You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12BSn3mBQB.1: Cáig6vR8bfg n7ccEày BSn3mBQBcó tBSn3mBQBính làg6vR8bfg quấyBSn3mBQB rốg6vR8bfgi tBSn3mBQBình g6vR8bfgdục côBSn3mBQBng cộngBSn3mBQB khôBSn3mBQBng đấy????

(Bông l7ccEộc vừngg6vR8bfg trên7ccE 7ccEsân g6vR8bfgthiếu nBSn3mBQBhi, gầng6vR8bfg hồBSn3mBQB Hoàng6vR8bfg BSn3mBQBKiếm 25/9/11)
Điện thoBSn3mBQBại trg6vR8bfgong pBSn3mBQBhòng kháchg6vR8bfg sạ7ccEn ch7ccEợt reBSn3mBQBo. Dưg6vR8bfgơng nhấcg6vR8bfg 7ccEmáy g6vR8bfgnghe. 7ccECô 7ccEnhíu mày7ccE k7ccEhi 7ccEnhân 7ccEviên khBSn3mBQBách sạnBSn3mBQB vớiBSn3mBQB BSn3mBQBgiọng miềng6vR8bfg Trg6vR8bfgung g6vR8bfgnhỏ nhẹBSn3mBQB n7ccEói cóg6vR8bfg ngườ7ccEi muốg6vR8bfgn gặ7ccEp c7ccEô. Dươngg6vR8bfg lBSn3mBQBập tứcBSn3mBQB ng7ccEhĩ ng6vR8bfggay g6vR8bfgđến Qg6vR8bfguân nênBSn3mBQB g6vR8bfglạnh lùg6vR8bfgng trBSn3mBQBả BSn3mBQBlời g6vR8bfglà cg6vR8bfgô khô7ccEng mug6vR8bfgốn gặ7ccEp ag6vR8bfgi hết,BSn3mBQB cg6vR8bfgũng không6vR8bfgg queBSn3mBQBn a7ccEi BSn3mBQBở đ7ccEây. Nh7ccEưng g6vR8bfggiọng lễBSn3mBQB BSn3mBQBtân vẫng6vR8bfg tBSn3mBQBiếp 7ccEtục ngọt7ccE ngào.

“Dạ, ả7ccEnh nhờg6vR8bfg n7ccEói ảnhBSn3mBQB tên7ccE ĐịnhBSn3mBQB ạ!”

Sấm sétBSn3mBQB nổg6vR8bfg đùng7ccE bêng6vR8bfg taiBSn3mBQB. Định7ccE saBSn3mBQBo? Khôn7ccEg 7ccElí ng6vR8bfgào cág6vR8bfgi người7ccE 7ccEcô âm7ccE thầm7ccE nguyền7ccE rủa7ccE g6vR8bfgnãy giBSn3mBQBờ g6vR8bfglại 7ccElò 7ccEdò t7ccEới đâyBSn3mBQB tìBSn3mBQBm côBSn3mBQB ch7ccEứ? Màg6vR8bfg vì7ccE g6vR8bfgsao aBSn3mBQBnh lBSn3mBQBại biếtg6vR8bfg đượcg6vR8bfg chỗ7ccE phòng7ccE cô7ccE đượcBSn3mBQB nhỉ?g6vR8bfg Dưg6vR8bfgơng ngBSn3mBQBhĩ đến7ccE đủg6vR8bfg mg6vR8bfgọi kg6vR8bfghả 7ccEnăng, cuốig6vR8bfg cùng7ccE 7ccEcô 7ccEtạm tìBSn3mBQBm đượcg6vR8bfg g6vR8bfggiải ph7ccEáp BSn3mBQBhợp lg6vR8bfgý. 7ccEChắc BSn3mBQBlà Tâg6vR8bfgn, ôn7ccEg 7ccEmối ng7ccEày g6vR8bfgxưa vẫng6vR8bfg 7ccEkhông q7ccEuên nhiệmBSn3mBQB 7ccEvụ của7ccE mình.g6vR8bfg ChỉBSn3mBQB 7ccEcó Tg6vR8bfgân 7ccEmới biếtg6vR8bfg phBSn3mBQBòng c7ccEủa g6vR8bfgcô 7ccEở cáiBSn3mBQB thànBSn3mBQBh g6vR8bfgphố bBSn3mBQBiển này7ccE, g6vR8bfgvì  chính a7ccEnh trựcg6vR8bfg tiếpBSn3mBQB boo7ccEk vé,7ccE bBSn3mBQBook phòng7ccE ch7ccEo cBSn3mBQBô ởg6vR8bfg khg6vR8bfgách sạg6vR8bfgn 7ccEnày mà.

Ý ngh7ccEĩ Định7ccE đBSn3mBQBến tìBSn3mBQBm làmg6vR8bfg 7ccEcô q7ccEuýnh lên7ccE. 7ccEDương hớBSn3mBQBt hải7ccE cBSn3mBQBhải sg6vR8bfgơ má7ccEi 7ccEtóc, tha7ccEy chig6vR8bfgếc á7ccEo ha7ccEi dâg6vR8bfgy 7ccEvà chig6vR8bfgếc quầnBSn3mBQB a7ccElibaba 7ccEmàu g6vR8bfghồng tíBSn3mBQBm điệuBSn3mBQB đà7ccE 7ccErồi ch7ccEạy nhà7ccEo 7ccEra cửaBSn3mBQB. ĐếnBSn3mBQB khBSn3mBQBi BSn3mBQBcầm nắ7ccEm cử7ccEa địnhg6vR8bfg xoBSn3mBQBay, DBSn3mBQBương mới&nbBSn3mBQBsp; sực nBSn3mBQBhớ, côBSn3mBQB g6vR8bfglại 7ccEchạy  bổ vBSn3mBQBào phòng7ccE, lg6vR8bfgôi BSn3mBQBtúi raBSn3mBQB, lBSn3mBQBấy t7ccEhỏi BSn3mBQBson mg6vR8bfgôi q7ccEuẹt nhg6vR8bfganh một7ccE cái7ccE. Lúc7ccE 7ccEnhìn gương,  g6vR8bfgmím mg6vR8bfgím g6vR8bfgmôi BSn3mBQBcho so7ccEn lBSn3mBQBan đ7ccEều, DươngBSn3mBQB BSn3mBQBmới giậtg6vR8bfg mình.

Ôi, BSn3mBQBlập trường7ccE của7ccE c7ccEô chỉ7ccE cóg6vR8bfg BSn3mBQBthế BSn3mBQBthôi saoBSn3mBQB? Lỏng6vR8bfgg lBSn3mBQBẻo đếng6vR8bfg g6vR8bfgphát sợ.g6vR8bfg Vừag6vR8bfg mới7ccE quyế7ccEt tâg6vR8bfgm khôBSn3mBQBng liBSn3mBQBên quag6vR8bfgn đến7ccE c7ccEả BSn3mBQBchú 7ccEcháu nhg6vR8bfgà BSn3mBQBanh cơBSn3mBQB mà.

Vả lại7ccE, aBSn3mBQBnh BSn3mBQBđã 7ccEcó “mối”.

Bang! g6vR8bfgBang! Cág6vR8bfgi ýBSn3mBQB nghĩ7ccE “Địg6vR8bfgnh c7ccEó mối7ccE” g6vR8bfgkhiến c7ccEô sựngg6vR8bfg 7ccElại, bỗng7ccE dưg6vR8bfgng 7ccEmuốn chùBSn3mBQBi quá7ccEch tíBSn3mBQB sg6vR8bfgon BSn3mBQBmôi g6vR8bfgđi. Nhưng7ccE BSn3mBQBsau nghg6vR8bfgĩ mìnhBSn3mBQB t7ccEhật trẻBSn3mBQB co7ccEn trẻBSn3mBQB 7ccEmỏ, mình7ccE g6vR8bfgxinh đâ7ccEu phả7ccEi 7ccEcho g6vR8bfgduy n7ccEhất mg6vR8bfgột ng7ccEười nhìn,BSn3mBQB tBSn3mBQBhế BSn3mBQBlà D7ccEương nhBSn3mBQBe răngBSn3mBQB c7ccEười vớiBSn3mBQB mìBSn3mBQBnh tronBSn3mBQBg BSn3mBQBgương mộtBSn3mBQB cá7ccEi, 7ccErồi trg6vR8bfgái ngượcg6vR8bfg với7ccE v7ccEẻ g6vR8bfghớt hảBSn3mBQBi lúcg6vR8bfg BSn3mBQBnãy, 7ccEcô đ7ccEủng BSn3mBQBđỉnh điBSn3mBQB g6vR8bfgra kh7ccEỏi phòng.

Thế nhg6vR8bfgưng d7ccEù BSn3mBQBra v7ccEẻ 7ccEbình thBSn3mBQBản đế7ccEn BSn3mBQBmấy BSn3mBQBthì g6vR8bfgkhi g6vR8bfgthang BSn3mBQBmáy “ding”7ccE mộBSn3mBQBt c7ccEái rồi7ccE mởg6vR8bfg rag6vR8bfg, DươnBSn3mBQBg v7ccEẫn nhận7ccE thấyBSn3mBQB t7ccEim mì7ccEnh 7ccEđang đBSn3mBQBập thBSn3mBQBình tBSn3mBQBhịch. Cg6vR8bfgô  tiến vg6vR8bfgề phBSn3mBQBía qBSn3mBQBuầy lễ7ccE tânBSn3mBQB BSn3mBQBcủa khách7ccE sạn,g6vR8bfg ng6vR8bfghưng ch7ccEỉ tg6vR8bfghấy nhâg6vR8bfgn viêBSn3mBQBn đan7ccEg c7ccEắm cúg6vR8bfgi nBSn3mBQBhập sổg6vR8bfg sBSn3mBQBách. DưBSn3mBQBơng lưg6vR8bfgớt mBSn3mBQBắt nhBSn3mBQBìn quanhg6vR8bfg, nhưng &nbsg6vR8bfgp;cả kBSn3mBQBhu tầngBSn3mBQB trệ7ccEt g6vR8bfgchỉ thấg6vR8bfgy BSn3mBQBvài bg6vR8bfga khg6vR8bfgách Tâyg6vR8bfg đangBSn3mBQB điBSn3mBQB lại,7ccE cBSn3mBQBòn g6vR8bfgđâu không7ccE thấyBSn3mBQB bóng7ccE dg6vR8bfgáng củg6vR8bfga kẻBSn3mBQB chuyê7ccEn m7ccEặc sg6vR8bfgơ g6vR8bfgmi đBSn3mBQBen ấy7ccE đâg6vR8bfgu hết.BSn3mBQB Khôn7ccEg lg6vR8bfgẽ anBSn3mBQBh đợig6vR8bfg lâuBSn3mBQB quáBSn3mBQB đã7ccE g6vR8bfgđi rồi?  g6vR8bfgDương BSn3mBQBđi g6vR8bfgvề phg6vR8bfgía lễBSn3mBQB tg6vR8bfgân, địnhBSn3mBQB hBSn3mBQBỏi 7ccEhan một7ccE câug6vR8bfg thg6vR8bfgì độtg6vR8bfg ngộtBSn3mBQB BSn3mBQBcó bà7ccEn t7ccEay vỗ7ccE ng6vR8bfghẹ BSn3mBQBvào vg6vR8bfgai cô.

“Ở đây”.

Dương qBSn3mBQBuay phắ7ccEt l7ccEại nhBSn3mBQBìn. KhôBSn3mBQBng thểBSn3mBQB tig6vR8bfgn được7ccE vào7ccE mắtg6vR8bfg mìnhBSn3mBQB, tg6vR8bfgrước g6vR8bfgmặt côBSn3mBQB lg6vR8bfgà mộ7ccEt khBSn3mBQBuôn mặt7ccE màBSn3mBQB côg6vR8bfg chg6vR8bfgỉ muốg6vR8bfgn BSn3mBQB… 7ccEđấm 7ccEcho m7ccEột g6vR8bfgnhát. QuBSn3mBQBân nhướng6vR8bfg ng6vR8bfghướn đôig6vR8bfg lôg6vR8bfgng màBSn3mBQBy, BSn3mBQBnhìn c7ccEô nhBSn3mBQBe răBSn3mBQBng 7ccEra cười.

“Ô, lg6vR8bfgàm gg6vR8bfgì 7ccEnhư muBSn3mBQBốn gi7ccEết ngg6vR8bfgười tg6vR8bfghế kia?”

Dương tứcBSn3mBQB g6vR8bfgđến mứ7ccEc muống6vR8bfg BSn3mBQBxịt kh7ccEói l7ccEỗ tai7ccE. Tứcg6vR8bfg BSn3mBQBcái thằngBSn3mBQB tBSn3mBQBrời đán7ccEh 7ccEnày mg6vR8bfgột, tứBSn3mBQBc chíg6vR8bfgnh bảBSn3mBQBn tBSn3mBQBhân mìBSn3mBQBnh mườiBSn3mBQB. 7ccESao BSn3mBQBcô c7ccEó th7ccEể ngg6vR8bfgu BSn3mBQBsi kìg6vR8bfg 7ccEdiệu vậBSn3mBQBy BSn3mBQBcơ c7ccEhứ, khô7ccEng ngh7ccEĩ đg6vR8bfgến c7ccEhiêu lBSn3mBQBừa qug6vR8bfgá g6vR8bfgmức g6vR8bfgđơn BSn3mBQBgiản BSn3mBQBnày. N7ccEhưng biếtBSn3mBQB tứcg6vR8bfg tố7ccEi ch7ccEỉ tổBSn3mBQB làg6vR8bfgm mình7ccE thêmBSn3mBQB uất,BSn3mBQB kg6vR8bfghông giảg6vR8bfgi quyếtg6vR8bfg đ7ccEược gìBSn3mBQB BSn3mBQBnên 7ccEcô h7ccEất mặt.

“Ra  người m7ccEuốn gặp7ccE tôg6vR8bfgi làg6vR8bfg cậu7ccE đ7ccEó à?”

Quân gật7ccE BSn3mBQBgật đầ7ccEu, cònBSn3mBQB cư7ccEời BSn3mBQBtoe BSn3mBQBra BSn3mBQBvẻ g6vR8bfgrất g6vR8bfgngây thơ.

Dương cư7ccEời BSn3mBQBcười b7ccEỡn cợBSn3mBQBt “Thế7ccE 7ccEmới thBSn3mBQBay BSn3mBQBtên đổi7ccE BSn3mBQBhộ khẩuBSn3mBQB à?”

Quân xBSn3mBQBịt ng6vR8bfgụ cưg6vR8bfgời, lúcg6vR8bfg sau &nbsBSn3mBQBp;bĩu 7ccEmôi ấg6vR8bfgm ức.

“Hừ. Tức7ccE vg6vR8bfgì đâg6vR8bfgy mBSn3mBQBạo dang6vR8bfgh c7ccEhú Đg6vR8bfgịnh à?BSn3mBQB NhưnBSn3mBQBg BSn3mBQBđây khg6vR8bfgông nóBSn3mBQBi thếBSn3mBQB t7ccEhì 7ccEcó x7ccEuống không?”

Dương nghi7ccEến răng.

“Đồ lBSn3mBQBáu c7ccEá lBSn3mBQBáu tôm”.

“Ôi, g6vR8bfgláu gìBSn3mBQB 7ccEchẳng đượ7ccEc, láug6vR8bfg BSn3mBQBcá, láug6vR8bfg tôg6vR8bfgm, láu7ccE ốc7ccE, lá7ccEu ếchBSn3mBQB, lBSn3mBQBáu c7ccEả nhág6vR8bfgi 7ccEbén l7ccEuôn… g6vR8bfgHa hg6vR8bfga “

Thấy mg6vR8bfgình BSn3mBQBlại sắp7ccE phág6vR8bfgt điêg6vR8bfgn, DươBSn3mBQBng qBSn3mBQBuay phắtBSn3mBQB ngưBSn3mBQBời 7ccEđi. Nhưng7ccE mBSn3mBQBột ýg6vR8bfg 7ccEnghĩ lướt7ccE qBSn3mBQBua khg6vR8bfgiến Dưg6vR8bfgơng sựBSn3mBQBng lại.7ccE CôBSn3mBQB quaBSn3mBQBy ng7ccEoắt 7ccEtrở lạiBSn3mBQB v7ccEà 7ccEva thẳng7ccE v7ccEào cáBSn3mBQBi ngườiBSn3mBQB đBSn3mBQBang hă7ccEm h7ccEở điBSn3mBQB đến,g6vR8bfg kh7ccEiến c7ccEô tố7ccEi sầmg6vR8bfg mặtBSn3mBQB mũi.

“Làm 7ccEcái BSn3mBQBgì thếg6vR8bfg hả?”

Vừa xoBSn3mBQBa trág6vR8bfgn DưBSn3mBQBơng vừa7ccE gắtBSn3mBQB lên7ccE. Qg6vR8bfguân lg6vR8bfgúng tú7ccEng th7ccEanh minh.

  “Ai bảoBSn3mBQB đg6vR8bfgang g6vR8bfgđi tBSn3mBQBự dưBSn3mBQBng đứngg6vR8bfg lạg6vR8bfgi? 7ccECó là7ccEm sg6vR8bfgao không?”

“Sao trăng6vR8bfgg 7ccEcái g6vR8bfggì. Trg6vR8bfgả đây?”

Dương tr7ccEừng m7ccEắt 7ccExòe tBSn3mBQBay ra

Quân n7ccEgẩn ng7ccEơ nhìnBSn3mBQB khg6vR8bfguôn mặtg6vR8bfg DBSn3mBQBương, 7ccErồi lạ7ccEi n7ccEhìn bàBSn3mBQBn BSn3mBQBtay xòg6vR8bfge BSn3mBQBra củBSn3mBQBa cô.

“Trả gì.7ccE Tr7ccEả nợBSn3mBQB tình7ccE BSn3mBQBxa BSn3mBQBà? hg6vR8bfgí hí”

“Còn d7ccEám c7ccEười hảg6vR8bfg? TrBSn3mBQBả chứng7ccE g6vR8bfgminh BSn3mBQBthư củg6vR8bfga tôBSn3mBQBi. Cậ7ccEu g6vR8bfgcó biếtBSn3mBQB BSn3mBQBtôi pg6vR8bfghải m7ccEang passporg6vR8bfgt đểBSn3mBQB ở7ccE kháBSn3mBQBch sạnBSn3mBQB khônBSn3mBQBg hả?”

Quân cười7ccE tíBSn3mBQBt c7ccEả mắt.

“Có passport&7ccEnbsp; rồi thìg6vR8bfg c7ccEần gg6vR8bfgì 7ccEchứng g6vR8bfgminh th7ccEư BSn3mBQBnữa. g6vR8bfgĐể g6vR8bfgđây giữBSn3mBQB làmg6vR8bfg tg6vR8bfgin cho?”

Hai n7ccEắm đấm7ccE củaBSn3mBQB Dươn7ccEg đãBSn3mBQB sig6vR8bfgết chặtg6vR8bfg, g7ccEân BSn3mBQBxanh chắcBSn3mBQB c7ccEũng phảg6vR8bfgi nổBSn3mBQBi lêg6vR8bfgn cuồ7ccEn 7ccEcuộn, cô7ccE trừg6vR8bfgng BSn3mBQBtrừng m7ccEắt n7ccEhìn c7ccEái k7ccEẻ mặtg6vR8bfg đangg6vR8bfg vBSn3mBQBô cBSn3mBQBùng t7ccEoe toét.

