You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 12JuB5cknh.1: P3TugpE7Cái K4gDnày cP3TugpE7ó JuB5cknhtính K4gDlà quP3TugpE7ấy rốiP3TugpE7 tìnhP3TugpE7 P3TugpE7dục côngP3TugpE7 cK4gDộng khônJuB5cknhg đấy????


K4gD


(Bông lộcP3TugpE7 vừngK4gD trêK4gDn sP3TugpE7ân P3TugpE7thiếu nK4gDhi, gJuB5cknhần P3TugpE7hồ HoànJuB5cknh KiếmJuB5cknh 25/9/11)
Điện thoạiJuB5cknh trP3TugpE7ong JuB5cknhphòng kháchP3TugpE7 sJuB5cknhạn chợtK4gD reoJuB5cknh. DươnJuB5cknhg nP3TugpE7hấc máP3TugpE7y nK4gDghe. JuB5cknhCô nhíP3TugpE7u màJuB5cknhy kJuB5cknhhi JuB5cknhnhân K4gDviên kháP3TugpE7ch JuB5cknhsạn vớJuB5cknhi P3TugpE7giọng mK4gDiền TruK4gDng nK4gDhỏ nhẹK4gD nóiP3TugpE7 cóP3TugpE7 ngườiJuB5cknh muJuB5cknhốn K4gDgặp cô.P3TugpE7 DưK4gDơng lậpP3TugpE7 P3TugpE7tức ngJuB5cknhhĩ nJuB5cknhgay đếnK4gD QuJuB5cknhân nêK4gDn lJuB5cknhạnh lùngP3TugpE7 trảK4gD lJuB5cknhời lK4gDà côJuB5cknh khôK4gDng muốnK4gD gặpK4gD aK4gDi hết,JuB5cknh cP3TugpE7ũng kP3TugpE7hông queK4gDn aJuB5cknhi ởK4gD JuB5cknhđây. NhưngK4gD giP3TugpE7ọng JuB5cknhlễ tânK4gD JuB5cknhvẫn tiếK4gDp tụP3TugpE7c ngJuB5cknhọt ngào.

“Dạ, ảnhP3TugpE7 P3TugpE7nhờ nP3TugpE7ói ảnJuB5cknhh K4gDtên ĐịnhK4gD ạ!”

Sấm séK4gDt JuB5cknhnổ đùngJuB5cknh bênK4gD K4gDtai. ĐịnhP3TugpE7 sJuB5cknhao? K4gDKhông líJuB5cknh nK4gDào cáiJuB5cknh P3TugpE7người côJuB5cknh âK4gDm thầJuB5cknhm nguP3TugpE7yền rủK4gDa nãyP3TugpE7 gK4gDiờ JuB5cknhlại lK4gDò dòK4gD tớK4gDi đâyP3TugpE7 tJuB5cknhìm côP3TugpE7 chứ?P3TugpE7 K4gDMà vK4gDì sP3TugpE7ao aK4gDnh lK4gDại biếtP3TugpE7 đượcK4gD chỗK4gD pP3TugpE7hòng côP3TugpE7 đP3TugpE7ược nhỉ?P3TugpE7 DươP3TugpE7ng nJuB5cknhghĩ P3TugpE7đến đủJuB5cknh mọiK4gD kJuB5cknhhả K4gDnăng, cuP3TugpE7ối cùnP3TugpE7g cJuB5cknhô P3TugpE7tạm tJuB5cknhìm đượJuB5cknhc giJuB5cknhải pháP3TugpE7p hợP3TugpE7p K4gDlý. ChP3TugpE7ắc K4gDlà TânP3TugpE7, ôngP3TugpE7 mốiK4gD ngàyP3TugpE7 JuB5cknhxưa JuB5cknhvẫn P3TugpE7không quêJuB5cknhn nhiP3TugpE7ệm vụK4gD củaJuB5cknh mình.P3TugpE7 ChỉP3TugpE7 P3TugpE7có TJuB5cknhân P3TugpE7mới biếK4gDt phP3TugpE7òng củaP3TugpE7 K4gDcô ởJuB5cknh cK4gDái thàP3TugpE7nh phP3TugpE7ố bP3TugpE7iển này,K4gD vì  chínK4gDh JuB5cknhanh P3TugpE7trực tiếpJuB5cknh boK4gDok vé,P3TugpE7 boP3TugpE7ok phP3TugpE7òng cJuB5cknhho P3TugpE7cô K4gDở JuB5cknhkhách sạnJuB5cknh nàK4gDy mà.

Ý nghK4gDĩ ĐịnhK4gD đếnK4gD K4gDtìm K4gDlàm cJuB5cknhô quýP3TugpE7nh lênP3TugpE7. DưP3TugpE7ơng hK4gDớt hảiJuB5cknh chảiK4gD P3TugpE7sơ mP3TugpE7ái tóP3TugpE7c, P3TugpE7thay chiếcK4gD áoJuB5cknh haP3TugpE7i dK4gDây K4gDvà chJuB5cknhiếc quầnP3TugpE7 alibaP3TugpE7ba mP3TugpE7àu P3TugpE7hồng tíK4gDm điệuK4gD JuB5cknhđà JuB5cknhrồi chạP3TugpE7y nhàJuB5cknho rK4gDa JuB5cknhcửa. ĐếnJuB5cknh kK4gDhi cK4gDầm nắmP3TugpE7 cửaJuB5cknh địnP3TugpE7h xoJuB5cknhay, DP3TugpE7ương mới P3TugpE7 sực nJuB5cknhhớ, cP3TugpE7ô lạiK4gD chạy&nbK4gDsp; bổ vP3TugpE7ào phòJuB5cknhng, lôiJuB5cknh túiP3TugpE7 rP3TugpE7a, K4gDlấy tK4gDhỏi K4gDson môiK4gD qP3TugpE7uẹt nhanJuB5cknhh P3TugpE7một JuB5cknhcái. LP3TugpE7úc nhK4gDìn gương, &nbspK4gD;mím P3TugpE7mím mP3TugpE7ôi cJuB5cknhho sK4gDon lJuB5cknhan đều,K4gD DP3TugpE7ương mớP3TugpE7i giậtK4gD mình.

Ôi, lK4gDập trưJuB5cknhờng JuB5cknhcủa JuB5cknhcô chJuB5cknhỉ cP3TugpE7ó thJuB5cknhế thK4gDôi saP3TugpE7o? LỏK4gDng lẻoK4gD đK4gDến pháJuB5cknht P3TugpE7sợ. VừaK4gD P3TugpE7mới quyếtJuB5cknh tâP3TugpE7m khôngK4gD liêJuB5cknhn qP3TugpE7uan đếnK4gD cP3TugpE7ả chúK4gD cP3TugpE7háu nhàP3TugpE7 P3TugpE7anh K4gDcơ mà.

Vả lại,P3TugpE7 JuB5cknhanh P3TugpE7đã cP3TugpE7ó “mối”.

Bang! BangP3TugpE7! K4gDCái K4gDý nJuB5cknhghĩ “ĐịnhP3TugpE7 P3TugpE7có mP3TugpE7ối” kJuB5cknhhiến cP3TugpE7ô sựngK4gD lK4gDại, bỗnK4gDg dưngK4gD muK4gDốn P3TugpE7chùi K4gDquách P3TugpE7tí soP3TugpE7n môiK4gD điK4gD. NhưngP3TugpE7 P3TugpE7sau nP3TugpE7ghĩ mìnK4gDh thJuB5cknhật trJuB5cknhẻ P3TugpE7con trẻP3TugpE7 mỏ,P3TugpE7 mìnhP3TugpE7 K4gDxinh đâuJuB5cknh JuB5cknhphải chP3TugpE7o dJuB5cknhuy nhấtJuB5cknh mộK4gDt ngườiK4gD JuB5cknhnhìn, thJuB5cknhế làP3TugpE7 P3TugpE7Dương K4gDnhe K4gDrăng cườiP3TugpE7 vớiK4gD K4gDmình trP3TugpE7ong gươP3TugpE7ng mP3TugpE7ột cáiP3TugpE7, rồiP3TugpE7 tráiJuB5cknh K4gDngược JuB5cknhvới vK4gDẻ hớJuB5cknht JuB5cknhhải P3TugpE7lúc nãP3TugpE7y, JuB5cknhcô đủngP3TugpE7 đỉnJuB5cknhh đK4gDi rK4gDa JuB5cknhkhỏi phòng.

Thế nhưngK4gD dK4gDù JuB5cknhra vẻJuB5cknh P3TugpE7bình thJuB5cknhản đếnJuB5cknh mK4gDấy thK4gDì khK4gDi thK4gDang K4gDmáy “dJuB5cknhing” mộtK4gD cK4gDái P3TugpE7rồi mởK4gD P3TugpE7ra, DưK4gDơng vẫJuB5cknhn K4gDnhận K4gDthấy JuB5cknhtim mìK4gDnh đJuB5cknhang đậpK4gD tK4gDhình thịcJuB5cknhh. Cô JuB5cknh tiến vK4gDề pJuB5cknhhía K4gDquầy P3TugpE7lễ JuB5cknhtân JuB5cknhcủa P3TugpE7khách sạP3TugpE7n, nhưnJuB5cknhg chJuB5cknhỉ thấK4gDy nhâP3TugpE7n viK4gDên đangP3TugpE7 cP3TugpE7ắm cJuB5cknhúi K4gDnhập P3TugpE7sổ sácP3TugpE7h. DươnJuB5cknhg lướtK4gD K4gDmắt nhìnJuB5cknh K4gDquanh, nhJuB5cknhưng  cả JuB5cknhkhu tầnK4gDg trệtP3TugpE7 chỉK4gD P3TugpE7thấy JuB5cknhvài bP3TugpE7a kK4gDhách TK4gDây P3TugpE7đang đK4gDi lại,K4gD cònK4gD K4gDđâu khP3TugpE7ông thJuB5cknhấy bóngP3TugpE7 dK4gDáng P3TugpE7của kP3TugpE7ẻ cJuB5cknhhuyên mặcK4gD sP3TugpE7ơ mP3TugpE7i K4gDđen K4gDấy đâuP3TugpE7 hếK4gDt. KhônJuB5cknhg lẽP3TugpE7 anP3TugpE7h đợiK4gD K4gDlâu qP3TugpE7uá đãK4gD đP3TugpE7i rồi?&nbsP3TugpE7p; Dương K4gDđi vK4gDề JuB5cknhphía lễP3TugpE7 tK4gDân, địJuB5cknhnh hỏiP3TugpE7 P3TugpE7han mP3TugpE7ột cK4gDâu thìJuB5cknh độtP3TugpE7 ngộtK4gD P3TugpE7có bànJuB5cknh tK4gDay vỗP3TugpE7 nhẹJuB5cknh vàK4gDo vaK4gDi cô.

“Ở đây”.

Dương quP3TugpE7ay phP3TugpE7ắt lạJuB5cknhi nhK4gDìn. KhôK4gDng thJuB5cknhể tJuB5cknhin đượcP3TugpE7 P3TugpE7vào mắP3TugpE7t mìnP3TugpE7h, trướcP3TugpE7 K4gDmặt côK4gD lK4gDà mộP3TugpE7t K4gDkhuôn mJuB5cknhặt mK4gDà P3TugpE7cô chỉK4gD muốP3TugpE7n JuB5cknh… đấP3TugpE7m cK4gDho mP3TugpE7ột P3TugpE7nhát. QP3TugpE7uân nhướnP3TugpE7 nhướnJuB5cknh đôiP3TugpE7 lônK4gDg mP3TugpE7ày, nK4gDhìn côJuB5cknh nhJuB5cknhe JuB5cknhrăng rP3TugpE7a cười.

“Ô, làmP3TugpE7 gJuB5cknhì nhưJuB5cknh muốP3TugpE7n giếtK4gD nK4gDgười thếP3TugpE7 kia?”

Dương tK4gDức đếP3TugpE7n mứJuB5cknhc K4gDmuốn xK4gDịt P3TugpE7khói lP3TugpE7ỗ taK4gDi. TứJuB5cknhc cáiK4gD thằngK4gD trJuB5cknhời đánhP3TugpE7 nàP3TugpE7y JuB5cknhmột, JuB5cknhtức cJuB5cknhhính bảK4gDn tJuB5cknhhân mìnJuB5cknhh mưK4gDời. SJuB5cknhao côP3TugpE7 cJuB5cknhó thJuB5cknhể JuB5cknhngu JuB5cknhsi P3TugpE7kì diệuK4gD vK4gDậy JuB5cknhcơ chJuB5cknhứ, K4gDkhông ngJuB5cknhhĩ đP3TugpE7ến chiêJuB5cknhu lừaJuB5cknh K4gDquá mứK4gDc P3TugpE7đơn JuB5cknhgiản nàJuB5cknhy. K4gDNhưng biếK4gDt tK4gDức tốiJuB5cknh chP3TugpE7ỉ JuB5cknhtổ JuB5cknhlàm mìnhJuB5cknh thêK4gDm JuB5cknhuất, P3TugpE7không gJuB5cknhiải quyếtJuB5cknh đượcK4gD gìP3TugpE7 nK4gDên côK4gD hấtP3TugpE7 mặt.

“Ra  người muốnJuB5cknh gặpP3TugpE7 tôiP3TugpE7 làK4gD cậuK4gD đP3TugpE7ó à?”

Quân gậJuB5cknht gậtJuB5cknh đầu,K4gD JuB5cknhcòn cK4gDười tP3TugpE7oe rK4gDa vẻJuB5cknh rấtJuB5cknh ngâJuB5cknhy thơ.

Dương JuB5cknhcười cườiK4gD bỡJuB5cknhn cợtP3TugpE7 “P3TugpE7Thế mớJuB5cknhi thP3TugpE7ay JuB5cknhtên JuB5cknhđổi hộP3TugpE7 JuB5cknhkhẩu à?”

Quân xK4gDịt P3TugpE7nụ cườiK4gD, lúP3TugpE7c saJuB5cknhu  bĩu môiK4gD ấmJuB5cknh ức.

“Hừ. TJuB5cknhức vJuB5cknhì đâyP3TugpE7 JuB5cknhmạo JuB5cknhdanh chúP3TugpE7 ĐịnhK4gD àK4gD? K4gDNhưng đâyP3TugpE7 khôngP3TugpE7 nóiJuB5cknh thP3TugpE7ế JuB5cknhthì cóK4gD xuốngP3TugpE7 không?”

Dương nJuB5cknhghiến răng.

“Đồ láK4gDu cJuB5cknhá lK4gDáu tôm”.

“Ôi, láuP3TugpE7 K4gDgì JuB5cknhchẳng đượcP3TugpE7, lP3TugpE7áu cJuB5cknhá, láJuB5cknhu P3TugpE7tôm, lP3TugpE7áu ốJuB5cknhc, láuP3TugpE7 ếcP3TugpE7h, láP3TugpE7u cảP3TugpE7 nháJuB5cknhi bénJuB5cknh luôn…K4gD K4gDHa K4gDha “

Thấy mìnhK4gD JuB5cknhlại sK4gDắp pháJuB5cknht điênP3TugpE7, DươP3TugpE7ng quJuB5cknhay pP3TugpE7hắt ngưK4gDời JuB5cknhđi. NhưngK4gD mộtK4gD JuB5cknhý nghK4gDĩ P3TugpE7lướt qP3TugpE7ua khiếnK4gD DưP3TugpE7ơng sựP3TugpE7ng lại.P3TugpE7 P3TugpE7Cô qK4gDuay ngoắJuB5cknht trởP3TugpE7 lạK4gDi vJuB5cknhà vP3TugpE7a tK4gDhẳng vàK4gDo cáJuB5cknhi P3TugpE7người đanK4gDg hămP3TugpE7 hJuB5cknhở K4gDđi đến,JuB5cknh kK4gDhiến K4gDcô tốP3TugpE7i sầmK4gD mặtJuB5cknh mũi.

“Làm cJuB5cknhái gJuB5cknhì tP3TugpE7hế hả?”

Vừa xK4gDoa tránJuB5cknh DJuB5cknhương vừP3TugpE7a gắtK4gD lênK4gD. QuâP3TugpE7n lK4gDúng JuB5cknhtúng thanJuB5cknhh minh.

  “Ai bảoK4gD đaJuB5cknhng K4gDđi K4gDtự dJuB5cknhưng K4gDđứng lạK4gDi? JuB5cknhCó lJuB5cknhàm saK4gDo không?”

“Sao trJuB5cknhăng cáiP3TugpE7 gìP3TugpE7. K4gDTrả đây?”

Dương trừnK4gDg mP3TugpE7ắt xòeK4gD taP3TugpE7y ra

Quân ngP3TugpE7ẩn ngơK4gD nhìK4gDn khP3TugpE7uôn mặtJuB5cknh Dương,P3TugpE7 rJuB5cknhồi JuB5cknhlại nhìnK4gD bànJuB5cknh taK4gDy xJuB5cknhòe rJuB5cknha củaK4gD cô.

“Trả gK4gDì. TrảK4gD nợJuB5cknh tìJuB5cknhnh P3TugpE7xa à?P3TugpE7 híJuB5cknh hí”

“Còn K4gDdám P3TugpE7cười hả?K4gD JuB5cknhTrả chứK4gDng mK4gDinh thP3TugpE7ư cJuB5cknhủa tôi.K4gD CJuB5cknhậu cP3TugpE7ó P3TugpE7biết tôiJuB5cknh pJuB5cknhhải maK4gDng passporK4gDt đểK4gD JuB5cknhở kháchP3TugpE7 sạnJuB5cknh P3TugpE7không hả?”

Quân K4gDcười tíJuB5cknht JuB5cknhcả mắt.

“Có pasP3TugpE7sport  rồi K4gDthì cầP3TugpE7n gìP3TugpE7 chứngP3TugpE7 miJuB5cknhnh thưK4gD nữK4gDa. ĐểJuB5cknh đJuB5cknhây giữP3TugpE7 làmK4gD tP3TugpE7in cho?”

Hai nắP3TugpE7m đấmJuB5cknh củJuB5cknha DươngJuB5cknh đP3TugpE7ã siếtP3TugpE7 chK4gDặt, P3TugpE7gân P3TugpE7xanh chắcJuB5cknh cũnJuB5cknhg phảiP3TugpE7 nổiJuB5cknh K4gDlên cuJuB5cknhồn cuộn,K4gD cJuB5cknhô tP3TugpE7rừng P3TugpE7trừng mắtJuB5cknh JuB5cknhnhìn cáJuB5cknhi kK4gDẻ mặJuB5cknht đanP3TugpE7g JuB5cknhvô cùK4gDng tJuB5cknhoe toét.

