You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12.1n2UYnM: Cn2UYnMái nàyn2UYnM cótq tMcwtwmính lMcwtwmà quấn2UYnMy rn2UYnMối tìntqh dụcHZvyCN côngtq cộHZvyCNng HZvyCNkhông đấy????

(Bông lộctq n2UYnMvừng trMcwtwmên HZvyCNsân HZvyCNthiếu nhtqi, n2UYnMgần hồHZvyCN n2UYnMHoàn KHZvyCNiếm 25/9/11)
Điện thn2UYnMoại troHZvyCNng phòHZvyCNng khtqách sạnn2UYnM cMcwtwmhợt HZvyCNreo. DươngMcwtwm nhấctq mátqy HZvyCNnghe. Côn2UYnM nhtqíu mMcwtwmày Mcwtwmkhi nhânn2UYnM Mcwtwmviên kháMcwtwmch sạntq vớMcwtwmi gMcwtwmiọng mn2UYnMiền Trunn2UYnMg nhỏtq nMcwtwmhẹ nón2UYnMi cóMcwtwm ngườin2UYnM mHZvyCNuốn n2UYnMgặp côtq. DươngMcwtwm lậpn2UYnM n2UYnMtức nMcwtwmghĩ Mcwtwmngay đến2UYnMn QuânHZvyCN nêtqn lạnhtq lMcwtwmùng tHZvyCNrả lHZvyCNời ln2UYnMà n2UYnMcô khôntqg muMcwtwmốn gặHZvyCNp aMcwtwmi hến2UYnMt, cMcwtwmũng khôngMcwtwm queMcwtwmn aMcwtwmi ởtq đâtqy. Nhưtqng giọngtq lễn2UYnM tHZvyCNân vẫnHZvyCN tiếpHZvyCN tụcn2UYnM ntqgọt ngào.

“Dạ, Mcwtwmảnh n2UYnMnhờ tqnói HZvyCNảnh têtqn ĐịnhHZvyCN ạ!”

Sấm sétHZvyCN nổn2UYnM đùngtq tqbên tMcwtwmai. HZvyCNĐịnh saHZvyCNo? Kn2UYnMhông ln2UYnMí n2UYnMnào HZvyCNcái ngườin2UYnM tqcô âMcwtwmm thầmHZvyCN nguyềnn2UYnM rtqủa nãyHZvyCN giờHZvyCN tqlại lHZvyCNò HZvyCNdò n2UYnMtới đâyMcwtwm tìmtq HZvyCNcô tqchứ? MHZvyCNà vtqì san2UYnMo tqanh lạin2UYnM biếMcwtwmt đượn2UYnMc chỗMcwtwm pn2UYnMhòng cn2UYnMô đượctq nhỉHZvyCN? Dưn2UYnMơng n2UYnMnghĩ đếHZvyCNn đtqủ mtqọi khản2UYnM ntqăng, HZvyCNcuối Mcwtwmcùng côMcwtwm tạmMcwtwm HZvyCNtìm đượctq giMcwtwmải phHZvyCNáp hợptq ltqý. Chtqắc làMcwtwm Tânn2UYnM, ôMcwtwmng mốMcwtwmi nMcwtwmgày xưan2UYnM Mcwtwmvẫn tqkhông qHZvyCNuên HZvyCNnhiệm vụn2UYnM củan2UYnM mìn2UYnMnh. Ctqhỉ Mcwtwmcó TânHZvyCN mMcwtwmới bitqết ptqhòng củMcwtwma cn2UYnMô Mcwtwmở cáiHZvyCN thàHZvyCNnh pMcwtwmhố biHZvyCNển HZvyCNnày, vì &nbsMcwtwmp;chính atqnh trtqực tiếpn2UYnM HZvyCNbook Mcwtwmvé, boon2UYnMk phòn2UYnMng chHZvyCNo cHZvyCNô ởn2UYnM kn2UYnMhách sạMcwtwmn nàytq mà.

Ý nghtqĩ n2UYnMĐịnh đếMcwtwmn ttqìm lHZvyCNàm Mcwtwmcô n2UYnMquýnh tqlên. DươnMcwtwmg Mcwtwmhớt hảiMcwtwm chảMcwtwmi tqsơ máitq tóMcwtwmc, thHZvyCNay chiếtqc áHZvyCNo hMcwtwmai tqdây vàn2UYnM chiMcwtwmếc quầMcwtwmn alibn2UYnMaba mtqàu hồngHZvyCN tMcwtwmím điệuMcwtwm đn2UYnMà rồtqi HZvyCNchạy nhàotq rn2UYnMa cửa.n2UYnM tqĐến Mcwtwmkhi cMcwtwmầm nắtqm cHZvyCNửa đMcwtwmịnh xoayHZvyCN, Dươngn2UYnM mới &nbn2UYnMsp;sực HZvyCNnhớ, côMcwtwm lạitq chạy  tqbổ vàMcwtwmo pMcwtwmhòng, HZvyCNlôi tn2UYnMúi raMcwtwm, lấyn2UYnM thỏn2UYnMi sMcwtwmon môin2UYnM quẹtMcwtwm nhan2UYnMnh tqmột ctqái. LHZvyCNúc nhìnHZvyCN Mcwtwmgương,  mím mímHZvyCN tqmôi cMcwtwmho n2UYnMson HZvyCNlan đều,tq Dươn2UYnMng mớn2UYnMi giậtn2UYnM mình.

Ôi, lậpMcwtwm trườngHZvyCN củHZvyCNa côMcwtwm ctqhỉ cón2UYnM thMcwtwmế thMcwtwmôi sHZvyCNao? LMcwtwmỏng lẻMcwtwmo đếnn2UYnM phHZvyCNát sợ.HZvyCN Vừtqa mMcwtwmới quHZvyCNyết tâtqm kMcwtwmhông liMcwtwmên qn2UYnMuan đếntq cản2UYnM cn2UYnMhú chMcwtwmáu nhàtq Mcwtwmanh Mcwtwmcơ mà.

Vả lại,HZvyCN anMcwtwmh đãHZvyCN n2UYnMcó “mối”.

Bang! McwtwmBang! n2UYnMCái Mcwtwmý nghĩMcwtwm “ĐịnhMcwtwm ctqó mtqối” Mcwtwmkhiến côHZvyCN sựtqng lại,tq bỗntqg dưngn2UYnM mtquốn chn2UYnMùi qMcwtwmuách tín2UYnM soHZvyCNn môitq đi.tq Nhn2UYnMưng sMcwtwmau nMcwtwmghĩ HZvyCNmình thậtMcwtwm trẻMcwtwm cMcwtwmon tn2UYnMrẻ mỏ,Mcwtwm mn2UYnMình Mcwtwmxinh đâutq phảitq tqcho dHZvyCNuy nhấHZvyCNt mộHZvyCNt ngườitq nhìn,tq thếMcwtwm ltqà DưHZvyCNơng nMcwtwmhe răn2UYnMng cưtqời vớin2UYnM mìtqnh trn2UYnMong gươnMcwtwmg n2UYnMmột cáiMcwtwm, rHZvyCNồi tráiHZvyCN ngượctq vớitq vn2UYnMẻ hớtqt hảHZvyCNi lúHZvyCNc nãHZvyCNy, côn2UYnM đủnn2UYnMg tqđỉnh đMcwtwmi rMcwtwma HZvyCNkhỏi phòng.

Thế nhn2UYnMưng dn2UYnMù n2UYnMra n2UYnMvẻ Mcwtwmbình thảntq đến2UYnMn mấyHZvyCN tn2UYnMhì HZvyCNkhi thn2UYnMang mMcwtwmáy “diHZvyCNng” mtqột cáin2UYnM n2UYnMrồi mởMcwtwm rHZvyCNa, DươngMcwtwm vẫHZvyCNn nHZvyCNhận thấyMcwtwm tMcwtwmim mìMcwtwmnh đangMcwtwm đậpn2UYnM n2UYnMthình n2UYnMthịch. Cô &nn2UYnMbsp;tiến vn2UYnMề phían2UYnM quầMcwtwmy lễHZvyCN tâtqn củaHZvyCN kháchtq sạtqn, nhưtqng chHZvyCNỉ thấn2UYnMy nhân2UYnMn viêntq đangtq cn2UYnMắm cMcwtwmúi nhậpn2UYnM sổn2UYnM sách.tq DươnMcwtwmg lướtn2UYnM mắtMcwtwm nhHZvyCNìn qHZvyCNuanh, nhưng  cảtq n2UYnMkhu ttqầng trệtHZvyCN chỉtq tqthấy n2UYnMvài tqba khácn2UYnMh TMcwtwmây tqđang đMcwtwmi lạHZvyCNi, ctqòn đMcwtwmâu khôngHZvyCN thHZvyCNấy bónMcwtwmg Mcwtwmdáng củatq kMcwtwmẻ chuyêMcwtwmn n2UYnMmặc stqơ mtqi đetqn ấyHZvyCN đân2UYnMu htqết. Kn2UYnMhông lHZvyCNẽ antqh đn2UYnMợi lHZvyCNâu tqquá đãn2UYnM đtqi rtqồi?  Dương Mcwtwmđi vềMcwtwm phn2UYnMía ln2UYnMễ ttqân, địnhMcwtwm hỏitq haHZvyCNn mộtMcwtwm câuHZvyCN HZvyCNthì độHZvyCNt nn2UYnMgột ctqó Mcwtwmbàn tHZvyCNay vn2UYnMỗ nhẹtq vàn2UYnMo tqvai cô.

“Ở đây”.

Dương qtquay phHZvyCNắt lạin2UYnM nMcwtwmhìn. HZvyCNKhông thểHZvyCN tHZvyCNin đưMcwtwmợc vàtqo mMcwtwmắt mìnHZvyCNh, trướctq mMcwtwmặt ctqô tqlà mộtn2UYnM khun2UYnMôn mặn2UYnMt màMcwtwm tqcô chỉtq HZvyCNmuốn n2UYnM… đấmMcwtwm HZvyCNcho mtqột HZvyCNnhát. Quân2UYnMn nhướnn2UYnM nhtqướn đHZvyCNôi ltqông màtqy, nHZvyCNhìn cn2UYnMô HZvyCNnhe rHZvyCNăng n2UYnMra cười.

“Ô, làHZvyCNm gìtq n2UYnMnhư muốnHZvyCN giMcwtwmết ngưn2UYnMời thếMcwtwm kia?”

Dương tn2UYnMức đếnMcwtwm mHZvyCNức muMcwtwmốn xịtqt khóin2UYnM HZvyCNlỗ tan2UYnMi. TứHZvyCNc cn2UYnMái thằngn2UYnM trờiMcwtwm đánn2UYnMh HZvyCNnày mộtHZvyCN, tứctq chMcwtwmính bảnMcwtwm thânHZvyCN mn2UYnMình mười.HZvyCN Satqo n2UYnMcô tqcó tMcwtwmhể n2UYnMngu HZvyCNsi kìtq diHZvyCNệu vậytq cMcwtwmơ chứ,tq kMcwtwmhông nghHZvyCNĩ đếntq chn2UYnMiêu HZvyCNlừa qn2UYnMuá mứMcwtwmc tqđơn gin2UYnMản Mcwtwmnày. NhHZvyCNưng bitqết tn2UYnMức tốiMcwtwm chỉtq tổn2UYnM lHZvyCNàm mìtqnh tqthêm uấHZvyCNt, khôngtq gin2UYnMải quyMcwtwmết đtqược gìHZvyCN nên2UYnMn HZvyCNcô hMcwtwmất mặt.

“Ra  người mtquốn n2UYnMgặp tôtqi lHZvyCNà cậutq HZvyCNđó à?”

Quân gậtn2UYnM gtqật đMcwtwmầu, tqcòn cưn2UYnMời ton2UYnMe rn2UYnMa vẻtq rtqất ngMcwtwmây thơ.

Dương cườiMcwtwm cườiMcwtwm bn2UYnMỡn cợtn2UYnM “Ttqhế mớHZvyCNi Mcwtwmthay tênMcwtwm đổHZvyCNi hMcwtwmộ khẩHZvyCNu à?”

Quân xịtHZvyCN nMcwtwmụ cMcwtwmười, lúMcwtwmc saun2UYnM  bĩu HZvyCNmôi Mcwtwmấm ức.

“Hừ. TứMcwtwmc vìtq đân2UYnMy mạoMcwtwm tqdanh Mcwtwmchú McwtwmĐịnh àMcwtwm? Nhưn2UYnMng đâytq HZvyCNkhông nMcwtwmói thMcwtwmế thìtq ctqó xuHZvyCNống không?”

Dương nghiến2UYnMn răng.

“Đồ láuHZvyCN cátq láutq tôm”.

“Ôi, láuHZvyCN gtqì chẳntqg được,HZvyCN ln2UYnMáu n2UYnMcá, ln2UYnMáu tôm,HZvyCN tqláu ốc,Mcwtwm láuHZvyCN ếch,Mcwtwm lMcwtwmáu cản2UYnM nhMcwtwmái n2UYnMbén luôn…tq McwtwmHa htqa “

Thấy mìnHZvyCNh lạtqi stqắp pHZvyCNhát điên,n2UYnM McwtwmDương quatqy phắtMcwtwm ngn2UYnMười đHZvyCNi. Nhưtqng mộttq Mcwtwmý nghMcwtwmĩ ln2UYnMướt qutqa khiHZvyCNến Dươngtq sựngtq tqlại. HZvyCNCô quHZvyCNay ngoắtn2UYnM trởHZvyCN lạin2UYnM Mcwtwmvà tqva thẳMcwtwmng vàHZvyCNo cMcwtwmái ngườHZvyCNi đanHZvyCNg n2UYnMhăm hởHZvyCN đtqi Mcwtwmđến, khiếnMcwtwm côtq Mcwtwmtối sầmHZvyCN mặtHZvyCN mũi.

“Làm cán2UYnMi tqgì thếMcwtwm hả?”

Vừa n2UYnMxoa trMcwtwmán DươHZvyCNng vừaMcwtwm gắMcwtwmt lên.tq Quâtqn lúMcwtwmng tún2UYnMng tMcwtwmhanh minh.

  “Ai HZvyCNbảo đanHZvyCNg đHZvyCNi tn2UYnMự dn2UYnMưng đn2UYnMứng lại?Mcwtwm HZvyCNCó làtqm san2UYnMo không?”

“Sao trăMcwtwmng HZvyCNcái gìtq. TrảHZvyCN đây?”

Dương HZvyCNtrừng mắtHZvyCN xn2UYnMòe Mcwtwmtay ra

Quân ngẩnMcwtwm tqngơ nhìnn2UYnM kMcwtwmhuôn mặtn2UYnM DươngMcwtwm, rMcwtwmồi lạitq nHZvyCNhìn tqbàn tatqy HZvyCNxòe rtqa cHZvyCNủa cô.

“Trả gMcwtwmì. TrảHZvyCN tqnợ tìnhHZvyCN HZvyCNxa àHZvyCN? hn2UYnMí hí”

“Còn dámtq cườitq hả?n2UYnM tqTrả ctqhứng min2UYnMnh Mcwtwmthư cn2UYnMủa tôi.Mcwtwm CậuMcwtwm ctqó biếMcwtwmt tôitq phảiMcwtwm n2UYnMmang passpoHZvyCNrt đtqể ởtq HZvyCNkhách sạnn2UYnM khôngMcwtwm hả?”

Quân cườiHZvyCN tqtít ctqả mắt.

“Có passport&nHZvyCNbsp; rồi thtqì cầnn2UYnM gtqì cn2UYnMhứng mn2UYnMinh thHZvyCNư nữatq. ĐểMcwtwm đâyHZvyCN giMcwtwmữ lMcwtwmàm HZvyCNtin cho?”

Hai nắn2UYnMm đấmtq cn2UYnMủa DươngHZvyCN đtqã sitqết chặtMcwtwm, tqgân Mcwtwmxanh cMcwtwmhắc cũHZvyCNng pn2UYnMhải nMcwtwmổi Mcwtwmlên cn2UYnMuồn cuộn,tq côMcwtwm trừnHZvyCNg Mcwtwmtrừng mn2UYnMắt nMcwtwmhìn tqcái kHZvyCNẻ mặtn2UYnM đangHZvyCN Mcwtwmvô cn2UYnMùng toMcwtwme toét.

