You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương RWaLk56 76- yXgD7oMÓNG VRWaLk5UỐT 76VÀ uuPGkcLÁ TRÀ
hi 76 Har76ry, R76on vuuPGkcà HermionRWaLk5e bướcyXgD7o vàuuPGkco ĐyXgD7oại Sản76h đuuPGkcường đểRWaLk5 ăn76 điểm76 tâm76 vàoRWaLk5 sáyXgD7ong uuPGkc hôyXgD7om sauuuPGkc, thìyXgD7o ngyXgD7oười đầ76u tiêyXgD7on màRWaLk5 tụ76i nuuPGkcó uuPGkcthấy 76là DracuuPGkco Malfo76y. CRWaLk5ó vẻyXgD7o nRWaLk5hư uuPGkc MuuPGkcalfoy đangyXgD7o muRWaLk5a vyXgD7oui chRWaLk5o RWaLk5một RWaLk5nhóm họcRWaLk5 si76nh RWaLk5nhà SlytheriuuPGkcn bằRWaLk5ng muuPGkcột câuyXgD7o uuPGkc chuyệyXgD7on chyXgD7oọc cưRWaLk5ời. Lúc76 Harry76, 76Ron RWaLk5và He76rmione đi76 ngan76g q76ua, Malfo76y RWaLk5đang uuPGkc nhạiuuPGkc myXgD7oột vẻyXgD7o muuPGkcặt đauuuPGkc 76đớn đếnRWaLk5 bấtuuPGkc tỉnhuuPGkc RWaLk5khá khôiuuPGkc huuPGkcài, thếuuPGkc là76 qu76anh nóRWaLk5 nổuuPGkc 76ra RWaLk5 yXgD7omột truuPGkcàng cười.
Hermione đuuPGkci ngRWaLk5ay 76sau lưnuuPGkcg Harry76, nói:
"Kệ uuPGkcxác nóyXgD7o. CứyXgD7o 76mặc kệuuPGkc nóyXgD7o đ76i, n76ó chẳng76 đáRWaLk5ng uuPGkcđể mìnRWaLk5h bậnRWaLk5 t76âm đâu..."
Nhưng PaRWaLk5ncy ParkinsuuPGkcon, yXgD7omột couuPGkcn b76é uuPGkcnhà SlytyXgD7oherin, mặt76 tẹ76t d76a n76hăn nhưuuPGkc m76ặt cyXgD7ohó PyXgD7oug cuuPGkchợt 76rít RWaLk5lên tuuPGkche thé:
"Ê, PotteryXgD7o! RWaLk5Potter ơ76i, v76iên giáuuPGkcm ngục76 AzkabayXgD7on đanguuPGkc tớRWaLk5i kìa!uuPGkc uuPGkcPotter, Hùuuuu!"
Harry RWaLk5ngồi phịcyXgD7oh xuốuuPGkcng cRWaLk5ái ghếRWaLk5 bê76n cạ76nh GeoruuPGkcge RWaLk5ở bànuuPGkc 76ăn cyXgD7oủa uuPGkcnhà GryffiRWaLk5ndor. GyXgD7oeorge pháuuPGkct RWaLk5cho tụiRWaLk5 RWaLk5nó mấy76 tờRWaLk5 giấy:
"TuuPGkchời khyXgD7oóa RWaLk5biểu uuPGkccủa họuuPGkcc sinyXgD7oh năuuPGkcm thứRWaLk5 buuPGkca RWaLk5đây. ỦuuPGkca, cuuPGkcó chu76yện gRWaLk5ì vậyuuPGkc Harry?"
Ron nuuPGkcgồi xRWaLk5uống ghRWaLk5ế bê76n kyXgD7oia GeoruuPGkcge, trừngRWaLk5 mắRWaLk5t nhyXgD7oìn q76ua phíuuPGkca bànuuPGkc uuPGkcăn n76hà SluuPGkcytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George 76ngước nyXgD7ohìn quayXgD7o, RWaLk5vừa đúng76 lúcRWaLk5 tRWaLk5hấy Malfo76y RWaLk5lại 76đang mộuuPGkct 76lần RWaLk5nữa 76giả RWaLk5bộ xỉuuuPGkc uuPGkcmột cá76ch đầyyXgD7o RWaLk5sợ hãuuPGkci. GeoryXgD7oge bìnyXgD7oh th76ản nói:
"ThằngRWaLk5 nhãyXgD7oi ran76h. NyXgD7oó cyXgD7oũng đâRWaLk5u cóRWaLk5 o76ai p76hong lẫm76 76 liuuPGkcệt uuPGkcgì chyXgD7oo lắuuPGkcm kyXgD7ohi viêRWaLk5n RWaLk5giám nyXgD7ogục yXgD7oAzkaban kyXgD7oiểm truuPGkca đoànRWaLk5 tàuRWaLk5 tyXgD7oối h76ôm qyXgD7oua yXgD7o đâu.76 NRWaLk5ó cũng76 chạyyXgD7o uuPGkctọt quRWaLk5a touuPGkca của76 tụi76 yXgD7omình, phuuPGkcải khôngyXgD7o Fred?"
Fred khiRWaLk5nh bỉyXgD7o yXgD7oliếc mắRWaLk5t nhìnRWaLk5 s76ang Malfoy:
"Đồ sémuuPGkc tèyXgD7o 76trong quần."
George nói:
"76Ngay nuuPGkchư anuuPGkch đâyyXgD7o cũRWaLk5ng RWaLk5không uuPGkckhoái chyXgD7oo lắ76m. Họ76 đúng76 76là uuPGkckinh tởuuPGkcm uuPGkcthiệt, mấy76 uuPGkcviên 76giám ng76ục Azka76ban ấy..."
Fred nói:
"Họ làuuPGkcm uuPGkcruột gauuPGkcn yXgD7omình RWaLk5thiếu điuuPGkcều bị76 yXgD7ođông l76ạnh hếtuuPGkc yXgD7ovậy há?"
Harry nó76i nhỏ:
"Nhưng myXgD7oà cácRWaLk5 auuPGkcnh đâRWaLk5u RWaLk5có uuPGkcxỉu, phảiRWaLk5 không?"
George nRWaLk5ói yXgD7omạnh mẽ:
"Quên chuyệnRWaLk5 đuuPGkcó uuPGkcđi, HarryRWaLk5. CRWaLk5ó mộtRWaLk5 lầnRWaLk5 uuPGkcba phảiRWaLk5 đi76 yXgD7o tớyXgD7oi nhà76 uuPGkcngục AzkRWaLk5aban, nhớRWaLk5 khônguuPGkc F76red? RWaLk5Ba nyXgD7oói đóRWaLk5 làyXgD7o nơiRWaLk5 tồi76 tệyXgD7o nhứtuuPGkc uuPGkcmà uuPGkc uuPGkcông tyXgD7oừng bi76ết đến.RWaLk5 uuPGkcBa tRWaLk5rở vềyXgD7o RWaLk5nhà tauuPGkcy chân76 ryXgD7oun rẩyuuPGkc rRWaLk5ồi pRWaLk5hát bệnRWaLk5h luyXgD7oôn yXgD7o myXgD7oà... MấyuuPGkc viên76 guuPGkciám n76gục AzkabRWaLk5an 76hút hết76 niềmuuPGkc vRWaLk5ui k76hỏi cáyXgD7oi nuuPGkchà ngụcyXgD7o đó.uuPGkc ỞuuPGkc uuPGkc 76trong đó,RWaLk5 uuPGkchầu 76như tấtRWaLk5 cảRWaLk5 cRWaLk5ác t76ù nhâ76n ngụcRWaLk5 AzkuuPGkcaban đềuRWaLk5 phátRWaLk5 điênRWaLk5 lyXgD7oên yXgD7o hết."
Fred đổiyXgD7o đềuuPGkc tài:
"Ừ, đểRWaLk5 c76oi thằnguuPGkc MalfyXgD7ooy sẽyXgD7o RWaLk5vui nhyXgD7oư thếyXgD7o yXgD7onào sayXgD7ou RWaLk5 t76rận QuidduuPGkcitch đầuuPGkcu tuuPGkciên. N76hớ khôyXgD7ong? TrậRWaLk5n QuiddiRWaLk5tch yXgD7ođầu mùauuPGkc yXgD7olà trận76 g76iữa uuPGkc độ76i nhyXgD7oà GryffinuuPGkcdor vàuuPGkc uuPGkcnhà Slytherin."
Lần du76y yXgD7onhứt 76mà HarruuPGkcy v76à MyXgD7oalfoy đốiuuPGkc đầ76u nhauuPGkcu RWaLk5 yXgD7otrong yXgD7omột trận76 Quidditc76h uuPGkccũng luuPGkcà lầnyXgD7o MaluuPGkcfoy đyXgD7oã bị76thua yXgD7ote uuPGkctua xiể76ng RWaLk5 liểng.uuPGkc Nhớ76 lại76 trậyXgD7on đó,yXgD7o Ha76rry thấy76 phấnyXgD7o khRWaLk5ởi lên76 chútuuPGkc đỉnhRWaLk5, bè76n tựuuPGkc lấyyXgD7o yXgD7o chRWaLk5o mìyXgD7onh muuPGkcấy kuuPGkchúc xú76c xíchRWaLk5 và76 RWaLk5cà 76chua chiên.
Hermione cònyXgD7o mảyXgD7oi nghiuuPGkcên cứuRWaLk5 cáRWaLk5i thờiyXgD7o khóRWaLk5a buuPGkciểu mớyXgD7oi uuPGkccủa mìuuPGkcnh. CRWaLk5ô béyXgD7o mừnuuPGkcg rỡyXgD7o RWaLk5kêu lên:
"Ôi, uuPGkchay quá!yXgD7o TụyXgD7oi RWaLk5mình yXgD7obắt đầuRWaLk5 họcRWaLk5 mấy76 mRWaLk5ôn 76mới ng76ay hôRWaLk5m nay."
RuuPGkcon uuPGkcngó qyXgD7oua vayXgD7oi HermiyXgD7oone đuuPGkcọc kRWaLk5é, mặRWaLk5t màyRWaLk5 nghiêyXgD7om tryXgD7oang hẳn76 yXgD7ora. NóyXgD7o nói:
"Hermione ơi,yXgD7o ngưuuPGkcời t76a làRWaLk5m rốuuPGkci yXgD7obeng cRWaLk5ái thời76 76 yXgD7okhóa biểuyXgD7o RWaLk5của bồuuPGkc yXgD7orồi. CoyXgD7oi nè,76 RWaLk5họ xếp76 RWaLk5cho byXgD7oồ tớiRWaLk5 mườuuPGkci mônRWaLk5 họcyXgD7o muuPGkcột nuuPGkcgày. RWaLk5 LRWaLk5àm gRWaLk5ì cóRWaLk5 đủ76 tuuPGkchời giờ."
"Mình sẽRWaLk5 xouuPGkcay suuPGkcở. MìnyXgD7oh đyXgD7oã uuPGkcdàn xRWaLk5ếp xRWaLk5ong vớuuPGkci giáo76 sRWaLk5ư McRWaLk5Gonagall rồi."
Ron 76vẫn cưRWaLk5ời, nói:
"Nhưng màyXgD7o cuuPGkcoi nè,uuPGkc bồuuPGkc thấ76y t76hời kyXgD7ohóa bi76ểu sáRWaLk5ng n76ay không76? CyXgD7ohín yXgD7ogiờ môyXgD7on TiênyXgD7o triyXgD7o. RWaLk5Và nga76y pRWaLk5hía uuPGkcdưới, cRWaLk5hín giờ,yXgD7o Muggle-học.RWaLk5 Và..."
Ron chồmuuPGkc tớiRWaLk5, ghé76 sátuuPGkc cRWaLk5ái thờiuuPGkc RWaLk5khóa biểuuuPGkc hơnyXgD7o, uuPGkcvẻ RWaLk5không tRWaLk5hể nàuuPGkco yXgD7otin được:
"Coi RWaLk5nè, ngyXgD7oay dướiyXgD7o dòyXgD7ong đó:76 RWaLk5môn uuPGkcSố học,uuPGkc cyXgD7oũng yXgD7o chí76n giờ.76 yXgD7oÝ RWaLk5mình n76ói làRWaLk5 RWaLk5mình b76iết bồ76 giỏyXgD7oi, HermiyXgD7oone à,76 nhưnyXgD7og khônuuPGkcg yXgD7oai cóuuPGkc yXgD7o 76thể guuPGkciỏi yXgD7ođến nhưuuPGkc 76vậy. LuuPGkcàm saRWaLk5o cùnguuPGkc mộtyXgD7o lúc76 mRWaLk5à bồuuPGkc c76ó thểRWaLk5 họcuuPGkc ở76 bRWaLk5a uuPGkclớp uuPGkc chứ?"
Hermione yXgD7onói 76cộc lốc:
"ĐừnguuPGkc có76 ng76u. DuuPGkcĩ nuuPGkchiên m76ình sẽuuPGkc k76hông nuuPGkcgồi họcuuPGkc ởyXgD7o tRWaLk5rong cảRWaLk5 76ba lớpuuPGkc cù76ng myXgD7oột lúc."
"Vậy thì..."
Hermione yXgD7ongắt lời:
"Làm ơRWaLk5n đưyXgD7oa 76giùm mìnhyXgD7o hũRWaLk5 mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắuuPGkct lên:
"Ôi, RoyXgD7on ơi,RWaLk5 nếuuPGkcu thờiuuPGkc RWaLk5khóa buuPGkciểu củayXgD7o mìuuPGkcnh hơiuuPGkc đầy76 yXgD7o một76 chútuuPGkc RWaLk5thì myXgD7oắc uuPGkcmớ 76gì tớiyXgD7o bồyXgD7o hả?uuPGkc MìnhuuPGkc yXgD7ođã nóyXgD7oi vớiyXgD7o bồyXgD7o rồiyXgD7o, uuPGkcmình đuuPGkcã dRWaLk5àn RWaLk5 xếpRWaLk5 xouuPGkcng hRWaLk5ết vớiRWaLk5 giáoyXgD7o s76ư McGonRWaLk5agall rồi!"
Vừa RWaLk5lúc đó,76 lãoRWaLk5 HauuPGkcgrid bướcyXgD7o 76vào RWaLk5Đại SảuuPGkcnh đường.uuPGkc RWaLk5 LuuPGkcão mặuuPGkcc cá76i RWaLk5áo khRWaLk5oác dàyXgD7oi bằngRWaLk5 lôyXgD7ong chuột76 chũyXgD7oi, vàyXgD7o l76ão 76cứ lơuuPGkc đễnhuuPGkc vuuPGkcung 76 v76ẫy xácRWaLk5 mRWaLk5ột co76n chồnyXgD7o hRWaLk5ôi uuPGkctrong byXgD7oàn ta76y uuPGkcto kếchyXgD7o xùyXgD7o của76 mình.
Trên đường76 điRWaLk5 tới76 bàuuPGkcn yXgD7ogiáo 76viên, RWaLk5lão duuPGkcừng bướyXgD7oc nóiRWaLk5 vớuuPGkci bọuuPGkcn trẻ:
RWaLk5"Ổn cảRWaLk5 RWaLk5chứ hả76? CRWaLk5ác cRWaLk5háu 76là nhRWaLk5ững họRWaLk5c yXgD7otrò troRWaLk5ng RWaLk5 lớpyXgD7o họRWaLk5c đầu76 tiêyXgD7on RWaLk5mà RWaLk5bác đượcyXgD7o duuPGkcạy đóyXgD7o ngRWaLk5he! Lớ76p bắ76t đầ76u nuuPGkcgay uuPGkcsau buuPGkcữa ăn76 RWaLk5 trưa!RWaLk5 uuPGkcBác phảiuuPGkc thứyXgD7oc dậy76 từyXgD7o lRWaLk5úc năm76 gRWaLk5iờ sángyXgD7o đRWaLk5ể chuẩnyXgD7o bịuuPGkc mọiRWaLk5 RWaLk5thứ sẵn76 76 yXgD7osàng... HyXgD7oy vRWaLk5ọng đuuPGkcâu 76đã v76ô đó76 rồi76... byXgD7oác đuuPGkcây, 76một t76hầy gRWaLk5iáo... thi76ệt RWaLk5 tình..."
Lão ngoácyXgD7o miệnguuPGkc uuPGkccười uuPGkctoe toét76 76với bọnRWaLk5 truuPGkcẻ 76và RWaLk5đi tiếpyXgD7o t76ới bànyXgD7o ănuuPGkc dànhyXgD7o 76cho g76iáo RWaLk5viên, RWaLk5vẫn vuuuPGkcng yXgD7ovẩy xác76 RWaLk5con chồnuuPGkc hôi.
Với muuPGkcột chúyXgD7ot lyXgD7oo 76âu trRWaLk5ong giọn76g 76nói, RouuPGkcn th76ắc mắc:
"Không yXgD7obiết b76ác ấyXgD7oy chRWaLk5uẩn bịyXgD7o sẵ76n sànuuPGkcg cáyXgD7oi gì76 lRWaLk5à uuPGkccái RWaLk5gì nhỉ?"
Sảnh ĐườyXgD7ong bắt76 đầ76u vắn76g bớt76 kuuPGkchi muuPGkcọi người76 RWaLk5lục yXgD7otục 76đến lớyXgD7op yXgD7ohọc đầuuuPGkc uuPGkctiên RWaLk5của mình76. uuPGkcRon xe76m RWaLk5thời khóyXgD7oa biểuuPGkcu củaRWaLk5 nó:
"TụyXgD7oi mìn76h ph76ải đi76 thô76i, đểRWaLk5 coiyXgD7o, lớpuuPGkc RWaLk5Tiên trRWaLk5i ởyXgD7o tyXgD7oầng 76trên yXgD7ocùng 76của 76Tháp Bắ76c. Tụi76 mìnyXgD7oh sẽRWaLk5 mRWaLk5ất mườiRWaLk5 RWaLk5phút mRWaLk5ới đếnRWaLk5 đượcuuPGkc nơi76 đó..."
Ba đứauuPGkc vội76 vàng76 ănRWaLk5 cyXgD7oho RWaLk5xong b76ữa điểmyXgD7o tâRWaLk5m, chàoyXgD7o RWaLk5 tạmyXgD7o biệyXgD7ot FrRWaLk5ed vyXgD7oà GeoRWaLk5rge, rồuuPGkci RWaLk5đi uuPGkctrở rayXgD7o, băn76g 76qua SảnhyXgD7o đườngRWaLk5. yXgD7oKhi tụi76 nó76 RWaLk5 đuuPGkci nga76ng bàRWaLk5n RWaLk5ăn củyXgD7oa nhyXgD7oà SlythRWaLk5erin, MRWaLk5alfoy uuPGkclại b76iểu diễn76 t76rò nhuuPGkcái mộtuuPGkc uuPGkccơn yXgD7o xRWaLk5ỉu nữauuPGkc. Tiế76ng cư76ời ruuPGkcú lêuuPGkcn đuyXgD7oổi tyXgD7oheo HarryXgD7oy và76o tậ76n tiền76 sảnh.
HànyXgD7oh uuPGkctrình xuyênyXgD7o qRWaLk5ua tòauuPGkc lRWaLk5âu đàiyXgD7o đRWaLk5ể đến76 ThuuPGkcáp Bắ76c yXgD7o luuPGkcà mộ76t hànhuuPGkc trình76 dài.uuPGkc Ha76i năRWaLk5m yXgD7oở HogwRWaLk5arts chưaRWaLk5 RWaLk5đủ để76 RWaLk5bọn trẻ76 yXgD7obiết hyXgD7oết yXgD7o mọyXgD7oi thứyXgD7o v76ề tòuuPGkca lâRWaLk5u đài76: trướcuuPGkc đ76ây tụRWaLk5i yXgD7onó cuuPGkchưa từnguuPGkc uuPGkcđược vàRWaLk5o bêRWaLk5n uuPGkctrong uuPGkc TháuuPGkcp Bắc.
TụiRWaLk5 nhyXgD7oỏ tr76èo lêRWaLk5n 76tới yXgD7ocầu tuuPGkchang yXgD7othứ bảuuPGkcy, đếnRWaLk5 RWaLk5một yXgD7o đầu76 cầuyXgD7o thanyXgD7og không76 thấyRWaLk5 quRWaLk5en cuuPGkchút nào,RWaLk5 ởuuPGkc uuPGkcđó kRWaLk5hông cóyXgD7o cyXgD7oái RWaLk5gì 76khác 76ngoài 76 mộyXgD7ot bứRWaLk5c trRWaLk5anh lớnuuPGkc vẽuuPGkc yXgD7omột bãuuPGkci cỏyXgD7o t76rống trơ76 trRWaLk5eo tr76ên bứcRWaLk5 tường76 đyXgD7oá, Ro76n uuPGkc v76ừa thuuPGkcở RWaLk5hổn huuPGkcển yXgD7ovừa nói:
"Phải... cóRWaLk5... một..RWaLk5. lốRWaLk5i... đi.76.. tắuuPGkct... chứ!"
Hermione ngóyXgD7o xuốngyXgD7o mộuuPGkct hànhyXgD7o RWaLk5lang vắnguuPGkc bêuuPGkcn phải:
"Chắc làyXgD7o lốuuPGkci này."
NhưuuPGkcng RuuPGkcon nói:
"Không 76phải RWaLk5đâu. uuPGkcĐó là76 hướnguuPGkc yXgD7onam mà.uuPGkc Mấy76 byXgD7oồ ngóyXgD7o cyXgD7ooi, t76ụi mìnhuuPGkc cóuuPGkc tyXgD7ohể RWaLk5nhìn thRWaLk5ấy mộtRWaLk5 mRWaLk5ảng huuPGkcồ nướcRWaLk5 bêyXgD7on ngoRWaLk5ài cuuPGkcửa RWaLk5sổ kìa..."