“Tin cBSn3mBQBái BSn3mBQBcon kg6vR8bfghỉ! TómBSn3mBQB lg6vR8bfgại cậug6vR8bfg c7ccEó t7ccErả không?”

Quân cười7ccE cười.

“Không trả.7ccE Thíg6vR8bfgch tg6vR8bfghì đi7ccE mBSn3mBQBà BSn3mBQBlấy. Ởg6vR8bfg đâBSn3mBQBy này”.

Vừa nóg6vR8bfgi Qug6vR8bfgân vừa7ccE vỗBSn3mBQB bg6vR8bfgồm g6vR8bfgbộp v7ccEào …BSn3mBQB mông7ccE, nơBSn3mBQBi chg6vR8bfgiếc túi7ccE quần7ccE 7ccEjean phồg6vR8bfgng lên7ccE g6vR8bfgbởi m7ccEột chBSn3mBQBiếc ví.g6vR8bfg NụBSn3mBQB cBSn3mBQBười tựg6vR8bfg g6vR8bfgtin v7ccEì biết7ccE cg6vR8bfgô khônBSn3mBQBg đời7ccE BSn3mBQBnào dBSn3mBQBám g6vR8bfg“manh động”g6vR8bfg k7ccEhiến DươnBSn3mBQBg tứg6vR8bfgc đ7ccEiên. Mộ7ccEt c7ccEơn bố7ccEc đồngBSn3mBQB bấtg6vR8bfg thìnhg6vR8bfg lìng6vR8bfgh k7ccEéo đến,7ccE khg6vR8bfgi g6vR8bfgmà BSn3mBQBchưa k7ccEịp s7ccEuy g6vR8bfgnghĩ gg6vR8bfgì thBSn3mBQBêm DươBSn3mBQBng đãBSn3mBQB t7ccEhấy mìBSn3mBQBnh cBSn3mBQBhạy r7ccEa BSn3mBQBsau lư7ccEng Quân,g6vR8bfg 7ccEra sứcg6vR8bfg nhéBSn3mBQBt t7ccEay vàoBSn3mBQB tg6vR8bfgúi 7ccEquần, mBSn3mBQBóc g6vR8bfgchiếc ví7ccE ra.

Quân choánBSn3mBQBg, lặngBSn3mBQB đi7ccE mộBSn3mBQBt thoángg6vR8bfg, ngoá7ccEi 7ccEra đằnBSn3mBQBg sau.

“Oái… Này…7ccE Này…7ccE g6vR8bfgSờ… BSn3mBQBsờ mg6vR8bfgông đg6vR8bfgây tBSn3mBQBhật 7ccEđấy à…

Dương BSn3mBQBvẫn ng7ccEhiến 7ccErăng 7ccErút c7ccEái ví7ccE rBSn3mBQBa, nhưng6vR8bfgg c7ccEhiếc qBSn3mBQBuần g6vR8bfgJean chậg6vR8bfgt 7ccEkhiến chiếcg6vR8bfg ví7ccE m7ccEãi g6vR8bfgkhông kéoBSn3mBQB l7ccEên được.

Một vàig6vR8bfg vịg6vR8bfg khBSn3mBQBách TâyBSn3mBQB bắtBSn3mBQB đầu7ccE hiBSn3mBQBếu k7ccEì qug6vR8bfgay rg6vR8bfga nhìn,g6vR8bfg nhBSn3mBQBưng Dươg6vR8bfgng kệg6vR8bfg xáBSn3mBQBc. ĐBSn3mBQBang tro7ccEng cơnBSn3mBQB 7ccEtức t7ccEối vàBSn3mBQB đượcBSn3mBQB BSn3mBQBan 7ccEủi với7ccE 7ccEý ngg6vR8bfghĩ 7ccE“đối 7ccEmặt vg6vR8bfgới nhữngg6vR8bfg thằng7ccE ch7ccEày bửa7ccE tBSn3mBQBhì phảBSn3mBQBi cg6vR8bfghày bg6vR8bfgửa hơg6vR8bfgn nó”g6vR8bfg, 7ccEnên Dưg6vR8bfgơng ngg6vR8bfghiến răng6vR8bfgg 7ccErút cậtBSn3mBQB lực7ccE. ChiếcBSn3mBQB v7ccEí vừa7ccE thòg6vR8bfg BSn3mBQBlên qug6vR8bfga mépg6vR8bfg túiBSn3mBQB 7ccEthì g6vR8bfgQuân lạig6vR8bfg ngọBSn3mBQB nguậy.

“Này này,BSn3mBQB 7ccEcái n7ccEày cBSn3mBQBó tínhBSn3mBQB là7ccE g6vR8bfgquấy rBSn3mBQBối tìnBSn3mBQBh dụcg6vR8bfg côngg6vR8bfg cộng7ccE kh7ccEông đấy?”

Vì Qu7ccEân g6vR8bfgxoay nBSn3mBQBgười nêBSn3mBQBn Dương7ccE g6vR8bfgbị 7ccEtrượt t7ccEay ra7ccE. CBSn3mBQBô lạiBSn3mBQB phg6vR8bfgải nhàBSn3mBQBo theog6vR8bfg, BSn3mBQBvừa c7ccEố kg6vR8bfgéo cg6vR8bfghiếc v7ccEí rag6vR8bfg, vừa7ccE hét7ccE nhỏ.

“Câm miệng.g6vR8bfg Đứngg6vR8bfg BSn3mBQBim đấy”.

Giọng QuâBSn3mBQBn vừBSn3mBQBa buồnBSn3mBQB cư7ccEời, vừag6vR8bfg tBSn3mBQBhiểu não.

“Ôi, g6vR8bfgchú Định,BSn3mBQB chúBSn3mBQB cg6vR8bfghứng kiế7ccEn ng6vR8bfghá. RõBSn3mBQB 7ccElà NháBSn3mBQBi Béng6vR8bfg “dê”g6vR8bfg chg6vR8bfgáu mà!

Dương hu7ccEng hg6vR8bfgăng tg6vR8bfgrừng mắBSn3mBQBt lênBSn3mBQB nhì7ccEn Quân.

“Hừ, đừ7ccEng m7ccEà lô7ccEi cg6vR8bfghú cậug6vR8bfg g6vR8bfgra màBSn3mBQB g6vR8bfgdọa tôig6vR8bfg. TưởngBSn3mBQB cBSn3mBQBhú cậug6vR8bfg mBSn3mBQBà xg6vR8bfgi g6vR8bfgnhê vg6vR8bfgới tg6vR8bfgôi hả”?

Mắt Qu7ccEân lBSn3mBQBấp láBSn3mBQBnh ti7ccEnh quái.

“Thật khôngBSn3mBQB BSn3mBQBxi nh7ccEê chứ?”.

Dương đãg6vR8bfg rútBSn3mBQB rg6vR8bfga đượcBSn3mBQB chiếg6vR8bfgc v7ccEí 7ccEquái đg6vR8bfgản 7ccEra kh7ccEỏi chiếc7ccE g6vR8bfgquần chật7ccE một7ccE g6vR8bfgcách qug6vR8bfgái đảng6vR8bfg kiBSn3mBQBa, vộig6vR8bfg vg6vR8bfgàng 7ccElật BSn3mBQBra đểg6vR8bfg tìBSn3mBQBm chứ7ccEng ming6vR8bfgh của7ccE mình.

“Không nói7ccE nhiềug6vR8bfg đa7ccEu diều.BSn3mBQB g6vR8bfgIm chBSn3mBQBo tôi7ccE còg6vR8bfgn tìm…”

Dương l7ccEật l7ccEật một7ccE hg6vR8bfgồi, 7ccEthấy tr7ccEong g6vR8bfgví có7ccE g6vR8bfgvài t7ccEờ tiBSn3mBQBền c7ccEhẵn, lẻBSn3mBQB 7ccElộn xộn.7ccE BBSn3mBQBên ngg6vR8bfgăn khácBSn3mBQB lBSn3mBQBà cág6vR8bfgc loạiBSn3mBQB giấBSn3mBQBy tờBSn3mBQB 7ccEvà vàig6vR8bfg cág6vR8bfgi thẻ.7ccE 7ccECô tìmg6vR8bfg thấy7ccE đBSn3mBQBược chứng7ccE mig6vR8bfgnh củaBSn3mBQB mìn7ccEh ởg6vR8bfg phíag6vR8bfg trog6vR8bfgng cùn7ccEg g6vR8bfgcủa ch7ccEiếc ví,BSn3mBQB đượcBSn3mBQB kẹpg6vR8bfg bêg6vR8bfgn c7ccEạnh tờBSn3mBQB chứnBSn3mBQBg mig6vR8bfgnh tg6vR8bfghư kBSn3mBQBhác. BSn3mBQBDương nha7ccEnh tBSn3mBQBay kẹp7ccE nga7ccEy chứ7ccEng BSn3mBQBminh 7ccEcủa mình7ccE vàBSn3mBQBo náchBSn3mBQB, rg6vR8bfgồi r7ccEút tờ7ccE cBSn3mBQBhứng BSn3mBQBminh t7ccEhư BSn3mBQBcủa 7ccEQuân raBSn3mBQB, liếg6vR8bfgc 7ccEnhìn quBSn3mBQBa. Nguyg6vR8bfgễn BSn3mBQBHoàng Quân7ccE, s7ccEinh n7ccEăm 1987…BSn3mBQB Hừ,BSn3mBQB cáBSn3mBQBi đBSn3mBQBồ oắtg6vR8bfg 7ccEcon l7ccEắm 7ccEchuyện, sBSn3mBQBinh nă7ccEm BSn3mBQB87 mg6vR8bfgà dBSn3mBQBám l7ccEèo g6vR8bfgnhèo là7ccE ang6vR8bfgh BSn3mBQBđây 2g6vR8bfg7 tg6vR8bfguổi. Côg6vR8bfg nBSn3mBQBhét tg6vR8bfgrở lạig6vR8bfg vàg6vR8bfgo ví7ccE, rồiBSn3mBQB đBSn3mBQBập bg6vR8bfgốp chiếcg6vR8bfg víg6vR8bfg v7ccEào g6vR8bfgtay củag6vR8bfg QuânBSn3mBQB, cái7ccE kẻBSn3mBQB vẫn7ccE đan7ccEg tủBSn3mBQBm tBSn3mBQBỉm đứngBSn3mBQB BSn3mBQBnhìn. g6vR8bfgLấy hết7ccE giọngg6vR8bfg hìBSn3mBQBnh sg6vR8bfgự cóg6vR8bfg thể,g6vR8bfg Dươn7ccEg BSn3mBQBhừ mũi.

“Nghe BSn3mBQBđây. 7ccETừ bâyg6vR8bfg giờBSn3mBQB khô7ccEng xu7ccEất g6vR8bfghiện t7ccErước mặBSn3mBQBt t7ccEôi dư7ccEới mọBSn3mBQBi g6vR8bfghình thức. &n7ccEbsp;Tôi n7ccEói cóg6vR8bfg tiếng7ccE 7ccEViệt cBSn3mBQBó d7ccEấu g6vR8bfgđấy, cBSn3mBQBó h7ccEiểu không?

“Hiểu. Nhưng7ccE chỉg6vR8bfg muốBSn3mBQBn hBSn3mBQBỏi, tg6vR8bfghế c7ccEhú Đ7ccEịnh cóBSn3mBQB 7ccEthể BSn3mBQBxuất hiệg6vR8bfgn t7ccErong mọg6vR8bfgi hìBSn3mBQBnh thg6vR8bfgức không?”

Dương nghiếng6vR8bfg r7ccEăng trè7ccEo 7ccEtrẹo “Cảg6vR8bfg cg6vR8bfghú cg6vR8bfgháu BSn3mBQBnhà cậug6vR8bfg phắn7ccE đg6vR8bfgi h7ccEết, h7ccEiểu chưa?”

Quân gg6vR8bfgật đầu,7ccE 7ccEquay ng6vR8bfggười nh7ccEìn vg6vR8bfgề phíag6vR8bfg cửa.

“Chú cháuBSn3mBQB mìnhBSn3mBQB phảiBSn3mBQB phg6vR8bfgắn thBSn3mBQBôi BSn3mBQBchú ạ,BSn3mBQB 7ccEnghe chừngg6vR8bfg l7ccEà g6vR8bfgNhái Bég6vR8bfgn BSn3mBQBkiên qug6vR8bfgyết lắm”

Xì, địnhBSn3mBQB tiếp7ccE tụ7ccEc lừaBSn3mBQB côg6vR8bfg àg6vR8bfg? Vừg6vR8bfga bBSn3mBQBĩu môi,g6vR8bfg 7ccEvừa địnhg6vR8bfg châ7ccEm BSn3mBQBchọc QBSn3mBQBuân thg6vR8bfgêm mộtBSn3mBQB câu7ccE nữa,BSn3mBQB như7ccEng mắg6vR8bfgt DBSn3mBQBương vô7ccE tìng6vR8bfgh liếcg6vR8bfg rBSn3mBQBa cửg6vR8bfga mộBSn3mBQBt cái.

Sau cág6vR8bfgi li7ccEếc đó,7ccE Dươn7ccEg g6vR8bfgđã tr7ccEở thànBSn3mBQBh “linhBSn3mBQB hồn7ccE tư7ccEợng đá”.

Bởi nga7ccEy 7ccEcửa khá7ccEch sạn,BSn3mBQB ĐịnhBSn3mBQB BSn3mBQBđã đứngg6vR8bfg đ7ccEó từ7ccE lúg6vR8bfgc nBSn3mBQBào, tBSn3mBQBay xg6vR8bfgỏ tBSn3mBQBúi qug6vR8bfgần, BSn3mBQBnhìn vềBSn3mBQB phíaBSn3mBQB 7ccEcô, đ7ccEôi mắtg6vR8bfg 7ccEđen BSn3mBQBthẫm kín7ccE g6vR8bfgbưng, mg6vR8bfgôi điểm7ccE nhBSn3mBQBẹ m7ccEột ng6vR8bfgụ cười.

Pg6vR8bfg/s: HíBSn3mBQB híg6vR8bfg, n7ccEhư đg6vR8bfgã hứag6vR8bfg, g6vR8bfgtớ pBSn3mBQBhải điềuBSn3mBQB nga7ccEy aBSn3mBQBnh ĐịBSn3mBQBnh 7ccEtrở lạg6vR8bfgi ch7ccEo cácg6vR8bfg tì7ccEnh iBSn3mBQBu đỡ7ccE nhớ7ccE ag6vR8bfgnh 7ccEí rồig6vR8bfg nhé7ccE ^^. 

 

Chương 12BSn3mBQB.2: D7ccEường nBSn3mBQBhư là7ccE cô7ccE xấu7ccE g6vR8bfghổ. Dườ7ccEng nh7ccEư lg6vR8bfgà cBSn3mBQBô xấu7ccE hổ,7ccE 7ccEchỉ với7ccE… anh.
(Ngõ đườngBSn3mBQB Huỳnh7ccE ThBSn3mBQBúc Khá7ccEng, 9/2011BSn3mBQB, pg6vR8bfghoto BSn3mBQBby Khanhha)Định qg6vR8bfguan g6vR8bfgsát khg6vR8bfguôn mBSn3mBQBặt đỏBSn3mBQB ửg6vR8bfgng lg6vR8bfgên màg6vR8bfgu táBSn3mBQBo chíg6vR8bfgn, dáng7ccE điệg6vR8bfgu nhưg6vR8bfg gBSn3mBQBà 7ccEmắc tóg6vR8bfgc cg6vR8bfgủa Dương,7ccE BSn3mBQBtrong lòngg6vR8bfg BSn3mBQBnếm tg6vR8bfgrải một7ccE cảmg6vR8bfg giácg6vR8bfg ngọt7ccE ngàBSn3mBQBo. Khg6vR8bfgông hiểu7ccE vì7ccE đâu,g6vR8bfg nBSn3mBQBhững lầnBSn3mBQB gặpBSn3mBQB 7ccEgỡ Dương6vR8bfgg luôn7ccE kìg6vR8bfg quặc7ccE, g6vR8bfgkhi t7ccEhì c7ccEô òa7ccE khg6vR8bfgóc trướcBSn3mBQB mặ7ccEt ag6vR8bfgnh g6vR8bfgkhông giấu7ccE giế7ccEm, khBSn3mBQBi 7ccEcô BSn3mBQBngã c7ccEái g6vR8bfgoạch ng6vR8bfggay 7ccEdưới chBSn3mBQBân an7ccEh, hag6vR8bfgy BSn3mBQBnhư bg6vR8bfgây giờ,g6vR8bfg g6vR8bfgcô ng6vR8bfghư hBSn3mBQBình ảnhg6vR8bfg ở7ccE trênBSn3mBQB mộ7ccEt vid7ccEeo c7ccElip đa7ccEng chuyểnBSn3mBQB độngg6vR8bfg đầy7ccE sôBSn3mBQBi nổg6vR8bfgi bỗg6vR8bfgng nhiên7ccE BSn3mBQBbị bấm7ccE nút7ccE tạm7ccE BSn3mBQBdừng vậy.

Dường nh7ccEư làBSn3mBQB cBSn3mBQBô xấug6vR8bfg hg6vR8bfgổ. BSn3mBQBDường nh7ccEư 7ccElà g6vR8bfgcô xấBSn3mBQBu h7ccEổ, cBSn3mBQBhỉ với…BSn3mBQB anh.

Thấy mặtBSn3mBQB côBSn3mBQB sg6vR8bfgắp bốcBSn3mBQB chg6vR8bfgáy đg6vR8bfgến nơi,7ccE BSn3mBQBĐịnh mỉmg6vR8bfg cười7ccE bìBSn3mBQBnh thản.

“Lâu kBSn3mBQBhông gg6vR8bfgặp em!”.

Dương mấpg6vR8bfg mág6vR8bfgy mô7ccEi mộtg6vR8bfg lúcBSn3mBQB, thấyg6vR8bfg BSn3mBQBtay châng6vR8bfg thừ7ccEa g6vR8bfgthãi 7ccEkhông 7ccEbiết làg6vR8bfgm BSn3mBQBgì. CBSn3mBQBô đờg6vR8bfg đẫng6vR8bfg đưaBSn3mBQB g6vR8bfgtay vuố7ccEt tóg6vR8bfgc r7ccEồi cậg6vR8bfgp rBSn3mBQBập bg6vR8bfguông xuốnBSn3mBQBg, lg6vR8bfgúc BSn3mBQBsau BSn3mBQBmới 7ccEthốt lên.

“Sao a7ccEnh BSn3mBQBlại BSn3mBQBở đây?”

Định chBSn3mBQBưa kịpBSn3mBQB trảg6vR8bfg lờBSn3mBQBi, tBSn3mBQBhì Quâ7ccEn 7ccEđã n7ccEhảy vg6vR8bfgào, gig6vR8bfgọng dàg6vR8bfgi ra.

“Vừa nãyg6vR8bfg BSn3mBQBcó ngg6vR8bfgười bảg6vR8bfgo ch7ccEú chg6vR8bfgáu g6vR8bfgmình cấmg6vR8bfg xuấtBSn3mBQB hiệBSn3mBQBn dưới7ccE mBSn3mBQBọi hìg6vR8bfgnh thứ7ccEc. CóBSn3mBQB ngưg6vR8bfgời bảo7ccE cảBSn3mBQB cg6vR8bfghú cũ7ccEng ch7ccEả g6vR8bfgxi n7ccEhê BSn3mBQBquái gì7ccE  chú ạ”

Mặc cBSn3mBQBho Địnhg6vR8bfg BSn3mBQBcố g6vR8bfgnín 7ccEcười, Quâg6vR8bfgn vẫng6vR8bfg tg6vR8bfgỉnh bg6vR8bfgơ, còn7ccE vg6vR8bfgờ thấpg6vR8bfg giọngBSn3mBQB thBSn3mBQBì thào.

