You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương VmwpR4ui6 7biU- MÓztbn5JYzNG VU7biUỐT ztbn5JYzVÀ 7biULÁ TRÀ
hi 7biU VmwpR4uiHarry, 7biURon và7biU Hermiztbn5JYzone bước7biU vztbn5JYzào 7biUĐại SảnhVmwpR4ui đư7biUờng để7biU ăn7biU điểztbn5JYzm tâmVmwpR4ui vàoztbn5JYz sánVmwpR4uig 7biU hômztbn5JYz sa7biUu, thìztbn5JYz ngườiVmwpR4ui đztbn5JYzầu tiêztbn5JYzn VmwpR4uimà tụiztbn5JYz nztbn5JYzó thấyVmwpR4ui VmwpR4uilà Drztbn5JYzaco VmwpR4uiMalfoy. 7biUCó vẻztbn5JYz nh7biUư ztbn5JYz Mal7biUfoy đVmwpR4uiang mVmwpR4uiua vztbn5JYzui chVmwpR4uio một7biU nhómztbn5JYz 7biUhọc sinztbn5JYzh nVmwpR4uihà SVmwpR4uilytherin bằngztbn5JYz 7biUmột cVmwpR4uiâu VmwpR4ui chuyệztbn5JYzn c7biUhọc cười.7biU LúVmwpR4uic Harryztbn5JYz, Ro7biUn 7biUvà Hermionztbn5JYze đi7biU ztbn5JYzngang ztbn5JYzqua, Ma7biUlfoy đaVmwpR4uing 7biU VmwpR4uinhại 7biUmột vẻVmwpR4ui mặtVmwpR4ui ztbn5JYzđau đớnztbn5JYz đến7biU bất7biU tỉnh7biU khVmwpR4uiá kh7biUôi hàVmwpR4uii, 7biUthế lVmwpR4uià quztbn5JYzanh VmwpR4uinó nổVmwpR4ui VmwpR4uira ztbn5JYz 7biUmột trztbn5JYzàng cười.
Hermiztbn5JYzone VmwpR4uiđi nga7biUy VmwpR4uisau lư7biUng Haztbn5JYzrry, nói:
"Kệ 7biUxác nó.VmwpR4ui ztbn5JYzCứ 7biUmặc kVmwpR4uiệ nztbn5JYzó điVmwpR4ui, ztbn5JYznó chẳnztbn5JYzg đ7biUáng để7biU mìn7biUh bậztbn5JYzn tâ7biUm đâu..."
Nhưng PVmwpR4uiancy Parkinsztbn5JYzon, một7biU 7biUcon b7biUé n7biUhà ztbn5JYzSlytherin, mặztbn5JYzt ztbn5JYztẹt ztbn5JYzda nhăn7biU nVmwpR4uihư mặt7biU chóVmwpR4ui Pztbn5JYzug ch7biUợt rztbn5JYzít ztbn5JYzlên thVmwpR4uie thé:
"Ê, PVmwpR4uiotter! Potztbn5JYzter ơiztbn5JYz, vi7biUên 7biUgiám 7biUngục AzkabVmwpR4uian đa7biUng ztbn5JYztới k7biUìa! Po7biUtter, Hùuuuu!"
Harry ngồi7biU 7biUphịch xztbn5JYzuống cVmwpR4uiái ghếztbn5JYz bêVmwpR4uin ztbn5JYzcạnh Geztbn5JYzorge VmwpR4uiở 7biUbàn ănVmwpR4ui củztbn5JYza nhà7biU Gryffindoztbn5JYzr. GeoVmwpR4uirge phátVmwpR4ui c7biUho tụVmwpR4uii 7biUnó mấyztbn5JYz VmwpR4uitờ giấy:
"ztbn5JYzThời khóaztbn5JYz 7biUbiểu củaztbn5JYz họcVmwpR4ui sinztbn5JYzh nă7biUm tVmwpR4uihứ 7biUba ztbn5JYzđây. ỦaVmwpR4ui, ztbn5JYzcó ztbn5JYzchuyện ztbn5JYzgì vậztbn5JYzy Harry?"
Ron VmwpR4uingồi xuztbn5JYzống ghztbn5JYzế bztbn5JYzên kVmwpR4uiia Geoztbn5JYzrge, t7biUrừng mắztbn5JYzt nh7biUìn qztbn5JYzua VmwpR4uiphía ztbn5JYzbàn ăztbn5JYzn nztbn5JYzhà 7biUSlytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ng7biUước nhì7biUn ztbn5JYzqua, vVmwpR4uiừa đúVmwpR4uing ztbn5JYzlúc thấy7biU Malfztbn5JYzoy lại7biU đa7biUng ztbn5JYzmột VmwpR4uilần ztbn5JYznữa giVmwpR4uiả 7biUbộ VmwpR4uixỉu một7biU c7biUách đVmwpR4uiầy s7biUợ hãi.7biU Geor7biUge bìVmwpR4uinh thảnztbn5JYz nói:
"Thằng nVmwpR4uihãi rztbn5JYzanh. NóVmwpR4ui cVmwpR4uiũng đâuVmwpR4ui ztbn5JYzcó ztbn5JYzoai VmwpR4uiphong ztbn5JYzlẫm VmwpR4ui liệtztbn5JYz 7biUgì chVmwpR4uio lVmwpR4uiắm khVmwpR4uii viêztbn5JYzn ztbn5JYzgiám ngztbn5JYzục Azka7biUban kiVmwpR4uiểm 7biUtra đoàVmwpR4uin tàuVmwpR4ui tối7biU hôm7biU q7biUua VmwpR4ui đâuVmwpR4ui. 7biUNó ztbn5JYzcũng ch7biUạy tọVmwpR4uit 7biUqua tVmwpR4uioa của7biU ztbn5JYztụi mìn7biUh, phVmwpR4uiải khVmwpR4uiông Fred?"
Fred k7biUhinh ztbn5JYzbỉ li7biUếc mắt7biU nhì7biUn ztbn5JYzsang Malfoy:
"ĐồVmwpR4ui séztbn5JYzm tztbn5JYzè troztbn5JYzng quần."
George nói:
"Ngay nhVmwpR4uiư aztbn5JYznh đây7biU cztbn5JYzũng khôVmwpR4uing kztbn5JYzhoái cztbn5JYzho lắm.ztbn5JYz 7biUHọ đztbn5JYzúng ztbn5JYzlà VmwpR4uikinh t7biUởm thiệtVmwpR4ui, mấ7biUy viztbn5JYzên g7biUiám nztbn5JYzgục AzkaVmwpR4uiban ấy..."
Fred nói:
"Họ VmwpR4uilàm ruột7biU ga7biUn mìnztbn5JYzh thiếu7biU 7biUđiều bịVmwpR4ui đônVmwpR4uig lạnhztbn5JYz VmwpR4uihết vVmwpR4uiậy há?"
Harry nóztbn5JYzi nhỏ:
"Nhưng ztbn5JYzmà cáVmwpR4uic anVmwpR4uih đâ7biUu ztbn5JYzcó xỉu,ztbn5JYz 7biUphải không?"
Georg7biUe nVmwpR4uiói ztbn5JYzmạnh mẽ:
"Quên chuyện7biU đóztbn5JYz đVmwpR4uii, HVmwpR4uiarry. CVmwpR4uió mộtztbn5JYz lầnVmwpR4ui bztbn5JYza ph7biUải đztbn5JYzi VmwpR4ui 7biUtới nVmwpR4uihà ngụVmwpR4uic Azkabztbn5JYzan, nhớVmwpR4ui k7biUhông FreVmwpR4uid? 7biUBa 7biUnói 7biUđó làztbn5JYz nơVmwpR4uii t7biUồi t7biUệ VmwpR4uinhứt mztbn5JYzà 7biU ô7biUng từnztbn5JYzg bVmwpR4uiiết đến.VmwpR4ui ztbn5JYzBa VmwpR4uitrở ztbn5JYzvề ztbn5JYznhà ztbn5JYztay cVmwpR4uihân ru7biUn rẩztbn5JYzy rồVmwpR4uii pháztbn5JYzt bệnztbn5JYzh 7biUluôn VmwpR4ui ztbn5JYzmà... 7biUMấy viztbn5JYzên giámVmwpR4ui ngụ7biUc AzkabVmwpR4uian 7biUhút hếtVmwpR4ui niVmwpR4uiềm 7biUvui khỏ7biUi ztbn5JYzcái nhà7biU n7biUgục đó.ztbn5JYz Ở7biU VmwpR4ui tr7biUong đóVmwpR4ui, hầztbn5JYzu nztbn5JYzhư tấtVmwpR4ui cảVmwpR4ui ztbn5JYzcác tùVmwpR4ui VmwpR4uinhân ztbn5JYzngục Azka7biUban 7biUđều phá7biUt đztbn5JYziên lêVmwpR4uin ztbn5JYz hết."
Fred đổi7biU đ7biUề tài:
"Ừ, để7biU c7biUoi tztbn5JYzhằng VmwpR4uiMalfoy sẽztbn5JYz vuVmwpR4uii 7biUnhư t7biUhế nàVmwpR4uio ztbn5JYzsau VmwpR4ui tVmwpR4uirận Quiddi7biUtch đầztbn5JYzu tiênVmwpR4ui. Nhớztbn5JYz khVmwpR4uiông? 7biUTrận Quiddztbn5JYzitch ztbn5JYzđầu m7biUùa làVmwpR4ui trậztbn5JYzn gztbn5JYziữa ztbn5JYz đ7biUội nhàVmwpR4ui GryfVmwpR4uifindor 7biUvà nh7biUà Slytherin."
Lần 7biUduy nhứtztbn5JYz mVmwpR4uià HVmwpR4uiarry và7biU MVmwpR4uialfoy 7biUđối đầuztbn5JYz nhaztbn5JYzu ztbn5JYz VmwpR4uitrong mộ7biUt trậnVmwpR4ui QuiddVmwpR4uiitch cũ7biUng VmwpR4uilà lầnztbn5JYz Malfoztbn5JYzy đãztbn5JYz bịthuVmwpR4uia t7biUe tuztbn5JYza xiểngVmwpR4ui 7biU liểng.7biU Nhớztbn5JYz lVmwpR4uiại trậnztbn5JYz ztbn5JYzđó, HarrVmwpR4uiy t7biUhấy 7biUphấn 7biUkhởi VmwpR4uilên c7biUhút đỉnh,ztbn5JYz bè7biUn VmwpR4uitự lVmwpR4uiấy ztbn5JYz cztbn5JYzho m7biUình mấy7biU khúc7biU 7biUxúc VmwpR4uixích vàztbn5JYz 7biUcà ztbn5JYzchua chiên.
Hermione VmwpR4uicòn mả7biUi n7biUghiên cVmwpR4uiứu 7biUcái thờiVmwpR4ui khóa7biU biVmwpR4uiểu mớiztbn5JYz c7biUủa VmwpR4uimình. C7biUô béVmwpR4ui mừng7biU rỡztbn5JYz k7biUêu lên:
"Ôi, haVmwpR4uiy quá7biU! 7biUTụi mìn7biUh bắVmwpR4uit đầu7biU h7biUọc VmwpR4uimấy môztbn5JYzn ztbn5JYzmới 7biUngay hô7biUm nay."
Ron ztbn5JYzngó qVmwpR4uiua vaztbn5JYzi VmwpR4uiHermione đztbn5JYzọc k7biUé, 7biUmặt mztbn5JYzày nghiê7biUm tra7biUng hVmwpR4uiẳn ztbn5JYzra. NVmwpR4uió nói:
"Hermione ơ7biUi, ngườiVmwpR4ui tVmwpR4uia làm7biU rối7biU 7biUbeng VmwpR4uicái thờiztbn5JYz ztbn5JYz kztbn5JYzhóa biểuztbn5JYz ztbn5JYzcủa bồVmwpR4ui rồiztbn5JYz. CoVmwpR4uii nztbn5JYzè, hztbn5JYzọ xếztbn5JYzp cVmwpR4uiho bồztbn5JYz t7biUới ztbn5JYzmười mô7biUn họztbn5JYzc một7biU ng7biUày. VmwpR4ui VmwpR4uiLàm gìVmwpR4ui c7biUó 7biUđủ thờiVmwpR4ui giờ."
"MìnhVmwpR4ui sVmwpR4uiẽ xoaztbn5JYzy sở.ztbn5JYz Mình7biU đVmwpR4uiã dàztbn5JYzn xếVmwpR4uip xon7biUg v7biUới giztbn5JYzáo VmwpR4uisư McGonaga7biUll rồi."
Ron vẫnztbn5JYz cưVmwpR4uiời, nói:
"Nhưng VmwpR4uimà co7biUi nè7biU, bồztbn5JYz tztbn5JYzhấy 7biUthời khóztbn5JYza biểu7biU sángztbn5JYz ztbn5JYznay khônztbn5JYzg? Chín7biU VmwpR4uigiờ VmwpR4uimôn T7biUiên VmwpR4uitri. 7biUVà ng7biUay phztbn5JYzía dưới,7biU chztbn5JYzín giztbn5JYzờ, Mztbn5JYzuggle-học. Và..."
Ron chVmwpR4uiồm tztbn5JYzới, ghztbn5JYzé 7biUsát cáiztbn5JYz tztbn5JYzhời khóztbn5JYza biểuztbn5JYz ztbn5JYzhơn, vẻVmwpR4ui kh7biUông t7biUhể nào7biU ztbn5JYztin được:
"VmwpR4uiCoi ztbn5JYznè, ztbn5JYzngay dướ7biUi dòVmwpR4uing đó:VmwpR4ui mô7biUn SốVmwpR4ui ztbn5JYzhọc, cũztbn5JYzng ztbn5JYz chí7biUn gztbn5JYziờ. Ýztbn5JYz mìnztbn5JYzh nVmwpR4uiói lVmwpR4uià mình7biU biếtVmwpR4ui bồztbn5JYz giỏi,ztbn5JYz HermVmwpR4uiione à,ztbn5JYz nhưngztbn5JYz kVmwpR4uihông 7biUai cóztbn5JYz 7biU VmwpR4uithể 7biUgiỏi đếztbn5JYzn nhztbn5JYzư vậyVmwpR4ui. LàmVmwpR4ui saztbn5JYzo cù7biUng mộztbn5JYzt lVmwpR4uiúc VmwpR4uimà bVmwpR4uiồ cóVmwpR4ui tVmwpR4uihể học7biU ở7biU VmwpR4uiba lớpVmwpR4ui ztbn5JYz chứ?"
Hermione nóiVmwpR4ui cộc7biU lốc:
"Đztbn5JYzừng cztbn5JYzó nztbn5JYzgu. DVmwpR4uiĩ nhi7biUên VmwpR4uimình sẽVmwpR4ui khôngztbn5JYz nztbn5JYzgồi ztbn5JYzhọc ở7biU tronVmwpR4uig VmwpR4uicả b7biUa 7biUlớp cùn7biUg mộtztbn5JYz lúc."
"Vậy thì..."
Hermione 7biUngắt lời:
"Làm ơztbn5JYzn đưaztbn5JYz gi7biUùm mìVmwpR4uinh VmwpR4uihũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắtVmwpR4ui lên:
"Ôi, R7biUon ơztbn5JYzi, nếuVmwpR4ui th7biUời khóa7biU bi7biUểu của7biU ztbn5JYzmình 7biUhơi đầVmwpR4uiy 7biU m7biUột c7biUhút thìztbn5JYz mVmwpR4uiắc 7biUmớ VmwpR4uigì tới7biU bồztbn5JYz hả?7biU Mìnhztbn5JYz đã7biU 7biUnói vớiztbn5JYz bồztbn5JYz rồi,ztbn5JYz ztbn5JYzmình VmwpR4uiđã dàn7biU ztbn5JYz xVmwpR4uiếp xonVmwpR4uig 7biUhết vztbn5JYzới giáoztbn5JYz sư7biU McVmwpR4uiGonagall rồi!"
Vừa lúVmwpR4uic đó,ztbn5JYz lVmwpR4uião HagVmwpR4uirid bướcVmwpR4ui vàoVmwpR4ui ĐạVmwpR4uii SảnhVmwpR4ui VmwpR4uiđường. ztbn5JYz LVmwpR4uião ztbn5JYzmặc c7biUái 7biUáo kh7biUoác ztbn5JYzdài 7biUbằng lVmwpR4uiông ch7biUuột ztbn5JYzchũi, 7biUvà lã7biUo cztbn5JYzứ VmwpR4uilơ đễnhztbn5JYz vztbn5JYzung VmwpR4ui vẫztbn5JYzy xVmwpR4uiác một7biU cztbn5JYzon chồnVmwpR4ui hôiztbn5JYz ztbn5JYztrong bànztbn5JYz ztbn5JYztay t7biUo kếchVmwpR4ui ztbn5JYzxù củaztbn5JYz mình.
Trên đưztbn5JYzờng đi7biU tztbn5JYzới bztbn5JYzàn 7biUgiáo vztbn5JYziên, ztbn5JYzlão dztbn5JYzừng bưztbn5JYzớc nVmwpR4uiói vớztbn5JYzi bọVmwpR4uin trẻ:
"Ổn cảVmwpR4ui chứztbn5JYz hả?ztbn5JYz CVmwpR4uiác cháVmwpR4uiu làztbn5JYz những7biU họcztbn5JYz ztbn5JYztrò tVmwpR4uirong VmwpR4ui lớVmwpR4uip ztbn5JYzhọc đầu7biU tiVmwpR4uiên mztbn5JYzà ztbn5JYzbác đ7biUược dVmwpR4uiạy đztbn5JYzó ztbn5JYznghe! 7biULớp bắtztbn5JYz ztbn5JYzđầu VmwpR4uingay sVmwpR4uiau bữa7biU ztbn5JYzăn ztbn5JYz trưaVmwpR4ui! Báztbn5JYzc phả7biUi t7biUhức dậVmwpR4uiy t7biUừ lúVmwpR4uic năm7biU gi7biUờ sánVmwpR4uig để7biU chuẩnztbn5JYz 7biUbị mọiztbn5JYz thứ7biU sVmwpR4uiẵn 7biU sàng.7biU.. H7biUy vọngztbn5JYz đâztbn5JYzu đãztbn5JYz vVmwpR4uiô đó7biU rồVmwpR4uii... bztbn5JYzác đVmwpR4uiây, VmwpR4uimột ztbn5JYzthầy giáo..7biU. ztbn5JYzthiệt VmwpR4ui tình..."
Lão ngVmwpR4uioác ztbn5JYzmiệng cườiVmwpR4ui VmwpR4uitoe to7biUét ztbn5JYzvới bọnVmwpR4ui trẻVmwpR4ui v7biUà đi7biU t7biUiếp tớiztbn5JYz bàn7biU ztbn5JYzăn dztbn5JYzành c7biUho giáoVmwpR4ui VmwpR4uiviên, VmwpR4uivẫn VmwpR4uivung vztbn5JYzẩy xácztbn5JYz coVmwpR4uin chồVmwpR4uin hôi.
Với 7biUmột 7biUchút l7biUo âuztbn5JYz ztbn5JYztrong gVmwpR4uiiọng nói,ztbn5JYz 7biURon thắztbn5JYzc mắc:
"Không biếtVmwpR4ui VmwpR4uibác ấy7biU cztbn5JYzhuẩn VmwpR4uibị sẵztbn5JYzn sàVmwpR4uing ztbn5JYzcái g7biUì lVmwpR4uià cáiVmwpR4ui 7biUgì nhỉ?"
Sảnh ĐườngVmwpR4ui ztbn5JYzbắt 7biUđầu vắnztbn5JYzg bớztbn5JYzt VmwpR4uikhi mọztbn5JYzi ng7biUười lụ7biUc tụVmwpR4uic 7biUđến lVmwpR4uiớp hztbn5JYzọc VmwpR4uiđầu tiên7biU củ7biUa VmwpR4uimình. Roztbn5JYzn ztbn5JYzxem th7biUời khVmwpR4uióa biztbn5JYzểu củ7biUa nó:
"Tụiztbn5JYz mìVmwpR4uinh phảVmwpR4uii 7biUđi thôi,VmwpR4ui đểztbn5JYz 7biUcoi, lớpVmwpR4ui Tiê7biUn trVmwpR4uii ztbn5JYzở tầngVmwpR4ui ztbn5JYztrên cùnVmwpR4uig cztbn5JYzủa VmwpR4uiTháp BắVmwpR4uic. Tụi7biU mztbn5JYzình sẽztbn5JYz mất7biU m7biUười phú7biUt mztbn5JYzới đếnztbn5JYz được7biU nVmwpR4uiơi đó..."
Ba đứa7biU vộiztbn5JYz vztbn5JYzàng ăVmwpR4uin chVmwpR4uio x7biUong bữztbn5JYza ztbn5JYzđiểm tâm,ztbn5JYz VmwpR4uichào ztbn5JYz tạmztbn5JYz biVmwpR4uiệt Fre7biUd ztbn5JYzvà G7biUeorge, ztbn5JYzrồi ztbn5JYzđi VmwpR4uitrở ra7biU, VmwpR4uibăng quVmwpR4uia Sản7biUh đường.VmwpR4ui 7biUKhi tụiVmwpR4ui VmwpR4uinó VmwpR4ui VmwpR4uiđi nztbn5JYzgang bàVmwpR4uin 7biUăn củaztbn5JYz 7biUnhà Slytheriztbn5JYzn, Malf7biUoy lạVmwpR4uii bi7biUểu ztbn5JYzdiễn tztbn5JYzrò nháiztbn5JYz một7biU cơnztbn5JYz ztbn5JYz xỉu7biU nữVmwpR4uia. TVmwpR4uiiếng c7biUười rztbn5JYzú lênVmwpR4ui đVmwpR4uiuổi tVmwpR4uiheo Harr7biUy vàztbn5JYzo tậnztbn5JYz t7biUiền sảnh.
Hành trìnztbn5JYzh xztbn5JYzuyên q7biUua tòa7biU lztbn5JYzâu VmwpR4uiđài 7biUđể đến7biU T7biUháp BVmwpR4uiắc ztbn5JYz ztbn5JYzlà ztbn5JYzmột hVmwpR4uiành trìnVmwpR4uih dVmwpR4uiài. HaVmwpR4uii năztbn5JYzm ởVmwpR4ui Hogwart7biUs chztbn5JYzưa đVmwpR4uiủ đểztbn5JYz bztbn5JYzọn trẻVmwpR4ui biếtVmwpR4ui hếtztbn5JYz 7biU ztbn5JYzmọi t7biUhứ vềVmwpR4ui tVmwpR4uiòa 7biUlâu đài:7biU trVmwpR4uiước đâ7biUy tụi7biU VmwpR4uinó chưVmwpR4uia từng7biU đượcVmwpR4ui vVmwpR4uiào bêztbn5JYzn tr7biUong 7biU Tháztbn5JYzp Bắc.
Tụi nhỏVmwpR4ui VmwpR4uitrèo lVmwpR4uiên 7biUtới c7biUầu thVmwpR4uiang tztbn5JYzhứ bảy,ztbn5JYz 7biUđến mộtVmwpR4ui VmwpR4ui đầu7biU 7biUcầu tha7biUng ztbn5JYzkhông thấy7biU quztbn5JYzen c7biUhút nàztbn5JYzo, ở7biU đóztbn5JYz kztbn5JYzhông cztbn5JYzó cVmwpR4uiái ztbn5JYzgì khácVmwpR4ui ngVmwpR4uioài VmwpR4ui mộztbn5JYzt bVmwpR4uiức ztbn5JYztranh l7biUớn vVmwpR4uiẽ một7biU bãiztbn5JYz cỏ7biU tr7biUống trơ7biU VmwpR4uitreo ztbn5JYztrên bứztbn5JYzc tường7biU đáztbn5JYz, R7biUon 7biU vừztbn5JYza 7biUthở VmwpR4uihổn hVmwpR4uiển vztbn5JYzừa nói:
"Phảiztbn5JYz... có...ztbn5JYz một...7biU lối...ztbn5JYz đztbn5JYzi... tVmwpR4uiắt... chứ!"
Hermione nVmwpR4uigó xuống7biU mộztbn5JYzt hàn7biUh l7biUang vắnVmwpR4uig 7biUbên phải:
"ChắcVmwpR4ui 7biUlà lố7biUi này."
Nhưng Ro7biUn nói:
"Không phải7biU đâu.ztbn5JYz Đóztbn5JYz lVmwpR4uià ztbn5JYzhướng na7biUm mà.ztbn5JYz MấVmwpR4uiy bVmwpR4uiồ nVmwpR4uigó VmwpR4uicoi, t7biUụi mìztbn5JYznh VmwpR4uicó 7biUthể nztbn5JYzhìn thấyztbn5JYz VmwpR4uimột m7biUảng ztbn5JYzhồ nước7biU 7biUbên ngoàVmwpR4uii cztbn5JYzửa 7biUsổ kìa..."
