You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương Luqu6 Luqu- MÓNGgrN5S4Bd VUỐAmK5t3AwT VÀgrN5S4Bd LÁAmK5t3Aw TRÀ
hi Luqu HarrLuquy, RLuquon Luquvà HgrN5S4Bdermione bướcLuqu Luquvào LuquĐại SảnAmK5t3Awh đườngLuqu đểgrN5S4Bd ăgrN5S4Bdn điểmAmK5t3Aw tâmgrN5S4Bd AmK5t3Awvào sLuquáng AmK5t3Aw hgrN5S4Bdôm saugrN5S4Bd, thAmK5t3Awì ngườigrN5S4Bd đầuLuqu tiAmK5t3Awên màAmK5t3Aw grN5S4Bdtụi nóLuqu thấygrN5S4Bd lgrN5S4Bdà DrAmK5t3Awaco MLuqualfoy. CgrN5S4Bdó vgrN5S4Bdẻ nhLuquư grN5S4Bd MgrN5S4Bdalfoy đanLuqug grN5S4Bdmua vugrN5S4Bdi cgrN5S4Bdho mộtLuqu nhómgrN5S4Bd họcLuqu sinAmK5t3Awh nhgrN5S4Bdà SlLuquytherin grN5S4Bdbằng mgrN5S4Bdột câuLuqu Luqu chugrN5S4Bdyện chọAmK5t3Awc cườLuqui. LúcAmK5t3Aw HgrN5S4Bdarry, RoLuqun Luquvà HerLuqumione đgrN5S4Bdi AmK5t3Awngang quaAmK5t3Aw, MalfLuquoy đangAmK5t3Aw Luqu nhạiLuqu mộtgrN5S4Bd vgrN5S4Bdẻ mặtLuqu grN5S4Bdđau đớngrN5S4Bd đếnLuqu bấAmK5t3Awt tỉLuqunh Luqukhá kAmK5t3Awhôi AmK5t3Awhài, thLuquế AmK5t3Awlà quanLuquh Luqunó nổAmK5t3Aw Luqura AmK5t3Aw mộLuqut trgrN5S4Bdàng cười.
Hermione Luquđi ngrN5S4Bdgay sagrN5S4Bdu lưAmK5t3Awng HagrN5S4Bdrry, nói:
"Kệ xgrN5S4Bdác grN5S4Bdnó. grN5S4BdCứ mLuquặc kLuquệ nAmK5t3Awó đi,AmK5t3Aw nóAmK5t3Aw chAmK5t3Awẳng đángrN5S4Bdg đểLuqu grN5S4Bdmình bgrN5S4Bdận tâLuqum đâu..."
Nhưng PangrN5S4Bdcy ParLuqukinson, mộtgrN5S4Bd AmK5t3Awcon Luqubé Luqunhà SlytherLuquin, mặtgrN5S4Bd AmK5t3Awtẹt dLuqua nhăgrN5S4Bdn nhLuquư mặtLuqu grN5S4Bdchó PAmK5t3Awug cAmK5t3Awhợt rítgrN5S4Bd Luqulên grN5S4Bdthe thé:
"Ê,AmK5t3Aw AmK5t3AwPotter! PLuquotter ơi,AmK5t3Aw vAmK5t3Awiên gLuquiám ngụcLuqu AzgrN5S4Bdkaban đanAmK5t3Awg Luqutới kìLuqua! PLuquotter, Hùuuuu!"
HarLuqury nAmK5t3Awgồi phịcAmK5t3Awh xuLuquống cágrN5S4Bdi ghếLuqu bLuquên cạnhLuqu GeorgAmK5t3Awe ởLuqu bànAmK5t3Aw Luquăn cAmK5t3Awủa nhLuquà LuquGryffindor. GeoLuqurge pháLuqut chgrN5S4Bdo grN5S4Bdtụi grN5S4Bdnó mấyLuqu tAmK5t3Awờ giấy:
"Thời grN5S4Bdkhóa bLuquiểu cAmK5t3Awủa họcgrN5S4Bd sinAmK5t3Awh nămgrN5S4Bd thứLuqu grN5S4Bdba đây.AmK5t3Aw LuquỦa, cAmK5t3Awó Luquchuyện gìAmK5t3Aw vậyAmK5t3Aw Harry?"
Ron ngrN5S4Bdgồi xuốnggrN5S4Bd grN5S4Bdghế bêAmK5t3Awn kigrN5S4Bda grN5S4BdGeorge, trừngLuqu mắAmK5t3Awt nAmK5t3Awhìn grN5S4Bdqua phíagrN5S4Bd bLuquàn AmK5t3Awăn nhàLuqu SAmK5t3Awlytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngướcLuqu nhìAmK5t3Awn quagrN5S4Bd, vừLuqua grN5S4Bdđúng lúcgrN5S4Bd thAmK5t3Awấy MalfgrN5S4Bdoy lạgrN5S4Bdi đangLuqu mộAmK5t3Awt grN5S4Bdlần AmK5t3Awnữa giảgrN5S4Bd bộAmK5t3Aw xỉAmK5t3Awu AmK5t3Awmột cáAmK5t3Awch đầyAmK5t3Aw Luqusợ hLuquãi. GeLuquorge AmK5t3Awbình grN5S4Bdthản nói:
"Thằng nhAmK5t3Awãi rgrN5S4Bdanh. NgrN5S4Bdó cũngAmK5t3Aw đâugrN5S4Bd cgrN5S4Bdó ogrN5S4Bdai phoAmK5t3Awng lẫmgrN5S4Bd Luqu lgrN5S4Bdiệt ggrN5S4Bdì Luqucho lắAmK5t3Awm kAmK5t3Awhi viLuquên gLuquiám ngụLuquc AgrN5S4Bdzkaban kiểmAmK5t3Aw trAmK5t3Awa đoàgrN5S4Bdn tàuAmK5t3Aw tgrN5S4Bdối hôgrN5S4Bdm Luququa Luqu đâLuquu. NLuquó Luqucũng grN5S4Bdchạy tọtgrN5S4Bd grN5S4Bdqua grN5S4Bdtoa củaLuqu tụigrN5S4Bd grN5S4Bdmình, phảiLuqu khôAmK5t3Awng Fred?"
Fred khigrN5S4Bdnh grN5S4Bdbỉ lgrN5S4Bdiếc mLuquắt nhgrN5S4Bdìn sagrN5S4Bdng Malfoy:
"ĐồgrN5S4Bd sémAmK5t3Aw tèLuqu trongrN5S4Bdg quần."
GgrN5S4Bdeorge nói:
"Ngay nhưLuqu angrN5S4Bdh AmK5t3Awđây cũngLuqu khônLuqug AmK5t3Awkhoái cgrN5S4Bdho lắm.Luqu HọgrN5S4Bd đúngrN5S4Bdg làgrN5S4Bd kingrN5S4Bdh tởLuqum AmK5t3Awthiệt, mAmK5t3Awấy AmK5t3Awviên Luqugiám ngụcgrN5S4Bd grN5S4BdAzkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ làmAmK5t3Aw ruộtgrN5S4Bd grN5S4Bdgan grN5S4Bdmình Luquthiếu Luquđiều bgrN5S4Bdị đôngrN5S4Bdg lạnhLuqu hếtLuqu Luquvậy há?"
LuquHarry Luqunói nhỏ:
"Nhưng màLuqu cágrN5S4Bdc grN5S4Bdanh đAmK5t3Awâu cóAmK5t3Aw xỉuLuqu, Luquphải không?"
GegrN5S4Bdorge grN5S4Bdnói Luqumạnh mẽ:
"Quên chuyệngrN5S4Bd đóLuqu Luquđi, HargrN5S4Bdry. grN5S4BdCó mộLuqut lầngrN5S4Bd AmK5t3Awba phảAmK5t3Awi đAmK5t3Awi grN5S4Bd tớiLuqu nhàAmK5t3Aw ngAmK5t3Awục ALuquzkaban, nhớAmK5t3Aw kgrN5S4Bdhông FredgrN5S4Bd? grN5S4BdBa grN5S4Bdnói đógrN5S4Bd lLuquà grN5S4Bdnơi tồiLuqu tệAmK5t3Aw Luqunhứt màAmK5t3Aw Luqu ôLuqung từnggrN5S4Bd biếtgrN5S4Bd đến.Luqu BgrN5S4Bda tAmK5t3Awrở vềgrN5S4Bd nhLuquà AmK5t3Awtay chAmK5t3Awân rugrN5S4Bdn rgrN5S4Bdẩy rồigrN5S4Bd grN5S4Bdphát bệnLuquh Luquluôn Luqu màgrN5S4Bd... MấAmK5t3Awy vgrN5S4Bdiên giLuquám ngụgrN5S4Bdc AAmK5t3Awzkaban hAmK5t3Awút hLuquết niềLuqum Luquvui khLuquỏi grN5S4Bdcái Luqunhà ngrN5S4Bdgục đóAmK5t3Aw. AmK5t3AwỞ Luqu Luqutrong đLuquó, hầLuquu Luqunhư grN5S4Bdtất AmK5t3Awcả grN5S4Bdcác AmK5t3Awtù nhgrN5S4Bdân grN5S4Bdngục AmK5t3AwAzkaban đềgrN5S4Bdu phLuquát điLuquên lênLuqu AmK5t3Aw hết."
Fred đổiAmK5t3Aw đềLuqu tài:
"Ừ, đểAmK5t3Aw grN5S4Bdcoi thằngrN5S4Bdg MalfoAmK5t3Awy sẽLuqu vuAmK5t3Awi AmK5t3Awnhư thLuquế AmK5t3Awnào sAmK5t3Awau AmK5t3Aw Luqutrận QLuquuidditch Luquđầu tiên.AmK5t3Aw NhớgrN5S4Bd Luqukhông? TrậnLuqu QLuquuidditch đầuAmK5t3Aw mùagrN5S4Bd Luqulà trậnLuqu giữaLuqu AmK5t3Aw độiLuqu nhAmK5t3Awà GryfLuqufindor grN5S4Bdvà nhLuquà Slytherin."
Lần grN5S4Bdduy nAmK5t3Awhứt mgrN5S4Bdà AmK5t3AwHarry vàAmK5t3Aw MalfoLuquy đốiLuqu đầuLuqu nhgrN5S4Bdau grN5S4Bd grN5S4Bdtrong mộgrN5S4Bdt tgrN5S4Bdrận QuidditcLuquh cũgrN5S4Bdng lLuquà Luqulần grN5S4BdMalfoy AmK5t3Awđã bịthuLuqua grN5S4Bdte tuAmK5t3Awa xgrN5S4Bdiểng Luqu liểng.Luqu LuquNhớ lạgrN5S4Bdi trậgrN5S4Bdn grN5S4Bdđó, HargrN5S4Bdry thấyLuqu pLuquhấn khởigrN5S4Bd lLuquên chúAmK5t3Awt đỉnh,Luqu bègrN5S4Bdn Luqutự lấyAmK5t3Aw Luqu chLuquo mìnhgrN5S4Bd mấgrN5S4Bdy grN5S4Bdkhúc xúcgrN5S4Bd Luquxích vgrN5S4Bdà càAmK5t3Aw chuAmK5t3Awa chiên.
Hermione Luqucòn mLuquải nghgrN5S4Bdiên cứgrN5S4Bdu cáAmK5t3Awi thgrN5S4Bdời AmK5t3Awkhóa biểugrN5S4Bd mớLuqui grN5S4Bdcủa mìnAmK5t3Awh. AmK5t3AwCô bLuqué mừgrN5S4Bdng rỡgrN5S4Bd kêuLuqu lên:
"Ôi, haAmK5t3Awy quáAmK5t3Aw! TụAmK5t3Awi mìLuqunh bắtgrN5S4Bd grN5S4Bdđầu grN5S4Bdhọc mAmK5t3Awấy Luqumôn mớAmK5t3Awi ngaAmK5t3Awy hômgrN5S4Bd nay."
Ron grN5S4Bdngó qugrN5S4Bda vgrN5S4Bdai HermiAmK5t3Awone đọcAmK5t3Aw kAmK5t3Awé, Luqumặt màAmK5t3Awy nghLuquiêm tranLuqug Luquhẳn ragrN5S4Bd. LuquNó nói:
"HeLuqurmione grN5S4Bdơi, ngườiAmK5t3Aw tgrN5S4Bda làAmK5t3Awm rốiAmK5t3Aw bAmK5t3Aweng cáLuqui thLuquời AmK5t3Aw khóaAmK5t3Aw Luqubiểu AmK5t3Awcủa bồLuqu rồi.Luqu CgrN5S4Bdoi nè,grN5S4Bd họgrN5S4Bd xếLuqup chAmK5t3Awo grN5S4Bdbồ tớgrN5S4Bdi mườiAmK5t3Aw mAmK5t3Awôn họcAmK5t3Aw mộLuqut ngrN5S4Bdgày. AmK5t3Aw LàgrN5S4Bdm gìgrN5S4Bd cgrN5S4Bdó AmK5t3Awđủ thờiLuqu giờ."
grN5S4Bd"Mình sẽgrN5S4Bd xoLuquay AmK5t3Awsở. MAmK5t3Awình đgrN5S4Bdã dAmK5t3Awàn xếpLuqu xonLuqug vgrN5S4Bdới Luqugiáo sưAmK5t3Aw McAmK5t3AwGonagall rồi."
Ron vẫgrN5S4Bdn cưAmK5t3Awời, nói:
"NhLuquưng màgrN5S4Bd coAmK5t3Awi nè,Luqu AmK5t3Awbồ thấgrN5S4Bdy AmK5t3Awthời kLuquhóa grN5S4Bdbiểu sAmK5t3Awáng nAmK5t3Away khLuquông? ChLuquín Luqugiờ mgrN5S4Bdôn TAmK5t3Awiên tAmK5t3Awri. VàAmK5t3Aw ngrN5S4Bdgay grN5S4Bdphía dướigrN5S4Bd, Luquchín giờgrN5S4Bd, Muggle-grN5S4Bdhọc. Và..."
Ron chồmgrN5S4Bd tới,AmK5t3Aw ggrN5S4Bdhé grN5S4Bdsát cgrN5S4Bdái thờigrN5S4Bd khAmK5t3Awóa biểuAmK5t3Aw AmK5t3Awhơn, vẻAmK5t3Aw khônAmK5t3Awg thểLuqu nàogrN5S4Bd grN5S4Bdtin được:
"Coi Luqunè, ngaAmK5t3Awy AmK5t3Awdưới dòAmK5t3Awng đó:Luqu mgrN5S4Bdôn SLuquố họcAmK5t3Aw, Luqucũng Luqu chínLuqu giờ.grN5S4Bd ÝgrN5S4Bd AmK5t3Awmình nóiAmK5t3Aw lAmK5t3Awà grN5S4Bdmình biAmK5t3Awết bồLuqu giAmK5t3Awỏi, HermiLuquone à,AmK5t3Aw nhưnAmK5t3Awg kLuquhông agrN5S4Bdi cLuquó AmK5t3Aw thAmK5t3Awể giỏigrN5S4Bd đếLuqun nhLuquư Luquvậy. grN5S4BdLàm saLuquo cAmK5t3Awùng Luqumột lúcLuqu Luqumà AmK5t3Awbồ cLuquó thểLuqu họcAmK5t3Aw AmK5t3Awở bAmK5t3Awa lớpLuqu grN5S4Bd chứ?"
HAmK5t3Awermione nAmK5t3Awói cộAmK5t3Awc lốc:
"ĐừngLuqu cAmK5t3Awó ngugrN5S4Bd. LuquDĩ nAmK5t3Awhiên Luqumình AmK5t3Awsẽ khôLuqung nLuqugồi Luquhọc AmK5t3Awở tronAmK5t3Awg cảgrN5S4Bd Luquba lớpLuqu grN5S4Bdcùng mộLuqut lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngrN5S4Bdgắt lời:
"Làm Luquơn đLuquưa giùLuqum mìnLuquh hgrN5S4Bdũ mứt."
"Nhưng..."
HermiongrN5S4Bde gắtgrN5S4Bd lên:
"Ôi, RgrN5S4Bdon ơigrN5S4Bd, AmK5t3Awnếu tLuquhời kgrN5S4Bdhóa biểgrN5S4Bdu củaAmK5t3Aw mìnhAmK5t3Aw AmK5t3Awhơi đầyLuqu grN5S4Bd mộtgrN5S4Bd chútLuqu thìgrN5S4Bd mắAmK5t3Awc mớLuqu gAmK5t3Awì tLuquới grN5S4Bdbồ hả?grN5S4Bd AmK5t3AwMình đãAmK5t3Aw nLuquói grN5S4Bdvới Luqubồ rồiAmK5t3Aw, grN5S4Bdmình đãAmK5t3Aw dgrN5S4Bdàn Luqu xếAmK5t3Awp xoAmK5t3Awng hLuquết grN5S4Bdvới giLuquáo sưLuqu McGonagalLuqul rồi!"
Vừa lúLuquc đó,grN5S4Bd lgrN5S4Bdão HagrgrN5S4Bdid bướcAmK5t3Aw vàAmK5t3Awo ĐạigrN5S4Bd SảnhgrN5S4Bd đường.grN5S4Bd AmK5t3Aw LLuquão mặLuquc cAmK5t3Awái áogrN5S4Bd grN5S4Bdkhoác dàigrN5S4Bd Luqubằng grN5S4Bdlông cLuquhuột cAmK5t3Awhũi, Luquvà lLuquão cAmK5t3Awứ lAmK5t3Awơ đễnhAmK5t3Aw vAmK5t3Awung Luqu grN5S4Bdvẫy Luquxác mộtAmK5t3Aw grN5S4Bdcon chồnAmK5t3Aw Luquhôi trongrN5S4Bdg bàAmK5t3Awn tLuquay Luquto kếchgrN5S4Bd AmK5t3Awxù củaLuqu mình.
Trên đườngAmK5t3Aw Luquđi tớAmK5t3Awi bàAmK5t3Awn gLuquiáo viênAmK5t3Aw, Luqulão dừngLuqu bưgrN5S4Bdớc Luqunói vớAmK5t3Awi bọnAmK5t3Aw trẻ:
"Ổn cgrN5S4Bdả chLuquứ hả?grN5S4Bd CácgrN5S4Bd cgrN5S4Bdháu làLuqu nhữnAmK5t3Awg họcgrN5S4Bd tLuqurò tAmK5t3Awrong Luqu lớpLuqu họcgrN5S4Bd đầugrN5S4Bd tiêgrN5S4Bdn AmK5t3Awmà bácLuqu đượcgrN5S4Bd dgrN5S4Bdạy grN5S4Bdđó Luqunghe! LớgrN5S4Bdp AmK5t3Awbắt đầugrN5S4Bd grN5S4Bdngay saLuquu grN5S4Bdbữa ăLuqun grN5S4Bd tgrN5S4Bdrưa! BácgrN5S4Bd phảigrN5S4Bd tgrN5S4Bdhức grN5S4Bddậy AmK5t3Awtừ AmK5t3Awlúc grN5S4Bdnăm giờgrN5S4Bd sángLuqu đểAmK5t3Aw grN5S4Bdchuẩn bịAmK5t3Aw mgrN5S4Bdọi AmK5t3Awthứ sẵnAmK5t3Aw grN5S4Bd sàng..grN5S4Bd. AmK5t3AwHy grN5S4Bdvọng đâuAmK5t3Aw đãLuqu vLuquô đAmK5t3Awó grN5S4Bdrồi... bácLuqu đâLuquy, mộgrN5S4Bdt tLuquhầy giáo...AmK5t3Aw thiệtLuqu Luqu tình..."
Lão ngLuquoác migrN5S4Bdệng AmK5t3Awcười togrN5S4Bde toétAmK5t3Aw vAmK5t3Awới bAmK5t3Awọn trẻAmK5t3Aw AmK5t3Awvà grN5S4Bdđi tiếgrN5S4Bdp tgrN5S4Bdới bàAmK5t3Awn ăAmK5t3Awn dànhLuqu cgrN5S4Bdho giLuquáo viên,grN5S4Bd vẫngrN5S4Bd Luquvung vẩygrN5S4Bd Luquxác cLuquon Luquchồn hôi.
VAmK5t3Awới mgrN5S4Bdột chgrN5S4Bdút lAmK5t3Awo âuAmK5t3Aw tLuqurong grN5S4Bdgiọng grN5S4Bdnói, RAmK5t3Awon AmK5t3Awthắc mắc:
"Không biếtgrN5S4Bd báLuquc ấAmK5t3Awy chuẩgrN5S4Bdn bịgrN5S4Bd sẵAmK5t3Awn sàngAmK5t3Aw cáiLuqu grN5S4Bdgì grN5S4Bdlà cgrN5S4Bdái grN5S4Bdgì nhỉ?"
SảnhgrN5S4Bd ĐườngAmK5t3Aw bắtAmK5t3Aw đLuquầu vắnLuqug bớtLuqu khgrN5S4Bdi Luqumọi Luqungười Luqulục tụcLuqu đếnAmK5t3Aw lớAmK5t3Awp họcLuqu đầuLuqu tgrN5S4Bdiên củLuqua mìnhAmK5t3Aw. LuquRon Luquxem thờiLuqu khLuquóa biLuquểu củgrN5S4Bda nó:
"Tụi mìgrN5S4Bdnh phảgrN5S4Bdi đLuqui thôgrN5S4Bdi, đểAmK5t3Aw cAmK5t3Awoi, lớpLuqu TiêngrN5S4Bd AmK5t3Awtri ởAmK5t3Aw tầngAmK5t3Aw AmK5t3Awtrên cùnggrN5S4Bd grN5S4Bdcủa ThápgrN5S4Bd BAmK5t3Awắc. TụiLuqu mìngrN5S4Bdh sẽAmK5t3Aw mấtgrN5S4Bd mườAmK5t3Awi phgrN5S4Bdút mớigrN5S4Bd đếnAmK5t3Aw đượcgrN5S4Bd grN5S4Bdnơi đó..."
Ba đứagrN5S4Bd vộiLuqu Luquvàng grN5S4Bdăn chAmK5t3Awo grN5S4Bdxong bữaLuqu điểmgrN5S4Bd tâgrN5S4Bdm, chàoLuqu Luqu tạLuqum biệtAmK5t3Aw AmK5t3AwFred vgrN5S4Bdà GeoAmK5t3Awrge, rAmK5t3Awồi đigrN5S4Bd trởAmK5t3Aw raLuqu, băAmK5t3Awng qAmK5t3Awua SảnhgrN5S4Bd đường.grN5S4Bd KhLuqui tụgrN5S4Bdi nLuquó grN5S4Bd AmK5t3Awđi ngagrN5S4Bdng bànAmK5t3Aw ănAmK5t3Aw củgrN5S4Bda nhgrN5S4Bdà SlytheringrN5S4Bd, MagrN5S4Bdlfoy lạLuqui biểgrN5S4Bdu digrN5S4Bdễn tròAmK5t3Aw nAmK5t3Awhái mộtLuqu Luqucơn AmK5t3Aw AmK5t3Awxỉu nữa.AmK5t3Aw TiếgrN5S4Bdng cAmK5t3Awười Luqurú lêLuqun đAmK5t3Awuổi tgrN5S4Bdheo LuquHarry grN5S4Bdvào tLuquận tiềgrN5S4Bdn sảnh.
Hành trAmK5t3Awình Luquxuyên qgrN5S4Bdua AmK5t3Awtòa lgrN5S4Bdâu đàLuqui đểgrN5S4Bd đếnAmK5t3Aw ThLuquáp LuquBắc AmK5t3Aw làgrN5S4Bd mộAmK5t3Awt hAmK5t3Awành trìngrN5S4Bdh dAmK5t3Awài. HagrN5S4Bdi AmK5t3Awnăm ởAmK5t3Aw HoAmK5t3Awgwarts chưLuqua AmK5t3Awđủ đểgrN5S4Bd bAmK5t3Awọn tgrN5S4Bdrẻ grN5S4Bdbiết hếLuqut AmK5t3Aw AmK5t3Awmọi tLuquhứ vgrN5S4Bdề tAmK5t3Awòa grN5S4Bdlâu đLuquài: trướgrN5S4Bdc AmK5t3Awđây tụAmK5t3Awi AmK5t3Awnó chưgrN5S4Bda tLuquừng đượcAmK5t3Aw vgrN5S4Bdào bAmK5t3Awên trogrN5S4Bdng Luqu ThLuquáp Bắc.
Tụi grN5S4Bdnhỏ grN5S4Bdtrèo lgrN5S4Bdên grN5S4Bdtới cầugrN5S4Bd thaAmK5t3Awng thứgrN5S4Bd bảyLuqu, đgrN5S4Bdến mLuquột grN5S4Bd Luquđầu cầugrN5S4Bd thgrN5S4Bdang khLuquông grN5S4Bdthấy AmK5t3Awquen chútgrN5S4Bd nàoLuqu, ởgrN5S4Bd đgrN5S4Bdó khôAmK5t3Awng cóAmK5t3Aw AmK5t3Awcái gìgrN5S4Bd khácLuqu ngoàiAmK5t3Aw Luqu mộAmK5t3Awt bLuquức AmK5t3Awtranh lớAmK5t3Awn vgrN5S4Bdẽ mộtAmK5t3Aw Luqubãi cỏgrN5S4Bd trAmK5t3Awống trơAmK5t3Aw tLuqureo trAmK5t3Awên grN5S4Bdbức tưAmK5t3Awờng đá,Luqu RoAmK5t3Awn AmK5t3Aw AmK5t3Awvừa thLuquở hAmK5t3Awổn AmK5t3Awhển AmK5t3Awvừa nói:
"Phải.Luqu.. có..AmK5t3Aw. grN5S4Bdmột... lối.grN5S4Bd.. điAmK5t3Aw... tắt...grN5S4Bd chứ!"
Hermione ngAmK5t3Awó xuốngLuqu mộAmK5t3Awt hànhgrN5S4Bd grN5S4Bdlang vgrN5S4Bdắng bêAmK5t3Awn phải:
"Chắc lgrN5S4Bdà lốAmK5t3Awi này."
Nhưng RoAmK5t3Awn nói:
"Không pLuquhải đâu.Luqu grN5S4BdĐó AmK5t3Awlà hưgrN5S4Bdớng AmK5t3Awnam AmK5t3Awmà. MấygrN5S4Bd bồAmK5t3Aw ngAmK5t3Awó coiAmK5t3Aw, tụigrN5S4Bd mgrN5S4Bdình AmK5t3Awcó thểAmK5t3Aw nhLuquìn AmK5t3Awthấy mộtAmK5t3Aw mảngLuqu AmK5t3Awhồ nưAmK5t3Awớc bgrN5S4Bdên ngAmK5t3Awoài cửaAmK5t3Aw sgrN5S4Bdổ kìa..."
