You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12.Zm6L1: Cáwjfui nàLq3Jy cóW3DC tínhZm6L làwjfu quấyW3DC rốiZm6L tLq3Jình dụcwjfu cC7yeông cộngC7ye khônZm6Lg đấy????


W3DC


(Bông Zm6Llộc vừZm6Lng twjfurên swjfuân tC7yehiếu nC7yehi, wjfugần hồwjfu HoàLq3Jn KiếmC7ye 25/9/11)
Điện thoạiC7ye tronW3DCg phW3DCòng khácwjfuh sạZm6Ln chợtLq3J Zm6Lreo. Dươngwjfu nwjfuhấc máC7yey nghW3DCe. CôLq3J Lq3Jnhíu W3DCmày W3DCkhi nW3DChân viwjfuên kháchW3DC sLq3Jạn Lq3Jvới giọngLq3J mW3DCiền TrunZm6Lg nZm6Lhỏ nW3DChẹ nóW3DCi cóC7ye ngườW3DCi Lq3Jmuốn gặpwjfu cwjfuô. DW3DCương lậZm6Lp tứcLq3J nghĩLq3J nLq3Jgay đếnLq3J Quâwjfun nênW3DC lạZm6Lnh lùngW3DC trảLq3J lC7yeời lwjfuà C7yecô khôLq3Jng muốnW3DC gặwjfup Zm6Lai W3DChết, cũngC7ye khônC7yeg qwjfuuen aZm6Li Zm6Lở Zm6Lđây. Zm6LNhưng giọngC7ye lễwjfu tânLq3J vẫnC7ye tiC7yeếp tW3DCục ngọtC7ye ngào.

“Dạ, Lq3Jảnh nhW3DCờ Zm6Lnói ảnC7yeh têZm6Ln ĐịnW3DCh ạ!”

Sấm sLq3Jét nổC7ye đùngLq3J bênwjfu Lq3Jtai. W3DCĐịnh wjfusao? KC7yehông W3DClí wjfunào cáC7yei nW3DCgười cLq3Jô âZm6Lm thầmW3DC nguyềnZm6L rủaW3DC nãwjfuy giờC7ye lạiLq3J Lq3Jlò dC7yeò Lq3Jtới wjfuđây tìZm6Lm cwjfuô chứW3DC? Zm6LMà vLq3Jì wjfusao anZm6Lh lạwjfui Zm6Lbiết đượcLq3J chwjfuỗ phLq3Jòng W3DCcô đZm6Lược nhỉwjfu? Dươwjfung nZm6Lghĩ đếnW3DC đủW3DC mọiwjfu khảZm6L nănwjfug, cuZm6Lối cùnC7yeg wjfucô C7yetạm tìC7yem đưLq3Jợc giC7yeải phápZm6L hợpwjfu lZm6Lý. ChW3DCắc làwjfu Tân,W3DC ônC7yeg wjfumối ngàC7yey xwjfuưa vẫnwjfu khôZm6Lng quênwjfu nhiệwjfum Zm6Lvụ củaW3DC Lq3Jmình. Cwjfuhỉ cóLq3J Lq3JTân W3DCmới biếLq3Jt phLq3Jòng Zm6Lcủa wjfucô ởZm6L cáZm6Li Lq3Jthành phLq3Jố C7yebiển nàyW3DC, vì Lq3J chính aLq3Jnh trựcC7ye tiZm6Lếp C7yebook Lq3Jvé, C7yebook phZm6Lòng cC7yeho cZm6Lô ởZm6L kC7yehách sạnLq3J W3DCnày mà.

Ý W3DCnghĩ ĐịnhLq3J đếnC7ye tC7yeìm Lq3Jlàm cZm6Lô C7yequýnh lên.Zm6L wjfuDương hLq3Jớt hảiLq3J chảiwjfu sơW3DC máiW3DC tócZm6L, thaW3DCy chiếcW3DC áwjfuo hLq3Jai dâyC7ye vwjfuà chiC7yeếc quầnwjfu alibW3DCaba màW3DCu hồnwjfug tíwjfum điệuC7ye wjfuđà rồW3DCi chwjfuạy nhàwjfuo Zm6Lra cửaC7ye. ĐếnC7ye khZm6Li cầmC7ye nắLq3Jm cửaZm6L địnhC7ye xoaywjfu, DươngLq3J mới &nwjfubsp;sực nLq3Jhớ, côLq3J lạiZm6L chạy  bổwjfu vZm6Lào phZm6Lòng, lôZm6Li túC7yei wjfura, lấyLq3J thỏiLq3J soLq3Jn W3DCmôi quẹtW3DC nhwjfuanh mLq3Jột Zm6Lcái. LLq3Júc wjfunhìn gương,  mímLq3J mwjfuím môW3DCi cwjfuho Lq3Json lwjfuan đềC7yeu, wjfuDương wjfumới W3DCgiật mình.

Ôi, C7yelập trC7yeường wjfucủa cC7yeô Lq3Jchỉ cóZm6L tW3DChế tZm6Lhôi saoW3DC? LZm6Lỏng lẻW3DCo đếW3DCn pwjfuhát C7yesợ. VừaZm6L mLq3Jới quyếLq3Jt tW3DCâm W3DCkhông lZm6Liên quW3DCan đW3DCến cảLq3J chúW3DC chwjfuáu nhàW3DC wjfuanh cơC7ye mà.

Vả lại,W3DC anwjfuh đãwjfu Lq3Jcó “mối”.

Bang! Bangwjfu! CW3DCái Lq3Jý Lq3Jnghĩ “Địnhwjfu cLq3Jó mối”Lq3J khiwjfuến côC7ye sW3DCựng lại,Zm6L bỗC7yeng dưngZm6L muốnW3DC chW3DCùi quwjfuách W3DCtí wjfuson môC7yei wjfuđi. NhưnLq3Jg saLq3Ju ngwjfuhĩ wjfumình thậtwjfu C7yetrẻ cC7yeon trẻwjfu mỏ,Lq3J Zm6Lmình xC7yeinh đâLq3Ju pLq3Jhải W3DCcho Zm6Lduy W3DCnhất mộtW3DC ngườiwjfu nLq3Jhìn, thếZm6L W3DClà DươC7yeng nC7yehe rănZm6Lg Lq3Jcười vC7yeới Lq3Jmình C7yetrong gưZm6Lơng mC7yeột cwjfuái, rồwjfui tZm6Lrái ngượC7yec vớiwjfu vẻW3DC Zm6Lhớt hảC7yei lúZm6Lc nãC7yey, côLq3J Zm6Lđủng đỉZm6Lnh đLq3Ji W3DCra khC7yeỏi phòng.

Thế nW3DChưng dùC7ye wjfura W3DCvẻ bìnLq3Jh thảnLq3J đếnwjfu wjfumấy thC7yeì khC7yei tW3DChang máLq3Jy “wjfuding” mộwjfut Lq3Jcái rồiwjfu mởLq3J raLq3J, DươngZm6L vẫC7yen nhậnC7ye tLq3Jhấy tiwjfum wjfumình đangW3DC đậpwjfu thìnhC7ye thịch.Zm6L Cô &nbspwjfu;tiến vLq3Jề wjfuphía Lq3Jquầy lễZm6L tW3DCân W3DCcủa khW3DCách sLq3Jạn, nhZm6Lưng C7yechỉ thZm6Lấy nhwjfuân vC7yeiên đanZm6Lg cắwjfum cW3DCúi C7yenhập Zm6Lsổ sW3DCách. DC7yeương lướtwjfu mắwjfut Lq3Jnhìn C7yequanh, nhưng  cảZm6L wjfukhu tC7yeầng trệC7yet chỉwjfu thấC7yey vàZm6Li C7yeba kháC7yech TâLq3Jy đaW3DCng wjfuđi Lq3Jlại, còZm6Ln đâC7yeu khônwjfug thấyLq3J bónW3DCg dZm6Láng cwjfuủa kW3DCẻ chuyêW3DCn mặcZm6L sC7yeơ mZm6Li đW3DCen C7yeấy đZm6Lâu hW3DCết. KLq3Jhông lZm6Lẽ Zm6Lanh đợiLq3J lâuZm6L quáwjfu đwjfuã wjfuđi rồi?Zm6L  Dương Lq3Jđi vềW3DC phíaW3DC lễW3DC tâZm6Ln, địnhLq3J hỏiwjfu hwjfuan mC7yeột cZm6Lâu wjfuthì đW3DCột ngộLq3Jt Lq3Jcó bànwjfu tawjfuy vỗC7ye W3DCnhẹ vW3DCào vaW3DCi cô.

“Ở đây”.

Dương Lq3Jquay phắtZm6L lạiZm6L nhwjfuìn. KhLq3Jông tC7yehể C7yetin đượLq3Jc C7yevào mZm6Lắt mình,Zm6L trưW3DCớc mặtC7ye côZm6L lwjfuà C7yemột W3DCkhuôn mặZm6Lt màW3DC wjfucô chỉC7ye muốnLq3J wjfu… đấwjfum chLq3Jo mộW3DCt nhát.Lq3J QuânC7ye nhC7yeướn nhướnLq3J đôiW3DC lW3DCông màyW3DC, nhìnC7ye côZm6L nhC7yee rănW3DCg Lq3Jra cười.

“Ô, Lq3Jlàm gìwjfu nwjfuhư wjfumuốn gW3DCiết ngườiC7ye thC7yeế kia?”

Dương wjfutức đC7yeến mW3DCức mwjfuuốn xịW3DCt khwjfuói lwjfuỗ Lq3Jtai. TứcC7ye cW3DCái thằnLq3Jg tW3DCrời đánhC7ye nàyLq3J một,wjfu Zm6Ltức chíC7yenh bảW3DCn tLq3Jhân mW3DCình mười.W3DC Zm6LSao wjfucô cóW3DC thểZm6L ngC7yeu sZm6Li Lq3Jkì diệZm6Lu vC7yeậy cC7yeơ chứW3DC, khôngZm6L nghĩwjfu đếnwjfu C7yechiêu wjfulừa quZm6Lá mứcC7ye C7yeđơn giảZm6Ln này.wjfu Nwjfuhưng biếtW3DC tZm6Lức tốLq3Ji chỉZm6L tổC7ye C7yelàm mìnZm6Lh thêmW3DC uất,W3DC wjfukhông giảiLq3J quyếtZm6L wjfuđược Zm6Lgì nêwjfun C7yecô Lq3Jhất mặt.

“Ra  người muốnC7ye gwjfuặp tôW3DCi làW3DC cậLq3Ju đówjfu à?”

Quân gậLq3Jt Lq3Jgật Zm6Lđầu, cW3DCòn cC7yeười wjfutoe W3DCra vẻLq3J rấW3DCt nwjfugây thơ.

Dương cưLq3Jời cườiZm6L bỡC7yen cợtZm6L “W3DCThế mLq3Jới thC7yeay tLq3Jên đổiLq3J hộW3DC W3DCkhẩu à?”

Quân xC7yeịt nụZm6L cưwjfuời, lúcC7ye sau &nwjfubsp;bĩu Zm6Lmôi ấLq3Jm ức.

“Hừ. Tứcwjfu vìW3DC Zm6Lđây mạoLq3J daW3DCnh cC7yehú ĐịnhW3DC àLq3J? NhưnLq3Jg đC7yeây khônLq3Jg nóiLq3J tC7yehế thìC7ye cówjfu xwjfuuống không?”

Dương nghiZm6Lến răng.

“Đồ lLq3Jáu W3DCcá lW3DCáu tôm”.

“Ôi, láuW3DC Lq3Jgì chẳnLq3Jg đượC7yec, lLq3Jáu Zm6Lcá, lW3DCáu tômC7ye, lLq3Jáu Zm6Lốc, láuwjfu ếchC7ye, W3DCláu wjfucả nháLq3Ji bLq3Jén luôC7yen… Zm6LHa Lq3Jha “

Thấy mìC7yenh lạC7yei sắpW3DC phC7yeát điZm6Lên, C7yeDương W3DCquay phắLq3Jt ngưW3DCời điC7ye. NC7yehưng C7yemột C7yeý C7yenghĩ lướtwjfu Zm6Lqua khiếnLq3J DươngLq3J sựnwjfug W3DClại. CZm6Lô qC7yeuay Zm6Lngoắt tC7yerở lạiW3DC vàZm6L Zm6Lva thẳnC7yeg vàLq3Jo wjfucái wjfungười đaZm6Lng wjfuhăm hởC7ye đLq3Ji đếnW3DC, khiếnW3DC cW3DCô tốiW3DC sLq3Jầm mặtwjfu mũi.

“Làm cáiwjfu C7yegì thếW3DC hả?”

Vừa xW3DCoa C7yetrán DLq3Jương vừwjfua gắtZm6L lên.wjfu Quâwjfun lC7yeúng tLq3Júng tZm6Lhanh minh.

  “Ai bảC7yeo đangwjfu điW3DC tựZm6L dưwjfung W3DCđứng lZm6Lại? C7yeCó làmLq3J saLq3Jo không?”

“Sao trănLq3Jg C7yecái wjfugì. wjfuTrả đây?”

Dương wjfutrừng mắLq3Jt xòeC7ye Lq3Jtay ra

Quân nLq3Jgẩn ngơLq3J nhìnW3DC khuwjfuôn W3DCmặt Dương,W3DC rồLq3Ji lạwjfui nLq3Jhìn bànwjfu taW3DCy xòZm6Le Zm6Lra củawjfu cô.

“Trả gìLq3J. TrảW3DC nW3DCợ tìnC7yeh xwjfua à?Lq3J C7yehí hí”

“Còn dáC7yem Zm6Lcười hả?wjfu TrảLq3J chứnLq3Jg miwjfunh thưW3DC cC7yeủa W3DCtôi. CZm6Lậu cóW3DC biếtC7ye Lq3Jtôi phảW3DCi mLq3Jang pasZm6Lsport đC7yeể wjfuở kháchZm6L sạnC7ye khôngLq3J hả?”

Quân cườiLq3J tíwjfut cLq3Jả mắt.

“Có passpLq3Jort  rồi thìW3DC cầW3DCn gLq3Jì chứnZm6Lg miZm6Lnh thW3DCư Zm6Lnữa. ĐểC7ye đwjfuây giZm6Lữ làmwjfu tiW3DCn cho?”

Hai C7yenắm đwjfuấm wjfucủa DươngZm6L đC7yeã Lq3Jsiết Lq3Jchặt, gânLq3J xaC7yenh chắW3DCc cũZm6Lng pLq3Jhải nổW3DCi lênC7ye cW3DCuồn cuwjfuộn, C7yecô trừC7yeng trừngC7ye mắwjfut nhìnLq3J W3DCcái kW3DCẻ mặtW3DC đawjfung vôZm6L cùZm6Lng toW3DCe toét.

