzxZ77C thởVZv9Ew nữa,gX giốzxZ77Cng ngXhư wamEuUcó gXlửa đốtwamEuU czxZ77Cháy cgXô vậy.
DiệzxZ77Cp TâzxZ77Cy wamEuUHi cũngzxZ77C kwamEuUhông VZv9Ewthể nhgXẫn nhzxZ77Cịn chịugX thugXa thêgXm gXnữa, oángX hậnwamEuU dzxZ77Cùng gXhết sứcVZv9Ew bìwamEuUnh sinzxZ77Ch cwamEuUắn vàzxZ77Co cáiwamEuU lưzxZ77Cỡi bgXá đzxZ77Cạo kigXa mwamEuUột cái.
BởiwamEuU vìVZv9Ew tzxZ77Cức zxZ77Cgiận ngXên VZv9Ewlực cắngX zxZ77Crất mVZv9Ewạnh, chỉwamEuU giảwamEuUi hwamEuUận VZv9Ewđược lgXúc ấyVZv9Ew nhưngzxZ77C chỉgX zxZ77Cmột gwamEuUiây sauVZv9Ew, DiệpgX gXTây HwamEuUi wamEuUmôi trêngX zxZ77Clại VZv9Ewcảm thwamEuUấy gXvô gXcùng đawamEuUu nhứzxZ77Cc—lại zxZ77Cbị trảzxZ77C tVZv9Ewhù nữa!!!!!
HạzxZ77C PhùwamEuUng TuzxZ77Cyền buVZv9Ewông cwamEuUô rVZv9Ewa, nhVZv9Ewìn DwamEuUiệp TâVZv9Ewy HVZv9Ewi zxZ77Cco cảVZv9Ew haVZv9Ewi chânVZv9Ew zxZ77Clên lgXùi vềgX wamEuUmột gzxZ77Cóc xgXe vừwamEuUa giậwamEuUn vừagX zxZ77Csợ nhgXìn gXmình chgXằm chzxZ77Cằm, hắzxZ77Cn VZv9Ewnhẹ giọnzxZ77Cg nózxZ77Ci: “zxZ77CCòn muốVZv9Ewn thửzxZ77C nữzxZ77Ca không?”
DiwamEuUệp TzxZ77Cây zxZ77CHi cVZv9Ewhe mVZv9Ewôi rưVZv9Ewớm mgXáu củagX gXmình, ligXều mgXạng lVZv9Ewắc đầu.
Hạ PwamEuUhùng TgXuyền tigXến VZv9Ewlại wamEuUgần VZv9Ewcô, lôizxZ77C cwamEuUái tagXy đanggX chgXe miệngwamEuU củawamEuU wamEuUcô rzxZ77Ca, gXkhẽ nghzxZ77Ciêng đầu,gX VZv9Ewtiếp tụwamEuUc hônVZv9Ew nữa.
DiệpVZv9Ew TâyzxZ77C HVZv9Ewi VZv9Ewbị vâgXy hãwamEuUm zxZ77Ctrong mwamEuUột gógXc nhỏVZv9Ew, khônwamEuUg cózxZ77C đườnggX zxZ77Cnào wamEuUđể wamEuUthoát, nụgX hVZv9Ewôn củVZv9Ewa hwamEuUắn bwamEuUá đVZv9Ewạo mVZv9Ewà cuồnwamEuUg nhiwamEuUệt, thậwamEuUt sVZv9Ewự muốwamEuUn lVZv9Ewàm DiệVZv9Ewp TâyVZv9Ew HVZv9Ewi nghwamEuUẹt gXthở màzxZ77C wamEuUchết nhzxZ77Cưng côgX khôngVZv9Ew zxZ77Ccòn dámVZv9Ew phwamEuUản kgXháng nVZv9Ewữa, chỉgX zxZ77Ccó twamEuUhể biếtgX đwamEuUiều mộtgX chgXút gXđể gXmặc chgXo hắgXn mwamEuUuốn làVZv9Ewm VZv9Ewgì thzxZ77Cì làm.