Harry ngAmK5t3Awắm bứcLuqu tranLuquh. MộtgrN5S4Bd AmK5t3Awchú ngAmK5t3Awựa lùAmK5t3Awn mgrN5S4Bdũm grN5S4Bdmĩm, grN5S4Bd lônLuqug xámAmK5t3Aw lốmLuqu đAmK5t3Awốm, Luquvừa mgrN5S4Bdới AmK5t3Awthong dLuquong AmK5t3Awdẫm lAmK5t3Awên bãLuqui cAmK5t3Awỏ vàgrN5S4Bd thAmK5t3Awơ Luquthẩn nhấLuqum grN5S4Bd nhápgrN5S4Bd AmK5t3Awcỏ xaAmK5t3Awnh. TuLuquy đãAmK5t3Aw AmK5t3Awquen vớiAmK5t3Aw viAmK5t3Awệc cLuquác nhângrN5S4Bd Luquvật tgrN5S4Bdrong nhữnggrN5S4Bd bứAmK5t3Awc AmK5t3Awtranh ởAmK5t3Aw Luqu trưAmK5t3Awờng HgrN5S4Bdogwarts cLuquứ grN5S4Bddi AmK5t3Awchuyển lugrN5S4Bdng tLuquung vAmK5t3Awà thỉgrN5S4Bdnh thoảngLuqu bỏLuqu grN5S4Bdkhung AmK5t3Awtranh mLuquà grN5S4Bd đLuqui thăLuqum vLuquiếng lẫnLuqu nLuquhau, nhưngLuqu HAmK5t3Awarry vẫnLuqu cứgrN5S4Bd grN5S4Bdkhoái AmK5t3Awnhìn cAmK5t3Awhúng. MộAmK5t3Awt láAmK5t3Awt Luqu sgrN5S4Bdau, mộtAmK5t3Aw hAmK5t3Awiệp AmK5t3Awsĩ lùngrN5S4Bd bèLuqu bAmK5t3Awè AmK5t3Awmặc bộgrN5S4Bd áAmK5t3Awo Luqugiáp AmK5t3Awcứ kêugrN5S4Bd xủngrN5S4Bdg xoẻngrN5S4Bdg kAmK5t3Awhi AmK5t3Awông bgrN5S4Bdước AmK5t3Aw vAmK5t3Awào bứcAmK5t3Aw tranhAmK5t3Aw, thAmK5t3Aweo grN5S4Bdsau lLuquà cLuquon nggrN5S4Bdựa lùn.grN5S4Bd grN5S4BdCăn cứLuqu vàoAmK5t3Aw dấuLuqu vếtAmK5t3Aw cAmK5t3Awỏ dLuquập AmK5t3Awcòn AmK5t3Aw grN5S4Bddính grN5S4Bdở Luquđầu grN5S4Bdgối củgrN5S4Bda grN5S4Bdbộ AmK5t3Awđồ giápLuqu kiLuqum lLuquoại ôngLuqu đangAmK5t3Aw mặc,AmK5t3Aw thìAmK5t3Aw cAmK5t3Awó tgrN5S4Bdhể nógrN5S4Bdi chắcgrN5S4Bd Luqu grN5S4Bdlà ônAmK5t3Awg Luquvừa tAmK5t3Awé ngựa.
Nhìn thấyLuqu HaLuqurry, RoAmK5t3Awn Luquvà HermiAmK5t3Awone, ôngLuqu AmK5t3Awhiệp sLuquĩ gàAmK5t3Awo lên:
"A! QgrN5S4Bduân bLuquất lươnggrN5S4Bd nàAmK5t3Awo dAmK5t3Awám xâmAmK5t3Aw AmK5t3Awnhập Luqulãnh địAmK5t3Awa Luqu rgrN5S4Bdiêng củagrN5S4Bd tgrN5S4Bda AmK5t3Awhả? PhảgrN5S4Bdi chăngLuqu cácAmK5t3Aw ngươgrN5S4Bdi đếnAmK5t3Aw cườiLuqu nhLuquạo grN5S4Bdta ngãAmK5t3Aw ngựAmK5t3Awa? HAmK5t3Awãy Luqurút AmK5t3Aw grN5S4Bdgươm rAmK5t3Awa, đồAmK5t3Aw bấgrN5S4Bdt lương,grN5S4Bd đồgrN5S4Bd chó!"
Ba đứaLuqu Luqunhỏ sửnggrN5S4Bd sốgrN5S4Bdt đứngLuqu ngớAmK5t3Aw AmK5t3Awra nhìnLuqu Luquông hiệLuqup AmK5t3Awsĩ Luqu lùnLuqu Luquđang AmK5t3Awrút thanLuquh gAmK5t3Awươm rLuqua khỏgrN5S4Bdi cAmK5t3Awái vAmK5t3Awỏ kgrN5S4Bdiếm AmK5t3Awvà bắgrN5S4Bdt đLuquầu grN5S4Bdvung gLuquươm AmK5t3Awtrong AmK5t3Aw taLuquy mộLuqut cáchLuqu Luquhung hănggrN5S4Bd, AmK5t3Awcòn châgrN5S4Bdn cẳAmK5t3Awng thìgrN5S4Bd ngrN5S4Bdhảy grN5S4Bdloi cAmK5t3Awhoi tronLuqug Luqucơn giậnLuqu Luqu điênLuqu cuồnLuqug. NhgrN5S4Bdưng lưỡAmK5t3Awi Luqugươm Luququá grN5S4Bddài AmK5t3Awso vAmK5t3Awới thAmK5t3Awân hìnLuquh cụgrN5S4Bdt ngủngrN5S4Bd củgrN5S4Bda ônLuqug, grN5S4Bd thLuquành Luqura Luqukhi ônggrN5S4Bd chAmK5t3Awém mLuquột đườnggrN5S4Bd gươmLuqu ágrN5S4Bdc lgrN5S4Bdiệt tLuquhì đàAmK5t3Aw gưgrN5S4Bdơm đLuqui Luqulàm ôgrN5S4Bdng mấtLuqu Luqu cảAmK5t3Aw thAmK5t3Awăng bằnLuqug, téAmK5t3Aw grN5S4Bdlăn đLuquùng, grN5S4Bdsấp mgrN5S4Bdặt xAmK5t3Awuống bãgrN5S4Bdi cỏ.
Harry tiếLuqun Luqutới gLuquần bứcLuqu traAmK5t3Awnh AmK5t3Awhơn, grN5S4Bdnó hỏi:
"AmK5t3AwÔng cóAmK5t3Aw sAmK5t3Awao không?"
"grN5S4BdLùi lạiAmK5t3Aw! LuquQuân kgrN5S4Bdhoác lAmK5t3Awác đêLuqu tiện!Luqu Lùi!AmK5t3Aw ĐồgrN5S4Bd xỏAmK5t3Aw lá!"
Ông hAmK5t3Awiệp sAmK5t3Awĩ grN5S4Bdlại Luqunắm chAmK5t3Awặt thAmK5t3Awanh ggrN5S4Bdươm, chốnggrN5S4Bd grN5S4Bdgươm Luqu xuAmK5t3Awống đểAmK5t3Aw đứnAmK5t3Awg lên,grN5S4Bd nhgrN5S4Bdưng lưỡiLuqu gươmAmK5t3Aw lúnLuqu sâAmK5t3Awu thêAmK5t3Awm AmK5t3Awvào AmK5t3Awlớp cỏAmK5t3Aw, vàgrN5S4Bd kAmK5t3Awhi ônLuqug AmK5t3Aw AmK5t3Awđứng dậLuquy đượcAmK5t3Aw rồAmK5t3Awi thìAmK5t3Aw cgrN5S4Bdho Luqudù đãLuqu cốLuqu gắngAmK5t3Aw AmK5t3Awhết sLuquức mình,Luqu grN5S4Bdông khgrN5S4Bdông thểgrN5S4Bd nàAmK5t3Awo AmK5t3Aw rLuquút lưỡAmK5t3Awi Luqugươm rAmK5t3Awa đượcgrN5S4Bd Luqunữa. CLuquuối cùnggrN5S4Bd AmK5t3Awông pLuquhải tựAmK5t3Aw quAmK5t3Awăng mìnhAmK5t3Aw xuốnggrN5S4Bd cAmK5t3Awỏ, grN5S4Bd grN5S4Bdđẩy cáAmK5t3Awi mgrN5S4Bdạng cAmK5t3Awhe mặtgrN5S4Bd trêAmK5t3Awn cgrN5S4Bdái nóAmK5t3Awn giáLuqup sgrN5S4Bdắt rgrN5S4Bda đểLuqu lagrN5S4Bdu mAmK5t3Awồ hAmK5t3Awôi đangrN5S4Bdg rịgrN5S4Bdn đầmLuqu AmK5t3Aw đìa.
Thừa dịpgrN5S4Bd Luquông grN5S4Bdhiệp Luqusĩ ngrN5S4Bdghỉ AmK5t3Awmệt, HgrN5S4Bdarry AmK5t3Awphân trần:
"Như grN5S4Bdvầy nLuquè, Luqutụi tLuquôi đagrN5S4Bdng AmK5t3Awđi tLuquìm ThágrN5S4Bdp Bắc.Luqu ChắcAmK5t3Aw ôAmK5t3Awng đâugrN5S4Bd biLuquết grN5S4Bdchỗ đóAmK5t3Aw ởAmK5t3Aw đâuAmK5t3Aw hả?"
CơLuqun giậngrN5S4Bd củgrN5S4Bda ônggrN5S4Bd hiệpAmK5t3Aw grN5S4Bdsĩ dườLuqung AmK5t3Awnhư tagrN5S4Bdn bigrN5S4Bdến Luquđi tứAmK5t3Awc tgrN5S4Bdhì. ÔnLuqug lAmK5t3Awách cáchAmK5t3Aw đứngLuqu dậygrN5S4Bd vgrN5S4Bdà dõngAmK5t3Aw dạAmK5t3Awc hô:
"Một Luqucuộc Luqutruy tìLuqum! HãgrN5S4Bdy thAmK5t3Aweo taLuqu, hgrN5S4Bdỡi cáLuquc bằnLuqug grN5S4Bd hữuLuqu thânAmK5t3Aw Luquthiết! grN5S4BdChúng tLuqua sLuquẽ tLuquìm rLuqua mgrN5S4Bdục tiLuquêu củgrN5S4Bda cáLuquc bạn,grN5S4Bd hoặgrN5S4Bdc grN5S4Bdlà Luquchúng Luqu tgrN5S4Bda sẽLuqu dũnggrN5S4Bd cảmgrN5S4Bd bAmK5t3Awỏ AmK5t3Awmạng grN5S4Bdvì nhiệgrN5S4Bdm vụ!"
Ông hiệpAmK5t3Aw sĩLuqu lạgrN5S4Bdi mLuquột grN5S4Bdlần nữgrN5S4Bda cAmK5t3Awố gắngLuqu rLuquút thLuquanh Luqu grN5S4Bdgươm AmK5t3Awra mộtLuqu cácAmK5t3Awh khônLuqug hgrN5S4Bdiệu quảLuqu, Luqurồi cAmK5t3Awố tLuqurèo lêgrN5S4Bdn grN5S4Bdcon nggrN5S4Bdựa mậLuqup, nhưgrN5S4Bdng lạiLuqu Luqu ngãLuqu xuốngrN5S4Bdg. ÔngAmK5t3Aw AmK5t3Awbèn khíLuqu kháiAmK5t3Aw lAmK5t3Awa to:
"Đành AmK5t3Awđi bgrN5S4Bdộ vậyLuqu, thưaLuqu quígrN5S4Bd ngàLuqui grN5S4Bdvà quAmK5t3Awí nươAmK5t3Awng! LêgrN5S4Bdn đườLuqung! TiếAmK5t3Awn lên!"
Và, tAmK5t3Awrong bộLuqu Luquáo giágrN5S4Bdp sắAmK5t3Awt kêgrN5S4Bdu xgrN5S4Bdủng xoẻngLuqu AmK5t3Awầm ĩLuqu, Luqu ôngLuqu AmK5t3Awta chạLuquy vAmK5t3Awô cLuquạnh tLuqurái củgrN5S4Bda cáiAmK5t3Aw grN5S4Bdkhung trgrN5S4Bdanh vàLuqu grN5S4Bdbiến mấtgrN5S4Bd khỏiAmK5t3Aw Luqucảnh AmK5t3Awtrí grN5S4Bd cAmK5t3Awủa Luqubức tranh.
Ba đứagrN5S4Bd nAmK5t3Awhỏ vộiAmK5t3Aw vAmK5t3Awã chạAmK5t3Awy thAmK5t3Aweo ôngLuqu hiệpLuqu grN5S4Bdsĩ dọcAmK5t3Aw hàAmK5t3Awnh Luqu lagrN5S4Bdng, grN5S4Bdcăn cAmK5t3Awứ theAmK5t3Awo âmAmK5t3Aw tLuquhanh xLuquủng xoẻngLuqu phátgrN5S4Bd rLuqua Luqutừ bộAmK5t3Aw ágrN5S4Bdo giLuquáp củaLuqu ôngAmK5t3Aw. Luqu ThỉnhLuqu grN5S4Bdthoảng tụiLuqu nAmK5t3Awó nhìLuqun grN5S4Bdthấy ônAmK5t3Awg chạygrN5S4Bd Luqungang qLuquua Luqumột bgrN5S4Bdức traLuqunh ởgrN5S4Bd Luquphía Luqu trước.
"Hãy cgrN5S4Bdố AmK5t3Awmà caLuqun đảmLuqu grN5S4Bdlên Luqunhé, đAmK5t3Awiều tệgrN5S4Bd nhứtLuqu cAmK5t3Awòn chAmK5t3Awưa AmK5t3Awxảy AmK5t3Awra đâu!"
ÔgrN5S4Bdng grN5S4Bdhiệp grN5S4Bdsĩ AmK5t3Awgào toLuqu, Luquvà tụigrN5S4Bd Luqunó thgrN5S4Bdấy AmK5t3Awông Luqutái grN5S4Bdxuất Luqu hiệAmK5t3Awn phíAmK5t3Awa trgrN5S4Bdước mộtgrN5S4Bd Luqunhóm AmK5t3Awcác Luqubà AmK5t3Awmặc vLuquáy phồnLuqug vẻLuqu nLuquhớn grN5S4Bdnhác. TraAmK5t3Awnh củaLuqu grN5S4Bd cáLuquc bLuquà tAmK5t3Awreo tgrN5S4Bdrên váchgrN5S4Bd củaLuqu Luqumột grN5S4Bdcầu thaLuqung xgrN5S4Bdoắn chôgrN5S4Bdng chênh.
Harry, RoAmK5t3Awn Luquvà HermioAmK5t3Awne thgrN5S4Bdở hổnLuqu hểAmK5t3Awn Luqutrèo lênAmK5t3Aw Luqu AmK5t3Awnhững bậcAmK5t3Aw thangrN5S4Bdg xoắnAmK5t3Aw sítgrN5S4Bd saAmK5t3Awo, cgrN5S4Bdàng lAmK5t3Awúc cAmK5t3Awàng tLuquhấy chónAmK5t3Awg mặtAmK5t3Aw hLuquơn, AmK5t3Awcho grN5S4Bdđến AmK5t3Aw khgrN5S4Bdi ngrN5S4Bdghe AmK5t3Awđược tiếnLuqug nóAmK5t3Awi Luqurì rầmLuqu AmK5t3Awphía grN5S4Bdtrên đầu,Luqu tLuquhì Luqutụi ngrN5S4Bdó Luqubiết chắcAmK5t3Aw mìnhgrN5S4Bd AmK5t3Aw Luquđã tớLuqui đượcAmK5t3Aw AmK5t3Awlớp học.
Ông hiệpAmK5t3Aw Luqusĩ bấyAmK5t3Aw giờAmK5t3Aw mớiLuqu grN5S4Bdthò đAmK5t3Awầu AmK5t3Awvô bLuquức traAmK5t3Awnh Luqucủa grN5S4Bdmột ônLuqug thầygrN5S4Bd tLuquu cLuquó Luquvẻ mặLuqut hếtgrN5S4Bd sứcgrN5S4Bd nLuquham hiểm,grN5S4Bd Luqula lớn:
"Tạm biệt!AmK5t3Aw TạmAmK5t3Aw biệtLuqu nhégrN5S4Bd, cágrN5S4Bdc cgrN5S4Bdhiến hLuquữu cAmK5t3Awủa tLuqua! AmK5t3Aw LuquBất cứgrN5S4Bd khgrN5S4Bdi Luqunào cLuquác bgrN5S4Bdạn cầnLuqu đếnLuqu mộtAmK5t3Aw trAmK5t3Awái tiLuqum caLuquo thưAmK5t3Awợng Luquvà nhữngAmK5t3Aw bắpAmK5t3Aw grN5S4Bdthịt Luqu sắtgrN5S4Bd thépgrN5S4Bd, tAmK5t3Awhì cứAmK5t3Aw tìmgrN5S4Bd đgrN5S4Bdến NgàLuqui Cadogan!"
grN5S4BdKhi ôLuqung hiLuquệp sĩLuqu biếgrN5S4Bdn đigrN5S4Bd rồiAmK5t3Aw, RoAmK5t3Awn Luqulầm bầm:
"Ừ, chLuquừng nàoAmK5t3Aw tLuquụi nàgrN5S4Bdy cầgrN5S4Bdn đgrN5S4Bdến mộtgrN5S4Bd AmK5t3Awngười gLuquàn dở,AmK5t3Aw tLuquhế nàLuquo grN5S4Bdtụi AmK5t3Awnày cLuquũng kêuLuqu tớiLuqu ông."
LuquBa đứagrN5S4Bd tAmK5t3Awrèo nốtgrN5S4Bd mấLuquy bgrN5S4Bdậc Luquthang cLuquuối cùnggrN5S4Bd, đặtAmK5t3Aw AmK5t3Aw châgrN5S4Bdn AmK5t3Awlên mAmK5t3Awột đầuAmK5t3Aw cầuLuqu thangrN5S4Bdg ngrN5S4Bdhỏ xíuAmK5t3Aw, ởAmK5t3Aw đóAmK5t3Aw hầuAmK5t3Aw nhưLuqu cảLuqu lớLuqup AmK5t3Awhọc TiênLuqu trAmK5t3Awi đềuAmK5t3Aw Luqu AmK5t3Awđã tAmK5t3Awụ tậpLuqu đôngrN5S4Bdg đủ.grN5S4Bd KhôLuqung thấyAmK5t3Aw cánhgrN5S4Bd Luqucửa ngrN5S4Bdào mởgrN5S4Bd rLuqua tgrN5S4Bdừ đầuAmK5t3Aw cầAmK5t3Awu thanLuqug ngrN5S4Bdày. AmK5t3Aw grN5S4BdRon huAmK5t3Awých cùiAmK5t3Aw chỏgrN5S4Bd Luquvô HAmK5t3Awarry, chỉgrN5S4Bd lênLuqu Luqutrần nhgrN5S4Bdà, grN5S4Bdtrên đógrN5S4Bd cgrN5S4Bdó mLuquột cáiAmK5t3Aw giốngLuqu grN5S4Bd nhưgrN5S4Bd cửLuqua grN5S4Bdbẫy sậpAmK5t3Aw hìnhLuqu tròn,Luqu cAmK5t3Awó đínAmK5t3Awh mộLuqut cAmK5t3Awái thAmK5t3Awể bàLuqui bằnggrN5S4Bd đồng.Luqu HagrN5S4Bdrry đọc:
"Sybill LuquTrelawney, gAmK5t3Awiáo viAmK5t3Awên bgrN5S4Bdộ grN5S4Bdmôn TgrN5S4Bdiên TAmK5t3Awri học.AmK5t3Aw.. LàmLuqu AmK5t3Awsao tụiLuqu Luqumình lAmK5t3Awên đượcLuqu trêAmK5t3Awn Luquđó bâygrN5S4Bd giờ?"
grN5S4BdNhư thểAmK5t3Aw đểLuqu trảAmK5t3Aw lgrN5S4Bdời cLuquâu hỏAmK5t3Awi củagrN5S4Bd HaLuqurry, cágrN5S4Bdnh cửaLuqu grN5S4Bd bAmK5t3Awẫy sậgrN5S4Bdp bỗnggrN5S4Bd nhiêgrN5S4Bdn mởgrN5S4Bd raLuqu, Luquvà grN5S4Bdmột grN5S4Bdcái grN5S4Bdthang bằngLuqu AmK5t3Awbạc đượcgrN5S4Bd thAmK5t3Awả xAmK5t3Awuống nggrN5S4Bday AmK5t3Aw bênLuqu châLuqun HargrN5S4Bdry. MgrN5S4Bdọi ngưgrN5S4Bdời grN5S4Bdchợt iAmK5t3Awm bặt.
Ron nhLuque rănLuqug cười:
"NhườngAmK5t3Aw bgrN5S4Bdồ lgrN5S4Bdên trưLuquớc đó."
Harry AmK5t3Awđành lLuqueo lênAmK5t3Aw trAmK5t3Awước tiLuquên, bướgrN5S4Bdc vAmK5t3Awào mộtgrN5S4Bd grN5S4Bd phgrN5S4Bdòng hgrN5S4Bdọc trônLuqug lạAmK5t3Aw lAmK5t3Awùng nhấtgrN5S4Bd từLuqu trướgrN5S4Bdc tớigrN5S4Bd nLuquay. ThLuquật raLuqu, nAmK5t3Awó AmK5t3Awchẳng giốngAmK5t3Aw AmK5t3Aw phòAmK5t3Awng họcAmK5t3Aw chútgrN5S4Bd xAmK5t3Awíu nàoAmK5t3Aw hết;grN5S4Bd grN5S4Bdmà AmK5t3Awlại đâugrN5S4Bd AmK5t3Awđó vLuquừa gLuquiống AmK5t3Awmột cáiLuqu Luqukho Luquáp Luqumái Luqu cgrN5S4Bdủa mAmK5t3Awột cănAmK5t3Aw nhàAmK5t3Aw, vừLuqua AmK5t3Awgiống mAmK5t3Awột cágrN5S4Bdi tiệmLuqu tLuqurà kiểuAmK5t3Aw xưa.AmK5t3Aw AmK5t3AwTrong phòngAmK5t3Aw AmK5t3Awcó grN5S4Bdít grN5S4Bd nhgrN5S4Bdứt hAmK5t3Awai chAmK5t3Awục grN5S4Bdcái bgrN5S4Bdàn tròLuqun nhỏLuqu bàAmK5t3Awy biệngrN5S4Bd lộgrN5S4Bdn xộn,grN5S4Bd chugrN5S4Bdng quLuquanh đặtgrN5S4Bd AmK5t3Awmấy cáigrN5S4Bd grN5S4Bd ghếAmK5t3Aw bàLuqunh bọcLuqu vgrN5S4Bdải hAmK5t3Awoa AmK5t3Awsặc sLuquỡ vàgrN5S4Bd mấgrN5S4Bdy AmK5t3Awcái grN5S4Bdgối nệmLuqu nLuquhỏ màAmK5t3Aw dàgrN5S4Bdy. MọAmK5t3Awi thAmK5t3Awứ đAmK5t3Awược grN5S4Bd sgrN5S4Bdoi sáLuqung bằnLuqug ángrN5S4Bdh đèLuqun đỏgrN5S4Bd Luquthắm. TLuquất cgrN5S4Bdả mànAmK5t3Aw cửagrN5S4Bd sổAmK5t3Aw đềuAmK5t3Aw Luqukéo kLuquín lLuquại vLuquà Luqu nhiềuAmK5t3Aw nAmK5t3Awgọn đènAmK5t3Aw đượcAmK5t3Aw chụpLuqu AmK5t3Awkín bằLuqung nhữAmK5t3Awng cAmK5t3Awái kAmK5t3Awhăn qugrN5S4Bdàng Luquđỏ sậgrN5S4Bdm. CăLuqun pAmK5t3Awhòng AmK5t3Aw AmK5t3Awấm mAmK5t3Awột AmK5t3Awcách nLuqugột AmK5t3Awngạt, grN5S4Bdvà dLuquưới bệgrN5S4Bd lòLuqu sưởgrN5S4Bdi cgrN5S4Bdhất đLuquầy nhócLuqu cáAmK5t3Awc thứ,grN5S4Bd mAmK5t3Awột grN5S4Bd ngrN5S4Bdgọn lửgrN5S4Bda đagrN5S4Bdng đuLuqun Luqumột cgrN5S4Bdái ấgrN5S4Bdm đồLuqung tgrN5S4Bdo tướnAmK5t3Awg, tgrN5S4Bdỏa rLuqua mộtLuqu tLuquhứ Luqumùi hăgrN5S4Bdng nồAmK5t3Awng Luqu đếngrN5S4Bd pháLuqut bệAmK5t3Awnh. MgrN5S4Bdấy cágrN5S4Bdi kệgrN5S4Bd Luquđặt dọcgrN5S4Bd bgrN5S4Bdức tưAmK5t3Awờng trgrN5S4Bdòn Luququây chgrN5S4Bdất Luqulộn xộnLuqu AmK5t3Aw nhgrN5S4Bdững lôngLuqu chAmK5t3Awim đầAmK5t3Awy bụiLuqu báLuqum, nhữngAmK5t3Aw mAmK5t3Awẩu nếngrN5S4Bd cgrN5S4Bdụt, AmK5t3Awnhiều grN5S4Bdxấp bàiAmK5t3Aw grN5S4Bdlá tLuque tuAmK5t3Awa, Luqu Luquvô sốgrN5S4Bd nhữnggrN5S4Bd tgrN5S4Bdrái cầAmK5t3Awu thủygrN5S4Bd tgrN5S4Bdinh grN5S4Bdóng ánhAmK5t3Aw bạc,Luqu vàLuqu cảLuqu Luqumột đoànLuqu qAmK5t3Awuân tácAmK5t3Awh grN5S4Bd trLuquà hLuquùng hậu.
Cả lớpAmK5t3Aw đAmK5t3Awang tậgrN5S4Bdp trungrN5S4Bdg troLuqung pgrN5S4Bdhòng quAmK5t3Awanh, mgrN5S4Bdọi ngAmK5t3Awười nógrN5S4Bdi nAmK5t3Awăng thìAmK5t3Aw thàogrN5S4Bd. LuquRon đếgrN5S4Bdn sáAmK5t3Awt bêLuqun vAmK5t3Awai HagrN5S4Bdrry, hỏi:
"Cô AmK5t3Awgiáo đâu?"
Thình lLuquình mgrN5S4Bdột gLuquiọng grN5S4Bdnói AmK5t3Awvọng rLuqua từAmK5t3Aw bónLuqug tốigrN5S4Bd, grN5S4Bdmột tLuquhứ giọngLuqu grN5S4Bdmơ hồAmK5t3Aw nhgrN5S4Bdỏ nhẹ:
"ChàoLuqu cAmK5t3Awác trgrN5S4Bdò. LuquThật AmK5t3Awhân hạnhLuqu AmK5t3Awđược gặpLuqu grN5S4Bdcác AmK5t3Awtrò trongrN5S4Bdg grN5S4Bdthế gAmK5t3Awiới AmK5t3Awvật chất."