Harry ngắm76 76bức uuPGkctranh. RWaLk5Một chuuPGkcú ngựauuPGkc lRWaLk5ùn m76ũm mĩm,76 RWaLk5 lRWaLk5ông 76xám lốmRWaLk5 đốm,76 vừayXgD7o yXgD7omới thouuPGkcng dyXgD7oong dRWaLk5ẫm 76lên bã76i cỏuuPGkc vRWaLk5à thơuuPGkc yXgD7othẩn nhấmRWaLk5 76 nyXgD7oháp cuuPGkcỏ xa76nh. TuyXgD7oy đãyXgD7o quuuPGkcen v76ới việRWaLk5c cáuuPGkcc nRWaLk5hân vyXgD7oật trouuPGkcng những76 bứcyXgD7o t76ranh ởRWaLk5 yXgD7o trường76 HogwayXgD7orts cRWaLk5ứ uuPGkcdi chuRWaLk5yển lunuuPGkcg tuyXgD7ong 76và yXgD7othỉnh thoản76g bỏyXgD7o khuyXgD7ong 76tranh yXgD7omà 76 uuPGkcđi thă76m viếnuuPGkcg l76ẫn 76nhau, uuPGkcnhưng Harr76y vẫnuuPGkc cứ76 khoáRWaLk5i nhìyXgD7on chúng.RWaLk5 uuPGkcMột lRWaLk5át yXgD7o uuPGkcsau, một76 RWaLk5hiệp sĩRWaLk5 uuPGkclùn RWaLk5bè buuPGkcè muuPGkcặc buuPGkcộ uuPGkcáo gi76áp cứyXgD7o yXgD7okêu xủngRWaLk5 xRWaLk5oẻng RWaLk5khi ôn76g bưyXgD7oớc RWaLk5 vàoyXgD7o bứuuPGkcc tranh76, tuuPGkcheo yXgD7osau uuPGkclà c76on ngựauuPGkc luuPGkcùn. CănuuPGkc cứuuPGkc và76o dấuuPGkcu vết76 cỏ76 yXgD7odập cyXgD7oòn RWaLk5 díuuPGkcnh ởyXgD7o đầu76 gốiuuPGkc củayXgD7o buuPGkcộ đồuuPGkc gRWaLk5iáp 76kim yXgD7oloại ôngyXgD7o đayXgD7ong mặcyXgD7o, uuPGkcthì uuPGkccó th76ể uuPGkcnói c76hắc 76 là76 ônRWaLk5g uuPGkcvừa tRWaLk5é ngựa.
Nhìn RWaLk5thấy HauuPGkcrry, 76Ron vàyXgD7o Herm76ione, ôn76g hiệpuuPGkc suuPGkcĩ 76gào lên:
uuPGkc"A! Quân76 RWaLk5bất uuPGkclương nàyXgD7oo d76ám xyXgD7oâm nhyXgD7oập lãnyXgD7oh địaRWaLk5 uuPGkc r76iêng uuPGkccủa yXgD7ota hRWaLk5ả? PhảuuPGkci chăRWaLk5ng cácyXgD7o ngươiuuPGkc đếnRWaLk5 cườiuuPGkc nhuuPGkcạo t76a ngãRWaLk5 ngựRWaLk5a? Hãy76 rúuuPGkct yXgD7o g76ươm ryXgD7oa, đ76ồ bất76 lươyXgD7ong, đồRWaLk5 chó!"
Ba đứaRWaLk5 nuuPGkchỏ sửnuuPGkcg RWaLk5sốt đứngyXgD7o ngớRWaLk5 RWaLk5ra nhuuPGkcìn yXgD7oông hiệpyXgD7o uuPGkcsĩ 76 lùn76 đaRWaLk5ng RWaLk5rút th76anh gươm76 rRWaLk5a uuPGkckhỏi cáyXgD7oi vỏRWaLk5 76kiếm vàyXgD7o bắt76 đyXgD7oầu vyXgD7oung gươm76 tryXgD7oong 76 uuPGkctay myXgD7oột cách76 hu76ng hyXgD7oăng, còn76 chRWaLk5ân yXgD7ocẳng 76thì n76hảy loyXgD7oi chRWaLk5oi yXgD7otrong cyXgD7oơn guuPGkciận RWaLk5 yXgD7ođiên cuồng.uuPGkc NhưnyXgD7og lưỡi76 g76ươm qu76á 76dài RWaLk5so vớiyXgD7o tyXgD7ohân huuPGkcình cụtRWaLk5 ngủuuPGkcn của76 ôRWaLk5ng, RWaLk5 t76hành 76ra kRWaLk5hi ông76 RWaLk5chém mộtRWaLk5 đuuPGkcường gươm76 ácuuPGkc liuuPGkcệt uuPGkcthì đyXgD7oà gưRWaLk5ơm đyXgD7oi làmRWaLk5 uuPGkcông mấyXgD7ot 76 cả76 thănuuPGkcg bRWaLk5ằng, tRWaLk5é luuPGkcăn đuuPGkcùng, yXgD7osấp muuPGkcặt xuống76 bãuuPGkci cỏ.
Harry tiếnuuPGkc tớ76i g76ần bRWaLk5ức tranRWaLk5h yXgD7ohơn, nRWaLk5ó hỏi:
"Ông cóyXgD7o sa76o không?"
"Lùi lạuuPGkci! QuânuuPGkc khoácyXgD7o uuPGkclác đê76 tuuPGkciện! LùiyXgD7o! ĐồuuPGkc xỏ76 lá!"
Ông hi76ệp sRWaLk5ĩ lạuuPGkci nắmuuPGkc 76chặt RWaLk5thanh gươm,76 chốnyXgD7og gươ76m uuPGkc xuốnguuPGkc đyXgD7oể đứngRWaLk5 lênyXgD7o, uuPGkcnhưng lưỡiyXgD7o gươmRWaLk5 lúnRWaLk5 s76âu thêyXgD7om và76o lớpyXgD7o cỏ,yXgD7o RWaLk5và kuuPGkchi ônRWaLk5g 76 đứngyXgD7o yXgD7odậy đưRWaLk5ợc rồiuuPGkc thì76 c76ho d76ù đãuuPGkc cRWaLk5ố gắngRWaLk5 yXgD7ohết RWaLk5sức mình,yXgD7o ôRWaLk5ng khôngRWaLk5 t76hể yXgD7onào RWaLk5 rútyXgD7o lưỡiyXgD7o gươuuPGkcm 76ra đượcuuPGkc RWaLk5nữa. CuuuPGkcối cùngyXgD7o ôn76g phảiyXgD7o tựuuPGkc qRWaLk5uăng mìyXgD7onh xuyXgD7oống 76cỏ, 76 đẩyXgD7oy c76ái mạnyXgD7og chyXgD7oe mặtuuPGkc RWaLk5trên 76cái nón76 giápyXgD7o sắtyXgD7o r76a đểuuPGkc luuPGkcau mồRWaLk5 yXgD7ohôi đyXgD7oang 76rịn đầm76 yXgD7o đìa.
Thừa dịyXgD7op ônyXgD7og hiệRWaLk5p sRWaLk5ĩ nghỉuuPGkc mệt,yXgD7o 76Harry phâRWaLk5n trần:
"Như vầyRWaLk5 nè,RWaLk5 tụiuuPGkc RWaLk5tôi đangyXgD7o điRWaLk5 tìmyXgD7o ThápRWaLk5 BRWaLk5ắc. Chắc76 ôngyXgD7o 76đâu buuPGkciết chỗ76 đóuuPGkc RWaLk5ở đRWaLk5âu hả?"
Cơn gi76ận củaRWaLk5 ô76ng hiệpRWaLk5 yXgD7osĩ dườngyXgD7o yXgD7onhư tuuPGkcan bRWaLk5iến điyXgD7o tứ76c thuuPGkcì. Ông76 láRWaLk5ch uuPGkccách đứnyXgD7og RWaLk5dậy vàRWaLk5 yXgD7odõng dạcRWaLk5 hô:
"Một cuộcRWaLk5 RWaLk5truy tìyXgD7om! HãyRWaLk5 RWaLk5theo yXgD7ota, huuPGkcỡi cyXgD7oác bằyXgD7ong uuPGkc 76hữu t76hân thRWaLk5iết! ChúuuPGkcng t76a sẽ76 76tìm yXgD7ora mụ76c yXgD7otiêu cRWaLk5ủa yXgD7ocác bạyXgD7on, h76oặc uuPGkclà chúngRWaLk5 RWaLk5 RWaLk5ta sẽ76 dũyXgD7ong cảRWaLk5m byXgD7oỏ mạyXgD7ong 76vì nhiRWaLk5ệm vụ!"
Ông hiệyXgD7op uuPGkcsĩ lạRWaLk5i yXgD7omột lầuuPGkcn yXgD7onữa cRWaLk5ố uuPGkcgắng yXgD7orút thayXgD7onh uuPGkc gưRWaLk5ơm ryXgD7oa muuPGkcột cáchyXgD7o khônyXgD7og hi76ệu quả76, ryXgD7oồi c76ố trèRWaLk5o luuPGkcên coyXgD7on 76ngựa m76ập, nhuuPGkcưng 76lại yXgD7o n76gã xuống.RWaLk5 ÔyXgD7ong bèn76 kyXgD7ohí khá76i RWaLk5la to:
"Đành điuuPGkc bộyXgD7o vậyuuPGkc, t76hưa 76quí ngàiuuPGkc vRWaLk5à quuuPGkcí nưyXgD7oơng! LyXgD7oên RWaLk5đường! TiếnRWaLk5 lên!"
Và, tRWaLk5rong bộ76 áRWaLk5o giápRWaLk5 sắtyXgD7o kêRWaLk5u xủyXgD7ong xRWaLk5oẻng ầm76 ĩ,RWaLk5 uuPGkc ôngRWaLk5 t76a chạyRWaLk5 v76ô cạnhyXgD7o tyXgD7orái củyXgD7oa RWaLk5cái khunuuPGkcg tranRWaLk5h vRWaLk5à RWaLk5biến mấtyXgD7o kRWaLk5hỏi cảnhuuPGkc t76rí RWaLk5 củauuPGkc bức76 tranh.
Ba đứaRWaLk5 n76hỏ RWaLk5vội v76ã cRWaLk5hạy tyXgD7oheo ônyXgD7og RWaLk5hiệp RWaLk5sĩ dọcuuPGkc hàRWaLk5nh 76 laRWaLk5ng, RWaLk5căn cRWaLk5ứ the76o âuuPGkcm thanyXgD7oh xủRWaLk5ng xoẻnyXgD7og pháuuPGkct RWaLk5ra từRWaLk5 bộ76 áoyXgD7o giápRWaLk5 củayXgD7o ôRWaLk5ng. RWaLk5 ThỉnRWaLk5h thoảnyXgD7og tRWaLk5ụi nóRWaLk5 nhìnuuPGkc thấyXgD7oy ônguuPGkc chạyuuPGkc ngRWaLk5ang qRWaLk5ua yXgD7omột bức76 tranyXgD7oh ởuuPGkc phíayXgD7o yXgD7o trước.
"Hãy yXgD7ocố mà76 cayXgD7on đảmRWaLk5 lyXgD7oên nh76é, điềuuuPGkc tyXgD7oệ nhRWaLk5ứt RWaLk5còn c76hưa xảy76 76ra đâu!"
Ông hyXgD7oiệp RWaLk5sĩ 76gào uuPGkcto, vuuPGkcà tyXgD7oụi nó76 thấyyXgD7o 76ông tyXgD7oái xuRWaLk5ất yXgD7o hiyXgD7oện phRWaLk5ía trưuuPGkcớc myXgD7oột nhómRWaLk5 uuPGkccác uuPGkcbà yXgD7omặc vRWaLk5áy puuPGkchồng v76ẻ nhớnRWaLk5 nhác.uuPGkc uuPGkcTranh củ76a yXgD7o cáRWaLk5c 76bà trRWaLk5eo trêRWaLk5n vác76h củ76a yXgD7omột cRWaLk5ầu yXgD7othang xyXgD7ooắn chuuPGkcông chênh.
Harry, uuPGkcRon vRWaLk5à HermionRWaLk5e tRWaLk5hở hổnRWaLk5 hRWaLk5ển trèouuPGkc lêyXgD7on uuPGkc nh76ững bậcyXgD7o t76hang xyXgD7ooắn syXgD7oít saRWaLk5o, càngyXgD7o lúRWaLk5c RWaLk5càng thấRWaLk5y chónRWaLk5g mặtuuPGkc hơyXgD7on, cuuPGkcho đuuPGkcến yXgD7o uuPGkckhi nRWaLk5ghe yXgD7ođược tiếngyXgD7o nRWaLk5ói rìuuPGkc RWaLk5rầm phuuPGkcía trênuuPGkc đầuyXgD7o, tuuPGkchì tụi76 nóRWaLk5 uuPGkcbiết chắRWaLk5c mìnyXgD7oh uuPGkc yXgD7ođã tới76 đ76ược luuPGkcớp học.
Ông hiệyXgD7op syXgD7oĩ bấy76 g76iờ uuPGkcmới thòuuPGkc đầ76u 76vô b76ức tra76nh củayXgD7o mộtyXgD7o ôn76g thầuuPGkcy yXgD7otu cyXgD7oó 76vẻ 76mặt hếtRWaLk5 sứcuuPGkc nhyXgD7oam uuPGkchiểm, luuPGkca lớn:
"Tạm biệt!76 Tạm76 biệRWaLk5t nuuPGkché, c76ác cRWaLk5hiến hữyXgD7ou củayXgD7o tuuPGkca! yXgD7o BấRWaLk5t cứuuPGkc kh76i nRWaLk5ào cácRWaLk5 b76ạn uuPGkccần đếnyXgD7o mộuuPGkct trái76 uuPGkctim yXgD7ocao thượnguuPGkc RWaLk5và n76hững bắpyXgD7o tyXgD7ohịt uuPGkc suuPGkcắt théRWaLk5p, th76ì 76cứ uuPGkctìm đếnyXgD7o NRWaLk5gài Cadogan!"
Khi ônyXgD7og hiệpRWaLk5 sĩuuPGkc biến76 đi76 rồi,uuPGkc RyXgD7oon lyXgD7oầm bầm:
"76Ừ, chừngRWaLk5 nàouuPGkc tuuPGkcụi 76này cầnRWaLk5 đRWaLk5ến một76 nyXgD7ogười g76àn dở,uuPGkc thếyXgD7o nàoyXgD7o tụiRWaLk5 nuuPGkcày cũnguuPGkc kêu76 tớ76i ông."
Ba đứauuPGkc trèyXgD7oo nốt76 RWaLk5mấy bậcRWaLk5 thanuuPGkcg cyXgD7ouối cuuPGkcùng, đuuPGkcặt uuPGkc chuuPGkcân RWaLk5lên m76ột đ76ầu cầuRWaLk5 tha76ng nhuuPGkcỏ xíuuPGkcu, yXgD7oở đó76 yXgD7ohầu nhưRWaLk5 uuPGkccả lớRWaLk5p hRWaLk5ọc Ti76ên tRWaLk5ri yXgD7ođều RWaLk5 đRWaLk5ã tụ76 uuPGkctập đyXgD7oông đủRWaLk5. K76hông tRWaLk5hấy cáuuPGkcnh cửayXgD7o nuuPGkcào yXgD7omở yXgD7ora tyXgD7oừ đầuyXgD7o cRWaLk5ầu thanyXgD7og nàyyXgD7o. 76 RoyXgD7on huuuPGkcých 76cùi uuPGkcchỏ yXgD7ovô HayXgD7orry, cyXgD7ohỉ lênRWaLk5 tuuPGkcrần nhà,yXgD7o trê76n 76đó uuPGkccó mộuuPGkct cáuuPGkci giốngRWaLk5 RWaLk5 n76hư yXgD7ocửa uuPGkcbẫy sRWaLk5ập hìnhyXgD7o yXgD7otròn, cóRWaLk5 đính76 mộtRWaLk5 cáuuPGkci th76ể 76bài yXgD7obằng 76đồng. 76Harry đọc:
"Sybill TrelawuuPGkcney, yXgD7ogiáo vRWaLk5iên RWaLk5bộ mônuuPGkc TiênyXgD7o TyXgD7ori họcRWaLk5... uuPGkcLàm sRWaLk5ao yXgD7otụi mìuuPGkcnh RWaLk5lên RWaLk5được tuuPGkcrên đó76 b76ây giờ?"
Như yXgD7othể 76để trả76 lờiRWaLk5 câuuPGkcu hỏiyXgD7o cRWaLk5ủa RWaLk5Harry, cánhRWaLk5 cửauuPGkc yXgD7o bẫuuPGkcy sậpuuPGkc bỗngRWaLk5 yXgD7onhiên uuPGkcmở uuPGkcra, uuPGkcvà m76ột c76ái thanuuPGkcg bằuuPGkcng bạRWaLk5c đượcRWaLk5 thảRWaLk5 xuốnyXgD7og 76ngay 76 yXgD7obên cuuPGkchân HRWaLk5arry. MRWaLk5ọi ngườRWaLk5i ch76ợt 76im bặt.
Ron 76nhe ryXgD7oăng cười:
"Nhường uuPGkcbồ lyXgD7oên trướcRWaLk5 đó."
Harry đ76ành RWaLk5leo lênRWaLk5 trướcuuPGkc tiên,RWaLk5 bướcRWaLk5 76vào m76ột RWaLk5 phònRWaLk5g uuPGkchọc truuPGkcông yXgD7olạ lùn76g RWaLk5nhất tRWaLk5ừ tyXgD7orước tớiuuPGkc nayyXgD7o. Th76ật uuPGkcra, RWaLk5nó chẳngyXgD7o g76iống 76 76phòng RWaLk5học uuPGkcchút 76xíu RWaLk5nào hRWaLk5ết; màyXgD7o yXgD7olại đâuuuPGkc uuPGkcđó vừaRWaLk5 guuPGkciống mộtuuPGkc cá76i khyXgD7oo ápuuPGkc má76i yXgD7o 76của mộRWaLk5t 76căn nhà76, vừ76a giuuPGkcống mộtyXgD7o cyXgD7oái tiệmyXgD7o tràyXgD7o kiểyXgD7ou xưyXgD7oa. RWaLk5Trong phònyXgD7og RWaLk5có íRWaLk5t uuPGkc nhứuuPGkct haRWaLk5i RWaLk5chục RWaLk5cái bà76n tròn76 nh76ỏ bRWaLk5ày buuPGkciện lộn76 xộnuuPGkc, RWaLk5chung quanuuPGkch đặtRWaLk5 mấ76y cuuPGkcái uuPGkc ghuuPGkcế bàyXgD7onh buuPGkcọc vảuuPGkci houuPGkca RWaLk5sặc sỡRWaLk5 vyXgD7oà 76mấy cáuuPGkci gRWaLk5ối n76ệm nhỏ76 màuuPGkc 76dày. MyXgD7oọi thứ76 đuuPGkcược yXgD7o s76oi sángRWaLk5 bRWaLk5ằng ányXgD7oh đèn76 đỏyXgD7o thắm.76 RWaLk5Tất cả76 yXgD7omàn cửauuPGkc suuPGkcổ đềuuuPGkc kéo76 k76ín lạiyXgD7o vàyXgD7o uuPGkc 76nhiều ngọnuuPGkc đènRWaLk5 đượcyXgD7o cyXgD7ohụp kínuuPGkc bằ76ng nhữnguuPGkc RWaLk5cái k76hăn quuuPGkcàng đỏ76 sậm.yXgD7o CyXgD7oăn yXgD7ophòng uuPGkc ấRWaLk5m 76một các76h ng76ột ngạRWaLk5t, 76và d76ưới RWaLk5bệ RWaLk5lò sưyXgD7oởi chRWaLk5ất đầRWaLk5y nhóc76 76các tyXgD7ohứ, yXgD7omột uuPGkc ngọyXgD7on 76lửa đaRWaLk5ng đyXgD7oun myXgD7oột cáRWaLk5i ấmyXgD7o đồngRWaLk5 RWaLk5to tướngyXgD7o, tỏaRWaLk5 76ra m76ột thRWaLk5ứ mRWaLk5ùi hăn76g 76nồng yXgD7o đuuPGkcến yXgD7ophát bệnh.yXgD7o MấyyXgD7o c76ái yXgD7okệ yXgD7ođặt d76ọc byXgD7oức tườnyXgD7og truuPGkcòn 76quây ch76ất lộnyXgD7o xộyXgD7on 76 nhữngRWaLk5 lyXgD7oông RWaLk5chim đRWaLk5ầy RWaLk5bụi uuPGkcbám, nRWaLk5hững RWaLk5mẩu nếnyXgD7o cụt,RWaLk5 nhiềuuPGkcu xuuPGkcấp bài76 lRWaLk5á tyXgD7oe yXgD7otua, RWaLk5 76vô sốRWaLk5 nh76ững tráiRWaLk5 76cầu thủuuPGkcy tyXgD7oinh ónRWaLk5g ánhRWaLk5 bạuuPGkcc, vuuPGkcà 76cả một76 đoà76n qyXgD7ouân tRWaLk5ách uuPGkc trà76 yXgD7ohùng hậu.
Cả lớ76p 76đang tậ76p tRWaLk5rung yXgD7otrong phòyXgD7ong quanhyXgD7o, mọyXgD7oi ngưuuPGkcời nyXgD7oói nănyXgD7og uuPGkcthì thào76. 76Ron đếRWaLk5n sát76 buuPGkcên vayXgD7oi HarryuuPGkc, hỏi:
"Cô giáyXgD7oo đâu?"
Thình luuPGkcình 76một gRWaLk5iọng nó76i yXgD7ovọng 76ra tuuPGkcừ bón76g tốiyXgD7o, một76 thứyXgD7o giọyXgD7ong mơyXgD7o hồRWaLk5 nyXgD7ohỏ nhẹ:
"Chào cáuuPGkcc tr76ò. ThậuuPGkct hâyXgD7on hạnh76 đượcuuPGkc gặpRWaLk5 cácRWaLk5 yXgD7otrò t76rong t76hế giuuPGkcới vậRWaLk5t chất."
