You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12LpwZFr.1: mtSWovCái nmtSWovày efcó tímtSWovnh lefà quLpwZFrấy rốief 6zZFqHtình mtSWovdục cônmtSWovg cộngmtSWov kh6zZFqHông đấy????

(Bông lộcLpwZFr vừng6zZFqH trênmtSWov mtSWovsân efthiếu 6zZFqHnhi, 6zZFqHgần hLpwZFrồ HomtSWovàn efKiếm 25/9/11)
Điện thefoại trefong phòngLpwZFr khácLpwZFrh sạnmtSWov chợmtSWovt reomtSWov. Dươnefg nhấcef LpwZFrmáy ngmtSWovhe. CôLpwZFr nhí6zZFqHu 6zZFqHmày k6zZFqHhi LpwZFrnhân viênLpwZFr khefách 6zZFqHsạn vefới giọefng mmtSWoviền Tefrung nefhỏ nhẹmtSWov nó6zZFqHi cómtSWov ngườiLpwZFr muefốn gặpef efcô. Dươ6zZFqHng l6zZFqHập tứcmtSWov n6zZFqHghĩ nefgay LpwZFrđến mtSWovQuân nmtSWovên l6zZFqHạnh lùngef tLpwZFrrả l6zZFqHời eflà côef khôn6zZFqHg muốn6zZFqH 6zZFqHgặp 6zZFqHai hếtmtSWov, cefũng kmtSWovhông qmtSWovuen aefi ởef LpwZFrđây. NhưngmtSWov giọ6zZFqHng lLpwZFrễ mtSWovtân vẫnLpwZFr timtSWovếp tụcLpwZFr ng6zZFqHọt ngào.

“Dạ, ảnhef nhờ6zZFqH nóief ản6zZFqHh t6zZFqHên mtSWovĐịnh ạ!”

Sấm 6zZFqHsét efnổ đùLpwZFrng efbên tmtSWovai. efĐịnh LpwZFrsao? Kefhông eflí 6zZFqHnào cáief LpwZFrngười cômtSWov âmmtSWov thầefm nguyềLpwZFrn rủaLpwZFr nã6zZFqHy gefiờ lạimtSWov 6zZFqHlò d6zZFqHò tớiLpwZFr efđây tìmtSWovm cômtSWov c6zZFqHhứ? Mà6zZFqH vLpwZFrì s6zZFqHao 6zZFqHanh lại6zZFqH biếtmtSWov đưefợc mtSWovchỗ phmtSWovòng cefô đượ6zZFqHc nhỉLpwZFr? 6zZFqHDương nghĩef đế6zZFqHn 6zZFqHđủ LpwZFrmọi khảLpwZFr năn6zZFqHg, cuốmtSWovi cmtSWovùng cLpwZFrô tefạm tìmLpwZFr mtSWovđược giảLpwZFri ph6zZFqHáp mtSWovhợp lefý. ChLpwZFrắc mtSWovlà Tân,6zZFqH LpwZFrông mốiLpwZFr ngàymtSWov xưa6zZFqH vẫnLpwZFr khôn6zZFqHg qefuên nhiệmmtSWov mtSWovvụ củaLpwZFr mìn6zZFqHh. efChỉ LpwZFrcó Tâ6zZFqHn LpwZFrmới bi6zZFqHết p6zZFqHhòng của6zZFqH cLpwZFrô mtSWovở 6zZFqHcái thmtSWovành phố6zZFqH biểnef nàefy, vì &nbs6zZFqHp;chính anLpwZFrh trực6zZFqH tmtSWoviếp mtSWovbook vé,LpwZFr b6zZFqHook phòn6zZFqHg mtSWovcho cLpwZFrô ởLpwZFr khá6zZFqHch smtSWovạn 6zZFqHnày mà.

Ý nLpwZFrghĩ efĐịnh đến6zZFqH tìLpwZFrm eflàm mtSWovcô q6zZFqHuýnh lên.LpwZFr Dưefơng hớLpwZFrt 6zZFqHhải cefhải sơef mái6zZFqH t6zZFqHóc, tLpwZFrhay chiếcmtSWov áLpwZFro 6zZFqHhai dmtSWovây LpwZFrvà chiếcmtSWov quầnLpwZFr aliba6zZFqHba mmtSWovàu hồngLpwZFr tímtSWovm điệLpwZFru mtSWovđà rồimtSWov chạ6zZFqHy nhàomtSWov LpwZFrra LpwZFrcửa. ĐếnmtSWov LpwZFrkhi efcầm efnắm cửefa đefịnh x6zZFqHoay, Dươnefg mới&nbsp6zZFqH; sực nhLpwZFrớ, c6zZFqHô lạief chạyef  bổ vLpwZFrào phmtSWovòng, 6zZFqHlôi túimtSWov ra6zZFqH, eflấy thỏiLpwZFr so6zZFqHn mô6zZFqHi q6zZFqHuẹt nhanLpwZFrh mmtSWovột LpwZFrcái. Lú6zZFqHc nhìefn gương,  mímef mmtSWovím mLpwZFrôi cmtSWovho so6zZFqHn eflan 6zZFqHđều, Dươefng m6zZFqHới giậtLpwZFr mình.

Ôi, lefập tLpwZFrrường mtSWovcủa cefô c6zZFqHhỉ cmtSWovó 6zZFqHthế thômtSWovi sa6zZFqHo? LỏngmtSWov l6zZFqHẻo đếmtSWovn pefhát LpwZFrsợ. efVừa LpwZFrmới quyếmtSWovt eftâm khônLpwZFrg liê6zZFqHn qumtSWovan đếLpwZFrn c6zZFqHả efchú efcháu nmtSWovhà anefh cơmtSWov mà.

Vả lại,ef anefh đã6zZFqH cmtSWovó “mối”.

Bang! BaLpwZFrng! 6zZFqHCái efý efnghĩ “ĐLpwZFrịnh cLpwZFró mối”ef khiefến côef sLpwZFrựng lại,ef bỗngLpwZFr dưnefg mumtSWovốn chùief quác6zZFqHh t6zZFqHí sLpwZFron môiLpwZFr đi6zZFqH. 6zZFqHNhưng saefu nghĩmtSWov mìnLpwZFrh tefhật t6zZFqHrẻ co6zZFqHn trLpwZFrẻ mỏ,ef efmình xinefh mtSWovđâu phảimtSWov chefo duLpwZFry 6zZFqHnhất mộtef ngườiLpwZFr nLpwZFrhìn, tLpwZFrhế lmtSWovà DươnmtSWovg n6zZFqHhe răngLpwZFr cefười vefới mìnmtSWovh tLpwZFrrong gươn6zZFqHg mộLpwZFrt cáiLpwZFr, rồimtSWov trLpwZFrái LpwZFrngược mtSWovvới vLpwZFrẻ hớtef hảimtSWov eflúc nãy,mtSWov cô6zZFqH đủmtSWovng đỉnLpwZFrh 6zZFqHđi rLpwZFra khỏimtSWov phòng.

Thế mtSWovnhưng dùmtSWov r6zZFqHa 6zZFqHvẻ bmtSWovình thản6zZFqH đếLpwZFrn mLpwZFrấy th6zZFqHì khmtSWovi t6zZFqHhang máyef “ding”ef mộtmtSWov cLpwZFrái rồiLpwZFr efmở raef, Dương6zZFqH 6zZFqHvẫn nhậefn t6zZFqHhấy tLpwZFrim mì6zZFqHnh đangmtSWov đậpmtSWov thìmtSWovnh tmtSWovhịch. Cô 6zZFqH tiến vềef phíaef quefầy lễmtSWov tânLpwZFr củefa khách6zZFqH sạn6zZFqH, 6zZFqHnhưng chỉLpwZFr tLpwZFrhấy efnhân efviên đ6zZFqHang LpwZFrcắm cefúi nh6zZFqHập sổef sách.mtSWov DLpwZFrương LpwZFrlướt mắeft nhì6zZFqHn efquanh, nefhưng  cả kmtSWovhu tầnLpwZFrg LpwZFrtrệt chmtSWovỉ thấyLpwZFr vài6zZFqH bmtSWova mtSWovkhách T6zZFqHây đanmtSWovg đief l6zZFqHại, cònef efđâu khôngmtSWov thấymtSWov bómtSWovng LpwZFrdáng LpwZFrcủa kẻef cefhuyên mặcLpwZFr 6zZFqHsơ mtSWovmi efđen ấyef đâ6zZFqHu hết.mtSWov 6zZFqHKhông eflẽ aefnh đefợi lmtSWovâu quLpwZFrá mtSWovđã đ6zZFqHi rồi?&nmtSWovbsp; Dương đimtSWov vefề phíaLpwZFr lễef tmtSWovân, địnhmtSWov hỏief hefan mộtLpwZFr câu6zZFqH thmtSWovì đột6zZFqH ngộtLpwZFr cmtSWovó bànef tLpwZFray v6zZFqHỗ nhẹ6zZFqH vàmtSWovo va6zZFqHi cô.

“Ở đây”.

Dương quaefy pmtSWovhắt lạiLpwZFr nLpwZFrhìn. Kh6zZFqHông thể6zZFqH tmtSWovin đư6zZFqHợc vàoef mắLpwZFrt mình,6zZFqH trư6zZFqHớc m6zZFqHặt cefô lmtSWovà mộtmtSWov mtSWovkhuôn mặtef mà6zZFqH cmtSWovô c6zZFqHhỉ muốLpwZFrn …ef đấmmtSWov chmtSWovo LpwZFrmột nhmtSWovát. QuâLpwZFrn nhướ6zZFqHn nhướ6zZFqHn đôLpwZFri lôLpwZFrng màymtSWov, nhefìn cefô LpwZFrnhe LpwZFrrăng LpwZFrra cười.

“Ô, làmtSWovm mtSWovgì nh6zZFqHư muốn6zZFqH giếLpwZFrt người6zZFqH thếmtSWov kia?”

Dương 6zZFqHtức LpwZFrđến mứcef muốn6zZFqH xịmtSWovt efkhói mtSWovlỗ tLpwZFrai. Tứcef cái6zZFqH thLpwZFrằng 6zZFqHtrời đánhLpwZFr nàyLpwZFr một,LpwZFr eftức chính6zZFqH bảLpwZFrn thânmtSWov mìnhLpwZFr mười.ef 6zZFqHSao efcô có6zZFqH thểLpwZFr 6zZFqHngu mtSWovsi efkì 6zZFqHdiệu vậefy cơLpwZFr chứ,ef khôn6zZFqHg ngLpwZFrhĩ đếnmtSWov cLpwZFrhiêu lLpwZFrừa quLpwZFrá mmtSWovức đơn6zZFqH giảnef 6zZFqHnày. NhmtSWovưng biếtLpwZFr tứcmtSWov tốLpwZFri 6zZFqHchỉ tefổ lefàm mìn6zZFqHh tefhêm uấtLpwZFr, khô6zZFqHng efgiải quyefết đượcmtSWov gì6zZFqH n6zZFqHên cmtSWovô hất6zZFqH mặt.

“Ra  người muốn6zZFqH gặpef t6zZFqHôi làLpwZFr mtSWovcậu đómtSWov à?”

Quân g6zZFqHật gậtef đầefu, cònef cườiLpwZFr LpwZFrtoe rmtSWova vẻmtSWov rấtLpwZFr ngmtSWovây thơ.

Dương cườimtSWov cư6zZFqHời bỡ6zZFqHn cợtLpwZFr “ThếmtSWov mớief thefay tênef đổiLpwZFr hộLpwZFr kefhẩu à?”

Quân 6zZFqHxịt nefụ cườefi, l6zZFqHúc sau&nbs6zZFqHp; bĩu mLpwZFrôi efấm ức.

“Hừ. Tứcef vmtSWovì đmtSWovây mefạo d6zZFqHanh ch6zZFqHú ĐịnmtSWovh à?ef Nhefưng đâyLpwZFr khônmtSWovg nó6zZFqHi thefế tefhì cLpwZFró xuốngmtSWov không?”

Dương nghmtSWoviến răng.

“Đồ láuLpwZFr cáef l6zZFqHáu tôm”.

“Ôi, láu6zZFqH LpwZFrgì chẳnefg đượ6zZFqHc, lámtSWovu cámtSWov, láu6zZFqH tômtSWovm, efláu ốefc, l6zZFqHáu ếLpwZFrch, l6zZFqHáu cefả efnhái 6zZFqHbén 6zZFqHluôn… HLpwZFra hefa “

Thấy mìnLpwZFrh lmtSWovại 6zZFqHsắp phLpwZFrát điêLpwZFrn, DưLpwZFrơng qLpwZFruay phắtLpwZFr ngưefời đief. NhưngLpwZFr mộtef ýLpwZFr mtSWovnghĩ lư6zZFqHớt 6zZFqHqua khiếnLpwZFr Dưefơng sựnefg lạ6zZFqHi. Cefô quaefy ngomtSWovắt tr6zZFqHở lạ6zZFqHi vàmtSWov vLpwZFra thLpwZFrẳng vLpwZFrào cáiLpwZFr người6zZFqH đanmtSWovg hă6zZFqHm h6zZFqHở điLpwZFr đếmtSWovn, khi6zZFqHến efcô tốLpwZFri sầmef mặtef mũi.

“Làm cefái gefì thLpwZFrế hả?”

Vừa xLpwZFroa t6zZFqHrán Dươn6zZFqHg vừamtSWov efgắt lêefn. Quâefn l6zZFqHúng túngLpwZFr mtSWovthanh minh.

  “Ai befảo đa6zZFqHng đief 6zZFqHtự dưnLpwZFrg đứng6zZFqH lmtSWovại? efCó lefàm mtSWovsao không?”

“Sao trănLpwZFrg cmtSWovái gLpwZFrì. TrmtSWovả đây?”

Dương tmtSWovrừng mắtLpwZFr x6zZFqHòe ta6zZFqHy ra

Quân efngẩn nLpwZFrgơ nhìmtSWovn khuôefn mặ6zZFqHt Dương,ef rồief lLpwZFrại nhìLpwZFrn bàn6zZFqH tmtSWovay xLpwZFròe r6zZFqHa c6zZFqHủa cô.

“Trả g6zZFqHì. TmtSWovrả nợef LpwZFrtình efxa àLpwZFr? hímtSWov hí”

“Còn defám cưefời hảef? TrmtSWovả chứngef minmtSWovh thLpwZFrư củaef tôi6zZFqH. Cậu6zZFqH cefó biếtLpwZFr tôefi phả6zZFqHi maLpwZFrng pas6zZFqHsport đLpwZFrể ởef khámtSWovch LpwZFrsạn khefông hả?”

Quân 6zZFqHcười tíLpwZFrt cảmtSWov mắt.

“Có passport &nefbsp;rồi t6zZFqHhì cầnmtSWov gìmtSWov ch6zZFqHứng miefnh thefư 6zZFqHnữa. Đểef đâymtSWov g6zZFqHiữ làmLpwZFr eftin cho?”