Ấn tượnggrN5S4Bd củAmK5t3Awa HarAmK5t3Awry ngaLuquy lúcLuqu grN5S4Bdđó làAmK5t3Aw vềLuqu mộtLuqu lAmK5t3Awoài AmK5t3Aw côAmK5t3Awn trùngAmK5t3Aw Luquto tưLuquớng rựcLuqu rAmK5t3Awỡ. LuquGiáo Luqusư TrelawAmK5t3Awney dLuqui chuygrN5S4Bdển vàogrN5S4Bd vLuquùng grN5S4Bdcó grN5S4Bdánh Luqu lửagrN5S4Bd soiAmK5t3Aw, vAmK5t3Awà bọnAmK5t3Aw AmK5t3Awtrẻ nhAmK5t3Awận grN5S4Bdthấy Luqubà giáAmK5t3Awo ốmAmK5t3Aw càgrN5S4Bd toAmK5t3Awng cLuquà tegrN5S4Bdo, cgrN5S4Bdặp mAmK5t3Awắt AmK5t3Awkiếng grN5S4Bd AmK5t3Awlàm phónAmK5t3Awg đAmK5t3Awại đôAmK5t3Awi mắtLuqu grN5S4Bdcủa bàLuqu tgrN5S4Bdo hAmK5t3Awơn kícLuquh thướcgrN5S4Bd AmK5t3Awtự nhiêgrN5S4Bdn Luqurất nhiềAmK5t3Awu lầLuqun, AmK5t3Aw grN5S4Bdvà bLuquà quấnAmK5t3Aw mộLuqut cgrN5S4Bdái khăLuqun AmK5t3Awchoàng Luquđầu mỏngLuqu AmK5t3Awcó dátLuqu trAmK5t3Awang kiAmK5t3Awm óAmK5t3Awng ánh.Luqu QuAmK5t3Awanh Luqu cáiAmK5t3Aw cổgrN5S4Bd mảnhgrN5S4Bd khảnhgrN5S4Bd cLuquủa bgrN5S4Bdà lgrN5S4Bdà Luquvô sAmK5t3Awố nhữngAmK5t3Aw dgrN5S4Bdây cLuquhuyền vàAmK5t3Aw chuAmK5t3Awỗi hLuquạt, AmK5t3Awcòn Luqu cáLuqunh tAmK5t3Away, bgrN5S4Bdàn Luqutay vàLuqu nAmK5t3Awgón tLuquay cAmK5t3Awủa bàgrN5S4Bd thìAmK5t3Aw đLuqueo đLuquầy nhữnggrN5S4Bd vòLuqung vớiAmK5t3Aw nhẫn.AmK5t3Aw BàAmK5t3Aw AmK5t3Aw nói:
"Ngồi xLuquuống grN5S4Bdđi cácLuqu trAmK5t3Awò, grN5S4Bdngồi xuốngLuqu nào."
Bọn trgrN5S4Bdẻ vụnggrN5S4Bd AmK5t3Awvề tLuqurèo lAmK5t3Awên mấyAmK5t3Aw chgrN5S4Bdiếc gAmK5t3Awhế bànhgrN5S4Bd hoặcAmK5t3Aw grN5S4Bd ngồigrN5S4Bd lọtLuqu thỏmgrN5S4Bd troAmK5t3Awng mấAmK5t3Awy cáiAmK5t3Aw gốiAmK5t3Aw nAmK5t3Awệm. HarrygrN5S4Bd, RLuquon vàLuqu HeAmK5t3Awrmione cùnAmK5t3Awg ngồigrN5S4Bd Luqu AmK5t3Awquanh mộLuqut cáigrN5S4Bd grN5S4Bdbàn tròn.
Giáo sưgrN5S4Bd TrelawgrN5S4Bdney thLuquì tựgrN5S4Bd mìAmK5t3Awnh ngồgrN5S4Bdi vàoLuqu mộgrN5S4Bdt AmK5t3Awcái AmK5t3Awghế AmK5t3Awbành grN5S4Bdcó cánhAmK5t3Aw đặtLuqu trướcgrN5S4Bd lgrN5S4Bdò sAmK5t3Awưởi. LuquBà nói:
"Chào mừnLuqug AmK5t3Awcác AmK5t3Awtrò grN5S4Bdđến vớiAmK5t3Aw bộLuqu mAmK5t3Awôn TiêngrN5S4Bd trLuqui học.Luqu grN5S4Bd TAmK5t3Awên grN5S4Bdcủa tgrN5S4Bdôi lgrN5S4Bdà gAmK5t3Awiáo grN5S4Bdsư TAmK5t3Awrelawney. TrướAmK5t3Awc đâyAmK5t3Aw Luqucó lẽgrN5S4Bd cácLuqu grN5S4Bdtrò chLuquưa từAmK5t3Awng ggrN5S4Bdặp grN5S4Bd grN5S4Bdtôi. VìgrN5S4Bd AmK5t3Awtôi thấAmK5t3Awy nếuLuqu xugrN5S4Bdống dướiAmK5t3Aw thườnAmK5t3Awg grN5S4Bdxuyên quLuquá tLuquhì bLuqua mớLuqu boLuqun chAmK5t3Awen chLuquộn AmK5t3Aw rLuquộn cLuquủa Luqucái trườngrN5S4Bdg cgrN5S4Bdó thểLuqu làLuqum mờgrN5S4Bd đLuqui AmK5t3AwNội NhãLuqun Luqucủa tôi."
Không aAmK5t3Awi nLuquói grN5S4Bdgì đểgrN5S4Bd đáLuqup lạAmK5t3Awi Luqucái thôLuqung báAmK5t3Awo kháAmK5t3Awc grN5S4Bd tLuquhường đóLuqu. GigrN5S4Bdáo sAmK5t3Awư TrgrN5S4Bdelawney grN5S4Bdkhéo lAmK5t3Awéo Luqunhẹ nhàngrN5S4Bdg sửAmK5t3Awa lạLuqui cáiAmK5t3Aw khăLuqun cgrN5S4Bdhoàng Luqu rồiAmK5t3Aw nógrN5S4Bdi tiếp:
"Vậy grN5S4Bdlà grN5S4Bdcác AmK5t3Awtrò đãgrN5S4Bd chọLuqun hgrN5S4Bdọc mLuquôn TiAmK5t3Awên trgrN5S4Bdi, grN5S4Bdbộ grN5S4Bdmôn AmK5t3Aw Luqukhó Luqukhăn nhAmK5t3Awứt trogrN5S4Bdng cácLuqu ngànhLuqu Luqunghệ thLuquuật huyềnLuqu AmK5t3Awbí. TôgrN5S4Bdi mgrN5S4Bduốn AmK5t3Awlưu ýAmK5t3Aw cáLuquc Luqu trògrN5S4Bd ngAmK5t3Away từAmK5t3Aw buổgrN5S4Bdi grN5S4Bdban sAmK5t3Awơ Luqulà nếuAmK5t3Aw cáAmK5t3Awc tgrN5S4Bdrò khôngrN5S4Bdg cóLuqu cáiLuqu Nhìn,grN5S4Bd thAmK5t3Awì tgrN5S4Bdôi sẽAmK5t3Aw grN5S4Bd chAmK5t3Awẳng thểgrN5S4Bd dạygrN5S4Bd dỗAmK5t3Aw Luqucác Luqutrò đượcgrN5S4Bd ngrN5S4Bdhiều nhỏiAmK5t3Aw Luqugì chAmK5t3Awo lắAmK5t3Awm. SáLuquch vởAmK5t3Aw cũngAmK5t3Aw chẳngrN5S4Bdg grN5S4Bd giúpgrN5S4Bd đỡgrN5S4Bd cAmK5t3Awác tgrN5S4Bdrò AmK5t3Awbao nhiêuAmK5t3Aw troLuqung lLuquĩnh vựcLuqu AmK5t3Awnày đâu..."
Nghe Luqumấy câuAmK5t3Aw ngrN5S4Bdày, HaLuqurry vàgrN5S4Bd LuquRon cùnggrN5S4Bd nhgrN5S4Bde Luqurăng AmK5t3Aw cAmK5t3Awười grN5S4Bdvà Luquliếc mắAmK5t3Awt grN5S4Bdnhìn HermionegrN5S4Bd, cLuquô bLuqué tLuquỏ rAmK5t3Awa sLuquửng AmK5t3Awsốt vềAmK5t3Aw cáLuqui điềuAmK5t3Aw làAmK5t3Aw sáLuquch grN5S4Bd thAmK5t3Awì cũngLuqu khônLuqug gAmK5t3Awiúp ícLuquh Luqugì troLuqung AmK5t3Awviệc họcAmK5t3Aw bgrN5S4Bdộ AmK5t3Awmôn này.
"Nhiều Luquphù tgrN5S4Bdhủy vàLuqu pgrN5S4Bdháp sư,AmK5t3Aw mgrN5S4Bdặc dùgrN5S4Bd tàigrN5S4Bd AmK5t3Awba tAmK5t3Awrong AmK5t3Aw nLuquhững lĩgrN5S4Bdnh vgrN5S4Bdực nhgrN5S4Bdư nổLuqu Luquto, ướcAmK5t3Aw đoánLuqu gigrN5S4Bdỏi vàLuqu grN5S4Bdbiến mấLuqut độtLuqu AmK5t3Awngột, nhưngAmK5t3Aw vẫAmK5t3Awn Luqu khônAmK5t3Awg thgrN5S4Bdể nàoAmK5t3Aw nAmK5t3Awhìn Luquxuyên Luququa đượcgrN5S4Bd nhAmK5t3Awững bgrN5S4Bdí mậtLuqu bịLuqu cgrN5S4Bdhe grN5S4Bdphủ củagrN5S4Bd tươngrN5S4Bdg grN5S4Bd lai."
ĐôLuqui mắtgrN5S4Bd tAmK5t3Awo cộLuqu Luqumơ màngrN5S4Bdg cAmK5t3Awủa giáoLuqu sưLuqu lưAmK5t3Awớt từLuqu gươngLuqu mặgrN5S4Bdt căAmK5t3Awng thẳngLuqu nàLuquy đếngrN5S4Bd gươLuqung mặtAmK5t3Aw lAmK5t3Awo grN5S4Bdâu khágrN5S4Bdc củagrN5S4Bd grN5S4Bdlũ họgrN5S4Bdc trògrN5S4Bd, bgrN5S4Bdà tLuquiếp tục:
Luqu"Đó Luqulà thiêLuqun phúgrN5S4Bd, chAmK5t3Awỉ dàgrN5S4Bdnh riAmK5t3Awêng cgrN5S4Bdho mộtAmK5t3Aw ítgrN5S4Bd ngườiLuqu màgrN5S4Bd thôi."
Bỗng nhiêgrN5S4Bdn Luqubà nLuquói vớigrN5S4Bd Neville:
"Trò nàAmK5t3Awy, AmK5t3Awbà nộgrN5S4Bdi củLuqua tròLuqu grN5S4Bdcó Luqukhỏe không?"
Neville suAmK5t3Awýt Luquté lăLuqun Luqura khỏiLuqu đốnLuqug gAmK5t3Awối nLuquệm mgrN5S4Bdà nóLuqu AmK5t3Awđang ngồiLuqu. LuquNó rAmK5t3Awun rgrN5S4Bdun AmK5t3Awvì hoảngrN5S4Bdg hồn:
"DAmK5t3Awạ, AmK5t3Awcon nghĩAmK5t3Aw bàgrN5S4Bd coAmK5t3Awn khỏeAmK5t3Aw ạ."
Giáo sưLuqu TLuqurelawney Luqulắc đầugrN5S4Bd, ánLuquh lửaAmK5t3Aw phLuquản chiAmK5t3Awếu lgrN5S4Bdấp lgrN5S4Bdánh trgrN5S4Bdên đôigrN5S4Bd hoLuqua tLuquai grN5S4Bdngọc lụcLuqu bAmK5t3Awảo bgrN5S4Bdà đeoLuqu lủnggrN5S4Bd lẳng:
"NếugrN5S4Bd tôigrN5S4Bd lgrN5S4Bdà trgrN5S4Bdò, thìLuqu grN5S4Bdtôi kLuquhông dáAmK5t3Awm chắcAmK5t3Aw nhưLuqu vậyLuqu đâu."
Neville nghẹnAmK5t3Aw họngLuqu. grN5S4BdGiáo sLuquư grN5S4BdTrelawney vẫgrN5S4Bdn điềmLuqu grN5S4Bdnhiên tĩnhAmK5t3Aw tại:
"Chúng Luquta sLuquẽ nghiênAmK5t3Aw cứuLuqu AmK5t3Awnhững phươngLuqu pgrN5S4Bdháp cơgrN5S4Bd AmK5t3Awbản AmK5t3Aw củaLuqu bộgrN5S4Bd môgrN5S4Bdn grN5S4BdTiên TrAmK5t3Awi troLuqung nămAmK5t3Aw họcLuqu ngrN5S4Bdày. HọcgrN5S4Bd kỳgrN5S4Bd mộAmK5t3Awt AmK5t3Awsẽ dAmK5t3Awành đểLuqu hAmK5t3Awọc cáLuquch AmK5t3Aw đọcgrN5S4Bd cácgrN5S4Bd láLuqu tgrN5S4Bdrà. HọcAmK5t3Aw kỳAmK5t3Aw sAmK5t3Awau chúAmK5t3Awng tLuqua Luqusẽ tgrN5S4Bdiến tớiLuqu mAmK5t3Awôn CoLuqui AmK5t3AwChỉ Luqutay. NhânAmK5t3Aw Luqu tiệngrN5S4Bd grN5S4Bdta bLuquảo chLuquo AmK5t3Awtrò này..."Luqu AmK5t3AwGiáo sAmK5t3Awư thìngrN5S4Bdh lìnhAmK5t3Aw hướnLuqug cáiLuqu AmK5t3Awnhìn vàAmK5t3Awo grN5S4Bd ParvaAmK5t3Awti PatilAmK5t3Aw. ".grN5S4Bd.. AmK5t3AwHãy AmK5t3Awcoi chừAmK5t3Awng mộtLuqu AmK5t3Awgã Luqutóc đỏ."
Parvati AmK5t3Awkinh ngạcLuqu Luququay grN5S4Bdqua nhìnAmK5t3Aw LuquRon đAmK5t3Awang ngồiLuqu bêLuqun cLuquạnh, Luqurồi đẩyLuqu ghAmK5t3Awế grN5S4Bdcủa Luqumình xAmK5t3Awa grN5S4Bdra. AmK5t3AwGiáo AmK5t3Awsư TrelawAmK5t3Awney vẫLuqun Luqutiếp tục:
"Trong họcLuqu kỳAmK5t3Aw mLuquùa hègrN5S4Bd tớigrN5S4Bd, chúLuqung Luquta họcgrN5S4Bd lênLuqu tớiAmK5t3Aw AmK5t3Aw bgrN5S4Bdộ môLuqun nghigrN5S4Bdên cứuLuqu trgrN5S4Bdái cầAmK5t3Awu phLuqua grN5S4Bdlê Luqu- Luquấy lAmK5t3Awà sAmK5t3Awau khgrN5S4Bdi chúngLuqu Luquta đãLuqu hogrN5S4Bdàn tấAmK5t3Awt AmK5t3Aw đượcgrN5S4Bd môAmK5t3Awn đoángrN5S4Bd Luquđiềm lửa.AmK5t3Aw ThAmK5t3Awật Luqukhông grN5S4Bdmay Luqulà lớpLuqu họcAmK5t3Aw củagrN5S4Bd chúngAmK5t3Aw grN5S4Bdta sAmK5t3Awẽ bịAmK5t3Aw tạmAmK5t3Aw grN5S4Bd ngưgrN5S4Bdng grN5S4Bdvào thángrN5S4Bdg hLuquai vLuquì mgrN5S4Bdột trậnAmK5t3Aw cúgrN5S4Bdm kgrN5S4Bdhó cAmK5t3Awhịu. BảnAmK5t3Aw thâAmK5t3Awn tAmK5t3Awa sAmK5t3Awẽ bLuquị mấLuqut Luqu giọAmK5t3Awng. AmK5t3AwVà vàoLuqu khoảngAmK5t3Aw gLuquần lLuquễ PLuquhục SgrN5S4Bdinh, AmK5t3Awmột ngườiLuqu tgrN5S4Bdrong sốgrN5S4Bd chúAmK5t3Awng AmK5t3Awta Luqusẽ grN5S4Bd lìaAmK5t3Aw xLuqua chúngLuqu AmK5t3Awta vĩgrN5S4Bdnh viễn."
Sau grN5S4Bdlời tAmK5t3Awiên trAmK5t3Awi nàyLuqu lLuquà mộAmK5t3Awt khoảngLuqu AmK5t3Awim lặnLuqug căngrN5S4Bdg grN5S4Bd thLuquẳng, nAmK5t3Awhưng gLuquiáo sưgrN5S4Bd TrelaLuquwney Luqukhông cóLuqu Luquvẻ gìgrN5S4Bd nhAmK5t3Awận thấgrN5S4Bdy đLuquiều đóLuqu. BàAmK5t3Aw nLuquói grN5S4Bd vớiLuqu LavendeLuqur BrogrN5S4Bdwn, ngưAmK5t3Awời nggrN5S4Bdồi grN5S4Bdgần AmK5t3Awbà AmK5t3Awnhứt vàgrN5S4Bd ggrN5S4Bdần nhưgrN5S4Bd grN5S4Bdđã cLuquo rúLuqum lạigrN5S4Bd grN5S4Bd tgrN5S4Bdrong cLuquái ghếLuqu bành:
"Trò AmK5t3Awlàm ơngrN5S4Bd đưLuqua cAmK5t3Awho tAmK5t3Awôi cáigrN5S4Bd bìnLuquh tràAmK5t3Aw bằnggrN5S4Bd grN5S4Bdbạc grN5S4Bdlớn nhứt."
LavendegrN5S4Bdr cóAmK5t3Aw vLuquẻ grN5S4Bdhú AmK5t3Awvía, bènLuqu đứnggrN5S4Bd dậy,grN5S4Bd lấyAmK5t3Aw cágrN5S4Bdi ấmAmK5t3Aw tgrN5S4Bdrà tAmK5t3Awổ cgrN5S4Bdhảng trênAmK5t3Aw kệLuqu xuốnLuqug AmK5t3Awvà đặtAmK5t3Aw nLuquó lgrN5S4Bdên cágrN5S4Bdi bàngrN5S4Bd trướcgrN5S4Bd mặgrN5S4Bdt giáoAmK5t3Aw sgrN5S4Bdư Trelawney.
"Cám ơnLuqu tgrN5S4Bdrò. AmK5t3AwTình cLuquờ grN5S4Bdthôi, cáiLuqu điềugrN5S4Bd mAmK5t3Awà AmK5t3Awtrò đanLuqug khiếgrN5S4Bdp sợAmK5t3Aw... cáigrN5S4Bd đigrN5S4Bdều đóAmK5t3Aw sgrN5S4Bdẽ xảygrN5S4Bd Luqura vàogrN5S4Bd thứLuqu grN5S4Bdsáu, ngàLuquy AmK5t3Aw16 tAmK5t3Awháng 10."
Lavender ruLuqun lgrN5S4Bdẩy bẩy.
"Bây giờ,grN5S4Bd tgrN5S4Bdôi muLuquốn cácAmK5t3Aw tAmK5t3Awrò cAmK5t3Awhia rAmK5t3Awa Luquthành từnLuqug Luqu cặp.Luqu HãyAmK5t3Aw lấyLuqu tAmK5t3Awách tgrN5S4Bdrà AmK5t3Awở trênLuqu kệgrN5S4Bd xuốgrN5S4Bdng, rồiLuqu lạiAmK5t3Aw AmK5t3Awđây AmK5t3Awta Luqurót đầyLuqu tLuqurà chogrN5S4Bd. grN5S4Bd XgrN5S4Bdong cácgrN5S4Bd AmK5t3Awtrò ngồiLuqu xuốngAmK5t3Aw mAmK5t3Awà uống;AmK5t3Aw grN5S4Bduống đAmK5t3Awến kAmK5t3Awhi ngrN5S4Bdào chỉgrN5S4Bd cgrN5S4Bdòn lAmK5t3Awại bãgrN5S4Bd tràAmK5t3Aw Luqu tronAmK5t3Awg táchgrN5S4Bd. grN5S4BdDùng tagrN5S4Bdy tráigrN5S4Bd súAmK5t3Awc bãLuqu tgrN5S4Bdrà tLuqurong AmK5t3Awtách grN5S4Bdba lần,grN5S4Bd rồigrN5S4Bd úpLuqu táchAmK5t3Aw Luqu xAmK5t3Awuống dĩgrN5S4Bda; đợigrN5S4Bd chLuquo tràgrN5S4Bd kiệtLuqu đếnAmK5t3Aw giLuquọt nướcgrN5S4Bd AmK5t3Awcuối Luqucùng tLuquhì đưAmK5t3Awa cágrN5S4Bdi tLuquách cgrN5S4Bdủa Luqu mìnhLuqu Luqucho bạnAmK5t3Aw cLuquủa mìnhLuqu AmK5t3Awbói. CácAmK5t3Aw trLuquò Luqusẽ thgrN5S4Bdeo traAmK5t3Awng AmK5t3Aw5 vAmK5t3Awà Luqu6 củaAmK5t3Aw quyểgrN5S4Bdn LuquVén Luqu MàngrN5S4Bd TươnLuqug LLuquai đểAmK5t3Aw diễngrN5S4Bd dLuquịch Luquý ngLuquhĩa AmK5t3Awnhững grN5S4Bddạng AmK5t3Awbã tLuqurà. TLuquôi sgrN5S4Bdẽ đigrN5S4Bd qugrN5S4Bdanh AmK5t3Aw Luqucác tròAmK5t3Aw Luquđể giúAmK5t3Awp đỡ,AmK5t3Aw AmK5t3Awhướng AmK5t3Awdẫn. AmK5t3AwÔi, cgrN5S4Bdon ơi..."
Giáo Luqusư tómgrN5S4Bd lgrN5S4Bdấy cánhLuqu AmK5t3Awtay NevilleAmK5t3Aw, kéoLuqu Luqunó đứngLuqu lên,
"... saAmK5t3Awu kLuquhi grN5S4Bdcon Luqulàm bểgrN5S4Bd cáiAmK5t3Aw tLuquách đầgrN5S4Bdu tigrN5S4Bdên, cgrN5S4Bdon làAmK5t3Awm ơngrN5S4Bd cAmK5t3Awhọn mLuquột AmK5t3Awcái Luqutách cgrN5S4Bdó hogrN5S4Bda vănAmK5t3Aw mLuquàu xaAmK5t3Awnh. TôiLuqu thìAmK5t3Aw hợgrN5S4Bdp vớiLuqu màuAmK5t3Aw hLuquồng hơn."
Liền saLuquu Luquđó, NAmK5t3Aweville vừagrN5S4Bd mớiLuqu vgrN5S4Bdói lêngrN5S4Bd kgrN5S4Bdệ đểAmK5t3Aw lLuquấy Luqu tAmK5t3Awách tràAmK5t3Aw tAmK5t3Awhì AmK5t3Awnghe mộLuqut tiếnggrN5S4Bd xoảngAmK5t3Aw củagrN5S4Bd đồgrN5S4Bd bểAmK5t3Aw. grN5S4BdGiáo sưgrN5S4Bd TrelawnLuquey rảAmK5t3Awo bướLuquc Luqu đếnLuqu grN5S4Bdbên NevilleAmK5t3Aw, cầAmK5t3Awm thegrN5S4Bdo mộtgrN5S4Bd cáLuqui đgrN5S4Bdồ hLuquốt rágrN5S4Bdc grN5S4Bdvà chổi,Luqu AmK5t3Awrồi nói:
"Một AmK5t3Awtrong nhữAmK5t3Awng grN5S4Bdcái màAmK5t3Awu xaLuqunh lgrN5S4Bdam ấyAmK5t3Aw, AmK5t3Awđúng grN5S4Bdrồi đó,AmK5t3Aw AmK5t3Awcon... nếuAmK5t3Aw cogrN5S4Bdn kLuquhông phiền..grN5S4Bd. cáLuqum ơnLuqu con..."
Khi táLuquch AmK5t3Awtrà củagrN5S4Bd HaAmK5t3Awrry vàgrN5S4Bd LuquRon Luquđược AmK5t3Awrót Luquđầy tLuqurà grN5S4Bd rồiLuqu, AmK5t3Awhai đứaLuqu AmK5t3Awquay trởgrN5S4Bd lạiLuqu bàgrN5S4Bdn cAmK5t3Awủa mìnLuquh, cốLuqu gắngLuqu uốnLuqug thậtgrN5S4Bd nhagrN5S4Bdnh mLuquón tràAmK5t3Aw AmK5t3Aw pLuquhỏng lưỡigrN5S4Bd ấy.grN5S4Bd RồigrN5S4Bd tgrN5S4Bdụi grN5S4Bdnó súcgrN5S4Bd cặgrN5S4Bdn grN5S4Bdtrà trLuquong tgrN5S4Bdách đúAmK5t3Awng nhưLuqu lờiLuqu chỉLuqu dẫnAmK5t3Aw grN5S4Bd củgrN5S4Bda grN5S4Bdgiáo grN5S4Bdsư AmK5t3AwTrelawney, rồiLuqu úpgrN5S4Bd ngượLuquc táchLuqu trAmK5t3Awà xuAmK5t3Awống AmK5t3Awcho ráoAmK5t3Aw nướcLuqu grN5S4Bdxong đổiLuqu AmK5t3Aw cAmK5t3Awho nhgrN5S4Bdau đểLuqu bói.
Cả hagrN5S4Bdi AmK5t3Awđứa đềAmK5t3Awu AmK5t3Awmở sgrN5S4Bdách đgrN5S4Bdến trAmK5t3Awang AmK5t3Aw5 vàAmK5t3Aw 6grN5S4Bd. RoLuqun nói:
"ĐâAmK5t3Awy grN5S4Bdrồi. BồgrN5S4Bd thgrN5S4Bdấy AmK5t3Awcái grN5S4Bdgì grN5S4Bdở trgrN5S4Bdong tácLuquh tràLuqu củgrN5S4Bda mình?"
Harry đáp:
"Một mgrN5S4Bdớ chAmK5t3Awèm nhẹgrN5S4Bdp mgrN5S4Bdàu nâu."
Một lgrN5S4Bdàn khóigrN5S4Bd tỏAmK5t3Awa mùiLuqu nồngAmK5t3Aw ngrN5S4Bdặc AmK5t3Awtrong cgrN5S4Bdăn phgrN5S4Bdòng AmK5t3Aw chgrN5S4Bdợt khiếAmK5t3Awn cAmK5t3Awho HaAmK5t3Awrry thấygrN5S4Bd buAmK5t3Awồn grN5S4Bdngủ vgrN5S4Bdà đờgrN5S4Bd đẫAmK5t3Awn đigrN5S4Bd. TiếngLuqu giáAmK5t3Awo AmK5t3Awsư TrelawAmK5t3Awney AmK5t3Aw kêLuquu gAmK5t3Awọi Luqusau lAmK5t3Awàn kLuquhói grN5S4Bdtrà grN5S4Bdmờ mịt:
"CácLuqu grN5S4Bdtrò hãygrN5S4Bd Luqumở rộLuqung đầuLuqu ócgrN5S4Bd raAmK5t3Aw, hãgrN5S4Bdy Luquđể chgrN5S4Bdo mắtAmK5t3Aw cAmK5t3Awủa mìnhgrN5S4Bd nhLuquìn xgrN5S4Bduyên qAmK5t3Awua cõigrN5S4Bd trầnLuqu tục!"
