You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 19nAv2.1: CáSN74i n9nAvày c9nAvó SN74tính lSN74à quấy6Yfi hBnXrối tìnSN74h VfqXdục cSN74ông 9nAvcộng khôn6Yfig đấy????


9nAv


(Bông lộchBnX v6Yfiừng trênhBnX sân6Yfi thiếSN74u nh9nAvi, hBnXgần hồVfqX Hoà6Yfin KiếmVfqX 25/9/11)
Điện thoạiVfqX tronhBnXg phònghBnX kháchVfqX 9nAvsạn ch6Yfiợt VfqXreo. DươnSN74g nVfqXhấc máy6Yfi ngVfqXhe. hBnXCô SN74nhíu 6Yfimày kh6Yfii nhBnXhân vi9nAvên kh9nAvách VfqXsạn với9nAv giọngSN74 6Yfimiền TruhBnXng nhỏ6Yfi n6Yfihẹ nói6Yfi SN74có ngườVfqXi hBnXmuốn gSN74ặp côhBnX. DươngSN74 lập9nAv t6Yfiức nghSN74ĩ VfqXngay đSN74ến Q6Yfiuân nên9nAv lạnhSN74 hBnXlùng trảVfqX lời9nAv là6Yfi 9nAvcô khônghBnX muốn6Yfi gặp6Yfi 6Yfiai hết,6Yfi hBnXcũng kh9nAvông que6Yfin hBnXai SN74ở đây.9nAv NhưnhBnXg giọngVfqX lễhBnX tSN74ân vẫn9nAv tiế6Yfip 9nAvtục ngọt9nAv ngào.

“Dạ, ả9nAvnh 9nAvnhờ hBnXnói ảnSN74h têhBnXn ĐịnhhBnX ạ!”

Sấm séVfqXt VfqXnổ đ6Yfiùng 9nAvbên ta9nAvi. ĐVfqXịnh sa6Yfio? KhhBnXông SN74lí nào9nAv cáSN74i ngườhBnXi côSN74 âm9nAv thầmVfqX VfqXnguyền SN74rủa nãy9nAv 6Yfigiờ lạiVfqX l6Yfiò SN74dò tớiVfqX đâyhBnX tìhBnXm 9nAvcô chứ?hBnX MàhBnX vìhBnX VfqXsao 9nAvanh lạiVfqX bi6Yfiết đượcVfqX chỗVfqX 9nAvphòng SN74cô đ6Yfiược nhỉ?6Yfi DươnVfqXg nghhBnXĩ đếnhBnX đVfqXủ mọ6Yfii hBnXkhả năVfqXng, cuối9nAv cùng9nAv hBnXcô tạmSN74 hBnXtìm đư9nAvợc giảiVfqX VfqXpháp hợhBnXp 9nAvlý. ChhBnXắc làhBnX 9nAvTân, ôn9nAvg mối6Yfi ngà6Yfiy xhBnXưa VfqXvẫn k6Yfihông qu9nAvên nhiệ6Yfim vụVfqX chBnXủa 6Yfimình. ChSN74ỉ 6Yficó TâSN74n mớ6Yfii biSN74ết pVfqXhòng 6Yficủa c9nAvô ởVfqX cá6Yfii th9nAvành 6Yfiphố 6Yfibiển nà9nAvy, vì &nbsVfqXp;chính SN74anh trựVfqXc 9nAvtiếp boVfqXok SN74vé, bo9nAvok phhBnXòng c6Yfiho cô6Yfi ởhBnX kháchBnXh sạn6Yfi nà6Yfiy mà.

Ý nghSN74ĩ Đị9nAvnh đếnVfqX tìSN74m làmVfqX cVfqXô qhBnXuýnh lê6Yfin. Dương6Yfi hớ9nAvt hảiVfqX cSN74hải SN74sơ mái6Yfi VfqXtóc, tha6Yfiy chiếSN74c 9nAváo ha6Yfii dhBnXây v6Yfià chBnXhiếc quhBnXần aliVfqXbaba màu6Yfi hồngVfqX tSN74ím điệuVfqX đhBnXà rồ9nAvi c9nAvhạy n6Yfihào rhBnXa 9nAvcửa. ĐếVfqXn 6Yfikhi c9nAvầm nắ6Yfim SN74cửa đ6Yfiịnh SN74xoay, DưVfqXơng mới&SN74nbsp; sực nhớ,VfqX cô9nAv lại6Yfi chạy &nbsSN74p;bổ vàoSN74 phòng6Yfi, l9nAvôi tVfqXúi hBnXra, lấy6Yfi thỏhBnXi so6Yfin mô6Yfii quẹt6Yfi nSN74hanh 9nAvmột cá6Yfii. Lú9nAvc nhìn9nAv gương, &hBnXnbsp;mím m9nAvím mô6Yfii cSN74ho 6Yfison laSN74n đều,9nAv DươnghBnX VfqXmới giậSN74t mình.

Ôi, lậSN74p tVfqXrường chBnXủa c6Yfiô 9nAvchỉ VfqXcó hBnXthế thôihBnX sVfqXao? LỏnghBnX lẻVfqXo đến9nAv pháthBnX sợ.SN74 hBnXVừa mVfqXới quyế9nAvt 6Yfitâm khôngVfqX liên6Yfi quaSN74n đến6Yfi cảVfqX ch9nAvú 9nAvcháu VfqXnhà an6Yfih cơ6Yfi mà.

Vả lại6Yfi, anVfqXh đSN74ã SN74có “mối”.

Bang! BaSN74ng! VfqXCái ýSN74 ngVfqXhĩ “6YfiĐịnh 6Yficó mối6Yfi” VfqXkhiến SN74cô sựngSN74 lại,6Yfi bỗngVfqX dưnhBnXg SN74muốn chùiSN74 q9nAvuách 9nAvtí so6Yfin m9nAvôi đVfqXi. NhBnXhưng shBnXau ngVfqXhĩ hBnXmình thậSN74t trẻVfqX coVfqXn VfqXtrẻ mSN74ỏ, mìSN74nh xhBnXinh đâhBnXu 9nAvphải c9nAvho d6Yfiuy nhất6Yfi mộSN74t ngườSN74i nhìVfqXn, thếSN74 l9nAvà DươngVfqX nh6Yfie SN74răng hBnXcười 9nAvvới mìhBnXnh tronVfqXg VfqXgương mộthBnX cáVfqXi, rồi6Yfi tráSN74i ngược9nAv vớihBnX v9nAvẻ hớt9nAv hảihBnX 6Yfilúc nãySN74, c6Yfiô đủnSN74g đỉnh9nAv đhBnXi r9nAva kh9nAvỏi phòng.

Thế nhưngSN74 hBnXdù 9nAvra vẻSN74 bình9nAv th6Yfiản đến9nAv mấyhBnX t9nAvhì kh6Yfii t9nAvhang máy6Yfi “ding”VfqX mộhBnXt cáiSN74 rồihBnX 9nAvmở VfqXra, Dươ9nAvng vẫVfqXn nhậ6Yfin t9nAvhấy 6Yfitim mìnhhBnX đ6Yfiang đậpVfqX VfqXthình thị6Yfich. C6Yfiô  tiến v6Yfiề 9nAvphía quầ9nAvy lễ6Yfi tâSN74n 9nAvcủa kháhBnXch s6Yfiạn, nhưngVfqX chỉ6Yfi SN74thấy nhâhBnXn viê6Yfin đSN74ang cắm9nAv SN74cúi nSN74hập s6Yfiổ sá6Yfich. DươngSN74 6Yfilướt mhBnXắt nhìVfqXn quaVfqXnh, nhưng  cả9nAv kSN74hu tầSN74ng trệtSN74 chỉSN74 tVfqXhấy v9nAvài bhBnXa khSN74ách ThBnXây 9nAvđang điSN74 l9nAvại, còn6Yfi đâu9nAv khhBnXông thấ6Yfiy bóngSN74 hBnXdáng cSN74ủa kẻVfqX chuySN74ên mặcSN74 sSN74ơ SN74mi đen9nAv ấhBnXy đhBnXâu hết.SN74 KhôhBnXng l6Yfiẽ a6Yfinh đợiVfqX 6Yfilâu 9nAvquá đãhBnX điVfqX rồi?  Dươn9nAvg điVfqX v6Yfiề phí9nAva SN74lễ tân,VfqX định6Yfi hỏ9nAvi ha6Yfin 9nAvmột câuSN74 thì6Yfi 6Yfiđột nSN74gột có6Yfi bàVfqXn 9nAvtay hBnXvỗ nhBnXhẹ vàoVfqX va6Yfii cô.

“Ở đây”.

Dương qua9nAvy phắtVfqX lạhBnXi nhhBnXìn. 9nAvKhông thể6Yfi 6Yfitin được9nAv vàohBnX mVfqXắt mVfqXình, trước9nAv SN74mặt côSN74 lhBnXà 9nAvmột khuôn6Yfi mặtVfqX m9nAvà hBnXcô chSN74ỉ muốnVfqX …hBnX đấm6Yfi cSN74ho mhBnXột nhá6Yfit. Quân6Yfi 6Yfinhướn nhướnVfqX đô6Yfii lôngVfqX mày,hBnX VfqXnhìn cô9nAv 9nAvnhe răSN74ng rVfqXa cười.

“Ô, là6Yfim gSN74ì hBnXnhư muốnhBnX giếhBnXt ngườhBnXi thVfqXế kia?”

Dương SN74tức đế6Yfin mứ9nAvc muốhBnXn xịtVfqX SN74khói lỗVfqX hBnXtai. 6YfiTức cáVfqXi thằnghBnX hBnXtrời đáhBnXnh SN74này mhBnXột, tứ9nAvc chín6Yfih b9nAvản t6Yfihân SN74mình mưSN74ời. SN74Sao côVfqX cóhBnX thhBnXể 9nAvngu 9nAvsi kì6Yfi diệuSN74 vậySN74 cơ9nAv chứhBnX, khBnXhông VfqXnghĩ đếnSN74 chiê6Yfiu lSN74ừa 6Yfiquá mứSN74c đơn6Yfi giả6Yfin n6Yfiày. 9nAvNhưng biếtSN74 tứhBnXc tVfqXối hBnXchỉ VfqXtổ là9nAvm mìnhSN74 thBnXhêm VfqXuất, khônSN74g gi9nAvải SN74quyết đưhBnXợc hBnXgì nê9nAvn côVfqX hVfqXất mặt.

“Ra  người mVfqXuốn gặp9nAv tSN74ôi là6Yfi chBnXậu đóhBnX à?”

Quân gậSN74t 9nAvgật hBnXđầu, c9nAvòn cườihBnX 6Yfitoe hBnXra 9nAvvẻ rVfqXất ngâyhBnX thơ.

Dương cười6Yfi cười9nAv bỡnhBnX 9nAvcợt “ThếSN74 mớiSN74 SN74thay t9nAvên đổihBnX hộVfqX khẩVfqXu à?”

Quân x6Yfiịt nVfqXụ cưhBnXời, lúcSN74 sau&n6Yfibsp; bĩu 9nAvmôi 6Yfiấm ức.

“Hừ. 9nAvTức hBnXvì đâSN74y mạoVfqX SN74danh chú6Yfi ĐịnhVfqX à9nAv? NhưnghBnX đ9nAvây kVfqXhông nóiSN74 thế9nAv thìhBnX cSN74ó xuốnhBnXg không?”

Dương ng6Yfihiến răng.

“Đồ lhBnXáu SN74cá l9nAváu tôm”.

“Ôi, 9nAvláu 6Yfigì chẳnVfqXg đhBnXược, VfqXláu cá,VfqX láu6Yfi tôhBnXm, 9nAvláu ốhBnXc, lSN74áu ếhBnXch, VfqXláu cảSN74 nh6Yfiái bhBnXén lVfqXuôn… HhBnXa hhBnXa “

Thấy mìSN74nh 9nAvlại sắSN74p p6Yfihát điên9nAv, DưSN74ơng hBnXquay 9nAvphắt ngườSN74i đi.SN74 NVfqXhưng VfqXmột SN74ý nghĩhBnX lướthBnX q9nAvua khiếnVfqX Dươn9nAvg sự6Yfing lSN74ại. hBnXCô VfqXquay ng9nAvoắt trở6Yfi lạhBnXi hBnXvà SN74va t9nAvhẳng vSN74ào cái9nAv người9nAv đahBnXng hă9nAvm 9nAvhở VfqXđi đếVfqXn, VfqXkhiến côVfqX tốihBnX sầ9nAvm mhBnXặt mũi.

“Làm cáiVfqX gìSN74 thếSN74 hả?”

Vừa 6Yfixoa tSN74rán D6Yfiương vừa6Yfi SN74gắt 9nAvlên. QuVfqXân lúnghBnX túnghBnX hBnXthanh minh.

  “Ai bảhBnXo đang6Yfi 6Yfiđi tSN74ự dưng9nAv SN74đứng 9nAvlại? 9nAvCó 9nAvlàm 9nAvsao không?”

“Sao t9nAvrăng cá6Yfii gì.VfqX TrhBnXả đây?”

Dương thBnXrừng mắhBnXt x9nAvòe thBnXay ra

Quân n6Yfigẩn ngơSN74 n6Yfihìn khVfqXuôn hBnXmặt Dương9nAv, rồi6Yfi lạiSN74 nSN74hìn bànSN74 tVfqXay xòe6Yfi 9nAvra củVfqXa cô.

“Trả gìSN74. T6Yfirả SN74nợ 9nAvtình xVfqXa à?SN74 VfqXhí hí”

“Còn d6Yfiám cườ6Yfii 6Yfihả? SN74Trả chứnghBnX mihBnXnh thhBnXư củaSN74 tVfqXôi. VfqXCậu c9nAvó biVfqXết tô9nAvi phải9nAv m6Yfiang passporhBnXt đểVfqX ở6Yfi k6Yfihách sạnSN74 khôVfqXng hả?”

Quân cườiSN74 hBnXtít 9nAvcả mắt.

“Có passpo9nAvrt  rồi thìhBnX cầ9nAvn SN74gì chứ6Yfing mi6Yfinh thưVfqX nữahBnX. Để9nAv đâ9nAvy gVfqXiữ l6Yfiàm ti9nAvn cho?”

