You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương 3H6w3FKN6 GRtp- MÓNGRtpG GRtpVUỐT VÀcXacPk8N LcXacPk8NÁ TRÀ
hi 3H6w3FKN HarryGRtp, GRtpRon vcXacPk8Nà HermcXacPk8Nione bướcGRtp vcXacPk8Nào ĐạicXacPk8N Sảnh3H6w3FKN đườngcXacPk8N để3H6w3FKN 3H6w3FKNăn điểcXacPk8Nm tâGRtpm cXacPk8Nvào scXacPk8Náng cXacPk8N GRtphôm sau3H6w3FKN, 3H6w3FKNthì ngườicXacPk8N đầcXacPk8Nu tcXacPk8Niên mcXacPk8Nà tụicXacPk8N ncXacPk8Nó thấy3H6w3FKN làcXacPk8N Dra3H6w3FKNco MalfoyGRtp. CcXacPk8Nó cXacPk8Nvẻ n3H6w3FKNhư cXacPk8N cXacPk8NMalfoy đanGRtpg mcXacPk8Nua vuGRtpi c3H6w3FKNho một3H6w3FKN nhcXacPk8Nóm họccXacPk8N sin3H6w3FKNh n3H6w3FKNhà Slytheri3H6w3FKNn bằn3H6w3FKNg mộGRtpt câGRtpu 3H6w3FKN chcXacPk8Nuyện chọccXacPk8N cXacPk8Ncười. LcXacPk8Núc GRtpHarry, RGRtpon vGRtpà HcXacPk8Nermione cXacPk8Nđi ng3H6w3FKNang qu3H6w3FKNa, MalfocXacPk8Ny 3H6w3FKNđang 3H6w3FKN nhcXacPk8Nại mGRtpột vẻcXacPk8N mặt3H6w3FKN đcXacPk8Nau đớn3H6w3FKN đcXacPk8Nến b3H6w3FKNất t3H6w3FKNỉnh kh3H6w3FKNá khôcXacPk8Ni hài,3H6w3FKN thếGRtp lGRtpà q3H6w3FKNuanh nGRtpó nổGRtp rcXacPk8Na 3H6w3FKN một3H6w3FKN trànGRtpg cười.
HeGRtprmione đicXacPk8N ncXacPk8Ngay sacXacPk8Nu lư3H6w3FKNng H3H6w3FKNarry, nói:
cXacPk8N"Kệ 3H6w3FKNxác nó.3H6w3FKN 3H6w3FKNCứ mGRtpặc kGRtpệ cXacPk8Nnó đcXacPk8Ni, ncXacPk8Nó chẳng3H6w3FKN đángGRtp đểcXacPk8N mìnhcXacPk8N bậcXacPk8Nn tâGRtpm đâu..."
Nhưng PancGRtpy ParkinsonGRtp, mGRtpột 3H6w3FKNcon bé3H6w3FKN nhGRtpà SlytheriGRtpn, 3H6w3FKNmặt tẹtGRtp dGRtpa nhă3H6w3FKNn 3H6w3FKNnhư mặt3H6w3FKN chó3H6w3FKN 3H6w3FKNPug chợtcXacPk8N rGRtpít 3H6w3FKNlên th3H6w3FKNe thé:
"Ê, PotterGRtp! PotGRtpter ơi,3H6w3FKN vGRtpiên gicXacPk8Nám ngụcXacPk8Nc AzkGRtpaban đancXacPk8Ng t3H6w3FKNới kìGRtpa! 3H6w3FKNPotter, Hùuuuu!"
H3H6w3FKNarry nGRtpgồi cXacPk8Nphịch x3H6w3FKNuống cácXacPk8Ni gcXacPk8Nhế cXacPk8Nbên cạnh3H6w3FKN Geor3H6w3FKNge ở3H6w3FKN bàcXacPk8Nn 3H6w3FKNăn c3H6w3FKNủa GRtpnhà GcXacPk8Nryffindor. GGRtpeorge ph3H6w3FKNát ch3H6w3FKNo tụcXacPk8Ni nócXacPk8N mcXacPk8Nấy tcXacPk8Nờ giấy:
"Thời khóGRtpa bicXacPk8Nểu ccXacPk8Nủa h3H6w3FKNọc s3H6w3FKNinh năm3H6w3FKN thGRtpứ bGRtpa đây.GRtp ỦGRtpa, cGRtpó chuyện3H6w3FKN cXacPk8Ngì vậ3H6w3FKNy Harry?"
Ron ngcXacPk8Nồi xuốnGRtpg ghGRtpế bênGRtp cXacPk8Nkia GecXacPk8Norge, trừnGRtpg cXacPk8Nmắt nhcXacPk8Nìn GRtpqua phíaGRtp bànGRtp GRtpăn 3H6w3FKNnhà Sl3H6w3FKNytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngướcXacPk8Nc nhìn3H6w3FKN quacXacPk8N, vừacXacPk8N đú3H6w3FKNng 3H6w3FKNlúc thấ3H6w3FKNy MalfGRtpoy lạ3H6w3FKNi đacXacPk8Nng mộ3H6w3FKNt 3H6w3FKNlần 3H6w3FKNnữa 3H6w3FKNgiả GRtpbộ xỉGRtpu một3H6w3FKN GRtpcách đầyGRtp GRtpsợ hcXacPk8Nãi. GeoGRtprge bìnhcXacPk8N thảcXacPk8Nn nói:
"ThằcXacPk8Nng nh3H6w3FKNãi ranGRtph. NóGRtp cGRtpũng đ3H6w3FKNâu cGRtpó 3H6w3FKNoai p3H6w3FKNhong lẫGRtpm 3H6w3FKN liệt3H6w3FKN gìcXacPk8N 3H6w3FKNcho lắGRtpm kh3H6w3FKNi viên3H6w3FKN giá3H6w3FKNm n3H6w3FKNgục Az3H6w3FKNkaban kiểGRtpm trcXacPk8Na đoàGRtpn tàGRtpu tcXacPk8Nối hô3H6w3FKNm qu3H6w3FKNa 3H6w3FKN đâu3H6w3FKN. cXacPk8NNó cGRtpũng chạcXacPk8Ny tọ3H6w3FKNt qu3H6w3FKNa cXacPk8Ntoa 3H6w3FKNcủa tụiGRtp mình3H6w3FKN, phải3H6w3FKN kcXacPk8Nhông Fred?"
Fred khicXacPk8Nnh GRtpbỉ liếcGRtp GRtpmắt 3H6w3FKNnhìn sanGRtpg Malfoy:
"Đồ 3H6w3FKNsém tècXacPk8N trGRtpong quần."
3H6w3FKNGeorge nói:
"3H6w3FKNNgay nhưGRtp ancXacPk8Nh đây3H6w3FKN cũngGRtp khôngcXacPk8N khoGRtpái chGRtpo lắmGRtp. 3H6w3FKNHọ đúnGRtpg lGRtpà 3H6w3FKNkinh tởm3H6w3FKN thiệ3H6w3FKNt, mấy3H6w3FKN GRtpviên cXacPk8Ngiám ngụccXacPk8N Azka3H6w3FKNban ấy..."
Fred nói:
"Họ 3H6w3FKNlàm GRtpruột cXacPk8Ngan GRtpmình thiếuGRtp điềGRtpu b3H6w3FKNị đôGRtpng 3H6w3FKNlạnh hcXacPk8Nết 3H6w3FKNvậy há?"
Harry nGRtpói nhỏ:
"Nhưng mcXacPk8Nà cá3H6w3FKNc a3H6w3FKNnh GRtpđâu cócXacPk8N xỉu,3H6w3FKN cXacPk8Nphải không?"
George nóGRtpi m3H6w3FKNạnh mẽ:
"Quên chuyện3H6w3FKN đócXacPk8N cXacPk8Nđi, 3H6w3FKNHarry. C3H6w3FKNó mộtGRtp lần3H6w3FKN bcXacPk8Na p3H6w3FKNhải GRtpđi 3H6w3FKN 3H6w3FKNtới nhGRtpà ngGRtpục AzGRtpkaban, ncXacPk8Nhớ cXacPk8Nkhông FcXacPk8Nred? 3H6w3FKNBa nóiGRtp đóGRtp là3H6w3FKN cXacPk8Nnơi tồcXacPk8Ni tệGRtp n3H6w3FKNhứt cXacPk8Nmà GRtp 3H6w3FKNông từng3H6w3FKN bcXacPk8Niết đến3H6w3FKN. GRtpBa trở3H6w3FKN 3H6w3FKNvề nGRtphà GRtptay ch3H6w3FKNân cXacPk8Nrun rẩyGRtp rồiGRtp phcXacPk8Nát b3H6w3FKNệnh cXacPk8Nluôn GRtp mà.cXacPk8N.. cXacPk8NMấy vicXacPk8Nên cXacPk8Ngiám ngụccXacPk8N AzkabcXacPk8Nan cXacPk8Nhút GRtphết nicXacPk8Nềm vucXacPk8Ni GRtpkhỏi 3H6w3FKNcái nhàcXacPk8N ngụccXacPk8N đóGRtp. ỞcXacPk8N GRtp tGRtprong đcXacPk8Nó, cXacPk8Nhầu nhGRtpư tGRtpất cảcXacPk8N c3H6w3FKNác tcXacPk8Nù nh3H6w3FKNân ngục3H6w3FKN AGRtpzkaban đềucXacPk8N phátcXacPk8N GRtpđiên lcXacPk8Nên 3H6w3FKN hết."
Fred đổicXacPk8N 3H6w3FKNđề tài:
"ỪcXacPk8N, GRtpđể c3H6w3FKNoi tcXacPk8Nhằng Malf3H6w3FKNoy sẽ3H6w3FKN GRtpvui nGRtphư cXacPk8Nthế cXacPk8Nnào 3H6w3FKNsau GRtp 3H6w3FKNtrận QuiddiGRtptch đầuGRtp tGRtpiên. 3H6w3FKNNhớ khôGRtpng? Trận3H6w3FKN Quiddit3H6w3FKNch đ3H6w3FKNầu m3H6w3FKNùa lGRtpà tr3H6w3FKNận 3H6w3FKNgiữa cXacPk8N 3H6w3FKNđội nhàcXacPk8N 3H6w3FKNGryffindor GRtpvà ncXacPk8Nhà Slytherin."
Lần dGRtpuy 3H6w3FKNnhứt mGRtpà HGRtparry v3H6w3FKNà MacXacPk8Nlfoy đGRtpối đầu3H6w3FKN nhGRtpau GRtp 3H6w3FKNtrong mộtcXacPk8N trậnGRtp QuidditccXacPk8Nh 3H6w3FKNcũng làGRtp lầGRtpn McXacPk8Nalfoy đã3H6w3FKN bịthua3H6w3FKN 3H6w3FKNte tcXacPk8Nua x3H6w3FKNiểng GRtp lcXacPk8Niểng. NhcXacPk8Nớ lạcXacPk8Ni tr3H6w3FKNận 3H6w3FKNđó, HarcXacPk8Nry thấy3H6w3FKN 3H6w3FKNphấn 3H6w3FKNkhởi lGRtpên chút3H6w3FKN đỉnGRtph, bèncXacPk8N cXacPk8Ntự lấGRtpy GRtp cXacPk8Ncho 3H6w3FKNmình mấ3H6w3FKNy GRtpkhúc GRtpxúc GRtpxích cXacPk8Nvà cXacPk8Ncà cGRtphua chiên.
Hermione GRtpcòn cXacPk8Nmải nghiêcXacPk8Nn cXacPk8Ncứu GRtpcái cXacPk8Nthời cXacPk8Nkhóa biểuGRtp mớicXacPk8N củGRtpa mình3H6w3FKN. CôGRtp bécXacPk8N cXacPk8Nmừng rỡ3H6w3FKN kcXacPk8Nêu lên:
"Ôi, GRtphay quácXacPk8N! GRtpTụi cXacPk8Nmình bcXacPk8Nắt đầcXacPk8Nu họccXacPk8N 3H6w3FKNmấy mônGRtp 3H6w3FKNmới ngaGRtpy hôGRtpm nay."
3H6w3FKNRon ncXacPk8Ngó q3H6w3FKNua va3H6w3FKNi H3H6w3FKNermione đọc3H6w3FKN kéGRtp, mặtGRtp màycXacPk8N nghiêGRtpm tGRtprang hcXacPk8Nẳn ra3H6w3FKN. Nó3H6w3FKN nói:
"Hermione ơicXacPk8N, GRtpngười 3H6w3FKNta cXacPk8Nlàm 3H6w3FKNrối beGRtpng cáicXacPk8N thờ3H6w3FKNi 3H6w3FKN khGRtpóa bGRtpiểu củaGRtp 3H6w3FKNbồ GRtprồi. 3H6w3FKNCoi nGRtpè, h3H6w3FKNọ xếGRtpp GRtpcho cXacPk8Nbồ tGRtpới cXacPk8Nmười mônGRtp họGRtpc cXacPk8Nmột ngà3H6w3FKNy. cXacPk8N GRtpLàm gìcXacPk8N cócXacPk8N đủcXacPk8N thờicXacPk8N giờ."
"Mình sẽGRtp xoaGRtpy sở.cXacPk8N MìncXacPk8Nh đ3H6w3FKNã dànGRtp xếGRtpp xoncXacPk8Ng vGRtpới g3H6w3FKNiáo sưcXacPk8N McGonagGRtpall rồi."
Ron vẫnGRtp cườ3H6w3FKNi, nói:
"Nhưng cXacPk8Nmà ccXacPk8Noi ncXacPk8Nè, b3H6w3FKNồ thấcXacPk8Ny thcXacPk8Nời 3H6w3FKNkhóa 3H6w3FKNbiểu s3H6w3FKNáng nacXacPk8Ny khônGRtpg? ChínGRtp GRtpgiờ mô3H6w3FKNn TiGRtpên GRtptri. Và3H6w3FKN cXacPk8Nngay ph3H6w3FKNía dưới,cXacPk8N chcXacPk8Nín g3H6w3FKNiờ, MugglecXacPk8N-học. Và..."
RoGRtpn chồmGRtp tới,3H6w3FKN ghGRtpé GRtpsát cáGRtpi thcXacPk8Nời kh3H6w3FKNóa 3H6w3FKNbiểu hơn,cXacPk8N vẻcXacPk8N khcXacPk8Nông thGRtpể n3H6w3FKNào tGRtpin được:
3H6w3FKN"Coi nè3H6w3FKN, n3H6w3FKNgay dướiGRtp dòcXacPk8Nng đó:cXacPk8N môncXacPk8N ScXacPk8Nố học3H6w3FKN, cũ3H6w3FKNng cXacPk8N chícXacPk8Nn gicXacPk8Nờ. ÝGRtp mìn3H6w3FKNh nó3H6w3FKNi làcXacPk8N cXacPk8Nmình biếtcXacPk8N cXacPk8Nbồ gGRtpiỏi, HerGRtpmione GRtpà, nGRtphưng kGRtphông GRtpai cóGRtp cXacPk8N GRtpthể giỏiGRtp đ3H6w3FKNến ncXacPk8Như vậy.3H6w3FKN LGRtpàm sa3H6w3FKNo cùngGRtp mộcXacPk8Nt lúc3H6w3FKN GRtpmà bcXacPk8Nồ có3H6w3FKN 3H6w3FKNthể họGRtpc ở3H6w3FKN GRtpba 3H6w3FKNlớp 3H6w3FKN chứ?"
cXacPk8NHermione cXacPk8Nnói cộcGRtp lốc:
"Đừng ccXacPk8Nó 3H6w3FKNngu. DĩcXacPk8N nhcXacPk8Niên mìcXacPk8Nnh sẽ3H6w3FKN khôGRtpng n3H6w3FKNgồi họGRtpc 3H6w3FKNở tr3H6w3FKNong cXacPk8Ncả bcXacPk8Na lGRtpớp GRtpcùng mộ3H6w3FKNt lúc."
"GRtpVậy thì..."
Hermion3H6w3FKNe ngắtcXacPk8N lời:
"Làm ơcXacPk8Nn đưacXacPk8N cXacPk8Ngiùm mì3H6w3FKNnh 3H6w3FKNhũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione cXacPk8Ngắt lên:
GRtp"Ôi, RcXacPk8Non ơi3H6w3FKN, nếucXacPk8N t3H6w3FKNhời khóacXacPk8N bGRtpiểu củGRtpa GRtpmình hơicXacPk8N đầycXacPk8N cXacPk8N một3H6w3FKN chútGRtp cXacPk8Nthì GRtpmắc mớGRtp gì3H6w3FKN tGRtpới bồ3H6w3FKN h3H6w3FKNả? Mìn3H6w3FKNh cXacPk8Nđã n3H6w3FKNói cXacPk8Nvới bồGRtp rồGRtpi, mcXacPk8Nình đcXacPk8Nã dàn3H6w3FKN cXacPk8N xếcXacPk8Np xon3H6w3FKNg hếtcXacPk8N cXacPk8Nvới giá3H6w3FKNo sư3H6w3FKN GRtpMcGonagall rồi!"
Vừa lGRtpúc đó,GRtp lãocXacPk8N HagricXacPk8Nd bư3H6w3FKNớc v3H6w3FKNào Đại3H6w3FKN Sản3H6w3FKNh đường.3H6w3FKN cXacPk8N LãcXacPk8No mặ3H6w3FKNc cácXacPk8Ni áoGRtp k3H6w3FKNhoác 3H6w3FKNdài bằGRtpng lôcXacPk8Nng c3H6w3FKNhuột ch3H6w3FKNũi, vàGRtp lãoGRtp 3H6w3FKNcứ GRtplơ đễnhcXacPk8N 3H6w3FKNvung 3H6w3FKN vẫyGRtp xáGRtpc mộGRtpt c3H6w3FKNon chồcXacPk8Nn hcXacPk8Nôi t3H6w3FKNrong bàGRtpn 3H6w3FKNtay GRtpto kGRtpếch x3H6w3FKNù củcXacPk8Na mình.
Trên đườngGRtp 3H6w3FKNđi tớGRtpi bàGRtpn giáocXacPk8N viê3H6w3FKNn, cXacPk8Nlão dừn3H6w3FKNg bướccXacPk8N GRtpnói vớGRtpi bọnGRtp trẻ:
"Ổn GRtpcả cGRtphứ hảGRtp? Cá3H6w3FKNc chácXacPk8Nu lcXacPk8Nà ncXacPk8Những GRtphọc trcXacPk8Nò trocXacPk8Nng 3H6w3FKN lGRtpớp GRtphọc đầuGRtp ticXacPk8Nên GRtpmà báccXacPk8N được3H6w3FKN dcXacPk8Nạy GRtpđó ng3H6w3FKNhe! GRtpLớp bắtcXacPk8N đầ3H6w3FKNu ngcXacPk8Nay sacXacPk8Nu bữacXacPk8N GRtpăn GRtp trư3H6w3FKNa! BácGRtp phGRtpải thứccXacPk8N dậcXacPk8Ny t3H6w3FKNừ GRtplúc cXacPk8Nnăm gicXacPk8Nờ sácXacPk8Nng đểGRtp c3H6w3FKNhuẩn GRtpbị mọi3H6w3FKN thứGRtp scXacPk8Nẵn cXacPk8N sàng...3H6w3FKN GRtpHy vọn3H6w3FKNg đGRtpâu 3H6w3FKNđã vô3H6w3FKN đó3H6w3FKN rồi.cXacPk8N.. b3H6w3FKNác 3H6w3FKNđây, một3H6w3FKN thầGRtpy giáo..cXacPk8N. thicXacPk8Nệt GRtp tình..."
Lão ng3H6w3FKNoác miệcXacPk8Nng cườiGRtp GRtptoe tGRtpoét vGRtpới bGRtpọn 3H6w3FKNtrẻ 3H6w3FKNvà cXacPk8Nđi tiếpGRtp tới3H6w3FKN bàn3H6w3FKN ăn3H6w3FKN dcXacPk8Nành GRtpcho gi3H6w3FKNáo viên,cXacPk8N vGRtpẫn v3H6w3FKNung vẩy3H6w3FKN xácXacPk8Nc cGRtpon chồ3H6w3FKNn hôi.
Với mộtGRtp chúGRtpt 3H6w3FKNlo cXacPk8Nâu 3H6w3FKNtrong gcXacPk8Niọng n3H6w3FKNói, RocXacPk8Nn thắccXacPk8N mắc:
"Không biếtGRtp bác3H6w3FKN ấycXacPk8N c3H6w3FKNhuẩn bị3H6w3FKN sGRtpẵn sGRtpàng cáGRtpi gGRtpì làGRtp ccXacPk8Nái gì3H6w3FKN nhỉ?"
Sảnh Đường3H6w3FKN bắt3H6w3FKN đầuGRtp vắGRtpng cXacPk8Nbớt cXacPk8Nkhi mọicXacPk8N ngườiGRtp lụcGRtp tục3H6w3FKN đến3H6w3FKN 3H6w3FKNlớp 3H6w3FKNhọc đầcXacPk8Nu tiêncXacPk8N của3H6w3FKN mình.GRtp GRtpRon x3H6w3FKNem thờ3H6w3FKNi khó3H6w3FKNa biểucXacPk8N của3H6w3FKN nó:
"Tụi mGRtpình phảiGRtp GRtpđi t3H6w3FKNhôi, đGRtpể ccXacPk8Noi, lớp3H6w3FKN TiêGRtpn 3H6w3FKNtri ở3H6w3FKN cXacPk8Ntầng GRtptrên cùnGRtpg củacXacPk8N TcXacPk8Nháp Bắc.GRtp 3H6w3FKNTụi mìcXacPk8Nnh sGRtpẽ mấtGRtp mườicXacPk8N phút3H6w3FKN mớ3H6w3FKNi đếGRtpn đGRtpược cXacPk8Nnơi đó..."
BcXacPk8Na đứa3H6w3FKN GRtpvội vàng3H6w3FKN GRtpăn cXacPk8Ncho xGRtpong bGRtpữa điểmcXacPk8N tâcXacPk8Nm, c3H6w3FKNhào GRtp tạmcXacPk8N biệcXacPk8Nt GRtpFred cXacPk8Nvà cXacPk8NGeorge, rồicXacPk8N GRtpđi trởcXacPk8N rcXacPk8Na, bGRtpăng quGRtpa Sản3H6w3FKNh đường.cXacPk8N KhcXacPk8Ni tụGRtpi cXacPk8Nnó GRtp 3H6w3FKNđi ng3H6w3FKNang bà3H6w3FKNn ăn3H6w3FKN củacXacPk8N GRtpnhà SlyGRtptherin, Malfo3H6w3FKNy lạiGRtp bicXacPk8Nểu dicXacPk8Nễn tcXacPk8Nrò nGRtphái 3H6w3FKNmột cơncXacPk8N cXacPk8N xỉuGRtp nữa.cXacPk8N TiGRtpếng cười3H6w3FKN rúGRtp cXacPk8Nlên đuổiGRtp thecXacPk8No HarcXacPk8Nry vàcXacPk8No tGRtpận tiGRtpền sảnh.
Hành t3H6w3FKNrình xuyê3H6w3FKNn qu3H6w3FKNa GRtptòa lâ3H6w3FKNu đàcXacPk8Ni đểcXacPk8N cXacPk8Nđến ThGRtpáp BắccXacPk8N GRtp l3H6w3FKNà mộtGRtp hàcXacPk8Nnh trcXacPk8Nình dàiGRtp. Ha3H6w3FKNi 3H6w3FKNnăm ởcXacPk8N Ho3H6w3FKNgwarts chưaGRtp đủGRtp đểGRtp bọn3H6w3FKN trẻGRtp biếGRtpt hếcXacPk8Nt cXacPk8N mọiGRtp tcXacPk8Nhứ vềcXacPk8N tòa3H6w3FKN lâcXacPk8Nu đ3H6w3FKNài: tr3H6w3FKNước đcXacPk8Nây tcXacPk8Nụi nócXacPk8N GRtpchưa từnGRtpg đượccXacPk8N vàGRtpo bGRtpên cXacPk8Ntrong 3H6w3FKN ThGRtpáp Bắc.
Tụi nhcXacPk8Nỏ tr3H6w3FKNèo lêGRtpn GRtptới 3H6w3FKNcầu cXacPk8Nthang thcXacPk8Nứ bảy,cXacPk8N 3H6w3FKNđến mộ3H6w3FKNt GRtp đầu3H6w3FKN cầu3H6w3FKN than3H6w3FKNg k3H6w3FKNhông thấyGRtp qu3H6w3FKNen c3H6w3FKNhút n3H6w3FKNào, ở3H6w3FKN đó3H6w3FKN kh3H6w3FKNông ccXacPk8Nó cá3H6w3FKNi gcXacPk8Nì kGRtphác ngoàGRtpi GRtp m3H6w3FKNột 3H6w3FKNbức trancXacPk8Nh l3H6w3FKNớn vẽGRtp GRtpmột b3H6w3FKNãi ccXacPk8Nỏ trốngGRtp tr3H6w3FKNơ trecXacPk8No 3H6w3FKNtrên b3H6w3FKNức tườncXacPk8Ng đGRtpá, Ro3H6w3FKNn GRtp vcXacPk8Nừa GRtpthở hổn3H6w3FKN hểGRtpn vừGRtpa nói:
"Phải... có...GRtp một3H6w3FKN... lố3H6w3FKNi... đi...3H6w3FKN tắt...cXacPk8N chứ!"
H3H6w3FKNermione cXacPk8Nngó xuGRtpống một3H6w3FKN hànhGRtp lanGRtpg vắng3H6w3FKN bcXacPk8Nên phải:
"Chắc là3H6w3FKN lốGRtpi này."
Nhưng RGRtpon nói:
"Không cXacPk8Nphải đâuGRtp. ĐóGRtp làcXacPk8N hướng3H6w3FKN na3H6w3FKNm m3H6w3FKNà. McXacPk8Nấy bồGRtp ncXacPk8Ngó co3H6w3FKNi, tụicXacPk8N mcXacPk8Nình GRtpcó thể3H6w3FKN nGRtphìn thấGRtpy mộ3H6w3FKNt mản3H6w3FKNg hcXacPk8Nồ nướccXacPk8N bên3H6w3FKN ngoàcXacPk8Ni cửGRtpa sổGRtp kìa..."
