You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 1F4p7ms2.1: CáiF4p7ms jNDdFxnày F4p7mscó tíR98cv7nh làjNDdFx quấyjNDdFx rR98cv7ối F4p7mstình dụcjNDdFx côF4p7msng F4p7mscộng kR98cv7hông đấy????

(Bông lộcjNDdFx vừngF4p7ms AZtrên sânAZ thiF4p7msếu jNDdFxnhi, AZgần jNDdFxhồ HoànF4p7ms KiếmF4p7ms 25/9/11)
Điện thoạiR98cv7 jNDdFxtrong phònR98cv7g R98cv7khách sR98cv7ạn chAZợt R98cv7reo. F4p7msDương nAZhấc máyjNDdFx ngheAZ. CAZô nhíjNDdFxu mjNDdFxày khF4p7msi nhâjNDdFxn viAZên kF4p7mshách R98cv7sạn vớiR98cv7 giọnF4p7msg mjNDdFxiền TR98cv7rung nhỏjNDdFx njNDdFxhẹ F4p7msnói cójNDdFx ngườiR98cv7 mR98cv7uốn F4p7msgặp côjNDdFx. DươnAZg lậAZp jNDdFxtức AZnghĩ ngaAZy đếnF4p7ms QuR98cv7ân nêR98cv7n lạnhAZ F4p7mslùng trảAZ lờiAZ AZlà R98cv7cô khôngAZ R98cv7muốn gặpjNDdFx AZai R98cv7hết, cũngAZ kAZhông jNDdFxquen jNDdFxai AZở đâyF4p7ms. NhưngR98cv7 giọngjNDdFx lF4p7msễ tjNDdFxân vẫR98cv7n tiR98cv7ếp tụcF4p7ms F4p7msngọt ngào.

“Dạ, F4p7msảnh nhAZờ jNDdFxnói ảnhR98cv7 tAZên R98cv7Định ạ!”

Sấm séjNDdFxt nổjNDdFx đùngR98cv7 F4p7msbên tjNDdFxai. ĐịnhAZ F4p7mssao? KhAZông R98cv7lí R98cv7nào cájNDdFxi nAZgười cAZô AZâm thầmF4p7ms nguR98cv7yền rủaAZ jNDdFxnãy gR98cv7iờ lạijNDdFx jNDdFxlò dF4p7msò tớiAZ F4p7msđây tR98cv7ìm cF4p7msô jNDdFxchứ? MàjNDdFx vAZì sR98cv7ao AZanh lạiAZ biếtAZ đượcF4p7ms jNDdFxchỗ phònF4p7msg R98cv7cô đưF4p7msợc njNDdFxhỉ? DjNDdFxương nghĩjNDdFx đếnAZ R98cv7đủ mọjNDdFxi kAZhả jNDdFxnăng, cuốiAZ cùjNDdFxng cF4p7msô tạAZm tìR98cv7m F4p7msđược giảR98cv7i jNDdFxpháp hợpR98cv7 ljNDdFxý. ChắcAZ lF4p7msà F4p7msTân, ônjNDdFxg mốiAZ AZngày xưjNDdFxa vR98cv7ẫn khônAZg R98cv7quên nF4p7mshiệm vjNDdFxụ củjNDdFxa mìR98cv7nh. ChỉAZ jNDdFxcó TâjNDdFxn mớiAZ biếtR98cv7 phjNDdFxòng cR98cv7ủa cAZô jNDdFxở jNDdFxcái thàR98cv7nh AZphố bijNDdFxển nàAZy, vìF4p7ms  chính AZanh trựcR98cv7 tiếpR98cv7 booR98cv7k jNDdFxvé, boojNDdFxk phF4p7msòng chAZo AZcô ởR98cv7 kháF4p7msch sạAZn nàyF4p7ms mà.

Ý nR98cv7ghĩ ĐịnhR98cv7 đếnF4p7ms tR98cv7ìm làF4p7msm côR98cv7 quýAZnh R98cv7lên. DưjNDdFxơng hớtR98cv7 hjNDdFxải cAZhải sơAZ máijNDdFx tócAZ, thAZay chR98cv7iếc áAZo hAZai F4p7msdây vàAZ chiếjNDdFxc quầnAZ alibabF4p7msa mjNDdFxàu hồjNDdFxng tjNDdFxím điệR98cv7u đR98cv7à rồiF4p7ms cR98cv7hạy jNDdFxnhào rjNDdFxa cửjNDdFxa. ĐếR98cv7n khR98cv7i cR98cv7ầm nắmAZ cAZửa địnhjNDdFx xoR98cv7ay, DưAZơng mới  sựcAZ R98cv7nhớ, AZcô lạR98cv7i chạy&nbsjNDdFxp; bổ vàoR98cv7 R98cv7phòng, lôiR98cv7 túijNDdFx raF4p7ms, lấyAZ F4p7msthỏi sAZon môiF4p7ms qF4p7msuẹt F4p7msnhanh F4p7msmột cáF4p7msi. F4p7msLúc nhìjNDdFxn gương, &jNDdFxnbsp;mím mímjNDdFx môijNDdFx AZcho AZson laF4p7msn đều,AZ DươR98cv7ng mớiR98cv7 giậF4p7mst mình.

Ôi, lậjNDdFxp trưjNDdFxờng củaAZ côAZ chỉR98cv7 cjNDdFxó F4p7msthế F4p7msthôi saoR98cv7? LỏngF4p7ms ljNDdFxẻo đAZến phájNDdFxt sR98cv7ợ. VừaAZ mớiR98cv7 quyF4p7msết tâmR98cv7 khôngjNDdFx AZliên R98cv7quan đếF4p7msn cảjNDdFx R98cv7chú cháuF4p7ms nF4p7mshà anjNDdFxh R98cv7cơ mà.

Vả ljNDdFxại, anF4p7msh đR98cv7ã cF4p7msó “mối”.

Bang! BajNDdFxng! CjNDdFxái R98cv7ý ngR98cv7hĩ “ĐịnhAZ cR98cv7ó mốijNDdFx” khiếR98cv7n cAZô sựR98cv7ng lạijNDdFx, bỗnjNDdFxg R98cv7dưng muốnjNDdFx chùiR98cv7 quáR98cv7ch tíAZ soF4p7msn mR98cv7ôi đF4p7msi. NAZhưng sjNDdFxau nF4p7msghĩ mìnhAZ thậtR98cv7 R98cv7trẻ jNDdFxcon F4p7mstrẻ AZmỏ, mìnAZh xR98cv7inh đF4p7msâu pR98cv7hải cR98cv7ho djNDdFxuy nhấAZt mộAZt ngườAZi nhìn,jNDdFx thếAZ jNDdFxlà DưF4p7msơng njNDdFxhe R98cv7răng cườAZi vAZới mjNDdFxình R98cv7trong gươngR98cv7 mộtjNDdFx jNDdFxcái, rồjNDdFxi tF4p7msrái ngưR98cv7ợc vớiF4p7ms jNDdFxvẻ hớtjNDdFx hảiF4p7ms AZlúc nãjNDdFxy, côAZ đủnF4p7msg đỉnhjNDdFx đjNDdFxi jNDdFxra kR98cv7hỏi phòng.

Thế AZnhưng R98cv7dù rR98cv7a vẻR98cv7 bìAZnh R98cv7thản đếAZn mấjNDdFxy thF4p7msì R98cv7khi AZthang mjNDdFxáy “dinAZg” mjNDdFxột cjNDdFxái rồijNDdFx mAZở raR98cv7, DươjNDdFxng vẫnAZ nhậAZn tF4p7mshấy tijNDdFxm mìnR98cv7h đanAZg đậpAZ thìR98cv7nh thịcF4p7msh. Cô&nAZbsp; tiến vềjNDdFx phjNDdFxía qF4p7msuầy lễF4p7ms tF4p7msân củaF4p7ms R98cv7khách R98cv7sạn, nhAZưng F4p7mschỉ tAZhấy nhânF4p7ms viêjNDdFxn đF4p7msang cắmjNDdFx R98cv7cúi njNDdFxhập R98cv7sổ sáchAZ. DươnF4p7msg lướtjNDdFx mAZắt nhìnR98cv7 R98cv7quanh, nhưng&nF4p7msbsp; cả kjNDdFxhu R98cv7tầng trệjNDdFxt AZchỉ thấyjNDdFx vAZài jNDdFxba khácR98cv7h R98cv7Tây jNDdFxđang đAZi lAZại, cònF4p7ms đâAZu khôAZng F4p7msthấy bF4p7msóng dáAZng củaR98cv7 kẻAZ cF4p7mshuyên mặcR98cv7 sơR98cv7 mAZi đenAZ ấyR98cv7 đâuAZ hếR98cv7t. KhôngAZ ljNDdFxẽ ajNDdFxnh đợiAZ lâF4p7msu quájNDdFx đãjNDdFx đjNDdFxi rồi?  DươF4p7msng R98cv7đi vềAZ pR98cv7hía lễAZ tân,R98cv7 địnR98cv7h hỏijNDdFx R98cv7han AZmột câujNDdFx thjNDdFxì độtjNDdFx nR98cv7gột jNDdFxcó F4p7msbàn taF4p7msy vỗR98cv7 AZnhẹ vàoAZ vjNDdFxai cô.

“Ở đây”.

Dương qF4p7msuay F4p7msphắt lạiF4p7ms nhìAZn. R98cv7Không thAZể R98cv7tin đưR98cv7ợc vàjNDdFxo mắtjNDdFx mìnhjNDdFx, trướcF4p7ms mặtAZ jNDdFxcô ljNDdFxà mAZột khuôR98cv7n R98cv7mặt mjNDdFxà jNDdFxcô jNDdFxchỉ mR98cv7uốn …jNDdFx đấmjNDdFx R98cv7cho mAZột nhát.F4p7ms QjNDdFxuân nhướnF4p7ms nR98cv7hướn đôiR98cv7 ljNDdFxông màyR98cv7, R98cv7nhìn F4p7mscô nhR98cv7e răngF4p7ms rAZa cười.

“Ô, làmF4p7ms gF4p7msì njNDdFxhư R98cv7muốn giếtR98cv7 ngườijNDdFx thF4p7msế kia?”

Dương R98cv7tức đếnR98cv7 mứcR98cv7 muốnAZ xịtF4p7ms R98cv7khói lF4p7msỗ taAZi. TứcR98cv7 R98cv7cái thằjNDdFxng tjNDdFxrời đánhAZ nàyAZ mộtR98cv7, jNDdFxtức chínjNDdFxh jNDdFxbản AZthân mìjNDdFxnh mười.jNDdFx R98cv7Sao côjNDdFx cAZó R98cv7thể jNDdFxngu jNDdFxsi AZkì diAZệu vậyAZ AZcơ chứAZ, khjNDdFxông ngR98cv7hĩ đếF4p7msn R98cv7chiêu lừaF4p7ms quájNDdFx mứcF4p7ms đơF4p7msn giảjNDdFxn nàjNDdFxy. NjNDdFxhưng biếjNDdFxt tứR98cv7c tốijNDdFx F4p7mschỉ tjNDdFxổ làAZm mìnhF4p7ms thêmF4p7ms uấtjNDdFx, kR98cv7hông gR98cv7iải quyjNDdFxết đưF4p7msợc gAZì nêjNDdFxn cF4p7msô hAZất mặt.

“Ra  người muAZốn gặjNDdFxp AZtôi AZlà cậuF4p7ms đójNDdFx à?”

Quân R98cv7gật gR98cv7ật đầu,jNDdFx còR98cv7n cAZười tjNDdFxoe rF4p7msa vR98cv7ẻ rjNDdFxất AZngây thơ.

Dương cườjNDdFxi cưjNDdFxời bR98cv7ỡn cAZợt “TR98cv7hế mớR98cv7i thajNDdFxy tênjNDdFx R98cv7đổi hộR98cv7 khR98cv7ẩu à?”

Quân F4p7msxịt nụR98cv7 cườAZi, jNDdFxlúc sau &nbjNDdFxsp;bĩu AZmôi R98cv7ấm ức.

“Hừ. TjNDdFxức vjNDdFxì đâyAZ jNDdFxmạo dAZanh cjNDdFxhú ĐịR98cv7nh AZà? NhưnF4p7msg R98cv7đây khôjNDdFxng jNDdFxnói AZthế R98cv7thì cóR98cv7 xuốngF4p7ms không?”

Dương F4p7msnghiến răng.

“Đồ láuAZ cáF4p7ms láR98cv7u tôm”.

“Ôi, F4p7msláu R98cv7gì chF4p7msẳng đưF4p7msợc, lR98cv7áu cAZá, láujNDdFx tF4p7msôm, ljNDdFxáu ốF4p7msc, láuF4p7ms ếAZch, F4p7msláu cảF4p7ms jNDdFxnhái béF4p7msn luôn…AZ HF4p7msa AZha “

Thấy R98cv7mình ljNDdFxại F4p7mssắp jNDdFxphát jNDdFxđiên, R98cv7Dương quAZay phF4p7msắt ngườijNDdFx AZđi. NhưngR98cv7 mộjNDdFxt ýF4p7ms ngF4p7mshĩ lR98cv7ướt R98cv7qua khiếnR98cv7 AZDương sựF4p7msng lạR98cv7i. CôR98cv7 quaR98cv7y ngoR98cv7ắt trR98cv7ở lạijNDdFx jNDdFxvà jNDdFxva thjNDdFxẳng vàojNDdFx cáiF4p7ms nF4p7msgười đaAZng hjNDdFxăm hởAZ điR98cv7 đR98cv7ến, khiếnF4p7ms côR98cv7 tR98cv7ối sầmF4p7ms AZmặt mũi.

“Làm cáiF4p7ms gR98cv7ì thếR98cv7 hả?”

Vừa xojNDdFxa trF4p7msán DươnAZg F4p7msvừa gắAZt lên.F4p7ms QF4p7msuân lúF4p7msng R98cv7túng thjNDdFxanh minh.

  “Ai bảoF4p7ms đanAZg đijNDdFx tựR98cv7 jNDdFxdưng đứngF4p7ms lF4p7msại? AZCó F4p7mslàm jNDdFxsao không?”

“Sao tAZrăng cáR98cv7i gì.R98cv7 TrảF4p7ms đây?”

Dương trừngF4p7ms mắjNDdFxt R98cv7xòe tAZay ra

Quân R98cv7ngẩn nF4p7msgơ F4p7msnhìn R98cv7khuôn mR98cv7ặt DươR98cv7ng, rồR98cv7i lạijNDdFx njNDdFxhìn F4p7msbàn taAZy jNDdFxxòe rAZa AZcủa cô.

“Trả jNDdFxgì. TrảF4p7ms nợR98cv7 tF4p7msình R98cv7xa àjNDdFx? híAZ hí”

“Còn dámR98cv7 cjNDdFxười hả?R98cv7 TF4p7msrả chứnF4p7msg minAZh thAZư củaAZ tôiAZ. CậjNDdFxu R98cv7có biếtR98cv7 tôF4p7msi phảiF4p7ms manjNDdFxg passpojNDdFxrt đểF4p7ms ởAZ khájNDdFxch F4p7mssạn khônF4p7msg hả?”

Quân R98cv7cười títAZ cjNDdFxả mắt.

“Có passport &nbspAZ;rồi AZthì cF4p7msần gAZì chR98cv7ứng minF4p7msh thưAZ nữa.AZ ĐểF4p7ms đâyR98cv7 giữF4p7ms làjNDdFxm AZtin cho?”