Ấn tượngyXgD7o củyXgD7oa HaruuPGkcry nRWaLk5gay uuPGkclúc đó76 làyXgD7o về76 76một luuPGkcoài yXgD7o côn76 tRWaLk5rùng tyXgD7oo tướngRWaLk5 rựyXgD7oc uuPGkcrỡ. 76Giáo RWaLk5sư uuPGkcTrelawney duuPGkci chuyểnRWaLk5 và76o yXgD7ovùng cRWaLk5ó ánhuuPGkc yXgD7o lửauuPGkc 76soi, và76 bRWaLk5ọn tRWaLk5rẻ nhậRWaLk5n tyXgD7ohấy bàuuPGkc giáRWaLk5o yXgD7oốm cà76 t76ong cuuPGkcà tRWaLk5eo, RWaLk5cặp uuPGkcmắt kiếRWaLk5ng RWaLk5 RWaLk5làm phóngRWaLk5 đạiRWaLk5 đôi76 RWaLk5mắt yXgD7ocủa bàRWaLk5 RWaLk5to 76hơn k76ích thướcyXgD7o t76ự nhiênRWaLk5 rấtRWaLk5 nhiều76 lần,76 76 76và b76à quấRWaLk5n yXgD7omột 76cái RWaLk5khăn chuuPGkcoàng yXgD7ođầu 76mỏng cRWaLk5ó dátRWaLk5 tran76g kiyXgD7om ónyXgD7og án76h. QuyXgD7oanh 76 cuuPGkcái RWaLk5cổ mảnhuuPGkc kh76ảnh củyXgD7oa yXgD7obà lRWaLk5à v76ô sốRWaLk5 yXgD7onhững yXgD7odây c76huyền vyXgD7oà chuỗ76i uuPGkchạt, còRWaLk5n yXgD7o cánhRWaLk5 tayuuPGkc, byXgD7oàn taRWaLk5y RWaLk5và ngó76n RWaLk5tay cuuPGkcủa bàyXgD7o thìuuPGkc đuuPGkceo đầyuuPGkc 76những vyXgD7oòng vyXgD7oới nhuuPGkcẫn. RWaLk5Bà RWaLk5 nói:
"NuuPGkcgồi xuốnguuPGkc đRWaLk5i cácyXgD7o trò,RWaLk5 ngồiyXgD7o xuốngyXgD7o nào."
BRWaLk5ọn trẻyXgD7o vụ76ng vềyXgD7o tr76èo l76ên mấyRWaLk5 cRWaLk5hiếc ghế76 bàyXgD7onh uuPGkchoặc uuPGkc ngồi76 lyXgD7oọt thỏuuPGkcm tRWaLk5rong mấuuPGkcy 76cái gốiyXgD7o nệmRWaLk5. Ha76rry, RRWaLk5on vRWaLk5à HermiuuPGkcone cùuuPGkcng ngồyXgD7oi yXgD7o quuuPGkcanh mộ76t cáuuPGkci 76bàn tròn.
Giáo RWaLk5sư Trel76awney uuPGkcthì tyXgD7oự mình76 ngồiRWaLk5 vyXgD7oào m76ột cáiuuPGkc guuPGkchế bàn76h cuuPGkcó cánuuPGkch yXgD7ođặt trướcyXgD7o 76lò yXgD7osưởi. BàuuPGkc nói:
"Chào mừngyXgD7o cyXgD7oác tròyXgD7o đRWaLk5ến vuuPGkcới byXgD7oộ muuPGkcôn TiyXgD7oên uuPGkctri học.RWaLk5 yXgD7o TênuuPGkc củ76a tôiyXgD7o yXgD7olà giáo76 RWaLk5sư TreuuPGkclawney. TrướcyXgD7o đâuuPGkcy có76 lẽ76 cácRWaLk5 truuPGkcò cuuPGkchưa từuuPGkcng gặpRWaLk5 RWaLk5 t76ôi. VìRWaLk5 t76ôi tyXgD7ohấy nyXgD7oếu xuốnguuPGkc dRWaLk5ưới th76ường xuuPGkcuyên quáuuPGkc tRWaLk5hì yXgD7oba mớ76 boyXgD7on 76chen chộnRWaLk5 76 rộnRWaLk5 củauuPGkc uuPGkccái trường76 76có RWaLk5thể làmRWaLk5 mờyXgD7o đ76i 76Nội Nh76ãn củaRWaLk5 tôi."
Không RWaLk5ai nuuPGkcói uuPGkcgì đểRWaLk5 yXgD7ođáp lạ76i cáyXgD7oi thônyXgD7og yXgD7obáo yXgD7okhác yXgD7o thườRWaLk5ng đó.uuPGkc RWaLk5Giáo RWaLk5sư TryXgD7oelawney khéyXgD7oo léo76 nhẹRWaLk5 n76hàng yXgD7osửa lạiyXgD7o cRWaLk5ái kyXgD7ohăn yXgD7ochoàng uuPGkc ryXgD7oồi nó76i tiếp:
"Vậy luuPGkcà cácyXgD7o tryXgD7oò RWaLk5đã chọ76n họcyXgD7o mô76n TiRWaLk5ên tr76i, bộ76 m76ôn RWaLk5 76khó kyXgD7ohăn nhứt76 tuuPGkcrong RWaLk5các ngànyXgD7oh nghệuuPGkc RWaLk5thuật huyền76 yXgD7obí. TôiyXgD7o RWaLk5muốn l76ưu yXgD7oý cácuuPGkc uuPGkc tròRWaLk5 ngayXgD7oy tuuPGkcừ buổiRWaLk5 byXgD7oan sơRWaLk5 luuPGkcà nếuRWaLk5 cácyXgD7o 76trò kuuPGkchông yXgD7ocó 76cái 76Nhìn, thìuuPGkc yXgD7otôi s76ẽ yXgD7o 76chẳng thểRWaLk5 dạ76y dỗuuPGkc cácRWaLk5 t76rò yXgD7ođược nhiềuRWaLk5 nhỏuuPGkci gìyXgD7o ch76o lắyXgD7om. RWaLk5Sách vyXgD7oở cyXgD7oũng cRWaLk5hẳng uuPGkc giúpuuPGkc RWaLk5đỡ uuPGkccác tròyXgD7o ba76o yXgD7onhiêu tyXgD7orong lĩnuuPGkch vyXgD7oực 76này đâu..."
Nghe myXgD7oấy câuyXgD7o 76này, HarryXgD7oy 76và RRWaLk5on cyXgD7oùng uuPGkcnhe rRWaLk5ăng RWaLk5 cườiRWaLk5 yXgD7ovà liRWaLk5ếc RWaLk5mắt nRWaLk5hìn HermioRWaLk5ne, côRWaLk5 76bé tuuPGkcỏ ryXgD7oa sửnguuPGkc sốtuuPGkc vềuuPGkc cuuPGkcái điRWaLk5ều lRWaLk5à sác76h 76 uuPGkcthì cũRWaLk5ng khôuuPGkcng giúpyXgD7o ícuuPGkch g76ì uuPGkctrong việuuPGkcc hRWaLk5ọc uuPGkcbộ môyXgD7on này.
"Nhiều phù76 tyXgD7ohủy vuuPGkcà ph76áp s76ư, m76ặc uuPGkcdù tyXgD7oài 76ba trRWaLk5ong uuPGkc nhRWaLk5ững lĩyXgD7onh vuuPGkcực yXgD7onhư uuPGkcnổ tRWaLk5o, ướcuuPGkc đoáuuPGkcn 76giỏi vàRWaLk5 biến76 mấRWaLk5t độtyXgD7o nguuPGkcột, nhưngRWaLk5 vuuPGkcẫn 76 khônuuPGkcg thể76 nà76o nhìnuuPGkc xRWaLk5uyên q76ua đượRWaLk5c nhữngRWaLk5 b76í muuPGkcật b76ị chyXgD7oe yXgD7ophủ RWaLk5của tương76 yXgD7o lai."
Đô76i myXgD7oắt tuuPGkco cộuuPGkc muuPGkcơ 76màng củ76a guuPGkciáo sưyXgD7o lưuuPGkcớt tuuPGkcừ gươngRWaLk5 mặt76 cănRWaLk5g thẳng76 nàyyXgD7o đếnRWaLk5 gưyXgD7oơng mặuuPGkct luuPGkco 76âu 76khác củaRWaLk5 76lũ họcRWaLk5 trò,RWaLk5 byXgD7oà tiếpuuPGkc tục:
"Đó lRWaLk5à thRWaLk5iên uuPGkcphú, chỉRWaLk5 dànuuPGkch riyXgD7oêng 76cho mộRWaLk5t íyXgD7ot ngườiyXgD7o yXgD7omà thôi."
Bỗng yXgD7onhiên bà76 nóRWaLk5i vớ76i Neville:
"T76rò n76ày, 76bà n76ội 76của tRWaLk5rò cuuPGkcó khỏuuPGkce không?"
Neville suýt76 téuuPGkc 76lăn r76a khỏiuuPGkc đốuuPGkcng RWaLk5gối RWaLk5nệm uuPGkcmà yXgD7onó đangRWaLk5 nRWaLk5gồi. N76ó ruuPGkcun 76run v76ì hoảngRWaLk5 hồn:
"Dạ,76 yXgD7ocon ngh76ĩ buuPGkcà yXgD7ocon khuuPGkcỏe ạ."
Giáo RWaLk5sư uuPGkcTrelawney lắRWaLk5c đầuuuPGkc, 76ánh lửuuPGkca phản76 cRWaLk5hiếu uuPGkclấp lRWaLk5ánh trê76n RWaLk5đôi uuPGkchoa RWaLk5tai nuuPGkcgọc lụcRWaLk5 b76ảo b76à đ76eo yXgD7olủng lẳng:
"yXgD7oNếu tôyXgD7oi l76à yXgD7otrò, RWaLk5thì tôi76 kuuPGkchông uuPGkcdám cuuPGkchắc nhyXgD7oư vRWaLk5ậy đâu."
NevillyXgD7oe nghyXgD7oẹn họng76. Gi76áo sRWaLk5ư TreuuPGkclawney vẫn76 76điềm nhiuuPGkcên RWaLk5tĩnh tại:
"ChRWaLk5úng tuuPGkca sẽ76 nuuPGkcghiên cyXgD7oứu nhữnRWaLk5g phuuPGkcương pháp76 cơRWaLk5 bảnuuPGkc uuPGkc cRWaLk5ủa RWaLk5bộ myXgD7oôn TRWaLk5iên uuPGkcTri tronyXgD7og nRWaLk5ăm họyXgD7oc nà76y. uuPGkcHọc RWaLk5kỳ uuPGkcmột s76ẽ dàuuPGkcnh uuPGkcđể hRWaLk5ọc cáRWaLk5ch 76 đọcuuPGkc c76ác uuPGkclá tràyXgD7o. HọcuuPGkc uuPGkckỳ saRWaLk5u uuPGkcchúng tRWaLk5a suuPGkcẽ tyXgD7oiến tRWaLk5ới môyXgD7on CoRWaLk5i yXgD7oChỉ 76tay. NhyXgD7oân 76 tiệnRWaLk5 RWaLk5ta bảoyXgD7o cyXgD7oho tròyXgD7o này...yXgD7o" GiáouuPGkc sưuuPGkc thìnuuPGkch lìRWaLk5nh hướngRWaLk5 cái76 nhìn76 vàyXgD7oo yXgD7o PaRWaLk5rvati 76Patil. ".yXgD7o.. HRWaLk5ãy uuPGkccoi chừnguuPGkc một76 yXgD7ogã 76tóc đỏ."
yXgD7oParvati kyXgD7oinh RWaLk5ngạc q76uay uuPGkcqua nhyXgD7oìn R76on yXgD7ođang ngồi76 buuPGkcên yXgD7ocạnh, ruuPGkcồi đẩyuuPGkc ghếuuPGkc của76 yXgD7omình xyXgD7oa yXgD7ora. GiáoRWaLk5 suuPGkcư TreluuPGkcawney vẫnuuPGkc 76tiếp tục:
76"Trong họcuuPGkc kỳ76 mùaRWaLk5 hèyXgD7o tớiyXgD7o, chúnRWaLk5g t76a uuPGkchọc lRWaLk5ên tớiuuPGkc yXgD7o uuPGkcbộ mô76n ng76hiên cứuuuPGkc trRWaLk5ái cyXgD7oầu uuPGkcpha lê76 yXgD7o- ấyRWaLk5 RWaLk5là uuPGkcsau kRWaLk5hi chRWaLk5úng tuuPGkca đãyXgD7o hyXgD7ooàn tấyXgD7ot RWaLk5 được76 môn76 đo76án điềmRWaLk5 lửa.yXgD7o ThậtyXgD7o 76không maRWaLk5y làRWaLk5 lớpRWaLk5 họcRWaLk5 củyXgD7oa chúng76 yXgD7ota sRWaLk5ẽ bịuuPGkc tyXgD7oạm 76 ngưuuPGkcng yXgD7ovào thánuuPGkcg 76hai vì76 76một t76rận c76úm yXgD7okhó chịuuuPGkc. Bả76n thâ76n yXgD7ota yXgD7osẽ uuPGkcbị mấ76t yXgD7o giọ76ng. VàRWaLk5 vàyXgD7oo khoyXgD7oảng gầyXgD7on lễ76 PhụcyXgD7o SiRWaLk5nh, mộtuuPGkc RWaLk5người tronRWaLk5g số76 chúnguuPGkc RWaLk5ta sẽRWaLk5 RWaLk5 yXgD7olìa x76a cuuPGkchúng t76a vĩnhuuPGkc viễn."
Sau lờiuuPGkc RWaLk5tiên uuPGkctri nàuuPGkcy lRWaLk5à RWaLk5một khoảuuPGkcng iyXgD7om lặ76ng căngyXgD7o yXgD7o thẳyXgD7ong, nhưn76g gi76áo uuPGkcsư TrelyXgD7oawney RWaLk5không uuPGkccó vẻyXgD7o 76gì uuPGkcnhận thyXgD7oấy điuuPGkcều yXgD7ođó. BàuuPGkc nRWaLk5ói yXgD7o RWaLk5với LavenRWaLk5der ByXgD7orown, ngườyXgD7oi ngyXgD7oồi RWaLk5gần bà76 uuPGkcnhứt vàuuPGkc guuPGkcần nhưyXgD7o uuPGkcđã uuPGkcco 76rúm lyXgD7oại RWaLk5 uuPGkctrong cáiRWaLk5 ghếRWaLk5 bành:
"Trò RWaLk5làm ơnuuPGkc 76đưa 76cho yXgD7otôi cái76 buuPGkcình yXgD7otrà buuPGkcằng bạyXgD7oc lớn76 nhứt."
LavenduuPGkcer 76có vẻ76 yXgD7ohú RWaLk5vía, bèn76 đứn76g dậyyXgD7o, lấyyXgD7o yXgD7ocái ấmRWaLk5 tryXgD7oà 76tổ chảngRWaLk5 tr76ên kRWaLk5ệ RWaLk5xuống yXgD7ovà đyXgD7oặt RWaLk5nó lên76 RWaLk5cái bàn76 trướcyXgD7o mặuuPGkct uuPGkcgiáo syXgD7oư Trelawney.
"RWaLk5Cám ơ76n trò.uuPGkc TìnRWaLk5h c76ờ thôiyXgD7o, c76ái yXgD7ođiều uuPGkcmà tRWaLk5rò đaRWaLk5ng kRWaLk5hiếp sợ...76 cáuuPGkci điềuuuPGkc đó76 sRWaLk5ẽ xảRWaLk5y RWaLk5ra vàoyXgD7o RWaLk5thứ syXgD7oáu, ngRWaLk5ày 7616 tháyXgD7ong 10."
Lavender ruyXgD7on lẩ76y bẩy.
"Bây giờ,uuPGkc yXgD7otôi muốnyXgD7o cácyXgD7o tròRWaLk5 chiyXgD7oa ruuPGkca tRWaLk5hành từnyXgD7og yXgD7o cặRWaLk5p. 76Hãy luuPGkcấy tyXgD7oách tràyXgD7o ởyXgD7o trên76 76kệ xuuuPGkcống, rRWaLk5ồi lRWaLk5ại RWaLk5đây RWaLk5ta ró76t RWaLk5đầy trRWaLk5à chyXgD7oo. 76 XoyXgD7ong cáRWaLk5c tRWaLk5rò uuPGkcngồi xRWaLk5uống màyXgD7o uốRWaLk5ng; uốngyXgD7o đếnuuPGkc uuPGkckhi nyXgD7oào chỉRWaLk5 yXgD7ocòn lạiyXgD7o uuPGkcbã tr76à uuPGkc tuuPGkcrong tácRWaLk5h. 76Dùng tuuPGkcay truuPGkcái súRWaLk5c bãuuPGkc tr76à t76rong táuuPGkcch yXgD7oba lần,uuPGkc 76rồi 76úp tácuuPGkch 76 yXgD7oxuống duuPGkcĩa; đợiuuPGkc cuuPGkcho 76trà kiệ76t uuPGkcđến giọRWaLk5t nướcuuPGkc cuốuuPGkci cùRWaLk5ng tyXgD7ohì yXgD7ođưa cá76i táyXgD7och củayXgD7o uuPGkc mìn76h uuPGkccho bạnuuPGkc củaRWaLk5 uuPGkcmình bóyXgD7oi. CRWaLk5ác truuPGkcò sẽuuPGkc t76heo tranyXgD7og RWaLk55 v76à RWaLk56 củuuPGkca quyRWaLk5ển VényXgD7o 76 MànRWaLk5 T76ương LyXgD7oai để76 diễnuuPGkc dịchyXgD7o RWaLk5ý nguuPGkchĩa những76 dạuuPGkcng bãRWaLk5 trRWaLk5à. T76ôi sẽRWaLk5 đuuPGkci yXgD7oquanh RWaLk5 cáuuPGkcc tròuuPGkc để76 g76iúp đỡyXgD7o, h76ướng dẫn76. ÔiuuPGkc, RWaLk5con ơi..."
Giáo sưuuPGkc tóyXgD7om luuPGkcấy cányXgD7oh tauuPGkcy NevillRWaLk5e, kyXgD7oéo nuuPGkcó đứngyXgD7o lên,
"... RWaLk5sau kh76i yXgD7ocon làmRWaLk5 bểyXgD7o cái76 táRWaLk5ch đầ76u tiêuuPGkcn, cRWaLk5on uuPGkclàm ơyXgD7on chọnuuPGkc mộtyXgD7o cá76i tác76h yXgD7ocó hoRWaLk5a yXgD7ovăn màuuuPGkc 76xanh. TôiyXgD7o RWaLk5thì hợ76p v76ới yXgD7omàu h76ồng hơn."
Liền sa76u đó,yXgD7o NeviRWaLk5lle vừ76a uuPGkcmới vuuPGkcói lênuuPGkc k76ệ đểRWaLk5 lấyuuPGkc uuPGkc tách76 uuPGkctrà tRWaLk5hì nghRWaLk5e mộ76t tiRWaLk5ếng xoả76ng của76 đồ76 uuPGkcbể. Giáo76 RWaLk5sư Trelawn76ey rảyXgD7oo uuPGkcbước 76 76đến bênRWaLk5 Ne76ville, cầm76 thRWaLk5eo uuPGkcmột 76cái uuPGkcđồ hốtuuPGkc yXgD7orác uuPGkcvà chổi,76 yXgD7orồi nói:
"Một trouuPGkcng yXgD7onhững uuPGkccái RWaLk5màu xanuuPGkch yXgD7olam ấyuuPGkc, đúngyXgD7o rồi76 đó,yXgD7o 76con... uuPGkcnếu uuPGkccon uuPGkckhông phiềnRWaLk5... cRWaLk5ám ơRWaLk5n con..."
KhyXgD7oi táuuPGkcch tràRWaLk5 củ76a 76Harry 76và RuuPGkcon đượcRWaLk5 ró76t đ76ầy tràRWaLk5 76 rồRWaLk5i, h76ai đứauuPGkc qyXgD7ouay trở76 lạiyXgD7o RWaLk5bàn củuuPGkca myXgD7oình, 76cố gắn76g uốRWaLk5ng thậtyXgD7o yXgD7onhanh món76 trRWaLk5à uuPGkc puuPGkchỏng yXgD7olưỡi ấy.yXgD7o RồyXgD7oi tyXgD7oụi yXgD7onó súcRWaLk5 c76ặn t76rà tronyXgD7og tyXgD7oách đRWaLk5úng uuPGkcnhư 76lời chyXgD7oỉ dẫn76 76 củRWaLk5a giá76o sư76 TrelauuPGkcwney, rồRWaLk5i ú76p ngưyXgD7oợc táchRWaLk5 tuuPGkcrà xuốngyXgD7o c76ho ráyXgD7oo nướcuuPGkc yXgD7oxong yXgD7ođổi yXgD7o uuPGkccho n76hau uuPGkcđể bói.
Cả hRWaLk5ai đứuuPGkca đềuRWaLk5 muuPGkcở sáuuPGkcch đến76 RWaLk5trang 765 vàyXgD7o 6yXgD7o. uuPGkcRon nói:
"Đây rồyXgD7oi. BRWaLk5ồ thấyRWaLk5 RWaLk5cái gìRWaLk5 yXgD7oở troyXgD7ong táchuuPGkc tryXgD7oà 76của mình?"
Harry đáp:
"76Một mRWaLk5ớ chyXgD7oèm nhẹ76p màuuuPGkc nâu."
Một lRWaLk5àn khóRWaLk5i tỏRWaLk5a mùi76 yXgD7onồng nặ76c tronuuPGkcg căuuPGkcn phòng76 76 chợuuPGkct kuuPGkchiến ch76o yXgD7oHarry thấyyXgD7o RWaLk5buồn ngủyXgD7o vàRWaLk5 76đờ đuuPGkcẫn đyXgD7oi. RWaLk5Tiếng giáyXgD7oo syXgD7oư TrelRWaLk5awney uuPGkc kyXgD7oêu gọuuPGkci sRWaLk5au lànRWaLk5 76khói trà76 myXgD7oờ mịt:
"Các tRWaLk5rò hã76y mởyXgD7o rộyXgD7ong đ76ầu óyXgD7oc 76ra, hãyyXgD7o đểRWaLk5 chRWaLk5o mắtRWaLk5 của76 myXgD7oình nhìyXgD7on x76uyên 76qua cyXgD7oõi trầnRWaLk5 tục!"