“Tin cáiLq3J cZm6Lon khỉW3DC! TW3DCóm lW3DCại cwjfuậu W3DCcó trảwjfu không?”

Quân cườLq3Ji cười.

“Không tLq3Jrả. ThíW3DCch thZm6Lì C7yeđi C7yemà lấy.W3DC ỞLq3J đâyW3DC này”.

Vừa nóiwjfu QuâZm6Ln Zm6Lvừa vỗC7ye bồwjfum bZm6Lộp vàLq3Jo …Lq3J môC7yeng, nơZm6Li chiLq3Jếc túLq3Ji qC7yeuần jeLq3Jan wjfuphồng lêW3DCn bởiwjfu mộtW3DC chW3DCiếc vLq3Jí. NC7yeụ cườiW3DC tLq3Jự tLq3Jin Zm6Lvì biếtLq3J côLq3J kW3DChông W3DCđời nàZm6Lo dZm6Lám W3DC“manh độnZm6Lg” khiếnLq3J DươngZm6L tứwjfuc điênwjfu. W3DCMột cơnLq3J bốcW3DC đồngLq3J bấC7yet tW3DChình lwjfuình kéoW3DC đếnZm6L, khC7yei wjfumà chW3DCưa kịpC7ye suwjfuy nghC7yeĩ gW3DCì thC7yeêm DươZm6Lng đZm6Lã thấyW3DC mìnW3DCh chạyW3DC Lq3Jra saW3DCu lưnW3DCg QW3DCuân, W3DCra sứcZm6L nLq3Jhét tZm6Lay W3DCvào túiLq3J quầC7yen, mócW3DC chiếC7yec víwjfu ra.

Quân choáLq3Jng, lW3DCặng đZm6Li mộtZm6L thoáng,W3DC ngoáiZm6L rLq3Ja Zm6Lđằng sau.

“Oái… Nàwjfuy… NC7yeày… SờZm6L… Lq3Jsờ môZm6Lng đâyZm6L thậC7yet đấZm6Ly à…

Dương vLq3Jẫn nghiếnLq3J rănC7yeg rútLq3J cáLq3Ji víwjfu rW3DCa, nhLq3Jưng cLq3Jhiếc quC7yeần JeaC7yen cwjfuhật khiW3DCến chiZm6Lếc vW3DCí W3DCmãi khôW3DCng kwjfuéo lêwjfun được.

Một vàiZm6L Lq3Jvị khC7yeách TâW3DCy bLq3Jắt đầuC7ye hwjfuiếu C7yekì quLq3Jay rwjfua nhìnZm6L, W3DCnhưng DươngLq3J kệC7ye xác.wjfu ĐanW3DCg trLq3Jong cơLq3Jn wjfutức tốiC7ye vàwjfu wjfuđược aZm6Ln ủiwjfu vớiwjfu ýLq3J ngLq3Jhĩ “đốiwjfu mC7yeặt vớiwjfu nhữngC7ye tZm6Lhằng W3DCchày bửawjfu Lq3Jthì phảiZm6L chàyW3DC bC7yeửa hơnZm6L nó”,W3DC nwjfuên DươW3DCng Zm6Lnghiến wjfurăng rW3DCút cậtwjfu lựW3DCc. ChiLq3Jếc víC7ye vừaW3DC Lq3Jthò lênW3DC qwjfuua mLq3Jép twjfuúi tLq3Jhì QuZm6Lân lạC7yei Lq3Jngọ nguậy.

“Này này,C7ye cáLq3Ji nàyW3DC cwjfuó tínwjfuh làC7ye qW3DCuấy rwjfuối tìnZm6Lh dụwjfuc cônW3DCg cộZm6Lng khZm6Lông đấy?”

Vì W3DCQuân xowjfuay ngườC7yei nênZm6L DLq3Jương W3DCbị trượtLq3J C7yetay rC7yea. CLq3Jô lạiZm6L phảiC7ye nwjfuhào tW3DCheo, vừLq3Ja cốLq3J kéC7yeo chiếcwjfu Lq3Jví rwjfua, vC7yeừa Zm6Lhét nhỏ.

“Câm miwjfuệng. ĐứngC7ye iZm6Lm đấy”.

Giọng QLq3Juân vZm6Lừa bLq3Juồn cườC7yei, vừW3DCa twjfuhiểu não.

“Ôi, chW3DCú Định,C7ye Lq3Jchú cC7yehứng C7yekiến nhá.Zm6L Rwjfuõ lwjfuà Nháiwjfu BZm6Lén “Lq3Jdê” cwjfuháu mà!

Dương Lq3Jhung hănLq3Jg trừnW3DCg mắtwjfu lênC7ye nhìW3DCn Quân.

“Hừ, đừW3DCng mwjfuà lwjfuôi cZm6Lhú cậW3DCu wjfura Lq3Jmà dọwjfua tLq3Jôi. TưởngLq3J cC7yehú cW3DCậu mZm6Là wjfuxi nhêZm6L Zm6Lvới tôiC7ye hả”?

Mắt Quwjfuân lấpW3DC lC7yeánh tiLq3Jnh quái.

“Thật khônW3DCg wjfuxi nW3DChê chứ?”.

Dương Zm6Lđã rC7yeút Lq3Jra đượW3DCc chiếcLq3J Lq3Jví quáwjfui đảnLq3J rwjfua C7yekhỏi wjfuchiếc quầnLq3J Lq3Jchật mộtC7ye Zm6Lcách qZm6Luái W3DCđản kiC7yea, vộiZm6L vàC7yeng lậtC7ye wjfura đểZm6L tìmC7ye chW3DCứng wjfuminh cZm6Lủa mình.

“Không C7yenói nhiềuW3DC W3DCđau C7yediều. Zm6LIm Lq3Jcho tôW3DCi cònwjfu tìm…”

Dương lậC7yet lậtLq3J mộtC7ye hồi,W3DC Zm6Lthấy tronZm6Lg vZm6Lí Lq3Jcó vàZm6Li tờLq3J Lq3Jtiền cwjfuhẵn, lẻC7ye Lq3Jlộn xộW3DCn. BênW3DC nLq3Jgăn khZm6Lác wjfulà cácwjfu loạLq3Ji giZm6Lấy tờLq3J vàLq3J vàiC7ye cZm6Lái tC7yehẻ. CZm6Lô tìmC7ye thấywjfu đưLq3Jợc cLq3Jhứng Lq3Jminh củaC7ye Lq3Jmình ởLq3J phZm6Lía tronC7yeg cùngLq3J Lq3Jcủa cC7yehiếc ví,C7ye Zm6Lđược kẹpZm6L bêC7yen cạW3DCnh Lq3Jtờ chứwjfung mwjfuinh thC7yeư wjfukhác. DưC7yeơng nhZm6Lanh C7yetay kẹpwjfu Zm6Lngay chứngZm6L miLq3Jnh cZm6Lủa mìnhW3DC vàwjfuo náchLq3J, rồiwjfu rútwjfu tờLq3J chứngC7ye Zm6Lminh Lq3Jthư cwjfuủa Zm6LQuân rwjfua, wjfuliếc nLq3Jhìn Lq3Jqua. NguyễnW3DC HoàC7yeng wjfuQuân, Zm6Lsinh năZm6Lm 19Zm6L87… Hừ,wjfu cáiW3DC đồW3DC oắLq3Jt C7yecon lắmLq3J chuyện,Zm6L sinZm6Lh năZm6Lm 8C7ye7 màC7ye Zm6Ldám lèoZm6L wjfunhèo C7yelà aZm6Lnh đâywjfu 2Zm6L7 twjfuuổi. CôC7ye nhétLq3J Lq3Jtrở lạiZm6L vàowjfu Lq3Jví, rồiZm6L đZm6Lập W3DCbốp cZm6Lhiếc vC7yeí vàW3DCo twjfuay cC7yeủa QC7yeuân, cáiZm6L kẻLq3J vẫnZm6L đaC7yeng C7yetủm tỉmwjfu đW3DCứng nC7yehìn. Lấywjfu hếZm6Lt giọLq3Jng hìZm6Lnh sựZm6L cW3DCó thểLq3J, DưC7yeơng hừwjfu mũi.

“Nghe đC7yeây. TLq3Jừ wjfubây gW3DCiờ khôC7yeng xuấtW3DC hiệnC7ye twjfurước mặLq3Jt Zm6Ltôi dướiW3DC Zm6Lmọi hìnLq3Jh thức. &nbspZm6L;Tôi C7yenói wjfucó C7yetiếng Zm6LViệt cówjfu C7yedấu đấy,Lq3J cLq3Jó hC7yeiểu không?

“Hiểu. W3DCNhưng wjfuchỉ muốnW3DC Zm6Lhỏi, thếLq3J chLq3Jú ĐịnhLq3J Zm6Lcó wjfuthể xuấZm6Lt hiC7yeện tC7yerong mọiZm6L wjfuhình thứcC7ye không?”

Dương nghiếnLq3J rW3DCăng wjfutrèo trẹoZm6L “CLq3Jả chúZm6L chLq3Jáu nhàLq3J cậuW3DC phắnwjfu điwjfu hết,wjfu hiểuLq3J chưa?”

Quân gW3DCật đầu,W3DC qLq3Juay ngườiLq3J nhìLq3Jn C7yevề phíaC7ye cửa.

“Chú cLq3Jháu mìW3DCnh phC7yeải phắZm6Ln tC7yehôi cwjfuhú ạ,Zm6L ngC7yehe chừngW3DC lLq3Jà NháW3DCi BC7yeén kiêZm6Ln quLq3Jyết lắm”

Xì, địnhwjfu tZm6Liếp tụcLq3J lừaC7ye wjfucô àC7ye? VừaZm6L bĩuLq3J wjfumôi, vW3DCừa đLq3Jịnh chW3DCâm chọW3DCc Quwjfuân Lq3Jthêm mộtLq3J câuZm6L nữa,W3DC nhưngLq3J mắZm6Lt Zm6LDương vW3DCô C7yetình liếwjfuc rW3DCa W3DCcửa mộLq3Jt cái.

Sau cáiZm6L liếwjfuc đLq3Jó, Dwjfuương đãZm6L trwjfuở C7yethành C7ye“linh hồnZm6L tượnwjfug đá”.

Bởi Lq3Jngay cửaLq3J kháchC7ye sạnW3DC, ĐịnZm6Lh đãC7ye wjfuđứng đóC7ye W3DCtừ lúcC7ye C7yenào, tawjfuy xỏZm6L túiLq3J qC7yeuần, nhìnwjfu Lq3Jvề Zm6Lphía C7yecô, Lq3Jđôi mắLq3Jt Lq3Jđen thẫmW3DC W3DCkín bưng,Zm6L môW3DCi điểmC7ye nLq3Jhẹ mộZm6Lt nLq3Jụ cười.

Zm6LP/s: Lq3JHí hí,Zm6L nhW3DCư đãLq3J hứawjfu, tLq3Jớ phảiZm6L điềuZm6L C7yengay aLq3Jnh ĐịW3DCnh Lq3Jtrở lạC7yei chW3DCo cZm6Lác wjfutình iW3DCu đỡwjfu nhớZm6L C7yeanh wjfuí rwjfuồi nW3DChé ^^. 

 

Chương 1W3DC2.2: DLq3Jường nhưwjfu lC7yeà côZm6L xZm6Lấu hwjfuổ. DườnW3DCg Zm6Lnhư lW3DCà wjfucô xấC7yeu hổ,Lq3J chỉZm6L với…C7ye anh.
(Ngõ W3DCđường wjfuHuỳnh Lq3JThúc Kwjfuháng, 9/20C7ye11, pW3DChoto bLq3Jy Khanhha)Định qC7yeuan swjfuát khuZm6Lôn mặtZm6L đỏZm6L ửngC7ye Zm6Llên màLq3Ju C7yetáo chíZm6Ln, dángW3DC điệuZm6L C7yenhư gC7yeà mC7yeắc Lq3Jtóc củaLq3J C7yeDương, troW3DCng lònLq3Jg nếmLq3J tZm6Lrải mộtLq3J cảmW3DC gC7yeiác ngọtZm6L nLq3Jgào. KC7yehông hLq3Jiểu vìC7ye đZm6Lâu, nhwjfuững lầnwjfu gặpC7ye C7yegỡ DZm6Lương lC7yeuôn Zm6Lkì qZm6Luặc, khC7yei thW3DCì cW3DCô òaW3DC kW3DChóc trướZm6Lc mặW3DCt Lq3Janh Zm6Lkhông W3DCgiấu giếm,wjfu kZm6Lhi cLq3Jô ngC7yeã cáiLq3J oạcLq3Jh nZm6Lgay dướiW3DC chânwjfu anwjfuh, wjfuhay nLq3Jhư Lq3Jbây giờwjfu, côLq3J Lq3Jnhư hìnhLq3J ảnhwjfu ởZm6L trênwjfu mộtC7ye videZm6Lo cLq3Jlip C7yeđang Lq3Jchuyển độngwjfu Zm6Lđầy wjfusôi nổiC7ye bỗnLq3Jg nLq3Jhiên bwjfuị bấZm6Lm núW3DCt tC7yeạm Zm6Ldừng vậy.

Dường nhưZm6L lwjfuà côC7ye xấuLq3J C7yehổ. wjfuDường nhZm6Lư lwjfuà cZm6Lô W3DCxấu hổ,C7ye wjfuchỉ với…Lq3J anh.

Thấy W3DCmặt wjfucô W3DCsắp bwjfuốc Zm6Lcháy đếnW3DC nơi,W3DC ĐW3DCịnh mLq3Jỉm cườiW3DC C7yebình thản.

“Lâu khôngwjfu gặW3DCp em!”.

Dương mấpC7ye wjfumáy wjfumôi mZm6Lột lúcwjfu, thấyW3DC tZm6Lay wjfuchân thừaW3DC tZm6Lhãi khônC7yeg biếtLq3J lZm6Làm gwjfuì. CLq3Jô đwjfuờ đC7yeẫn đưawjfu taW3DCy vuC7yeốt wjfutóc rồLq3Ji cC7yeập wjfurập buC7yeông xuốZm6Lng, C7yelúc saC7yeu mớZm6Li thốtW3DC lên.

“Sao anZm6Lh lW3DCại ởW3DC đây?”

Định cC7yehưa kịpC7ye trảW3DC lời,C7ye thZm6Lì QuânLq3J đwjfuã nLq3Jhảy vàZm6Lo, gC7yeiọng dàLq3Ji ra.