“Có người  7ccEvừa  rồi còn7ccE quấyg6vR8bfg r7ccEối …g6vR8bfg “tg6vR8bfgờ dờBSn3mBQB” 7ccEcháu. ĐểBSn3mBQB BSn3mBQBan toàg6vR8bfgn chúBSn3mBQB cháu7ccE mìn7ccEh BSn3mBQBté làg6vR8bfg hơn…”

À, nếug6vR8bfg bg6vR8bfgây giờ7ccE g6vR8bfgcó 7ccEmột qug6vR8bfge diê7ccEm đánBSn3mBQBh BSn3mBQBxòe mBSn3mBQBột cBSn3mBQBái BSn3mBQBbên c7ccEạnh thìg6vR8bfg đảm7ccE 7ccEbảo g6vR8bfglà mBSn3mBQBặt cg6vR8bfgủa Dương6vR8bfgg g6vR8bfgsẽ bénBSn3mBQB lửg6vR8bfga n7ccEgay. Cả7ccEm giá7ccEc đỏ7ccE BSn3mBQBmặt đếnBSn3mBQB rág6vR8bfgt bỏngg6vR8bfg kBSn3mBQBhiến g6vR8bfgcô kBSn3mBQBhông 7ccEnói nêBSn3mBQBn lời.&nbspg6vR8bfg; Dương n7ccEhìn g6vR8bfgvẻ mặtg6vR8bfg g6vR8bfgcố bìBSn3mBQBnh tg6vR8bfghản củ7ccEa ĐịnhBSn3mBQB v7ccEà vẻg6vR8bfg láu7ccE BSn3mBQBcá BSn3mBQBcủa Quân7ccE g6vR8bfgkhi chg6vR8bfgiếu tg6vR8bfgướng 7ccEđược g6vR8bfgcô, qg6vR8bfguyết tâg6vR8bfgm 7ccElấy lạ7ccEi 7ccEbình tĩnh7ccE. Cg6vR8bfgô vờ &g6vR8bfgnbsp;lên giọng6vR8bfgg nạt.

“Hừ, chg6vR8bfgú c7ccEậu làg6vR8bfg ngBSn3mBQBười g6vR8bfglớn, BSn3mBQBbiết chỗBSn3mBQB nàg6vR8bfgo nói7ccE đBSn3mBQBùa chỗg6vR8bfg g6vR8bfgnào g6vR8bfgnói thậtg6vR8bfg chứg6vR8bfg g6vR8bfgnhỉ g6vR8bfganh ĐBSn3mBQBịnh nhỉ?”

Quân dậmg6vR8bfg cBSn3mBQBhân tứcBSn3mBQB tối.

“Ở 7ccEđâu th7ccEói g6vR8bfgđời nạg6vR8bfgt cháBSn3mBQBu nịnh7ccE chú7ccE 7ccElà sao?”.

Định vBSn3mBQBỗ vg6vR8bfgào vg6vR8bfgai Quân.

“Thôi đi.7ccE Đừng7ccE 7ccEcó chọcBSn3mBQB nBSn3mBQBgười t7ccEa nữa”.

Quân thở7ccE g6vR8bfgra 7ccEai oán.

“Giờ thóBSn3mBQBi đờig6vR8bfg 7ccElại tg6vR8bfghành 7ccEnạt g6vR8bfgcháu BSn3mBQBvà n7ccEịnh g6vR8bfgngười dưngBSn3mBQB. Tạ7ccEi g6vR8bfgsao lạiBSn3mBQB v7ccEô l7ccEý thế,g6vR8bfg mộtg6vR8bfg than7ccEh nBSn3mBQBiên tg6vR8bfgrai trẻg6vR8bfg sángBSn3mBQB ngờBSn3mBQBi 7ccEđầy sứ7ccEc sốngBSn3mBQB mà7ccE chẳng6vR8bfgg BSn3mBQBđược n7ccEâng niBSn3mBQBu 7ccEgì cả”

Cả DươBSn3mBQBng lần7ccE ĐịBSn3mBQBnh đg6vR8bfgều phBSn3mBQBì cườiBSn3mBQB 7ccEvì điệu7ccE bộg6vR8bfg khog6vR8bfga trươg6vR8bfgng củag6vR8bfg QuânBSn3mBQB. Dưg6vR8bfgơng cũg6vR8bfgng t7ccEhầm th7ccEở phào7ccE vìBSn3mBQB g6vR8bfgthời đi7ccEểm căng6vR8bfgg thẳ7ccEng đBSn3mBQBã qg6vR8bfgua. T7ccEuy g6vR8bfgnhiên, k7ccEhi Định7ccE BSn3mBQBhỏi Dg6vR8bfgương 7ccEcó mBSn3mBQBuốn đBSn3mBQBi 7ccEcafé vớig6vR8bfg cg6vR8bfghú 7ccEcháu g6vR8bfganh g6vR8bfgkhông thìg6vR8bfg Dư7ccEơng 7ccEvẫn bá7ccEn sống7ccE BSn3mBQBbán BSn3mBQBchết màBSn3mBQB tg6vR8bfgừ chốg6vR8bfgi. BSn3mBQBCô khôngg6vR8bfg mu7ccEốn mg6vR8bfgình cg6vR8bfgứ BSn3mBQBphải g6vR8bfgâm BSn3mBQBthầm đg6vR8bfgi tìmBSn3mBQB BSn3mBQBcái hBSn3mBQBố BSn3mBQBhay cág6vR8bfgi lỗBSn3mBQB nẻg6vR8bfg 7ccEnào 7ccEđể chug6vR8bfgi xuBSn3mBQBống vìg6vR8bfg nh7ccEững tìnBSn3mBQBh huốngBSn3mBQB kin7ccEh dBSn3mBQBị mà7ccE chBSn3mBQBính BSn3mBQBcô tạog6vR8bfg 7ccEnên tg6vR8bfgrước mắtBSn3mBQB anh.

Định g6vR8bfglắng ngBSn3mBQBhe câg6vR8bfgu từ7ccE chg6vR8bfgối g6vR8bfgcủa DươnBSn3mBQBg vớBSn3mBQBi g6vR8bfgvẻ điềmg6vR8bfg đạm,7ccE nhg6vR8bfgưng Qug6vR8bfgân t7ccEhì xìBSn3mBQB 7ccEmột hơ7ccEi BSn3mBQBrõ dài.

“Sao th7ccEế, 7ccElại sBSn3mBQBợ hBSn3mBQBá m7ccEiệng BSn3mBQBmắc qBSn3mBQBuai à,7ccE BSn3mBQBhay xấg6vR8bfgu hổ7ccE v7ccEì g6vR8bfgmấy cáig6vR8bfg cBSn3mBQBâu vừa7ccE nãy?”

Cái 7ccEthằng chếg6vR8bfgt tiệt7ccE nàBSn3mBQBy cứ7ccE nBSn3mBQBhư điBSn3mBQB 7ccEtông lg6vR8bfgào ởBSn3mBQB tr7ccEong lòngg6vR8bfg c7ccEô v7ccEậy. Dương7ccE cư7ccEời gượng7ccE, nhưg6vR8bfgng chẳngBSn3mBQB thè7ccEm thanBSn3mBQBh min7ccEh v7ccEới nóg6vR8bfg, cBSn3mBQBô quaBSn3mBQBy san7ccEg Địnhg6vR8bfg nó7ccEi g6vR8bfgnhư giảig6vR8bfg thích.

“Thật g6vR8bfgra l7ccEà g6vR8bfgvì 7ccEem 7ccEcó hẹnBSn3mBQB vớiBSn3mBQB BSn3mBQBmột ngườig6vR8bfg h7ccEọ hànBSn3mBQBg ởg6vR8bfg đây.BSn3mBQB Th7ccEôi đàng6vR8bfgh hBSn3mBQBẹn chú7ccE cháu7ccE 7ccEanh dịpg6vR8bfg khác”.

Quân vẻ7ccE vẫg6vR8bfgn g6vR8bfgkhông vừa7ccE lBSn3mBQBòng, trướcBSn3mBQB kg6vR8bfghi xoBSn3mBQBay ngườBSn3mBQBi điBSn3mBQB cBSn3mBQBòn g6vR8bfgghé vàoBSn3mBQB BSn3mBQBtai BSn3mBQBcô th7ccEì thàoBSn3mBQB “Lầ7ccEn saBSn3mBQBu nóiBSn3mBQB dg6vR8bfgối t7ccEhì học7ccE cáchg6vR8bfg 7ccEđừng cg6vR8bfgó mà7ccE chớp7ccE mắtBSn3mBQB loạn7ccE lên”

Tưởng ng6vR8bfghư khóBSn3mBQBi lạiBSn3mBQB xìg6vR8bfg 7ccEra ha7ccEi lBSn3mBQBỗ tBSn3mBQBai Dương.BSn3mBQB Tại7ccE saBSn3mBQBo thằ7ccEng g6vR8bfgoắt co7ccEn nà7ccEy khôn7ccEg đg6vR8bfgể côBSn3mBQB nhì7ccEn nBSn3mBQBó đượcg6vR8bfg bình7ccE thườBSn3mBQBng g6vR8bfgtrong vò7ccEng mộg6vR8bfgt 7ccEphút chứ?

*****

Cuộc sốBSn3mBQBng đúBSn3mBQBng BSn3mBQBlà có7ccE nhữngBSn3mBQB bấ7ccEt BSn3mBQBngờ ngẫu7ccE nhg6vR8bfgiên kBSn3mBQBhiến c7ccEhính Dươg6vR8bfgng BSn3mBQBphải g6vR8bfgkinh ngạBSn3mBQBc. K7ccEhi c7ccEô nóig6vR8bfg đại7ccE c7ccEâu gặp7ccE “mộtBSn3mBQB ng6vR8bfggười họ7ccE hàng”BSn3mBQB cô7ccE tuyệtg6vR8bfg nBSn3mBQBhiên khôg6vR8bfgng thBSn3mBQBể nghBSn3mBQBĩ rằng,BSn3mBQB có7ccE một7ccE ngườiBSn3mBQB họ7ccE BSn3mBQBhàng thật,g6vR8bfg đột7ccE g6vR8bfgngột gọiBSn3mBQB đi7ccEện cg6vR8bfgho cô.BSn3mBQB g6vR8bfgMà đ7ccEây lạBSn3mBQBi g6vR8bfglà m7ccEột ng7ccEười 7ccEcô cựcBSn3mBQB g6vR8bfgkì yê7ccEu quý.

Giọng g6vR8bfgcủa BSn3mBQBbác Thụg6vR8bfg vanBSn3mBQBg g6vR8bfglên rổBSn3mBQBn rảng.

“Nấm,  đang 7ccEở fg6vR8bfgesival g6vR8bfgphải không?”

Dương trònBSn3mBQB BSn3mBQBxoe mắt.

“Dạ, BSn3mBQBsao 7ccEbác biBSn3mBQBết ạ?”

“Vậy mBSn3mBQBới g6vR8bfgtài chứBSn3mBQB. Mg6vR8bfgau maBSn3mBQBu, đ7ccEi rBSn3mBQBa 7ccEđây ăng6vR8bfg vớBSn3mBQBi bácg6vR8bfg. B7ccEắt tag6vR8bfgxi 7ccEra lu7ccEôn 7ccEnhà hànBSn3mBQBg Tg6vR8bfghùy Dư7ccEơng nhéBSn3mBQB, g6vR8bfgcó biếtBSn3mBQB đườngBSn3mBQB g6vR8bfgchưa? Khg6vR8bfgông cứBSn3mBQB bảo7ccE g6vR8bfglà lg6vR8bfgái 7ccExe ng6vR8bfggười t7ccEa biBSn3mBQBết đấy”.

“Dạ, c7ccEháu BSn3mBQBbiết rồi.BSn3mBQB Ch7ccEáu BSn3mBQBra luônBSn3mBQB đây”.

Lẳng điệng6vR8bfg thoạiBSn3mBQB xuống6vR8bfgg g7ccEiường, Dg6vR8bfgương vg6vR8bfgừa gấg6vR8bfgp gápg6vR8bfg tg6vR8bfghay đồ,7ccE 7ccEvừa nghĩBSn3mBQB miệngg6vR8bfg mìnhBSn3mBQB thiê7ccEng qug6vR8bfgá g6vR8bfgđi mấtg6vR8bfg. 7ccEVừa kBSn3mBQBêu c7ccEó hẹn7ccE g6vR8bfghọ h7ccEàng là7ccE gặBSn3mBQBp họg6vR8bfg g6vR8bfghàng BSn3mBQBluôn. Biết7ccE vầyg6vR8bfg 7ccEhồi nãy7ccE c7ccEô n7ccEói 7ccEsắp gặp7ccE người7ccE yê7ccEu, cg6vR8bfgó khBSn3mBQBi cg6vR8bfgô lại7ccE 7ccEchẳng tú7ccEm cg6vR8bfgổ đưg6vR8bfgợc BSn3mBQBanh c7ccEhàng g6vR8bfgđẹp traBSn3mBQBi, ng6vR8bfghà giàuBSn3mBQB viBSn3mBQBết chữBSn3mBQB bự7ccE BSn3mBQBở c7ccEái thànhg6vR8bfg phốg6vR8bfg biBSn3mBQBển 7ccEnày íg6vR8bfg chứ7ccE ^^

Dương bư7ccEớc vBSn3mBQBào “Thùy7ccE Dương7ccE”, một7ccE g6vR8bfgnhà 7ccEhàng đượcBSn3mBQB 7ccEthiết 7ccEkế đ7ccEể hầu7ccE như7ccE mọg6vR8bfgi g6vR8bfggian pg6vR8bfghòng đg6vR8bfgều nhBSn3mBQBìn BSn3mBQBra b7ccEiển. g6vR8bfgBuổi chiềBSn3mBQBu, nBSn3mBQBắng sBSn3mBQBâm 7ccEsấp vg6vR8bfgàng tr7ccEên g6vR8bfgmặt biểg6vR8bfgn 7ccExanh, vàiBSn3mBQB dBSn3mBQBây leBSn3mBQBo đBSn3mBQBu g6vR8bfghờ BSn3mBQBbên cửa7ccE sBSn3mBQBổ, thật7ccE l7ccEà thờ7ccEi đBSn3mBQBiểm lãng6vR8bfgg mạnBSn3mBQB của7ccE 7ccEcác g6vR8bfgcặp tình7ccE nhâg6vR8bfgn. Từ7ccE  hành lanBSn3mBQBg đi7ccE vào,g6vR8bfg Dương7ccE g6vR8bfgđã liếc7ccE tBSn3mBQBhấy những7ccE khg6vR8bfgông bBSn3mBQBiết g6vR8bfglà g6vR8bfgbao BSn3mBQBnhiêu c7ccEặp đôg6vR8bfgi đag6vR8bfgng đứngg6vR8bfg g6vR8bfgbên nhaBSn3mBQBu rBSn3mBQBì rầmBSn3mBQB trò7ccE c7ccEhuyện, hag6vR8bfgy đBSn3mBQBút ch7ccEo nh7ccEau g6vR8bfgmiếng BSn3mBQBbánh ng6vR8bfggọt ngào7ccE, haBSn3mBQBy cBSn3mBQBầm chặtBSn3mBQB BSn3mBQBtay n7ccEhau, nhBSn3mBQBìn rg6vR8bfga biểng6vR8bfg BSn3mBQBlớn… Â7ccEy daBSn3mBQB, vậy7ccE mà7ccE BSn3mBQBcô lBSn3mBQBại vàoBSn3mBQB chBSn3mBQBốn BSn3mBQBlãng mBSn3mBQBạn thg6vR8bfgế 7ccEnày để7ccE gặg6vR8bfgp ôg6vR8bfgng bácBSn3mBQB mì7ccEnh BSn3mBQBcơ chứ.

Theo nhân7ccE BSn3mBQBviên chỉBSn3mBQB d7ccEẫn, Dưg6vR8bfgơng bướcg6vR8bfg đếnBSn3mBQB mộtg6vR8bfg ba7ccEn côg6vR8bfgng, có7ccE BSn3mBQBkê chi7ccEếc 7ccEbàn nhỏ.g6vR8bfg g6vR8bfgĐôi BSn3mBQBvai ngườiBSn3mBQB đà7ccEn ông7ccE từg6vR8bfgng tBSn3mBQBrải qua7ccEy lưg6vR8bfgng lại7ccE vềg6vR8bfg phí7ccEa côBSn3mBQB, mái7ccE g6vR8bfgtóc hg6vR8bfgoa g6vR8bfgrâm b7ccEay nhẹBSn3mBQB trg6vR8bfgong gió.

“Bác, bác7ccE BSn3mBQBđang 7ccEnhớ g6vR8bfgbác TBSn3mBQBâm à?”

Ông Thg6vR8bfgụ quBSn3mBQBay lBSn3mBQBại, nhBSn3mBQBìn đ7ccEứa chg6vR8bfgáu g6vR8bfggái 7ccEtrong 7ccEbộ váy7ccE h7ccEoa xig6vR8bfgnh 7ccExắn, mỉg6vR8bfgm cư7ccEời rộ7ccEng mở.

“Nấm c7ccEon, g6vR8bfgmở m7ccEiệng lg6vR8bfgà trBSn3mBQBêu chọcg6vR8bfg báBSn3mBQBc. S7ccEao? ThấyBSn3mBQB nBSn3mBQBhà hBSn3mBQBàng nàyg6vR8bfg đẹpBSn3mBQB không?”

Dương kéoBSn3mBQB BSn3mBQBghế ng6vR8bfggồi g6vR8bfgxuống, BSn3mBQBnhanh g6vR8bfgtay nhó7ccEn mộg6vR8bfgt miếBSn3mBQBng bán7ccEh nhỏg6vR8bfg tBSn3mBQBrên bàng6vR8bfg, ăg6vR8bfgn ngoBSn3mBQBn lành.

“Dạ đẹp.g6vR8bfg C7ccEơ dưn7ccEg m7ccEà hg6vR8bfgơi 7ccExa chỗ7ccE khág6vR8bfgch sạBSn3mBQBn cháBSn3mBQBu. BSn3mBQBNhưng sBSn3mBQBao bág6vR8bfgc biết7ccE chỗg6vR8bfg này?”

“Đoán xem”.

Dương g6vR8bfgđảo m7ccEắt, cười7ccE vBSn3mBQBui vẻ7ccE “Ch7ccEáu đoág6vR8bfgn rBSn3mBQBa rồi,BSn3mBQB g6vR8bfgthế nBSn3mBQBào chủBSn3mBQB nBSn3mBQBhà hàBSn3mBQBng g6vR8bfgnày cũnBSn3mBQBg 7ccElà mộtg6vR8bfg tuyệtg6vR8bfg sắc7ccE gBSn3mBQBiai nhân7ccE, hg6vR8bfgai ngườig6vR8bfg từngBSn3mBQB cóBSn3mBQB mg6vR8bfgột t7ccEình yêu7ccE như7ccE 7ccEhoa BSn3mBQBnhư mộng7ccE khiếng6vR8bfg bg6vR8bfgác kg6vR8bfghông thể7ccE nBSn3mBQBào qug6vR8bfgên được….Thếg6vR8bfg rồi…

Dương ch7ccEưa nó7ccEi hBSn3mBQBết, ônBSn3mBQBg Thụg6vR8bfg cườiBSn3mBQB lớn.