Harry cốAmK5t3Aw gắnggrN5S4Bd tậLuqup truAmK5t3Awng. SLuquau AmK5t3Awkhi Luqutham khgrN5S4Bdảo cuốnAmK5t3Aw grN5S4BdVén AmK5t3AwMàn TươngLuqu LgrN5S4Bdai, AmK5t3Awnó nói:
"Đúng rồLuqui, bồAmK5t3Aw AmK5t3Awcó Luqumột dấgrN5S4Bdu thậLuqup hơigrN5S4Bd luAmK5t3Awng Luqulay... AmK5t3Aw grN5S4Bdnghĩa lLuquà Luqubồ sgrN5S4Bdắp Luquphải trảigrN5S4Bd qgrN5S4Bdua "thửLuqu tháLuquch vAmK5t3Awà đAmK5t3Awau khổ"AmK5t3Aw grN5S4Bd- xAmK5t3Awin lLuquỗi AmK5t3Awnghe grN5S4Bd- AmK5t3Aw nhgrN5S4Bdưng cgrN5S4Bdó mgrN5S4Bdột dấuLuqu hiệugrN5S4Bd cógrN5S4Bd thgrN5S4Bdể lLuquà mặgrN5S4Bdt tgrN5S4Bdrời. grN5S4BdĐể cogrN5S4Bdi... grN5S4Bdnó cóAmK5t3Aw nLuqughĩa lgrN5S4Bdà "hạLuqunh Luqu pLuquhúc lớn"..AmK5t3Aw. vgrN5S4Bdậy lLuquà bồAmK5t3Aw sắpgrN5S4Bd phảiLuqu chịuLuqu đAmK5t3Awau khgrN5S4Bdổ nhưnAmK5t3Awg màLuqu AmK5t3Awsẽ rấgrN5S4Bdt vui..."
Ron nói:
"Theo AmK5t3Awý mìAmK5t3Awnh thAmK5t3Awì grN5S4Bdbồ cgrN5S4Bdần phảiAmK5t3Aw đLuqui Luqukiểm trgrN5S4Bda lạLuqui cágrN5S4Bdi NộiLuqu NhãnAmK5t3Aw củAmK5t3Awa bồ."
Cả hLuquai Luquđứa Luquphải AmK5t3Awnén tigrN5S4Bdếng cườiAmK5t3Aw củAmK5t3Awa Luqumình Luqulại Luquvì giáLuquo grN5S4Bdsư TrelawnLuquey đangAmK5t3Aw nhìngrN5S4Bd tgrN5S4Bdrừng tgrN5S4Bdrừng vgrN5S4Bdề pgrN5S4Bdhía tụgrN5S4Bdi nó.
"BAmK5t3Awây giờgrN5S4Bd đếLuqun pgrN5S4Bdhiên mình..."
RogrN5S4Bdn nLuqugó vgrN5S4Bdô AmK5t3Awcái táAmK5t3Awch củgrN5S4Bda HarLuqury, tránLuqu AmK5t3Awnó ngrN5S4Bdhăn lạiLuqu grN5S4Bdra điềuLuqu grN5S4Bdsuy tưAmK5t3Aw Luqudữ lắm.
"Có mộtAmK5t3Aw đốmLuqu trAmK5t3Awòn hơiAmK5t3Aw giốngrN5S4Bdg mộtgrN5S4Bd cLuquái nógrN5S4Bdn tgrN5S4Bdrái dgrN5S4Bdưa. AmK5t3AwKhông chAmK5t3Awừng bồAmK5t3Aw sắgrN5S4Bdp AmK5t3Awlàm Luquviệc cLuquho BộAmK5t3Aw grN5S4BdPháp Thuật..."
Nó Luquxoay tgrN5S4Bdách tràLuqu đểAmK5t3Aw nhAmK5t3Awìn ngượcgrN5S4Bd lại.
"Nhưng màLuqu nhAmK5t3Awìn nhgrN5S4Bdư vầLuquy tAmK5t3Awhì nAmK5t3Awó grN5S4Bdgiống mộtAmK5t3Aw tLuqurái grN5S4Bdsồi hLuquơn... cáAmK5t3Awi AmK5t3Awgì vLuquậy ta?"
Ron AmK5t3Awdò cuốngrN5S4Bd VégrN5S4Bdn AmK5t3AwMàn grN5S4BdTương Lai.
"Vàng trờAmK5t3Awi AmK5t3Awcho bấgrN5S4Bdt ngờ."grN5S4Bd TAmK5t3Awuyệt cLuquú mLuquèo. BồgrN5S4Bd cógrN5S4Bd tLuquhể chLuquo mgrN5S4Bdình mưgrN5S4Bdợn mộAmK5t3Awt ítgrN5S4Bd chứ?grN5S4Bd ỞAmK5t3Aw đâyAmK5t3Aw còLuqun cóLuqu cáigrN5S4Bd gìAmK5t3Aw ngrN5S4Bdữa nè."
Ron Luqulại Luquxoay cáigrN5S4Bd AmK5t3Awtách tràgrN5S4Bd mLuquột AmK5t3Awlần nữa.
"Trông giLuquống nLuquhư mộtAmK5t3Aw cogrN5S4Bdn thúgrN5S4Bd. ỪLuqu, Luquđúng AmK5t3Awrồi, cáiAmK5t3Aw đầugrN5S4Bd thAmK5t3Awú đây.AmK5t3Aw.. nLuquó Luqugiống AmK5t3Awmột cogrN5S4Bdn AmK5t3Awhà mãLuqu... khAmK5t3Awông, mLuquột cogrN5S4Bdn cừu..."
HarLuqury đểAmK5t3Aw bậtAmK5t3Aw Luqura mộtLuqu tiếnggrN5S4Bd cườigrN5S4Bd vAmK5t3Awào đgrN5S4Bdúng lAmK5t3Awúc grN5S4Bdgiáo grN5S4Bdsư TregrN5S4Bdlawney đanggrN5S4Bd đảgrN5S4Bdo qgrN5S4Bduanh nLuquó. BgrN5S4Bdà grN5S4Bdnói vLuquới vAmK5t3Awẻ qAmK5t3Awuở mắngLuqu Ron:
"Đưa tLuquôi AmK5t3Awxem ngrN5S4Bdào, tròLuqu kia."
GigrN5S4Bdáo sgrN5S4Bdư rgrN5S4Bdảo bướcLuqu đếAmK5t3Awn, xgrN5S4Bdoắn cáigrN5S4Bd táAmK5t3Awch củaLuqu HagrN5S4Bdrry khỏLuqui tLuquay RoLuqun, Luqumọi nLuqugười trởAmK5t3Aw nêLuqun iLuqum lặngrN5S4Bdg, chờLuqu xem.
"Giáo sgrN5S4Bdư cLuquhăm chúAmK5t3Aw nhìAmK5t3Awn vàAmK5t3Awo AmK5t3Awcái tách,Luqu xoaLuquy nóAmK5t3Aw ngượcAmK5t3Aw chgrN5S4Bdiều Luqukim đồLuqung hồ:
"Chim ưng..Luqu. coAmK5t3Awn yAmK5t3Awêu dấuAmK5t3Aw ạgrN5S4Bd, cLuquon cógrN5S4Bd grN5S4Bdmột kAmK5t3Awẻ tửLuqu thù."
Hermione tgrN5S4Bdhì grN5S4Bdthầm hgrN5S4Bdơi to:
"Nhưng mAmK5t3Awà agrN5S4Bdi cLuquũng biếtAmK5t3Aw điềuAmK5t3Aw đógrN5S4Bd mà."
Giáo sưAmK5t3Aw AmK5t3Awquay Luqulại qgrN5S4Bduắc mgrN5S4Bdắt nhìngrN5S4Bd grN5S4Bdcô bé.grN5S4Bd HgrN5S4Bdermione vẫngrN5S4Bd Luqunói tiếp:
"Dạ, grN5S4Bdai cũngAmK5t3Aw biếtLuqu màLuqu. LuquAi AmK5t3Awcũng biếtAmK5t3Aw chuyAmK5t3Awện HarrgrN5S4Bdy vàLuqu grN5S4BdKẻ mAmK5t3Awà Luquai cũnggrN5S4Bd biếtgrN5S4Bd AmK5t3Awlà aAmK5t3Awi đấy."
Harry AmK5t3Awvà RAmK5t3Awon Luqucùng trLuquố mắtAmK5t3Aw Luqunhìn HermLuquione vớigrN5S4Bd sAmK5t3Awự grN5S4Bd ngạcgrN5S4Bd nhiênLuqu trộnAmK5t3Aw Luqulẫn nigrN5S4Bdềm thgrN5S4Bdán phAmK5t3Awục. TụigrN5S4Bd nóAmK5t3Aw cLuquhưa AmK5t3Awbao giờLuqu nghAmK5t3Awe HermAmK5t3Awione grN5S4Bd nóiAmK5t3Aw Luquchuyện Luquvới giáoAmK5t3Aw viêAmK5t3Awn bằngrN5S4Bdg cáiAmK5t3Aw giọgrN5S4Bdng ngrN5S4Bdhư vậy.Luqu GAmK5t3Awiáo sưLuqu LuquTrelawney cgrN5S4Bdhọn grN5S4Bd Luqucách phớtAmK5t3Aw lờAmK5t3Aw grN5S4Bdcô bLuqué. BàAmK5t3Aw Luqulại Luquhạ đgrN5S4Bdôi AmK5t3Awmắt grN5S4Bdto cAmK5t3Awộ củgrN5S4Bda bàLuqu AmK5t3Awxuống cAmK5t3Awái AmK5t3Awtách Luqucủa AmK5t3Aw HaLuqurry, vàAmK5t3Aw tiếpAmK5t3Aw tụcLuqu xoaAmK5t3Awy tAmK5t3Awrở cgrN5S4Bdái tách.
"Dùi cuiAmK5t3Aw... mgrN5S4Bdột cuộcAmK5t3Aw tấnAmK5t3Aw côLuqung. CgrN5S4Bdon yêAmK5t3Awu dấuLuqu ơi,Luqu đLuquây khôngAmK5t3Aw phảLuqui lLuquà mộtLuqu tágrN5S4Bdch trAmK5t3Awà vLuquui vẻgrN5S4Bd lắm..."
Ron rụtgrN5S4Bd AmK5t3Awrè thưa:
"Con nLuqughĩ đóAmK5t3Aw làLuqu cáigrN5S4Bd nóngrN5S4Bd trAmK5t3Awái dưa."
"Đầu lAmK5t3Awâu... hiểmLuqu grN5S4Bdhọa trLuquên grN5S4Bdđường Luqucon grN5S4Bdđi, AmK5t3Awcon yêugrN5S4Bd ạ..."
Tất cảLuqu bgrN5S4Bdọn trẻAmK5t3Aw AmK5t3Awtrong lớgrN5S4Bdp giươgrN5S4Bdng mắtgrN5S4Bd nLuqugó Luqugiáo sưAmK5t3Aw Luqu TrelawneLuquy vAmK5t3Awới vẻgrN5S4Bd kAmK5t3Awinh hãiAmK5t3Aw cAmK5t3Awhết khiếLuqup Luquđi được.Luqu BgrN5S4Bdà xAmK5t3Awoay cáiLuqu táchAmK5t3Aw lầngrN5S4Bd cAmK5t3Awuối AmK5t3Aw Luqucùng, hLuquá hLuquốc mAmK5t3Awiệng, rồigrN5S4Bd tgrN5S4Bdhét lên.
Lại vAmK5t3Awang lgrN5S4Bdên mộLuqut tiếngrN5S4Bdg xoảngrN5S4Bdg củgrN5S4Bda đLuquồ sứLuqu Luqubể; grN5S4Bd NevilAmK5t3Awle Luquvừa AmK5t3Awlàm tgrN5S4Bdiêu cágrN5S4Bdi Luqutách thứgrN5S4Bd hAmK5t3Awai cAmK5t3Awủa nóLuqu. GiáAmK5t3Awo sLuquư TrelawAmK5t3Awney ngồiLuqu grN5S4Bd tLuquhụp xuốngrN5S4Bdg mộtLuqu cAmK5t3Awái ghLuquế bàngrN5S4Bdh trống,AmK5t3Aw AmK5t3Awbàn AmK5t3Awtay lóLuqung lAmK5t3Awánh củagrN5S4Bd grN5S4Bdbà đèLuqu lLuquên phgrN5S4Bdía AmK5t3Aw tráiAmK5t3Aw grN5S4Bdtim Luqumình vLuquà mAmK5t3Awắt bàAmK5t3Aw nhAmK5t3Awắm tịLuqut lại.
"Ôi, Luqucon tAmK5t3Awrai củAmK5t3Awa tAmK5t3Awôi, coLuqun trAmK5t3Awai grN5S4Bdyêu dgrN5S4Bdấu củagrN5S4Bd tgrN5S4Bdôi... kgrN5S4Bdhông, khôAmK5t3Awng nóiAmK5t3Aw rgrN5S4Bda Luquthì AmK5t3Awtốt hơn.grN5S4Bd.. khôAmK5t3Awng, đừngLuqu hgrN5S4Bdỏi tôLuqui thLuquì hơn..."
Dean grN5S4BdThomas lậpAmK5t3Aw tứcLuqu hỏi:
"Cái grN5S4Bdgì vậyLuqu, thưaLuqu giAmK5t3Awáo sư?"
MAmK5t3Awọi ngườAmK5t3Awi bAmK5t3Awây giờLuqu đãgrN5S4Bd đứngAmK5t3Aw lAmK5t3Awên, tgrN5S4Bdừ từAmK5t3Aw xúmLuqu lạigrN5S4Bd AmK5t3Aw AmK5t3Awđông đúcLuqu quaAmK5t3Awnh grN5S4Bdcái bgrN5S4Bdàn củaLuqu HarLuqury vàAmK5t3Aw RgrN5S4Bdon, égrN5S4Bdp sátLuqu Luquvô Luqucái ghLuquế bLuquành grN5S4Bdmà giáoLuqu grN5S4Bd grN5S4Bdsư TgrN5S4Bdrelawney đangLuqu ngồigrN5S4Bd, đểgrN5S4Bd ngóAmK5t3Aw vôgrN5S4Bd tácLuquh tLuqurà cgrN5S4Bdủa Harry.
Đôi mắLuqut tgrN5S4Bdo grN5S4Bdcộ cLuquủa ggrN5S4Bdiáo grN5S4Bdsư TrAmK5t3Awelawney bLuquỗng mởAmK5t3Aw grN5S4Bdra AmK5t3Awđầy kịchLuqu tính:
"Con yAmK5t3Awêu ơi,Luqu coAmK5t3Awn cóLuqu mộtLuqu HAmK5t3Awung tinh."
Harry hỏiLuqu lại:
"Một cáiAmK5t3Aw gìgrN5S4Bd ạ?"
Nó grN5S4Bdcó AmK5t3Awthể Luqunói chắgrN5S4Bdc làgrN5S4Bd khLuquông phảiAmK5t3Aw chgrN5S4Bdỉ Luqumột mìnLuquh ngrN5S4Bdó grN5S4Bd khAmK5t3Awông biếtAmK5t3Aw HunAmK5t3Awg tLuquinh làAmK5t3Aw Luqugì. DeagrN5S4Bdn ThLuquomas nhúnLuqu vgrN5S4Bdai AmK5t3Awvới AmK5t3Awnó, LLuquavender BrowLuqun grN5S4Bd tLuquhì lộgrN5S4Bd grN5S4Bdvẻ bốigrN5S4Bd rốigrN5S4Bd. NhưngrN5S4Bdg rLuquất Luqunhiều nhữLuqung đứaAmK5t3Aw kháLuquc tLuquhì rõgrN5S4Bd rànLuqug AmK5t3Awlà cLuquó AmK5t3Aw AmK5t3Awbiết, chúnLuqug đềuAmK5t3Aw AmK5t3Awgiơ taAmK5t3Awy lênLuqu grN5S4Bdbịt miệnggrN5S4Bd vớgrN5S4Bdi vLuquẻ hgrN5S4Bdoảng sLuquợ grN5S4Bdvô cùng.
Giáo AmK5t3Awsư TrelawnAmK5t3Awey kgrN5S4Bdêu to:
"HunLuqug tinAmK5t3Awh grN5S4Bdchiếu, Luqucon tAmK5t3Awhân yAmK5t3Awêu ơi,Luqu cgrN5S4Bdon bịLuqu HuAmK5t3Awng tiAmK5t3Awnh chiếu!"
Trông giáLuquo sưgrN5S4Bd TrAmK5t3Awelawney AmK5t3Awcó vẻLuqu AmK5t3Awbị kígrN5S4Bdch Luquđộng đếngrN5S4Bd nỗiLuqu HgrN5S4Bdarry AmK5t3Awkhông Luquthể Luqunào hiểuLuqu được.grN5S4Bd BàgrN5S4Bd nói:
"Con mAmK5t3Awa Luquchó grN5S4Bdkhổng lồgrN5S4Bd thườngLuqu lLuquảng AmK5t3Awvảng trgrN5S4Bdong grN5S4Bd nghLuquĩa địLuqua! CoAmK5t3Awn trgrN5S4Bdai yêugrN5S4Bd ơi,Luqu đLuquó làgrN5S4Bd mAmK5t3Awột AmK5t3Awđiềm dữLuqu Luqu- điềmLuqu AmK5t3Awdữ tLuquệ hạiLuqu nhứAmK5t3Awt AmK5t3Aw- AmK5t3Aw điềmAmK5t3Aw chếgrN5S4Bdt chóc!"
Bao tAmK5t3Awử HaLuqurry grN5S4Bdquặn đauLuqu. CgrN5S4Bdon chAmK5t3Awó ấyLuqu, trLuquên cAmK5t3Awái bìLuqua AmK5t3Aw cAmK5t3Awủa cuLuquốn ĐiLuquềm BgrN5S4Bdáo TửLuqu ThầgrN5S4Bdn ởLuqu tiệmAmK5t3Aw ságrN5S4Bdch PhúAmK5t3Aw qugrN5S4Bdí vàAmK5t3Aw AmK5t3AwCơ hLuquàn AmK5t3Aw- AmK5t3Awcon grN5S4Bdchó grN5S4Bdấy, ởgrN5S4Bd AmK5t3Aw trgrN5S4Bdong bóAmK5t3Awng tgrN5S4Bdối cLuquủa đườngAmK5t3Aw Magnolia.grN5S4Bd.. LavengrN5S4Bdder BroLuquwn cũnAmK5t3Awg đưaLuqu Luqutay grN5S4Bdbụm grN5S4Bd Luqumiệng AmK5t3Awmình lại.grN5S4Bd MọigrN5S4Bd ngưAmK5t3Awời đềuLuqu nhìnLuqu grN5S4BdHarry. MLuquọi nLuqugười, ngoLuquại AmK5t3Awtrừ HermiongrN5S4Bde. Luqu CôgrN5S4Bd Luqubé AmK5t3Awđứng Luqudậy, điLuqu vAmK5t3Awòng rAmK5t3Awa grN5S4Bdsau cáiAmK5t3Aw gAmK5t3Awhế củagrN5S4Bd grN5S4Bdgiáo sAmK5t3Awư TrelaAmK5t3Awwney, nógrN5S4Bdi tgrN5S4Bdhẳng grN5S4Bd thừng:
"Con khôngrN5S4Bdg thấygrN5S4Bd AmK5t3Awnó giốngAmK5t3Aw HAmK5t3Awung tiAmK5t3Awnh cLuquhút nào."
Giáp sgrN5S4Bdư TreLuqulawney dAmK5t3Awò xétAmK5t3Aw HermiAmK5t3Awone vớigrN5S4Bd mộAmK5t3Awt vẻgrN5S4Bd cànggrN5S4Bd AmK5t3Awlúc càngLuqu AmK5t3Awkhó ưa.
"CoLuqun thAmK5t3Awân yêuLuqu ạAmK5t3Aw, Luqucon Luqutha lỗiLuqu grN5S4Bdcho Luquta grN5S4Bdkhi Luquta Luqunói AmK5t3Aw grN5S4Bdra AmK5t3Awđiều nàAmK5t3Awy nAmK5t3Awhé, nAmK5t3Awhưng grN5S4Bdta nhgrN5S4Bdận tgrN5S4Bdhấy rLuquất grN5S4Bdít tgrN5S4Bdinh grN5S4Bdhoa phátgrN5S4Bd tAmK5t3Awiết qLuquuanh grN5S4Bd nAmK5t3Awgười củaLuqu Luqucon. AmK5t3AwRất ítAmK5t3Aw khảgrN5S4Bd nănAmK5t3Awg lĩnAmK5t3Awh AmK5t3Awhội đốigrN5S4Bd vớLuqui sựgrN5S4Bd cAmK5t3Awộng hưởgrN5S4Bdng grN5S4Bdcủa tươngAmK5t3Aw grN5S4Bd tai."
Seamus cAmK5t3Awứ hếtAmK5t3Aw ngoLuquẹo đầuAmK5t3Aw sangrN5S4Bdg bLuquên nLuquày lLuquại ngoẹgrN5S4Bdo đLuquầu saLuqung bLuquên AmK5t3Awkia. NóLuqu nóiLuqu, mộLuqut grN5S4Bdcon grN5S4Bdmắt nLuquheo khítAmK5t3Aw lại:
"Nếu grN5S4Bdmình ngrN5S4Bdhìn nhLuquư vầyLuqu thìgrN5S4Bd nAmK5t3Awó Luqugiống mLuquột HuLuqung tinh,"
NAmK5t3Awó nghiênAmK5t3Awg mìnAmK5t3Awh saLuqung bênLuqu AmK5t3Awtrái AmK5t3Awnói tiếp:
"Nhưng nếuAmK5t3Aw ngrN5S4Bdhìn AmK5t3Awtừ chỗgrN5S4Bd AmK5t3Awnày tgrN5S4Bdhì lạiAmK5t3Aw giốLuqung mgrN5S4Bdột coLuqun lLuquừa hơn."
HarrAmK5t3Awy thAmK5t3Awấy cgrN5S4Bdhính mìLuqunh cũnAmK5t3Awg nLuqugạc nhiêAmK5t3Awn. BâygrN5S4Bd giờAmK5t3Aw khôgrN5S4Bdng agrN5S4Bdi cAmK5t3Awó vLuquẻ muốgrN5S4Bdn nhìnLuqu Luqunó cgrN5S4Bdả. NógrN5S4Bd nói:
"ChừnggrN5S4Bd ngrN5S4Bdào cgrN5S4Bdô vAmK5t3Awà cácgrN5S4Bd bạnLuqu mớAmK5t3Awi qAmK5t3Awuyết địnhLuqu xAmK5t3Awong lAmK5t3Awà tôgrN5S4Bdi Luqucó AmK5t3Awsắp cAmK5t3Awhết haAmK5t3Awy không?"
Giáo sưLuqu TrelawnAmK5t3Awey Luqulên tiếnLuqug, bằnAmK5t3Awg giọngLuqu ngrN5S4Bdói mLuquơ hồAmK5t3Aw nhứtAmK5t3Aw củAmK5t3Awa bà:
"Tôi AmK5t3Awcho làAmK5t3Aw chúAmK5t3Awng AmK5t3Awta nAmK5t3Awên ngưgrN5S4Bdng bàiAmK5t3Aw grN5S4Bdhọc nLuqugày Luquhôm ngrN5S4Bday ởgrN5S4Bd đây.grN5S4Bd Vâng.AmK5t3Aw.. LàLuqum ơnLuqu Luqutrả lạigrN5S4Bd đồAmK5t3Aw đạcAmK5t3Aw grN5S4Bdvề đúnAmK5t3Awg chỗ..."
Cả lớLuqup lặnggrN5S4Bd lAmK5t3Awẽ AmK5t3Awmang mấyLuqu cágrN5S4Bdi AmK5t3Awtách AmK5t3Awđem AmK5t3Awtrả lạiLuqu chLuquo grN5S4Bd giáoAmK5t3Aw sưgrN5S4Bd TrgrN5S4Bdelawney vLuquà AmK5t3Awthu dLuquọn sgrN5S4Bdách vởAmK5t3Aw vAmK5t3Awô cặgrN5S4Bdp. NgrN5S4Bdgay đếngrN5S4Bd RgrN5S4Bdon cAmK5t3Awũng tgrN5S4Bdránh AmK5t3Aw ánLuquh mắtLuqu cAmK5t3Awủa Harry.
Giáo Luqusư TgrN5S4Bdrelawney nLuquói mộLuqut Luqucách yếugrN5S4Bd ớt:
"Hẹn đếnLuqu khAmK5t3Awi cLuquhúng tAmK5t3Awa AmK5t3Awgặp lại,Luqu AmK5t3Awphúc Luqulành cAmK5t3Awho cáLuquc trò.AmK5t3Aw ÔigrN5S4Bd, Luqucon yLuquêu qLuquuí ơi..."
Giáo sưLuqu chAmK5t3Awỉ vàoAmK5t3Aw Neville:
"Lần sLuquau cogrN5S4Bdn AmK5t3Awsẽ tLuqurễ, cLuquho nAmK5t3Awên AmK5t3Awcon hãyAmK5t3Aw cốAmK5t3Aw gắngAmK5t3Aw Luquchăm hLuquơn đểLuqu thegrN5S4Bdo chLuquo kịp."
Harry, RogrN5S4Bdn vàLuqu HeAmK5t3Awrmione trèLuquo xuốngAmK5t3Aw cáiAmK5t3Aw Luquthang Luqudây AmK5t3Aw Luqucủa giáoAmK5t3Aw sưLuqu TgrN5S4Bdrelawney AmK5t3Awrồi xuốgrN5S4Bdng cgrN5S4Bdái cầuAmK5t3Aw tgrN5S4Bdhang xLuquoắn, AmK5t3Awtrong AmK5t3Awim lAmK5t3Awặng, rồigrN5S4Bd Luqu cùAmK5t3Awng đgrN5S4Bdi đếgrN5S4Bdn grN5S4Bdlớp AmK5t3AwBiến củagrN5S4Bd giáoLuqu Luqusư MgrN5S4BdcGonagall. TAmK5t3Awụi nAmK5t3Awó mấgrN5S4Bdt nhgrN5S4Bdiều thAmK5t3Awì giờLuqu grN5S4Bd tìmgrN5S4Bd phòngrN5S4Bdg họcLuqu đếnLuqu grN5S4Bdnỗi mặLuquc dgrN5S4Bdù đãLuqu rờiAmK5t3Aw grN5S4Bdlớp hgrN5S4Bdọc TiênLuqu grN5S4Bdtri kháAmK5t3Aw sớgrN5S4Bdm, mAmK5t3Awà khAmK5t3Awi Luqu Luqubước vàoAmK5t3Aw pAmK5t3Awhòng Luquhọc mônAmK5t3Aw BiếLuqun, grN5S4Bdthì cgrN5S4Bdũng AmK5t3Awvừa AmK5t3Awlúc vàLuquo tiLuquết họLuquc mới.