Hai nắmLpwZFr đấmLpwZFr củamtSWov DươnmtSWovg đLpwZFrã siế6zZFqHt chặt,ef gmtSWovân xan6zZFqHh chefắc 6zZFqHcũng phải6zZFqH nổ6zZFqHi mtSWovlên cuồn6zZFqH cumtSWovộn, cô6zZFqH LpwZFrtrừng trLpwZFrừng mắtef nmtSWovhìn cái6zZFqH kmtSWovẻ mặ6zZFqHt đefang vôLpwZFr LpwZFrcùng tmtSWovoe toét.

“Tin cáefi comtSWovn khỉ!6zZFqH TómLpwZFr eflại LpwZFrcậu cefó tefrả không?”

Quân cư6zZFqHời cười.

“Không trả.LpwZFr ThLpwZFrích thìef đLpwZFri mLpwZFrà lấ6zZFqHy. Ở6zZFqH đâyef này”.

Vừa nóLpwZFri QuânmtSWov v6zZFqHừa mtSWovvỗ bồmLpwZFr befộp vLpwZFrào mtSWov… mLpwZFrông, nơi6zZFqH chmtSWoviếc túief quầnmtSWov jeaefn phồLpwZFrng lênef bLpwZFrởi mLpwZFrột chiếcmtSWov ví.LpwZFr 6zZFqHNụ cườLpwZFri tựLpwZFr 6zZFqHtin efvì biLpwZFrết c6zZFqHô khmtSWovông đờimtSWov nefào dám6zZFqH “manh6zZFqH động”6zZFqH khiếnLpwZFr DươnLpwZFrg tefức điên.ef Mộeft cLpwZFrơn LpwZFrbốc đồngmtSWov b6zZFqHất thìLpwZFrnh lì6zZFqHnh LpwZFrkéo efđến, khefi LpwZFrmà efchưa kefịp sLpwZFruy nghmtSWovĩ gmtSWovì tefhêm DươngmtSWov đãLpwZFr thấefy mìn6zZFqHh chạ6zZFqHy LpwZFrra samtSWovu lưLpwZFrng QLpwZFruân, mtSWovra sứLpwZFrc n6zZFqHhét eftay vàefo tefúi quần6zZFqH, mtSWovmóc chiếcLpwZFr mtSWovví ra.

Quân choáng,LpwZFr lặ6zZFqHng đ6zZFqHi mộeft thoánLpwZFrg, ngoefái 6zZFqHra đằnmtSWovg sau.

“Oái… Nefày… Nefày… Sờ…LpwZFr sờ6zZFqH mônLpwZFrg đâLpwZFry tLpwZFrhật đấy6zZFqH à…

Dương vmtSWovẫn ngLpwZFrhiến răefng rú6zZFqHt cá6zZFqHi LpwZFrví rLpwZFra, nhưngLpwZFr chi6zZFqHếc qu6zZFqHần Jeefan cmtSWovhật khiefến efchiếc vefí mãief kmtSWovhông kéefo 6zZFqHlên được.

Một LpwZFrvài v6zZFqHị kefhách Tây6zZFqH bmtSWovắt đầLpwZFru hiế6zZFqHu kefì qu6zZFqHay rLpwZFra nhìn,6zZFqH nhefưng Dươngef LpwZFrkệ xámtSWovc. ĐanLpwZFrg 6zZFqHtrong cơnmtSWov tứcef tốmtSWovi efvà efđược aLpwZFrn ủimtSWov vớimtSWov ýLpwZFr ngmtSWovhĩ “đốiLpwZFr mLpwZFrặt efvới efnhững thằ6zZFqHng mtSWovchày bửefa 6zZFqHthì pmtSWovhải chàymtSWov befửa hơnef nóLpwZFr”, nmtSWovên Defương nghiếLpwZFrn refăng rmtSWovút cậtmtSWov lựmtSWovc. ChiếmtSWovc v6zZFqHí vefừa LpwZFrthò 6zZFqHlên qumtSWova LpwZFrmép tmtSWovúi tLpwZFrhì QumtSWovân lmtSWovại efngọ nguậy.

“Này nLpwZFrày, c6zZFqHái nàyLpwZFr cLpwZFró tính6zZFqH làmtSWov quấyef rối6zZFqH LpwZFrtình dụ6zZFqHc cefông cộLpwZFrng kh6zZFqHông đấy?”

Vì LpwZFrQuân xmtSWovoay ngườLpwZFri nênef Dươngef bmtSWovị trmtSWovượt t6zZFqHay rmtSWova. mtSWovCô lạ6zZFqHi efphải nmtSWovhào theLpwZFro, 6zZFqHvừa cố6zZFqH kéo6zZFqH chimtSWovếc vímtSWov LpwZFrra, LpwZFrvừa hétmtSWov nhỏ.

“Câm miệng.mtSWov ĐứngLpwZFr iLpwZFrm đấy”.

Giọng 6zZFqHQuân vừa6zZFqH b6zZFqHuồn cườief, vừaLpwZFr LpwZFrthiểu não.

“Ôi, chúef Định,mtSWov cmtSWovhú chứngLpwZFr efkiến 6zZFqHnhá. R6zZFqHõ lefà NhámtSWovi BéLpwZFrn “dê”mtSWov cháefu mà!

Dương humtSWovng hănmtSWovg eftrừng 6zZFqHmắt lênLpwZFr nh6zZFqHìn Quân.

“Hừ, đmtSWovừng màmtSWov lefôi cLpwZFrhú cậu6zZFqH rmtSWova m6zZFqHà efdọa tôief. Tưởng6zZFqH mtSWovchú cậumtSWov LpwZFrmà 6zZFqHxi n6zZFqHhê vLpwZFrới tefôi hả”?

Mắt QuânLpwZFr lấpmtSWov lLpwZFránh tefinh quái.

“Thật khôngef 6zZFqHxi nhLpwZFrê chứ?”.

Dương đãmtSWov rút6zZFqH rLpwZFra đượcef chefiếc efví mtSWovquái đảmtSWovn mtSWovra efkhỏi chiếcmtSWov quầ6zZFqHn cLpwZFrhật mtSWovmột cácefh LpwZFrquái 6zZFqHđản kiefa, vội6zZFqH vàng6zZFqH lefật r6zZFqHa mtSWovđể tìmtSWovm chứnLpwZFrg mmtSWovinh củaef mình.

“Không nó6zZFqHi nhiLpwZFrều đa6zZFqHu diLpwZFrều. ILpwZFrm chmtSWovo tmtSWovôi cò6zZFqHn tìm…”

Dương lậeft mtSWovlật mtSWovmột hồiLpwZFr, thấy6zZFqH t6zZFqHrong vmtSWoví 6zZFqHcó vLpwZFrài tờ6zZFqH tiềnmtSWov chẵnLpwZFr, lẻmtSWov lộn6zZFqH xộn.LpwZFr B6zZFqHên ngmtSWovăn khmtSWovác là6zZFqH mtSWovcác lomtSWovại giấefy tờLpwZFr 6zZFqHvà vefài mtSWovcái tefhẻ. Cô6zZFqH eftìm efthấy đượmtSWovc efchứng minLpwZFrh cLpwZFrủa mìnmtSWovh 6zZFqHở phLpwZFría 6zZFqHtrong c6zZFqHùng efcủa c6zZFqHhiếc mtSWovví, đượcef kẹ6zZFqHp bênLpwZFr cạnh6zZFqH eftờ efchứng mimtSWovnh thmtSWovư kháLpwZFrc. Dươ6zZFqHng nLpwZFrhanh LpwZFrtay kẹpmtSWov nefgay chứnmtSWovg mLpwZFrinh cefủa mìn6zZFqHh vLpwZFrào náLpwZFrch, rồmtSWovi r6zZFqHút tờ6zZFqH ch6zZFqHứng miefnh efthư củmtSWova QumtSWovân raef, lmtSWoviếc nLpwZFrhìn quaef. NguyLpwZFrễn Hoàngef mtSWovQuân, sLpwZFrinh năefm 1987mtSWov… 6zZFqHHừ, cLpwZFrái đồLpwZFr oắtmtSWov 6zZFqHcon lắmef cefhuyện, LpwZFrsinh nă6zZFqHm 6zZFqH87 mà6zZFqH efdám lèLpwZFro nh6zZFqHèo l6zZFqHà aLpwZFrnh efđây 6zZFqH27 tuổief. Cefô mtSWovnhét trởmtSWov lefại vàoef 6zZFqHví, rồiLpwZFr đậ6zZFqHp bốefp chiếefc 6zZFqHví vàoLpwZFr ta6zZFqHy củ6zZFqHa Q6zZFqHuân, efcái kẻ6zZFqH LpwZFrvẫn đamtSWovng tủmtSWovm mtSWovtỉm đứn6zZFqHg efnhìn. LLpwZFrấy hết6zZFqH giefọng hmtSWovình s6zZFqHự cefó efthể, 6zZFqHDương hừef mũi.

“Nghe đâLpwZFry. Tefừ efbây gmtSWoviờ khefông xumtSWovất hiệnef LpwZFrtrước mặtmtSWov t6zZFqHôi dướief mtSWovmọi hìn6zZFqHh tefhức.  Tôi nLpwZFrói cóef tiế6zZFqHng ViệtLpwZFr 6zZFqHcó dấumtSWov đấy,mtSWov cóef efhiểu không?

“Hiểu. Nhefưng cefhỉ muốn6zZFqH hỏi,6zZFqH thLpwZFrế LpwZFrchú ĐLpwZFrịnh efcó thLpwZFrể 6zZFqHxuất h6zZFqHiện 6zZFqHtrong mọ6zZFqHi hmtSWovình thứcmtSWov không?”

Dương nmtSWovghiến rLpwZFrăng t6zZFqHrèo trẹefo “6zZFqHCả cmtSWovhú chefáu efnhà cậuLpwZFr phefắn đLpwZFri hết,ef hiểumtSWov chưa?”

Quân gật6zZFqH đầu,ef qu6zZFqHay ngefười nhìmtSWovn 6zZFqHvề phmtSWovía cửa.

“Chú cefháu mìnhef phảief phắnmtSWov th6zZFqHôi 6zZFqHchú ạ,6zZFqH nghLpwZFre chừnefg làmtSWov NhámtSWovi Bé6zZFqHn k6zZFqHiên quymtSWovết lắm”

Xì, địefnh tiếLpwZFrp tụcmtSWov lừaLpwZFr cmtSWovô efà? VừmtSWova bĩumtSWov môefi, 6zZFqHvừa địnhef châmtSWovm mtSWovchọc QumtSWovân thefêm mộtef câumtSWov nữaef, nhưn6zZFqHg mắ6zZFqHt DươLpwZFrng vô6zZFqH eftình liLpwZFrếc rmtSWova cửa6zZFqH mmtSWovột cái.

Sau cámtSWovi liếc6zZFqH đó,6zZFqH DươngmtSWov đãef trởLpwZFr thànLpwZFrh “linh6zZFqH hồnmtSWov tượngef đá”.

Bởi nefgay cửaef khmtSWovách s6zZFqHạn, ĐịnLpwZFrh đã6zZFqH đứngmtSWov LpwZFrđó t6zZFqHừ mtSWovlúc nào,6zZFqH taLpwZFry xỏef túimtSWov qLpwZFruần, nLpwZFrhìn vềef phefía efcô, LpwZFrđôi mắLpwZFrt đenmtSWov efthẫm mtSWovkín 6zZFqHbưng, môief đefiểm nhefẹ mộ6zZFqHt nefụ cười.

P/sLpwZFr: HmtSWoví hí6zZFqH, nefhư đãLpwZFr hứamtSWov, tmtSWovớ phảimtSWov điềLpwZFru ngmtSWovay anmtSWovh Đị6zZFqHnh tefrở eflại mtSWovcho cá6zZFqHc 6zZFqHtình LpwZFriu efđỡ nhớ6zZFqH a6zZFqHnh efí rồi6zZFqH 6zZFqHnhé ^^. 

 

Chương 12.ef2: Dườ6zZFqHng nhưLpwZFr là6zZFqH cefô xấ6zZFqHu hổ.LpwZFr DmtSWovường nmtSWovhư eflà cefô xefấu hổ,ef chỉef LpwZFrvới… anh.


mtSWov""

(Ngõ đườnefg HumtSWovỳnh ThLpwZFrúc Kháng,ef 9/20116zZFqH, photmtSWovo 6zZFqHby Khanhha)Định LpwZFrquan sátef khu6zZFqHôn mặtmtSWov đỏ6zZFqH ửnmtSWovg l6zZFqHên efmàu tLpwZFráo chínef, 6zZFqHdáng điefệu 6zZFqHnhư efgà mắ6zZFqHc tócLpwZFr củaef DươLpwZFrng, tron6zZFqHg lòngLpwZFr mtSWovnếm tLpwZFrrải mộmtSWovt cefảm giác6zZFqH ngọtef n6zZFqHgào. KhôngmtSWov h6zZFqHiểu LpwZFrvì đ6zZFqHâu, nmtSWovhững LpwZFrlần gặp6zZFqH gỡLpwZFr Dươngef efluôn kLpwZFrì qLpwZFruặc, k6zZFqHhi thìmtSWov efcô òefa kLpwZFrhóc mtSWovtrước mmtSWovặt aLpwZFrnh khôLpwZFrng gmtSWoviấu giếm,6zZFqH mtSWovkhi 6zZFqHcô nmtSWovgã cáLpwZFri omtSWovạch ngaefy dướief chânef anmtSWovh, hLpwZFray nhưef mtSWovbây giLpwZFrờ, LpwZFrcô efnhư hình6zZFqH ảefnh efở t6zZFqHrên mộLpwZFrt vmtSWovideo clefip LpwZFrđang chuyểnef độngmtSWov đầyLpwZFr sLpwZFrôi efnổi b6zZFqHỗng nhimtSWovên mtSWovbị bấmtSWovm efnút tLpwZFrạm dừngef vậy.

Dường 6zZFqHnhư eflà cô6zZFqH xefấu hổ.6zZFqH DLpwZFrường nhưLpwZFr eflà mtSWovcô xấuef hổ,6zZFqH mtSWovchỉ vớimtSWov… anh.

Thấy mLpwZFrặt cô6zZFqH sắ6zZFqHp bLpwZFrốc cháy6zZFqH đếnmtSWov LpwZFrnơi, ĐịnmtSWovh mtSWovmỉm cườimtSWov 6zZFqHbình thản.

“Lâu khôn6zZFqHg gặpLpwZFr em!”.

Dương 6zZFqHmấp máyLpwZFr m6zZFqHôi mmtSWovột LpwZFrlúc, thấmtSWovy LpwZFrtay châefn thừaLpwZFr thmtSWovãi khôngLpwZFr biếLpwZFrt làmLpwZFr gì.LpwZFr CôLpwZFr efđờ đẫnef đ6zZFqHưa taLpwZFry vuố6zZFqHt t6zZFqHóc rồmtSWovi cập6zZFqH rmtSWovập buônLpwZFrg xuống,LpwZFr lmtSWovúc s6zZFqHau 6zZFqHmới thốeft lên.

“Sao anLpwZFrh lạiLpwZFr ở6zZFqH đây?”

Định chưLpwZFra kịp6zZFqH trảef lờmtSWovi, t6zZFqHhì QuLpwZFrân đ6zZFqHã nhmtSWovảy vào,LpwZFr giọn6zZFqHg dàief ra.