Harr3H6w3FKNy n3H6w3FKNgắm bức3H6w3FKN tranGRtph. Mộ3H6w3FKNt GRtpchú GRtpngựa lùnGRtp 3H6w3FKNmũm 3H6w3FKNmĩm, GRtp lông3H6w3FKN x3H6w3FKNám lốmGRtp đ3H6w3FKNốm, vừacXacPk8N mcXacPk8Nới thonGRtpg don3H6w3FKNg dẫm3H6w3FKN lênGRtp bcXacPk8Nãi cỏ3H6w3FKN vàGRtp thơGRtp thGRtpẩn nhấmcXacPk8N cXacPk8N nháGRtpp GRtpcỏ xaGRtpnh. GRtpTuy cXacPk8Nđã quecXacPk8Nn với3H6w3FKN việ3H6w3FKNc cácXacPk8Nc nhâcXacPk8Nn vcXacPk8Nật troncXacPk8Ng cXacPk8Nnhững bứcGRtp trcXacPk8Nanh ởcXacPk8N GRtp tr3H6w3FKNường Hogwart3H6w3FKNs ccXacPk8Nứ dcXacPk8Ni chcXacPk8Nuyển lunGRtpg tun3H6w3FKNg và3H6w3FKN thỉncXacPk8Nh thoản3H6w3FKNg bỏGRtp khun3H6w3FKNg tr3H6w3FKNanh m3H6w3FKNà GRtp đGRtpi t3H6w3FKNhăm viGRtpếng lẫGRtpn GRtpnhau, cXacPk8Nnhưng HarGRtpry vẫ3H6w3FKNn cXacPk8Ncứ khoáiGRtp nhìn3H6w3FKN chúnGRtpg. MộtcXacPk8N 3H6w3FKNlát GRtp cXacPk8Nsau, một3H6w3FKN hicXacPk8Nệp sGRtpĩ lùn3H6w3FKN bècXacPk8N bè3H6w3FKN mặc3H6w3FKN bộcXacPk8N áGRtpo giáp3H6w3FKN c3H6w3FKNứ cXacPk8Nkêu xủngcXacPk8N xoẻng3H6w3FKN GRtpkhi ônGRtpg bướccXacPk8N cXacPk8N vàoGRtp bứcGRtp 3H6w3FKNtranh, GRtptheo sacXacPk8Nu là3H6w3FKN coGRtpn ngựacXacPk8N lGRtpùn. CăcXacPk8Nn ccXacPk8Nứ và3H6w3FKNo dcXacPk8Nấu vGRtpết cXacPk8Ncỏ dậpcXacPk8N c3H6w3FKNòn 3H6w3FKN GRtpdính GRtpở cXacPk8Nđầu gốcXacPk8Ni cXacPk8Ncủa b3H6w3FKNộ đGRtpồ giá3H6w3FKNp cXacPk8Nkim loại3H6w3FKN cXacPk8Nông đcXacPk8Nang mặccXacPk8N, GRtpthì cócXacPk8N tGRtphể nói3H6w3FKN chắccXacPk8N cXacPk8N GRtplà ôn3H6w3FKNg vGRtpừa GRtpté ngựa.
Nhìn cXacPk8Nthấy HarcXacPk8Nry, RGRtpon vcXacPk8Nà HermioneGRtp, GRtpông hiệp3H6w3FKN sGRtpĩ gào3H6w3FKN lên:
"A! QuâGRtpn bấ3H6w3FKNt lGRtpương 3H6w3FKNnào dám3H6w3FKN xâcXacPk8Nm nhậpcXacPk8N l3H6w3FKNãnh GRtpđịa cXacPk8N riêGRtpng của3H6w3FKN 3H6w3FKNta cXacPk8Nhả? PhảiGRtp chănGRtpg cácXacPk8Nc GRtpngươi đcXacPk8Nến ccXacPk8Nười nhạoGRtp 3H6w3FKNta 3H6w3FKNngã ngựa?cXacPk8N H3H6w3FKNãy rcXacPk8Nút cXacPk8N gưcXacPk8Nơm r3H6w3FKNa, đ3H6w3FKNồ bấcXacPk8Nt lcXacPk8Nương, đcXacPk8Nồ chó!"
B3H6w3FKNa đứcXacPk8Na nhỏcXacPk8N sửngcXacPk8N sốcXacPk8Nt đứng3H6w3FKN ncXacPk8Ngớ r3H6w3FKNa cXacPk8Nnhìn ôn3H6w3FKNg hicXacPk8Nệp GRtpsĩ GRtp lùnGRtp đangcXacPk8N GRtprút than3H6w3FKNh 3H6w3FKNgươm rcXacPk8Na khỏicXacPk8N cXacPk8Ncái vỏ3H6w3FKN ki3H6w3FKNếm 3H6w3FKNvà bắGRtpt đGRtpầu 3H6w3FKNvung gươmGRtp t3H6w3FKNrong cXacPk8N ta3H6w3FKNy 3H6w3FKNmột cXacPk8Ncách h3H6w3FKNung hGRtpăng, còn3H6w3FKN ccXacPk8Nhân cẳngGRtp thìGRtp n3H6w3FKNhảy lo3H6w3FKNi cGRtphoi troncXacPk8Ng ccXacPk8Nơn giậGRtpn 3H6w3FKN đi3H6w3FKNên cuồng.3H6w3FKN NhưncXacPk8Ng GRtplưỡi gGRtpươm q3H6w3FKNuá cXacPk8Ndài cXacPk8Nso 3H6w3FKNvới tGRtphân hìnhGRtp cụGRtpt ngủncXacPk8N cXacPk8Ncủa ông,3H6w3FKN 3H6w3FKN t3H6w3FKNhành rGRtpa khcXacPk8Ni ôngcXacPk8N chémcXacPk8N mộcXacPk8Nt đưGRtpờng g3H6w3FKNươm 3H6w3FKNác lcXacPk8Niệt GRtpthì đàGRtp gươmcXacPk8N GRtpđi làmGRtp ôGRtpng mấcXacPk8Nt cXacPk8N c3H6w3FKNả t3H6w3FKNhăng bằng,GRtp tGRtpé lăGRtpn đù3H6w3FKNng, s3H6w3FKNấp mặt3H6w3FKN xu3H6w3FKNống bãcXacPk8Ni cỏ.
GRtpHarry tiến3H6w3FKN tớcXacPk8Ni gầcXacPk8Nn bứ3H6w3FKNc tGRtpranh 3H6w3FKNhơn, GRtpnó hỏi:
"Ông cóGRtp scXacPk8Nao không?"
"Lùi lạicXacPk8N! QuGRtpân khoáccXacPk8N GRtplác đêGRtp ticXacPk8Nện! GRtpLùi! Đ3H6w3FKNồ x3H6w3FKNỏ lá!"
Ông h3H6w3FKNiệp 3H6w3FKNsĩ lGRtpại nắGRtpm cXacPk8Nchặt than3H6w3FKNh gư3H6w3FKNơm, chốcXacPk8Nng gư3H6w3FKNơm cXacPk8N xuốcXacPk8Nng để3H6w3FKN đứngGRtp cXacPk8Nlên, nh3H6w3FKNưng lưỡi3H6w3FKN gươmGRtp cXacPk8Nlún sâuGRtp tGRtphêm vàocXacPk8N lớcXacPk8Np cỏcXacPk8N, GRtpvà kcXacPk8Nhi cXacPk8Nông 3H6w3FKN đứngcXacPk8N dGRtpậy đượcGRtp cXacPk8Nrồi tcXacPk8Nhì 3H6w3FKNcho dGRtpù đGRtpã cốcXacPk8N gắngcXacPk8N hcXacPk8Nết 3H6w3FKNsức mGRtpình, ôncXacPk8Ng khônGRtpg thể3H6w3FKN cXacPk8Nnào 3H6w3FKN rútcXacPk8N lưỡicXacPk8N gưGRtpơm rGRtpa đượcGRtp nữcXacPk8Na. cXacPk8NCuối ccXacPk8Nùng ôn3H6w3FKNg phảiGRtp 3H6w3FKNtự cXacPk8Nquăng mGRtpình xuố3H6w3FKNng cỏ,3H6w3FKN GRtp đẩyGRtp cáicXacPk8N mạng3H6w3FKN 3H6w3FKNche m3H6w3FKNặt trê3H6w3FKNn cáicXacPk8N nó3H6w3FKNn giá3H6w3FKNp GRtpsắt rcXacPk8Na đểcXacPk8N la3H6w3FKNu mồGRtp hôi3H6w3FKN đaGRtpng rịcXacPk8Nn đ3H6w3FKNầm 3H6w3FKN đìa.
TcXacPk8Nhừa dịp3H6w3FKN ônGRtpg hiệpcXacPk8N 3H6w3FKNsĩ nghcXacPk8Nỉ m3H6w3FKNệt, HcXacPk8Narry phcXacPk8Nân trần:
"Như 3H6w3FKNvầy nè,3H6w3FKN tcXacPk8Nụi tôi3H6w3FKN đanGRtpg đi3H6w3FKN tìmGRtp 3H6w3FKNTháp BắcGRtp. Chắ3H6w3FKNc cXacPk8Nông đâu3H6w3FKN biếcXacPk8Nt chcXacPk8Nỗ đóGRtp 3H6w3FKNở cXacPk8Nđâu hả?"
Cơn gicXacPk8Nận cXacPk8Ncủa ôngGRtp hiệGRtpp sĩGRtp dcXacPk8Nường nhGRtpư taGRtpn biếnGRtp 3H6w3FKNđi tức3H6w3FKN th3H6w3FKNì. ÔGRtpng 3H6w3FKNlách cách3H6w3FKN 3H6w3FKNđứng dậycXacPk8N v3H6w3FKNà cXacPk8Ndõng dạGRtpc hô:
3H6w3FKN"Một cXacPk8Ncuộc tGRtpruy cXacPk8Ntìm! HãcXacPk8Ny th3H6w3FKNeo tacXacPk8N, cXacPk8Nhỡi cXacPk8Ncác bằngcXacPk8N GRtp hữcXacPk8Nu thâncXacPk8N thiết!cXacPk8N cXacPk8NChúng tGRtpa sẽGRtp cXacPk8Ntìm rcXacPk8Na m3H6w3FKNục tcXacPk8Niêu ccXacPk8Nủa c3H6w3FKNác b3H6w3FKNạn, hoặcXacPk8Nc lcXacPk8Nà chúngcXacPk8N GRtp 3H6w3FKNta sẽcXacPk8N dũGRtpng 3H6w3FKNcảm bỏcXacPk8N mạn3H6w3FKNg vcXacPk8Nì nGRtphiệm vụ!"
Ông hiệp3H6w3FKN sĩcXacPk8N lạicXacPk8N cXacPk8Nmột lầGRtpn nGRtpữa cốcXacPk8N g3H6w3FKNắng rGRtpút th3H6w3FKNanh cXacPk8N gươGRtpm rGRtpa GRtpmột cáccXacPk8Nh k3H6w3FKNhông hiGRtpệu qucXacPk8Nả, 3H6w3FKNrồi c3H6w3FKNố t3H6w3FKNrèo lêcXacPk8Nn coGRtpn ngựa3H6w3FKN mập,cXacPk8N nhưngcXacPk8N l3H6w3FKNại cXacPk8N ngcXacPk8Nã xuống.cXacPk8N cXacPk8NÔng bè3H6w3FKNn khícXacPk8N kháicXacPk8N lcXacPk8Na to:
"Đành đicXacPk8N GRtpbộ vGRtpậy, tGRtphưa cXacPk8Nquí 3H6w3FKNngài vcXacPk8Nà qcXacPk8Nuí nưcXacPk8Nơng! L3H6w3FKNên đưGRtpờng! TcXacPk8Niến lên!"
Và, t3H6w3FKNrong cXacPk8Nbộ ácXacPk8No g3H6w3FKNiáp sắt3H6w3FKN kcXacPk8Nêu xủn3H6w3FKNg x3H6w3FKNoẻng ầmGRtp ĩ,cXacPk8N cXacPk8N ô3H6w3FKNng t3H6w3FKNa chGRtpạy vô3H6w3FKN cạnhcXacPk8N GRtptrái 3H6w3FKNcủa cái3H6w3FKN GRtpkhung tran3H6w3FKNh và3H6w3FKN biếncXacPk8N GRtpmất khỏiGRtp cảnhGRtp trícXacPk8N 3H6w3FKN củaGRtp b3H6w3FKNức tranh.
Ba đứacXacPk8N 3H6w3FKNnhỏ vộiGRtp GRtpvã chạyGRtp t3H6w3FKNheo ô3H6w3FKNng hiệp3H6w3FKN 3H6w3FKNsĩ dGRtpọc hàncXacPk8Nh cXacPk8N lanGRtpg, căncXacPk8N cGRtpứ cXacPk8Ntheo cXacPk8Nâm thaGRtpnh GRtpxủng xoẻnGRtpg pháGRtpt GRtpra tcXacPk8Nừ b3H6w3FKNộ áo3H6w3FKN gi3H6w3FKNáp của3H6w3FKN ôn3H6w3FKNg. cXacPk8N ThỉGRtpnh th3H6w3FKNoảng 3H6w3FKNtụi nGRtpó GRtpnhìn thGRtpấy ônGRtpg chạyGRtp ngancXacPk8Ng cXacPk8Nqua mộGRtpt bứcGRtp tGRtpranh ởGRtp cXacPk8Nphía 3H6w3FKN trước.
"Hãy cXacPk8Ncố màGRtp cacXacPk8Nn đảcXacPk8Nm lêcXacPk8Nn 3H6w3FKNnhé, điềucXacPk8N tệcXacPk8N nhcXacPk8Nứt cXacPk8Ncòn 3H6w3FKNchưa 3H6w3FKNxảy cXacPk8Nra đâu!"
Ông hiệpGRtp GRtpsĩ gàoGRtp to3H6w3FKN, vàcXacPk8N tụiGRtp GRtpnó tcXacPk8Nhấy ôngGRtp cXacPk8Ntái xuấtcXacPk8N GRtp hiện3H6w3FKN pcXacPk8Nhía trướcGRtp một3H6w3FKN nhóGRtpm c3H6w3FKNác bàGRtp mặc3H6w3FKN 3H6w3FKNváy phcXacPk8Nồng v3H6w3FKNẻ nhcXacPk8Nớn nGRtphác. TcXacPk8Nranh củaGRtp 3H6w3FKN ccXacPk8Nác bcXacPk8Nà tcXacPk8Nreo trGRtpên váchGRtp c3H6w3FKNủa mộtcXacPk8N cGRtpầu tha3H6w3FKNng xcXacPk8Noắn cGRtphông chênh.
Harry, RGRtpon vcXacPk8Nà Herm3H6w3FKNione thởcXacPk8N hổn3H6w3FKN cXacPk8Nhển trèoGRtp GRtplên cXacPk8N nh3H6w3FKNững bậ3H6w3FKNc tcXacPk8Nhang x3H6w3FKNoắn s3H6w3FKNít 3H6w3FKNsao, 3H6w3FKNcàng lGRtpúc càngGRtp tGRtphấy chóngcXacPk8N mcXacPk8Nặt hcXacPk8Nơn, ch3H6w3FKNo đến3H6w3FKN cXacPk8N khcXacPk8Ni nghcXacPk8Ne đượcXacPk8Nc tiếnGRtpg nóGRtpi rGRtpì rầGRtpm ph3H6w3FKNía trêGRtpn đ3H6w3FKNầu, thì3H6w3FKN tụi3H6w3FKN nó3H6w3FKN biếtGRtp 3H6w3FKNchắc GRtpmình GRtp đãcXacPk8N t3H6w3FKNới GRtpđược lớ3H6w3FKNp học.
Ông hicXacPk8Nệp cXacPk8Nsĩ 3H6w3FKNbấy giờcXacPk8N 3H6w3FKNmới tGRtphò cXacPk8Nđầu vcXacPk8Nô bứ3H6w3FKNc trancXacPk8Nh củGRtpa mộGRtpt ô3H6w3FKNng thầyGRtp 3H6w3FKNtu có3H6w3FKN vẻGRtp mặGRtpt hếcXacPk8Nt sức3H6w3FKN nhcXacPk8Nam hiểGRtpm, cXacPk8Nla lớn:
"TạGRtpm biệt!GRtp cXacPk8NTạm biệ3H6w3FKNt GRtpnhé, GRtpcác chiế3H6w3FKNn h3H6w3FKNữu củacXacPk8N 3H6w3FKNta! GRtp Bất3H6w3FKN c3H6w3FKNứ khGRtpi nGRtpào cXacPk8Ncác bạnGRtp GRtpcần 3H6w3FKNđến mộcXacPk8Nt trGRtpái cXacPk8Ntim 3H6w3FKNcao thưcXacPk8Nợng vGRtpà nhữ3H6w3FKNng bắpcXacPk8N cXacPk8Nthịt GRtp sắtcXacPk8N thépcXacPk8N, t3H6w3FKNhì cứ3H6w3FKN tGRtpìm đếnGRtp 3H6w3FKNNgài Cadogan!"
Khi ôGRtpng hiệpGRtp sĩ3H6w3FKN biếcXacPk8Nn đicXacPk8N rồGRtpi, cXacPk8NRon lầmcXacPk8N bầm:
"Ừ, chGRtpừng nàocXacPk8N cXacPk8Ntụi GRtpnày cXacPk8Ncần đ3H6w3FKNến mGRtpột ngcXacPk8Nười gàGRtpn dở3H6w3FKN, cXacPk8Nthế nà3H6w3FKNo GRtptụi nàyGRtp ccXacPk8Nũng k3H6w3FKNêu tớicXacPk8N ông."
Ba đứGRtpa trèo3H6w3FKN nốtcXacPk8N cXacPk8Nmấy 3H6w3FKNbậc tGRtphang cuGRtpối 3H6w3FKNcùng, đặtGRtp cXacPk8N châGRtpn lênGRtp mcXacPk8Nột đầcXacPk8Nu cầcXacPk8Nu tGRtphang nhỏcXacPk8N xíGRtpu, ở3H6w3FKN 3H6w3FKNđó hầu3H6w3FKN ncXacPk8Như 3H6w3FKNcả lớpcXacPk8N GRtphọc GRtpTiên trcXacPk8Ni đềucXacPk8N GRtp đGRtpã 3H6w3FKNtụ tậpcXacPk8N đôngcXacPk8N đủ.cXacPk8N KhônGRtpg thấy3H6w3FKN ccXacPk8Nánh cửacXacPk8N nà3H6w3FKNo m3H6w3FKNở 3H6w3FKNra t3H6w3FKNừ đầGRtpu cầGRtpu thanGRtpg nàGRtpy. cXacPk8N RoGRtpn huGRtpých cXacPk8Ncùi chGRtpỏ vGRtpô 3H6w3FKNHarry, 3H6w3FKNchỉ 3H6w3FKNlên t3H6w3FKNrần nhà,3H6w3FKN trêncXacPk8N đ3H6w3FKNó cXacPk8Ncó 3H6w3FKNmột 3H6w3FKNcái giốngcXacPk8N cXacPk8N nhGRtpư cXacPk8Ncửa bẫyGRtp GRtpsập hcXacPk8Nình tcXacPk8Nròn, c3H6w3FKNó đính3H6w3FKN mộtGRtp cácXacPk8Ni GRtpthể b3H6w3FKNài bằ3H6w3FKNng đồng.cXacPk8N HacXacPk8Nrry đọc:
"Sybill Trelawney3H6w3FKN, gi3H6w3FKNáo GRtpviên b3H6w3FKNộ môn3H6w3FKN Tiê3H6w3FKNn 3H6w3FKNTri cXacPk8Nhọc... LGRtpàm s3H6w3FKNao tụGRtpi mìnhGRtp lGRtpên GRtpđược cXacPk8Ntrên cXacPk8Nđó bâGRtpy giờ?"
Như thcXacPk8Nể 3H6w3FKNđể trảGRtp GRtplời ccXacPk8Nâu hỏi3H6w3FKN của3H6w3FKN 3H6w3FKNHarry, cGRtpánh cGRtpửa 3H6w3FKN bẫy3H6w3FKN sậpGRtp bỗng3H6w3FKN nhiê3H6w3FKNn cXacPk8Nmở rcXacPk8Na, vàcXacPk8N GRtpmột cái3H6w3FKN GRtpthang bằngGRtp bGRtpạc đượ3H6w3FKNc thảGRtp xu3H6w3FKNống nGRtpgay GRtp bênGRtp c3H6w3FKNhân 3H6w3FKNHarry. Mọi3H6w3FKN ngườiGRtp chợtGRtp iGRtpm bặt.
Ron ncXacPk8Nhe rănGRtpg cười:
"Nhường bồcXacPk8N GRtplên trưcXacPk8Nớc đó."
Har3H6w3FKNry đGRtpành 3H6w3FKNleo lê3H6w3FKNn trước3H6w3FKN tiên,GRtp b3H6w3FKNước vàGRtpo mGRtpột GRtp 3H6w3FKNphòng họccXacPk8N trô3H6w3FKNng 3H6w3FKNlạ lùGRtpng nhất3H6w3FKN cXacPk8Ntừ tr3H6w3FKNước tớGRtpi nay3H6w3FKN. TGRtphật 3H6w3FKNra, nGRtpó ch3H6w3FKNẳng giốcXacPk8Nng 3H6w3FKN ph3H6w3FKNòng họcGRtp chútGRtp x3H6w3FKNíu nà3H6w3FKNo hết;GRtp mcXacPk8Nà lGRtpại đâucXacPk8N đcXacPk8Nó vừa3H6w3FKN giốncXacPk8Ng cXacPk8Nmột cáiGRtp 3H6w3FKNkho 3H6w3FKNáp máiGRtp GRtp củaGRtp m3H6w3FKNột cXacPk8Ncăn n3H6w3FKNhà, v3H6w3FKNừa giốcXacPk8Nng mộtGRtp c3H6w3FKNái ticXacPk8Nệm tr3H6w3FKNà 3H6w3FKNkiểu xcXacPk8Nưa. 3H6w3FKNTrong phòGRtpng cGRtpó ítcXacPk8N cXacPk8N nhứtGRtp hcXacPk8Nai chGRtpục cáGRtpi bàncXacPk8N tròn3H6w3FKN nhỏcXacPk8N bà3H6w3FKNy biện3H6w3FKN lộncXacPk8N xộn,cXacPk8N chucXacPk8Nng cXacPk8Nquanh GRtpđặt mGRtpấy cXacPk8Ncái 3H6w3FKN GRtpghế GRtpbành bọccXacPk8N vảiGRtp h3H6w3FKNoa sặccXacPk8N sỡGRtp vàGRtp mấy3H6w3FKN 3H6w3FKNcái gốicXacPk8N nệmGRtp nhỏGRtp mcXacPk8Nà cXacPk8Ndày. MọcXacPk8Ni 3H6w3FKNthứ đượcGRtp GRtp so3H6w3FKNi sá3H6w3FKNng bằ3H6w3FKNng ácXacPk8Nnh đ3H6w3FKNèn đỏ3H6w3FKN thắm.cXacPk8N Tấ3H6w3FKNt cả3H6w3FKN mcXacPk8Nàn c3H6w3FKNửa sGRtpổ đều3H6w3FKN kéGRtpo kcXacPk8Nín lạcXacPk8Ni vGRtpà cXacPk8N nhcXacPk8Niều nGRtpgọn đèGRtpn cXacPk8Nđược chụp3H6w3FKN kín3H6w3FKN bằngcXacPk8N nhữngcXacPk8N cáicXacPk8N 3H6w3FKNkhăn quàn3H6w3FKNg đcXacPk8Nỏ sậm.GRtp 3H6w3FKNCăn phònGRtpg cXacPk8N ấmGRtp mộtcXacPk8N cácGRtph ngộ3H6w3FKNt ng3H6w3FKNạt, cXacPk8Nvà dướicXacPk8N b3H6w3FKNệ l3H6w3FKNò cXacPk8Nsưởi c3H6w3FKNhất cXacPk8Nđầy cXacPk8Nnhóc cácGRtp thứ,3H6w3FKN mộtGRtp 3H6w3FKN cXacPk8Nngọn lử3H6w3FKNa đaGRtpng đun3H6w3FKN một3H6w3FKN cácXacPk8Ni cXacPk8Nấm đồngcXacPk8N GRtpto tướngcXacPk8N, GRtptỏa GRtpra mộ3H6w3FKNt th3H6w3FKNứ mGRtpùi hăngcXacPk8N nồng3H6w3FKN 3H6w3FKN GRtpđến phátGRtp bện3H6w3FKNh. M3H6w3FKNấy cáGRtpi kệGRtp đặt3H6w3FKN cXacPk8Ndọc 3H6w3FKNbức tường3H6w3FKN 3H6w3FKNtròn 3H6w3FKNquây ccXacPk8Nhất lộncXacPk8N xộ3H6w3FKNn 3H6w3FKN nhữ3H6w3FKNng lôGRtpng GRtpchim đầyGRtp bụi3H6w3FKN bá3H6w3FKNm, nhữngGRtp mẩuGRtp nGRtpến cụt3H6w3FKN, 3H6w3FKNnhiều xấpcXacPk8N bà3H6w3FKNi cXacPk8Nlá tGRtpe tu3H6w3FKNa, cXacPk8N vcXacPk8Nô sốGRtp những3H6w3FKN t3H6w3FKNrái cXacPk8Ncầu GRtpthủy 3H6w3FKNtinh óGRtpng ánh3H6w3FKN bạ3H6w3FKNc, vàcXacPk8N cảcXacPk8N GRtpmột đoàn3H6w3FKN qGRtpuân tácGRtph 3H6w3FKN trGRtpà hùngcXacPk8N hậu.
Cả l3H6w3FKNớp đa3H6w3FKNng tậpGRtp tGRtprung tGRtprong pcXacPk8Nhòng quancXacPk8Nh, GRtpmọi GRtpngười nó3H6w3FKNi năngcXacPk8N GRtpthì thàGRtpo. Ro3H6w3FKNn đếncXacPk8N sGRtpát bêGRtpn v3H6w3FKNai HarrGRtpy, hỏi:
"Cô gi3H6w3FKNáo đâu?"
Thình lì3H6w3FKNnh m3H6w3FKNột giGRtpọng cXacPk8Nnói cXacPk8Nvọng GRtpra từGRtp b3H6w3FKNóng tối,3H6w3FKN mộ3H6w3FKNt tcXacPk8Nhứ cXacPk8Ngiọng mơcXacPk8N h3H6w3FKNồ nh3H6w3FKNỏ nhẹ:
"cXacPk8NChào cáccXacPk8N trò3H6w3FKN. ThậtGRtp hâGRtpn hạnhGRtp đượcGRtp gặpGRtp c3H6w3FKNác tGRtprò GRtptrong cXacPk8Nthế giớiGRtp vcXacPk8Nật chất."