Hai F4p7msnắm đấmR98cv7 củaR98cv7 DF4p7msương đjNDdFxã jNDdFxsiết chặR98cv7t, gânjNDdFx xaAZnh cF4p7mshắc cũngF4p7ms pAZhải nổF4p7msi lênF4p7ms cuồF4p7msn jNDdFxcuộn, jNDdFxcô F4p7mstrừng R98cv7trừng R98cv7mắt nhìnR98cv7 jNDdFxcái kẻF4p7ms F4p7msmặt R98cv7đang vF4p7msô cùAZng toF4p7mse toét.

“Tin cáiAZ jNDdFxcon R98cv7khỉ! R98cv7Tóm R98cv7lại cậF4p7msu cjNDdFxó trảjNDdFx không?”

Quân cườiAZ cười.

“Không tjNDdFxrả. ThíchR98cv7 thF4p7msì đF4p7msi F4p7msmà lấy.F4p7ms AZỞ đâyjNDdFx này”.

Vừa nAZói QuânjNDdFx vAZừa vỗjNDdFx R98cv7bồm bjNDdFxộp F4p7msvào …R98cv7 mônjNDdFxg, nơR98cv7i chiếF4p7msc tAZúi quR98cv7ần jeajNDdFxn pAZhồng jNDdFxlên bởiF4p7ms F4p7msmột chiếcAZ ví.AZ NF4p7msụ cườiR98cv7 F4p7mstự tijNDdFxn vR98cv7ì biếtR98cv7 cR98cv7ô AZkhông đờiF4p7ms nàF4p7mso dámjNDdFx “manjNDdFxh động”AZ khiếnjNDdFx DươngjNDdFx tứF4p7msc điên.F4p7ms MộtAZ cR98cv7ơn bốAZc đồngjNDdFx R98cv7bất thìnhR98cv7 ljNDdFxình kAZéo đến,F4p7ms kjNDdFxhi màF4p7ms cjNDdFxhưa kịpF4p7ms sF4p7msuy nF4p7msghĩ AZgì jNDdFxthêm DưjNDdFxơng đF4p7msã jNDdFxthấy mìF4p7msnh chạyAZ rR98cv7a sjNDdFxau lưF4p7msng R98cv7Quân, R98cv7ra AZsức nhR98cv7ét jNDdFxtay vàR98cv7o tújNDdFxi quần,AZ R98cv7móc F4p7mschiếc jNDdFxví ra.

Quân cAZhoáng, lF4p7msặng AZđi mộjNDdFxt thoáng,jNDdFx F4p7msngoái F4p7msra đằngjNDdFx sau.

“Oái… NàyAZ… NàF4p7msy… SAZờ… sờF4p7ms môngAZ đâAZy thậtjNDdFx đấyF4p7ms à…

Dương vẫAZn nAZghiến rănAZg rjNDdFxút cájNDdFxi vjNDdFxí rjNDdFxa, nF4p7mshưng chijNDdFxếc AZquần JejNDdFxan chậtR98cv7 khijNDdFxến chiR98cv7ếc AZví mãjNDdFxi khônAZg kR98cv7éo lênAZ được.

Một R98cv7vài vjNDdFxị kháchAZ TF4p7msây AZbắt đầuF4p7ms hiếR98cv7u kìjNDdFx quaR98cv7y R98cv7ra nhìn,F4p7ms njNDdFxhưng DươngF4p7ms kệR98cv7 xáR98cv7c. jNDdFxĐang trojNDdFxng jNDdFxcơn tứjNDdFxc tốijNDdFx AZvà đượcAZ jNDdFxan ủiF4p7ms vớiAZ jNDdFxý jNDdFxnghĩ “đAZối mặtAZ R98cv7với nhR98cv7ững thằngF4p7ms chàF4p7msy bửaR98cv7 thjNDdFxì phảiAZ chR98cv7ày bửajNDdFx hơnjNDdFx nó”,AZ nF4p7msên DươnR98cv7g nghiếnAZ rjNDdFxăng rútR98cv7 cậtF4p7ms lựcAZ. R98cv7Chiếc víAZ vừajNDdFx thR98cv7ò lêF4p7msn quR98cv7a méAZp túiR98cv7 thR98cv7ì QuR98cv7ân lạiR98cv7 nAZgọ nguậy.

“Này này,F4p7ms AZcái AZnày cóR98cv7 AZtính AZlà qAZuấy AZrối tìnhF4p7ms dR98cv7ục côngF4p7ms cộngjNDdFx khôR98cv7ng đấy?”

Vì F4p7msQuân xoR98cv7ay jNDdFxngười nF4p7msên DươjNDdFxng bịF4p7ms F4p7mstrượt F4p7mstay raR98cv7. F4p7msCô AZlại R98cv7phải nF4p7mshào theF4p7mso, vừaF4p7ms cốjNDdFx kF4p7mséo R98cv7chiếc víR98cv7 raF4p7ms, jNDdFxvừa hF4p7msét nhỏ.

“Câm miệng.R98cv7 ĐứjNDdFxng iR98cv7m đấy”.

Giọng QuâAZn vAZừa bujNDdFxồn cười,F4p7ms vừajNDdFx thR98cv7iểu não.

“Ôi, jNDdFxchú ĐịnhR98cv7, R98cv7chú chứnAZg kijNDdFxến nhAZá. RõR98cv7 F4p7mslà F4p7msNhái BjNDdFxén “dê”jNDdFx chR98cv7áu mà!

Dương hR98cv7ung hăF4p7msng trừngjNDdFx mắtF4p7ms lR98cv7ên njNDdFxhìn Quân.

“Hừ, đừngAZ mF4p7msà lôF4p7msi chújNDdFx cậR98cv7u rR98cv7a F4p7msmà R98cv7dọa tôijNDdFx. TưởngF4p7ms chúF4p7ms cjNDdFxậu màF4p7ms xF4p7msi nF4p7mshê vớiAZ tôiR98cv7 hả”?

Mắt jNDdFxQuân lấF4p7msp lAZánh tAZinh quái.

“Thật khjNDdFxông xjNDdFxi nhêjNDdFx chứ?”.

Dương jNDdFxđã rútF4p7ms rR98cv7a đượcR98cv7 chR98cv7iếc vAZí qR98cv7uái đảnR98cv7 rAZa R98cv7khỏi chiếcR98cv7 qF4p7msuần cjNDdFxhật mộtF4p7ms jNDdFxcách quáiR98cv7 jNDdFxđản kjNDdFxia, vộiF4p7ms R98cv7vàng ljNDdFxật AZra AZđể AZtìm chứnF4p7msg jNDdFxminh củR98cv7a mình.

“Không nójNDdFxi R98cv7nhiều đauF4p7ms diều.jNDdFx IF4p7msm cAZho tôR98cv7i cònAZ tìm…”

Dương lậtR98cv7 lậAZt R98cv7một hồi,F4p7ms thR98cv7ấy trjNDdFxong víAZ cójNDdFx vàAZi tờjNDdFx tAZiền cjNDdFxhẵn, lẻjNDdFx lộnjNDdFx xộn.jNDdFx BjNDdFxên ngăAZn khAZác lF4p7msà jNDdFxcác loạR98cv7i gR98cv7iấy tF4p7msờ F4p7msvà AZvài cáR98cv7i thẻ.AZ AZCô tjNDdFxìm thR98cv7ấy đAZược AZchứng minjNDdFxh củaF4p7ms mìnhAZ ởR98cv7 pF4p7mshía tronjNDdFxg AZcùng củaR98cv7 chiếcR98cv7 víAZ, jNDdFxđược kẹR98cv7p F4p7msbên cạnhR98cv7 AZtờ cAZhứng mF4p7msinh R98cv7thư khác.AZ DươnF4p7msg nhanjNDdFxh taF4p7msy kẹR98cv7p njNDdFxgay chứngAZ mAZinh củAZa mjNDdFxình vàoF4p7ms nách,F4p7ms rồiF4p7ms rútR98cv7 tAZờ chứnF4p7msg minR98cv7h tAZhư củaF4p7ms jNDdFxQuân rjNDdFxa, F4p7msliếc nhR98cv7ìn F4p7msqua. NgR98cv7uyễn HoànR98cv7g QujNDdFxân, sR98cv7inh nămF4p7ms 1987F4p7ms… HR98cv7ừ, cF4p7msái đồjNDdFx jNDdFxoắt cF4p7mson F4p7mslắm chuyệnF4p7ms, sF4p7msinh năR98cv7m AZ87 màAZ F4p7msdám lèjNDdFxo nhR98cv7èo làF4p7ms anAZh đâF4p7msy F4p7ms27 tuổiF4p7ms. CôR98cv7 nAZhét trAZở AZlại AZvào vR98cv7í, rồiF4p7ms AZđập bjNDdFxốp chiAZếc F4p7msví AZvào jNDdFxtay củaF4p7ms Quân,jNDdFx cjNDdFxái kẻjNDdFx vẫnR98cv7 đaAZng jNDdFxtủm tỉmR98cv7 đứngR98cv7 nhìAZn. LAZấy hếtjNDdFx giọnAZg hìnhjNDdFx sựAZ cAZó F4p7msthể, DưR98cv7ơng hừR98cv7 mũi.

“Nghe đây.R98cv7 TừR98cv7 bAZây giờAZ khjNDdFxông xAZuất hiệR98cv7n trướcR98cv7 R98cv7mặt AZtôi F4p7msdưới mọiR98cv7 hìnhF4p7ms thức. &R98cv7nbsp;Tôi nR98cv7ói cF4p7msó tiếngR98cv7 ViF4p7msệt R98cv7có dấujNDdFx đấy,F4p7ms cjNDdFxó hiểR98cv7u không?

“Hiểu. NhưngjNDdFx chỉF4p7ms muốnjNDdFx hjNDdFxỏi, F4p7msthế chjNDdFxú ĐịAZnh cóAZ AZthể xjNDdFxuất hiệnjNDdFx tronAZg mjNDdFxọi hìnhAZ tjNDdFxhức không?”

Dương nF4p7msghiến rAZăng tAZrèo trẹR98cv7o “CảjNDdFx cF4p7mshú jNDdFxcháu F4p7msnhà cậuF4p7ms phắnAZ điAZ hếtjNDdFx, hiểAZu chưa?”

Quân gjNDdFxật đầu,R98cv7 F4p7msquay ngườR98cv7i nhìnAZ R98cv7về jNDdFxphía cửa.

“Chú jNDdFxcháu mìnF4p7msh pjNDdFxhải phAZắn thôiR98cv7 chújNDdFx R98cv7ạ, jNDdFxnghe cR98cv7hừng F4p7mslà NháiR98cv7 R98cv7Bén kiF4p7msên qjNDdFxuyết lắm”

Xì, địnR98cv7h tjNDdFxiếp AZtục lừaR98cv7 côF4p7ms jNDdFxà? VF4p7msừa R98cv7bĩu môR98cv7i, jNDdFxvừa địnhR98cv7 châjNDdFxm chọAZc F4p7msQuân thêR98cv7m mộtF4p7ms câuF4p7ms nữa,AZ jNDdFxnhưng AZmắt DươnR98cv7g vF4p7msô tìjNDdFxnh liếAZc rjNDdFxa cửjNDdFxa F4p7msmột cái.

Sau cjNDdFxái liếcR98cv7 đó,jNDdFx DươngjNDdFx đãjNDdFx trởjNDdFx thjNDdFxành “jNDdFxlinh hồAZn AZtượng đá”.

Bởi ngaR98cv7y cửjNDdFxa kjNDdFxhách sjNDdFxạn, ĐịF4p7msnh đãjNDdFx đứngAZ jNDdFxđó tAZừ lR98cv7úc nàAZo, taAZy xỏF4p7ms túF4p7msi jNDdFxquần, F4p7msnhìn jNDdFxvề phR98cv7ía cAZô, jNDdFxđôi mắtAZ đAZen thẫmR98cv7 kíF4p7msn bAZưng, mAZôi điểmR98cv7 nhẹjNDdFx mộtR98cv7 nụAZ cười.

P/s: HíF4p7ms híR98cv7, nAZhư jNDdFxđã hứaF4p7ms, tAZớ F4p7msphải đjNDdFxiều R98cv7ngay ajNDdFxnh ĐR98cv7ịnh F4p7mstrở lạijNDdFx cjNDdFxho cR98cv7ác tìnR98cv7h iR98cv7u đỡF4p7ms nAZhớ aAZnh F4p7msí rồiF4p7ms F4p7msnhé ^^. 

 

Chương 12F4p7ms.2: AZDường nhF4p7msư làR98cv7 côF4p7ms R98cv7xấu hổ.AZ DườnF4p7msg F4p7msnhư R98cv7là AZcô xF4p7msấu hổ,AZ cF4p7mshỉ với…AZ anh.
(Ngõ đR98cv7ường HuỳnhAZ TR98cv7húc R98cv7Kháng, 9/20R98cv711, phoAZto AZby Khanhha)Định quaR98cv7n sátR98cv7 khAZuôn mF4p7msặt đR98cv7ỏ ửngjNDdFx ljNDdFxên màjNDdFxu AZtáo F4p7mschín, dánR98cv7g điệjNDdFxu nhF4p7msư R98cv7gà R98cv7mắc F4p7mstóc củaAZ DưF4p7msơng, trojNDdFxng AZlòng AZnếm trảR98cv7i mộF4p7mst cảmjNDdFx giácF4p7ms ngọtjNDdFx ngR98cv7ào. KF4p7mshông hiểR98cv7u vjNDdFxì đâu,jNDdFx nhữnR98cv7g lầF4p7msn gặF4p7msp gỡjNDdFx DjNDdFxương lujNDdFxôn kìF4p7ms quặc,AZ khjNDdFxi thìR98cv7 R98cv7cô òajNDdFx khR98cv7óc trướcAZ mặtjNDdFx jNDdFxanh AZkhông giấuR98cv7 giếm,F4p7ms F4p7mskhi côjNDdFx ngãAZ cáijNDdFx oạcjNDdFxh njNDdFxgay jNDdFxdưới chânAZ R98cv7anh, F4p7mshay F4p7msnhư bâR98cv7y giờ,jNDdFx jNDdFxcô F4p7msnhư hìnR98cv7h ảjNDdFxnh F4p7msở tAZrên mộF4p7mst viAZdeo clR98cv7ip đajNDdFxng chjNDdFxuyển độngR98cv7 đầyF4p7ms sôF4p7msi nổiR98cv7 bỗngAZ nhiênF4p7ms jNDdFxbị bR98cv7ấm nR98cv7út tjNDdFxạm dAZừng vậy.

Dường nhjNDdFxư làR98cv7 F4p7mscô xấuR98cv7 hổ.AZ DườngR98cv7 nhưR98cv7 ljNDdFxà côR98cv7 xấAZu hổR98cv7, chỉAZ với…AZ anh.

Thấy mF4p7msặt cjNDdFxô sắpR98cv7 bjNDdFxốc cháR98cv7y đếnjNDdFx nơijNDdFx, ĐịjNDdFxnh mỉmR98cv7 R98cv7cười bìnhF4p7ms thản.

“Lâu khôngR98cv7 R98cv7gặp em!”.

Dương mấpjNDdFx jNDdFxmáy môR98cv7i mộtF4p7ms jNDdFxlúc, thấR98cv7y F4p7mstay châF4p7msn thừaR98cv7 thF4p7msãi R98cv7không biếF4p7mst làmR98cv7 AZgì. CôF4p7ms jNDdFxđờ đẫnR98cv7 R98cv7đưa tajNDdFxy vuốtAZ tF4p7msóc R98cv7rồi cậjNDdFxp rậF4p7msp F4p7msbuông xuốF4p7msng, lúAZc R98cv7sau mjNDdFxới tF4p7mshốt lên.

“Sao anR98cv7h lạijNDdFx ởAZ đây?”

Định jNDdFxchưa kịAZp trAZả jNDdFxlời, jNDdFxthì QjNDdFxuân đãR98cv7 nhảyF4p7ms vàF4p7mso, AZgiọng dàR98cv7i ra.

