You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương qAVT12.1: CáiUHNT2to7 nWqtE6d5Yày WqtE6d5Ycó tínUHNT2to7h lWqtE6d5Yà qWqtE6d5Yuấy rqAVTối tìnWqtE6d5Yh dụcqAVT côngWqtE6d5Y WqtE6d5Ycộng khônWqtE6d5Yg đấy????

(Bông lộqAVTc vừWqtE6d5Yng trqAVTên sqAVTân UHNT2to7thiếu nhqAVTi, gầnUHNT2to7 hồqAVT HoUHNT2to7àn WqtE6d5YKiếm 25/9/11)
Điện thoạiUHNT2to7 qAVTtrong pqAVThòng khácWqtE6d5Yh sUHNT2to7ạn chqAVTợt rqAVTeo. DqAVTương nhấUHNT2to7c mUHNT2to7áy WqtE6d5Ynghe. CWqtE6d5Yô nhqAVTíu màyqAVT kqAVThi nWqtE6d5Yhân vWqtE6d5Yiên kháchUHNT2to7 sạnqAVT vớiWqtE6d5Y gWqtE6d5Yiọng UHNT2to7miền TrunWqtE6d5Yg UHNT2to7nhỏ nhẹUHNT2to7 nóiqAVT cUHNT2to7ó ngườiWqtE6d5Y mqAVTuốn gặpUHNT2to7 côWqtE6d5Y. DươngqAVT lậqAVTp tứcUHNT2to7 ngUHNT2to7hĩ ngqAVTay đếnqAVT UHNT2to7Quân WqtE6d5Ynên lạnhqAVT lùngqAVT trUHNT2to7ả WqtE6d5Ylời lUHNT2to7à UHNT2to7cô UHNT2to7không muốnqAVT gặpWqtE6d5Y aWqtE6d5Yi hết,WqtE6d5Y cũnUHNT2to7g khôngWqtE6d5Y qWqtE6d5Yuen aUHNT2to7i ởUHNT2to7 WqtE6d5Yđây. NUHNT2to7hưng giọngUHNT2to7 lễUHNT2to7 tânqAVT qAVTvẫn tiếqAVTp tụcWqtE6d5Y nUHNT2to7gọt ngào.

“Dạ, ảnWqtE6d5Yh nhWqtE6d5Yờ nóUHNT2to7i ảqAVTnh tqAVTên ĐịqAVTnh ạ!”

Sấm sUHNT2to7ét qAVTnổ đùngqAVT qAVTbên tWqtE6d5Yai. ĐịnhUHNT2to7 saoUHNT2to7? KhqAVTông lUHNT2to7í qAVTnào cáUHNT2to7i ngườiWqtE6d5Y côWqtE6d5Y UHNT2to7âm tUHNT2to7hầm nUHNT2to7guyền rủaWqtE6d5Y nqAVTãy UHNT2to7giờ lạiUHNT2to7 lUHNT2to7ò UHNT2to7dò tớiUHNT2to7 đWqtE6d5Yây UHNT2to7tìm qAVTcô chứ?WqtE6d5Y MàqAVT vWqtE6d5Yì qAVTsao aUHNT2to7nh lWqtE6d5Yại biếtqAVT qAVTđược cqAVThỗ phqAVTòng UHNT2to7cô đượcqAVT nhỉ?qAVT DWqtE6d5Yương UHNT2to7nghĩ đếnWqtE6d5Y đủqAVT mọiWqtE6d5Y khảWqtE6d5Y năng,UHNT2to7 cuốiUHNT2to7 cùnUHNT2to7g qAVTcô tUHNT2to7ạm tìqAVTm đưUHNT2to7ợc gqAVTiải phWqtE6d5Yáp hợpqAVT qAVTlý. CWqtE6d5Yhắc làqAVT TânqAVT, qAVTông WqtE6d5Ymối qAVTngày xưqAVTa vUHNT2to7ẫn khôUHNT2to7ng WqtE6d5Yquên nhWqtE6d5Yiệm vụUHNT2to7 WqtE6d5Ycủa mìnqAVTh. ChỉqAVT cWqtE6d5Yó TânWqtE6d5Y qAVTmới WqtE6d5Ybiết phWqtE6d5Yòng củUHNT2to7a qAVTcô WqtE6d5Yở cáqAVTi thànhUHNT2to7 phốWqtE6d5Y biểnqAVT nàyWqtE6d5Y, vì  chínhUHNT2to7 anqAVTh tUHNT2to7rực WqtE6d5Ytiếp boWqtE6d5Yok vé,qAVT bWqtE6d5Yook phòngqAVT cqAVTho côqAVT UHNT2to7ở khácWqtE6d5Yh sạnqAVT nqAVTày mà.

Ý ngWqtE6d5Yhĩ ĐịnhUHNT2to7 đếqAVTn tqAVTìm UHNT2to7làm côqAVT quýqAVTnh lêqAVTn. DươngUHNT2to7 hớtUHNT2to7 hUHNT2to7ải cUHNT2to7hải sơWqtE6d5Y máqAVTi tócWqtE6d5Y, thWqtE6d5Yay cUHNT2to7hiếc áUHNT2to7o qAVThai dWqtE6d5Yây WqtE6d5Yvà qAVTchiếc UHNT2to7quần alibqAVTaba UHNT2to7màu hồUHNT2to7ng tímqAVT điệuqAVT đàUHNT2to7 rồUHNT2to7i chạyWqtE6d5Y nhqAVTào rWqtE6d5Ya cửaqAVT. ĐếnqAVT WqtE6d5Ykhi cWqtE6d5Yầm nắmWqtE6d5Y cửaUHNT2to7 đqAVTịnh xoayUHNT2to7, DưqAVTơng mới&nWqtE6d5Ybsp; sực nhớqAVT, côWqtE6d5Y lạUHNT2to7i chạy&nbqAVTsp; bổ vqAVTào phòng,qAVT lôiqAVT túiWqtE6d5Y raWqtE6d5Y, lUHNT2to7ấy thWqtE6d5Yỏi UHNT2to7son qAVTmôi UHNT2to7quẹt nhaUHNT2to7nh mộtUHNT2to7 cqAVTái. LúqAVTc nqAVThìn gương,  qAVTmím mímqAVT môiqAVT cqAVTho soUHNT2to7n laWqtE6d5Yn WqtE6d5Yđều, DưWqtE6d5Yơng mớiUHNT2to7 qAVTgiật mình.

Ôi, qAVTlập trqAVTường cUHNT2to7ủa côqAVT chWqtE6d5Yỉ cWqtE6d5Yó thếUHNT2to7 thôiqAVT UHNT2to7sao? LỏnqAVTg lẻoUHNT2to7 đếnqAVT pháUHNT2to7t UHNT2to7sợ. VừaWqtE6d5Y mWqtE6d5Yới quyếtUHNT2to7 WqtE6d5Ytâm qAVTkhông liênUHNT2to7 quaUHNT2to7n đếnqAVT UHNT2to7cả chúWqtE6d5Y WqtE6d5Ycháu WqtE6d5Ynhà anWqtE6d5Yh cơWqtE6d5Y mà.

Vả lạWqtE6d5Yi, anUHNT2to7h qAVTđã cWqtE6d5Yó “mối”.

Bang! BaUHNT2to7ng! CUHNT2to7ái UHNT2to7ý WqtE6d5Ynghĩ qAVT“Định WqtE6d5Ycó mốiWqtE6d5Y” khUHNT2to7iến cUHNT2to7ô sựWqtE6d5Yng lạiUHNT2to7, bỗqAVTng dưWqtE6d5Yng muqAVTốn qAVTchùi quáchUHNT2to7 UHNT2to7tí qAVTson môiWqtE6d5Y qAVTđi. NhưngWqtE6d5Y saWqtE6d5Yu nUHNT2to7ghĩ mìnUHNT2to7h thậtWqtE6d5Y trẻUHNT2to7 coWqtE6d5Yn tWqtE6d5Yrẻ qAVTmỏ, mìnhWqtE6d5Y xiqAVTnh đâuqAVT pqAVThải cWqtE6d5Yho UHNT2to7duy nhấtqAVT mộtqAVT ngWqtE6d5Yười nWqtE6d5Yhìn, thếWqtE6d5Y lUHNT2to7à DươWqtE6d5Yng nqAVThe rqAVTăng cườiWqtE6d5Y vớiWqtE6d5Y UHNT2to7mình tronUHNT2to7g gươUHNT2to7ng mộUHNT2to7t UHNT2to7cái, rồqAVTi tqAVTrái UHNT2to7ngược vớiqAVT vWqtE6d5Yẻ hqAVTớt hqAVTải lúUHNT2to7c nãWqtE6d5Yy, côUHNT2to7 đủqAVTng UHNT2to7đỉnh đUHNT2to7i rqAVTa khỏiWqtE6d5Y phòng.

Thế nUHNT2to7hưng dùUHNT2to7 WqtE6d5Yra vẻqAVT bìnhWqtE6d5Y WqtE6d5Ythản đWqtE6d5Yến qAVTmấy thìUHNT2to7 UHNT2to7khi thanUHNT2to7g máWqtE6d5Yy qAVT“ding” mộWqtE6d5Yt cáiUHNT2to7 WqtE6d5Yrồi mởWqtE6d5Y rWqtE6d5Ya, UHNT2to7Dương vẫnWqtE6d5Y nhậnqAVT tWqtE6d5Yhấy WqtE6d5Ytim mìnhWqtE6d5Y đangWqtE6d5Y đậpqAVT thìnhWqtE6d5Y thịch.qAVT CôUHNT2to7  tiến vềqAVT qAVTphía qAVTquầy UHNT2to7lễ WqtE6d5Ytân WqtE6d5Ycủa kqAVThách sạn,UHNT2to7 nhưngWqtE6d5Y chỉqAVT tUHNT2to7hấy qAVTnhân viqAVTên đangUHNT2to7 cắmWqtE6d5Y cúiqAVT qAVTnhập sổWqtE6d5Y sách.qAVT DươnqAVTg lướtqAVT mắtWqtE6d5Y nhìqAVTn quaUHNT2to7nh, nhWqtE6d5Yưng  cả WqtE6d5Ykhu tầngWqtE6d5Y UHNT2to7trệt WqtE6d5Ychỉ thấyqAVT qAVTvài bWqtE6d5Ya kháWqtE6d5Ych UHNT2to7Tây qAVTđang đqAVTi lạiWqtE6d5Y, cònWqtE6d5Y UHNT2to7đâu khônWqtE6d5Yg thấyWqtE6d5Y bóqAVTng dUHNT2to7áng UHNT2to7của kẻWqtE6d5Y chuqAVTyên mặcWqtE6d5Y sơUHNT2to7 WqtE6d5Ymi đenUHNT2to7 ấyWqtE6d5Y đUHNT2to7âu hếWqtE6d5Yt. KhônUHNT2to7g lẽUHNT2to7 anUHNT2to7h đợiWqtE6d5Y lqAVTâu quáUHNT2to7 đUHNT2to7ã đqAVTi rồi? &UHNT2to7nbsp;Dương điUHNT2to7 vềWqtE6d5Y phqAVTía lễUHNT2to7 tân,WqtE6d5Y địnhUHNT2to7 hỏqAVTi haWqtE6d5Yn mqAVTột câuqAVT WqtE6d5Ythì độtqAVT ngộtWqtE6d5Y cUHNT2to7ó WqtE6d5Ybàn taqAVTy vUHNT2to7ỗ nqAVThẹ vqAVTào WqtE6d5Yvai cô.

“Ở đây”.

Dương WqtE6d5Yquay phắUHNT2to7t UHNT2to7lại nhìnUHNT2to7. KhUHNT2to7ông tUHNT2to7hể tiWqtE6d5Yn đưUHNT2to7ợc vqAVTào mắtWqtE6d5Y mình,qAVT tUHNT2to7rước mUHNT2to7ặt UHNT2to7cô lUHNT2to7à mộtUHNT2to7 khuôUHNT2to7n qAVTmặt qAVTmà UHNT2to7cô chWqtE6d5Yỉ muốnUHNT2to7 …WqtE6d5Y đấmUHNT2to7 qAVTcho mộtWqtE6d5Y nhátWqtE6d5Y. QuWqtE6d5Yân nhưqAVTớn nhướnqAVT đUHNT2to7ôi lqAVTông UHNT2to7mày, nhWqtE6d5Yìn UHNT2to7cô nhqAVTe răngUHNT2to7 WqtE6d5Yra cười.

“Ô, làmWqtE6d5Y gìWqtE6d5Y qAVTnhư mqAVTuốn qAVTgiết ngườiUHNT2to7 thUHNT2to7ế kia?”

Dương tqAVTức qAVTđến mứcWqtE6d5Y WqtE6d5Ymuốn xWqtE6d5Yịt khóiWqtE6d5Y lỗqAVT taWqtE6d5Yi. UHNT2to7Tức WqtE6d5Ycái thằWqtE6d5Yng qAVTtrời đánhWqtE6d5Y nàqAVTy mộtWqtE6d5Y, qAVTtức chínhWqtE6d5Y bảnUHNT2to7 tqAVThân mìnhqAVT mười.qAVT SaqAVTo cUHNT2to7ô cóUHNT2to7 thểWqtE6d5Y ngUHNT2to7u qAVTsi qAVTkì diệuqAVT vậyUHNT2to7 qAVTcơ chqAVTứ, WqtE6d5Ykhông ngUHNT2to7hĩ đếnUHNT2to7 qAVTchiêu qAVTlừa quqAVTá UHNT2to7mức đqAVTơn giảWqtE6d5Yn nqAVTày. NhưngUHNT2to7 biếtqAVT tứWqtE6d5Yc UHNT2to7tối UHNT2to7chỉ tWqtE6d5Yổ lqAVTàm mìnWqtE6d5Yh thqAVTêm uất,UHNT2to7 khUHNT2to7ông gUHNT2to7iải qUHNT2to7uyết đượcqAVT gìqAVT nêUHNT2to7n cWqtE6d5Yô hqAVTất mặt.

“Ra  người muốUHNT2to7n gqAVTặp tôiqAVT làUHNT2to7 cậuUHNT2to7 đóWqtE6d5Y à?”

Quân gUHNT2to7ật gậtqAVT WqtE6d5Yđầu, cWqtE6d5Yòn cườiqAVT UHNT2to7toe rUHNT2to7a UHNT2to7vẻ rấtUHNT2to7 ngUHNT2to7ây thơ.

Dương cườiqAVT qAVTcười bỡWqtE6d5Yn cWqtE6d5Yợt “ThếqAVT mqAVTới tWqtE6d5Yhay têUHNT2to7n đqAVTổi hộWqtE6d5Y khẩuqAVT à?”

Quân xịqAVTt nUHNT2to7ụ cWqtE6d5Yười, UHNT2to7lúc sau &nbsqAVTp;bĩu mqAVTôi ấmqAVT ức.

“Hừ. TứcWqtE6d5Y UHNT2to7vì đâyUHNT2to7 mWqtE6d5Yạo daqAVTnh chqAVTú ĐịnhWqtE6d5Y à?UHNT2to7 UHNT2to7Nhưng UHNT2to7đây kWqtE6d5Yhông nóWqtE6d5Yi thếUHNT2to7 tWqtE6d5Yhì WqtE6d5Ycó WqtE6d5Yxuống không?”

Dương nWqtE6d5Yghiến răng.

“Đồ láqAVTu cáqAVT UHNT2to7láu tôm”.

“Ôi, láqAVTu gWqtE6d5Yì chẳngUHNT2to7 được,qAVT láuqAVT cWqtE6d5Yá, WqtE6d5Yláu tôqAVTm, láqAVTu qAVTốc, láuWqtE6d5Y WqtE6d5Yếch, lUHNT2to7áu cảWqtE6d5Y nhWqtE6d5Yái béWqtE6d5Yn luôn…qAVT qAVTHa qAVTha “

Thấy mìnUHNT2to7h lạiWqtE6d5Y sắqAVTp pWqtE6d5Yhát điêqAVTn, DươngUHNT2to7 quUHNT2to7ay phắqAVTt ngườqAVTi đUHNT2to7i. qAVTNhưng mộtUHNT2to7 ýUHNT2to7 nghWqtE6d5Yĩ lWqtE6d5Yướt qAVTqua khqAVTiến DươngqAVT sựWqtE6d5Yng lại.WqtE6d5Y qAVTCô quqAVTay ngWqtE6d5Yoắt trqAVTở lqAVTại vWqtE6d5Yà vWqtE6d5Ya thẳngUHNT2to7 vàUHNT2to7o cáqAVTi ngườqAVTi đanqAVTg hăqAVTm hởWqtE6d5Y điqAVT qAVTđến, khiếUHNT2to7n côqAVT tốiWqtE6d5Y sầmWqtE6d5Y UHNT2to7mặt mũi.

“Làm cqAVTái gWqtE6d5Yì WqtE6d5Ythế hả?”

Vừa xoqAVTa UHNT2to7trán DươnqAVTg vWqtE6d5Yừa gắUHNT2to7t lUHNT2to7ên. QWqtE6d5Yuân lúqAVTng túngWqtE6d5Y thaqAVTnh minh.

  “Ai bảqAVTo đangUHNT2to7 WqtE6d5Yđi tqAVTự dưUHNT2to7ng UHNT2to7đứng lạWqtE6d5Yi? CóqAVT WqtE6d5Ylàm qAVTsao không?”

“Sao trăWqtE6d5Yng qAVTcái gìUHNT2to7. TrUHNT2to7ả đây?”

Dương trừngUHNT2to7 mUHNT2to7ắt WqtE6d5Yxòe taWqtE6d5Yy ra

Quân nWqtE6d5Ygẩn ngơqAVT nhìWqtE6d5Yn WqtE6d5Ykhuôn mqAVTặt Dương,UHNT2to7 WqtE6d5Yrồi lUHNT2to7ại nhUHNT2to7ìn bWqtE6d5Yàn qAVTtay xòqAVTe qAVTra cUHNT2to7ủa cô.

“Trả gìWqtE6d5Y. TrqAVTả nUHNT2to7ợ tìnWqtE6d5Yh xqAVTa qAVTà? híWqtE6d5Y hí”

“Còn dqAVTám cưqAVTời hảqAVT? qAVTTrả chứngWqtE6d5Y miWqtE6d5Ynh WqtE6d5Ythư củaUHNT2to7 tôqAVTi. CậWqtE6d5Yu cóqAVT biếUHNT2to7t WqtE6d5Ytôi pWqtE6d5Yhải qAVTmang pasUHNT2to7sport đểqAVT ởWqtE6d5Y khUHNT2to7ách sạnWqtE6d5Y khônUHNT2to7g hả?”

Quân cườqAVTi tíUHNT2to7t WqtE6d5Ycả mắt.

“Có passpqAVTort  rồi qAVTthì cầnUHNT2to7 qAVTgì chứngUHNT2to7 WqtE6d5Yminh tUHNT2to7hư nữa.WqtE6d5Y ĐWqtE6d5Yể đâqAVTy giWqtE6d5Yữ làmWqtE6d5Y tiUHNT2to7n cho?”

Hai UHNT2to7nắm WqtE6d5Yđấm củaWqtE6d5Y DươngqAVT UHNT2to7đã siUHNT2to7ết cWqtE6d5Yhặt, gânWqtE6d5Y UHNT2to7xanh chắcqAVT cũnWqtE6d5Yg phảiWqtE6d5Y nổiUHNT2to7 lqAVTên cuồnUHNT2to7 cuqAVTộn, côWqtE6d5Y trừngUHNT2to7 trừnqAVTg mqAVTắt UHNT2to7nhìn UHNT2to7cái kẻWqtE6d5Y mặtWqtE6d5Y đaUHNT2to7ng vôWqtE6d5Y cùqAVTng WqtE6d5Ytoe toét.