Ấn tượngcXacPk8N GRtpcủa HGRtparry cXacPk8Nngay lúGRtpc 3H6w3FKNđó lGRtpà cXacPk8Nvề một3H6w3FKN loàcXacPk8Ni GRtp 3H6w3FKNcôn cXacPk8Ntrùng 3H6w3FKNto tGRtpướng rGRtpực rỡ.3H6w3FKN GiácXacPk8No GRtpsư Tr3H6w3FKNelawney 3H6w3FKNdi GRtpchuyển v3H6w3FKNào vùngcXacPk8N có3H6w3FKN á3H6w3FKNnh 3H6w3FKN 3H6w3FKNlửa so3H6w3FKNi, vàGRtp bcXacPk8Nọn trẻcXacPk8N nhận3H6w3FKN thGRtpấy 3H6w3FKNbà giGRtpáo 3H6w3FKNốm ccXacPk8Nà ton3H6w3FKNg cGRtpà GRtpteo, cGRtpặp m3H6w3FKNắt kiGRtpếng cXacPk8N làcXacPk8Nm phó3H6w3FKNng đcXacPk8Nại đôiGRtp GRtpmắt c3H6w3FKNủa bcXacPk8Nà cXacPk8Nto hơcXacPk8Nn kíchGRtp thướccXacPk8N tựcXacPk8N nhiêcXacPk8Nn rấtcXacPk8N nhiều3H6w3FKN lầ3H6w3FKNn, cXacPk8N vàGRtp GRtpbà quấ3H6w3FKNn mộtGRtp cXacPk8Ncái cXacPk8Nkhăn choGRtpàng đ3H6w3FKNầu mỏngcXacPk8N c3H6w3FKNó dácXacPk8Nt trcXacPk8Nang k3H6w3FKNim ónGRtpg ánh.cXacPk8N QuaGRtpnh cXacPk8N cáGRtpi cổcXacPk8N mản3H6w3FKNh khảGRtpnh củacXacPk8N bGRtpà lcXacPk8Nà GRtpvô sốGRtp cXacPk8Nnhững dây3H6w3FKN chuyề3H6w3FKNn GRtpvà chuỗiGRtp hạtGRtp, cXacPk8Ncòn 3H6w3FKN ccXacPk8Nánh GRtptay, bànGRtp ta3H6w3FKNy vàcXacPk8N ngóGRtpn 3H6w3FKNtay củacXacPk8N bà3H6w3FKN th3H6w3FKNì GRtpđeo GRtpđầy nhữnGRtpg vòn3H6w3FKNg vớicXacPk8N ncXacPk8Nhẫn. BcXacPk8Nà 3H6w3FKN nói:
"Ngồi3H6w3FKN xuốngGRtp đi3H6w3FKN cáGRtpc 3H6w3FKNtrò, GRtpngồi 3H6w3FKNxuống nào."
Bọn t3H6w3FKNrẻ GRtpvụng GRtpvề trèGRtpo GRtplên mấyGRtp chiếc3H6w3FKN GRtpghế GRtpbành hoặGRtpc cXacPk8N ngồi3H6w3FKN lọGRtpt t3H6w3FKNhỏm tr3H6w3FKNong mấyGRtp cáiGRtp gốiGRtp nệm.3H6w3FKN HarrcXacPk8Ny, 3H6w3FKNRon vàcXacPk8N GRtpHermione cXacPk8Ncùng ngồiGRtp cXacPk8N quancXacPk8Nh một3H6w3FKN GRtpcái 3H6w3FKNbàn tròn.
Giáo scXacPk8Nư Trelawn3H6w3FKNey GRtpthì GRtptự mìn3H6w3FKNh n3H6w3FKNgồi vàcXacPk8No mộGRtpt cácXacPk8Ni ghGRtpế bà3H6w3FKNnh cócXacPk8N cánhGRtp cXacPk8Nđặt trư3H6w3FKNớc lòGRtp sưởi.GRtp BGRtpà nói:
"Chào mừncXacPk8Ng cácGRtp trò3H6w3FKN đcXacPk8Nến vớGRtpi bGRtpộ mGRtpôn TcXacPk8Niên cXacPk8Ntri học.cXacPk8N 3H6w3FKN TêcXacPk8Nn ccXacPk8Nủa tôiGRtp cXacPk8Nlà giGRtpáo s3H6w3FKNư TrelacXacPk8Nwney. TrướcGRtp đâ3H6w3FKNy cGRtpó lGRtpẽ cácGRtp tròGRtp GRtpchưa 3H6w3FKNtừng gGRtpặp GRtp tôi.3H6w3FKN VìcXacPk8N tôicXacPk8N thấycXacPk8N nếcXacPk8Nu xuốn3H6w3FKNg cXacPk8Ndưới thường3H6w3FKN cXacPk8Nxuyên qGRtpuá thìcXacPk8N bGRtpa mGRtpớ 3H6w3FKNbon chGRtpen ch3H6w3FKNộn cXacPk8N rộncXacPk8N 3H6w3FKNcủa cGRtpái trườngcXacPk8N GRtpcó cXacPk8Nthể cXacPk8Nlàm m3H6w3FKNờ cXacPk8Nđi NộicXacPk8N NcXacPk8Nhãn của3H6w3FKN tôi."
Không cXacPk8Nai GRtpnói GRtpgì đểcXacPk8N đcXacPk8Náp lạiGRtp cXacPk8Ncái thô3H6w3FKNng bGRtpáo kh3H6w3FKNác GRtp thườngGRtp đó.cXacPk8N Giáo3H6w3FKN sư3H6w3FKN TrcXacPk8Nelawney khé3H6w3FKNo léoGRtp nGRtphẹ nhàng3H6w3FKN sửaGRtp lcXacPk8Nại GRtpcái khcXacPk8Năn choàcXacPk8Nng GRtp rồiGRtp nói3H6w3FKN tiếp:
"VậyGRtp 3H6w3FKNlà cácXacPk8Nc tròcXacPk8N đã3H6w3FKN chọnGRtp hGRtpọc mcXacPk8Nôn TiêGRtpn tGRtpri, bộcXacPk8N cXacPk8Nmôn GRtp GRtpkhó khăcXacPk8Nn nGRtphứt cXacPk8Ntrong c3H6w3FKNác ngàcXacPk8Nnh nghệcXacPk8N thuật3H6w3FKN hcXacPk8Nuyền b3H6w3FKNí. TcXacPk8Nôi mGRtpuốn lưuGRtp ýGRtp GRtpcác 3H6w3FKN tr3H6w3FKNò nGRtpgay t3H6w3FKNừ b3H6w3FKNuổi GRtpban sơGRtp 3H6w3FKNlà nế3H6w3FKNu cáGRtpc tròGRtp khôngcXacPk8N cóGRtp GRtpcái NhìcXacPk8Nn, th3H6w3FKNì tô3H6w3FKNi cXacPk8Nsẽ 3H6w3FKN chẳ3H6w3FKNng 3H6w3FKNthể dạGRtpy d3H6w3FKNỗ cGRtpác tròGRtp đượcGRtp nhiều3H6w3FKN GRtpnhỏi cXacPk8Ngì cGRtpho lcXacPk8Nắm. SGRtpách vở3H6w3FKN cũnGRtpg chẳngcXacPk8N GRtp giúpcXacPk8N đỡ3H6w3FKN cáGRtpc t3H6w3FKNrò bacXacPk8No nhGRtpiêu tro3H6w3FKNng lĩnGRtph vcXacPk8Nực nà3H6w3FKNy đâu..."
Nghe mGRtpấy ccXacPk8Nâu nàycXacPk8N, HcXacPk8Narry vàcXacPk8N R3H6w3FKNon cùnGRtpg ncXacPk8Nhe ră3H6w3FKNng GRtp cưGRtpời cXacPk8Nvà liế3H6w3FKNc cXacPk8Nmắt 3H6w3FKNnhìn He3H6w3FKNrmione, 3H6w3FKNcô bcXacPk8Né tỏGRtp 3H6w3FKNra GRtpsửng sGRtpốt vềGRtp cáicXacPk8N điềGRtpu làGRtp sácXacPk8Nch cXacPk8N thGRtpì cGRtpũng kh3H6w3FKNông gGRtpiúp GRtpích gìGRtp trocXacPk8Nng việGRtpc họcGRtp b3H6w3FKNộ môncXacPk8N này.
"NcXacPk8Nhiều GRtpphù 3H6w3FKNthủy vàGRtp phá3H6w3FKNp sư,cXacPk8N mcXacPk8Nặc dù3H6w3FKN GRtptài GRtpba tronGRtpg 3H6w3FKN nhữncXacPk8Ng lcXacPk8Nĩnh vựccXacPk8N n3H6w3FKNhư n3H6w3FKNổ 3H6w3FKNto, cXacPk8Nước đGRtpoán giỏcXacPk8Ni vàGRtp biGRtpến mấ3H6w3FKNt độtGRtp n3H6w3FKNgột, nhưngcXacPk8N 3H6w3FKNvẫn 3H6w3FKN khônGRtpg thểcXacPk8N ncXacPk8Nào nh3H6w3FKNìn xu3H6w3FKNyên quGRtpa đượcXacPk8Nc những3H6w3FKN cXacPk8Nbí GRtpmật bịGRtp cGRtphe p3H6w3FKNhủ c3H6w3FKNủa 3H6w3FKNtương GRtp lai."
Đôi mắtcXacPk8N tcXacPk8No cộGRtp mơ3H6w3FKN màn3H6w3FKNg của3H6w3FKN giáGRtpo sưGRtp lướt3H6w3FKN từcXacPk8N gưGRtpơng mặtGRtp cGRtpăng thcXacPk8Nẳng nàGRtpy đến3H6w3FKN gươngcXacPk8N mặtGRtp 3H6w3FKNlo GRtpâu khácGRtp GRtpcủa lũGRtp họccXacPk8N tcXacPk8Nrò, bGRtpà 3H6w3FKNtiếp tục:
"Đó 3H6w3FKNlà thiGRtpên phcXacPk8Nú, 3H6w3FKNchỉ dàGRtpnh r3H6w3FKNiêng cXacPk8Ncho mcXacPk8Nột 3H6w3FKNít ngườiGRtp m3H6w3FKNà thôi."
Bỗng nhiên3H6w3FKN bGRtpà GRtpnói vớcXacPk8Ni Neville:
"Trò GRtpnày, bcXacPk8Nà nộGRtpi củaGRtp tcXacPk8Nrò 3H6w3FKNcó khỏcXacPk8Ne không?"
Neville suýt3H6w3FKN GRtpté cXacPk8Nlăn r3H6w3FKNa GRtpkhỏi 3H6w3FKNđống gối3H6w3FKN nệcXacPk8Nm mGRtpà GRtpnó đancXacPk8Ng ngồi.GRtp NGRtpó rcXacPk8Nun ru3H6w3FKNn vìGRtp GRtphoảng hồn:
"DcXacPk8Nạ, co3H6w3FKNn ngGRtphĩ 3H6w3FKNbà ccXacPk8Non GRtpkhỏe ạ."
Giáo sư3H6w3FKN Trel3H6w3FKNawney lắccXacPk8N đầucXacPk8N, cXacPk8Nánh lửcXacPk8Na phảncXacPk8N chiếuGRtp GRtplấp lánhGRtp t3H6w3FKNrên đôi3H6w3FKN cXacPk8Nhoa tcXacPk8Nai nGRtpgọc lụcGRtp bcXacPk8Nảo bcXacPk8Nà đeGRtpo lủ3H6w3FKNng lẳng:
"NếGRtpu tô3H6w3FKNi là3H6w3FKN tcXacPk8Nrò, tcXacPk8Nhì 3H6w3FKNtôi khôGRtpng 3H6w3FKNdám c3H6w3FKNhắc như3H6w3FKN vậ3H6w3FKNy đâu."
Neville nghẹnGRtp họng.3H6w3FKN GicXacPk8Náo 3H6w3FKNsư GRtpTrelawney cXacPk8Nvẫn đcXacPk8Niềm 3H6w3FKNnhiên tĩcXacPk8Nnh tại:
"Chúng tcXacPk8Na sẽcXacPk8N nghiên3H6w3FKN cứ3H6w3FKNu nhữngGRtp pGRtphương phácXacPk8Np cXacPk8Ncơ b3H6w3FKNản cXacPk8N GRtpcủa b3H6w3FKNộ môn3H6w3FKN 3H6w3FKNTiên TcXacPk8Nri t3H6w3FKNrong nGRtpăm họcXacPk8Nc ncXacPk8Này. HọccXacPk8N GRtpkỳ GRtpmột sẽ3H6w3FKN dànhcXacPk8N để3H6w3FKN hcXacPk8Nọc c3H6w3FKNách cXacPk8N đọc3H6w3FKN cá3H6w3FKNc lcXacPk8Ná trà.cXacPk8N 3H6w3FKNHọc k3H6w3FKNỳ scXacPk8Nau chú3H6w3FKNng tGRtpa sGRtpẽ tcXacPk8Niến tớicXacPk8N môncXacPk8N cXacPk8NCoi Chỉ3H6w3FKN tGRtpay. NhânGRtp 3H6w3FKN GRtptiện tcXacPk8Na bcXacPk8Nảo cGRtpho cXacPk8Ntrò này.GRtp.." GiáoGRtp scXacPk8Nư thình3H6w3FKN lGRtpình hướn3H6w3FKNg cáicXacPk8N nhìncXacPk8N GRtpvào cXacPk8N ParvcXacPk8Nati PcXacPk8Natil. 3H6w3FKN"... HGRtpãy c3H6w3FKNoi chừngGRtp mGRtpột gãGRtp tócGRtp đỏ."
Parvati kGRtpinh ngcXacPk8Nạc 3H6w3FKNquay cXacPk8Nqua n3H6w3FKNhìn RGRtpon đa3H6w3FKNng nGRtpgồi 3H6w3FKNbên cạnGRtph, rồicXacPk8N đẩy3H6w3FKN ghế3H6w3FKN cGRtpủa GRtpmình xGRtpa rcXacPk8Na. GiáoGRtp sưcXacPk8N cXacPk8NTrelawney vẫn3H6w3FKN cXacPk8Ntiếp tục:
"Trong họccXacPk8N kỳ3H6w3FKN mùaGRtp hè3H6w3FKN tGRtpới, 3H6w3FKNchúng cXacPk8Nta hcXacPk8Nọc lênGRtp tớiGRtp 3H6w3FKN GRtpbộ mGRtpôn 3H6w3FKNnghiên cứucXacPk8N tráiGRtp cầGRtpu 3H6w3FKNpha lcXacPk8Nê GRtp- ấycXacPk8N lcXacPk8Nà s3H6w3FKNau k3H6w3FKNhi chúcXacPk8Nng cXacPk8Nta đã3H6w3FKN hoànGRtp tcXacPk8Nất cXacPk8N đư3H6w3FKNợc GRtpmôn 3H6w3FKNđoán điGRtpềm lử3H6w3FKNa. ThậcXacPk8Nt khônGRtpg cXacPk8Nmay lGRtpà lớpcXacPk8N họccXacPk8N c3H6w3FKNủa chúcXacPk8Nng GRtpta GRtpsẽ bị3H6w3FKN tcXacPk8Nạm 3H6w3FKN ng3H6w3FKNưng GRtpvào tháng3H6w3FKN 3H6w3FKNhai vcXacPk8Nì mộtcXacPk8N 3H6w3FKNtrận cXacPk8Ncúm khcXacPk8Nó chịcXacPk8Nu. BGRtpản thân3H6w3FKN tGRtpa sẽcXacPk8N bịcXacPk8N mất3H6w3FKN GRtp gi3H6w3FKNọng. VcXacPk8Nà cXacPk8Nvào khoảncXacPk8Ng GRtpgần lễcXacPk8N PhụccXacPk8N Si3H6w3FKNnh, GRtpmột ngcXacPk8Nười tcXacPk8Nrong sốcXacPk8N chúGRtpng cXacPk8Nta sGRtpẽ 3H6w3FKN l3H6w3FKNìa x3H6w3FKNa chú3H6w3FKNng GRtpta vGRtpĩnh viễn."
Sau cXacPk8Nlời ticXacPk8Nên GRtptri n3H6w3FKNày cXacPk8Nlà mộ3H6w3FKNt kGRtphoảng i3H6w3FKNm lặnGRtpg GRtpcăng cXacPk8N thcXacPk8Nẳng, nhưnGRtpg giáocXacPk8N sưGRtp TrGRtpelawney GRtpkhông cXacPk8Ncó vẻ3H6w3FKN gGRtpì nhậncXacPk8N thGRtpấy điềucXacPk8N đó3H6w3FKN. 3H6w3FKNBà nGRtpói GRtp 3H6w3FKNvới LaveGRtpnder BrcXacPk8Nown, ngườiGRtp GRtpngồi gầcXacPk8Nn bàcXacPk8N nhứt3H6w3FKN và3H6w3FKN gầ3H6w3FKNn ncXacPk8Như đãGRtp cGRtpo rcXacPk8Núm lạicXacPk8N GRtp tr3H6w3FKNong cáGRtpi ghế3H6w3FKN bành:
"Trò lcXacPk8Nàm cXacPk8Nơn đGRtpưa ccXacPk8Nho tcXacPk8Nôi cáGRtpi bcXacPk8Nình trcXacPk8Nà cXacPk8Nbằng bGRtpạc lcXacPk8Nớn nhứt."
Lavender ccXacPk8Nó vẻcXacPk8N hcXacPk8Nú GRtpvía, bcXacPk8Nèn đứng3H6w3FKN d3H6w3FKNậy, lấy3H6w3FKN cá3H6w3FKNi ấGRtpm trcXacPk8Nà tổGRtp cXacPk8Nchảng tr3H6w3FKNên kGRtpệ GRtpxuống vàGRtp 3H6w3FKNđặt cXacPk8Nnó 3H6w3FKNlên cácXacPk8Ni bGRtpàn trướccXacPk8N mcXacPk8Nặt gi3H6w3FKNáo cXacPk8Nsư Trelawney.
"Cám ơnGRtp tcXacPk8Nrò. 3H6w3FKNTình cXacPk8Ncờ thôcXacPk8Ni, GRtpcái điềcXacPk8Nu màGRtp trò3H6w3FKN đangcXacPk8N kh3H6w3FKNiếp sợGRtp... cáiGRtp điGRtpều đóGRtp GRtpsẽ xảy3H6w3FKN GRtpra 3H6w3FKNvào 3H6w3FKNthứ sácXacPk8Nu, ncXacPk8Ngày 1cXacPk8N6 thán3H6w3FKNg 10."
Laven3H6w3FKNder rucXacPk8Nn lcXacPk8Nẩy bẩy.
"BâcXacPk8Ny giờ,cXacPk8N tôiGRtp mcXacPk8Nuốn cácGRtp trGRtpò chi3H6w3FKNa cXacPk8Nra tGRtphành t3H6w3FKNừng GRtp cặp.3H6w3FKN HãGRtpy l3H6w3FKNấy 3H6w3FKNtách tcXacPk8Nrà ở3H6w3FKN t3H6w3FKNrên k3H6w3FKNệ xuốncXacPk8Ng, rồcXacPk8Ni 3H6w3FKNlại đây3H6w3FKN cXacPk8Nta rGRtpót đầycXacPk8N tr3H6w3FKNà chcXacPk8No. GRtp Xo3H6w3FKNng ccXacPk8Nác trGRtpò ngồcXacPk8Ni xuGRtpống mGRtpà cXacPk8Nuống; uốngcXacPk8N đếnGRtp khGRtpi nàcXacPk8No chỉcXacPk8N 3H6w3FKNcòn lạiGRtp bãcXacPk8N tràcXacPk8N cXacPk8N t3H6w3FKNrong tách.GRtp DùcXacPk8Nng tacXacPk8Ny GRtptrái scXacPk8Núc GRtpbã tràcXacPk8N tron3H6w3FKNg 3H6w3FKNtách bcXacPk8Na lần,GRtp 3H6w3FKNrồi GRtpúp táchGRtp cXacPk8N xuốcXacPk8Nng cXacPk8Ndĩa; đợGRtpi 3H6w3FKNcho trà3H6w3FKN kiệtcXacPk8N đ3H6w3FKNến gcXacPk8Niọt 3H6w3FKNnước cuốGRtpi cùn3H6w3FKNg thGRtpì GRtpđưa cáicXacPk8N tácGRtph ccXacPk8Nủa 3H6w3FKN mcXacPk8Nình c3H6w3FKNho bạn3H6w3FKN của3H6w3FKN mìncXacPk8Nh GRtpbói. CcXacPk8Nác tcXacPk8Nrò cXacPk8Nsẽ thGRtpeo tranGRtpg GRtp5 và3H6w3FKN cXacPk8N6 của3H6w3FKN quyểnGRtp Vé3H6w3FKNn 3H6w3FKN MàncXacPk8N 3H6w3FKNTương LcXacPk8Nai đGRtpể d3H6w3FKNiễn dịch3H6w3FKN ý3H6w3FKN ng3H6w3FKNhĩa ncXacPk8Những cXacPk8Ndạng bGRtpã tcXacPk8Nrà. cXacPk8NTôi GRtpsẽ đ3H6w3FKNi qu3H6w3FKNanh 3H6w3FKN cáccXacPk8N tcXacPk8Nrò GRtpđể giGRtpúp đcXacPk8Nỡ, hướ3H6w3FKNng dẫn3H6w3FKN. Ôi,GRtp co3H6w3FKNn ơi..."
Giáo s3H6w3FKNư tGRtpóm lấGRtpy GRtpcánh GRtptay NeGRtpville, GRtpkéo nócXacPk8N đứng3H6w3FKN lên,
"... s3H6w3FKNau kcXacPk8Nhi cXacPk8Ncon làmGRtp bểcXacPk8N cáicXacPk8N táchcXacPk8N đầu3H6w3FKN cXacPk8Ntiên, cXacPk8Ncon làm3H6w3FKN cXacPk8Nơn chcXacPk8Nọn mcXacPk8Nột cái3H6w3FKN tách3H6w3FKN 3H6w3FKNcó hcXacPk8Noa văncXacPk8N 3H6w3FKNmàu xacXacPk8Nnh. TôcXacPk8Ni t3H6w3FKNhì hợp3H6w3FKN vớiGRtp mà3H6w3FKNu hồnGRtpg hơn."
Liền GRtpsau GRtpđó, NevcXacPk8Nille v3H6w3FKNừa mớGRtpi vócXacPk8Ni GRtplên kệ3H6w3FKN để3H6w3FKN lấycXacPk8N 3H6w3FKN tá3H6w3FKNch trcXacPk8Nà cXacPk8Nthì GRtpnghe 3H6w3FKNmột tiếngcXacPk8N xocXacPk8Nảng 3H6w3FKNcủa đồGRtp bể3H6w3FKN. 3H6w3FKNGiáo GRtpsư TrcXacPk8Nelawney cXacPk8Nrảo bưGRtpớc GRtp đến3H6w3FKN 3H6w3FKNbên NevcXacPk8Nille, c3H6w3FKNầm thcXacPk8Neo mộtGRtp GRtpcái đồGRtp hốtcXacPk8N r3H6w3FKNác vàGRtp chcXacPk8Nổi, rồi3H6w3FKN nói:
"Một trcXacPk8Nong nGRtphững c3H6w3FKNái màGRtpu xaGRtpnh l3H6w3FKNam ấy,cXacPk8N đúcXacPk8Nng rGRtpồi GRtpđó, 3H6w3FKNcon... nếGRtpu GRtpcon khôngGRtp phicXacPk8Nền... GRtpcám 3H6w3FKNơn con..."
Khi táccXacPk8Nh trà3H6w3FKN cXacPk8Ncủa HarrcXacPk8Ny vcXacPk8Nà GRtpRon đcXacPk8Nược rócXacPk8Nt đầycXacPk8N 3H6w3FKNtrà cXacPk8N rồicXacPk8N, GRtphai 3H6w3FKNđứa GRtpquay trGRtpở cXacPk8Nlại bcXacPk8Nàn củcXacPk8Na mcXacPk8Nình, c3H6w3FKNố gắng3H6w3FKN uố3H6w3FKNng thậtcXacPk8N nhGRtpanh mó3H6w3FKNn cXacPk8Ntrà 3H6w3FKN phỏngGRtp lưỡicXacPk8N ấy.3H6w3FKN GRtpRồi tụi3H6w3FKN nócXacPk8N súcXacPk8Nc cXacPk8Ncặn trcXacPk8Nà trcXacPk8Nong tácXacPk8Nch cXacPk8Nđúng GRtpnhư lờcXacPk8Ni chỉ3H6w3FKN dẫGRtpn 3H6w3FKN củaGRtp cXacPk8Ngiáo s3H6w3FKNư Trela3H6w3FKNwney, rồicXacPk8N úpGRtp n3H6w3FKNgược táchGRtp t3H6w3FKNrà xuống3H6w3FKN ccXacPk8Nho cXacPk8Nráo nưcXacPk8Nớc xGRtpong đổiGRtp GRtp c3H6w3FKNho nhacXacPk8Nu 3H6w3FKNđể bói.
CGRtpả hGRtpai đứaGRtp GRtpđều mở3H6w3FKN 3H6w3FKNsách đến3H6w3FKN trcXacPk8Nang GRtp5 cXacPk8Nvà 6cXacPk8N. Ro3H6w3FKNn nói:
"Đây3H6w3FKN rồi.GRtp BồcXacPk8N th3H6w3FKNấy cXacPk8Ncái GRtpgì ở3H6w3FKN tro3H6w3FKNng táchGRtp tràGRtp củ3H6w3FKNa mình?"
Harry đáp:
"Một cXacPk8Nmớ ccXacPk8Nhèm nhẹcXacPk8Np m3H6w3FKNàu nâu."
Một là3H6w3FKNn khóGRtpi tỏGRtpa mùcXacPk8Ni nồcXacPk8Nng nặc3H6w3FKN 3H6w3FKNtrong c3H6w3FKNăn phòng3H6w3FKN 3H6w3FKN chợGRtpt khiếGRtpn chcXacPk8No cXacPk8NHarry thấycXacPk8N bu3H6w3FKNồn ngcXacPk8Nủ GRtpvà GRtpđờ đ3H6w3FKNẫn GRtpđi. TiếngcXacPk8N gicXacPk8Náo sư3H6w3FKN TrelcXacPk8Nawney cXacPk8N 3H6w3FKNkêu gọicXacPk8N sGRtpau l3H6w3FKNàn khóiGRtp 3H6w3FKNtrà mờ3H6w3FKN mịt:
"Các t3H6w3FKNrò h3H6w3FKNãy mởcXacPk8N rộnGRtpg đcXacPk8Nầu óGRtpc rcXacPk8Na, hãGRtpy để3H6w3FKN chcXacPk8No mắcXacPk8Nt của3H6w3FKN mìnGRtph nhìn3H6w3FKN x3H6w3FKNuyên q3H6w3FKNua GRtpcõi trần3H6w3FKN tục!"
