You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12MRi4i5PH.1: JcT8Cái nàJcT8y cóZNKjwvRd tíZNKjwvRdnh lJcT8à quấMRi4i5PHy rốiMRi4i5PH tìnZNKjwvRdh dụJcT8c côMRi4i5PHng cộMRi4i5PHng khôngMRi4i5PH đấy????

(Bông lMRi4i5PHộc vừngJcT8 trêMRi4i5PHn sâZNKjwvRdn thiếuMRi4i5PH nhiMRi4i5PH, gầnMRi4i5PH hZNKjwvRdồ HoànJcT8 KiếmJcT8 25/9/11)
Điện JcT8thoại trZNKjwvRdong phJcT8òng kháchMRi4i5PH MRi4i5PHsạn cMRi4i5PHhợt reoZNKjwvRd. DưMRi4i5PHơng nhJcT8ấc máyZNKjwvRd ngJcT8he. CôMRi4i5PH nhZNKjwvRdíu màMRi4i5PHy khMRi4i5PHi JcT8nhân MRi4i5PHviên kMRi4i5PHhách sZNKjwvRdạn vớiMRi4i5PH giọnZNKjwvRdg miềnMRi4i5PH MRi4i5PHTrung MRi4i5PHnhỏ nZNKjwvRdhẹ nóiJcT8 cóJcT8 nMRi4i5PHgười muốnJcT8 gặpMRi4i5PH JcT8cô. DươnMRi4i5PHg lậJcT8p tứcJcT8 nghĩJcT8 nMRi4i5PHgay đếnMRi4i5PH ZNKjwvRdQuân nêZNKjwvRdn lạnhZNKjwvRd lJcT8ùng trảZNKjwvRd lờZNKjwvRdi làZNKjwvRd côMRi4i5PH khôngZNKjwvRd mMRi4i5PHuốn gJcT8ặp ZNKjwvRdai hếtZNKjwvRd, JcT8cũng khôngZNKjwvRd qZNKjwvRduen ZNKjwvRdai ởZNKjwvRd JcT8đây. NhưngJcT8 gMRi4i5PHiọng lễJcT8 tâJcT8n vMRi4i5PHẫn tiếpMRi4i5PH ZNKjwvRdtục nMRi4i5PHgọt ngào.

“Dạ, ảnJcT8h nhờMRi4i5PH nóiJcT8 ảnhZNKjwvRd tênZNKjwvRd ĐMRi4i5PHịnh ạ!”

Sấm ZNKjwvRdsét nZNKjwvRdổ đMRi4i5PHùng bZNKjwvRdên tZNKjwvRdai. ĐịnhMRi4i5PH saJcT8o? JcT8Không líZNKjwvRd nMRi4i5PHào ZNKjwvRdcái JcT8người côJcT8 âmJcT8 thầmZNKjwvRd nJcT8guyền rủMRi4i5PHa nãyMRi4i5PH giờMRi4i5PH lạiZNKjwvRd lJcT8ò dòZNKjwvRd tớJcT8i MRi4i5PHđây tìmMRi4i5PH JcT8cô chứ?ZNKjwvRd MàMRi4i5PH vìJcT8 sJcT8ao anMRi4i5PHh lạiMRi4i5PH biếtJcT8 JcT8được JcT8chỗ phòngJcT8 cJcT8ô đượcZNKjwvRd nhZNKjwvRdỉ? DươngMRi4i5PH nghJcT8ĩ đMRi4i5PHến đủZNKjwvRd mọiJcT8 khảZNKjwvRd năngJcT8, cuốiMRi4i5PH cJcT8ùng MRi4i5PHcô tạZNKjwvRdm MRi4i5PHtìm đượcJcT8 gJcT8iải MRi4i5PHpháp JcT8hợp JcT8lý. ChắcZNKjwvRd JcT8là TâZNKjwvRdn, ônMRi4i5PHg mMRi4i5PHối nZNKjwvRdgày xưaMRi4i5PH vẫnJcT8 khônZNKjwvRdg qZNKjwvRduên nhiệZNKjwvRdm vụJcT8 JcT8của mìnZNKjwvRdh. ChỉMRi4i5PH cóMRi4i5PH TânJcT8 MRi4i5PHmới biếtJcT8 phònZNKjwvRdg JcT8của JcT8cô ởJcT8 cáiZNKjwvRd ZNKjwvRdthành pJcT8hố ZNKjwvRdbiển nàyZNKjwvRd, ZNKjwvRdvì  chính aJcT8nh trựcZNKjwvRd tJcT8iếp MRi4i5PHbook ZNKjwvRdvé, JcT8book phZNKjwvRdòng chJcT8o ZNKjwvRdcô ởZNKjwvRd kJcT8hách MRi4i5PHsạn nàZNKjwvRdy mà.

Ý nghMRi4i5PHĩ ĐịnJcT8h đếnJcT8 tìMRi4i5PHm JcT8làm ZNKjwvRdcô qMRi4i5PHuýnh lêMRi4i5PHn. DZNKjwvRdương hớtJcT8 hảiJcT8 chảiMRi4i5PH ZNKjwvRdsơ mZNKjwvRdái tóc,JcT8 tMRi4i5PHhay chJcT8iếc ZNKjwvRdáo hJcT8ai dâMRi4i5PHy vJcT8à chiếcJcT8 qMRi4i5PHuần aMRi4i5PHlibaba mJcT8àu hồZNKjwvRdng tímZNKjwvRd điệuJcT8 đàZNKjwvRd MRi4i5PHrồi chạyZNKjwvRd ZNKjwvRdnhào ZNKjwvRdra cửMRi4i5PHa. JcT8Đến MRi4i5PHkhi cầmZNKjwvRd nZNKjwvRdắm cửMRi4i5PHa địnZNKjwvRdh xoJcT8ay, DưMRi4i5PHơng mới&nZNKjwvRdbsp; sực nhJcT8ớ, MRi4i5PHcô lZNKjwvRdại chạy  bMRi4i5PHổ vJcT8ào phònMRi4i5PHg, lJcT8ôi túMRi4i5PHi MRi4i5PHra, lấyMRi4i5PH thZNKjwvRdỏi ZNKjwvRdson mJcT8ôi quẹtJcT8 nZNKjwvRdhanh mộtJcT8 JcT8cái. LMRi4i5PHúc nhìZNKjwvRdn gương,  ZNKjwvRdmím mímMRi4i5PH môMRi4i5PHi ZNKjwvRdcho soMRi4i5PHn laJcT8n đều,ZNKjwvRd DươngZNKjwvRd ZNKjwvRdmới ZNKjwvRdgiật mình.

Ôi, lậpMRi4i5PH trưJcT8ờng MRi4i5PHcủa cMRi4i5PHô chỉZNKjwvRd cMRi4i5PHó tMRi4i5PHhế ZNKjwvRdthôi saoZNKjwvRd? LỏJcT8ng lẻZNKjwvRdo đếnMRi4i5PH MRi4i5PHphát sợ.MRi4i5PH VừaJcT8 mớJcT8i JcT8quyết tâZNKjwvRdm kZNKjwvRdhông liêZNKjwvRdn qMRi4i5PHuan đếnJcT8 cảMRi4i5PH chúJcT8 cháZNKjwvRdu nhàZNKjwvRd MRi4i5PHanh cMRi4i5PHơ mà.

Vả ZNKjwvRdlại, anZNKjwvRdh đãZNKjwvRd ZNKjwvRdcó “mối”.

Bang! MRi4i5PHBang! CZNKjwvRdái ýZNKjwvRd nZNKjwvRdghĩ “ĐịnJcT8h cóMRi4i5PH mối”JcT8 khMRi4i5PHiến côZNKjwvRd sựnZNKjwvRdg lại,ZNKjwvRd bỗnJcT8g dưZNKjwvRdng MRi4i5PHmuốn chZNKjwvRdùi quáMRi4i5PHch tíJcT8 soMRi4i5PHn ZNKjwvRdmôi điMRi4i5PH. NJcT8hưng saJcT8u ngZNKjwvRdhĩ mMRi4i5PHình thậJcT8t trMRi4i5PHẻ ZNKjwvRdcon trMRi4i5PHẻ mỏMRi4i5PH, ZNKjwvRdmình xiMRi4i5PHnh đâuMRi4i5PH phMRi4i5PHải chMRi4i5PHo duMRi4i5PHy nhấtZNKjwvRd mJcT8ột ngườiJcT8 nZNKjwvRdhìn, JcT8thế JcT8là DưZNKjwvRdơng nhJcT8e rănZNKjwvRdg cưJcT8ời vJcT8ới mJcT8ình tJcT8rong gươnZNKjwvRdg mMRi4i5PHột cáiZNKjwvRd, rồZNKjwvRdi tMRi4i5PHrái ngượcMRi4i5PH vớiJcT8 vJcT8ẻ hớtMRi4i5PH hMRi4i5PHải lZNKjwvRdúc nãyJcT8, côZNKjwvRd đủngZNKjwvRd JcT8đỉnh JcT8đi MRi4i5PHra JcT8khỏi phòng.

Thế nhưnMRi4i5PHg dùJcT8 JcT8ra vJcT8ẻ bìnJcT8h thảnZNKjwvRd đếZNKjwvRdn mấyJcT8 MRi4i5PHthì kZNKjwvRdhi thZNKjwvRdang mMRi4i5PHáy “ding”MRi4i5PH mZNKjwvRdột cáiMRi4i5PH rồiMRi4i5PH JcT8mở rZNKjwvRda, DươZNKjwvRdng vZNKjwvRdẫn nhậnZNKjwvRd thZNKjwvRdấy tZNKjwvRdim mìnhJcT8 đanMRi4i5PHg đậpZNKjwvRd thìZNKjwvRdnh thịch.MRi4i5PH Cô &nZNKjwvRdbsp;tiến vềZNKjwvRd phíMRi4i5PHa quầyJcT8 MRi4i5PHlễ JcT8tân củZNKjwvRda kháchMRi4i5PH sạZNKjwvRdn, nhưJcT8ng chMRi4i5PHỉ thấZNKjwvRdy nhânMRi4i5PH vMRi4i5PHiên đaZNKjwvRdng cắmJcT8 cMRi4i5PHúi nZNKjwvRdhập sổZNKjwvRd sách.ZNKjwvRd DươnJcT8g lướtZNKjwvRd JcT8mắt nhMRi4i5PHìn quanhZNKjwvRd, nhưng &MRi4i5PHnbsp;cả kZNKjwvRdhu tầMRi4i5PHng trJcT8ệt chỉJcT8 thấyJcT8 vàiMRi4i5PH JcT8ba kháZNKjwvRdch MRi4i5PHTây đaJcT8ng đZNKjwvRdi MRi4i5PHlại, cònMRi4i5PH đJcT8âu khôJcT8ng tZNKjwvRdhấy bóngJcT8 dáMRi4i5PHng củMRi4i5PHa MRi4i5PHkẻ cZNKjwvRdhuyên mặcMRi4i5PH MRi4i5PHsơ mZNKjwvRdi đenZNKjwvRd ấyZNKjwvRd đâJcT8u hết.MRi4i5PH KhZNKjwvRdông lZNKjwvRdẽ anMRi4i5PHh đJcT8ợi lJcT8âu JcT8quá đMRi4i5PHã MRi4i5PHđi rồi? JcT8 Dương MRi4i5PHđi vZNKjwvRdề phZNKjwvRdía lMRi4i5PHễ tJcT8ân, địnZNKjwvRdh hJcT8ỏi JcT8han ZNKjwvRdmột cZNKjwvRdâu thìMRi4i5PH JcT8đột ngMRi4i5PHột cMRi4i5PHó bànJcT8 tZNKjwvRday JcT8vỗ JcT8nhẹ vàoZNKjwvRd ZNKjwvRdvai cô.

“Ở đây”.

Dương JcT8quay pMRi4i5PHhắt lạiMRi4i5PH nJcT8hìn. KhôMRi4i5PHng MRi4i5PHthể ZNKjwvRdtin đượMRi4i5PHc vàJcT8o MRi4i5PHmắt mìnMRi4i5PHh, trưJcT8ớc mMRi4i5PHặt côZNKjwvRd làZNKjwvRd mJcT8ột khuôMRi4i5PHn mặMRi4i5PHt JcT8mà JcT8cô chMRi4i5PHỉ mMRi4i5PHuốn …MRi4i5PH đZNKjwvRdấm cMRi4i5PHho mộZNKjwvRdt nhát.JcT8 ZNKjwvRdQuân nhưJcT8ớn nhZNKjwvRdướn đôiMRi4i5PH lMRi4i5PHông mJcT8ày, ZNKjwvRdnhìn cMRi4i5PHô JcT8nhe răngZNKjwvRd rMRi4i5PHa cười.

“Ô, làmJcT8 gMRi4i5PHì nZNKjwvRdhư muMRi4i5PHốn MRi4i5PHgiết ngườMRi4i5PHi tJcT8hế kia?”

Dương tứcZNKjwvRd đếnZNKjwvRd mứcJcT8 muốnJcT8 MRi4i5PHxịt ZNKjwvRdkhói lJcT8ỗ tJcT8ai. TứZNKjwvRdc cáiJcT8 thằnZNKjwvRdg trờiZNKjwvRd đánhZNKjwvRd nàZNKjwvRdy mộtJcT8, tMRi4i5PHức chínhJcT8 bMRi4i5PHản thâZNKjwvRdn mJcT8ình mườiMRi4i5PH. SaJcT8o cMRi4i5PHô cóJcT8 thểJcT8 ngZNKjwvRdu JcT8si kJcT8ì diệuJcT8 ZNKjwvRdvậy cơMRi4i5PH chứJcT8, kZNKjwvRdhông nJcT8ghĩ đMRi4i5PHến chiêJcT8u lừaJcT8 quZNKjwvRdá MRi4i5PHmức đơnJcT8 giJcT8ản MRi4i5PHnày. NhMRi4i5PHưng bZNKjwvRdiết tMRi4i5PHức tZNKjwvRdối chỉZNKjwvRd tổJcT8 ZNKjwvRdlàm mìnhZNKjwvRd thMRi4i5PHêm uất,MRi4i5PH kMRi4i5PHhông giảMRi4i5PHi MRi4i5PHquyết đMRi4i5PHược ZNKjwvRdgì nênMRi4i5PH cZNKjwvRdô hấtJcT8 mặt.

“Ra  người muốZNKjwvRdn MRi4i5PHgặp ZNKjwvRdtôi lZNKjwvRdà cZNKjwvRdậu đJcT8ó à?”

Quân gậtMRi4i5PH ZNKjwvRdgật đầu,JcT8 còZNKjwvRdn cJcT8ười tMRi4i5PHoe rMRi4i5PHa MRi4i5PHvẻ rấtJcT8 ngZNKjwvRdây thơ.

Dương cườiJcT8 cườiJcT8 bỡnJcT8 ZNKjwvRdcợt “MRi4i5PHThế mớiZNKjwvRd thJcT8ay JcT8tên đổiJcT8 hộJcT8 khẩZNKjwvRdu à?”

Quân xMRi4i5PHịt nụMRi4i5PH ZNKjwvRdcười, MRi4i5PHlúc sau&nbspJcT8; bĩu mZNKjwvRdôi ấmZNKjwvRd ức.

“Hừ. TứcJcT8 ZNKjwvRdvì đZNKjwvRdây mZNKjwvRdạo MRi4i5PHdanh chJcT8ú ĐMRi4i5PHịnh àJcT8? NhưZNKjwvRdng đZNKjwvRdây khZNKjwvRdông nMRi4i5PHói thếJcT8 thMRi4i5PHì cóMRi4i5PH xuốnJcT8g không?”

Dương nghJcT8iến răng.

“Đồ JcT8láu ZNKjwvRdcá láuZNKjwvRd tôm”.

“Ôi, láMRi4i5PHu gìJcT8 MRi4i5PHchẳng được,MRi4i5PH lJcT8áu cá,JcT8 ZNKjwvRdláu tôZNKjwvRdm, láuZNKjwvRd ốcJcT8, láZNKjwvRdu ếchZNKjwvRd, JcT8láu cảZNKjwvRd nháiJcT8 JcT8bén luJcT8ôn… HZNKjwvRda MRi4i5PHha “

Thấy mìnhJcT8 lJcT8ại sắMRi4i5PHp phátZNKjwvRd điên,JcT8 DMRi4i5PHương quJcT8ay phắZNKjwvRdt ngườiMRi4i5PH đi.JcT8 NhưnJcT8g mộJcT8t ýJcT8 nghĩZNKjwvRd lZNKjwvRdướt quZNKjwvRda khiếnZNKjwvRd DươngMRi4i5PH sựnJcT8g lạMRi4i5PHi. CMRi4i5PHô quaZNKjwvRdy ngMRi4i5PHoắt trZNKjwvRdở MRi4i5PHlại JcT8và JcT8va thẳngZNKjwvRd vàMRi4i5PHo cJcT8ái ngườiZNKjwvRd đangMRi4i5PH JcT8hăm hởJcT8 đZNKjwvRdi đZNKjwvRdến, khiếnZNKjwvRd cZNKjwvRdô tZNKjwvRdối sầMRi4i5PHm mặtJcT8 mũi.

“Làm ZNKjwvRdcái gJcT8ì tZNKjwvRdhế hả?”

Vừa xJcT8oa tránZNKjwvRd DươngJcT8 vừaZNKjwvRd gắtJcT8 lên.ZNKjwvRd ZNKjwvRdQuân lúJcT8ng ZNKjwvRdtúng MRi4i5PHthanh minh.

  “Ai bJcT8ảo đangZNKjwvRd đZNKjwvRdi JcT8tự dưngMRi4i5PH đứngMRi4i5PH lJcT8ại? CóZNKjwvRd làMRi4i5PHm ZNKjwvRdsao không?”

“Sao trJcT8ăng cáMRi4i5PHi ZNKjwvRdgì. TrZNKjwvRdả đây?”

Dương trJcT8ừng mắtJcT8 xMRi4i5PHòe taJcT8y ra

Quân ngẩJcT8n ngMRi4i5PHơ nhMRi4i5PHìn khuônMRi4i5PH mMRi4i5PHặt DươngJcT8, rJcT8ồi MRi4i5PHlại nhìJcT8n JcT8bàn taMRi4i5PHy xòeZNKjwvRd MRi4i5PHra củaJcT8 cô.

“Trả JcT8gì. TrảJcT8 nợMRi4i5PH tZNKjwvRdình xZNKjwvRda à?ZNKjwvRd híMRi4i5PH hí”

“Còn ZNKjwvRddám cZNKjwvRdười hả?JcT8 JcT8Trả chứnZNKjwvRdg mMRi4i5PHinh tJcT8hư ZNKjwvRdcủa tôiMRi4i5PH. CậuZNKjwvRd MRi4i5PHcó biếMRi4i5PHt tôMRi4i5PHi phảMRi4i5PHi manMRi4i5PHg passpoJcT8rt đểZNKjwvRd MRi4i5PHở kháchMRi4i5PH sMRi4i5PHạn khJcT8ông hả?”

Quân JcT8cười tíZNKjwvRdt ZNKjwvRdcả mắt.

“Có passport ZNKjwvRd rồi tJcT8hì cầnZNKjwvRd MRi4i5PHgì chứnJcT8g minMRi4i5PHh tMRi4i5PHhư nữJcT8a. ĐểJcT8 đMRi4i5PHây MRi4i5PHgiữ MRi4i5PHlàm ZNKjwvRdtin cho?”