“Tin HZvyCNcái n2UYnMcon khHZvyCNỉ! HZvyCNTóm lạitq cậMcwtwmu Mcwtwmcó Mcwtwmtrả không?”

Quân cưHZvyCNời cười.

“Không trảMcwtwm. ThMcwtwmích n2UYnMthì đn2UYnMi màtq lấytq. ỞMcwtwm đâyMcwtwm này”.

Vừa n2UYnMnói QuâHZvyCNn vừan2UYnM vỗHZvyCN HZvyCNbồm bộpHZvyCN vàotq …n2UYnM môntqg, nơitq chMcwtwmiếc HZvyCNtúi quMcwtwmần tqjean phtqồng lên2UYnMn bn2UYnMởi mộttq chiếcMcwtwm tqví. NụMcwtwm ctqười tựMcwtwm n2UYnMtin vHZvyCNì tqbiết cHZvyCNô tqkhông đờiHZvyCN nàoHZvyCN Mcwtwmdám “manhn2UYnM động”n2UYnM khMcwtwmiến n2UYnMDương tứcHZvyCN tqđiên. Mộttq cơtqn HZvyCNbốc đồngHZvyCN bấtn2UYnM thtqình lìHZvyCNnh n2UYnMkéo đếHZvyCNn, khHZvyCNi mtqà chtqưa kịMcwtwmp n2UYnMsuy nghHZvyCNĩ Mcwtwmgì Mcwtwmthêm DươHZvyCNng đãn2UYnM thMcwtwmấy mìnhMcwtwm chạyn2UYnM rtqa saHZvyCNu lưngMcwtwm Qun2UYnMân, tqra tqsức nhén2UYnMt n2UYnMtay vàn2UYnMo túiMcwtwm n2UYnMquần, móctq chiếcHZvyCN vMcwtwmí ra.

Quân choángn2UYnM, lặngMcwtwm Mcwtwmđi mộtHZvyCN thHZvyCNoáng, ngtqoái Mcwtwmra đằngtq sau.

“Oái… Này…HZvyCN McwtwmNày… Sờtq… Mcwtwmsờ mtqông đâtqy HZvyCNthật đấytq à…

Dương vMcwtwmẫn nghn2UYnMiến rn2UYnMăng rúMcwtwmt cátqi vMcwtwmí rHZvyCNa, nhn2UYnMưng Mcwtwmchiếc quầnMcwtwm JeHZvyCNan tqchật n2UYnMkhiến chiếcHZvyCN vn2UYnMí mãitq khôngn2UYnM kn2UYnMéo lêtqn được.

Một vàiHZvyCN vịn2UYnM kháchHZvyCN Tn2UYnMây bắMcwtwmt đầuMcwtwm Mcwtwmhiếu kHZvyCNì qMcwtwmuay rHZvyCNa nhìnHZvyCN, nhưMcwtwmng McwtwmDương n2UYnMkệ xác.Mcwtwm ĐMcwtwmang tronHZvyCNg tqcơn tn2UYnMức tqtối HZvyCNvà đưHZvyCNợc atqn ủtqi vớitq n2UYnMý Mcwtwmnghĩ “HZvyCNđối HZvyCNmặt vớitq nhữngtq thằntqg chàyMcwtwm bửaHZvyCN tqthì HZvyCNphải chàyn2UYnM bMcwtwmửa hMcwtwmơn nó”tq, nêMcwtwmn DưMcwtwmơng nMcwtwmghiến răngn2UYnM rútMcwtwm tqcật lựtqc. Chiến2UYnMc vn2UYnMí vừaMcwtwm Mcwtwmthò lêHZvyCNn qutqa mén2UYnMp tHZvyCNúi tqthì QuâMcwtwmn lạitq Mcwtwmngọ nguậy.

“Này tqnày, n2UYnMcái nàMcwtwmy n2UYnMcó tínhMcwtwm làMcwtwm tqquấy rMcwtwmối HZvyCNtình dụMcwtwmc côtqng cộngtq khôngn2UYnM đấy?”

Vì QMcwtwmuân xMcwtwmoay ngn2UYnMười nên2UYnMn DươnHZvyCNg Mcwtwmbị trượttq n2UYnMtay rn2UYnMa. Ctqô lạin2UYnM Mcwtwmphải Mcwtwmnhào thtqeo, vn2UYnMừa ctqố Mcwtwmkéo chn2UYnMiếc vítq raMcwtwm, tqvừa Mcwtwmhét nhỏ.

“Câm miệng.n2UYnM n2UYnMĐứng in2UYnMm đấy”.

Giọng QMcwtwmuân vừan2UYnM tqbuồn cười,Mcwtwm vừan2UYnM HZvyCNthiểu não.

“Ôi, HZvyCNchú Định,n2UYnM chMcwtwmú cn2UYnMhứng kn2UYnMiến nn2UYnMhá. RõHZvyCN làHZvyCN Nhn2UYnMái BéMcwtwmn n2UYnM“dê” HZvyCNcháu mà!

Dương hHZvyCNung hănHZvyCNg trtqừng n2UYnMmắt tqlên nhìnMcwtwm Quân.

“Hừ, đừnHZvyCNg màMcwtwm lHZvyCNôi n2UYnMchú ctqậu Mcwtwmra HZvyCNmà dọn2UYnMa tôMcwtwmi. TưởnMcwtwmg chn2UYnMú cậutq HZvyCNmà HZvyCNxi nhên2UYnM vớin2UYnM tMcwtwmôi hả”?

Mắt McwtwmQuân lấpHZvyCN HZvyCNlánh Mcwtwmtinh quái.

“Thật khôngn2UYnM xn2UYnMi nhêtq chứ?”.

Dương đãn2UYnM rúMcwtwmt rn2UYnMa đượtqc chitqếc vín2UYnM Mcwtwmquái đảnn2UYnM HZvyCNra kn2UYnMhỏi cn2UYnMhiếc quần2UYnMn chậtn2UYnM mộtn2UYnM cáchn2UYnM qtquái đảntq kn2UYnMia, vộtqi tqvàng lậtHZvyCN tqra đểHZvyCN tHZvyCNìm cMcwtwmhứng mn2UYnMinh củatq mình.

“Không nóiMcwtwm nhn2UYnMiều đaun2UYnM diều.n2UYnM McwtwmIm Mcwtwmcho Mcwtwmtôi cHZvyCNòn tìm…”

Dương lậtHZvyCN lHZvyCNật mộttq hn2UYnMồi, thấyn2UYnM tron2UYnMng víMcwtwm Mcwtwmcó Mcwtwmvài HZvyCNtờ tiềnHZvyCN chHZvyCNẵn, lẻMcwtwm lộtqn xtqộn. tqBên n2UYnMngăn tqkhác ln2UYnMà n2UYnMcác loạitq giấytq tờHZvyCN vMcwtwmà vàMcwtwmi cáMcwtwmi thẻ.HZvyCN CMcwtwmô tìHZvyCNm thấtqy tqđược chứngHZvyCN tqminh củaMcwtwm mHZvyCNình ởHZvyCN Mcwtwmphía troMcwtwmng cùnn2UYnMg cn2UYnMủa chiếctq ví,tq đượcn2UYnM kẹMcwtwmp bêHZvyCNn cạMcwtwmnh tờn2UYnM chứnHZvyCNg Mcwtwmminh thn2UYnMư khácMcwtwm. DưHZvyCNơng nHZvyCNhanh taHZvyCNy kẹtqp nn2UYnMgay chứngn2UYnM tqminh củaMcwtwm mìn2UYnMnh vàtqo nách,Mcwtwm Mcwtwmrồi rún2UYnMt n2UYnMtờ chứntqg minHZvyCNh thưHZvyCN Mcwtwmcủa QMcwtwmuân rMcwtwma, Mcwtwmliếc nhìnHZvyCN quMcwtwma. NguyễnHZvyCN Hoànn2UYnMg Quân,Mcwtwm HZvyCNsinh Mcwtwmnăm 19n2UYnM87… Hừ,HZvyCN ctqái HZvyCNđồ oắtn2UYnM coHZvyCNn lắmMcwtwm chuyệntq, Mcwtwmsinh Mcwtwmnăm tq87 mtqà dMcwtwmám lèn2UYnMo nhètqo tqlà tqanh n2UYnMđây 2HZvyCN7 tuổiMcwtwm. CMcwtwmô nhétHZvyCN Mcwtwmtrở HZvyCNlại n2UYnMvào víHZvyCN, rn2UYnMồi Mcwtwmđập bốptq n2UYnMchiếc vHZvyCNí vMcwtwmào Mcwtwmtay tqcủa Quâtqn, cátqi kn2UYnMẻ n2UYnMvẫn đangn2UYnM tủHZvyCNm tỉn2UYnMm đtqứng nhìn2UYnMn. LấMcwtwmy Mcwtwmhết tqgiọng hìnhn2UYnM sHZvyCNự Mcwtwmcó thể,Mcwtwm DưMcwtwmơng hừMcwtwm mũi.

“Nghe đây.Mcwtwm tqTừ Mcwtwmbây giờMcwtwm khôngHZvyCN xuMcwtwmất hiệtqn tqtrước mặHZvyCNt tôn2UYnMi dướHZvyCNi mMcwtwmọi hìnHZvyCNh thứHZvyCNc.  Tôi nóMcwtwmi cóMcwtwm titqếng Viện2UYnMt cn2UYnMó n2UYnMdấu đấy,n2UYnM n2UYnMcó hiHZvyCNểu không?

“Hiểu. tqNhưng Mcwtwmchỉ Mcwtwmmuốn hỏin2UYnM, tn2UYnMhế chn2UYnMú Địn2UYnMnh HZvyCNcó Mcwtwmthể xuấtMcwtwm hiệnn2UYnM HZvyCNtrong mọitq hìtqnh tqthức không?”

Dương HZvyCNnghiến rănHZvyCNg trèotq trẹon2UYnM “CHZvyCNả chHZvyCNú chHZvyCNáu nMcwtwmhà Mcwtwmcậu pHZvyCNhắn n2UYnMđi hếtn2UYnM, hn2UYnMiểu chưa?”

Quân tqgật đầuHZvyCN, quMcwtwmay ngMcwtwmười nhìHZvyCNn vMcwtwmề phítqa cửa.

“Chú cháun2UYnM mìnhn2UYnM phn2UYnMải pn2UYnMhắn thôin2UYnM cHZvyCNhú ạ,tq nHZvyCNghe chừMcwtwmng làtq NháMcwtwmi BHZvyCNén n2UYnMkiên qMcwtwmuyết lắm”

Xì, địnhtq titqếp tn2UYnMục lMcwtwmừa côn2UYnM tqà? VừaMcwtwm Mcwtwmbĩu môMcwtwmi, vừaHZvyCN n2UYnMđịnh châmtq n2UYnMchọc QuânHZvyCN thêHZvyCNm mộtMcwtwm n2UYnMcâu nữn2UYnMa, nhưnMcwtwmg mắtMcwtwm tqDương vHZvyCNô tìMcwtwmnh liếHZvyCNc n2UYnMra HZvyCNcửa mộttq cái.

Sau cáitq litqếc HZvyCNđó, tqDương đãHZvyCN tHZvyCNrở thàtqnh “linhn2UYnM hồtqn tượHZvyCNng đá”.

Bởi ngatqy cửMcwtwma Mcwtwmkhách sạn,HZvyCN ĐịnhMcwtwm Mcwtwmđã đứngMcwtwm đMcwtwmó từMcwtwm lún2UYnMc nàotq, tn2UYnMay xỏn2UYnM túin2UYnM qn2UYnMuần, nhHZvyCNìn HZvyCNvề phían2UYnM côtq, đn2UYnMôi mắn2UYnMt đenHZvyCN thẫmn2UYnM kínMcwtwm bưng,Mcwtwm môiMcwtwm điển2UYnMm n2UYnMnhẹ mộttq nụtq cười.

P/s: n2UYnMHí hHZvyCNí, nhHZvyCNư đãtq hứan2UYnM, tMcwtwmớ phản2UYnMi điềun2UYnM ngatqy antqh Địnhn2UYnM tMcwtwmrở lạiHZvyCN cn2UYnMho cácMcwtwm tìnhHZvyCN in2UYnMu đn2UYnMỡ nhHZvyCNớ aHZvyCNnh ítq rồHZvyCNi nn2UYnMhé ^^. 

 

Chương 1n2UYnM2.2: Dtqường nhưMcwtwm lMcwtwmà cHZvyCNô Mcwtwmxấu hổ.tq DườngMcwtwm tqnhư làMcwtwm n2UYnMcô xấuMcwtwm hn2UYnMổ, chỉMcwtwm với…HZvyCN anh.
(Ngõ đườngHZvyCN HuỳnhMcwtwm ThúcMcwtwm HZvyCNKháng, 9/2HZvyCN011, photMcwtwmo bMcwtwmy Khanhha)Định qtquan sáttq khMcwtwmuôn n2UYnMmặt đỏtq ửnHZvyCNg lHZvyCNên màun2UYnM tMcwtwmáo chHZvyCNín, n2UYnMdáng điệuHZvyCN nhHZvyCNư n2UYnMgà mắctq HZvyCNtóc củatq HZvyCNDương, troHZvyCNng lòMcwtwmng HZvyCNnếm trản2UYnMi n2UYnMmột cảmMcwtwm HZvyCNgiác ngọtHZvyCN ngMcwtwmào. KhHZvyCNông hiểutq vMcwtwmì đâun2UYnM, nhữnHZvyCNg lầtqn gHZvyCNặp gỡtq DươngHZvyCN luônn2UYnM kHZvyCNì quặc,HZvyCN ktqhi n2UYnMthì Mcwtwmcô òaMcwtwm khótqc trưHZvyCNớc mHZvyCNặt aHZvyCNnh kHZvyCNhông giấuMcwtwm gtqiếm, kHZvyCNhi côHZvyCN nHZvyCNgã n2UYnMcái oạtqch Mcwtwmngay dưn2UYnMới cn2UYnMhân HZvyCNanh, n2UYnMhay n2UYnMnhư btqây giMcwtwmờ, côn2UYnM nHZvyCNhư Mcwtwmhình tqảnh ởMcwtwm HZvyCNtrên mộtn2UYnM HZvyCNvideo n2UYnMclip đan2UYnMng chuyểMcwtwmn độnMcwtwmg đầyMcwtwm n2UYnMsôi nổMcwtwmi n2UYnMbỗng nhiênn2UYnM btqị n2UYnMbấm nútHZvyCN tqtạm dtqừng vậy.

Dường nn2UYnMhư Mcwtwmlà côMcwtwm xấun2UYnM hn2UYnMổ. HZvyCNDường HZvyCNnhư lMcwtwmà côtq xấuMcwtwm hHZvyCNổ, chn2UYnMỉ với…n2UYnM anh.

Thấy mặMcwtwmt ctqô sắptq btqốc chtqáy đến2UYnMn nMcwtwmơi, Địnhn2UYnM mỉmtq cườin2UYnM bìn2UYnMnh thản.

“Lâu kn2UYnMhông n2UYnMgặp em!”.

Dương mấMcwtwmp máyHZvyCN n2UYnMmôi mộtn2UYnM Mcwtwmlúc, tn2UYnMhấy tqtay chMcwtwmân ttqhừa tHZvyCNhãi kHZvyCNhông tqbiết làMcwtwmm gtqì. Côn2UYnM n2UYnMđờ tqđẫn đưaHZvyCN n2UYnMtay vuốn2UYnMt tqtóc rồin2UYnM cậpn2UYnM tqrập n2UYnMbuông xuống,n2UYnM lúHZvyCNc HZvyCNsau mớMcwtwmi thốtn2UYnM lên.

“Sao HZvyCNanh lạiHZvyCN Mcwtwmở đây?”

Định n2UYnMchưa Mcwtwmkịp trảHZvyCN lờiMcwtwm, tHZvyCNhì n2UYnMQuân HZvyCNđã nhảyHZvyCN vàn2UYnMo, Mcwtwmgiọng dàMcwtwmi ra.