“Vừa nãwjfuy cówjfu ngưW3DCời bZm6Lảo chúC7ye chC7yeáu C7yemình cW3DCấm xuấtZm6L hiệnW3DC dướiwjfu mW3DCọi Lq3Jhình wjfuthức. Lq3JCó Lq3Jngười Lq3Jbảo C7yecả chwjfuú cũC7yeng chảZm6L Lq3Jxi nwjfuhê quwjfuái gì&nbspC7ye; chú ạ”

Mặc Zm6Lcho Địnhwjfu Zm6Lcố Zm6Lnín cườwjfui, QuânC7ye Zm6Lvẫn tZm6Lỉnh bơZm6L, cZm6Lòn vờZm6L C7yethấp giọngC7ye thìC7ye thào.

“Có người  vừa  rồiwjfu Zm6Lcòn quW3DCấy rC7yeối …C7ye “tờC7ye dờ”Lq3J cháu.W3DC ĐểZm6L wjfuan tC7yeoàn cLq3Jhú chC7yeáu mC7yeình wjfuté làW3DC hơn…”

À, nếW3DCu bâyZm6L giờwjfu cLq3Jó mộtwjfu Lq3Jque Zm6Ldiêm đánhLq3J xW3DCòe mộtC7ye cwjfuái W3DCbên cạnhC7ye tW3DChì đảmZm6L bảowjfu W3DClà mW3DCặt cW3DCủa DươnZm6Lg Lq3Jsẽ bénZm6L lửaLq3J ngayZm6L. CảLq3Jm giW3DCác Lq3Jđỏ mặtW3DC đZm6Lến rátW3DC bLq3Jỏng wjfukhiến cwjfuô Lq3Jkhông C7yenói nênwjfu lời.&nbspLq3J; Dương nhwjfuìn vwjfuẻ mZm6Lặt W3DCcố bìnhwjfu thảnC7ye Zm6Lcủa ĐịnhW3DC vàW3DC vẻZm6L Zm6Lláu cZm6Lá củaLq3J QuâLq3Jn khW3DCi chiC7yeếu tW3DCướng đượcC7ye cô,W3DC quyW3DCết wjfutâm lấwjfuy lZm6Lại wjfubình tĩnh.Lq3J CW3DCô vờ  W3DClên giọngC7ye nạt.

“Hừ, cC7yehú cwjfuậu lW3DCà ngườiLq3J lớn,C7ye bLq3Jiết chW3DCỗ nàC7yeo Zm6Lnói đùaC7ye W3DCchỗ nàW3DCo nóZm6Li thậtwjfu chứLq3J nhỉwjfu wjfuanh ĐịnhLq3J nhỉ?”

Quân C7yedậm chW3DCân Lq3Jtức tối.

“Ở đâC7yeu thZm6Lói Lq3Jđời W3DCnạt cwjfuháu nịnhW3DC C7yechú W3DClà sao?”.

Định vỗW3DC vàLq3Jo vW3DCai Quân.

“Thôi Zm6Lđi. ĐừnZm6Lg cW3DCó chọcLq3J ngườiC7ye wjfuta nữa”.

Quân thwjfuở Lq3Jra wjfuai oán.

“Giờ thóiZm6L đZm6Lời lạiwjfu C7yethành nLq3Jạt cC7yeháu vwjfuà nịnhW3DC ngwjfuười dưng.Zm6L Lq3JTại swjfuao lạiZm6L vôW3DC lýZm6L W3DCthế, mwjfuột thanW3DCh niW3DCên tLq3Jrai trẻLq3J sZm6Láng ngờiZm6L wjfuđầy sZm6Lức sốC7yeng màZm6L chẳngC7ye đưLq3Jợc nâZm6Lng niC7yeu Zm6Lgì cả”

Cả DươngW3DC wjfulần ĐịnhC7ye đềuLq3J wjfuphì cườiZm6L W3DCvì điệLq3Ju bộW3DC Lq3Jkhoa Zm6Ltrương wjfucủa QuânC7ye. DươC7yeng C7yecũng thầLq3Jm thC7yeở C7yephào W3DCvì wjfuthời đW3DCiểm căC7yeng thẳngW3DC Lq3Jđã quawjfu. TZm6Luy nhC7yeiên, kZm6Lhi W3DCĐịnh hỏZm6Li DưZm6Lơng cóW3DC muốnW3DC đLq3Ji caféC7ye vớiZm6L cwjfuhú chwjfuáu aLq3Jnh khôngwjfu thìwjfu Dwjfuương vẫnLq3J bW3DCán sốnZm6Lg bánW3DC cW3DChết màW3DC từwjfu chốLq3Ji. CôC7ye khônwjfug muốnwjfu mìwjfunh cứC7ye phảW3DCi âmLq3J tLq3Jhầm đLq3Ji tìW3DCm cáiC7ye hốW3DC hLq3Jay cáiZm6L wjfulỗ nẻW3DC nàoC7ye đLq3Jể chuW3DCi Lq3Jxuống vC7yeì nhữnwjfug tW3DCình huốngLq3J kiC7yenh dịC7ye C7yemà chC7yeính Zm6Lcô tạowjfu nC7yeên trwjfuước C7yemắt anh.

Định W3DClắng nZm6Lghe câLq3Ju từC7ye chốiW3DC cW3DCủa DươngZm6L vC7yeới vC7yeẻ W3DCđiềm đạm,wjfu C7yenhưng QuâC7yen thìW3DC xìZm6L mộW3DCt Lq3Jhơi Lq3Jrõ dài.

“Sao thLq3Jế, C7yelại sợC7ye hC7yeá miệLq3Jng mắcZm6L W3DCquai à,Zm6L W3DChay xấW3DCu hC7yeổ vìwjfu mấwjfuy C7yecái wjfucâu vLq3Jừa nãy?”

Cái C7yethằng W3DCchết tiệtC7ye nC7yeày Zm6Lcứ nC7yehư wjfuđi tôwjfung lZm6Lào Lq3Jở trZm6Long lòngZm6L cZm6Lô vậy.Lq3J DươZm6Lng cC7yeười gượnwjfug, nhC7yeưng chẳngLq3J thèmZm6L thanwjfuh mZm6Linh vớiW3DC nZm6Ló, côLq3J quC7yeay sanC7yeg Địnhwjfu nówjfui nhưZm6L giwjfuải thích.

“Thật rW3DCa lwjfuà C7yevì eZm6Lm cW3DCó hẹZm6Ln vớiwjfu mộtwjfu ngW3DCười họW3DC hàLq3Jng ởZm6L wjfuđây. ThW3DCôi đàLq3Jnh Zm6Lhẹn chLq3Jú chLq3Jáu wjfuanh dịpLq3J khác”.

Quân vwjfuẻ vẫnZm6L khôLq3Jng vừW3DCa lòngwjfu, trướcZm6L khC7yei xW3DCoay ngườLq3Ji điZm6L cZm6Lòn W3DCghé vàoLq3J taZm6Li Lq3Jcô thìwjfu Lq3Jthào “LầLq3Jn sW3DCau nóZm6Li C7yedối tZm6Lhì họcC7ye C7yecách đZm6Lừng cLq3Jó Lq3Jmà chớZm6Lp mắwjfut lC7yeoạn lên”

Tưởng Zm6Lnhư khóZm6Li lạiZm6L xìwjfu rwjfua Zm6Lhai lỗLq3J C7yetai Dwjfuương. C7yeTại C7yesao C7yethằng oLq3Jắt cLq3Jon Lq3Jnày Zm6Lkhông đểW3DC Lq3Jcô W3DCnhìn nóW3DC wjfuđược W3DCbình thườngwjfu trZm6Long vòC7yeng mộW3DCt C7yephút chứ?

*****

Cuộc sốwjfung đW3DCúng C7yelà cówjfu nhữnC7yeg Lq3Jbất nZm6Lgờ ngẫwjfuu Lq3Jnhiên khiwjfuến chíwjfunh DươW3DCng pZm6Lhải kLq3Jinh ngạc.C7ye wjfuKhi côC7ye W3DCnói W3DCđại C7yecâu gặwjfup “mLq3Jột ngưW3DCời họC7ye hàng”wjfu côwjfu tuyệwjfut nZm6Lhiên khLq3Jông thểwjfu nZm6Lghĩ rằnZm6Lg, cóLq3J Lq3Jmột ngườwjfui hW3DCọ hàLq3Jng thậtZm6L, độtLq3J ngộwjfut C7yegọi điệnLq3J chZm6Lo cô.Zm6L MàC7ye đZm6Lây lạiW3DC wjfulà mộtZm6L wjfungười cwjfuô W3DCcực W3DCkì yêuLq3J quý.

Giọng củC7yea C7yebác ThụLq3J Lq3Jvang lênW3DC rổnLq3J rảng.

“Nấm,  đang ởZm6L fesiwjfuval Lq3Jphải không?”

Dương tròLq3Jn xoLq3Je mắt.

“Dạ, sawjfuo Zm6Lbác bZm6Liết ạ?”

“Vậy Zm6Lmới tàiC7ye chứW3DC. C7yeMau mawjfuu, C7yeđi Zm6Lra W3DCđây Lq3Jăn Zm6Lvới báLq3Jc. BắtC7ye tW3DCaxi rC7yea luônW3DC nhW3DCà wjfuhàng ThLq3Jùy DC7yeương nW3DChé, cóC7ye bZm6Liết đườngwjfu chưa?Lq3J W3DCKhông cứLq3J bảLq3Jo W3DClà láW3DCi C7yexe ngườiZm6L tZm6La biZm6Lết đấy”.

“Dạ, cháC7yeu biếZm6Lt rồwjfui. CháLq3Ju wjfura Zm6Lluôn đây”.

Lẳng điệnwjfu W3DCthoại xuốngLq3J giườngZm6L, Dươnwjfug Zm6Lvừa gấpZm6L C7yegáp C7yethay đồW3DC, Zm6Lvừa nghĩC7ye miLq3Jệng Lq3Jmình thiêngwjfu quáW3DC đZm6Li mất.C7ye VừaC7ye kêwjfuu cóLq3J hLq3Jẹn họwjfu Zm6Lhàng làLq3J gặpLq3J họW3DC hZm6Làng luôwjfun. BiếtC7ye vầyLq3J hZm6Lồi nãwjfuy cwjfuô nówjfui sắpC7ye W3DCgặp nW3DCgười ywjfuêu, cóZm6L khW3DCi côC7ye lạiZm6L chẳnwjfug twjfuúm cổZm6L Zm6Lđược W3DCanh chLq3Jàng đZm6Lẹp W3DCtrai, nZm6Lhà giàuLq3J viếtZm6L chữW3DC W3DCbự ởZm6L cC7yeái tW3DChành phốLq3J bC7yeiển nàC7yey íW3DC cW3DChứ ^^

Dương bướcwjfu vàoLq3J “wjfuThùy Dương”,Zm6L Lq3Jmột W3DCnhà hànwjfug đượcwjfu thiZm6Lết kếLq3J C7yeđể hwjfuầu nhưZm6L mọiC7ye giaW3DCn pLq3Jhòng đềwjfuu nLq3Jhìn rZm6La biểnLq3J. BuổiW3DC chiềC7yeu, nwjfuắng sâmLq3J sấC7yep vC7yeàng Lq3Jtrên mặtW3DC biểnLq3J xLq3Janh, vàLq3Ji dZm6Lây leLq3Jo đuC7ye hờwjfu Lq3Jbên cW3DCửa C7yesổ, tW3DChật Lq3Jlà thC7yeời đC7yeiểm Zm6Llãng mạW3DCn củaLq3J cáC7yec cặW3DCp tìnC7yeh nhâwjfun. Từ  hànhC7ye laZm6Lng W3DCđi Zm6Lvào, Dưwjfuơng C7yeđã liếcC7ye thấywjfu nhữngW3DC khC7yeông biếtwjfu wjfulà baLq3Jo nC7yehiêu W3DCcặp đôiZm6L đC7yeang đC7yeứng bwjfuên nhLq3Jau rLq3Jì C7yerầm W3DCtrò chuyệnZm6L, haZm6Ly đútLq3J W3DCcho Zm6Lnhau miếwjfung báLq3Jnh nwjfugọt ngàoLq3J, haW3DCy Zm6Lcầm cLq3Jhặt taLq3Jy nhW3DCau, nLq3Jhìn rW3DCa biểnW3DC lớn…C7ye Âwjfuy C7yeda, vLq3Jậy màW3DC cwjfuô Zm6Llại vàoW3DC Zm6Lchốn wjfulãng mạnW3DC thếwjfu nàywjfu đểW3DC W3DCgặp ônZm6Lg wjfubác mC7yeình cơLq3J chứ.

Theo nLq3Jhân viLq3Jên chỉLq3J dẫn,W3DC DươLq3Jng bướcC7ye W3DCđến mộW3DCt wjfuban cZm6Lông, wjfucó kêW3DC chZm6Liếc Lq3Jbàn nhỏ.Zm6L ĐW3DCôi vaW3DCi ngườLq3Ji đàwjfun ônW3DCg C7yetừng trảZm6Li qZm6Luay C7yelưng lwjfuại vềLq3J phíC7yea côZm6L, máW3DCi tówjfuc hoZm6La rC7yeâm baW3DCy nC7yehẹ tW3DCrong gió.

“Bác, bwjfuác đW3DCang nhLq3Jớ bácC7ye wjfuTâm à?”

Ông ThụLq3J C7yequay Lq3Jlại, nhW3DCìn đứZm6La cwjfuháu gC7yeái tronwjfug bZm6Lộ váLq3Jy hoZm6La xinwjfuh xwjfuắn, mỉmZm6L cườiW3DC rộnLq3Jg mở.

“Nấm coLq3Jn, Lq3Jmở mLq3Jiệng lLq3Jà trêuLq3J Zm6Lchọc bW3DCác. SLq3Jao? Zm6LThấy nZm6Lhà hZm6Làng nC7yeày đẹpZm6L không?”

Dương kéC7yeo Zm6Lghế Lq3Jngồi xuống,wjfu nZm6Lhanh taW3DCy nhónLq3J mộW3DCt miếngW3DC bánwjfuh nhW3DCỏ tLq3Jrên bàn,Lq3J ănZm6L C7yengon lành.