“Tin cqAVTái WqtE6d5Ycon WqtE6d5Ykhỉ! TómqAVT lạiUHNT2to7 cậWqtE6d5Yu qAVTcó trảUHNT2to7 không?”

Quân cưWqtE6d5Yời cười.

“Không trả.WqtE6d5Y TUHNT2to7hích qAVTthì điWqtE6d5Y UHNT2to7mà WqtE6d5Ylấy. ỞUHNT2to7 qAVTđây này”.

Vừa nóWqtE6d5Yi WqtE6d5YQuân vừaqAVT vỗUHNT2to7 bồmWqtE6d5Y bqAVTộp vàUHNT2to7o …UHNT2to7 môngWqtE6d5Y, WqtE6d5Ynơi qAVTchiếc WqtE6d5Ytúi quWqtE6d5Yần jWqtE6d5Yean phồngUHNT2to7 lênWqtE6d5Y bởqAVTi mộUHNT2to7t chiếUHNT2to7c ví.UHNT2to7 NụWqtE6d5Y cườUHNT2to7i tựUHNT2to7 tiUHNT2to7n vqAVTì biếqAVTt côqAVT khônUHNT2to7g WqtE6d5Yđời nàqAVTo dáUHNT2to7m qAVT“manh độngUHNT2to7” khiWqtE6d5Yến UHNT2to7Dương tứcqAVT điêWqtE6d5Yn. MWqtE6d5Yột cơWqtE6d5Yn bốcUHNT2to7 đUHNT2to7ồng WqtE6d5Ybất tqAVThình lìUHNT2to7nh kéoWqtE6d5Y đUHNT2to7ến, khWqtE6d5Yi mWqtE6d5Yà chưaqAVT kqAVTịp WqtE6d5Ysuy nghqAVTĩ gqAVTì thêmWqtE6d5Y qAVTDương đWqtE6d5Yã UHNT2to7thấy mìUHNT2to7nh cWqtE6d5Yhạy rWqtE6d5Ya qAVTsau lưqAVTng qAVTQuân, WqtE6d5Yra sứcUHNT2to7 nhétWqtE6d5Y tUHNT2to7ay vàoqAVT túqAVTi quần,qAVT móWqtE6d5Yc chiếcqAVT vUHNT2to7í ra.

Quân qAVTchoáng, lặqAVTng điUHNT2to7 mộtUHNT2to7 thoqAVTáng, ngUHNT2to7oái rWqtE6d5Ya đằngqAVT sau.

“Oái… NàUHNT2to7y… NàyWqtE6d5Y… SờWqtE6d5Y… sờWqtE6d5Y mônUHNT2to7g đâqAVTy WqtE6d5Ythật WqtE6d5Yđấy à…

Dương vẫnUHNT2to7 nghiếnqAVT UHNT2to7răng UHNT2to7rút cUHNT2to7ái WqtE6d5Yví raqAVT, WqtE6d5Ynhưng chiUHNT2to7ếc qqAVTuần JeWqtE6d5Yan WqtE6d5Ychật khiUHNT2to7ến chiếcUHNT2to7 víqAVT mãUHNT2to7i khUHNT2to7ông kUHNT2to7éo qAVTlên được.

Một vàiUHNT2to7 vqAVTị khácWqtE6d5Yh TâyqAVT bắUHNT2to7t đầqAVTu hqAVTiếu kìUHNT2to7 WqtE6d5Yquay rWqtE6d5Ya nhìnUHNT2to7, UHNT2to7nhưng DUHNT2to7ương kệqAVT qAVTxác. ĐaqAVTng tqAVTrong cơnWqtE6d5Y qAVTtức tốiUHNT2to7 WqtE6d5Yvà đUHNT2to7ược qAVTan ủiUHNT2to7 vqAVTới ýWqtE6d5Y ngqAVThĩ “đốqAVTi mWqtE6d5Yặt vớWqtE6d5Yi qAVTnhững tUHNT2to7hằng chàWqtE6d5Yy bửaqAVT UHNT2to7thì WqtE6d5Yphải chàyWqtE6d5Y bửaWqtE6d5Y hqAVTơn nó”UHNT2to7, nêWqtE6d5Yn DươnWqtE6d5Yg nghiếnqAVT răngWqtE6d5Y UHNT2to7rút cậWqtE6d5Yt lqAVTực. ChiếcqAVT víUHNT2to7 vừaqAVT thòqAVT qAVTlên WqtE6d5Yqua UHNT2to7mép túiUHNT2to7 UHNT2to7thì QuâqAVTn lạiUHNT2to7 ngọUHNT2to7 nguậy.

“Này nàyqAVT, WqtE6d5Ycái UHNT2to7này cóqAVT tUHNT2to7ính lWqtE6d5Yà quấUHNT2to7y rốiqAVT tWqtE6d5Yình dụcWqtE6d5Y côUHNT2to7ng cộngUHNT2to7 kUHNT2to7hông đấy?”

Vì QqAVTuân qAVTxoay ngườqAVTi nênUHNT2to7 DươngqAVT bịUHNT2to7 trượtUHNT2to7 UHNT2to7tay rqAVTa. CôWqtE6d5Y lWqtE6d5Yại pWqtE6d5Yhải nqAVThào theoWqtE6d5Y, vWqtE6d5Yừa cốUHNT2to7 kéoqAVT chiUHNT2to7ếc vWqtE6d5Yí WqtE6d5Yra, vWqtE6d5Yừa héWqtE6d5Yt nhỏ.

“Câm miệqAVTng. ĐứngqAVT iUHNT2to7m đấy”.

Giọng qAVTQuân vừUHNT2to7a qAVTbuồn cưqAVTời, UHNT2to7vừa thiểuqAVT não.

“Ôi, qAVTchú ĐịnhqAVT, cWqtE6d5Yhú UHNT2to7chứng kWqtE6d5Yiến nháqAVT. RWqtE6d5Yõ làWqtE6d5Y NháiUHNT2to7 BWqtE6d5Yén “dêqAVT” cháUHNT2to7u mà!

Dương hunqAVTg hqAVTăng trừWqtE6d5Yng mắtqAVT WqtE6d5Ylên nhUHNT2to7ìn Quân.

“Hừ, đừUHNT2to7ng màUHNT2to7 lôiUHNT2to7 cWqtE6d5Yhú cậuWqtE6d5Y UHNT2to7ra màqAVT dọaWqtE6d5Y tôi.UHNT2to7 TưởUHNT2to7ng cqAVThú cậqAVTu màWqtE6d5Y xWqtE6d5Yi nWqtE6d5Yhê vớqAVTi tôWqtE6d5Yi hả”?

Mắt QUHNT2to7uân lấpqAVT lánUHNT2to7h WqtE6d5Ytinh quái.

“Thật qAVTkhông qAVTxi nhêqAVT chứ?”.

Dương đWqtE6d5Yã rúUHNT2to7t WqtE6d5Yra đượWqtE6d5Yc cqAVThiếc qAVTví UHNT2to7quái đảqAVTn rqAVTa UHNT2to7khỏi chiqAVTếc UHNT2to7quần chậtWqtE6d5Y mWqtE6d5Yột cáchWqtE6d5Y quáiWqtE6d5Y đảUHNT2to7n kiaUHNT2to7, vộWqtE6d5Yi vàqAVTng UHNT2to7lật WqtE6d5Yra đểqAVT tìmqAVT chứnWqtE6d5Yg mWqtE6d5Yinh củaUHNT2to7 mình.

“Không nóqAVTi nhiqAVTều đauUHNT2to7 qAVTdiều. IUHNT2to7m UHNT2to7cho tôiqAVT còWqtE6d5Yn tìm…”

Dương lậqAVTt lậtWqtE6d5Y mUHNT2to7ột hồi,WqtE6d5Y thqAVTấy tqAVTrong víWqtE6d5Y UHNT2to7có UHNT2to7vài tờWqtE6d5Y UHNT2to7tiền chẵn,qAVT WqtE6d5Ylẻ lqAVTộn xộn.qAVT UHNT2to7Bên ngănqAVT khWqtE6d5Yác lUHNT2to7à cqAVTác lUHNT2to7oại giWqtE6d5Yấy tờUHNT2to7 vàqAVT WqtE6d5Yvài cáiWqtE6d5Y thẻ.qAVT CôqAVT tìmWqtE6d5Y thấyqAVT qAVTđược chqAVTứng miqAVTnh WqtE6d5Ycủa mìUHNT2to7nh ởqAVT phíaUHNT2to7 tronqAVTg cùngUHNT2to7 củqAVTa chiếcUHNT2to7 qAVTví, đưqAVTợc kẹpWqtE6d5Y bênUHNT2to7 WqtE6d5Ycạnh tUHNT2to7ờ WqtE6d5Ychứng mWqtE6d5Yinh qAVTthư khWqtE6d5Yác. DươngUHNT2to7 nhUHNT2to7anh UHNT2to7tay kqAVTẹp nWqtE6d5Ygay cUHNT2to7hứng minUHNT2to7h cqAVTủa mìnWqtE6d5Yh vqAVTào náqAVTch, rUHNT2to7ồi rútqAVT tWqtE6d5Yờ chứngqAVT mUHNT2to7inh tqAVThư UHNT2to7của QUHNT2to7uân qAVTra, liếUHNT2to7c nUHNT2to7hìn UHNT2to7qua. NguqAVTyễn HoàngqAVT QuânUHNT2to7, sWqtE6d5Yinh năUHNT2to7m 1987…WqtE6d5Y HừUHNT2to7, qAVTcái UHNT2to7đồ oắtWqtE6d5Y coqAVTn lắmWqtE6d5Y chuyệnUHNT2to7, sinWqtE6d5Yh qAVTnăm 8UHNT2to77 màqAVT UHNT2to7dám qAVTlèo nqAVThèo WqtE6d5Ylà anUHNT2to7h đâyqAVT qAVT27 tuqAVTổi. UHNT2to7Cô nhétqAVT trUHNT2to7ở lUHNT2to7ại vàUHNT2to7o vUHNT2to7í, rồiqAVT WqtE6d5Yđập bWqtE6d5Yốp chiếcqAVT víqAVT vàoqAVT tqAVTay củaqAVT QuâWqtE6d5Yn, cáqAVTi kUHNT2to7ẻ vẫqAVTn qAVTđang tqAVTủm tUHNT2to7ỉm đWqtE6d5Yứng nhìWqtE6d5Yn. LqAVTấy hếWqtE6d5Yt giọngWqtE6d5Y qAVThình UHNT2to7sự cqAVTó qAVTthể, DươnqAVTg hừWqtE6d5Y mũi.

“Nghe đWqtE6d5Yây. UHNT2to7Từ UHNT2to7bây gUHNT2to7iờ khôngUHNT2to7 xuấtUHNT2to7 hiệnWqtE6d5Y trưWqtE6d5Yớc WqtE6d5Ymặt tôWqtE6d5Yi dướiUHNT2to7 mọiWqtE6d5Y hqAVTình thức.&qAVTnbsp; Tôi nóqAVTi qAVTcó tWqtE6d5Yiếng VUHNT2to7iệt cUHNT2to7ó dấuUHNT2to7 đấy,UHNT2to7 cóqAVT hiểUHNT2to7u không?

“Hiểu. NhưngqAVT chỉUHNT2to7 UHNT2to7muốn qAVThỏi, thếWqtE6d5Y chWqtE6d5Yú ĐWqtE6d5Yịnh WqtE6d5Ycó thểWqtE6d5Y xWqtE6d5Yuất hiệnqAVT troUHNT2to7ng UHNT2to7mọi hqAVTình tqAVThức không?”

Dương ngWqtE6d5Yhiến rănqAVTg trèqAVTo trẹqAVTo “CảUHNT2to7 qAVTchú chWqtE6d5Yáu UHNT2to7nhà cậuqAVT phắnqAVT UHNT2to7đi hếtqAVT, hqAVTiểu chưa?”

Quân gậUHNT2to7t đầu,qAVT qWqtE6d5Yuay ngườiqAVT UHNT2to7nhìn vềUHNT2to7 phWqtE6d5Yía cửa.

“Chú cháuUHNT2to7 UHNT2to7mình phảiWqtE6d5Y phắnUHNT2to7 qAVTthôi cWqtE6d5Yhú ạqAVT, UHNT2to7nghe chừngUHNT2to7 làUHNT2to7 NWqtE6d5Yhái BéWqtE6d5Yn UHNT2to7kiên quyếtqAVT lắm”

Xì, WqtE6d5Yđịnh tiếpqAVT tụcWqtE6d5Y lUHNT2to7ừa WqtE6d5Ycô à?WqtE6d5Y WqtE6d5YVừa bĩUHNT2to7u mqAVTôi, vừaqAVT địqAVTnh cUHNT2to7hâm qAVTchọc QuâWqtE6d5Yn tUHNT2to7hêm UHNT2to7một câuWqtE6d5Y nữUHNT2to7a, qAVTnhưng WqtE6d5Ymắt qAVTDương vWqtE6d5Yô WqtE6d5Ytình liếUHNT2to7c rUHNT2to7a cWqtE6d5Yửa mUHNT2to7ột cái.

Sau cáUHNT2to7i liUHNT2to7ếc đó,qAVT qAVTDương đqAVTã trởqAVT thqAVTành “linUHNT2to7h qAVThồn tượUHNT2to7ng đá”.

Bởi ngaUHNT2to7y cửaUHNT2to7 kháchUHNT2to7 sạn,WqtE6d5Y ĐịnhWqtE6d5Y đãUHNT2to7 đứngWqtE6d5Y đóWqtE6d5Y qAVTtừ lúcUHNT2to7 nàoqAVT, tWqtE6d5Yay xWqtE6d5Yỏ túUHNT2to7i quần,WqtE6d5Y qAVTnhìn vềqAVT pUHNT2to7hía cWqtE6d5Yô, đôiWqtE6d5Y mUHNT2to7ắt đeqAVTn thẫmUHNT2to7 qAVTkín bưWqtE6d5Yng, mWqtE6d5Yôi điểmqAVT nWqtE6d5Yhẹ mộtqAVT nụqAVT cười.

P/sqAVT: HUHNT2to7í híqAVT, WqtE6d5Ynhư qAVTđã hUHNT2to7ứa, tqAVTớ phWqtE6d5Yải đUHNT2to7iều UHNT2to7ngay anUHNT2to7h ĐịnhUHNT2to7 tWqtE6d5Yrở lạiWqtE6d5Y UHNT2to7cho WqtE6d5Ycác tìqAVTnh iWqtE6d5Yu đỡqAVT nUHNT2to7hớ aUHNT2to7nh qAVTí rUHNT2to7ồi nhéUHNT2to7 ^^. 

 

Chương UHNT2to712.2: DưqAVTờng UHNT2to7như làqAVT côqAVT xqAVTấu hổ.qAVT DườnUHNT2to7g nhưWqtE6d5Y WqtE6d5Ylà côqAVT xấqAVTu hổqAVT, UHNT2to7chỉ vWqtE6d5Yới… anh.
(Ngõ qAVTđường HuỳnhWqtE6d5Y ThúUHNT2to7c KhánUHNT2to7g, 9/201qAVT1, phUHNT2to7oto bqAVTy Khanhha)Định qWqtE6d5Yuan sáUHNT2to7t khuqAVTôn mặqAVTt đWqtE6d5Yỏ ửUHNT2to7ng UHNT2to7lên màqAVTu tUHNT2to7áo chíUHNT2to7n, dánWqtE6d5Yg điệuWqtE6d5Y nhUHNT2to7ư WqtE6d5Ygà qAVTmắc UHNT2to7tóc cqAVTủa Dương,qAVT troUHNT2to7ng lònWqtE6d5Yg nếmWqtE6d5Y trảqAVTi mộWqtE6d5Yt cảqAVTm giáWqtE6d5Yc nWqtE6d5Ygọt ngWqtE6d5Yào. KhôqAVTng hiểuqAVT qAVTvì đâu,WqtE6d5Y nqAVThững WqtE6d5Ylần gặpqAVT gỡUHNT2to7 DươngWqtE6d5Y luôUHNT2to7n WqtE6d5Ykì quặcqAVT, WqtE6d5Ykhi thìUHNT2to7 cWqtE6d5Yô òWqtE6d5Ya WqtE6d5Ykhóc WqtE6d5Ytrước qAVTmặt aWqtE6d5Ynh khônUHNT2to7g giUHNT2to7ấu giếqAVTm, UHNT2to7khi WqtE6d5Ycô ngãWqtE6d5Y UHNT2to7cái oạchWqtE6d5Y ngqAVTay dướiUHNT2to7 chânWqtE6d5Y anWqtE6d5Yh, hUHNT2to7ay nUHNT2to7hư bqAVTây giờWqtE6d5Y, cWqtE6d5Yô nhưWqtE6d5Y hìnhWqtE6d5Y ảWqtE6d5Ynh WqtE6d5Yở trWqtE6d5Yên mộtUHNT2to7 viUHNT2to7deo WqtE6d5Yclip đanWqtE6d5Yg chuUHNT2to7yển đqAVTộng đầyqAVT WqtE6d5Ysôi nổiqAVT bỗWqtE6d5Yng nhiêWqtE6d5Yn qAVTbị bUHNT2to7ấm nútUHNT2to7 tạmWqtE6d5Y dừnUHNT2to7g vậy.

Dường nhWqtE6d5Yư làqAVT cqAVTô xấuqAVT WqtE6d5Yhổ. DườngWqtE6d5Y nhưqAVT UHNT2to7là cqAVTô xấuUHNT2to7 hổ,WqtE6d5Y WqtE6d5Ychỉ với…WqtE6d5Y anh.

Thấy mặUHNT2to7t WqtE6d5Ycô qAVTsắp bWqtE6d5Yốc cháyqAVT đếnqAVT nơiqAVT, ĐịnhUHNT2to7 mỉmqAVT WqtE6d5Ycười bìqAVTnh thản.

“Lâu khôngWqtE6d5Y qAVTgặp em!”.

Dương mWqtE6d5Yấp máyWqtE6d5Y mUHNT2to7ôi mộUHNT2to7t lúUHNT2to7c, thấqAVTy taUHNT2to7y châUHNT2to7n UHNT2to7thừa tWqtE6d5Yhãi khônWqtE6d5Yg biếtqAVT lUHNT2to7àm gìUHNT2to7. CôqAVT WqtE6d5Yđờ đẫnWqtE6d5Y WqtE6d5Yđưa tUHNT2to7ay vuốtWqtE6d5Y tUHNT2to7óc qAVTrồi cậpqAVT rậqAVTp bqAVTuông xuống,WqtE6d5Y qAVTlúc UHNT2to7sau mqAVTới thốtWqtE6d5Y lên.

“Sao aWqtE6d5Ynh lWqtE6d5Yại UHNT2to7ở đây?”

Định chqAVTưa WqtE6d5Ykịp trảWqtE6d5Y lời,qAVT tUHNT2to7hì QuâqAVTn WqtE6d5Yđã nhảWqtE6d5Yy UHNT2to7vào, WqtE6d5Ygiọng UHNT2to7dài ra.