Harry cốRWaLk5 RWaLk5gắng uuPGkctập truuPGkcung. SauuPGkcu kRWaLk5hi tuuPGkcham khảouuPGkc cuốnuuPGkc VéyXgD7on Màn76 TươuuPGkcng Lai76, nóyXgD7o nói:
"Đúng rồiuuPGkc, bồyXgD7o cyXgD7oó một76 dấuyXgD7o thậpuuPGkc uuPGkchơi uuPGkclung luuPGkcay... 76 nghĩRWaLk5a làRWaLk5 byXgD7oồ RWaLk5sắp puuPGkchải tr76ải uuPGkcqua "t76hử thácRWaLk5h vRWaLk5à đauRWaLk5 khổuuPGkc" 76- 76xin lỗiRWaLk5 nghyXgD7oe yXgD7o- uuPGkc n76hưng cRWaLk5ó 76một dRWaLk5ấu hiệu76 yXgD7ocó 76thể uuPGkclà myXgD7oặt tuuPGkcrời. ĐRWaLk5ể coi..RWaLk5. nóyXgD7o cóRWaLk5 n76ghĩa lyXgD7oà "hạnh76 uuPGkc phúcRWaLk5 lớn"76... yXgD7ovậy lRWaLk5à bồRWaLk5 sắ76p yXgD7ophải chịuRWaLk5 đau76 khổyXgD7o nhyXgD7oưng 76mà syXgD7oẽ rRWaLk5ất vui..."
Ron nói:
"Theo ý76 muuPGkcình tyXgD7ohì buuPGkcồ 76cần phảiuuPGkc đ76i kiểRWaLk5m trRWaLk5a lạiuuPGkc cái76 NộiRWaLk5 NhRWaLk5ãn củauuPGkc bồ."
Cả hyXgD7oai đứa76 phảRWaLk5i né76n tiyXgD7oếng cườiRWaLk5 củauuPGkc yXgD7omình l76ại vìRWaLk5 76giáo uuPGkcsư Tr76elawney đ76ang nhìnuuPGkc trừngRWaLk5 trừn76g vuuPGkcề 76phía RWaLk5tụi nó.
"Bây giờRWaLk5 đến76 phiênRWaLk5 mình..."
Ron ng76ó v76ô cái76 táuuPGkcch củaRWaLk5 HyXgD7oarry, trán76 nuuPGkcó yXgD7onhăn lạiuuPGkc RWaLk5ra 76điều su76y tưyXgD7o dRWaLk5ữ lắm.
"Có m76ột đốmuuPGkc tròuuPGkcn hyXgD7oơi giốnyXgD7og myXgD7oột cá76i nóyXgD7on tyXgD7orái dưaRWaLk5. Không76 chyXgD7oừng bồuuPGkc suuPGkcắp lyXgD7oàm việc76 cRWaLk5ho RWaLk5Bộ PháRWaLk5p Thuật..."
Nó uuPGkcxoay táchyXgD7o tràyXgD7o đuuPGkcể 76nhìn ngượcuuPGkc lại.
"N76hưng màyXgD7o nhìnuuPGkc nhRWaLk5ư vầyyXgD7o tRWaLk5hì RWaLk5nó giốnyXgD7og mộtyXgD7o 76trái sồi76 hơnRWaLk5... c76ái gìyXgD7o vậyRWaLk5 ta?"
Ron dRWaLk5ò cRWaLk5uốn Vé76n MànuuPGkc TưuuPGkcơng Lai.
"Vàng trờuuPGkci RWaLk5cho bấtuuPGkc ngRWaLk5ờ." Tuyệt76 cúRWaLk5 mèoRWaLk5. RWaLk5Bồ cóyXgD7o uuPGkcthể uuPGkccho mìnyXgD7oh RWaLk5mượn mộtRWaLk5 ítRWaLk5 chứ?RWaLk5 Ở76 đâyRWaLk5 cònuuPGkc c76ó cáiRWaLk5 gyXgD7oì nữaRWaLk5 nè."
Ron uuPGkclại xoaRWaLk5y cyXgD7oái táchRWaLk5 76trà mộtyXgD7o lyXgD7oần nữa.
"Trông giốnyXgD7og yXgD7onhư mộtyXgD7o cyXgD7oon 76thú. Ừ76, đRWaLk5úng rồiRWaLk5, cáyXgD7oi đầu76 yXgD7othú đâuuPGkcy... nRWaLk5ó giốngyXgD7o 76một cyXgD7oon hyXgD7oà RWaLk5mã... kyXgD7ohông, RWaLk5một cRWaLk5on cừu..."
Harry để76 RWaLk5bật yXgD7ora mRWaLk5ột tiyXgD7oếng cười76 vàoyXgD7o đú76ng l76úc giuuPGkcáo syXgD7oư TrelyXgD7oawney đyXgD7oang yXgD7ođảo quanRWaLk5h nyXgD7oó. RWaLk5Bà RWaLk5nói RWaLk5với vẻRWaLk5 quởRWaLk5 m76ắng Ron:
"ĐưayXgD7o tôiRWaLk5 xRWaLk5em nàuuPGkco, trò76 kia."
GuuPGkciáo s76ư rảoRWaLk5 buuPGkcước uuPGkcđến, xoắuuPGkcn cáyXgD7oi táRWaLk5ch RWaLk5của HarrRWaLk5y k76hỏi uuPGkctay RyXgD7oon, m76ọi ngườiRWaLk5 trởyXgD7o nRWaLk5ên iRWaLk5m lặngyXgD7o, chyXgD7oờ xem.
"GiáuuPGkco sưyXgD7o chăuuPGkcm 76chú nhuuPGkcìn v76ào cáiyXgD7o tách,RWaLk5 xuuPGkcoay uuPGkcnó ngượ76c chiều76 RWaLk5kim đ76ồng hồ:
"Chim ưng76... coRWaLk5n yêyXgD7ou dấyXgD7ou ạ,76 co76n cóyXgD7o mộyXgD7ot kẻ76 tửuuPGkc thù."
HermRWaLk5ione yXgD7othì thRWaLk5ầm hơiyXgD7o to:
"Nhưng m76à auuPGkci yXgD7ocũng biếtRWaLk5 đRWaLk5iều đ76ó mà."
Giáo s76ư quayXgD7oy lại76 quắcyXgD7o 76mắt yXgD7onhìn cuuPGkcô yXgD7obé. yXgD7oHermione vuuPGkcẫn nóRWaLk5i tiếp:
"Dạ, a76i cũnRWaLk5g biết76 màRWaLk5. AyXgD7oi cũngRWaLk5 biyXgD7oết chuyệnyXgD7o HauuPGkcrry 76và RWaLk5Kẻ muuPGkcà a76i cyXgD7oũng b76iết làuuPGkc ayXgD7oi đấy."
Harry vuuPGkcà RoRWaLk5n cùnyXgD7og trốuuPGkc yXgD7omắt nhìyXgD7on Hermi76one vớ76i 76sự uuPGkc ngạRWaLk5c nhi76ên tRWaLk5rộn lẫn76 RWaLk5niềm thyXgD7oán phụcuuPGkc. TụiRWaLk5 nóyXgD7o ch76ưa uuPGkcbao guuPGkciờ 76nghe HermioRWaLk5ne 76 nuuPGkcói c76huyện RWaLk5với gi76áo vRWaLk5iên bằ76ng 76cái giọng76 nyXgD7ohư vậy76. G76iáo 76sư TrelawneuuPGkcy chọ76n uuPGkc các76h ph76ớt lờRWaLk5 cuuPGkcô b76é. Bà76 lạyXgD7oi hạyXgD7o đôiuuPGkc RWaLk5mắt tyXgD7oo c76ộ cRWaLk5ủa 76bà xyXgD7ouống cái76 tRWaLk5ách củauuPGkc uuPGkc HauuPGkcrry, vàuuPGkc tiếpyXgD7o tụcyXgD7o yXgD7oxoay trởuuPGkc cáiyXgD7o tách.
"Dùi cui76... mộyXgD7ot cuộcyXgD7o tyXgD7oấn cônyXgD7og. CoRWaLk5n yêuyXgD7o dấuuuPGkc ơiyXgD7o, đRWaLk5ây kuuPGkchông RWaLk5phải l76à mộRWaLk5t táuuPGkcch truuPGkcà RWaLk5vui vẻ76 lắm..."
Ron rụyXgD7ot rèRWaLk5 thưa:
"Con 76nghĩ đóyXgD7o luuPGkcà yXgD7ocái nuuPGkcón trái76 dưa."
"Đầu lâyXgD7ou... hi76ểm họayXgD7o t76rên đườRWaLk5ng 76con đi,uuPGkc cuuPGkcon yêuRWaLk5 ạ..."
T76ất uuPGkccả uuPGkcbọn trẻRWaLk5 tyXgD7orong lRWaLk5ớp giươngyXgD7o RWaLk5mắt nuuPGkcgó 76giáo RWaLk5sư uuPGkc TreuuPGkclawney v76ới uuPGkcvẻ 76kinh hãiuuPGkc cuuPGkchết khuuPGkciếp đyXgD7oi được.yXgD7o yXgD7oBà RWaLk5xoay yXgD7ocái táuuPGkcch lRWaLk5ần cuốRWaLk5i uuPGkc cù76ng, háyXgD7o hốcuuPGkc miện76g, r76ồi thétyXgD7o lên.
RWaLk5Lại vyXgD7oang lênyXgD7o m76ột tiếngRWaLk5 xoảRWaLk5ng của76 đồRWaLk5 syXgD7oứ byXgD7oể; uuPGkc NeRWaLk5ville v76ừa lyXgD7oàm tiêuuPGkcu cyXgD7oái táyXgD7och RWaLk5thứ RWaLk5hai cRWaLk5ủa nó.76 GiáRWaLk5o syXgD7oư Trelaw76ney uuPGkcngồi yXgD7o t76hụp xuốngRWaLk5 mộtuuPGkc RWaLk5cái ghRWaLk5ế bànhuuPGkc tuuPGkcrống, bRWaLk5àn tyXgD7oay lónuuPGkcg láRWaLk5nh củuuPGkca bàuuPGkc uuPGkcđè yXgD7olên phRWaLk5ía RWaLk5 tráiRWaLk5 tiuuPGkcm mìnhuuPGkc v76à myXgD7oắt bàyXgD7o RWaLk5nhắm tyXgD7oịt lại.
"Ôi, 76con trauuPGkci c76ủa tRWaLk5ôi, c76on trauuPGkci y76êu dấ76u củaRWaLk5 tuuPGkcôi... RWaLk5không, khôn76g 76nói RWaLk5ra tyXgD7ohì yXgD7otốt hơn.uuPGkc.. không76, đừng76 hyXgD7oỏi tôiuuPGkc thuuPGkcì hơn..."
DeauuPGkcn 76Thomas luuPGkcập tứcRWaLk5 hỏi:
"Cái gyXgD7oì vậyXgD7oy, 76thưa guuPGkciáo sư?"
Mọi nRWaLk5gười bâyuuPGkc guuPGkciờ đãuuPGkc đứuuPGkcng RWaLk5lên, uuPGkctừ yXgD7otừ xuuPGkcúm lạiuuPGkc RWaLk5 đônguuPGkc đúcyXgD7o RWaLk5quanh cái76 buuPGkcàn uuPGkccủa yXgD7oHarry 76và RoyXgD7on, 76ép RWaLk5sát uuPGkcvô cáiRWaLk5 76ghế bà76nh uuPGkcmà uuPGkcgiáo RWaLk5 yXgD7osư yXgD7oTrelawney đanuuPGkcg ngồi76, đểuuPGkc ngóRWaLk5 vô76 tyXgD7oách RWaLk5trà củauuPGkc Harry.
Đôi mắtuuPGkc t76o uuPGkccộ củauuPGkc gRWaLk5iáo sưRWaLk5 TrelawnRWaLk5ey bỗngRWaLk5 mRWaLk5ở uuPGkcra đầyuuPGkc kịchuuPGkc tính:
"uuPGkcCon yyXgD7oêu uuPGkcơi, couuPGkcn yXgD7ocó mộtRWaLk5 Hu76ng tinh."
Harry huuPGkcỏi lại:
"Một cuuPGkcái gyXgD7oì ạ?"
Nó cóyXgD7o yXgD7othể nóiuuPGkc chắcuuPGkc là76 khRWaLk5ông phảiyXgD7o 76chỉ một76 mìnhRWaLk5 nóuuPGkc RWaLk5 76không biếyXgD7ot HuuuPGkcng tiRWaLk5nh làyXgD7o gì.yXgD7o DeayXgD7on ThomayXgD7os nhuuPGkcún RWaLk5vai vớiuuPGkc nyXgD7oó, LavendeuuPGkcr 76Brown yXgD7o uuPGkcthì lộyXgD7o vẻuuPGkc bốiuuPGkc rốiyXgD7o. NhưngyXgD7o ryXgD7oất nuuPGkchiều nh76ững đRWaLk5ứa kuuPGkchác thyXgD7oì rõyXgD7o ràn76g lyXgD7oà cyXgD7oó 76 byXgD7oiết, uuPGkcchúng đềuyXgD7o giyXgD7oơ 76tay lyXgD7oên yXgD7obịt miRWaLk5ệng yXgD7ovới v76ẻ uuPGkchoảng syXgD7oợ vô76 cùng.
Giáo sRWaLk5ư TryXgD7oelawney kêuRWaLk5 to:
"Hung uuPGkctinh chRWaLk5iếu, yXgD7ocon thânuuPGkc yRWaLk5êu ơiyXgD7o, co76n b76ị 76Hung tiuuPGkcnh chiếu!"
Trông giuuPGkcáo yXgD7osư TrelauuPGkcwney uuPGkccó vẻuuPGkc b76ị kíyXgD7och độngRWaLk5 đếnuuPGkc nỗiRWaLk5 HaryXgD7ory khuuPGkcông thRWaLk5ể nàouuPGkc hiểyXgD7ou đ76ược. BàRWaLk5 nói:
"Con myXgD7oa chRWaLk5ó khổng76 lRWaLk5ồ thườ76ng lảngRWaLk5 vảngRWaLk5 troyXgD7ong 76 nghĩyXgD7oa địayXgD7o! Co76n t76rai yêuuuPGkc ơRWaLk5i, đ76ó 76là m76ột điềmyXgD7o RWaLk5dữ 76- điềmRWaLk5 dRWaLk5ữ RWaLk5tệ h76ại nhứtyXgD7o yXgD7o- 76 điềyXgD7om chết76 chóc!"
Bao tửuuPGkc 76Harry 76quặn đaRWaLk5u. 76Con c76hó ấyXgD7oy, RWaLk5trên cáiRWaLk5 b76ìa yXgD7o củ76a cuố76n ĐiRWaLk5ềm BáRWaLk5o TRWaLk5ử ThầyXgD7on ởyXgD7o ti76ệm 76sách PhRWaLk5ú quuuPGkcí và76 C76ơ h76àn RWaLk5- cuuPGkcon c76hó yXgD7oấy, 76ở 76 tyXgD7orong byXgD7oóng tố76i củyXgD7oa đườnuuPGkcg Magnolia.uuPGkc.. La76vender 76Brown cũnRWaLk5g đưyXgD7oa tauuPGkcy bụmuuPGkc 76 miệngRWaLk5 mình76 uuPGkclại. MọiRWaLk5 ngườiuuPGkc đRWaLk5ều nhì76n HayXgD7orry. 76Mọi ngưuuPGkcời, ngoạuuPGkci truuPGkcừ HermioRWaLk5ne. RWaLk5 CRWaLk5ô bRWaLk5é đứnguuPGkc dậ76y, uuPGkcđi vuuPGkcòng yXgD7ora s76au c76ái ghyXgD7oế của76 giáRWaLk5o uuPGkcsư Trela76wney, nó76i tuuPGkchẳng yXgD7o thừng:
"Con khônguuPGkc thấyuuPGkc RWaLk5nó gyXgD7oiống HunyXgD7og tiRWaLk5nh chuuPGkcút nào."
GiápuuPGkc yXgD7osư TreuuPGkclawney dò76 xétRWaLk5 HermiuuPGkcone vớ76i mộtuuPGkc vẻyXgD7o c76àng lúcyXgD7o uuPGkccàng uuPGkckhó ưa.
"Con thâuuPGkcn yêyXgD7ou yXgD7oạ, RWaLk5con th76a l76ỗi cuuPGkcho 76ta kh76i 76ta nóRWaLk5i RWaLk5 r76a điều76 uuPGkcnày nhéyXgD7o, nRWaLk5hưng RWaLk5ta RWaLk5nhận thấy76 ruuPGkcất ít76 76tinh huuPGkcoa pháyXgD7ot tiếtRWaLk5 yXgD7oquanh 76 ngườRWaLk5i củayXgD7o coyXgD7on. uuPGkcRất ítRWaLk5 kh76ả nănRWaLk5g lĩnhuuPGkc hộyXgD7oi đốiyXgD7o vớyXgD7oi sựRWaLk5 c76ộng hưởngRWaLk5 củyXgD7oa tuuPGkcương uuPGkc tai."
Seamus cứyXgD7o hếtyXgD7o uuPGkcngoẹo đầu76 sRWaLk5ang uuPGkcbên 76này lạiyXgD7o ngoyXgD7oẹo đầuyXgD7o syXgD7oang bên76 uuPGkckia. NóuuPGkc nRWaLk5ói, mộtuuPGkc yXgD7ocon mắtRWaLk5 nhuuPGkceo uuPGkckhít lại:
"Nếu myXgD7oình 76nhìn yXgD7onhư vầuuPGkcy 76thì nuuPGkcó giống76 m76ột yXgD7oHung tinh,"
Nó nghiênyXgD7og mìRWaLk5nh sanuuPGkcg bê76n truuPGkcái yXgD7onói tiếp:
"Nhưng nếu76 nhìuuPGkcn từ76 RWaLk5chỗ uuPGkcnày tRWaLk5hì lạiRWaLk5 guuPGkciống m76ột coyXgD7on lRWaLk5ừa hơn."
Har76ry thRWaLk5ấy chínhRWaLk5 yXgD7omình cũyXgD7ong nuuPGkcgạc nhiên.uuPGkc uuPGkcBây giuuPGkcờ 76không a76i 76có RWaLk5vẻ muốn76 uuPGkcnhìn uuPGkcnó cả.yXgD7o N76ó nói:
"Chừng nyXgD7oào yXgD7ocô và76 các76 bạnRWaLk5 uuPGkcmới qyXgD7ouyết RWaLk5định xuuPGkcong làuuPGkc 76tôi RWaLk5có sắpRWaLk5 uuPGkcchết uuPGkchay không?"
Giáo sưyXgD7o TreyXgD7olawney lêuuPGkcn tiếnyXgD7og, bằnyXgD7og giọngyXgD7o n76ói 76mơ 76hồ nhứtuuPGkc củaRWaLk5 bà:
"Tôi cyXgD7oho là76 chúRWaLk5ng RWaLk5ta 76nên yXgD7ongưng bàiyXgD7o hRWaLk5ọc nuuPGkcgày yXgD7ohôm naRWaLk5y ở76 RWaLk5đây. 76Vâng... LàmyXgD7o ơRWaLk5n uuPGkctrả yXgD7olại đồyXgD7o yXgD7ođạc vuuPGkcề đRWaLk5úng chỗ..."
CyXgD7oả lớpRWaLk5 lặn76g lẽyXgD7o RWaLk5mang mấRWaLk5y cáiyXgD7o yXgD7otách đyXgD7oem RWaLk5trả lạiuuPGkc uuPGkccho uuPGkc giáuuPGkco s76ư TreRWaLk5lawney vuuPGkcà tuuPGkchu yXgD7odọn sácRWaLk5h RWaLk5vở v76ô cặp.76 NguuPGkcay đếyXgD7on RuuPGkcon cũnyXgD7og tRWaLk5ránh 76 áRWaLk5nh mắt76 củaRWaLk5 Harry.
GiáoRWaLk5 suuPGkcư TrelawneRWaLk5y n76ói mộ76t cáchyXgD7o yếuRWaLk5 ớt:
"Hẹn RWaLk5đến 76khi chúnguuPGkc 76ta yXgD7ogặp l76ại, ph76úc lyXgD7oành 76cho cáuuPGkcc 76trò. yXgD7oÔi, c76on uuPGkcyêu q76uí ơi..."
Giáo RWaLk5sư uuPGkcchỉ vRWaLk5ào Neville:
"LầnyXgD7o uuPGkcsau cyXgD7oon 76sẽ RWaLk5trễ, cyXgD7oho nyXgD7oên cyXgD7oon h76ãy cốRWaLk5 g76ắng cRWaLk5hăm hyXgD7oơn đểyXgD7o thuuPGkceo chyXgD7oo kịp."
Harry, RouuPGkcn vyXgD7oà yXgD7oHermione trèoyXgD7o xuRWaLk5ống yXgD7ocái yXgD7othang dâyXgD7oy 76 củRWaLk5a g76iáo sưuuPGkc TrelyXgD7oawney yXgD7orồi x76uống cá76i uuPGkccầu thuuPGkcang xoắn,RWaLk5 trouuPGkcng i76m lặng,76 rồyXgD7oi yXgD7o cuuPGkcùng điyXgD7o 76đến lớpyXgD7o Biế76n yXgD7ocủa giáyXgD7oo s76ư McGonagauuPGkcll. yXgD7oTụi n76ó mấtRWaLk5 nhiềuyXgD7o tRWaLk5hì 76giờ yXgD7o tìm76 p76hòng học76 đếnRWaLk5 nỗiyXgD7o mặcRWaLk5 yXgD7odù đuuPGkcã rờiRWaLk5 lớpuuPGkc hRWaLk5ọc TiuuPGkcên 76tri kRWaLk5há sớm,RWaLk5 màyXgD7o uuPGkckhi 76 bướcuuPGkc yXgD7ovào phònuuPGkcg uuPGkchọc môRWaLk5n RWaLk5Biến, thìyXgD7o cũuuPGkcng uuPGkcvừa uuPGkclúc yXgD7ovào tiế76t họcRWaLk5 mới.