“Dạ đẹLq3Jp. CơC7ye dưngZm6L Lq3Jmà hwjfuơi xwjfua cC7yehỗ W3DCkhách sạZm6Ln cháwjfuu. NZm6Lhưng Lq3Jsao bácW3DC biW3DCết C7yechỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đC7yeảo mZm6Lắt, cườiZm6L W3DCvui vẻC7ye “CC7yeháu đoánC7ye W3DCra rồC7yei, thếW3DC nàowjfu W3DCchủ nhàZm6L hàngwjfu nàyW3DC cũnZm6Lg lW3DCà mwjfuột tuyệtC7ye sLq3Jắc C7yegiai nW3DChân, wjfuhai ngườiC7ye từngLq3J cLq3Jó mộtC7ye tìnLq3Jh yêC7yeu nhưC7ye hC7yeoa nhZm6Lư mộW3DCng khwjfuiến bLq3Jác C7yekhông wjfuthể nwjfuào quêW3DCn được….ThếLq3J rồi…

Dương chwjfuưa nówjfui hết,Zm6L C7yeông ThụW3DC cườiwjfu lớn.

“Cái cC7yeon Zm6Lbé nàLq3Jy. ChW3DCủ C7yenhà hàwjfung nàyLq3J làLq3J mộtC7ye lwjfuão bụngW3DC gầC7yen Lq3Jrơi xuốngLq3J đầuW3DC wjfugối vwjfuà tW3DCóc thìLq3J lạiZm6L cwjfuhẳng còZm6Ln cọngwjfu nàoLq3J. NgZm6Lhe cóC7ye giốngC7ye mộtZm6L W3DCtuyệt sắcLq3J giaW3DCi wjfunhân không?…”

Dương wjfuhi Zm6Lhi cười.

“Vậy thìwjfu đZm6Lơn giảW3DCn rC7yeồi. W3DCNhà hLq3Jàng Zm6Lnày cZm6Lhắc lZm6Là C7yedo W3DCbác xZm6Lây dựngwjfu đúW3DCng khônLq3Jg ạ?”.

“Thông minLq3Jh đấy.wjfu NàoC7ye Zm6Lthích Zm6Lăn wjfugì thìZm6L chZm6Lọn W3DCđi. ĐZm6Lồ ởC7ye đâyLq3J đượcLq3J W3DClắm đó”

Nhân viW3DCên phụC7yec vụC7ye điC7ye W3DCtới, gZm6Lhi lạiC7ye vW3DCài móLq3Jn Lq3Jăn  Dương chọwjfun. ỞW3DC biểnW3DC thìC7ye tộW3DCi gZm6Lì khônW3DCg ăwjfun hảwjfui sảnC7ye wjfuchứ, nhấZm6Lt làZm6L mìnhC7ye lạiZm6L kwjfuhông phZm6Lải twjfurả Zm6Ltiền, vậyLq3J nênZm6L DươnW3DCg Zm6Lhỉ C7yehả gọW3DCi Lq3Jđĩa gLq3Jhẹ hấp,Zm6L vLq3Jà miếwjfun xàW3DCo cuZm6La W3DCcùng mộZm6Lt đĩaZm6L salW3DCat mC7yeiến tôm.

Dương vừawjfu địnhW3DC gấpZm6L cuốnLq3J menZm6Lu, đC7yeưa lW3DCại W3DCcho nW3DChân viêZm6Ln thìW3DC ôngwjfu W3DCThụ đãW3DC vớiLq3J Lq3Jtay, lậtW3DC cuốnLq3J menLq3Ju Lq3Jra tiếp.

“Cứ gọiLq3J nZm6Lhiều mộtwjfu W3DCchút. Lq3JỞ đâyZm6L móW3DCn tôLq3Jm nướngZm6L hW3DCay tôLq3Jm sốtLq3J bC7yeơ tC7yeỏi C7yecũng đưW3DCợc lC7yeắm. W3DCÀ, cóZm6L thícW3DCh tLq3Ju C7yehài không?”.

“Ui cóLq3J Lq3Jhai báLq3Jc cháC7yeu mìC7yenh Zm6Lgọi làmwjfu gW3DCì nhiềuW3DC ạ”.

Ông ThụZm6L mLq3Jỉm cười,Zm6L mộtLq3J Lq3Jchút raZm6Lnh wjfumãnh dângwjfu C7yelên W3DCtrong mắt.

“Có thêmC7ye mW3DCột thằZm6Lng đZm6Lệ củaZm6L Lq3Jbác nữa”.

Có wjfulẽ vZm6Lì qwjfuuá hiểuC7ye ôngC7ye báZm6Lc mìnhC7ye, nW3DCên C7yelập tứcZm6L W3DCDương Lq3Jngờ ngợ.

“Bác. Khôngwjfu phảiLq3J bW3DCác vẫLq3Jn qW3DCuyết tâmLq3J mLq3Jối Zm6Lmai W3DCcho cW3DCháu đấyLq3J chứLq3J ạ?”

Ông Twjfuhụ cườiwjfu Lq3Jlớn, vòZm6L taLq3Jy xowjfua đầuwjfu Dương.

“Cái Lq3Jcon W3DCbé nàywjfu… SLq3Jao hiểLq3Ju ýW3DC nhZm6Lanh thZm6Lế hả?”

Dương đặtW3DC phịC7yech Lq3Jtờ Zm6Lmenu xuốngwjfu, khổC7ye sởC7ye nhìLq3Jn ông.

“Bác, bLq3Jác biếLq3Jt Zm6Llà cLq3Jháu khôW3DCng thZm6Lích Zm6Lmấy tW3DCrò mốiLq3J mZm6Lai mà”.

Ông TLq3Jhụ nZm6Lhìn côZm6L vC7yeẻ baZm6Lo dung.

“Thì W3DCcứ thửLq3J mộtW3DC lầnZm6L xeC7yem. KhôngZm6L tZm6Lin W3DCbác à?

“Không phảiZm6L khôC7yeng W3DCtin, C7yenhưng mà…”

Dương đangW3DC nówjfui dởwjfu tLq3Jhì cwjfuó tiếZm6Lng bwjfuước Lq3Jchân đZm6Li tới.Zm6L Zm6LCô quaZm6Ly C7yenhìn twjfuhì chợC7yet ngẩnC7ye rC7yea. NgườiZm6L bướcwjfu vàoZm6L mặwjfuc cC7yehiếc swjfuơ wjfumi đwjfuen kwjfuẻ nhC7yeỏ, khLq3Juôn W3DCmặt trầmC7ye ngâW3DCm, Zm6Lkhóe miW3DCệng đZm6Lang Zm6Lchuẩn bC7yeị nhướC7yen Zm6Llên mộtC7ye nW3DCụ cườiW3DC cwjfuhào hỏi.

“Chú ạW3DC. Cháuwjfu tớiW3DC rồi”.

Dương kínC7ye đáoW3DC cấW3DCu vàW3DCo Lq3Jtay mìnhwjfu C7yemột cáiwjfu, thấC7yey đaZm6Lu đaC7yeu, côW3DC mớiwjfu ngướcC7ye lêC7yen nC7yehìn W3DCĐịnh, cC7yeười ngượngW3DC ngập.

“Lại gW3DCặp awjfunh rồi”.

 

Chương 12.3Zm6L: C7yeVô lW3DCí, chW3DCưa uốC7yeng màZm6L đãC7ye thấwjfuy W3DCtây tâZm6Ly làW3DC thếLq3J nàoZm6L nhỉ?(Tấm “mC7yeành trLq3Jeo” giữaZm6L phốLq3J hômwjfu điW3DC C7yebộ 25/9)

Một nW3DCgười đượcW3DC làwjfum wjfumai chC7yeo wjfumình đếnW3DC haLq3Ji lZm6Lần Lq3Jthì cóW3DC phảiC7ye lLq3Jà cóC7ye duyLq3Jên kLq3Jhông?  Suy nghC7yeĩ ấywjfu lướtLq3J qW3DCua Lq3Jtrong W3DCđầu Định.

Còn suW3DCy nghZm6Lĩ củaLq3J DươngLq3J thLq3Jì wjfulại lW3DCà: MộtW3DC ngườW3DCi đượcwjfu lwjfuàm maC7yei chwjfuo mZm6Lình C7yeđến haW3DCi lLq3Jần wjfurồi lLq3Jại Zm6Lliên tụwjfuc gặLq3Jp wjfunhau hLq3Jai lwjfuần Lq3Jtrong buLq3Jổi cwjfuhiều C7yeở mwjfuột thànhwjfu pwjfuhố xwjfua lạ &nbspwjfu;thì Lq3Jcó phC7yeải rấtW3DC rZm6Lất rW3DCất rấtC7ye Lq3Jrất C7yerất cwjfuó duyênLq3J không????

Vì rấtZm6L nhiềuLq3J chZm6Lữ C7ye“rất” cộLq3Jng thêC7yem chwjfuữ “duyên”C7ye Zm6Lto đùC7yeng kiZm6La màW3DC DươngZm6L đờC7ye đwjfuẫn Zm6Lcả ngườW3DCi. LạiZm6L Lq3Jphát hiC7yeện cwjfuái W3DCngười vốW3DCn đLq3Jiềm Lq3Jtĩnh W3DCkia cũngZm6L bấtW3DC C7yengờ kwjfuhông kémwjfu gwjfuì mZm6Lình, DưC7yeơng lạiLq3J wjfucàng Zm6L… đC7yeờ đẫn!

Quan sátC7ye tZm6Lhằng đC7yeệ Zm6Lvà cW3DCô C7yecháu gwjfuái mắtZm6L trZm6Lòn mắW3DCt dLq3Jẹt nwjfuhìn nhwjfuau, ônC7yeg ThW3DCụ C7yecười sảwjfung khoLq3Jái, kéoC7ye Địnhwjfu xuốW3DCng cạnhW3DC mình.

“Sao, C7yethế Lq3Jhóa rC7yea lạW3DCi bW3DCiết W3DCcon NW3DCấm nLq3Jhà chC7yeú à?”

Định Zm6Lnhìn DươngLq3J tủmLq3J C7yetỉm Lq3J“Dạ, chLq3Jáu khC7yeông bC7yeiết NW3DCấm, Lq3Jcháu chỉwjfu biếZm6Lt W3DCNhái BénLq3J thôi”.

Nếu câC7yeu cLq3Jủa ônwjfug Thwjfuụ làmLq3J DươngZm6L wjfuhá hốcLq3J mồmZm6L địZm6Lnh phảnwjfu khánLq3Jg thC7yeì câuW3DC cLq3Jủa ĐịnW3DCh lLq3Jàm cô &nbspW3DC;không thểZm6L nW3DCào màwjfu ngậmZm6L miệnLq3Jg được.C7ye Ôi,Zm6L cLq3Jô chC7yeưa từZm6Lng biếtwjfu mộtZm6L Địnhwjfu Zm6Lthế Lq3Jnày. W3DCKẻ mặtC7ye sắtLq3J đãLq3J biếtwjfu nC7yeói đùaZm6L ^^C7ye. Màwjfu wjfucâu đW3DCùa ấyZm6L C7yecòn nhắZm6Lm thẳnC7yeg vàoLq3J cô.

Ông ThLq3Jụ wjfuthì hW3DCết nhìnZm6L wjfusang cZm6Lô chwjfuáu gáiwjfu, lạLq3Ji nhìW3DCn sawjfung W3DCthằng đệC7ye C7yetử W3DCruột, vC7yeẻ nhC7yeư chưW3DCa hiLq3Jểu hết.Lq3J “NháiC7ye BénC7ye ấyC7ye à???C7ye CLq3Jháu gZm6Lặp coC7yen béLq3J lúc…W3DC Zm6Llúc mặtC7ye nC7yeó xanwjfuh nwjfuhư wjfuđít Zm6Lnhái à???”

AkAkAk. DươngLq3J muốW3DCn C7yeđi chLq3Jết W3DCquá. ÔiW3DC bLq3Jác ơiwjfu, sW3DCao bC7yeác lạW3DCi cóC7ye cwjfuái liênwjfu tưởngW3DC “lãLq3Jng mạn”W3DC thếW3DC cZm6Lơ chứC7ye? Địnhwjfu vwjfuẻ nhưZm6L cũC7yeng W3DCquen vớiC7ye sựLq3J bỗwjfu Lq3Jbã dễLq3J gầZm6Ln củwjfua ông,Zm6L wjfumôi tLq3Jhoáng nụwjfu cười.  “Dươngwjfu lW3DCà hàZm6Lng xLq3Jóm Zm6Lcủa cháu”.

Dương W3DCthấp giọngZm6L lW3DCàu bàuW3DC “NháiC7ye BénZm6L lW3DCà Lq3Jdo thC7yeằng chZm6Láu anC7yeh ấywjfu gZm6Lọi cC7yeháu đấy”.

Ông Thụwjfu ngờLq3J nC7yegợ nhưC7ye cốLq3J nhwjfuớ C7ye“Cháu àLq3J? PhLq3Jải cáLq3Ji tZm6Lhằng đợtZm6L trưC7yeớc đLq3Jánh nC7yehau vZm6Lào bệnhZm6L việnwjfu đấyLq3J không?

“Dạ đúng”.

Định đápZm6L nwjfugắn gọC7yen. DươngW3DC twjfuhầm thLq3Jở W3DCphào khZm6Li ĐịnhZm6L khZm6Lông lôiW3DC chuyệwjfun côC7ye đLq3Jã cắpW3DC náLq3Jch Lq3Jthằng C7yecháu W3DCquý hwjfuóa W3DCcủa Zm6Lanh vàLq3Jo bC7yeệnh việnLq3J thếW3DC nàwjfuo, nC7yeếu khôngC7ye tLq3Jhế nàW3DCo bLq3Jác ThC7yeụ Lq3Jcũng hC7yeỏi C7yenày nZm6Lọ, dẫnZm6L đếnW3DC ngọLq3Jn ngàwjfunh cơZm6L sựW3DC. ViệcC7ye cZm6Lô tZm6Lhỉnh thoảngC7ye chuC7yei rW3DCa wjfuchui vZm6Lào quáLq3Jn C7yebi –Zm6L wjfua, mặcW3DC dC7yeù chỉZm6L chLq3Jọc chW3DCọc mấyLq3J viênLq3J Lq3Jbi Zm6Ltròn tròwjfun vZm6Lô hạwjfui, nhưnLq3Jg nếuC7ye đếnZm6L taC7yei cácZm6L bậcW3DC pwjfuhụ huLq3Jynh wjfuthì vZm6Lẫn làC7ye mộtZm6L chuyệC7yen lZm6Long trờLq3Ji lwjfuở đZm6Lất. RằngW3DC, wjfucon gW3DCái cwjfuon đứaW3DC phảwjfui …W3DC thW3DCế C7yenào mW3DCới chW3DCui vW3DCào Zm6Lmấy chC7yeỗ tLq3Jhế chZm6Lứ? RằngC7ye, thW3DCôi chZm6Lết rwjfuồi, haW3DCy lwjfuà nóZm6L kLq3Jhông cC7yeó thằnZm6Lg nZm6Lào thèmC7ye rwjfuước, nênC7ye C7yesinh rLq3Ja biếnZm6L chứngC7ye, Zm6Lmất câW3DCn bằngZm6L nLq3Jày C7yenọ… KLq3Jhông W3DCthể đểC7ye Lq3Jthế wjfunày W3DCđược, tZm6La phC7yeải kiếmC7ye ngLq3Jay chLq3Jo nC7yeó mộtC7ye thằngZm6L. Lq3JVà thếC7ye lLq3Jà lZm6Lại C7yecó hệwjfu quảLq3J Lq3Jlà ởLq3J Lq3Jquán Lq3Jtrà nZm6Lọ, ởW3DC quwjfuán caZm6Lfé kLq3Jia tronZm6Lg wjfucả nhữngC7ye nZm6Lgày đẹpZm6L tLq3Jrời vàLq3J nhC7yeững nC7yegày kC7yehông đC7yeẹp trờW3DCi cZm6Lho Zm6Llắm, C7yecó cZm6Lô nàLq3Jng mặZm6Lt W3DCmày Zm6Ldàu dàuC7ye điLq3J Zm6Lxem mắt.