KwamEuUhông VZv9Ewbiết qVZv9Ewua bazxZ77Co lgXâu, HwamEuUạ PhùngXg TuyềngX báwamEuU đạoVZv9Ew wamEuUhôn dầzxZ77Cn nwamEuUhẹ nhàngVZv9Ew ônzxZ77C nhuzxZ77C, từnwamEuUg chútwamEuU từnVZv9Ewg chgXút mộwamEuUt wamEuUliếm wamEuUđôi gXmôi gXbị thươwamEuUng củawamEuU czxZ77Cô, wamEuUvô cùngwamEuU nhẹgX nhwamEuUàng vàzxZ77C tzxZ77Cỉ mỉ.
“Tối nVZv9Eway, DzxZ77Cu GiagXng gXNam cònzxZ77C chưzxZ77Ca hôVZv9Ewn cgXô, màVZv9Ew gXtôi, lạigX hôzxZ77Cn côzxZ77C đếnwamEuU bgXa wamEuUlần.” HwamEuUạ PhwamEuUùng TuyềnVZv9Ew cúigX VZv9Ewđầu VZv9Ewnhìn VZv9Ewcô, ánwamEuUh mVZv9Ewắt zxZ77Ckhó hiVZv9Ewểu nózxZ77Ci: zxZ77C“Căn cứgX VZv9Ewtheo tìnhzxZ77C huốngzxZ77C hiVZv9Ewện zxZ77Ctại thwamEuUì cơVZv9Ew hộigX czxZ77Cô gXgả chwamEuUo zxZ77Ctôi sVZv9Ewo sánhgX vớizxZ77C gảgX gXcho hgXắn VZv9Ewhình nhwamEuUư làwamEuU hơnVZv9Ew…một chútwamEuU xíu.” 
NhưzxZ77Cng DgXiệp zxZ77CTây HwamEuUi căVZv9Ewn bảnVZv9Ew lzxZ77Cà khôngzxZ77C cwamEuUó VZv9Ewnghe zxZ77CHạ PVZv9Ewhùng TuywamEuUền nóigX chuyệnVZv9Ew, cònzxZ77C đangwamEuU gXbận rộwamEuUn tìmwamEuU cáchVZv9Ew thoázxZ77Ct VZv9Ewkhỏi ngựczxZ77C hắn,wamEuU gXliều mạnwamEuUg cầwamEuUm kwamEuUhăn giấywamEuU chùiVZv9Ew môgXi, lạiVZv9Ew cònwamEuU khôngXg ngVZv9Ewừng “Phi,phi,phi”
“wamEuUAnh zxZ77Clà tênwamEuU háoVZv9Ew sgXắc thgXấp kgXém! TạiVZv9Ew VZv9Ewsao lạiwamEuU khwamEuUông cózxZ77C chúgXt lịczxZ77Ch sựgX gXnào, wamEuUchưa đượgXc zxZ77Csự đồnzxZ77Cg gXý zxZ77Ccủa ngườiwamEuU khácwamEuU đãVZv9Ew cwamEuUưỡng hôn!”wamEuU DizxZ77Cệp TâygX HzxZ77Ci bấtgX ngXgờ, VZv9Ewhung hănzxZ77Cg mắngwamEuU hắnwamEuU: “gXĐồ thầwamEuUn kinh!”
“KhôngVZv9Ew VZv9Ewsao, zxZ77Csau nàgXy cwamEuUô wamEuUsẽ wamEuUquen thôi.gX” gXHạ PhùngwamEuU TuyềVZv9Ewn trVZv9Ewở lạiwamEuU vịgX trízxZ77C VZv9Ewngồi wamEuUcủa wamEuUhắn, hgXai VZv9Ewchân zxZ77Cđung đưa,wamEuU vừVZv9Ewa VZv9Ewcười vừgXa nhàwamEuUn nwamEuUhã trảzxZ77C lời.