“Vừa nmtSWovãy có6zZFqH nmtSWovgười bảefo chmtSWovú chmtSWováu mì6zZFqHnh cefấm xuấLpwZFrt hiệnef dưmtSWovới efmọi hìefnh thứmtSWovc. mtSWovCó mtSWovngười bảoLpwZFr cefả 6zZFqHchú cũnLpwZFrg c6zZFqHhả efxi nmtSWovhê quá6zZFqHi gì  chúLpwZFr ạ”

Mặc chmtSWovo Định6zZFqH mtSWovcố nínLpwZFr cười,6zZFqH Quânef vẫLpwZFrn tỉefnh bơLpwZFr, cònmtSWov v6zZFqHờ thấmtSWovp 6zZFqHgiọng thLpwZFrì thào.

“Có người&LpwZFrnbsp; vừa  rồi c6zZFqHòn quấy6zZFqH 6zZFqHrối …6zZFqH “tờmtSWov defờ” cLpwZFrháu. ĐểLpwZFr amtSWovn tLpwZFroàn chLpwZFrú chámtSWovu efmình tLpwZFré lLpwZFrà hơn…”

À, nefếu bâmtSWovy giờef cLpwZFró mtSWovmột mtSWovque d6zZFqHiêm đánhef xòeLpwZFr 6zZFqHmột efcái bênef efcạnh thLpwZFrì đảm6zZFqH efbảo làef efmặt củaLpwZFr Dươefng sẽLpwZFr 6zZFqHbén lửa6zZFqH LpwZFrngay. Cảm6zZFqH giácLpwZFr LpwZFrđỏ mặ6zZFqHt đến6zZFqH rá6zZFqHt befỏng 6zZFqHkhiến cô6zZFqH LpwZFrkhông nóiLpwZFr nLpwZFrên lLpwZFrời.  Dương nhìnef vẻ6zZFqH mặ6zZFqHt mtSWovcố bìnhmtSWov mtSWovthản củLpwZFra Địn6zZFqHh vàef 6zZFqHvẻ láuef 6zZFqHcá củefa Quefân khLpwZFri chLpwZFriếu tướefng đượcef efcô, q6zZFqHuyết mtSWovtâm lấLpwZFry lạief bìnefh tĩnhLpwZFr. Côef vờ &nb6zZFqHsp;lên giọngef nạt.

“Hừ, mtSWovchú cậuef là6zZFqH ngưmtSWovời 6zZFqHlớn, bmtSWoviết mtSWovchỗ n6zZFqHào nóief đùaLpwZFr chỗLpwZFr nàLpwZFro nLpwZFrói tefhật chứ6zZFqH nhỉef aLpwZFrnh ĐịnhmtSWov nhỉ?”

Quân dậm6zZFqH châefn tefức tối.

“Ở đmtSWovâu thLpwZFrói đờ6zZFqHi nạmtSWovt cháu6zZFqH nịnhLpwZFr chú6zZFqH 6zZFqHlà sao?”.

Định efvỗ efvào vLpwZFrai Quân.

“Thôi đi6zZFqH. ĐừngmtSWov LpwZFrcó chLpwZFrọc ngườefi tefa nữa”.

Quân thmtSWovở efra a6zZFqHi oán.

“Giờ mtSWovthói đờief lạiLpwZFr thànhef nạ6zZFqHt chá6zZFqHu vàmtSWov nefịnh ngườiLpwZFr dưmtSWovng. 6zZFqHTại efsao LpwZFrlại 6zZFqHvô lLpwZFrý tmtSWovhế, efmột tefhanh nimtSWovên trefai trmtSWovẻ mtSWovsáng ngờimtSWov LpwZFrđầy sứcLpwZFr efsống mà6zZFqH chẳngLpwZFr đượcef nâng6zZFqH n6zZFqHiu gefì cả”

Cả Dươngef lầnmtSWov mtSWovĐịnh đềLpwZFru phmtSWovì cườiLpwZFr vì6zZFqH đLpwZFriệu bộmtSWov khmtSWovoa trưmtSWovơng 6zZFqHcủa Q6zZFqHuân. Dưefơng efcũng thầ6zZFqHm thở6zZFqH phàefo v6zZFqHì th6zZFqHời đimtSWovểm căn6zZFqHg thefẳng đã6zZFqH 6zZFqHqua. TLpwZFruy nhiLpwZFrên, khLpwZFri Định6zZFqH hỏefi Dương6zZFqH LpwZFrcó mLpwZFruốn đefi cafefé với6zZFqH LpwZFrchú cLpwZFrháu aefnh khônLpwZFrg mtSWovthì DưLpwZFrơng vẫn6zZFqH bLpwZFrán số6zZFqHng bámtSWovn efchết mtSWovmà tmtSWovừ c6zZFqHhối. 6zZFqHCô khmtSWovông muốnLpwZFr mình6zZFqH cứLpwZFr phảiLpwZFr âmmtSWov thLpwZFrầm đefi tefìm cái6zZFqH efhố ha6zZFqHy cmtSWovái lỗLpwZFr nẻef nàoef mtSWovđể chefui xuống6zZFqH vLpwZFrì những6zZFqH tình6zZFqH huốngmtSWov mtSWovkinh defị mmtSWovà chínhmtSWov cômtSWov tạomtSWov nênmtSWov tLpwZFrrước mmtSWovắt anh.

Định eflắng efnghe câuLpwZFr tLpwZFrừ chốimtSWov củaef Dươngef v6zZFqHới vẻLpwZFr điềLpwZFrm 6zZFqHđạm, nhưnefg QuLpwZFrân LpwZFrthì mtSWovxì mộtmtSWov 6zZFqHhơi 6zZFqHrõ dài.

“Sao thế,ef lạiLpwZFr mtSWovsợ hefá mefiệng efmắc quLpwZFrai àLpwZFr, ha6zZFqHy xấ6zZFqHu hổef vì6zZFqH mLpwZFrấy cámtSWovi câuef vừLpwZFra nãy?”

Cái thằn6zZFqHg chefết tiệtef nàefy cứef nhưmtSWov đmtSWovi 6zZFqHtông làefo ởmtSWov tr6zZFqHong lòLpwZFrng cô6zZFqH vLpwZFrậy. DươngLpwZFr cưmtSWovời gượng,ef nLpwZFrhưng chẳngef thLpwZFrèm thamtSWovnh 6zZFqHminh vớimtSWov mtSWovnó, LpwZFrcô quLpwZFray sa6zZFqHng ĐịLpwZFrnh LpwZFrnói n6zZFqHhư gefiải thích.

“Thật 6zZFqHra lLpwZFrà vìmtSWov e6zZFqHm cómtSWov hẹn6zZFqH vớmtSWovi mefột ngườimtSWov h6zZFqHọ 6zZFqHhàng mtSWovở đây.mtSWov Thôi6zZFqH đà6zZFqHnh hẹnef mtSWovchú cháefu anmtSWovh LpwZFrdịp khác”.

Quân vẻLpwZFr vẫnmtSWov 6zZFqHkhông LpwZFrvừa lònmtSWovg, trướcLpwZFr k6zZFqHhi xoamtSWovy ngườief đ6zZFqHi cònmtSWov 6zZFqHghé vàefo taLpwZFri efcô efthì thàefo “LLpwZFrần LpwZFrsau nLpwZFrói mtSWovdối LpwZFrthì họ6zZFqHc cách6zZFqH 6zZFqHđừng cefó mLpwZFrà 6zZFqHchớp mắeft loạnLpwZFr lên”

Tưởng nhưef khóLpwZFri lạief efxì rLpwZFra hLpwZFrai lỗef mtSWovtai efDương. Tạ6zZFqHi 6zZFqHsao thằngLpwZFr oắt6zZFqH co6zZFqHn nàyLpwZFr khônefg đểmtSWov cmtSWovô nLpwZFrhìn nefó 6zZFqHđược befình thườngmtSWov tefrong vefòng mộtmtSWov phútef chứ?

*****

Cuộc sốngLpwZFr đúngef lefà mtSWovcó nhữnefg bất6zZFqH nefgờ ngẫLpwZFru nhiêLpwZFrn khiế6zZFqHn chímtSWovnh Dươefng pefhải kin6zZFqHh LpwZFrngạc. 6zZFqHKhi efcô nóief đại6zZFqH mtSWovcâu gặpef “mộ6zZFqHt ngườief họLpwZFr hàngmtSWov” c6zZFqHô tuyệt6zZFqH 6zZFqHnhiên khôngef th6zZFqHể ngmtSWovhĩ efrằng, cefó một6zZFqH efngười h6zZFqHọ hànefg thLpwZFrật, đột6zZFqH mtSWovngột gọefi điệnLpwZFr chLpwZFro cô.ef M6zZFqHà đây6zZFqH lại6zZFqH là6zZFqH mộtmtSWov 6zZFqHngười LpwZFrcô c6zZFqHực kmtSWovì yêmtSWovu quý.

Giọng củaLpwZFr bá6zZFqHc ThmtSWovụ vamtSWovng LpwZFrlên rLpwZFrổn rảng.

“Nấm,  đang ở6zZFqH fesimtSWovval pmtSWovhải không?”

Dương t6zZFqHròn xomtSWove mắt.

“Dạ, s6zZFqHao LpwZFrbác bmtSWoviết ạ?”

“Vậy efmới tàiLpwZFr chứLpwZFr. Ma6zZFqHu mauLpwZFr, đ6zZFqHi efra đâyef mtSWovăn mtSWovvới bác.mtSWov Bắtef taxefi refa lu6zZFqHôn nLpwZFrhà 6zZFqHhàng TLpwZFrhùy Dươn6zZFqHg nhé,LpwZFr cóLpwZFr biếeft đườnmtSWovg chưaLpwZFr? Khôefng mtSWovcứ befảo mtSWovlà lái6zZFqH mtSWovxe ngưLpwZFrời tLpwZFra biết6zZFqH đấy”.

“Dạ, cmtSWovháu b6zZFqHiết efrồi. CháLpwZFru r6zZFqHa luônmtSWov đây”.

Lẳng điệnLpwZFr thefoại LpwZFrxuống giườngmtSWov, DươngmtSWov vừ6zZFqHa gấpef gáLpwZFrp tmtSWovhay đồ,LpwZFr vừaef nghefĩ miệngmtSWov mìLpwZFrnh thimtSWovêng mtSWovquá mtSWovđi m6zZFqHất. Vừaef kefêu cefó hẹn6zZFqH họLpwZFr hàng6zZFqH LpwZFrlà gặpef hLpwZFrọ hàngmtSWov mtSWovluôn. BiếtLpwZFr vầy6zZFqH hồief n6zZFqHãy cômtSWov 6zZFqHnói sLpwZFrắp 6zZFqHgặp ngườiLpwZFr yêu,LpwZFr cóef LpwZFrkhi côef lLpwZFrại mtSWovchẳng 6zZFqHtúm cổef efđược anmtSWovh LpwZFrchàng đẹpmtSWov trai6zZFqH, efnhà giefàu viếtmtSWov chữLpwZFr efbự 6zZFqHở cáLpwZFri thànLpwZFrh phốef biểnLpwZFr nàyef íLpwZFr cLpwZFrhứ ^^

Dương bưmtSWovớc vàomtSWov “Thefùy Dươefng”, mộtef mtSWovnhà hàmtSWovng đưefợc thefiết k6zZFqHế để6zZFqH LpwZFrhầu như6zZFqH mmtSWovọi giaLpwZFrn phòng6zZFqH đềuef nhmtSWovìn refa bLpwZFriển. BuổimtSWov mtSWovchiều, nắngmtSWov 6zZFqHsâm sấmtSWovp v6zZFqHàng trLpwZFrên mặtmtSWov biể6zZFqHn xanmtSWovh, vàiLpwZFr dâefy l6zZFqHeo mtSWovđu hờLpwZFr efbên cửa6zZFqH LpwZFrsổ, thậmtSWovt làef thời6zZFqH mtSWovđiểm lãnefg mạn6zZFqH củamtSWov cáLpwZFrc 6zZFqHcặp tLpwZFrình nLpwZFrhân. T6zZFqHừ  hành 6zZFqHlang đief 6zZFqHvào, DươnLpwZFrg đmtSWovã liế6zZFqHc thLpwZFrấy nhữ6zZFqHng kh6zZFqHông bmtSWoviết lefà baefo nhiêu6zZFqH cặ6zZFqHp đôiLpwZFr đefang đứngmtSWov bênef nLpwZFrhau refì rầm6zZFqH tròmtSWov chuyện,mtSWov hmtSWovay đútLpwZFr c6zZFqHho nhLpwZFrau miếngLpwZFr bánmtSWovh ngọtLpwZFr 6zZFqHngào, hLpwZFray cmtSWovầm chefặt ta6zZFqHy nhaefu, LpwZFrnhìn 6zZFqHra LpwZFrbiển lớnLpwZFr… 6zZFqHÂy daef, vậyef mmtSWovà c6zZFqHô lạimtSWov mtSWovvào chốnLpwZFr lãngmtSWov mLpwZFrạn thefế nLpwZFrày đểLpwZFr gặpLpwZFr mtSWovông mtSWovbác mì6zZFqHnh c6zZFqHơ chứ.

Theo LpwZFrnhân vimtSWovên chỉmtSWov dẫn,6zZFqH DươngLpwZFr bướLpwZFrc đefến mộLpwZFrt baefn cômtSWovng, c6zZFqHó efkê chimtSWovếc efbàn nhLpwZFrỏ. ĐôimtSWov mtSWovvai người6zZFqH đànmtSWov efông tLpwZFrừng trảmtSWovi quefay LpwZFrlưng lạimtSWov vềmtSWov phí6zZFqHa 6zZFqHcô, mmtSWovái tócLpwZFr efhoa mtSWovrâm efbay nh6zZFqHẹ trLpwZFrong gió.

“Bác, bácLpwZFr đmtSWovang efnhớ b6zZFqHác TmtSWovâm à?”

Ông ThmtSWovụ qua6zZFqHy lạ6zZFqHi, efnhìn đứa6zZFqH chLpwZFráu LpwZFrgái tronmtSWovg bộmtSWov v6zZFqHáy mtSWovhoa xinLpwZFrh xắn,ef mỉmtSWovm cườief rộnmtSWovg mở.

“Nấm cmtSWovon, mefở miệLpwZFrng là6zZFqH trêu6zZFqH chọcef bác.LpwZFr LpwZFrSao? TLpwZFrhấy nhmtSWovà hàngmtSWov nàyef đmtSWovẹp không?”

Dương 6zZFqHkéo gLpwZFrhế ngồLpwZFri 6zZFqHxuống, nhaLpwZFrnh tamtSWovy nhómtSWovn mộmtSWovt mimtSWovếng mtSWovbánh nhỏmtSWov trênLpwZFr bànef, mtSWovăn ngmtSWovon lành.

“Dạ đẹp.ef C6zZFqHơ dưefng màLpwZFr hơimtSWov LpwZFrxa chỗef mtSWovkhách smtSWovạn cháu.mtSWov Nhưngef sefao b6zZFqHác biếtLpwZFr chỗmtSWov này?”

“Đoán xem”.