Hai nJcT8ắm đấZNKjwvRdm củaJcT8 DMRi4i5PHương đãJcT8 siếJcT8t chZNKjwvRdặt, gâZNKjwvRdn xaJcT8nh chắcZNKjwvRd cũnMRi4i5PHg phảiZNKjwvRd JcT8nổi lêZNKjwvRdn cuJcT8ồn cuMRi4i5PHộn, cJcT8ô trừngMRi4i5PH trừnZNKjwvRdg ZNKjwvRdmắt MRi4i5PHnhìn MRi4i5PHcái kẻMRi4i5PH mặMRi4i5PHt đZNKjwvRdang vZNKjwvRdô cùnZNKjwvRdg JcT8toe toét.

“Tin JcT8cái coMRi4i5PHn khỉZNKjwvRd! ZNKjwvRdTóm lạiJcT8 cậuMRi4i5PH JcT8có trảZNKjwvRd không?”

Quân cưJcT8ời cười.

“Không trZNKjwvRdả. ThJcT8ích thJcT8ì ZNKjwvRdđi màJcT8 lấJcT8y. ỞMRi4i5PH đâyMRi4i5PH này”.

Vừa MRi4i5PHnói QuâZNKjwvRdn vừMRi4i5PHa vỗZNKjwvRd JcT8bồm JcT8bộp MRi4i5PHvào …MRi4i5PH mônZNKjwvRdg, nZNKjwvRdơi chiếcMRi4i5PH tMRi4i5PHúi qMRi4i5PHuần jeJcT8an pZNKjwvRdhồng lZNKjwvRdên bởiZNKjwvRd mZNKjwvRdột chiếZNKjwvRdc vJcT8í. NMRi4i5PHụ cườiZNKjwvRd tựMRi4i5PH tiMRi4i5PHn vJcT8ì biếtZNKjwvRd cJcT8ô khônMRi4i5PHg đờiZNKjwvRd nJcT8ào dáMRi4i5PHm ZNKjwvRd“manh động”ZNKjwvRd khZNKjwvRdiến DươnJcT8g JcT8tức điJcT8ên. MZNKjwvRdột JcT8cơn bốcMRi4i5PH đồngMRi4i5PH bấtZNKjwvRd thJcT8ình lìnhJcT8 kéoZNKjwvRd đến,MRi4i5PH khJcT8i màMRi4i5PH ZNKjwvRdchưa kịpJcT8 suJcT8y nghZNKjwvRdĩ gìJcT8 thJcT8êm DươngZNKjwvRd đãJcT8 thấyMRi4i5PH mìnhZNKjwvRd JcT8chạy ZNKjwvRdra JcT8sau lưnJcT8g QuâMRi4i5PHn, JcT8ra sứcZNKjwvRd nhMRi4i5PHét ZNKjwvRdtay vàoJcT8 túiMRi4i5PH quầJcT8n, móZNKjwvRdc chiMRi4i5PHếc vMRi4i5PHí ra.

Quân choMRi4i5PHáng, lMRi4i5PHặng điZNKjwvRd mMRi4i5PHột tZNKjwvRdhoáng, ngoáiMRi4i5PH rMRi4i5PHa đằnMRi4i5PHg sau.

“Oái… MRi4i5PHNày… NàyJcT8… SMRi4i5PHờ… sJcT8ờ mZNKjwvRdông đâyJcT8 thMRi4i5PHật JcT8đấy à…

Dương MRi4i5PHvẫn nghiJcT8ến rănJcT8g rJcT8út cáiZNKjwvRd JcT8ví rJcT8a, JcT8nhưng chMRi4i5PHiếc quầnMRi4i5PH ZNKjwvRdJean chMRi4i5PHật ZNKjwvRdkhiến MRi4i5PHchiếc víZNKjwvRd mãJcT8i khôZNKjwvRdng kéMRi4i5PHo lênJcT8 được.

Một vJcT8ài MRi4i5PHvị khácJcT8h TJcT8ây bắJcT8t đầZNKjwvRdu hiMRi4i5PHếu JcT8kì quaMRi4i5PHy ZNKjwvRdra JcT8nhìn, nMRi4i5PHhưng DươnJcT8g kệMRi4i5PH xMRi4i5PHác. ĐMRi4i5PHang trMRi4i5PHong ZNKjwvRdcơn tMRi4i5PHức JcT8tối MRi4i5PHvà đượcJcT8 ZNKjwvRdan ủiZNKjwvRd vớiMRi4i5PH MRi4i5PHý ngMRi4i5PHhĩ “đZNKjwvRdối mJcT8ặt vớiMRi4i5PH nhữJcT8ng ZNKjwvRdthằng chZNKjwvRdày bửJcT8a thMRi4i5PHì phJcT8ải MRi4i5PHchày bửaZNKjwvRd hơZNKjwvRdn nó”ZNKjwvRd, nênJcT8 DươngMRi4i5PH nZNKjwvRdghiến răMRi4i5PHng rútZNKjwvRd MRi4i5PHcật lZNKjwvRdực. ChiếMRi4i5PHc ZNKjwvRdví vJcT8ừa thJcT8ò lênJcT8 MRi4i5PHqua MRi4i5PHmép túiMRi4i5PH thìJcT8 QMRi4i5PHuân MRi4i5PHlại ngọJcT8 nguậy.

“Này này,MRi4i5PH cáiZNKjwvRd ZNKjwvRdnày JcT8có tínMRi4i5PHh làJcT8 quấMRi4i5PHy rốiMRi4i5PH JcT8tình ZNKjwvRddục cJcT8ông cộngZNKjwvRd khôZNKjwvRdng đấy?”

Vì QuâJcT8n xZNKjwvRdoay ngưMRi4i5PHời nênZNKjwvRd DưZNKjwvRdơng bMRi4i5PHị trượtZNKjwvRd MRi4i5PHtay raMRi4i5PH. MRi4i5PHCô ZNKjwvRdlại pZNKjwvRdhải nhMRi4i5PHào ZNKjwvRdtheo, vừaMRi4i5PH cZNKjwvRdố kJcT8éo chiJcT8ếc MRi4i5PHví MRi4i5PHra, vMRi4i5PHừa ZNKjwvRdhét nhỏ.

“Câm miệnZNKjwvRdg. ĐứngMRi4i5PH iJcT8m đấy”.

Giọng JcT8Quân MRi4i5PHvừa buồnMRi4i5PH cười,JcT8 vừaMRi4i5PH thiểZNKjwvRdu não.

“Ôi, chúZNKjwvRd Định,ZNKjwvRd chúJcT8 chứnJcT8g kiZNKjwvRdến nhMRi4i5PHá. JcT8Rõ làZNKjwvRd NhMRi4i5PHái MRi4i5PHBén “dêZNKjwvRd” ZNKjwvRdcháu mà!

Dương hunJcT8g hJcT8ăng trừnJcT8g mắtMRi4i5PH lênJcT8 nhìJcT8n Quân.

“Hừ, đừngMRi4i5PH màZNKjwvRd lôZNKjwvRdi chúJcT8 MRi4i5PHcậu rMRi4i5PHa JcT8mà dMRi4i5PHọa ZNKjwvRdtôi. TưởngZNKjwvRd JcT8chú cậuJcT8 màJcT8 JcT8xi nJcT8hê vớiZNKjwvRd tMRi4i5PHôi hả”?

Mắt QuJcT8ân lấpZNKjwvRd lánJcT8h tiJcT8nh quái.

“Thật khôJcT8ng xJcT8i JcT8nhê chứ?”.

Dương đãJcT8 rútZNKjwvRd rMRi4i5PHa JcT8được chZNKjwvRdiếc vJcT8í qMRi4i5PHuái MRi4i5PHđản rMRi4i5PHa khỏMRi4i5PHi chiếMRi4i5PHc quMRi4i5PHần JcT8chật JcT8một cácZNKjwvRdh quMRi4i5PHái MRi4i5PHđản kiaJcT8, vộiJcT8 vànZNKjwvRdg ZNKjwvRdlật ZNKjwvRdra đểZNKjwvRd tìmMRi4i5PH chứMRi4i5PHng minZNKjwvRdh củaZNKjwvRd mình.

“Không nóJcT8i nJcT8hiều đaJcT8u ZNKjwvRddiều. ZNKjwvRdIm cZNKjwvRdho tôiMRi4i5PH MRi4i5PHcòn tìm…”

Dương lậtZNKjwvRd lậtJcT8 mMRi4i5PHột hồi,ZNKjwvRd thấyMRi4i5PH trMRi4i5PHong vZNKjwvRdí cóZNKjwvRd ZNKjwvRdvài JcT8tờ ZNKjwvRdtiền chẵn,MRi4i5PH ZNKjwvRdlẻ lộnZNKjwvRd xộnJcT8. BênZNKjwvRd ngănMRi4i5PH ZNKjwvRdkhác làJcT8 JcT8các lJcT8oại giJcT8ấy MRi4i5PHtờ ZNKjwvRdvà vàZNKjwvRdi JcT8cái tJcT8hẻ. MRi4i5PHCô ZNKjwvRdtìm thấJcT8y đượcMRi4i5PH cJcT8hứng minZNKjwvRdh củaJcT8 ZNKjwvRdmình ởMRi4i5PH JcT8phía trZNKjwvRdong cMRi4i5PHùng củJcT8a chiếcMRi4i5PH víZNKjwvRd, đượJcT8c kẹpMRi4i5PH bênZNKjwvRd cạJcT8nh tờJcT8 chứnMRi4i5PHg minMRi4i5PHh tZNKjwvRdhư khácZNKjwvRd. DươJcT8ng nhanJcT8h taZNKjwvRdy kẹMRi4i5PHp MRi4i5PHngay chứngMRi4i5PH miZNKjwvRdnh cZNKjwvRdủa mìnhZNKjwvRd vàMRi4i5PHo nách,ZNKjwvRd MRi4i5PHrồi rúZNKjwvRdt ZNKjwvRdtờ ZNKjwvRdchứng MRi4i5PHminh thưZNKjwvRd củJcT8a QuZNKjwvRdân MRi4i5PHra, liZNKjwvRdếc nhìnZNKjwvRd qZNKjwvRdua. NgZNKjwvRduyễn HoJcT8àng QuâMRi4i5PHn, sinJcT8h nămJcT8 1987…ZNKjwvRd Hừ,JcT8 ZNKjwvRdcái đồZNKjwvRd oJcT8ắt coJcT8n lắmJcT8 cMRi4i5PHhuyện, ZNKjwvRdsinh năMRi4i5PHm JcT887 mJcT8à dáZNKjwvRdm lMRi4i5PHèo nhèoZNKjwvRd lJcT8à aZNKjwvRdnh đâyMRi4i5PH ZNKjwvRd27 tuổiJcT8. CôMRi4i5PH nhJcT8ét trJcT8ở lạMRi4i5PHi vàoJcT8 ví,MRi4i5PH rồiMRi4i5PH đMRi4i5PHập bốpMRi4i5PH MRi4i5PHchiếc víMRi4i5PH vMRi4i5PHào taJcT8y ZNKjwvRdcủa JcT8Quân, cáiZNKjwvRd MRi4i5PHkẻ MRi4i5PHvẫn MRi4i5PHđang JcT8tủm tJcT8ỉm đứZNKjwvRdng nJcT8hìn. LấyJcT8 hJcT8ết giọnZNKjwvRdg JcT8hình sựJcT8 cóJcT8 JcT8thể, DưJcT8ơng MRi4i5PHhừ mũi.

“Nghe đâZNKjwvRdy. MRi4i5PHTừ bZNKjwvRdây giJcT8ờ JcT8không MRi4i5PHxuất hiệMRi4i5PHn trJcT8ước mJcT8ặt MRi4i5PHtôi dướiJcT8 mọJcT8i hMRi4i5PHình thức.  TôJcT8i nJcT8ói JcT8có tiếngMRi4i5PH VMRi4i5PHiệt cJcT8ó dJcT8ấu đấy,ZNKjwvRd ZNKjwvRdcó hiểuMRi4i5PH không?

“Hiểu. NhưngZNKjwvRd chZNKjwvRdỉ muốnZNKjwvRd hỏi,ZNKjwvRd tZNKjwvRdhế chZNKjwvRdú ĐịnhZNKjwvRd cóZNKjwvRd thểJcT8 xuZNKjwvRdất hZNKjwvRdiện MRi4i5PHtrong mọiJcT8 hìnJcT8h thứcMRi4i5PH không?”

Dương ngJcT8hiến rănJcT8g trèoMRi4i5PH MRi4i5PHtrẹo “CảZNKjwvRd chúZNKjwvRd cMRi4i5PHháu nZNKjwvRdhà cậuMRi4i5PH ZNKjwvRdphắn đZNKjwvRdi hJcT8ết, hiểuZNKjwvRd chưa?”

Quân gậZNKjwvRdt đầu,ZNKjwvRd quaZNKjwvRdy MRi4i5PHngười nhìnJcT8 vềJcT8 phíMRi4i5PHa cửa.

“Chú MRi4i5PHcháu mìnhMRi4i5PH ZNKjwvRdphải phắJcT8n thôJcT8i ZNKjwvRdchú ạ,ZNKjwvRd MRi4i5PHnghe chMRi4i5PHừng làZNKjwvRd NháJcT8i BJcT8én ZNKjwvRdkiên quyếtZNKjwvRd lắm”

Xì, MRi4i5PHđịnh tiếZNKjwvRdp tụcMRi4i5PH lừJcT8a côZNKjwvRd àZNKjwvRd? VừaMRi4i5PH bĩJcT8u môi,MRi4i5PH vZNKjwvRdừa ZNKjwvRdđịnh chJcT8âm JcT8chọc QuZNKjwvRdân MRi4i5PHthêm mZNKjwvRdột câuJcT8 nMRi4i5PHữa, nhJcT8ưng mắZNKjwvRdt DươngZNKjwvRd vMRi4i5PHô tìnZNKjwvRdh lJcT8iếc rMRi4i5PHa JcT8cửa mộtMRi4i5PH cái.

Sau cJcT8ái liZNKjwvRdếc MRi4i5PHđó, DưMRi4i5PHơng đãZNKjwvRd tJcT8rở thànMRi4i5PHh “linZNKjwvRdh hồnMRi4i5PH tưZNKjwvRdợng đá”.

Bởi ngaZNKjwvRdy ZNKjwvRdcửa khácJcT8h sạn,JcT8 ĐịnMRi4i5PHh đJcT8ã đứJcT8ng đóMRi4i5PH tZNKjwvRdừ lúcJcT8 nàZNKjwvRdo, taZNKjwvRdy xỏMRi4i5PH tMRi4i5PHúi quần,JcT8 nhJcT8ìn vềMRi4i5PH MRi4i5PHphía cJcT8ô, JcT8đôi mMRi4i5PHắt đeJcT8n tMRi4i5PHhẫm MRi4i5PHkín bưng,JcT8 môMRi4i5PHi MRi4i5PHđiểm nhJcT8ẹ mộtJcT8 JcT8nụ cười.

PJcT8/s: HíZNKjwvRd hJcT8í, nhJcT8ư đãJcT8 hứaZNKjwvRd, tMRi4i5PHớ phảiMRi4i5PH ZNKjwvRdđiều JcT8ngay MRi4i5PHanh ĐịZNKjwvRdnh trởJcT8 lạiJcT8 chZNKjwvRdo cácMRi4i5PH tìnhJcT8 iMRi4i5PHu đỡMRi4i5PH MRi4i5PHnhớ JcT8anh MRi4i5PHí rZNKjwvRdồi ZNKjwvRdnhé ^^. 

 

Chương 1ZNKjwvRd2.2: DườngMRi4i5PH nMRi4i5PHhư lZNKjwvRdà cZNKjwvRdô xMRi4i5PHấu hổZNKjwvRd. DZNKjwvRdường nhJcT8ư lJcT8à cJcT8ô xấuJcT8 hổJcT8, MRi4i5PHchỉ vMRi4i5PHới… anh.
(Ngõ đườngJcT8 HuỳnhZNKjwvRd ZNKjwvRdThúc KháJcT8ng, 9ZNKjwvRd/2011, phoMRi4i5PHto ZNKjwvRdby Khanhha)Định qMRi4i5PHuan sMRi4i5PHát MRi4i5PHkhuôn mặtJcT8 MRi4i5PHđỏ ZNKjwvRdửng lênJcT8 màZNKjwvRdu tZNKjwvRdáo MRi4i5PHchín, dánZNKjwvRdg điệuZNKjwvRd nhưJcT8 gMRi4i5PHà mMRi4i5PHắc tócMRi4i5PH ZNKjwvRdcủa ZNKjwvRdDương, troJcT8ng lòngJcT8 nếmJcT8 trảiMRi4i5PH mộtMRi4i5PH cảmZNKjwvRd giáMRi4i5PHc ngọtMRi4i5PH ngàoMRi4i5PH. KhôMRi4i5PHng hJcT8iểu MRi4i5PHvì đâuJcT8, nJcT8hững ZNKjwvRdlần gặpJcT8 gJcT8ỡ DươJcT8ng luônZNKjwvRd JcT8kì quặcJcT8, MRi4i5PHkhi thJcT8ì côZNKjwvRd MRi4i5PHòa khócMRi4i5PH trưJcT8ớc JcT8mặt anZNKjwvRdh khôJcT8ng giấMRi4i5PHu giếmJcT8, kZNKjwvRdhi côMRi4i5PH nJcT8gã cZNKjwvRdái oạchMRi4i5PH ngMRi4i5PHay dưMRi4i5PHới châMRi4i5PHn anhMRi4i5PH, ZNKjwvRdhay nZNKjwvRdhư ZNKjwvRdbây gJcT8iờ, JcT8cô nJcT8hư hìJcT8nh ZNKjwvRdảnh ởMRi4i5PH tJcT8rên mộtZNKjwvRd ZNKjwvRdvideo clMRi4i5PHip đaZNKjwvRdng chuyểnMRi4i5PH độngJcT8 đầyZNKjwvRd sôiJcT8 nZNKjwvRdổi bỗMRi4i5PHng nhiênJcT8 bMRi4i5PHị bấmMRi4i5PH núZNKjwvRdt JcT8tạm dừngJcT8 vậy.

Dường JcT8như làMRi4i5PH MRi4i5PHcô xấuZNKjwvRd hổ.MRi4i5PH DMRi4i5PHường nZNKjwvRdhư JcT8là MRi4i5PHcô xZNKjwvRdấu hJcT8ổ, chỉJcT8 vớiMRi4i5PH… anh.

Thấy MRi4i5PHmặt JcT8cô ZNKjwvRdsắp bốcZNKjwvRd cháyJcT8 đếMRi4i5PHn ZNKjwvRdnơi, ĐịnhZNKjwvRd mỉmMRi4i5PH cưJcT8ời MRi4i5PHbình thản.

“Lâu MRi4i5PHkhông gặpMRi4i5PH em!”.

Dương mMRi4i5PHấp mJcT8áy môiMRi4i5PH mZNKjwvRdột MRi4i5PHlúc, tJcT8hấy tZNKjwvRday chJcT8ân thừaMRi4i5PH MRi4i5PHthãi khônJcT8g ZNKjwvRdbiết lZNKjwvRdàm gìMRi4i5PH. CôMRi4i5PH đờZNKjwvRd ZNKjwvRdđẫn đưaJcT8 tZNKjwvRday vuốtJcT8 tóZNKjwvRdc rồJcT8i cậZNKjwvRdp rậpZNKjwvRd buônJcT8g xuống,MRi4i5PH lúJcT8c saZNKjwvRdu MRi4i5PHmới thốJcT8t lên.

“Sao MRi4i5PHanh lạiZNKjwvRd ởJcT8 đây?”

Định chưaMRi4i5PH kịpJcT8 MRi4i5PHtrả lMRi4i5PHời, tJcT8hì QuâZNKjwvRdn đãMRi4i5PH nhảyJcT8 vào,MRi4i5PH giọnJcT8g dàJcT8i ra.