Hai nắmSN74 đấmSN74 cSN74ủa DươSN74ng đãSN74 si6Yfiết c6Yfihặt, gânhBnX xan6Yfih VfqXchắc cũSN74ng phảiSN74 nSN74ổi lêhBnXn cuồnVfqX cuộn,6Yfi chBnXô 6Yfitrừng trừngVfqX 6Yfimắt nhVfqXìn cáihBnX khBnXẻ m9nAvặt đaVfqXng vô6Yfi cùhBnXng 6Yfitoe toét.

“Tin cáhBnXi chBnXon k9nAvhỉ! ThBnXóm VfqXlại cậuSN74 hBnXcó trảVfqX không?”

Quân hBnXcười cười.

“Không tVfqXrả. ThBnXhích thhBnXì 9nAvđi màhBnX 6Yfilấy. ỞhBnX đâ6Yfiy này”.

Vừa nhBnXói Q6Yfiuân vừ9nAva vSN74ỗ bVfqXồm bộpSN74 hBnXvào …9nAv SN74mông, nơihBnX chiếcSN74 hBnXtúi quầnSN74 jeSN74an phồngSN74 9nAvlên bởi9nAv SN74một chiếVfqXc 6Yfiví. NụhBnX c6Yfiười t6Yfiự VfqXtin SN74vì bi6Yfiết VfqXcô khô6Yfing đờiSN74 VfqXnào 9nAvdám “manh6Yfi động”SN74 khiến9nAv DươnSN74g tVfqXức điên.VfqX Mộ9nAvt c6Yfiơn bốcVfqX đồng9nAv bấ9nAvt thìnSN74h VfqXlình k9nAvéo VfqXđến, k6Yfihi mSN74à 9nAvchưa kịhBnXp shBnXuy n9nAvghĩ hBnXgì thêVfqXm DươnhBnXg VfqXđã thấyhBnX mìnhhBnX chạy6Yfi SN74ra 9nAvsau lưnhBnXg QSN74uân, r9nAva sứ9nAvc nhét6Yfi taSN74y SN74vào túi6Yfi quần9nAv, móhBnXc chiếcVfqX vhBnXí ra.

Quân cSN74hoáng, lặng9nAv đ6Yfii mộtSN74 thoán6Yfig, VfqXngoái VfqXra đằng6Yfi sau.

“Oái… NàyhBnX… Này…hBnX Sờ…hBnX sờVfqX SN74mông đSN74ây thậhBnXt đấy6Yfi à…

Dương vẫnVfqX nSN74ghiến ră6Yfing SN74rút cá9nAvi vhBnXí raVfqX, như9nAvng cVfqXhiếc quầnSN74 VfqXJean chậ9nAvt khiến6Yfi ch9nAviếc vSN74í 9nAvmãi khônVfqXg kéSN74o hBnXlên được.

Một v6Yfiài 6Yfivị khá6Yfich T9nAvây bVfqXắt đầu9nAv hiế6Yfiu kì9nAv qVfqXuay hBnXra nhìn,hBnX nhưnSN74g VfqXDương kệhBnX xáchBnX. Đa6Yfing troVfqXng cơn9nAv tứSN74c tốihBnX v9nAvà được9nAv hBnXan ủihBnX vhBnXới 9nAvý ngSN74hĩ “đốhBnXi mặ6Yfit vSN74ới nhữnhBnXg 9nAvthằng hBnXchày bửaVfqX thì9nAv pVfqXhải chàSN74y bửaSN74 hơnVfqX nó”,SN74 6Yfinên DưhBnXơng hBnXnghiến rVfqXăng rúhBnXt cật9nAv lhBnXực. ChiếVfqXc vVfqXí 9nAvvừa thò9nAv lênVfqX qhBnXua méSN74p VfqXtúi t9nAvhì QuhBnXân VfqXlại n9nAvgọ nguậy.

“Này này,6Yfi cáihBnX n9nAvày c6Yfió tín6Yfih lhBnXà 9nAvquấy rốiSN74 tình9nAv dụcVfqX côhBnXng hBnXcộng VfqXkhông đấy?”

Vì QuSN74ân xoahBnXy ngư6Yfiời nên9nAv DươnSN74g bị6Yfi 9nAvtrượt taVfqXy 6Yfira. CôSN74 lạiVfqX phhBnXải 6Yfinhào tSN74heo, vừa9nAv cốSN74 kVfqXéo chiếchBnX vhBnXí SN74ra, vừahBnX hBnXhét nhỏ.

“Câm m6Yfiiệng. Đ9nAvứng i6Yfim đấy”.

Giọng QuhBnXân vừ6Yfia buhBnXồn cười,hBnX vừaVfqX VfqXthiểu não.

“Ôi, chVfqXú Định,hBnX cVfqXhú chVfqXứng kiếSN74n nhBnXhá. Rõ9nAv lSN74à Nhá9nAvi SN74Bén VfqX“dê” cháuVfqX mà!

Dương 6Yfihung 6Yfihăng tr9nAvừng mắSN74t lên9nAv nhìSN74n Quân.

“Hừ, đừng6Yfi mVfqXà lôihBnX 6Yfichú hBnXcậu r6Yfia 6Yfimà dọaSN74 t6Yfiôi. TưởnVfqXg chúhBnX cậSN74u mà6Yfi hBnXxi n6Yfihê với9nAv tôi9nAv hả”?

Mắt QuâhBnXn 6Yfilấp láSN74nh tiVfqXnh quái.

“Thật hBnXkhông 6Yfixi nhêhBnX chứ?”.

Dương đãVfqX hBnXrút hBnXra đượcSN74 chiế6Yfic ví6Yfi quáVfqXi đVfqXản r6Yfia khBnXhỏi chiếc6Yfi quầnhBnX c6Yfihật mộVfqXt cáchVfqX 6Yfiquái đản9nAv ki6Yfia, 9nAvvội hBnXvàng lhBnXật r6Yfia đ6Yfiể t6Yfiìm chứnghBnX mi6Yfinh củhBnXa mình.

“Không nóhBnXi nhiề6Yfiu đhBnXau di9nAvều. 9nAvIm chSN74o hBnXtôi c9nAvòn tìm…”

Dương lVfqXật lậtSN74 mộSN74t hồi,SN74 6Yfithấy tron6Yfig v9nAví cSN74ó 9nAvvài VfqXtờ tiềnVfqX chẵn,9nAv lẻVfqX lSN74ộn hBnXxộn. BVfqXên n9nAvgăn khhBnXác lVfqXà cácVfqX lohBnXại gi6Yfiấy tờSN74 SN74và v9nAvài cáSN74i thẻ.9nAv ChBnXô tìm6Yfi thấy6Yfi được6Yfi chứ6Yfing SN74minh củhBnXa mìnVfqXh 6Yfiở hBnXphía tronSN74g cùnSN74g 6Yficủa chhBnXiếc SN74ví, hBnXđược kẹphBnX bêVfqXn cạnh9nAv tSN74ờ hBnXchứng mhBnXinh 6Yfithư 9nAvkhác. DươngSN74 nhanhBnXh hBnXtay kẹp9nAv ngSN74ay chứnghBnX m6Yfiinh củSN74a mìnSN74h vàVfqXo nSN74ách, rồi9nAv rú6Yfit tờ6Yfi chứng6Yfi mVfqXinh thư9nAv c6Yfiủa QuânSN74 VfqXra, lSN74iếc nhBnXhìn hBnXqua. NguyễnhBnX HoànVfqXg QSN74uân, s6Yfiinh nSN74ăm 1987…SN74 VfqXHừ, VfqXcái 6Yfiđồ oắt9nAv cohBnXn lắSN74m c6Yfihuyện, sVfqXinh n9nAvăm SN7487 6Yfimà dá9nAvm lèoSN74 9nAvnhèo 6Yfilà a9nAvnh đâVfqXy 2VfqX7 tuổVfqXi. CôVfqX VfqXnhét trở9nAv l6Yfiại vàohBnX vSN74í, rồiVfqX đậpVfqX bốp6Yfi chiSN74ếc hBnXví vàoVfqX VfqXtay 6Yficủa Quân,VfqX c6Yfiái VfqXkẻ vhBnXẫn đangVfqX tủmhBnX tSN74ỉm đứngSN74 nhìhBnXn. Lấ9nAvy hế6Yfit gihBnXọng hìn9nAvh hBnXsự có9nAv thhBnXể, Dương6Yfi hừ6Yfi mũi.

“Nghe đ6Yfiây. TừSN74 bâ9nAvy giờhBnX khVfqXông xuất6Yfi 9nAvhiện trVfqXước mhBnXặt 6Yfitôi VfqXdưới mọi6Yfi hìnSN74h thức. &nbhBnXsp;Tôi nói9nAv cSN74ó t9nAviếng VhBnXiệt cSN74ó dấSN74u đấy9nAv, VfqXcó hiểuVfqX không?

“Hiểu. SN74Nhưng c9nAvhỉ muốn9nAv hỏi,VfqX tVfqXhế ch6Yfiú ĐhBnXịnh 6Yficó thể9nAv SN74xuất hBnXhiện VfqXtrong mọihBnX hìnhSN74 thBnXhức không?”

Dương ngh9nAviến rănhBnXg trèhBnXo VfqXtrẹo “C9nAvả SN74chú 9nAvcháu nhSN74à cVfqXậu ph9nAvắn đVfqXi hBnXhết, SN74hiểu chưa?”

Quân gSN74ật hBnXđầu, quVfqXay ngườiVfqX hBnXnhìn 9nAvvề pVfqXhía cửa.

“Chú ch9nAváu mìVfqXnh phảiSN74 phắnSN74 thSN74ôi cSN74hú ạ,VfqX nghBnXhe chừSN74ng làhBnX NháVfqXi hBnXBén kiên9nAv quSN74yết lắm”

Xì, địnhBnXh tiếp6Yfi SN74tục lừ6Yfia SN74cô à?6Yfi VSN74ừa bĩuSN74 môihBnX, vừa9nAv địnhVfqX châm9nAv 6Yfichọc 6YfiQuân t9nAvhêm 6Yfimột 6Yficâu nữa,SN74 9nAvnhưng mắt9nAv DưhBnXơng hBnXvô tìnhSN74 liếchBnX rVfqXa cửaVfqX hBnXmột cái.

Sau cáiSN74 liếchBnX SN74đó, D9nAvương đã9nAv hBnXtrở tSN74hành “linh9nAv hồ9nAvn hBnXtượng đá”.

Bởi 6Yfingay cửa6Yfi kháVfqXch sạVfqXn, VfqXĐịnh đhBnXã đứnSN74g đóVfqX hBnXtừ lúcSN74 nào,6Yfi ta9nAvy xỏhBnX túVfqXi VfqXquần, 9nAvnhìn v6Yfiề SN74phía côVfqX, đôVfqXi mắt6Yfi đVfqXen thẫm6Yfi kín6Yfi bưnhBnXg, hBnXmôi điểmhBnX nhẹhBnX mộVfqXt VfqXnụ cười.

P/s9nAv: HíVfqX 6Yfihí, nh6Yfiư đSN74ã hứ9nAva, tớhBnX phải6Yfi điềuhBnX nga9nAvy a6Yfinh ĐịnhSN74 tr6Yfiở lạiSN74 6Yficho cá9nAvc 9nAvtình i9nAvu 9nAvđỡ VfqXnhớ aVfqXnh íVfqX rVfqXồi nSN74hé ^^. 

 

Chương 1hBnX2.2: Dường9nAv nhưVfqX hBnXlà cVfqXô xấSN74u hổ.hBnX DưVfqXờng VfqXnhư là9nAv 9nAvcô xấu6Yfi hổ,9nAv c6Yfihỉ vhBnXới… anh.


9nAv

(Ngõ đườnVfqXg Huỳnh9nAv T9nAvhúc Kháng9nAv, 9/201hBnX1, pho6Yfito bVfqXy Khanhha)Định quVfqXan sáSN74t kh6Yfiuôn mặtVfqX đỏ6Yfi ửVfqXng hBnXlên mSN74àu tá6Yfio chíhBnXn, d6Yfiáng điệuSN74 nhBnXhư gà6Yfi mắchBnX t9nAvóc SN74của DưVfqXơng, SN74trong hBnXlòng 9nAvnếm 9nAvtrải VfqXmột cảhBnXm giSN74ác n6Yfigọt ngào.9nAv Không9nAv hBnXhiểu hBnXvì đâVfqXu, nhữngVfqX lần9nAv 6Yfigặp gSN74ỡ Dươn9nAvg luhBnXôn kVfqXì quSN74ặc, 6Yfikhi VfqXthì côSN74 òahBnX khBnXhóc trưVfqXớc mặhBnXt an9nAvh khBnXhông giấu9nAv giếmSN74, k9nAvhi c6Yfiô SN74ngã c9nAvái VfqXoạch SN74ngay dưới6Yfi chBnXhân anVfqXh, h6Yfiay như6Yfi bâ6Yfiy g6Yfiiờ, c6Yfiô 9nAvnhư hBnXhình ảnhVfqX ởhBnX trhBnXên mộtVfqX vSN74ideo clSN74ip đang6Yfi chuyểnVfqX độnVfqXg đầ9nAvy sSN74ôi nhBnXổi bỗng6Yfi nhiSN74ên bhBnXị bấm6Yfi 9nAvnút tạhBnXm dừng9nAv vậy.

Dường 9nAvnhư l6Yfià c9nAvô xấu9nAv hổ.9nAv Dường9nAv nhSN74ư l6Yfià cô9nAv xấu9nAv hổSN74, 9nAvchỉ với…SN74 anh.

Thấy mặ9nAvt côVfqX sắp6Yfi bốcSN74 cháSN74y đếnVfqX nơVfqXi, ĐịnhSN74 mỉm9nAv cSN74ười b6Yfiình thản.

“Lâu k6Yfihông g6Yfiặp em!”.

Dương 9nAvmấp 6Yfimáy môhBnXi m9nAvột SN74lúc, t6Yfihấy SN74tay 6Yfichân thừVfqXa tVfqXhãi khô6Yfing biết6Yfi làm6Yfi gì.9nAv Cô9nAv SN74đờ đẫnSN74 đưa9nAv ta9nAvy vuố6Yfit t6Yfióc rồiVfqX cậphBnX rhBnXập bVfqXuông 6Yfixuống, l6Yfiúc sa9nAvu mớihBnX thốhBnXt lên.

“Sao anhBnXh lạihBnX ởhBnX đây?”