H3H6w3FKNarry cốcXacPk8N gắngGRtp tập3H6w3FKN 3H6w3FKNtrung. 3H6w3FKNSau GRtpkhi tha3H6w3FKNm khảo3H6w3FKN GRtpcuốn GRtpVén M3H6w3FKNàn Tư3H6w3FKNơng LaicXacPk8N, GRtpnó nói:
"ĐúncXacPk8Ng r3H6w3FKNồi, bGRtpồ ccXacPk8Nó m3H6w3FKNột dấu3H6w3FKN GRtpthập hGRtpơi lcXacPk8Nung la3H6w3FKNy... 3H6w3FKN ngcXacPk8Nhĩa làGRtp bồGRtp cXacPk8Nsắp phảGRtpi trGRtpải qGRtpua "thửGRtp tháccXacPk8Nh v3H6w3FKNà đ3H6w3FKNau kGRtphổ" GRtp- xiGRtpn lGRtpỗi nGRtpghe cXacPk8N- cXacPk8N 3H6w3FKNnhưng c3H6w3FKNó mộGRtpt dGRtpấu hiệGRtpu cócXacPk8N thểcXacPk8N là3H6w3FKN mặcXacPk8Nt tGRtprời. ĐểcXacPk8N coicXacPk8N... GRtpnó có3H6w3FKN 3H6w3FKNnghĩa lcXacPk8Nà "hạnhGRtp 3H6w3FKN phúGRtpc lớn"cXacPk8N... vậycXacPk8N lGRtpà b3H6w3FKNồ sGRtpắp ph3H6w3FKNải chịucXacPk8N đa3H6w3FKNu kh3H6w3FKNổ nh3H6w3FKNưng 3H6w3FKNmà sẽ3H6w3FKN rấtGRtp vui..."
Ron nói:
"Theo 3H6w3FKNý mìcXacPk8Nnh thìcXacPk8N bồcXacPk8N cầcXacPk8Nn pGRtphải đcXacPk8Ni kcXacPk8Niểm trGRtpa lạicXacPk8N GRtpcái NộiGRtp N3H6w3FKNhãn củGRtpa bồ."
3H6w3FKNCả cXacPk8Nhai đGRtpứa pcXacPk8Nhải néncXacPk8N ticXacPk8Nếng cườ3H6w3FKNi ccXacPk8Nủa mìn3H6w3FKNh l3H6w3FKNại cXacPk8Nvì giácXacPk8No sư3H6w3FKN 3H6w3FKNTrelawney đang3H6w3FKN nGRtphìn t3H6w3FKNrừng trừng3H6w3FKN cXacPk8Nvề phíGRtpa tụcXacPk8Ni nó.
"Bây giờ3H6w3FKN 3H6w3FKNđến 3H6w3FKNphiên mình..."
RcXacPk8Non ng3H6w3FKNó v3H6w3FKNô 3H6w3FKNcái táchGRtp cXacPk8Ncủa Harr3H6w3FKNy, tr3H6w3FKNán nó3H6w3FKN nhă3H6w3FKNn lạcXacPk8Ni GRtpra cXacPk8Nđiều cXacPk8Nsuy tcXacPk8Nư dữ3H6w3FKN lắm.
"Có cXacPk8Nmột đốmcXacPk8N tròGRtpn GRtphơi GRtpgiống 3H6w3FKNmột cGRtpái cXacPk8Nnón tGRtprái dGRtpưa. Khô3H6w3FKNng chừngGRtp bồcXacPk8N 3H6w3FKNsắp là3H6w3FKNm việGRtpc c3H6w3FKNho BộcXacPk8N PcXacPk8Nháp Thuật..."
Nó xoacXacPk8Ny tách3H6w3FKN cXacPk8Ntrà để3H6w3FKN nhìGRtpn ngcXacPk8Nược lại.
"Nhưng cXacPk8Nmà nhcXacPk8Nìn ncXacPk8Như vầycXacPk8N cXacPk8Nthì nGRtpó giGRtpống 3H6w3FKNmột tráiGRtp sồiGRtp hơGRtpn... cáiGRtp g3H6w3FKNì vậyGRtp ta?"
3H6w3FKNRon dòGRtp cuố3H6w3FKNn cXacPk8NVén MàGRtpn TGRtpương Lai.
"VGRtpàng trờicXacPk8N cGRtpho bất3H6w3FKN ngờ."3H6w3FKN TcXacPk8Nuyệt GRtpcú GRtpmèo. BồcXacPk8N c3H6w3FKNó th3H6w3FKNể ccXacPk8Nho 3H6w3FKNmình mưGRtpợn m3H6w3FKNột ícXacPk8Nt ccXacPk8Nhứ? 3H6w3FKNỞ đâyGRtp GRtpcòn cXacPk8Ncó cái3H6w3FKN GRtpgì nGRtpữa nè."
Ron lGRtpại xGRtpoay cái3H6w3FKN tcXacPk8Nách 3H6w3FKNtrà một3H6w3FKN lầGRtpn nữa.
"GRtpTrông giốnGRtpg nhưGRtp mộcXacPk8Nt cocXacPk8Nn thúcXacPk8N. ỪGRtp, đúng3H6w3FKN rồi,cXacPk8N cXacPk8Ncái đầucXacPk8N thcXacPk8Nú đGRtpây... nGRtpó giốcXacPk8Nng mộtcXacPk8N 3H6w3FKNcon GRtphà m3H6w3FKNã... không,cXacPk8N một3H6w3FKN ccXacPk8Non cừu..."
Harry để3H6w3FKN bật3H6w3FKN r3H6w3FKNa một3H6w3FKN tiếnGRtpg cư3H6w3FKNời vàoGRtp đúnGRtpg 3H6w3FKNlúc gicXacPk8Náo sGRtpư Trela3H6w3FKNwney 3H6w3FKNđang đảo3H6w3FKN qu3H6w3FKNanh nó.cXacPk8N Bà3H6w3FKN nóGRtpi cXacPk8Nvới GRtpvẻ 3H6w3FKNquở cXacPk8Nmắng Ron:
"Đưa tôicXacPk8N cXacPk8Nxem n3H6w3FKNào, GRtptrò kia."
GiáocXacPk8N GRtpsư rảoGRtp bướ3H6w3FKNc đến,3H6w3FKN 3H6w3FKNxoắn cXacPk8Ncái táchcXacPk8N củacXacPk8N HarGRtpry GRtpkhỏi tGRtpay GRtpRon, 3H6w3FKNmọi ngcXacPk8Nười t3H6w3FKNrở n3H6w3FKNên GRtpim lặnGRtpg, ch3H6w3FKNờ xem.
"Giáo sưcXacPk8N chGRtpăm ccXacPk8Nhú nhìncXacPk8N GRtpvào cái3H6w3FKN tách,GRtp xcXacPk8Noay 3H6w3FKNnó n3H6w3FKNgược chiều3H6w3FKN cXacPk8Nkim đồn3H6w3FKNg hồ:
"CGRtphim ưng...cXacPk8N cGRtpon GRtpyêu dấuGRtp 3H6w3FKNạ, cocXacPk8Nn c3H6w3FKNó một3H6w3FKN kẻcXacPk8N tGRtpử thù."
Hermione t3H6w3FKNhì t3H6w3FKNhầm hơiGRtp to:
"Nhưng màcXacPk8N acXacPk8Ni GRtpcũng GRtpbiết điềucXacPk8N đó3H6w3FKN mà."
Giáo cXacPk8Nsư qu3H6w3FKNay cXacPk8Nlại qGRtpuắc mắt3H6w3FKN ncXacPk8Nhìn cXacPk8Ncô bé.cXacPk8N Hermio3H6w3FKNne v3H6w3FKNẫn nói3H6w3FKN tiếp:
"Dạ, cXacPk8Nai cũngGRtp biếcXacPk8Nt mà.3H6w3FKN 3H6w3FKNAi 3H6w3FKNcũng bi3H6w3FKNết cXacPk8Nchuyện cXacPk8NHarry vcXacPk8Nà KcXacPk8Nẻ mcXacPk8Nà a3H6w3FKNi cũn3H6w3FKNg cXacPk8Nbiết lcXacPk8Nà a3H6w3FKNi đấy."
HarrcXacPk8Ny vGRtpà RoGRtpn cGRtpùng tGRtprố mcXacPk8Nắt nhìncXacPk8N HermcXacPk8Nione vớGRtpi sựGRtp 3H6w3FKN ngGRtpạc 3H6w3FKNnhiên t3H6w3FKNrộn lẫnGRtp niềmGRtp thán3H6w3FKN phụGRtpc. TụGRtpi nGRtpó chGRtpưa ba3H6w3FKNo g3H6w3FKNiờ nghGRtpe Herm3H6w3FKNione GRtp nóiGRtp chuyệGRtpn vớGRtpi gicXacPk8Náo viê3H6w3FKNn bằngGRtp cái3H6w3FKN giọ3H6w3FKNng ncXacPk8Như GRtpvậy. GiáocXacPk8N scXacPk8Nư TrelcXacPk8Nawney chọncXacPk8N 3H6w3FKN các3H6w3FKNh ph3H6w3FKNớt lGRtpờ cGRtpô cXacPk8Nbé. GRtpBà lạicXacPk8N h3H6w3FKNạ đôGRtpi mắ3H6w3FKNt t3H6w3FKNo cộGRtp củacXacPk8N 3H6w3FKNbà xGRtpuống cXacPk8Ncái 3H6w3FKNtách củ3H6w3FKNa GRtp Ha3H6w3FKNrry, 3H6w3FKNvà ticXacPk8Nếp tụcGRtp xcXacPk8Noay trởGRtp cáicXacPk8N tách.
"Dùi cGRtpui... mộ3H6w3FKNt cuộGRtpc 3H6w3FKNtấn côngcXacPk8N. cXacPk8NCon yêu3H6w3FKN cXacPk8Ndấu ơi,cXacPk8N đây3H6w3FKN k3H6w3FKNhông p3H6w3FKNhải lGRtpà mộcXacPk8Nt tGRtpách tr3H6w3FKNà vcXacPk8Nui vẻcXacPk8N lắm..."
Ron rụt3H6w3FKN GRtprè thưa:
"Con ngGRtphĩ đó3H6w3FKN là3H6w3FKN cácXacPk8Ni nónGRtp trá3H6w3FKNi dưa."
"ĐầucXacPk8N lâu..cXacPk8N. hiểm3H6w3FKN họ3H6w3FKNa trcXacPk8Nên đường3H6w3FKN 3H6w3FKNcon đi,cXacPk8N c3H6w3FKNon GRtpyêu ạ..."
Tất ccXacPk8Nả bọncXacPk8N trGRtpẻ cXacPk8Ntrong lGRtpớp giưcXacPk8Nơng 3H6w3FKNmắt ng3H6w3FKNó cXacPk8Ngiáo sưGRtp cXacPk8N Tre3H6w3FKNlawney vớGRtpi 3H6w3FKNvẻ kin3H6w3FKNh hãicXacPk8N chết3H6w3FKN kcXacPk8Nhiếp đcXacPk8Ni được.GRtp cXacPk8NBà xoa3H6w3FKNy c3H6w3FKNái tách3H6w3FKN lầnGRtp c3H6w3FKNuối 3H6w3FKN 3H6w3FKNcùng, hcXacPk8Ná 3H6w3FKNhốc miệngGRtp, rồ3H6w3FKNi thGRtpét lên.
LạGRtpi 3H6w3FKNvang lê3H6w3FKNn mộ3H6w3FKNt tiếngcXacPk8N GRtpxoảng củGRtpa đồGRtp sGRtpứ bể3H6w3FKN; cXacPk8N NevicXacPk8Nlle vừ3H6w3FKNa cXacPk8Nlàm tiêu3H6w3FKN cáiGRtp táGRtpch tcXacPk8Nhứ GRtphai củacXacPk8N nó.GRtp Giá3H6w3FKNo sư3H6w3FKN TrecXacPk8Nlawney nGRtpgồi 3H6w3FKN thụpcXacPk8N xuống3H6w3FKN mộtGRtp cGRtpái ghcXacPk8Nế bàcXacPk8Nnh tGRtprống, 3H6w3FKNbàn taGRtpy lóGRtpng lácXacPk8Nnh ccXacPk8Nủa bà3H6w3FKN đGRtpè lêcXacPk8Nn ph3H6w3FKNía cXacPk8N trácXacPk8Ni cXacPk8Ntim mìnGRtph vcXacPk8Nà mắt3H6w3FKN cXacPk8Nbà cXacPk8Nnhắm tịt3H6w3FKN lại.
"3H6w3FKNÔi, cocXacPk8Nn tr3H6w3FKNai củacXacPk8N tôicXacPk8N, cXacPk8Ncon tr3H6w3FKNai y3H6w3FKNêu dấ3H6w3FKNu củacXacPk8N tcXacPk8Nôi... khôcXacPk8Nng, khô3H6w3FKNng GRtpnói rGRtpa t3H6w3FKNhì tcXacPk8Nốt hơn.GRtp.. không,3H6w3FKN 3H6w3FKNđừng hỏicXacPk8N tô3H6w3FKNi thGRtpì hơn..."
Dean TGRtphomas l3H6w3FKNập tứcGRtp hỏi:
"Cái gGRtpì cXacPk8Nvậy, th3H6w3FKNưa giáGRtpo sư?"
Mọi người3H6w3FKN bâyGRtp 3H6w3FKNgiờ đã3H6w3FKN 3H6w3FKNđứng lcXacPk8Nên, từGRtp từcXacPk8N 3H6w3FKNxúm lạiGRtp 3H6w3FKN đôncXacPk8Ng đúccXacPk8N qucXacPk8Nanh cáicXacPk8N bàGRtpn của3H6w3FKN HaGRtprry và3H6w3FKN RcXacPk8Non, épGRtp GRtpsát vGRtpô cái3H6w3FKN ghGRtpế b3H6w3FKNành mGRtpà giáGRtpo cXacPk8N GRtpsư TrelGRtpawney đancXacPk8Ng ngcXacPk8Nồi, để3H6w3FKN ngcXacPk8Nó v3H6w3FKNô tách3H6w3FKN cXacPk8Ntrà củcXacPk8Na Harry.
Đôi mắtcXacPk8N tcXacPk8No cXacPk8Ncộ ccXacPk8Nủa gi3H6w3FKNáo GRtpsư TrelGRtpawney GRtpbỗng mởGRtp 3H6w3FKNra GRtpđầy kịchGRtp tính:
"Con GRtpyêu GRtpơi, cocXacPk8Nn cXacPk8Ncó mcXacPk8Nột Hu3H6w3FKNng tinh."
Harry cXacPk8Nhỏi lại:
"MộtGRtp cXacPk8Ncái gGRtpì ạ?"
NóGRtp ccXacPk8Nó thể3H6w3FKN nóiGRtp chắcXacPk8Nc lGRtpà cXacPk8Nkhông phảicXacPk8N chcXacPk8Nỉ cXacPk8Nmột mìnhcXacPk8N cXacPk8Nnó GRtp không3H6w3FKN biết3H6w3FKN HuGRtpng tcXacPk8Ninh làcXacPk8N gGRtpì. DeaGRtpn 3H6w3FKNThomas nhúcXacPk8Nn vGRtpai cXacPk8Nvới cXacPk8Nnó, LGRtpavender BrcXacPk8Nown cXacPk8N GRtpthì lộcXacPk8N v3H6w3FKNẻ bốiGRtp rốGRtpi. NhưngGRtp rấtGRtp nhiềucXacPk8N 3H6w3FKNnhững GRtpđứa kcXacPk8Nhác thìcXacPk8N rcXacPk8Nõ rcXacPk8Nàng 3H6w3FKNlà 3H6w3FKNcó cXacPk8N biếGRtpt, ch3H6w3FKNúng đềuGRtp g3H6w3FKNiơ t3H6w3FKNay lcXacPk8Nên b3H6w3FKNịt miệng3H6w3FKN vGRtpới vẻcXacPk8N hcXacPk8Noảng 3H6w3FKNsợ v3H6w3FKNô cùng.
GGRtpiáo sưcXacPk8N Trelawn3H6w3FKNey kêucXacPk8N to:
"GRtpHung tincXacPk8Nh c3H6w3FKNhiếu, c3H6w3FKNon thâcXacPk8Nn 3H6w3FKNyêu ơicXacPk8N, c3H6w3FKNon bGRtpị Hu3H6w3FKNng cXacPk8Ntinh chiếu!"
Trông giáocXacPk8N 3H6w3FKNsư TrelcXacPk8Nawney cócXacPk8N vẻGRtp bịcXacPk8N kcXacPk8Ních độngcXacPk8N đ3H6w3FKNến nỗiGRtp HarrcXacPk8Ny cXacPk8Nkhông thểGRtp nàoGRtp hiểuGRtp được.GRtp cXacPk8NBà nói:
"Con cXacPk8Nma chócXacPk8N k3H6w3FKNhổng 3H6w3FKNlồ thườnGRtpg lảnGRtpg vảcXacPk8Nng trocXacPk8Nng GRtp nghcXacPk8Nĩa địa!3H6w3FKN 3H6w3FKNCon tGRtprai y3H6w3FKNêu GRtpơi, đócXacPk8N GRtplà mcXacPk8Nột đ3H6w3FKNiềm dữGRtp 3H6w3FKN- điềmGRtp dữcXacPk8N tệcXacPk8N 3H6w3FKNhại GRtpnhứt cXacPk8N- 3H6w3FKN 3H6w3FKNđiềm chếtcXacPk8N chóc!"
Bao t3H6w3FKNử HarGRtpry quặnGRtp đ3H6w3FKNau. Co3H6w3FKNn chó3H6w3FKN 3H6w3FKNấy, trêcXacPk8Nn cáGRtpi bìGRtpa GRtp củaGRtp cGRtpuốn ĐicXacPk8Nềm 3H6w3FKNBáo 3H6w3FKNTử GRtpThần GRtpở tiệm3H6w3FKN s3H6w3FKNách PhúcXacPk8N cXacPk8Nquí vàGRtp 3H6w3FKNCơ hàcXacPk8Nn cXacPk8N- cocXacPk8Nn chócXacPk8N ấy,cXacPk8N cXacPk8Nở 3H6w3FKN trGRtpong bGRtpóng tốicXacPk8N cGRtpủa đườngcXacPk8N MGRtpagnolia... LavGRtpender BroGRtpwn c3H6w3FKNũng đưa3H6w3FKN t3H6w3FKNay bụcXacPk8Nm 3H6w3FKN miệGRtpng mìcXacPk8Nnh lcXacPk8Nại. 3H6w3FKNMọi ngườiGRtp đềucXacPk8N nhìGRtpn HaGRtprry. MọiGRtp người3H6w3FKN, ngoGRtpại trừcXacPk8N HercXacPk8Nmione. GRtp C3H6w3FKNô cXacPk8Nbé đứGRtpng d3H6w3FKNậy, đi3H6w3FKN 3H6w3FKNvòng GRtpra saGRtpu cácXacPk8Ni ghếcXacPk8N cXacPk8Ncủa giá3H6w3FKNo 3H6w3FKNsư Trelawney3H6w3FKN, nóGRtpi thẳcXacPk8Nng GRtp thừng:
"Con kh3H6w3FKNông cXacPk8Nthấy nócXacPk8N giốngcXacPk8N GRtpHung tinGRtph chút3H6w3FKN nào."
Giáp sưGRtp TrelGRtpawney 3H6w3FKNdò xé3H6w3FKNt HcXacPk8Nermione với3H6w3FKN mộtGRtp cXacPk8Nvẻ ccXacPk8Nàng lúcXacPk8Nc cà3H6w3FKNng GRtpkhó ưa.
"Con thGRtpân yê3H6w3FKNu ạ,3H6w3FKN cXacPk8Ncon t3H6w3FKNha lỗiGRtp GRtpcho tGRtpa GRtpkhi tcXacPk8Na nóiGRtp 3H6w3FKN GRtpra điều3H6w3FKN nàcXacPk8Ny nhcXacPk8Né, nhưngcXacPk8N tGRtpa nhậcXacPk8Nn tGRtphấy rấGRtpt ít3H6w3FKN tiGRtpnh GRtphoa pGRtphát tcXacPk8Niết quanGRtph cXacPk8N ngườiGRtp củ3H6w3FKNa cocXacPk8Nn. RấtGRtp 3H6w3FKNít khGRtpả năGRtpng lĩnGRtph hộ3H6w3FKNi đốcXacPk8Ni GRtpvới 3H6w3FKNsự cộng3H6w3FKN hưởngGRtp c3H6w3FKNủa tươngcXacPk8N 3H6w3FKN tai."
Seamus cứcXacPk8N hếtGRtp ngoẹocXacPk8N đầucXacPk8N sancXacPk8Ng 3H6w3FKNbên nàGRtpy lạiGRtp ngoGRtpẹo đcXacPk8Nầu scXacPk8Nang GRtpbên kiGRtpa. NóGRtp n3H6w3FKNói, mộtGRtp co3H6w3FKNn mắt3H6w3FKN nhecXacPk8No khíGRtpt lại:
"Nếu GRtpmình nhìGRtpn nhcXacPk8Nư vầyGRtp thcXacPk8Nì nó3H6w3FKN giống3H6w3FKN mộGRtpt HuGRtpng tinh,"
Nó nghiêncXacPk8Ng 3H6w3FKNmình saGRtpng bê3H6w3FKNn trGRtpái nGRtpói tiếp:
"cXacPk8NNhưng nế3H6w3FKNu ncXacPk8Nhìn tGRtpừ chcXacPk8Nỗ nà3H6w3FKNy thìcXacPk8N l3H6w3FKNại giống3H6w3FKN mộtGRtp cocXacPk8Nn 3H6w3FKNlừa hơn."
HarGRtpry thấy3H6w3FKN chícXacPk8Nnh m3H6w3FKNình cGRtpũng ngạcGRtp ncXacPk8Nhiên. Bâ3H6w3FKNy gcXacPk8Niờ cXacPk8Nkhông cXacPk8Nai ccXacPk8Nó vẻ3H6w3FKN muốn3H6w3FKN nhcXacPk8Nìn 3H6w3FKNnó cả.GRtp 3H6w3FKNNó nói:
"Chừng nào3H6w3FKN GRtpcô 3H6w3FKNvà cácGRtp bạncXacPk8N mớicXacPk8N quycXacPk8Nết địcXacPk8Nnh xcXacPk8Nong lcXacPk8Nà tôicXacPk8N GRtpcó sắpGRtp chếGRtpt 3H6w3FKNhay không?"
Giáo cXacPk8Nsư TrelawnecXacPk8Ny lêGRtpn GRtptiếng, bcXacPk8Nằng giọng3H6w3FKN cXacPk8Nnói mơ3H6w3FKN 3H6w3FKNhồ nhứGRtpt củ3H6w3FKNa bà:
"Tôi ccXacPk8Nho làGRtp chúngcXacPk8N cXacPk8Nta nGRtpên ncXacPk8Ngưng bài3H6w3FKN họccXacPk8N n3H6w3FKNgày hô3H6w3FKNm n3H6w3FKNay ở3H6w3FKN đây.3H6w3FKN Vâng3H6w3FKN... cXacPk8NLàm ơ3H6w3FKNn tr3H6w3FKNả lạ3H6w3FKNi đồ3H6w3FKN đạcGRtp vGRtpề cXacPk8Nđúng chỗ..."
Cả l3H6w3FKNớp lcXacPk8Nặng GRtplẽ mGRtpang mấcXacPk8Ny ccXacPk8Nái tác3H6w3FKNh đcXacPk8Nem GRtptrả lại3H6w3FKN cXacPk8Ncho GRtp cXacPk8Ngiáo scXacPk8Nư TrelGRtpawney vàGRtp cXacPk8Nthu dọncXacPk8N cXacPk8Nsách 3H6w3FKNvở v3H6w3FKNô cặcXacPk8Np. GRtpNgay đếcXacPk8Nn RGRtpon cũGRtpng t3H6w3FKNránh 3H6w3FKN áncXacPk8Nh mắcXacPk8Nt 3H6w3FKNcủa Harry.
Giáo sưGRtp TrelaGRtpwney GRtpnói GRtpmột c3H6w3FKNách yếu3H6w3FKN ớt:
"Hẹn đếGRtpn GRtpkhi chúng3H6w3FKN 3H6w3FKNta gặpcXacPk8N lại,3H6w3FKN pGRtphúc lànhcXacPk8N 3H6w3FKNcho GRtpcác tcXacPk8Nrò. Ôi3H6w3FKN, coGRtpn GRtpyêu q3H6w3FKNuí ơi..."
Giáo s3H6w3FKNư chỉ3H6w3FKN vàocXacPk8N Neville:
"L3H6w3FKNần GRtpsau co3H6w3FKNn sẽGRtp trễGRtp, GRtpcho nê3H6w3FKNn cocXacPk8Nn GRtphãy cXacPk8Ncố gắn3H6w3FKNg chăGRtpm cXacPk8Nhơn GRtpđể thGRtpeo 3H6w3FKNcho kịp."
Harry, 3H6w3FKNRon vGRtpà HcXacPk8Nermione trè3H6w3FKNo xuống3H6w3FKN GRtpcái thacXacPk8Nng dâGRtpy cXacPk8N ccXacPk8Nủa giáo3H6w3FKN sGRtpư TrcXacPk8Nelawney rồi3H6w3FKN xuốcXacPk8Nng cá3H6w3FKNi cầucXacPk8N thGRtpang xocXacPk8Nắn, tcXacPk8Nrong i3H6w3FKNm cXacPk8Nlặng, rồiGRtp cXacPk8N cùngcXacPk8N đGRtpi đếnGRtp lớpGRtp Biến3H6w3FKN ccXacPk8Nủa giGRtpáo sưcXacPk8N McGonagall3H6w3FKN. cXacPk8NTụi n3H6w3FKNó mấtcXacPk8N nhiềuGRtp GRtpthì gicXacPk8Nờ cXacPk8N t3H6w3FKNìm GRtpphòng hGRtpọc đếncXacPk8N cXacPk8Nnỗi mặGRtpc dù3H6w3FKN đãGRtp rờiGRtp 3H6w3FKNlớp họ3H6w3FKNc Ti3H6w3FKNên tGRtpri GRtpkhá sớm,cXacPk8N cXacPk8Nmà kcXacPk8Nhi GRtp bướccXacPk8N cXacPk8Nvào 3H6w3FKNphòng họccXacPk8N GRtpmôn Biến,GRtp thìGRtp ccXacPk8Nũng vừGRtpa lúGRtpc vàGRtpo tiết3H6w3FKN họcGRtp mới.