Thực C7yetế chứnC7yeg W3DCminh, Lq3Jgiai chưC7yea vợW3DC giW3DCờ cZm6Lũng Lq3Jkhan hiếmC7ye lắmW3DC rồZm6Li. wjfuCho nênLq3J, nhữngLq3J ứngZm6L cC7yeử viC7yeên thC7yeậm wjfuchí W3DCcòn C7ye“hai lầnwjfu troW3DCng Lq3Jmột” nhW3DCư lW3DCà Lq3JĐịnh đLq3Jây. CZm6Lả bwjfuác Lq3JThụ lẫnLq3J wjfuTân wjfuđều muốZm6Ln Lq3Jdấm dúW3DCi anC7yeh chZm6Lo C7yecô Lq3Jvới lZm6Lời qLq3Juảng cáoLq3J “hàngwjfu ViệtW3DC W3DCNam chấwjfut lLq3Jượng cao”Lq3J. ThậtLq3J C7yera thwjfuì mắtC7ye nZm6Lhìn củawjfu hwjfuai ngưW3DCời nàywjfu cC7yeô đềuC7ye tC7yein tưởW3DCng cả.Lq3J ThậC7yet C7yera Lq3Jhơn nữaLq3J thìW3DC wjfuchính côW3DC còC7yen Zm6Lmuốn dấW3DCm dZm6Lúi aLq3Jnh cW3DCho mZm6Lình kiwjfua màC7ye ^^.

Nhân viêZm6Ln Lq3Jxếp loạtW3DC đồLq3J ănC7ye lênLq3J bàC7yen. ĐLq3Jịnh mởLq3J núLq3Jt chZm6Lai rượwjfuu W3DCvang mộZm6Lt Zm6Lcách thànLq3Jh tLq3Jhạo, xếW3DCp mấyZm6L chiwjfuếc lC7yey lạiZm6L rồiZm6L bắtC7ye đầuC7ye rwjfuót. ÔnW3DCg ThụW3DC nhìZm6Ln Định,W3DC lLq3Jại nhìC7yen vwjfuẻ mW3DCặt thW3DCoáng ửW3DCng hồwjfung wjfucô cW3DCháu gái,Zm6L giọZm6Lng vZm6Lui vẻ.

“Ái wjfuchà! CoW3DCi nW3DChư báLq3Jc lwjfuàm Lq3Jchuyện thừC7yea rồi?W3DC TW3DChế anLq3Jh Zm6Lem Lq3Jhàng W3DCxóm lánC7yeg gZm6Liềng lánwjfug tC7yeỏi Lq3Jchắc qLq3Juý nW3DChau C7yechứ hả?”

Bình tĩLq3Jnh nhưwjfu Địnhwjfu Lq3Jmà C7yechai rượuZm6L W3DCtrong W3DCtay cwjfuũng chệchW3DC đwjfui, khiC7yeến rượLq3Ju  sánh cC7yeả rC7yea Zm6Lmép W3DCly, trW3DCong lLq3Júc đó,wjfu DC7yeương nwjfuhư “đC7yeứng hC7yeình”. CZm6Lô rầZm6Lu rW3DCĩ nhLq3Jìn ônW3DCg wjfuThụ, nZm6Lhăn nhó.

“Trời, bC7yeác W3DChỏi gwjfuì khZm6Ló thếW3DC ạ.Zm6L QW3DCuý kiếC7yec gZm6Lì cW3DCơ chứ?”

“Ơ Zm6Lhay coW3DCn bC7yeé nàyW3DC. HànZm6Lg xómwjfu tZm6Lhì W3DChoặc qW3DCuý Zm6Lnhau hoặcLq3J gZm6Lhét nhLq3Jau. ThLq3Jế haW3DCi đứaZm6L chẳngwjfu Lq3Jlẽ lạiW3DC ghC7yeét nhaC7yeu à?

Im lìmwjfu. W3DCIm lìm.

Dương tW3DCrộm nhìwjfun C7yesang Định,wjfu chwjfuỉ W3DCthấy W3DCanh cẩnLq3J W3DCtrọng wjfuđặt lW3DCy W3DCrượu xuW3DCống trưZm6Lớc W3DCmặt ôngC7ye Thụ,Lq3J khônW3DCg Lq3Jcó C7yevẻ wjfugì lwjfuà wjfusẽ wjfu“phun cZm6Lhâu nhLq3Jả ngọc”Lq3J giảiwjfu đáZm6Lp thLq3Jắc mắcwjfu W3DCcho ôngW3DC bácZm6L mìnZm6Lh, thếLq3J nên&nbZm6Lsp; cuối cùngC7ye cW3DCô đànhLq3J C7yechép miệZm6Lng, Zm6Lấp úng.

“Thì cC7yeũng hLq3Jàng wjfuxóm wjfubình tW3DChường W3DCmà bác”.

Định hơiLq3J ngướcC7ye nwjfuhìn côwjfu khiếnZm6L DLq3Jương lựngwjfu kwjfuhựng, nhwjfuưng cuốLq3Ji cùnW3DCg aW3DCnh C7yechỉ nwjfuói nC7yehẹ nhàng.

“Em uwjfuống Zm6Lchút vanC7yeg nhé?”

“Dạ íLq3Jt thôiwjfu ạ!”

Dương cầmZm6L lấyLq3J Zm6Lly Lq3Jrượu ĐịC7yenh đưZm6La, thW3DCấy C7yemàu rưC7yeợu sóngLq3J sánh.Zm6L Zm6LHình nZm6Lhư trLq3Jái tC7yeim côwjfu cũW3DCng W3DCđang Zm6Lcó chúC7yet sónwjfug sáZm6Lnh tLq3Jròng trànC7yeh. C7yeVô lW3DCí, chưwjfua W3DCuống mLq3Jà đãZm6L C7yethấy tLq3Jây tâC7yey lC7yeà thC7yeế nàoZm6L nhỉ?

Ông ThụC7ye gW3DCiơ W3DCly rưwjfuợu lêLq3Jn, vZm6Lui C7yevẻ C7ye“Nào Lq3Jnào… UốZm6Lng mW3DCừng gặpLq3J mC7yeặt nW3DCào! Hữuwjfu C7yeduyên thìwjfu mớZm6Li nW3DCăng tươW3DCng ngộW3DC. C7yeHai đZm6Lứa wjfulại cònC7ye chZm6Lung vwjfuách nữaLq3J thwjfuì chC7yeú khôC7yeng C7yecòn gìC7ye phảiZm6L Zm6Llo nữaW3DC rồi…”

Dương Zm6Lvừa cụC7yeng C7yely vừaW3DC nhủwjfu wjfuthầm khW3DCông hiểuZm6L cC7yeái ýW3DC Lq3Jtứ “khW3DCông cZm6Lòn C7yegì pZm6Lhải lo”cwjfuủa W3DCbác mìnwjfuh C7yelà Zm6Lsao đây?wjfu Hwjfuay C7yebác nC7yeghĩ côZm6L đượW3DCc làmW3DC hàngZm6L xómW3DC củaZm6L Zm6Lanh lZm6Là cowjfui nwjfuhư chuộtC7ye Lq3Jsa chĩnhW3DC gạoZm6L rồwjfui, khôwjfung phW3DCải wjfulo lắngZm6L Lq3Jcho Zm6Lnó nữa.Zm6L C7yeÔi, tZm6Lhế thìLq3J chLq3Jắc bW3DCác cZm6Lô lầmwjfu Zm6Lto mấtLq3J rồZm6Li. CôLq3J lC7yeại liếcC7ye tW3DCrộm ĐịnhZm6L Lq3Jqua vàwjfunh lywjfu. wjfuAnh wjfunhấp C7yengụm rượW3DCu, cũngLq3J C7yekhông đwjfuáp lờZm6Li Lq3Jcủa ônLq3Jg ThW3DCụ, nhưnW3DCg Lq3Jvẻ trầmC7ye C7yetĩnh vàZm6L thưZm6L thái.

Dương vZm6Lốn lLq3Jà ngườiC7ye khW3DCông Lq3Jgiỏi vLq3Jề tâmwjfu lC7yeí Lq3Jđàn ônLq3Jg. NhữnC7yeg phwjfuán C7yeđoán củaW3DC cW3DCô W3DClúc nàoLq3J cũnLq3Jg tW3DCrật lấtwjfu. NêW3DCn đôiC7ye wjfukhi C7yetrực C7yecảm cLq3Jủa Lq3Jmình Zm6Lmách Zm6Lbảo Lq3Jmạnh mẽ,Zm6L DươnW3DCg vẫnwjfu cốW3DC wjfughìm W3DCnó xZm6Luống, sC7yeợ mìC7yenh lạiC7ye Zm6Lrơi vZm6Lào tìnC7yeh hW3DCuống “chạyZm6L vàLq3Jo rwjfuừng mZm6Lơ bắZm6Lt Lq3Jcon tưởwjfung bở”.Lq3J NhưZm6Lng, W3DCliệu cóW3DC sW3DCai W3DCchút nàoW3DC khZm6Lông nhỉ,  khZm6Li cLq3Jô nhậnLq3J thấyC7ye đôiC7ye lúLq3Jc ĐW3DCịnh nhìnW3DC mìwjfunh Lq3Jvà đLq3Jôi mắtW3DC thẫLq3Jm đenC7ye kwjfuia thoánC7yeg chZm6Lút wjfulại lấpZm6L lánwjfuh ánwjfuh cười.

Bữa ănW3DC W3DCvui vẻ,W3DC nW3DChẹ nhàLq3Jng, bởiZm6L báwjfuc Thụwjfu liênC7ye tụLq3Jc Zm6Lpha tròwjfu C7yevà “kZm6Lể xấu”W3DC DưW3DCơng. SựLq3J xuềC7ye xZm6Lòa củZm6La bácZm6L kwjfuhiến mọZm6Li thứwjfu trởwjfu nênLq3J tLq3Jhân C7yeái, wjfudù thỉnZm6Lh tW3DChoảng âmW3DC mưLq3Ju “gửiZm6L gắm”Zm6L C7yeDương wjfucho ĐịnhLq3J bC7yeác Zm6Lvẫn đểZm6L lộW3DC rõW3DC mồW3DCn mwjfuột. C7yeỞ W3DCbên cạLq3Jnh báZm6Lc, Địnhwjfu W3DCdường nhwjfuư cC7yeũng cởiLq3J mởW3DC hơnLq3J, anC7yeh cườiLq3J nhiZm6Lều, nóLq3Ji nhLq3Jiều C7yehơn đôiC7ye chwjfuút. Cwjfuô đặLq3Jc bZm6Liệt thíchC7ye kW3DChi C7yenghe haW3DCi nW3DCgười trW3DCao đổiW3DC wjfuvề cônC7yeg W3DCviệc, mặcLq3J dwjfuù mùW3DC tịtwjfu khôW3DCng hiểC7yeu tZm6Lí tC7yeeo gì,wjfu nhưW3DCng Zm6Lchỉ nhìnLq3J khuônW3DC Lq3Jmặt cZm6Lương ngwjfuhị kiW3DCa sLq3Jay sưawjfu wjfunói Lq3Jvề bêC7ye tôngwjfu Lq3Jcốt thépLq3J, nóW3DCi vềC7ye dầmLq3J Lq3Jdèo mC7yeóng mánh,Lq3J côLq3J cũwjfung thấwjfuy nLq3Jhư mìnC7yeh đLq3Jang Zm6Lnghe wjfunhững câLq3Ju chuyện  ngọwjfut ngàC7yeo nhấtwjfu W3DCtrên đwjfuời. CZm6Lô Zm6Lcũng nhậnLq3J rwjfua, W3DChình nhưW3DC chwjfuỉ trC7yeong cC7yeông việc,Zm6L ĐịC7yenh mớW3DCi Zm6Lthôi tZm6Lự C7yekìm chC7yeế mìnC7yeh, ởwjfu đZm6Ló, anwjfuh tựLq3J wjfutin, quyếtC7ye đoán,Zm6L C7yevà kC7yehông Lq3Jcòn kiZm6Lệm lờiLq3J W3DCcho lắm.

Bữa cLq3Jơm kéW3DCo dwjfuài C7yetừ chW3DCiều đếnwjfu kW3DChi trờwjfui sẩwjfum tốLq3Ji. ÁnhLq3J Zm6Lnắng chC7yeỉ cwjfuòn vC7yeài vLq3Jệt W3DCrớt lạC7yei Lq3Jnơi nhữngwjfu thềW3DCm cửZm6La lớn.Zm6L Đâwjfuy đóW3DC C7yephục vụZm6L bắtZm6L đầuW3DC bZm6Lật đLq3Jèn chùC7yem lêwjfun. C7yeÔng ThụW3DC vàLq3J ĐịnhC7ye đãC7ye tiêZm6Lu diệtZm6L W3DChết gầnLq3J wjfuhai chaLq3Ji Zm6Lvang, cònC7ye DươngC7ye wjfucũng bịZm6L hơiW3DC Lq3Jrượu lW3DCàm Zm6Lcho váW3DCng vấC7yet. C7yeCô đLq3Jang đwjfuịnh Zm6Lgiơ wjfutay W3DCxin hànZm6Lg tW3DChì đúwjfung wjfulúc Zm6Lấy C7ye“tuyệt wjfusắc giLq3Jai nhZm6Lân” wjfucủa bwjfuác Lq3JThụ xuấZm6Lt hiệnLq3J, vW3DCà Zm6Ly hệtW3DC nhưwjfu W3DCmô twjfuả C7yecủa bácwjfu, ngườiC7ye nàyZm6L bụW3DCng sắW3DCp C7yerơi xuốnLq3Jg đầuwjfu gZm6Lối W3DCvà W3DCtóc chảZm6L W3DCcó Lq3Jcọng nào.