“Tin cáK4gDi cK4gDon khJuB5cknhỉ! TóP3TugpE7m lạiK4gD P3TugpE7cậu cóK4gD trP3TugpE7ả không?”

Quân cưP3TugpE7ời cười.

“Không trảK4gD. ThíchP3TugpE7 K4gDthì P3TugpE7đi K4gDmà K4gDlấy. ỞK4gD đâK4gDy này”.

Vừa nóK4gDi QP3TugpE7uân vừaP3TugpE7 P3TugpE7vỗ P3TugpE7bồm bộpK4gD P3TugpE7vào …K4gD K4gDmông, nơiP3TugpE7 chP3TugpE7iếc tJuB5cknhúi quầnJuB5cknh jP3TugpE7ean P3TugpE7phồng K4gDlên bởiP3TugpE7 mộtK4gD chiP3TugpE7ếc ví.JuB5cknh NK4gDụ cưJuB5cknhời P3TugpE7tự P3TugpE7tin vìP3TugpE7 bP3TugpE7iết cJuB5cknhô khôngJuB5cknh đờiJuB5cknh nàP3TugpE7o dK4gDám “manhJuB5cknh đK4gDộng” kJuB5cknhhiến DươngP3TugpE7 tP3TugpE7ức điên.JuB5cknh MộtK4gD cơP3TugpE7n bốcK4gD đồP3TugpE7ng bấtK4gD thìK4gDnh JuB5cknhlình kK4gDéo đến,K4gD kJuB5cknhhi JuB5cknhmà cJuB5cknhhưa P3TugpE7kịp sJuB5cknhuy ngP3TugpE7hĩ gìP3TugpE7 thêmK4gD DưK4gDơng đK4gDã thấyJuB5cknh mìJuB5cknhnh chJuB5cknhạy rK4gDa JuB5cknhsau lưnJuB5cknhg K4gDQuân, P3TugpE7ra sJuB5cknhức nhK4gDét taK4gDy vàoK4gD tK4gDúi quầK4gDn, móK4gDc chiJuB5cknhếc K4gDví ra.

Quân choáng,JuB5cknh lK4gDặng đJuB5cknhi mộP3TugpE7t JuB5cknhthoáng, ngoáiP3TugpE7 rP3TugpE7a đằngP3TugpE7 sau.

“Oái… Này…JuB5cknh NK4gDày… SờJuB5cknh… sờK4gD mP3TugpE7ông đâyJuB5cknh thậtP3TugpE7 đấJuB5cknhy à…

Dương vẫnK4gD nghP3TugpE7iến rK4gDăng P3TugpE7rút cP3TugpE7ái vP3TugpE7í JuB5cknhra, nP3TugpE7hưng chiếcJuB5cknh quầnJuB5cknh P3TugpE7Jean cP3TugpE7hật khP3TugpE7iến chiếcP3TugpE7 P3TugpE7ví mãK4gDi P3TugpE7không kéoP3TugpE7 P3TugpE7lên được.

Một vàJuB5cknhi P3TugpE7vị khP3TugpE7ách TâK4gDy bJuB5cknhắt đK4gDầu hiếuP3TugpE7 P3TugpE7kì qJuB5cknhuay JuB5cknhra nhìnJuB5cknh, nhưnJuB5cknhg DK4gDương kệP3TugpE7 K4gDxác. K4gDĐang P3TugpE7trong cơnJuB5cknh tứJuB5cknhc tK4gDối vàJuB5cknh đượcK4gD aK4gDn P3TugpE7ủi vớJuB5cknhi ýP3TugpE7 nghĩP3TugpE7 “đốiP3TugpE7 JuB5cknhmặt vP3TugpE7ới JuB5cknhnhững thằngP3TugpE7 chàK4gDy bửaP3TugpE7 K4gDthì phảiP3TugpE7 cJuB5cknhhày bửaP3TugpE7 hP3TugpE7ơn nóK4gD”, nK4gDên P3TugpE7Dương nK4gDghiến răP3TugpE7ng rK4gDút cJuB5cknhật P3TugpE7lực. ChiK4gDếc víP3TugpE7 vừaK4gD JuB5cknhthò JuB5cknhlên quP3TugpE7a méP3TugpE7p K4gDtúi thìJuB5cknh QuânP3TugpE7 lạiP3TugpE7 ngọJuB5cknh nguậy.

“Này nP3TugpE7ày, JuB5cknhcái nàP3TugpE7y cóP3TugpE7 tínhJuB5cknh lJuB5cknhà quấJuB5cknhy JuB5cknhrối tìnhK4gD dụcJuB5cknh côngK4gD cK4gDộng khôP3TugpE7ng đấy?”

Vì QuânJuB5cknh K4gDxoay ngườiJuB5cknh nênK4gD JuB5cknhDương K4gDbị trượtK4gD tP3TugpE7ay rP3TugpE7a. CJuB5cknhô lạiJuB5cknh phJuB5cknhải nhàJuB5cknho thK4gDeo, vK4gDừa P3TugpE7cố kP3TugpE7éo chiếcP3TugpE7 vK4gDí K4gDra, vừP3TugpE7a héP3TugpE7t nhỏ.

“Câm miệng.P3TugpE7 ĐứJuB5cknhng K4gDim đấy”.

Giọng P3TugpE7Quân vJuB5cknhừa buồnP3TugpE7 cười,P3TugpE7 vừaP3TugpE7 P3TugpE7thiểu não.

“Ôi, JuB5cknhchú ĐP3TugpE7ịnh, chK4gDú chứngK4gD kiếP3TugpE7n nhá.P3TugpE7 RK4gDõ lK4gDà NK4gDhái BénJuB5cknh “P3TugpE7dê” cháuK4gD mà!

Dương hK4gDung P3TugpE7hăng P3TugpE7trừng mP3TugpE7ắt lêJuB5cknhn nJuB5cknhhìn Quân.

“Hừ, đừP3TugpE7ng K4gDmà lP3TugpE7ôi cK4gDhú cậuK4gD rJuB5cknha màK4gD dọaK4gD K4gDtôi. TưởngJuB5cknh chP3TugpE7ú cậuK4gD K4gDmà xK4gDi nP3TugpE7hê vK4gDới JuB5cknhtôi hả”?

Mắt QuâJuB5cknhn lấP3TugpE7p láJuB5cknhnh tinJuB5cknhh quái.

“Thật khôngK4gD K4gDxi nhP3TugpE7ê chứ?”.

Dương đãK4gD rúP3TugpE7t rP3TugpE7a đượcK4gD cK4gDhiếc víJuB5cknh K4gDquái đảP3TugpE7n P3TugpE7ra khỏiK4gD chJuB5cknhiếc qP3TugpE7uần chậtP3TugpE7 mộtK4gD cáchK4gD JuB5cknhquái đảJuB5cknhn kiP3TugpE7a, vộiJuB5cknh P3TugpE7vàng lậK4gDt rJuB5cknha đểP3TugpE7 tìmP3TugpE7 chJuB5cknhứng minJuB5cknhh P3TugpE7của mình.

“Không nóiK4gD nhK4gDiều đaP3TugpE7u diềuJuB5cknh. IP3TugpE7m P3TugpE7cho P3TugpE7tôi cònP3TugpE7 tìm…”

Dương P3TugpE7lật lậtK4gD mộtK4gD hồi,JuB5cknh thấyP3TugpE7 K4gDtrong víP3TugpE7 cóK4gD vàiP3TugpE7 tờJuB5cknh tiP3TugpE7ền P3TugpE7chẵn, lP3TugpE7ẻ lJuB5cknhộn xP3TugpE7ộn. BênP3TugpE7 nK4gDgăn khácP3TugpE7 lK4gDà cáP3TugpE7c loạiK4gD giấyJuB5cknh tờK4gD vK4gDà vàiK4gD JuB5cknhcái tP3TugpE7hẻ. CJuB5cknhô tìJuB5cknhm K4gDthấy đượcK4gD P3TugpE7chứng miP3TugpE7nh P3TugpE7của mìnhJuB5cknh JuB5cknhở pP3TugpE7hía tP3TugpE7rong cùngJuB5cknh củaK4gD chiếP3TugpE7c vK4gDí, đưJuB5cknhợc kẹK4gDp bJuB5cknhên cạnhK4gD tờK4gD P3TugpE7chứng minP3TugpE7h tK4gDhư khácJuB5cknh. DưP3TugpE7ơng nhanJuB5cknhh K4gDtay kP3TugpE7ẹp ngK4gDay cP3TugpE7hứng minJuB5cknhh củaP3TugpE7 mìK4gDnh vàoP3TugpE7 nách,P3TugpE7 rồiK4gD rK4gDút tờK4gD chứK4gDng mK4gDinh thưP3TugpE7 củK4gDa QuânK4gD JuB5cknhra, liếcP3TugpE7 nhìJuB5cknhn quP3TugpE7a. NguyễnP3TugpE7 HJuB5cknhoàng QP3TugpE7uân, sinP3TugpE7h nămJuB5cknh K4gD1987… K4gDHừ, cáJuB5cknhi đồJuB5cknh oắP3TugpE7t cJuB5cknhon lắmJuB5cknh K4gDchuyện, siK4gDnh JuB5cknhnăm P3TugpE787 mP3TugpE7à dáK4gDm JuB5cknhlèo P3TugpE7nhèo làP3TugpE7 K4gDanh đâyK4gD JuB5cknh27 tK4gDuổi. CJuB5cknhô nJuB5cknhhét JuB5cknhtrở lK4gDại JuB5cknhvào P3TugpE7ví, rồK4gDi đP3TugpE7ập bốJuB5cknhp chiK4gDếc víJuB5cknh vàoK4gD K4gDtay củJuB5cknha QK4gDuân, cáK4gDi kK4gDẻ vJuB5cknhẫn đJuB5cknhang tJuB5cknhủm tỉmJuB5cknh đứnJuB5cknhg K4gDnhìn. LấK4gDy hK4gDết giP3TugpE7ọng hP3TugpE7ình sựJuB5cknh P3TugpE7có tJuB5cknhhể, K4gDDương P3TugpE7hừ mũi.

“Nghe đâyJuB5cknh. TừK4gD bâyK4gD gK4gDiờ khK4gDông xJuB5cknhuất hiệK4gDn trK4gDước mặtK4gD tôiP3TugpE7 K4gDdưới mọiP3TugpE7 K4gDhình thức. &P3TugpE7nbsp;Tôi nóK4gDi cP3TugpE7ó tP3TugpE7iếng P3TugpE7Việt JuB5cknhcó JuB5cknhdấu P3TugpE7đấy, JuB5cknhcó JuB5cknhhiểu không?

“Hiểu. NhưK4gDng cJuB5cknhhỉ muốnP3TugpE7 hỏJuB5cknhi, thJuB5cknhế cK4gDhú ĐịnhK4gD cP3TugpE7ó tK4gDhể xuJuB5cknhất hiệnK4gD troK4gDng mK4gDọi hJuB5cknhình thP3TugpE7ức không?”

Dương K4gDnghiến P3TugpE7răng tK4gDrèo trẹK4gDo “CP3TugpE7ả JuB5cknhchú cháuK4gD nhJuB5cknhà K4gDcậu phJuB5cknhắn JuB5cknhđi hK4gDết, hJuB5cknhiểu chưa?”

Quân gậJuB5cknht K4gDđầu, quaP3TugpE7y ngườiK4gD nhP3TugpE7ìn vềP3TugpE7 phíaP3TugpE7 cửa.

“Chú P3TugpE7cháu mìnP3TugpE7h P3TugpE7phải phắnP3TugpE7 P3TugpE7thôi chP3TugpE7ú ạ,K4gD nghK4gDe chừJuB5cknhng lJuB5cknhà NhP3TugpE7ái BénP3TugpE7 JuB5cknhkiên quP3TugpE7yết lắm”

Xì, địJuB5cknhnh JuB5cknhtiếp tụK4gDc lừJuB5cknha P3TugpE7cô à?P3TugpE7 VừJuB5cknha bK4gDĩu mP3TugpE7ôi, vừaK4gD địnhP3TugpE7 chP3TugpE7âm chJuB5cknhọc QuJuB5cknhân thêK4gDm mộtP3TugpE7 cK4gDâu nữaK4gD, nhưP3TugpE7ng mK4gDắt DưP3TugpE7ơng vôK4gD tìP3TugpE7nh liếcK4gD rJuB5cknha cửaJuB5cknh mộtP3TugpE7 cái.

Sau cáiP3TugpE7 liếcP3TugpE7 đó,JuB5cknh DJuB5cknhương đãJuB5cknh tP3TugpE7rở tK4gDhành “JuB5cknhlinh hồnJuB5cknh tượngK4gD đá”.

Bởi nP3TugpE7gay P3TugpE7cửa JuB5cknhkhách sạn,K4gD JuB5cknhĐịnh K4gDđã đứngK4gD K4gDđó JuB5cknhtừ lK4gDúc nàoK4gD, taP3TugpE7y xỏP3TugpE7 túJuB5cknhi quầnP3TugpE7, P3TugpE7nhìn vềP3TugpE7 pJuB5cknhhía cô,K4gD đôP3TugpE7i mắJuB5cknht đenJuB5cknh tP3TugpE7hẫm JuB5cknhkín bưJuB5cknhng, mP3TugpE7ôi điP3TugpE7ểm nP3TugpE7hẹ mK4gDột nụK4gD cười.

P/s: K4gDHí hí,P3TugpE7 K4gDnhư JuB5cknhđã hứa,K4gD K4gDtớ JuB5cknhphải điềuJuB5cknh P3TugpE7ngay P3TugpE7anh ĐịJuB5cknhnh trJuB5cknhở lạJuB5cknhi cK4gDho cáJuB5cknhc tìnJuB5cknhh JuB5cknhiu đỡJuB5cknh nK4gDhớ P3TugpE7anh íJuB5cknh rồiK4gD nhéJuB5cknh ^^. 

 

Chương 12.P3TugpE72: DP3TugpE7ường nhJuB5cknhư làP3TugpE7 P3TugpE7cô K4gDxấu hổ.K4gD DườP3TugpE7ng nP3TugpE7hư lK4gDà K4gDcô xấuK4gD K4gDhổ, chỉP3TugpE7 vớP3TugpE7i… anh.
(Ngõ P3TugpE7đường HuỳnK4gDh ThúcP3TugpE7 Kháng,P3TugpE7 9JuB5cknh/2011, photJuB5cknho K4gDby Khanhha)Định qJuB5cknhuan sP3TugpE7át khuK4gDôn JuB5cknhmặt đỏJuB5cknh ửnK4gDg lP3TugpE7ên màuJuB5cknh táoK4gD chínJuB5cknh, dánJuB5cknhg điệK4gDu nhưK4gD K4gDgà JuB5cknhmắc tJuB5cknhóc K4gDcủa DươnK4gDg, trJuB5cknhong P3TugpE7lòng JuB5cknhnếm JuB5cknhtrải mộtK4gD JuB5cknhcảm giácK4gD ngọtJuB5cknh ngàJuB5cknho. KhJuB5cknhông hJuB5cknhiểu P3TugpE7vì đJuB5cknhâu, nhữngJuB5cknh lP3TugpE7ần gK4gDặp gỡP3TugpE7 P3TugpE7Dương luônP3TugpE7 kJuB5cknhì qK4gDuặc, khP3TugpE7i thK4gDì côP3TugpE7 òP3TugpE7a khóK4gDc trướcK4gD mặtK4gD K4gDanh khJuB5cknhông giấuK4gD giếK4gDm, JuB5cknhkhi côK4gD ngãJuB5cknh cP3TugpE7ái oạJuB5cknhch P3TugpE7ngay dưK4gDới cK4gDhân anhK4gD, hJuB5cknhay nhJuB5cknhư bâK4gDy gP3TugpE7iờ, cP3TugpE7ô nhưP3TugpE7 K4gDhình ảnhK4gD ởJuB5cknh trP3TugpE7ên mộK4gDt viK4gDdeo cliK4gDp đanP3TugpE7g chuyểK4gDn đP3TugpE7ộng đK4gDầy sôK4gDi nổiK4gD JuB5cknhbỗng nhiênK4gD bP3TugpE7ị bấmP3TugpE7 nútJuB5cknh tạJuB5cknhm dừP3TugpE7ng vậy.

Dường K4gDnhư làP3TugpE7 côJuB5cknh xJuB5cknhấu hJuB5cknhổ. DườngJuB5cknh nP3TugpE7hư lP3TugpE7à JuB5cknhcô xấuP3TugpE7 hổP3TugpE7, P3TugpE7chỉ P3TugpE7với… anh.

Thấy mặJuB5cknht cK4gDô sắpJuB5cknh bốcJuB5cknh chK4gDáy K4gDđến JuB5cknhnơi, ĐịK4gDnh mỉmK4gD JuB5cknhcười P3TugpE7bình thản.

“Lâu K4gDkhông gJuB5cknhặp em!”.

Dương mấpJuB5cknh máP3TugpE7y mP3TugpE7ôi mộtK4gD lúc,P3TugpE7 thK4gDấy taP3TugpE7y chK4gDân thừaK4gD tP3TugpE7hãi khP3TugpE7ông JuB5cknhbiết làP3TugpE7m gìK4gD. P3TugpE7Cô đK4gDờ đẫK4gDn K4gDđưa taJuB5cknhy vuốtK4gD tócP3TugpE7 rồiK4gD cJuB5cknhập rậpP3TugpE7 P3TugpE7buông xuốJuB5cknhng, lJuB5cknhúc P3TugpE7sau mớiK4gD thốtK4gD lên.

“Sao anP3TugpE7h lạiP3TugpE7 ởK4gD đây?”

Định K4gDchưa kịK4gDp trảJuB5cknh lJuB5cknhời, JuB5cknhthì QuânK4gD đãK4gD P3TugpE7nhảy vàJuB5cknho, giọngJuB5cknh dJuB5cknhài ra.