Harry n7biUgắm 7biUbức tztbn5JYzranh. VmwpR4uiMột VmwpR4uichú ng7biUựa lù7biUn 7biUmũm mĩztbn5JYzm, ztbn5JYz ztbn5JYzlông xám7biU lốmztbn5JYz 7biUđốm, vừa7biU ztbn5JYzmới thoztbn5JYzng don7biUg dztbn5JYzẫm lVmwpR4uiên bã7biUi cztbn5JYzỏ vVmwpR4uià thơ7biU thẩnztbn5JYz 7biUnhấm ztbn5JYz nhá7biUp c7biUỏ xanztbn5JYzh. Tu7biUy VmwpR4uiđã ztbn5JYzquen vVmwpR4uiới VmwpR4uiviệc các7biU nztbn5JYzhân vật7biU tro7biUng nhữngVmwpR4ui 7biUbức tztbn5JYzranh ztbn5JYzở ztbn5JYz ztbn5JYztrường Hog7biUwarts cứVmwpR4ui 7biUdi chuyểVmwpR4uin l7biUung ztbn5JYztung vVmwpR4uià thVmwpR4uiỉnh t7biUhoảng b7biUỏ khVmwpR4uiung tran7biUh mà7biU 7biU 7biUđi thămVmwpR4ui viến7biUg 7biUlẫn nhau7biU, ztbn5JYznhưng Harztbn5JYzry vẫztbn5JYzn cứ7biU khoá7biUi nhìztbn5JYzn chúngztbn5JYz. Mộ7biUt látztbn5JYz 7biU 7biUsau, mộtztbn5JYz hztbn5JYziệp VmwpR4uisĩ lùnztbn5JYz ztbn5JYzbè ztbn5JYzbè m7biUặc b7biUộ áztbn5JYzo giáztbn5JYzp VmwpR4uicứ k7biUêu xztbn5JYzủng xoẻng7biU khztbn5JYzi ônVmwpR4uig bư7biUớc VmwpR4ui v7biUào bứ7biUc 7biUtranh, thVmwpR4uieo sztbn5JYzau 7biUlà ztbn5JYzcon VmwpR4uingựa lùnVmwpR4ui. 7biUCăn cứztbn5JYz vàoVmwpR4ui dVmwpR4uiấu v7biUết cztbn5JYzỏ 7biUdập VmwpR4uicòn ztbn5JYz dztbn5JYzính ở7biU đ7biUầu gốiVmwpR4ui của7biU bộVmwpR4ui đztbn5JYzồ g7biUiáp ztbn5JYzkim loVmwpR4uiại ônVmwpR4uig đ7biUang mặc,VmwpR4ui th7biUì ztbn5JYzcó thểVmwpR4ui VmwpR4uinói chVmwpR4uiắc ztbn5JYz làztbn5JYz ông7biU vừztbn5JYza té7biU ngựa.
Nhìn thấyVmwpR4ui HarrVmwpR4uiy, ztbn5JYzRon vztbn5JYzà Hermiztbn5JYzone, ông7biU h7biUiệp VmwpR4uisĩ gVmwpR4uiào lên:
VmwpR4ui"A! Quâ7biUn bấ7biUt lươ7biUng nàoVmwpR4ui dámztbn5JYz xâ7biUm nhậztbn5JYzp l7biUãnh đị7biUa ztbn5JYz riêng7biU củaztbn5JYz tztbn5JYza hả7biU? PhảiVmwpR4ui chVmwpR4uiăng 7biUcác ng7biUươi đếnztbn5JYz c7biUười nh7biUạo ztbn5JYzta 7biUngã ngựa?VmwpR4ui Hã7biUy rúVmwpR4uit VmwpR4ui gươztbn5JYzm rztbn5JYza, VmwpR4uiđồ bấVmwpR4uit l7biUương, đVmwpR4uiồ chó!"
Ba đứaVmwpR4ui nhỏztbn5JYz sVmwpR4uiửng ztbn5JYzsốt đztbn5JYzứng ngớ7biU rVmwpR4uia nVmwpR4uihìn ôngztbn5JYz hiệVmwpR4uip 7biUsĩ 7biU ztbn5JYzlùn đaVmwpR4uing rú7biUt thaztbn5JYznh gưVmwpR4uiơm VmwpR4uira khỏiVmwpR4ui cái7biU v7biUỏ kiếmztbn5JYz ztbn5JYzvà bắt7biU đVmwpR4uiầu vVmwpR4uiung ztbn5JYzgươm ztbn5JYztrong VmwpR4ui t7biUay mztbn5JYzột c7biUách huVmwpR4uing hăVmwpR4uing, VmwpR4uicòn chVmwpR4uiân ztbn5JYzcẳng thìztbn5JYz nhVmwpR4uiảy lo7biUi choztbn5JYzi 7biUtrong cơztbn5JYzn 7biUgiận 7biU điênztbn5JYz cuồng.ztbn5JYz VmwpR4uiNhưng lưỡiVmwpR4ui 7biUgươm quáVmwpR4ui d7biUài sztbn5JYzo VmwpR4uivới thztbn5JYzân VmwpR4uihình cztbn5JYzụt ng7biUủn củVmwpR4uia ông,VmwpR4ui 7biU thànztbn5JYzh 7biUra kh7biUi ô7biUng chéztbn5JYzm mộ7biUt đVmwpR4uiường gươmztbn5JYz ácVmwpR4ui l7biUiệt 7biUthì VmwpR4uiđà gươm7biU 7biUđi VmwpR4uilàm ôn7biUg mất7biU VmwpR4ui cảztbn5JYz thăztbn5JYzng bztbn5JYzằng, VmwpR4uité lăztbn5JYzn đùnVmwpR4uig, sấ7biUp mặVmwpR4uit xuốnVmwpR4uig ztbn5JYzbãi cỏ.
Harry tiếnVmwpR4ui tớiVmwpR4ui gầVmwpR4uin bứztbn5JYzc ztbn5JYztranh h7biUơn, VmwpR4uinó hỏi:
"ÔngVmwpR4ui cóVmwpR4ui sVmwpR4uiao không?"
"Lùi lVmwpR4uiại! Qu7biUân 7biUkhoác VmwpR4uilác đêztbn5JYz tiện!VmwpR4ui Lùi!VmwpR4ui ztbn5JYzĐồ xỏztbn5JYz lá!"
Ông hiệpVmwpR4ui s7biUĩ lạiVmwpR4ui nắVmwpR4uim chặtVmwpR4ui tztbn5JYzhanh 7biUgươm, ztbn5JYzchống gươmztbn5JYz VmwpR4ui xu7biUống ztbn5JYzđể đztbn5JYzứng lê7biUn, nh7biUưng ztbn5JYzlưỡi gVmwpR4uiươm ztbn5JYzlún VmwpR4uisâu th7biUêm 7biUvào VmwpR4uilớp cỏ,ztbn5JYz vVmwpR4uià ztbn5JYzkhi 7biUông VmwpR4ui đứngztbn5JYz dậVmwpR4uiy 7biUđược ztbn5JYzrồi VmwpR4uithì chztbn5JYzo d7biUù đãztbn5JYz cốztbn5JYz 7biUgắng hếztbn5JYzt sứcztbn5JYz mìnztbn5JYzh, ô7biUng khôngVmwpR4ui 7biUthể nà7biUo VmwpR4ui rúVmwpR4uit lưỡi7biU gươmVmwpR4ui rVmwpR4uia 7biUđược nữ7biUa. CuốiVmwpR4ui cùVmwpR4uing ônztbn5JYzg phảztbn5JYzi t7biUự VmwpR4uiquăng mVmwpR4uiình x7biUuống VmwpR4uicỏ, VmwpR4ui đẩyztbn5JYz cVmwpR4uiái mạztbn5JYzng chVmwpR4uie VmwpR4uimặt tztbn5JYzrên 7biUcái n7biUón ztbn5JYzgiáp VmwpR4uisắt rztbn5JYza ztbn5JYzđể lztbn5JYzau VmwpR4uimồ hôVmwpR4uii đVmwpR4uiang rịnVmwpR4ui ztbn5JYzđầm ztbn5JYz đìa.
Th7biUừa dịztbn5JYzp ôngVmwpR4ui VmwpR4uihiệp ztbn5JYzsĩ ngztbn5JYzhỉ mệt,VmwpR4ui Ha7biUrry phâ7biUn trần:
"Như vầ7biUy nè7biU, tztbn5JYzụi tVmwpR4uiôi đaztbn5JYzng đVmwpR4uii ztbn5JYztìm Thztbn5JYzáp BắcVmwpR4ui. Chắ7biUc ông7biU VmwpR4uiđâu biVmwpR4uiết chztbn5JYzỗ đVmwpR4uió ztbn5JYzở đVmwpR4uiâu hả?"
Cơn giậnztbn5JYz ztbn5JYzcủa 7biUông hiệpztbn5JYz sĩztbn5JYz dườztbn5JYzng như7biU 7biUtan biếnztbn5JYz đztbn5JYzi tức7biU thztbn5JYzì. ÔnVmwpR4uig l7biUách ztbn5JYzcách đứng7biU 7biUdậy VmwpR4uivà dõ7biUng dạcztbn5JYz hô:
"Một cuộztbn5JYzc 7biUtruy tìm!7biU HãyVmwpR4ui tVmwpR4uiheo 7biUta, hỡi7biU ztbn5JYzcác bằngztbn5JYz VmwpR4ui ztbn5JYzhữu tztbn5JYzhân thiết7biU! VmwpR4uiChúng ztbn5JYzta sẽ7biU tVmwpR4uiìm rztbn5JYza mụVmwpR4uic ti7biUêu c7biUủa cztbn5JYzác bạn,VmwpR4ui hVmwpR4uioặc làVmwpR4ui chúng7biU VmwpR4ui tVmwpR4uia sztbn5JYzẽ dũngVmwpR4ui VmwpR4uicảm bVmwpR4uiỏ mạngztbn5JYz vVmwpR4uiì nhiệztbn5JYzm vụ!"
Ông VmwpR4uihiệp 7biUsĩ lztbn5JYzại ztbn5JYzmột lầnztbn5JYz nữaztbn5JYz c7biUố gắng7biU rútVmwpR4ui tztbn5JYzhanh 7biU gươ7biUm rztbn5JYza mVmwpR4uiột cáVmwpR4uich khVmwpR4uiông VmwpR4uihiệu VmwpR4uiquả, rồiztbn5JYz cốztbn5JYz trVmwpR4uièo lê7biUn cztbn5JYzon ngựaVmwpR4ui mập,7biU như7biUng lạiztbn5JYz VmwpR4ui ng7biUã xuống.ztbn5JYz ÔVmwpR4uing bèVmwpR4uin khí7biU kháiVmwpR4ui lVmwpR4uia to:
"Đành điztbn5JYz bVmwpR4uiộ vậyztbn5JYz, thưaztbn5JYz quíVmwpR4ui VmwpR4uingài vàVmwpR4ui VmwpR4uiquí nươztbn5JYzng! L7biUên đườn7biUg! Tztbn5JYziến lên!"
Và, troVmwpR4uing bVmwpR4uiộ ztbn5JYzáo giVmwpR4uiáp sắtztbn5JYz kVmwpR4uiêu xủVmwpR4uing VmwpR4uixoẻng 7biUầm ĩ,ztbn5JYz VmwpR4ui ô7biUng 7biUta chạVmwpR4uiy vôztbn5JYz cạVmwpR4uinh trái7biU của7biU VmwpR4uicái k7biUhung tr7biUanh v7biUà bVmwpR4uiiến mztbn5JYzất khztbn5JYzỏi cảVmwpR4uinh trVmwpR4uií 7biU c7biUủa ztbn5JYzbức tranh.
Ba đứaztbn5JYz nVmwpR4uihỏ VmwpR4uivội VmwpR4uivã cVmwpR4uihạy 7biUtheo ôVmwpR4uing h7biUiệp sVmwpR4uiĩ dọc7biU hVmwpR4uiành VmwpR4ui la7biUng, căVmwpR4uin 7biUcứ 7biUtheo âmVmwpR4ui thztbn5JYzanh VmwpR4uixủng xoẻVmwpR4uing 7biUphát VmwpR4uira ztbn5JYztừ VmwpR4uibộ áoztbn5JYz giáztbn5JYzp củaztbn5JYz ôngztbn5JYz. ztbn5JYz ThỉnhVmwpR4ui t7biUhoảng tztbn5JYzụi n7biUó nVmwpR4uihìn th7biUấy ôngVmwpR4ui chztbn5JYzạy nganVmwpR4uig qztbn5JYzua ztbn5JYzmột 7biUbức tr7biUanh ztbn5JYzở ztbn5JYzphía 7biU trước.
"Hãy cốztbn5JYz màVmwpR4ui ztbn5JYzcan VmwpR4uiđảm lênztbn5JYz nhé,ztbn5JYz VmwpR4uiđiều tệVmwpR4ui nhứt7biU còn7biU chztbn5JYzưa xảyVmwpR4ui 7biUra đâu!"
Ông hiệpVmwpR4ui sVmwpR4uiĩ gàVmwpR4uio 7biUto, vztbn5JYzà ztbn5JYztụi 7biUnó thấztbn5JYzy ônztbn5JYzg táztbn5JYzi xuấtVmwpR4ui VmwpR4ui hiện7biU phíaVmwpR4ui trước7biU mVmwpR4uiột n7biUhóm 7biUcác bztbn5JYzà mặc7biU 7biUváy pztbn5JYzhồng vẻ7biU nhztbn5JYzớn nhác.ztbn5JYz Tr7biUanh củaVmwpR4ui VmwpR4ui cztbn5JYzác bàztbn5JYz ztbn5JYztreo trztbn5JYzên VmwpR4uivách cVmwpR4uiủa mộ7biUt cầ7biUu thaVmwpR4uing xoắnztbn5JYz chztbn5JYzông chênh.
Harry, Rztbn5JYzon ztbn5JYzvà HermiVmwpR4uione thởztbn5JYz hổnVmwpR4ui VmwpR4uihển trèVmwpR4uio lên7biU ztbn5JYz nhữVmwpR4uing bậc7biU tVmwpR4uihang xoắztbn5JYzn sít7biU sVmwpR4uiao, 7biUcàng lztbn5JYzúc càngztbn5JYz thấVmwpR4uiy cztbn5JYzhóng mặtztbn5JYz hơnVmwpR4ui, ch7biUo đến7biU 7biU k7biUhi ngh7biUe đưVmwpR4uiợc tiếngztbn5JYz nztbn5JYzói rVmwpR4uiì rầmztbn5JYz phí7biUa tztbn5JYzrên đVmwpR4uiầu, tztbn5JYzhì tụiztbn5JYz nóVmwpR4ui biếtVmwpR4ui chVmwpR4uiắc m7biUình ztbn5JYz đVmwpR4uiã tớztbn5JYzi được7biU lớztbn5JYzp học.
Ông hi7biUệp VmwpR4uisĩ VmwpR4uibấy giờVmwpR4ui mớVmwpR4uii tVmwpR4uihò đztbn5JYzầu vôVmwpR4ui bứcztbn5JYz t7biUranh 7biUcủa mộ7biUt ztbn5JYzông thầVmwpR4uiy 7biUtu 7biUcó vẻztbn5JYz m7biUặt hếtztbn5JYz sztbn5JYzức nhaVmwpR4uim hiểmztbn5JYz, lVmwpR4uia lớn:
"Tạm biztbn5JYzệt! TạVmwpR4uim biệt7biU n7biUhé, 7biUcác chiVmwpR4uiến hữuVmwpR4ui c7biUủa taVmwpR4ui! VmwpR4ui Bất7biU cứ7biU kVmwpR4uihi nàoztbn5JYz các7biU bạnztbn5JYz cầnztbn5JYz đếnVmwpR4ui mộtztbn5JYz trztbn5JYzái ztbn5JYztim cztbn5JYzao thượn7biUg vàVmwpR4ui nhVmwpR4uiững ztbn5JYzbắp t7biUhịt 7biU sztbn5JYzắt thép,ztbn5JYz thìVmwpR4ui cVmwpR4uiứ tìztbn5JYzm VmwpR4uiđến NgVmwpR4uiài Cadogan!"
Khi ônztbn5JYzg hiệpztbn5JYz sĩ7biU biếnztbn5JYz 7biUđi rồiVmwpR4ui, R7biUon 7biUlầm bầm:
ztbn5JYz"Ừ, VmwpR4uichừng nàVmwpR4uio ztbn5JYztụi nàztbn5JYzy cầnztbn5JYz đếnVmwpR4ui mộtztbn5JYz người7biU g7biUàn dởztbn5JYz, thế7biU nàoVmwpR4ui tVmwpR4uiụi nVmwpR4uiày cũztbn5JYzng kVmwpR4uiêu tớiztbn5JYz ông."
Ba đứVmwpR4uia trèoVmwpR4ui nốtVmwpR4ui mấyVmwpR4ui bậcVmwpR4ui thztbn5JYzang c7biUuối cùztbn5JYzng, đặtztbn5JYz 7biU châztbn5JYzn lztbn5JYzên m7biUột đầu7biU cầuVmwpR4ui thanVmwpR4uig 7biUnhỏ xíu7biU, ởVmwpR4ui đztbn5JYzó h7biUầu nVmwpR4uihư cả7biU lớpVmwpR4ui 7biUhọc T7biUiên tr7biUi ztbn5JYzđều VmwpR4ui VmwpR4uiđã 7biUtụ tậpztbn5JYz đông7biU ztbn5JYzđủ. KVmwpR4uihông thVmwpR4uiấy c7biUánh ztbn5JYzcửa nàoztbn5JYz mở7biU r7biUa từVmwpR4ui đầu7biU cầuztbn5JYz th7biUang này.VmwpR4ui 7biU RoVmwpR4uin hu7biUých cù7biUi cztbn5JYzhỏ vVmwpR4uiô VmwpR4uiHarry, chỉ7biU lêztbn5JYzn trầnztbn5JYz nVmwpR4uihà, trêztbn5JYzn VmwpR4uiđó VmwpR4uicó ztbn5JYzmột 7biUcái ztbn5JYzgiống VmwpR4ui nhưztbn5JYz cztbn5JYzửa 7biUbẫy sậpztbn5JYz VmwpR4uihình 7biUtròn, có7biU đínhztbn5JYz 7biUmột ztbn5JYzcái VmwpR4uithể bàiVmwpR4ui bằnztbn5JYzg đồ7biUng. HVmwpR4uiarry đọc:
"Sybill TrelawVmwpR4uiney, g7biUiáo ztbn5JYzviên ztbn5JYzbộ môztbn5JYzn VmwpR4uiTiên Trztbn5JYzi học.7biU.. Là7biUm 7biUsao tztbn5JYzụi m7biUình lVmwpR4uiên đượcVmwpR4ui t7biUrên đó7biU 7biUbây giờ?"
Như 7biUthể để7biU trả7biU lVmwpR4uiời câ7biUu hỏVmwpR4uii củaVmwpR4ui Ha7biUrry, cánh7biU cửaztbn5JYz VmwpR4ui bẫyVmwpR4ui VmwpR4uisập bỗztbn5JYzng nhztbn5JYziên mởVmwpR4ui VmwpR4uira, 7biUvà VmwpR4uimột c7biUái t7biUhang b7biUằng bạ7biUc đượcVmwpR4ui thVmwpR4uiả xuốn7biUg ngaVmwpR4uiy ztbn5JYz bên7biU cVmwpR4uihân Harryztbn5JYz. Mọi7biU ngưztbn5JYzời chợtVmwpR4ui iztbn5JYzm bặt.
Ron VmwpR4uinhe 7biUrăng cười:
"Nhường 7biUbồ lVmwpR4uiên trướVmwpR4uic đó."
Harry đà7biUnh l7biUeo lVmwpR4uiên trướcztbn5JYz tiztbn5JYzên, bướztbn5JYzc vàztbn5JYzo m7biUột VmwpR4ui phòVmwpR4uing 7biUhọc tztbn5JYzrông lạ7biU lùngVmwpR4ui 7biUnhất VmwpR4uitừ trước7biU tztbn5JYzới 7biUnay. ThVmwpR4uiật 7biUra, nó7biU ztbn5JYzchẳng giốngVmwpR4ui ztbn5JYz phòngVmwpR4ui hztbn5JYzọc chútztbn5JYz 7biUxíu nàztbn5JYzo hết7biU; mVmwpR4uià lạ7biUi đâ7biUu đó7biU v7biUừa giốnztbn5JYzg một7biU VmwpR4uicái kVmwpR4uiho ápztbn5JYz ztbn5JYzmái ztbn5JYz cVmwpR4uiủa một7biU căztbn5JYzn nhVmwpR4uià, vừaztbn5JYz gztbn5JYziống mộtztbn5JYz ztbn5JYzcái 7biUtiệm t7biUrà kiểztbn5JYzu xztbn5JYzưa. Tronztbn5JYzg pztbn5JYzhòng 7biUcó VmwpR4uiít 7biU nztbn5JYzhứt 7biUhai chụ7biUc 7biUcái 7biUbàn trònztbn5JYz 7biUnhỏ VmwpR4uibày biện7biU lộnztbn5JYz xộn,VmwpR4ui c7biUhung quaVmwpR4uinh đặt7biU VmwpR4uimấy cVmwpR4uiái VmwpR4ui gztbn5JYzhế bVmwpR4uiành VmwpR4uibọc v7biUải hVmwpR4uioa sặcVmwpR4ui sỡ7biU VmwpR4uivà mấy7biU ztbn5JYzcái gối7biU nệm7biU nhztbn5JYzỏ 7biUmà dà7biUy. M7biUọi thứ7biU đ7biUược VmwpR4ui soVmwpR4uii sán7biUg bVmwpR4uiằng ánVmwpR4uih VmwpR4uiđèn đztbn5JYzỏ thắm.ztbn5JYz Tất7biU VmwpR4uicả mànztbn5JYz cztbn5JYzửa 7biUsổ ztbn5JYzđều kztbn5JYzéo VmwpR4uikín lạ7biUi VmwpR4uivà VmwpR4ui nhiềuVmwpR4ui ngọnztbn5JYz đènztbn5JYz đư7biUợc chụztbn5JYzp k7biUín bằnztbn5JYzg những7biU cáztbn5JYzi khăVmwpR4uin ztbn5JYzquàng đỏztbn5JYz sậmVmwpR4ui. 7biUCăn phòn7biUg 7biU 7biUấm mộtztbn5JYz 7biUcách ngột7biU nztbn5JYzgạt, v7biUà dướztbn5JYzi bệztbn5JYz VmwpR4uilò sưởiVmwpR4ui chấVmwpR4uit đầztbn5JYzy nhócVmwpR4ui cácVmwpR4ui t7biUhứ, mVmwpR4uiột ztbn5JYz ng7biUọn ztbn5JYzlửa đaztbn5JYzng đ7biUun m7biUột ztbn5JYzcái ấmVmwpR4ui đồngVmwpR4ui tztbn5JYzo tướng,VmwpR4ui t7biUỏa rztbn5JYza mộztbn5JYzt thứ7biU mVmwpR4uiùi hăng7biU nồztbn5JYzng ztbn5JYz đếztbn5JYzn phátVmwpR4ui ztbn5JYzbệnh. Mấy7biU cáztbn5JYzi kệVmwpR4ui đặVmwpR4uit dọcVmwpR4ui bứ7biUc tường7biU tròVmwpR4uin quâztbn5JYzy 7biUchất lộnVmwpR4ui xộn7biU ztbn5JYz nhữngVmwpR4ui lônztbn5JYzg chztbn5JYzim ztbn5JYzđầy bụVmwpR4uii bám7biU, VmwpR4uinhững mẩVmwpR4uiu nztbn5JYzến cụ7biUt, nhiềztbn5JYzu 7biUxấp bài7biU lVmwpR4uiá tztbn5JYze tuVmwpR4uia, ztbn5JYz vztbn5JYzô số7biU nhữ7biUng tztbn5JYzrái cầuVmwpR4ui thủyztbn5JYz tinztbn5JYzh óztbn5JYzng ztbn5JYzánh bạztbn5JYzc, vàVmwpR4ui ztbn5JYzcả một7biU đoVmwpR4uiàn q7biUuân táchztbn5JYz ztbn5JYz tr7biUà h7biUùng hậu.
Cả l7biUớp đztbn5JYzang 7biUtập truztbn5JYzng troztbn5JYzng pVmwpR4uihòng quztbn5JYzanh, mọiVmwpR4ui ngườiztbn5JYz nóiVmwpR4ui 7biUnăng tVmwpR4uihì ztbn5JYzthào. VmwpR4uiRon VmwpR4uiđến sáVmwpR4uit b7biUên vaVmwpR4uii HarrVmwpR4uiy, hỏi:
"Cô giVmwpR4uiáo đâu?"
Thình lình7biU m7biUột ztbn5JYzgiọng nztbn5JYzói VmwpR4uivọng rztbn5JYza từztbn5JYz bó7biUng tốztbn5JYzi, m7biUột thứztbn5JYz gVmwpR4uiiọng m7biUơ ztbn5JYzhồ nztbn5JYzhỏ nhẹ:
"Chàztbn5JYzo ztbn5JYzcác ztbn5JYztrò. ThậVmwpR4uit hVmwpR4uiân hạnhztbn5JYz được7biU ztbn5JYzgặp cá7biUc 7biUtrò trztbn5JYzong 7biUthế giớiVmwpR4ui v7biUật chất."
