You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương 9sTY6a6 9sTY6a- MÓNGUT VUUTỐT VÀqpsUtz L9sTY6aÁ TRÀ
hi 2LdHWc HqpsUtzarry, RoUTn vUTà Her2LdHWcmione bướUTc vàUTo ĐạUTi SảnhUT đườn9sTY6ag đểqpsUtz ăUTn đi2LdHWcểm tUTâm vào9sTY6a 9sTY6asáng qpsUtz 9sTY6ahôm 9sTY6asau, th9sTY6aì người2LdHWc đầuqpsUtz tiên2LdHWc 9sTY6amà tụi9sTY6a qpsUtznó UTthấy qpsUtzlà Drac9sTY6ao Ma9sTY6alfoy. qpsUtzCó v2LdHWcẻ nhqpsUtzư 9sTY6a MalfoqpsUtzy đ9sTY6aang mUTua qpsUtzvui chqpsUtzo 9sTY6amột qpsUtznhóm 2LdHWchọc qpsUtzsinh nh2LdHWcà UTSlytherin bằngqpsUtz mUTột cUTâu 2LdHWc chuyệ2LdHWcn chọUTc cười.2LdHWc LúcUT Ha9sTY6arry, qpsUtzRon vqpsUtzà Hermio9sTY6ane đUTi ngan2LdHWcg quaUT, Malfo9sTY6ay đ2LdHWcang 9sTY6a UTnhại mộtUT qpsUtzvẻ mặtUT đa9sTY6au đớn2LdHWc đ2LdHWcến bấ9sTY6at tỉn2LdHWch 2LdHWckhá 2LdHWckhôi UThài, 2LdHWcthế lqpsUtzà qUTuanh qpsUtznó nổ2LdHWc UTra UT một2LdHWc tr9sTY6aàng cười.
Hermione đi9sTY6a qpsUtzngay saqpsUtzu lUTưng HaqpsUtzrry, nói:
"Kệ x2LdHWcác nó.9sTY6a 2LdHWcCứ 2LdHWcmặc 2LdHWckệ nó9sTY6a 9sTY6ađi, nóqpsUtz chUTẳng qpsUtzđáng đ2LdHWcể mìn2LdHWch bậ2LdHWcn tâmUT đâu..."
Nhưng Pa2LdHWcncy ParkinsonqpsUtz, một2LdHWc cUTon 9sTY6abé 2LdHWcnhà Sl2LdHWcytherin, mặtUT tẹ2LdHWct d9sTY6aa nhUTăn nh2LdHWcư 2LdHWcmặt 2LdHWcchó UTPug chợt9sTY6a rít9sTY6a lên9sTY6a thqpsUtze thé:
"Ê, qpsUtzPotter! qpsUtzPotter ơUTi, vUTiên UTgiám ngụqpsUtzc Azkaba2LdHWcn đan2LdHWcg tUTới qpsUtzkìa! PottUTer, Hùuuuu!"
HaqpsUtzrry ngồUTi qpsUtzphịch xuqpsUtzống cqpsUtzái ghế9sTY6a bênqpsUtz cạ2LdHWcnh GqpsUtzeorge ởUT bànUT ăn9sTY6a củaqpsUtz nUThà Gryffind2LdHWcor. Georg9sTY6ae phqpsUtzát c9sTY6aho tụiUT nóqpsUtz mUTấy tờ2LdHWc giấy:
"Thời qpsUtzkhóa biể2LdHWcu 9sTY6acủa học2LdHWc UTsinh nqpsUtzăm thứ2LdHWc b9sTY6aa đây.2LdHWc qpsUtzỦa, có2LdHWc 9sTY6achuyện gqpsUtzì vậqpsUtzy Harry?"
Ron ngồqpsUtzi xuống2LdHWc ghUTế bêqpsUtzn UTkia G9sTY6aeorge, tUTrừng mắtUT nhì9sTY6an quUTa phía9sTY6a bànUT 2LdHWcăn 9sTY6anhà Slyth9sTY6aerin, nói:
"Thằng Malfoy."
Geor2LdHWcge ngqpsUtzước 2LdHWcnhìn qu2LdHWca, vừaUT đúng2LdHWc lúcqpsUtz thấy9sTY6a MalfoUTy lUTại đa2LdHWcng một9sTY6a lUTần nữUTa gi9sTY6aả bộqpsUtz xỉuqpsUtz mộtUT cqpsUtzách 2LdHWcđầy s9sTY6aợ h2LdHWcãi. 2LdHWcGeorge bìn2LdHWch UTthản nói:
"Thằ9sTY6ang 9sTY6anhãi rqpsUtzanh. N9sTY6aó UTcũng đ2LdHWcâu 2LdHWccó oUTai phon9sTY6ag lUTẫm qpsUtz liệ2LdHWct gUTì cqpsUtzho lắmqpsUtz 9sTY6akhi viênqpsUtz g2LdHWciám ngụ9sTY6ac AzkabaUTn ki2LdHWcểm tr9sTY6aa đ2LdHWcoàn t2LdHWcàu tối9sTY6a hôm9sTY6a 9sTY6aqua UT đâ2LdHWcu. 2LdHWcNó cũnqpsUtzg chạy9sTY6a tọ2LdHWct qu2LdHWca to9sTY6aa củaqpsUtz tụiUT mình,2LdHWc phảiqpsUtz kUThông Fred?"
F2LdHWcred kh2LdHWcinh bỉqpsUtz liếc2LdHWc mắUTt n2LdHWchìn 2LdHWcsang Malfoy:
"Đồ s9sTY6aém tè2LdHWc tUTrong quần."
George nói:
"Ngay n9sTY6ahư aqpsUtznh đâqpsUtzy cũnUTg khôqpsUtzng kqpsUtzhoái cUTho UTlắm. HọqpsUtz 9sTY6ađúng làqpsUtz UTkinh tởm9sTY6a thiệt2LdHWc, mấyqpsUtz vi2LdHWcên giám2LdHWc ngqpsUtzục Azk2LdHWcaban ấy..."
Fred nói:
"Họ lUTàm ru9sTY6aột gaqpsUtzn mìnUTh thiếuUT đ2LdHWciều bịUT đôngqpsUtz qpsUtzlạnh hếtqpsUtz vậ9sTY6ay há?"
Harry 2LdHWcnói nhỏ:
"Nhưng 9sTY6amà qpsUtzcác aqpsUtznh đâu2LdHWc cóUT 9sTY6axỉu, phả2LdHWci không?"
George qpsUtznói mạ2LdHWcnh mẽ:
"Q2LdHWcuên chuyệqpsUtzn đó2LdHWc UTđi, H2LdHWcarry. qpsUtzCó một2LdHWc lần2LdHWc bUTa phqpsUtzải đqpsUtzi 2LdHWc tới9sTY6a nUThà UTngục AzkabanUT, nhớ9sTY6a k9sTY6ahông FredqpsUtz? 2LdHWcBa nó9sTY6ai đó2LdHWc làqpsUtz nqpsUtzơi tUTồi tệUT qpsUtznhứt màUT 2LdHWc ôn2LdHWcg từng9sTY6a biếtUT đ2LdHWcến. 2LdHWcBa trUTở 2LdHWcvề n9sTY6ahà 2LdHWctay 9sTY6achân qpsUtzrun rẩUTy 9sTY6arồi p2LdHWchát bệqpsUtznh lUTuôn qpsUtz màqpsUtz... 9sTY6aMấy vi9sTY6aên giá2LdHWcm ngUTục UTAzkaban húqpsUtzt hết9sTY6a qpsUtzniềm vu9sTY6ai 2LdHWckhỏi qpsUtzcái 9sTY6anhà ngụcqpsUtz đó2LdHWc. Ở2LdHWc UT tro2LdHWcng đóqpsUtz, hUTầu qpsUtznhư tấtUT cả9sTY6a cUTác tùqpsUtz n2LdHWchân ng9sTY6aục AzkqpsUtzaban qpsUtzđều phát9sTY6a điêqpsUtzn lê2LdHWcn qpsUtz hết."
Fred đổiqpsUtz đềUT tài:
qpsUtz"Ừ, để9sTY6a 2LdHWccoi th2LdHWcằng MaUTlfoy UTsẽ vUTui nqpsUtzhư 2LdHWcthế 9sTY6anào sUTau UT tUTrận QuidUTditch đầ2LdHWcu tiênqpsUtz. NhqpsUtzớ không?9sTY6a TrậqpsUtzn Quiddit2LdHWcch 2LdHWcđầu mùaqpsUtz là2LdHWc trậnUT gi2LdHWcữa UT độiqpsUtz nhà2LdHWc GryqpsUtzffindor UTvà nhUTà Slytherin."
Lần 2LdHWcduy nhứtUT 9sTY6amà qpsUtzHarry vUTà MalfqpsUtzoy đ9sTY6aối đầ9sTY6au nha2LdHWcu UT tqpsUtzrong một9sTY6a trận2LdHWc QuidqpsUtzditch cũng9sTY6a l2LdHWcà lầqpsUtzn UTMalfoy đã2LdHWc b9sTY6aịthua 2LdHWcte tuqpsUtza xiểngqpsUtz 9sTY6a liểqpsUtzng. NhUTớ lạiqpsUtz tr9sTY6aận đóUT, qpsUtzHarry th9sTY6aấy phấUTn khởi9sTY6a lênUT chút2LdHWc đỉUTnh, qpsUtzbèn UTtự lấy2LdHWc 2LdHWc cUTho mình9sTY6a mqpsUtzấy k9sTY6ahúc qpsUtzxúc 9sTY6axích và9sTY6a cUTà qpsUtzchua chiên.
Hermione còUTn mải9sTY6a 2LdHWcnghiên cứUTu cUTái thờiUT khóaUT bi2LdHWcểu 9sTY6amới củaqpsUtz UTmình. CôUT b9sTY6aé mừn9sTY6ag rỡ2LdHWc kêqpsUtzu lên:
"Ôi,9sTY6a 2LdHWchay quá!9sTY6a Tụi2LdHWc mìUTnh qpsUtzbắt đầu9sTY6a họcUT m9sTY6aấy qpsUtzmôn mới2LdHWc 2LdHWcngay hôUTm nay."
Ron ngó9sTY6a quUTa 2LdHWcvai UTHermione đọcUT 2LdHWcké, mặt2LdHWc màqpsUtzy nghiêqpsUtzm t2LdHWcrang qpsUtzhẳn 9sTY6ara. NqpsUtzó nói:
"He2LdHWcrmione ơ9sTY6ai, ngườqpsUtzi 9sTY6ata lqpsUtzàm rốiqpsUtz bqpsUtzeng cqpsUtzái thờ2LdHWci 2LdHWc khqpsUtzóa biể9sTY6au củ9sTY6aa UTbồ rồ9sTY6ai. 2LdHWcCoi nè9sTY6a, họ2LdHWc xếpUT c2LdHWcho bqpsUtzồ tớ9sTY6ai mườUTi 2LdHWcmôn học9sTY6a mqpsUtzột UTngày. 9sTY6a Là2LdHWcm g2LdHWcì cóUT đqpsUtzủ th2LdHWcời giờ."
"Mình 2LdHWcsẽ xoqpsUtzay s2LdHWcở. MìnhUT đãUT dànUT xếp2LdHWc x9sTY6aong qpsUtzvới gUTiáo sUTư McGonagaqpsUtzll rồi."
Ron vẫnUT cưqpsUtzời, nói:
"Nhưng mUTà coUTi nè,9sTY6a bồUT thấ9sTY6ay thời2LdHWc khóa2LdHWc biểu2LdHWc sánqpsUtzg na2LdHWcy UTkhông? Chí9sTY6an giờqpsUtz mô2LdHWcn TiêUTn t2LdHWcri. Và2LdHWc nga9sTY6ay phí9sTY6aa dưới,qpsUtz c9sTY6ahín giờ2LdHWc, Muggle-họcqpsUtz. Và..."
Ron chồm2LdHWc tới,UT ghéqpsUtz sUTát cái2LdHWc qpsUtzthời khóa9sTY6a biể9sTY6au hơnqpsUtz, vqpsUtzẻ 2LdHWckhông thểqpsUtz nàoqpsUtz t9sTY6ain được:
"Coi 9sTY6anè, 9sTY6angay dưUTới UTdòng đó:UT mônUT S9sTY6aố hUTọc, c2LdHWcũng UT chqpsUtzín giờ.qpsUtz Ý9sTY6a mìnqpsUtzh nqpsUtzói qpsUtzlà mìnhqpsUtz 2LdHWcbiết 2LdHWcbồ UTgiỏi, UTHermione à,qpsUtz như2LdHWcng UTkhông qpsUtzai c9sTY6aó 9sTY6a thể9sTY6a g9sTY6aiỏi đến9sTY6a như2LdHWc UTvậy. L2LdHWcàm 9sTY6asao c2LdHWcùng mộtqpsUtz lúcqpsUtz màqpsUtz bồUT 9sTY6acó tUThể h2LdHWcọc ởqpsUtz bUTa lớp9sTY6a UT chứ?"
HerqpsUtzmione nó2LdHWci cộcUT lốc:
"Đừ2LdHWcng cóqpsUtz nUTgu. Dĩ2LdHWc nqpsUtzhiên 9sTY6amình qpsUtzsẽ khôqpsUtzng ngồ2LdHWci họcqpsUtz ở9sTY6a qpsUtztrong cUTả bUTa 9sTY6alớp cùnUTg mộ9sTY6at lúc."
"Vậy thì..."
Hermione nUTgắt lời:
"Làm ơUTn đưa2LdHWc gqpsUtziùm UTmình hũ2LdHWc mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắUTt lên:
"Ôi, RoUTn 9sTY6aơi, nếu9sTY6a th2LdHWcời khóUTa biUTểu của2LdHWc qpsUtzmình hơiUT đ2LdHWcầy 9sTY6a 2LdHWcmột chú9sTY6at thìqpsUtz mắ9sTY6ac mớqpsUtz gUTì tới2LdHWc bqpsUtzồ h2LdHWcả? UTMình đãUT nói2LdHWc vUTới bồ9sTY6a rồi,2LdHWc 2LdHWcmình đ9sTY6aã dà2LdHWcn 2LdHWc xếpUT x2LdHWcong hếqpsUtzt v2LdHWcới giá9sTY6ao UTsư McGon2LdHWcagall rồi!"
Vừa UTlúc đUTó, lãqpsUtzo 9sTY6aHagrid bưqpsUtzớc v2LdHWcào ĐạiqpsUtz SqpsUtzảnh 9sTY6ađường. 9sTY6a UTLão mặcUT cá9sTY6ai á2LdHWco khoáqpsUtzc dUTài bằUTng lônUTg UTchuột chqpsUtzũi, 9sTY6avà lUTão cứ9sTY6a UTlơ đễ9sTY6anh vuqpsUtzng 2LdHWc vUTẫy xácUT một9sTY6a qpsUtzcon ch9sTY6aồn h2LdHWcôi trqpsUtzong UTbàn taqpsUtzy 2LdHWcto kqpsUtzếch xùqpsUtz c2LdHWcủa mình.
Trên đườnqpsUtzg UTđi tớ2LdHWci bàqpsUtzn giáUTo viên,2LdHWc l2LdHWcão dừUTng bướqpsUtzc nó2LdHWci với2LdHWc bUTọn trẻ:
"Ổn cUTả qpsUtzchứ hả?9sTY6a CácUT cqpsUtzháu làUT những9sTY6a họcUT trò2LdHWc tron2LdHWcg qpsUtz lớ9sTY6ap họqpsUtzc đầuUT tqpsUtziên mà9sTY6a UTbác đ2LdHWcược d2LdHWcạy 9sTY6ađó ngUThe! LớpqpsUtz bắtqpsUtz 9sTY6ađầu ng2LdHWcay sa9sTY6au bữqpsUtza ă2LdHWcn 2LdHWc trưa!UT B9sTY6aác phải9sTY6a thUTức dậyUT 9sTY6atừ lú9sTY6ac nă2LdHWcm giờqpsUtz sán2LdHWcg đểqpsUtz 9sTY6achuẩn 9sTY6abị mọiqpsUtz th9sTY6aứ sẵqpsUtzn UT qpsUtzsàng... HqpsUtzy vqpsUtzọng đqpsUtzâu UTđã vôUT đóUT r9sTY6aồi... bác2LdHWc UTđây, một2LdHWc th9sTY6aầy giáo2LdHWc... th2LdHWciệt UT tình..."
Lão n9sTY6agoác qpsUtzmiệng qpsUtzcười to2LdHWce 9sTY6atoét với2LdHWc b2LdHWcọn trẻ2LdHWc vUTà 2LdHWcđi tiếp9sTY6a tớiqpsUtz bà2LdHWcn ă2LdHWcn 9sTY6adành ch2LdHWco gUTiáo viêqpsUtzn, qpsUtzvẫn v2LdHWcung vẩyqpsUtz x2LdHWcác c2LdHWcon cUThồn hôi.
VqpsUtzới UTmột chútUT 9sTY6alo âuUT tro2LdHWcng giqpsUtzọng n9sTY6aói, UTRon thắcqpsUtz mắc:
"Không biế2LdHWct báUTc ấqpsUtzy chuẩn9sTY6a b9sTY6aị sẵnqpsUtz sàUTng UTcái g2LdHWcì l2LdHWcà 2LdHWccái gqpsUtzì nhỉ?"
Sảnh Đườ9sTY6ang bắt9sTY6a đầu9sTY6a vắng9sTY6a bUTớt 2LdHWckhi mọqpsUtzi người9sTY6a lụcqpsUtz tụUTc đUTến UTlớp họcqpsUtz đầuqpsUtz tiên9sTY6a 2LdHWccủa 2LdHWcmình. Ro2LdHWcn xqpsUtzem thờiUT kUThóa UTbiểu c2LdHWcủa nó:
"Tụi mì2LdHWcnh phải9sTY6a điUT thUTôi, đ2LdHWcể c2LdHWcoi, lớpqpsUtz TUTiên t2LdHWcri ở2LdHWc tầ9sTY6ang UTtrên cù2LdHWcng củaUT TqpsUtzháp Bắc.9sTY6a Tụ9sTY6ai mqpsUtzình s9sTY6aẽ mUTất mười9sTY6a phút9sTY6a qpsUtzmới đế9sTY6an đưqpsUtzợc nơiUT đó..."
Ba đứa9sTY6a qpsUtzvội vàqpsUtzng ănqpsUtz qpsUtzcho xonqpsUtzg bữqpsUtza UTđiểm UTtâm, c2LdHWchào qpsUtz t2LdHWcạm biệt9sTY6a F9sTY6ared v9sTY6aà Geor2LdHWcge, r9sTY6aồi đUTi qpsUtztrở 2LdHWcra, bănUTg q2LdHWcua S9sTY6aảnh qpsUtzđường. KqpsUtzhi t2LdHWcụi n9sTY6aó 9sTY6a đ9sTY6ai nUTgang UTbàn ăn9sTY6a củaqpsUtz n9sTY6ahà Slythe9sTY6arin, MalfoqpsUtzy lạqpsUtzi biUTểu qpsUtzdiễn 9sTY6atrò nhái9sTY6a mộtqpsUtz UTcơn 9sTY6a xqpsUtzỉu n9sTY6aữa. T2LdHWciếng cUTười r9sTY6aú lê2LdHWcn đ9sTY6auổi tUTheo UTHarry và2LdHWco tUTận tiề2LdHWcn sảnh.
Hành trìqpsUtznh 9sTY6axuyên qpsUtzqua qpsUtztòa qpsUtzlâu đàqpsUtzi UTđể đến9sTY6a 2LdHWcTháp BqpsUtzắc 2LdHWc 9sTY6alà m9sTY6aột hUTành trìn9sTY6ah qpsUtzdài. qpsUtzHai 2LdHWcnăm ởqpsUtz HogwUTarts ch2LdHWcưa 9sTY6ađủ đểUT b2LdHWcọn 9sTY6atrẻ bi2LdHWcết hết9sTY6a UT m2LdHWcọi thứ2LdHWc về2LdHWc tò9sTY6aa lUTâu đài:2LdHWc qpsUtztrước đây9sTY6a tUTụi qpsUtznó chưa9sTY6a từ2LdHWcng UTđược UTvào bêUTn tronUTg 9sTY6a qpsUtzTháp Bắc.
9sTY6aTụi 2LdHWcnhỏ trUTèo 9sTY6alên t2LdHWcới c9sTY6aầu 9sTY6athang 2LdHWcthứ qpsUtzbảy, 2LdHWcđến m2LdHWcột 9sTY6a đầuUT cầu9sTY6a th9sTY6aang qpsUtzkhông th2LdHWcấy qUTuen 9sTY6achút nàoqpsUtz, ởUT UTđó kh2LdHWcông cóqpsUtz cáUTi gUTì 9sTY6akhác ngoUTài 2LdHWc mộtUT bức9sTY6a tqpsUtzranh lớnUT vUTẽ mộUTt bqpsUtzãi cỏqpsUtz t2LdHWcrống tr2LdHWcơ trqpsUtzeo 2LdHWctrên qpsUtzbức tường9sTY6a đ2LdHWcá, RoUTn 9sTY6a vừqpsUtza thở2LdHWc h2LdHWcổn UThển qpsUtzvừa nói:
"Phải... có...qpsUtz một...9sTY6a lối.qpsUtz.. đi...UT tắtUT... chứ!"
Hermione ng2LdHWcó xuqpsUtzống 9sTY6amột 9sTY6ahành lan2LdHWcg vắng2LdHWc UTbên phải:
"ChắcqpsUtz l2LdHWcà qpsUtzlối này."
Nhưng Ro2LdHWcn nói:
"Không phảiUT đâu.UT ĐóqpsUtz qpsUtzlà hướng2LdHWc naUTm màUT. qpsUtzMấy bồqpsUtz nUTgó co9sTY6ai, tụi9sTY6a mìnhqpsUtz cUTó tUThể nhì2LdHWcn thấ9sTY6ay một9sTY6a UTmảng hồUT UTnước bên9sTY6a ngo2LdHWcài qpsUtzcửa sqpsUtzổ kìa..."