3H6w3FKNHarry cXacPk8Nchọn mGRtpột cXacPk8Ncái cXacPk8Nghế cuốiGRtp pcXacPk8Nhòng học,cXacPk8N có3H6w3FKN cảm3H6w3FKN 3H6w3FKN g3H6w3FKNiác GRtpnhư GRtpthể nGRtpó đancXacPk8Ng ngGRtpồi 3H6w3FKNở một3H6w3FKN vịGRtp trGRtpí đượcGRtp chiếu3H6w3FKN GRtpsáng tGRtpập tcXacPk8Nrung; c3H6w3FKNả lớ3H6w3FKNp 3H6w3FKN hìGRtpnh nhcXacPk8Nư cứGRtp cXacPk8Nphóng nhữGRtpng c3H6w3FKNái liếcXacPk8Nc tr3H6w3FKNộm cXacPk8Nvề cXacPk8Nphía cXacPk8Nnó, 3H6w3FKNnhư t3H6w3FKNhể nóGRtp 3H6w3FKNsắp n3H6w3FKNgã GRtp lănGRtp rGRtpa chếtcXacPk8N bấ3H6w3FKNt cứcXacPk8N lcXacPk8Núc nà3H6w3FKNo. H3H6w3FKNarry hầu3H6w3FKN nhưGRtp cXacPk8Nkhông cXacPk8Nnghe giácXacPk8No scXacPk8Nư McGona3H6w3FKNgall 3H6w3FKN giGRtpảng đ3H6w3FKNược điềuGRtp gìGRtp vềcXacPk8N Amimag3H6w3FKNi cXacPk8N- 3H6w3FKNnhững phùGRtp GRtpthủy cócXacPk8N khảGRtp năcXacPk8Nng biếncXacPk8N thàGRtpnh cXacPk8N tGRtphú vậ3H6w3FKNt thcXacPk8Neo 3H6w3FKNý muốcXacPk8Nn. NócXacPk8N tGRtphậm chcXacPk8Ní cũngGRtp khôngGRtp GRtpnhìn k3H6w3FKNhi giáo3H6w3FKN s3H6w3FKNư cXacPk8NMcGonagall 3H6w3FKN tựcXacPk8N 3H6w3FKNbiến mcXacPk8Nình thànhGRtp mGRtpột 3H6w3FKNcon mèoGRtp mướpGRtp c3H6w3FKNòn dấ3H6w3FKNu GRtpmắt kiếngcXacPk8N q3H6w3FKNuanh đôi3H6w3FKN mắcXacPk8Nt ngacXacPk8Ny cXacPk8N trước3H6w3FKN 3H6w3FKNmặt b3H6w3FKNọn trẻ.
Khi bàcXacPk8N 3H6w3FKNtrở lại3H6w3FKN 3H6w3FKNnguyên cXacPk8Nhình scXacPk8Nau mGRtpột tiếGRtpng GRtpnổ ncXacPk8Ngắn g3H6w3FKNọn "GRtpbụp" 3H6w3FKNnho nhỏ3H6w3FKN, bàcXacPk8N lạGRtp lcXacPk8Nùng nhcXacPk8Nìn qua3H6w3FKNnh lGRtpũ họccXacPk8N trò:
"ThựccXacPk8N tìn3H6w3FKNh GRtpthì h3H6w3FKNôm 3H6w3FKNnay tất3H6w3FKN cảGRtp cácXacPk8Nc 3H6w3FKNcon cXacPk8Nbị l3H6w3FKNàm GRtpsao GRtp vậcXacPk8Ny? KhôngcXacPk8N hGRtpẳn ccXacPk8Nó v3H6w3FKNấn 3H6w3FKNđề, cXacPk8Nnhưng đGRtpây lGRtpà lầncXacPk8N GRtpđầu tiêncXacPk8N cXacPk8Nmà lớp3H6w3FKN 3H6w3FKNhọc kh3H6w3FKNông vỗcXacPk8N cXacPk8N cXacPk8Ntay tcXacPk8Nrước sựcXacPk8N biếnGRtp hìcXacPk8Nnh củacXacPk8N cô."
Đầu3H6w3FKN ccXacPk8Nủa mọcXacPk8Ni ng3H6w3FKNười lạcXacPk8Ni 3H6w3FKNhướng v3H6w3FKNề cXacPk8NHarry, nhưnGRtpg khGRtpông 3H6w3FKNai GRtpnói gì.GRtp Thế3H6w3FKN 3H6w3FKNrồi, HercXacPk8Nmione giơGRtp tay:
"Thưa cXacPk8Ncô, tụi3H6w3FKN GRtpcon GRtpvừa mớcXacPk8Ni cXacPk8Nhọc 3H6w3FKNlớp cXacPk8NTiên trcXacPk8Ni đầuGRtp GRtptiên cXacPk8Ncủa 3H6w3FKNtụi cXacPk8Ncon, vcXacPk8Nà t3H6w3FKNụi ccXacPk8Non GRtpđã hcXacPk8Nọc bàGRtpi bó3H6w3FKNi láGRtp trà,GRtp và..."
GRtpGiáo sưGRtp McGonacXacPk8Ngall bỗGRtpng 3H6w3FKNnghiêm trcXacPk8Nang lại:
"A, cXacPk8Nra v3H6w3FKNậy. Kh3H6w3FKNông c3H6w3FKNần phảGRtpi ncXacPk8Nói tcXacPk8Nhêm nữa,cXacPk8N HGRtpermione cXacPk8Nà. CGRtpác GRtptrò nócXacPk8Ni ccXacPk8Nho tcXacPk8Nôi ngh3H6w3FKNe xcXacPk8Nem, 3H6w3FKNai tr3H6w3FKNong scXacPk8Nố 3H6w3FKNcác t3H6w3FKNrò sẽcXacPk8N chếtcXacPk8N tronGRtpg 3H6w3FKNnăm nay?"
Mọi ngcXacPk8Nười tròGRtpn mcXacPk8Nắt ncXacPk8Nhìn sữn3H6w3FKNg gGRtpiáo GRtpsư McGonagall.
Cuối cXacPk8Ncùng 3H6w3FKNHarry nói:
"Thưa cô3H6w3FKN, coGRtpn ạ."
Giáo GRtpsư McGona3H6w3FKNgall n3H6w3FKNhìn ch3H6w3FKNằm ch3H6w3FKNằm HarcXacPk8Nry cXacPk8Nbằng đôi3H6w3FKN mắtGRtp nhỏGRtp GRtpsáng lGRtpong lanh:
cXacPk8N"Thì GRtpra vậy.3H6w3FKN GRtpVậy cGRtpon c3H6w3FKNũng GRtpnên h3H6w3FKNiểu, HaGRtprry à3H6w3FKN, từ3H6w3FKN GRtp GRtpkhi giáo3H6w3FKN sưcXacPk8N T3H6w3FKNrelawney đế3H6w3FKNn trưcXacPk8Nờng này,3H6w3FKN cXacPk8Nmỗi 3H6w3FKNnăm côcXacPk8N cXacPk8Nấy đềuGRtp tiên3H6w3FKN đGRtpoán cácXacPk8Ni GRtp GRtpchết cGRtpủa một3H6w3FKN hcXacPk8Nọc sinh3H6w3FKN. MGRtpà chưa3H6w3FKN cXacPk8Nai troncXacPk8Ng scXacPk8Nố cXacPk8Nđó chếtGRtp cảcXacPk8N. NhìncXacPk8N th3H6w3FKNấy đ3H6w3FKNiềm 3H6w3FKN cXacPk8Nbáo cXacPk8Ntử thầGRtpn làGRtp cáiGRtp cácXacPk8Nch màcXacPk8N cXacPk8Ngiáo scXacPk8Nư TrelcXacPk8Nawney GRtpkhoái dGRtpùng 3H6w3FKNnhứt đểcXacPk8N chàoGRtp cXacPk8N GRtpmừng mộGRtpt lớpcXacPk8N học3H6w3FKN cXacPk8Nsinh mới.cXacPk8N CGRtpô khGRtpông baGRtpo GRtpgiờ muốn3H6w3FKN nóiGRtp 3H6w3FKNxấu đcXacPk8Nồng nGRtpghiệp, 3H6w3FKN nhưng..."
Giáo 3H6w3FKNsư McGonagGRtpall cGRtphợt ngừngGRtp nói,3H6w3FKN mũcXacPk8Ni c3H6w3FKNủa 3H6w3FKNcô trGRtpắng nhợtcXacPk8N đi.GRtp CGRtpô nói3H6w3FKN tiếp,GRtp GRtpbình tcXacPk8Nĩnh hơn:
"Tiên tr3H6w3FKNi làGRtp mGRtpột GRtptrong n3H6w3FKNhững ngcXacPk8Nành phápGRtp 3H6w3FKNthuật GRtp kcXacPk8Ném chíncXacPk8Nh xácGRtp GRtpnhứt. C3H6w3FKNô GRtpkhông giấGRtpu c3H6w3FKNon rằngGRtp cGRtpô có3H6w3FKN rấcXacPk8Nt ítcXacPk8N kiênGRtp nhẫnGRtp vớicXacPk8N bộ3H6w3FKN GRtp m3H6w3FKNôn đó.GRtp GRtpNhững nh3H6w3FKNà tiêncXacPk8N 3H6w3FKNtri thực3H6w3FKN sự3H6w3FKN cXacPk8Nrất hiếcXacPk8Nm 3H6w3FKNvà giáocXacPk8N GRtpsư Trelawney..."
Giáo GRtpsư GRtpMcGonagall ngừnGRtpg một3H6w3FKN lần3H6w3FKN GRtpnữa, rồcXacPk8Ni lạcXacPk8Ni nóicXacPk8N tiếpcXacPk8N 3H6w3FKNvới 3H6w3FKNgiọng hacXacPk8Ni năcXacPk8Nm rõcXacPk8N mười:
"Cô cXacPk8Nthấy sức3H6w3FKN k3H6w3FKNhỏe ccXacPk8Nủa co3H6w3FKNn cXacPk8Nrất tốt3H6w3FKN, Ha3H6w3FKNrry à,cXacPk8N cGRtpho 3H6w3FKN 3H6w3FKNnên cGRtpon sẽ3H6w3FKN bỏGRtp qGRtpuá cXacPk8Ncho ccXacPk8Nô nếuGRtp ccXacPk8Nô 3H6w3FKNkhông tGRtpha GRtpcho GRtpcon GRtpphần bàGRtpi tậGRtpp hcXacPk8Nôm naGRtpy. 3H6w3FKN CôGRtp GRtpcam GRtpđoan là3H6w3FKN nế3H6w3FKNu co3H6w3FKNn chết3H6w3FKN tGRtphì cGRtpon mớ3H6w3FKNi khôcXacPk8Nng cGRtpần nộpGRtp bàicXacPk8N ccXacPk8Nho cô."
cXacPk8NHermione cXacPk8Nbật cười.cXacPk8N HarrGRtpy cảm3H6w3FKN tGRtphấy cXacPk8Nkhá h3H6w3FKNơn. CũngGRtp cXacPk8N kGRtphó GRtpmà cảmcXacPk8N th3H6w3FKNấy sGRtpợ hãicXacPk8N mcXacPk8Nột cXacPk8Ndúm GRtplá cXacPk8Ntrà kcXacPk8Nhi mà3H6w3FKN ngcXacPk8Nười tcXacPk8Na khôngcXacPk8N còcXacPk8Nn ởGRtp tron3H6w3FKNg cXacPk8N bốicXacPk8N GRtpcảnh l3H6w3FKNớp học3H6w3FKN củcXacPk8Na gi3H6w3FKNáo GRtpsư TrelawneyGRtp: cXacPk8Nâm cXacPk8Nu áGRtpnh GRtpđèn GRtpđỏ sậmGRtp GRtpvà cXacPk8Ntỏa cXacPk8Nra 3H6w3FKN mộGRtpt thứcXacPk8N mùi3H6w3FKN khiếGRtpn n3H6w3FKNgười tcXacPk8Na mụGRtp mcXacPk8Nẫm đi.
Tuy nGRtphiên khcXacPk8Nông phảiGRtp aGRtpi cũngGRtp ticXacPk8Nn 3H6w3FKNtheo giáocXacPk8N sGRtpư McGocXacPk8Nnagall. Trông3H6w3FKN RoGRtpn vẫn3H6w3FKN lcXacPk8No âu3H6w3FKN dữcXacPk8N lcXacPk8Nắm. GRtpCòn LavendGRtper thGRtpì vẫn3H6w3FKN rùGRtp rì:
"Vậy chứ3H6w3FKN mấycXacPk8N cái3H6w3FKN tách3H6w3FKN cGRtpủa NcXacPk8Neville cXacPk8Nthì sao?"
Khi hGRtpết giờ3H6w3FKN lớpGRtp họ3H6w3FKNc BiếcXacPk8Nn, cXacPk8Nbọn trẻcXacPk8N GRtpnhập vàoGRtp GRtpđám GRtp đô3H6w3FKNng đan3H6w3FKNg rầnGRtp rầncXacPk8N kcXacPk8Néo 3H6w3FKNtới ĐạiGRtp GRtpSảnh đư3H6w3FKNờng cXacPk8Nđể ănGRtp trưGRtpa. Hermio3H6w3FKNne đẩGRtpy GRtpmột 3H6w3FKN c3H6w3FKNái cXacPk8Ndĩa GRtpthịt h3H6w3FKNầm về3H6w3FKN phía3H6w3FKN Ron:
"Vui l3H6w3FKNên đ3H6w3FKNi chứ,cXacPk8N R3H6w3FKNon. cXacPk8NBồ đã3H6w3FKN GRtpnghe GRtpgiáo 3H6w3FKNsư McG3H6w3FKNonagall nó3H6w3FKNi rcXacPk8Nồi đó."
Ron múGRtpc mấGRtpy muỗngGRtp t3H6w3FKNhịt hầcXacPk8Nm cGRtpho v3H6w3FKNô cXacPk8Ndĩa cXacPk8Ncủa cXacPk8Nnó, 3H6w3FKNcầm nĩa3H6w3FKN lên,3H6w3FKN nhưngcXacPk8N khôGRtpng cXacPk8Năn nổi.GRtp NóGRtp nócXacPk8Ni bcXacPk8Nằng mGRtpột GRtpgiọng nhcXacPk8Nỏ 3H6w3FKNvà ngh3H6w3FKNiêm túc:
"H3H6w3FKNarry, bồ3H6w3FKN 3H6w3FKNchưa cXacPk8Ntừng nhìGRtpn thấyGRtp mộtGRtp c3H6w3FKNon chcXacPk8Nó đenGRtp cXacPk8Nto lớncXacPk8N ởcXacPk8N bấcXacPk8Nt cứGRtp đâu3H6w3FKN, ph3H6w3FKNải không?"
Harry nói:
"Có, mìGRtpnh 3H6w3FKNthấy rồiGRtp. CcXacPk8Nái đêcXacPk8Nm cXacPk8Nmà mình3H6w3FKN 3H6w3FKNbỏ nhcXacPk8Nà dìcXacPk8N dượ3H6w3FKNng DursleGRtpy r3H6w3FKNa đGRtpi, mình3H6w3FKN đ3H6w3FKNã cXacPk8Nnhìn thấy3H6w3FKN 3H6w3FKNmột con."
Ron buGRtpông nĩcXacPk8Na kGRtphiến chiếcGRtp 3H6w3FKNnĩa rơi3H6w3FKN xuống,GRtp kGRtpêu lGRtpeng keng.
cXacPk8NHermione GRtpvẫn bìncXacPk8Nh tĩnh:
"Có lẽ3H6w3FKN 3H6w3FKNlà một3H6w3FKN 3H6w3FKNcon chócXacPk8N hoang."
Ron GRtpnhìn HcXacPk8Nermione ncXacPk8Như GRtpthể côcXacPk8N b3H6w3FKNé nàGRtpy đãcXacPk8N mấtGRtp 3H6w3FKNtrí rồi.
"Hermione, cXacPk8Nnếu HacXacPk8Nrry từng3H6w3FKN nh3H6w3FKNìn 3H6w3FKNthấy cXacPk8NHung tin3H6w3FKNh, GRtp cXacPk8Nthì... GRtpthì xu3H6w3FKNi lắ3H6w3FKNm. Cậu...cXacPk8N cGRtpậu Biliu3H6w3FKNs cXacPk8Ncủa mìnhGRtp 3H6w3FKNtừng 3H6w3FKNthấy mộtcXacPk8N cXacPk8Ncon vàcXacPk8N... GRtp cậu3H6w3FKN GRtpấy GRtpchết tr3H6w3FKNong vò3H6w3FKNng haGRtpi mưGRtpơi bố3H6w3FKNn tiếngcXacPk8N đcXacPk8Nồng hồcXacPk8N sau!"
Hermione vừGRtpa tựGRtp rótcXacPk8N cGRtpho mìnGRtph móGRtpn nướccXacPk8N écXacPk8Np bcXacPk8Ní rợ,GRtp 3H6w3FKNvừa vGRtpui vẻ3H6w3FKN nói:
"Ngẫu3H6w3FKN nhiên3H6w3FKN t3H6w3FKNrùng hợcXacPk8Np 3H6w3FKNấy mà!"
Ron GRtpbắt đầGRtpu nổicXacPk8N nóng:
cXacPk8N"Bồ kcXacPk8Nhông bicXacPk8Nết 3H6w3FKNbồ đan3H6w3FKNg nócXacPk8Ni v3H6w3FKNề cáicXacPk8N cXacPk8Ngì sa3H6w3FKNo? GRtpHung 3H6w3FKNtinh khicXacPk8Nến ccXacPk8Nho phùcXacPk8N tGRtphủy nà3H6w3FKNo GRtpcũng phảicXacPk8N sợ3H6w3FKN técXacPk8N khóicXacPk8N luô3H6w3FKNn ấy."
Hermione lêcXacPk8Nn giọGRtpng chị3H6w3FKN Hai:
"Vậy thìGRtp bGRtpồ GRtpnói đúnGRtpg đ3H6w3FKNó, họcXacPk8N nhìncXacPk8N thấGRtpy H3H6w3FKNung cXacPk8Ntinh, 3H6w3FKN vàGRtp họ3H6w3FKN chết3H6w3FKN vìcXacPk8N GRtpsợ. 3H6w3FKNHung ticXacPk8Nnh kcXacPk8Nhông phải3H6w3FKN là3H6w3FKN mộGRtpt điềmcXacPk8N chếcXacPk8Nt chGRtpóc 3H6w3FKNmà lcXacPk8Nà cXacPk8N ngucXacPk8Nyên nhân3H6w3FKN chGRtpết c3H6w3FKNhóc! VGRtpà HaGRtprry vẫn3H6w3FKN GRtpcòn bênGRtp cạGRtpnh chúnGRtpg tcXacPk8Na làcXacPk8N bởicXacPk8N v3H6w3FKNì bcXacPk8Nạn cXacPk8N ấycXacPk8N GRtpkhông n3H6w3FKNgu đếnGRtp m3H6w3FKNức nh3H6w3FKNìn t3H6w3FKNhấy m3H6w3FKNột cXacPk8NHung ticXacPk8Nnh lcXacPk8Nà ng3H6w3FKNhĩ: tGRtphôi rồi,3H6w3FKN mình3H6w3FKN 3H6w3FKN chếGRtpt cXacPk8Nphứt cGRtpho rồi."
Ron 3H6w3FKNhá mi3H6w3FKNệng về3H6w3FKN GRtpphía Herm3H6w3FKNione GRtpnhưng khôn3H6w3FKNg tcXacPk8Nhốt cXacPk8N đượccXacPk8N lờ3H6w3FKNi ncXacPk8Nào. C3H6w3FKNòn HGRtpermione cXacPk8Nthì mở3H6w3FKN túGRtpi xách3H6w3FKN củGRtpa mcXacPk8Nình lấ3H6w3FKNy cXacPk8Nra một3H6w3FKN cucXacPk8Nốn ScXacPk8Nố cXacPk8N Học3H6w3FKN cXacPk8Nmới toanh3H6w3FKN, cXacPk8Nmở rGRtpa vàcXacPk8N tựa3H6w3FKN quyể3H6w3FKNn sáGRtpch vGRtpào b3H6w3FKNình cXacPk8Nđựng nước3H6w3FKN tcXacPk8Nrái cây3H6w3FKN é3H6w3FKNp. 3H6w3FKN CôGRtp bécXacPk8N 3H6w3FKNvừa GRtpdò tìGRtpm tcXacPk8Nrang sGRtpách GRtpvừa nói:
"Mình thGRtpấy môncXacPk8N TicXacPk8Nên tcXacPk8Nri cGRtpó vẻcXacPk8N mGRtpơ cXacPk8Nhồ cXacPk8Nquá. ThcXacPk8Neo 3H6w3FKNý 3H6w3FKNmình th3H6w3FKNì nGRtphiều ưGRtpớc đ3H6w3FKNoán quá."
Ron nóngcXacPk8N 3H6w3FKNnảy bảo:
"Không cXacPk8Ncó gì3H6w3FKN làGRtp mơGRtp h3H6w3FKNồ cXacPk8Nvề HuncXacPk8Ng ti3H6w3FKNnh trGRtpong GRtpcái tách3H6w3FKN đ3H6w3FKNó hcXacPk8Nết á!"
3H6w3FKNHermione điềmcXacPk8N đạm:
GRtp"Bồ đ3H6w3FKNâu ccXacPk8Nó tựcXacPk8N GRtptin nhưcXacPk8N vGRtpậy lGRtpúc GRtpbồ nóicXacPk8N với3H6w3FKN HacXacPk8Nrry GRtpđó lGRtpà mcXacPk8Nột cXacPk8Ncon cừu."
"Giáo sư3H6w3FKN TrelcXacPk8Nawney nói3H6w3FKN 3H6w3FKNbồ phát3H6w3FKN tcXacPk8Niết r3H6w3FKNất cXacPk8Nít ticXacPk8Nnh hoacXacPk8N! ChẳcXacPk8Nng cXacPk8Nqua 3H6w3FKNbồ kcXacPk8Nhông thí3H6w3FKNch bcXacPk8Nị dởGRtp mộGRtpt mGRtpôn ncXacPk8Nào 3H6w3FKNhết m3H6w3FKNà thôi."
Ron đãGRtp 3H6w3FKNchạm 3H6w3FKNđúng nọc.cXacPk8N HermGRtpione quănGRtpg phịchcXacPk8N cucXacPk8Nốn sácXacPk8Nch SốcXacPk8N cXacPk8NHọc xuống3H6w3FKN bcXacPk8Nàn cXacPk8Năn, mạncXacPk8Nh cXacPk8Nđến nỗicXacPk8N mấyGRtp mẩu3H6w3FKN cXacPk8Nthịt hGRtpầm cXacPk8Nvà cà3H6w3FKN 3H6w3FKNrốt văngGRtp tGRtpứ tán.
"Nếu gi3H6w3FKNỏi m3H6w3FKNôn TiGRtpên t3H6w3FKNri cXacPk8Ncó nghĩcXacPk8Na 3H6w3FKNlà tôcXacPk8Ni phảGRtpi giảGRtp GRtp bcXacPk8Nộ 3H6w3FKNnhìn thấy3H6w3FKN đicXacPk8Nềm báoGRtp cácXacPk8Ni ccXacPk8Nhết tronGRtpg mộtGRtp dúm3H6w3FKN lácXacPk8N tr3H6w3FKNà 3H6w3FKNsao? NếcXacPk8Nu 3H6w3FKNvậy th3H6w3FKNì tôGRtpi 3H6w3FKN kh3H6w3FKNông chắcXacPk8Nc cXacPk8Nlà t3H6w3FKNôi cXacPk8Nsẽ GRtpcòn cXacPk8Ntiếp tcXacPk8Nục cXacPk8Nhọc mô3H6w3FKNn đcXacPk8Nó n3H6w3FKNữa khôcXacPk8Nng! cXacPk8NBài họccXacPk8N đó3H6w3FKN mcXacPk8Nà GRtp GRtpso v3H6w3FKNới 3H6w3FKNlớp ScXacPk8Nố Họ3H6w3FKNc c3H6w3FKNủa tôGRtpi GRtpthì 3H6w3FKNchẳng kh3H6w3FKNác g3H6w3FKNì đống3H6w3FKN rác!"
cXacPk8NCô bé3H6w3FKN 3H6w3FKNvớ lấcXacPk8Ny cGRtpái tú3H6w3FKNi GRtpxách củ3H6w3FKNa mìGRtpnh cXacPk8Nvà bỏcXacPk8N đi.
RGRtpon ca3H6w3FKNu cXacPk8Ncó GRtpnhìn theGRtpo GRtpcô bcXacPk8Né, GRtpnó nó3H6w3FKNi vớcXacPk8Ni Harry:
"Hermione 3H6w3FKNnói 3H6w3FKNcái g3H6w3FKNì vậycXacPk8N? Nó3H6w3FKN đã3H6w3FKN họccXacPk8N quGRtpa 3H6w3FKNlớp SốcXacPk8N hcXacPk8Nọc n3H6w3FKNào đâu?"
*****
Sau 3H6w3FKNbữa ăcXacPk8Nn t3H6w3FKNrưa, Har3H6w3FKNry cXacPk8Nmừng làGRtp đGRtpược GRtpra khcXacPk8Nỏi cXacPk8Ntòa cXacPk8N lâucXacPk8N đàicXacPk8N. CcXacPk8Nơn mư3H6w3FKNa GRtpđêm qu3H6w3FKNa đãcXacPk8N tạnh;3H6w3FKN bầcXacPk8Nu trời3H6w3FKN quanGRtpg đã3H6w3FKNng, vàGRtp cỏcXacPk8N thìGRtp xGRtpanh GRtp mềm,3H6w3FKN ướtGRtp mượtGRtp dướ3H6w3FKNi ch3H6w3FKNân kh3H6w3FKNi cXacPk8Nbọn trGRtpẻ băng3H6w3FKN qucXacPk8Na sân3H6w3FKN để3H6w3FKN đếnGRtp buổGRtpi học3H6w3FKN đầuGRtp GRtp t3H6w3FKNiên củaGRtp cXacPk8Nlớp CGRtphăm só3H6w3FKNc cXacPk8NSinh vGRtpật HuyềncXacPk8N bí.
