You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 1QYkfzy2.1: CáiHU nàHUy cowfAy6ó Wp4sEZtính HUlà quấyowfAy6 rốQYkfzyi towfAy6ình dụcQYkfzy côngQYkfzy cộnWp4sEZg khônWp4sEZg đấy????


HU""


(Bông lộcowfAy6 QYkfzyvừng towfAy6rên sâowfAy6n thiếWp4sEZu nhiHU, gQYkfzyần hồowfAy6 HWp4sEZoàn KiWp4sEZếm 25/9/11)
Điện thHUoại HUtrong pHUhòng khácowfAy6h sạowfAy6n Wp4sEZchợt reWp4sEZo. DươngHU nhấQYkfzyc Wp4sEZmáy nghWp4sEZe. Wp4sEZCô nhHUíu mHUày khHUi nhânowfAy6 viêWp4sEZn kHUhách sạnHU vowfAy6ới gowfAy6iọng miềnHU TrQYkfzyung nhỏWp4sEZ HUnhẹ nQYkfzyói cóowfAy6 ngườiQYkfzy mWp4sEZuốn gWp4sEZặp cô.Wp4sEZ DươnQYkfzyg HUlập tứWp4sEZc nghQYkfzyĩ ngHUay owfAy6đến QuâQYkfzyn nênowfAy6 lạnhHU lHUùng trảowfAy6 lờowfAy6i làQYkfzy cWp4sEZô khôngowfAy6 mQYkfzyuốn gặpowfAy6 owfAy6ai hếtHU, Wp4sEZcũng khônWp4sEZg qowfAy6uen aowfAy6i ởowfAy6 đWp4sEZây. NhHUưng giHUọng Wp4sEZlễ tâQYkfzyn vQYkfzyẫn QYkfzytiếp Wp4sEZtục owfAy6ngọt ngào.

“Dạ, ảnQYkfzyh nQYkfzyhờ nóWp4sEZi ảnhWp4sEZ têowfAy6n ĐịnowfAy6h ạ!”

Sấm sétQYkfzy nWp4sEZổ đùQYkfzyng QYkfzybên taiQYkfzy. ĐịWp4sEZnh owfAy6sao? KhônowfAy6g lQYkfzyí nàoWp4sEZ Wp4sEZcái ngườiHU QYkfzycô HUâm QYkfzythầm nHUguyền rowfAy6ủa HUnãy Wp4sEZgiờ lạHUi lòHU Wp4sEZdò tHUới đâHUy towfAy6ìm QYkfzycô chHUứ? MàHU vHUì sowfAy6ao aHUnh lHUại bowfAy6iết đượcowfAy6 chỗHU phQYkfzyòng côowfAy6 đượcWp4sEZ nWp4sEZhỉ? DươngQYkfzy nHUghĩ đếHUn đủWp4sEZ mọWp4sEZi khảWp4sEZ nănowfAy6g, cuốiHU Wp4sEZcùng cQYkfzyô tạWp4sEZm tìHUm đượcowfAy6 giowfAy6ải phQYkfzyáp howfAy6ợp lHUý. CQYkfzyhắc lWp4sEZà TânWp4sEZ, QYkfzyông mHUối owfAy6ngày xưaWp4sEZ vẫWp4sEZn khôngWp4sEZ QYkfzyquên HUnhiệm vụowfAy6 owfAy6của owfAy6mình. ChỉowfAy6 HUcó HUTân mớiHU biếtWp4sEZ phòowfAy6ng QYkfzycủa côHU ởowfAy6 cáiHU thWp4sEZành powfAy6hố biểnWp4sEZ này,HU vì &HUnbsp;chính Wp4sEZanh tQYkfzyrực tiếpowfAy6 bHUook vowfAy6é, HUbook phònowfAy6g cowfAy6ho owfAy6cô ởWp4sEZ kWp4sEZhách sowfAy6ạn nàWp4sEZy mà.

Ý nghowfAy6ĩ Wp4sEZĐịnh đowfAy6ến QYkfzytìm làmWp4sEZ Wp4sEZcô owfAy6quýnh lêowfAy6n. DWp4sEZương hớQYkfzyt hảiQYkfzy cowfAy6hải sơowfAy6 mHUái tóc,HU owfAy6thay chWp4sEZiếc áQYkfzyo hQYkfzyai owfAy6dây vàWp4sEZ chiHUếc quầWp4sEZn QYkfzyalibaba QYkfzymàu hồHUng tQYkfzyím Wp4sEZđiệu QYkfzyđà rồiHU chHUạy nHUhào HUra cửQYkfzya. ĐếnQYkfzy khowfAy6i cầmowfAy6 owfAy6nắm cửWp4sEZa QYkfzyđịnh xoayQYkfzy, DưWp4sEZơng mớiQYkfzy  sực nWp4sEZhớ, Wp4sEZcô lạiQYkfzy chạowfAy6y  bổ vWp4sEZào pQYkfzyhòng, lôiQYkfzy QYkfzytúi raWp4sEZ, Wp4sEZlấy thowfAy6ỏi sowfAy6on Wp4sEZmôi quẹtowfAy6 nhWp4sEZanh mộtQYkfzy cWp4sEZái. LúcWp4sEZ nhHUìn gương, &HUnbsp;mím QYkfzymím mHUôi cQYkfzyho sowfAy6on laQYkfzyn đềuWp4sEZ, HUDương mớWp4sEZi QYkfzygiật mình.

Ôi, lậpowfAy6 trườnQYkfzyg HUcủa cHUô Wp4sEZchỉ cóQYkfzy thếWp4sEZ towfAy6hôi saoHU? QYkfzyLỏng HUlẻo đQYkfzyến phátowfAy6 sQYkfzyợ. VừowfAy6a Wp4sEZmới quyếtQYkfzy tâHUm khôWp4sEZng liênQYkfzy qHUuan đếWp4sEZn cảHU chHUú chQYkfzyáu nQYkfzyhà aQYkfzynh QYkfzycơ mà.

Vả lại,QYkfzy owfAy6anh Wp4sEZđã cHUó “mối”.

Bang! BangWp4sEZ! CáiQYkfzy HUý nQYkfzyghĩ “ĐịnhQYkfzy cóowfAy6 mốiowfAy6” kWp4sEZhiến QYkfzycô sựngQYkfzy lHUại, bWp4sEZỗng dưnowfAy6g muốQYkfzyn chWp4sEZùi quáowfAy6ch owfAy6tí soQYkfzyn Wp4sEZmôi HUđi. NhưngWp4sEZ owfAy6sau ngowfAy6hĩ mQYkfzyình HUthật towfAy6rẻ coQYkfzyn trẻQYkfzy mỏ,owfAy6 mWp4sEZình xHUinh đâuQYkfzy QYkfzyphải owfAy6cho duWp4sEZy QYkfzynhất mowfAy6ột ngườiHU nhìnWp4sEZ, thHUế HUlà DWp4sEZương HUnhe rănWp4sEZg HUcười vowfAy6ới mìnHUh HUtrong gươWp4sEZng owfAy6một cáowfAy6i, rồiQYkfzy trHUái ngưWp4sEZợc vớiHU vẻWp4sEZ hớtWp4sEZ HUhải lúcHU Wp4sEZnãy, côowfAy6 đủnowfAy6g đỉQYkfzynh HUđi rowfAy6a Wp4sEZkhỏi phòng.

Thế nhưnWp4sEZg dùowfAy6 rowfAy6a vQYkfzyẻ bowfAy6ình thảnHU đếnHU mấyQYkfzy thWp4sEZì kQYkfzyhi tWp4sEZhang máyQYkfzy “ding”owfAy6 mộQYkfzyt cáiQYkfzy rồiQYkfzy mởHU raowfAy6, DowfAy6ương owfAy6vẫn nhậnHU thowfAy6ấy tiowfAy6m mìnhowfAy6 đaQYkfzyng đậpHU thìnhHU thịQYkfzych. Cô&HUnbsp; tiến vHUề phowfAy6ía quầWp4sEZy owfAy6lễ tâowfAy6n củaQYkfzy khácowfAy6h sạWp4sEZn, nhưngWp4sEZ chỉHU thấWp4sEZy nhQYkfzyân viênowfAy6 đaowfAy6ng QYkfzycắm cowfAy6úi nhậHUp sổWp4sEZ HUsách. DươQYkfzyng Wp4sEZlướt mHUắt nhHUìn owfAy6quanh, nhưng  cảQYkfzy QYkfzykhu tầngQYkfzy QYkfzytrệt chỉQYkfzy HUthấy owfAy6vài QYkfzyba kWp4sEZhách TâyowfAy6 đangowfAy6 điHU lạWp4sEZi, cònWp4sEZ đâuHU khHUông thQYkfzyấy bóWp4sEZng dowfAy6áng củaWp4sEZ kẻHU cWp4sEZhuyên mQYkfzyặc sơowfAy6 mQYkfzyi đeQYkfzyn QYkfzyấy đâQYkfzyu hết.Wp4sEZ KhôHUng HUlẽ anowfAy6h đợiWp4sEZ lâHUu quQYkfzyá QYkfzyđã đowfAy6i rồi?  DHUương điQYkfzy QYkfzyvề pHUhía owfAy6lễ tânQYkfzy, địnhowfAy6 hỏiowfAy6 HUhan mộWp4sEZt cWp4sEZâu Wp4sEZthì độtQYkfzy ngộWp4sEZt Wp4sEZcó bWp4sEZàn taowfAy6y vỗWp4sEZ nhẹHU HUvào QYkfzyvai cô.

“Ở đây”.

Dương qowfAy6uay powfAy6hắt lạiQYkfzy Wp4sEZnhìn. KhôowfAy6ng tQYkfzyhể tWp4sEZin đượWp4sEZc vQYkfzyào mQYkfzyắt mìnhWp4sEZ, trướcowfAy6 mHUặt owfAy6cô làQYkfzy Wp4sEZmột khuôowfAy6n mặQYkfzyt màQYkfzy côowfAy6 HUchỉ QYkfzymuốn owfAy6… đấmowfAy6 Wp4sEZcho HUmột nWp4sEZhát. QowfAy6uân nhướnowfAy6 nhướnQYkfzy đôiHU lôngHU owfAy6mày, nHUhìn Wp4sEZcô Wp4sEZnhe owfAy6răng rWp4sEZa cười.

“Ô, làmQYkfzy gìHU nhHUư muốnHU Wp4sEZgiết ngWp4sEZười thWp4sEZế kia?”

Dương tứcQYkfzy đếnQYkfzy mWp4sEZức QYkfzymuốn xịtowfAy6 khóWp4sEZi lỗHU towfAy6ai. TứcowfAy6 QYkfzycái tHUhằng trờWp4sEZi đánhQYkfzy nWp4sEZày một,HU towfAy6ức chWp4sEZính bHUản towfAy6hân mìWp4sEZnh mười.Wp4sEZ Wp4sEZSao côHU cHUó QYkfzythể nowfAy6gu Wp4sEZsi kWp4sEZì diệuQYkfzy vowfAy6ậy cowfAy6ơ chứ,HU khôWp4sEZng nghHUĩ đếnowfAy6 chiêuWp4sEZ lừowfAy6a qowfAy6uá HUmức đWp4sEZơn giHUản nàHUy. HUNhưng HUbiết tứcowfAy6 tốWp4sEZi chỉowfAy6 owfAy6tổ làHUm mWp4sEZình Wp4sEZthêm uấQYkfzyt, khôQYkfzyng QYkfzygiải quyếQYkfzyt đượcWp4sEZ gowfAy6ì nênQYkfzy Wp4sEZcô hấtHU mặt.

“Ra  người mWp4sEZuốn Wp4sEZgặp towfAy6ôi lWp4sEZà cQYkfzyậu đowfAy6ó à?”

Quân gậtQYkfzy owfAy6gật đầWp4sEZu, HUcòn cườiHU Wp4sEZtoe HUra vẻowfAy6 rấtowfAy6 ngowfAy6ây thơ.

Dương cườQYkfzyi cưWp4sEZời bỡnQYkfzy Wp4sEZcợt “TowfAy6hế mớWp4sEZi owfAy6thay têowfAy6n đổiQYkfzy howfAy6ộ khowfAy6ẩu à?”

Quân xịQYkfzyt nowfAy6ụ owfAy6cười, lúcQYkfzy sau &nbowfAy6sp;bĩu HUmôi ấHUm ức.

“Hừ. TứcQYkfzy vìWp4sEZ đâyowfAy6 mWp4sEZạo danHUh chQYkfzyú ĐịWp4sEZnh à?HU NhưowfAy6ng đâHUy khônQYkfzyg nQYkfzyói Wp4sEZthế Wp4sEZthì QYkfzycó HUxuống không?”

Dương HUnghiến răng.

“Đồ láuWp4sEZ cWp4sEZá Wp4sEZláu tôm”.

“Ôi, láuQYkfzy gìowfAy6 chẳnQYkfzyg đWp4sEZược, QYkfzyláu HUcá, QYkfzyláu tômWp4sEZ, láQYkfzyu ốQYkfzyc, lowfAy6áu ếcowfAy6h, lWp4sEZáu cQYkfzyả nowfAy6hái bénowfAy6 lQYkfzyuôn… HHUa HUha “

Thấy owfAy6mình lạWp4sEZi sQYkfzyắp pháWp4sEZt điên,owfAy6 DươngWp4sEZ quaWp4sEZy phWp4sEZắt ngQYkfzyười đQYkfzyi. NhQYkfzyưng owfAy6một ýowfAy6 QYkfzynghĩ lowfAy6ướt qowfAy6ua khiếnHU DươowfAy6ng sựWp4sEZng lWp4sEZại. CWp4sEZô qowfAy6uay QYkfzyngoắt trowfAy6ở lạHUi HUvà vowfAy6a tQYkfzyhẳng vàowfAy6o HUcái ngườiQYkfzy QYkfzyđang hăQYkfzym hởWp4sEZ điWp4sEZ đowfAy6ến, kQYkfzyhiến côowfAy6 tWp4sEZối sầmQYkfzy HUmặt mũi.

“Làm cHUái QYkfzygì tQYkfzyhế hả?”

Vừa xoQYkfzya trQYkfzyán DưQYkfzyơng vHUừa gWp4sEZắt Wp4sEZlên. QowfAy6uân lowfAy6úng túngWp4sEZ thaWp4sEZnh minh.

  “Ai bowfAy6ảo đanowfAy6g Wp4sEZđi Wp4sEZtự dưngQYkfzy đứngHU owfAy6lại? CowfAy6ó HUlàm sowfAy6ao không?”

“Sao trăngowfAy6 cWp4sEZái gìHU. TrảowfAy6 đây?”

Dương trừngowfAy6 mắWp4sEZt xòeWp4sEZ tHUay ra

Quân nQYkfzygẩn Wp4sEZngơ Wp4sEZnhìn khuônowfAy6 mặowfAy6t Dương,QYkfzy rWp4sEZồi Wp4sEZlại nhowfAy6ìn bWp4sEZàn HUtay xòHUe Wp4sEZra Wp4sEZcủa cô.

“Trả gQYkfzyì. QYkfzyTrả Wp4sEZnợ tìnowfAy6h QYkfzyxa àHU? owfAy6hí hí”

“Còn dowfAy6ám cườowfAy6i hảWp4sEZ? TrảQYkfzy cHUhứng miHUnh thưWp4sEZ HUcủa owfAy6tôi. CậWp4sEZu QYkfzycó biQYkfzyết tôiQYkfzy pQYkfzyhải mowfAy6ang passpoHUrt đểowfAy6 Wp4sEZở khWp4sEZách sạnQYkfzy khôngowfAy6 hả?”

Quân cườiHU tíHUt cảQYkfzy mắt.

“Có passpoowfAy6rt  rồi thìowfAy6 owfAy6cần gìWp4sEZ chứngowfAy6 miWp4sEZnh thowfAy6ư Wp4sEZnữa. ĐểWp4sEZ đWp4sEZây Wp4sEZgiữ làmWp4sEZ towfAy6in cho?”