Harry qpsUtzngắm bứ2LdHWcc tra2LdHWcnh. MộtUT chú9sTY6a 9sTY6angựa l2LdHWcùn qpsUtzmũm mĩm,2LdHWc 2LdHWc lôngqpsUtz xáqpsUtzm lUTốm đốm,9sTY6a qpsUtzvừa mớ2LdHWci thUTong 2LdHWcdong 2LdHWcdẫm 2LdHWclên bãiqpsUtz cỏ2LdHWc vUTà tqpsUtzhơ thẩnUT nhUTấm 2LdHWc qpsUtznháp cỏ2LdHWc xanh2LdHWc. qpsUtzTuy UTđã qqpsUtzuen 9sTY6avới viqpsUtzệc cáqpsUtzc nhâqpsUtzn v2LdHWcật UTtrong nh2LdHWcững bứcUT tran9sTY6ah ởUT 9sTY6a 2LdHWctrường HogwaqpsUtzrts cUTứ UTdi cqpsUtzhuyển l9sTY6aung tu2LdHWcng qpsUtzvà thqpsUtzỉnh thqpsUtzoảng bUTỏ khUTung trqpsUtzanh mqpsUtzà 9sTY6a qpsUtzđi thă9sTY6am viến2LdHWcg lẫUTn UTnhau, n9sTY6ahưng HaUTrry vẫ9sTY6an UTcứ 9sTY6akhoái nhqpsUtzìn chUTúng. MUTột lUTát 9sTY6a s2LdHWcau, một2LdHWc hiệp9sTY6a 9sTY6asĩ l2LdHWcùn b9sTY6aè bèUT mặqpsUtzc bộUT 9sTY6aáo g9sTY6aiáp 9sTY6acứ kêqpsUtzu xủnUTg UTxoẻng kqpsUtzhi qpsUtzông bướUTc 9sTY6a vqpsUtzào bứcUT 9sTY6atranh, the9sTY6ao saqpsUtzu lqpsUtzà 9sTY6acon ngựa2LdHWc lù9sTY6an. C2LdHWcăn cứ9sTY6a vào2LdHWc UTdấu vết9sTY6a cỏ9sTY6a dqpsUtzập qpsUtzcòn 2LdHWc dính2LdHWc ởUT đầu2LdHWc g9sTY6aối của2LdHWc bộqpsUtz đồqpsUtz g9sTY6aiáp ki2LdHWcm loạiUT qpsUtzông đaUTng mặc,UT UTthì qpsUtzcó UTthể nUTói chắcUT 2LdHWc l9sTY6aà ô9sTY6ang vừa2LdHWc téqpsUtz ngựa.
Nhìn thqpsUtzấy Har9sTY6ary, RoUTn v9sTY6aà Hermio9sTY6ane, ônUTg hiệpUT sĩqpsUtz gà9sTY6ao lên:
"A! QuâUTn 2LdHWcbất lươUTng nqpsUtzào 2LdHWcdám 9sTY6axâm nhậ9sTY6ap qpsUtzlãnh địa9sTY6a qpsUtz UTriêng 2LdHWccủa tUTa hả2LdHWc? PhUTải chă2LdHWcng các9sTY6a nqpsUtzgươi đến9sTY6a cười9sTY6a nhạ9sTY6ao 2LdHWcta 9sTY6angã ngựUTa? 9sTY6aHãy qpsUtzrút 2LdHWc gUTươm raUT, qpsUtzđồ bấ9sTY6at lươqpsUtzng, đ9sTY6aồ chó!"
Ba đ2LdHWcứa nhUTỏ sửngUT sốtUT đứnqpsUtzg ngớ9sTY6a 9sTY6ara nhìnqpsUtz ông2LdHWc h9sTY6aiệp sĩqpsUtz qpsUtz qpsUtzlùn đanqpsUtzg qpsUtzrút qpsUtzthanh gưqpsUtzơm 2LdHWcra kh2LdHWcỏi UTcái vỏUT ki9sTY6aếm vqpsUtzà bắtqpsUtz đầuqpsUtz qpsUtzvung gươm2LdHWc tron9sTY6ag 9sTY6a ta9sTY6ay UTmột qpsUtzcách h2LdHWcung hănUTg, c9sTY6aòn châUTn cẳ2LdHWcng thUTì nh9sTY6aảy lUToi choqpsUtzi t9sTY6arong cơqpsUtzn g2LdHWciận 2LdHWc điên2LdHWc cUTuồng. Nh9sTY6aưng l2LdHWcưỡi gươ9sTY6am qu2LdHWcá dà2LdHWci 2LdHWcso 9sTY6avới thâqpsUtzn hì9sTY6anh cụtUT qpsUtzngủn qpsUtzcủa ông2LdHWc, 9sTY6a tUThành r9sTY6aa k9sTY6ahi ôn2LdHWcg cqpsUtzhém UTmột đườnqpsUtzg gươm9sTY6a ác9sTY6a qpsUtzliệt UTthì qpsUtzđà gư2LdHWcơm đi2LdHWc lqpsUtzàm ôn9sTY6ag m2LdHWcất UT cả2LdHWc thăn2LdHWcg bằn2LdHWcg, té2LdHWc lUTăn đùngqpsUtz, sấ9sTY6ap mặt9sTY6a xuốnUTg bãi2LdHWc cỏ.
Harry qpsUtztiến UTtới qpsUtzgần bứcqpsUtz UTtranh hơUTn, nóUT hỏi:
"ÔngUT qpsUtzcó s9sTY6aao không?"
"Lùi lạqpsUtzi! Quâ2LdHWcn 9sTY6akhoác 2LdHWclác đqpsUtzê tiệ9sTY6an! 9sTY6aLùi! Đồ2LdHWc xỏUT lá!"
Ông hiệp9sTY6a sUTĩ lạqpsUtzi n2LdHWcắm cUThặt 9sTY6athanh g9sTY6aươm, chống2LdHWc gư2LdHWcơm UT xuUTống đqpsUtzể đứ2LdHWcng lê2LdHWcn, qpsUtznhưng lưỡiUT 2LdHWcgươm lúnqpsUtz s2LdHWcâu th9sTY6aêm vào9sTY6a l2LdHWcớp c2LdHWcỏ, v9sTY6aà 9sTY6akhi ôqpsUtzng 9sTY6a đứngUT dậyqpsUtz UTđược rồi9sTY6a thìUT c9sTY6aho 2LdHWcdù đãUT cố9sTY6a gắ2LdHWcng hết9sTY6a 2LdHWcsức m2LdHWcình, ông9sTY6a khônqpsUtzg t9sTY6ahể UTnào 2LdHWc rútUT lưỡi9sTY6a gươmqpsUtz 2LdHWcra được2LdHWc nữa.qpsUtz CuốiqpsUtz c9sTY6aùng ông9sTY6a phải2LdHWc tự9sTY6a quănqpsUtzg mìnhUT 2LdHWcxuống cỏ,qpsUtz 9sTY6a đ2LdHWcẩy c2LdHWcái mạ9sTY6ang 2LdHWcche mặt2LdHWc tqpsUtzrên cUTái nónqpsUtz g9sTY6aiáp sắ2LdHWct 2LdHWcra để2LdHWc 9sTY6alau m2LdHWcồ hôi9sTY6a đang2LdHWc rịn2LdHWc đ2LdHWcầm qpsUtz đìa.
Thừa dị9sTY6ap ông2LdHWc hi9sTY6aệp s9sTY6aĩ ngUThỉ mệt,9sTY6a H2LdHWcarry phânqpsUtz trần:
"qpsUtzNhư vầUTy nè,qpsUtz tụi9sTY6a tô2LdHWci đanqpsUtzg đUTi tìm2LdHWc Th9sTY6aáp UTBắc. Ch9sTY6aắc ôUTng đâu2LdHWc biUTết cqpsUtzhỗ đ2LdHWcó ởUT qpsUtzđâu hả?"
Cơn giận9sTY6a 9sTY6acủa 9sTY6aông hiUTệp sĩUT dườUTng nhUTư t2LdHWcan biế2LdHWcn 2LdHWcđi 9sTY6atức tqpsUtzhì. ÔngUT UTlách c2LdHWcách đứngqpsUtz dậy2LdHWc vàUT dõnqpsUtzg dạcqpsUtz hô:
"Một cu2LdHWcộc UTtruy UTtìm! 9sTY6aHãy the2LdHWco 2LdHWcta, hỡ2LdHWci 9sTY6acác 9sTY6abằng 2LdHWc hữu9sTY6a 9sTY6athân thiếtUT! qpsUtzChúng qpsUtzta sẽ9sTY6a tUTìm r9sTY6aa mụcUT 9sTY6atiêu củaqpsUtz cácqpsUtz bạUTn, hoặc9sTY6a l9sTY6aà chúqpsUtzng 9sTY6a tUTa s2LdHWcẽ d9sTY6aũng c2LdHWcảm b9sTY6aỏ mạng2LdHWc 9sTY6avì nhiệmqpsUtz vụ!"
Ông hiệ2LdHWcp UTsĩ UTlại mộ9sTY6at lầ2LdHWcn nữaUT cốUT gắng2LdHWc rút2LdHWc than2LdHWch qpsUtz gươm2LdHWc 2LdHWcra mộtqpsUtz cá2LdHWcch 2LdHWckhông h2LdHWciệu qpsUtzquả, 9sTY6arồi cố9sTY6a tr9sTY6aèo lêqpsUtzn cqpsUtzon ngqpsUtzựa mậpqpsUtz, nhUTưng lạiqpsUtz 2LdHWc ngUTã xu2LdHWcống. qpsUtzÔng qpsUtzbèn k2LdHWchí khá9sTY6ai lqpsUtza to:
"Đành 9sTY6ađi bộ9sTY6a UTvậy, thư9sTY6aa q2LdHWcuí ng2LdHWcài v9sTY6aà 2LdHWcquí nươnqpsUtzg! 9sTY6aLên đường!2LdHWc TiếnqpsUtz lên!"
Và, tronUTg bộ2LdHWc 2LdHWcáo giáp9sTY6a sắtUT kêqpsUtzu xủnUTg xoẻn2LdHWcg ầm2LdHWc ĩ2LdHWc, 2LdHWc ôqpsUtzng tqpsUtza chạ9sTY6ay vUTô cqpsUtzạnh trái2LdHWc củ2LdHWca cqpsUtzái khuUTng tqpsUtzranh UTvà bUTiến mất2LdHWc 9sTY6akhỏi qpsUtzcảnh tr9sTY6aí qpsUtz củaqpsUtz 9sTY6abức tranh.
Ba đứaqpsUtz nh9sTY6aỏ vUTội vãUT chạyqpsUtz UTtheo qpsUtzông hiệp2LdHWc sUTĩ dọc9sTY6a h9sTY6aành 2LdHWc qpsUtzlang, că2LdHWcn cứ2LdHWc thUTeo â2LdHWcm t9sTY6ahanh xủngqpsUtz xoẻn9sTY6ag pháUTt rUTa tqpsUtzừ UTbộ UTáo giá9sTY6ap củUTa ông9sTY6a. qpsUtz Thỉn2LdHWch tho2LdHWcảng tụiUT 2LdHWcnó nh2LdHWcìn th2LdHWcấy ông2LdHWc chạyqpsUtz nganqpsUtzg qu2LdHWca UTmột UTbức tra9sTY6anh ởqpsUtz 2LdHWcphía 9sTY6a trước.
"Hãy cốUT 2LdHWcmà 9sTY6acan đả9sTY6am lê2LdHWcn nhé9sTY6a, điề9sTY6au tệ2LdHWc nhứtUT UTcòn chưUTa x9sTY6aảy qpsUtzra đâu!"
Ông 9sTY6ahiệp 2LdHWcsĩ gqpsUtzào 9sTY6ato, và9sTY6a 9sTY6atụi nóUT 2LdHWcthấy ôUTng t2LdHWcái xuất9sTY6a UT hqpsUtziện pqpsUtzhía trướcUT mộUTt nh9sTY6aóm cácUT UTbà mặUTc vá9sTY6ay phồqpsUtzng v9sTY6aẻ nhớUTn nháUTc. 9sTY6aTranh củ2LdHWca UT c9sTY6aác 2LdHWcbà tr9sTY6aeo trênUT v9sTY6aách củaqpsUtz mộtqpsUtz cqpsUtzầu thanUTg xoắqpsUtzn chô2LdHWcng chênh.
Harry, qpsUtzRon và9sTY6a HermqpsUtzione tUThở hổn9sTY6a qpsUtzhển t2LdHWcrèo l9sTY6aên qpsUtz qpsUtznhững bậcqpsUtz tha9sTY6ang xqpsUtzoắn sítUT s2LdHWcao, 9sTY6acàng lúUTc 2LdHWccàng tqpsUtzhấy 2LdHWcchóng qpsUtzmặt hơqpsUtzn, cUTho đến2LdHWc UT khUTi nqpsUtzghe đượ9sTY6ac tiếngqpsUtz nó2LdHWci r9sTY6aì rầmqpsUtz phUTía tr9sTY6aên đ9sTY6aầu, thìqpsUtz tụiqpsUtz nqpsUtzó bi9sTY6aết ch9sTY6aắc mì2LdHWcnh UT đã2LdHWc tớqpsUtzi đượ2LdHWcc lớ2LdHWcp học.
Ông hi2LdHWcệp UTsĩ bấyqpsUtz g9sTY6aiờ mới2LdHWc qpsUtzthò đầu9sTY6a vôUT bqpsUtzức UTtranh c9sTY6aủa mộtUT qpsUtzông thầy9sTY6a qpsUtztu cóUT vẻ2LdHWc mặtqpsUtz hếUTt 2LdHWcsức 2LdHWcnham hiể9sTY6am, lqpsUtza lớn:
"Tạm biệt!UT Tạm2LdHWc biệUTt 9sTY6anhé, UTcác c9sTY6ahiến h2LdHWcữu cUTủa UTta! 9sTY6a BấtqpsUtz cứ2LdHWc kqpsUtzhi nào2LdHWc các9sTY6a bUTạn cầ2LdHWcn 2LdHWcđến một2LdHWc tráUTi tiUTm cqpsUtzao UTthượng 2LdHWcvà nhữngqpsUtz bắp9sTY6a thị9sTY6at 2LdHWc UTsắt t2LdHWchép, tqpsUtzhì cứUT tìUTm đếnqpsUtz Ngài9sTY6a Cadogan!"
Khi ôUTng qpsUtzhiệp sqpsUtzĩ biếqpsUtzn đ9sTY6ai qpsUtzrồi, UTRon lqpsUtzầm bầm:
"Ừ, ch2LdHWcừng 2LdHWcnào 9sTY6atụi 2LdHWcnày UTcần đến9sTY6a một2LdHWc ngUTười gàUTn d2LdHWcở, UTthế nà2LdHWco UTtụi 9sTY6anày cUTũng 9sTY6akêu qpsUtztới ông."
Ba UTđứa t2LdHWcrèo nốtUT mấy9sTY6a bậc2LdHWc th9sTY6aang cuốiUT cùng2LdHWc, đặtqpsUtz UT chqpsUtzân l9sTY6aên m9sTY6aột đqpsUtzầu 2LdHWccầu th2LdHWcang nhỏ9sTY6a x9sTY6aíu, ở2LdHWc đ9sTY6aó UThầu UTnhư cảUT qpsUtzlớp hqpsUtzọc TUTiên trUTi đềUTu UT đ9sTY6aã tụ9sTY6a tậpUT đôUTng đủUT. KhôngUT th2LdHWcấy cán9sTY6ah cửaqpsUtz nàUTo mởUT 2LdHWcra từ2LdHWc đầu2LdHWc qpsUtzcầu thanqpsUtzg này.UT 9sTY6a RqpsUtzon huý2LdHWcch cqpsUtzùi chỏUT v9sTY6aô HaqpsUtzrry, chỉUT l9sTY6aên trầnUT nhàqpsUtz, trên9sTY6a đóUT 9sTY6acó 2LdHWcmột c2LdHWcái giống2LdHWc qpsUtz n9sTY6ahư cửa2LdHWc bẫqpsUtzy sậpUT hìn9sTY6ah tròn2LdHWc, cqpsUtzó đính2LdHWc mộtUT cái9sTY6a th2LdHWcể 9sTY6abài b9sTY6aằng đồng.UT Harr2LdHWcy đọc:
"Sybill Trelawne2LdHWcy, gqpsUtziáo v2LdHWciên 2LdHWcbộ mônUT TqpsUtziên 2LdHWcTri học.2LdHWc.. Làm9sTY6a saqpsUtzo tụiUT UTmình lêUTn đượcqpsUtz 2LdHWctrên đóUT UTbây giờ?"
Như qpsUtzthể để2LdHWc 9sTY6atrả lờqpsUtzi câu2LdHWc hỏ9sTY6ai củaqpsUtz qpsUtzHarry, cqpsUtzánh UTcửa 2LdHWc bqpsUtzẫy 2LdHWcsập b2LdHWcỗng 9sTY6anhiên mở2LdHWc ra2LdHWc, v2LdHWcà mộtUT cqpsUtzái than2LdHWcg 9sTY6abằng bqpsUtzạc 9sTY6ađược thả2LdHWc xuốnUTg 2LdHWcngay qpsUtz qpsUtzbên ch2LdHWcân 2LdHWcHarry. MUTọi ng9sTY6aười chợtUT qpsUtzim bặt.
Ron n9sTY6ahe UTrăng cười:
"Nhườn2LdHWcg bồ9sTY6a l2LdHWcên tr9sTY6aước đó."
Harry đành2LdHWc 9sTY6aleo 2LdHWclên trướcqpsUtz 2LdHWctiên, UTbước qpsUtzvào mộqpsUtzt UT 2LdHWcphòng họcUT tqpsUtzrông l9sTY6aạ lùUTng n9sTY6ahất t2LdHWcừ trướcqpsUtz tớiUT naqpsUtzy. T9sTY6ahật rqpsUtza, nqpsUtzó chẳngUT giốngUT 2LdHWc phòng9sTY6a 2LdHWchọc chút9sTY6a xíqpsUtzu nUTào hết;9sTY6a 9sTY6amà 9sTY6alại đâ9sTY6au UTđó v9sTY6aừa UTgiống UTmột cáiUT kh9sTY6ao 9sTY6aáp m2LdHWcái 2LdHWc củqpsUtza mộUTt cqpsUtzăn nhàqpsUtz, vừaUT qpsUtzgiống mộ2LdHWct UTcái tiệm2LdHWc trUTà k9sTY6aiểu xưaUT. TUTrong phò9sTY6ang cóqpsUtz ítqpsUtz qpsUtz nh2LdHWcứt h2LdHWcai ch9sTY6aục cái9sTY6a bànqpsUtz trò2LdHWcn nqpsUtzhỏ bUTày qpsUtzbiện lộUTn xộ9sTY6an, chuUTng q9sTY6auanh đ2LdHWcặt mấyUT cqpsUtzái UT gqpsUtzhế bà2LdHWcnh bọcqpsUtz vải9sTY6a hUToa sặc9sTY6a sỡ2LdHWc qpsUtzvà mấy9sTY6a 9sTY6acái gốqpsUtzi 9sTY6anệm nh2LdHWcỏ mUTà dà9sTY6ay. MọiUT thứ2LdHWc UTđược UT sUToi sán9sTY6ag bằn9sTY6ag án9sTY6ah 9sTY6ađèn đqpsUtzỏ t9sTY6ahắm. TấtqpsUtz qpsUtzcả màUTn c2LdHWcửa sUTổ đềuqpsUtz UTkéo k9sTY6aín lạiUT vqpsUtzà 2LdHWc 2LdHWcnhiều ngọnqpsUtz đènUT đượcUT chụ9sTY6ap kUTín bằngUT nhữn2LdHWcg cáiUT UTkhăn q2LdHWcuàng đỏ9sTY6a sậm.9sTY6a CqpsUtzăn phòng9sTY6a 2LdHWc ấm2LdHWc mqpsUtzột 2LdHWccách ng9sTY6aột ngạUTt, vqpsUtzà dưới2LdHWc bệ9sTY6a 9sTY6alò sưởqpsUtzi chấtqpsUtz đầy9sTY6a nhócqpsUtz UTcác thứ,qpsUtz mộtUT qpsUtz n9sTY6agọn l9sTY6aửa đUTang đUTun m2LdHWcột cái2LdHWc ấm2LdHWc đồngqpsUtz 9sTY6ato tướng,qpsUtz tỏ9sTY6aa r9sTY6aa mộ9sTY6at thứqpsUtz mqpsUtzùi hăn9sTY6ag 2LdHWcnồng qpsUtz đến9sTY6a pqpsUtzhát bệnh2LdHWc. MqpsUtzấy c2LdHWcái kệUT đặt9sTY6a qpsUtzdọc 9sTY6abức tường9sTY6a tUTròn 9sTY6aquây cUThất lqpsUtzộn xộn9sTY6a UT UTnhững UTlông 9sTY6achim đqpsUtzầy bụiUT 9sTY6abám, nhữqpsUtzng 9sTY6amẩu UTnến cqpsUtzụt, nhiều2LdHWc 2LdHWcxấp bàiqpsUtz lUTá 2LdHWcte tu2LdHWca, 9sTY6a vô2LdHWc 2LdHWcsố nhữnUTg UTtrái cầ9sTY6au 9sTY6athủy 2LdHWctinh ónqpsUtzg ánqpsUtzh bạc9sTY6a, v9sTY6aà UTcả mộ2LdHWct UTđoàn qqpsUtzuân tácqpsUtzh UT t2LdHWcrà hùngqpsUtz hậu.
CqpsUtzả UTlớp qpsUtzđang 9sTY6atập tru9sTY6ang qpsUtztrong p9sTY6ahòng quanhqpsUtz, mọqpsUtzi ngườ9sTY6ai nUTói năngUT qpsUtzthì thào.9sTY6a R9sTY6aon qpsUtzđến 2LdHWcsát b2LdHWcên vqpsUtzai HarrUTy, hỏi:
"Cô gqpsUtziáo đâu?"
Thình lìnhUT mộqpsUtzt gi9sTY6aọng nqpsUtzói vọngqpsUtz r9sTY6aa 2LdHWctừ b2LdHWcóng tốiqpsUtz, UTmột th9sTY6aứ giqpsUtzọng m9sTY6aơ UThồ nhỏqpsUtz nhẹ:
"Ch9sTY6aào qpsUtzcác qpsUtztrò. qpsUtzThật hâUTn hạnhqpsUtz đượUTc gặ9sTY6ap 2LdHWccác 2LdHWctrò tron9sTY6ag thếqpsUtz giới2LdHWc vậtUT chất."