Dương đảomtSWov mmtSWovắt, cườLpwZFri vmtSWovui mtSWovvẻ “CháumtSWov LpwZFrđoán 6zZFqHra mtSWovrồi, thếef nàoLpwZFr chủmtSWov n6zZFqHhà hàn6zZFqHg nàymtSWov cũnefg làef mtSWovmột tuyệLpwZFrt sắcef giamtSWovi n6zZFqHhân, mtSWovhai ng6zZFqHười từngef cóLpwZFr mộLpwZFrt tefình yêuef LpwZFrnhư hLpwZFroa n6zZFqHhư mộnLpwZFrg khi6zZFqHến 6zZFqHbác 6zZFqHkhông th6zZFqHể nLpwZFrào quêLpwZFrn được….ThếLpwZFr rồi…

Dương chLpwZFrưa nefói hLpwZFrết, ông6zZFqH Thefụ cườief lớn.

“Cái cmtSWovon bémtSWov này.LpwZFr Ch6zZFqHủ nhLpwZFrà h6zZFqHàng nàyLpwZFr làmtSWov mtSWovmột lãoLpwZFr mtSWovbụng gầ6zZFqHn rơimtSWov xu6zZFqHống đầ6zZFqHu 6zZFqHgối v6zZFqHà tmtSWovóc thefì lạ6zZFqHi chefẳng c6zZFqHòn cọ6zZFqHng nàomtSWov. NgLpwZFrhe LpwZFrcó giốngLpwZFr mộtLpwZFr 6zZFqHtuyệt sắcmtSWov gefiai nLpwZFrhân không?…”

Dương hLpwZFri mtSWovhi cười.

“Vậy tmtSWovhì đơefn gefiản LpwZFrrồi. efNhà LpwZFrhàng n6zZFqHày chmtSWovắc l6zZFqHà LpwZFrdo befác LpwZFrxây dựngmtSWov đúLpwZFrng mtSWovkhông ạ?”.

“Thông LpwZFrminh đấy.LpwZFr N6zZFqHào thícLpwZFrh ănef gefì thefì chọnef LpwZFrđi. 6zZFqHĐồ mtSWovở 6zZFqHđây đefược lắLpwZFrm đó”

Nhân viêLpwZFrn phụcLpwZFr efvụ đLpwZFri 6zZFqHtới, efghi lạiLpwZFr vàLpwZFri mLpwZFrón ăn &LpwZFrnbsp;Dương LpwZFrchọn. ỞmtSWov efbiển th6zZFqHì tội6zZFqH gìmtSWov khônLpwZFrg efăn hảiLpwZFr sảefn chứ,ef nhấeft lmtSWovà mefình lạief khôefng pmtSWovhải tmtSWovrả tiềefn, vậmtSWovy nênmtSWov DươngLpwZFr 6zZFqHhỉ hảLpwZFr gọi6zZFqH đĩLpwZFra ghẹ6zZFqH hấmtSWovp, vLpwZFrà mmtSWoviến xefào efcua cLpwZFrùng efmột đLpwZFrĩa 6zZFqHsalat efmiến tôm.

Dương vừa6zZFqH mtSWovđịnh gấpef cumtSWovốn memtSWovnu, đefưa lạiLpwZFr c6zZFqHho nhân6zZFqH viênmtSWov thì6zZFqH ông6zZFqH 6zZFqHThụ đã6zZFqH vớefi mtSWovtay, lật6zZFqH cuốefn 6zZFqHmenu LpwZFrra tiếp.

“Cứ gọmtSWovi nhimtSWovều 6zZFqHmột ch6zZFqHút. mtSWovỞ đmtSWovây mó6zZFqHn tLpwZFrôm nưmtSWovớng haLpwZFry eftôm sốt6zZFqH LpwZFrbơ tỏi6zZFqH cũn6zZFqHg đượcmtSWov lắmtSWovm. À,mtSWov c6zZFqHó thíefch eftu efhài không?”.

“Ui mtSWovcó hmtSWovai bámtSWovc efcháu 6zZFqHmình mtSWovgọi là6zZFqHm gmtSWovì mtSWovnhiều ạ”.

Ông ThụmtSWov mỉmLpwZFr cười,6zZFqH mộtmtSWov chút6zZFqH refanh mtSWovmãnh dLpwZFrâng lên6zZFqH tronefg mắt.

“Có thêm6zZFqH một6zZFqH thLpwZFrằng efđệ 6zZFqHcủa efbác nữa”.

Có lẽef vLpwZFrì quá6zZFqH efhiểu mtSWovông bá6zZFqHc mình,6zZFqH nêLpwZFrn LpwZFrlập tứ6zZFqHc DươnmtSWovg efngờ ngợ.

“Bác. KhôngmtSWov phải6zZFqH befác vẫn6zZFqH quyếtmtSWov tâLpwZFrm mLpwZFrối mmtSWovai mtSWovcho ch6zZFqHáu đấ6zZFqHy chứmtSWov ạ?”

Ông Thụ6zZFqH cườimtSWov lớnef, vLpwZFrò 6zZFqHtay xmtSWovoa đLpwZFrầu Dương.

“Cái cefon bé6zZFqH này…6zZFqH Sa6zZFqHo hiể6zZFqHu ý6zZFqH efnhanh tefhế hả?”

Dương đefặt phịchef tLpwZFrờ meLpwZFrnu LpwZFrxuống, khổLpwZFr efsở nLpwZFrhìn ông.

“Bác, bác6zZFqH biếtLpwZFr lLpwZFrà cháuef khônmtSWovg thíchef m6zZFqHấy trLpwZFrò LpwZFrmối mmtSWovai mà”.

Ông 6zZFqHThụ 6zZFqHnhìn côef vẻ6zZFqH ba6zZFqHo dung.

“Thì cứef tLpwZFrhử mộLpwZFrt lầmtSWovn xe6zZFqHm. KhôngLpwZFr 6zZFqHtin báLpwZFrc à?

“Không phảief k6zZFqHhông mtSWovtin, nhmtSWovưng mà…”

Dương đamtSWovng mtSWovnói d6zZFqHở thmtSWovì cóef tiếngmtSWov bướcmtSWov chân6zZFqH đLpwZFri tới.LpwZFr CômtSWov qLpwZFruay nLpwZFrhìn thìmtSWov chợt6zZFqH ngẩnmtSWov refa. Người6zZFqH bướcmtSWov vefào mmtSWovặc chefiếc sơ6zZFqH mtSWovmi đenef efkẻ nLpwZFrhỏ, khLpwZFruôn m6zZFqHặt mtSWovtrầm ngefâm, khó6zZFqHe miệngLpwZFr LpwZFrđang LpwZFrchuẩn bịmtSWov nhướnef lefên mtSWovmột n6zZFqHụ cLpwZFrười chàLpwZFro hỏi.

“Chú 6zZFqHạ. mtSWovCháu t6zZFqHới rồi”.

Dương kínLpwZFr LpwZFrđáo cấuef efvào t6zZFqHay mì6zZFqHnh mộmtSWovt cái,LpwZFr t6zZFqHhấy LpwZFrđau mtSWovđau, efcô mớimtSWov ngước6zZFqH lên6zZFqH nLpwZFrhìn Định,mtSWov cLpwZFrười n6zZFqHgượng ngập.

“Lại gặLpwZFrp a6zZFqHnh rồi”.

 

Chương 12LpwZFr.3: Vefô líLpwZFr, cLpwZFrhưa uốngLpwZFr mefà đãmtSWov efthấy tâmtSWovy tmtSWovây làLpwZFr efthế nàoLpwZFr nhỉ?

mtSWov

(Tấm mtSWov“mành treo6zZFqH” giữa6zZFqH efphố h6zZFqHôm đief b6zZFqHộ 25/9)

Một ng6zZFqHười đượcmtSWov LpwZFrlàm LpwZFrmai chefo mìnefh đ6zZFqHến 6zZFqHhai lmtSWovần th6zZFqHì cLpwZFró LpwZFrphải lmtSWovà cmtSWovó d6zZFqHuyên không?&nbsmtSWovp; Suy nmtSWovghĩ ấymtSWov lướt6zZFqH efqua LpwZFrtrong đầumtSWov Định.

Còn suefy ngmtSWovhĩ c6zZFqHủa DưLpwZFrơng thìmtSWov lmtSWovại làef: Mộtef người6zZFqH đượmtSWovc lmtSWovàm mamtSWovi cefho LpwZFrmình đếLpwZFrn hamtSWovi lầmtSWovn rồief lạefi limtSWovên tLpwZFrục gặp6zZFqH nhmtSWovau haLpwZFri lầmtSWovn tronefg buổiLpwZFr c6zZFqHhiều ởmtSWov mộtef LpwZFrthành pLpwZFrhố xefa lạ &mtSWovnbsp;thì cóef phải6zZFqH rấtmtSWov rmtSWovất rấ6zZFqHt rấtef rấLpwZFrt rấtmtSWov 6zZFqHcó duefyên không????

Vì rấ6zZFqHt nhiềLpwZFru chữ6zZFqH “rmtSWovất” cộngLpwZFr thêmef chữLpwZFr “mtSWovduyên” tmtSWovo đùnmtSWovg kLpwZFria m6zZFqHà D6zZFqHương đờLpwZFr đefẫn cLpwZFrả người.ef LLpwZFrại phátmtSWov efhiện efcái ngườiLpwZFr vốefn mtSWovđiềm tĩLpwZFrnh k6zZFqHia c6zZFqHũng bmtSWovất nefgờ khôngLpwZFr ké6zZFqHm LpwZFrgì LpwZFrmình, D6zZFqHương mtSWovlại 6zZFqHcàng ef… đờLpwZFr đẫn!

Quan sátef thằngmtSWov đệLpwZFr vefà côLpwZFr efcháu g6zZFqHái mắ6zZFqHt tefròn mắtmtSWov dẹ6zZFqHt nhLpwZFrìn nhLpwZFrau, ônLpwZFrg ThmtSWovụ cưmtSWovời smtSWovảng khoáief, kéo6zZFqH ĐịnhLpwZFr xuốngef cạn6zZFqHh mình.

“Sao, thế6zZFqH h6zZFqHóa 6zZFqHra lạimtSWov 6zZFqHbiết coLpwZFrn NấmLpwZFr mtSWovnhà LpwZFrchú à?”

Định nhìnmtSWov DươngLpwZFr tefủm tỉmef “Dạ,LpwZFr chá6zZFqHu khôngLpwZFr b6zZFqHiết Nấm,mtSWov cmtSWovháu chỉmtSWov biếeft LpwZFrNhái BmtSWovén thôi”.

Nếu câumtSWov củaef ôngef Th6zZFqHụ làmmtSWov DươngmtSWov háLpwZFr hốefc LpwZFrmồm địnhef 6zZFqHphản kefháng thefì câLpwZFru củ6zZFqHa mtSWovĐịnh làefm cô&nbsmtSWovp; không thểef nLpwZFrào mtSWovmà ngậm6zZFqH mtSWovmiệng được.6zZFqH efÔi, 6zZFqHcô mtSWovchưa từngef bimtSWovết mộeft ĐịnLpwZFrh th6zZFqHế nàLpwZFry. K6zZFqHẻ mặeft sắtLpwZFr LpwZFrđã biếtmtSWov nóiLpwZFr đù6zZFqHa ^LpwZFr^. LpwZFrMà efcâu đùmtSWova ấefy cefòn nhắefm thẳngef vàmtSWovo cô.

Ông 6zZFqHThụ efthì hếtmtSWov nhLpwZFrìn saLpwZFrng c6zZFqHô ch6zZFqHáu gáiLpwZFr, lạiLpwZFr nh6zZFqHìn efsang LpwZFrthằng đệLpwZFr tefử ruột6zZFqH, LpwZFrvẻ mtSWovnhư chư6zZFqHa hiểu6zZFqH hết.mtSWov “Nhái6zZFqH B6zZFqHén 6zZFqHấy à???ef CháumtSWov gặp6zZFqH 6zZFqHcon bé6zZFqH lúc…6zZFqH mtSWovlúc mmtSWovặt mtSWovnó xaLpwZFrnh nmtSWovhư đít6zZFqH nháLpwZFri à???”

AkAkAk. Dư6zZFqHơng muốnmtSWov LpwZFrđi cefhết quá.mtSWov mtSWovÔi befác ơi6zZFqH, LpwZFrsao bmtSWovác lạimtSWov cóLpwZFr cáimtSWov liênef tưởLpwZFrng “lefãng mạn”6zZFqH tLpwZFrhế cLpwZFrơ chứ?LpwZFr Địnhef vẻmtSWov nhmtSWovư cLpwZFrũng queLpwZFrn efvới sựef befỗ mtSWovbã dễLpwZFr gần6zZFqH cmtSWovủa ôLpwZFrng, efmôi tefhoáng n6zZFqHụ cười. &nbspmtSWov;“Dương l6zZFqHà hànefg xómLpwZFr củefa cháu”.

Dương thmtSWovấp giọngef lefàu 6zZFqHbàu “Nhefái Befén mtSWovlà mtSWovdo thLpwZFrằng efcháu anLpwZFrh mtSWovấy gọief LpwZFrcháu đấy”.

Ông TLpwZFrhụ ngờef ngợmtSWov nhmtSWovư efcố nhLpwZFrớ “Cháuef à6zZFqH? Pefhải cLpwZFrái thằngLpwZFr đợLpwZFrt tmtSWovrước 6zZFqHđánh 6zZFqHnhau vàoLpwZFr bệnhmtSWov viLpwZFrện đấy6zZFqH không?

“Dạ đúng”.

Định efđáp LpwZFrngắn gọnef. Dư6zZFqHơng LpwZFrthầm LpwZFrthở efphào LpwZFrkhi ĐịnmtSWovh LpwZFrkhông l6zZFqHôi chuyệ6zZFqHn cômtSWov đãmtSWov mtSWovcắp ná6zZFqHch tLpwZFrhằng cháefu q6zZFqHuý LpwZFrhóa củamtSWov efanh 6zZFqHvào bệLpwZFrnh việmtSWovn t6zZFqHhế nàefo, nmtSWovếu khefông thếLpwZFr 6zZFqHnào bámtSWovc ThụmtSWov c6zZFqHũng hỏLpwZFri nà6zZFqHy nọ,LpwZFr dẫnef đếnmtSWov ngọmtSWovn ngàefnh c6zZFqHơ sự.LpwZFr Việ6zZFqHc cmtSWovô thỉnefh thomtSWovảng 6zZFqHchui rLpwZFra mtSWovchui LpwZFrvào quefán mtSWovbi –6zZFqH amtSWov, mặcmtSWov 6zZFqHdù chỉ6zZFqH chọc6zZFqH cmtSWovhọc mấefy vefiên mtSWovbi tròn6zZFqH 6zZFqHtròn v6zZFqHô hại,ef nhưng6zZFqH nếLpwZFru đ6zZFqHến eftai cámtSWovc 6zZFqHbậc pefhụ hLpwZFruynh tefhì vẫLpwZFrn làLpwZFr efmột chuyện6zZFqH lonmtSWovg tefrời l6zZFqHở đất.LpwZFr Rằng,6zZFqH coefn mtSWovgái mtSWovcon đứLpwZFra pefhải ef… thếLpwZFr nLpwZFrào mLpwZFrới ch6zZFqHui vàLpwZFro mấefy cLpwZFrhỗ thế6zZFqH chefứ? Rằ6zZFqHng, thôiLpwZFr chế6zZFqHt rồi,6zZFqH ha6zZFqHy làef nóLpwZFr khmtSWovông cLpwZFró thằngef nàLpwZFro th6zZFqHèm rướefc, nênmtSWov sinmtSWovh mtSWovra biefến chứng,ef efmất efcân efbằng nàefy nọ…ef Kh6zZFqHông thmtSWovể mtSWovđể thếLpwZFr nmtSWovày đưmtSWovợc, t6zZFqHa phảefi kiế6zZFqHm ngamtSWovy efcho 6zZFqHnó mộtmtSWov mtSWovthằng. LpwZFrVà LpwZFrthế làLpwZFr eflại có6zZFqH hmtSWovệ qefuả là6zZFqH mtSWovở quánLpwZFr tefrà mtSWovnọ, ởmtSWov quLpwZFrán cafLpwZFré kiefa t6zZFqHrong cả6zZFqH nhữngef LpwZFrngày đẹpmtSWov 6zZFqHtrời efvà n6zZFqHhững n6zZFqHgày khônLpwZFrg efđẹp trờief mtSWovcho lắefm, cómtSWov cô6zZFqH nLpwZFràng m6zZFqHặt mmtSWovày dàu6zZFqH dàuef efđi xemtSWovm mắt.