Nếu gXcó thể,zxZ77C DiệgXp TVZv9Ewây gXHi thựwamEuUc muốVZv9Ewn phzxZ77Cun mágXu gXtrên miệzxZ77Cng mìnwamEuUh vàwamEuUo mwamEuUặt hắzxZ77Cn. CVZv9Ewô tứzxZ77Cc wamEuUgiận zxZ77Cđến mứczxZ77C czxZ77Cả ngưgXời đềuwamEuU rVZv9Ewung lênzxZ77C bzxZ77Cần bật,wamEuU đanzxZ77Cg tgXhở, lạVZv9Ewi phgXát higXện VZv9Ewra cáizxZ77C nhẫnVZv9Ew đínzxZ77Ch hônwamEuU gXmình zxZ77Cvừa thwamEuUáo rgXa lúzxZ77Cc nãyzxZ77C chẳngzxZ77C bwamEuUiết từVZv9Ew zxZ77Clúc nàzxZ77Co đãzxZ77C chiễgXm zxZ77Cchệ vwamEuUững vàzxZ77Cng nằmVZv9Ew trêzxZ77Cn ngózxZ77Cn ázxZ77Cp útzxZ77C củaVZv9Ew cô.
ChigXếc nhẫnVZv9Ew bạcgXh wamEuUkim wamEuUvới bgXa viênVZv9Ew wamEuUđá đượcVZv9Ew cắVZv9Ewt gwamEuUọt tingXh xảzxZ77Co, thzxZ77Ciết kếwamEuU mớiwamEuU VZv9Ewmẻ. NhưnVZv9Ewg đốgXi vớiVZv9Ew DiệpzxZ77C TgXây VZv9EwHi thìVZv9Ew zxZ77Cnó czxZ77Chẳng kháwamEuUc gwamEuUì mộgXt cwamEuUái khoáwamEuU sắgXt, buộcwamEuU thậzxZ77Ct VZv9Ewchặt côgX lại.
DiệpzxZ77C TâgXy VZv9EwHi đazxZ77Cng gXđịnh tháVZv9Ewo rwamEuUa lầnzxZ77C wamEuUnữa, HạgX PhgXùng TuyềnzxZ77C VZv9Ewlại dùnwamEuUg VZv9Ewgiọng nóiwamEuU bìnhVZv9Ew tĩnhwamEuU kVZv9Ewhông gzxZ77Cợn swamEuUóng zxZ77Cchặn lgXại: “NếuzxZ77C zxZ77Cnhư zxZ77Ccô dwamEuUám làzxZ77Cm thế,zxZ77C tôgXi sẽVZv9Ew gXlập twamEuUức lậpzxZ77C lạwamEuUi nhữnggX chgXuyện VZv9Ewvừa rồigX đãgX wamEuUlàm vVZv9Ewới wamEuUcô đấy.”
DiệpwamEuU TVZv9Ewây zxZ77CHi wamEuUtay lzxZ77Cập wamEuUtức cứnggX đờ.
“gXSau nàyVZv9Ew, bấtgX lzxZ77Cuận làwamEuU gXđi VZv9Ewtắm hzxZ77Cay điVZv9Ew ngủwamEuU, VZv9Ewcô đềzxZ77Cu phảiVZv9Ew đewamEuUo nóVZv9Ew ởzxZ77C trzxZ77Cên wamEuUtay.” HwamEuUạ PhùwamEuUng TgXuyền rzxZ77Ca lệnh.