“Cái cBSn3mBQBon bBSn3mBQBé này.BSn3mBQB ChBSn3mBQBủ nhà7ccE hàng6vR8bfgg nàyBSn3mBQB làg6vR8bfg mộ7ccEt lão7ccE bụg6vR8bfgng gầng6vR8bfg rơg6vR8bfgi xuốngg6vR8bfg 7ccEđầu gốg6vR8bfgi và7ccE t7ccEóc 7ccEthì lại7ccE chẳngg6vR8bfg cò7ccEn cọngg6vR8bfg BSn3mBQBnào. 7ccENghe g6vR8bfgcó giố7ccEng BSn3mBQBmột t7ccEuyệt sắBSn3mBQBc giBSn3mBQBai nhg6vR8bfgân không?…”

Dương 7ccEhi BSn3mBQBhi cười.

“Vậy thìBSn3mBQB 7ccEđơn giảng6vR8bfg rồig6vR8bfg. 7ccENhà hàBSn3mBQBng nàg6vR8bfgy chắcBSn3mBQB 7ccElà g6vR8bfgdo bá7ccEc xâBSn3mBQBy dựngBSn3mBQB đúng7ccE không7ccE ạ?”.

“Thông 7ccEminh đấy.BSn3mBQB Nàg6vR8bfgo thícBSn3mBQBh ăn7ccE gìg6vR8bfg g6vR8bfgthì chọn7ccE điBSn3mBQB. Đồ7ccE ởg6vR8bfg đâyBSn3mBQB đượcg6vR8bfg lg6vR8bfgắm đó”

Nhân viBSn3mBQBên pg6vR8bfghục BSn3mBQBvụ đi7ccE tới,g6vR8bfg gh7ccEi lạ7ccEi 7ccEvài mBSn3mBQBón ăn &nbsBSn3mBQBp;Dương chBSn3mBQBọn. Ở7ccE biể7ccEn BSn3mBQBthì tg6vR8bfgội gì7ccE khôBSn3mBQBng ă7ccEn hg6vR8bfgải sảBSn3mBQBn g6vR8bfgchứ, g6vR8bfgnhất BSn3mBQBlà mg6vR8bfgình lạ7ccEi khô7ccEng g6vR8bfgphải trảg6vR8bfg t7ccEiền, vậyg6vR8bfg 7ccEnên Dươ7ccEng hỉBSn3mBQB hBSn3mBQBả g7ccEọi đg6vR8bfgĩa gg6vR8bfghẹ hấp,g6vR8bfg vBSn3mBQBà BSn3mBQBmiến 7ccExào cuBSn3mBQBa c7ccEùng mộtg6vR8bfg đĩ7ccEa sala7ccEt mig6vR8bfgến tôm.

Dương vừBSn3mBQBa đị7ccEnh gấ7ccEp cuốn7ccE BSn3mBQBmenu, đBSn3mBQBưa lại7ccE 7ccEcho nhânBSn3mBQB vi7ccEên t7ccEhì ônBSn3mBQBg TBSn3mBQBhụ đãBSn3mBQB vớiBSn3mBQB tag6vR8bfgy, lậBSn3mBQBt c7ccEuốn menBSn3mBQBu rBSn3mBQBa tiếp.

“Cứ g7ccEọi 7ccEnhiều mộtg6vR8bfg chút7ccE. ỞBSn3mBQB đâyBSn3mBQB BSn3mBQBmón BSn3mBQBtôm nướ7ccEng hBSn3mBQBay BSn3mBQBtôm sốtg6vR8bfg 7ccEbơ tỏBSn3mBQBi cũngBSn3mBQB BSn3mBQBđược BSn3mBQBlắm. 7ccEÀ, c7ccEó thícg6vR8bfgh g6vR8bfgtu hBSn3mBQBài không?”.

“Ui cóg6vR8bfg hBSn3mBQBai báBSn3mBQBc ch7ccEáu mBSn3mBQBình gg6vR8bfgọi làm7ccE g7ccEì nhiềug6vR8bfg ạ”.

Ông BSn3mBQBThụ mỉmBSn3mBQB cười,BSn3mBQB một7ccE chúBSn3mBQBt rBSn3mBQBanh mBSn3mBQBãnh dân7ccEg lg6vR8bfgên tron7ccEg mắt.

“Có BSn3mBQBthêm g6vR8bfgmột thBSn3mBQBằng 7ccEđệ củaBSn3mBQB bBSn3mBQBác nữa”.

Có BSn3mBQBlẽ BSn3mBQBvì qBSn3mBQBuá hiểu7ccE ôBSn3mBQBng g6vR8bfgbác m7ccEình, n7ccEên BSn3mBQBlập tứcBSn3mBQB Dg6vR8bfgương ngờ7ccE ngợ.

“Bác. Khôn7ccEg phảg6vR8bfgi bác7ccE vẫn7ccE quyếtBSn3mBQB tâmBSn3mBQB m7ccEối 7ccEmai chBSn3mBQBo cBSn3mBQBháu 7ccEđấy chứBSn3mBQB ạ?”

Ông g6vR8bfgThụ cưBSn3mBQBời BSn3mBQBlớn, vò7ccE tag6vR8bfgy xg6vR8bfgoa đầBSn3mBQBu Dương.

“Cái cg6vR8bfgon g6vR8bfgbé này…g6vR8bfg BSn3mBQBSao hBSn3mBQBiểu g6vR8bfgý ng6vR8bfghanh tBSn3mBQBhế hả?”

Dương đặtg6vR8bfg phịc7ccEh tờ7ccE meng6vR8bfgu xuốn7ccEg, BSn3mBQBkhổ sg6vR8bfgở n7ccEhìn ông.

“Bác, g6vR8bfgbác bi7ccEết làg6vR8bfg cháuBSn3mBQB khônBSn3mBQBg thícBSn3mBQBh mấBSn3mBQBy tBSn3mBQBrò mốBSn3mBQBi BSn3mBQBmai mà”.

Ông ThụBSn3mBQB nhìg6vR8bfgn cô7ccE vẻBSn3mBQB b7ccEao dung.

“Thì g6vR8bfgcứ g6vR8bfgthử mộBSn3mBQBt BSn3mBQBlần x7ccEem. KhôBSn3mBQBng BSn3mBQBtin g6vR8bfgbác à?

“Không p7ccEhải khg6vR8bfgông ting6vR8bfg, nh7ccEưng mà…”

Dương đangBSn3mBQB nóg6vR8bfgi dBSn3mBQBở g6vR8bfgthì cóBSn3mBQB tiếngBSn3mBQB bưBSn3mBQBớc chg6vR8bfgân điBSn3mBQB tới.BSn3mBQB 7ccECô qug6vR8bfgay nhì7ccEn thì7ccE chBSn3mBQBợt ngBSn3mBQBẩn rBSn3mBQBa. Ngườ7ccEi bg6vR8bfgước v7ccEào mặcBSn3mBQB cBSn3mBQBhiếc 7ccEsơ mBSn3mBQBi đeng6vR8bfg k7ccEẻ nh7ccEỏ, khBSn3mBQBuôn mặtBSn3mBQB trầmBSn3mBQB ngâBSn3mBQBm, kBSn3mBQBhóe m7ccEiệng đangg6vR8bfg chBSn3mBQBuẩn bBSn3mBQBị nhưg6vR8bfgớn l7ccEên m7ccEột nụBSn3mBQB cưBSn3mBQBời chào7ccE hỏi.

“Chú g6vR8bfgạ. Cháu7ccE tới7ccE rồi”.

Dương BSn3mBQBkín đáog6vR8bfg cBSn3mBQBấu BSn3mBQBvào tg6vR8bfgay mìBSn3mBQBnh một7ccE cáiBSn3mBQB, thấ7ccEy g6vR8bfgđau đau,g6vR8bfg cô7ccE m7ccEới ngBSn3mBQBước lên7ccE nhìn7ccE Đị7ccEnh, c7ccEười ngượngg6vR8bfg ngập.

“Lại g6vR8bfggặp g6vR8bfganh rồi”.

 

Chương 12BSn3mBQB.3: VôBSn3mBQB BSn3mBQBlí, ch7ccEưa uốg6vR8bfgng mà7ccE đBSn3mBQBã thấyBSn3mBQB 7ccEtây g6vR8bfgtây lg6vR8bfgà g6vR8bfgthế nàoBSn3mBQB nhỉ?

BSn3mBQB

(Tấm “mànhg6vR8bfg treoBSn3mBQB” g6vR8bfggiữa phốg6vR8bfg hô7ccEm đg6vR8bfgi b7ccEộ 25/9)

Một người7ccE 7ccEđược l7ccEàm BSn3mBQBmai chg6vR8bfgo mìn7ccEh đếng6vR8bfg hg6vR8bfgai g6vR8bfglần t7ccEhì cóg6vR8bfg ph7ccEải là7ccE cg6vR8bfgó duBSn3mBQByên khg6vR8bfgông?  Suy nghĩBSn3mBQB ấBSn3mBQBy g6vR8bfglướt q7ccEua tronBSn3mBQBg đầug6vR8bfg Định.

Còn sBSn3mBQBuy n7ccEghĩ củg6vR8bfga DươnBSn3mBQBg thìBSn3mBQB lại7ccE là:g6vR8bfg g6vR8bfgMột ngưBSn3mBQBời đượcg6vR8bfg lBSn3mBQBàm mg6vR8bfgai cBSn3mBQBho mìg6vR8bfgnh đBSn3mBQBến ha7ccEi lBSn3mBQBần rồ7ccEi lạiBSn3mBQB 7ccEliên tBSn3mBQBục gặBSn3mBQBp nhg6vR8bfgau hBSn3mBQBai lầng6vR8bfg trBSn3mBQBong buBSn3mBQBổi chiều7ccE BSn3mBQBở mg6vR8bfgột thBSn3mBQBành p7ccEhố 7ccExa lạ &nbsBSn3mBQBp;thì 7ccEcó phảiBSn3mBQB rấtg6vR8bfg rấg6vR8bfgt rấtBSn3mBQB rất7ccE rấBSn3mBQBt rấtBSn3mBQB c7ccEó duyên7ccE không????

Vì BSn3mBQBrất ng6vR8bfghiều cg6vR8bfghữ “g6vR8bfgrất” c7ccEộng thêmBSn3mBQB chữ7ccE “duyên”g6vR8bfg BSn3mBQBto đ7ccEùng k7ccEia màBSn3mBQB D7ccEương 7ccEđờ đẫ7ccEn cg6vR8bfgả người.7ccE LạiBSn3mBQB BSn3mBQBphát hiệng6vR8bfg cáig6vR8bfg ngườig6vR8bfg vốBSn3mBQBn g6vR8bfgđiềm tĩBSn3mBQBnh k7ccEia cBSn3mBQBũng bấtg6vR8bfg ngờ7ccE kg6vR8bfghông kémg6vR8bfg gì7ccE m7ccEình, Dươngg6vR8bfg 7ccElại càng7ccE …g6vR8bfg đờ7ccE đẫn!

Quan sátg6vR8bfg thg6vR8bfgằng đệ7ccE vBSn3mBQBà côBSn3mBQB chá7ccEu 7ccEgái mBSn3mBQBắt trBSn3mBQBòn mắt7ccE 7ccEdẹt nBSn3mBQBhìn nhBSn3mBQBau, BSn3mBQBông Thụg6vR8bfg cườig6vR8bfg sBSn3mBQBảng BSn3mBQBkhoái, g6vR8bfgkéo Địn7ccEh xuốnBSn3mBQBg cạnh7ccE mình.

“Sao, BSn3mBQBthế hóa7ccE 7ccEra lạBSn3mBQBi biế7ccEt BSn3mBQBcon g6vR8bfgNấm n7ccEhà BSn3mBQBchú à?”

Định nhBSn3mBQBìn Dưg6vR8bfgơng tủg6vR8bfgm BSn3mBQBtỉm “D7ccEạ, cBSn3mBQBháu khôg6vR8bfgng bg6vR8bfgiết g6vR8bfgNấm, ch7ccEáu chỉBSn3mBQB biếBSn3mBQBt N7ccEhái B7ccEén thôi”.

Nếu câg6vR8bfgu củaBSn3mBQB ônBSn3mBQBg ThụBSn3mBQB là7ccEm DưBSn3mBQBơng hg6vR8bfgá hBSn3mBQBốc mồmg6vR8bfg địnhBSn3mBQB phảnBSn3mBQB kháng6vR8bfgg g6vR8bfgthì câg6vR8bfgu BSn3mBQBcủa Đị7ccEnh lBSn3mBQBàm cô  khBSn3mBQBông tg6vR8bfghể nBSn3mBQBào 7ccEmà g6vR8bfgngậm miBSn3mBQBệng đượcg6vR8bfg. Ôi,BSn3mBQB c7ccEô cBSn3mBQBhưa tg6vR8bfgừng biết7ccE 7ccEmột g6vR8bfgĐịnh thg6vR8bfgế nàg6vR8bfgy. Kẻ7ccE mặtBSn3mBQB sắtBSn3mBQB đãBSn3mBQB biếg6vR8bfgt nBSn3mBQBói đùaBSn3mBQB BSn3mBQB^^. Màg6vR8bfg cBSn3mBQBâu đùaBSn3mBQB ấyBSn3mBQB BSn3mBQBcòn nhg6vR8bfgắm thẳBSn3mBQBng BSn3mBQBvào cô.

Ông Thụ7ccE t7ccEhì hếtg6vR8bfg nhìng6vR8bfg saBSn3mBQBng cg6vR8bfgô c7ccEháu gái7ccE, BSn3mBQBlại nhìnBSn3mBQB s7ccEang tg6vR8bfghằng đệ7ccE tửg6vR8bfg ruột,7ccE vẻg6vR8bfg nhưBSn3mBQB ch7ccEưa hig6vR8bfgểu hBSn3mBQBết. “Nhái7ccE Bé7ccEn ấBSn3mBQBy à???g6vR8bfg C7ccEháu gặpg6vR8bfg co7ccEn bé7ccE lúc…7ccE g6vR8bfglúc mặt7ccE 7ccEnó xan7ccEh nhg6vR8bfgư 7ccEđít nh7ccEái à???”

AkAkAk. DưBSn3mBQBơng muố7ccEn g6vR8bfgđi chg6vR8bfgết qBSn3mBQBuá. 7ccEÔi BSn3mBQBbác ơi7ccE, 7ccEsao b7ccEác lạig6vR8bfg có7ccE BSn3mBQBcái BSn3mBQBliên g6vR8bfgtưởng “lãngg6vR8bfg mạn”g6vR8bfg BSn3mBQBthế g6vR8bfgcơ chứ?BSn3mBQB Định7ccE 7ccEvẻ 7ccEnhư cũBSn3mBQBng que7ccEn vớig6vR8bfg 7ccEsự bBSn3mBQBỗ bãg6vR8bfg d7ccEễ g6vR8bfggần củ7ccEa ông,g6vR8bfg môiBSn3mBQB tg6vR8bfghoáng n7ccEụ cười. &nbspg6vR8bfg;“Dương lg6vR8bfgà hàBSn3mBQBng xóBSn3mBQBm củag6vR8bfg cháu”.

Dương thấp7ccE giBSn3mBQBọng g6vR8bfglàu bàg6vR8bfgu “N7ccEhái Bén7ccE là7ccE g6vR8bfgdo thằngg6vR8bfg cBSn3mBQBháu 7ccEanh ấy7ccE gọBSn3mBQBi cháBSn3mBQBu đấy”.

Ông Thg6vR8bfgụ ngờg6vR8bfg ngBSn3mBQBợ nhg6vR8bfgư cg6vR8bfgố 7ccEnhớ “7ccECháu à7ccE? Phải7ccE cg6vR8bfgái th7ccEằng đợt7ccE trướBSn3mBQBc đáBSn3mBQBnh nBSn3mBQBhau 7ccEvào bệnh7ccE vBSn3mBQBiện 7ccEđấy không?

“Dạ đúng”.

Định đápg6vR8bfg n7ccEgắn gọg6vR8bfgn. Dươn7ccEg tg6vR8bfghầm thởg6vR8bfg phàoBSn3mBQB kg6vR8bfghi Định7ccE khôngg6vR8bfg lôiBSn3mBQB chuyBSn3mBQBện BSn3mBQBcô g6vR8bfgđã cBSn3mBQBắp náBSn3mBQBch thằng6vR8bfgg cháBSn3mBQBu g6vR8bfgquý hóaBSn3mBQB của7ccE ang6vR8bfgh BSn3mBQBvào BSn3mBQBbệnh vBSn3mBQBiện thBSn3mBQBế nBSn3mBQBào, ng6vR8bfgếu khg6vR8bfgông 7ccEthế nàg6vR8bfgo bácBSn3mBQB g6vR8bfgThụ BSn3mBQBcũng hỏiBSn3mBQB ng6vR8bfgày BSn3mBQBnọ, BSn3mBQBdẫn đếnBSn3mBQB ng7ccEọn n7ccEgành g6vR8bfgcơ g6vR8bfgsự. Vg6vR8bfgiệc côBSn3mBQB tg6vR8bfghỉnh thoảnBSn3mBQBg ch7ccEui r7ccEa chug6vR8bfgi vàoBSn3mBQB 7ccEquán bBSn3mBQBi BSn3mBQB– ag6vR8bfg, 7ccEmặc dBSn3mBQBù chg6vR8bfgỉ chọ7ccEc g6vR8bfgchọc mấyBSn3mBQB viêng6vR8bfg g6vR8bfgbi t7ccEròn BSn3mBQBtròn vBSn3mBQBô hạg6vR8bfgi, nhưng7ccE nếu7ccE g6vR8bfgđến tBSn3mBQBai c7ccEác b7ccEậc ph7ccEụ huyg6vR8bfgnh tg6vR8bfghì vẫng6vR8bfg BSn3mBQBlà mộtg6vR8bfg 7ccEchuyện log6vR8bfgng trời7ccE 7ccElở đất.BSn3mBQB Rằng,BSn3mBQB cBSn3mBQBon 7ccEgái g6vR8bfgcon đứag6vR8bfg phg6vR8bfgải …7ccE 7ccEthế BSn3mBQBnào mới7ccE ch7ccEui vàoBSn3mBQB mấ7ccEy c7ccEhỗ thếBSn3mBQB chứ?g6vR8bfg Rg6vR8bfgằng, thôig6vR8bfg c7ccEhết rồi,BSn3mBQB hBSn3mBQBay làg6vR8bfg nó7ccE BSn3mBQBkhông BSn3mBQBcó thằng7ccE nào7ccE tg6vR8bfghèm rước,g6vR8bfg ng6vR8bfgên siBSn3mBQBnh 7ccEra bi7ccEến c7ccEhứng, mấtBSn3mBQB cânBSn3mBQB b7ccEằng nàBSn3mBQBy nọ…g6vR8bfg 7ccEKhông thểBSn3mBQB đểg6vR8bfg thếBSn3mBQB g6vR8bfgnày được,g6vR8bfg BSn3mBQBta phảiBSn3mBQB BSn3mBQBkiếm ngag6vR8bfgy chg6vR8bfgo n7ccEó mộtg6vR8bfg thằng6vR8bfgg. VàBSn3mBQB thế7ccE làg6vR8bfg 7ccElại 7ccEcó hệg6vR8bfg qug6vR8bfgả g6vR8bfglà ở7ccE quá7ccEn tràg6vR8bfg n7ccEọ, g6vR8bfgở quáBSn3mBQBn cBSn3mBQBafé kBSn3mBQBia tg6vR8bfgrong BSn3mBQBcả BSn3mBQBnhững ngàyBSn3mBQB đẹp7ccE trờig6vR8bfg 7ccEvà BSn3mBQBnhững ng7ccEày khôngg6vR8bfg đBSn3mBQBẹp tg6vR8bfgrời ch7ccEo lắmBSn3mBQB, cóBSn3mBQB BSn3mBQBcô nBSn3mBQBàng mg6vR8bfgặt BSn3mBQBmày dàBSn3mBQBu g6vR8bfgdàu điBSn3mBQB 7ccExem mắt.

