You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12vpFQ.1: CáiFxFF nvpFQày cóFxFF tT86kính làFxFF quấygBf8 rFxFFối tgBf8ình dụcNEeK NEeKcông cộFxFFng khônvpFQg đấy????


gBf8""


(Bông lộcgBf8 vFxFFừng tvpFQrên sâFxFFn thiếugBf8 nhvpFQi, gầnFxFF hồgBf8 FxFFHoàn KigBf8ếm 25/9/11)
Điện thNEeKoại trongBf8g gBf8phòng khácNEeKh sạgBf8n chợT86kt reogBf8. DươngvpFQ nhấcFxFF mgBf8áy gBf8nghe. vpFQCô ngBf8híu FxFFmày FxFFkhi nT86khân viênFxFF khvpFQách vpFQsạn vớiNEeK T86kgiọng gBf8miền TgBf8rung FxFFnhỏ T86knhẹ FxFFnói cFxFFó ngưNEeKời T86kmuốn FxFFgặp cô.FxFF DươngNEeK lậFxFFp tứcT86k ngNEeKhĩ T86kngay FxFFđến QuT86kân NEeKnên lạnhFxFF gBf8lùng trảT86k vpFQlời FxFFlà cFxFFô khôFxFFng muốnT86k FxFFgặp agBf8i hết,FxFF cũnvpFQg khôngNEeK qT86kuen T86kai gBf8ở đây.FxFF NhưngNEeK giọngvpFQ lễvpFQ tT86kân vẫgBf8n tiếpFxFF tụgBf8c ngFxFFọt ngào.

“Dạ, ảnhFxFF nhT86kờ nT86kói NEeKảnh tênFxFF ĐịgBf8nh ạ!”

Sấm FxFFsét gBf8nổ gBf8đùng bêngBf8 FxFFtai. ĐịNEeKnh vpFQsao? KhôngNEeK líFxFF nàoNEeK cáFxFFi nvpFQgười côFxFF âmNEeK thầvpFQm nguyNEeKền rủNEeKa nãT86ky giờT86k lạNEeKi lògBf8 dvpFQò tớiFxFF đâygBf8 tìNEeKm côvpFQ chứ?gBf8 NEeKMà vpFQvì sNEeKao gBf8anh lNEeKại biếtgBf8 đFxFFược chNEeKỗ FxFFphòng cT86kô đượT86kc nhỉvpFQ? DươvpFQng nghvpFQĩ đếNEeKn T86kđủ mọFxFFi khảgBf8 năng,NEeK cuốiFxFF cùNEeKng NEeKcô tạmT86k tvpFQìm đượcvpFQ giảFxFFi phvpFQáp hợvpFQp lvpFQý. CNEeKhắc làFxFF TT86kân, ôngBf8g mốT86ki ngàT86ky xưvpFQa gBf8vẫn khôngvpFQ quFxFFên FxFFnhiệm vNEeKụ củagBf8 mìnhvpFQ. vpFQChỉ FxFFcó TânvpFQ mớvpFQi biếvpFQt vpFQphòng củNEeKa cFxFFô ởT86k NEeKcái thàT86knh NEeKphố biểnT86k nT86kày, vì &nvpFQbsp;chính aT86knh tNEeKrực tiếpvpFQ booFxFFk vT86ké, bFxFFook phògBf8ng chgBf8o gBf8cô ởFxFF khávpFQch sạnNEeK nàT86ky mà.

Ý vpFQnghĩ NEeKĐịnh đT86kến tT86kìm lvpFQàm côFxFF qugBf8ýnh lêngBf8. DvpFQương hớtFxFF gBf8hải NEeKchải T86ksơ mágBf8i tT86kóc, tT86khay chiT86kếc NEeKáo FxFFhai dT86kây vgBf8à chiếgBf8c quầnFxFF alibaFxFFba màT86ku hồNEeKng tT86kím điT86kệu gBf8đà rồFxFFi chgBf8ạy nhàogBf8 gBf8ra cửaT86k. ĐếgBf8n khgBf8i cầmNEeK nắmgBf8 cửaT86k T86kđịnh xoayT86k, DT86kương mớT86ki  sực nhớ,FxFF cT86kô lạigBf8 chạy&nT86kbsp; bổ vàoNEeK phòT86kng, gBf8lôi tvpFQúi ravpFQ, lấyT86k NEeKthỏi sovpFQn gBf8môi quẹtFxFF ngBf8hanh mộtFxFF FxFFcái. LúNEeKc vpFQnhìn gươnggBf8,  mím míNEeKm mgBf8ôi cNEeKho soFxFFn laNEeKn đều,gBf8 DưNEeKơng mớiT86k giậNEeKt mình.

Ôi, lậpgBf8 trườNEeKng cNEeKủa gBf8cô cvpFQhỉ cóT86k NEeKthế tT86khôi sagBf8o? T86kLỏng gBf8lẻo đgBf8ến phátT86k sợgBf8. vpFQVừa mớgBf8i quyếtvpFQ tâvpFQm khônNEeKg vpFQliên quavpFQn đếngBf8 cảgBf8 cFxFFhú cháuNEeK nhàgBf8 avpFQnh cơT86k mà.

Vả lạiFxFF, NEeKanh đgBf8ã cFxFFó “mối”.

Bang! BangFxFF! CNEeKái ýT86k nghNEeKĩ “ĐịnhT86k cóFxFF mốiFxFF” khiếnFxFF côT86k sT86kựng lạivpFQ, bỗngFxFF dFxFFưng muốnNEeK NEeKchùi quáchvpFQ tíFxFF sogBf8n môT86ki điFxFF. NhưngT86k saFxFFu nghT86kĩ mìT86knh thậtNEeK trẻNEeK cogBf8n trẻvpFQ gBf8mỏ, mìnvpFQh xNEeKinh đT86kâu phảigBf8 NEeKcho dgBf8uy nhấtFxFF mộNEeKt ngưvpFQời gBf8nhìn, thếgBf8 làNEeK DươnT86kg nT86khe răNEeKng cưFxFFời vớigBf8 mìnhvpFQ tgBf8rong gươngT86k mộFxFFt cáFxFFi, rồgBf8i tráivpFQ gBf8ngược vớiNEeK vẻNEeK hT86kớt gBf8hải NEeKlúc nãT86ky, côT86k đgBf8ủng đỉnT86kh điT86k rvpFQa khỏiT86k phòng.

Thế nhưFxFFng dT86kù T86kra vFxFFẻ bT86kình thảnNEeK vpFQđến mấvpFQy thvpFQì kT86khi thNEeKang mvpFQáy “vpFQding” mộvpFQt cFxFFái rồigBf8 mởvpFQ vpFQra, DươnNEeKg vgBf8ẫn nFxFFhận thFxFFấy vpFQtim mgBf8ình đNEeKang đậgBf8p thgBf8ình thịch.NEeK FxFFCô  tiến vềFxFF phíFxFFa FxFFquầy lT86kễ tgBf8ân NEeKcủa khácFxFFh sạn,FxFF nhưFxFFng chgBf8ỉ tNEeKhấy nhâNEeKn vivpFQên đanFxFFg cắmNEeK cúT86ki nhậpT86k sổvpFQ sáchFxFF. DươvpFQng lưNEeKớt mắtvpFQ nhìngBf8 quT86kanh, nhgBf8ưng  cả kFxFFhu tầnvpFQg gBf8trệt cNEeKhỉ tvpFQhấy vvpFQài bFxFFa khT86kách TFxFFây đanggBf8 đFxFFi lạFxFFi, cT86kòn gBf8đâu vpFQkhông thấyT86k bóFxFFng dáT86kng cgBf8ủa T86kkẻ chuyênT86k mặcNEeK sơvpFQ vpFQmi đvpFQen ấyNEeK đFxFFâu NEeKhết. KhônvpFQg lẽgBf8 FxFFanh đNEeKợi lâgBf8u NEeKquá đãFxFF NEeKđi rồi?  DươgBf8ng đT86ki vềT86k phíFxFFa lễT86k vpFQtân, địnhvpFQ hỏiNEeK T86khan mộtFxFF câgBf8u thìFxFF độtvpFQ ngộtNEeK cFxFFó bFxFFàn NEeKtay vỗvpFQ nT86khẹ vvpFQào vaT86ki cô.

“Ở đây”.

Dương gBf8quay phắtgBf8 lạigBf8 nhFxFFìn. KvpFQhông FxFFthể tgBf8in đưFxFFợc vàNEeKo mắgBf8t NEeKmình, trướcgBf8 mặtgBf8 FxFFcô làvpFQ mộtvpFQ T86kkhuôn NEeKmặt FxFFmà côT86k chvpFQỉ muốngBf8 vpFQ… NEeKđấm chNEeKo mộgBf8t nFxFFhát. QuâvpFQn ngBf8hướn nhvpFQướn vpFQđôi lvpFQông màFxFFy, nhìgBf8n cNEeKô nvpFQhe rănvpFQg rgBf8a cười.

“Ô, vpFQlàm gvpFQì nhvpFQư muốnvpFQ gNEeKiết nT86kgười thT86kế kia?”

Dương tứcNEeK đếgBf8n mứcvpFQ mT86kuốn xịtgBf8 kvpFQhói vpFQlỗ tgBf8ai. TứcT86k FxFFcái thNEeKằng trFxFFời đánhNEeK nàygBf8 mT86kột, tgBf8ức cgBf8hính bảngBf8 thânFxFF mìNEeKnh NEeKmười. SavpFQo côvpFQ T86kcó thFxFFể nggBf8u sFxFFi kNEeKì FxFFdiệu vậyFxFF cơvpFQ chvpFQứ, FxFFkhông nghĩgBf8 đếnT86k chiNEeKêu T86klừa quágBf8 mứcgBf8 đơFxFFn FxFFgiản nvpFQày. NhưnNEeKg biếtgBf8 tứcNEeK gBf8tối chỉT86k tổgBf8 làmNEeK mìnFxFFh tFxFFhêm uất,FxFF khôngNEeK gNEeKiải quyếNEeKt đượcNEeK FxFFgì nênNEeK côgBf8 hấgBf8t mặt.

“Ra  người muNEeKốn gặpFxFF tT86kôi vpFQlà cgBf8ậu đT86kó à?”

Quân gFxFFật gậtFxFF vpFQđầu, cònNEeK cườigBf8 tgBf8oe T86kra vẻgBf8 rvpFQất ngâyNEeK thơ.

Dương cườiT86k cườivpFQ bỡnvpFQ cFxFFợt “ThếNEeK mớiFxFF thaNEeKy tvpFQên đổiFxFF hộT86k FxFFkhẩu à?”

Quân xFxFFịt nụgBf8 cgBf8ười, vpFQlúc sau &vpFQnbsp;bĩu môT86ki ấT86km ức.

“Hừ. TứcT86k vìNEeK T86kđây mạovpFQ FxFFdanh gBf8chú ĐịnhgBf8 àgBf8? gBf8Nhưng gBf8đây khônFxFFg nógBf8i tFxFFhế gBf8thì cóFxFF xuT86kống không?”

Dương nghiếnvpFQ răng.

“Đồ vpFQláu cávpFQ gBf8láu tôm”.

“Ôi, lFxFFáu gìvpFQ chT86kẳng được,T86k lgBf8áu cvpFQá, gBf8láu T86ktôm, vpFQláu ốgBf8c, lNEeKáu ếcFxFFh, láuT86k cT86kả nhT86kái bégBf8n luôn…T86k FxFFHa hgBf8a “

Thấy mìnvpFQh lạigBf8 svpFQắp phátFxFF điênvpFQ, DươvpFQng gBf8quay phắtT86k nNEeKgười T86kđi. NT86khưng NEeKmột ývpFQ T86knghĩ lưvpFQớt qgBf8ua FxFFkhiến DươngFxFF sựngBf8g lại.vpFQ CôvpFQ vpFQquay vpFQngoắt trFxFFở lạiT86k vàgBf8 vpFQva thẳnNEeKg NEeKvào FxFFcái ngườiNEeK đgBf8ang FxFFhăm hT86kở vpFQđi đến,FxFF kgBf8hiến FxFFcô tốiNEeK sầNEeKm mT86kặt mũi.

“Làm cáFxFFi gvpFQì thếT86k hả?”

Vừa xovpFQa tránNEeK DươngFxFF vừagBf8 gắtvpFQ lêgBf8n. vpFQQuân FxFFlúng T86ktúng thvpFQanh minh.

  “Ai bvpFQảo đanT86kg đFxFFi tựvpFQ dưgBf8ng đứngT86k NEeKlại? gBf8Có làmgBf8 saNEeKo không?”

“Sao trăngFxFF cágBf8i gNEeKì. TT86krả đây?”

Dương tNEeKrừng mắtT86k xòeT86k FxFFtay ra

Quân ngẩnvpFQ nFxFFgơ vpFQnhìn khuvpFQôn mặtgBf8 T86kDương, rồigBf8 lNEeKại NEeKnhìn bàT86kn tgBf8ay NEeKxòe rNEeKa cFxFFủa cô.

“Trả FxFFgì. TrảgBf8 nvpFQợ T86ktình NEeKxa àNEeK? hNEeKí hí”

“Còn dFxFFám cườiT86k hả?NEeK TT86krả cgBf8hứng mFxFFinh thgBf8ư gBf8của tvpFQôi. CgBf8ậu NEeKcó biếtvpFQ vpFQtôi phảiNEeK manFxFFg pavpFQssport đểgBf8 ởFxFF khágBf8ch sạngBf8 khônFxFFg hả?”

Quân FxFFcười vpFQtít T86kcả mắt.

“Có passporFxFFt  rồi tFxFFhì T86kcần gvpFQì chứvpFQng miFxFFnh tgBf8hư ngBf8ữa. ĐểgBf8 đFxFFây giữvpFQ FxFFlàm tFxFFin cho?”

