You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 1GB2.1: CA7cdaCái nA7cdaCày A7cdaCcó tínhn6wPMW lA7cdaCà qGBuấy A7cdaCrối tìnhA7cdaC dụGBc côA7cdaCng cộngGB khôngn6wPMW đấy????

(Bông lộc5iErqP vừngn6wPMW n6wPMWtrên sân6wPMWn th5iErqPiếu nhA7cdaCi, gầnA7cdaC n6wPMWhồ HGBoàn KA7cdaCiếm 25/9/11)
Điện tn6wPMWhoại A7cdaCtrong phòn6wPMWng khGBách sạnGB chn6wPMWợt ren6wPMWo. Dương5iErqP nhấn6wPMWc GBmáy nGBghe. A7cdaCCô nhíuA7cdaC mA7cdaCày GBkhi nn6wPMWhân n6wPMWviên khá5iErqPch sạnA7cdaC v5iErqPới giọngGB mn6wPMWiền A7cdaCTrung 5iErqPnhỏ nhẹA7cdaC nóGBi 5iErqPcó ngườiGB muốnn6wPMW A7cdaCgặp n6wPMWcô. DươA7cdaCng lậpA7cdaC tức5iErqP A7cdaCnghĩ nGBgay đến5iErqP QA7cdaCuân nên6wPMWn lạnhn6wPMW lùnn6wPMWg 5iErqPtrả A7cdaClời lA7cdaCà c5iErqPô 5iErqPkhông m5iErqPuốn gặpA7cdaC a5iErqPi hết,GB cũnA7cdaCg khôn5iErqPg queGBn a5iErqPi ở5iErqP đây.GB NhưngA7cdaC giọnA7cdaCg A7cdaClễ 5iErqPtân vẫnn6wPMW tA7cdaCiếp tụcA7cdaC n5iErqPgọt ngào.

“Dạ, ảnhA7cdaC n5iErqPhờ nA7cdaCói ảA7cdaCnh GBtên Địnhn6wPMW ạ!”

Sấm sé5iErqPt nn6wPMWổ đùngGB bêGBn 5iErqPtai. ĐịA7cdaCnh sao5iErqP? KhGBông l5iErqPí nn6wPMWào cáGBi ngườiA7cdaC côA7cdaC GBâm GBthầm ng5iErqPuyền rủa5iErqP n6wPMWnãy giờ5iErqP GBlại 5iErqPlò A7cdaCdò 5iErqPtới GBđây 5iErqPtìm GBcô chGBứ? Màn6wPMW A7cdaCvì sA7cdaCao an5iErqPh lại5iErqP bi5iErqPết đượcA7cdaC cA7cdaChỗ n6wPMWphòng côA7cdaC đượcGB nhỉ?GB DươnGBg n5iErqPghĩ đếnGB đủ5iErqP mGBọi kh5iErqPả năng,5iErqP c5iErqPuối GBcùng A7cdaCcô tạm5iErqP A7cdaCtìm GBđược g5iErqPiải pháGBp hợn6wPMWp lý.GB 5iErqPChắc làGB GBTân, ôn5iErqPg mốn6wPMWi GBngày A7cdaCxưa vẫnn6wPMW kh5iErqPông quên5iErqP nhiệGBm vụGB củan6wPMW mìnhA7cdaC. Chỉ5iErqP GBcó GBTân mớiA7cdaC biếtA7cdaC phònn6wPMWg củaGB c5iErqPô A7cdaCở cáin6wPMW thàGBnh A7cdaCphố biển5iErqP này,5iErqP vì  chínGBh an5iErqPh trGBực ti5iErqPếp booGBk vé,5iErqP 5iErqPbook GBphòng cn6wPMWho c5iErqPô ởn6wPMW kA7cdaChách sn6wPMWạn nA7cdaCày mà.

Ý nghĩA7cdaC ĐịnhGB 5iErqPđến tn6wPMWìm l5iErqPàm A7cdaCcô quýnGBh lên.GB DươA7cdaCng hớtA7cdaC hảA7cdaCi chảiA7cdaC sA7cdaCơ GBmái tn6wPMWóc, A7cdaCthay chiếGBc áo5iErqP hA7cdaCai GBdây vàA7cdaC 5iErqPchiếc GBquần ali5iErqPbaba màuA7cdaC hồn5iErqPg n6wPMWtím điệu5iErqP đGBà rồ5iErqPi c5iErqPhạy nhàoGB GBra cửaGB. Đến5iErqP kGBhi cầm5iErqP nắGBm cửaGB đị5iErqPnh GBxoay, Dn6wPMWương mới&nbspGB; sực GBnhớ, c5iErqPô lạ5iErqPi chạy&n6wPMWnbsp; bổ và5iErqPo A7cdaCphòng, lôA7cdaCi túA7cdaCi ran6wPMW, lấy5iErqP tn6wPMWhỏi s5iErqPon 5iErqPmôi quẹn6wPMWt nhanA7cdaCh GBmột cái.5iErqP Ln6wPMWúc n5iErqPhìn gương, &nbsGBp;mím mGBím môiGB ch5iErqPo GBson laGBn đềA7cdaCu, DươGBng mới5iErqP gin6wPMWật mình.

Ôi, lậpn6wPMW trườGBng cn6wPMWủa c5iErqPô chỉ5iErqP cn6wPMWó th5iErqPế n6wPMWthôi saA7cdaCo? LỏngGB lẻoGB đếnn6wPMW n6wPMWphát sGBợ. Vừa5iErqP m5iErqPới GBquyết tn6wPMWâm GBkhông liênGB qn6wPMWuan GBđến n6wPMWcả 5iErqPchú cA7cdaCháu nhn6wPMWà ann6wPMWh cGBơ mà.

Vả lạiGB, ann6wPMWh đãA7cdaC 5iErqPcó “mối”.

Bang! Bangn6wPMW! A7cdaCCái GBý nghĩ5iErqP “ĐGBịnh cn6wPMWó mốGBi” khiến5iErqP côn6wPMW sựngGB lại,5iErqP bỗngn6wPMW dư5iErqPng muốnA7cdaC chùGBi quác5iErqPh GBtí so5iErqPn mô5iErqPi GBđi. NhưGBng GBsau nghA7cdaCĩ mì5iErqPnh thận6wPMWt trn6wPMWẻ coA7cdaCn trẻn6wPMW mỏ,5iErqP mn6wPMWình xA7cdaCinh đâu5iErqP phải5iErqP 5iErqPcho n6wPMWduy nhấGBt mGBột ngườiGB nhìn,n6wPMW th5iErqPế lA7cdaCà 5iErqPDương GBnhe răngGB cườA7cdaCi GBvới mA7cdaCình trn6wPMWong gươn5iErqPg mộtA7cdaC cái,5iErqP rồiA7cdaC trGBái n6wPMWngược 5iErqPvới 5iErqPvẻ hớtA7cdaC hGBải A7cdaClúc nãyn6wPMW, cGBô đủ5iErqPng đỉnh5iErqP 5iErqPđi A7cdaCra khỏA7cdaCi phòng.

Thế nhưn6wPMWng dA7cdaCù 5iErqPra vn6wPMWẻ b5iErqPình GBthản đếnn6wPMW mấy5iErqP t5iErqPhì GBkhi tn6wPMWhang máA7cdaCy “5iErqPding” một5iErqP cáA7cdaCi rồiA7cdaC mởA7cdaC GBra, Dươn5iErqPg GBvẫn nA7cdaChận thấyGB t5iErqPim mìA7cdaCnh đ5iErqPang đập5iErqP n6wPMWthình thịchn6wPMW. Cô  tiếnn6wPMW vền6wPMW ph5iErqPía quầA7cdaCy lễGB tânn6wPMW củA7cdaCa k5iErqPhách sA7cdaCạn, nhưGBng chỉA7cdaC thấyGB nhâGBn viGBên A7cdaCđang A7cdaCcắm cA7cdaCúi nhậGBp sổA7cdaC sách.n6wPMW GBDương lướt5iErqP mắtGB nn6wPMWhìn quanhGB, nhưn5iErqPg  cả khA7cdaCu tần5iErqPg trệtA7cdaC chỉA7cdaC thGBấy GBvài b5iErqPa khácn6wPMWh Tây5iErqP đanGBg đn6wPMWi lạn6wPMWi, 5iErqPcòn đâuA7cdaC khôGBng thấ5iErqPy n6wPMWbóng dA7cdaCáng củGBa GBkẻ chuyA7cdaCên mặc5iErqP sơ5iErqP mGBi 5iErqPđen ấyGB đâuA7cdaC hGBết. KhônA7cdaCg lẽn6wPMW an5iErqPh đợiA7cdaC lâuA7cdaC n6wPMWquá đãA7cdaC đ5iErqPi rồi? A7cdaC Dương n6wPMWđi vềA7cdaC GBphía lễGB tân5iErqP, địnhGB hỏ5iErqPi han6wPMWn mộtGB 5iErqPcâu thìA7cdaC độtA7cdaC ngộ5iErqPt GBcó b5iErqPàn n6wPMWtay 5iErqPvỗ nhA7cdaCẹ vA7cdaCào A7cdaCvai cô.

“Ở đây”.

Dương quGBay phắtA7cdaC lạGBi nhìnn6wPMW. KhônGBg t5iErqPhể tiA7cdaCn đượcn6wPMW vàGBo mA7cdaCắt mìnn6wPMWh, trư5iErqPớc mặtA7cdaC côn6wPMW GBlà mộGBt khuô5iErqPn n6wPMWmặt mGBà côA7cdaC chỉA7cdaC muốn5iErqP n6wPMW… GBđấm cn6wPMWho mộtA7cdaC nhán6wPMWt. Quâ5iErqPn nh5iErqPướn 5iErqPnhướn đô5iErqPi lôn6wPMWng 5iErqPmày, nhì5iErqPn c5iErqPô nA7cdaChe rănn6wPMWg rGBa cười.

“Ô, làmGB gìA7cdaC 5iErqPnhư m5iErqPuốn giếtA7cdaC ngA7cdaCười thến6wPMW kia?”

Dương tứcA7cdaC A7cdaCđến mứA7cdaCc muốnn6wPMW xịtA7cdaC khóin6wPMW l5iErqPỗ taA7cdaCi. Tứcn6wPMW cáin6wPMW thằnA7cdaCg trờiGB đánhGB nàyA7cdaC n6wPMWmột, tứ5iErqPc chí5iErqPnh bảnA7cdaC thâ5iErqPn mìn6wPMWnh mười.n6wPMW SaA7cdaCo n6wPMWcô c5iErqPó thển6wPMW A7cdaCngu A7cdaCsi A7cdaCkì diệuGB vGBậy cGBơ chứA7cdaC, kh5iErqPông A7cdaCnghĩ 5iErqPđến chiGBêu lừaA7cdaC GBquá mứ5iErqPc đơnA7cdaC GBgiản nn6wPMWày. Nhưngn6wPMW biếtGB tA7cdaCức tối5iErqP chỉn6wPMW tổA7cdaC làmGB mGBình thGBêm uất,n6wPMW A7cdaCkhông gn6wPMWiải quyếtA7cdaC đượcGB gìGB n5iErqPên cGBô hấ5iErqPt mặt.

“Ra  người muốnA7cdaC gặGBp tA7cdaCôi làn6wPMW n6wPMWcậu đn6wPMWó à?”

Quân A7cdaCgật gậtA7cdaC đầA7cdaCu, còA7cdaCn A7cdaCcười GBtoe n6wPMWra vẻn6wPMW rA7cdaCất A7cdaCngây thơ.

Dương cư5iErqPời cườiGB bỡnGB GBcợt “n6wPMWThế mn6wPMWới thGBay tA7cdaCên A7cdaCđổi A7cdaChộ kA7cdaChẩu à?”

Quân n6wPMWxịt n5iErqPụ cười,5iErqP lúcA7cdaC sau  bĩA7cdaCu môGBi ấmn6wPMW ức.

“Hừ. TứcA7cdaC A7cdaCvì đân6wPMWy mạA7cdaCo dGBanh n6wPMWchú Địnhn6wPMW àA7cdaC? Như5iErqPng đâyA7cdaC kh5iErqPông nóiA7cdaC thế5iErqP tn6wPMWhì cn6wPMWó xuốngn6wPMW không?”

Dương nghA7cdaCiến răng.

“Đồ lGBáu cGBá láuGB tôm”.

“Ôi, láA7cdaCu g5iErqPì chA7cdaCẳng được,GB lá5iErqPu A7cdaCcá, GBláu t5iErqPôm, l5iErqPáu A7cdaCốc, láuGB ếcn6wPMWh, láuGB n6wPMWcả nhA7cdaCái bn6wPMWén lGBuôn… H5iErqPa hGBa “

Thấy mìn6wPMWnh lạ5iErqPi sắ5iErqPp phGBát đGBiên, Dưn6wPMWơng quan6wPMWy n6wPMWphắt ngườGBi 5iErqPđi. Nh5iErqPưng mộtGB ýA7cdaC ngGBhĩ lướtn6wPMW quA7cdaCa khiếnA7cdaC Dươngn6wPMW sựngA7cdaC lA7cdaCại. 5iErqPCô qGBuay ngoắtn6wPMW tn6wPMWrở lA7cdaCại GBvà vGBa thẳGBng vàoA7cdaC cá5iErqPi ngườn6wPMWi đann6wPMWg hă5iErqPm hởn6wPMW điGB đếnGB, khiGBến côn6wPMW A7cdaCtối sầm5iErqP mGBặt mũi.

“Làm cA7cdaCái gìGB thếGB hả?”

Vừa xo5iErqPa tn6wPMWrán A7cdaCDương vừa5iErqP gắt5iErqP n6wPMWlên. Quâ5iErqPn lA7cdaCúng túA7cdaCng th5iErqPanh minh.

  “Ai n6wPMWbảo n6wPMWđang n6wPMWđi tựGB dn6wPMWưng đứngn6wPMW A7cdaClại? CóA7cdaC l5iErqPàm saA7cdaCo không?”

“Sao trGBăng cA7cdaCái gìGB. TGBrả đây?”

Dương trừngGB mắGBt 5iErqPxòe tA7cdaCay ra

Quân GBngẩn n6wPMWngơ nhGBìn khuôn6wPMWn n6wPMWmặt Dươnn6wPMWg, n6wPMWrồi lạn6wPMWi GBnhìn b5iErqPàn t5iErqPay xòn6wPMWe A7cdaCra củ5iErqPa cô.

“Trả gìGB. TrảGB nợGB n6wPMWtình xGBa à?A7cdaC n6wPMWhí hí”

“Còn dn6wPMWám cườiGB hả?GB TrảA7cdaC chứn6wPMWng minA7cdaCh thưn6wPMW cn6wPMWủa tôi.GB 5iErqPCậu cóA7cdaC biGBết tn6wPMWôi phảiA7cdaC mA7cdaCang pasGBsport đểA7cdaC ởA7cdaC khácn6wPMWh sạA7cdaCn khônn6wPMWg hả?”

Quân cư5iErqPời tí5iErqPt cản6wPMW mắt.

“Có passport&nbspA7cdaC; rồi n6wPMWthì 5iErqPcần n6wPMWgì chứngA7cdaC min6wPMWnh GBthư 5iErqPnữa. ĐểGB đây5iErqP n6wPMWgiữ làmGB tin6wPMWn cho?”

Hai nn6wPMWắm đấmn6wPMW củan6wPMW DưGBơng đãn6wPMW sGBiết chặt,A7cdaC n6wPMWgân xan6wPMWnh c5iErqPhắc A7cdaCcũng phGBải nổi5iErqP lGBên cuA7cdaCồn 5iErqPcuộn, cGBô A7cdaCtrừng trn6wPMWừng mắtGB nhìn6wPMWn cáin6wPMW kA7cdaCẻ mặtGB đA7cdaCang vn6wPMWô GBcùng tA7cdaCoe toét.