“XzxZ77Cin hỏiwamEuU, wamEuUvì wamEuUsao tôiVZv9Ew phVZv9Ewải nwamEuUghe lờiwamEuU anh?”VZv9Ew DiwamEuUệp TâyzxZ77C wamEuUHi khôngXg phục.
gX“Nếu khônwamEuUg zxZ77Ctin, côgX cVZv9Ewó gXthể thửgX mộwamEuUt chgXút xzxZ77Cem sao.”wamEuU HạzxZ77C PgXhùng TuyềnVZv9Ew VZv9Ewgõ gzxZ77Cõ ngwamEuUón tVZv9Eway twamEuUrên đầugX gốiVZv9Ew thgXeo tiếwamEuUt wamEuUtấu, mỗizxZ77C mVZv9Ewột nhwamEuUịp gXgõ nhưgX đwamEuUánh vàVZv9Ewo lwamEuUòng DiệpgX TâwamEuUy zxZ77CHi: “TinwamEuU tôizxZ77C đi,zxZ77C cgXô vĩzxZ77Cnh vgXiễn sẽVZv9Ew wamEuUkhông bwamEuUao VZv9Ewgiờ VZv9Ewđoán trzxZ77Cước đượcwamEuU zxZ77Ctôi wamEuUsẽ làgXm nVZv9Ewhững gwamEuUì đâu.”
KhgXi hazxZ77Ci wamEuUngười twamEuUrở vềzxZ77C zxZ77Cnhà, wamEuUA zxZ77CKhoan pházxZ77Ct hiệnzxZ77C mgXôi DiệzxZ77Cp wamEuUTây zxZ77CHi sưngXg phVZv9Ewồng lênzxZ77C, gXvẻ mặzxZ77Ct vôzxZ77C cùngwamEuU khwamEuUó cVZv9Ewhịu cwamEuUho zxZ77Cnên lizxZ77Cền wamEuUân cầnzxZ77C hzxZ77Cỏi thămwamEuU: zxZ77C“Nha đầu,gX kẻgX nàwamEuUo chzxZ77Cọc gwamEuUiận muộgXi, lVZv9Ewàm swamEuUao màVZv9Ew mặwamEuUt gXnhư wamEuUbị tzxZ77Cáo bwamEuUón thVZv9Ewế này?”
zxZ77CDiệp TgXây wamEuUHi nghiếnVZv9Ew răzxZ77Cng nghiếnwamEuU lwamEuUợi nóigX: “MzxZ77Cuội bịgX HạVZv9Ew PhùgXng TuyềngX zxZ77Cép buộc!”
“Ngay tạizxZ77C zxZ77Cbữa tzxZ77Ciệc á?zxZ77C” gXA KhVZv9Ewoan hítgX mộtVZv9Ew hơizxZ77C, zxZ77Cbối gXrối: VZv9Ew“Xong rồigX, xogXng rVZv9Ewồi, nhấtwamEuU gXđịnh lzxZ77Cà gXvội vànwamEuUg quá,wamEuU PhùngXg VZv9EwTuyền chgXưa kịpVZv9Ew wamEuUsử dụnwamEuUg biệnwamEuU phápzxZ77C wamEuUan VZv9Ewtoàn đwamEuUúng khôVZv9Ewng, nóVZv9Ewi khôwamEuUng chừngVZv9Ew muzxZ77Cội mVZv9Ewang gXthai rồwamEuUi, khônzxZ77Cg wamEuUđược, khgXông đượzxZ77Cc, hzxZ77Cuynh phzxZ77Cải VZv9Ewnhanh chóVZv9Ewng wamEuUđi ngXấu cwamEuUanh tgXổ yếVZv9Ewn, đểVZv9Ew muộgXi bồizxZ77C VZv9Ewbổ thVZv9Ewân thgXể mớigX được!”
“zxZ77CMuội zxZ77C.không .có.VZv9Ew ýwamEuU .này!”zxZ77C DiệpwamEuU TzxZ77Cây gXHi zxZ77Cthái dưVZv9Ewơng ggXân zxZ77Cxanh nổiVZv9Ew wamEuUlên, gigXơ tagXy lwamEuUên, wamEuUnhìn rõwamEuU cVZv9Ewhiếc nhwamEuUẫn đínhVZv9Ew hgXôn sázxZ77Cng cgXhói VZv9Ewkia: “MuộiwamEuU muốnzxZ77C nóigX lzxZ77Cà HạVZv9Ew PwamEuUhùng TuyềnzxZ77C VZv9Ewép muzxZ77Cội gXđeo cágXi này!”
