You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 1D72.1: crfVsACái nD7ày cówFa9HU tính92gRu5 lcrfVsAà qwFa9HUuấy rối92gRu5 tình92gRu5 dụD7c cwFa9HUông cộnwFa9HUg khônwFa9HUg đấy????


92gRu5


(Bông lộc92gRu5 vD7ừng t92gRu5rên crfVsAsân thiếuwFa9HU 92gRu5nhi, gần92gRu5 hồwFa9HU HoàwFa9HUn K92gRu5iếm 25/9/11)
Điện thcrfVsAoại trD7ong ph92gRu5òng khcrfVsAách sạncrfVsA ch92gRu5ợt D7reo. DưcrfVsAơng nhcrfVsAấc máywFa9HU ngwFa9HUhe. CôwFa9HU nhícrfVsAu mcrfVsAày kh92gRu5i nhânwFa9HU viên92gRu5 kháchcrfVsA crfVsAsạn với92gRu5 giọngwFa9HU mwFa9HUiền Trun92gRu5g nhcrfVsAỏ nhẹ92gRu5 ncrfVsAói ccrfVsAó ngườiwFa9HU muốnD7 gặ92gRu5p côcrfVsA. DươncrfVsAg lậpcrfVsA tứcwFa9HU nghcrfVsAĩ nga92gRu5y đếwFa9HUn QuâcrfVsAn nêwFa9HUn lạn92gRu5h lùnwFa9HUg trảwFa9HU lờ92gRu5i wFa9HUlà cD7ô khônwFa9HUg mcrfVsAuốn gặwFa9HUp acrfVsAi h92gRu5ết, cũnwFa9HUg crfVsAkhông 92gRu5quen a92gRu5i ởcrfVsA đcrfVsAây. NhwFa9HUưng giọnD7g lễD7 crfVsAtân vẫnD7 tiD7ếp D7tục D7ngọt ngào.

“Dạ, ảcrfVsAnh nhwFa9HUờ n92gRu5ói ảcrfVsAnh twFa9HUên ĐịnhwFa9HU ạ!”

Sấm swFa9HUét nổ92gRu5 đùwFa9HUng bwFa9HUên crfVsAtai. ĐịnD7h D7sao? KhôncrfVsAg líD7 nwFa9HUào 92gRu5cái ncrfVsAgười 92gRu5cô âm92gRu5 thầD7m nguyềD7n crfVsArủa nãcrfVsAy giD7ờ lạ92gRu5i lD7ò d92gRu5ò tớicrfVsA 92gRu5đây crfVsAtìm côcrfVsA D7chứ? MàcrfVsA v92gRu5ì wFa9HUsao aD7nh 92gRu5lại 92gRu5biết được92gRu5 chcrfVsAỗ phwFa9HUòng cwFa9HUô đượcwFa9HU nD7hỉ? Dươn92gRu5g crfVsAnghĩ đếncrfVsA đ92gRu5ủ mọiD7 kD7hả năng,D7 cuốD7i cù92gRu5ng ccrfVsAô twFa9HUạm tìmD7 wFa9HUđược giảiD7 pwFa9HUháp hợpD7 lýD7. C92gRu5hắc 92gRu5là D7Tân, ô92gRu5ng mốiwFa9HU ngcrfVsAày D7xưa vẫn92gRu5 kcrfVsAhông quêwFa9HUn nD7hiệm wFa9HUvụ củcrfVsAa mwFa9HUình. CD7hỉ 92gRu5có TwFa9HUân m92gRu5ới b92gRu5iết D7phòng của92gRu5 D7cô ởwFa9HU c92gRu5ái thwFa9HUành phố92gRu5 biểnD7 nàycrfVsA, vì&nD7bsp; chính an92gRu5h trựcD7 twFa9HUiếp crfVsAbook vé,wFa9HU D7book D7phòng cwFa9HUho côD7 ởwFa9HU khácD7h scrfVsAạn nwFa9HUày mà.

Ý nwFa9HUghĩ ĐịncrfVsAh đếnwFa9HU tìm92gRu5 wFa9HUlàm côwFa9HU quý92gRu5nh l92gRu5ên. DươncrfVsAg hớwFa9HUt hảwFa9HUi D7chải 92gRu5sơ mácrfVsAi wFa9HUtóc, thcrfVsAay cwFa9HUhiếc áocrfVsA hD7ai crfVsAdây vàD7 chi92gRu5ếc quầ92gRu5n awFa9HUlibaba màu92gRu5 hcrfVsAồng tímcrfVsA điwFa9HUệu wFa9HUđà rồwFa9HUi cwFa9HUhạy nhcrfVsAào crfVsAra cửa.92gRu5 D7Đến wFa9HUkhi cầm92gRu5 nắmcrfVsA wFa9HUcửa địnwFa9HUh xoaD7y, Dươ92gRu5ng mớD7i  sực nhớwFa9HU, côwFa9HU lwFa9HUại chạyD7  bổ vàcrfVsAo pcrfVsAhòng, crfVsAlôi wFa9HUtúi rD7a, lấycrfVsA D7thỏi s92gRu5on wFa9HUmôi qu92gRu5ẹt nhacrfVsAnh mộwFa9HUt cáicrfVsA. wFa9HULúc nhcrfVsAìn gương,  mímwFa9HU mímwFa9HU môwFa9HUi c92gRu5ho wFa9HUson lwFa9HUan đều,92gRu5 DươngD7 wFa9HUmới 92gRu5giật mình.

Ôi, lập92gRu5 trườngwFa9HU của92gRu5 cwFa9HUô chỉwFa9HU c92gRu5ó tcrfVsAhế thôD7i scrfVsAao? Lỏ92gRu5ng lẻD7o đếnwFa9HU ph92gRu5át 92gRu5sợ. VừawFa9HU crfVsAmới quyếtwFa9HU tâD7m khônwFa9HUg liêncrfVsA qcrfVsAuan đếnD7 cả92gRu5 chwFa9HUú wFa9HUcháu nhà92gRu5 92gRu5anh cơ92gRu5 mà.

Vả lD7ại, D7anh crfVsAđã cwFa9HUó “mối”.

Bang! BanD7g! CáicrfVsA 92gRu5ý ngh92gRu5ĩ “Định92gRu5 c92gRu5ó mốwFa9HUi” khiếncrfVsA c92gRu5ô sựng92gRu5 92gRu5lại, wFa9HUbỗng dưncrfVsAg mD7uốn chùi92gRu5 quách92gRu5 t92gRu5í 92gRu5son mD7ôi đcrfVsAi. NhưD7ng saD7u 92gRu5nghĩ mcrfVsAình twFa9HUhật crfVsAtrẻ cowFa9HUn tr92gRu5ẻ mỏ,92gRu5 m92gRu5ình xwFa9HUinh D7đâu phảiwFa9HU ccrfVsAho duD7y nhấcrfVsAt một92gRu5 ngD7ười n92gRu5hìn, th92gRu5ế làcrfVsA Dương92gRu5 ncrfVsAhe wFa9HUrăng ccrfVsAười với92gRu5 mìnD7h t92gRu5rong D7gương mộtwFa9HU cái,crfVsA rồD7i D7trái ngượccrfVsA vớcrfVsAi wFa9HUvẻ hớtD7 hảicrfVsA lD7úc nãy92gRu5, crfVsAcô D7đủng đỉcrfVsAnh đcrfVsAi crfVsAra khỏcrfVsAi phòng.

Thế nhưngwFa9HU D7dù rwFa9HUa vcrfVsAẻ bcrfVsAình thảwFa9HUn đwFa9HUến mấ92gRu5y wFa9HUthì crfVsAkhi thacrfVsAng wFa9HUmáy “ding”92gRu5 mộwFa9HUt cáiwFa9HU rồD7i 92gRu5mở rawFa9HU, DươngwFa9HU vẫwFa9HUn nhwFa9HUận 92gRu5thấy 92gRu5tim mcrfVsAình đang92gRu5 đập92gRu5 thình92gRu5 thịchD7. Cô&nbswFa9HUp; tiến vềwFa9HU p92gRu5hía 92gRu5quầy l92gRu5ễ tâwFa9HUn củawFa9HU wFa9HUkhách swFa9HUạn, nhưngcrfVsA chỉcrfVsA thấyD7 nhâncrfVsA viD7ên wFa9HUđang cắcrfVsAm c92gRu5úi nhậ92gRu5p 92gRu5sổ scrfVsAách. DưD7ơng lưwFa9HUớt mắtcrfVsA nwFa9HUhìn quacrfVsAnh, nhưng &n92gRu5bsp;cả kcrfVsAhu tầcrfVsAng trệtD7 92gRu5chỉ thấy92gRu5 crfVsAvài 92gRu5ba kháchcrfVsA wFa9HUTây đancrfVsAg điwFa9HU lạiD7, cD7òn wFa9HUđâu k92gRu5hông thấyD7 wFa9HUbóng D7dáng củacrfVsA kẻD7 92gRu5chuyên mcrfVsAặc crfVsAsơ mcrfVsAi đcrfVsAen ấycrfVsA đcrfVsAâu hế92gRu5t. KhcrfVsAông lẽ92gRu5 92gRu5anh đwFa9HUợi lâ92gRu5u quá92gRu5 đãcrfVsA đwFa9HUi D7rồi?  Dương đwFa9HUi wFa9HUvề phcrfVsAía lcrfVsAễ tân,92gRu5 địnhwFa9HU hwFa9HUỏi hwFa9HUan một92gRu5 câuwFa9HU thìcrfVsA độtD7 crfVsAngột 92gRu5có bcrfVsAàn tD7ay vcrfVsAỗ nhẹwFa9HU vàowFa9HU vD7ai cô.

“Ở đây”.

Dương quacrfVsAy crfVsAphắt lạ92gRu5i nhìwFa9HUn. KhcrfVsAông crfVsAthể ti92gRu5n 92gRu5được crfVsAvào m92gRu5ắt mìn92gRu5h, trưwFa9HUớc crfVsAmặt D7cô l92gRu5à một92gRu5 khuôD7n mặtwFa9HU mcrfVsAà D7cô chỉcrfVsA crfVsAmuốn wFa9HU… wFa9HUđấm ccrfVsAho mộtD7 crfVsAnhát. QuânwFa9HU nhướnD7 crfVsAnhướn đôD7i lôngcrfVsA mày92gRu5, nhwFa9HUìn cô92gRu5 nh92gRu5e D7răng rwFa9HUa cười.

“Ô, wFa9HUlàm gcrfVsAì nhcrfVsAư mu92gRu5ốn giếcrfVsAt ngườicrfVsA tD7hế kia?”

Dương tứcD7 đến92gRu5 crfVsAmức crfVsAmuốn xwFa9HUịt wFa9HUkhói lỗcrfVsA D7tai. TứwFa9HUc cáiD7 thằcrfVsAng tD7rời đánhD7 92gRu5này 92gRu5một, tứD7c chwFa9HUính bcrfVsAản tcrfVsAhân mình92gRu5 mườiwFa9HU. SacrfVsAo cD7ô D7có wFa9HUthể ng92gRu5u wFa9HUsi kcrfVsAì diệuD7 D7vậy crfVsAcơ chứ,92gRu5 khôwFa9HUng wFa9HUnghĩ đếnD7 chiêwFa9HUu 92gRu5lừa q92gRu5uá mứ92gRu5c đơ92gRu5n giảncrfVsA wFa9HUnày. N92gRu5hưng biếwFa9HUt t92gRu5ức 92gRu5tối D7chỉ t92gRu5ổ crfVsAlàm mìn92gRu5h thcrfVsAêm uất92gRu5, khôngwFa9HU crfVsAgiải quyếtcrfVsA được92gRu5 gìwFa9HU nêwFa9HUn cwFa9HUô hwFa9HUất mặt.

“Ra  người muốncrfVsA gặp92gRu5 twFa9HUôi lcrfVsAà cậuD7 đówFa9HU à?”

Quân g92gRu5ật gậtwFa9HU đầu,92gRu5 cò92gRu5n c92gRu5ười D7toe rD7a wFa9HUvẻ crfVsArất n92gRu5gây thơ.

Dương cườiwFa9HU cườwFa9HUi D7bỡn cợtD7 “Thế92gRu5 mớiwFa9HU tcrfVsAhay twFa9HUên D7đổi hộcrfVsA khD7ẩu à?”

Quân xwFa9HUịt nụcrfVsA cưD7ời, lú92gRu5c sau &crfVsAnbsp;bĩu môD7i ấ92gRu5m ức.

“Hừ. TứcwFa9HU v92gRu5ì đâycrfVsA mạowFa9HU daD7nh D7chú ĐịnhD7 crfVsAà? NhưncrfVsAg đâ92gRu5y khôn92gRu5g ncrfVsAói D7thế th92gRu5ì cówFa9HU xu92gRu5ống không?”

Dương nD7ghiến răng.

“Đồ D7láu D7cá láuD7 tôm”.

“Ôi, láuwFa9HU gì92gRu5 chẳngD7 đD7ược, 92gRu5láu cD7á, D7láu tcrfVsAôm, láuD7 92gRu5ốc, láu92gRu5 ếcwFa9HUh, l92gRu5áu 92gRu5cả nhwFa9HUái bcrfVsAén lwFa9HUuôn… HwFa9HUa hwFa9HUa “

Thấy mìnhwFa9HU lạicrfVsA D7sắp crfVsAphát đD7iên, crfVsADương quwFa9HUay phắtD7 ncrfVsAgười đicrfVsA. NhưngD7 mộcrfVsAt 92gRu5ý ngwFa9HUhĩ lướtcrfVsA D7qua khiD7ến 92gRu5Dương sựngcrfVsA lại.wFa9HU wFa9HUCô qD7uay ncrfVsAgoắt trởcrfVsA lạicrfVsA và92gRu5 wFa9HUva crfVsAthẳng vào92gRu5 cá92gRu5i ngườiD7 đa92gRu5ng hăm92gRu5 D7hở điwFa9HU đến,wFa9HU khcrfVsAiến cô92gRu5 tối92gRu5 sầm92gRu5 mặtD7 mũi.

“Làm wFa9HUcái crfVsAgì thD7ế hả?”

Vừa xowFa9HUa trD7án wFa9HUDương vwFa9HUừa gắtcrfVsA lên92gRu5. Quâ92gRu5n lúnD7g túng92gRu5 th92gRu5anh minh.

  “Ai bcrfVsAảo wFa9HUđang crfVsAđi twFa9HUự dưnD7g 92gRu5đứng 92gRu5lại? CwFa9HUó làm92gRu5 crfVsAsao không?”

“Sao tD7răng cáiD7 gì92gRu5. Trả92gRu5 đây?”

Dương tcrfVsArừng m92gRu5ắt xòecrfVsA taD7y ra

Quân ngẩnwFa9HU 92gRu5ngơ nhìncrfVsA D7khuôn mặtcrfVsA D7Dương, wFa9HUrồi crfVsAlại nwFa9HUhìn D7bàn taD7y xwFa9HUòe 92gRu5ra củwFa9HUa cô.

“Trả gì.crfVsA Trả92gRu5 nwFa9HUợ twFa9HUình crfVsAxa crfVsAà? híwFa9HU hí”

“Còn D7dám cườcrfVsAi h92gRu5ả? Tr92gRu5ả chứcrfVsAng mD7inh tD7hư cD7ủa tôiwFa9HU. D7Cậu cócrfVsA biếtwFa9HU tôcrfVsAi phảD7i mancrfVsAg wFa9HUpassport đcrfVsAể ở92gRu5 wFa9HUkhách s92gRu5ạn kh92gRu5ông hả?”

Quân cưD7ời t92gRu5ít cảwFa9HU mắt.

“Có passport  rồD7i D7thì cD7ần wFa9HUgì ch92gRu5ứng mincrfVsAh thưD7 nữcrfVsAa. ĐD7ể crfVsAđây giữcrfVsA wFa9HUlàm ticrfVsAn cho?”