“Vừa nãyWqtE6d5Y cWqtE6d5Yó ngqAVTười bảUHNT2to7o WqtE6d5Ychú chWqtE6d5Yáu mUHNT2to7ình cấWqtE6d5Ym xuqAVTất hiWqtE6d5Yện dướUHNT2to7i WqtE6d5Ymọi hìnWqtE6d5Yh thứcqAVT. qAVTCó nWqtE6d5Ygười qAVTbảo UHNT2to7cả chqAVTú qAVTcũng chảUHNT2to7 WqtE6d5Yxi nhêqAVT qWqtE6d5Yuái gì &nUHNT2to7bsp;chú ạ”

Mặc cWqtE6d5Yho ĐịUHNT2to7nh WqtE6d5Ycố níqAVTn cười,qAVT QuâWqtE6d5Yn qAVTvẫn tỉnhWqtE6d5Y bqAVTơ, UHNT2to7còn vờqAVT qAVTthấp WqtE6d5Ygiọng thWqtE6d5Yì thào.

“Có người &nbspWqtE6d5Y;vừa  rồi cònqAVT WqtE6d5Yquấy rWqtE6d5Yối WqtE6d5Y… “tờWqtE6d5Y UHNT2to7dờ” cWqtE6d5Yháu. ĐểWqtE6d5Y qAVTan toànUHNT2to7 cUHNT2to7hú cUHNT2to7háu mUHNT2to7ình tqAVTé làqAVT hơn…”

À, nếuUHNT2to7 bâWqtE6d5Yy giờWqtE6d5Y WqtE6d5Ycó WqtE6d5Ymột WqtE6d5Yque diêUHNT2to7m đWqtE6d5Yánh xòeUHNT2to7 mộtqAVT WqtE6d5Ycái bUHNT2to7ên cạnhqAVT thìWqtE6d5Y đảmUHNT2to7 bUHNT2to7ảo qAVTlà mặtWqtE6d5Y qAVTcủa DWqtE6d5Yương UHNT2to7sẽ bqAVTén UHNT2to7lửa ngayWqtE6d5Y. qAVTCảm giácWqtE6d5Y đUHNT2to7ỏ mặtWqtE6d5Y qAVTđến rqAVTát bỏUHNT2to7ng khUHNT2to7iến cWqtE6d5Yô khôUHNT2to7ng qAVTnói nêWqtE6d5Yn lời.&nbspqAVT; Dương nhìnUHNT2to7 vqAVTẻ mặUHNT2to7t cốUHNT2to7 bìnhqAVT thảnqAVT củaqAVT ĐịnWqtE6d5Yh vàqAVT vẻWqtE6d5Y láUHNT2to7u WqtE6d5Ycá củaWqtE6d5Y QuânUHNT2to7 kUHNT2to7hi chiếWqtE6d5Yu tướngWqtE6d5Y đượcUHNT2to7 côUHNT2to7, quyếtUHNT2to7 tâqAVTm lUHNT2to7ấy lạiqAVT bìnhUHNT2to7 tĩnhqAVT. CôUHNT2to7 vờ&qAVTnbsp; lên giọWqtE6d5Yng nạt.

“Hừ, cUHNT2to7hú cậuUHNT2to7 làUHNT2to7 ngườiqAVT lớqAVTn, bWqtE6d5Yiết cWqtE6d5Yhỗ nàqAVTo qAVTnói đùqAVTa chỗWqtE6d5Y nqAVTào WqtE6d5Ynói WqtE6d5Ythật UHNT2to7chứ nWqtE6d5Yhỉ WqtE6d5Yanh ĐịnhqAVT nhỉ?”

Quân dậqAVTm châqAVTn tứqAVTc tối.

“Ở đâuqAVT thóiUHNT2to7 đờiqAVT nạWqtE6d5Yt cháUHNT2to7u nịnWqtE6d5Yh UHNT2to7chú WqtE6d5Ylà sao?”.

Định vỗWqtE6d5Y vàWqtE6d5Yo vqAVTai Quân.

“Thôi UHNT2to7đi. ĐừngqAVT WqtE6d5Ycó chọqAVTc ngườiUHNT2to7 tqAVTa nữa”.

Quân UHNT2to7thở rqAVTa aqAVTi oán.

“Giờ UHNT2to7thói đờiWqtE6d5Y lạiqAVT thqAVTành WqtE6d5Ynạt cháuUHNT2to7 vàWqtE6d5Y nịnhUHNT2to7 ngườiWqtE6d5Y dưnUHNT2to7g. TạiUHNT2to7 UHNT2to7sao lạWqtE6d5Yi vôUHNT2to7 UHNT2to7lý tWqtE6d5Yhế, mộtWqtE6d5Y thqAVTanh qAVTniên traWqtE6d5Yi trẻqAVT sánqAVTg ngờiqAVT qAVTđầy sứcqAVT sốUHNT2to7ng UHNT2to7mà qAVTchẳng đượcqAVT nqAVTâng nUHNT2to7iu UHNT2to7gì cả”

Cả DươnUHNT2to7g lầUHNT2to7n ĐWqtE6d5Yịnh đềuWqtE6d5Y phìUHNT2to7 cườiqAVT qAVTvì điệuqAVT bộWqtE6d5Y khqAVToa trươngUHNT2to7 củaqAVT QuâWqtE6d5Yn. DươWqtE6d5Yng cũUHNT2to7ng thầWqtE6d5Ym thởWqtE6d5Y phàWqtE6d5Yo UHNT2to7vì thWqtE6d5Yời điểmWqtE6d5Y WqtE6d5Ycăng thWqtE6d5Yẳng qAVTđã qqAVTua. TuWqtE6d5Yy nhUHNT2to7iên, khqAVTi ĐịnhUHNT2to7 WqtE6d5Yhỏi DươngUHNT2to7 cqAVTó muốWqtE6d5Yn qAVTđi cafUHNT2to7é qAVTvới chúWqtE6d5Y cháuWqtE6d5Y WqtE6d5Yanh UHNT2to7không thWqtE6d5Yì DươngWqtE6d5Y vẫnUHNT2to7 UHNT2to7bán WqtE6d5Ysống bánqAVT chếtWqtE6d5Y màWqtE6d5Y tWqtE6d5Yừ WqtE6d5Ychối. CôWqtE6d5Y khôngUHNT2to7 muqAVTốn mìnqAVTh cứqAVT phUHNT2to7ải WqtE6d5Yâm thầmqAVT điqAVT qAVTtìm cáiqAVT hốUHNT2to7 UHNT2to7hay cáiqAVT lỗWqtE6d5Y nẻUHNT2to7 qAVTnào đểqAVT chqAVTui xuốUHNT2to7ng vìqAVT qAVTnhững tìnhqAVT huốqAVTng kiUHNT2to7nh dUHNT2to7ị mWqtE6d5Yà qAVTchính côqAVT tạUHNT2to7o UHNT2to7nên trướcWqtE6d5Y mqAVTắt anh.

Định lắngWqtE6d5Y ngUHNT2to7he câWqtE6d5Yu UHNT2to7từ chốiWqtE6d5Y củUHNT2to7a DươngqAVT WqtE6d5Yvới vUHNT2to7ẻ điềUHNT2to7m đạmWqtE6d5Y, nhưqAVTng QuâUHNT2to7n tUHNT2to7hì xìqAVT mqAVTột hơiqAVT UHNT2to7rõ dài.

“Sao tWqtE6d5Yhế, WqtE6d5Ylại sUHNT2to7ợ hWqtE6d5Yá miqAVTệng mắqAVTc qqAVTuai àqAVT, WqtE6d5Yhay xấuqAVT hổWqtE6d5Y vUHNT2to7ì qAVTmấy cqAVTái câUHNT2to7u vqAVTừa nãy?”

Cái thằnWqtE6d5Yg WqtE6d5Ychết tiệqAVTt WqtE6d5Ynày cứqAVT qAVTnhư đUHNT2to7i tônqAVTg làUHNT2to7o ởUHNT2to7 troqAVTng lòngqAVT cWqtE6d5Yô vậyWqtE6d5Y. DươnqAVTg cWqtE6d5Yười WqtE6d5Ygượng, nqAVThưng UHNT2to7chẳng thèUHNT2to7m qAVTthanh miqAVTnh vWqtE6d5Yới nqAVTó, côWqtE6d5Y qUHNT2to7uay sanWqtE6d5Yg ĐUHNT2to7ịnh nqAVTói nhưWqtE6d5Y giảWqtE6d5Yi thích.

“Thật qAVTra lUHNT2to7à vUHNT2to7ì eWqtE6d5Ym WqtE6d5Ycó hẹnqAVT vớiWqtE6d5Y mộtUHNT2to7 nUHNT2to7gười hUHNT2to7ọ UHNT2to7hàng ởUHNT2to7 đây.WqtE6d5Y qAVTThôi qAVTđành hẹnUHNT2to7 chUHNT2to7ú cháuqAVT anqAVTh dịpWqtE6d5Y khác”.

Quân qAVTvẻ vẫnqAVT qAVTkhông vWqtE6d5Yừa lòUHNT2to7ng, trướcUHNT2to7 khWqtE6d5Yi xoaqAVTy ngưWqtE6d5Yời điUHNT2to7 cònqAVT ghéUHNT2to7 qAVTvào WqtE6d5Ytai côWqtE6d5Y tqAVThì tWqtE6d5Yhào “LầnWqtE6d5Y saqAVTu nóUHNT2to7i dWqtE6d5Yối thìUHNT2to7 họqAVTc cqAVTách đừngWqtE6d5Y cqAVTó màWqtE6d5Y cWqtE6d5Yhớp UHNT2to7mắt lqAVToạn lên”

Tưởng nhưUHNT2to7 khWqtE6d5Yói lạiWqtE6d5Y xqAVTì rqAVTa WqtE6d5Yhai WqtE6d5Ylỗ tUHNT2to7ai qAVTDương. TạqAVTi qAVTsao thằngqAVT WqtE6d5Yoắt coWqtE6d5Yn nàyWqtE6d5Y qAVTkhông đểUHNT2to7 côUHNT2to7 nhìUHNT2to7n nUHNT2to7ó đượqAVTc bìnUHNT2to7h thườngUHNT2to7 qAVTtrong vUHNT2to7òng mộtWqtE6d5Y phqAVTút chứ?

*****

Cuộc UHNT2to7sống đúngWqtE6d5Y làUHNT2to7 qAVTcó nhWqtE6d5Yững bấWqtE6d5Yt ngờWqtE6d5Y ngẫuWqtE6d5Y nhiWqtE6d5Yên khiếnWqtE6d5Y chíUHNT2to7nh DươnqAVTg phảqAVTi kUHNT2to7inh nqAVTgạc. WqtE6d5YKhi cqAVTô nUHNT2to7ói đạUHNT2to7i cqAVTâu gặpqAVT “UHNT2to7một ngườiqAVT hUHNT2to7ọ hàng”WqtE6d5Y cUHNT2to7ô tuyệtWqtE6d5Y nhWqtE6d5Yiên qAVTkhông thểWqtE6d5Y nghqAVTĩ rằngUHNT2to7, cqAVTó mộtWqtE6d5Y ngườWqtE6d5Yi họWqtE6d5Y hàngWqtE6d5Y thậtqAVT, độtWqtE6d5Y nqAVTgột gqAVTọi điệWqtE6d5Yn qAVTcho cWqtE6d5Yô. MWqtE6d5Yà đâUHNT2to7y lạiqAVT làWqtE6d5Y mộtUHNT2to7 ngUHNT2to7ười côWqtE6d5Y cựcqAVT UHNT2to7kì yêWqtE6d5Yu quý.

Giọng củqAVTa qAVTbác ThUHNT2to7ụ vanUHNT2to7g lUHNT2to7ên rổnWqtE6d5Y rảng.

“Nấm,  đang ởWqtE6d5Y feWqtE6d5Ysival WqtE6d5Yphải không?”

Dương trWqtE6d5Yòn xoqAVTe mắt.

“Dạ, sUHNT2to7ao bácUHNT2to7 bWqtE6d5Yiết ạ?”

“Vậy mớiqAVT UHNT2to7tài chứWqtE6d5Y. MWqtE6d5Yau mauUHNT2to7, điWqtE6d5Y rUHNT2to7a WqtE6d5Yđây ăUHNT2to7n vqAVTới bácUHNT2to7. BắtUHNT2to7 tUHNT2to7axi WqtE6d5Yra WqtE6d5Yluôn nqAVThà UHNT2to7hàng ThqAVTùy DươngqAVT nhé,UHNT2to7 qAVTcó biếtWqtE6d5Y đqAVTường qAVTchưa? KhWqtE6d5Yông cứWqtE6d5Y bảoUHNT2to7 làWqtE6d5Y qAVTlái WqtE6d5Yxe ngườiUHNT2to7 WqtE6d5Yta UHNT2to7biết đấy”.

“Dạ, cháuqAVT biếqAVTt rồqAVTi. ChWqtE6d5Yáu rUHNT2to7a qAVTluôn đây”.

Lẳng điệUHNT2to7n tWqtE6d5Yhoại xuốnWqtE6d5Yg giườngWqtE6d5Y, DưqAVTơng vừaqAVT gấpqAVT gáqAVTp UHNT2to7thay đồqAVT, vừqAVTa nghWqtE6d5Yĩ miệngWqtE6d5Y mqAVTình thiênWqtE6d5Yg quWqtE6d5Yá đqAVTi mấWqtE6d5Yt. WqtE6d5YVừa kUHNT2to7êu cóUHNT2to7 hUHNT2to7ẹn hqAVTọ hUHNT2to7àng lUHNT2to7à gWqtE6d5Yặp họWqtE6d5Y UHNT2to7hàng lUHNT2to7uôn. WqtE6d5YBiết vầqAVTy hWqtE6d5Yồi nãUHNT2to7y cqAVTô nóqAVTi sUHNT2to7ắp gUHNT2to7ặp ngườiUHNT2to7 yêWqtE6d5Yu, WqtE6d5Ycó khUHNT2to7i WqtE6d5Ycô lạUHNT2to7i chẳngqAVT túqAVTm cổWqtE6d5Y đượcWqtE6d5Y aWqtE6d5Ynh chànqAVTg UHNT2to7đẹp traUHNT2to7i, nhqAVTà UHNT2to7giàu viếUHNT2to7t chữUHNT2to7 bựWqtE6d5Y ởqAVT cáUHNT2to7i UHNT2to7thành qAVTphố bqAVTiển qAVTnày íUHNT2to7 UHNT2to7chứ ^^

Dương bưWqtE6d5Yớc WqtE6d5Yvào “ThqAVTùy DUHNT2to7ương”, mqAVTột qAVTnhà hUHNT2to7àng đưUHNT2to7ợc thqAVTiết kếUHNT2to7 đqAVTể hUHNT2to7ầu nhưUHNT2to7 mqAVTọi WqtE6d5Ygian phUHNT2to7òng đềUHNT2to7u nhqAVTìn qAVTra biUHNT2to7ển. BuUHNT2to7ổi chiềqAVTu, nắngqAVT UHNT2to7sâm sấpqAVT vàngqAVT trênWqtE6d5Y mqAVTặt biểnUHNT2to7 xaqAVTnh, vàiWqtE6d5Y WqtE6d5Ydây lqAVTeo qAVTđu hờUHNT2to7 bqAVTên cửaWqtE6d5Y sổ,qAVT thậtqAVT UHNT2to7là thờiqAVT điểqAVTm lqAVTãng mạqAVTn cWqtE6d5Yủa cáWqtE6d5Yc cqAVTặp tìqAVTnh nhâUHNT2to7n. Từ &nbsWqtE6d5Yp;hành WqtE6d5Ylang qAVTđi qAVTvào, DươqAVTng đãUHNT2to7 liếqAVTc thấWqtE6d5Yy nhữnqAVTg khônWqtE6d5Yg biếtWqtE6d5Y lUHNT2to7à bUHNT2to7ao nhqAVTiêu cặWqtE6d5Yp đôWqtE6d5Yi đUHNT2to7ang UHNT2to7đứng bWqtE6d5Yên nqAVThau UHNT2to7rì rầqAVTm WqtE6d5Ytrò chuyệnqAVT, haUHNT2to7y đUHNT2to7út chqAVTo WqtE6d5Ynhau miUHNT2to7ếng qAVTbánh ngọqAVTt ngàoqAVT, qAVThay cUHNT2to7ầm UHNT2to7chặt tUHNT2to7ay nhauqAVT, WqtE6d5Ynhìn rqAVTa bqAVTiển lớnUHNT2to7… ÂWqtE6d5Yy UHNT2to7da, vậUHNT2to7y UHNT2to7mà UHNT2to7cô lWqtE6d5Yại vUHNT2to7ào chốnUHNT2to7 WqtE6d5Ylãng mUHNT2to7ạn thWqtE6d5Yế nàUHNT2to7y đểUHNT2to7 gUHNT2to7ặp qAVTông UHNT2to7bác mìnhWqtE6d5Y cơWqtE6d5Y chứ.

Theo nhâWqtE6d5Yn viênqAVT chỉWqtE6d5Y dẫn,WqtE6d5Y DươngqAVT bướcqAVT đếnqAVT mộUHNT2to7t WqtE6d5Yban công,UHNT2to7 cWqtE6d5Yó UHNT2to7kê WqtE6d5Ychiếc qAVTbàn nWqtE6d5Yhỏ. ĐqAVTôi WqtE6d5Yvai ngườiqAVT đUHNT2to7àn ôngWqtE6d5Y từnUHNT2to7g UHNT2to7trải qqAVTuay lưngUHNT2to7 lạiqAVT WqtE6d5Yvề pWqtE6d5Yhía cô,WqtE6d5Y mqAVTái qAVTtóc UHNT2to7hoa râWqtE6d5Ym bWqtE6d5Yay nhẹqAVT tronqAVTg gió.

“Bác, bácUHNT2to7 WqtE6d5Yđang UHNT2to7nhớ báWqtE6d5Yc UHNT2to7Tâm à?”

Ông ThụWqtE6d5Y quaWqtE6d5Yy lạiUHNT2to7, nhqAVTìn đứaqAVT cháUHNT2to7u WqtE6d5Ygái troqAVTng bộUHNT2to7 váUHNT2to7y UHNT2to7hoa xinUHNT2to7h xắnWqtE6d5Y, mỉmUHNT2to7 WqtE6d5Ycười rộngWqtE6d5Y mở.

“Nấm cUHNT2to7on, qAVTmở mqAVTiệng làqAVT trUHNT2to7êu chUHNT2to7ọc bácWqtE6d5Y. SWqtE6d5Yao? ThấyqAVT nhqAVTà hàUHNT2to7ng nWqtE6d5Yày đẹpUHNT2to7 không?”

Dương kqAVTéo ghWqtE6d5Yế ngồiqAVT xuống,WqtE6d5Y nhanWqtE6d5Yh taqAVTy nhónWqtE6d5Y WqtE6d5Ymột miếngqAVT báWqtE6d5Ynh WqtE6d5Ynhỏ qAVTtrên UHNT2to7bàn, ăUHNT2to7n ngWqtE6d5Yon lành.

“Dạ đẹp.qAVT CơWqtE6d5Y UHNT2to7dưng qAVTmà hơqAVTi UHNT2to7xa chỗWqtE6d5Y khácqAVTh sUHNT2to7ạn cháqAVTu. NhưngUHNT2to7 saqAVTo bqAVTác biUHNT2to7ết cqAVThỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảoWqtE6d5Y mắt,UHNT2to7 cưqAVTời UHNT2to7vui vẻqAVT “ChqAVTáu đWqtE6d5Yoán qAVTra rồi,UHNT2to7 thếUHNT2to7 UHNT2to7nào qAVTchủ nUHNT2to7hà hàngqAVT WqtE6d5Ynày cũngqAVT lUHNT2to7à mqAVTột tuyUHNT2to7ệt sUHNT2to7ắc qAVTgiai nhUHNT2to7ân, haUHNT2to7i ngưqAVTời từngWqtE6d5Y qAVTcó mộWqtE6d5Yt tìnhWqtE6d5Y yêqAVTu nhưqAVT qAVThoa nUHNT2to7hư mqAVTộng kqAVThiến UHNT2to7bác kWqtE6d5Yhông tUHNT2to7hể nàoWqtE6d5Y WqtE6d5Yquên được….ThếqAVT rồi…

Dương cWqtE6d5Yhưa nóqAVTi hếUHNT2to7t, ôngWqtE6d5Y TqAVThụ cườiWqtE6d5Y lớn.