“Vừa ZNKjwvRdnãy cZNKjwvRdó ngườiMRi4i5PH MRi4i5PHbảo cZNKjwvRdhú cháMRi4i5PHu JcT8mình cấmMRi4i5PH xuấZNKjwvRdt MRi4i5PHhiện dưZNKjwvRdới mọiMRi4i5PH hìnJcT8h thức.MRi4i5PH CMRi4i5PHó MRi4i5PHngười bảoMRi4i5PH cảZNKjwvRd JcT8chú cũnMRi4i5PHg MRi4i5PHchả xZNKjwvRdi nJcT8hê quZNKjwvRdái gì  chúJcT8 ạ”

Mặc cZNKjwvRdho ĐịnhZNKjwvRd cốMRi4i5PH MRi4i5PHnín cười,MRi4i5PH JcT8Quân JcT8vẫn tỉnJcT8h MRi4i5PHbơ, còJcT8n MRi4i5PHvờ thJcT8ấp giọngJcT8 thZNKjwvRdì thào.

“Có người  vừa  rồiMRi4i5PH MRi4i5PHcòn quấyJcT8 rốiMRi4i5PH …JcT8 ZNKjwvRd“tờ dZNKjwvRdờ” cZNKjwvRdháu. JcT8Để MRi4i5PHan toMRi4i5PHàn cMRi4i5PHhú JcT8cháu mìJcT8nh tZNKjwvRdé MRi4i5PHlà hơn…”

À, nếuZNKjwvRd MRi4i5PHbây giờJcT8 MRi4i5PHcó mộZNKjwvRdt qMRi4i5PHue diJcT8êm đánhJcT8 xòJcT8e ZNKjwvRdmột cáZNKjwvRdi bêJcT8n cạnhZNKjwvRd thMRi4i5PHì đJcT8ảm ZNKjwvRdbảo ZNKjwvRdlà mặtZNKjwvRd củaJcT8 DưZNKjwvRdơng ZNKjwvRdsẽ bénJcT8 lửaJcT8 ngMRi4i5PHay. CảmMRi4i5PH giáMRi4i5PHc đỏZNKjwvRd JcT8mặt đếJcT8n rJcT8át bỏnMRi4i5PHg khiếnJcT8 cMRi4i5PHô khônMRi4i5PHg nZNKjwvRdói nênMRi4i5PH lời.&MRi4i5PHnbsp; Dương nZNKjwvRdhìn vJcT8ẻ mặtZNKjwvRd MRi4i5PHcố bìnZNKjwvRdh thảnJcT8 củaZNKjwvRd ĐịnZNKjwvRdh vàZNKjwvRd vẻJcT8 láuMRi4i5PH MRi4i5PHcá củaJcT8 QuâMRi4i5PHn JcT8khi chMRi4i5PHiếu tJcT8ướng đưJcT8ợc MRi4i5PHcô, quJcT8yết tâZNKjwvRdm lấMRi4i5PHy lạJcT8i bìnMRi4i5PHh MRi4i5PHtĩnh. JcT8Cô vờ  lêMRi4i5PHn giJcT8ọng nạt.

“Hừ, ZNKjwvRdchú cMRi4i5PHậu JcT8là ngườiZNKjwvRd lớnZNKjwvRd, bMRi4i5PHiết chỗMRi4i5PH nMRi4i5PHào nóiJcT8 đùaZNKjwvRd chMRi4i5PHỗ nàMRi4i5PHo nóiJcT8 thJcT8ật cJcT8hứ nhMRi4i5PHỉ JcT8anh ĐịnhZNKjwvRd nhỉ?”

Quân dậJcT8m chZNKjwvRdân MRi4i5PHtức tối.

“Ở đâuJcT8 tJcT8hói đZNKjwvRdời nạZNKjwvRdt cZNKjwvRdháu nịnZNKjwvRdh chMRi4i5PHú làZNKjwvRd sao?”.

Định ZNKjwvRdvỗ MRi4i5PHvào vZNKjwvRdai Quân.

“Thôi đMRi4i5PHi. ĐJcT8ừng cMRi4i5PHó MRi4i5PHchọc ngJcT8ười MRi4i5PHta nữa”.

Quân thởJcT8 rZNKjwvRda aZNKjwvRdi oán.

“Giờ tZNKjwvRdhói ZNKjwvRdđời lạiJcT8 tJcT8hành ZNKjwvRdnạt chJcT8áu JcT8và nMRi4i5PHịnh ngườiJcT8 JcT8dưng. TMRi4i5PHại sJcT8ao lạiZNKjwvRd vMRi4i5PHô lZNKjwvRdý thế,JcT8 mộJcT8t thaZNKjwvRdnh niêJcT8n traJcT8i ZNKjwvRdtrẻ sánMRi4i5PHg JcT8ngời đầyJcT8 sứcZNKjwvRd sốngJcT8 mMRi4i5PHà chẳngMRi4i5PH đượcZNKjwvRd ZNKjwvRdnâng JcT8niu gìJcT8 cả”

Cả DươnMRi4i5PHg lầnMRi4i5PH ĐịnJcT8h đMRi4i5PHều phìJcT8 ZNKjwvRdcười vìZNKjwvRd MRi4i5PHđiệu JcT8bộ kMRi4i5PHhoa trưZNKjwvRdơng củaZNKjwvRd QJcT8uân. MRi4i5PHDương cũnJcT8g thMRi4i5PHầm tZNKjwvRdhở phàJcT8o vìJcT8 thJcT8ời điểmMRi4i5PH căngMRi4i5PH thẳZNKjwvRdng đãMRi4i5PH quaMRi4i5PH. MRi4i5PHTuy nhiZNKjwvRdên, kJcT8hi MRi4i5PHĐịnh hJcT8ỏi DươMRi4i5PHng JcT8có muốnZNKjwvRd đJcT8i ZNKjwvRdcafé vớJcT8i chMRi4i5PHú chZNKjwvRdáu aMRi4i5PHnh khônMRi4i5PHg thìJcT8 DươngZNKjwvRd MRi4i5PHvẫn ZNKjwvRdbán sốngMRi4i5PH MRi4i5PHbán chếtMRi4i5PH JcT8mà tJcT8ừ chốMRi4i5PHi. JcT8Cô khMRi4i5PHông muJcT8ốn mìnJcT8h cMRi4i5PHứ phZNKjwvRdải âMRi4i5PHm thMRi4i5PHầm điMRi4i5PH tìmJcT8 cáiJcT8 JcT8hố MRi4i5PHhay cáMRi4i5PHi lZNKjwvRdỗ MRi4i5PHnẻ MRi4i5PHnào MRi4i5PHđể JcT8chui xuốMRi4i5PHng vJcT8ì nhữnJcT8g tZNKjwvRdình huốJcT8ng kZNKjwvRdinh dịZNKjwvRd JcT8mà ZNKjwvRdchính MRi4i5PHcô tạoJcT8 nêJcT8n tJcT8rước mZNKjwvRdắt anh.

Định lMRi4i5PHắng MRi4i5PHnghe câuMRi4i5PH từMRi4i5PH cJcT8hối củJcT8a DươnJcT8g vớiZNKjwvRd ZNKjwvRdvẻ ZNKjwvRdđiềm đMRi4i5PHạm, nhưngZNKjwvRd MRi4i5PHQuân thìZNKjwvRd ZNKjwvRdxì mộtMRi4i5PH hơJcT8i MRi4i5PHrõ dài.

“Sao tMRi4i5PHhế, lạiMRi4i5PH sMRi4i5PHợ ZNKjwvRdhá miZNKjwvRdệng mMRi4i5PHắc qMRi4i5PHuai à,MRi4i5PH haMRi4i5PHy xấJcT8u MRi4i5PHhổ MRi4i5PHvì mấJcT8y cáiZNKjwvRd câZNKjwvRdu vừJcT8a nãy?”

Cái thằngMRi4i5PH chZNKjwvRdết tiệtJcT8 ZNKjwvRdnày MRi4i5PHcứ nZNKjwvRdhư ZNKjwvRdđi tôngJcT8 làoMRi4i5PH ởZNKjwvRd tronZNKjwvRdg lòMRi4i5PHng côMRi4i5PH vậyMRi4i5PH. DươZNKjwvRdng cườZNKjwvRdi gượJcT8ng, nhZNKjwvRdưng chẳnMRi4i5PHg MRi4i5PHthèm tMRi4i5PHhanh minZNKjwvRdh vớiJcT8 JcT8nó, ZNKjwvRdcô quZNKjwvRday ZNKjwvRdsang ĐịnZNKjwvRdh nóZNKjwvRdi nhZNKjwvRdư ZNKjwvRdgiải thích.

“Thật MRi4i5PHra làJcT8 vìMRi4i5PH JcT8em MRi4i5PHcó hẹZNKjwvRdn vớiMRi4i5PH mộtZNKjwvRd nJcT8gười JcT8họ hàngZNKjwvRd MRi4i5PHở đJcT8ây. ThJcT8ôi đànhMRi4i5PH ZNKjwvRdhẹn ZNKjwvRdchú cháuJcT8 aZNKjwvRdnh dịpJcT8 khác”.

Quân vẻMRi4i5PH vẫnMRi4i5PH khônMRi4i5PHg vừaJcT8 lòJcT8ng, trướcMRi4i5PH khJcT8i xoaZNKjwvRdy ngườZNKjwvRdi điMRi4i5PH cònJcT8 ghZNKjwvRdé vàoMRi4i5PH MRi4i5PHtai côJcT8 tMRi4i5PHhì tZNKjwvRdhào “ZNKjwvRdLần sJcT8au nóiZNKjwvRd dốJcT8i tMRi4i5PHhì họcZNKjwvRd cáZNKjwvRdch đừnMRi4i5PHg cMRi4i5PHó ZNKjwvRdmà chớZNKjwvRdp mắtMRi4i5PH loạnJcT8 lên”

Tưởng nhZNKjwvRdư kJcT8hói MRi4i5PHlại xìJcT8 JcT8ra haJcT8i lỗZNKjwvRd tZNKjwvRdai DươJcT8ng. TZNKjwvRdại ZNKjwvRdsao thằMRi4i5PHng oZNKjwvRdắt coZNKjwvRdn nàyMRi4i5PH khôngZNKjwvRd đểZNKjwvRd JcT8cô nhìJcT8n nZNKjwvRdó đượcZNKjwvRd ZNKjwvRdbình thưMRi4i5PHờng trJcT8ong vòJcT8ng mộtMRi4i5PH phútMRi4i5PH chứ?

*****

Cuộc ZNKjwvRdsống đúJcT8ng lZNKjwvRdà cMRi4i5PHó nhữnJcT8g bấtJcT8 ngờMRi4i5PH ngẫuZNKjwvRd nhiMRi4i5PHên kJcT8hiến chínMRi4i5PHh DưZNKjwvRdơng phJcT8ải ZNKjwvRdkinh ngZNKjwvRdạc. KMRi4i5PHhi cZNKjwvRdô nJcT8ói đMRi4i5PHại cJcT8âu gặpZNKjwvRd “mộtZNKjwvRd ngưZNKjwvRdời hZNKjwvRdọ hàng”MRi4i5PH côMRi4i5PH tuyệtZNKjwvRd nhiêZNKjwvRdn khônJcT8g thZNKjwvRdể ZNKjwvRdnghĩ rằngMRi4i5PH, JcT8có mZNKjwvRdột ngườJcT8i ZNKjwvRdhọ hàngJcT8 thZNKjwvRdật, độtMRi4i5PH nMRi4i5PHgột ZNKjwvRdgọi ZNKjwvRdđiện JcT8cho cJcT8ô. MàJcT8 JcT8đây lạiJcT8 JcT8là mộMRi4i5PHt nZNKjwvRdgười ZNKjwvRdcô ZNKjwvRdcực MRi4i5PHkì yZNKjwvRdêu quý.

Giọng JcT8của báZNKjwvRdc ThụJcT8 vJcT8ang lêMRi4i5PHn rổnZNKjwvRd rảng.

“Nấm,  đang JcT8ở ZNKjwvRdfesival phảiZNKjwvRd không?”

Dương trònZNKjwvRd xJcT8oe mắt.

“Dạ, JcT8sao bMRi4i5PHác MRi4i5PHbiết ạ?”

“Vậy MRi4i5PHmới tZNKjwvRdài cZNKjwvRdhứ. MJcT8au mauJcT8, điMRi4i5PH MRi4i5PHra đâyMRi4i5PH ăJcT8n vớZNKjwvRdi bác.MRi4i5PH BắMRi4i5PHt tJcT8axi rMRi4i5PHa lMRi4i5PHuôn ZNKjwvRdnhà MRi4i5PHhàng ThZNKjwvRdùy DươZNKjwvRdng ZNKjwvRdnhé, cóJcT8 biếtZNKjwvRd đườngMRi4i5PH chưZNKjwvRda? KZNKjwvRdhông cứZNKjwvRd bảZNKjwvRdo lJcT8à láiZNKjwvRd xZNKjwvRde ngườiMRi4i5PH tJcT8a biếtZNKjwvRd đấy”.

“Dạ, MRi4i5PHcháu MRi4i5PHbiết rồi.JcT8 CMRi4i5PHháu rJcT8a luônMRi4i5PH đây”.

Lẳng đZNKjwvRdiện thoJcT8ại ZNKjwvRdxuống giường,JcT8 JcT8Dương vừaMRi4i5PH JcT8gấp MRi4i5PHgáp thZNKjwvRday đồ,JcT8 vừaJcT8 ZNKjwvRdnghĩ miệnMRi4i5PHg mìnMRi4i5PHh thiMRi4i5PHêng quáJcT8 đMRi4i5PHi mấtJcT8. VừaMRi4i5PH kêMRi4i5PHu cMRi4i5PHó hMRi4i5PHẹn MRi4i5PHhọ JcT8hàng làJcT8 gặMRi4i5PHp họMRi4i5PH hànZNKjwvRdg MRi4i5PHluôn. BiếtJcT8 vầyJcT8 hồMRi4i5PHi ZNKjwvRdnãy cJcT8ô nóJcT8i sắJcT8p gJcT8ặp ngMRi4i5PHười yZNKjwvRdêu, ZNKjwvRdcó JcT8khi cMRi4i5PHô lZNKjwvRdại chẳngMRi4i5PH tMRi4i5PHúm MRi4i5PHcổ đưJcT8ợc MRi4i5PHanh chànMRi4i5PHg đẹZNKjwvRdp tJcT8rai, JcT8nhà giàMRi4i5PHu vZNKjwvRdiết chữMRi4i5PH JcT8bự MRi4i5PHở cJcT8ái thZNKjwvRdành pJcT8hố biểnMRi4i5PH nZNKjwvRdày MRi4i5PHí chứJcT8 ^^

Dương bướcZNKjwvRd ZNKjwvRdvào “ZNKjwvRdThùy JcT8Dương”, mộtZNKjwvRd nhàZNKjwvRd hàngJcT8 ZNKjwvRdđược thMRi4i5PHiết kếJcT8 đểZNKjwvRd hầuMRi4i5PH nhJcT8ư mọiJcT8 gMRi4i5PHian phòZNKjwvRdng đềuJcT8 nhZNKjwvRdìn rMRi4i5PHa bMRi4i5PHiển. BuổiZNKjwvRd chiều,MRi4i5PH ZNKjwvRdnắng sâmMRi4i5PH sấJcT8p ZNKjwvRdvàng trêJcT8n mặtMRi4i5PH biểnMRi4i5PH ZNKjwvRdxanh, JcT8vài ZNKjwvRddây lMRi4i5PHeo đMRi4i5PHu MRi4i5PHhờ JcT8bên cửaJcT8 sổJcT8, thậtMRi4i5PH MRi4i5PHlà ZNKjwvRdthời điểmJcT8 MRi4i5PHlãng JcT8mạn ZNKjwvRdcủa cácZNKjwvRd cặpJcT8 tìMRi4i5PHnh nhâJcT8n. Từ  hànMRi4i5PHh lJcT8ang đJcT8i vàoJcT8, DươnJcT8g đJcT8ã lZNKjwvRdiếc JcT8thấy ZNKjwvRdnhững khZNKjwvRdông MRi4i5PHbiết lJcT8à bMRi4i5PHao nhiêZNKjwvRdu cặpMRi4i5PH đôiJcT8 đangZNKjwvRd đứnMRi4i5PHg MRi4i5PHbên nJcT8hau MRi4i5PHrì rầMRi4i5PHm tròMRi4i5PH chZNKjwvRduyện, haMRi4i5PHy đJcT8út chJcT8o nhMRi4i5PHau miMRi4i5PHếng báZNKjwvRdnh ngọtMRi4i5PH JcT8ngào, hMRi4i5PHay MRi4i5PHcầm chặtMRi4i5PH ZNKjwvRdtay JcT8nhau, nhJcT8ìn JcT8ra biểnZNKjwvRd lớnZNKjwvRd… ÂyMRi4i5PH MRi4i5PHda, MRi4i5PHvậy MRi4i5PHmà côJcT8 lạiZNKjwvRd vàMRi4i5PHo chốMRi4i5PHn lãngMRi4i5PH ZNKjwvRdmạn thếZNKjwvRd nàyZNKjwvRd ZNKjwvRdđể ZNKjwvRdgặp ôMRi4i5PHng bZNKjwvRdác mìnhMRi4i5PH cơJcT8 chứ.

Theo nJcT8hân viZNKjwvRdên chỉMRi4i5PH dZNKjwvRdẫn, DươngJcT8 bướcJcT8 đếZNKjwvRdn mộtZNKjwvRd JcT8ban cZNKjwvRdông, cóZNKjwvRd ZNKjwvRdkê chiếcMRi4i5PH bJcT8àn ZNKjwvRdnhỏ. ĐôMRi4i5PHi ZNKjwvRdvai ngườJcT8i đàJcT8n ZNKjwvRdông từnJcT8g JcT8trải JcT8quay ZNKjwvRdlưng lạMRi4i5PHi vMRi4i5PHề phíMRi4i5PHa cMRi4i5PHô, JcT8mái ZNKjwvRdtóc hoJcT8a râJcT8m baZNKjwvRdy nhẹZNKjwvRd tronJcT8g gió.

“Bác, báMRi4i5PHc đanMRi4i5PHg nJcT8hớ báMRi4i5PHc TâmZNKjwvRd à?”

Ông ThụZNKjwvRd qMRi4i5PHuay lạiJcT8, nhìnMRi4i5PH đứaZNKjwvRd cháMRi4i5PHu gáiZNKjwvRd trMRi4i5PHong bZNKjwvRdộ váyZNKjwvRd MRi4i5PHhoa xiJcT8nh JcT8xắn, mỉmMRi4i5PH cMRi4i5PHười rộngJcT8 mở.

“Nấm coZNKjwvRdn, mZNKjwvRdở ZNKjwvRdmiệng làJcT8 tJcT8rêu chZNKjwvRdọc JcT8bác. SaMRi4i5PHo? TMRi4i5PHhấy nhZNKjwvRdà ZNKjwvRdhàng ZNKjwvRdnày đẹpJcT8 không?”

Dương kéoZNKjwvRd gMRi4i5PHhế ZNKjwvRdngồi xuốngMRi4i5PH, nJcT8hanh taZNKjwvRdy nhZNKjwvRdón JcT8một mZNKjwvRdiếng bánhJcT8 nhZNKjwvRdỏ trZNKjwvRdên bMRi4i5PHàn, MRi4i5PHăn ngZNKjwvRdon lành.

“Dạ đẹMRi4i5PHp. JcT8Cơ MRi4i5PHdưng màMRi4i5PH hơiZNKjwvRd JcT8xa chJcT8ỗ kháchMRi4i5PH sạnZNKjwvRd cháJcT8u. NJcT8hưng saJcT8o bácZNKjwvRd bZNKjwvRdiết chỗZNKjwvRd này?”

“Đoán xem”.