“Vừa nAZãy cF4p7msó ngF4p7msười bảoF4p7ms chúAZ cháR98cv7u mìnF4p7msh cAZấm xuấR98cv7t hAZiện F4p7msdưới mAZọi jNDdFxhình F4p7msthức. CjNDdFxó ngưAZời bảoAZ cảF4p7ms jNDdFxchú F4p7mscũng chAZả F4p7msxi nhêjNDdFx quáiR98cv7 gR98cv7ì  chú ạ”

Mặc F4p7mscho ĐịjNDdFxnh cốR98cv7 F4p7msnín cườiAZ, QuâF4p7msn vẫR98cv7n R98cv7tỉnh bF4p7msơ, jNDdFxcòn R98cv7vờ tjNDdFxhấp giọnF4p7msg tjNDdFxhì thào.

“Có người  vừa&nbsR98cv7p; rồi cònAZ quấF4p7msy rốjNDdFxi …jNDdFx “tờF4p7ms dờR98cv7” cAZháu. ĐểR98cv7 F4p7msan toR98cv7àn chújNDdFx cháuF4p7ms jNDdFxmình R98cv7té AZlà hơn…”

À, nếuF4p7ms bâR98cv7y gF4p7msiờ cóAZ mộtR98cv7 quF4p7mse diêF4p7msm R98cv7đánh xjNDdFxòe mộtAZ R98cv7cái bAZên cạnjNDdFxh thAZì AZđảm bảAZo làF4p7ms F4p7msmặt cAZủa DươngF4p7ms AZsẽ AZbén R98cv7lửa njNDdFxgay. CảmF4p7ms giAZác đỏAZ mặtF4p7ms đếnR98cv7 rátjNDdFx bR98cv7ỏng khiF4p7msến cjNDdFxô AZkhông nF4p7msói nênjNDdFx lời.  DươngF4p7ms nhAZìn vAZẻ mặF4p7mst cốAZ R98cv7bình thảnAZ cjNDdFxủa ĐF4p7msịnh R98cv7và vẻjNDdFx lF4p7msáu jNDdFxcá jNDdFxcủa QuF4p7msân R98cv7khi jNDdFxchiếu tưjNDdFxớng đượcAZ côR98cv7, quyếtjNDdFx tâAZm lấF4p7msy ljNDdFxại bR98cv7ình AZtĩnh. R98cv7Cô vờ  lênF4p7ms giọngF4p7ms nạt.

“Hừ, chjNDdFxú AZcậu làF4p7ms ngườiR98cv7 lớn,F4p7ms bR98cv7iết chF4p7msỗ R98cv7nào nóiAZ đF4p7msùa chjNDdFxỗ nàjNDdFxo njNDdFxói thậtR98cv7 chứAZ nhR98cv7ỉ ajNDdFxnh ĐịnR98cv7h nhỉ?”

Quân dậmF4p7ms châjNDdFxn tAZức tối.

“Ở AZđâu thóiF4p7ms AZđời R98cv7nạt cháuR98cv7 R98cv7nịnh chúR98cv7 làAZ sao?”.

Định vỗjNDdFx vàoR98cv7 R98cv7vai Quân.

“Thôi jNDdFxđi. ĐừngAZ cójNDdFx chAZọc ngườR98cv7i tR98cv7a nữa”.

Quân thởjNDdFx jNDdFxra F4p7msai oán.

“Giờ F4p7msthói đờF4p7msi lạiR98cv7 thànhjNDdFx AZnạt F4p7mscháu F4p7msvà nịnhAZ ngườijNDdFx dưnF4p7msg. TạF4p7msi sF4p7msao lạR98cv7i vôAZ lýF4p7ms thế,AZ mR98cv7ột AZthanh niêF4p7msn tAZrai trẻjNDdFx F4p7mssáng ngờAZi R98cv7đầy sứjNDdFxc sốngAZ màR98cv7 chẳngF4p7ms đượcAZ jNDdFxnâng niAZu gF4p7msì cả”

Cả DưjNDdFxơng lầnF4p7ms ĐịnR98cv7h đềuR98cv7 phìAZ cưjNDdFxời vìR98cv7 điệuF4p7ms bộjNDdFx jNDdFxkhoa F4p7mstrương củajNDdFx Quân.AZ DAZương cũngjNDdFx thầmF4p7ms AZthở pjNDdFxhào vF4p7msì R98cv7thời điểmR98cv7 căngjNDdFx thẳngAZ đãAZ quAZa. TjNDdFxuy nhiên,R98cv7 AZkhi ĐịR98cv7nh hỏiR98cv7 jNDdFxDương cR98cv7ó muốAZn điF4p7ms caféF4p7ms vớAZi chR98cv7ú chjNDdFxáu R98cv7anh khAZông tAZhì DưF4p7msơng vẫjNDdFxn AZbán jNDdFxsống F4p7msbán chjNDdFxết mF4p7msà từR98cv7 R98cv7chối. CR98cv7ô kF4p7mshông muốnjNDdFx mìnF4p7msh F4p7mscứ phảiR98cv7 âmF4p7ms thầR98cv7m đijNDdFx AZtìm cR98cv7ái AZhố R98cv7hay cáijNDdFx lỗAZ nẻR98cv7 nF4p7msào đểF4p7ms chuF4p7msi AZxuống AZvì nhF4p7msững AZtình huốF4p7msng kijNDdFxnh dịAZ F4p7msmà chínR98cv7h cR98cv7ô tạoR98cv7 nAZên trướcjNDdFx R98cv7mắt anh.

Định lắngAZ nAZghe câujNDdFx từR98cv7 chốAZi cF4p7msủa DươngAZ vớiAZ vẻF4p7ms điềmR98cv7 đạR98cv7m, nhưngF4p7ms QuânF4p7ms jNDdFxthì xìF4p7ms jNDdFxmột R98cv7hơi rF4p7msõ dài.

“Sao R98cv7thế, ljNDdFxại sjNDdFxợ háR98cv7 miệAZng mF4p7msắc quaR98cv7i àF4p7ms, hajNDdFxy xjNDdFxấu hổR98cv7 vjNDdFxì mấR98cv7y cjNDdFxái câuAZ vừaAZ nãy?”

Cái thF4p7msằng chếAZt tiệR98cv7t F4p7msnày jNDdFxcứ nF4p7mshư điAZ jNDdFxtông làR98cv7o R98cv7ở tronjNDdFxg R98cv7lòng jNDdFxcô F4p7msvậy. DươAZng AZcười gượng,jNDdFx nhưnjNDdFxg AZchẳng thèR98cv7m tAZhanh mF4p7msinh vớijNDdFx nó,R98cv7 F4p7mscô quaAZy sanAZg ĐịAZnh nR98cv7ói AZnhư gF4p7msiải thích.

“Thật rF4p7msa ljNDdFxà vAZì F4p7msem AZcó R98cv7hẹn vớiAZ AZmột ngưF4p7msời họF4p7ms jNDdFxhàng jNDdFxở đâyjNDdFx. jNDdFxThôi đànR98cv7h hẹnjNDdFx cR98cv7hú F4p7mscháu R98cv7anh dF4p7msịp khác”.

Quân R98cv7vẻ vẫnF4p7ms khjNDdFxông vừaAZ lòng,AZ AZtrước kR98cv7hi xF4p7msoay ngườijNDdFx đijNDdFx cònR98cv7 F4p7msghé vàF4p7mso jNDdFxtai cjNDdFxô thìAZ thàoR98cv7 “LầnR98cv7 AZsau AZnói dốiF4p7ms thìR98cv7 họR98cv7c cáR98cv7ch đừngR98cv7 cójNDdFx màF4p7ms chớpR98cv7 F4p7msmắt jNDdFxloạn lên”

Tưởng nhAZư khjNDdFxói lR98cv7ại xìR98cv7 F4p7msra hR98cv7ai R98cv7lỗ tajNDdFxi Dương.F4p7ms jNDdFxTại sF4p7msao thằF4p7msng R98cv7oắt cR98cv7on nàjNDdFxy R98cv7không đểjNDdFx côAZ AZnhìn R98cv7nó đượcjNDdFx bìnF4p7msh R98cv7thường tronAZg vònAZg mộF4p7mst phútF4p7ms chứ?

*****

Cuộc sốAZng đúAZng F4p7mslà cR98cv7ó nhF4p7msững bấtR98cv7 ngờAZ nF4p7msgẫu nF4p7mshiên khiếnF4p7ms chF4p7msính DươR98cv7ng phảiF4p7ms jNDdFxkinh nF4p7msgạc. KjNDdFxhi F4p7mscô nóR98cv7i F4p7msđại câR98cv7u gR98cv7ặp “mộtF4p7ms nAZgười hR98cv7ọ R98cv7hàng” cR98cv7ô tuyAZệt nhiêR98cv7n AZkhông thểR98cv7 nghĩjNDdFx rằng,F4p7ms cR98cv7ó mjNDdFxột ngườAZi họjNDdFx hjNDdFxàng thật,jNDdFx độR98cv7t R98cv7ngột gọijNDdFx điệnF4p7ms cjNDdFxho côR98cv7. MjNDdFxà đâyR98cv7 jNDdFxlại ljNDdFxà AZmột njNDdFxgười côF4p7ms cF4p7msực kìF4p7ms yêF4p7msu quý.

Giọng củjNDdFxa báF4p7msc TjNDdFxhụ vjNDdFxang AZlên rjNDdFxổn rảng.

“Nấm,  đang ởAZ R98cv7fesival phảjNDdFxi không?”

Dương trònjNDdFx xF4p7msoe mắt.

“Dạ, F4p7mssao R98cv7bác bAZiết ạ?”

“Vậy mớAZi F4p7mstài chứ.AZ AZMau mR98cv7au, đijNDdFx AZra đjNDdFxây ănR98cv7 R98cv7với bác.F4p7ms R98cv7Bắt F4p7mstaxi R98cv7ra luôjNDdFxn nF4p7mshà hànR98cv7g TR98cv7hùy DR98cv7ương njNDdFxhé, cóF4p7ms F4p7msbiết đườngR98cv7 chưa?AZ KhôAZng jNDdFxcứ bảoR98cv7 làF4p7ms láF4p7msi F4p7msxe ngườijNDdFx jNDdFxta jNDdFxbiết đấy”.

“Dạ, R98cv7cháu R98cv7biết rồi.AZ ChAZáu jNDdFxra lF4p7msuôn đây”.

Lẳng điAZện jNDdFxthoại xuAZống giường,F4p7ms R98cv7Dương vR98cv7ừa gấR98cv7p AZgáp thaR98cv7y đồF4p7ms, vừjNDdFxa ngR98cv7hĩ miệF4p7msng mjNDdFxình thiêjNDdFxng quáAZ đAZi mấAZt. VừaR98cv7 AZkêu cójNDdFx hF4p7msẹn họR98cv7 AZhàng làjNDdFx gặpR98cv7 R98cv7họ hànjNDdFxg luF4p7msôn. BF4p7msiết vầyAZ hồiF4p7ms nãyR98cv7 jNDdFxcô nóF4p7msi sR98cv7ắp gặpjNDdFx ngườijNDdFx AZyêu, cAZó R98cv7khi R98cv7cô lạijNDdFx chẳngF4p7ms túF4p7msm R98cv7cổ AZđược aAZnh chjNDdFxàng đẹF4p7msp trajNDdFxi, nhjNDdFxà gF4p7msiàu R98cv7viết chữjNDdFx R98cv7bự ởR98cv7 cáR98cv7i thànhjNDdFx phjNDdFxố biểjNDdFxn jNDdFxnày R98cv7í chAZứ ^^

Dương AZbước vàoAZ “ThùR98cv7y DươAZng”, mộtR98cv7 njNDdFxhà hàngjNDdFx đượcjNDdFx thiếtR98cv7 AZkế đểjNDdFx hầjNDdFxu R98cv7như mjNDdFxọi giaAZn phF4p7msòng đềuR98cv7 nhìnR98cv7 rF4p7msa bjNDdFxiển. BuổjNDdFxi jNDdFxchiều, AZnắng sAZâm sấR98cv7p vànR98cv7g F4p7mstrên F4p7msmặt biểR98cv7n xanjNDdFxh, F4p7msvài dâAZy lR98cv7eo R98cv7đu hờR98cv7 F4p7msbên cửaF4p7ms sổ,AZ F4p7msthật làR98cv7 thjNDdFxời điểmjNDdFx lãnAZg mạnR98cv7 cR98cv7ủa R98cv7các cặpAZ tR98cv7ình nR98cv7hân. Từ  hànAZh laAZng jNDdFxđi vào,AZ DươF4p7msng đãR98cv7 liếR98cv7c thấyR98cv7 nhữngjNDdFx khjNDdFxông bjNDdFxiết R98cv7là AZbao R98cv7nhiêu cR98cv7ặp đôiF4p7ms R98cv7đang đứngF4p7ms bênAZ R98cv7nhau rìAZ rầmR98cv7 tAZrò chuyện,R98cv7 hF4p7msay đútjNDdFx chF4p7mso nhaAZu miếngAZ bF4p7msánh nF4p7msgọt nR98cv7gào, haF4p7msy cầjNDdFxm chặtjNDdFx AZtay nhAZau, nAZhìn rF4p7msa bF4p7msiển lớF4p7msn… ÂyF4p7ms dAZa, R98cv7vậy màjNDdFx cAZô lạijNDdFx R98cv7vào chốnjNDdFx AZlãng mR98cv7ạn thếAZ nF4p7msày đểAZ gF4p7msặp jNDdFxông bAZác mìnhjNDdFx cơF4p7ms chứ.

Theo nhânR98cv7 viêR98cv7n cR98cv7hỉ dR98cv7ẫn, DươngF4p7ms bF4p7msước đếnR98cv7 mjNDdFxột jNDdFxban côngF4p7ms, cF4p7msó jNDdFxkê chiếR98cv7c bàR98cv7n nhỏ.R98cv7 ĐôAZi vaF4p7msi ngưF4p7msời đàjNDdFxn ônR98cv7g từngAZ trjNDdFxải qjNDdFxuay ljNDdFxưng lF4p7msại vềAZ pAZhía cAZô, F4p7msmái tF4p7msóc hAZoa R98cv7râm bajNDdFxy nhR98cv7ẹ tF4p7msrong gió.

“Bác, báAZc đangAZ nhớF4p7ms báF4p7msc TâmAZ à?”

Ông TR98cv7hụ quR98cv7ay lF4p7msại, nR98cv7hìn jNDdFxđứa chjNDdFxáu gjNDdFxái tronF4p7msg bR98cv7ộ váR98cv7y hF4p7msoa xR98cv7inh F4p7msxắn, mỉjNDdFxm cR98cv7ười rộnR98cv7g mở.

“Nấm conF4p7ms, mởF4p7ms mR98cv7iệng lR98cv7à trêuF4p7ms chọcF4p7ms bácAZ. SF4p7msao? TAZhấy nhjNDdFxà AZhàng nàyF4p7ms jNDdFxđẹp không?”

Dương kéoR98cv7 ghếR98cv7 ngồijNDdFx xuốnAZg, nhaAZnh R98cv7tay AZnhón mF4p7msột mF4p7msiếng bánhjNDdFx F4p7msnhỏ trjNDdFxên bànjNDdFx, ănjNDdFx ngoAZn lành.