“Vừa nMcwtwmãy n2UYnMcó ngườiHZvyCN btqảo chMcwtwmú cMcwtwmháu mHZvyCNình cấtqm xuấttq hiệntq dưtqới HZvyCNmọi hìnhMcwtwm thứcHZvyCN. n2UYnMCó ngườn2UYnMi bảoMcwtwm cảtq chHZvyCNú cũnHZvyCNg chtqả xtqi n2UYnMnhê qutqái gì&nn2UYnMbsp; chú ạ”

Mặc chMcwtwmo Địntqh cốn2UYnM nn2UYnMín cườn2UYnMi, QuâHZvyCNn vẫntq tỉnhMcwtwm bơMcwtwm, cònHZvyCN vờn2UYnM Mcwtwmthấp gHZvyCNiọng thìMcwtwm thào.

“Có người  vừa  rồiHZvyCN tqcòn quấMcwtwmy rốn2UYnMi tq… “tờMcwtwm dờMcwtwm” cháun2UYnM. ĐMcwtwmể atqn tqtoàn tqchú HZvyCNcháu mHZvyCNình tHZvyCNé làn2UYnM hơn…”

À, nHZvyCNếu tqbây giờMcwtwm tqcó mộHZvyCNt qtque diêmn2UYnM đHZvyCNánh xòeHZvyCN tqmột cáin2UYnM bêHZvyCNn cạHZvyCNnh ttqhì đHZvyCNảm n2UYnMbảo ln2UYnMà mHZvyCNặt củaMcwtwm n2UYnMDương sẽMcwtwm bMcwtwmén n2UYnMlửa ngaytq. CảmHZvyCN giáMcwtwmc đMcwtwmỏ mặtqt đếntq rátqt tqbỏng kn2UYnMhiến Mcwtwmcô khôHZvyCNng Mcwtwmnói nêHZvyCNn lời.&nbstqp; Dương nhìn2UYnMn vMcwtwmẻ mHZvyCNặt cốHZvyCN bìHZvyCNnh thảHZvyCNn HZvyCNcủa ĐịnhMcwtwm vàtq vẻHZvyCN lMcwtwmáu ctqá củatq Qun2UYnMân khtqi cMcwtwmhiếu tMcwtwmướng đượn2UYnMc côn2UYnM, quHZvyCNyết ttqâm ln2UYnMấy lạin2UYnM tqbình tĩtqnh. CôMcwtwm vờ &nn2UYnMbsp;lên giọn2UYnMng nạt.

“Hừ, HZvyCNchú cậuHZvyCN làHZvyCN ngườiHZvyCN lớn,HZvyCN bin2UYnMết chtqỗ nàtqo nóiHZvyCN đtqùa cMcwtwmhỗ nàMcwtwmo nn2UYnMói thtqật chứtq HZvyCNnhỉ tqanh Đtqịnh nhỉ?”

Quân dậmtq chânMcwtwm n2UYnMtức tối.

“Ở đâuMcwtwm tMcwtwmhói đờHZvyCNi nạtqt cháutq nịn2UYnMnh chMcwtwmú làHZvyCN sao?”.

Định vtqỗ Mcwtwmvào vaHZvyCNi Quân.

“Thôi điHZvyCN. Đừngn2UYnM cótq HZvyCNchọc ngtqười tMcwtwma nữa”.

Quân thHZvyCNở rHZvyCNa Mcwtwmai oán.

“Giờ n2UYnMthói đờiMcwtwm tqlại thànMcwtwmh nạttq Mcwtwmcháu vàMcwtwm nịnMcwtwmh Mcwtwmngười dưnHZvyCNg. Tạitq n2UYnMsao lạMcwtwmi vHZvyCNô lýMcwtwm thếtq, Mcwtwmmột thHZvyCNanh nin2UYnMên trHZvyCNai tqtrẻ sántqg ngờn2UYnMi đầyMcwtwm sứcHZvyCN sốngn2UYnM màtq chẳngn2UYnM đượcn2UYnM nân2UYnMng HZvyCNniu gHZvyCNì cả”

Cả Dươntqg HZvyCNlần Đtqịnh đHZvyCNều phHZvyCNì HZvyCNcười Mcwtwmvì điệuHZvyCN bộtq khMcwtwmoa trươnMcwtwmg n2UYnMcủa Quân.Mcwtwm Dươngtq cũnHZvyCNg thầmn2UYnM HZvyCNthở phn2UYnMào vìMcwtwm thMcwtwmời điểmn2UYnM căngHZvyCN tqthẳng Mcwtwmđã qutqa. HZvyCNTuy nhn2UYnMiên, kn2UYnMhi ĐịnhMcwtwm hn2UYnMỏi DươngHZvyCN cótq mHZvyCNuốn HZvyCNđi caféMcwtwm vớiMcwtwm Mcwtwmchú cháHZvyCNu atqnh khôngtq thìHZvyCN HZvyCNDương vẫtqn bán2UYnMn stqống bánHZvyCN Mcwtwmchết màn2UYnM từHZvyCN chốMcwtwmi. Côn2UYnM ktqhông muốnHZvyCN n2UYnMmình cứtq ptqhải n2UYnMâm Mcwtwmthầm Mcwtwmđi tìmn2UYnM ctqái hn2UYnMố hn2UYnMay cán2UYnMi lHZvyCNỗ HZvyCNnẻ nàn2UYnMo Mcwtwmđể cHZvyCNhui xuốngn2UYnM vìHZvyCN HZvyCNnhững tìHZvyCNnh huốnMcwtwmg kiMcwtwmnh HZvyCNdị mMcwtwmà chtqính côHZvyCN tn2UYnMạo nn2UYnMên trưtqớc mắtn2UYnM anh.

Định lắnHZvyCNg ngn2UYnMhe cMcwtwmâu từMcwtwm chốn2UYnMi củaHZvyCN Dươngn2UYnM vớiHZvyCN vHZvyCNẻ điềmtq đMcwtwmạm, n2UYnMnhưng Quânn2UYnM thìn2UYnM xn2UYnMì mộttq hơn2UYnMi rtqõ dài.

“Sao HZvyCNthế, lạMcwtwmi sn2UYnMợ hán2UYnM miệnMcwtwmg mắHZvyCNc quaHZvyCNi HZvyCNà, haHZvyCNy xấtqu hn2UYnMổ tqvì mấyHZvyCN cáin2UYnM câHZvyCNu vMcwtwmừa nãy?”

Cái ttqhằng cMcwtwmhết HZvyCNtiệt nàytq cứn2UYnM nhưn2UYnM đtqi tôn2UYnMng tqlào Mcwtwmở tn2UYnMrong lHZvyCNòng cHZvyCNô vậHZvyCNy. DMcwtwmương cườin2UYnM gượnHZvyCNg, nhưngMcwtwm tqchẳng thtqèm n2UYnMthanh Mcwtwmminh vMcwtwmới nó,n2UYnM ctqô quatqy HZvyCNsang ĐịnhMcwtwm nHZvyCNói nhMcwtwmư giảin2UYnM thích.

“Thật rn2UYnMa ltqà Mcwtwmvì eMcwtwmm cMcwtwmó hẹnMcwtwm vHZvyCNới mHZvyCNột ngưtqời họn2UYnM hànHZvyCNg ởMcwtwm đâytq. Thôn2UYnMi đMcwtwmành hẹnHZvyCN HZvyCNchú HZvyCNcháu antqh dịpHZvyCN khác”.

Quân vMcwtwmẻ vẫnMcwtwm khônHZvyCNg vừaHZvyCN lòng,Mcwtwm trưMcwtwmớc ktqhi HZvyCNxoay ngườiHZvyCN đHZvyCNi còHZvyCNn gtqhé vn2UYnMào n2UYnMtai tqcô thMcwtwmì thn2UYnMào “LHZvyCNần stqau nn2UYnMói dốtqi HZvyCNthì họcn2UYnM cMcwtwmách đMcwtwmừng ctqó màtq chớpn2UYnM mtqắt loạnn2UYnM lên”

Tưởng nhưn2UYnM HZvyCNkhói lạin2UYnM xHZvyCNì tqra hMcwtwmai lỗMcwtwm taMcwtwmi Dương.tq THZvyCNại satqo Mcwtwmthằng oắttq HZvyCNcon nàytq khôMcwtwmng Mcwtwmđể côtq nhìnHZvyCN HZvyCNnó Mcwtwmđược bìnhMcwtwm thMcwtwmường tHZvyCNrong vònMcwtwmg mn2UYnMột phn2UYnMút chứ?

*****

Cuộc n2UYnMsống đHZvyCNúng lHZvyCNà cótq nhữngHZvyCN bấtMcwtwm Mcwtwmngờ ngẫuHZvyCN nhiêMcwtwmn khiếntq chtqính Dươtqng HZvyCNphải kn2UYnMinh ngạtqc. Khn2UYnMi HZvyCNcô nón2UYnMi đn2UYnMại ctqâu gặpHZvyCN “mộMcwtwmt ngườiHZvyCN họn2UYnM hàng”n2UYnM n2UYnMcô tuMcwtwmyệt nn2UYnMhiên khônMcwtwmg thểHZvyCN ngMcwtwmhĩ rằngMcwtwm, cHZvyCNó tqmột ngườin2UYnM họn2UYnM hàHZvyCNng thật,HZvyCN độMcwtwmt ngộn2UYnMt tqgọi điệnn2UYnM ctqho cô.n2UYnM MMcwtwmà đâHZvyCNy lHZvyCNại ltqà mộMcwtwmt ngườiHZvyCN n2UYnMcô cựMcwtwmc kn2UYnMì yêHZvyCNu quý.

Giọng n2UYnMcủa bHZvyCNác THZvyCNhụ vatqng n2UYnMlên tqrổn rảng.

“Nấm,  đang Mcwtwmở fesivn2UYnMal phảin2UYnM không?”

Dương tn2UYnMròn xoHZvyCNe mắt.

“Dạ, sHZvyCNao bátqc biếHZvyCNt ạ?”

“Vậy mHZvyCNới tn2UYnMài chứMcwtwm. Mtqau mautq, đHZvyCNi tqra đâyMcwtwm ăMcwtwmn n2UYnMvới n2UYnMbác. Bắtqt ttqaxi rHZvyCNa luônMcwtwm HZvyCNnhà hànMcwtwmg Thn2UYnMùy Dtqương nHZvyCNhé, cótq bn2UYnMiết đườngHZvyCN chưa?HZvyCN Khôntqg cMcwtwmứ btqảo lMcwtwmà láiMcwtwm xMcwtwme ntqgười ttqa bin2UYnMết đấy”.

“Dạ, cMcwtwmháu bin2UYnMết rồi.n2UYnM CHZvyCNháu rtqa Mcwtwmluôn đây”.

Lẳng điệnMcwtwm thon2UYnMại xutqống gHZvyCNiường, DươHZvyCNng vừaHZvyCN gấptq Mcwtwmgáp thMcwtwmay tqđồ, vMcwtwmừa nHZvyCNghĩ miệngMcwtwm Mcwtwmmình thiêHZvyCNng qMcwtwmuá đitq mất.HZvyCN VừaHZvyCN kHZvyCNêu tqcó htqẹn họn2UYnM hàn2UYnMng Mcwtwmlà gn2UYnMặp htqọ hn2UYnMàng lun2UYnMôn. HZvyCNBiết vần2UYnMy hồin2UYnM Mcwtwmnãy ctqô nótqi sắpMcwtwm gặpn2UYnM ngườn2UYnMi yêuHZvyCN, cótq khn2UYnMi HZvyCNcô n2UYnMlại chMcwtwmẳng túmn2UYnM cổn2UYnM đượcn2UYnM antqh chàngHZvyCN đẹpMcwtwm tqtrai, tqnhà tqgiàu vtqiết chữHZvyCN bựMcwtwm ởtq cán2UYnMi ttqhành phốHZvyCN bMcwtwmiển nàtqy ín2UYnM chứMcwtwm ^^

Dương bướcMcwtwm vMcwtwmào “ThMcwtwmùy Dươn2UYnMng”, mMcwtwmột nHZvyCNhà hànHZvyCNg đượcHZvyCN thiếtn2UYnM kHZvyCNế đển2UYnM hMcwtwmầu nhưtq mọiMcwtwm gn2UYnMian phtqòng Mcwtwmđều nhMcwtwmìn tqra Mcwtwmbiển. Bun2UYnMổi chiềuHZvyCN, nắMcwtwmng HZvyCNsâm sấpMcwtwm vn2UYnMàng trênMcwtwm tqmặt biểMcwtwmn xatqnh, HZvyCNvài dân2UYnMy leHZvyCNo đutq hờtq bn2UYnMên HZvyCNcửa sổn2UYnM, thậtMcwtwm lMcwtwmà tqthời HZvyCNđiểm lãHZvyCNng mạnHZvyCN củaMcwtwm tqcác cặMcwtwmp n2UYnMtình nhân.tq Từ&ntqbsp; hành laMcwtwmng tqđi vào,Mcwtwm DưMcwtwmơng đtqã ln2UYnMiếc thấyn2UYnM nhữn2UYnMng khn2UYnMông biếHZvyCNt làMcwtwm n2UYnMbao nhn2UYnMiêu cặpn2UYnM tqđôi tqđang đứngn2UYnM bênMcwtwm HZvyCNnhau n2UYnMrì Mcwtwmrầm tròtq chuyện,n2UYnM hn2UYnMay đútHZvyCN cMcwtwmho nhaMcwtwmu HZvyCNmiếng bánhtq ngọHZvyCNt ngàotq, n2UYnMhay ctqầm n2UYnMchặt tan2UYnMy nhatqu, nhìnMcwtwm rMcwtwma biểnn2UYnM Mcwtwmlớn… ÂMcwtwmy n2UYnMda, vận2UYnMy mn2UYnMà HZvyCNcô lạtqi vàoMcwtwm cHZvyCNhốn lãn2UYnMng mạn2UYnMn thn2UYnMế nn2UYnMày đển2UYnM Mcwtwmgặp ôngn2UYnM n2UYnMbác mìnhn2UYnM cơn2UYnM chứ.

Theo nhân2UYnMn viêMcwtwmn chn2UYnMỉ dẫnMcwtwm, Dươngtq bướcn2UYnM HZvyCNđến mộtMcwtwm bHZvyCNan n2UYnMcông, cHZvyCNó n2UYnMkê chn2UYnMiếc bàn2UYnMn nhỏ.n2UYnM Đôin2UYnM vaMcwtwmi n2UYnMngười đànMcwtwm ôngtq từMcwtwmng tMcwtwmrải quaHZvyCNy ln2UYnMưng lHZvyCNại vềMcwtwm phMcwtwmía cô,tq máiMcwtwm Mcwtwmtóc hoHZvyCNa râmMcwtwm bHZvyCNay nhẹn2UYnM trotqng gió.

“Bác, bn2UYnMác đMcwtwmang nhớHZvyCN báHZvyCNc Ttqâm à?”

Ông Ttqhụ quMcwtwmay lạiMcwtwm, nhMcwtwmìn đtqứa HZvyCNcháu gáiHZvyCN tronn2UYnMg tqbộ váyHZvyCN hHZvyCNoa xtqinh xắn,HZvyCN mỉmMcwtwm cHZvyCNười rộnn2UYnMg mở.

“Nấm n2UYnMcon, tqmở miệngMcwtwm n2UYnMlà trn2UYnMêu chn2UYnMọc bácn2UYnM. Satqo? n2UYnMThấy nhàMcwtwm hànHZvyCNg nMcwtwmày đn2UYnMẹp không?”

Dương n2UYnMkéo ghMcwtwmế ngồiMcwtwm xuống,HZvyCN nhtqanh taMcwtwmy n2UYnMnhón Mcwtwmmột miếtqng bánhHZvyCN nhỏHZvyCN trêMcwtwmn bànn2UYnM, ănHZvyCN ngoHZvyCNn lành.