Lại mwjfuột Zm6Lmàn chW3DCào hỏwjfui tưngZm6L wjfubừng chúcwjfu tụng,C7ye lúcC7ye ấy,wjfu DươW3DCng Lq3Jmới biếtW3DC ĐịnhW3DC làW3DC ngườwjfui tLq3Jhiết kLq3Jế nhW3DCà hàngwjfu này,Zm6L còLq3Jn C7yebác TZm6Lhụ trựcZm6L tiC7yeếp chỉLq3J đLq3Jạo tZm6Lhi cônLq3Jg. wjfuWow, thảowjfu nàoZm6L thảowjfu W3DCnào, ôngW3DC chủC7ye nhZm6Là hàng  nàyW3DC W3DChồ hởiLq3J vớW3DCi bLq3Jác cZm6Lô vàZm6L ĐịnhW3DC thC7yeế. wjfuSau khZm6Li vuLq3Jng taC7yey chLq3Jém mộtZm6L câuW3DC Zm6Lnhư đinZm6Lh đóngwjfu cọcwjfu làC7ye bLq3Jữa ăW3DCn nàZm6Ly hoW3DCàn tZm6Loàn freeW3DC, ôngW3DC C7yeta bèZm6Ln dùnC7yeg đôiLq3J tLq3Jay núngC7ye nínhW3DC lôW3DCi tuW3DCột báW3DCc Thụwjfu wjfuđi “cwjfuhơi” tăwjfung C7yehai, C7yelại cònW3DC cườiLq3J Lq3Jha hZm6Lả ngwjfuoái lạwjfui Zm6Lbảo C7yephải Lq3Jđi cW3DCho C7yehai “đwjfuứa trẻ”Lq3J chúW3DCng Lq3Jmày cZm6Ló tZm6Lí riênW3DCg tưZm6L chứ.

Tất nhiênZm6L cC7yeái “đứC7yea trẻ”C7ye sơLq3J wjfumi đeC7yen thìW3DC chỉC7ye lặngwjfu lW3DCẽ W3DCcười cònLq3J Lq3J“đứa trẻ”W3DC mặcC7ye váyZm6L wjfuthì tựLq3J dưngC7ye tZm6Lim đậpZm6L lêC7yen wjfuthùm thụp.

Chương 12.C7ye3: VLq3Jô lLq3Jí, chC7yeưa uốZm6Lng mZm6Là đãwjfu thC7yeấy tâZm6Ly C7yetây lLq3Jà thwjfuế nàZm6Lo nhỉ?(Tấm “mànhZm6L treowjfu” gW3DCiữa pLq3Jhố hLq3Jôm W3DCđi bộC7ye 25/9)

Một ngwjfuười đW3DCược làmW3DC maLq3Ji cwjfuho mìnZm6Lh đwjfuến Zm6Lhai lầZm6Ln tZm6Lhì cC7yeó Lq3Jphải wjfulà cC7yeó dwjfuuyên kLq3Jhông?  Suy nghwjfuĩ ấyC7ye C7yelướt Lq3Jqua troW3DCng đầuZm6L Định.

Còn sZm6Luy W3DCnghĩ cC7yeủa DươngC7ye thìZm6L lZm6Lại lW3DCà: MộtLq3J nLq3Jgười đưW3DCợc làmW3DC mZm6Lai cC7yeho mìnZm6Lh đếnwjfu W3DChai lầC7yen rồiLq3J lạiLq3J lW3DCiên tụcC7ye Zm6Lgặp nLq3Jhau haC7yei lầZm6Ln trC7yeong W3DCbuổi chiC7yeều ởZm6L mộW3DCt thàW3DCnh phốW3DC C7yexa lạ &nbswjfup;thì W3DCcó W3DCphải rwjfuất Lq3Jrất rấtW3DC rC7yeất rấtW3DC Zm6Lrất cC7yeó duZm6Lyên không????

Vì rấtW3DC nhiềuwjfu chữLq3J “rZm6Lất” cộW3DCng thC7yeêm chữLq3J “duyêZm6Ln” tC7yeo đùngW3DC Zm6Lkia wjfumà Dươngwjfu đLq3Jờ đẫnLq3J cảLq3J người.Lq3J LạiC7ye phZm6Lát hiệnLq3J wjfucái ngW3DCười vốnW3DC điềmLq3J tLq3Jĩnh kLq3Jia cũngLq3J bấtW3DC wjfungờ khôW3DCng wjfukém gLq3Jì mình,C7ye Dưwjfuơng lạiZm6L Lq3Jcàng C7ye… đờZm6L đẫn!

Quan sC7yeát thằngLq3J đwjfuệ vwjfuà wjfucô Zm6Lcháu gáW3DCi C7yemắt Lq3Jtròn mZm6Lắt dLq3Jẹt nW3DChìn nhaC7yeu, ônW3DCg Zm6LThụ C7yecười sảnW3DCg W3DCkhoái, C7yekéo wjfuĐịnh xuốngwjfu cạwjfunh mình.

“Sao, C7yethế hóaZm6L wjfura C7yelại biếtC7ye cC7yeon W3DCNấm nhZm6Là Lq3Jchú à?”

Định nhLq3Jìn DươnLq3Jg tủLq3Jm C7yetỉm Lq3J“Dạ, cháwjfuu Lq3Jkhông biếtW3DC Nấm,wjfu cW3DCháu chỉZm6L biZm6Lết NháC7yei Zm6LBén thôi”.

Nếu câZm6Lu củawjfu ôngC7ye Thụwjfu W3DClàm DươnZm6Lg háwjfu hốLq3Jc C7yemồm địnhW3DC phảnW3DC khángC7ye wjfuthì câLq3Ju củaLq3J ĐịnhLq3J làLq3Jm cô  khôC7yeng Lq3Jthể nàwjfuo mC7yeà ngậwjfum miệngZm6L W3DCđược. ÔiW3DC, côwjfu chưaLq3J từngW3DC bwjfuiết mộZm6Lt wjfuĐịnh thếLq3J C7yenày. Zm6LKẻ mW3DCặt sắW3DCt đW3DCã Zm6Lbiết Zm6Lnói Lq3Jđùa ^^W3DC. Lq3JMà câuW3DC đùaW3DC ấZm6Ly wjfucòn nhLq3Jắm C7yethẳng vwjfuào cô.

Ông ThụC7ye Zm6Lthì hLq3Jết C7yenhìn sanZm6Lg cW3DCô cháLq3Ju gái,W3DC lạLq3Ji nhìZm6Ln saZm6Lng tLq3Jhằng đLq3Jệ tC7yeử rLq3Juột, vẻW3DC W3DCnhư chưaC7ye hiểW3DCu wjfuhết. Lq3J“Nhái W3DCBén ấZm6Ly à??Lq3J? CháC7yeu gặpwjfu cW3DCon béW3DC lúc…wjfu lW3DCúc mặtZm6L nZm6Ló C7yexanh nhLq3Jư đíLq3Jt nháiLq3J à???”

AkAkAk. DưZm6Lơng muLq3Jốn wjfuđi chW3DCết quáZm6L. wjfuÔi Zm6Lbác Lq3Jơi, C7yesao báwjfuc lạiwjfu Lq3Jcó cáiZm6L liwjfuên tưởngwjfu “lãngZm6L mạn”C7ye thếW3DC cơZm6L chứ?C7ye ĐịZm6Lnh vẻwjfu W3DCnhư wjfucũng qLq3Juen vớZm6Li sựW3DC bỗLq3J bãwjfu Lq3Jdễ gầnZm6L củawjfu ônC7yeg, wjfumôi thoáZm6Lng nụW3DC wjfucười.  “Dương Zm6Llà hC7yeàng xLq3Jóm Zm6Lcủa cháu”.

Dương thấpZm6L giọngW3DC làuW3DC W3DCbàu “NhZm6Lái Bénwjfu lC7yeà dC7yeo thằngwjfu chC7yeáu Lq3Janh ấyLq3J gọiwjfu Zm6Lcháu đấy”.

Ông Thụwjfu nW3DCgờ nZm6Lgợ nhZm6Lư W3DCcố nhớC7ye “CháuW3DC à?wjfu PhảC7yei cáiwjfu thằngC7ye đợtZm6L W3DCtrước đánhLq3J W3DCnhau vàoW3DC bZm6Lệnh việnC7ye đấC7yey không?

“Dạ đúng”.

Định đápC7ye ngắLq3Jn C7yegọn. DươLq3Jng thầmZm6L tLq3Jhở phZm6Lào wjfukhi Địwjfunh Zm6Lkhông Zm6Llôi W3DCchuyện wjfucô W3DCđã cắpC7ye náwjfuch thằngZm6L cháuW3DC quC7yeý hóawjfu củZm6La W3DCanh wjfuvào bC7yeệnh viC7yeện thếC7ye nàLq3Jo, nếLq3Ju C7yekhông thếW3DC wjfunào Zm6Lbác TZm6Lhụ W3DCcũng hỏiW3DC nwjfuày nọ,C7ye dZm6Lẫn đếnLq3J ngọZm6Ln wjfungành cLq3Jơ Zm6Lsự. Viwjfuệc cZm6Lô Lq3Jthỉnh thwjfuoảng chuLq3Ji W3DCra chwjfuui vàoZm6L quLq3Ján W3DCbi –Zm6L C7yea, mC7yeặc dùW3DC W3DCchỉ chọcC7ye wjfuchọc mấywjfu W3DCviên W3DCbi tròW3DCn tròC7yen C7yevô hạLq3Ji, nW3DChưng nếZm6Lu đếnZm6L tZm6Lai cáwjfuc bậcLq3J pLq3Jhụ hC7yeuynh W3DCthì vẫnwjfu làZm6L C7yemột W3DCchuyện lonZm6Lg trC7yeời lởLq3J đấC7yet. Rằng,wjfu cwjfuon gZm6Lái cC7yeon đứaW3DC pZm6Lhải …C7ye thếW3DC nàW3DCo W3DCmới cZm6Lhui vàC7yeo mZm6Lấy chỗwjfu thếZm6L chứLq3J? RằZm6Lng, thôiW3DC cC7yehết rZm6Lồi, hC7yeay Lq3Jlà nóZm6L khônLq3Jg cóW3DC thằwjfung nàowjfu thèwjfum rưC7yeớc, nêwjfun siwjfunh rZm6La biLq3Jến chứng,C7ye mwjfuất câLq3Jn bằngLq3J nW3DCày nọ…Zm6L KhôLq3Jng thểZm6L đểW3DC tLq3Jhế nC7yeày đưW3DCợc, tW3DCa Lq3Jphải kiếmC7ye nW3DCgay Lq3Jcho Lq3Jnó mZm6Lột thLq3Jằng. VàZm6L thếwjfu làW3DC lLq3Jại cóC7ye hZm6Lệ Lq3Jquả Zm6Llà ởZm6L quáC7yen trZm6Là nọC7ye, ởLq3J Zm6Lquán cafC7yeé kiC7yea troLq3Jng cảC7ye nhữnwjfug nC7yegày đẹpLq3J trờZm6Li vC7yeà W3DCnhững ngàLq3Jy khôZm6Lng đẹpZm6L trờiC7ye chW3DCo lắmwjfu, cC7yeó côZm6L Lq3Jnàng mặLq3Jt màyLq3J Lq3Jdàu dàLq3Ju điW3DC W3DCxem mắt.

Thực tếW3DC chứnC7yeg C7yeminh, gW3DCiai Zm6Lchưa vợLq3J giwjfuờ wjfucũng kZm6Lhan W3DChiếm lắmW3DC rồi.W3DC Chwjfuo nêC7yen, Lq3Jnhững ứnZm6Lg cửZm6L viLq3Jên thậW3DCm chC7yeí wjfucòn “C7yehai lầwjfun troW3DCng mộtLq3J” nhZm6Lư làC7ye C7yeĐịnh đâyC7ye. Lq3JCả bC7yeác ThụW3DC lẫnwjfu Tâwjfun Zm6Lđều muốnZm6L dấZm6Lm dúW3DCi aC7yenh chLq3Jo C7yecô vớiW3DC lờiW3DC quảLq3Jng cC7yeáo “hàW3DCng Zm6LViệt NaLq3Jm chC7yeất lượngC7ye cao”W3DC. ThậZm6Lt rwjfua wjfuthì mắtW3DC nhìnW3DC củW3DCa haC7yei ngườiwjfu wjfunày côC7ye W3DCđều tW3DCin tưởnW3DCg cC7yeả. ThW3DCật Zm6Lra hơnwjfu nZm6Lữa thZm6Lì chínhC7ye côwjfu cLq3Jòn muốnZm6L Lq3Jdấm dLq3Júi C7yeanh cLq3Jho mZm6Lình kiC7yea màwjfu ^^.

Nhân viZm6Lên xwjfuếp loLq3Jạt đZm6Lồ ănwjfu lêLq3Jn bàW3DCn. Địnwjfuh C7yemở nútC7ye cZm6Lhai rượuW3DC vanwjfug Lq3Jmột cácW3DCh thànhZm6L wjfuthạo, xếC7yep mấyW3DC chiLq3Jếc Zm6Lly lạLq3Ji rồiZm6L bắtZm6L đầuLq3J róZm6Lt. ÔngC7ye Lq3JThụ nhìwjfun Địnwjfuh, wjfulại nhwjfuìn vZm6Lẻ mặtC7ye thoángwjfu Zm6Lửng hồLq3Jng cC7yeô cháC7yeu gáC7yei, gW3DCiọng vZm6Lui vẻ.

“Ái cC7yehà! CoW3DCi nhwjfuư bLq3Jác làW3DCm Zm6Lchuyện thừaW3DC rồiW3DC? Lq3JThế anC7yeh Lq3Jem hàngwjfu C7yexóm lánwjfug giZm6Lềng láLq3Jng tỏC7yei chắcZm6L quýZm6L nhawjfuu W3DCchứ hả?”

Bình tĩZm6Lnh nhZm6Lư ĐịnhW3DC màW3DC cwjfuhai rượuC7ye trLq3Jong taZm6Ly wjfucũng cC7yehệch Lq3Jđi, khiếnLq3J rượu  sáLq3Jnh cảLq3J W3DCra méLq3Jp lywjfu, troW3DCng C7yelúc đó,C7ye DươngC7ye nhưwjfu “Lq3Jđứng hìnhwjfu”. Lq3JCô rầuZm6L rLq3Jĩ nhìZm6Ln ôLq3Jng Thụ,C7ye nhwjfuăn nhó.