Ấn tượngVmwpR4ui của7biU Harr7biUy VmwpR4uingay lVmwpR4uiúc đóztbn5JYz lVmwpR4uià 7biUvề một7biU l7biUoài 7biU 7biUcôn trù7biUng ztbn5JYzto tướnztbn5JYzg rựcVmwpR4ui rỡ.VmwpR4ui GVmwpR4uiiáo sVmwpR4uiư Trelawn7biUey d7biUi chztbn5JYzuyển vVmwpR4uiào ztbn5JYzvùng VmwpR4uicó ánh7biU ztbn5JYz lử7biUa soi7biU, VmwpR4uivà 7biUbọn trẻ7biU nhztbn5JYzận tztbn5JYzhấy bztbn5JYzà VmwpR4uigiáo ốmztbn5JYz càztbn5JYz to7biUng 7biUcà ztbn5JYzteo, cVmwpR4uiặp 7biUmắt kiế7biUng VmwpR4ui l7biUàm phztbn5JYzóng đạ7biUi đ7biUôi mắt7biU của7biU bVmwpR4uià ztbn5JYzto hơ7biUn kích7biU thướztbn5JYzc tự7biU nhiêztbn5JYzn rấtztbn5JYz nhiềuVmwpR4ui lần,ztbn5JYz ztbn5JYz v7biUà bà7biU quấ7biUn mộtztbn5JYz cáztbn5JYzi khăn7biU cVmwpR4uihoàng đầuztbn5JYz mỏztbn5JYzng VmwpR4uicó d7biUát trztbn5JYzang VmwpR4uikim ón7biUg ánhztbn5JYz. ztbn5JYzQuanh ztbn5JYz cáiVmwpR4ui cổVmwpR4ui mảnhVmwpR4ui khảnVmwpR4uih c7biUủa 7biUbà VmwpR4uilà ztbn5JYzvô sốVmwpR4ui nVmwpR4uihững dâVmwpR4uiy chuyềztbn5JYzn vVmwpR4uià chVmwpR4uiuỗi hạztbn5JYzt, còztbn5JYzn ztbn5JYz cánVmwpR4uih taztbn5JYzy, 7biUbàn ztbn5JYztay vàztbn5JYz ngóztbn5JYzn t7biUay củ7biUa ztbn5JYzbà t7biUhì đVmwpR4uieo 7biUđầy nVmwpR4uihững 7biUvòng với7biU VmwpR4uinhẫn. B7biUà VmwpR4ui nói:
"Ngồi xuốnVmwpR4uig VmwpR4uiđi cá7biUc ztbn5JYztrò, ngồztbn5JYzi x7biUuống nào."
BọnVmwpR4ui trztbn5JYzẻ vụVmwpR4uing vềVmwpR4ui tVmwpR4uirèo lêztbn5JYzn mấy7biU chiếcVmwpR4ui gVmwpR4uihế bztbn5JYzành VmwpR4uihoặc VmwpR4ui VmwpR4uingồi lọtVmwpR4ui thỏ7biUm tVmwpR4uirong mấ7biUy cá7biUi gztbn5JYzối nệmVmwpR4ui. Harztbn5JYzry, Roztbn5JYzn 7biUvà HermiVmwpR4uione cùztbn5JYzng ngVmwpR4uiồi 7biU qVmwpR4uiuanh mộ7biUt ztbn5JYzcái bànVmwpR4ui tròn.
Giáo sztbn5JYzư Tr7biUelawney th7biUì tztbn5JYzự mìnhztbn5JYz ngztbn5JYzồi ztbn5JYzvào mộVmwpR4uit cztbn5JYzái 7biUghế bànhVmwpR4ui cVmwpR4uió cVmwpR4uiánh đặztbn5JYzt tztbn5JYzrước VmwpR4uilò sưởVmwpR4uii. Bztbn5JYzà nói:
"Chào mVmwpR4uiừng cácVmwpR4ui t7biUrò đếnztbn5JYz vớztbn5JYzi VmwpR4uibộ mônztbn5JYz VmwpR4uiTiên tztbn5JYzri 7biUhọc. ztbn5JYz VmwpR4uiTên củaVmwpR4ui ztbn5JYztôi lVmwpR4uià giáo7biU 7biUsư TreVmwpR4uilawney. Trướcztbn5JYz đâztbn5JYzy cVmwpR4uió lẽVmwpR4ui cá7biUc tròztbn5JYz c7biUhưa VmwpR4uitừng ztbn5JYzgặp 7biU tôiztbn5JYz. ztbn5JYzVì tôiztbn5JYz 7biUthấy nếuVmwpR4ui xuốVmwpR4uing dướiztbn5JYz thườngztbn5JYz xuyê7biUn quVmwpR4uiá thVmwpR4uiì b7biUa mVmwpR4uiớ ztbn5JYzbon cheVmwpR4uin cVmwpR4uihộn VmwpR4ui rộnVmwpR4ui c7biUủa cáztbn5JYzi trưztbn5JYzờng cztbn5JYzó VmwpR4uithể l7biUàm 7biUmờ 7biUđi NộVmwpR4uii Nh7biUãn c7biUủa tôi."
Khôngztbn5JYz ztbn5JYzai nó7biUi gVmwpR4uiì để7biU đztbn5JYzáp 7biUlại 7biUcái thôngztbn5JYz ztbn5JYzbáo khácztbn5JYz ztbn5JYz thườngVmwpR4ui đó.ztbn5JYz G7biUiáo ztbn5JYzsư TrelawneVmwpR4uiy khVmwpR4uiéo lztbn5JYzéo nhẹ7biU VmwpR4uinhàng ztbn5JYzsửa ztbn5JYzlại cá7biUi kh7biUăn cVmwpR4uihoàng VmwpR4ui rồi7biU VmwpR4uinói tiếp:
"Vậy ztbn5JYzlà cáztbn5JYzc trztbn5JYzò đã7biU c7biUhọn họcztbn5JYz ztbn5JYzmôn Tztbn5JYziên t7biUri, ztbn5JYzbộ mônVmwpR4ui 7biU khóztbn5JYz k7biUhăn nhứVmwpR4uit t7biUrong cá7biUc nztbn5JYzgành 7biUnghệ tztbn5JYzhuật huyềnztbn5JYz bí7biU. T7biUôi m7biUuốn lưuVmwpR4ui ýVmwpR4ui cácztbn5JYz 7biU trVmwpR4uiò ngztbn5JYzay 7biUtừ 7biUbuổi baztbn5JYzn sơ7biU ztbn5JYzlà 7biUnếu cVmwpR4uiác tròVmwpR4ui khztbn5JYzông cztbn5JYzó cáztbn5JYzi Nhìn,VmwpR4ui tztbn5JYzhì ztbn5JYztôi sẽ7biU 7biU chẳnztbn5JYzg thểVmwpR4ui dVmwpR4uiạy dVmwpR4uiỗ cácVmwpR4ui trztbn5JYzò VmwpR4uiđược nhiềuVmwpR4ui nhỏztbn5JYzi gìztbn5JYz c7biUho lắ7biUm. SáchVmwpR4ui vởVmwpR4ui cztbn5JYzũng chẳztbn5JYzng ztbn5JYz giVmwpR4uiúp đỡ7biU VmwpR4uicác 7biUtrò baztbn5JYzo nVmwpR4uihiêu tro7biUng lĩnhVmwpR4ui vựcztbn5JYz VmwpR4uinày đâu..."
Nghe mấyztbn5JYz câVmwpR4uiu ztbn5JYznày, Haztbn5JYzrry v7biUà Roztbn5JYzn cùnztbn5JYzg nh7biUe răng7biU ztbn5JYz cư7biUời ztbn5JYzvà li7biUếc mắVmwpR4uit nVmwpR4uihìn HermiVmwpR4uione, cztbn5JYzô béVmwpR4ui tztbn5JYzỏ r7biUa 7biUsửng 7biUsốt ztbn5JYzvề cáztbn5JYzi điều7biU ztbn5JYzlà sáztbn5JYzch 7biU t7biUhì cũVmwpR4uing kztbn5JYzhông 7biUgiúp í7biUch g7biUì tronVmwpR4uig việ7biUc họ7biUc bộVmwpR4ui môVmwpR4uin này.
"Nhiều 7biUphù th7biUủy 7biUvà pháVmwpR4uip sztbn5JYzư, 7biUmặc ztbn5JYzdù tàVmwpR4uii bztbn5JYza t7biUrong 7biU những7biU lĩnVmwpR4uih vựVmwpR4uic ztbn5JYznhư nổztbn5JYz toztbn5JYz, ztbn5JYzước 7biUđoán giỏVmwpR4uii 7biUvà ztbn5JYzbiến mấtVmwpR4ui đột7biU ngộtztbn5JYz, nhztbn5JYzưng ztbn5JYzvẫn VmwpR4ui khônVmwpR4uig 7biUthể nà7biUo VmwpR4uinhìn ztbn5JYzxuyên quztbn5JYza ztbn5JYzđược nhữnztbn5JYzg bí7biU mậ7biUt bVmwpR4uiị cztbn5JYzhe ph7biUủ cVmwpR4uiủa tVmwpR4uiương ztbn5JYz lai."
Đôi mắt7biU ztbn5JYzto cộztbn5JYz ztbn5JYzmơ màVmwpR4uing củztbn5JYza giVmwpR4uiáo sưztbn5JYz lưztbn5JYzớt t7biUừ gư7biUơng mặt7biU căztbn5JYzng t7biUhẳng VmwpR4uinày ztbn5JYzđến gztbn5JYzương 7biUmặt VmwpR4uilo 7biUâu khácVmwpR4ui củaVmwpR4ui 7biUlũ họVmwpR4uic 7biUtrò, VmwpR4uibà tiếpztbn5JYz tục:
"Đó VmwpR4uilà tztbn5JYzhiên phúztbn5JYz, cztbn5JYzhỉ dàVmwpR4uinh riên7biUg ch7biUo mộtVmwpR4ui íVmwpR4uit VmwpR4uingười mVmwpR4uià thôi."
Bỗng nhiVmwpR4uiên bàVmwpR4ui nó7biUi với7biU Neville:
"Trò này,ztbn5JYz bztbn5JYzà 7biUnội của7biU tròVmwpR4ui cóVmwpR4ui ztbn5JYzkhỏe không?"
Neville suýVmwpR4uit t7biUé lănztbn5JYz VmwpR4uira khỏ7biUi đốVmwpR4uing gố7biUi nệVmwpR4uim màztbn5JYz n7biUó đangztbn5JYz ngồi7biU. NVmwpR4uió VmwpR4uirun ruVmwpR4uin vìVmwpR4ui hoảngVmwpR4ui hồn:
"Dạ, cVmwpR4uion nztbn5JYzghĩ 7biUbà c7biUon khztbn5JYzỏe ạ."
Giáo 7biUsư Trelawnztbn5JYzey lắcVmwpR4ui đầu,VmwpR4ui ztbn5JYzánh 7biUlửa phả7biUn cVmwpR4uihiếu VmwpR4uilấp 7biUlánh VmwpR4uitrên đôiztbn5JYz ztbn5JYzhoa VmwpR4uitai nztbn5JYzgọc lụcVmwpR4ui bảoVmwpR4ui bVmwpR4uià ztbn5JYzđeo ztbn5JYzlủng lẳng:
"Nếu tôiztbn5JYz ztbn5JYzlà trztbn5JYzò, th7biUì tôiVmwpR4ui VmwpR4uikhông dámztbn5JYz chắc7biU nhưztbn5JYz VmwpR4uivậy đâu."
Neville ztbn5JYznghẹn họztbn5JYzng. GVmwpR4uiiáo 7biUsư Trelaztbn5JYzwney vẫn7biU VmwpR4uiđiềm nhiênVmwpR4ui 7biUtĩnh tại:
"Chúng ztbn5JYzta sẽztbn5JYz nVmwpR4uighiên cứztbn5JYzu những7biU phương7biU ztbn5JYzpháp cơVmwpR4ui bảnztbn5JYz VmwpR4ui cztbn5JYzủa ztbn5JYzbộ môztbn5JYzn TiênVmwpR4ui Trztbn5JYzi tronztbn5JYzg nVmwpR4uiăm họVmwpR4uic này7biU. HọcVmwpR4ui kỳ7biU mộ7biUt VmwpR4uisẽ d7biUành đểVmwpR4ui h7biUọc cáchVmwpR4ui VmwpR4ui đọztbn5JYzc cácztbn5JYz l7biUá tr7biUà. ztbn5JYzHọc k7biUỳ saVmwpR4uiu chú7biUng ztbn5JYzta sẽztbn5JYz tiếztbn5JYzn ztbn5JYztới mônVmwpR4ui VmwpR4uiCoi ChỉVmwpR4ui tayztbn5JYz. Nh7biUân 7biU tiệnztbn5JYz t7biUa ztbn5JYzbảo chztbn5JYzo trVmwpR4uiò này..."7biU Gi7biUáo sưztbn5JYz thìnhztbn5JYz lVmwpR4uiình hướVmwpR4uing ztbn5JYzcái nhìnztbn5JYz vàVmwpR4uio ztbn5JYz P7biUarvati Pa7biUtil. ".VmwpR4ui.. VmwpR4uiHãy cVmwpR4uioi chừngVmwpR4ui mztbn5JYzột ztbn5JYzgã tztbn5JYzóc đỏ."
Parvati ki7biUnh 7biUngạc ztbn5JYzquay 7biUqua nztbn5JYzhìn RoVmwpR4uin đangztbn5JYz ngồVmwpR4uii bênVmwpR4ui VmwpR4uicạnh, r7biUồi VmwpR4uiđẩy VmwpR4uighế củaVmwpR4ui mìztbn5JYznh ztbn5JYzxa raztbn5JYz. 7biUGiáo ztbn5JYzsư Trelaw7biUney vVmwpR4uiẫn tztbn5JYziếp tục:
"Tro7biUng học7biU kVmwpR4uiỳ VmwpR4uimùa hztbn5JYzè tVmwpR4uiới, chúztbn5JYzng ztbn5JYzta ztbn5JYzhọc l7biUên tVmwpR4uiới VmwpR4ui bộVmwpR4ui m7biUôn nVmwpR4uighiên cứuztbn5JYz trVmwpR4uiái cầu7biU ztbn5JYzpha lVmwpR4uiê 7biU- ztbn5JYzấy làztbn5JYz 7biUsau VmwpR4uikhi chún7biUg t7biUa đVmwpR4uiã h7biUoàn tVmwpR4uiất ztbn5JYz được7biU m7biUôn đoáVmwpR4uin điềmztbn5JYz VmwpR4uilửa. Thậtztbn5JYz khônVmwpR4uig m7biUay l7biUà lớztbn5JYzp hVmwpR4uiọc 7biUcủa VmwpR4uichúng ztbn5JYzta sẽ7biU b7biUị tạ7biUm ztbn5JYz ngVmwpR4uiưng vVmwpR4uiào ztbn5JYztháng h7biUai vìztbn5JYz mộtVmwpR4ui trậnztbn5JYz cúztbn5JYzm kh7biUó chịu.7biU ztbn5JYzBản thânztbn5JYz tztbn5JYza sẽztbn5JYz ztbn5JYzbị mấVmwpR4uit 7biU giọng.7biU VàVmwpR4ui và7biUo khoảztbn5JYzng ztbn5JYzgần l7biUễ Pztbn5JYzhục Sztbn5JYzinh, mộtVmwpR4ui 7biUngười tr7biUong ztbn5JYzsố cztbn5JYzhúng tVmwpR4uia sẽVmwpR4ui 7biU lztbn5JYzìa 7biUxa chúng7biU ztbn5JYzta v7biUĩnh viễn."
Sau lờiztbn5JYz ti7biUên tVmwpR4uiri nztbn5JYzày lVmwpR4uià m7biUột khoảng7biU 7biUim lặ7biUng că7biUng 7biU thẳngztbn5JYz, nhưng7biU ztbn5JYzgiáo sư7biU TrelawVmwpR4uiney khôngztbn5JYz VmwpR4uicó vẻ7biU gVmwpR4uiì n7biUhận thztbn5JYzấy điều7biU ztbn5JYzđó. BàVmwpR4ui nói7biU 7biU vớiVmwpR4ui Laven7biUder BrowVmwpR4uin, ngườiVmwpR4ui ngồiVmwpR4ui gầnztbn5JYz 7biUbà nhứtVmwpR4ui ztbn5JYzvà gầVmwpR4uin nztbn5JYzhư đVmwpR4uiã cztbn5JYzo VmwpR4uirúm lạiVmwpR4ui VmwpR4ui 7biUtrong cá7biUi gztbn5JYzhế bành:
"Trò làztbn5JYzm 7biUơn đưaztbn5JYz ztbn5JYzcho 7biUtôi cáVmwpR4uii ztbn5JYzbình tràVmwpR4ui bztbn5JYzằng ztbn5JYzbạc lớnztbn5JYz nhứt."
Lave7biUnder VmwpR4uicó vẻVmwpR4ui hztbn5JYzú víztbn5JYza, 7biUbèn đứngztbn5JYz dậy,ztbn5JYz 7biUlấy 7biUcái ấmztbn5JYz VmwpR4uitrà tổVmwpR4ui chả7biUng trztbn5JYzên VmwpR4uikệ xuốngztbn5JYz vàVmwpR4ui đặtVmwpR4ui nztbn5JYzó lê7biUn VmwpR4uicái bàn7biU trước7biU mặt7biU giáoVmwpR4ui 7biUsư Trelawney.
"Cá7biUm VmwpR4uiơn trò7biU. Tì7biUnh cVmwpR4uiờ ztbn5JYzthôi, 7biUcái điề7biUu màztbn5JYz tztbn5JYzrò đanztbn5JYzg khiếpVmwpR4ui sợ7biU... cáztbn5JYzi điVmwpR4uiều ztbn5JYzđó sẽztbn5JYz xảyztbn5JYz ztbn5JYzra vàoVmwpR4ui thứ7biU sá7biUu, ngàztbn5JYzy VmwpR4ui16 t7biUháng 10."
Lavender VmwpR4uirun lẩVmwpR4uiy bẩy.
"Bây giờ,7biU tô7biUi ztbn5JYzmuốn các7biU tztbn5JYzrò ztbn5JYzchia r7biUa tztbn5JYzhành từn7biUg ztbn5JYz cặpVmwpR4ui. Hãyztbn5JYz lztbn5JYzấy tácVmwpR4uih tràztbn5JYz ởVmwpR4ui ztbn5JYztrên ztbn5JYzkệ xztbn5JYzuống, rồiVmwpR4ui l7biUại đây7biU t7biUa rótVmwpR4ui đầyztbn5JYz tztbn5JYzrà cVmwpR4uiho. VmwpR4ui Xoztbn5JYzng cVmwpR4uiác t7biUrò ngồiVmwpR4ui xuốngztbn5JYz mztbn5JYzà uốVmwpR4uing; uốn7biUg đếztbn5JYzn kztbn5JYzhi VmwpR4uinào chỉ7biU cò7biUn lztbn5JYzại b7biUã tr7biUà ztbn5JYz tVmwpR4uirong tách.ztbn5JYz Dùng7biU tVmwpR4uiay trái7biU súcVmwpR4ui bVmwpR4uiã trztbn5JYzà tro7biUng tácztbn5JYzh bVmwpR4uia l7biUần, rồVmwpR4uii úpztbn5JYz táVmwpR4uich 7biU ztbn5JYzxuống d7biUĩa; đợi7biU c7biUho trVmwpR4uià kztbn5JYziệt đến7biU giVmwpR4uiọt nướcztbn5JYz cuốiVmwpR4ui cùztbn5JYzng t7biUhì đưaztbn5JYz VmwpR4uicái tácztbn5JYzh c7biUủa VmwpR4ui mìnztbn5JYzh ztbn5JYzcho bạn7biU củztbn5JYza mìnhVmwpR4ui ztbn5JYzbói. Các7biU t7biUrò s7biUẽ 7biUtheo tra7biUng 7biU5 7biUvà VmwpR4ui6 củaztbn5JYz qztbn5JYzuyển VVmwpR4uién ztbn5JYz 7biUMàn Tztbn5JYzương ztbn5JYzLai đểztbn5JYz 7biUdiễn VmwpR4uidịch ýztbn5JYz nztbn5JYzghĩa nhữngVmwpR4ui ztbn5JYzdạng 7biUbã trà.7biU ztbn5JYzTôi VmwpR4uisẽ đVmwpR4uii quVmwpR4uianh 7biU các7biU tròztbn5JYz đểztbn5JYz giúp7biU đỡVmwpR4ui, hướng7biU dẫn.7biU 7biUÔi, ztbn5JYzcon ơi..."
7biUGiáo 7biUsư tómztbn5JYz lấVmwpR4uiy cán7biUh ztbn5JYztay Nevil7biUle, kéo7biU 7biUnó đứng7biU lên,
"... s7biUau khztbn5JYzi cztbn5JYzon 7biUlàm b7biUể cáVmwpR4uii táchVmwpR4ui đầuztbn5JYz tiên,ztbn5JYz 7biUcon lztbn5JYzàm ơnztbn5JYz chọn7biU mộtVmwpR4ui cái7biU tácztbn5JYzh c7biUó hztbn5JYzoa văn7biU màuztbn5JYz xanVmwpR4uih. TôVmwpR4uii thìztbn5JYz hợp7biU vztbn5JYzới màuVmwpR4ui hVmwpR4uiồng hơn."
Liền s7biUau đóztbn5JYz, Neztbn5JYzville v7biUừa mới7biU 7biUvói lê7biUn kệztbn5JYz đVmwpR4uiể lấyVmwpR4ui 7biU t7biUách tràztbn5JYz thztbn5JYzì ngztbn5JYzhe ztbn5JYzmột tiếngVmwpR4ui xVmwpR4uioảng củaVmwpR4ui đ7biUồ bểVmwpR4ui. Giztbn5JYzáo VmwpR4uisư Trel7biUawney VmwpR4uirảo 7biUbước ztbn5JYz đến7biU bVmwpR4uiên Nztbn5JYzeville, cầmztbn5JYz VmwpR4uitheo mộtztbn5JYz 7biUcái đồztbn5JYz hốtVmwpR4ui ráztbn5JYzc vztbn5JYzà chổiztbn5JYz, rồi7biU nói:
"Một trVmwpR4uiong VmwpR4uinhững cVmwpR4uiái màuVmwpR4ui xVmwpR4uianh laVmwpR4uim 7biUấy, đúngztbn5JYz rồiVmwpR4ui đztbn5JYzó, con..ztbn5JYz. nVmwpR4uiếu ztbn5JYzcon khô7biUng phiền...ztbn5JYz cáVmwpR4uim ơ7biUn con..."
Khi VmwpR4uitách trVmwpR4uià VmwpR4uicủa ztbn5JYzHarry 7biUvà 7biURon đưVmwpR4uiợc ztbn5JYzrót đầyVmwpR4ui tràVmwpR4ui VmwpR4ui rồVmwpR4uii, hztbn5JYzai đứa7biU qu7biUay trở7biU lạVmwpR4uii bVmwpR4uiàn củaVmwpR4ui mìnztbn5JYzh, VmwpR4uicố gVmwpR4uiắng VmwpR4uiuống thậtVmwpR4ui nhanVmwpR4uih VmwpR4uimón trà7biU ztbn5JYz phỏngztbn5JYz lVmwpR4uiưỡi ấy.ztbn5JYz Rztbn5JYzồi tụi7biU nóVmwpR4ui ztbn5JYzsúc cặnztbn5JYz tràztbn5JYz troztbn5JYzng táVmwpR4uich đúngVmwpR4ui như7biU 7biUlời chỉztbn5JYz VmwpR4uidẫn ztbn5JYz của7biU giztbn5JYzáo ztbn5JYzsư Trelawney7biU, rồiztbn5JYz VmwpR4uiúp nztbn5JYzgược tác7biUh tztbn5JYzrà xztbn5JYzuống cztbn5JYzho VmwpR4uiráo nướcVmwpR4ui xo7biUng 7biUđổi 7biU chVmwpR4uio 7biUnhau đểztbn5JYz bói.
CảVmwpR4ui ztbn5JYzhai đứaztbn5JYz đềuVmwpR4ui 7biUmở sácVmwpR4uih đếnztbn5JYz tr7biUang VmwpR4ui5 vVmwpR4uià VmwpR4ui6. RVmwpR4uion nói:
"Đây r7biUồi. ztbn5JYzBồ thấyztbn5JYz c7biUái gztbn5JYzì 7biUở tronVmwpR4uig tácVmwpR4uih trà7biU củaVmwpR4ui mình?"
Harry đáp:
"Mộtztbn5JYz mVmwpR4uiớ chè7biUm ztbn5JYznhẹp màuVmwpR4ui nâu."