“Cái cWqtE6d5Yon bqAVTé nàyqAVT. ChqAVTủ nqAVThà UHNT2to7hàng nqAVTày làUHNT2to7 UHNT2to7một lUHNT2to7ão bụngqAVT gWqtE6d5Yần rWqtE6d5Yơi UHNT2to7xuống đầuqAVT gốiWqtE6d5Y vàUHNT2to7 UHNT2to7tóc tUHNT2to7hì lạUHNT2to7i chUHNT2to7ẳng qAVTcòn cọnqAVTg nUHNT2to7ào. NqAVTghe WqtE6d5Ycó giốnWqtE6d5Yg WqtE6d5Ymột tuyWqtE6d5Yệt sắcUHNT2to7 giaUHNT2to7i nhâqAVTn không?…”

Dương qAVThi UHNT2to7hi cười.

“Vậy tqAVThì đơnqAVT giảWqtE6d5Yn rồiWqtE6d5Y. NhàqAVT hànUHNT2to7g nàqAVTy chắWqtE6d5Yc qAVTlà UHNT2to7do WqtE6d5Ybác xâyWqtE6d5Y dựngUHNT2to7 đúngqAVT kWqtE6d5Yhông ạ?”.

“Thông UHNT2to7minh đWqtE6d5Yấy. NqAVTào tqAVThích ănWqtE6d5Y gìUHNT2to7 thUHNT2to7ì cWqtE6d5Yhọn đi.UHNT2to7 WqtE6d5YĐồ ởWqtE6d5Y đqAVTây đWqtE6d5Yược lWqtE6d5Yắm đó”

Nhân qAVTviên pWqtE6d5Yhục vUHNT2to7ụ qAVTđi tUHNT2to7ới, ghWqtE6d5Yi lạiUHNT2to7 vàUHNT2to7i WqtE6d5Ymón ăn  DươnWqtE6d5Yg chqAVTọn. WqtE6d5YỞ bqAVTiển UHNT2to7thì tộiUHNT2to7 gqAVTì qAVTkhông UHNT2to7ăn hUHNT2to7ải UHNT2to7sản chứ,qAVT nhấqAVTt lWqtE6d5Yà mqAVTình lWqtE6d5Yại khônqAVTg qAVTphải trảWqtE6d5Y tiềnWqtE6d5Y, vậUHNT2to7y nqAVTên DưUHNT2to7ơng hỉUHNT2to7 hảqAVT gọiWqtE6d5Y đĩUHNT2to7a ghẹWqtE6d5Y hấUHNT2to7p, UHNT2to7và UHNT2to7miến xàqAVTo cUHNT2to7ua cùngUHNT2to7 mộtUHNT2to7 đĩUHNT2to7a salaqAVTt miWqtE6d5Yến tôm.

Dương vừWqtE6d5Ya địnhUHNT2to7 gấpWqtE6d5Y cuUHNT2to7ốn menuUHNT2to7, đWqtE6d5Yưa lạiqAVT chWqtE6d5Yo nUHNT2to7hân viênqAVT qAVTthì qAVTông TUHNT2to7hụ đWqtE6d5Yã vUHNT2to7ới taqAVTy, lậtWqtE6d5Y UHNT2to7cuốn mUHNT2to7enu UHNT2to7ra tiếp.

“Cứ UHNT2to7gọi nhiềWqtE6d5Yu UHNT2to7một UHNT2to7chút. WqtE6d5YỞ đWqtE6d5Yây mónWqtE6d5Y WqtE6d5Ytôm nướngWqtE6d5Y hWqtE6d5Yay tômqAVT sốtUHNT2to7 WqtE6d5Ybơ tUHNT2to7ỏi cũnUHNT2to7g đượcqAVT lắm.UHNT2to7 À,qAVT qAVTcó thWqtE6d5Yích tUHNT2to7u hqAVTài không?”.

“Ui cóWqtE6d5Y haqAVTi báWqtE6d5Yc cháuUHNT2to7 qAVTmình gWqtE6d5Yọi UHNT2to7làm gìqAVT nhiềuUHNT2to7 ạ”.

Ông ThqAVTụ UHNT2to7mỉm cười,WqtE6d5Y mWqtE6d5Yột chWqtE6d5Yút raqAVTnh qAVTmãnh qAVTdâng lqAVTên tUHNT2to7rong mắt.

“Có tUHNT2to7hêm mUHNT2to7ột thằnWqtE6d5Yg WqtE6d5Yđệ WqtE6d5Ycủa bácUHNT2to7 nữa”.

Có lẽWqtE6d5Y vìUHNT2to7 qWqtE6d5Yuá hiểqAVTu ônWqtE6d5Yg báUHNT2to7c mình,UHNT2to7 nêUHNT2to7n lqAVTập tứcqAVT DWqtE6d5Yương nqAVTgờ ngợ.

“Bác. KhUHNT2to7ông UHNT2to7phải báWqtE6d5Yc vẫnUHNT2to7 qAVTquyết tâmUHNT2to7 UHNT2to7mối UHNT2to7mai chqAVTo qAVTcháu đấqAVTy cqAVThứ ạ?”

Ông ThWqtE6d5Yụ cườqAVTi lqAVTớn, vUHNT2to7ò UHNT2to7tay xoqAVTa đầuqAVT Dương.

“Cái cqAVTon bUHNT2to7é nqAVTày… SaUHNT2to7o hqAVTiểu UHNT2to7ý nhaqAVTnh WqtE6d5Ythế hả?”

Dương đặtUHNT2to7 pWqtE6d5Yhịch tUHNT2to7ờ qAVTmenu xuống,UHNT2to7 khqAVTổ sWqtE6d5Yở nhìqAVTn ông.

“Bác, bácWqtE6d5Y WqtE6d5Ybiết làWqtE6d5Y chWqtE6d5Yáu khôngqAVT thícUHNT2to7h mấqAVTy trWqtE6d5Yò mốqAVTi qAVTmai mà”.

Ông TWqtE6d5Yhụ nhWqtE6d5Yìn cWqtE6d5Yô qAVTvẻ qAVTbao dung.

“Thì cứqAVT thửUHNT2to7 qAVTmột lầnUHNT2to7 UHNT2to7xem. KqAVThông qAVTtin báqAVTc à?

“Không phảiWqtE6d5Y khôngWqtE6d5Y tinWqtE6d5Y, nhưUHNT2to7ng mà…”

Dương đaWqtE6d5Yng nUHNT2to7ói UHNT2to7dở UHNT2to7thì cWqtE6d5Yó tiUHNT2to7ếng bWqtE6d5Yước cUHNT2to7hân đUHNT2to7i tqAVTới. CWqtE6d5Yô quaUHNT2to7y UHNT2to7nhìn thWqtE6d5Yì chợtWqtE6d5Y ngẩWqtE6d5Yn rWqtE6d5Ya. NgườiUHNT2to7 bướcWqtE6d5Y UHNT2to7vào mUHNT2to7ặc UHNT2to7chiếc sWqtE6d5Yơ mWqtE6d5Yi đenWqtE6d5Y kẻWqtE6d5Y UHNT2to7nhỏ, khuWqtE6d5Yôn mWqtE6d5Yặt trWqtE6d5Yầm nqAVTgâm, khUHNT2to7óe WqtE6d5Ymiệng qAVTđang cWqtE6d5Yhuẩn UHNT2to7bị nhướWqtE6d5Yn lênWqtE6d5Y mộqAVTt WqtE6d5Ynụ cườiqAVT cqAVThào hỏi.

“Chú ạ.qAVT qAVTCháu tớiUHNT2to7 rồi”.

Dương WqtE6d5Ykín đáUHNT2to7o cấuUHNT2to7 vàqAVTo tqAVTay UHNT2to7mình mộqAVTt cái,UHNT2to7 thấyWqtE6d5Y qAVTđau đqAVTau, côqAVT mớiWqtE6d5Y ngướqAVTc UHNT2to7lên nhWqtE6d5Yìn Định,qAVT cườiUHNT2to7 ngượUHNT2to7ng ngập.

“Lại gặpqAVT aqAVTnh rồi”.

 

Chương 12UHNT2to7.3: WqtE6d5YVô líUHNT2to7, WqtE6d5Ychưa uốqAVTng màWqtE6d5Y WqtE6d5Yđã tWqtE6d5Yhấy tâUHNT2to7y tUHNT2to7ây lWqtE6d5Yà WqtE6d5Ythế nqAVTào nhỉ?

WqtE6d5Y""

(Tấm “màUHNT2to7nh treoqAVT” UHNT2to7giữa pWqtE6d5Yhố hôUHNT2to7m đUHNT2to7i qAVTbộ 25/9)

Một ngườiqAVT đượcWqtE6d5Y làUHNT2to7m maqAVTi WqtE6d5Ycho mqAVTình đếUHNT2to7n haqAVTi UHNT2to7lần qAVTthì cWqtE6d5Yó pUHNT2to7hải lqAVTà qAVTcó duWqtE6d5Yyên không?&nbspWqtE6d5Y; Suy nghĩUHNT2to7 ấqAVTy lướtWqtE6d5Y qqAVTua tqAVTrong đầuUHNT2to7 Định.

Còn qAVTsuy nWqtE6d5Yghĩ cUHNT2to7ủa DươngUHNT2to7 thWqtE6d5Yì lWqtE6d5Yại là:UHNT2to7 MộtUHNT2to7 ngườiWqtE6d5Y đượcUHNT2to7 làqAVTm UHNT2to7mai chUHNT2to7o mWqtE6d5Yình đếWqtE6d5Yn haUHNT2to7i lầnWqtE6d5Y rồiWqtE6d5Y lạiUHNT2to7 liênWqtE6d5Y tụWqtE6d5Yc gUHNT2to7ặp nhWqtE6d5Yau haWqtE6d5Yi lầUHNT2to7n troWqtE6d5Yng buqAVTổi chiUHNT2to7ều ởqAVT mộtWqtE6d5Y thànhUHNT2to7 phqAVTố xWqtE6d5Ya lạ  thìUHNT2to7 cóqAVT phảiWqtE6d5Y rấtWqtE6d5Y rấtUHNT2to7 rqAVTất rấqAVTt WqtE6d5Yrất rấtUHNT2to7 WqtE6d5Ycó duyênqAVT không????

Vì rấtUHNT2to7 nhiềuqAVT UHNT2to7chữ “rất”qAVT cộngUHNT2to7 tUHNT2to7hêm chWqtE6d5Yữ “duyên”WqtE6d5Y UHNT2to7to đùngUHNT2to7 WqtE6d5Ykia UHNT2to7mà DươWqtE6d5Yng qAVTđờ đqAVTẫn cảWqtE6d5Y ngườUHNT2to7i. UHNT2to7Lại phátqAVT hiUHNT2to7ện cqAVTái qAVTngười vốnqAVT đWqtE6d5Yiềm tĩqAVTnh kqAVTia qAVTcũng UHNT2to7bất ngờWqtE6d5Y khWqtE6d5Yông qAVTkém gUHNT2to7ì mìqAVTnh, WqtE6d5YDương lạUHNT2to7i càngWqtE6d5Y WqtE6d5Y… đờWqtE6d5Y đẫn!

Quan sátWqtE6d5Y tWqtE6d5Yhằng qAVTđệ WqtE6d5Yvà côWqtE6d5Y cháqAVTu gWqtE6d5Yái UHNT2to7mắt UHNT2to7tròn UHNT2to7mắt dẹWqtE6d5Yt nhìWqtE6d5Yn nhauqAVT, WqtE6d5Yông ThụWqtE6d5Y cUHNT2to7ười sUHNT2to7ảng khoái,WqtE6d5Y kqAVTéo ĐịUHNT2to7nh xWqtE6d5Yuống UHNT2to7cạnh mình.

“Sao, tWqtE6d5Yhế WqtE6d5Yhóa rUHNT2to7a lạiWqtE6d5Y biếtUHNT2to7 UHNT2to7con NUHNT2to7ấm nhWqtE6d5Yà cqAVThú à?”

Định nhìUHNT2to7n DưUHNT2to7ơng tủmqAVT tỉWqtE6d5Ym “qAVTDạ, cUHNT2to7háu khUHNT2to7ông biếUHNT2to7t Nấm,UHNT2to7 cháuUHNT2to7 chỉqAVT bWqtE6d5Yiết NUHNT2to7hái BéqAVTn thôi”.

Nếu câqAVTu củaWqtE6d5Y ônWqtE6d5Yg ThụWqtE6d5Y UHNT2to7làm DưWqtE6d5Yơng UHNT2to7há hốcUHNT2to7 UHNT2to7mồm đqAVTịnh phảnWqtE6d5Y kháqAVTng thìqAVT câuWqtE6d5Y cUHNT2to7ủa ĐịnhqAVT lqAVTàm côqAVT  không thểWqtE6d5Y qAVTnào mUHNT2to7à nqAVTgậm mWqtE6d5Yiệng đưWqtE6d5Yợc. ÔUHNT2to7i, WqtE6d5Ycô chưqAVTa UHNT2to7từng biếqAVTt mộtqAVT ĐịqAVTnh thếUHNT2to7 nàqAVTy. KẻUHNT2to7 mặtUHNT2to7 sWqtE6d5Yắt qAVTđã biếtUHNT2to7 nóWqtE6d5Yi đùaWqtE6d5Y ^^qAVT. MUHNT2to7à câUHNT2to7u WqtE6d5Yđùa ấqAVTy cònqAVT nhắUHNT2to7m thqAVTẳng vqAVTào cô.

Ông TWqtE6d5Yhụ thqAVTì hqAVTết nhWqtE6d5Yìn WqtE6d5Ysang qAVTcô cWqtE6d5Yháu gáiqAVT, lạWqtE6d5Yi UHNT2to7nhìn saUHNT2to7ng tUHNT2to7hằng đqAVTệ UHNT2to7tử ruộtWqtE6d5Y, vWqtE6d5Yẻ nqAVThư chưUHNT2to7a hiểuWqtE6d5Y hếtqAVT. “NqAVThái BéUHNT2to7n ấyWqtE6d5Y àUHNT2to7??? ChUHNT2to7áu gặpWqtE6d5Y WqtE6d5Ycon bUHNT2to7é lúc…UHNT2to7 lúcUHNT2to7 mặtUHNT2to7 nWqtE6d5Yó xWqtE6d5Yanh nhWqtE6d5Yư đíWqtE6d5Yt nháiqAVT à???”

AkAkAk. DUHNT2to7ương muWqtE6d5Yốn điqAVT chWqtE6d5Yết qWqtE6d5Yuá. WqtE6d5YÔi bqAVTác ơiWqtE6d5Y, UHNT2to7sao báWqtE6d5Yc WqtE6d5Ylại UHNT2to7có cqAVTái liêqAVTn tưởngUHNT2to7 “lãngWqtE6d5Y WqtE6d5Ymạn” qAVTthế cơUHNT2to7 chứ?WqtE6d5Y ĐịnhWqtE6d5Y vWqtE6d5Yẻ nhưWqtE6d5Y cWqtE6d5Yũng quqAVTen qAVTvới WqtE6d5Ysự bUHNT2to7ỗ bãqAVT dqAVTễ gầWqtE6d5Yn củaUHNT2to7 ôqAVTng, mWqtE6d5Yôi thoWqtE6d5Yáng WqtE6d5Ynụ cười. UHNT2to7 “Dương lWqtE6d5Yà hàqAVTng xWqtE6d5Yóm củaUHNT2to7 cháu”.

Dương thấpUHNT2to7 giọngWqtE6d5Y UHNT2to7làu UHNT2to7bàu “NhUHNT2to7ái BéWqtE6d5Yn qAVTlà UHNT2to7do thằngUHNT2to7 cháqAVTu anWqtE6d5Yh ấUHNT2to7y gqAVTọi cqAVTháu đấy”.

Ông qAVTThụ nqAVTgờ ngWqtE6d5Yợ qAVTnhư cốWqtE6d5Y WqtE6d5Ynhớ “CháuqAVT WqtE6d5Yà? PhảUHNT2to7i cáUHNT2to7i thằngUHNT2to7 đợtqAVT trưqAVTớc đáqAVTnh nhaUHNT2to7u vàqAVTo bệqAVTnh việnWqtE6d5Y đấyWqtE6d5Y không?

“Dạ đúng”.

Định đápUHNT2to7 nqAVTgắn gọnWqtE6d5Y. DươnqAVTg thUHNT2to7ầm qAVTthở phàoWqtE6d5Y kUHNT2to7hi qAVTĐịnh khUHNT2to7ông lôWqtE6d5Yi WqtE6d5Ychuyện UHNT2to7cô qAVTđã cắWqtE6d5Yp náchWqtE6d5Y thằnWqtE6d5Yg WqtE6d5Ycháu qqAVTuý qAVThóa cWqtE6d5Yủa anWqtE6d5Yh vWqtE6d5Yào bệnUHNT2to7h việnqAVT thếUHNT2to7 qAVTnào, nếuWqtE6d5Y khôWqtE6d5Yng WqtE6d5Ythế nqAVTào bWqtE6d5Yác UHNT2to7Thụ cUHNT2to7ũng hỏUHNT2to7i nqAVTày nọWqtE6d5Y, dẫnqAVT đUHNT2to7ến ngWqtE6d5Yọn ngWqtE6d5Yành cơUHNT2to7 UHNT2to7sự. ViệcqAVT côqAVT thỉnhWqtE6d5Y thoảngWqtE6d5Y qAVTchui rUHNT2to7a chWqtE6d5Yui vàoqAVT UHNT2to7quán bqAVTi WqtE6d5Y– UHNT2to7a, mqAVTặc dùWqtE6d5Y chWqtE6d5Yỉ chọcWqtE6d5Y chọcUHNT2to7 UHNT2to7mấy viêqAVTn bqAVTi trònUHNT2to7 UHNT2to7tròn vôqAVT hqAVTại, nWqtE6d5Yhưng nếuUHNT2to7 đếWqtE6d5Yn UHNT2to7tai WqtE6d5Ycác bậcqAVT pUHNT2to7hụ huynWqtE6d5Yh thìWqtE6d5Y vẫnUHNT2to7 UHNT2to7là mqAVTột chuyệnUHNT2to7 lqAVTong trUHNT2to7ời lởqAVT đất.UHNT2to7 RằWqtE6d5Yng, coUHNT2to7n gáiqAVT coUHNT2to7n đứaWqtE6d5Y phảiUHNT2to7 qAVT… thếqAVT nUHNT2to7ào UHNT2to7mới chWqtE6d5Yui qAVTvào mấyUHNT2to7 chUHNT2to7ỗ tWqtE6d5Yhế chứ?qAVT RằnUHNT2to7g, tUHNT2to7hôi chWqtE6d5Yết rồi,qAVT qAVThay lUHNT2to7à nWqtE6d5Yó qAVTkhông cóWqtE6d5Y thằWqtE6d5Yng UHNT2to7nào qAVTthèm UHNT2to7rước, nUHNT2to7ên sinWqtE6d5Yh WqtE6d5Yra biếnUHNT2to7 chứngWqtE6d5Y, mấtUHNT2to7 qAVTcân bằUHNT2to7ng nqAVTày nọ…UHNT2to7 KhôngUHNT2to7 thUHNT2to7ể đểqAVT thếqAVT nàyWqtE6d5Y đưWqtE6d5Yợc, WqtE6d5Yta phUHNT2to7ải kWqtE6d5Yiếm ngaqAVTy UHNT2to7cho nUHNT2to7ó mộqAVTt qAVTthằng. VàqAVT tUHNT2to7hế qAVTlà lạiUHNT2to7 cóqAVT hUHNT2to7ệ quảUHNT2to7 lWqtE6d5Yà ởWqtE6d5Y quáqAVTn qAVTtrà nọ,UHNT2to7 ởUHNT2to7 quánqAVT cqAVTafé kiWqtE6d5Ya troWqtE6d5Yng cảqAVT nhữngUHNT2to7 nUHNT2to7gày đẹpUHNT2to7 UHNT2to7trời qAVTvà nhữnqAVTg ngàUHNT2to7y khônqAVTg đUHNT2to7ẹp trUHNT2to7ời chUHNT2to7o lắmWqtE6d5Y, cWqtE6d5Yó WqtE6d5Ycô nàqAVTng mặtUHNT2to7 mWqtE6d5Yày qAVTdàu dàuWqtE6d5Y đqAVTi xeWqtE6d5Ym mắt.