Hai Wp4sEZnắm đWp4sEZấm củaowfAy6 DươQYkfzyng đãQYkfzy siếtQYkfzy chặtHU, gânWp4sEZ QYkfzyxanh chắWp4sEZc cũngowfAy6 pWp4sEZhải nowfAy6ổi Wp4sEZlên cuồQYkfzyn cuộHUn, cHUô trừngowfAy6 towfAy6rừng HUmắt nhìnHU cáQYkfzyi kẻQYkfzy mặtHU đowfAy6ang Wp4sEZvô cùowfAy6ng HUtoe toét.

“Tin cáiowfAy6 owfAy6con khỉ!QYkfzy TowfAy6óm lạWp4sEZi cậuQYkfzy cHUó trảowfAy6 không?”

Quân cườiowfAy6 cười.

“Không QYkfzytrả. ThíchHU thWp4sEZì QYkfzyđi mQYkfzyà lấy.QYkfzy ỞQYkfzy đâyQYkfzy này”.

Vừa QYkfzynói QowfAy6uân QYkfzyvừa vỗHU bWp4sEZồm bộpHU vàowfAy6o QYkfzy… Wp4sEZmông, nơQYkfzyi chiQYkfzyếc HUtúi qWp4sEZuần jHUean phồngowfAy6 lêWp4sEZn bởiHU mộWp4sEZt chiWp4sEZếc HUví. HUNụ cườiHU HUtự towfAy6in Wp4sEZvì biếtQYkfzy cWp4sEZô khHUông HUđời nàoHU owfAy6dám Wp4sEZ“manh đQYkfzyộng” kQYkfzyhiến DươnowfAy6g tứHUc Wp4sEZđiên. MộtowfAy6 owfAy6cơn bốowfAy6c đồowfAy6ng bấtHU thowfAy6ình lìnhQYkfzy QYkfzykéo đếnWp4sEZ, QYkfzykhi Wp4sEZmà owfAy6chưa kịpHU suWp4sEZy nghĩHU QYkfzygì towfAy6hêm DươngHU đãWp4sEZ tQYkfzyhấy QYkfzymình chạyHU HUra saHUu QYkfzylưng QuowfAy6ân, rQYkfzya sứcQYkfzy nhQYkfzyét taWp4sEZy vàWp4sEZo túiHU quầQYkfzyn, móWp4sEZc chiếcHU víWp4sEZ ra.

Quân choQYkfzyáng, QYkfzylặng điQYkfzy mộHUt thoHUáng, nowfAy6goái Wp4sEZra đằngHU sau.

“Oái… Này…HU owfAy6Này… Sờ…HU sowfAy6ờ mônHUg đâyQYkfzy thậowfAy6t đấyWp4sEZ à…

Dương QYkfzyvẫn nghiếHUn rWp4sEZăng rúHUt cáiWp4sEZ owfAy6ví Wp4sEZra, Wp4sEZnhưng chiếcWp4sEZ quầHUn JeaHUn cQYkfzyhật khiếnHU owfAy6chiếc vQYkfzyí mQYkfzyãi kWp4sEZhông kQYkfzyéo Wp4sEZlên được.

Một vWp4sEZài QYkfzyvị khowfAy6ách TâyowfAy6 bắHUt đầuWp4sEZ hiếQYkfzyu kìHU QYkfzyquay rWp4sEZa owfAy6nhìn, nhưngowfAy6 DươngowfAy6 kệowfAy6 xác.QYkfzy ĐaowfAy6ng tronQYkfzyg owfAy6cơn tứcHU tốiowfAy6 vowfAy6à đượowfAy6c aowfAy6n HUủi Wp4sEZvới Wp4sEZý ngWp4sEZhĩ “đốiowfAy6 mặWp4sEZt vớowfAy6i nhữngWp4sEZ thằngQYkfzy chHUày QYkfzybửa thHUì phảiowfAy6 owfAy6chày bửaWp4sEZ hơHUn nó”,HU nênWp4sEZ DươngowfAy6 nghQYkfzyiến rănHUg rúWp4sEZt QYkfzycật lHUực. CHUhiếc víowfAy6 vowfAy6ừa Wp4sEZthò lênWp4sEZ qowfAy6ua owfAy6mép tWp4sEZúi Wp4sEZthì QHUuân lạHUi ngWp4sEZọ nguậy.

“Này nàWp4sEZy, cQYkfzyái nàQYkfzyy cHUó tíowfAy6nh HUlà quấWp4sEZy owfAy6rối tìQYkfzynh dụcQYkfzy Wp4sEZcông cộngWp4sEZ kWp4sEZhông đấy?”

Vì HUQuân xoaQYkfzyy nQYkfzygười nêQYkfzyn DowfAy6ương bHUị trHUượt owfAy6tay raQYkfzy. CôHU Wp4sEZlại phảiHU nhàQYkfzyo owfAy6theo, vừaowfAy6 cốHU kQYkfzyéo chowfAy6iếc Wp4sEZví owfAy6ra, vowfAy6ừa QYkfzyhét nhỏ.

“Câm miWp4sEZệng. ĐWp4sEZứng iHUm đấy”.

Giọng HUQuân HUvừa buồnQYkfzy cườiHU, vowfAy6ừa thHUiểu não.

“Ôi, QYkfzychú ĐịnQYkfzyh, QYkfzychú chứnWp4sEZg kiếnWp4sEZ nhHUá. RõHU HUlà HUNhái BéWp4sEZn “dê”QYkfzy cháuQYkfzy mà!

Dương hQYkfzyung hănQYkfzyg trừngWp4sEZ mắWp4sEZt lêHUn nhìHUn Quân.

“Hừ, đừngowfAy6 màowfAy6 lQYkfzyôi cHUhú cậQYkfzyu rowfAy6a mowfAy6à dọWp4sEZa QYkfzytôi. TưởngQYkfzy QYkfzychú cWp4sEZậu mHUà Wp4sEZxi nhêHU owfAy6với Wp4sEZtôi hả”?

Mắt QuânowfAy6 lấWp4sEZp lWp4sEZánh tinWp4sEZh quái.

“Thật khWp4sEZông xWp4sEZi nHUhê chứ?”.

Dương đãWp4sEZ rQYkfzyút rQYkfzya đượcowfAy6 chHUiếc vWp4sEZí quáQYkfzyi đảHUn rowfAy6a Wp4sEZkhỏi chiowfAy6ếc qowfAy6uần chậQYkfzyt mộWp4sEZt cácHUh owfAy6quái owfAy6đản kiaHU, QYkfzyvội owfAy6vàng lậHUt rWp4sEZa đểWp4sEZ tìmWp4sEZ chWp4sEZứng HUminh củowfAy6a mình.

“Không Wp4sEZnói QYkfzynhiều đHUau diềowfAy6u. QYkfzyIm chWp4sEZo tHUôi còQYkfzyn tìm…”

Dương Wp4sEZlật lHUật mHUột hồi,owfAy6 thấyWp4sEZ tWp4sEZrong HUví cowfAy6ó QYkfzyvài tờowfAy6 towfAy6iền chẵn,owfAy6 QYkfzylẻ lowfAy6ộn xộWp4sEZn. BênQYkfzy nowfAy6găn kQYkfzyhác Wp4sEZlà HUcác loowfAy6ại giấyowfAy6 towfAy6ờ vàowfAy6 vàiHU cáiWp4sEZ tHUhẻ. CowfAy6ô tHUìm thấyQYkfzy đượcQYkfzy chWp4sEZứng minQYkfzyh củaWp4sEZ mìnhHU Wp4sEZở pHUhía troQYkfzyng cowfAy6ùng Wp4sEZcủa cHUhiếc owfAy6ví, đượcQYkfzy kẹpWp4sEZ bowfAy6ên cạnhowfAy6 Wp4sEZtờ chứWp4sEZng minowfAy6h QYkfzythư Wp4sEZkhác. DươngowfAy6 owfAy6nhanh taowfAy6y kẹpWp4sEZ nWp4sEZgay QYkfzychứng miHUnh cowfAy6ủa mìnhQYkfzy vàQYkfzyo nách,HU rồiowfAy6 rútQYkfzy tờWp4sEZ cHUhứng mHUinh owfAy6thư cWp4sEZủa QuâWp4sEZn Wp4sEZra, lowfAy6iếc nhìHUn HUqua. HUNguyễn HoàHUng QuâQYkfzyn, siowfAy6nh nămowfAy6 1987…QYkfzy HừWp4sEZ, cHUái owfAy6đồ owfAy6oắt cHUon lắmHU chuyện,HU QYkfzysinh năWp4sEZm QYkfzy87 màWp4sEZ dQYkfzyám lèWp4sEZo nhèoowfAy6 lHUà anHUh đâyowfAy6 2Wp4sEZ7 tuổi.HU CowfAy6ô nhéWp4sEZt tQYkfzyrở owfAy6lại QYkfzyvào vQYkfzyí, rowfAy6ồi đậpHU bốpWp4sEZ chiếcHU víowfAy6 vàQYkfzyo QYkfzytay củaWp4sEZ QuâHUn, cáiWp4sEZ owfAy6kẻ owfAy6vẫn đangWp4sEZ tủmWp4sEZ tỉmowfAy6 đứngWp4sEZ nhìnowfAy6. QYkfzyLấy hếHUt giọWp4sEZng hWp4sEZình sựQYkfzy cHUó thểWp4sEZ, DươnowfAy6g HUhừ mũi.

“Nghe đây.owfAy6 THUừ bWp4sEZây owfAy6giờ kQYkfzyhông xuWp4sEZất QYkfzyhiện trướcQYkfzy mặWp4sEZt tôiHU dHUưới mHUọi hìnHUh thức.  TôiowfAy6 nWp4sEZói owfAy6có tiếowfAy6ng ViHUệt cowfAy6ó dHUấu đQYkfzyấy, cóowfAy6 howfAy6iểu không?

“Hiểu. NhưngHU chHUỉ muốHUn hỏiHU, thowfAy6ế chúQYkfzy ĐịnhowfAy6 cóHU thểowfAy6 xWp4sEZuất hHUiện troQYkfzyng mọiHU hQYkfzyình QYkfzythức không?”

Dương Wp4sEZnghiến rQYkfzyăng trèHUo trowfAy6ẹo “CảHU chQYkfzyú chWp4sEZáu nhàowfAy6 HUcậu phắowfAy6n HUđi hQYkfzyết, hHUiểu chưa?”

Quân gậtQYkfzy đầQYkfzyu, owfAy6quay ngườiowfAy6 QYkfzynhìn owfAy6về phíaHU cửa.

“Chú chQYkfzyáu mìHUnh phảiowfAy6 pHUhắn tHUhôi owfAy6chú ạ,owfAy6 HUnghe cQYkfzyhừng lQYkfzyà NQYkfzyhái Wp4sEZBén Wp4sEZkiên quyếowfAy6t lắm”

Xì, địnhQYkfzy tWp4sEZiếp QYkfzytục HUlừa owfAy6cô à?owfAy6 VHUừa bĩuHU HUmôi, vừaowfAy6 địnowfAy6h HUchâm owfAy6chọc Wp4sEZQuân thHUêm mộWp4sEZt cQYkfzyâu nowfAy6ữa, nowfAy6hưng mowfAy6ắt DươngWp4sEZ vôWp4sEZ tìnhQYkfzy liếcWp4sEZ rHUa cửWp4sEZa mQYkfzyột cái.

Sau cáiowfAy6 liếcHU đóowfAy6, DươnHUg đWp4sEZã tQYkfzyrở thàQYkfzynh HU“linh HUhồn tượngHU đá”.

Bởi ngaHUy cửaHU kháchWp4sEZ sạn,owfAy6 ĐHUịnh đãWp4sEZ đHUứng QYkfzyđó QYkfzytừ lQYkfzyúc nàoHU, towfAy6ay xowfAy6ỏ tQYkfzyúi quWp4sEZần, nhowfAy6ìn Wp4sEZvề pHUhía cWp4sEZô, đQYkfzyôi mắtWp4sEZ đeWp4sEZn QYkfzythẫm kíWp4sEZn bWp4sEZưng, môWp4sEZi Wp4sEZđiểm nhQYkfzyẹ mộQYkfzyt HUnụ cười.

P/sQYkfzy: HHUí hí,QYkfzy nhưWp4sEZ đãWp4sEZ hứaQYkfzy, tWp4sEZớ phảiowfAy6 điềuQYkfzy nWp4sEZgay anWp4sEZh ĐHUịnh tQYkfzyrở lHUại cowfAy6ho cácowfAy6 tìnhWp4sEZ QYkfzyiu đỡWp4sEZ nhớHU owfAy6anh owfAy6í rồiowfAy6 nhéowfAy6 ^^. 

 

Chương 12.QYkfzy2: DưHUờng nQYkfzyhư lHUà cHUô owfAy6xấu hWp4sEZổ. DườnQYkfzyg nhưQYkfzy làQYkfzy HUcô QYkfzyxấu hHUổ, Wp4sEZchỉ vớHUi… anh.


Wp4sEZ

(Ngõ đườWp4sEZng QYkfzyHuỳnh QYkfzyThúc KWp4sEZháng, 9HU/2011, phoowfAy6to bHUy Khanhha)Định Wp4sEZquan sáWp4sEZt kWp4sEZhuôn mQYkfzyặt HUđỏ HUửng lênQYkfzy mHUàu tQYkfzyáo chín,owfAy6 dWp4sEZáng owfAy6điệu Wp4sEZnhư HUgà mắcWp4sEZ tóHUc owfAy6của owfAy6Dương, trowfAy6ong lòngowfAy6 Wp4sEZnếm trWp4sEZải mộtQYkfzy cảmHU gHUiác nowfAy6gọt owfAy6ngào. KhôngWp4sEZ hiểWp4sEZu vìWp4sEZ đQYkfzyâu, QYkfzynhững Wp4sEZlần gặpQYkfzy gHUỡ owfAy6Dương luônowfAy6 kQYkfzyì quặc,QYkfzy kWp4sEZhi tHUhì côowfAy6 QYkfzyòa khóHUc trướcQYkfzy Wp4sEZmặt Wp4sEZanh khônowfAy6g QYkfzygiấu giếm,QYkfzy kHUhi côowfAy6 nQYkfzygã owfAy6cái QYkfzyoạch ngQYkfzyay dướWp4sEZi chânHU anhQYkfzy, hQYkfzyay nQYkfzyhư bâyQYkfzy giờ,QYkfzy côHU HUnhư hìQYkfzynh ảnhowfAy6 Wp4sEZở trênWp4sEZ mộHUt videWp4sEZo cowfAy6lip đowfAy6ang cWp4sEZhuyển HUđộng đầyowfAy6 sôQYkfzyi nổiowfAy6 bHUỗng owfAy6nhiên bịQYkfzy QYkfzybấm nútWp4sEZ tạmHU dowfAy6ừng vậy.

Dường nhưWp4sEZ Wp4sEZlà cQYkfzyô xấuHU hổQYkfzy. DườnowfAy6g Wp4sEZnhư HUlà cowfAy6ô xấuQYkfzy hổ,owfAy6 QYkfzychỉ Wp4sEZvới… anh.

Thấy mặtHU côWp4sEZ QYkfzysắp bowfAy6ốc cháyHU đếnQYkfzy nơiowfAy6, ĐowfAy6ịnh mỉmowfAy6 cưHUời bHUình thản.

“Lâu Wp4sEZkhông gQYkfzyặp em!”.

Dương mấQYkfzyp mQYkfzyáy môowfAy6i mowfAy6ột lúowfAy6c, HUthấy taHUy chânQYkfzy thừQYkfzya HUthãi khôngHU owfAy6biết làowfAy6m QYkfzygì. CowfAy6ô đHUờ HUđẫn đưQYkfzya HUtay HUvuốt tWp4sEZóc rồiWp4sEZ QYkfzycập rậpQYkfzy HUbuông xuốHUng, lúowfAy6c Wp4sEZsau mớiowfAy6 thốtWp4sEZ lên.

“Sao anWp4sEZh HUlại owfAy6ở đây?”

Định chowfAy6ưa kQYkfzyịp QYkfzytrả lời,QYkfzy thHUì QowfAy6uân đãowfAy6 nHUhảy vHUào, giQYkfzyọng Wp4sEZdài ra.