Hai nắmcrfVsA 92gRu5đấm củaD7 Dươ92gRu5ng đãD7 siếtD7 chặt,wFa9HU gâ92gRu5n x92gRu5anh chắD7c cũngD7 phảD7i ncrfVsAổi crfVsAlên cuồwFa9HUn cuộn,92gRu5 cD7ô tcrfVsArừng trừngD7 92gRu5mắt nhì92gRu5n cá92gRu5i kẻwFa9HU mcrfVsAặt đaD7ng crfVsAvô cùn92gRu5g twFa9HUoe toét.

“Tin 92gRu5cái c92gRu5on khỉ!wFa9HU TcrfVsAóm 92gRu5lại cậuD7 cD7ó trwFa9HUả không?”

Quân cườiwFa9HU cười.

“Không trảcrfVsA. D7Thích th92gRu5ì đi92gRu5 92gRu5mà lấ92gRu5y. ỞcrfVsA wFa9HUđây này”.

Vừa wFa9HUnói QucrfVsAân vừcrfVsAa crfVsAvỗ bcrfVsAồm D7bộp v92gRu5ào …wFa9HU D7mông, nơiD7 chiếcD7 túD7i quD7ần jwFa9HUean ph92gRu5ồng l92gRu5ên bởiD7 wFa9HUmột cwFa9HUhiếc vcrfVsAí. N92gRu5ụ cD7ười twFa9HUự ticrfVsAn D7vì bD7iết cD7ô khônwFa9HUg đờiwFa9HU wFa9HUnào dám92gRu5 “manh92gRu5 động92gRu5” khiến92gRu5 DươngcrfVsA wFa9HUtức điên.crfVsA MộtwFa9HU cơD7n bố92gRu5c đồngD7 bwFa9HUất thìnwFa9HUh lcrfVsAình crfVsAkéo đến,wFa9HU crfVsAkhi mà92gRu5 92gRu5chưa kD7ịp sucrfVsAy 92gRu5nghĩ gìwFa9HU thêmcrfVsA Dương92gRu5 đãcrfVsA thcrfVsAấy mìnwFa9HUh cD7hạy r92gRu5a wFa9HUsau lưncrfVsAg QuâcrfVsAn, r92gRu5a sứcwFa9HU nh92gRu5ét t92gRu5ay vcrfVsAào túcrfVsAi quần,92gRu5 móc92gRu5 chiếcwFa9HU 92gRu5ví ra.

Quân chcrfVsAoáng, lặD7ng đi92gRu5 một92gRu5 92gRu5thoáng, ngoáiwFa9HU D7ra đD7ằng sau.

“Oái… Này…D7 NàwFa9HUy… SwFa9HUờ… sờD7 môcrfVsAng đây92gRu5 thậ92gRu5t D7đấy à…

Dương 92gRu5vẫn nghiếD7n r92gRu5ăng rúcrfVsAt 92gRu5cái crfVsAví rcrfVsAa, wFa9HUnhưng c92gRu5hiếc qcrfVsAuần JeD7an chwFa9HUật kwFa9HUhiến chiếD7c víD7 mãD7i kcrfVsAhông kéo92gRu5 lêncrfVsA được.

Một vàiwFa9HU vịwFa9HU khcrfVsAách Tâ92gRu5y bắtD7 D7đầu hi92gRu5ếu kìD7 quaD7y rcrfVsAa nhìn92gRu5, ncrfVsAhưng Dươn92gRu5g kệcrfVsA 92gRu5xác. ĐangD7 tronD7g crfVsAcơn tD7ức tốiD7 vàwFa9HU đượcwFa9HU a92gRu5n ủicrfVsA vớD7i ýwFa9HU ngwFa9HUhĩ “đốiwFa9HU mặtwFa9HU vớD7i nhữngcrfVsA thằng92gRu5 cwFa9HUhày 92gRu5bửa thìD7 ph92gRu5ải chàycrfVsA bửa92gRu5 hơnD7 crfVsAnó”, nêD7n DươwFa9HUng nwFa9HUghiến rD7ăng rD7út cậtwFa9HU l92gRu5ực. ChiếccrfVsA vD7í vừa92gRu5 thòcrfVsA l92gRu5ên quwFa9HUa m92gRu5ép crfVsAtúi thìD7 Q92gRu5uân crfVsAlại ngcrfVsAọ nguậy.

“Này nD7ày, cwFa9HUái 92gRu5này cD7ó tínhcrfVsA làD7 quấy92gRu5 rwFa9HUối tìwFa9HUnh dD7ục côncrfVsAg 92gRu5cộng kcrfVsAhông đấy?”

Vì QcrfVsAuân xoaD7y ngườiwFa9HU nêwFa9HUn 92gRu5Dương bị92gRu5 trượtcrfVsA ta92gRu5y rD7a. D7Cô lạiD7 phảicrfVsA nh92gRu5ào the92gRu5o, vwFa9HUừa cố92gRu5 kD7éo chwFa9HUiếc víD7 D7ra, vừa92gRu5 hécrfVsAt nhỏ.

“Câm mcrfVsAiệng. Đứng92gRu5 crfVsAim đấy”.

Giọng QwFa9HUuân wFa9HUvừa b92gRu5uồn cười,wFa9HU vwFa9HUừa wFa9HUthiểu não.

“Ôi, chcrfVsAú Định,D7 chD7ú chứngD7 kiếcrfVsAn nhwFa9HUá. Rõ92gRu5 l92gRu5à N92gRu5hái Bén92gRu5 “dê”wFa9HU cháwFa9HUu mà!

Dương hucrfVsAng D7hăng trừcrfVsAng wFa9HUmắt lêwFa9HUn nhìncrfVsA Quân.

“Hừ, đừng92gRu5 crfVsAmà 92gRu5lôi chD7ú cwFa9HUậu 92gRu5ra màcrfVsA d92gRu5ọa tôD7i. TưởngwFa9HU cD7hú cậuD7 wFa9HUmà xD7i D7nhê vD7ới t92gRu5ôi hả”?

Mắt QucrfVsAân lwFa9HUấp l92gRu5ánh t92gRu5inh quái.

“Thật kwFa9HUhông 92gRu5xi nhê92gRu5 chứ?”.

Dương đ92gRu5ã rúD7t r92gRu5a đượcD7 chi92gRu5ếc ví92gRu5 quwFa9HUái đảnD7 rwFa9HUa khD7ỏi c92gRu5hiếc quầcrfVsAn cD7hật mộtcrfVsA cácrfVsAch quáiD7 crfVsAđản kia92gRu5, vội92gRu5 và92gRu5ng lwFa9HUật D7ra đD7ể tìmwFa9HU chứngwFa9HU minwFa9HUh của92gRu5 mình.

“Không nóD7i nhicrfVsAều D7đau diều.wFa9HU ID7m c92gRu5ho tôcrfVsAi wFa9HUcòn tìm…”

Dương 92gRu5lật lcrfVsAật m92gRu5ột wFa9HUhồi, thấwFa9HUy t92gRu5rong D7ví wFa9HUcó và92gRu5i tD7ờ tiwFa9HUền chẵn,crfVsA crfVsAlẻ lộn92gRu5 xộn.wFa9HU BênD7 ngăwFa9HUn kwFa9HUhác lcrfVsAà wFa9HUcác locrfVsAại giấyD7 tD7ờ vàwFa9HU vwFa9HUài cáiD7 thD7ẻ. 92gRu5Cô wFa9HUtìm twFa9HUhấy đưD7ợc D7chứng crfVsAminh 92gRu5của mìnwFa9HUh ởwFa9HU phí92gRu5a tronD7g cù92gRu5ng củaD7 chiếcD7 ví,crfVsA đượcwFa9HU kẹpD7 bwFa9HUên cạnh92gRu5 wFa9HUtờ chứnwFa9HUg m92gRu5inh thwFa9HUư khác.crfVsA DcrfVsAương wFa9HUnhanh t92gRu5ay kẹpcrfVsA ng92gRu5ay 92gRu5chứng min92gRu5h của92gRu5 mìwFa9HUnh vàocrfVsA nách,D7 rồ92gRu5i rútD7 92gRu5tờ wFa9HUchứng wFa9HUminh thwFa9HUư cD7ủa QuâD7n crfVsAra, liếcrfVsAc nhì92gRu5n crfVsAqua. N92gRu5guyễn HoàD7ng crfVsAQuân, sin92gRu5h năm92gRu5 1987wFa9HU… 92gRu5Hừ, cwFa9HUái đồD7 owFa9HUắt coD7n wFa9HUlắm ch92gRu5uyện, siwFa9HUnh 92gRu5năm crfVsA87 wFa9HUmà dcrfVsAám lèwFa9HUo 92gRu5nhèo là92gRu5 anD7h đwFa9HUây wFa9HU27 tuổi.crfVsA D7Cô nwFa9HUhét trở92gRu5 lại92gRu5 vàD7o wFa9HUví, rcrfVsAồi đ92gRu5ập bốpD7 chiếcD7 92gRu5ví vD7ào taD7y D7của Quân,D7 cD7ái kẻ92gRu5 92gRu5vẫn đD7ang tD7ủm tỉm92gRu5 crfVsAđứng nhìn.wFa9HU D7Lấy D7hết giọncrfVsAg hìnwFa9HUh scrfVsAự cócrfVsA tD7hể, DcrfVsAương hừD7 mũi.

“Nghe D7đây. TừcrfVsA bâyD7 gD7iờ khcrfVsAông xcrfVsAuất hiệcrfVsAn t92gRu5rước D7mặt tôiD7 wFa9HUdưới D7mọi hìcrfVsAnh thức. &nbsp92gRu5;Tôi nóicrfVsA cD7ó tiwFa9HUếng VcrfVsAiệt 92gRu5có dcrfVsAấu đấy,crfVsA cócrfVsA hiểuD7 không?

“Hiểu. NhưngD7 chỉD7 muốnD7 hỏi,D7 thếcrfVsA 92gRu5chú wFa9HUĐịnh 92gRu5có thểcrfVsA xuấtwFa9HU hiện92gRu5 trowFa9HUng 92gRu5mọi hìD7nh wFa9HUthức không?”

Dương nghiếnwFa9HU 92gRu5răng trèoD7 trẹD7o “CảcrfVsA cD7hú cháucrfVsA nhàD7 cậuD7 ph92gRu5ắn wFa9HUđi hD7ết, hcrfVsAiểu chưa?”

Quân gậ92gRu5t đ92gRu5ầu, quaD7y ngườiD7 nhì92gRu5n vềwFa9HU phcrfVsAía cửa.

“Chú chD7áu mcrfVsAình pcrfVsAhải phwFa9HUắn D7thôi chcrfVsAú D7ạ, crfVsAnghe 92gRu5chừng crfVsAlà ND7hái wFa9HUBén kiêD7n quyếtcrfVsA lắm”

Xì, địnhcrfVsA tiếp92gRu5 twFa9HUục lừa92gRu5 ccrfVsAô à92gRu5? VwFa9HUừa bĩucrfVsA môi,wFa9HU vừawFa9HU địnhD7 cwFa9HUhâm chọc92gRu5 QcrfVsAuân twFa9HUhêm mộtcrfVsA câ92gRu5u nữa,D7 nhưnD7g mwFa9HUắt DD7ương vô92gRu5 92gRu5tình wFa9HUliếc rD7a 92gRu5cửa mộtcrfVsA cái.

Sau cá92gRu5i liếcD7 crfVsAđó, D7Dương đã92gRu5 trở92gRu5 th92gRu5ành “l92gRu5inh hồn92gRu5 tượn92gRu5g đá”.

Bởi n92gRu5gay ccrfVsAửa kháwFa9HUch s92gRu5ạn, ĐịnhwFa9HU crfVsAđã đứngwFa9HU 92gRu5đó twFa9HUừ lúD7c nàocrfVsA, twFa9HUay xỏD7 túi92gRu5 quầcrfVsAn, D7nhìn crfVsAvề 92gRu5phía ccrfVsAô, đôwFa9HUi mắ92gRu5t đwFa9HUen thẫcrfVsAm kínD7 bưngcrfVsA, môicrfVsA điểmcrfVsA nhẹ92gRu5 mcrfVsAột D7nụ cười.

P/swFa9HU: HíD7 híD7, nhwFa9HUư wFa9HUđã 92gRu5hứa, tớcrfVsA phảiwFa9HU điều92gRu5 92gRu5ngay anwFa9HUh 92gRu5Định tr92gRu5ở lD7ại crfVsAcho cáD7c tìcrfVsAnh iwFa9HUu crfVsAđỡ ncrfVsAhớ acrfVsAnh íwFa9HU rồi92gRu5 n92gRu5hé ^^. 

 

Chương wFa9HU12.2: DườwFa9HUng nhưD7 làwFa9HU côD7 xcrfVsAấu hổ.D7 Dườn92gRu5g 92gRu5như crfVsAlà côD7 xấuD7 hổ,crfVsA chỉcrfVsA với…D7 anh.
(Ngõ đườngwFa9HU HcrfVsAuỳnh D7Thúc KwFa9HUháng, 9/2crfVsA011, ph92gRu5oto wFa9HUby Khanhha)Định qwFa9HUuan swFa9HUát khcrfVsAuôn mặtcrfVsA D7đỏ ửngwFa9HU lênD7 màu92gRu5 táo92gRu5 chínwFa9HU, D7dáng điệucrfVsA crfVsAnhư gà92gRu5 mắcD7 tócrfVsAc củawFa9HU DươncrfVsAg, tr92gRu5ong lò92gRu5ng nếwFa9HUm trảicrfVsA D7một cảmD7 gi92gRu5ác ngọt92gRu5 ngàD7o. Không92gRu5 h92gRu5iểu crfVsAvì đâD7u, nhữncrfVsAg crfVsAlần gặp92gRu5 gỡwFa9HU DcrfVsAương lwFa9HUuôn kìcrfVsA quặc,92gRu5 crfVsAkhi twFa9HUhì côD7 òaD7 khcrfVsAóc trướ92gRu5c mặwFa9HUt awFa9HUnh kh92gRu5ông giấwFa9HUu crfVsAgiếm, wFa9HUkhi cô92gRu5 crfVsAngã wFa9HUcái oạchcrfVsA ncrfVsAgay dướcrfVsAi ccrfVsAhân a92gRu5nh, haD7y nwFa9HUhư D7bây gicrfVsAờ, cwFa9HUô nh92gRu5ư hD7ình ảnhwFa9HU ởwFa9HU t92gRu5rên crfVsAmột vid92gRu5eo clwFa9HUip đangD7 chuyểcrfVsAn độngcrfVsA đwFa9HUầy sôcrfVsAi nổiwFa9HU bỗng92gRu5 crfVsAnhiên crfVsAbị bD7ấm n92gRu5út D7tạm dwFa9HUừng vậy.

Dường wFa9HUnhư làD7 D7cô xấuD7 crfVsAhổ. DưcrfVsAờng nD7hư làcrfVsA cô92gRu5 xấuwFa9HU hổ,wFa9HU chwFa9HUỉ với…wFa9HU anh.

Thấy mặtwFa9HU côwFa9HU swFa9HUắp D7bốc cháycrfVsA đến92gRu5 nD7ơi, crfVsAĐịnh crfVsAmỉm cưD7ời bìnhcrfVsA thản.

“Lâu kh92gRu5ông gặwFa9HUp em!”.

Dương mấpD7 m92gRu5áy môiwFa9HU mộtD7 lD7úc, thấycrfVsA taD7y châ92gRu5n thừD7a th92gRu5ãi kh92gRu5ông 92gRu5biết lD7àm D7gì. C92gRu5ô crfVsAđờ đẫcrfVsAn crfVsAđưa t92gRu5ay vuD7ốt tócrfVsAc 92gRu5rồi D7cập D7rập buôn92gRu5g xuốwFa9HUng, 92gRu5lúc sa92gRu5u mớD7i thốwFa9HUt lên.

“Sao 92gRu5anh lD7ại crfVsAở đây?”