“Dạ đẹptq. CHZvyCNơ dưnn2UYnMg màMcwtwm hơHZvyCNi n2UYnMxa chỗMcwtwm khácHZvyCNh sHZvyCNạn cháu.HZvyCN NhMcwtwmưng HZvyCNsao HZvyCNbác bitqết cn2UYnMhỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảotq mMcwtwmắt, cườitq vuMcwtwmi vMcwtwmẻ “Cháutq đoánMcwtwm rMcwtwma rồitq, thến2UYnM HZvyCNnào chủn2UYnM nHZvyCNhà hàMcwtwmng Mcwtwmnày cũngHZvyCN lHZvyCNà mộn2UYnMt n2UYnMtuyệt sắcMcwtwm giaMcwtwmi nhâtqn, HZvyCNhai ngưMcwtwmời từngn2UYnM HZvyCNcó mộHZvyCNt ttqình tqyêu nHZvyCNhư hn2UYnMoa tqnhư mộnMcwtwmg kMcwtwmhiến HZvyCNbác kHZvyCNhông thểMcwtwm tqnào quênn2UYnM được….Ttqhế rồi…

Dương chưaMcwtwm nóin2UYnM hếtHZvyCN, Mcwtwmông McwtwmThụ cườin2UYnM lớn.

“Cái tqcon bMcwtwmé nàMcwtwmy. CMcwtwmhủ nhàn2UYnM hàngMcwtwm tqnày ltqà mtqột lãHZvyCNo bụn2UYnMng gầtqn rơMcwtwmi xuốMcwtwmng đần2UYnMu n2UYnMgối Mcwtwmvà tqtóc tn2UYnMhì lạHZvyCNi chẳngn2UYnM còntq cHZvyCNọng nàoMcwtwm. n2UYnMNghe cón2UYnM giốngHZvyCN mMcwtwmột tuyệtMcwtwm sHZvyCNắc n2UYnMgiai nhân2UYnMn không?…”

Dương Mcwtwmhi n2UYnMhi cười.

“Vậy thìMcwtwm đơnMcwtwm n2UYnMgiản rồin2UYnM. Nhn2UYnMà hàngMcwtwm nàMcwtwmy chắcMcwtwm làHZvyCN Mcwtwmdo bácMcwtwm xâytq n2UYnMdựng đHZvyCNúng n2UYnMkhông ạ?”.

“Thông miHZvyCNnh đn2UYnMấy. Nàon2UYnM thícn2UYnMh ănn2UYnM gMcwtwmì n2UYnMthì chHZvyCNọn HZvyCNđi. Đn2UYnMồ ởHZvyCN đâyMcwtwm đtqược n2UYnMlắm đó”

Nhân n2UYnMviên phụctq vHZvyCNụ HZvyCNđi tớtqi, gHZvyCNhi lHZvyCNại vàin2UYnM móHZvyCNn ăn &nbsMcwtwmp;Dương chtqọn. ỞHZvyCN tqbiển thìn2UYnM tộiHZvyCN gìHZvyCN khMcwtwmông ăntq hảitq HZvyCNsản chứ,Mcwtwm nhn2UYnMất làHZvyCN mìnn2UYnMh lạn2UYnMi khôngtq ptqhải trản2UYnM tiềntq, vận2UYnMy nênn2UYnM Dươn2UYnMng hỉn2UYnM tqhả gHZvyCNọi HZvyCNđĩa ghẹn2UYnM hấpMcwtwm, vn2UYnMà miếnHZvyCN xàMcwtwmo cutqa cùtqng HZvyCNmột đĩaMcwtwm saMcwtwmlat miếnHZvyCN tôm.

Dương vừatq địHZvyCNnh gấpMcwtwm ctquốn menuHZvyCN, đn2UYnMưa lạitq chn2UYnMo nhânn2UYnM tqviên tn2UYnMhì ônn2UYnMg ThHZvyCNụ HZvyCNđã vớiHZvyCN tqtay, Mcwtwmlật cuốntq mn2UYnMenu rn2UYnMa tiếp.

“Cứ gtqọi nhiềutq mộtn2UYnM chMcwtwmút. Ởn2UYnM đâHZvyCNy mónHZvyCN tôn2UYnMm nưMcwtwmớng hHZvyCNay tômtq sốttq btqơ tỏitq cn2UYnMũng Mcwtwmđược tqlắm. Àtq, tqcó thíHZvyCNch HZvyCNtu hHZvyCNài không?”.

“Ui tqcó han2UYnMi bán2UYnMc chMcwtwmáu n2UYnMmình gọn2UYnMi lHZvyCNàm Mcwtwmgì nhin2UYnMều ạ”.

Ông McwtwmThụ Mcwtwmmỉm cườin2UYnM, mộtHZvyCN chHZvyCNút tqranh mHZvyCNãnh dântqg ln2UYnMên ttqrong mắt.

“Có n2UYnMthêm mn2UYnMột thằngMcwtwm đệtq HZvyCNcủa n2UYnMbác nữa”.

Có lẽn2UYnM HZvyCNvì quMcwtwmá htqiểu ôngn2UYnM bácHZvyCN mìMcwtwmnh, tqnên lậpn2UYnM tứcHZvyCN DươnHZvyCNg ngn2UYnMờ ngợ.

“Bác. KhôHZvyCNng ptqhải Mcwtwmbác tqvẫn quyếtHZvyCN n2UYnMtâm mốiMcwtwm Mcwtwmmai chHZvyCNo cháun2UYnM đấytq Mcwtwmchứ ạ?”

Ông Ttqhụ cườitq lớn,HZvyCN Mcwtwmvò n2UYnMtay xn2UYnMoa đầun2UYnM Dương.

“Cái cMcwtwmon béMcwtwm Mcwtwmnày… n2UYnMSao hiHZvyCNểu HZvyCNý nHZvyCNhanh Mcwtwmthế hả?”

Dương đặtn2UYnM phHZvyCNịch n2UYnMtờ mn2UYnMenu xuống,Mcwtwm khổHZvyCN Mcwtwmsở nhìMcwtwmn ông.

“Bác, bn2UYnMác bn2UYnMiết làMcwtwm chán2UYnMu khôHZvyCNng thítqch Mcwtwmmấy trMcwtwmò tqmối man2UYnMi mà”.

Ông Tn2UYnMhụ nhìHZvyCNn côn2UYnM tqvẻ tqbao dung.

“Thì cứn2UYnM ttqhử mộtn2UYnM ln2UYnMần xetqm. KhôHZvyCNng tiMcwtwmn bácn2UYnM à?

“Không phHZvyCNải khn2UYnMông tMcwtwmin, nhưHZvyCNng mà…”

Dương đann2UYnMg ntqói dn2UYnMở thìHZvyCN cóHZvyCN tiếngMcwtwm bưn2UYnMớc tqchân Mcwtwmđi tHZvyCNới. HZvyCNCô quMcwtwmay HZvyCNnhìn n2UYnMthì chợMcwtwmt ngn2UYnMẩn tqra. NMcwtwmgười bưtqớc vàHZvyCNo n2UYnMmặc chiếcn2UYnM sơtq tqmi đeMcwtwmn tqkẻ nhỏ,tq khutqôn mặtMcwtwm tMcwtwmrầm nMcwtwmgâm, khóen2UYnM miệntqg đangtq chuẩnn2UYnM tqbị nhướnHZvyCN lMcwtwmên Mcwtwmmột nụMcwtwm ctqười chàtqo hỏi.

“Chú ạ.HZvyCN CháMcwtwmu tớitq rồi”.

Dương HZvyCNkín đáotq cn2UYnMấu vàoHZvyCN tqtay mìnMcwtwmh mộtMcwtwm cáitq, tMcwtwmhấy đatqu đtqau, côtq mớin2UYnM nn2UYnMgước tqlên nhHZvyCNìn Định,HZvyCN n2UYnMcười ngượHZvyCNng ngập.

“Lại gặtqp anHZvyCNh rồi”.

 

Chương 12.tq3: VHZvyCNô líHZvyCN, chưatq Mcwtwmuống màtq HZvyCNđã tHZvyCNhấy tâyMcwtwm ttqây làMcwtwm tHZvyCNhế nàtqo nhỉ?

Mcwtwm

(Tấm “mànhtq treoMcwtwm” gin2UYnMữa phMcwtwmố hMcwtwmôm đin2UYnM bn2UYnMộ 25/9)

Một ngưHZvyCNời đượcMcwtwm n2UYnMlàm mHZvyCNai chn2UYnMo mìtqnh đMcwtwmến htqai lHZvyCNần thHZvyCNì cóHZvyCN phHZvyCNải làtq cótq duHZvyCNyên ktqhông?  Suy tqnghĩ ấyn2UYnM lưHZvyCNớt qHZvyCNua trHZvyCNong Mcwtwmđầu Định.

Còn sun2UYnMy nghHZvyCNĩ củn2UYnMa HZvyCNDương thMcwtwmì lạMcwtwmi làn2UYnM: Mtqột ngn2UYnMười đượcn2UYnM ln2UYnMàm maMcwtwmi cn2UYnMho mìnhtq đếntq hHZvyCNai lHZvyCNần rMcwtwmồi lạMcwtwmi liênHZvyCN n2UYnMtục gặpMcwtwm nhtqau hatqi ln2UYnMần trMcwtwmong buổin2UYnM cHZvyCNhiều ởHZvyCN HZvyCNmột thànhMcwtwm phHZvyCNố xtqa lạ  thHZvyCNì cMcwtwmó phMcwtwmải HZvyCNrất rMcwtwmất rấttq rấtn2UYnM rHZvyCNất rấtHZvyCN cn2UYnMó duHZvyCNyên không????

Vì rn2UYnMất nhHZvyCNiều chữtq “rấMcwtwmt” cộngHZvyCN thêHZvyCNm chữHZvyCN “duyên”tq tqto đùnHZvyCNg kin2UYnMa mHZvyCNà DưMcwtwmơng đMcwtwmờ đẫnMcwtwm cảHZvyCN HZvyCNngười. Ltqại Mcwtwmphát hitqện cáin2UYnM tqngười vốMcwtwmn điềmMcwtwm tĩn2UYnMnh kin2UYnMa cũnn2UYnMg bấtqt ngờtq khôntqg kMcwtwmém gìMcwtwm mìnhHZvyCN, Dưtqơng lạitq càntqg tq… đờMcwtwm đẫn!

Quan sn2UYnMát tHZvyCNhằng đệHZvyCN vn2UYnMà ctqô cn2UYnMháu gátqi mHZvyCNắt trHZvyCNòn mắtn2UYnM dHZvyCNẹt nn2UYnMhìn tqnhau, HZvyCNông ThụMcwtwm cườiHZvyCN sảngtq kMcwtwmhoái, kéoMcwtwm Địnhn2UYnM xuốHZvyCNng cạnhn2UYnM mình.

“Sao, HZvyCNthế hóMcwtwma HZvyCNra lạiMcwtwm biHZvyCNết con2UYnMn tqNấm nhtqà cHZvyCNhú à?”

Định n2UYnMnhìn n2UYnMDương tủmHZvyCN tỉmtq “Dạn2UYnM, cháuHZvyCN khônHZvyCNg bHZvyCNiết Nấm,n2UYnM chMcwtwmáu tqchỉ biếttq Ntqhái Bétqn thôi”.

Nếu câuHZvyCN tqcủa ônHZvyCNg n2UYnMThụ HZvyCNlàm DMcwtwmương hHZvyCNá hốcn2UYnM mHZvyCNồm địntqh phảtqn kháMcwtwmng thìn2UYnM cHZvyCNâu cHZvyCNủa ĐịnhHZvyCN ltqàm ctqô  không HZvyCNthể nHZvyCNào mMcwtwmà ngậtqm miệngn2UYnM đHZvyCNược. ÔMcwtwmi, tqcô chưMcwtwma từnn2UYnMg tqbiết mộn2UYnMt Đn2UYnMịnh thếMcwtwm nàMcwtwmy. Kn2UYnMẻ mặttq sắn2UYnMt đãHZvyCN Mcwtwmbiết nón2UYnMi đùatq ^^tq. MàMcwtwm cân2UYnMu Mcwtwmđùa ấMcwtwmy Mcwtwmcòn Mcwtwmnhắm Mcwtwmthẳng vMcwtwmào cô.

Ông Thụn2UYnM thn2UYnMì hếtHZvyCN nhìtqn sanHZvyCNg n2UYnMcô HZvyCNcháu gHZvyCNái, lạitq nhtqìn saHZvyCNng thMcwtwmằng đện2UYnM ttqử ruột,tq vtqẻ tqnhư ctqhưa HZvyCNhiểu hếttq. “McwtwmNhái Bn2UYnMén ấyMcwtwm à?n2UYnM?? ChHZvyCNáu gHZvyCNặp Mcwtwmcon béMcwtwm HZvyCNlúc… lHZvyCNúc mặttq HZvyCNnó xan2UYnMnh nhưtq đíMcwtwmt nháMcwtwmi à???”

AkAkAk. Dtqương tqmuốn đMcwtwmi chHZvyCNết quáMcwtwm. McwtwmÔi tqbác ơn2UYnMi, tqsao bHZvyCNác lạin2UYnM n2UYnMcó cáiHZvyCN n2UYnMliên tưởngtq “lãngtq mạn”HZvyCN thến2UYnM cHZvyCNơ chứHZvyCN? Địnhtq vẻHZvyCN nhưn2UYnM ctqũng tqquen vớitq HZvyCNsự HZvyCNbỗ n2UYnMbã dtqễ n2UYnMgần củatq ôMcwtwmng, mtqôi thoántqg Mcwtwmnụ cười.  “DươHZvyCNng lMcwtwmà hàHZvyCNng xMcwtwmóm củan2UYnM cháu”.

Dương thtqấp giMcwtwmọng làuMcwtwm bàun2UYnM “NhHZvyCNái BéHZvyCNn làtq dn2UYnMo thằngn2UYnM HZvyCNcháu antqh ấMcwtwmy gọtqi chátqu đấy”.

Ông Thn2UYnMụ tqngờ nMcwtwmgợ nhn2UYnMư n2UYnMcố nhớMcwtwm “CháHZvyCNu àn2UYnM? n2UYnMPhải cáHZvyCNi thằntqg đMcwtwmợt trướcMcwtwm đHZvyCNánh ntqhau tqvào bệHZvyCNnh việnMcwtwm đấyHZvyCN không?

“Dạ đúng”.

Định tqđáp ngắMcwtwmn gHZvyCNọn. Dươngtq thầHZvyCNm tn2UYnMhở tqphào n2UYnMkhi ĐịnhHZvyCN khôntqg lHZvyCNôi chuyệnn2UYnM côHZvyCN đãMcwtwm cắpn2UYnM nácHZvyCNh n2UYnMthằng chán2UYnMu quMcwtwmý hHZvyCNóa củaMcwtwm atqnh vàtqo HZvyCNbệnh việntq HZvyCNthế nào,HZvyCN nếtqu kHZvyCNhông thHZvyCNế nHZvyCNào Mcwtwmbác Thtqụ cũngHZvyCN hỏHZvyCNi nHZvyCNày nọ,tq dẫnn2UYnM đếnHZvyCN ngọMcwtwmn ngànhMcwtwm cơtq sự.n2UYnM Việctq cHZvyCNô ttqhỉnh thn2UYnMoảng chtqui n2UYnMra tqchui vàn2UYnMo qn2UYnMuán HZvyCNbi –tq n2UYnMa, mặHZvyCNc dùHZvyCN chỉMcwtwm chọMcwtwmc chọHZvyCNc mấytq HZvyCNviên Mcwtwmbi Mcwtwmtròn trònHZvyCN vMcwtwmô hạtqi, Mcwtwmnhưng nếutq đếnHZvyCN tqtai cn2UYnMác n2UYnMbậc phụMcwtwm Mcwtwmhuynh thìtq vtqẫn Mcwtwmlà mộHZvyCNt cn2UYnMhuyện lMcwtwmong tqtrời lHZvyCNở đấtn2UYnM. HZvyCNRằng, cn2UYnMon tqgái coHZvyCNn đMcwtwmứa phảin2UYnM Mcwtwm… tMcwtwmhế nn2UYnMào tqmới chn2UYnMui vtqào mấyn2UYnM chỗn2UYnM thến2UYnM chứ?tq RằMcwtwmng, tn2UYnMhôi chếtqt rồitq, hn2UYnMay tqlà nóMcwtwm khn2UYnMông cón2UYnM thn2UYnMằng nàtqo tMcwtwmhèm rHZvyCNước, tqnên sHZvyCNinh rtqa biếtqn cHZvyCNhứng, mấtMcwtwm Mcwtwmcân n2UYnMbằng nHZvyCNày nọ…Mcwtwm KhôMcwtwmng tqthể tqđể thếMcwtwm nàHZvyCNy được,Mcwtwm tHZvyCNa phảiMcwtwm n2UYnMkiếm ngHZvyCNay cMcwtwmho nóMcwtwm HZvyCNmột n2UYnMthằng. tqVà tqthế lHZvyCNà lạiMcwtwm cóMcwtwm hn2UYnMệ quảHZvyCN Mcwtwmlà tqở qHZvyCNuán ttqrà nọHZvyCN, ởn2UYnM quáMcwtwmn catqfé tqkia troHZvyCNng cảHZvyCN nhn2UYnMững ngàyn2UYnM HZvyCNđẹp trờiMcwtwm tqvà nn2UYnMhững ngàyMcwtwm khôn2UYnMng đẹHZvyCNp trHZvyCNời cHZvyCNho lắm,HZvyCN cótq côMcwtwm Mcwtwmnàng mặtn2UYnM màyn2UYnM dàHZvyCNu dàn2UYnMu điMcwtwm xtqem mắt.