Thực 6zZFqHtế chứefng minLpwZFrh, giaLpwZFri ch6zZFqHưa efvợ giờef efcũng mtSWovkhan himtSWovếm lắLpwZFrm rồi.mtSWov ChLpwZFro nefên, nhữ6zZFqHng ứLpwZFrng cefử viêefn thLpwZFrậm chefí còLpwZFrn “haLpwZFri lầLpwZFrn tLpwZFrrong mLpwZFrột” LpwZFrnhư l6zZFqHà Định6zZFqH đâymtSWov. Cả6zZFqH bámtSWovc Thụef lLpwZFrẫn TâLpwZFrn đ6zZFqHều muefốn dấm6zZFqH d6zZFqHúi anefh ch6zZFqHo c6zZFqHô vớief lLpwZFrời quảngef cáoef “hàngmtSWov Vefiệt LpwZFrNam chefất lLpwZFrượng LpwZFrcao”. Thefật refa LpwZFrthì mắeft nhì6zZFqHn mtSWovcủa mtSWovhai người6zZFqH efnày 6zZFqHcô đềmtSWovu tiLpwZFrn tưởngmtSWov cảef. ThậtLpwZFr rmtSWova hmtSWovơn mtSWovnữa LpwZFrthì chefính côLpwZFr efcòn muốn6zZFqH dấm6zZFqH efdúi mtSWovanh 6zZFqHcho 6zZFqHmình kLpwZFria mtSWovmà ^^.

Nhân LpwZFrviên xếpmtSWov efloạt đồmtSWov ă6zZFqHn 6zZFqHlên bànmtSWov. LpwZFrĐịnh mefở nútmtSWov cha6zZFqHi rượu6zZFqH vefang efmột cá6zZFqHch thLpwZFrành thạo,6zZFqH efxếp mấyef cmtSWovhiếc lmtSWovy lạLpwZFri rồLpwZFri befắt đầu6zZFqH rómtSWovt. mtSWovÔng TLpwZFrhụ nmtSWovhìn Địnefh, lạefi n6zZFqHhìn vẻmtSWov LpwZFrmặt t6zZFqHhoáng ửng6zZFqH hồmtSWovng côef mtSWovcháu gái,LpwZFr gimtSWovọng vuLpwZFri vẻ.

“Ái chà6zZFqH! efCoi nhLpwZFrư báefc l6zZFqHàm mtSWovchuyện th6zZFqHừa rồi?LpwZFr Tefhế anefh efem hàngmtSWov LpwZFrxóm mtSWovláng efgiềng LpwZFrláng mtSWovtỏi chắLpwZFrc quýmtSWov nhmtSWovau cLpwZFrhứ hả?”

Bình tĩnefh nhưLpwZFr ĐịnmtSWovh mmtSWovà efchai efrượu tr6zZFqHong tmtSWovay cũLpwZFrng chLpwZFrệch đmtSWovi, khiến6zZFqH rượLpwZFru  sánh cefả efra méLpwZFrp lmtSWovy, tefrong lúefc đLpwZFró, DươngmtSWov nhmtSWovư “đứmtSWovng hình”.ef Cô6zZFqH rmtSWovầu r6zZFqHĩ nhLpwZFrìn ôngef Thefụ, nhăefn nhó.

“Trời, bá6zZFqHc hỏefi 6zZFqHgì khómtSWov thếLpwZFr ạ.mtSWov Quý6zZFqH kiếcLpwZFr gìLpwZFr cơ6zZFqH chứ?”

“Ơ mtSWovhay cLpwZFron mtSWovbé nàLpwZFry. H6zZFqHàng xóefm tefhì hoặcLpwZFr LpwZFrquý efnhau efhoặc g6zZFqHhét nhau6zZFqH. Thếef hamtSWovi đứaef chẳnmtSWovg lẽLpwZFr lại6zZFqH gefhét efnhau à?

Im lìmLpwZFr. ILpwZFrm lìm.

Dương eftrộm 6zZFqHnhìn samtSWovng Định,ef cefhỉ thấyef aLpwZFrnh cLpwZFrẩn trọnefg đặt6zZFqH lLpwZFry refượu xuốmtSWovng trướcmtSWov LpwZFrmặt ông6zZFqH Thefụ, k6zZFqHhông mtSWovcó vẻmtSWov efgì lLpwZFrà sẽLpwZFr “mtSWovphun ch6zZFqHâu nh6zZFqHả ngọc”LpwZFr 6zZFqHgiải efđáp th6zZFqHắc mắmtSWovc efcho LpwZFrông bácmtSWov mìnhef, thếef nên  cu6zZFqHối cùmtSWovng côLpwZFr đành6zZFqH ché6zZFqHp mimtSWovệng, ấpmtSWov úng.

“Thì cũnefg h6zZFqHàng xómLpwZFr bì6zZFqHnh thườLpwZFrng màmtSWov bác”.

Định LpwZFrhơi ngefước n6zZFqHhìn côef khiLpwZFrến DươmtSWovng lựng6zZFqH khựmtSWovng, nhưn6zZFqHg cuốimtSWov efcùng a6zZFqHnh chỉ6zZFqH n6zZFqHói nhẹef nhàng.

“Em uốnefg chefút vaefng nhé?”

“Dạ ítLpwZFr thômtSWovi ạ!”

Dương c6zZFqHầm lấymtSWov 6zZFqHly rượ6zZFqHu Đị6zZFqHnh đưmtSWova, t6zZFqHhấy màefu refượu efsóng sánhLpwZFr. HìnhmtSWov nhmtSWovư tmtSWovrái eftim côLpwZFr LpwZFrcũng đangmtSWov cmtSWovó ch6zZFqHút sónefg sáefnh tròng6zZFqH trành6zZFqH. Vôef LpwZFrlí, chefưa 6zZFqHuống mmtSWovà đLpwZFrã tmtSWovhấy mtSWovtây tâyef làLpwZFr t6zZFqHhế nàefo nhỉ?

Ông efThụ giơ6zZFqH LpwZFrly refượu lmtSWovên, vuefi vefẻ “NàoLpwZFr mtSWovnào… U6zZFqHống mừnmtSWovg gặmtSWovp m6zZFqHặt nào!LpwZFr HữmtSWovu duyLpwZFrên tmtSWovhì mớiLpwZFr năngef tươmtSWovng n6zZFqHgộ. LpwZFrHai đứaef eflại mtSWovcòn cefhung vácLpwZFrh nefữa thì6zZFqH chmtSWovú khô6zZFqHng còn6zZFqH gLpwZFrì phảLpwZFri 6zZFqHlo nữaLpwZFr rồi…”

Dương v6zZFqHừa c6zZFqHụng lmtSWovy 6zZFqHvừa nhủmtSWov mtSWovthầm mtSWovkhông hi6zZFqHểu cá6zZFqHi 6zZFqHý tmtSWovứ “kefhông cònef gmtSWovì mtSWovphải lmtSWovo”của bmtSWovác mìmtSWovnh lLpwZFrà smtSWovao LpwZFrđây? Ha6zZFqHy bác6zZFqH nmtSWovghĩ efcô đượcLpwZFr eflàm hà6zZFqHng xómef củefa LpwZFranh LpwZFrlà coLpwZFri nhưLpwZFr cmtSWovhuột s6zZFqHa efchĩnh gefạo LpwZFrrồi, khmtSWovông ph6zZFqHải lLpwZFro lắngmtSWov cefho 6zZFqHnó nữa.mtSWov Ôi,ef efthế tefhì chLpwZFrắc bmtSWovác cômtSWov 6zZFqHlầm 6zZFqHto mấLpwZFrt rồefi. CmtSWovô lạLpwZFri liế6zZFqHc trefộm Đị6zZFqHnh 6zZFqHqua vànhmtSWov lymtSWov. mtSWovAnh nhấpmtSWov ngụmLpwZFr rượu,ef cũ6zZFqHng không6zZFqH đápmtSWov mtSWovlời củaLpwZFr ôngmtSWov ThụmtSWov, nefhưng vmtSWovẻ mtSWovtrầm tĩn6zZFqHh vefà tmtSWovhư thái.

Dương v6zZFqHốn là6zZFqH LpwZFrngười kefhông giỏi6zZFqH vefề t6zZFqHâm mtSWovlí đàefn ôngLpwZFr. Những6zZFqH 6zZFqHphán đoefán 6zZFqHcủa cLpwZFrô lúefc nàomtSWov efcũng mtSWovtrật lất.LpwZFr NmtSWovên đôefi kefhi tefrực cảmef củLpwZFra mìnhLpwZFr mácmtSWovh bảefo mạ6zZFqHnh mẽef, DươngmtSWov vẫ6zZFqHn cLpwZFrố gh6zZFqHìm 6zZFqHnó xuốnLpwZFrg, sợef mì6zZFqHnh lạimtSWov rơimtSWov efvào LpwZFrtình humtSWovống “chạyef v6zZFqHào rừngmtSWov m6zZFqHơ bắeft co6zZFqHn t6zZFqHưởng LpwZFrbở”. Nhưngef, liệmtSWovu mtSWovcó sefai chútLpwZFr nàoef kh6zZFqHông nhỉ,6zZFqH  khi côLpwZFr nefhận efthấy LpwZFrđôi lúcef Định6zZFqH nhìefn mìnLpwZFrh vàmtSWov đôief mắtmtSWov thẫmLpwZFr LpwZFrđen kmtSWovia thoánLpwZFrg chefút lLpwZFrại lấmtSWovp láLpwZFrnh ánhmtSWov cười.

Bữa ăLpwZFrn v6zZFqHui vẻ6zZFqH, nhẹ6zZFqH nhàmtSWovng, 6zZFqHbởi bácef Thụef l6zZFqHiên t6zZFqHục phefa 6zZFqHtrò vLpwZFrà “k6zZFqHể xmtSWovấu” DươLpwZFrng. efSự xuềLpwZFr xòamtSWov củamtSWov bácef khiếLpwZFrn mọmtSWovi thứef tr6zZFqHở mtSWovnên thân6zZFqH ámtSWovi, dùef thỉefnh tefhoảng âmtSWovm mưu6zZFqH “gửiLpwZFr gắmLpwZFr” DmtSWovương cefho Địnhef LpwZFrbác vẫnLpwZFr đểef LpwZFrlộ mtSWovrõ efmồn mLpwZFrột. ỞmtSWov bê6zZFqHn cạnhmtSWov bLpwZFrác, LpwZFrĐịnh d6zZFqHường nhưLpwZFr cũngef cở6zZFqHi mởmtSWov hơnmtSWov, aefnh mtSWovcười n6zZFqHhiều, mtSWovnói nhiềuef hơnmtSWov đôiLpwZFr chút6zZFqH. LpwZFrCô đặcmtSWov biệtLpwZFr thíchef kmtSWovhi nghmtSWove haLpwZFri người6zZFqH trLpwZFrao đổief vềef cefông việc,6zZFqH LpwZFrmặc dùef mùef tịLpwZFrt kmtSWovhông hi6zZFqHểu t6zZFqHí tmtSWoveo gmtSWovì, efnhưng chỉLpwZFr nhìmtSWovn khLpwZFruôn LpwZFrmặt cươefng nghịLpwZFr kmtSWovia smtSWovay s6zZFqHưa LpwZFrnói vềLpwZFr bêef tônLpwZFrg c6zZFqHốt mtSWovthép, LpwZFrnói vềef 6zZFqHdầm d6zZFqHèo mónefg mtSWovmánh, cLpwZFrô cũng6zZFqH tmtSWovhấy nmtSWovhư efmình đangef nghLpwZFre nhữ6zZFqHng câLpwZFru chuyện LpwZFr ngọt nmtSWovgào nhmtSWovất trefên đời6zZFqH. CôLpwZFr cũnLpwZFrg nLpwZFrhận ramtSWov, hình6zZFqH như6zZFqH LpwZFrchỉ tron6zZFqHg cmtSWovông v6zZFqHiệc, Địnhef mới6zZFqH 6zZFqHthôi tmtSWovự efkìm chế6zZFqH mìnmtSWovh, ởef đó,mtSWov efanh t6zZFqHự tinLpwZFr, quyếtef đoá6zZFqHn, efvà k6zZFqHhông còefn kiLpwZFrệm eflời mtSWovcho lắm.

Bữa cơmef kmtSWovéo efdài eftừ chmtSWoviều đếnef kLpwZFrhi tmtSWovrời sefẩm tốLpwZFri. ÁnLpwZFrh nắngmtSWov ch6zZFqHỉ cònLpwZFr vài6zZFqH LpwZFrvệt rớtmtSWov eflại n6zZFqHơi nhữngLpwZFr thềLpwZFrm cử6zZFqHa lLpwZFrớn. ĐLpwZFrây đóef p6zZFqHhục vefụ bắeft mtSWovđầu bậtef đèLpwZFrn chùmtSWovm eflên. ÔmtSWovng ThụmtSWov LpwZFrvà mtSWovĐịnh đãmtSWov eftiêu LpwZFrdiệt hết6zZFqH gần6zZFqH mtSWovhai 6zZFqHchai vanefg, 6zZFqHcòn Dưefơng cũnmtSWovg bị6zZFqH hơiLpwZFr rượefu LpwZFrlàm efcho vángmtSWov vất.ef CôLpwZFr đLpwZFrang địnhmtSWov giơef tLpwZFray xLpwZFrin hàngef thLpwZFrì đú6zZFqHng lú6zZFqHc ấy6zZFqH ef“tuyệt sắcmtSWov giaLpwZFri nhânLpwZFr” củamtSWov efbác TLpwZFrhụ x6zZFqHuất hiệLpwZFrn, và6zZFqH efy hệtef nmtSWovhư 6zZFqHmô tảef LpwZFrcủa bác,ef ngườiLpwZFr nLpwZFrày 6zZFqHbụng 6zZFqHsắp rơimtSWov xuống6zZFqH đầmtSWovu gốimtSWov v6zZFqHà mtSWovtóc mtSWovchả có6zZFqH cọmtSWovng nào.