Định chưaVfqX kịpVfqX tr9nAvả lờSN74i, thì9nAv Quân9nAv đãSN74 nhảySN74 vào,9nAv giọnghBnX dàhBnXi ra.

“Vừa n9nAvãy cVfqXó người9nAv hBnXbảo chúSN74 c6Yfiháu mìhBnXnh c6Yfiấm xuấtSN74 hhBnXiện dư9nAvới mọiSN74 h6Yfiình thSN74ức. CSN74ó ngườiSN74 b9nAvảo cả9nAv chBnXhú cũngVfqX chảSN74 SN74xi nhhBnXê VfqXquái gì  c9nAvhú ạ”

Mặc SN74cho ĐịnSN74h c6Yfiố nínhBnX cười,VfqX QuâhBnXn vẫnSN74 tỉnhSN74 bVfqXơ, còn9nAv vờVfqX t9nAvhấp giọnSN74g hBnXthì thào.

“Có người  vừa&nbs6Yfip; rồi 6Yficòn VfqXquấy rốiVfqX …6Yfi “9nAvtờ dờ6Yfi” cháu.6Yfi 6YfiĐể 9nAvan t6Yfioàn ch9nAvú c6Yfiháu mìn6Yfih téhBnX lVfqXà hơn…”

À, nếuhBnX b6Yfiây g9nAviờ hBnXcó 9nAvmột qu9nAve d6Yfiiêm đá9nAvnh xòeVfqX một9nAv c9nAvái bêhBnXn c9nAvạnh thSN74ì đảm9nAv bảohBnX làSN74 mặ9nAvt chBnXủa Dương9nAv hBnXsẽ béVfqXn lửaSN74 ngayVfqX. CảVfqXm giác6Yfi đỏ9nAv mặ6Yfit đếnSN74 VfqXrát bỏhBnXng khVfqXiến cô6Yfi khôSN74ng nóVfqXi nhBnXên lời.&nbSN74sp; Dương SN74nhìn 6Yfivẻ mặthBnX cVfqXố bì9nAvnh thản6Yfi cVfqXủa 9nAvĐịnh vàVfqX 9nAvvẻ láu6Yfi VfqXcá củahBnX Quân9nAv k9nAvhi chhBnXiếu tưVfqXớng được6Yfi SN74cô, quVfqXyết tSN74âm lhBnXấy lạ9nAvi bìnhVfqX tĩnhSN74. CôhBnX vờ  lên6Yfi hBnXgiọng nạt.

“Hừ, chSN74ú cậuSN74 9nAvlà ngườiVfqX lớn,9nAv bihBnXết c6Yfihỗ hBnXnào nóihBnX đVfqXùa chỗ9nAv nàohBnX n6Yfiói th9nAvật chứVfqX 9nAvnhỉ a6Yfinh ĐịhBnXnh nhỉ?”

Quân dSN74ậm cSN74hân t6Yfiức tối.

“Ở đâuhBnX thóSN74i đờiVfqX nạt6Yfi hBnXcháu nSN74ịnh chBnXhú làhBnX sao?”.

Định vỗVfqX 6Yfivào vaVfqXi Quân.

“Thôi đi.9nAv ĐừSN74ng chBnXó chBnXhọc ngưSN74ời tSN74a nữa”.

Quân SN74thở rhBnXa ahBnXi oán.

“Giờ tSN74hói đờihBnX lạihBnX thhBnXành nVfqXạt chSN74áu VfqXvà nịnVfqXh ngườ6Yfii hBnXdưng. TạihBnX sa9nAvo lại6Yfi VfqXvô lý9nAv tSN74hế, mộ6Yfit thanSN74h niê9nAvn tra6Yfii trẻ9nAv SN74sáng ngờiVfqX đầ9nAvy sứhBnXc 9nAvsống 6Yfimà chẳn6Yfig được6Yfi nâVfqXng VfqXniu ghBnXì cả”

Cả DươVfqXng lầnSN74 ĐịnhhBnX VfqXđều SN74phì cười6Yfi vSN74ì đ9nAviệu bộ9nAv kh6Yfioa tr9nAvương củaSN74 Q9nAvuân. Dươn9nAvg cũng9nAv VfqXthầm thở6Yfi phà9nAvo vhBnXì thờiVfqX điểmVfqX c9nAvăng thẳVfqXng đãSN74 quaSN74. SN74Tuy nh6Yfiiên, VfqXkhi Đ6Yfiịnh hỏiSN74 6YfiDương chBnXó muốn9nAv 9nAvđi café6Yfi vớiVfqX cSN74hú cháu6Yfi aVfqXnh VfqXkhông t9nAvhì DươnhBnXg 6Yfivẫn bVfqXán sốngSN74 báhBnXn SN74chết mhBnXà tVfqXừ 9nAvchối. ChBnXô khôn6Yfig muốnhBnX mìnhVfqX 6Yficứ phảiVfqX VfqXâm th9nAvầm hBnXđi tìm6Yfi cáiVfqX hố6Yfi h9nAvay cáSN74i lỗhBnX n9nAvẻ nSN74ào 9nAvđể ch6Yfiui xuốnhBnXg vìVfqX nhSN74ững hBnXtình huố9nAvng k9nAvinh dSN74ị mà6Yfi chínhVfqX hBnXcô tạSN74o nhBnXên trhBnXước mắtVfqX anh.

Định lắngVfqX nVfqXghe c9nAvâu hBnXtừ chốSN74i cSN74ủa DưhBnXơng vớhBnXi vẻ9nAv điềm6Yfi đạm,6Yfi nhSN74ưng QuânhBnX thìSN74 xVfqXì mộ9nAvt 6Yfihơi rõ9nAv dài.

“Sao t6Yfihế, 6Yfilại sợ9nAv há9nAv 9nAvmiệng mắc6Yfi qVfqXuai à,SN74 h9nAvay 9nAvxấu 6Yfihổ vVfqXì mấ6Yfiy cáiVfqX câuhBnX vừaSN74 nãy?”

Cái thằ6Yfing chếtVfqX thBnXiệt này9nAv hBnXcứ nVfqXhư SN74đi tônhBnXg lhBnXào ởVfqX tro9nAvng SN74lòng 6Yficô vậy.6Yfi DươnhBnXg SN74cười gượn6Yfig, nhưhBnXng chẳngVfqX 6Yfithèm VfqXthanh mVfqXinh với6Yfi SN74nó, côSN74 quVfqXay 6Yfisang Định9nAv nói9nAv nVfqXhư giải9nAv thích.

“Thật rVfqXa 9nAvlà SN74vì e9nAvm cóhBnX hẹnSN74 vVfqXới 9nAvmột người6Yfi hVfqXọ hVfqXàng 6Yfiở đây.SN74 TSN74hôi đàn9nAvh hẹ9nAvn chhBnXú ch6Yfiáu anSN74h dhBnXịp khác”.

Quân vẻSN74 vẫnSN74 khôn6Yfig vừ9nAva lònghBnX, trướcSN74 SN74khi xoaSN74y nSN74gười đ6Yfii c6Yfiòn SN74ghé vàVfqXo ta9nAvi c9nAvô VfqXthì th6Yfiào “LầnSN74 saSN74u nóVfqXi dối9nAv thSN74ì hVfqXọc chBnXách đừngVfqX cSN74ó mVfqXà SN74chớp SN74mắt lohBnXạn lên”

Tưởng nVfqXhư k6Yfihói l6Yfiại xì6Yfi rVfqXa hhBnXai lỗSN74 ta9nAvi DươnSN74g. Tại9nAv s9nAvao thSN74ằng oắtVfqX 6Yficon nàVfqXy khô6Yfing để6Yfi côSN74 nhìhBnXn hBnXnó đưhBnXợc bìSN74nh thường9nAv t9nAvrong vòSN74ng mộtSN74 p6Yfihút chứ?

*****

Cuộc SN74sống đú9nAvng SN74là cóhBnX VfqXnhững bấhBnXt ngờ9nAv ngẫ6Yfiu 6Yfinhiên khiVfqXến chính9nAv Dương9nAv phả9nAvi k9nAvinh ngạhBnXc. hBnXKhi côhBnX nói6Yfi đạiVfqX câhBnXu SN74gặp “một6Yfi ngSN74ười họ9nAv hàng”SN74 cô6Yfi tu6Yfiyệt 6Yfinhiên kVfqXhông hBnXthể VfqXnghĩ rằ6Yfing, SN74có một6Yfi ngườiVfqX họ6Yfi hàSN74ng thật6Yfi, đ9nAvột 9nAvngột gọSN74i đhBnXiện ch9nAvo côSN74. Mà6Yfi đây6Yfi lSN74ại làVfqX mhBnXột ng6Yfiười 6Yficô cựchBnX 9nAvkì yêVfqXu quý.

Giọng củahBnX báSN74c Thụ6Yfi vanhBnXg hBnXlên rổn6Yfi rảng.

“Nấm,  đang ởhBnX fesiv6Yfial phảihBnX không?”

Dương tSN74ròn xhBnXoe mắt.

“Dạ, hBnXsao báhBnXc biếhBnXt ạ?”

“Vậy SN74mới 6Yfitài chứ.6Yfi MahBnXu mauhBnX, đSN74i SN74ra 6Yfiđây ăn6Yfi vớiVfqX bá9nAvc. BắSN74t taxhBnXi rVfqXa lu9nAvôn nVfqXhà hàVfqXng Th9nAvùy Dư9nAvơng nhé,9nAv 9nAvcó bVfqXiết đườn9nAvg ch9nAvưa? K9nAvhông cứhBnX bả9nAvo là9nAv láiVfqX x9nAve ngườiSN74 t9nAva biếtVfqX đấy”.

“Dạ, cháSN74u biếtVfqX r6Yfiồi. CháuVfqX 9nAvra luôn6Yfi đây”.

Lẳng điệSN74n t9nAvhoại xuốnghBnX giường,hBnX hBnXDương vSN74ừa SN74gấp SN74gáp t6Yfihay đồ,SN74 vừa9nAv ngh9nAvĩ mVfqXiệng mìnhhBnX thiênhBnXg quVfqXá đi6Yfi mất.hBnX VừaVfqX khBnXêu hBnXcó hẹnVfqX họSN74 hà9nAvng làSN74 g6Yfiặp hSN74ọ hBnXhàng luôSN74n. BiVfqXết vầySN74 hồihBnX nãyhBnX cVfqXô 6Yfinói s9nAvắp gặSN74p ngườiSN74 9nAvyêu, cSN74ó khBnXhi cô6Yfi lạiSN74 chẳ9nAvng 6Yfitúm cổSN74 hBnXđược anSN74h c9nAvhàng đẹp9nAv 6Yfitrai, nhàVfqX VfqXgiàu viếSN74t chữSN74 9nAvbự ở9nAv hBnXcái thhBnXành VfqXphố biển6Yfi nà6Yfiy VfqXí chứhBnX ^^

Dương bướcVfqX hBnXvào “Th6Yfiùy DưVfqXơng”, m6Yfiột nh9nAvà hàng6Yfi đượchBnX t6Yfihiết kVfqXế đểVfqX VfqXhầu hBnXnhư mhBnXọi SN74gian phBnXhòng đều9nAv nhSN74ìn hBnXra biểnVfqX. Buổ9nAvi chiều,VfqX nVfqXắng 9nAvsâm sấhBnXp vàngSN74 6Yfitrên mặ9nAvt biểnhBnX xanh6Yfi, vài9nAv dâVfqXy lSN74eo đ6Yfiu hờ9nAv b9nAvên cử9nAva sổ,hBnX thật6Yfi 9nAvlà th6Yfiời đVfqXiểm lãnghBnX mạnhBnX củhBnXa c9nAvác cặpSN74 tìnVfqXh 9nAvnhân. Từ&nbs6Yfip; hành lahBnXng SN74đi 6Yfivào, Dương6Yfi đã6Yfi SN74liếc thấy9nAv nhữnghBnX VfqXkhông bVfqXiết hBnXlà baSN74o nhiêVfqXu cặ6Yfip đôi6Yfi đan9nAvg đứng6Yfi bhBnXên nhSN74au rVfqXì rầmVfqX trhBnXò chuyện,9nAv hSN74ay đúthBnX c6Yfiho n9nAvhau SN74miếng bánhhBnX hBnXngọt ng6Yfiào, SN74hay cầmVfqX chặtVfqX t9nAvay nhauVfqX, nhìnVfqX hBnXra biểnhBnX lớn…hBnX ÂVfqXy dhBnXa, vậyhBnX màhBnX SN74cô lhBnXại vào9nAv chốnhBnX lãnghBnX mVfqXạn thếSN74 hBnXnày để9nAv gặVfqXp 9nAvông VfqXbác mìnhBnXh VfqXcơ chứ.

Theo nh9nAvân hBnXviên c9nAvhỉ dẫ9nAvn, Dương9nAv VfqXbước đến9nAv hBnXmột bSN74an côSN74ng, c6Yfió kVfqXê hBnXchiếc bàn6Yfi nhSN74ỏ. Đ6Yfiôi 9nAvvai ngườVfqXi đàn6Yfi ôngVfqX t6Yfiừng 9nAvtrải SN74quay lưngVfqX l9nAvại vềhBnX pSN74hía 9nAvcô, mái6Yfi 9nAvtóc VfqXhoa 9nAvrâm bahBnXy nhẹVfqX trhBnXong gió.

“Bác, 6Yfibác đaSN74ng hBnXnhớ bSN74ác TVfqXâm à?”

Ông Th6Yfiụ hBnXquay 9nAvlại, nhìn6Yfi đSN74ứa c9nAvháu gá9nAvi tro9nAvng bộVfqX váyVfqX 6Yfihoa xhBnXinh VfqXxắn, mVfqXỉm cườhBnXi 6Yfirộng mở.

“Nấm co9nAvn, mhBnXở miệnVfqXg l6Yfià tr6Yfiêu chSN74ọc 6Yfibác. SSN74ao? Th9nAvấy nhhBnXà hSN74àng nVfqXày đẹhBnXp không?”

Dương kéo6Yfi g6Yfihế ngồi6Yfi xuSN74ống, nh6Yfianh tSN74ay nhónSN74 9nAvmột m9nAviếng bVfqXánh nhBnXhỏ trênSN74 bSN74àn, hBnXăn ngVfqXon lành.

“Dạ đẹp9nAv. 6YfiCơ dSN74ưng màVfqX 9nAvhơi xhBnXa chVfqXỗ kháchhBnX sạnSN74 cháu6Yfi. Như9nAvng saVfqXo SN74bác biế9nAvt chỗSN74 này?”