Hai nắmT86k đấgBf8m NEeKcủa DT86kương FxFFđã siếtT86k cT86khặt, gâgBf8n xangBf8h chắcvpFQ cũngNEeK phảivpFQ NEeKnổi lFxFFên NEeKcuồn cuộnNEeK, vpFQcô trừFxFFng trừngNEeK mắtgBf8 nhìnNEeK vpFQcái kNEeKẻ vpFQmặt đangBf8g NEeKvô cùnvpFQg toNEeKe toét.

“Tin cágBf8i coNEeKn khỉT86k! TgBf8óm lạNEeKi FxFFcậu cgBf8ó FxFFtrả không?”

Quân cườiT86k cười.

“Không trgBf8ả. TT86khích thìgBf8 đvpFQi mvpFQà FxFFlấy. ỞgBf8 đNEeKây này”.

Vừa ngBf8ói QgBf8uân vừagBf8 vỗgBf8 bvpFQồm bộpT86k vFxFFào …NEeK mvpFQông, FxFFnơi NEeKchiếc tNEeKúi quầnT86k jeaT86kn phvpFQồng lgBf8ên NEeKbởi mộtgBf8 chiếFxFFc vígBf8. NFxFFụ cưT86kời tựFxFF vpFQtin T86kvì bFxFFiết NEeKcô khônggBf8 đgBf8ời nàT86ko gBf8dám “mvpFQanh động”gBf8 khiếnvpFQ DNEeKương tứcT86k điên.FxFF NEeKMột cFxFFơn bốcNEeK đồngvpFQ vpFQbất thìnvpFQh vpFQlình T86kkéo đếnvpFQ, kgBf8hi gBf8mà chưaFxFF vpFQkịp suvpFQy nggBf8hĩ T86kgì thgBf8êm DươngFxFF đãNEeK thNEeKấy mìnFxFFh chạygBf8 gBf8ra sgBf8au NEeKlưng QuânFxFF, rT86ka sứNEeKc nhFxFFét tagBf8y vvpFQào tgBf8úi quần,FxFF T86kmóc chiếcNEeK NEeKví ra.

Quân choáng,vpFQ lặnvpFQg gBf8đi mộtvpFQ thoánNEeKg, ngFxFFoái gBf8ra NEeKđằng sau.

“Oái… NgBf8ày… Này…T86k Sờ…vpFQ sgBf8ờ mT86kông đFxFFây tT86khật vpFQđấy à…

Dương vẫnT86k ngNEeKhiến răFxFFng rútvpFQ FxFFcái vvpFQí NEeKra, nhưngFxFF chiT86kếc quầnT86k JFxFFean chNEeKật khiếnNEeK vpFQchiếc vpFQví mvpFQãi khôNEeKng kéovpFQ NEeKlên được.

Một vvpFQài vịgBf8 kgBf8hách TvpFQây bvpFQắt đầvpFQu hiếgBf8u kgBf8ì quvpFQay rNEeKa ngBf8hìn, nhưnT86kg DươngFxFF NEeKkệ xáFxFFc. ĐagBf8ng tFxFFrong cơT86kn tvpFQức tốNEeKi gBf8và đượcNEeK avpFQn ủiNEeK vvpFQới NEeKý vpFQnghĩ “gBf8đối mặFxFFt vớivpFQ nhữnFxFFg thằnggBf8 chàT86ky bgBf8ửa thNEeKì phảgBf8i chàFxFFy bửNEeKa hơvpFQn nógBf8”, NEeKnên DươFxFFng nghiếnNEeK rT86kăng vpFQrút cậNEeKt lT86kực. ChigBf8ếc víNEeK vừaT86k thT86kò lFxFFên qugBf8a mépFxFF túiFxFF vpFQthì NEeKQuân lạgBf8i nNEeKgọ nguậy.

“Này nT86kày, cágBf8i gBf8này T86kcó tínFxFFh T86klà quấyNEeK rốiFxFF tìnhNEeK gBf8dục vpFQcông cFxFFộng kFxFFhông đấy?”

Vì gBf8Quân T86kxoay ngườT86ki nênFxFF DưgBf8ơng NEeKbị trưvpFQợt NEeKtay rgBf8a. CT86kô FxFFlại phFxFFải nT86khào thT86keo, vừaNEeK cốgBf8 kéNEeKo chvpFQiếc FxFFví rNEeKa, vNEeKừa hNEeKét nhỏ.

“Câm miệngT86k. ĐFxFFứng NEeKim đấy”.

Giọng QuâT86kn vừavpFQ buồnvpFQ cười,FxFF vừT86ka vpFQthiểu não.

“Ôi, cT86khú Định,gBf8 chvpFQú cvpFQhứng kiếnT86k nháFxFF. FxFFRõ lFxFFà NhgBf8ái BénFxFF “dêgBf8” chvpFQáu mà!

Dương hunvpFQg hT86kăng trừnFxFFg mắtvpFQ lênT86k nhìnNEeK Quân.

“Hừ, đừngvpFQ màT86k lôT86ki chT86kú cậuFxFF rT86ka gBf8mà dọaT86k tôiFxFF. TưởngT86k cvpFQhú vpFQcậu mNEeKà FxFFxi FxFFnhê vớigBf8 tNEeKôi hả”?

Mắt QugBf8ân lvpFQấp lávpFQnh tT86kinh quái.

“Thật khôNEeKng FxFFxi ngBf8hê chứ?”.

Dương đãgBf8 rvpFQút rT86ka đưFxFFợc cT86khiếc víT86k quáNEeKi đảvpFQn NEeKra NEeKkhỏi chiếcNEeK quầnFxFF FxFFchật mộtFxFF cáFxFFch FxFFquái đNEeKản kvpFQia, NEeKvội vàT86kng lFxFFật rgBf8a đểFxFF FxFFtìm FxFFchứng mingBf8h củaT86k mình.

“Không gBf8nói nhiềuvpFQ FxFFđau diFxFFều. IT86km chvpFQo tôivpFQ còFxFFn tìm…”

Dương lậgBf8t lậT86kt mộtFxFF hồi,vpFQ thấNEeKy tFxFFrong vívpFQ cógBf8 NEeKvài vpFQtờ T86ktiền chẵNEeKn, T86klẻ lộngBf8 xộnFxFF. vpFQBên nNEeKgăn kháFxFFc FxFFlà cNEeKác NEeKloại NEeKgiấy tờgBf8 vgBf8à vàNEeKi cáiNEeK tT86khẻ. FxFFCô tìmgBf8 tT86khấy đưFxFFợc chứngNEeK FxFFminh củavpFQ mìnFxFFh ởNEeK phíaNEeK trNEeKong cùnvpFQg củFxFFa chiếcT86k ví,vpFQ vpFQđược kẹgBf8p NEeKbên cạnT86kh tờFxFF vpFQchứng mivpFQnh FxFFthư kgBf8hác. DươngFxFF nhFxFFanh taFxFFy kẹT86kp nFxFFgay FxFFchứng mvpFQinh củNEeKa T86kmình vT86kào FxFFnách, rồivpFQ rT86kút T86ktờ chứnT86kg mNEeKinh thgBf8ư củaNEeK FxFFQuân T86kra, liếFxFFc nhìngBf8 qFxFFua. NguyT86kễn HoànggBf8 Quân,gBf8 NEeKsinh T86knăm 1vpFQ987… gBf8Hừ, cáFxFFi đồFxFF oT86kắt coFxFFn lắmvpFQ chuyện,T86k sNEeKinh NEeKnăm NEeK87 gBf8mà dávpFQm lèoNEeK nhèogBf8 vpFQlà FxFFanh đâyNEeK 2T86k7 tuổi.gBf8 CôNEeK nNEeKhét trởvpFQ vpFQlại vàoFxFF vígBf8, NEeKrồi đậpNEeK bốpNEeK chiNEeKếc vígBf8 vàgBf8o T86ktay củgBf8a Quân,FxFF cáigBf8 vpFQkẻ vẫgBf8n T86kđang tủmgBf8 tỉmT86k đứngvpFQ nhT86kìn. LấyvpFQ hFxFFết giọnggBf8 hFxFFình sựT86k cóFxFF tgBf8hể, DươnvpFQg hừNEeK mũi.

“Nghe đvpFQây. TừFxFF bâT86ky gNEeKiờ khônggBf8 xuấtFxFF hiT86kện trưNEeKớc mặtvpFQ tôvpFQi dướFxFFi mọT86ki hìNEeKnh thức.&vpFQnbsp; Tôi nóigBf8 cóvpFQ FxFFtiếng ViNEeKệt cóNEeK dNEeKấu đấy,vpFQ vpFQcó hiểT86ku không?

“Hiểu. NhưnFxFFg chỉFxFF muvpFQốn hỏigBf8, thếvpFQ chgBf8ú ĐịT86knh cóvpFQ thểgBf8 xuvpFQất hiệvpFQn trovpFQng mọiFxFF gBf8hình tNEeKhức không?”

Dương nghvpFQiến răngvpFQ tFxFFrèo tgBf8rẹo gBf8“Cả NEeKchú cháuT86k NEeKnhà cậgBf8u phgBf8ắn đivpFQ T86khết, vpFQhiểu chưa?”

Quân gậtFxFF đầu,vpFQ quaFxFFy NEeKngười nhT86kìn NEeKvề phFxFFía cửa.

“Chú cháT86ku mìnhT86k vpFQphải NEeKphắn thôiNEeK chNEeKú ạ,NEeK ngBf8ghe chừngvpFQ NEeKlà gBf8Nhái vpFQBén kiêT86kn quyếNEeKt lắm”

Xì, đvpFQịnh gBf8tiếp tụvpFQc lừNEeKa T86kcô vpFQà? VgBf8ừa bĩugBf8 môFxFFi, vừaFxFF đgBf8ịnh châmFxFF chọcvpFQ QuT86kân thvpFQêm mgBf8ột FxFFcâu nữa,NEeK nhFxFFưng mT86kắt DươngNEeK vvpFQô tìT86knh vpFQliếc rgBf8a cvpFQửa mộtFxFF cái.

Sau cT86kái livpFQếc gBf8đó, DFxFFương đãFxFF trởT86k vpFQthành “linT86kh hồT86kn FxFFtượng đá”.

Bởi ngT86kay cửaT86k kháT86kch sạgBf8n, ĐịnhvpFQ vpFQđã đứngT86k NEeKđó tFxFFừ vpFQlúc nàgBf8o, tNEeKay xỏFxFF T86ktúi quần,vpFQ nhìnFxFF vềNEeK phíFxFFa vpFQcô, đgBf8ôi mT86kắt đengBf8 vpFQthẫm kíT86kn bgBf8ưng, môgBf8i điểmFxFF nhNEeKẹ mộT86kt nFxFFụ cười.

P/vpFQs: HT86kí híFxFF, nhưgBf8 đvpFQã hứa,T86k tớNEeK phảNEeKi điềuFxFF vpFQngay gBf8anh ĐịnhgBf8 FxFFtrở lạiNEeK chvpFQo cácNEeK tFxFFình gBf8iu đỡgBf8 nhớgBf8 anNEeKh íFxFF rồvpFQi vpFQnhé ^^. 

 

Chương NEeK12.2: vpFQDường nhFxFFư lFxFFà côFxFF xấNEeKu hổ.NEeK DgBf8ường nhgBf8ư làT86k côT86k T86kxấu hổ,T86k chgBf8ỉ với…gBf8 anh.


FxFF

(Ngõ đườnvpFQg FxFFHuỳnh ThúvpFQc KFxFFháng, gBf89/2011, photgBf8o vpFQby Khanhha)Định FxFFquan sáNEeKt kFxFFhuôn mặtFxFF đFxFFỏ ửnFxFFg lêgBf8n mFxFFàu vpFQtáo cvpFQhín, dgBf8áng điNEeKệu nFxFFhư gvpFQà vpFQmắc T86któc cNEeKủa DNEeKương, gBf8trong FxFFlòng nT86kếm trảgBf8i mộgBf8t T86kcảm FxFFgiác ngọT86kt nggBf8ào. NEeKKhông hT86kiểu vìT86k đâuNEeK, nhữnggBf8 lầvpFQn gặpT86k gỡNEeK DươngFxFF FxFFluôn T86kkì quT86kặc, FxFFkhi thìNEeK côvpFQ òNEeKa khógBf8c trT86kước mgBf8ặt vpFQanh khôngNEeK T86kgiấu vpFQgiếm, gBf8khi cFxFFô NEeKngã cáiT86k gBf8oạch ngagBf8y dướiT86k chânvpFQ aNEeKnh, NEeKhay FxFFnhư bâFxFFy giT86kờ, côT86k nhưvpFQ hìvpFQnh gBf8ảnh ởFxFF trFxFFên mộtNEeK vT86kideo cgBf8lip T86kđang T86kchuyển vpFQđộng FxFFđầy sT86kôi nổNEeKi T86kbỗng ngBf8hiên bịgBf8 T86kbấm nútT86k tạmT86k dừngT86k vậy.

Dường vpFQnhư T86klà côFxFF xấugBf8 hổ.vpFQ DườngNEeK nFxFFhư gBf8là FxFFcô xFxFFấu hgBf8ổ, cFxFFhỉ với…vpFQ anh.

Thấy mặtFxFF cNEeKô sắpT86k bốcvpFQ cháyNEeK đgBf8ến nơgBf8i, ĐịnhT86k mỉmFxFF cườigBf8 gBf8bình thản.

“Lâu T86kkhông gFxFFặp em!”.

Dương mT86kấp mágBf8y môT86ki mvpFQột lvpFQúc, thấgBf8y T86ktay châT86kn thFxFFừa tFxFFhãi khôngBf8g biếT86kt làmNEeK ggBf8ì. gBf8Cô đT86kờ đẫgBf8n đvpFQưa tT86kay NEeKvuốt tóNEeKc rồigBf8 cFxFFập rNEeKập buôT86kng xFxFFuống, lúNEeKc saT86ku mớFxFFi thT86kốt lên.

“Sao NEeKanh T86klại ởT86k đây?”

Định chvpFQưa kịpNEeK trảNEeK lờT86ki, tgBf8hì QuânNEeK đãT86k nNEeKhảy vàogBf8, giọNEeKng dgBf8ài ra.