Dương đZNKjwvRdảo mắtMRi4i5PH, cườiMRi4i5PH vuJcT8i JcT8vẻ “CháuMRi4i5PH đoáMRi4i5PHn rMRi4i5PHa rồi,MRi4i5PH thếMRi4i5PH ZNKjwvRdnào cZNKjwvRdhủ nhàZNKjwvRd hZNKjwvRdàng nZNKjwvRdày cMRi4i5PHũng JcT8là mộtZNKjwvRd tuJcT8yệt sắcMRi4i5PH giJcT8ai ZNKjwvRdnhân, JcT8hai ngườiJcT8 JcT8từng ZNKjwvRdcó mộtMRi4i5PH tJcT8ình yêuMRi4i5PH nhưZNKjwvRd hZNKjwvRdoa nhưJcT8 mộngJcT8 khiếnZNKjwvRd báJcT8c khônZNKjwvRdg tJcT8hể nMRi4i5PHào quZNKjwvRdên được….TMRi4i5PHhế rồi…

Dương chưaJcT8 nóiJcT8 hếZNKjwvRdt, ônZNKjwvRdg ThụMRi4i5PH cườZNKjwvRdi lớn.

“Cái cMRi4i5PHon béMRi4i5PH JcT8này. ChủJcT8 nZNKjwvRdhà hàngJcT8 MRi4i5PHnày lMRi4i5PHà mộtJcT8 MRi4i5PHlão bụZNKjwvRdng gầJcT8n ZNKjwvRdrơi JcT8xuống đầMRi4i5PHu gốiZNKjwvRd JcT8và tZNKjwvRdóc thZNKjwvRdì lạiZNKjwvRd chJcT8ẳng MRi4i5PHcòn cMRi4i5PHọng JcT8nào. ZNKjwvRdNghe cMRi4i5PHó gZNKjwvRdiống mộMRi4i5PHt MRi4i5PHtuyệt MRi4i5PHsắc ZNKjwvRdgiai nhZNKjwvRdân không?…”

Dương JcT8hi JcT8hi cười.

“Vậy thìZNKjwvRd MRi4i5PHđơn gZNKjwvRdiản rồi.MRi4i5PH NJcT8hà hàMRi4i5PHng JcT8này cZNKjwvRdhắc MRi4i5PHlà dZNKjwvRdo JcT8bác xâZNKjwvRdy ZNKjwvRddựng đúZNKjwvRdng khôngJcT8 ạ?”.

“Thông minJcT8h JcT8đấy. NZNKjwvRdào ZNKjwvRdthích ănMRi4i5PH gìZNKjwvRd JcT8thì ZNKjwvRdchọn đZNKjwvRdi. ĐồJcT8 JcT8ở đâyJcT8 đJcT8ược lắmMRi4i5PH đó”

Nhân viênJcT8 phJcT8ục vụMRi4i5PH điZNKjwvRd tớiJcT8, ZNKjwvRdghi lZNKjwvRdại vZNKjwvRdài MRi4i5PHmón ăn &MRi4i5PHnbsp;Dương chọZNKjwvRdn. JcT8Ở JcT8biển tMRi4i5PHhì tộiZNKjwvRd gìMRi4i5PH khôngMRi4i5PH ăMRi4i5PHn hảiZNKjwvRd sảMRi4i5PHn chứ,JcT8 nhấtZNKjwvRd làZNKjwvRd mìJcT8nh lạJcT8i kZNKjwvRdhông pMRi4i5PHhải trảMRi4i5PH tiZNKjwvRdền, vậyZNKjwvRd nMRi4i5PHên DươnZNKjwvRdg hỉJcT8 hảJcT8 ZNKjwvRdgọi ZNKjwvRdđĩa ghẹJcT8 hJcT8ấp, vàJcT8 miếMRi4i5PHn xàoJcT8 cJcT8ua cMRi4i5PHùng mJcT8ột đĩJcT8a salaJcT8t miếMRi4i5PHn tôm.

Dương vừaMRi4i5PH địnMRi4i5PHh gMRi4i5PHấp cuốnMRi4i5PH menJcT8u, đưJcT8a lạMRi4i5PHi chZNKjwvRdo nhânMRi4i5PH MRi4i5PHviên thMRi4i5PHì ôngJcT8 TMRi4i5PHhụ đãZNKjwvRd vMRi4i5PHới taZNKjwvRdy, ZNKjwvRdlật cuốnMRi4i5PH meJcT8nu rMRi4i5PHa tiếp.

“Cứ gọZNKjwvRdi nhZNKjwvRdiều mộtZNKjwvRd cJcT8hút. ỞMRi4i5PH đZNKjwvRdây mónZNKjwvRd ZNKjwvRdtôm nướngJcT8 ZNKjwvRdhay tJcT8ôm sMRi4i5PHốt ZNKjwvRdbơ tỏiJcT8 cũngJcT8 đMRi4i5PHược lắm.MRi4i5PH ÀJcT8, cóJcT8 thMRi4i5PHích JcT8tu hàiZNKjwvRd không?”.

“Ui cóZNKjwvRd MRi4i5PHhai MRi4i5PHbác cháMRi4i5PHu mìnJcT8h gọiJcT8 làmJcT8 gJcT8ì nhJcT8iều ạ”.

Ông MRi4i5PHThụ mMRi4i5PHỉm ZNKjwvRdcười, mộMRi4i5PHt chútMRi4i5PH JcT8ranh mãnZNKjwvRdh dângZNKjwvRd lêZNKjwvRdn troZNKjwvRdng mắt.

“Có thMRi4i5PHêm MRi4i5PHmột ZNKjwvRdthằng MRi4i5PHđệ củaMRi4i5PH bZNKjwvRdác nữa”.

Có lẽJcT8 vìJcT8 quáZNKjwvRd hiJcT8ểu ôngMRi4i5PH báMRi4i5PHc mìnhMRi4i5PH, nêMRi4i5PHn lậMRi4i5PHp tứcZNKjwvRd DươngJcT8 ngJcT8ờ ngợ.

“Bác. MRi4i5PHKhông phJcT8ải JcT8bác JcT8vẫn quyếJcT8t tâmMRi4i5PH MRi4i5PHmối mJcT8ai ZNKjwvRdcho chJcT8áu đấyZNKjwvRd ZNKjwvRdchứ ạ?”

Ông ThJcT8ụ cZNKjwvRdười lớnJcT8, MRi4i5PHvò tMRi4i5PHay xMRi4i5PHoa đầJcT8u Dương.

“Cái cZNKjwvRdon bMRi4i5PHé này…MRi4i5PH SaZNKjwvRdo hiJcT8ểu JcT8ý nhJcT8anh MRi4i5PHthế hả?”

Dương MRi4i5PHđặt phZNKjwvRdịch tờZNKjwvRd ZNKjwvRdmenu xuốnMRi4i5PHg, khổZNKjwvRd sởZNKjwvRd nhìnMRi4i5PH ông.

“Bác, MRi4i5PHbác biếtJcT8 MRi4i5PHlà cháuMRi4i5PH khJcT8ông thZNKjwvRdích mấyMRi4i5PH trJcT8ò ZNKjwvRdmối ZNKjwvRdmai mà”.

Ông ZNKjwvRdThụ JcT8nhìn cJcT8ô vẻMRi4i5PH JcT8bao dung.

“Thì cứZNKjwvRd tMRi4i5PHhử ZNKjwvRdmột JcT8lần xemMRi4i5PH. KhôngZNKjwvRd tMRi4i5PHin báZNKjwvRdc à?

“Không phJcT8ải khMRi4i5PHông tiMRi4i5PHn, nhưJcT8ng mà…”

Dương ZNKjwvRdđang nóiZNKjwvRd dJcT8ở thìZNKjwvRd ZNKjwvRdcó tiếnZNKjwvRdg bướJcT8c chânZNKjwvRd đJcT8i tớJcT8i. CZNKjwvRdô qJcT8uay nhìnMRi4i5PH MRi4i5PHthì JcT8chợt ngZNKjwvRdẩn raZNKjwvRd. NgưZNKjwvRdời ZNKjwvRdbước vZNKjwvRdào mặJcT8c JcT8chiếc sơZNKjwvRd ZNKjwvRdmi đenJcT8 ZNKjwvRdkẻ nhỏ,ZNKjwvRd khuônJcT8 mặtZNKjwvRd tZNKjwvRdrầm ngâmJcT8, khMRi4i5PHóe miệngJcT8 đaJcT8ng JcT8chuẩn MRi4i5PHbị nhướnZNKjwvRd lêMRi4i5PHn JcT8một nụJcT8 cườiMRi4i5PH MRi4i5PHchào hỏi.

“Chú ạ.JcT8 JcT8Cháu tớiMRi4i5PH rồi”.

Dương MRi4i5PHkín MRi4i5PHđáo JcT8cấu JcT8vào taZNKjwvRdy mìJcT8nh mộtZNKjwvRd MRi4i5PHcái, thấyZNKjwvRd đZNKjwvRdau JcT8đau, côZNKjwvRd mJcT8ới MRi4i5PHngước lêZNKjwvRdn nhìnMRi4i5PH Định,ZNKjwvRd cườiJcT8 ZNKjwvRdngượng ngập.

“Lại gặJcT8p aJcT8nh rồi”.

 

Chương 1JcT82.3: VôJcT8 ZNKjwvRdlí, ZNKjwvRdchưa uốngJcT8 mZNKjwvRdà đãMRi4i5PH thấyZNKjwvRd tâJcT8y tâZNKjwvRdy làJcT8 JcT8thế nàoMRi4i5PH nhỉ?

JcT8

(Tấm “mànhJcT8 treo”JcT8 giữaZNKjwvRd ZNKjwvRdphố hômJcT8 đMRi4i5PHi bộZNKjwvRd 25/9)

Một ngườiMRi4i5PH đượcJcT8 JcT8làm JcT8mai JcT8cho mìZNKjwvRdnh đếnZNKjwvRd haZNKjwvRdi lầMRi4i5PHn MRi4i5PHthì JcT8có phảMRi4i5PHi MRi4i5PHlà MRi4i5PHcó duyêJcT8n không? &nbsMRi4i5PHp;Suy nMRi4i5PHghĩ MRi4i5PHấy lướMRi4i5PHt qJcT8ua tZNKjwvRdrong đầuJcT8 Định.

Còn JcT8suy JcT8nghĩ cZNKjwvRdủa JcT8Dương thìJcT8 JcT8lại ZNKjwvRdlà: MộJcT8t nZNKjwvRdgười đượMRi4i5PHc làmMRi4i5PH maMRi4i5PHi MRi4i5PHcho MRi4i5PHmình đếnZNKjwvRd hJcT8ai lầnMRi4i5PH rMRi4i5PHồi lạiMRi4i5PH MRi4i5PHliên ZNKjwvRdtục gặZNKjwvRdp nJcT8hau MRi4i5PHhai MRi4i5PHlần tronZNKjwvRdg JcT8buổi chiZNKjwvRdều ởMRi4i5PH mộtZNKjwvRd thànZNKjwvRdh phốJcT8 xZNKjwvRda lạMRi4i5PH  thì cZNKjwvRdó phảiJcT8 rMRi4i5PHất rấtMRi4i5PH rZNKjwvRdất MRi4i5PHrất rấtZNKjwvRd rấtJcT8 cóZNKjwvRd dMRi4i5PHuyên không????

Vì rấtJcT8 nhiMRi4i5PHều ZNKjwvRdchữ “rấJcT8t” cMRi4i5PHộng tJcT8hêm chZNKjwvRdữ “duyên”JcT8 tMRi4i5PHo đJcT8ùng kiMRi4i5PHa mMRi4i5PHà DươZNKjwvRdng đMRi4i5PHờ đMRi4i5PHẫn cảJcT8 ngưMRi4i5PHời. LạMRi4i5PHi phJcT8át hiJcT8ện JcT8cái ngườiJcT8 vốnMRi4i5PH điMRi4i5PHềm tĩnhJcT8 kMRi4i5PHia JcT8cũng MRi4i5PHbất MRi4i5PHngờ MRi4i5PHkhông kémJcT8 gZNKjwvRdì mJcT8ình, DươngJcT8 lạiZNKjwvRd cànJcT8g …MRi4i5PH đờJcT8 đẫn!

Quan sátJcT8 tJcT8hằng đệJcT8 vJcT8à cMRi4i5PHô chJcT8áu gáiMRi4i5PH mJcT8ắt tMRi4i5PHròn MRi4i5PHmắt dẹJcT8t nZNKjwvRdhìn nZNKjwvRdhau, ôngZNKjwvRd ThMRi4i5PHụ MRi4i5PHcười sZNKjwvRdảng JcT8khoái, kéoMRi4i5PH ĐịnhMRi4i5PH ZNKjwvRdxuống cạZNKjwvRdnh mình.

“Sao, thếMRi4i5PH hóaJcT8 JcT8ra lạMRi4i5PHi biếtJcT8 coZNKjwvRdn NấmJcT8 nMRi4i5PHhà ZNKjwvRdchú à?”

Định nhìMRi4i5PHn DươnJcT8g tMRi4i5PHủm tỉZNKjwvRdm “MRi4i5PHDạ, cMRi4i5PHháu khôJcT8ng bMRi4i5PHiết Nấm,MRi4i5PH cZNKjwvRdháu ZNKjwvRdchỉ JcT8biết JcT8Nhái BéMRi4i5PHn thôi”.

Nếu cMRi4i5PHâu củaZNKjwvRd MRi4i5PHông ThụMRi4i5PH làmMRi4i5PH DươZNKjwvRdng JcT8há hốcMRi4i5PH mồmZNKjwvRd MRi4i5PHđịnh phảZNKjwvRdn khánJcT8g tJcT8hì câMRi4i5PHu củaZNKjwvRd ĐịnhZNKjwvRd làmJcT8 cô&nbJcT8sp; không ZNKjwvRdthể JcT8nào mMRi4i5PHà JcT8ngậm miJcT8ệng đưZNKjwvRdợc. ZNKjwvRdÔi, cMRi4i5PHô chưZNKjwvRda tZNKjwvRdừng bJcT8iết mộtZNKjwvRd ĐịnhMRi4i5PH tJcT8hế nMRi4i5PHày. KMRi4i5PHẻ mặtMRi4i5PH sMRi4i5PHắt MRi4i5PHđã MRi4i5PHbiết nZNKjwvRdói đùaMRi4i5PH ^ZNKjwvRd^. ZNKjwvRdMà cZNKjwvRdâu đJcT8ùa ZNKjwvRdấy còJcT8n nhắJcT8m thẳnJcT8g vZNKjwvRdào cô.

Ông TZNKjwvRdhụ thJcT8ì hếJcT8t nMRi4i5PHhìn sJcT8ang côJcT8 MRi4i5PHcháu ZNKjwvRdgái, lạiMRi4i5PH nhZNKjwvRdìn sMRi4i5PHang tJcT8hằng đJcT8ệ tửJcT8 ruột,ZNKjwvRd ZNKjwvRdvẻ nMRi4i5PHhư chưJcT8a hiZNKjwvRdểu hếJcT8t. “NháiZNKjwvRd BéJcT8n ấyJcT8 MRi4i5PHà??? CMRi4i5PHháu gặpMRi4i5PH JcT8con bMRi4i5PHé lúc…MRi4i5PH lMRi4i5PHúc mặtMRi4i5PH nZNKjwvRdó ZNKjwvRdxanh nhưMRi4i5PH đMRi4i5PHít JcT8nhái à???”

AkAkAk. DươJcT8ng muốnZNKjwvRd đZNKjwvRdi chếtJcT8 quáMRi4i5PH. ÔMRi4i5PHi bJcT8ác JcT8ơi, sMRi4i5PHao bZNKjwvRdác lạiJcT8 JcT8có cáiZNKjwvRd lZNKjwvRdiên tưởnZNKjwvRdg “ZNKjwvRdlãng ZNKjwvRdmạn” thMRi4i5PHế ZNKjwvRdcơ cJcT8hứ? ĐịnhJcT8 vZNKjwvRdẻ nhMRi4i5PHư ZNKjwvRdcũng queMRi4i5PHn vJcT8ới MRi4i5PHsự bỗZNKjwvRd bãZNKjwvRd dMRi4i5PHễ gMRi4i5PHần củaMRi4i5PH ôngZNKjwvRd, môiJcT8 thZNKjwvRdoáng nụZNKjwvRd cười.  “DươngZNKjwvRd MRi4i5PHlà hàMRi4i5PHng xómMRi4i5PH củaZNKjwvRd cháu”.

Dương tZNKjwvRdhấp giọngZNKjwvRd MRi4i5PHlàu MRi4i5PHbàu MRi4i5PH“Nhái BJcT8én làZNKjwvRd dJcT8o thằngZNKjwvRd cháuMRi4i5PH aJcT8nh ấJcT8y gọJcT8i cZNKjwvRdháu đấy”.

Ông ThZNKjwvRdụ nJcT8gờ ZNKjwvRdngợ nhưMRi4i5PH cốJcT8 JcT8nhớ “CZNKjwvRdháu àZNKjwvRd? PMRi4i5PHhải cáiZNKjwvRd thằngJcT8 đợtZNKjwvRd trướZNKjwvRdc đánhZNKjwvRd ZNKjwvRdnhau MRi4i5PHvào bMRi4i5PHệnh vMRi4i5PHiện đấyZNKjwvRd không?

“Dạ đúng”.

Định đápMRi4i5PH JcT8ngắn gMRi4i5PHọn. DJcT8ương thầMRi4i5PHm thMRi4i5PHở phàZNKjwvRdo MRi4i5PHkhi ĐịnJcT8h khMRi4i5PHông lôiMRi4i5PH chuyệZNKjwvRdn JcT8cô đãMRi4i5PH cắMRi4i5PHp náZNKjwvRdch thằngMRi4i5PH ZNKjwvRdcháu quýZNKjwvRd MRi4i5PHhóa củaMRi4i5PH anMRi4i5PHh vàoZNKjwvRd bệnhZNKjwvRd việnZNKjwvRd thếJcT8 nàoMRi4i5PH, nếuJcT8 khMRi4i5PHông tJcT8hế nàoJcT8 JcT8bác ThZNKjwvRdụ cũngMRi4i5PH hJcT8ỏi nàyZNKjwvRd nọJcT8, dẫMRi4i5PHn đếnZNKjwvRd ngọnJcT8 ngMRi4i5PHành cơZNKjwvRd sự.MRi4i5PH MRi4i5PHViệc MRi4i5PHcô tJcT8hỉnh thZNKjwvRdoảng chJcT8ui MRi4i5PHra JcT8chui vàJcT8o quánZNKjwvRd bMRi4i5PHi –MRi4i5PH aZNKjwvRd, mặZNKjwvRdc dZNKjwvRdù cMRi4i5PHhỉ chọcMRi4i5PH JcT8chọc mấyZNKjwvRd viênZNKjwvRd bMRi4i5PHi trònZNKjwvRd JcT8tròn vôMRi4i5PH hại,JcT8 nhưMRi4i5PHng nếZNKjwvRdu ZNKjwvRdđến MRi4i5PHtai cJcT8ác bậcMRi4i5PH phMRi4i5PHụ huynMRi4i5PHh tJcT8hì vẫnZNKjwvRd MRi4i5PHlà mộtJcT8 chuJcT8yện lonMRi4i5PHg tJcT8rời lJcT8ở đJcT8ất. MRi4i5PHRằng, ZNKjwvRdcon gáiZNKjwvRd MRi4i5PHcon đứaJcT8 JcT8phải MRi4i5PH… thếZNKjwvRd nJcT8ào mớZNKjwvRdi chZNKjwvRdui vàoMRi4i5PH mấZNKjwvRdy cJcT8hỗ MRi4i5PHthế chứ?ZNKjwvRd Rằng,JcT8 tJcT8hôi cMRi4i5PHhết rồZNKjwvRdi, MRi4i5PHhay làMRi4i5PH nóMRi4i5PH khônZNKjwvRdg ZNKjwvRdcó thJcT8ằng nZNKjwvRdào tJcT8hèm rưMRi4i5PHớc, nêMRi4i5PHn MRi4i5PHsinh ZNKjwvRdra biJcT8ến chứng,MRi4i5PH mMRi4i5PHất câMRi4i5PHn bằngMRi4i5PH JcT8này nọ…JcT8 ZNKjwvRdKhông MRi4i5PHthể đểMRi4i5PH thếZNKjwvRd ZNKjwvRdnày được,JcT8 ZNKjwvRdta pJcT8hải MRi4i5PHkiếm ngZNKjwvRday JcT8cho nJcT8ó mộMRi4i5PHt MRi4i5PHthằng. ZNKjwvRdVà thZNKjwvRdế MRi4i5PHlà lạiZNKjwvRd cóMRi4i5PH hZNKjwvRdệ quZNKjwvRdả làJcT8 ZNKjwvRdở quáMRi4i5PHn trMRi4i5PHà nọJcT8, JcT8ở quMRi4i5PHán cMRi4i5PHafé MRi4i5PHkia troMRi4i5PHng cảJcT8 nMRi4i5PHhững ngàyZNKjwvRd đẹpZNKjwvRd tMRi4i5PHrời vZNKjwvRdà nhJcT8ững ZNKjwvRdngày kJcT8hông đẹJcT8p trờJcT8i cZNKjwvRdho lJcT8ắm, cóMRi4i5PH ZNKjwvRdcô JcT8nàng MRi4i5PHmặt ZNKjwvRdmày dàZNKjwvRdu dJcT8àu đJcT8i xeJcT8m mắt.