Ron vcXacPk8Nà HcXacPk8Nermione khôngGRtp 3H6w3FKNthèm nGRtpói chcXacPk8Nuyện với3H6w3FKN nhacXacPk8Nu cXacPk8N nữGRtpa. HarrcXacPk8Ny cXacPk8Nim l3H6w3FKNặng GRtpđi bêcXacPk8Nn cạncXacPk8Nh GRtphai bạcXacPk8Nn k3H6w3FKNhi cảGRtp bọGRtpn cXacPk8Ncùng đGRtpi xucXacPk8Nống GRtpdốc cỏcXacPk8N 3H6w3FKN cXacPk8Nđể đếncXacPk8N căn3H6w3FKN c3H6w3FKNhòi của3H6w3FKN 3H6w3FKNlão HagGRtprid nằm3H6w3FKN bê3H6w3FKNn bGRtpìa kGRtphu RừngGRtp GRtpCấm. ĐếncXacPk8N khGRtpi nhGRtpìn 3H6w3FKN GRtpthấy 3H6w3FKNba cGRtpái lưng3H6w3FKN q3H6w3FKNuá cXacPk8Nư queGRtpn thuộcXacPk8Nc ởcXacPk8N đcXacPk8Nằng tcXacPk8Nrước tụiGRtp nGRtpó, HarGRtpry mớ3H6w3FKNi nGRtphận cXacPk8Nra 3H6w3FKN rcXacPk8Nằng 3H6w3FKNtụi nócXacPk8N sẽ3H6w3FKN 3H6w3FKNphải học3H6w3FKN môcXacPk8Nn nàGRtpy c3H6w3FKNhung vớiGRtp 3H6w3FKNbọn họGRtpc sinGRtph bcXacPk8Nên nhà3H6w3FKN cXacPk8N SlytherGRtpin. Mal3H6w3FKNfoy đang3H6w3FKN GRtphào hứngGRtp n3H6w3FKNói GRtpchuyện v3H6w3FKNới CrcXacPk8Nabbe 3H6w3FKNvà GoGRtpyle, l3H6w3FKNàm cGRtpho 3H6w3FKN hcXacPk8Nai đứcXacPk8Na đócXacPk8N cườiGRtp nhGRtpư nắc3H6w3FKN nẻ.cXacPk8N HarrGRtpy cXacPk8Nđoan c3H6w3FKNhắc 3H6w3FKNlà m3H6w3FKNình GRtpbiết 3H6w3FKNtụi kGRtpia đangcXacPk8N 3H6w3FKN GRtpnói vềGRtp chuyệncXacPk8N gì.
Lão HagcXacPk8Nrid đứng3H6w3FKN ngacXacPk8Ny trướcXacPk8Nc căGRtpn chGRtpòi đGRtpể chà3H6w3FKNo đcXacPk8Nón cXacPk8N hcXacPk8Nọc si3H6w3FKNnh đcXacPk8Nến lcXacPk8Nớp củGRtpa mìnhcXacPk8N, sừng3H6w3FKN sữGRtpng troGRtpng tấmcXacPk8N áo3H6w3FKN kcXacPk8Nhoác GRtpbằng 3H6w3FKNda 3H6w3FKNchuột cXacPk8N chũicXacPk8N, cGRtpon chGRtpó cXacPk8Nsăn FaGRtpng 3H6w3FKNđứng s3H6w3FKNát gcXacPk8Nót chủcXacPk8N, ccXacPk8Nó vẻ3H6w3FKN bGRtpồn chGRtpồn n3H6w3FKNhư tGRtphể khôcXacPk8Nng cXacPk8N GRtpchờ đcXacPk8Nược nữaGRtp cXacPk8Nphút bắ3H6w3FKNt đầu.
Lão HagcXacPk8Nrid gọi:
"Lại đâGRtpy, nà3H6w3FKNo, tiếnGRtp lcXacPk8Nại g3H6w3FKNần đây!"
Học tròcXacPk8N tGRtpiến 3H6w3FKNđến cXacPk8Ngần bcXacPk8Nên lão.
"Bữa naGRtpy, tôcXacPk8Ni đãiGRtp cXacPk8Ncác trò3H6w3FKN mộtGRtp bcXacPk8Nữa r3H6w3FKNa hồn!GRtp C3H6w3FKNác 3H6w3FKN tr3H6w3FKNò GRtpsắp họcXacPk8Nc một3H6w3FKN 3H6w3FKNbài hGRtpọc vĩcXacPk8N đại!GRtp MọGRtpi ngcXacPk8Nười c3H6w3FKNó m3H6w3FKNặt đcXacPk8Nông đGRtpủ chưa3H6w3FKN? ĐượcXacPk8Nc rồi,3H6w3FKN 3H6w3FKN điGRtp theGRtpo tôi."
Trong mộtcXacPk8N tho3H6w3FKNáng khóGRtp cXacPk8Nchịu, H3H6w3FKNarry nghĩ3H6w3FKN khôngcXacPk8N 3H6w3FKN chừng3H6w3FKN lãocXacPk8N HagrGRtpid đanGRtpg d3H6w3FKNắt cả3H6w3FKN bGRtpọn vcXacPk8Nô rcXacPk8Nừng. NhữcXacPk8Nng 3H6w3FKNkinh ngh3H6w3FKNiệm 3H6w3FKNkhốn cXacPk8Nkhổ mGRtpà 3H6w3FKN H3H6w3FKNarry đãcXacPk8N từ3H6w3FKNng nếmGRtp tcXacPk8Nrải 3H6w3FKNở tGRtprong k3H6w3FKNhu rừngcXacPk8N đócXacPk8N kểcXacPk8N nGRtphư đủ3H6w3FKN đểcXacPk8N 3H6w3FKNnó nhớ3H6w3FKN suốtGRtp đờicXacPk8N 3H6w3FKN 3H6w3FKNrồi. TucXacPk8Ny cXacPk8Nnhiên, GRtplão HacXacPk8Ngrid dẫncXacPk8N 3H6w3FKNchúng 3H6w3FKNđi vGRtpòng cXacPk8Nqua rặngcXacPk8N câGRtpy, vàcXacPk8N n3H6w3FKNăm phGRtpút 3H6w3FKN 3H6w3FKNsau thìcXacPk8N mọiGRtp ngườicXacPk8N nhậnGRtp tcXacPk8Nhấy m3H6w3FKNình đan3H6w3FKNg đ3H6w3FKNứng bêcXacPk8Nn ngoàicXacPk8N mộtGRtp ncXacPk8Nơi GRtpcó vẻcXacPk8N nhcXacPk8Nư 3H6w3FKN m3H6w3FKNột b3H6w3FKNãi chă3H6w3FKNn GRtpngựa n3H6w3FKNho nhcXacPk8Nỏ. Nhưng3H6w3FKN m3H6w3FKNà bê3H6w3FKNn trcXacPk8Nong bGRtpãi ch3H6w3FKNăn khôngcXacPk8N thấy3H6w3FKN cGRtpó coGRtpn cXacPk8N cXacPk8Ngì hết.
Lão cXacPk8NHagrid gọi:
"Mọi 3H6w3FKNngười hãyGRtp lại3H6w3FKN đ3H6w3FKNây tập3H6w3FKN t3H6w3FKNrung qcXacPk8Nuanh hàncXacPk8Ng ràocXacPk8N! 3H6w3FKN Như3H6w3FKN vậyGRtp đó3H6w3FKN GRtp- S3H6w3FKNao 3H6w3FKNcho chắccXacPk8N cGRtphắn nhì3H6w3FKNn tGRtphấy 3H6w3FKNrõ 3H6w3FKNnha. BâyGRtp giờ,3H6w3FKN việcGRtp đầu3H6w3FKN tiGRtpên cXacPk8N 3H6w3FKNtất cả3H6w3FKN cáccXacPk8N GRtptrò c3H6w3FKNần làmcXacPk8N cXacPk8Nlà mởcXacPk8N sáGRtpch ra..."
"BằncXacPk8Ng cáGRtpch nào?"
cXacPk8NGiọng MalGRtpfoy vacXacPk8Nng lGRtpên 3H6w3FKNnhừa nhGRtpựa, l3H6w3FKNạnh lùng.cXacPk8N LcXacPk8Não HagrcXacPk8Nid hGRtpỏi lại:
"Hả?"
Malfoy 3H6w3FKNlập lại:
"GRtpLàm sacXacPk8No màGRtp m3H6w3FKNở sácXacPk8Nch GRtpra đ3H6w3FKNược chứ?"
Malfoy r3H6w3FKNút cuốn3H6w3FKN QuáicXacPk8N ThGRtpư VcXacPk8Nề Qu3H6w3FKNái 3H6w3FKNVật cXacPk8Ncủa nGRtpó rcXacPk8Na. GRtp CuốcXacPk8Nn sáchcXacPk8N đãcXacPk8N b3H6w3FKNị trGRtpó gô3H6w3FKN bGRtpằng mộtcXacPk8N sợGRtpi cXacPk8Ndây tcXacPk8Nhừng dàicXacPk8N. McXacPk8Nấy đGRtpứa họGRtpc trcXacPk8Nò 3H6w3FKNkhác cXacPk8N cũn3H6w3FKNg lcXacPk8Nôi sá3H6w3FKNch củaGRtp mì3H6w3FKNnh racXacPk8N, vGRtpài 3H6w3FKNđứa GRtpcũng giống3H6w3FKN nhưcXacPk8N cXacPk8NHarry GRtpđã dùcXacPk8Nng 3H6w3FKNdây nGRtpịt GRtp 3H6w3FKNmà khGRtpớp mGRtpõm cucXacPk8Nốn sácGRtph GRtplại. MấcXacPk8Ny đứa3H6w3FKN khá3H6w3FKNc tốnGRtpg cuốnGRtp sácXacPk8Nch GRtpvô tro3H6w3FKNng nhữnGRtpg GRtp cGRtpái ba3H6w3FKNo chậcXacPk8Nt, hacXacPk8Ny GRtpkẹp 3H6w3FKNchặt GRtpchúng lạiGRtp 3H6w3FKNbằng mấGRtpy GRtpcái cXacPk8Nkẹp giấ3H6w3FKNy tổcXacPk8N chảng.
Lão GRtpHagrid trôGRtpng ccXacPk8Nó vẻcXacPk8N tcXacPk8Niu nghỉu:
"Không acXacPk8Ni 3H6w3FKNcó thểcXacPk8N mởcXacPk8N đGRtpược scXacPk8Nách GRtpra sao?"
Cả cXacPk8Nlớp lắccXacPk8N đầu.cXacPk8N LãocXacPk8N HaGRtpgrid nói:
"Các trò3H6w3FKN p3H6w3FKNhải vuố3H6w3FKNt vcXacPk8Ne chúng3H6w3FKN. CGRtpoi nè..."
Nghe GRtpgiọng lãGRtpo HagGRtprid cXacPk8Nthì đócXacPk8N lGRtpà điGRtpều hiểGRtpn nhi3H6w3FKNên GRtp nhứtGRtp tGRtphế cXacPk8Ngiới. LGRtpão GRtpcầm cucXacPk8Nốn sáccXacPk8Nh cXacPk8Ncủa HermioncXacPk8Ne lGRtpên, lGRtpột bỏ3H6w3FKN lớpcXacPk8N bcXacPk8Năng ke3H6w3FKNo 3H6w3FKN b3H6w3FKNùa c3H6w3FKNhú dán3H6w3FKN GRtprịt b3H6w3FKNên cXacPk8Nngoài. CuốncXacPk8N 3H6w3FKNsách t3H6w3FKNìm cGRtpách cắGRtpn, nhcXacPk8Nưng GRtplão HaGRtpgrid đ3H6w3FKNã 3H6w3FKN vGRtpuốt cXacPk8Nngón cXacPk8Ntay trỏGRtp khổngGRtp lồ3H6w3FKN GRtpcủa 3H6w3FKNlão dọ3H6w3FKNc tGRtpheo gGRtpáy sách,3H6w3FKN cucXacPk8Nốn sGRtpách rùngGRtp cXacPk8N mìn3H6w3FKNh, GRtprồi mcXacPk8Nở rcXacPk8Na cXacPk8Nvà nằmcXacPk8N GRtpyên lặngGRtp t3H6w3FKNrong t3H6w3FKNay 3H6w3FKNlão Hagrid.
Malfoy chế3H6w3FKN nhạo:
"Ôi, GRtplũ chúnGRtpg cXacPk8Nmình mớ3H6w3FKNi cXacPk8Nngu ngốccXacPk8N l3H6w3FKNàm sGRtpao! 3H6w3FKNLẽ 3H6w3FKNra chúnGRtpg GRtpmình phcXacPk8Nải vuốcXacPk8Nt vGRtpe chúngGRtp! S3H6w3FKNao m3H6w3FKNà chúcXacPk8Nng GRtpmình khGRtpông đoánGRtp 3H6w3FKNra đượ3H6w3FKNc nhỉ?"
Lão Hagr3H6w3FKNid ngậpGRtp ngcXacPk8Nừng nóiGRtp v3H6w3FKNới Hermione:
cXacPk8N"Tôi... tcXacPk8Nôi nghcXacPk8Nĩ tụicXacPk8N GRtpnó cũng3H6w3FKN vuGRtpi chứ?"
Malfoy GRtpnói hớt:
"Ôi, vucXacPk8Ni k3H6w3FKNinh GRtpkhủng khiếGRtpp đGRtpi ấy3H6w3FKN chứ!GRtp Quả3H6w3FKN là3H6w3FKN khôncXacPk8N ngGRtpoan, tốngcXacPk8N ccXacPk8Nho GRtptụi 3H6w3FKNnày nhữngGRtp cuốncXacPk8N sGRtpách GRtpcứ lă3H6w3FKNm lcXacPk8Ne GRtpcắn đGRtpứt tcXacPk8Nay t3H6w3FKNụi nGRtpày ra."
Harry nóiGRtp nhỏ:
"Im đi,GRtp Malfoy!"
Lão HagcXacPk8Nrid tỏGRtp GRtpra cháGRtpn nảGRtpn, 3H6w3FKNmà HarcXacPk8Nry cXacPk8Nthì mu3H6w3FKNốn cGRtpho GRtp bcXacPk8Nuổi dạyGRtp 3H6w3FKNđầu ti3H6w3FKNên GRtpcủa lãoGRtp đượccXacPk8N thà3H6w3FKNnh côngGRtp tGRtpốt đẹpGRtp. 3H6w3FKNLão GRtpHagrid GRtpdường nhcXacPk8Nư GRtp đ3H6w3FKNã mấ3H6w3FKNt hứng.
"VậGRtpy GRtpthôi... vậyGRtp làGRtp các3H6w3FKN GRtptrò đ3H6w3FKNã cóGRtp sáGRtpch và3H6w3FKN... và3H6w3FKN cXacPk8N bâyGRtp cXacPk8Ngiờ GRtpthì ccXacPk8Nác tr3H6w3FKNò 3H6w3FKNcần SGRtpinh v3H6w3FKNật H3H6w3FKNuyền 3H6w3FKNbí. Phải.GRtp V3H6w3FKNậy đểGRtp tôi3H6w3FKN đcXacPk8Ni dắtcXacPk8N chúngcXacPk8N cXacPk8N lại.GRtp C3H6w3FKNhờ m3H6w3FKNột chút..."
Lã3H6w3FKNo scXacPk8Nải 3H6w3FKNbước xcXacPk8Na k3H6w3FKNhỏi b3H6w3FKNọn trẻ,cXacPk8N đGRtpi vềGRtp phíaGRtp khGRtpu rừngcXacPk8N 3H6w3FKNvà biến3H6w3FKN mất.
cXacPk8NMalfoy nóiGRtp to:
cXacPk8N"Chúa ơi,GRtp nơi3H6w3FKN cXacPk8Nnày 3H6w3FKNđiêu tànGRtp hếtcXacPk8N chỗ3H6w3FKN GRtpnói. LcXacPk8Não đầncXacPk8N 3H6w3FKN đócXacPk8N cXacPk8Nbày đặGRtpt cXacPk8Ndạy GRtphọc, cXacPk8Ntao mcXacPk8Nà n3H6w3FKNói chcXacPk8No 3H6w3FKNba tcXacPk8Nao biết,3H6w3FKN ổngcXacPk8N thế3H6w3FKN GRtpnào GRtpcũng đcXacPk8Niên 3H6w3FKN tiếtcXacPk8N lên..."
cXacPk8NHarry lậpGRtp lại:
"Im 3H6w3FKNđi, Malfoy."
"Cẩn thậcXacPk8Nn GRtpđó, HcXacPk8Narry, đằncXacPk8Ng cXacPk8Nsau mà3H6w3FKNy 3H6w3FKNcó 3H6w3FKNmột viêcXacPk8Nn 3H6w3FKNgiám nGRtpgục AzkabcXacPk8Nan kìa..."
"Ối..."
Levender rGRtpú lêcXacPk8Nn, chGRtpỉ 3H6w3FKNvề phía3H6w3FKN bê3H6w3FKNn kGRtpia củacXacPk8N GRtpbãi chăn3H6w3FKN thả.
Một tcXacPk8Ná GRtpsinh GRtpvật quáiGRtp dịcXacPk8N nhcXacPk8Nứt mcXacPk8Nà H3H6w3FKNarry từncXacPk8Ng cXacPk8Nnhìn GRtp 3H6w3FKNthấy 3H6w3FKNđang cGRtphạy lo3H6w3FKNn cXacPk8Nton về3H6w3FKN GRtpphía bGRtpọn họcXacPk8Nc tGRtprò. NhGRtpững sin3H6w3FKNh v3H6w3FKNật này3H6w3FKN có3H6w3FKN tcXacPk8Nhân, 3H6w3FKN đuôcXacPk8Ni cXacPk8Nvà châ3H6w3FKNn củ3H6w3FKNa ngựa,3H6w3FKN cXacPk8Nnhưng ch3H6w3FKNân trưGRtpớc, cánGRtph v3H6w3FKNà đầGRtpu cXacPk8Nlà ccXacPk8Nủa mộtGRtp cGRtpon GRtpgì cXacPk8N gGRtpiống nhGRtpư 3H6w3FKNcon đạcXacPk8Ni bàngGRtp khổngcXacPk8N lồ,3H6w3FKN cXacPk8Nvới 3H6w3FKNcái 3H6w3FKNmỏ t3H6w3FKNo màGRtpu tcXacPk8Nhép, hếtcXacPk8N sức3H6w3FKN hcXacPk8Nung cXacPk8N tợn,3H6w3FKN vàcXacPk8N đôiGRtp 3H6w3FKNmắt GRtpmàu cXacPk8Ncam rcXacPk8Nực. Món3H6w3FKNg vuốGRtpt củacXacPk8N chcXacPk8Nân tcXacPk8Nrước dcXacPk8Nài cảGRtp cXacPk8Nmột tấcGRtp GRtp rcXacPk8Nưỡi, c3H6w3FKNó v3H6w3FKNẻ n3H6w3FKNhư bấu3H6w3FKN chế3H6w3FKNt ngườicXacPk8N GRtpnhư chGRtpơi. 3H6w3FKNMỗi co3H6w3FKNn quá3H6w3FKNi GRtpthú ấycXacPk8N đềuGRtp đeocXacPk8N 3H6w3FKN vò3H6w3FKNng GRtpcổ bằngGRtp 3H6w3FKNda dàcXacPk8Ny, nốiGRtp vcXacPk8Nới mộcXacPk8Nt sợicXacPk8N xí3H6w3FKNch dài,GRtp v3H6w3FKNà đầu3H6w3FKN tGRtpất cảcXacPk8N nhGRtpững sợi3H6w3FKN GRtp xícXacPk8Nch đGRtpó đềcXacPk8Nu nằm3H6w3FKN tcXacPk8Nrong bàncXacPk8N t3H6w3FKNay tcXacPk8No tcXacPk8Nướng củacXacPk8N lãGRtpo HagricXacPk8Nd. cXacPk8NLão GRtpđang lơGRtpn tơcXacPk8Nn GRtp cXacPk8Nchạy GRtptheo sacXacPk8Nu đámGRtp qucXacPk8Nái cXacPk8Nthú và3H6w3FKNo bcXacPk8Nãi ccXacPk8Nhăn thả.
Lão HacXacPk8Ngrid gi3H6w3FKNật ncXacPk8Những sợGRtpi cXacPk8Ndây xíchcXacPk8N, thGRtpúc lũ3H6w3FKN GRtpquái 3H6w3FKNthú cXacPk8Nhướng về3H6w3FKN phícXacPk8Na hàncXacPk8Ng rGRtpào 3H6w3FKNmà 3H6w3FKNlũ 3H6w3FKNhọc tr3H6w3FKNò đGRtpang đứng,cXacPk8N 3H6w3FKNlão cXacPk8Ngầm lên:
"ĐcXacPk8Ni nào,cXacPk8N tiếnGRtp tới!"
Bọn trcXacPk8Nẻ hơcXacPk8Ni GRtplùi cXacPk8Nlại kcXacPk8Nhi lãoGRtp Hag3H6w3FKNrid tGRtpiến đếncXacPk8N 3H6w3FKNgần chúncXacPk8Ng để3H6w3FKN b3H6w3FKNuộc mớGRtp dcXacPk8Nây xGRtpích GRtpvào cXacPk8Nhàng rào.cXacPk8N L3H6w3FKNão vẫ3H6w3FKNy cXacPk8Ntụi 3H6w3FKNhọc 3H6w3FKNtrò, vcXacPk8Nui cXacPk8Nvẻ gGRtpào to:
"Đ3H6w3FKNây l3H6w3FKNà nhữGRtpng cGRtpon BằngGRtp Mã!GRtp ThấyGRtp 3H6w3FKNchúng 3H6w3FKNđẹp không?"
Harry đạiGRtp kh3H6w3FKNái hcXacPk8Niểu lã3H6w3FKNo HacXacPk8Ngrid mcXacPk8Nuốn nó3H6w3FKNi gì.cXacPk8N S3H6w3FKNau cXacPk8N GRtpkhi qucXacPk8Na khỏcXacPk8Ni cGRtpơn kicXacPk8Nnh hoàngcXacPk8N 3H6w3FKNđối diệcXacPk8Nn vớ3H6w3FKNi mộtGRtp tGRtphứ nGRtpửa ngựcXacPk8Na GRtpnửa chGRtpim, GRtp ngườiGRtp t3H6w3FKNa bắtcXacPk8N 3H6w3FKNđầu ngưỡGRtpng m3H6w3FKNộ lcXacPk8Nớp áoGRtp kh3H6w3FKNoác óngGRtp ảcXacPk8N củacXacPk8N GRtpnhững co3H6w3FKNn BằngGRtp M3H6w3FKNã, cXacPk8N GRtpchuyển tcXacPk8Niếp GRtphết 3H6w3FKNsức mư3H6w3FKNợt màcXacPk8N tcXacPk8Nừ lôncXacPk8Ng cXacPk8Nvũ sGRtpang l3H6w3FKNông thúcXacPk8N, 3H6w3FKNmỗi 3H6w3FKNcon mGRtpột m3H6w3FKNàu GRtp khGRtpác nh3H6w3FKNau: mGRtpàu cXacPk8Nxám bão3H6w3FKN t3H6w3FKNố, màcXacPk8Nu đồng,cXacPk8N GRtpmàu lacXacPk8Nng 3H6w3FKNửng hồngcXacPk8N, màuGRtp 3H6w3FKNhột dGRtpẻ GRtpbóng 3H6w3FKN lưỡGRtpng 3H6w3FKNvà màucXacPk8N đencXacPk8N mu3H6w3FKNn n3H6w3FKNhư mực.
Lão HcXacPk8Nagrid x3H6w3FKNoa hacXacPk8Ni bàGRtpn GRtptay 3H6w3FKNvào nhcXacPk8Nau, tưGRtpơi cườiGRtp vớicXacPk8N b3H6w3FKNọn tcXacPk8Nrẻ chuGRtpng quanh:
"cXacPk8NVậy đ3H6w3FKNó, cá3H6w3FKNc tr3H6w3FKNò làm3H6w3FKN ơ3H6w3FKNn xGRtpích 3H6w3FKNtới gầ3H6w3FKNn thêGRtpm mộ3H6w3FKNt chút..."
cXacPk8NKhông acXacPk8Ni cóGRtp v3H6w3FKNẻ muốncXacPk8N làGRtpm th3H6w3FKNeo lãcXacPk8No Hagri3H6w3FKNd. Tu3H6w3FKNy cXacPk8N nhGRtpiên, HaGRtprry, RcXacPk8Non vàGRtp Herm3H6w3FKNione ccXacPk8Nũng cẩncXacPk8N thậnGRtp bước3H6w3FKN 3H6w3FKNđến gầ3H6w3FKNn cáicXacPk8N hàngGRtp ràGRtpo. cXacPk8N Lã3H6w3FKNo HcXacPk8Nagrid nói:
"Bây g3H6w3FKNiờ, điềuGRtp trướcGRtp tiên3H6w3FKN cácGRtp trGRtpò p3H6w3FKNhải bGRtpiết cXacPk8Nvề cXacPk8N cXacPk8NBằng MãcXacPk8N l3H6w3FKNà chúngGRtp rất3H6w3FKN kGRtpiêu hãnhcXacPk8N, rấtGRtp dễ3H6w3FKN bGRtpị tGRtpổn thươ3H6w3FKNng. ĐừGRtpng 3H6w3FKNbao cXacPk8Ngiờ xúcXacPk8Nc 3H6w3FKN phGRtpạm chúng,cXacPk8N kẻ3H6w3FKNo toGRtpi mạn3H6w3FKNg nhưcXacPk8N chơi."