“Đoán xem”.

Dương đảo9nAv mắSN74t, c6Yfiười SN74vui v9nAvẻ “Ch6Yfiáu 6Yfiđoán 6Yfira rồiSN74, thếVfqX hBnXnào chủ6Yfi 6Yfinhà hBnXhàng 6Yfinày cũn6Yfig 9nAvlà VfqXmột SN74tuyệt sắVfqXc g6Yfiiai nhâ9nAvn, ha6Yfii nVfqXgười SN74từng có9nAv mộtVfqX 6Yfitình ySN74êu nhhBnXư ho9nAva nh9nAvư mộnVfqXg khiếhBnXn báSN74c k6Yfihông 6Yfithể 6Yfinào quênVfqX được….6YfiThế rồi…

Dương ch9nAvưa 9nAvnói hết,9nAv 9nAvông ThhBnXụ cườiVfqX lớn.

“Cái VfqXcon bhBnXé 9nAvnày. ChhBnXủ n6Yfihà hàn9nAvg nà6Yfiy VfqXlà mhBnXột l6Yfião VfqXbụng g6Yfiần rơiVfqX x9nAvuống đ9nAvầu gối9nAv và9nAv tóchBnX thVfqXì lạ6Yfii cSN74hẳng c6Yfiòn cọnghBnX nà9nAvo. N6Yfighe 9nAvcó gi9nAvống m9nAvột tuyệtVfqX sắ6Yfic giaSN74i nVfqXhân không?…”

Dương 9nAvhi 6Yfihi cười.

“Vậy th6Yfiì đơn6Yfi giảnSN74 rồi.6Yfi Nh9nAvà SN74hàng 9nAvnày chVfqXắc làhBnX dVfqXo bSN74ác xâSN74y dhBnXựng đúnghBnX SN74không ạ?”.

“Thông mihBnXnh đấy.9nAv Nà6Yfio thhBnXích ănSN74 gì6Yfi SN74thì chBnXhọn đi6Yfi. Đồ9nAv ởhBnX đâSN74y được6Yfi lắmhBnX đó”

Nhân vi6Yfiên phụcSN74 vụhBnX đ9nAvi tớ6Yfii, ghSN74i 6Yfilại 9nAvvài món9nAv ăVfqXn  Dương chVfqXọn. Ở6Yfi bVfqXiển thì9nAv tVfqXội gì6Yfi khhBnXông 6Yfiăn hVfqXải shBnXản chSN74ứ, nhấthBnX là6Yfi 6Yfimình lSN74ại khhBnXông phả9nAvi tr6Yfiả tiền,9nAv 9nAvvậy nên6Yfi D9nAvương hỉSN74 hBnXhả gọi9nAv đĩSN74a gh9nAvẹ hấp,9nAv hBnXvà mVfqXiến xàohBnX VfqXcua cùngVfqX m6Yfiột đĩaVfqX VfqXsalat mi9nAvến tôm.

Dương vừa6Yfi địSN74nh gấpSN74 cuSN74ốn m6Yfienu, đSN74ưa lVfqXại chVfqXo nhânhBnX SN74viên SN74thì ôVfqXng Thụ9nAv đã6Yfi với9nAv hBnXtay, lhBnXật cuố6Yfin menSN74u 6Yfira tiếp.

“Cứ gọi9nAv SN74nhiều một6Yfi chú6Yfit. ỞVfqX đâyhBnX mó9nAvn VfqXtôm nướnSN74g h9nAvay thBnXôm sốtVfqX VfqXbơ tỏSN74i cũVfqXng VfqXđược lắm.SN74 ÀhBnX, cóSN74 thíVfqXch t9nAvu SN74hài không?”.

“Ui có9nAv h9nAvai bSN74ác chhBnXáu mìnVfqXh gSN74ọi hBnXlàm VfqXgì nhSN74iều ạ”.

Ông Thụ9nAv VfqXmỉm cười,SN74 mộVfqXt chSN74út ranVfqXh mhBnXãnh dâng6Yfi lênSN74 tronVfqXg mắt.

“Có thêmhBnX một9nAv thằn6Yfig đệhBnX củ9nAva bácVfqX nữa”.

Có lẽSN74 vìVfqX 9nAvquá hBnXhiểu ôSN74ng hBnXbác mình6Yfi, nêhBnXn VfqXlập SN74tức DSN74ương n6Yfigờ ngợ.

“Bác. Không9nAv phảiVfqX báhBnXc vẫnSN74 quyếhBnXt tâ6Yfim hBnXmối mVfqXai chhBnXo cVfqXháu đấy6Yfi 6Yfichứ ạ?”

Ông ThSN74ụ cườihBnX SN74lớn, vòSN74 tVfqXay xSN74oa VfqXđầu Dương.

“Cái hBnXcon hBnXbé này…9nAv SSN74ao hiểuSN74 ý9nAv nh9nAvanh hBnXthế hả?”

Dương VfqXđặt phịcSN74h thBnXờ 6Yfimenu xuống,hBnX kh9nAvổ sởVfqX nhìn6Yfi ông.

“Bác, bSN74ác biết6Yfi lSN74à cháu9nAv khBnXhông thí6Yfich hBnXmấy trSN74ò m9nAvối VfqXmai mà”.

Ông VfqXThụ nh6Yfiìn SN74cô 6Yfivẻ bSN74ao dung.

“Thì cứhBnX VfqXthử mộtVfqX lầnVfqX xemSN74. KVfqXhông ti9nAvn VfqXbác à?

“Không phVfqXải khônhBnXg hBnXtin, VfqXnhưng mà…”

Dương đa9nAvng nóhBnXi SN74dở thì6Yfi có6Yfi tiếVfqXng bưSN74ớc SN74chân 9nAvđi tớiSN74. ChBnXô quSN74ay SN74nhìn thSN74ì chợthBnX ngẩnVfqX ra9nAv. NSN74gười bưSN74ớc 9nAvvào mặcVfqX chiế9nAvc shBnXơ mhBnXi SN74đen kẻhBnX nhỏ,9nAv khuô6Yfin mặVfqXt 9nAvtrầm n6Yfigâm, khóSN74e m6Yfiiệng đVfqXang chuẩn9nAv bị6Yfi nhướnVfqX 9nAvlên mhBnXột nụVfqX cườihBnX VfqXchào hỏi.

“Chú ạ.6Yfi Ch9nAváu thBnXới rồi”.

Dương kíVfqXn đá9nAvo cấuhBnX 6Yfivào SN74tay SN74mình mộthBnX cáiSN74, 6Yfithấy đau6Yfi đVfqXau, cVfqXô VfqXmới nghBnXước lênhBnX nhVfqXìn 6YfiĐịnh, cườihBnX ngượnSN74g ngập.

“Lại gặp6Yfi hBnXanh rồi”.

 

Chương 12VfqX.3: VfqXVô líSN74, ch6Yfiưa uốngSN74 m6Yfià đãhBnX thấhBnXy tSN74ây VfqXtây làSN74 VfqXthế hBnXnào nhỉ?(Tấm “mànhSN74 trhBnXeo” ghBnXiữa phSN74ố hSN74ôm đihBnX 6Yfibộ 25/9)

Một SN74người 9nAvđược làSN74m 6Yfimai cVfqXho m6Yfiình đếnSN74 ha9nAvi lầhBnXn t6Yfihì cVfqXó phả6Yfii l6Yfià có9nAv duySN74ên không?hBnX  Suy n9nAvghĩ 6Yfiấy lướSN74t qu6Yfia troSN74ng đầu9nAv Định.

Còn hBnXsuy ng6Yfihĩ củ6Yfia Dươn6Yfig t9nAvhì lạiSN74 hBnXlà: Mộ6Yfit ngườihBnX đượcSN74 VfqXlàm maVfqXi chhBnXo mì9nAvnh đến9nAv haSN74i 9nAvlần rồihBnX VfqXlại liVfqXên tục9nAv gặp6Yfi nhaSN74u hahBnXi lần9nAv tronhBnXg buổi6Yfi cVfqXhiều ởhBnX một9nAv VfqXthành p9nAvhố xSN74a lạ  thì6Yfi c9nAvó ph9nAvải rấSN74t rVfqXất SN74rất r6Yfiất rSN74ất rấSN74t có6Yfi duyVfqXên không????

Vì rấVfqXt nhiềuVfqX SN74chữ “rất”6Yfi chBnXộng thêm6Yfi chữ9nAv “dVfqXuyên” VfqXto 9nAvđùng k9nAvia 6Yfimà Dươ6Yfing đờVfqX đẫnhBnX cảSN74 nhBnXgười. Lại9nAv phátVfqX hSN74iện SN74cái ngườiSN74 vSN74ốn điềmhBnX tĩnhBnXh ki9nAva SN74cũng VfqXbất ngờSN74 hBnXkhông kéSN74m gì6Yfi mìnhVfqX, DhBnXương lạiVfqX càngSN74 …6Yfi 6Yfiđờ đẫn!

Quan hBnXsát thằhBnXng đệVfqX vàVfqX cSN74ô cháuhBnX 6Yfigái m6Yfiắt SN74tròn mắt6Yfi dẹSN74t nhVfqXìn nhVfqXau, ônSN74g ThBnXhụ cười9nAv sảVfqXng khoái,hBnX kéo6Yfi ĐVfqXịnh xuốngSN74 cSN74ạnh mình.

“Sao, VfqXthế SN74hóa r6Yfia lạiSN74 biếtVfqX cVfqXon NấmSN74 nhSN74à chVfqXú à?”

Định nhSN74ìn Dương9nAv tủm6Yfi tSN74ỉm “Dạ9nAv, hBnXcháu kh9nAvông bVfqXiết Nấ6Yfim, c9nAvháu chỉSN74 biếthBnX Nh6Yfiái BéSN74n thôi”.

Nếu VfqXcâu củVfqXa ônVfqXg Thụ9nAv l9nAvàm DưhBnXơng hVfqXá hố6Yfic mồmhBnX địSN74nh phhBnXản kháVfqXng thìVfqX 9nAvcâu chBnXủa Địn9nAvh 6Yfilàm cô  khônhBnXg thhBnXể hBnXnào VfqXmà ngVfqXậm 6Yfimiệng được6Yfi. Ô6Yfii, 6Yficô chưVfqXa từVfqXng biếtVfqX một9nAv Đ9nAvịnh thếVfqX nVfqXày. KhBnXẻ mVfqXặt s9nAvắt đã6Yfi biếtSN74 nóVfqXi đùaSN74 ^6Yfi^. SN74Mà cVfqXâu đùVfqXa ấy9nAv cò9nAvn nhắ9nAvm thẳng6Yfi vàoSN74 cô.

Ông Th9nAvụ t6Yfihì hếVfqXt nhìVfqXn s9nAvang cô9nAv ch9nAváu gVfqXái, lhBnXại 6Yfinhìn SN74sang thBnXhằng đ6Yfiệ SN74tử ruột,SN74 9nAvvẻ hBnXnhư chBnXhưa SN74hiểu hVfqXết. “NhSN74ái Bén6Yfi ấSN74y à?hBnX?? CháuhBnX gặ6Yfip cohBnXn béSN74 lúc…6Yfi VfqXlúc mặtVfqX nóSN74 SN74xanh nhưSN74 đSN74ít nháhBnXi à???”

AkAkAk. hBnXDương muốVfqXn điSN74 cVfqXhết quá.hBnX ÔVfqXi b9nAvác ơiSN74, 6Yfisao bá6Yfic lVfqXại VfqXcó cá6Yfii li6Yfiên tưởng9nAv “lãnSN74g mạn”SN74 thếhBnX 6Yficơ cSN74hứ? ĐịnhBnXh vẻ6Yfi VfqXnhư SN74cũng qhBnXuen hBnXvới SN74sự 6Yfibỗ hBnXbã dễSN74 gần9nAv 6Yficủa ôn6Yfig, môhBnXi thoá6Yfing nụSN74 cười.  “hBnXDương hBnXlà 9nAvhàng xóVfqXm 6Yficủa cháu”.

Dương 9nAvthấp giọng9nAv SN74làu bàu6Yfi 6Yfi“Nhái 9nAvBén làVfqX VfqXdo thBnXhằng cSN74háu an6Yfih ấy6Yfi gọ6Yfii c9nAvháu đấy”.

Ông T9nAvhụ VfqXngờ ng6Yfiợ nhhBnXư cốVfqX nhSN74ớ “CháhBnXu 9nAvà? PVfqXhải cáiVfqX SN74thằng đợt6Yfi trướcVfqX đánhVfqX nSN74hau vàhBnXo bệhBnXnh 6Yfiviện đấyhBnX không?

“Dạ đúng”.

Định đáphBnX ngSN74ắn gọn.6Yfi DươngSN74 tSN74hầm th6Yfiở phàVfqXo 9nAvkhi Địn6Yfih khôngVfqX l9nAvôi chuy6Yfiện côSN74 đãSN74 cắp9nAv náchVfqX thằngSN74 cháVfqXu hBnXquý hó9nAva của6Yfi 9nAvanh và9nAvo bệnhSN74 vhBnXiện thVfqXế nào,SN74 nế6Yfiu SN74không thế6Yfi nhBnXào bá9nAvc Thụ9nAv cũng6Yfi hỏi9nAv hBnXnày n9nAvọ, dẫn6Yfi đếnhBnX ngọnhBnX ng9nAvành 9nAvcơ shBnXự. 9nAvViệc côSN74 th9nAvỉnh thoảng6Yfi chhBnXui VfqXra chSN74ui vàohBnX quáSN74n hBnXbi –hBnX 6Yfia, mặ6Yfic hBnXdù VfqXchỉ ch9nAvọc chọcVfqX m9nAvấy viênSN74 VfqXbi trònVfqX trònVfqX vhBnXô h9nAvại, nhưngVfqX 6Yfinếu VfqXđến taVfqXi c6Yfiác bVfqXậc phBnXhụ huySN74nh SN74thì vẫ6Yfin hBnXlà mộ6Yfit 9nAvchuyện lhBnXong hBnXtrời lởSN74 đSN74ất. Rằng,9nAv chBnXon gái6Yfi cSN74on đứhBnXa phảiSN74 …SN74 9nAvthế SN74nào VfqXmới SN74chui vàohBnX mấySN74 ch6Yfiỗ hBnXthế chứ?SN74 9nAvRằng, thô6Yfii c9nAvhết VfqXrồi, 6Yfihay l6Yfià hBnXnó khSN74ông có9nAv thằn6Yfig nàVfqXo th9nAvèm rước,6Yfi 6Yfinên si6Yfinh rhBnXa bihBnXến chứnVfqXg, mấthBnX 6Yficân bằnhBnXg nàyVfqX nọSN74… Khôn9nAvg th9nAvể SN74để thếhBnX nVfqXày được,hBnX 9nAvta phả9nAvi kiếm6Yfi ngaVfqXy chBnXho hBnXnó mộthBnX thằVfqXng. 6YfiVà thếSN74 9nAvlà l9nAvại cSN74ó hệ6Yfi quảhBnX l6Yfià SN74ở SN74quán SN74trà nọhBnX, ởhBnX quVfqXán ca6Yfifé ki6Yfia tronhBnXg cảSN74 SN74những nVfqXgày đ9nAvẹp t6Yfirời và6Yfi nhữngSN74 SN74ngày SN74không hBnXđẹp trời6Yfi cVfqXho l6Yfiắm, c9nAvó c9nAvô nàngVfqX m6Yfiặt màVfqXy d6Yfiàu dàuhBnX đi6Yfi xhBnXem mắt.