Lại mộtLpwZFr efmàn ch6zZFqHào hefỏi tưnLpwZFrg bừngLpwZFr chúLpwZFrc tụng,LpwZFr lúmtSWovc mtSWovấy, DươngLpwZFr mớefi biếtLpwZFr Địefnh lefà ngLpwZFrười thmtSWoviết kefế nhefà hànmtSWovg nmtSWovày, còn6zZFqH efbác ThụLpwZFr trefực 6zZFqHtiếp cLpwZFrhỉ đạomtSWov mtSWovthi efcông. mtSWovWow, thmtSWovảo nàoef tmtSWovhảo nàefo, ônefg cLpwZFrhủ nhàmtSWov hàng &nbspLpwZFr;này 6zZFqHhồ h6zZFqHởi vLpwZFrới bácmtSWov côef v6zZFqHà ĐịnhLpwZFr thế6zZFqH. mtSWovSau mtSWovkhi vunLpwZFrg LpwZFrtay chLpwZFrém mmtSWovột câu6zZFqH efnhư mtSWovđinh mtSWovđóng efcọc là6zZFqH bữa6zZFqH LpwZFrăn nàyLpwZFr hoànef 6zZFqHtoàn fefree, ônmtSWovg t6zZFqHa bènef dùnefg đôiLpwZFr ta6zZFqHy efnúng ní6zZFqHnh lôi6zZFqH tefuột bLpwZFrác ThmtSWovụ LpwZFrđi “mtSWovchơi” tămtSWovng h6zZFqHai, lạief cefòn cườief hefa hảLpwZFr ngoáiLpwZFr lạmtSWovi bảomtSWov phả6zZFqHi 6zZFqHđi chefo hefai “đứLpwZFra trefẻ” chúngLpwZFr efmày cóLpwZFr tíLpwZFr riêmtSWovng 6zZFqHtư chứ.

Tất 6zZFqHnhiên cáiLpwZFr “đứaef trẻ”6zZFqH 6zZFqHsơ efmi đenLpwZFr thìmtSWov c6zZFqHhỉ lmtSWovặng lẽmtSWov cLpwZFrười cònef mtSWov“đứa trmtSWovẻ” mặcmtSWov vLpwZFráy thì6zZFqH tefự dmtSWovưng tiLpwZFrm efđập lefên tLpwZFrhùm thụp.

Chương 12.3ef: Vô6zZFqH lefí, chưamtSWov uốmtSWovng mà6zZFqH đãmtSWov thấLpwZFry tefây tLpwZFrây lmtSWovà tLpwZFrhế nLpwZFrào nhỉ?(Tấm “mành6zZFqH trmtSWoveo” gi6zZFqHữa p6zZFqHhố hefôm đief bộmtSWov 25/9)

Một ngmtSWovười đượcLpwZFr làm6zZFqH mtSWovmai chmtSWovo mìnhef đếmtSWovn haLpwZFri lefần thìLpwZFr mtSWovcó phảimtSWov l6zZFqHà cmtSWovó duyênmtSWov không?&nbsp6zZFqH; Suy nghmtSWovĩ ấyLpwZFr lưefớt qu6zZFqHa eftrong đầuLpwZFr Định.

Còn efsuy mtSWovnghĩ củaef Dươngef LpwZFrthì lLpwZFrại làLpwZFr: MộtLpwZFr ngườimtSWov đượcmtSWov làmLpwZFr 6zZFqHmai cefho LpwZFrmình đến6zZFqH efhai lầnmtSWov rLpwZFrồi l6zZFqHại liLpwZFrên tụcLpwZFr gLpwZFrặp n6zZFqHhau 6zZFqHhai lần6zZFqH tromtSWovng buổLpwZFri chi6zZFqHều ởLpwZFr mộtmtSWov thànhef efphố mtSWovxa lạ &nLpwZFrbsp;thì c6zZFqHó pmtSWovhải rấtmtSWov rất6zZFqH rất6zZFqH rmtSWovất efrất rấtLpwZFr cmtSWovó duyê6zZFqHn không????

Vì rấtLpwZFr nhefiều chLpwZFrữ “rất”ef cộng6zZFqH thêLpwZFrm cefhữ “duyên”ef LpwZFrto đùng6zZFqH ki6zZFqHa mefà 6zZFqHDương đờLpwZFr đẫmtSWovn cảmtSWov người.6zZFqH LmtSWovại pháeft hiLpwZFrện 6zZFqHcái ngmtSWovười 6zZFqHvốn đmtSWoviềm tĩnh6zZFqH kLpwZFria cũefng bấLpwZFrt ngờef kmtSWovhông efkém gì6zZFqH mefình, Dươnefg lại6zZFqH cànefg ef… 6zZFqHđờ đẫn!

Quan mtSWovsát thằefng đệef v6zZFqHà cô6zZFqH chLpwZFráu gáief mắt6zZFqH tròLpwZFrn mefắt dẹeft nhìn6zZFqH nhauLpwZFr, efông ThmtSWovụ LpwZFrcười sảngLpwZFr khomtSWovái, k6zZFqHéo Đị6zZFqHnh xefuống cạnh6zZFqH mình.

“Sao, thếLpwZFr hmtSWovóa LpwZFrra lLpwZFrại bimtSWovết comtSWovn Nấm6zZFqH nmtSWovhà cmtSWovhú à?”

Định 6zZFqHnhìn DươngLpwZFr tmtSWovủm tỉmLpwZFr “Dạ,ef chmtSWováu 6zZFqHkhông mtSWovbiết NấmmtSWov, cháuef chỉmtSWov befiết Nhá6zZFqHi Bénef thôi”.

Nếu câ6zZFqHu cLpwZFrủa mtSWovông TmtSWovhụ là6zZFqHm mtSWovDương háLpwZFr hốcef mồmef đmtSWovịnh 6zZFqHphản kefháng tmtSWovhì câu6zZFqH củLpwZFra Định6zZFqH làmtSWovm cô  LpwZFrkhông thefể mtSWovnào mà6zZFqH ngậefm miệngmtSWov được.LpwZFr 6zZFqHÔi, cômtSWov c6zZFqHhưa tLpwZFrừng biết6zZFqH một6zZFqH Địnhef t6zZFqHhế efnày. KẻLpwZFr mặt6zZFqH sắtef đmtSWovã biết6zZFqH nóiLpwZFr đùaef ^^LpwZFr. 6zZFqHMà câuLpwZFr đùaLpwZFr ấyef còn6zZFqH nhắ6zZFqHm thẳLpwZFrng mtSWovvào cô.

Ông 6zZFqHThụ th6zZFqHì hếtef nhLpwZFrìn mtSWovsang cLpwZFrô cmtSWovháu gLpwZFrái, lại6zZFqH LpwZFrnhìn saLpwZFrng thmtSWovằng đệef tửmtSWov ruộLpwZFrt, vẻLpwZFr nhmtSWovư chưmtSWova h6zZFqHiểu h6zZFqHết. “NLpwZFrhái BénLpwZFr 6zZFqHấy LpwZFrà??? C6zZFqHháu g6zZFqHặp coLpwZFrn befé lúcef… eflúc mặeft n6zZFqHó 6zZFqHxanh nhmtSWovư đefít nhLpwZFrái à???”

AkAkAk. DươnmtSWovg mLpwZFruốn đmtSWovi ch6zZFqHết quLpwZFrá. mtSWovÔi bLpwZFrác ơLpwZFri, smtSWovao bá6zZFqHc l6zZFqHại mtSWovcó cefái liêLpwZFrn tưởngmtSWov “mtSWovlãng mạn”mtSWov mtSWovthế cơmtSWov cmtSWovhứ? mtSWovĐịnh vẻmtSWov như6zZFqH mtSWovcũng quefen vớefi sựLpwZFr bmtSWovỗ b6zZFqHã mtSWovdễ gmtSWovần của6zZFqH ôngLpwZFr, mmtSWovôi tLpwZFrhoáng nụ6zZFqH cười.  “DươngmtSWov lefà hàLpwZFrng 6zZFqHxóm cLpwZFrủa cháu”.

Dương thấpmtSWov gi6zZFqHọng làefu efbàu “LpwZFrNhái efBén lLpwZFrà defo tefhằng chefáu mtSWovanh ấLpwZFry gefọi cLpwZFrháu đấy”.

Ông LpwZFrThụ nefgờ ngợLpwZFr LpwZFrnhư cốmtSWov nhefớ “CháuLpwZFr à?mtSWov PmtSWovhải cmtSWovái tefhằng đợ6zZFqHt trưLpwZFrớc đánhLpwZFr nh6zZFqHau vLpwZFrào bệnLpwZFrh việLpwZFrn đefấy không?

“Dạ đúng”.

Định đLpwZFráp efngắn gọn6zZFqH. Dư6zZFqHơng thầLpwZFrm thởef efphào khLpwZFri 6zZFqHĐịnh kefhông lôief chuyệnmtSWov cLpwZFrô đã6zZFqH 6zZFqHcắp náchmtSWov thằng6zZFqH cmtSWovháu efquý hLpwZFróa củ6zZFqHa aLpwZFrnh vàomtSWov efbệnh việmtSWovn thếLpwZFr nLpwZFrào, nếuef LpwZFrkhông mtSWovthế nà6zZFqHo bácmtSWov T6zZFqHhụ cũnmtSWovg hỏi6zZFqH mtSWovnày nLpwZFrọ, dẫn6zZFqH 6zZFqHđến LpwZFrngọn ngefành efcơ sựef. ViệcLpwZFr cefô thỉnhmtSWov thoảngLpwZFr ch6zZFqHui rmtSWova chLpwZFrui vLpwZFrào LpwZFrquán efbi –mtSWov efa, LpwZFrmặc d6zZFqHù c6zZFqHhỉ c6zZFqHhọc chọcef mấyLpwZFr efviên LpwZFrbi 6zZFqHtròn LpwZFrtròn vôLpwZFr hefại, nLpwZFrhưng nếu6zZFqH đếnef taefi cLpwZFrác efbậc phụmtSWov huynmtSWovh LpwZFrthì vẫn6zZFqH l6zZFqHà mộtLpwZFr chefuyện 6zZFqHlong trờLpwZFri lởLpwZFr LpwZFrđất. Rằng,ef cLpwZFron gáief efcon đứaef pLpwZFrhải mtSWov… th6zZFqHế nàefo mớLpwZFri chefui vefào mấyef cLpwZFrhỗ thếmtSWov cmtSWovhứ? Rằefng, 6zZFqHthôi chếtmtSWov LpwZFrrồi, mtSWovhay LpwZFrlà nóLpwZFr khôngmtSWov cómtSWov thằngmtSWov mtSWovnào efthèm rưmtSWovớc, nê6zZFqHn sinefh rmtSWova biếnLpwZFr chứLpwZFrng, LpwZFrmất mtSWovcân mtSWovbằng efnày nefọ… Kefhông t6zZFqHhể mtSWovđể thmtSWovế nefày được,ef tLpwZFra phảimtSWov kiếmLpwZFr mtSWovngay 6zZFqHcho LpwZFrnó mộ6zZFqHt LpwZFrthằng. Và6zZFqH th6zZFqHế LpwZFrlà 6zZFqHlại LpwZFrcó hmtSWovệ q6zZFqHuả 6zZFqHlà ở6zZFqH quefán tràLpwZFr n6zZFqHọ, ởmtSWov quámtSWovn caLpwZFrfé mtSWovkia tronLpwZFrg cefả nLpwZFrhững ngàymtSWov đmtSWovẹp trờLpwZFri vefà nhữngLpwZFr ngàymtSWov khLpwZFrông LpwZFrđẹp trờief chmtSWovo lmtSWovắm, cómtSWov côef nàng6zZFqH mặ6zZFqHt màyLpwZFr d6zZFqHàu dàuef điLpwZFr xLpwZFrem mắt.

Thực LpwZFrtế mtSWovchứng 6zZFqHminh, efgiai chưa6zZFqH mtSWovvợ g6zZFqHiờ cũ6zZFqHng khamtSWovn himtSWovếm lắ6zZFqHm efrồi. C6zZFqHho nên6zZFqH, nhữnmtSWovg ứngLpwZFr cửef 6zZFqHviên thậm6zZFqH chíef efcòn LpwZFr“hai LpwZFrlần troefng m6zZFqHột” nLpwZFrhư mtSWovlà ĐịnLpwZFrh đâ6zZFqHy. Cảef báLpwZFrc ThụmtSWov lẫefn TâmtSWovn mtSWovđều mmtSWovuốn dmtSWovấm dúimtSWov LpwZFranh mtSWovcho côLpwZFr với6zZFqH lờimtSWov quảngmtSWov cáLpwZFro “h6zZFqHàng Vefiệt NaLpwZFrm chấtmtSWov eflượng cao”mtSWov. Tefhật r6zZFqHa efthì mắtmtSWov nLpwZFrhìn của6zZFqH haefi ngườiLpwZFr mtSWovnày mtSWovcô đềumtSWov tmtSWovin tmtSWovưởng cảmtSWov. T6zZFqHhật rmtSWova mtSWovhơn nữamtSWov tLpwZFrhì chínLpwZFrh LpwZFrcô cònef muốLpwZFrn dấefm dúiLpwZFr mtSWovanh LpwZFrcho mìn6zZFqHh kimtSWova m6zZFqHà ^^.

Nhân vi6zZFqHên xếpLpwZFr loạmtSWovt đồ6zZFqH ănmtSWov lê6zZFqHn LpwZFrbàn. ĐịnhLpwZFr mtSWovmở n6zZFqHút LpwZFrchai rượ6zZFqHu vmtSWovang mộmtSWovt cácefh thà6zZFqHnh t6zZFqHhạo, xếpef mấmtSWovy chiếc6zZFqH lLpwZFry l6zZFqHại 6zZFqHrồi bắtmtSWov đầumtSWov refót. efÔng LpwZFrThụ LpwZFrnhìn Định,ef lạLpwZFri nhìnLpwZFr vẻLpwZFr mặ6zZFqHt mtSWovthoáng ử6zZFqHng hồngLpwZFr efcô cháu6zZFqH gLpwZFrái, giLpwZFrọng vmtSWovui vẻ.

“Ái chLpwZFrà! CoLpwZFri efnhư báLpwZFrc lmtSWovàm ch6zZFqHuyện efthừa r6zZFqHồi? LpwZFrThế efanh mtSWovem hàng6zZFqH x6zZFqHóm lánefg giềng6zZFqH lmtSWováng tỏi6zZFqH chắcef mtSWovquý nmtSWovhau chứLpwZFr hả?”

Bình tĩ6zZFqHnh nhLpwZFrư ĐLpwZFrịnh LpwZFrmà chmtSWovai rượumtSWov trmtSWovong t6zZFqHay cmtSWovũng chệLpwZFrch đi6zZFqH, khiếnLpwZFr rượu  sánhef mtSWovcả 6zZFqHra efmép LpwZFrly, tromtSWovng lefúc đó,ef Dưefơng nefhư “đefứng hLpwZFrình”. LpwZFrCô refầu rĩ6zZFqH nefhìn mtSWovông TmtSWovhụ, nhmtSWovăn nhó.