“Vừa nãyHU cQYkfzyó nowfAy6gười bảowfAy6o chúWp4sEZ chWp4sEZáu mìQYkfzynh cấmWp4sEZ xQYkfzyuất QYkfzyhiện dướiQYkfzy Wp4sEZmọi hìowfAy6nh HUthức. CóWp4sEZ HUngười bảoQYkfzy cảWp4sEZ chúWp4sEZ cũHUng HUchả QYkfzyxi nHUhê quáiHU gì HU chú ạ”

Mặc cowfAy6ho ĐịnowfAy6h cốHU nínQYkfzy cười,HU QuâHUn vẫnQYkfzy tỉWp4sEZnh bơ,owfAy6 cWp4sEZòn vQYkfzyờ owfAy6thấp gQYkfzyiọng tWp4sEZhì thào.

“Có người  HUvừa  rồi HUcòn qQYkfzyuấy HUrối …HU “tờowfAy6 dờ”Wp4sEZ cowfAy6háu. ĐểHU aQYkfzyn tHUoàn chúQYkfzy chHUáu mìnhHU towfAy6é làHU hơn…”

À, Wp4sEZnếu bâyowfAy6 giờHU Wp4sEZcó mộtQYkfzy qQYkfzyue diêHUm đánhQYkfzy xòowfAy6e HUmột cWp4sEZái bWp4sEZên cạnhWp4sEZ thìQYkfzy đảHUm bảQYkfzyo làowfAy6 mặtQYkfzy cWp4sEZủa DươngWp4sEZ sẽWp4sEZ béowfAy6n lửaQYkfzy owfAy6ngay. Wp4sEZCảm gQYkfzyiác đQYkfzyỏ mặtWp4sEZ đếnQYkfzy ráWp4sEZt bỏnowfAy6g khiếnQYkfzy cQYkfzyô HUkhông nóHUi owfAy6nên lHUời.  Dương nhìWp4sEZn vHUẻ mặQYkfzyt QYkfzycố bowfAy6ình tHUhản củHUa ĐịnhWp4sEZ Wp4sEZvà vHUẻ láuWp4sEZ cHUá củaWp4sEZ QuâHUn kHUhi chiếuWp4sEZ tướngWp4sEZ đượcowfAy6 côWp4sEZ, Wp4sEZquyết towfAy6âm lấyQYkfzy lQYkfzyại bìnhowfAy6 tĩnh.owfAy6 QYkfzyCô vờ &nHUbsp;lên giọowfAy6ng nạt.

“Hừ, chúowfAy6 cậWp4sEZu Wp4sEZlà ngưWp4sEZời lowfAy6ớn, biWp4sEZết cowfAy6hỗ QYkfzynào nóiWp4sEZ đWp4sEZùa chỗowfAy6 nàQYkfzyo nóHUi Wp4sEZthật chứQYkfzy nhỉowfAy6 Wp4sEZanh ĐịnhowfAy6 nhỉ?”

Quân dWp4sEZậm cQYkfzyhân tứQYkfzyc tối.

“Ở đâHUu QYkfzythói đờHUi nạtHU owfAy6cháu QYkfzynịnh chúHU lHUà sao?”.

Định Wp4sEZvỗ vàQYkfzyo vQYkfzyai Quân.

“Thôi đi.owfAy6 ĐừngWp4sEZ cowfAy6ó chọHUc Wp4sEZngười tWp4sEZa nữa”.

Quân thởHU Wp4sEZra aowfAy6i oán.

“Giờ thQYkfzyói đờiowfAy6 lạQYkfzyi tQYkfzyhành nạtHU cowfAy6háu vWp4sEZà nịnQYkfzyh HUngười dưng.QYkfzy TạiHU sWp4sEZao Wp4sEZlại owfAy6vô lHUý thếHU, mộQYkfzyt Wp4sEZthanh owfAy6niên trHUai tHUrẻ HUsáng ngờiQYkfzy đầyHU sứQYkfzyc sốWp4sEZng mWp4sEZà cQYkfzyhẳng đowfAy6ược QYkfzynâng QYkfzyniu gQYkfzyì cả”

Cả DQYkfzyương lầnowfAy6 owfAy6Định owfAy6đều Wp4sEZphì cWp4sEZười vìHU điệuWp4sEZ bowfAy6ộ HUkhoa trưQYkfzyơng củQYkfzya Quân.QYkfzy DWp4sEZương cQYkfzyũng thầmowfAy6 towfAy6hở phàoowfAy6 vìWp4sEZ thờiHU đHUiểm căngHU thẳngHU Wp4sEZđã qowfAy6ua. HUTuy nhiênQYkfzy, kQYkfzyhi ĐịQYkfzynh hỏiQYkfzy DưowfAy6ơng cóHU muốnHU QYkfzyđi caféHU vớiWp4sEZ chúQYkfzy cháuQYkfzy aHUnh khôngHU Wp4sEZthì DươnWp4sEZg vẫnWp4sEZ báWp4sEZn sốngowfAy6 báWp4sEZn chếtQYkfzy màQYkfzy từWp4sEZ chowfAy6ối. Wp4sEZCô khWp4sEZông muốowfAy6n mìnWp4sEZh cQYkfzyứ QYkfzyphải âmHU thầQYkfzym điWp4sEZ tìmQYkfzy cáowfAy6i hốowfAy6 HUhay QYkfzycái QYkfzylỗ Wp4sEZnẻ nàowfAy6o Wp4sEZđể chuHUi xuốWp4sEZng vQYkfzyì nhữnowfAy6g tWp4sEZình howfAy6uống kWp4sEZinh dịHU mHUà cQYkfzyhính cowfAy6ô tQYkfzyạo nênowfAy6 trướcowfAy6 mắtHU anh.

Định lắngQYkfzy nghWp4sEZe câowfAy6u từWp4sEZ chốiWp4sEZ cWp4sEZủa DưQYkfzyơng owfAy6với vQYkfzyẻ QYkfzyđiềm đQYkfzyạm, nhưngQYkfzy QHUuân thìWp4sEZ QYkfzyxì HUmột HUhơi QYkfzyrõ dài.

“Sao thHUế, lạiWp4sEZ sợWp4sEZ owfAy6há miệnowfAy6g mắWp4sEZc quaQYkfzyi àWp4sEZ, QYkfzyhay xấuQYkfzy hổQYkfzy vìHU Wp4sEZmấy cáiowfAy6 câuHU vừaowfAy6 nãy?”

Cái thằngHU chếQYkfzyt tiệtHU nàyQYkfzy owfAy6cứ nhWp4sEZư owfAy6đi owfAy6tông làoHU owfAy6ở tHUrong lQYkfzyòng côWp4sEZ vậy.HU HUDương cHUười gượngQYkfzy, nhưQYkfzyng chẳQYkfzyng tQYkfzyhèm HUthanh miWp4sEZnh HUvới nWp4sEZó, côQYkfzy quWp4sEZay saHUng ĐịnQYkfzyh nóiowfAy6 nWp4sEZhư QYkfzygiải thích.

“Thật rHUa lowfAy6à vHUì eQYkfzym cHUó hẹWp4sEZn vớiQYkfzy owfAy6một ngườiQYkfzy owfAy6họ hànQYkfzyg ởowfAy6 owfAy6đây. ThôowfAy6i đHUành Wp4sEZhẹn chQYkfzyú chWp4sEZáu aowfAy6nh dịpHU khác”.

Quân vowfAy6ẻ owfAy6vẫn Wp4sEZkhông vừaHU lòng,HU trưHUớc QYkfzykhi owfAy6xoay HUngười điowfAy6 còHUn gowfAy6hé vHUào HUtai cWp4sEZô thìHU tHUhào owfAy6“Lần HUsau nWp4sEZói dốiQYkfzy thìHU hWp4sEZọc cowfAy6ách đừngWp4sEZ cóQYkfzy màWp4sEZ chớpowfAy6 Wp4sEZmắt lQYkfzyoạn lên”

Tưởng HUnhư kowfAy6hói lạiowfAy6 xìWp4sEZ Wp4sEZra hHUai lỗowfAy6 taWp4sEZi DưWp4sEZơng. TạWp4sEZi Wp4sEZsao thằnWp4sEZg oowfAy6ắt cQYkfzyon nàQYkfzyy HUkhông đểowfAy6 QYkfzycô nhìnWp4sEZ nóWp4sEZ đWp4sEZược HUbình thHUường tronQYkfzyg vòngowfAy6 mộtHU phúQYkfzyt chứ?

*****

Cuộc sốngHU owfAy6đúng lQYkfzyà cóQYkfzy nhowfAy6ững QYkfzybất ngờWp4sEZ ngẫuQYkfzy nHUhiên khiếowfAy6n chínHUh QYkfzyDương phảHUi owfAy6kinh ngạc.QYkfzy HUKhi cWp4sEZô Wp4sEZnói đạiHU câuWp4sEZ gWp4sEZặp “mộtWp4sEZ nQYkfzygười họowfAy6 hàowfAy6ng” côWp4sEZ tHUuyệt nhiHUên khôngQYkfzy tQYkfzyhể nowfAy6ghĩ rằnHUg, cQYkfzyó Wp4sEZmột ngWp4sEZười hQYkfzyọ Wp4sEZhàng thật,owfAy6 độtowfAy6 ngộtHU gọiQYkfzy điệnWp4sEZ cQYkfzyho cô.owfAy6 Wp4sEZMà QYkfzyđây lạQYkfzyi lHUà HUmột owfAy6người côowfAy6 HUcực kHUì yHUêu quý.

Giọng cWp4sEZủa bácWp4sEZ ThụHU owfAy6vang lWp4sEZên rổnQYkfzy rảng.

“Nấm,  đang HUở feHUsival phHUải không?”

Dương tròQYkfzyn xoHUe mắt.

“Dạ, QYkfzysao Wp4sEZbác biếowfAy6t ạ?”

“Vậy mớiHU towfAy6ài owfAy6chứ. MHUau QYkfzymau, QYkfzyđi rHUa đWp4sEZây ăQYkfzyn vớiHU bácQYkfzy. BắowfAy6t tQYkfzyaxi rQYkfzya luôowfAy6n QYkfzynhà howfAy6àng ThùyowfAy6 DươngowfAy6 HUnhé, cóowfAy6 biếQYkfzyt HUđường chưQYkfzya? KhôQYkfzyng cứWp4sEZ bHUảo lQYkfzyà lQYkfzyái Wp4sEZxe ngườiWp4sEZ towfAy6a biếQYkfzyt đấy”.

“Dạ, cháowfAy6u biếtHU rồHUi. HUCháu Wp4sEZra luôWp4sEZn đây”.

Lẳng điệnowfAy6 thoạWp4sEZi xuốnHUg gWp4sEZiường, DươQYkfzyng vừaQYkfzy gấpQYkfzy gápQYkfzy thaQYkfzyy QYkfzyđồ, Wp4sEZvừa ngowfAy6hĩ miệngQYkfzy mowfAy6ình thiênWp4sEZg quowfAy6á đWp4sEZi mấtWp4sEZ. HUVừa kQYkfzyêu cWp4sEZó howfAy6ẹn họWp4sEZ hàngQYkfzy làHU gHUặp HUhọ Wp4sEZhàng luowfAy6ôn. BiWp4sEZết vầWp4sEZy hồHUi nWp4sEZãy côowfAy6 nóiWp4sEZ sắpowfAy6 gWp4sEZặp ngườiHU yêQYkfzyu, cowfAy6ó kHUhi QYkfzycô lạiowfAy6 chẳnWp4sEZg túmWp4sEZ cowfAy6ổ đHUược owfAy6anh Wp4sEZchàng đẹpWp4sEZ tHUrai, nhQYkfzyà owfAy6giàu viowfAy6ết chữWp4sEZ bựowfAy6 HUở HUcái tQYkfzyhành Wp4sEZphố biểnowfAy6 nWp4sEZày QYkfzyí chowfAy6ứ ^^

Dương bướcowfAy6 vWp4sEZào “HUThùy DươngWp4sEZ”, mHUột nhWp4sEZà owfAy6hàng đượcWp4sEZ thQYkfzyiết kếQYkfzy đHUể hầuWp4sEZ nWp4sEZhư mQYkfzyọi giaHUn phòngowfAy6 đowfAy6ều nhowfAy6ìn Wp4sEZra biểQYkfzyn. Wp4sEZBuổi chiều,Wp4sEZ nắnowfAy6g HUsâm Wp4sEZsấp vànQYkfzyg trênowfAy6 mặtWp4sEZ biểnWp4sEZ xanowfAy6h, vàiQYkfzy dâyWp4sEZ leowfAy6o đWp4sEZu hWp4sEZờ bênowfAy6 cQYkfzyửa sổHU, QYkfzythật làowfAy6 thờowfAy6i điểmQYkfzy lãngQYkfzy mạnQYkfzy củQYkfzya owfAy6các cHUặp tìnWp4sEZh nWp4sEZhân. Từ &QYkfzynbsp;hành owfAy6lang owfAy6đi vào,QYkfzy DưWp4sEZơng Wp4sEZđã liHUếc thấWp4sEZy nhữowfAy6ng khônowfAy6g Wp4sEZbiết làWp4sEZ baWp4sEZo owfAy6nhiêu cowfAy6ặp đôHUi QYkfzyđang Wp4sEZđứng Wp4sEZbên nhowfAy6au HUrì rầQYkfzym trWp4sEZò chuyện,Wp4sEZ howfAy6ay đúQYkfzyt chowfAy6o nhowfAy6au miếQYkfzyng bánHUh owfAy6ngọt ngàoWp4sEZ, haHUy Wp4sEZcầm chặtHU tWp4sEZay nhaWp4sEZu, nhìowfAy6n QYkfzyra biHUển HUlớn… ÂHUy Wp4sEZda, vQYkfzyậy màWp4sEZ cHUô lWp4sEZại vàoowfAy6 chốnWp4sEZ lãHUng mạnWp4sEZ thếQYkfzy nQYkfzyày đểQYkfzy gowfAy6ặp ôowfAy6ng HUbác owfAy6mình cơowfAy6 chứ.

Theo nhânHU viowfAy6ên chỉHU dẫowfAy6n, DowfAy6ương bướQYkfzyc đowfAy6ến mộtWp4sEZ Wp4sEZban công,HU cóWp4sEZ Wp4sEZkê chiowfAy6ếc QYkfzybàn nhỏ.HU QYkfzyĐôi vaQYkfzyi ngườiowfAy6 đàowfAy6n ôngQYkfzy từngowfAy6 tWp4sEZrải quaWp4sEZy lHUưng Wp4sEZlại vềHU phWp4sEZía cô,HU máHUi tóWp4sEZc hoHUa râmQYkfzy bQYkfzyay HUnhẹ HUtrong gió.

“Bác, báHUc đHUang Wp4sEZnhớ bácowfAy6 HUTâm à?”

Ông ThHUụ quWp4sEZay lại,QYkfzy nhìnQYkfzy đứQYkfzya cháowfAy6u gowfAy6ái HUtrong Wp4sEZbộ váyowfAy6 hoowfAy6a xWp4sEZinh xowfAy6ắn, mHUỉm cườiowfAy6 rộngowfAy6 mở.

“Nấm QYkfzycon, mWp4sEZở owfAy6miệng lQYkfzyà trêuowfAy6 chọcowfAy6 bác.HU HUSao? ThấyWp4sEZ HUnhà hàQYkfzyng nàyQYkfzy đẹpWp4sEZ không?”

Dương kéQYkfzyo ghowfAy6ế ngồiQYkfzy Wp4sEZxuống, nhaWp4sEZnh towfAy6ay nhóowfAy6n mộtQYkfzy miếnQYkfzyg bánHUh nhQYkfzyỏ trênHU bàowfAy6n, owfAy6ăn ngoWp4sEZn lành.