“Tin cGBái coGBn khỉ!A7cdaC Tón6wPMWm lại5iErqP cận6wPMWu có5iErqP t5iErqPrả không?”

Quân cườiA7cdaC cười.

“Không A7cdaCtrả. TGBhích 5iErqPthì điGB GBmà lấy.5iErqP n6wPMWỞ đGBây này”.

Vừa n6wPMWnói Quân5iErqP vừaGB vA7cdaCỗ bA7cdaCồm bộpn6wPMW vàn6wPMWo …GB mônA7cdaCg, nơGBi chiến6wPMWc túGBi qun6wPMWần jn6wPMWean phồng5iErqP lGBên bởin6wPMW mộ5iErqPt chGBiếc ví5iErqP. n6wPMWNụ 5iErqPcười tựGB tn6wPMWin vìA7cdaC bn6wPMWiết cGBô kGBhông đờ5iErqPi A7cdaCnào 5iErqPdám A7cdaC“manh 5iErqPđộng” khin6wPMWến DươA7cdaCng tứcn6wPMW điêA7cdaCn. MA7cdaCột cơn5iErqP bố5iErqPc đồngGB bấtA7cdaC thìnA7cdaCh lìnhA7cdaC kéA7cdaCo đếGBn, khn6wPMWi màGB n6wPMWchưa 5iErqPkịp sA7cdaCuy A7cdaCnghĩ n6wPMWgì GBthêm 5iErqPDương đGBã thn6wPMWấy mìnhA7cdaC chạGBy n6wPMWra saGBu 5iErqPlưng QA7cdaCuân, n6wPMWra sứ5iErqPc nhétA7cdaC taA7cdaCy GBvào tA7cdaCúi quần,5iErqP mócA7cdaC chn6wPMWiếc vA7cdaCí ra.

Quân choán6wPMWng, GBlặng đGBi mộtGB thoáGBng, ngoáA7cdaCi A7cdaCra đằnn6wPMWg sau.

“Oái… Nn6wPMWày… Nàn6wPMWy… GBSờ… sGBờ mn6wPMWông đây5iErqP thật5iErqP đấyn6wPMW à…

Dương vẫnGB ngn6wPMWhiến răngGB 5iErqPrút cáiA7cdaC vA7cdaCí A7cdaCra, nhn6wPMWưng chGBiếc quầnn6wPMW Jen6wPMWan cA7cdaChật khiếA7cdaCn chiếcn6wPMW ví5iErqP mã5iErqPi khônGBg 5iErqPkéo lênn6wPMW được.

Một GBvài v5iErqPị khách5iErqP Tân6wPMWy A7cdaCbắt đGBầu hiGBếu 5iErqPkì 5iErqPquay rGBa 5iErqPnhìn, nhưGBng Dn6wPMWương kện6wPMW xác.GB ĐaA7cdaCng trGBong cơ5iErqPn tứn6wPMWc tốin6wPMW vA7cdaCà đưGBợc n6wPMWan ủn6wPMWi A7cdaCvới A7cdaCý nghĩGB “đốiA7cdaC mGBặt vA7cdaCới nhữnGBg tA7cdaChằng chàGBy bửaA7cdaC t5iErqPhì phả5iErqPi chàyGB bửA7cdaCa GBhơn nóA7cdaC”, 5iErqPnên DưGBơng nghin6wPMWến GBrăng n6wPMWrút cậtGB lA7cdaCực. ChiếcA7cdaC 5iErqPví vn6wPMWừa tGBhò lênA7cdaC qun6wPMWa mA7cdaCép t5iErqPúi t5iErqPhì Q5iErqPuân lạGBi 5iErqPngọ nguậy.

“Này nàyn6wPMW, cái5iErqP A7cdaCnày cóGB tGBính l5iErqPà qGBuấy rốn6wPMWi n6wPMWtình dụcn6wPMW côA7cdaCng cộng5iErqP khôn6wPMWng đấy?”

Vì QA7cdaCuân n6wPMWxoay ngườGBi nê5iErqPn Dươ5iErqPng bịn6wPMW trượtA7cdaC A7cdaCtay ra5iErqP. A7cdaCCô lạiA7cdaC phả5iErqPi nA7cdaChào then6wPMWo, vừan6wPMW cốA7cdaC kGBéo chiGBếc víA7cdaC rn6wPMWa, vừaA7cdaC hén6wPMWt nhỏ.

“Câm miGBệng. ĐứngGB iGBm đấy”.

Giọng n6wPMWQuân vừaGB buồnn6wPMW cười,5iErqP vừan6wPMW thiểun6wPMW não.

“Ôi, chn6wPMWú ĐGBịnh, cGBhú 5iErqPchứng kGBiến nhá.GB RA7cdaCõ làA7cdaC n6wPMWNhái n6wPMWBén “dê”GB 5iErqPcháu mà!

Dương hGBung hGBăng trừn6wPMWng mGBắt lê5iErqPn nhìnGB Quân.

“Hừ, đừnA7cdaCg m5iErqPà lôi5iErqP chn6wPMWú cậun6wPMW rA7cdaCa m5iErqPà dn6wPMWọa tô5iErqPi. TưởngGB chn6wPMWú cậuGB màA7cdaC xn6wPMWi nhGBê vA7cdaCới tôiGB hả”?

Mắt QuânGB lấn6wPMWp ln6wPMWánh tiGBnh quái.

“Thật khn6wPMWông 5iErqPxi nhGBê chứ?”.

Dương đ5iErqPã rúGBt rn6wPMWa được5iErqP chi5iErqPếc A7cdaCví qun6wPMWái đn6wPMWản A7cdaCra k5iErqPhỏi chin6wPMWếc A7cdaCquần cn6wPMWhật mộ5iErqPt A7cdaCcách qun6wPMWái đảnA7cdaC GBkia, vộGBi vàA7cdaCng lậtn6wPMW A7cdaCra để5iErqP tìGBm chứnGBg miA7cdaCnh cGBủa mình.

“Không n5iErqPói nGBhiều n6wPMWđau diều.5iErqP I5iErqPm chA7cdaCo tn6wPMWôi cònGB tìm…”

Dương lậ5iErqPt lậ5iErqPt mộtA7cdaC hn6wPMWồi, GBthấy GBtrong n6wPMWví cn6wPMWó GBvài n6wPMWtờ A7cdaCtiền GBchẵn, lẻGB lộnn6wPMW xGBộn. BGBên ng5iErqPăn khn6wPMWác làGB cáA7cdaCc loạiGB giấyGB n6wPMWtờ n6wPMWvà n6wPMWvài cán6wPMWi thẻ5iErqP. n6wPMWCô tA7cdaCìm thấy5iErqP A7cdaCđược chứ5iErqPng minA7cdaCh củaGB mình5iErqP ở5iErqP p5iErqPhía trn6wPMWong 5iErqPcùng củan6wPMW n6wPMWchiếc ví5iErqP, đượcGB A7cdaCkẹp GBbên cạnhA7cdaC n6wPMWtờ chứngA7cdaC mi5iErqPnh thưn6wPMW 5iErqPkhác. Dn6wPMWương n5iErqPhanh ta5iErqPy k5iErqPẹp ngan6wPMWy chứng5iErqP min5iErqPh củA7cdaCa mình5iErqP GBvào náchn6wPMW, r5iErqPồi rGBút A7cdaCtờ chn6wPMWứng minn6wPMWh thA7cdaCư n6wPMWcủa Quân6wPMWn 5iErqPra, liếcGB n5iErqPhìn quGBa. Nguyễnn6wPMW HoGBàng Qn6wPMWuân, 5iErqPsinh năm5iErqP 198GB7… Hừ,GB 5iErqPcái đGBồ oắtn6wPMW cn6wPMWon lắmn6wPMW 5iErqPchuyện, sn6wPMWinh nGBăm A7cdaC87 mn6wPMWà GBdám lèn6wPMWo n5iErqPhèo làGB an6wPMWnh đâ5iErqPy GB27 tuổi5iErqP. GBCô nGBhét trn6wPMWở lạGBi vàGBo ví,5iErqP rồin6wPMW A7cdaCđập GBbốp chn6wPMWiếc vA7cdaCí GBvào tGBay của5iErqP QuâA7cdaCn, cGBái 5iErqPkẻ vẫn5iErqP đann6wPMWg tủn6wPMWm A7cdaCtỉm đứngA7cdaC nhGBìn. L5iErqPấy hết5iErqP giọngA7cdaC hìnA7cdaCh sựA7cdaC có5iErqP thể,n6wPMW DươngA7cdaC GBhừ mũi.

“Nghe đâyGB. Từn6wPMW bA7cdaCây giờn6wPMW kn6wPMWhông xuấ5iErqPt hiGBện tA7cdaCrước mặA7cdaCt A7cdaCtôi dA7cdaCưới mA7cdaCọi hìA7cdaCnh thức. &n6wPMWnbsp;Tôi 5iErqPnói 5iErqPcó tiếngGB ViệtA7cdaC có5iErqP dấA7cdaCu A7cdaCđấy, có5iErqP A7cdaChiểu không?

“Hiểu. Nhưn6wPMWng cGBhỉ muốn6wPMWn hỏi,GB thn6wPMWế chúA7cdaC ĐịnhA7cdaC cóGB thể5iErqP xuất5iErqP hiệ5iErqPn tA7cdaCrong mọin6wPMW h5iErqPình thứcA7cdaC không?”

Dương nghi5iErqPến rănGBg tn6wPMWrèo tA7cdaCrẹo GB“Cả chA7cdaCú n6wPMWcháu GBnhà c5iErqPậu phA7cdaCắn đA7cdaCi hết5iErqP, n6wPMWhiểu chưa?”

Quân n6wPMWgật đầu,A7cdaC qun6wPMWay ngườn6wPMWi nGBhìn về5iErqP p5iErqPhía cửa.

“Chú chGBáu mìnn6wPMWh p5iErqPhải ph5iErqPắn tGBhôi ch5iErqPú ạ,A7cdaC nA7cdaCghe chừn6wPMWng ln6wPMWà NhA7cdaCái BénA7cdaC kA7cdaCiên GBquyết lắm”

Xì, địnhA7cdaC tiếA7cdaCp n6wPMWtục lừan6wPMW A7cdaCcô à?n6wPMW Vừan6wPMW 5iErqPbĩu môi5iErqP, vừaA7cdaC địnhA7cdaC chân6wPMWm cn6wPMWhọc Qu5iErqPân thên6wPMWm mộn6wPMWt câA7cdaCu nữaGB, nhA7cdaCưng n6wPMWmắt DGBương vôA7cdaC tGBình liếcGB r5iErqPa n6wPMWcửa mộtGB cái.

Sau cáiA7cdaC ln6wPMWiếc đó,GB DươngA7cdaC 5iErqPđã tGBrở tGBhành “linhn6wPMW hA7cdaCồn tưA7cdaCợng đá”.

Bởi 5iErqPngay GBcửa khá5iErqPch sạGBn, A7cdaCĐịnh đãA7cdaC đGBứng đGBó từA7cdaC GBlúc nào5iErqP, taA7cdaCy x5iErqPỏ t5iErqPúi quần,GB nhìGBn vGBề phíaA7cdaC cn6wPMWô, đôi5iErqP mắn6wPMWt đe5iErqPn tGBhẫm kíGBn bGBưng, môiGB đi5iErqPểm 5iErqPnhẹ 5iErqPmột GBnụ cười.

P/s: HíGB hí5iErqP, nhưA7cdaC đã5iErqP hứan6wPMW, tớA7cdaC A7cdaCphải đGBiều n6wPMWngay aGBnh ĐịGBnh tn6wPMWrở lạ5iErqPi ch5iErqPo cn6wPMWác tìn6wPMWnh A7cdaCiu đỡGB nGBhớ aA7cdaCnh n6wPMWí r5iErqPồi nhn6wPMWé ^^. 

 

Chương 12.2GB: DườA7cdaCng nhưGB ln6wPMWà 5iErqPcô xấuGB hổ.5iErqP GBDường nhưA7cdaC làA7cdaC A7cdaCcô n6wPMWxấu hổn6wPMW, chỉA7cdaC với…A7cdaC anh.


GB""

(Ngõ đườngA7cdaC GBHuỳnh ThA7cdaCúc Khánn6wPMWg, 9n6wPMW/2011, pn6wPMWhoto b5iErqPy Khanhha)Định quA7cdaCan sát5iErqP kh5iErqPuôn mặtA7cdaC GBđỏ ửGBng lêA7cdaCn m5iErqPàu tA7cdaCáo chín5iErqP, n6wPMWdáng điệu5iErqP nhGBư GBgà 5iErqPmắc tGBóc củan6wPMW DưA7cdaCơng, tronA7cdaCg lA7cdaCòng nếm5iErqP 5iErqPtrải mộtn6wPMW cA7cdaCảm giáA7cdaCc ngọt5iErqP nn6wPMWgào. KhGBông hin6wPMWểu vì5iErqP n6wPMWđâu, nhữA7cdaCng lầnGB g5iErqPặp gỡ5iErqP Dương5iErqP GBluôn GBkì qu5iErqPặc, A7cdaCkhi thGBì côGB A7cdaCòa khó5iErqPc trướ5iErqPc m5iErqPặt GBanh khônGBg giấA7cdaCu giến6wPMWm, khn6wPMWi GBcô nn6wPMWgã cá5iErqPi oạchGB ngn6wPMWay dướin6wPMW cGBhân anA7cdaCh, hA7cdaCay nhưGB bâyGB giờ5iErqP, cA7cdaCô nhA7cdaCư hìn6wPMWnh ản5iErqPh 5iErqPở GBtrên mGBột vidGBeo cn6wPMWlip đ5iErqPang cGBhuyển độngGB đầy5iErqP sôGBi nổn6wPMWi bỗA7cdaCng nhiA7cdaCên A7cdaCbị bấ5iErqPm nútGB tA7cdaCạm dừng5iErqP vậy.

Dường nhưn6wPMW ln6wPMWà côGB A7cdaCxấu hổ.GB Dường5iErqP nh5iErqPư lGBà GBcô xấu5iErqP A7cdaChổ, chỉ5iErqP với…5iErqP anh.

Thấy mGBặt côA7cdaC sắ5iErqPp bốGBc n6wPMWcháy đếnA7cdaC nơ5iErqPi, Đn6wPMWịnh m5iErqPỉm cườiGB bìnA7cdaCh thản.

“Lâu khôn5iErqPg gặpGB em!”.

Dương mấpn6wPMW mn6wPMWáy 5iErqPmôi mGBột lúc5iErqP, thấn6wPMWy t5iErqPay chân6wPMWn thừaA7cdaC thãiA7cdaC khA7cdaCông biếtn6wPMW làmn6wPMW g5iErqPì. CôA7cdaC đờ5iErqP đẫnGB đưaGB tA7cdaCay vuốA7cdaCt tócA7cdaC rồn6wPMWi cậpA7cdaC rập5iErqP b5iErqPuông xuống,GB lú5iErqPc 5iErqPsau mới5iErqP GBthốt lên.

“Sao an5iErqPh lạn6wPMWi ởn6wPMW đây?”

Định GBchưa kịpGB 5iErqPtrả lời,5iErqP thìGB Quân5iErqP đA7cdaCã A7cdaCnhảy vào,5iErqP giọngA7cdaC 5iErqPdài ra.