Thực tếJcT8 chứngZNKjwvRd minZNKjwvRdh, giaZNKjwvRdi chưaMRi4i5PH vZNKjwvRdợ gJcT8iờ cũnMRi4i5PHg kJcT8han hiếMRi4i5PHm lJcT8ắm rồiJcT8. ChJcT8o nêZNKjwvRdn, nhữngZNKjwvRd ứngJcT8 JcT8cử viênJcT8 thậmJcT8 chíJcT8 ZNKjwvRdcòn MRi4i5PH“hai lJcT8ần tMRi4i5PHrong một”JcT8 ZNKjwvRdnhư lMRi4i5PHà ĐịnhMRi4i5PH đâMRi4i5PHy. CảMRi4i5PH bácMRi4i5PH TJcT8hụ ZNKjwvRdlẫn TâZNKjwvRdn đềuJcT8 muốnZNKjwvRd dấmZNKjwvRd dúZNKjwvRdi anJcT8h chJcT8o cJcT8ô vớiZNKjwvRd lJcT8ời quảJcT8ng cZNKjwvRdáo “ZNKjwvRdhàng ViMRi4i5PHệt MRi4i5PHNam chấJcT8t lượnMRi4i5PHg caoMRi4i5PH”. ThMRi4i5PHật rZNKjwvRda thMRi4i5PHì mắtMRi4i5PH nMRi4i5PHhìn cZNKjwvRdủa haMRi4i5PHi ngườiZNKjwvRd nZNKjwvRdày MRi4i5PHcô đềMRi4i5PHu tiMRi4i5PHn tMRi4i5PHưởng cảJcT8. ThậtJcT8 ZNKjwvRdra hJcT8ơn nZNKjwvRdữa tZNKjwvRdhì chíJcT8nh cJcT8ô cònZNKjwvRd muJcT8ốn dấJcT8m MRi4i5PHdúi MRi4i5PHanh ZNKjwvRdcho MRi4i5PHmình kMRi4i5PHia ZNKjwvRdmà ^^.

Nhân viMRi4i5PHên xếJcT8p loJcT8ạt JcT8đồ ănJcT8 lêMRi4i5PHn bànMRi4i5PH. ĐịnhZNKjwvRd mZNKjwvRdở nútMRi4i5PH chaJcT8i rượuZNKjwvRd JcT8vang mộMRi4i5PHt cáJcT8ch thànhJcT8 thMRi4i5PHạo, xếpJcT8 ZNKjwvRdmấy chiếJcT8c lZNKjwvRdy lJcT8ại rồiZNKjwvRd bắtZNKjwvRd đầMRi4i5PHu róMRi4i5PHt. ÔnMRi4i5PHg ThJcT8ụ nZNKjwvRdhìn ĐịJcT8nh, lạiZNKjwvRd nhìZNKjwvRdn vẻMRi4i5PH mặtJcT8 thoánMRi4i5PHg ửnJcT8g hồngJcT8 cJcT8ô ZNKjwvRdcháu gái,MRi4i5PH giọngMRi4i5PH vuMRi4i5PHi vẻ.

“Ái chà!MRi4i5PH ZNKjwvRdCoi nhMRi4i5PHư MRi4i5PHbác làmJcT8 chuyệnMRi4i5PH thJcT8ừa ZNKjwvRdrồi? TJcT8hế anZNKjwvRdh eZNKjwvRdm JcT8hàng xóZNKjwvRdm láMRi4i5PHng giềnMRi4i5PHg MRi4i5PHláng tỏiMRi4i5PH chắcMRi4i5PH JcT8quý JcT8nhau chJcT8ứ hả?”

Bình tĩJcT8nh nhMRi4i5PHư ĐịnhZNKjwvRd mJcT8à cZNKjwvRdhai rMRi4i5PHượu tronJcT8g tMRi4i5PHay cZNKjwvRdũng chệchMRi4i5PH điMRi4i5PH, khiếnMRi4i5PH rượJcT8u  sánh cZNKjwvRdả rJcT8a MRi4i5PHmép lyJcT8, tronJcT8g lúcZNKjwvRd đóZNKjwvRd, DưMRi4i5PHơng nhZNKjwvRdư “đứnZNKjwvRdg hình”JcT8. ZNKjwvRdCô rJcT8ầu rĩZNKjwvRd nhZNKjwvRdìn JcT8ông TZNKjwvRdhụ, nhMRi4i5PHăn nhó.

“Trời, bZNKjwvRdác hMRi4i5PHỏi gìZNKjwvRd khMRi4i5PHó tZNKjwvRdhế JcT8ạ. QMRi4i5PHuý ZNKjwvRdkiếc gZNKjwvRdì cMRi4i5PHơ chứ?”

“Ơ ZNKjwvRdhay coJcT8n bJcT8é nàJcT8y. HàngZNKjwvRd MRi4i5PHxóm tMRi4i5PHhì hoặcMRi4i5PH quMRi4i5PHý nhaJcT8u hoặZNKjwvRdc ghéJcT8t nhaJcT8u. ZNKjwvRdThế MRi4i5PHhai đứaMRi4i5PH chẳnMRi4i5PHg JcT8lẽ JcT8lại ghéZNKjwvRdt nhaJcT8u à?

Im lìMRi4i5PHm. ZNKjwvRdIm lìm.

Dương trộmJcT8 nhìJcT8n saZNKjwvRdng Định,ZNKjwvRd cJcT8hỉ thấyZNKjwvRd anJcT8h cẩnMRi4i5PH tZNKjwvRdrọng đặtMRi4i5PH JcT8ly JcT8rượu ZNKjwvRdxuống trướMRi4i5PHc mặJcT8t ônMRi4i5PHg ThụZNKjwvRd, kZNKjwvRdhông cZNKjwvRdó JcT8vẻ gìZNKjwvRd JcT8là JcT8sẽ “ZNKjwvRdphun ZNKjwvRdchâu nhảZNKjwvRd JcT8ngọc” ZNKjwvRdgiải đápJcT8 thắZNKjwvRdc mắZNKjwvRdc cZNKjwvRdho ônJcT8g ZNKjwvRdbác ZNKjwvRdmình, JcT8thế nên ZNKjwvRd cuối cùnMRi4i5PHg JcT8cô đànhZNKjwvRd MRi4i5PHchép miệZNKjwvRdng, MRi4i5PHấp úng.

“Thì cZNKjwvRdũng hJcT8àng xJcT8óm JcT8bình thườngJcT8 màJcT8 bác”.

Định hơiJcT8 nZNKjwvRdgước nhìMRi4i5PHn cMRi4i5PHô MRi4i5PHkhiến DươJcT8ng lựngMRi4i5PH kZNKjwvRdhựng, nhưnZNKjwvRdg cuốiJcT8 cZNKjwvRdùng anMRi4i5PHh chỉZNKjwvRd nóMRi4i5PHi nhẹMRi4i5PH nhàng.

“Em uJcT8ống cMRi4i5PHhút vanZNKjwvRdg nhé?”

“Dạ ZNKjwvRdít thôZNKjwvRdi ạ!”

Dương cầmZNKjwvRd lấyMRi4i5PH lZNKjwvRdy rượuZNKjwvRd ĐịMRi4i5PHnh đMRi4i5PHưa, thấZNKjwvRdy mMRi4i5PHàu rJcT8ượu sóngZNKjwvRd sáZNKjwvRdnh. HìnhJcT8 nhJcT8ư tráiMRi4i5PH MRi4i5PHtim côJcT8 cũMRi4i5PHng đaZNKjwvRdng cMRi4i5PHó chJcT8út JcT8sóng sáMRi4i5PHnh tròngJcT8 trành.ZNKjwvRd VôJcT8 ZNKjwvRdlí, chưaJcT8 MRi4i5PHuống mJcT8à JcT8đã tJcT8hấy tâJcT8y tâZNKjwvRdy làZNKjwvRd thếMRi4i5PH MRi4i5PHnào nhỉ?

Ông MRi4i5PHThụ gJcT8iơ ZNKjwvRdly ZNKjwvRdrượu ZNKjwvRdlên, vZNKjwvRdui MRi4i5PHvẻ “NàoJcT8 nàJcT8o… UốJcT8ng mừngZNKjwvRd gặMRi4i5PHp mMRi4i5PHặt nàJcT8o! HữuMRi4i5PH duyJcT8ên JcT8thì mớiJcT8 JcT8năng tươngZNKjwvRd MRi4i5PHngộ. HZNKjwvRdai ZNKjwvRdđứa MRi4i5PHlại cònMRi4i5PH cJcT8hung váJcT8ch nJcT8ữa JcT8thì chJcT8ú khZNKjwvRdông còMRi4i5PHn MRi4i5PHgì pZNKjwvRdhải lZNKjwvRdo nữJcT8a rồi…”

Dương vừaJcT8 cụngJcT8 lZNKjwvRdy vừJcT8a nhJcT8ủ thầmZNKjwvRd khôJcT8ng hiểuMRi4i5PH cáMRi4i5PHi ZNKjwvRdý tứZNKjwvRd “khôngJcT8 cònJcT8 MRi4i5PHgì pJcT8hải ZNKjwvRdlo”của báZNKjwvRdc MRi4i5PHmình MRi4i5PHlà sMRi4i5PHao đâZNKjwvRdy? HJcT8ay MRi4i5PHbác ngJcT8hĩ JcT8cô đượcJcT8 MRi4i5PHlàm hàngJcT8 xóZNKjwvRdm cJcT8ủa anZNKjwvRdh làMRi4i5PH JcT8coi nhưZNKjwvRd chMRi4i5PHuột sMRi4i5PHa chMRi4i5PHĩnh gạMRi4i5PHo rồi,JcT8 khJcT8ông phảiZNKjwvRd lJcT8o lắngJcT8 chMRi4i5PHo nóZNKjwvRd JcT8nữa. ÔJcT8i, tJcT8hế thZNKjwvRdì chắcZNKjwvRd báJcT8c cZNKjwvRdô lZNKjwvRdầm tZNKjwvRdo JcT8mất rZNKjwvRdồi. ZNKjwvRdCô ZNKjwvRdlại liếcJcT8 trộJcT8m ĐịnhJcT8 quMRi4i5PHa vànJcT8h ZNKjwvRdly. ZNKjwvRdAnh nJcT8hấp ngụmJcT8 rượu,ZNKjwvRd MRi4i5PHcũng khZNKjwvRdông đJcT8áp lMRi4i5PHời củaZNKjwvRd ônJcT8g TZNKjwvRdhụ, nhưnZNKjwvRdg vẻMRi4i5PH trầMRi4i5PHm tĩMRi4i5PHnh vàJcT8 thZNKjwvRdư thái.

Dương vốMRi4i5PHn ZNKjwvRdlà ngườiZNKjwvRd khôZNKjwvRdng giJcT8ỏi vềJcT8 tJcT8âm JcT8lí đànZNKjwvRd MRi4i5PHông. NhJcT8ững JcT8phán đoMRi4i5PHán củZNKjwvRda ZNKjwvRdcô lMRi4i5PHúc nàMRi4i5PHo cũngMRi4i5PH trậMRi4i5PHt lấtZNKjwvRd. NMRi4i5PHên đôiMRi4i5PH JcT8khi trựJcT8c JcT8cảm củMRi4i5PHa mìnMRi4i5PHh máZNKjwvRdch bảoZNKjwvRd mạZNKjwvRdnh JcT8mẽ, DươngJcT8 JcT8vẫn MRi4i5PHcố JcT8ghìm nóMRi4i5PH xuMRi4i5PHống, MRi4i5PHsợ mJcT8ình lạMRi4i5PHi rơJcT8i vàoZNKjwvRd tMRi4i5PHình huốMRi4i5PHng “chạJcT8y vàMRi4i5PHo rừngMRi4i5PH mJcT8ơ MRi4i5PHbắt cZNKjwvRdon tưởZNKjwvRdng bở”.JcT8 NhưnJcT8g, lJcT8iệu cJcT8ó sJcT8ai chútMRi4i5PH ZNKjwvRdnào khôngJcT8 nhỉ, &nMRi4i5PHbsp;khi cZNKjwvRdô nhậnMRi4i5PH thMRi4i5PHấy MRi4i5PHđôi MRi4i5PHlúc ĐịnhMRi4i5PH nhìZNKjwvRdn MRi4i5PHmình vàMRi4i5PH đôMRi4i5PHi mJcT8ắt tZNKjwvRdhẫm đMRi4i5PHen kZNKjwvRdia ZNKjwvRdthoáng chJcT8út MRi4i5PHlại MRi4i5PHlấp lánhZNKjwvRd JcT8ánh cười.

Bữa ănJcT8 vMRi4i5PHui MRi4i5PHvẻ, ZNKjwvRdnhẹ nhàng,MRi4i5PH bởZNKjwvRdi bJcT8ác TMRi4i5PHhụ JcT8liên tụcZNKjwvRd phMRi4i5PHa JcT8trò vàZNKjwvRd “kểJcT8 xấuMRi4i5PH” Dương.ZNKjwvRd SZNKjwvRdự xuềMRi4i5PH xòZNKjwvRda củMRi4i5PHa bZNKjwvRdác khiếnJcT8 mọiZNKjwvRd thJcT8ứ ZNKjwvRdtrở JcT8nên thâZNKjwvRdn áiMRi4i5PH, dZNKjwvRdù thỉJcT8nh thoảnMRi4i5PHg ZNKjwvRdâm mưZNKjwvRdu “gửMRi4i5PHi gZNKjwvRdắm” DươngMRi4i5PH JcT8cho ĐịJcT8nh JcT8bác vẫnZNKjwvRd JcT8để lộJcT8 MRi4i5PHrõ mJcT8ồn một.JcT8 ỞMRi4i5PH bJcT8ên cạJcT8nh bác,JcT8 ĐịZNKjwvRdnh dườngZNKjwvRd nhZNKjwvRdư ZNKjwvRdcũng cởiZNKjwvRd mởMRi4i5PH hZNKjwvRdơn, aZNKjwvRdnh cườiJcT8 nhiềuZNKjwvRd, nMRi4i5PHói JcT8nhiều hơnMRi4i5PH đôiZNKjwvRd chJcT8út. JcT8Cô đặcZNKjwvRd biệtMRi4i5PH ZNKjwvRdthích khJcT8i JcT8nghe hMRi4i5PHai ngườiJcT8 trJcT8ao đổiZNKjwvRd vềJcT8 cônZNKjwvRdg việc,MRi4i5PH mặJcT8c dùJcT8 mJcT8ù tịMRi4i5PHt MRi4i5PHkhông ZNKjwvRdhiểu tJcT8í JcT8teo gìJcT8, nMRi4i5PHhưng chỉJcT8 ZNKjwvRdnhìn kJcT8huôn mJcT8ặt ZNKjwvRdcương ngMRi4i5PHhị kiZNKjwvRda sMRi4i5PHay JcT8sưa nóiZNKjwvRd vJcT8ề bZNKjwvRdê tônMRi4i5PHg cốtZNKjwvRd tZNKjwvRdhép, nóJcT8i JcT8về ZNKjwvRddầm dèMRi4i5PHo JcT8móng mánMRi4i5PHh, MRi4i5PHcô cũnMRi4i5PHg thấyJcT8 nhMRi4i5PHư JcT8mình đaMRi4i5PHng nghZNKjwvRde nJcT8hững cMRi4i5PHâu chuyện  ngọtJcT8 ngJcT8ào nhấMRi4i5PHt tZNKjwvRdrên đời.MRi4i5PH CôMRi4i5PH cũngZNKjwvRd nhậnJcT8 rJcT8a, hìnZNKjwvRdh nJcT8hư JcT8chỉ trZNKjwvRdong JcT8công việc,ZNKjwvRd ĐJcT8ịnh JcT8mới thôMRi4i5PHi tJcT8ự kìmMRi4i5PH cMRi4i5PHhế mình,MRi4i5PH ởJcT8 ZNKjwvRdđó, anJcT8h tZNKjwvRdự tiMRi4i5PHn, ZNKjwvRdquyết đoáZNKjwvRdn, vàMRi4i5PH khZNKjwvRdông MRi4i5PHcòn kiệmJcT8 lZNKjwvRdời chZNKjwvRdo lắm.

Bữa cơmZNKjwvRd kéJcT8o dàZNKjwvRdi từJcT8 chiềZNKjwvRdu đếnJcT8 kZNKjwvRdhi trMRi4i5PHời sJcT8ẩm tối.ZNKjwvRd ÁZNKjwvRdnh nMRi4i5PHắng chỉZNKjwvRd còZNKjwvRdn vMRi4i5PHài ZNKjwvRdvệt rớtJcT8 lạiMRi4i5PH MRi4i5PHnơi nMRi4i5PHhững thềmJcT8 cửZNKjwvRda ZNKjwvRdlớn. ĐâyMRi4i5PH đóMRi4i5PH phụZNKjwvRdc vụJcT8 bắtJcT8 đầuZNKjwvRd bậtMRi4i5PH đènJcT8 chMRi4i5PHùm lênMRi4i5PH. ÔngJcT8 ThụZNKjwvRd JcT8và ĐịnhJcT8 ZNKjwvRdđã tiêuJcT8 diJcT8ệt hếJcT8t MRi4i5PHgần haJcT8i MRi4i5PHchai vJcT8ang, ZNKjwvRdcòn DươngMRi4i5PH cũnMRi4i5PHg MRi4i5PHbị ZNKjwvRdhơi rượuZNKjwvRd làmJcT8 JcT8cho vánZNKjwvRdg vất.ZNKjwvRd CôZNKjwvRd ZNKjwvRdđang địnhJcT8 giơJcT8 tZNKjwvRday xiMRi4i5PHn hMRi4i5PHàng JcT8thì đúngMRi4i5PH lúJcT8c ấZNKjwvRdy “MRi4i5PHtuyệt ZNKjwvRdsắc gJcT8iai nhâZNKjwvRdn” ZNKjwvRdcủa bZNKjwvRdác TZNKjwvRdhụ MRi4i5PHxuất hiện,MRi4i5PH vMRi4i5PHà JcT8y ZNKjwvRdhệt nhưJcT8 môMRi4i5PH tảZNKjwvRd củaJcT8 báJcT8c, JcT8người nàMRi4i5PHy bụngMRi4i5PH sắpMRi4i5PH rơiZNKjwvRd xuốJcT8ng đầMRi4i5PHu gZNKjwvRdối MRi4i5PHvà tócZNKjwvRd chảJcT8 cóMRi4i5PH cMRi4i5PHọng nào.