Harry chuuPGkcọn mộtRWaLk5 uuPGkccái ghếuuPGkc c76uối 76phòng họuuPGkcc, uuPGkccó cảmyXgD7o uuPGkc giácRWaLk5 n76hư 76thể n76ó uuPGkcđang ngồiyXgD7o 76ở mộtRWaLk5 vịyXgD7o tuuPGkcrí đượcyXgD7o 76chiếu sánRWaLk5g yXgD7otập RWaLk5trung; cả76 lớp76 76 hìnRWaLk5h như76 cyXgD7oứ phyXgD7oóng nhữuuPGkcng RWaLk5cái liếcRWaLk5 trRWaLk5ộm yXgD7ovề p76hía nó,RWaLk5 nuuPGkchư thểuuPGkc yXgD7onó 76sắp ng76ã RWaLk5 lăyXgD7on uuPGkcra cyXgD7ohết buuPGkcất cứuuPGkc lúRWaLk5c nàyXgD7oo. Harr76y hầ76u 76như không76 ngh76e gi76áo sưuuPGkc McGonag76all RWaLk5 giảRWaLk5ng đượcyXgD7o điềuuuPGkc gì76 RWaLk5về A76mimagi uuPGkc- nhữnyXgD7og phù76 th76ủy cóRWaLk5 khảRWaLk5 nyXgD7oăng biuuPGkcến th76ành 76 tuuPGkchú vậuuPGkct RWaLk5theo RWaLk5ý muốn.uuPGkc 76Nó t76hậm chRWaLk5í cũng76 kyXgD7ohông nuuPGkchìn yXgD7okhi giáRWaLk5o sRWaLk5ư McuuPGkcGonagall yXgD7o 76tự biếnRWaLk5 m76ình thànuuPGkch uuPGkcmột RWaLk5con yXgD7omèo mướp76 cò76n dấu76 76mắt ki76ếng q76uanh yXgD7ođôi mắtRWaLk5 uuPGkcngay 76 trưRWaLk5ớc mặtRWaLk5 bọyXgD7on trẻ.
Khi bàRWaLk5 tyXgD7orở lạ76i nguyuuPGkcên hìnyXgD7oh sauuPGkcu mộuuPGkct 76tiếng nổ76 nyXgD7ogắn RWaLk5gọn "bụyXgD7op" nhuuPGkco nhỏ,RWaLk5 bàuuPGkc yXgD7olạ lùnRWaLk5g nuuPGkchìn 76quanh 76lũ họcuuPGkc trò:
"ThựcuuPGkc t76ình thì76 hômuuPGkc na76y tấtRWaLk5 cảyXgD7o cRWaLk5ác uuPGkccon bịuuPGkc làmRWaLk5 sRWaLk5ao yXgD7o vyXgD7oậy? Kh76ông hẳnRWaLk5 RWaLk5có v76ấn đuuPGkcề, 76nhưng 76đây yXgD7olà lyXgD7oần đầuRWaLk5 tiênyXgD7o myXgD7oà lớp76 họcRWaLk5 khuuPGkcông 76vỗ 76 76tay tRWaLk5rước sựRWaLk5 biếuuPGkcn hìyXgD7onh củayXgD7o cô."
Đầu cRWaLk5ủa mọiuuPGkc ngườiuuPGkc lạiyXgD7o hướng76 vềRWaLk5 76Harry, uuPGkcnhưng khônguuPGkc uuPGkcai nóuuPGkci gìuuPGkc. uuPGkcThế rồi,uuPGkc HermiouuPGkcne uuPGkcgiơ tay:
"Thưa cRWaLk5ô, tụiRWaLk5 co76n 76vừa muuPGkcới họcRWaLk5 l76ớp TiêRWaLk5n trRWaLk5i đyXgD7oầu tiRWaLk5ên củaRWaLk5 tụRWaLk5i cyXgD7oon, v76à tụ76i RWaLk5con uuPGkcđã họRWaLk5c yXgD7obài bó76i 76lá tràyXgD7o, và..."
Giáo sưRWaLk5 McRWaLk5Gonagall bỗng76 nghiêRWaLk5m tuuPGkcrang lại:
"A76, yXgD7ora vậy.RWaLk5 uuPGkcKhông cRWaLk5ần phRWaLk5ải uuPGkcnói thuuPGkcêm nữa,uuPGkc HermionuuPGkce à.76 CáuuPGkcc tyXgD7orò nóiuuPGkc chuuPGkco t76ôi RWaLk5nghe x76em, aRWaLk5i tron76g sốRWaLk5 c76ác t76rò RWaLk5sẽ 76chết tro76ng nămRWaLk5 nay?"
Mọi người76 tyXgD7oròn myXgD7oắt nhRWaLk5ìn sững76 RWaLk5giáo uuPGkcsư McGonagall.
Cuối cù76ng Harr76y nói:
76"Thưa c76ô, couuPGkcn ạ."
Giáo 76sư uuPGkcMcGonagall nhìRWaLk5n chằm76 chằmuuPGkc H76arry bằngRWaLk5 đuuPGkcôi mắyXgD7ot uuPGkcnhỏ sán76g RWaLk5long lanh:
RWaLk5"Thì yXgD7ora vậy76. Vậ76y coyXgD7on cũngyXgD7o nênyXgD7o hiể76u, Har76ry à,yXgD7o t76ừ 76 khyXgD7oi giáoRWaLk5 s76ư TrelawnRWaLk5ey đếuuPGkcn t76rường yXgD7onày, mỗi76 nyXgD7oăm cRWaLk5ô 76ấy 76đều tiê76n đo76án cáiuuPGkc yXgD7o chếtyXgD7o củayXgD7o mộyXgD7ot học76 sinhuuPGkc. Mà76 chưRWaLk5a a76i tronuuPGkcg uuPGkcsố đóRWaLk5 chếtyXgD7o cRWaLk5ả. NhuuPGkcìn thấRWaLk5y điềmyXgD7o yXgD7o RWaLk5báo t76ử tuuPGkchần uuPGkclà yXgD7ocái cáyXgD7och màRWaLk5 giá76o syXgD7oư TreRWaLk5lawney kyXgD7ohoái dùng76 nhứtRWaLk5 RWaLk5để chàouuPGkc uuPGkc mừnuuPGkcg một76 luuPGkcớp họcRWaLk5 siRWaLk5nh RWaLk5mới. Cô76 khuuPGkcông b76ao gi76ờ muRWaLk5ốn nóuuPGkci xấu76 đồyXgD7ong nghiệp,RWaLk5 RWaLk5 nhưng..."
Giáo 76sư McGonaguuPGkcall yXgD7ochợt nguuPGkcừng nói,uuPGkc mũiRWaLk5 cyXgD7oủa 76cô tryXgD7oắng nuuPGkchợt điuuPGkc. Cô76 nói76 tyXgD7oiếp, byXgD7oình tyXgD7oĩnh hơn:
"Tiên trRWaLk5i luuPGkcà mộtyXgD7o tyXgD7orong nhữngyXgD7o uuPGkcngành phyXgD7oáp thuậ76t uuPGkc kémyXgD7o yXgD7ochính xáRWaLk5c n76hứt. CôyXgD7o khôRWaLk5ng giấRWaLk5u couuPGkcn rằnyXgD7og cô76 76có rấtRWaLk5 ítuuPGkc kiênyXgD7o nhẫnRWaLk5 với76 76bộ yXgD7o yXgD7omôn đó.uuPGkc NRWaLk5hững nh76à tiêRWaLk5n RWaLk5tri thực76 suuPGkcự rấtuuPGkc hyXgD7oiếm uuPGkcvà uuPGkcgiáo s76ư Trelawney..."
Giáo syXgD7oư McGo76nagall nuuPGkcgừng mộtyXgD7o lyXgD7oần nữuuPGkca, rồiyXgD7o lạ76i nó76i tiếpRWaLk5 vớiuuPGkc giọnguuPGkc uuPGkchai n76ăm rõRWaLk5 mười:
"Cô thấyuuPGkc suuPGkcức RWaLk5khỏe củaRWaLk5 coRWaLk5n rấtyXgD7o tốt,uuPGkc HaRWaLk5rry RWaLk5à, chuuPGkco yXgD7o n76ên co76n sẽRWaLk5 RWaLk5bỏ quáuuPGkc cRWaLk5ho cRWaLk5ô nếuuuPGkc côRWaLk5 khyXgD7oông RWaLk5tha chyXgD7oo co76n yXgD7ophần yXgD7obài tyXgD7oập hô76m nRWaLk5ay. RWaLk5 CôRWaLk5 cuuPGkcam đoa76n làuuPGkc yXgD7onếu coyXgD7on c76hết thìuuPGkc cyXgD7oon yXgD7omới uuPGkckhông cầRWaLk5n nộpuuPGkc uuPGkcbài cyXgD7oho cô."
Hermione bậtuuPGkc cườyXgD7oi. uuPGkcHarry cảmuuPGkc thấyRWaLk5 khuuPGkcá hyXgD7oơn. 76Cũng uuPGkc khuuPGkcó muuPGkcà cảuuPGkcm tyXgD7ohấy syXgD7oợ h76ãi mộtuuPGkc dúmRWaLk5 láuuPGkc tyXgD7orà uuPGkckhi màuuPGkc nRWaLk5gười tRWaLk5a kyXgD7ohông c76òn ở76 tronRWaLk5g uuPGkc RWaLk5bối cảnhRWaLk5 76lớp họuuPGkcc RWaLk5của gyXgD7oiáo sưyXgD7o Trelawn76ey: â76m uuPGkcu RWaLk5ánh đènyXgD7o yXgD7ođỏ sậuuPGkcm yXgD7ovà tRWaLk5ỏa RWaLk5ra uuPGkc RWaLk5một tuuPGkchứ mùyXgD7oi khiếnRWaLk5 yXgD7ongười yXgD7ota mụRWaLk5 mẫmyXgD7o đi.
Tuy nh76iên k76hông phảiRWaLk5 aRWaLk5i cũnyXgD7og tRWaLk5in theyXgD7oo giuuPGkcáo sưuuPGkc McGonag76all. Trô76ng R76on vẫ76n uuPGkclo âu76 dữuuPGkc lắm.76 76Còn LayXgD7ovender 76thì 76vẫn 76rù rì:
"Vậy RWaLk5chứ mấy76 yXgD7ocái tácyXgD7oh củuuPGkca Nev76ille tuuPGkchì sao?"
76Khi hyXgD7oết giờRWaLk5 lớuuPGkcp học76 uuPGkcBiến, bọRWaLk5n trẻuuPGkc uuPGkcnhập vàuuPGkco đámyXgD7o RWaLk5 đôuuPGkcng đa76ng 76rần 76rần kéRWaLk5o tớiyXgD7o ĐạiuuPGkc SảnhyXgD7o đường76 đểyXgD7o yXgD7oăn trưuuPGkca. HermuuPGkcione đRWaLk5ẩy một76 RWaLk5 RWaLk5cái uuPGkcdĩa RWaLk5thịt 76hầm về76 phRWaLk5ía Ron:
"Vui lênuuPGkc yXgD7ođi chứuuPGkc, uuPGkcRon. ByXgD7oồ đRWaLk5ã RWaLk5nghe guuPGkciáo sRWaLk5ư McGoyXgD7onagall nyXgD7oói yXgD7orồi đó."
Ron m76úc RWaLk5mấy uuPGkcmuỗng thuuPGkcịt hầmuuPGkc 76cho yXgD7ovô dyXgD7oĩa củayXgD7o nó,RWaLk5 cầmyXgD7o nĩuuPGkca luuPGkcên, nhưRWaLk5ng khôn76g ănuuPGkc nổi.uuPGkc N76ó 76nói bằng76 mộtuuPGkc giọuuPGkcng nhỏuuPGkc vàyXgD7o nghiyXgD7oêm túc:
"HarrRWaLk5y, yXgD7obồ chRWaLk5ưa từnuuPGkcg nhìRWaLk5n 76thấy mộ76t co76n chó76 đenyXgD7o t76o lớnRWaLk5 yXgD7oở b76ất c76ứ đâuuuPGkc, p76hải không?"
yXgD7oHarry nói:
"Có, mìnhuuPGkc thấy76 rồi.uuPGkc CáiyXgD7o đyXgD7oêm màuuPGkc mRWaLk5ình uuPGkcbỏ nhuuPGkcà dì76 uuPGkcdượng DursleyXgD7oy uuPGkcra điuuPGkc, mình76 đãyXgD7o RWaLk5nhìn thấ76y mộRWaLk5t con."
Ron buôngRWaLk5 nĩauuPGkc khiến76 chyXgD7oiếc uuPGkcnĩa ruuPGkcơi RWaLk5xuống, kêRWaLk5u leRWaLk5ng keng.
Hermione uuPGkcvẫn uuPGkcbình tĩnh:
"Có 76lẽ yXgD7olà mộtuuPGkc yXgD7ocon 76chó hoang."
Ron nyXgD7ohìn Hermi76one nhyXgD7oư tRWaLk5hể 76cô béyXgD7o 76này đãRWaLk5 76mất uuPGkctrí rồi.
"HerRWaLk5mione, nếuRWaLk5 H76arry yXgD7otừng nhìyXgD7on uuPGkcthấy 76Hung tinh76, uuPGkc thìyXgD7o... uuPGkcthì RWaLk5xui 76lắm. Cậu..uuPGkc. cậu76 ByXgD7oilius uuPGkccủa RWaLk5mình từnguuPGkc thấyyXgD7o mộtuuPGkc couuPGkcn và...yXgD7o RWaLk5 cậuRWaLk5 76ấy chếtRWaLk5 t76rong 76vòng hauuPGkci mươiuuPGkc bốn76 t76iếng đuuPGkcồng uuPGkchồ sau!"
He76rmione vyXgD7oừa tựuuPGkc 76rót cuuPGkcho myXgD7oình 76món nướcRWaLk5 épuuPGkc yXgD7obí 76rợ, vừayXgD7o vuuPGkcui vẻ76 nói:
"Ngẫu uuPGkcnhiên trRWaLk5ùng hợpuuPGkc ấy76 mà!"
Ron bắtRWaLk5 đầu76 nổRWaLk5i nóng:
"Bồ khRWaLk5ông biếtyXgD7o byXgD7oồ đ76ang nói76 vềuuPGkc c76ái yXgD7ogì s76ao? Hun76g ti76nh khiếnyXgD7o cyXgD7oho ph76ù 76thủy nàoyXgD7o c76ũng yXgD7ophải sợRWaLk5 tRWaLk5é RWaLk5khói luôRWaLk5n ấy."
Hermione yXgD7olên giọng76 chyXgD7oị Hai:
"VậyXgD7oy RWaLk5thì 76bồ uuPGkcnói đúnguuPGkc đó,uuPGkc họ76 nhìRWaLk5n tRWaLk5hấy HunuuPGkcg tinyXgD7oh, uuPGkc vyXgD7oà họuuPGkc chếuuPGkct vìRWaLk5 sợ.76 Hu76ng ti76nh RWaLk5không phải76 l76à mộtuuPGkc đ76iềm chuuPGkcết uuPGkcchóc mà76 uuPGkclà 76 ng76uyên uuPGkcnhân ch76ết chóc!uuPGkc VàyXgD7o 76Harry 76vẫn còyXgD7on bêRWaLk5n cạnh76 chuuPGkcúng yXgD7ota lyXgD7oà byXgD7oởi vì76 bạnuuPGkc 76 uuPGkcấy khônuuPGkcg nyXgD7ogu đếnRWaLk5 mứ76c nuuPGkchìn th76ấy mộtRWaLk5 HunuuPGkcg ti76nh l76à nghuuPGkcĩ: thôyXgD7oi rồi,RWaLk5 mìnyXgD7oh 76 chết76 uuPGkcphứt c76ho rồi."
Ron háyXgD7o miệngRWaLk5 vềyXgD7o phRWaLk5ía HermiuuPGkcone nhRWaLk5ưng uuPGkckhông tyXgD7ohốt uuPGkc đượcuuPGkc lờuuPGkci RWaLk5nào. CònuuPGkc HeuuPGkcrmione yXgD7othì mở76 t76úi xuuPGkcách củ76a mìuuPGkcnh lấy76 76ra mộtyXgD7o cuốRWaLk5n SốyXgD7o RWaLk5 Họ76c mớiRWaLk5 76toanh, mởuuPGkc ryXgD7oa uuPGkcvà tựRWaLk5a 76quyển syXgD7oách uuPGkcvào bìRWaLk5nh RWaLk5đựng 76nước trái76 cyXgD7oây é76p. 76 CyXgD7oô bé76 vừayXgD7o duuPGkcò tìuuPGkcm tr76ang sáchyXgD7o vừuuPGkca nói:
76"Mình th76ấy myXgD7oôn TiêRWaLk5n t76ri yXgD7ocó vẻyXgD7o muuPGkcơ RWaLk5hồ uuPGkcquá. yXgD7oTheo yXgD7oý mìnyXgD7oh tyXgD7ohì n76hiều ướcuuPGkc đoánuuPGkc quá."
RuuPGkcon nónyXgD7og nảuuPGkcy bảo:
"Không cóRWaLk5 RWaLk5gì làRWaLk5 mơ76 h76ồ vềyXgD7o HuRWaLk5ng tuuPGkcinh yXgD7otrong cái76 tá76ch yXgD7ođó 76hết á!"
Hermione điềmyXgD7o đạm:
"Bồ đuuPGkcâu 76có tựuuPGkc tiuuPGkcn nhưRWaLk5 vậyyXgD7o lúc76 bồuuPGkc nóyXgD7oi vớiuuPGkc HuuPGkcarry đóRWaLk5 là76 một76 cuuPGkcon cừu."
"Giáo 76sư TrelawyXgD7oney nóiyXgD7o bồ76 RWaLk5phát ti76ết rấuuPGkct 76ít tiuuPGkcnh uuPGkchoa! 76Chẳng quuPGkcua bồRWaLk5 khônguuPGkc thyXgD7oích yXgD7obị d76ở mRWaLk5ột muuPGkcôn nRWaLk5ào hế76t m76à thôi."
Ron đãRWaLk5 chạ76m đúnyXgD7og nọc.76 HermioRWaLk5ne quyXgD7oăng phị76ch cyXgD7ouốn syXgD7oách SyXgD7oố 76Học xuốnRWaLk5g buuPGkcàn 76ăn, mạnhuuPGkc đ76ến nỗ76i mấyuuPGkc mẩRWaLk5u RWaLk5thịt hầmRWaLk5 RWaLk5và RWaLk5cà rốtyXgD7o RWaLk5văng uuPGkctứ tán.
"Nếu giỏRWaLk5i môn76 T76iên tryXgD7oi cóRWaLk5 ngRWaLk5hĩa l76à tôiRWaLk5 pyXgD7ohải giảRWaLk5 uuPGkc bộyXgD7o nhìyXgD7on thấy76 điềm76 báRWaLk5o cyXgD7oái cyXgD7ohết truuPGkcong uuPGkcmột dyXgD7oúm l76á trRWaLk5à s76ao? NếuRWaLk5 vyXgD7oậy t76hì 76tôi uuPGkc khônuuPGkcg RWaLk5chắc lyXgD7oà tôi76 uuPGkcsẽ cònRWaLk5 tRWaLk5iếp tục76 RWaLk5học yXgD7omôn 76đó nữaRWaLk5 khôuuPGkcng! yXgD7oBài yXgD7ohọc đó76 mà76 yXgD7o 76so vyXgD7oới uuPGkclớp SốRWaLk5 HyXgD7oọc cyXgD7oủa tôiRWaLk5 uuPGkcthì c76hẳng khyXgD7oác gìyXgD7o đố76ng rác!"
Cô béRWaLk5 76vớ lấyRWaLk5 cáiuuPGkc túi76 76xách củyXgD7oa myXgD7oình uuPGkcvà uuPGkcbỏ đi.
Ron ca76u 76có nhyXgD7oìn the76o côyXgD7o yXgD7obé, n76ó uuPGkcnói uuPGkcvới Harry:
"Hermione nóiRWaLk5 cáiRWaLk5 76gì vậRWaLk5y? 76Nó đã76 học76 quuuPGkca lyXgD7oớp uuPGkcSố uuPGkchọc nàoRWaLk5 đâu?"
*****
Sau bữuuPGkca yXgD7oăn truuPGkcưa, RWaLk5Harry mRWaLk5ừng 76là đượcuuPGkc rRWaLk5a kRWaLk5hỏi uuPGkctòa yXgD7o lâRWaLk5u đàiyXgD7o. CơRWaLk5n 76mưa đ76êm RWaLk5qua đyXgD7oã tạyXgD7onh; bầu76 trời76 quRWaLk5ang đuuPGkcãng, vàRWaLk5 c76ỏ t76hì x76anh uuPGkc mềm,uuPGkc ư76ớt mượtyXgD7o dưới76 chânuuPGkc kRWaLk5hi bọnRWaLk5 yXgD7otrẻ byXgD7oăng RWaLk5qua sân76 đểRWaLk5 đếnuuPGkc bRWaLk5uổi yXgD7ohọc đầ76u yXgD7o tiêRWaLk5n RWaLk5của lớuuPGkcp Chă76m sRWaLk5óc SRWaLk5inh vậtyXgD7o HuyềnuuPGkc bí.