“Vừa nãyn6wPMW c5iErqPó ngườiA7cdaC n6wPMWbảo cn6wPMWhú cA7cdaCháu n6wPMWmình cấmA7cdaC 5iErqPxuất hiệnGB dưn6wPMWới n6wPMWmọi hìGBnh tn6wPMWhức. n6wPMWCó ngườiGB bảon6wPMW cả5iErqP cGBhú GBcũng n6wPMWchả n6wPMWxi nhGBê qu5iErqPái gì &nn6wPMWbsp;chú ạ”

Mặc cGBho Định5iErqP A7cdaCcố nín6wPMWn cườ5iErqPi, Quân6wPMWn vẫn5iErqP tỉnhn6wPMW bn6wPMWơ, n6wPMWcòn vn6wPMWờ thấp5iErqP giọnn6wPMWg tA7cdaChì thào.

“Có ngGBười  vừa  rồi c5iErqPòn quấyGB A7cdaCrối 5iErqP… “t5iErqPờ dờA7cdaC” cháu.GB ĐểGB A7cdaCan tn6wPMWoàn c5iErqPhú cháA7cdaCu mA7cdaCình t5iErqPé 5iErqPlà hơn…”

À, nế5iErqPu n6wPMWbây gin6wPMWờ c5iErqPó 5iErqPmột n6wPMWque diêmGB đá5iErqPnh xòe5iErqP mộtA7cdaC cáiA7cdaC bên5iErqP cạA7cdaCnh thìGB đảmA7cdaC bản6wPMWo là5iErqP mặtA7cdaC A7cdaCcủa DươnA7cdaCg sẽ5iErqP b5iErqPén lửaGB n5iErqPgay. CảA7cdaCm gián6wPMWc đ5iErqPỏ 5iErqPmặt đếnGB rán6wPMWt A7cdaCbỏng khiếGBn côn6wPMW khôngGB n5iErqPói nênA7cdaC lời.&nn6wPMWbsp; Dương nhìGBn A7cdaCvẻ mặ5iErqPt cA7cdaCố 5iErqPbình thảA7cdaCn cn6wPMWủa A7cdaCĐịnh vA7cdaCà n6wPMWvẻ láuGB cGBá củaGB Qu5iErqPân 5iErqPkhi GBchiếu tướnA7cdaCg đượcA7cdaC cô,n6wPMW qGBuyết tâmGB n6wPMWlấy A7cdaClại bGBình tĩ5iErqPnh. n6wPMWCô vờ &n5iErqPbsp;lên gin6wPMWọng nạt.

“Hừ, chGBú GBcậu lA7cdaCà ngườA7cdaCi l5iErqPớn, A7cdaCbiết chỗn6wPMW GBnào n6wPMWnói n6wPMWđùa chn6wPMWỗ GBnào nóiA7cdaC thn6wPMWật chứ5iErqP nhỉn6wPMW aGBnh ĐGBịnh nhỉ?”

Quân dậmGB chânn6wPMW tứA7cdaCc tối.

“Ở đân6wPMWu th5iErqPói 5iErqPđời nạtA7cdaC cháun6wPMW nịnGBh c5iErqPhú là5iErqP sao?”.

Định 5iErqPvỗ vGBào 5iErqPvai Quân.

“Thôi đi.n6wPMW Đừn5iErqPg 5iErqPcó 5iErqPchọc ngườ5iErqPi tGBa nữa”.

Quân A7cdaCthở rA7cdaCa n6wPMWai oán.

“Giờ thGBói 5iErqPđời lA7cdaCại thn6wPMWành nạt5iErqP chGBáu vA7cdaCà nịGBnh người5iErqP dưGBng. TA7cdaCại sn6wPMWao 5iErqPlại 5iErqPvô ln6wPMWý thế,A7cdaC mA7cdaCột tha5iErqPnh A7cdaCniên GBtrai trẻ5iErqP sángA7cdaC ngờiA7cdaC 5iErqPđầy sức5iErqP sốnA7cdaCg mA7cdaCà chẳ5iErqPng đượcGB nn6wPMWâng nA7cdaCiu g5iErqPì cả”

Cả DA7cdaCương ln6wPMWần Địn6wPMWnh đA7cdaCều phìA7cdaC cư5iErqPời 5iErqPvì điA7cdaCệu GBbộ k5iErqPhoa trươngGB c5iErqPủa Quân5iErqP. DươngA7cdaC cũnn6wPMWg thầmGB thA7cdaCở pGBhào vn6wPMWì thờin6wPMW điển6wPMWm 5iErqPcăng thẳngn6wPMW đãGB qA7cdaCua. Tn6wPMWuy A7cdaCnhiên, khGBi ĐịnhGB n6wPMWhỏi DGBương 5iErqPcó muốnn6wPMW đn6wPMWi cafén6wPMW vớin6wPMW chGBú n6wPMWcháu GBanh kh5iErqPông thìA7cdaC DươngGB GBvẫn bán5iErqP sốngGB bánGB chếA7cdaCt m5iErqPà từA7cdaC chối.n6wPMW CGBô khôngA7cdaC muốGBn mìGBnh cứGB ph5iErqPải âmA7cdaC thầmGB đi5iErqP tì5iErqPm c5iErqPái hốA7cdaC haA7cdaCy cán6wPMWi l5iErqPỗ nẻGB n5iErqPào đểGB chn6wPMWui xuốngn6wPMW A7cdaCvì A7cdaCnhững tGBình hn6wPMWuống kGBinh dị5iErqP mn6wPMWà chínn6wPMWh cn6wPMWô tạoGB nên5iErqP trướcA7cdaC m5iErqPắt anh.

Định GBlắng nghGBe cA7cdaCâu n6wPMWtừ chn6wPMWối c5iErqPủa Dương5iErqP vớ5iErqPi vGBẻ A7cdaCđiềm đGBạm, nhGBưng QuâA7cdaCn tn6wPMWhì x5iErqPì n6wPMWmột hơGBi rGBõ dài.

“Sao n6wPMWthế, 5iErqPlại sợn6wPMW 5iErqPhá miệng5iErqP mn6wPMWắc qn6wPMWuai à5iErqP, GBhay xấGBu GBhổ vn6wPMWì mấn6wPMWy cáiGB cA7cdaCâu vừa5iErqP nãy?”

Cái thằnGBg 5iErqPchết tA7cdaCiệt A7cdaCnày cứn6wPMW nA7cdaChư điGB tônGBg làA7cdaCo ở5iErqP n6wPMWtrong n6wPMWlòng côGB vậA7cdaCy. DA7cdaCương cườGBi gượng,5iErqP nhA7cdaCưng chẳng5iErqP t5iErqPhèm 5iErqPthanh miGBnh vớn6wPMWi nó,A7cdaC côGB quGBay 5iErqPsang Đ5iErqPịnh nó5iErqPi nhưGB giảin6wPMW thích.

“Thật r5iErqPa làA7cdaC vì5iErqP eA7cdaCm 5iErqPcó hẹnGB vớA7cdaCi mộn6wPMWt nA7cdaCgười GBhọ hàngA7cdaC ởA7cdaC đây.A7cdaC ThôGBi đành5iErqP n6wPMWhẹn A7cdaCchú chA7cdaCáu anA7cdaCh A7cdaCdịp khác”.

Quân vẻGB vẫnA7cdaC khôngn6wPMW vừA7cdaCa lòn5iErqPg, trướcn6wPMW khn6wPMWi xoGBay ngn6wPMWười điA7cdaC cònGB ghA7cdaCé vàoGB 5iErqPtai côn6wPMW th5iErqPì 5iErqPthào “LầnGB san6wPMWu nóin6wPMW GBdối thìGB n6wPMWhọc cáchn6wPMW đừng5iErqP c5iErqPó mA7cdaCà chớpA7cdaC A7cdaCmắt loạnA7cdaC lên”

Tưởng nn6wPMWhư khón6wPMWi 5iErqPlại A7cdaCxì rA7cdaCa hGBai lỗ5iErqP taA7cdaCi Dương.5iErqP TạGBi A7cdaCsao thằ5iErqPng n6wPMWoắt con6wPMWn n5iErqPày khGBông A7cdaCđể n6wPMWcô nhìn6wPMWn n5iErqPó đượcGB bì5iErqPnh thườn6wPMWng tron6wPMWng A7cdaCvòng mn6wPMWột 5iErqPphút chứ?

*****

Cuộc sốngn6wPMW GBđúng ln6wPMWà cA7cdaCó n5iErqPhững bn6wPMWất ngờA7cdaC ngẫuA7cdaC nhin6wPMWên kA7cdaChiến chính5iErqP Dư5iErqPơng n6wPMWphải kin6wPMWnh ngạc.GB Kh5iErqPi A7cdaCcô n5iErqPói đạiGB câGBu gặA7cdaCp “n6wPMWmột GBngười h5iErqPọ hà5iErqPng” côn6wPMW tuA7cdaCyệt nhiênn6wPMW khô5iErqPng thển6wPMW n5iErqPghĩ rn6wPMWằng, c5iErqPó A7cdaCmột ngườGBi họGB hànA7cdaCg tGBhật, GBđột ngn6wPMWột gọA7cdaCi điện5iErqP c5iErqPho A7cdaCcô. 5iErqPMà đân6wPMWy l5iErqPại làGB mGBột 5iErqPngười cGBô cựcn6wPMW A7cdaCkì A7cdaCyêu quý.

Giọng của5iErqP báA7cdaCc ThụA7cdaC vann6wPMWg lênA7cdaC rGBổn rảng.

“Nấm,  đang ở5iErqP fA7cdaCesival pGBhải không?”

Dương tròn5iErqP xoA7cdaCe mắt.

“Dạ, A7cdaCsao GBbác biếA7cdaCt ạ?”

“Vậy mới5iErqP tGBài chGBứ. MaA7cdaCu GBmau, đGBi 5iErqPra đâyGB ăGBn vớiGB bác.GB B5iErqPắt tax5iErqPi rGBa lun6wPMWôn 5iErqPnhà hàngn6wPMW Tn6wPMWhùy Dn6wPMWương nhn6wPMWé, GBcó bn6wPMWiết đườngGB A7cdaCchưa? KhôngGB cứ5iErqP bảoA7cdaC 5iErqPlà láGBi xn6wPMWe ng5iErqPười tn6wPMWa biếtA7cdaC đấy”.

“Dạ, chA7cdaCáu bA7cdaCiết rồ5iErqPi. 5iErqPCháu rGBa luôGBn đây”.

Lẳng điệnn6wPMW thoạiGB xn6wPMWuống n6wPMWgiường, GBDương v5iErqPừa 5iErqPgấp GBgáp thaA7cdaCy đồ,n6wPMW vA7cdaCừa ng5iErqPhĩ miện5iErqPg mìn6wPMWnh thA7cdaCiêng n6wPMWquá đGBi 5iErqPmất. VừA7cdaCa 5iErqPkêu cón6wPMW hGBẹn n6wPMWhọ hànA7cdaCg ln6wPMWà gặGBp họA7cdaC hàA7cdaCng luônGB. BiếA7cdaCt GBvầy hồn6wPMWi nã5iErqPy A7cdaCcô nóA7cdaCi sắp5iErqP gặpGB ngườ5iErqPi yn6wPMWêu, cóGB khA7cdaCi côn6wPMW ln6wPMWại chẳA7cdaCng tA7cdaCúm n6wPMWcổ được5iErqP an5iErqPh cGBhàng đẹpGB 5iErqPtrai, nh5iErqPà giA7cdaCàu viGBết chA7cdaCữ bựA7cdaC ở5iErqP cá5iErqPi thànhA7cdaC phốA7cdaC bGBiển nA7cdaCày íA7cdaC chứ5iErqP ^^

Dương 5iErqPbước vàA7cdaCo “n6wPMWThùy Dương”,5iErqP mộn6wPMWt nhGBà hàn6wPMWng GBđược thiết5iErqP kếGB đển6wPMW hầuGB nn6wPMWhư GBmọi gi5iErqPan phò5iErqPng đA7cdaCều nhìnn6wPMW GBra GBbiển. 5iErqPBuổi chiều,5iErqP GBnắng sA7cdaCâm sấpA7cdaC vàngn6wPMW tGBrên m5iErqPặt bn6wPMWiển xaGBnh, GBvài dn6wPMWây n6wPMWleo đu5iErqP 5iErqPhờ bêA7cdaCn cn6wPMWửa sổ,n6wPMW thA7cdaCật lGBà tn6wPMWhời đi5iErqPểm 5iErqPlãng mn6wPMWạn củaGB GBcác cặp5iErqP GBtình nhân.GB Từ A7cdaC hành laGBng GBđi vA7cdaCào, Dư5iErqPơng GBđã liế5iErqPc tGBhấy nn6wPMWhững khô5iErqPng biết5iErqP GBlà bGBao nhi5iErqPêu cặp5iErqP đôA7cdaCi đaA7cdaCng đGBứng n6wPMWbên nhan6wPMWu A7cdaCrì rGBầm tr5iErqPò chuyệnGB, n6wPMWhay đGBút ch5iErqPo nhan6wPMWu miếnn6wPMWg bánhn6wPMW n6wPMWngọt ngà5iErqPo, hGBay cầ5iErqPm cA7cdaChặt n6wPMWtay nn6wPMWhau, nGBhìn A7cdaCra biểnA7cdaC lớnA7cdaC… n6wPMWÂy daGB, vậyn6wPMW m5iErqPà côn6wPMW lạin6wPMW n6wPMWvào cn6wPMWhốn 5iErqPlãng mạnA7cdaC GBthế nàn6wPMWy để5iErqP gn6wPMWặp ôngGB bGBác A7cdaCmình cơ5iErqP chứ.

Theo nhA7cdaCân vA7cdaCiên chA7cdaCỉ dẫn,5iErqP DươnGBg bướcGB đế5iErqPn một5iErqP bn6wPMWan côngn6wPMW, A7cdaCcó kêGB chiếcA7cdaC bànA7cdaC nh5iErqPỏ. ĐôiGB vGBai A7cdaCngười GBđàn ônGBg từng5iErqP trảA7cdaCi q5iErqPuay lưnGBg lại5iErqP A7cdaCvề phíGBa 5iErqPcô, GBmái tó5iErqPc hn6wPMWoa rGBâm bn6wPMWay 5iErqPnhẹ tGBrong gió.

“Bác, bGBác đanA7cdaCg GBnhớ báGBc Tâm5iErqP à?”

Ông TGBhụ quGBay lại,5iErqP nhA7cdaCìn đứan6wPMW chGBáu gáGBi tronA7cdaCg bA7cdaCộ vá5iErqPy hoA7cdaCa xi5iErqPnh 5iErqPxắn, mỉm5iErqP cườn6wPMWi rGBộng mở.

“Nấm cGBon, mởn6wPMW miệnn6wPMWg lA7cdaCà trGBêu n6wPMWchọc bác.GB Sn6wPMWao? ThấyGB GBnhà hàng5iErqP nàGBy đẹA7cdaCp không?”

Dương kéGBo ghếGB ngồA7cdaCi xuốngn6wPMW, nhn6wPMWanh taGBy nhn6wPMWón một5iErqP miế5iErqPng báGBnh nhỏn6wPMW trêGBn bà5iErqPn, ăA7cdaCn ngGBon lành.

“Dạ đẹA7cdaCp. CơGB dưngn6wPMW 5iErqPmà hơin6wPMW 5iErqPxa c5iErqPhỗ kháchGB n6wPMWsạn chá5iErqPu. Nn6wPMWhưng GBsao b5iErqPác biếGBt chỗA7cdaC này?”

“Đoán xem”.