Lại mộtZNKjwvRd mZNKjwvRdàn chàZNKjwvRdo MRi4i5PHhỏi tưnZNKjwvRdg MRi4i5PHbừng chJcT8úc tụngJcT8, lúZNKjwvRdc ấyZNKjwvRd, MRi4i5PHDương mớZNKjwvRdi biếtZNKjwvRd ĐịnhJcT8 làZNKjwvRd nMRi4i5PHgười tMRi4i5PHhiết kếZNKjwvRd nhàJcT8 hàMRi4i5PHng nàyMRi4i5PH, ZNKjwvRdcòn bMRi4i5PHác ZNKjwvRdThụ trựcMRi4i5PH tJcT8iếp JcT8chỉ đạoJcT8 JcT8thi côJcT8ng. WowJcT8, tZNKjwvRdhảo nJcT8ào tZNKjwvRdhảo nàMRi4i5PHo, ôngZNKjwvRd JcT8chủ nMRi4i5PHhà hàng MRi4i5PH này hồZNKjwvRd JcT8hởi vớiZNKjwvRd báJcT8c MRi4i5PHcô vMRi4i5PHà ĐịnMRi4i5PHh tJcT8hế. SMRi4i5PHau kJcT8hi vuZNKjwvRdng tMRi4i5PHay chMRi4i5PHém mJcT8ột JcT8câu nhJcT8ư đinhMRi4i5PH đóngJcT8 cọcMRi4i5PH lJcT8à bữaZNKjwvRd ăMRi4i5PHn nJcT8ày ZNKjwvRdhoàn tJcT8oàn freeZNKjwvRd, ôngZNKjwvRd tMRi4i5PHa bènJcT8 dùZNKjwvRdng đôiJcT8 taJcT8y núJcT8ng nínMRi4i5PHh ZNKjwvRdlôi tZNKjwvRduột bJcT8ác ThJcT8ụ đMRi4i5PHi “chơi”JcT8 tMRi4i5PHăng ZNKjwvRdhai, lạiJcT8 còJcT8n cườiZNKjwvRd hMRi4i5PHa JcT8hả MRi4i5PHngoái lạJcT8i bảoMRi4i5PH ZNKjwvRdphải đZNKjwvRdi JcT8cho JcT8hai “đứaJcT8 trẻ”JcT8 chJcT8úng MRi4i5PHmày cJcT8ó JcT8tí riênZNKjwvRdg tJcT8ư chứ.

Tất nhiêMRi4i5PHn cZNKjwvRdái “đMRi4i5PHứa trẻ”MRi4i5PH sơZNKjwvRd mJcT8i MRi4i5PHđen tMRi4i5PHhì chZNKjwvRdỉ lặJcT8ng lẽMRi4i5PH cZNKjwvRdười MRi4i5PHcòn “ZNKjwvRdđứa trẻMRi4i5PH” mặcZNKjwvRd ZNKjwvRdváy thMRi4i5PHì tựZNKjwvRd dưnMRi4i5PHg tMRi4i5PHim đMRi4i5PHập lênJcT8 tMRi4i5PHhùm thụp.

Chương 1MRi4i5PH2.3: MRi4i5PHVô lí,MRi4i5PH chưJcT8a uốZNKjwvRdng mZNKjwvRdà đMRi4i5PHã thấZNKjwvRdy tâyZNKjwvRd tMRi4i5PHây lJcT8à thếJcT8 nJcT8ào nhỉ?(Tấm “mànhMRi4i5PH treZNKjwvRdo” giữaJcT8 pMRi4i5PHhố hJcT8ôm đZNKjwvRdi MRi4i5PHbộ 25/9)

Một ngườiMRi4i5PH đượJcT8c lJcT8àm mJcT8ai cJcT8ho mìnhJcT8 đJcT8ến ZNKjwvRdhai lJcT8ần thJcT8ì MRi4i5PHcó phảiMRi4i5PH làZNKjwvRd ZNKjwvRdcó duMRi4i5PHyên không?  SuyZNKjwvRd MRi4i5PHnghĩ ấyMRi4i5PH MRi4i5PHlướt MRi4i5PHqua ZNKjwvRdtrong đMRi4i5PHầu Định.

Còn suMRi4i5PHy ngZNKjwvRdhĩ cZNKjwvRdủa DươngMRi4i5PH thìJcT8 lạiJcT8 là:ZNKjwvRd ZNKjwvRdMột ngườZNKjwvRdi đưMRi4i5PHợc lZNKjwvRdàm maMRi4i5PHi cZNKjwvRdho MRi4i5PHmình đMRi4i5PHến JcT8hai lầnMRi4i5PH ZNKjwvRdrồi lạiZNKjwvRd liMRi4i5PHên tụcZNKjwvRd gMRi4i5PHặp nMRi4i5PHhau haJcT8i lầZNKjwvRdn trJcT8ong bMRi4i5PHuổi chiJcT8ều ởMRi4i5PH mộJcT8t thànhMRi4i5PH phốJcT8 xJcT8a lạ  thìMRi4i5PH cóMRi4i5PH JcT8phải rấtMRi4i5PH rZNKjwvRdất rấtJcT8 ZNKjwvRdrất JcT8rất MRi4i5PHrất MRi4i5PHcó JcT8duyên không????

Vì MRi4i5PHrất nhiềuZNKjwvRd MRi4i5PHchữ “rất”ZNKjwvRd cộnJcT8g thêMRi4i5PHm JcT8chữ “JcT8duyên” MRi4i5PHto đùngJcT8 ZNKjwvRdkia màMRi4i5PH DươngZNKjwvRd đờZNKjwvRd đẫnJcT8 MRi4i5PHcả ngườJcT8i. LạiMRi4i5PH phMRi4i5PHát hiệZNKjwvRdn ZNKjwvRdcái ngưMRi4i5PHời vốnMRi4i5PH đZNKjwvRdiềm tĩnhZNKjwvRd kiZNKjwvRda cJcT8ũng bấtZNKjwvRd ngờMRi4i5PH kZNKjwvRdhông kMRi4i5PHém gìJcT8 mMRi4i5PHình, DưJcT8ơng JcT8lại cànZNKjwvRdg ZNKjwvRd… đờZNKjwvRd đẫn!

Quan sátJcT8 tJcT8hằng đệZNKjwvRd ZNKjwvRdvà côJcT8 chMRi4i5PHáu JcT8gái mắtMRi4i5PH JcT8tròn mMRi4i5PHắt dMRi4i5PHẹt MRi4i5PHnhìn nhJcT8au, ônJcT8g ZNKjwvRdThụ cườiZNKjwvRd sảngZNKjwvRd khoáiJcT8, JcT8kéo ĐZNKjwvRdịnh xuốnMRi4i5PHg cạnhJcT8 mình.

“Sao, tJcT8hế hMRi4i5PHóa rMRi4i5PHa lạiJcT8 JcT8biết MRi4i5PHcon NấmJcT8 nZNKjwvRdhà ZNKjwvRdchú à?”

Định JcT8nhìn DươJcT8ng tủmJcT8 tỉmZNKjwvRd “Dạ,MRi4i5PH cháMRi4i5PHu kJcT8hông bMRi4i5PHiết NấJcT8m, ZNKjwvRdcháu chZNKjwvRdỉ JcT8biết NháJcT8i BéZNKjwvRdn thôi”.

Nếu câuJcT8 củJcT8a ônJcT8g ThụMRi4i5PH làJcT8m DươMRi4i5PHng ZNKjwvRdhá hốcMRi4i5PH ZNKjwvRdmồm MRi4i5PHđịnh phảnZNKjwvRd kháMRi4i5PHng tMRi4i5PHhì cZNKjwvRdâu củJcT8a ĐZNKjwvRdịnh làJcT8m cô&nZNKjwvRdbsp; không thểZNKjwvRd nàoMRi4i5PH màMRi4i5PH ngậmJcT8 miệJcT8ng đượMRi4i5PHc. MRi4i5PHÔi, JcT8cô chJcT8ưa tJcT8ừng bMRi4i5PHiết mộtJcT8 ĐịnZNKjwvRdh thếZNKjwvRd này.ZNKjwvRd KMRi4i5PHẻ ZNKjwvRdmặt sắtJcT8 đãJcT8 biếtZNKjwvRd nóZNKjwvRdi đùaJcT8 ^JcT8^. MZNKjwvRdà câJcT8u đùaJcT8 ấyJcT8 còZNKjwvRdn nhắmMRi4i5PH tJcT8hẳng vàJcT8o cô.

Ông TJcT8hụ ZNKjwvRdthì hếtJcT8 nhìnMRi4i5PH sanJcT8g côJcT8 cZNKjwvRdháu gáiZNKjwvRd, lạZNKjwvRdi nhìnMRi4i5PH MRi4i5PHsang JcT8thằng đệZNKjwvRd JcT8tử ruộtJcT8, vẻJcT8 nhMRi4i5PHư MRi4i5PHchưa hZNKjwvRdiểu hết.ZNKjwvRd “NháiMRi4i5PH BénZNKjwvRd ấyMRi4i5PH MRi4i5PHà??? CháuZNKjwvRd gặpZNKjwvRd cJcT8on béZNKjwvRd lúc…ZNKjwvRd lúcMRi4i5PH mặtMRi4i5PH nMRi4i5PHó MRi4i5PHxanh MRi4i5PHnhư đítZNKjwvRd nhMRi4i5PHái à???”

AkAkAk. DươnMRi4i5PHg muốMRi4i5PHn JcT8đi JcT8chết quá.JcT8 MRi4i5PHÔi báJcT8c ơiZNKjwvRd, saJcT8o bácJcT8 lZNKjwvRdại cZNKjwvRdó cáiMRi4i5PH liêMRi4i5PHn tưởngZNKjwvRd “lãngMRi4i5PH mạn”MRi4i5PH JcT8thế cZNKjwvRdơ chứZNKjwvRd? ĐịnhJcT8 vẻZNKjwvRd nhMRi4i5PHư cũMRi4i5PHng qMRi4i5PHuen vớMRi4i5PHi sựZNKjwvRd bỗMRi4i5PH bãMRi4i5PH MRi4i5PHdễ gầnJcT8 củaZNKjwvRd ônJcT8g, môiJcT8 thoánMRi4i5PHg MRi4i5PHnụ cười.&nbspJcT8; “Dương làJcT8 hàZNKjwvRdng xóJcT8m củaZNKjwvRd cháu”.

Dương tZNKjwvRdhấp gZNKjwvRdiọng làuZNKjwvRd bJcT8àu “NhZNKjwvRdái BénZNKjwvRd ZNKjwvRdlà dZNKjwvRdo JcT8thằng cháuZNKjwvRd ZNKjwvRdanh JcT8ấy gJcT8ọi JcT8cháu đấy”.

Ông ThJcT8ụ ngờJcT8 ZNKjwvRdngợ nhưJcT8 cZNKjwvRdố nhớJcT8 “CMRi4i5PHháu à?MRi4i5PH PhảiJcT8 cáiJcT8 thằJcT8ng đJcT8ợt MRi4i5PHtrước đánZNKjwvRdh JcT8nhau MRi4i5PHvào bệnZNKjwvRdh viJcT8ện đấZNKjwvRdy không?

“Dạ đúng”.

Định đápMRi4i5PH ngMRi4i5PHắn gJcT8ọn. DươngZNKjwvRd thJcT8ầm thởZNKjwvRd phàMRi4i5PHo JcT8khi ZNKjwvRdĐịnh kJcT8hông lMRi4i5PHôi chuyMRi4i5PHện ZNKjwvRdcô đãMRi4i5PH cắpJcT8 nácMRi4i5PHh thằZNKjwvRdng cháJcT8u quýJcT8 hóaMRi4i5PH củJcT8a aZNKjwvRdnh JcT8vào ZNKjwvRdbệnh việnMRi4i5PH ZNKjwvRdthế nàoMRi4i5PH, nếuJcT8 khônZNKjwvRdg tMRi4i5PHhế ZNKjwvRdnào bácMRi4i5PH TMRi4i5PHhụ cZNKjwvRdũng hZNKjwvRdỏi nàJcT8y ZNKjwvRdnọ, ZNKjwvRddẫn đếnZNKjwvRd ngọJcT8n ngàMRi4i5PHnh ZNKjwvRdcơ JcT8sự. JcT8Việc côMRi4i5PH thJcT8ỉnh thoảnZNKjwvRdg cJcT8hui rJcT8a cZNKjwvRdhui vàoJcT8 JcT8quán ZNKjwvRdbi ZNKjwvRd– JcT8a, JcT8mặc ZNKjwvRddù MRi4i5PHchỉ chọcZNKjwvRd chMRi4i5PHọc mấyJcT8 viZNKjwvRdên bJcT8i tMRi4i5PHròn tròMRi4i5PHn vôMRi4i5PH hạiJcT8, nhJcT8ưng nếuMRi4i5PH ZNKjwvRdđến ZNKjwvRdtai MRi4i5PHcác bZNKjwvRdậc JcT8phụ hMRi4i5PHuynh thJcT8ì ZNKjwvRdvẫn JcT8là mộtMRi4i5PH chuyMRi4i5PHện MRi4i5PHlong MRi4i5PHtrời lMRi4i5PHở đấtZNKjwvRd. MRi4i5PHRằng, cMRi4i5PHon gáMRi4i5PHi coJcT8n đứaZNKjwvRd phảiJcT8 …MRi4i5PH thếMRi4i5PH nJcT8ào mớMRi4i5PHi cZNKjwvRdhui MRi4i5PHvào mấyZNKjwvRd JcT8chỗ thếMRi4i5PH cJcT8hứ? JcT8Rằng, JcT8thôi chJcT8ết rồiJcT8, haMRi4i5PHy làMRi4i5PH nóMRi4i5PH ZNKjwvRdkhông cMRi4i5PHó thằngJcT8 nàoJcT8 thMRi4i5PHèm rước,JcT8 nMRi4i5PHên sMRi4i5PHinh MRi4i5PHra biZNKjwvRdến chJcT8ứng, mJcT8ất câZNKjwvRdn bằMRi4i5PHng nàZNKjwvRdy MRi4i5PHnọ… KhMRi4i5PHông tZNKjwvRdhể đểJcT8 ZNKjwvRdthế nJcT8ày được,JcT8 ZNKjwvRdta phMRi4i5PHải kiếmJcT8 ngaZNKjwvRdy cZNKjwvRdho ZNKjwvRdnó mMRi4i5PHột thằng.JcT8 VJcT8à thZNKjwvRdế lJcT8à lJcT8ại cóMRi4i5PH ZNKjwvRdhệ qJcT8uả làJcT8 ZNKjwvRdở qZNKjwvRduán ZNKjwvRdtrà JcT8nọ, ZNKjwvRdở MRi4i5PHquán cafJcT8é kZNKjwvRdia troJcT8ng cZNKjwvRdả nhữJcT8ng ZNKjwvRdngày đZNKjwvRdẹp trMRi4i5PHời ZNKjwvRdvà nZNKjwvRdhững ngMRi4i5PHày kJcT8hông đẹpMRi4i5PH trZNKjwvRdời chMRi4i5PHo lắmMRi4i5PH, cJcT8ó côZNKjwvRd nàngZNKjwvRd mMRi4i5PHặt màyMRi4i5PH dàZNKjwvRdu dJcT8àu đMRi4i5PHi JcT8xem mắt.

Thực tếJcT8 chZNKjwvRdứng miZNKjwvRdnh, giJcT8ai ZNKjwvRdchưa vMRi4i5PHợ giờJcT8 cũnMRi4i5PHg MRi4i5PHkhan hiếZNKjwvRdm lắmMRi4i5PH rồi.MRi4i5PH ChZNKjwvRdo nêMRi4i5PHn, nhữnJcT8g MRi4i5PHứng cửMRi4i5PH viJcT8ên thậZNKjwvRdm chíMRi4i5PH cZNKjwvRdòn “ZNKjwvRdhai JcT8lần trZNKjwvRdong mộZNKjwvRdt” nZNKjwvRdhư lZNKjwvRdà ĐịnhZNKjwvRd đMRi4i5PHây. CảJcT8 JcT8bác ThMRi4i5PHụ lZNKjwvRdẫn TâJcT8n đMRi4i5PHều muMRi4i5PHốn dấmMRi4i5PH dúiJcT8 aZNKjwvRdnh chJcT8o cMRi4i5PHô JcT8với lờiJcT8 qJcT8uảng cJcT8áo “hàngMRi4i5PH ViệMRi4i5PHt JcT8Nam chMRi4i5PHất lượnMRi4i5PHg JcT8cao”. TJcT8hật ZNKjwvRdra thJcT8ì mMRi4i5PHắt nhìMRi4i5PHn JcT8của hJcT8ai ngườiJcT8 nàZNKjwvRdy cMRi4i5PHô đềZNKjwvRdu tiMRi4i5PHn tưởngZNKjwvRd MRi4i5PHcả. ThậtZNKjwvRd ZNKjwvRdra JcT8hơn nJcT8ữa thìMRi4i5PH chMRi4i5PHính MRi4i5PHcô cJcT8òn mZNKjwvRduốn dấJcT8m ZNKjwvRddúi aMRi4i5PHnh ZNKjwvRdcho ZNKjwvRdmình kZNKjwvRdia mMRi4i5PHà ^^.

Nhân viJcT8ên xếpMRi4i5PH loạtJcT8 đMRi4i5PHồ ăJcT8n MRi4i5PHlên bMRi4i5PHàn. ĐịMRi4i5PHnh mởJcT8 nJcT8út chaJcT8i rượZNKjwvRdu vanMRi4i5PHg mMRi4i5PHột cáchJcT8 thànhMRi4i5PH thạoMRi4i5PH, MRi4i5PHxếp mMRi4i5PHấy JcT8chiếc ZNKjwvRdly lMRi4i5PHại rồiMRi4i5PH MRi4i5PHbắt đầMRi4i5PHu rMRi4i5PHót. JcT8Ông ThZNKjwvRdụ nhJcT8ìn ĐịnhMRi4i5PH, lạMRi4i5PHi nhìnZNKjwvRd ZNKjwvRdvẻ mặtMRi4i5PH thoáJcT8ng ửJcT8ng MRi4i5PHhồng cJcT8ô MRi4i5PHcháu gMRi4i5PHái, giọngJcT8 ZNKjwvRdvui vẻ.

“Ái chàMRi4i5PH! ZNKjwvRdCoi nMRi4i5PHhư báJcT8c MRi4i5PHlàm ZNKjwvRdchuyện thừaJcT8 rồi?MRi4i5PH ThJcT8ế aMRi4i5PHnh JcT8em hMRi4i5PHàng xóJcT8m lMRi4i5PHáng giềZNKjwvRdng láZNKjwvRdng tỏiMRi4i5PH cZNKjwvRdhắc JcT8quý nhaZNKjwvRdu chJcT8ứ hả?”

Bình tĩZNKjwvRdnh nhZNKjwvRdư ĐịnhZNKjwvRd ZNKjwvRdmà chJcT8ai rZNKjwvRdượu tJcT8rong taMRi4i5PHy cZNKjwvRdũng chệchJcT8 đMRi4i5PHi, khJcT8iến rượu  sáMRi4i5PHnh cảJcT8 rZNKjwvRda méMRi4i5PHp lZNKjwvRdy, trMRi4i5PHong lJcT8úc đó,JcT8 DươJcT8ng JcT8như “đứngJcT8 hìnZNKjwvRdh”. ZNKjwvRdCô rầuMRi4i5PH rĩZNKjwvRd nMRi4i5PHhìn ôngZNKjwvRd TMRi4i5PHhụ, nJcT8hăn nhó.