Malfoy, Crab3H6w3FKNbe vcXacPk8Nà cXacPk8NGoyle chẳn3H6w3FKNg buồnGRtp GRtplắng 3H6w3FKNtai 3H6w3FKN cXacPk8Nnghe, cXacPk8Nchỉ mả3H6w3FKNi rcXacPk8Nì rầcXacPk8Nm tr3H6w3FKNò chuGRtpyện, cXacPk8Nvà HGRtparry c3H6w3FKNó cáicXacPk8N GRtpcảm cXacPk8Ngiác khcXacPk8Nó chịu3H6w3FKN lGRtpà 3H6w3FKN chúng3H6w3FKN 3H6w3FKNđang âmGRtp mư3H6w3FKNu cXacPk8Nphá hỏcXacPk8Nng bGRtpuổi học3H6w3FKN nGRtpày. Lã3H6w3FKNo Hag3H6w3FKNrid vẫcXacPk8Nn tiếpcXacPk8N tụccXacPk8N giảng:
"Các trGRtpò phGRtpải đợcXacPk8Ni đếnGRtp kh3H6w3FKNi cXacPk8Nnhững cocXacPk8Nn GRtpBằng Mã3H6w3FKN tỏ3H6w3FKN cXacPk8N d3H6w3FKNấu hGRtpiệu trướccXacPk8N GRtptiên. PhépGRtp lịccXacPk8Nh sự,GRtp hiểcXacPk8Nu không?3H6w3FKN CácGRtp tr3H6w3FKNò bGRtpước vcXacPk8Nề pcXacPk8Nhía mộtcXacPk8N GRtp c3H6w3FKNon BằngcXacPk8N MãGRtp, nghiêng3H6w3FKN mìn3H6w3FKNh chàocXacPk8N v3H6w3FKNà chcXacPk8Nờ đợi.cXacPk8N 3H6w3FKNNếu như3H6w3FKN cXacPk8Ncon Bằ3H6w3FKNng cXacPk8NMã cú3H6w3FKNi chàocXacPk8N GRtp lạ3H6w3FKNi th3H6w3FKNì cáccXacPk8N GRtptrò được3H6w3FKN pGRtphép chạGRtpm GRtpvào nGRtpó. 3H6w3FKNNếu 3H6w3FKNnó 3H6w3FKNkhông cúGRtpi chà3H6w3FKNo 3H6w3FKNthì lGRtpiệu GRtp hcXacPk8Nồn cXacPk8Nmà tránh3H6w3FKN xcXacPk8Na mócXacPk8Nng GRtpvuốt 3H6w3FKNsắc củacXacPk8N GRtpnó, bởicXacPk8N 3H6w3FKNvì mấyGRtp cXacPk8Ncái mó3H6w3FKNng vuốt3H6w3FKN GRtpđó gâ3H6w3FKNy 3H6w3FKN GRtpthương tíc3H6w3FKNh đauGRtp đcXacPk8Nớn lắGRtpm đ3H6w3FKNó. Rồi,cXacPk8N bâGRtpy gi3H6w3FKNờ a3H6w3FKNi muốcXacPk8Nn cXacPk8Nxung phoncXacPk8Ng nào?"
Nghe đếncXacPk8N c3H6w3FKNâu cXacPk8Nhỏi ncXacPk8Này, gần3H6w3FKN cXacPk8Nnhư c3H6w3FKNả lớpcXacPk8N l3H6w3FKNùi rcXacPk8Na 3H6w3FKNxa GRtp hơn.GRtp NgaGRtpy đếncXacPk8N Ha3H6w3FKNrry, RGRtpon 3H6w3FKNvà Hermio3H6w3FKNne cũGRtpng ngh3H6w3FKNi cXacPk8Nngại. MấyGRtp c3H6w3FKNon BcXacPk8Nằng M3H6w3FKNã cXacPk8N GRtpđang hucXacPk8Nng hă3H6w3FKNng GRtphất h3H6w3FKNất mấy3H6w3FKN 3H6w3FKNcái đầu3H6w3FKN GRtpdữ cXacPk8Ntợn, nhữngGRtp đôi3H6w3FKN ccXacPk8Nánh mạn3H6w3FKNh mẽ3H6w3FKN gồngGRtp 3H6w3FKN lên,GRtp cXacPk8Nxem rcXacPk8Na chúcXacPk8Nng khôGRtpng thíc3H6w3FKNh GRtpthú cXacPk8Nbị xiềngcXacPk8N bGRtpuộc n3H6w3FKNhư vcXacPk8Nầy GRtpcho lắm.
Lão HagrGRtpid 3H6w3FKNnói vcXacPk8Nới cácXacPk8Ni nh3H6w3FKNìn ncXacPk8Nài nỉ:
"Không cXacPk8Nai làm3H6w3FKN thGRtpử sao?"
Harry nói:
"cXacPk8NCon cXacPk8Nsẽ làm."
Đằng GRtpsau GRtplưng Ha3H6w3FKNrry cGRtpó tiếncXacPk8Ng hítcXacPk8N hơcXacPk8Ni 3H6w3FKNsâu v3H6w3FKNà cảcXacPk8N LcXacPk8Navender lGRtpẫn ParvatcXacPk8Ni cXacPk8Nđều tcXacPk8Nhì thầm:
"Ôi, 3H6w3FKNđừng, H3H6w3FKNarry. BạnGRtp kh3H6w3FKNông 3H6w3FKNnhớ lờ3H6w3FKNi bó3H6w3FKNi GRtptrà ccXacPk8Nủa b3H6w3FKNạn sao?"
Harry bcXacPk8Nỏ ngoà3H6w3FKNi tcXacPk8Nai, cứGRtp trGRtpèo GRtpqua ccXacPk8Nái hànGRtpg ràGRtpo vcXacPk8Nào bGRtpãi chă3H6w3FKNn thả.
LGRtpão HagcXacPk8Nrid GRtpvui mừng3H6w3FKN 3H6w3FKNla lớn:
"Giỏi3H6w3FKN lắmGRtp, cXacPk8NHarry! Đượ3H6w3FKNc rồi...GRtp để3H6w3FKN coGRtpi tcXacPk8Nrò GRtplàm ăn3H6w3FKN GRtpra sGRtpao GRtpvới coGRtpn Buckbeak."
Lão tcXacPk8Nháo mộGRtpt tron3H6w3FKNg 3H6w3FKNnhững cXacPk8Nsợi d3H6w3FKNây xíchcXacPk8N, kcXacPk8Néo 3H6w3FKNmột GRtp cXacPk8Ncon Bằng3H6w3FKN GRtpMã cXacPk8Nmàu xá3H6w3FKNm cXacPk8Nra khỏi3H6w3FKN 3H6w3FKNbầy, rcXacPk8Nồi tháocXacPk8N vcXacPk8Nòng cổcXacPk8N cXacPk8Ncho cXacPk8Nnó. CảcXacPk8N đGRtpám hcXacPk8Nọc t3H6w3FKNrò 3H6w3FKN đứn3H6w3FKNg GRtpbên kGRtpia h3H6w3FKNàng r3H6w3FKNào dườngcXacPk8N nhưGRtp c3H6w3FKNùng nín3H6w3FKN thở.cXacPk8N Mắt3H6w3FKN GRtpMalfoy n3H6w3FKNheo lạiGRtp mộtGRtp 3H6w3FKN c3H6w3FKNách GRtpnham hiểm.
Lão Ha3H6w3FKNgrid cXacPk8Nnói nhỏGRtp cXacPk8Nvới Harry:
"Bây giờ3H6w3FKN 3H6w3FKNcứ cXacPk8Nthoải m3H6w3FKNái tự3H6w3FKN nGRtphiên. T3H6w3FKNrò 3H6w3FKNnhìn vào3H6w3FKN mắcXacPk8Nt GRtp coGRtpn 3H6w3FKNBằng Mã,cXacPk8N cố3H6w3FKN 3H6w3FKNgắng cXacPk8Nđừng cócXacPk8N chớ3H6w3FKNp mắ3H6w3FKNt 3H6w3FKN- cXacPk8NBằng cXacPk8NMã khôncXacPk8Ng ticXacPk8Nn tư3H6w3FKNởng cXacPk8Ntrò đâcXacPk8Nu 3H6w3FKN n3H6w3FKNếu 3H6w3FKNtrò cXacPk8Ncứ chớpcXacPk8N 3H6w3FKNmắt l3H6w3FKNia lịa..."
3H6w3FKNMắt GRtpHarry lậpcXacPk8N t3H6w3FKNức ứGRtpa nướcGRtp cGRtpay xè,cXacPk8N GRtpnhưng n3H6w3FKNó g3H6w3FKNiữ 3H6w3FKN cGRtpho mGRtpắt GRtpđừng nGRtphắm l3H6w3FKNại. CoGRtpn BuckbcXacPk8Neak đcXacPk8Nã cXacPk8Nxoay cái3H6w3FKN đầuGRtp bựcXacPk8N vcXacPk8Nà nhGRtpọn về3H6w3FKN p3H6w3FKNhía 3H6w3FKN HcXacPk8Narry, v3H6w3FKNà đGRtpăm cXacPk8Nđăm nhìGRtpn cXacPk8Nnó bằng3H6w3FKN GRtpmột GRtpcon mắtGRtp màucXacPk8N ca3H6w3FKNm GRtpdữ tợn.
3H6w3FKNLão HaGRtpgrid nói:
"Như v3H6w3FKNậy đ3H6w3FKNó. ĐúcXacPk8Nng đó,cXacPk8N GRtpHarry... GRtpbây gcXacPk8Niờ, cú3H6w3FKNi chào..."
Harry cXacPk8Ncảm thấcXacPk8Ny khGRtpông khoáicXacPk8N l3H6w3FKNắm ch3H6w3FKNuyện 3H6w3FKNđưa 3H6w3FKNcổ 3H6w3FKNhay GRtp giơ3H6w3FKN lưnGRtpg rGRtpa cXacPk8Nngay tcXacPk8Nầm mổ3H6w3FKN ccXacPk8Nủa cGRtpái cXacPk8Nmỏ 3H6w3FKNcon Buckbe3H6w3FKNak, nhưnGRtpg nóGRtp GRtpcũng cốGRtp làcXacPk8Nm cXacPk8N tGRtpheo l3H6w3FKNời 3H6w3FKNlão Hagr3H6w3FKNid dạycXacPk8N bảo.cXacPk8N NóGRtp cúGRtpi cXacPk8Nchào tGRtphật cXacPk8Nnhanh rồicXacPk8N ngcXacPk8Nước đầuGRtp nhìcXacPk8Nn GRtp 3H6w3FKNlên. cXacPk8NCon BằngGRtp MãGRtp 3H6w3FKNvẫn GRtpcao 3H6w3FKNngạo nhìcXacPk8Nn nócXacPk8N GRtpđăm đăGRtpm, không3H6w3FKN GRtpbuồn nhGRtpúc nhích.
Lão HagcXacPk8Nrid GRtpkêu lcXacPk8Nên, cóGRtp vẻGRtp GRtplo lắng:
"À, th3H6w3FKNôi được.3H6w3FKN Lù3H6w3FKNi lGRtpại ngcXacPk8Nay, Har3H6w3FKNry, cXacPk8Ncứ thcXacPk8Noải máicXacPk8N thôi..."
Nhưng vừa3H6w3FKN GRtplúc đcXacPk8Nó, Har3H6w3FKNry 3H6w3FKNngạc GRtpnhiên vô3H6w3FKN 3H6w3FKNcùng 3H6w3FKNkhi GRtp thấycXacPk8N cGRtpon GRtpBằng MãGRtp bỗngcXacPk8N nhiênGRtp khuỵcXacPk8Nu haGRtpi c3H6w3FKNhân trướ3H6w3FKNc 3H6w3FKNcó GRtpvảy cXacPk8Nvà nh3H6w3FKNún mìncXacPk8Nh 3H6w3FKN GRtpxuống đcXacPk8Nể thểcXacPk8N 3H6w3FKNhiện mộcXacPk8Nt cácXacPk8Ni cXacPk8Ncúi chào3H6w3FKN khôn3H6w3FKNg thểGRtp cXacPk8Nnào nhầm3H6w3FKN l3H6w3FKNẫn cXacPk8Nđược. L3H6w3FKNão 3H6w3FKN HGRtpagrid mcXacPk8Nê GRtpmẩn tâ3H6w3FKNm thần:
"Hay lắmcXacPk8N, Ha3H6w3FKNrry! ĐượccXacPk8N 3H6w3FKNrồi cXacPk8Nđó... Ừ,GRtp trGRtpò 3H6w3FKNcó 3H6w3FKNthể 3H6w3FKNchạm vào3H6w3FKN nó3H6w3FKN! V3H6w3FKNỗ vcXacPk8Nề cXacPk8Ncái GRtpmỏ 3H6w3FKNnó GRtpđi, làmcXacPk8N đi!"
Harry cGRtpảm thấcXacPk8Ny lùiGRtp xGRtpa GRtpcon qucXacPk8Nái cXacPk8Nthú mới3H6w3FKN làcXacPk8N phầGRtpn GRtp thưởn3H6w3FKNg mGRtpà ncXacPk8Nà GRtpkhoái 3H6w3FKNhơn, nhưGRtpng n3H6w3FKNó vẫcXacPk8Nn đGRtpành phảiGRtp cXacPk8Ntừ từcXacPk8N tiếnGRtp l3H6w3FKNại gầnGRtp cXacPk8Ncon GRtp 3H6w3FKNBằng cXacPk8NMã cXacPk8Nvà đưaGRtp cXacPk8Ntay s3H6w3FKNờ v3H6w3FKNào c3H6w3FKNon vậ3H6w3FKNt. Ha3H6w3FKNrry vỗcXacPk8N GRtpnhẹ lêGRtpn mỏGRtp coGRtpn BằncXacPk8Ng M3H6w3FKNã nhGRtpiều cXacPk8N lầnGRtp cXacPk8Nvà c3H6w3FKNon vậGRtpt cXacPk8Nnhắm mắ3H6w3FKNt lạcXacPk8Ni một3H6w3FKN 3H6w3FKNcách l3H6w3FKNười bcXacPk8Niếng, nhGRtpư tcXacPk8Nhể k3H6w3FKNhoái lắm.
TấtcXacPk8N cảGRtp bọnGRtp họccXacPk8N scXacPk8Ninh bỗng3H6w3FKN ồ3H6w3FKN lênGRtp hGRtpoan 3H6w3FKNhô, 3H6w3FKNngoại 3H6w3FKNtrừ MalGRtpfoy, GRtpCrabbe vàcXacPk8N GoGRtpyle. GRtpBa đứacXacPk8N nócXacPk8N tcXacPk8Nhất vọncXacPk8Ng rGRtpa mặt.
Lão HagrGRtpid nói:
"Được đ3H6w3FKNó, Ha3H6w3FKNrry. BácGRtp GRtpcho làcXacPk8N cXacPk8Ncó lẽ3H6w3FKN 3H6w3FKNnó chịuGRtp chGRtpo cocXacPk8Nn 3H6w3FKNcưỡi m3H6w3FKNột vcXacPk8Nòng đó!"
Điều nàyGRtp t3H6w3FKNhì vưcXacPk8Nợt q3H6w3FKNuá cXacPk8Ndự tín3H6w3FKNh 3H6w3FKNcủa cXacPk8NHarry. NóGRtp vốn3H6w3FKN GRtp queGRtpn vicXacPk8Nệc cGRtpỡi c3H6w3FKNhổi thcXacPk8Nần m3H6w3FKNà thô3H6w3FKNi, nhưnGRtpg GRtpnó khônGRtpg cGRtphắc ccXacPk8Nỡi cXacPk8Nmột GRtpcon BằngGRtp MãGRtp cXacPk8N thìGRtp cócXacPk8N gicXacPk8Nống cGRtpỡi chổiGRtp th3H6w3FKNần h3H6w3FKNay không.
Lão Ha3H6w3FKNgrid giục:
"Con trèocXacPk8N lêncXacPk8N 3H6w3FKNđi, ngaGRtpy p3H6w3FKNhía cXacPk8Nsau GRtpchỗ n3H6w3FKNối với3H6w3FKN GRtp cá3H6w3FKNnh, GRtpvà 3H6w3FKNlưu 3H6w3FKNý 3H6w3FKNlà cXacPk8Ncon chớcXacPk8N cXacPk8Ncó nhổcXacPk8N cXacPk8Nmột cácXacPk8Ni l3H6w3FKNông vũ3H6w3FKN GRtpnào cXacPk8Nnha, Bằ3H6w3FKNng Mã3H6w3FKN khôGRtpng GRtp k3H6w3FKNhoái v3H6w3FKNụ đó3H6w3FKN đâu..."
Harry đặcXacPk8Nt chân3H6w3FKN 3H6w3FKNlên ch3H6w3FKNót 3H6w3FKNcánh cXacPk8Ncủa cXacPk8Ncon Buc3H6w3FKNkbeak vàcXacPk8N 3H6w3FKN 3H6w3FKNtự m3H6w3FKNình đu3H6w3FKN lêncXacPk8N cXacPk8Nlưng 3H6w3FKNcon vGRtpật. 3H6w3FKNCon Buc3H6w3FKNkbeak đứng3H6w3FKN GRtpdậy. HarcXacPk8Nry cXacPk8Nkhông biếtGRtp cXacPk8N n3H6w3FKNên bấ3H6w3FKNu víucXacPk8N 3H6w3FKNvô đâcXacPk8Nu, trước3H6w3FKN mặtcXacPk8N nGRtpó chGRtpỉ t3H6w3FKNoàn 3H6w3FKNlà lGRtpông vcXacPk8Nũ 3H6w3FKNmà t3H6w3FKNhôi. L3H6w3FKNão HagriGRtpd GRtp cXacPk8Nphát m3H6w3FKNông cXacPk8Ncon quáiGRtp 3H6w3FKNthú, h3H6w3FKNô to:
"Tiến lên,3H6w3FKN nào!"
Không bGRtpáo trư3H6w3FKNớc g3H6w3FKNì hết,GRtp GRtpđôi cánhGRtp dàGRtpi mộtGRtp thcXacPk8Nước cXacPk8N GRtprưỡi của3H6w3FKN cGRtpon Bằn3H6w3FKNg MGRtpã daGRtpng rcXacPk8Na 3H6w3FKNhai bêncXacPk8N; HGRtparry cXacPk8Nchỉ kịp3H6w3FKN 3H6w3FKNôm cho3H6w3FKNàng lấy3H6w3FKN cổGRtp c3H6w3FKNủa GRtp cXacPk8Ncon BucGRtpkbeak tcXacPk8Nrước kcXacPk8Nhi GRtpcon vậGRtpt phóngGRtp bcXacPk8Nay cXacPk8Nvút lêcXacPk8Nn cacXacPk8No. Chẳn3H6w3FKNg gi3H6w3FKNống cGRtpỡi GRtp chổcXacPk8Ni cXacPk8Nthần chútcXacPk8N 3H6w3FKNxíu ncXacPk8Nào, GRtpvà HarrcXacPk8Ny biếtcXacPk8N GRtprõ mGRtpình GRtpthích cỡiGRtp ccXacPk8Nái nGRtpào cXacPk8Nhơn; đôiGRtp GRtp cán3H6w3FKNh củaGRtp cocXacPk8Nn BằngGRtp MãGRtp GRtpvỗ đậpcXacPk8N hcXacPk8Nai bên3H6w3FKN hGRtpông nGRtpó GRtpmột cácXacPk8Nnh khócXacPk8N chịu,3H6w3FKN 3H6w3FKNvướng GRtp vGRtpào cXacPk8Nphía dướiGRtp chânGRtp nóGRtp, làmcXacPk8N GRtpcho nó3H6w3FKN cảcXacPk8Nm t3H6w3FKNhấy GRtpnhư sắpGRtp cXacPk8Nsửa bcXacPk8Nị quẳng3H6w3FKN xuống.cXacPk8N GRtp LGRtpớp lôngcXacPk8N v3H6w3FKNũ bcXacPk8Nóng bẩy3H6w3FKN 3H6w3FKNhào nhoángGRtp cứcXacPk8N tGRtpuột khỏiGRtp nhữngGRtp 3H6w3FKNngón GRtptay củaGRtp GRtpHarry, cXacPk8N mGRtpà nGRtpó tGRtphì kcXacPk8Nhông cXacPk8Ndám túcXacPk8Nm quá3H6w3FKN ccXacPk8Nhặt. TcXacPk8Nhay cXacPk8Nvì ncXacPk8Những độngcXacPk8N cXacPk8Ntác cXacPk8Nêm GRtpái củ3H6w3FKNa chiếccXacPk8N cXacPk8N Nimb3H6w3FKNus cXacPk8N2000 queGRtpn tGRtphuộc vớ3H6w3FKNi GRtpHarry, bâcXacPk8Ny GRtpgiờ nGRtpó chỉGRtp cXacPk8Ncảm thấycXacPk8N 3H6w3FKNnhư mìnGRtph đacXacPk8Nng 3H6w3FKN lắcXacPk8Nc l3H6w3FKNư, 3H6w3FKNchồm t3H6w3FKNới chồm3H6w3FKN l3H6w3FKNui trê3H6w3FKNn tcXacPk8Nhân cXacPk8Nsau của3H6w3FKN cGRtpon Bằn3H6w3FKNg McXacPk8Nã, GRtpvà ncXacPk8Nhấp nGRtphô 3H6w3FKN l3H6w3FKNên xGRtpuống thecXacPk8No cXacPk8Nnhịp đậpGRtp cánhcXacPk8N củacXacPk8N c3H6w3FKNon quGRtpái thú.
Buckbeak c3H6w3FKNhở n3H6w3FKNó bGRtpay thêGRtpm mộtcXacPk8N vòGRtpng nữ3H6w3FKNa qua3H6w3FKNnh bãiGRtp 3H6w3FKN ch3H6w3FKNăn thảcXacPk8N rồicXacPk8N đápcXacPk8N cXacPk8Ntrở xu3H6w3FKNống mặtGRtp đất.cXacPk8N Đâ3H6w3FKNy cXacPk8Nchính l3H6w3FKNà cXacPk8Ncái GRtpmà HGRtparry đãcXacPk8N cXacPk8Nlo sợcXacPk8N. cXacPk8N NcXacPk8Nó c3H6w3FKNhúi GRtptới GRtpkhi cáGRtpi cXacPk8Ncổ mượcXacPk8Nt mcXacPk8Nà của3H6w3FKN B3H6w3FKNuckbeak ch3H6w3FKNúc xuốcXacPk8Nng thấpGRtp, ccXacPk8Nó GRtpcảm g3H6w3FKNiác 3H6w3FKN GRtpnhư scXacPk8Nắp tuộtGRtp cXacPk8Nra 3H6w3FKNkhỏi 3H6w3FKNcon vậtGRtp, vGRtpuột qGRtpua ccXacPk8Nái GRtpcổ mượt3H6w3FKN cXacPk8Nvà cXacPk8Ncái mỏGRtp của3H6w3FKN cXacPk8N BuckbeGRtpak. GRtpKế đếncXacPk8N HcXacPk8Narry cảmGRtp cXacPk8Nthấy rơ3H6w3FKNi bịchcXacPk8N xuốnGRtpg lúc3H6w3FKN bGRtpốn chcXacPk8Nân kcXacPk8Nhông cXacPk8Ncân GRtp đ3H6w3FKNối của3H6w3FKN 3H6w3FKNcon Bằn3H6w3FKNg M3H6w3FKNã ch3H6w3FKNạm mặcXacPk8Nt cXacPk8Nđất. HGRtparry cXacPk8Ncố gắ3H6w3FKNng GRtpsửa tưcXacPk8N GRtpthế đàGRtpng hoàng3H6w3FKN 3H6w3FKNvà 3H6w3FKN ngồi3H6w3FKN thẳng3H6w3FKN cXacPk8Nlưng lên.
Lão HacXacPk8Ngrid gào3H6w3FKN to:
"GiỏGRtpi lắm,cXacPk8N Harry!"
Mọi ncXacPk8Người cXacPk8Nhè nha3H6w3FKNu GRtphoan hcXacPk8Nô, ngcXacPk8Noại trừcXacPk8N Malfo3H6w3FKNy, CrabGRtpbe vàGRtp Go3H6w3FKNyle. LãocXacPk8N GRtpHagrid GRtplại hỏi:
"Sao? CócXacPk8N acXacPk8Ni kh3H6w3FKNác muố3H6w3FKNn nGRtpgao dGRtpu không?"
Thành cXacPk8Ncông GRtpcủa HarrcXacPk8Ny đãcXacPk8N khi3H6w3FKNến c3H6w3FKNho đá3H6w3FKNm h3H6w3FKNọc cXacPk8Nsinh 3H6w3FKN 3H6w3FKNcòn lGRtpại 3H6w3FKNthêm bạoGRtp gGRtpan, ch3H6w3FKNúng hè3H6w3FKN nGRtphau trècXacPk8No cXacPk8Nqua hàn3H6w3FKNg ràcXacPk8No GRtpvào bãcXacPk8Ni chăn3H6w3FKN thả.cXacPk8N cXacPk8N LãocXacPk8N Hagr3H6w3FKNid tháocXacPk8N d3H6w3FKNây ccXacPk8Nho cXacPk8Ntừng coGRtpn GRtpBằng MãGRtp mộ3H6w3FKNt, và3H6w3FKN kh3H6w3FKNắp bãi3H6w3FKN GRtpchăn thcXacPk8Nả chỗcXacPk8N GRtp nàcXacPk8No cũngGRtp c3H6w3FKNó 3H6w3FKNnhững đứaGRtp h3H6w3FKNọc tròcXacPk8N ccXacPk8Núi mìncXacPk8Nh chàocXacPk8N mộtGRtp cácGRtph đầycXacPk8N 3H6w3FKNcăng thẳcXacPk8Nng. cXacPk8N NcXacPk8Neville 3H6w3FKNcứ chạycXacPk8N cXacPk8Ntới 3H6w3FKNchạy luGRtpi qucXacPk8Nanh cXacPk8Ncon qGRtpuái tcXacPk8Nhú củacXacPk8N nó,cXacPk8N nhGRtpưng coGRtpn cXacPk8Nđó 3H6w3FKN kcXacPk8Nhông GRtpcó cXacPk8Nvẻ cXacPk8Ngì muốcXacPk8Nn khuỵucXacPk8N ccXacPk8Nhân xuGRtpống. RoGRtpn và3H6w3FKN HermionGRtpe thìcXacPk8N thực3H6w3FKN cXacPk8Ntập vớicXacPk8N GRtp 3H6w3FKNcon BằngcXacPk8N MGRtpã mcXacPk8Nàu cXacPk8Nhột 3H6w3FKNdẻ. H3H6w3FKNarry cXacPk8Nbây gcXacPk8Niờ chỉcXacPk8N đứngGRtp qGRtpuan s3H6w3FKNát thôi.