“Dạ đjNDdFxẹp. F4p7msCơ F4p7msdưng màAZ hơiR98cv7 xAZa chỗjNDdFx kháchAZ sạnF4p7ms jNDdFxcháu. NhưnR98cv7g saR98cv7o bácR98cv7 jNDdFxbiết AZchỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảoR98cv7 mắtjNDdFx, cưjNDdFxời vuAZi vjNDdFxẻ “ChF4p7msáu đoáF4p7msn rjNDdFxa jNDdFxrồi, thếF4p7ms R98cv7nào chAZủ nhàR98cv7 hAZàng R98cv7này cũnjNDdFxg làR98cv7 mF4p7msột F4p7mstuyệt sắcjNDdFx giaR98cv7i nhâR98cv7n, hR98cv7ai ngườiR98cv7 từngjNDdFx cF4p7msó F4p7msmột tìnhAZ yF4p7msêu nhưjNDdFx hjNDdFxoa R98cv7như mộngR98cv7 khAZiến báR98cv7c khR98cv7ông thểF4p7ms nàF4p7mso qjNDdFxuên được….ThếF4p7ms rồi…

Dương cF4p7mshưa R98cv7nói F4p7mshết, ôjNDdFxng TF4p7mshụ cF4p7msười lớn.

“Cái coR98cv7n bjNDdFxé này.AZ ChủR98cv7 F4p7msnhà hànAZg jNDdFxnày làjNDdFx mjNDdFxột lãjNDdFxo bụnAZg gầnAZ R98cv7rơi xujNDdFxống đầujNDdFx gốR98cv7i vàAZ jNDdFxtóc thjNDdFxì AZlại chẳngAZ còAZn cọjNDdFxng nàjNDdFxo. R98cv7Nghe AZcó gF4p7msiống mộtR98cv7 tuF4p7msyệt sắcAZ giR98cv7ai njNDdFxhân không?…”

Dương F4p7mshi F4p7mshi cười.

“Vậy thìR98cv7 jNDdFxđơn gijNDdFxản rồi.AZ NF4p7mshà hàjNDdFxng njNDdFxày chjNDdFxắc lF4p7msà F4p7msdo AZbác xâyAZ dựF4p7msng đúAZng khjNDdFxông ạ?”.

“Thông minR98cv7h đF4p7msấy. jNDdFxNào thícjNDdFxh ăF4p7msn gìAZ thR98cv7ì chF4p7msọn F4p7msđi. F4p7msĐồ R98cv7ở F4p7msđây jNDdFxđược R98cv7lắm đó”

Nhân vjNDdFxiên R98cv7phục vụR98cv7 đAZi tới,F4p7ms gR98cv7hi ljNDdFxại AZvài mónR98cv7 ăF4p7msn  Dương chọR98cv7n. jNDdFxỞ biểR98cv7n thjNDdFxì tộijNDdFx F4p7msgì kR98cv7hông ăF4p7msn hảiAZ jNDdFxsản chứ,jNDdFx nhấtF4p7ms AZlà mF4p7msình lR98cv7ại AZkhông phảF4p7msi tF4p7msrả tiềAZn, vậyR98cv7 nêAZn DươAZng AZhỉ jNDdFxhả gọiF4p7ms đAZĩa ghẹF4p7ms jNDdFxhấp, vàR98cv7 miếnR98cv7 xàAZo F4p7mscua cùngjNDdFx mR98cv7ột đĩAZa salF4p7msat miếnF4p7ms tôm.

Dương vừaAZ AZđịnh gấpAZ AZcuốn menjNDdFxu, AZđưa lạF4p7msi F4p7mscho njNDdFxhân viênjNDdFx thìAZ F4p7msông TjNDdFxhụ đãF4p7ms vớiAZ tjNDdFxay, lậtR98cv7 cuốjNDdFxn mjNDdFxenu F4p7msra tiếp.

“Cứ gR98cv7ọi nhiềujNDdFx mộAZt chútAZ. ỞjNDdFx đâR98cv7y mójNDdFxn tF4p7msôm R98cv7nướng jNDdFxhay R98cv7tôm sF4p7msốt bơAZ tỏF4p7msi cũAZng jNDdFxđược lắAZm. F4p7msÀ, cóF4p7ms thíchR98cv7 tR98cv7u hàiR98cv7 không?”.

“Ui cóF4p7ms hF4p7msai bájNDdFxc cháAZu F4p7msmình gọiAZ làmR98cv7 gìR98cv7 nhF4p7msiều ạ”.

Ông ThụAZ mỉmF4p7ms cười,AZ mjNDdFxột cAZhút F4p7msranh mãF4p7msnh dâAZng F4p7mslên troAZng mắt.

“Có thêmjNDdFx mộtjNDdFx thằAZng đệR98cv7 R98cv7của bF4p7msác nữa”.

Có R98cv7lẽ F4p7msvì qR98cv7uá hiểujNDdFx ôAZng bácAZ mình,F4p7ms nênAZ R98cv7lập tứcAZ jNDdFxDương ngờjNDdFx ngợ.

“Bác. KhjNDdFxông jNDdFxphải bácjNDdFx vẫnF4p7ms AZquyết R98cv7tâm mAZối majNDdFxi chjNDdFxo chjNDdFxáu đấyR98cv7 chAZứ ạ?”

Ông ThụR98cv7 cườiAZ jNDdFxlớn, vjNDdFxò jNDdFxtay F4p7msxoa đAZầu Dương.

“Cái F4p7mscon bR98cv7é nàyAZ… R98cv7Sao hiểF4p7msu F4p7msý nhaAZnh thF4p7msế hả?”

Dương đặtR98cv7 phịAZch jNDdFxtờ mjNDdFxenu xjNDdFxuống, R98cv7khổ sởR98cv7 AZnhìn ông.

“Bác, báAZc biF4p7msết làjNDdFx chR98cv7áu khônjNDdFxg thR98cv7ích mấAZy trR98cv7ò mF4p7msối R98cv7mai mà”.

Ông ThụR98cv7 nhìnAZ F4p7mscô jNDdFxvẻ bF4p7msao dung.

“Thì cứF4p7ms thửF4p7ms mjNDdFxột lầnAZ xemR98cv7. KhR98cv7ông tiAZn bR98cv7ác à?

“Không jNDdFxphải khF4p7msông F4p7mstin, nhưnAZg mà…”

Dương đangjNDdFx AZnói djNDdFxở F4p7msthì cóF4p7ms tAZiếng bướcAZ châAZn đF4p7msi tớF4p7msi. AZCô qR98cv7uay nhAZìn tR98cv7hì chợtF4p7ms ngjNDdFxẩn raR98cv7. NgườiR98cv7 bướcAZ vjNDdFxào jNDdFxmặc chiếF4p7msc sơR98cv7 mF4p7msi đeR98cv7n kjNDdFxẻ jNDdFxnhỏ, khuônjNDdFx mặR98cv7t trầmR98cv7 ngâmR98cv7, khóejNDdFx miệngjNDdFx đangAZ chuR98cv7ẩn bịjNDdFx F4p7msnhướn lêjNDdFxn mộjNDdFxt nụF4p7ms cườiF4p7ms chàoAZ hỏi.

“Chú ạ.AZ ChR98cv7áu tớR98cv7i rồi”.

Dương kíF4p7msn đáojNDdFx cấujNDdFx vjNDdFxào tjNDdFxay mìnhAZ mF4p7msột AZcái, thấyjNDdFx đjNDdFxau đau,R98cv7 côAZ mjNDdFxới ngướcjNDdFx R98cv7lên AZnhìn ĐịnAZh, cườF4p7msi ngượjNDdFxng ngập.

“Lại gặpAZ ajNDdFxnh rồi”.

 

Chương 12.F4p7ms3: VôjNDdFx lí,R98cv7 jNDdFxchưa uốnAZg mAZà đãR98cv7 thAZấy tâyR98cv7 tâF4p7msy F4p7mslà tAZhế nàoF4p7ms nhỉ?(Tấm “R98cv7mành tjNDdFxreo” gAZiữa phAZố AZhôm điAZ bR98cv7ộ 25/9)

Một njNDdFxgười đượjNDdFxc lR98cv7àm mF4p7msai cR98cv7ho mìnAZh R98cv7đến haF4p7msi lầnAZ thF4p7msì cAZó phảiF4p7ms làF4p7ms jNDdFxcó R98cv7duyên không?  SuR98cv7y R98cv7nghĩ ấyR98cv7 lướtR98cv7 qR98cv7ua tronR98cv7g F4p7msđầu Định.

Còn suAZy njNDdFxghĩ củAZa DươngF4p7ms thjNDdFxì lR98cv7ại là:F4p7ms AZMột ngườAZi đưjNDdFxợc lF4p7msàm AZmai cjNDdFxho mjNDdFxình đếnR98cv7 hjNDdFxai AZlần rồjNDdFxi lạiR98cv7 liênR98cv7 tụcF4p7ms gặpAZ njNDdFxhau haAZi lầnF4p7ms trAZong bjNDdFxuổi chiềuAZ F4p7msở mR98cv7ột thàAZnh phốjNDdFx xR98cv7a lạ R98cv7 thì cóR98cv7 phảjNDdFxi rấR98cv7t rấAZt R98cv7rất rấtjNDdFx rấR98cv7t rấtAZ jNDdFxcó duyR98cv7ên không????

Vì rấtAZ nhiềR98cv7u chữjNDdFx “rất”R98cv7 R98cv7cộng thêjNDdFxm chữR98cv7 “duyF4p7msên” tAZo AZđùng AZkia mAZà F4p7msDương đờF4p7ms đẫnF4p7ms cảjNDdFx F4p7msngười. LạiAZ pháAZt hAZiện F4p7mscái ngườAZi vốAZn đF4p7msiềm tĩnF4p7msh F4p7mskia jNDdFxcũng bấtF4p7ms ngờR98cv7 kjNDdFxhông kAZém jNDdFxgì mình,AZ DưAZơng lạijNDdFx càAZng …F4p7ms đờF4p7ms đẫn!

Quan sátAZ thAZằng R98cv7đệ vàF4p7ms côjNDdFx cjNDdFxháu gáijNDdFx mR98cv7ắt trR98cv7òn mắtR98cv7 R98cv7dẹt AZnhìn nhauAZ, ônjNDdFxg ThụR98cv7 cườiAZ sảF4p7msng khoájNDdFxi, kéR98cv7o ĐịnhjNDdFx F4p7msxuống cF4p7msạnh mình.

“Sao, thếjNDdFx hF4p7msóa rR98cv7a lạF4p7msi biếtjNDdFx cojNDdFxn NấjNDdFxm nR98cv7hà chúF4p7ms à?”

Định R98cv7nhìn DưAZơng tủmAZ tR98cv7ỉm “DạR98cv7, chjNDdFxáu khF4p7msông bAZiết NF4p7msấm, cAZháu cF4p7mshỉ biF4p7msết NháAZi BéAZn thôi”.

Nếu cjNDdFxâu R98cv7của ôngR98cv7 TjNDdFxhụ jNDdFxlàm DjNDdFxương hájNDdFx hốF4p7msc mồmjNDdFx F4p7msđịnh phảnR98cv7 khángF4p7ms tR98cv7hì cAZâu cF4p7msủa ĐịnhjNDdFx làmAZ cjNDdFxô  không tR98cv7hể njNDdFxào màjNDdFx nAZgậm mijNDdFxệng R98cv7được. ÔF4p7msi, cF4p7msô cF4p7mshưa từjNDdFxng biếAZt mộAZt ĐịnhR98cv7 thAZế nàjNDdFxy. KAZẻ mặtAZ sAZắt đãjNDdFx biếAZt njNDdFxói jNDdFxđùa ^jNDdFx^. MàAZ câuR98cv7 đùR98cv7a F4p7msấy F4p7mscòn nhắjNDdFxm thẳngF4p7ms R98cv7vào cô.

Ông ThụF4p7ms F4p7msthì hếtAZ nhìnjNDdFx saF4p7msng AZcô cháAZu gájNDdFxi, lạiF4p7ms nhìR98cv7n saAZng thằnAZg đệF4p7ms tAZử rujNDdFxột, F4p7msvẻ nhưR98cv7 chjNDdFxưa R98cv7hiểu hAZết. “NR98cv7hái BéF4p7msn ấF4p7msy à?F4p7ms?? ChR98cv7áu gặpAZ F4p7mscon béF4p7ms lúcR98cv7… AZlúc mặtF4p7ms AZnó xaR98cv7nh njNDdFxhư đítAZ nhF4p7msái à???”

AkAkAk. DF4p7msương mjNDdFxuốn đjNDdFxi chếtAZ R98cv7quá. ÔiR98cv7 bájNDdFxc ơF4p7msi, sajNDdFxo AZbác lạiF4p7ms cF4p7msó cáF4p7msi liênR98cv7 tưởngR98cv7 “lãF4p7msng mạn”jNDdFx thếF4p7ms cjNDdFxơ chứ?R98cv7 jNDdFxĐịnh vẻAZ R98cv7như cũngF4p7ms queAZn vớiR98cv7 jNDdFxsự bỗjNDdFx bR98cv7ã dễR98cv7 gầnR98cv7 củR98cv7a R98cv7ông, mR98cv7ôi thoángF4p7ms nụF4p7ms cười.  “DươngjNDdFx làF4p7ms hàngAZ AZxóm củaF4p7ms cháu”.

Dương tAZhấp giọnAZg lF4p7msàu R98cv7bàu “NháAZi BéF4p7msn jNDdFxlà djNDdFxo jNDdFxthằng cháF4p7msu ajNDdFxnh ấyR98cv7 gọjNDdFxi jNDdFxcháu đấy”.

Ông ThAZụ ngờjNDdFx ngợR98cv7 nF4p7mshư cốjNDdFx nF4p7mshớ “CháuAZ AZà? PhảAZi cájNDdFxi thR98cv7ằng đợtAZ trướcR98cv7 đR98cv7ánh R98cv7nhau jNDdFxvào bệAZnh vF4p7msiện đAZấy không?

“Dạ đúng”.

Định đAZáp ngjNDdFxắn gọn.F4p7ms DươnR98cv7g R98cv7thầm jNDdFxthở R98cv7phào khAZi ĐịjNDdFxnh kjNDdFxhông R98cv7lôi cF4p7mshuyện jNDdFxcô đãR98cv7 cắpR98cv7 nF4p7msách jNDdFxthằng cháuF4p7ms quýjNDdFx hAZóa củajNDdFx aAZnh R98cv7vào bệnhR98cv7 việnF4p7ms AZthế nàR98cv7o, jNDdFxnếu khôngF4p7ms AZthế nR98cv7ào bácR98cv7 ThụAZ cũAZng hAZỏi nàF4p7msy nọF4p7ms, R98cv7dẫn đếnAZ ngọnR98cv7 ngànhAZ cR98cv7ơ sR98cv7ự. F4p7msViệc cF4p7msô thỉnhAZ thAZoảng cR98cv7hui rAZa F4p7mschui vàAZo qF4p7msuán bR98cv7i –R98cv7 R98cv7a, mặcF4p7ms R98cv7dù chỉR98cv7 chọcjNDdFx chọR98cv7c mấyjNDdFx F4p7msviên R98cv7bi trF4p7msòn jNDdFxtròn AZvô hạjNDdFxi, nhưngR98cv7 nếuR98cv7 đếnF4p7ms taAZi cAZác bF4p7msậc phF4p7msụ huyF4p7msnh tjNDdFxhì vẫnjNDdFx làF4p7ms mộtR98cv7 chF4p7msuyện lonjNDdFxg R98cv7trời AZlở đất.F4p7ms RằjNDdFxng, F4p7mscon gájNDdFxi AZcon đứajNDdFx phảiR98cv7 …R98cv7 thếF4p7ms nàojNDdFx mAZới chujNDdFxi AZvào mF4p7msấy R98cv7chỗ AZthế chR98cv7ứ? RằnjNDdFxg, thôF4p7msi jNDdFxchết rồi,jNDdFx AZhay AZlà AZnó AZkhông cR98cv7ó thằngjNDdFx AZnào tF4p7mshèm rước,R98cv7 nêAZn sAZinh AZra biF4p7msến chứng,R98cv7 mấtAZ F4p7mscân bằnF4p7msg nàyjNDdFx nF4p7msọ… KhônAZg thjNDdFxể đR98cv7ể thjNDdFxế nàR98cv7y F4p7msđược, R98cv7ta AZphải R98cv7kiếm ngaF4p7msy chjNDdFxo nóF4p7ms mộR98cv7t thằjNDdFxng. jNDdFxVà thAZế lAZà lạjNDdFxi cAZó hF4p7msệ qR98cv7uả AZlà ởR98cv7 quAZán tràR98cv7 nọ,jNDdFx ởjNDdFx quánR98cv7 F4p7mscafé kiF4p7msa tronjNDdFxg F4p7mscả nhữjNDdFxng ngàyAZ đẹpR98cv7 AZtrời vàR98cv7 nhữngR98cv7 ngàR98cv7y kR98cv7hông đẹpAZ tjNDdFxrời cF4p7msho jNDdFxlắm, F4p7mscó côF4p7ms nànF4p7msg mF4p7msặt màR98cv7y R98cv7dàu dàR98cv7u R98cv7đi xF4p7msem mắt.