“Vừa P3TugpE7nãy cK4gDó nP3TugpE7gười P3TugpE7bảo P3TugpE7chú cháuJuB5cknh K4gDmình cấmP3TugpE7 xP3TugpE7uất hiệnP3TugpE7 JuB5cknhdưới P3TugpE7mọi hìnJuB5cknhh thứJuB5cknhc. K4gDCó nP3TugpE7gười bảoJuB5cknh P3TugpE7cả chúP3TugpE7 cK4gDũng cP3TugpE7hả JuB5cknhxi nhêJuB5cknh quáP3TugpE7i gì &JuB5cknhnbsp;chú ạ”

Mặc cJuB5cknhho ĐịnhJuB5cknh cốK4gD nP3TugpE7ín cưP3TugpE7ời, QuânJuB5cknh vẫK4gDn JuB5cknhtỉnh K4gDbơ, cònP3TugpE7 vờP3TugpE7 thấP3TugpE7p giọJuB5cknhng tP3TugpE7hì thào.

“Có người  vừa K4gD rồi còP3TugpE7n quấJuB5cknhy rốiP3TugpE7 K4gD… “tJuB5cknhờ dP3TugpE7ờ” cháu.K4gD P3TugpE7Để P3TugpE7an toànP3TugpE7 chJuB5cknhú cP3TugpE7háu mìnK4gDh tP3TugpE7é làP3TugpE7 hơn…”

À, JuB5cknhnếu JuB5cknhbây K4gDgiờ cóP3TugpE7 mộtP3TugpE7 quP3TugpE7e diK4gDêm JuB5cknhđánh xòeJuB5cknh mộtK4gD cáiJuB5cknh bP3TugpE7ên cạK4gDnh K4gDthì P3TugpE7đảm P3TugpE7bảo lJuB5cknhà mặtJuB5cknh cK4gDủa DươngP3TugpE7 sẽJuB5cknh bJuB5cknhén lJuB5cknhửa ngayP3TugpE7. K4gDCảm giácK4gD đP3TugpE7ỏ K4gDmặt P3TugpE7đến ráP3TugpE7t K4gDbỏng khJuB5cknhiến P3TugpE7cô kJuB5cknhhông nóiK4gD nêK4gDn lời. &nbsP3TugpE7p;Dương nK4gDhìn vẻP3TugpE7 K4gDmặt K4gDcố bìP3TugpE7nh JuB5cknhthản P3TugpE7của ĐịnhK4gD K4gDvà vJuB5cknhẻ lK4gDáu cáJuB5cknh K4gDcủa QuK4gDân khP3TugpE7i K4gDchiếu K4gDtướng đP3TugpE7ược cP3TugpE7ô, K4gDquyết tâP3TugpE7m lấJuB5cknhy lP3TugpE7ại bJuB5cknhình tĩnhK4gD. P3TugpE7Cô vờ P3TugpE7 lên giọnJuB5cknhg nạt.

“Hừ, chúP3TugpE7 cậJuB5cknhu JuB5cknhlà ngườJuB5cknhi lớK4gDn, biK4gDết JuB5cknhchỗ nàoJuB5cknh nóJuB5cknhi đP3TugpE7ùa chJuB5cknhỗ nàP3TugpE7o nK4gDói thK4gDật chứP3TugpE7 nK4gDhỉ K4gDanh ĐịnJuB5cknhh nhỉ?”

Quân dậP3TugpE7m chânK4gD tứcJuB5cknh tối.

“Ở đâuK4gD thóiK4gD đờiK4gD K4gDnạt cháJuB5cknhu nịP3TugpE7nh chúK4gD P3TugpE7là sao?”.

Định vK4gDỗ vK4gDào vaJuB5cknhi Quân.

“Thôi điP3TugpE7. P3TugpE7Đừng cP3TugpE7ó P3TugpE7chọc ngưP3TugpE7ời JuB5cknhta nữa”.

Quân thởK4gD K4gDra aK4gDi oán.

“Giờ thP3TugpE7ói đờiJuB5cknh lạiP3TugpE7 thàP3TugpE7nh K4gDnạt cháuK4gD vJuB5cknhà nJuB5cknhịnh ngườiJuB5cknh dưnK4gDg. TạiP3TugpE7 saP3TugpE7o lạK4gDi vôJuB5cknh lýJuB5cknh tP3TugpE7hế, mộP3TugpE7t thaP3TugpE7nh nP3TugpE7iên tJuB5cknhrai tP3TugpE7rẻ sJuB5cknháng ngờiJuB5cknh đJuB5cknhầy K4gDsức sốnP3TugpE7g màJuB5cknh P3TugpE7chẳng đK4gDược nângK4gD nP3TugpE7iu K4gDgì cả”

Cả DưK4gDơng K4gDlần P3TugpE7Định P3TugpE7đều pJuB5cknhhì cườiP3TugpE7 P3TugpE7vì điệuP3TugpE7 bộJuB5cknh K4gDkhoa trươngP3TugpE7 P3TugpE7của QP3TugpE7uân. K4gDDương P3TugpE7cũng thầJuB5cknhm JuB5cknhthở pP3TugpE7hào vìJuB5cknh thP3TugpE7ời điểmJuB5cknh cănK4gDg thẳnJuB5cknhg JuB5cknhđã quaJuB5cknh. TK4gDuy nhiêJuB5cknhn, K4gDkhi ĐịnhP3TugpE7 hỏiK4gD DưP3TugpE7ơng cP3TugpE7ó muốK4gDn đJuB5cknhi cK4gDafé vớiP3TugpE7 cJuB5cknhhú K4gDcháu anP3TugpE7h khK4gDông thK4gDì DươngP3TugpE7 vẫK4gDn P3TugpE7bán K4gDsống bánJuB5cknh chếtJuB5cknh màJuB5cknh P3TugpE7từ JuB5cknhchối. K4gDCô khôJuB5cknhng mJuB5cknhuốn mP3TugpE7ình cứK4gD pJuB5cknhhải âP3TugpE7m thầmP3TugpE7 K4gDđi tP3TugpE7ìm cáP3TugpE7i hJuB5cknhố haP3TugpE7y K4gDcái lP3TugpE7ỗ JuB5cknhnẻ K4gDnào đểJuB5cknh cP3TugpE7hui xuốnP3TugpE7g vìK4gD nhữnJuB5cknhg tìnhP3TugpE7 huốK4gDng K4gDkinh K4gDdị JuB5cknhmà chK4gDính côJuB5cknh tạoP3TugpE7 nênK4gD trướK4gDc mắP3TugpE7t anh.

Định lK4gDắng nK4gDghe P3TugpE7câu từK4gD chốJuB5cknhi P3TugpE7của DươP3TugpE7ng vớiJuB5cknh P3TugpE7vẻ điềmJuB5cknh đạm,JuB5cknh nJuB5cknhhưng QuâK4gDn thP3TugpE7ì xìP3TugpE7 mộtP3TugpE7 hơiK4gD rõP3TugpE7 dài.

“Sao JuB5cknhthế, lạiJuB5cknh sợK4gD háJuB5cknh JuB5cknhmiệng mắcP3TugpE7 quK4gDai à,JuB5cknh hK4gDay xP3TugpE7ấu hổK4gD vK4gDì mấyP3TugpE7 cáiK4gD JuB5cknhcâu P3TugpE7vừa nãy?”

Cái K4gDthằng chếtP3TugpE7 tiệJuB5cknht nJuB5cknhày P3TugpE7cứ nhK4gDư JuB5cknhđi tôJuB5cknhng K4gDlào ởP3TugpE7 troP3TugpE7ng lòngJuB5cknh JuB5cknhcô vậyJuB5cknh. DJuB5cknhương cườJuB5cknhi gượP3TugpE7ng, nhK4gDưng chẳngK4gD thK4gDèm tP3TugpE7hanh miJuB5cknhnh vP3TugpE7ới nó,JuB5cknh côK4gD quJuB5cknhay sanJuB5cknhg ĐP3TugpE7ịnh K4gDnói nhJuB5cknhư giP3TugpE7ải thích.

“Thật rK4gDa P3TugpE7là vP3TugpE7ì P3TugpE7em JuB5cknhcó K4gDhẹn vớiJuB5cknh mộtK4gD K4gDngười hK4gDọ hàP3TugpE7ng ởJuB5cknh đâJuB5cknhy. ThK4gDôi K4gDđành hẹnK4gD chP3TugpE7ú P3TugpE7cháu aP3TugpE7nh JuB5cknhdịp khác”.

Quân vẻP3TugpE7 vJuB5cknhẫn khôP3TugpE7ng vK4gDừa JuB5cknhlòng, trưJuB5cknhớc khK4gDi P3TugpE7xoay ngưJuB5cknhời JuB5cknhđi cP3TugpE7òn gK4gDhé vJuB5cknhào taK4gDi côP3TugpE7 JuB5cknhthì tJuB5cknhhào “LầnK4gD sP3TugpE7au nóJuB5cknhi dốiP3TugpE7 JuB5cknhthì họcP3TugpE7 cáchP3TugpE7 đừngP3TugpE7 cóP3TugpE7 K4gDmà JuB5cknhchớp mK4gDắt loP3TugpE7ạn lên”

Tưởng JuB5cknhnhư khP3TugpE7ói JuB5cknhlại K4gDxì rK4gDa JuB5cknhhai lỗJuB5cknh K4gDtai DươngK4gD. TạiJuB5cknh K4gDsao thằngP3TugpE7 oắtK4gD coP3TugpE7n nàJuB5cknhy kK4gDhông K4gDđể P3TugpE7cô P3TugpE7nhìn nóK4gD đượcP3TugpE7 bK4gDình thườP3TugpE7ng trP3TugpE7ong JuB5cknhvòng mộtP3TugpE7 JuB5cknhphút chứ?

*****

Cuộc sốK4gDng đJuB5cknhúng làK4gD cóP3TugpE7 nhữngK4gD bấtK4gD P3TugpE7ngờ ngẫuK4gD nhiênK4gD khiếnP3TugpE7 chínJuB5cknhh DưP3TugpE7ơng phảiJuB5cknh kiJuB5cknhnh ngạcK4gD. P3TugpE7Khi cJuB5cknhô nóJuB5cknhi đạJuB5cknhi câuP3TugpE7 gK4gDặp “mộtP3TugpE7 ngườiK4gD K4gDhọ hàng”P3TugpE7 côJuB5cknh tuyệP3TugpE7t nhiêJuB5cknhn khônJuB5cknhg JuB5cknhthể nP3TugpE7ghĩ rằnK4gDg, cP3TugpE7ó mộP3TugpE7t ngưP3TugpE7ời JuB5cknhhọ P3TugpE7hàng thật,K4gD P3TugpE7đột ngộK4gDt gJuB5cknhọi điệK4gDn chJuB5cknho cJuB5cknhô. MàJuB5cknh P3TugpE7đây lạiJuB5cknh làJuB5cknh mộJuB5cknht ngườK4gDi côK4gD cựK4gDc kìJuB5cknh yêK4gDu quý.

Giọng củP3TugpE7a bácK4gD ThụJuB5cknh vanK4gDg lênP3TugpE7 rJuB5cknhổn rảng.

“Nấm,  đang ởJuB5cknh fesiJuB5cknhval phảiJuB5cknh không?”

Dương trònJuB5cknh xoJuB5cknhe mắt.

“Dạ, sJuB5cknhao P3TugpE7bác biK4gDết ạ?”

“Vậy mớP3TugpE7i tàiP3TugpE7 chK4gDứ. MaP3TugpE7u mK4gDau, P3TugpE7đi rJuB5cknha đâyJuB5cknh ănJuB5cknh K4gDvới K4gDbác. BP3TugpE7ắt tK4gDaxi rJuB5cknha luônP3TugpE7 nJuB5cknhhà JuB5cknhhàng ThJuB5cknhùy DưJuB5cknhơng nhéJuB5cknh, K4gDcó biếtP3TugpE7 đK4gDường chưaK4gD? KK4gDhông cứP3TugpE7 bảoP3TugpE7 lP3TugpE7à láiP3TugpE7 xK4gDe nP3TugpE7gười JuB5cknhta biJuB5cknhết đấy”.

“Dạ, cháuK4gD JuB5cknhbiết rồJuB5cknhi. ChP3TugpE7áu rJuB5cknha luônP3TugpE7 đây”.

Lẳng điệnP3TugpE7 JuB5cknhthoại xuốK4gDng giườK4gDng, DươngJuB5cknh vừaJuB5cknh P3TugpE7gấp gáP3TugpE7p thP3TugpE7ay đồ,JuB5cknh vừaK4gD P3TugpE7nghĩ miJuB5cknhệng mìK4gDnh tJuB5cknhhiêng K4gDquá đP3TugpE7i P3TugpE7mất. JuB5cknhVừa P3TugpE7kêu cóP3TugpE7 hẹnP3TugpE7 P3TugpE7họ hK4gDàng K4gDlà P3TugpE7gặp họP3TugpE7 P3TugpE7hàng luônJuB5cknh. BiếtK4gD vầyP3TugpE7 hồiJuB5cknh nK4gDãy côJuB5cknh nK4gDói sắJuB5cknhp gặpP3TugpE7 ngườP3TugpE7i yK4gDêu, cóJuB5cknh khK4gDi côJuB5cknh lK4gDại chẳngK4gD tK4gDúm cổJuB5cknh đượcJuB5cknh anP3TugpE7h chK4gDàng đẹpK4gD trP3TugpE7ai, nJuB5cknhhà gK4gDiàu viJuB5cknhết chữP3TugpE7 bP3TugpE7ự K4gDở cáiJuB5cknh thànhK4gD phP3TugpE7ố biJuB5cknhển nàJuB5cknhy K4gDí chJuB5cknhứ ^^

Dương bướP3TugpE7c vK4gDào “TJuB5cknhhùy DươnJuB5cknhg”, mộK4gDt P3TugpE7nhà JuB5cknhhàng đượJuB5cknhc thiJuB5cknhết kếP3TugpE7 JuB5cknhđể hầJuB5cknhu nhưP3TugpE7 mọiK4gD JuB5cknhgian phJuB5cknhòng đềuK4gD nhK4gDìn K4gDra biểK4gDn. BuổiK4gD K4gDchiều, nJuB5cknhắng sJuB5cknhâm sấpP3TugpE7 vàngK4gD trênJuB5cknh mặK4gDt biểnJuB5cknh xanK4gDh, vàiP3TugpE7 dJuB5cknhây leK4gDo đP3TugpE7u hờK4gD JuB5cknhbên cửaP3TugpE7 K4gDsổ, thậJuB5cknht lJuB5cknhà thờiP3TugpE7 điJuB5cknhểm lãngK4gD mJuB5cknhạn P3TugpE7của cK4gDác cK4gDặp tìP3TugpE7nh nhânK4gD. Từ&nbspJuB5cknh; hành lanJuB5cknhg điJuB5cknh vàK4gDo, DP3TugpE7ương đJuB5cknhã liP3TugpE7ếc thấyK4gD nhữnK4gDg khôP3TugpE7ng biJuB5cknhết K4gDlà bJuB5cknhao nhiêK4gDu cặpJuB5cknh đôiP3TugpE7 đanJuB5cknhg đứnJuB5cknhg P3TugpE7bên nP3TugpE7hau K4gDrì rầmJuB5cknh tròK4gD chuK4gDyện, hK4gDay đútP3TugpE7 cK4gDho nhaP3TugpE7u miJuB5cknhếng P3TugpE7bánh K4gDngọt K4gDngào, hJuB5cknhay cầJuB5cknhm chặK4gDt taK4gDy nhaK4gDu, nJuB5cknhhìn rK4gDa bP3TugpE7iển lớn…P3TugpE7 P3TugpE7Ây P3TugpE7da, vJuB5cknhậy màJuB5cknh cK4gDô lJuB5cknhại vàK4gDo P3TugpE7chốn lãK4gDng mạnJuB5cknh tJuB5cknhhế K4gDnày đJuB5cknhể gJuB5cknhặp ônK4gDg báK4gDc JuB5cknhmình cơJuB5cknh chứ.

Theo JuB5cknhnhân viêJuB5cknhn P3TugpE7chỉ K4gDdẫn, DươngP3TugpE7 bướcJuB5cknh đếnK4gD mộtP3TugpE7 bK4gDan công,JuB5cknh cJuB5cknhó P3TugpE7kê chK4gDiếc bànJuB5cknh nhK4gDỏ. ĐôiJuB5cknh JuB5cknhvai ngườiJuB5cknh đànK4gD K4gDông P3TugpE7từng tK4gDrải quaP3TugpE7y P3TugpE7lưng P3TugpE7lại vềJuB5cknh phP3TugpE7ía cô,K4gD máiK4gD tP3TugpE7óc hP3TugpE7oa râJuB5cknhm baJuB5cknhy nhẹJuB5cknh tP3TugpE7rong gió.

“Bác, JuB5cknhbác đP3TugpE7ang nP3TugpE7hớ bJuB5cknhác TJuB5cknhâm à?”

Ông ThụJuB5cknh quaP3TugpE7y lạK4gDi, nhìnP3TugpE7 đứP3TugpE7a cK4gDháu gK4gDái trP3TugpE7ong bJuB5cknhộ váJuB5cknhy hJuB5cknhoa K4gDxinh xắn,JuB5cknh mỉmP3TugpE7 JuB5cknhcười rộngK4gD mở.

“Nấm coK4gDn, mởP3TugpE7 miệK4gDng K4gDlà JuB5cknhtrêu chọcJuB5cknh báJuB5cknhc. SaK4gDo? ThấyP3TugpE7 nP3TugpE7hà hànJuB5cknhg K4gDnày đẹpK4gD không?”

Dương kéoP3TugpE7 gJuB5cknhhế ngồiK4gD xuK4gDống, K4gDnhanh tP3TugpE7ay nhóK4gDn mộtJuB5cknh mJuB5cknhiếng bánhK4gD JuB5cknhnhỏ JuB5cknhtrên bàn,K4gD ănK4gD ngK4gDon lành.

“Dạ đẹp.JuB5cknh CơK4gD K4gDdưng màJuB5cknh hK4gDơi K4gDxa cK4gDhỗ kháP3TugpE7ch sK4gDạn cháP3TugpE7u. NhưJuB5cknhng saJuB5cknho K4gDbác biP3TugpE7ết chỗK4gD này?”

“Đoán xem”.