“Trời, bácZNKjwvRd MRi4i5PHhỏi gMRi4i5PHì kZNKjwvRdhó thJcT8ế MRi4i5PHạ. QuJcT8ý kZNKjwvRdiếc gìZNKjwvRd MRi4i5PHcơ chứ?”

“Ơ haZNKjwvRdy coZNKjwvRdn béMRi4i5PH nZNKjwvRdày. HMRi4i5PHàng xómZNKjwvRd thZNKjwvRdì hoặcZNKjwvRd qZNKjwvRduý JcT8nhau ZNKjwvRdhoặc gJcT8hét nhauMRi4i5PH. ThếJcT8 haZNKjwvRdi đJcT8ứa ZNKjwvRdchẳng lẽJcT8 lạiZNKjwvRd ghéJcT8t nhaJcT8u à?

Im MRi4i5PHlìm. IZNKjwvRdm lìm.

Dương trộZNKjwvRdm nJcT8hìn MRi4i5PHsang Định,MRi4i5PH JcT8chỉ JcT8thấy aJcT8nh cẩnJcT8 trọnJcT8g đặtMRi4i5PH lMRi4i5PHy rượuMRi4i5PH xuốMRi4i5PHng tMRi4i5PHrước mặtJcT8 ônMRi4i5PHg JcT8Thụ, ZNKjwvRdkhông ZNKjwvRdcó vẻMRi4i5PH gìJcT8 lMRi4i5PHà sẽZNKjwvRd “MRi4i5PHphun cZNKjwvRdhâu ZNKjwvRdnhả ngọc”JcT8 giảZNKjwvRdi đJcT8áp thắcZNKjwvRd mắcMRi4i5PH cJcT8ho ôJcT8ng MRi4i5PHbác mìnhJcT8, MRi4i5PHthế nên  cuốMRi4i5PHi MRi4i5PHcùng côZNKjwvRd JcT8đành cZNKjwvRdhép miệng,JcT8 ấpMRi4i5PH úng.

“Thì cũngZNKjwvRd hMRi4i5PHàng JcT8xóm bìnhJcT8 thườngZNKjwvRd mZNKjwvRdà bác”.

Định hơiZNKjwvRd ZNKjwvRdngước nhìnJcT8 cZNKjwvRdô khiZNKjwvRdến DMRi4i5PHương MRi4i5PHlựng khựngZNKjwvRd, nhMRi4i5PHưng cuZNKjwvRdối cùnJcT8g anJcT8h chỉJcT8 nóMRi4i5PHi nhẹZNKjwvRd nhàng.

“Em uốngJcT8 chúJcT8t vanMRi4i5PHg nhé?”

“Dạ ítMRi4i5PH thôZNKjwvRdi ạ!”

Dương cầJcT8m lấyMRi4i5PH JcT8ly rượuJcT8 ĐZNKjwvRdịnh JcT8đưa, thấyJcT8 màuMRi4i5PH rưMRi4i5PHợu MRi4i5PHsóng sánh.JcT8 HMRi4i5PHình nhZNKjwvRdư MRi4i5PHtrái tJcT8im côZNKjwvRd cũnMRi4i5PHg đanZNKjwvRdg ZNKjwvRdcó MRi4i5PHchút sZNKjwvRdóng sáZNKjwvRdnh trònMRi4i5PHg trànhZNKjwvRd. VôJcT8 líJcT8, chưaJcT8 uMRi4i5PHống MRi4i5PHmà đãMRi4i5PH MRi4i5PHthấy tâyJcT8 tMRi4i5PHây MRi4i5PHlà thếZNKjwvRd ZNKjwvRdnào nhỉ?

Ông JcT8Thụ gJcT8iơ JcT8ly JcT8rượu lên,MRi4i5PH vuJcT8i vẻJcT8 “MRi4i5PHNào nZNKjwvRdào… UMRi4i5PHống mừngZNKjwvRd ZNKjwvRdgặp mặZNKjwvRdt nàoZNKjwvRd! JcT8Hữu dZNKjwvRduyên tMRi4i5PHhì MRi4i5PHmới năZNKjwvRdng tưMRi4i5PHơng ngộ.ZNKjwvRd ZNKjwvRdHai đứaMRi4i5PH lạiZNKjwvRd còZNKjwvRdn chMRi4i5PHung JcT8vách nữMRi4i5PHa thìZNKjwvRd chúZNKjwvRd khôngZNKjwvRd cZNKjwvRdòn gMRi4i5PHì phảiZNKjwvRd ZNKjwvRdlo nữZNKjwvRda rồi…”

Dương vJcT8ừa cụZNKjwvRdng ZNKjwvRdly vừJcT8a nZNKjwvRdhủ tMRi4i5PHhầm khônJcT8g JcT8hiểu cáiJcT8 ýMRi4i5PH tứZNKjwvRd “khôngMRi4i5PH cJcT8òn gJcT8ì phảiZNKjwvRd lZNKjwvRdo”của bácMRi4i5PH mìZNKjwvRdnh làZNKjwvRd saZNKjwvRdo ZNKjwvRdđây? HaJcT8y bácJcT8 nghJcT8ĩ cMRi4i5PHô đượMRi4i5PHc làMRi4i5PHm hànZNKjwvRdg MRi4i5PHxóm củaZNKjwvRd aZNKjwvRdnh lMRi4i5PHà coJcT8i nMRi4i5PHhư chuộtMRi4i5PH sZNKjwvRda chĩnMRi4i5PHh gạoMRi4i5PH rMRi4i5PHồi, khJcT8ông JcT8phải JcT8lo JcT8lắng chZNKjwvRdo JcT8nó nữMRi4i5PHa. Ôi,JcT8 thếMRi4i5PH thMRi4i5PHì MRi4i5PHchắc bácJcT8 cMRi4i5PHô lMRi4i5PHầm MRi4i5PHto MRi4i5PHmất ZNKjwvRdrồi. ZNKjwvRdCô lạiMRi4i5PH liếcMRi4i5PH trộZNKjwvRdm ĐịJcT8nh qZNKjwvRdua vànMRi4i5PHh lZNKjwvRdy. JcT8Anh nhấpJcT8 ngụMRi4i5PHm rượuJcT8, cũngJcT8 khZNKjwvRdông đMRi4i5PHáp lMRi4i5PHời củaZNKjwvRd ôngMRi4i5PH Thụ,MRi4i5PH nhưZNKjwvRdng vZNKjwvRdẻ trZNKjwvRdầm tĩnhZNKjwvRd vJcT8à thZNKjwvRdư thái.

Dương vốnZNKjwvRd lMRi4i5PHà nMRi4i5PHgười kMRi4i5PHhông giỏMRi4i5PHi vềJcT8 MRi4i5PHtâm JcT8lí đZNKjwvRdàn ônJcT8g. NhJcT8ững JcT8phán ZNKjwvRdđoán củaMRi4i5PH côMRi4i5PH lúJcT8c nàoZNKjwvRd cJcT8ũng trậMRi4i5PHt lấZNKjwvRdt. MRi4i5PHNên đôiZNKjwvRd ZNKjwvRdkhi ZNKjwvRdtrực MRi4i5PHcảm MRi4i5PHcủa mìZNKjwvRdnh MRi4i5PHmách bJcT8ảo mạnhZNKjwvRd mẽMRi4i5PH, DMRi4i5PHương vẫMRi4i5PHn cJcT8ố JcT8ghìm ZNKjwvRdnó xJcT8uống, ZNKjwvRdsợ mìnhZNKjwvRd lạJcT8i rơiMRi4i5PH vZNKjwvRdào tìnhMRi4i5PH huốngZNKjwvRd “chạMRi4i5PHy vZNKjwvRdào rừngMRi4i5PH mMRi4i5PHơ JcT8bắt cZNKjwvRdon tưởngMRi4i5PH bởJcT8”. NhMRi4i5PHưng, ZNKjwvRdliệu cóMRi4i5PH JcT8sai cMRi4i5PHhút nàoZNKjwvRd MRi4i5PHkhông nhMRi4i5PHỉ,  khi MRi4i5PHcô nhậZNKjwvRdn ZNKjwvRdthấy đôZNKjwvRdi lúcJcT8 ĐịnMRi4i5PHh nJcT8hìn mìJcT8nh vMRi4i5PHà đôiZNKjwvRd ZNKjwvRdmắt thẫmMRi4i5PH đeJcT8n kMRi4i5PHia thoMRi4i5PHáng JcT8chút JcT8lại lấpZNKjwvRd lánhMRi4i5PH áJcT8nh cười.

Bữa ăJcT8n vJcT8ui vẻ,JcT8 nhZNKjwvRdẹ nhMRi4i5PHàng, bMRi4i5PHởi bZNKjwvRdác ThụJcT8 ZNKjwvRdliên tụMRi4i5PHc phJcT8a tJcT8rò vZNKjwvRdà “kểMRi4i5PH xấu”ZNKjwvRd DươnZNKjwvRdg. JcT8Sự JcT8xuề xòaMRi4i5PH củaZNKjwvRd ZNKjwvRdbác khiếMRi4i5PHn MRi4i5PHmọi thZNKjwvRdứ trởZNKjwvRd nênMRi4i5PH thânZNKjwvRd MRi4i5PHái, ZNKjwvRddù JcT8thỉnh thoMRi4i5PHảng MRi4i5PHâm mưZNKjwvRdu “gMRi4i5PHửi gắm”ZNKjwvRd DươnJcT8g ZNKjwvRdcho ĐịZNKjwvRdnh bácJcT8 vẫMRi4i5PHn đểZNKjwvRd lộJcT8 ZNKjwvRdrõ mMRi4i5PHồn mMRi4i5PHột. ỞJcT8 MRi4i5PHbên cJcT8ạnh bácMRi4i5PH, MRi4i5PHĐịnh dườnJcT8g nMRi4i5PHhư cũngJcT8 cởiJcT8 mởMRi4i5PH hMRi4i5PHơn, aZNKjwvRdnh cưJcT8ời nhiJcT8ều, nJcT8ói JcT8nhiều hZNKjwvRdơn đôiMRi4i5PH chút.MRi4i5PH JcT8Cô MRi4i5PHđặc biệtMRi4i5PH tJcT8hích ZNKjwvRdkhi nJcT8ghe hJcT8ai ngưZNKjwvRdời JcT8trao đổiMRi4i5PH vềMRi4i5PH cMRi4i5PHông việJcT8c, mặcZNKjwvRd dJcT8ù mMRi4i5PHù tịtMRi4i5PH MRi4i5PHkhông hiểuZNKjwvRd ZNKjwvRdtí tMRi4i5PHeo JcT8gì, nhMRi4i5PHưng chỉMRi4i5PH nhJcT8ìn JcT8khuôn mZNKjwvRdặt cươJcT8ng ZNKjwvRdnghị kiMRi4i5PHa ZNKjwvRdsay sưaJcT8 nóiJcT8 JcT8về ZNKjwvRdbê tôngJcT8 cốtZNKjwvRd thZNKjwvRdép, nóZNKjwvRdi vềZNKjwvRd MRi4i5PHdầm dèoMRi4i5PH móngMRi4i5PH JcT8mánh, côJcT8 cũJcT8ng tZNKjwvRdhấy nhZNKjwvRdư mJcT8ình đangMRi4i5PH nghJcT8e nJcT8hững câuJcT8 chuyện  nMRi4i5PHgọt ZNKjwvRdngào nhấZNKjwvRdt trênMRi4i5PH đời.JcT8 JcT8Cô cũnJcT8g nhậnZNKjwvRd raJcT8, hMRi4i5PHình JcT8như JcT8chỉ tJcT8rong cônMRi4i5PHg việcJcT8, ĐịMRi4i5PHnh mMRi4i5PHới thôJcT8i tựMRi4i5PH kìZNKjwvRdm cJcT8hế JcT8mình, ởJcT8 đó,MRi4i5PH anMRi4i5PHh tựJcT8 JcT8tin, quyếtZNKjwvRd đoán,MRi4i5PH vàMRi4i5PH kZNKjwvRdhông cònMRi4i5PH kiệJcT8m lờZNKjwvRdi ZNKjwvRdcho lắm.

Bữa cMRi4i5PHơm kéoMRi4i5PH dMRi4i5PHài tMRi4i5PHừ chiềuZNKjwvRd đếnJcT8 khJcT8i trờMRi4i5PHi MRi4i5PHsẩm ZNKjwvRdtối. MRi4i5PHÁnh nZNKjwvRdắng chỉJcT8 còMRi4i5PHn ZNKjwvRdvài vệMRi4i5PHt rớZNKjwvRdt ZNKjwvRdlại nơiMRi4i5PH nhữJcT8ng thZNKjwvRdềm cZNKjwvRdửa JcT8lớn. ĐâyZNKjwvRd đJcT8ó pMRi4i5PHhục vMRi4i5PHụ bắZNKjwvRdt đầZNKjwvRdu bậMRi4i5PHt đZNKjwvRdèn JcT8chùm lZNKjwvRdên. ÔngZNKjwvRd ThMRi4i5PHụ vàJcT8 ĐịnhZNKjwvRd JcT8đã ZNKjwvRdtiêu MRi4i5PHdiệt ZNKjwvRdhết ZNKjwvRdgần haMRi4i5PHi cZNKjwvRdhai vanZNKjwvRdg, còJcT8n MRi4i5PHDương cũnMRi4i5PHg bịMRi4i5PH hơZNKjwvRdi rượuMRi4i5PH lJcT8àm chMRi4i5PHo váJcT8ng vấtMRi4i5PH. CMRi4i5PHô đangMRi4i5PH địnhJcT8 giơMRi4i5PH taMRi4i5PHy xMRi4i5PHin hàMRi4i5PHng ZNKjwvRdthì JcT8đúng lúcJcT8 ấJcT8y “MRi4i5PHtuyệt sắJcT8c JcT8giai nhân”JcT8 củaZNKjwvRd bMRi4i5PHác ThụZNKjwvRd xJcT8uất hiện,ZNKjwvRd ZNKjwvRdvà JcT8y hệtJcT8 JcT8như môJcT8 tảZNKjwvRd củaJcT8 bácZNKjwvRd, ngườiJcT8 MRi4i5PHnày bụJcT8ng sắpJcT8 rZNKjwvRdơi xuốngMRi4i5PH đầuJcT8 gốiZNKjwvRd vàMRi4i5PH JcT8tóc chZNKjwvRdả cóZNKjwvRd cZNKjwvRdọng nào.

Lại mJcT8ột ZNKjwvRdmàn JcT8chào hỏiZNKjwvRd tZNKjwvRdưng bừngJcT8 chúcZNKjwvRd tụJcT8ng, lúZNKjwvRdc ấy,MRi4i5PH DươnMRi4i5PHg JcT8mới biMRi4i5PHết ZNKjwvRdĐịnh làZNKjwvRd ngưZNKjwvRdời tMRi4i5PHhiết kZNKjwvRdế nZNKjwvRdhà hJcT8àng nZNKjwvRdày, cònZNKjwvRd bZNKjwvRdác JcT8Thụ tJcT8rực tiếJcT8p chMRi4i5PHỉ đạoJcT8 JcT8thi công.ZNKjwvRd ZNKjwvRdWow, tZNKjwvRdhảo nàoMRi4i5PH thZNKjwvRdảo nàoJcT8, ZNKjwvRdông chủJcT8 nZNKjwvRdhà hàng  nMRi4i5PHày ZNKjwvRdhồ hMRi4i5PHởi JcT8với JcT8bác cMRi4i5PHô vMRi4i5PHà ĐịMRi4i5PHnh thếJcT8. SaMRi4i5PHu ZNKjwvRdkhi vuJcT8ng JcT8tay JcT8chém mộZNKjwvRdt ZNKjwvRdcâu nhZNKjwvRdư điZNKjwvRdnh đóngMRi4i5PH cọcJcT8 ZNKjwvRdlà bJcT8ữa ănJcT8 nZNKjwvRdày hoZNKjwvRdàn toàJcT8n freMRi4i5PHe, ônJcT8g JcT8ta bèMRi4i5PHn MRi4i5PHdùng đôiJcT8 taMRi4i5PHy núngMRi4i5PH nínhMRi4i5PH lZNKjwvRdôi tuộtJcT8 bácMRi4i5PH ThMRi4i5PHụ điJcT8 “chơi”JcT8 tăZNKjwvRdng ZNKjwvRdhai, lạiZNKjwvRd MRi4i5PHcòn cườiZNKjwvRd JcT8ha hảJcT8 nMRi4i5PHgoái lZNKjwvRdại bJcT8ảo pZNKjwvRdhải đZNKjwvRdi chJcT8o hMRi4i5PHai “đứaZNKjwvRd trZNKjwvRdẻ” chMRi4i5PHúng màMRi4i5PHy cóMRi4i5PH JcT8tí riêZNKjwvRdng tMRi4i5PHư chứ.

Tất JcT8nhiên MRi4i5PHcái “đứaZNKjwvRd tZNKjwvRdrẻ” sMRi4i5PHơ ZNKjwvRdmi đJcT8en thZNKjwvRdì chỉZNKjwvRd lMRi4i5PHặng lJcT8ẽ cườiZNKjwvRd cJcT8òn “đứaJcT8 tMRi4i5PHrẻ” mZNKjwvRdặc MRi4i5PHváy thZNKjwvRdì tựJcT8 dZNKjwvRdưng MRi4i5PHtim JcT8đập lJcT8ên thùMRi4i5PHm thụp.

 

Chương 12.ZNKjwvRd4: NhẹZNKjwvRd nhàngJcT8 mMRi4i5PHà ráZNKjwvRdt bJcT8ỏng ^^
(Cháu gMRi4i5PHái BốnZNKjwvRdg BanMRi4i5PHg cJcT8ủa dìZNKjwvRd, ngườiJcT8 cMRi4i5PHó cJcT8ái tJcT8ên giốMRi4i5PHng nhưMRi4i5PH JcT8cái MRi4i5PHcô gZNKjwvRdái gZNKjwvRdià tronJcT8g truyệnMRi4i5PH này,JcT8 hZNKjwvRde hMRi4i5PHe ZNKjwvRdhe he)
Không gJcT8ian dầnMRi4i5PH trZNKjwvRdở nêZNKjwvRdn lặMRi4i5PHng lẽMRi4i5PH khJcT8iến DươnMRi4i5PHg  thấy MRi4i5PHlúng túng,JcT8 cMRi4i5PHhỉ cZNKjwvRdòn cáZNKjwvRdch nZNKjwvRdgậm lMRi4i5PHy rưJcT8ợu vZNKjwvRdang, nhấJcT8p tZNKjwvRdừng chútJcT8 mộtMRi4i5PH. ĐịZNKjwvRdnh độtMRi4i5PH nhiMRi4i5PHên mỉmMRi4i5PH cười.

“Cẩn thậZNKjwvRdn JcT8say đó”.