Thực t7ccEế chứBSn3mBQBng m7ccEinh, gg6vR8bfgiai chBSn3mBQBưa vBSn3mBQBợ g6vR8bfggiờ BSn3mBQBcũng khg6vR8bfgan hi7ccEếm lắm7ccE rg6vR8bfgồi. Chg6vR8bfgo g6vR8bfgnên, nhữnBSn3mBQBg ứn7ccEg 7ccEcử g6vR8bfgviên thậmg6vR8bfg chíBSn3mBQB còg6vR8bfgn “h7ccEai lầng6vR8bfg BSn3mBQBtrong g6vR8bfgmột” n7ccEhư g6vR8bfglà ĐịnBSn3mBQBh đây.g6vR8bfg Cảg6vR8bfg bácBSn3mBQB Th7ccEụ 7ccElẫn T7ccEân đBSn3mBQBều m7ccEuốn dấm7ccE dúg6vR8bfgi 7ccEanh cBSn3mBQBho 7ccEcô g6vR8bfgvới lờg6vR8bfgi quảng6vR8bfgg g6vR8bfgcáo “hàng7ccE Việg6vR8bfgt Na7ccEm BSn3mBQBchất lượngBSn3mBQB caoBSn3mBQB”. BSn3mBQBThật r7ccEa th7ccEì mắBSn3mBQBt 7ccEnhìn BSn3mBQBcủa hg6vR8bfgai ngườiBSn3mBQB nàyBSn3mBQB c7ccEô BSn3mBQBđều 7ccEtin tưởngBSn3mBQB g6vR8bfgcả. Thậg6vR8bfgt r7ccEa hơng6vR8bfg nữg6vR8bfga t7ccEhì chíg6vR8bfgnh côg6vR8bfg cònBSn3mBQB m7ccEuốn dBSn3mBQBấm dúi7ccE 7ccEanh chBSn3mBQBo mìn7ccEh k7ccEia mBSn3mBQBà ^^.

Nhân viBSn3mBQBên xếpBSn3mBQB loBSn3mBQBạt đồ7ccE BSn3mBQBăn l7ccEên bàn.BSn3mBQB ĐBSn3mBQBịnh mởg6vR8bfg g6vR8bfgnút cBSn3mBQBhai rưg6vR8bfgợu vBSn3mBQBang m7ccEột các7ccEh thànhBSn3mBQB thạo,g6vR8bfg xếBSn3mBQBp mấyBSn3mBQB 7ccEchiếc BSn3mBQBly lạiBSn3mBQB r7ccEồi BSn3mBQBbắt đầug6vR8bfg rót7ccE. Ôn7ccEg TBSn3mBQBhụ nhìng6vR8bfg Định,7ccE 7ccElại 7ccEnhìn vg6vR8bfgẻ mBSn3mBQBặt thoáBSn3mBQBng ửngBSn3mBQB hồn7ccEg 7ccEcô cháBSn3mBQBu BSn3mBQBgái, giọng6vR8bfgg g6vR8bfgvui vẻ.

“Ái chàg6vR8bfg! Cg6vR8bfgoi nhưg6vR8bfg bBSn3mBQBác g6vR8bfglàm g6vR8bfgchuyện thừaBSn3mBQB rồi?g6vR8bfg Th7ccEế aBSn3mBQBnh 7ccEem hàngBSn3mBQB 7ccExóm l7ccEáng giềnBSn3mBQBg BSn3mBQBláng tỏig6vR8bfg chắcg6vR8bfg quýBSn3mBQB nhBSn3mBQBau ch7ccEứ hả?”

Bình tĩng6vR8bfgh nhưg6vR8bfg g6vR8bfgĐịnh 7ccEmà chg6vR8bfgai rượg6vR8bfgu trg6vR8bfgong t7ccEay BSn3mBQBcũng BSn3mBQBchệch đ7ccEi, khiếnBSn3mBQB rượu&nbspg6vR8bfg; sánh cBSn3mBQBả r7ccEa még6vR8bfgp l7ccEy, trog6vR8bfgng 7ccElúc đ7ccEó, Dươ7ccEng nBSn3mBQBhư “7ccEđứng hình”.g6vR8bfg CôBSn3mBQB rầug6vR8bfg rĩBSn3mBQB nhBSn3mBQBìn ôngBSn3mBQB Tg6vR8bfghụ, 7ccEnhăn nhó.

“Trời, bácg6vR8bfg hỏig6vR8bfg gì7ccE khBSn3mBQBó thBSn3mBQBế ạ.7ccE BSn3mBQBQuý kiếBSn3mBQBc gg6vR8bfgì 7ccEcơ chứ?”

“Ơ ha7ccEy g6vR8bfgcon BSn3mBQBbé nàg6vR8bfgy. Hàng6vR8bfgg xg6vR8bfgóm thìBSn3mBQB h7ccEoặc quý7ccE g6vR8bfgnhau hoặc7ccE BSn3mBQBghét nhau7ccE. g6vR8bfgThế BSn3mBQBhai đBSn3mBQBứa g6vR8bfgchẳng lBSn3mBQBẽ lại7ccE ghég6vR8bfgt nBSn3mBQBhau à?

Im BSn3mBQBlìm. BSn3mBQBIm lìm.

Dương tBSn3mBQBrộm BSn3mBQBnhìn sa7ccEng Đ7ccEịnh, chỉBSn3mBQB th7ccEấy a7ccEnh 7ccEcẩn trọngBSn3mBQB đặBSn3mBQBt BSn3mBQBly rBSn3mBQBượu xuốngg6vR8bfg t7ccErước mặtg6vR8bfg BSn3mBQBông ThụBSn3mBQB, khBSn3mBQBông g6vR8bfgcó vẻ7ccE gìBSn3mBQB làg6vR8bfg sẽ7ccE “7ccEphun 7ccEchâu g6vR8bfgnhả BSn3mBQBngọc” giả7ccEi đápg6vR8bfg thắ7ccEc 7ccEmắc chg6vR8bfgo ôngBSn3mBQB bá7ccEc mìnhg6vR8bfg, thếg6vR8bfg nên &nbspg6vR8bfg;cuối cùngg6vR8bfg cBSn3mBQBô đà7ccEnh chépg6vR8bfg m7ccEiệng, ấp7ccE úng.

“Thì cũng6vR8bfgg hBSn3mBQBàng xg6vR8bfgóm bìnhBSn3mBQB thường7ccE mg6vR8bfgà bác”.

Định hBSn3mBQBơi ngướcBSn3mBQB nhìg6vR8bfgn côg6vR8bfg kBSn3mBQBhiến Dươn7ccEg g6vR8bfglựng kBSn3mBQBhựng, nh7ccEưng cuốiBSn3mBQB cùBSn3mBQBng 7ccEanh chỉBSn3mBQB g6vR8bfgnói nhẹg6vR8bfg nhàng.

“Em uBSn3mBQBống chúBSn3mBQBt vg6vR8bfgang nhé?”

“Dạ ítBSn3mBQB thôi7ccE ạ!”

Dương cg6vR8bfgầm lấyg6vR8bfg 7ccEly rượg6vR8bfgu Địnhg6vR8bfg đưaBSn3mBQB, thấy7ccE g6vR8bfgmàu rượuBSn3mBQB 7ccEsóng sáBSn3mBQBnh. BSn3mBQBHình ng6vR8bfghư trBSn3mBQBái tg6vR8bfgim 7ccEcô 7ccEcũng đBSn3mBQBang c7ccEó chútg6vR8bfg sg6vR8bfgóng sáBSn3mBQBnh tg6vR8bfgròng tràBSn3mBQBnh. Vg6vR8bfgô lí,BSn3mBQB chưa7ccE uBSn3mBQBống mg6vR8bfgà đ7ccEã g6vR8bfgthấy tâBSn3mBQBy t7ccEây 7ccElà thếBSn3mBQB n7ccEào nhỉ?

Ông Th7ccEụ giơ7ccE g6vR8bfgly rượu7ccE 7ccElên, 7ccEvui vẻBSn3mBQB “BSn3mBQBNào nào…7ccE Uống7ccE mg6vR8bfgừng gặpg6vR8bfg mặBSn3mBQBt nàBSn3mBQBo! Hữ7ccEu duyên7ccE th7ccEì mớiBSn3mBQB ng6vR8bfgăng tươngg6vR8bfg ng7ccEộ. BSn3mBQBHai đg6vR8bfgứa BSn3mBQBlại cBSn3mBQBòn chung6vR8bfgg vác7ccEh BSn3mBQBnữa g6vR8bfgthì g6vR8bfgchú khBSn3mBQBông cò7ccEn BSn3mBQBgì phảig6vR8bfg l7ccEo nữaBSn3mBQB rồi…”

Dương vừaBSn3mBQB BSn3mBQBcụng lg6vR8bfgy 7ccEvừa nhBSn3mBQBủ thBSn3mBQBầm g6vR8bfgkhông hBSn3mBQBiểu cáig6vR8bfg ýBSn3mBQB tBSn3mBQBứ “kg6vR8bfghông cBSn3mBQBòn gìBSn3mBQB p7ccEhải loBSn3mBQB”của bácg6vR8bfg mg6vR8bfgình làg6vR8bfg sBSn3mBQBao đây7ccE? g6vR8bfgHay bg6vR8bfgác nghg6vR8bfgĩ côg6vR8bfg đượcg6vR8bfg làmBSn3mBQB hàngBSn3mBQB x7ccEóm củg6vR8bfga an7ccEh làg6vR8bfg BSn3mBQBcoi 7ccEnhư chu7ccEột BSn3mBQBsa chĩng6vR8bfgh gạoBSn3mBQB rồi,g6vR8bfg khôn7ccEg g6vR8bfgphải 7ccElo lắBSn3mBQBng 7ccEcho nó7ccE nữ7ccEa. ÔBSn3mBQBi, tg6vR8bfghế g6vR8bfgthì chắg6vR8bfgc b7ccEác côBSn3mBQB g6vR8bfglầm BSn3mBQBto mất7ccE rồi.7ccE CBSn3mBQBô lại7ccE l7ccEiếc trộmBSn3mBQB ĐịnhBSn3mBQB quBSn3mBQBa BSn3mBQBvành lyBSn3mBQB. ABSn3mBQBnh nhấp7ccE ngụmg6vR8bfg BSn3mBQBrượu, cũngBSn3mBQB k7ccEhông đBSn3mBQBáp lời7ccE cg6vR8bfgủa ông6vR8bfgg ThụBSn3mBQB, nhưnBSn3mBQBg vg6vR8bfgẻ tg6vR8bfgrầm tĩn7ccEh vàg6vR8bfg g6vR8bfgthư thái.

Dương vBSn3mBQBốn BSn3mBQBlà ng7ccEười khôg6vR8bfgng giỏi7ccE vềg6vR8bfg tâBSn3mBQBm BSn3mBQBlí đàg6vR8bfgn ônBSn3mBQBg. Những7ccE phá7ccEn đg6vR8bfgoán củaBSn3mBQB côBSn3mBQB lúBSn3mBQBc g6vR8bfgnào cũg6vR8bfgng trậBSn3mBQBt BSn3mBQBlất. 7ccENên đôi7ccE kh7ccEi trựcg6vR8bfg cảg6vR8bfgm củaBSn3mBQB mg6vR8bfgình mg6vR8bfgách BSn3mBQBbảo mạn7ccEh mBSn3mBQBẽ, g6vR8bfgDương vẫng6vR8bfg cốg6vR8bfg ghìBSn3mBQBm n7ccEó xuống,g6vR8bfg s7ccEợ mìg6vR8bfgnh lBSn3mBQBại rơiBSn3mBQB vBSn3mBQBào tìg6vR8bfgnh huống6vR8bfgg “chạyBSn3mBQB vBSn3mBQBào rừng6vR8bfgg mBSn3mBQBơ g6vR8bfgbắt c7ccEon tưBSn3mBQBởng bở”BSn3mBQB. Nhưng7ccE, BSn3mBQBliệu g6vR8bfgcó BSn3mBQBsai chg6vR8bfgút 7ccEnào k7ccEhông nhỉ, &nBSn3mBQBbsp;khi BSn3mBQBcô g6vR8bfgnhận thấg6vR8bfgy đôi7ccE lúcg6vR8bfg ĐịnBSn3mBQBh nhìn7ccE mì7ccEnh vàg6vR8bfg đôiBSn3mBQB mắtBSn3mBQB g6vR8bfgthẫm đenBSn3mBQB kBSn3mBQBia 7ccEthoáng cBSn3mBQBhút BSn3mBQBlại lấp7ccE lánh7ccE á7ccEnh cười.

Bữa 7ccEăn vuBSn3mBQBi vẻ,g6vR8bfg nhẹg6vR8bfg nhàng,7ccE bởi7ccE 7ccEbác BSn3mBQBThụ g6vR8bfgliên BSn3mBQBtục pg6vR8bfgha g6vR8bfgtrò và7ccE “g6vR8bfgkể xấu”7ccE D7ccEương. SựBSn3mBQB g6vR8bfgxuề xòBSn3mBQBa g6vR8bfgcủa bác7ccE khBSn3mBQBiến mọg6vR8bfgi g6vR8bfgthứ BSn3mBQBtrở nêg6vR8bfgn thâ7ccEn g6vR8bfgái, dùg6vR8bfg thỉnhg6vR8bfg BSn3mBQBthoảng âg6vR8bfgm mg6vR8bfgưu 7ccE“gửi gắm”BSn3mBQB Dg6vR8bfgương chg6vR8bfgo Địnhg6vR8bfg g6vR8bfgbác BSn3mBQBvẫn để7ccE lộg6vR8bfg rõ7ccE mồn7ccE g6vR8bfgmột. BSn3mBQBỞ bên7ccE cạnhBSn3mBQB bá7ccEc, ĐịnhBSn3mBQB BSn3mBQBdường nh7ccEư cũnBSn3mBQBg cở7ccEi mởg6vR8bfg hơn,7ccE ag6vR8bfgnh g6vR8bfgcười n7ccEhiều, BSn3mBQBnói nhig6vR8bfgều hg6vR8bfgơn đBSn3mBQBôi ch7ccEút. BSn3mBQBCô đặcBSn3mBQB big6vR8bfgệt BSn3mBQBthích khg6vR8bfgi ngh7ccEe 7ccEhai ngườ7ccEi 7ccEtrao BSn3mBQBđổi vềBSn3mBQB côBSn3mBQBng việc7ccE, mặ7ccEc dù7ccE mùBSn3mBQB tg6vR8bfgịt 7ccEkhông hBSn3mBQBiểu tíBSn3mBQB te7ccEo 7ccEgì, nh7ccEưng chỉg6vR8bfg nh7ccEìn khuônBSn3mBQB g6vR8bfgmặt cư7ccEơng n7ccEghị kiBSn3mBQBa sag6vR8bfgy sBSn3mBQBưa g6vR8bfgnói vềg6vR8bfg b7ccEê tôBSn3mBQBng cốt7ccE BSn3mBQBthép, n7ccEói về7ccE dầ7ccEm g6vR8bfgdèo g6vR8bfgmóng mg6vR8bfgánh, BSn3mBQBcô cũnBSn3mBQBg th7ccEấy g6vR8bfgnhư mBSn3mBQBình đan7ccEg nghg6vR8bfge nhữngg6vR8bfg BSn3mBQBcâu chuyện  ngg6vR8bfgọt ngàog6vR8bfg nhấg6vR8bfgt tg6vR8bfgrên đời.g6vR8bfg BSn3mBQBCô cũnBSn3mBQBg ng6vR8bfghận 7ccEra, hg6vR8bfgình g6vR8bfgnhư chỉ7ccE g6vR8bfgtrong cBSn3mBQBông vig6vR8bfgệc, BSn3mBQBĐịnh 7ccEmới thôg6vR8bfgi t7ccEự BSn3mBQBkìm cBSn3mBQBhế mìnBSn3mBQBh, ở7ccE đ7ccEó, ang6vR8bfgh 7ccEtự 7ccEtin, quyếtBSn3mBQB đoáBSn3mBQBn, 7ccEvà khôBSn3mBQBng còng6vR8bfg kg6vR8bfgiệm lg6vR8bfgời cg6vR8bfgho lắm.

Bữa cơm7ccE kég6vR8bfgo dài7ccE tBSn3mBQBừ chiềBSn3mBQBu đến7ccE kh7ccEi trời7ccE g6vR8bfgsẩm tối.BSn3mBQB g6vR8bfgÁnh nắnBSn3mBQBg c7ccEhỉ còg6vR8bfgn vBSn3mBQBài vệtBSn3mBQB g6vR8bfgrớt lạiBSn3mBQB nBSn3mBQBơi nhBSn3mBQBững BSn3mBQBthềm BSn3mBQBcửa l7ccEớn. ĐâyBSn3mBQB 7ccEđó phụg6vR8bfgc vụBSn3mBQB bắ7ccEt đầuBSn3mBQB bg6vR8bfgật đènBSn3mBQB ch7ccEùm lênBSn3mBQB. ÔngBSn3mBQB TBSn3mBQBhụ g6vR8bfgvà ĐịnBSn3mBQBh đã7ccE g6vR8bfgtiêu diệtBSn3mBQB hếg6vR8bfgt gần7ccE hBSn3mBQBai chag6vR8bfgi vaBSn3mBQBng, cònBSn3mBQB Dưg6vR8bfgơng cũngBSn3mBQB bị7ccE BSn3mBQBhơi g6vR8bfgrượu làg6vR8bfgm cBSn3mBQBho vg6vR8bfgáng vất.BSn3mBQB CôBSn3mBQB đag6vR8bfgng BSn3mBQBđịnh giơ7ccE taBSn3mBQBy g6vR8bfgxin hàg6vR8bfgng g6vR8bfgthì đún7ccEg 7ccElúc BSn3mBQBấy “g6vR8bfgtuyệt sắc7ccE gia7ccEi nhg6vR8bfgân” BSn3mBQBcủa bác7ccE Thụ7ccE xuấtg6vR8bfg hiện,g6vR8bfg và7ccE g6vR8bfgy hệg6vR8bfgt nhưBSn3mBQB 7ccEmô tảBSn3mBQB 7ccEcủa bác,7ccE người7ccE nà7ccEy bụ7ccEng sBSn3mBQBắp rBSn3mBQBơi xBSn3mBQBuống đầuBSn3mBQB gốig6vR8bfg BSn3mBQBvà tócg6vR8bfg ch7ccEả c7ccEó cọnBSn3mBQBg nào.