Định c92gRu5hưa 92gRu5kịp trD7ả lời,92gRu5 twFa9HUhì Qu92gRu5ân đãwFa9HU crfVsAnhảy vcrfVsAào, giọngwFa9HU crfVsAdài ra.

“Vừa nãy92gRu5 cwFa9HUó nD7gười bảowFa9HU crfVsAchú cháucrfVsA mìnhcrfVsA cD7ấm 92gRu5xuất hiện92gRu5 D7dưới mọicrfVsA wFa9HUhình thứcwFa9HU. D7Có ngD7ười bả92gRu5o 92gRu5cả cwFa9HUhú cũng92gRu5 cD7hả crfVsAxi crfVsAnhê wFa9HUquái gì  chD7ú ạ”

Mặc chD7o Định92gRu5 cD7ố níD7n cười,92gRu5 QuâcrfVsAn vẫwFa9HUn tỉnh92gRu5 bơ,crfVsA cònD7 wFa9HUvờ thấwFa9HUp giọD7ng t92gRu5hì thào.

“Có người  vừa  rồicrfVsA cò92gRu5n qcrfVsAuấy r92gRu5ối D7… “tờwFa9HU dờ”wFa9HU chwFa9HUáu. ĐểcrfVsA acrfVsAn toàn92gRu5 wFa9HUchú cháD7u wFa9HUmình t92gRu5é là92gRu5 hơn…”

À, wFa9HUnếu crfVsAbây gicrfVsAờ cóD7 mcrfVsAột qu92gRu5e dicrfVsAêm đánhwFa9HU xòecrfVsA mộ92gRu5t cái92gRu5 bê92gRu5n cạD7nh thìwFa9HU đảmcrfVsA bảo92gRu5 làD7 mặtcrfVsA c92gRu5ủa 92gRu5Dương D7sẽ 92gRu5bén lD7ửa ngawFa9HUy. CwFa9HUảm giáwFa9HUc đỏcrfVsA mặtwFa9HU đ92gRu5ến rD7át D7bỏng kh92gRu5iến côwFa9HU wFa9HUkhông nóiwFa9HU nêD7n lời.  DươngD7 nhcrfVsAìn vẻwFa9HU mặwFa9HUt cwFa9HUố bD7ình thảnwFa9HU D7của ĐịnhcrfVsA và92gRu5 vwFa9HUẻ lwFa9HUáu ccrfVsAá ccrfVsAủa QuD7ân crfVsAkhi chiếu92gRu5 tướng92gRu5 đượcwFa9HU cô,wFa9HU quywFa9HUết wFa9HUtâm lcrfVsAấy D7lại bìnD7h tĩwFa9HUnh. D7Cô vờ&nbsp92gRu5; lên gi92gRu5ọng nạt.

“Hừ, chúD7 cậuwFa9HU 92gRu5là ngườiD7 l92gRu5ớn, bwFa9HUiết chỗ92gRu5 D7nào nóicrfVsA đwFa9HUùa cD7hỗ nàoD7 wFa9HUnói thật92gRu5 chứD7 n92gRu5hỉ anD7h ĐịnhD7 nhỉ?”

Quân dậ92gRu5m chânD7 twFa9HUức tối.

“Ở đâuwFa9HU thóiwFa9HU 92gRu5đời nạtcrfVsA cháD7u n92gRu5ịnh chcrfVsAú làcrfVsA sao?”.

Định vỗ92gRu5 vwFa9HUào vwFa9HUai Quân.

“Thôi wFa9HUđi. 92gRu5Đừng cóD7 chwFa9HUọc crfVsAngười D7ta nữa”.

Quân thcrfVsAở rwFa9HUa acrfVsAi oán.

“Giờ wFa9HUthói 92gRu5đời lạD7i crfVsAthành nạcrfVsAt chD7áu v92gRu5à crfVsAnịnh wFa9HUngười dưcrfVsAng. TcrfVsAại sa92gRu5o lạwFa9HUi wFa9HUvô D7lý tcrfVsAhế, mộtcrfVsA crfVsAthanh nwFa9HUiên trD7ai trwFa9HUẻ sánwFa9HUg ngờD7i đầy92gRu5 sứcD7 wFa9HUsống mD7à chẳnD7g D7được nângcrfVsA niwFa9HUu gì92gRu5 cả”

Cả DươD7ng lần92gRu5 ĐịnhcrfVsA đềcrfVsAu pwFa9HUhì cườwFa9HUi wFa9HUvì điệuD7 bộD7 khocrfVsAa trươn92gRu5g c92gRu5ủa QuwFa9HUân. wFa9HUDương cD7ũng thầm92gRu5 th92gRu5ở phcrfVsAào vìD7 thờicrfVsA crfVsAđiểm căwFa9HUng thẳwFa9HUng đãcrfVsA D7qua. Tu92gRu5y nhiD7ên, kD7hi crfVsAĐịnh wFa9HUhỏi DưD7ơng cóD7 mcrfVsAuốn đcrfVsAi ccrfVsAafé với92gRu5 chúwFa9HU cháwFa9HUu a92gRu5nh khôcrfVsAng thcrfVsAì wFa9HUDương vcrfVsAẫn crfVsAbán sốngwFa9HU báwFa9HUn chết92gRu5 crfVsAmà từ92gRu5 chốcrfVsAi. CôwFa9HU không92gRu5 mucrfVsAốn mìn92gRu5h crfVsAcứ 92gRu5phải âmwFa9HU thầmD7 đ92gRu5i t92gRu5ìm cáiD7 hốD7 D7hay crfVsAcái lD7ỗ nẻcrfVsA nàocrfVsA đểcrfVsA chu92gRu5i D7xuống wFa9HUvì nhữn92gRu5g tcrfVsAình huốngwFa9HU kinwFa9HUh dịD7 màcrfVsA chínwFa9HUh cD7ô tạD7o nêD7n t92gRu5rước mwFa9HUắt anh.

Định crfVsAlắng ngwFa9HUhe c92gRu5âu tD7ừ chD7ối wFa9HUcủa DươngwFa9HU crfVsAvới wFa9HUvẻ điềmD7 đwFa9HUạm, nhưn92gRu5g Quân92gRu5 thwFa9HUì D7xì crfVsAmột D7hơi r92gRu5õ dài.

“Sao thếD7, lwFa9HUại sợ92gRu5 92gRu5há miệncrfVsAg mắc92gRu5 qD7uai à92gRu5, hacrfVsAy D7xấu hổ92gRu5 wFa9HUvì mấywFa9HU cáD7i wFa9HUcâu vừ92gRu5a nãy?”

Cái D7thằng chếtD7 tD7iệt nD7ày ccrfVsAứ nhD7ư wFa9HUđi tôwFa9HUng là92gRu5o crfVsAở twFa9HUrong lònwFa9HUg cwFa9HUô vậy.crfVsA DưcrfVsAơng crfVsAcười gD7ượng, ncrfVsAhưng chẳng92gRu5 thwFa9HUèm wFa9HUthanh minwFa9HUh vcrfVsAới nD7ó, crfVsAcô qcrfVsAuay sawFa9HUng ĐịnwFa9HUh ncrfVsAói n92gRu5hư giải92gRu5 thích.

“Thật rD7a lwFa9HUà wFa9HUvì e92gRu5m cD7ó hẹncrfVsA wFa9HUvới mộtcrfVsA nD7gười họ92gRu5 hcrfVsAàng ở92gRu5 đâD7y. ThôiD7 đà92gRu5nh hẹcrfVsAn chwFa9HUú chD7áu crfVsAanh dị92gRu5p khác”.

Quân crfVsAvẻ vẫnwFa9HU khôD7ng vừ92gRu5a lòncrfVsAg, trD7ước khD7i xwFa9HUoay ngườicrfVsA wFa9HUđi 92gRu5còn gh92gRu5é vàwFa9HUo tD7ai cD7ô th92gRu5ì 92gRu5thào “Lần92gRu5 swFa9HUau nD7ói dối92gRu5 thcrfVsAì họwFa9HUc cáccrfVsAh đừnD7g c92gRu5ó mwFa9HUà wFa9HUchớp m92gRu5ắt l92gRu5oạn lên”

Tưởng nD7hư k92gRu5hói lạD7i D7xì 92gRu5ra haD7i crfVsAlỗ D7tai DươD7ng. D7Tại s92gRu5ao thằwFa9HUng oắt92gRu5 cwFa9HUon 92gRu5này không92gRu5 đểwFa9HU D7cô crfVsAnhìn nwFa9HUó đượccrfVsA bìnhwFa9HU thườngwFa9HU troncrfVsAg vòngD7 m92gRu5ột phD7út chứ?

*****

Cuộc sốngcrfVsA đúwFa9HUng l92gRu5à cócrfVsA wFa9HUnhững bấwFa9HUt ngờ92gRu5 ng92gRu5ẫu nhiêcrfVsAn D7khiến cD7hính DươngwFa9HU D7phải crfVsAkinh ngạ92gRu5c. crfVsAKhi 92gRu5cô n92gRu5ói đwFa9HUại crfVsAcâu g92gRu5ặp “mộtwFa9HU ngD7ười họwFa9HU hD7àng” cô92gRu5 tuyệt92gRu5 nhiD7ên khô92gRu5ng twFa9HUhể n92gRu5ghĩ rằncrfVsAg, D7có crfVsAmột ngườicrfVsA họwFa9HU crfVsAhàng thậcrfVsAt, đcrfVsAột ng92gRu5ột gwFa9HUọi wFa9HUđiện ch92gRu5o cô.92gRu5 McrfVsAà đây92gRu5 lạicrfVsA wFa9HUlà crfVsAmột ngườwFa9HUi ccrfVsAô c92gRu5ực kìD7 yêuwFa9HU quý.

Giọng crfVsAcủa bácrfVsAc Th92gRu5ụ vcrfVsAang lcrfVsAên rổn92gRu5 rảng.

“Nấm,  đang ởD7 fe92gRu5sival 92gRu5phải không?”

Dương tròwFa9HUn xocrfVsAe mắt.

“Dạ, crfVsAsao bá92gRu5c 92gRu5biết ạ?”

“Vậy mớD7i tà92gRu5i ccrfVsAhứ. Ma92gRu5u maucrfVsA, crfVsAđi rwFa9HUa đâycrfVsA ăncrfVsA D7với bác.D7 Bắt92gRu5 wFa9HUtaxi D7ra luônwFa9HU ncrfVsAhà D7hàng ThùywFa9HU DD7ương nhé,wFa9HU D7có biD7ết đườngcrfVsA ch92gRu5ưa? Khôn92gRu5g c92gRu5ứ bcrfVsAảo crfVsAlà lácrfVsAi crfVsAxe ngư92gRu5ời tcrfVsAa biế92gRu5t đấy”.

“Dạ, cháD7u bi92gRu5ết rồi.92gRu5 ChcrfVsAáu rcrfVsAa luôwFa9HUn đây”.

Lẳng điệncrfVsA thocrfVsAại xuốngD7 giường,wFa9HU DưcrfVsAơng vừa92gRu5 gấpwFa9HU gD7áp thD7ay đồwFa9HU, vừaD7 ngh92gRu5ĩ miwFa9HUệng mìnhD7 thicrfVsAêng quácrfVsA đi92gRu5 mất.D7 Vừ92gRu5a kêuD7 92gRu5có hẹwFa9HUn họD7 hàngcrfVsA lcrfVsAà gặcrfVsAp crfVsAhọ hàngcrfVsA lu92gRu5ôn. BiD7ết crfVsAvầy hD7ồi nãywFa9HU ccrfVsAô nói92gRu5 swFa9HUắp gD7ặp ngD7ười yêucrfVsA, crfVsAcó k92gRu5hi c92gRu5ô lạicrfVsA ccrfVsAhẳng 92gRu5túm wFa9HUcổ 92gRu5được wFa9HUanh chàn92gRu5g đẹp92gRu5 tD7rai, nh92gRu5à giàwFa9HUu viếcrfVsAt cD7hữ bựD7 ởcrfVsA cácrfVsAi thànhD7 phốD7 biểD7n 92gRu5này wFa9HUí chứwFa9HU ^^

Dương bướccrfVsA vàocrfVsA “T92gRu5hùy Dương”,wFa9HU một92gRu5 nhD7à hcrfVsAàng đượcD7 thiết92gRu5 D7kế đểD7 hầuD7 nhưD7 mọicrfVsA crfVsAgian phwFa9HUòng đềucrfVsA nhwFa9HUìn rcrfVsAa crfVsAbiển. 92gRu5Buổi chicrfVsAều, crfVsAnắng D7sâm sấpcrfVsA vàncrfVsAg tcrfVsArên mwFa9HUặt biwFa9HUển x92gRu5anh, vD7ài dâwFa9HUy wFa9HUleo D7đu hờcrfVsA b92gRu5ên cửa92gRu5 D7sổ, wFa9HUthật làD7 thờcrfVsAi điD7ểm lãng92gRu5 mạnwFa9HU củawFa9HU cácwFa9HU cặpcrfVsA twFa9HUình nhâcrfVsAn. Từ  hànhcrfVsA lacrfVsAng 92gRu5đi vào,wFa9HU DươwFa9HUng đcrfVsAã liếcD7 thấycrfVsA nhữn92gRu5g khôngcrfVsA biết92gRu5 l92gRu5à ba92gRu5o nhiêuwFa9HU cặp92gRu5 đô92gRu5i đangwFa9HU đứngD7 bêD7n wFa9HUnhau rìcrfVsA rầD7m twFa9HUrò cD7huyện, hwFa9HUay đúcrfVsAt chwFa9HUo nha92gRu5u miếnD7g bácrfVsAnh ngwFa9HUọt ngào,crfVsA 92gRu5hay cD7ầm chặwFa9HUt tacrfVsAy nhcrfVsAau, nD7hìn r92gRu5a biểnwFa9HU lớn…crfVsA ÂcrfVsAy dcrfVsAa, wFa9HUvậy 92gRu5mà c92gRu5ô lạiwFa9HU D7vào chốnwFa9HU lã92gRu5ng mạ92gRu5n thếwFa9HU nàycrfVsA đểcrfVsA gặpD7 ôncrfVsAg wFa9HUbác mìnhcrfVsA cD7ơ chứ.

Theo nhD7ân viêD7n chcrfVsAỉ 92gRu5dẫn, wFa9HUDương bước92gRu5 đếnwFa9HU mcrfVsAột wFa9HUban côngwFa9HU, c92gRu5ó kêcrfVsA D7chiếc bD7àn nhwFa9HUỏ. ĐôiD7 va92gRu5i ngườicrfVsA đànD7 ôngD7 92gRu5từng trả92gRu5i quaD7y wFa9HUlưng D7lại 92gRu5về phwFa9HUía cô,crfVsA crfVsAmái tcrfVsAóc hcrfVsAoa rcrfVsAâm bawFa9HUy nhẹD7 t92gRu5rong gió.

“Bác, báwFa9HUc đacrfVsAng nhớcrfVsA D7bác TâcrfVsAm à?”

Ông ThụD7 wFa9HUquay lại,D7 nhD7ìn đứD7a cD7háu 92gRu5gái wFa9HUtrong bộD7 váywFa9HU h92gRu5oa xwFa9HUinh xắn,wFa9HU mỉwFa9HUm wFa9HUcười rộn92gRu5g mở.

“Nấm con92gRu5, mở92gRu5 miệcrfVsAng lD7à D7trêu chọccrfVsA báD7c. S92gRu5ao? ThấycrfVsA nh92gRu5à hàngwFa9HU nàD7y đwFa9HUẹp không?”

Dương crfVsAkéo g92gRu5hế ngồiwFa9HU xuD7ống, nhanD7h crfVsAtay nhócrfVsAn m92gRu5ột miếnD7g báwFa9HUnh nhcrfVsAỏ trwFa9HUên bàn,crfVsA 92gRu5ăn ncrfVsAgon lành.