Thực tếUHNT2to7 chứUHNT2to7ng miqAVTnh, qAVTgiai cWqtE6d5Yhưa vqAVTợ gqAVTiờ UHNT2to7cũng khaUHNT2to7n hqAVTiếm lắmqAVT rồi.qAVT ChUHNT2to7o WqtE6d5Ynên, nhữqAVTng WqtE6d5Yứng cửUHNT2to7 viêWqtE6d5Yn tqAVThậm UHNT2to7chí cònUHNT2to7 “qAVThai lUHNT2to7ần trWqtE6d5Yong một”qAVT nhưqAVT lqAVTà ĐịnhWqtE6d5Y đqAVTây. qAVTCả bácWqtE6d5Y UHNT2to7Thụ lẫnqAVT TâWqtE6d5Yn đềUHNT2to7u muốWqtE6d5Yn qAVTdấm dUHNT2to7úi aqAVTnh cUHNT2to7ho cUHNT2to7ô vqAVTới WqtE6d5Ylời quảngWqtE6d5Y WqtE6d5Ycáo WqtE6d5Y“hàng ViWqtE6d5Yệt NUHNT2to7am chấtWqtE6d5Y lượWqtE6d5Yng cao”.WqtE6d5Y ThậqAVTt qAVTra UHNT2to7thì mắqAVTt nhìnqAVT cWqtE6d5Yủa hWqtE6d5Yai ngưUHNT2to7ời nàUHNT2to7y côqAVT đềuWqtE6d5Y tiUHNT2to7n tưởnUHNT2to7g cả.WqtE6d5Y ThậtUHNT2to7 UHNT2to7ra hWqtE6d5Yơn nUHNT2to7ữa thìqAVT cqAVThính cUHNT2to7ô cònWqtE6d5Y muốnUHNT2to7 dấmUHNT2to7 UHNT2to7dúi qAVTanh chWqtE6d5Yo mUHNT2to7ình kqAVTia mUHNT2to7à ^^.

Nhân vUHNT2to7iên xếpUHNT2to7 loạtWqtE6d5Y qAVTđồ ănUHNT2to7 lWqtE6d5Yên WqtE6d5Ybàn. ĐịnqAVTh mởWqtE6d5Y nqAVTút chaUHNT2to7i rượuUHNT2to7 vaqAVTng mộtWqtE6d5Y cácUHNT2to7h thànWqtE6d5Yh UHNT2to7thạo, xếpqAVT mấyqAVT chiếUHNT2to7c qAVTly lạiUHNT2to7 rWqtE6d5Yồi bWqtE6d5Yắt đầqAVTu rótWqtE6d5Y. ÔUHNT2to7ng ThụWqtE6d5Y nqAVThìn ĐịqAVTnh, lWqtE6d5Yại UHNT2to7nhìn vẻqAVT mWqtE6d5Yặt thoáqAVTng ửnWqtE6d5Yg hồngWqtE6d5Y cWqtE6d5Yô chqAVTáu gqAVTái, giọqAVTng qAVTvui vẻ.

“Ái cWqtE6d5Yhà! UHNT2to7Coi UHNT2to7như báUHNT2to7c lUHNT2to7àm chuyệnWqtE6d5Y thWqtE6d5Yừa rqAVTồi? ThếqAVT anqAVTh UHNT2to7em UHNT2to7hàng WqtE6d5Yxóm láUHNT2to7ng gUHNT2to7iềng láUHNT2to7ng tỏiUHNT2to7 cqAVThắc quýqAVT nWqtE6d5Yhau cWqtE6d5Yhứ hả?”

Bình tUHNT2to7ĩnh UHNT2to7như ĐịnhWqtE6d5Y UHNT2to7mà chaUHNT2to7i WqtE6d5Yrượu tronWqtE6d5Yg WqtE6d5Ytay cũnUHNT2to7g chệchWqtE6d5Y qAVTđi, khiếnUHNT2to7 rượu &nbspqAVT;sánh qAVTcả UHNT2to7ra UHNT2to7mép lyWqtE6d5Y, tronUHNT2to7g lWqtE6d5Yúc WqtE6d5Yđó, DươnWqtE6d5Yg UHNT2to7như “đứUHNT2to7ng hình”.WqtE6d5Y qAVTCô rWqtE6d5Yầu rWqtE6d5Yĩ nhìWqtE6d5Yn ôngqAVT qAVTThụ, WqtE6d5Ynhăn nhó.

“Trời, bWqtE6d5Yác hWqtE6d5Yỏi gUHNT2to7ì kqAVThó thếWqtE6d5Y qAVTạ. QuUHNT2to7ý kiếUHNT2to7c gUHNT2to7ì qAVTcơ chứ?”

“Ơ haUHNT2to7y coUHNT2to7n béqAVT nqAVTày. HànUHNT2to7g qAVTxóm thWqtE6d5Yì WqtE6d5Yhoặc quýUHNT2to7 UHNT2to7nhau hoặWqtE6d5Yc ghWqtE6d5Yét nWqtE6d5Yhau. ThqAVTế haUHNT2to7i đứaUHNT2to7 cUHNT2to7hẳng lWqtE6d5Yẽ lUHNT2to7ại ghétWqtE6d5Y qAVTnhau à?

Im lìm.UHNT2to7 WqtE6d5YIm lìm.

Dương trộmWqtE6d5Y nhìqAVTn saWqtE6d5Yng Định,WqtE6d5Y cWqtE6d5Yhỉ qAVTthấy qAVTanh cqAVTẩn trọUHNT2to7ng đqAVTặt lUHNT2to7y rượUHNT2to7u xuốUHNT2to7ng trưUHNT2to7ớc UHNT2to7mặt ônWqtE6d5Yg Thụ,WqtE6d5Y khônWqtE6d5Yg cqAVTó vqAVTẻ gìUHNT2to7 lWqtE6d5Yà sqAVTẽ “phuqAVTn cqAVThâu nhảqAVT ngọWqtE6d5Yc” gqAVTiải đápqAVT tqAVThắc mqAVTắc chWqtE6d5Yo qAVTông bqAVTác mìqAVTnh, thếWqtE6d5Y nên&WqtE6d5Ynbsp; cuối cUHNT2to7ùng WqtE6d5Ycô đàUHNT2to7nh chépWqtE6d5Y miệWqtE6d5Yng, ấqAVTp úng.

“Thì qAVTcũng hàUHNT2to7ng xómqAVT bUHNT2to7ình thườngUHNT2to7 WqtE6d5Ymà bác”.

Định hUHNT2to7ơi ngướcWqtE6d5Y nhìnWqtE6d5Y WqtE6d5Ycô khiếnUHNT2to7 DưWqtE6d5Yơng lựngWqtE6d5Y khUHNT2to7ựng, nhUHNT2to7ưng UHNT2to7cuối cùUHNT2to7ng WqtE6d5Yanh cUHNT2to7hỉ nóiWqtE6d5Y nhẹWqtE6d5Y nhàng.

“Em uốnWqtE6d5Yg chútUHNT2to7 vqAVTang nhé?”

“Dạ íUHNT2to7t UHNT2to7thôi ạ!”

Dương UHNT2to7cầm lấWqtE6d5Yy lqAVTy rưWqtE6d5Yợu ĐịnUHNT2to7h đưa,WqtE6d5Y qAVTthấy mUHNT2to7àu rUHNT2to7ượu sónWqtE6d5Yg sánWqtE6d5Yh. HìUHNT2to7nh nhqAVTư tWqtE6d5Yrái tUHNT2to7im côUHNT2to7 cũngWqtE6d5Y đaqAVTng qAVTcó chútqAVT sóqAVTng sánUHNT2to7h tròWqtE6d5Yng trànhqAVT. VUHNT2to7ô lí,WqtE6d5Y chưUHNT2to7a uốnUHNT2to7g qAVTmà đãUHNT2to7 thUHNT2to7ấy tâyUHNT2to7 tâUHNT2to7y qAVTlà tWqtE6d5Yhế nqAVTào nhỉ?

Ông ThụWqtE6d5Y UHNT2to7giơ qAVTly rqAVTượu lêWqtE6d5Yn, vuWqtE6d5Yi vẻUHNT2to7 “NàUHNT2to7o nàWqtE6d5Yo… qAVTUống mừnWqtE6d5Yg WqtE6d5Ygặp mWqtE6d5Yặt nào!qAVT UHNT2to7Hữu duqAVTyên thUHNT2to7ì mớqAVTi năqAVTng tươngqAVT ngộ.qAVT HaUHNT2to7i đUHNT2to7ứa UHNT2to7lại còWqtE6d5Yn cWqtE6d5Yhung vUHNT2to7ách nUHNT2to7ữa thWqtE6d5Yì cqAVThú khôqAVTng còWqtE6d5Yn WqtE6d5Ygì UHNT2to7phải lqAVTo nữqAVTa rồi…”

Dương vừUHNT2to7a cUHNT2to7ụng lWqtE6d5Yy UHNT2to7vừa nhUHNT2to7ủ thầqAVTm khônqAVTg hiWqtE6d5Yểu cqAVTái ýqAVT tUHNT2to7ứ UHNT2to7“không cònWqtE6d5Y UHNT2to7gì phảiUHNT2to7 loUHNT2to7”của bácUHNT2to7 qAVTmình làWqtE6d5Y WqtE6d5Ysao đây?qAVT UHNT2to7Hay báUHNT2to7c nghĩqAVT cqAVTô đượcqAVT lqAVTàm hàWqtE6d5Yng UHNT2to7xóm củaWqtE6d5Y WqtE6d5Yanh lWqtE6d5Yà cUHNT2to7oi nhưWqtE6d5Y chuộtWqtE6d5Y sUHNT2to7a chĩnqAVTh gạoUHNT2to7 rồqAVTi, khqAVTông phảWqtE6d5Yi lqAVTo WqtE6d5Ylắng WqtE6d5Ycho nóWqtE6d5Y nqAVTữa. UHNT2to7Ôi, qAVTthế WqtE6d5Ythì qAVTchắc qAVTbác qAVTcô lầWqtE6d5Ym qAVTto mấtqAVT rồiUHNT2to7. CôWqtE6d5Y lWqtE6d5Yại lUHNT2to7iếc tqAVTrộm ĐịnhUHNT2to7 quqAVTa qAVTvành lWqtE6d5Yy. AnUHNT2to7h nhấpWqtE6d5Y WqtE6d5Yngụm rượu,UHNT2to7 cWqtE6d5Yũng khWqtE6d5Yông qAVTđáp lờqAVTi qAVTcủa ôngWqtE6d5Y ThWqtE6d5Yụ, qAVTnhưng vẻqAVT trầmUHNT2to7 tĩnhWqtE6d5Y vàqAVT thUHNT2to7ư thái.

Dương vốnqAVT làqAVT ngqAVTười kqAVThông WqtE6d5Ygiỏi vềUHNT2to7 qAVTtâm lWqtE6d5Yí qAVTđàn ôWqtE6d5Yng. NhữngqAVT pUHNT2to7hán đoáWqtE6d5Yn củaWqtE6d5Y côWqtE6d5Y lúcqAVT UHNT2to7nào cũnUHNT2to7g trậqAVTt qAVTlất. qAVTNên đWqtE6d5Yôi khqAVTi trqAVTực cảqAVTm WqtE6d5Ycủa mìnUHNT2to7h mácWqtE6d5Yh bảWqtE6d5Yo mạWqtE6d5Ynh mẽUHNT2to7, UHNT2to7Dương UHNT2to7vẫn cốqAVT ghWqtE6d5Yìm nUHNT2to7ó xuống,qAVT sợUHNT2to7 mìWqtE6d5Ynh lạqAVTi rơiUHNT2to7 UHNT2to7vào tìnhUHNT2to7 huốngWqtE6d5Y “chạyWqtE6d5Y vàUHNT2to7o rừngUHNT2to7 qAVTmơ bWqtE6d5Yắt cqAVTon qAVTtưởng bởWqtE6d5Y”. NhưnWqtE6d5Yg, liệWqtE6d5Yu cWqtE6d5Yó saWqtE6d5Yi chúqAVTt nàoUHNT2to7 khôqAVTng nhỉ,  kUHNT2to7hi côUHNT2to7 nhậnUHNT2to7 thấyWqtE6d5Y đWqtE6d5Yôi qAVTlúc ĐịnhWqtE6d5Y nhìWqtE6d5Yn mUHNT2to7ình vqAVTà đôqAVTi mắtUHNT2to7 UHNT2to7thẫm đqAVTen qAVTkia thoáqAVTng chUHNT2to7út lUHNT2to7ại lWqtE6d5Yấp láUHNT2to7nh áUHNT2to7nh cười.

Bữa ăWqtE6d5Yn vuWqtE6d5Yi vẻqAVT, nhqAVTẹ nhàngqAVT, bởiqAVT qAVTbác TUHNT2to7hụ liêUHNT2to7n tụUHNT2to7c qAVTpha tròUHNT2to7 vWqtE6d5Yà “kểqAVT xấu”qAVT DươWqtE6d5Yng. SWqtE6d5Yự xqAVTuề qAVTxòa củaWqtE6d5Y báUHNT2to7c khiếnqAVT mWqtE6d5Yọi tWqtE6d5Yhứ trqAVTở nqAVTên thâUHNT2to7n WqtE6d5Yái, dùqAVT UHNT2to7thỉnh thoảngUHNT2to7 âWqtE6d5Ym mưuqAVT “gửiWqtE6d5Y gắm”qAVT WqtE6d5YDương WqtE6d5Ycho ĐịnhUHNT2to7 WqtE6d5Ybác vẫnqAVT đểWqtE6d5Y lộqAVT rqAVTõ mồnWqtE6d5Y mộtqAVT. ỞUHNT2to7 bêUHNT2to7n cạnWqtE6d5Yh bUHNT2to7ác, ĐịqAVTnh dưUHNT2to7ờng nhưUHNT2to7 cũqAVTng UHNT2to7cởi qAVTmở hơqAVTn, anqAVTh cườiUHNT2to7 nhiềuUHNT2to7, nóiUHNT2to7 nhiềUHNT2to7u hơnWqtE6d5Y đôiUHNT2to7 chWqtE6d5Yút. qAVTCô đUHNT2to7ặc WqtE6d5Ybiệt UHNT2to7thích WqtE6d5Ykhi nWqtE6d5Yghe qAVThai WqtE6d5Yngười trqAVTao đổiUHNT2to7 vUHNT2to7ề cônqAVTg việc,UHNT2to7 qAVTmặc UHNT2to7dù WqtE6d5Ymù UHNT2to7tịt khônWqtE6d5Yg hiểqAVTu tíUHNT2to7 WqtE6d5Yteo gìUHNT2to7, nhưnqAVTg chUHNT2to7ỉ nhWqtE6d5Yìn khuôqAVTn mặUHNT2to7t cươngUHNT2to7 nqAVTghị kUHNT2to7ia UHNT2to7say sưUHNT2to7a UHNT2to7nói vềUHNT2to7 UHNT2to7bê tUHNT2to7ông cốtqAVT thép,UHNT2to7 nóUHNT2to7i vềWqtE6d5Y dầqAVTm dèoqAVT móUHNT2to7ng máUHNT2to7nh, cqAVTô qAVTcũng thqAVTấy UHNT2to7như qAVTmình UHNT2to7đang nUHNT2to7ghe nhữngWqtE6d5Y cqAVTâu chuyện  ngqAVTọt nqAVTgào nhấtUHNT2to7 trqAVTên đời.qAVT CqAVTô cũnqAVTg nhậnqAVT rWqtE6d5Ya, hqAVTình nhưUHNT2to7 chỉqAVT tronWqtE6d5Yg cqAVTông việUHNT2to7c, ĐịnhWqtE6d5Y mớWqtE6d5Yi UHNT2to7thôi tựUHNT2to7 WqtE6d5Ykìm chUHNT2to7ế mWqtE6d5Yình, ởWqtE6d5Y đó,qAVT aWqtE6d5Ynh tựWqtE6d5Y tinUHNT2to7, qAVTquyết đoán,UHNT2to7 vWqtE6d5Yà khôngUHNT2to7 cUHNT2to7òn kiệUHNT2to7m lờiWqtE6d5Y qAVTcho lắm.

Bữa cơqAVTm kqAVTéo dàiUHNT2to7 từqAVT chiềUHNT2to7u UHNT2to7đến kqAVThi UHNT2to7trời sẩmqAVT tối.WqtE6d5Y qAVTÁnh nắngUHNT2to7 cUHNT2to7hỉ WqtE6d5Ycòn vàWqtE6d5Yi vệtWqtE6d5Y rớtWqtE6d5Y qAVTlại nơiWqtE6d5Y nhữnUHNT2to7g thqAVTềm qAVTcửa lớnWqtE6d5Y. ĐâWqtE6d5Yy đóUHNT2to7 phụqAVTc vWqtE6d5Yụ bắqAVTt đầuUHNT2to7 bậtWqtE6d5Y đèqAVTn chUHNT2to7ùm lên.UHNT2to7 qAVTÔng ThqAVTụ vWqtE6d5Yà ĐịnUHNT2to7h đãWqtE6d5Y tiUHNT2to7êu dWqtE6d5Yiệt qAVThết UHNT2to7gần UHNT2to7hai qAVTchai qAVTvang, UHNT2to7còn DươngUHNT2to7 qAVTcũng WqtE6d5Ybị hơqAVTi rượuWqtE6d5Y làmUHNT2to7 cqAVTho váqAVTng vqAVTất. WqtE6d5YCô đanUHNT2to7g địnhqAVT giơqAVT taWqtE6d5Yy xiqAVTn hànUHNT2to7g thUHNT2to7ì đúUHNT2to7ng lúcqAVT ấqAVTy WqtE6d5Y“tuyệt UHNT2to7sắc giaUHNT2to7i nhâWqtE6d5Yn” cqAVTủa bWqtE6d5Yác WqtE6d5YThụ xuấtWqtE6d5Y qAVThiện, qAVTvà qAVTy hệtWqtE6d5Y nqAVThư môWqtE6d5Y tảWqtE6d5Y qAVTcủa bWqtE6d5Yác, ngưWqtE6d5Yời nàqAVTy bụWqtE6d5Yng sắqAVTp qAVTrơi WqtE6d5Yxuống đầuWqtE6d5Y gốiqAVT UHNT2to7và tóqAVTc chảWqtE6d5Y cóUHNT2to7 cọUHNT2to7ng nào.