“Dạ đẹp.QYkfzy CơWp4sEZ QYkfzydưng màWp4sEZ hơiQYkfzy Wp4sEZxa chỗWp4sEZ kháQYkfzych sạnWp4sEZ cowfAy6háu. HUNhưng Wp4sEZsao báQYkfzyc biHUết owfAy6chỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương HUđảo QYkfzymắt, Wp4sEZcười HUvui Wp4sEZvẻ “ChQYkfzyáu đowfAy6oán rHUa owfAy6rồi, owfAy6thế nàoowfAy6 cHUhủ nHUhà hàHUng nàQYkfzyy cHUũng lowfAy6à mộowfAy6t tuyHUệt sHUắc giaQYkfzyi nWp4sEZhân, HUhai ngườiWp4sEZ tWp4sEZừng cHUó mHUột tìnhQYkfzy yêowfAy6u nhowfAy6ư hoHUa owfAy6như mQYkfzyộng khiếnHU bWp4sEZác khôowfAy6ng thểHU nHUào quêowfAy6n đưHUợc….Thế rồi…

Dương chHUưa nóiHU hếtHU, ônowfAy6g Wp4sEZThụ cườiWp4sEZ lớn.

“Cái coHUn bowfAy6é nàowfAy6y. Wp4sEZChủ nhQYkfzyà howfAy6àng nàHUy lowfAy6à QYkfzymột lQYkfzyão bụowfAy6ng gầHUn Wp4sEZrơi xWp4sEZuống đWp4sEZầu gWp4sEZối vàHU tóQYkfzyc tQYkfzyhì lạHUi chHUẳng cHUòn cọnHUg nàHUo. NHUghe cHUó gWp4sEZiống mộtowfAy6 tWp4sEZuyệt sắowfAy6c HUgiai nhâWp4sEZn không?…”

Dương hWp4sEZi hHUi cười.

“Vậy thìWp4sEZ đơnWp4sEZ giảnWp4sEZ QYkfzyrồi. NhàQYkfzy hàowfAy6ng nHUày cowfAy6hắc HUlà dWp4sEZo Wp4sEZbác xâWp4sEZy owfAy6dựng đQYkfzyúng khQYkfzyông ạ?”.

“Thông miWp4sEZnh đấy.owfAy6 NHUào thowfAy6ích ăowfAy6n gìHU thìWp4sEZ chọnHU điHU. ĐồowfAy6 Wp4sEZở đâyQYkfzy đQYkfzyược lắmowfAy6 đó”

Nhân vowfAy6iên HUphục vụHU HUđi tới,QYkfzy Wp4sEZghi lạiWp4sEZ vàiQYkfzy mQYkfzyón ăn &nbspWp4sEZ;Dương chQYkfzyọn. ỞowfAy6 biểWp4sEZn HUthì tộiWp4sEZ HUgì khowfAy6ông ănWp4sEZ HUhải sảnHU chWp4sEZứ, nhấtowfAy6 lQYkfzyà mìnhQYkfzy lQYkfzyại khônQYkfzyg pWp4sEZhải trảHU tiHUền, vậWp4sEZy nênHU owfAy6Dương HUhỉ hWp4sEZả gọiowfAy6 Wp4sEZđĩa ghHUẹ hấHUp, vowfAy6à miếHUn owfAy6xào cWp4sEZua cùnowfAy6g HUmột đQYkfzyĩa salaWp4sEZt miHUến tôm.

Dương vừaowfAy6 địnhWp4sEZ gấQYkfzyp cuQYkfzyốn menHUu, đưWp4sEZa lạiWp4sEZ cowfAy6ho QYkfzynhân viênowfAy6 thìowfAy6 ôngHU TWp4sEZhụ đowfAy6ã vQYkfzyới tHUay, Wp4sEZlật cuốnQYkfzy meowfAy6nu owfAy6ra tiếp.

“Cứ gHUọi nhiWp4sEZều Wp4sEZmột chúowfAy6t. ỞowfAy6 đâyowfAy6 mónQYkfzy owfAy6tôm nướnQYkfzyg haHUy tWp4sEZôm sốtowfAy6 HUbơ HUtỏi QYkfzycũng đowfAy6ược lắQYkfzym. ÀQYkfzy, cóowfAy6 thíchowfAy6 tQYkfzyu hàQYkfzyi không?”.

“Ui HUcó HUhai bQYkfzyác cháQYkfzyu mìnQYkfzyh HUgọi lowfAy6àm gìowfAy6 nhiềuWp4sEZ ạ”.

Ông ThụowfAy6 mỉmowfAy6 QYkfzycười, mộtHU chúowfAy6t raowfAy6nh HUmãnh dWp4sEZâng lênQYkfzy tronQYkfzyg mắt.

“Có thQYkfzyêm QYkfzymột thằngowfAy6 QYkfzyđệ củaHU báQYkfzyc nữa”.

Có QYkfzylẽ Wp4sEZvì HUquá hHUiểu ôHUng bowfAy6ác mình,QYkfzy nêQYkfzyn lQYkfzyập HUtức DưWp4sEZơng ngWp4sEZờ ngợ.

“Bác. KhQYkfzyông phảWp4sEZi bowfAy6ác vẫnQYkfzy quyếtQYkfzy tâmHU mốWp4sEZi maHUi Wp4sEZcho cHUháu đấyHU chWp4sEZứ ạ?”

Ông ThQYkfzyụ cườiHU lớn,owfAy6 vòowfAy6 owfAy6tay xowfAy6oa đầuWp4sEZ Dương.

“Cái QYkfzycon béHU này…owfAy6 SaowfAy6o hHUiểu ýowfAy6 nhanowfAy6h towfAy6hế hả?”

Dương đặQYkfzyt phịchowfAy6 tHUờ menowfAy6u xHUuống, khổQYkfzy sowfAy6ở nhìnowfAy6 ông.

“Bác, HUbác HUbiết lWp4sEZà cQYkfzyháu HUkhông thíchHU mowfAy6ấy QYkfzytrò mốiWp4sEZ owfAy6mai mà”.

Ông HUThụ nhìowfAy6n côowfAy6 vẻWp4sEZ baHUo dung.

“Thì cWp4sEZứ thửowfAy6 mộtWp4sEZ lầWp4sEZn xemQYkfzy. QYkfzyKhông towfAy6in QYkfzybác à?

“Không HUphải khôngWp4sEZ tHUin, nhưngWp4sEZ mà…”

Dương QYkfzyđang nóWp4sEZi dởowfAy6 Wp4sEZthì cHUó tiếnWp4sEZg Wp4sEZbước chHUân điQYkfzy tớiowfAy6. CôQYkfzy HUquay nhìHUn thìWp4sEZ chợtHU nHUgẩn raQYkfzy. owfAy6Người Wp4sEZbước vàowfAy6o Wp4sEZmặc chiếWp4sEZc sWp4sEZơ Wp4sEZmi đeHUn kẻQYkfzy nhQYkfzyỏ, khWp4sEZuôn mặowfAy6t Wp4sEZtrầm ngowfAy6âm, Wp4sEZkhóe Wp4sEZmiệng đaWp4sEZng chWp4sEZuẩn bịowfAy6 nhowfAy6ướn lêQYkfzyn mộHUt nụWp4sEZ cườiQYkfzy chàWp4sEZo hỏi.

“Chú Wp4sEZạ. QYkfzyCháu tớiowfAy6 rồi”.

Dương kínWp4sEZ đáoHU QYkfzycấu QYkfzyvào taowfAy6y mìnQYkfzyh mộtHU cái,QYkfzy thấowfAy6y đQYkfzyau đauWp4sEZ, owfAy6cô Wp4sEZmới ngướcWp4sEZ lêowfAy6n nhowfAy6ìn ĐịnWp4sEZh, cưQYkfzyời ngượngowfAy6 ngập.

“Lại gQYkfzyặp anHUh rồi”.

 

Chương 12.3owfAy6: VQYkfzyô líHU, owfAy6chưa uốngWp4sEZ màHU đQYkfzyã Wp4sEZthấy tâyQYkfzy tâowfAy6y lHUà thếowfAy6 nWp4sEZào nhỉ?(Tấm “mQYkfzyành treo”Wp4sEZ giữaQYkfzy Wp4sEZphố Wp4sEZhôm Wp4sEZđi bộHU 25/9)

Một ngưowfAy6ời đượcowfAy6 làWp4sEZm mQYkfzyai QYkfzycho owfAy6mình đếnHU haWp4sEZi Wp4sEZlần thWp4sEZì owfAy6có phảiWp4sEZ lHUà cHUó duyênWp4sEZ không? &owfAy6nbsp;Suy nowfAy6ghĩ ấyHU lưowfAy6ớt quQYkfzya HUtrong đầuQYkfzy Định.

Còn sQYkfzyuy nghHUĩ củaowfAy6 DươngHU thìowfAy6 lạiowfAy6 lowfAy6à: MowfAy6ột ngưHUời đượcHU QYkfzylàm maQYkfzyi owfAy6cho Wp4sEZmình đHUến haHUi lầowfAy6n rồiWp4sEZ lạiowfAy6 liênQYkfzy tụcHU gặpowfAy6 nWp4sEZhau hHUai owfAy6lần trWp4sEZong bowfAy6uổi chiềuowfAy6 ởHU mộWp4sEZt thànowfAy6h phốowfAy6 xQYkfzya lạ &nbsowfAy6p;thì cóQYkfzy HUphải rấHUt HUrất HUrất rấtWp4sEZ rowfAy6ất rấowfAy6t cWp4sEZó duyêowfAy6n không????

Vì Wp4sEZrất nhHUiều chowfAy6ữ “rWp4sEZất” cộngHU thêQYkfzym chHUữ “duyênWp4sEZ” tQYkfzyo HUđùng kHUia QYkfzymà QYkfzyDương QYkfzyđờ đẫnHU QYkfzycả QYkfzyngười. LạQYkfzyi phátHU hiệnQYkfzy cáQYkfzyi ngWp4sEZười vHUốn đWp4sEZiềm tĩnWp4sEZh kiWp4sEZa cũngWp4sEZ bấtWp4sEZ ngHUờ khônWp4sEZg kémHU gìHU mìowfAy6nh, DưowfAy6ơng lWp4sEZại càngHU …owfAy6 Wp4sEZđờ đẫn!

Quan Wp4sEZsát tHUhằng đWp4sEZệ vàowfAy6 HUcô cQYkfzyháu gáWp4sEZi mắtowfAy6 trònHU mowfAy6ắt dQYkfzyẹt nhQYkfzyìn nhauowfAy6, ônQYkfzyg ThụQYkfzy cườiHU sảngHU khoáiWp4sEZ, HUkéo ĐịWp4sEZnh xuốnQYkfzyg cạnhowfAy6 mình.

“Sao, thếHU hóaQYkfzy rWp4sEZa lạiWp4sEZ biếtQYkfzy coHUn NấmowfAy6 nQYkfzyhà owfAy6chú à?”

Định nhìHUn DowfAy6ương tủmowfAy6 towfAy6ỉm “Dạ,HU cháuowfAy6 QYkfzykhông biHUết NWp4sEZấm, owfAy6cháu cHUhỉ biếtWp4sEZ NháQYkfzyi BéWp4sEZn thôi”.

Nếu cQYkfzyâu củWp4sEZa ôQYkfzyng ThụowfAy6 làmHU DươnowfAy6g háQYkfzy hốcHU mowfAy6ồm địnhQYkfzy phHUản khángHU thìQYkfzy owfAy6câu cQYkfzyủa ĐịnhHU lWp4sEZàm cô  khôngQYkfzy thểQYkfzy QYkfzynào mQYkfzyà Wp4sEZngậm mWp4sEZiệng QYkfzyđược. ÔHUi, HUcô chưaWp4sEZ từnQYkfzyg biếtQYkfzy Wp4sEZmột ĐQYkfzyịnh thếQYkfzy này.HU QYkfzyKẻ mặowfAy6t sWp4sEZắt đãowfAy6 bWp4sEZiết nóowfAy6i đùaHU HU^^. MàWp4sEZ câuowfAy6 đùaQYkfzy ấyQYkfzy còWp4sEZn nhQYkfzyắm thẳngowfAy6 vHUào cô.

Ông ThụWp4sEZ tWp4sEZhì Wp4sEZhết nhìWp4sEZn sWp4sEZang cHUô HUcháu gái,HU lạiQYkfzy nowfAy6hìn sWp4sEZang HUthằng đệQYkfzy tWp4sEZử ruột,HU QYkfzyvẻ nhưowfAy6 chưaHU hiểQYkfzyu hHUết. “NháiHU BénHU ấyQYkfzy à??owfAy6? ChHUáu gặpQYkfzy HUcon bQYkfzyé lúWp4sEZc… lúcWp4sEZ HUmặt nóWp4sEZ xHUanh HUnhư đíWp4sEZt nháiWp4sEZ à???”

AkAkAk. DươngHU QYkfzymuốn đHUi chếtHU quáQYkfzy. ÔiHU bowfAy6ác ơQYkfzyi, sWp4sEZao bácowfAy6 HUlại cQYkfzyó cáowfAy6i liWp4sEZên tưởngowfAy6 “lQYkfzyãng mowfAy6ạn” QYkfzythế Wp4sEZcơ chứ?HU ĐịnowfAy6h vẻHU nhWp4sEZư cũnWp4sEZg qQYkfzyuen vớowfAy6i sWp4sEZự bỗWp4sEZ bowfAy6ã dWp4sEZễ gầnQYkfzy củaWp4sEZ Wp4sEZông, môiWp4sEZ owfAy6thoáng QYkfzynụ cười.  “DươngQYkfzy lowfAy6à hàngWp4sEZ xóWp4sEZm củaWp4sEZ cháu”.

Dương thWp4sEZấp owfAy6giọng lQYkfzyàu bàuQYkfzy “NháiQYkfzy BQYkfzyén làowfAy6 dowfAy6o thằHUng cháuQYkfzy aQYkfzynh ấHUy gWp4sEZọi cháuHU đấy”.

Ông TQYkfzyhụ ngờQYkfzy ngợHU HUnhư cốHU nhớowfAy6 “CháHUu Wp4sEZà? PQYkfzyhải cáHUi thằQYkfzyng đợHUt trQYkfzyước đánhQYkfzy nhaHUu vWp4sEZào bệWp4sEZnh việnWp4sEZ HUđấy không?

“Dạ đúng”.

Định QYkfzyđáp ngắnQYkfzy owfAy6gọn. DươnWp4sEZg thHUầm thởWp4sEZ phàowfAy6o khWp4sEZi ĐịWp4sEZnh khônWp4sEZg lôQYkfzyi chuyệnHU côowfAy6 QYkfzyđã cowfAy6ắp náowfAy6ch Wp4sEZthằng Wp4sEZcháu qQYkfzyuý HUhóa củHUa Wp4sEZanh vHUào bQYkfzyệnh việnHU thếowfAy6 nàoQYkfzy, nowfAy6ếu khôngowfAy6 thếowfAy6 nàoowfAy6 bácHU ThụHU cũngWp4sEZ hỏiHU Wp4sEZnày nọ,Wp4sEZ dẫowfAy6n QYkfzyđến ngọnHU ngàQYkfzynh Wp4sEZcơ sQYkfzyự. ViệWp4sEZc QYkfzycô thỉnHUh owfAy6thoảng chHUui owfAy6ra Wp4sEZchui vWp4sEZào qowfAy6uán QYkfzybi –owfAy6 owfAy6a, mHUặc QYkfzydù owfAy6chỉ HUchọc chọWp4sEZc mấWp4sEZy QYkfzyviên bQYkfzyi tHUròn owfAy6tròn owfAy6vô hạiowfAy6, nhưngWp4sEZ nếuowfAy6 đếnowfAy6 taHUi Wp4sEZcác bowfAy6ậc phQYkfzyụ Wp4sEZhuynh thQYkfzyì vHUẫn Wp4sEZlà mộQYkfzyt QYkfzychuyện lonWp4sEZg QYkfzytrời lHUở đất.owfAy6 RằWp4sEZng, cowfAy6on gáiQYkfzy cowfAy6on HUđứa phảiowfAy6 QYkfzy… thếowfAy6 nWp4sEZào mớHUi chowfAy6ui vowfAy6ào mấowfAy6y HUchỗ tQYkfzyhế QYkfzychứ? Rằng,QYkfzy QYkfzythôi chowfAy6ết owfAy6rồi, HUhay làowfAy6 QYkfzynó khôQYkfzyng cWp4sEZó thWp4sEZằng nàHUo thWp4sEZèm rQYkfzyước, nênQYkfzy sHUinh Wp4sEZra biếowfAy6n chứng,HU mấtHU cHUân bằngWp4sEZ HUnày nọ…HU KhôWp4sEZng thểHU đowfAy6ể thếHU nWp4sEZày đượcowfAy6, tHUa pHUhải QYkfzykiếm HUngay cQYkfzyho nóHU mộtowfAy6 thằng.HU VQYkfzyà thWp4sEZế làowfAy6 Wp4sEZlại cóHU hệowfAy6 quảQYkfzy lowfAy6à ởHU qowfAy6uán trowfAy6à nWp4sEZọ, Wp4sEZở QYkfzyquán cafWp4sEZé kWp4sEZia troWp4sEZng owfAy6cả nhữWp4sEZng ngQYkfzyày đẹpQYkfzy trờiHU QYkfzyvà owfAy6những nowfAy6gày khônHUg đẹpWp4sEZ QYkfzytrời Wp4sEZcho lắHUm, HUcó côHU nàngWp4sEZ mQYkfzyặt HUmày Wp4sEZdàu dHUàu điowfAy6 xWp4sEZem mắt.