Dương đảoGB GBmắt, cườiA7cdaC GBvui vẻA7cdaC “ChGBáu đoán5iErqP 5iErqPra rồi5iErqP, thếA7cdaC nA7cdaCào chn6wPMWủ GBnhà GBhàng nàyGB cũngGB làGB một5iErqP GBtuyệt sắcGB A7cdaCgiai nhâ5iErqPn, haGBi ngn6wPMWười từA7cdaCng c5iErqPó mộGBt 5iErqPtình yêuA7cdaC nGBhư hon6wPMWa như5iErqP m5iErqPộng khn6wPMWiến báGBc 5iErqPkhông 5iErqPthể nGBào qu5iErqPên A7cdaCđược….Thế rồi…

Dương chưan6wPMW nón6wPMWi hếGBt, n6wPMWông n6wPMWThụ cA7cdaCười lớn.

“Cái coA7cdaCn béA7cdaC nàyA7cdaC. CA7cdaChủ n6wPMWnhà hànA7cdaCg nàyA7cdaC là5iErqP mộtGB lã5iErqPo bụn6wPMWng gầnGB GBrơi xn6wPMWuống đầ5iErqPu gA7cdaCối vA7cdaCà n6wPMWtóc tn6wPMWhì lạn6wPMWi chẳngA7cdaC còGBn c5iErqPọng nGBào. NgGBhe cA7cdaCó n6wPMWgiống mộtA7cdaC tA7cdaCuyệt sắ5iErqPc giGBai nhân6wPMWn không?…”

Dương hGBi hA7cdaCi cười.

“Vậy A7cdaCthì đơnA7cdaC gn6wPMWiản rồi.5iErqP NhàA7cdaC hàn6wPMWng nàyA7cdaC chA7cdaCắc ln6wPMWà 5iErqPdo b5iErqPác A7cdaCxây dựnGBg đ5iErqPúng khôGBng ạ?”.

“Thông minGBh đấy.n6wPMW NàoA7cdaC thíc5iErqPh ăn5iErqP gìn6wPMW 5iErqPthì chn6wPMWọn điGB. ĐồGB ởA7cdaC đây5iErqP đA7cdaCược l5iErqPắm đó”

Nhân viêGBn ph5iErqPục vụn6wPMW n6wPMWđi tớGBi, A7cdaCghi lGBại vàn6wPMWi mGBón ăn  DươngA7cdaC chọn.5iErqP Ởn6wPMW biển5iErqP thìA7cdaC tộiA7cdaC g5iErqPì A7cdaCkhông GBăn hn6wPMWải sGBản n6wPMWchứ, nhấtn6wPMW 5iErqPlà mìnhn6wPMW lạGBi khôn6wPMWng ph5iErqPải trản6wPMW t5iErqPiền, vậA7cdaCy nêA7cdaCn DươngGB A7cdaChỉ hản6wPMW gGBọi n6wPMWđĩa gA7cdaChẹ hấp,n6wPMW v5iErqPà miếnA7cdaC xn6wPMWào cGBua cùngn6wPMW A7cdaCmột đĩa5iErqP sn6wPMWalat miếnA7cdaC tôm.

Dương vGBừa GBđịnh n6wPMWgấp cuốnA7cdaC menA7cdaCu, đn6wPMWưa lGBại A7cdaCcho n6wPMWnhân viGBên tn6wPMWhì n6wPMWông ThGBụ 5iErqPđã vGBới ta5iErqPy, lậGBt cuố5iErqPn n6wPMWmenu rGBa tiếp.

“Cứ gA7cdaCọi nh5iErqPiều mn6wPMWột chútn6wPMW. ỞA7cdaC A7cdaCđây mA7cdaCón tGBôm 5iErqPnướng hn6wPMWay tn6wPMWôm sốtGB n6wPMWbơ tỏin6wPMW cũn5iErqPg đA7cdaCược lắm.5iErqP À,A7cdaC cón6wPMW th5iErqPích t5iErqPu hàA7cdaCi không?”.

“Ui cóA7cdaC haGBi bá5iErqPc cGBháu mìnhA7cdaC gọiGB là5iErqPm g5iErqPì n5iErqPhiều ạ”.

Ông ThụGB n6wPMWmỉm cười,GB mộtn6wPMW chn6wPMWút ranA7cdaCh mã5iErqPnh dn6wPMWâng lêGBn tronGBg mắt.

“Có thêm5iErqP GBmột thằnGBg đGBệ củ5iErqPa báA7cdaCc nữa”.

Có lẽ5iErqP vn6wPMWì qun6wPMWá hiểuA7cdaC ônGBg bA7cdaCác mìn5iErqPh, nA7cdaCên lậA7cdaCp n6wPMWtức DươngA7cdaC 5iErqPngờ ngợ.

“Bác. 5iErqPKhông phả5iErqPi A7cdaCbác vẫn5iErqP quyếtA7cdaC n6wPMWtâm mGBối mA7cdaCai chGBo A7cdaCcháu đấyn6wPMW chA7cdaCứ ạ?”

Ông Thụ5iErqP cư5iErqPời lớn,n6wPMW GBvò GBtay xA7cdaCoa đầuA7cdaC Dương.

“Cái c5iErqPon 5iErqPbé n6wPMWnày… Sa5iErqPo hin6wPMWểu ý5iErqP nhaA7cdaCnh A7cdaCthế hả?”

Dương đGBặt phị5iErqPch tn6wPMWờ 5iErqPmenu xA7cdaCuống, kh5iErqPổ n6wPMWsở nhìGBn ông.

“Bác, bácGB biếA7cdaCt A7cdaClà cháGBu khôn6wPMWng thA7cdaCích mấn6wPMWy t5iErqPrò mGBối 5iErqPmai mà”.

Ông n6wPMWThụ nn6wPMWhìn c5iErqPô vẻn6wPMW 5iErqPbao dung.

“Thì A7cdaCcứ th5iErqPử GBmột lầnGB xen6wPMWm. GBKhông ti5iErqPn bGBác à?

“Không ph5iErqPải khôn5iErqPg tGBin, 5iErqPnhưng mà…”

Dương đn6wPMWang nA7cdaCói dởn6wPMW thìA7cdaC cn6wPMWó tiếngn6wPMW 5iErqPbước c5iErqPhân n6wPMWđi tới.GB A7cdaCCô quan6wPMWy nhì5iErqPn GBthì chợA7cdaCt ng5iErqPẩn rGBa. Ngườin6wPMW 5iErqPbước vn6wPMWào mặcA7cdaC chiếcA7cdaC sơA7cdaC mA7cdaCi đn6wPMWen kẻ5iErqP nhGBỏ, A7cdaCkhuôn mA7cdaCặt GBtrầm ng5iErqPâm, khóGBe min6wPMWệng đn6wPMWang 5iErqPchuẩn bịA7cdaC nhướn5iErqP 5iErqPlên mộtGB nụn6wPMW 5iErqPcười chào5iErqP hỏi.

“Chú ạGB. CháGBu GBtới rồi”.

Dương kín6wPMWn đn6wPMWáo c5iErqPấu vàn6wPMWo GBtay GBmình mộtGB cáGBi, thn6wPMWấy đaA7cdaCu đauGB, cn6wPMWô mớA7cdaCi ngA7cdaCước lênn6wPMW nhìnn6wPMW Định,A7cdaC cườiGB ngượng5iErqP ngập.

“Lại gGBặp an6wPMWnh rồi”.

 

Chương 1A7cdaC2.3: 5iErqPVô líGB, chưA7cdaCa uốngn6wPMW màA7cdaC đA7cdaCã thn6wPMWấy tA7cdaCây tâyA7cdaC l5iErqPà thếA7cdaC n6wPMWnào nhỉ?

A7cdaC""

(Tấm “mành5iErqP treo5iErqP” giữan6wPMW phốn6wPMW hA7cdaCôm điGB bn6wPMWộ 25/9)

Một ngườiGB GBđược A7cdaClàm A7cdaCmai cGBho mìnhA7cdaC GBđến GBhai lGBần tGBhì cn6wPMWó pn6wPMWhải là5iErqP c5iErqPó duGByên kA7cdaChông?  Suy nghA7cdaCĩ ấyGB lA7cdaCướt 5iErqPqua GBtrong đầuA7cdaC Định.

Còn sGBuy GBnghĩ của5iErqP Dươngn6wPMW thìGB lạiGB làA7cdaC: MộA7cdaCt n6wPMWngười đưGBợc làn6wPMWm ma5iErqPi c5iErqPho m5iErqPình đếnA7cdaC haA7cdaCi lầnGB 5iErqPrồi lạ5iErqPi liênn6wPMW tục5iErqP gn6wPMWặp nh5iErqPau hGBai 5iErqPlần tro5iErqPng n6wPMWbuổi chin6wPMWều GBở 5iErqPmột thànhGB phốGB xGBa lạ &nA7cdaCbsp;thì cn6wPMWó phảA7cdaCi GBrất rất5iErqP rấA7cdaCt rấ5iErqPt rấtA7cdaC rGBất cGBó d5iErqPuyên không????

Vì rấtn6wPMW n5iErqPhiều GBchữ “rấtGB” cộngGB n6wPMWthêm c5iErqPhữ “duyênn6wPMW” A7cdaCto GBđùng 5iErqPkia mA7cdaCà Dương5iErqP đờA7cdaC đẫA7cdaCn cảA7cdaC ngưGBời. Lạ5iErqPi phátGB hi5iErqPện cáin6wPMW ngườiA7cdaC vốnn6wPMW điền6wPMWm tĩ5iErqPnh GBkia cn6wPMWũng bấtA7cdaC 5iErqPngờ k5iErqPhông kéA7cdaCm gA7cdaCì mình,A7cdaC DươnGBg GBlại càA7cdaCng n6wPMW… đn6wPMWờ đẫn!

Quan sátGB thằn6wPMWng đệ5iErqP 5iErqPvà A7cdaCcô cháA7cdaCu gáGBi mắtn6wPMW trònn6wPMW mắGBt dẹA7cdaCt nhì5iErqPn A7cdaCnhau, ôngn6wPMW ThA7cdaCụ cườin6wPMW sảngA7cdaC khoáin6wPMW, kéoGB ĐịnhGB xuống5iErqP 5iErqPcạnh mình.

“Sao, thếGB hóa5iErqP n6wPMWra lạ5iErqPi biA7cdaCết cn6wPMWon Nn6wPMWấm nhàGB cn6wPMWhú à?”

Định A7cdaCnhìn DươnGBg tn6wPMWủm tỉmn6wPMW “D5iErqPạ, n6wPMWcháu k5iErqPhông A7cdaCbiết Nấn6wPMWm, cháGBu A7cdaCchỉ biết5iErqP Nhn6wPMWái Bénn6wPMW thôi”.

Nếu A7cdaCcâu củaA7cdaC n6wPMWông Thụ5iErqP làmGB DươngA7cdaC hA7cdaCá hốGBc mồm5iErqP A7cdaCđịnh phản5iErqP khángA7cdaC thGBì câA7cdaCu cn6wPMWủa Địnn6wPMWh lA7cdaCàm cô &5iErqPnbsp;không thển6wPMW n6wPMWnào A7cdaCmà ngậ5iErqPm mA7cdaCiệng đượcGB. Ôi5iErqP, 5iErqPcô A7cdaCchưa từnGBg biếtA7cdaC mộtA7cdaC Địnn6wPMWh thGBế nàyA7cdaC. Kẻn6wPMW mặ5iErqPt sắt5iErqP đãn6wPMW biGBết nGBói đùaGB ^GB^. M5iErqPà A7cdaCcâu đA7cdaCùa ấn6wPMWy GBcòn nhắmGB thẳngn6wPMW vàon6wPMW cô.

Ông Thn6wPMWụ n6wPMWthì hếtGB nhn6wPMWìn sanGBg c5iErqPô cháuGB gáin6wPMW, lạ5iErqPi nhìGBn saA7cdaCng GBthằng 5iErqPđệ tửGB 5iErqPruột, 5iErqPvẻ nhưn6wPMW chưaGB n6wPMWhiểu hGBết. “N5iErqPhái BéA7cdaCn ấA7cdaCy à??GB? Cháun6wPMW gặp5iErqP c5iErqPon b5iErqPé lúA7cdaCc… ln6wPMWúc mặt5iErqP 5iErqPnó xanGBh nA7cdaChư đ5iErqPít nhái5iErqP à???”

AkAkAk. 5iErqPDương muốn5iErqP đi5iErqP ch5iErqPết quá.A7cdaC n6wPMWÔi bác5iErqP A7cdaCơi, sa5iErqPo bá5iErqPc l5iErqPại A7cdaCcó cán6wPMWi lA7cdaCiên tưởngA7cdaC “lãngA7cdaC mạn”5iErqP thn6wPMWế GBcơ A7cdaCchứ? A7cdaCĐịnh vẻGB như5iErqP cũngGB 5iErqPquen vớn6wPMWi s5iErqPự bGBỗ bãGB dễGB 5iErqPgần củaGB ôn6wPMWng, n6wPMWmôi thn6wPMWoáng nn6wPMWụ cười. &nbsGBp;“Dương n6wPMWlà hàA7cdaCng 5iErqPxóm của5iErqP cháu”.

Dương thấpGB gn6wPMWiọng làuA7cdaC GBbàu “NháiA7cdaC BGBén là5iErqP A7cdaCdo thằng5iErqP chn6wPMWáu A7cdaCanh ấn6wPMWy gọGBi ch5iErqPáu đấy”.

Ông ThA7cdaCụ nn6wPMWgờ n6wPMWngợ nhưGB cốGB nhớ5iErqP “A7cdaCCháu àA7cdaC? Phải5iErqP cGBái thGBằng 5iErqPđợt trướcn6wPMW đánhA7cdaC nn6wPMWhau vàoGB bệA7cdaCnh v5iErqPiện đấyA7cdaC không?

“Dạ đúng”.

Định đáA7cdaCp n6wPMWngắn gọnA7cdaC. DươnGBg tn6wPMWhầm thở5iErqP A7cdaCphào kn6wPMWhi ĐịnhA7cdaC khôn5iErqPg lA7cdaCôi chuyệnn6wPMW n6wPMWcô đãA7cdaC cắpA7cdaC nn6wPMWách tA7cdaChằng cháuGB qn6wPMWuý hóa5iErqP của5iErqP aA7cdaCnh vàGBo bện6wPMWnh A7cdaCviện thế5iErqP n5iErqPào, nếun6wPMW khôngn6wPMW thếGB nGBào b5iErqPác A7cdaCThụ cũn6wPMWng hỏin6wPMW n6wPMWnày nọ,5iErqP dẫ5iErqPn đếGBn ngọnn6wPMW 5iErqPngành cơ5iErqP GBsự. ViệcA7cdaC 5iErqPcô thỉnh5iErqP thoA7cdaCảng cn6wPMWhui A7cdaCra chuA7cdaCi vA7cdaCào qun6wPMWán bA7cdaCi –A7cdaC aGB, mặcA7cdaC d5iErqPù chỉ5iErqP ch5iErqPọc chọ5iErqPc 5iErqPmấy vn6wPMWiên bGBi trònA7cdaC tròGBn A7cdaCvô 5iErqPhại, nhưGBng nếun6wPMW đến5iErqP 5iErqPtai các5iErqP n6wPMWbậc 5iErqPphụ huynGBh A7cdaCthì vn6wPMWẫn lA7cdaCà mn6wPMWột chA7cdaCuyện n6wPMWlong tn6wPMWrời GBlở GBđất. RA7cdaCằng, cn6wPMWon gán6wPMWi GBcon đứaA7cdaC ph5iErqPải 5iErqP… thến6wPMW A7cdaCnào mớn6wPMWi cGBhui v5iErqPào m5iErqPấy chỗn6wPMW tA7cdaChế 5iErqPchứ? 5iErqPRằng, GBthôi A7cdaCchết rồiGB, hA7cdaCay ln6wPMWà nA7cdaCó khôn5iErqPg n6wPMWcó 5iErqPthằng n6wPMWnào thn6wPMWèm rước,n6wPMW nên6wPMWn sGBinh r5iErqPa biGBến chn6wPMWứng, mấtGB cn6wPMWân 5iErqPbằng nà5iErqPy nọ…5iErqP KGBhông thển6wPMW đểGB thếA7cdaC 5iErqPnày được5iErqP, tGBa phảGBi kiGBếm ngGBay c5iErqPho nó5iErqP mộtGB thằ5iErqPng. VA7cdaCà t5iErqPhế A7cdaClà GBlại cóGB hệA7cdaC qun6wPMWả làn6wPMW n6wPMWở qGBuán tGBrà nọ,GB ởn6wPMW qu5iErqPán cGBafé 5iErqPkia tron5iErqPg cA7cdaCả nhữn5iErqPg ngày5iErqP đẹGBp trờiGB 5iErqPvà nhn6wPMWững ngày5iErqP kA7cdaChông đẹpGB trờiA7cdaC cn6wPMWho lắm,5iErqP A7cdaCcó n6wPMWcô nà5iErqPng mA7cdaCặt n6wPMWmày dàu5iErqP n6wPMWdàu đA7cdaCi 5iErqPxem mắt.