Thực tếR98cv7 chAZứng minF4p7msh, giaAZi chưjNDdFxa vợAZ R98cv7giờ cũngF4p7ms kjNDdFxhan AZhiếm lắmAZ AZrồi. jNDdFxCho R98cv7nên, AZnhững ứjNDdFxng AZcử viêAZn thậmjNDdFx chíjNDdFx AZcòn “hR98cv7ai R98cv7lần tjNDdFxrong một”jNDdFx njNDdFxhư R98cv7là ĐịR98cv7nh jNDdFxđây. CảF4p7ms bF4p7msác ThụjNDdFx lẫnjNDdFx TjNDdFxân R98cv7đều mF4p7msuốn djNDdFxấm dR98cv7úi AZanh AZcho cR98cv7ô vjNDdFxới lờiAZ AZquảng cjNDdFxáo “hàngAZ ViệtAZ NjNDdFxam cAZhất lưR98cv7ợng cjNDdFxao”. ThậR98cv7t AZra thìR98cv7 mắtAZ nF4p7mshìn cjNDdFxủa haAZi ngưAZời nàAZy cjNDdFxô đềuR98cv7 tAZin jNDdFxtưởng cả.R98cv7 F4p7msThật jNDdFxra hjNDdFxơn nữR98cv7a thìR98cv7 cR98cv7hính cjNDdFxô R98cv7còn muốjNDdFxn dF4p7msấm dAZúi anF4p7msh F4p7mscho R98cv7mình kiAZa màAZ ^^.

Nhân viênAZ xếR98cv7p loF4p7msạt đồR98cv7 ăF4p7msn lêF4p7msn bànjNDdFx. ĐịF4p7msnh jNDdFxmở njNDdFxút chR98cv7ai rượuAZ vaAZng mR98cv7ột cácF4p7msh thjNDdFxành thạo,AZ xếpF4p7ms mấyjNDdFx chiếR98cv7c lR98cv7y lạjNDdFxi AZrồi bắtR98cv7 đầuF4p7ms rót.F4p7ms ÔjNDdFxng AZThụ nR98cv7hìn ĐịnF4p7msh, lAZại nhF4p7msìn vẻR98cv7 mjNDdFxặt tAZhoáng F4p7msửng hR98cv7ồng cR98cv7ô cR98cv7háu gáAZi, giọnR98cv7g vuF4p7msi vẻ.

“Ái F4p7mschà! R98cv7Coi njNDdFxhư bjNDdFxác lAZàm chuyệAZn thF4p7msừa rồjNDdFxi? jNDdFxThế anR98cv7h eR98cv7m hàR98cv7ng xóF4p7msm R98cv7láng giềF4p7msng lájNDdFxng jNDdFxtỏi chắcR98cv7 R98cv7quý R98cv7nhau cjNDdFxhứ hả?”

Bình tjNDdFxĩnh nhưjNDdFx ĐịAZnh AZmà F4p7mschai rAZượu trF4p7msong tajNDdFxy cR98cv7ũng chệchAZ đi,AZ khAZiến rượu&nbR98cv7sp; sánh cR98cv7ả rjNDdFxa F4p7msmép AZly, trojNDdFxng lúAZc đóAZ, AZDương nhjNDdFxư “đứngjNDdFx hF4p7msình”. CôAZ rầuAZ rĩR98cv7 nhìF4p7msn ôngF4p7ms ThjNDdFxụ, nhjNDdFxăn nhó.

“Trời, báAZc hR98cv7ỏi F4p7msgì kAZhó thếR98cv7 ạ.jNDdFx QuýR98cv7 F4p7mskiếc gAZì R98cv7cơ chứ?”

“Ơ haAZy cojNDdFxn jNDdFxbé nàyR98cv7. R98cv7Hàng AZxóm R98cv7thì R98cv7hoặc qR98cv7uý R98cv7nhau hoặcjNDdFx ghétAZ AZnhau. ThếjNDdFx haF4p7msi đứajNDdFx chẳngjNDdFx lAZẽ lF4p7msại ghjNDdFxét nR98cv7hau à?

Im lR98cv7ìm. IR98cv7m lìm.

Dương trộmF4p7ms nhìnAZ saAZng Định,R98cv7 chỉAZ thjNDdFxấy aF4p7msnh cẩnR98cv7 trọngjNDdFx R98cv7đặt R98cv7ly rưAZợu xuốngAZ trF4p7msước F4p7msmặt ônAZg TjNDdFxhụ, khôngAZ cjNDdFxó F4p7msvẻ gjNDdFxì lAZà sẽF4p7ms “AZphun châF4p7msu F4p7msnhả ngọcjNDdFx” R98cv7giải đR98cv7áp thắR98cv7c mR98cv7ắc cjNDdFxho ôngR98cv7 bR98cv7ác jNDdFxmình, tjNDdFxhế nên&AZnbsp; cuối cùF4p7msng AZcô đànhAZ chépAZ miệng,jNDdFx ấAZp úng.

“Thì cũngjNDdFx hR98cv7àng jNDdFxxóm bìnjNDdFxh tjNDdFxhường jNDdFxmà bác”.

Định hơiF4p7ms nR98cv7gước nhìnR98cv7 R98cv7cô khR98cv7iến DF4p7msương F4p7mslựng F4p7mskhựng, nhưnR98cv7g jNDdFxcuối R98cv7cùng R98cv7anh chỉAZ AZnói nhF4p7msẹ nhàng.

“Em uốjNDdFxng cjNDdFxhút vanF4p7msg nhé?”

“Dạ ítAZ thôR98cv7i ạ!”

Dương cAZầm lấR98cv7y R98cv7ly rưAZợu ĐịnhR98cv7 đưF4p7msa, thấyjNDdFx mjNDdFxàu rượR98cv7u sóAZng sánAZh. HìAZnh nhF4p7msư jNDdFxtrái jNDdFxtim côR98cv7 cũR98cv7ng đanjNDdFxg cóF4p7ms chjNDdFxút sóAZng sánR98cv7h trF4p7msòng trànhAZ. VR98cv7ô lí,F4p7ms cR98cv7hưa uốngAZ mAZà đãAZ thấyR98cv7 F4p7mstây tâAZy làR98cv7 R98cv7thế jNDdFxnào nhỉ?

Ông TjNDdFxhụ giơjNDdFx ljNDdFxy rượjNDdFxu R98cv7lên, vuR98cv7i vẻjNDdFx “NF4p7msào nào…AZ UốngR98cv7 mF4p7msừng gặAZp R98cv7mặt nF4p7msào! HữuR98cv7 duyêF4p7msn thìjNDdFx mớiAZ năR98cv7ng tươjNDdFxng ngộF4p7ms. HaR98cv7i đứaF4p7ms lạR98cv7i R98cv7còn chuR98cv7ng vácR98cv7h AZnữa thìR98cv7 chújNDdFx khôAZng còjNDdFxn gR98cv7ì phảAZi lAZo nữR98cv7a rồi…”

Dương R98cv7vừa cụnAZg lF4p7msy vjNDdFxừa nhF4p7msủ F4p7msthầm khôF4p7msng R98cv7hiểu cAZái ýF4p7ms tứjNDdFx “khôngR98cv7 R98cv7còn jNDdFxgì pAZhải R98cv7lo”của jNDdFxbác AZmình ljNDdFxà sF4p7msao đây?jNDdFx HF4p7msay bájNDdFxc ngF4p7mshĩ cR98cv7ô đưR98cv7ợc F4p7mslàm hàF4p7msng xAZóm củajNDdFx aAZnh làAZ cF4p7msoi nhF4p7msư chuộR98cv7t R98cv7sa chĩnhAZ gạjNDdFxo rồF4p7msi, khôngAZ phảR98cv7i jNDdFxlo lắAZng chjNDdFxo nAZó nR98cv7ữa. Ôi,F4p7ms R98cv7thế AZthì chắcAZ F4p7msbác F4p7mscô jNDdFxlầm tjNDdFxo mấtjNDdFx rồiR98cv7. CôAZ lạiR98cv7 liếcAZ trộmR98cv7 ĐịnhF4p7ms qAZua vjNDdFxành jNDdFxly. AAZnh nhjNDdFxấp njNDdFxgụm rượu,R98cv7 cR98cv7ũng AZkhông jNDdFxđáp lAZời củaR98cv7 R98cv7ông TF4p7mshụ, nhưnF4p7msg vR98cv7ẻ trầmAZ F4p7mstĩnh vjNDdFxà AZthư thái.

Dương vR98cv7ốn F4p7mslà ngườijNDdFx khjNDdFxông giỏjNDdFxi vAZề tâF4p7msm jNDdFxlí đàR98cv7n ông.F4p7ms NhR98cv7ững phF4p7msán jNDdFxđoán cR98cv7ủa cR98cv7ô AZlúc nàjNDdFxo cũnR98cv7g R98cv7trật jNDdFxlất. NênR98cv7 đôR98cv7i kjNDdFxhi AZtrực cảmAZ R98cv7của mjNDdFxình máR98cv7ch bAZảo mạnhjNDdFx mF4p7msẽ, DươF4p7msng vẫnR98cv7 cjNDdFxố ghR98cv7ìm nR98cv7ó xuống,AZ sợR98cv7 mìnjNDdFxh jNDdFxlại rơF4p7msi vàoAZ tìnjNDdFxh huF4p7msống “chF4p7msạy vàoAZ rR98cv7ừng mơAZ bắtF4p7ms cF4p7mson tưởnF4p7msg bở”.R98cv7 F4p7msNhưng, liệjNDdFxu cóAZ jNDdFxsai chútF4p7ms nàjNDdFxo khôAZng nhỉ,  kF4p7mshi jNDdFxcô nhậnR98cv7 thấyjNDdFx đjNDdFxôi lúcAZ ĐịnhR98cv7 nhìnR98cv7 mìnF4p7msh vR98cv7à đôiR98cv7 AZmắt thẫmF4p7ms R98cv7đen kijNDdFxa thjNDdFxoáng chútjNDdFx ljNDdFxại lấpR98cv7 lF4p7msánh ánhF4p7ms cười.

Bữa jNDdFxăn vF4p7msui vẻ,F4p7ms R98cv7nhẹ nhàjNDdFxng, bởijNDdFx báAZc ThụjNDdFx ljNDdFxiên tjNDdFxục pF4p7msha AZtrò vàF4p7ms “F4p7mskể xF4p7msấu” DR98cv7ương. SựjNDdFx xAZuề xòR98cv7a cF4p7msủa F4p7msbác khiếnjNDdFx mọijNDdFx tF4p7mshứ tAZrở nênAZ thânF4p7ms áiAZ, AZdù thỉnhR98cv7 F4p7msthoảng âAZm mưAZu “gửiF4p7ms gắmF4p7ms” DưjNDdFxơng F4p7mscho ĐF4p7msịnh bácjNDdFx vF4p7msẫn đểF4p7ms lộR98cv7 jNDdFxrõ R98cv7mồn mộtF4p7ms. ỞAZ F4p7msbên cạnhjNDdFx bjNDdFxác, ĐịnhjNDdFx dườngR98cv7 AZnhư cR98cv7ũng F4p7mscởi jNDdFxmở hjNDdFxơn, anR98cv7h cườiAZ nhiều,F4p7ms jNDdFxnói nAZhiều hR98cv7ơn F4p7msđôi F4p7mschút. CôF4p7ms đặcR98cv7 bF4p7msiệt thjNDdFxích kjNDdFxhi nghjNDdFxe F4p7mshai AZngười tAZrao đổiR98cv7 AZvề côngR98cv7 việc,R98cv7 mặcAZ djNDdFxù R98cv7mù tịtAZ khônF4p7msg hiểuF4p7ms tíR98cv7 tejNDdFxo gì,AZ nhưnF4p7msg chỉF4p7ms nhìnR98cv7 khF4p7msuôn mR98cv7ặt cưF4p7msơng nghịAZ kiR98cv7a saAZy sưR98cv7a nóiR98cv7 vAZề bF4p7msê tF4p7msông cốtF4p7ms thép,jNDdFx jNDdFxnói vềF4p7ms F4p7msdầm dR98cv7èo mójNDdFxng mánR98cv7h, cjNDdFxô cũnF4p7msg thấR98cv7y nhR98cv7ư mìnF4p7msh đF4p7msang njNDdFxghe nhF4p7msững câuR98cv7 chuyện &nbsF4p7msp;ngọt F4p7msngào nhF4p7msất tjNDdFxrên đờiAZ. F4p7msCô cjNDdFxũng nhậnF4p7ms raR98cv7, hìjNDdFxnh nhưF4p7ms chỉF4p7ms trAZong cônAZg jNDdFxviệc, ĐjNDdFxịnh mớiR98cv7 thôiF4p7ms tR98cv7ự kìmAZ AZchế R98cv7mình, ởAZ đjNDdFxó, AZanh AZtự tinjNDdFx, qR98cv7uyết đoánAZ, AZvà khôR98cv7ng còR98cv7n kiệmR98cv7 lờiF4p7ms chR98cv7o lắm.

Bữa AZcơm kF4p7mséo AZdài R98cv7từ chiF4p7msều đjNDdFxến F4p7mskhi tR98cv7rời sẩAZm tAZối. ÁnAZh nF4p7msắng chF4p7msỉ còF4p7msn R98cv7vài vF4p7msệt rjNDdFxớt lR98cv7ại nơR98cv7i nhữngF4p7ms thềmF4p7ms cửaAZ lAZớn. ĐAZây đójNDdFx phụR98cv7c vụAZ bắAZt đầuR98cv7 AZbật đènR98cv7 cAZhùm jNDdFxlên. ÔAZng F4p7msThụ vàjNDdFx ĐR98cv7ịnh đãR98cv7 tAZiêu F4p7msdiệt hếjNDdFxt gầF4p7msn hF4p7msai R98cv7chai vF4p7msang, cAZòn DươnjNDdFxg cũngjNDdFx F4p7msbị hF4p7msơi rưR98cv7ợu làmR98cv7 chjNDdFxo vángF4p7ms vấtAZ. F4p7msCô đaR98cv7ng đF4p7msịnh giR98cv7ơ tAZay xjNDdFxin hànF4p7msg tjNDdFxhì đúngR98cv7 lúcR98cv7 ấyF4p7ms “tuyệtjNDdFx sắcR98cv7 R98cv7giai nhâjNDdFxn” cjNDdFxủa báAZc AZThụ jNDdFxxuất hiR98cv7ện, vAZà F4p7msy R98cv7hệt nhưAZ môjNDdFx R98cv7tả củaAZ bác,R98cv7 ngAZười nàyAZ bụnF4p7msg sF4p7msắp R98cv7rơi xF4p7msuống đầujNDdFx gốR98cv7i vjNDdFxà tR98cv7óc chảF4p7ms cjNDdFxó cọngjNDdFx nào.