“Vừa nãyNEeK cvpFQó ngưT86kời bảovpFQ chúFxFF gBf8cháu mìnhvpFQ cấT86km xuấvpFQt hT86kiện dướigBf8 mọigBf8 hìnNEeKh thức.vpFQ CvpFQó FxFFngười bảoNEeK cFxFFả vpFQchú cFxFFũng cT86khả vpFQxi nhNEeKê quávpFQi gì  cgBf8hú ạ”

Mặc cT86kho ĐịnhNEeK cốT86k nFxFFín cườigBf8, QuNEeKân FxFFvẫn tỉT86knh bơNEeK, cògBf8n vờNEeK thấvpFQp giọngvpFQ thìT86k thào.

“Có người&nbNEeKsp; vừa  rồi cògBf8n qFxFFuấy rốNEeKi …gBf8 “T86ktờ dờ”NEeK cgBf8háu. T86kĐể NEeKan gBf8toàn chúvpFQ cháFxFFu T86kmình gBf8té T86klà hơn…”

À, nếNEeKu bgBf8ây gBf8giờ cgBf8ó mộtNEeK qNEeKue diT86kêm đánT86kh gBf8xòe mFxFFột cáivpFQ bT86kên cạFxFFnh thìNEeK đvpFQảm gBf8bảo làT86k mặtgBf8 củFxFFa DươngFxFF vpFQsẽ T86kbén lửaT86k NEeKngay. CảT86km giácFxFF đỏFxFF mặtgBf8 đếnNEeK rgBf8át bỏngNEeK khiếnT86k T86kcô khNEeKông nóivpFQ gBf8nên lời.&vpFQnbsp; Dương ngBf8hìn vẻT86k mặvpFQt cốT86k bìFxFFnh thảnFxFF cFxFFủa ĐịnhNEeK NEeKvà vgBf8ẻ lNEeKáu cNEeKá cvpFQủa QuâT86kn khgBf8i chiếFxFFu tướngFxFF đượcFxFF cT86kô, quyếtgBf8 tâmT86k vpFQlấy lạivpFQ bìnhvpFQ tĩnhFxFF. CôvpFQ vờ  lênFxFF giọngFxFF nạt.

“Hừ, cT86khú cậuT86k lFxFFà ngườiFxFF lớnT86k, biếtvpFQ T86kchỗ gBf8nào FxFFnói vpFQđùa chvpFQỗ FxFFnào nvpFQói tvpFQhật cgBf8hứ nhgBf8ỉ avpFQnh ĐịvpFQnh nhỉ?”

Quân dậvpFQm cFxFFhân tứvpFQc tối.

“Ở đT86kâu thóT86ki đờNEeKi nạtNEeK chávpFQu nịnNEeKh cgBf8hú làNEeK sao?”.

Định vpFQvỗ vàT86ko vpFQvai Quân.

“Thôi điFxFF. ĐFxFFừng cT86kó chgBf8ọc ngườgBf8i vpFQta nữa”.

Quân tNEeKhở rvpFQa NEeKai oán.

“Giờ tvpFQhói đờNEeKi FxFFlại thvpFQành nạvpFQt cháT86ku T86kvà nịnhFxFF ngườivpFQ dưng.FxFF TạiT86k FxFFsao lạiFxFF NEeKvô lT86ký tNEeKhế, mộNEeKt thT86kanh gBf8niên trT86kai trẻFxFF vpFQsáng ngờigBf8 đầyT86k sứcT86k sốnggBf8 màNEeK cNEeKhẳng FxFFđược nNEeKâng niT86ku gFxFFì cả”

Cả DưgBf8ơng lầnT86k ĐịnhT86k đềuNEeK phìgBf8 cườiT86k vìFxFF NEeKđiệu bộNEeK khNEeKoa trưgBf8ơng cNEeKủa T86kQuân. DgBf8ương NEeKcũng T86kthầm thgBf8ở phàoFxFF gBf8vì thờivpFQ điểmNEeK cănT86kg thẳngNEeK đNEeKã qvpFQua. TgBf8uy nhiên,NEeK kvpFQhi ĐịNEeKnh hỏiT86k DưgBf8ơng cógBf8 muốnNEeK vpFQđi cagBf8fé vFxFFới chgBf8ú cháuT86k avpFQnh kvpFQhông NEeKthì DươngvpFQ vẫT86kn NEeKbán gBf8sống T86kbán chếtvpFQ NEeKmà từFxFF chối.FxFF gBf8Cô khôgBf8ng muốnT86k mìT86knh cứNEeK phgBf8ải âFxFFm thầmgBf8 đivpFQ tìgBf8m cáiNEeK hgBf8ố haNEeKy cáT86ki FxFFlỗ nẻFxFF nT86kào đvpFQể NEeKchui xuốnNEeKg vgBf8ì nhữngBf8g tT86kình huốngvpFQ kiFxFFnh T86kdị T86kmà chNEeKính gBf8cô tFxFFạo vpFQnên trướT86kc mắtgBf8 anh.

Định lắngNEeK ngFxFFhe cvpFQâu tvpFQừ chốiNEeK củNEeKa DươnvpFQg NEeKvới vẻvpFQ gBf8điềm đạm,FxFF nhưngFxFF QuvpFQân tvpFQhì xvpFQì mộtFxFF hơiT86k rFxFFõ dài.

“Sao thếgBf8, lT86kại sgBf8ợ vpFQhá T86kmiệng mắcNEeK quvpFQai àT86k, T86khay xấuNEeK hvpFQổ vìvpFQ mgBf8ấy cvpFQái cgBf8âu vừgBf8a nãy?”

Cái thằnggBf8 chếFxFFt tiệtgBf8 ngBf8ày cFxFFứ ngBf8hư đgBf8i tôNEeKng lFxFFào ởgBf8 trFxFFong lòngNEeK FxFFcô vậy.T86k DưFxFFơng cườvpFQi gvpFQượng, nhgBf8ưng chẳnggBf8 thèvpFQm FxFFthanh T86kminh T86kvới NEeKnó, côT86k qvpFQuay sanT86kg ĐịnhgBf8 nóiNEeK nvpFQhư gBf8giải thích.

“Thật vpFQra làNEeK gBf8vì egBf8m NEeKcó vpFQhẹn vFxFFới mộtFxFF ngườiFxFF họFxFF hàgBf8ng ởFxFF đây.NEeK ThôiFxFF đànhgBf8 hgBf8ẹn vpFQchú cháFxFFu anvpFQh dgBf8ịp khác”.

Quân vẻFxFF vpFQvẫn khôNEeKng vừT86ka T86klòng, trướcT86k NEeKkhi xoavpFQy ngưNEeKời đvpFQi còT86kn gBf8ghé vàNEeKo NEeKtai côT86k thNEeKì thàNEeKo “LầnFxFF sFxFFau nóiT86k dốigBf8 thìvpFQ họcNEeK vpFQcách đừT86kng vpFQcó màFxFF NEeKchớp FxFFmắt lgBf8oạn lên”

Tưởng nhgBf8ư khóFxFFi lạiT86k xìvpFQ rNEeKa hT86kai lỗT86k tvpFQai T86kDương. T86kTại saFxFFo thằngBf8g oắNEeKt cT86kon nàygBf8 khT86kông đểvpFQ côFxFF nhNEeKìn nFxFFó đưgBf8ợc bìnhgBf8 thưFxFFờng tronT86kg vòngvpFQ mộtgBf8 phNEeKút chứ?

*****

Cuộc sốngvpFQ đúFxFFng lFxFFà vpFQcó nhữnggBf8 bNEeKất ngBf8gờ ngNEeKẫu gBf8nhiên khiếvpFQn chíngBf8h DưNEeKơng phFxFFải kinT86kh nFxFFgạc. vpFQKhi FxFFcô ngBf8ói đạiNEeK T86kcâu gặFxFFp “mgBf8ột nNEeKgười họFxFF hàng”vpFQ FxFFcô tNEeKuyệt NEeKnhiên khônggBf8 FxFFthể vpFQnghĩ rT86kằng, cNEeKó mvpFQột ngT86kười họNEeK hànggBf8 thậtgBf8, độtvpFQ nT86kgột gNEeKọi điệnT86k NEeKcho FxFFcô. MvpFQà đâNEeKy NEeKlại NEeKlà mNEeKột ngườiNEeK T86kcô cựgBf8c kvpFQì yêuvpFQ quý.

Giọng vpFQcủa báFxFFc ThụFxFF vanvpFQg gBf8lên rNEeKổn rảng.

“Nấm,  đang ởgBf8 fesivpFQval phảgBf8i không?”

Dương trògBf8n xT86koe mắt.

“Dạ, sT86kao bácvpFQ biFxFFết ạ?”

“Vậy FxFFmới tàvpFQi cvpFQhứ. MvpFQau mFxFFau, NEeKđi T86kra đâvpFQy vpFQăn gBf8với bác.gBf8 BắtFxFF tFxFFaxi rFxFFa luvpFQôn nhT86kà hFxFFàng ThùNEeKy DươFxFFng nhégBf8, cNEeKó biếgBf8t đgBf8ường chưa?T86k KhôngvpFQ NEeKcứ gBf8bảo T86klà lNEeKái xNEeKe ngườiT86k vpFQta biếtgBf8 đấy”.

“Dạ, cháFxFFu bFxFFiết rgBf8ồi. NEeKCháu rFxFFa luôNEeKn đây”.

Lẳng điệnNEeK thoạigBf8 xuốgBf8ng giường,T86k DưFxFFơng vvpFQừa vpFQgấp gáFxFFp T86kthay đồgBf8, vừaNEeK ngBf8ghĩ miệFxFFng mìnFxFFh thiêT86kng quáFxFF NEeKđi mNEeKất. VừaFxFF kgBf8êu cT86kó T86khẹn họNEeK hàngNEeK FxFFlà gặpNEeK họgBf8 hànT86kg FxFFluôn. BiếNEeKt vầyT86k gBf8hồi nT86kãy cvpFQô nógBf8i sắpvpFQ gvpFQặp ngườigBf8 yêuNEeK, cóNEeK FxFFkhi cgBf8ô vpFQlại chFxFFẳng tvpFQúm vpFQcổ đượcFxFF angBf8h chàT86kng đẹpFxFF trgBf8ai, nNEeKhà giàuFxFF viếtNEeK chữT86k bgBf8ự ởNEeK cáivpFQ thànhFxFF pFxFFhố bT86kiển ngBf8ày íFxFF chứFxFF ^^

Dương bướcgBf8 vàFxFFo “ThùyvpFQ NEeKDương”, mgBf8ột nvpFQhà hNEeKàng FxFFđược thvpFQiết kFxFFế đT86kể hầT86ku NEeKnhư mọNEeKi FxFFgian phòngvpFQ T86kđều ngBf8hìn rFxFFa biểgBf8n. BgBf8uổi T86kchiều, nắvpFQng sâmgBf8 vpFQsấp T86kvàng trêT86kn NEeKmặt bT86kiển xT86kanh, vàiFxFF dgBf8ây leNEeKo đuFxFF FxFFhờ T86kbên FxFFcửa sổ,NEeK thgBf8ật lT86kà thờiNEeK điểmT86k gBf8lãng mT86kạn củT86ka cácvpFQ cặpT86k T86ktình nNEeKhân. Từ  hànhFxFF vpFQlang điFxFF vNEeKào, DươngNEeK đãFxFF T86kliếc vpFQthấy nhữngvpFQ vpFQkhông biếtT86k làNEeK bT86kao NEeKnhiêu cặpFxFF đôgBf8i đaT86kng đứngFxFF bêvpFQn T86knhau rìNEeK rầmgBf8 gBf8trò vpFQchuyện, vpFQhay đgBf8út cgBf8ho nvpFQhau miT86kếng bánFxFFh ngọtvpFQ nFxFFgào, hvpFQay cầmFxFF cNEeKhặt tavpFQy nhNEeKau, nhìnT86k rgBf8a biểgBf8n gBf8lớn… ÂyT86k davpFQ, vậyFxFF mT86kà cFxFFô lạigBf8 vàFxFFo chốnFxFF lãnFxFFg T86kmạn tT86khế FxFFnày đểgBf8 gT86kặp ôngFxFF bT86kác mìnFxFFh cơT86k chứ.

Theo nhT86kân viênvpFQ chỉT86k T86kdẫn, DươnggBf8 bướcFxFF đNEeKến mộtT86k vpFQban côngvpFQ, gBf8có kêgBf8 cFxFFhiếc bàgBf8n nhỏFxFF. ĐvpFQôi vaFxFFi nT86kgười đànFxFF ôngT86k tT86kừng trảiFxFF qNEeKuay lưngT86k lạiT86k vềNEeK phT86kía côT86k, mávpFQi tóvpFQc hgBf8oa vpFQrâm FxFFbay nhẹNEeK troT86kng gió.

“Bác, NEeKbác gBf8đang FxFFnhớ bávpFQc TâmFxFF à?”

Ông ThT86kụ quavpFQy lại,NEeK nhNEeKìn đứavpFQ cháuFxFF gáivpFQ trvpFQong bvpFQộ váyvpFQ hgBf8oa xinT86kh xắn,vpFQ mỉmT86k NEeKcười rộngNEeK mở.

“Nấm NEeKcon, mởvpFQ miFxFFệng làvpFQ tT86krêu chFxFFọc bácgBf8. SvpFQao? ThấyvpFQ FxFFnhà gBf8hàng nàyvpFQ đẹpNEeK không?”

Dương kévpFQo gFxFFhế ngồiT86k T86kxuống, nhFxFFanh taFxFFy nhvpFQón mộtgBf8 miT86kếng bánNEeKh nhNEeKỏ trênT86k vpFQbàn, ăgBf8n T86kngon lành.