Mộtztbn5JYz l7biUàn 7biUkhói tỏVmwpR4uia 7biUmùi nồ7biUng nztbn5JYzặc trztbn5JYzong cănztbn5JYz phòVmwpR4uing VmwpR4ui chợVmwpR4uit khiếnVmwpR4ui 7biUcho Harztbn5JYzry tVmwpR4uihấy b7biUuồn nVmwpR4uigủ v7biUà đờVmwpR4ui đẫnVmwpR4ui đ7biUi. Tiế7biUng giáoVmwpR4ui VmwpR4uisư Trelawnztbn5JYzey VmwpR4ui kê7biUu gọi7biU saVmwpR4uiu ztbn5JYzlàn VmwpR4uikhói tràztbn5JYz mờVmwpR4ui mịt:
"Các trò7biU ztbn5JYzhãy mở7biU 7biUrộng ztbn5JYzđầu ó7biUc rVmwpR4uia, hztbn5JYzãy đztbn5JYzể ztbn5JYzcho mắztbn5JYzt củVmwpR4uia mìVmwpR4uinh nhìnztbn5JYz xuyêztbn5JYzn 7biUqua ztbn5JYzcõi trần7biU tục!"
Harztbn5JYzry cốztbn5JYz gắztbn5JYzng tập7biU truVmwpR4uing. Sa7biUu kztbn5JYzhi 7biUtham 7biUkhảo cuốVmwpR4uin VmwpR4uiVén Màn7biU Tươ7biUng LaVmwpR4uii, VmwpR4uinó nói:
"Đúng rồi,ztbn5JYz ztbn5JYzbồ ztbn5JYzcó một7biU dấ7biUu thậ7biUp hơi7biU lunztbn5JYzg layVmwpR4ui... VmwpR4ui nghĩaVmwpR4ui lVmwpR4uià bztbn5JYzồ sắpVmwpR4ui phảiztbn5JYz trảVmwpR4uii q7biUua "th7biUử tháchVmwpR4ui vVmwpR4uià đztbn5JYzau kztbn5JYzhổ" ztbn5JYz- xVmwpR4uiin lỗiztbn5JYz VmwpR4uinghe 7biU- 7biU nhưng7biU c7biUó ztbn5JYzmột dVmwpR4uiấu hiệu7biU 7biUcó tVmwpR4uihể 7biUlà mặtVmwpR4ui VmwpR4uitrời. ĐểVmwpR4ui VmwpR4uicoi... nztbn5JYzó ztbn5JYzcó nghĩa7biU 7biUlà "hạnVmwpR4uih VmwpR4ui phúc7biU l7biUớn"... vậyVmwpR4ui là7biU 7biUbồ sắp7biU phả7biUi chVmwpR4uiịu đVmwpR4uiau khổ7biU như7biUng màVmwpR4ui sẽ7biU VmwpR4uirất vui..."
Ron nói:
"Theo ztbn5JYzý ztbn5JYzmình th7biUì 7biUbồ cần7biU phztbn5JYzải đ7biUi kiểm7biU VmwpR4uitra lại7biU cáVmwpR4uii NVmwpR4uiội NhVmwpR4uiãn của7biU bồ."
Cả VmwpR4uihai ztbn5JYzđứa phả7biUi 7biUnén ti7biUếng cườ7biUi ztbn5JYzcủa mìn7biUh 7biUlại v7biUì giáo7biU sztbn5JYzư Tre7biUlawney đanztbn5JYzg nhì7biUn trừng7biU tr7biUừng 7biUvề phíztbn5JYza tụiztbn5JYz nó.
"ztbn5JYzBây giờ7biU đế7biUn phiVmwpR4uiên mình..."
Ron nVmwpR4uigó vô7biU cáztbn5JYzi táztbn5JYzch cztbn5JYzủa ztbn5JYzHarry, ztbn5JYztrán ztbn5JYznó n7biUhăn lztbn5JYzại ztbn5JYzra điztbn5JYzều 7biUsuy tưVmwpR4ui dVmwpR4uiữ lắm.
"Có mộtVmwpR4ui đốmVmwpR4ui tròztbn5JYzn hơiztbn5JYz giố7biUng mVmwpR4uiột VmwpR4uicái nónVmwpR4ui tráztbn5JYzi dư7biUa. K7biUhông chừngztbn5JYz bồVmwpR4ui sắpztbn5JYz làmVmwpR4ui việc7biU chVmwpR4uio BVmwpR4uiộ Phápztbn5JYz Thuật..."
Nó 7biUxoay ztbn5JYztách tr7biUà đểztbn5JYz nhìnztbn5JYz ngượcztbn5JYz lại.
"Nhưng m7biUà VmwpR4uinhìn như7biU vầy7biU th7biUì ztbn5JYznó gztbn5JYziống m7biUột trztbn5JYzái sồiVmwpR4ui hơn.VmwpR4ui.. cVmwpR4uiái gztbn5JYzì vậyVmwpR4ui ta?"
Ron ztbn5JYzdò cuốVmwpR4uin VéVmwpR4uin MVmwpR4uiàn ztbn5JYzTương Lai.
"Vàng tztbn5JYzrời cVmwpR4uiho b7biUất ngờ."ztbn5JYz TuVmwpR4uiyệt c7biUú mèoztbn5JYz. VmwpR4uiBồ cóVmwpR4ui t7biUhể c7biUho mìztbn5JYznh m7biUượn mộztbn5JYzt VmwpR4uiít chztbn5JYzứ? Ở7biU đâyztbn5JYz còVmwpR4uin ztbn5JYzcó VmwpR4uicái gì7biU nữa7biU nè."
Ron lVmwpR4uiại x7biUoay c7biUái VmwpR4uitách trVmwpR4uià mộtVmwpR4ui ztbn5JYzlần nữa.
"Tztbn5JYzrông giốngVmwpR4ui VmwpR4uinhư ztbn5JYzmột cztbn5JYzon thúVmwpR4ui. Ừ,VmwpR4ui đztbn5JYzúng rồi,VmwpR4ui cáztbn5JYzi đầuztbn5JYz thú7biU đâyztbn5JYz... ztbn5JYznó giốngVmwpR4ui 7biUmột c7biUon VmwpR4uihà mãVmwpR4ui... khôngztbn5JYz, mộtVmwpR4ui cVmwpR4uion cừu..."
H7biUarry đểVmwpR4ui bVmwpR4uiật r7biUa mộtVmwpR4ui tiếztbn5JYzng cười7biU VmwpR4uivào đztbn5JYzúng l7biUúc VmwpR4uigiáo VmwpR4uisư 7biUTrelawney đan7biUg đảztbn5JYzo quztbn5JYzanh nó.ztbn5JYz Bàztbn5JYz nóiVmwpR4ui vớiVmwpR4ui vẻztbn5JYz quởVmwpR4ui 7biUmắng Ron:
"Đưaztbn5JYz tôiztbn5JYz xeztbn5JYzm nào,ztbn5JYz tr7biUò kia."
Giáo sưVmwpR4ui rảztbn5JYzo bướcztbn5JYz đếnVmwpR4ui, xVmwpR4uioắn ztbn5JYzcái 7biUtách củ7biUa HVmwpR4uiarry khztbn5JYzỏi taVmwpR4uiy Ro7biUn, mọVmwpR4uii ngườiztbn5JYz tr7biUở nztbn5JYzên 7biUim lặztbn5JYzng, 7biUchờ xem.
"GiVmwpR4uiáo s7biUư chVmwpR4uiăm chztbn5JYzú 7biUnhìn vàVmwpR4uio ztbn5JYzcái tách,7biU VmwpR4uixoay 7biUnó ngưVmwpR4uiợc chiều7biU kiztbn5JYzm đồngztbn5JYz hồ:
"Chim VmwpR4uiưng... VmwpR4uicon y7biUêu ztbn5JYzdấu ạ,ztbn5JYz VmwpR4uicon cóztbn5JYz một7biU kẻ7biU ztbn5JYztử thù."
Hermione thVmwpR4uiì thztbn5JYzầm hơztbn5JYzi to:
"Nhưng màVmwpR4ui aztbn5JYzi ztbn5JYzcũng ztbn5JYzbiết đztbn5JYziều đVmwpR4uió mà."
Giáo sztbn5JYzư quaVmwpR4uiy 7biUlại quắ7biUc mắztbn5JYzt 7biUnhìn c7biUô bé.7biU He7biUrmione vztbn5JYzẫn VmwpR4uinói tiếp:
"Dạ, aVmwpR4uii c7biUũng biết7biU VmwpR4uimà. 7biUAi cũngztbn5JYz biếtVmwpR4ui chuyệnztbn5JYz Haztbn5JYzrry 7biUvà ztbn5JYzKẻ màztbn5JYz aztbn5JYzi cztbn5JYzũng biếVmwpR4uit ztbn5JYzlà VmwpR4uiai đấy."
Harry vztbn5JYzà VmwpR4uiRon ztbn5JYzcùng tr7biUố mắVmwpR4uit nztbn5JYzhìn HermVmwpR4uiione VmwpR4uivới s7biUự VmwpR4ui ztbn5JYzngạc nhi7biUên trộn7biU lẫn7biU niztbn5JYzềm th7biUán ph7biUục. VmwpR4uiTụi nó7biU chVmwpR4uiưa 7biUbao giờ7biU 7biUnghe HVmwpR4uiermione ztbn5JYz 7biUnói cVmwpR4uihuyện vớ7biUi giVmwpR4uiáo vi7biUên bằnztbn5JYzg cáztbn5JYzi giọng7biU nh7biUư vậyztbn5JYz. G7biUiáo sưztbn5JYz Treztbn5JYzlawney chọnVmwpR4ui VmwpR4ui các7biUh 7biUphớt lVmwpR4uiờ cô7biU ztbn5JYzbé. B7biUà lạztbn5JYzi hạztbn5JYz ztbn5JYzđôi VmwpR4uimắt VmwpR4uito cztbn5JYzộ củ7biUa bztbn5JYzà xuztbn5JYzống cáztbn5JYzi tác7biUh củaztbn5JYz VmwpR4ui HarrVmwpR4uiy, vàztbn5JYz VmwpR4uitiếp tụ7biUc xoVmwpR4uiay 7biUtrở VmwpR4uicái tách.
"Dùi cui..VmwpR4ui. ztbn5JYzmột cuộcVmwpR4ui tVmwpR4uiấn côztbn5JYzng. Cztbn5JYzon 7biUyêu dấu7biU 7biUơi, VmwpR4uiđây kVmwpR4uihông p7biUhải VmwpR4uilà mộztbn5JYzt tách7biU t7biUrà vVmwpR4uiui ztbn5JYzvẻ lắm..."
RVmwpR4uion rụtVmwpR4ui rztbn5JYzè thưa:
"Con nghĩVmwpR4ui đztbn5JYzó lVmwpR4uià cá7biUi nón7biU trá7biUi dưa."
"Đầu lâu...7biU hiểmVmwpR4ui họaVmwpR4ui trên7biU đường7biU cVmwpR4uion đ7biUi, co7biUn y7biUêu ạ..."
Tất cảztbn5JYz VmwpR4uibọn trẻ7biU VmwpR4uitrong lớpztbn5JYz giương7biU 7biUmắt 7biUngó gztbn5JYziáo sư7biU ztbn5JYz Trelaztbn5JYzwney VmwpR4uivới VmwpR4uivẻ k7biUinh ztbn5JYzhãi chếtztbn5JYz khiếp7biU 7biUđi đượ7biUc. ztbn5JYzBà xoztbn5JYzay cái7biU tztbn5JYzách lầnztbn5JYz 7biUcuối 7biU cVmwpR4uiùng, VmwpR4uihá hốcVmwpR4ui miztbn5JYzệng, rồiztbn5JYz tVmwpR4uihét lên.
Lại vVmwpR4uiang lVmwpR4uiên một7biU tiến7biUg xoảng7biU 7biUcủa đồztbn5JYz sứVmwpR4ui bể;ztbn5JYz ztbn5JYz Nev7biUille vừ7biUa làmztbn5JYz 7biUtiêu cáVmwpR4uii t7biUách thứVmwpR4ui h7biUai củztbn5JYza nóVmwpR4ui. GiáoVmwpR4ui 7biUsư Trelaw7biUney nVmwpR4uigồi ztbn5JYz thụpVmwpR4ui xuốngztbn5JYz mVmwpR4uiột cáVmwpR4uii ghztbn5JYzế bành7biU t7biUrống, bàVmwpR4uin tztbn5JYzay lónztbn5JYzg láVmwpR4uinh củaVmwpR4ui bVmwpR4uià đè7biU lVmwpR4uiên phía7biU 7biU tVmwpR4uirái 7biUtim mình7biU 7biUvà mắtztbn5JYz bztbn5JYzà nhắmztbn5JYz tVmwpR4uiịt lại.
"Ôi, VmwpR4uicon tVmwpR4uirai của7biU tztbn5JYzôi, cztbn5JYzon VmwpR4uitrai yêuVmwpR4ui dấuztbn5JYz c7biUủa VmwpR4uitôi... không7biU, khôVmwpR4uing VmwpR4uinói rVmwpR4uia ztbn5JYzthì tztbn5JYzốt hơn7biU... khônVmwpR4uig, đừngztbn5JYz hỏiztbn5JYz 7biUtôi thìztbn5JYz hơn..."
Dean TVmwpR4uihomas lậpztbn5JYz tứcVmwpR4ui hỏi:
"Cái gìztbn5JYz VmwpR4uivậy, thztbn5JYzưa giá7biUo sư?"
Mọi người7biU bâVmwpR4uiy giờztbn5JYz đãztbn5JYz VmwpR4uiđứng lVmwpR4uiên, tVmwpR4uiừ ztbn5JYztừ xúmztbn5JYz lại7biU VmwpR4ui đông7biU VmwpR4uiđúc quan7biUh cztbn5JYzái ztbn5JYzbàn 7biUcủa Haztbn5JYzrry VmwpR4uivà Rztbn5JYzon, épVmwpR4ui sáVmwpR4uit VmwpR4uivô cá7biUi ghếztbn5JYz bànztbn5JYzh màVmwpR4ui ztbn5JYzgiáo ztbn5JYz sưVmwpR4ui Trztbn5JYzelawney đanVmwpR4uig ngồi,ztbn5JYz đểztbn5JYz ng7biUó VmwpR4uivô tá7biUch tràVmwpR4ui củVmwpR4uia Harry.
Đôi mắtztbn5JYz t7biUo cộVmwpR4ui của7biU giá7biUo s7biUư Trelawnztbn5JYzey bỗ7biUng mztbn5JYzở r7biUa ztbn5JYzđầy kị7biUch tính:
"Con yVmwpR4uiêu ơi,7biU co7biUn VmwpR4uicó một7biU VmwpR4uiHung tinh."
Har7biUry hVmwpR4uiỏi lại:
"Một cáztbn5JYzi gì7biU ạ?"
Nó cóVmwpR4ui thểztbn5JYz 7biUnói chắVmwpR4uic lVmwpR4uià kVmwpR4uihông phVmwpR4uiải chỉztbn5JYz mộ7biUt mìnVmwpR4uih n7biUó ztbn5JYz ztbn5JYzkhông biztbn5JYzết 7biUHung tin7biUh 7biUlà ztbn5JYzgì. DeaVmwpR4uin ThomVmwpR4uias n7biUhún va7biUi vớ7biUi nó,7biU LaveVmwpR4uinder Bztbn5JYzrown 7biU tVmwpR4uihì l7biUộ vẻVmwpR4ui bốVmwpR4uii rVmwpR4uiối. NVmwpR4uihưng rấtztbn5JYz VmwpR4uinhiều nhữztbn5JYzng đứVmwpR4uia khác7biU 7biUthì rõVmwpR4ui r7biUàng làVmwpR4ui cóztbn5JYz ztbn5JYz biết,VmwpR4ui chúVmwpR4uing 7biUđều giơVmwpR4ui 7biUtay lztbn5JYzên bztbn5JYzịt miệ7biUng vVmwpR4uiới vẻVmwpR4ui hVmwpR4uioảng VmwpR4uisợ v7biUô cùng.
Giáo ztbn5JYzsư Trelaw7biUney kêztbn5JYzu to:
"Hung ztbn5JYztinh cVmwpR4uihiếu, VmwpR4uicon thâztbn5JYzn yêztbn5JYzu ztbn5JYzơi, co7biUn bị7biU HVmwpR4uiung t7biUinh chiếu!"
Trông gVmwpR4uiiáo s7biUư Trelaztbn5JYzwney 7biUcó vẻVmwpR4ui ztbn5JYzbị kíchztbn5JYz động7biU đếVmwpR4uin VmwpR4uinỗi H7biUarry k7biUhông thểVmwpR4ui nà7biUo hztbn5JYziểu đượVmwpR4uic. Bà7biU nói:
"Con VmwpR4uima ztbn5JYzchó ztbn5JYzkhổng ztbn5JYzlồ thư7biUờng lảng7biU v7biUảng VmwpR4uitrong VmwpR4ui ngztbn5JYzhĩa địa!7biU ztbn5JYzCon VmwpR4uitrai y7biUêu ơ7biUi, VmwpR4uiđó lVmwpR4uià mộtVmwpR4ui điềm7biU dữztbn5JYz VmwpR4ui- điềm7biU ztbn5JYzdữ tệ7biU h7biUại ztbn5JYznhứt ztbn5JYz- 7biU điềm7biU chếtztbn5JYz chóc!"
Bao tử7biU HVmwpR4uiarry qu7biUặn đ7biUau. 7biUCon c7biUhó ấy,VmwpR4ui trênVmwpR4ui cztbn5JYzái bVmwpR4uiìa ztbn5JYz củ7biUa cVmwpR4uiuốn Điztbn5JYzềm Bá7biUo TửVmwpR4ui Thầnztbn5JYz ởztbn5JYz tztbn5JYziệm ztbn5JYzsách VmwpR4uiPhú 7biUquí và7biU VmwpR4uiCơ VmwpR4uihàn 7biU- coVmwpR4uin cztbn5JYzhó ấy,7biU VmwpR4uiở ztbn5JYz tronVmwpR4uig bó7biUng tối7biU 7biUcủa đườngztbn5JYz Maztbn5JYzgnolia... ztbn5JYzLavender VmwpR4uiBrown cũztbn5JYzng ztbn5JYzđưa ta7biUy bụmztbn5JYz VmwpR4ui ztbn5JYzmiệng mình7biU lạ7biUi. M7biUọi ngườ7biUi đềVmwpR4uiu nhìVmwpR4uin Harr7biUy. Mọ7biUi người,VmwpR4ui VmwpR4uingoại trừztbn5JYz HermionVmwpR4uie. VmwpR4ui Côztbn5JYz bé7biU đ7biUứng dậyVmwpR4ui, đ7biUi vztbn5JYzòng r7biUa sVmwpR4uiau cztbn5JYzái 7biUghế ztbn5JYzcủa gztbn5JYziáo sư7biU TrVmwpR4uielawney, nóztbn5JYzi VmwpR4uithẳng 7biU thừng:
"Con khô7biUng tztbn5JYzhấy nóVmwpR4ui VmwpR4uigiống H7biUung tin7biUh 7biUchút nào."
Giáp VmwpR4uisư Tre7biUlawney dVmwpR4uiò xztbn5JYzét HermionVmwpR4uie vớztbn5JYzi mVmwpR4uiột vẻ7biU càztbn5JYzng ztbn5JYzlúc cànztbn5JYzg khztbn5JYzó ưa.
"CoVmwpR4uin thânztbn5JYz yztbn5JYzêu VmwpR4uiạ, coVmwpR4uin VmwpR4uitha VmwpR4uilỗi cztbn5JYzho tztbn5JYza kztbn5JYzhi tztbn5JYza ztbn5JYznói ztbn5JYz ztbn5JYzra điề7biUu nVmwpR4uiày nztbn5JYzhé, nhVmwpR4uiưng 7biUta nhậnztbn5JYz tztbn5JYzhấy rấtVmwpR4ui íVmwpR4uit tiVmwpR4uinh h7biUoa pháztbn5JYzt t7biUiết quVmwpR4uianh 7biU ngườiVmwpR4ui củaztbn5JYz con7biU. VmwpR4uiRất íVmwpR4uit VmwpR4uikhả năngVmwpR4ui lĩ7biUnh hộiztbn5JYz đVmwpR4uiối vớ7biUi sztbn5JYzự VmwpR4uicộng VmwpR4uihưởng cztbn5JYzủa tư7biUơng ztbn5JYz tai."
Seamus ztbn5JYzcứ VmwpR4uihết ngoẹoztbn5JYz 7biUđầu saVmwpR4uing bVmwpR4uiên nà7biUy lạiztbn5JYz ngoztbn5JYzẹo đầVmwpR4uiu sanVmwpR4uig ztbn5JYzbên kiVmwpR4uia. VmwpR4uiNó nztbn5JYzói, VmwpR4uimột cztbn5JYzon ztbn5JYzmắt nhztbn5JYzeo khítztbn5JYz lại:
"Nếu mìnhztbn5JYz nhìn7biU VmwpR4uinhư VmwpR4uivầy thìztbn5JYz nó7biU VmwpR4uigiống mztbn5JYzột Hun7biUg tinh,"
Nó n7biUghiêng mztbn5JYzình san7biUg 7biUbên t7biUrái nóiztbn5JYz tiếp:
7biU"Nhưng nếu7biU nztbn5JYzhìn tztbn5JYzừ VmwpR4uichỗ ztbn5JYznày thìVmwpR4ui lạ7biUi g7biUiống VmwpR4uimột cVmwpR4uion lừVmwpR4uia hơn."
Harry VmwpR4uithấy chztbn5JYzính mìnztbn5JYzh cũngVmwpR4ui ztbn5JYzngạc nhiVmwpR4uiên. BVmwpR4uiây giờVmwpR4ui không7biU aztbn5JYzi cóztbn5JYz 7biUvẻ muố7biUn ztbn5JYznhìn VmwpR4uinó cả.ztbn5JYz Nóztbn5JYz nói:
"Chừng nztbn5JYzào VmwpR4uicô v7biUà VmwpR4uicác b7biUạn ztbn5JYzmới quyết7biU địnVmwpR4uih VmwpR4uixong lVmwpR4uià tVmwpR4uiôi cóVmwpR4ui sắpVmwpR4ui chết7biU haztbn5JYzy không?"
Giáo s7biUư Trelaw7biUney l7biUên tiế7biUng, bằngVmwpR4ui giọngVmwpR4ui nVmwpR4uiói VmwpR4uimơ VmwpR4uihồ VmwpR4uinhứt của7biU bà:
"Tôi 7biUcho là7biU cVmwpR4uihúng VmwpR4uita 7biUnên ngVmwpR4uiưng bà7biUi ztbn5JYzhọc nztbn5JYzgày hôm7biU n7biUay VmwpR4uiở đâztbn5JYzy. VVmwpR4uiâng... ztbn5JYzLàm ztbn5JYzơn ztbn5JYztrả lztbn5JYzại đVmwpR4uiồ đạcVmwpR4ui vVmwpR4uiề đúng7biU chỗ..."
Cả l7biUớp ztbn5JYzlặng lẽVmwpR4ui 7biUmang VmwpR4uimấy ztbn5JYzcái táchztbn5JYz đeztbn5JYzm trVmwpR4uiả 7biUlại chVmwpR4uio 7biU giáoVmwpR4ui s7biUư Trela7biUwney v7biUà t7biUhu 7biUdọn sztbn5JYzách vởVmwpR4ui v7biUô cặp.VmwpR4ui ztbn5JYzNgay đếnVmwpR4ui RoVmwpR4uin cũ7biUng 7biUtránh ztbn5JYz áztbn5JYznh mắtztbn5JYz củaVmwpR4ui Harry.
GiáoVmwpR4ui ztbn5JYzsư Treztbn5JYzlawney ztbn5JYznói một7biU VmwpR4uicách yztbn5JYzếu ớt:
"H7biUẹn đến7biU kztbn5JYzhi chúnVmwpR4uig VmwpR4uita gặpVmwpR4ui lại,VmwpR4ui ph7biUúc lànVmwpR4uih 7biUcho cáVmwpR4uic 7biUtrò. Ôi7biU, cVmwpR4uion y7biUêu quíztbn5JYz ơi..."
Giáo ztbn5JYzsư chỉ7biU vào7biU Neville:
"Lần sztbn5JYzau co7biUn 7biUsẽ trztbn5JYzễ, c7biUho nêVmwpR4uin cztbn5JYzon hãztbn5JYzy cốztbn5JYz 7biUgắng c7biUhăm hVmwpR4uiơn ztbn5JYzđể tztbn5JYzheo 7biUcho kịp."
Harry, 7biURon vztbn5JYzà Her7biUmione t7biUrèo xuống7biU cáztbn5JYzi ztbn5JYzthang d7biUây VmwpR4ui củVmwpR4uia g7biUiáo sưVmwpR4ui Tztbn5JYzrelawney rồVmwpR4uii ztbn5JYzxuống cáiztbn5JYz cầuVmwpR4ui tVmwpR4uihang xoVmwpR4uiắn, tztbn5JYzrong 7biUim lặVmwpR4uing, rồi7biU ztbn5JYz c7biUùng đVmwpR4uii đếnVmwpR4ui 7biUlớp BiếnVmwpR4ui c7biUủa giáztbn5JYzo VmwpR4uisư McGonagVmwpR4uiall. Tụiztbn5JYz nóztbn5JYz ztbn5JYzmất nVmwpR4uihiều thztbn5JYzì gztbn5JYziờ 7biU tìm7biU pVmwpR4uihòng hztbn5JYzọc đếztbn5JYzn nỗi7biU mặcVmwpR4ui dù7biU VmwpR4uiđã rztbn5JYzời lớztbn5JYzp họ7biUc TiVmwpR4uiên ztbn5JYztri khVmwpR4uiá s7biUớm, ztbn5JYzmà khVmwpR4uii ztbn5JYz bướcztbn5JYz VmwpR4uivào phòng7biU 7biUhọc mônVmwpR4ui Biztbn5JYzến, th7biUì c7biUũng vừa7biU lú7biUc vàoztbn5JYz tztbn5JYziết hVmwpR4uiọc mới.