Dương JuB5cknhđảo mắK4gDt, cườJuB5cknhi vuJuB5cknhi vẻP3TugpE7 “CP3TugpE7háu JuB5cknhđoán rJuB5cknha rồi,JuB5cknh thP3TugpE7ế nàP3TugpE7o chủJuB5cknh nhàP3TugpE7 hP3TugpE7àng K4gDnày cP3TugpE7ũng lK4gDà K4gDmột tK4gDuyệt sP3TugpE7ắc giaJuB5cknhi nhK4gDân, JuB5cknhhai ngườK4gDi từngP3TugpE7 JuB5cknhcó P3TugpE7một tìnhK4gD P3TugpE7yêu P3TugpE7như JuB5cknhhoa nhJuB5cknhư JuB5cknhmộng khiJuB5cknhến báK4gDc khôJuB5cknhng thK4gDể nK4gDào qP3TugpE7uên được….ThếK4gD rồi…

Dương K4gDchưa nP3TugpE7ói hết,P3TugpE7 P3TugpE7ông TJuB5cknhhụ cưJuB5cknhời lớn.

“Cái coK4gDn K4gDbé nàK4gDy. CP3TugpE7hủ nhK4gDà hàP3TugpE7ng nàP3TugpE7y làK4gD P3TugpE7một lãoP3TugpE7 P3TugpE7bụng gầP3TugpE7n rK4gDơi K4gDxuống JuB5cknhđầu gK4gDối vJuB5cknhà tócK4gD P3TugpE7thì lạiK4gD chẳngJuB5cknh cònJuB5cknh cọnJuB5cknhg nàJuB5cknho. NghJuB5cknhe cóK4gD giốngJuB5cknh mộtP3TugpE7 tP3TugpE7uyệt sắcJuB5cknh gP3TugpE7iai nK4gDhân không?…”

Dương hP3TugpE7i hK4gDi cười.

“Vậy K4gDthì đơnK4gD gJuB5cknhiản rồK4gDi. NhàK4gD hàK4gDng nJuB5cknhày chắcP3TugpE7 làJuB5cknh P3TugpE7do báP3TugpE7c xP3TugpE7ây dựnK4gDg đúngJuB5cknh khônJuB5cknhg ạ?”.

“Thông mK4gDinh đấP3TugpE7y. NàJuB5cknho thíP3TugpE7ch ăJuB5cknhn gìK4gD tP3TugpE7hì cP3TugpE7họn đP3TugpE7i. ĐồJuB5cknh JuB5cknhở đâyJuB5cknh đượJuB5cknhc lJuB5cknhắm đó”

Nhân viêK4gDn phụcP3TugpE7 vụJuB5cknh JuB5cknhđi tới,K4gD ghJuB5cknhi lJuB5cknhại vJuB5cknhài mónJuB5cknh ăn &nbspJuB5cknh;Dương chọnP3TugpE7. K4gDỞ biểK4gDn tP3TugpE7hì tJuB5cknhội gP3TugpE7ì khôJuB5cknhng JuB5cknhăn hảiP3TugpE7 K4gDsản chứ,K4gD P3TugpE7nhất lP3TugpE7à mìnJuB5cknhh lạiJuB5cknh khônJuB5cknhg phảiK4gD trJuB5cknhả tiềnK4gD, vậK4gDy nK4gDên P3TugpE7Dương hP3TugpE7ỉ hP3TugpE7ả gọJuB5cknhi đĩaJuB5cknh gK4gDhẹ hấp,JuB5cknh JuB5cknhvà miếnP3TugpE7 xàoK4gD cJuB5cknhua cùP3TugpE7ng mộtP3TugpE7 đĩaJuB5cknh P3TugpE7salat mP3TugpE7iến tôm.

Dương vJuB5cknhừa địK4gDnh gấpK4gD cJuB5cknhuốn meJuB5cknhnu, đP3TugpE7ưa JuB5cknhlại cK4gDho nhJuB5cknhân viêP3TugpE7n P3TugpE7thì ôP3TugpE7ng P3TugpE7Thụ đP3TugpE7ã vK4gDới tJuB5cknhay, lJuB5cknhật cP3TugpE7uốn mJuB5cknhenu rK4gDa tiếp.

“Cứ gọiK4gD K4gDnhiều mộK4gDt chútP3TugpE7. JuB5cknhỞ đJuB5cknhây móJuB5cknhn tK4gDôm nướngK4gD haK4gDy tôP3TugpE7m sốP3TugpE7t bơJuB5cknh P3TugpE7tỏi K4gDcũng K4gDđược lắm.P3TugpE7 À,P3TugpE7 cóJuB5cknh thP3TugpE7ích K4gDtu hJuB5cknhài không?”.

“Ui K4gDcó hK4gDai báP3TugpE7c cháuJuB5cknh mìP3TugpE7nh gọP3TugpE7i làmK4gD gP3TugpE7ì nhiJuB5cknhều ạ”.

Ông ThụP3TugpE7 mỉmJuB5cknh cườiJuB5cknh, K4gDmột chP3TugpE7út raK4gDnh mãnK4gDh dânP3TugpE7g lêJuB5cknhn trJuB5cknhong mắt.

“Có thêK4gDm mộtP3TugpE7 tK4gDhằng đệK4gD củaJuB5cknh bK4gDác nữa”.

Có lẽP3TugpE7 vP3TugpE7ì quJuB5cknhá P3TugpE7hiểu ônK4gDg JuB5cknhbác mìnK4gDh, nêP3TugpE7n P3TugpE7lập tứcK4gD K4gDDương JuB5cknhngờ ngợ.

“Bác. KhôK4gDng pJuB5cknhhải bJuB5cknhác vP3TugpE7ẫn quyếK4gDt tP3TugpE7âm mJuB5cknhối mP3TugpE7ai JuB5cknhcho chK4gDáu P3TugpE7đấy P3TugpE7chứ ạ?”

Ông ThK4gDụ cườiJuB5cknh lớn,P3TugpE7 vòJuB5cknh taP3TugpE7y xoJuB5cknha đầuP3TugpE7 Dương.

“Cái cJuB5cknhon béK4gD này…P3TugpE7 SP3TugpE7ao hJuB5cknhiểu ýK4gD nK4gDhanh JuB5cknhthế hả?”

Dương đặtJuB5cknh phK4gDịch P3TugpE7tờ menP3TugpE7u xuốnK4gDg, kJuB5cknhhổ P3TugpE7sở nhìK4gDn ông.

“Bác, bK4gDác biếP3TugpE7t P3TugpE7là cP3TugpE7háu khônK4gDg tP3TugpE7hích mấJuB5cknhy tP3TugpE7rò mốiK4gD P3TugpE7mai mà”.

Ông ThụK4gD nJuB5cknhhìn cK4gDô K4gDvẻ baK4gDo dung.

“Thì cứP3TugpE7 thP3TugpE7ử mJuB5cknhột lJuB5cknhần xemP3TugpE7. KP3TugpE7hông K4gDtin bJuB5cknhác à?

“Không JuB5cknhphải khP3TugpE7ông tJuB5cknhin, nhưngK4gD mà…”

Dương đangJuB5cknh nóK4gDi dP3TugpE7ở thP3TugpE7ì cP3TugpE7ó tK4gDiếng bướcJuB5cknh cJuB5cknhhân đK4gDi tớiJuB5cknh. CP3TugpE7ô JuB5cknhquay nJuB5cknhhìn thK4gDì chợtJuB5cknh ngẩnK4gD P3TugpE7ra. NgườiJuB5cknh bướJuB5cknhc vP3TugpE7ào mặcK4gD chiếcJuB5cknh P3TugpE7sơ K4gDmi đenK4gD kẻJuB5cknh nhỏ,K4gD khuônP3TugpE7 mJuB5cknhặt JuB5cknhtrầm K4gDngâm, kP3TugpE7hóe miệngP3TugpE7 đaJuB5cknhng chuP3TugpE7ẩn bP3TugpE7ị nhướnJuB5cknh lêP3TugpE7n mộtJuB5cknh JuB5cknhnụ cJuB5cknhười P3TugpE7chào hỏi.

“Chú ạP3TugpE7. K4gDCháu tớP3TugpE7i rồi”.

Dương JuB5cknhkín đáoJuB5cknh cấuK4gD vP3TugpE7ào tK4gDay K4gDmình K4gDmột JuB5cknhcái, K4gDthấy P3TugpE7đau đaJuB5cknhu, cJuB5cknhô mớP3TugpE7i ngướJuB5cknhc lênP3TugpE7 nhìnK4gD ĐịnhK4gD, cưP3TugpE7ời ngượnK4gDg ngập.

“Lại gK4gDặp anJuB5cknhh rồi”.

 

Chương 12K4gD.3: VJuB5cknhô lí,JuB5cknh chP3TugpE7ưa uốngP3TugpE7 màJuB5cknh P3TugpE7đã K4gDthấy tK4gDây tâyK4gD làP3TugpE7 P3TugpE7thế nàoP3TugpE7 nhỉ?(Tấm “mP3TugpE7ành P3TugpE7treo” K4gDgiữa phốP3TugpE7 K4gDhôm P3TugpE7đi bộK4gD 25/9)

Một JuB5cknhngười P3TugpE7được làmP3TugpE7 mP3TugpE7ai chP3TugpE7o P3TugpE7mình đếnP3TugpE7 haP3TugpE7i P3TugpE7lần tP3TugpE7hì cJuB5cknhó phảiP3TugpE7 lK4gDà JuB5cknhcó dK4gDuyên không?&nbJuB5cknhsp; Suy nJuB5cknhghĩ ấyP3TugpE7 lướP3TugpE7t P3TugpE7qua tP3TugpE7rong đầK4gDu Định.

Còn sP3TugpE7uy nghĩJuB5cknh củP3TugpE7a DươP3TugpE7ng thJuB5cknhì lP3TugpE7ại lJuB5cknhà: MộtK4gD ngP3TugpE7ười đJuB5cknhược làK4gDm mP3TugpE7ai chJuB5cknho mP3TugpE7ình đếnJuB5cknh haP3TugpE7i lầnK4gD rồJuB5cknhi P3TugpE7lại liêJuB5cknhn tụK4gDc gặpP3TugpE7 nJuB5cknhhau haK4gDi lầnP3TugpE7 tJuB5cknhrong buổiK4gD chJuB5cknhiều ởJuB5cknh mộP3TugpE7t tJuB5cknhhành pP3TugpE7hố K4gDxa lạ &nbspP3TugpE7;thì cóP3TugpE7 phảiJuB5cknh rK4gDất rấK4gDt rJuB5cknhất rấP3TugpE7t rấK4gDt rP3TugpE7ất cK4gDó duyêK4gDn không????

Vì rấJuB5cknht K4gDnhiều chữJuB5cknh “rất”K4gD cJuB5cknhộng tP3TugpE7hêm chữP3TugpE7 “duyên”P3TugpE7 tP3TugpE7o đùngP3TugpE7 kiP3TugpE7a P3TugpE7mà DươngJuB5cknh đờJuB5cknh đẫJuB5cknhn cK4gDả người.JuB5cknh LạJuB5cknhi phátJuB5cknh hiệP3TugpE7n cáiK4gD ngưK4gDời vốnP3TugpE7 điềmK4gD tĩJuB5cknhnh P3TugpE7kia cũnP3TugpE7g bấK4gDt ngờK4gD P3TugpE7không kJuB5cknhém P3TugpE7gì mình,JuB5cknh DươnK4gDg P3TugpE7lại K4gDcàng JuB5cknh… đờK4gD đẫn!

Quan sáJuB5cknht thằngK4gD K4gDđệ K4gDvà JuB5cknhcô cháK4gDu gK4gDái K4gDmắt tP3TugpE7ròn mắtP3TugpE7 dẹtJuB5cknh JuB5cknhnhìn nhauP3TugpE7, ônK4gDg ThJuB5cknhụ cườiP3TugpE7 sảngK4gD khoái,P3TugpE7 kéP3TugpE7o ĐJuB5cknhịnh xuốK4gDng cạK4gDnh mình.

“Sao, thếJuB5cknh hóaK4gD K4gDra P3TugpE7lại bP3TugpE7iết coP3TugpE7n NJuB5cknhấm K4gDnhà chúK4gD à?”

Định nhìK4gDn DươnK4gDg tủmP3TugpE7 tỉmP3TugpE7 “Dạ,JuB5cknh cháuP3TugpE7 kJuB5cknhhông biP3TugpE7ết NấK4gDm, cháuJuB5cknh P3TugpE7chỉ biếK4gDt NK4gDhái BJuB5cknhén thôi”.

Nếu câP3TugpE7u cP3TugpE7ủa ôngK4gD K4gDThụ K4gDlàm DươngK4gD K4gDhá hốcJuB5cknh mJuB5cknhồm địnhJuB5cknh phJuB5cknhản JuB5cknhkháng thJuB5cknhì cK4gDâu cK4gDủa ĐịK4gDnh làK4gDm cô&nJuB5cknhbsp; không thểP3TugpE7 K4gDnào K4gDmà ngậmP3TugpE7 miệnJuB5cknhg được.K4gD Ôi,JuB5cknh cJuB5cknhô chưaJuB5cknh từngJuB5cknh P3TugpE7biết mộJuB5cknht ĐịnhK4gD tK4gDhế nàyJuB5cknh. JuB5cknhKẻ mặtJuB5cknh sK4gDắt đP3TugpE7ã P3TugpE7biết nóK4gDi đùaK4gD ^JuB5cknh^. P3TugpE7Mà câuK4gD đùaK4gD JuB5cknhấy cP3TugpE7òn nhJuB5cknhắm thẳngP3TugpE7 P3TugpE7vào cô.

Ông ThụK4gD tP3TugpE7hì hếtK4gD K4gDnhìn sanK4gDg côK4gD chP3TugpE7áu gJuB5cknhái, lạP3TugpE7i nhJuB5cknhìn K4gDsang thằngJuB5cknh đệP3TugpE7 tửK4gD ruộP3TugpE7t, vẻP3TugpE7 nhưP3TugpE7 cJuB5cknhhưa JuB5cknhhiểu hP3TugpE7ết. “P3TugpE7Nhái BénK4gD P3TugpE7ấy àJuB5cknh??? CK4gDháu gặpP3TugpE7 cK4gDon béJuB5cknh JuB5cknhlúc… JuB5cknhlúc mặtK4gD nóJuB5cknh P3TugpE7xanh JuB5cknhnhư đP3TugpE7ít nhJuB5cknhái à???”

AkAkAk. DưJuB5cknhơng mJuB5cknhuốn đJuB5cknhi K4gDchết qP3TugpE7uá. K4gDÔi bácK4gD K4gDơi, sP3TugpE7ao báP3TugpE7c JuB5cknhlại cJuB5cknhó cJuB5cknhái liêK4gDn tưởngP3TugpE7 “lJuB5cknhãng mạn”JuB5cknh thếP3TugpE7 K4gDcơ chứ?P3TugpE7 P3TugpE7Định K4gDvẻ nhưP3TugpE7 cũngP3TugpE7 qJuB5cknhuen vớJuB5cknhi sựP3TugpE7 bỗP3TugpE7 bJuB5cknhã dễJuB5cknh gầnP3TugpE7 củaP3TugpE7 ôngK4gD, mK4gDôi thoánP3TugpE7g K4gDnụ cười.&nbP3TugpE7sp; “Dương làP3TugpE7 hJuB5cknhàng xJuB5cknhóm K4gDcủa cháu”.

Dương thấpK4gD giọngK4gD làuJuB5cknh bK4gDàu “P3TugpE7Nhái BénP3TugpE7 lJuB5cknhà K4gDdo thK4gDằng JuB5cknhcháu anJuB5cknhh ấyJuB5cknh gọK4gDi P3TugpE7cháu đấy”.

Ông ThP3TugpE7ụ ngờJuB5cknh ngợK4gD nK4gDhư cK4gDố nhK4gDớ “CháuP3TugpE7 à?JuB5cknh PhảiK4gD cP3TugpE7ái thằngJuB5cknh đợtJuB5cknh trướcJuB5cknh đánhJuB5cknh nP3TugpE7hau vàK4gDo JuB5cknhbệnh P3TugpE7viện đấJuB5cknhy không?

“Dạ đúng”.

Định đápK4gD P3TugpE7ngắn gọnP3TugpE7. DươJuB5cknhng thầJuB5cknhm tK4gDhở phàP3TugpE7o kJuB5cknhhi ĐịnhJuB5cknh khônJuB5cknhg P3TugpE7lôi chuyJuB5cknhện côK4gD P3TugpE7đã cắpJuB5cknh náJuB5cknhch thJuB5cknhằng cháK4gDu quP3TugpE7ý hP3TugpE7óa củaK4gD P3TugpE7anh vàoK4gD bệnhJuB5cknh JuB5cknhviện thếP3TugpE7 nàoJuB5cknh, nếuJuB5cknh K4gDkhông thK4gDế nK4gDào bJuB5cknhác ThP3TugpE7ụ cũP3TugpE7ng hỏK4gDi nP3TugpE7ày nọJuB5cknh, dJuB5cknhẫn đP3TugpE7ến ngọnP3TugpE7 ngàK4gDnh cP3TugpE7ơ sP3TugpE7ự. ViệcJuB5cknh JuB5cknhcô thP3TugpE7ỉnh thK4gDoảng chuK4gDi rJuB5cknha chuJuB5cknhi P3TugpE7vào quK4gDán bK4gDi K4gD– P3TugpE7a, mJuB5cknhặc K4gDdù chỉJuB5cknh chọcK4gD chọcK4gD P3TugpE7mấy vJuB5cknhiên P3TugpE7bi tP3TugpE7ròn trP3TugpE7òn vK4gDô hạiP3TugpE7, nhưP3TugpE7ng nếuK4gD đK4gDến JuB5cknhtai cáP3TugpE7c JuB5cknhbậc phP3TugpE7ụ hP3TugpE7uynh JuB5cknhthì vẫJuB5cknhn JuB5cknhlà mộJuB5cknht chuyệP3TugpE7n loP3TugpE7ng trờiP3TugpE7 JuB5cknhlở đấP3TugpE7t. RằJuB5cknhng, JuB5cknhcon JuB5cknhgái cP3TugpE7on K4gDđứa phJuB5cknhải JuB5cknh… K4gDthế nàoP3TugpE7 mJuB5cknhới cP3TugpE7hui vàK4gDo mJuB5cknhấy JuB5cknhchỗ thếJuB5cknh chứP3TugpE7? JuB5cknhRằng, thP3TugpE7ôi K4gDchết rồP3TugpE7i, haK4gDy làP3TugpE7 K4gDnó khôngP3TugpE7 cóP3TugpE7 thằP3TugpE7ng nP3TugpE7ào tJuB5cknhhèm rướP3TugpE7c, nênP3TugpE7 sinJuB5cknhh K4gDra biếnK4gD chứng,P3TugpE7 mấtP3TugpE7 cJuB5cknhân P3TugpE7bằng nàP3TugpE7y JuB5cknhnọ… KhK4gDông thểK4gD đP3TugpE7ể thếJuB5cknh nàP3TugpE7y được,JuB5cknh JuB5cknhta K4gDphải kiP3TugpE7ếm ngJuB5cknhay JuB5cknhcho nóJuB5cknh mộtK4gD thằng.K4gD K4gDVà tJuB5cknhhế làP3TugpE7 lP3TugpE7ại cP3TugpE7ó hệP3TugpE7 quJuB5cknhả lP3TugpE7à ởJuB5cknh quánJuB5cknh trJuB5cknhà nọ,K4gD ởK4gD qK4gDuán caP3TugpE7fé kJuB5cknhia K4gDtrong K4gDcả JuB5cknhnhững ngàyJuB5cknh đẹpJuB5cknh trP3TugpE7ời vàK4gD nhK4gDững ngàP3TugpE7y kP3TugpE7hông đẹpP3TugpE7 JuB5cknhtrời chJuB5cknho lJuB5cknhắm, cK4gDó JuB5cknhcô nàP3TugpE7ng mJuB5cknhặt mP3TugpE7ày dàuP3TugpE7 dàuP3TugpE7 đJuB5cknhi K4gDxem mắt.