Thực tếGB chGBứng GBminh, giaGBi n6wPMWchưa vGBợ giờ5iErqP cũngA7cdaC khan6wPMWn hiếmn6wPMW lắmA7cdaC rồin6wPMW. C5iErqPho nên,A7cdaC nhữngGB ứng5iErqP cửA7cdaC viGBên n6wPMWthậm chíA7cdaC còn6wPMWn “hai5iErqP lần5iErqP troGBng m5iErqPột” nGBhư làGB Đn6wPMWịnh đâyA7cdaC. C5iErqPả A7cdaCbác GBThụ l5iErqPẫn Tânn6wPMW đ5iErqPều muGBốn dấmn6wPMW dúGBi n6wPMWanh chA7cdaCo côGB với5iErqP lờiA7cdaC quảngn6wPMW cA7cdaCáo 5iErqP“hàng VA7cdaCiệt Nn6wPMWam chấtA7cdaC lượngA7cdaC cao”.A7cdaC Thật5iErqP n6wPMWra tn6wPMWhì mắtA7cdaC nhì5iErqPn 5iErqPcủa A7cdaChai ngườiA7cdaC nàn6wPMWy 5iErqPcô đều5iErqP tin6wPMWn 5iErqPtưởng cả5iErqP. Thận6wPMWt r5iErqPa hơnn6wPMW n6wPMWnữa thGBì chín6wPMWnh cGBô 5iErqPcòn muốnGB dấmn6wPMW A7cdaCdúi A7cdaCanh chGBo mGBình k5iErqPia mA7cdaCà ^^.

Nhân n6wPMWviên xếGBp loạ5iErqPt đn6wPMWồ ăGBn lêGBn bànGB. Định5iErqP mở5iErqP GBnút chn6wPMWai rượun6wPMW A7cdaCvang m5iErqPột cách5iErqP thàA7cdaCnh A7cdaCthạo, xếp5iErqP mấyn6wPMW chiếcA7cdaC 5iErqPly A7cdaClại rồ5iErqPi bắtA7cdaC đGBầu rót.A7cdaC ÔGBng Thn6wPMWụ 5iErqPnhìn Định,A7cdaC lạn6wPMWi nn6wPMWhìn vẻA7cdaC n6wPMWmặt thoA7cdaCáng ửnGBg hồngn6wPMW côA7cdaC c5iErqPháu g5iErqPái, giọnA7cdaCg vGBui vẻ.

“Ái GBchà! n6wPMWCoi nhA7cdaCư báA7cdaCc làGBm chuyệA7cdaCn thừaGB rồn6wPMWi? ThếGB 5iErqPanh A7cdaCem hànn6wPMWg xóGBm lángn6wPMW g5iErqPiềng n6wPMWláng tỏn6wPMWi chắcA7cdaC qA7cdaCuý nGBhau A7cdaCchứ hả?”

Bình GBtĩnh nhưn6wPMW Đị5iErqPnh 5iErqPmà n6wPMWchai rượuGB tronn6wPMWg taGBy cũGBng ch5iErqPệch đGBi, khiếnGB rn6wPMWượu  sánh n6wPMWcả A7cdaCra mn6wPMWép A7cdaCly, tro5iErqPng lúcGB A7cdaCđó, 5iErqPDương nhưGB “đứng5iErqP hình”.n6wPMW CôA7cdaC A7cdaCrầu rĩA7cdaC nhìnGB ôA7cdaCng Th5iErqPụ, nhGBăn nhó.

“Trời, 5iErqPbác 5iErqPhỏi GBgì kn6wPMWhó thế5iErqP ạ.5iErqP QGBuý kiA7cdaCếc gA7cdaCì 5iErqPcơ chứ?”

“Ơ A7cdaChay cA7cdaCon GBbé nà5iErqPy. HànGBg x5iErqPóm thn6wPMWì ho5iErqPặc GBquý A7cdaCnhau hoGBặc ghétGB nhaun6wPMW. n6wPMWThế hn6wPMWai đứa5iErqP chẳnn6wPMWg lẽGB lA7cdaCại ghGBét GBnhau à?

Im lìm5iErqP. A7cdaCIm lìm.

Dương trn6wPMWộm nhìnn6wPMW saA7cdaCng Địn6wPMWnh, A7cdaCchỉ thấA7cdaCy aA7cdaCnh cẩA7cdaCn trọngA7cdaC đặt5iErqP lGBy rượun6wPMW xuốngGB tn6wPMWrước mặn6wPMWt ônGBg Thụ,n6wPMW kn6wPMWhông c5iErqPó vẻ5iErqP gìn6wPMW lA7cdaCà sA7cdaCẽ “pA7cdaChun A7cdaCchâu nhảA7cdaC ngọc”5iErqP gi5iErqPải đ5iErqPáp tGBhắc 5iErqPmắc chGBo GBông b5iErqPác mìA7cdaCnh, A7cdaCthế nên &n5iErqPbsp;cuối cGBùng côGB GBđành chépGB 5iErqPmiệng, ấn6wPMWp úng.

“Thì cGBũng 5iErqPhàng xón6wPMWm bn6wPMWình thn6wPMWường m5iErqPà bác”.

Định hơiGB ngướcGB n6wPMWnhìn c5iErqPô kn6wPMWhiến Dưn6wPMWơng lA7cdaCựng khn6wPMWựng, nhưng5iErqP cuốiA7cdaC cùGBng anA7cdaCh cA7cdaChỉ nón6wPMWi nhA7cdaCẹ nhàng.

“Em n6wPMWuống chútGB vA7cdaCang nhé?”

“Dạ GBít th5iErqPôi ạ!”

Dương cGBầm lấy5iErqP A7cdaCly rượuGB Định5iErqP đn6wPMWưa, thấA7cdaCy mGBàu rA7cdaCượu s5iErqPóng n6wPMWsánh. HìnhGB nn6wPMWhư 5iErqPtrái 5iErqPtim 5iErqPcô cũA7cdaCng đ5iErqPang cA7cdaCó chún6wPMWt sónGBg sánn6wPMWh tròngA7cdaC trA7cdaCành. 5iErqPVô líA7cdaC, 5iErqPchưa 5iErqPuống màA7cdaC đA7cdaCã thấyn6wPMW tâyn6wPMW tâA7cdaCy A7cdaClà 5iErqPthế nGBào nhỉ?

Ông ThGBụ gn6wPMWiơ 5iErqPly rưA7cdaCợu lGBên, n6wPMWvui vẻn6wPMW n6wPMW“Nào nào…n6wPMW Uốngn6wPMW mừngn6wPMW gặpn6wPMW mặ5iErqPt nà5iErqPo! HGBữu duyGBên thGBì 5iErqPmới năn6wPMWng tươngGB nA7cdaCgộ. GBHai đứan6wPMW lA7cdaCại còA7cdaCn chn6wPMWung váA7cdaCch nữaGB thìn6wPMW chn6wPMWú A7cdaCkhông GBcòn gìA7cdaC phả5iErqPi n6wPMWlo nữGBa rồi…”

Dương vừa5iErqP cụnA7cdaCg GBly vGBừa nhủ5iErqP tn6wPMWhầm khôngA7cdaC hiGBểu cGBái 5iErqPý A7cdaCtứ “khôGBng cA7cdaCòn gGBì phảGBi lo”củA7cdaCa báA7cdaCc m5iErqPình 5iErqPlà sA7cdaCao đ5iErqPây? HA7cdaCay bácGB nghĩA7cdaC côA7cdaC đượcGB A7cdaClàm hàng5iErqP xn6wPMWóm cGBủa GBanh GBlà n6wPMWcoi nhn6wPMWư chuộtA7cdaC sA7cdaCa chĩnhA7cdaC g5iErqPạo A7cdaCrồi, khôngA7cdaC p5iErqPhải l5iErqPo lắngGB A7cdaCcho n6wPMWnó n6wPMWnữa. ÔA7cdaCi, th5iErqPế tA7cdaChì n6wPMWchắc b5iErqPác cA7cdaCô lầmGB tGBo 5iErqPmất rồi.n6wPMW GBCô lạiA7cdaC liếA7cdaCc tGBrộm ĐịnA7cdaCh A7cdaCqua v5iErqPành lGBy. An5iErqPh A7cdaCnhấp n5iErqPgụm rA7cdaCượu, cũGBng không5iErqP đáp5iErqP lờiGB củGBa ôngA7cdaC Thụ,A7cdaC nhưng5iErqP vA7cdaCẻ trầ5iErqPm tĩnhA7cdaC v5iErqPà thư5iErqP thái.

Dương vốnA7cdaC GBlà nGBgười khôngA7cdaC gin6wPMWỏi vền6wPMW tn6wPMWâm n6wPMWlí đn6wPMWàn ônA7cdaCg. NhữngGB pn6wPMWhán đoáA7cdaCn củGBa côn6wPMW lú5iErqPc nàGBo cũGBng trậtn6wPMW lất.A7cdaC Nên5iErqP đôA7cdaCi GBkhi tn6wPMWrực 5iErqPcảm củaGB mìA7cdaCnh A7cdaCmách b5iErqPảo A7cdaCmạnh 5iErqPmẽ, DươnGBg vẫA7cdaCn cốA7cdaC g5iErqPhìm A7cdaCnó xu5iErqPống, n6wPMWsợ mì5iErqPnh lại5iErqP rn6wPMWơi vGBào tìn6wPMWnh huốngGB “GBchạy vàon6wPMW rừn5iErqPg A7cdaCmơ bắt5iErqP GBcon t5iErqPưởng 5iErqPbở”. Nhn6wPMWưng, liệuGB có5iErqP A7cdaCsai 5iErqPchút nào5iErqP GBkhông nhỉ,&nn6wPMWbsp; khi côA7cdaC nhận6wPMWn thấy5iErqP đôn6wPMWi l5iErqPúc Đị5iErqPnh nn6wPMWhìn 5iErqPmình vàGB đô5iErqPi mắt5iErqP thẫ5iErqPm đ5iErqPen 5iErqPkia thn6wPMWoáng chútA7cdaC lạin6wPMW ln6wPMWấp GBlánh ánn6wPMWh cười.

Bữa ăGBn GBvui vA7cdaCẻ, nA7cdaChẹ nGBhàng, bởiGB báA7cdaCc ThGBụ liê5iErqPn tụA7cdaCc n6wPMWpha GBtrò vàn6wPMW “GBkể xGBấu” Dư5iErqPơng. Sựn6wPMW xuA7cdaCề xòGBa c5iErqPủa báGBc khiA7cdaCến GBmọi GBthứ tr5iErqPở nên5iErqP thânGB ái5iErqP, 5iErqPdù thỉnn6wPMWh thoảGBng âmn6wPMW mn6wPMWưu “gửiGB gGBắm” DươGBng cGBho Định5iErqP bácA7cdaC vẫn6wPMWn đển6wPMW 5iErqPlộ 5iErqPrõ mn6wPMWồn mGBột. ỞGB bên5iErqP cA7cdaCạnh 5iErqPbác, ĐịnhA7cdaC dườn6wPMWng A7cdaCnhư cA7cdaCũng cởiA7cdaC n6wPMWmở hơGBn, an6wPMWnh cườ5iErqPi GBnhiều, nóin6wPMW nhiều5iErqP 5iErqPhơn đn6wPMWôi chútn6wPMW. 5iErqPCô đặ5iErqPc n6wPMWbiệt thín6wPMWch kn6wPMWhi n5iErqPghe haGBi ngưn6wPMWời tA7cdaCrao đổin6wPMW vềGB côn5iErqPg việcGB, mặGBc n6wPMWdù n6wPMWmù 5iErqPtịt khônA7cdaCg n6wPMWhiểu t5iErqPí teGBo 5iErqPgì, nhưn5iErqPg chỉA7cdaC nhìGBn kh5iErqPuôn mặtA7cdaC cưn6wPMWơng nghịGB A7cdaCkia n6wPMWsay sA7cdaCưa A7cdaCnói A7cdaCvề b5iErqPê tônn6wPMWg cốGBt thép,n6wPMW nó5iErqPi vn6wPMWề dầ5iErqPm dèon6wPMW mónA7cdaCg mánh,5iErqP côA7cdaC cũnA7cdaCg thấA7cdaCy 5iErqPnhư mA7cdaCình đangGB ngh5iErqPe n6wPMWnhững câA7cdaCu chuyện &nbsA7cdaCp;ngọt ngàGBo nhn6wPMWất trn6wPMWên đời.A7cdaC C5iErqPô cũnn6wPMWg nhậnn6wPMW rn6wPMWa, hì5iErqPnh GBnhư chỉA7cdaC tr5iErqPong côn5iErqPg A7cdaCviệc, Định5iErqP mn6wPMWới thGBôi tựA7cdaC 5iErqPkìm c5iErqPhế GBmình, GBở đó5iErqP, aGBnh 5iErqPtự tinGB, quyến6wPMWt đoáA7cdaCn, 5iErqPvà khGBông GBcòn kGBiệm lờA7cdaCi ch5iErqPo lắm.

Bữa cơA7cdaCm GBkéo n6wPMWdài từ5iErqP chiềuA7cdaC đếnGB kn6wPMWhi trờiA7cdaC sẩmn6wPMW tốGBi. GBÁnh nắnn6wPMWg chỉGB A7cdaCcòn GBvài vệt5iErqP A7cdaCrớt lạA7cdaCi nA7cdaCơi nhữngA7cdaC tA7cdaChềm GBcửa lớnA7cdaC. n6wPMWĐây đ5iErqPó 5iErqPphục v5iErqPụ bắtA7cdaC đầuGB bGBật đènA7cdaC chGBùm GBlên. n6wPMWÔng GBThụ vn6wPMWà 5iErqPĐịnh đ5iErqPã tiên6wPMWu diệtA7cdaC GBhết gần5iErqP ha5iErqPi chn6wPMWai vaA7cdaCng, n6wPMWcòn D5iErqPương n6wPMWcũng bịn6wPMW hơiGB n6wPMWrượu A7cdaClàm 5iErqPcho vángGB vất.5iErqP A7cdaCCô đanGBg địnn6wPMWh gn6wPMWiơ ta5iErqPy GBxin hàng5iErqP thA7cdaCì đúngA7cdaC lGBúc ấy5iErqP “tA7cdaCuyệt sắcn6wPMW gi5iErqPai n5iErqPhân” cn6wPMWủa báGBc A7cdaCThụ xn6wPMWuất hiệGBn, GBvà A7cdaCy hn6wPMWệt A7cdaCnhư m5iErqPô tản6wPMW cA7cdaCủa báGBc, ngườA7cdaCi nàGBy bụngGB n6wPMWsắp rơA7cdaCi xuốnGBg đầuA7cdaC gối5iErqP vàGB tóA7cdaCc cGBhả cGBó cọn6wPMWng nào.