Thực tếHU chQYkfzyứng minhWp4sEZ, giHUai chưWp4sEZa Wp4sEZvợ giờowfAy6 HUcũng Wp4sEZkhan hiếmowfAy6 lắmWp4sEZ rồQYkfzyi. CHUho nênowfAy6, nWp4sEZhững ứHUng cửQYkfzy viHUên thậmowfAy6 chQYkfzyí cHUòn “haiowfAy6 HUlần Wp4sEZtrong một”Wp4sEZ nhQYkfzyư lWp4sEZà ĐịQYkfzynh đây.HU CảHU bácowfAy6 ThụHU owfAy6lẫn TânHU đềuQYkfzy muốWp4sEZn dowfAy6ấm dowfAy6úi QYkfzyanh cWp4sEZho côWp4sEZ vớiWp4sEZ Wp4sEZlời quảngHU QYkfzycáo “hàngWp4sEZ HUViệt Wp4sEZNam cHUhất Wp4sEZlượng caQYkfzyo”. TQYkfzyhật rQYkfzya Wp4sEZthì QYkfzymắt nHUhìn củaWp4sEZ haHUi ngQYkfzyười nàyowfAy6 QYkfzycô đềowfAy6u towfAy6in tưởHUng cowfAy6ả. ThậtQYkfzy rHUa hHUơn nữowfAy6a thìQYkfzy chínWp4sEZh cQYkfzyô cWp4sEZòn muHUốn dấmowfAy6 HUdúi QYkfzyanh QYkfzycho QYkfzymình owfAy6kia Wp4sEZmà ^^.

Nhân viênHU Wp4sEZxếp loạtQYkfzy đồQYkfzy owfAy6ăn lênQYkfzy bàn.owfAy6 ĐịnhowfAy6 owfAy6mở núowfAy6t cQYkfzyhai owfAy6rượu Wp4sEZvang owfAy6một cWp4sEZách thàowfAy6nh QYkfzythạo, xếHUp mHUấy chiowfAy6ếc owfAy6ly HUlại rồiQYkfzy Wp4sEZbắt HUđầu rowfAy6ót. ÔowfAy6ng ThụQYkfzy nhHUìn HUĐịnh, lạiQYkfzy HUnhìn vQYkfzyẻ mặtQYkfzy thWp4sEZoáng owfAy6ửng hồnWp4sEZg cowfAy6ô cháuQYkfzy gHUái, gQYkfzyiọng QYkfzyvui vẻ.

“Ái Wp4sEZchà! QYkfzyCoi nhưowfAy6 bQYkfzyác làmQYkfzy chuyowfAy6ện Wp4sEZthừa rồi?owfAy6 THUhế anHUh Wp4sEZem HUhàng xóowfAy6m lángHU gWp4sEZiềng láowfAy6ng tHUỏi chắcWp4sEZ owfAy6quý nhaWp4sEZu chứQYkfzy hả?”

Bình tHUĩnh nhWp4sEZư ĐHUịnh Wp4sEZmà chaWp4sEZi rHUượu HUtrong HUtay cũnowfAy6g cowfAy6hệch điQYkfzy, kQYkfzyhiến rượu  sáowfAy6nh cảQYkfzy HUra mQYkfzyép lHUy, tronHUg lúcWp4sEZ đó,QYkfzy DWp4sEZương nhowfAy6ư “đứngHU hìQYkfzynh”. CQYkfzyô rầuWp4sEZ Wp4sEZrĩ nhìHUn ôQYkfzyng ThụHU, nhHUăn nhó.

“Trời, báWp4sEZc hỏiQYkfzy gìQYkfzy khHUó thHUế ạ.Wp4sEZ HUQuý owfAy6kiếc gowfAy6ì owfAy6cơ chứ?”

“Ơ hWp4sEZay cowfAy6on béWp4sEZ owfAy6này. HàngQYkfzy xQYkfzyóm thWp4sEZì QYkfzyhoặc quýHU nowfAy6hau hoặowfAy6c ghHUét owfAy6nhau. TQYkfzyhế haowfAy6i QYkfzyđứa chQYkfzyẳng lẽowfAy6 lạiWp4sEZ ghéHUt nhWp4sEZau à?

Im lìWp4sEZm. QYkfzyIm lìm.

Dương trộHUm nWp4sEZhìn HUsang ĐịnQYkfzyh, chỉQYkfzy Wp4sEZthấy Wp4sEZanh cẩowfAy6n trọnHUg QYkfzyđặt HUly rượuHU xuốngWp4sEZ trướcWp4sEZ mHUặt ônHUg Thụ,Wp4sEZ HUkhông owfAy6có vẻHU gìQYkfzy làWp4sEZ sẽowfAy6 “phWp4sEZun QYkfzychâu nhảowfAy6 ngọcowfAy6” Wp4sEZgiải đápWp4sEZ thHUắc Wp4sEZmắc chHUo HUông bácWp4sEZ mowfAy6ình, thếWp4sEZ nHUên  cuối cùQYkfzyng HUcô đànhowfAy6 chHUép miệnHUg, QYkfzyấp úng.

“Thì HUcũng hàngQYkfzy xómHU bìnQYkfzyh thườngHU mQYkfzyà bác”.

Định hơiHU ngướcHU Wp4sEZnhìn côQYkfzy khiếnWp4sEZ DươQYkfzyng lựHUng khựHUng, nhưngQYkfzy cuốiWp4sEZ cùQYkfzyng aowfAy6nh cowfAy6hỉ Wp4sEZnói QYkfzynhẹ nhàng.

“Em uốnWp4sEZg chúQYkfzyt vanHUg nhé?”

“Dạ íHUt towfAy6hôi ạ!”

Dương cầmHU Wp4sEZlấy lQYkfzyy QYkfzyrượu ĐHUịnh đưa,HU towfAy6hấy QYkfzymàu rượuowfAy6 sónHUg sánh.owfAy6 HìnQYkfzyh nhưQYkfzy trowfAy6ái tHUim côowfAy6 cũnHUg đaQYkfzyng cQYkfzyó cQYkfzyhút sWp4sEZóng sáQYkfzynh trQYkfzyòng trWp4sEZành. VôWp4sEZ lí,HU cQYkfzyhưa uốnWp4sEZg mHUà đãHU thấyowfAy6 QYkfzytây tQYkfzyây QYkfzylà owfAy6thế nowfAy6ào nhỉ?

Ông THUhụ QYkfzygiơ QYkfzyly rượuowfAy6 lêHUn, HUvui vHUẻ HU“Nào nào…QYkfzy UốnQYkfzyg HUmừng owfAy6gặp mWp4sEZặt owfAy6nào! HữowfAy6u duyênQYkfzy Wp4sEZthì mớQYkfzyi nănowfAy6g tươngWp4sEZ Wp4sEZngộ. QYkfzyHai đứaWp4sEZ lQYkfzyại cònHU cHUhung vácowfAy6h nWp4sEZữa thowfAy6ì chHUú khônowfAy6g còHUn gWp4sEZì phảWp4sEZi QYkfzylo nowfAy6ữa rồi…”

Dương vừaowfAy6 cụngQYkfzy lWp4sEZy vowfAy6ừa QYkfzynhủ tHUhầm QYkfzykhông QYkfzyhiểu cáiQYkfzy ýQYkfzy Wp4sEZtứ “khônQYkfzyg owfAy6còn gìQYkfzy phảiWp4sEZ lo”củaQYkfzy báHUc owfAy6mình QYkfzylà saowfAy6o đWp4sEZây? owfAy6Hay báowfAy6c nghĩQYkfzy côowfAy6 đHUược lHUàm hàQYkfzyng owfAy6xóm cHUủa aWp4sEZnh lWp4sEZà QYkfzycoi nowfAy6hư cWp4sEZhuột sowfAy6a cHUhĩnh gạoHU rQYkfzyồi, khWp4sEZông phảiQYkfzy lowfAy6o lắowfAy6ng QYkfzycho nóowfAy6 nữWp4sEZa. ÔiHU, tHUhế thHUì HUchắc bácQYkfzy Wp4sEZcô lầmWp4sEZ HUto mấtowfAy6 rồi.QYkfzy HUCô owfAy6lại lowfAy6iếc HUtrộm ĐịnhQYkfzy owfAy6qua vàowfAy6nh Wp4sEZly. Wp4sEZAnh nhấpWp4sEZ ngụmWp4sEZ rượQYkfzyu, QYkfzycũng khQYkfzyông đápowfAy6 lWp4sEZời cowfAy6ủa ôQYkfzyng ThụQYkfzy, nhowfAy6ưng QYkfzyvẻ trầQYkfzym tĩnhQYkfzy vWp4sEZà thưowfAy6 thái.

Dương vHUốn lQYkfzyà ngưowfAy6ời kHUhông Wp4sEZgiỏi vowfAy6ề QYkfzytâm líQYkfzy owfAy6đàn ôQYkfzyng. NhữnowfAy6g owfAy6phán đoánWp4sEZ củaowfAy6 HUcô lúQYkfzyc nàWp4sEZo cWp4sEZũng trowfAy6ật QYkfzylất. NêowfAy6n HUđôi HUkhi trựowfAy6c HUcảm củaHU Wp4sEZmình HUmách bWp4sEZảo mQYkfzyạnh HUmẽ, HUDương vẫnowfAy6 cốowfAy6 ghìmWp4sEZ owfAy6nó xuốnWp4sEZg, sQYkfzyợ mìnhHU Wp4sEZlại rơHUi vàoHU Wp4sEZtình huốngowfAy6 “Wp4sEZchạy vàoWp4sEZ rừngHU mơHU bHUắt cWp4sEZon tưởngQYkfzy bở”.QYkfzy NhưnHUg, lowfAy6iệu cóowfAy6 sQYkfzyai cowfAy6hút nàowfAy6o khowfAy6ông nhỉ, &nbsQYkfzyp;khi QYkfzycô nhậnowfAy6 thấQYkfzyy đHUôi lQYkfzyúc owfAy6Định nQYkfzyhìn mìnhHU vWp4sEZà đQYkfzyôi mắHUt tHUhẫm đQYkfzyen QYkfzykia thoángHU cowfAy6hút lạHUi lấWp4sEZp lánHUh ánhWp4sEZ cười.

Bữa ăHUn vQYkfzyui vẻowfAy6, nhWp4sEZẹ nhànHUg, bởiWp4sEZ báHUc ThụHU liWp4sEZên tụcowfAy6 phHUa trowfAy6ò vàWp4sEZ “kQYkfzyể xấu”Wp4sEZ DươnowfAy6g. Wp4sEZSự QYkfzyxuề xòQYkfzya củaWp4sEZ bowfAy6ác khWp4sEZiến owfAy6mọi thứQYkfzy trQYkfzyở owfAy6nên thHUân áiowfAy6, HUdù thỉnhWp4sEZ towfAy6hoảng âWp4sEZm mưQYkfzyu “gửiWp4sEZ gQYkfzyắm” DưQYkfzyơng QYkfzycho ĐịnhWp4sEZ HUbác vẫnowfAy6 đHUể lộHU rõowfAy6 mHUồn mWp4sEZột. ỞowfAy6 bêWp4sEZn cạnhowfAy6 bác,QYkfzy ĐịWp4sEZnh dQYkfzyường nhưWp4sEZ cQYkfzyũng cowfAy6ởi mWp4sEZở hơn,QYkfzy QYkfzyanh cườHUi HUnhiều, nóiowfAy6 nhiềuQYkfzy hơnQYkfzy đôiQYkfzy chút.QYkfzy owfAy6Cô đặcowfAy6 biệtowfAy6 thowfAy6ích khHUi ngWp4sEZhe QYkfzyhai ngườiowfAy6 towfAy6rao đowfAy6ổi Wp4sEZvề côngWp4sEZ việQYkfzyc, mặcowfAy6 QYkfzydù mùowfAy6 QYkfzytịt khônHUg Wp4sEZhiểu Wp4sEZtí Wp4sEZteo gWp4sEZì, nhưnWp4sEZg chWp4sEZỉ nhQYkfzyìn khQYkfzyuôn mặtowfAy6 cươngowfAy6 QYkfzynghị kiowfAy6a sQYkfzyay sưowfAy6a nowfAy6ói vowfAy6ề bQYkfzyê tQYkfzyông cốtQYkfzy thépowfAy6, nóowfAy6i vWp4sEZề dầmHU dèoHU QYkfzymóng Wp4sEZmánh, cHUô cũHUng thWp4sEZấy QYkfzynhư mìQYkfzynh Wp4sEZđang nowfAy6ghe nhữngHU QYkfzycâu chuyện&nHUbsp; ngọt ngàoQYkfzy nhấtHU trHUên đời.QYkfzy CHUô cũnHUg nhậWp4sEZn raHU, hWp4sEZình nhHUư chỉQYkfzy HUtrong HUcông việc,Wp4sEZ ĐịnWp4sEZh mớiowfAy6 thôiHU towfAy6ự kìHUm owfAy6chế mìnhHU, owfAy6ở Wp4sEZđó, owfAy6anh HUtự HUtin, quyếWp4sEZt đoán,QYkfzy QYkfzyvà khônowfAy6g cònQYkfzy kiệmHU lờWp4sEZi Wp4sEZcho lắm.

Bữa owfAy6cơm kHUéo QYkfzydài owfAy6từ chiềuowfAy6 đếnHU kHUhi trờiHU sẩmowfAy6 tốiHU. owfAy6Ánh nắWp4sEZng owfAy6chỉ cònowfAy6 vWp4sEZài vệQYkfzyt rớHUt lạHUi nơQYkfzyi owfAy6những QYkfzythềm cowfAy6ửa lớWp4sEZn. ĐâowfAy6y đWp4sEZó pQYkfzyhục vụQYkfzy bắtQYkfzy QYkfzyđầu QYkfzybật đènQYkfzy owfAy6chùm lêQYkfzyn. Wp4sEZÔng TowfAy6hụ vowfAy6à ĐịnhHU đãowfAy6 tiêuWp4sEZ diệtowfAy6 hWp4sEZết gầnHU haQYkfzyi cHUhai vowfAy6ang, cWp4sEZòn DươngQYkfzy cũnowfAy6g HUbị hơowfAy6i rWp4sEZượu làmWp4sEZ chQYkfzyo váQYkfzyng vất.Wp4sEZ CôWp4sEZ đHUang địnhHU giWp4sEZơ taHUy xWp4sEZin Wp4sEZhàng thHUì đúnHUg lúWp4sEZc HUấy “Wp4sEZtuyệt Wp4sEZsắc giQYkfzyai nhân”owfAy6 củaQYkfzy bHUác ThụWp4sEZ xuấtowfAy6 hQYkfzyiện, QYkfzyvà owfAy6y hệtowfAy6 owfAy6như HUmô towfAy6ả củaQYkfzy bHUác, ngườHUi nowfAy6ày bụWp4sEZng QYkfzysắp rơiQYkfzy xuốngHU đầuWp4sEZ gốWp4sEZi vWp4sEZà tóowfAy6c chHUả cóQYkfzy cọngWp4sEZ nào.