Harry 7biUchọn 7biUmột ztbn5JYzcái ghztbn5JYzế VmwpR4uicuối phòng7biU học,ztbn5JYz VmwpR4uicó VmwpR4uicảm 7biU ztbn5JYzgiác nhztbn5JYzư t7biUhể VmwpR4uinó đaVmwpR4uing ngồiVmwpR4ui ở7biU mVmwpR4uiột 7biUvị trztbn5JYzí đượVmwpR4uic cVmwpR4uihiếu sángztbn5JYz tập7biU truVmwpR4uing; cả7biU lVmwpR4uiớp 7biU hztbn5JYzình n7biUhư cứztbn5JYz pztbn5JYzhóng VmwpR4uinhững cáztbn5JYzi liVmwpR4uiếc t7biUrộm vềVmwpR4ui p7biUhía nó,ztbn5JYz nhưVmwpR4ui thVmwpR4uiể 7biUnó ztbn5JYzsắp ngVmwpR4uiã ztbn5JYz 7biUlăn VmwpR4uira chếtztbn5JYz VmwpR4uibất cVmwpR4uiứ lúcVmwpR4ui n7biUào. VmwpR4uiHarry hầu7biU nhVmwpR4uiư khztbn5JYzông VmwpR4uinghe ztbn5JYzgiáo s7biUư McGon7biUagall 7biU gi7biUảng đztbn5JYzược đVmwpR4uiiều gìVmwpR4ui vềVmwpR4ui ztbn5JYzAmimagi ztbn5JYz- nhữngztbn5JYz VmwpR4uiphù thủyVmwpR4ui có7biU khả7biU VmwpR4uinăng biếVmwpR4uin tVmwpR4uihành 7biU tVmwpR4uihú vậtVmwpR4ui VmwpR4uitheo ý7biU 7biUmuốn. VmwpR4uiNó ztbn5JYzthậm chíztbn5JYz cũn7biUg khôVmwpR4uing nhìVmwpR4uin k7biUhi ztbn5JYzgiáo sVmwpR4uiư McGona7biUgall 7biU t7biUự biVmwpR4uiến mìztbn5JYznh thVmwpR4uiành mVmwpR4uiột VmwpR4uicon mèztbn5JYzo mướVmwpR4uip cònztbn5JYz VmwpR4uidấu mắtVmwpR4ui k7biUiếng quanVmwpR4uih VmwpR4uiđôi mắztbn5JYzt n7biUgay 7biU trVmwpR4uiước 7biUmặt VmwpR4uibọn trẻ.
Khi bà7biU tVmwpR4uirở lạztbn5JYzi nguVmwpR4uiyên hìnztbn5JYzh 7biUsau mộtztbn5JYz tiếnztbn5JYzg nổztbn5JYz n7biUgắn gọnVmwpR4ui "bụp"ztbn5JYz nh7biUo nhỏ,7biU bztbn5JYzà ztbn5JYzlạ VmwpR4uilùng nhVmwpR4uiìn quanztbn5JYzh VmwpR4uilũ ztbn5JYzhọc trò:
"Thực ztbn5JYztình 7biUthì VmwpR4uihôm nztbn5JYzay tấtVmwpR4ui c7biUả cztbn5JYzác co7biUn bztbn5JYzị làmVmwpR4ui saVmwpR4uio VmwpR4ui vậztbn5JYzy? KVmwpR4uihông hẳ7biUn cVmwpR4uió vấn7biU đztbn5JYzề, n7biUhưng ztbn5JYzđây VmwpR4uilà 7biUlần đầu7biU tztbn5JYziên màztbn5JYz lớpVmwpR4ui học7biU k7biUhông VmwpR4uivỗ VmwpR4ui ztbn5JYztay ztbn5JYztrước sựztbn5JYz ztbn5JYzbiến hztbn5JYzình củVmwpR4uia cô."
Đầu cVmwpR4uiủa mVmwpR4uiọi ngưztbn5JYzời lạiztbn5JYz hướngVmwpR4ui vềztbn5JYz Ha7biUrry, nh7biUưng kVmwpR4uihông ztbn5JYzai nóztbn5JYzi gì7biU. T7biUhế rồi,7biU HeVmwpR4uirmione gVmwpR4uiiơ tay:
"Thưa7biU VmwpR4uicô, 7biUtụi cztbn5JYzon vztbn5JYzừa 7biUmới VmwpR4uihọc lớpVmwpR4ui T7biUiên t7biUri đầuztbn5JYz tiztbn5JYzên VmwpR4uicủa tụiVmwpR4ui ztbn5JYzcon, vàztbn5JYz ztbn5JYztụi cztbn5JYzon đã7biU ztbn5JYzhọc ztbn5JYzbài ztbn5JYzbói lá7biU tràztbn5JYz, và..."
Giáo sưztbn5JYz McGonVmwpR4uiagall bVmwpR4uiỗng ztbn5JYznghiêm tranztbn5JYzg lại:
"A, VmwpR4uira vậy.7biU Kh7biUông cầnVmwpR4ui pztbn5JYzhải nóiztbn5JYz tVmwpR4uihêm nữa,ztbn5JYz HermiVmwpR4uione à7biU. Cá7biUc 7biUtrò nztbn5JYzói VmwpR4uicho tVmwpR4uiôi 7biUnghe xemztbn5JYz, aVmwpR4uii tronVmwpR4uig sốztbn5JYz c7biUác t7biUrò sztbn5JYzẽ chếtztbn5JYz troztbn5JYzng nămztbn5JYz nay?"
Mọi7biU VmwpR4uingười ztbn5JYztròn mắtVmwpR4ui nhztbn5JYzìn sVmwpR4uiững 7biUgiáo sưztbn5JYz McGonagall.
Cuối VmwpR4uicùng HVmwpR4uiarry nói:
"Thưa cô,7biU coVmwpR4uin ạ."
GiáoVmwpR4ui sư7biU McGon7biUagall nhVmwpR4uiìn chằmztbn5JYz VmwpR4uichằm Hztbn5JYzarry bằngVmwpR4ui 7biUđôi mắtztbn5JYz nh7biUỏ sá7biUng l7biUong lanh:
"Thì rVmwpR4uia vậyVmwpR4ui. VmwpR4uiVậy cVmwpR4uion ztbn5JYzcũng ztbn5JYznên hiztbn5JYzểu, Har7biUry à7biU, VmwpR4uitừ 7biU kh7biUi giáztbn5JYzo sưztbn5JYz ztbn5JYzTrelawney đ7biUến trường7biU n7biUày, m7biUỗi nVmwpR4uiăm côVmwpR4ui ấyztbn5JYz đềuVmwpR4ui tiênztbn5JYz ztbn5JYzđoán cáiVmwpR4ui VmwpR4ui ch7biUết củaztbn5JYz một7biU hztbn5JYzọc si7biUnh. 7biUMà chưVmwpR4uia a7biUi tron7biUg sVmwpR4uiố ztbn5JYzđó chếtztbn5JYz cảztbn5JYz. NVmwpR4uihìn thVmwpR4uiấy 7biUđiềm 7biU báoztbn5JYz tửztbn5JYz thầztbn5JYzn 7biUlà c7biUái cztbn5JYzách màztbn5JYz ztbn5JYzgiáo sưztbn5JYz Tre7biUlawney kh7biUoái dùng7biU nhztbn5JYzứt VmwpR4uiđể VmwpR4uichào 7biU mừng7biU ztbn5JYzmột lztbn5JYzớp VmwpR4uihọc ztbn5JYzsinh mới.7biU C7biUô VmwpR4uikhông VmwpR4uibao VmwpR4uigiờ mu7biUốn 7biUnói xztbn5JYzấu VmwpR4uiđồng nghiệztbn5JYzp, ztbn5JYz nhưng..."
Giáo sVmwpR4uiư McGonaVmwpR4uigall 7biUchợt ngừng7biU nóVmwpR4uii, mũVmwpR4uii của7biU cô7biU ztbn5JYztrắng nhợtztbn5JYz ztbn5JYzđi. ztbn5JYzCô nó7biUi ti7biUếp, VmwpR4uibình tVmwpR4uiĩnh hơn:
"Tiên ztbn5JYztri lztbn5JYzà mộtztbn5JYz troVmwpR4uing nhữnVmwpR4uig nVmwpR4uigành phztbn5JYzáp thuậtVmwpR4ui 7biU ké7biUm ztbn5JYzchính xáVmwpR4uic nhứt.VmwpR4ui ztbn5JYzCô kztbn5JYzhông gVmwpR4uiiấu 7biUcon rằngztbn5JYz côVmwpR4ui cóVmwpR4ui rất7biU ztbn5JYzít kztbn5JYziên nhẫnVmwpR4ui vớiztbn5JYz bztbn5JYzộ 7biU mztbn5JYzôn đóVmwpR4ui. Nhữ7biUng nh7biUà t7biUiên tztbn5JYzri thựcVmwpR4ui sVmwpR4uiự rấtVmwpR4ui hiế7biUm v7biUà giáoVmwpR4ui s7biUư Trelawney..."
Giáo 7biUsư McGonaVmwpR4uigall ztbn5JYzngừng mộtVmwpR4ui lầnVmwpR4ui nztbn5JYzữa, r7biUồi ztbn5JYzlại VmwpR4uinói tiếp7biU vớiztbn5JYz giọngVmwpR4ui 7biUhai nămVmwpR4ui rõVmwpR4ui mười:
"Cô thztbn5JYzấy sứVmwpR4uic VmwpR4uikhỏe 7biUcủa coVmwpR4uin ztbn5JYzrất tztbn5JYzốt, Hztbn5JYzarry à,ztbn5JYz 7biUcho ztbn5JYz nVmwpR4uiên VmwpR4uicon ztbn5JYzsẽ VmwpR4uibỏ quáVmwpR4ui cztbn5JYzho côVmwpR4ui nếuztbn5JYz cVmwpR4uiô khôVmwpR4uing th7biUa ch7biUo 7biUcon phầnztbn5JYz bàVmwpR4uii tậztbn5JYzp hômVmwpR4ui na7biUy. VmwpR4ui CVmwpR4uiô 7biUcam đoan7biU lVmwpR4uià ztbn5JYznếu VmwpR4uicon chế7biUt tVmwpR4uihì coVmwpR4uin m7biUới khôn7biUg ztbn5JYzcần nộp7biU bàiVmwpR4ui chVmwpR4uio cô."
Hermione ztbn5JYzbật c7biUười. VmwpR4uiHarry cảztbn5JYzm thấyVmwpR4ui kháVmwpR4ui hztbn5JYzơn. Cũngztbn5JYz ztbn5JYz khóVmwpR4ui mà7biU cảm7biU thấyVmwpR4ui sVmwpR4uiợ hãiVmwpR4ui một7biU dúztbn5JYzm lá7biU trztbn5JYzà khVmwpR4uii mà7biU ngườiztbn5JYz VmwpR4uita 7biUkhông cò7biUn VmwpR4uiở tro7biUng VmwpR4ui 7biUbối ztbn5JYzcảnh l7biUớp 7biUhọc của7biU giáVmwpR4uio VmwpR4uisư 7biUTrelawney: â7biUm VmwpR4uiu á7biUnh 7biUđèn đỏztbn5JYz sậVmwpR4uim và7biU tỏaztbn5JYz r7biUa ztbn5JYz mộtztbn5JYz 7biUthứ VmwpR4uimùi khiztbn5JYzến nVmwpR4uigười tVmwpR4uia m7biUụ VmwpR4uimẫm đi.
Tuy nhiVmwpR4uiên khztbn5JYzông phảiVmwpR4ui VmwpR4uiai cũ7biUng tVmwpR4uiin theVmwpR4uio giáoztbn5JYz 7biUsư McGonag7biUall. Trông7biU 7biURon vẫVmwpR4uin lVmwpR4uio VmwpR4uiâu dữVmwpR4ui lắm.ztbn5JYz CòVmwpR4uin Laven7biUder tztbn5JYzhì vẫ7biUn rùVmwpR4ui rì:
"Vậy chVmwpR4uiứ mztbn5JYzấy VmwpR4uicái VmwpR4uitách c7biUủa Nevill7biUe tztbn5JYzhì sao?"
Khi hếtztbn5JYz giVmwpR4uiờ lớpztbn5JYz 7biUhọc B7biUiến, bọn7biU tztbn5JYzrẻ nh7biUập v7biUào VmwpR4uiđám ztbn5JYz VmwpR4uiđông 7biUđang rVmwpR4uiần 7biUrần ké7biUo tớiztbn5JYz VmwpR4uiĐại ztbn5JYzSảnh đườnztbn5JYzg đểztbn5JYz ztbn5JYzăn t7biUrưa. Hermion7biUe đẩyztbn5JYz m7biUột VmwpR4ui cVmwpR4uiái d7biUĩa thịtVmwpR4ui hVmwpR4uiầm ztbn5JYzvề pztbn5JYzhía Ron:
"Vui lztbn5JYzên điztbn5JYz chztbn5JYzứ, 7biURon. Bồztbn5JYz đVmwpR4uiã 7biUnghe gVmwpR4uiiáo 7biUsư McGonagaVmwpR4uill nVmwpR4uiói rồi7biU đó."
Ro7biUn múcVmwpR4ui VmwpR4uimấy muỗngVmwpR4ui thịtVmwpR4ui hầztbn5JYzm ch7biUo VmwpR4uivô dĩaVmwpR4ui ztbn5JYzcủa nVmwpR4uió, cầVmwpR4uim VmwpR4uinĩa lên,VmwpR4ui 7biUnhưng kztbn5JYzhông ăztbn5JYzn nổVmwpR4uii. Nóztbn5JYz nóiVmwpR4ui bằngVmwpR4ui mộtVmwpR4ui g7biUiọng ztbn5JYznhỏ vztbn5JYzà 7biUnghiêm túc:
"Harry, VmwpR4uibồ ztbn5JYzchưa từngztbn5JYz nhìztbn5JYzn ztbn5JYzthấy mộVmwpR4uit coztbn5JYzn ch7biUó đenVmwpR4ui 7biUto lớnVmwpR4ui ởztbn5JYz bấztbn5JYzt VmwpR4uicứ đâu,VmwpR4ui p7biUhải không?"
Harztbn5JYzry nói:
"Có7biU, mVmwpR4uiình VmwpR4uithấy rồi.VmwpR4ui 7biUCái đêm7biU mà7biU mztbn5JYzình bỏztbn5JYz nhVmwpR4uià ztbn5JYzdì dượnztbn5JYzg DurslVmwpR4uiey rztbn5JYza đ7biUi, mztbn5JYzình đã7biU nhìn7biU t7biUhấy mVmwpR4uiột con."
Ron 7biUbuông VmwpR4uinĩa khiến7biU chiếVmwpR4uic 7biUnĩa rơ7biUi xuVmwpR4uiống, ztbn5JYzkêu leVmwpR4uing keng.
H7biUermione vẫnVmwpR4ui bìn7biUh tĩnh:
"Có lẽVmwpR4ui VmwpR4uilà mộVmwpR4uit VmwpR4uicon chó7biU hoang."
Ron nhVmwpR4uiìn Herztbn5JYzmione 7biUnhư thểztbn5JYz côztbn5JYz béVmwpR4ui VmwpR4uinày đã7biU m7biUất trí7biU rồi.
"Hermione, n7biUếu HaVmwpR4uirry từztbn5JYzng nVmwpR4uihìn thấy7biU ztbn5JYzHung ztbn5JYztinh, 7biU thìVmwpR4ui... ztbn5JYzthì xuztbn5JYzi lắm.7biU ztbn5JYzCậu... cậu7biU Biliuztbn5JYzs củaztbn5JYz mìnhVmwpR4ui từnztbn5JYzg thấ7biUy mộtVmwpR4ui co7biUn và7biU... ztbn5JYz cậVmwpR4uiu ấyVmwpR4ui chếtVmwpR4ui tro7biUng vò7biUng haztbn5JYzi mươiVmwpR4ui 7biUbốn tiếngztbn5JYz đVmwpR4uiồng h7biUồ sau!"
Hermione ztbn5JYzvừa VmwpR4uitự rótztbn5JYz chztbn5JYzo mìnVmwpR4uih móVmwpR4uin VmwpR4uinước VmwpR4uiép 7biUbí rợ,ztbn5JYz vừa7biU vuVmwpR4uii vẻ7biU nói:
"Ngztbn5JYzẫu nhiêztbn5JYzn tr7biUùng VmwpR4uihợp ấy7biU mà!"
Ron VmwpR4uibắt đầu7biU nổi7biU nóng:
"Bồ kVmwpR4uihông b7biUiết bồ7biU đangVmwpR4ui n7biUói vztbn5JYzề cáiztbn5JYz ztbn5JYzgì VmwpR4uisao? Hun7biUg tVmwpR4uiinh VmwpR4uikhiến ch7biUo ph7biUù thủy7biU ztbn5JYznào cũztbn5JYzng ztbn5JYzphải 7biUsợ tVmwpR4uié khó7biUi luVmwpR4uiôn ấy."
Hermion7biUe lênztbn5JYz gi7biUọng chị7biU Hai:
"Vậy tztbn5JYzhì bồ7biU nói7biU đúng7biU đó,ztbn5JYz 7biUhọ nztbn5JYzhìn thấy7biU HuVmwpR4uing tiztbn5JYznh, VmwpR4ui 7biUvà họVmwpR4ui chếVmwpR4uit 7biUvì sợ.7biU Hun7biUg tin7biUh khVmwpR4uiông phảiVmwpR4ui làztbn5JYz mztbn5JYzột điztbn5JYzềm chếtztbn5JYz chóVmwpR4uic m7biUà VmwpR4uilà 7biU nguyênztbn5JYz nztbn5JYzhân ztbn5JYzchết ztbn5JYzchóc! Và7biU Harrztbn5JYzy v7biUẫn còztbn5JYzn bên7biU cạztbn5JYznh ztbn5JYzchúng 7biUta làVmwpR4ui bở7biUi ztbn5JYzvì bạ7biUn 7biU VmwpR4uiấy khôngztbn5JYz ngVmwpR4uiu VmwpR4uiđến mứcVmwpR4ui nztbn5JYzhìn thấyztbn5JYz ztbn5JYzmột ztbn5JYzHung tVmwpR4uiinh làztbn5JYz nghĩ:VmwpR4ui thôiztbn5JYz rồiVmwpR4ui, ztbn5JYzmình ztbn5JYz chếtztbn5JYz phứVmwpR4uit chVmwpR4uio rồi."
RVmwpR4uion háztbn5JYz miệnVmwpR4uig vVmwpR4uiề phíVmwpR4uia Hermioztbn5JYzne nhưngVmwpR4ui kh7biUông thốtVmwpR4ui VmwpR4ui được7biU lờztbn5JYzi ztbn5JYznào. C7biUòn Hermi7biUone VmwpR4uithì mztbn5JYzở túiztbn5JYz xáchztbn5JYz củaVmwpR4ui mìVmwpR4uinh lấyVmwpR4ui ztbn5JYzra mztbn5JYzột cuztbn5JYzốn Sốztbn5JYz ztbn5JYz Hztbn5JYzọc mớVmwpR4uii toanhztbn5JYz, mởztbn5JYz rztbn5JYza vVmwpR4uià ztbn5JYztựa quyể7biUn sácztbn5JYzh VmwpR4uivào bìztbn5JYznh đựng7biU nư7biUớc trái7biU ztbn5JYzcây VmwpR4uiép. VmwpR4ui ztbn5JYzCô bé7biU vừVmwpR4uia dò7biU tìmztbn5JYz tranVmwpR4uig sác7biUh vừa7biU nói:
"Mình t7biUhấy VmwpR4uimôn Tiênztbn5JYz tztbn5JYzri VmwpR4uicó vẻVmwpR4ui 7biUmơ hồ7biU quá.ztbn5JYz 7biUTheo ztbn5JYzý mìnhztbn5JYz thVmwpR4uiì nhiềuVmwpR4ui ướcztbn5JYz đoán7biU quá."
ztbn5JYzRon nó7biUng n7biUảy bảo:
VmwpR4ui"Không cVmwpR4uió VmwpR4uigì ztbn5JYzlà mztbn5JYzơ hVmwpR4uiồ vềVmwpR4ui Hun7biUg tiVmwpR4uinh trztbn5JYzong ztbn5JYzcái t7biUách đóztbn5JYz hếtztbn5JYz á!"
Hermionztbn5JYze đ7biUiềm đạm:
"Bồ 7biUđâu VmwpR4uicó tựVmwpR4ui tztbn5JYzin VmwpR4uinhư vậy7biU lztbn5JYzúc b7biUồ nVmwpR4uiói với7biU H7biUarry ztbn5JYzđó làztbn5JYz mộztbn5JYzt coztbn5JYzn cừu."
7biU"Giáo 7biUsư Tre7biUlawney nóztbn5JYzi 7biUbồ phá7biUt tiếtztbn5JYz rấtztbn5JYz ítztbn5JYz tinVmwpR4uih ztbn5JYzhoa! Chztbn5JYzẳng qVmwpR4uiua b7biUồ khztbn5JYzông tztbn5JYzhích ztbn5JYzbị VmwpR4uidở 7biUmột môztbn5JYzn nàztbn5JYzo hếtVmwpR4ui 7biUmà thôi."
Ron đãVmwpR4ui chạmztbn5JYz đúztbn5JYzng n7biUọc. HerVmwpR4uimione quăng7biU phịchztbn5JYz 7biUcuốn sVmwpR4uiách SVmwpR4uiố 7biUHọc xuốn7biUg VmwpR4uibàn VmwpR4uiăn, m7biUạnh đếnztbn5JYz ztbn5JYznỗi mVmwpR4uiấy m7biUẩu thị7biUt hVmwpR4uiầm vztbn5JYzà c7biUà rốt7biU ztbn5JYzvăng tztbn5JYzứ tán.
"Nếu ztbn5JYzgiỏi môztbn5JYzn Tiê7biUn trztbn5JYzi ztbn5JYzcó ngVmwpR4uihĩa l7biUà tztbn5JYzôi phVmwpR4uiải giztbn5JYzả ztbn5JYz bộVmwpR4ui nhìn7biU thấVmwpR4uiy đ7biUiềm bztbn5JYzáo ztbn5JYzcái ch7biUết tronVmwpR4uig ztbn5JYzmột dVmwpR4uiúm láztbn5JYz tztbn5JYzrà 7biUsao? NếuVmwpR4ui vậyVmwpR4ui thVmwpR4uiì tôiVmwpR4ui VmwpR4ui khôngVmwpR4ui ztbn5JYzchắc làztbn5JYz tztbn5JYzôi sẽztbn5JYz cò7biUn tiếztbn5JYzp tụVmwpR4uic 7biUhọc mztbn5JYzôn đóztbn5JYz nữaztbn5JYz khôVmwpR4uing! BàiVmwpR4ui ztbn5JYzhọc đó7biU mà7biU VmwpR4ui 7biUso vớiztbn5JYz lớpVmwpR4ui VmwpR4uiSố HọcVmwpR4ui của7biU tVmwpR4uiôi thì7biU chẳ7biUng kztbn5JYzhác ztbn5JYzgì đốnztbn5JYzg rác!"
Cô ztbn5JYzbé VmwpR4uivớ lấztbn5JYzy cztbn5JYzái tztbn5JYzúi xáchVmwpR4ui củaVmwpR4ui mìnhVmwpR4ui ztbn5JYzvà ztbn5JYzbỏ đi.
Ron VmwpR4uicau cóztbn5JYz nhztbn5JYzìn th7biUeo c7biUô bé,VmwpR4ui nztbn5JYzó nói7biU vớiztbn5JYz Harry:
"HermiVmwpR4uione nó7biUi cáiVmwpR4ui gztbn5JYzì vậy?VmwpR4ui Nztbn5JYzó đãVmwpR4ui họVmwpR4uic qztbn5JYzua lớpztbn5JYz Sốztbn5JYz họcVmwpR4ui nàoVmwpR4ui đâu?"
*****
7biUSau VmwpR4uibữa 7biUăn trưa,7biU Har7biUry mừnztbn5JYzg VmwpR4uilà đượVmwpR4uic rztbn5JYza khỏiztbn5JYz tòaVmwpR4ui 7biU lâ7biUu đài.VmwpR4ui C7biUơn mưaVmwpR4ui đêmztbn5JYz quztbn5JYza đã7biU tạnh;7biU bầuVmwpR4ui trời7biU ztbn5JYzquang đ7biUãng, v7biUà cỏztbn5JYz t7biUhì 7biUxanh ztbn5JYz mềVmwpR4uim, ướtztbn5JYz mượt7biU dư7biUới châztbn5JYzn k7biUhi VmwpR4uibọn t7biUrẻ VmwpR4uibăng quVmwpR4uia ztbn5JYzsân đ7biUể đếnVmwpR4ui buổiVmwpR4ui họ7biUc đầu7biU VmwpR4ui tztbn5JYziên cVmwpR4uiủa lớpztbn5JYz Chămztbn5JYz sóc7biU Siztbn5JYznh vật7biU HuyVmwpR4uiền bí.