Lại 5iErqPmột mà5iErqPn chàA7cdaCo hỏiA7cdaC tưng5iErqP bừngA7cdaC chúc5iErqP t5iErqPụng, lú5iErqPc ấy,5iErqP D5iErqPương mớGBi biếtGB Địnhn6wPMW lA7cdaCà người5iErqP thiếtn6wPMW kn6wPMWế nhA7cdaCà hàn5iErqPg này5iErqP, cò5iErqPn GBbác TGBhụ trựA7cdaCc tiếGBp chỉA7cdaC đạoGB thn6wPMWi cn6wPMWông. WoA7cdaCw, n6wPMWthảo nn6wPMWào thảoA7cdaC nàn6wPMWo, ônA7cdaCg A7cdaCchủ nhàn6wPMW hàng  nàyA7cdaC n6wPMWhồ 5iErqPhởi vA7cdaCới báGBc côn6wPMW vA7cdaCà ĐịnhGB GBthế. Sn6wPMWau n6wPMWkhi v5iErqPung taA7cdaCy chéGBm 5iErqPmột A7cdaCcâu nhA7cdaCư đinGBh đóngGB cọc5iErqP là5iErqP bữaA7cdaC ăGBn 5iErqPnày hoà5iErqPn 5iErqPtoàn free5iErqP, ô5iErqPng tA7cdaCa bè5iErqPn dù5iErqPng đôiA7cdaC tan6wPMWy núng5iErqP n5iErqPính A7cdaClôi tA7cdaCuột bGBác Thụ5iErqP đn6wPMWi “ch5iErqPơi” tA7cdaCăng 5iErqPhai, lại5iErqP còn6wPMWn cA7cdaCười hA7cdaCa h5iErqPả ngon6wPMWái lGBại n6wPMWbảo n6wPMWphải đ5iErqPi cn6wPMWho GBhai “đứa5iErqP trẻA7cdaC” chúnn6wPMWg mà5iErqPy n6wPMWcó tín6wPMW riêGBng tA7cdaCư chứ.

Tất nhiA7cdaCên cGBái “đứa5iErqP trA7cdaCẻ” sơGB mn6wPMWi GBđen A7cdaCthì c5iErqPhỉ lA7cdaCặng GBlẽ cườiA7cdaC c5iErqPòn “đứaGB trẻA7cdaC” mặcGB n6wPMWváy thìGB tựA7cdaC GBdưng ti5iErqPm đA7cdaCập ln6wPMWên tGBhùm thụp.

Chương 12.3A7cdaC: Vn6wPMWô l5iErqPí, chưaGB uốnn6wPMWg màn6wPMW đA7cdaCã thấyA7cdaC tây5iErqP tGBây ln6wPMWà thế5iErqP nàA7cdaCo nhỉ?(Tấm “màGBnh treoA7cdaC” g5iErqPiữa ph5iErqPố hôA7cdaCm đi5iErqP bộA7cdaC 25/9)

Một ngườn6wPMWi đượcA7cdaC làmA7cdaC GBmai A7cdaCcho mìnhn6wPMW đếnA7cdaC 5iErqPhai lần5iErqP th5iErqPì cóA7cdaC n6wPMWphải là5iErqP c5iErqPó dn6wPMWuyên không? &nbsGBp;Suy ngn6wPMWhĩ n6wPMWấy lướA7cdaCt 5iErqPqua tn6wPMWrong GBđầu Định.

Còn sn6wPMWuy ngn6wPMWhĩ n6wPMWcủa DươngGB tA7cdaChì GBlại là:5iErqP MộA7cdaCt n6wPMWngười được5iErqP làGBm A7cdaCmai n6wPMWcho mìnhn6wPMW đếnGB A7cdaChai lGBần rồn6wPMWi 5iErqPlại ln6wPMWiên tục5iErqP gặn6wPMWp GBnhau hA7cdaCai l5iErqPần tronGBg buGBổi c5iErqPhiều A7cdaCở GBmột thànhn6wPMW n6wPMWphố 5iErqPxa lạ  thn6wPMWì A7cdaCcó phảiGB rấtn6wPMW rGBất rGBất r5iErqPất rA7cdaCất rấGBt có5iErqP duA7cdaCyên không????

Vì rất5iErqP nhiều5iErqP chữGB “rất”A7cdaC cộnGBg thGBêm chữn6wPMW “duyên”5iErqP tGBo đùngGB kiGBa mA7cdaCà DươngA7cdaC đờGB đẫnn6wPMW cản6wPMW GBngười. LạiGB phátGB hiện5iErqP cán6wPMWi ng5iErqPười vốnGB đin6wPMWềm tĩnA7cdaCh 5iErqPkia GBcũng bấtA7cdaC ngờ5iErqP khôngn6wPMW GBkém gìA7cdaC mình,5iErqP DươngGB lạGBi cn6wPMWàng …5iErqP đờA7cdaC đẫn!

Quan sán6wPMWt thn6wPMWằng đệ5iErqP và5iErqP cn6wPMWô cháA7cdaCu 5iErqPgái mắtA7cdaC tròn6wPMWn m5iErqPắt A7cdaCdẹt nh5iErqPìn GBnhau, ôngn6wPMW ThGBụ cườA7cdaCi GBsảng kh5iErqPoái, kéA7cdaCo ĐA7cdaCịnh xuốA7cdaCng c5iErqPạnh mình.

“Sao, thếGB hón6wPMWa GBra n6wPMWlại 5iErqPbiết coA7cdaCn NấGBm nhA7cdaCà chA7cdaCú à?”

Định 5iErqPnhìn 5iErqPDương t5iErqPủm tỉm5iErqP “Dạ,A7cdaC cháA7cdaCu khônn6wPMWg n6wPMWbiết Nấm,n6wPMW cGBháu chỉn6wPMW biế5iErqPt NhA7cdaCái BA7cdaCén thôi”.

Nếu A7cdaCcâu cn6wPMWủa ônn6wPMWg ThụA7cdaC n6wPMWlàm DươnGBg hA7cdaCá hốcn6wPMW mồmA7cdaC địnhn6wPMW phA7cdaCản kn6wPMWháng tGBhì câuA7cdaC củan6wPMW ĐA7cdaCịnh ln6wPMWàm cô&nbspA7cdaC; không thểA7cdaC GBnào mGBà ngậA7cdaCm 5iErqPmiệng được.5iErqP Ôin6wPMW, A7cdaCcô chn6wPMWưa tGBừng bn6wPMWiết A7cdaCmột ĐịnhA7cdaC tA7cdaChế này5iErqP. Kn6wPMWẻ mặt5iErqP sn6wPMWắt đGBã biến6wPMWt nA7cdaCói A7cdaCđùa ^A7cdaC^. A7cdaCMà cân6wPMWu 5iErqPđùa ấyA7cdaC cònn6wPMW nA7cdaChắm thẳnGBg vàA7cdaCo cô.

Ông Tn6wPMWhụ th5iErqPì hếtA7cdaC nhn6wPMWìn sGBang c5iErqPô cháuA7cdaC gáiA7cdaC, A7cdaClại nhA7cdaCìn sann6wPMWg tGBhằng đện6wPMW tửn6wPMW rn6wPMWuột, vẻ5iErqP nhưA7cdaC 5iErqPchưa hn6wPMWiểu hết.GB “N5iErqPhái Bn6wPMWén ấyA7cdaC à?GB?? A7cdaCCháu gặpA7cdaC A7cdaCcon béA7cdaC lúc…GB lúGBc mA7cdaCặt nA7cdaCó xn6wPMWanh như5iErqP đítGB nhn6wPMWái à???”

AkAkAk. Dư5iErqPơng muốGBn điA7cdaC chếtGB 5iErqPquá. n6wPMWÔi bácGB ơin6wPMW, saA7cdaCo bGBác lGBại 5iErqPcó GBcái lA7cdaCiên tưởngGB “lãnGBg mạnA7cdaC” thếA7cdaC 5iErqPcơ n6wPMWchứ? ĐA7cdaCịnh vẻA7cdaC 5iErqPnhư cũGBng quGBen vớiGB sựA7cdaC bỗGB bãGB 5iErqPdễ gần5iErqP củaA7cdaC ông5iErqP, mA7cdaCôi 5iErqPthoáng nn6wPMWụ cười.  “Dươnn6wPMWg lGBà hàngGB xóm5iErqP của5iErqP cháu”.

Dương thấn6wPMWp giọngA7cdaC GBlàu A7cdaCbàu “Nh5iErqPái BéA7cdaCn làn6wPMW dn6wPMWo thGBằng cháuGB 5iErqPanh ấ5iErqPy gọn6wPMWi chn6wPMWáu đấy”.

Ông Thụn6wPMW n6wPMWngờ ngGBợ n5iErqPhư cố5iErqP nhớA7cdaC “Cn6wPMWháu A7cdaCà? PhảiGB cáA7cdaCi thằngn6wPMW GBđợt n6wPMWtrước đán5iErqPh nhaA7cdaCu vào5iErqP bA7cdaCệnh việnGB n6wPMWđấy không?

“Dạ đúng”.

Định đá5iErqPp ngắnn6wPMW gọn.n6wPMW DươngA7cdaC th5iErqPầm GBthở phàoGB kA7cdaChi Địnhn6wPMW khôn6wPMWng lôin6wPMW chuGByện côGB đãGB cắpGB nA7cdaCách thằngn6wPMW ch5iErqPáu qun6wPMWý hóaA7cdaC GBcủa GBanh vàn6wPMWo bệnh5iErqP viện5iErqP thếGB nào,n6wPMW nếuGB 5iErqPkhông thếGB nàA7cdaCo bácn6wPMW T5iErqPhụ cũngGB hỏi5iErqP GBnày nọA7cdaC, dẫnn6wPMW đếnGB ngọnn6wPMW ng5iErqPành A7cdaCcơ GBsự. ViệcA7cdaC c5iErqPô thỉnhA7cdaC thoảnGBg cA7cdaChui n6wPMWra chun6wPMWi A7cdaCvào q5iErqPuán A7cdaCbi –5iErqP GBa, n6wPMWmặc dA7cdaCù ch5iErqPỉ chọc5iErqP chọcn6wPMW GBmấy viGBên bGBi tròn6wPMWn tGBròn vn6wPMWô hại,GB GBnhưng A7cdaCnếu đếnA7cdaC ta5iErqPi cán6wPMWc bậcA7cdaC 5iErqPphụ huyGBnh thì5iErqP vẫnn6wPMW ln6wPMWà mn6wPMWột chuyệ5iErqPn n6wPMWlong trờiGB lA7cdaCở đất.5iErqP Rn6wPMWằng, coA7cdaCn A7cdaCgái cGBon đ5iErqPứa phGBải …n6wPMW thếA7cdaC nàoA7cdaC mớiA7cdaC cn6wPMWhui vàn6wPMWo mấy5iErqP cA7cdaChỗ thếA7cdaC chứGB? RằnA7cdaCg, 5iErqPthôi ch5iErqPết r5iErqPồi, GBhay lGBà n6wPMWnó khôngA7cdaC c5iErqPó tGBhằng GBnào t5iErqPhèm rước,n6wPMW nênn6wPMW sin6wPMWnh A7cdaCra biến6wPMWn chứnA7cdaCg, GBmất cânn6wPMW bằnn6wPMWg GBnày nọ…A7cdaC KhôngA7cdaC thểA7cdaC đểGB tA7cdaChế nàGBy được,n6wPMW A7cdaCta phảGBi n6wPMWkiếm 5iErqPngay n6wPMWcho nA7cdaCó mộtA7cdaC thằGBng. VàA7cdaC GBthế GBlà A7cdaClại cn6wPMWó A7cdaChệ qGBuả l5iErqPà ởA7cdaC qA7cdaCuán t5iErqPrà nọ,5iErqP ởA7cdaC quá5iErqPn cA7cdaCafé kA7cdaCia t5iErqProng 5iErqPcả nhữA7cdaCng ngàA7cdaCy đẹpGB GBtrời v5iErqPà nhữ5iErqPng ngGBày khôGBng đẹn6wPMWp trn6wPMWời cA7cdaCho l5iErqPắm, GBcó cô5iErqP nàGBng GBmặt GBmày dàu5iErqP dàA7cdaCu đn6wPMWi xGBem mắt.

Thực tếA7cdaC chứngn6wPMW A7cdaCminh, gia5iErqPi chưn6wPMWa vợGB giờA7cdaC cũnGBg khA7cdaCan hiếmGB GBlắm rồiGB. Cn6wPMWho nên,A7cdaC nhữ5iErqPng ứngn6wPMW cử5iErqP viênGB thậm5iErqP c5iErqPhí cònA7cdaC “haGBi n6wPMWlần troGBng mộtn6wPMW” nhn6wPMWư A7cdaClà ĐịGBnh đân6wPMWy. CảA7cdaC bácGB Th5iErqPụ lẫn6wPMWn Tn6wPMWân đều5iErqP GBmuốn dấm5iErqP dúGBi ann6wPMWh cn6wPMWho côA7cdaC vớiA7cdaC lờA7cdaCi quảngGB cGBáo “hàngA7cdaC Viện6wPMWt NaA7cdaCm chấtGB lượn5iErqPg cao”GB. Thn6wPMWật A7cdaCra n6wPMWthì mGBắt nhìA7cdaCn n6wPMWcủa 5iErqPhai ngườn6wPMWi nGBày n6wPMWcô GBđều tiGBn tưởng5iErqP cả.5iErqP Tn6wPMWhật 5iErqPra hơ5iErqPn nữaGB A7cdaCthì chínGBh GBcô c5iErqPòn mGBuốn dấmGB dúiGB GBanh chA7cdaCo mìn5iErqPh kin6wPMWa GBmà ^^.

Nhân viên6wPMWn xếpn6wPMW ln6wPMWoạt đn6wPMWồ ăA7cdaCn 5iErqPlên bàn.5iErqP ĐA7cdaCịnh mA7cdaCở nútn6wPMW A7cdaCchai rưGBợu GBvang mGBột c5iErqPách thànhA7cdaC 5iErqPthạo, xếA7cdaCp mấyGB chiA7cdaCếc l5iErqPy lạiGB rA7cdaCồi bắt5iErqP GBđầu A7cdaCrót. Ôngn6wPMW ThụA7cdaC nn6wPMWhìn 5iErqPĐịnh, lạiGB nhìnGB vẻn6wPMW n6wPMWmặt th5iErqPoáng ửnn6wPMWg hn6wPMWồng n6wPMWcô chGBáu 5iErqPgái, giọngA7cdaC vu5iErqPi vẻ.

“Ái ch5iErqPà! CoGBi nhưGB bá5iErqPc làm5iErqP chuyn6wPMWện 5iErqPthừa rồi?n6wPMW TA7cdaChế ann6wPMWh eGBm hàngA7cdaC xómA7cdaC lán5iErqPg gn6wPMWiềng lGBáng GBtỏi chắcGB quýn6wPMW nh5iErqPau chứn6wPMW hả?”

Bình tĩnhA7cdaC như5iErqP ĐịA7cdaCnh màA7cdaC chn6wPMWai rượun6wPMW tr5iErqPong tn6wPMWay c5iErqPũng chệcn6wPMWh đi5iErqP, khin6wPMWến rượu &nbsA7cdaCp;sánh cản6wPMW rGBa méGBp lyn6wPMW, tA7cdaCrong lúA7cdaCc đA7cdaCó, Dươnn6wPMWg nhA7cdaCư “đứngA7cdaC hìnhn6wPMW”. CôA7cdaC rầu5iErqP rĩA7cdaC nhìnn6wPMW ô5iErqPng Thụn6wPMW, nhA7cdaCăn nhó.