Thực HZvyCNtế chứMcwtwmng mitqnh, giatqi chưan2UYnM vợtq gitqờ cũnn2UYnMg ktqhan hiếmHZvyCN ltqắm rồitq. ChHZvyCNo nMcwtwmên, nhữngMcwtwm ứngtq cửHZvyCN viên2UYnMn n2UYnMthậm cHZvyCNhí cònHZvyCN “hain2UYnM n2UYnMlần troMcwtwmng mMcwtwmột” nhn2UYnMư lHZvyCNà Địn2UYnMnh đâMcwtwmy. n2UYnMCả bMcwtwmác Tn2UYnMhụ lẫntq Tântq đềHZvyCNu muốnHZvyCN dMcwtwmấm dn2UYnMúi anHZvyCNh HZvyCNcho côMcwtwm vớiHZvyCN lờitq quảHZvyCNng cáMcwtwmo “hàHZvyCNng VMcwtwmiệt NHZvyCNam chấn2UYnMt lượngHZvyCN caoMcwtwm”. Ttqhật tqra tHZvyCNhì mắtn2UYnM nMcwtwmhìn củatq hatqi ngườiHZvyCN Mcwtwmnày côMcwtwm đềuHZvyCN Mcwtwmtin tqtưởng cả.tq Thậtn2UYnM HZvyCNra hMcwtwmơn nữaMcwtwm thtqì chínhHZvyCN ctqô HZvyCNcòn muốtqn dMcwtwmấm dúHZvyCNi Mcwtwmanh n2UYnMcho n2UYnMmình kHZvyCNia n2UYnMmà ^^.

Nhân viMcwtwmên xếtqp ln2UYnMoạt đtqồ HZvyCNăn lênMcwtwm HZvyCNbàn. ĐịnhMcwtwm HZvyCNmở nMcwtwmút cn2UYnMhai rưMcwtwmợu vann2UYnMg mộtn2UYnM cáHZvyCNch thàHZvyCNnh thạo,HZvyCN xếptq mấHZvyCNy chiếctq tqly lạn2UYnMi rồin2UYnM tqbắt đầun2UYnM rótqt. Ôngtq Thụtq nMcwtwmhìn tqĐịnh, lạiMcwtwm nhìMcwtwmn vẻMcwtwm mặn2UYnMt thoángn2UYnM n2UYnMửng Mcwtwmhồng côtq cháutq gái,n2UYnM gin2UYnMọng vHZvyCNui vẻ.

“Ái cHZvyCNhà! McwtwmCoi nhHZvyCNư bn2UYnMác làmHZvyCN chuyệnMcwtwm thừan2UYnM rồi?Mcwtwm ThếHZvyCN antqh etqm hànn2UYnMg xómMcwtwm lángHZvyCN HZvyCNgiềng ln2UYnMáng tn2UYnMỏi chắctq qn2UYnMuý n2UYnMnhau chHZvyCNứ hả?”

Bình tĩnhn2UYnM ntqhư ĐịnhHZvyCN màtq chan2UYnMi rượuMcwtwm tronMcwtwmg tqtay cũnn2UYnMg tqchệch điHZvyCN, kMcwtwmhiến rưtqợu  sánh n2UYnMcả Mcwtwmra mHZvyCNép lytq, tqtrong tqlúc đó,tq Dươn2UYnMng nhn2UYnMư “đứngtq hMcwtwmình”. HZvyCNCô rầtqu rtqĩ nhìn2UYnMn ônMcwtwmg Thụ,Mcwtwm nHZvyCNhăn nhó.

“Trời, bácHZvyCN tqhỏi gìHZvyCN khóMcwtwm n2UYnMthế Mcwtwmạ. QuHZvyCNý kitqếc gMcwtwmì cơHZvyCN chứ?”

“Ơ hn2UYnMay coHZvyCNn bén2UYnM này.Mcwtwm HZvyCNHàng xómtq tHZvyCNhì hoặcn2UYnM Mcwtwmquý nhan2UYnMu hoặcHZvyCN ghétn2UYnM n2UYnMnhau. TMcwtwmhế haHZvyCNi đứan2UYnM chẳMcwtwmng lẽn2UYnM Mcwtwmlại ghétHZvyCN nhatqu à?

Im HZvyCNlìm. Itqm lìm.

Dương trộHZvyCNm nhn2UYnMìn sn2UYnMang Địnhn2UYnM, chỉMcwtwm thấHZvyCNy Mcwtwmanh ctqẩn tqtrọng đặMcwtwmt Mcwtwmly rn2UYnMượu xuốngHZvyCN ttqrước mHZvyCNặt ôngtq n2UYnMThụ, kn2UYnMhông cóMcwtwm vẻtq n2UYnMgì làn2UYnM sẽn2UYnM “pHZvyCNhun ctqhâu nhảMcwtwm ngọHZvyCNc” giảiHZvyCN HZvyCNđáp n2UYnMthắc HZvyCNmắc HZvyCNcho ôn2UYnMng bán2UYnMc n2UYnMmình, n2UYnMthế nên  HZvyCNcuối cùnMcwtwmg cHZvyCNô đànhtq chépMcwtwm miệHZvyCNng, ấpn2UYnM úng.

“Thì cMcwtwmũng hàn2UYnMng xómn2UYnM bìtqnh thườntqg n2UYnMmà bác”.

Định hn2UYnMơi ngướMcwtwmc nhìn2UYnMn côn2UYnM HZvyCNkhiến DưMcwtwmơng n2UYnMlựng kn2UYnMhựng, nhưtqng cuốitq cn2UYnMùng an2UYnMnh chỉtq nn2UYnMói nhẹMcwtwm nhàng.

“Em uốnHZvyCNg chútn2UYnM vaMcwtwmng nhé?”

“Dạ ín2UYnMt thôiMcwtwm ạ!”

Dương cầmn2UYnM lMcwtwmấy lMcwtwmy rHZvyCNượu ĐịHZvyCNnh đưa,tq tn2UYnMhấy HZvyCNmàu rn2UYnMượu sótqng sánh.HZvyCN tqHình ntqhư trtqái n2UYnMtim ctqô cũntqg đann2UYnMg ctqó chtqút sóngn2UYnM sáHZvyCNnh trònMcwtwmg ttqrành. McwtwmVô lí,HZvyCN chưatq uốngHZvyCN màn2UYnM HZvyCNđã thấytq n2UYnMtây tâMcwtwmy làHZvyCN thếHZvyCN nàoMcwtwm nhỉ?

Ông ThMcwtwmụ gin2UYnMơ HZvyCNly rn2UYnMượu lêntq, vMcwtwmui vẻn2UYnM “Nàotq nào…HZvyCN Uốngn2UYnM mừngtq gặpn2UYnM mặtMcwtwm nàn2UYnMo! HữuMcwtwm duyêHZvyCNn Mcwtwmthì mớn2UYnMi năMcwtwmng tươnn2UYnMg ngộtq. HaMcwtwmi đMcwtwmứa ltqại còn2UYnMn cn2UYnMhung HZvyCNvách nữatq thn2UYnMì n2UYnMchú khôngtq còHZvyCNn gHZvyCNì phHZvyCNải lHZvyCNo nn2UYnMữa rồi…”

Dương HZvyCNvừa cụngn2UYnM ln2UYnMy vMcwtwmừa nhMcwtwmủ Mcwtwmthầm khôtqng hiển2UYnMu ctqái ýn2UYnM tứHZvyCN “khôHZvyCNng tqcòn tqgì n2UYnMphải HZvyCNlo”của bátqc mìn2UYnMnh Mcwtwmlà tqsao đHZvyCNây? Htqay bácHZvyCN nn2UYnMghĩ côtq đượcMcwtwm làmHZvyCN hàntqg tqxóm củaHZvyCN atqnh tqlà coMcwtwmi nHZvyCNhư chun2UYnMột stqa chMcwtwmĩnh gạon2UYnM rồi,tq khônMcwtwmg phảiMcwtwm Mcwtwmlo lắngHZvyCN ctqho HZvyCNnó nữa.n2UYnM HZvyCNÔi, ttqhế thìMcwtwm chắcn2UYnM tqbác Mcwtwmcô ltqầm tHZvyCNo mấttq rồi.n2UYnM CHZvyCNô lạiHZvyCN ln2UYnMiếc trộmHZvyCN Địnhtq qMcwtwmua tqvành ltqy. An2UYnMnh nMcwtwmhấp n2UYnMngụm rMcwtwmượu, HZvyCNcũng khôtqng n2UYnMđáp n2UYnMlời củHZvyCNa ôMcwtwmng Thn2UYnMụ, nhưngHZvyCN n2UYnMvẻ trầHZvyCNm tHZvyCNĩnh tqvà tn2UYnMhư thái.

Dương vốnn2UYnM ltqà ngườiMcwtwm Mcwtwmkhông giHZvyCNỏi vềMcwtwm tn2UYnMâm lítq HZvyCNđàn ôtqng. Nn2UYnMhững phtqán đoátqn củaMcwtwm côHZvyCN lúcn2UYnM nàMcwtwmo Mcwtwmcũng tHZvyCNrật tqlất. NHZvyCNên đôMcwtwmi kHZvyCNhi trựMcwtwmc ctqảm củn2UYnMa mtqình tqmách bảtqo mạnn2UYnMh Mcwtwmmẽ, DươnMcwtwmg tqvẫn cn2UYnMố ghìmn2UYnM n2UYnMnó xuốMcwtwmng, sợtq mìnMcwtwmh lạHZvyCNi rtqơi vMcwtwmào tìnMcwtwmh hun2UYnMống “chạytq vàtqo rừHZvyCNng mn2UYnMơ bắttq cotqn tHZvyCNưởng bMcwtwmở”. NhưnHZvyCNg, liện2UYnMu cóHZvyCN sHZvyCNai chúttq nàMcwtwmo khôtqng nhỉ,  khiHZvyCN côMcwtwm nhậnn2UYnM thấyn2UYnM đôitq Mcwtwmlúc Địnhn2UYnM nhìHZvyCNn n2UYnMmình Mcwtwmvà đôitq mắtHZvyCN Mcwtwmthẫm Mcwtwmđen kMcwtwmia thoán2UYnMng chúMcwtwmt lạiMcwtwm lấptq Mcwtwmlánh ánn2UYnMh cười.

Bữa n2UYnMăn vutqi vẻtq, tqnhẹ nhàtqng, bởiHZvyCN báctq Thụtq lin2UYnMên tụHZvyCNc pn2UYnMha trMcwtwmò Mcwtwmvà “kểHZvyCN HZvyCNxấu” DươnHZvyCNg. Sựn2UYnM HZvyCNxuề HZvyCNxòa củaMcwtwm bácMcwtwm khiếntq mọtqi thứHZvyCN n2UYnMtrở Mcwtwmnên thtqân áMcwtwmi, dtqù thỉnhn2UYnM thoảngn2UYnM âMcwtwmm mưuMcwtwm “gửitq gắm”Mcwtwm DươnMcwtwmg n2UYnMcho Địntqh bHZvyCNác vẫnn2UYnM đểHZvyCN HZvyCNlộ rõMcwtwm mồnn2UYnM mộMcwtwmt. Ởn2UYnM bênn2UYnM cạnhMcwtwm Mcwtwmbác, Địnhtq dn2UYnMường nhn2UYnMư cũntqg cHZvyCNởi HZvyCNmở hơMcwtwmn, Mcwtwmanh cườiHZvyCN n2UYnMnhiều, nn2UYnMói nhiềun2UYnM hơtqn đôiMcwtwm chútqt. n2UYnMCô đặcHZvyCN biệHZvyCNt thícn2UYnMh tqkhi nn2UYnMghe tqhai n2UYnMngười ttqrao đổMcwtwmi vtqề côngHZvyCN vMcwtwmiệc, tqmặc tqdù mn2UYnMù HZvyCNtịt khôMcwtwmng hn2UYnMiểu n2UYnMtí n2UYnMteo gìn2UYnM, nMcwtwmhưng chỉMcwtwm nhHZvyCNìn Mcwtwmkhuôn mặtHZvyCN cươngHZvyCN nghịHZvyCN kiHZvyCNa san2UYnMy sưHZvyCNa nóHZvyCNi vềtq bMcwtwmê tMcwtwmông HZvyCNcốt n2UYnMthép, nóMcwtwmi vềHZvyCN dầmHZvyCN dèoMcwtwm mtqóng mánHZvyCNh, côMcwtwm tqcũng Mcwtwmthấy Mcwtwmnhư mìntqh đanHZvyCNg ngtqhe nhữngMcwtwm câutq chuyện  ngọtMcwtwm ngtqào nhấtHZvyCN Mcwtwmtrên đời.n2UYnM Cn2UYnMô cMcwtwmũng nhậnMcwtwm rtqa, hMcwtwmình nhHZvyCNư cn2UYnMhỉ ttqrong cHZvyCNông vin2UYnMệc, n2UYnMĐịnh mớiMcwtwm ttqhôi tựn2UYnM kìMcwtwmm chếHZvyCN mình,HZvyCN ởtq đó,HZvyCN antqh tựMcwtwm tintq, quyếtHZvyCN đoán,HZvyCN HZvyCNvà khôn2UYnMng còMcwtwmn kiệmtq lMcwtwmời ctqho lắm.

Bữa n2UYnMcơm kéoHZvyCN dMcwtwmài HZvyCNtừ chiềuHZvyCN n2UYnMđến kHZvyCNhi trMcwtwmời sHZvyCNẩm tối.Mcwtwm Án2UYnMnh nắngtq chỉtq cònHZvyCN vàn2UYnMi tqvệt rớHZvyCNt HZvyCNlại nơHZvyCNi nn2UYnMhững tn2UYnMhềm cửatq lớn2UYnMn. ĐMcwtwmây đHZvyCNó Mcwtwmphục vHZvyCNụ bắtn2UYnM đầun2UYnM bậMcwtwmt đènMcwtwm chn2UYnMùm lênn2UYnM. Ôn2UYnMng ThụMcwtwm vàtq Địnhtq đãHZvyCN HZvyCNtiêu diệtn2UYnM htqết Mcwtwmgần hatqi tqchai vMcwtwmang, cHZvyCNòn Dtqương cũHZvyCNng btqị hHZvyCNơi rượn2UYnMu làmn2UYnM Mcwtwmcho ván2UYnMng vấtn2UYnM. Côtq tqđang địnHZvyCNh giơMcwtwm HZvyCNtay Mcwtwmxin n2UYnMhàng tMcwtwmhì đtqúng lútqc ấytq “tqtuyệt sn2UYnMắc gtqiai nhântq” n2UYnMcủa bácHZvyCN Tn2UYnMhụ xuHZvyCNất hiện,n2UYnM tqvà HZvyCNy Mcwtwmhệt nhưn2UYnM mn2UYnMô tn2UYnMả củn2UYnMa Mcwtwmbác, ngườin2UYnM nàn2UYnMy bụMcwtwmng sắpHZvyCN rơiHZvyCN xuốHZvyCNng n2UYnMđầu gốiHZvyCN Mcwtwmvà tn2UYnMóc cn2UYnMhả cóMcwtwm cọngHZvyCN nào.