Ron vàVmwpR4ui HeVmwpR4uirmione ztbn5JYzkhông VmwpR4uithèm 7biUnói chuyztbn5JYzện vớ7biUi n7biUhau 7biU nữa.VmwpR4ui H7biUarry 7biUim lặngztbn5JYz đztbn5JYzi bê7biUn cạnhVmwpR4ui ztbn5JYzhai bạnVmwpR4ui ztbn5JYzkhi VmwpR4uicả bọnVmwpR4ui cùnztbn5JYzg đ7biUi 7biUxuống dốc7biU cztbn5JYzỏ VmwpR4ui VmwpR4uiđể đếnVmwpR4ui căztbn5JYzn cVmwpR4uihòi củaVmwpR4ui lãVmwpR4uio Hagri7biUd nằ7biUm VmwpR4uibên bì7biUa khztbn5JYzu Rừng7biU Cấm.VmwpR4ui Đếnztbn5JYz khVmwpR4uii nhì7biUn VmwpR4ui th7biUấy b7biUa cztbn5JYzái l7biUưng quztbn5JYzá ưztbn5JYz q7biUuen thuộc7biU ởVmwpR4ui đằngztbn5JYz trư7biUớc tụiztbn5JYz VmwpR4uinó, Harr7biUy m7biUới nVmwpR4uihận r7biUa ztbn5JYz rằng7biU tụi7biU VmwpR4uinó VmwpR4uisẽ p7biUhải h7biUọc mztbn5JYzôn này7biU chunVmwpR4uig với7biU 7biUbọn họcVmwpR4ui sin7biUh VmwpR4uibên nhVmwpR4uià 7biU SVmwpR4uilytherin. Maztbn5JYzlfoy đangVmwpR4ui hàztbn5JYzo h7biUứng nóiVmwpR4ui chuyệnVmwpR4ui v7biUới Cztbn5JYzrabbe vàVmwpR4ui VmwpR4uiGoyle, làm7biU c7biUho ztbn5JYz ztbn5JYzhai đứaVmwpR4ui đVmwpR4uió cườiVmwpR4ui nhưztbn5JYz nắztbn5JYzc nẻ.ztbn5JYz Ha7biUrry đoan7biU chắztbn5JYzc ztbn5JYzlà mìnztbn5JYzh biếtVmwpR4ui tụiztbn5JYz kVmwpR4uiia đVmwpR4uiang ztbn5JYz 7biUnói về7biU chVmwpR4uiuyện gì.
L7biUão Ha7biUgrid ztbn5JYzđứng ng7biUay trướcztbn5JYz 7biUcăn chVmwpR4uiòi đểztbn5JYz 7biUchào đóVmwpR4uin 7biU 7biUhọc ztbn5JYzsinh đến7biU lớpztbn5JYz c7biUủa 7biUmình, sừnztbn5JYzg sữngztbn5JYz tronVmwpR4uig tấ7biUm á7biUo khoVmwpR4uiác b7biUằng 7biUda 7biUchuột ztbn5JYz chũi7biU, c7biUon chztbn5JYzó săn7biU Fanztbn5JYzg đứngVmwpR4ui VmwpR4uisát gótztbn5JYz cztbn5JYzhủ, 7biUcó 7biUvẻ bVmwpR4uiồn ch7biUồn VmwpR4uinhư thVmwpR4uiể khônVmwpR4uig ztbn5JYz ztbn5JYzchờ đư7biUợc VmwpR4uinữa 7biUphút bắtztbn5JYz đầu.
Lão HaVmwpR4uigrid gọi:
"LạiVmwpR4ui đztbn5JYzây, VmwpR4uinào, tiVmwpR4uiến VmwpR4uilại VmwpR4uigần đây!"
Học tròVmwpR4ui ztbn5JYztiến đếnVmwpR4ui 7biUgần bênztbn5JYz lão.
"Bữa n7biUay, tVmwpR4uiôi đVmwpR4uiãi VmwpR4uicác trztbn5JYzò một7biU bữaztbn5JYz ztbn5JYzra hồn!VmwpR4ui Các7biU ztbn5JYz trò7biU sắ7biUp họcztbn5JYz mộtztbn5JYz ztbn5JYzbài họcVmwpR4ui vĩztbn5JYz đại!7biU MọiVmwpR4ui 7biUngười c7biUó mặt7biU 7biUđông đủztbn5JYz chVmwpR4uiưa? ztbn5JYzĐược rồVmwpR4uii, ztbn5JYz đi7biU t7biUheo tôi."
Trong mộ7biUt thoáVmwpR4uing khVmwpR4uió chịu,7biU HVmwpR4uiarry nghVmwpR4uiĩ k7biUhông VmwpR4ui chừngVmwpR4ui l7biUão Hagri7biUd đa7biUng dắtVmwpR4ui cảztbn5JYz b7biUọn v7biUô rừn7biUg. Nhztbn5JYzững kztbn5JYzinh nghiệm7biU khốVmwpR4uin k7biUhổ VmwpR4uimà ztbn5JYz Harr7biUy đã7biU từnVmwpR4uig nếmVmwpR4ui trảiVmwpR4ui ởztbn5JYz t7biUrong 7biUkhu rừngVmwpR4ui đóVmwpR4ui kể7biU nztbn5JYzhư đVmwpR4uiủ VmwpR4uiđể nóVmwpR4ui nhớ7biU s7biUuốt đời7biU VmwpR4ui ztbn5JYzrồi. 7biUTuy nztbn5JYzhiên, lãztbn5JYzo VmwpR4uiHagrid dẫnztbn5JYz ztbn5JYzchúng điztbn5JYz vòztbn5JYzng quVmwpR4uia rặng7biU cây,VmwpR4ui vztbn5JYzà nVmwpR4uiăm phútVmwpR4ui ztbn5JYz s7biUau thì7biU mVmwpR4uiọi ngườiVmwpR4ui VmwpR4uinhận thztbn5JYzấy mìnhztbn5JYz đVmwpR4uiang đứnztbn5JYzg bênVmwpR4ui ngoài7biU mộtVmwpR4ui ztbn5JYznơi 7biUcó vẻ7biU nhưztbn5JYz 7biU mộtztbn5JYz 7biUbãi chztbn5JYzăn ng7biUựa VmwpR4uinho VmwpR4uinhỏ. Nhưng7biU mà7biU 7biUbên tr7biUong bãVmwpR4uii cVmwpR4uihăn kh7biUông thấVmwpR4uiy VmwpR4uicó 7biUcon ztbn5JYz gì7biU hết.
Lão Hagr7biUid gọi:
"Mọi ngưVmwpR4uiời hãztbn5JYzy lVmwpR4uiại 7biUđây tập7biU t7biUrung q7biUuanh hàng7biU r7biUào! VmwpR4ui Như7biU vậyVmwpR4ui đóztbn5JYz VmwpR4ui- VmwpR4uiSao cVmwpR4uiho chắc7biU chắnztbn5JYz nhì7biUn thấyztbn5JYz rVmwpR4uiõ 7biUnha. ztbn5JYzBây giờVmwpR4ui, việc7biU 7biUđầu ti7biUên ztbn5JYz t7biUất cảztbn5JYz c7biUác trVmwpR4uiò cầnztbn5JYz làVmwpR4uim VmwpR4uilà mở7biU sách7biU ra..."
"Bằng ztbn5JYzcách nào?"
7biUGiọng Malfo7biUy vaztbn5JYzng lê7biUn nh7biUừa nhựa,7biU ztbn5JYzlạnh lùng7biU. LãVmwpR4uio ztbn5JYzHagrid ztbn5JYzhỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lậpVmwpR4ui lại:
"LàVmwpR4uim sa7biUo mVmwpR4uià mởztbn5JYz sVmwpR4uiách r7biUa đưztbn5JYzợc chứ?"
Malztbn5JYzfoy ztbn5JYzrút c7biUuốn Quái7biU T7biUhư VềVmwpR4ui QVmwpR4uiuái Vậztbn5JYzt VmwpR4uicủa n7biUó rztbn5JYza. ztbn5JYz CuVmwpR4uiốn sác7biUh đãztbn5JYz VmwpR4uibị ztbn5JYztró gztbn5JYzô bằngVmwpR4ui VmwpR4uimột sztbn5JYzợi dâyVmwpR4ui thừnVmwpR4uig dài7biU. ztbn5JYzMấy đứaVmwpR4ui h7biUọc tròVmwpR4ui kVmwpR4uihác 7biU cũ7biUng lVmwpR4uiôi sác7biUh củaVmwpR4ui ztbn5JYzmình raVmwpR4ui, 7biUvài 7biUđứa cũ7biUng giốVmwpR4uing ztbn5JYznhư HarrVmwpR4uiy đãVmwpR4ui ztbn5JYzdùng VmwpR4uidây 7biUnịt VmwpR4ui mztbn5JYzà kztbn5JYzhớp mõVmwpR4uim cuVmwpR4uiốn VmwpR4uisách lạiztbn5JYz. Mấ7biUy đứaztbn5JYz kztbn5JYzhác ztbn5JYztống cuztbn5JYzốn sáchVmwpR4ui vztbn5JYzô VmwpR4uitrong nhữngVmwpR4ui ztbn5JYz cáztbn5JYzi bztbn5JYzao chật,7biU ha7biUy kẹVmwpR4uip chặt7biU ch7biUúng lại7biU bằngztbn5JYz ztbn5JYzmấy 7biUcái kẹpVmwpR4ui giấy7biU 7biUtổ chảng.
Lão Hagri7biUd trVmwpR4uiông ztbn5JYzcó 7biUvẻ ti7biUu nghỉu:
"Không a7biUi cVmwpR4uió thVmwpR4uiể mởVmwpR4ui được7biU sáVmwpR4uich VmwpR4uira sao?"
Cả 7biUlớp lắztbn5JYzc đầu.7biU L7biUão 7biUHagrid nói:
"7biUCác tztbn5JYzrò phảiztbn5JYz vuốtVmwpR4ui vVmwpR4uie chúngVmwpR4ui. CoVmwpR4uii nè..."
Nghe giọng7biU lãVmwpR4uio Ha7biUgrid 7biUthì đó7biU làVmwpR4ui điều7biU VmwpR4uihiển nhiênVmwpR4ui 7biU nhứ7biUt VmwpR4uithế g7biUiới. Lãoztbn5JYz cVmwpR4uiầm cuztbn5JYzốn sztbn5JYzách củaVmwpR4ui 7biUHermione lênztbn5JYz, lộtVmwpR4ui bVmwpR4uiỏ lớVmwpR4uip VmwpR4uibăng ke7biUo VmwpR4ui bùztbn5JYza chú7biU 7biUdán VmwpR4uirịt bVmwpR4uiên ngoàiVmwpR4ui. CuốnVmwpR4ui s7biUách t7biUìm cáchztbn5JYz cắVmwpR4uin, nh7biUưng lãoVmwpR4ui H7biUagrid đãVmwpR4ui ztbn5JYz vuốtztbn5JYz ztbn5JYzngón ztbn5JYztay trztbn5JYzỏ khổngVmwpR4ui lồVmwpR4ui củaztbn5JYz lztbn5JYzão dọcVmwpR4ui ztbn5JYztheo gáyVmwpR4ui VmwpR4uisách, cVmwpR4uiuốn s7biUách rùngVmwpR4ui 7biU mìnztbn5JYzh, rồiVmwpR4ui mVmwpR4uiở rztbn5JYza và7biU nằm7biU yênztbn5JYz lặng7biU trztbn5JYzong ztbn5JYztay lãztbn5JYzo Hagrid.
Ma7biUlfoy chztbn5JYzế nhạo:
"Ôi, lVmwpR4uiũ chztbn5JYzúng mìVmwpR4uinh mới7biU 7biUngu ngốc7biU làVmwpR4uim saoVmwpR4ui! Lẽ7biU ztbn5JYzra chúnVmwpR4uig mìVmwpR4uinh phảVmwpR4uii vztbn5JYzuốt v7biUe chúnztbn5JYzg! ztbn5JYzSao m7biUà chúztbn5JYzng mìVmwpR4uinh khôngztbn5JYz đoáVmwpR4uin rVmwpR4uia VmwpR4uiđược nhỉ?"
Lão Hag7biUrid ngậpztbn5JYz ngztbn5JYzừng nVmwpR4uiói v7biUới Hermione:
"Tôi... VmwpR4uitôi VmwpR4uinghĩ t7biUụi n7biUó cũVmwpR4uing vuztbn5JYzi chứ?"
Malfoy nóztbn5JYzi hớt:
"Ôi, v7biUui kiztbn5JYznh khủnztbn5JYzg khztbn5JYziếp đ7biUi ztbn5JYzấy chứ!ztbn5JYz Quả7biU l7biUà khôztbn5JYzn ngoztbn5JYzan, tốnVmwpR4uig 7biUcho t7biUụi nàyVmwpR4ui nhữVmwpR4uing cztbn5JYzuốn sác7biUh 7biUcứ lăm7biU l7biUe cắnVmwpR4ui VmwpR4uiđứt VmwpR4uitay tụ7biUi nztbn5JYzày ra."
ztbn5JYzHarry nói7biU nhỏ:
"Im đi7biU, Malfoy!"
Lão 7biUHagrid t7biUỏ rVmwpR4uia chá7biUn nảVmwpR4uin, màVmwpR4ui Har7biUry thì7biU mVmwpR4uiuốn ch7biUo VmwpR4ui buổiVmwpR4ui dạVmwpR4uiy đầuztbn5JYz tztbn5JYziên củVmwpR4uia 7biUlão 7biUđược th7biUành cô7biUng ztbn5JYztốt đẹ7biUp. Lãoztbn5JYz Hagrztbn5JYzid dườngVmwpR4ui nhưztbn5JYz VmwpR4ui đãVmwpR4ui ztbn5JYzmất hứng.
"Vậy thôztbn5JYzi... vậyVmwpR4ui là7biU cVmwpR4uiác tr7biUò đ7biUã cóVmwpR4ui sác7biUh và..VmwpR4ui. vàVmwpR4ui 7biU bây7biU gVmwpR4uiiờ tVmwpR4uihì cácztbn5JYz trVmwpR4uiò cVmwpR4uiần SinVmwpR4uih ztbn5JYzvật Huyền7biU ztbn5JYzbí. Phảztbn5JYzi. Vậyztbn5JYz đểVmwpR4ui tô7biUi VmwpR4uiđi dắt7biU chú7biUng 7biU lVmwpR4uiại. C7biUhờ mộtVmwpR4ui chút..."
Lão sảiVmwpR4ui bước7biU 7biUxa khỏi7biU bọnVmwpR4ui trẻ,7biU điVmwpR4ui về7biU phíaVmwpR4ui khVmwpR4uiu rVmwpR4uiừng vVmwpR4uià biến7biU mất.
Malfoy n7biUói to:
"Chúa ơztbn5JYzi, VmwpR4uinơi 7biUnày đztbn5JYziêu tztbn5JYzàn hếtztbn5JYz ch7biUỗ VmwpR4uinói. 7biULão ztbn5JYzđần VmwpR4ui đóztbn5JYz ztbn5JYzbày đặtVmwpR4ui dạy7biU họcztbn5JYz, ta7biUo mà7biU nóztbn5JYzi 7biUcho 7biUba taVmwpR4uio biếtztbn5JYz, 7biUổng thếztbn5JYz ztbn5JYznào cũn7biUg đ7biUiên 7biU t7biUiết lên..."
Harry lVmwpR4uiập lại:
"Im đztbn5JYzi, Malfoy."
"Cẩn thậnztbn5JYz đ7biUó, Harr7biUy, đằng7biU sa7biUu 7biUmày 7biUcó mộVmwpR4uit viVmwpR4uiên 7biUgiám ngụVmwpR4uic Azk7biUaban kìa..."
"Ối..."
Levender rúztbn5JYz 7biUlên, chỉ7biU 7biUvề phí7biUa bênVmwpR4ui ki7biUa củ7biUa bVmwpR4uiãi chăztbn5JYzn thả.
Mộtztbn5JYz tztbn5JYzá sinztbn5JYzh vậtVmwpR4ui 7biUquái d7biUị VmwpR4uinhứt mà7biU Ha7biUrry từnztbn5JYzg nhìVmwpR4uin VmwpR4ui tVmwpR4uihấy đaVmwpR4uing chạyztbn5JYz lo7biUn tVmwpR4uion vềVmwpR4ui phí7biUa bọn7biU họztbn5JYzc tròVmwpR4ui. NhữngVmwpR4ui ztbn5JYzsinh vậ7biUt nàztbn5JYzy cVmwpR4uió thânVmwpR4ui, ztbn5JYz đVmwpR4uiuôi v7biUà ch7biUân cVmwpR4uiủa n7biUgựa, nztbn5JYzhưng ch7biUân trztbn5JYzước, cztbn5JYzánh vàVmwpR4ui đầztbn5JYzu l7biUà củ7biUa mztbn5JYzột 7biUcon gVmwpR4uiì 7biU giztbn5JYzống nhưVmwpR4ui cztbn5JYzon đại7biU ztbn5JYzbàng khổnVmwpR4uig l7biUồ, vớztbn5JYzi c7biUái m7biUỏ t7biUo màztbn5JYzu thép,7biU VmwpR4uihết s7biUức hVmwpR4uiung ztbn5JYz tVmwpR4uiợn, v7biUà đVmwpR4uiôi mắtztbn5JYz màuztbn5JYz VmwpR4uicam rVmwpR4uiực. Mó7biUng vuztbn5JYzốt củ7biUa chVmwpR4uiân trướcVmwpR4ui dài7biU cVmwpR4uiả mộtztbn5JYz tấc7biU ztbn5JYz rưỡi,7biU cóVmwpR4ui vẻ7biU như7biU bztbn5JYzấu ch7biUết người7biU ztbn5JYznhư chơiVmwpR4ui. MỗiVmwpR4ui 7biUcon quztbn5JYzái ztbn5JYzthú ấ7biUy đều7biU đeo7biU VmwpR4ui v7biUòng cztbn5JYzổ bằngVmwpR4ui ztbn5JYzda dztbn5JYzày, ztbn5JYznối vớ7biUi mộtztbn5JYz s7biUợi xích7biU dài,ztbn5JYz vàVmwpR4ui đầu7biU t7biUất cztbn5JYzả nh7biUững 7biUsợi 7biU xVmwpR4uiích VmwpR4uiđó đềuVmwpR4ui nằmztbn5JYz tVmwpR4uirong bVmwpR4uiàn VmwpR4uitay ztbn5JYzto tướnztbn5JYzg củVmwpR4uia lão7biU ztbn5JYzHagrid. LãoVmwpR4ui 7biUđang ztbn5JYzlơn tơnVmwpR4ui ztbn5JYz chạyztbn5JYz tVmwpR4uiheo sVmwpR4uiau đám7biU ztbn5JYzquái tVmwpR4uihú 7biUvào bVmwpR4uiãi cztbn5JYzhăn thả.
Lão Haztbn5JYzgrid giậtVmwpR4ui ztbn5JYznhững sợi7biU dztbn5JYzây xích,ztbn5JYz thVmwpR4uiúc lũ7biU quái7biU thúztbn5JYz hướngztbn5JYz về7biU 7biUphía hàVmwpR4uing 7biUrào màVmwpR4ui 7biUlũ họcztbn5JYz tròVmwpR4ui ztbn5JYzđang đứng,7biU lztbn5JYzão gztbn5JYzầm lên:
"Đi 7biUnào, ti7biUến tới!"
Bọn trẻztbn5JYz hơiztbn5JYz lù7biUi VmwpR4uilại kztbn5JYzhi VmwpR4uilão H7biUagrid ztbn5JYztiến đ7biUến gVmwpR4uiần VmwpR4uichúng đểztbn5JYz buộc7biU ztbn5JYzmớ dâyztbn5JYz VmwpR4uixích v7biUào hàng7biU rào.ztbn5JYz Lztbn5JYzão vVmwpR4uiẫy tụiVmwpR4ui hVmwpR4uiọc tròVmwpR4ui, vztbn5JYzui VmwpR4uivẻ gàztbn5JYzo to:
"ĐâVmwpR4uiy ztbn5JYzlà nhữn7biUg 7biUcon BằVmwpR4uing Mã!VmwpR4ui ThVmwpR4uiấy ch7biUúng đẹp7biU không?"
Harry đVmwpR4uiại 7biUkhái VmwpR4uihiểu lãoztbn5JYz HVmwpR4uiagrid muztbn5JYzốn VmwpR4uinói 7biUgì. SVmwpR4uiau 7biU ztbn5JYzkhi VmwpR4uiqua khỏi7biU c7biUơn kVmwpR4uiinh hVmwpR4uioàng đốiVmwpR4ui diệztbn5JYzn VmwpR4uivới mộztbn5JYzt 7biUthứ nửztbn5JYza ng7biUựa nửa7biU cVmwpR4uihim, ztbn5JYz ngườ7biUi tVmwpR4uia bắtztbn5JYz đztbn5JYzầu ngưỡVmwpR4uing mộVmwpR4ui lớpztbn5JYz á7biUo khoác7biU ztbn5JYzóng ảVmwpR4ui cztbn5JYzủa nhztbn5JYzững coVmwpR4uin BằnVmwpR4uig Mã,ztbn5JYz VmwpR4ui chuyể7biUn tiếp7biU ztbn5JYzhết s7biUức mượztbn5JYzt ztbn5JYzmà 7biUtừ ztbn5JYzlông 7biUvũ sanVmwpR4uig lôngztbn5JYz thú7biU, mỗiztbn5JYz 7biUcon mộ7biUt mztbn5JYzàu 7biU 7biUkhác VmwpR4uinhau: m7biUàu xáVmwpR4uim bão7biU tố7biU, màuVmwpR4ui đồng7biU, màuVmwpR4ui VmwpR4uilang ử7biUng hồng,7biU màztbn5JYzu h7biUột dztbn5JYzẻ bóngVmwpR4ui 7biU lưỡngztbn5JYz vàVmwpR4ui màVmwpR4uiu ztbn5JYzđen ztbn5JYzmun như7biU mực.
L7biUão Ha7biUgrid x7biUoa haztbn5JYzi bVmwpR4uiàn t7biUay v7biUào nhauztbn5JYz, tVmwpR4uiươi cztbn5JYzười với7biU bọnVmwpR4ui t7biUrẻ chuVmwpR4uing quanh:
"VVmwpR4uiậy đó7biU, c7biUác tr7biUò làVmwpR4uim ơn7biU VmwpR4uixích tớiVmwpR4ui gVmwpR4uiần thê7biUm 7biUmột chút..."
Kh7biUông aVmwpR4uii cztbn5JYzó ztbn5JYzvẻ muốnztbn5JYz làmztbn5JYz theztbn5JYzo lãoVmwpR4ui HagriVmwpR4uid. 7biUTuy ztbn5JYz nztbn5JYzhiên, HarVmwpR4uiry, Rztbn5JYzon 7biUvà Hztbn5JYzermione cũn7biUg cẩnztbn5JYz 7biUthận bư7biUớc đếnztbn5JYz 7biUgần ztbn5JYzcái hztbn5JYzàng ràVmwpR4uio. 7biU Lãztbn5JYzo ztbn5JYzHagrid nói:
"Bây giztbn5JYzờ, điVmwpR4uiều t7biUrước ti7biUên 7biUcác trVmwpR4uiò phảVmwpR4uii biế7biUt v7biUề VmwpR4ui BằngVmwpR4ui MãVmwpR4ui VmwpR4uilà chúnVmwpR4uig rấVmwpR4uit kiêu7biU hãnVmwpR4uih, rấ7biUt dztbn5JYzễ bịVmwpR4ui tổnztbn5JYz thương.VmwpR4ui Đừngztbn5JYz ztbn5JYzbao 7biUgiờ xú7biUc VmwpR4ui phạVmwpR4uim chúng,ztbn5JYz kẻoVmwpR4ui to7biUi mạztbn5JYzng nztbn5JYzhư chơi."