“Trời, n6wPMWbác hỏin6wPMW gn6wPMWì khGBó thA7cdaCế A7cdaCạ. QA7cdaCuý kiGBếc gn6wPMWì cơA7cdaC chứ?”

“Ơ ha5iErqPy cGBon GBbé nàGBy. GBHàng xómA7cdaC t5iErqPhì hoặGBc quýA7cdaC nhn6wPMWau hGBoặc ghé5iErqPt nhauA7cdaC. ThA7cdaCế hn6wPMWai đứn6wPMWa 5iErqPchẳng A7cdaClẽ lạ5iErqPi ghét5iErqP nhGBau à?

Im lìmGB. In6wPMWm lìm.

Dương trộmn6wPMW nhn6wPMWìn san5iErqPg Đị5iErqPnh, cA7cdaChỉ thấy5iErqP an6wPMWnh cẩnGB trọngA7cdaC đặtGB A7cdaCly rượuA7cdaC xuốngn6wPMW 5iErqPtrước m5iErqPặt ôngA7cdaC A7cdaCThụ, khôA7cdaCng cóGB vẻA7cdaC gìn6wPMW làn6wPMW sẽGB 5iErqP“phun châu5iErqP nhA7cdaCả ngọc”A7cdaC gn6wPMWiải đán6wPMWp thắcGB GBmắc chA7cdaCo n6wPMWông GBbác mGBình, A7cdaCthế nên&nbsGBp; cuối cùA7cdaCng cô5iErqP đành5iErqP cA7cdaChép miệnGBg, ấGBp úng.

“Thì cGBũng hn6wPMWàng xóA7cdaCm n6wPMWbình thưA7cdaCờng mà5iErqP bác”.

Định GBhơi ngA7cdaCước 5iErqPnhìn 5iErqPcô khiến5iErqP D5iErqPương ln6wPMWựng khựngGB, nhA7cdaCưng cuốiGB cùngGB 5iErqPanh cA7cdaChỉ nói5iErqP nGBhẹ nhàng.

“Em n6wPMWuống chún6wPMWt vaGBng nhé?”

“Dạ 5iErqPít thGBôi ạ!”

Dương c5iErqPầm lấ5iErqPy A7cdaCly rưn6wPMWợu ĐA7cdaCịnh đA7cdaCưa, n6wPMWthấy màn6wPMWu rượ5iErqPu sóngGB sáGBnh. HA7cdaCình nGBhư tráin6wPMW n6wPMWtim c5iErqPô GBcũng A7cdaCđang cón6wPMW chA7cdaCút sóGBng s5iErqPánh GBtròng trành.5iErqP VGBô lGBí, chư5iErqPa uốngA7cdaC mGBà đGBã tGBhấy tn6wPMWây tân6wPMWy ln6wPMWà thếA7cdaC nàn6wPMWo nhỉ?

Ông ThụGB GBgiơ lGBy rượuA7cdaC lênA7cdaC, vun6wPMWi vẻGB “NàA7cdaCo nào…GB UốngA7cdaC mừngn6wPMW gặn6wPMWp mặtA7cdaC nàon6wPMW! n6wPMWHữu duyênA7cdaC GBthì GBmới năng5iErqP tương5iErqP ngộ.GB n6wPMWHai đứa5iErqP lại5iErqP cò5iErqPn chunn6wPMWg n6wPMWvách nữa5iErqP tn6wPMWhì 5iErqPchú khônA7cdaCg còGBn gìGB phảGBi 5iErqPlo nA7cdaCữa rồi…”

Dương vừn6wPMWa cụnn6wPMWg n6wPMWly vừa5iErqP 5iErqPnhủ thầmA7cdaC n6wPMWkhông hiểun6wPMW cáiA7cdaC 5iErqPý GBtứ “khA7cdaCông còA7cdaCn gìGB phảA7cdaCi lA7cdaCo”của báGBc m5iErqPình n6wPMWlà A7cdaCsao A7cdaCđây? HA7cdaCay báA7cdaCc ngn6wPMWhĩ 5iErqPcô đượcn6wPMW ln6wPMWàm hGBàng xn6wPMWóm củaA7cdaC aGBnh A7cdaClà co5iErqPi nhưGB chuộtA7cdaC GBsa cn6wPMWhĩnh gạoGB rồi5iErqP, kGBhông pA7cdaChải 5iErqPlo lắn5iErqPg cA7cdaCho nón6wPMW n6wPMWnữa. Ôn6wPMWi, thA7cdaCế thìn6wPMW chắcGB báA7cdaCc cGBô lầ5iErqPm tA7cdaCo A7cdaCmất n6wPMWrồi. A7cdaCCô lại5iErqP liếcn6wPMW trộm5iErqP ĐịnhGB quA7cdaCa vn6wPMWành A7cdaCly. AnGBh n6wPMWnhấp 5iErqPngụm rượ5iErqPu, cA7cdaCũng khônn6wPMWg đ5iErqPáp lờin6wPMW của5iErqP 5iErqPông Thụ,GB n5iErqPhưng vẻA7cdaC trầA7cdaCm t5iErqPĩnh A7cdaCvà thn6wPMWư thái.

Dương vốn5iErqP làA7cdaC ngA7cdaCười kA7cdaChông giỏ5iErqPi vền6wPMW tâm5iErqP líGB đGBàn ông.5iErqP Nh5iErqPững phA7cdaCán đoánGB củaGB n6wPMWcô lGBúc A7cdaCnào cũngn6wPMW trA7cdaCật lấtA7cdaC. Nên6wPMWn đ5iErqPôi A7cdaCkhi trựn6wPMWc cảmn6wPMW củan6wPMW n6wPMWmình m5iErqPách bảA7cdaCo mạnh5iErqP mẽGB, Dư5iErqPơng A7cdaCvẫn 5iErqPcố g5iErqPhìm nA7cdaCó xuống,GB sợGB A7cdaCmình lGBại rA7cdaCơi v5iErqPào tìn5iErqPh hA7cdaCuống “chạyGB vàA7cdaCo rừngGB mơA7cdaC GBbắt co5iErqPn tưn6wPMWởng bở”.A7cdaC NA7cdaChưng, A7cdaCliệu n6wPMWcó GBsai ch5iErqPút nA7cdaCào k5iErqPhông nhỉGB,  khi cGBô nn6wPMWhận thấyGB đôGBi lúcA7cdaC ĐịA7cdaCnh nhGBìn m5iErqPình n6wPMWvà đôin6wPMW mắtA7cdaC tA7cdaChẫm đe5iErqPn GBkia n6wPMWthoáng chút5iErqP A7cdaClại lấpGB n6wPMWlánh ánGBh cười.

Bữa ăA7cdaCn vuGBi n6wPMWvẻ, nhA7cdaCẹ nhànn6wPMWg, bởiA7cdaC bGBác TA7cdaChụ ln6wPMWiên tụcn6wPMW phGBa tròGB vàGB “kểGB xn6wPMWấu” Dươn5iErqPg. S5iErqPự xuền6wPMW xòaA7cdaC củan6wPMW bán6wPMWc khiếA7cdaCn GBmọi 5iErqPthứ trA7cdaCở nênn6wPMW thânGB 5iErqPái, dGBù th5iErqPỉnh thA7cdaCoảng â5iErqPm mưA7cdaCu “n6wPMWgửi gGBắm” DươngGB 5iErqPcho Địnhn6wPMW bA7cdaCác vẫnGB 5iErqPđể GBlộ rn6wPMWõ mồA7cdaCn mGBột. Ở5iErqP A7cdaCbên c5iErqPạnh bn6wPMWác, 5iErqPĐịnh dưGBờng nn6wPMWhư cũA7cdaCng cởiGB 5iErqPmở hơn,n6wPMW A7cdaCanh c5iErqPười nhiềGBu, nóiGB nhiều5iErqP hGBơn đôi5iErqP chA7cdaCút. n6wPMWCô đặcn6wPMW biA7cdaCệt thícGBh n6wPMWkhi nghn6wPMWe ha5iErqPi ngườiA7cdaC traA7cdaCo đổin6wPMW vềGB 5iErqPcông việ5iErqPc, mn6wPMWặc 5iErqPdù mn6wPMWù A7cdaCtịt khôn5iErqPg h5iErqPiểu t5iErqPí n6wPMWteo GBgì, nhưngGB GBchỉ nhìnA7cdaC GBkhuôn mặtA7cdaC cưn6wPMWơng nghị5iErqP kiA7cdaCa sA7cdaCay s5iErqPưa nn6wPMWói v5iErqPề bê5iErqP tGBông cốtn6wPMW thép,GB A7cdaCnói vềA7cdaC dGBầm dèoA7cdaC A7cdaCmóng máGBnh, côA7cdaC cũngn6wPMW thn6wPMWấy GBnhư mìnn6wPMWh đan5iErqPg GBnghe nhữA7cdaCng n6wPMWcâu chuyện  ngọtA7cdaC n5iErqPgào n5iErqPhất trA7cdaCên đời.5iErqP A7cdaCCô cA7cdaCũng nhn6wPMWận rGBa, hìn5iErqPh nh5iErqPư n6wPMWchỉ A7cdaCtrong 5iErqPcông n6wPMWviệc, ĐịnhA7cdaC mớA7cdaCi thôiGB tựn6wPMW kìmn6wPMW chếA7cdaC mìnA7cdaCh, GBở đóGB, ann6wPMWh tn6wPMWự tinn6wPMW, quyếGBt đoá5iErqPn, v5iErqPà A7cdaCkhông còn5iErqP ki5iErqPệm lA7cdaCời chA7cdaCo lắm.

Bữa cơGBm A7cdaCkéo n6wPMWdài từ5iErqP 5iErqPchiều n6wPMWđến khGBi trời5iErqP sẩm5iErqP tA7cdaCối. n6wPMWÁnh nắA7cdaCng chỉGB còA7cdaCn 5iErqPvài 5iErqPvệt rớn6wPMWt lại5iErqP nơ5iErqPi nh5iErqPững tn6wPMWhềm n6wPMWcửa lGBớn. ĐâyA7cdaC đA7cdaCó p5iErqPhục vụGB bắtn6wPMW đầun6wPMW bậ5iErqPt 5iErqPđèn 5iErqPchùm lên.GB Ôn6wPMWng Th5iErqPụ 5iErqPvà ĐịnhA7cdaC đãA7cdaC tiêuGB dn6wPMWiệt 5iErqPhết 5iErqPgần 5iErqPhai chaGBi n6wPMWvang, còA7cdaCn DGBương cũngA7cdaC bịA7cdaC hơGBi rượu5iErqP là5iErqPm c5iErqPho váng5iErqP vấtA7cdaC. Cô5iErqP đanGBg đGBịnh giA7cdaCơ taGBy xin6wPMWn GBhàng GBthì đúngGB 5iErqPlúc ấyGB “5iErqPtuyệt sắcGB 5iErqPgiai nh5iErqPân” củan6wPMW bn6wPMWác T5iErqPhụ xuGBất hiện,A7cdaC vàn6wPMW 5iErqPy hGBệt nhA7cdaCư mô5iErqP tả5iErqP củA7cdaCa A7cdaCbác, ngườin6wPMW nàA7cdaCy n6wPMWbụng sắn6wPMWp rơi5iErqP xuốngA7cdaC đầu5iErqP gốA7cdaCi A7cdaCvà tócn6wPMW 5iErqPchả cGBó cn6wPMWọng nào.

Lại mộGBt m5iErqPàn n6wPMWchào hỏi5iErqP tGBưng bGBừng cGBhúc tụnn6wPMWg, GBlúc ấy,5iErqP DA7cdaCương mớiA7cdaC biGBết ĐịnhA7cdaC làA7cdaC ngưn6wPMWời thiếtGB kếGB GBnhà hà5iErqPng nàyGB, cA7cdaCòn bácGB TGBhụ trựcn6wPMW tiếA7cdaCp cn6wPMWhỉ đGBạo A7cdaCthi côngGB. n6wPMWWow, tGBhảo nA7cdaCào thảon6wPMW n6wPMWnào, GBông n6wPMWchủ nhàGB hàng&nbA7cdaCsp; này hồA7cdaC hởn6wPMWi vGBới bá5iErqPc c5iErqPô vn6wPMWà Định5iErqP thế.GB SGBau n6wPMWkhi vA7cdaCung ta5iErqPy GBchém mộtGB cân6wPMWu n6wPMWnhư đi5iErqPnh đóngGB cọn6wPMWc lA7cdaCà A7cdaCbữa ăGBn nàyA7cdaC hoàn6wPMWn GBtoàn fre5iErqPe, n6wPMWông A7cdaCta A7cdaCbèn GBdùng đôA7cdaCi tA7cdaCay núnA7cdaCg nínhA7cdaC lôn6wPMWi t5iErqPuột bá5iErqPc Thn6wPMWụ điA7cdaC “chơi”A7cdaC 5iErqPtăng han6wPMWi, lạiGB cA7cdaCòn cườin6wPMW n6wPMWha hản6wPMW nn6wPMWgoái lạiA7cdaC bảA7cdaCo phảGBi điA7cdaC cA7cdaCho hn6wPMWai “đứn6wPMWa trẻ”5iErqP chúnA7cdaCg mày5iErqP cóA7cdaC tíGB riêA7cdaCng A7cdaCtư chứ.

Tất nhi5iErqPên cáA7cdaCi “đứaA7cdaC trn6wPMWẻ” sơA7cdaC A7cdaCmi đGBen th5iErqPì cA7cdaChỉ lGBặng lA7cdaCẽ cườin6wPMW 5iErqPcòn “đGBứa trẻ”n6wPMW n6wPMWmặc váy5iErqP th5iErqPì tựGB n6wPMWdưng n6wPMWtim đậpn6wPMW lA7cdaCên 5iErqPthùm thụp.

 

Chương 1n6wPMW2.4: Nhẹ5iErqP nn6wPMWhàng 5iErqPmà n6wPMWrát bỏGBng ^^


GB

(Chán6wPMWu gn6wPMWái Bốnn6wPMWg BanA7cdaCg của5iErqP dì,GB GBngười cA7cdaCó GBcái GBtên gn6wPMWiống nhA7cdaCư GBcái côA7cdaC g5iErqPái giàA7cdaC tronA7cdaCg truy5iErqPện nà5iErqPy, hA7cdaCe n6wPMWhe n6wPMWhe he)
Không g5iErqPian dần6wPMWn tr5iErqPở n5iErqPên lặngGB lẽA7cdaC khiến5iErqP DưA7cdaCơng  thấy A7cdaClúng túA7cdaCng, GBchỉ cò5iErqPn cán6wPMWch ngậm5iErqP lGBy rượuA7cdaC vann6wPMWg, nhA7cdaCấp từngGB chútGB một.GB Định5iErqP độGBt nhiê5iErqPn mỉmA7cdaC cười.

“Cẩn thậnA7cdaC 5iErqPsay đó”.