“Dạ đẹp.NEeK CgBf8ơ dưngFxFF mgBf8à hơigBf8 T86kxa gBf8chỗ khágBf8ch sạngBf8 cT86kháu. NhưnNEeKg NEeKsao bvpFQác biếtgBf8 gBf8chỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảNEeKo mắgBf8t, cườiT86k vpFQvui vvpFQẻ “CháuNEeK đoágBf8n rvpFQa rồi,FxFF FxFFthế nàogBf8 chủgBf8 nhFxFFà FxFFhàng vpFQnày cT86kũng làNEeK mộT86kt gBf8tuyệt sắT86kc giaFxFFi nT86khân, NEeKhai ngườiFxFF NEeKtừng cgBf8ó mộtT86k tìnFxFFh yêgBf8u nhgBf8ư hogBf8a nNEeKhư mộngBf8g kNEeKhiến bácNEeK kNEeKhông thểFxFF FxFFnào NEeKquên được….ThếFxFF rồi…

Dương chvpFQưa FxFFnói hếgBf8t, ônvpFQg ThụFxFF NEeKcười lớn.

“Cái T86kcon bgBf8é nàNEeKy. ChFxFFủ nNEeKhà hàngFxFF vpFQnày làFxFF mộtFxFF lãFxFFo bNEeKụng gầnNEeK rơFxFFi xuốngFxFF đầugBf8 gBf8gối vT86kà tógBf8c vpFQthì T86klại chẳngvpFQ còngBf8 T86kcọng ngBf8ào. NghgBf8e vpFQcó giốgBf8ng mộtvpFQ tNEeKuyệt sắNEeKc giT86kai nhvpFQân không?…”

Dương FxFFhi FxFFhi cười.

“Vậy tFxFFhì đơnFxFF ggBf8iản rFxFFồi. NT86khà vpFQhàng nT86kày cgBf8hắc lgBf8à dT86ko báT86kc xvpFQây gBf8dựng đvpFQúng kFxFFhông ạ?”.

“Thông miNEeKnh đấyT86k. NàoNEeK tFxFFhích NEeKăn gìFxFF thìvpFQ chọvpFQn đi.vpFQ ĐồgBf8 ởT86k đâgBf8y đượcT86k lắmgBf8 đó”

Nhân viêvpFQn pFxFFhục vụgBf8 điNEeK tớigBf8, ghNEeKi lạNEeKi vàiFxFF mónT86k ăn&nbspNEeK; Dương chọnFxFF. ỞFxFF biểnvpFQ T86kthì tộivpFQ gT86kì kgBf8hông ănvpFQ hảiT86k sảnFxFF chNEeKứ, vpFQnhất gBf8là mvpFQình lạNEeKi khôngvpFQ T86kphải tgBf8rả tiền,T86k vậT86ky nêvpFQn gBf8Dương gBf8hỉ hảgBf8 gT86kọi gBf8đĩa gFxFFhẹ hấp,T86k FxFFvà miếT86kn T86kxào cvpFQua cùngNEeK NEeKmột đNEeKĩa sNEeKalat miếnFxFF tôm.

Dương vừagBf8 đT86kịnh gấpT86k gBf8cuốn meFxFFnu, FxFFđưa lạiFxFF cFxFFho nhâNEeKn viêFxFFn thìNEeK gBf8ông ThFxFFụ đãgBf8 T86kvới NEeKtay, lFxFFật cvpFQuốn menFxFFu rFxFFa tiếp.

“Cứ gọvpFQi nhiềFxFFu mFxFFột chútvpFQ. ỞT86k đâgBf8y mNEeKón tômNEeK T86knướng hvpFQay tômNEeK sốtFxFF vpFQbơ tgBf8ỏi cũFxFFng đvpFQược lắNEeKm. ÀgBf8, cóvpFQ thíchgBf8 tT86ku hàiNEeK không?”.

“Ui T86kcó hFxFFai bácvpFQ chNEeKáu mìnhFxFF gọigBf8 làFxFFm gìvpFQ nhigBf8ều ạ”.

Ông gBf8Thụ mỉmFxFF cười,NEeK mộNEeKt chúgBf8t rFxFFanh mãnT86kh dângFxFF lêgBf8n trvpFQong mắt.

“Có thêFxFFm mộNEeKt thvpFQằng đệvpFQ T86kcủa vpFQbác nữa”.

Có lNEeKẽ vFxFFì qgBf8uá hiểugBf8 ôngFxFF bT86kác mìnhFxFF, nênT86k FxFFlập tứcNEeK DươnvpFQg nggBf8ờ ngợ.

“Bác. FxFFKhông vpFQphải bácvpFQ vFxFFẫn quyếtNEeK tvpFQâm mốiT86k T86kmai chT86ko cháuT86k đấygBf8 chứgBf8 ạ?”

Ông NEeKThụ cườiNEeK lớn,vpFQ vgBf8ò tNEeKay FxFFxoa đầuFxFF Dương.

“Cái cT86kon gBf8bé nàyNEeK… SNEeKao vpFQhiểu vpFQý nhaNEeKnh thếT86k hả?”

Dương đặtgBf8 pFxFFhịch tờgBf8 mFxFFenu xuống,gBf8 khổgBf8 NEeKsở nNEeKhìn ông.

“Bác, FxFFbác biếNEeKt vpFQlà cvpFQháu FxFFkhông tNEeKhích vpFQmấy tNEeKrò T86kmối NEeKmai mà”.

Ông ThT86kụ FxFFnhìn cvpFQô vT86kẻ baNEeKo dung.

“Thì gBf8cứ thửNEeK mộvpFQt lầnNEeK gBf8xem. FxFFKhông tiFxFFn bvpFQác à?

“Không T86kphải khôvpFQng vpFQtin, nhưnvpFQg mà…”

Dương đvpFQang NEeKnói dởgBf8 tgBf8hì cóFxFF tiếFxFFng bưFxFFớc chânT86k vpFQđi tới.vpFQ vpFQCô FxFFquay nhNEeKìn thNEeKì chợtFxFF ngẩnvpFQ rgBf8a. NgườivpFQ bướcvpFQ vàoT86k mFxFFặc chiếNEeKc sơNEeK vpFQmi đegBf8n vpFQkẻ nhỏ,vpFQ khT86kuôn mặtgBf8 tT86krầm vpFQngâm, khT86kóe miệngFxFF đaNEeKng chFxFFuẩn NEeKbị nhướngBf8 lFxFFên mộT86kt nFxFFụ cT86kười cFxFFhào hỏi.

“Chú ạ.NEeK CháT86ku tớigBf8 rồi”.

Dương kínNEeK đáoT86k cgBf8ấu vàNEeKo tvpFQay mìnhgBf8 mộtNEeK cáivpFQ, FxFFthấy đaT86ku đaNEeKu, côgBf8 mớiT86k ngướcNEeK lênFxFF nhìgBf8n NEeKĐịnh, cFxFFười ngượngBf8g ngập.

“Lại gặpFxFF gBf8anh rồi”.

 

Chương 12gBf8.3: VôT86k T86klí, chưaNEeK ugBf8ống màFxFF đFxFFã thấyT86k tâNEeKy tNEeKây lT86kà thếvpFQ ngBf8ào nhỉ?(Tấm “mànhgBf8 trgBf8eo” giữavpFQ FxFFphố hvpFQôm đivpFQ bộvpFQ 25/9)

Một ngườivpFQ đượcNEeK vpFQlàm maT86ki cT86kho gBf8mình đếnT86k NEeKhai NEeKlần thFxFFì cFxFFó phNEeKải lgBf8à cóFxFF duyênT86k không?NEeK  Suy nghgBf8ĩ ấygBf8 lướtFxFF qFxFFua troT86kng T86kđầu Định.

Còn suvpFQy nvpFQghĩ củaNEeK DưT86kơng gBf8thì NEeKlại làgBf8: MộtNEeK ngFxFFười đượvpFQc vpFQlàm magBf8i FxFFcho mgBf8ình đếnT86k hgBf8ai lầnNEeK rồiT86k lạFxFFi liênT86k vpFQtục ggBf8ặp nhaFxFFu hFxFFai lầgBf8n tT86krong vpFQbuổi chFxFFiều ởNEeK T86kmột NEeKthành pNEeKhố FxFFxa lạ&gBf8nbsp; thì cvpFQó phNEeKải NEeKrất rấvpFQt rấtvpFQ rT86kất NEeKrất rấtvpFQ cóFxFF dFxFFuyên không????

Vì T86krất nhiềuvpFQ vpFQchữ “rất”T86k cgBf8ộng thgBf8êm gBf8chữ “duyênFxFF” tvpFQo đùNEeKng NEeKkia vpFQmà DưvpFQơng vpFQđờ đẫFxFFn cT86kả người.FxFF LạvpFQi pT86khát hiệNEeKn cvpFQái ngườT86ki vốnvpFQ điềmT86k vpFQtĩnh vpFQkia cũngFxFF bFxFFất nFxFFgờ khôNEeKng kévpFQm T86kgì mNEeKình, DươnT86kg vpFQlại cT86kàng NEeK… vpFQđờ đẫn!

Quan sátgBf8 thằngBf8g gBf8đệ vàgBf8 vpFQcô cT86kháu gáNEeKi mFxFFắt tròFxFFn mắtvpFQ FxFFdẹt nhìFxFFn nhgBf8au, ôngNEeK ThụNEeK cườiFxFF sảnFxFFg kNEeKhoái, kvpFQéo ĐịnT86kh xugBf8ống gBf8cạnh mình.

“Sao, thFxFFế FxFFhóa rgBf8a lạNEeKi bvpFQiết coNEeKn NấmNEeK nT86khà cvpFQhú à?”

Định nhìnvpFQ DươvpFQng tủmgBf8 tFxFFỉm “DNEeKạ, FxFFcháu khôNEeKng biếNEeKt vpFQNấm, chT86káu chỉNEeK biếgBf8t NhT86kái BégBf8n thôi”.

Nếu gBf8câu vpFQcủa T86kông NEeKThụ lT86kàm DươngNEeK vpFQhá NEeKhốc mồmNEeK địNEeKnh phảnNEeK NEeKkháng tNEeKhì cgBf8âu cgBf8ủa ĐịnhFxFF làmgBf8 cô &vpFQnbsp;không thNEeKể nàogBf8 NEeKmà ngậFxFFm miệngNEeK được.FxFF FxFFÔi, gBf8cô FxFFchưa từnT86kg biếtvpFQ mộFxFFt FxFFĐịnh thếvpFQ nvpFQày. NEeKKẻ mặtgBf8 sắNEeKt đãvpFQ FxFFbiết nóvpFQi đùagBf8 NEeK^^. MàFxFF câuNEeK đùagBf8 ấyFxFF gBf8còn nhắgBf8m thẳnggBf8 vàogBf8 cô.

Ông ThT86kụ thìvpFQ hFxFFết nT86khìn savpFQng cFxFFô NEeKcháu gBf8gái, vpFQlại nhgBf8ìn FxFFsang FxFFthằng NEeKđệ vpFQtử ruộtgBf8, FxFFvẻ nhgBf8ư cgBf8hưa hNEeKiểu hgBf8ết. “NháiNEeK BNEeKén ấyFxFF à??T86k? ChFxFFáu gT86kặp cT86kon béNEeK lgBf8úc… lúgBf8c mặtNEeK FxFFnó xaFxFFnh NEeKnhư T86kđít nhágBf8i à???”

AkAkAk. DgBf8ương muốNEeKn đFxFFi cgBf8hết quNEeKá. ÔvpFQi vpFQbác ơiFxFF, saFxFFo NEeKbác vpFQlại cóT86k cvpFQái lT86kiên tưởvpFQng “lãNEeKng gBf8mạn” tFxFFhế NEeKcơ cNEeKhứ? ĐNEeKịnh vẻFxFF nhưFxFF cũnNEeKg quNEeKen vNEeKới sựFxFF bFxFFỗ bNEeKã dễgBf8 gầnFxFF củNEeKa ôgBf8ng, T86kmôi thoFxFFáng NEeKnụ cười.  “DươnggBf8 NEeKlà NEeKhàng xgBf8óm củgBf8a cháu”.

Dương thấFxFFp ggBf8iọng làT86ku bàT86ku “NhFxFFái BéngBf8 làvpFQ dgBf8o thằFxFFng cNEeKháu FxFFanh ấyFxFF NEeKgọi T86kcháu đấy”.

Ông ThụNEeK ngFxFFờ NEeKngợ NEeKnhư NEeKcố nNEeKhớ “CháuvpFQ àgBf8? PT86khải cáigBf8 thằngvpFQ đợgBf8t trưvpFQớc đT86kánh nhT86kau FxFFvào T86kbệnh việvpFQn NEeKđấy không?

“Dạ đúng”.

Định đápFxFF ngvpFQắn FxFFgọn. DNEeKương T86kthầm gBf8thở pgBf8hào NEeKkhi ĐịnhFxFF khônFxFFg lôiT86k chuyệgBf8n côNEeK đT86kã cắpT86k T86knách thằngT86k chgBf8áu quýNEeK hóvpFQa NEeKcủa T86kanh vàvpFQo bT86kệnh vigBf8ện thếFxFF nàT86ko, FxFFnếu kT86không thếgBf8 nàogBf8 bágBf8c ThvpFQụ cũnFxFFg hỏiFxFF ngBf8ày T86knọ, dNEeKẫn đếT86kn ngBf8gọn ngàvpFQnh gBf8cơ sự.FxFF VgBf8iệc côgBf8 thỉnhNEeK thoảngFxFF chFxFFui T86kra chvpFQui vàvpFQo NEeKquán T86kbi –gBf8 aNEeK, mặcT86k dùgBf8 chT86kỉ cNEeKhọc cvpFQhọc mấyvpFQ viênT86k T86kbi tròNEeKn trònFxFF vôNEeK hgBf8ại, nhNEeKưng ngBf8ếu đếnFxFF tT86kai cáFxFFc bậvpFQc phụNEeK huygBf8nh thT86kì T86kvẫn làFxFF mộtT86k NEeKchuyện longBf8g tvpFQrời lởNEeK đất.vpFQ RằnT86kg, vpFQcon gáivpFQ cFxFFon vpFQđứa phảigBf8 NEeK… tvpFQhế vpFQnào mớgBf8i chNEeKui vàT86ko mấgBf8y chFxFFỗ thếFxFF chvpFQứ? Rằng,NEeK gBf8thôi chếtT86k rgBf8ồi, hvpFQay làNEeK nóvpFQ khôngBf8g FxFFcó thằnvpFQg nàoFxFF thT86kèm rgBf8ước, nêngBf8 sFxFFinh rvpFQa vpFQbiến chứng,gBf8 mấvpFQt câvpFQn bT86kằng nàyvpFQ nọ…NEeK KhônggBf8 thểT86k đểgBf8 thếT86k nvpFQày đượFxFFc, tNEeKa phảigBf8 kiếmgBf8 T86kngay chNEeKo nT86kó mộtgBf8 thằng.T86k VàT86k NEeKthế lvpFQà lT86kại vpFQcó hệT86k FxFFquả làvpFQ ởNEeK quánT86k tgBf8rà vpFQnọ, ởNEeK quFxFFán cafT86ké kiT86ka vpFQtrong cNEeKả nNEeKhững FxFFngày đẹpgBf8 trờigBf8 NEeKvà nhữngvpFQ ngBf8gày khôNEeKng đẹpNEeK trờiT86k cT86kho lắm,vpFQ cóNEeK cvpFQô nàngBf8g mặtgBf8 màNEeKy FxFFdàu dàugBf8 vpFQđi xvpFQem mắt.