“Trời, bLpwZFrác efhỏi gìmtSWov khóLpwZFr t6zZFqHhế ạmtSWov. efQuý kmtSWoviếc gmtSWovì cơLpwZFr chứ?”

“Ơ LpwZFrhay coLpwZFrn befé LpwZFrnày. HLpwZFràng xómLpwZFr 6zZFqHthì hoặefc qmtSWovuý nhLpwZFrau hoặ6zZFqHc LpwZFrghét nhaumtSWov. mtSWovThế haefi đứa6zZFqH chẳLpwZFrng lẽef lạLpwZFri ghLpwZFrét mtSWovnhau à?

Im l6zZFqHìm. Iefm lìm.

Dương eftrộm efnhìn saefng Định,LpwZFr chLpwZFrỉ LpwZFrthấy efanh cẩefn eftrọng đặtLpwZFr l6zZFqHy rmtSWovượu xuốngmtSWov trước6zZFqH mặtmtSWov ôngef T6zZFqHhụ, khôefng cómtSWov vẻmtSWov LpwZFrgì là6zZFqH sẽmtSWov LpwZFr“phun cefhâu n6zZFqHhả ngọc”LpwZFr giảLpwZFri mtSWovđáp thắcef mắcLpwZFr c6zZFqHho ôn6zZFqHg bácmtSWov mìnLpwZFrh, thếef nên&nbLpwZFrsp; cuối cùngef 6zZFqHcô đànhmtSWov chép6zZFqH miệngef, ấpmtSWov úng.

“Thì cũefng hànmtSWovg xóLpwZFrm bình6zZFqH thườnLpwZFrg mLpwZFrà bác”.

Định 6zZFqHhơi nefgước nhìmtSWovn cefô khiLpwZFrến Dương6zZFqH eflựng khLpwZFrựng, như6zZFqHng 6zZFqHcuối cùngef aLpwZFrnh cmtSWovhỉ nóief nhẹ6zZFqH nhàng.

“Em uốnefg efchút vaefng nhé?”

“Dạ mtSWovít thôefi ạ!”

Dương cầmLpwZFr 6zZFqHlấy mtSWovly rượu6zZFqH Địefnh mtSWovđưa, thấmtSWovy màuef rượuef sóngLpwZFr sánh.mtSWov Hì6zZFqHnh 6zZFqHnhư LpwZFrtrái tefim mtSWovcô cũmtSWovng đ6zZFqHang c6zZFqHó 6zZFqHchút sóng6zZFqH sámtSWovnh tròmtSWovng trmtSWovành. 6zZFqHVô lí,6zZFqH chmtSWovưa uLpwZFrống mmtSWovà đefã tLpwZFrhấy tefây tâyLpwZFr làLpwZFr thếef nàefo nhỉ?

Ông 6zZFqHThụ gLpwZFriơ LpwZFrly LpwZFrrượu lên6zZFqH, vmtSWovui vefẻ ef“Nào nmtSWovào… UốngmtSWov mừngmtSWov gLpwZFrặp 6zZFqHmặt nefào! Hữuef duyêefn thì6zZFqH mớ6zZFqHi nănLpwZFrg tươngmtSWov ngộ.mtSWov Ha6zZFqHi efđứa mtSWovlại 6zZFqHcòn chuefng vefách nữamtSWov efthì cefhú khô6zZFqHng cònmtSWov mtSWovgì phảefi mtSWovlo nefữa rồi…”

Dương vừa6zZFqH cụngef l6zZFqHy efvừa efnhủ thầmLpwZFr khôngLpwZFr hiểuef cmtSWovái ý6zZFqH tLpwZFrứ “khôLpwZFrng 6zZFqHcòn g6zZFqHì phảefi lo”của6zZFqH efbác efmình làmtSWov sa6zZFqHo đefây? H6zZFqHay bmtSWovác LpwZFrnghĩ côef được6zZFqH là6zZFqHm hànLpwZFrg x6zZFqHóm củaef efanh 6zZFqHlà c6zZFqHoi mtSWovnhư chuefột LpwZFrsa chĩn6zZFqHh gạo6zZFqH rồefi, khôn6zZFqHg phảimtSWov mtSWovlo lắn6zZFqHg chefo nefó nữa.LpwZFr Ôief, thế6zZFqH thìLpwZFr chắmtSWovc bá6zZFqHc mtSWovcô eflầm LpwZFrto mất6zZFqH rồi.mtSWov CmtSWovô lại6zZFqH liLpwZFrếc eftrộm ĐịLpwZFrnh efqua vàefnh mtSWovly. ALpwZFrnh nhấp6zZFqH ngụmef rượuef, cũefng khô6zZFqHng mtSWovđáp lờLpwZFri của6zZFqH ôn6zZFqHg Thụ,LpwZFr nhưn6zZFqHg v6zZFqHẻ trầmef eftĩnh vLpwZFrà th6zZFqHư thái.

Dương vốnmtSWov làmtSWov ngmtSWovười kefhông giỏmtSWovi 6zZFqHvề tâmef lLpwZFrí đàn6zZFqH ôefng. efNhững phán6zZFqH đoánef của6zZFqH cLpwZFrô lmtSWovúc nào6zZFqH cũn6zZFqHg trật6zZFqH mtSWovlất. NmtSWovên đômtSWovi efkhi 6zZFqHtrực cảmmtSWov củaef mLpwZFrình mách6zZFqH bảoef m6zZFqHạnh mẽLpwZFr, DưmtSWovơng vẫn6zZFqH cốLpwZFr efghìm nómtSWov mtSWovxuống, sợ6zZFqH mefình l6zZFqHại r6zZFqHơi LpwZFrvào tình6zZFqH huốngLpwZFr “6zZFqHchạy vàLpwZFro rừng6zZFqH LpwZFrmơ efbắt 6zZFqHcon tưởn6zZFqHg bở”.LpwZFr NhưnLpwZFrg, liệuef c6zZFqHó efsai cmtSWovhút nàmtSWovo khômtSWovng nhỉ,  khefi cLpwZFrô nh6zZFqHận thấLpwZFry đôiLpwZFr lefúc Địnhef LpwZFrnhìn mLpwZFrình 6zZFqHvà đôief mefắt thẫmLpwZFr mtSWovđen efkia thoáefng chú6zZFqHt l6zZFqHại eflấp lánefh ánefh cười.

Bữa ănLpwZFr vuefi v6zZFqHẻ, nhẹLpwZFr nmtSWovhàng, bởLpwZFri 6zZFqHbác TmtSWovhụ limtSWovên 6zZFqHtục efpha LpwZFrtrò vàmtSWov “kểLpwZFr xấ6zZFqHu” Dươ6zZFqHng. Sự6zZFqH 6zZFqHxuề efxòa củamtSWov mtSWovbác 6zZFqHkhiến mọmtSWovi th6zZFqHứ trởLpwZFr nefên thLpwZFrân áimtSWov, dù6zZFqH thỉnh6zZFqH thmtSWovoảng â6zZFqHm mLpwZFrưu “gLpwZFrửi gắ6zZFqHm” mtSWovDương c6zZFqHho Địnefh befác vẫn6zZFqH để6zZFqH 6zZFqHlộ rõLpwZFr mồLpwZFrn một.mtSWov Ở6zZFqH bê6zZFqHn cefạnh bácLpwZFr, Địn6zZFqHh dườngLpwZFr n6zZFqHhư cũnefg cởi6zZFqH mởef hLpwZFrơn, mtSWovanh cườief 6zZFqHnhiều, nefói nh6zZFqHiều efhơn đômtSWovi chút.6zZFqH CômtSWov đLpwZFrặc biệtLpwZFr thíLpwZFrch kmtSWovhi ngmtSWovhe efhai ngườimtSWov tLpwZFrrao LpwZFrđổi vềLpwZFr cô6zZFqHng việc,mtSWov 6zZFqHmặc dùef mLpwZFrù tịLpwZFrt mtSWovkhông hLpwZFriểu tíef LpwZFrteo mtSWovgì, như6zZFqHng chỉef nhefìn kh6zZFqHuôn mặeft c6zZFqHương ng6zZFqHhị k6zZFqHia efsay sưLpwZFra nóefi efvề b6zZFqHê tônLpwZFrg cốtef tmtSWovhép, nóief vmtSWovề dầmLpwZFr dmtSWovèo mónLpwZFrg mán6zZFqHh, côef 6zZFqHcũng thấyef nhmtSWovư mìnLpwZFrh đmtSWovang ngefhe mtSWovnhững câ6zZFqHu chuyện &nbsmtSWovp;ngọt efngào nhất6zZFqH trê6zZFqHn đờmtSWovi. Côef cLpwZFrũng nhậnmtSWov raLpwZFr, hmtSWovình efnhư mtSWovchỉ tefrong cmtSWovông vefiệc, Địnefh mLpwZFrới thô6zZFqHi tựmtSWov 6zZFqHkìm ch6zZFqHế mình,ef ởef mtSWovđó, amtSWovnh tựLpwZFr tefin, LpwZFrquyết đoánmtSWov, vàef kmtSWovhông còLpwZFrn kiệmmtSWov lờiLpwZFr cefho lắm.

Bữa cơ6zZFqHm kéoLpwZFr dàiLpwZFr từ6zZFqH chiều6zZFqH đếefn khefi trờief smtSWovẩm 6zZFqHtối. mtSWovÁnh nắefng mtSWovchỉ LpwZFrcòn LpwZFrvài vệeft rớtmtSWov lạLpwZFri nơief nhữnefg 6zZFqHthềm cửefa lớn.6zZFqH ĐâymtSWov đóef phefục efvụ bắtmtSWov đầefu bậtmtSWov đèmtSWovn c6zZFqHhùm lênLpwZFr. ÔngLpwZFr ThụLpwZFr vefà Địnhef đãLpwZFr mtSWovtiêu diệtLpwZFr mtSWovhết gầmtSWovn hmtSWovai chefai mtSWovvang, LpwZFrcòn DươngmtSWov cũngLpwZFr LpwZFrbị efhơi rLpwZFrượu làefm cmtSWovho váLpwZFrng vấtmtSWov. CLpwZFrô đanefg định6zZFqH mtSWovgiơ tamtSWovy xi6zZFqHn hàngef thefì đúefng lúLpwZFrc ấyLpwZFr “tmtSWovuyệt sắcLpwZFr gi6zZFqHai nh6zZFqHân” củLpwZFra bá6zZFqHc ThLpwZFrụ xuefất mtSWovhiện, efvà 6zZFqHy hệtef nhưmtSWov mômtSWov tảmtSWov 6zZFqHcủa bácef, ngườimtSWov này6zZFqH bụnmtSWovg sắp6zZFqH rơmtSWovi xuốngef đefầu gmtSWovối vàLpwZFr tóLpwZFrc chmtSWovả cómtSWov cọngef nào.

Lại mộtef LpwZFrmàn chà6zZFqHo hỏiLpwZFr tLpwZFrưng bừng6zZFqH chúLpwZFrc tụngLpwZFr, lúefc ấyLpwZFr, DưmtSWovơng mefới efbiết Đ6zZFqHịnh 6zZFqHlà người6zZFqH thiết6zZFqH kếLpwZFr LpwZFrnhà hmtSWovàng mtSWovnày, cefòn bác6zZFqH ThmtSWovụ trựcef 6zZFqHtiếp cmtSWovhỉ mtSWovđạo 6zZFqHthi côLpwZFrng. mtSWovWow, thả6zZFqHo nmtSWovào thảoLpwZFr nào,6zZFqH ông6zZFqH chmtSWovủ nhàmtSWov hàng&nmtSWovbsp; này hồ6zZFqH hefởi vớLpwZFri bmtSWovác LpwZFrcô vmtSWovà Đefịnh thế.ef 6zZFqHSau 6zZFqHkhi vunefg LpwZFrtay LpwZFrchém mộtef mtSWovcâu nefhư điLpwZFrnh đóngef c6zZFqHọc lmtSWovà bữa6zZFqH ănef nàyLpwZFr hoà6zZFqHn toàefn LpwZFrfree, ôngmtSWov efta 6zZFqHbèn dùn6zZFqHg đô6zZFqHi 6zZFqHtay núnefg nính6zZFqH lôimtSWov tuLpwZFrột b6zZFqHác ThmtSWovụ đi6zZFqH “chơmtSWovi” tăngmtSWov LpwZFrhai, lại6zZFqH còLpwZFrn cư6zZFqHời hefa hefả ngoái6zZFqH lạief LpwZFrbảo pLpwZFrhải LpwZFrđi chLpwZFro haLpwZFri “đứamtSWov eftrẻ” chún6zZFqHg màmtSWovy 6zZFqHcó LpwZFrtí refiêng tLpwZFrư chứ.

Tất nhiênmtSWov cáLpwZFri “đefứa mtSWovtrẻ” s6zZFqHơ mtSWovmi đen6zZFqH thìLpwZFr cefhỉ lặ6zZFqHng lẽef cườ6zZFqHi LpwZFrcòn “đứamtSWov trẻ”mtSWov mặcLpwZFr váyLpwZFr 6zZFqHthì tự6zZFqH dư6zZFqHng LpwZFrtim đậ6zZFqHp lêmtSWovn thù6zZFqHm thụp.

 

Chương 16zZFqH2.4: 6zZFqHNhẹ LpwZFrnhàng 6zZFqHmà r6zZFqHát bỏefng ^^
(mtSWovCháu gái6zZFqH BốngLpwZFr efBang của6zZFqH efdì, ngườimtSWov có6zZFqH cámtSWovi 6zZFqHtên giốngLpwZFr 6zZFqHnhư mtSWovcái côLpwZFr gLpwZFrái gLpwZFrià tronmtSWovg truyệLpwZFrn này,LpwZFr hLpwZFre hLpwZFre hLpwZFre he)
Không LpwZFrgian dầnLpwZFr eftrở nênef lặ6zZFqHng LpwZFrlẽ khiefến Dươnefg  thấy lúLpwZFrng túmtSWovng, 6zZFqHchỉ efcòn cáchLpwZFr ngậmef 6zZFqHly rưLpwZFrợu van6zZFqHg, nefhấp 6zZFqHtừng chúLpwZFrt efmột. ĐLpwZFrịnh độtmtSWov nh6zZFqHiên efmỉm cười.

“Cẩn thận6zZFqH saefy đó”.

Giọng efnói bấLpwZFrt chợeft dịuef dàLpwZFrng LpwZFrcủa ĐịnmtSWovh khiến6zZFqH Dươngef 6zZFqHcòn thLpwZFrấy …LpwZFr samtSWovy hLpwZFrơn lmtSWovà rưLpwZFrợu. efTrong cLpwZFrhút miê6zZFqHn ma6zZFqHn vánefg vất,mtSWov LpwZFrcó mộ6zZFqHt mtSWovsuy LpwZFrnghĩ LpwZFrlướt efqua efkhiến DươLpwZFrng efsực mtSWovnhớ. K6zZFqHhi mtSWovtỉnh tefáo c6zZFqHô đã6zZFqH lefàm đủef trò6zZFqH m6zZFqHất mặtmtSWov rồi.6zZFqH Cefó tíef efmen vàomtSWov khmtSWovông biếmtSWovt côef 6zZFqHcòn efgây nhữLpwZFrng chuy6zZFqHện gLpwZFrì nLpwZFrữa. Ýef mtSWovnghĩ đóLpwZFr LpwZFrkhiến DươmtSWovng lậpmtSWov tức6zZFqH thẳngmtSWov lưLpwZFrng, tay&nbsLpwZFrp; cập rậpmtSWov bumtSWovông 6zZFqHngay mtSWovly rượuLpwZFr x6zZFqHuống bàn.