Giọng nói5iErqP bất5iErqP c5iErqPhợt dịn6wPMWu dànA7cdaCg củaA7cdaC Đ5iErqPịnh khiếnA7cdaC D5iErqPương cònA7cdaC tn6wPMWhấy A7cdaC… A7cdaCsay hGBơn 5iErqPlà rượGBu. n6wPMWTrong ch5iErqPút miênA7cdaC ma5iErqPn vn6wPMWáng vất,5iErqP cóGB mộtA7cdaC s5iErqPuy nGBghĩ n6wPMWlướt quA7cdaCa khiA7cdaCến Dương5iErqP sựcn6wPMW nhớ.GB Kn6wPMWhi tỉ5iErqPnh tA7cdaCáo 5iErqPcô đãA7cdaC l5iErqPàm đủGB trn6wPMWò mấtA7cdaC 5iErqPmặt rồGBi. CóGB 5iErqPtí meGBn vàon6wPMW khônn6wPMWg biếtn6wPMW côA7cdaC cA7cdaCòn gâyA7cdaC A7cdaCnhững chuyGBện n6wPMWgì nGBữa. A7cdaCÝ ngGBhĩ A7cdaCđó khiếnA7cdaC Dươngn6wPMW 5iErqPlập tứcGB thẳng5iErqP lGBưng, tay  cậ5iErqPp rậpGB buônA7cdaCg ngan6wPMWy lA7cdaCy rượuA7cdaC A7cdaCxuống bàn.

Định n5iErqPhìn hànn6wPMWh động5iErqP củan6wPMW GBcô,  khóe môiGB vốnGB điềmGB đạm5iErqP chợ5iErqPt cn6wPMWong khẽn6wPMW lên5iErqP tr5iErqPong một5iErqP nụA7cdaC n6wPMWcười. K5iErqPhi bắtn6wPMW GBgặp A7cdaCcái nhìnGB ngơ5iErqP ngá5iErqPc n6wPMWcủa Dưn6wPMWơng, nụA7cdaC cười5iErqP đóA7cdaC k5iErqPhông tắtGB đi,5iErqP n6wPMWtrái lạA7cdaCi, tron6wPMWng đôi5iErqP mắGBt thẫn6wPMWm tốn6wPMWi, 5iErqPlại lấpn6wPMW lánh5iErqP nhữn5iErqPg án6wPMWnh sán5iErqPg n6wPMWcó phầGBn 5iErqPtrêu cn6wPMWhọc. DươngGB hơi5iErqP đờn6wPMW rn6wPMWa, cảmGB giáGBc cán6wPMWi khn6wPMWông GBkhí 5iErqPmờ á5iErqPm nn6wPMWày kGBhiến n6wPMWcô c5iErqPó chún6wPMWt khô5iErqPng A7cdaCtự 5iErqPnhiên, tGBay cA7cdaCô lạiA7cdaC muốA7cdaCn thGBò r5iErqPa cần6wPMWm GBly rượun6wPMW chA7cdaCo bớtn6wPMW thừn6wPMWa thãiA7cdaC, 5iErqPnhưng rA7cdaCồi lGBại rụtGB 5iErqPlại 5iErqPkhông dám.

Khi nhữ5iErqPng sợn6wPMWi GBtơ cảmn6wPMW xúc5iErqP cứ5iErqP giă5iErqPng mắcA7cdaC đâu5iErqP đGBó q5iErqPuanh 5iErqPhai ngườGBi, Địn5iErqPh độ5iErqPt ngGBột GBrủ DưA7cdaCơng điA7cdaC vò5iErqPng quan6wPMWnh n6wPMWkhu nhàA7cdaC hàGBng. Dươn5iErqPg đứngGB dGBậy, cGBả ngườiGB nhA7cdaCư đượcGB 5iErqPthả lỏng,5iErqP khôn5iErqPg nén6wPMWn đượn6wPMWc cô5iErqP thở5iErqP phàoA7cdaC mộn6wPMWt cái,n6wPMW đA7cdaCi GBtheo GBĐịnh. An5iErqPh n6wPMWbước chậA7cdaCm n6wPMWrãi, đủGB n6wPMWđể 5iErqPđôi giàyGB 5iErqP5 phA7cdaCân củaGB DươGBng kGBhông 5iErqPbị quA7cdaCá tả5iErqPi kh5iErqPi n6wPMWcô bướcA7cdaC th5iErqPeo anh5iErqP. GBVừa A7cdaCđi Địnhn6wPMW vừan6wPMW ch5iErqPỉ dGBẫn c5iErqPho Dương5iErqP n5iErqPhững điểm5iErqP n6wPMWđặc biA7cdaCệt nhA7cdaCo nn6wPMWhỏ củaA7cdaC GBnhà n6wPMWhàng này,GB như5iErqP n6wPMWkhu h5iErqPầm rGBượu, “cGBăn ph5iErqPòng sA7cdaCao rơ5iErqPi”, “hồ5iErqP rửaA7cdaC chân”A7cdaC khiế5iErqPn GBDương mắtA7cdaC t5iErqPròn A7cdaCmắt dn6wPMWẹt. K5iErqPhông 5iErqPkhí d5iErqPần tr5iErqPở GBlại sựn6wPMW tựA7cdaC nn6wPMWhiên, DưA7cdaCơng cũA7cdaCng vô5iErqP tưn6wPMW hỏiA7cdaC ha5iErqPn A7cdaCđủ 5iErqPchuyện. MặcA7cdaC A7cdaCnhững thắcn6wPMW mắcGB nn6wPMWgô nA7cdaCghê củ5iErqPa cGBô, ĐịnhGB n6wPMWthong thGBả trảA7cdaC GBlời cẩnA7cdaC thậnGB từng5iErqP GBchút một.

Nhà hànGBg n6wPMWđã lê5iErqPn đèn.A7cdaC Dươnn6wPMWg cảA7cdaCm nhA7cdaCận n6wPMWdường nhn6wPMWư Đị5iErqPnh rấn6wPMWt đn6wPMWể tân6wPMWm đn6wPMWến việcn6wPMW 5iErqPthiết n6wPMWkế GBánh sángGB tron5iErqPg nhn6wPMWững côngGB trìnGBh n6wPMWcủa mìn6wPMWnh, nênGB từA7cdaC kn6wPMWhu res5iErqPort Rain5iErqPbow đếnGB nA7cdaChà n6wPMWhàng này,A7cdaC áGBnh sángGB đ5iErqPều rấA7cdaCt đẹp5iErqP mắA7cdaCt, n6wPMWđều làGB thn6wPMWứ mA7cdaCàu vàngA7cdaC ấmGB áp,GB sóngGB sGBánh 5iErqPnhư mậtGB ong. A7cdaC Từng căA7cdaCn A7cdaCphòng nhn6wPMWư GBtừng ôA7cdaC nhỏn6wPMW phA7cdaCát sán6wPMWng, A7cdaCngọt GBngào A7cdaCvà bín6wPMW mật.GB 5iErqPDương cứ5iErqP tưởngn6wPMW Định5iErqP sẽn6wPMW 5iErqPdắt GBcô vàoGB mA7cdaCột 5iErqPcăn phòA7cdaCng nàoGB GBđó, nhưngGB cGBuối cùngn6wPMW nơ5iErqPi dừngA7cdaC 5iErqPlại của5iErqP họA7cdaC lGBại A7cdaClà mộtn6wPMW cGBây GBcầu GBgỗ nhỏA7cdaC nhưn5iErqPg GBchắc chắA7cdaCn, nA7cdaCằm bênA7cdaC GBrìa củaA7cdaC kn6wPMWhu nGBhà hàn6wPMWng. Thấyn6wPMW bãiA7cdaC cGBát n6wPMWdưới châ5iErqPn mịn6wPMWn m5iErqPàng, Dư5iErqPơng khôn5iErqPg ngại5iErqP ngầnGB cởn6wPMWi GBgiầy ra5iErqP, rồin6wPMW 5iErqPđi trêGBn cát.

Trăng nA7cdaCon vừa5iErqP lê5iErqPn. NhGBững 5iErqPbước chân6wPMWn c5iErqPủa GBDương 5iErqPhơi lún5iErqP GBxuống trGBên nềA7cdaCn 5iErqPcát lấpGB lán6wPMWnh sánn6wPMWg A7cdaCbạc bởin6wPMW GBánh trăngGB vA7cdaCà án6wPMWnh 5iErqPđiện GBvàng A7cdaChắt r5iErqPa từn6wPMW khA7cdaCu nhà5iErqP lớn.n6wPMW 5iErqPBên cạnhA7cdaC, Định5iErqP vẫA7cdaCn đn6wPMWi GBgiầy, an6wPMWnh n5iErqPhẹ nhàngn6wPMW cầA7cdaCm lấn6wPMWy đôi5iErqP giầy5iErqP troGBng 5iErqPtay Dn6wPMWương kGBhiến cA7cdaCô hGBơi nGBgỡ ngA7cdaCàng vàGB cA7cdaCó chú5iErqPt bốA7cdaCi rối.A7cdaC Ừn6wPMW th5iErqPì n6wPMWthừa nhn6wPMWận đi,5iErqP nhữnA7cdaCg chA7cdaCăm sA7cdaCóc 5iErqPcó 5iErqPphần nhỏGB bn6wPMWé A7cdaCnhư 5iErqPvậy kh5iErqPiến côGB 5iErqP… thA7cdaCích GBkinh lêGBn đượA7cdaCc ^^

Gió bGBiển m5iErqPang 5iErqPthêm A7cdaCmột GBchút 5iErqPlạnh kA7cdaChiến máA7cdaCi tócA7cdaC Dương5iErqP baA7cdaCy ln6wPMWòa xn6wPMWòa. GBỞ m5iErqPột 5iErqPnơi kh5iErqPông 5iErqPkhí A7cdaClãng mạnA7cdaC như5iErqP vậy,GB Dươngn6wPMW 5iErqPrất muốA7cdaCn nn6wPMWói đ5iErqPiều gì5iErqP đó,GB tựA7cdaCa n5iErqPhư mộtGB GBsự hỏA7cdaCi haA7cdaCn 5iErqPân cần,GB như5iErqPng rấGBt GBsợ mìnhn6wPMW sA7cdaCẽ A7cdaClại buộtGB A7cdaCmiệng 5iErqPra mộGBt c5iErqPâu nóGBi v5iErqPô duyên.GB 5iErqPCuối cùnGBg DA7cdaCương chọn6wPMWn 5iErqPsự in6wPMWm lặng.

“Hôm naGBy Dươnn6wPMWg ít5iErqP nGBói nhỉ?”

Dương nA7cdaCgước lên5iErqP, hơn6wPMWi bấn6wPMWt ngờ5iErqP A7cdaCvì cGBâu nhận5iErqP 5iErqPxét củan6wPMW 5iErqPĐịnh, chỉGB địn6wPMWnh A7cdaCnói 5iErqPlại mộtn6wPMW câu5iErqP đạin6wPMW 5iErqPloại côA7cdaC GBít n6wPMWnói saA7cdaCo bằngGB anGBh, n5iErqPhưng cuốGBi cùnGBg, vGBẫn n6wPMWcứ thGBấy thếA7cdaC nà5iErqPo đó,GB n6wPMWcô cườin6wPMW ngA7cdaCượng ngùng.

“Tại eA7cdaCm đGBang GBsuy nghĩ”

Định khôA7cdaCng hỏiA7cdaC tA7cdaCiếp, 5iErqPmà chỉA7cdaC nhìnn6wPMW 5iErqPcô, tựa5iErqP nn6wPMWhư đợiGB côn6wPMW GBnói thêA7cdaCm. 5iErqPDương bậtA7cdaC cười.

“Em đan6wPMWng A7cdaCsuy ngn6wPMWhĩ x5iErqPem tráin6wPMW đấtGB nàGBy hẹpn6wPMW đếA7cdaCn cỡGB nàon6wPMW mA7cdaCà GBem n6wPMWbị dấmGB dA7cdaCúi 5iErqPcho aGBnh nhữngGB hGBai lần?”

Định cn6wPMWhợt nhìnGB 5iErqPbâng q5iErqPuơ xA7cdaCa x5iErqPa “ÀGB, nh5iErqPư chú5iErqP Thụ5iErqP nón6wPMWi, cáGBi đóA7cdaC ngườiGB n6wPMWta gọiA7cdaC l5iErqPà “5iErqPhữu duyên””

Dương n6wPMWim bGBặt. Li5iErqPếm đôGBi môA7cdaCi cả5iErqPm giác5iErqP n6wPMWđang khôGB 5iErqPđi vìA7cdaC giA7cdaCó bin6wPMWển, DGBương hồin6wPMW hộA7cdaCp nhìnGB n6wPMWkhuôn mặ5iErqPt nA7cdaCghiêng nghiêGBng của5iErqP ĐịGBnh, nhữngA7cdaC đườngn6wPMW né5iErqPt tn6wPMWrong sựGB khắGBc chạm5iErqP dn6wPMWịu dànA7cdaCg GBcủa án5iErqPh sGBáng khiếnGB lòn6wPMWng cGBô bn6wPMWỗng nhiênGB trà5iErqPo dA7cdaCâng mộtGB cảmn6wPMW giác5iErqP A7cdaCêm ả5iErqP lGBạ lùnGBg. DươGBng đaA7cdaCng tínhA7cdaC hỏin6wPMW anGBh “hữu5iErqP duyê5iErqPn tA7cdaChì sao”A7cdaC 5iErqPnhưng chưGBa 5iErqPkịp A7cdaCmở lờn6wPMWi, ĐịnhGB n6wPMWđã qu5iErqPay nh5iErqPìn côA7cdaC, đôi5iErqP GBmắt GBđen bì5iErqPnh thảnA7cdaC hỏiGB mộtn6wPMW câuGB rấtGB n6wPMW… GBkhông A7cdaCliên quan.

“Có thGBật thếA7cdaC không?”

Dương sữn5iErqPg n6wPMWra n6wPMWngơ nn6wPMWgác GB“Thật gìGB ạ?”

Định đặt5iErqP đôi5iErqP giầy5iErqP củaGB Dư5iErqPơng n6wPMWxuống thàn6wPMWnh cầuA7cdaC, rn6wPMWồi 5iErqPxỏ tan6wPMWy A7cdaCtúi quần5iErqP, n5iErqPét mn6wPMWặt vẫA7cdaCn khôngn6wPMW đổi.

“À chuyệnGB chiều5iErqP naA7cdaCy. GBCó thậGBt A7cdaClà n6wPMWtôi khôA7cdaCng 5iErqPcó …n6wPMW xGBi nhêA7cdaC gìA7cdaC vn6wPMWới n6wPMWem không?”

Ôi mn6wPMWá 5iErqPơi. CôGB cóA7cdaC nênn6wPMW A7cdaCnhảy lA7cdaCuôn xuốGBng b5iErqPiển c5iErqPho xonA7cdaCg đời5iErqP n6wPMWkhông? Dươngn6wPMW bặA7cdaCm chặtA7cdaC môA7cdaCi, cốn6wPMW n6wPMWnén cảmGB giáGBc xấuA7cdaC hổn6wPMW A7cdaCđến tận5iErqP chân5iErqP tóc.

“Lúc đó…n6wPMW L5iErqPúc đóA7cdaC n6wPMWlà chGBáu aGBnh chọcn6wPMW GBem mà…”

Định vẫnA7cdaC khôn5iErqPg buông5iErqP tha.

“Vậy nghĩGBa GBlà GBtôi cGBó… xGBi nA7cdaChê à???”

Gì thA7cdaCế n5iErqPày? S5iErqPao cA7cdaCâu chuyện6wPMWn nA7cdaCó ln6wPMWại dA7cdaCẫn vềA7cdaC cá5iErqPi GBchủ đền6wPMW oáGBi on6wPMWăm nà5iErqPy chA7cdaCứ. Chẳng5iErqP lẽn6wPMW cGBô lạiA7cdaC A7cdaCđi n6wPMW… gậ5iErqPt đầu5iErqP? MàA7cdaC GBlắc thì5iErqP 5iErqPthà xn6wPMWúi côA7cdaC n6wPMWđi… A7cdaCchết còn5iErqP hơn!!!!

Dương cắn6wPMWm mặA7cdaCt xuGBống đ5iErqPất, nGBhìn GBxuống GB… n6wPMWngón châA7cdaCn mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”