Thực gBf8tế NEeKchứng mingBf8h, giT86kai cvpFQhưa vợvpFQ gBf8giờ cũnggBf8 T86kkhan hiếmNEeK lắFxFFm rồNEeKi. CFxFFho nêngBf8, nhFxFFững ứngT86k cvpFQử vgBf8iên thậmgBf8 cFxFFhí cònFxFF “hvpFQai lFxFFần tronFxFFg một”NEeK T86knhư T86klà ĐNEeKịnh đây.gBf8 CảvpFQ T86kbác ThụT86k lẫgBf8n TT86kân đềuNEeK muốnNEeK FxFFdấm dúT86ki anNEeKh chT86ko cgBf8ô vớiT86k lvpFQời FxFFquảng NEeKcáo “hFxFFàng VvpFQiệt NagBf8m chấtvpFQ lưNEeKợng cao”.FxFF ThgBf8ật rvpFQa tFxFFhì mắtFxFF nhìnvpFQ gBf8của hT86kai ngườiNEeK nàvpFQy cvpFQô đT86kều gBf8tin tưởgBf8ng cả.NEeK ThậgBf8t rgBf8a hơnT86k FxFFnữa thìgBf8 chNEeKính côT86k còFxFFn NEeKmuốn NEeKdấm dúFxFFi angBf8h chNEeKo mìnhFxFF kigBf8a FxFFmà ^^.

Nhân viêvpFQn xT86kếp loạFxFFt đồT86k vpFQăn lvpFQên bàngBf8. ĐịnNEeKh mởT86k nFxFFút chavpFQi NEeKrượu vagBf8ng FxFFmột cácvpFQh thànFxFFh tvpFQhạo, xếpgBf8 mFxFFấy chT86kiếc lNEeKy lạivpFQ rồivpFQ bắtFxFF đầuvpFQ róFxFFt. T86kÔng gBf8Thụ nhFxFFìn ĐịvpFQnh, lgBf8ại nhT86kìn vẻFxFF mFxFFặt thoáNEeKng ửngvpFQ hồT86kng vpFQcô chávpFQu gvpFQái, gigBf8ọng vT86kui vẻ.

“Ái cNEeKhà! CNEeKoi nhưNEeK bácFxFF làFxFFm chuyệnNEeK thừvpFQa vpFQrồi? ThếgBf8 FxFFanh eT86km hàvpFQng xógBf8m lgBf8áng giềngBf8g lágBf8ng tỏgBf8i chắcT86k qNEeKuý nhvpFQau T86kchứ hả?”

Bình tĩnT86kh nhNEeKư ĐịnhT86k màvpFQ chavpFQi rượuFxFF tFxFFrong NEeKtay cgBf8ũng chệNEeKch đi,vpFQ khiếNEeKn rượu &nbvpFQsp;sánh cFxFFả FxFFra mégBf8p lyFxFF, troNEeKng lúcFxFF đó,NEeK DươFxFFng gBf8như “đứngFxFF hìnhgBf8”. vpFQCô rầuvpFQ FxFFrĩ nhìNEeKn ôvpFQng Thụ,NEeK nNEeKhăn nhó.

“Trời, bávpFQc FxFFhỏi gìgBf8 khT86kó thếFxFF ạ.gBf8 T86kQuý kNEeKiếc gT86kì cơFxFF chứ?”

“Ơ hgBf8ay cT86kon bvpFQé nàT86ky. HànNEeKg xFxFFóm thìFxFF hoặNEeKc FxFFquý gBf8nhau hoặvpFQc ghéNEeKt nhgBf8au. TvpFQhế hvpFQai đvpFQứa chẳnggBf8 lẽT86k gBf8lại NEeKghét nhT86kau à?

Im T86klìm. INEeKm lìm.

Dương tgBf8rộm T86knhìn sanT86kg ĐịnhNEeK, vpFQchỉ thấT86ky vpFQanh cẩT86kn tT86krọng đặNEeKt lT86ky rượuvpFQ xT86kuống trướFxFFc FxFFmặt FxFFông TvpFQhụ, khônvpFQg cFxFFó vẻNEeK gFxFFì NEeKlà sNEeKẽ NEeK“phun cT86khâu nhvpFQả ngọc”FxFF gvpFQiải đápgBf8 thNEeKắc T86kmắc T86kcho ôgBf8ng bávpFQc mT86kình, thếNEeK nên  cuvpFQối cFxFFùng côT86k vpFQđành T86kchép migBf8ệng, ấpT86k úng.

“Thì T86kcũng hàT86kng xNEeKóm bìnhFxFF T86kthường NEeKmà bác”.

Định hT86kơi nFxFFgước gBf8nhìn cT86kô kFxFFhiến DươngFxFF lựgBf8ng khựng,NEeK nhưngT86k cvpFQuối NEeKcùng anFxFFh cNEeKhỉ nóT86ki gBf8nhẹ nhàng.

“Em T86kuống cFxFFhút vanFxFFg nhé?”

“Dạ vpFQít thôiT86k ạ!”

Dương cầNEeKm lấyNEeK lT86ky rưNEeKợu T86kĐịnh đưa,vpFQ tT86khấy mT86kàu rvpFQượu FxFFsóng sánh.vpFQ HìnvpFQh nT86khư trNEeKái tiFxFFm vpFQcô vpFQcũng đangNEeK cFxFFó chNEeKút sóngT86k sánhvpFQ tròngFxFF trànhvpFQ. VNEeKô lFxFFí, chưavpFQ uT86kống màNEeK T86kđã T86kthấy tâvpFQy tâNEeKy làvpFQ thếFxFF nàogBf8 nhỉ?

Ông ThụNEeK NEeKgiơ gBf8ly rượuT86k lêFxFFn, vuT86ki vvpFQẻ “NàovpFQ nào…vpFQ UốnNEeKg mừnvpFQg gặpvpFQ mặtNEeK nNEeKào! HữuFxFF duyNEeKên NEeKthì mớvpFQi năFxFFng tươngBf8g ngộFxFF. HgBf8ai đT86kứa lạivpFQ còT86kn chunvpFQg vácNEeKh nT86kữa tNEeKhì FxFFchú khôngNEeK còngBf8 T86kgì NEeKphải lNEeKo nữaFxFF rồi…”

Dương vừaFxFF FxFFcụng lvpFQy vFxFFừa nhvpFQủ thvpFQầm khôngBf8g hivpFQểu cáNEeKi T86ký tFxFFứ “khNEeKông còT86kn T86kgì pvpFQhải lo”củavpFQ gBf8bác mgBf8ình làNEeK FxFFsao đây?NEeK HT86kay bágBf8c ngvpFQhĩ cgBf8ô đượgBf8c gBf8làm hàgBf8ng xNEeKóm cNEeKủa anvpFQh làvpFQ covpFQi nhưNEeK chuộtvpFQ NEeKsa chĩnhT86k gFxFFạo rồgBf8i, khgBf8ông phảigBf8 lgBf8o lắngFxFF chFxFFo vpFQnó nữa.gBf8 NEeKÔi, thếvpFQ thìgBf8 chắcNEeK gBf8bác cgBf8ô lầNEeKm gBf8to mấNEeKt rồi.vpFQ CT86kô FxFFlại liếcgBf8 trộgBf8m ĐịnhT86k qvpFQua T86kvành gBf8ly. vpFQAnh nhấFxFFp ngBf8gụm rưNEeKợu, cũT86kng khôvpFQng đFxFFáp gBf8lời củaFxFF NEeKông NEeKThụ, nhưvpFQng vpFQvẻ FxFFtrầm tĩnT86kh gBf8và thgBf8ư thái.

Dương vgBf8ốn làNEeK ngưT86kời kvpFQhông giT86kỏi vNEeKề FxFFtâm líT86k đàngBf8 ôT86kng. NhữngT86k phávpFQn đoánFxFF củvpFQa FxFFcô lúcNEeK gBf8nào cT86kũng tT86krật lấNEeKt. NêngBf8 đvpFQôi FxFFkhi trựvpFQc NEeKcảm củvpFQa FxFFmình gBf8mách bảoNEeK gBf8mạnh mẽ,vpFQ DươgBf8ng vẫngBf8 cvpFQố ggBf8hìm nóvpFQ xuống,vpFQ gBf8sợ mNEeKình lạiT86k rT86kơi vàNEeKo tìnhNEeK huốnT86kg “chạNEeKy vT86kào rừnggBf8 mT86kơ bắtgBf8 cvpFQon tưởngT86k bNEeKở”. NhưT86kng, liệgBf8u T86kcó NEeKsai NEeKchút nvpFQào khôgBf8ng nhỉ,&nbspvpFQ; khi cgBf8ô nhFxFFận thấygBf8 đôiT86k lúcT86k ĐịnNEeKh nhìnNEeK mT86kình gBf8và đFxFFôi mắT86kt thẫmNEeK đvpFQen kgBf8ia vpFQthoáng chútNEeK lạiFxFF lấpNEeK NEeKlánh gBf8ánh cười.

Bữa NEeKăn vFxFFui vẻgBf8, nhẹNEeK nhàngvpFQ, FxFFbởi bágBf8c ThụgBf8 T86kliên tụcFxFF pNEeKha tròT86k vàNEeK “vpFQkể xấu”T86k NEeKDương. T86kSự NEeKxuề xNEeKòa củvpFQa báT86kc khFxFFiến mọvpFQi T86kthứ trởgBf8 nênFxFF thT86kân ái,T86k vpFQdù thỉngBf8h thoNEeKảng âNEeKm NEeKmưu “gửT86ki gắmgBf8” DươngvpFQ vpFQcho ĐịnNEeKh bNEeKác vgBf8ẫn đểgBf8 vpFQlộ rvpFQõ mồngBf8 FxFFmột. ỞT86k bênFxFF vpFQcạnh T86kbác, ĐịnhT86k dưFxFFờng nhNEeKư cũvpFQng cNEeKởi mởT86k hơnFxFF, agBf8nh cưvpFQời nhiều,vpFQ gBf8nói nhNEeKiều hFxFFơn NEeKđôi cvpFQhút. gBf8Cô đặcT86k bFxFFiệt tNEeKhích T86kkhi ngBf8ghe vpFQhai nNEeKgười traT86ko đổigBf8 vềNEeK cônggBf8 việFxFFc, NEeKmặc dùT86k mùvpFQ tT86kịt khôNEeKng hiểuNEeK tvpFQí gBf8teo gì,FxFF nhưngvpFQ chỉgBf8 nhNEeKìn khuôvpFQn mặT86kt vpFQcương nghịFxFF kiNEeKa saNEeKy sưavpFQ nT86kói vềvpFQ vpFQbê T86ktông cốtvpFQ thépNEeK, NEeKnói vềNEeK dầFxFFm dèogBf8 mónggBf8 mánh,NEeK NEeKcô cũgBf8ng thFxFFấy nhưNEeK mìnNEeKh đanggBf8 nggBf8he nhNEeKững câuvpFQ chuyện&nbsgBf8p; ngọt ngàovpFQ nhấFxFFt tT86krên đFxFFời. CFxFFô cũngNEeK FxFFnhận rT86ka, hìnT86kh FxFFnhư vpFQchỉ NEeKtrong côngFxFF vigBf8ệc, ĐịnNEeKh mớiFxFF thôT86ki tựvpFQ kìmgBf8 cFxFFhế FxFFmình, vpFQở đó,T86k aFxFFnh tựgBf8 tivpFQn, quyếtNEeK đoán,gBf8 FxFFvà khônT86kg cònT86k kiệmNEeK lờiT86k chgBf8o lắm.

Bữa cFxFFơm NEeKkéo dàFxFFi từFxFF chiềuT86k đếnNEeK kvpFQhi trờiFxFF sẩmNEeK tgBf8ối. ÁnhgBf8 nắNEeKng chFxFFỉ còFxFFn vàiT86k vFxFFệt rớtT86k lạiFxFF nơNEeKi nhữnT86kg tFxFFhềm T86kcửa lớgBf8n. ĐâyvpFQ đóvpFQ FxFFphục vụFxFF FxFFbắt đầuNEeK bậtFxFF gBf8đèn chùgBf8m lT86kên. ÔvpFQng TvpFQhụ vT86kà ĐịNEeKnh NEeKđã tigBf8êu diệtvpFQ gBf8hết gầvpFQn NEeKhai cgBf8hai vvpFQang, T86kcòn gBf8Dương cT86kũng bNEeKị hơNEeKi rượuvpFQ vpFQlàm cFxFFho vángFxFF vNEeKất. CFxFFô đangBf8g địgBf8nh giNEeKơ tagBf8y xivpFQn hgBf8àng thìNEeK đúT86kng lgBf8úc vpFQấy FxFF“tuyệt sNEeKắc givpFQai nhân”gBf8 củaFxFF T86kbác T86kThụ xuNEeKất hiFxFFện, vFxFFà gBf8y hFxFFệt nhNEeKư môgBf8 tảgBf8 NEeKcủa bFxFFác, nggBf8ười nFxFFày bụngFxFF sắvpFQp rơNEeKi xuốnvpFQg đầgBf8u ggBf8ối NEeKvà tócFxFF chảFxFF T86kcó cNEeKọng nào.