Lại mộUHNT2to7t màqAVTn chqAVTào WqtE6d5Yhỏi tưngUHNT2to7 bừUHNT2to7ng cUHNT2to7húc tWqtE6d5Yụng, lúcqAVT ấyUHNT2to7, DươngUHNT2to7 UHNT2to7mới bqAVTiết ĐịnhqAVT WqtE6d5Ylà ngườqAVTi thWqtE6d5Yiết kếqAVT qAVTnhà qAVThàng nUHNT2to7ày, cUHNT2to7òn UHNT2to7bác ThụqAVT trWqtE6d5Yực tiếUHNT2to7p chỉqAVT đạoWqtE6d5Y tUHNT2to7hi qAVTcông. WoUHNT2to7w, thWqtE6d5Yảo nàWqtE6d5Yo qAVTthảo nào,WqtE6d5Y ônWqtE6d5Yg chủWqtE6d5Y nhqAVTà hàng &UHNT2to7nbsp;này hồWqtE6d5Y hởiUHNT2to7 vUHNT2to7ới WqtE6d5Ybác côqAVT vàqAVT ĐịnUHNT2to7h thqAVTế. SaWqtE6d5Yu qAVTkhi vunqAVTg taUHNT2to7y qAVTchém mộUHNT2to7t câWqtE6d5Yu UHNT2to7như qAVTđinh UHNT2to7đóng cọUHNT2to7c làWqtE6d5Y qAVTbữa UHNT2to7ăn nUHNT2to7ày hoWqtE6d5Yàn toàUHNT2to7n freUHNT2to7e, ôUHNT2to7ng UHNT2to7ta bqAVTèn WqtE6d5Ydùng đôiWqtE6d5Y tqAVTay núngqAVT níUHNT2to7nh UHNT2to7lôi tuộtWqtE6d5Y qAVTbác ThụUHNT2to7 đWqtE6d5Yi “chơi”WqtE6d5Y tănUHNT2to7g haWqtE6d5Yi, lạiqAVT còUHNT2to7n cưqAVTời WqtE6d5Yha hảWqtE6d5Y nqAVTgoái lạiqAVT bqAVTảo WqtE6d5Yphải WqtE6d5Yđi chqAVTo haWqtE6d5Yi “UHNT2to7đứa trqAVTẻ” chúnqAVTg qAVTmày cqAVTó qAVTtí riêUHNT2to7ng UHNT2to7tư chứ.

Tất nhiêUHNT2to7n cUHNT2to7ái “qAVTđứa trẻWqtE6d5Y” sơUHNT2to7 mqAVTi đUHNT2to7en UHNT2to7thì UHNT2to7chỉ lặnqAVTg lqAVTẽ cườiqAVT còqAVTn “đứaWqtE6d5Y trẻWqtE6d5Y” mặcWqtE6d5Y váWqtE6d5Yy thqAVTì WqtE6d5Ytự dưngWqtE6d5Y tiUHNT2to7m WqtE6d5Yđập WqtE6d5Ylên thùmWqtE6d5Y thụp.

Chương qAVT12.3: qAVTVô lí,UHNT2to7 chqAVTưa uốngWqtE6d5Y màqAVT WqtE6d5Yđã qAVTthấy tâyWqtE6d5Y qAVTtây qAVTlà thWqtE6d5Yế nàoqAVT nhỉ?(Tấm “mànhWqtE6d5Y trqAVTeo” WqtE6d5Ygiữa phWqtE6d5Yố hUHNT2to7ôm UHNT2to7đi bộWqtE6d5Y 25/9)

Một ngqAVTười đượcqAVT qAVTlàm mUHNT2to7ai chUHNT2to7o mìnqAVTh đUHNT2to7ến qAVThai lqAVTần qAVTthì cóWqtE6d5Y phảiWqtE6d5Y lWqtE6d5Yà cóqAVT duyêWqtE6d5Yn không?  SuqAVTy nqAVTghĩ ấyUHNT2to7 lướtWqtE6d5Y UHNT2to7qua troqAVTng đầWqtE6d5Yu Định.

Còn UHNT2to7suy nghĩUHNT2to7 cWqtE6d5Yủa DưWqtE6d5Yơng WqtE6d5Ythì lqAVTại làqAVT: MộWqtE6d5Yt ngUHNT2to7ười đUHNT2to7ược lWqtE6d5Yàm maWqtE6d5Yi qAVTcho mìnWqtE6d5Yh đếnWqtE6d5Y WqtE6d5Yhai lầWqtE6d5Yn rồiqAVT WqtE6d5Ylại WqtE6d5Yliên tUHNT2to7ục qAVTgặp nUHNT2to7hau UHNT2to7hai lầnUHNT2to7 WqtE6d5Ytrong buổqAVTi chiqAVTều ởWqtE6d5Y mộtUHNT2to7 thqAVTành phốqAVT WqtE6d5Yxa lạ  thìWqtE6d5Y cWqtE6d5Yó phqAVTải rUHNT2to7ất rấtqAVT qAVTrất rWqtE6d5Yất rấUHNT2to7t rqAVTất qAVTcó duyêWqtE6d5Yn không????

Vì qAVTrất nhiềuUHNT2to7 chữUHNT2to7 “rấqAVTt” cộngWqtE6d5Y thêWqtE6d5Ym cWqtE6d5Yhữ “duyên”UHNT2to7 tUHNT2to7o đqAVTùng kUHNT2to7ia màqAVT DươngWqtE6d5Y đờWqtE6d5Y đẫnqAVT cảWqtE6d5Y ngườUHNT2to7i. LWqtE6d5Yại phátqAVT hiệnqAVT cáiUHNT2to7 WqtE6d5Yngười vốnqAVT điềmUHNT2to7 tĩWqtE6d5Ynh kWqtE6d5Yia cũnWqtE6d5Yg UHNT2to7bất ngWqtE6d5Yờ khônUHNT2to7g kémUHNT2to7 gUHNT2to7ì mìnhqAVT, DươqAVTng lạUHNT2to7i càUHNT2to7ng UHNT2to7… đờqAVT đẫn!

Quan sáUHNT2to7t thằWqtE6d5Yng đệqAVT WqtE6d5Yvà WqtE6d5Ycô cháUHNT2to7u gUHNT2to7ái mắtWqtE6d5Y tròUHNT2to7n mắUHNT2to7t dWqtE6d5Yẹt nqAVThìn nhqAVTau, UHNT2to7ông TqAVThụ cườqAVTi sWqtE6d5Yảng khoái,UHNT2to7 kéoWqtE6d5Y ĐịnhWqtE6d5Y xuốWqtE6d5Yng cạnhqAVT mình.

“Sao, thếqAVT hóaUHNT2to7 UHNT2to7ra UHNT2to7lại biếUHNT2to7t WqtE6d5Ycon UHNT2to7Nấm nhUHNT2to7à WqtE6d5Ychú à?”

Định nhUHNT2to7ìn UHNT2to7Dương tủmWqtE6d5Y tỉmqAVT “DWqtE6d5Yạ, WqtE6d5Ycháu khôngqAVT biếtqAVT NấqAVTm, cUHNT2to7háu cWqtE6d5Yhỉ biếtUHNT2to7 WqtE6d5YNhái BénqAVT thôi”.

Nếu câqAVTu củaWqtE6d5Y ôWqtE6d5Yng ThUHNT2to7ụ WqtE6d5Ylàm UHNT2to7Dương WqtE6d5Yhá hốWqtE6d5Yc mồmWqtE6d5Y WqtE6d5Yđịnh UHNT2to7phản kháUHNT2to7ng tUHNT2to7hì câuUHNT2to7 củUHNT2to7a ĐịWqtE6d5Ynh làWqtE6d5Ym cô&nbqAVTsp; không tqAVThể UHNT2to7nào WqtE6d5Ymà ngậmUHNT2to7 miWqtE6d5Yệng được.WqtE6d5Y ÔUHNT2to7i, UHNT2to7cô qAVTchưa từngUHNT2to7 biUHNT2to7ết qAVTmột WqtE6d5YĐịnh UHNT2to7thế nàUHNT2to7y. KqAVTẻ mqAVTặt WqtE6d5Ysắt qAVTđã biếtWqtE6d5Y nóiWqtE6d5Y đùWqtE6d5Ya ^^qAVT. MqAVTà câWqtE6d5Yu đùWqtE6d5Ya ấyUHNT2to7 cònqAVT nhắmWqtE6d5Y thWqtE6d5Yẳng vàqAVTo cô.

Ông qAVTThụ thWqtE6d5Yì UHNT2to7hết nhìnqAVT sanqAVTg côWqtE6d5Y qAVTcháu gái,qAVT lạiUHNT2to7 nhìnWqtE6d5Y saqAVTng thằnUHNT2to7g đệUHNT2to7 tửqAVT ruột,WqtE6d5Y vẻqAVT nhưWqtE6d5Y chưaWqtE6d5Y hiểuqAVT hết.qAVT “NháqAVTi UHNT2to7Bén ấyWqtE6d5Y àUHNT2to7??? CháWqtE6d5Yu gặpUHNT2to7 coUHNT2to7n béUHNT2to7 lúc…qAVT UHNT2to7lúc mặtqAVT nqAVTó WqtE6d5Yxanh nhưWqtE6d5Y đítqAVT nháiUHNT2to7 à???”

AkAkAk. DưWqtE6d5Yơng mWqtE6d5Yuốn UHNT2to7đi chqAVTết quáWqtE6d5Y. qAVTÔi bWqtE6d5Yác WqtE6d5Yơi, saWqtE6d5Yo bácqAVT lWqtE6d5Yại cóUHNT2to7 cUHNT2to7ái liUHNT2to7ên tưUHNT2to7ởng “lãngqAVT mạWqtE6d5Yn” thếUHNT2to7 cWqtE6d5Yơ cWqtE6d5Yhứ? ĐịUHNT2to7nh qAVTvẻ nhWqtE6d5Yư UHNT2to7cũng qWqtE6d5Yuen vUHNT2to7ới sqAVTự qAVTbỗ bUHNT2to7ã qAVTdễ gầnWqtE6d5Y củaWqtE6d5Y UHNT2to7ông, môqAVTi thoáWqtE6d5Yng WqtE6d5Ynụ cười. &nbspWqtE6d5Y;“Dương làWqtE6d5Y WqtE6d5Yhàng xóUHNT2to7m WqtE6d5Ycủa cháu”.

Dương tUHNT2to7hấp WqtE6d5Ygiọng UHNT2to7làu bàWqtE6d5Yu “NháUHNT2to7i BWqtE6d5Yén làUHNT2to7 dUHNT2to7o UHNT2to7thằng chWqtE6d5Yáu aqAVTnh WqtE6d5Yấy WqtE6d5Ygọi cqAVTháu đấy”.

Ông ThụUHNT2to7 ngờqAVT ngợqAVT qAVTnhư cốqAVT WqtE6d5Ynhớ “ChUHNT2to7áu àWqtE6d5Y? PhảiWqtE6d5Y cáqAVTi thằnqAVTg qAVTđợt trướcWqtE6d5Y đWqtE6d5Yánh nUHNT2to7hau WqtE6d5Yvào WqtE6d5Ybệnh vqAVTiện đấyUHNT2to7 không?

“Dạ đúng”.

Định đápUHNT2to7 nqAVTgắn gọn.UHNT2to7 DươWqtE6d5Yng thầmUHNT2to7 thWqtE6d5Yở pWqtE6d5Yhào WqtE6d5Ykhi WqtE6d5YĐịnh khWqtE6d5Yông lqAVTôi chuyệnUHNT2to7 qAVTcô đWqtE6d5Yã cắpUHNT2to7 nácUHNT2to7h qAVTthằng chqAVTáu quWqtE6d5Yý UHNT2to7hóa cUHNT2to7ủa anUHNT2to7h vàWqtE6d5Yo bệnhqAVT vUHNT2to7iện UHNT2to7thế nqAVTào, UHNT2to7nếu khôngUHNT2to7 thếUHNT2to7 nàoUHNT2to7 WqtE6d5Ybác ThqAVTụ cũngWqtE6d5Y hỏiqAVT nWqtE6d5Yày nọWqtE6d5Y, dẫnWqtE6d5Y qAVTđến ngọnUHNT2to7 nqAVTgành UHNT2to7cơ sự.WqtE6d5Y ViệcUHNT2to7 côqAVT tqAVThỉnh tUHNT2to7hoảng chUHNT2to7ui UHNT2to7ra chWqtE6d5Yui vWqtE6d5Yào qqAVTuán qAVTbi UHNT2to7– aqAVT, mặcqAVT dqAVTù chWqtE6d5Yỉ UHNT2to7chọc chọcqAVT mWqtE6d5Yấy viUHNT2to7ên bWqtE6d5Yi trònqAVT trònUHNT2to7 vôWqtE6d5Y hại,WqtE6d5Y nWqtE6d5Yhưng WqtE6d5Ynếu đếqAVTn WqtE6d5Ytai cácUHNT2to7 WqtE6d5Ybậc phụWqtE6d5Y huynqAVTh WqtE6d5Ythì vẫnUHNT2to7 lUHNT2to7à mộtUHNT2to7 chqAVTuyện WqtE6d5Ylong qAVTtrời lUHNT2to7ở đất.UHNT2to7 RằngWqtE6d5Y, cqAVTon gWqtE6d5Yái UHNT2to7con đứWqtE6d5Ya phảiWqtE6d5Y …WqtE6d5Y tqAVThế nàqAVTo UHNT2to7mới UHNT2to7chui vWqtE6d5Yào mấyUHNT2to7 chỗWqtE6d5Y thếUHNT2to7 chứUHNT2to7? Rằng,qAVT tWqtE6d5Yhôi UHNT2to7chết rồi,UHNT2to7 haqAVTy làUHNT2to7 nóWqtE6d5Y kUHNT2to7hông cóUHNT2to7 tqAVThằng nàoqAVT UHNT2to7thèm rưqAVTớc, nêWqtE6d5Yn siWqtE6d5Ynh rUHNT2to7a biếnWqtE6d5Y chứngqAVT, mấtUHNT2to7 cWqtE6d5Yân bằWqtE6d5Yng nàyUHNT2to7 nọWqtE6d5Y… KhôngWqtE6d5Y tWqtE6d5Yhể đWqtE6d5Yể thếWqtE6d5Y nàWqtE6d5Yy đưWqtE6d5Yợc, qAVTta pWqtE6d5Yhải kWqtE6d5Yiếm qAVTngay qAVTcho nUHNT2to7ó qAVTmột thằngqAVT. WqtE6d5YVà thếWqtE6d5Y UHNT2to7là lạUHNT2to7i cUHNT2to7ó hệWqtE6d5Y quWqtE6d5Yả lqAVTà ởUHNT2to7 quánWqtE6d5Y trWqtE6d5Yà qAVTnọ, UHNT2to7ở WqtE6d5Yquán caqAVTfé qAVTkia troWqtE6d5Yng WqtE6d5Ycả nhUHNT2to7ững ngqAVTày đẹpWqtE6d5Y UHNT2to7trời vUHNT2to7à nUHNT2to7hững WqtE6d5Yngày khôqAVTng đẹqAVTp trUHNT2to7ời cUHNT2to7ho lắmqAVT, cUHNT2to7ó côWqtE6d5Y nànqAVTg WqtE6d5Ymặt mqAVTày dàuWqtE6d5Y qAVTdàu đUHNT2to7i xqAVTem mắt.

Thực tếUHNT2to7 chứngUHNT2to7 mUHNT2to7inh, qAVTgiai chưUHNT2to7a UHNT2to7vợ gUHNT2to7iờ WqtE6d5Ycũng khqAVTan hiếmqAVT lắmWqtE6d5Y rồiqAVT. CUHNT2to7ho nênqAVT, WqtE6d5Ynhững ứngqAVT cửUHNT2to7 qAVTviên thậmWqtE6d5Y chqAVTí còqAVTn “qAVThai lWqtE6d5Yần tronqAVTg một”qAVT nhưqAVT làUHNT2to7 ĐịWqtE6d5Ynh WqtE6d5Yđây. WqtE6d5YCả qAVTbác ThụqAVT lẫWqtE6d5Yn TâUHNT2to7n đềWqtE6d5Yu mWqtE6d5Yuốn dấmUHNT2to7 WqtE6d5Ydúi anWqtE6d5Yh qAVTcho côWqtE6d5Y vớqAVTi lờqAVTi UHNT2to7quảng cáoWqtE6d5Y “hàngWqtE6d5Y VqAVTiệt NaqAVTm chấtUHNT2to7 lưWqtE6d5Yợng cao”UHNT2to7. ThUHNT2to7ật UHNT2to7ra thìqAVT mắqAVTt nhWqtE6d5Yìn củaWqtE6d5Y UHNT2to7hai ngườiWqtE6d5Y qAVTnày cqAVTô đềuUHNT2to7 tqAVTin tưởWqtE6d5Yng cqAVTả. ThậWqtE6d5Yt qAVTra hơUHNT2to7n nUHNT2to7ữa tqAVThì cWqtE6d5Yhính WqtE6d5Ycô WqtE6d5Ycòn muốnqAVT dqAVTấm dúqAVTi aUHNT2to7nh cqAVTho qAVTmình UHNT2to7kia mqAVTà ^^.

Nhân viWqtE6d5Yên xếpWqtE6d5Y loạWqtE6d5Yt đồWqtE6d5Y ănqAVT WqtE6d5Ylên bàn.WqtE6d5Y ĐqAVTịnh mởUHNT2to7 nUHNT2to7út cqAVThai rượuqAVT vaWqtE6d5Yng mộtqAVT cácUHNT2to7h thàWqtE6d5Ynh thạWqtE6d5Yo, WqtE6d5Yxếp mUHNT2to7ấy WqtE6d5Ychiếc WqtE6d5Yly UHNT2to7lại rUHNT2to7ồi WqtE6d5Ybắt đầuUHNT2to7 rótUHNT2to7. UHNT2to7Ông qAVTThụ nhìqAVTn Định,WqtE6d5Y lWqtE6d5Yại nqAVThìn vUHNT2to7ẻ mặtUHNT2to7 tqAVThoáng ửngUHNT2to7 hồngqAVT WqtE6d5Ycô cWqtE6d5Yháu gWqtE6d5Yái, giọqAVTng vqAVTui vẻ.

“Ái chqAVTà! CWqtE6d5Yoi nhWqtE6d5Yư bWqtE6d5Yác lqAVTàm chuyệqAVTn tUHNT2to7hừa rồUHNT2to7i? TWqtE6d5Yhế UHNT2to7anh eWqtE6d5Ym hàWqtE6d5Yng qAVTxóm lqAVTáng giềngqAVT láWqtE6d5Yng tỏiWqtE6d5Y cUHNT2to7hắc qqAVTuý nqAVThau chWqtE6d5Yứ hả?”

Bình tĩnhqAVT nhWqtE6d5Yư ĐịWqtE6d5Ynh UHNT2to7mà cWqtE6d5Yhai rượuqAVT tqAVTrong taqAVTy cũnUHNT2to7g chệcWqtE6d5Yh điUHNT2to7, khWqtE6d5Yiến rượu  sánhqAVT cảUHNT2to7 rWqtE6d5Ya méUHNT2to7p lyWqtE6d5Y, tronWqtE6d5Yg lWqtE6d5Yúc đó,qAVT DWqtE6d5Yương nhưUHNT2to7 “UHNT2to7đứng hìqAVTnh”. qAVTCô rầuqAVT WqtE6d5Yrĩ nhìnWqtE6d5Y UHNT2to7ông ThụqAVT, nhănWqtE6d5Y nhó.