ẤnUT tUTượng củqpsUtza H9sTY6aarry ngqpsUtzay qpsUtzlúc 2LdHWcđó làqpsUtz qpsUtzvề 2LdHWcmột loqpsUtzài qpsUtz côn2LdHWc trùnUTg 9sTY6ato tướng2LdHWc rựUTc 2LdHWcrỡ. GqpsUtziáo sư2LdHWc TrelawUTney UTdi qpsUtzchuyển v2LdHWcào vùnqpsUtzg qpsUtzcó ánqpsUtzh 9sTY6a lử9sTY6aa s9sTY6aoi, qpsUtzvà bọnUT t2LdHWcrẻ nhận9sTY6a thUTấy b2LdHWcà giá2LdHWco ốmUT c2LdHWcà ton2LdHWcg cUTà tqpsUtzeo, cặ2LdHWcp mắtUT kiếnqpsUtzg UT là9sTY6am phóngUT đạiUT đô2LdHWci mắ2LdHWct qpsUtzcủa 2LdHWcbà qpsUtzto UThơn kíUTch thước2LdHWc qpsUtztự n2LdHWchiên rUTất nhiUTều lần,qpsUtz 9sTY6a 2LdHWcvà b9sTY6aà q2LdHWcuấn mộtqpsUtz c9sTY6aái k9sTY6ahăn qpsUtzchoàng đầ9sTY6au mqpsUtzỏng cóqpsUtz dáUTt trUTang kiUTm óngUT áqpsUtznh. QuqpsUtzanh 2LdHWc 9sTY6acái UTcổ 9sTY6amảnh khảnqpsUtzh c9sTY6aủa bà9sTY6a l2LdHWcà 2LdHWcvô s9sTY6aố nUThững dâ2LdHWcy chuyền9sTY6a vàUT qpsUtzchuỗi hạ9sTY6at, cò9sTY6an 9sTY6a cá2LdHWcnh t2LdHWcay, bà9sTY6an taqpsUtzy v2LdHWcà ngqpsUtzón tUTay 9sTY6acủa bàUT thìqpsUtz đ9sTY6aeo đầqpsUtzy UTnhững 9sTY6avòng vớ2LdHWci nhUTẫn. BUTà UT nói:
"Ngồi xUTuống đi9sTY6a qpsUtzcác trqpsUtzò, qpsUtzngồi xUTuống nào."
Bọn tr2LdHWcẻ v9sTY6aụng 2LdHWcvề t9sTY6arèo l9sTY6aên mấUTy chi9sTY6aếc ghếUT b2LdHWcành hoặcqpsUtz 2LdHWc ngồiqpsUtz lUTọt thỏ9sTY6am troqpsUtzng mqpsUtzấy cá9sTY6ai gối9sTY6a nệm.qpsUtz Ha2LdHWcrry, RoUTn qpsUtzvà Her9sTY6amione cùUTng ngồiqpsUtz qpsUtz qUTuanh một9sTY6a cáqpsUtzi bqpsUtzàn tròn.
Giáo sqpsUtzư T9sTY6arelawney UTthì tựqpsUtz UTmình n2LdHWcgồi vUTào mộtUT cá9sTY6ai 9sTY6aghế qpsUtzbành cUTó UTcánh đqpsUtzặt trUTước lòUT sư2LdHWcởi. BqpsUtzà nói:
"Chào mừng2LdHWc 2LdHWccác tqpsUtzrò đếnqpsUtz vqpsUtzới bộqpsUtz môn2LdHWc TiêqpsUtzn tr9sTY6ai h2LdHWcọc. 9sTY6a UTTên c9sTY6aủa UTtôi là2LdHWc 9sTY6agiáo sqpsUtzư Trelaw9sTY6aney. Trước9sTY6a 2LdHWcđây cóUT lUTẽ 2LdHWccác UTtrò chưqpsUtza UTtừng gặpqpsUtz qpsUtz tôi.UT 9sTY6aVì tôiqpsUtz t2LdHWchấy nế2LdHWcu xuốngqpsUtz dướUTi thườqpsUtzng xuyênUT UTquá thìqpsUtz b9sTY6aa mớ2LdHWc b9sTY6aon c2LdHWchen chộn2LdHWc UT rộn9sTY6a 2LdHWccủa cái9sTY6a trUTường 9sTY6acó thể9sTY6a UTlàm mqpsUtzờ điqpsUtz NộUTi 2LdHWcNhãn củaqpsUtz tôi."
Không a9sTY6ai nóqpsUtzi gqpsUtzì 9sTY6ađể đáp2LdHWc lUTại cáiqpsUtz thônUTg báoUT kháqpsUtzc 9sTY6a thườn9sTY6ag đó9sTY6a. GiáoqpsUtz 9sTY6asư Trelaw9sTY6aney 2LdHWckhéo léo9sTY6a nhẹ2LdHWc qpsUtznhàng qpsUtzsửa l2LdHWcại cáUTi qpsUtzkhăn choànUTg UT rồqpsUtzi n2LdHWcói tiếp:
"Vậy l2LdHWcà 2LdHWccác tr2LdHWcò đ9sTY6aã chọn2LdHWc học9sTY6a m2LdHWcôn Tiên9sTY6a 9sTY6atri, bộqpsUtz mônqpsUtz 9sTY6a 9sTY6akhó 9sTY6akhăn nhứt2LdHWc 2LdHWctrong c2LdHWcác n2LdHWcgành n9sTY6aghệ thuậtUT huyề9sTY6an bíUT. Tô9sTY6ai muốUTn 2LdHWclưu 2LdHWcý cáqpsUtzc UT 2LdHWctrò ngUTay 9sTY6atừ 9sTY6abuổi baqpsUtzn sơUT là9sTY6a nếu9sTY6a qpsUtzcác trUTò 2LdHWckhông cóqpsUtz c2LdHWcái Nh2LdHWcìn, thqpsUtzì tôiUT sqpsUtzẽ 9sTY6a UTchẳng 9sTY6athể dUTạy dỗ2LdHWc cqpsUtzác trò9sTY6a đượcqpsUtz nh2LdHWciều nhqpsUtzỏi gUTì cUTho lắm.UT 9sTY6aSách vởqpsUtz 9sTY6acũng chẳng2LdHWc 2LdHWc giúpUT 9sTY6ađỡ qpsUtzcác UTtrò ba2LdHWco qpsUtznhiêu 9sTY6atrong lĩnqpsUtzh v2LdHWcực 2LdHWcnày đâu..."
Nghe mấyUT câ2LdHWcu nà9sTY6ay, UTHarry và2LdHWc RoUTn cùnUTg 9sTY6anhe răqpsUtzng 9sTY6a cườiUT qpsUtzvà l9sTY6aiếc mqpsUtzắt nhìqpsUtzn Hermio9sTY6ane, qpsUtzcô b9sTY6aé UTtỏ rUTa sửngqpsUtz sốt9sTY6a 2LdHWcvề cUTái đi2LdHWcều l2LdHWcà sách9sTY6a 2LdHWc 9sTY6athì cũnUTg qpsUtzkhông gqpsUtziúp ích2LdHWc UTgì tron9sTY6ag việcUT 9sTY6ahọc bqpsUtzộ môn9sTY6a này.
"Nhiều ph9sTY6aù t9sTY6ahủy 9sTY6avà phá2LdHWcp sqpsUtzư, qpsUtzmặc dùqpsUtz tài9sTY6a UTba trqpsUtzong 2LdHWc UTnhững lĩnh9sTY6a 9sTY6avực qpsUtznhư nổUT to2LdHWc, ước2LdHWc đoánqpsUtz giqpsUtzỏi vqpsUtzà biếnqpsUtz mất9sTY6a đột2LdHWc ngộqpsUtzt, như2LdHWcng vẫ9sTY6an qpsUtz UTkhông qpsUtzthể n2LdHWcào nqpsUtzhìn xUTuyên q2LdHWcua đ9sTY6aược nhUTững 2LdHWcbí mUTật bị2LdHWc 2LdHWcche ph9sTY6aủ 2LdHWccủa tUTương qpsUtz lai."
Đô9sTY6ai mắt2LdHWc t2LdHWco cUTộ mơUT màng2LdHWc củqpsUtza 9sTY6agiáo sqpsUtzư lướ2LdHWct t9sTY6aừ gUTương qpsUtzmặt qpsUtzcăng t9sTY6ahẳng nà2LdHWcy đqpsUtzến gưUTơng mặUTt l9sTY6ao âUTu khá2LdHWcc UTcủa lũqpsUtz qpsUtzhọc trqpsUtzò, bàUT ti2LdHWcếp tục:
"Đó lqpsUtzà 2LdHWcthiên pqpsUtzhú, chỉ9sTY6a d2LdHWcành ri2LdHWcêng ch2LdHWco mộtqpsUtz UTít ng2LdHWcười mqpsUtzà thôi."
Bỗng nhiê9sTY6an bà2LdHWc nóUTi với2LdHWc Neville:
"Trò nqpsUtzày, 2LdHWcbà qpsUtznội c9sTY6aủa tUTrò có2LdHWc khUTỏe không?"
Neville qpsUtzsuýt 9sTY6até lUTăn 2LdHWcra UTkhỏi đống9sTY6a UTgối nệ9sTY6am m9sTY6aà n9sTY6aó đangUT qpsUtzngồi. NóUT rqpsUtzun ru9sTY6an UTvì 2LdHWchoảng hồn:
"Dạ, coUTn ngUThĩ bàqpsUtz cUTon k2LdHWchỏe ạ."
Giáo sUTư 9sTY6aTrelawney lắc2LdHWc đầu,9sTY6a ánhqpsUtz lửa9sTY6a UTphản chiế2LdHWcu lấp2LdHWc láUTnh trênUT đôi9sTY6a qpsUtzhoa tqpsUtzai ngUTọc lục2LdHWc bảoUT bà9sTY6a 9sTY6ađeo 2LdHWclủng lẳng:
"Nếu tôi2LdHWc làqpsUtz tUTrò, th9sTY6aì tô9sTY6ai khôqpsUtzng dUTám chắcUT 2LdHWcnhư vậyUT đâu."
Neville nghẹnUT hUTọng. GiqpsUtzáo sư9sTY6a Tr9sTY6aelawney vẫn2LdHWc UTđiềm nhiên9sTY6a tĩn9sTY6ah tại:
"Chúng t9sTY6aa sẽ9sTY6a ng2LdHWchiên cứ2LdHWcu 9sTY6anhững phươngUT ph2LdHWcáp cơUT bả9sTY6an UT c2LdHWcủa qpsUtzbộ UTmôn UTTiên TqpsUtzri tronqpsUtzg nămUT họcqpsUtz qpsUtznày. Học2LdHWc 9sTY6akỳ một9sTY6a sẽ9sTY6a dàn2LdHWch để2LdHWc UThọc c2LdHWcách 9sTY6a qpsUtzđọc cqpsUtzác láqpsUtz tràUT. H9sTY6aọc kqpsUtzỳ saUTu c2LdHWchúng 2LdHWcta sẽ2LdHWc tiếnqpsUtz tqpsUtzới môqpsUtzn UTCoi ChqpsUtzỉ t9sTY6aay. NhânUT UT UTtiện tqpsUtza bảUTo cqpsUtzho tròUT này.2LdHWc.." qpsUtzGiáo 2LdHWcsư thìn9sTY6ah lqpsUtzình 9sTY6ahướng c9sTY6aái nhìnUT UTvào qpsUtz Parv9sTY6aati qpsUtzPatil. "..9sTY6a. 9sTY6aHãy coUTi chqpsUtzừng qpsUtzmột gã9sTY6a tó9sTY6ac đỏ."
Parvati kin2LdHWch ng2LdHWcạc quaqpsUtzy quUTa nqpsUtzhìn 2LdHWcRon qpsUtzđang nUTgồi bên9sTY6a cạnUTh, rồUTi đẩ9sTY6ay g2LdHWchế cUTủa mìnqpsUtzh xqpsUtza rqpsUtza. GiqpsUtzáo sưqpsUtz Tr2LdHWcelawney vẫn9sTY6a UTtiếp tục:
"TrqpsUtzong họcUT kỳqpsUtz mù9sTY6aa 2LdHWchè t9sTY6aới, cqpsUtzhúng tUTa họcqpsUtz lqpsUtzên tớiUT 9sTY6a b2LdHWcộ mô2LdHWcn nghiUTên cứu9sTY6a tUTrái c2LdHWcầu 2LdHWcpha lêqpsUtz UT- 2LdHWcấy l9sTY6aà qpsUtzsau qpsUtzkhi chúUTng qpsUtzta đqpsUtzã hoUTàn tấ2LdHWct qpsUtz đượcUT UTmôn qpsUtzđoán điềmUT lửa.UT ThậtUT qpsUtzkhông m2LdHWcay l9sTY6aà lớ2LdHWcp h9sTY6aọc củ9sTY6aa UTchúng t9sTY6aa 2LdHWcsẽ bị9sTY6a 2LdHWctạm 2LdHWc ngưqpsUtzng qpsUtzvào thUTáng 9sTY6ahai 9sTY6avì một9sTY6a t2LdHWcrận cúm9sTY6a khqpsUtzó c9sTY6ahịu. B9sTY6aản tqpsUtzhân t2LdHWca sẽ2LdHWc bqpsUtzị mUTất qpsUtz gqpsUtziọng. qpsUtzVà vàoqpsUtz qpsUtzkhoảng 2LdHWcgần lễUT Phục2LdHWc SUTinh, một9sTY6a ngườ2LdHWci 9sTY6atrong s2LdHWcố chú9sTY6ang tUTa sẽqpsUtz 9sTY6a lì9sTY6aa 9sTY6axa 2LdHWcchúng t2LdHWca v9sTY6aĩnh viễn."
Sau lờiqpsUtz tiên9sTY6a 9sTY6atri này2LdHWc 2LdHWclà mUTột khoảngUT iqpsUtzm l2LdHWcặng UTcăng 2LdHWc thẳUTng, nhqpsUtzưng 9sTY6agiáo sưqpsUtz Trelaw9sTY6aney khôn9sTY6ag cUTó 2LdHWcvẻ qpsUtzgì nhqpsUtzận qpsUtzthấy UTđiều đó.qpsUtz UTBà nUTói 9sTY6a vớiqpsUtz LUTavender 2LdHWcBrown, nUTgười ngồiUT gầ2LdHWcn bà9sTY6a n2LdHWchứt 9sTY6avà gầ2LdHWcn như9sTY6a 9sTY6ađã c2LdHWco r2LdHWcúm lạiqpsUtz 9sTY6a tro2LdHWcng cáUTi 9sTY6aghế bành:
"Trò là2LdHWcm ơn9sTY6a đưa2LdHWc cUTho tôi2LdHWc UTcái bì2LdHWcnh tqpsUtzrà UTbằng bạcUT lqpsUtzớn nhứt."
Lavender c2LdHWcó vẻ9sTY6a hú9sTY6a vqpsUtzía, bè2LdHWcn đứng9sTY6a d9sTY6aậy, lấ2LdHWcy cáqpsUtzi 2LdHWcấm tqpsUtzrà tổqpsUtz chqpsUtzảng t9sTY6arên kệUT xuốn2LdHWcg và9sTY6a đặt9sTY6a 2LdHWcnó UTlên c2LdHWcái b9sTY6aàn trướ9sTY6ac mặt2LdHWc UTgiáo s9sTY6aư Trelawney.
"Cám 9sTY6aơn tqpsUtzrò. T2LdHWcình cUTờ t2LdHWchôi, cá2LdHWci điều9sTY6a UTmà tqpsUtzrò đang9sTY6a qpsUtzkhiếp sợ.UT.. cá9sTY6ai điều2LdHWc UTđó qpsUtzsẽ xảyqpsUtz rUTa và2LdHWco thứUT sqpsUtzáu, ngày2LdHWc 12LdHWc6 qpsUtztháng 10."
Lavender 9sTY6arun lẩqpsUtzy bẩy.
"Bây 2LdHWcgiờ, qpsUtztôi mqpsUtzuốn cáUTc trqpsUtzò ch2LdHWcia 9sTY6ara 9sTY6athành từngUT UT UTcặp. H9sTY6aãy lấyqpsUtz tqpsUtzách tràUT ởUT 9sTY6atrên 2LdHWckệ xuống,9sTY6a 9sTY6arồi UTlại đâyqpsUtz 2LdHWcta qpsUtzrót đầy2LdHWc 2LdHWctrà qpsUtzcho. 2LdHWc Xon2LdHWcg c9sTY6aác UTtrò ng2LdHWcồi xuố9sTY6ang 9sTY6amà uqpsUtzống; u2LdHWcống 2LdHWcđến kqpsUtzhi UTnào chỉ2LdHWc còn2LdHWc l2LdHWcại b2LdHWcã qpsUtztrà qpsUtz tron2LdHWcg táqpsUtzch. DUTùng ta9sTY6ay tr2LdHWcái súc9sTY6a 2LdHWcbã tràUT trUTong tácqpsUtzh 9sTY6aba lầqpsUtzn, rồiUT ú9sTY6ap t9sTY6aách 2LdHWc xuống9sTY6a d2LdHWcĩa; đợ2LdHWci cUTho 9sTY6atrà kiệqpsUtzt đếnqpsUtz gi2LdHWcọt nư2LdHWcớc cu9sTY6aối cùngUT thì9sTY6a đưaqpsUtz UTcái qpsUtztách UTcủa qpsUtz mìnhqpsUtz c9sTY6aho bUTạn UTcủa m9sTY6aình UTbói. Cá9sTY6ac trò2LdHWc UTsẽ UTtheo tUTrang 9sTY6a5 vàqpsUtz UT6 cUTủa q2LdHWcuyển VUTén 9sTY6a Màn9sTY6a Tư2LdHWcơng LqpsUtzai 2LdHWcđể diễn2LdHWc d2LdHWcịch ýqpsUtz 2LdHWcnghĩa nqpsUtzhững dạngUT bãUT trà2LdHWc. Tôi2LdHWc s2LdHWcẽ đi2LdHWc quUTanh UT 2LdHWccác t2LdHWcrò đqpsUtzể 9sTY6agiúp đỡUT, hướngqpsUtz 2LdHWcdẫn. Ôi,UT coUTn ơi..."
Giáo sưqpsUtz tóqpsUtzm lấ9sTY6ay c2LdHWcánh t2LdHWcay NevilleqpsUtz, qpsUtzkéo nqpsUtzó đứng9sTY6a lên,
"..2LdHWc. sUTau kqpsUtzhi coqpsUtzn lUTàm 2LdHWcbể cá2LdHWci tá2LdHWcch đầUTu tiên,UT qpsUtzcon làm2LdHWc ơn2LdHWc ch2LdHWcọn mộ2LdHWct cá9sTY6ai 2LdHWctách c9sTY6aó hqpsUtzoa UTvăn 2LdHWcmàu xanhUT. TqpsUtzôi 9sTY6athì hUTợp vớqpsUtzi qpsUtzmàu hồUTng hơn."
Liền 2LdHWcsau đó,UT NeviUTlle vừa2LdHWc mớqpsUtzi vqpsUtzói l9sTY6aên kệ2LdHWc đểUT lấqpsUtzy UT tUTách t9sTY6arà t9sTY6ahì n9sTY6aghe m9sTY6aột tiếng2LdHWc xoqpsUtzảng 2LdHWccủa đồ9sTY6a bểUT. UTGiáo s9sTY6aư 2LdHWcTrelawney rả9sTY6ao bướ2LdHWcc UT 9sTY6ađến bqpsUtzên NevUTille, cUTầm tUTheo một9sTY6a cUTái đồUT hốqpsUtzt rác9sTY6a qpsUtzvà cqpsUtzhổi, rồUTi nói:
"M2LdHWcột qpsUtztrong những2LdHWc qpsUtzcái màqpsUtzu xUTanh UTlam ấy,2LdHWc đún2LdHWcg qpsUtzrồi 9sTY6ađó, con..UT. n2LdHWcếu 9sTY6acon kh9sTY6aông phi2LdHWcền... cáqpsUtzm ơ9sTY6an con..."
Khi tách2LdHWc qpsUtztrà qpsUtzcủa UTHarry v9sTY6aà 9sTY6aRon 2LdHWcđược rUTót đầy9sTY6a trà2LdHWc qpsUtz rồi,9sTY6a hqpsUtzai đứa2LdHWc quaqpsUtzy trởUT lạiUT 9sTY6abàn qpsUtzcủa mì9sTY6anh, cố9sTY6a g2LdHWcắng uốn9sTY6ag thật9sTY6a nUThanh mó9sTY6an qpsUtztrà UT phỏnUTg lưỡi9sTY6a ấy9sTY6a. Rồ2LdHWci t9sTY6aụi nóqpsUtz súc2LdHWc UTcặn trqpsUtzà tronqpsUtzg táchUT đúng2LdHWc nh9sTY6aư lờiUT chỉUT dẫn9sTY6a 9sTY6a 2LdHWccủa g9sTY6aiáo 9sTY6asư TUTrelawney, 2LdHWcrồi 2LdHWcúp 9sTY6angược tá2LdHWcch qpsUtztrà xuốngUT c9sTY6aho r2LdHWcáo nướqpsUtzc xonqpsUtzg đổi9sTY6a UT chqpsUtzo n2LdHWchau 9sTY6ađể bói.
Cả2LdHWc haUTi đUTứa đều9sTY6a mởUT 9sTY6asách đến9sTY6a t2LdHWcrang UT5 v9sTY6aà qpsUtz6. R2LdHWcon nói:
"Đây rồi9sTY6a. B9sTY6aồ thqpsUtzấy cái2LdHWc g2LdHWcì ở2LdHWc troUTng táchUT tr9sTY6aà cUTủa mình?"
2LdHWcHarry đáp:
"Một mớUT chè2LdHWcm nUThẹp màUTu nâu."
Một lUTàn kh2LdHWcói UTtỏa UTmùi UTnồng nặc2LdHWc troqpsUtzng căUTn p9sTY6ahòng UT chợt9sTY6a khiếnqpsUtz ch2LdHWco H9sTY6aarry thấyUT buồn2LdHWc ngủ2LdHWc UTvà qpsUtzđờ đẫnqpsUtz đ9sTY6ai. Tiế2LdHWcng giáo2LdHWc sư2LdHWc TrelawUTney 9sTY6a kêUTu 9sTY6agọi saqpsUtzu UTlàn kUThói trà2LdHWc 2LdHWcmờ mịt:
"Cá2LdHWcc trUTò hã2LdHWcy m2LdHWcở qpsUtzrộng đ2LdHWcầu óUTc 9sTY6ara, h9sTY6aãy để9sTY6a qpsUtzcho mắtqpsUtz 2LdHWccủa m2LdHWcình nqpsUtzhìn xu2LdHWcyên q2LdHWcua cõi2LdHWc qpsUtztrần tục!"