Lại mộtQYkfzy mànowfAy6 cowfAy6hào hQYkfzyỏi tưnQYkfzyg bừngHU cQYkfzyhúc tụnWp4sEZg, lúowfAy6c ấWp4sEZy, DươHUng mWp4sEZới biHUết ĐịnhWp4sEZ lQYkfzyà ngowfAy6ười tWp4sEZhiết kếQYkfzy nhHUà owfAy6hàng nHUày, cQYkfzyòn báHUc ThụWp4sEZ Wp4sEZtrực tQYkfzyiếp QYkfzychỉ đạoowfAy6 tHUhi cônHUg. WHUow, QYkfzythảo QYkfzynào HUthảo nàowfAy6o, HUông cQYkfzyhủ nHUhà hàng&owfAy6nbsp; này owfAy6hồ hởowfAy6i owfAy6với bácWp4sEZ côowfAy6 vàowfAy6 Wp4sEZĐịnh tWp4sEZhế. SaowfAy6u khHUi owfAy6vung owfAy6tay owfAy6chém mộtQYkfzy Wp4sEZcâu owfAy6như đinowfAy6h đónHUg cọcQYkfzy làQYkfzy bữaQYkfzy Wp4sEZăn nàyowfAy6 hQYkfzyoàn toàWp4sEZn frHUee, ônQYkfzyg QYkfzyta bènWp4sEZ dùWp4sEZng đowfAy6ôi tHUay núngWp4sEZ nínQYkfzyh lôowfAy6i tuQYkfzyột QYkfzybác ThụHU điHU “chơQYkfzyi” HUtăng haQYkfzyi, lHUại cowfAy6òn HUcười owfAy6ha HUhả ngWp4sEZoái lạiWp4sEZ bảoQYkfzy phảowfAy6i QYkfzyđi chHUo hHUai “đứaHU trẻ”HU chúnWp4sEZg mWp4sEZày HUcó tWp4sEZí riêHUng tQYkfzyư chứ.

Tất nhiêWp4sEZn cáiQYkfzy “QYkfzyđứa trHUẻ” sơowfAy6 mQYkfzyi Wp4sEZđen tHUhì Wp4sEZchỉ lặnHUg Wp4sEZlẽ cườiWp4sEZ cònowfAy6 “đứowfAy6a trHUẻ” Wp4sEZmặc váyHU thìWp4sEZ tWp4sEZự Wp4sEZdưng tQYkfzyim đậpQYkfzy lênowfAy6 thHUùm thụp.

Chương 12.QYkfzy3: QYkfzyVô lí,Wp4sEZ Wp4sEZchưa uốowfAy6ng QYkfzymà đãWp4sEZ thowfAy6ấy tHUây tâowfAy6y Wp4sEZlà HUthế nàoHU nhỉ?(Tấm “mànhHU tWp4sEZreo” gowfAy6iữa phốQYkfzy hôowfAy6m HUđi QYkfzybộ 25/9)

Một nowfAy6gười đượcWp4sEZ lowfAy6àm QYkfzymai chQYkfzyo mowfAy6ình đếnQYkfzy haQYkfzyi lầnQYkfzy thHUì cóHU pHUhải lHUà QYkfzycó duyWp4sEZên không?HU  Suy ngWp4sEZhĩ QYkfzyấy lướWp4sEZt owfAy6qua troQYkfzyng đầuQYkfzy Định.

Còn owfAy6suy nHUghĩ cHUủa DươnWp4sEZg thHUì lạiWp4sEZ làHU: MộtWp4sEZ nWp4sEZgười QYkfzyđược Wp4sEZlàm mQYkfzyai QYkfzycho mìnWp4sEZh đowfAy6ến howfAy6ai lầnHU rWp4sEZồi lạiHU lowfAy6iên tụcWp4sEZ gowfAy6ặp Wp4sEZnhau howfAy6ai QYkfzylần tronWp4sEZg buổiowfAy6 chiềWp4sEZu owfAy6ở owfAy6một thànHUh phốowfAy6 xWp4sEZa lạ &nowfAy6bsp;thì cóHU phảQYkfzyi rấtHU Wp4sEZrất rấtQYkfzy rấHUt rowfAy6ất Wp4sEZrất cóQYkfzy HUduyên không????

Vì rấtowfAy6 QYkfzynhiều Wp4sEZchữ “QYkfzyrất” QYkfzycộng Wp4sEZthêm chQYkfzyữ “duyên”owfAy6 tHUo đùowfAy6ng kHUia mQYkfzyà DowfAy6ương đờHU HUđẫn cảHU nHUgười. LạiowfAy6 phátHU hiệnWp4sEZ cHUái nHUgười vốHUn điWp4sEZềm tĩnhHU kowfAy6ia cũnHUg HUbất nHUgờ khôngowfAy6 kémQYkfzy gHUì mìnWp4sEZh, DowfAy6ương lạiWp4sEZ càowfAy6ng QYkfzy… HUđờ đẫn!

Quan sáowfAy6t thằngowfAy6 đowfAy6ệ vàHU cHUô cháuQYkfzy gáiHU QYkfzymắt trQYkfzyòn mắtWp4sEZ dẹHUt nhìowfAy6n Wp4sEZnhau, ônWp4sEZg ThụHU owfAy6cười sHUảng khoáiowfAy6, kQYkfzyéo ĐịQYkfzynh xuốnowfAy6g cowfAy6ạnh mình.

“Sao, owfAy6thế QYkfzyhóa rQYkfzya lạiowfAy6 biếQYkfzyt coQYkfzyn NấmowfAy6 nhàowfAy6 cHUhú à?”

Định nhìowfAy6n DươnQYkfzyg tủmHU owfAy6tỉm “Dạ,HU chHUáu kHUhông bWp4sEZiết NấmWp4sEZ, cháuowfAy6 chỉowfAy6 biếtQYkfzy NháiQYkfzy HUBén thôi”.

Nếu owfAy6câu củaHU ôngowfAy6 TQYkfzyhụ lowfAy6àm HUDương QYkfzyhá hốcowfAy6 mWp4sEZồm địnhHU pQYkfzyhản kWp4sEZháng thìWp4sEZ câHUu củaQYkfzy ĐịnhHU owfAy6làm cô &nbspHU;không thểHU nàHUo mQYkfzyà ngậmQYkfzy QYkfzymiệng được.owfAy6 ÔiQYkfzy, cHUô QYkfzychưa từngWp4sEZ biếtowfAy6 QYkfzymột ĐHUịnh thWp4sEZế Wp4sEZnày. KẻHU QYkfzymặt sắtQYkfzy QYkfzyđã Wp4sEZbiết Wp4sEZnói đùaQYkfzy ^Wp4sEZ^. MHUà câowfAy6u đùaowfAy6 ấyHU Wp4sEZcòn nhắQYkfzym tQYkfzyhẳng vàoWp4sEZ cô.

Ông ThWp4sEZụ thìowfAy6 hếHUt nhìnQYkfzy sanWp4sEZg côQYkfzy cháuowfAy6 gáiowfAy6, owfAy6lại nhìnHU sanHUg thằngHU đệowfAy6 tửWp4sEZ QYkfzyruột, vQYkfzyẻ nhWp4sEZư chưaowfAy6 hiểuHU hết.HU “NháiQYkfzy BéHUn owfAy6ấy Wp4sEZà??? CháWp4sEZu owfAy6gặp coHUn bQYkfzyé lúWp4sEZc… lúcowfAy6 mặtWp4sEZ owfAy6nó xHUanh nhưowfAy6 đítHU nHUhái à???”

AkAkAk. DươHUng muốQYkfzyn QYkfzyđi chếtHU quáHU. QYkfzyÔi bácQYkfzy ơWp4sEZi, saWp4sEZo báQYkfzyc lQYkfzyại QYkfzycó cáHUi liênowfAy6 tưởngWp4sEZ “lWp4sEZãng HUmạn” thếWp4sEZ cQYkfzyơ owfAy6chứ? ĐịnowfAy6h vẻowfAy6 Wp4sEZnhư cũnHUg qowfAy6uen vớQYkfzyi sựQYkfzy bQYkfzyỗ bWp4sEZã Wp4sEZdễ gowfAy6ần cowfAy6ủa Wp4sEZông, môQYkfzyi thoáQYkfzyng nụowfAy6 cười.  “DươngHU làHU owfAy6hàng xómowfAy6 củaWp4sEZ cháu”.

Dương QYkfzythấp giọnowfAy6g Wp4sEZlàu bWp4sEZàu “HUNhái BéowfAy6n QYkfzylà dQYkfzyo towfAy6hằng cWp4sEZháu aWp4sEZnh owfAy6ấy Wp4sEZgọi cháHUu đấy”.

Ông ThowfAy6ụ QYkfzyngờ ngợHU nhưWp4sEZ cốWp4sEZ nWp4sEZhớ HU“Cháu àWp4sEZ? PhWp4sEZải cáiQYkfzy thWp4sEZằng đợtHU trWp4sEZước owfAy6đánh QYkfzynhau vQYkfzyào owfAy6bệnh vHUiện đWp4sEZấy không?

“Dạ đúng”.

Định Wp4sEZđáp nowfAy6gắn gWp4sEZọn. QYkfzyDương thQYkfzyầm thởWp4sEZ pWp4sEZhào owfAy6khi ĐịnhQYkfzy khHUông QYkfzylôi chuyệQYkfzyn QYkfzycô owfAy6đã cắpowfAy6 náQYkfzych thQYkfzyằng cháuQYkfzy quýWp4sEZ owfAy6hóa củaHU aWp4sEZnh vàoHU bệHUnh việQYkfzyn thếQYkfzy nowfAy6ào, owfAy6nếu kWp4sEZhông thếHU nowfAy6ào báHUc QYkfzyThụ cũWp4sEZng hỏiQYkfzy nàowfAy6y nọ,Wp4sEZ dQYkfzyẫn đếnQYkfzy ngowfAy6ọn ngWp4sEZành QYkfzycơ sựWp4sEZ. HUViệc cWp4sEZô thỉnHUh thoảWp4sEZng chQYkfzyui rWp4sEZa chuowfAy6i vàowfAy6o quáowfAy6n bWp4sEZi –QYkfzy aWp4sEZ, Wp4sEZmặc Wp4sEZdù chỉHU chHUọc chọcQYkfzy mấyowfAy6 viowfAy6ên bWp4sEZi owfAy6tròn HUtròn vôHU hạowfAy6i, nHUhưng nWp4sEZếu đếWp4sEZn owfAy6tai QYkfzycác bậHUc phHUụ huWp4sEZynh thowfAy6ì vẫWp4sEZn lWp4sEZà QYkfzymột chuowfAy6yện loWp4sEZng tHUrời lởowfAy6 đất.HU RằnWp4sEZg, coQYkfzyn gáWp4sEZi Wp4sEZcon đứaHU phảiowfAy6 owfAy6… thếQYkfzy nàowfAy6o mớiQYkfzy owfAy6chui QYkfzyvào mấowfAy6y chHUỗ thếowfAy6 chứ?Wp4sEZ RằnHUg, thôiWp4sEZ chếtWp4sEZ HUrồi, Wp4sEZhay Wp4sEZlà nHUó khôWp4sEZng owfAy6có thằngWp4sEZ nàHUo thèWp4sEZm owfAy6rước, HUnên siWp4sEZnh rWp4sEZa biếnHU HUchứng, Wp4sEZmất câWp4sEZn bHUằng QYkfzynày nọ…QYkfzy KhônHUg owfAy6thể HUđể tHUhế nàyowfAy6 đWp4sEZược, QYkfzyta Wp4sEZphải kiếmHU ngaHUy chHUo nóQYkfzy Wp4sEZmột thWp4sEZằng. VàHU thếQYkfzy làHU HUlại cóowfAy6 hệQYkfzy quảHU làHU ởQYkfzy Wp4sEZquán trWp4sEZà QYkfzynọ, HUở Wp4sEZquán owfAy6café HUkia tHUrong cảWp4sEZ nhữngQYkfzy QYkfzyngày HUđẹp tHUrời vàHU nhữngWp4sEZ ngàHUy khowfAy6ông owfAy6đẹp trờiWp4sEZ cWp4sEZho QYkfzylắm, cWp4sEZó cHUô Wp4sEZnàng mặtWp4sEZ màWp4sEZy dàHUu dàuHU đQYkfzyi xeowfAy6m mắt.

Thực tếQYkfzy chứowfAy6ng minhowfAy6, giaHUi chWp4sEZưa vợQYkfzy giờowfAy6 cũngowfAy6 HUkhan hiWp4sEZếm Wp4sEZlắm HUrồi. ChWp4sEZo nênQYkfzy, nhữngQYkfzy QYkfzyứng owfAy6cử viênWp4sEZ thậmHU owfAy6chí Wp4sEZcòn HU“hai lHUần owfAy6trong một”owfAy6 nHUhư lQYkfzyà ĐịnhowfAy6 đây.owfAy6 owfAy6Cả Wp4sEZbác Wp4sEZThụ lẫWp4sEZn TQYkfzyân đềuowfAy6 muốnHU dấWp4sEZm dúHUi anHUh HUcho QYkfzycô vớiHU lowfAy6ời quWp4sEZảng cáoowfAy6 “hànHUg ViQYkfzyệt HUNam chấtQYkfzy lượQYkfzyng cao”.owfAy6 ThowfAy6ật Wp4sEZra owfAy6thì owfAy6mắt nowfAy6hìn Wp4sEZcủa owfAy6hai ngườQYkfzyi nowfAy6ày Wp4sEZcô đềQYkfzyu tiQYkfzyn tưởnowfAy6g Wp4sEZcả. ThậtHU owfAy6ra hHUơn nữaQYkfzy tQYkfzyhì chínhQYkfzy Wp4sEZcô còowfAy6n muốWp4sEZn Wp4sEZdấm dúWp4sEZi Wp4sEZanh chQYkfzyo mìowfAy6nh QYkfzykia Wp4sEZmà ^^.

Nhân viêHUn xếHUp loạtWp4sEZ đồWp4sEZ ănQYkfzy lênWp4sEZ bànowfAy6. ĐịnWp4sEZh mởQYkfzy owfAy6nút chaowfAy6i rưQYkfzyợu HUvang mộtWp4sEZ cáWp4sEZch tWp4sEZhành thạo,HU QYkfzyxếp mấyQYkfzy chiếcHU QYkfzyly lạiHU owfAy6rồi QYkfzybắt owfAy6đầu HUrót. ÔnowfAy6g ThQYkfzyụ nowfAy6hìn Định,HU lạWp4sEZi owfAy6nhìn vẻowfAy6 HUmặt HUthoáng ửngowfAy6 hồQYkfzyng owfAy6cô owfAy6cháu gWp4sEZái, giọngowfAy6 owfAy6vui vẻ.

“Ái chàowfAy6! Wp4sEZCoi nhưWp4sEZ owfAy6bác Wp4sEZlàm chuyệHUn thHUừa rồi?QYkfzy ThếowfAy6 anWp4sEZh Wp4sEZem hàWp4sEZng xóQYkfzym lowfAy6áng owfAy6giềng lánQYkfzyg tỏiHU chắcQYkfzy quýHU nhaWp4sEZu QYkfzychứ hả?”

Bình QYkfzytĩnh nHUhư Wp4sEZĐịnh HUmà owfAy6chai rượuQYkfzy trowfAy6ong tHUay cũngowfAy6 QYkfzychệch HUđi, khiHUến rượu &nbQYkfzysp;sánh cảowfAy6 rWp4sEZa QYkfzymép lQYkfzyy, trQYkfzyong lúQYkfzyc đóQYkfzy, QYkfzyDương nowfAy6hư QYkfzy“đứng hìHUnh”. owfAy6Cô rầWp4sEZu Wp4sEZrĩ nHUhìn ônWp4sEZg ThWp4sEZụ, owfAy6nhăn nhó.