Ron và76 76Hermione khôngRWaLk5 tuuPGkchèm nóiyXgD7o chuyệnRWaLk5 vyXgD7oới nhaRWaLk5u uuPGkc nữ76a. 76Harry RWaLk5im lRWaLk5ặng uuPGkcđi buuPGkcên RWaLk5cạnh hauuPGkci 76bạn kRWaLk5hi cảuuPGkc bọn76 cùuuPGkcng đRWaLk5i xuốnyXgD7og dốuuPGkcc cỏyXgD7o 76 uuPGkcđể uuPGkcđến cRWaLk5ăn RWaLk5chòi củauuPGkc l76ão Hagri76d 76nằm uuPGkcbên bìayXgD7o RWaLk5khu 76Rừng yXgD7oCấm. ĐếnyXgD7o 76khi nhuuPGkcìn yXgD7o tRWaLk5hấy RWaLk5ba cáyXgD7oi lưuuPGkcng quRWaLk5á ưyXgD7o quuPGkcuen thuộuuPGkcc ở76 đằn76g trướcyXgD7o tyXgD7oụi nyXgD7oó, Ha76rry mớiyXgD7o nhuuPGkcận rRWaLk5a RWaLk5 76rằng tụyXgD7oi yXgD7onó syXgD7oẽ phảuuPGkci họcRWaLk5 uuPGkcmôn n76ày chunyXgD7og vớuuPGkci uuPGkcbọn học76 siRWaLk5nh bênRWaLk5 nhRWaLk5à 76 SlRWaLk5ytherin. MalyXgD7ofoy đang76 yXgD7ohào 76hứng uuPGkcnói RWaLk5chuyện với76 RWaLk5Crabbe vàuuPGkc G76oyle, 76làm uuPGkccho 76 huuPGkcai đứayXgD7o đóuuPGkc RWaLk5cười uuPGkcnhư uuPGkcnắc uuPGkcnẻ. uuPGkcHarry đo76an yXgD7ochắc 76là mìnhyXgD7o biết76 tụ76i yXgD7okia đanRWaLk5g RWaLk5 RWaLk5nói vuuPGkcề chuyệnRWaLk5 gì.
Lão HagyXgD7orid yXgD7ođứng ngyXgD7oay trướyXgD7oc 76căn chò76i đRWaLk5ể chàoyXgD7o đ76ón uuPGkc hRWaLk5ọc sRWaLk5inh đến76 lớRWaLk5p cuuPGkcủa mì76nh, sừnRWaLk5g sữuuPGkcng uuPGkctrong tấmuuPGkc áoRWaLk5 uuPGkckhoác bằnguuPGkc duuPGkca RWaLk5chuột RWaLk5 chũyXgD7oi, coRWaLk5n cRWaLk5hó sănyXgD7o FuuPGkcang đứn76g sá76t yXgD7ogót 76chủ, có76 v76ẻ uuPGkcbồn uuPGkcchồn nuuPGkchư tyXgD7ohể khuuPGkcông uuPGkc cyXgD7ohờ đượcuuPGkc n76ữa pyXgD7ohút bắtuuPGkc đầu.
Lão HagryXgD7oid gọi:
"yXgD7oLại đâyuuPGkc, nàyXgD7oo, tyXgD7oiến lạiyXgD7o gầnuuPGkc đây!"
Học RWaLk5trò tRWaLk5iến đến76 gầnuuPGkc bên76 lão.
"B76ữa nayRWaLk5, tôiyXgD7o yXgD7ođãi yXgD7ocác tryXgD7oò m76ột b76ữa 76ra yXgD7ohồn! uuPGkcCác RWaLk5 tr76ò suuPGkcắp uuPGkchọc m76ột bàiuuPGkc hyXgD7oọc vĩRWaLk5 đạuuPGkci! 76Mọi ngườiRWaLk5 cóuuPGkc mặuuPGkct RWaLk5đông đủuuPGkc chưyXgD7oa? ĐượuuPGkcc rồyXgD7oi, yXgD7o điyXgD7o t76heo tôi."
76Trong mộtyXgD7o th76oáng khRWaLk5ó chịu,RWaLk5 HarryXgD7oy ngRWaLk5hĩ khônyXgD7og RWaLk5 chừnRWaLk5g lãouuPGkc HagRWaLk5rid đan76g dắtyXgD7o cảRWaLk5 bọRWaLk5n uuPGkcvô RWaLk5rừng. NyXgD7ohững kinuuPGkch n76ghiệm khốyXgD7on kRWaLk5hổ uuPGkcmà 76 HRWaLk5arry đã76 từngyXgD7o nếmyXgD7o tRWaLk5rải ở76 tro76ng 76khu rừRWaLk5ng đóRWaLk5 k76ể n76hư đủyXgD7o đyXgD7oể n76ó nh76ớ sRWaLk5uốt đờiuuPGkc yXgD7o rồiRWaLk5. RWaLk5Tuy nh76iên, lRWaLk5ão Hagr76id dẫnuuPGkc cuuPGkchúng điyXgD7o vòngRWaLk5 uuPGkcqua 76rặng cây,yXgD7o vàuuPGkc 76năm puuPGkchút 76 syXgD7oau t76hì mọyXgD7oi nguuPGkcười nhậuuPGkcn th76ấy RWaLk5mình đauuPGkcng đứngyXgD7o 76bên ngouuPGkcài mộtyXgD7o n76ơi yXgD7ocó yXgD7ovẻ nhyXgD7oư 76 mộtyXgD7o buuPGkcãi chă76n uuPGkcngựa nhuuPGkco nhuuPGkcỏ. NRWaLk5hưng màRWaLk5 yXgD7obên tr76ong uuPGkcbãi chăRWaLk5n khôn76g uuPGkcthấy cRWaLk5ó coRWaLk5n RWaLk5 yXgD7ogì hết.
Lão HagruuPGkcid gọi:
"Mọi ngyXgD7oười hãRWaLk5y 76lại đâyyXgD7o tập76 truyXgD7ong qRWaLk5uanh hRWaLk5àng ràouuPGkc! yXgD7o NyXgD7ohư vậyyXgD7o đRWaLk5ó uuPGkc- RWaLk5Sao cyXgD7oho uuPGkcchắc chắnRWaLk5 nhìn76 thấyyXgD7o rõyXgD7o uuPGkcnha. yXgD7oBây giờyXgD7o, việuuPGkcc đầ76u tiênRWaLk5 RWaLk5 tấRWaLk5t cả76 cácuuPGkc tr76ò RWaLk5cần 76làm uuPGkclà mởuuPGkc sáchyXgD7o ra..."
"Bằng 76cách nào?"
Giọng uuPGkcMalfoy v76ang l76ên n76hừa n76hựa, lạnh76 lùngRWaLk5. Lão76 HagruuPGkcid hỏiuuPGkc lại:
"Hả?"
Malfoy uuPGkclập lại:
"LàRWaLk5m uuPGkcsao 76mà mởuuPGkc sáchuuPGkc uuPGkcra đượcRWaLk5 chứ?"
Malfoy 76rút 76cuốn Q76uái ThuuPGkcư RWaLk5Về RWaLk5Quái VậtuuPGkc cyXgD7oủa nRWaLk5ó rayXgD7o. RWaLk5 CuốnuuPGkc sá76ch đyXgD7oã byXgD7oị trRWaLk5ó g76ô b76ằng một76 sợi76 d76ây uuPGkcthừng RWaLk5dài. MấyyXgD7o đứayXgD7o họuuPGkcc tròRWaLk5 kyXgD7ohác 76 yXgD7ocũng l76ôi sách76 củuuPGkca mìnRWaLk5h yXgD7ora, yXgD7ovài đứuuPGkca cũnyXgD7og giốyXgD7ong nRWaLk5hư 76Harry đãuuPGkc 76dùng dâRWaLk5y nịtyXgD7o uuPGkc muuPGkcà uuPGkckhớp m76õm cRWaLk5uốn sRWaLk5ách lại.yXgD7o MấyXgD7oy đứ76a yXgD7okhác tuuPGkcống cu76ốn syXgD7oách vô76 yXgD7otrong nhữuuPGkcng 76 c76ái bayXgD7oo chậRWaLk5t, ha76y kẹp76 chặuuPGkct chú76ng lạiyXgD7o bằnuuPGkcg mấyuuPGkc uuPGkccái kẹp76 giấy76 tRWaLk5ổ chảng.
LãouuPGkc HRWaLk5agrid trôngRWaLk5 cóRWaLk5 vẻ76 uuPGkctiu nghỉu:
"Không RWaLk5ai cuuPGkcó thểuuPGkc m76ở đRWaLk5ược sách76 76ra sao?"
Cả lyXgD7oớp lắcyXgD7o 76đầu. Lão76 HRWaLk5agrid nói:
"Các tRWaLk5rò pyXgD7ohải vuố76t vRWaLk5e chúng.76 CuuPGkcoi nè..."
Nghe gyXgD7oiọng 76lão HaRWaLk5grid thuuPGkcì đóyXgD7o làyXgD7o điềuuPGkcu uuPGkchiển nhiyXgD7oên 76 76nhứt th76ế giyXgD7oới. LãoyXgD7o cầmuuPGkc uuPGkccuốn sáchuuPGkc củauuPGkc HermyXgD7oione lyXgD7oên, lRWaLk5ột b76ỏ lớRWaLk5p bănguuPGkc keuuPGkco 76 RWaLk5bùa chúyXgD7o yXgD7odán r76ịt bênRWaLk5 ngoài.yXgD7o Cu76ốn sácuuPGkch tuuPGkcìm cá76ch cắ76n, như76ng yXgD7olão uuPGkcHagrid đã76 76 vu76ốt nyXgD7ogón tyXgD7oay tuuPGkcrỏ khổnguuPGkc lồRWaLk5 RWaLk5của lRWaLk5ão dọuuPGkcc t76heo gáy76 sách,uuPGkc cu76ốn suuPGkcách rùngRWaLk5 RWaLk5 mRWaLk5ình, rồiyXgD7o RWaLk5mở r76a vyXgD7oà nyXgD7oằm yXgD7oyên yXgD7olặng troRWaLk5ng tyXgD7oay RWaLk5lão Hagrid.
MyXgD7oalfoy chuuPGkcế nhạo:
"Ôi, lyXgD7oũ chúngyXgD7o 76mình muuPGkcới uuPGkcngu yXgD7ongốc làmRWaLk5 uuPGkcsao! uuPGkcLẽ r76a chRWaLk5úng mìyXgD7onh phảiRWaLk5 vuuPGkcuốt 76ve chún76g! SyXgD7oao myXgD7oà ch76úng mìnhRWaLk5 76không uuPGkcđoán uuPGkcra yXgD7ođược nhỉ?"
Lão Ha76grid uuPGkcngập ngừ76ng nyXgD7oói 76với Hermione:
"Tôi... tôiuuPGkc nRWaLk5ghĩ tụiyXgD7o yXgD7onó RWaLk5cũng vuuuPGkci chứ?"
Malfoy nyXgD7oói hớt:
"Ôi, vuuPGkcui kiRWaLk5nh k76hủng kyXgD7ohiếp đRWaLk5i ấyuuPGkc yXgD7ochứ! QRWaLk5uả làuuPGkc khônRWaLk5 ngoauuPGkcn, tốngRWaLk5 uuPGkccho tụiyXgD7o nàyRWaLk5 nhuuPGkcững cuố76n sá76ch cứyXgD7o lRWaLk5ăm uuPGkcle cắuuPGkcn đứt76 yXgD7otay tụiRWaLk5 nàyyXgD7o ra."
Harry yXgD7onói nhỏ:
"Im yXgD7ođi, Malfoy!"
Lão HagryXgD7oid tRWaLk5ỏ uuPGkcra 76chán nảnuuPGkc, màuuPGkc yXgD7oHarry thìRWaLk5 m76uốn chuuPGkco uuPGkc buổiyXgD7o dạyXgD7oy đyXgD7oầu tRWaLk5iên uuPGkccủa lãoRWaLk5 đượcRWaLk5 thàyXgD7onh uuPGkccông tốtuuPGkc đẹ76p. LãoRWaLk5 HuuPGkcagrid d76ường nyXgD7ohư uuPGkc đRWaLk5ã mấtyXgD7o hứng.
"Vậy thôi...RWaLk5 v76ậy là76 RWaLk5các tuuPGkcrò đãuuPGkc 76có uuPGkcsách vàRWaLk5... yXgD7ovà RWaLk5 buuPGkcây giyXgD7oờ thRWaLk5ì 76các truuPGkcò 76cần Sin76h vật76 HuuPGkcuyền yXgD7obí. PhRWaLk5ải. VậyRWaLk5 đểuuPGkc tô76i đi76 duuPGkcắt chúng76 yXgD7o lyXgD7oại. C76hờ mộtRWaLk5 chút..."
Lão sRWaLk5ải bướRWaLk5c xyXgD7oa k76hỏi 76bọn tryXgD7oẻ, điuuPGkc vềyXgD7o phía76 k76hu rừnuuPGkcg v76à biếnyXgD7o mất.
Malfoy uuPGkcnói to:
"Chúa ơiyXgD7o, nơiuuPGkc nuuPGkcày RWaLk5điêu tànRWaLk5 76hết chyXgD7oỗ nóRWaLk5i. LuuPGkcão đuuPGkcần yXgD7o đóuuPGkc bRWaLk5ày đặtRWaLk5 dạy76 học,RWaLk5 tyXgD7oao m76à nóRWaLk5i yXgD7ocho bRWaLk5a tRWaLk5ao biết,76 ổngRWaLk5 thế76 nRWaLk5ào cũRWaLk5ng đi76ên RWaLk5 tRWaLk5iết lên..."
Harry lập76 lại:
"Im điyXgD7o, Malfoy."
"Cẩn RWaLk5thận đyXgD7oó, HarRWaLk5ry, đằRWaLk5ng saRWaLk5u uuPGkcmày cyXgD7oó muuPGkcột vuuPGkciên gyXgD7oiám ngụyXgD7oc AzkaRWaLk5ban kìa..."
"Ối..."
Levender ruuPGkcú lên,76 cuuPGkchỉ vyXgD7oề ph76ía bên76 yXgD7okia cRWaLk5ủa bã76i chănuuPGkc thả.
MộtuuPGkc RWaLk5tá si76nh vậtRWaLk5 RWaLk5quái dịyXgD7o nhứt76 m76à Harr76y từnRWaLk5g nhìnRWaLk5 uuPGkc yXgD7othấy đa76ng chạRWaLk5y loyXgD7on tuuPGkcon vềRWaLk5 phía76 bọnuuPGkc hRWaLk5ọc tr76ò. NuuPGkchững sinuuPGkch vậtRWaLk5 nà76y có76 thân,uuPGkc RWaLk5 uuPGkcđuôi và76 châRWaLk5n RWaLk5của ngựauuPGkc, nuuPGkchưng yXgD7ochân trước,yXgD7o cá76nh vàRWaLk5 yXgD7ođầu làyXgD7o củ76a mộRWaLk5t uuPGkccon gìuuPGkc yXgD7o 76giống nhưuuPGkc cyXgD7oon đyXgD7oại bànRWaLk5g kRWaLk5hổng yXgD7olồ, v76ới RWaLk5cái muuPGkcỏ t76o RWaLk5màu thuuPGkcép, hếuuPGkct yXgD7osức hunuuPGkcg 76 t76ợn, vyXgD7oà đôiuuPGkc mắt76 màuuPGkcu c76am rực.76 MRWaLk5óng vuốtRWaLk5 c76ủa châyXgD7on trướcRWaLk5 dàiuuPGkc cả76 yXgD7omột tấRWaLk5c 76 uuPGkcrưỡi, uuPGkccó vẻyXgD7o RWaLk5như bấu76 cuuPGkchết nuuPGkcgười nRWaLk5hư uuPGkcchơi. 76Mỗi c76on quáiRWaLk5 thuuPGkcú ấyuuPGkc đềuRWaLk5 yXgD7ođeo RWaLk5 vònyXgD7og cổyXgD7o yXgD7obằng dRWaLk5a dàyyXgD7o, nuuPGkcối RWaLk5với muuPGkcột s76ợi xíchRWaLk5 dyXgD7oài, vRWaLk5à đầu76 tất76 cảRWaLk5 nuuPGkchững sợiuuPGkc 76 xíchRWaLk5 yXgD7ođó đềuyXgD7o nằm76 tronuuPGkcg RWaLk5bàn 76tay tRWaLk5o tướnuuPGkcg củaRWaLk5 RWaLk5lão HyXgD7oagrid. LãoyXgD7o đan76g lơyXgD7on tơnyXgD7o 76 c76hạy thuuPGkceo sayXgD7ou đá76m quáiyXgD7o thúRWaLk5 vàoRWaLk5 bãyXgD7oi chăyXgD7on thả.
Lão uuPGkcHagrid giậ76t nhữnguuPGkc sợyXgD7oi dâyRWaLk5 xícuuPGkch, tuuPGkchúc luuPGkcũ quá76i yXgD7othú hưuuPGkcớng RWaLk5về phyXgD7oía hànguuPGkc uuPGkcrào RWaLk5mà yXgD7olũ h76ọc trò76 đayXgD7ong đuuPGkcứng, lãoyXgD7o gRWaLk5ầm lên:
"Đi 76nào, tiếnyXgD7o tới!"
Bọn76 trẻRWaLk5 h76ơi lùyXgD7oi lạiyXgD7o kh76i uuPGkclão HagruuPGkcid tiếnRWaLk5 đếnuuPGkc gầyXgD7on chú76ng RWaLk5để buộcRWaLk5 myXgD7oớ dâyRWaLk5 xyXgD7oích vàoyXgD7o hàRWaLk5ng rRWaLk5ào. LãouuPGkc vuuPGkcẫy tuuPGkcụi uuPGkchọc tr76ò, 76vui vẻ76 gà76o to:
"Đây yXgD7olà n76hững coyXgD7on Bằn76g MuuPGkcã! yXgD7oThấy chú76ng đẹp76 không?"
Harry đạiuuPGkc RWaLk5khái uuPGkchiểu 76lão Hagri76d muốuuPGkcn nyXgD7oói gì.yXgD7o S76au uuPGkc kRWaLk5hi qyXgD7oua 76khỏi cơ76n kiyXgD7onh hoànyXgD7og đối76 diện76 uuPGkcvới mộtuuPGkc thứuuPGkc nRWaLk5ửa ngựauuPGkc RWaLk5nửa chiRWaLk5m, RWaLk5 người76 tyXgD7oa bắtRWaLk5 đầyXgD7ou nuuPGkcgưỡng 76mộ 76lớp áouuPGkc khoácyXgD7o 76óng ảRWaLk5 yXgD7ocủa nhRWaLk5ững uuPGkccon BằnyXgD7og MuuPGkcã, RWaLk5 chuyểnyXgD7o tiếpRWaLk5 76hết sứcuuPGkc mượtyXgD7o mà76 từ76 lô76ng vũRWaLk5 s76ang yXgD7olông uuPGkcthú, mỗiyXgD7o coRWaLk5n mộtyXgD7o mà76u RWaLk5 kuuPGkchác nh76au: RWaLk5màu xáuuPGkcm yXgD7obão yXgD7otố, màyXgD7ou 76đồng, màuuPGkcu la76ng ửRWaLk5ng hồuuPGkcng, màuRWaLk5 hộRWaLk5t yXgD7odẻ bóngRWaLk5 RWaLk5 lưỡ76ng vàuuPGkc màuuuPGkc đenuuPGkc muRWaLk5n nhưyXgD7o mực.
Lão Hagr76id 76xoa hyXgD7oai uuPGkcbàn tayXgD7oy và76o nyXgD7ohau, tư76ơi 76cười với76 yXgD7obọn trẻ76 chuyXgD7ong quanh:
"Vậy đRWaLk5ó, cácuuPGkc tuuPGkcrò yXgD7olàm ơuuPGkcn xíchRWaLk5 tớiyXgD7o gầ76n t76hêm mộtRWaLk5 chút..."
RWaLk5Không 76ai uuPGkccó vẻ76 muốn76 luuPGkcàm tRWaLk5heo l76ão HaRWaLk5grid. T76uy RWaLk5 nhRWaLk5iên, 76Harry, RWaLk5Ron vàuuPGkc HermRWaLk5ione cũ76ng cyXgD7oẩn uuPGkcthận bước76 uuPGkcđến gyXgD7oần cyXgD7oái hàyXgD7ong rào.76 yXgD7o L76ão HagrRWaLk5id nói:
"Bây giờ,RWaLk5 RWaLk5điều trướcyXgD7o RWaLk5tiên cRWaLk5ác truuPGkcò pyXgD7ohải yXgD7obiết vRWaLk5ề yXgD7o uuPGkcBằng MãyXgD7o luuPGkcà chúRWaLk5ng rấRWaLk5t kiuuPGkcêu hãnh,yXgD7o rấ76t yXgD7odễ yXgD7obị tổnyXgD7o thươnRWaLk5g. ĐừyXgD7ong bayXgD7oo giờ76 xuuPGkcúc uuPGkc phạRWaLk5m cuuPGkchúng, kẻoyXgD7o tuuPGkcoi mạngyXgD7o nhRWaLk5ư chơi."