Harry cốqpsUtz gắqpsUtzng tqpsUtzập trungUT. qpsUtzSau qpsUtzkhi tha2LdHWcm khảoUT c2LdHWcuốn 9sTY6aVén MqpsUtzàn TươngUT L9sTY6aai, 9sTY6anó nói:
"Đúng rồi,UT bồ2LdHWc UTcó mộ2LdHWct dấu9sTY6a th2LdHWcập hơi2LdHWc l9sTY6aung 9sTY6alay... 2LdHWc 2LdHWcnghĩa lUTà UTbồ sắqpsUtzp ph9sTY6aải trả2LdHWci q2LdHWcua "9sTY6athử 9sTY6athách vàUT 2LdHWcđau 2LdHWckhổ" qpsUtz- xiqpsUtzn lỗi9sTY6a n2LdHWcghe 2LdHWc- 2LdHWc nhưngqpsUtz qpsUtzcó UTmột dấu9sTY6a UThiệu 2LdHWccó th2LdHWcể UTlà 2LdHWcmặt trời.qpsUtz ĐểUT coi.qpsUtz.. nqpsUtzó cqpsUtzó nqpsUtzghĩa lqpsUtzà "hạnhUT UT phúqpsUtzc lớn"9sTY6a... UTvậy làUT bồ2LdHWc sắUTp p9sTY6ahải ch9sTY6aịu đ2LdHWcau khổUT nhqpsUtzưng 9sTY6amà sẽ9sTY6a rấtqpsUtz vui..."
Ron nói:
"Theo ýUT mìn2LdHWch th9sTY6aì bồqpsUtz cầnqpsUtz phUTải UTđi kiểqpsUtzm tr9sTY6aa lqpsUtzại cáiqpsUtz 9sTY6aNội UTNhãn của9sTY6a bồ."
Cả ha9sTY6ai qpsUtzđứa phải9sTY6a 9sTY6anén UTtiếng cqpsUtzười của2LdHWc 2LdHWcmình lạ2LdHWci vìUT gi9sTY6aáo qpsUtzsư TqpsUtzrelawney đa2LdHWcng nhìn2LdHWc trừ9sTY6ang trừngqpsUtz 9sTY6avề qpsUtzphía t2LdHWcụi nó.
"Bây giUTờ đếnUT qpsUtzphiên mình..."
UTRon qpsUtzngó vqpsUtzô cái9sTY6a tác2LdHWch của9sTY6a H2LdHWcarry, tr2LdHWcán nó9sTY6a nhUTăn lạiUT r2LdHWca đi9sTY6aều su2LdHWcy UTtư d2LdHWcữ lắm.
"Có mộ2LdHWct đốmqpsUtz trò9sTY6an hơqpsUtzi giUTống một9sTY6a cáiqpsUtz nqpsUtzón 2LdHWctrái d2LdHWcưa. K9sTY6ahông chừn2LdHWcg bồUT 2LdHWcsắp UTlàm vi9sTY6aệc qpsUtzcho BộUT Pháp9sTY6a Thuật..."
Nó xUToay qpsUtztách tqpsUtzrà đểqpsUtz nh2LdHWcìn ngượUTc lại.
"N2LdHWchưng màqpsUtz 2LdHWcnhìn n2LdHWchư vầyUT thìUT UTnó giống2LdHWc mộ2LdHWct trUTái sồi9sTY6a h2LdHWcơn... cái2LdHWc gqpsUtzì v2LdHWcậy ta?"
Ron 2LdHWcdò cuốqpsUtzn 2LdHWcVén Mà2LdHWcn qpsUtzTương Lai.
"VàngqpsUtz t9sTY6arời c9sTY6aho bất2LdHWc ngờ9sTY6a." TuyệUTt cú9sTY6a mèo.9sTY6a Bồ2LdHWc có2LdHWc t2LdHWchể UTcho mìqpsUtznh 2LdHWcmượn m2LdHWcột íqpsUtzt chứ9sTY6a? 2LdHWcỞ đâUTy cUTòn cUTó cái9sTY6a g9sTY6aì nqpsUtzữa nè."
Ron lạ2LdHWci 9sTY6axoay cái9sTY6a UTtách trqpsUtzà 2LdHWcmột lần9sTY6a nữa.
"TrôUTng giốngqpsUtz như2LdHWc mqpsUtzột 2LdHWccon 9sTY6athú. Ừ,2LdHWc đúngqpsUtz rqpsUtzồi, cáqpsUtzi đ9sTY6aầu qpsUtzthú đâyUT... nó9sTY6a giống9sTY6a UTmột cUTon 2LdHWchà mã...9sTY6a khônUTg, một9sTY6a cqpsUtzon cừu..."
HqpsUtzarry để2LdHWc bậtqpsUtz r2LdHWca mộtUT tiqpsUtzếng cười2LdHWc 9sTY6avào đún2LdHWcg lUTúc 9sTY6agiáo UTsư TrUTelawney đangUT đả2LdHWco qqpsUtzuanh nó2LdHWc. BqpsUtzà nó2LdHWci vớ9sTY6ai vẻUT qpsUtzquở mắng2LdHWc Ron:
"Đưa tqpsUtzôi xqpsUtzem 9sTY6anào, tqpsUtzrò kia."
Giáo sUTư rUTảo b2LdHWcước 9sTY6ađến, xoắ9sTY6an cá2LdHWci t9sTY6aách của9sTY6a UTHarry khỏi2LdHWc t2LdHWcay RUTon, mọ9sTY6ai ngườiUT 2LdHWctrở nên9sTY6a qpsUtzim lặqpsUtzng, chqpsUtzờ xem.
"Giáo UTsư chămqpsUtz cUThú nhìnqpsUtz vào9sTY6a c2LdHWcái táchUT, 2LdHWcxoay nUTó 9sTY6angược 2LdHWcchiều qpsUtzkim đồqpsUtzng hồ:
"Chim ưng..9sTY6a. coUTn y9sTY6aêu UTdấu ạ,2LdHWc qpsUtzcon cqpsUtzó mộtqpsUtz kUTẻ t9sTY6aử thù."
Hermione tUThì thầqpsUtzm UThơi to:
"Như9sTY6ang mà9sTY6a 9sTY6aai cũUTng b9sTY6aiết điềuUT đóUT mà."
Giáo UTsư q9sTY6auay lạiUT qqpsUtzuắc mắ9sTY6at nUThìn qpsUtzcô bé.UT 9sTY6aHermione vẫqpsUtzn 2LdHWcnói tiếp:
"Dạ, a2LdHWci c2LdHWcũng biết9sTY6a m2LdHWcà. UTAi cũn2LdHWcg biếtUT chuy2LdHWcện HaUTrry qpsUtzvà 2LdHWcKẻ m2LdHWcà aUTi cũnUTg biếtUT l9sTY6aà 9sTY6aai đấy."
Harry 2LdHWcvà 9sTY6aRon cùng9sTY6a trố9sTY6a mắtqpsUtz nhì2LdHWcn HeUTrmione vớqpsUtzi sựUT 9sTY6a ngạc2LdHWc nhiêUTn 2LdHWctrộn lẫ2LdHWcn niềm2LdHWc 2LdHWcthán phqpsUtzục. Tụi2LdHWc nó9sTY6a chưa9sTY6a 9sTY6abao giờqpsUtz ng2LdHWche Hermi9sTY6aone 2LdHWc n2LdHWcói chu2LdHWcyện với9sTY6a qpsUtzgiáo viênUT bằnUTg UTcái gUTiọng 2LdHWcnhư vậUTy. GiáoqpsUtz s9sTY6aư Trelaw2LdHWcney chọnqpsUtz UT các2LdHWch phớt2LdHWc UTlờ cqpsUtzô qpsUtzbé. B9sTY6aà lạqpsUtzi hạ9sTY6a đ9sTY6aôi mắt9sTY6a tUTo cộ2LdHWc c9sTY6aủa b2LdHWcà qpsUtzxuống cái9sTY6a táUTch của9sTY6a qpsUtz UTHarry, vàqpsUtz tiqpsUtzếp tụcUT 2LdHWcxoay trUTở cá2LdHWci tách.
"Dùi cuUTi... mUTột qpsUtzcuộc 2LdHWctấn 9sTY6acông. CoUTn 9sTY6ayêu d2LdHWcấu ơ2LdHWci, đâ9sTY6ay khôqpsUtzng phả9sTY6ai l2LdHWcà mộUTt t2LdHWcách tUTrà 9sTY6avui vẻ2LdHWc lắm..."
RoUTn r2LdHWcụt 2LdHWcrè thưa:
"qpsUtzCon ngh2LdHWcĩ đó2LdHWc l2LdHWcà cá2LdHWci nóqpsUtzn trUTái dưa."
"Đầu lâu..2LdHWc. hqpsUtziểm họaqpsUtz qpsUtztrên đườn2LdHWcg 9sTY6acon 9sTY6ađi, coUTn yêu9sTY6a ạ..."
Tất cả9sTY6a bọnqpsUtz trẻqpsUtz troqpsUtzng qpsUtzlớp gi2LdHWcương m9sTY6aắt n2LdHWcgó giáoqpsUtz sqpsUtzư UT TqpsUtzrelawney vUTới vqpsUtzẻ k9sTY6ainh hãi2LdHWc c9sTY6ahết khUTiếp đi2LdHWc 2LdHWcđược. BqpsUtzà 9sTY6axoay cái9sTY6a táchUT lần9sTY6a cqpsUtzuối qpsUtz cùngUT, 2LdHWchá UThốc miệng2LdHWc, rồiUT thé2LdHWct lên.
Lại UTvang lên9sTY6a m2LdHWcột t2LdHWciếng xoản2LdHWcg của9sTY6a đồ2LdHWc 2LdHWcsứ bểUT; UT NevillUTe vừ9sTY6aa làmqpsUtz ti9sTY6aêu cá2LdHWci t9sTY6aách qpsUtzthứ qpsUtzhai cqpsUtzủa n2LdHWcó. GiqpsUtzáo sư2LdHWc Trel9sTY6aawney n2LdHWcgồi 2LdHWc thụpqpsUtz xuốngqpsUtz UTmột cá9sTY6ai ghế2LdHWc bành2LdHWc trống,UT b2LdHWcàn 9sTY6atay ló9sTY6ang lán2LdHWch củaqpsUtz qpsUtzbà 9sTY6ađè l9sTY6aên phíqpsUtza 9sTY6a tr2LdHWcái tqpsUtzim mìn2LdHWch vqpsUtzà mqpsUtzắt qpsUtzbà nhắqpsUtzm 2LdHWctịt lại.
"ÔiUT, UTcon qpsUtztrai c2LdHWcủa UTtôi, co9sTY6an UTtrai y9sTY6aêu dấuUT củaqpsUtz 9sTY6atôi... không,qpsUtz không2LdHWc nóiqpsUtz rUTa th9sTY6aì tốtUT hơUTn... k9sTY6ahông, đqpsUtzừng hỏUTi tôi9sTY6a thìqpsUtz hơn..."
Dean TqpsUtzhomas qpsUtzlập tức2LdHWc hỏi:
"Cái 9sTY6agì vUTậy, thUTưa gqpsUtziáo sư?"
Mọi nUTgười bqpsUtzây UTgiờ đ2LdHWcã đứng2LdHWc lêUTn, từ9sTY6a tUTừ 2LdHWcxúm lạiUT 2LdHWc đô2LdHWcng đúcUT qpsUtzquanh 9sTY6acái qpsUtzbàn củqpsUtza Har9sTY6ary vUTà Ron2LdHWc, 2LdHWcép sát9sTY6a vôqpsUtz cáUTi gqpsUtzhế bànqpsUtzh mUTà gi9sTY6aáo qpsUtz sư2LdHWc TUTrelawney đ9sTY6aang nUTgồi, đ9sTY6aể ngó2LdHWc vôUT t9sTY6aách tr2LdHWcà củaqpsUtz Harry.
Đôi mắt9sTY6a tqpsUtzo cộ2LdHWc của9sTY6a gi9sTY6aáo s9sTY6aư TrelUTawney bỗUTng mở9sTY6a UTra đầy2LdHWc kịch2LdHWc tính:
"C9sTY6aon yUTêu ơi,qpsUtz 9sTY6acon UTcó mộtUT Hun9sTY6ag tinh."
Harry hỏ2LdHWci lại:
"Một qpsUtzcái gìUT ạ?"
Nó cóUT th9sTY6aể nóiqpsUtz cqpsUtzhắc 2LdHWclà khôn9sTY6ag phảUTi cqpsUtzhỉ một2LdHWc m2LdHWcình n9sTY6aó 9sTY6a khô2LdHWcng qpsUtzbiết 2LdHWcHung tiUTnh là2LdHWc gìUT. DeUTan TUThomas UTnhún v9sTY6aai với9sTY6a qpsUtznó, LavendeqpsUtzr BrqpsUtzown 9sTY6a 9sTY6athì lộ2LdHWc UTvẻ 9sTY6abối rối.2LdHWc Nhưng9sTY6a qpsUtzrất nhiqpsUtzều n9sTY6ahững 9sTY6ađứa kUThác tqpsUtzhì 2LdHWcrõ ràn9sTY6ag lUTà UTcó UT biết,9sTY6a chúng2LdHWc đUTều 2LdHWcgiơ t2LdHWcay lêUTn bị9sTY6at miệ9sTY6ang vUTới v9sTY6aẻ h9sTY6aoảng sợUT qpsUtzvô cùng.
Giáo 2LdHWcsư Trel2LdHWcawney kêuqpsUtz to:
"Hung qpsUtztinh c9sTY6ahiếu, c9sTY6aon th2LdHWcân y2LdHWcêu ơiUT, co2LdHWcn b2LdHWcị Hun2LdHWcg 2LdHWctinh chiếu!"
Trông giáUTo 2LdHWcsư TrelawnUTey cUTó vẻUT 2LdHWcbị kUTích độngUT đến2LdHWc qpsUtznỗi Harr2LdHWcy khônqpsUtzg t9sTY6ahể nqpsUtzào hiểuUT đqpsUtzược. Bà2LdHWc nói:
"Con m2LdHWca ch9sTY6aó khổng9sTY6a lồqpsUtz thườqpsUtzng lqpsUtzảng vảnqpsUtzg tro9sTY6ang qpsUtz nghĩa9sTY6a địa!qpsUtz 9sTY6aCon 2LdHWctrai UTyêu ơ9sTY6ai, đó2LdHWc là2LdHWc một9sTY6a điềm9sTY6a qpsUtzdữ qpsUtz- điềm9sTY6a dữqpsUtz tqpsUtzệ hại2LdHWc nhứtUT 2LdHWc- 9sTY6a đ9sTY6aiềm chế9sTY6at chóc!"
Bao tửUT H9sTY6aarry quặ2LdHWcn đ9sTY6aau. CqpsUtzon chó2LdHWc 9sTY6aấy, trqpsUtzên cáiqpsUtz bUTìa UT 9sTY6acủa cuqpsUtzốn ĐiUTềm Báo9sTY6a 9sTY6aTử ThầqpsUtzn 2LdHWcở ti9sTY6aệm sáchUT PhúUT quíUT v2LdHWcà 9sTY6aCơ hà9sTY6an 9sTY6a- c9sTY6aon cUThó ấy,UT ởUT UT t2LdHWcrong b9sTY6aóng t9sTY6aối 2LdHWccủa đườnUTg qpsUtzMagnolia... Lavend9sTY6aer Bro2LdHWcwn c2LdHWcũng đưaUT ta2LdHWcy bụqpsUtzm qpsUtz m9sTY6aiệng m9sTY6aình lại9sTY6a. MọiUT nUTgười đều2LdHWc nhìn2LdHWc 2LdHWcHarry. Mọ2LdHWci người,2LdHWc UTngoại tUTrừ Hermion2LdHWce. qpsUtz CUTô bé9sTY6a đứng2LdHWc 2LdHWcdậy, điUT UTvòng r9sTY6aa 9sTY6asau cá2LdHWci ghế2LdHWc cqpsUtzủa qpsUtzgiáo qpsUtzsư T2LdHWcrelawney, n2LdHWcói thẳUTng qpsUtz thừng:
"Con kh9sTY6aông thấy2LdHWc nUTó giốngUT H2LdHWcung ti2LdHWcnh c2LdHWchút nào."
Giáp sqpsUtzư TrelawUTney dòUT xétqpsUtz qpsUtzHermione 2LdHWcvới một9sTY6a vẻ2LdHWc UTcàng l9sTY6aúc cànqpsUtzg kqpsUtzhó ưa.
"Con th9sTY6aân y9sTY6aêu UTạ, UTcon tUTha lỗi9sTY6a UTcho qpsUtzta UTkhi 2LdHWcta 2LdHWcnói qpsUtz r9sTY6aa điều2LdHWc qpsUtznày nqpsUtzhé, 9sTY6anhưng 2LdHWcta nhqpsUtzận 2LdHWcthấy rUTất í9sTY6at tin9sTY6ah UThoa ph2LdHWcát qpsUtztiết q2LdHWcuanh 2LdHWc ngườiUT cUTủa qpsUtzcon. R2LdHWcất qpsUtzít kqpsUtzhả nănqpsUtzg lĩUTnh 2LdHWchội đốUTi với9sTY6a sự2LdHWc cộn2LdHWcg hưởngUT 9sTY6acủa tươngUT 2LdHWc tai."
Seamus cứUT hết9sTY6a nUTgoẹo UTđầu 9sTY6asang bênqpsUtz nàyqpsUtz l9sTY6aại ngoẹoqpsUtz đầuqpsUtz sqpsUtzang bqpsUtzên qpsUtzkia. qpsUtzNó nóUTi, 2LdHWcmột co9sTY6an mắt2LdHWc nhUTeo khítUT lại:
"Nếu qpsUtzmình nhìnqpsUtz như9sTY6a vầy9sTY6a 2LdHWcthì qpsUtznó gi2LdHWcống một9sTY6a Hu2LdHWcng tinh,"
Nó n2LdHWcghiêng UTmình sUTang bên2LdHWc tr9sTY6aái nói9sTY6a tiếp:
"NhUTưng n9sTY6aếu nhUTìn t9sTY6aừ chỗqpsUtz nàyqpsUtz t9sTY6ahì lạiUT giốngqpsUtz mộUTt c9sTY6aon lừaUT hơn."
Harry UTthấy cUThính mìn2LdHWch cũnUTg ngạc2LdHWc nhiên.2LdHWc BâUTy gi9sTY6aờ UTkhông 2LdHWcai có2LdHWc vqpsUtzẻ muốn2LdHWc nhìnUT nóqpsUtz cả.UT UTNó nói:
"Chừ2LdHWcng 9sTY6anào côUT vUTà qpsUtzcác bạnUT mớiUT quyết2LdHWc định9sTY6a qpsUtzxong là2LdHWc tUTôi có2LdHWc 9sTY6asắp cqpsUtzhết h2LdHWcay không?"
Giáo sqpsUtzư Trel2LdHWcawney l9sTY6aên tiếUTng, bằqpsUtzng giọng2LdHWc nó9sTY6ai mơUT hồ9sTY6a nhứt2LdHWc củUTa bà:
"Tôi c9sTY6aho 2LdHWclà chú9sTY6ang t2LdHWca 2LdHWcnên ng9sTY6aưng bàUTi họ2LdHWcc nqpsUtzgày hUTôm na2LdHWcy ởUT đây.UT Vâng...qpsUtz LàmqpsUtz qpsUtzơn trảqpsUtz l9sTY6aại UTđồ đạcqpsUtz vềqpsUtz đúng9sTY6a chỗ..."
Cả lớp9sTY6a lặng2LdHWc lẽUT qpsUtzmang mấ2LdHWcy c9sTY6aái tá2LdHWcch đem9sTY6a tUTrả 9sTY6alại cqpsUtzho 2LdHWc giáqpsUtzo s9sTY6aư 9sTY6aTrelawney 9sTY6avà 2LdHWcthu dọnUT sáchUT vqpsUtzở vô9sTY6a cặp.qpsUtz NgUTay đUTến RqpsUtzon cũnUTg tráqpsUtznh qpsUtz ánh9sTY6a mắtUT c2LdHWcủa Harry.
Giáo qpsUtzsư TrUTelawney 9sTY6anói m2LdHWcột 2LdHWccách yếu9sTY6a ớt:
"Hẹn đến9sTY6a qpsUtzkhi chú9sTY6ang t9sTY6aa gặp9sTY6a lUTại, pqpsUtzhúc lànhUT ch2LdHWco qpsUtzcác trò.qpsUtz Ôi,2LdHWc c2LdHWcon y2LdHWcêu quqpsUtzí ơi..."
qpsUtzGiáo UTsư chỉUT và9sTY6ao Neville:
"Lần UTsau c9sTY6aon s9sTY6aẽ tr2LdHWcễ, c9sTY6aho nqpsUtzên coqpsUtzn hãqpsUtzy c2LdHWcố g2LdHWcắng ch2LdHWcăm hơ9sTY6an 9sTY6ađể t9sTY6aheo UTcho kịp."
Harry, RoUTn 2LdHWcvà Her9sTY6amione t2LdHWcrèo 9sTY6axuống cUTái 2LdHWcthang qpsUtzdây qpsUtz củ9sTY6aa gi2LdHWcáo 9sTY6asư TrelawUTney rUTồi xuốn9sTY6ag cqpsUtzái cầu9sTY6a th2LdHWcang 9sTY6axoắn, 2LdHWctrong 9sTY6aim qpsUtzlặng, rồiqpsUtz UT cùng9sTY6a đqpsUtzi đếnUT qpsUtzlớp BiếnqpsUtz củqpsUtza UTgiáo sư9sTY6a McGon2LdHWcagall. Tụi9sTY6a nóUT mấtqpsUtz nhiềUTu thqpsUtzì 9sTY6agiờ 2LdHWc tUTìm ph2LdHWcòng họcqpsUtz đếqpsUtzn nỗiUT mặc9sTY6a dù9sTY6a đqpsUtzã rời2LdHWc lớp9sTY6a 9sTY6ahọc Tiên9sTY6a t9sTY6ari 9sTY6akhá sớ2LdHWcm, m9sTY6aà 2LdHWckhi UT bướ2LdHWcc 2LdHWcvào UTphòng học2LdHWc môqpsUtzn BiqpsUtzến, thqpsUtzì cũng9sTY6a vừaUT lqpsUtzúc vàqpsUtzo UTtiết học9sTY6a mới.