Harry cLuquhọn mAmK5t3Awột cáAmK5t3Awi ghLuquế cuLuquối phònAmK5t3Awg học,AmK5t3Aw Luqucó cảmgrN5S4Bd Luqu gigrN5S4Bdác AmK5t3Awnhư tgrN5S4Bdhể Luqunó đAmK5t3Awang ngrN5S4Bdgồi grN5S4Bdở mộtLuqu vịgrN5S4Bd trAmK5t3Awí grN5S4Bdđược chiLuquếu sángrN5S4Bdg tậpgrN5S4Bd Luqutrung; cgrN5S4Bdả lgrN5S4Bdớp grN5S4Bd grN5S4Bdhình ngrN5S4Bdhư cứLuqu AmK5t3Awphóng nhLuquững cáiAmK5t3Aw lgrN5S4Bdiếc trgrN5S4Bdộm vềLuqu pgrN5S4Bdhía nLuquó, grN5S4Bdnhư thểgrN5S4Bd nóLuqu grN5S4Bdsắp ngAmK5t3Awã AmK5t3Aw lănAmK5t3Aw rLuqua cAmK5t3Awhết bấtAmK5t3Aw cAmK5t3Awứ lúLuquc nàgrN5S4Bdo. HagrN5S4Bdrry Luquhầu nhAmK5t3Awư khAmK5t3Awông nggrN5S4Bdhe gLuquiáo Luqusư AmK5t3AwMcGonagall Luqu giảgrN5S4Bdng đượcLuqu điềugrN5S4Bd gìAmK5t3Aw vgrN5S4Bdề AmimagLuqui grN5S4Bd- nhữAmK5t3Awng pAmK5t3Awhù thLuquủy AmK5t3Awcó kgrN5S4Bdhả năngAmK5t3Aw biAmK5t3Awến thàAmK5t3Awnh AmK5t3Aw thúgrN5S4Bd vậtgrN5S4Bd Luqutheo ýgrN5S4Bd mugrN5S4Bdốn. NgrN5S4Bdó AmK5t3Awthậm chígrN5S4Bd grN5S4Bdcũng kgrN5S4Bdhông nhgrN5S4Bdìn khgrN5S4Bdi giáoAmK5t3Aw sgrN5S4Bdư McGAmK5t3Awonagall AmK5t3Aw tựgrN5S4Bd biếnLuqu mgrN5S4Bdình thàgrN5S4Bdnh AmK5t3Awmột AmK5t3Awcon AmK5t3Awmèo mướpAmK5t3Aw cLuquòn dấLuquu mắAmK5t3Awt kigrN5S4Bdếng quLuquanh đôiLuqu grN5S4Bdmắt Luqungay Luqu trướcAmK5t3Aw mgrN5S4Bdặt bọngrN5S4Bd trẻ.
Khi bgrN5S4Bdà trởAmK5t3Aw lạgrN5S4Bdi nLuquguyên hLuquình Luqusau Luqumột tiAmK5t3Awếng nổgrN5S4Bd ngLuquắn gAmK5t3Awọn "bụAmK5t3Awp" Luqunho nhỏ,Luqu AmK5t3Awbà lạLuqu lùngrN5S4Bdg nhìngrN5S4Bd AmK5t3Awquanh lgrN5S4Bdũ grN5S4Bdhọc trò:
"Thực tìgrN5S4Bdnh tAmK5t3Awhì hômgrN5S4Bd nagrN5S4Bdy tấtAmK5t3Aw cảLuqu cácgrN5S4Bd coAmK5t3Awn bịgrN5S4Bd làgrN5S4Bdm grN5S4Bdsao AmK5t3Aw vậy?grN5S4Bd KhLuquông grN5S4Bdhẳn grN5S4Bdcó grN5S4Bdvấn đề,AmK5t3Aw ngrN5S4Bdhưng đâLuquy lAmK5t3Awà lầngrN5S4Bd đầuLuqu tigrN5S4Bdên AmK5t3Awmà AmK5t3Awlớp họcAmK5t3Aw kLuquhông vLuquỗ grN5S4Bd AmK5t3Awtay trướcgrN5S4Bd sựgrN5S4Bd biếLuqun hìnLuquh củagrN5S4Bd cô."
Đầu Luqucủa mọgrN5S4Bdi nLuqugười lạiAmK5t3Aw hướngLuqu vAmK5t3Awề HarLuqury, grN5S4Bdnhưng grN5S4Bdkhông aLuqui nóiAmK5t3Aw gAmK5t3Awì. AmK5t3AwThế rLuquồi, HermgrN5S4Bdione gigrN5S4Bdơ tay:
"Thưa grN5S4Bdcô, tụiAmK5t3Aw coLuqun vừaAmK5t3Aw grN5S4Bdmới họcAmK5t3Aw Luqulớp TigrN5S4Bdên trgrN5S4Bdi đầuAmK5t3Aw tiêLuqun cAmK5t3Awủa tụiLuqu cgrN5S4Bdon, vgrN5S4Bdà tụLuqui grN5S4Bdcon đãLuqu hgrN5S4Bdọc bàgrN5S4Bdi grN5S4Bdbói láAmK5t3Aw tAmK5t3Awrà, và..."
AmK5t3AwGiáo sLuquư McgrN5S4BdGonagall bỗngrN5S4Bdg nggrN5S4Bdhiêm trLuquang lại:
"A, AmK5t3Awra vậy.grN5S4Bd KhôgrN5S4Bdng Luqucần Luquphải nAmK5t3Awói tLuquhêm nữgrN5S4Bda, HeAmK5t3Awrmione à.Luqu CácLuqu tgrN5S4Bdrò nóLuqui chAmK5t3Awo tgrN5S4Bdôi Luqunghe xeLuqum, AmK5t3Awai grN5S4Bdtrong AmK5t3Awsố cgrN5S4Bdác trLuquò sLuquẽ cgrN5S4Bdhết AmK5t3Awtrong năLuqum nay?"
Mọi nggrN5S4Bdười trAmK5t3Awòn mắtLuqu nhLuquìn sữngAmK5t3Aw giAmK5t3Awáo sgrN5S4Bdư McGonagall.
Cuối cùngAmK5t3Aw HargrN5S4Bdry nói:
"Thưa cAmK5t3Awô, cogrN5S4Bdn ạ."
Giáo AmK5t3Awsư grN5S4BdMcGonagall nhìgrN5S4Bdn chằmgrN5S4Bd chAmK5t3Awằm AmK5t3AwHarry bằngrN5S4Bdg đôLuqui AmK5t3Awmắt nLuquhỏ AmK5t3Awsáng lLuquong lanh:
"Thì rAmK5t3Awa vậy.Luqu VAmK5t3Awậy AmK5t3Awcon cũnLuqug nêgrN5S4Bdn hAmK5t3Awiểu, HarrAmK5t3Awy àgrN5S4Bd, từLuqu Luqu khLuqui giáAmK5t3Awo sưAmK5t3Aw TrelawnAmK5t3Awey đếngrN5S4Bd tgrN5S4Bdrường nàgrN5S4Bdy, mỗigrN5S4Bd năgrN5S4Bdm grN5S4Bdcô grN5S4Bdấy đềLuquu tiêLuqun đgrN5S4Bdoán cágrN5S4Bdi grN5S4Bd cLuquhết củAmK5t3Awa mộtAmK5t3Aw hLuquọc sinhgrN5S4Bd. grN5S4BdMà AmK5t3Awchưa Luquai trogrN5S4Bdng Luqusố đógrN5S4Bd chếtgrN5S4Bd cAmK5t3Awả. NhìnLuqu thấyAmK5t3Aw đAmK5t3Awiềm Luqu bLuquáo grN5S4Bdtử thầAmK5t3Awn Luqulà cáAmK5t3Awi grN5S4Bdcách màLuqu giáoLuqu sLuquư TrelgrN5S4Bdawney Luqukhoái dùLuqung nhứAmK5t3Awt đểLuqu cLuquhào grN5S4Bd mừnggrN5S4Bd mAmK5t3Awột lớpgrN5S4Bd AmK5t3Awhọc sinAmK5t3Awh mới.Luqu CôLuqu khôngrN5S4Bdg bAmK5t3Awao grN5S4Bdgiờ muốnLuqu nógrN5S4Bdi grN5S4Bdxấu đồgrN5S4Bdng nghLuquiệp, AmK5t3Aw nhưng..."
Giáo sAmK5t3Awư McGonagalLuqul chLuquợt ngừngAmK5t3Aw nóiLuqu, mũigrN5S4Bd củAmK5t3Awa cgrN5S4Bdô trắnggrN5S4Bd nAmK5t3Awhợt AmK5t3Awđi. CôgrN5S4Bd nóAmK5t3Awi tigrN5S4Bdếp, bLuquình Luqutĩnh hơn:
"TiênLuqu tgrN5S4Bdri làAmK5t3Aw mộgrN5S4Bdt grN5S4Bdtrong nhữnggrN5S4Bd ngàgrN5S4Bdnh grN5S4Bdpháp AmK5t3Awthuật AmK5t3Aw kéAmK5t3Awm chíAmK5t3Awnh xLuquác nhứt.Luqu CLuquô khôgrN5S4Bdng giấuLuqu grN5S4Bdcon rgrN5S4Bdằng côgrN5S4Bd cóLuqu rấtgrN5S4Bd AmK5t3Awít kiênAmK5t3Aw nhgrN5S4Bdẫn vLuquới bộLuqu AmK5t3Aw mônLuqu đó.grN5S4Bd NhữgrN5S4Bdng AmK5t3Awnhà tiAmK5t3Awên trLuqui thựcLuqu grN5S4Bdsự rấAmK5t3Awt hgrN5S4Bdiếm AmK5t3Awvà giáogrN5S4Bd sưAmK5t3Aw Trelawney..."
Giáo AmK5t3Awsư McGonagLuquall ngừngLuqu mgrN5S4Bdột lAmK5t3Awần nữaLuqu, rồgrN5S4Bdi lạAmK5t3Awi grN5S4Bdnói tiếpgrN5S4Bd vớAmK5t3Awi gLuquiọng AmK5t3Awhai Luqunăm grN5S4Bdrõ mười:
"Cô thấAmK5t3Awy sgrN5S4Bdức khỏegrN5S4Bd AmK5t3Awcủa cogrN5S4Bdn rấtAmK5t3Aw grN5S4Bdtốt, HAmK5t3Awarry à,AmK5t3Aw chgrN5S4Bdo AmK5t3Aw grN5S4Bdnên AmK5t3Awcon AmK5t3Awsẽ bỏgrN5S4Bd quAmK5t3Awá chLuquo côLuqu nLuquếu AmK5t3Awcô khôAmK5t3Awng tgrN5S4Bdha cLuquho cogrN5S4Bdn phầngrN5S4Bd bàiLuqu tậpAmK5t3Aw hLuquôm ngrN5S4Bday. AmK5t3Aw LuquCô cAmK5t3Awam đoAmK5t3Awan làLuqu nAmK5t3Awếu Luqucon grN5S4Bdchết tgrN5S4Bdhì AmK5t3Awcon Luqumới khônAmK5t3Awg cầngrN5S4Bd AmK5t3Awnộp grN5S4Bdbài chAmK5t3Awo cô."
Hermione bậtLuqu cười.AmK5t3Aw LuquHarry cgrN5S4Bdảm thấyAmK5t3Aw Luqukhá hơngrN5S4Bd. CũLuqung grN5S4Bd khgrN5S4Bdó mgrN5S4Bdà Luqucảm thấyAmK5t3Aw grN5S4Bdsợ grN5S4Bdhãi mLuquột dúAmK5t3Awm grN5S4Bdlá tràgrN5S4Bd grN5S4Bdkhi màAmK5t3Aw ngưgrN5S4Bdời tLuqua grN5S4Bdkhông còLuqun AmK5t3Awở trAmK5t3Awong AmK5t3Aw bAmK5t3Awối cảngrN5S4Bdh lớpLuqu hAmK5t3Awọc củagrN5S4Bd giáoLuqu Luqusư TrLuquelawney: Luquâm Luquu ángrN5S4Bdh đAmK5t3Awèn đAmK5t3Awỏ sậgrN5S4Bdm vgrN5S4Bdà tỏagrN5S4Bd AmK5t3Awra AmK5t3Aw grN5S4Bdmột tLuquhứ mùiAmK5t3Aw khiếAmK5t3Awn Luqungười tAmK5t3Awa mụAmK5t3Aw mẫmgrN5S4Bd đi.
Tuy nhiLuquên khAmK5t3Awông phLuquải AmK5t3Awai cũLuqung tgrN5S4Bdin thegrN5S4Bdo giáoAmK5t3Aw sLuquư McGAmK5t3Awonagall. grN5S4BdTrông LuquRon vẫgrN5S4Bdn AmK5t3Awlo âugrN5S4Bd dgrN5S4Bdữ lLuquắm. CògrN5S4Bdn LavendAmK5t3Awer thìAmK5t3Aw vẫnAmK5t3Aw rùLuqu rì:
"LuquVậy grN5S4Bdchứ mấygrN5S4Bd cgrN5S4Bdái táchgrN5S4Bd củAmK5t3Awa NgrN5S4Bdeville thAmK5t3Awì sao?"
Khi hếtgrN5S4Bd giờgrN5S4Bd Luqulớp họcLuqu Biến,Luqu Luqubọn trẻLuqu nhậLuqup AmK5t3Awvào Luquđám Luqu đgrN5S4Bdông đgrN5S4Bdang Luqurần rầnAmK5t3Aw kéogrN5S4Bd tớLuqui ĐạigrN5S4Bd SảngrN5S4Bdh đườgrN5S4Bdng đgrN5S4Bdể Luquăn tLuqurưa. HermigrN5S4Bdone Luquđẩy mLuquột grN5S4Bd cLuquái dĩaAmK5t3Aw thịtgrN5S4Bd hầgrN5S4Bdm vềLuqu pLuquhía Ron:
"Vui lêLuqun đLuqui cLuquhứ, RongrN5S4Bd. BồgrN5S4Bd grN5S4Bdđã nAmK5t3Awghe giAmK5t3Awáo sưLuqu grN5S4BdMcGonagall Luqunói grN5S4Bdrồi đó."
Ron múLuquc mấyAmK5t3Aw muỗngrN5S4Bdg AmK5t3Awthịt hầAmK5t3Awm chgrN5S4Bdo vôgrN5S4Bd dĩaLuqu grN5S4Bdcủa grN5S4Bdnó, cầLuqum ngrN5S4Bdĩa lêgrN5S4Bdn, ngrN5S4Bdhưng grN5S4Bdkhông ăgrN5S4Bdn nổgrN5S4Bdi. NóAmK5t3Aw Luqunói bgrN5S4Bdằng mộtAmK5t3Aw Luqugiọng nhLuquỏ vàgrN5S4Bd ngLuquhiêm túc:
"Harry, bồgrN5S4Bd cAmK5t3Awhưa grN5S4Bdtừng nhìAmK5t3Awn tgrN5S4Bdhấy mộtLuqu cogrN5S4Bdn chóAmK5t3Aw AmK5t3Awđen tAmK5t3Awo Luqulớn Luquở bấtLuqu cAmK5t3Awứ đâugrN5S4Bd, phảiAmK5t3Aw không?"
Harry nói:
"Có, mìnLuquh thAmK5t3Awấy rAmK5t3Awồi. CáAmK5t3Awi đêmgrN5S4Bd mLuquà mìAmK5t3Awnh Luqubỏ AmK5t3Awnhà dLuquì dượngLuqu DurslegrN5S4Bdy Luqura đigrN5S4Bd, Luqumình đãLuqu nhìnAmK5t3Aw thấyAmK5t3Aw mgrN5S4Bdột con."
Ron Luqubuông Luqunĩa kAmK5t3Awhiến chiAmK5t3Awếc nLuquĩa AmK5t3Awrơi xuốngAmK5t3Aw, kêLuquu lenAmK5t3Awg keng.
Hermione Luquvẫn bìnhLuqu tĩnh:
"Có grN5S4Bdlẽ lgrN5S4Bdà mộgrN5S4Bdt cgrN5S4Bdon cLuquhó hoang."
Ron nhìnAmK5t3Aw HermiAmK5t3Awone ngrN5S4Bdhư AmK5t3Awthể Luqucô grN5S4Bdbé nàygrN5S4Bd đãLuqu mLuquất trgrN5S4Bdí rồi.
"Hermione, Luqunếu HagrN5S4Bdrry từLuqung nAmK5t3Awhìn thấygrN5S4Bd HgrN5S4Bdung tLuquinh, grN5S4Bd thì...AmK5t3Aw tAmK5t3Awhì xAmK5t3Awui lắmAmK5t3Aw. LuquCậu... cậugrN5S4Bd BAmK5t3Awilius củagrN5S4Bd mìnhAmK5t3Aw từngAmK5t3Aw grN5S4Bdthấy mộLuqut coLuqun vAmK5t3Awà... Luqu cậgrN5S4Bdu Luquấy chếtgrN5S4Bd tronAmK5t3Awg vòngLuqu Luquhai mươgrN5S4Bdi bốnAmK5t3Aw tiếngLuqu đồnLuqug Luquhồ sau!"
Hermione vừLuqua tLuquự rótLuqu chAmK5t3Awo mìLuqunh grN5S4Bdmón nướAmK5t3Awc éAmK5t3Awp Luqubí grN5S4Bdrợ, vAmK5t3Awừa vuAmK5t3Awi vẻgrN5S4Bd nói:
"NgLuquẫu Luqunhiên tgrN5S4Bdrùng hợpgrN5S4Bd ấLuquy mà!"
Ron AmK5t3Awbắt đầuAmK5t3Aw nổgrN5S4Bdi nóng:
"Bồ khônAmK5t3Awg biếtLuqu bồAmK5t3Aw đanggrN5S4Bd nLuquói AmK5t3Awvề cáAmK5t3Awi AmK5t3Awgì saoAmK5t3Aw? HuAmK5t3Awng tinAmK5t3Awh khLuquiến cAmK5t3Awho phùLuqu thủAmK5t3Awy AmK5t3Awnào AmK5t3Awcũng Luquphải sAmK5t3Awợ tLuqué khóigrN5S4Bd luôngrN5S4Bd ấy."
Hermione lêgrN5S4Bdn gAmK5t3Awiọng chịAmK5t3Aw Hai:
"Vậy thìLuqu Luqubồ nóiLuqu đúngLuqu Luquđó, AmK5t3Awhọ nhìgrN5S4Bdn AmK5t3Awthấy AmK5t3AwHung tinhAmK5t3Aw, grN5S4Bd vAmK5t3Awà grN5S4Bdhọ chếLuqut vAmK5t3Awì sợ.grN5S4Bd LuquHung Luqutinh khônLuqug phảiLuqu làAmK5t3Aw mộtgrN5S4Bd điềLuqum chếtgrN5S4Bd chócgrN5S4Bd màgrN5S4Bd AmK5t3Awlà AmK5t3Aw nguyêgrN5S4Bdn nhângrN5S4Bd chếgrN5S4Bdt chócgrN5S4Bd! VLuquà HaAmK5t3Awrry vẫngrN5S4Bd còngrN5S4Bd bêgrN5S4Bdn cạnhLuqu chúLuqung tgrN5S4Bda grN5S4Bdlà grN5S4Bdbởi vAmK5t3Awì bạngrN5S4Bd grN5S4Bd ấyLuqu kgrN5S4Bdhông ngrN5S4Bdgu đếAmK5t3Awn mứcAmK5t3Aw nhgrN5S4Bdìn thấAmK5t3Awy mgrN5S4Bdột LuquHung Luqutinh lgrN5S4Bdà ngrN5S4Bdghĩ: Luquthôi rồiLuqu, Luqumình Luqu chếtgrN5S4Bd phgrN5S4Bdứt Luqucho rồi."
Ron háAmK5t3Aw miệgrN5S4Bdng Luquvề AmK5t3Awphía HermAmK5t3Awione Luqunhưng khônAmK5t3Awg thLuquốt Luqu đượcAmK5t3Aw lờiLuqu Luqunào. CògrN5S4Bdn LuquHermione grN5S4Bdthì mởAmK5t3Aw túAmK5t3Awi xácLuquh củaLuqu mìnhgrN5S4Bd lấyAmK5t3Aw Luqura mLuquột cuốngrN5S4Bd SốAmK5t3Aw grN5S4Bd HgrN5S4Bdọc mLuquới toanhgrN5S4Bd, mởAmK5t3Aw AmK5t3Awra grN5S4Bdvà tLuquựa quAmK5t3Awyển sácAmK5t3Awh vàgrN5S4Bdo bLuquình đựngrN5S4Bdg nướcAmK5t3Aw tráigrN5S4Bd cgrN5S4Bdây ép.Luqu grN5S4Bd CAmK5t3Awô béAmK5t3Aw Luquvừa dgrN5S4Bdò tìLuqum trLuquang AmK5t3Awsách vLuquừa nói:
"Mình thấAmK5t3Awy AmK5t3Awmôn TAmK5t3Awiên trLuqui cóLuqu vẻLuqu AmK5t3Awmơ hồLuqu quLuquá. TheLuquo grN5S4Bdý mìnLuquh tLuquhì nhiềuLuqu ướgrN5S4Bdc đLuquoán quá."
Ron nAmK5t3Awóng nảyLuqu bảo:
"KhônAmK5t3Awg cgrN5S4Bdó Luqugì làLuqu mơAmK5t3Aw hồLuqu AmK5t3Awvề HLuquung Luqutinh trAmK5t3Awong cLuquái tácLuquh đógrN5S4Bd AmK5t3Awhết á!"
Hermione grN5S4Bdđiềm đạm:
"Bồ đAmK5t3Awâu cAmK5t3Awó tựAmK5t3Aw Luqutin nhưgrN5S4Bd AmK5t3Awvậy AmK5t3Awlúc bồgrN5S4Bd ngrN5S4Bdói vAmK5t3Awới AmK5t3AwHarry đóAmK5t3Aw grN5S4Bdlà AmK5t3Awmột AmK5t3Awcon cừu."
"GiAmK5t3Awáo AmK5t3Awsư TrAmK5t3Awelawney ngrN5S4Bdói AmK5t3Awbồ phátAmK5t3Aw tiAmK5t3Awết rấgrN5S4Bdt íLuqut tinLuquh Luquhoa! LuquChẳng AmK5t3Awqua grN5S4Bdbồ khAmK5t3Awông thíAmK5t3Awch bLuquị dởLuqu AmK5t3Awmột mAmK5t3Awôn nAmK5t3Awào hLuquết Luqumà thôi."
Ron đãAmK5t3Aw chạmLuqu Luquđúng nọc.grN5S4Bd HermioLuqune quănAmK5t3Awg pAmK5t3Awhịch cuLuquốn Luqusách SAmK5t3Awố HọcLuqu AmK5t3Awxuống bàngrN5S4Bd AmK5t3Awăn, mgrN5S4Bdạnh đếnAmK5t3Aw nỗgrN5S4Bdi grN5S4Bdmấy Luqumẩu thịtLuqu hầmgrN5S4Bd AmK5t3Awvà càgrN5S4Bd rốtLuqu văAmK5t3Awng tứgrN5S4Bd tán.
"NếLuquu giỏiLuqu mLuquôn TiênLuqu Luqutri cóLuqu nLuqughĩa grN5S4Bdlà tôiAmK5t3Aw phgrN5S4Bdải gigrN5S4Bdả AmK5t3Aw AmK5t3Awbộ Luqunhìn thấLuquy đgrN5S4Bdiềm báoAmK5t3Aw grN5S4Bdcái AmK5t3Awchết grN5S4Bdtrong mộtAmK5t3Aw Luqudúm grN5S4Bdlá tLuqurà sLuquao? NếLuquu vAmK5t3Awậy grN5S4Bdthì tgrN5S4Bdôi Luqu kAmK5t3Awhông cAmK5t3Awhắc lgrN5S4Bdà tôgrN5S4Bdi sẽLuqu còngrN5S4Bd tiếpAmK5t3Aw tLuquục họgrN5S4Bdc môLuqun đAmK5t3Awó nữagrN5S4Bd AmK5t3Awkhông! BàigrN5S4Bd hLuquọc đLuquó grN5S4Bdmà Luqu grN5S4Bdso vLuquới AmK5t3Awlớp LuquSố HọgrN5S4Bdc củaLuqu AmK5t3Awtôi thìAmK5t3Aw cgrN5S4Bdhẳng khácAmK5t3Aw gLuquì đốngLuqu rác!"
Cô bLuqué vớgrN5S4Bd lấyLuqu Luqucái tAmK5t3Awúi grN5S4Bdxách grN5S4Bdcủa mìnhLuqu vLuquà bỏAmK5t3Aw đi.
Ron caAmK5t3Awu cgrN5S4Bdó nhìAmK5t3Awn tgrN5S4Bdheo AmK5t3Awcô bLuqué, nLuquó ngrN5S4Bdói vớiLuqu Harry:
"HermiLuquone nAmK5t3Awói cáAmK5t3Awi gìAmK5t3Aw vậy?Luqu AmK5t3AwNó đãAmK5t3Aw grN5S4Bdhọc qLuquua lớAmK5t3Awp SgrN5S4Bdố Luquhọc nLuquào đâu?"
*****
Sau bgrN5S4Bdữa ăAmK5t3Awn trLuquưa, HLuquarry AmK5t3Awmừng AmK5t3Awlà đượcgrN5S4Bd Luqura khỏgrN5S4Bdi AmK5t3Awtòa grN5S4Bd lLuquâu đgrN5S4Bdài. CgrN5S4Bdơn AmK5t3Awmưa đgrN5S4Bdêm qLuquua đãAmK5t3Aw tạnh;AmK5t3Aw Luqubầu tAmK5t3Awrời quanAmK5t3Awg đãAmK5t3Awng, vàLuqu cỏAmK5t3Aw AmK5t3Awthì xagrN5S4Bdnh Luqu mềm,AmK5t3Aw ưLuquớt mgrN5S4Bdượt dưLuquới cAmK5t3Awhân khAmK5t3Awi Luqubọn trẻgrN5S4Bd băngLuqu qAmK5t3Awua grN5S4Bdsân Luquđể đếAmK5t3Awn buổiAmK5t3Aw họcgrN5S4Bd đầuAmK5t3Aw AmK5t3Aw AmK5t3Awtiên củagrN5S4Bd lớpLuqu ChLuquăm Luqusóc SiLuqunh grN5S4Bdvật HuyềnLuqu bí.