Lại jNDdFxmột mAZàn chàoAZ hỏijNDdFx tưR98cv7ng bừngAZ chAZúc tAZụng, lúcF4p7ms ấR98cv7y, DươjNDdFxng mớiAZ bAZiết jNDdFxĐịnh lAZà ngjNDdFxười thAZiết kếR98cv7 nhR98cv7à hàngF4p7ms nàyjNDdFx, cònR98cv7 báF4p7msc R98cv7Thụ trR98cv7ực tiếpAZ AZchỉ đạoR98cv7 thAZi R98cv7công. WowR98cv7, thảoF4p7ms R98cv7nào thjNDdFxảo nào,R98cv7 ônjNDdFxg jNDdFxchủ nhàjNDdFx hàng  nAZày F4p7mshồ hF4p7msởi jNDdFxvới bácAZ côjNDdFx vàAZ ĐịnhjNDdFx tAZhế. SaR98cv7u kF4p7mshi F4p7msvung tAZay chémAZ mộjNDdFxt câR98cv7u nhAZư điF4p7msnh đóngjNDdFx cọcAZ ljNDdFxà bR98cv7ữa ăR98cv7n nàyAZ jNDdFxhoàn tjNDdFxoàn freeR98cv7, ôngjNDdFx jNDdFxta bjNDdFxèn dAZùng đôiAZ tjNDdFxay R98cv7núng jNDdFxnính jNDdFxlôi tjNDdFxuột AZbác ThụAZ điAZ “chơiF4p7ms” tăR98cv7ng hR98cv7ai, lạijNDdFx cònF4p7ms cưF4p7msời R98cv7ha jNDdFxhả ngoáiF4p7ms AZlại bảoR98cv7 phảiF4p7ms đijNDdFx chjNDdFxo hjNDdFxai “đứaF4p7ms trẻ”R98cv7 chúF4p7msng màR98cv7y cóR98cv7 tR98cv7í rijNDdFxêng tjNDdFxư chứ.

Tất nhR98cv7iên cáR98cv7i “đứaR98cv7 trẻ”F4p7ms sjNDdFxơ mR98cv7i đR98cv7en thìF4p7ms chjNDdFxỉ lặF4p7msng lẽAZ cườAZi cF4p7msòn AZ“đứa trẻ”jNDdFx mF4p7msặc F4p7msváy thjNDdFxì tR98cv7ự dưngAZ jNDdFxtim đjNDdFxập R98cv7lên thùjNDdFxm thụp.

Chương 12AZ.3: F4p7msVô líR98cv7, AZchưa uAZống mjNDdFxà AZđã thấjNDdFxy tF4p7msây R98cv7tây F4p7mslà R98cv7thế nàF4p7mso nhỉ?(Tấm “mànhR98cv7 treo”F4p7ms R98cv7giữa phốF4p7ms R98cv7hôm đijNDdFx bộAZ 25/9)

Một ngườijNDdFx AZđược làmjNDdFx majNDdFxi jNDdFxcho jNDdFxmình đếnR98cv7 F4p7mshai lầF4p7msn tR98cv7hì R98cv7có phảF4p7msi lAZà cR98cv7ó duF4p7msyên không?R98cv7  Suy nghĩR98cv7 AZấy lướtF4p7ms qAZua tronR98cv7g đầujNDdFx Định.

Còn sujNDdFxy nghR98cv7ĩ củaAZ DươnAZg tR98cv7hì F4p7mslại jNDdFxlà: MộR98cv7t ngườijNDdFx đượcjNDdFx AZlàm mAZai AZcho mìnhAZ đếjNDdFxn hF4p7msai R98cv7lần rồAZi lF4p7msại liêjNDdFxn tjNDdFxục gặpR98cv7 nF4p7mshau haR98cv7i lầnjNDdFx F4p7mstrong bujNDdFxổi jNDdFxchiều ởAZ mộAZt thàF4p7msnh jNDdFxphố xjNDdFxa lạ&nbspAZ; thì cóF4p7ms phảF4p7msi rấtR98cv7 rấF4p7mst rấR98cv7t rấjNDdFxt rấtjNDdFx rấtR98cv7 jNDdFxcó duyênjNDdFx không????

Vì rấtR98cv7 nhiềF4p7msu chữAZ “rất”R98cv7 cộF4p7msng F4p7msthêm jNDdFxchữ “dAZuyên” jNDdFxto đjNDdFxùng kijNDdFxa AZmà DAZương R98cv7đờ đẫAZn cảF4p7ms ngưjNDdFxời. F4p7msLại pAZhát hiAZện cáiR98cv7 ngườiF4p7ms F4p7msvốn F4p7msđiềm tĩnhR98cv7 kiAZa AZcũng bấtF4p7ms ngờjNDdFx khF4p7msông kéR98cv7m F4p7msgì R98cv7mình, R98cv7Dương lR98cv7ại F4p7mscàng …F4p7ms đờF4p7ms đẫn!

Quan jNDdFxsát tF4p7mshằng đệAZ vàAZ côjNDdFx jNDdFxcháu jNDdFxgái mắtAZ F4p7mstròn mắtF4p7ms dẹF4p7mst nhjNDdFxìn nhjNDdFxau, ôngR98cv7 ThụR98cv7 cườF4p7msi sảngjNDdFx AZkhoái, kéF4p7mso ĐịnhjNDdFx xuốjNDdFxng cAZạnh mình.

“Sao, tF4p7mshế hóR98cv7a jNDdFxra lạjNDdFxi biếAZt cF4p7mson NấmR98cv7 nR98cv7hà chAZú à?”

Định nhjNDdFxìn DươnR98cv7g tF4p7msủm tỉAZm “Dạ,F4p7ms cháF4p7msu khôngF4p7ms jNDdFxbiết NấR98cv7m, AZcháu chỉjNDdFx biếtR98cv7 NháR98cv7i BéF4p7msn thôi”.

Nếu câF4p7msu F4p7mscủa ôngjNDdFx ThụF4p7ms làmF4p7ms jNDdFxDương AZhá hốcF4p7ms mồmjNDdFx địnhF4p7ms jNDdFxphản khángAZ tjNDdFxhì AZcâu AZcủa AZĐịnh F4p7mslàm cô  khôngAZ thểjNDdFx nàojNDdFx màAZ AZngậm miệnjNDdFxg jNDdFxđược. ÔjNDdFxi, côR98cv7 cjNDdFxhưa từjNDdFxng bijNDdFxết mộR98cv7t ĐịnjNDdFxh tR98cv7hế nàyF4p7ms. R98cv7Kẻ mặtF4p7ms sắtjNDdFx đãAZ bijNDdFxết nójNDdFxi F4p7msđùa AZ^^. MR98cv7à câF4p7msu AZđùa ấyjNDdFx cR98cv7òn njNDdFxhắm thẳngAZ vàoF4p7ms cô.

Ông TjNDdFxhụ F4p7msthì F4p7mshết jNDdFxnhìn saAZng AZcô R98cv7cháu gái,jNDdFx lạiR98cv7 nhìAZn sjNDdFxang thAZằng đệjNDdFx tjNDdFxử ruR98cv7ột, vẻjNDdFx jNDdFxnhư chưF4p7msa hiểuAZ hết.R98cv7 “NháiF4p7ms BAZén ấF4p7msy à?F4p7ms?? CháF4p7msu gặpF4p7ms coF4p7msn béR98cv7 lúc…R98cv7 F4p7mslúc mặtjNDdFx nójNDdFx xjNDdFxanh nhưF4p7ms đíjNDdFxt nhR98cv7ái à???”

AkAkAk. DươnAZg F4p7msmuốn R98cv7đi jNDdFxchết quáF4p7ms. ÔiR98cv7 bjNDdFxác ơi,F4p7ms saAZo R98cv7bác lạF4p7msi AZcó cáAZi liêF4p7msn tưởngR98cv7 “lR98cv7ãng R98cv7mạn” thF4p7msế cơjNDdFx chứ?R98cv7 ĐịnhjNDdFx vẻAZ jNDdFxnhư AZcũng qF4p7msuen vớAZi sjNDdFxự bỗAZ bR98cv7ã F4p7msdễ gầnR98cv7 củAZa ôngAZ, jNDdFxmôi thoAZáng nụF4p7ms cười. &nbspjNDdFx;“Dương jNDdFxlà hF4p7msàng xójNDdFxm cF4p7msủa cháu”.

Dương thấjNDdFxp giọR98cv7ng lF4p7msàu bàuR98cv7 “R98cv7Nhái BénjNDdFx ljNDdFxà dR98cv7o tF4p7mshằng cF4p7msháu AZanh ấyF4p7ms gọF4p7msi cF4p7msháu đấy”.

Ông ThụjNDdFx jNDdFxngờ njNDdFxgợ nhưjNDdFx cốjNDdFx AZnhớ F4p7ms“Cháu àR98cv7? PhảF4p7msi cáiAZ tF4p7mshằng đợtR98cv7 AZtrước đánhjNDdFx nhaAZu vàAZo bệnAZh viAZện đấyR98cv7 không?

“Dạ đúng”.

Định đáR98cv7p ngắnjNDdFx gAZọn. DươngAZ thR98cv7ầm thởR98cv7 F4p7msphào kF4p7mshi ĐịnhR98cv7 khôngR98cv7 AZlôi chjNDdFxuyện côAZ đãF4p7ms cắpF4p7ms nF4p7msách thằF4p7msng cháujNDdFx jNDdFxquý hjNDdFxóa R98cv7của anF4p7msh vàR98cv7o bR98cv7ệnh việnF4p7ms thếAZ nào,F4p7ms nếujNDdFx khôngR98cv7 thếjNDdFx nAZào bácAZ TAZhụ cũR98cv7ng hỏAZi jNDdFxnày nọF4p7ms, dẫnF4p7ms đếAZn ngọR98cv7n ngànhF4p7ms AZcơ sAZự. VF4p7msiệc AZcô thỉnhjNDdFx thoảngjNDdFx cF4p7mshui rAZa chF4p7msui vàoAZ quR98cv7án bF4p7msi –R98cv7 F4p7msa, mặcF4p7ms AZdù chỉR98cv7 chọcF4p7ms chọAZc R98cv7mấy vF4p7msiên AZbi tjNDdFxròn tròAZn vôjNDdFx hạiR98cv7, nhưngR98cv7 nếR98cv7u đếnjNDdFx tR98cv7ai cájNDdFxc bjNDdFxậc AZphụ huyjNDdFxnh thìAZ vF4p7msẫn làR98cv7 mộtF4p7ms jNDdFxchuyện AZlong tjNDdFxrời F4p7mslở jNDdFxđất. RằnAZg, cAZon F4p7msgái cR98cv7on đứajNDdFx phR98cv7ải …F4p7ms tjNDdFxhế nF4p7msào R98cv7mới cF4p7mshui vàoR98cv7 mấyF4p7ms F4p7mschỗ tF4p7mshế chứ?AZ Rằng,F4p7ms thôF4p7msi cR98cv7hết rồiAZ, AZhay jNDdFxlà jNDdFxnó kR98cv7hông cóR98cv7 thằnF4p7msg njNDdFxào thR98cv7èm rước,jNDdFx nêF4p7msn sinR98cv7h rjNDdFxa bijNDdFxến chứng,jNDdFx R98cv7mất cF4p7msân bjNDdFxằng nàyR98cv7 nF4p7msọ… KhônAZg tR98cv7hể AZđể jNDdFxthế AZnày đượjNDdFxc, tF4p7msa phảiAZ kiếmR98cv7 ngAZay chjNDdFxo R98cv7nó mộtR98cv7 thằng.jNDdFx VàF4p7ms thếjNDdFx AZlà lạiR98cv7 cóAZ AZhệ quảR98cv7 ljNDdFxà ởjNDdFx quR98cv7án tràF4p7ms njNDdFxọ, ởR98cv7 quánjNDdFx caféAZ jNDdFxkia AZtrong cF4p7msả nhữngF4p7ms ngjNDdFxày jNDdFxđẹp trờAZi vàF4p7ms nhữnR98cv7g ngàF4p7msy khôngR98cv7 đF4p7msẹp tF4p7msrời cF4p7msho lắmR98cv7, AZcó F4p7mscô nànR98cv7g mặjNDdFxt màAZy djNDdFxàu dAZàu đR98cv7i xeR98cv7m mắt.

Thực tếjNDdFx chứjNDdFxng AZminh, giaR98cv7i chưR98cv7a vR98cv7ợ giờjNDdFx cAZũng khaF4p7msn R98cv7hiếm lắmjNDdFx rAZồi. CjNDdFxho nênF4p7ms, jNDdFxnhững ứAZng AZcử viR98cv7ên thậR98cv7m chR98cv7í cònF4p7ms “haijNDdFx lầnF4p7ms tR98cv7rong R98cv7một” nhjNDdFxư AZlà ĐịnhjNDdFx đâyR98cv7. CảjNDdFx bácAZ ThF4p7msụ lẫnF4p7ms TR98cv7ân đềuF4p7ms muốnR98cv7 jNDdFxdấm dúijNDdFx aF4p7msnh jNDdFxcho cAZô vjNDdFxới lờiAZ qF4p7msuảng cAZáo “hàngF4p7ms ViệR98cv7t NR98cv7am chAZất lượngAZ cao”.R98cv7 TAZhật rF4p7msa thR98cv7ì mjNDdFxắt AZnhìn củR98cv7a hF4p7msai ngưAZời njNDdFxày cF4p7msô đềuF4p7ms tR98cv7in tưởnAZg F4p7mscả. ThậtAZ rR98cv7a hơnR98cv7 nữR98cv7a thìjNDdFx AZchính cjNDdFxô cF4p7msòn muốjNDdFxn dấmAZ dR98cv7úi R98cv7anh cjNDdFxho mìF4p7msnh kjNDdFxia mjNDdFxà ^^.

Nhân viêAZn xếpjNDdFx loR98cv7ạt F4p7msđồ ănF4p7ms R98cv7lên bànR98cv7. ĐịnR98cv7h R98cv7mở njNDdFxút chaR98cv7i rượujNDdFx R98cv7vang mộtjNDdFx F4p7mscách tjNDdFxhành tF4p7mshạo, jNDdFxxếp mF4p7msấy chiếcF4p7ms AZly lạiF4p7ms rR98cv7ồi bắR98cv7t đầuAZ rót.jNDdFx AZÔng R98cv7Thụ nAZhìn Định,F4p7ms F4p7mslại nhìnF4p7ms AZvẻ mặtR98cv7 jNDdFxthoáng ửngR98cv7 hồR98cv7ng cjNDdFxô cháAZu R98cv7gái, giọnF4p7msg vuAZi vẻ.

“Ái chà!AZ F4p7msCoi nhF4p7msư bAZác R98cv7làm chuyệnR98cv7 tjNDdFxhừa rồi?R98cv7 TR98cv7hế aAZnh eF4p7msm hàR98cv7ng xómjNDdFx lánjNDdFxg giềngjNDdFx láAZng tỏjNDdFxi R98cv7chắc quýR98cv7 F4p7msnhau chứF4p7ms hả?”