A KhogXan ngXghi ngờ:VZv9Ew “ChẳzxZ77Cng lẽzxZ77C muộigX khVZv9Ewông zxZ77Cthích kzxZ77Ciểu dágXng nàVZv9Ewy sao?”
“KhwamEuUông VZv9Ewphải, VZv9Ewkiểu dáVZv9Ewng rấtwamEuU đẹpwamEuU, wamEuUnhưng mà…”
“NhưngzxZ77C màgX muộiVZv9Ew khôwamEuUng VZv9Ewthích đzxZ77Cá gXnhỏ cVZv9Ewhứ gì?”
“KhgXông, viênVZv9Ew đgXá kgXích thướwamEuUc wamEuUrất wamEuUphù hwamEuUợp, nhgXưng mà…”
“NhưngzxZ77C mzxZ77Cà muVZv9Ewội gXthích wamEuUchiếc nhẫzxZ77Cn khácwamEuU đVZv9Ewắt tiềnVZv9Ew hơwamEuUn hả?”
“HwamEuUãy VZv9Ewnghe mzxZ77Cuội nóVZv9Ewi hwamEuUết czxZ77Có đượwamEuUc không!gX” GângX xagXnh nổizxZ77C lVZv9Ewên ngVZv9Ewày cwamEuUàng wamEuUrõ, VZv9Ewtai zxZ77Cxì kzxZ77Chói: “ChiếgXc nhẫngX zxZ77Cnày czxZ77Chẳng cgXó vzxZ77Cấn đềwamEuU VZv9Ewgì cVZv9Ewả, mgXuội VZv9Ewchỉ zxZ77Clà khôzxZ77Cng gXmuốn kếzxZ77Ct wamEuUhôn cwamEuUùng zxZ77Chắn thôi!”
“À!!”zxZ77C wamEuUA KwamEuUhoan gậtwamEuU gXgù, bắzxZ77Ct đầugX cVZv9Ewúi xuốzxZ77Cng tiếpwamEuU tụgXc làmwamEuU vwamEuUiệc cVZv9Ewủa mình.
zxZ77C“Huynh tạigX saVZv9Ewo wamEuUkhông cVZv9Ewó gXphản ứngVZv9Ew wamEuUgì vậy?VZv9Ew” DiệpwamEuU TâygX zxZ77CHi khônggX khỏwamEuUi gXthắc mắc.
“MuộizxZ77C mzxZ77Cuốn gXhuynh zxZ77Cphản VZv9Ewứng gìwamEuU đây?VZv9Ew” gXA KhozxZ77Can cVZv9Ewũng chẳwamEuUng hiVZv9Ewểu nổzxZ77Ci hỏwamEuUi lại.
“MuVZv9Ewội vừawamEuU mớiwamEuU nówamEuUi VZv9Ewlà mwamEuUuội khwamEuUông mgXuốn kếtwamEuU hôVZv9Ewn cùngXg HwamEuUạ gXPhùng TuyềVZv9Ewn đấy.” 
“Huynh khônVZv9Ewg muốnVZv9Ew mìnVZv9Ewh chếzxZ77Ct giVZv9Ewà gXmà chưzxZ77Ca wamEuUcó cgXháu đâu.”
gX“Thế lgXà sagXo gXchứ?” DiệVZv9Ewp TgXây HwamEuUi cVZv9Ewự nự.
“ÝwamEuU zxZ77Ccủa huVZv9Ewynh VZv9Ewchính lgXà, khôngzxZ77C giốngwamEuU nwamEuUhư tìnhgX VZv9Ewyêu củawamEuU hzxZ77Cai đứagX VZv9Ewmuội zxZ77Csẽ ngXảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.