You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương AZYd6 AZYd- MÓNGAZYd HJXvVUỐT VHJXvÀ LAZYdÁ TRÀ
hi HJXv HarrAZYdy, R2DPion v7V4zà 4vdzHermione b2DPiước vHJXvào Đạ4vdzi SảAZYdnh HJXvđường để7V4z 4vdzăn 4vdzđiểm tâm2DPi 7V4zvào sAZYdáng HJXv hô2DPim saHJXvu, t4vdzhì người2DPi đHJXvầu tiê4vdzn màHJXv tụi7V4z AZYdnó thấyAZYd HJXvlà 4vdzDraco MalfAZYdoy. Có7V4z v4vdzẻ nhưHJXv 2DPi 4vdzMalfoy đ7V4zang AZYdmua vu7V4zi ch7V4zo một7V4z nhó7V4zm h4vdzọc sAZYdinh nhà2DPi 2DPiSlytherin bằng4vdz mộAZYdt cAZYdâu 4vdz chuyện2DPi cHJXvhọc cư2DPiời. LúAZYdc H2DPiarry, AZYdRon v7V4zà H4vdzermione đ4vdzi ngan2DPig 7V4zqua, Malfo7V4zy đaAZYdng 7V4z nhại4vdz một4vdz 7V4zvẻ mặt2DPi đ2DPiau đớn4vdz đến7V4z bấtAZYd tỉnhHJXv khá2DPi khô7V4zi hài,7V4z thế7V4z làAZYd qHJXvuanh HJXvnó nổ7V4z rHJXva 4vdz mộtHJXv 2DPitràng cười.
HHJXvermione đ4vdzi nAZYdgay saAZYdu lưn2DPig 4vdzHarry, nói:
"Kệ xAZYdác 4vdznó. C2DPiứ mặcAZYd k2DPiệ nHJXvó AZYdđi, AZYdnó chẳngHJXv đAZYdáng để2DPi mìn2DPih bậnAZYd tâmHJXv đâu..."
Nhưng Panc2DPiy ParkiHJXvnson, m7V4zột cHJXvon b7V4zé nh7V4zà S4vdzlytherin, 2DPimặt tẹt7V4z AZYdda HJXvnhăn như7V4z mặ4vdzt 2DPichó PuHJXvg chợt2DPi ríAZYdt lê7V4zn AZYdthe thé:
"Ê2DPi, P2DPiotter! PoAZYdtter ơ2DPii, viênAZYd gAZYdiám ng2DPiục AzkAZYdaban đHJXvang tới2DPi kì4vdza! PotteHJXvr, Hùuuuu!"
Harry ng4vdzồi ph4vdzịch AZYdxuống AZYdcái ghế2DPi bêHJXvn AZYdcạnh GAZYdeorge ở4vdz bànHJXv HJXvăn 7V4zcủa nh2DPià Gryffi2DPindor. Geor4vdzge phátHJXv cHJXvho tụi2DPi n7V4zó mấyAZYd tờAZYd giấy:
"Thời khó2DPia biểuAZYd c4vdzủa họAZYdc sin2DPih n2DPiăm 7V4zthứ 7V4zba đây7V4z. HJXvỦa, 4vdzcó chuyệ2DPin gìAZYd vậyAZYd Harry?"
Ron ngồiAZYd xuố4vdzng ghế7V4z bHJXvên HJXvkia Geor4vdzge, trừng4vdz mắ7V4zt nhHJXvìn qu2DPia p4vdzhía b7V4zàn HJXvăn n7V4zhà SlyHJXvtherin, nói:
"THJXvhằng Malfoy."
George ngướcHJXv HJXvnhìn 2DPiqua, v7V4zừa HJXvđúng lú2DPic thấyHJXv Malf2DPioy lạiHJXv đHJXvang 2DPimột l2DPiần n4vdzữa giHJXvả bộ7V4z x2DPiỉu 2DPimột cácAZYdh đầy7V4z 7V4zsợ hãi.4vdz Geo4vdzrge bìnhAZYd t2DPihản nói:
"Thằng nhã2DPii ranh7V4z. NóHJXv cũAZYdng 2DPiđâu c2DPió oaAZYdi 4vdzphong lẫm7V4z 4vdz liệt2DPi g2DPiì AZYdcho lắm2DPi khHJXvi viên2DPi gi7V4zám ng2DPiục AzkabaHJXvn kiểmHJXv tHJXvra đoà2DPin tà4vdzu AZYdtối hô2DPim qu2DPia 2DPi HJXvđâu. Nó7V4z cũ2DPing chạy2DPi 2DPitọt 2DPiqua toHJXva của7V4z tHJXvụi mình,7V4z phả2DPii khô4vdzng Fred?"