Bình tAZĩnh nhưF4p7ms ĐF4p7msịnh mAZà chaR98cv7i rượuR98cv7 troAZng jNDdFxtay cũAZng F4p7mschệch đijNDdFx, khiếnAZ rượu  sánhjNDdFx cF4p7msả rF4p7msa F4p7msmép lyAZ, F4p7mstrong lúcjNDdFx jNDdFxđó, AZDương AZnhư “đứngF4p7ms hìnR98cv7h”. CôjNDdFx rjNDdFxầu F4p7msrĩ nhF4p7msìn ônAZg TR98cv7hụ, nhăR98cv7n nhó.

“Trời, bjNDdFxác jNDdFxhỏi gìAZ kAZhó thếR98cv7 ạ.jNDdFx QjNDdFxuý kiếcjNDdFx gìjNDdFx F4p7mscơ chứ?”

“Ơ hR98cv7ay AZcon béAZ nàAZy. HR98cv7àng jNDdFxxóm F4p7msthì hAZoặc jNDdFxquý nhajNDdFxu jNDdFxhoặc gR98cv7hét F4p7msnhau. F4p7msThế haR98cv7i đF4p7msứa chẳngR98cv7 lẽjNDdFx lR98cv7ại ghR98cv7ét nhajNDdFxu à?

Im AZlìm. IR98cv7m lìm.

Dương trộmAZ jNDdFxnhìn saF4p7msng ĐF4p7msịnh, chỉR98cv7 AZthấy aAZnh cjNDdFxẩn trọngF4p7ms đặtAZ lF4p7msy rR98cv7ượu xuốngF4p7ms AZtrước mặtAZ ôjNDdFxng Thụ,R98cv7 kjNDdFxhông cR98cv7ó vẻF4p7ms gìjNDdFx làR98cv7 sẽR98cv7 “phunR98cv7 chAZâu R98cv7nhả nR98cv7gọc” giảiAZ đáAZp thắcR98cv7 mắcF4p7ms chjNDdFxo ôF4p7msng bAZác mìnhAZ, jNDdFxthế nên &nbspF4p7ms;cuối cùngF4p7ms cAZô đànAZh chépjNDdFx mF4p7msiệng, AZấp úng.

“Thì cũngjNDdFx hànAZg xómjNDdFx bìnhAZ tR98cv7hường R98cv7mà bác”.

Định hAZơi ngưR98cv7ớc nF4p7mshìn cR98cv7ô kAZhiến DAZương lựngF4p7ms khựnAZg, njNDdFxhưng cuốiF4p7ms jNDdFxcùng anF4p7msh cAZhỉ nóiR98cv7 AZnhẹ nhàng.

“Em uốngR98cv7 chúR98cv7t vanF4p7msg nhé?”

“Dạ íR98cv7t tjNDdFxhôi ạ!”

Dương cjNDdFxầm lấF4p7msy lF4p7msy AZrượu ĐịnhAZ AZđưa, thấyF4p7ms màuAZ rượujNDdFx sAZóng sánF4p7msh. HF4p7msình nhF4p7msư tAZrái tjNDdFxim cAZô cF4p7msũng đangAZ AZcó chútjNDdFx sóngAZ sájNDdFxnh tròngR98cv7 tràjNDdFxnh. AZVô líjNDdFx, chưaF4p7ms uốngR98cv7 AZmà đAZã thấAZy tâAZy tâyR98cv7 làAZ tjNDdFxhế nàR98cv7o nhỉ?

Ông TF4p7mshụ giơR98cv7 R98cv7ly R98cv7rượu jNDdFxlên, vuF4p7msi vẻjNDdFx “NàF4p7mso nào…AZ UốngF4p7ms mừngR98cv7 gặpAZ mặtjNDdFx nàoR98cv7! HR98cv7ữu duyjNDdFxên tR98cv7hì mớiAZ năngAZ tF4p7msương ngộF4p7ms. R98cv7Hai đứajNDdFx lạjNDdFxi còF4p7msn chunR98cv7g vácAZh jNDdFxnữa tAZhì chújNDdFx jNDdFxkhông cR98cv7òn F4p7msgì pAZhải jNDdFxlo nữajNDdFx rồi…”

Dương vừaAZ jNDdFxcụng lR98cv7y vR98cv7ừa nhủF4p7ms thầmR98cv7 khôngAZ hiểuR98cv7 cáiAZ AZý tR98cv7ứ “khR98cv7ông còjNDdFxn jNDdFxgì pF4p7mshải lo”AZcủa R98cv7bác mìAZnh làAZ R98cv7sao đây?AZ HaAZy báAZc R98cv7nghĩ côF4p7ms đượF4p7msc làAZm hàF4p7msng xAZóm củajNDdFx anF4p7msh lF4p7msà cF4p7msoi F4p7msnhư chuộtF4p7ms sAZa chĩnhR98cv7 gạojNDdFx rAZồi, kAZhông phảijNDdFx jNDdFxlo ljNDdFxắng cAZho nR98cv7ó nữR98cv7a. ÔiAZ, thếAZ jNDdFxthì cF4p7mshắc báAZc jNDdFxcô ljNDdFxầm jNDdFxto mấjNDdFxt rồR98cv7i. jNDdFxCô lạiR98cv7 jNDdFxliếc tjNDdFxrộm ĐịnhjNDdFx jNDdFxqua vànjNDdFxh lAZy. jNDdFxAnh nhấpAZ ngụAZm rượu,AZ cũF4p7msng kAZhông đáAZp ljNDdFxời cF4p7msủa R98cv7ông Thụ,R98cv7 jNDdFxnhưng vẻF4p7ms tjNDdFxrầm tĩnAZh AZvà tF4p7mshư thái.

Dương vốnF4p7ms R98cv7là ngườijNDdFx khF4p7msông giỏF4p7msi vềAZ tâF4p7msm AZlí đànAZ jNDdFxông. NhữnF4p7msg pháAZn đoáR98cv7n củaAZ F4p7mscô F4p7mslúc F4p7msnào cũAZng trậtF4p7ms R98cv7lất. AZNên đAZôi R98cv7khi trựAZc cAZảm củaAZ mìnhR98cv7 máchR98cv7 bảoR98cv7 mF4p7msạnh mẽR98cv7, jNDdFxDương vẫjNDdFxn cốR98cv7 ghìjNDdFxm nójNDdFx xuốF4p7msng, sjNDdFxợ mìF4p7msnh lạAZi rơiF4p7ms vàojNDdFx tìjNDdFxnh hR98cv7uống R98cv7“chạy vjNDdFxào rừngR98cv7 R98cv7mơ bắtjNDdFx cojNDdFxn tưR98cv7ởng bởjNDdFx”. NhjNDdFxưng, liAZệu cóAZ sajNDdFxi jNDdFxchút njNDdFxào jNDdFxkhông nhỉ,  khF4p7msi F4p7mscô nhậnAZ thấAZy đjNDdFxôi lúAZc ĐAZịnh nR98cv7hìn mìnjNDdFxh F4p7msvà đôF4p7msi R98cv7mắt thẫmF4p7ms đenF4p7ms kiAZa thoángjNDdFx AZchút lạiAZ lấpR98cv7 lánhF4p7ms ánhjNDdFx cười.

Bữa F4p7msăn vjNDdFxui vẻR98cv7, njNDdFxhẹ nhàAZng, bởijNDdFx R98cv7bác ThụF4p7ms liêR98cv7n jNDdFxtục F4p7mspha trAZò R98cv7và “F4p7mskể xấu”F4p7ms Dương.AZ SR98cv7ự xuAZề xòajNDdFx củF4p7msa báR98cv7c khiếnAZ mọiR98cv7 thứR98cv7 trởAZ AZnên jNDdFxthân áiR98cv7, F4p7msdù thỉjNDdFxnh thF4p7msoảng âjNDdFxm mưAZu “gửR98cv7i gắm”F4p7ms DươnR98cv7g R98cv7cho F4p7msĐịnh bácAZ vẫjNDdFxn đểjNDdFx lAZộ F4p7msrõ F4p7msmồn mjNDdFxột. ỞR98cv7 bênR98cv7 jNDdFxcạnh bjNDdFxác, ĐịnhAZ dườngjNDdFx AZnhư cũngR98cv7 jNDdFxcởi jNDdFxmở hAZơn, jNDdFxanh cườiR98cv7 nhiều,F4p7ms nóF4p7msi nhiềR98cv7u hơjNDdFxn đôijNDdFx F4p7mschút. F4p7msCô AZđặc biệR98cv7t thíchjNDdFx kAZhi njNDdFxghe hjNDdFxai ngườijNDdFx tjNDdFxrao R98cv7đổi vềjNDdFx côR98cv7ng F4p7msviệc, mặcAZ dùAZ mùF4p7ms tịtAZ jNDdFxkhông hAZiểu AZtí teR98cv7o gìR98cv7, F4p7msnhưng R98cv7chỉ nhìF4p7msn khuôR98cv7n mặtF4p7ms cươngAZ njNDdFxghị kF4p7msia sjNDdFxay jNDdFxsưa nóR98cv7i AZvề R98cv7bê tôF4p7msng cốtF4p7ms théAZp, njNDdFxói vF4p7msề dầmF4p7ms dèjNDdFxo mR98cv7óng mánjNDdFxh, côF4p7ms cũnjNDdFxg thấyAZ F4p7msnhư R98cv7mình đangR98cv7 ngR98cv7he nhữnjNDdFxg câR98cv7u chuyện &AZnbsp;ngọt AZngào nhấtAZ trênR98cv7 đời.R98cv7 CôF4p7ms cũngjNDdFx njNDdFxhận AZra, hR98cv7ình jNDdFxnhư chỉF4p7ms R98cv7trong côjNDdFxng F4p7msviệc, ĐịnhjNDdFx mớiAZ thAZôi tựR98cv7 jNDdFxkìm chếAZ mìnhjNDdFx, ởAZ jNDdFxđó, anR98cv7h F4p7mstự AZtin, qF4p7msuyết đAZoán, vàF4p7ms khôngjNDdFx cònAZ kiệF4p7msm lờijNDdFx cAZho lắm.

Bữa R98cv7cơm kéjNDdFxo dàiF4p7ms từF4p7ms chiềujNDdFx đếnF4p7ms khjNDdFxi trờiF4p7ms sẩF4p7msm tối.R98cv7 ÁjNDdFxnh nắngF4p7ms chjNDdFxỉ cF4p7msòn AZvài vệtF4p7ms rjNDdFxớt lạiR98cv7 nơijNDdFx nhAZững tAZhềm cửaF4p7ms lớjNDdFxn. AZĐây đóAZ pF4p7mshục vụR98cv7 F4p7msbắt đầuR98cv7 F4p7msbật đèF4p7msn AZchùm lênF4p7ms. jNDdFxÔng ThụjNDdFx vAZà ĐịnR98cv7h AZđã F4p7mstiêu diệtAZ F4p7mshết gầnjNDdFx hF4p7msai chR98cv7ai vanAZg, cF4p7msòn R98cv7Dương cũngAZ bịF4p7ms hR98cv7ơi rượuAZ lF4p7msàm cR98cv7ho vángR98cv7 vấAZt. CjNDdFxô đangR98cv7 đF4p7msịnh giAZơ tF4p7msay xiAZn hAZàng tF4p7mshì đúnAZg lF4p7msúc F4p7msấy R98cv7“tuyệt R98cv7sắc giaF4p7msi nhân”R98cv7 củaR98cv7 bácjNDdFx ThụAZ xuấtF4p7ms hiện,R98cv7 vjNDdFxà jNDdFxy hệR98cv7t nhưF4p7ms F4p7msmô R98cv7tả F4p7mscủa bác,R98cv7 ngườjNDdFxi njNDdFxày bụngF4p7ms sắpjNDdFx rơiR98cv7 xuốnAZg đầuR98cv7 gF4p7msối R98cv7và tójNDdFxc chảjNDdFx cF4p7msó cọngAZ nào.

Lại mộtAZ mànjNDdFx jNDdFxchào jNDdFxhỏi F4p7mstưng bừngAZ chújNDdFxc tụR98cv7ng, lF4p7msúc ấy,jNDdFx AZDương AZmới biAZết ĐịF4p7msnh AZlà ngườiAZ thiếtAZ kF4p7msế njNDdFxhà hàjNDdFxng nàR98cv7y, cR98cv7òn bácAZ ThụR98cv7 trựcjNDdFx tiếpF4p7ms chF4p7msỉ đạoAZ thF4p7msi công.F4p7ms jNDdFxWow, thảoAZ nàR98cv7o AZthảo nàojNDdFx, ôR98cv7ng chủAZ nhAZà hàng  R98cv7này jNDdFxhồ hởiF4p7ms vớiR98cv7 jNDdFxbác F4p7mscô vàF4p7ms ĐAZịnh thế.F4p7ms SaR98cv7u kAZhi R98cv7vung tjNDdFxay chéR98cv7m mộtR98cv7 R98cv7câu nhR98cv7ư jNDdFxđinh đóAZng cọcR98cv7 lF4p7msà bữaR98cv7 AZăn nAZày F4p7mshoàn tjNDdFxoàn R98cv7free, ôngjNDdFx jNDdFxta bènAZ dùngF4p7ms đjNDdFxôi tR98cv7ay njNDdFxúng nF4p7msính AZlôi tAZuột bR98cv7ác ThụjNDdFx AZđi “chơi”R98cv7 tAZăng haiR98cv7, lạAZi cònjNDdFx cườiAZ hF4p7msa hảAZ ngAZoái lạijNDdFx bảoAZ phảF4p7msi đAZi cR98cv7ho hjNDdFxai R98cv7“đứa trẻ”R98cv7 cAZhúng màAZy cójNDdFx jNDdFxtí riêAZng tF4p7msư chứ.

Tất nhiênAZ cáijNDdFx “đứaAZ trR98cv7ẻ” AZsơ R98cv7mi jNDdFxđen F4p7msthì chỉF4p7ms lặnF4p7msg lẽR98cv7 cườijNDdFx cònF4p7ms R98cv7“đứa jNDdFxtrẻ” mặAZc váR98cv7y tF4p7mshì tAZự dưR98cv7ng tijNDdFxm đậpAZ lF4p7msên R98cv7thùm thụp.

 

Chương AZ12.4: NhAZẹ R98cv7nhàng mAZà rájNDdFxt bỏjNDdFxng ^^
(Cháu gáR98cv7i BốAZng BanR98cv7g củaR98cv7 djNDdFxì, ngườijNDdFx cóR98cv7 F4p7mscái R98cv7tên AZgiống jNDdFxnhư cáiF4p7ms cAZô gájNDdFxi gijNDdFxà R98cv7trong tR98cv7ruyện nAZày, hAZe F4p7mshe hAZe he)
Không giaF4p7msn AZdần tR98cv7rở nR98cv7ên R98cv7lặng lẽF4p7ms khiR98cv7ến Dương  thấyF4p7ms lúngjNDdFx túngF4p7ms, AZchỉ cF4p7msòn cácF4p7msh AZngậm jNDdFxly rượuF4p7ms vangAZ, F4p7msnhấp tR98cv7ừng chR98cv7út một.R98cv7 ĐịR98cv7nh độtR98cv7 nhjNDdFxiên mỉmF4p7ms cười.

“Cẩn thậAZn saF4p7msy đó”.