GRtpMalfoy, CracXacPk8Nbbe và3H6w3FKN Go3H6w3FKNyle đãcXacPk8N gicXacPk8Nành đư3H6w3FKNợc c3H6w3FKNon GRtp BuckbeacXacPk8Nk. cXacPk8NCon GRtpquái cXacPk8Nthú đãGRtp chịuGRtp c3H6w3FKNúi chàGRtpo Malfo3H6w3FKNy. ThcXacPk8Nằng nàycXacPk8N đa3H6w3FKNng GRtpvỗ vỗ3H6w3FKN GRtpcái cXacPk8N mỏcXacPk8N cXacPk8Ncon cXacPk8Nvật, GRtptỏ tháicXacPk8N độcXacPk8N khi3H6w3FKNnh 3H6w3FKNthị. Nó3H6w3FKN kéGRtpo dàcXacPk8Ni gGRtpiọng, đủcXacPk8N cXacPk8Nto để3H6w3FKN GRtpHarry cócXacPk8N GRtp thcXacPk8Nể ng3H6w3FKNhe cXacPk8Nlọt tai:
"Mánh nàGRtpy 3H6w3FKNdễ GRtpợt. GRtpTao đã3H6w3FKN biGRtpết ng3H6w3FKNay 3H6w3FKNlà vcXacPk8Nậy, cXacPk8Nđến GRtp thằngGRtp Harr3H6w3FKNy ccXacPk8Nòn làmGRtp được...3H6w3FKN TaGRtpo GRtpcá l3H6w3FKNà mà3H6w3FKNy đâuGRtp c3H6w3FKNó g3H6w3FKNì nguGRtpy hiểmGRtp, phảicXacPk8N GRtp khôngGRtp mậcXacPk8Ny?" ẤycXacPk8N GRtplà MalfoGRtpy nócXacPk8Ni vớicXacPk8N ccXacPk8Non Buckbe3H6w3FKNak. cXacPk8N"Phải khônGRtpg mậy,3H6w3FKN c3H6w3FKNon cụcXacPk8Nc cXacPk8N súccXacPk8N cXacPk8Nbự tcXacPk8Nồ xấ3H6w3FKNu xí?"
C3H6w3FKNhuyện xả3H6w3FKNy cXacPk8Nra lúGRtpc đcXacPk8Nó n3H6w3FKNhanh nhcXacPk8Nư cXacPk8Nánh chớp3H6w3FKN củacXacPk8N cXacPk8N nhữGRtpng c3H6w3FKNái móngGRtp vuốt3H6w3FKN t3H6w3FKNhép. LiềnGRtp nga3H6w3FKNy đó,cXacPk8N MacXacPk8Nlfoy thố3H6w3FKNt lêcXacPk8Nn mộtGRtp tiế3H6w3FKNng rcXacPk8Nú đacXacPk8Nu cXacPk8N đớn3H6w3FKN chóGRtpi lcXacPk8Nói, l3H6w3FKNão Hagr3H6w3FKNid t3H6w3FKNhì vậtcXacPk8N lộncXacPk8N vớ3H6w3FKNi cocXacPk8Nn Buckb3H6w3FKNeak cXacPk8Nđể tròng3H6w3FKN c3H6w3FKNái vòn3H6w3FKNg 3H6w3FKN cổcXacPk8N vcXacPk8Nô nGRtpó troncXacPk8Ng cXacPk8Nkhi nócXacPk8N hầGRtpm GRtphè cXacPk8Nxông GRtptới MalfcXacPk8Noy. 3H6w3FKNThằng đócXacPk8N 3H6w3FKNđang nằm3H6w3FKN quằnGRtp 3H6w3FKN cXacPk8Nquại tGRtprên b3H6w3FKNãi cXacPk8Ncỏ, má3H6w3FKNu mGRtpe chGRtpảy 3H6w3FKNướt cảGRtp tấmGRtp cXacPk8Náo chùng.
Malfoy gàGRtpo thé3H6w3FKNt trocXacPk8Nng GRtpkhi c3H6w3FKNả lớp3H6w3FKN GRtpkinh hoànGRtpg đứ3H6w3FKNng trông:
"Tôi cGRtphết mcXacPk8Nất! NhGRtpìn tôiGRtp cXacPk8Nđây GRtpnè, tôiGRtp đGRtpang cXacPk8Nhấp hối3H6w3FKN. CocXacPk8Nn GRtpquái GRtpvật ấy3H6w3FKN gcXacPk8Niết tôi."
Lão GRtpHagrid đã3H6w3FKN trắn3H6w3FKNg bệGRtpch đ3H6w3FKNi. L3H6w3FKNão nói:
"Trò kcXacPk8Nhông GRtpchết đâu!GRtp GRtpCó acXacPk8Ni gicXacPk8Núp tôiGRtp mcXacPk8Nột t3H6w3FKNay... phảiGRtp 3H6w3FKNđem 3H6w3FKNnó GRtpra khỏiGRtp GRtpchỗ này..."
Hermione c3H6w3FKNhạy GRtpđi mcXacPk8Nở cánGRtph cổcXacPk8Nng cXacPk8Ntrong 3H6w3FKNkhi lcXacPk8Não cXacPk8N GRtpHagrid nhấc3H6w3FKN bGRtpổng cXacPk8NMalfoy lêcXacPk8Nn cXacPk8Nmột cácXacPk8Nch dễ3H6w3FKN cXacPk8Ndàng. KhGRtpi lãocXacPk8N GRtpHagrid bồcXacPk8Nng MaGRtplfoy cXacPk8N 3H6w3FKNđi GRtpngang, Harr3H6w3FKNy nhìGRtpn thấ3H6w3FKNy 3H6w3FKNmột vết3H6w3FKN thươn3H6w3FKNg GRtpdài vGRtpà s3H6w3FKNâu trên3H6w3FKN cá3H6w3FKNnh tGRtpay cXacPk8N McXacPk8Nalfoy; mácXacPk8Nu nhễu3H6w3FKN giọtGRtp trcXacPk8Nên 3H6w3FKNcỏ khGRtpi 3H6w3FKNlão HacXacPk8Ngrid GRtpbồng Malfo3H6w3FKNy chGRtpạy cXacPk8Nlên GRtpdốc vềcXacPk8N cXacPk8N ph3H6w3FKNía t3H6w3FKNòa cXacPk8Nlâu đài.
Lớp hcXacPk8Nọc ChămcXacPk8N cXacPk8Nsóc Si3H6w3FKNnh 3H6w3FKNvật HucXacPk8Nyền GRtpbí ru3H6w3FKNn rẩyGRtp bGRtpước cXacPk8N 3H6w3FKNtheo s3H6w3FKNau. 3H6w3FKNBọn họccXacPk8N sincXacPk8Nh nGRtphà Sl3H6w3FKNytherin đềuGRtp cXacPk8Nhè n3H6w3FKNhau GRtpla GRtpó 3H6w3FKNlão HagridcXacPk8N. PacXacPk8Nnsy 3H6w3FKN ParkinGRtpson GRtpràn rGRtpụa nướccXacPk8N 3H6w3FKNmắt nói:
"Phải đuổicXacPk8N cXacPk8Nông 3H6w3FKNấy ngay!"
Dean ThcXacPk8Nomas c3H6w3FKNhặn lờcXacPk8Ni coGRtpn bé:
"Đó lGRtpà lỗi3H6w3FKN củaGRtp Malfoy."
Crabbe 3H6w3FKNvà cXacPk8NGoyle gồngcXacPk8N bcXacPk8Nắp 3H6w3FKNthịt của3H6w3FKN tụicXacPk8N ncXacPk8Nó lêcXacPk8Nn đầ3H6w3FKNy vẻ3H6w3FKN đcXacPk8Ne dọa.
Cả bọncXacPk8N cXacPk8Nđã trèocXacPk8N lênGRtp hếGRtpt nhữngGRtp cXacPk8Nbậc thGRtpềm đá3H6w3FKN 3H6w3FKNđể bướcGRtp vcXacPk8Nào TcXacPk8Niền sảnh3H6w3FKN. PacXacPk8Nnsy nói:
"Tôi phGRtpải đi3H6w3FKN xe3H6w3FKNm c3H6w3FKNoi bạ3H6w3FKNn 3H6w3FKNấy c3H6w3FKNó scXacPk8Nao không?"
Cả3H6w3FKN bọ3H6w3FKNn cGRtpùng nh3H6w3FKNìn cXacPk8Ntheo GRtpPansy chGRtpạy nGRtphanh lGRtpên c3H6w3FKNầu GRtp thaGRtpng GRtpcẩm th3H6w3FKNạch. BọGRtpn học3H6w3FKN cXacPk8Nsinh nhà3H6w3FKN S3H6w3FKNlytherin vẫn3H6w3FKN cònGRtp cXacPk8Nca cẩm3H6w3FKN cXacPk8Nlão Ha3H6w3FKNgrid GRtp kcXacPk8Nhi ké3H6w3FKNo GRtpnhau 3H6w3FKNđi vềGRtp GRtphướng pcXacPk8Nhòng s3H6w3FKNinh hoạcXacPk8Nt chu3H6w3FKNng cGRtpủa tụiGRtp nGRtpó GRtpdưới tần3H6w3FKNg hầmGRtp. cXacPk8N HacXacPk8Nrry, 3H6w3FKNRon vGRtpà HermGRtpione lêGRtpn cầucXacPk8N 3H6w3FKNthang vGRtpề tháp3H6w3FKN Gryffindor.
Her3H6w3FKNmione lcXacPk8No lắGRtpng hỏi:
"Các b3H6w3FKNạn nghĩcXacPk8N nó3H6w3FKN cXacPk8Ncó saGRtpo không?"
H3H6w3FKNarry nói:
"Dĩ ncXacPk8Nhiên lcXacPk8Nà khônGRtpg 3H6w3FKNsao rồGRtpi, GRtpbà P3H6w3FKNomfrey cócXacPk8N thểGRtp vá3H6w3FKN 3H6w3FKNmấy vếtcXacPk8N thươGRtpng 3H6w3FKNchỉ t3H6w3FKNrong vòng3H6w3FKN một3H6w3FKN ha3H6w3FKNi giây."
Harry tGRtpừng được3H6w3FKN bàcXacPk8N 3H6w3FKNy 3H6w3FKNtá trưcXacPk8Nởng 3H6w3FKNđó chữcXacPk8Na lànhcXacPk8N mộtGRtp cáccXacPk8Nh kỳGRtp diệ3H6w3FKNu ncXacPk8Những t3H6w3FKNhương t3H6w3FKNích ccXacPk8Nòn trầmcXacPk8N GRtptrọng hơ3H6w3FKNn nhiều.
Ron cũ3H6w3FKNng tỏcXacPk8N r3H6w3FKNa 3H6w3FKNlo lắng:
"Dù sGRtpao thìcXacPk8N chucXacPk8Nyện đ3H6w3FKNó mà3H6w3FKN xảycXacPk8N rGRtpa tGRtprong buổcXacPk8Ni GRtpdạy 3H6w3FKN đầuGRtp tiêcXacPk8Nn cGRtpủa báGRtpc cXacPk8NHagrid thGRtpì cXacPk8Nquả 3H6w3FKNlà tệGRtp hại3H6w3FKN hết3H6w3FKN ccXacPk8Nhỗ nGRtpói. T3H6w3FKNhể nà3H6w3FKNo thằngcXacPk8N 3H6w3FKN Ma3H6w3FKNlfoy cũcXacPk8Nng qu3H6w3FKNậy GRtpbác ấycXacPk8N 3H6w3FKNcho m3H6w3FKNà coi..."
Ba cXacPk8Nđứa cXacPk8Ntụi n3H6w3FKNó GRtplà nhữngGRtp đứGRtpa đầuGRtp t3H6w3FKNiên đGRtpi xuốGRtpng Đạ3H6w3FKNi GRtp SảnhGRtp đườncXacPk8Ng đGRtpể ăn3H6w3FKN cXacPk8Nbữa tối,3H6w3FKN hGRtpy vọ3H6w3FKNng gặGRtpp 3H6w3FKNlão Hagr3H6w3FKNid, nhưngcXacPk8N chẳ3H6w3FKNng thấyGRtp lão3H6w3FKN 3H6w3FKN đ3H6w3FKNâu cả.GRtp HeGRtprmione kcXacPk8Nhông buồncXacPk8N đụng3H6w3FKN nĩacXacPk8N vô3H6w3FKN mcXacPk8Nuốn GRtpbánh bícXacPk8Np tếtcXacPk8N vGRtpà 3H6w3FKNthận. GRtpCô GRtpbé cXacPk8N 3H6w3FKNlo lắngGRtp nói:
"NgườiGRtp tGRtpa đGRtpâu cXacPk8Ncó đ3H6w3FKNuổi cXacPk8Nbác GRtpấy, đúcXacPk8Nng không?"
RGRtpon cũnGRtpg chcXacPk8Nẳng màng3H6w3FKN gìcXacPk8N ăcXacPk8Nn uống:
"H3H6w3FKNọ khôngGRtp nGRtpên đuổiGRtp bGRtpác ấy..."
H3H6w3FKNarry qcXacPk8Nuan sát3H6w3FKN bàn3H6w3FKN ăGRtpn ccXacPk8Nủa nhàGRtp SlytGRtpherin. cXacPk8NMột GRtp nhGRtpóm đô3H6w3FKNng, gồmGRtp 3H6w3FKNcả Cr3H6w3FKNabbe vcXacPk8Nà 3H6w3FKNGoyle, đcXacPk8Nang cXacPk8Ntúm t3H6w3FKNụm GRtpvới nhaucXacPk8N, scXacPk8Nay sư3H6w3FKNa bàGRtpn GRtp bạc3H6w3FKN. H3H6w3FKNarry ch3H6w3FKNắc chắnGRtp làcXacPk8N GRtpmấy đứa3H6w3FKN đóGRtp đang3H6w3FKN thcXacPk8Nêm 3H6w3FKNmắm 3H6w3FKNthêm muốiGRtp ch3H6w3FKNo ccXacPk8Nâu cXacPk8N chuyệnGRtp MacXacPk8Nlfoy cXacPk8Nbị tGRtphương th3H6w3FKNành trầm3H6w3FKN trọng.
GRtpRon rGRtpầu GRtprĩ nói:
"cXacPk8NThôi tGRtphì, cũncXacPk8Ng khôn3H6w3FKNg thcXacPk8Nể nóiGRtp hGRtpôm n3H6w3FKNay 3H6w3FKNkhông phảicXacPk8N l3H6w3FKNà ng3H6w3FKNày đầu3H6w3FKN ticXacPk8Nên hGRtpọc thúcXacPk8N vị."
Sau bữaGRtp 3H6w3FKNăn tGRtpối, bcXacPk8Na đứacXacPk8N quacXacPk8Ny trởGRtp về3H6w3FKN cXacPk8Nphòng sinGRtph 3H6w3FKN cXacPk8Nhoạt chu3H6w3FKNng và3H6w3FKN cGRtpố tập3H6w3FKN trucXacPk8Nng làmcXacPk8N bàiGRtp 3H6w3FKNtập màcXacPk8N gi3H6w3FKNáo sưcXacPk8N MccXacPk8NGonagall đãcXacPk8N rcXacPk8Na chGRtpo 3H6w3FKN t3H6w3FKNụi GRtpnó. NhGRtpưng cXacPk8Ncả bcXacPk8Na 3H6w3FKNđứa cứcXacPk8N GRtpchốc c3H6w3FKNhốc lạcXacPk8Ni ngừngGRtp họ3H6w3FKNc, liếccXacPk8N nhìGRtpn cXacPk8Nra n3H6w3FKNgoài cXacPk8N ccXacPk8Nửa sổ3H6w3FKN c3H6w3FKNủa to3H6w3FKNà t3H6w3FKNháp. HarcXacPk8Nry độtGRtp nhiêGRtpn nói:
"Có án3H6w3FKNh đèn3H6w3FKN ở3H6w3FKN ccXacPk8Nửa sổ3H6w3FKN nh3H6w3FKNà bácXacPk8Nc Hagrid."
Ron nhGRtpìn cXacPk8Nđồng cXacPk8Nhồ đeoGRtp t3H6w3FKNay củacXacPk8N nó:
"Nếu tụicXacPk8N mìnGRtph gấ3H6w3FKNp gáGRtpp lê3H6w3FKNn cXacPk8Nthì tụiGRtp m3H6w3FKNình vGRtpẫn c3H6w3FKNòn kGRtpịp đểcXacPk8N chạcXacPk8Ny xuố3H6w3FKNng dướGRtpi t3H6w3FKNhăm GRtpbác ấ3H6w3FKNy, vẫGRtpn ccXacPk8Nòn s3H6w3FKNớm mà..."
Hermione nGRtpói chậm3H6w3FKN rãi:
cXacPk8N"Mình khôngGRtp biết..."
Har3H6w3FKNry 3H6w3FKNthấy côGRtp bécXacPk8N liếcXacPk8Nc nhìGRtpn cXacPk8Nmình. 3H6w3FKNNó nóiGRtp ngay:
cXacPk8N"Mình đưcXacPk8Nợc pGRtphép đicXacPk8N ngGRtpang 3H6w3FKNqua sâncXacPk8N GRtptrường mà.GRtp 3H6w3FKN ScXacPk8Nirius BlacGRtpk chưaGRtp vượtcXacPk8N qGRtpua được3H6w3FKN 3H6w3FKNmấy viê3H6w3FKNn 3H6w3FKNgiám ng3H6w3FKNục AzGRtpkaban cancXacPk8Nh cXacPk8Ngác GRtpở 3H6w3FKN đâcXacPk8Ny, đúngcXacPk8N không?"
VậyGRtp GRtplà GRtpba đứacXacPk8N dGRtpọn dẹcXacPk8Np đ3H6w3FKNồ đạc,GRtp cXacPk8Nkéo nhcXacPk8Nau 3H6w3FKNchui cXacPk8Nqua cXacPk8N cáiGRtp GRtplỗ cXacPk8NBà Bé3H6w3FKNo, 3H6w3FKNvui mừGRtpng vìGRtp khôngcXacPk8N gặpcXacPk8N a3H6w3FKNi hếtGRtp tr3H6w3FKNên đường3H6w3FKN cXacPk8Nđi tới3H6w3FKN c3H6w3FKNửa ch3H6w3FKNính, 3H6w3FKN bởGRtpi vì3H6w3FKN t3H6w3FKNụi ncXacPk8Nó c3H6w3FKNũng cXacPk8Nkhông thựcGRtp s3H6w3FKNự tiGRtpn 3H6w3FKNchắc lcXacPk8Nà tụi3H6w3FKN nócXacPk8N đượccXacPk8N phcXacPk8Nép đGRtpi 3H6w3FKNra 3H6w3FKN cXacPk8Nngoài hcXacPk8Nay không.
Cỏ tcXacPk8Nrên sGRtpân vẫncXacPk8N còcXacPk8Nn ướtcXacPk8N 3H6w3FKNvà ngảcXacPk8N mà3H6w3FKNu GRtpđen thuGRtpi GRtp t3H6w3FKNrong ácXacPk8Nnh hoàGRtpng hôcXacPk8Nn. GRtpKhi tớGRtpi được3H6w3FKN căncXacPk8N ch3H6w3FKNòi củGRtpa cXacPk8Nlão Hagri3H6w3FKNd, bGRtpa đứaGRtp nh3H6w3FKNỏ gõGRtp cXacPk8N 3H6w3FKNcửa vàGRtp ngcXacPk8Nhe tiếcXacPk8Nng gầmcXacPk8N gừ3H6w3FKN bcXacPk8Nên GRtptrong cXacPk8Nvọng ra:
"Vô đi!"
Lão HagricXacPk8Nd đan3H6w3FKNg ngồi3H6w3FKN t3H6w3FKNhừ ngư3H6w3FKNời cXacPk8Nbên GRtpbàn GRtpgỗ cXacPk8Nđã mònGRtp cXacPk8N GRtpsờn cXacPk8Ncủa lão,cXacPk8N 3H6w3FKNcon cXacPk8Nchó sănGRtp FGRtpang GRtpthì g3H6w3FKNác c3H6w3FKNái đầu3H6w3FKN GRtpnó t3H6w3FKNrên đùicXacPk8N c3H6w3FKNhủ. CcXacPk8Nhỉ n3H6w3FKNhìn cXacPk8N mộ3H6w3FKNt cáiGRtp cũGRtpng đủcXacPk8N biế3H6w3FKNt lãoGRtp HcXacPk8Nagrid đGRtpã uống3H6w3FKN khácXacPk8N GRtpnhiều rưcXacPk8Nợu. Trư3H6w3FKNớc mặGRtpt lãoGRtp 3H6w3FKN lGRtpà mcXacPk8Nột cáiGRtp 3H6w3FKNvại thGRtpiếc 3H6w3FKNto g3H6w3FKNần bằcXacPk8Nng cXacPk8Ncái cXacPk8Nxô, 3H6w3FKNvà l3H6w3FKNão GRtpdường ncXacPk8Như kh3H6w3FKNó khăcXacPk8Nn lắGRtpm 3H6w3FKN mớcXacPk8Ni tậpGRtp tGRtprung đượ3H6w3FKNc tGRtpinh thầ3H6w3FKNn đGRtpể nhậ3H6w3FKNn GRtpra cXacPk8Nba đứa3H6w3FKN nhỏ.
Khi cXacPk8Nđã nhậ3H6w3FKNn rGRtpa chúng,3H6w3FKN lãoGRtp lcXacPk8Nè nhè:
"Kỷ lụccXacPk8N chứcXacPk8N chẳcXacPk8Nng chơicXacPk8N. ĐốcXacPk8N 3H6w3FKNmà kGRtpiếm 3H6w3FKNra đưcXacPk8Nợc trướcGRtp đây3H6w3FKN từnGRtpg có3H6w3FKN mộ3H6w3FKNt thầcXacPk8Ny gcXacPk8Niáo cXacPk8Nnào cGRtphỉ lcXacPk8Nàm thâyGRtp gcXacPk8Niáo đú3H6w3FKNng 3H6w3FKNcó 3H6w3FKNmột ngày."
Hermione t3H6w3FKNhở mạnh:
"Bác ccXacPk8Nhưa GRtpbị đuổiGRtp mà,GRtp GRtpbác Hagrid!"
Lão Hagr3H6w3FKNid hớp3H6w3FKN GRtpthêm một3H6w3FKN ngGRtpụm 3H6w3FKNto nGRtpữa c3H6w3FKNủa 3H6w3FKNcái t3H6w3FKNhứ gì3H6w3FKN 3H6w3FKNđó tGRtprong c3H6w3FKNái vại,3H6w3FKN giọngGRtp của3H6w3FKN lcXacPk8Não ncXacPk8Nghe thGRtpê thảmGRtp hếcXacPk8Nt sức:
"Chưa! NhưGRtpng đGRtpó cXacPk8Nchỉ cXacPk8Nlà vấn3H6w3FKN đcXacPk8Nề thờicXacPk8N giaGRtpn, đúngGRtp khcXacPk8Nông, saGRtpu 3H6w3FKNkhi thằngcXacPk8N MacXacPk8Nlfoy mGRtpéc bGRtpa nó..."
"Nó rGRtpa sGRtpao cXacPk8Nrồi h3H6w3FKNở bcXacPk8Nác? ThươcXacPk8Nng 3H6w3FKNtích của3H6w3FKN nó3H6w3FKN đGRtpâu cXacPk8Ncó t3H6w3FKNrầm tr3H6w3FKNọng lắcXacPk8Nm hcXacPk8Nả bác?"
Ron hỏi,cXacPk8N cXacPk8Nsau 3H6w3FKNkhi 3H6w3FKNba đứaGRtp cùGRtpng ngcXacPk8Nồi xucXacPk8Nống quâGRtpy GRtpquần bêncXacPk8N 3H6w3FKNlão Hagri3H6w3FKNd. LãcXacPk8No nócXacPk8Ni giọ3H6w3FKNng c3H6w3FKNhán ngắt:
"Bà PomfreGRtpy đãGRtp làm3H6w3FKN hếtcXacPk8N sứccXacPk8N đ3H6w3FKNể chữacXacPk8N GRtpcho nó3H6w3FKN, n3H6w3FKNhưng GRtpnó cứGRtp cXacPk8Nkêu l3H6w3FKNà nGRtpó 3H6w3FKNvẫn còncXacPk8N đGRtpau lắm.GRtp.. cXacPk8Ncứ băng3H6w3FKN bó.GRtp.. vàGRtp rê3H6w3FKNn rỉ..."
Harry nóicXacPk8N ngay:
"Nó giảGRtp bộcXacPk8N đcXacPk8Nau 3H6w3FKNđó. BàcXacPk8N PocXacPk8Nmfrey GRtpcó thểcXacPk8N GRtpchữa lànGRtph 3H6w3FKN mọcXacPk8Ni vết3H6w3FKN thương3H6w3FKN mà3H6w3FKN. Năm3H6w3FKN n3H6w3FKNgoái b3H6w3FKNà đãGRtp làm3H6w3FKN mọc3H6w3FKN lạiGRtp g3H6w3FKNần 3H6w3FKNmột nửGRtpa GRtpsố 3H6w3FKNxương GRtpcho GRtp ch3H6w3FKNáu. Th3H6w3FKNằng 3H6w3FKNMalfoy chỉ3H6w3FKN GRtpcố tìcXacPk8Nnh ă3H6w3FKNn vạcXacPk8N GRtpmà thôi."
Giọng lcXacPk8Não H3H6w3FKNagrid 3H6w3FKNnghe cXacPk8Ncàng cXacPk8Nthê 3H6w3FKNthảm hơn:
"Ban quảnGRtp GRtptrị n3H6w3FKNhà trườnGRtpg dcXacPk8Nĩ cXacPk8Nnhiên 3H6w3FKNlà GRtpđã ngh3H6w3FKNe báocXacPk8N cXacPk8N ccXacPk8Náo 3H6w3FKNsự v3H6w3FKNiệc rGRtpồi. HọcXacPk8N ccXacPk8Nho GRtplà bGRtpác bắtcXacPk8N đầuGRtp bGRtpằng 3H6w3FKNcon vậtcXacPk8N 3H6w3FKNquá cXacPk8Nto. Lẽ3H6w3FKN GRtpra n3H6w3FKNên 3H6w3FKN đểcXacPk8N cocXacPk8Nn GRtpBằng Mã3H6w3FKN ở3H6w3FKN bàcXacPk8Ni saGRtpu... 3H6w3FKNlúc đGRtpầu nê3H6w3FKNn GRtpcho họcGRtp mấGRtpy thứGRtp nhGRtpư NhcXacPk8Nuyễn TrùngcXacPk8N GRtp vàcXacPk8N đạ3H6w3FKNi loạiGRtp nhcXacPk8Nư vậy..GRtp. chẳngcXacPk8N q3H6w3FKNua lGRtpà lỗGRtpi củaGRtp bác..."
Hermion3H6w3FKNe hăn3H6w3FKNg cXacPk8Nhái cãi:
"Lỗi GRtpcủa GRtpMalfoy chứ,3H6w3FKN b3H6w3FKNác Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi co3H6w3FKNn lcXacPk8Nàm 3H6w3FKNnhân c3H6w3FKNhứng cGRtpho bá3H6w3FKNc. cXacPk8NBác 3H6w3FKNđã nGRtpói Bằn3H6w3FKNg 3H6w3FKN M3H6w3FKNã GRtpsẽ 3H6w3FKNtấn cônGRtpg nếu3H6w3FKN bcXacPk8Nị xúc3H6w3FKN phạm.GRtp Tại3H6w3FKN thằng3H6w3FKN cXacPk8NMalfoy khôcXacPk8Nng chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."