“Dạ đẹp.92gRu5 CơwFa9HU d92gRu5ưng 92gRu5mà hwFa9HUơi crfVsAxa chwFa9HUỗ khácD7h sạncrfVsA cháuwFa9HU. NhưwFa9HUng sawFa9HUo 92gRu5bác biếcrfVsAt cD7hỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảowFa9HU mắcrfVsAt, c92gRu5ười crfVsAvui vcrfVsAẻ “Ch92gRu5áu đoánD7 r92gRu5a rồicrfVsA, crfVsAthế nàD7o ccrfVsAhủ nhà92gRu5 hàngcrfVsA nàywFa9HU c92gRu5ũng lD7à 92gRu5một tuywFa9HUệt sắcD7 gicrfVsAai nhcrfVsAân, wFa9HUhai nD7gười từncrfVsAg wFa9HUcó crfVsAmột tìwFa9HUnh yêucrfVsA nhD7ư hoD7a nwFa9HUhư mộngcrfVsA khiwFa9HUến bácrfVsAc wFa9HUkhông thểcrfVsA nD7ào qu92gRu5ên được….ThếwFa9HU rồi…

Dương 92gRu5chưa wFa9HUnói 92gRu5hết, D7ông D7Thụ cườiD7 lớn.

“Cái ccrfVsAon bécrfVsA nàycrfVsA. ChcrfVsAủ nhà92gRu5 h92gRu5àng 92gRu5này l92gRu5à mD7ột lãcrfVsAo bụnD7g gầ92gRu5n rơD7i xuốn92gRu5g đầucrfVsA gốwFa9HUi vàcrfVsA tócrfVsAc thwFa9HUì lại92gRu5 chẳnwFa9HUg 92gRu5còn cọngcrfVsA nwFa9HUào. NwFa9HUghe cD7ó giốngwFa9HU mộ92gRu5t tuyệtwFa9HU s92gRu5ắc giD7ai nhâcrfVsAn không?…”

Dương wFa9HUhi hD7i cười.

“Vậy t92gRu5hì đơwFa9HUn giản92gRu5 rồi.crfVsA NhàwFa9HU hàncrfVsAg wFa9HUnày cwFa9HUhắc lD7à dcrfVsAo D7bác xây92gRu5 dựn92gRu5g D7đúng khônD7g ạ?”.

“Thông miwFa9HUnh đấy.wFa9HU crfVsANào thícD7h ăn92gRu5 crfVsAgì thìwFa9HU chọcrfVsAn đD7i. D7Đồ wFa9HUở đâywFa9HU đượccrfVsA lắwFa9HUm đó”

Nhân crfVsAviên phục92gRu5 v92gRu5ụ đi92gRu5 tới,92gRu5 g92gRu5hi 92gRu5lại wFa9HUvài mó92gRu5n ăn &D7nbsp;Dương chọn92gRu5. ỞD7 biểncrfVsA thìD7 tộicrfVsA gìD7 khôn92gRu5g ăwFa9HUn hcrfVsAải sảnwFa9HU chứ,wFa9HU nhấtwFa9HU làD7 mcrfVsAình lạ92gRu5i khwFa9HUông pcrfVsAhải trảwFa9HU tiền,D7 vậy92gRu5 92gRu5nên DưD7ơng hD7ỉ 92gRu5hả D7gọi đĩawFa9HU ghẹ92gRu5 92gRu5hấp, vcrfVsAà mwFa9HUiến xào92gRu5 wFa9HUcua cùngwFa9HU mD7ột đĩawFa9HU swFa9HUalat miến92gRu5 tôm.

Dương wFa9HUvừa địwFa9HUnh gấp92gRu5 D7cuốn mewFa9HUnu, đư92gRu5a lạiwFa9HU chD7o nD7hân viêcrfVsAn 92gRu5thì ôncrfVsAg T92gRu5hụ đã92gRu5 vớicrfVsA D7tay, lậ92gRu5t crfVsAcuốn wFa9HUmenu 92gRu5ra tiếp.

“Cứ 92gRu5gọi nD7hiều mộtwFa9HU chútwFa9HU. ỞcrfVsA đâD7y wFa9HUmón tcrfVsAôm nướnD7g wFa9HUhay crfVsAtôm 92gRu5sốt bơwFa9HU wFa9HUtỏi crfVsAcũng đượcwFa9HU D7lắm. À,D7 92gRu5có thíchD7 crfVsAtu hàiwFa9HU không?”.

“Ui cwFa9HUó hwFa9HUai bác92gRu5 cwFa9HUháu mìnhcrfVsA gọiD7 lwFa9HUàm gì92gRu5 nh92gRu5iều ạ”.

Ông ThụcrfVsA mỉm92gRu5 cườ92gRu5i, mcrfVsAột chcrfVsAút rancrfVsAh mãcrfVsAnh dânwFa9HUg l92gRu5ên troD7ng mắt.

“Có thêD7m m92gRu5ột thằn92gRu5g đệ92gRu5 wFa9HUcủa bD7ác nữa”.

Có lẽD7 vwFa9HUì quD7á hiwFa9HUểu ôcrfVsAng báD7c mìnhwFa9HU, wFa9HUnên lậpD7 92gRu5tức DươwFa9HUng nwFa9HUgờ ngợ.

“Bác. KhôngwFa9HU phảiwFa9HU bcrfVsAác vẫnD7 qcrfVsAuyết D7tâm 92gRu5mối crfVsAmai ch92gRu5o c92gRu5háu đấycrfVsA chứD7 ạ?”

Ông 92gRu5Thụ cườ92gRu5i lớn,D7 vòD7 taD7y xowFa9HUa 92gRu5đầu Dương.

“Cái crfVsAcon crfVsAbé nwFa9HUày… SawFa9HUo hiểu92gRu5 ýwFa9HU D7nhanh tD7hế hả?”

Dương đặtcrfVsA phịwFa9HUch crfVsAtờ menD7u xuD7ống, khổwFa9HU D7sở nhìncrfVsA ông.

“Bác, D7bác biếwFa9HUt crfVsAlà chD7áu khôngcrfVsA thícD7h mwFa9HUấy tròwFa9HU mốcrfVsAi 92gRu5mai mà”.

Ông ThụwFa9HU nhìD7n crfVsAcô wFa9HUvẻ D7bao dung.

“Thì cwFa9HUứ thửwFa9HU mộD7t lD7ần xewFa9HUm. KhcrfVsAông D7tin báwFa9HUc à?

“Không phảiwFa9HU kwFa9HUhông tinwFa9HU, nh92gRu5ưng mà…”

Dương đangcrfVsA nóiwFa9HU dởwFa9HU thìwFa9HU 92gRu5có 92gRu5tiếng bướcrfVsAc châwFa9HUn đwFa9HUi tới.D7 CôcrfVsA qua92gRu5y nhwFa9HUìn thìcrfVsA cwFa9HUhợt ngẩnwFa9HU rD7a. NgwFa9HUười bướcwFa9HU vwFa9HUào mặccrfVsA chiếccrfVsA sơcrfVsA m92gRu5i đcrfVsAen kwFa9HUẻ nhỏcrfVsA, khuôwFa9HUn mặ92gRu5t trầ92gRu5m ngâm92gRu5, khóecrfVsA micrfVsAệng đawFa9HUng chuD7ẩn bcrfVsAị nhwFa9HUướn lênwFa9HU mcrfVsAột nụD7 cườiwFa9HU chàowFa9HU hỏi.

“Chú ạ92gRu5. CD7háu tD7ới rồi”.

Dương kíD7n đá92gRu5o cD7ấu vàoD7 crfVsAtay mìncrfVsAh mộtwFa9HU c92gRu5ái, tD7hấy đauD7 đa92gRu5u, crfVsAcô mới92gRu5 ncrfVsAgước lêcrfVsAn ncrfVsAhìn ĐịnD7h, cười92gRu5 ngượnD7g ngập.

“Lại gặ92gRu5p awFa9HUnh rồi”.

 

Chương 1crfVsA2.3: Vô92gRu5 D7lí, ch92gRu5ưa uố92gRu5ng crfVsAmà crfVsAđã thấD7y tâyD7 crfVsAtây lwFa9HUà thếcrfVsA crfVsAnào nhỉ?

D7""

(Tấm “màD7nh trD7eo” giữ92gRu5a pD7hố hômD7 đD7i bộ92gRu5 25/9)

Một crfVsAngười đượcwFa9HU là92gRu5m m92gRu5ai wFa9HUcho mìnD7h wFa9HUđến h92gRu5ai lầnD7 thcrfVsAì cówFa9HU phảiwFa9HU làD7 cócrfVsA duyêD7n D7không?  Suy 92gRu5nghĩ ấyD7 lưcrfVsAớt qcrfVsAua trwFa9HUong đ92gRu5ầu Định.

Còn s92gRu5uy ncrfVsAghĩ củD7a DươncrfVsAg thì92gRu5 lD7ại lcrfVsAà: MwFa9HUột crfVsAngười đượcwFa9HU làmD7 crfVsAmai 92gRu5cho mình92gRu5 đếnwFa9HU hwFa9HUai lầnD7 rồcrfVsAi lạiwFa9HU liê92gRu5n tụcwFa9HU gặwFa9HUp nD7hau crfVsAhai wFa9HUlần troD7ng buổi92gRu5 chD7iều wFa9HUở mộtwFa9HU twFa9HUhành pwFa9HUhố xD7a lạ &n92gRu5bsp;thì cówFa9HU pcrfVsAhải r92gRu5ất rấ92gRu5t rấ92gRu5t 92gRu5rất rấ92gRu5t rấcrfVsAt cD7ó d92gRu5uyên không????

Vì rấtD7 nhiềuwFa9HU chữD7 “rấD7t” cộngD7 t92gRu5hêm 92gRu5chữ “crfVsAduyên” 92gRu5to đùng92gRu5 wFa9HUkia D7mà DươnD7g wFa9HUđờ đẫncrfVsA cảcrfVsA ngcrfVsAười. LạicrfVsA pD7hát wFa9HUhiện cácrfVsAi ngườiD7 vốnD7 wFa9HUđiềm tĩwFa9HUnh ki92gRu5a wFa9HUcũng bấD7t ngờ92gRu5 khôncrfVsAg crfVsAkém gìcrfVsA mình,92gRu5 DươngcrfVsA lạD7i càcrfVsAng crfVsA… wFa9HUđờ đẫn!

Quan wFa9HUsát thằD7ng đcrfVsAệ vcrfVsAà cwFa9HUô 92gRu5cháu gáiD7 D7mắt trD7òn mcrfVsAắt dẹwFa9HUt nhìwFa9HUn nhauwFa9HU, ôwFa9HUng TcrfVsAhụ cườ92gRu5i sảnD7g kD7hoái, kD7éo ĐD7ịnh xuốngcrfVsA cạ92gRu5nh mình.

“Sao, tcrfVsAhế h92gRu5óa D7ra lạiwFa9HU biết92gRu5 D7con Nấm92gRu5 D7nhà chú92gRu5 à?”

Định nhcrfVsAìn DươnD7g tD7ủm tỉcrfVsAm “Dạ,crfVsA chácrfVsAu khôngD7 biếtcrfVsA NấmcrfVsA, c92gRu5háu ccrfVsAhỉ bcrfVsAiết ND7hái BéncrfVsA thôi”.

Nếu câuD7 crfVsAcủa ô92gRu5ng 92gRu5Thụ là92gRu5m crfVsADương D7há hốcwFa9HU mồm92gRu5 địncrfVsAh phảnD7 khángwFa9HU wFa9HUthì câcrfVsAu của92gRu5 Định92gRu5 lwFa9HUàm D7cô  không thểwFa9HU ncrfVsAào mà92gRu5 ngậmD7 mi92gRu5ệng được.wFa9HU crfVsAÔi, cwFa9HUô ccrfVsAhưa tcrfVsAừng biD7ết mộtcrfVsA ĐịnD7h D7thế này.wFa9HU Kẻ92gRu5 mwFa9HUặt sắtwFa9HU đãD7 biếtwFa9HU nD7ói 92gRu5đùa 92gRu5^^. McrfVsAà câuD7 đùacrfVsA ấyD7 còwFa9HUn nhắmD7 92gRu5thẳng vàoD7 cô.

Ông TwFa9HUhụ thìcrfVsA hD7ết wFa9HUnhìn sancrfVsAg côwFa9HU wFa9HUcháu gái92gRu5, lạ92gRu5i nhcrfVsAìn sanwFa9HUg t92gRu5hằng đD7ệ twFa9HUử ruộtcrfVsA, vẻD7 nhD7ư c92gRu5hưa hiểucrfVsA hết.92gRu5 “Nhái92gRu5 BéD7n ấycrfVsA à?wFa9HU?? CháuwFa9HU gặD7p 92gRu5con bcrfVsAé lúcD7… lúwFa9HUc m92gRu5ặt D7nó xacrfVsAnh nhcrfVsAư đítcrfVsA nháiD7 à???”

AkAkAk. crfVsADương muốn92gRu5 đicrfVsA chết92gRu5 qcrfVsAuá. Ô92gRu5i D7bác ơi,92gRu5 sa92gRu5o báwFa9HUc 92gRu5lại có92gRu5 crfVsAcái liênD7 tưởngD7 “lãngD7 mạcrfVsAn” thwFa9HUế cơcrfVsA chứ?wFa9HU ĐịnhwFa9HU vẻD7 92gRu5như cwFa9HUũng wFa9HUquen crfVsAvới sựwFa9HU D7bỗ bD7ã dễcrfVsA gầncrfVsA wFa9HUcủa ông,92gRu5 92gRu5môi D7thoáng nụD7 cư92gRu5ời.  “Dương làwFa9HU hwFa9HUàng xcrfVsAóm crfVsAcủa cháu”.

Dương thấpD7 giọnD7g làwFa9HUu bàucrfVsA “Nh92gRu5ái Bé92gRu5n là92gRu5 D7do tcrfVsAhằng cháD7u 92gRu5anh ấyD7 gọi92gRu5 crfVsAcháu đấy”.

Ông wFa9HUThụ ngờD7 crfVsAngợ như92gRu5 c92gRu5ố nhớD7 “92gRu5Cháu àD7? P92gRu5hải cácrfVsAi thằngcrfVsA đợwFa9HUt tD7rước wFa9HUđánh nhwFa9HUau vD7ào bwFa9HUệnh việncrfVsA đấ92gRu5y không?

“Dạ đúng”.

Định D7đáp D7ngắn gọn.crfVsA DươnwFa9HUg tD7hầm thởwFa9HU p92gRu5hào k92gRu5hi Định92gRu5 khô92gRu5ng lôiwFa9HU chuyệnwFa9HU côwFa9HU đ92gRu5ã cắ92gRu5p n92gRu5ách thằcrfVsAng chwFa9HUáu quwFa9HUý wFa9HUhóa D7của crfVsAanh và92gRu5o bcrfVsAệnh vD7iện thếwFa9HU D7nào, nwFa9HUếu không92gRu5 thếcrfVsA D7nào bác92gRu5 TcrfVsAhụ cũnwFa9HUg hỏiD7 D7này nọ,crfVsA dcrfVsAẫn đến92gRu5 ngọnwFa9HU ng92gRu5ành crfVsAcơ sựcrfVsA. VicrfVsAệc côwFa9HU thỉnhwFa9HU tD7hoảng chucrfVsAi 92gRu5ra chD7ui và92gRu5o quácrfVsAn bwFa9HUi –D7 a92gRu5, mặcD7 dwFa9HUù cD7hỉ chọD7c ch92gRu5ọc crfVsAmấy viêwFa9HUn crfVsAbi tròcrfVsAn trònwFa9HU v92gRu5ô hại,wFa9HU nhưng92gRu5 D7nếu đếnD7 tcrfVsAai cáwFa9HUc bậcwFa9HU crfVsAphụ huyncrfVsAh thìD7 vẫn92gRu5 92gRu5là mộtD7 D7chuyện loncrfVsAg trD7ời lởcrfVsA đất92gRu5. RằwFa9HUng, cwFa9HUon gáwFa9HUi wFa9HUcon đwFa9HUứa phwFa9HUải …crfVsA thếwFa9HU nàowFa9HU mớiD7 chuwFa9HUi và92gRu5o mấwFa9HUy chwFa9HUỗ thếwFa9HU chứ?wFa9HU crfVsARằng, 92gRu5thôi chwFa9HUết rồi,92gRu5 wFa9HUhay làD7 n92gRu5ó crfVsAkhông cóD7 crfVsAthằng nàoD7 tcrfVsAhèm rước,92gRu5 n92gRu5ên siwFa9HUnh rD7a biD7ến chứD7ng, wFa9HUmất câcrfVsAn bằcrfVsAng D7này nọ…wFa9HU K92gRu5hông crfVsAthể wFa9HUđể crfVsAthế nwFa9HUày D7được, tD7a crfVsAphải kiế92gRu5m nwFa9HUgay ccrfVsAho D7nó mộtD7 thD7ằng. VàwFa9HU thếwFa9HU làwFa9HU lD7ại crfVsAcó h92gRu5ệ qucrfVsAả lwFa9HUà 92gRu5ở quá92gRu5n D7trà nọ,crfVsA wFa9HUở quD7án café92gRu5 k92gRu5ia tron92gRu5g cảD7 nhữnD7g ngàyD7 đẹwFa9HUp trD7ời vD7à 92gRu5những n92gRu5gày kcrfVsAhông đẹpwFa9HU trời92gRu5 crfVsAcho lắwFa9HUm, D7có côwFa9HU nàcrfVsAng mặtwFa9HU m92gRu5ày dàuD7 dàucrfVsA đcrfVsAi 92gRu5xem mắt.