Thực tếVfqX chứn6Yfig minhBnXh, ghBnXiai chư6Yfia 6Yfivợ giờVfqX c9nAvũng kha9nAvn hiếmSN74 lVfqXắm rồihBnX. VfqXCho nSN74ên, n6Yfihững ứngSN74 cửVfqX viên9nAv tVfqXhậm chí6Yfi cSN74òn “haiSN74 lầnSN74 t9nAvrong mộSN74t” nVfqXhư lSN74à Đ6Yfiịnh đâVfqXy. CảhBnX bhBnXác ThụSN74 hBnXlẫn T9nAvân đ9nAvều mVfqXuốn dấSN74m dúSN74i 6Yfianh c9nAvho 6Yficô vớihBnX lờiSN74 quản9nAvg cáhBnXo SN74“hàng V6Yfiiệt VfqXNam chất9nAv lượng6Yfi cao”.SN74 ThậSN74t SN74ra SN74thì VfqXmắt nh9nAvìn c9nAvủa ha9nAvi nghBnXười nà6Yfiy hBnXcô đềuVfqX tSN74in tưởng9nAv cả6Yfi. SN74Thật rhBnXa hSN74ơn nữaVfqX 6Yfithì hBnXchính VfqXcô 6Yficòn muốn9nAv dấ9nAvm dhBnXúi an9nAvh VfqXcho m9nAvình khBnXia hBnXmà ^^.

Nhân viêSN74n xếSN74p SN74loạt đồ9nAv VfqXăn lênSN74 bàn.6Yfi VfqXĐịnh mhBnXở núthBnX chBnXhai rượuhBnX SN74vang hBnXmột cácSN74h thàVfqXnh tSN74hạo, xế9nAvp m6Yfiấy chi9nAvếc 9nAvly l9nAvại r9nAvồi bắthBnX đầuhBnX r9nAvót. Ô9nAvng hBnXThụ nSN74hìn ĐịnSN74h, 6Yfilại nhì9nAvn SN74vẻ mặ9nAvt SN74thoáng ửnhBnXg hồhBnXng côhBnX 6Yficháu gá6Yfii, giọn6Yfig SN74vui vẻ.

“Ái 9nAvchà! CoVfqXi SN74như báVfqXc SN74làm chuyệnSN74 t9nAvhừa rồVfqXi? T6Yfihế 6Yfianh eSN74m hànVfqXg SN74xóm láhBnXng giềnghBnX lángSN74 tỏiVfqX chắSN74c quSN74ý nhhBnXau c9nAvhứ hả?”

Bình tĩnhhBnX nh9nAvư ĐSN74ịnh 9nAvmà chahBnXi rưVfqXợu t9nAvrong thBnXay VfqXcũng ch6Yfiệch đi9nAv, kh9nAviến rượu &SN74nbsp;sánh cSN74ả r6Yfia mhBnXép lSN74y, tronhBnXg SN74lúc đó,6Yfi Dươn9nAvg n6Yfihư “đứngSN74 hình”hBnX. CSN74ô rầ9nAvu rhBnXĩ nh6Yfiìn ôngSN74 Thụ,VfqX nhăn9nAv nhó.

“Trời, b9nAvác h9nAvỏi VfqXgì k6Yfihó th6Yfiế 6Yfiạ. Quý6Yfi VfqXkiếc ghBnXì c6Yfiơ chứ?”

“Ơ ha6Yfiy cVfqXon bVfqXé nàVfqXy. Hàng9nAv xóm9nAv th9nAvì hoặhBnXc quý6Yfi nh9nAvau hoặc6Yfi ghBnXhét nha9nAvu. SN74Thế haVfqXi đứahBnX chVfqXẳng SN74lẽ lạihBnX ghé6Yfit VfqXnhau à?

Im lhBnXìm. IhBnXm lìm.

Dương trộVfqXm nh9nAvìn san9nAvg SN74Định, chỉ6Yfi thSN74ấy an9nAvh cẩn6Yfi SN74trọng đặ9nAvt VfqXly rượuhBnX xuốSN74ng thBnXrước mặt6Yfi ô9nAvng ThụSN74, khô9nAvng chBnXó vVfqXẻ g6Yfiì lVfqXà SN74sẽ “pSN74hun 6Yfichâu n9nAvhả ng9nAvọc” hBnXgiải đ9nAváp th9nAvắc m6Yfiắc c6Yfiho ôngSN74 VfqXbác mìnhhBnX, thế9nAv nên &9nAvnbsp;cuối cùnVfqXg cSN74ô đànhhBnX chépSN74 miệng,9nAv ấ6Yfip úng.

“Thì hBnXcũng hVfqXàng xómVfqX bìVfqXnh thưVfqXờng màVfqX bác”.

Định hơiVfqX nhBnXgước nhìhBnXn VfqXcô kVfqXhiến Dươn6Yfig hBnXlựng khựng,SN74 nhưng9nAv SN74cuối 9nAvcùng aSN74nh chỉSN74 nó9nAvi nh9nAvẹ nhàng.

“Em uống9nAv chút6Yfi hBnXvang nhé?”

“Dạ íSN74t 6Yfithôi ạ!”

Dương cầm6Yfi lấyhBnX hBnXly rượuVfqX Định6Yfi đưSN74a, tSN74hấy SN74màu 6Yfirượu sVfqXóng SN74sánh. Hình6Yfi nhưSN74 trVfqXái hBnXtim c6Yfiô cũSN74ng đan6Yfig cóVfqX chBnXhút s6Yfióng sánVfqXh tròng6Yfi tràn6Yfih. Vô6Yfi l6Yfií, chưaVfqX uống6Yfi m9nAvà đhBnXã 6Yfithấy tâVfqXy tây9nAv lhBnXà thế6Yfi nSN74ào nhỉ?

Ông ThụSN74 giơVfqX 9nAvly rượ6Yfiu l6Yfiên, vuSN74i vVfqXẻ “Nào6Yfi nào…VfqX UốnSN74g mSN74ừng gặpSN74 mặSN74t nào9nAv! SN74Hữu duhBnXyên SN74thì m9nAvới nă6Yfing thBnXương ngộ.6Yfi HaSN74i đứa6Yfi lạiVfqX cVfqXòn chVfqXung vácSN74h nữaSN74 tVfqXhì c9nAvhú khôhBnXng hBnXcòn gìVfqX VfqXphải 9nAvlo nSN74ữa rồi…”

Dương vSN74ừa chBnXụng 9nAvly v9nAvừa nhủ6Yfi thầmVfqX khônghBnX hiể9nAvu 6Yficái ýVfqX tứ6Yfi “khVfqXông cVfqXòn hBnXgì phải9nAv lo”củaSN74 b9nAvác mìnVfqXh lSN74à saVfqXo đây?hBnX Ha6Yfiy bVfqXác VfqXnghĩ chBnXô SN74được là9nAvm hànSN74g xómhBnX củahBnX anhBnXh l9nAvà VfqXcoi nhưhBnX chuhBnXột 9nAvsa chSN74ĩnh hBnXgạo rồi9nAv, k6Yfihông 9nAvphải hBnXlo lắnhBnXg chVfqXo nVfqXó VfqXnữa. ÔhBnXi, thếVfqX hBnXthì hBnXchắc b9nAvác hBnXcô lSN74ầm hBnXto mhBnXất rồiVfqX. CôhBnX VfqXlại lihBnXếc trộm6Yfi ĐịSN74nh hBnXqua vànhSN74 SN74ly. AnSN74h nhấp6Yfi nhBnXgụm rượu,VfqX cũngSN74 k9nAvhông đáp6Yfi lờihBnX của6Yfi SN74ông ThụSN74, nhưng6Yfi SN74vẻ tr6Yfiầm VfqXtĩnh vàhBnX thhBnXư thái.

Dương vốn6Yfi lVfqXà ngưVfqXời khôhBnXng giỏi9nAv vềVfqX 9nAvtâm SN74lí đ6Yfiàn SN74ông. NhữnSN74g pSN74hán 9nAvđoán của6Yfi 9nAvcô lú6Yfic SN74nào chBnXũng trậ6Yfit lấ9nAvt. N6Yfiên đôi9nAv SN74khi trVfqXực cảmVfqX củahBnX mìn6Yfih máchhBnX bVfqXảo mạn9nAvh mẽ,9nAv D6Yfiương vẫVfqXn cốSN74 g6Yfihìm nVfqXó xuống,9nAv sợSN74 mì9nAvnh lại9nAv rơVfqXi vào9nAv thBnXình huốngVfqX “hBnXchạy vào6Yfi SN74rừng mơVfqX bắ9nAvt co6Yfin tư9nAvởng bở”SN74. Nhưn9nAvg, lSN74iệu c6Yfió sSN74ai c9nAvhút nhBnXào VfqXkhông nhỉ9nAv,  khi SN74cô nSN74hận SN74thấy đôiVfqX lVfqXúc ĐịhBnXnh nhìhBnXn mìn9nAvh vàSN74 đVfqXôi mắthBnX thẫ9nAvm đenSN74 ki6Yfia thoSN74áng cVfqXhút VfqXlại lấpSN74 lá9nAvnh án6Yfih cười.

Bữa ănSN74 v9nAvui vẻ,9nAv nhẹhBnX nSN74hàng, b9nAvởi bác6Yfi ThhBnXụ liên9nAv tục9nAv p6Yfiha tròVfqX vVfqXà “kểhBnX xấu”VfqX DươngVfqX. SSN74ự xuề9nAv xVfqXòa củahBnX bá9nAvc khiến9nAv 9nAvmọi 6Yfithứ trở6Yfi n9nAvên thâSN74n ái,SN74 dùVfqX thỉnhVfqX VfqXthoảng âmVfqX mưhBnXu “gửiSN74 gắhBnXm” Dương6Yfi chhBnXo Đ6Yfiịnh bác9nAv vẫnhBnX SN74để lộ6Yfi hBnXrõ 6Yfimồn m6Yfiột. Ở9nAv bêVfqXn cạnhSN74 bVfqXác, ĐVfqXịnh d6Yfiường nSN74hư cũhBnXng VfqXcởi 6Yfimở hSN74ơn, SN74anh 9nAvcười nhiều,SN74 nSN74ói 6Yfinhiều hhBnXơn đSN74ôi chútVfqX. CSN74ô đặchBnX 9nAvbiệt thíchhBnX SN74khi SN74nghe VfqXhai nSN74gười tr9nAvao đổi9nAv v6Yfiề cVfqXông việchBnX, 6Yfimặc d6Yfiù mSN74ù tịt9nAv khôngSN74 hiểu6Yfi thBnXí te6Yfio gì,6Yfi nSN74hưng hBnXchỉ nVfqXhìn hBnXkhuôn mặVfqXt cưSN74ơng 9nAvnghị hBnXkia VfqXsay sưa9nAv nó6Yfii v9nAvề bê6Yfi hBnXtông cốt6Yfi théSN74p, hBnXnói vềVfqX d6Yfiầm hBnXdèo móVfqXng mánhVfqX, cô6Yfi cSN74ũng tSN74hấy n6Yfihư hBnXmình đhBnXang ngVfqXhe nhVfqXững c6Yfiâu chuyện &VfqXnbsp;ngọt ng9nAvào nhấthBnX t9nAvrên đờhBnXi. Cô9nAv chBnXũng VfqXnhận raVfqX, hìn9nAvh nhBnXhư chỉ6Yfi trVfqXong c6Yfiông 6Yfiviệc, ĐịnhVfqX m9nAvới thôi9nAv 9nAvtự kìVfqXm 9nAvchế mình9nAv, ở6Yfi đó,hBnX VfqXanh tựhBnX t6Yfiin, quy6Yfiết đoá6Yfin, vàVfqX khônVfqXg SN74còn kiệm6Yfi lờSN74i 6Yficho lắm.

Bữa cơ9nAvm k9nAvéo dàSN74i t9nAvừ chiềuVfqX đến6Yfi SN74khi trời6Yfi sẩm9nAv tối.hBnX Ánh9nAv n6Yfiắng ch9nAvỉ còn6Yfi vSN74ài vệt6Yfi rSN74ớt l6Yfiại VfqXnơi nSN74hững 6Yfithềm cửaVfqX hBnXlớn. Đ6Yfiây đóSN74 phụhBnXc v6Yfiụ bắt6Yfi VfqXđầu bật9nAv đènVfqX cSN74hùm lêhBnXn. Ông6Yfi SN74Thụ và9nAv 6YfiĐịnh đãSN74 tiêSN74u hBnXdiệt hBnXhết gầVfqXn hSN74ai cVfqXhai van6Yfig, còn9nAv DươSN74ng cũSN74ng bị9nAv hơi6Yfi rượ6Yfiu lVfqXàm chSN74o vánVfqXg hBnXvất. SN74Cô đVfqXang định6Yfi gi6Yfiơ t9nAvay xi9nAvn hànVfqXg thSN74ì đún9nAvg lVfqXúc ấ6Yfiy “tuhBnXyệt sSN74ắc giSN74ai nhân6Yfi” củaVfqX SN74bác hBnXThụ VfqXxuất hiệnVfqX, vàVfqX VfqXy 9nAvhệt nVfqXhư m6Yfiô 6Yfitả của9nAv báSN74c, ngườ9nAvi SN74này 6Yfibụng sắpSN74 hBnXrơi xuốngSN74 đVfqXầu gốSN74i và9nAv t6Yfióc ch6Yfiả cSN74ó cọngVfqX nào.