“Trời, bácQYkfzy hỏiowfAy6 gQYkfzyì Wp4sEZkhó tWp4sEZhế ạ.QYkfzy QuQYkfzyý kHUiếc gowfAy6ì Wp4sEZcơ chứ?”

“Ơ hQYkfzyay HUcon bQYkfzyé này.HU HàngWp4sEZ QYkfzyxóm thìWp4sEZ Wp4sEZhoặc quWp4sEZý HUnhau hHUoặc ghHUét nhQYkfzyau. ThếHU HUhai QYkfzyđứa chẳWp4sEZng lWp4sEZẽ lạiowfAy6 ghéowfAy6t nWp4sEZhau à?

Im Wp4sEZlìm. Wp4sEZIm lìm.

Dương trHUộm nQYkfzyhìn sanQYkfzyg ĐịowfAy6nh, chHUỉ tWp4sEZhấy anowfAy6h HUcẩn trọngQYkfzy đặtowfAy6 lQYkfzyy rượuQYkfzy Wp4sEZxuống trướWp4sEZc mHUặt ôQYkfzyng Thụ,HU kQYkfzyhông cowfAy6ó HUvẻ owfAy6gì làWp4sEZ sẽWp4sEZ “phunowfAy6 châQYkfzyu nhảowfAy6 ngowfAy6ọc” giảiowfAy6 đáQYkfzyp thHUắc mHUắc cWp4sEZho ônQYkfzyg báWp4sEZc HUmình, thếowfAy6 nên&HUnbsp; cuối cHUùng côWp4sEZ đQYkfzyành chépWp4sEZ mWp4sEZiệng, ấpWp4sEZ úng.

“Thì cũWp4sEZng hànHUg xómHU bìnhowfAy6 owfAy6thường màQYkfzy bác”.

Định hơHUi ngướowfAy6c nQYkfzyhìn QYkfzycô khiWp4sEZến DươngHU lựngHU khựng,Wp4sEZ nhưngowfAy6 cuowfAy6ối cùWp4sEZng owfAy6anh Wp4sEZchỉ nóWp4sEZi nhẹQYkfzy nhàng.

“Em uốngWp4sEZ chowfAy6út vaHUng nhé?”

“Dạ HUít thQYkfzyôi ạ!”

Dương owfAy6cầm lấHUy owfAy6ly Wp4sEZrượu ĐịnhowfAy6 đưWp4sEZa, thHUấy màQYkfzyu rượuowfAy6 sóowfAy6ng sánh.owfAy6 HìnowfAy6h nhWp4sEZư HUtrái QYkfzytim cWp4sEZô cũngHU đangHU Wp4sEZcó chútQYkfzy sóowfAy6ng sánhHU QYkfzytròng tràWp4sEZnh. VôWp4sEZ líQYkfzy, chWp4sEZưa Wp4sEZuống mWp4sEZà đãowfAy6 thấWp4sEZy towfAy6ây owfAy6tây Wp4sEZlà thWp4sEZế nàoHU nhỉ?

Ông ThụHU giơQYkfzy owfAy6ly rượuWp4sEZ lêWp4sEZn, vuHUi vHUẻ QYkfzy“Nào nào…HU QYkfzyUống mowfAy6ừng gặpWp4sEZ mặtowfAy6 nowfAy6ào! HữWp4sEZu dWp4sEZuyên thìWp4sEZ mớiWp4sEZ nănQYkfzyg tưWp4sEZơng ngộ.Wp4sEZ Wp4sEZHai Wp4sEZđứa lạiWp4sEZ HUcòn chuowfAy6ng váQYkfzych nữowfAy6a thìHU chowfAy6ú khôngHU còHUn QYkfzygì QYkfzyphải owfAy6lo nữaHU rồi…”

Dương vừaWp4sEZ cHUụng Wp4sEZly vừaowfAy6 QYkfzynhủ thầmQYkfzy owfAy6không hiểuWp4sEZ cowfAy6ái ýowfAy6 tWp4sEZứ “owfAy6không cònWp4sEZ HUgì phảHUi lo”củaowfAy6 Wp4sEZbác owfAy6mình HUlà saowfAy6o đâQYkfzyy? HaQYkfzyy bácHU nghWp4sEZĩ owfAy6cô đượowfAy6c làQYkfzym hàngowfAy6 xómHU owfAy6của anWp4sEZh làHU HUcoi owfAy6như chuộtHU sWp4sEZa chQYkfzyĩnh gạoowfAy6 rồQYkfzyi, khônQYkfzyg phảiWp4sEZ owfAy6lo lắngHU cQYkfzyho nóQYkfzy nữa.QYkfzy Ôi,QYkfzy thếHU tHUhì cWp4sEZhắc bácHU cowfAy6ô lầWp4sEZm tHUo mấtowfAy6 rồQYkfzyi. CQYkfzyô lạiowfAy6 liowfAy6ếc trộmWp4sEZ ĐHUịnh quHUa vowfAy6ành lyHU. AWp4sEZnh nhấpWp4sEZ owfAy6ngụm rượQYkfzyu, cũWp4sEZng khônowfAy6g đáWp4sEZp lờiWp4sEZ củaHU ôWp4sEZng TowfAy6hụ, nowfAy6hưng Wp4sEZvẻ trowfAy6ầm tĩowfAy6nh HUvà thWp4sEZư thái.

Dương QYkfzyvốn lQYkfzyà ngưHUời khônWp4sEZg gWp4sEZiỏi Wp4sEZvề tHUâm líHU đànWp4sEZ Wp4sEZông. NhữnWp4sEZg pWp4sEZhán đoáHUn củHUa côHU lúcHU nàowfAy6o cWp4sEZũng trWp4sEZật QYkfzylất. NowfAy6ên đôiQYkfzy HUkhi trowfAy6ực QYkfzycảm củQYkfzya mìnQYkfzyh máchowfAy6 bảowfAy6o owfAy6mạnh mWp4sEZẽ, HUDương vẫowfAy6n HUcố ghWp4sEZìm nQYkfzyó xuốngQYkfzy, sHUợ mìQYkfzynh lowfAy6ại rQYkfzyơi Wp4sEZvào tìWp4sEZnh huHUống “chQYkfzyạy vQYkfzyào rừnowfAy6g mWp4sEZơ bắtQYkfzy Wp4sEZcon tưởngHU bở”.QYkfzy NhWp4sEZưng, liệHUu cóHU Wp4sEZsai chowfAy6út HUnào khôQYkfzyng nhỉ,  khiHU Wp4sEZcô nhậHUn thấWp4sEZy đôiowfAy6 lúcWp4sEZ ĐịnHUh nhìnowfAy6 mìowfAy6nh vHUà owfAy6đôi mắtowfAy6 thẫmWp4sEZ đenHU owfAy6kia thoWp4sEZáng cQYkfzyhút HUlại lấQYkfzyp owfAy6lánh HUánh cười.

Bữa ăQYkfzyn vuowfAy6i vẻ,Wp4sEZ nhẹQYkfzy HUnhàng, HUbởi bQYkfzyác ThụWp4sEZ liêWp4sEZn tụWp4sEZc QYkfzypha tròowfAy6 vWp4sEZà “kểowfAy6 xấu”Wp4sEZ DươWp4sEZng. SựWp4sEZ xuQYkfzyề xowfAy6òa QYkfzycủa Wp4sEZbác khQYkfzyiến mọiowfAy6 thứowfAy6 trWp4sEZở nêowfAy6n thâowfAy6n áiWp4sEZ, dQYkfzyù thỉnHUh thoảngWp4sEZ owfAy6âm mQYkfzyưu “gửiQYkfzy gắm”Wp4sEZ DWp4sEZương QYkfzycho ĐịnhHU bácowfAy6 vowfAy6ẫn đHUể lộWp4sEZ QYkfzyrõ mQYkfzyồn mHUột. ỞWp4sEZ bênQYkfzy cạWp4sEZnh owfAy6bác, ĐịnhWp4sEZ dườWp4sEZng QYkfzynhư cũnHUg cởQYkfzyi HUmở owfAy6hơn, aHUnh cườHUi nhiHUều, nHUói nhiềHUu hơnQYkfzy đôowfAy6i chútQYkfzy. CôQYkfzy đặcWp4sEZ biệtQYkfzy thícQYkfzyh kWp4sEZhi nQYkfzyghe owfAy6hai QYkfzyngười QYkfzytrao đổQYkfzyi vHUề côHUng việc,owfAy6 mặWp4sEZc dùowfAy6 mùowfAy6 tịtowfAy6 khônHUg howfAy6iểu tQYkfzyí teQYkfzyo gQYkfzyì, nhưngowfAy6 cWp4sEZhỉ nhìnHU khuôWp4sEZn mặWp4sEZt cươngowfAy6 ngQYkfzyhị kWp4sEZia saowfAy6y sưHUa nóiowfAy6 vềHU bêHU tônowfAy6g cốHUt owfAy6thép, owfAy6nói vềWp4sEZ dowfAy6ầm HUdèo móWp4sEZng mHUánh, cQYkfzyô owfAy6cũng QYkfzythấy HUnhư mìnhHU đanQYkfzyg ngowfAy6he nowfAy6hững cowfAy6âu chuyện  ngQYkfzyọt ngàoowfAy6 nhấWp4sEZt trêQYkfzyn đời.Wp4sEZ CôWp4sEZ cũngowfAy6 nhậnHU raHU, hìWp4sEZnh nhowfAy6ư chỉowfAy6 tQYkfzyrong cônowfAy6g việc,Wp4sEZ ĐịnhHU mớQYkfzyi Wp4sEZthôi tựQYkfzy kìmQYkfzy chếQYkfzy mìnhQYkfzy, QYkfzyở đóWp4sEZ, aHUnh Wp4sEZtự tWp4sEZin, quyQYkfzyết đoánowfAy6, QYkfzyvà kHUhông cHUòn kiQYkfzyệm lờiWp4sEZ QYkfzycho lắm.

Bữa cơHUm kowfAy6éo dowfAy6ài từHU chiowfAy6ều đếnQYkfzy kowfAy6hi trờWp4sEZi owfAy6sẩm tốWp4sEZi. QYkfzyÁnh owfAy6nắng chowfAy6ỉ owfAy6còn vWp4sEZài Wp4sEZvệt QYkfzyrớt lạQYkfzyi nơiowfAy6 nhữowfAy6ng thềmowfAy6 owfAy6cửa lớn.QYkfzy ĐQYkfzyây QYkfzyđó phụcWp4sEZ vHUụ bắtHU đQYkfzyầu bHUật đènQYkfzy chùmWp4sEZ owfAy6lên. ÔnWp4sEZg ThụWp4sEZ vQYkfzyà ĐịnQYkfzyh đãWp4sEZ towfAy6iêu diệtowfAy6 HUhết gầnowfAy6 haowfAy6i cWp4sEZhai vangQYkfzy, cònHU DHUương cũngowfAy6 QYkfzybị hWp4sEZơi rượuHU làWp4sEZm cQYkfzyho váHUng owfAy6vất. CWp4sEZô đWp4sEZang địnHUh gHUiơ owfAy6tay xHUin hHUàng thWp4sEZì đHUúng lúQYkfzyc ấyowfAy6 “tuyệtQYkfzy sắowfAy6c gHUiai nhowfAy6ân” cQYkfzyủa bQYkfzyác ThụWp4sEZ xuấowfAy6t hiện,QYkfzy vàQYkfzy HUy hệWp4sEZt QYkfzynhư QYkfzymô tWp4sEZả Wp4sEZcủa bácQYkfzy, ngHUười nàQYkfzyy bHUụng sQYkfzyắp rơWp4sEZi xuốnWp4sEZg đầQYkfzyu gốiWp4sEZ owfAy6và QYkfzytóc chWp4sEZả QYkfzycó cọngQYkfzy nào.

Lại mộtHU màowfAy6n chHUào hWp4sEZỏi tưowfAy6ng HUbừng QYkfzychúc HUtụng, lúQYkfzyc ấyQYkfzy, DươngQYkfzy mớiHU bowfAy6iết ĐịnhowfAy6 HUlà HUngười thiếtHU owfAy6kế nhowfAy6à hànowfAy6g nàyQYkfzy, HUcòn bowfAy6ác ThụWp4sEZ trựcWp4sEZ tiếQYkfzyp chỉowfAy6 đạoHU thQYkfzyi côWp4sEZng. WowfAy6ow, thảoowfAy6 Wp4sEZnào thảoHU nàowfAy6o, Wp4sEZông owfAy6chủ QYkfzynhà hàng &nbspHU;này hồQYkfzy hởiWp4sEZ vQYkfzyới báHUc cQYkfzyô vHUà ĐịnhHU tQYkfzyhế. owfAy6Sau kWp4sEZhi vWp4sEZung tQYkfzyay cHUhém owfAy6một cHUâu HUnhư điHUnh HUđóng cọQYkfzyc làHU bowfAy6ữa ănHU nHUày hoQYkfzyàn toWp4sEZàn freHUe, Wp4sEZông towfAy6a bènQYkfzy dùnowfAy6g đôHUi Wp4sEZtay núngWp4sEZ nínhowfAy6 lôiHU tWp4sEZuột HUbác ThụQYkfzy điowfAy6 “owfAy6chơi” tăHUng QYkfzyhai, lạiQYkfzy cònHU cưQYkfzyời HUha hảowfAy6 ngoáiowfAy6 lạHUi bảoowfAy6 phảiWp4sEZ đHUi QYkfzycho hHUai “đứaQYkfzy trowfAy6ẻ” chQYkfzyúng owfAy6mày Wp4sEZcó tQYkfzyí riênQYkfzyg towfAy6ư chứ.

Tất owfAy6nhiên cáQYkfzyi “đowfAy6ứa Wp4sEZtrẻ” sQYkfzyơ owfAy6mi QYkfzyđen tWp4sEZhì cQYkfzyhỉ lặnQYkfzyg QYkfzylẽ cườiQYkfzy còowfAy6n “owfAy6đứa trẻ”QYkfzy mặcHU owfAy6váy thowfAy6ì tựQYkfzy dưWp4sEZng owfAy6tim đậpowfAy6 HUlên thWp4sEZùm thụp.

 

Chương 12HU.4: NhẹHU nhàHUng mWp4sEZà QYkfzyrát bỏnWp4sEZg ^^
(HUCháu gáowfAy6i BốngHU BaowfAy6ng củaowfAy6 owfAy6dì, ngowfAy6ười cóowfAy6 cáiowfAy6 tWp4sEZên giốowfAy6ng nWp4sEZhư cáiHU HUcô QYkfzygái owfAy6già tQYkfzyrong truyệnWp4sEZ nàQYkfzyy, owfAy6he owfAy6he howfAy6e he)
Không giaQYkfzyn dầnHU trởWp4sEZ nênowfAy6 lặowfAy6ng lowfAy6ẽ khQYkfzyiến DươnowfAy6g  thấy owfAy6lúng túngowfAy6, chỉQYkfzy cQYkfzyòn cHUách owfAy6ngậm HUly rượuWp4sEZ vanQYkfzyg, nhấpowfAy6 từnHUg chútWp4sEZ Wp4sEZmột. ĐịowfAy6nh độtQYkfzy nhiêHUn mỉmowfAy6 cười.

“Cẩn thHUận HUsay đó”.

Giọng nQYkfzyói bấtowfAy6 HUchợt dịHUu dàngWp4sEZ cHUủa ĐịnhWp4sEZ khiếowfAy6n QYkfzyDương còowfAy6n QYkfzythấy …QYkfzy sHUay Wp4sEZhơn làowfAy6 rượu.Wp4sEZ TronQYkfzyg chúWp4sEZt miWp4sEZên maQYkfzyn vowfAy6áng vấHUt, HUcó mowfAy6ột sHUuy nghĩQYkfzy lướHUt qWp4sEZua khiếQYkfzyn owfAy6Dương sựcWp4sEZ nhHUớ. KWp4sEZhi Wp4sEZtỉnh HUtáo côowfAy6 đWp4sEZã lQYkfzyàm QYkfzyđủ tròQYkfzy mấHUt mWp4sEZặt rồiQYkfzy. owfAy6Có Wp4sEZtí mWp4sEZen Wp4sEZvào kHUhông owfAy6biết owfAy6cô HUcòn gâyowfAy6 nhữngWp4sEZ HUchuyện gWp4sEZì nữaWp4sEZ. ÝHU QYkfzynghĩ đóWp4sEZ khiếnHU DưowfAy6ơng QYkfzylập tứowfAy6c thQYkfzyẳng lưnowfAy6g, tay  cậpHU HUrập bWp4sEZuông ngaowfAy6y lowfAy6y rưQYkfzyợu xuốowfAy6ng bàn.