“Trời, C7yebác hỏW3DCi gLq3Jì kC7yehó Zm6Lthế ạ.W3DC QZm6Luý kiếcW3DC gLq3Jì cwjfuơ chứ?”

“Ơ haW3DCy coC7yen C7yebé nW3DCày. W3DCHàng wjfuxóm tLq3Jhì W3DChoặc qC7yeuý nwjfuhau hoặwjfuc gZm6Lhét nhZm6Lau. ThếW3DC haC7yei Lq3Jđứa chZm6Lẳng C7yelẽ lạC7yei gC7yehét wjfunhau à?

Im lìmLq3J. Lq3JIm lìm.

Dương trộwjfum W3DCnhìn saLq3Jng ĐZm6Lịnh, chỉLq3J Lq3Jthấy aW3DCnh cC7yeẩn trọnC7yeg đặtLq3J Zm6Lly rwjfuượu xuốC7yeng trướwjfuc Lq3Jmặt ôngC7ye Thụ,Zm6L khLq3Jông cóLq3J vẻLq3J W3DCgì lLq3Jà sẽLq3J “pC7yehun cW3DChâu nwjfuhả ngọc”C7ye giảC7yei đápZm6L thắcW3DC mắcLq3J cLq3Jho ôngW3DC báW3DCc mìnwjfuh, thếLq3J nên&nZm6Lbsp; cuối cùwjfung côW3DC đànhZm6L chéZm6Lp miệLq3Jng, ấpW3DC úng.

“Thì cC7yeũng Zm6Lhàng xóW3DCm bìnZm6Lh thườngLq3J màwjfu bác”.

Định hơC7yei ngướZm6Lc nLq3Jhìn Lq3Jcô khiếnZm6L DươnLq3Jg lC7yeựng khựng,Lq3J nC7yehưng cuốC7yei Lq3Jcùng aLq3Jnh chỉwjfu nówjfui nhẹC7ye nhàng.

“Em uốnC7yeg Zm6Lchút vawjfung nhé?”

“Dạ ítW3DC Lq3Jthôi ạ!”

Dương Lq3Jcầm lấZm6Ly C7yely rượuwjfu Địnhwjfu đưa,Zm6L C7yethấy màLq3Ju rượuwjfu sóngLq3J sánh.C7ye HW3DCình nhW3DCư wjfutrái tiwjfum W3DCcô cũngLq3J Zm6Lđang W3DCcó chZm6Lút swjfuóng wjfusánh trònW3DCg C7yetrành. Zm6LVô Zm6Llí, chC7yeưa uốngZm6L mZm6Là đwjfuã thwjfuấy wjfutây wjfutây lZm6Là tLq3Jhế C7yenào nhỉ?

Ông wjfuThụ giơW3DC W3DCly rưZm6Lợu lên,C7ye wjfuvui vẻZm6L “NC7yeào nàLq3Jo… UốngLq3J W3DCmừng gặpZm6L mwjfuặt C7yenào! wjfuHữu duyênZm6L thLq3Jì Lq3Jmới năwjfung tươngC7ye ngộ.Zm6L HaLq3Ji đZm6Lứa lC7yeại cònW3DC cW3DChung váchwjfu nữawjfu thZm6Lì chLq3Jú khLq3Jông cònZm6L gW3DCì phảW3DCi C7yelo nữW3DCa rồi…”

Dương vừZm6La cụngW3DC W3DCly vZm6Lừa nhủLq3J thầmLq3J khôngLq3J hiểuwjfu cáiLq3J ýwjfu tLq3Jứ “kLq3Jhông còW3DCn gìLq3J phZm6Lải lo”củZm6La bwjfuác mìnhC7ye wjfulà sZm6Lao đây?C7ye HaLq3Jy bW3DCác Zm6Lnghĩ cZm6Lô đượW3DCc làmLq3J hànC7yeg xówjfum wjfucủa aLq3Jnh W3DClà Zm6Lcoi nwjfuhư chZm6Luột wjfusa chĩZm6Lnh W3DCgạo Zm6Lrồi, khôngC7ye pC7yehải Zm6Llo lZm6Lắng cW3DCho nLq3Jó W3DCnữa. Ôwjfui, thếC7ye thZm6Lì chắcW3DC Zm6Lbác Lq3Jcô lwjfuầm twjfuo mấC7yet rồi.Lq3J CôZm6L lạiZm6L lC7yeiếc C7yetrộm ĐZm6Lịnh qLq3Jua vàZm6Lnh Zm6Lly. W3DCAnh C7yenhấp ngụmwjfu rưZm6Lợu, cũW3DCng khZm6Lông đáZm6Lp lờiC7ye cLq3Jủa ônC7yeg Lq3JThụ, Zm6Lnhưng vẻC7ye trầmC7ye tĩnW3DCh vZm6Là thưC7ye thái.

Dương vốLq3Jn làW3DC ngườiC7ye khônwjfug giZm6Lỏi vềwjfu tâW3DCm líZm6L đW3DCàn ôngC7ye. C7yeNhững W3DCphán đoánLq3J củaC7ye côLq3J wjfulúc nàW3DCo cC7yeũng tW3DCrật lất.Lq3J wjfuNên Lq3Jđôi W3DCkhi trựcC7ye cảmC7ye Zm6Lcủa Zm6Lmình máchZm6L bảoW3DC mạnLq3Jh mẽ,C7ye Zm6LDương vẫwjfun cốLq3J C7yeghìm nwjfuó xuống,C7ye sợZm6L mìLq3Jnh lạC7yei rLq3Jơi vC7yeào tìnC7yeh huốLq3Jng “cZm6Lhạy vW3DCào rừnwjfug Zm6Lmơ bắW3DCt coLq3Jn tưZm6Lởng Zm6Lbở”. NhưngZm6L, wjfuliệu cóLq3J sZm6Lai cZm6Lhút nàZm6Lo khôZm6Lng nhỉ, &nbsW3DCp;khi W3DCcô nhậnLq3J tW3DChấy đôiW3DC lúcC7ye ĐịnZm6Lh nhìLq3Jn mwjfuình vC7yeà đôiC7ye wjfumắt thẫC7yem đwjfuen kW3DCia thwjfuoáng chúC7yet C7yelại C7yelấp láW3DCnh áwjfunh cười.

Bữa W3DCăn vW3DCui vẻLq3J, nZm6Lhẹ W3DCnhàng, bởZm6Li Zm6Lbác ThụC7ye lZm6Liên tụLq3Jc pZm6Lha C7yetrò vàwjfu wjfu“kể wjfuxấu” DươnC7yeg. W3DCSự xC7yeuề xòC7yea củaC7ye bZm6Lác khiếnC7ye mwjfuọi Lq3Jthứ trC7yeở nW3DCên thâC7yen áwjfui, dùC7ye thỉnW3DCh thoảngZm6L W3DCâm Lq3Jmưu “gửiC7ye gZm6Lắm” Lq3JDương cW3DCho ĐLq3Jịnh wjfubác vẫLq3Jn đểW3DC lộC7ye Zm6Lrõ mồnZm6L mộtC7ye. Ởwjfu bêwjfun cLq3Jạnh bác,W3DC ĐZm6Lịnh dườngwjfu nhwjfuư W3DCcũng wjfucởi C7yemở W3DChơn, Lq3Janh cưC7yeời nhiều,Zm6L nówjfui nhiC7yeều hơZm6Ln đôiZm6L chútLq3J. CôW3DC đặcW3DC bwjfuiệt tC7yehích wjfukhi nghwjfue haW3DCi nW3DCgười trC7yeao đổwjfui vềZm6L cônwjfug việcC7ye, mặC7yec dZm6Lù wjfumù Lq3Jtịt kwjfuhông C7yehiểu tíwjfu tC7yeeo gìwjfu, nhW3DCưng cW3DChỉ nhLq3Jìn kZm6Lhuôn mặtW3DC cưC7yeơng ngW3DChị W3DCkia saZm6Ly Zm6Lsưa nóiwjfu vW3DCề bêZm6L tC7yeông cốW3DCt thépW3DC, nóZm6Li vềZm6L dầmwjfu Lq3Jdèo mLq3Jóng mLq3Jánh, cwjfuô cũC7yeng thLq3Jấy nhwjfuư W3DCmình W3DCđang nghwjfue nC7yehững Zm6Lcâu chuyện&nbsW3DCp; ngọt wjfungào nhấtZm6L trZm6Lên đời.Lq3J CôZm6L cwjfuũng nhW3DCận raW3DC, hìwjfunh C7yenhư cwjfuhỉ tZm6Lrong cônC7yeg việcW3DC, ĐịnhW3DC mớiLq3J tLq3Jhôi tựW3DC kìmLq3J chLq3Jế mìnhW3DC, wjfuở đó,W3DC Zm6Lanh Zm6Ltự tiC7yen, quyW3DCết đoánZm6L, Zm6Lvà khôngW3DC Lq3Jcòn kiệmwjfu lC7yeời Zm6Lcho lắm.

Bữa Lq3Jcơm kéoW3DC dàW3DCi wjfutừ chiềuwjfu đếW3DCn kZm6Lhi trW3DCời sẩmW3DC wjfutối. W3DCÁnh wjfunắng chW3DCỉ còW3DCn vW3DCài vệtLq3J rớW3DCt lạiwjfu nơW3DCi nhữwjfung Zm6Lthềm cLq3Jửa Lq3Jlớn. ĐâZm6Ly đóC7ye pLq3Jhục vụwjfu Zm6Lbắt đLq3Jầu bậtLq3J đèW3DCn cW3DChùm lênW3DC. C7yeÔng ThụLq3J vàLq3J ĐịnhZm6L đW3DCã tiêuW3DC diệtC7ye hếZm6Lt gZm6Lần hwjfuai Lq3Jchai vangZm6L, cwjfuòn C7yeDương cW3DCũng bC7yeị hZm6Lơi rZm6Lượu làmZm6L wjfucho W3DCváng vW3DCất. CLq3Jô Lq3Jđang địnhLq3J W3DCgiơ tW3DCay xiLq3Jn hZm6Làng tLq3Jhì đúngLq3J Zm6Llúc ấyC7ye “tC7yeuyệt sắC7yec giaC7yei nhZm6Lân” củW3DCa báLq3Jc ThC7yeụ xuLq3Jất hiW3DCện, vwjfuà W3DCy hW3DCệt nhwjfuư mLq3Jô twjfuả cLq3Jủa bác,Lq3J Lq3Jngười nC7yeày bụngW3DC sC7yeắp rơW3DCi xuốngZm6L đầuwjfu gốiZm6L vC7yeà W3DCtóc cLq3Jhả W3DCcó cọLq3Jng nào.

Lại mC7yeột mZm6Làn cC7yehào hỏiLq3J tưngC7ye bừwjfung chúcZm6L Lq3Jtụng, C7yelúc Zm6Lấy, DươnLq3Jg mớLq3Ji biếW3DCt ĐịW3DCnh làLq3J ngườZm6Li tW3DChiết C7yekế nW3DChà hwjfuàng nàLq3Jy, cwjfuòn bácC7ye W3DCThụ Zm6Ltrực W3DCtiếp chỉC7ye đạowjfu tW3DChi wjfucông. WoLq3Jw, thảW3DCo nàLq3Jo thW3DCảo nàoLq3J, Zm6Lông cLq3Jhủ nZm6Lhà hàngC7ye  này wjfuhồ hởZm6Li vwjfuới báLq3Jc cZm6Lô vLq3Jà ĐịnZm6Lh tZm6Lhế. SaLq3Ju khwjfui vuC7yeng W3DCtay chéwjfum mộZm6Lt câLq3Ju nhLq3Jư wjfuđinh đóngwjfu cọC7yec W3DClà bữaLq3J ăwjfun nàyW3DC hW3DCoàn toZm6Làn fwjfuree, ônwjfug C7yeta bèC7yen dùnZm6Lg đwjfuôi tawjfuy núC7yeng nínZm6Lh Lq3Jlôi Lq3Jtuột bLq3Jác Thụwjfu đwjfui “cZm6Lhơi” tăC7yeng hZm6Lai, lạiC7ye còC7yen cườiwjfu hwjfua hảC7ye ngowjfuái Zm6Llại bZm6Lảo phảiwjfu điwjfu Lq3Jcho haC7yei W3DC“đứa trẻ”C7ye chZm6Lúng màwjfuy cwjfuó tíC7ye riêwjfung twjfuư chứ.

Tất nhiêZm6Ln cW3DCái “đLq3Jứa trẻ”wjfu Lq3Jsơ mZm6Li đwjfuen thC7yeì wjfuchỉ Lq3Jlặng lLq3Jẽ cườiLq3J C7yecòn “Lq3Jđứa trẻ”Lq3J mặcLq3J váywjfu thwjfuì tựC7ye dưZm6Lng Zm6Ltim Lq3Jđập lLq3Jên C7yethùm thụp.

 

Chương wjfu12.4: wjfuNhẹ W3DCnhàng Zm6Lmà rZm6Lát bỏngwjfu ^^


Lq3J

(Zm6LCháu gáiLq3J BốngW3DC Lq3JBang cwjfuủa wjfudì, nZm6Lgười cLq3Jó cZm6Lái Zm6Ltên giốngwjfu Lq3Jnhư cáiZm6L cW3DCô gC7yeái W3DCgià trW3DCong truyệwjfun nàyW3DC, W3DChe Zm6Lhe C7yehe he)
Không C7yegian C7yedần trởwjfu nêC7yen lặnC7yeg lwjfuẽ khiếW3DCn DươngZm6L  thấy lúwjfung Zm6Ltúng, Lq3Jchỉ cW3DCòn cácC7yeh ngậmW3DC lZm6Ly rượLq3Ju vaLq3Jng, wjfunhấp từngLq3J chútC7ye mZm6Lột. ĐịnhW3DC Zm6Lđột Lq3Jnhiên mZm6Lỉm cười.

“Cẩn thậnC7ye saZm6Ly đó”.

Giọng nLq3Jói bấtZm6L chợwjfut Zm6Ldịu dàngLq3J củaZm6L ĐịnhLq3J khiếnW3DC DZm6Lương cònZm6L Zm6Lthấy Zm6L… sC7yeay wjfuhơn làZm6L rượuwjfu. Trowjfung cwjfuhút miC7yeên mC7yean wjfuváng vấtZm6L, cówjfu mộtZm6L sLq3Juy nC7yeghĩ lướtwjfu qC7yeua khiếnLq3J DươngW3DC sựcwjfu Lq3Jnhớ. Kwjfuhi tỉnhZm6L táwjfuo cLq3Jô đãZm6L làmC7ye đLq3Jủ trLq3Jò mấW3DCt mwjfuặt rồW3DCi. Cówjfu tC7yeí C7yemen vàoZm6L C7yekhông biZm6Lết cZm6Lô cZm6Lòn gâyZm6L Lq3Jnhững chuyC7yeện gwjfuì nW3DCữa. C7yeÝ Lq3Jnghĩ đW3DCó khiếnW3DC DưZm6Lơng lậZm6Lp C7yetức thẳnC7yeg lưnwjfug, tay &nZm6Lbsp;cập rC7yeập C7yebuông nLq3Jgay lLq3Jy rượuZm6L xuốnwjfug bàn.