“Trời, bqAVTác hỏWqtE6d5Yi qAVTgì kqAVThó thếUHNT2to7 UHNT2to7ạ. WqtE6d5YQuý UHNT2to7kiếc gìWqtE6d5Y qAVTcơ chứ?”

“Ơ UHNT2to7hay qAVTcon béWqtE6d5Y nàUHNT2to7y. HàngUHNT2to7 xUHNT2to7óm qAVTthì hoặWqtE6d5Yc quýWqtE6d5Y UHNT2to7nhau hoặWqtE6d5Yc qAVTghét nWqtE6d5Yhau. TWqtE6d5Yhế hUHNT2to7ai UHNT2to7đứa cWqtE6d5Yhẳng lWqtE6d5Yẽ qAVTlại gWqtE6d5Yhét qAVTnhau à?

Im lUHNT2to7ìm. IqAVTm lìm.

Dương trộmqAVT nhìnqAVT sUHNT2to7ang Định,UHNT2to7 chUHNT2to7ỉ thấyqAVT anUHNT2to7h cẩqAVTn trọngqAVT đặtWqtE6d5Y lWqtE6d5Yy rWqtE6d5Yượu UHNT2to7xuống trướcUHNT2to7 mặtqAVT ôUHNT2to7ng ThụUHNT2to7, khqAVTông UHNT2to7có vẻUHNT2to7 gìUHNT2to7 UHNT2to7là sẽqAVT “qAVTphun cWqtE6d5Yhâu nhảWqtE6d5Y WqtE6d5Yngọc” gWqtE6d5Yiải đápWqtE6d5Y thắUHNT2to7c qAVTmắc UHNT2to7cho ôUHNT2to7ng báWqtE6d5Yc mìnhWqtE6d5Y, thếUHNT2to7 nên &nbWqtE6d5Ysp;cuối cùngUHNT2to7 côWqtE6d5Y WqtE6d5Yđành qAVTchép miWqtE6d5Yệng, UHNT2to7ấp úng.

“Thì cqAVTũng hànqAVTg xqAVTóm bìnUHNT2to7h thWqtE6d5Yường màqAVT bác”.

Định hUHNT2to7ơi WqtE6d5Yngước UHNT2to7nhìn cWqtE6d5Yô WqtE6d5Ykhiến WqtE6d5YDương lựWqtE6d5Yng qAVTkhựng, nhWqtE6d5Yưng cqAVTuối cùngqAVT aWqtE6d5Ynh chUHNT2to7ỉ nóqAVTi nhUHNT2to7ẹ nhàng.

“Em uốngqAVT qAVTchút WqtE6d5Yvang nhé?”

“Dạ íUHNT2to7t tUHNT2to7hôi ạ!”

Dương cầmUHNT2to7 lấyWqtE6d5Y lUHNT2to7y rượuqAVT ĐịnhqAVT đưaqAVT, thấyWqtE6d5Y WqtE6d5Ymàu rượUHNT2to7u sqAVTóng WqtE6d5Ysánh. HìnhWqtE6d5Y nhưWqtE6d5Y tUHNT2to7rái tUHNT2to7im WqtE6d5Ycô cũngqAVT đUHNT2to7ang cWqtE6d5Yó chWqtE6d5Yút sóngWqtE6d5Y UHNT2to7sánh tWqtE6d5Yròng trành.qAVT VôWqtE6d5Y lí,qAVT cqAVThưa WqtE6d5Yuống màUHNT2to7 đãUHNT2to7 thấyqAVT tâqAVTy tâqAVTy lWqtE6d5Yà thếqAVT nqAVTào nhỉ?

Ông UHNT2to7Thụ gUHNT2to7iơ lUHNT2to7y rUHNT2to7ượu lênWqtE6d5Y, vqAVTui vẻUHNT2to7 UHNT2to7“Nào nào…qAVT UốngqAVT mừngUHNT2to7 gặpUHNT2to7 mặWqtE6d5Yt nàoUHNT2to7! WqtE6d5YHữu duWqtE6d5Yyên thqAVTì mớUHNT2to7i nqAVTăng tươngqAVT ngộ.UHNT2to7 HaUHNT2to7i đứaqAVT UHNT2to7lại cWqtE6d5Yòn cWqtE6d5Yhung vácqAVTh nữWqtE6d5Ya WqtE6d5Ythì chúWqtE6d5Y kWqtE6d5Yhông cWqtE6d5Yòn gìqAVT phWqtE6d5Yải lUHNT2to7o UHNT2to7nữa rồi…”

Dương vừaqAVT UHNT2to7cụng lWqtE6d5Yy vừaWqtE6d5Y nhWqtE6d5Yủ tWqtE6d5Yhầm qAVTkhông hiWqtE6d5Yểu WqtE6d5Ycái UHNT2to7ý tUHNT2to7ứ “khUHNT2to7ông cqAVTòn gWqtE6d5Yì pqAVThải lo”củaWqtE6d5Y báqAVTc mìUHNT2to7nh UHNT2to7là sUHNT2to7ao đây?qAVT HaqAVTy báWqtE6d5Yc nghĩqAVT cWqtE6d5Yô qAVTđược làmUHNT2to7 UHNT2to7hàng xqAVTóm củqAVTa anWqtE6d5Yh làUHNT2to7 coUHNT2to7i nhưqAVT chuộtWqtE6d5Y qAVTsa chĩnhWqtE6d5Y gạoUHNT2to7 rUHNT2to7ồi, kUHNT2to7hông phảiUHNT2to7 qAVTlo lắngUHNT2to7 WqtE6d5Ycho nUHNT2to7ó WqtE6d5Ynữa. ÔiqAVT, thqAVTế WqtE6d5Ythì chắWqtE6d5Yc báWqtE6d5Yc côUHNT2to7 lUHNT2to7ầm UHNT2to7to mUHNT2to7ất rWqtE6d5Yồi. CôUHNT2to7 lạiUHNT2to7 lqAVTiếc trộmqAVT ĐịnqAVTh quWqtE6d5Ya vànhUHNT2to7 lyWqtE6d5Y. AnUHNT2to7h nWqtE6d5Yhấp ngụWqtE6d5Ym rượu,qAVT cũngqAVT khWqtE6d5Yông UHNT2to7đáp qAVTlời cqAVTủa ônUHNT2to7g Thụ,UHNT2to7 nWqtE6d5Yhưng vWqtE6d5Yẻ trầWqtE6d5Ym tĩUHNT2to7nh vWqtE6d5Yà thưqAVT thái.

Dương vUHNT2to7ốn làWqtE6d5Y ngườqAVTi khôngqAVT giỏiWqtE6d5Y vềqAVT tâmqAVT líUHNT2to7 qAVTđàn UHNT2to7ông. UHNT2to7Những pUHNT2to7hán đoánqAVT WqtE6d5Ycủa côWqtE6d5Y lúcWqtE6d5Y nàqAVTo cWqtE6d5Yũng trậtWqtE6d5Y lUHNT2to7ất. qAVTNên đôiWqtE6d5Y kUHNT2to7hi trựqAVTc cUHNT2to7ảm UHNT2to7của UHNT2to7mình qAVTmách bWqtE6d5Yảo mWqtE6d5Yạnh WqtE6d5Ymẽ, DqAVTương UHNT2to7vẫn qAVTcố ghìUHNT2to7m nqAVTó xWqtE6d5Yuống, sợqAVT mìnhUHNT2to7 lWqtE6d5Yại UHNT2to7rơi vàWqtE6d5Yo tìnhUHNT2to7 hWqtE6d5Yuống “chạyUHNT2to7 qAVTvào rừngUHNT2to7 mơqAVT bắtqAVT coUHNT2to7n tưUHNT2to7ởng bởUHNT2to7”. NhưnWqtE6d5Yg, UHNT2to7liệu cóUHNT2to7 sqAVTai chútWqtE6d5Y nqAVTào khônUHNT2to7g nhỉ,  khUHNT2to7i WqtE6d5Ycô nqAVThận thấqAVTy đôUHNT2to7i lúcUHNT2to7 WqtE6d5YĐịnh nhìUHNT2to7n mìUHNT2to7nh vàqAVT đôiUHNT2to7 UHNT2to7mắt thẫWqtE6d5Ym đeqAVTn kiUHNT2to7a thqAVToáng chútUHNT2to7 lạiWqtE6d5Y lUHNT2to7ấp qAVTlánh ánhWqtE6d5Y cười.

Bữa WqtE6d5Yăn qAVTvui vẻqAVT, nhWqtE6d5Yẹ nhàUHNT2to7ng, bởiUHNT2to7 bácUHNT2to7 ThụqAVT qAVTliên UHNT2to7tục pWqtE6d5Yha UHNT2to7trò WqtE6d5Yvà “kểUHNT2to7 qAVTxấu” DươWqtE6d5Yng. SựUHNT2to7 xWqtE6d5Yuề xqAVTòa củqAVTa WqtE6d5Ybác khqAVTiến mọiWqtE6d5Y thứqAVT trởqAVT nWqtE6d5Yên thânUHNT2to7 áiWqtE6d5Y, dùUHNT2to7 thỉqAVTnh tqAVThoảng WqtE6d5Yâm mUHNT2to7ưu “gqAVTửi qAVTgắm” DươWqtE6d5Yng qAVTcho ĐUHNT2to7ịnh bácqAVT vẫqAVTn đểqAVT lộUHNT2to7 UHNT2to7rõ mồWqtE6d5Yn WqtE6d5Ymột. ỞUHNT2to7 WqtE6d5Ybên cạUHNT2to7nh bácUHNT2to7, ĐqAVTịnh dườqAVTng nhưUHNT2to7 cũWqtE6d5Yng UHNT2to7cởi mởUHNT2to7 UHNT2to7hơn, WqtE6d5Yanh cườiUHNT2to7 nhiều,UHNT2to7 nóqAVTi nhiềqAVTu hUHNT2to7ơn đôiUHNT2to7 UHNT2to7chút. UHNT2to7Cô đqAVTặc WqtE6d5Ybiệt qAVTthích WqtE6d5Ykhi nqAVTghe hUHNT2to7ai ngqAVTười trWqtE6d5Yao đổUHNT2to7i vềWqtE6d5Y cUHNT2to7ông việc,UHNT2to7 qAVTmặc WqtE6d5Ydù UHNT2to7mù tịUHNT2to7t kqAVThông hiWqtE6d5Yểu tUHNT2to7í tqAVTeo gWqtE6d5Yì, nqAVThưng chỉqAVT UHNT2to7nhìn kqAVThuôn mặUHNT2to7t cUHNT2to7ương nWqtE6d5Yghị UHNT2to7kia sWqtE6d5Yay qAVTsưa nóWqtE6d5Yi vềqAVT bWqtE6d5Yê tôWqtE6d5Yng cốtqAVT WqtE6d5Ythép, nóqAVTi vềqAVT dWqtE6d5Yầm dèqAVTo mónqAVTg qAVTmánh, WqtE6d5Ycô cUHNT2to7ũng tUHNT2to7hấy nqAVThư mìnWqtE6d5Yh đangWqtE6d5Y nWqtE6d5Yghe nUHNT2to7hững WqtE6d5Ycâu chuyện qAVT ngọt nUHNT2to7gào nhấtUHNT2to7 trêWqtE6d5Yn đWqtE6d5Yời. UHNT2to7Cô cWqtE6d5Yũng nhUHNT2to7ận raqAVT, hìnhWqtE6d5Y nhUHNT2to7ư cUHNT2to7hỉ tronqAVTg cônWqtE6d5Yg WqtE6d5Yviệc, ĐịnUHNT2to7h mớiqAVT UHNT2to7thôi UHNT2to7tự kìmUHNT2to7 chếWqtE6d5Y mìnhWqtE6d5Y, WqtE6d5Yở đó,qAVT qAVTanh qAVTtự tUHNT2to7in, qUHNT2to7uyết đWqtE6d5Yoán, vWqtE6d5Yà WqtE6d5Ykhông cònqAVT kiệmqAVT lờqAVTi cUHNT2to7ho lắm.

Bữa cUHNT2to7ơm kéWqtE6d5Yo dàiqAVT tUHNT2to7ừ chiềUHNT2to7u đếqAVTn qAVTkhi UHNT2to7trời WqtE6d5Ysẩm tốUHNT2to7i. ÁnUHNT2to7h nắnUHNT2to7g cUHNT2to7hỉ cqAVTòn vWqtE6d5Yài vệqAVTt rớtqAVT lạiUHNT2to7 nơUHNT2to7i nhữngWqtE6d5Y thềmWqtE6d5Y cửaWqtE6d5Y WqtE6d5Ylớn. ĐâWqtE6d5Yy đWqtE6d5Yó phụcqAVT vUHNT2to7ụ bqAVTắt đầuqAVT bậtWqtE6d5Y đènWqtE6d5Y UHNT2to7chùm lqAVTên. ÔngqAVT TqAVThụ WqtE6d5Yvà WqtE6d5YĐịnh đWqtE6d5Yã WqtE6d5Ytiêu diUHNT2to7ệt WqtE6d5Yhết gUHNT2to7ần hUHNT2to7ai cUHNT2to7hai vaWqtE6d5Yng, còWqtE6d5Yn DươqAVTng cũnqAVTg bịUHNT2to7 hơWqtE6d5Yi rưqAVTợu lUHNT2to7àm chqAVTo vánWqtE6d5Yg vất.WqtE6d5Y CqAVTô đqAVTang địnqAVTh giqAVTơ tqAVTay WqtE6d5Yxin hUHNT2to7àng thìqAVT đUHNT2to7úng lúqAVTc ấyqAVT “tuyệtWqtE6d5Y sắUHNT2to7c giaWqtE6d5Yi nhânqAVT” cWqtE6d5Yủa bácUHNT2to7 ThụWqtE6d5Y xuấUHNT2to7t qAVThiện, vWqtE6d5Yà qAVTy hệtqAVT nhWqtE6d5Yư mWqtE6d5Yô tảWqtE6d5Y UHNT2to7của bUHNT2to7ác, WqtE6d5Yngười nàyUHNT2to7 WqtE6d5Ybụng sắpqAVT rơiqAVT UHNT2to7xuống đWqtE6d5Yầu gốqAVTi UHNT2to7và tWqtE6d5Yóc chWqtE6d5Yả WqtE6d5Ycó cWqtE6d5Yọng nào.

Lại mUHNT2to7ột màUHNT2to7n qAVTchào hỏiqAVT tqAVTưng WqtE6d5Ybừng chqAVTúc tụng,UHNT2to7 lWqtE6d5Yúc ấy,qAVT DươngqAVT mUHNT2to7ới qAVTbiết ĐịnWqtE6d5Yh làqAVT ngWqtE6d5Yười qAVTthiết kếWqtE6d5Y nhUHNT2to7à hàngWqtE6d5Y WqtE6d5Ynày, qAVTcòn WqtE6d5Ybác TUHNT2to7hụ trqAVTực tWqtE6d5Yiếp chỉUHNT2to7 đạoWqtE6d5Y WqtE6d5Ythi cWqtE6d5Yông. WowUHNT2to7, tqAVThảo nàqAVTo WqtE6d5Ythảo nWqtE6d5Yào, ôUHNT2to7ng UHNT2to7chủ nWqtE6d5Yhà hàng &nbspUHNT2to7;này hồWqtE6d5Y hởqAVTi vớUHNT2to7i WqtE6d5Ybác cUHNT2to7ô qAVTvà ĐịnhWqtE6d5Y thWqtE6d5Yế. qAVTSau WqtE6d5Ykhi UHNT2to7vung UHNT2to7tay UHNT2to7chém UHNT2to7một câqAVTu nhưWqtE6d5Y đinhUHNT2to7 đóngUHNT2to7 WqtE6d5Ycọc lqAVTà bữaqAVT ăUHNT2to7n nàyqAVT hoWqtE6d5Yàn toànUHNT2to7 fWqtE6d5Yree, ôngUHNT2to7 tqAVTa bènqAVT dUHNT2to7ùng đôiWqtE6d5Y taUHNT2to7y núngUHNT2to7 qAVTnính lôUHNT2to7i tuộWqtE6d5Yt bWqtE6d5Yác ThụWqtE6d5Y WqtE6d5Yđi “cWqtE6d5Yhơi” tănUHNT2to7g UHNT2to7hai, lạiqAVT còqAVTn cườiqAVT UHNT2to7ha WqtE6d5Yhả ngoáiWqtE6d5Y lạiqAVT UHNT2to7bảo phảqAVTi điqAVT chUHNT2to7o WqtE6d5Yhai “đứaUHNT2to7 WqtE6d5Ytrẻ” chúnUHNT2to7g màqAVTy WqtE6d5Ycó tíWqtE6d5Y rWqtE6d5Yiêng tUHNT2to7ư chứ.

Tất nhUHNT2to7iên cáWqtE6d5Yi “đứUHNT2to7a trẻ”qAVT WqtE6d5Ysơ mWqtE6d5Yi đeqAVTn WqtE6d5Ythì WqtE6d5Ychỉ lWqtE6d5Yặng lẽqAVT cườiqAVT cUHNT2to7òn “đứaUHNT2to7 trẻ”UHNT2to7 mặcWqtE6d5Y váyUHNT2to7 tWqtE6d5Yhì WqtE6d5Ytự WqtE6d5Ydưng qAVTtim đậqAVTp lênUHNT2to7 qAVTthùm thụp.

 

Chương 12.4WqtE6d5Y: NhẹUHNT2to7 nqAVThàng mUHNT2to7à rUHNT2to7át WqtE6d5Ybỏng ^^
(CháuWqtE6d5Y gUHNT2to7ái BốngWqtE6d5Y BaqAVTng củUHNT2to7a qAVTdì, ngUHNT2to7ười cqAVTó UHNT2to7cái tênqAVT giUHNT2to7ống nqAVThư cWqtE6d5Yái cUHNT2to7ô gWqtE6d5Yái giàWqtE6d5Y trWqtE6d5Yong truyệnWqtE6d5Y nUHNT2to7ày, hqAVTe hWqtE6d5Ye hWqtE6d5Ye he)
Không giaWqtE6d5Yn dầnqAVT trqAVTở nêqAVTn lặWqtE6d5Yng lẽqAVT khWqtE6d5Yiến Dương&nqAVTbsp; thấy lúWqtE6d5Yng túng,qAVT qAVTchỉ UHNT2to7còn WqtE6d5Ycách ngWqtE6d5Yậm WqtE6d5Yly rưWqtE6d5Yợu vUHNT2to7ang, nhấpqAVT từUHNT2to7ng chútqAVT mộtqAVT. ĐịnWqtE6d5Yh độtqAVT nhiêUHNT2to7n mỉmUHNT2to7 cười.

“Cẩn thWqtE6d5Yận sUHNT2to7ay đó”.

Giọng nóUHNT2to7i bấtqAVT chợtWqtE6d5Y dWqtE6d5Yịu UHNT2to7dàng củWqtE6d5Ya ĐịnqAVTh khiUHNT2to7ến DươnWqtE6d5Yg WqtE6d5Ycòn WqtE6d5Ythấy qAVT… sqAVTay hqAVTơn làqAVT rượUHNT2to7u. TrWqtE6d5Yong chWqtE6d5Yút mqAVTiên UHNT2to7man vqAVTáng vấqAVTt, cóqAVT mUHNT2to7ột UHNT2to7suy ngWqtE6d5Yhĩ lướUHNT2to7t qAVTqua khiUHNT2to7ến DươngUHNT2to7 sựWqtE6d5Yc qAVTnhớ. KUHNT2to7hi qAVTtỉnh tUHNT2to7áo UHNT2to7cô đUHNT2to7ã lWqtE6d5Yàm đủqAVT tUHNT2to7rò qAVTmất mặtUHNT2to7 rồiqAVT. CWqtE6d5Yó tUHNT2to7í meqAVTn vàqAVTo khônWqtE6d5Yg biqAVTết côqAVT cqAVTòn gUHNT2to7ây nhữqAVTng chuyWqtE6d5Yện gqAVTì nữa.UHNT2to7 ÝUHNT2to7 nUHNT2to7ghĩ đqAVTó khiếqAVTn DUHNT2to7ương lậpqAVT tUHNT2to7ức UHNT2to7thẳng lqAVTưng, tay&nbUHNT2to7sp; cập rậpUHNT2to7 WqtE6d5Ybuông nUHNT2to7gay qAVTly rượuWqtE6d5Y xUHNT2to7uống bàn.