Thực tếK4gD chứngK4gD JuB5cknhminh, P3TugpE7giai chưaK4gD vợP3TugpE7 gP3TugpE7iờ cũnP3TugpE7g khP3TugpE7an hiK4gDếm lắmK4gD K4gDrồi. ChK4gDo JuB5cknhnên, nhữnJuB5cknhg P3TugpE7ứng cP3TugpE7ử viênJuB5cknh thậK4gDm chJuB5cknhí cònP3TugpE7 “haP3TugpE7i lJuB5cknhần trK4gDong một”K4gD nhJuB5cknhư làK4gD ĐịK4gDnh đây.JuB5cknh P3TugpE7Cả báP3TugpE7c TK4gDhụ lP3TugpE7ẫn TK4gDân đP3TugpE7ều muK4gDốn dP3TugpE7ấm JuB5cknhdúi aJuB5cknhnh P3TugpE7cho cK4gDô vớiP3TugpE7 lờiP3TugpE7 quảngP3TugpE7 cK4gDáo “hànP3TugpE7g VK4gDiệt JuB5cknhNam cJuB5cknhhất lượJuB5cknhng caoK4gD”. ThK4gDật JuB5cknhra tJuB5cknhhì JuB5cknhmắt nhìnJuB5cknh củK4gDa haP3TugpE7i ngườiJuB5cknh nP3TugpE7ày cK4gDô đềK4gDu tiJuB5cknhn tưP3TugpE7ởng K4gDcả. ThậJuB5cknht rP3TugpE7a hK4gDơn nữK4gDa tK4gDhì cP3TugpE7hính K4gDcô cònP3TugpE7 muốnK4gD dấmP3TugpE7 P3TugpE7dúi JuB5cknhanh P3TugpE7cho mìnhJuB5cknh K4gDkia K4gDmà ^^.

Nhân viK4gDên xếpK4gD loạtJuB5cknh đồP3TugpE7 K4gDăn lJuB5cknhên bàP3TugpE7n. ĐịJuB5cknhnh P3TugpE7mở nP3TugpE7út cJuB5cknhhai rượJuB5cknhu vaJuB5cknhng mộtK4gD cáK4gDch thàK4gDnh thạo,P3TugpE7 xếpK4gD mấyJuB5cknh chiếcK4gD P3TugpE7ly K4gDlại rồJuB5cknhi bJuB5cknhắt đầuK4gD róK4gDt. ÔP3TugpE7ng TK4gDhụ nhK4gDìn Định,K4gD lạiP3TugpE7 nhìnK4gD vẻK4gD mặP3TugpE7t tJuB5cknhhoáng ửngJuB5cknh hồnP3TugpE7g cP3TugpE7ô chK4gDáu gáiP3TugpE7, giọP3TugpE7ng K4gDvui vẻ.

“Ái cP3TugpE7hà! CoK4gDi P3TugpE7như báP3TugpE7c lJuB5cknhàm P3TugpE7chuyện tK4gDhừa rJuB5cknhồi? P3TugpE7Thế K4gDanh JuB5cknhem hànK4gDg xJuB5cknhóm lángK4gD giềK4gDng lánK4gDg P3TugpE7tỏi chắP3TugpE7c quP3TugpE7ý nhP3TugpE7au chứJuB5cknh hả?”

Bình P3TugpE7tĩnh nJuB5cknhhư ĐịnhJuB5cknh mK4gDà K4gDchai rưK4gDợu tK4gDrong P3TugpE7tay cũnK4gDg P3TugpE7chệch điP3TugpE7, khiếP3TugpE7n rượu&nbspP3TugpE7; sánh cK4gDả P3TugpE7ra méJuB5cknhp K4gDly, tronJuB5cknhg JuB5cknhlúc đJuB5cknhó, K4gDDương nJuB5cknhhư “đứnJuB5cknhg hình”.P3TugpE7 CK4gDô rP3TugpE7ầu rĩK4gD nP3TugpE7hìn K4gDông JuB5cknhThụ, nhăK4gDn nhó.

“Trời, K4gDbác hỏP3TugpE7i gK4gDì kK4gDhó JuB5cknhthế ạ.JuB5cknh QuýP3TugpE7 JuB5cknhkiếc JuB5cknhgì cJuB5cknhơ chứ?”

“Ơ haP3TugpE7y cP3TugpE7on bJuB5cknhé này.JuB5cknh JuB5cknhHàng xP3TugpE7óm tK4gDhì hK4gDoặc quK4gDý nhaK4gDu hJuB5cknhoặc P3TugpE7ghét nhP3TugpE7au. ThếJuB5cknh haP3TugpE7i JuB5cknhđứa cJuB5cknhhẳng lẽJuB5cknh JuB5cknhlại gP3TugpE7hét JuB5cknhnhau à?

Im lìJuB5cknhm. K4gDIm lìm.

Dương trộK4gDm nhJuB5cknhìn saK4gDng Định,K4gD chỉP3TugpE7 thấyJuB5cknh anJuB5cknhh cẩnK4gD K4gDtrọng đặK4gDt lJuB5cknhy rK4gDượu xuốnP3TugpE7g trP3TugpE7ước mặtJuB5cknh JuB5cknhông ThụK4gD, khônP3TugpE7g cJuB5cknhó vẻP3TugpE7 gìK4gD làJuB5cknh sJuB5cknhẽ “phJuB5cknhun chK4gDâu P3TugpE7nhả ngJuB5cknhọc” K4gDgiải đápJuB5cknh JuB5cknhthắc P3TugpE7mắc chJuB5cknho ôngK4gD báJuB5cknhc mJuB5cknhình, thếK4gD nêJuB5cknhn  cuối cùJuB5cknhng K4gDcô đànhK4gD chépP3TugpE7 miệng,P3TugpE7 ấK4gDp úng.

“Thì cũngP3TugpE7 hP3TugpE7àng xómJuB5cknh bK4gDình thườngP3TugpE7 mJuB5cknhà bác”.

Định hơJuB5cknhi ngướcP3TugpE7 nhìP3TugpE7n côP3TugpE7 khiP3TugpE7ến DJuB5cknhương lựngK4gD khựK4gDng, nhưngK4gD cuốiK4gD P3TugpE7cùng anK4gDh chỉP3TugpE7 nóJuB5cknhi nhK4gDẹ nhàng.

“Em uốngP3TugpE7 chúK4gDt vP3TugpE7ang nhé?”

“Dạ ítJuB5cknh tJuB5cknhhôi ạ!”

Dương cầJuB5cknhm lấyJuB5cknh P3TugpE7ly rượJuB5cknhu ĐịnhJuB5cknh đưP3TugpE7a, thấJuB5cknhy màuP3TugpE7 rượuJuB5cknh sónP3TugpE7g sáK4gDnh. HP3TugpE7ình nhK4gDư tJuB5cknhrái K4gDtim côK4gD cJuB5cknhũng đK4gDang cóJuB5cknh cK4gDhút JuB5cknhsóng sánhK4gD K4gDtròng trành.K4gD K4gDVô lí,JuB5cknh chJuB5cknhưa uốnP3TugpE7g K4gDmà đãJuB5cknh thấK4gDy K4gDtây tP3TugpE7ây lP3TugpE7à thếK4gD nàoK4gD nhỉ?

Ông TJuB5cknhhụ giJuB5cknhơ K4gDly JuB5cknhrượu lêP3TugpE7n, vuP3TugpE7i vJuB5cknhẻ “JuB5cknhNào nK4gDào… UốngK4gD mừngP3TugpE7 gặP3TugpE7p mP3TugpE7ặt P3TugpE7nào! HữuK4gD dP3TugpE7uyên thK4gDì mớiK4gD nănK4gDg tưP3TugpE7ơng ngộ.P3TugpE7 P3TugpE7Hai đứaJuB5cknh lạiK4gD cK4gDòn chuP3TugpE7ng váchJuB5cknh JuB5cknhnữa tP3TugpE7hì chP3TugpE7ú kK4gDhông cK4gDòn gìP3TugpE7 phảiJuB5cknh lP3TugpE7o nữaJuB5cknh rồi…”

Dương vừK4gDa cụngP3TugpE7 K4gDly JuB5cknhvừa nhủK4gD thầK4gDm kK4gDhông K4gDhiểu cáiK4gD ýP3TugpE7 tứJuB5cknh “khôngK4gD cK4gDòn gP3TugpE7ì phảiP3TugpE7 lo”củaJuB5cknh K4gDbác mìP3TugpE7nh làK4gD saJuB5cknho đâyJuB5cknh? K4gDHay P3TugpE7bác ngP3TugpE7hĩ côJuB5cknh đK4gDược làmP3TugpE7 hàJuB5cknhng xómK4gD củaJuB5cknh JuB5cknhanh làP3TugpE7 cJuB5cknhoi nP3TugpE7hư cJuB5cknhhuột K4gDsa chĩnhJuB5cknh gạoP3TugpE7 rồi,P3TugpE7 kK4gDhông phảiP3TugpE7 K4gDlo lắK4gDng P3TugpE7cho nóK4gD nữa.K4gD ÔK4gDi, K4gDthế tJuB5cknhhì chắcJuB5cknh P3TugpE7bác cK4gDô lầmP3TugpE7 K4gDto mP3TugpE7ất rồP3TugpE7i. CK4gDô lạiK4gD liếcK4gD K4gDtrộm ĐịnhK4gD quK4gDa vàK4gDnh lyK4gD. AJuB5cknhnh nhJuB5cknhấp ngụmK4gD rượuK4gD, cũnJuB5cknhg khP3TugpE7ông đápK4gD lP3TugpE7ời củaP3TugpE7 K4gDông Thụ,P3TugpE7 nhưJuB5cknhng JuB5cknhvẻ trầJuB5cknhm tJuB5cknhĩnh vK4gDà thưK4gD thái.

Dương vốK4gDn làP3TugpE7 ngườiJuB5cknh khôP3TugpE7ng giỏP3TugpE7i K4gDvề tâK4gDm líK4gD đàK4gDn P3TugpE7ông. NhữP3TugpE7ng phP3TugpE7án đoánK4gD củP3TugpE7a cJuB5cknhô P3TugpE7lúc nK4gDào K4gDcũng tK4gDrật K4gDlất. P3TugpE7Nên đôiJuB5cknh khJuB5cknhi trJuB5cknhực cJuB5cknhảm củK4gDa mìK4gDnh máchP3TugpE7 bảoJuB5cknh mạJuB5cknhnh mẽ,JuB5cknh DươP3TugpE7ng vK4gDẫn cốJuB5cknh gK4gDhìm nJuB5cknhó xuống,P3TugpE7 sợK4gD mìnJuB5cknhh lP3TugpE7ại rơK4gDi vàoP3TugpE7 tìnK4gDh huJuB5cknhống “cJuB5cknhhạy vàoP3TugpE7 JuB5cknhrừng JuB5cknhmơ P3TugpE7bắt JuB5cknhcon tưởngJuB5cknh bở”.K4gD NhưngK4gD, liệuJuB5cknh K4gDcó sK4gDai chúJuB5cknht JuB5cknhnào khJuB5cknhông nhỉ,  khiJuB5cknh K4gDcô nhậP3TugpE7n tK4gDhấy đôiJuB5cknh lúK4gDc ĐịnhJuB5cknh nK4gDhìn mìP3TugpE7nh vP3TugpE7à đôiK4gD P3TugpE7mắt thẫmK4gD đenK4gD P3TugpE7kia tP3TugpE7hoáng chúP3TugpE7t JuB5cknhlại lấP3TugpE7p P3TugpE7lánh ánK4gDh cười.

Bữa ănJuB5cknh vJuB5cknhui K4gDvẻ, nhK4gDẹ nP3TugpE7hàng, bởJuB5cknhi bP3TugpE7ác TP3TugpE7hụ JuB5cknhliên tP3TugpE7ục phP3TugpE7a trK4gDò vP3TugpE7à JuB5cknh“kể xK4gDấu” DưP3TugpE7ơng. K4gDSự xuJuB5cknhề xòP3TugpE7a K4gDcủa JuB5cknhbác khJuB5cknhiến mọiJuB5cknh thứK4gD P3TugpE7trở P3TugpE7nên K4gDthân ái,JuB5cknh dùK4gD thỉnhK4gD thoảnP3TugpE7g K4gDâm mưuJuB5cknh “JuB5cknhgửi gắm”P3TugpE7 DươK4gDng chK4gDo ĐịK4gDnh bP3TugpE7ác vẫnJuB5cknh K4gDđể lộP3TugpE7 rJuB5cknhõ mồnP3TugpE7 mộJuB5cknht. P3TugpE7Ở bênP3TugpE7 K4gDcạnh bácP3TugpE7, ĐịP3TugpE7nh dườnK4gDg JuB5cknhnhư cũJuB5cknhng cK4gDởi mK4gDở hơJuB5cknhn, aP3TugpE7nh cườiP3TugpE7 nhiJuB5cknhều, nK4gDói JuB5cknhnhiều K4gDhơn đôiP3TugpE7 chútJuB5cknh. CP3TugpE7ô đặcK4gD biệtK4gD thJuB5cknhích K4gDkhi nJuB5cknhghe hK4gDai nP3TugpE7gười traP3TugpE7o đP3TugpE7ổi vK4gDề JuB5cknhcông vP3TugpE7iệc, mặK4gDc dP3TugpE7ù K4gDmù tK4gDịt khônP3TugpE7g hiểuP3TugpE7 tK4gDí teK4gDo gìJuB5cknh, nhK4gDưng chỉP3TugpE7 nhìK4gDn khuP3TugpE7ôn mặtK4gD cươngK4gD nghịP3TugpE7 kiJuB5cknha sK4gDay K4gDsưa nóiK4gD vềJuB5cknh JuB5cknhbê tôP3TugpE7ng P3TugpE7cốt théJuB5cknhp, nóiP3TugpE7 vềJuB5cknh dJuB5cknhầm dèoK4gD JuB5cknhmóng mánhP3TugpE7, côJuB5cknh cũJuB5cknhng thJuB5cknhấy nP3TugpE7hư mìP3TugpE7nh đangK4gD ngJuB5cknhhe nhữngK4gD cJuB5cknhâu chuyện&P3TugpE7nbsp; ngọt ngàoP3TugpE7 nhấtP3TugpE7 trK4gDên đời.JuB5cknh CJuB5cknhô cũP3TugpE7ng nhậnK4gD raP3TugpE7, hìK4gDnh nhP3TugpE7ư JuB5cknhchỉ tronK4gDg cônK4gDg việP3TugpE7c, ĐịK4gDnh mớP3TugpE7i thôiJuB5cknh P3TugpE7tự P3TugpE7kìm chếJuB5cknh mìnhP3TugpE7, ởJuB5cknh đJuB5cknhó, anK4gDh tJuB5cknhự tinJuB5cknh, quyếtK4gD đoK4gDán, vK4gDà khôngK4gD cJuB5cknhòn JuB5cknhkiệm lờiP3TugpE7 cK4gDho lắm.

Bữa cJuB5cknhơm kK4gDéo dàiP3TugpE7 từK4gD chiJuB5cknhều đếnK4gD JuB5cknhkhi trP3TugpE7ời sJuB5cknhẩm tối.K4gD ÁJuB5cknhnh nắnK4gDg K4gDchỉ K4gDcòn vàiK4gD vệtP3TugpE7 rP3TugpE7ớt lP3TugpE7ại K4gDnơi JuB5cknhnhững thK4gDềm cJuB5cknhửa lớK4gDn. ĐâyK4gD đJuB5cknhó phụK4gDc vụP3TugpE7 bắtP3TugpE7 đầuK4gD bậtK4gD đènJuB5cknh P3TugpE7chùm lênP3TugpE7. K4gDÔng TP3TugpE7hụ K4gDvà JuB5cknhĐịnh đJuB5cknhã tK4gDiêu dJuB5cknhiệt hK4gDết gP3TugpE7ần haK4gDi cK4gDhai vangP3TugpE7, còJuB5cknhn DươngJuB5cknh cũnJuB5cknhg bịK4gD hP3TugpE7ơi rJuB5cknhượu làmP3TugpE7 P3TugpE7cho vángJuB5cknh vP3TugpE7ất. JuB5cknhCô đangJuB5cknh địnhK4gD gP3TugpE7iơ taP3TugpE7y xP3TugpE7in hàngP3TugpE7 thìJuB5cknh đúngK4gD lP3TugpE7úc JuB5cknhấy “tuyệtK4gD sắcK4gD K4gDgiai nhJuB5cknhân” JuB5cknhcủa bácP3TugpE7 ThụK4gD xuấtJuB5cknh hiện,JuB5cknh vàP3TugpE7 JuB5cknhy hệK4gDt P3TugpE7như mJuB5cknhô tK4gDả cP3TugpE7ủa bácP3TugpE7, ngườiK4gD P3TugpE7này bP3TugpE7ụng sắpP3TugpE7 K4gDrơi xuốngP3TugpE7 đK4gDầu gốiK4gD JuB5cknhvà tK4gDóc cJuB5cknhhả P3TugpE7có JuB5cknhcọng nào.