Giọng jNDdFxnói bR98cv7ất chợR98cv7t dịuR98cv7 dàjNDdFxng cjNDdFxủa ĐịnhjNDdFx khiếnR98cv7 DươngAZ còF4p7msn tR98cv7hấy …jNDdFx saR98cv7y hơjNDdFxn ljNDdFxà rượu.jNDdFx TAZrong AZchút mAZiên AZman vánjNDdFxg vấjNDdFxt, R98cv7có mộtAZ jNDdFxsuy R98cv7nghĩ lướtjNDdFx quAZa kjNDdFxhiến DươjNDdFxng sF4p7msực nhjNDdFxớ. KhR98cv7i tỉnR98cv7h tAZáo F4p7mscô đjNDdFxã làR98cv7m jNDdFxđủ tF4p7msrò mjNDdFxất mặF4p7mst rR98cv7ồi. CójNDdFx R98cv7tí R98cv7men vàjNDdFxo jNDdFxkhông jNDdFxbiết côjNDdFx cF4p7msòn gâjNDdFxy nhữngR98cv7 AZchuyện R98cv7gì nR98cv7ữa. jNDdFxÝ nR98cv7ghĩ R98cv7đó khiếnF4p7ms DươngF4p7ms lậR98cv7p tứcjNDdFx thẳngAZ lAZưng, tay&nbsjNDdFxp; cập rậpF4p7ms buAZông nR98cv7gay ljNDdFxy rượuF4p7ms xuốngF4p7ms bàn.

Định nhìF4p7msn hAZành độnF4p7msg củaR98cv7 cô,&nbjNDdFxsp; khóe môiF4p7ms vjNDdFxốn điềmjNDdFx đạR98cv7m cR98cv7hợt cjNDdFxong kAZhẽ F4p7mslên tF4p7msrong F4p7msmột AZnụ cưR98cv7ời. KhAZi bắtjNDdFx gAZặp F4p7mscái R98cv7nhìn ngAZơ ngácF4p7ms cF4p7msủa DươjNDdFxng, nụjNDdFx cưAZời đóAZ khôngAZ tắtAZ đi,F4p7ms tR98cv7rái AZlại, R98cv7trong đôiR98cv7 mAZắt thẫmAZ tối,AZ lạiF4p7ms R98cv7lấp lánAZh nhữngF4p7ms ánjNDdFxh sánjNDdFxg cjNDdFxó phR98cv7ần trêuAZ chọc.AZ DươngF4p7ms jNDdFxhơi đờR98cv7 rR98cv7a, cảR98cv7m R98cv7giác cF4p7msái khônF4p7msg AZkhí AZmờ áAZm nF4p7msày khiAZến cR98cv7ô cóR98cv7 cR98cv7hút khR98cv7ông AZtự nhiên,jNDdFx R98cv7tay R98cv7cô lạijNDdFx muốR98cv7n thjNDdFxò jNDdFxra cầAZm lAZy rượuF4p7ms chR98cv7o bớR98cv7t thừaAZ thãi,F4p7ms AZnhưng F4p7msrồi lạiF4p7ms rjNDdFxụt lạiF4p7ms kR98cv7hông dám.

Khi nhữAZng AZsợi tjNDdFxơ cảF4p7msm xR98cv7úc cR98cv7ứ giănAZg mắcR98cv7 đâujNDdFx đóAZ quajNDdFxnh haR98cv7i người,F4p7ms ĐịnhjNDdFx đF4p7msột ngộtjNDdFx AZrủ DươjNDdFxng đF4p7msi vòngAZ quF4p7msanh F4p7mskhu AZnhà hànjNDdFxg. DươnF4p7msg đứnR98cv7g dậy,R98cv7 cảAZ ngưR98cv7ời njNDdFxhư đượcF4p7ms tAZhả lỏng,AZ khR98cv7ông nénR98cv7 đưF4p7msợc cjNDdFxô tjNDdFxhở phF4p7msào mộF4p7mst cAZái, F4p7msđi AZtheo Định.jNDdFx F4p7msAnh bF4p7msước cjNDdFxhậm rãi,R98cv7 đR98cv7ủ đểF4p7ms đôiAZ giR98cv7ày AZ5 phânAZ củaR98cv7 F4p7msDương kR98cv7hông bR98cv7ị F4p7msquá jNDdFxtải kR98cv7hi cjNDdFxô bướcR98cv7 theF4p7mso anjNDdFxh. VR98cv7ừa đAZi ĐịnF4p7msh vừajNDdFx R98cv7chỉ dẫnF4p7ms cF4p7msho DươAZng nhữjNDdFxng jNDdFxđiểm đR98cv7ặc biệtjNDdFx AZnho F4p7msnhỏ củajNDdFx nhàR98cv7 R98cv7hàng jNDdFxnày, nhAZư jNDdFxkhu hF4p7msầm rượu,AZ “R98cv7căn phòjNDdFxng sajNDdFxo rơF4p7msi”, “R98cv7hồ rửaR98cv7 AZchân” khiAZến DươnR98cv7g mjNDdFxắt tròjNDdFxn mR98cv7ắt dR98cv7ẹt. jNDdFxKhông kAZhí djNDdFxần AZtrở lF4p7msại sựAZ AZtự F4p7msnhiên, DF4p7msương AZcũng jNDdFxvô R98cv7tư hỏAZi hajNDdFxn F4p7msđủ cF4p7mshuyện. MặcjNDdFx F4p7msnhững tF4p7mshắc jNDdFxmắc AZngô ngR98cv7hê củaR98cv7 cAZô, ĐịnR98cv7h thojNDdFxng jNDdFxthả trảjNDdFx lờAZi cAZẩn R98cv7thận từngAZ F4p7mschút một.

Nhà hàngR98cv7 AZđã R98cv7lên đèn.jNDdFx DươngR98cv7 F4p7mscảm njNDdFxhận dườngAZ AZnhư ĐịnhF4p7ms rR98cv7ất đểjNDdFx AZtâm đF4p7msến việcR98cv7 jNDdFxthiết kếR98cv7 ánAZh sánR98cv7g trjNDdFxong nhữngjNDdFx cônF4p7msg tR98cv7rình R98cv7của mAZình, njNDdFxên F4p7mstừ kR98cv7hu resorjNDdFxt RajNDdFxinbow đếnR98cv7 njNDdFxhà hànAZg nàR98cv7y, áF4p7msnh sángF4p7ms đềujNDdFx AZrất đF4p7msẹp R98cv7mắt, R98cv7đều F4p7mslà thjNDdFxứ màjNDdFxu AZvàng ấF4p7msm ájNDdFxp, sónAZg sáF4p7msnh njNDdFxhư mR98cv7ật ong.  AZTừng AZcăn phònR98cv7g AZnhư từngF4p7ms AZô nhAZỏ phAZát sánjNDdFxg, ngọtAZ ngàF4p7mso R98cv7và AZbí mậtR98cv7. DươAZng cứF4p7ms tưởngAZ R98cv7Định F4p7mssẽ dắAZt cAZô vàoAZ mộtR98cv7 cănF4p7ms phòngjNDdFx jNDdFxnào đóR98cv7, nhưngjNDdFx R98cv7cuối cùngjNDdFx AZnơi dừngAZ lạiAZ củAZa AZhọ lạijNDdFx ljNDdFxà mộR98cv7t câyF4p7ms cầAZu gỗjNDdFx nhF4p7msỏ nhưngR98cv7 chắcAZ chắn,jNDdFx nằF4p7msm bR98cv7ên rìaF4p7ms cR98cv7ủa khjNDdFxu jNDdFxnhà AZhàng. TR98cv7hấy R98cv7bãi cájNDdFxt dR98cv7ưới cjNDdFxhân mịF4p7msn R98cv7màng, DF4p7msương AZkhông jNDdFxngại nF4p7msgần cởijNDdFx gijNDdFxầy jNDdFxra, rF4p7msồi đjNDdFxi trêjNDdFxn cát.

Trăng noR98cv7n vF4p7msừa lênjNDdFx. NhữngF4p7ms bướcF4p7ms chF4p7msân jNDdFxcủa DươngF4p7ms F4p7mshơi AZlún xuốngjNDdFx trAZên nAZền cátjNDdFx lấpjNDdFx ljNDdFxánh sángjNDdFx bạcR98cv7 bjNDdFxởi ánF4p7msh trănR98cv7g vAZà ánhR98cv7 điệnF4p7ms vàF4p7msng R98cv7hắt rjNDdFxa AZtừ kAZhu nhF4p7msà lớnAZ. BênR98cv7 cạnjNDdFxh, ĐịnhjNDdFx vjNDdFxẫn điF4p7ms giầy,F4p7ms anAZh nhjNDdFxẹ F4p7msnhàng cầmF4p7ms lR98cv7ấy đôiR98cv7 giR98cv7ầy tAZrong tAZay DươngF4p7ms kR98cv7hiến côF4p7ms hơiF4p7ms ngỡAZ jNDdFxngàng AZvà cjNDdFxó chR98cv7út bốiR98cv7 rốiF4p7ms. ỪR98cv7 tF4p7mshì thừAZa nAZhận điAZ, nAZhững cF4p7mshăm F4p7mssóc AZcó R98cv7phần nF4p7mshỏ AZbé nhưAZ vjNDdFxậy AZkhiến cAZô F4p7ms… jNDdFxthích kinR98cv7h lêjNDdFxn đưAZợc ^^

Gió bijNDdFxển manjNDdFxg thêF4p7msm mAZột cjNDdFxhút jNDdFxlạnh khiếAZn mAZái tóR98cv7c DươngF4p7ms bAZay ljNDdFxòa xòaF4p7ms. ỞR98cv7 mộtF4p7ms F4p7msnơi khônF4p7msg khR98cv7í F4p7mslãng mjNDdFxạn nhưR98cv7 R98cv7vậy, DưR98cv7ơng rAZất muốnF4p7ms R98cv7nói R98cv7điều gìjNDdFx đóAZ, tựaF4p7ms nhưF4p7ms mjNDdFxột F4p7mssự F4p7mshỏi R98cv7han ânAZ cần,AZ nhF4p7msưng rjNDdFxất F4p7mssợ mìnR98cv7h sẽjNDdFx lạijNDdFx buF4p7msột miR98cv7ệng F4p7msra mAZột câR98cv7u nóiAZ vF4p7msô R98cv7duyên. AZCuối R98cv7cùng R98cv7Dương F4p7mschọn sựAZ R98cv7im lặng.

“Hôm nF4p7msay DươngAZ F4p7msít jNDdFxnói nhỉ?”

Dương ngjNDdFxước lêF4p7msn, hơiR98cv7 bấtjNDdFx nAZgờ vìR98cv7 câuF4p7ms nhậnAZ xéjNDdFxt R98cv7của ĐịnjNDdFxh, chỉF4p7ms địnhR98cv7 nóiF4p7ms lạF4p7msi mộtAZ câF4p7msu đạijNDdFx loạjNDdFxi AZcô íF4p7mst R98cv7nói AZsao bAZằng anR98cv7h, F4p7msnhưng cuốijNDdFx jNDdFxcùng, F4p7msvẫn cứjNDdFx R98cv7thấy thjNDdFxế nàR98cv7o đF4p7msó, côR98cv7 cườiR98cv7 ngưF4p7msợng ngùng.

“Tại ejNDdFxm AZđang sjNDdFxuy nghĩ”

Định R98cv7không hỏiF4p7ms AZtiếp, màF4p7ms R98cv7chỉ nhìnF4p7ms cô,R98cv7 tựajNDdFx nhF4p7msư đợijNDdFx cjNDdFxô nóiAZ thêm.jNDdFx DưF4p7msơng bjNDdFxật cười.

“Em đanjNDdFxg jNDdFxsuy nghR98cv7ĩ xR98cv7em trjNDdFxái đấtR98cv7 nàAZy hẹpR98cv7 đếR98cv7n cỡF4p7ms nàoF4p7ms màAZ eAZm bF4p7msị dấmjNDdFx dúijNDdFx F4p7mscho AZanh nhữjNDdFxng F4p7mshai lần?”

Định cF4p7mshợt nhAZìn bângR98cv7 qR98cv7uơ xAZa xjNDdFxa “À,jNDdFx nhAZư cAZhú R98cv7Thụ nóiF4p7ms, cáiAZ F4p7msđó ngườijNDdFx tAZa gọiF4p7ms F4p7mslà “hữuAZ duyên””

Dương iR98cv7m bặR98cv7t. LF4p7msiếm đôiR98cv7 môjNDdFxi F4p7mscảm gF4p7msiác đF4p7msang R98cv7khô điR98cv7 vR98cv7ì R98cv7gió biAZển, DưR98cv7ơng hồiR98cv7 hR98cv7ộp nhìjNDdFxn khuôF4p7msn mặtjNDdFx ngR98cv7hiêng nR98cv7ghiêng cjNDdFxủa Định,jNDdFx nhữnAZg R98cv7đường nR98cv7ét tronR98cv7g sựR98cv7 kF4p7mshắc chạF4p7msm dịAZu dànF4p7msg củaR98cv7 R98cv7ánh jNDdFxsáng khiếR98cv7n F4p7mslòng côjNDdFx bỗngjNDdFx nhiAZên tràoAZ dAZâng mF4p7msột R98cv7cảm gAZiác êjNDdFxm ảR98cv7 lạR98cv7 lùngF4p7ms. DươngAZ đanjNDdFxg jNDdFxtính hỏF4p7msi aR98cv7nh “hữuF4p7ms jNDdFxduyên thìR98cv7 saF4p7mso” nhjNDdFxưng chưjNDdFxa kF4p7msịp mF4p7msở lờiF4p7ms, ĐịnF4p7msh đR98cv7ã F4p7msquay nhìnF4p7ms cô,jNDdFx R98cv7đôi mắtAZ đAZen bR98cv7ình tAZhản hỏjNDdFxi mF4p7msột AZcâu rjNDdFxất …AZ khônR98cv7g F4p7msliên quan.

“Có thậtF4p7ms tAZhế không?”

Dương sF4p7msững R98cv7ra nF4p7msgơ jNDdFxngác jNDdFx“Thật gìR98cv7 ạ?”

Định đR98cv7ặt đôijNDdFx giF4p7msầy củAZa DươnR98cv7g xuốnR98cv7g thànjNDdFxh cầujNDdFx, rồiAZ xAZỏ taAZy tF4p7msúi quần,jNDdFx nétAZ AZmặt vR98cv7ẫn F4p7mskhông đổi.

“À chuyệnjNDdFx cR98cv7hiều nAZay. CóF4p7ms thR98cv7ật làF4p7ms jNDdFxtôi khôngR98cv7 cAZó AZ… F4p7msxi nAZhê R98cv7gì vớiR98cv7 eAZm không?”

Ôi mjNDdFxá ơAZi. AZCô cójNDdFx nênF4p7ms njNDdFxhảy lF4p7msuôn xF4p7msuống biểnjNDdFx chAZo xoAZng AZđời khôngR98cv7? DưjNDdFxơng bặmF4p7ms chR98cv7ặt môi,AZ AZcố néAZn cảmjNDdFx AZgiác xR98cv7ấu R98cv7hổ đếjNDdFxn F4p7mstận châjNDdFxn tóc.

“Lúc AZđó… LúAZc AZđó ljNDdFxà AZcháu AZanh chọF4p7msc eR98cv7m mà…”

Định vẫnjNDdFx khôngF4p7ms buF4p7msông tha.

“Vậy nR98cv7ghĩa ljNDdFxà jNDdFxtôi có…AZ F4p7msxi nhjNDdFxê à???”

Gì thếjNDdFx nàyR98cv7? SjNDdFxao R98cv7câu chuyệAZn njNDdFxó R98cv7lại AZdẫn vR98cv7ề AZcái chủjNDdFx đềAZ R98cv7oái oăF4p7msm nàR98cv7y chứ.R98cv7 ChẳngR98cv7 lẽR98cv7 F4p7mscô lạiAZ điF4p7ms …AZ gậR98cv7t đầu?F4p7ms MàAZ lắcjNDdFx tR98cv7hì thR98cv7à xúiR98cv7 cR98cv7ô đi…R98cv7 chếtjNDdFx cònjNDdFx hơn!!!!

Dương cắmF4p7ms mặtR98cv7 jNDdFxxuống đất,R98cv7 nhF4p7msìn xuốngR98cv7 AZ… nF4p7msgón chAZân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”