Lại 7ccEmột BSn3mBQBmàn ch7ccEào hỏiBSn3mBQB tưngBSn3mBQB BSn3mBQBbừng chg6vR8bfgúc 7ccEtụng, lúc7ccE ấy,g6vR8bfg Dư7ccEơng mớig6vR8bfg bBSn3mBQBiết 7ccEĐịnh là7ccE ngườiBSn3mBQB thiBSn3mBQBết 7ccEkế 7ccEnhà 7ccEhàng nBSn3mBQBày, còn7ccE báBSn3mBQBc Thụg6vR8bfg trựcg6vR8bfg BSn3mBQBtiếp 7ccEchỉ đạog6vR8bfg g6vR8bfgthi BSn3mBQBcông. WBSn3mBQBow, 7ccEthảo nBSn3mBQBào thảog6vR8bfg 7ccEnào, g6vR8bfgông BSn3mBQBchủ 7ccEnhà h7ccEàng  này 7ccEhồ BSn3mBQBhởi g6vR8bfgvới g6vR8bfgbác côBSn3mBQB 7ccEvà g6vR8bfgĐịnh BSn3mBQBthế. g6vR8bfgSau 7ccEkhi vunBSn3mBQBg ta7ccEy ché7ccEm 7ccEmột câBSn3mBQBu nhg6vR8bfgư đinh7ccE đóng7ccE 7ccEcọc l7ccEà bữa7ccE ănBSn3mBQB BSn3mBQBnày g6vR8bfghoàn tog6vR8bfgàn fBSn3mBQBree, ônBSn3mBQBg BSn3mBQBta BSn3mBQBbèn g6vR8bfgdùng đg6vR8bfgôi BSn3mBQBtay núBSn3mBQBng g6vR8bfgnính lôi7ccE tuộ7ccEt bg6vR8bfgác Thụg6vR8bfg đBSn3mBQBi “chơi”7ccE tBSn3mBQBăng BSn3mBQBhai, lạBSn3mBQBi g6vR8bfgcòn cườBSn3mBQBi 7ccEha hảBSn3mBQB ngoáiBSn3mBQB lBSn3mBQBại bảoBSn3mBQB phảig6vR8bfg BSn3mBQBđi chBSn3mBQBo hag6vR8bfgi “g6vR8bfgđứa trg6vR8bfgẻ” chúngg6vR8bfg màg6vR8bfgy có7ccE tíBSn3mBQB BSn3mBQBriêng 7ccEtư chứ.

Tất nh7ccEiên 7ccEcái BSn3mBQB“đứa 7ccEtrẻ” sBSn3mBQBơ BSn3mBQBmi đ7ccEen thg6vR8bfgì ch7ccEỉ g6vR8bfglặng lg6vR8bfgẽ cườiBSn3mBQB c7ccEòn “đứBSn3mBQBa trẻ”g6vR8bfg mBSn3mBQBặc vg6vR8bfgáy g6vR8bfgthì tBSn3mBQBự d7ccEưng tg6vR8bfgim 7ccEđập 7ccElên tg6vR8bfghùm thụp.

Chương 12.3BSn3mBQB: Vô7ccE BSn3mBQBlí, chg6vR8bfgưa uốnBSn3mBQBg 7ccEmà đãg6vR8bfg tg6vR8bfghấy tâyg6vR8bfg tâBSn3mBQBy lBSn3mBQBà thg6vR8bfgế nào7ccE nhỉ?(Tấm “mànhBSn3mBQB g6vR8bfgtreo” giữBSn3mBQBa BSn3mBQBphố hôg6vR8bfgm đg6vR8bfgi bộBSn3mBQB 25/9)

Một ngườig6vR8bfg đưBSn3mBQBợc làmBSn3mBQB maBSn3mBQBi cBSn3mBQBho mBSn3mBQBình đếg6vR8bfgn hBSn3mBQBai lầng6vR8bfg t7ccEhì cóBSn3mBQB 7ccEphải g6vR8bfglà c7ccEó BSn3mBQBduyên k7ccEhông?  Suy nghg6vR8bfgĩ g6vR8bfgấy lướtBSn3mBQB quBSn3mBQBa tBSn3mBQBrong 7ccEđầu Định.

Còn s7ccEuy nghĩg6vR8bfg g6vR8bfgcủa Dư7ccEơng tBSn3mBQBhì lạig6vR8bfg là:BSn3mBQB MộBSn3mBQBt ngườg6vR8bfgi đượcBSn3mBQB làmBSn3mBQB mag6vR8bfgi g6vR8bfgcho mìn7ccEh đến7ccE hBSn3mBQBai lầBSn3mBQBn rồ7ccEi lại7ccE liêBSn3mBQBn g6vR8bfgtục gặpBSn3mBQB nhaBSn3mBQBu g6vR8bfghai lầnBSn3mBQB tro7ccEng bg6vR8bfguổi cg6vR8bfghiều ở7ccE mg6vR8bfgột thàng6vR8bfgh phBSn3mBQBố xBSn3mBQBa 7ccElạ  thì có7ccE phải7ccE r7ccEất BSn3mBQBrất rấtBSn3mBQB rấ7ccEt rBSn3mBQBất rấ7ccEt c7ccEó dg6vR8bfguyên không????

Vì rấg6vR8bfgt nhiềuBSn3mBQB g6vR8bfgchữ “rất”BSn3mBQB cộng6vR8bfgg thêmg6vR8bfg c7ccEhữ “dug6vR8bfgyên” g6vR8bfgto đùngg6vR8bfg kBSn3mBQBia BSn3mBQBmà Dươg6vR8bfgng đờBSn3mBQB đ7ccEẫn cả7ccE ngườg6vR8bfgi. g6vR8bfgLại 7ccEphát hiệng6vR8bfg cg6vR8bfgái người7ccE vBSn3mBQBốn đig6vR8bfgềm tĩnBSn3mBQBh BSn3mBQBkia cBSn3mBQBũng b7ccEất ngờBSn3mBQB không7ccE kémg6vR8bfg gìg6vR8bfg m7ccEình, BSn3mBQBDương lại7ccE cànBSn3mBQBg …7ccE đờg6vR8bfg đẫn!

Quan sátBSn3mBQB thg6vR8bfgằng BSn3mBQBđệ vàg6vR8bfg cBSn3mBQBô cBSn3mBQBháu g6vR8bfggái BSn3mBQBmắt tròn7ccE mắtBSn3mBQB dẹt7ccE nBSn3mBQBhìn nhBSn3mBQBau, ô7ccEng ThụBSn3mBQB cười7ccE s7ccEảng khog6vR8bfgái, g6vR8bfgkéo Địnhg6vR8bfg xuốnBSn3mBQBg cạnh7ccE mình.

“Sao, thế7ccE hóag6vR8bfg rg6vR8bfga lạiBSn3mBQB bBSn3mBQBiết c7ccEon N7ccEấm nhàBSn3mBQB chúg6vR8bfg à?”

Định BSn3mBQBnhìn Dư7ccEơng tủmg6vR8bfg 7ccEtỉm “7ccEDạ, cháuBSn3mBQB khg6vR8bfgông biếtg6vR8bfg Ng6vR8bfgấm, cháuBSn3mBQB chỉBSn3mBQB bBSn3mBQBiết g6vR8bfgNhái 7ccEBén thôi”.

Nếu câuBSn3mBQB c7ccEủa ôg6vR8bfgng ThụBSn3mBQB 7ccElàm Dươngg6vR8bfg h7ccEá hố7ccEc mBSn3mBQBồm đg6vR8bfgịnh phảnBSn3mBQB kháng6vR8bfgg t7ccEhì câg6vR8bfgu củ7ccEa ĐịBSn3mBQBnh làm7ccE cô&nBSn3mBQBbsp; không t7ccEhể ng6vR8bfgào mBSn3mBQBà ngậm7ccE miệngg6vR8bfg được.BSn3mBQB Ôi7ccE, côg6vR8bfg g6vR8bfgchưa từngg6vR8bfg biếg6vR8bfgt 7ccEmột Địg6vR8bfgnh tBSn3mBQBhế g6vR8bfgnày. Kẻg6vR8bfg m7ccEặt 7ccEsắt đã7ccE biết7ccE ng6vR8bfgói BSn3mBQBđùa ^7ccE^. Mg6vR8bfgà câBSn3mBQBu BSn3mBQBđùa ấyBSn3mBQB BSn3mBQBcòn nhắBSn3mBQBm th7ccEẳng vào7ccE cô.

Ông TBSn3mBQBhụ thg6vR8bfgì hếtg6vR8bfg ng6vR8bfghìn s7ccEang g6vR8bfgcô chág6vR8bfgu gáBSn3mBQBi, lạiBSn3mBQB nBSn3mBQBhìn BSn3mBQBsang tBSn3mBQBhằng 7ccEđệ tửg6vR8bfg ruộtg6vR8bfg, 7ccEvẻ n7ccEhư cBSn3mBQBhưa hig6vR8bfgểu hết.7ccE “N7ccEhái BBSn3mBQBén ấ7ccEy BSn3mBQBà??? g6vR8bfgCháu gBSn3mBQBặp cg6vR8bfgon bg6vR8bfgé lúcBSn3mBQB… lúcBSn3mBQB mặBSn3mBQBt 7ccEnó xang6vR8bfgh ng6vR8bfghư BSn3mBQBđít nhg6vR8bfgái à???”

AkAkAk. 7ccEDương muốg6vR8bfgn đig6vR8bfg chế7ccEt 7ccEquá. g6vR8bfgÔi b7ccEác 7ccEơi, saBSn3mBQBo g6vR8bfgbác BSn3mBQBlại cBSn3mBQBó cág6vR8bfgi liê7ccEn tưởngBSn3mBQB “7ccElãng 7ccEmạn” 7ccEthế c7ccEơ chứ?g6vR8bfg ĐịnhBSn3mBQB vẻBSn3mBQB nhưBSn3mBQB 7ccEcũng BSn3mBQBquen vBSn3mBQBới g6vR8bfgsự bỗ7ccE BSn3mBQBbã dễ7ccE g7ccEần củag6vR8bfg ônBSn3mBQBg, m7ccEôi thoánBSn3mBQBg g6vR8bfgnụ cười.&nbspBSn3mBQB; “Dương lBSn3mBQBà hg6vR8bfgàng g6vR8bfgxóm củaBSn3mBQB cháu”.

Dương thấp7ccE giọngBSn3mBQB làBSn3mBQBu bBSn3mBQBàu 7ccE“Nhái Bén7ccE g6vR8bfglà dg6vR8bfgo 7ccEthằng chBSn3mBQBáu 7ccEanh ấ7ccEy 7ccEgọi cBSn3mBQBháu đấy”.

Ông 7ccEThụ ng7ccEờ ngợBSn3mBQB g6vR8bfgnhư cg6vR8bfgố nhớBSn3mBQB “Cg6vR8bfgháu g6vR8bfgà? PhảiBSn3mBQB cáiBSn3mBQB thằngBSn3mBQB đợ7ccEt t7ccErước đánhg6vR8bfg nhBSn3mBQBau và7ccEo BSn3mBQBbệnh viện7ccE đ7ccEấy không?

“Dạ đúng”.

Định đág6vR8bfgp ngắBSn3mBQBn gọn.7ccE DươngBSn3mBQB t7ccEhầm tBSn3mBQBhở phà7ccEo kBSn3mBQBhi Định7ccE không7ccE g6vR8bfglôi chuyệng6vR8bfg 7ccEcô đãBSn3mBQB cắp7ccE náchBSn3mBQB thằng6vR8bfgg cg6vR8bfgháu qBSn3mBQBuý hó7ccEa của7ccE ang6vR8bfgh vàoBSn3mBQB bện7ccEh việng6vR8bfg th7ccEế nào,BSn3mBQB nếBSn3mBQBu BSn3mBQBkhông t7ccEhế BSn3mBQBnào 7ccEbác Thụg6vR8bfg cBSn3mBQBũng hỏ7ccEi nàBSn3mBQBy nọ,g6vR8bfg dẫng6vR8bfg đếnBSn3mBQB ng7ccEọn ngà7ccEnh cg6vR8bfgơ BSn3mBQBsự. Việcg6vR8bfg cBSn3mBQBô thg6vR8bfgỉnh thg6vR8bfgoảng BSn3mBQBchui rg6vR8bfga g6vR8bfgchui v7ccEào quáBSn3mBQBn g6vR8bfgbi –BSn3mBQB aBSn3mBQB, mặcBSn3mBQB dùg6vR8bfg chỉBSn3mBQB chọcg6vR8bfg chBSn3mBQBọc mấy7ccE viêBSn3mBQBn 7ccEbi BSn3mBQBtròn tBSn3mBQBròn vôg6vR8bfg g6vR8bfghại, nhưg6vR8bfgng nếuBSn3mBQB đếng6vR8bfg g6vR8bfgtai cáBSn3mBQBc bậcg6vR8bfg pg6vR8bfghụ 7ccEhuynh th7ccEì vẫg6vR8bfgn là7ccE BSn3mBQBmột g6vR8bfgchuyện l7ccEong trờiBSn3mBQB BSn3mBQBlở đất.BSn3mBQB RằnBSn3mBQBg, c7ccEon gáBSn3mBQBi cog6vR8bfgn đứaBSn3mBQB 7ccEphải …7ccE thếg6vR8bfg 7ccEnào mBSn3mBQBới chug6vR8bfgi vàBSn3mBQBo g6vR8bfgmấy cg6vR8bfghỗ thếBSn3mBQB chBSn3mBQBứ? RBSn3mBQBằng, thôi7ccE ch7ccEết rồBSn3mBQBi, hag6vR8bfgy 7ccElà 7ccEnó kg6vR8bfghông cg6vR8bfgó thằngg6vR8bfg nàog6vR8bfg thBSn3mBQBèm rước,7ccE ng6vR8bfgên sin7ccEh rBSn3mBQBa biến7ccE g6vR8bfgchứng, mấtg6vR8bfg câg6vR8bfgn bằngg6vR8bfg nBSn3mBQBày nọ…7ccE KhôBSn3mBQBng tBSn3mBQBhể đểBSn3mBQB thếBSn3mBQB ng6vR8bfgày được,7ccE 7ccEta phả7ccEi g6vR8bfgkiếm ngaBSn3mBQBy chg6vR8bfgo ng6vR8bfgó BSn3mBQBmột tg6vR8bfghằng. V7ccEà t7ccEhế là7ccE g6vR8bfglại 7ccEcó hệg6vR8bfg qg6vR8bfguả g6vR8bfglà ở7ccE qug6vR8bfgán tBSn3mBQBrà nọg6vR8bfg, ở7ccE quán7ccE c7ccEafé kg6vR8bfgia tro7ccEng cảg6vR8bfg nhữ7ccEng g6vR8bfgngày đẹp7ccE trời7ccE v7ccEà nh7ccEững ngà7ccEy kBSn3mBQBhông 7ccEđẹp trờ7ccEi chg6vR8bfgo lắm,BSn3mBQB cBSn3mBQBó cBSn3mBQBô nàngBSn3mBQB mặtg6vR8bfg mày7ccE dàug6vR8bfg dà7ccEu 7ccEđi xeg6vR8bfgm mắt.

Thực tếg6vR8bfg chBSn3mBQBứng ming6vR8bfgh, giag6vR8bfgi c7ccEhưa vợBSn3mBQB giờBSn3mBQB g6vR8bfgcũng kBSn3mBQBhan hiếBSn3mBQBm lắmg6vR8bfg rồi.g6vR8bfg Chg6vR8bfgo nBSn3mBQBên, nhữBSn3mBQBng ứngg6vR8bfg cửg6vR8bfg vig6vR8bfgên thậmg6vR8bfg chíBSn3mBQB 7ccEcòn 7ccE“hai lầnBSn3mBQB tg6vR8bfgrong một7ccE” nBSn3mBQBhư lg6vR8bfgà Địnhg6vR8bfg đây.7ccE Cảg6vR8bfg g6vR8bfgbác Thụ7ccE lẫnBSn3mBQB T7ccEân đềug6vR8bfg muốn7ccE 7ccEdấm dúBSn3mBQBi BSn3mBQBanh cg6vR8bfgho 7ccEcô vớig6vR8bfg BSn3mBQBlời quảngBSn3mBQB c7ccEáo “hàng6vR8bfgg ViBSn3mBQBệt NBSn3mBQBam chấ7ccEt BSn3mBQBlượng c7ccEao”. ThậtBSn3mBQB rg6vR8bfga t7ccEhì mắ7ccEt nhg6vR8bfgìn củBSn3mBQBa g6vR8bfghai ngườ7ccEi nà7ccEy côBSn3mBQB đBSn3mBQBều tg6vR8bfgin tưBSn3mBQBởng cảg6vR8bfg. g6vR8bfgThật 7ccEra hơnBSn3mBQB nữBSn3mBQBa 7ccEthì chín7ccEh cBSn3mBQBô g6vR8bfgcòn muống6vR8bfg dấg6vR8bfgm dBSn3mBQBúi an7ccEh g6vR8bfgcho mg6vR8bfgình k7ccEia g6vR8bfgmà ^^.

Nhân vg6vR8bfgiên xếBSn3mBQBp loạBSn3mBQBt đ7ccEồ BSn3mBQBăn lêg6vR8bfgn bàg6vR8bfgn. g6vR8bfgĐịnh g6vR8bfgmở nútg6vR8bfg cha7ccEi rưBSn3mBQBợu v7ccEang một7ccE cág6vR8bfgch t7ccEhành 7ccEthạo, g6vR8bfgxếp mấyg6vR8bfg chi7ccEếc lBSn3mBQBy lạ7ccEi rồig6vR8bfg b7ccEắt BSn3mBQBđầu ró7ccEt. 7ccEÔng Thụg6vR8bfg nhg6vR8bfgìn Đ7ccEịnh, g6vR8bfglại nhìnBSn3mBQB vBSn3mBQBẻ mặtBSn3mBQB thoBSn3mBQBáng BSn3mBQBửng hg6vR8bfgồng 7ccEcô cháug6vR8bfg gáiBSn3mBQB, giọnBSn3mBQBg vu7ccEi vẻ.

“Ái chà!g6vR8bfg g6vR8bfgCoi g6vR8bfgnhư bBSn3mBQBác BSn3mBQBlàm chg6vR8bfguyện tBSn3mBQBhừa rồi7ccE? T7ccEhế ang6vR8bfgh 7ccEem hàBSn3mBQBng BSn3mBQBxóm l7ccEáng gBSn3mBQBiềng lánBSn3mBQBg tỏi7ccE chắ7ccEc qBSn3mBQBuý nhag6vR8bfgu cBSn3mBQBhứ hả?”

Bình tĩnhg6vR8bfg ng6vR8bfghư Địng6vR8bfgh BSn3mBQBmà g6vR8bfgchai 7ccErượu troBSn3mBQBng taBSn3mBQBy cũngBSn3mBQB g6vR8bfgchệch đ7ccEi, khi7ccEến rượu  7ccEsánh cảg6vR8bfg BSn3mBQBra mépBSn3mBQB lyBSn3mBQB, trog6vR8bfgng lúc7ccE đó,BSn3mBQB Dg6vR8bfgương như7ccE “đứngg6vR8bfg hình”.7ccE CôBSn3mBQB r7ccEầu rĩ7ccE nhìng6vR8bfg ông7ccE TBSn3mBQBhụ, BSn3mBQBnhăn nhó.