Lại mộtHZvyCN màHZvyCNn chàon2UYnM hỏn2UYnMi tưntqg n2UYnMbừng tqchúc tụMcwtwmng, n2UYnMlúc ấy,tq Dươntqg mớtqi bMcwtwmiết ĐHZvyCNịnh lHZvyCNà n2UYnMngười tMcwtwmhiết kHZvyCNế nhàMcwtwm hàMcwtwmng nàyMcwtwm, cònMcwtwm bán2UYnMc TMcwtwmhụ trựcHZvyCN tiến2UYnMp HZvyCNchỉ đạn2UYnMo thMcwtwmi cHZvyCNông. Won2UYnMw, thtqảo nàoMcwtwm thảotq nMcwtwmào, ôtqng cn2UYnMhủ nhtqà hàng &nbsptq;này hMcwtwmồ HZvyCNhởi HZvyCNvới n2UYnMbác tqcô Mcwtwmvà Địnhtq n2UYnMthế. Satqu khtqi vunn2UYnMg n2UYnMtay cMcwtwmhém mộtHZvyCN cn2UYnMâu nhưtq đinhHZvyCN đóngtq tqcọc ln2UYnMà bữaMcwtwm Mcwtwmăn nHZvyCNày hoànHZvyCN tqtoàn freetq, n2UYnMông Mcwtwmta bèntq dùHZvyCNng n2UYnMđôi taHZvyCNy nútqng Mcwtwmnính lôn2UYnMi n2UYnMtuột bácHZvyCN n2UYnMThụ HZvyCNđi “chơi”HZvyCN tăngMcwtwm HZvyCNhai, lạiHZvyCN còMcwtwmn cườiHZvyCN hHZvyCNa hảtq HZvyCNngoái lạHZvyCNi bảoHZvyCN phảtqi đMcwtwmi chMcwtwmo haHZvyCNi “đứaMcwtwm trMcwtwmẻ” n2UYnMchúng màtqy cn2UYnMó tíMcwtwm riêMcwtwmng tưHZvyCN chứ.

Tất nhtqiên ctqái “đứaHZvyCN tMcwtwmrẻ” sơtq tqmi đtqen thìHZvyCN chHZvyCNỉ lặngMcwtwm lẽn2UYnM cườiHZvyCN cònn2UYnM “đứan2UYnM trẻ”n2UYnM mặHZvyCNc tqváy HZvyCNthì tựn2UYnM dưnMcwtwmg Mcwtwmtim đậpMcwtwm lên2UYnMn thùHZvyCNm thụp.

Chương 12.3HZvyCN: Vôn2UYnM lMcwtwmí, chưHZvyCNa uốngMcwtwm mn2UYnMà đãMcwtwm ttqhấy tâyHZvyCN tMcwtwmây làn2UYnM tn2UYnMhế nàotq nhỉ?

HZvyCN""

(Tấm “n2UYnMmành treo”HZvyCN giữan2UYnM phMcwtwmố Mcwtwmhôm đtqi bộtq 25/9)

Một ngưMcwtwmời đMcwtwmược làmHZvyCN mMcwtwmai ctqho n2UYnMmình đếnMcwtwm han2UYnMi lầnHZvyCN thMcwtwmì Mcwtwmcó Mcwtwmphải HZvyCNlà cMcwtwmó HZvyCNduyên không?&nbspn2UYnM; Suy nghMcwtwmĩ Mcwtwmấy lướtMcwtwm HZvyCNqua tron2UYnMng đầuMcwtwm Định.

Còn Mcwtwmsuy tqnghĩ củatq Dươtqng tMcwtwmhì lạiMcwtwm làHZvyCN: Mtqột ngtqười đHZvyCNược lHZvyCNàm mHZvyCNai chtqo mìMcwtwmnh đtqến n2UYnMhai lầHZvyCNn rHZvyCNồi tqlại n2UYnMliên tụtqc gặpHZvyCN nhaHZvyCNu haHZvyCNi lầnHZvyCN tn2UYnMrong butqổi chiền2UYnMu ởHZvyCN mộtHZvyCN thànhHZvyCN phMcwtwmố tqxa lạ  n2UYnMthì cótq phảHZvyCNi rấtMcwtwm rMcwtwmất rấtHZvyCN rấtMcwtwm rtqất rấtMcwtwm cóMcwtwm duyênn2UYnM không????

Vì rấtqt nhiMcwtwmều chữHZvyCN HZvyCN“rất” cộngtq thMcwtwmêm chữHZvyCN “duyên”n2UYnM tHZvyCNo đùngn2UYnM Mcwtwmkia màMcwtwm Dươtqng đHZvyCNờ đẫn2UYnMn cảtq nHZvyCNgười. LạHZvyCNi pn2UYnMhát hiHZvyCNện ctqái ngườitq n2UYnMvốn đMcwtwmiềm tHZvyCNĩnh kiMcwtwma cũtqng HZvyCNbất ngờn2UYnM ktqhông kéHZvyCNm gìtq mn2UYnMình, Dươngn2UYnM lạin2UYnM càHZvyCNng HZvyCN… đờHZvyCN đẫn!

Quan sHZvyCNát thằngtq tqđệ vMcwtwmà cn2UYnMô cháun2UYnM gáiHZvyCN mMcwtwmắt HZvyCNtròn mn2UYnMắt dẹn2UYnMt nhìHZvyCNn nhHZvyCNau, Mcwtwmông THZvyCNhụ cườitq sảMcwtwmng khoáMcwtwmi, kétqo ĐHZvyCNịnh xuốHZvyCNng cạn2UYnMnh mình.

“Sao, Mcwtwmthế hóan2UYnM rn2UYnMa lạiHZvyCN biến2UYnMt cHZvyCNon NấmMcwtwm nhàtq chúMcwtwm à?”

Định nhìnHZvyCN Dươn2UYnMng tủmtq ttqỉm tq“Dạ, Mcwtwmcháu n2UYnMkhông bHZvyCNiết NấmHZvyCN, cHZvyCNháu ctqhỉ biếMcwtwmt HZvyCNNhái Btqén thôi”.

Nếu HZvyCNcâu củatq ôHZvyCNng ThHZvyCNụ tqlàm HZvyCNDương hHZvyCNá hốcMcwtwm mồtqm địnhHZvyCN phảntq kHZvyCNháng thìtq câutq HZvyCNcủa Địnhn2UYnM ln2UYnMàm cô&nbMcwtwmsp; không tMcwtwmhể nàon2UYnM mtqà ngtqậm miệngHZvyCN được.n2UYnM Ôi,HZvyCN ctqô Mcwtwmchưa tqtừng biếtqt mộtMcwtwm n2UYnMĐịnh thến2UYnM nàyHZvyCN. HZvyCNKẻ mặttq sắHZvyCNt đãtq Mcwtwmbiết Mcwtwmnói HZvyCNđùa ^^Mcwtwm. MàHZvyCN ctqâu đùatq ấyMcwtwm ctqòn nn2UYnMhắm thtqẳng vn2UYnMào cô.

Ông HZvyCNThụ tMcwtwmhì htqết nhn2UYnMìn saMcwtwmng tqcô cháHZvyCNu gMcwtwmái, Mcwtwmlại nhìHZvyCNn san2UYnMng thằngtq đệHZvyCN tMcwtwmử tqruột, HZvyCNvẻ nhưn2UYnM chưn2UYnMa hin2UYnMểu hết.HZvyCN “NháiHZvyCN BénMcwtwm HZvyCNấy àn2UYnM??? Cháutq gặn2UYnMp cn2UYnMon btqé lúMcwtwmc… lún2UYnMc mặMcwtwmt nn2UYnMó n2UYnMxanh nhưn2UYnM đíMcwtwmt nhMcwtwmái à???”

AkAkAk. DươnHZvyCNg mtquốn đMcwtwmi n2UYnMchết quán2UYnM. ÔiHZvyCN bácHZvyCN HZvyCNơi, saMcwtwmo bán2UYnMc lHZvyCNại cón2UYnM cMcwtwmái liêntq tưn2UYnMởng “lãnHZvyCNg mạn”tq thếHZvyCN ctqơ cHZvyCNhứ? ĐịHZvyCNnh HZvyCNvẻ HZvyCNnhư HZvyCNcũng queMcwtwmn vớHZvyCNi sựn2UYnM bỗHZvyCN Mcwtwmbã n2UYnMdễ gầnMcwtwm củMcwtwma ôn2UYnMng, môtqi tqthoáng nụn2UYnM cười.  “DươngHZvyCN lHZvyCNà hMcwtwmàng xn2UYnMóm củtqa cháu”.

Dương thấHZvyCNp gHZvyCNiọng ln2UYnMàu bàun2UYnM “Nháitq n2UYnMBén n2UYnMlà dtqo tMcwtwmhằng chHZvyCNáu n2UYnManh ấMcwtwmy gọiMcwtwm ctqháu đấy”.

Ông ThụMcwtwm ngờn2UYnM ngợtq nhn2UYnMư n2UYnMcố nhớHZvyCN “tqCháu n2UYnMà? Ptqhải Mcwtwmcái thằtqng đợtMcwtwm trtqước tqđánh nhn2UYnMau vàon2UYnM n2UYnMbệnh việnHZvyCN đMcwtwmấy không?

“Dạ đúng”.

Định đMcwtwmáp ngắnHZvyCN gọnHZvyCN. Dươngtq thầHZvyCNm thtqở phàHZvyCNo kn2UYnMhi Địntqh kMcwtwmhông lôitq Mcwtwmchuyện cHZvyCNô n2UYnMđã n2UYnMcắp náchn2UYnM thằngtq chn2UYnMáu quýn2UYnM Mcwtwmhóa củaMcwtwm an2UYnMnh vàoHZvyCN bệnn2UYnMh tqviện thếtq nàotq, nếHZvyCNu Mcwtwmkhông tHZvyCNhế nàoHZvyCN báMcwtwmc ThụHZvyCN cũngtq hỏiHZvyCN nàHZvyCNy nọ,HZvyCN dẫMcwtwmn HZvyCNđến ngọnHZvyCN tqngành tqcơ sự.Mcwtwm Việctq n2UYnMcô HZvyCNthỉnh thoMcwtwmảng chun2UYnMi rtqa cn2UYnMhui vàotq quátqn bHZvyCNi –HZvyCN n2UYnMa, mn2UYnMặc n2UYnMdù tqchỉ cHZvyCNhọc chọcn2UYnM mtqấy viêtqn bn2UYnMi tMcwtwmròn tMcwtwmròn vôHZvyCN hạiMcwtwm, nhưngMcwtwm nếuHZvyCN đếnHZvyCN ttqai cáMcwtwmc btqậc phụMcwtwm huynMcwtwmh HZvyCNthì vẫMcwtwmn HZvyCNlà n2UYnMmột chuyện2UYnMn lonMcwtwmg trMcwtwmời ln2UYnMở HZvyCNđất. RằnMcwtwmg, HZvyCNcon gátqi cotqn đứan2UYnM phản2UYnMi …Mcwtwm thến2UYnM nMcwtwmào mớin2UYnM chun2UYnMi vàtqo HZvyCNmấy chn2UYnMỗ tn2UYnMhế chtqứ? RMcwtwmằng, thôiMcwtwm chếMcwtwmt rồi,HZvyCN han2UYnMy ltqà nón2UYnM khHZvyCNông cóHZvyCN thằtqng nHZvyCNào thèmn2UYnM n2UYnMrước, nênn2UYnM sinHZvyCNh tqra biếnHZvyCN chứngn2UYnM, mấtn2UYnM cMcwtwmân bằnHZvyCNg nàMcwtwmy nọtq… Khônn2UYnMg HZvyCNthể đMcwtwmể tHZvyCNhế nàyn2UYnM đượMcwtwmc, tHZvyCNa phảitq Mcwtwmkiếm ngaMcwtwmy Mcwtwmcho Mcwtwmnó Mcwtwmmột thằnMcwtwmg. tqVà thếtq Mcwtwmlà n2UYnMlại n2UYnMcó hệHZvyCN quảtq làMcwtwm ởtq quHZvyCNán trn2UYnMà nọ,Mcwtwm tqở HZvyCNquán caMcwtwmfé kitqa troMcwtwmng cảtq nhtqững nMcwtwmgày đtqẹp trờiHZvyCN vàtq nhữntqg ngàHZvyCNy khônHZvyCNg đẹn2UYnMp trờiMcwtwm tqcho lắm,tq cMcwtwmó cn2UYnMô nn2UYnMàng Mcwtwmmặt Mcwtwmmày n2UYnMdàu dHZvyCNàu đHZvyCNi xeHZvyCNm mắt.

Thực tến2UYnM Mcwtwmchứng minMcwtwmh, n2UYnMgiai n2UYnMchưa vtqợ gtqiờ cũtqng tqkhan n2UYnMhiếm lắHZvyCNm rồi.Mcwtwm CHZvyCNho nênHZvyCN, nhMcwtwmững n2UYnMứng cửHZvyCN Mcwtwmviên thậmn2UYnM chítq cònHZvyCN “haHZvyCNi HZvyCNlần tron2UYnMng một”tq nhn2UYnMư làn2UYnM McwtwmĐịnh đâytq. CảHZvyCN bMcwtwmác Tn2UYnMhụ lẫnn2UYnM TânMcwtwm đềutq mun2UYnMốn tqdấm dHZvyCNúi HZvyCNanh ctqho HZvyCNcô vtqới lờn2UYnMi quảHZvyCNng HZvyCNcáo n2UYnM“hàng Việtn2UYnM Nan2UYnMm chấtMcwtwm n2UYnMlượng can2UYnMo”. Thậtn2UYnM n2UYnMra thn2UYnMì mắtqt nMcwtwmhìn củaMcwtwm hn2UYnMai tqngười nHZvyCNày n2UYnMcô đềuMcwtwm tin2UYnMn tMcwtwmưởng cả.HZvyCN Thậtn2UYnM rtqa hơtqn HZvyCNnữa tMcwtwmhì cMcwtwmhính HZvyCNcô cMcwtwmòn muốn2UYnMn dấHZvyCNm dúMcwtwmi aHZvyCNnh n2UYnMcho mìn2UYnMnh kin2UYnMa mtqà ^^.

Nhân viêHZvyCNn xếpn2UYnM Mcwtwmloạt đồn2UYnM tqăn n2UYnMlên bàn.n2UYnM ĐịnhMcwtwm mởn2UYnM nún2UYnMt HZvyCNchai rượn2UYnMu vtqang mộtHZvyCN cn2UYnMách tqthành thạMcwtwmo, xMcwtwmếp mấtqy chiếcMcwtwm ltqy Mcwtwmlại rHZvyCNồi HZvyCNbắt đầtqu rMcwtwmót. Ôngtq Thụn2UYnM nhìMcwtwmn ĐịnhHZvyCN, lạiMcwtwm n2UYnMnhìn vn2UYnMẻ tqmặt tHZvyCNhoáng ửntqg Mcwtwmhồng cn2UYnMô cháMcwtwmu gáHZvyCNi, gitqọng vuHZvyCNi vẻ.

“Ái chàMcwtwm! CMcwtwmoi HZvyCNnhư báHZvyCNc làtqm chuytqện Mcwtwmthừa rồi?n2UYnM ThếHZvyCN Mcwtwmanh eMcwtwmm Mcwtwmhàng Mcwtwmxóm lánn2UYnMg giền2UYnMng lánn2UYnMg tỏiHZvyCN chắcHZvyCN n2UYnMquý tqnhau cMcwtwmhứ hả?”

Bình tĩnn2UYnMh nn2UYnMhư ĐịnhHZvyCN màtq chaMcwtwmi rượtqu Mcwtwmtrong ttqay HZvyCNcũng tqchệch đHZvyCNi, khiếnHZvyCN rHZvyCNượu  sánh cảHZvyCN rtqa mépMcwtwm n2UYnMly, HZvyCNtrong ltqúc HZvyCNđó, DưMcwtwmơng n2UYnMnhư “đMcwtwmứng hn2UYnMình”. Côn2UYnM rHZvyCNầu rHZvyCNĩ nn2UYnMhìn ôtqng Thụn2UYnM, nhănMcwtwm nhó.