Malfoy, C7biUrabbe ztbn5JYzvà Goyl7biUe chẳ7biUng b7biUuồn lắngztbn5JYz taVmwpR4uii ztbn5JYz 7biUnghe, chỉztbn5JYz VmwpR4uimải r7biUì rầ7biUm 7biUtrò ztbn5JYzchuyện, vztbn5JYzà HarrVmwpR4uiy 7biUcó c7biUái cảmVmwpR4ui gi7biUác khóVmwpR4ui chztbn5JYzịu lVmwpR4uià ztbn5JYz chú7biUng đanztbn5JYzg âVmwpR4uim 7biUmưu ztbn5JYzphá hỏng7biU b7biUuổi hVmwpR4uiọc này7biU. LVmwpR4uião Ha7biUgrid vVmwpR4uiẫn t7biUiếp tụ7biUc giảng:
"Các trò7biU VmwpR4uiphải đợi7biU đến7biU kztbn5JYzhi nhữngVmwpR4ui coztbn5JYzn BVmwpR4uiằng Mztbn5JYzã ztbn5JYztỏ VmwpR4ui 7biUdấu ztbn5JYzhiệu trướcVmwpR4ui 7biUtiên. Phé7biUp lịc7biUh sựVmwpR4ui, hiVmwpR4uiểu k7biUhông? Cáztbn5JYzc tVmwpR4uirò bVmwpR4uiước 7biUvề phíztbn5JYza mộtztbn5JYz 7biU 7biUcon B7biUằng Mztbn5JYzã, nghiên7biUg VmwpR4uimình chà7biUo vàztbn5JYz ztbn5JYzchờ đợi.7biU ztbn5JYzNếu nhztbn5JYzư coVmwpR4uin VmwpR4uiBằng Mã7biU cúVmwpR4uii chào7biU ztbn5JYz lạiVmwpR4ui t7biUhì cáVmwpR4uic ztbn5JYztrò đ7biUược pVmwpR4uihép chạmztbn5JYz 7biUvào n7biUó. Nztbn5JYzếu VmwpR4uinó khô7biUng cVmwpR4uiúi chztbn5JYzào t7biUhì lztbn5JYziệu VmwpR4ui hồn7biU ztbn5JYzmà VmwpR4uitránh xVmwpR4uia món7biUg vuố7biUt sắcztbn5JYz củaztbn5JYz n7biUó, bở7biUi vì7biU mVmwpR4uiấy cái7biU ztbn5JYzmóng vuốtVmwpR4ui đó7biU g7biUây ztbn5JYz 7biUthương tíc7biUh đauztbn5JYz đớnVmwpR4ui lVmwpR4uiắm đó.VmwpR4ui Rồiztbn5JYz, bâVmwpR4uiy giờ7biU aVmwpR4uii muố7biUn xunVmwpR4uig pVmwpR4uihong nào?"
Nghe VmwpR4uiđến câuztbn5JYz hỏVmwpR4uii ztbn5JYznày, gần7biU nhưztbn5JYz cVmwpR4uiả lớp7biU lùztbn5JYzi VmwpR4uira ztbn5JYzxa VmwpR4ui 7biUhơn. VmwpR4uiNgay VmwpR4uiđến ztbn5JYzHarry, ztbn5JYzRon vVmwpR4uià HermVmwpR4uiione cũnVmwpR4uig nVmwpR4uighi ngạ7biUi. ztbn5JYzMấy coVmwpR4uin Bztbn5JYzằng Mãztbn5JYz 7biU đangVmwpR4ui hu7biUng hăng7biU hấ7biUt hVmwpR4uiất mấy7biU VmwpR4uicái đầ7biUu dữ7biU tợnztbn5JYz, nhữnVmwpR4uig đVmwpR4uiôi cVmwpR4uiánh mạztbn5JYznh mẽ7biU 7biUgồng 7biU lên7biU, xeztbn5JYzm r7biUa chúng7biU khônztbn5JYzg tztbn5JYzhích ztbn5JYzthú bịVmwpR4ui xiềVmwpR4uing b7biUuộc nhưVmwpR4ui vầVmwpR4uiy cVmwpR4uiho lắm.
Lão Hztbn5JYzagrid nóztbn5JYzi vVmwpR4uiới cztbn5JYzái nVmwpR4uihìn nàiztbn5JYz nỉ:
"Không VmwpR4uiai lztbn5JYzàm t7biUhử sao?"
Harry nói:
"Con ztbn5JYzsẽ làm."
ĐằnVmwpR4uig sztbn5JYzau l7biUưng H7biUarry cóVmwpR4ui tiztbn5JYzếng hí7biUt hơVmwpR4uii sâuztbn5JYz v7biUà cả7biU Lavendeztbn5JYzr lẫnVmwpR4ui Parvztbn5JYzati đềuVmwpR4ui t7biUhì thầm:
"Ôi, đừng,VmwpR4ui Harztbn5JYzry. BạnVmwpR4ui khônztbn5JYzg nhớVmwpR4ui lờiztbn5JYz bóiVmwpR4ui tVmwpR4uirà củztbn5JYza bạVmwpR4uin sao?"
Harry 7biUbỏ ng7biUoài tVmwpR4uiai, cứ7biU tr7biUèo qztbn5JYzua cái7biU hà7biUng ztbn5JYzrào 7biUvào b7biUãi c7biUhăn thả.
Lão Hagri7biUd vztbn5JYzui VmwpR4uimừng lVmwpR4uia lớn:
"Giỏi ztbn5JYzlắm, VmwpR4uiHarry! ĐượcVmwpR4ui rồi.7biU.. để7biU cVmwpR4uioi 7biUtrò lVmwpR4uiàm ănVmwpR4ui ztbn5JYzra s7biUao 7biUvới ztbn5JYzcon Buckbeak."
Lão thVmwpR4uiáo mVmwpR4uiột troVmwpR4uing VmwpR4uinhững VmwpR4uisợi dVmwpR4uiây xíztbn5JYzch, VmwpR4uikéo mộtztbn5JYz VmwpR4ui coztbn5JYzn Bằngztbn5JYz ztbn5JYzMã ztbn5JYzmàu ztbn5JYzxám VmwpR4uira khỏVmwpR4uii ztbn5JYzbầy, rồiztbn5JYz thá7biUo vònztbn5JYzg cztbn5JYzổ VmwpR4uicho nóztbn5JYz. Cả7biU đámVmwpR4ui học7biU trò7biU 7biU đứng7biU 7biUbên k7biUia hàVmwpR4uing ràoVmwpR4ui dường7biU nVmwpR4uihư cùng7biU níztbn5JYzn thVmwpR4uiở. Mztbn5JYzắt ztbn5JYzMalfoy nhe7biUo lại7biU mộtVmwpR4ui VmwpR4ui c7biUách nh7biUam hiểm.
Lão HaVmwpR4uigrid nztbn5JYzói n7biUhỏ vớiztbn5JYz Harry:
"Bây gztbn5JYziờ cứVmwpR4ui th7biUoải máztbn5JYzi tựVmwpR4ui nhiênVmwpR4ui. TròVmwpR4ui ztbn5JYznhìn VmwpR4uivào mắt7biU ztbn5JYz 7biUcon BằVmwpR4uing Mã,ztbn5JYz cốVmwpR4ui gắn7biUg đừngVmwpR4ui cztbn5JYzó chztbn5JYzớp ztbn5JYzmắt 7biU- BằngVmwpR4ui M7biUã khônVmwpR4uig t7biUin tưztbn5JYzởng tròVmwpR4ui VmwpR4uiđâu 7biU nế7biUu tztbn5JYzrò cứztbn5JYz chớztbn5JYzp 7biUmắt lztbn5JYzia lịa..."
Mắt ztbn5JYzHarry lậpVmwpR4ui tứcVmwpR4ui VmwpR4uiứa nVmwpR4uiước cztbn5JYzay VmwpR4uixè, nhưnztbn5JYzg ztbn5JYznó VmwpR4uigiữ 7biU ch7biUo 7biUmắt đừngVmwpR4ui ztbn5JYznhắm lại.ztbn5JYz VmwpR4uiCon Buckbztbn5JYzeak 7biUđã xVmwpR4uioay c7biUái đầuVmwpR4ui bVmwpR4uiự vVmwpR4uià nhọ7biUn ztbn5JYzvề ph7biUía VmwpR4ui Har7biUry, 7biUvà 7biUđăm đămztbn5JYz nVmwpR4uihìn nVmwpR4uió b7biUằng mộtVmwpR4ui cVmwpR4uion mắt7biU màVmwpR4uiu cVmwpR4uiam dVmwpR4uiữ tợn.
Lão HagVmwpR4uirid nói:
"Như vậztbn5JYzy đó.VmwpR4ui 7biUĐúng đó,ztbn5JYz Hztbn5JYzarry... bâVmwpR4uiy giờ,VmwpR4ui VmwpR4uicúi chào..."
Harry cảVmwpR4uim thấy7biU không7biU khoztbn5JYzái lắmztbn5JYz chuyệ7biUn đztbn5JYzưa ztbn5JYzcổ haztbn5JYzy 7biU giztbn5JYzơ lưngztbn5JYz r7biUa ng7biUay tầztbn5JYzm mổ7biU củaVmwpR4ui cáiVmwpR4ui mVmwpR4uiỏ coztbn5JYzn BuckbeVmwpR4uiak, 7biUnhưng nóVmwpR4ui VmwpR4uicũng cố7biU lztbn5JYzàm ztbn5JYz VmwpR4uitheo 7biUlời lVmwpR4uião ztbn5JYzHagrid dạ7biUy bảoVmwpR4ui. N7biUó cúiztbn5JYz VmwpR4uichào thậtztbn5JYz nhaVmwpR4uinh rồ7biUi ngztbn5JYzước đầuVmwpR4ui n7biUhìn VmwpR4ui lê7biUn. 7biUCon Bằztbn5JYzng Mã7biU VmwpR4uivẫn VmwpR4uicao ngztbn5JYzạo nhVmwpR4uiìn nóVmwpR4ui đămVmwpR4ui ztbn5JYzđăm, kVmwpR4uihông buztbn5JYzồn nhúcVmwpR4ui nhích.
L7biUão VmwpR4uiHagrid kêVmwpR4uiu 7biUlên, cztbn5JYzó vẻVmwpR4ui l7biUo lắng:
"À,7biU VmwpR4uithôi đượcztbn5JYz. Lùiztbn5JYz lạztbn5JYzi n7biUgay, Ha7biUrry, cứVmwpR4ui th7biUoải VmwpR4uimái thôi..."
Nhưng vừaztbn5JYz lVmwpR4uiúc đóztbn5JYz, Harrztbn5JYzy 7biUngạc nhiênztbn5JYz vVmwpR4uiô cVmwpR4uiùng k7biUhi 7biU thấztbn5JYzy coVmwpR4uin Bằ7biUng MVmwpR4uiã bỗVmwpR4uing ztbn5JYznhiên khuỵuVmwpR4ui hztbn5JYzai chVmwpR4uiân trVmwpR4uiước cztbn5JYzó vảy7biU và7biU nVmwpR4uihún mìn7biUh VmwpR4ui xuốngztbn5JYz VmwpR4uiđể VmwpR4uithể hiệnVmwpR4ui một7biU cá7biUi ztbn5JYzcúi 7biUchào khVmwpR4uiông t7biUhể nà7biUo nhầmVmwpR4ui lẫnztbn5JYz được.VmwpR4ui Lãoztbn5JYz 7biU Hztbn5JYzagrid ztbn5JYzmê mẩztbn5JYzn tâVmwpR4uim thần:
ztbn5JYz"Hay ztbn5JYzlắm, Hztbn5JYzarry! Được7biU rồ7biUi đó.ztbn5JYz.. Ừ,ztbn5JYz tr7biUò ztbn5JYzcó thztbn5JYzể chVmwpR4uiạm VmwpR4uivào nóVmwpR4ui! Vỗ7biU vVmwpR4uiề cztbn5JYzái mỏVmwpR4ui 7biUnó điztbn5JYz, làztbn5JYzm đi!"
Harry c7biUảm th7biUấy lùVmwpR4uii ztbn5JYzxa coVmwpR4uin quá7biUi ztbn5JYzthú mztbn5JYzới 7biUlà phầVmwpR4uin ztbn5JYz thưởngVmwpR4ui VmwpR4uimà n7biUà khoáVmwpR4uii ztbn5JYzhơn, nhVmwpR4uiưng nóztbn5JYz vztbn5JYzẫn đàztbn5JYznh phảiztbn5JYz 7biUtừ tVmwpR4uiừ tiếnVmwpR4ui VmwpR4uilại gầnztbn5JYz c7biUon 7biU Bằnztbn5JYzg MãVmwpR4ui và7biU đưztbn5JYza tVmwpR4uiay sVmwpR4uiờ và7biUo coztbn5JYzn vật.7biU ztbn5JYzHarry ztbn5JYzvỗ nhẹztbn5JYz l7biUên mỏztbn5JYz coztbn5JYzn Bằngztbn5JYz MVmwpR4uiã nhiềuztbn5JYz ztbn5JYz l7biUần và7biU cVmwpR4uion vậtztbn5JYz nhắmVmwpR4ui mắt7biU lạiztbn5JYz mộtVmwpR4ui cztbn5JYzách l7biUười bi7biUếng, ztbn5JYznhư VmwpR4uithể khoá7biUi lắm.
Tất ztbn5JYzcả ztbn5JYzbọn họcVmwpR4ui sVmwpR4uiinh bỗngztbn5JYz 7biUồ lên7biU hoa7biUn hVmwpR4uiô, VmwpR4uingoại tVmwpR4uirừ MVmwpR4uialfoy, CrVmwpR4uiabbe vàztbn5JYz GVmwpR4uioyle. VmwpR4uiBa đứaVmwpR4ui nVmwpR4uió 7biUthất vọng7biU 7biUra mặt.
ztbn5JYzLão Hagr7biUid nói:
"Được7biU 7biUđó, HaVmwpR4uirry. B7biUác ch7biUo 7biUlà VmwpR4uicó lVmwpR4uiẽ nóztbn5JYz chịuVmwpR4ui c7biUho cVmwpR4uion cưỡiVmwpR4ui m7biUột vònztbn5JYzg đó!"
Điều 7biUnày thVmwpR4uiì v7biUượt 7biUquá dựVmwpR4ui tính7biU củaztbn5JYz 7biUHarry. N7biUó vztbn5JYzốn 7biU qu7biUen v7biUiệc cỡi7biU ztbn5JYzchổi thztbn5JYzần màztbn5JYz thôiztbn5JYz, nhưng7biU 7biUnó k7biUhông chztbn5JYzắc cVmwpR4uiỡi một7biU cztbn5JYzon BằngVmwpR4ui MãVmwpR4ui ztbn5JYz t7biUhì VmwpR4uicó gVmwpR4uiiống cỡiztbn5JYz chổVmwpR4uii tVmwpR4uihần ztbn5JYzhay không.
Lão H7biUagrid giục:
"Con t7biUrèo 7biUlên đi,7biU n7biUgay p7biUhía sa7biUu chỗ7biU n7biUối vớ7biUi ztbn5JYz cztbn5JYzánh, vàVmwpR4ui lztbn5JYzưu 7biUý là7biU ztbn5JYzcon chVmwpR4uiớ VmwpR4uicó nVmwpR4uihổ 7biUmột ztbn5JYzcái lô7biUng 7biUvũ nàVmwpR4uio nhVmwpR4uia, Bằng7biU M7biUã kztbn5JYzhông VmwpR4ui khoái7biU vztbn5JYzụ đó7biU đâu..."
Harry đ7biUặt cVmwpR4uihân lêVmwpR4uin chztbn5JYzót VmwpR4uicánh của7biU ztbn5JYzcon Bztbn5JYzuckbeak 7biUvà ztbn5JYz tựVmwpR4ui mìn7biUh 7biUđu lênztbn5JYz lưnztbn5JYzg ztbn5JYzcon VmwpR4uivật. C7biUon Buckbea7biUk đứngztbn5JYz dậyVmwpR4ui. Har7biUry không7biU biết7biU VmwpR4ui nVmwpR4uiên 7biUbấu vVmwpR4uiíu vôztbn5JYz đâuVmwpR4ui, trướ7biUc mặt7biU ztbn5JYznó chztbn5JYzỉ tztbn5JYzoàn 7biUlà lôngztbn5JYz v7biUũ ztbn5JYzmà thôi7biU. Lã7biUo HaVmwpR4uigrid 7biU phát7biU VmwpR4uimông cVmwpR4uion qztbn5JYzuái t7biUhú, hVmwpR4uiô to:
"TiếnVmwpR4ui lên,ztbn5JYz nào!"
Không b7biUáo trưVmwpR4uiớc gìztbn5JYz VmwpR4uihết, đôiVmwpR4ui 7biUcánh dztbn5JYzài mộztbn5JYzt thước7biU ztbn5JYz ztbn5JYzrưỡi củaVmwpR4ui coVmwpR4uin VmwpR4uiBằng MãVmwpR4ui dztbn5JYzang 7biUra haztbn5JYzi bên7biU; Ha7biUrry cVmwpR4uihỉ kịVmwpR4uip ôztbn5JYzm choàngztbn5JYz 7biUlấy cztbn5JYzổ củaztbn5JYz 7biU cVmwpR4uion BuVmwpR4uickbeak VmwpR4uitrước khztbn5JYzi VmwpR4uicon v7biUật phó7biUng ba7biUy vúztbn5JYzt lêztbn5JYzn cVmwpR4uiao. ChẳVmwpR4uing gi7biUống cỡiztbn5JYz ztbn5JYz chổiVmwpR4ui thầnztbn5JYz 7biUchút xíuztbn5JYz nztbn5JYzào, và7biU ztbn5JYzHarry biế7biUt ztbn5JYzrõ VmwpR4uimình thVmwpR4uiích 7biUcỡi cáiVmwpR4ui nàoVmwpR4ui hơnVmwpR4ui; đôi7biU 7biU cánhztbn5JYz của7biU 7biUcon Bằng7biU Mã7biU ztbn5JYzvỗ đậpztbn5JYz hVmwpR4uiai bên7biU ztbn5JYzhông nó7biU mộ7biUt cáztbn5JYznh kVmwpR4uihó chịu,VmwpR4ui 7biUvướng 7biU vàztbn5JYzo phíaVmwpR4ui VmwpR4uidưới cztbn5JYzhân nó,ztbn5JYz lztbn5JYzàm cVmwpR4uiho 7biUnó cztbn5JYzảm thấy7biU ztbn5JYznhư VmwpR4uisắp sửaztbn5JYz 7biUbị 7biUquẳng xuốn7biUg. VmwpR4ui Lztbn5JYzớp lông7biU vVmwpR4uiũ bón7biUg bẩyztbn5JYz ztbn5JYzhào VmwpR4uinhoáng cứ7biU tuVmwpR4uiột khỏiVmwpR4ui VmwpR4uinhững ngóztbn5JYzn t7biUay 7biUcủa Haztbn5JYzrry, 7biU ztbn5JYzmà n7biUó thìztbn5JYz khô7biUng d7biUám VmwpR4uitúm qVmwpR4uiuá c7biUhặt. ztbn5JYzThay vztbn5JYzì nhữngztbn5JYz độztbn5JYzng tácVmwpR4ui VmwpR4uiêm áVmwpR4uii 7biUcủa chiếVmwpR4uic VmwpR4ui Nimbztbn5JYzus ztbn5JYz2000 ztbn5JYzquen thuộVmwpR4uic với7biU Ha7biUrry, bây7biU giờ7biU ztbn5JYznó chỉztbn5JYz cảm7biU thVmwpR4uiấy n7biUhư m7biUình đ7biUang ztbn5JYz lVmwpR4uiắc lVmwpR4uiư, chồ7biUm tớiztbn5JYz chồmVmwpR4ui VmwpR4uilui trztbn5JYzên tVmwpR4uihân ztbn5JYzsau củaztbn5JYz ztbn5JYzcon BằVmwpR4uing Mã,7biU ztbn5JYzvà nhấpVmwpR4ui 7biUnhô VmwpR4ui lVmwpR4uiên xuVmwpR4uiống theztbn5JYzo nhịp7biU đậpztbn5JYz cánhztbn5JYz củaztbn5JYz VmwpR4uicon ztbn5JYzquái thú.
Buckbeak chVmwpR4uiở 7biUnó b7biUay tVmwpR4uihêm mộtztbn5JYz ztbn5JYzvòng nữaVmwpR4ui quaVmwpR4uinh bVmwpR4uiãi ztbn5JYz chăztbn5JYzn VmwpR4uithả rztbn5JYzồi đápVmwpR4ui trVmwpR4uiở ztbn5JYzxuống mặtVmwpR4ui đất.VmwpR4ui Đztbn5JYzây ztbn5JYzchính lztbn5JYzà cáztbn5JYzi mztbn5JYzà Ha7biUrry đã7biU lztbn5JYzo sợ.7biU ztbn5JYz 7biUNó chú7biUi t7biUới khztbn5JYzi 7biUcái cổVmwpR4ui mượtVmwpR4ui màztbn5JYz củaVmwpR4ui Buztbn5JYzckbeak ch7biUúc xuốngztbn5JYz thấ7biUp, cVmwpR4uió cảmVmwpR4ui giá7biUc ztbn5JYz nhVmwpR4uiư VmwpR4uisắp tuộztbn5JYzt ztbn5JYzra khỏ7biUi cVmwpR4uion ztbn5JYzvật, vuộtVmwpR4ui VmwpR4uiqua ztbn5JYzcái cổVmwpR4ui mượtztbn5JYz VmwpR4uivà c7biUái mVmwpR4uiỏ củaztbn5JYz 7biU BucVmwpR4uikbeak. VmwpR4uiKế đế7biUn Hztbn5JYzarry VmwpR4uicảm t7biUhấy rơVmwpR4uii b7biUịch xuốn7biUg lVmwpR4uiúc bốnVmwpR4ui VmwpR4uichân kVmwpR4uihông cânztbn5JYz 7biU ztbn5JYzđối cztbn5JYzủa c7biUon Bằng7biU Mãztbn5JYz ztbn5JYzchạm mặt7biU đất.ztbn5JYz HarVmwpR4uiry cốztbn5JYz gắng7biU sửaztbn5JYz 7biUtư thếztbn5JYz đàngztbn5JYz hztbn5JYzoàng vVmwpR4uià 7biU ngztbn5JYzồi thẳztbn5JYzng lVmwpR4uiưng lên.
Lão Haztbn5JYzgrid gztbn5JYzào to:
"Giỏi lVmwpR4uiắm, Harry!"
Mọi ngưVmwpR4uiời hèztbn5JYz nh7biUau h7biUoan hô,VmwpR4ui ngztbn5JYzoại tr7biUừ Mal7biUfoy, Crabb7biUe vVmwpR4uià ztbn5JYzGoyle. LVmwpR4uião H7biUagrid lạiVmwpR4ui hỏi:
"Sao? 7biUCó 7biUai khá7biUc muốnztbn5JYz ngVmwpR4uiao dztbn5JYzu không?"
Thành cônztbn5JYzg 7biUcủa Harr7biUy ztbn5JYzđã khiếnVmwpR4ui cztbn5JYzho đáztbn5JYzm họ7biUc sin7biUh ztbn5JYz còztbn5JYzn lạiVmwpR4ui tVmwpR4uihêm bạoztbn5JYz gaVmwpR4uin, cztbn5JYzhúng hèVmwpR4ui 7biUnhau tztbn5JYzrèo quztbn5JYza hànztbn5JYzg VmwpR4uirào v7biUào VmwpR4uibãi ch7biUăn thztbn5JYzả. VmwpR4ui LãVmwpR4uio HagriVmwpR4uid thVmwpR4uiáo 7biUdây chztbn5JYzo 7biUtừng coVmwpR4uin 7biUBằng M7biUã một,VmwpR4ui VmwpR4uivà kVmwpR4uihắp bãi7biU ztbn5JYzchăn thảztbn5JYz chỗVmwpR4ui VmwpR4ui ztbn5JYznào ztbn5JYzcũng cóztbn5JYz nh7biUững đứaztbn5JYz ztbn5JYzhọc tròVmwpR4ui 7biUcúi mztbn5JYzình cVmwpR4uihào mộtztbn5JYz c7biUách đầztbn5JYzy ztbn5JYzcăng thẳng.VmwpR4ui 7biU Nevi7biUlle cVmwpR4uiứ chạyVmwpR4ui 7biUtới chạyVmwpR4ui luVmwpR4uii quan7biUh cztbn5JYzon 7biUquái thú7biU củaztbn5JYz nó,ztbn5JYz như7biUng VmwpR4uicon đó7biU ztbn5JYz khôVmwpR4uing cVmwpR4uió 7biUvẻ 7biUgì ztbn5JYzmuốn khuztbn5JYzỵu 7biUchân xuztbn5JYzống. Rztbn5JYzon VmwpR4uivà Her7biUmione tztbn5JYzhì thựcVmwpR4ui tztbn5JYzập v7biUới 7biU ztbn5JYzcon BVmwpR4uiằng MãVmwpR4ui m7biUàu hộ7biUt dẻ.7biU Harrztbn5JYzy bâyVmwpR4ui giztbn5JYzờ chỉ7biU ztbn5JYzđứng 7biUquan sátVmwpR4ui thôi.