Định nhìUHNT2to7n WqtE6d5Yhành đqAVTộng củaUHNT2to7 cô,&qAVTnbsp; khóe mUHNT2to7ôi UHNT2to7vốn UHNT2to7điềm đUHNT2to7ạm chợtWqtE6d5Y WqtE6d5Ycong kWqtE6d5Yhẽ lêUHNT2to7n tronWqtE6d5Yg mộtWqtE6d5Y nụUHNT2to7 cườiqAVT. KqAVThi bắtUHNT2to7 gặqAVTp qAVTcái nhUHNT2to7ìn nUHNT2to7gơ ngácUHNT2to7 qAVTcủa DươngWqtE6d5Y, nụqAVT cưUHNT2to7ời đóWqtE6d5Y khôngWqtE6d5Y tqAVTắt điWqtE6d5Y, tráWqtE6d5Yi lại,UHNT2to7 troWqtE6d5Yng đôqAVTi qAVTmắt tUHNT2to7hẫm tốWqtE6d5Yi, lUHNT2to7ại lấpqAVT láqAVTnh nhữngqAVT áUHNT2to7nh WqtE6d5Ysáng cóUHNT2to7 phầnUHNT2to7 trUHNT2to7êu chọUHNT2to7c. WqtE6d5YDương hơUHNT2to7i qAVTđờ rUHNT2to7a, cảqAVTm giUHNT2to7ác cUHNT2to7ái khôqAVTng UHNT2to7khí mờUHNT2to7 ámqAVT nàUHNT2to7y kUHNT2to7hiến côqAVT WqtE6d5Ycó WqtE6d5Ychút khôqAVTng tựUHNT2to7 nhiWqtE6d5Yên, qAVTtay UHNT2to7cô lạUHNT2to7i muốnWqtE6d5Y thqAVTò UHNT2to7ra cWqtE6d5Yầm qAVTly rượuUHNT2to7 UHNT2to7cho WqtE6d5Ybớt thừWqtE6d5Ya thWqtE6d5Yãi, nhưngWqtE6d5Y rồiUHNT2to7 lqAVTại rUHNT2to7ụt lqAVTại khôngWqtE6d5Y dám.

Khi UHNT2to7những sUHNT2to7ợi tơUHNT2to7 cảmWqtE6d5Y xUHNT2to7úc cứUHNT2to7 giănUHNT2to7g mắcUHNT2to7 đâuWqtE6d5Y đóqAVT qUHNT2to7uanh UHNT2to7hai ngUHNT2to7ười, ĐịnhUHNT2to7 độqAVTt ngộtUHNT2to7 rWqtE6d5Yủ DươngWqtE6d5Y đqAVTi vqAVTòng qAVTquanh kqAVThu nUHNT2to7hà hWqtE6d5Yàng. DươnqAVTg qAVTđứng dWqtE6d5Yậy, cUHNT2to7ả ngườWqtE6d5Yi qAVTnhư đWqtE6d5Yược thUHNT2to7ả lUHNT2to7ỏng, khônqAVTg WqtE6d5Ynén đượcWqtE6d5Y côWqtE6d5Y WqtE6d5Ythở phàUHNT2to7o mộWqtE6d5Yt UHNT2to7cái, WqtE6d5Yđi thUHNT2to7eo Định.WqtE6d5Y AnqAVTh bWqtE6d5Yước chậmUHNT2to7 rãWqtE6d5Yi, WqtE6d5Yđủ đểWqtE6d5Y đqAVTôi giWqtE6d5Yày UHNT2to75 pqAVThân củaqAVT DươngqAVT khWqtE6d5Yông bWqtE6d5Yị quWqtE6d5Yá tUHNT2to7ải khUHNT2to7i cqAVTô bWqtE6d5Yước WqtE6d5Ytheo aqAVTnh. VừqAVTa đqAVTi ĐịnhUHNT2to7 vWqtE6d5Yừa cWqtE6d5Yhỉ dẫnWqtE6d5Y UHNT2to7cho DươUHNT2to7ng nhữWqtE6d5Yng điểqAVTm đặcUHNT2to7 biệUHNT2to7t nqAVTho nhỏUHNT2to7 WqtE6d5Ycủa nUHNT2to7hà hànWqtE6d5Yg nUHNT2to7ày, nhUHNT2to7ư kWqtE6d5Yhu hầmUHNT2to7 rượqAVTu, “cănqAVT phUHNT2to7òng qAVTsao rơqAVTi”, “hồqAVT rqAVTửa chân”qAVT khiqAVTến qAVTDương qAVTmắt trònUHNT2to7 mUHNT2to7ắt dẹt.qAVT KhônqAVTg WqtE6d5Ykhí dầnWqtE6d5Y trởWqtE6d5Y lạqAVTi sựqAVT tựUHNT2to7 nhiêWqtE6d5Yn, DưWqtE6d5Yơng cũngqAVT vôqAVT tưWqtE6d5Y hỏiUHNT2to7 hqAVTan đUHNT2to7ủ chuyệnqAVT. qAVTMặc qAVTnhững thắcWqtE6d5Y mắcUHNT2to7 ngôqAVT qAVTnghê cqAVTủa cô,UHNT2to7 qAVTĐịnh thWqtE6d5Yong thảWqtE6d5Y UHNT2to7trả lờiUHNT2to7 cẩqAVTn WqtE6d5Ythận từngWqtE6d5Y qAVTchút một.

Nhà WqtE6d5Yhàng đãqAVT lqAVTên đènUHNT2to7. DươnqAVTg cUHNT2to7ảm nhUHNT2to7ận dườqAVTng nWqtE6d5Yhư ĐịnhUHNT2to7 rấtqAVT đUHNT2to7ể tâWqtE6d5Ym đếnUHNT2to7 viqAVTệc thUHNT2to7iết kếWqtE6d5Y áUHNT2to7nh qAVTsáng tronqAVTg nhữngUHNT2to7 cWqtE6d5Yông trìnqAVTh WqtE6d5Ycủa mình,WqtE6d5Y nênqAVT từWqtE6d5Y UHNT2to7khu reqAVTsort RainbqAVTow đếnWqtE6d5Y nUHNT2to7hà hqAVTàng này,UHNT2to7 ánqAVTh sUHNT2to7áng đUHNT2to7ều rấtWqtE6d5Y đqAVTẹp mWqtE6d5Yắt, WqtE6d5Yđều qAVTlà tWqtE6d5Yhứ mqAVTàu vàngWqtE6d5Y ấmUHNT2to7 áqAVTp, qAVTsóng sánWqtE6d5Yh WqtE6d5Ynhư WqtE6d5Ymật ong. &nbspUHNT2to7;Từng cănUHNT2to7 phWqtE6d5Yòng nqAVThư từUHNT2to7ng ôUHNT2to7 nWqtE6d5Yhỏ phUHNT2to7át UHNT2to7sáng, ngọtqAVT WqtE6d5Yngào vUHNT2to7à bíWqtE6d5Y mậqAVTt. DươnUHNT2to7g WqtE6d5Ycứ tưởngWqtE6d5Y ĐịnhUHNT2to7 WqtE6d5Ysẽ UHNT2to7dắt cWqtE6d5Yô vàoUHNT2to7 mộUHNT2to7t UHNT2to7căn qAVTphòng WqtE6d5Ynào đó,qAVT nhưnqAVTg WqtE6d5Ycuối cùqAVTng nơUHNT2to7i qAVTdừng lạiqAVT qAVTcủa họWqtE6d5Y lWqtE6d5Yại lWqtE6d5Yà mộtqAVT câyWqtE6d5Y cầqAVTu UHNT2to7gỗ nqAVThỏ nhWqtE6d5Yưng chắcUHNT2to7 cWqtE6d5Yhắn, nqAVTằm bênUHNT2to7 rìUHNT2to7a cqAVTủa kWqtE6d5Yhu nhàqAVT hàWqtE6d5Yng. UHNT2to7Thấy qAVTbãi cUHNT2to7át dướiUHNT2to7 WqtE6d5Ychân mịUHNT2to7n mWqtE6d5Yàng, DưUHNT2to7ơng kqAVThông ngWqtE6d5Yại qAVTngần cởiUHNT2to7 giầWqtE6d5Yy rUHNT2to7a, rồiWqtE6d5Y điqAVT trWqtE6d5Yên cát.

Trăng noqAVTn vừaUHNT2to7 lqAVTên. NhữngqAVT bướWqtE6d5Yc qAVTchân củUHNT2to7a DưqAVTơng hơUHNT2to7i lúnWqtE6d5Y xuốngUHNT2to7 tUHNT2to7rên WqtE6d5Ynền cáqAVTt lấpWqtE6d5Y UHNT2to7lánh sángUHNT2to7 bWqtE6d5Yạc bởWqtE6d5Yi qAVTánh tWqtE6d5Yrăng vàqAVT áWqtE6d5Ynh điệnqAVT vànUHNT2to7g UHNT2to7hắt UHNT2to7ra WqtE6d5Ytừ kqAVThu WqtE6d5Ynhà lớn.WqtE6d5Y BênqAVT cạnh,WqtE6d5Y ĐịnhWqtE6d5Y WqtE6d5Yvẫn UHNT2to7đi gqAVTiầy, qAVTanh nhẹqAVT nhànUHNT2to7g cầqAVTm lUHNT2to7ấy đUHNT2to7ôi giầyUHNT2to7 tqAVTrong taWqtE6d5Yy DươngqAVT khiếqAVTn côUHNT2to7 qAVThơi ngỡWqtE6d5Y ngqAVTàng UHNT2to7và cWqtE6d5Yó chúWqtE6d5Yt bốiWqtE6d5Y rqAVTối. ỪUHNT2to7 tUHNT2to7hì UHNT2to7thừa nqAVThận điWqtE6d5Y, nhữnUHNT2to7g chămUHNT2to7 WqtE6d5Ysóc qAVTcó pqAVThần nhỏUHNT2to7 bUHNT2to7é nhqAVTư vậyWqtE6d5Y qAVTkhiến qAVTcô qAVT… WqtE6d5Ythích kUHNT2to7inh WqtE6d5Ylên đượcqAVT ^^

Gió biUHNT2to7ển UHNT2to7mang thUHNT2to7êm qAVTmột qAVTchút lUHNT2to7ạnh kqAVThiến mqAVTái UHNT2to7tóc DươngUHNT2to7 bWqtE6d5Yay UHNT2to7lòa xòUHNT2to7a. ỞUHNT2to7 mộtUHNT2to7 nWqtE6d5Yơi khôngqAVT kUHNT2to7hí UHNT2to7lãng mWqtE6d5Yạn nUHNT2to7hư vậy,UHNT2to7 DươWqtE6d5Yng rấUHNT2to7t muốnUHNT2to7 WqtE6d5Ynói điềWqtE6d5Yu gìqAVT đó,UHNT2to7 tựUHNT2to7a nhưWqtE6d5Y mộqAVTt sựqAVT hqAVTỏi hqAVTan qAVTân cầWqtE6d5Yn, nhqAVTưng rWqtE6d5Yất sWqtE6d5Yợ mìUHNT2to7nh sqAVTẽ lạiWqtE6d5Y buộtqAVT miệngUHNT2to7 qAVTra mUHNT2to7ột câWqtE6d5Yu nqAVTói vôqAVT duyêWqtE6d5Yn. CuốWqtE6d5Yi cWqtE6d5Yùng DươngUHNT2to7 cUHNT2to7họn sựqAVT iUHNT2to7m lặng.

“Hôm nqAVTay DươUHNT2to7ng íWqtE6d5Yt nóiUHNT2to7 nhỉ?”

Dương WqtE6d5Yngước lqAVTên, hqAVTơi bấtWqtE6d5Y ngUHNT2to7ờ vWqtE6d5Yì cUHNT2to7âu nWqtE6d5Yhận xUHNT2to7ét củaWqtE6d5Y ĐUHNT2to7ịnh, chqAVTỉ địnWqtE6d5Yh nqAVTói lWqtE6d5Yại mộtUHNT2to7 cqAVTâu UHNT2to7đại loạqAVTi côWqtE6d5Y WqtE6d5Yít UHNT2to7nói saUHNT2to7o bằngWqtE6d5Y UHNT2to7anh, nhUHNT2to7ưng cqAVTuối cqAVTùng, vẫnUHNT2to7 cứWqtE6d5Y thấyUHNT2to7 thWqtE6d5Yế nqAVTào đó,qAVT cUHNT2to7ô cườiUHNT2to7 ngượngWqtE6d5Y ngùng.

“Tại UHNT2to7em đanqAVTg suqAVTy nghĩ”

Định khôWqtE6d5Yng qAVThỏi UHNT2to7tiếp, mqAVTà chỉWqtE6d5Y UHNT2to7nhìn côqAVT, tựaqAVT nWqtE6d5Yhư đợiqAVT côUHNT2to7 nUHNT2to7ói thêUHNT2to7m. WqtE6d5YDương bqAVTật cười.

“Em qAVTđang WqtE6d5Ysuy ngWqtE6d5Yhĩ xqAVTem UHNT2to7trái WqtE6d5Yđất UHNT2to7này hẹpqAVT đếWqtE6d5Yn WqtE6d5Ycỡ nàoqAVT mWqtE6d5Yà WqtE6d5Yem bịUHNT2to7 dqAVTấm dUHNT2to7úi chUHNT2to7o aWqtE6d5Ynh nhữnWqtE6d5Yg qAVThai lần?”

Định chợUHNT2to7t nhìUHNT2to7n UHNT2to7bâng qUHNT2to7uơ xUHNT2to7a UHNT2to7xa qAVT“À, nhưUHNT2to7 WqtE6d5Ychú ThụUHNT2to7 WqtE6d5Ynói, cáqAVTi đóWqtE6d5Y UHNT2to7người WqtE6d5Yta WqtE6d5Ygọi lqAVTà “hữuqAVT duyên””

Dương qAVTim WqtE6d5Ybặt. LUHNT2to7iếm đôiUHNT2to7 môUHNT2to7i cảmUHNT2to7 giácUHNT2to7 đangqAVT khôUHNT2to7 điUHNT2to7 vìqAVT gióUHNT2to7 bqAVTiển, DưqAVTơng hồiWqtE6d5Y hộWqtE6d5Yp UHNT2to7nhìn khWqtE6d5Yuôn WqtE6d5Ymặt nghiêqAVTng nghiêUHNT2to7ng cUHNT2to7ủa ĐWqtE6d5Yịnh, nhWqtE6d5Yững đườngWqtE6d5Y néqAVTt UHNT2to7trong WqtE6d5Ysự khUHNT2to7ắc WqtE6d5Ychạm dịUHNT2to7u dàUHNT2to7ng qAVTcủa ánhWqtE6d5Y UHNT2to7sáng qAVTkhiến WqtE6d5Ylòng UHNT2to7cô bỗUHNT2to7ng nhiWqtE6d5Yên tràoWqtE6d5Y dângqAVT mộtqAVT cWqtE6d5Yảm giWqtE6d5Yác êWqtE6d5Ym ảqAVT lạqAVT lùng.UHNT2to7 DWqtE6d5Yương WqtE6d5Yđang tínhWqtE6d5Y hỏqAVTi anqAVTh “hữuWqtE6d5Y UHNT2to7duyên tqAVThì saqAVTo” nhưngUHNT2to7 UHNT2to7chưa kịpUHNT2to7 mqAVTở lờiWqtE6d5Y, ĐịnhUHNT2to7 đqAVTã quUHNT2to7ay nUHNT2to7hìn cô,qAVT đUHNT2to7ôi mắtqAVT đeqAVTn bWqtE6d5Yình thảnqAVT qAVThỏi mộWqtE6d5Yt UHNT2to7câu rấtUHNT2to7 WqtE6d5Y… khôqAVTng liêqAVTn quan.

“Có thậtWqtE6d5Y thWqtE6d5Yế không?”

Dương sữnWqtE6d5Yg rqAVTa ngơUHNT2to7 ngácUHNT2to7 “ThWqtE6d5Yật gWqtE6d5Yì ạ?”

Định đặtUHNT2to7 đôiUHNT2to7 giầyWqtE6d5Y củaUHNT2to7 DươqAVTng xuốWqtE6d5Yng thànWqtE6d5Yh UHNT2to7cầu, rUHNT2to7ồi xỏqAVT taUHNT2to7y túqAVTi quần,UHNT2to7 UHNT2to7nét mặtqAVT vẫnUHNT2to7 khUHNT2to7ông đổi.

“À chuyệnWqtE6d5Y chiqAVTều nWqtE6d5Yay. CqAVTó tWqtE6d5Yhật làWqtE6d5Y tôiWqtE6d5Y khônUHNT2to7g UHNT2to7có …qAVT qAVTxi UHNT2to7nhê qAVTgì vqAVTới qAVTem không?”

Ôi UHNT2to7má ơi.qAVT WqtE6d5YCô cóqAVT WqtE6d5Ynên WqtE6d5Ynhảy lqAVTuôn xuWqtE6d5Yống UHNT2to7biển chqAVTo WqtE6d5Yxong đờiUHNT2to7 khônqAVTg? DqAVTương bặqAVTm chặtqAVT UHNT2to7môi, cốUHNT2to7 néqAVTn qAVTcảm giácWqtE6d5Y xấuWqtE6d5Y hổWqtE6d5Y đếWqtE6d5Yn tậWqtE6d5Yn chânUHNT2to7 tóc.

“Lúc đóUHNT2to7… LúcWqtE6d5Y đWqtE6d5Yó qAVTlà cháuqAVT anWqtE6d5Yh cUHNT2to7học qAVTem mà…”

Định vUHNT2to7ẫn khôWqtE6d5Yng buôWqtE6d5Yng tha.

“Vậy ngUHNT2to7hĩa lqAVTà tqAVTôi UHNT2to7có… UHNT2to7xi UHNT2to7nhê à???”

Gì thUHNT2to7ế nàUHNT2to7y? SUHNT2to7ao cWqtE6d5Yâu chuyUHNT2to7ện nóWqtE6d5Y lWqtE6d5Yại dẫqAVTn vWqtE6d5Yề qAVTcái chủUHNT2to7 đềWqtE6d5Y oqAVTái oăqAVTm nUHNT2to7ày cqAVThứ. ChẳngqAVT lWqtE6d5Yẽ cqAVTô lạqAVTi UHNT2to7đi UHNT2to7… gậUHNT2to7t đầuqAVT? MàqAVT lắcUHNT2to7 tUHNT2to7hì thqAVTà xWqtE6d5Yúi côqAVT đi…WqtE6d5Y chếUHNT2to7t cònWqtE6d5Y hơn!!!!

Dương cắmUHNT2to7 mặtUHNT2to7 xuWqtE6d5Yống đất,UHNT2to7 nhìUHNT2to7n WqtE6d5Yxuống qAVT… WqtE6d5Yngón UHNT2to7chân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”