Ron Luquvà HermiogrN5S4Bdne kgrN5S4Bdhông thLuquèm grN5S4Bdnói cLuquhuyện vớAmK5t3Awi nhaAmK5t3Awu Luqu AmK5t3Awnữa. HaAmK5t3Awrry AmK5t3Awim AmK5t3Awlặng đLuqui bênAmK5t3Aw Luqucạnh Luquhai bạgrN5S4Bdn kAmK5t3Awhi cgrN5S4Bdả bgrN5S4Bdọn cùLuqung đigrN5S4Bd xuốnggrN5S4Bd dLuquốc cỏgrN5S4Bd Luqu đểAmK5t3Aw AmK5t3Awđến AmK5t3Awcăn chAmK5t3Awòi củagrN5S4Bd lãogrN5S4Bd AmK5t3AwHagrid nằgrN5S4Bdm bênLuqu bìgrN5S4Bda khgrN5S4Bdu RừnggrN5S4Bd Cấm.AmK5t3Aw ĐếnLuqu khgrN5S4Bdi nhgrN5S4Bdìn Luqu thấLuquy bAmK5t3Awa cáLuqui lưngrN5S4Bdg Luququá ưgrN5S4Bd Luququen thuLuquộc AmK5t3Awở đằAmK5t3Awng trướcAmK5t3Aw grN5S4Bdtụi nó,Luqu grN5S4BdHarry Luqumới nLuquhận Luqura AmK5t3Aw rằnggrN5S4Bd tụiLuqu grN5S4Bdnó sgrN5S4Bdẽ phLuquải hgrN5S4Bdọc grN5S4Bdmôn nàLuquy chuLuqung vLuquới bọgrN5S4Bdn hgrN5S4Bdọc grN5S4Bdsinh bgrN5S4Bdên nhAmK5t3Awà AmK5t3Aw SlythergrN5S4Bdin. AmK5t3AwMalfoy grN5S4Bdđang hgrN5S4Bdào hứngrN5S4Bdg grN5S4Bdnói cLuquhuyện vớiAmK5t3Aw CrLuquabbe vàLuqu GoAmK5t3Awyle, làgrN5S4Bdm cLuquho AmK5t3Aw Luquhai đứLuqua đgrN5S4Bdó cườigrN5S4Bd grN5S4Bdnhư grN5S4Bdnắc AmK5t3Awnẻ. AmK5t3AwHarry Luquđoan cgrN5S4Bdhắc làAmK5t3Aw mAmK5t3Awình Luqubiết tụiLuqu kiLuqua đangLuqu AmK5t3Aw nóiAmK5t3Aw vềLuqu chuyệnLuqu gì.
Lão HAmK5t3Awagrid đứgrN5S4Bdng nggrN5S4Bday tLuqurước cănLuqu chòiAmK5t3Aw Luquđể Luquchào đónLuqu grN5S4Bd họcgrN5S4Bd singrN5S4Bdh đếnLuqu lớLuqup củLuqua mìnhLuqu, AmK5t3Awsừng sgrN5S4Bdững trogrN5S4Bdng tgrN5S4Bdấm áAmK5t3Awo khoácgrN5S4Bd Luqubằng Luquda chuộtAmK5t3Aw grN5S4Bd chũigrN5S4Bd, grN5S4Bdcon Luquchó sgrN5S4Bdăn FAmK5t3Awang đgrN5S4Bdứng sgrN5S4Bdát AmK5t3Awgót chủ,grN5S4Bd cAmK5t3Awó vẻgrN5S4Bd bồnLuqu chgrN5S4Bdồn nhAmK5t3Awư thAmK5t3Awể khôngAmK5t3Aw AmK5t3Aw chờgrN5S4Bd đượcAmK5t3Aw nữagrN5S4Bd pAmK5t3Awhút bắtgrN5S4Bd đầu.
Lão HaggrN5S4Bdrid gọi:
"Lại đây,Luqu nàoLuqu, tiếAmK5t3Awn AmK5t3Awlại gầgrN5S4Bdn đây!"
Học trògrN5S4Bd tiLuquến grN5S4Bdđến AmK5t3Awgần bêAmK5t3Awn lão.
"Bữa nayLuqu, tgrN5S4Bdôi Luquđãi cáLuquc trAmK5t3Awò mộAmK5t3Awt bữgrN5S4Bda Luqura hLuquồn! CAmK5t3Awác Luqu grN5S4Bdtrò AmK5t3Awsắp họLuquc mLuquột bàAmK5t3Awi hLuquọc vgrN5S4Bdĩ đại!AmK5t3Aw MAmK5t3Awọi ngLuquười cLuquó mặAmK5t3Awt đôngLuqu đủAmK5t3Aw chưa?AmK5t3Aw ĐượcLuqu rồi,AmK5t3Aw AmK5t3Aw grN5S4Bdđi thegrN5S4Bdo tôi."
Trong mộAmK5t3Awt thoánAmK5t3Awg AmK5t3Awkhó chịgrN5S4Bdu, HarrAmK5t3Awy grN5S4Bdnghĩ Luqukhông Luqu AmK5t3Awchừng Luqulão LuquHagrid AmK5t3Awđang AmK5t3Awdắt cảLuqu bọnAmK5t3Aw AmK5t3Awvô rLuquừng. NhAmK5t3Awững kinLuquh nghiLuquệm khốnLuqu khAmK5t3Awổ mLuquà grN5S4Bd HarrAmK5t3Awy đãAmK5t3Aw từnggrN5S4Bd nLuquếm trảiLuqu ởAmK5t3Aw Luqutrong kAmK5t3Awhu rừngLuqu đLuquó kểLuqu nhgrN5S4Bdư đủAmK5t3Aw đểAmK5t3Aw nógrN5S4Bd nhớgrN5S4Bd suốgrN5S4Bdt đờigrN5S4Bd Luqu rLuquồi. TuLuquy Luqunhiên, lãogrN5S4Bd HagrigrN5S4Bdd grN5S4Bddẫn cgrN5S4Bdhúng Luquđi Luquvòng grN5S4Bdqua rLuquặng cây,AmK5t3Aw vgrN5S4Bdà năAmK5t3Awm phútLuqu AmK5t3Aw sLuquau grN5S4Bdthì mọiLuqu ngườigrN5S4Bd nhậLuqun thấyLuqu mìAmK5t3Awnh đanggrN5S4Bd đứLuqung grN5S4Bdbên ngoàiAmK5t3Aw mộtgrN5S4Bd nơgrN5S4Bdi cógrN5S4Bd Luquvẻ nhgrN5S4Bdư grN5S4Bd mộtgrN5S4Bd bãLuqui AmK5t3Awchăn ngựaAmK5t3Aw nhAmK5t3Awo nLuquhỏ. NhưngrN5S4Bdg màLuqu grN5S4Bdbên Luqutrong grN5S4Bdbãi cLuquhăn AmK5t3Awkhông thấgrN5S4Bdy cógrN5S4Bd grN5S4Bdcon Luqu gLuquì hết.
LãoAmK5t3Aw HagrLuquid gọi:
"Mọi ngườiAmK5t3Aw hãgrN5S4Bdy Luqulại đAmK5t3Awây tậpgrN5S4Bd trunAmK5t3Awg Luququanh hLuquàng ràAmK5t3Awo! Luqu NhLuquư vậyAmK5t3Aw đóLuqu grN5S4Bd- SagrN5S4Bdo cgrN5S4Bdho chắAmK5t3Awc Luquchắn ngrN5S4Bdhìn thấyAmK5t3Aw rõgrN5S4Bd Luqunha. BâAmK5t3Awy giờ,AmK5t3Aw vLuquiệc Luquđầu tiênLuqu grN5S4Bd tấAmK5t3Awt AmK5t3Awcả cáLuquc trAmK5t3Awò Luqucần làmAmK5t3Aw grN5S4Bdlà mLuquở sAmK5t3Awách ra..."
Luqu"Bằng cágrN5S4Bdch nào?"
Giọng MaAmK5t3Awlfoy vangrN5S4Bdg lênLuqu nhừaAmK5t3Aw AmK5t3Awnhựa, lạgrN5S4Bdnh lùngAmK5t3Aw. LãLuquo HagrigrN5S4Bdd AmK5t3Awhỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lậpgrN5S4Bd lại:
"Làm AmK5t3Awsao grN5S4Bdmà grN5S4Bdmở sLuquách rAmK5t3Awa đượcLuqu chứ?"
Malfoy rútLuqu cuLuquốn AmK5t3AwQuái TLuquhư VềgrN5S4Bd QuáiLuqu VậtLuqu cgrN5S4Bdủa ngrN5S4Bdó rgrN5S4Bda. grN5S4Bd CAmK5t3Awuốn sáAmK5t3Awch đgrN5S4Bdã Luqubị tLuquró gôLuqu bằngLuqu mộtAmK5t3Aw sợigrN5S4Bd dâLuquy thgrN5S4Bdừng dàigrN5S4Bd. MấyAmK5t3Aw đAmK5t3Awứa họcAmK5t3Aw tròAmK5t3Aw khgrN5S4Bdác Luqu cũnAmK5t3Awg lôiAmK5t3Aw grN5S4Bdsách củaLuqu mìLuqunh raAmK5t3Aw, vgrN5S4Bdài đứaLuqu grN5S4Bdcũng giLuquống nhgrN5S4Bdư grN5S4BdHarry đãLuqu dùnAmK5t3Awg dLuquây nịtAmK5t3Aw Luqu AmK5t3Awmà kLuquhớp mõmLuqu cuốnLuqu sáchLuqu lạiLuqu. MấyLuqu đứLuqua kháAmK5t3Awc tốnLuqug cuốnAmK5t3Aw sácAmK5t3Awh AmK5t3Awvô AmK5t3Awtrong nAmK5t3Awhững grN5S4Bd AmK5t3Awcái AmK5t3Awbao chật,Luqu Luquhay kẹpLuqu chặtgrN5S4Bd chúAmK5t3Awng lạAmK5t3Awi bAmK5t3Awằng mấyLuqu cgrN5S4Bdái kgrN5S4Bdẹp giấygrN5S4Bd tổLuqu chảng.
Lão HLuquagrid trôngrN5S4Bdg cógrN5S4Bd vẻAmK5t3Aw tgrN5S4Bdiu nghỉu:
"KhAmK5t3Awông grN5S4Bdai Luqucó thgrN5S4Bdể mởgrN5S4Bd đượAmK5t3Awc Luqusách rLuqua sao?"
Cả lớpgrN5S4Bd lắcLuqu đầgrN5S4Bdu. LãAmK5t3Awo AmK5t3AwHagrid nói:
"Các trAmK5t3Awò phảigrN5S4Bd vuốAmK5t3Awt AmK5t3Awve chúAmK5t3Awng. CAmK5t3Awoi nè..."
Nghe giọngLuqu lLuquão HagriLuqud tgrN5S4Bdhì đóLuqu làgrN5S4Bd Luquđiều higrN5S4Bdển nhiAmK5t3Awên AmK5t3Aw nhứAmK5t3Awt tLuquhế giớLuqui. LuquLão cầmAmK5t3Aw cuốgrN5S4Bdn sáchLuqu củLuqua HermioLuqune lLuquên, lộtAmK5t3Aw Luqubỏ grN5S4Bdlớp Luqubăng keLuquo AmK5t3Aw AmK5t3Awbùa cgrN5S4Bdhú grN5S4Bddán rịLuqut bêAmK5t3Awn ngogrN5S4Bdài. CuốnAmK5t3Aw sLuquách tìmgrN5S4Bd cágrN5S4Bdch cắn,grN5S4Bd nhAmK5t3Awưng lgrN5S4Bdão HagrLuquid đLuquã grN5S4Bd grN5S4Bdvuốt nAmK5t3Awgón taLuquy grN5S4Bdtrỏ khổngLuqu lồLuqu củaAmK5t3Aw lãgrN5S4Bdo dọcAmK5t3Aw tLuquheo gáyLuqu sách,AmK5t3Aw cLuquuốn Luqusách rùgrN5S4Bdng grN5S4Bd mình,Luqu rồiLuqu mởLuqu grN5S4Bdra vAmK5t3Awà nằAmK5t3Awm yêAmK5t3Awn lặnggrN5S4Bd tAmK5t3Awrong tAmK5t3Away lãgrN5S4Bdo Hagrid.
Malfoy grN5S4Bdchế nhạo:
"Ôi, lũAmK5t3Aw cLuquhúng mìnhLuqu mớgrN5S4Bdi nLuqugu ngốcAmK5t3Aw làmgrN5S4Bd sgrN5S4Bdao! LẽAmK5t3Aw Luqura cgrN5S4Bdhúng Luqumình phảigrN5S4Bd vuốtAmK5t3Aw vLuque chúnggrN5S4Bd! SaLuquo Luqumà chúnLuqug mgrN5S4Bdình khAmK5t3Awông đoágrN5S4Bdn rLuqua đượcAmK5t3Aw nhỉ?"
LãoAmK5t3Aw AmK5t3AwHagrid ngậAmK5t3Awp ngrN5S4Bdgừng nóAmK5t3Awi vớigrN5S4Bd Hermione:
"Tôi.grN5S4Bd.. tôiLuqu nAmK5t3Awghĩ tụiAmK5t3Aw nóLuqu cũAmK5t3Awng AmK5t3Awvui chứ?"
LuquMalfoy nóiLuqu hớt:
"ÔiLuqu, vuAmK5t3Awi grN5S4Bdkinh khAmK5t3Awủng Luqukhiếp đgrN5S4Bdi ấgrN5S4Bdy AmK5t3Awchứ! QgrN5S4Bduả lLuquà khAmK5t3Awôn ngoanLuqu, tốnLuqug chgrN5S4Bdo tụiLuqu grN5S4Bdnày nhữngLuqu cuốnLuqu sáAmK5t3Awch grN5S4Bdcứ lămLuqu grN5S4Bdle AmK5t3Awcắn đứtgrN5S4Bd tAmK5t3Away tLuquụi nAmK5t3Awày ra."
HaLuqurry Luqunói nhỏ:
"Im đi,grN5S4Bd Malfoy!"
Lão HAmK5t3Awagrid tỏLuqu Luqura cAmK5t3Awhán nảAmK5t3Awn, mgrN5S4Bdà HaAmK5t3Awrry thìAmK5t3Aw AmK5t3Awmuốn chgrN5S4Bdo Luqu bgrN5S4Bduổi dạygrN5S4Bd đgrN5S4Bdầu tiêngrN5S4Bd AmK5t3Awcủa lãgrN5S4Bdo đượcLuqu tAmK5t3Awhành côngLuqu tAmK5t3Awốt đẹLuqup. LAmK5t3Awão HagrigrN5S4Bdd dườnLuqug nhưLuqu AmK5t3Aw đgrN5S4Bdã mấgrN5S4Bdt hứng.
"VậyAmK5t3Aw tLuquhôi... vLuquậy lAmK5t3Awà cáLuquc tgrN5S4Bdrò đãgrN5S4Bd cóLuqu sáLuquch vgrN5S4Bdà... vLuquà AmK5t3Aw bâAmK5t3Awy AmK5t3Awgiờ thgrN5S4Bdì cágrN5S4Bdc tròLuqu cầAmK5t3Awn SinLuquh vậgrN5S4Bdt HuyềnLuqu bí.grN5S4Bd PhảgrN5S4Bdi. VậLuquy đểLuqu tLuquôi đLuqui AmK5t3Awdắt chúngAmK5t3Aw grN5S4Bd lại.AmK5t3Aw ChờLuqu grN5S4Bdmột chút..."
Lão sgrN5S4Bdải bAmK5t3Awước Luquxa khỏLuqui bLuquọn trẻ,Luqu điAmK5t3Aw vềAmK5t3Aw phíagrN5S4Bd kLuquhu rừngLuqu grN5S4Bdvà biếnAmK5t3Aw mất.
Malfoy ngrN5S4Bdói to:
"Chúa ơi,Luqu nơiAmK5t3Aw nàgrN5S4Bdy Luquđiêu tLuquàn hếtAmK5t3Aw grN5S4Bdchỗ nLuquói. grN5S4BdLão đầnLuqu Luqu đóAmK5t3Aw bàyLuqu đặtgrN5S4Bd dAmK5t3Awạy AmK5t3Awhọc, taAmK5t3Awo mgrN5S4Bdà nóLuqui cLuquho bAmK5t3Awa grN5S4Bdtao biết,grN5S4Bd ổngLuqu grN5S4Bdthế nàgrN5S4Bdo cAmK5t3Awũng điAmK5t3Awên AmK5t3Aw tiếgrN5S4Bdt lên..."
Harry lậpgrN5S4Bd lại:
"Im AmK5t3Awđi, Malfoy."
"Cẩn tLuquhận đó,grN5S4Bd HagrN5S4Bdrry, đằngLuqu sLuquau mAmK5t3Awày cgrN5S4Bdó mLuquột viêngrN5S4Bd grN5S4Bdgiám ngụcgrN5S4Bd ALuquzkaban kìa..."
"Ối..."
Levender AmK5t3Awrú lAmK5t3Awên, chỉgrN5S4Bd vềgrN5S4Bd phíaAmK5t3Aw Luqubên grN5S4Bdkia củagrN5S4Bd bãLuqui Luquchăn thả.
LuquMột tLuquá sAmK5t3Awinh vậgrN5S4Bdt quáigrN5S4Bd dịAmK5t3Aw nhứtLuqu grN5S4Bdmà HAmK5t3Awarry tAmK5t3Awừng nhgrN5S4Bdìn Luqu grN5S4Bdthấy đLuquang chạgrN5S4Bdy logrN5S4Bdn tAmK5t3Awon Luquvề phLuquía bọgrN5S4Bdn hLuquọc trAmK5t3Awò. NhữngLuqu sinAmK5t3Awh AmK5t3Awvật grN5S4Bdnày cAmK5t3Awó thgrN5S4Bdân, Luqu đAmK5t3Awuôi AmK5t3Awvà chgrN5S4Bdân Luqucủa nggrN5S4Bdựa, nhLuquưng chânLuqu trước,grN5S4Bd grN5S4Bdcánh Luquvà đầuAmK5t3Aw làLuqu củagrN5S4Bd mộtAmK5t3Aw cogrN5S4Bdn gìAmK5t3Aw AmK5t3Aw gAmK5t3Awiống nhAmK5t3Awư coLuqun đạiAmK5t3Aw bànLuqug khổnggrN5S4Bd lAmK5t3Awồ, vớigrN5S4Bd cáigrN5S4Bd mỏLuqu Luquto AmK5t3Awmàu thép,AmK5t3Aw hếLuqut AmK5t3Awsức hugrN5S4Bdng AmK5t3Aw tợn,Luqu grN5S4Bdvà đôiLuqu mLuquắt mgrN5S4Bdàu AmK5t3Awcam Luqurực. MónLuqug vuốtLuqu củaLuqu grN5S4Bdchân trướcgrN5S4Bd AmK5t3Awdài cảLuqu mộLuqut tAmK5t3Awấc grN5S4Bd rưỡi,Luqu cLuquó vẻLuqu nhLuquư bấugrN5S4Bd chếtLuqu ngườgrN5S4Bdi nhAmK5t3Awư cLuquhơi. MỗiAmK5t3Aw cLuquon qAmK5t3Awuái thúLuqu AmK5t3Awấy đềuLuqu đegrN5S4Bdo AmK5t3Aw vòAmK5t3Awng cổLuqu bằngLuqu dLuqua dàAmK5t3Awy, AmK5t3Awnối vớAmK5t3Awi mộtAmK5t3Aw sợAmK5t3Awi Luquxích dLuquài, vgrN5S4Bdà AmK5t3Awđầu Luqutất cảgrN5S4Bd nhữnAmK5t3Awg sợigrN5S4Bd Luqu Luquxích đógrN5S4Bd đềugrN5S4Bd nằmgrN5S4Bd trongrN5S4Bdg bàgrN5S4Bdn tagrN5S4Bdy AmK5t3Awto tướgrN5S4Bdng củgrN5S4Bda lãogrN5S4Bd HgrN5S4Bdagrid. LLuquão đanAmK5t3Awg lLuquơn grN5S4Bdtơn Luqu AmK5t3Awchạy tLuquheo saAmK5t3Awu đáAmK5t3Awm quáAmK5t3Awi thLuquú vAmK5t3Awào bLuquãi chăAmK5t3Awn thả.
Lão HagrLuquid giậtAmK5t3Aw nAmK5t3Awhững AmK5t3Awsợi dâgrN5S4Bdy xích,Luqu thúAmK5t3Awc lgrN5S4Bdũ quAmK5t3Awái thAmK5t3Awú hưAmK5t3Awớng Luquvề phgrN5S4Bdía hànAmK5t3Awg ràgrN5S4Bdo grN5S4Bdmà Luqulũ họcgrN5S4Bd Luqutrò đangrN5S4Bdg grN5S4Bdđứng, lLuquão gầmAmK5t3Aw lên:
"Đi grN5S4Bdnào, tigrN5S4Bdến tới!"
BgrN5S4Bdọn tAmK5t3Awrẻ hơiAmK5t3Aw lgrN5S4Bdùi lgrN5S4Bdại khgrN5S4Bdi lgrN5S4Bdão grN5S4BdHagrid tLuquiến AmK5t3Awđến ggrN5S4Bdần AmK5t3Awchúng đểAmK5t3Aw buLuquộc mớLuqu dgrN5S4Bdây xgrN5S4Bdích vàoAmK5t3Aw hàgrN5S4Bdng ràoLuqu. LãoLuqu vẫgrN5S4Bdy tgrN5S4Bdụi họcgrN5S4Bd AmK5t3Awtrò, vugrN5S4Bdi vẻLuqu ggrN5S4Bdào to:
"Đây Luqulà nhữngrN5S4Bdg cLuquon BằnggrN5S4Bd grN5S4BdMã! ThấyLuqu chLuquúng đẹpLuqu không?"
Harry đạiAmK5t3Aw kLuquhái hAmK5t3Awiểu Luqulão HgrN5S4Bdagrid mAmK5t3Awuốn ngrN5S4Bdói AmK5t3Awgì. SagrN5S4Bdu Luqu khAmK5t3Awi qLuquua khỏiLuqu cgrN5S4Bdơn kingrN5S4Bdh hogrN5S4Bdàng đốiLuqu Luqudiện vớiAmK5t3Aw mộtAmK5t3Aw thứAmK5t3Aw nửAmK5t3Awa nggrN5S4Bdựa nAmK5t3Awửa cAmK5t3Awhim, AmK5t3Aw ngưgrN5S4Bdời tgrN5S4Bda bAmK5t3Awắt đầuAmK5t3Aw ngưỡngAmK5t3Aw mgrN5S4Bdộ lớpgrN5S4Bd áLuquo khoAmK5t3Awác grN5S4Bdóng grN5S4Bdả củaLuqu nLuquhững cogrN5S4Bdn BLuquằng Mã,grN5S4Bd Luqu grN5S4Bdchuyển Luqutiếp hếtLuqu AmK5t3Awsức mượAmK5t3Awt mLuquà từAmK5t3Aw lAmK5t3Awông vgrN5S4Bdũ saAmK5t3Awng Luqulông AmK5t3Awthú, mỗgrN5S4Bdi coAmK5t3Awn mộtAmK5t3Aw màuLuqu Luqu khácgrN5S4Bd nhauAmK5t3Aw: màgrN5S4Bdu AmK5t3Awxám bAmK5t3Awão tgrN5S4Bdố, Luqumàu Luquđồng, AmK5t3Awmàu lanAmK5t3Awg ửgrN5S4Bdng hồnAmK5t3Awg, màgrN5S4Bdu hộgrN5S4Bdt dẻgrN5S4Bd bóngrN5S4Bdg grN5S4Bd lưỡgrN5S4Bdng vàgrN5S4Bd mAmK5t3Awàu đeLuqun muLuqun nhLuquư mực.
Lão grN5S4BdHagrid xoAmK5t3Awa hagrN5S4Bdi bàgrN5S4Bdn taAmK5t3Awy grN5S4Bdvào nhLuquau, tươiAmK5t3Aw cAmK5t3Awười vớiAmK5t3Aw bọnAmK5t3Aw tgrN5S4Bdrẻ chunAmK5t3Awg quanh:
"Vậy đó,grN5S4Bd Luqucác tròLuqu Luqulàm ơgrN5S4Bdn xAmK5t3Awích tớiAmK5t3Aw gầnAmK5t3Aw Luquthêm mộAmK5t3Awt chút..."
Không Luquai cgrN5S4Bdó AmK5t3Awvẻ muốAmK5t3Awn làmgrN5S4Bd theLuquo Luqulão HagridAmK5t3Aw. TAmK5t3Awuy Luqu nhiLuquên, grN5S4BdHarry, RoAmK5t3Awn grN5S4Bdvà HeAmK5t3Awrmione cũngrN5S4Bdg cẩnAmK5t3Aw tAmK5t3Awhận bướLuquc đếAmK5t3Awn AmK5t3Awgần AmK5t3Awcái Luquhàng ràogrN5S4Bd. grN5S4Bd LLuquão HgrN5S4Bdagrid nói:
"Bây giờAmK5t3Aw, điềuLuqu tgrN5S4Bdrước tiAmK5t3Awên cáLuquc tAmK5t3Awrò phgrN5S4Bdải bgrN5S4Bdiết vềgrN5S4Bd Luqu BgrN5S4Bdằng MgrN5S4Bdã Luqulà cgrN5S4Bdhúng grN5S4Bdrất kiLuquêu hãnAmK5t3Awh, rấLuqut dễAmK5t3Aw bịgrN5S4Bd tổnAmK5t3Aw thươAmK5t3Awng. ĐừngLuqu bagrN5S4Bdo Luqugiờ xgrN5S4Bdúc Luqu phạmgrN5S4Bd chúnAmK5t3Awg, kẻoLuqu tgrN5S4Bdoi mạnAmK5t3Awg nhAmK5t3Awư chơi."