Malfoy, CrabbyXgD7oe v76à GuuPGkcoyle yXgD7ochẳng buồn76 lyXgD7oắng tayXgD7oi yXgD7o nghRWaLk5e, chỉ76 mảyXgD7oi ruuPGkcì rầmRWaLk5 tryXgD7oò chuyệ76n, vyXgD7oà Ha76rry cyXgD7oó RWaLk5cái cyXgD7oảm gyXgD7oiác k76hó c76hịu luuPGkcà RWaLk5 chúng76 RWaLk5đang âm76 mưuyXgD7o pRWaLk5há hỏn76g buổiuuPGkc họcRWaLk5 này.76 LãouuPGkc HagruuPGkcid vẫnuuPGkc uuPGkctiếp yXgD7otục giảng:
"Các trò76 uuPGkcphải đợuuPGkci đếnRWaLk5 kRWaLk5hi nhữngRWaLk5 76con BằuuPGkcng uuPGkcMã 76tỏ 76 uuPGkcdấu hiệuuuPGkc t76rước tiênRWaLk5. yXgD7oPhép luuPGkcịch sự,yXgD7o hyXgD7oiểu không?76 Các76 uuPGkctrò bướyXgD7oc vyXgD7oề phíRWaLk5a mộtuuPGkc yXgD7o cuuPGkcon BằngyXgD7o Mã,yXgD7o nghiênguuPGkc muuPGkcình c76hào vàyXgD7o ch76ờ đợiRWaLk5. NếuyXgD7o nhuuPGkcư 76con BằnguuPGkc MRWaLk5ã cyXgD7oúi yXgD7ochào 76 lạyXgD7oi tRWaLk5hì cáyXgD7oc truuPGkcò đượcRWaLk5 phéuuPGkcp cuuPGkchạm và76o nó.uuPGkc uuPGkcNếu uuPGkcnó kRWaLk5hông cúyXgD7oi chàoyXgD7o tyXgD7ohì liệyXgD7ou uuPGkc uuPGkchồn màyXgD7o RWaLk5tránh 76xa móRWaLk5ng 76vuốt sắ76c yXgD7ocủa uuPGkcnó, bởiRWaLk5 vuuPGkcì mấyRWaLk5 cáiuuPGkc RWaLk5móng vuốtRWaLk5 đó76 gRWaLk5ây yXgD7o thươnyXgD7og tuuPGkcích RWaLk5đau đớnyXgD7o l76ắm RWaLk5đó. Rồi,yXgD7o bâyRWaLk5 giờyXgD7o a76i muốn76 xyXgD7oung p76hong nào?"
Nghe uuPGkcđến c76âu hỏiyXgD7o này,76 76gần nRWaLk5hư cảRWaLk5 lớp76 yXgD7olùi uuPGkcra 76xa uuPGkc hơn.uuPGkc NgauuPGkcy đếnRWaLk5 HarryuuPGkc, RuuPGkcon vàuuPGkc HermionyXgD7oe cũnguuPGkc nuuPGkcghi ngạiuuPGkc. MấyyXgD7o yXgD7ocon BuuPGkcằng MãyXgD7o yXgD7o đang76 hu76ng RWaLk5hăng 76hất hấyXgD7ot mRWaLk5ấy cáuuPGkci đầuyXgD7o dRWaLk5ữ tợn,76 nhữnRWaLk5g đyXgD7oôi yXgD7ocánh mạnh76 muuPGkcẽ gồRWaLk5ng 76 uuPGkclên, xuuPGkcem 76ra chúngRWaLk5 yXgD7okhông thuuPGkcích yXgD7othú buuPGkcị xiềnuuPGkcg buộ76c như76 vầyyXgD7o ch76o lắm.
Lão HyXgD7oagrid RWaLk5nói vớiRWaLk5 cá76i nRWaLk5hìn nyXgD7oài nỉ:
"Không76 auuPGkci làuuPGkcm tuuPGkchử sao?"
Harry nói:
"Con sẽ76 làm."
Đằng saRWaLk5u lưuuPGkcng yXgD7oHarry cuuPGkcó 76tiếng RWaLk5hít hRWaLk5ơi sâuRWaLk5 yXgD7ovà cảyXgD7o Lave76nder lẫn76 Parva76ti đềuRWaLk5 thyXgD7oì thầm:
"RWaLk5Ôi, RWaLk5đừng, HaruuPGkcry. Bạn76 kuuPGkchông nhớRWaLk5 lờRWaLk5i bóRWaLk5i tràyXgD7o củaRWaLk5 bRWaLk5ạn sao?"
Harry buuPGkcỏ uuPGkcngoài ta76i, cứyXgD7o t76rèo qu76a 76cái hàngRWaLk5 rào76 vàRWaLk5o uuPGkcbãi chă76n thả.
LãyXgD7oo HaRWaLk5grid yXgD7ovui mừRWaLk5ng lyXgD7oa lớn:
"Giỏi lắRWaLk5m, yXgD7oHarry! Đượ76c rồi.yXgD7o.. đểRWaLk5 coyXgD7oi yXgD7otrò làmRWaLk5 ănyXgD7o 76ra yXgD7osao uuPGkcvới yXgD7ocon Buckbeak."
Lão uuPGkctháo mộtRWaLk5 tro76ng nuuPGkchững sợiyXgD7o dâyXgD7oy yXgD7oxích, uuPGkckéo muuPGkcột uuPGkc coyXgD7on Bằng76 76Mã yXgD7omàu x76ám rRWaLk5a RWaLk5khỏi bầy,76 uuPGkcrồi tháo76 vònyXgD7og c76ổ yXgD7ocho yXgD7onó. CảyXgD7o đámyXgD7o hyXgD7oọc trRWaLk5ò yXgD7o đứng76 bêyXgD7on yXgD7okia hànguuPGkc ruuPGkcào dưuuPGkcờng uuPGkcnhư cùngRWaLk5 nínuuPGkc t76hở. MắtuuPGkc MalRWaLk5foy nh76eo lạiuuPGkc mRWaLk5ột RWaLk5 cRWaLk5ách nhayXgD7om hiểm.
Lão HagrRWaLk5id uuPGkcnói nhuuPGkcỏ RWaLk5với Harry:
"Bây giờ76 cứRWaLk5 thoảiRWaLk5 máiRWaLk5 t76ự nhiêyXgD7on. yXgD7oTrò nhìRWaLk5n yXgD7ovào mắtuuPGkc yXgD7o cyXgD7oon BằnuuPGkcg MãyXgD7o, cRWaLk5ố gắnuuPGkcg yXgD7ođừng c76ó chớpRWaLk5 muuPGkcắt 76- BằnguuPGkc MyXgD7oã khôyXgD7ong RWaLk5tin tưởng76 tròuuPGkc đâyXgD7ou uuPGkc yXgD7onếu tyXgD7orò cứyXgD7o cRWaLk5hớp muuPGkcắt lyXgD7oia lịa..."
Mắt HauuPGkcrry lập76 tứcyXgD7o ứa76 nướcuuPGkc ca76y uuPGkcxè, nhRWaLk5ưng nRWaLk5ó giữ76 yXgD7o cRWaLk5ho mắt76 đừngyXgD7o nhuuPGkcắm l76ại. uuPGkcCon Buckbea76k đãRWaLk5 xoayXgD7oy cáyXgD7oi đầu76 bự76 RWaLk5và nhuuPGkcọn yXgD7ovề phíyXgD7oa yXgD7o HayXgD7orry, yXgD7ovà đămRWaLk5 đămuuPGkc nhyXgD7oìn RWaLk5nó bằnguuPGkc yXgD7omột coyXgD7on myXgD7oắt màyXgD7ou ca76m dữuuPGkc tợn.
Lão HagryXgD7oid nói:
"uuPGkcNhư v76ậy đó.uuPGkc ĐyXgD7oúng đ76ó, RWaLk5Harry... uuPGkcbây guuPGkciờ, cú76i chào..."
Harry cảmRWaLk5 thấyXgD7oy kuuPGkchông khoá76i lắyXgD7om chuyRWaLk5ện đưa76 yXgD7ocổ RWaLk5hay RWaLk5 uuPGkcgiơ lưnRWaLk5g 76ra nyXgD7ogay tầmRWaLk5 mổyXgD7o củuuPGkca 76cái m76ỏ co76n BuckbRWaLk5eak, RWaLk5nhưng nuuPGkcó cũngRWaLk5 cốuuPGkc làm76 RWaLk5 RWaLk5theo lyXgD7oời uuPGkclão HagriyXgD7od dạyyXgD7o bảo.76 NRWaLk5ó cúiuuPGkc yXgD7ochào thậuuPGkct nhan76h r76ồi ngư76ớc đầuuuPGkc nhì76n 76 luuPGkcên. CRWaLk5on ByXgD7oằng uuPGkcMã uuPGkcvẫn yXgD7ocao nuuPGkcgạo nhìnRWaLk5 nRWaLk5ó đRWaLk5ăm đăyXgD7om, k76hông buồuuPGkcn RWaLk5nhúc nhích.
Lão76 HuuPGkcagrid kêu76 lênuuPGkc, cyXgD7oó yXgD7ovẻ luuPGkco lắng:
"À, t76hôi đượ76c. LyXgD7oùi lạ76i nyXgD7ogay, Har76ry, cứyXgD7o tyXgD7ohoải mRWaLk5ái thôi..."
NhuuPGkcưng vRWaLk5ừa l76úc đRWaLk5ó, H76arry ngạcyXgD7o uuPGkcnhiên vRWaLk5ô cùng76 RWaLk5khi RWaLk5 thấyRWaLk5 cyXgD7oon yXgD7oBằng RWaLk5Mã bỗnguuPGkc nhiêuuPGkcn khuỵuuPGkcu 76hai chRWaLk5ân trướcuuPGkc có76 vRWaLk5ảy uuPGkcvà nRWaLk5hún mì76nh RWaLk5 xRWaLk5uống RWaLk5để thểRWaLk5 hiệnyXgD7o mộyXgD7ot cáiuuPGkc cú76i chàouuPGkc kyXgD7ohông tuuPGkchể nàyXgD7oo nhầ76m lẫn76 đưuuPGkcợc. LãuuPGkco 76 Hag76rid RWaLk5mê uuPGkcmẩn yXgD7otâm thần:
"Hay lắm,uuPGkc HarryyXgD7o! ĐRWaLk5ược rồyXgD7oi đó.uuPGkc.. 76Ừ, trò76 cóuuPGkc RWaLk5thể chyXgD7oạm v76ào nyXgD7oó! VyXgD7oỗ vềRWaLk5 RWaLk5cái m76ỏ nuuPGkcó đi76, là76m đi!"
Harry RWaLk5cảm 76thấy l76ùi RWaLk5xa yXgD7ocon yXgD7oquái tRWaLk5hú m76ới uuPGkclà uuPGkcphần RWaLk5 tuuPGkchưởng myXgD7oà nàuuPGkc khoáuuPGkci yXgD7ohơn, nhưuuPGkcng n76ó vẫnyXgD7o uuPGkcđành puuPGkchải từyXgD7o từuuPGkc tiếyXgD7on lyXgD7oại gần76 co76n RWaLk5 Bằng76 MRWaLk5ã vàyXgD7o RWaLk5đưa ta76y syXgD7oờ vRWaLk5ào coyXgD7on vậtyXgD7o. HauuPGkcrry vỗ76 nhẹuuPGkc lêyXgD7on mỏRWaLk5 co76n BằngRWaLk5 MRWaLk5ã nhiềuyXgD7o 76 lần76 vàRWaLk5 cuuPGkcon vậtuuPGkc nhắmRWaLk5 mắtRWaLk5 lạRWaLk5i mộRWaLk5t cá76ch RWaLk5lười biyXgD7oếng, uuPGkcnhư 76thể kho76ái lắm.
Tất cảRWaLk5 byXgD7oọn họyXgD7oc sinRWaLk5h bỗng76 ồyXgD7o luuPGkcên 76hoan hôRWaLk5, ngoạiyXgD7o trừuuPGkc MauuPGkclfoy, CyXgD7orabbe và76 GouuPGkcyle. RWaLk5Ba đứayXgD7o uuPGkcnó thuuPGkcất vọRWaLk5ng ruuPGkca mặt.
LãoRWaLk5 Ha76grid nói:
"Được đó76, HarRWaLk5ry. uuPGkcBác RWaLk5cho luuPGkcà uuPGkccó lRWaLk5ẽ n76ó yXgD7ochịu yXgD7ocho coyXgD7on cưỡiyXgD7o một76 76vòng đó!"
ĐiềuuuPGkc nàyRWaLk5 yXgD7othì vượtuuPGkc qu76á duuPGkcự yXgD7otính cRWaLk5ủa Harry76. NuuPGkcó vRWaLk5ốn uuPGkc queyXgD7on việcyXgD7o cỡ76i chổRWaLk5i thầnyXgD7o màuuPGkc RWaLk5thôi, nyXgD7ohưng yXgD7onó khôngRWaLk5 cuuPGkchắc cỡiuuPGkc mộtRWaLk5 uuPGkccon Bằng76 yXgD7oMã uuPGkc t76hì có76 gi76ống cỡuuPGkci chổiyXgD7o thuuPGkcần yXgD7ohay không.
Lão 76Hagrid giục:
"Con 76trèo RWaLk5lên 76đi, nyXgD7ogay phí76a s76au chỗRWaLk5 nốiuuPGkc RWaLk5với 76 cánhyXgD7o, 76và l76ưu ýRWaLk5 làuuPGkc 76con RWaLk5chớ RWaLk5có nRWaLk5hổ một76 cRWaLk5ái lônguuPGkc vũyXgD7o n76ào nhayXgD7o, BằngyXgD7o 76Mã khônRWaLk5g yXgD7o khoáRWaLk5i vụuuPGkc 76đó đâu..."
Harry đ76ặt châ76n lên76 cyXgD7ohót uuPGkccánh cRWaLk5ủa coRWaLk5n BuckbeyXgD7oak 76và yXgD7o t76ự mìuuPGkcnh uuPGkcđu lRWaLk5ên 76lưng cRWaLk5on vậtuuPGkc. RWaLk5Con ByXgD7ouckbeak uuPGkcđứng dậyRWaLk5. HaRWaLk5rry khônuuPGkcg 76biết RWaLk5 nêyXgD7on b76ấu víyXgD7ou 76vô đâu,RWaLk5 trướcyXgD7o mặRWaLk5t nó76 chỉ76 to76àn uuPGkclà lôyXgD7ong vuuPGkcũ màyXgD7o 76thôi. LãoyXgD7o HaRWaLk5grid uuPGkc phátyXgD7o 76mông 76con quyXgD7oái tuuPGkchú, huuPGkcô to:
"Tiến uuPGkclên, nào!"
KhônRWaLk5g báRWaLk5o trướcRWaLk5 yXgD7ogì h76ết, đyXgD7oôi c76ánh dàRWaLk5i một76 thyXgD7oước yXgD7o r76ưỡi củayXgD7o couuPGkcn BằuuPGkcng RWaLk5Mã d76ang ruuPGkca 76hai bên;RWaLk5 HarrRWaLk5y uuPGkcchỉ 76kịp ô76m cho76àng lấuuPGkcy cyXgD7oổ RWaLk5của 76 c76on BuckbeayXgD7ok trRWaLk5ước kuuPGkchi cyXgD7oon yXgD7ovật 76phóng bauuPGkcy uuPGkcvút lênyXgD7o caoRWaLk5. ChRWaLk5ẳng giố76ng yXgD7ocỡi RWaLk5 chổyXgD7oi tyXgD7ohần yXgD7ochút xíuyXgD7o nàoyXgD7o, yXgD7ovà HuuPGkcarry biếuuPGkct yXgD7orõ uuPGkcmình tuuPGkchích cỡyXgD7oi cuuPGkcái nRWaLk5ào hơnyXgD7o; đôiuuPGkc uuPGkc cánRWaLk5h củayXgD7o coyXgD7on BuuPGkcằng yXgD7oMã 76vỗ đậpyXgD7o hyXgD7oai bê76n hônuuPGkcg nuuPGkcó 76một cán76h kyXgD7ohó yXgD7ochịu, vướngyXgD7o yXgD7o vuuPGkcào yXgD7ophía dRWaLk5ưới cRWaLk5hân 76nó, làm76 cyXgD7oho nRWaLk5ó cảmuuPGkc th76ấy nhưuuPGkc sắpRWaLk5 sửayXgD7o RWaLk5bị quẳRWaLk5ng 76xuống. uuPGkc LớpyXgD7o lô76ng yXgD7ovũ bónuuPGkcg bẩRWaLk5y hàuuPGkco nhoáRWaLk5ng uuPGkccứ uuPGkctuột k76hỏi nhữ76ng ngyXgD7oón uuPGkctay uuPGkccủa HarryRWaLk5, yXgD7o 76mà nuuPGkcó tuuPGkchì k76hông d76ám túmuuPGkc uuPGkcquá cRWaLk5hặt. RWaLk5Thay yXgD7ovì nyXgD7ohững độRWaLk5ng tácRWaLk5 êyXgD7om ái76 76của chiếyXgD7oc uuPGkc NimbRWaLk5us 200uuPGkc0 76quen thuuPGkcuộc yXgD7ovới HaRWaLk5rry, yXgD7obây uuPGkcgiờ nRWaLk5ó chỉuuPGkc cảmuuPGkc thấyyXgD7o 76như mìnyXgD7oh đa76ng uuPGkc l76ắc lRWaLk5ư, chồmyXgD7o tớ76i chuuPGkcồm RWaLk5lui trêuuPGkcn thuuPGkcân suuPGkcau RWaLk5của c76on RWaLk5Bằng Mã,76 RWaLk5và nhấpuuPGkc n76hô 76 yXgD7olên xuốn76g t76heo nhịpRWaLk5 đậyXgD7op cá76nh củauuPGkc 76con qyXgD7ouái thú.
Buckbeak RWaLk5chở RWaLk5nó ba76y tuuPGkchêm mộtuuPGkc uuPGkcvòng nữa76 quanuuPGkch bãi76 uuPGkc chuuPGkcăn uuPGkcthả uuPGkcrồi đápRWaLk5 trởyXgD7o xuống76 uuPGkcmặt 76đất. RWaLk5Đây uuPGkcchính luuPGkcà uuPGkccái màuuPGkc H76arry đã76 lRWaLk5o sợ.76 76 yXgD7oNó c76húi uuPGkctới kuuPGkchi cyXgD7oái cổyXgD7o uuPGkcmượt màRWaLk5 c76ủa BuckbuuPGkceak chúc76 xuống76 thấp,76 cyXgD7oó cảmuuPGkc giuuPGkcác 76 nhưyXgD7o yXgD7osắp tuộtRWaLk5 76ra RWaLk5khỏi coyXgD7on vật,uuPGkc vuộyXgD7ot yXgD7oqua cáRWaLk5i cRWaLk5ổ m76ượt vàuuPGkc cáiRWaLk5 RWaLk5mỏ uuPGkccủa uuPGkc BuckbeuuPGkcak. Kế76 yXgD7ođến H76arry cuuPGkcảm 76thấy rơRWaLk5i bịuuPGkcch xuốn76g l76úc bốnRWaLk5 châyXgD7on khôn76g 76cân RWaLk5 đốiyXgD7o củyXgD7oa cyXgD7oon B76ằng MyXgD7oã yXgD7ochạm mặyXgD7ot đất.76 HarryXgD7oy cốRWaLk5 gyXgD7oắng sửauuPGkc tRWaLk5ư thếyXgD7o đ76àng uuPGkchoàng vyXgD7oà uuPGkc n76gồi thẳng76 lư76ng lên.
Lão HagrRWaLk5id gàoyXgD7o to:
"76Giỏi lắm,uuPGkc Harry!"
Mọi n76gười hèuuPGkc nhuuPGkcau hoayXgD7on RWaLk5hô, ng76oại tryXgD7oừ MalfoRWaLk5y, CruuPGkcabbe v76à uuPGkcGoyle. 76Lão Hag76rid lạiRWaLk5 hỏi:
"SauuPGkco? CóuuPGkc 76ai yXgD7okhác muốnuuPGkc n76gao yXgD7odu không?"
T76hành cyXgD7oông c76ủa HaryXgD7ory đã76 khiếyXgD7on chRWaLk5o đáRWaLk5m họcRWaLk5 siyXgD7onh yXgD7o cyXgD7oòn luuPGkcại thêyXgD7om uuPGkcbạo 76gan, chúngyXgD7o hRWaLk5è nRWaLk5hau trèo76 yXgD7oqua hà76ng ràouuPGkc vyXgD7oào bã76i uuPGkcchăn thảRWaLk5. 76 LãRWaLk5o Ha76grid tyXgD7oháo dâRWaLk5y RWaLk5cho từnRWaLk5g cyXgD7oon BằyXgD7ong 76Mã một76, 76và khyXgD7oắp bãyXgD7oi chuuPGkcăn thảuuPGkc yXgD7ochỗ RWaLk5 n76ào cũnguuPGkc uuPGkccó nh76ững đứa76 họuuPGkcc tryXgD7oò cúiuuPGkc mì76nh 76chào mộ76t cuuPGkcách RWaLk5đầy cuuPGkcăng thẳng.76 RWaLk5 NevilRWaLk5le cuuPGkcứ chạ76y uuPGkctới chạyRWaLk5 RWaLk5lui uuPGkcquanh cRWaLk5on yXgD7oquái tyXgD7ohú củyXgD7oa nóyXgD7o, uuPGkcnhưng c76on đóuuPGkc yXgD7o khyXgD7oông có76 v76ẻ uuPGkcgì muuuPGkcốn khuỵRWaLk5u cuuPGkchân xuống.RWaLk5 RoRWaLk5n vàRWaLk5 HermionyXgD7oe thìuuPGkc thựyXgD7oc tậpyXgD7o vớRWaLk5i 76 uuPGkccon BằngyXgD7o 76Mã màRWaLk5u hộtRWaLk5 dẻ.uuPGkc Ha76rry bRWaLk5ây RWaLk5giờ chỉuuPGkc đứng76 RWaLk5quan suuPGkcát thôi.
Malfoy, CrRWaLk5abbe vàRWaLk5 GoyXgD7oyle đãyXgD7o giyXgD7oành đRWaLk5ược couuPGkcn yXgD7o BuckbeauuPGkck. Co76n q76uái thúuuPGkc đãuuPGkc chịu76 76cúi chàRWaLk5o MyXgD7oalfoy. ThằngyXgD7o yXgD7onày đyXgD7oang vyXgD7oỗ vỗRWaLk5 cáyXgD7oi RWaLk5 mỏ76 c76on vật,RWaLk5 RWaLk5tỏ t76hái RWaLk5độ khi76nh thị.76 NyXgD7oó kéyXgD7oo 76dài yXgD7ogiọng, đủ76 t76o đểyXgD7o Ha76rry c76ó uuPGkc uuPGkcthể ngRWaLk5he lọtyXgD7o tai:
"MáyXgD7onh nàyXgD7oy duuPGkcễ ợ76t. TRWaLk5ao đãyXgD7o biếtRWaLk5 n76gay 76là vậyyXgD7o, đếnuuPGkc 76 thyXgD7oằng Har76ry yXgD7ocòn là76m đưuuPGkcợc... TyXgD7oao 76cá lyXgD7oà mRWaLk5ày đRWaLk5âu cyXgD7oó 76gì ngyXgD7ouy hiểmRWaLk5, phảiuuPGkc uuPGkc khôn76g mậy?"76 ẤyRWaLk5 là76 MalRWaLk5foy n76ói v76ới cyXgD7oon BuyXgD7ockbeak. "Phải76 khuuPGkcông mậy,76 coRWaLk5n cRWaLk5ục yXgD7o súuuPGkcc bựRWaLk5 tồuuPGkc xấuyXgD7o xí?"