Thực 92gRu5tế chcrfVsAứng minhD7, g92gRu5iai ch92gRu5ưa D7vợ giờwFa9HU cũngcrfVsA crfVsAkhan hiếmD7 lắmwFa9HU rồi92gRu5. Ch92gRu5o nên,crfVsA nhữngwFa9HU D7ứng cửcrfVsA v92gRu5iên t92gRu5hậm cD7hí ccrfVsAòn “haiD7 l92gRu5ần tcrfVsArong mwFa9HUột” nD7hư D7là ĐịnD7h đâycrfVsA. CcrfVsAả bácrfVsAc TwFa9HUhụ lẫn92gRu5 TânwFa9HU đềwFa9HUu 92gRu5muốn dấD7m dúD7i aD7nh D7cho 92gRu5cô vớiwFa9HU lờwFa9HUi wFa9HUquảng cácrfVsAo “hànwFa9HUg ViệtD7 ND7am chấwFa9HUt D7lượng cawFa9HUo”. Th92gRu5ật wFa9HUra t92gRu5hì 92gRu5mắt nhwFa9HUìn cwFa9HUủa D7hai ngcrfVsAười nàyD7 côcrfVsA 92gRu5đều 92gRu5tin tư92gRu5ởng cả.crfVsA ThậwFa9HUt wFa9HUra hơncrfVsA nwFa9HUữa crfVsAthì chính92gRu5 cwFa9HUô cò92gRu5n muốnwFa9HU D7dấm 92gRu5dúi wFa9HUanh crfVsAcho mìn92gRu5h crfVsAkia mà92gRu5 ^^.

Nhân viwFa9HUên xếpwFa9HU loạD7t đồ92gRu5 crfVsAăn 92gRu5lên bàD7n. ĐịncrfVsAh mở92gRu5 nD7út crfVsAchai crfVsArượu vanD7g mộtD7 cD7ách thà92gRu5nh thạo,crfVsA xếp92gRu5 mcrfVsAấy ccrfVsAhiếc lcrfVsAy lcrfVsAại r92gRu5ồi bắtcrfVsA đwFa9HUầu rcrfVsAót. ÔncrfVsAg ThụcrfVsA D7nhìn ĐcrfVsAịnh, lại92gRu5 92gRu5nhìn vẻD7 mwFa9HUặt thcrfVsAoáng ửngwFa9HU hồngD7 cwFa9HUô chcrfVsAáu gáD7i, giọn92gRu5g wFa9HUvui vẻ.

“Ái chà!wFa9HU CwFa9HUoi như92gRu5 b92gRu5ác lcrfVsAàm ccrfVsAhuyện thcrfVsAừa rồiD7? ThếcrfVsA D7anh 92gRu5em hàng92gRu5 crfVsAxóm lá92gRu5ng 92gRu5giềng lángwFa9HU tỏicrfVsA 92gRu5chắc crfVsAquý crfVsAnhau chứcrfVsA hả?”

Bình tĩnwFa9HUh nhcrfVsAư Định92gRu5 mD7à cD7hai rượcrfVsAu tr92gRu5ong taD7y cD7ũng chệcwFa9HUh đi,crfVsA khiếD7n 92gRu5rượu  sánh cwFa9HUả wFa9HUra méD7p crfVsAly, twFa9HUrong lúcD7 đó,crfVsA DươncrfVsAg nhwFa9HUư “crfVsAđứng crfVsAhình”. 92gRu5Cô rầuwFa9HU crfVsArĩ wFa9HUnhìn ôngcrfVsA TwFa9HUhụ, nhD7ăn nhó.

“Trời, bác92gRu5 wFa9HUhỏi gìD7 khó92gRu5 t92gRu5hế D7ạ. QuwFa9HUý k92gRu5iếc gìcrfVsA ccrfVsAơ chứ?”

“Ơ h92gRu5ay co92gRu5n b92gRu5é này.D7 HàncrfVsAg xó92gRu5m thì92gRu5 hoặ92gRu5c qu92gRu5ý D7nhau hcrfVsAoặc ghéD7t nhD7au. ThwFa9HUế D7hai đứaD7 chẳcrfVsAng lwFa9HUẽ lạiwFa9HU ghét92gRu5 n92gRu5hau à?

Im crfVsAlìm. 92gRu5Im lìm.

Dương trộmD7 nwFa9HUhìn sacrfVsAng ĐịcrfVsAnh, cD7hỉ tD7hấy crfVsAanh cẩn92gRu5 tcrfVsArọng đặt92gRu5 D7ly rượucrfVsA xuwFa9HUống trướccrfVsA mặwFa9HUt wFa9HUông crfVsAThụ, k92gRu5hông có92gRu5 wFa9HUvẻ gcrfVsAì 92gRu5là sẽD7 “wFa9HUphun cwFa9HUhâu nh92gRu5ả crfVsAngọc” crfVsAgiải đáD7p thắcD7 wFa9HUmắc wFa9HUcho ôncrfVsAg bác92gRu5 D7mình, thếcrfVsA nên&nD7bsp; cuối D7cùng côcrfVsA đànhwFa9HU ch92gRu5ép miệng,92gRu5 ấpD7 úng.

“Thì crfVsAcũng hànwFa9HUg xD7óm crfVsAbình 92gRu5thường màwFa9HU bác”.

Định hD7ơi wFa9HUngước nwFa9HUhìn côcrfVsA kD7hiến DươnwFa9HUg lựngwFa9HU khựng92gRu5, nhưn92gRu5g cuD7ối cùngwFa9HU anwFa9HUh wFa9HUchỉ nówFa9HUi nhẹcrfVsA nhàng.

“Em uwFa9HUống ccrfVsAhút crfVsAvang nhé?”

“Dạ íwFa9HUt thôi92gRu5 ạ!”

Dương cầmcrfVsA lấyD7 l92gRu5y rưcrfVsAợu ĐD7ịnh đwFa9HUưa, thấywFa9HU mwFa9HUàu rwFa9HUượu sD7óng sán92gRu5h. D7Hình nhưwFa9HU tcrfVsArái wFa9HUtim côwFa9HU cũD7ng đangwFa9HU ccrfVsAó ch92gRu5út D7sóng sánhwFa9HU tròngcrfVsA twFa9HUrành. V92gRu5ô D7lí, wFa9HUchưa uốngD7 mD7à 92gRu5đã wFa9HUthấy tây92gRu5 D7tây làcrfVsA crfVsAthế crfVsAnào nhỉ?

Ông D7Thụ gwFa9HUiơ 92gRu5ly rư92gRu5ợu crfVsAlên, vwFa9HUui vẻcrfVsA “NàowFa9HU nwFa9HUào… UốngcrfVsA m92gRu5ừng gặpcrfVsA mặ92gRu5t nào92gRu5! HữuD7 duyênD7 thìwFa9HU wFa9HUmới năngcrfVsA tươngD7 ngộ.92gRu5 Ha92gRu5i đứaD7 lạiwFa9HU crfVsAcòn chcrfVsAung váchcrfVsA nữacrfVsA thì92gRu5 92gRu5chú khD7ông còcrfVsAn 92gRu5gì phảwFa9HUi crfVsAlo nữawFa9HU rồi…”

Dương vừaD7 cụnD7g lwFa9HUy vừaD7 nhcrfVsAủ th92gRu5ầm khôwFa9HUng hiểucrfVsA cáwFa9HUi wFa9HUý 92gRu5tứ “khôwFa9HUng cwFa9HUòn 92gRu5gì phwFa9HUải lo”củacrfVsA bácwFa9HU D7mình lwFa9HUà sawFa9HUo đâwFa9HUy? HD7ay b92gRu5ác nD7ghĩ ccrfVsAô đ92gRu5ược 92gRu5làm hàng92gRu5 xówFa9HUm wFa9HUcủa D7anh lwFa9HUà crfVsAcoi nhưcrfVsA chu92gRu5ột sD7a chĩnwFa9HUh gạowFa9HU rồiwFa9HU, wFa9HUkhông phảicrfVsA lD7o lắng92gRu5 c92gRu5ho nó92gRu5 nữawFa9HU. ÔwFa9HUi, crfVsAthế thwFa9HUì chắcwFa9HU báccrfVsA cô92gRu5 lầD7m twFa9HUo D7mất r92gRu5ồi. wFa9HUCô lạD7i liếcD7 tr92gRu5ộm ĐịwFa9HUnh qu92gRu5a D7vành 92gRu5ly. AnD7h nhấp92gRu5 n92gRu5gụm rư92gRu5ợu, cũD7ng khôncrfVsAg đápwFa9HU D7lời c92gRu5ủa ôncrfVsAg ThụwFa9HU, D7nhưng v92gRu5ẻ trầcrfVsAm tĩn92gRu5h 92gRu5và thD7ư thái.

Dương vD7ốn l92gRu5à ngườiD7 khô92gRu5ng gicrfVsAỏi vềcrfVsA wFa9HUtâm D7lí đ92gRu5àn ông.crfVsA NhữncrfVsAg crfVsAphán đoán92gRu5 củaD7 92gRu5cô lú92gRu5c nàwFa9HUo ccrfVsAũng D7trật lất.crfVsA NcrfVsAên đôicrfVsA kD7hi t92gRu5rực cảmwFa9HU củacrfVsA mìwFa9HUnh mácrfVsAch bảo92gRu5 D7mạnh D7mẽ, DươnD7g vẫnD7 D7cố ghìmD7 nwFa9HUó xwFa9HUuống, s92gRu5ợ 92gRu5mình lD7ại rơicrfVsA crfVsAvào t92gRu5ình huốnwFa9HUg “cD7hạy crfVsAvào rừn92gRu5g 92gRu5mơ bắwFa9HUt ccrfVsAon tưởngD7 bở”wFa9HU. D7Nhưng, liệucrfVsA cówFa9HU 92gRu5sai chúcrfVsAt nàoD7 92gRu5không ncrfVsAhỉ,  khi cwFa9HUô nhậnwFa9HU thấyD7 đôicrfVsA wFa9HUlúc ĐịnhwFa9HU wFa9HUnhìn mwFa9HUình wFa9HUvà đôD7i m92gRu5ắt thD7ẫm đencrfVsA kiD7a wFa9HUthoáng c92gRu5hút lD7ại lấwFa9HUp lánwFa9HUh áD7nh cười.

Bữa wFa9HUăn vucrfVsAi vẻwFa9HU, nh92gRu5ẹ nwFa9HUhàng, bở92gRu5i báwFa9HUc Th92gRu5ụ li92gRu5ên tụ92gRu5c pD7ha D7trò và92gRu5 “kểcrfVsA xấu”crfVsA DwFa9HUương. SựD7 xuD7ề wFa9HUxòa củawFa9HU wFa9HUbác khiếnD7 crfVsAmọi th92gRu5ứ trởwFa9HU crfVsAnên thâncrfVsA á92gRu5i, dùwFa9HU thỉnhD7 thoảwFa9HUng âmwFa9HU crfVsAmưu wFa9HU“gửi gắm”92gRu5 D92gRu5ương chwFa9HUo ĐịnwFa9HUh bwFa9HUác vẫncrfVsA D7để lộD7 wFa9HUrõ mồwFa9HUn mcrfVsAột. ỞD7 bêD7n cạnh92gRu5 bD7ác, ĐịnhD7 dườnD7g nhcrfVsAư wFa9HUcũng ccrfVsAởi wFa9HUmở hơncrfVsA, ancrfVsAh cwFa9HUười nhiềD7u, D7nói nwFa9HUhiều hơD7n đôi92gRu5 chwFa9HUút. CwFa9HUô D7đặc 92gRu5biệt twFa9HUhích kh92gRu5i ngD7he hcrfVsAai crfVsAngười trcrfVsAao đổicrfVsA D7về crfVsAcông việc,92gRu5 mD7ặc D7dù 92gRu5mù tịtwFa9HU khôwFa9HUng hiểuD7 92gRu5tí tD7eo gwFa9HUì, ncrfVsAhưng chD7ỉ nhìwFa9HUn kD7huôn mặtcrfVsA cưD7ơng nghị92gRu5 kiwFa9HUa swFa9HUay sưacrfVsA ncrfVsAói vềwFa9HU D7bê tôn92gRu5g cốtD7 thépD7, ncrfVsAói vềwFa9HU dwFa9HUầm crfVsAdèo m92gRu5óng mcrfVsAánh, wFa9HUcô cũ92gRu5ng tcrfVsAhấy crfVsAnhư mìn92gRu5h đanD7g ncrfVsAghe nhữnwFa9HUg ccrfVsAâu 92gRu5chuyện  ngọt ngàD7o nhấtwFa9HU trênwFa9HU đờwFa9HUi. C92gRu5ô cũD7ng nhậnD7 rD7a, h92gRu5ình nwFa9HUhư cwFa9HUhỉ D7trong cô92gRu5ng việc,92gRu5 D7Định mớD7i thôcrfVsAi tự92gRu5 kwFa9HUìm chếwFa9HU mình,wFa9HU ở92gRu5 92gRu5đó, acrfVsAnh twFa9HUự ti92gRu5n, q92gRu5uyết đo92gRu5án, crfVsAvà kcrfVsAhông 92gRu5còn D7kiệm D7lời ccrfVsAho lắm.

Bữa crfVsAcơm kwFa9HUéo dàcrfVsAi từD7 chiềucrfVsA đwFa9HUến kD7hi trời92gRu5 swFa9HUẩm t92gRu5ối. Á92gRu5nh 92gRu5nắng cwFa9HUhỉ còcrfVsAn crfVsAvài vệtcrfVsA rớtwFa9HU lạcrfVsAi nơwFa9HUi n92gRu5hững thcrfVsAềm cửaD7 l92gRu5ớn. Đâ92gRu5y đó92gRu5 phcrfVsAục crfVsAvụ bắtcrfVsA đầu92gRu5 bậtD7 đèncrfVsA c92gRu5hùm lên92gRu5. ÔngcrfVsA ThụwFa9HU vàwFa9HU ĐịnD7h đãD7 ticrfVsAêu diwFa9HUệt hếtD7 gầwFa9HUn crfVsAhai chD7ai vangcrfVsA, cò92gRu5n DươngD7 ccrfVsAũng bịwFa9HU hơiwFa9HU 92gRu5rượu l92gRu5àm ccrfVsAho vD7áng vất92gRu5. 92gRu5Cô đa92gRu5ng định92gRu5 giơcrfVsA tD7ay xwFa9HUin hàcrfVsAng D7thì đún92gRu5g lúccrfVsA ấywFa9HU “wFa9HUtuyệt sắ92gRu5c giD7ai nhânwFa9HU” của92gRu5 báwFa9HUc TcrfVsAhụ xuấtwFa9HU hiện,crfVsA crfVsAvà 92gRu5y hệ92gRu5t nwFa9HUhư crfVsAmô tảwFa9HU cD7ủa bD7ác, ngưD7ời nàyD7 crfVsAbụng sắpD7 rơD7i xcrfVsAuống wFa9HUđầu gốiwFa9HU wFa9HUvà tóD7c chảwFa9HU wFa9HUcó cọnD7g nào.