Lại VfqXmột mànhBnX chàVfqXo hỏihBnX tưSN74ng bừngSN74 chBnXhúc tụng,SN74 lúSN74c ấy9nAv, D9nAvương mớhBnXi biSN74ết Định6Yfi 9nAvlà ngưVfqXời thiết9nAv hBnXkế nhSN74à hàSN74ng SN74này, c9nAvòn bácSN74 TVfqXhụ t6Yfirực tiếpVfqX 9nAvchỉ VfqXđạo thBnXhi côhBnXng. hBnXWow, tSN74hảo 9nAvnào thảohBnX nàSN74o, ônghBnX 9nAvchủ 6Yfinhà hàng&nbspVfqX; này hhBnXồ hSN74ởi vVfqXới bVfqXác 6Yficô VfqXvà Định9nAv t6Yfihế. 9nAvSau 6Yfikhi vun6Yfig 6Yfitay ch9nAvém mhBnXột hBnXcâu VfqXnhư điVfqXnh đónghBnX cọcSN74 6Yfilà 9nAvbữa ăhBnXn nàVfqXy hoà6Yfin toàSN74n freehBnX, ông6Yfi tVfqXa 6Yfibèn 9nAvdùng đôSN74i taSN74y núVfqXng nínVfqXh lô6Yfii tuhBnXột 6Yfibác ThhBnXụ đ9nAvi “chơi”SN74 tVfqXăng haiSN74, lạhBnXi còVfqXn cườhBnXi hSN74a hảVfqX 9nAvngoái lại6Yfi bảoVfqX phải9nAv SN74đi hBnXcho haVfqXi “đứaVfqX trẻ”SN74 chúnghBnX m9nAvày 6Yficó tí6Yfi riVfqXêng tư9nAv chứ.

Tất SN74nhiên cá6Yfii VfqX“đứa trẻ6Yfi” sơhBnX mSN74i đhBnXen th9nAvì VfqXchỉ lSN74ặng hBnXlẽ cưVfqXời cSN74òn “đ6Yfiứa trẻ”9nAv 6Yfimặc vhBnXáy thìVfqX t9nAvự d9nAvưng 9nAvtim đậ9nAvp lênSN74 thSN74ùm thụp.

Chương hBnX12.3: VVfqXô 6Yfilí, chưVfqXa uống9nAv màSN74 SN74đã thấySN74 tâSN74y t6Yfiây VfqXlà hBnXthế nàoSN74 nhỉ?(Tấm “mành9nAv trhBnXeo” giữaSN74 phố6Yfi VfqXhôm 6Yfiđi bộVfqX 25/9)

Một người6Yfi được6Yfi lhBnXàm SN74mai 9nAvcho mVfqXình đếnSN74 9nAvhai SN74lần thVfqXì cóVfqX ph9nAvải lhBnXà cóVfqX du9nAvyên 9nAvkhông?  Suy 6Yfinghĩ hBnXấy lướt9nAv quhBnXa trSN74ong đSN74ầu Định.

Còn VfqXsuy ng9nAvhĩ củ9nAva Dương9nAv th9nAvì lại9nAv là:VfqX MộtVfqX ngườihBnX được6Yfi là6Yfim m9nAvai 9nAvcho hBnXmình đế9nAvn hahBnXi lần9nAv 9nAvrồi lạihBnX li9nAvên 9nAvtục gặ6Yfip nh9nAvau VfqXhai 6Yfilần thBnXrong buổi6Yfi 6Yfichiều SN74ở mộthBnX thVfqXành pSN74hố x9nAva lạ &VfqXnbsp;thì SN74có phảiSN74 rVfqXất 6Yfirất rất9nAv rấ6Yfit r6Yfiất rấtSN74 cóhBnX SN74duyên không????

Vì rấthBnX nhiềSN74u SN74chữ “rấSN74t” cộhBnXng thVfqXêm chữ9nAv “duyên”SN74 thBnXo hBnXđùng VfqXkia mVfqXà DưSN74ơng đờSN74 đẫnhBnX hBnXcả ngưhBnXời. LạiVfqX phá9nAvt hiệSN74n SN74cái người6Yfi vố9nAvn điềm9nAv SN74tĩnh kiSN74a cũVfqXng bấ6Yfit ngờSN74 khônghBnX kémSN74 9nAvgì mìnhSN74, DươngVfqX l9nAvại càn9nAvg 9nAv… đhBnXờ đẫn!

Quan sáSN74t hBnXthằng đSN74ệ vàhBnX cVfqXô ch9nAváu gáVfqXi mắtVfqX tr9nAvòn mắt9nAv dẹVfqXt nhìn6Yfi nhaVfqXu, SN74ông ThụVfqX cườiVfqX sản6Yfig kh6Yfioái, kéoSN74 ĐịnhVfqX xuốn9nAvg cạnhSN74 mình.

“Sao, thế6Yfi hó9nAva 9nAvra lạhBnXi biếtVfqX cVfqXon hBnXNấm n6Yfihà 9nAvchú à?”

Định nhhBnXìn D6Yfiương tủmSN74 tỉm9nAv “Dạ,VfqX chhBnXáu khôn9nAvg biế9nAvt Nấm6Yfi, cháSN74u chVfqXỉ biế6Yfit NháiVfqX Bé9nAvn thôi”.

Nếu câhBnXu củaSN74 ô6Yfing ThụSN74 6Yfilàm Dư6Yfiơng h6Yfiá hốSN74c SN74mồm địnhBnXh phảnSN74 khánVfqXg th9nAvì cVfqXâu của6Yfi Định9nAv làhBnXm cô SN74 không th9nAvể VfqXnào VfqXmà ngVfqXậm miệ6Yfing đượchBnX. 6YfiÔi, 6Yficô SN74chưa từ6Yfing bhBnXiết m9nAvột Định9nAv thSN74ế này.SN74 VfqXKẻ m9nAvặt sắt9nAv đã9nAv biết9nAv 9nAvnói đùaSN74 9nAv^^. VfqXMà VfqXcâu đVfqXùa ấhBnXy cò6Yfin nhắm9nAv 6Yfithẳng v9nAvào cô.

Ông ThBnXhụ th9nAvì hếtVfqX nhìhBnXn sanhBnXg hBnXcô cháu9nAv gái,SN74 lạiSN74 nhìSN74n sa6Yfing thằngVfqX đệhBnX tửSN74 ruộtSN74, vSN74ẻ nh6Yfiư chBnXhưa hiSN74ểu hết9nAv. “NháiVfqX hBnXBén ấy6Yfi à???6Yfi VfqXCháu gặp6Yfi chBnXon VfqXbé lúcSN74… lú9nAvc 6Yfimặt 6Yfinó xanhBnXh nh9nAvư đítSN74 nhVfqXái à???”

AkAkAk. DươnVfqXg muhBnXốn đ9nAvi chhBnXết quá.VfqX ÔVfqXi hBnXbác ơi,hBnX saVfqXo 6Yfibác lạ9nAvi có9nAv 9nAvcái liê6Yfin tưở9nAvng “lãSN74ng mạn”hBnX thếVfqX 9nAvcơ 6Yfichứ? ĐịnhVfqX vSN74ẻ n9nAvhư cũngSN74 que6Yfin với9nAv hBnXsự bỗ9nAv 9nAvbã VfqXdễ gầhBnXn củaVfqX ôVfqXng, môi9nAv thoán6Yfig nhBnXụ cười. &nbspVfqX;“Dương l6Yfià hànVfqXg xómVfqX c6Yfiủa cháu”.

Dương thấpVfqX giọn9nAvg làuhBnX bàSN74u SN74“Nhái BéhBnXn lSN74à VfqXdo thằ6Yfing chBnXháu a6Yfinh 9nAvấy gọiSN74 cháhBnXu đấy”.

Ông Th6Yfiụ ngờ9nAv ng9nAvợ như9nAv cốVfqX nh6Yfiớ “CháSN74u à?SN74 P6Yfihải cáhBnXi thằng6Yfi đVfqXợt trướcVfqX đánhVfqX nh9nAvau vSN74ào b6Yfiệnh việhBnXn đ9nAvấy không?

“Dạ đúng”.

Định SN74đáp ngắnhBnX 9nAvgọn. DươnghBnX th6Yfiầm thở6Yfi phVfqXào kh6Yfii ĐịnhhBnX khhBnXông SN74lôi chuyệnVfqX 9nAvcô đhBnXã VfqXcắp 9nAvnách thằn6Yfig cháuhBnX hBnXquý hVfqXóa củaSN74 a9nAvnh vàVfqXo VfqXbệnh VfqXviện SN74thế nàSN74o, nếuhBnX k6Yfihông th9nAvế nàhBnXo bá9nAvc Th9nAvụ cũnghBnX VfqXhỏi hBnXnày nọhBnX, dẫnSN74 đ6Yfiến ngọSN74n ngàhBnXnh cSN74ơ sự.6Yfi Việc6Yfi côVfqX tVfqXhỉnh 6Yfithoảng chVfqXui hBnXra 9nAvchui VfqXvào quánhBnX hBnXbi –9nAv a9nAv, mặSN74c dù6Yfi chBnXhỉ chọcSN74 chọ6Yfic mấ6Yfiy viVfqXên bSN74i 6Yfitròn tròn9nAv 6Yfivô hại,6Yfi như6Yfing nếu9nAv đ9nAvến t6Yfiai chBnXác bậchBnX phBnXhụ huy6Yfinh th9nAvì vẫnSN74 làVfqX m6Yfiột chuSN74yện lVfqXong trờiSN74 lởVfqX 9nAvđất. Rằng,9nAv cVfqXon 6Yfigái SN74con đứVfqXa phải9nAv …VfqX th9nAvế nà9nAvo mớihBnX 9nAvchui vàoVfqX mấyhBnX chVfqXỗ tVfqXhế chứ?9nAv Rằng,9nAv thôiSN74 SN74chết VfqXrồi, ha6Yfiy làSN74 n9nAvó khô6Yfing cVfqXó thằnhBnXg nàoVfqX hBnXthèm rhBnXước, nVfqXên SN74sinh rSN74a bhBnXiến 9nAvchứng, mất9nAv cânVfqX bhBnXằng nàhBnXy nọ…9nAv KhôVfqXng thể9nAv VfqXđể thế9nAv n6Yfiày được,hBnX tSN74a phải9nAv 6Yfikiếm SN74ngay cSN74ho n9nAvó mộhBnXt 9nAvthằng. 6YfiVà thhBnXế l9nAvà VfqXlại cóhBnX hệSN74 quảhBnX l9nAvà ở9nAv quá6Yfin thBnXrà hBnXnọ, ởVfqX quán9nAv 6Yficafé k9nAvia tronSN74g 9nAvcả n9nAvhững ngày6Yfi đẹphBnX hBnXtrời vhBnXà nhữngVfqX ngàyVfqX kh9nAvông đVfqXẹp trời6Yfi 6Yficho l9nAvắm, có6Yfi côhBnX nàng6Yfi SN74mặt SN74mày SN74dàu dàuSN74 điVfqX xehBnXm mắt.

Thực tếhBnX c9nAvhứng VfqXminh, giaSN74i ch6Yfiưa vợhBnX hBnXgiờ cũ6Yfing k9nAvhan hiếmVfqX lắ6Yfim rồihBnX. ChVfqXo nên,hBnX nhữnghBnX ứnhBnXg chBnXử viênVfqX hBnXthậm chVfqXí còVfqXn “hBnXhai hBnXlần troVfqXng VfqXmột” VfqXnhư hBnXlà Đ9nAvịnh SN74đây. 6YfiCả báVfqXc ThụSN74 hBnXlẫn Tâ9nAvn đ9nAvều muốn6Yfi dấmSN74 dúhBnXi an9nAvh 6Yficho cô9nAv vSN74ới lờihBnX quSN74ảng cáVfqXo “hàngVfqX ViệthBnX NSN74am c9nAvhất lượVfqXng cao9nAv”. Thậ9nAvt SN74ra thìSN74 mắSN74t nhìn9nAv củ9nAva hVfqXai người6Yfi nVfqXày VfqXcô SN74đều hBnXtin tư9nAvởng hBnXcả. ThậthBnX rVfqXa hơnSN74 nữahBnX SN74thì chínhSN74 cVfqXô 6Yficòn muốnSN74 dấm9nAv dúSN74i ahBnXnh hBnXcho mìVfqXnh VfqXkia 6Yfimà ^^.

Nhân SN74viên xế6Yfip loSN74ạt đồVfqX hBnXăn lêhBnXn 6Yfibàn. Định6Yfi mởVfqX VfqXnút chhBnXai r6Yfiượu vhBnXang mộVfqXt hBnXcách th9nAvành thạo,6Yfi SN74xếp mấyhBnX chiếcSN74 9nAvly lạiVfqX hBnXrồi b6Yfiắt VfqXđầu róhBnXt. hBnXÔng ThhBnXụ n6Yfihìn ĐVfqXịnh, lạihBnX nhìVfqXn vẻ6Yfi mặtVfqX thoáVfqXng ửnSN74g hồngVfqX c6Yfiô hBnXcháu gái,9nAv gVfqXiọng vu9nAvi vẻ.

“Ái VfqXchà! VfqXCoi nSN74hư SN74bác làmhBnX chuy9nAvện thừ9nAva rồi?SN74 Thế9nAv VfqXanh eVfqXm h6Yfiàng x9nAvóm VfqXláng giềnSN74g lánghBnX tỏ6Yfii c6Yfihắc 9nAvquý 6Yfinhau hBnXchứ hả?”

Bình tVfqXĩnh như6Yfi ĐịnhhBnX m6Yfià SN74chai rưVfqXợu hBnXtrong ta9nAvy c9nAvũng chSN74ệch 6Yfiđi, khiếnVfqX rượu  sán6Yfih cả6Yfi r6Yfia méSN74p lVfqXy, tron9nAvg 9nAvlúc 9nAvđó, DươVfqXng nhưhBnX “VfqXđứng hình”.VfqX Cô9nAv rầSN74u 9nAvrĩ nh6Yfiìn ôVfqXng Thụ,SN74 n9nAvhăn nhó.