Harry chọn2LdHWc mộqpsUtzt c9sTY6aái ghqpsUtzế cuốqpsUtzi ph2LdHWcòng học,UT cqpsUtzó qpsUtzcảm UT qpsUtzgiác n9sTY6ahư thểqpsUtz nqpsUtzó đang2LdHWc 9sTY6angồi 9sTY6aở 9sTY6amột qpsUtzvị tríUT đượcqpsUtz chiếuUT 2LdHWcsáng 2LdHWctập tru2LdHWcng; 9sTY6acả lớpqpsUtz qpsUtz hìn2LdHWch nhưUT 2LdHWccứ phóqpsUtzng nhữn9sTY6ag UTcái 2LdHWcliếc trộUTm vqpsUtzề phí9sTY6aa nóUT, như2LdHWc 2LdHWcthể nóUT sắ2LdHWcp nqpsUtzgã 2LdHWc qpsUtzlăn 9sTY6ara chếtUT UTbất cứ2LdHWc lúc2LdHWc qpsUtznào. HaUTrry 2LdHWchầu nhưUT kUThông ngh2LdHWce giáoqpsUtz 2LdHWcsư McGonaqpsUtzgall 9sTY6a giảng9sTY6a đư9sTY6aợc điềqpsUtzu g2LdHWcì vềqpsUtz Am9sTY6aimagi 2LdHWc- nhữnUTg qpsUtzphù thủyqpsUtz c9sTY6aó khảqpsUtz năngUT bi9sTY6aến thUTành 2LdHWc th9sTY6aú vật2LdHWc theqpsUtzo 9sTY6aý muốn.9sTY6a 9sTY6aNó thậmUT cUThí c2LdHWcũng khUTông nhìnUT UTkhi giáo9sTY6a s2LdHWcư McG9sTY6aonagall UT qpsUtztự biến2LdHWc mì2LdHWcnh thàqpsUtznh mộtUT co9sTY6an mèoqpsUtz mướ2LdHWcp còUTn dấuqpsUtz mắt2LdHWc kUTiếng qu9sTY6aanh UTđôi qpsUtzmắt ngqpsUtzay 9sTY6a trưqpsUtzớc mặt2LdHWc bọnUT trẻ.
9sTY6aKhi b9sTY6aà trởUT lại9sTY6a nguyênUT hìnhUT sa2LdHWcu mộqpsUtzt tiến9sTY6ag UTnổ UTngắn UTgọn "bụpqpsUtz" 9sTY6anho nh9sTY6aỏ, bqpsUtzà UTlạ 2LdHWclùng nhìnUT quaUTnh lũ9sTY6a họqpsUtzc trò:
"Thực tìnhqpsUtz thUTì UThôm na2LdHWcy tấ9sTY6at cả9sTY6a 2LdHWccác 9sTY6acon bqpsUtzị lqpsUtzàm sqpsUtzao qpsUtz 2LdHWcvậy? Khôn9sTY6ag hẳqpsUtzn cóqpsUtz vấn9sTY6a đềUT, nqpsUtzhưng UTđây là9sTY6a lầUTn đầu9sTY6a ti2LdHWcên UTmà lớUTp hUTọc qpsUtzkhông UTvỗ 9sTY6a tUTay 2LdHWctrước sqpsUtzự biến9sTY6a hìnUTh củ9sTY6aa cô."
Đầu củqpsUtza mọi2LdHWc ngUTười lạiUT hướng2LdHWc vềUT Har2LdHWcry, nhưn9sTY6ag khôn2LdHWcg 9sTY6aai UTnói 2LdHWcgì. ThUTế UTrồi, He9sTY6armione giơUT tay:
"Thưa9sTY6a cô,qpsUtz tụUTi c2LdHWcon qpsUtzvừa mới9sTY6a h9sTY6aọc l2LdHWcớp Tiê9sTY6an trUTi đầUTu tiênUT của2LdHWc tụi2LdHWc conUT, vàUT tụ9sTY6ai UTcon đ9sTY6aã học9sTY6a bàiUT qpsUtzbói lqpsUtzá t2LdHWcrà, và..."
Giáo2LdHWc sưqpsUtz McGonagalUTl bỗ9sTY6ang qpsUtznghiêm traUTng lại:
"A, r9sTY6aa v2LdHWcậy. Khô9sTY6ang cầnqpsUtz p9sTY6ahải nqpsUtzói thêUTm nữa2LdHWc, Hermion9sTY6ae UTà. 2LdHWcCác tròqpsUtz nóiUT ch9sTY6ao tôi2LdHWc 9sTY6anghe xe2LdHWcm, a2LdHWci tron2LdHWcg số2LdHWc cá2LdHWcc tqpsUtzrò sẽUT chếUTt tr9sTY6aong năqpsUtzm nay?"
Mọ9sTY6ai người9sTY6a t9sTY6aròn m2LdHWcắt nhìqpsUtzn sững9sTY6a giqpsUtzáo sưqpsUtz McGonagall.
Cuối cùqpsUtzng HaUTrry nói:
"qpsUtzThưa côqpsUtz, 2LdHWccon ạ."
Giáo s2LdHWcư McG9sTY6aonagall nhì9sTY6an c2LdHWchằm chằm2LdHWc H9sTY6aarry bằnUTg qpsUtzđôi m9sTY6aắt nhỏ9sTY6a 2LdHWcsáng lUTong lanh:
"Thì 9sTY6ara vqpsUtzậy. VUTậy c9sTY6aon cũ2LdHWcng n9sTY6aên h2LdHWciểu, Harr9sTY6ay à,qpsUtz tUTừ 9sTY6a kqpsUtzhi g9sTY6aiáo s9sTY6aư Tre2LdHWclawney đến9sTY6a trườn2LdHWcg UTnày, qpsUtzmỗi nă9sTY6am cUTô ấUTy đ2LdHWcều ti2LdHWcên đoáUTn cái2LdHWc 9sTY6a chết9sTY6a qpsUtzcủa mộqpsUtzt hqpsUtzọc UTsinh. M2LdHWcà chưa9sTY6a a9sTY6ai 2LdHWctrong sốqpsUtz 9sTY6ađó chqpsUtzết cả.UT N9sTY6ahìn t9sTY6ahấy đUTiềm qpsUtz UTbáo tửqpsUtz tUThần lUTà qpsUtzcái c9sTY6aách màqpsUtz giáoqpsUtz sưUT 2LdHWcTrelawney khUToái 9sTY6adùng nhứqpsUtzt đUTể cUThào qpsUtz mừngUT mộtUT lớp2LdHWc họcUT s2LdHWcinh mớiqpsUtz. CqpsUtzô khôqpsUtzng 9sTY6abao gi9sTY6aờ muố9sTY6an n2LdHWcói xấu9sTY6a đồng2LdHWc ngh2LdHWciệp, 2LdHWc nhưng..."
Giáo UTsư McGonUTagall chợtUT ngừngqpsUtz nqpsUtzói, mũUTi củaUT c2LdHWcô trắnUTg nhợtUT UTđi. C2LdHWcô nóiUT t9sTY6aiếp, bình2LdHWc tĩnh2LdHWc hơn:
"TiênqpsUtz tr9sTY6ai UTlà 9sTY6amột 9sTY6atrong nhUTững ngànUTh qpsUtzpháp thuậtUT UT kéUTm chính9sTY6a xá2LdHWcc n9sTY6ahứt. 2LdHWcCô khônqpsUtzg gi9sTY6aấu coUTn rằUTng 9sTY6acô có9sTY6a rấqpsUtzt í9sTY6at kiêqpsUtzn nh2LdHWcẫn 2LdHWcvới bộ2LdHWc 9sTY6a m2LdHWcôn đ9sTY6aó. N2LdHWchững nhà9sTY6a tiêUTn tUTri thựcUT sự9sTY6a rUTất hiếmUT v9sTY6aà 2LdHWcgiáo sưqpsUtz Trelawney..."
Giáo s2LdHWcư UTMcGonagall ngqpsUtzừng m9sTY6aột l2LdHWcần nữUTa, rồiUT lạiUT nóqpsUtzi t2LdHWciếp vớ2LdHWci giọngUT haUTi năm9sTY6a 2LdHWcrõ mười:
"Cô th2LdHWcấy sứUTc khỏUTe củUTa coUTn rấtUT tốt,UT HarqpsUtzry 2LdHWcà, cUTho qpsUtz nê2LdHWcn 9sTY6acon sẽ9sTY6a bỏUT qpsUtzquá 9sTY6acho 9sTY6acô nế9sTY6au c9sTY6aô khôqpsUtzng tqpsUtzha qpsUtzcho co9sTY6an ph2LdHWcần bUTài tậ2LdHWcp hôm9sTY6a naUTy. 9sTY6a CôqpsUtz UTcam 2LdHWcđoan l9sTY6aà nếu2LdHWc qpsUtzcon ch9sTY6aết thì9sTY6a qpsUtzcon mqpsUtzới khôqpsUtzng cUTần nộ2LdHWcp bà2LdHWci UTcho cô."
Hermi9sTY6aone bUTật cườiqpsUtz. H2LdHWcarry 2LdHWccảm tqpsUtzhấy kh9sTY6aá qpsUtzhơn. C2LdHWcũng 9sTY6a khqpsUtzó UTmà c9sTY6aảm UTthấy sợ2LdHWc hã9sTY6ai mộtUT dúqpsUtzm lUTá trqpsUtzà kh9sTY6ai mà9sTY6a ngưUTời tUTa không9sTY6a cqpsUtzòn ởqpsUtz t2LdHWcrong qpsUtz UTbối cảUTnh lớ2LdHWcp học2LdHWc củ2LdHWca 2LdHWcgiáo s2LdHWcư Trelawne2LdHWcy: âqpsUtzm qpsUtzu UTánh đèn9sTY6a đUTỏ 9sTY6asậm 2LdHWcvà tỏa2LdHWc r2LdHWca qpsUtz m9sTY6aột thứUT mù9sTY6ai 2LdHWckhiến ngườiUT qpsUtzta qpsUtzmụ mẫmqpsUtz đi.
Tuy nhiênqpsUtz khôUTng phải9sTY6a 9sTY6aai cũnUTg ti9sTY6an t2LdHWcheo g2LdHWciáo UTsư McGonaga2LdHWcll. 9sTY6aTrông qpsUtzRon vẫnqpsUtz lqpsUtzo â9sTY6au 9sTY6adữ lắm.9sTY6a C9sTY6aòn LqpsUtzavender tUThì vẫ2LdHWcn rUTù rì:
"Vậy chứ9sTY6a mấyUT cái9sTY6a t2LdHWcách của2LdHWc Ne9sTY6aville th2LdHWcì sao?"
Khi hế2LdHWct gUTiờ lớpqpsUtz họ2LdHWcc BiUTến, bọUTn trẻUT nhậ9sTY6ap và2LdHWco đá9sTY6am UT đôn9sTY6ag UTđang r9sTY6aần qpsUtzrần 9sTY6akéo tqpsUtzới Đại2LdHWc Sảnh2LdHWc đườqpsUtzng đểUT 9sTY6aăn trư9sTY6aa. Her2LdHWcmione đẩy2LdHWc một9sTY6a qpsUtz cUTái d9sTY6aĩa thqpsUtzịt hầm9sTY6a 2LdHWcvề p9sTY6ahía Ron:
"Vui lêUTn đ9sTY6ai chứqpsUtz, R2LdHWcon. UTBồ đUTã ngh2LdHWce gi9sTY6aáo sUTư McGonUTagall n2LdHWcói rqpsUtzồi đó."
Ron múUTc mấyUT 9sTY6amuỗng thịt9sTY6a 2LdHWchầm ch9sTY6ao v2LdHWcô dUTĩa 2LdHWccủa nó,9sTY6a cầmqpsUtz nĩqpsUtza lUTên, nh9sTY6aưng k2LdHWchông ăn9sTY6a n9sTY6aổi. NqpsUtzó nqpsUtzói bằngqpsUtz mộUTt giọngUT nhỏqpsUtz vUTà ng9sTY6ahiêm túc:
"Harry, bồ2LdHWc chưqpsUtza 2LdHWctừng nhìnqpsUtz th9sTY6aấy 9sTY6amột c9sTY6aon chó9sTY6a đen9sTY6a qpsUtzto l2LdHWcớn qpsUtzở bUTất c9sTY6aứ đUTâu, phảiqpsUtz không?"
Harry nói:
"Có, mìnqpsUtzh thấ2LdHWcy 9sTY6arồi. Cá9sTY6ai qpsUtzđêm 2LdHWcmà qpsUtzmình bqpsUtzỏ n9sTY6ahà dì9sTY6a dượ2LdHWcng DurUTsley qpsUtzra 2LdHWcđi, 9sTY6amình đUTã UTnhìn thấy2LdHWc m9sTY6aột con."
Ron UTbuông nĩ2LdHWca 2LdHWckhiến chiế9sTY6ac nĩaqpsUtz qpsUtzrơi xuốn9sTY6ag, 9sTY6akêu 2LdHWcleng keng.
Hermione vẫnUT UTbình tĩnh:
UT"Có lẽ2LdHWc l9sTY6aà một9sTY6a cqpsUtzon chó9sTY6a hoang."
Ron qpsUtznhìn 2LdHWcHermione nh9sTY6aư thể9sTY6a UTcô béUT 9sTY6anày đã2LdHWc mấ9sTY6at qpsUtztrí rồi.
"Herm9sTY6aione, nếu9sTY6a HqpsUtzarry qpsUtztừng nhìn9sTY6a thấyUT UTHung 9sTY6atinh, UT th9sTY6aì... thì2LdHWc xUTui lắm.2LdHWc qpsUtzCậu... cậu2LdHWc Bil9sTY6aius của9sTY6a 2LdHWcmình từngqpsUtz thấUTy mộtqpsUtz cUTon v9sTY6aà... 9sTY6a cậuUT 9sTY6aấy 9sTY6achết trUTong vòn9sTY6ag qpsUtzhai mươiUT bốn9sTY6a tiế2LdHWcng đồngqpsUtz hqpsUtzồ sau!"
Hermione vừaUT t2LdHWcự rUTót ch2LdHWco mìnhUT mónUT nướqpsUtzc ép2LdHWc 2LdHWcbí rợUT, qpsUtzvừa vqpsUtzui vẻqpsUtz nói:
"NgUTẫu nhiênUT t9sTY6arùng hợp9sTY6a ấy2LdHWc mà!"
Ron bắqpsUtzt đ2LdHWcầu nUTổi nóng:
"Bồ không9sTY6a biqpsUtzết bqpsUtzồ đanUTg nóiqpsUtz vUTề qpsUtzcái gì9sTY6a 9sTY6asao? 9sTY6aHung ti9sTY6anh 2LdHWckhiến chqpsUtzo pqpsUtzhù tUThủy n2LdHWcào cũUTng phUTải sqpsUtzợ té2LdHWc khqpsUtzói UTluôn ấy."
UTHermione lUTên gqpsUtziọng ch2LdHWcị Hai:
"Vậy9sTY6a UTthì 9sTY6abồ 2LdHWcnói đún9sTY6ag đ2LdHWcó, họUT UTnhìn 2LdHWcthấy 9sTY6aHung ti2LdHWcnh, 2LdHWc và9sTY6a họ2LdHWc qpsUtzchết 2LdHWcvì qpsUtzsợ. 2LdHWcHung tin2LdHWch kh9sTY6aông phải9sTY6a lqpsUtzà mộ9sTY6at điqpsUtzềm chết9sTY6a 2LdHWcchóc màqpsUtz l9sTY6aà qpsUtz nguyê2LdHWcn nhân2LdHWc cUThết chqpsUtzóc! qpsUtzVà HaqpsUtzrry qpsUtzvẫn 9sTY6acòn bên9sTY6a cạqpsUtznh 2LdHWcchúng t2LdHWca l9sTY6aà bởUTi 9sTY6avì b2LdHWcạn 2LdHWc 2LdHWcấy 9sTY6akhông n2LdHWcgu UTđến mứ2LdHWcc n9sTY6ahìn thấy2LdHWc m2LdHWcột HuqpsUtzng tqpsUtzinh lUTà nghĩ:UT thô2LdHWci rồiUT, mqpsUtzình qpsUtz ch2LdHWcết UTphứt 2LdHWccho rồi."
Ron 2LdHWchá miệ2LdHWcng v9sTY6aề pUThía 9sTY6aHermione nqpsUtzhưng khô2LdHWcng th2LdHWcốt UT đ9sTY6aược l2LdHWcời 9sTY6anào. 2LdHWcCòn HermqpsUtzione qpsUtzthì 9sTY6amở t9sTY6aúi xác9sTY6ah cUTủa mìnqpsUtzh lấyUT r2LdHWca 2LdHWcmột cuqpsUtzốn Số9sTY6a 2LdHWc HọcUT mớiUT qpsUtztoanh, qpsUtzmở rqpsUtza và2LdHWc tựaqpsUtz quyển2LdHWc sqpsUtzách vUTào b2LdHWcình đqpsUtzựng nư9sTY6aớc tráqpsUtzi 9sTY6acây épUT. qpsUtz C9sTY6aô béUT vừa9sTY6a 9sTY6adò tì2LdHWcm 9sTY6atrang s9sTY6aách vừa9sTY6a nói:
"Mình thấy9sTY6a mô2LdHWcn TqpsUtziên tqpsUtzri có2LdHWc qpsUtzvẻ m9sTY6aơ qpsUtzhồ quUTá. TheUTo ý9sTY6a mìnhUT 2LdHWcthì nhi2LdHWcều ướcUT đo9sTY6aán quá."
Ron nóngUT nqpsUtzảy bảo:
"Không c2LdHWcó g2LdHWcì là9sTY6a mqpsUtzơ hồqpsUtz qpsUtzvề 2LdHWcHung t2LdHWcinh UTtrong cUTái táchUT đó9sTY6a hếtqpsUtz á!"
Hermione điềm9sTY6a đạm:
"Bồ đâuUT c9sTY6aó tự2LdHWc qpsUtztin nhqpsUtzư vậy9sTY6a l2LdHWcúc bồ9sTY6a 2LdHWcnói vớUTi HarrUTy đUTó lUTà mộtqpsUtz cqpsUtzon cừu."
"Giáo qpsUtzsư Trelawn2LdHWcey nUTói bUTồ p2LdHWchát ti9sTY6aết rấqpsUtzt qpsUtzít t9sTY6ainh hqpsUtzoa! Chẳn9sTY6ag 2LdHWcqua b2LdHWcồ khUTông thí2LdHWcch bịUT d9sTY6aở một9sTY6a môqpsUtzn nàUTo hế2LdHWct mUTà thôi."
Ron đUTã ch9sTY6aạm đ2LdHWcúng nọqpsUtzc. HUTermione quăn9sTY6ag phịcqpsUtzh cuốqpsUtzn sUTách 2LdHWcSố HọcUT xuố2LdHWcng bà2LdHWcn qpsUtzăn, mạnhqpsUtz qpsUtzđến nqpsUtzỗi qpsUtzmấy mẩ9sTY6au thịt9sTY6a h9sTY6aầm UTvà càUT rố2LdHWct văn9sTY6ag qpsUtztứ tán.
"Nếu gi2LdHWcỏi môn9sTY6a TiUTên qpsUtztri qpsUtzcó nghĩaqpsUtz làqpsUtz tôi9sTY6a 2LdHWcphải gqpsUtziả 2LdHWc 9sTY6abộ UTnhìn qpsUtzthấy đ9sTY6aiềm 9sTY6abáo cáUTi ch2LdHWcết troqpsUtzng mộUTt dúm9sTY6a 9sTY6alá tràUT 2LdHWcsao? qpsUtzNếu vậ2LdHWcy t9sTY6ahì tôi9sTY6a UT 9sTY6akhông ch2LdHWcắc l2LdHWcà UTtôi sUTẽ cUTòn tiế2LdHWcp tụUTc họcqpsUtz mônUT đóUT UTnữa 9sTY6akhông! BàUTi 2LdHWchọc đó2LdHWc mà2LdHWc 2LdHWc 9sTY6aso UTvới lqpsUtzớp SốUT Họ2LdHWcc của2LdHWc tô9sTY6ai thì2LdHWc chẳUTng 9sTY6akhác g9sTY6aì đốn9sTY6ag rác!"
Cô bé9sTY6a vqpsUtzớ lấyUT cáiUT tú2LdHWci 9sTY6axách 9sTY6acủa mìnUTh vqpsUtzà bqpsUtzỏ đi.
Ron 9sTY6acau c9sTY6aó nUThìn t2LdHWcheo qpsUtzcô bé9sTY6a, nqpsUtzó nóqpsUtzi qpsUtzvới Harry:
"Hermione nóiUT cái9sTY6a gìqpsUtz vậy?2LdHWc NóqpsUtz UTđã 9sTY6ahọc quqpsUtza lớ2LdHWcp S9sTY6aố họ2LdHWcc n2LdHWcào đâu?"
*****
Sau bữ9sTY6aa ă2LdHWcn trưa,2LdHWc Harr9sTY6ay mừng9sTY6a UTlà được9sTY6a UTra khỏiqpsUtz tqpsUtzòa UT l2LdHWcâu đàUTi. UTCơn mưa9sTY6a đêmqpsUtz 2LdHWcqua đã2LdHWc tạqpsUtznh; bầu2LdHWc UTtrời quanUTg đãng2LdHWc, vàqpsUtz cỏ2LdHWc thqpsUtzì xan2LdHWch qpsUtz mềm,9sTY6a UTướt mưUTợt 9sTY6adưới chân9sTY6a khqpsUtzi 9sTY6abọn tr2LdHWcẻ bă9sTY6ang 2LdHWcqua sânUT đểqpsUtz đến2LdHWc buổ9sTY6ai 2LdHWchọc đầu2LdHWc UT tiên2LdHWc củaUT lớpUT ChăqpsUtzm UTsóc 9sTY6aSinh vật9sTY6a H2LdHWcuyền bí.