Chuyện yXgD7oxảy yXgD7ora lú76c 76đó nhuuPGkcanh như76 yXgD7oánh chớp76 uuPGkccủa yXgD7o những76 cáiRWaLk5 myXgD7oóng vuốRWaLk5t thyXgD7oép. LiềnyXgD7o nuuPGkcgay 76đó, MalfoRWaLk5y thốtyXgD7o lyXgD7oên mộyXgD7ot tiRWaLk5ếng ryXgD7oú đyXgD7oau uuPGkc đớn76 ch76ói lóiuuPGkc, uuPGkclão Hagr76id th76ì 76vật lộnuuPGkc yXgD7ovới cRWaLk5on BuuuPGkcckbeak đểyXgD7o tRWaLk5ròng c76ái RWaLk5vòng yXgD7o cyXgD7oổ vô76 n76ó tronRWaLk5g khyXgD7oi n76ó huuPGkcầm RWaLk5hè xôngyXgD7o tớiuuPGkc Malfo76y. ThằnguuPGkc uuPGkcđó đangRWaLk5 nằm76 76quằn 76 quạiuuPGkc trê76n bRWaLk5ãi c76ỏ, m76áu yXgD7ome c76hảy ưuuPGkcớt uuPGkccả tấm76 uuPGkcáo chùng.
Malfoy gyXgD7oào thétyXgD7o troRWaLk5ng RWaLk5khi c76ả l76ớp kyXgD7oinh hoàn76g đứ76ng trông:
"Tôi chếyXgD7ot mấtyXgD7o! NhìRWaLk5n tô76i đâyXgD7oy nè76, tyXgD7oôi đuuPGkcang hấpyXgD7o hốiRWaLk5. C76on quuPGkcuái vuuPGkcật ấy76 giếtuuPGkc tôi."
Lão Hagri76d yXgD7ođã t76rắng byXgD7oệch điuuPGkc. Lã76o nói:
"Trò yXgD7okhông chếyXgD7ot đâu!uuPGkc uuPGkcCó yXgD7oai guuPGkciúp tuuPGkcôi m76ột tayuuPGkc... phả76i đe76m nóuuPGkc ruuPGkca uuPGkckhỏi yXgD7ochỗ này..."
Hermione yXgD7ochạy đi76 mởuuPGkc uuPGkccánh cổngRWaLk5 tRWaLk5rong kyXgD7ohi uuPGkclão yXgD7o HagriyXgD7od nhấyXgD7oc bổnuuPGkcg MalfoyXgD7oy luuPGkcên mRWaLk5ột cRWaLk5ách dễuuPGkc dà76ng. yXgD7oKhi 76lão HagriRWaLk5d bRWaLk5ồng MalfoRWaLk5y 76 RWaLk5đi ngyXgD7oang, uuPGkcHarry nhìn76 thấyuuPGkc mộtuuPGkc vếuuPGkct thưRWaLk5ơng 76dài vRWaLk5à sRWaLk5âu tRWaLk5rên cánRWaLk5h tyXgD7oay uuPGkc Malf76oy; máuuPGkcu nh76ễu guuPGkciọt trê76n cyXgD7oỏ kh76i lãoRWaLk5 HuuPGkcagrid byXgD7oồng MayXgD7olfoy chạy76 lênyXgD7o dyXgD7oốc vuuPGkcề 76 phíRWaLk5a uuPGkctòa uuPGkclâu đài.
Lớp yXgD7ohọc ChuuPGkcăm sóyXgD7oc S76inh vậtyXgD7o HuuuPGkcyền RWaLk5bí ruuuPGkcn uuPGkcrẩy bướcRWaLk5 RWaLk5 t76heo saRWaLk5u. yXgD7oBọn họcyXgD7o si76nh nuuPGkchà Slytheri76n đềuRWaLk5 hRWaLk5è 76nhau lRWaLk5a yXgD7oó lãRWaLk5o HagriuuPGkcd. PanuuPGkcsy uuPGkc ParkinsouuPGkcn ràuuPGkcn rụauuPGkc nướcRWaLk5 76mắt nói:
"Phải đuổiuuPGkc ôRWaLk5ng ấyyXgD7o ngay!"
Dean ThomayXgD7os chặnyXgD7o lờiyXgD7o cyXgD7oon bé:
"Đó lyXgD7oà uuPGkclỗi của76 Malfoy."
Crabbe RWaLk5và GoyXgD7oyle gồRWaLk5ng bắp76 thịyXgD7ot củ76a tụiRWaLk5 76nó lênuuPGkc đầyXgD7oy vẻuuPGkc đRWaLk5e dọa.
CyXgD7oả bọyXgD7on đ76ã tyXgD7orèo l76ên hyXgD7oết uuPGkcnhững bậcyXgD7o thềmuuPGkc đáyXgD7o để76 bưyXgD7oớc vào76 yXgD7oTiền 76sảnh. Pans76y nói:
"Tôi phả76i 76đi xyXgD7oem co76i b76ạn uuPGkcấy c76ó uuPGkcsao không?"
Cả bọn76 76cùng nhìRWaLk5n thyXgD7oeo yXgD7oPansy chạRWaLk5y nhanRWaLk5h lRWaLk5ên 76cầu 76 thanRWaLk5g cẩm76 thRWaLk5ạch. BọnRWaLk5 họuuPGkcc yXgD7osinh nhàuuPGkc SlytyXgD7oherin vẫuuPGkcn cRWaLk5òn cuuPGkca cẩmyXgD7o lRWaLk5ão HagriRWaLk5d 76 kuuPGkchi RWaLk5kéo nhayXgD7ou điyXgD7o RWaLk5về hướnguuPGkc phònyXgD7og sRWaLk5inh ho76ạt c76hung c76ủa tụiuuPGkc nuuPGkcó dướRWaLk5i tầ76ng h76ầm. RWaLk5 H76arry, 76Ron vuuPGkcà HRWaLk5ermione uuPGkclên cầuyXgD7o tRWaLk5hang vyXgD7oề yXgD7otháp Gryffindor.
Hermione luuPGkco lắngyXgD7o hỏi:
"Các byXgD7oạn nRWaLk5ghĩ yXgD7onó uuPGkccó syXgD7oao không?"
Harry nói:
RWaLk5"Dĩ nhiê76n làuuPGkc kRWaLk5hông saRWaLk5o RWaLk5rồi, uuPGkcbà PomRWaLk5frey c76ó thểuuPGkc vuuPGkcá myXgD7oấy vếtRWaLk5 thươnguuPGkc 76chỉ tron76g v76òng mộtRWaLk5 ha76i giây."
Harry từ76ng đưyXgD7oợc bà76 yXgD7oy táyXgD7o trưởnRWaLk5g đó76 chữaRWaLk5 lyXgD7oành mộRWaLk5t cácyXgD7oh 76kỳ d76iệu nuuPGkchững thương76 uuPGkctích còRWaLk5n trầmyXgD7o 76trọng 76hơn nhiều.
Ron cuuPGkcũng tỏuuPGkc r76a luuPGkco lắng:
"Dù sauuPGkco th76ì 76chuyện 76đó màuuPGkc RWaLk5xảy r76a tronyXgD7og buổi76 dạuuPGkcy 76 đầuuPGkcu tiênuuPGkc 76của uuPGkcbác Ha76grid t76hì quảRWaLk5 làuuPGkc tRWaLk5ệ hRWaLk5ại hết76 chyXgD7oỗ nóuuPGkci. ThểuuPGkc nRWaLk5ào thằng76 76 MalfoyXgD7oy cũnuuPGkcg quậuuPGkcy bác76 76ấy c76ho mà76 coi..."
Ba đ76ứa yXgD7otụi nyXgD7oó làuuPGkc nhữnRWaLk5g đứayXgD7o uuPGkcđầu t76iên đuuPGkci RWaLk5xuống 76Đại uuPGkc SảnhyXgD7o đườngyXgD7o đểuuPGkc ănyXgD7o 76bữa tyXgD7oối, uuPGkchy vọnguuPGkc gặRWaLk5p lãyXgD7oo HaguuPGkcrid, nhưuuPGkcng cyXgD7ohẳng thRWaLk5ấy lãyXgD7oo RWaLk5 đRWaLk5âu 76cả. Herm76ione khyXgD7oông buồn76 đụRWaLk5ng nĩauuPGkc vRWaLk5ô muốRWaLk5n uuPGkcbánh byXgD7oíp yXgD7otết vRWaLk5à thận.uuPGkc RWaLk5Cô bRWaLk5é yXgD7o RWaLk5lo lắnyXgD7og nói:
"Người RWaLk5ta đâuRWaLk5 cRWaLk5ó đuổiuuPGkc bá76c uuPGkcấy, đúnuuPGkcg không?"
Ron cũnRWaLk5g 76chẳng mànRWaLk5g RWaLk5gì ănRWaLk5 uống:
"Họ 76không nênRWaLk5 76đuổi bácyXgD7o ấy..."
Harry quyXgD7oan sáyXgD7ot bàuuPGkcn ănRWaLk5 yXgD7ocủa nhuuPGkcà SlRWaLk5ytherin. MộtRWaLk5 yXgD7o nhómRWaLk5 đuuPGkcông, uuPGkcgồm cRWaLk5ả CrabbRWaLk5e vàuuPGkc GoyleRWaLk5, đanyXgD7og RWaLk5túm tụmuuPGkc với76 nhRWaLk5au, 76say sưyXgD7oa bRWaLk5àn RWaLk5 bạc.yXgD7o H76arry chắc76 cyXgD7ohắn uuPGkclà mấuuPGkcy đứRWaLk5a đóyXgD7o đanRWaLk5g thêRWaLk5m RWaLk5mắm thêRWaLk5m mRWaLk5uối yXgD7ocho câRWaLk5u RWaLk5 chuyệnuuPGkc MyXgD7oalfoy bịRWaLk5 t76hương thàyXgD7onh trầm76 trọng.
Ron rầu76 rĩRWaLk5 nói:
"Thôi thìuuPGkc, c76ũng khRWaLk5ông tuuPGkchể nóuuPGkci hôyXgD7om 76nay kuuPGkchông phRWaLk5ải là76 76ngày đầuuuPGkc tiyXgD7oên họcRWaLk5 thúuuPGkc vị."
Sau byXgD7oữa ăyXgD7on 76tối, b76a RWaLk5đứa qRWaLk5uay tyXgD7orở vyXgD7oề uuPGkcphòng siuuPGkcnh RWaLk5 hyXgD7ooạt chunRWaLk5g và76 cRWaLk5ố tậyXgD7op uuPGkctrung luuPGkcàm RWaLk5bài tậpuuPGkc màRWaLk5 g76iáo yXgD7osư McGonauuPGkcgall đãuuPGkc uuPGkcra cyXgD7oho yXgD7o tụiyXgD7o nóRWaLk5. NhưnguuPGkc 76cả yXgD7oba RWaLk5đứa cứuuPGkc chyXgD7oốc chyXgD7oốc lạyXgD7oi nguuPGkcừng học,RWaLk5 luuPGkciếc n76hìn ruuPGkca ngyXgD7ooài 76 RWaLk5cửa uuPGkcsổ cRWaLk5ủa toàRWaLk5 tháyXgD7op. Ha76rry 76đột nhiêyXgD7on nói:
"Có ánuuPGkch đuuPGkcèn 76ở cửa76 sổRWaLk5 nRWaLk5hà byXgD7oác Hagrid."
RWaLk5Ron nhìRWaLk5n đồngRWaLk5 hồRWaLk5 uuPGkcđeo tuuPGkcay uuPGkccủa nó:
"NếyXgD7ou yXgD7otụi mìnRWaLk5h gấp76 gyXgD7oáp lênuuPGkc thìRWaLk5 tụuuPGkci mìnhRWaLk5 vẫnyXgD7o còRWaLk5n kịpRWaLk5 đểuuPGkc chạuuPGkcy xuyXgD7oống duuPGkcưới tRWaLk5hăm bácuuPGkc ấy,RWaLk5 vẫnuuPGkc yXgD7ocòn 76sớm mà..."
HermionyXgD7oe 76nói chậmyXgD7o rãi:
"Mình RWaLk5không biết..."
Har76ry thyXgD7oấy yXgD7ocô RWaLk5bé liếcyXgD7o nh76ìn mìnRWaLk5h. RWaLk5Nó nRWaLk5ói ngay:
"Mình đuuPGkcược RWaLk5phép 76đi nganRWaLk5g quuPGkcua sâRWaLk5n trườnguuPGkc mà.uuPGkc uuPGkc SyXgD7oirius Bla76ck chuuPGkcưa vyXgD7oượt qyXgD7oua được76 mấyuuPGkc 76viên giuuPGkcám ngụcRWaLk5 AzRWaLk5kaban cuuPGkcanh gáRWaLk5c yXgD7oở 76 đây,yXgD7o đúRWaLk5ng không?"
Vậy lyXgD7oà buuPGkca đyXgD7oứa uuPGkcdọn dẹpuuPGkc uuPGkcđồ đ76ạc, kéyXgD7oo n76hau chuuPGkcui yXgD7oqua yXgD7o cáRWaLk5i luuPGkcỗ Bà76 Béo,RWaLk5 vyXgD7oui mừn76g yXgD7ovì không76 gặp76 a76i hếtyXgD7o truuPGkcên đườuuPGkcng yXgD7ođi tới76 cửRWaLk5a ch76ính, uuPGkc bởiRWaLk5 vuuPGkcì tụiuuPGkc 76nó cũn76g khônRWaLk5g thực76 76sự yXgD7otin yXgD7ochắc làRWaLk5 tụyXgD7oi 76nó đượcyXgD7o phéRWaLk5p điRWaLk5 rRWaLk5a RWaLk5 ngoyXgD7oài huuPGkcay không.
Cỏ trRWaLk5ên yXgD7osân vRWaLk5ẫn RWaLk5còn 76ướt vàyXgD7o nuuPGkcgả muuPGkcàu đeuuPGkcn thyXgD7oui uuPGkc 76trong ányXgD7oh houuPGkcàng hôn.76 KRWaLk5hi tRWaLk5ới đượcyXgD7o căuuPGkcn chòi76 củayXgD7o lRWaLk5ão HagyXgD7orid, bRWaLk5a đứauuPGkc nhỏuuPGkc uuPGkcgõ 76 cửaRWaLk5 vàyXgD7o nRWaLk5ghe yXgD7otiếng gầmuuPGkc RWaLk5gừ 76bên tuuPGkcrong vọyXgD7ong ra:
"Vô đi!"
Lão HuuPGkcagrid RWaLk5đang nRWaLk5gồi tuuPGkchừ nguuPGkcười bêRWaLk5n bàn76 gỗ76 đRWaLk5ã RWaLk5mòn uuPGkc suuPGkcờn cyXgD7oủa lão76, co76n chóuuPGkc uuPGkcsăn FuuPGkcang thyXgD7oì g76ác cái76 đ76ầu nó76 trênuuPGkc đ76ùi chủuuPGkc. 76Chỉ RWaLk5nhìn 76 mRWaLk5ột cáiuuPGkc cũ76ng đ76ủ biết76 lãRWaLk5o HagrRWaLk5id đ76ã uuuPGkcống kháuuPGkc nhuuPGkciều uuPGkcrượu. TruuPGkcước RWaLk5mặt lã76o 76 uuPGkclà yXgD7omột cáiRWaLk5 vạ76i tuuPGkchiếc uuPGkcto gầyXgD7on bằng76 cá76i xô,uuPGkc 76và RWaLk5lão RWaLk5dường nhưyXgD7o uuPGkckhó khRWaLk5ăn lRWaLk5ắm uuPGkc mớiyXgD7o tậpuuPGkc truuPGkcung uuPGkcđược tiuuPGkcnh thầnRWaLk5 để76 nh76ận ryXgD7oa 76ba đứauuPGkc nhỏ.
Khi đ76ã yXgD7onhận uuPGkcra chúnuuPGkcg, lãyXgD7oo RWaLk5lè nhè:
"Kỷ luuPGkcục cRWaLk5hứ chẳRWaLk5ng 76chơi. Đ76ố myXgD7oà kiếmRWaLk5 ruuPGkca đuuPGkcược RWaLk5trước đâyRWaLk5 từRWaLk5ng cuuPGkcó 76một thyXgD7oầy yXgD7ogiáo nàoRWaLk5 chỉRWaLk5 làuuPGkcm t76hây giáoyXgD7o đún76g cóRWaLk5 mộtuuPGkc ngày."
Hermione tRWaLk5hở mạnh:
"Bác chưuuPGkca bị76 đuổiuuPGkc mà76, bácRWaLk5 Hagrid!"
Lão Hagri76d uuPGkchớp thêmuuPGkc mộtRWaLk5 ngụm76 tyXgD7oo nữaRWaLk5 củaRWaLk5 cáRWaLk5i RWaLk5thứ g76ì RWaLk5đó 76trong 76cái vRWaLk5ại, giọnguuPGkc củ76a lRWaLk5ão nghuuPGkce thyXgD7oê thảmRWaLk5 h76ết sức:
"Chưa! RWaLk5Nhưng đóuuPGkc chỉ76 là76 vuuPGkcấn đềRWaLk5 thời76 gian76, uuPGkcđúng khônRWaLk5g, syXgD7oau kuuPGkchi tRWaLk5hằng MalyXgD7ofoy RWaLk5méc buuPGkca nó..."
"Nó RWaLk5ra uuPGkcsao ryXgD7oồi h76ở bác?uuPGkc ThươngyXgD7o 76tích của76 RWaLk5nó đRWaLk5âu cyXgD7oó trầmRWaLk5 t76rọng lắm76 RWaLk5hả bác?"
Ron hỏi,yXgD7o s76au 76khi buuPGkca yXgD7ođứa cùnuuPGkcg ngyXgD7oồi xuốngRWaLk5 uuPGkcquây quầnyXgD7o bênyXgD7o lão76 HagyXgD7orid. LãoyXgD7o nóiRWaLk5 giọngyXgD7o chánRWaLk5 ngắt:
"Bà RWaLk5Pomfrey uuPGkcđã làm76 hRWaLk5ết sứcuuPGkc để76 ch76ữa cuuPGkcho nóRWaLk5, uuPGkcnhưng uuPGkcnó cứuuPGkc kRWaLk5êu lRWaLk5à nóuuPGkc vẫ76n còyXgD7on đauyXgD7o lắm..uuPGkc. cứRWaLk5 b76ăng yXgD7obó... vyXgD7oà rênuuPGkc rỉ..."
Harry uuPGkcnói ngay:
"NóyXgD7o RWaLk5giả 76bộ đayXgD7ou đó.uuPGkc ByXgD7oà PomfryXgD7oey yXgD7ocó thể76 chữauuPGkc làn76h RWaLk5 mọyXgD7oi vếRWaLk5t thươnyXgD7og màyXgD7o. NyXgD7oăm ngoáiRWaLk5 byXgD7oà đãRWaLk5 làmyXgD7o mọcyXgD7o uuPGkclại 76gần mộtuuPGkc nửayXgD7o sốyXgD7o xươngRWaLk5 cRWaLk5ho uuPGkc cháu.RWaLk5 ThằnuuPGkcg yXgD7oMalfoy chyXgD7oỉ cyXgD7oố uuPGkctình uuPGkcăn vạuuPGkc 76mà thôi."
Gi76ọng lãoyXgD7o Hag76rid nyXgD7oghe c76àng uuPGkcthê thảmuuPGkc hơn:
"Ban qyXgD7ouản 76trị yXgD7onhà truuPGkcường dRWaLk5ĩ nRWaLk5hiên luuPGkcà đuuPGkcã RWaLk5nghe báo76 RWaLk5 cáyXgD7oo yXgD7osự việc76 rồiuuPGkc. Họ76 chyXgD7oo làuuPGkc 76bác b76ắt đRWaLk5ầu byXgD7oằng coyXgD7on vật76 76quá toRWaLk5. RWaLk5Lẽ RWaLk5ra nên76 yXgD7o 76để c76on BằuuPGkcng MãyXgD7o uuPGkcở bàRWaLk5i sau.76.. RWaLk5lúc đầuuuPGkc nyXgD7oên chuuPGkco huuPGkcọc mấRWaLk5y thRWaLk5ứ yXgD7onhư uuPGkcNhuyễn TrRWaLk5ùng 76 vuuPGkcà đại76 louuPGkcại nuuPGkchư vậy...RWaLk5 chẳRWaLk5ng qyXgD7oua yXgD7olà lỗiRWaLk5 củaRWaLk5 bác..."
Hermione hăn76g hái76 cãi:
"Lỗi cuuPGkcủa 76Malfoy chyXgD7oứ, bác76 Hagrid!"
Harry nói:
"yXgD7oTụi cRWaLk5on uuPGkclàm nhânuuPGkc chứn76g cRWaLk5ho bRWaLk5ác. B76ác RWaLk5đã nóiuuPGkc BằnuuPGkcg yXgD7o MãyXgD7o syXgD7oẽ tấuuPGkcn cônRWaLk5g nếuRWaLk5 bị76 xyXgD7oúc uuPGkcphạm. TyXgD7oại thằyXgD7ong Malfo76y khôuuPGkcng chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."