Lại mD7ột mà92gRu5n chàoD7 hỏ92gRu5i tưng92gRu5 92gRu5bừng c92gRu5húc tụ92gRu5ng, crfVsAlúc ấy,92gRu5 DươD7ng mớiwFa9HU biếtD7 ĐwFa9HUịnh làD7 ngườiwFa9HU thiếtcrfVsA kế92gRu5 crfVsAnhà hwFa9HUàng crfVsAnày, còcrfVsAn wFa9HUbác wFa9HUThụ trD7ực tiếpD7 chỉD7 92gRu5đạo tcrfVsAhi công92gRu5. crfVsAWow, thảoD7 nà92gRu5o thD7ảo 92gRu5nào, wFa9HUông cD7hủ nhcrfVsAà hàng  nàD7y hồcrfVsA hởi92gRu5 vcrfVsAới bcrfVsAác wFa9HUcô vD7à Địn92gRu5h tcrfVsAhế. SD7au khD7i vunwFa9HUg twFa9HUay cD7hém mộtwFa9HU cD7âu nhưD7 crfVsAđinh đóncrfVsAg cọcD7 làwFa9HU crfVsAbữa ăn92gRu5 nàywFa9HU hoàncrfVsA D7toàn fwFa9HUree, ôngD7 wFa9HUta bènwFa9HU dwFa9HUùng đôiwFa9HU wFa9HUtay nú92gRu5ng nín92gRu5h lôcrfVsAi tuộ92gRu5t bácrfVsAc 92gRu5Thụ đwFa9HUi “chơi”crfVsA tăngwFa9HU haD7i, 92gRu5lại D7còn cườicrfVsA hD7a hD7ả ngoáiwFa9HU lạ92gRu5i bảwFa9HUo phảiwFa9HU đcrfVsAi c92gRu5ho D7hai “đứaD7 tr92gRu5ẻ” cD7húng màcrfVsAy c92gRu5ó crfVsAtí riêngwFa9HU crfVsAtư chứ.

Tất wFa9HUnhiên ccrfVsAái “đứaD7 trẻ92gRu5” sơwFa9HU crfVsAmi đenwFa9HU 92gRu5thì chỉ92gRu5 lwFa9HUặng lD7ẽ cườD7i c92gRu5òn “đứcrfVsAa trẻ”crfVsA mặc92gRu5 váwFa9HUy wFa9HUthì tự92gRu5 dưnD7g ti92gRu5m đ92gRu5ập lên92gRu5 D7thùm thụp.

Chương 12.3crfVsA: crfVsAVô l92gRu5í, chưaD7 uống92gRu5 92gRu5mà đD7ã thấcrfVsAy 92gRu5tây D7tây lD7à thD7ế ncrfVsAào nhỉ?

D7

(Tấm “mànhcrfVsA t92gRu5reo” giữacrfVsA wFa9HUphố hD7ôm đcrfVsAi b92gRu5ộ 25/9)

Một nwFa9HUgười được92gRu5 làmD7 crfVsAmai cwFa9HUho mìncrfVsAh 92gRu5đến hcrfVsAai wFa9HUlần thwFa9HUì c92gRu5ó phảiD7 làD7 ccrfVsAó duwFa9HUyên k92gRu5hông?  Suy 92gRu5nghĩ ấD7y lướtcrfVsA wFa9HUqua trD7ong đầ92gRu5u Định.

Còn sD7uy nghĩ92gRu5 của92gRu5 Dương92gRu5 92gRu5thì lạD7i làwFa9HU: MD7ột ncrfVsAgười đượcrfVsAc làm92gRu5 92gRu5mai ch92gRu5o mìncrfVsAh đếnwFa9HU hawFa9HUi lầnD7 rồiD7 lạ92gRu5i liD7ên tD7ục gặpD7 nhaD7u hawFa9HUi lwFa9HUần trcrfVsAong buổiD7 chiều92gRu5 ởcrfVsA D7một thàwFa9HUnh crfVsAphố xD7a lạ&nbscrfVsAp; thì cD7ó pD7hải rấtD7 rất92gRu5 rấtcrfVsA rấtcrfVsA rấtcrfVsA rấcrfVsAt crfVsAcó crfVsAduyên không????

Vì rấtcrfVsA nhcrfVsAiều ccrfVsAhữ “rất”wFa9HU cwFa9HUộng thêD7m chữD7 “duyên”92gRu5 t92gRu5o đD7ùng kiwFa9HUa 92gRu5mà Dươ92gRu5ng 92gRu5đờ wFa9HUđẫn cảD7 ngườcrfVsAi. D7Lại pháD7t D7hiện 92gRu5cái ngườiD7 vốncrfVsA điềm92gRu5 tĩnhD7 kD7ia cũng92gRu5 bấcrfVsAt ng92gRu5ờ khôngcrfVsA kéD7m wFa9HUgì mcrfVsAình, DươngD7 lwFa9HUại càncrfVsAg …crfVsA đcrfVsAờ đẫn!

Quan sáD7t 92gRu5thằng đệ92gRu5 v92gRu5à cwFa9HUô D7cháu gáwFa9HUi mcrfVsAắt tròncrfVsA mắwFa9HUt dẹt92gRu5 nhìnwFa9HU nh92gRu5au, ôncrfVsAg ThụD7 cười92gRu5 sảngD7 k92gRu5hoái, ké92gRu5o ĐD7ịnh xuốngcrfVsA cạnhcrfVsA mình.

“Sao, thwFa9HUế hócrfVsAa crfVsAra lạcrfVsAi biết92gRu5 ccrfVsAon D7Nấm nhD7à chúcrfVsA à?”

Định nh92gRu5ìn Dư92gRu5ơng D7tủm tcrfVsAỉm “Dạ,wFa9HU cháu92gRu5 khôcrfVsAng biếtcrfVsA Nấm,wFa9HU chcrfVsAáu chcrfVsAỉ biếtD7 NháD7i BéncrfVsA thôi”.

Nếu câu92gRu5 củacrfVsA ôcrfVsAng crfVsAThụ crfVsAlàm DươngwFa9HU h92gRu5á hốcwFa9HU mồm92gRu5 đị92gRu5nh phảnD7 crfVsAkháng tD7hì cwFa9HUâu củawFa9HU Định92gRu5 làm92gRu5 wFa9HUcô  không thểwFa9HU nàwFa9HUo m92gRu5à nwFa9HUgậm mwFa9HUiệng đưwFa9HUợc. Ôi92gRu5, cô92gRu5 chD7ưa từngD7 biếtwFa9HU 92gRu5một Đ92gRu5ịnh twFa9HUhế crfVsAnày. KD7ẻ mD7ặt D7sắt đãcrfVsA 92gRu5biết ncrfVsAói đùawFa9HU 92gRu5^^. Mà92gRu5 câ92gRu5u đùcrfVsAa ấy92gRu5 D7còn crfVsAnhắm crfVsAthẳng vàcrfVsAo cô.

Ông TD7hụ tcrfVsAhì hếtD7 nhìD7n sawFa9HUng ccrfVsAô ccrfVsAháu wFa9HUgái, lạiD7 nhì92gRu5n scrfVsAang crfVsAthằng wFa9HUđệ tửwFa9HU ruộcrfVsAt, vẻD7 nD7hư cwFa9HUhưa hiểuD7 hcrfVsAết. 92gRu5“Nhái BécrfVsAn ấyD7 à?D7?? CháwFa9HUu gặwFa9HUp c92gRu5on b92gRu5é lúc…wFa9HU lúcrfVsAc mwFa9HUặt 92gRu5nó crfVsAxanh nhưD7 đwFa9HUít crfVsAnhái à???”

AkAkAk. DươnD7g muốn92gRu5 đicrfVsA chếcrfVsAt quD7á. ÔD7i báD7c ơicrfVsA, sawFa9HUo bácrfVsAc lạ92gRu5i 92gRu5có cáiD7 lwFa9HUiên crfVsAtưởng “lãn92gRu5g mcrfVsAạn” tD7hế cơD7 chcrfVsAứ? ĐịnhD7 vcrfVsAẻ nhD7ư cũn92gRu5g wFa9HUquen với92gRu5 sựD7 D7bỗ bãcrfVsA D7dễ gần92gRu5 củawFa9HU D7ông, D7môi thoángcrfVsA nD7ụ cười.92gRu5  “Dương D7là hàD7ng x92gRu5óm crfVsAcủa cháu”.

Dương thD7ấp gcrfVsAiọng làwFa9HUu bàuD7 “NháiD7 BcrfVsAén làcrfVsA D7do thcrfVsAằng c92gRu5háu 92gRu5anh ấcrfVsAy gD7ọi 92gRu5cháu đấy”.

Ông ThụwFa9HU ngờD7 wFa9HUngợ nD7hư crfVsAcố nhớwFa9HU “wFa9HUCháu àwFa9HU? PhảD7i D7cái thcrfVsAằng đợtcrfVsA D7trước đánhcrfVsA nhaD7u crfVsAvào wFa9HUbệnh viwFa9HUện đD7ấy không?

“Dạ đúng”.

Định crfVsAđáp n92gRu5gắn gọcrfVsAn. DươngD7 thcrfVsAầm thởcrfVsA pcrfVsAhào khD7i ĐịnhD7 khôcrfVsAng lcrfVsAôi chcrfVsAuyện côcrfVsA đãwFa9HU cắpD7 D7nách twFa9HUhằng ch92gRu5áu qucrfVsAý hóD7a củ92gRu5a aD7nh vàocrfVsA bện92gRu5h vwFa9HUiện 92gRu5thế nàcrfVsAo, crfVsAnếu khôn92gRu5g thcrfVsAế nà92gRu5o D7bác Thụ92gRu5 cũcrfVsAng hỏiwFa9HU crfVsAnày nọ,92gRu5 dD7ẫn đếnD7 ngcrfVsAọn crfVsAngành cơ92gRu5 sự.wFa9HU crfVsAViệc cô92gRu5 thỉnhcrfVsA tD7hoảng wFa9HUchui 92gRu5ra ccrfVsAhui vàocrfVsA quán92gRu5 wFa9HUbi –wFa9HU D7a, mặwFa9HUc crfVsAdù chỉD7 chọ92gRu5c chcrfVsAọc mwFa9HUấy viê92gRu5n D7bi tròcrfVsAn tD7ròn vôwFa9HU hạ92gRu5i, nhưn92gRu5g nếuwFa9HU đếnD7 tawFa9HUi wFa9HUcác bậ92gRu5c D7phụ hu92gRu5ynh tD7hì vẫnD7 l92gRu5à mộtwFa9HU cwFa9HUhuyện lonwFa9HUg trcrfVsAời lởwFa9HU đất.92gRu5 Rằ92gRu5ng, ccrfVsAon gá92gRu5i cD7on đứ92gRu5a phảiD7 wFa9HU… thếD7 wFa9HUnào mớwFa9HUi 92gRu5chui wFa9HUvào mấy92gRu5 chcrfVsAỗ thếcrfVsA wFa9HUchứ? Rằng,92gRu5 tcrfVsAhôi chD7ết rồ92gRu5i, hcrfVsAay l92gRu5à nwFa9HUó khD7ông D7có thằngcrfVsA nàwFa9HUo thwFa9HUèm rước,D7 nêcrfVsAn s92gRu5inh crfVsAra bi92gRu5ến chứng,D7 mấcrfVsAt cwFa9HUân bằngD7 nàcrfVsAy wFa9HUnọ… KwFa9HUhông wFa9HUthể để92gRu5 tD7hế nàyD7 được,92gRu5 crfVsAta p92gRu5hải kiếm92gRu5 n92gRu5gay cD7ho nóD7 92gRu5một thằng.92gRu5 VàD7 thếwFa9HU wFa9HUlà l92gRu5ại cócrfVsA hD7ệ qcrfVsAuả l92gRu5à ở92gRu5 qcrfVsAuán tD7rà D7nọ, ởD7 quán92gRu5 cafD7é k92gRu5ia trocrfVsAng cảD7 nhữwFa9HUng ncrfVsAgày đẹpD7 D7trời crfVsAvà nhữnD7g wFa9HUngày kcrfVsAhông đẹpwFa9HU t92gRu5rời wFa9HUcho lD7ắm, có92gRu5 c92gRu5ô crfVsAnàng mặ92gRu5t mD7ày wFa9HUdàu dàwFa9HUu đi92gRu5 x92gRu5em mắt.

Thực t92gRu5ế chứn92gRu5g crfVsAminh, giacrfVsAi chưawFa9HU vợwFa9HU giờ92gRu5 cũng92gRu5 wFa9HUkhan hiếm92gRu5 lắmcrfVsA rồiD7. wFa9HUCho nên,crfVsA những92gRu5 ứngwFa9HU 92gRu5cử viêncrfVsA 92gRu5thậm chwFa9HUí còncrfVsA “D7hai lầncrfVsA twFa9HUrong mộtwFa9HU” nhưwFa9HU lcrfVsAà D7Định đâwFa9HUy. wFa9HUCả báwFa9HUc ThD7ụ lẫncrfVsA D7Tân D7đều muốnD7 wFa9HUdấm dúD7i awFa9HUnh D7cho D7cô 92gRu5với lwFa9HUời quả92gRu5ng 92gRu5cáo “hàngD7 ViệcrfVsAt NawFa9HUm chấD7t 92gRu5lượng cao”.D7 ThD7ật wFa9HUra thìcrfVsA D7mắt ncrfVsAhìn củacrfVsA wFa9HUhai ngườ92gRu5i nàD7y 92gRu5cô đều92gRu5 ticrfVsAn tưởngcrfVsA cD7ả. wFa9HUThật r92gRu5a hơnD7 nữaD7 tD7hì chính92gRu5 D7cô còncrfVsA muốncrfVsA dấm92gRu5 wFa9HUdúi D7anh chD7o mD7ình k92gRu5ia màcrfVsA ^^.

Nhân viê92gRu5n xếp92gRu5 loạ92gRu5t đồD7 ăcrfVsAn l92gRu5ên crfVsAbàn. ĐịnhwFa9HU mởD7 núwFa9HUt 92gRu5chai rượuD7 vacrfVsAng mộtD7 cáchcrfVsA th92gRu5ành crfVsAthạo, 92gRu5xếp mấy92gRu5 chwFa9HUiếc D7ly lạicrfVsA D7rồi bwFa9HUắt đầuD7 D7rót. ÔnwFa9HUg ThụwFa9HU ncrfVsAhìn wFa9HUĐịnh, lạicrfVsA nhìD7n vẻD7 mặ92gRu5t thoáD7ng ửngD7 hồng92gRu5 D7cô chá92gRu5u gái,crfVsA giD7ọng D7vui vẻ.

“Ái chà!D7 crfVsACoi nwFa9HUhư bwFa9HUác làwFa9HUm chuyệncrfVsA crfVsAthừa rồi?D7 92gRu5Thế aD7nh D7em hànwFa9HUg xcrfVsAóm lá92gRu5ng gi92gRu5ềng láncrfVsAg tỏi92gRu5 chắD7c quýwFa9HU nhacrfVsAu cD7hứ hả?”

Bình tĩncrfVsAh 92gRu5như wFa9HUĐịnh m92gRu5à chaD7i rượ92gRu5u tron92gRu5g crfVsAtay cũcrfVsAng cwFa9HUhệch đi,D7 khiến92gRu5 rượu  sánh92gRu5 cảD7 D7ra méD7p 92gRu5ly, trocrfVsAng lúcwFa9HU D7đó, 92gRu5Dương nD7hư “đ92gRu5ứng hìn92gRu5h”. 92gRu5Cô rầuD7 r92gRu5ĩ nhcrfVsAìn ôwFa9HUng T92gRu5hụ, nhănD7 nhó.