Ron và2LdHWc He9sTY6armione kUThông tqpsUtzhèm nói2LdHWc chuy9sTY6aện qpsUtzvới nh2LdHWcau qpsUtz nữa.UT HarUTry iUTm lặn9sTY6ag đUTi bên2LdHWc cạnh9sTY6a h2LdHWcai b9sTY6aạn kh9sTY6ai UTcả bọn9sTY6a cUTùng UTđi qpsUtzxuống dUTốc cUTỏ 2LdHWc đểqpsUtz đến2LdHWc 9sTY6acăn cUThòi 9sTY6acủa lãoqpsUtz HUTagrid qpsUtznằm bêUTn UTbìa kh2LdHWcu RừngUT Cấm2LdHWc. ĐếnUT qpsUtzkhi nhìnUT 9sTY6a 2LdHWcthấy qpsUtzba cáiqpsUtz UTlưng quáqpsUtz ư2LdHWc queqpsUtzn thuộcUT ởUT 2LdHWcđằng trước9sTY6a tqpsUtzụi n9sTY6aó, HarrqpsUtzy mớ9sTY6ai 9sTY6anhận rqpsUtza UT rằng2LdHWc tụiUT nó9sTY6a sẽ9sTY6a phảiUT họqpsUtzc mô9sTY6an nà2LdHWcy cUThung vớiUT bọ9sTY6an hUTọc qpsUtzsinh b2LdHWcên nhà9sTY6a 9sTY6a SlytherqpsUtzin. MalqpsUtzfoy đangqpsUtz hàoUT qpsUtzhứng 9sTY6anói c9sTY6ahuyện vớiqpsUtz Cra9sTY6abbe 2LdHWcvà 9sTY6aGoyle, làmqpsUtz chqpsUtzo 9sTY6a ha2LdHWci đứ9sTY6aa đó2LdHWc cười9sTY6a nUThư nắ9sTY6ac n9sTY6aẻ. H9sTY6aarry đ2LdHWcoan UTchắc làqpsUtz mìnhUT biếtUT t9sTY6aụi 9sTY6akia đa2LdHWcng UT nó2LdHWci về9sTY6a chuyệqpsUtzn gì.
Lão HagriUTd đứng2LdHWc ng2LdHWcay trư9sTY6aớc qpsUtzcăn chòiUT 9sTY6ađể chàoqpsUtz đó2LdHWcn UT h9sTY6aọc sinUTh đếnUT lớpqpsUtz 2LdHWccủa mìn2LdHWch, qpsUtzsừng sữ9sTY6ang tUTrong tqpsUtzấm 2LdHWcáo khqpsUtzoác bằng2LdHWc d2LdHWca ch9sTY6auột 9sTY6a UTchũi, cUTon ch2LdHWcó sUTăn FUTang đứng9sTY6a qpsUtzsát qpsUtzgót qpsUtzchủ, có2LdHWc vẻ2LdHWc bồqpsUtzn c2LdHWchồn n9sTY6ahư thể9sTY6a khUTông UT chờ2LdHWc đ2LdHWcược nữa9sTY6a phútUT bUTắt đầu.
Lão HaqpsUtzgrid gọi:
"L2LdHWcại đâyqpsUtz, n2LdHWcào, tiến9sTY6a l2LdHWcại g2LdHWcần đây!"
Học 2LdHWctrò tiếUTn đUTến gần2LdHWc bêUTn lão.
"Bữa nay2LdHWc, 2LdHWctôi đã2LdHWci c2LdHWcác t9sTY6arò 2LdHWcmột qpsUtzbữa qpsUtzra hồ2LdHWcn! CácqpsUtz 9sTY6a tqpsUtzrò sắ2LdHWcp họ2LdHWcc 9sTY6amột bàiUT họcUT 2LdHWcvĩ qpsUtzđại! 9sTY6aMọi ngườiqpsUtz cóUT mặt2LdHWc đ2LdHWcông qpsUtzđủ chqpsUtzưa? ĐượcUT rồiqpsUtz, 2LdHWc 2LdHWcđi th2LdHWceo tôi."
TrqpsUtzong UTmột tho2LdHWcáng k9sTY6ahó chịu2LdHWc, qpsUtzHarry n9sTY6aghĩ khôqpsUtzng 9sTY6a chừng2LdHWc lão9sTY6a Hagri9sTY6ad đangUT dắt2LdHWc cảqpsUtz bUTọn vôqpsUtz rừng.qpsUtz Nhữ2LdHWcng 2LdHWckinh ngh2LdHWciệm khố9sTY6an khổ2LdHWc qpsUtzmà UT Ha9sTY6arry đqpsUtzã tqpsUtzừng nế2LdHWcm trảqpsUtzi ởUT t2LdHWcrong 2LdHWckhu rừ9sTY6ang 9sTY6ađó kể9sTY6a nhqpsUtzư đ2LdHWcủ đểqpsUtz nqpsUtzó n2LdHWchớ 9sTY6asuốt đờiqpsUtz 2LdHWc rồ9sTY6ai. TUTuy nh9sTY6aiên, 9sTY6alão HagrqpsUtzid dUTẫn chúng2LdHWc đ9sTY6ai vòUTng qu2LdHWca rqpsUtzặng câqpsUtzy, v9sTY6aà 2LdHWcnăm 2LdHWcphút qpsUtz saqpsUtzu t2LdHWchì qpsUtzmọi ngườiUT nhận2LdHWc thấyUT qpsUtzmình đ9sTY6aang đứ2LdHWcng bên9sTY6a ngqpsUtzoài mộtUT 2LdHWcnơi có2LdHWc vUTẻ nh2LdHWcư 2LdHWc qpsUtzmột bUTãi 2LdHWcchăn ngựaUT 2LdHWcnho nhqpsUtzỏ. Nhưn9sTY6ag m9sTY6aà UTbên 2LdHWctrong bãqpsUtzi cqpsUtzhăn khô9sTY6ang tqpsUtzhấy c9sTY6aó cUTon 9sTY6a gì2LdHWc hết.
Lão9sTY6a 2LdHWcHagrid gọi:
qpsUtz"Mọi ngư9sTY6aời UThãy lqpsUtzại đâyqpsUtz tậqpsUtzp truUTng quaqpsUtznh hà2LdHWcng rào2LdHWc! UT NhưqpsUtz vậy9sTY6a đ9sTY6aó qpsUtz- Sa2LdHWco ch2LdHWco chắ2LdHWcc UTchắn nhUTìn th2LdHWcấy 2LdHWcrõ nha2LdHWc. BqpsUtzây 2LdHWcgiờ, việ9sTY6ac qpsUtzđầu tiênUT qpsUtz tấqpsUtzt cảqpsUtz cUTác tUTrò cần9sTY6a làm2LdHWc l2LdHWcà 9sTY6amở s2LdHWcách ra..."
"Bằng các9sTY6ah nào?"
Giọn2LdHWcg M2LdHWcalfoy va2LdHWcng lên9sTY6a nhừqpsUtza nhựa,qpsUtz lạn2LdHWch 2LdHWclùng. UTLão HagUTrid UThỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lậqpsUtzp lại:
"Làm 2LdHWcsao m2LdHWcà mUTở UTsách rUTa đượcqpsUtz chứ?"
Malfoy rútUT cuốUTn Quái9sTY6a Thư9sTY6a VềUT Qu9sTY6aái VUTật củaUT nó2LdHWc 9sTY6ara. qpsUtz CuqpsUtzốn sqpsUtzách đUTã bị9sTY6a t9sTY6aró gôUT bằ9sTY6ang mộqpsUtzt 2LdHWcsợi d9sTY6aây thừn9sTY6ag dà9sTY6ai. MấyqpsUtz đứa9sTY6a học2LdHWc 2LdHWctrò kh9sTY6aác UT cũ2LdHWcng lôUTi sácqpsUtzh của2LdHWc qpsUtzmình r2LdHWca, v9sTY6aài đứa2LdHWc c2LdHWcũng giốn2LdHWcg nhqpsUtzư HarqpsUtzry đãUT dùn2LdHWcg dâ2LdHWcy 2LdHWcnịt UT màUT 9sTY6akhớp 2LdHWcmõm 9sTY6acuốn sqpsUtzách l2LdHWcại. Mấ9sTY6ay đứ2LdHWca kháUTc tốngqpsUtz cuqpsUtzốn sUTách vUTô qpsUtztrong nhữngqpsUtz UT cqpsUtzái bqpsUtzao chậ9sTY6at, haUTy qpsUtzkẹp 9sTY6achặt chúng9sTY6a lại9sTY6a bằqpsUtzng UTmấy cá9sTY6ai kẹp2LdHWc giUTấy tổqpsUtz chảng.
Lão HqpsUtzagrid tUTrông cóUT vUTẻ tiqpsUtzu nghỉu:
"Không 2LdHWcai cUTó thểUT UTmở đượcUT sá9sTY6ach UTra sao?"
Cả l9sTY6aớp lắcqpsUtz UTđầu. UTLão Hagr9sTY6aid nói:
"Các UTtrò ph2LdHWcải UTvuốt vUTe chúng.UT Co9sTY6ai nè..."
NgqpsUtzhe g2LdHWciọng l9sTY6aão Hagr9sTY6aid tqpsUtzhì đóqpsUtz 2LdHWclà điUTều hiển2LdHWc nhiUTên 2LdHWc nhứt2LdHWc thế9sTY6a giới.UT LãUTo cầqpsUtzm 9sTY6acuốn sáqpsUtzch củ2LdHWca HermionUTe lêUTn, l9sTY6aột 9sTY6abỏ lớpUT băn2LdHWcg ke9sTY6ao 9sTY6a bù2LdHWca 9sTY6achú 9sTY6adán rqpsUtzịt qpsUtzbên n9sTY6agoài. Cuốn9sTY6a sácUTh tìqpsUtzm cách9sTY6a 2LdHWccắn, n9sTY6ahưng UTlão Hagri9sTY6ad đã2LdHWc 2LdHWc vuqpsUtzốt ngóqpsUtzn ta2LdHWcy trỏ2LdHWc khổ2LdHWcng lồqpsUtz củaqpsUtz qpsUtzlão dọ2LdHWcc 9sTY6atheo qpsUtzgáy s2LdHWcách, cqpsUtzuốn sácUTh rù2LdHWcng UT mìUTnh, rqpsUtzồi mở2LdHWc qpsUtzra 2LdHWcvà nằmUT yUTên lUTặng tron2LdHWcg tUTay lãUTo Hagrid.
MalUTfoy 9sTY6achế nhạo:
"Ôi, lũ9sTY6a ch2LdHWcúng mì9sTY6anh mớqpsUtzi ng2LdHWcu ngốUTc 2LdHWclàm saoqpsUtz! 2LdHWcLẽ UTra cUThúng mìn9sTY6ah phải9sTY6a vuUTốt 2LdHWcve ch2LdHWcúng! SaUTo 2LdHWcmà chUTúng mì2LdHWcnh không2LdHWc UTđoán UTra đưqpsUtzợc nhỉ?"
Lã9sTY6ao H2LdHWcagrid ngậUTp ngừng2LdHWc nqpsUtzói UTvới Hermione:
"Tôi... tôi2LdHWc nqpsUtzghĩ tụUTi UTnó 2LdHWccũng 2LdHWcvui chứ?"
Malfoy qpsUtznói hớt:
"Ôi, UTvui 9sTY6akinh khủng2LdHWc khiếpqpsUtz đUTi UTấy c2LdHWchứ! 9sTY6aQuả 9sTY6alà khqpsUtzôn ngqpsUtzoan, tốn9sTY6ag c9sTY6aho tụi9sTY6a 9sTY6anày nhữngqpsUtz cuốnUT sáchqpsUtz 9sTY6acứ lămqpsUtz lUTe cUTắn đứtqpsUtz tqpsUtzay tụiUT nàqpsUtzy ra."
Harry UTnói nhỏ:
"Im đi2LdHWc, Malfoy!"
Lão HaqpsUtzgrid tqpsUtzỏ rqpsUtza 9sTY6achán nản,9sTY6a m2LdHWcà HaqpsUtzrry thUTì muốn9sTY6a chqpsUtzo qpsUtz buổi2LdHWc dUTạy đầuUT 9sTY6atiên c9sTY6aủa 9sTY6alão đượcUT thànhUT côUTng tố2LdHWct đẹp.UT Lã9sTY6ao HagriqpsUtzd UTdường như2LdHWc 9sTY6a qpsUtzđã mấ2LdHWct hứng.
"Vậy thôi.9sTY6a.. 9sTY6avậy UTlà cá2LdHWcc tr2LdHWcò đã2LdHWc UTcó 9sTY6asách vàUT... vàqpsUtz 9sTY6a b9sTY6aây g9sTY6aiờ 9sTY6athì cáqpsUtzc tqpsUtzrò cầnqpsUtz 2LdHWcSinh v9sTY6aật HuUTyền bí.2LdHWc UTPhải. 2LdHWcVậy đểqpsUtz 9sTY6atôi điUT qpsUtzdắt chúqpsUtzng 9sTY6a l9sTY6aại. ChờqpsUtz mộtUT chút..."
Lão sảiUT bướ2LdHWcc x2LdHWca kh2LdHWcỏi 9sTY6abọn t9sTY6arẻ, điqpsUtz UTvề qpsUtzphía 9sTY6akhu rừng2LdHWc 2LdHWcvà biế2LdHWcn mất.
Malfoy nóiqpsUtz to:
"Chúa ơUTi, 2LdHWcnơi 9sTY6anày đi2LdHWcêu 9sTY6atàn hết2LdHWc chỗ2LdHWc 2LdHWcnói. LãqpsUtzo đầnqpsUtz UT đ2LdHWcó UTbày đặtUT dUTạy học,9sTY6a ta2LdHWco mà9sTY6a nó2LdHWci chUTo bUTa 9sTY6atao biết,2LdHWc ổngqpsUtz thqpsUtzế nàoUT c2LdHWcũng qpsUtzđiên 9sTY6a tqpsUtziết lên..."
Harry lập2LdHWc lại:
"Im đi,UT Malfoy."
"Cẩn thậnqpsUtz đóUT, qpsUtzHarry, UTđằng sa9sTY6au m9sTY6aày c9sTY6aó một9sTY6a viênUT 2LdHWcgiám n9sTY6agục Az2LdHWckaban kìa..."
"Ối..."
Levender rú9sTY6a lê9sTY6an, cqpsUtzhỉ UTvề p2LdHWchía bqpsUtzên 2LdHWckia qpsUtzcủa bãi9sTY6a chăn9sTY6a thả.
Một t2LdHWcá UTsinh vậtqpsUtz quáiqpsUtz dịUT qpsUtznhứt qpsUtzmà HarrqpsUtzy t2LdHWcừng nh9sTY6aìn qpsUtz thấy9sTY6a đang9sTY6a c9sTY6ahạy lqpsUtzon tUTon v9sTY6aề phía2LdHWc bọnUT họcUT tr9sTY6aò. NhUTững 2LdHWcsinh qpsUtzvật n9sTY6aày cóUT UTthân, UT đuô9sTY6ai vUTà 2LdHWcchân củaqpsUtz ngựa,UT nhưn9sTY6ag chqpsUtzân trước2LdHWc, UTcánh và2LdHWc 2LdHWcđầu lqpsUtzà củaqpsUtz UTmột 9sTY6acon gì9sTY6a qpsUtz giốnqpsUtzg nh9sTY6aư coqpsUtzn đạ9sTY6ai UTbàng khổng9sTY6a UTlồ, vớ2LdHWci 9sTY6acái qpsUtzmỏ tUTo mà2LdHWcu thép9sTY6a, hết9sTY6a s2LdHWcức 2LdHWchung 9sTY6a tợn2LdHWc, UTvà đôi2LdHWc mắtUT màuUT ca9sTY6am rực.UT 2LdHWcMóng v2LdHWcuốt UTcủa UTchân trướUTc dUTài cả9sTY6a một2LdHWc 9sTY6atấc qpsUtz rưỡ2LdHWci, cqpsUtzó vẻqpsUtz 9sTY6anhư bấu2LdHWc ch2LdHWcết 9sTY6angười 2LdHWcnhư chqpsUtzơi. Mỗi2LdHWc qpsUtzcon UTquái thú2LdHWc ấy2LdHWc đềuqpsUtz đ2LdHWceo UT vqpsUtzòng cqpsUtzổ qpsUtzbằng d9sTY6aa dà9sTY6ay, 9sTY6anối với9sTY6a mộtUT sợi2LdHWc xUTích dài,2LdHWc vàUT đqpsUtzầu 9sTY6atất c9sTY6aả nhữn9sTY6ag sợi2LdHWc UT xí9sTY6ach đUTó đ9sTY6aều nằm2LdHWc t9sTY6arong bàn2LdHWc ta2LdHWcy t9sTY6ao t9sTY6aướng cqpsUtzủa lãoqpsUtz HqpsUtzagrid. LãoUT UTđang lơn2LdHWc tơnqpsUtz qpsUtz c2LdHWchạy UTtheo qpsUtzsau đá2LdHWcm quqpsUtzái qpsUtzthú vàoqpsUtz bãi2LdHWc chăUTn thả.
Lão H9sTY6aagrid giậtqpsUtz nhữ9sTY6ang sợqpsUtzi dâyqpsUtz xíc2LdHWch, th9sTY6aúc lũ9sTY6a quái9sTY6a thqpsUtzú hướngUT về9sTY6a 9sTY6aphía hàngUT rqpsUtzào mà9sTY6a lũqpsUtz họcqpsUtz tròqpsUtz đanUTg đứng,qpsUtz lão2LdHWc gầmUT lên:
UT"Đi n9sTY6aào, t2LdHWciến tới!"
Bọn trẻqpsUtz h9sTY6aơi lUTùi UTlại k2LdHWchi lqpsUtzão HagqpsUtzrid tiến2LdHWc 9sTY6ađến gầUTn chún9sTY6ag để9sTY6a bu2LdHWcộc UTmớ dqpsUtzây xíc2LdHWch vào2LdHWc hàng2LdHWc 2LdHWcrào. 9sTY6aLão 9sTY6avẫy 9sTY6atụi học2LdHWc trò,2LdHWc vqpsUtzui qpsUtzvẻ gàoUT to:
"ĐâyqpsUtz là2LdHWc nqpsUtzhững cUTon Bằn9sTY6ag qpsUtzMã! ThấyqpsUtz chUTúng đẹp9sTY6a không?"
Harry đqpsUtzại 2LdHWckhái h9sTY6aiểu lqpsUtzão qpsUtzHagrid 2LdHWcmuốn nói2LdHWc 2LdHWcgì. SUTau UT qpsUtzkhi 2LdHWcqua khỏ9sTY6ai cơn9sTY6a kqpsUtzinh hoànqpsUtzg đốiUT diUTện vớUTi m9sTY6aột tqpsUtzhứ nửa2LdHWc ngUTựa nUTửa chiqpsUtzm, UT người2LdHWc tqpsUtza bắtUT đầu2LdHWc 9sTY6angưỡng m9sTY6aộ lớUTp áUTo khoácUT ónqpsUtzg qpsUtzả củ9sTY6aa UTnhững cUTon B2LdHWcằng Mã2LdHWc, 9sTY6a chUTuyển tiqpsUtzếp hết9sTY6a sứcqpsUtz mqpsUtzượt m9sTY6aà tqpsUtzừ lôUTng v9sTY6aũ 2LdHWcsang qpsUtzlông qpsUtzthú, qpsUtzmỗi c9sTY6aon m9sTY6aột mUTàu UT qpsUtzkhác nUThau: màuqpsUtz 2LdHWcxám 9sTY6abão tố9sTY6a, m2LdHWcàu đồ9sTY6ang, mqpsUtzàu lanqpsUtzg ửngUT hồngqpsUtz, mà2LdHWcu UThột dẻ9sTY6a bónUTg UT lưỡng2LdHWc 2LdHWcvà 9sTY6amàu đeUTn UTmun như9sTY6a mực.
Lão Hagri2LdHWcd xUToa ha2LdHWci b9sTY6aàn qpsUtztay vUTào UTnhau, tươi2LdHWc cười9sTY6a 2LdHWcvới bọnqpsUtz trẻ2LdHWc UTchung quanh:
"Vậy đóqpsUtz, qpsUtzcác tr9sTY6aò 9sTY6alàm ơnqpsUtz UTxích tới9sTY6a gầnUT th9sTY6aêm qpsUtzmột chút..."
Không UTai c2LdHWcó vẻUT 2LdHWcmuốn làm9sTY6a t2LdHWcheo lão2LdHWc Hagr2LdHWcid. TuqpsUtzy UT nqpsUtzhiên, Ha2LdHWcrry, UTRon vàqpsUtz HeUTrmione cũUTng cẩn2LdHWc UTthận bước2LdHWc đếnUT gầnqpsUtz cái9sTY6a hà9sTY6ang ràoqpsUtz. 2LdHWc 2LdHWcLão Hag9sTY6arid nói:
"Bây giờ,UT 2LdHWcđiều trước9sTY6a tiên9sTY6a cácUT trUTò phảiqpsUtz biế9sTY6at về9sTY6a 2LdHWc 9sTY6aBằng M2LdHWcã là9sTY6a cqpsUtzhúng r9sTY6aất k2LdHWciêu hãnqpsUtzh, qpsUtzrất UTdễ UTbị tổn9sTY6a thương9sTY6a. qpsUtzĐừng 9sTY6abao giờqpsUtz xú2LdHWcc 2LdHWc pUThạm chún9sTY6ag, kẻUTo 9sTY6atoi mạng9sTY6a 2LdHWcnhư chơi."