MalfogrN5S4Bdy, CLuqurabbe vàAmK5t3Aw AmK5t3AwGoyle chLuquẳng AmK5t3Awbuồn lắnAmK5t3Awg AmK5t3Awtai grN5S4Bd nghegrN5S4Bd, Luquchỉ mảLuqui rAmK5t3Awì rầAmK5t3Awm AmK5t3Awtrò chuAmK5t3Awyện, vgrN5S4Bdà HarrgrN5S4Bdy cóAmK5t3Aw cáiAmK5t3Aw cảmLuqu ggrN5S4Bdiác khógrN5S4Bd chịgrN5S4Bdu grN5S4Bdlà AmK5t3Aw cAmK5t3Awhúng Luquđang grN5S4Bdâm mưugrN5S4Bd phAmK5t3Awá hỏnAmK5t3Awg buổigrN5S4Bd họcLuqu nàgrN5S4Bdy. LãogrN5S4Bd HaAmK5t3Awgrid AmK5t3Awvẫn tiếgrN5S4Bdp tụcgrN5S4Bd giảng:
"Các trAmK5t3Awò phảiLuqu AmK5t3Awđợi đAmK5t3Awến kLuquhi nhAmK5t3Awững coAmK5t3Awn BằnggrN5S4Bd MãgrN5S4Bd Luqutỏ grN5S4Bd dấuLuqu hiệugrN5S4Bd trưgrN5S4Bdớc grN5S4Bdtiên. LuquPhép lịchLuqu sựAmK5t3Aw, Luquhiểu Luqukhông? CgrN5S4Bdác grN5S4Bdtrò bướcLuqu grN5S4Bdvề AmK5t3Awphía mộAmK5t3Awt grN5S4Bd cogrN5S4Bdn BằnggrN5S4Bd LuquMã, AmK5t3Awnghiêng mìnLuquh cAmK5t3Awhào vàgrN5S4Bd chờAmK5t3Aw đgrN5S4Bdợi. NAmK5t3Awếu nhưAmK5t3Aw Luqucon BằngAmK5t3Aw AmK5t3AwMã cAmK5t3Awúi chAmK5t3Awào AmK5t3Aw lạiLuqu Luquthì Luqucác tròAmK5t3Aw đLuquược phéAmK5t3Awp chạmLuqu vAmK5t3Awào AmK5t3Awnó. NAmK5t3Awếu Luqunó khgrN5S4Bdông Luqucúi chgrN5S4Bdào AmK5t3Awthì liệuLuqu AmK5t3Aw hồnAmK5t3Aw màgrN5S4Bd trAmK5t3Awánh AmK5t3Awxa AmK5t3Awmóng vuốtgrN5S4Bd sAmK5t3Awắc củagrN5S4Bd nAmK5t3Awó, bởiLuqu vìgrN5S4Bd mấygrN5S4Bd Luqucái móLuqung vuốtgrN5S4Bd đógrN5S4Bd gâLuquy Luqu AmK5t3Awthương AmK5t3Awtích đLuquau đớnLuqu Luqulắm đgrN5S4Bdó. LuquRồi, bLuquây giLuquờ Luquai muốnLuqu xugrN5S4Bdng phgrN5S4Bdong nào?"
Nghe đếnLuqu grN5S4Bdcâu hỏiAmK5t3Aw nàyAmK5t3Aw, grN5S4Bdgần nhưAmK5t3Aw cAmK5t3Awả lớpgrN5S4Bd Luqulùi rLuqua xLuqua grN5S4Bd hơn.AmK5t3Aw NgagrN5S4Bdy đếnLuqu HagrN5S4Bdrry, RgrN5S4Bdon vàgrN5S4Bd HermgrN5S4Bdione cũgrN5S4Bdng ngrN5S4Bdghi ngại.Luqu MấygrN5S4Bd cLuquon BLuquằng MAmK5t3Awã Luqu đangrN5S4Bdg Luquhung hăngLuqu hấgrN5S4Bdt Luquhất mấyAmK5t3Aw cgrN5S4Bdái đầuLuqu Luqudữ tLuquợn, nhữngLuqu đAmK5t3Awôi cánLuquh mạnhAmK5t3Aw mẽLuqu gồnggrN5S4Bd Luqu lAmK5t3Awên, xeLuqum rLuqua chúLuqung khôngLuqu tgrN5S4Bdhích thúgrN5S4Bd bịAmK5t3Aw xigrN5S4Bdềng Luqubuộc ngrN5S4Bdhư vầgrN5S4Bdy chAmK5t3Awo lắm.
Lão HagrgrN5S4Bdid nóLuqui vớiAmK5t3Aw cágrN5S4Bdi ngrN5S4Bdhìn nAmK5t3Awài nỉ:
"Không aAmK5t3Awi grN5S4Bdlàm tgrN5S4Bdhử sao?"
Harry nói:
"Con sẽgrN5S4Bd làm."
Đằng saLuquu Luqulưng HLuquarry cóAmK5t3Aw grN5S4Bdtiếng hítAmK5t3Aw hơAmK5t3Awi sAmK5t3Awâu vàAmK5t3Aw Luqucả LavegrN5S4Bdnder lẫAmK5t3Awn PargrN5S4Bdvati đềgrN5S4Bdu tAmK5t3Awhì thầm:
"Ôi,AmK5t3Aw đừng,AmK5t3Aw HarrygrN5S4Bd. BạngrN5S4Bd khôAmK5t3Awng nhớgrN5S4Bd lgrN5S4Bdời bóiLuqu trLuquà củaLuqu bạngrN5S4Bd sao?"
Harry bỏgrN5S4Bd ngoàigrN5S4Bd AmK5t3Awtai, cAmK5t3Awứ tgrN5S4Bdrèo AmK5t3Awqua cáiAmK5t3Aw hàngrN5S4Bdg grN5S4Bdrào grN5S4Bdvào Luqubãi cLuquhăn thả.
Lão HagrN5S4Bdgrid vugrN5S4Bdi mừngLuqu grN5S4Bdla lớn:
"Giỏi lắm,grN5S4Bd AmK5t3AwHarry! AmK5t3AwĐược rLuquồi... đểLuqu grN5S4Bdcoi tAmK5t3Awrò grN5S4Bdlàm grN5S4Bdăn Luqura saLuquo vớLuqui AmK5t3Awcon Buckbeak."
Lão tháoLuqu mộgrN5S4Bdt tgrN5S4Bdrong nhữngrN5S4Bdg sợiLuqu grN5S4Bddây xíchgrN5S4Bd, AmK5t3Awkéo mộtAmK5t3Aw Luqu coAmK5t3Awn BằngLuqu grN5S4BdMã màAmK5t3Awu xáAmK5t3Awm rgrN5S4Bda khỏiAmK5t3Aw bAmK5t3Awầy, rồiLuqu thgrN5S4Bdáo vònLuqug cổgrN5S4Bd Luqucho nó.Luqu grN5S4BdCả đámLuqu họcgrN5S4Bd trLuquò AmK5t3Aw đgrN5S4Bdứng bLuquên grN5S4Bdkia hànggrN5S4Bd ràgrN5S4Bdo dAmK5t3Awường nLuquhư cùngAmK5t3Aw nAmK5t3Awín tAmK5t3Awhở. MắtgrN5S4Bd MalfogrN5S4Bdy nLuquheo AmK5t3Awlại mộtAmK5t3Aw Luqu cácLuquh nhLuquam hiểm.
Lão HLuquagrid ngrN5S4Bdói grN5S4Bdnhỏ vớAmK5t3Awi Harry:
"LuquBây AmK5t3Awgiờ AmK5t3Awcứ thoAmK5t3Awải máLuqui tựLuqu nhiên.grN5S4Bd TròAmK5t3Aw nhgrN5S4Bdìn vàoAmK5t3Aw mắAmK5t3Awt grN5S4Bd coAmK5t3Awn AmK5t3AwBằng Mã,grN5S4Bd Luqucố gắAmK5t3Awng đừnggrN5S4Bd AmK5t3Awcó chớLuqup grN5S4Bdmắt AmK5t3Aw- grN5S4BdBằng grN5S4BdMã AmK5t3Awkhông tgrN5S4Bdin tưởgrN5S4Bdng grN5S4Bdtrò đâuAmK5t3Aw grN5S4Bd nếgrN5S4Bdu Luqutrò cứAmK5t3Aw chớLuqup mAmK5t3Awắt lgrN5S4Bdia lịa..."
Mắt HaLuqurry lậpLuqu Luqutức ứaLuqu ngrN5S4Bdước grN5S4Bdcay xèLuqu, nhAmK5t3Awưng nAmK5t3Awó gigrN5S4Bdữ Luqu cgrN5S4Bdho mắtLuqu đừngAmK5t3Aw ngrN5S4Bdhắm lạiLuqu. AmK5t3AwCon BuckAmK5t3Awbeak grN5S4Bdđã xoaAmK5t3Awy cáiAmK5t3Aw đầugrN5S4Bd bựAmK5t3Aw vgrN5S4Bdà nAmK5t3Awhọn vềAmK5t3Aw grN5S4Bdphía Luqu HagrN5S4Bdrry, Luquvà đămgrN5S4Bd đăLuqum nhìnAmK5t3Aw Luqunó bằnAmK5t3Awg mgrN5S4Bdột Luqucon AmK5t3Awmắt Luqumàu cAmK5t3Awam dữgrN5S4Bd tợn.
Lão AmK5t3AwHagrid nói:
"Như vậyLuqu đLuquó. ĐúLuqung đó,grN5S4Bd Harry..Luqu. bgrN5S4Bdây giờ,grN5S4Bd cúiLuqu chào..."
Harry Luqucảm thấgrN5S4Bdy khôngAmK5t3Aw grN5S4Bdkhoái AmK5t3Awlắm chuyệnLuqu đưaLuqu cổAmK5t3Aw hAmK5t3Away AmK5t3Aw gLuquiơ lưngLuqu Luqura nAmK5t3Awgay tầmAmK5t3Aw Luqumổ củagrN5S4Bd cLuquái mỏgrN5S4Bd AmK5t3Awcon BuckAmK5t3Awbeak, nhưngAmK5t3Aw nógrN5S4Bd cAmK5t3Awũng cốAmK5t3Aw lAmK5t3Awàm grN5S4Bd theAmK5t3Awo grN5S4Bdlời lLuquão HagrN5S4Bdgrid dạAmK5t3Awy Luqubảo. LuquNó grN5S4Bdcúi chàoLuqu thậLuqut nhangrN5S4Bdh rAmK5t3Awồi ngướcLuqu đầAmK5t3Awu nhìngrN5S4Bd Luqu lêngrN5S4Bd. AmK5t3AwCon BằgrN5S4Bdng MãLuqu vẫnLuqu cAmK5t3Awao ngạLuquo nhgrN5S4Bdìn nAmK5t3Awó đgrN5S4Bdăm đămgrN5S4Bd, khôAmK5t3Awng buAmK5t3Awồn nhgrN5S4Bdúc nhích.
Lão AmK5t3AwHagrid kêgrN5S4Bdu lêLuqun, cóAmK5t3Aw vẻLuqu lgrN5S4Bdo lắng:
"À,grN5S4Bd tgrN5S4Bdhôi Luquđược. LùAmK5t3Awi AmK5t3Awlại ngayLuqu, HAmK5t3Awarry, cứLuqu thoảAmK5t3Awi máLuqui thôi..."
Nhưng AmK5t3Awvừa lAmK5t3Awúc đAmK5t3Awó, grN5S4BdHarry ngạcAmK5t3Aw nhiênLuqu vAmK5t3Awô cùnAmK5t3Awg kLuquhi AmK5t3Aw thấgrN5S4Bdy cAmK5t3Awon BAmK5t3Awằng MLuquã bỗngAmK5t3Aw nAmK5t3Awhiên khgrN5S4Bduỵu Luquhai châgrN5S4Bdn grN5S4Bdtrước cAmK5t3Awó vLuquảy AmK5t3Awvà grN5S4Bdnhún mìnhAmK5t3Aw grN5S4Bd xuốnAmK5t3Awg đểLuqu tAmK5t3Awhể hiệngrN5S4Bd mộLuqut cáLuqui cLuquúi chAmK5t3Awào kgrN5S4Bdhông thgrN5S4Bdể nàLuquo nhầLuqum lẫngrN5S4Bd đLuquược. LãoLuqu grN5S4Bd LuquHagrid grN5S4Bdmê Luqumẩn tâmgrN5S4Bd thần:
grN5S4Bd"Hay lắAmK5t3Awm, LuquHarry! ĐượcAmK5t3Aw rồAmK5t3Awi đó...AmK5t3Aw grN5S4BdỪ, tròLuqu Luqucó thểLuqu chạmAmK5t3Aw vLuquào nó!grN5S4Bd VAmK5t3Awỗ vAmK5t3Awề cáiAmK5t3Aw mAmK5t3Awỏ ngrN5S4Bdó AmK5t3Awđi, làmgrN5S4Bd đi!"
Harry cảmAmK5t3Aw thgrN5S4Bdấy grN5S4Bdlùi xAmK5t3Awa cgrN5S4Bdon grN5S4Bdquái AmK5t3Awthú grN5S4Bdmới grN5S4Bdlà phầnLuqu AmK5t3Aw grN5S4Bdthưởng màAmK5t3Aw nàLuqu khoáLuqui hơngrN5S4Bd, nAmK5t3Awhưng nógrN5S4Bd vẫgrN5S4Bdn đàLuqunh phảigrN5S4Bd tAmK5t3Awừ từgrN5S4Bd tiếLuqun AmK5t3Awlại gầnAmK5t3Aw cLuquon grN5S4Bd BằnggrN5S4Bd LuquMã vLuquà grN5S4Bdđưa taAmK5t3Awy sờAmK5t3Aw vàgrN5S4Bdo AmK5t3Awcon grN5S4Bdvật. HgrN5S4Bdarry Luquvỗ nAmK5t3Awhẹ lAmK5t3Awên mLuquỏ coAmK5t3Awn LuquBằng MAmK5t3Awã nhLuquiều grN5S4Bd lLuquần vgrN5S4Bdà AmK5t3Awcon vậtAmK5t3Aw nLuquhắm mắLuqut lạgrN5S4Bdi mộtLuqu cáchLuqu lườiAmK5t3Aw biếngLuqu, nLuquhư thLuquể khoáiLuqu lắm.
Tất cAmK5t3Awả bọnLuqu họLuquc singrN5S4Bdh bỗngAmK5t3Aw grN5S4Bdồ lênLuqu grN5S4Bdhoan hôAmK5t3Aw, ngrN5S4Bdgoại trLuquừ MLuqualfoy, CragrN5S4Bdbbe vàgrN5S4Bd GogrN5S4Bdyle. BgrN5S4Bda đứaAmK5t3Aw nAmK5t3Awó AmK5t3Awthất vọnLuqug Luqura mặt.
Lão HaggrN5S4Bdrid nói:
"Được đó,Luqu HarrAmK5t3Awy. BáLuquc chgrN5S4Bdo lLuquà cóLuqu lgrN5S4Bdẽ nLuquó chịuAmK5t3Aw Luqucho Luqucon cưỡigrN5S4Bd mộtgrN5S4Bd vònAmK5t3Awg đó!"
Điều nLuquày AmK5t3Awthì vượtLuqu quáLuqu grN5S4Bddự tínLuquh củLuqua HarAmK5t3Awry. NóAmK5t3Aw vAmK5t3Awốn grN5S4Bd queAmK5t3Awn grN5S4Bdviệc cỡLuqui chổigrN5S4Bd AmK5t3Awthần AmK5t3Awmà tAmK5t3Awhôi, nhưnAmK5t3Awg Luqunó khônLuqug chắcAmK5t3Aw cỡiAmK5t3Aw mLuquột cgrN5S4Bdon BằngLuqu LuquMã AmK5t3Aw tgrN5S4Bdhì AmK5t3Awcó giốngAmK5t3Aw cAmK5t3Awỡi grN5S4Bdchổi tLuquhần hagrN5S4Bdy không.
Lão HgrN5S4Bdagrid giục:
"Con trèAmK5t3Awo lêAmK5t3Awn đigrN5S4Bd, Luqungay pLuquhía sagrN5S4Bdu cLuquhỗ nốiAmK5t3Aw vớiLuqu AmK5t3Aw cáLuqunh, vàAmK5t3Aw grN5S4Bdlưu ýgrN5S4Bd làAmK5t3Aw grN5S4Bdcon cLuquhớ cóAmK5t3Aw nLuquhổ mộtgrN5S4Bd cáiLuqu AmK5t3Awlông vũLuqu nLuquào nhaLuqu, BằngAmK5t3Aw MLuquã khgrN5S4Bdông AmK5t3Aw khoáiAmK5t3Aw vAmK5t3Awụ đóLuqu đâu..."
Harry đặtgrN5S4Bd cgrN5S4Bdhân lênAmK5t3Aw chLuquót AmK5t3Awcánh củagrN5S4Bd cogrN5S4Bdn BLuquuckbeak vàgrN5S4Bd AmK5t3Aw grN5S4Bdtự mLuquình đugrN5S4Bd AmK5t3Awlên lAmK5t3Awưng cAmK5t3Awon vậLuqut. CoAmK5t3Awn BuckbeaAmK5t3Awk đứAmK5t3Awng dậAmK5t3Awy. HagrN5S4Bdrry khôLuqung AmK5t3Awbiết grN5S4Bd ngrN5S4Bdên Luqubấu vLuquíu grN5S4Bdvô grN5S4Bdđâu, trưLuquớc mặtLuqu ngrN5S4Bdó cgrN5S4Bdhỉ toàngrN5S4Bd lAmK5t3Awà lôAmK5t3Awng vũAmK5t3Aw màLuqu thAmK5t3Awôi. LLuquão HaggrN5S4Bdrid Luqu phLuquát grN5S4Bdmông cgrN5S4Bdon qAmK5t3Awuái thLuquú, hôLuqu to:
"Tiến lAmK5t3Awên, nào!"
KhônLuqug bgrN5S4Bdáo AmK5t3Awtrước ggrN5S4Bdì hLuquết, đLuquôi cáLuqunh dàLuqui mộtLuqu thưAmK5t3Awớc Luqu rưỡLuqui củaAmK5t3Aw coAmK5t3Awn BằngAmK5t3Aw MLuquã Luqudang rAmK5t3Awa haAmK5t3Awi bêAmK5t3Awn; HarrLuquy AmK5t3Awchỉ kịpgrN5S4Bd grN5S4Bdôm chgrN5S4Bdoàng lấyLuqu cAmK5t3Awổ củaAmK5t3Aw grN5S4Bd grN5S4Bdcon BuckbLuqueak trưLuquớc kLuquhi cogrN5S4Bdn vậtAmK5t3Aw phóLuqung grN5S4Bdbay Luquvút lAmK5t3Awên cagrN5S4Bdo. ChẳnggrN5S4Bd giốAmK5t3Awng cỡigrN5S4Bd AmK5t3Aw chổigrN5S4Bd thầnLuqu AmK5t3Awchút xLuquíu AmK5t3Awnào, Luquvà HaLuqurry biếtLuqu rLuquõ mìnLuquh AmK5t3Awthích cLuquỡi cLuquái nàoAmK5t3Aw hLuquơn; đAmK5t3Awôi AmK5t3Aw cánhgrN5S4Bd grN5S4Bdcủa AmK5t3Awcon BằnAmK5t3Awg AmK5t3AwMã Luquvỗ đậpgrN5S4Bd hagrN5S4Bdi Luqubên hôngrN5S4Bdg nAmK5t3Awó mgrN5S4Bdột grN5S4Bdcánh kgrN5S4Bdhó chịugrN5S4Bd, vướngrN5S4Bdg Luqu vàoAmK5t3Aw phíagrN5S4Bd dướAmK5t3Awi chângrN5S4Bd Luqunó, làmLuqu AmK5t3Awcho nLuquó cảAmK5t3Awm thấyLuqu nhAmK5t3Awư sAmK5t3Awắp sửAmK5t3Awa bịAmK5t3Aw quẳnLuqug xuống.grN5S4Bd Luqu LgrN5S4Bdớp lônAmK5t3Awg vũLuqu bónLuqug bẩLuquy hàoAmK5t3Aw nhoánAmK5t3Awg cLuquứ AmK5t3Awtuột khỏigrN5S4Bd grN5S4Bdnhững ngLuquón tAmK5t3Away củAmK5t3Awa HargrN5S4Bdry, Luqu màLuqu nóLuqu tgrN5S4Bdhì khônAmK5t3Awg dágrN5S4Bdm tgrN5S4Bdúm quágrN5S4Bd cLuquhặt. ThAmK5t3Away vLuquì nhLuquững độngLuqu tácAmK5t3Aw grN5S4Bdêm áAmK5t3Awi cgrN5S4Bdủa chiếcAmK5t3Aw AmK5t3Aw NimbAmK5t3Awus 2grN5S4Bd000 qugrN5S4Bden thuộcgrN5S4Bd AmK5t3Awvới HarLuqury, Luqubây giờgrN5S4Bd nóAmK5t3Aw cgrN5S4Bdhỉ cảgrN5S4Bdm thấyAmK5t3Aw nAmK5t3Awhư mìnAmK5t3Awh đAmK5t3Awang AmK5t3Aw lắLuquc lAmK5t3Awư, cAmK5t3Awhồm tớigrN5S4Bd chAmK5t3Awồm lgrN5S4Bdui tAmK5t3Awrên thânLuqu AmK5t3Awsau cLuquủa cAmK5t3Awon BằngAmK5t3Aw MgrN5S4Bdã, grN5S4Bdvà nhấpgrN5S4Bd nhAmK5t3Awô AmK5t3Aw lgrN5S4Bdên xuốAmK5t3Awng theLuquo nAmK5t3Awhịp đgrN5S4Bdập cAmK5t3Awánh củgrN5S4Bda Luqucon qLuquuái thú.
Buckbeak chởgrN5S4Bd nAmK5t3Awó grN5S4Bdbay thêLuqum mộLuqut vòngLuqu nữgrN5S4Bda quagrN5S4Bdnh AmK5t3Awbãi AmK5t3Aw chAmK5t3Awăn tLuquhả rồigrN5S4Bd đápAmK5t3Aw trLuquở xAmK5t3Awuống Luqumặt đấAmK5t3Awt. AmK5t3AwĐây chínhgrN5S4Bd Luqulà cgrN5S4Bdái AmK5t3Awmà HarrgrN5S4Bdy Luquđã lgrN5S4Bdo sợ.AmK5t3Aw grN5S4Bd NóAmK5t3Aw chAmK5t3Awúi grN5S4Bdtới kAmK5t3Awhi cáLuqui cLuquổ mượtgrN5S4Bd mAmK5t3Awà cLuquủa BuckgrN5S4Bdbeak chúgrN5S4Bdc Luquxuống tLuquhấp, cLuquó cảmAmK5t3Aw gLuquiác Luqu nhưgrN5S4Bd sắgrN5S4Bdp tuộLuqut AmK5t3Awra khỏiAmK5t3Aw cAmK5t3Awon vLuquật, vuộtLuqu qgrN5S4Bdua cgrN5S4Bdái Luqucổ mưgrN5S4Bdợt vàgrN5S4Bd cáAmK5t3Awi AmK5t3Awmỏ củaAmK5t3Aw grN5S4Bd BucAmK5t3Awkbeak. KLuquế AmK5t3Awđến HarrgrN5S4Bdy AmK5t3Awcảm tLuquhấy grN5S4Bdrơi bịLuquch grN5S4Bdxuống lgrN5S4Bdúc bAmK5t3Awốn chânLuqu khLuquông cânAmK5t3Aw grN5S4Bd đốigrN5S4Bd củAmK5t3Awa grN5S4Bdcon BAmK5t3Awằng MãgrN5S4Bd cAmK5t3Awhạm mgrN5S4Bdặt đất.Luqu LuquHarry cgrN5S4Bdố gắgrN5S4Bdng sửaAmK5t3Aw tAmK5t3Awư grN5S4Bdthế đàAmK5t3Awng hoànAmK5t3Awg vAmK5t3Awà grN5S4Bd ngồLuqui thẳgrN5S4Bdng Luqulưng lên.
Lão HgrN5S4Bdagrid ggrN5S4Bdào to:
"Giỏi Luqulắm, Harry!"
Mọi ngườigrN5S4Bd AmK5t3Awhè nhagrN5S4Bdu hLuquoan hô,Luqu AmK5t3Awngoại tLuqurừ MalfoyLuqu, CAmK5t3Awrabbe vLuquà GoyLuqule. LLuquão HLuquagrid lạgrN5S4Bdi hỏi:
"Sao? grN5S4BdCó AmK5t3Awai khAmK5t3Awác muốnLuqu ngagrN5S4Bdo dAmK5t3Awu không?"
TLuquhành cônLuqug củaLuqu HarrAmK5t3Awy đãgrN5S4Bd kAmK5t3Awhiến cgrN5S4Bdho đámLuqu họcAmK5t3Aw siAmK5t3Awnh grN5S4Bd cAmK5t3Awòn lạiAmK5t3Aw thêmLuqu bạogrN5S4Bd gangrN5S4Bd, cgrN5S4Bdhúng hLuquè nAmK5t3Awhau tgrN5S4Bdrèo qgrN5S4Bdua hànAmK5t3Awg ràogrN5S4Bd vàoLuqu bãigrN5S4Bd chăgrN5S4Bdn AmK5t3Awthả. Luqu LgrN5S4Bdão HagrAmK5t3Awid grN5S4Bdtháo dâygrN5S4Bd chAmK5t3Awo từgrN5S4Bdng cgrN5S4Bdon BằngLuqu MãgrN5S4Bd Luqumột, vàLuqu khLuquắp bAmK5t3Awãi cgrN5S4Bdhăn thAmK5t3Awả chLuquỗ AmK5t3Aw nàoLuqu cũnLuqug grN5S4Bdcó nhữngLuqu AmK5t3Awđứa hLuquọc tgrN5S4Bdrò cAmK5t3Awúi AmK5t3Awmình cgrN5S4Bdhào grN5S4Bdmột cáchgrN5S4Bd đAmK5t3Awầy căgrN5S4Bdng AmK5t3Awthẳng. AmK5t3Aw AmK5t3AwNeville cứgrN5S4Bd chạyLuqu Luqutới grN5S4Bdchạy lugrN5S4Bdi quanAmK5t3Awh coLuqun qLuquuái thgrN5S4Bdú củagrN5S4Bd nó,Luqu nhưngrN5S4Bdg cLuquon đóAmK5t3Aw Luqu khLuquông grN5S4Bdcó vẻAmK5t3Aw Luqugì muốnAmK5t3Aw grN5S4Bdkhuỵu Luquchân xuốngrN5S4Bdg. RoAmK5t3Awn vàgrN5S4Bd HermgrN5S4Bdione tAmK5t3Awhì grN5S4Bdthực Luqutập vớiLuqu AmK5t3Aw cogrN5S4Bdn BằnAmK5t3Awg MãLuqu màugrN5S4Bd AmK5t3Awhột AmK5t3Awdẻ. HarrgrN5S4Bdy bâLuquy giờAmK5t3Aw AmK5t3Awchỉ đứnggrN5S4Bd quLuquan Luqusát thôi.
Malfoy, CrabAmK5t3Awbe grN5S4Bdvà GoyLuqule đãgrN5S4Bd giàngrN5S4Bdh đLuquược coAmK5t3Awn grN5S4Bd BuckbeakgrN5S4Bd. LuquCon quágrN5S4Bdi thúgrN5S4Bd đãgrN5S4Bd chịAmK5t3Awu AmK5t3Awcúi chàoLuqu MaAmK5t3Awlfoy. ThAmK5t3Awằng nàyLuqu đangrN5S4Bdg vỗLuqu vAmK5t3Awỗ AmK5t3Awcái AmK5t3Aw mỏAmK5t3Aw cogrN5S4Bdn vậtLuqu, grN5S4Bdtỏ tgrN5S4Bdhái độgrN5S4Bd khingrN5S4Bdh tAmK5t3Awhị. NgrN5S4Bdó kgrN5S4Bdéo dàLuqui giọng,AmK5t3Aw đủgrN5S4Bd Luquto đểAmK5t3Aw HarrgrN5S4Bdy cLuquó AmK5t3Aw tLuquhể nggrN5S4Bdhe lọAmK5t3Awt tai:
"MánhAmK5t3Aw nàAmK5t3Awy dAmK5t3Awễ ợt.Luqu TgrN5S4Bdao đãgrN5S4Bd biếtgrN5S4Bd AmK5t3Awngay Luqulà vậAmK5t3Awy, Luquđến Luqu thằngAmK5t3Aw HarrgrN5S4Bdy cònAmK5t3Aw làmLuqu được.grN5S4Bd.. LuquTao cáAmK5t3Aw làgrN5S4Bd màAmK5t3Awy grN5S4Bdđâu cAmK5t3Awó gLuquì nguLuquy AmK5t3Awhiểm, phảiLuqu grN5S4Bd kLuquhông mAmK5t3Awậy?" AmK5t3AwẤy làLuqu MalAmK5t3Awfoy nógrN5S4Bdi grN5S4Bdvới coLuqun BuckbeAmK5t3Awak. grN5S4Bd"Phải kgrN5S4Bdhông mAmK5t3Awậy, cAmK5t3Awon cAmK5t3Awục grN5S4Bd súgrN5S4Bdc bLuquự tồgrN5S4Bd xấugrN5S4Bd xí?"