“Trời, bácrfVsAc hỏwFa9HUi g92gRu5ì k92gRu5hó thcrfVsAế D7ạ. QcrfVsAuý kiD7ếc crfVsAgì cwFa9HUơ chứ?”

“Ơ hD7ay coD7n wFa9HUbé này.crfVsA HànD7g xcrfVsAóm D7thì hoặ92gRu5c qD7uý nD7hau h92gRu5oặc ghé92gRu5t wFa9HUnhau. TcrfVsAhế h92gRu5ai đứD7a chẳnwFa9HUg lẽD7 l92gRu5ại gwFa9HUhét n92gRu5hau à?

Im lìcrfVsAm. ID7m lìm.

Dương twFa9HUrộm nhìn92gRu5 sanwFa9HUg Đ92gRu5ịnh, chỉcrfVsA thấyD7 acrfVsAnh cẩnwFa9HU tcrfVsArọng D7đặt crfVsAly rượ92gRu5u xuốD7ng trưD7ớc mwFa9HUặt ông92gRu5 92gRu5Thụ, kwFa9HUhông cócrfVsA vẻcrfVsA gìcrfVsA lcrfVsAà sẽwFa9HU “phwFa9HUun ch92gRu5âu D7nhả 92gRu5ngọc” gi92gRu5ải đáD7p thD7ắc mắccrfVsA cwFa9HUho ông92gRu5 D7bác 92gRu5mình, D7thế nên92gRu5  cuối cùD7ng cD7ô wFa9HUđành chwFa9HUép miệng,crfVsA ấpcrfVsA úng.

“Thì cũngwFa9HU crfVsAhàng wFa9HUxóm bìn92gRu5h t92gRu5hường wFa9HUmà bác”.

Định hcrfVsAơi ngước92gRu5 nhwFa9HUìn D7cô 92gRu5khiến DươnwFa9HUg lựngwFa9HU kh92gRu5ựng, nhưwFa9HUng cuối92gRu5 cwFa9HUùng ancrfVsAh 92gRu5chỉ nóicrfVsA nwFa9HUhẹ nhàng.

“Em uốnD7g ch92gRu5út vwFa9HUang nhé?”

“Dạ ítcrfVsA thôiD7 ạ!”

Dương crfVsAcầm lấyD7 lwFa9HUy rưwFa9HUợu ĐwFa9HUịnh đưacrfVsA, t92gRu5hấy màucrfVsA r92gRu5ượu sóncrfVsAg sánhcrfVsA. HcrfVsAình như92gRu5 trcrfVsAái wFa9HUtim wFa9HUcô cũnwFa9HUg crfVsAđang ccrfVsAó ch92gRu5út sówFa9HUng 92gRu5sánh tròD7ng D7trành. V92gRu5ô lcrfVsAí, chưa92gRu5 uốngD7 wFa9HUmà đcrfVsAã th92gRu5ấy tâwFa9HUy tâ92gRu5y lwFa9HUà thếD7 nàocrfVsA nhỉ?

Ông D7Thụ D7giơ lwFa9HUy rượucrfVsA lên,D7 vuD7i vẻ92gRu5 “NàD7o nào…D7 wFa9HUUống mừ92gRu5ng gặwFa9HUp D7mặt nwFa9HUào! HữuD7 duwFa9HUyên thì92gRu5 mới92gRu5 năncrfVsAg tương92gRu5 n92gRu5gộ. HD7ai đD7ứa lạiD7 còD7n wFa9HUchung v92gRu5ách 92gRu5nữa thcrfVsAì chcrfVsAú khD7ông ccrfVsAòn gcrfVsAì phảiwFa9HU lD7o nữaD7 rồi…”

Dương vừawFa9HU cụngD7 lcrfVsAy vừa92gRu5 nD7hủ thầm92gRu5 khwFa9HUông D7hiểu c92gRu5ái D7ý tứD7 wFa9HU“không wFa9HUcòn D7gì phảiwFa9HU lo”của92gRu5 92gRu5bác mìwFa9HUnh wFa9HUlà sacrfVsAo 92gRu5đây? 92gRu5Hay báwFa9HUc ngD7hĩ côD7 đượccrfVsA làmD7 hàwFa9HUng xómD7 D7của anD7h lD7à cD7oi 92gRu5như D7chuột wFa9HUsa chwFa9HUĩnh gạoD7 rcrfVsAồi, khôngwFa9HU p92gRu5hải lwFa9HUo lắnwFa9HUg c92gRu5ho crfVsAnó nữD7a. wFa9HUÔi, thếD7 thìD7 chwFa9HUắc bácrfVsAc wFa9HUcô lầmwFa9HU D7to mD7ất 92gRu5rồi. CD7ô lạiwFa9HU liếcwFa9HU trộmwFa9HU ĐịnwFa9HUh 92gRu5qua D7vành lwFa9HUy. AnD7h n92gRu5hấp ng92gRu5ụm rượu,D7 cũ92gRu5ng khôngD7 đápwFa9HU lwFa9HUời củawFa9HU ô92gRu5ng TwFa9HUhụ, nhưn92gRu5g D7vẻ trcrfVsAầm tĩnD7h v92gRu5à th92gRu5ư thái.

Dương vwFa9HUốn wFa9HUlà D7người khônD7g giỏcrfVsAi vềwFa9HU tâ92gRu5m D7lí đàcrfVsAn crfVsAông. NhữngwFa9HU crfVsAphán đoáD7n wFa9HUcủa cD7ô lúD7c nàoD7 cũngD7 trật92gRu5 lất.crfVsA D7Nên đôD7i k92gRu5hi trựcwFa9HU cảmD7 cD7ủa mìnhcrfVsA m92gRu5ách bcrfVsAảo mạnD7h mcrfVsAẽ, DươnwFa9HUg v92gRu5ẫn D7cố gwFa9HUhìm ncrfVsAó D7xuống, s92gRu5ợ mìwFa9HUnh lại92gRu5 rơiwFa9HU vD7ào tìn92gRu5h hD7uống “D7chạy vàocrfVsA crfVsArừng mcrfVsAơ D7bắt crfVsAcon tưởngD7 bở”.D7 NhưncrfVsAg, liệuwFa9HU crfVsAcó sawFa9HUi chúwFa9HUt nàocrfVsA khôngwFa9HU nhỉ,wFa9HU  khi côwFa9HU nhậD7n thấwFa9HUy đ92gRu5ôi lúc92gRu5 D7Định nhwFa9HUìn mìnhwFa9HU vcrfVsAà đ92gRu5ôi mắtwFa9HU thẫm92gRu5 đcrfVsAen kiwFa9HUa thowFa9HUáng ccrfVsAhút D7lại lấ92gRu5p lánh92gRu5 áD7nh cười.

Bữa ăcrfVsAn vuD7i vẻ92gRu5, nhẹD7 wFa9HUnhàng, bởD7i bwFa9HUác Th92gRu5ụ liêcrfVsAn tụcwFa9HU pwFa9HUha tr92gRu5ò vàwFa9HU “kD7ể xấu”92gRu5 Dương.wFa9HU crfVsASự xuề92gRu5 xòaD7 củD7a wFa9HUbác khiếncrfVsA mọ92gRu5i thứwFa9HU trởD7 n92gRu5ên thânD7 D7ái, dù92gRu5 thỉnh92gRu5 t92gRu5hoảng âmcrfVsA mưuD7 “gửiD7 gắm”92gRu5 DươngD7 chD7o ĐwFa9HUịnh bwFa9HUác vcrfVsAẫn để92gRu5 lộD7 rwFa9HUõ mồn92gRu5 một.crfVsA wFa9HUỞ bênwFa9HU cạD7nh bác,crfVsA Định92gRu5 dườngD7 n92gRu5hư cũn92gRu5g cởiwFa9HU mởwFa9HU hơn92gRu5, an92gRu5h cưcrfVsAời nhiều,wFa9HU nói92gRu5 nhwFa9HUiều hơcrfVsAn đD7ôi ccrfVsAhút. CwFa9HUô đặccrfVsA biệtcrfVsA 92gRu5thích khD7i ngh92gRu5e crfVsAhai ngD7ười 92gRu5trao đD7ổi vềwFa9HU cwFa9HUông vD7iệc, mặ92gRu5c dù92gRu5 mùcrfVsA tịt92gRu5 khô92gRu5ng 92gRu5hiểu wFa9HUtí twFa9HUeo gì,92gRu5 nhưwFa9HUng ch92gRu5ỉ nhìn92gRu5 kh92gRu5uôn mặtD7 cươngwFa9HU nghịcrfVsA kiD7a sacrfVsAy 92gRu5sưa D7nói crfVsAvề bcrfVsAê tôwFa9HUng cốtcrfVsA thépwFa9HU, nówFa9HUi vềcrfVsA dầmwFa9HU D7dèo wFa9HUmóng mánh,D7 92gRu5cô cũwFa9HUng 92gRu5thấy nhưcrfVsA mìwFa9HUnh đanD7g nwFa9HUghe nhữngwFa9HU c92gRu5âu chuyện&nD7bsp; ngọt ngàowFa9HU nhD7ất t92gRu5rên đời.crfVsA C92gRu5ô cD7ũng nD7hận crfVsAra, hìD7nh nhD7ư chỉcrfVsA troncrfVsAg côD7ng việD7c, ĐịnhD7 mới92gRu5 thôiwFa9HU tựcrfVsA kìmcrfVsA chếcrfVsA mình,D7 wFa9HUở đó,crfVsA awFa9HUnh wFa9HUtự D7tin, quywFa9HUết đoD7án, vàD7 không92gRu5 cò92gRu5n 92gRu5kiệm lời92gRu5 ch92gRu5o lắm.

Bữa cơm92gRu5 kéoD7 dàwFa9HUi wFa9HUtừ ch92gRu5iều đếcrfVsAn kh92gRu5i trcrfVsAời sẩmD7 t92gRu5ối. ÁnwFa9HUh wFa9HUnắng chỉcrfVsA còn92gRu5 vài92gRu5 vD7ệt wFa9HUrớt lạ92gRu5i n92gRu5ơi những92gRu5 tcrfVsAhềm D7cửa lớn.92gRu5 Đ92gRu5ây đ92gRu5ó wFa9HUphục vụcrfVsA b92gRu5ắt đầuwFa9HU bcrfVsAật đèn92gRu5 cD7hùm lênD7. ÔnwFa9HUg ThcrfVsAụ và92gRu5 ĐịnhD7 đã92gRu5 tiêD7u dwFa9HUiệt hếcrfVsAt gwFa9HUần h92gRu5ai chawFa9HUi vawFa9HUng, còwFa9HUn DươnD7g crfVsAcũng bị92gRu5 hơwFa9HUi crfVsArượu làD7m cwFa9HUho váD7ng vất.92gRu5 crfVsACô crfVsAđang địn92gRu5h giơcrfVsA tacrfVsAy xcrfVsAin hànwFa9HUg 92gRu5thì đúnD7g lwFa9HUúc ấycrfVsA “tuycrfVsAệt sD7ắc gi92gRu5ai nhân”crfVsA củD7a bác92gRu5 TcrfVsAhụ xwFa9HUuất hiệnwFa9HU, vwFa9HUà wFa9HUy D7hệt nhưD7 mcrfVsAô tảcrfVsA củacrfVsA bác,D7 ncrfVsAgười nàD7y bụngwFa9HU sắp92gRu5 rơwFa9HUi xuốngD7 đ92gRu5ầu D7gối v92gRu5à tócD7 cD7hả cD7ó ccrfVsAọng nào.

Lại mộD7t màwFa9HUn chàD7o hỏcrfVsAi tưngcrfVsA bừ92gRu5ng chúcwFa9HU tụng,D7 wFa9HUlúc ấwFa9HUy, DươngD7 mớiD7 biếtwFa9HU ĐịnhcrfVsA D7là ngườicrfVsA thiếtcrfVsA kế92gRu5 ncrfVsAhà wFa9HUhàng này92gRu5, còn92gRu5 bá92gRu5c Th92gRu5ụ trựcD7 tiếp92gRu5 chỉ92gRu5 đạ92gRu5o twFa9HUhi công.92gRu5 92gRu5Wow, twFa9HUhảo D7nào thảocrfVsA nD7ào, ônD7g c92gRu5hủ nhD7à hàng&wFa9HUnbsp; này hồwFa9HU crfVsAhởi vớiwFa9HU bácwFa9HU cô92gRu5 92gRu5và Đ92gRu5ịnh thcrfVsAế. S92gRu5au crfVsAkhi crfVsAvung 92gRu5tay chcrfVsAém mwFa9HUột c92gRu5âu D7như đicrfVsAnh đówFa9HUng ccrfVsAọc wFa9HUlà bữa92gRu5 ănwFa9HU crfVsAnày h92gRu5oàn toàn92gRu5 freeD7, wFa9HUông t92gRu5a bD7èn dù92gRu5ng đôD7i tawFa9HUy wFa9HUnúng ncrfVsAính lcrfVsAôi tuwFa9HUột crfVsAbác wFa9HUThụ đ92gRu5i “chơi”crfVsA D7tăng hcrfVsAai, lạiD7 còncrfVsA cườicrfVsA crfVsAha D7hả ngwFa9HUoái lại92gRu5 bảowFa9HU wFa9HUphải wFa9HUđi ccrfVsAho hwFa9HUai “đứawFa9HU trẻwFa9HU” D7chúng mD7ày cówFa9HU 92gRu5tí riêcrfVsAng D7tư chứ.

Tất n92gRu5hiên cáiwFa9HU “92gRu5đứa tcrfVsArẻ” sơcrfVsA mwFa9HUi đenD7 92gRu5thì 92gRu5chỉ lặngwFa9HU lwFa9HUẽ wFa9HUcười ccrfVsAòn “đứaD7 trẻ”D7 mặcD7 vá92gRu5y thìD7 twFa9HUự wFa9HUdưng t92gRu5im đcrfVsAập lêcrfVsAn thùm92gRu5 thụp.

 

Chương D712.4: Nhẹ92gRu5 nhàng92gRu5 màwFa9HU rát92gRu5 b92gRu5ỏng ^^
(ChcrfVsAáu wFa9HUgái BốngwFa9HU BanD7g củacrfVsA dD7ì, wFa9HUngười D7có cáiwFa9HU têcrfVsAn wFa9HUgiống nh92gRu5ư ccrfVsAái cD7ô g92gRu5ái giàwFa9HU tronD7g tr92gRu5uyện wFa9HUnày, hD7e hwFa9HUe h92gRu5e he)
Không gD7ian dầwFa9HUn trởwFa9HU nêwFa9HUn wFa9HUlặng lẽ92gRu5 khiếcrfVsAn Dương&nbspwFa9HU; thấy lúngwFa9HU tD7úng, 92gRu5chỉ còwFa9HUn cáccrfVsAh ncrfVsAgậm D7ly rượuD7 vanwFa9HUg, 92gRu5nhấp t92gRu5ừng chúcrfVsAt một.crfVsA ĐịnhcrfVsA độtcrfVsA nhiD7ên mỉD7m cười.

“Cẩn thậ92gRu5n scrfVsAay đó”.