Malfoy, CrabbqpsUtze 9sTY6avà UTGoyle c2LdHWchẳng qpsUtzbuồn lắng2LdHWc ta9sTY6ai UT ngh2LdHWce, chỉqpsUtz mảiqpsUtz UTrì qpsUtzrầm tr2LdHWcò ch9sTY6auyện, v2LdHWcà 9sTY6aHarry có2LdHWc c2LdHWcái cqpsUtzảm gi2LdHWcác kqpsUtzhó chịuqpsUtz qpsUtzlà 2LdHWc chúnqpsUtzg đa2LdHWcng 9sTY6aâm mUTưu phá9sTY6a hỏ2LdHWcng buổi9sTY6a họcUT nàyUT. Lão2LdHWc HaqpsUtzgrid vUTẫn tiếp2LdHWc tUTục giảng:
"Các qpsUtztrò ph9sTY6aải đợiUT UTđến kUThi nhữn2LdHWcg 9sTY6acon BằnUTg MqpsUtzã tỏqpsUtz 2LdHWc dấu9sTY6a hiệuqpsUtz trước2LdHWc tqpsUtziên. qpsUtzPhép lịch9sTY6a sự,2LdHWc hi2LdHWcểu UTkhông? UTCác 2LdHWctrò bướ9sTY6ac vềUT phía9sTY6a qpsUtzmột UT co9sTY6an 9sTY6aBằng Mã,qpsUtz UTnghiêng mìn9sTY6ah ch9sTY6aào vàUT chờUT đợi.UT NếuUT nhưqpsUtz cUTon qpsUtzBằng MqpsUtzã cúi2LdHWc UTchào 2LdHWc lạqpsUtzi tqpsUtzhì cqpsUtzác UTtrò 2LdHWcđược phépUT 9sTY6achạm vàUTo nó9sTY6a. UTNếu nqpsUtzó khUTông cú2LdHWci chào9sTY6a thì9sTY6a liệuqpsUtz 2LdHWc hồn9sTY6a m2LdHWcà tráqpsUtznh qpsUtzxa m2LdHWcóng 2LdHWcvuốt sắc9sTY6a củaUT nó2LdHWc, bUTởi vìUT UTmấy cUTái mó2LdHWcng vu9sTY6aốt 2LdHWcđó 9sTY6agây 9sTY6a qpsUtzthương qpsUtztích đ2LdHWcau đớqpsUtzn lắ2LdHWcm đ2LdHWcó. R9sTY6aồi, 2LdHWcbây g2LdHWciờ 9sTY6aai 9sTY6amuốn xuqpsUtzng UTphong nào?"
Nghe đếnUT câu9sTY6a UThỏi này,9sTY6a qpsUtzgần như9sTY6a c2LdHWcả lớpUT lù9sTY6ai 2LdHWcra x2LdHWca UT hơnqpsUtz. UTNgay đUTến H9sTY6aarry, Ro2LdHWcn UTvà HqpsUtzermione cũ2LdHWcng ngqpsUtzhi ngại.2LdHWc Mấ9sTY6ay co2LdHWcn BUTằng 2LdHWcMã UT đangUT 2LdHWchung hănqpsUtzg hấtUT 9sTY6ahất qpsUtzmấy cáqpsUtzi đầuUT dữqpsUtz tqpsUtzợn, nhữ9sTY6ang đôiqpsUtz cánhqpsUtz m2LdHWcạnh mqpsUtzẽ gồngqpsUtz 2LdHWc lêUTn, xqpsUtzem r9sTY6aa UTchúng không9sTY6a t9sTY6ahích thUTú bịUT xqpsUtziềng buộ2LdHWcc nhưqpsUtz vầ2LdHWcy cUTho lắm.
Lão 9sTY6aHagrid n9sTY6aói vớUTi 2LdHWccái n2LdHWchìn qpsUtznài nỉ:
"KhôqpsUtzng a9sTY6ai lUTàm t9sTY6ahử sao?"
Harry nói:
"Con s2LdHWcẽ làm."
Đằng sa9sTY6au lư2LdHWcng HUTarry cUTó tiến9sTY6ag 2LdHWchít hơi2LdHWc sUTâu vàqpsUtz c2LdHWcả LUTavender lẫn9sTY6a ParvaqpsUtzti đều2LdHWc tUThì thầm:
"Ôi, đừng,9sTY6a Ha2LdHWcrry. Bạ2LdHWcn không2LdHWc nhớUT lUTời 9sTY6abói trUTà của2LdHWc bạn2LdHWc sao?"
9sTY6aHarry bỏ9sTY6a ngoàiqpsUtz taiqpsUtz, 2LdHWccứ trèUTo qu2LdHWca 2LdHWccái hUTàng r2LdHWcào và9sTY6ao bãiUT cqpsUtzhăn thả.
Lão Hag9sTY6arid qpsUtzvui m9sTY6aừng l2LdHWca lớn:
"Giỏi9sTY6a lắm2LdHWc, HarrqpsUtzy! ĐqpsUtzược rồi2LdHWc... để9sTY6a UTcoi trUTò làqpsUtzm ăUTn rqpsUtza saqpsUtzo vớiUT co2LdHWcn Buckbeak."
Lão t9sTY6aháo mUTột tron2LdHWcg n2LdHWchững sợ9sTY6ai UTdây x2LdHWcích, kéoUT mộtqpsUtz 9sTY6a qpsUtzcon Bằng2LdHWc MãUT màu9sTY6a 9sTY6axám 9sTY6ara kUThỏi bầ2LdHWcy, rồi9sTY6a qpsUtztháo vqpsUtzòng c9sTY6aổ c2LdHWcho nó9sTY6a. CảUT đUTám h2LdHWcọc trò2LdHWc UT đứng2LdHWc bqpsUtzên ki9sTY6aa 2LdHWchàng ràoUT dường2LdHWc 2LdHWcnhư cqpsUtzùng níUTn thởqpsUtz. Mắ2LdHWct MUTalfoy 9sTY6anheo lạiUT một2LdHWc 9sTY6a c2LdHWcách nha2LdHWcm hiểm.
UTLão H9sTY6aagrid nói2LdHWc nhỏ2LdHWc v2LdHWcới Harry:
"Bây 2LdHWcgiờ c9sTY6aứ t9sTY6ahoải mqpsUtzái qpsUtztự UTnhiên. TUTrò nh9sTY6aìn vàoqpsUtz mắtUT 2LdHWc c2LdHWcon B2LdHWcằng 9sTY6aMã, 9sTY6acố gắnqpsUtzg đừngUT cóUT chớqpsUtzp m9sTY6aắt qpsUtz- Bằn2LdHWcg 2LdHWcMã không2LdHWc t9sTY6ain tưởngUT tr2LdHWcò đâuUT UT nế9sTY6au tr2LdHWcò cứ2LdHWc 9sTY6achớp 9sTY6amắt qpsUtzlia lịa..."
Mắt HarUTry UTlập UTtức ứa9sTY6a nước9sTY6a qpsUtzcay xè,2LdHWc n2LdHWchưng UTnó giữUT 9sTY6a 2LdHWccho m2LdHWcắt đừngqpsUtz nhắ2LdHWcm lqpsUtzại. 2LdHWcCon 2LdHWcBuckbeak UTđã xoUTay cáUTi đqpsUtzầu 9sTY6abự vqpsUtzà nhqpsUtzọn qpsUtzvề phía2LdHWc 2LdHWc H2LdHWcarry, vUTà đ9sTY6aăm qpsUtzđăm nhìn2LdHWc n2LdHWcó b2LdHWcằng UTmột 2LdHWccon m2LdHWcắt màuUT c2LdHWcam 9sTY6adữ tợn.
Lão HagUTrid nói:
"Như v9sTY6aậy đó.9sTY6a ĐúUTng qpsUtzđó, 9sTY6aHarry... b2LdHWcây giờ,qpsUtz cúiUT chào..."
Harry qpsUtzcảm 9sTY6athấy khô2LdHWcng k2LdHWchoái lUTắm c9sTY6ahuyện đưaqpsUtz cqpsUtzổ ha9sTY6ay UT 2LdHWcgiơ lưqpsUtzng qpsUtzra ngaqpsUtzy 9sTY6atầm mổ2LdHWc 9sTY6acủa cáiUT mỏUT co2LdHWcn Buckbe2LdHWcak, nhưqpsUtzng nUTó cũngqpsUtz cố2LdHWc l9sTY6aàm UT 9sTY6atheo 2LdHWclời qpsUtzlão Hagr9sTY6aid dạUTy b2LdHWcảo. Nó2LdHWc 9sTY6acúi cUThào thậtUT nhqpsUtzanh rồiqpsUtz ngướcqpsUtz đầ2LdHWcu nhìn9sTY6a UT lêqpsUtzn. Co9sTY6an Bằn9sTY6ag 2LdHWcMã vẫ9sTY6an 2LdHWccao ngạoqpsUtz nhìnUT nUTó đămUT qpsUtzđăm, kUThông buồn9sTY6a 9sTY6anhúc nhích.
Lão HaUTgrid kqpsUtzêu lêUTn, có9sTY6a vẻqpsUtz 2LdHWclo lắng:
"À, thô9sTY6ai được.2LdHWc L9sTY6aùi lạiqpsUtz 2LdHWcngay, Ha9sTY6arry, cứqpsUtz tqpsUtzhoải m9sTY6aái thôi..."
Nhưng vừa9sTY6a lúUTc đ9sTY6aó, 9sTY6aHarry ngạcUT nhi9sTY6aên vqpsUtzô cù9sTY6ang 9sTY6akhi 2LdHWc thấy9sTY6a co9sTY6an Bằng2LdHWc MãqpsUtz bỗn2LdHWcg n9sTY6ahiên khuỵUTu h2LdHWcai châ9sTY6an trướqpsUtzc c2LdHWcó vảy9sTY6a v9sTY6aà nh9sTY6aún 9sTY6amình UT xqpsUtzuống để2LdHWc thqpsUtzể hi2LdHWcện mộ9sTY6at cá2LdHWci cúUTi cqpsUtzhào khôUTng thểUT nàoUT nhầ9sTY6am l2LdHWcẫn đqpsUtzược. Lã9sTY6ao UT UTHagrid 9sTY6amê mqpsUtzẩn tâUTm thần:
"Hay UTlắm, qpsUtzHarry! Đ9sTY6aược UTrồi đó.2LdHWc.. Ừ,2LdHWc tr2LdHWcò UTcó thểUT chạ2LdHWcm vào9sTY6a nó!UT qpsUtzVỗ vUTề qpsUtzcái mỏqpsUtz n2LdHWcó đi9sTY6a, làmUT đi!"
Harry qpsUtzcảm thUTấy l9sTY6aùi x2LdHWca c2LdHWcon qpsUtzquái thú2LdHWc 2LdHWcmới qpsUtzlà phần9sTY6a UT thưởng2LdHWc màqpsUtz nàUT k2LdHWchoái qpsUtzhơn, như9sTY6ang 2LdHWcnó 9sTY6avẫn 9sTY6ađành phải2LdHWc từUT tUTừ tiến9sTY6a lUTại 2LdHWcgần cUTon 9sTY6a BUTằng M9sTY6aã qpsUtzvà đưaUT UTtay sờ2LdHWc vàUTo coqpsUtzn UTvật. HqpsUtzarry vỗ2LdHWc nhẹ2LdHWc lên2LdHWc m9sTY6aỏ co9sTY6an B2LdHWcằng M9sTY6aã nhiềuUT 9sTY6a lầ2LdHWcn vqpsUtzà cUTon qpsUtzvật nhqpsUtzắm 9sTY6amắt lạiUT một9sTY6a 9sTY6acách lườqpsUtzi biqpsUtzếng, qpsUtznhư thể9sTY6a qpsUtzkhoái lắm.
Tất cảUT bqpsUtzọn h9sTY6aọc sqpsUtzinh bỗngUT ồUT lqpsUtzên hoaqpsUtzn hô,2LdHWc qpsUtzngoại trqpsUtzừ Malfo9sTY6ay, CrabqpsUtzbe UTvà Goyl9sTY6ae. UTBa đứ2LdHWca UTnó thấtqpsUtz v9sTY6aọng UTra mặt.
Lão H9sTY6aagrid nói:
"Được2LdHWc đó,UT HarqpsUtzry. BqpsUtzác ch2LdHWco là2LdHWc 9sTY6acó lẽ2LdHWc n2LdHWcó c9sTY6ahịu ch2LdHWco 2LdHWccon cưỡiqpsUtz qpsUtzmột qpsUtzvòng đó!"
Điều nUTày UTthì qpsUtzvượt qUTuá dự2LdHWc tính9sTY6a của9sTY6a HarqpsUtzry. NUTó vốn9sTY6a 2LdHWc quUTen vi9sTY6aệc cqpsUtzỡi chổiqpsUtz thqpsUtzần 9sTY6amà tqpsUtzhôi, nhưng9sTY6a qpsUtznó khôn2LdHWcg chắcUT cỡi9sTY6a qpsUtzmột c2LdHWcon Bằng9sTY6a 9sTY6aMã 9sTY6a UTthì UTcó g9sTY6aiống qpsUtzcỡi qpsUtzchổi thầnUT UThay không.
Lão qpsUtzHagrid giục:
"Con trèo9sTY6a lqpsUtzên đi,qpsUtz 2LdHWcngay phí9sTY6aa sUTau c9sTY6ahỗ nốiqpsUtz UTvới 2LdHWc cáqpsUtznh, qpsUtzvà l9sTY6aưu 9sTY6aý làUT cUTon ch9sTY6aớ qpsUtzcó qpsUtznhổ mộUTt cái2LdHWc lôn2LdHWcg vũqpsUtz nàUTo nqpsUtzha, B9sTY6aằng MãqpsUtz qpsUtzkhông qpsUtz khoá9sTY6ai 2LdHWcvụ đó9sTY6a đâu..."
HarUTry đặtUT qpsUtzchân lê2LdHWcn chqpsUtzót qpsUtzcánh của9sTY6a 2LdHWccon qpsUtzBuckbeak vàUT UT 9sTY6atự m2LdHWcình đqpsUtzu UTlên lưng2LdHWc coUTn UTvật. 9sTY6aCon Buckbea9sTY6ak 2LdHWcđứng UTdậy. HarrqpsUtzy khôngUT biếtUT 9sTY6a nê2LdHWcn bUTấu 9sTY6avíu qpsUtzvô đâu2LdHWc, trưqpsUtzớc mặtqpsUtz 2LdHWcnó c2LdHWchỉ toànqpsUtz UTlà 2LdHWclông 2LdHWcvũ UTmà thôi.UT L9sTY6aão 9sTY6aHagrid qpsUtz pUThát mônUTg co2LdHWcn qUTuái th9sTY6aú, hô9sTY6a to:
"Tiến9sTY6a qpsUtzlên, nào!"
Không b9sTY6aáo trqpsUtzước g2LdHWcì hếUTt, đôi9sTY6a cáqpsUtznh dàiUT mqpsUtzột thước2LdHWc qpsUtz rưỡi2LdHWc UTcủa coUTn BằnUTg 2LdHWcMã dan9sTY6ag r2LdHWca qpsUtzhai bê9sTY6an; HaqpsUtzrry 2LdHWcchỉ kịpUT ômUT choUTàng 2LdHWclấy 2LdHWccổ 2LdHWccủa UT qpsUtzcon BuckqpsUtzbeak trướcqpsUtz kh9sTY6ai co2LdHWcn 2LdHWcvật phó9sTY6ang b9sTY6aay vú2LdHWct lê9sTY6an cao2LdHWc. Ch2LdHWcẳng g9sTY6aiống 2LdHWccỡi UT chổiUT thqpsUtzần 2LdHWcchút xíu2LdHWc nào9sTY6a, UTvà Har9sTY6ary bi2LdHWcết 2LdHWcrõ UTmình thí2LdHWcch UTcỡi 2LdHWccái n2LdHWcào h2LdHWcơn; đôiqpsUtz qpsUtz cánUTh củ9sTY6aa co2LdHWcn BằUTng 2LdHWcMã v9sTY6aỗ 9sTY6ađập h2LdHWcai bê2LdHWcn 9sTY6ahông nó2LdHWc mộtqpsUtz c2LdHWcánh k2LdHWchó chịqpsUtzu, vướnqpsUtzg UT 2LdHWcvào qpsUtzphía d2LdHWcưới ch9sTY6aân nó9sTY6a, l2LdHWcàm chUTo UTnó cảmqpsUtz qpsUtzthấy nhqpsUtzư sắ2LdHWcp sử2LdHWca bị2LdHWc quUTẳng qpsUtzxuống. 2LdHWc Lớp2LdHWc l2LdHWcông vũ2LdHWc bónqpsUtzg bqpsUtzẩy h9sTY6aào nhoUTáng cứ9sTY6a tu9sTY6aột UTkhỏi những9sTY6a ngónqpsUtz tqpsUtzay 9sTY6acủa Har2LdHWcry, qpsUtz m2LdHWcà nqpsUtzó 2LdHWcthì khô9sTY6ang dáUTm 2LdHWctúm quá2LdHWc chặt2LdHWc. Th9sTY6aay qpsUtzvì n2LdHWchững độnUTg t9sTY6aác êUTm áiqpsUtz c2LdHWcủa chiUTếc 9sTY6a NimbuUTs 9sTY6a2000 queqpsUtzn thuộc9sTY6a vqpsUtzới HarrUTy, UTbây qpsUtzgiờ nó9sTY6a c2LdHWchỉ cUTảm t2LdHWchấy qpsUtznhư 9sTY6amình đqpsUtzang 2LdHWc l9sTY6aắc lư,2LdHWc chồm9sTY6a tới2LdHWc 9sTY6achồm lu2LdHWci tr2LdHWcên thâqpsUtzn saUTu củ2LdHWca co9sTY6an 2LdHWcBằng qpsUtzMã, vàqpsUtz nhấpqpsUtz nh2LdHWcô 9sTY6a l9sTY6aên x2LdHWcuống the2LdHWco nhịp9sTY6a đậ2LdHWcp cánh2LdHWc củ9sTY6aa UTcon quáUTi thú.
UTBuckbeak UTchở UTnó bUTay t2LdHWchêm 2LdHWcmột vònqpsUtzg nữaUT quqpsUtzanh qpsUtzbãi qpsUtz chUTăn thUTả rồiqpsUtz đápqpsUtz tr9sTY6aở xqpsUtzuống mặqpsUtzt đấUTt. Đ9sTY6aây qpsUtzchính lUTà cáqpsUtzi mà2LdHWc Har9sTY6ary đUTã UTlo sợ.9sTY6a qpsUtz 9sTY6aNó chúi9sTY6a 2LdHWctới 9sTY6akhi cqpsUtzái cổUT 9sTY6amượt 9sTY6amà củ9sTY6aa Buckbea2LdHWck chúc9sTY6a xuốngqpsUtz thấp2LdHWc, qpsUtzcó cảmUT giácUT UT n9sTY6ahư sắpqpsUtz tqpsUtzuột r9sTY6aa kUThỏi c2LdHWcon vậtUT, vuột9sTY6a quUTa cUTái cUTổ mượtqpsUtz v9sTY6aà cqpsUtzái mUTỏ UTcủa 2LdHWc Bu9sTY6ackbeak. K2LdHWcế đế9sTY6an UTHarry cảmUT thấUTy r9sTY6aơi bịch9sTY6a xu2LdHWcống lú2LdHWcc bố2LdHWcn chânUT khqpsUtzông cân9sTY6a 2LdHWc đốiqpsUtz của2LdHWc c2LdHWcon Bằng9sTY6a Mã9sTY6a ch9sTY6aạm mặUTt 2LdHWcđất. HaqpsUtzrry 2LdHWccố gắngUT s9sTY6aửa tư9sTY6a thế9sTY6a đUTàng hoànUTg 9sTY6avà UT ngồi9sTY6a thẳUTng UTlưng lên.
Lão Hagr9sTY6aid gà2LdHWco to:
"GiỏiUT lắ9sTY6am, Harry!"
Mọi nqpsUtzgười hUTè 9sTY6anhau hoaUTn hô2LdHWc, ngoqpsUtzại trừqpsUtz qpsUtzMalfoy, 2LdHWcCrabbe 9sTY6avà Goyl2LdHWce. qpsUtzLão H2LdHWcagrid lạ9sTY6ai hỏi:
"Sao? CUTó aUTi khác9sTY6a muố9sTY6an n2LdHWcgao dUTu không?"
Thành 9sTY6acông qpsUtzcủa HarrqpsUtzy đã9sTY6a khiUTến 9sTY6acho đámqpsUtz h9sTY6aọc siUTnh 2LdHWc cò2LdHWcn lại2LdHWc thêm2LdHWc b9sTY6aạo UTgan, ch2LdHWcúng h9sTY6aè nqpsUtzhau qpsUtztrèo qpsUtzqua 2LdHWchàng UTrào và9sTY6ao bqpsUtzãi cUThăn thảUT. qpsUtz UTLão HagqpsUtzrid thá9sTY6ao d2LdHWcây ch2LdHWco từngqpsUtz c9sTY6aon Bằng9sTY6a UTMã một,qpsUtz v9sTY6aà khắp2LdHWc bãi2LdHWc chănqpsUtz UTthả chỗqpsUtz qpsUtz nào9sTY6a 2LdHWccũng c2LdHWcó nqpsUtzhững đứa9sTY6a học2LdHWc t2LdHWcrò cúi2LdHWc mì9sTY6anh chàqpsUtzo một9sTY6a cá9sTY6ach đầy9sTY6a căUTng qpsUtzthẳng. UT NevilqpsUtzle qpsUtzcứ ch2LdHWcạy tớiUT chạy9sTY6a 2LdHWclui quan2LdHWch cqpsUtzon quá2LdHWci thqpsUtzú củaqpsUtz nó,9sTY6a 2LdHWcnhưng c2LdHWcon đó9sTY6a qpsUtz UTkhông có9sTY6a qpsUtzvẻ g2LdHWcì 9sTY6amuốn khUTuỵu châ9sTY6an xqpsUtzuống. RoUTn và9sTY6a H9sTY6aermione 2LdHWcthì thực9sTY6a tqpsUtzập v2LdHWcới qpsUtz qpsUtzcon BằngqpsUtz M9sTY6aã m9sTY6aàu UThột dẻUT. Ha9sTY6arry bqpsUtzây gi2LdHWcờ chỉ9sTY6a đứng2LdHWc quaqpsUtzn sá2LdHWct thôi.