“Trời, HZvyCNbác hỏiHZvyCN n2UYnMgì khóHZvyCN tn2UYnMhế ạ.n2UYnM Quýtq HZvyCNkiếc gMcwtwmì cMcwtwmơ chứ?”

“Ơ haMcwtwmy coHZvyCNn HZvyCNbé này.tq Hàtqng xMcwtwmóm thìn2UYnM hoặcHZvyCN quMcwtwmý tqnhau tqhoặc gtqhét nhan2UYnMu. ThếHZvyCN HZvyCNhai đứatq chẳngn2UYnM HZvyCNlẽ lạiHZvyCN ghétHZvyCN nhan2UYnMu à?

Im lìmtq. In2UYnMm lìm.

Dương trộmHZvyCN tqnhìn HZvyCNsang Định,n2UYnM n2UYnMchỉ thấytq aHZvyCNnh HZvyCNcẩn HZvyCNtrọng đặtHZvyCN n2UYnMly rHZvyCNượu xuốHZvyCNng trHZvyCNước mặttq ônMcwtwmg tqThụ, khHZvyCNông HZvyCNcó vHZvyCNẻ gìn2UYnM làHZvyCN sHZvyCNẽ “pn2UYnMhun HZvyCNchâu nhn2UYnMả ngọMcwtwmc” gitqải đápMcwtwm n2UYnMthắc mắctq Mcwtwmcho ônMcwtwmg báctq mìnhHZvyCN, thến2UYnM nên &nbtqsp;cuối cùntqg côHZvyCN đtqành Mcwtwmchép mn2UYnMiệng, ấMcwtwmp úng.

“Thì ctqũng hn2UYnMàng xtqóm n2UYnMbình thườntqg màn2UYnM bác”.

Định hơMcwtwmi ngướcn2UYnM HZvyCNnhìn Mcwtwmcô HZvyCNkhiến Dươnn2UYnMg lựngtq HZvyCNkhựng, nn2UYnMhưng cuốin2UYnM ctqùng anMcwtwmh chỉtq Mcwtwmnói nhẹtq nhàng.

“Em uốngn2UYnM chMcwtwmút vanMcwtwmg nhé?”

“Dạ ítHZvyCN tqthôi ạ!”

Dương tqcầm HZvyCNlấy lHZvyCNy rtqượu Địntqh đtqưa, thấyHZvyCN mtqàu rượun2UYnM sMcwtwmóng sáHZvyCNnh. tqHình nhưtq trn2UYnMái tiMcwtwmm HZvyCNcô cũn2UYnMng HZvyCNđang cn2UYnMó chútHZvyCN sHZvyCNóng sánhHZvyCN n2UYnMtròng trành.tq Vôn2UYnM líHZvyCN, chtqưa uốngn2UYnM màn2UYnM đãtq HZvyCNthấy tâyn2UYnM ttqây ltqà tn2UYnMhế Mcwtwmnào nhỉ?

Ông Ttqhụ gin2UYnMơ Mcwtwmly rưtqợu lên,HZvyCN vun2UYnMi vẻtq “NàoMcwtwm nàn2UYnMo… Uốn2UYnMng mừn2UYnMng gặptq mn2UYnMặt nào!Mcwtwm Hữutq tqduyên thìMcwtwm mtqới nMcwtwmăng tươngHZvyCN ngộ.Mcwtwm HMcwtwmai đứatq ltqại cMcwtwmòn ctqhung váchHZvyCN nữaHZvyCN thn2UYnMì chHZvyCNú kMcwtwmhông HZvyCNcòn gMcwtwmì phảiMcwtwm Mcwtwmlo nữatq rồi…”

Dương vừHZvyCNa cụHZvyCNng Mcwtwmly n2UYnMvừa nn2UYnMhủ tn2UYnMhầm khtqông hitqểu HZvyCNcái Mcwtwmý tứn2UYnM “khônn2UYnMg cònMcwtwm gìtq phMcwtwmải lo”củatq bácn2UYnM mìnhtq làtq n2UYnMsao đn2UYnMây? HMcwtwmay bHZvyCNác nghMcwtwmĩ tqcô HZvyCNđược Mcwtwmlàm hàtqng xMcwtwmóm củaMcwtwm Mcwtwmanh ltqà n2UYnMcoi nhưHZvyCN cHZvyCNhuột n2UYnMsa chĩtqnh tqgạo rồi,Mcwtwm khHZvyCNông phMcwtwmải n2UYnMlo ltqắng cMcwtwmho nHZvyCNó nMcwtwmữa. Ôi,tq thếHZvyCN Mcwtwmthì n2UYnMchắc bán2UYnMc côn2UYnM ltqầm n2UYnMto mấMcwtwmt rồitq. tqCô ln2UYnMại liếcMcwtwm n2UYnMtrộm Địnhn2UYnM tqqua vtqành lyn2UYnM. HZvyCNAnh nhấptq ngMcwtwmụm rưtqợu, cn2UYnMũng Mcwtwmkhông Mcwtwmđáp lờn2UYnMi củtqa ôngn2UYnM Thụtq, nhưnn2UYnMg vtqẻ tMcwtwmrầm tĩnHZvyCNh tqvà tqthư thái.

Dương vốnMcwtwm lHZvyCNà ngưtqời khônMcwtwmg giỏtqi HZvyCNvề Mcwtwmtâm líHZvyCN Mcwtwmđàn ông.tq Nhữngn2UYnM pháHZvyCNn n2UYnMđoán củHZvyCNa Mcwtwmcô n2UYnMlúc nMcwtwmào cũtqng trậHZvyCNt lấHZvyCNt. McwtwmNên đHZvyCNôi n2UYnMkhi tn2UYnMrực cảmHZvyCN Mcwtwmcủa mìtqnh máchMcwtwm n2UYnMbảo mạnhn2UYnM HZvyCNmẽ, DươngMcwtwm vẫnHZvyCN cn2UYnMố gtqhìm nn2UYnMó xuốtqng, sợMcwtwm tqmình lạitq rơiHZvyCN vàMcwtwmo tìnhn2UYnM hHZvyCNuống “chạyHZvyCN vàHZvyCNo HZvyCNrừng mtqơ bắHZvyCNt tqcon tưởngMcwtwm bn2UYnMở”. NhMcwtwmưng, liệun2UYnM ctqó n2UYnMsai chútMcwtwm nàotq kHZvyCNhông nhỉ,  kHZvyCNhi n2UYnMcô nHZvyCNhận thấtqy đôiHZvyCN lúcHZvyCN ĐịnhMcwtwm nhìtqn tqmình vàtq đHZvyCNôi mắtMcwtwm thẫMcwtwmm đMcwtwmen kMcwtwmia thoánn2UYnMg chútqt lạitq n2UYnMlấp lánHZvyCNh áMcwtwmnh cười.

Bữa HZvyCNăn tqvui n2UYnMvẻ, nhẹtq nHZvyCNhàng, HZvyCNbởi báMcwtwmc ThụHZvyCN lHZvyCNiên tụcHZvyCN pn2UYnMha n2UYnMtrò HZvyCNvà “kểtq xtqấu” Dươn2UYnMng. McwtwmSự xHZvyCNuề xòaHZvyCN củaHZvyCN HZvyCNbác ktqhiến mọitq HZvyCNthứ Mcwtwmtrở Mcwtwmnên thânHZvyCN ái,HZvyCN dMcwtwmù thỉnhMcwtwm thon2UYnMảng n2UYnMâm n2UYnMmưu “gửitq gắMcwtwmm” DMcwtwmương cn2UYnMho Địnn2UYnMh bMcwtwmác vẫMcwtwmn đMcwtwmể lHZvyCNộ rõHZvyCN mn2UYnMồn một.n2UYnM ỞHZvyCN bêtqn cạMcwtwmnh HZvyCNbác, ĐịnhMcwtwm dườntqg HZvyCNnhư cMcwtwmũng cởMcwtwmi tqmở hn2UYnMơn, an2UYnMnh cườiMcwtwm nhiềutq, nóin2UYnM nMcwtwmhiều hơtqn đôiHZvyCN chtqút. HZvyCNCô đặMcwtwmc biệtn2UYnM thícn2UYnMh HZvyCNkhi nghHZvyCNe HZvyCNhai ngườiMcwtwm trHZvyCNao đn2UYnMổi HZvyCNvề côngn2UYnM việc,n2UYnM n2UYnMmặc dMcwtwmù Mcwtwmmù tịtMcwtwm Mcwtwmkhông tqhiểu tíHZvyCN tetqo gHZvyCNì, nhưngtq chỉMcwtwm tqnhìn n2UYnMkhuôn mặttq cươnMcwtwmg nMcwtwmghị tqkia n2UYnMsay stqưa nóin2UYnM vtqề HZvyCNbê n2UYnMtông cốtn2UYnM thtqép, nHZvyCNói vềMcwtwm dầmMcwtwm dèotq mónn2UYnMg mátqnh, Mcwtwmcô cũnn2UYnMg thấytq Mcwtwmnhư mìMcwtwmnh đantqg ngtqhe Mcwtwmnhững n2UYnMcâu chuyện  Mcwtwmngọt ngn2UYnMào nn2UYnMhất HZvyCNtrên đMcwtwmời. CMcwtwmô cũMcwtwmng nHZvyCNhận HZvyCNra, hn2UYnMình nhưMcwtwm chỉn2UYnM trMcwtwmong cn2UYnMông vn2UYnMiệc, Địnhtq n2UYnMmới tn2UYnMhôi tựn2UYnM ktqìm chếtq mìnn2UYnMh, ởtq đó,Mcwtwm antqh Mcwtwmtự titqn, HZvyCNquyết đon2UYnMán, vMcwtwmà khôngn2UYnM còtqn kiệmtq ln2UYnMời Mcwtwmcho lắm.

Bữa cHZvyCNơm ktqéo dàHZvyCNi từn2UYnM chiềun2UYnM đếtqn tqkhi trờHZvyCNi sẩmtq tốMcwtwmi. Ánn2UYnMh nắngn2UYnM cMcwtwmhỉ Mcwtwmcòn Mcwtwmvài n2UYnMvệt rớtMcwtwm n2UYnMlại nơtqi nhữngn2UYnM tn2UYnMhềm HZvyCNcửa ltqớn. ĐHZvyCNây đótq phụcn2UYnM Mcwtwmvụ bắtMcwtwm đtqầu n2UYnMbật đèHZvyCNn chùHZvyCNm lêntq. Ônn2UYnMg ThụMcwtwm vàtq Địnhtq HZvyCNđã tiên2UYnMu dn2UYnMiệt tqhết gầnn2UYnM hMcwtwmai chatqi vaHZvyCNng, ctqòn Dtqương tqcũng bịtq hn2UYnMơi rưHZvyCNợu HZvyCNlàm chHZvyCNo vMcwtwmáng vấtn2UYnM. CôMcwtwm đatqng HZvyCNđịnh gtqiơ tqtay n2UYnMxin hàngHZvyCN tHZvyCNhì đHZvyCNúng lúcMcwtwm ấyn2UYnM “tuyệMcwtwmt sắcn2UYnM giatqi n2UYnMnhân” cHZvyCNủa tqbác Thụn2UYnM xuấtn2UYnM htqiện, n2UYnMvà HZvyCNy hện2UYnMt Mcwtwmnhư mHZvyCNô HZvyCNtả củtqa bácHZvyCN, nMcwtwmgười n2UYnMnày bn2UYnMụng sn2UYnMắp HZvyCNrơi xuốnHZvyCNg đầtqu gốiMcwtwm HZvyCNvà tóctq chảHZvyCN cHZvyCNó cMcwtwmọng nào.

Lại mtqột màtqn chàotq hỏiHZvyCN tqtưng bừn2UYnMng cMcwtwmhúc tụntqg, lúctq ấy,Mcwtwm DươHZvyCNng mớin2UYnM biếtn2UYnM Địn2UYnMnh lMcwtwmà ntqgười thMcwtwmiết kến2UYnM nhn2UYnMà hMcwtwmàng ntqày, cònMcwtwm bán2UYnMc Thụn2UYnM tMcwtwmrực tqtiếp chỉtq đtqạo tMcwtwmhi cHZvyCNông. McwtwmWow, thảon2UYnM Mcwtwmnào thảoMcwtwm HZvyCNnào, ôMcwtwmng HZvyCNchủ Mcwtwmnhà hàng tq này hồtq hởtqi vớin2UYnM báctq n2UYnMcô Mcwtwmvà Địn2UYnMnh HZvyCNthế. San2UYnMu khMcwtwmi HZvyCNvung tn2UYnMay chMcwtwmém mộtqt HZvyCNcâu nhHZvyCNư đinhHZvyCN n2UYnMđóng cọcHZvyCN tqlà bMcwtwmữa ăMcwtwmn nàyMcwtwm hoànMcwtwm toàntq ftqree, ôngtq n2UYnMta bètqn dtqùng đôitq taMcwtwmy HZvyCNnúng ntqính n2UYnMlôi tuộn2UYnMt HZvyCNbác THZvyCNhụ đHZvyCNi “chơi”n2UYnM HZvyCNtăng htqai, lạiMcwtwm cMcwtwmòn cườMcwtwmi n2UYnMha hn2UYnMả nMcwtwmgoái ln2UYnMại bMcwtwmảo phảitq đitq HZvyCNcho Mcwtwmhai “đứtqa n2UYnMtrẻ” chúngn2UYnM mtqày Mcwtwmcó tMcwtwmí Mcwtwmriêng Mcwtwmtư chứ.

Tất n2UYnMnhiên n2UYnMcái “đứan2UYnM trẻ”Mcwtwm stqơ mMcwtwmi Mcwtwmđen Mcwtwmthì chn2UYnMỉ lặngn2UYnM lẽHZvyCN ctqười cònMcwtwm “đứatq trẻtq” mặn2UYnMc Mcwtwmváy thìtq tqtự dưMcwtwmng tiHZvyCNm đtqập lênn2UYnM thn2UYnMùm thụp.

 

Chương 12.n2UYnM4: Nhẹn2UYnM nhàHZvyCNng n2UYnMmà ráttq bỏHZvyCNng ^^
(ChMcwtwmáu Mcwtwmgái Bốngn2UYnM McwtwmBang củatq dì,Mcwtwm ngườiHZvyCN cótq n2UYnMcái tênHZvyCN gMcwtwmiống nhưtq tqcái cMcwtwmô gHZvyCNái giHZvyCNà troMcwtwmng truyMcwtwmện Mcwtwmnày, tqhe hHZvyCNe Mcwtwmhe he)
Không gn2UYnMian dn2UYnMần trởn2UYnM nêHZvyCNn lặngn2UYnM lẽHZvyCN khMcwtwmiến Dương &nbMcwtwmsp;thấy lúnHZvyCNg túnn2UYnMg, chỉn2UYnM còntq cáchtq ngậmn2UYnM ln2UYnMy rượun2UYnM vanHZvyCNg, nhấpMcwtwm từnn2UYnMg chún2UYnMt một.Mcwtwm ĐịnHZvyCNh HZvyCNđột nhiêtqn mn2UYnMỉm cười.

“Cẩn HZvyCNthận stqay đó”.

Giọng Mcwtwmnói bấttq tqchợt dHZvyCNịu HZvyCNdàng ctqủa Địnhtq n2UYnMkhiến Dtqương cònMcwtwm thấytq …Mcwtwm satqy hơntq Mcwtwmlà rượu.HZvyCN TMcwtwmrong n2UYnMchút mn2UYnMiên n2UYnMman váMcwtwmng vHZvyCNất, n2UYnMcó mộn2UYnMt HZvyCNsuy HZvyCNnghĩ lMcwtwmướt qutqa khiếMcwtwmn DươngMcwtwm sn2UYnMực nhớ.Mcwtwm Khtqi tỉnhn2UYnM HZvyCNtáo côMcwtwm đãtq làmtq đn2UYnMủ tn2UYnMrò mấn2UYnMt mặttq n2UYnMrồi. Cótq Mcwtwmtí mn2UYnMen vàoHZvyCN tqkhông tqbiết n2UYnMcô tqcòn Mcwtwmgây nhữngtq chuyệHZvyCNn HZvyCNgì nữatq. HZvyCNÝ ngMcwtwmhĩ đn2UYnMó khMcwtwmiến Dươngtq lậptq tqtức thẳnHZvyCNg lưng,tq tay &tqnbsp;cập rậpMcwtwm buôMcwtwmng ngHZvyCNay ltqy rHZvyCNượu xuốMcwtwmng bàn.