Giọng nóiwFa9HU bấwFa9HUt chợwFa9HUt crfVsAdịu dàngD7 củD7a ĐịnD7h khiếwFa9HUn DcrfVsAương còwFa9HUn thấy92gRu5 crfVsA… D7say hD7ơn l92gRu5à rcrfVsAượu. TronD7g ccrfVsAhút miêncrfVsA maD7n crfVsAváng vất,92gRu5 crfVsAcó mộtcrfVsA su92gRu5y n92gRu5ghĩ 92gRu5lướt crfVsAqua khicrfVsAến DưD7ơng 92gRu5sực nwFa9HUhớ. K92gRu5hi tỉncrfVsAh táocrfVsA wFa9HUcô đãD7 làD7m đcrfVsAủ wFa9HUtrò 92gRu5mất mặtwFa9HU rwFa9HUồi. C92gRu5ó tD7í m92gRu5en vàD7o khônD7g bicrfVsAết crfVsAcô còncrfVsA g92gRu5ây nhwFa9HUững chuyD7ện g92gRu5ì nữa.92gRu5 D7Ý nghĩcrfVsA đócrfVsA 92gRu5khiến DưD7ơng D7lập tứcD7 thẳngwFa9HU lưwFa9HUng, tay &nwFa9HUbsp;cập rậwFa9HUp buôngD7 crfVsAngay lD7y 92gRu5rượu xuốcrfVsAng bàn.

Định nhcrfVsAìn hành92gRu5 độngD7 wFa9HUcủa cô,  wFa9HUkhóe môicrfVsA v92gRu5ốn điề92gRu5m đạmwFa9HU chợtcrfVsA 92gRu5cong kcrfVsAhẽ wFa9HUlên twFa9HUrong mộtD7 nụwFa9HU ccrfVsAười. KhD7i bD7ắt wFa9HUgặp D7cái nhcrfVsAìn ngwFa9HUơ ngáccrfVsA 92gRu5của Dương,crfVsA nwFa9HUụ cườicrfVsA D7đó khôD7ng tắtwFa9HU D7đi, trD7ái lại,D7 troD7ng đôiD7 mắtcrfVsA 92gRu5thẫm tốD7i, crfVsAlại lấpD7 lánwFa9HUh crfVsAnhững ánwFa9HUh swFa9HUáng D7có pwFa9HUhần trêD7u chọc.crfVsA Dươn92gRu5g 92gRu5hơi đờwFa9HU racrfVsA, cảcrfVsAm gi92gRu5ác cáwFa9HUi khcrfVsAông crfVsAkhí mờ92gRu5 áwFa9HUm này92gRu5 khiếnwFa9HU cô92gRu5 có92gRu5 chút92gRu5 kwFa9HUhông D7tự D7nhiên, 92gRu5tay 92gRu5cô lD7ại muốn92gRu5 tD7hò wFa9HUra cầ92gRu5m crfVsAly rwFa9HUượu cD7ho bớcrfVsAt thừcrfVsAa thãi,D7 nhưD7ng rồ92gRu5i lạiD7 rwFa9HUụt lạ92gRu5i khôngcrfVsA dám.

Khi ncrfVsAhững swFa9HUợi tD7ơ cảm92gRu5 D7xúc cứD7 giăngcrfVsA mcrfVsAắc đâuwFa9HU crfVsAđó D7quanh wFa9HUhai ngườicrfVsA, ĐwFa9HUịnh độtwFa9HU ngwFa9HUột r92gRu5ủ DưD7ơng đwFa9HUi vòD7ng crfVsAquanh kD7hu nhD7à hàcrfVsAng. Dương92gRu5 đứngwFa9HU dậD7y, cwFa9HUả ngcrfVsAười ncrfVsAhư được92gRu5 thD7ả lỏnD7g, khônD7g crfVsAnén đượcwFa9HU ccrfVsAô crfVsAthở 92gRu5phào mộtwFa9HU 92gRu5cái, 92gRu5đi t92gRu5heo ĐịnhD7. AnD7h bcrfVsAước chậ92gRu5m rãwFa9HUi, đủwFa9HU 92gRu5để đôiD7 giàywFa9HU D75 phwFa9HUân củwFa9HUa D92gRu5ương khôncrfVsAg wFa9HUbị quáD7 D7tải khwFa9HUi ccrfVsAô bướcD7 tcrfVsAheo crfVsAanh. 92gRu5Vừa D7đi ĐịnhcrfVsA vừacrfVsA chcrfVsAỉ dẫn92gRu5 crfVsAcho DcrfVsAương nhữwFa9HUng đ92gRu5iểm D7đặc biệtcrfVsA 92gRu5nho n92gRu5hỏ crfVsAcủa crfVsAnhà wFa9HUhàng nwFa9HUày, nhwFa9HUư kD7hu hầmwFa9HU rượu,D7 “căD7n pwFa9HUhòng sa92gRu5o rơi”wFa9HU, “hồcrfVsA rửD7a D7chân” khicrfVsAến DcrfVsAương mắcrfVsAt tròD7n mwFa9HUắt D7dẹt. K92gRu5hông khíD7 dầcrfVsAn trởD7 l92gRu5ại sD7ự tựD7 nhwFa9HUiên, DươngcrfVsA cũngwFa9HU vôwFa9HU tưcrfVsA hỏcrfVsAi D7han đủwFa9HU chuyệD7n. MặccrfVsA nhữngcrfVsA thắccrfVsA mwFa9HUắc 92gRu5ngô 92gRu5nghê củacrfVsA cô,92gRu5 ĐịnhD7 thocrfVsAng crfVsAthả trả92gRu5 lờiD7 c92gRu5ẩn thậnD7 từ92gRu5ng chcrfVsAút một.

Nhà wFa9HUhàng đãcrfVsA l92gRu5ên crfVsAđèn. DưD7ơng cảmwFa9HU ncrfVsAhận dườngD7 nhưD7 Địn92gRu5h rấcrfVsAt đểD7 tâmcrfVsA đếncrfVsA crfVsAviệc thiếwFa9HUt kếcrfVsA áD7nh 92gRu5sáng crfVsAtrong nD7hững cô92gRu5ng tcrfVsArình củwFa9HUa mìD7nh, nênD7 tcrfVsAừ khwFa9HUu resor92gRu5t RainwFa9HUbow crfVsAđến 92gRu5nhà hàn92gRu5g n92gRu5ày, crfVsAánh crfVsAsáng đ92gRu5ều rấtcrfVsA crfVsAđẹp mắt,crfVsA đề92gRu5u l92gRu5à twFa9HUhứ màuwFa9HU vàng92gRu5 wFa9HUấm áp,crfVsA són92gRu5g sánhD7 nwFa9HUhư mậ92gRu5t ong. 92gRu5 Từng crfVsAcăn pwFa9HUhòng nhưD7 từnwFa9HUg ôD7 nhỏD7 92gRu5phát sáng,wFa9HU nwFa9HUgọt wFa9HUngào v92gRu5à bícrfVsA mật.crfVsA DưwFa9HUơng cứD7 tưởngD7 ĐD7ịnh sẽD7 dắtcrfVsA 92gRu5cô vD7ào mcrfVsAột ccrfVsAăn phò92gRu5ng n92gRu5ào đó,D7 n92gRu5hưng D7cuối cùng92gRu5 92gRu5nơi dừD7ng lạ92gRu5i của92gRu5 họD7 92gRu5lại crfVsAlà mộ92gRu5t câyD7 cầucrfVsA gỗcrfVsA nhỏ92gRu5 wFa9HUnhưng cwFa9HUhắc wFa9HUchắn, nằmwFa9HU bênD7 92gRu5rìa củaD7 wFa9HUkhu nhwFa9HUà hàng.D7 ThcrfVsAấy bãcrfVsAi c92gRu5át dướiwFa9HU chân92gRu5 mịnD7 màngD7, DươngD7 92gRu5không wFa9HUngại ngầwFa9HUn cởwFa9HUi 92gRu5giầy rD7a, rồiwFa9HU điwFa9HU trêcrfVsAn cát.

Trăng D7non vừaD7 92gRu5lên. Nhữ92gRu5ng bướccrfVsA ch92gRu5ân 92gRu5của wFa9HUDương hơ92gRu5i lwFa9HUún xuống92gRu5 trênwFa9HU ncrfVsAền cwFa9HUát lấwFa9HUp láD7nh crfVsAsáng bạcwFa9HU wFa9HUbởi ánhD7 trcrfVsAăng 92gRu5và crfVsAánh điện92gRu5 crfVsAvàng hắtD7 rD7a wFa9HUtừ 92gRu5khu 92gRu5nhà lớn.92gRu5 BD7ên wFa9HUcạnh, crfVsAĐịnh vD7ẫn D7đi gcrfVsAiầy, acrfVsAnh nhẹcrfVsA nhàngD7 cầmD7 lấycrfVsA đôiwFa9HU giầD7y troD7ng t92gRu5ay DưD7ơng khi92gRu5ến 92gRu5cô hơicrfVsA ngD7ỡ ng92gRu5àng D7và cóD7 cD7hút bốiD7 rối.92gRu5 Ừ92gRu5 thD7ì thcrfVsAừa nhậD7n wFa9HUđi, những92gRu5 chwFa9HUăm crfVsAsóc c92gRu5ó D7phần ncrfVsAhỏ béwFa9HU D7như D7vậy khiếnwFa9HU cwFa9HUô …wFa9HU wFa9HUthích kD7inh crfVsAlên đượcwFa9HU ^^

Gió crfVsAbiển wFa9HUmang thêm92gRu5 mộtD7 chD7út lcrfVsAạnh crfVsAkhiến mcrfVsAái wFa9HUtóc DưcrfVsAơng D7bay lcrfVsAòa D7xòa. wFa9HUỞ mộwFa9HUt crfVsAnơi khwFa9HUông khcrfVsAí lãngcrfVsA mcrfVsAạn crfVsAnhư vậy,crfVsA DươngD7 rấtD7 D7muốn ncrfVsAói điềuD7 gìD7 đó,D7 wFa9HUtựa nhưwFa9HU mộtcrfVsA scrfVsAự hỏiwFa9HU hD7an âD7n cầcrfVsAn, ncrfVsAhưng rD7ất crfVsAsợ mình92gRu5 sẽ92gRu5 lạ92gRu5i buộwFa9HUt miệ92gRu5ng 92gRu5ra mộtwFa9HU câuwFa9HU n92gRu5ói wFa9HUvô duyêD7n. CuốiwFa9HU wFa9HUcùng DưcrfVsAơng chọncrfVsA sựD7 92gRu5im lặng.

“Hôm n92gRu5ay wFa9HUDương ít92gRu5 nóiwFa9HU nhỉ?”

Dương n92gRu5gước lwFa9HUên, hơi92gRu5 bấtwFa9HU ngờcrfVsA 92gRu5vì cwFa9HUâu nhận92gRu5 xé92gRu5t crfVsAcủa ĐịnwFa9HUh, D7chỉ địnhwFa9HU crfVsAnói lạiD7 mộtD7 câD7u crfVsAđại loạiD7 ccrfVsAô 92gRu5ít crfVsAnói sa92gRu5o 92gRu5bằng acrfVsAnh, D7nhưng cuwFa9HUối cùngwFa9HU, D7vẫn cứD7 thấycrfVsA thếcrfVsA nD7ào đó,wFa9HU cô92gRu5 cườD7i ng92gRu5ượng ngùng.

“Tại wFa9HUem đcrfVsAang su92gRu5y nghĩ”

Định khônD7g hỏwFa9HUi tiếp,wFa9HU mD7à wFa9HUchỉ nhìnD7 cD7ô, tự92gRu5a nhcrfVsAư đợicrfVsA côcrfVsA ncrfVsAói thêm92gRu5. DươwFa9HUng wFa9HUbật cười.

“Em đanD7g suwFa9HUy nghĩ92gRu5 xcrfVsAem trá92gRu5i đấ92gRu5t nD7ày hD7ẹp đếnwFa9HU crfVsAcỡ nàwFa9HUo mD7à crfVsAem bịD7 dấ92gRu5m crfVsAdúi cwFa9HUho acrfVsAnh nhữngD7 ha92gRu5i lần?”

Định chwFa9HUợt D7nhìn crfVsAbâng qu92gRu5ơ xD7a wFa9HUxa 92gRu5“À, 92gRu5như 92gRu5chú Thụ92gRu5 D7nói, cáicrfVsA đócrfVsA ngườiD7 92gRu5ta g92gRu5ọi là92gRu5 “hữD7u duyên””

Dương iwFa9HUm bặ92gRu5t. crfVsALiếm đôicrfVsA 92gRu5môi cảmwFa9HU g92gRu5iác đangcrfVsA k92gRu5hô điwFa9HU 92gRu5vì crfVsAgió bcrfVsAiển, DươngD7 hồicrfVsA hộpD7 nhìwFa9HUn khuD7ôn mặwFa9HUt 92gRu5nghiêng nghiêngwFa9HU củawFa9HU Định92gRu5, nhữnD7g đưcrfVsAờng crfVsAnét wFa9HUtrong sựcrfVsA khắ92gRu5c c92gRu5hạm D7dịu dàD7ng củawFa9HU áncrfVsAh s92gRu5áng crfVsAkhiến lònD7g cwFa9HUô bwFa9HUỗng 92gRu5nhiên trwFa9HUào 92gRu5dâng mộ92gRu5t cảmwFa9HU giwFa9HUác êm92gRu5 ảcrfVsA lD7ạ lùD7ng. DưD7ơng đacrfVsAng wFa9HUtính 92gRu5hỏi a92gRu5nh “hữu92gRu5 crfVsAduyên thìwFa9HU sao”wFa9HU nhưngD7 ccrfVsAhưa kịpwFa9HU mởD7 lwFa9HUời, Định92gRu5 wFa9HUđã q92gRu5uay nh92gRu5ìn cô,92gRu5 crfVsAđôi D7mắt đencrfVsA 92gRu5bình thảwFa9HUn hỏicrfVsA mộtwFa9HU câu92gRu5 r92gRu5ất …92gRu5 khôngwFa9HU lD7iên quan.

“Có tD7hật thếD7 không?”

Dương sữcrfVsAng r92gRu5a ngơ92gRu5 ng92gRu5ác 92gRu5“Thật 92gRu5gì ạ?”

Định đặtwFa9HU 92gRu5đôi giD7ầy c92gRu5ủa DưD7ơng xcrfVsAuống thànhcrfVsA ccrfVsAầu, rD7ồi 92gRu5xỏ 92gRu5tay wFa9HUtúi quầ92gRu5n, né92gRu5t mwFa9HUặt wFa9HUvẫn kwFa9HUhông đổi.

“À chuy92gRu5ện chiềuD7 ncrfVsAay. C92gRu5ó thậ92gRu5t 92gRu5là tôiwFa9HU khôwFa9HUng cóD7 …D7 xwFa9HUi nh92gRu5ê gìD7 vớD7i eD7m không?”

Ôi mácrfVsA ơD7i. D7Cô D7có n92gRu5ên nhảcrfVsAy lcrfVsAuôn xuốD7ng bicrfVsAển chcrfVsAo x92gRu5ong đờD7i wFa9HUkhông? Dươn92gRu5g crfVsAbặm chD7ặt môi,D7 cốwFa9HU néD7n D7cảm gi92gRu5ác xD7ấu D7hổ đến92gRu5 tcrfVsAận chân92gRu5 tóc.

“Lúc crfVsAđó… LwFa9HUúc đwFa9HUó làcrfVsA cháwFa9HUu a92gRu5nh wFa9HUchọc e92gRu5m mà…”

Định D7vẫn khô92gRu5ng buD7ông tha.

“Vậy nghcrfVsAĩa làcrfVsA tôiD7 có…D7 xD7i wFa9HUnhê à???”

Gì thếcrfVsA n92gRu5ày? SaD7o câucrfVsA chuD7yện nwFa9HUó lạiD7 dẫnwFa9HU vcrfVsAề wFa9HUcái chủD7 đề92gRu5 oáiwFa9HU ocrfVsAăm 92gRu5này chứwFa9HU. D7Chẳng lẽD7 c92gRu5ô lwFa9HUại đwFa9HUi wFa9HU… gậtD7 đầucrfVsA? 92gRu5Mà lắD7c thD7ì thcrfVsAà wFa9HUxúi côwFa9HU đi…92gRu5 c92gRu5hết cwFa9HUòn hơn!!!!

Dương cắmD7 mặtwFa9HU xuốngcrfVsA wFa9HUđất, nhD7ìn wFa9HUxuống wFa9HU… ngóD7n wFa9HUchân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”