Lại mộtJuB5cknh mJuB5cknhàn chJuB5cknhào hK4gDỏi tưnJuB5cknhg bừngJuB5cknh chúcK4gD tK4gDụng, P3TugpE7lúc ấy,K4gD DK4gDương mJuB5cknhới biếJuB5cknht ĐJuB5cknhịnh lP3TugpE7à ngườiJuB5cknh thiếJuB5cknht kếP3TugpE7 nhP3TugpE7à hàngJuB5cknh nàyK4gD, còJuB5cknhn báK4gDc TK4gDhụ tP3TugpE7rực tiJuB5cknhếp chỉK4gD JuB5cknhđạo tP3TugpE7hi công.K4gD WK4gDow, tP3TugpE7hảo P3TugpE7nào thK4gDảo JuB5cknhnào, K4gDông K4gDchủ nK4gDhà hàng  nàK4gDy hồP3TugpE7 hởiP3TugpE7 vớK4gDi bácJuB5cknh P3TugpE7cô vàP3TugpE7 P3TugpE7Định thế.JuB5cknh P3TugpE7Sau kK4gDhi vunK4gDg P3TugpE7tay chP3TugpE7ém mK4gDột P3TugpE7câu nhJuB5cknhư JuB5cknhđinh đónK4gDg cJuB5cknhọc JuB5cknhlà bữK4gDa ăJuB5cknhn P3TugpE7này P3TugpE7hoàn tJuB5cknhoàn P3TugpE7free, P3TugpE7ông tK4gDa bK4gDèn dùnJuB5cknhg đôiJuB5cknh taP3TugpE7y JuB5cknhnúng nínP3TugpE7h lôiK4gD tuộtJuB5cknh bácP3TugpE7 K4gDThụ đP3TugpE7i K4gD“chơi” tănP3TugpE7g K4gDhai, lK4gDại còK4gDn cườJuB5cknhi P3TugpE7ha hảP3TugpE7 ngK4gDoái lạiP3TugpE7 bK4gDảo phảiK4gD K4gDđi P3TugpE7cho hJuB5cknhai “đứJuB5cknha trP3TugpE7ẻ” chúnJuB5cknhg màyP3TugpE7 JuB5cknhcó tíJuB5cknh K4gDriêng tưK4gD chứ.

Tất P3TugpE7nhiên cáiK4gD “đứP3TugpE7a trẻ”JuB5cknh K4gDsơ P3TugpE7mi đenJuB5cknh thJuB5cknhì P3TugpE7chỉ lặK4gDng lẽJuB5cknh K4gDcười K4gDcòn “đứaP3TugpE7 trẻ”JuB5cknh K4gDmặc váK4gDy thìP3TugpE7 JuB5cknhtự dP3TugpE7ưng JuB5cknhtim đP3TugpE7ập P3TugpE7lên thP3TugpE7ùm thụp.

Chương K4gD12.3: P3TugpE7Vô líP3TugpE7, P3TugpE7chưa uốK4gDng mJuB5cknhà đãP3TugpE7 thJuB5cknhấy JuB5cknhtây tâyJuB5cknh lK4gDà thếK4gD K4gDnào nhỉ?(Tấm “mànhJuB5cknh treJuB5cknho” giK4gDữa phốP3TugpE7 hômJuB5cknh đK4gDi bộJuB5cknh 25/9)

Một ngưJuB5cknhời đượcP3TugpE7 lJuB5cknhàm JuB5cknhmai JuB5cknhcho mìJuB5cknhnh đếnJuB5cknh P3TugpE7hai lầnP3TugpE7 thP3TugpE7ì cK4gDó JuB5cknhphải K4gDlà cóK4gD duyênJuB5cknh không?JuB5cknh  Suy K4gDnghĩ ấyJuB5cknh lưK4gDớt quJuB5cknha tP3TugpE7rong đầuK4gD Định.

Còn sK4gDuy nghĩJuB5cknh JuB5cknhcủa DươnJuB5cknhg thK4gDì lạiJuB5cknh làJuB5cknh: MK4gDột nJuB5cknhgười P3TugpE7được lK4gDàm mK4gDai chJuB5cknho mK4gDình đếnP3TugpE7 haJuB5cknhi K4gDlần rồiP3TugpE7 lJuB5cknhại liêK4gDn tJuB5cknhục gặP3TugpE7p K4gDnhau haP3TugpE7i lK4gDần trK4gDong buổP3TugpE7i chiJuB5cknhều ởK4gD mJuB5cknhột thànhP3TugpE7 phốP3TugpE7 xK4gDa lạ&nbsP3TugpE7p; thì P3TugpE7có phảiJuB5cknh rấP3TugpE7t rấK4gDt rấtP3TugpE7 rấtJuB5cknh JuB5cknhrất K4gDrất cJuB5cknhó P3TugpE7duyên không????

Vì rấJuB5cknht nhiJuB5cknhều cP3TugpE7hữ “rất”P3TugpE7 cộngK4gD P3TugpE7thêm chữK4gD “duyên”JuB5cknh P3TugpE7to đP3TugpE7ùng kP3TugpE7ia mJuB5cknhà DươnJuB5cknhg đP3TugpE7ờ đJuB5cknhẫn cK4gDả người.K4gD LP3TugpE7ại K4gDphát hP3TugpE7iện cáiJuB5cknh ngK4gDười vK4gDốn điJuB5cknhềm tJuB5cknhĩnh kiK4gDa cũngP3TugpE7 bJuB5cknhất ngờJuB5cknh khônP3TugpE7g P3TugpE7kém gìK4gD mìnhP3TugpE7, K4gDDương JuB5cknhlại càngK4gD …P3TugpE7 đờP3TugpE7 đẫn!

Quan sK4gDát thằnJuB5cknhg đệJuB5cknh JuB5cknhvà côJuB5cknh JuB5cknhcháu gáiK4gD mắtP3TugpE7 trònK4gD mắtK4gD P3TugpE7dẹt nhìP3TugpE7n nhJuB5cknhau, ôngP3TugpE7 ThụJuB5cknh cưP3TugpE7ời sảnP3TugpE7g khoáP3TugpE7i, kéK4gDo ĐịnhJuB5cknh K4gDxuống cạnhP3TugpE7 mình.

“Sao, thếK4gD JuB5cknhhóa rP3TugpE7a lK4gDại K4gDbiết coJuB5cknhn NấK4gDm nhàP3TugpE7 cP3TugpE7hú à?”

Định nK4gDhìn DưK4gDơng tủmP3TugpE7 tỉmJuB5cknh “DK4gDạ, chJuB5cknháu khôngP3TugpE7 bK4gDiết NấmK4gD, K4gDcháu chP3TugpE7ỉ biếP3TugpE7t NháP3TugpE7i JuB5cknhBén thôi”.

Nếu cP3TugpE7âu củaK4gD JuB5cknhông ThụP3TugpE7 lJuB5cknhàm DươnK4gDg P3TugpE7há P3TugpE7hốc P3TugpE7mồm K4gDđịnh pP3TugpE7hản kháK4gDng tP3TugpE7hì P3TugpE7câu cP3TugpE7ủa ĐịnhK4gD lK4gDàm cô &nJuB5cknhbsp;không P3TugpE7thể nJuB5cknhào màP3TugpE7 nK4gDgậm mP3TugpE7iệng JuB5cknhđược. ÔiP3TugpE7, K4gDcô chK4gDưa từnK4gDg biếtJuB5cknh mộtP3TugpE7 ĐịnhK4gD thếK4gD nàJuB5cknhy. KJuB5cknhẻ mặtK4gD sắtJuB5cknh P3TugpE7đã biP3TugpE7ết nJuB5cknhói đùaP3TugpE7 ^^K4gD. MàP3TugpE7 câJuB5cknhu đùaJuB5cknh ấyK4gD còJuB5cknhn nhắK4gDm thẳnP3TugpE7g P3TugpE7vào cô.

Ông ThụK4gD thìJuB5cknh hK4gDết nhìnK4gD P3TugpE7sang K4gDcô cK4gDháu gáiP3TugpE7, P3TugpE7lại nhìP3TugpE7n saJuB5cknhng thằngJuB5cknh đJuB5cknhệ K4gDtử ruộtP3TugpE7, vẻP3TugpE7 K4gDnhư chưaJuB5cknh hiểuK4gD P3TugpE7hết. “NháiP3TugpE7 BénP3TugpE7 JuB5cknhấy à?P3TugpE7?? CháuP3TugpE7 gJuB5cknhặp coP3TugpE7n P3TugpE7bé lúc…P3TugpE7 lúcJuB5cknh mK4gDặt nJuB5cknhó xaJuB5cknhnh nhưJuB5cknh K4gDđít nhP3TugpE7ái à???”

AkAkAk. DJuB5cknhương muJuB5cknhốn điK4gD chếtK4gD P3TugpE7quá. ÔK4gDi bJuB5cknhác ơi,P3TugpE7 saK4gDo bP3TugpE7ác lạP3TugpE7i cP3TugpE7ó cáJuB5cknhi liK4gDên tưởP3TugpE7ng “lãngK4gD mạnP3TugpE7” tJuB5cknhhế P3TugpE7cơ cP3TugpE7hứ? ĐịK4gDnh K4gDvẻ nK4gDhư cũngK4gD quJuB5cknhen P3TugpE7với sJuB5cknhự bK4gDỗ K4gDbã dễJuB5cknh JuB5cknhgần cJuB5cknhủa ôngJuB5cknh, môiK4gD thoáP3TugpE7ng K4gDnụ cười.  “DươngP3TugpE7 lP3TugpE7à JuB5cknhhàng K4gDxóm củaP3TugpE7 cháu”.

Dương P3TugpE7thấp giọnJuB5cknhg lK4gDàu bK4gDàu “JuB5cknhNhái BJuB5cknhén làP3TugpE7 dJuB5cknho thằngJuB5cknh cháP3TugpE7u aJuB5cknhnh P3TugpE7ấy gọiP3TugpE7 chK4gDáu đấy”.

Ông JuB5cknhThụ ngờP3TugpE7 ngợJuB5cknh nhK4gDư K4gDcố nhớJuB5cknh “CJuB5cknhháu à?P3TugpE7 PhảK4gDi cáiJuB5cknh tJuB5cknhhằng đợJuB5cknht K4gDtrước đánK4gDh P3TugpE7nhau vP3TugpE7ào bệnP3TugpE7h viP3TugpE7ện đấyK4gD không?

“Dạ đúng”.

Định K4gDđáp ngắnP3TugpE7 gP3TugpE7ọn. DươP3TugpE7ng tK4gDhầm thởP3TugpE7 phP3TugpE7ào kK4gDhi ĐịnhJuB5cknh khôJuB5cknhng lK4gDôi chuyK4gDện côP3TugpE7 đãP3TugpE7 cJuB5cknhắp JuB5cknhnách thằP3TugpE7ng cháK4gDu P3TugpE7quý JuB5cknhhóa K4gDcủa aJuB5cknhnh P3TugpE7vào bệK4gDnh việnP3TugpE7 thK4gDế nàoP3TugpE7, nếuJuB5cknh JuB5cknhkhông thếJuB5cknh nK4gDào K4gDbác ThụJuB5cknh cũnP3TugpE7g hỏiK4gD nàK4gDy nọ,P3TugpE7 dK4gDẫn đếK4gDn ngọnP3TugpE7 ngànP3TugpE7h JuB5cknhcơ sK4gDự. JuB5cknhViệc cK4gDô thỉnhJuB5cknh thoảngK4gD cK4gDhui rP3TugpE7a chuJuB5cknhi vàoK4gD JuB5cknhquán bJuB5cknhi –JuB5cknh JuB5cknha, mặK4gDc dJuB5cknhù chK4gDỉ JuB5cknhchọc cJuB5cknhhọc mP3TugpE7ấy P3TugpE7viên JuB5cknhbi trònK4gD tròK4gDn K4gDvô hại,P3TugpE7 nJuB5cknhhưng nếuK4gD đếnK4gD JuB5cknhtai cácK4gD bậcP3TugpE7 phụK4gD huyK4gDnh tP3TugpE7hì vJuB5cknhẫn JuB5cknhlà P3TugpE7một cK4gDhuyện JuB5cknhlong trK4gDời lởK4gD đấtJuB5cknh. RằngJuB5cknh, cK4gDon gáiP3TugpE7 cJuB5cknhon đứP3TugpE7a phảP3TugpE7i K4gD… JuB5cknhthế nP3TugpE7ào mớiJuB5cknh chP3TugpE7ui vK4gDào mấK4gDy chP3TugpE7ỗ thếP3TugpE7 chứ?JuB5cknh RằnP3TugpE7g, P3TugpE7thôi cK4gDhết rồi,K4gD JuB5cknhhay làJuB5cknh nK4gDó khônK4gDg K4gDcó thằK4gDng nàoK4gD thP3TugpE7èm rước,K4gD nêJuB5cknhn P3TugpE7sinh rJuB5cknha biK4gDến chứng,K4gD mấtK4gD cK4gDân bP3TugpE7ằng K4gDnày K4gDnọ… KhôP3TugpE7ng thểP3TugpE7 đểJuB5cknh thếP3TugpE7 nàJuB5cknhy đưP3TugpE7ợc, P3TugpE7ta phảK4gDi kiếmK4gD ngK4gDay chJuB5cknho nP3TugpE7ó K4gDmột thJuB5cknhằng. VP3TugpE7à tP3TugpE7hế lK4gDà lạJuB5cknhi cJuB5cknhó hệP3TugpE7 K4gDquả lP3TugpE7à P3TugpE7ở quánP3TugpE7 tràJuB5cknh nọ,K4gD ởJuB5cknh quánP3TugpE7 cP3TugpE7afé kP3TugpE7ia trK4gDong cK4gDả nhữnK4gDg nP3TugpE7gày K4gDđẹp tP3TugpE7rời vàJuB5cknh nP3TugpE7hững ngàP3TugpE7y khK4gDông đẹpP3TugpE7 trJuB5cknhời chP3TugpE7o lắP3TugpE7m, cK4gDó K4gDcô nàJuB5cknhng mặtP3TugpE7 K4gDmày P3TugpE7dàu dàuJuB5cknh đK4gDi JuB5cknhxem mắt.

Thực tếK4gD chứnJuB5cknhg mP3TugpE7inh, giK4gDai chJuB5cknhưa vợK4gD giP3TugpE7ờ cũnJuB5cknhg P3TugpE7khan K4gDhiếm P3TugpE7lắm rồi.P3TugpE7 CJuB5cknhho nênK4gD, nhK4gDững ứnJuB5cknhg cP3TugpE7ử viêK4gDn thP3TugpE7ậm chK4gDí còJuB5cknhn “haiP3TugpE7 lầnJuB5cknh troK4gDng một”K4gD nhK4gDư JuB5cknhlà JuB5cknhĐịnh đây.K4gD CảP3TugpE7 bP3TugpE7ác ThụK4gD lJuB5cknhẫn TâK4gDn đềuP3TugpE7 muốJuB5cknhn dấmJuB5cknh dúJuB5cknhi JuB5cknhanh cK4gDho P3TugpE7cô vớP3TugpE7i lờJuB5cknhi quảngJuB5cknh JuB5cknhcáo “hàngJuB5cknh ViJuB5cknhệt NK4gDam chấtK4gD lượJuB5cknhng P3TugpE7cao”. ThậtK4gD rJuB5cknha tK4gDhì mắtK4gD nP3TugpE7hìn củaK4gD hJuB5cknhai ngJuB5cknhười nàyJuB5cknh côK4gD P3TugpE7đều JuB5cknhtin tưởngP3TugpE7 cảJuB5cknh. ThậJuB5cknht rJuB5cknha hP3TugpE7ơn JuB5cknhnữa thìP3TugpE7 chP3TugpE7ính P3TugpE7cô K4gDcòn muốnJuB5cknh JuB5cknhdấm dúiK4gD aP3TugpE7nh JuB5cknhcho mìK4gDnh kK4gDia mP3TugpE7à ^^.

Nhân viK4gDên xếK4gDp lJuB5cknhoạt đP3TugpE7ồ ănK4gD lK4gDên bàn.JuB5cknh ĐịnK4gDh mởJuB5cknh nK4gDút cK4gDhai rượuJuB5cknh vP3TugpE7ang mộK4gDt K4gDcách thànhJuB5cknh thạo,JuB5cknh xếP3TugpE7p K4gDmấy K4gDchiếc lJuB5cknhy lạiJuB5cknh rồiP3TugpE7 bJuB5cknhắt đầuK4gD rP3TugpE7ót. ÔP3TugpE7ng ThụK4gD nP3TugpE7hìn ĐịnhJuB5cknh, lạiJuB5cknh K4gDnhìn vẻJuB5cknh mặtP3TugpE7 thK4gDoáng ửngK4gD hồJuB5cknhng cP3TugpE7ô cháuK4gD gái,K4gD giọP3TugpE7ng vuK4gDi vẻ.

“Ái JuB5cknhchà! CJuB5cknhoi nhP3TugpE7ư bácJuB5cknh làK4gDm chuJuB5cknhyện tP3TugpE7hừa rồK4gDi? TJuB5cknhhế aJuB5cknhnh eP3TugpE7m hànK4gDg xómJuB5cknh láJuB5cknhng giềngJuB5cknh lK4gDáng K4gDtỏi chK4gDắc P3TugpE7quý nJuB5cknhhau K4gDchứ hả?”

Bình JuB5cknhtĩnh JuB5cknhnhư P3TugpE7Định màJuB5cknh chaK4gDi rượuJuB5cknh troK4gDng P3TugpE7tay cP3TugpE7ũng chệcJuB5cknhh K4gDđi, khiếJuB5cknhn rượu&nbspK4gD; sánh cảK4gD K4gDra méJuB5cknhp JuB5cknhly, tronP3TugpE7g lúcK4gD đó,K4gD DươngJuB5cknh nJuB5cknhhư “đứJuB5cknhng hình”.JuB5cknh CôJuB5cknh rK4gDầu rK4gDĩ nK4gDhìn ônP3TugpE7g ThụK4gD, nhăP3TugpE7n nhó.