Lại mộT86kt mNEeKàn chàoNEeK hỏFxFFi tưngFxFF bừT86kng chvpFQúc tvpFQụng, T86klúc ấy,T86k DươvpFQng FxFFmới bivpFQết ĐịnhT86k lvpFQà nvpFQgười thiT86kết kếFxFF FxFFnhà hànvpFQg nàyvpFQ, còvpFQn bNEeKác T86kThụ tvpFQrực gBf8tiếp vpFQchỉ NEeKđạo gBf8thi NEeKcông. WowFxFF, thảoFxFF nàT86ko thảogBf8 nào,FxFF ôngT86k chT86kủ nhNEeKà hàngBf8g  này T86khồ hởiFxFF vvpFQới bT86kác côT86k gBf8và ĐvpFQịnh gBf8thế. SNEeKau kvpFQhi vuFxFFng tNEeKay chémgBf8 T86kmột câFxFFu ngBf8hư đinFxFFh vpFQđóng cọT86kc lFxFFà bữaNEeK vpFQăn nàyFxFF T86khoàn T86ktoàn freNEeKe, ôngvpFQ NEeKta T86kbèn NEeKdùng đôiT86k tNEeKay núngNEeK nínT86kh vpFQlôi tuộtvpFQ bácvpFQ gBf8Thụ đFxFFi “chT86kơi” tăngBf8g hT86kai, NEeKlại vpFQcòn cFxFFười hvpFQa hảT86k ngoágBf8i lT86kại bT86kảo phảvpFQi đT86ki NEeKcho hNEeKai “đứaNEeK tT86krẻ” chúnFxFFg NEeKmày FxFFcó tíFxFF riêngBf8g NEeKtư chứ.

Tất nhvpFQiên cT86kái “đứagBf8 trẻ”vpFQ T86ksơ mFxFFi vpFQđen thìgBf8 chỉvpFQ lặT86kng lT86kẽ cưT86kời cònFxFF “đứaT86k vpFQtrẻ” mT86kặc NEeKváy T86kthì tựvpFQ dưnT86kg tFxFFim đậpT86k lgBf8ên thFxFFùm thụp.

Chương 12.3FxFF: VFxFFô lí,T86k chưT86ka NEeKuống mFxFFà NEeKđã thấyFxFF tT86kây vpFQtây NEeKlà tgBf8hế gBf8nào nhỉ?(Tấm “màvpFQnh trT86keo” giữavpFQ phốvpFQ hômT86k vpFQđi T86kbộ 25/9)

Một nvpFQgười đNEeKược FxFFlàm mNEeKai chNEeKo mìT86knh đếnFxFF hFxFFai lgBf8ần thNEeKì cT86kó phảigBf8 lT86kà cNEeKó duyêNEeKn khônggBf8?  Suy nghT86kĩ ấyNEeK lướtgBf8 qNEeKua trogBf8ng T86kđầu Định.

Còn sNEeKuy nghĩT86k củT86ka DgBf8ương thìgBf8 lạiT86k lT86kà: MvpFQột T86kngười đượcgBf8 làmT86k mNEeKai cvpFQho mvpFQình T86kđến haT86ki NEeKlần NEeKrồi lvpFQại livpFQên FxFFtục gặpFxFF nhagBf8u hgBf8ai lFxFFần troFxFFng buổiFxFF chiềuFxFF ởFxFF mT86kột thànvpFQh phốNEeK xgBf8a lạ vpFQ thì gBf8có pFxFFhải rgBf8ất rấvpFQt rấtvpFQ vpFQrất rgBf8ất rấvpFQt FxFFcó duT86kyên không????

Vì rấtNEeK FxFFnhiều chữvpFQ “NEeKrất” T86kcộng thêFxFFm chgBf8ữ “duyêgBf8n” tvpFQo đùngT86k vpFQkia màFxFF DươngvpFQ đờgBf8 đẫngBf8 cảFxFF người.NEeK LạNEeKi pháNEeKt hgBf8iện cvpFQái NEeKngười T86kvốn điềgBf8m tĩT86knh kT86kia cũFxFFng bấtT86k ngT86kờ khvpFQông kvpFQém vpFQgì mìnhgBf8, DươnT86kg lạgBf8i cNEeKàng FxFF… đờvpFQ đẫn!

Quan sávpFQt vpFQthằng đệT86k vvpFQà côT86k chvpFQáu gáivpFQ mFxFFắt T86ktròn mNEeKắt dgBf8ẹt NEeKnhìn nhauT86k, ônvpFQg ThụvpFQ FxFFcười vpFQsảng khoNEeKái, kévpFQo ĐịnhFxFF xuốnT86kg cạnNEeKh mình.

“Sao, thgBf8ế hóaT86k vpFQra T86klại FxFFbiết vpFQcon NấmgBf8 T86knhà chúFxFF à?”

Định nhìgBf8n DưFxFFơng tủvpFQm tỉT86km “DạvpFQ, cháuvpFQ khônFxFFg biếtNEeK Nấm,vpFQ cháugBf8 chvpFQỉ bgBf8iết gBf8Nhái BéFxFFn thôi”.

Nếu cT86kâu củvpFQa ôgBf8ng ThvpFQụ làmgBf8 DươFxFFng FxFFhá hgBf8ốc mồvpFQm địnFxFFh FxFFphản kNEeKháng tT86khì câT86ku củvpFQa ĐịnhgBf8 làvpFQm vpFQcô  không thểT86k NEeKnào mT86kà ngậmT86k miệngvpFQ đượFxFFc. gBf8Ôi, cFxFFô cgBf8hưa T86ktừng bT86kiết NEeKmột ĐịnhNEeK thFxFFế này.NEeK KNEeKẻ T86kmặt sắT86kt T86kđã gBf8biết nóT86ki đgBf8ùa ^gBf8^. T86kMà câuFxFF vpFQđùa ấyvpFQ cònT86k nhắmT86k thẳngNEeK FxFFvào cô.

Ông ThvpFQụ thìgBf8 hếtvpFQ ngBf8hìn gBf8sang FxFFcô cháuNEeK gvpFQái, lvpFQại nFxFFhìn vpFQsang thằgBf8ng đệT86k tFxFFử FxFFruột, vẻT86k nNEeKhư chFxFFưa hiểuNEeK NEeKhết. “NháiFxFF NEeKBén FxFFấy à??FxFF? CgBf8háu gặT86kp covpFQn T86kbé lúcNEeK… lúcNEeK mặtNEeK T86knó xT86kanh nhvpFQư đNEeKít nháivpFQ à???”

AkAkAk. gBf8Dương muốnvpFQ FxFFđi chT86kết qgBf8uá. ÔiFxFF FxFFbác ơi,T86k saNEeKo gBf8bác lFxFFại NEeKcó cáigBf8 liêFxFFn tưởngT86k “lãNEeKng mạn”vpFQ thếNEeK cFxFFơ cgBf8hứ? ĐFxFFịnh vpFQvẻ nvpFQhư cũnFxFFg quegBf8n vvpFQới sT86kự bỗvpFQ bT86kã dFxFFễ gBf8gần củaNEeK ông,gBf8 mT86kôi T86kthoáng nFxFFụ cười.  “DươngT86k lFxFFà hàvpFQng xóFxFFm gBf8của cháu”.

Dương thT86kấp giọFxFFng làgBf8u bàuvpFQ “gBf8Nhái BénvpFQ lgBf8à gBf8do thvpFQằng chNEeKáu aFxFFnh NEeKấy gọNEeKi cháuFxFF đấy”.

Ông vpFQThụ T86kngờ ngT86kợ nhưvpFQ cốT86k NEeKnhớ “ChvpFQáu à?gBf8 PhảigBf8 cáiFxFF FxFFthằng đợtFxFF trưgBf8ớc vpFQđánh nhvpFQau NEeKvào bFxFFệnh vNEeKiện đấyvpFQ không?

“Dạ đúng”.

Định đápT86k ngắgBf8n gBf8gọn. vpFQDương thầmgBf8 thởNEeK gBf8phào khvpFQi ĐịFxFFnh khôngT86k lNEeKôi chuyNEeKện cNEeKô đãNEeK cắgBf8p nácFxFFh thFxFFằng T86kcháu qvpFQuý hóvpFQa T86kcủa anFxFFh vNEeKào bNEeKệnh FxFFviện FxFFthế nào,NEeK nếuT86k khgBf8ông gBf8thế nàogBf8 vpFQbác TFxFFhụ cũnT86kg hỏFxFFi nàT86ky nọ,T86k dẫnvpFQ vpFQđến ngọnvpFQ nggBf8ành cFxFFơ sự.T86k ViệcvpFQ cgBf8ô thỉnhFxFF thoảnggBf8 cvpFQhui vpFQra chT86kui vFxFFào vpFQquán bgBf8i gBf8– agBf8, FxFFmặc dùT86k chỉT86k chọcT86k chọFxFFc mấT86ky viêFxFFn vpFQbi trT86kòn FxFFtròn T86kvô hạivpFQ, nhT86kưng nếuNEeK đếgBf8n tFxFFai cT86kác bậcvpFQ phụgBf8 huT86kynh gBf8thì gBf8vẫn T86klà mộtgBf8 chuyệngBf8 gBf8long trNEeKời gBf8lở đvpFQất. RằnT86kg, vpFQcon gáiFxFF cgBf8on đứT86ka phảgBf8i gBf8… thếvpFQ nàvpFQo mớT86ki FxFFchui vvpFQào mgBf8ấy chỗT86k thếvpFQ chứFxFF? Rằng,T86k tNEeKhôi chếtgBf8 rồiFxFF, FxFFhay FxFFlà gBf8nó khNEeKông gBf8có tvpFQhằng nNEeKào NEeKthèm rướcvpFQ, FxFFnên sT86kinh rvpFQa gBf8biến chứng,vpFQ mấtFxFF cgBf8ân bằnT86kg nNEeKày nọNEeK… KhFxFFông thểNEeK đgBf8ể tT86khế nàgBf8y được,T86k gBf8ta NEeKphải FxFFkiếm nggBf8ay cFxFFho NEeKnó mNEeKột tNEeKhằng. T86kVà tNEeKhế làgBf8 lFxFFại cóNEeK hệFxFF quT86kả làNEeK ởvpFQ quT86kán tvpFQrà nNEeKọ, T86kở quT86kán cT86kafé T86kkia T86ktrong cgBf8ả nhữNEeKng nFxFFgày đvpFQẹp trờiNEeK vNEeKà nhữvpFQng ngàgBf8y khôvpFQng đẹpgBf8 trờivpFQ cFxFFho lắm,NEeK cógBf8 gBf8cô nàT86kng mặtgBf8 vpFQmày dFxFFàu vpFQdàu NEeKđi xeNEeKm mắt.

Thực tếFxFF chứFxFFng miT86knh, FxFFgiai chưNEeKa vT86kợ gFxFFiờ cT86kũng gBf8khan hiếmgBf8 lắmvpFQ vpFQrồi. CvpFQho T86knên, nhữngNEeK ứT86kng NEeKcử viêNEeKn tgBf8hậm chígBf8 còFxFFn “NEeKhai lầnNEeK tNEeKrong mộtFxFF” nhưvpFQ gBf8là ĐNEeKịnh đây.FxFF gBf8Cả T86kbác TFxFFhụ lvpFQẫn TânT86k đềugBf8 mT86kuốn T86kdấm NEeKdúi T86kanh cNEeKho cFxFFô vớigBf8 vpFQlời quảnvpFQg cgBf8áo “hàngT86k VFxFFiệt NaT86km cgBf8hất FxFFlượng cao”FxFF. ThậtgBf8 rgBf8a thvpFQì mvpFQắt nhìvpFQn củT86ka haNEeKi ngườT86ki nàyvpFQ cNEeKô đềuNEeK tiT86kn tFxFFưởng cảFxFF. ThậvpFQt rvpFQa hơnT86k T86knữa thT86kì chínT86kh cvpFQô cònFxFF muốnT86k dấmNEeK dúFxFFi aFxFFnh chT86ko mìnhvpFQ kiFxFFa mFxFFà ^^.

Nhân vgBf8iên xvpFQếp loT86kạt đồvpFQ ănFxFF lFxFFên bàT86kn. ĐịnhT86k T86kmở NEeKnút chaT86ki rượuNEeK vangBf8g mộtNEeK vpFQcách thànhT86k FxFFthạo, xếT86kp mấyFxFF chiT86kếc lgBf8y lạivpFQ rT86kồi bắT86kt NEeKđầu gBf8rót. vpFQÔng ThụvpFQ nhìnT86k Định,vpFQ lạiNEeK nhNEeKìn vẻvpFQ T86kmặt thNEeKoáng gBf8ửng hồnvpFQg vpFQcô cháNEeKu gágBf8i, giT86kọng vuT86ki vẻ.

“Ái chàT86k! CoNEeKi nhưT86k báNEeKc vpFQlàm chgBf8uyện T86kthừa rồiT86k? NEeKThế agBf8nh eT86km hàngT86k xFxFFóm lNEeKáng giềngvpFQ lT86káng tỏigBf8 cT86khắc qgBf8uý T86knhau chứT86k hả?”

Bình tĩvpFQnh vpFQnhư ĐịnhFxFF màvpFQ T86kchai rượugBf8 gBf8trong T86ktay cũnvpFQg chệcgBf8h điFxFF, khiếngBf8 rượu  sánT86kh cảvpFQ rNEeKa méT86kp lyNEeK, trT86kong lúcFxFF đóvpFQ, DươngvpFQ nhưgBf8 “FxFFđứng hìngBf8h”. CgBf8ô rầuvpFQ NEeKrĩ nhìngBf8 NEeKông Thụ,vpFQ nT86khăn nhó.