Chuyện xảLuquy rLuqua lLuquúc đAmK5t3Awó grN5S4Bdnhanh nAmK5t3Awhư grN5S4Bdánh chớgrN5S4Bdp củaLuqu AmK5t3Aw nhgrN5S4Bdững cágrN5S4Bdi mAmK5t3Awóng AmK5t3Awvuốt thépgrN5S4Bd. LiềngrN5S4Bd ngrN5S4Bdgay grN5S4Bdđó, MalgrN5S4Bdfoy thốgrN5S4Bdt AmK5t3Awlên mộtgrN5S4Bd tiếngrN5S4Bdg grN5S4Bdrú đLuquau grN5S4Bd đgrN5S4Bdớn cgrN5S4Bdhói lói,grN5S4Bd lãgrN5S4Bdo HagrgrN5S4Bdid thìAmK5t3Aw vậtAmK5t3Aw lộngrN5S4Bd vớAmK5t3Awi Luqucon BuLuquckbeak Luquđể trAmK5t3Awòng cLuquái vòngAmK5t3Aw AmK5t3Aw cổgrN5S4Bd vgrN5S4Bdô nóAmK5t3Aw grN5S4Bdtrong kAmK5t3Awhi ngrN5S4Bdó AmK5t3Awhầm hèLuqu xôAmK5t3Awng tớLuqui MalfoygrN5S4Bd. ThằngAmK5t3Aw đóAmK5t3Aw grN5S4Bdđang nằgrN5S4Bdm quAmK5t3Awằn Luqu quạiLuqu Luqutrên bLuquãi AmK5t3Awcỏ, AmK5t3Awmáu AmK5t3Awme chảyLuqu AmK5t3Awướt cảAmK5t3Aw tấmgrN5S4Bd ágrN5S4Bdo chùng.
Malfoy gàoAmK5t3Aw théAmK5t3Awt tgrN5S4Bdrong Luqukhi cgrN5S4Bdả lớpLuqu Luqukinh hoàngAmK5t3Aw grN5S4Bdđứng trông:
"Tôi cgrN5S4Bdhết mAmK5t3Awất! NhAmK5t3Awìn tôLuqui đâgrN5S4Bdy nAmK5t3Awè, tôAmK5t3Awi đaLuqung hấpLuqu hối.AmK5t3Aw LuquCon grN5S4Bdquái vậAmK5t3Awt ấygrN5S4Bd giAmK5t3Awết tôi."
Lão HagLuqurid đãAmK5t3Aw trắnggrN5S4Bd AmK5t3Awbệch đi.grN5S4Bd LgrN5S4Bdão nói:
"Trò kgrN5S4Bdhông chếtAmK5t3Aw đâuAmK5t3Aw! CógrN5S4Bd aAmK5t3Awi giúAmK5t3Awp tôiAmK5t3Aw mgrN5S4Bdột tay.Luqu.. pgrN5S4Bdhải đemAmK5t3Aw nóAmK5t3Aw Luqura khỏgrN5S4Bdi AmK5t3Awchỗ này..."
Hermione chạgrN5S4Bdy AmK5t3Awđi mởAmK5t3Aw cánhAmK5t3Aw cổgrN5S4Bdng tAmK5t3Awrong kgrN5S4Bdhi lãAmK5t3Awo Luqu HagrAmK5t3Awid nhấcgrN5S4Bd bAmK5t3Awổng MLuqualfoy lênAmK5t3Aw grN5S4Bdmột cáLuquch dễLuqu dàng.grN5S4Bd KhLuqui lãAmK5t3Awo HaLuqugrid bồnAmK5t3Awg MaAmK5t3Awlfoy Luqu AmK5t3Awđi ngangAmK5t3Aw, HarAmK5t3Awry nLuquhìn thấyAmK5t3Aw Luqumột vếtLuqu thươnLuqug dàgrN5S4Bdi grN5S4Bdvà sAmK5t3Awâu trênLuqu cánhgrN5S4Bd tagrN5S4Bdy AmK5t3Aw MLuqualfoy; AmK5t3Awmáu Luqunhễu grN5S4Bdgiọt trêAmK5t3Awn cỏLuqu AmK5t3Awkhi lãLuquo HagriAmK5t3Awd bAmK5t3Awồng MalfLuquoy cLuquhạy lêAmK5t3Awn grN5S4Bddốc vềLuqu Luqu phLuquía tòagrN5S4Bd lâAmK5t3Awu đài.
LớAmK5t3Awp grN5S4Bdhọc AmK5t3AwChăm sóLuquc SinLuquh AmK5t3Awvật HuyềnLuqu bíAmK5t3Aw rgrN5S4Bdun rẩgrN5S4Bdy bướcAmK5t3Aw grN5S4Bd theLuquo Luqusau. BọLuqun họcgrN5S4Bd AmK5t3Awsinh nhàAmK5t3Aw SlygrN5S4Bdtherin AmK5t3Awđều AmK5t3Awhè nAmK5t3Awhau lgrN5S4Bda grN5S4Bdó lãoLuqu HLuquagrid. PansgrN5S4Bdy Luqu PargrN5S4Bdkinson rànLuqu rLuquụa ngrN5S4Bdước mắtAmK5t3Aw nói:
"Phải đuổiLuqu ônLuqug ấyAmK5t3Aw ngay!"
Dean ThgrN5S4Bdomas chgrN5S4Bdặn lgrN5S4Bdời AmK5t3Awcon bé:
"Đó grN5S4Bdlà lỗiAmK5t3Aw cAmK5t3Awủa Malfoy."
CgrN5S4Bdrabbe vLuquà GoygrN5S4Bdle grN5S4Bdgồng grN5S4Bdbắp thLuquịt củgrN5S4Bda tụiLuqu nóAmK5t3Aw lAmK5t3Awên đầygrN5S4Bd vẻLuqu đeLuqu dọa.
Cả bọnLuqu grN5S4Bdđã tLuqurèo lAmK5t3Awên AmK5t3Awhết nhữAmK5t3Awng bậcLuqu tgrN5S4Bdhềm đAmK5t3Awá đgrN5S4Bdể bưLuquớc vàoAmK5t3Aw TAmK5t3Awiền sAmK5t3Awảnh. PansgrN5S4Bdy nói:
"Tôi pAmK5t3Awhải grN5S4Bdđi grN5S4Bdxem coAmK5t3Awi bạnAmK5t3Aw ấgrN5S4Bdy Luqucó Luqusao không?"
Cả AmK5t3Awbọn Luqucùng ngrN5S4Bdhìn grN5S4Bdtheo PanAmK5t3Awsy Luquchạy nhanAmK5t3Awh AmK5t3Awlên cầuAmK5t3Aw grN5S4Bd thgrN5S4Bdang cẩmLuqu AmK5t3Awthạch. BọnAmK5t3Aw họcgrN5S4Bd sAmK5t3Awinh nhLuquà SlytheriLuqun AmK5t3Awvẫn cLuquòn grN5S4Bdca cẩmAmK5t3Aw lãoLuqu HaLuqugrid AmK5t3Aw kLuquhi kgrN5S4Bdéo nhgrN5S4Bdau đAmK5t3Awi vềgrN5S4Bd hướngAmK5t3Aw phòAmK5t3Awng sigrN5S4Bdnh hLuquoạt chugrN5S4Bdng củaAmK5t3Aw tgrN5S4Bdụi nAmK5t3Awó dưLuquới tầnggrN5S4Bd hầm.grN5S4Bd AmK5t3Aw HarryLuqu, RogrN5S4Bdn grN5S4Bdvà LuquHermione lgrN5S4Bdên AmK5t3Awcầu tAmK5t3Awhang AmK5t3Awvề thápLuqu Gryffindor.
Hermione grN5S4Bdlo lgrN5S4Bdắng hỏi:
"Các grN5S4Bdbạn nghAmK5t3Awĩ nógrN5S4Bd grN5S4Bdcó sagrN5S4Bdo không?"
HaAmK5t3Awrry nói:
"Dĩ nhiêAmK5t3Awn lLuquà khgrN5S4Bdông saAmK5t3Awo rAmK5t3Awồi, bgrN5S4Bdà PomfrgrN5S4Bdey AmK5t3Awcó thểAmK5t3Aw vgrN5S4Bdá mAmK5t3Awấy vếtgrN5S4Bd thươngLuqu chỉLuqu tronAmK5t3Awg grN5S4Bdvòng mgrN5S4Bdột hgrN5S4Bdai giây."
Harry từnggrN5S4Bd đượcAmK5t3Aw AmK5t3Awbà AmK5t3Awy tLuquá tAmK5t3Awrưởng grN5S4Bdđó chLuquữa AmK5t3Awlành mộtLuqu cáchLuqu kỳAmK5t3Aw dAmK5t3Awiệu nhữnLuqug thươngLuqu Luqutích cLuquòn grN5S4Bdtrầm AmK5t3Awtrọng hơgrN5S4Bdn nhiều.
Ron cũnLuqug AmK5t3Awtỏ rAmK5t3Awa grN5S4Bdlo lắng:
"Dù AmK5t3Awsao thgrN5S4Bdì cAmK5t3Awhuyện đAmK5t3Awó grN5S4Bdmà xảygrN5S4Bd Luqura grN5S4Bdtrong Luqubuổi dạyLuqu Luqu đầugrN5S4Bd tiêngrN5S4Bd củagrN5S4Bd Luqubác HagrigrN5S4Bdd thìgrN5S4Bd AmK5t3Awquả lgrN5S4Bdà tLuquệ hạiAmK5t3Aw hếAmK5t3Awt grN5S4Bdchỗ nóAmK5t3Awi. TgrN5S4Bdhể nàoLuqu tgrN5S4Bdhằng AmK5t3Aw AmK5t3AwMalfoy cũAmK5t3Awng grN5S4Bdquậy báAmK5t3Awc ấygrN5S4Bd grN5S4Bdcho màgrN5S4Bd coi..."
Ba đứagrN5S4Bd Luqutụi grN5S4Bdnó làgrN5S4Bd nhữngLuqu đứAmK5t3Awa đầLuquu tgrN5S4Bdiên điLuqu xuốAmK5t3Awng ĐAmK5t3Awại AmK5t3Aw SảnhgrN5S4Bd đườnLuqug Luquđể ăLuqun bgrN5S4Bdữa tốigrN5S4Bd, grN5S4Bdhy AmK5t3Awvọng ggrN5S4Bdặp lgrN5S4Bdão HgrN5S4Bdagrid, nhưngAmK5t3Aw chẳgrN5S4Bdng thLuquấy lãgrN5S4Bdo grN5S4Bd đgrN5S4Bdâu cgrN5S4Bdả. LuquHermione kgrN5S4Bdhông buLuquồn đụngLuqu nAmK5t3Awĩa vôgrN5S4Bd muốAmK5t3Awn bLuquánh bípAmK5t3Aw tếtAmK5t3Aw vàAmK5t3Aw grN5S4Bdthận. CôLuqu béAmK5t3Aw AmK5t3Aw AmK5t3Awlo Luqulắng nói:
"grN5S4BdNgười tLuqua Luquđâu cóAmK5t3Aw đuổiAmK5t3Aw Luqubác ấy,Luqu Luquđúng không?"
Ron AmK5t3Awcũng chLuquẳng mAmK5t3Awàng gìgrN5S4Bd ăAmK5t3Awn uống:
grN5S4Bd"Họ khônggrN5S4Bd nêngrN5S4Bd đAmK5t3Awuổi bLuquác ấy..."
Harry grN5S4Bdquan sátAmK5t3Aw bLuquàn ăngrN5S4Bd củaLuqu nhàAmK5t3Aw SlytheriAmK5t3Awn. MộLuqut Luqu nhómgrN5S4Bd đôLuqung, gồmgrN5S4Bd cảAmK5t3Aw CraAmK5t3Awbbe Luquvà AmK5t3AwGoyle, Luquđang tgrN5S4Bdúm tụmAmK5t3Aw vớiLuqu nLuquhau, saAmK5t3Awy sưagrN5S4Bd bàgrN5S4Bdn Luqu bạc.Luqu HarLuqury AmK5t3Awchắc chắnLuqu Luqulà mấgrN5S4Bdy đgrN5S4Bdứa đgrN5S4Bdó AmK5t3Awđang thêmAmK5t3Aw AmK5t3Awmắm thêmLuqu Luqumuối Luqucho cgrN5S4Bdâu grN5S4Bd chgrN5S4Bduyện MgrN5S4Bdalfoy bịAmK5t3Aw tLuquhương Luquthành trAmK5t3Awầm trọng.
Ron rầugrN5S4Bd rĩLuqu nói:
"Thôi thì,grN5S4Bd cũngLuqu kAmK5t3Awhông thểLuqu nógrN5S4Bdi AmK5t3Awhôm naAmK5t3Awy khgrN5S4Bdông phgrN5S4Bdải lgrN5S4Bdà nLuqugày đầugrN5S4Bd tiLuquên họcgrN5S4Bd tgrN5S4Bdhú vị."
Sau bữagrN5S4Bd Luquăn tốAmK5t3Awi, bAmK5t3Awa đứaLuqu grN5S4Bdquay grN5S4Bdtrở grN5S4Bdvề pLuquhòng grN5S4Bdsinh AmK5t3Aw AmK5t3Awhoạt chuAmK5t3Awng vàAmK5t3Aw cốAmK5t3Aw tAmK5t3Awập trgrN5S4Bdung AmK5t3Awlàm bàLuqui AmK5t3Awtập màgrN5S4Bd giáLuquo sưLuqu McGonAmK5t3Awagall đLuquã rAmK5t3Awa chLuquo grN5S4Bd Luqutụi nógrN5S4Bd. NLuquhưng cảLuqu AmK5t3Awba đứaAmK5t3Aw cứAmK5t3Aw Luquchốc chLuquốc lạiAmK5t3Aw ngừAmK5t3Awng họcLuqu, liếcAmK5t3Aw nhìnLuqu AmK5t3Awra nAmK5t3Awgoài Luqu cửagrN5S4Bd sổgrN5S4Bd cgrN5S4Bdủa toAmK5t3Awà thgrN5S4Bdáp. grN5S4BdHarry đgrN5S4Bdột nLuquhiên nói:
"Có AmK5t3Awánh đènAmK5t3Aw ởgrN5S4Bd cửaLuqu sổAmK5t3Aw nhàAmK5t3Aw bácLuqu Hagrid."
Ron nLuquhìn đLuquồng hồgrN5S4Bd đLuqueo taLuquy cAmK5t3Awủa nó:
"Nếu tụiLuqu mgrN5S4Bdình gấpLuqu Luqugáp lêAmK5t3Awn thìgrN5S4Bd tLuquụi mLuquình vẫngrN5S4Bd cLuquòn kịAmK5t3Awp đLuquể AmK5t3Awchạy xuốnAmK5t3Awg dướgrN5S4Bdi tgrN5S4Bdhăm grN5S4Bdbác ấy,AmK5t3Aw AmK5t3Awvẫn cònLuqu sLuquớm mà..."
Hermione nógrN5S4Bdi cAmK5t3Awhậm rãi:
"Mình grN5S4Bdkhông biết..."
Harry thấAmK5t3Awy cAmK5t3Awô bAmK5t3Awé liếgrN5S4Bdc nhLuquìn grN5S4Bdmình. NóAmK5t3Aw nóLuqui ngay:
"MìAmK5t3Awnh đượcAmK5t3Aw phAmK5t3Awép đLuqui ngrN5S4Bdgang qugrN5S4Bda Luqusân trườngLuqu mà.AmK5t3Aw AmK5t3Aw SigrN5S4Bdrius BlacLuquk Luquchưa vưAmK5t3Awợt AmK5t3Awqua đượcAmK5t3Aw AmK5t3Awmấy Luquviên gLuquiám ngụgrN5S4Bdc AzAmK5t3Awkaban grN5S4Bdcanh gácLuqu Luquở AmK5t3Aw grN5S4Bdđây, đúAmK5t3Awng không?"
Vậy Luqulà bAmK5t3Awa đứagrN5S4Bd dLuquọn dẹpgrN5S4Bd đồLuqu AmK5t3Awđạc, kégrN5S4Bdo ngrN5S4Bdhau chuAmK5t3Awi qAmK5t3Awua grN5S4Bd AmK5t3Awcái lỗgrN5S4Bd AmK5t3AwBà BAmK5t3Awéo, vuLuqui mừgrN5S4Bdng Luquvì khLuquông Luqugặp aAmK5t3Awi grN5S4Bdhết trêgrN5S4Bdn grN5S4Bdđường đgrN5S4Bdi tớiLuqu cửaLuqu grN5S4Bdchính, grN5S4Bd bởgrN5S4Bdi vìAmK5t3Aw tAmK5t3Awụi nógrN5S4Bd cũngAmK5t3Aw khAmK5t3Awông AmK5t3Awthực sAmK5t3Awự tAmK5t3Awin chLuquắc lAmK5t3Awà AmK5t3Awtụi nóLuqu Luquđược phgrN5S4Bdép AmK5t3Awđi AmK5t3Awra grN5S4Bd nAmK5t3Awgoài AmK5t3Awhay không.
Cỏ tAmK5t3Awrên sâLuqun vAmK5t3Awẫn cògrN5S4Bdn grN5S4Bdướt vAmK5t3Awà ngảgrN5S4Bd Luqumàu đgrN5S4Bden tLuquhui grN5S4Bd troAmK5t3Awng ánhAmK5t3Aw Luquhoàng hgrN5S4Bdôn. KgrN5S4Bdhi tớAmK5t3Awi đưLuquợc cAmK5t3Awăn chgrN5S4Bdòi củAmK5t3Awa lãAmK5t3Awo HagrLuquid, AmK5t3Awba đứgrN5S4Bda nhỏAmK5t3Aw gõgrN5S4Bd grN5S4Bd cửAmK5t3Awa vLuquà ngLuquhe tiếAmK5t3Awng Luqugầm gừgrN5S4Bd bêngrN5S4Bd troAmK5t3Awng vọAmK5t3Awng ra:
"Vô đi!"
Lão grN5S4BdHagrid đangLuqu nggrN5S4Bdồi thgrN5S4Bdừ ngLuquười bênLuqu bàngrN5S4Bd gỗgrN5S4Bd đLuquã grN5S4Bdmòn Luqu sờnAmK5t3Aw cAmK5t3Awủa lLuquão, grN5S4Bdcon grN5S4Bdchó sănAmK5t3Aw AmK5t3AwFang thgrN5S4Bdì gácLuqu cágrN5S4Bdi đầugrN5S4Bd nóLuqu trêngrN5S4Bd đùiLuqu chủ.AmK5t3Aw ChỉgrN5S4Bd AmK5t3Awnhìn grN5S4Bd mộtAmK5t3Aw cáAmK5t3Awi cũgrN5S4Bdng đLuquủ biếtLuqu lgrN5S4Bdão HagriAmK5t3Awd đLuquã uốnAmK5t3Awg khgrN5S4Bdá nhiềugrN5S4Bd rượgrN5S4Bdu. TrgrN5S4Bdước grN5S4Bdmặt lãAmK5t3Awo grN5S4Bd grN5S4Bdlà mộtgrN5S4Bd Luqucái vạLuqui thiếcLuqu Luquto gầnLuqu bằnggrN5S4Bd grN5S4Bdcái xô,Luqu vàgrN5S4Bd lAmK5t3Awão dườnggrN5S4Bd nAmK5t3Awhư khAmK5t3Awó khănLuqu lắmgrN5S4Bd Luqu mớiLuqu tậpgrN5S4Bd truAmK5t3Awng đượgrN5S4Bdc tinAmK5t3Awh Luquthần đểAmK5t3Aw nhậnAmK5t3Aw AmK5t3Awra AmK5t3Awba đứaLuqu nhỏ.
Khi grN5S4Bdđã nhậnLuqu AmK5t3Awra chúgrN5S4Bdng, AmK5t3Awlão Luqulè nhè:
"Kỷ lAmK5t3Awục chứgrN5S4Bd grN5S4Bdchẳng chơLuqui. ĐốLuqu màAmK5t3Aw grN5S4Bdkiếm rgrN5S4Bda đượcLuqu grN5S4Bdtrước đâAmK5t3Awy từngAmK5t3Aw cLuquó mLuquột thầgrN5S4Bdy giLuquáo nàoAmK5t3Aw chLuquỉ làAmK5t3Awm thgrN5S4Bdây AmK5t3Awgiáo đúAmK5t3Awng cóAmK5t3Aw mộtAmK5t3Aw ngày."
Hermione thởLuqu mạnh:
grN5S4Bd"Bác chưagrN5S4Bd bAmK5t3Awị đAmK5t3Awuổi mà,Luqu grN5S4Bdbác Hagrid!"
Lão HaLuqugrid hớLuqup tgrN5S4Bdhêm mLuquột ngụmLuqu grN5S4Bdto nAmK5t3Awữa cAmK5t3Awủa cáiAmK5t3Aw thứLuqu gAmK5t3Awì Luquđó Luqutrong cáAmK5t3Awi vạigrN5S4Bd, giọnAmK5t3Awg cAmK5t3Awủa grN5S4Bdlão ngAmK5t3Awhe tgrN5S4Bdhê tAmK5t3Awhảm hếtgrN5S4Bd sức:
"Chưa! NhưgrN5S4Bdng AmK5t3Awđó cLuquhỉ AmK5t3Awlà vấnAmK5t3Aw đAmK5t3Awề thLuquời giaLuqun, đúngAmK5t3Aw Luqukhông, sLuquau Luqukhi tgrN5S4Bdhằng MLuqualfoy grN5S4Bdméc grN5S4Bdba nó..."
"NógrN5S4Bd rAmK5t3Awa AmK5t3Awsao rồLuqui hLuquở Luqubác? ThươLuqung tícgrN5S4Bdh củaLuqu ngrN5S4Bdó đâuLuqu cLuquó tgrN5S4Bdrầm trọngAmK5t3Aw Luqulắm hảAmK5t3Aw bác?"
Ron hỏgrN5S4Bdi, saLuquu AmK5t3Awkhi bAmK5t3Awa đứaAmK5t3Aw Luqucùng ngồiLuqu xuốnAmK5t3Awg quAmK5t3Awây quầnLuqu AmK5t3Awbên lLuquão HagrN5S4Bdgrid. LãAmK5t3Awo nóiLuqu AmK5t3Awgiọng chLuquán ngắt:
"LuquBà grN5S4BdPomfrey AmK5t3Awđã làAmK5t3Awm hếtgrN5S4Bd AmK5t3Awsức đểgrN5S4Bd chữgrN5S4Bda cgrN5S4Bdho nóLuqu, nhAmK5t3Awưng nAmK5t3Awó cAmK5t3Awứ grN5S4Bdkêu grN5S4Bdlà AmK5t3Awnó vAmK5t3Awẫn cògrN5S4Bdn đAmK5t3Awau lắmAmK5t3Aw... cứgrN5S4Bd bAmK5t3Awăng Luqubó... vgrN5S4Bdà rAmK5t3Awên rỉ..."
Harry ngrN5S4Bdói ngay:
Luqu"Nó giảLuqu Luqubộ đgrN5S4Bdau Luquđó. BLuquà LuquPomfrey cógrN5S4Bd thểgrN5S4Bd grN5S4Bdchữa lànAmK5t3Awh AmK5t3Aw mọiLuqu vếLuqut thươLuqung mgrN5S4Bdà. NăAmK5t3Awm nLuqugoái Luqubà AmK5t3Awđã lLuquàm mọcgrN5S4Bd lạiLuqu Luqugần mAmK5t3Awột Luqunửa sAmK5t3Awố xLuquương grN5S4Bdcho grN5S4Bd chAmK5t3Awáu. ThằngAmK5t3Aw MaAmK5t3Awlfoy chỉgrN5S4Bd cốLuqu tìngrN5S4Bdh ăLuqun vạAmK5t3Aw mLuquà thôi."
Giọng lãoAmK5t3Aw HagrAmK5t3Awid nLuqughe cgrN5S4Bdàng thAmK5t3Awê AmK5t3Awthảm hơn:
"Ban qLuquuản tLuqurị nhAmK5t3Awà trườngAmK5t3Aw dgrN5S4Bdĩ grN5S4Bdnhiên làgrN5S4Bd đLuquã nAmK5t3Awghe báoAmK5t3Aw AmK5t3Aw Luqucáo sựLuqu việcgrN5S4Bd grN5S4Bdrồi. HọAmK5t3Aw cLuquho Luqulà AmK5t3Awbác Luqubắt đầAmK5t3Awu bAmK5t3Awằng cogrN5S4Bdn vậtAmK5t3Aw quáLuqu tAmK5t3Awo. LẽgrN5S4Bd grN5S4Bdra nAmK5t3Awên grN5S4Bd đểLuqu coLuqun BằngLuqu MãAmK5t3Aw ởLuqu bàigrN5S4Bd AmK5t3Awsau... lúLuquc đầugrN5S4Bd nêngrN5S4Bd AmK5t3Awcho họcAmK5t3Aw mấyLuqu thứAmK5t3Aw nhưLuqu NhuyễgrN5S4Bdn TrùnggrN5S4Bd Luqu Luquvà đạiAmK5t3Aw loạiLuqu nhLuquư vậy...AmK5t3Aw chẳngrN5S4Bdg qgrN5S4Bdua Luqulà lỗiLuqu grN5S4Bdcủa bác..."
HeLuqurmione hănLuqug háigrN5S4Bd cãi:
"Lỗi củagrN5S4Bd MaAmK5t3Awlfoy chAmK5t3Awứ, AmK5t3Awbác Hagrid!"
HarLuqury nói:
"Tụi cogrN5S4Bdn lgrN5S4Bdàm grN5S4Bdnhân chLuquứng cgrN5S4Bdho bAmK5t3Awác. BLuquác đãAmK5t3Aw nAmK5t3Awói BằngAmK5t3Aw AmK5t3Aw AmK5t3AwMã sẽAmK5t3Aw tgrN5S4Bdấn AmK5t3Awcông nLuquếu bịgrN5S4Bd xLuquúc Luquphạm. TạigrN5S4Bd thLuquằng MalfLuquoy khôngLuqu chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."