“Trời, bK4gDác hỏP3TugpE7i gìJuB5cknh K4gDkhó P3TugpE7thế ạJuB5cknh. QuýJuB5cknh K4gDkiếc K4gDgì cJuB5cknhơ chứ?”

“Ơ hK4gDay K4gDcon bK4gDé này.K4gD HànJuB5cknhg P3TugpE7xóm tJuB5cknhhì hoP3TugpE7ặc quýJuB5cknh P3TugpE7nhau hoặcP3TugpE7 ghJuB5cknhét nhauJuB5cknh. P3TugpE7Thế JuB5cknhhai đứaK4gD cK4gDhẳng lẽK4gD lạiJuB5cknh ghéJuB5cknht nhaK4gDu à?

Im lìmP3TugpE7. P3TugpE7Im lìm.

Dương trộP3TugpE7m nhìJuB5cknhn sJuB5cknhang Định,K4gD chỉK4gD tP3TugpE7hấy JuB5cknhanh cẩnK4gD K4gDtrọng đặtJuB5cknh lJuB5cknhy rượuP3TugpE7 xuốngK4gD trướcJuB5cknh P3TugpE7mặt ônK4gDg ThụP3TugpE7, khK4gDông cJuB5cknhó vẻJuB5cknh K4gDgì lJuB5cknhà sP3TugpE7ẽ “P3TugpE7phun châuK4gD nhảJuB5cknh ngK4gDọc” giảiP3TugpE7 đáK4gDp thắcJuB5cknh P3TugpE7mắc JuB5cknhcho ôJuB5cknhng báK4gDc mình,P3TugpE7 tP3TugpE7hế nên&K4gDnbsp; cuối cùnJuB5cknhg côK4gD đànhK4gD chéJuB5cknhp miK4gDệng, ấP3TugpE7p úng.

“Thì K4gDcũng hànK4gDg xK4gDóm K4gDbình thườJuB5cknhng P3TugpE7mà bác”.

Định hP3TugpE7ơi ngJuB5cknhước nhJuB5cknhìn cP3TugpE7ô P3TugpE7khiến K4gDDương K4gDlựng khựJuB5cknhng, nhưnK4gDg cuK4gDối cùnP3TugpE7g anP3TugpE7h K4gDchỉ nóJuB5cknhi P3TugpE7nhẹ nhàng.

“Em uốnJuB5cknhg cK4gDhút K4gDvang nhé?”

“Dạ íJuB5cknht thôiJuB5cknh ạ!”

Dương cầmP3TugpE7 lK4gDấy lK4gDy K4gDrượu ĐịnhJuB5cknh đưaP3TugpE7, thấyJuB5cknh mK4gDàu rK4gDượu sJuB5cknhóng K4gDsánh. HìnP3TugpE7h nhưK4gD P3TugpE7trái P3TugpE7tim côK4gD P3TugpE7cũng đaP3TugpE7ng JuB5cknhcó chúJuB5cknht P3TugpE7sóng sánhK4gD trònP3TugpE7g tràK4gDnh. K4gDVô lP3TugpE7í, chP3TugpE7ưa uốP3TugpE7ng màJuB5cknh đãK4gD thấJuB5cknhy tâyK4gD tâP3TugpE7y làJuB5cknh thếJuB5cknh nK4gDào nhỉ?

Ông ThụP3TugpE7 giJuB5cknhơ K4gDly rượP3TugpE7u lênK4gD, vP3TugpE7ui vẻK4gD “NàJuB5cknho nK4gDào… UốnK4gDg mừJuB5cknhng gặP3TugpE7p mặtJuB5cknh nàoJuB5cknh! HữuK4gD dK4gDuyên K4gDthì mP3TugpE7ới nănK4gDg tươJuB5cknhng ngộK4gD. HJuB5cknhai đứaP3TugpE7 K4gDlại JuB5cknhcòn chJuB5cknhung P3TugpE7vách nữK4gDa thP3TugpE7ì JuB5cknhchú JuB5cknhkhông cP3TugpE7òn JuB5cknhgì pK4gDhải lK4gDo nữP3TugpE7a rồi…”

Dương vừP3TugpE7a cụP3TugpE7ng JuB5cknhly vừaP3TugpE7 JuB5cknhnhủ thầmP3TugpE7 khôP3TugpE7ng hiểuP3TugpE7 cK4gDái ýJuB5cknh tK4gDứ “khôJuB5cknhng còK4gDn gP3TugpE7ì phảK4gDi loP3TugpE7”của bácK4gD mP3TugpE7ình P3TugpE7là sJuB5cknhao đây?P3TugpE7 HJuB5cknhay bJuB5cknhác nghK4gDĩ cP3TugpE7ô đK4gDược K4gDlàm hK4gDàng xóK4gDm củaP3TugpE7 aP3TugpE7nh lJuB5cknhà coK4gDi nhP3TugpE7ư K4gDchuột sK4gDa P3TugpE7chĩnh gJuB5cknhạo rồK4gDi, K4gDkhông P3TugpE7phải lJuB5cknho lắngK4gD JuB5cknhcho nP3TugpE7ó nữaK4gD. ÔP3TugpE7i, thP3TugpE7ế thìP3TugpE7 chK4gDắc K4gDbác côP3TugpE7 K4gDlầm tJuB5cknho mấtJuB5cknh rồK4gDi. CôK4gD lJuB5cknhại liếcJuB5cknh P3TugpE7trộm ĐịnhJuB5cknh P3TugpE7qua vànK4gDh lJuB5cknhy. AnK4gDh nhK4gDấp ngụmP3TugpE7 K4gDrượu, K4gDcũng khK4gDông đK4gDáp lờiP3TugpE7 củaP3TugpE7 ônJuB5cknhg ThụK4gD, nhưnP3TugpE7g vK4gDẻ tP3TugpE7rầm tĩnK4gDh vJuB5cknhà thP3TugpE7ư thái.

Dương vJuB5cknhốn JuB5cknhlà nP3TugpE7gười JuB5cknhkhông JuB5cknhgiỏi vK4gDề tP3TugpE7âm líP3TugpE7 đànJuB5cknh ông.JuB5cknh NhữJuB5cknhng phK4gDán đoP3TugpE7án củP3TugpE7a cP3TugpE7ô K4gDlúc nP3TugpE7ào cJuB5cknhũng trJuB5cknhật lJuB5cknhất. NênK4gD đJuB5cknhôi P3TugpE7khi trựcK4gD cảJuB5cknhm cP3TugpE7ủa mìnhK4gD máchJuB5cknh bảoJuB5cknh mạJuB5cknhnh mẽJuB5cknh, DưK4gDơng vẫnK4gD cP3TugpE7ố gK4gDhìm nP3TugpE7ó xuốnK4gDg, sợJuB5cknh mìnhJuB5cknh lP3TugpE7ại K4gDrơi vK4gDào tìP3TugpE7nh huJuB5cknhống “chạyK4gD vàoP3TugpE7 rP3TugpE7ừng mơK4gD bắtJuB5cknh coP3TugpE7n tJuB5cknhưởng bở”K4gD. P3TugpE7Nhưng, lK4gDiệu cJuB5cknhó JuB5cknhsai cJuB5cknhhút nàK4gDo khôngK4gD nhỉ,&nbsJuB5cknhp; khi côP3TugpE7 nhậnK4gD thJuB5cknhấy đôiP3TugpE7 K4gDlúc ĐịnP3TugpE7h K4gDnhìn P3TugpE7mình P3TugpE7và JuB5cknhđôi mắtJuB5cknh tJuB5cknhhẫm K4gDđen K4gDkia thoánK4gDg chJuB5cknhút lạiP3TugpE7 lấJuB5cknhp lánhP3TugpE7 ánhP3TugpE7 cười.

Bữa P3TugpE7ăn P3TugpE7vui JuB5cknhvẻ, nP3TugpE7hẹ nhànJuB5cknhg, bởiK4gD bácK4gD P3TugpE7Thụ liêJuB5cknhn JuB5cknhtục JuB5cknhpha tròP3TugpE7 vàJuB5cknh “kểK4gD xấu”P3TugpE7 DươngK4gD. SP3TugpE7ự xuềJuB5cknh xP3TugpE7òa củaP3TugpE7 báJuB5cknhc khiếnJuB5cknh mK4gDọi thứP3TugpE7 tK4gDrở nP3TugpE7ên tP3TugpE7hân áP3TugpE7i, dK4gDù thỉnhP3TugpE7 K4gDthoảng JuB5cknhâm mưuK4gD “P3TugpE7gửi K4gDgắm” DưK4gDơng P3TugpE7cho ĐịJuB5cknhnh P3TugpE7bác vẫnP3TugpE7 đểP3TugpE7 lộP3TugpE7 rK4gDõ mồP3TugpE7n một.JuB5cknh ỞK4gD JuB5cknhbên cạK4gDnh JuB5cknhbác, P3TugpE7Định dườJuB5cknhng nhưK4gD cũnJuB5cknhg cK4gDởi mK4gDở hơn,JuB5cknh anJuB5cknhh cườiJuB5cknh nhiềP3TugpE7u, nJuB5cknhói nhiK4gDều hK4gDơn K4gDđôi chúP3TugpE7t. CK4gDô đặcK4gD bJuB5cknhiệt thíK4gDch khK4gDi ngP3TugpE7he haJuB5cknhi ngườiK4gD P3TugpE7trao đK4gDổi vJuB5cknhề K4gDcông viJuB5cknhệc, mặJuB5cknhc P3TugpE7dù mùJuB5cknh tịtJuB5cknh khP3TugpE7ông hiểuP3TugpE7 tíK4gD teJuB5cknho K4gDgì, K4gDnhưng chP3TugpE7ỉ nhìnK4gD khuônJuB5cknh mK4gDặt cK4gDương ngK4gDhị JuB5cknhkia saP3TugpE7y K4gDsưa nJuB5cknhói vềJuB5cknh bK4gDê JuB5cknhtông cốP3TugpE7t tJuB5cknhhép, nóiK4gD vềK4gD dầJuB5cknhm dK4gDèo móJuB5cknhng mánK4gDh, K4gDcô cP3TugpE7ũng thấyJuB5cknh P3TugpE7như K4gDmình đanJuB5cknhg nghK4gDe nP3TugpE7hững JuB5cknhcâu chuyện &nbspK4gD;ngọt JuB5cknhngào nhấtJuB5cknh trênP3TugpE7 đờiP3TugpE7. CP3TugpE7ô K4gDcũng nhậnJuB5cknh JuB5cknhra, hìnhP3TugpE7 nhưK4gD K4gDchỉ trK4gDong côK4gDng JuB5cknhviệc, K4gDĐịnh mớP3TugpE7i JuB5cknhthôi tựP3TugpE7 kìJuB5cknhm cP3TugpE7hế mìJuB5cknhnh, P3TugpE7ở đó,P3TugpE7 anK4gDh tK4gDự tiJuB5cknhn, quyếP3TugpE7t đoP3TugpE7án, vàJuB5cknh khônK4gDg cP3TugpE7òn JuB5cknhkiệm lờiP3TugpE7 cP3TugpE7ho lắm.

Bữa cK4gDơm kéK4gDo K4gDdài P3TugpE7từ K4gDchiều đếnJuB5cknh khJuB5cknhi trờiJuB5cknh sẩP3TugpE7m tốiJuB5cknh. ÁnP3TugpE7h nắP3TugpE7ng chJuB5cknhỉ cP3TugpE7òn vàK4gDi vệK4gDt rớtK4gD lạiK4gD nơK4gDi nhữngK4gD thềmJuB5cknh cK4gDửa P3TugpE7lớn. JuB5cknhĐây đJuB5cknhó P3TugpE7phục vụJuB5cknh P3TugpE7bắt đầuJuB5cknh bJuB5cknhật đèK4gDn chP3TugpE7ùm lênP3TugpE7. ÔngJuB5cknh K4gDThụ P3TugpE7và ĐịJuB5cknhnh đãJuB5cknh tiK4gDêu K4gDdiệt hếP3TugpE7t P3TugpE7gần hP3TugpE7ai cJuB5cknhhai vangK4gD, cònP3TugpE7 DươP3TugpE7ng cP3TugpE7ũng bịP3TugpE7 hơK4gDi rượuK4gD làmP3TugpE7 cJuB5cknhho vánK4gDg vK4gDất. CôK4gD P3TugpE7đang địnhJuB5cknh gJuB5cknhiơ P3TugpE7tay K4gDxin hJuB5cknhàng JuB5cknhthì đúngK4gD lúcJuB5cknh ấyK4gD “tJuB5cknhuyệt JuB5cknhsắc giaK4gDi nhânP3TugpE7” củaJuB5cknh bácK4gD ThK4gDụ xuK4gDất hJuB5cknhiện, vàJuB5cknh P3TugpE7y hệtK4gD nhưK4gD mJuB5cknhô P3TugpE7tả cP3TugpE7ủa báJuB5cknhc, ngườiP3TugpE7 nJuB5cknhày bụnP3TugpE7g sắpJuB5cknh rơiJuB5cknh xuJuB5cknhống K4gDđầu gốiK4gD P3TugpE7và K4gDtóc chảK4gD cJuB5cknhó cọnK4gDg nào.

Lại mộK4gDt K4gDmàn chK4gDào hK4gDỏi tưK4gDng bừngP3TugpE7 cK4gDhúc tụng,K4gD lK4gDúc ấP3TugpE7y, DươngJuB5cknh mớK4gDi biJuB5cknhết ĐịnhP3TugpE7 làJuB5cknh ngườiJuB5cknh thiK4gDết kếK4gD nhàK4gD hànP3TugpE7g nàyJuB5cknh, còK4gDn báP3TugpE7c ThụK4gD P3TugpE7trực K4gDtiếp chJuB5cknhỉ đạoK4gD thK4gDi công.K4gD WK4gDow, thK4gDảo nàK4gDo thảoJuB5cknh nàoJuB5cknh, ônJuB5cknhg P3TugpE7chủ nJuB5cknhhà hàng&nbP3TugpE7sp; này hJuB5cknhồ JuB5cknhhởi vớJuB5cknhi bácJuB5cknh cK4gDô JuB5cknhvà ĐịnhK4gD tJuB5cknhhế. SK4gDau P3TugpE7khi vP3TugpE7ung taK4gDy chK4gDém mộtK4gD cP3TugpE7âu nhưK4gD đinhP3TugpE7 đóP3TugpE7ng cọcJuB5cknh làP3TugpE7 bP3TugpE7ữa ănP3TugpE7 nàyP3TugpE7 hoP3TugpE7àn toànK4gD freP3TugpE7e, ôngJuB5cknh JuB5cknhta K4gDbèn dJuB5cknhùng đP3TugpE7ôi tP3TugpE7ay nK4gDúng níP3TugpE7nh P3TugpE7lôi tJuB5cknhuột P3TugpE7bác ThụK4gD P3TugpE7đi “cP3TugpE7hơi” K4gDtăng hK4gDai, lJuB5cknhại cJuB5cknhòn cưJuB5cknhời K4gDha hảJuB5cknh ngoáP3TugpE7i lạP3TugpE7i K4gDbảo phJuB5cknhải JuB5cknhđi cK4gDho hK4gDai K4gD“đứa trẻ”P3TugpE7 chúP3TugpE7ng K4gDmày cP3TugpE7ó K4gDtí riêngP3TugpE7 tK4gDư chứ.

Tất nhiêJuB5cknhn cáiP3TugpE7 “đứaK4gD trẻ”P3TugpE7 sP3TugpE7ơ mK4gDi P3TugpE7đen thP3TugpE7ì chỉJuB5cknh lJuB5cknhặng lẽP3TugpE7 cưJuB5cknhời còK4gDn “đJuB5cknhứa trẻ”K4gD K4gDmặc vK4gDáy P3TugpE7thì tựK4gD P3TugpE7dưng K4gDtim P3TugpE7đập lênK4gD tK4gDhùm thụp.

 

Chương 1JuB5cknh2.4: NP3TugpE7hẹ nhànK4gDg mJuB5cknhà rK4gDát bỏngJuB5cknh ^^


P3TugpE7""

(Cháu gáK4gDi BốngK4gD BaP3TugpE7ng củP3TugpE7a P3TugpE7dì, ngườiJuB5cknh cP3TugpE7ó cJuB5cknhái têP3TugpE7n giK4gDống nP3TugpE7hư K4gDcái côP3TugpE7 JuB5cknhgái giP3TugpE7à trP3TugpE7ong tP3TugpE7ruyện này,K4gD JuB5cknhhe hJuB5cknhe hK4gDe he)
Không P3TugpE7gian JuB5cknhdần trởK4gD nênK4gD lặnP3TugpE7g JuB5cknhlẽ khiếnK4gD Dương  thấP3TugpE7y lJuB5cknhúng tK4gDúng, chJuB5cknhỉ JuB5cknhcòn cP3TugpE7ách ngậmJuB5cknh lJuB5cknhy rK4gDượu vangP3TugpE7, nhJuB5cknhấp P3TugpE7từng chK4gDút mộJuB5cknht. ĐP3TugpE7ịnh đP3TugpE7ột nhJuB5cknhiên mỉK4gDm cười.

“Cẩn thP3TugpE7ận JuB5cknhsay đó”.

Giọng nóJuB5cknhi bấtJuB5cknh chợtJuB5cknh P3TugpE7dịu dP3TugpE7àng củJuB5cknha ĐịnJuB5cknhh khiếnK4gD DP3TugpE7ương cJuB5cknhòn thJuB5cknhấy …K4gD P3TugpE7say hơK4gDn JuB5cknhlà rưK4gDợu. P3TugpE7Trong chP3TugpE7út miJuB5cknhên K4gDman vánJuB5cknhg vấP3TugpE7t, P3TugpE7có mộtJuB5cknh P3TugpE7suy nghĩK4gD lướtJuB5cknh qP3TugpE7ua khiếP3TugpE7n K4gDDương sựcP3TugpE7 nhớ.K4gD KP3TugpE7hi tỉnhK4gD táoP3TugpE7 côJuB5cknh đãP3TugpE7 lK4gDàm đJuB5cknhủ tK4gDrò mấtP3TugpE7 mặK4gDt rồi.P3TugpE7 CóJuB5cknh P3TugpE7tí K4gDmen vP3TugpE7ào khôngK4gD bK4gDiết cK4gDô cònJuB5cknh gK4gDây nhữK4gDng chuyệK4gDn P3TugpE7gì nữaP3TugpE7. P3TugpE7Ý nghP3TugpE7ĩ K4gDđó khiP3TugpE7ến DươngK4gD lP3TugpE7ập tứcP3TugpE7 thẳngP3TugpE7 lưng,JuB5cknh taK4gDy  cập rậpJuB5cknh buôP3TugpE7ng nJuB5cknhgay JuB5cknhly rượK4gDu xuốngK4gD bàn.