Giọng MRi4i5PHnói MRi4i5PHbất chợMRi4i5PHt dịuJcT8 dàZNKjwvRdng ZNKjwvRdcủa ZNKjwvRdĐịnh khJcT8iến JcT8Dương còZNKjwvRdn thấyZNKjwvRd …MRi4i5PH saJcT8y MRi4i5PHhơn làZNKjwvRd rZNKjwvRdượu. TroZNKjwvRdng chúMRi4i5PHt miêMRi4i5PHn mZNKjwvRdan vánMRi4i5PHg vấJcT8t, cóMRi4i5PH mộtJcT8 sZNKjwvRduy MRi4i5PHnghĩ lướJcT8t MRi4i5PHqua khiếZNKjwvRdn DươnMRi4i5PHg sJcT8ực nhớ.ZNKjwvRd ZNKjwvRdKhi tỉnJcT8h táoJcT8 MRi4i5PHcô đMRi4i5PHã lZNKjwvRdàm JcT8đủ trJcT8ò mJcT8ất mJcT8ặt rồiMRi4i5PH. ZNKjwvRdCó tJcT8í meJcT8n vàMRi4i5PHo JcT8không biếtMRi4i5PH cMRi4i5PHô cJcT8òn JcT8gây nMRi4i5PHhững chuyệZNKjwvRdn gMRi4i5PHì JcT8nữa. ZNKjwvRdÝ ngJcT8hĩ đóJcT8 ZNKjwvRdkhiến DươJcT8ng ZNKjwvRdlập tZNKjwvRdức thẳngZNKjwvRd lưnMRi4i5PHg, tay &nbspZNKjwvRd;cập rJcT8ập buônMRi4i5PHg nMRi4i5PHgay lJcT8y rượuJcT8 xuốZNKjwvRdng bàn.

Định nZNKjwvRdhìn JcT8hành độngZNKjwvRd ZNKjwvRdcủa cô,  khóeZNKjwvRd mZNKjwvRdôi MRi4i5PHvốn điJcT8ềm đạmZNKjwvRd chợtMRi4i5PH MRi4i5PHcong khẽMRi4i5PH JcT8lên JcT8trong mộtJcT8 ZNKjwvRdnụ cười.ZNKjwvRd KhMRi4i5PHi bZNKjwvRdắt gặpZNKjwvRd ZNKjwvRdcái nhZNKjwvRdìn nJcT8gơ MRi4i5PHngác JcT8của Dương,ZNKjwvRd nụJcT8 cườMRi4i5PHi đóJcT8 khôMRi4i5PHng tMRi4i5PHắt điZNKjwvRd, tráMRi4i5PHi lạiJcT8, trZNKjwvRdong JcT8đôi mMRi4i5PHắt thẫmJcT8 tốiZNKjwvRd, MRi4i5PHlại JcT8lấp lánMRi4i5PHh nhữngZNKjwvRd MRi4i5PHánh MRi4i5PHsáng cóMRi4i5PH pMRi4i5PHhần trJcT8êu chọc.ZNKjwvRd DươngMRi4i5PH hZNKjwvRdơi đJcT8ờ rZNKjwvRda, cảZNKjwvRdm gMRi4i5PHiác cáiZNKjwvRd khôMRi4i5PHng khíMRi4i5PH mờJcT8 ámJcT8 nàMRi4i5PHy khJcT8iến JcT8cô cóZNKjwvRd chútJcT8 khôMRi4i5PHng tựJcT8 ZNKjwvRdnhiên, MRi4i5PHtay cZNKjwvRdô MRi4i5PHlại muốJcT8n MRi4i5PHthò ZNKjwvRdra cJcT8ầm JcT8ly rưMRi4i5PHợu chMRi4i5PHo bMRi4i5PHớt thZNKjwvRdừa ZNKjwvRdthãi, nhưJcT8ng rồiJcT8 JcT8lại JcT8rụt ZNKjwvRdlại JcT8không dám.

Khi ZNKjwvRdnhững ZNKjwvRdsợi MRi4i5PHtơ cảmZNKjwvRd xZNKjwvRdúc cứJcT8 giănJcT8g mắZNKjwvRdc MRi4i5PHđâu JcT8đó quZNKjwvRdanh hMRi4i5PHai người,MRi4i5PH ĐZNKjwvRdịnh độtZNKjwvRd ngộtJcT8 rZNKjwvRdủ DươngMRi4i5PH đJcT8i vòngJcT8 MRi4i5PHquanh khJcT8u nZNKjwvRdhà hàng.MRi4i5PH DươngZNKjwvRd ZNKjwvRdđứng dMRi4i5PHậy, cảZNKjwvRd ZNKjwvRdngười JcT8như đưZNKjwvRdợc thảJcT8 JcT8lỏng, khMRi4i5PHông néZNKjwvRdn đưJcT8ợc côZNKjwvRd thởJcT8 pMRi4i5PHhào mZNKjwvRdột cáiMRi4i5PH, đJcT8i theZNKjwvRdo JcT8Định. ZNKjwvRdAnh bướcMRi4i5PH chMRi4i5PHậm rMRi4i5PHãi, đủJcT8 ZNKjwvRdđể MRi4i5PHđôi giàyJcT8 MRi4i5PH5 phâJcT8n ZNKjwvRdcủa JcT8Dương khMRi4i5PHông bịZNKjwvRd quJcT8á tJcT8ải ZNKjwvRdkhi cMRi4i5PHô bướcJcT8 ZNKjwvRdtheo anZNKjwvRdh. JcT8Vừa đJcT8i ĐịnZNKjwvRdh vừZNKjwvRda cMRi4i5PHhỉ dZNKjwvRdẫn JcT8cho DươngZNKjwvRd MRi4i5PHnhững điểmMRi4i5PH đJcT8ặc biMRi4i5PHệt nZNKjwvRdho nMRi4i5PHhỏ JcT8của nZNKjwvRdhà hànZNKjwvRdg nZNKjwvRdày, nMRi4i5PHhư kMRi4i5PHhu JcT8hầm rượu,MRi4i5PH “cănJcT8 phJcT8òng ZNKjwvRdsao MRi4i5PHrơi”, MRi4i5PH“hồ rửaMRi4i5PH chânMRi4i5PH” khiếnJcT8 DưZNKjwvRdơng mắtZNKjwvRd tZNKjwvRdròn mJcT8ắt dẹt.JcT8 KJcT8hông khíZNKjwvRd dMRi4i5PHần trởJcT8 lZNKjwvRdại MRi4i5PHsự tZNKjwvRdự nhiên,MRi4i5PH DươMRi4i5PHng cũnMRi4i5PHg ZNKjwvRdvô tZNKjwvRdư hJcT8ỏi MRi4i5PHhan đủZNKjwvRd chuyJcT8ện. ZNKjwvRdMặc nMRi4i5PHhững thắcZNKjwvRd mJcT8ắc ZNKjwvRdngô nMRi4i5PHghê cZNKjwvRdủa cô,JcT8 ĐịnJcT8h tJcT8hong thảJcT8 trảZNKjwvRd lờiJcT8 cẩnMRi4i5PH ZNKjwvRdthận từZNKjwvRdng chMRi4i5PHút một.

Nhà hàZNKjwvRdng đãJcT8 JcT8lên đèn.MRi4i5PH DươZNKjwvRdng cảMRi4i5PHm nZNKjwvRdhận dMRi4i5PHường nhZNKjwvRdư ĐịMRi4i5PHnh rZNKjwvRdất đểZNKjwvRd tâMRi4i5PHm đZNKjwvRdến việJcT8c thiếtZNKjwvRd kếMRi4i5PH ánZNKjwvRdh sáMRi4i5PHng trZNKjwvRdong nhữngJcT8 côZNKjwvRdng JcT8trình củaJcT8 mình,ZNKjwvRd ZNKjwvRdnên MRi4i5PHtừ JcT8khu MRi4i5PHresort JcT8Rainbow đếJcT8n nhMRi4i5PHà hMRi4i5PHàng nàJcT8y, JcT8ánh sángZNKjwvRd đềuMRi4i5PH rJcT8ất đJcT8ẹp mắtZNKjwvRd, đềuJcT8 lZNKjwvRdà thMRi4i5PHứ màuMRi4i5PH JcT8vàng ấMRi4i5PHm áp,ZNKjwvRd sóngZNKjwvRd sáZNKjwvRdnh JcT8như mZNKjwvRdật ong.  ZNKjwvRdTừng căJcT8n JcT8phòng nhưJcT8 JcT8từng ôMRi4i5PH nhỏZNKjwvRd JcT8phát sángZNKjwvRd, ngọtJcT8 ngàMRi4i5PHo MRi4i5PHvà bíMRi4i5PH mật.JcT8 DZNKjwvRdương cứJcT8 tưMRi4i5PHởng ĐịnhZNKjwvRd sJcT8ẽ MRi4i5PHdắt cMRi4i5PHô vàoZNKjwvRd mộtJcT8 MRi4i5PHcăn JcT8phòng nJcT8ào đMRi4i5PHó, nhZNKjwvRdưng cuốiZNKjwvRd cùngZNKjwvRd nJcT8ơi dMRi4i5PHừng lZNKjwvRdại củaJcT8 họJcT8 lZNKjwvRdại lZNKjwvRdà mộZNKjwvRdt cMRi4i5PHây cầuMRi4i5PH gZNKjwvRdỗ nMRi4i5PHhỏ nhMRi4i5PHưng chắMRi4i5PHc chắn,MRi4i5PH nằZNKjwvRdm bJcT8ên rìaJcT8 củaJcT8 kMRi4i5PHhu nhJcT8à hàng.MRi4i5PH MRi4i5PHThấy bãMRi4i5PHi cátMRi4i5PH dướiZNKjwvRd cJcT8hân mịnJcT8 mànMRi4i5PHg, DMRi4i5PHương khôngJcT8 ngạZNKjwvRdi ngMRi4i5PHần cởiZNKjwvRd ZNKjwvRdgiầy raJcT8, JcT8rồi ZNKjwvRdđi tJcT8rên cát.

Trăng nZNKjwvRdon MRi4i5PHvừa lMRi4i5PHên. NhJcT8ững bưJcT8ớc cMRi4i5PHhân cZNKjwvRdủa DJcT8ương hJcT8ơi ZNKjwvRdlún xuốngZNKjwvRd trJcT8ên MRi4i5PHnền cáZNKjwvRdt lấpJcT8 lánhMRi4i5PH ZNKjwvRdsáng bạcZNKjwvRd bởiZNKjwvRd JcT8ánh trăngMRi4i5PH vZNKjwvRdà ánJcT8h ZNKjwvRdđiện vàMRi4i5PHng MRi4i5PHhắt rMRi4i5PHa tJcT8ừ ZNKjwvRdkhu nhàZNKjwvRd JcT8lớn. BZNKjwvRdên cạnh,ZNKjwvRd ĐịMRi4i5PHnh MRi4i5PHvẫn đZNKjwvRdi ZNKjwvRdgiầy, aJcT8nh nhẹMRi4i5PH nhànZNKjwvRdg cầmJcT8 lấyMRi4i5PH đôZNKjwvRdi gJcT8iầy ZNKjwvRdtrong taZNKjwvRdy DươngZNKjwvRd kJcT8hiến MRi4i5PHcô hơMRi4i5PHi ngỡZNKjwvRd ngàZNKjwvRdng JcT8và cóZNKjwvRd cMRi4i5PHhút bốZNKjwvRdi rốZNKjwvRdi. ỪJcT8 ZNKjwvRdthì thừZNKjwvRda MRi4i5PHnhận đZNKjwvRdi, nhữnMRi4i5PHg JcT8chăm JcT8sóc cZNKjwvRdó phầnJcT8 ZNKjwvRdnhỏ béJcT8 nZNKjwvRdhư vJcT8ậy khiJcT8ến côZNKjwvRd …ZNKjwvRd tZNKjwvRdhích kMRi4i5PHinh lêJcT8n đượcZNKjwvRd ^^

Gió biMRi4i5PHển MRi4i5PHmang tMRi4i5PHhêm mộZNKjwvRdt cMRi4i5PHhút lạZNKjwvRdnh khJcT8iến mMRi4i5PHái tóJcT8c DưMRi4i5PHơng baJcT8y lòZNKjwvRda ZNKjwvRdxòa. ỞJcT8 mộtZNKjwvRd nơiZNKjwvRd khônZNKjwvRdg khZNKjwvRdí lãZNKjwvRdng mJcT8ạn nhJcT8ư vậy,ZNKjwvRd DươZNKjwvRdng rấtZNKjwvRd JcT8muốn nóJcT8i điềuZNKjwvRd JcT8gì JcT8đó, tựZNKjwvRda nhưMRi4i5PH mMRi4i5PHột sựZNKjwvRd hỏZNKjwvRdi JcT8han ânJcT8 cầJcT8n, nhưngJcT8 rMRi4i5PHất sợZNKjwvRd mìMRi4i5PHnh ZNKjwvRdsẽ lạiZNKjwvRd JcT8buột MRi4i5PHmiệng rJcT8a ZNKjwvRdmột cMRi4i5PHâu JcT8nói vôZNKjwvRd duyêMRi4i5PHn. CZNKjwvRduối cùnZNKjwvRdg JcT8Dương chọZNKjwvRdn JcT8sự iZNKjwvRdm lặng.

“Hôm ZNKjwvRdnay DươnZNKjwvRdg ítMRi4i5PH nóiJcT8 nhỉ?”

Dương ngJcT8ước lên,MRi4i5PH hZNKjwvRdơi bZNKjwvRdất nJcT8gờ vìMRi4i5PH MRi4i5PHcâu nhậZNKjwvRdn xZNKjwvRdét MRi4i5PHcủa Định,MRi4i5PH chỉZNKjwvRd địnhZNKjwvRd nJcT8ói lạiZNKjwvRd mộZNKjwvRdt câuMRi4i5PH đạiZNKjwvRd loZNKjwvRdại cJcT8ô ZNKjwvRdít nZNKjwvRdói saJcT8o ZNKjwvRdbằng anhZNKjwvRd, nhJcT8ưng cuốiZNKjwvRd MRi4i5PHcùng, vZNKjwvRdẫn cZNKjwvRdứ tJcT8hấy ZNKjwvRdthế JcT8nào đóMRi4i5PH, côJcT8 cưJcT8ời ngJcT8ượng ngùng.

“Tại ZNKjwvRdem đanZNKjwvRdg MRi4i5PHsuy nghĩ”

Định khMRi4i5PHông hỏZNKjwvRdi tiếpMRi4i5PH, màJcT8 chỉJcT8 nhìnZNKjwvRd côZNKjwvRd, tJcT8ựa nhưJcT8 đợJcT8i côJcT8 nóiJcT8 thêJcT8m. ZNKjwvRdDương bậtZNKjwvRd cười.

“Em đanZNKjwvRdg suZNKjwvRdy ngZNKjwvRdhĩ xeZNKjwvRdm MRi4i5PHtrái ZNKjwvRdđất nàJcT8y JcT8hẹp đếnJcT8 cỡJcT8 nàZNKjwvRdo màMRi4i5PH ZNKjwvRdem MRi4i5PHbị dấZNKjwvRdm dúZNKjwvRdi cZNKjwvRdho JcT8anh nhữZNKjwvRdng JcT8hai lần?”

Định chợZNKjwvRdt nhìnZNKjwvRd bângJcT8 MRi4i5PHquơ xJcT8a MRi4i5PHxa ZNKjwvRd“À, nhưMRi4i5PH chZNKjwvRdú ThụJcT8 nZNKjwvRdói, JcT8cái đMRi4i5PHó ngườiZNKjwvRd JcT8ta gọiZNKjwvRd làMRi4i5PH “JcT8hữu duyên””

Dương iMRi4i5PHm bZNKjwvRdặt. MRi4i5PHLiếm đôiZNKjwvRd môiJcT8 cảMRi4i5PHm ZNKjwvRdgiác đMRi4i5PHang khMRi4i5PHô ZNKjwvRdđi vìJcT8 ZNKjwvRdgió biển,JcT8 DMRi4i5PHương hồMRi4i5PHi hZNKjwvRdộp nhìMRi4i5PHn khJcT8uôn ZNKjwvRdmặt JcT8nghiêng JcT8nghiêng cZNKjwvRdủa MRi4i5PHĐịnh, nhữMRi4i5PHng đườngJcT8 néMRi4i5PHt troJcT8ng sựMRi4i5PH khắcJcT8 ZNKjwvRdchạm dMRi4i5PHịu dZNKjwvRdàng củaJcT8 ánhZNKjwvRd sángZNKjwvRd JcT8khiến lònMRi4i5PHg JcT8cô MRi4i5PHbỗng nhZNKjwvRdiên ZNKjwvRdtrào dânJcT8g mộtMRi4i5PH cMRi4i5PHảm giMRi4i5PHác êmJcT8 ảZNKjwvRd lạJcT8 lùngJcT8. DươngMRi4i5PH đangZNKjwvRd tínJcT8h hỏiMRi4i5PH aJcT8nh ZNKjwvRd“hữu duyêZNKjwvRdn MRi4i5PHthì JcT8sao” nhưngMRi4i5PH chMRi4i5PHưa kịpZNKjwvRd JcT8mở lZNKjwvRdời, ĐịnJcT8h đãMRi4i5PH quJcT8ay nhìZNKjwvRdn côZNKjwvRd, đôiZNKjwvRd mắtJcT8 đJcT8en bMRi4i5PHình MRi4i5PHthản hỏZNKjwvRdi mộtJcT8 cJcT8âu MRi4i5PHrất …MRi4i5PH khônJcT8g lMRi4i5PHiên quan.

“Có thJcT8ật thZNKjwvRdế không?”

Dương ZNKjwvRdsững JcT8ra ngMRi4i5PHơ ngácJcT8 ZNKjwvRd“Thật gZNKjwvRdì ạ?”

Định đặtJcT8 đMRi4i5PHôi giầyJcT8 JcT8của DưMRi4i5PHơng xuZNKjwvRdống tJcT8hành cầu,JcT8 rồiZNKjwvRd xỏJcT8 tZNKjwvRday túiZNKjwvRd quầJcT8n, MRi4i5PHnét mặtMRi4i5PH vẫnMRi4i5PH khZNKjwvRdông đổi.

“À chuyệnZNKjwvRd chiềuJcT8 ZNKjwvRdnay. MRi4i5PHCó tMRi4i5PHhật lJcT8à tZNKjwvRdôi kZNKjwvRdhông JcT8có …JcT8 xJcT8i nhZNKjwvRdê gMRi4i5PHì vớZNKjwvRdi JcT8em không?”

Ôi mZNKjwvRdá ZNKjwvRdơi. CôMRi4i5PH cZNKjwvRdó JcT8nên nhảyMRi4i5PH luôZNKjwvRdn xuốJcT8ng biMRi4i5PHển chJcT8o xJcT8ong đờiZNKjwvRd khôngZNKjwvRd? DươngZNKjwvRd bặJcT8m cJcT8hặt môi,MRi4i5PH JcT8cố nénMRi4i5PH JcT8cảm gZNKjwvRdiác xZNKjwvRdấu hJcT8ổ JcT8đến tậJcT8n chJcT8ân tóc.

“Lúc đó…ZNKjwvRd LúcZNKjwvRd đJcT8ó lJcT8à cháJcT8u anMRi4i5PHh cJcT8học ZNKjwvRdem mà…”

Định vẫMRi4i5PHn khôngJcT8 buôMRi4i5PHng tha.

“Vậy nghĩJcT8a JcT8là tôJcT8i có…ZNKjwvRd xZNKjwvRdi nMRi4i5PHhê à???”

Gì thJcT8ế nZNKjwvRdày? SaJcT8o câuMRi4i5PH chuyZNKjwvRdện JcT8nó JcT8lại dẫZNKjwvRdn vZNKjwvRdề cZNKjwvRdái JcT8chủ JcT8đề oJcT8ái oămZNKjwvRd nMRi4i5PHày chứ.JcT8 CZNKjwvRdhẳng lẽJcT8 JcT8cô lMRi4i5PHại điMRi4i5PH …JcT8 gZNKjwvRdật JcT8đầu? MRi4i5PHMà ZNKjwvRdlắc tZNKjwvRdhì thàJcT8 JcT8xúi côMRi4i5PH JcT8đi… cZNKjwvRdhết cònZNKjwvRd hơn!!!!

Dương ZNKjwvRdcắm MRi4i5PHmặt xuốnJcT8g ZNKjwvRdđất, nhìnZNKjwvRd xJcT8uống ZNKjwvRd… ngZNKjwvRdón chJcT8ân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”