“Trời, 6Yfibác hỏiSN74 6Yfigì kSN74hó tSN74hế ạ.SN74 QuhBnXý kiếhBnXc VfqXgì cơhBnX chứ?”

“Ơ h6Yfiay coSN74n bé9nAv nàVfqXy. Hà6Yfing xómVfqX thVfqXì hoặchBnX qu9nAvý nha6Yfiu h9nAvoặc ghét6Yfi VfqXnhau. Th9nAvế haVfqXi đứa9nAv ch6Yfiẳng lSN74ẽ l6Yfiại ghhBnXét nha9nAvu à?

Im lVfqXìm. ISN74m lìm.

Dương 9nAvtrộm n6Yfihìn VfqXsang ĐịSN74nh, chVfqXỉ thSN74ấy an9nAvh cẩhBnXn trọng6Yfi đặt9nAv l6Yfiy r9nAvượu xuố6Yfing trướ6Yfic mặ9nAvt ôngVfqX Thụ,SN74 kh6Yfiông chBnXó SN74vẻ VfqXgì 6Yfilà sẽhBnX “phuhBnXn ch9nAvâu nhả9nAv SN74ngọc” giảihBnX 9nAvđáp thVfqXắc mắc9nAv VfqXcho ôVfqXng bSN74ác mVfqXình, tVfqXhế nên  cuốiVfqX c6Yfiùng SN74cô đàn6Yfih cVfqXhép m9nAviệng, ấp6Yfi úng.

“Thì cũnghBnX 9nAvhàng x6Yfióm bìn9nAvh thSN74ường màhBnX bác”.

Định SN74hơi VfqXngước nhSN74ìn 6Yficô khiến9nAv DươngVfqX SN74lựng 9nAvkhựng, nhhBnXưng c9nAvuối cù9nAvng a6Yfinh 9nAvchỉ VfqXnói nh6Yfiẹ nhàng.

“Em hBnXuống chútSN74 VfqXvang nhé?”

“Dạ 9nAvít tSN74hôi ạ!”

Dương cầSN74m lấyhBnX hBnXly rượuhBnX Địn9nAvh đưa,SN74 thấVfqXy màu6Yfi rượu6Yfi s9nAvóng sánh.9nAv Hình6Yfi nSN74hư thBnXrái thBnXim cô6Yfi cũngVfqX đaSN74ng VfqXcó chúhBnXt sónVfqXg sán9nAvh hBnXtròng t6Yfirành. V9nAvô lVfqXí, chư9nAva uốSN74ng m6Yfià đã6Yfi thVfqXấy tâ9nAvy tây9nAv lSN74à thếSN74 nàoVfqX nhỉ?

Ông ThVfqXụ giơhBnX SN74ly rượu6Yfi lê6Yfin, vSN74ui 6Yfivẻ “hBnXNào nào…6Yfi UốSN74ng mSN74ừng gặ9nAvp mặhBnXt nSN74ào! HữuSN74 duyê9nAvn thVfqXì 6Yfimới năhBnXng tươn6Yfig ngộSN74. hBnXHai đứa9nAv lVfqXại hBnXcòn chuVfqXng váchSN74 nữa9nAv thì6Yfi cVfqXhú SN74không cònhBnX gì6Yfi ph9nAvải lSN74o nSN74ữa rồi…”

Dương 9nAvvừa cụngSN74 lSN74y vừhBnXa nhủSN74 6Yfithầm khBnXhông 6Yfihiểu cáhBnXi ýhBnX tứVfqX “kVfqXhông c6Yfiòn gì6Yfi phảiSN74 SN74lo”của b6Yfiác 6Yfimình hBnXlà s6Yfiao đây?hBnX Ha6Yfiy b6Yfiác nghĩSN74 cVfqXô được9nAv làmSN74 hànVfqXg xómVfqX củhBnXa anVfqXh làSN74 cSN74oi nhưVfqX chuộtVfqX VfqXsa cSN74hĩnh gạhBnXo 9nAvrồi, khônVfqXg phải9nAv l6Yfio lắVfqXng 9nAvcho hBnXnó 6Yfinữa. 6YfiÔi, thếhBnX 6Yfithì hBnXchắc bVfqXác hBnXcô lầmhBnX hBnXto SN74mất rồ6Yfii. CSN74ô lại6Yfi liếcSN74 6Yfitrộm ĐịnhSN74 qu6Yfia hBnXvành lSN74y. AhBnXnh nhấpSN74 nSN74gụm rượu,6Yfi cũnSN74g khônhBnXg SN74đáp lờVfqXi 9nAvcủa ô6Yfing Th9nAvụ, nhưngSN74 vhBnXẻ VfqXtrầm tĩVfqXnh vSN74à 9nAvthư thái.

Dương 9nAvvốn 6Yfilà ng6Yfiười 6Yfikhông giỏ9nAvi về9nAv tâmSN74 lSN74í 6Yfiđàn ôn6Yfig. Những6Yfi phá6Yfin đoSN74án củ6Yfia hBnXcô 9nAvlúc 9nAvnào c9nAvũng tVfqXrật l6Yfiất. Nê9nAvn VfqXđôi khBnXhi trựVfqXc cảSN74m củVfqXa 9nAvmình máVfqXch bSN74ảo mạVfqXnh mẽ,VfqX Dương6Yfi vẫnSN74 SN74cố ghìVfqXm VfqXnó xuống,SN74 sợ9nAv mìnhVfqX lại9nAv rơi9nAv vào6Yfi tì9nAvnh hu6Yfiống “chhBnXạy vSN74ào rSN74ừng mơ9nAv bSN74ắt cSN74on tưởngVfqX bở”VfqX. Nhưn9nAvg, liệuVfqX cóhBnX sahBnXi chúthBnX nàVfqXo 6Yfikhông nhỉ,&nbspVfqX; khi cô6Yfi nhậSN74n thấyVfqX đ9nAvôi lúhBnXc Đị9nAvnh n6Yfihìn mìn6Yfih VfqXvà đôSN74i 9nAvmắt thẫmSN74 VfqXđen kSN74ia thSN74oáng chúSN74t lại9nAv l6Yfiấp lánVfqXh á9nAvnh cười.

Bữa hBnXăn vVfqXui vẻ9nAv, nhBnXhẹ nhàng6Yfi, bởi6Yfi hBnXbác Thụ9nAv hBnXliên tụVfqXc phSN74a trhBnXò 6Yfivà “kể6Yfi xấu6Yfi” DưhBnXơng. Sự6Yfi SN74xuề VfqXxòa củaSN74 bVfqXác khiếnVfqX 6Yfimọi thứ9nAv trởSN74 nê9nAvn t9nAvhân VfqXái, hBnXdù thỉhBnXnh thoả6Yfing âSN74m mưVfqXu 6Yfi“gửi g6Yfiắm” VfqXDương 6Yficho VfqXĐịnh bác6Yfi vẫnVfqX 9nAvđể lộ9nAv rõ6Yfi mồn6Yfi một9nAv. ỞSN74 6Yfibên chBnXạnh bá9nAvc, ĐịnhhBnX dhBnXường VfqXnhư cũn9nAvg hBnXcởi hBnXmở SN74hơn, SN74anh cưhBnXời SN74nhiều, nóhBnXi nhSN74iều hơn9nAv SN74đôi VfqXchút. C6Yfiô đhBnXặc biệ9nAvt t9nAvhích kh9nAvi nghhBnXe SN74hai ngườiSN74 9nAvtrao đổiSN74 vVfqXề cônghBnX việchBnX, hBnXmặc dù9nAv VfqXmù VfqXtịt kVfqXhông hiểuVfqX tíVfqX tehBnXo g6Yfiì, nhưn9nAvg chỉ6Yfi nhhBnXìn 6Yfikhuôn 6Yfimặt cươnhBnXg nghhBnXị kVfqXia sahBnXy SN74sưa 9nAvnói về6Yfi bê9nAv tôhBnXng hBnXcốt théhBnXp, nóiVfqX vềVfqX dhBnXầm dVfqXèo móSN74ng 9nAvmánh, côVfqX cũnhBnXg thBnXhấy nh9nAvư 9nAvmình đ6Yfiang nghBnXhe nhữnhBnXg c9nAvâu chuyện &nbVfqXsp;ngọt ngà9nAvo nhấtSN74 trên9nAv đờiVfqX. hBnXCô cũnSN74g nVfqXhận ra9nAv, VfqXhình nh9nAvư chỉ6Yfi VfqXtrong côhBnXng vi6Yfiệc, Định6Yfi mhBnXới t9nAvhôi tựSN74 kì9nAvm ch6Yfiế mình,9nAv ởSN74 đó,hBnX a6Yfinh tSN74ự SN74tin, SN74quyết đoán,VfqX vàSN74 khô6Yfing 6Yficòn kiệ9nAvm l9nAvời chBnXho lắm.

Bữa c6Yfiơm ké9nAvo VfqXdài thBnXừ ch6Yfiiều đếnhBnX khhBnXi trời6Yfi sẩmVfqX tốhBnXi. ÁnSN74h nắn6Yfig SN74chỉ 9nAvcòn vVfqXài vệt6Yfi rớhBnXt lhBnXại VfqXnơi nhữVfqXng thSN74ềm 9nAvcửa lớn.6Yfi ĐVfqXây đóhBnX p9nAvhục vụ6Yfi hBnXbắt 9nAvđầu VfqXbật đènSN74 cVfqXhùm lênVfqX. 6YfiÔng hBnXThụ vVfqXà ĐịnhVfqX đãVfqX tiSN74êu dSN74iệt hếtVfqX gầVfqXn hhBnXai c9nAvhai vang9nAv, còn6Yfi DưSN74ơng cũ6Yfing bịhBnX hơihBnX rưSN74ợu SN74làm ch6Yfio ván9nAvg vất.6Yfi ChBnXô đa6Yfing đhBnXịnh gVfqXiơ VfqXtay xi6Yfin h9nAvàng hBnXthì đhBnXúng lSN74úc ấhBnXy “t9nAvuyệt sắc6Yfi ghBnXiai n9nAvhân” củVfqXa bác6Yfi TSN74hụ xuất6Yfi hiện,6Yfi hBnXvà hBnXy hệt6Yfi n9nAvhư mhBnXô t6Yfiả củhBnXa b9nAvác, ngườVfqXi này6Yfi bụngVfqX shBnXắp rơhBnXi xuống9nAv đầuhBnX g6Yfiối vSN74à tó9nAvc 6Yfichả cVfqXó cọn6Yfig nào.

Lại mSN74ột màVfqXn ch9nAvào VfqXhỏi 6Yfitưng VfqXbừng chVfqXúc tVfqXụng, lúc6Yfi SN74ấy, DươnVfqXg m9nAvới biết9nAv VfqXĐịnh làhBnX ngưSN74ời thiếtSN74 kế9nAv 6Yfinhà hàng9nAv này,6Yfi cò9nAvn bá6Yfic ThụVfqX trựcSN74 tiếVfqXp chhBnXỉ đạo9nAv thhBnXi cônghBnX. WoSN74w, thảoVfqX hBnXnào thảo9nAv nàohBnX, ônVfqXg chủ9nAv nhàSN74 hàng&hBnXnbsp; này hồ6Yfi hởiSN74 vớ9nAvi bácSN74 c6Yfiô và9nAv ĐịnhVfqX thếVfqX. SahBnXu khBnXhi SN74vung thBnXay chSN74ém VfqXmột 9nAvcâu 6Yfinhư đSN74inh đóng6Yfi c6Yfiọc là6Yfi bữa6Yfi 9nAvăn n6Yfiày hoànSN74 toà9nAvn freehBnX, ô9nAvng 6Yfita bVfqXèn dVfqXùng đôihBnX t9nAvay nún9nAvg 6Yfinính SN74lôi tuột6Yfi bác9nAv SN74Thụ SN74đi “chBnXhơi” tSN74ăng hhBnXai, l6Yfiại còVfqXn cườ6Yfii VfqXha hảVfqX ngoá9nAvi lại6Yfi SN74bảo phảiSN74 đihBnX SN74cho haVfqXi “6Yfiđứa VfqXtrẻ” VfqXchúng 9nAvmày chBnXó tíSN74 riê6Yfing tSN74ư chứ.

Tất nh9nAviên c9nAvái VfqX“đứa trẻ6Yfi” sVfqXơ m6Yfii đe9nAvn thBnXhì cVfqXhỉ l9nAvặng 9nAvlẽ cườiVfqX cònVfqX “đứaVfqX trẻSN74” mặc6Yfi SN74váy t9nAvhì tự6Yfi VfqXdưng hBnXtim đậhBnXp hBnXlên thVfqXùm thụp.

 

Chương 1hBnX2.4: Nhẹ9nAv nhàng9nAv mà6Yfi rát9nAv bỏn9nAvg ^^
(ChSN74áu g6Yfiái Bống6Yfi 6YfiBang của6Yfi dVfqXì, ngưSN74ời c9nAvó cáSN74i tê6Yfin gi6Yfiống nh6Yfiư cá9nAvi SN74cô ghBnXái giSN74à tron9nAvg truyệnVfqX SN74này, hhBnXe 6Yfihe VfqXhe he)
Không gia6Yfin dầnVfqX trởVfqX n9nAvên lặ6Yfing 6Yfilẽ k9nAvhiến Dương  thấyhBnX hBnXlúng túng6Yfi, chỉhBnX còSN74n cáchSN74 ngậmSN74 l9nAvy rượu6Yfi vVfqXang, nhSN74ấp từnghBnX ch9nAvút mộthBnX. Đ6Yfiịnh SN74đột nhi9nAvên mỉm9nAv cười.

“Cẩn t6Yfihận hBnXsay đó”.

Giọng nói6Yfi bất6Yfi hBnXchợt dhBnXịu dànVfqXg 6Yficủa ĐịnhSN74 khiếSN74n Dư9nAvơng cònVfqX t6Yfihấy …6Yfi VfqXsay VfqXhơn l9nAvà r9nAvượu. TSN74rong c9nAvhút miêVfqXn 9nAvman vángSN74 vấVfqXt, SN74có mộthBnX sVfqXuy hBnXnghĩ lướhBnXt qhBnXua khhBnXiến DhBnXương sựcVfqX SN74nhớ. K9nAvhi tỉSN74nh táo9nAv chBnXô đã6Yfi l6Yfiàm 6Yfiđủ tVfqXrò mấVfqXt SN74mặt rVfqXồi. CóhBnX SN74tí mSN74en vàVfqXo SN74không biếtVfqX VfqXcô cònhBnX gVfqXây nhữnghBnX chhBnXuyện ghBnXì nSN74ữa. 9nAvÝ nVfqXghĩ đóSN74 k6Yfihiến DVfqXương lập6Yfi SN74tức thẳnghBnX lưnSN74g, tay&nbs9nAvp; cập rậphBnX buônhBnXg nSN74gay 6Yfily rượuVfqX 6Yfixuống bàn.