Định nhìnJuB5cknh hànhP3TugpE7 đJuB5cknhộng củP3TugpE7a cô,&nJuB5cknhbsp; khóe P3TugpE7môi vốnK4gD đJuB5cknhiềm đJuB5cknhạm chợP3TugpE7t conP3TugpE7g kP3TugpE7hẽ lêJuB5cknhn tronP3TugpE7g mộJuB5cknht nụJuB5cknh K4gDcười. KJuB5cknhhi P3TugpE7bắt gặJuB5cknhp cáJuB5cknhi nhJuB5cknhìn nK4gDgơ K4gDngác JuB5cknhcủa Dương,P3TugpE7 nụP3TugpE7 cP3TugpE7ười đóP3TugpE7 kJuB5cknhhông tắtP3TugpE7 đi,K4gD tráiJuB5cknh lP3TugpE7ại, troJuB5cknhng đôJuB5cknhi mP3TugpE7ắt thẫmK4gD tối,K4gD lạP3TugpE7i lấJuB5cknhp P3TugpE7lánh nhữnJuB5cknhg ánJuB5cknhh sánK4gDg JuB5cknhcó P3TugpE7phần tK4gDrêu chọcJuB5cknh. P3TugpE7Dương JuB5cknhhơi đờJuB5cknh raJuB5cknh, JuB5cknhcảm gJuB5cknhiác cáiK4gD K4gDkhông K4gDkhí mJuB5cknhờ áP3TugpE7m nJuB5cknhày khiJuB5cknhến cK4gDô cP3TugpE7ó JuB5cknhchút khP3TugpE7ông K4gDtự nhiêK4gDn, tK4gDay cJuB5cknhô lP3TugpE7ại muP3TugpE7ốn JuB5cknhthò K4gDra cầmJuB5cknh lJuB5cknhy rượuP3TugpE7 chP3TugpE7o bớtJuB5cknh thP3TugpE7ừa K4gDthãi, nhP3TugpE7ưng rồiP3TugpE7 lạiP3TugpE7 rụtJuB5cknh lạiP3TugpE7 khônP3TugpE7g dám.

Khi nhK4gDững sợJuB5cknhi tJuB5cknhơ cảmJuB5cknh xúcJuB5cknh cứK4gD giăngJuB5cknh mJuB5cknhắc đâuP3TugpE7 đP3TugpE7ó qP3TugpE7uanh JuB5cknhhai nP3TugpE7gười, ĐịnhK4gD JuB5cknhđột ngộtJuB5cknh rJuB5cknhủ DươngP3TugpE7 điK4gD vòJuB5cknhng quP3TugpE7anh kJuB5cknhhu nhàJuB5cknh hàng.K4gD DươngP3TugpE7 đứngP3TugpE7 dP3TugpE7ậy, cảP3TugpE7 nJuB5cknhgười JuB5cknhnhư đượcP3TugpE7 thảJuB5cknh lỏK4gDng, khôP3TugpE7ng nénP3TugpE7 đượcP3TugpE7 cP3TugpE7ô thởJuB5cknh phàJuB5cknho JuB5cknhmột cáiK4gD, điK4gD P3TugpE7theo ĐịJuB5cknhnh. AnJuB5cknhh bướcK4gD chK4gDậm K4gDrãi, đủK4gD JuB5cknhđể đôiK4gD giàJuB5cknhy JuB5cknh5 phânJuB5cknh K4gDcủa DươngK4gD khônJuB5cknhg bịK4gD quáK4gD tJuB5cknhải kK4gDhi K4gDcô bướcJuB5cknh thP3TugpE7eo K4gDanh. VừaP3TugpE7 đJuB5cknhi ĐịnhP3TugpE7 vừaJuB5cknh chỉK4gD dK4gDẫn cP3TugpE7ho DưP3TugpE7ơng nhữngP3TugpE7 đP3TugpE7iểm đặcJuB5cknh P3TugpE7biệt nK4gDho nhỏP3TugpE7 K4gDcủa nhàK4gD JuB5cknhhàng nK4gDày, nhP3TugpE7ư JuB5cknhkhu hầmJuB5cknh rJuB5cknhượu, “căJuB5cknhn phònJuB5cknhg sP3TugpE7ao rơi”,JuB5cknh “hồK4gD rửaP3TugpE7 châP3TugpE7n” khJuB5cknhiến DP3TugpE7ương mP3TugpE7ắt tròJuB5cknhn mắtJuB5cknh dẹtP3TugpE7. KhôngJuB5cknh khP3TugpE7í dầnP3TugpE7 trK4gDở lạP3TugpE7i sựP3TugpE7 tựJuB5cknh nhiên,P3TugpE7 DươJuB5cknhng cũnK4gDg vôK4gD JuB5cknhtư P3TugpE7hỏi haP3TugpE7n đủJuB5cknh cJuB5cknhhuyện. K4gDMặc nhP3TugpE7ững thắcK4gD mắcJuB5cknh JuB5cknhngô ngK4gDhê củaJuB5cknh cô,JuB5cknh ĐịnhJuB5cknh tK4gDhong thJuB5cknhả tJuB5cknhrả lờiJuB5cknh cẩP3TugpE7n thậnK4gD từnP3TugpE7g chK4gDút một.

Nhà hP3TugpE7àng đãK4gD lêK4gDn đèP3TugpE7n. DươP3TugpE7ng cảmJuB5cknh nhậK4gDn K4gDdường nhJuB5cknhư ĐịnhP3TugpE7 P3TugpE7rất đểJuB5cknh tJuB5cknhâm đK4gDến việK4gDc thiếtK4gD kếJuB5cknh ánJuB5cknhh sáP3TugpE7ng tronK4gDg nhK4gDững côP3TugpE7ng trJuB5cknhình P3TugpE7của JuB5cknhmình, P3TugpE7nên từJuB5cknh kP3TugpE7hu K4gDresort RainboJuB5cknhw đếK4gDn nJuB5cknhhà hP3TugpE7àng K4gDnày, K4gDánh sánJuB5cknhg đềuP3TugpE7 rấP3TugpE7t đẹpJuB5cknh mJuB5cknhắt, đJuB5cknhều làP3TugpE7 P3TugpE7thứ P3TugpE7màu P3TugpE7vàng ấmJuB5cknh áp,K4gD P3TugpE7sóng P3TugpE7sánh P3TugpE7như K4gDmật ong. &nbspJuB5cknh;Từng cănP3TugpE7 phònJuB5cknhg nhưK4gD từngP3TugpE7 JuB5cknhô JuB5cknhnhỏ phátP3TugpE7 sánP3TugpE7g, ngP3TugpE7ọt ngàJuB5cknho JuB5cknhvà bJuB5cknhí mật.JuB5cknh DươK4gDng cP3TugpE7ứ tưởP3TugpE7ng ĐịnP3TugpE7h sJuB5cknhẽ dắtJuB5cknh cP3TugpE7ô K4gDvào mộtK4gD cănJuB5cknh JuB5cknhphòng nàJuB5cknho đó,P3TugpE7 nJuB5cknhhưng cuP3TugpE7ối cùngK4gD nơiP3TugpE7 P3TugpE7dừng lJuB5cknhại cK4gDủa P3TugpE7họ JuB5cknhlại lP3TugpE7à mP3TugpE7ột JuB5cknhcây cầuP3TugpE7 gỗJuB5cknh nhỏJuB5cknh nhưP3TugpE7ng chắcK4gD K4gDchắn, nằmK4gD K4gDbên JuB5cknhrìa củP3TugpE7a JuB5cknhkhu nJuB5cknhhà hK4gDàng. ThấK4gDy bK4gDãi K4gDcát dướiK4gD chK4gDân mK4gDịn màng,P3TugpE7 DươngK4gD kJuB5cknhhông ngạiJuB5cknh ngầK4gDn P3TugpE7cởi gP3TugpE7iầy raK4gD, rồiP3TugpE7 điP3TugpE7 trênK4gD cát.

Trăng K4gDnon vừaP3TugpE7 lênJuB5cknh. NhữngP3TugpE7 bJuB5cknhước chP3TugpE7ân củaK4gD DươngJuB5cknh JuB5cknhhơi lP3TugpE7ún xuốJuB5cknhng trJuB5cknhên nP3TugpE7ền cáK4gDt lấJuB5cknhp lánhJuB5cknh sK4gDáng bạcK4gD JuB5cknhbởi JuB5cknhánh tJuB5cknhrăng vK4gDà áP3TugpE7nh đJuB5cknhiện vànJuB5cknhg hắtP3TugpE7 P3TugpE7ra từJuB5cknh P3TugpE7khu nK4gDhà lớP3TugpE7n. BJuB5cknhên cạnh,P3TugpE7 ĐịnhP3TugpE7 vẫnK4gD đK4gDi giP3TugpE7ầy, aJuB5cknhnh nK4gDhẹ P3TugpE7nhàng cJuB5cknhầm JuB5cknhlấy đôiK4gD giầyK4gD troP3TugpE7ng taP3TugpE7y DưP3TugpE7ơng khiếnJuB5cknh JuB5cknhcô hK4gDơi K4gDngỡ ngàJuB5cknhng P3TugpE7và JuB5cknhcó chútP3TugpE7 bP3TugpE7ối rối.JuB5cknh ỪJuB5cknh tK4gDhì tP3TugpE7hừa nhậnP3TugpE7 P3TugpE7đi, K4gDnhững chăJuB5cknhm sP3TugpE7óc JuB5cknhcó K4gDphần P3TugpE7nhỏ béP3TugpE7 nhK4gDư K4gDvậy K4gDkhiến cK4gDô K4gD… thíJuB5cknhch kinJuB5cknhh lP3TugpE7ên đượcJuB5cknh ^^

Gió JuB5cknhbiển manJuB5cknhg thP3TugpE7êm K4gDmột chútP3TugpE7 lạnhK4gD JuB5cknhkhiến máP3TugpE7i tK4gDóc K4gDDương baP3TugpE7y lòP3TugpE7a xòaJuB5cknh. ỞP3TugpE7 mộJuB5cknht nơJuB5cknhi khôngK4gD JuB5cknhkhí lãngP3TugpE7 mK4gDạn P3TugpE7như vậyP3TugpE7, DươP3TugpE7ng rấK4gDt JuB5cknhmuốn nóK4gDi điềuP3TugpE7 JuB5cknhgì đó,K4gD tựP3TugpE7a nP3TugpE7hư mộtJuB5cknh K4gDsự hỏiK4gD haP3TugpE7n âP3TugpE7n cP3TugpE7ần, nJuB5cknhhưng rấK4gDt sJuB5cknhợ mP3TugpE7ình P3TugpE7sẽ lP3TugpE7ại buộP3TugpE7t P3TugpE7miệng JuB5cknhra mộP3TugpE7t câuJuB5cknh K4gDnói P3TugpE7vô duyên.K4gD P3TugpE7Cuối JuB5cknhcùng DươngJuB5cknh cP3TugpE7họn sựJuB5cknh P3TugpE7im lặng.

“Hôm nJuB5cknhay DưP3TugpE7ơng íJuB5cknht K4gDnói nhỉ?”

Dương K4gDngước lK4gDên, JuB5cknhhơi bấtJuB5cknh ngJuB5cknhờ vJuB5cknhì câJuB5cknhu JuB5cknhnhận P3TugpE7xét củaK4gD Định,P3TugpE7 JuB5cknhchỉ địnhJuB5cknh nP3TugpE7ói K4gDlại mP3TugpE7ột cJuB5cknhâu đạiJuB5cknh loạiJuB5cknh P3TugpE7cô JuB5cknhít nóiK4gD saK4gDo bằnK4gDg P3TugpE7anh, nhưngK4gD cP3TugpE7uối cK4gDùng, vẫK4gDn JuB5cknhcứ thP3TugpE7ấy thK4gDế nàJuB5cknho đóJuB5cknh, JuB5cknhcô cườiJuB5cknh ngượngJuB5cknh ngùng.

“Tại K4gDem đaK4gDng suK4gDy nghĩ”

Định K4gDkhông hỏiJuB5cknh tiếp,K4gD P3TugpE7mà chỉJuB5cknh nhìnP3TugpE7 côJuB5cknh, P3TugpE7tựa nhưJuB5cknh đợiP3TugpE7 JuB5cknhcô nK4gDói K4gDthêm. DươngJuB5cknh bậtJuB5cknh cười.

“Em đK4gDang sK4gDuy P3TugpE7nghĩ xeJuB5cknhm trJuB5cknhái đấtP3TugpE7 nàyJuB5cknh hẹpP3TugpE7 đếnJuB5cknh cỡJuB5cknh nàJuB5cknho K4gDmà eP3TugpE7m bịJuB5cknh dấmP3TugpE7 K4gDdúi JuB5cknhcho anP3TugpE7h nhữJuB5cknhng haK4gDi lần?”

Định cJuB5cknhhợt P3TugpE7nhìn bângK4gD K4gDquơ K4gDxa K4gDxa “P3TugpE7À, nhK4gDư cP3TugpE7hú TK4gDhụ nóP3TugpE7i, cáiJuB5cknh đóJuB5cknh ngườiP3TugpE7 JuB5cknhta gJuB5cknhọi làJuB5cknh “hữuK4gD duyên””

Dương K4gDim bặtJuB5cknh. LiK4gDếm đK4gDôi P3TugpE7môi cảmJuB5cknh gK4gDiác đK4gDang kP3TugpE7hô đP3TugpE7i vìP3TugpE7 gK4gDió biển,JuB5cknh DưK4gDơng hồiP3TugpE7 hộpP3TugpE7 nhìP3TugpE7n khuP3TugpE7ôn K4gDmặt P3TugpE7nghiêng K4gDnghiêng củJuB5cknha Định,K4gD nK4gDhững đườngK4gD K4gDnét tronP3TugpE7g sựK4gD khắcP3TugpE7 chJuB5cknhạm P3TugpE7dịu dànK4gDg củJuB5cknha JuB5cknhánh sP3TugpE7áng khiếP3TugpE7n lòngP3TugpE7 côJuB5cknh K4gDbỗng nhiP3TugpE7ên tràJuB5cknho dânJuB5cknhg mộtJuB5cknh cJuB5cknhảm gK4gDiác JuB5cknhêm K4gDả lJuB5cknhạ lJuB5cknhùng. DươngJuB5cknh đaJuB5cknhng tínhP3TugpE7 hỏiJuB5cknh anK4gDh “hữP3TugpE7u duyênP3TugpE7 thìK4gD sao”JuB5cknh P3TugpE7nhưng JuB5cknhchưa JuB5cknhkịp mởP3TugpE7 lP3TugpE7ời, ĐịnJuB5cknhh đãJuB5cknh P3TugpE7quay K4gDnhìn cK4gDô, đôP3TugpE7i mắtP3TugpE7 đK4gDen P3TugpE7bình thảK4gDn hỏiJuB5cknh P3TugpE7một P3TugpE7câu rấK4gDt K4gD… kJuB5cknhhông K4gDliên quan.

“Có P3TugpE7thật thếP3TugpE7 không?”

Dương P3TugpE7sững K4gDra K4gDngơ ngáJuB5cknhc “ThậtK4gD gìP3TugpE7 ạ?”

Định đặtK4gD đôiK4gD giầyK4gD củaP3TugpE7 DươngK4gD xuốngP3TugpE7 thP3TugpE7ành cầu,JuB5cknh rJuB5cknhồi xỏJuB5cknh tK4gDay K4gDtúi quầnK4gD, nP3TugpE7ét mặtP3TugpE7 vẫJuB5cknhn khôngP3TugpE7 đổi.

“À K4gDchuyện chiềuK4gD K4gDnay. CóP3TugpE7 thậtP3TugpE7 JuB5cknhlà tôJuB5cknhi JuB5cknhkhông K4gDcó P3TugpE7… K4gDxi K4gDnhê K4gDgì vớiJuB5cknh K4gDem không?”

Ôi máP3TugpE7 ơiK4gD. K4gDCô cK4gDó nênJuB5cknh nhảyP3TugpE7 luônK4gD xuốnP3TugpE7g bK4gDiển chJuB5cknho P3TugpE7xong đP3TugpE7ời không?JuB5cknh K4gDDương P3TugpE7bặm chặK4gDt môP3TugpE7i, cốK4gD P3TugpE7nén cảK4gDm giJuB5cknhác JuB5cknhxấu hK4gDổ đếJuB5cknhn tậP3TugpE7n chânJuB5cknh tóc.

“Lúc đP3TugpE7ó… LúP3TugpE7c đóJuB5cknh làK4gD cháuJuB5cknh aJuB5cknhnh chọcP3TugpE7 K4gDem mà…”

Định vJuB5cknhẫn khônK4gDg K4gDbuông tha.

“Vậy JuB5cknhnghĩa lJuB5cknhà tôiK4gD có…K4gD K4gDxi nhêK4gD à???”

Gì thếJuB5cknh nàK4gDy? JuB5cknhSao cJuB5cknhâu chuyệnP3TugpE7 nóK4gD K4gDlại dẫK4gDn vềJuB5cknh cáK4gDi P3TugpE7chủ đK4gDề K4gDoái oăJuB5cknhm nàyJuB5cknh chK4gDứ. ChẳngP3TugpE7 lẽK4gD cK4gDô lạiP3TugpE7 JuB5cknhđi P3TugpE7… gJuB5cknhật đầu?P3TugpE7 JuB5cknhMà lắcP3TugpE7 thìP3TugpE7 thàP3TugpE7 xJuB5cknhúi cP3TugpE7ô đi…P3TugpE7 chếtK4gD JuB5cknhcòn hơn!!!!

Dương cắmJuB5cknh mJuB5cknhặt xuốnJuB5cknhg đất,JuB5cknh nhP3TugpE7ìn JuB5cknhxuống P3TugpE7… P3TugpE7ngón cK4gDhân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”