“Trời, báFxFFc hgBf8ỏi gìFxFF FxFFkhó tvpFQhế ạFxFF. QuýNEeK kiFxFFếc ggBf8ì FxFFcơ chứ?”

“Ơ haT86ky NEeKcon bvpFQé nFxFFày. HNEeKàng xómgBf8 thìvpFQ hoặcNEeK qvpFQuý nhaNEeKu FxFFhoặc ghétvpFQ nhauFxFF. TFxFFhế T86khai đứavpFQ chẳngNEeK lẽFxFF lạivpFQ ghévpFQt nhaT86ku à?

Im lìm.NEeK IgBf8m lìm.

Dương trvpFQộm nhìnFxFF sagBf8ng ĐịnhT86k, chỉT86k thấyFxFF anvpFQh cẩnT86k gBf8trọng gBf8đặt gBf8ly rượugBf8 NEeKxuống trưvpFQớc mặvpFQt ônggBf8 gBf8Thụ, gBf8không cóNEeK vNEeKẻ FxFFgì gBf8là sgBf8ẽ “pT86khun châuT86k ngBf8hả ngọcFxFF” giảiT86k vpFQđáp thắNEeKc mNEeKắc cT86kho ôNEeKng FxFFbác mNEeKình, thếT86k nên  cuốivpFQ cFxFFùng NEeKcô đànhgBf8 cvpFQhép miệng,NEeK ấNEeKp úng.

“Thì cT86kũng hànggBf8 vpFQxóm bìNEeKnh thườngBf8g mgBf8à bác”.

Định NEeKhơi ngưvpFQớc FxFFnhìn T86kcô khiếFxFFn DT86kương FxFFlựng khựngBf8g, gBf8nhưng cuốFxFFi cùT86kng NEeKanh chỉNEeK nóvpFQi nhgBf8ẹ nhàng.

“Em NEeKuống chúT86kt vanNEeKg nhé?”

“Dạ ítvpFQ T86kthôi ạ!”

Dương cFxFFầm lấyT86k lT86ky rưNEeKợu ĐịvpFQnh gBf8đưa, thấFxFFy màvpFQu rượuFxFF sT86kóng sFxFFánh. HgBf8ình nhưvpFQ trNEeKái NEeKtim FxFFcô gBf8cũng đanggBf8 FxFFcó chúNEeKt sNEeKóng sánNEeKh tròngT86k trành.NEeK VôFxFF lgBf8í, chT86kưa uốngFxFF mFxFFà NEeKđã vpFQthấy vpFQtây tâygBf8 FxFFlà NEeKthế FxFFnào nhỉ?

Ông TNEeKhụ vpFQgiơ gBf8ly rượugBf8 FxFFlên, vuNEeKi vẻT86k FxFF“Nào nào…vpFQ UốnggBf8 mgBf8ừng vpFQgặp mặtvpFQ nàgBf8o! HữuT86k vpFQduyên vpFQthì mFxFFới vpFQnăng FxFFtương ngNEeKộ. HavpFQi đvpFQứa lạvpFQi T86kcòn chunFxFFg vvpFQách nữvpFQa gBf8thì gBf8chú khvpFQông cònT86k FxFFgì phảiFxFF gBf8lo nữgBf8a rồi…”

Dương vừaT86k gBf8cụng lT86ky vừaNEeK nhủgBf8 FxFFthầm khôngT86k hiểvpFQu cT86kái gBf8ý tứvpFQ “khgBf8ông cFxFFòn NEeKgì NEeKphải lo”cNEeKủa T86kbác mìnNEeKh T86klà svpFQao đâT86ky? HT86kay gBf8bác nghT86kĩ cNEeKô đượvpFQc làgBf8m hàngvpFQ vpFQxóm củavpFQ anvpFQh làvpFQ coT86ki nhưNEeK FxFFchuột sT86ka chĩnvpFQh NEeKgạo rồi,NEeK kFxFFhông pNEeKhải vpFQlo lắnFxFFg T86kcho nNEeKó nữa.FxFF Ôi,T86k thT86kế FxFFthì cvpFQhắc bágBf8c côFxFF NEeKlầm gBf8to mFxFFất rNEeKồi. NEeKCô lạiNEeK liếcNEeK tFxFFrộm ĐịgBf8nh qFxFFua vàvpFQnh lyNEeK. vpFQAnh nhấpgBf8 T86kngụm vpFQrượu, vpFQcũng T86kkhông đáFxFFp NEeKlời củaNEeK ôgBf8ng ThNEeKụ, NEeKnhưng vẻNEeK vpFQtrầm tĩngBf8h vàvpFQ thưT86k thái.

Dương vốnvpFQ gBf8là nvpFQgười FxFFkhông giỏNEeKi vềT86k tT86kâm NEeKlí đàNEeKn ôT86kng. NhữgBf8ng pT86khán vpFQđoán củgBf8a FxFFcô lúgBf8c nT86kào cũngT86k trậgBf8t lất.vpFQ NêFxFFn đôivpFQ khvpFQi trựcFxFF cảmvpFQ củavpFQ FxFFmình máFxFFch bgBf8ảo mT86kạnh mNEeKẽ, DưNEeKơng vFxFFẫn cgBf8ố vpFQghìm gBf8nó xugBf8ống, sợFxFF mìnhNEeK lạiT86k rơiT86k vàgBf8o tìnhvpFQ FxFFhuống “FxFFchạy vàoT86k vpFQrừng FxFFmơ bắT86kt NEeKcon tưởngvpFQ bở”vpFQ. FxFFNhưng, lgBf8iệu cógBf8 sNEeKai chgBf8út nàFxFFo NEeKkhông nhỉ, &nFxFFbsp;khi FxFFcô nhậnvpFQ thấvpFQy đôgBf8i lúT86kc ĐịnFxFFh nhìvpFQn mNEeKình T86kvà đôFxFFi mắgBf8t gBf8thẫm đenNEeK gBf8kia thgBf8oáng T86kchút lgBf8ại lấpNEeK lánhvpFQ ánT86kh cười.

Bữa ăFxFFn vuFxFFi vvpFQẻ, T86knhẹ nhànNEeKg, bởivpFQ bágBf8c ThụT86k liFxFFên tgBf8ục T86kpha tFxFFrò vvpFQà FxFF“kể xNEeKấu” Dương.NEeK SựNEeK vpFQxuề xòavpFQ củaT86k bácT86k khiT86kến mọT86ki thứgBf8 trởFxFF nêngBf8 thânT86k FxFFái, dFxFFù thỉnNEeKh thoảngT86k âgBf8m NEeKmưu gBf8“gửi gắm”gBf8 DưNEeKơng cgBf8ho gBf8Định bvpFQác vẫnvpFQ đNEeKể vpFQlộ FxFFrõ mNEeKồn mộgBf8t. ỞT86k bgBf8ên cạNEeKnh báT86kc, ĐịnhFxFF dưvpFQờng NEeKnhư cũngvpFQ cởiFxFF T86kmở hơT86kn, T86kanh cườiT86k nhiều,vpFQ FxFFnói nhiềuT86k hơnFxFF đôFxFFi chút.vpFQ CôT86k đặvpFQc biệT86kt thícT86kh kT86khi nghNEeKe haT86ki nvpFQgười gBf8trao đổigBf8 vềNEeK cgBf8ông vvpFQiệc, NEeKmặc vpFQdù mùgBf8 tịtFxFF FxFFkhông hiểuNEeK tíT86k gBf8teo vpFQgì, nhT86kưng T86kchỉ nNEeKhìn khvpFQuôn mNEeKặt cươngNEeK nghịvpFQ kgBf8ia sFxFFay sưavpFQ nógBf8i vềT86k bêT86k tônggBf8 cvpFQốt thép,NEeK nóvpFQi gBf8về dầmT86k dèoFxFF gBf8móng mánh,gBf8 FxFFcô cũngT86k thgBf8ấy nhvpFQư mìnvpFQh đaT86kng ngT86khe nhgBf8ững câT86ku chuyện &nbvpFQsp;ngọt ngNEeKào nhấtT86k tgBf8rên đời.T86k CôT86k cũgBf8ng nhậnFxFF rFxFFa, gBf8hình ngBf8hư gBf8chỉ trT86kong cgBf8ông việgBf8c, ĐvpFQịnh gBf8mới thôivpFQ tvpFQự kìmgBf8 chếgBf8 mìvpFQnh, ởFxFF đóFxFF, aNEeKnh NEeKtự tiFxFFn, quyếgBf8t đoán,vpFQ vàFxFF khôngvpFQ cvpFQòn kiệmvpFQ FxFFlời cvpFQho lắm.

Bữa vpFQcơm kéoNEeK dNEeKài từNEeK FxFFchiều đếvpFQn gBf8khi trNEeKời sẩmvpFQ tối.NEeK ÁNEeKnh nắngNEeK chỉNEeK cònNEeK vàiFxFF vệtvpFQ rớgBf8t lạiNEeK nơNEeKi nhữNEeKng gBf8thềm cửavpFQ lớn.vpFQ ĐâyNEeK đT86kó phụNEeKc FxFFvụ bắgBf8t FxFFđầu bậtvpFQ đènT86k cvpFQhùm lêvpFQn. ÔngvpFQ ThụFxFF vgBf8à T86kĐịnh gBf8đã tiêgBf8u diệgBf8t hếvpFQt gầnNEeK hvpFQai chNEeKai vaFxFFng, cònFxFF DươngvpFQ cvpFQũng bvpFQị vpFQhơi rưgBf8ợu T86klàm FxFFcho vgBf8áng vgBf8ất. CôNEeK NEeKđang địNEeKnh giơgBf8 T86ktay vpFQxin hàngBf8g vpFQthì FxFFđúng lFxFFúc ấyNEeK “NEeKtuyệt T86ksắc FxFFgiai nhâFxFFn” cT86kủa bácT86k FxFFThụ gBf8xuất FxFFhiện, FxFFvà vpFQy T86khệt vpFQnhư môT86k tT86kả NEeKcủa bvpFQác, nFxFFgười nNEeKày bụnNEeKg T86ksắp vpFQrơi xuốngvpFQ đầugBf8 gốFxFFi gBf8và tFxFFóc cT86khả cvpFQó cọnggBf8 nào.

Lại mộgBf8t màNEeKn NEeKchào T86khỏi tT86kưng bFxFFừng T86kchúc tụngBf8g, lúT86kc ấy,vpFQ DươngBf8g mớivpFQ FxFFbiết ĐịnT86kh lT86kà nggBf8ười thgBf8iết kếT86k nhNEeKà hànggBf8 nFxFFày, cFxFFòn báNEeKc FxFFThụ NEeKtrực tiếgBf8p chT86kỉ đạoNEeK thFxFFi vpFQcông. WoT86kw, vpFQthảo nNEeKào thgBf8ảo nT86kào, ôngT86k chủvpFQ nhàFxFF hàng  nàgBf8y hồgBf8 hởFxFFi vớivpFQ bácNEeK côT86k vàgBf8 ĐịnhNEeK thNEeKế. SaNEeKu kFxFFhi vuNEeKng taNEeKy T86kchém mộtgBf8 câuNEeK nhưT86k đinFxFFh đóngT86k cọNEeKc FxFFlà vpFQbữa gBf8ăn nàyNEeK hoNEeKàn togBf8àn freeFxFF, ônNEeKg tNEeKa NEeKbèn dùngBf8g đT86kôi tgBf8ay núnFxFFg nFxFFính lôiT86k tuộvpFQt bgBf8ác ThụFxFF đT86ki “chơi”vpFQ tgBf8ăng hgBf8ai, lạiFxFF còNEeKn FxFFcười hFxFFa hảvpFQ nT86kgoái lạT86ki bảoFxFF phảiT86k đFxFFi T86kcho hagBf8i “đứaNEeK tFxFFrẻ” chúNEeKng FxFFmày NEeKcó vpFQtí NEeKriêng gBf8tư chứ.

Tất nhiênT86k cT86kái vpFQ“đứa trẻ”gBf8 sFxFFơ gBf8mi đevpFQn thìNEeK chỉvpFQ lặngFxFF lẽvpFQ cườNEeKi cònT86k “đứagBf8 tvpFQrẻ” mặcvpFQ vávpFQy thT86kì tT86kự dưgBf8ng tiNEeKm đậpT86k lênT86k T86kthùm thụp.

 

Chương 12.gBf84: NhẹFxFF FxFFnhàng gBf8mà ráNEeKt bỏnggBf8 ^^


NEeK""

T86k(Cháu gvpFQái BT86kống BaNEeKng cFxFFủa FxFFdì, ngưvpFQời vpFQcó cáivpFQ NEeKtên giốnFxFFg FxFFnhư cáivpFQ cvpFQô gFxFFái giàNEeK tronFxFFg truyệnvpFQ nàyFxFF, hvpFQe hgBf8e vpFQhe he)
Không giaNEeKn dgBf8ần trởFxFF nFxFFên lặnT86kg lẽT86k khivpFQến Dương &ngBf8bsp;thấy lT86kúng túnFxFFg, chỉT86k cT86kòn cácvpFQh ngậFxFFm gBf8ly rưvpFQợu vaNEeKng, nhấpFxFF từngFxFF chT86kút một.vpFQ ĐịnhFxFF đT86kột T86knhiên gBf8mỉm cười.

“Cẩn thậnNEeK vpFQsay đó”.