Malfoy, VmwpR4uiCrabbe vàVmwpR4ui Goztbn5JYzyle đãztbn5JYz giàztbn5JYznh ztbn5JYzđược ztbn5JYzcon 7biU Bu7biUckbeak. C7biUon quáiztbn5JYz thú7biU đ7biUã chịztbn5JYzu cVmwpR4uiúi chVmwpR4uiào MVmwpR4uialfoy. Thằng7biU n7biUày đangztbn5JYz ztbn5JYzvỗ ztbn5JYzvỗ ztbn5JYzcái VmwpR4ui mỏVmwpR4ui VmwpR4uicon vật,ztbn5JYz tVmwpR4uiỏ tháiztbn5JYz độztbn5JYz khiztbn5JYznh thị7biU. NVmwpR4uió ké7biUo VmwpR4uidài giọng,ztbn5JYz đủztbn5JYz t7biUo 7biUđể H7biUarry cVmwpR4uió ztbn5JYz thểztbn5JYz ng7biUhe VmwpR4uilọt tai:
"Mánh7biU nàVmwpR4uiy dễ7biU VmwpR4uiợt. TaVmwpR4uio 7biUđã biế7biUt ztbn5JYzngay lztbn5JYzà vậy,7biU đVmwpR4uiến 7biU thằnztbn5JYzg HarVmwpR4uiry còn7biU làm7biU được...ztbn5JYz TVmwpR4uiao VmwpR4uicá làztbn5JYz mày7biU VmwpR4uiđâu cóztbn5JYz gìztbn5JYz n7biUguy VmwpR4uihiểm, VmwpR4uiphải 7biU khônztbn5JYzg m7biUậy?" Ấyztbn5JYz l7biUà Mztbn5JYzalfoy nVmwpR4uiói vớiztbn5JYz coVmwpR4uin Bu7biUckbeak. 7biU"Phải 7biUkhông mVmwpR4uiậy, cVmwpR4uion cục7biU ztbn5JYz sú7biUc b7biUự tVmwpR4uiồ xấu7biU xí?"
Chuyện xảyVmwpR4ui rVmwpR4uia lúVmwpR4uic 7biUđó nztbn5JYzhanh nhưVmwpR4ui ztbn5JYzánh chớp7biU củ7biUa ztbn5JYz ztbn5JYznhững VmwpR4uicái móngVmwpR4ui vuốt7biU tztbn5JYzhép. Liềnztbn5JYz ng7biUay đó,ztbn5JYz M7biUalfoy VmwpR4uithốt 7biUlên ztbn5JYzmột 7biUtiếng VmwpR4uirú đaVmwpR4uiu 7biU đớn7biU c7biUhói ztbn5JYzlói, lVmwpR4uião HVmwpR4uiagrid th7biUì VmwpR4uivật lộnztbn5JYz vztbn5JYzới coVmwpR4uin Buckbea7biUk để7biU tròn7biUg cztbn5JYzái vòztbn5JYzng VmwpR4ui ztbn5JYzcổ ztbn5JYzvô nVmwpR4uió troVmwpR4uing khztbn5JYzi ztbn5JYznó hầmztbn5JYz hztbn5JYzè xVmwpR4uiông tớiztbn5JYz MaVmwpR4uilfoy. Tztbn5JYzhằng đVmwpR4uió đ7biUang nằmVmwpR4ui q7biUuằn ztbn5JYz quại7biU trênVmwpR4ui b7biUãi cỏ,7biU máu7biU mVmwpR4uie chảyztbn5JYz ướtVmwpR4ui cztbn5JYzả VmwpR4uitấm VmwpR4uiáo chùng.
Malfoy g7biUào thétVmwpR4ui troVmwpR4uing kh7biUi c7biUả lớ7biUp kiVmwpR4uinh hoàVmwpR4uing đVmwpR4uiứng trông:
"Tôi chết7biU mất!ztbn5JYz Nhìn7biU tôztbn5JYzi 7biUđây nèVmwpR4ui, tôVmwpR4uii đangVmwpR4ui hấp7biU hztbn5JYzối. C7biUon quáiztbn5JYz VmwpR4uivật ấyztbn5JYz giết7biU tôi."
Lão Hagrztbn5JYzid đã7biU trắngztbn5JYz bệch7biU VmwpR4uiđi. L7biUão nói:
"Tztbn5JYzrò k7biUhông VmwpR4uichết 7biUđâu! 7biUCó aVmwpR4uii gi7biUúp tôiVmwpR4ui mộtztbn5JYz tay..VmwpR4ui. phVmwpR4uiải ztbn5JYzđem nó7biU 7biUra kVmwpR4uihỏi chỗztbn5JYz này..."
H7biUermione 7biUchạy đztbn5JYzi mở7biU VmwpR4uicánh cVmwpR4uiổng tztbn5JYzrong kh7biUi l7biUão VmwpR4ui HaVmwpR4uigrid nhấcVmwpR4ui bổn7biUg M7biUalfoy lztbn5JYzên ztbn5JYzmột cáchztbn5JYz VmwpR4uidễ VmwpR4uidàng. Kztbn5JYzhi 7biUlão Hagztbn5JYzrid bồngVmwpR4ui Mztbn5JYzalfoy VmwpR4ui điVmwpR4ui nVmwpR4uigang, 7biUHarry nhìVmwpR4uin thấztbn5JYzy mVmwpR4uiột vVmwpR4uiết thươnVmwpR4uig dài7biU vàVmwpR4ui sâuztbn5JYz VmwpR4uitrên c7biUánh taVmwpR4uiy ztbn5JYz M7biUalfoy; máVmwpR4uiu nhễ7biUu gztbn5JYziọt 7biUtrên cVmwpR4uiỏ kVmwpR4uihi lãoztbn5JYz Hagri7biUd bồng7biU 7biUMalfoy chạyztbn5JYz ztbn5JYzlên 7biUdốc vềztbn5JYz ztbn5JYz p7biUhía tò7biUa l7biUâu đài.
LớpVmwpR4ui họcztbn5JYz Chăm7biU sóc7biU 7biUSinh vậ7biUt HuyềVmwpR4uin bVmwpR4uií rVmwpR4uiun rẩy7biU bước7biU VmwpR4ui ztbn5JYztheo s7biUau. 7biUBọn họztbn5JYzc ztbn5JYzsinh nztbn5JYzhà Sztbn5JYzlytherin đềuztbn5JYz hèztbn5JYz nhaVmwpR4uiu lVmwpR4uia VmwpR4uió ztbn5JYzlão H7biUagrid. ztbn5JYzPansy ztbn5JYz ParkVmwpR4uiinson rànVmwpR4ui rztbn5JYzụa nướcVmwpR4ui mắztbn5JYzt nói:
"Phải đVmwpR4uiuổi ônztbn5JYzg ấy7biU ngay!"
Dean 7biUThomas chặnztbn5JYz lời7biU coztbn5JYzn bé:
"Đó 7biUlà lỗi7biU củztbn5JYza Malfoy."
Crabbe v7biUà Gztbn5JYzoyle gVmwpR4uiồng bắztbn5JYzp thịztbn5JYzt củaztbn5JYz tụ7biUi ztbn5JYznó ztbn5JYzlên đztbn5JYzầy VmwpR4uivẻ đztbn5JYze dọa.
Cả VmwpR4uibọn đztbn5JYzã trè7biUo lên7biU ztbn5JYzhết nh7biUững b7biUậc thềm7biU VmwpR4uiđá đểztbn5JYz bướcztbn5JYz v7biUào VmwpR4uiTiền sVmwpR4uiảnh. PanVmwpR4uisy nói:
"Tôi ztbn5JYzphải đi7biU 7biUxem coztbn5JYzi bạnztbn5JYz ấyztbn5JYz 7biUcó ztbn5JYzsao không?"
Cả bọ7biUn 7biUcùng nhztbn5JYzìn 7biUtheo Pan7biUsy cVmwpR4uihạy nhVmwpR4uianh lêVmwpR4uin VmwpR4uicầu 7biU thaztbn5JYzng cẩmVmwpR4ui th7biUạch. VmwpR4uiBọn ztbn5JYzhọc siVmwpR4uinh nhà7biU SlyVmwpR4uitherin vẫnVmwpR4ui c7biUòn VmwpR4uica c7biUẩm lão7biU Hztbn5JYzagrid VmwpR4ui kh7biUi ké7biUo n7biUhau điVmwpR4ui vztbn5JYzề hướng7biU phòn7biUg siztbn5JYznh h7biUoạt chuVmwpR4uing củztbn5JYza tVmwpR4uiụi ztbn5JYznó dưVmwpR4uiới tầVmwpR4uing hầm.VmwpR4ui VmwpR4ui H7biUarry, Rztbn5JYzon v7biUà Heztbn5JYzrmione lêztbn5JYzn ztbn5JYzcầu ztbn5JYzthang 7biUvề thápVmwpR4ui Gryffindor.
Hermione VmwpR4uilo lắVmwpR4uing hỏi:
"Các ztbn5JYzbạn VmwpR4uinghĩ nVmwpR4uió c7biUó s7biUao không?"
Harry nói:
"Dĩ ztbn5JYznhiên lztbn5JYzà khôVmwpR4uing VmwpR4uisao VmwpR4uirồi, bztbn5JYzà Pomfre7biUy cztbn5JYzó thể7biU 7biUvá m7biUấy v7biUết thươn7biUg chztbn5JYzỉ tron7biUg vò7biUng mộtztbn5JYz VmwpR4uihai giây."
Harry từng7biU đượcVmwpR4ui bà7biU VmwpR4uiy táztbn5JYz t7biUrưởng VmwpR4uiđó chữztbn5JYza ztbn5JYzlành m7biUột cáztbn5JYzch kỳztbn5JYz VmwpR4uidiệu ztbn5JYznhững 7biUthương tí7biUch cztbn5JYzòn trầztbn5JYzm trọngztbn5JYz hơnVmwpR4ui nhiều.
Ron cũVmwpR4uing tỏztbn5JYz r7biUa 7biUlo lắng:
"Dù ztbn5JYzsao ztbn5JYzthì chuyztbn5JYzện VmwpR4uiđó màVmwpR4ui xảztbn5JYzy rztbn5JYza troVmwpR4uing VmwpR4uibuổi dztbn5JYzạy 7biU đầu7biU tiênztbn5JYz củaztbn5JYz ztbn5JYzbác Hztbn5JYzagrid ztbn5JYzthì qVmwpR4uiuả lVmwpR4uià ztbn5JYztệ VmwpR4uihại hế7biUt chỗztbn5JYz nó7biUi. Th7biUể ztbn5JYznào th7biUằng ztbn5JYz VmwpR4uiMalfoy cũztbn5JYzng quậy7biU b7biUác 7biUấy cVmwpR4uiho VmwpR4uimà coi..."
Ba đztbn5JYzứa t7biUụi n7biUó l7biUà nhữVmwpR4uing đứa7biU đầ7biUu tVmwpR4uiiên đ7biUi xuốnztbn5JYzg Đạiztbn5JYz VmwpR4ui SảnhVmwpR4ui đườngztbn5JYz đểVmwpR4ui ăztbn5JYzn bữa7biU ztbn5JYztối, h7biUy ztbn5JYzvọng gặ7biUp 7biUlão HagriVmwpR4uid, ztbn5JYznhưng c7biUhẳng thấVmwpR4uiy lãoVmwpR4ui 7biU đâuztbn5JYz cả.7biU HermVmwpR4uiione ztbn5JYzkhông buồztbn5JYzn đụztbn5JYzng VmwpR4uinĩa vVmwpR4uiô mu7biUốn ztbn5JYzbánh ztbn5JYzbíp tếztbn5JYzt ztbn5JYzvà thận.7biU Cztbn5JYzô béVmwpR4ui 7biU 7biUlo lVmwpR4uiắng nói:
"Người tVmwpR4uia 7biUđâu có7biU đuztbn5JYzổi bVmwpR4uiác ấyVmwpR4ui, đúngztbn5JYz không?"
7biURon 7biUcũng chẳngVmwpR4ui màngVmwpR4ui ztbn5JYzgì VmwpR4uiăn uống:
"VmwpR4uiHọ 7biUkhông n7biUên đuổVmwpR4uii báVmwpR4uic ấy..."
Harry qu7biUan sztbn5JYzát bztbn5JYzàn VmwpR4uiăn VmwpR4uicủa 7biUnhà ztbn5JYzSlytherin. Mộztbn5JYzt 7biU nhóztbn5JYzm đ7biUông, 7biUgồm cảVmwpR4ui Crztbn5JYzabbe và7biU GVmwpR4uioyle, đa7biUng túm7biU tụmztbn5JYz vztbn5JYzới nVmwpR4uihau, VmwpR4uisay sưVmwpR4uia bà7biUn ztbn5JYz bạc.VmwpR4ui Harr7biUy cVmwpR4uihắc chVmwpR4uiắn làVmwpR4ui m7biUấy đứa7biU đó7biU đanVmwpR4uig thêztbn5JYzm mắmztbn5JYz thê7biUm muốztbn5JYzi ztbn5JYzcho VmwpR4uicâu ztbn5JYz VmwpR4uichuyện ztbn5JYzMalfoy bịVmwpR4ui thươngVmwpR4ui thànhztbn5JYz trầ7biUm trọng.
Ron rầuVmwpR4ui rĩVmwpR4ui nói:
VmwpR4ui"Thôi thìVmwpR4ui, cztbn5JYzũng khônVmwpR4uig t7biUhể 7biUnói ztbn5JYzhôm ztbn5JYznay khztbn5JYzông phảztbn5JYzi lVmwpR4uià nztbn5JYzgày đầztbn5JYzu tztbn5JYziên họcztbn5JYz thVmwpR4uiú vị."
Sau bữa7biU ă7biUn tối7biU, b7biUa đứaVmwpR4ui qua7biUy trởztbn5JYz vềztbn5JYz phòVmwpR4uing sin7biUh VmwpR4ui hoạt7biU ch7biUung ztbn5JYzvà 7biUcố tztbn5JYzập trunVmwpR4uig làmVmwpR4ui bVmwpR4uiài ztbn5JYztập ztbn5JYzmà giáo7biU VmwpR4uisư Mc7biUGonagall ztbn5JYzđã rVmwpR4uia cVmwpR4uiho 7biU 7biUtụi VmwpR4uinó. Nhưnztbn5JYzg cảVmwpR4ui bVmwpR4uia VmwpR4uiđứa ztbn5JYzcứ chztbn5JYzốc cztbn5JYzhốc lVmwpR4uiại ngừngVmwpR4ui hztbn5JYzọc, liế7biUc nhìztbn5JYzn VmwpR4uira VmwpR4uingoài ztbn5JYz 7biUcửa sVmwpR4uiổ củztbn5JYza VmwpR4uitoà tháVmwpR4uip. Harrztbn5JYzy độtztbn5JYz nh7biUiên nói:
"Có áztbn5JYznh đè7biUn ởztbn5JYz cửaVmwpR4ui sổztbn5JYz nhà7biU 7biUbác Hagrid."
Ron nhìztbn5JYzn đồng7biU hồztbn5JYz 7biUđeo t7biUay của7biU nó:
"Nếu tztbn5JYzụi mìn7biUh VmwpR4uigấp gápztbn5JYz lênVmwpR4ui 7biUthì tztbn5JYzụi mìnhztbn5JYz vẫVmwpR4uin ztbn5JYzcòn kztbn5JYzịp đểVmwpR4ui chạy7biU xu7biUống dướiztbn5JYz thztbn5JYzăm ztbn5JYzbác ấy,ztbn5JYz vẫn7biU VmwpR4uicòn sztbn5JYzớm mà..."
Hermione nztbn5JYzói chậm7biU rãi:
"Mình 7biUkhông biết..."
Harry th7biUấy c7biUô béztbn5JYz liếcztbn5JYz 7biUnhìn m7biUình. 7biUNó nóVmwpR4uii ngay:
"Mình được7biU phép7biU điVmwpR4ui nganVmwpR4uig q7biUua sâVmwpR4uin trườ7biUng mà7biU. VmwpR4ui VmwpR4uiSirius Blztbn5JYzack ch7biUưa vVmwpR4uiượt q7biUua đượcztbn5JYz VmwpR4uimấy viê7biUn gi7biUám ngVmwpR4uiục Az7biUkaban c7biUanh g7biUác ởztbn5JYz 7biU đâ7biUy, đ7biUúng không?"
Vậy làztbn5JYz VmwpR4uiba đztbn5JYzứa dztbn5JYzọn dẹpztbn5JYz VmwpR4uiđồ đạc,VmwpR4ui kéoztbn5JYz nVmwpR4uihau c7biUhui qztbn5JYzua ztbn5JYz cáiztbn5JYz lztbn5JYzỗ VmwpR4uiBà Béo,7biU vuztbn5JYzi 7biUmừng vVmwpR4uiì kztbn5JYzhông gặpztbn5JYz aVmwpR4uii hếtVmwpR4ui trên7biU đườngztbn5JYz điVmwpR4ui tớVmwpR4uii cửaVmwpR4ui chính7biU, 7biU bởVmwpR4uii vìztbn5JYz tụ7biUi 7biUnó cũVmwpR4uing ztbn5JYzkhông thự7biUc sựztbn5JYz VmwpR4uitin cztbn5JYzhắc làztbn5JYz tụztbn5JYzi nztbn5JYzó đượcVmwpR4ui ztbn5JYzphép VmwpR4uiđi r7biUa ztbn5JYz ngoài7biU ztbn5JYzhay không.
Cỏ t7biUrên 7biUsân vVmwpR4uiẫn cVmwpR4uiòn ướtztbn5JYz vztbn5JYzà nztbn5JYzgả mztbn5JYzàu đeVmwpR4uin t7biUhui ztbn5JYz tro7biUng áVmwpR4uinh hoàngVmwpR4ui hôn.ztbn5JYz Khztbn5JYzi ztbn5JYztới đVmwpR4uiược cVmwpR4uiăn 7biUchòi củaVmwpR4ui ztbn5JYzlão HagridVmwpR4ui, VmwpR4uiba VmwpR4uiđứa nztbn5JYzhỏ gõztbn5JYz ztbn5JYz cửaztbn5JYz vVmwpR4uià nVmwpR4uighe tiếngVmwpR4ui gầm7biU 7biUgừ bêztbn5JYzn tronVmwpR4uig vọngztbn5JYz ra:
"Vô đi!"
Lão Hagri7biUd đaztbn5JYzng nztbn5JYzgồi tVmwpR4uihừ ng7biUười bê7biUn bztbn5JYzàn gỗztbn5JYz đãztbn5JYz VmwpR4uimòn 7biU sờnztbn5JYz VmwpR4uicủa l7biUão, coztbn5JYzn chó7biU sănVmwpR4ui ztbn5JYzFang thVmwpR4uiì gá7biUc ztbn5JYzcái đầuVmwpR4ui nVmwpR4uió trên7biU đù7biUi ch7biUủ. Chỉztbn5JYz nhì7biUn ztbn5JYz mộtVmwpR4ui VmwpR4uicái cztbn5JYzũng đủVmwpR4ui bVmwpR4uiiết lã7biUo Ha7biUgrid VmwpR4uiđã uốnVmwpR4uig khVmwpR4uiá nhztbn5JYziều rượ7biUu. Trướcztbn5JYz 7biUmặt VmwpR4uilão 7biU là7biU mztbn5JYzột cáiVmwpR4ui vạztbn5JYzi thiếcztbn5JYz tVmwpR4uio gztbn5JYzần bằng7biU cáVmwpR4uii x7biUô, và7biU lão7biU dường7biU n7biUhư kztbn5JYzhó khăztbn5JYzn lztbn5JYzắm ztbn5JYz mớ7biUi tVmwpR4uiập tztbn5JYzrung đượcVmwpR4ui tVmwpR4uiinh th7biUần 7biUđể nhận7biU rVmwpR4uia bVmwpR4uia đztbn5JYzứa nhỏ.
Khi đztbn5JYzã nhậnVmwpR4ui ztbn5JYzra chún7biUg, 7biUlão ztbn5JYzlè nhè:
"Kỷ lụcVmwpR4ui chztbn5JYzứ cVmwpR4uihẳng 7biUchơi. ĐốVmwpR4ui mztbn5JYzà 7biUkiếm VmwpR4uira đưVmwpR4uiợc trướztbn5JYzc 7biUđây t7biUừng cztbn5JYzó mộtVmwpR4ui thầ7biUy gVmwpR4uiiáo 7biUnào chỉVmwpR4ui l7biUàm t7biUhây gi7biUáo đúngVmwpR4ui c7biUó 7biUmột ngày."
Hermione thởVmwpR4ui mạnh:
"Bác VmwpR4uichưa 7biUbị 7biUđuổi màVmwpR4ui, b7biUác Hagrid!"
Lão 7biUHagrid hớpVmwpR4ui thVmwpR4uiêm VmwpR4uimột ngụmVmwpR4ui 7biUto 7biUnữa củ7biUa 7biUcái thứztbn5JYz gztbn5JYzì đóVmwpR4ui tronVmwpR4uig ztbn5JYzcái vạztbn5JYzi, gVmwpR4uiiọng củaztbn5JYz lãoVmwpR4ui ngztbn5JYzhe thêVmwpR4ui thảztbn5JYzm hế7biUt sức:
"Cztbn5JYzhưa! Như7biUng đóVmwpR4ui ztbn5JYzchỉ làztbn5JYz vấn7biU đề7biU thời7biU ztbn5JYzgian, đúztbn5JYzng khVmwpR4uiông, s7biUau kVmwpR4uihi th7biUằng Mal7biUfoy méVmwpR4uic VmwpR4uiba nó..."
"Nó rVmwpR4uia VmwpR4uisao rồ7biUi hztbn5JYzở bácztbn5JYz? 7biUThương tíVmwpR4uich của7biU nóVmwpR4ui đâuVmwpR4ui cóztbn5JYz trVmwpR4uiầm ztbn5JYztrọng lắmztbn5JYz hztbn5JYzả bác?"
ztbn5JYzRon hỏ7biUi, sa7biUu khztbn5JYzi bVmwpR4uia đứztbn5JYza c7biUùng ngồztbn5JYzi xuốnVmwpR4uig quztbn5JYzây quầnztbn5JYz bztbn5JYzên lãztbn5JYzo Hztbn5JYzagrid. LVmwpR4uião nztbn5JYzói giọngVmwpR4ui c7biUhán ngắt:
"Bà VmwpR4uiPomfrey đãVmwpR4ui l7biUàm hếztbn5JYzt sứcztbn5JYz đểztbn5JYz cztbn5JYzhữa cVmwpR4uiho n7biUó, nhưng7biU ztbn5JYznó cVmwpR4uiứ kztbn5JYzêu 7biUlà VmwpR4uinó vẫnztbn5JYz VmwpR4uicòn đaVmwpR4uiu lztbn5JYzắm... cứztbn5JYz ztbn5JYzbăng bóVmwpR4ui... v7biUà 7biUrên rỉ..."
Hztbn5JYzarry nóztbn5JYzi ngay:
"Nó gi7biUả 7biUbộ đztbn5JYzau đztbn5JYzó. VmwpR4uiBà Pomf7biUrey 7biUcó thểVmwpR4ui chữaztbn5JYz lànztbn5JYzh 7biU 7biUmọi vết7biU thươngztbn5JYz ztbn5JYzmà. 7biUNăm ngoáztbn5JYzi bztbn5JYzà 7biUđã lVmwpR4uiàm m7biUọc ztbn5JYzlại gầnztbn5JYz mộtVmwpR4ui nVmwpR4uiửa số7biU xươztbn5JYzng cztbn5JYzho VmwpR4ui cháztbn5JYzu. Th7biUằng Malfoztbn5JYzy chỉztbn5JYz cztbn5JYzố 7biUtình ăVmwpR4uin vạVmwpR4ui mVmwpR4uià thôi."
Giọng 7biUlão Hagriztbn5JYzd ngVmwpR4uihe VmwpR4uicàng thztbn5JYzê thảmztbn5JYz hơn:
"Ban quảnztbn5JYz t7biUrị nVmwpR4uihà trườngVmwpR4ui dztbn5JYzĩ nhiênztbn5JYz làVmwpR4ui đãVmwpR4ui VmwpR4uinghe b7biUáo ztbn5JYz c7biUáo sztbn5JYzự việcztbn5JYz rztbn5JYzồi. Hztbn5JYzọ cVmwpR4uiho là7biU b7biUác b7biUắt đztbn5JYzầu bằngztbn5JYz coVmwpR4uin vật7biU ztbn5JYzquá to7biU. ztbn5JYzLẽ 7biUra VmwpR4uinên ztbn5JYz đểztbn5JYz cztbn5JYzon BằngVmwpR4ui Mãztbn5JYz ởztbn5JYz bàiVmwpR4ui saVmwpR4uiu... lúztbn5JYzc ztbn5JYzđầu nênztbn5JYz cVmwpR4uiho họcVmwpR4ui mấyztbn5JYz t7biUhứ nhztbn5JYzư VmwpR4uiNhuyễn TrVmwpR4uiùng ztbn5JYz ztbn5JYzvà đạVmwpR4uii loztbn5JYzại như7biU vậy...VmwpR4ui ztbn5JYzchẳng quztbn5JYza ztbn5JYzlà lỗi7biU củaVmwpR4ui bác..."
Hermione h7biUăng hVmwpR4uiái cãi:
"Lỗi củaVmwpR4ui M7biUalfoy chứ,7biU bztbn5JYzác Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi coztbn5JYzn làm7biU nztbn5JYzhân 7biUchứng ch7biUo bá7biUc. 7biUBác đãVmwpR4ui 7biUnói Bằztbn5JYzng 7biU Mãztbn5JYz sztbn5JYzẽ tVmwpR4uiấn côVmwpR4uing nVmwpR4uiếu bịVmwpR4ui 7biUxúc phztbn5JYzạm. Tạiztbn5JYz ztbn5JYzthằng Mztbn5JYzalfoy ztbn5JYzkhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."