Malfoy, CrqpsUtzabbe v9sTY6aà Go9sTY6ayle 2LdHWcđã qpsUtzgiành đượcqpsUtz qpsUtzcon UT 9sTY6aBuckbeak. 9sTY6aCon qu2LdHWcái t2LdHWchú qpsUtzđã chịUTu c2LdHWcúi UTchào Mal9sTY6afoy. Thằ2LdHWcng 9sTY6anày đqpsUtzang 2LdHWcvỗ vỗqpsUtz cá9sTY6ai 9sTY6a qpsUtzmỏ UTcon vật9sTY6a, 9sTY6atỏ thái9sTY6a độqpsUtz khin9sTY6ah tqpsUtzhị. N9sTY6aó k9sTY6aéo d9sTY6aài giọng,qpsUtz đủqpsUtz t2LdHWco UTđể HarrqpsUtzy 2LdHWccó 9sTY6a thể2LdHWc n9sTY6aghe lọt2LdHWc tai:
"MáqpsUtznh nà2LdHWcy dễ2LdHWc ợt.2LdHWc T2LdHWcao đãqpsUtz biqpsUtzết ngUTay l9sTY6aà vậy,qpsUtz đếnUT 2LdHWc thằ2LdHWcng UTHarry còUTn làm9sTY6a đượ9sTY6ac... Ta2LdHWco cá9sTY6a qpsUtzlà màUTy đâu2LdHWc qpsUtzcó 9sTY6agì UTnguy 2LdHWchiểm, phảqpsUtzi 2LdHWc khôqpsUtzng 2LdHWcmậy?" Ấ2LdHWcy là9sTY6a MalfqpsUtzoy nóiqpsUtz 2LdHWcvới coUTn Buckbeak9sTY6a. "Phải2LdHWc UTkhông mậy,qpsUtz coUTn cụqpsUtzc UT súUTc b9sTY6aự 9sTY6atồ xấuUT xí?"
Chuyện x2LdHWcảy rqpsUtza 9sTY6alúc UTđó n2LdHWchanh qpsUtznhư 2LdHWcánh chớ9sTY6ap của2LdHWc qpsUtz 9sTY6anhững qpsUtzcái mqpsUtzóng vuốtUT 2LdHWcthép. qpsUtzLiền UTngay đó,2LdHWc Mal2LdHWcfoy tUThốt qpsUtzlên 2LdHWcmột tiUTếng rúqpsUtz UTđau 2LdHWc đớnUT cUThói qpsUtzlói, lã2LdHWco HagUTrid th9sTY6aì vậtqpsUtz lộnqpsUtz vớ2LdHWci 9sTY6acon Buc2LdHWckbeak đểUT 9sTY6atròng 2LdHWccái vòn9sTY6ag qpsUtz cqpsUtzổ qpsUtzvô nó9sTY6a troqpsUtzng k2LdHWchi 2LdHWcnó hầm2LdHWc h2LdHWcè x9sTY6aông tới9sTY6a Malfoy9sTY6a. ThằUTng đ9sTY6aó 2LdHWcđang n2LdHWcằm q9sTY6auằn qpsUtz qpsUtzquại 9sTY6atrên bãi9sTY6a cỏ,UT máu9sTY6a mqpsUtze chảy2LdHWc ướt9sTY6a cảUT tqpsUtzấm áo9sTY6a chùng.
Malfoy gàqpsUtzo thétUT tron9sTY6ag 2LdHWckhi qpsUtzcả lớpUT kin9sTY6ah hoàn9sTY6ag đ9sTY6aứng trông:
"2LdHWcTôi chếtUT mất!9sTY6a NhìUTn 9sTY6atôi đây2LdHWc nqpsUtzè, tqpsUtzôi đqpsUtzang hấp9sTY6a h2LdHWcối. Co2LdHWcn quái9sTY6a vật9sTY6a UTấy gi2LdHWcết tôi."
Lão HagriUTd đã9sTY6a trắng2LdHWc qpsUtzbệch qpsUtzđi. LãqpsUtzo nói:
UT"Trò khônUTg ch2LdHWcết đâu!2LdHWc UTCó aUTi giúUTp tôi2LdHWc mộtUT tUTay... phả2LdHWci đqpsUtzem qpsUtznó rqpsUtza khỏiqpsUtz chỗUT này..."
Hermione chạUTy đ9sTY6ai 9sTY6amở cáUTnh cổn2LdHWcg tronqpsUtzg UTkhi 2LdHWclão UT Ha2LdHWcgrid 9sTY6anhấc bổnUTg Malf9sTY6aoy l9sTY6aên mUTột UTcách dễ9sTY6a dàUTng. KUThi lãUTo Hagri9sTY6ad bUTồng MalqpsUtzfoy qpsUtz 9sTY6ađi ngaqpsUtzng, 2LdHWcHarry nUThìn thấy9sTY6a mộ2LdHWct v9sTY6aết tUThương 9sTY6adài và9sTY6a sâ9sTY6au trêqpsUtzn UTcánh tUTay 9sTY6a M9sTY6aalfoy; UTmáu nhễu2LdHWc giọt2LdHWc UTtrên cỏqpsUtz kh2LdHWci lão2LdHWc 2LdHWcHagrid bồngUT MalfqpsUtzoy cqpsUtzhạy lên9sTY6a d2LdHWcốc v9sTY6aề 9sTY6a pUThía tqpsUtzòa qpsUtzlâu đài.
Lớp 2LdHWchọc Ch2LdHWcăm sqpsUtzóc qpsUtzSinh vậUTt HqpsUtzuyền qpsUtzbí ru2LdHWcn rẩy2LdHWc bqpsUtzước 2LdHWc the2LdHWco sau2LdHWc. BọUTn họUTc 9sTY6asinh 9sTY6anhà SlythqpsUtzerin đềuUT hèqpsUtz nhUTau l2LdHWca 9sTY6aó qpsUtzlão HagriqpsUtzd. Pan9sTY6asy 9sTY6a ParkinsqpsUtzon ràqpsUtzn r2LdHWcụa nưqpsUtzớc mắtqpsUtz nói:
"Ph2LdHWcải đuổiUT ôngUT ấ9sTY6ay ngay!"
Dean Tho2LdHWcmas chặn9sTY6a lời9sTY6a qpsUtzcon bé:
"Đó là2LdHWc lỗi9sTY6a củ2LdHWca Malfoy."
UTCrabbe vqpsUtzà G2LdHWcoyle gồnqpsUtzg 9sTY6abắp qpsUtzthịt UTcủa tUTụi 2LdHWcnó lê9sTY6an đầy9sTY6a UTvẻ 2LdHWcđe dọa.
Cả bọn9sTY6a đã9sTY6a tqpsUtzrèo lên9sTY6a hế9sTY6at những9sTY6a 2LdHWcbậc thềm2LdHWc đá2LdHWc đểUT bư9sTY6aớc và2LdHWco TUTiền qpsUtzsảnh. Pans2LdHWcy nói:
"Tôi phảUTi 2LdHWcđi 2LdHWcxem co9sTY6ai bạn9sTY6a 9sTY6aấy c2LdHWcó saqpsUtzo không?"
Cả b9sTY6aọn cUTùng nhì9sTY6an th9sTY6aeo Pans9sTY6ay chạyUT nqpsUtzhanh lênqpsUtz c2LdHWcầu 2LdHWc than2LdHWcg cẩm2LdHWc thạch.qpsUtz 9sTY6aBọn họcqpsUtz s2LdHWcinh nhàUT S9sTY6alytherin vUTẫn c2LdHWcòn 2LdHWcca 9sTY6acẩm l2LdHWcão UTHagrid 9sTY6a khUTi kéo9sTY6a UTnhau đi2LdHWc về9sTY6a hướn2LdHWcg phòn9sTY6ag sinUTh hqpsUtzoạt chu9sTY6ang củ2LdHWca tụi9sTY6a nó2LdHWc dưới2LdHWc tầng9sTY6a hầm.UT 9sTY6a HUTarry, R2LdHWcon 2LdHWcvà Hermi9sTY6aone qpsUtzlên cUTầu t9sTY6ahang UTvề 9sTY6atháp Gryffindor.
Hermione 2LdHWclo lắngUT hỏi:
"Các bạUTn nqpsUtzghĩ n9sTY6aó 2LdHWccó sa2LdHWco không?"
Harry nói:
qpsUtz"Dĩ nhiên2LdHWc qpsUtzlà khôqpsUtzng 9sTY6asao qpsUtzrồi, qpsUtzbà Po2LdHWcmfrey 9sTY6acó thểUT vUTá UTmấy vếtqpsUtz tqpsUtzhương chqpsUtzỉ tronqpsUtzg vònUTg mUTột UThai giây."
Harry từn9sTY6ag đượcUT bàqpsUtz 2LdHWcy tá9sTY6a 2LdHWctrưởng đó2LdHWc qpsUtzchữa làqpsUtznh một2LdHWc các9sTY6ah kqpsUtzỳ diệ9sTY6au nUThững thươn9sTY6ag tíqpsUtzch qpsUtzcòn tr2LdHWcầm trọnqpsUtzg qpsUtzhơn nhiều.
Ron cũn9sTY6ag tUTỏ 2LdHWcra 9sTY6alo lắng:
"Dù sqpsUtzao 2LdHWcthì cqpsUtzhuyện UTđó màqpsUtz x2LdHWcảy r9sTY6aa qpsUtztrong qpsUtzbuổi dạy2LdHWc qpsUtz đầu2LdHWc tUTiên cqpsUtzủa báqpsUtzc UTHagrid th2LdHWcì UTquả l2LdHWcà tệqpsUtz hạUTi hếtqpsUtz chỗUT nói9sTY6a. TqpsUtzhể nàUTo thằngqpsUtz 2LdHWc MqpsUtzalfoy cUTũng quậqpsUtzy bácqpsUtz ấyUT 2LdHWccho UTmà coi..."
Ba đứa2LdHWc tụi9sTY6a nóqpsUtz 2LdHWclà nhữngUT 9sTY6ađứa đầ2LdHWcu tiê9sTY6an đ2LdHWci xuố2LdHWcng ĐạqpsUtzi UT SUTảnh qpsUtzđường để9sTY6a ăn9sTY6a bữa9sTY6a t9sTY6aối, qpsUtzhy vọng2LdHWc g2LdHWcặp lã9sTY6ao HqpsUtzagrid, nUThưng chẳ9sTY6ang UTthấy 9sTY6alão 2LdHWc đUTâu cả2LdHWc. HerqpsUtzmione khôn2LdHWcg UTbuồn đụng2LdHWc n9sTY6aĩa 9sTY6avô muốnUT UTbánh bqpsUtzíp tếtUT UTvà thận.2LdHWc CUTô bUTé UT l2LdHWco l9sTY6aắng nói:
"Người 2LdHWcta đâ9sTY6au có9sTY6a đ9sTY6auổi báqpsUtzc ấy2LdHWc, đúngqpsUtz không?"
RoUTn UTcũng chẳngqpsUtz màqpsUtzng qpsUtzgì 2LdHWcăn uống:
"Họ khô9sTY6ang nê2LdHWcn đuổiUT bác9sTY6a ấy..."
Harry qpsUtzquan s9sTY6aát b2LdHWcàn ănqpsUtz UTcủa UTnhà Sly9sTY6atherin. M9sTY6aột qpsUtz nhqpsUtzóm đông,2LdHWc qpsUtzgồm UTcả CrUTabbe v2LdHWcà Goyle9sTY6a, đqpsUtzang t9sTY6aúm tụ2LdHWcm với9sTY6a UTnhau, s9sTY6aay sưUTa 9sTY6abàn 9sTY6a bạc.2LdHWc HarrUTy chắ2LdHWcc chắnUT là2LdHWc mấyUT đứa2LdHWc đ2LdHWcó đangUT t9sTY6ahêm mắqpsUtzm thê2LdHWcm 2LdHWcmuối ch2LdHWco câu2LdHWc 9sTY6a ch9sTY6auyện MalUTfoy bị2LdHWc thương9sTY6a thUTành trầm2LdHWc trọng.
Ron UTrầu rĩqpsUtz nói:
"Thôi thì,2LdHWc cUTũng kh2LdHWcông 2LdHWcthể nUTói hômUT nqpsUtzay khônqpsUtzg phảqpsUtzi UTlà nUTgày qpsUtzđầu tiênqpsUtz 9sTY6ahọc th9sTY6aú vị."
Sau bữaqpsUtz ă2LdHWcn tối,9sTY6a 2LdHWcba đứa2LdHWc qua2LdHWcy trở9sTY6a về2LdHWc UTphòng qpsUtzsinh qpsUtz hoạqpsUtzt chu9sTY6ang qpsUtzvà cqpsUtzố 2LdHWctập tru9sTY6ang lqpsUtzàm UTbài tậ9sTY6ap màqpsUtz giáo9sTY6a qpsUtzsư McGonaga2LdHWcll 2LdHWcđã rUTa c2LdHWcho UT tụi9sTY6a nqpsUtzó. NhưngqpsUtz c9sTY6aả bUTa 2LdHWcđứa cứ9sTY6a chố9sTY6ac qpsUtzchốc l2LdHWcại ngừng2LdHWc họ2LdHWcc, UTliếc nhìnqpsUtz 2LdHWcra ngUToài UT c9sTY6aửa 9sTY6asổ cUTủa toqpsUtzà tháp.2LdHWc Harr9sTY6ay độtUT 2LdHWcnhiên nói:
"Có qpsUtzánh đènqpsUtz ởUT cửaqpsUtz 2LdHWcsổ nUThà bác9sTY6a Hagrid."
Ron nUThìn UTđồng UThồ 2LdHWcđeo tUTay 9sTY6acủa nó:
"Nếu tụqpsUtzi mìn9sTY6ah gấp2LdHWc gqpsUtzáp l9sTY6aên th9sTY6aì tụ9sTY6ai m2LdHWcình vẫnqpsUtz UTcòn k2LdHWcịp đểqpsUtz cqpsUtzhạy xuqpsUtzống 9sTY6adưới th9sTY6aăm bác2LdHWc ấ9sTY6ay, 9sTY6avẫn 9sTY6acòn sUTớm mà..."
Hermione n9sTY6aói qpsUtzchậm rãi:
"Mình2LdHWc qpsUtzkhông biết..."
Harry thấyqpsUtz 2LdHWccô béqpsUtz liế2LdHWcc 9sTY6anhìn m2LdHWcình. qpsUtzNó nói2LdHWc ngay:
"Mình đượcqpsUtz qpsUtzphép điqpsUtz ngUTang q9sTY6aua 9sTY6asân trườUTng UTmà. UT S9sTY6airius 2LdHWcBlack qpsUtzchưa vư2LdHWcợt quqpsUtza đưUTợc mấy2LdHWc UTviên giUTám 2LdHWcngục AzkaqpsUtzban caUTnh 2LdHWcgác ởqpsUtz 9sTY6a 2LdHWcđây, 2LdHWcđúng không?"
Vậy lUTà qpsUtzba 9sTY6ađứa 9sTY6adọn dẹpqpsUtz đồqpsUtz đ9sTY6aạc, kUTéo 2LdHWcnhau ch2LdHWcui qqpsUtzua qpsUtz cái9sTY6a lỗ2LdHWc Bà2LdHWc BqpsUtzéo, vu9sTY6ai mừngUT vUTì khôqpsUtzng 2LdHWcgặp aqpsUtzi hết2LdHWc t9sTY6arên đ2LdHWcường đi9sTY6a tqpsUtzới cửa2LdHWc chính,9sTY6a 9sTY6a bởqpsUtzi vìqpsUtz t9sTY6aụi 9sTY6anó cũUTng 9sTY6akhông thực9sTY6a 9sTY6asự tiqpsUtzn cUThắc l2LdHWcà tụUTi nqpsUtzó đượcqpsUtz phép2LdHWc 9sTY6ađi r2LdHWca UT ngoà2LdHWci h2LdHWcay không.
C9sTY6aỏ trênUT s2LdHWcân v2LdHWcẫn cò9sTY6an UTướt và9sTY6a ngả2LdHWc 9sTY6amàu đe2LdHWcn thu9sTY6ai qpsUtz troqpsUtzng áqpsUtznh hoàUTng hônqpsUtz. K9sTY6ahi UTtới đượcqpsUtz căn2LdHWc 2LdHWcchòi UTcủa lãoUT UTHagrid, b9sTY6aa đứa9sTY6a n9sTY6ahỏ 2LdHWcgõ qpsUtz cử9sTY6aa 2LdHWcvà nghUTe tiến2LdHWcg gầmqpsUtz gừ9sTY6a bê9sTY6an tro9sTY6ang vọqpsUtzng ra:
"Vô đi!"
Lão HqpsUtzagrid đang9sTY6a ngồiUT thừUT ng2LdHWcười b9sTY6aên b2LdHWcàn g2LdHWcỗ đUTã mUTòn UT sờqpsUtzn củUTa lão,2LdHWc c2LdHWcon cUThó sqpsUtzăn FqpsUtzang 2LdHWcthì qpsUtzgác cqpsUtzái đầu9sTY6a nqpsUtzó trêUTn đ2LdHWcùi chủ.UT Chỉ2LdHWc n9sTY6ahìn 2LdHWc một9sTY6a 2LdHWccái cũ9sTY6ang đủUT biết9sTY6a UTlão H9sTY6aagrid đ2LdHWcã uUTống khUTá nhiềUTu rượu.qpsUtz TrướcUT mặUTt l9sTY6aão 2LdHWc l2LdHWcà mộUTt cái2LdHWc vạiUT thiếcUT tUTo gầ2LdHWcn b9sTY6aằng cái9sTY6a xô9sTY6a, v9sTY6aà qpsUtzlão dườn9sTY6ag 2LdHWcnhư k2LdHWchó k9sTY6ahăn lắ9sTY6am qpsUtz mớiqpsUtz 9sTY6atập tUTrung đượUTc 9sTY6atinh thầ2LdHWcn đ2LdHWcể nhậnUT rUTa qpsUtzba đứqpsUtza nhỏ.
Khi đã9sTY6a nh2LdHWcận UTra chú2LdHWcng, l9sTY6aão l9sTY6aè nhè:
"Kỷ lụUTc chứ2LdHWc chẳng2LdHWc c9sTY6ahơi. Đố2LdHWc m2LdHWcà kiUTếm r9sTY6aa đượcqpsUtz tr2LdHWcước đ9sTY6aây UTtừng cóqpsUtz mộqpsUtzt qpsUtzthầy gi9sTY6aáo 2LdHWcnào chỉUT 2LdHWclàm th2LdHWcây UTgiáo đúqpsUtzng cóUT qpsUtzmột ngày."
Hermione th9sTY6aở mạnh:
"Bác chUTưa bị2LdHWc 2LdHWcđuổi m9sTY6aà, bácqpsUtz Hagrid!"
Lão HUTagrid hớp9sTY6a UTthêm mộ9sTY6at ng2LdHWcụm tqpsUtzo nữaUT của2LdHWc cUTái thứ2LdHWc gì9sTY6a UTđó tro9sTY6ang c9sTY6aái 2LdHWcvại, gqpsUtziọng UTcủa 2LdHWclão ng9sTY6ahe thê2LdHWc thảmqpsUtz hếqpsUtzt sức:
"Chưa! Như9sTY6ang đ2LdHWcó chỉqpsUtz làUT 9sTY6avấn đề9sTY6a 9sTY6athời giaqpsUtzn, đúngUT kUThông, saUTu kUThi qpsUtzthằng M9sTY6aalfoy méqpsUtzc 2LdHWcba nó..."
"Nó 2LdHWcra sa2LdHWco rồiUT hở9sTY6a báUTc? T2LdHWchương t2LdHWcích củaqpsUtz UTnó đ9sTY6aâu cóqpsUtz trầm2LdHWc trọng9sTY6a lắ2LdHWcm hả9sTY6a bác?"
Ron hỏi,qpsUtz s9sTY6aau k2LdHWchi UTba qpsUtzđứa qpsUtzcùng ng2LdHWcồi xuống9sTY6a 2LdHWcquây UTquần bêUTn lão9sTY6a HagqpsUtzrid. LãqpsUtzo qpsUtznói giọUTng cháUTn ngắt:
"Bà PUTomfrey qpsUtzđã l2LdHWcàm hếtUT sqpsUtzức đqpsUtzể chữqpsUtza qpsUtzcho 2LdHWcnó, nhưng9sTY6a n9sTY6aó UTcứ kêu9sTY6a làqpsUtz nqpsUtzó vẫ9sTY6an c9sTY6aòn đau9sTY6a lắm..9sTY6a. cUTứ 9sTY6abăng bó9sTY6a... 9sTY6avà rênqpsUtz rỉ..."
Harry qpsUtznói ngay:
"Nó g2LdHWciả bộ2LdHWc đa2LdHWcu đó2LdHWc. BàUT Pomf9sTY6arey cqpsUtzó tUThể cqpsUtzhữa làn9sTY6ah 9sTY6a mUTọi 2LdHWcvết thươn2LdHWcg m2LdHWcà. 9sTY6aNăm UTngoái bà9sTY6a đã2LdHWc là9sTY6am qpsUtzmọc lạ9sTY6ai gần9sTY6a mộUTt nửa2LdHWc sốUT xươngUT chUTo qpsUtz cháu.qpsUtz Thằ2LdHWcng Malfo9sTY6ay chỉ9sTY6a 9sTY6acố tìnhUT ăUTn UTvạ mUTà thôi."
Giọng lãoqpsUtz HagriqpsUtzd nUTghe c2LdHWcàng th2LdHWcê thả9sTY6am hơn:
"Ban quảqpsUtzn trịqpsUtz UTnhà t2LdHWcrường dĩ9sTY6a nhiênUT lqpsUtzà đãUT n9sTY6aghe bqpsUtzáo 9sTY6a qpsUtzcáo sự9sTY6a việcqpsUtz r2LdHWcồi. HUTọ c2LdHWcho UTlà qpsUtzbác bắtUT đầuUT bằngqpsUtz 9sTY6acon vqpsUtzật q9sTY6auá toqpsUtz. LUTẽ r2LdHWca nê9sTY6an UT đểUT coqpsUtzn UTBằng 2LdHWcMã ở2LdHWc bàiqpsUtz sau.9sTY6a.. lúUTc đUTầu n9sTY6aên c2LdHWcho UThọc mấyUT thứqpsUtz nhqpsUtzư NqpsUtzhuyễn TrUTùng 9sTY6a vàUT đại2LdHWc loại9sTY6a nhUTư vậy2LdHWc... chẳng9sTY6a 2LdHWcqua 9sTY6alà l2LdHWcỗi củ2LdHWca bác..."
Hermione hă9sTY6ang 9sTY6ahái cãi:
"Lỗi củUTa MqpsUtzalfoy chứ,2LdHWc báUTc Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi cqpsUtzon là9sTY6am nhUTân c9sTY6ahứng UTcho bác2LdHWc. B2LdHWcác đã9sTY6a nói2LdHWc 9sTY6aBằng qpsUtz MãUT s9sTY6aẽ tấn2LdHWc côn2LdHWcg n2LdHWcếu bịUT xú2LdHWcc phạm.UT TạiUT thằngqpsUtz 2LdHWcMalfoy khôn2LdHWcg chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."