Giọng ngBf8ói NEeKbất cFxFFhợt dịuNEeK dFxFFàng cvpFQủa ĐịnFxFFh khvpFQiến DươngvpFQ NEeKcòn tFxFFhấy T86k… savpFQy NEeKhơn làT86k rượu.FxFF TrgBf8ong NEeKchút NEeKmiên mFxFFan NEeKváng vT86kất, T86kcó mộNEeKt sNEeKuy ngBf8ghĩ T86klướt gBf8qua khiếnT86k DươNEeKng FxFFsực nhớ.T86k vpFQKhi tvpFQỉnh táoNEeK cNEeKô đNEeKã lT86kàm đgBf8ủ gBf8trò mấT86kt mặtNEeK vpFQrồi. CgBf8ó tívpFQ mNEeKen vT86kào T86kkhông biếFxFFt cFxFFô vpFQcòn T86kgây nhữngT86k chuyệnvpFQ gvpFQì gBf8nữa. ÝgBf8 ngNEeKhĩ vpFQđó khigBf8ến DvpFQương lậT86kp tứcNEeK thẳngFxFF T86klưng, tay &nbvpFQsp;cập rậpNEeK buôT86kng T86kngay lT86ky rượNEeKu xuốvpFQng bàn.

Định nhìvpFQn hànhgBf8 T86kđộng củaFxFF cô, &nbFxFFsp;khóe môiFxFF vốngBf8 điềmvpFQ đạFxFFm vpFQchợt conNEeKg khFxFFẽ vpFQlên troNEeKng mộtFxFF nụNEeK cưNEeKời. KFxFFhi bFxFFắt gặpgBf8 cáT86ki T86knhìn nNEeKgơ ngNEeKác củaT86k Dương,gBf8 nFxFFụ cT86kười đgBf8ó kFxFFhông vpFQtắt FxFFđi, tráiT86k lại,vpFQ tronT86kg đôiFxFF mắtvpFQ thẫmFxFF tối,FxFF gBf8lại lấpgBf8 lánFxFFh gBf8những ánT86kh sánggBf8 cógBf8 pvpFQhần tvpFQrêu chọcvpFQ. DưT86kơng hơFxFFi đờT86k rNEeKa, cảmFxFF giácgBf8 gBf8cái khôgBf8ng NEeKkhí mờgBf8 áNEeKm nàyFxFF khiếvpFQn cvpFQô gBf8có T86kchút khNEeKông tựvpFQ nhFxFFiên, tavpFQy cNEeKô NEeKlại muốnNEeK thgBf8ò FxFFra cầmgBf8 T86kly rNEeKượu cT86kho bớtNEeK thừgBf8a tgBf8hãi, nhưnvpFQg vpFQrồi lgBf8ại rNEeKụt lạiFxFF khFxFFông dám.

Khi nhữnggBf8 FxFFsợi gBf8tơ cFxFFảm xT86kúc cứvpFQ T86kgiăng mắcT86k đâvpFQu đvpFQó T86kquanh FxFFhai ngFxFFười, gBf8Định độtT86k nT86kgột rT86kủ DươngT86k vpFQđi vòngNEeK quaNEeKnh khNEeKu nT86khà hNEeKàng. DươT86kng đứngNEeK vpFQdậy, cảFxFF ngườgBf8i vpFQnhư đượT86kc thảNEeK lỏng,NEeK kFxFFhông nénvpFQ đượcT86k côNEeK vpFQthở pFxFFhào mộtNEeK cái,NEeK đgBf8i theFxFFo ĐFxFFịnh. T86kAnh bướNEeKc chậmvpFQ rgBf8ãi, đủNEeK T86kđể đôigBf8 giàyT86k vpFQ5 phgBf8ân cFxFFủa DươnvpFQg vpFQkhông gBf8bị qvpFQuá tNEeKải kgBf8hi T86kcô NEeKbước tNEeKheo aFxFFnh. VvpFQừa FxFFđi ĐịngBf8h vừvpFQa chỉNEeK dẫT86kn chT86ko DươgBf8ng nhữngBf8g đgBf8iểm đặcNEeK biệtgBf8 NEeKnho nhỏT86k củgBf8a nhàgBf8 FxFFhàng nT86kày, NEeKnhư kvpFQhu hầvpFQm rượuT86k, “cănvpFQ phFxFFòng T86ksao rNEeKơi”, “gBf8hồ rửT86ka chân”vpFQ FxFFkhiến vpFQDương mvpFQắt tT86kròn mắtT86k dFxFFẹt. KhôgBf8ng kvpFQhí dFxFFần tNEeKrở lạFxFFi NEeKsự tựT86k nhiêT86kn, T86kDương cũnvpFQg vôNEeK vpFQtư hỏiT86k hT86kan gBf8đủ chuyện.gBf8 MặcFxFF nhữngvpFQ thắFxFFc mắcvpFQ nggBf8ô nghT86kê cT86kủa cô,FxFF ĐịnhT86k thNEeKong tNEeKhả trảvpFQ lFxFFời cẩnT86k tT86khận từvpFQng chúFxFFt một.

Nhà FxFFhàng đãNEeK lFxFFên đèn.vpFQ DươngvpFQ cảNEeKm nhT86kận dưvpFQờng T86knhư ĐịnhgBf8 rấtvpFQ đFxFFể tâT86km đếnvpFQ việT86kc thT86kiết kếgBf8 ávpFQnh vpFQsáng tgBf8rong ngBf8hững cônNEeKg trgBf8ình củaT86k mìnT86kh, nêFxFFn từNEeK kFxFFhu rFxFFesort RgBf8ainbow đếnNEeK nNEeKhà hàNEeKng nàyNEeK, ánhvpFQ sánvpFQg đềuFxFF rấtFxFF đFxFFẹp mắt,NEeK đềuFxFF làFxFF T86kthứ màT86ku vànNEeKg T86kấm áNEeKp, gBf8sóng ságBf8nh nhFxFFư mậtT86k ong.&nbgBf8sp; Từng căgBf8n gBf8phòng gBf8như từngBf8g T86kô T86knhỏ phátNEeK sángNEeK, ngvpFQọt gBf8ngào vàvpFQ bíFxFF mật.T86k DươgBf8ng cứgBf8 tưởngNEeK ĐịnhNEeK sẽvpFQ dắtvpFQ côgBf8 vàvpFQo mNEeKột căFxFFn pvpFQhòng nT86kào đó,vpFQ nhưNEeKng cT86kuối cNEeKùng nFxFFơi dừnvpFQg lạiT86k củaT86k hNEeKọ lạiFxFF lT86kà mộvpFQt vpFQcây cT86kầu T86kgỗ nhỏvpFQ nhưT86kng chắcNEeK FxFFchắn, nằT86km bêvpFQn rìT86ka củNEeKa vpFQkhu ngBf8hà hàgBf8ng. ThgBf8ấy bãiNEeK cátvpFQ vpFQdưới châvpFQn mvpFQịn mànFxFFg, DươngT86k khôFxFFng vpFQngại ngNEeKần cởivpFQ gigBf8ầy NEeKra, rồiT86k đFxFFi tT86krên cát.

Trăng novpFQn vừavpFQ lFxFFên. NEeKNhững bướT86kc chânT86k T86kcủa DươngFxFF hơFxFFi FxFFlún xuT86kống tT86krên vpFQnền cátNEeK lvpFQấp lFxFFánh svpFQáng bNEeKạc bởFxFFi ávpFQnh trăngFxFF vgBf8à ánhFxFF đFxFFiện vàFxFFng hắtgBf8 rgBf8a tNEeKừ vpFQkhu nhFxFFà lgBf8ớn. BêNEeKn cạnh,gBf8 ĐFxFFịnh NEeKvẫn đgBf8i giầy,gBf8 anNEeKh vpFQnhẹ NEeKnhàng cNEeKầm lấgBf8y đôigBf8 giầyNEeK vpFQtrong FxFFtay NEeKDương khiếngBf8 cvpFQô hT86kơi ngỡNEeK ngNEeKàng vFxFFà NEeKcó chFxFFút bNEeKối NEeKrối. ỪNEeK thT86kì thNEeKừa nhậT86kn đi,NEeK ngBf8hững chăNEeKm gBf8sóc gBf8có phầnNEeK nhFxFFỏ gBf8bé nhưT86k vpFQvậy khvpFQiến côvpFQ …T86k thFxFFích vpFQkinh lênvpFQ đượcgBf8 ^^

Gió biểnFxFF mavpFQng tNEeKhêm mộtvpFQ chT86kút lạT86knh kFxFFhiến máiT86k tFxFFóc DươnT86kg bT86kay gBf8lòa xòa.FxFF ỞNEeK mộT86kt nơFxFFi khôngvpFQ kFxFFhí lãngFxFF mFxFFạn nhT86kư vậy,gBf8 DươnggBf8 rFxFFất gBf8muốn nóiT86k điềgBf8u FxFFgì vpFQđó, tựaT86k nhưT86k mộtNEeK sựFxFF hỏiT86k hvpFQan ânFxFF cần,NEeK nNEeKhưng rấNEeKt sợNEeK mìnNEeKh vpFQsẽ lạiT86k buNEeKột miệnFxFFg FxFFra mộtvpFQ T86kcâu ngBf8ói vpFQvô vpFQduyên. CugBf8ối cùngNEeK DươT86kng chT86kọn vpFQsự FxFFim lặng.

“Hôm gBf8nay DươngT86k ítFxFF nóigBf8 nhỉ?”

Dương ngướcgBf8 NEeKlên, hT86kơi bấtT86k nggBf8ờ vgBf8ì câT86ku nhậnFxFF xétvpFQ củavpFQ vpFQĐịnh, cvpFQhỉ vpFQđịnh nóiNEeK lNEeKại mộtvpFQ cNEeKâu đạigBf8 lT86koại cNEeKô gBf8ít nóivpFQ sT86kao bFxFFằng avpFQnh, nhT86kưng cNEeKuối cùngFxFF, vẫnT86k vpFQcứ tNEeKhấy tNEeKhế nàvpFQo đóNEeK, cgBf8ô cườgBf8i ngượngFxFF ngùng.

“Tại eFxFFm đanFxFFg sFxFFuy nghĩ”

Định khgBf8ông hỏiNEeK tiếpT86k, T86kmà vpFQchỉ nhìvpFQn cô,gBf8 tựaT86k nhưFxFF đT86kợi NEeKcô ngBf8ói thêm.FxFF DNEeKương bậtgBf8 cười.

“Em đangvpFQ suNEeKy nghĩT86k gBf8xem tráiFxFF T86kđất nvpFQày hẹFxFFp đếT86kn cỡNEeK nàogBf8 mFxFFà eFxFFm bịvpFQ T86kdấm dúivpFQ cNEeKho anFxFFh vpFQnhững vpFQhai lần?”

Định cFxFFhợt nhNEeKìn bvpFQâng NEeKquơ NEeKxa FxFFxa “À,gBf8 nhưFxFF T86kchú ThFxFFụ FxFFnói, cNEeKái đóvpFQ ngườivpFQ FxFFta FxFFgọi lNEeKà “NEeKhữu duyên””

Dương ivpFQm bặtvpFQ. LiếmvpFQ đôT86ki môiFxFF cảmvpFQ giácFxFF đagBf8ng khgBf8ô đT86ki vìT86k givpFQó biểnNEeK, DươvpFQng hT86kồi hộpvpFQ nhìT86kn NEeKkhuôn mặtNEeK nT86kghiêng nghiêngBf8g củaNEeK ĐịvpFQnh, nhữgBf8ng gBf8đường ngBf8ét trvpFQong sựvpFQ khắcFxFF cvpFQhạm dịuFxFF NEeKdàng củaFxFF áT86knh sángT86k khiếnNEeK lòNEeKng cNEeKô bỗnggBf8 nhigBf8ên tràovpFQ dânT86kg NEeKmột cảgBf8m NEeKgiác vpFQêm FxFFả lạNEeK lùnFxFFg. DT86kương đangvpFQ tT86kính hỏigBf8 NEeKanh “hữugBf8 duyNEeKên thìFxFF svpFQao” NEeKnhưng chưaFxFF kịvpFQp mT86kở lờFxFFi, ĐịgBf8nh đãT86k quT86kay nhìgBf8n cô,T86k đôivpFQ T86kmắt đenNEeK bgBf8ình T86kthản hỏivpFQ gBf8một cNEeKâu rấtNEeK FxFF… T86kkhông lNEeKiên quan.

“Có gBf8thật NEeKthế không?”

Dương sữnggBf8 FxFFra FxFFngơ ngácgBf8 “ThậtvpFQ gìgBf8 ạ?”

Định đặtT86k NEeKđôi giT86kầy cFxFFủa DT86kương xuốnvpFQg vpFQthành cầu,vpFQ rồigBf8 xỏT86k tagBf8y túigBf8 qgBf8uần, nétFxFF mặtT86k T86kvẫn FxFFkhông đổi.

“À cT86khuyện chiềT86ku naygBf8. NEeKCó thậtFxFF làNEeK tT86kôi khôvpFQng T86kcó vpFQ… FxFFxi nhêvpFQ ggBf8ì vớigBf8 NEeKem không?”

Ôi T86kmá ơNEeKi. CôFxFF cvpFQó nênT86k nhT86kảy lNEeKuôn gBf8xuống biểnFxFF cvpFQho xgBf8ong đờiFxFF không?vpFQ T86kDương bặmFxFF cvpFQhặt môiNEeK, cốNEeK nénFxFF cảmgBf8 giácFxFF xFxFFấu T86khổ đvpFQến tậnNEeK cvpFQhân tóc.

“Lúc đó…NEeK LT86kúc đóT86k làgBf8 cháuFxFF anNEeKh chọcNEeK gBf8em mà…”

Định vẫnT86k khôgBf8ng buônvpFQg tha.

“Vậy gBf8nghĩa lFxFFà tôiFxFF FxFFcó… xT86ki nhêvpFQ à???”

Gì thếgBf8 nàgBf8y? SaT86ko NEeKcâu cvpFQhuyện NEeKnó FxFFlại NEeKdẫn gBf8về cáFxFFi chủFxFF đềNEeK oáT86ki oămFxFF gBf8này cgBf8hứ. ChẳnggBf8 lẽT86k cvpFQô lT86kại đT86ki FxFF… gậtT86k gBf8đầu? gBf8Mà vpFQlắc NEeKthì thgBf8à NEeKxúi FxFFcô đi…FxFF cT86khết vpFQcòn hơn!!!!

Dương T86kcắm mFxFFặt NEeKxuống đất,FxFF T86knhìn xuốngvpFQ …vpFQ T86kngón vpFQchân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”