Định nhìn9nAv hàhBnXnh độn6Yfig củahBnX cô, hBnX khóe môVfqXi vốn9nAv đ9nAviềm đạVfqXm chợ9nAvt c9nAvong khẽVfqX l9nAvên trSN74ong mộtVfqX hBnXnụ cười.hBnX K9nAvhi bắSN74t gặp6Yfi cáVfqXi nVfqXhìn ngơhBnX ngá9nAvc 9nAvcủa DươnVfqXg, nụVfqX cười6Yfi đóVfqX VfqXkhông SN74tắt 6Yfiđi, tráihBnX l9nAvại, troSN74ng đ9nAvôi mắthBnX thẫmVfqX tVfqXối, lạiVfqX lấpVfqX lánhVfqX những6Yfi áhBnXnh sVfqXáng 9nAvcó phầ9nAvn t9nAvrêu chọc.VfqX DươnhBnXg hơ6Yfii 9nAvđờ r6Yfia, cảm6Yfi ghBnXiác SN74cái kSN74hông khSN74í mờ6Yfi ám9nAv n6Yfiày khiế6Yfin 6Yficô cSN74ó cSN74hút khônSN74g 6Yfitự nhhBnXiên, t9nAvay c6Yfiô hBnXlại 9nAvmuốn thhBnXò hBnXra cầm9nAv l6Yfiy VfqXrượu ch9nAvo b9nAvớt thhBnXừa th9nAvãi, nhưn9nAvg SN74rồi lạihBnX rụVfqXt lạiVfqX 6Yfikhông dám.

Khi những6Yfi sợ9nAvi tSN74ơ cảm9nAv hBnXxúc cứSN74 giăng6Yfi mVfqXắc đâuhBnX đó9nAv 6Yfiquanh hSN74ai ngườhBnXi, Địn9nAvh đVfqXột 9nAvngột rhBnXủ Dươn6Yfig đi9nAv 6Yfivòng quan6Yfih kh6Yfiu nhà9nAv hVfqXàng. DươngSN74 đứngSN74 dậy,SN74 9nAvcả ngườiVfqX nh9nAvư đhBnXược thVfqXả lỏSN74ng, kh9nAvông nhBnXén 9nAvđược cSN74ô VfqXthở pVfqXhào một9nAv cáhBnXi, 9nAvđi the9nAvo Định.hBnX An9nAvh bướcSN74 VfqXchậm rãiVfqX, đủSN74 để6Yfi đôi6Yfi g9nAviày 9nAv5 phâ9nAvn củahBnX DươnVfqXg k6Yfihông bịSN74 qVfqXuá tải9nAv kh6Yfii SN74cô bư6Yfiớc th6Yfieo VfqXanh. Vừa6Yfi SN74đi Đ9nAvịnh vừ6Yfia chỉ9nAv dẫ9nAvn ch6Yfio DVfqXương nhữngVfqX 6Yfiđiểm đặcSN74 biệtSN74 SN74nho 6Yfinhỏ củaSN74 6Yfinhà VfqXhàng SN74này, nhưVfqX VfqXkhu hầmVfqX rượu,hBnX “c6Yfiăn p9nAvhòng sVfqXao 9nAvrơi”, “hồhBnX rửhBnXa chân”VfqX khi6Yfiến DươnhBnXg mắthBnX thBnXròn mắtSN74 d6Yfiẹt. Khô9nAvng kVfqXhí dầnhBnX t9nAvrở 6Yfilại sựSN74 9nAvtự nhiên,hBnX DươnghBnX 9nAvcũng vhBnXô 9nAvtư h9nAvỏi SN74han đủ9nAv chuyện.SN74 Mặ9nAvc nhữVfqXng t6Yfihắc mắc9nAv ngôVfqX nSN74ghê của9nAv côhBnX, hBnXĐịnh thonhBnXg thSN74ả 6Yfitrả lSN74ời cẩnhBnX th6Yfiận từngSN74 c9nAvhút một.

Nhà hàVfqXng 9nAvđã lênSN74 đèn.SN74 VfqXDương cảhBnXm nVfqXhận dườ9nAvng n6Yfihư Đ9nAvịnh rấtVfqX đ6Yfiể t6Yfiâm đếnSN74 việcSN74 thi9nAvết kếhBnX ánVfqXh sánVfqXg trohBnXng nSN74hững côVfqXng trìn6Yfih của6Yfi mình,6Yfi nhBnXên thBnXừ khBnXhu re9nAvsort Rainbo9nAvw đến9nAv nh9nAvà VfqXhàng nàyhBnX, 9nAvánh sá9nAvng đề6Yfiu rấtSN74 đẹp9nAv 6Yfimắt, 9nAvđều lVfqXà thứ9nAv VfqXmàu vàSN74ng ấmSN74 áVfqXp, sVfqXóng SN74sánh nSN74hư mhBnXật ong.&nbshBnXp; Từng căSN74n phòngVfqX n6Yfihư từVfqXng SN74ô nhỏ9nAv pSN74hát sáng6Yfi, nVfqXgọt hBnXngào 9nAvvà SN74bí mậVfqXt. Dư6Yfiơng chBnXứ tưởnSN74g ĐịnhVfqX sẽSN74 dắSN74t chBnXô VfqXvào mộtVfqX căhBnXn p6Yfihòng 9nAvnào đó,9nAv nhưnSN74g cuSN74ối cùhBnXng 6Yfinơi dừhBnXng lạiSN74 VfqXcủa VfqXhọ lạhBnXi hBnXlà SN74một 6Yficây cầuVfqX gỗ6Yfi nhỏVfqX nVfqXhưng chắhBnXc chắnSN74, nằhBnXm SN74bên r6Yfiìa cVfqXủa kVfqXhu SN74nhà 9nAvhàng. Thấy9nAv b6Yfiãi SN74cát dư6Yfiới SN74chân mVfqXịn màn6Yfig, DSN74ương khônghBnX ngạiSN74 ngần9nAv cởi6Yfi giầyVfqX rhBnXa, rồVfqXi 9nAvđi trênVfqX cát.

Trăng 6Yfinon vừaVfqX lênhBnX. NhữSN74ng b6Yfiước chân9nAv 6Yficủa SN74Dương 6Yfihơi 6Yfilún xuống6Yfi tr9nAvên nền6Yfi cáthBnX hBnXlấp 9nAvlánh sánhBnXg bạcVfqX bởSN74i ánhBnXh VfqXtrăng và9nAv ánSN74h đVfqXiện vàngVfqX hắhBnXt 6Yfira SN74từ kh6Yfiu nhSN74à lớn6Yfi. B9nAvên cạnh6Yfi, ĐịnhSN74 9nAvvẫn điSN74 giầy,6Yfi aVfqXnh nhẹhBnX 6Yfinhàng VfqXcầm lấy9nAv đôhBnXi giVfqXầy troSN74ng t9nAvay hBnXDương khihBnXến cô9nAv hơihBnX ngỡhBnX ngàngVfqX v9nAvà cóVfqX chút6Yfi b6Yfiối rối6Yfi. ỪSN74 th6Yfiì thSN74ừa nhận6Yfi đSN74i, nhữnSN74g chă9nAvm sVfqXóc 6Yficó pSN74hần nhhBnXỏ bVfqXé 9nAvnhư vVfqXậy kh6Yfiiến hBnXcô …6Yfi thíVfqXch VfqXkinh lVfqXên đượcSN74 ^^

Gió biể9nAvn m6Yfiang thêmVfqX mộtSN74 ch9nAvút lạnh6Yfi khiếnSN74 mSN74ái thBnXóc hBnXDương 6Yfibay lò6Yfia xòhBnXa. 6YfiỞ 6Yfimột nơihBnX 9nAvkhông kh6Yfií lãngVfqX mạn9nAv nhưhBnX vậVfqXy, DươnghBnX rất9nAv mhBnXuốn hBnXnói điềuhBnX gSN74ì đhBnXó, tựa9nAv nh6Yfiư VfqXmột hBnXsự hỏ6Yfii 9nAvhan 6Yfiân hBnXcần, nh6Yfiưng rSN74ất hBnXsợ mìn9nAvh 9nAvsẽ lạihBnX buSN74ột miệ9nAvng r6Yfia hBnXmột câ9nAvu n6Yfiói VfqXvô duVfqXyên. CVfqXuối hBnXcùng DưVfqXơng chọnVfqX hBnXsự iVfqXm lặng.

“Hôm nahBnXy VfqXDương ítVfqX nói9nAv nhỉ?”

Dương ngướ6Yfic lên,SN74 SN74hơi VfqXbất ngVfqXờ vì6Yfi câuSN74 nhậnSN74 xéVfqXt củahBnX ĐVfqXịnh, 9nAvchỉ đ9nAvịnh nó6Yfii lạiVfqX m9nAvột cSN74âu đạVfqXi loVfqXại 6Yficô 6Yfiít nói6Yfi VfqXsao hBnXbằng hBnXanh, nh9nAvưng chBnXuối cùnVfqXg, vẫn9nAv chBnXứ thấhBnXy 6Yfithế nàoVfqX đó9nAv, VfqXcô cSN74ười ngượSN74ng ngùng.

“Tại VfqXem đanSN74g 6Yfisuy nghĩ”

Định khônghBnX hSN74ỏi t6Yfiiếp, mSN74à SN74chỉ nhìnhBnX cô,SN74 tựahBnX nh9nAvư hBnXđợi cô9nAv nói9nAv th6Yfiêm. DươngSN74 bậtSN74 cười.

“Em 6Yfiđang su9nAvy 6Yfinghĩ hBnXxem SN74trái đấtSN74 nàyhBnX VfqXhẹp đếhBnXn cỡVfqX nhBnXào mà9nAv e9nAvm 6Yfibị dấ9nAvm dúiVfqX hBnXcho anSN74h nhữn6Yfig hahBnXi lần?”

Định VfqXchợt nhì6Yfin hBnXbâng qhBnXuơ SN74xa 6Yfixa “À,SN74 hBnXnhư c9nAvhú Th6Yfiụ nóVfqXi, chBnXái SN74đó ngườihBnX VfqXta gọSN74i làSN74 “hữuSN74 duyên””

Dương i9nAvm bặt.9nAv Li6Yfiếm SN74đôi môi9nAv cảm9nAv giá9nAvc SN74đang khôVfqX điSN74 vVfqXì gióhBnX biển,9nAv Dương6Yfi hồhBnXi hộp9nAv hBnXnhìn khuVfqXôn mặhBnXt nghiêVfqXng VfqXnghiêng củahBnX Định,hBnX nhữnghBnX đhBnXường nét6Yfi hBnXtrong sựSN74 khắc9nAv chạm9nAv 6Yfidịu dànSN74g của9nAv án9nAvh 9nAvsáng khiếSN74n lòn9nAvg côVfqX VfqXbỗng nh9nAviên tSN74rào VfqXdâng mộtVfqX cảhBnXm giácVfqX êm6Yfi ảVfqX SN74lạ lùng.hBnX Dư6Yfiơng đangSN74 tínhhBnX hhBnXỏi 9nAvanh “hVfqXữu duyVfqXên thìVfqX sao”VfqX VfqXnhưng cSN74hưa 9nAvkịp mởVfqX lời,SN74 ĐịnhhBnX đãSN74 quhBnXay VfqXnhìn cVfqXô, đVfqXôi mắtVfqX 9nAvđen 6Yfibình thảnSN74 hỏSN74i mộhBnXt VfqXcâu rấtSN74 hBnX… hBnXkhông lhBnXiên quan.

“Có thật6Yfi thSN74ế không?”

Dương sữhBnXng rhBnXa n9nAvgơ nVfqXgác “ThậtVfqX gVfqXì ạ?”

Định đặtSN74 đôiSN74 giầyhBnX củahBnX DươnhBnXg xuốhBnXng th6Yfiành cầ9nAvu, rồi6Yfi x9nAvỏ ta6Yfiy SN74túi qVfqXuần, né6Yfit mặtSN74 vẫ9nAvn kSN74hông đổi.

“À chu6Yfiyện chiềuSN74 naVfqXy. CóSN74 9nAvthật VfqXlà tô6Yfii khSN74ông SN74có 9nAv… 9nAvxi nhhBnXê VfqXgì vớihBnX eSN74m không?”

Ôi má9nAv VfqXơi. ChBnXô cóSN74 nên6Yfi n6Yfihảy lu6Yfiôn xuốnSN74g biển6Yfi 6Yficho 9nAvxong đhBnXời VfqXkhông? DSN74ương SN74bặm hBnXchặt mSN74ôi, hBnXcố nénSN74 cảmhBnX SN74giác xấuhBnX 9nAvhổ đến6Yfi hBnXtận chân9nAv tóc.

“Lúc SN74đó… LúcSN74 đóSN74 hBnXlà 9nAvcháu aVfqXnh chhBnXọc 9nAvem mà…”

Định vẫnSN74 6Yfikhông hBnXbuông tha.

“Vậy nghSN74ĩa làSN74 SN74tôi có…SN74 SN74xi SN74nhê à???”

Gì thBnXhế nVfqXày? 9nAvSao câhBnXu chuyệnSN74 SN74nó lạSN74i VfqXdẫn về9nAv VfqXcái chSN74ủ đềVfqX hBnXoái oăVfqXm nàhBnXy chứ6Yfi. Chẳ6Yfing l6Yfiẽ SN74cô lạ9nAvi 6Yfiđi …6Yfi gậtVfqX đầ6Yfiu? MàVfqX l9nAvắc thSN74ì thàhBnX xúVfqXi VfqXcô đihBnX… ch6Yfiết cò6Yfin hơn!!!!

Dương cắm6Yfi mặt9nAv x9nAvuống VfqXđất, SN74nhìn xVfqXuống …SN74 ngón9nAv ch9nAvân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”