Định nHZvyCNhìn htqành độMcwtwmng cHZvyCNủa cô, &nbn2UYnMsp;khóe môiMcwtwm vMcwtwmốn điềmHZvyCN đạmn2UYnM n2UYnMchợt Mcwtwmcong khẽMcwtwm lênMcwtwm tHZvyCNrong mộttq nụHZvyCN cười.HZvyCN n2UYnMKhi bắtn2UYnM gn2UYnMặp cáin2UYnM HZvyCNnhìn ngơHZvyCN nn2UYnMgác củn2UYnMa Dương,n2UYnM nụMcwtwm tqcười đn2UYnMó khônHZvyCNg Mcwtwmtắt đHZvyCNi, trán2UYnMi ln2UYnMại, troMcwtwmng đôiMcwtwm tqmắt thẫtqm tối,tq ln2UYnMại lHZvyCNấp lánhn2UYnM nhữngtq HZvyCNánh tqsáng n2UYnMcó phMcwtwmần tHZvyCNrêu chọc.Mcwtwm DươMcwtwmng hn2UYnMơi n2UYnMđờ tqra, cHZvyCNảm giáMcwtwmc cáHZvyCNi khônn2UYnMg kMcwtwmhí Mcwtwmmờ ámn2UYnM nàHZvyCNy khiếtqn côtq Mcwtwmcó chún2UYnMt khtqông tựMcwtwm nhtqiên, tMcwtwmay HZvyCNcô lMcwtwmại mHZvyCNuốn thòtq rHZvyCNa cMcwtwmầm tqly rượuHZvyCN chMcwtwmo bớttq tMcwtwmhừa tMcwtwmhãi, nhưHZvyCNng tqrồi lạin2UYnM rụHZvyCNt lạitq khôntqg dám.

Khi Mcwtwmnhững sợitq tơtq cảHZvyCNm xúcHZvyCN cMcwtwmứ giănHZvyCNg mắtqc đâuMcwtwm đón2UYnM quaMcwtwmnh Mcwtwmhai tqngười, ĐịnhMcwtwm độtn2UYnM ngộtqt HZvyCNrủ Dươntqg HZvyCNđi HZvyCNvòng qun2UYnManh kHZvyCNhu nhHZvyCNà hn2UYnMàng. DươnMcwtwmg đứngn2UYnM dHZvyCNậy, n2UYnMcả ngườiMcwtwm Mcwtwmnhư đMcwtwmược thHZvyCNả lỏng,HZvyCN HZvyCNkhông nHZvyCNén tqđược cMcwtwmô tqthở phàHZvyCNo mn2UYnMột cái,HZvyCN đin2UYnM tqtheo Định.tq AMcwtwmnh bướctq chHZvyCNậm rãi,n2UYnM đHZvyCNủ đtqể n2UYnMđôi giàMcwtwmy tq5 phtqân củaMcwtwm Dưtqơng khônHZvyCNg tqbị tqquá tảiMcwtwm kn2UYnMhi ctqô bướMcwtwmc tqtheo anMcwtwmh. VừaMcwtwm n2UYnMđi ĐHZvyCNịnh Mcwtwmvừa HZvyCNchỉ dn2UYnMẫn HZvyCNcho DươnHZvyCNg nhữngMcwtwm Mcwtwmđiểm đặMcwtwmc tqbiệt nMcwtwmho nhtqỏ củHZvyCNa nHZvyCNhà hànn2UYnMg nàtqy, nhMcwtwmư kMcwtwmhu hầmtq tqrượu, Mcwtwm“căn HZvyCNphòng HZvyCNsao rơi”,Mcwtwm “hồtq rửaMcwtwm chHZvyCNân” khtqiến Dtqương mắttq tMcwtwmròn mắttq dn2UYnMẹt. KhôHZvyCNng kMcwtwmhí n2UYnMdần tHZvyCNrở lạMcwtwmi sHZvyCNự n2UYnMtự nhiên,tq Dươngn2UYnM HZvyCNcũng n2UYnMvô HZvyCNtư hn2UYnMỏi hn2UYnMan đtqủ chuyệntq. HZvyCNMặc nhữHZvyCNng thắMcwtwmc mHZvyCNắc nMcwtwmgô nMcwtwmghê HZvyCNcủa ctqô, ĐịnMcwtwmh Mcwtwmthong thảHZvyCN trản2UYnM lờn2UYnMi cẩtqn tHZvyCNhận từngn2UYnM cHZvyCNhút một.

Nhà htqàng đãMcwtwm lênHZvyCN đHZvyCNèn. Dươngn2UYnM cHZvyCNảm tqnhận dườngHZvyCN nMcwtwmhư Đtqịnh rấtMcwtwm n2UYnMđể tn2UYnMâm đếnHZvyCN việHZvyCNc thtqiết n2UYnMkế ántqh sántqg n2UYnMtrong nMcwtwmhững côn2UYnMng tn2UYnMrình củMcwtwma mình,Mcwtwm nêtqn ttqừ ktqhu HZvyCNresort tqRainbow đn2UYnMến nhàn2UYnM hàngn2UYnM nn2UYnMày, án2UYnMnh sánn2UYnMg n2UYnMđều rấtn2UYnM đẹpHZvyCN mắt,Mcwtwm đềuMcwtwm ln2UYnMà tHZvyCNhứ n2UYnMmàu vHZvyCNàng ấMcwtwmm ápHZvyCN, sóngn2UYnM sáHZvyCNnh nhưtq mậMcwtwmt ong.&Mcwtwmnbsp; Từng cănHZvyCN phòngMcwtwm tqnhư tHZvyCNừng tqô nhtqỏ phátMcwtwm sHZvyCNáng, ngọtMcwtwm ngàn2UYnMo vn2UYnMà bíHZvyCN mậtMcwtwm. DươngHZvyCN HZvyCNcứ tưởngHZvyCN McwtwmĐịnh sẽn2UYnM dắttq cHZvyCNô vàotq mộtMcwtwm cHZvyCNăn phòngHZvyCN nàMcwtwmo đón2UYnM, nhưngHZvyCN cuMcwtwmối cùnn2UYnMg nơtqi dừn2UYnMng n2UYnMlại ctqủa họtq lạiHZvyCN Mcwtwmlà tqmột cn2UYnMây n2UYnMcầu gỗtq nhỏHZvyCN tqnhưng cMcwtwmhắc chHZvyCNắn, nằmHZvyCN HZvyCNbên rìHZvyCNa củaMcwtwm n2UYnMkhu nhtqà hànMcwtwmg. ThấMcwtwmy bãHZvyCNi tqcát dưtqới châHZvyCNn mịntq màng,HZvyCN Dưn2UYnMơng kHZvyCNhông nHZvyCNgại ntqgần ctqởi giần2UYnMy HZvyCNra, rtqồi đitq trn2UYnMên cát.

Trăng noMcwtwmn vn2UYnMừa lêtqn. Nhn2UYnMững bướcn2UYnM chtqân củaMcwtwm tqDương hơin2UYnM lúnn2UYnM xun2UYnMống trêMcwtwmn nềnHZvyCN cáMcwtwmt lấpHZvyCN lánhtq sángHZvyCN n2UYnMbạc Mcwtwmbởi ánhMcwtwm trăngn2UYnM vMcwtwmà Mcwtwmánh điệHZvyCNn n2UYnMvàng hắn2UYnMt rHZvyCNa từn2UYnM n2UYnMkhu nhàn2UYnM lớntq. n2UYnMBên n2UYnMcạnh, ĐịnhHZvyCN vẫnMcwtwm đitq giầy,n2UYnM atqnh tqnhẹ HZvyCNnhàng cn2UYnMầm lấHZvyCNy đôin2UYnM gitqầy tronn2UYnMg n2UYnMtay Dn2UYnMương khiếnn2UYnM côMcwtwm hMcwtwmơi nHZvyCNgỡ ngàHZvyCNng vHZvyCNà Mcwtwmcó HZvyCNchút bốin2UYnM rốiHZvyCN. ỪHZvyCN ttqhì n2UYnMthừa nHZvyCNhận đin2UYnM, nhữMcwtwmng chăn2UYnMm HZvyCNsóc cón2UYnM phMcwtwmần nhHZvyCNỏ béMcwtwm nhtqư vậyn2UYnM kHZvyCNhiến cMcwtwmô tq… thín2UYnMch tqkinh lêtqn đượHZvyCNc ^^

Gió biểHZvyCNn mtqang thn2UYnMêm tqmột chútMcwtwm lạnhMcwtwm khMcwtwmiến mátqi tócMcwtwm n2UYnMDương bn2UYnMay HZvyCNlòa xòan2UYnM. n2UYnMỞ mộn2UYnMt ntqơi khôtqng khHZvyCNí tqlãng mạnHZvyCN nhtqư vậy,tq Dưn2UYnMơng rấtHZvyCN HZvyCNmuốn nón2UYnMi điềtqu gHZvyCNì đMcwtwmó, tựMcwtwma tqnhư mộMcwtwmt sựn2UYnM hỏitq Mcwtwmhan ântq cầnMcwtwm, nhưntqg Mcwtwmrất HZvyCNsợ mìnMcwtwmh sHZvyCNẽ lạHZvyCNi buMcwtwmột miệntqg Mcwtwmra mộttq cMcwtwmâu nn2UYnMói vn2UYnMô duyên.n2UYnM CuMcwtwmối HZvyCNcùng DưHZvyCNơng chọnMcwtwm n2UYnMsự Mcwtwmim lặng.

“Hôm nMcwtwmay Dươntqg ín2UYnMt nóitq nhỉ?”

Dương Mcwtwmngước lênMcwtwm, hHZvyCNơi bấttq ngtqờ tqvì cHZvyCNâu Mcwtwmnhận tqxét cn2UYnMủa ĐịMcwtwmnh, chỉtq địn2UYnMnh nóitq lạiMcwtwm mộtqt cn2UYnMâu đMcwtwmại loHZvyCNại ctqô ítMcwtwm nóiHZvyCN satqo bằngtq anHZvyCNh, tqnhưng cuốitq cùngHZvyCN, vẫMcwtwmn cứHZvyCN n2UYnMthấy Mcwtwmthế nàn2UYnMo đHZvyCNó, ctqô n2UYnMcười ngtqượng ngùng.

“Tại HZvyCNem đann2UYnMg sun2UYnMy nghĩ”

Định khôHZvyCNng hn2UYnMỏi tqtiếp, Mcwtwmmà chHZvyCNỉ nhìMcwtwmn cMcwtwmô, HZvyCNtựa n2UYnMnhư đn2UYnMợi n2UYnMcô nóMcwtwmi tHZvyCNhêm. Dươtqng bận2UYnMt cười.

“Em đHZvyCNang sMcwtwmuy ngMcwtwmhĩ xMcwtwmem tqtrái đấttq nàn2UYnMy hẹMcwtwmp đếMcwtwmn Mcwtwmcỡ n2UYnMnào tqmà en2UYnMm bịn2UYnM dMcwtwmấm dúiMcwtwm chn2UYnMo HZvyCNanh Mcwtwmnhững haHZvyCNi lần?”

Định chMcwtwmợt tqnhìn bângMcwtwm qun2UYnMơ Mcwtwmxa n2UYnMxa “À,HZvyCN Mcwtwmnhư chHZvyCNú tqThụ nótqi, cHZvyCNái đMcwtwmó ngn2UYnMười HZvyCNta gọiMcwtwm làMcwtwm “hữutq duyên””

Dương HZvyCNim bMcwtwmặt. Liếmn2UYnM đôiMcwtwm môtqi cản2UYnMm giácn2UYnM n2UYnMđang kMcwtwmhô điMcwtwm HZvyCNvì gión2UYnM biMcwtwmển, Dươngn2UYnM hn2UYnMồi Mcwtwmhộp nhìn2UYnMn kn2UYnMhuôn mặtHZvyCN Mcwtwmnghiêng Mcwtwmnghiêng củaHZvyCN HZvyCNĐịnh, nhữn2UYnMng đườngHZvyCN néttq ttqrong sMcwtwmự khn2UYnMắc chạmMcwtwm dịuHZvyCN dn2UYnMàng củaMcwtwm ánMcwtwmh sángtq ktqhiến lòHZvyCNng côn2UYnM n2UYnMbỗng nhiêtqn tràMcwtwmo dânHZvyCNg mộHZvyCNt cảmHZvyCN gMcwtwmiác êmtq ảHZvyCN ln2UYnMạ lùngHZvyCN. McwtwmDương đangHZvyCN tín2UYnMnh hMcwtwmỏi ann2UYnMh “hữuMcwtwm Mcwtwmduyên tqthì sao”tq nhưngn2UYnM chưHZvyCNa Mcwtwmkịp tqmở lời,n2UYnM ĐịMcwtwmnh đãn2UYnM Mcwtwmquay nhMcwtwmìn cô,tq đMcwtwmôi mHZvyCNắt n2UYnMđen bìnhn2UYnM tMcwtwmhản HZvyCNhỏi tqmột cn2UYnMâu rấn2UYnMt HZvyCN… khôngMcwtwm liêMcwtwmn quan.

“Có thậttq Mcwtwmthế không?”

Dương sữntqg tqra ngMcwtwmơ Mcwtwmngác “Thậttq HZvyCNgì ạ?”

Định đặtHZvyCN đMcwtwmôi Mcwtwmgiầy Mcwtwmcủa HZvyCNDương xuốngHZvyCN thànMcwtwmh cầuMcwtwm, rồMcwtwmi HZvyCNxỏ tMcwtwmay túitq tqquần, néHZvyCNt mặtMcwtwm vn2UYnMẫn khônMcwtwmg đổi.

“À tqchuyện chHZvyCNiều nan2UYnMy. n2UYnMCó thHZvyCNật làHZvyCN tôin2UYnM khôHZvyCNng cHZvyCNó …HZvyCN Mcwtwmxi Mcwtwmnhê gìtq vHZvyCNới HZvyCNem không?”

Ôi mn2UYnMá tqơi. CMcwtwmô cMcwtwmó tqnên nhảyHZvyCN luônMcwtwm xuốn2UYnMng biểtqn cHZvyCNho Mcwtwmxong đờiHZvyCN kMcwtwmhông? n2UYnMDương bặmHZvyCN chặn2UYnMt môMcwtwmi, tqcố nMcwtwmén cảmn2UYnM gn2UYnMiác xHZvyCNấu tqhổ đếnMcwtwm tậnn2UYnM chântq tóc.

“Lúc đó…tq tqLúc đHZvyCNó lHZvyCNà ctqháu atqnh chọMcwtwmc etqm mà…”

Định n2UYnMvẫn kMcwtwmhông buônMcwtwmg tha.

“Vậy nghĩtqa ln2UYnMà tôHZvyCNi có…n2UYnM xMcwtwmi tqnhê à???”

Gì thMcwtwmế tqnày? Sn2UYnMao câutq cMcwtwmhuyện ntqó lMcwtwmại Mcwtwmdẫn tqvề HZvyCNcái chủMcwtwm đềHZvyCN oáHZvyCNi oăMcwtwmm nàytq chứn2UYnM. ChMcwtwmẳng HZvyCNlẽ côHZvyCN HZvyCNlại điMcwtwm …HZvyCN gHZvyCNật đầu?Mcwtwm Màtq lắMcwtwmc tHZvyCNhì thàtq xn2UYnMúi cHZvyCNô đtqi… cMcwtwmhết còMcwtwmn hơn!!!!

Dương cắmn2UYnM mặtMcwtwm xuốn2UYnMng đn2UYnMất, nhMcwtwmìn xuốHZvyCNng n2UYnM… ngónMcwtwm HZvyCNchân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”