Định nQYkfzyhìn hànHUh độngQYkfzy củaWp4sEZ cô,  khóeHU môowfAy6i Wp4sEZvốn QYkfzyđiềm đạWp4sEZm chQYkfzyợt conQYkfzyg khẽQYkfzy lênQYkfzy tronowfAy6g owfAy6một nụQYkfzy cười.owfAy6 KQYkfzyhi bắtowfAy6 gặpHU QYkfzycái nWp4sEZhìn ngowfAy6ơ ngáHUc củWp4sEZa DươnowfAy6g, nụWp4sEZ cườiQYkfzy đóHU Wp4sEZkhông tQYkfzyắt điowfAy6, tráiWp4sEZ HUlại, tHUrong đôiowfAy6 mWp4sEZắt thẫHUm tốowfAy6i, lạiHU lấowfAy6p owfAy6lánh nhữnWp4sEZg ánhowfAy6 sángHU cWp4sEZó phầWp4sEZn towfAy6rêu cowfAy6học. DQYkfzyương hHUơi đờQYkfzy raQYkfzy, cảowfAy6m giácowfAy6 cowfAy6ái khônowfAy6g khowfAy6í mQYkfzyờ ámowfAy6 nàowfAy6y khiWp4sEZến cHUô cQYkfzyó cHUhút kQYkfzyhông tựowfAy6 nQYkfzyhiên, taHUy QYkfzycô owfAy6lại muốnHU thòQYkfzy owfAy6ra Wp4sEZcầm lQYkfzyy rượuWp4sEZ chWp4sEZo owfAy6bớt thừaowfAy6 Wp4sEZthãi, nhưngHU rồWp4sEZi lạWp4sEZi rụtQYkfzy lạiWp4sEZ kHUhông dám.

Khi Wp4sEZnhững sợowfAy6i tQYkfzyơ cảmowfAy6 Wp4sEZxúc cứHU giQYkfzyăng mWp4sEZắc đâuowfAy6 đHUó QYkfzyquanh haQYkfzyi người,QYkfzy ĐịnHUh độtQYkfzy ngộtQYkfzy rủWp4sEZ owfAy6Dương điQYkfzy vònHUg quanWp4sEZh khowfAy6u nhàWp4sEZ hàQYkfzyng. DưQYkfzyơng đứnQYkfzyg dậowfAy6y, cowfAy6ả ngườiQYkfzy QYkfzynhư đượHUc tWp4sEZhả owfAy6lỏng, khHUông Wp4sEZnén đượcWp4sEZ QYkfzycô thWp4sEZở phàHUo mộtWp4sEZ cáWp4sEZi, đHUi thHUeo ĐowfAy6ịnh. AowfAy6nh Wp4sEZbước cowfAy6hậm rowfAy6ãi, đủQYkfzy Wp4sEZđể đôiWp4sEZ gWp4sEZiày QYkfzy5 powfAy6hân củWp4sEZa DươWp4sEZng kWp4sEZhông HUbị Wp4sEZquá tQYkfzyải kowfAy6hi côHU bướcWp4sEZ HUtheo anowfAy6h. VừaQYkfzy Wp4sEZđi ĐịnhHU vừaWp4sEZ cowfAy6hỉ HUdẫn cQYkfzyho owfAy6Dương nhWp4sEZững điểmQYkfzy đặcowfAy6 QYkfzybiệt HUnho nhỏWp4sEZ củaowfAy6 nowfAy6hà hàngQYkfzy nàHUy, nhowfAy6ư khHUu hầmWp4sEZ rượu,Wp4sEZ “căHUn phòHUng owfAy6sao rơiHU”, “hồowfAy6 rửQYkfzya chWp4sEZân” khiếHUn DươWp4sEZng mắowfAy6t tròWp4sEZn mowfAy6ắt dẹWp4sEZt. KWp4sEZhông Wp4sEZkhí dQYkfzyần HUtrở lạWp4sEZi HUsự QYkfzytự nhiQYkfzyên, DHUương cũngHU vôowfAy6 tưowfAy6 hỏiQYkfzy Wp4sEZhan đủHU cWp4sEZhuyện. MặcowfAy6 nWp4sEZhững thắcowfAy6 mắcowfAy6 nWp4sEZgô nQYkfzyghê củaHU Wp4sEZcô, ĐịnhHU thonowfAy6g tHUhả trảWp4sEZ lWp4sEZời cWp4sEZẩn thậnowfAy6 QYkfzytừng chúowfAy6t một.

Nhà hàngQYkfzy đãHU Wp4sEZlên đèn.owfAy6 DươQYkfzyng cQYkfzyảm nhậnWp4sEZ dườngQYkfzy nhWp4sEZư ĐịowfAy6nh rQYkfzyất đQYkfzyể tâmWp4sEZ đếnWp4sEZ việcQYkfzy thHUiết kHUế ánowfAy6h sángQYkfzy tronQYkfzyg nhowfAy6ững cWp4sEZông tHUrình củaHU mình,Wp4sEZ Wp4sEZnên từowfAy6 khQYkfzyu resQYkfzyort RainbQYkfzyow đếWp4sEZn nHUhà HUhàng nWp4sEZày, ánWp4sEZh sáHUng đềHUu rấtQYkfzy đẹpQYkfzy mắtHU, đềuQYkfzy QYkfzylà HUthứ QYkfzymàu vàHUng HUấm QYkfzyáp, sónWp4sEZg sáHUnh nHUhư HUmật ong.  TừowfAy6ng căQYkfzyn powfAy6hòng nQYkfzyhư tHUừng Wp4sEZô nhowfAy6ỏ phátQYkfzy owfAy6sáng, ngọtowfAy6 nHUgào vàWp4sEZ owfAy6bí mật.owfAy6 DưWp4sEZơng Wp4sEZcứ tưởnHUg ĐịnhQYkfzy sWp4sEZẽ dắQYkfzyt HUcô vàoQYkfzy HUmột cowfAy6ăn pWp4sEZhòng nàQYkfzyo đó,owfAy6 nhưnHUg cuốiHU cWp4sEZùng nơiowfAy6 dowfAy6ừng lWp4sEZại QYkfzycủa hQYkfzyọ lowfAy6ại Wp4sEZlà owfAy6một câyQYkfzy cầuWp4sEZ gỗowfAy6 nhỏQYkfzy nhưnQYkfzyg chắowfAy6c chắHUn, nằowfAy6m QYkfzybên rìQYkfzya củaQYkfzy Wp4sEZkhu nowfAy6hà hàngQYkfzy. ThHUấy owfAy6bãi cQYkfzyát dướiWp4sEZ chânQYkfzy mịQYkfzyn mWp4sEZàng, QYkfzyDương khôngQYkfzy ngạiWp4sEZ ngQYkfzyần cởiWp4sEZ gHUiầy rQYkfzya, rWp4sEZồi QYkfzyđi trênWp4sEZ cát.

Trăng owfAy6non vừaHU lêHUn. NHUhững bướowfAy6c QYkfzychân Wp4sEZcủa DWp4sEZương QYkfzyhơi lúHUn xuốngHU trWp4sEZên nềHUn cQYkfzyát lấowfAy6p lánQYkfzyh sánQYkfzyg bạWp4sEZc bQYkfzyởi HUánh tWp4sEZrăng vowfAy6à QYkfzyánh điowfAy6ện HUvàng HUhắt rQYkfzya owfAy6từ kowfAy6hu nhàWp4sEZ lớn.QYkfzy BêowfAy6n Wp4sEZcạnh, ĐịnowfAy6h vẫnQYkfzy Wp4sEZđi giầy,QYkfzy aWp4sEZnh QYkfzynhẹ nhWp4sEZàng cầmowfAy6 lấyQYkfzy Wp4sEZđôi giầyQYkfzy tHUrong tWp4sEZay DươowfAy6ng khiQYkfzyến cWp4sEZô Wp4sEZhơi ngỡowfAy6 nowfAy6gàng vàQYkfzy cHUó cHUhút Wp4sEZbối rốWp4sEZi. ỪowfAy6 QYkfzythì QYkfzythừa nhậQYkfzyn điWp4sEZ, nhữngWp4sEZ chămWp4sEZ HUsóc cHUó pQYkfzyhần nWp4sEZhỏ HUbé QYkfzynhư vậyWp4sEZ khiếnWp4sEZ cowfAy6ô …owfAy6 tQYkfzyhích HUkinh QYkfzylên đượcWp4sEZ ^^

Gió biểnHU mHUang thêQYkfzym mộtHU chWp4sEZút QYkfzylạnh Wp4sEZkhiến mHUái tWp4sEZóc DươngQYkfzy baowfAy6y HUlòa Wp4sEZxòa. ỞowfAy6 mộtQYkfzy nQYkfzyơi khQYkfzyông khWp4sEZí lowfAy6ãng QYkfzymạn nhWp4sEZư vậQYkfzyy, DHUương rQYkfzyất owfAy6muốn nHUói điềuQYkfzy gìHU đó,owfAy6 QYkfzytựa owfAy6như mowfAy6ột sựHU hỏowfAy6i hQYkfzyan ânHU cầnowfAy6, nhưHUng rHUất sowfAy6ợ QYkfzymình HUsẽ lHUại buộtWp4sEZ HUmiệng rWp4sEZa mộWp4sEZt câowfAy6u Wp4sEZnói vowfAy6ô duyQYkfzyên. CuWp4sEZối cùngHU DươngWp4sEZ chọnowfAy6 sựWp4sEZ QYkfzyim lặng.

“Hôm owfAy6nay DưHUơng íQYkfzyt nóiWp4sEZ nhỉ?”

Dương ngướcowfAy6 lWp4sEZên, hơowfAy6i bowfAy6ất ngờHU vìWp4sEZ câuHU HUnhận HUxét QYkfzycủa Định,Wp4sEZ cWp4sEZhỉ địQYkfzynh nóiHU lHUại mộtHU Wp4sEZcâu HUđại loowfAy6ại Wp4sEZcô Wp4sEZít nWp4sEZói saowfAy6o Wp4sEZbằng aWp4sEZnh, nhưnowfAy6g cHUuối cùQYkfzyng, vẫnowfAy6 cứHU owfAy6thấy thếWp4sEZ nàHUo đó,Wp4sEZ Wp4sEZcô cưQYkfzyời HUngượng ngùng.

“Tại eHUm đQYkfzyang QYkfzysuy nghĩ”

Định khôngQYkfzy Wp4sEZhỏi tiếpowfAy6, màowfAy6 chỉowfAy6 HUnhìn cô,HU QYkfzytựa nhưWp4sEZ đợiWp4sEZ owfAy6cô nóWp4sEZi owfAy6thêm. owfAy6Dương bậtWp4sEZ cười.

“Em đangHU suWp4sEZy owfAy6nghĩ xWp4sEZem tráowfAy6i đấHUt owfAy6này hẹpowfAy6 QYkfzyđến cHUỡ nàowfAy6o owfAy6mà owfAy6em bịQYkfzy dấQYkfzym dúQYkfzyi cowfAy6ho aQYkfzynh nhữngWp4sEZ hHUai lần?”

Định chWp4sEZợt nhìQYkfzyn bâQYkfzyng quơQYkfzy Wp4sEZxa xHUa “À,QYkfzy HUnhư chúQYkfzy ThQYkfzyụ nWp4sEZói, QYkfzycái đóHU nQYkfzygười tQYkfzya gowfAy6ọi làWp4sEZ “hữuWp4sEZ duyên””

Dương iHUm bặt.QYkfzy owfAy6Liếm đôiQYkfzy QYkfzymôi cảWp4sEZm giHUác đanQYkfzyg HUkhô QYkfzyđi vowfAy6ì gowfAy6ió bQYkfzyiển, DươngHU hồiHU owfAy6hộp nhìHUn QYkfzykhuôn QYkfzymặt ngWp4sEZhiêng nghHUiêng cHUủa Định,HU nhữHUng đườngHU nWp4sEZét tHUrong sựowfAy6 khowfAy6ắc cWp4sEZhạm dowfAy6ịu dàHUng cowfAy6ủa ánowfAy6h HUsáng khiếowfAy6n lònHUg owfAy6cô bỗnQYkfzyg Wp4sEZnhiên trQYkfzyào dQYkfzyâng mHUột HUcảm giowfAy6ác êmQYkfzy ảowfAy6 lWp4sEZạ lùngWp4sEZ. DươHUng đangWp4sEZ tQYkfzyính QYkfzyhỏi anQYkfzyh “hWp4sEZữu duyênHU thowfAy6ì saoWp4sEZ” nQYkfzyhưng chưaQYkfzy HUkịp mHUở HUlời, HUĐịnh đãQYkfzy quHUay nhìHUn cHUô, đôowfAy6i mắHUt đowfAy6en bìnWp4sEZh thảnWp4sEZ HUhỏi mộtHU câHUu rấtWp4sEZ …HU khôngHU liêHUn quan.

“Có thowfAy6ật thếWp4sEZ không?”

Dương sWp4sEZững rHUa nowfAy6gơ ngáHUc “ThậtowfAy6 gìowfAy6 ạ?”

Định đặHUt đôowfAy6i giầyWp4sEZ QYkfzycủa DWp4sEZương xuWp4sEZống thànhWp4sEZ cầu,owfAy6 rQYkfzyồi xỏQYkfzy taQYkfzyy tWp4sEZúi Wp4sEZquần, nétHU mQYkfzyặt vHUẫn khôHUng đổi.

“À QYkfzychuyện owfAy6chiều owfAy6nay. QYkfzyCó thWp4sEZật lowfAy6à tôHUi Wp4sEZkhông cQYkfzyó …HU xHUi QYkfzynhê gìowfAy6 vớWp4sEZi Wp4sEZem không?”

Ôi máWp4sEZ ơiHU. CHUô HUcó nQYkfzyên HUnhảy luônQYkfzy xuốngHU biểnowfAy6 chQYkfzyo xowfAy6ong đờowfAy6i kWp4sEZhông? DươngQYkfzy HUbặm chặtHU owfAy6môi, cốQYkfzy Wp4sEZnén cảowfAy6m giáowfAy6c xQYkfzyấu Wp4sEZhổ đếnHU tậnowfAy6 cWp4sEZhân tóc.

“Lúc đó…HU LHUúc đóWp4sEZ lWp4sEZà cháuowfAy6 anWp4sEZh chọHUc eQYkfzym mà…”

Định vẫnWp4sEZ owfAy6không buôQYkfzyng tha.

“Vậy QYkfzynghĩa làQYkfzy towfAy6ôi có…HU QYkfzyxi nhHUê à???”

Gì thếQYkfzy này?Wp4sEZ SHUao cQYkfzyâu Wp4sEZchuyện nHUó lạiowfAy6 dẫnHU vềQYkfzy cHUái cWp4sEZhủ đềQYkfzy oáowfAy6i oăWp4sEZm Wp4sEZnày chứ.HU ChẳngHU lẽowfAy6 côowfAy6 lạiHU đWp4sEZi …owfAy6 gậowfAy6t đWp4sEZầu? QYkfzyMà Wp4sEZlắc thìQYkfzy thàowfAy6 owfAy6xúi cWp4sEZô đi…owfAy6 chếtowfAy6 HUcòn hơn!!!!

Dương cắmHU mQYkfzyặt xuốHUng đất,Wp4sEZ Wp4sEZnhìn xuốowfAy6ng …QYkfzy QYkfzyngón châHUn mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”