“Trời, bBSn3mBQBác hỏBSn3mBQBi gg6vR8bfgì khóBSn3mBQB thBSn3mBQBế ạ.BSn3mBQB g6vR8bfgQuý kiếc7ccE gg6vR8bfgì 7ccEcơ chứ?”

“Ơ hBSn3mBQBay cg6vR8bfgon bég6vR8bfg nBSn3mBQBày. Hàg6vR8bfgng BSn3mBQBxóm thg6vR8bfgì BSn3mBQBhoặc quý7ccE g6vR8bfgnhau hoặcBSn3mBQB ghé7ccEt nhag6vR8bfgu. ThếBSn3mBQB BSn3mBQBhai đứag6vR8bfg BSn3mBQBchẳng lẽ7ccE lạiBSn3mBQB ghétBSn3mBQB nhBSn3mBQBau à?

Im lBSn3mBQBìm. Ig6vR8bfgm lìm.

Dương g6vR8bfgtrộm ng6vR8bfghìn BSn3mBQBsang Địn7ccEh, cBSn3mBQBhỉ tBSn3mBQBhấy g6vR8bfganh c7ccEẩn trọngg6vR8bfg 7ccEđặt 7ccEly 7ccErượu xuốngg6vR8bfg BSn3mBQBtrước mặt7ccE ôn7ccEg Th7ccEụ, kg6vR8bfghông g6vR8bfgcó g6vR8bfgvẻ gg6vR8bfgì l7ccEà sẽ7ccE “p7ccEhun g6vR8bfgchâu nhảg6vR8bfg n7ccEgọc” giBSn3mBQBải đg6vR8bfgáp thBSn3mBQBắc 7ccEmắc chg6vR8bfgo ôngBSn3mBQB bácBSn3mBQB mình,BSn3mBQB thg6vR8bfgế nên &nBSn3mBQBbsp;cuối cg6vR8bfgùng côg6vR8bfg 7ccEđành 7ccEchép miBSn3mBQBệng, ấ7ccEp úng.

“Thì c7ccEũng 7ccEhàng xómBSn3mBQB bìn7ccEh thườg6vR8bfgng BSn3mBQBmà bác”.

Định hơ7ccEi ngBSn3mBQBước nh7ccEìn 7ccEcô k7ccEhiến DưBSn3mBQBơng lựngg6vR8bfg BSn3mBQBkhựng, nhưng6vR8bfgg cuốiBSn3mBQB c7ccEùng anBSn3mBQBh g6vR8bfgchỉ g6vR8bfgnói BSn3mBQBnhẹ nhàng.

“Em uống7ccE BSn3mBQBchút vang6vR8bfgg nhé?”

“Dạ ít7ccE BSn3mBQBthôi ạ!”

Dương cầmg6vR8bfg lg6vR8bfgấy g6vR8bfgly rượu7ccE 7ccEĐịnh đưa,g6vR8bfg thấyg6vR8bfg mà7ccEu g6vR8bfgrượu sBSn3mBQBóng sánBSn3mBQBh. Hìnhg6vR8bfg g6vR8bfgnhư 7ccEtrái tBSn3mBQBim côBSn3mBQB cũngBSn3mBQB đang7ccE có7ccE chú7ccEt sóg6vR8bfgng g6vR8bfgsánh 7ccEtròng BSn3mBQBtrành. g6vR8bfgVô l7ccEí, chBSn3mBQBưa uống6vR8bfgg mà7ccE đg6vR8bfgã g6vR8bfgthấy tâ7ccEy tâg6vR8bfgy làg6vR8bfg tg6vR8bfghế n7ccEào nhỉ?

Ông Thụg6vR8bfg BSn3mBQBgiơ BSn3mBQBly rg6vR8bfgượu lên7ccE, BSn3mBQBvui vẻ7ccE “Nào7ccE nàoBSn3mBQB… Ug6vR8bfgống mừ7ccEng gBSn3mBQBặp mBSn3mBQBặt nàg6vR8bfgo! Hữ7ccEu dg6vR8bfguyên g6vR8bfgthì mớBSn3mBQBi năn7ccEg tương6vR8bfgg ngộ7ccE. Hg6vR8bfgai đứaBSn3mBQB lBSn3mBQBại g6vR8bfgcòn chug6vR8bfgng váBSn3mBQBch nữ7ccEa BSn3mBQBthì c7ccEhú khôngg6vR8bfg cBSn3mBQBòn 7ccEgì ph7ccEải l7ccEo BSn3mBQBnữa rồi…”

Dương vừag6vR8bfg cụngg6vR8bfg lBSn3mBQBy vừa7ccE nhủg6vR8bfg tBSn3mBQBhầm kh7ccEông 7ccEhiểu cáiBSn3mBQB ý7ccE tứ7ccE “không7ccE còng6vR8bfg gìg6vR8bfg ph7ccEải lo”củaBSn3mBQB bá7ccEc mìnBSn3mBQBh làg6vR8bfg 7ccEsao đây?g6vR8bfg BSn3mBQBHay BSn3mBQBbác nghĩBSn3mBQB cg6vR8bfgô BSn3mBQBđược 7ccElàm BSn3mBQBhàng x7ccEóm củag6vR8bfg ang6vR8bfgh làBSn3mBQB cg6vR8bfgoi nhBSn3mBQBư chuộtg6vR8bfg g6vR8bfgsa chĩnhBSn3mBQB gạoBSn3mBQB g6vR8bfgrồi, kg6vR8bfghông phảiBSn3mBQB lBSn3mBQBo l7ccEắng g6vR8bfgcho nó7ccE ng6vR8bfgữa. ÔBSn3mBQBi, thế7ccE thg6vR8bfgì g6vR8bfgchắc BSn3mBQBbác BSn3mBQBcô l7ccEầm g6vR8bfgto mg6vR8bfgất rồi.BSn3mBQB Cô7ccE lạ7ccEi liếcg6vR8bfg trộg6vR8bfgm Địn7ccEh 7ccEqua vànhBSn3mBQB lyg6vR8bfg. An7ccEh nhấp7ccE 7ccEngụm rượu,g6vR8bfg cũn7ccEg khôngBSn3mBQB đá7ccEp lờBSn3mBQBi của7ccE g6vR8bfgông Thụg6vR8bfg, nhưngBSn3mBQB vBSn3mBQBẻ BSn3mBQBtrầm tĩ7ccEnh vàBSn3mBQB th7ccEư thái.

Dương vốn7ccE là7ccE ngg6vR8bfgười khônBSn3mBQBg giỏBSn3mBQBi 7ccEvề t7ccEâm líg6vR8bfg g6vR8bfgđàn BSn3mBQBông. Nhg6vR8bfgững pg6vR8bfghán đoán7ccE cg6vR8bfgủa cô7ccE l7ccEúc nào7ccE cũBSn3mBQBng trBSn3mBQBật l7ccEất. Ng6vR8bfgên đôi7ccE 7ccEkhi tBSn3mBQBrực BSn3mBQBcảm cg6vR8bfgủa mìng6vR8bfgh máchg6vR8bfg bBSn3mBQBảo mBSn3mBQBạnh g6vR8bfgmẽ, Dương7ccE vẫg6vR8bfgn cố7ccE ghìBSn3mBQBm nóBSn3mBQB xuống7ccE, sợ7ccE mìBSn3mBQBnh lạig6vR8bfg rBSn3mBQBơi BSn3mBQBvào tìnBSn3mBQBh huốngBSn3mBQB “7ccEchạy BSn3mBQBvào rừBSn3mBQBng 7ccEmơ bắ7ccEt coBSn3mBQBn tưg6vR8bfgởng bở7ccE”. NBSn3mBQBhưng, liệu7ccE c7ccEó s7ccEai chútg6vR8bfg 7ccEnào khô7ccEng nhỉ,  k7ccEhi cô7ccE nhậnBSn3mBQB 7ccEthấy g6vR8bfgđôi lúc7ccE ĐịnhBSn3mBQB nBSn3mBQBhìn g6vR8bfgmình 7ccEvà đ7ccEôi mắt7ccE thẫg6vR8bfgm đ7ccEen k7ccEia thoáBSn3mBQBng chg6vR8bfgút lg6vR8bfgại lấpBSn3mBQB lBSn3mBQBánh ánhBSn3mBQB cười.

Bữa ăng6vR8bfg vBSn3mBQBui vẻg6vR8bfg, nhẹ7ccE nhBSn3mBQBàng, bởBSn3mBQBi bácBSn3mBQB ThụBSn3mBQB liênBSn3mBQB tụcg6vR8bfg pg6vR8bfgha g6vR8bfgtrò và7ccE “kểBSn3mBQB g6vR8bfgxấu” Dươ7ccEng. 7ccESự g6vR8bfgxuề 7ccExòa cg6vR8bfgủa 7ccEbác khiế7ccEn mọiBSn3mBQB g6vR8bfgthứ tBSn3mBQBrở 7ccEnên thBSn3mBQBân ág6vR8bfgi, BSn3mBQBdù thỉnBSn3mBQBh thoảnBSn3mBQBg 7ccEâm mưuBSn3mBQB “BSn3mBQBgửi gắg6vR8bfgm” Dương6vR8bfgg BSn3mBQBcho Đị7ccEnh bg6vR8bfgác vẫn7ccE đ7ccEể l7ccEộ rõ7ccE mBSn3mBQBồn một.BSn3mBQB g6vR8bfgỞ g6vR8bfgbên c7ccEạnh bácg6vR8bfg, Định7ccE dườngg6vR8bfg nBSn3mBQBhư cũng6vR8bfgg BSn3mBQBcởi mở7ccE hơn,g6vR8bfg ag6vR8bfgnh cg6vR8bfgười n7ccEhiều, nóBSn3mBQBi nhiều7ccE hơ7ccEn đ7ccEôi chút.BSn3mBQB C7ccEô g6vR8bfgđặc big6vR8bfgệt thíBSn3mBQBch 7ccEkhi nBSn3mBQBghe hBSn3mBQBai ngư7ccEời trg6vR8bfgao đổ7ccEi vBSn3mBQBề cônBSn3mBQBg g6vR8bfgviệc, g6vR8bfgmặc 7ccEdù m7ccEù tịtg6vR8bfg g6vR8bfgkhông hiểu7ccE t7ccEí t7ccEeo gì,7ccE g6vR8bfgnhưng chỉ7ccE BSn3mBQBnhìn khug6vR8bfgôn mBSn3mBQBặt cươBSn3mBQBng nghg6vR8bfgị ki7ccEa sBSn3mBQBay sưg6vR8bfga nó7ccEi vềg6vR8bfg bBSn3mBQBê tô7ccEng g6vR8bfgcốt thépBSn3mBQB, nóig6vR8bfg về7ccE dầmg6vR8bfg BSn3mBQBdèo món7ccEg máng6vR8bfgh, BSn3mBQBcô c7ccEũng th7ccEấy BSn3mBQBnhư mìn7ccEh đanBSn3mBQBg BSn3mBQBnghe nBSn3mBQBhững câ7ccEu chuyện &g6vR8bfgnbsp;ngọt ngàg6vR8bfgo nhg6vR8bfgất trêng6vR8bfg đời.7ccE BSn3mBQBCô cg6vR8bfgũng nhg6vR8bfgận 7ccEra, hìBSn3mBQBnh nhưBSn3mBQB g6vR8bfgchỉ tBSn3mBQBrong công6vR8bfgg việcg6vR8bfg, ĐịnBSn3mBQBh mớiBSn3mBQB thôBSn3mBQBi tựg6vR8bfg kìmg6vR8bfg chBSn3mBQBế mìng6vR8bfgh, ởBSn3mBQB 7ccEđó, ang6vR8bfgh 7ccEtự tinBSn3mBQB, qBSn3mBQBuyết đoán7ccE, vàBSn3mBQB kBSn3mBQBhông cBSn3mBQBòn kiBSn3mBQBệm lờBSn3mBQBi cg6vR8bfgho lắm.

Bữa cBSn3mBQBơm kéBSn3mBQBo dàBSn3mBQBi 7ccEtừ 7ccEchiều đếBSn3mBQBn khBSn3mBQBi trờ7ccEi sẩBSn3mBQBm tối.BSn3mBQB ÁBSn3mBQBnh nắn7ccEg c7ccEhỉ còn7ccE g6vR8bfgvài vg6vR8bfgệt rớ7ccEt lạBSn3mBQBi g6vR8bfgnơi nhữngBSn3mBQB thềg6vR8bfgm cửBSn3mBQBa lớn7ccE. ĐBSn3mBQBây BSn3mBQBđó phg6vR8bfgục v7ccEụ bg6vR8bfgắt đầuBSn3mBQB bậ7ccEt đè7ccEn c7ccEhùm lên.7ccE 7ccEÔng Th7ccEụ BSn3mBQBvà Địg6vR8bfgnh đ7ccEã ti7ccEêu diệtg6vR8bfg hếtBSn3mBQB BSn3mBQBgần g6vR8bfghai chBSn3mBQBai vaBSn3mBQBng, còn7ccE Dg6vR8bfgương cũngBSn3mBQB b7ccEị 7ccEhơi rượuBSn3mBQB làmBSn3mBQB chg6vR8bfgo g6vR8bfgváng v7ccEất. 7ccECô đBSn3mBQBang g6vR8bfgđịnh gi7ccEơ tBSn3mBQBay g6vR8bfgxin hàngg6vR8bfg thì7ccE đúBSn3mBQBng lúg6vR8bfgc g6vR8bfgấy “tuyệtBSn3mBQB sắ7ccEc gg6vR8bfgiai nh7ccEân” củg6vR8bfga bá7ccEc Thụ7ccE xuBSn3mBQBất hiệ7ccEn, vg6vR8bfgà g6vR8bfgy g6vR8bfghệt g6vR8bfgnhư m7ccEô g6vR8bfgtả BSn3mBQBcủa bác7ccE, ngườiBSn3mBQB nBSn3mBQBày bụng7ccE sắpg6vR8bfg rơg6vR8bfgi xBSn3mBQBuống đầu7ccE BSn3mBQBgối vg6vR8bfgà tg6vR8bfgóc g6vR8bfgchả 7ccEcó cBSn3mBQBọng nào.

Lại mg6vR8bfgột mBSn3mBQBàn BSn3mBQBchào hBSn3mBQBỏi tBSn3mBQBưng BSn3mBQBbừng ch7ccEúc tụ7ccEng, lúcBSn3mBQB ấy7ccE, BSn3mBQBDương mớg6vR8bfgi biếg6vR8bfgt g6vR8bfgĐịnh lBSn3mBQBà người7ccE thi7ccEết kếg6vR8bfg BSn3mBQBnhà hàngg6vR8bfg BSn3mBQBnày, cò7ccEn bác7ccE Th7ccEụ trựcBSn3mBQB tiếpBSn3mBQB BSn3mBQBchỉ đạo7ccE thg6vR8bfgi cBSn3mBQBông. Wow7ccE, g6vR8bfgthảo nào7ccE thảoBSn3mBQB nào,7ccE ônBSn3mBQBg chủBSn3mBQB nhàg6vR8bfg hàg6vR8bfgng  này hBSn3mBQBồ hởBSn3mBQBi 7ccEvới b7ccEác cBSn3mBQBô v7ccEà ĐịnhBSn3mBQB thế.g6vR8bfg Sg6vR8bfgau kg6vR8bfghi vung6vR8bfgg g6vR8bfgtay chBSn3mBQBém mộtg6vR8bfg câ7ccEu nhưBSn3mBQB đinhg6vR8bfg đBSn3mBQBóng g6vR8bfgcọc làg6vR8bfg bữaBSn3mBQB ăg6vR8bfgn nBSn3mBQBày 7ccEhoàn toàg6vR8bfgn fg6vR8bfgree, ôngg6vR8bfg tg6vR8bfga bèg6vR8bfgn dùnBSn3mBQBg đg6vR8bfgôi tBSn3mBQBay núngg6vR8bfg nBSn3mBQBính BSn3mBQBlôi tuột7ccE bBSn3mBQBác T7ccEhụ BSn3mBQBđi “chơi”7ccE tăng7ccE h7ccEai, lạBSn3mBQBi BSn3mBQBcòn cười7ccE BSn3mBQBha hả7ccE ngg6vR8bfgoái l7ccEại bảoBSn3mBQB phảig6vR8bfg BSn3mBQBđi cg6vR8bfgho hag6vR8bfgi “đứag6vR8bfg trẻg6vR8bfg” chú7ccEng mBSn3mBQBày cóg6vR8bfg g6vR8bfgtí riêg6vR8bfgng tưBSn3mBQB chứ.

Tất nBSn3mBQBhiên cág6vR8bfgi “đứaBSn3mBQB trẻ”7ccE s7ccEơ mBSn3mBQBi đ7ccEen thBSn3mBQBì ch7ccEỉ lặngBSn3mBQB lẽg6vR8bfg g6vR8bfgcười cònBSn3mBQB “g6vR8bfgđứa trẻ”7ccE mặ7ccEc BSn3mBQBváy t7ccEhì tBSn3mBQBự dư7ccEng g6vR8bfgtim đậpg6vR8bfg lg6vR8bfgên thùm7ccE thụp.

 

Chương 127ccE.4: NhẹBSn3mBQB 7ccEnhàng màBSn3mBQB rát7ccE bỏng6vR8bfgg ^^
(Cg6vR8bfgháu g7ccEái BốngBSn3mBQB Bg6vR8bfgang củaBSn3mBQB dìBSn3mBQB, ngườiBSn3mBQB 7ccEcó 7ccEcái tê7ccEn giốngBSn3mBQB nhBSn3mBQBư cáiBSn3mBQB c7ccEô gBSn3mBQBái gi7ccEà tr7ccEong truyệg6vR8bfgn này,BSn3mBQB h7ccEe g6vR8bfghe hBSn3mBQBe he)
Không giaBSn3mBQBn d7ccEần trở7ccE nên7ccE lặngg6vR8bfg lẽ7ccE khiếng6vR8bfg Dương &nBSn3mBQBbsp;thấy lúBSn3mBQBng BSn3mBQBtúng, chỉ7ccE cò7ccEn cáchg6vR8bfg ngậmBSn3mBQB l7ccEy rượu7ccE vang7ccE, nhấp7ccE từngg6vR8bfg ch7ccEút BSn3mBQBmột. Định7ccE độtBSn3mBQB nBSn3mBQBhiên BSn3mBQBmỉm cười.

“Cẩn thBSn3mBQBận 7ccEsay đó”.

Giọng nóiBSn3mBQB b7ccEất chBSn3mBQBợt dịBSn3mBQBu dàngg6vR8bfg của7ccE 7ccEĐịnh kg6vR8bfghiến Dươg6vR8bfgng cònBSn3mBQB thg6vR8bfgấy g6vR8bfg… sag6vR8bfgy hơnBSn3mBQB lBSn3mBQBà rượu.g6vR8bfg BSn3mBQBTrong cg6vR8bfghút mi7ccEên mg6vR8bfgan g6vR8bfgváng BSn3mBQBvất, cg6vR8bfgó một7ccE su7ccEy nghĩBSn3mBQB lBSn3mBQBướt qu7ccEa khiế7ccEn BSn3mBQBDương sựcBSn3mBQB nhớ7ccE. K7ccEhi tỉ7ccEnh tá7ccEo 7ccEcô đãg6vR8bfg 7ccElàm đủBSn3mBQB trò7ccE mất7ccE BSn3mBQBmặt rồi.7ccE g6vR8bfgCó tBSn3mBQBí mBSn3mBQBen vBSn3mBQBào g6vR8bfgkhông bg6vR8bfgiết c7ccEô c7ccEòn gây7ccE nhBSn3mBQBững chuyệnBSn3mBQB g6vR8bfggì nữa.BSn3mBQB 7ccEÝ BSn3mBQBnghĩ đóBSn3mBQB khiếng6vR8bfg Dươg6vR8bfgng lập7ccE tức7ccE th7ccEẳng 7ccElưng, tay  cg6vR8bfgập rậpg6vR8bfg buBSn3mBQBông ngBSn3mBQBay 7ccEly rượuBSn3mBQB xuốngBSn3mBQB bàn.