Định nhLq3Jìn hànhLq3J độngW3DC củW3DCa cô,  khóZm6Le W3DCmôi vốLq3Jn điềZm6Lm Zm6Lđạm wjfuchợt coZm6Lng khẽW3DC lênC7ye trLq3Jong mộZm6Lt nụZm6L cười.W3DC KhC7yei bắtwjfu gặLq3Jp cC7yeái nhìW3DCn nZm6Lgơ ngácwjfu Zm6Lcủa DươnLq3Jg, wjfunụ cườZm6Li đóZm6L khônC7yeg Lq3Jtắt đZm6Li, trZm6Lái lạiwjfu, trW3DCong W3DCđôi mắLq3Jt thẫmLq3J tối,Lq3J W3DClại lấpLq3J láW3DCnh nhữngZm6L ánhW3DC Lq3Jsáng wjfucó phLq3Jần tW3DCrêu chọc.W3DC DC7yeương hơiwjfu đC7yeờ raZm6L, Lq3Jcảm giáwjfuc cC7yeái khôngZm6L kW3DChí wjfumờ ámZm6L W3DCnày khC7yeiến côLq3J cLq3Jó chúLq3Jt Lq3Jkhông tựC7ye Lq3Jnhiên, twjfuay cZm6Lô lạW3DCi muốC7yen thòW3DC W3DCra cZm6Lầm wjfuly C7yerượu chLq3Jo bZm6Lớt thZm6Lừa thãiLq3J, nhưnLq3Jg W3DCrồi lC7yeại Lq3Jrụt lạiLq3J khôwjfung dám.

Khi nC7yehững sC7yeợi tC7yeơ cảC7yem xúcC7ye cứLq3J gwjfuiăng mắcLq3J đLq3Jâu đW3DCó qC7yeuanh haLq3Ji W3DCngười, ĐịW3DCnh độtW3DC Lq3Jngột rwjfuủ DW3DCương điLq3J vW3DCòng qwjfuuanh kLq3Jhu nhC7yeà hàW3DCng. Lq3JDương đứngwjfu dLq3Jậy, cảwjfu ngườwjfui Zm6Lnhư đưwjfuợc thảW3DC lỏngwjfu, khônC7yeg Zm6Lnén đượC7yec cW3DCô Zm6Lthở pC7yehào mộtC7ye cW3DCái, điC7ye tLq3Jheo Định.Zm6L AnZm6Lh bwjfuước chwjfuậm Zm6Lrãi, đủW3DC đểC7ye đôiW3DC giàywjfu W3DC5 phwjfuân củC7yea DươnLq3Jg kC7yehông Lq3Jbị Zm6Lquá tảiZm6L W3DCkhi cC7yeô bC7yeước thLq3Jeo awjfunh. wjfuVừa Zm6Lđi ĐịnhZm6L Zm6Lvừa chC7yeỉ dẫZm6Ln Lq3Jcho DươC7yeng nhữLq3Jng điểmZm6L đặcW3DC wjfubiệt nwjfuho nhỏZm6L củaZm6L nZm6Lhà hàC7yeng nZm6Lày, nhwjfuư W3DCkhu hầmLq3J Zm6Lrượu, “cănLq3J phònZm6Lg swjfuao rZm6Lơi”, “wjfuhồ rửLq3Ja chânwjfu” khiếC7yen DưW3DCơng mắW3DCt trW3DCòn mắtZm6L Zm6Ldẹt. Zm6LKhông khíZm6L dC7yeần trởW3DC lạZm6Li sW3DCự tC7yeự W3DCnhiên, DLq3Jương W3DCcũng C7yevô tưW3DC hwjfuỏi hwjfuan đLq3Jủ chuC7yeyện. Mặcwjfu nhữnZm6Lg thắcC7ye C7yemắc ngwjfuô nW3DCghê củaC7ye cô,Zm6L ĐLq3Jịnh C7yethong tW3DChả tC7yerả lW3DCời cẩnLq3J thậnZm6L C7yetừng chLq3Jút một.

Nhà hànC7yeg Lq3Jđã lênLq3J wjfuđèn. DươnZm6Lg cảmwjfu W3DCnhận dZm6Lường nwjfuhư Lq3JĐịnh rấtwjfu đểLq3J tâmwjfu đếnW3DC việcwjfu thiếLq3Jt kếLq3J áLq3Jnh sC7yeáng tronW3DCg nhữLq3Jng cLq3Jông trìC7yenh củaZm6L mình,W3DC nênLq3J C7yetừ kZm6Lhu resorZm6Lt W3DCRainbow đếLq3Jn nZm6Lhà hàLq3Jng nàyW3DC, áC7yenh sángW3DC đwjfuều rấW3DCt đẹpC7ye mắt,C7ye đềLq3Ju lC7yeà Lq3Jthứ màZm6Lu vàngW3DC ấmwjfu ápwjfu, sZm6Lóng W3DCsánh nhưwjfu mậW3DCt ongLq3J.  Từng Lq3Jcăn phLq3Jòng wjfunhư từC7yeng Lq3Jô wjfunhỏ phW3DCát swjfuáng, ngọZm6Lt ngwjfuào Lq3Jvà wjfubí mậtwjfu. DươnZm6Lg W3DCcứ tưởngZm6L ĐịnZm6Lh sẽLq3J dắwjfut C7yecô wjfuvào mộtC7ye Zm6Lcăn phònW3DCg wjfunào wjfuđó, C7yenhưng cuốiLq3J cùnwjfug nơiW3DC dC7yeừng Lq3Jlại củaW3DC hwjfuọ lLq3Jại làwjfu Lq3Jmột câywjfu cầuLq3J Lq3Jgỗ wjfunhỏ wjfunhưng chắcLq3J chắn,C7ye W3DCnằm bwjfuên rwjfuìa củaZm6L C7yekhu nLq3Jhà hZm6Làng. wjfuThấy bãiW3DC cáC7yet dướiW3DC Lq3Jchân mZm6Lịn màng,Zm6L DươngW3DC khZm6Lông ngạiLq3J nZm6Lgần wjfucởi gC7yeiầy raLq3J, W3DCrồi điZm6L tLq3Jrên cát.

Trăng Zm6Lnon Lq3Jvừa wjfulên. Nhwjfuững bưwjfuớc cwjfuhân W3DCcủa DưW3DCơng hơLq3Ji W3DClún xuốngwjfu tLq3Jrên nềnwjfu cáLq3Jt lấW3DCp láC7yenh sángC7ye bW3DCạc bởiC7ye áZm6Lnh trănLq3Jg vW3DCà ánW3DCh điệnZm6L vàW3DCng hắtC7ye wjfura Zm6Ltừ kLq3Jhu nhàZm6L lớZm6Ln. Bêwjfun cạnhW3DC, Địwjfunh vẫC7yen đwjfui gW3DCiầy, aLq3Jnh nhẹZm6L nhàngwjfu cầmW3DC lấyZm6L Lq3Jđôi W3DCgiầy tW3DCrong taLq3Jy Lq3JDương kLq3Jhiến côC7ye wjfuhơi C7yengỡ ngàwjfung vW3DCà wjfucó Zm6Lchút bốZm6Li rối.Zm6L Zm6LỪ thìwjfu thừaZm6L nW3DChận đi,wjfu nhữnZm6Lg wjfuchăm sóZm6Lc cLq3Jó phầwjfun Zm6Lnhỏ Zm6Lbé nwjfuhư W3DCvậy khiZm6Lến Lq3Jcô W3DC… wjfuthích wjfukinh lZm6Lên đượcW3DC ^^

Gió bLq3Jiển mW3DCang thêW3DCm mộtwjfu cLq3Jhút lạC7yenh khiếnW3DC máiW3DC tóC7yec Lq3JDương wjfubay lòwjfua xòW3DCa. ỞW3DC mộtC7ye nơiZm6L Zm6Lkhông W3DCkhí Lq3Jlãng mC7yeạn nLq3Jhư vậy,Zm6L DươW3DCng wjfurất mZm6Luốn nóiC7ye điLq3Jều gìZm6L đóLq3J, tựawjfu Lq3Jnhư mộZm6Lt sựC7ye W3DChỏi wjfuhan âC7yen wjfucần, nhưnC7yeg Lq3Jrất sợwjfu mìnhLq3J sẽwjfu lLq3Jại bW3DCuột miZm6Lệng C7yera mộtLq3J câC7yeu nLq3Jói vC7yeô duyên.W3DC W3DCCuối Lq3Jcùng Dươwjfung chọwjfun sựwjfu C7yeim lặng.

“Hôm nwjfuay W3DCDương C7yeít nóiwjfu nhỉ?”

Dương ngướcLq3J C7yelên, wjfuhơi Lq3Jbất ngờZm6L vW3DCì câuLq3J nhậnC7ye xétwjfu củaC7ye ĐịnhLq3J, chỉZm6L đZm6Lịnh nóiwjfu lạW3DCi mộtwjfu câLq3Ju đạiW3DC W3DCloại cW3DCô ítwjfu nóiW3DC C7yesao bằW3DCng anZm6Lh, nhưwjfung cuốiC7ye cùZm6Lng, vẫnC7ye cứZm6L twjfuhấy thW3DCế wjfunào đó,Zm6L C7yecô cườiwjfu ngượnLq3Jg ngùng.

“Tại Lq3Jem đC7yeang sW3DCuy nghĩ”

Định khônwjfug Lq3Jhỏi tiếp,Lq3J màwjfu wjfuchỉ nhwjfuìn côZm6L, tC7yeựa nhZm6Lư đợiW3DC cC7yeô Zm6Lnói thwjfuêm. DươngC7ye bậtC7ye cười.

“Em đaC7yeng suLq3Jy C7yenghĩ W3DCxem tráiwjfu đwjfuất nàLq3Jy hẹW3DCp đếZm6Ln W3DCcỡ nàoLq3J mW3DCà eW3DCm C7yebị dấZm6Lm W3DCdúi cLq3Jho aLq3Jnh nW3DChững hW3DCai lần?”

Định cW3DChợt nW3DChìn bânW3DCg quơZm6L xZm6La Lq3Jxa “À,Lq3J nhC7yeư chW3DCú W3DCThụ nói,Zm6L cáiC7ye đóC7ye nW3DCgười tW3DCa gọiW3DC làwjfu “hữuwjfu duyên””

Dương Lq3Jim bặZm6Lt. LiếmC7ye đôiC7ye C7yemôi cảmC7ye giW3DCác đaC7yeng C7yekhô điW3DC Zm6Lvì gióLq3J biển,Lq3J DươLq3Jng hồiwjfu Zm6Lhộp C7yenhìn W3DCkhuôn mặtW3DC ngW3DChiêng nghwjfuiêng củW3DCa ĐịZm6Lnh, nhwjfuững đườnwjfug nLq3Jét trZm6Long swjfuự khắcLq3J chạmW3DC dịuW3DC dàngW3DC củZm6La ánhwjfu sángZm6L kwjfuhiến lòLq3Jng Lq3Jcô bỗngLq3J wjfunhiên tràowjfu dângwjfu mộwjfut cảmwjfu giácLq3J W3DCêm ảZm6L lạZm6L Lq3Jlùng. DưW3DCơng đangLq3J twjfuính hC7yeỏi Zm6Lanh “Zm6Lhữu duZm6Lyên thwjfuì saZm6Lo” nhưwjfung cC7yehưa kịpC7ye mLq3Jở lờiwjfu, ĐịnhLq3J wjfuđã quW3DCay nhìnW3DC Zm6Lcô, đôZm6Li mLq3Jắt đLq3Jen bìnW3DCh wjfuthản hỏiC7ye mộwjfut wjfucâu rấtC7ye wjfu… khônW3DCg liênLq3J quan.

“Có C7yethật thếW3DC không?”

Dương sữLq3Jng W3DCra ngơC7ye ngáwjfuc wjfu“Thật Zm6Lgì ạ?”

Định đặtZm6L đôiZm6L gLq3Jiầy củZm6La DC7yeương xuW3DCống thwjfuành cầu,C7ye rồiC7ye xwjfuỏ C7yetay tZm6Lúi quần,W3DC nZm6Lét mC7yeặt W3DCvẫn khôW3DCng đổi.

“À chuyệnW3DC chiềwjfuu nayW3DC. Cówjfu thậtZm6L lLq3Jà tôwjfui W3DCkhông cZm6Ló …W3DC C7yexi nhêLq3J gZm6Lì Lq3Jvới Lq3Jem không?”

Ôi mW3DCá ơiwjfu. C7yeCô Zm6Lcó nêW3DCn Zm6Lnhảy luLq3Jôn xuốC7yeng biểZm6Ln chZm6Lo Zm6Lxong đờiW3DC khônZm6Lg? W3DCDương bặmZm6L chC7yeặt Zm6Lmôi, cốwjfu nLq3Jén cZm6Lảm giáC7yec xZm6Lấu W3DChổ đếnW3DC tậnC7ye Zm6Lchân tóc.

“Lúc đó…Lq3J Zm6LLúc đóZm6L làC7ye cC7yeháu C7yeanh chLq3Jọc eW3DCm mà…”

Định vwjfuẫn W3DCkhông buônwjfug tha.

“Vậy W3DCnghĩa W3DClà tôiZm6L cW3DCó… Lq3Jxi nwjfuhê à???”

Gì thếwjfu nLq3Jày? SaLq3Jo Lq3Jcâu cLq3Jhuyện nZm6Ló lạW3DCi dLq3Jẫn vềZm6L W3DCcái wjfuchủ đềW3DC oZm6Lái oămLq3J nàwjfuy chứ.C7ye Chẳwjfung lwjfuẽ C7yecô wjfulại C7yeđi Lq3J… gLq3Jật đZm6Lầu? Màwjfu Lq3Jlắc tW3DChì thW3DCà xúiC7ye cLq3Jô đi…C7ye wjfuchết còC7yen hơn!!!!

Dương cắLq3Jm mặtC7ye xuốngW3DC đất,wjfu nhwjfuìn xuốngLq3J …C7ye C7yengón cC7yehân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”