Định nhmtSWovìn hàLpwZFrnh độngLpwZFr cLpwZFrủa côef,  khóe môief efvốn điLpwZFrềm đạLpwZFrm cmtSWovhợt LpwZFrcong khẽ6zZFqH lê6zZFqHn tro6zZFqHng mộtef nmtSWovụ cư6zZFqHời. KhmtSWovi bắt6zZFqH gặpef efcái nhìmtSWovn ng6zZFqHơ ngác6zZFqH của6zZFqH Dưefơng, nụ6zZFqH mtSWovcười LpwZFrđó khô6zZFqHng tắt6zZFqH đefi, mtSWovtrái lefại, tro6zZFqHng đôief mắtmtSWov tmtSWovhẫm tố6zZFqHi, l6zZFqHại LpwZFrlấp lánhLpwZFr những6zZFqH efánh sánLpwZFrg cómtSWov phầmtSWovn tLpwZFrrêu chọc.LpwZFr DưLpwZFrơng hơ6zZFqHi đờmtSWov refa, cảmef giác6zZFqH cáief khôngef khLpwZFrí mờLpwZFr áLpwZFrm mtSWovnày efkhiến cômtSWov cefó chútef khLpwZFrông tựef mtSWovnhiên, taefy LpwZFrcô 6zZFqHlại muốefn thò6zZFqH rLpwZFra cầm6zZFqH efly rượmtSWovu chmtSWovo bớt6zZFqH tLpwZFrhừa thãi,LpwZFr nefhưng rồ6zZFqHi mtSWovlại mtSWovrụt lại6zZFqH kmtSWovhông dám.

Khi những6zZFqH sợimtSWov tơmtSWov cảmtSWovm x6zZFqHúc cứ6zZFqH gimtSWovăng LpwZFrmắc đâu6zZFqH đ6zZFqHó efquanh h6zZFqHai ngmtSWovười, Địn6zZFqHh độeft ngộtmtSWov rủmtSWov Dươngef đmtSWovi efvòng quefanh khefu 6zZFqHnhà hàn6zZFqHg. Defương đứmtSWovng dậy,LpwZFr c6zZFqHả efngười nLpwZFrhư đượcef thảLpwZFr lLpwZFrỏng, khôefng efnén đượcLpwZFr côLpwZFr thefở phà6zZFqHo 6zZFqHmột mtSWovcái, 6zZFqHđi LpwZFrtheo 6zZFqHĐịnh. AnmtSWovh bướcmtSWov chLpwZFrậm LpwZFrrãi, đefủ đểLpwZFr đôi6zZFqH mtSWovgiày LpwZFr5 LpwZFrphân của6zZFqH Dương6zZFqH khô6zZFqHng efbị quámtSWov mtSWovtải khefi cô6zZFqH bư6zZFqHớc thefeo anh6zZFqH. VmtSWovừa mtSWovđi Định6zZFqH efvừa chỉ6zZFqH LpwZFrdẫn LpwZFrcho DươngmtSWov nhLpwZFrững điểmmtSWov đặcLpwZFr befiệt nLpwZFrho nhỏ6zZFqH cLpwZFrủa LpwZFrnhà mtSWovhàng efnày, nhmtSWovư kLpwZFrhu hầLpwZFrm rưLpwZFrợu, “c6zZFqHăn pLpwZFrhòng s6zZFqHao rLpwZFrơi”, “hồmtSWov rử6zZFqHa chân”mtSWov khmtSWoviến LpwZFrDương 6zZFqHmắt 6zZFqHtròn LpwZFrmắt dẹtLpwZFr. Khefông kLpwZFrhí dầnLpwZFr trởef lmtSWovại LpwZFrsự tựLpwZFr nhiênmtSWov, DươnLpwZFrg cũn6zZFqHg efvô t6zZFqHư LpwZFrhỏi 6zZFqHhan đefủ chuyệnLpwZFr. Mặc6zZFqH nhmtSWovững thắc6zZFqH m6zZFqHắc ngmtSWovô ngmtSWovhê củamtSWov cô,LpwZFr ĐLpwZFrịnh tho6zZFqHng th6zZFqHả tmtSWovrả lờiLpwZFr cẩ6zZFqHn t6zZFqHhận từng6zZFqH c6zZFqHhút một.

Nhà hàefng efđã LpwZFrlên đLpwZFrèn. D6zZFqHương 6zZFqHcảm nhận6zZFqH dườnmtSWovg n6zZFqHhư ĐịnhLpwZFr rấmtSWovt efđể tmtSWovâm đ6zZFqHến vimtSWovệc tefhiết kmtSWovế ánmtSWovh efsáng tronmtSWovg efnhững cefông tefrình cLpwZFrủa mình,ef mtSWovnên tmtSWovừ kefhu resorLpwZFrt mtSWovRainbow đếnmtSWov nmtSWovhà hànefg nàyef, ánhLpwZFr efsáng đềumtSWov rấtef đ6zZFqHẹp mắ6zZFqHt, LpwZFrđều lmtSWovà efthứ mefàu vàmtSWovng ấLpwZFrm áp,LpwZFr sóngLpwZFr sáLpwZFrnh nmtSWovhư mmtSWovật ong.&nefbsp; Từng căn6zZFqH phòn6zZFqHg 6zZFqHnhư t6zZFqHừng ôef nhỏef phá6zZFqHt sáng6zZFqH, ngefọt ngàmtSWovo vLpwZFrà bí6zZFqH m6zZFqHật. DươmtSWovng cứLpwZFr tưởmtSWovng Định6zZFqH sẽef defắt 6zZFqHcô vàLpwZFro mộtmtSWov cămtSWovn phò6zZFqHng nmtSWovào đó6zZFqH, nhưng6zZFqH 6zZFqHcuối cLpwZFrùng nơ6zZFqHi d6zZFqHừng lạ6zZFqHi 6zZFqHcủa họmtSWov lạief lmtSWovà một6zZFqH câmtSWovy cầu6zZFqH g6zZFqHỗ nhefỏ nmtSWovhưng mtSWovchắc chắmtSWovn, nằm6zZFqH bê6zZFqHn 6zZFqHrìa cmtSWovủa 6zZFqHkhu nhà6zZFqH h6zZFqHàng. Thefấy b6zZFqHãi 6zZFqHcát dưLpwZFrới cefhân mịLpwZFrn mLpwZFràng, Dươngef LpwZFrkhông LpwZFrngại ngầnmtSWov cởi6zZFqH giầefy mtSWovra, rồimtSWov đimtSWov t6zZFqHrên cát.

Trăng nmtSWovon vefừa LpwZFrlên. NhữngLpwZFr bư6zZFqHớc 6zZFqHchân 6zZFqHcủa Dương6zZFqH hơief lLpwZFrún xuống6zZFqH tr6zZFqHên nềmtSWovn cá6zZFqHt lấpef l6zZFqHánh LpwZFrsáng 6zZFqHbạc b6zZFqHởi ánLpwZFrh tefrăng vàmtSWov ánhef điefện vàefng hmtSWovắt refa từmtSWov 6zZFqHkhu nhefà lớn.6zZFqH Bênef cạnh,6zZFqH 6zZFqHĐịnh efvẫn đimtSWov giầyLpwZFr, aLpwZFrnh n6zZFqHhẹ nhefàng cầmef lefấy đôefi gLpwZFriầy tronefg tLpwZFray mtSWovDương khiếLpwZFrn cLpwZFrô hơief ngLpwZFrỡ 6zZFqHngàng LpwZFrvà cómtSWov chú6zZFqHt bLpwZFrối rối.LpwZFr ỪLpwZFr tLpwZFrhì t6zZFqHhừa nhậnLpwZFr đi,LpwZFr mtSWovnhững chLpwZFrăm mtSWovsóc cLpwZFró phầnLpwZFr nhỏef mtSWovbé 6zZFqHnhư vậmtSWovy khiếmtSWovn cô6zZFqH mtSWov… thíchmtSWov kLpwZFrinh lên6zZFqH đư6zZFqHợc ^^

Gió biLpwZFrển maLpwZFrng thêm6zZFqH efmột chúeft lạnefh kefhiến máief tLpwZFróc DưmtSWovơng bamtSWovy lòLpwZFra xòefa. LpwZFrỞ LpwZFrmột nơLpwZFri k6zZFqHhông 6zZFqHkhí lmtSWovãng efmạn LpwZFrnhư vậy,mtSWov Dươefng refất muốLpwZFrn mtSWovnói điềuef mtSWovgì đó,mtSWov tựaef nhưLpwZFr mộ6zZFqHt sựef h6zZFqHỏi mtSWovhan ânmtSWov cần,ef nhưnmtSWovg rấtef s6zZFqHợ mìLpwZFrnh smtSWovẽ lLpwZFrại buột6zZFqH miệngef LpwZFrra mLpwZFrột câuef n6zZFqHói vômtSWov duyefên. CuốimtSWov cùnmtSWovg DươngmtSWov chmtSWovọn sefự iefm lặng.

“Hôm 6zZFqHnay Dươ6zZFqHng mtSWovít nóimtSWov nhỉ?”

Dương 6zZFqHngước lên,ef mtSWovhơi 6zZFqHbất ngờLpwZFr vìLpwZFr câuLpwZFr efnhận xétLpwZFr mtSWovcủa Địnefh, cLpwZFrhỉ efđịnh nómtSWovi LpwZFrlại một6zZFqH câLpwZFru LpwZFrđại loại6zZFqH côef íLpwZFrt nLpwZFrói LpwZFrsao bằnmtSWovg LpwZFranh, nhưLpwZFrng cuốefi cLpwZFrùng, vẫnef efcứ thLpwZFrấy efthế n6zZFqHào đó,6zZFqH mtSWovcô efcười ngượngLpwZFr ngùng.

“Tại emtSWovm 6zZFqHđang smtSWovuy nghĩ”

Định khôn6zZFqHg hỏimtSWov 6zZFqHtiếp, efmà chỉ6zZFqH nhìmtSWovn cô,LpwZFr tự6zZFqHa như6zZFqH đ6zZFqHợi cmtSWovô mtSWovnói thêm.LpwZFr Dươn6zZFqHg bật6zZFqH cười.

“Em đmtSWovang s6zZFqHuy nghĩLpwZFr efxem tmtSWovrái 6zZFqHđất nàefy hẹp6zZFqH đếnLpwZFr 6zZFqHcỡ nàoLpwZFr mefà emtSWovm bLpwZFrị dấefm dúief 6zZFqHcho 6zZFqHanh nhữngmtSWov 6zZFqHhai lần?”

Định chợt6zZFqH nmtSWovhìn bâng6zZFqH quefơ xLpwZFra mtSWovxa “LpwZFrÀ, 6zZFqHnhư chúLpwZFr ThụLpwZFr nómtSWovi, cefái đóLpwZFr ngườimtSWov tefa gọLpwZFri LpwZFrlà “6zZFqHhữu duyên””

Dương iLpwZFrm bặt.mtSWov Liefếm đôiLpwZFr m6zZFqHôi cảmmtSWov giámtSWovc đang6zZFqH khômtSWov điLpwZFr vìef gióef biển,mtSWov Dươnefg hefồi hộpef nhLpwZFrìn khefuôn mặtmtSWov ngh6zZFqHiêng ngh6zZFqHiêng củ6zZFqHa Định,LpwZFr nLpwZFrhững đường6zZFqH efnét tron6zZFqHg sựLpwZFr khắcmtSWov chefạm dmtSWovịu dàngLpwZFr củamtSWov ánLpwZFrh sánefg khiến6zZFqH lmtSWovòng efcô bỗngmtSWov nhiefên tLpwZFrrào dân6zZFqHg mộtmtSWov cảmLpwZFr giácmtSWov ê6zZFqHm ảLpwZFr lạLpwZFr lùngmtSWov. DmtSWovương đefang tíLpwZFrnh LpwZFrhỏi a6zZFqHnh “hữuef duyêmtSWovn thmtSWovì saoLpwZFr” nhưngmtSWov cLpwZFrhưa kịpef mở6zZFqH lờLpwZFri, Định6zZFqH đãef qu6zZFqHay nhìn6zZFqH côef, đôi6zZFqH LpwZFrmắt efđen bìnhef tmtSWovhản hỏ6zZFqHi mộtef câuLpwZFr rấtLpwZFr …6zZFqH kLpwZFrhông l6zZFqHiên quan.

“Có th6zZFqHật t6zZFqHhế không?”

Dương s6zZFqHững efra nmtSWovgơ ngmtSWovác LpwZFr“Thật mtSWovgì ạ?”

Định LpwZFrđặt đefôi g6zZFqHiầy củ6zZFqHa Dương6zZFqH x6zZFqHuống thànLpwZFrh 6zZFqHcầu, rồLpwZFri xLpwZFrỏ tLpwZFray túefi quần,6zZFqH efnét mặtmtSWov vefẫn khôngLpwZFr đổi.

“À chuyệ6zZFqHn chiều6zZFqH LpwZFrnay. CmtSWovó thậ6zZFqHt làLpwZFr tmtSWovôi kLpwZFrhông efcó ef… x6zZFqHi efnhê efgì vmtSWovới e6zZFqHm không?”

Ôi mámtSWov ơLpwZFri. CLpwZFrô LpwZFrcó efnên nhảyef lu6zZFqHôn xuốLpwZFrng biểnLpwZFr c6zZFqHho xo6zZFqHng đLpwZFrời kmtSWovhông? DươmtSWovng bặm6zZFqH chặeft m6zZFqHôi, cốef néefn cảefm giámtSWovc xấu6zZFqH h6zZFqHổ đến6zZFqH tậnmtSWov mtSWovchân tóc.

“Lúc đó…mtSWov LpwZFrLúc đóLpwZFr LpwZFrlà cháefu a6zZFqHnh chọc6zZFqH eLpwZFrm mà…”

Định vẫnmtSWov khLpwZFrông buôn6zZFqHg tha.

“Vậy nghĩ6zZFqHa LpwZFrlà 6zZFqHtôi có…mtSWov xmtSWovi nhêLpwZFr à???”

Gì tLpwZFrhế nmtSWovày? S6zZFqHao 6zZFqHcâu ch6zZFqHuyện 6zZFqHnó lại6zZFqH dẫn6zZFqH vềmtSWov LpwZFrcái chmtSWovủ LpwZFrđề oáefi mtSWovoăm nefày chứ.LpwZFr ChẳnmtSWovg 6zZFqHlẽ cmtSWovô lefại đLpwZFri 6zZFqH… gậtLpwZFr đLpwZFrầu? mtSWovMà LpwZFrlắc thì6zZFqH mtSWovthà mtSWovxúi cLpwZFrô đLpwZFri… ch6zZFqHết LpwZFrcòn hơn!!!!

Dương LpwZFrcắm mặtmtSWov xuốmtSWovng đất,LpwZFr nhLpwZFrìn xLpwZFruống mtSWov… ngónmtSWov chânLpwZFr mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”