Định n7ccEhìn hàBSn3mBQBnh đBSn3mBQBộng củ7ccEa cô, &nbsBSn3mBQBp;khóe môBSn3mBQBi vốn7ccE đ7ccEiềm đạmBSn3mBQB chg6vR8bfgợt co7ccEng khẽBSn3mBQB l7ccEên BSn3mBQBtrong 7ccEmột ng6vR8bfgụ cười.7ccE KBSn3mBQBhi 7ccEbắt gặp7ccE cáig6vR8bfg 7ccEnhìn nBSn3mBQBgơ ngáBSn3mBQBc cBSn3mBQBủa Dương,7ccE g6vR8bfgnụ cg6vR8bfgười đBSn3mBQBó khôg6vR8bfgng BSn3mBQBtắt đi,7ccE tráig6vR8bfg 7ccElại, 7ccEtrong đôiBSn3mBQB m7ccEắt thẫmg6vR8bfg g6vR8bfgtối, lạiBSn3mBQB lấ7ccEp lg6vR8bfgánh nhg6vR8bfgững ánh7ccE sáng6vR8bfgg c7ccEó phầBSn3mBQBn trêg6vR8bfgu chọcg6vR8bfg. Dươ7ccEng hBSn3mBQBơi đờ7ccE ra7ccE, c7ccEảm BSn3mBQBgiác cg6vR8bfgái g6vR8bfgkhông BSn3mBQBkhí mờBSn3mBQB g6vR8bfgám nàg6vR8bfgy khBSn3mBQBiến cô7ccE cóg6vR8bfg chBSn3mBQBút kBSn3mBQBhông tBSn3mBQBự nhiênBSn3mBQB, taBSn3mBQBy 7ccEcô lạg6vR8bfgi mug6vR8bfgốn g6vR8bfgthò rBSn3mBQBa cầ7ccEm lBSn3mBQBy rBSn3mBQBượu 7ccEcho bớtBSn3mBQB thg6vR8bfgừa tg6vR8bfghãi, nhg6vR8bfgưng rồiBSn3mBQB lạig6vR8bfg rBSn3mBQBụt lạ7ccEi khô7ccEng dám.

Khi n7ccEhững sợBSn3mBQBi tơ7ccE cảmg6vR8bfg BSn3mBQBxúc cứg6vR8bfg g6vR8bfggiăng mắg6vR8bfgc g6vR8bfgđâu g6vR8bfgđó 7ccEquanh ha7ccEi ngườBSn3mBQBi, ĐịnhBSn3mBQB độtg6vR8bfg ngộtBSn3mBQB rg6vR8bfgủ Dg6vR8bfgương đBSn3mBQBi vòngg6vR8bfg g6vR8bfgquanh khBSn3mBQBu BSn3mBQBnhà hàngBSn3mBQB. Dương7ccE đứng7ccE dậyg6vR8bfg, cảBSn3mBQB người7ccE g6vR8bfgnhư đưBSn3mBQBợc thả7ccE lỏnBSn3mBQBg, 7ccEkhông BSn3mBQBnén đưBSn3mBQBợc côBSn3mBQB th7ccEở pBSn3mBQBhào BSn3mBQBmột 7ccEcái, đig6vR8bfg tg6vR8bfgheo Định.BSn3mBQB 7ccEAnh bướcg6vR8bfg g6vR8bfgchậm r7ccEãi, đủg6vR8bfg để7ccE đô7ccEi BSn3mBQBgiày g6vR8bfg5 phânBSn3mBQB củaBSn3mBQB Dư7ccEơng BSn3mBQBkhông bg6vR8bfgị quáBSn3mBQB tảiBSn3mBQB g6vR8bfgkhi côg6vR8bfg bướcBSn3mBQB g6vR8bfgtheo an7ccEh. V7ccEừa đig6vR8bfg 7ccEĐịnh vừa7ccE chỉ7ccE BSn3mBQBdẫn cBSn3mBQBho DươBSn3mBQBng những6vR8bfgg điBSn3mBQBểm đặcg6vR8bfg biệtg6vR8bfg 7ccEnho nhBSn3mBQBỏ c7ccEủa nhà7ccE hàng7ccE 7ccEnày, nBSn3mBQBhư khBSn3mBQBu hầmBSn3mBQB rượug6vR8bfg, “BSn3mBQBcăn ph7ccEòng s7ccEao rơBSn3mBQBi”, “h7ccEồ rg6vR8bfgửa chân”7ccE khiBSn3mBQBến Dươngg6vR8bfg mắt7ccE 7ccEtròn mắtg6vR8bfg g6vR8bfgdẹt. Không7ccE khg6vR8bfgí d7ccEần tr7ccEở lạiBSn3mBQB sựBSn3mBQB 7ccEtự ng6vR8bfghiên, D7ccEương 7ccEcũng vôBSn3mBQB g6vR8bfgtư hỏig6vR8bfg hg6vR8bfgan đủg6vR8bfg 7ccEchuyện. Mặ7ccEc nh7ccEững thắc7ccE mắcg6vR8bfg ngôBSn3mBQB nghê7ccE c7ccEủa cg6vR8bfgô, Địnhg6vR8bfg t7ccEhong thg6vR8bfgả tBSn3mBQBrả lời7ccE cẩn7ccE thậ7ccEn từngBSn3mBQB chBSn3mBQBút một.

Nhà g6vR8bfghàng đã7ccE lên7ccE đ7ccEèn. Dươngg6vR8bfg cảmBSn3mBQB nhậng6vR8bfg dườnBSn3mBQBg BSn3mBQBnhư Địnhg6vR8bfg rg6vR8bfgất đểBSn3mBQB tâBSn3mBQBm đếng6vR8bfg vg6vR8bfgiệc thiBSn3mBQBết kếg6vR8bfg 7ccEánh sg6vR8bfgáng trBSn3mBQBong nhữngBSn3mBQB c7ccEông trìn7ccEh của7ccE mình,g6vR8bfg ng6vR8bfgên 7ccEtừ k7ccEhu resorBSn3mBQBt RBSn3mBQBainbow đến7ccE ng6vR8bfghà hg6vR8bfgàng ng6vR8bfgày, ánh7ccE sán7ccEg đềuBSn3mBQB rấ7ccEt đẹpg6vR8bfg mắt,7ccE đềuBSn3mBQB BSn3mBQBlà 7ccEthứ 7ccEmàu vàngBSn3mBQB ấm7ccE áp,g6vR8bfg BSn3mBQBsóng sánhg6vR8bfg như7ccE g6vR8bfgmật ong. &nBSn3mBQBbsp;Từng căBSn3mBQBn phòngg6vR8bfg nhg6vR8bfgư từg6vR8bfgng ôg6vR8bfg nhỏ7ccE p7ccEhát sánBSn3mBQBg, ngọtg6vR8bfg ngào7ccE vàBSn3mBQB 7ccEbí mậ7ccEt. Dương6vR8bfgg cứBSn3mBQB tưởngBSn3mBQB Đg6vR8bfgịnh sẽ7ccE 7ccEdắt 7ccEcô v7ccEào mộ7ccEt căBSn3mBQBn phòngg6vR8bfg nà7ccEo đóg6vR8bfg, nhưngg6vR8bfg cg6vR8bfguối cù7ccEng nơiBSn3mBQB g6vR8bfgdừng g6vR8bfglại 7ccEcủa BSn3mBQBhọ lạig6vR8bfg làBSn3mBQB mBSn3mBQBột cây7ccE c7ccEầu g7ccEỗ nhỏ7ccE như7ccEng ch7ccEắc 7ccEchắn, nằm7ccE bên7ccE rìBSn3mBQBa cg6vR8bfgủa khg6vR8bfgu nhBSn3mBQBà hàngg6vR8bfg. ThBSn3mBQBấy bãiBSn3mBQB cátBSn3mBQB g6vR8bfgdưới 7ccEchân mg6vR8bfgịn màn7ccEg, Dươg6vR8bfgng khôBSn3mBQBng ngạg6vR8bfgi BSn3mBQBngần cởBSn3mBQBi giầBSn3mBQBy rBSn3mBQBa, rồg6vR8bfgi đi7ccE tr7ccEên cát.

Trăng g6vR8bfgnon vừag6vR8bfg lên.7ccE NBSn3mBQBhững bước7ccE chânBSn3mBQB cg6vR8bfgủa Dư7ccEơng hơig6vR8bfg lúnBSn3mBQB xuống6vR8bfgg trBSn3mBQBên nền7ccE cá7ccEt lấpBSn3mBQB láBSn3mBQBnh sáBSn3mBQBng bạBSn3mBQBc b7ccEởi á7ccEnh trăBSn3mBQBng và7ccE ánBSn3mBQBh điệng6vR8bfg và7ccEng hắtBSn3mBQB BSn3mBQBra từg6vR8bfg BSn3mBQBkhu 7ccEnhà lg6vR8bfgớn. g6vR8bfgBên cạnh,g6vR8bfg ĐịnhBSn3mBQB vg6vR8bfgẫn đi7ccE giầy7ccE, anBSn3mBQBh nhẹg6vR8bfg nhàg6vR8bfgng cầBSn3mBQBm lấy7ccE đôBSn3mBQBi gg6vR8bfgiầy trg6vR8bfgong tg6vR8bfgay Dương7ccE kh7ccEiến BSn3mBQBcô hơig6vR8bfg ngỡ7ccE ngBSn3mBQBàng vBSn3mBQBà cg6vR8bfgó chútBSn3mBQB BSn3mBQBbối rố7ccEi. 7ccEỪ g6vR8bfgthì th7ccEừa nhậnBSn3mBQB đ7ccEi, những6vR8bfgg ch7ccEăm sócg6vR8bfg cg6vR8bfgó BSn3mBQBphần nhỏg6vR8bfg BSn3mBQBbé BSn3mBQBnhư vBSn3mBQBậy kh7ccEiến g6vR8bfgcô …g6vR8bfg BSn3mBQBthích 7ccEkinh g6vR8bfglên được7ccE ^^

Gió BSn3mBQBbiển ma7ccEng thêBSn3mBQBm mộ7ccEt cBSn3mBQBhút lạg6vR8bfgnh khig6vR8bfgến mái7ccE tócBSn3mBQB Dươ7ccEng baBSn3mBQBy l7ccEòa g6vR8bfgxòa. ỞBSn3mBQB mộtBSn3mBQB nơi7ccE khô7ccEng khíBSn3mBQB BSn3mBQBlãng mạng6vR8bfg nBSn3mBQBhư 7ccEvậy, Dương7ccE rất7ccE muốnBSn3mBQB nó7ccEi đ7ccEiều gg6vR8bfgì đBSn3mBQBó, tựa7ccE nhg6vR8bfgư mộtBSn3mBQB sg6vR8bfgự hg6vR8bfgỏi haBSn3mBQBn ânBSn3mBQB cầ7ccEn, ng6vR8bfghưng rất7ccE g6vR8bfgsợ 7ccEmình sBSn3mBQBẽ lại7ccE buột7ccE BSn3mBQBmiệng rg6vR8bfga một7ccE câBSn3mBQBu 7ccEnói vBSn3mBQBô g6vR8bfgduyên. Cg6vR8bfguối cg6vR8bfgùng 7ccEDương chBSn3mBQBọn sg6vR8bfgự i7ccEm lặng.

“Hôm ng6vR8bfgay Dương6vR8bfgg í7ccEt nóBSn3mBQBi nhỉ?”

Dương ngưg6vR8bfgớc lên,BSn3mBQB hơiBSn3mBQB g6vR8bfgbất nBSn3mBQBgờ vìg6vR8bfg câuBSn3mBQB 7ccEnhận xétg6vR8bfg củag6vR8bfg Định,7ccE g6vR8bfgchỉ đ7ccEịnh nóig6vR8bfg lạg6vR8bfgi một7ccE 7ccEcâu 7ccEđại BSn3mBQBloại cBSn3mBQBô íBSn3mBQBt nóBSn3mBQBi s7ccEao g6vR8bfgbằng BSn3mBQBanh, nhưn7ccEg cuối7ccE cùBSn3mBQBng, vẫnBSn3mBQB cứBSn3mBQB thấg6vR8bfgy tg6vR8bfghế nBSn3mBQBào đóg6vR8bfg, c7ccEô cười7ccE g6vR8bfgngượng ngùng.

“Tại eg6vR8bfgm BSn3mBQBđang sug6vR8bfgy nghĩ”

Định g6vR8bfgkhông h7ccEỏi ti7ccEếp, BSn3mBQBmà chỉ7ccE ng6vR8bfghìn côg6vR8bfg, 7ccEtựa nhưg6vR8bfg đợBSn3mBQBi cBSn3mBQBô g6vR8bfgnói thêBSn3mBQBm. Dương7ccE 7ccEbật cười.

“Em BSn3mBQBđang g6vR8bfgsuy g6vR8bfgnghĩ BSn3mBQBxem tráBSn3mBQBi BSn3mBQBđất nàg6vR8bfgy hẹ7ccEp đếng6vR8bfg cBSn3mBQBỡ nà7ccEo g6vR8bfgmà 7ccEem bịg6vR8bfg dấ7ccEm g6vR8bfgdúi chg6vR8bfgo BSn3mBQBanh nhữngBSn3mBQB hg6vR8bfgai lần?”

Định g6vR8bfgchợt nhì7ccEn BSn3mBQBbâng q7ccEuơ x7ccEa xBSn3mBQBa “À,BSn3mBQB như7ccE chúg6vR8bfg Tg6vR8bfghụ ng6vR8bfgói, BSn3mBQBcái đóBSn3mBQB ng7ccEười 7ccEta gg6vR8bfgọi BSn3mBQBlà g6vR8bfg“hữu duyên””

Dương g6vR8bfgim b7ccEặt. BSn3mBQBLiếm đôi7ccE 7ccEmôi cảmBSn3mBQB gBSn3mBQBiác đag6vR8bfgng khg6vR8bfgô điBSn3mBQB v7ccEì 7ccEgió biểng6vR8bfg, 7ccEDương hồBSn3mBQBi h7ccEộp nhg6vR8bfgìn khug6vR8bfgôn mặg6vR8bfgt ngh7ccEiêng ngBSn3mBQBhiêng củag6vR8bfg ĐBSn3mBQBịnh, 7ccEnhững đường7ccE BSn3mBQBnét troBSn3mBQBng sựBSn3mBQB khắ7ccEc BSn3mBQBchạm g6vR8bfgdịu dàngg6vR8bfg củag6vR8bfg g6vR8bfgánh sángg6vR8bfg BSn3mBQBkhiến lòn7ccEg c7ccEô g6vR8bfgbỗng nhiêg6vR8bfgn t7ccErào dângBSn3mBQB một7ccE cg6vR8bfgảm giág6vR8bfgc êm7ccE ảg6vR8bfg 7ccElạ lùng.g6vR8bfg 7ccEDương đangBSn3mBQB tínhg6vR8bfg g6vR8bfghỏi aBSn3mBQBnh “BSn3mBQBhữu duyêg6vR8bfgn g6vR8bfgthì saoBSn3mBQB” nh7ccEưng chưBSn3mBQBa kBSn3mBQBịp mởBSn3mBQB lời,7ccE Định7ccE đ7ccEã quBSn3mBQBay g6vR8bfgnhìn côBSn3mBQB, đôiBSn3mBQB mắBSn3mBQBt đeBSn3mBQBn bìng6vR8bfgh thảnBSn3mBQB hỏiBSn3mBQB BSn3mBQBmột cg6vR8bfgâu rấBSn3mBQBt …g6vR8bfg g6vR8bfgkhông BSn3mBQBliên quan.

“Có t7ccEhật thg6vR8bfgế không?”

Dương BSn3mBQBsững rBSn3mBQBa nBSn3mBQBgơ n7ccEgác “ThậtBSn3mBQB gg6vR8bfgì ạ?”

Định đặBSn3mBQBt đôig6vR8bfg giBSn3mBQBầy củaBSn3mBQB Dg6vR8bfgương xuBSn3mBQBống thàng6vR8bfgh cầuBSn3mBQB, r7ccEồi xỏg6vR8bfg g6vR8bfgtay túg6vR8bfgi quần,7ccE néBSn3mBQBt mặtBSn3mBQB vẫnBSn3mBQB kh7ccEông đổi.

“À chuyện7ccE chiều7ccE nayBSn3mBQB. BSn3mBQBCó thậ7ccEt làBSn3mBQB BSn3mBQBtôi g6vR8bfgkhông cBSn3mBQBó BSn3mBQB… x7ccEi nhêg6vR8bfg 7ccEgì vớBSn3mBQBi 7ccEem không?”

Ôi má7ccE ơi.7ccE C7ccEô có7ccE g6vR8bfgnên nhả7ccEy lu7ccEôn g6vR8bfgxuống big6vR8bfgển chg6vR8bfgo xog6vR8bfgng đ7ccEời khôngg6vR8bfg? DươBSn3mBQBng b7ccEặm cBSn3mBQBhặt môiBSn3mBQB, cốBSn3mBQB nén7ccE cảmBSn3mBQB g6vR8bfggiác g6vR8bfgxấu hBSn3mBQBổ g6vR8bfgđến tận7ccE g6vR8bfgchân tóc.

“Lúc đBSn3mBQBó… BSn3mBQBLúc đó7ccE lBSn3mBQBà chg6vR8bfgáu BSn3mBQBanh chọcBSn3mBQB g6vR8bfgem mà…”

Định vẫnBSn3mBQB khôn7ccEg buông7ccE tha.

“Vậy nghBSn3mBQBĩa làg6vR8bfg tôg6vR8bfgi có7ccE… g6vR8bfgxi g6vR8bfgnhê à???”

Gì thế7ccE BSn3mBQBnày? Sa7ccEo câ7ccEu chuyệng6vR8bfg BSn3mBQBnó 7ccElại dẫ7ccEn vềBSn3mBQB cBSn3mBQBái cBSn3mBQBhủ đềBSn3mBQB oáiBSn3mBQB oămBSn3mBQB này7ccE chg6vR8bfgứ. Chẳng6vR8bfgg lẽg6vR8bfg BSn3mBQBcô lBSn3mBQBại đg6vR8bfgi g6vR8bfg… g6vR8bfggật đ7ccEầu? Màg6vR8bfg lắcBSn3mBQB thì7ccE t7ccEhà xúig6vR8bfg cô7ccE đBSn3mBQBi… ch7ccEết còn7ccE hơn!!!!

Dương cBSn3mBQBắm 7ccEmặt xg6vR8bfguống g6vR8bfgđất, BSn3mBQBnhìn g6vR8bfgxuống BSn3mBQB… 7ccEngón c7ccEhân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”