Fred k4vdzhinh bỉAZYd l4vdziếc m7V4zắt nh7V4zìn s2DPiang Malfoy:
"Đồ sém4vdz 7V4ztè tron4vdzg quần."
HJXvGeorge nói:
"Ng4vdzay 2DPinhư 2DPianh đHJXvây cũ2DPing khônHJXvg khoá7V4zi chHJXvo lắm.HJXv AZYdHọ đún2DPig là2DPi 7V4zkinh tở7V4zm thiệtAZYd, mấy4vdz 7V4zviên gAZYdiám ng2DPiục AzHJXvkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ HJXvlàm ruột7V4z HJXvgan 7V4zmình thi7V4zếu đi2DPiều bị7V4z đô4vdzng l2DPiạnh hAZYdết vậ2DPiy há?"
Harry HJXvnói nhỏ:
"Nhưng AZYdmà cácHJXv 7V4zanh 2DPiđâu HJXvcó xỉ2DPiu, 4vdzphải không?"
George nói2DPi mạnhHJXv mẽ:
"Quên ch2DPiuyện đóHJXv đ4vdzi, AZYdHarry. CóHJXv một7V4z l7V4zần bAZYda ph4vdzải đ7V4zi 2DPi tới2DPi nh2DPià ngụcAZYd Azk7V4zaban, n4vdzhớ khHJXvông Fred4vdz? B7V4za 4vdznói đó4vdz lAZYdà nơAZYdi tồHJXvi 7V4ztệ AZYdnhứt m4vdzà HJXv 4vdzông từ2DPing biết7V4z đếHJXvn. BHJXva trở4vdz về7V4z n7V4zhà ta4vdzy cAZYdhân 4vdzrun rẩHJXvy rồi2DPi phAZYdát bHJXvệnh luAZYdôn 7V4z mà...2DPi MấyAZYd viê4vdzn gi2DPiám ng2DPiục Az4vdzkaban hHJXvút hế4vdzt ni2DPiềm vHJXvui khỏHJXvi cá7V4zi n7V4zhà n7V4zgục đHJXvó. ỞAZYd 4vdz trAZYdong đ7V4zó, hầu4vdz nHJXvhư t4vdzất c7V4zả c4vdzác 4vdztù nhâ7V4zn ngụcAZYd AzkabHJXvan đHJXvều 2DPiphát 7V4zđiên lên4vdz AZYd hết."
Fred 7V4zđổi đề2DPi tài:
"Ừ, AZYdđể co2DPii HJXvthằng 7V4zMalfoy sẽ7V4z 4vdzvui 2DPinhư thếHJXv 7V4znào sa7V4zu 2DPi 4vdztrận QuAZYdidditch đầu7V4z tiên4vdz. Nhớ7V4z không?2DPi TrHJXvận Quid2DPiditch đầu2DPi mùAZYda 4vdzlà trận7V4z giữa7V4z 4vdz độiAZYd 7V4znhà 2DPiGryffindor 4vdzvà n7V4zhà Slytherin."
Lần duAZYdy nhứtAZYd mAZYdà HarrAZYdy vàAZYd Mal4vdzfoy đốiAZYd đầu4vdz AZYdnhau 7V4z tr4vdzong một4vdz t4vdzrận Q4vdzuidditch cũ2DPing làAZYd lần2DPi MalHJXvfoy đã2DPi bịt2DPihua t7V4ze 4vdztua x7V4ziểng AZYd l7V4ziểng. 4vdzNhớ lạ4vdzi tr7V4zận đó2DPi, Ha7V4zrry HJXvthấy ph4vdzấn khởi7V4z lên2DPi cAZYdhút HJXvđỉnh, AZYdbèn tựAZYd AZYdlấy AZYd 7V4zcho 7V4zmình mấy2DPi khúHJXvc HJXvxúc HJXvxích AZYdvà càHJXv c4vdzhua chiên.
Hermione còn2DPi mảiHJXv nghiê4vdzn cứ7V4zu AZYdcái t2DPihời 2DPikhóa bi4vdzểu mớiHJXv của7V4z m7V4zình. 2DPiCô 7V4zbé mừn2DPig rỡHJXv k2DPiêu lên:
"Ôi, ha2DPiy quá!AZYd TụHJXvi mì4vdznh bắt2DPi đ7V4zầu hHJXvọc HJXvmấy AZYdmôn mớiHJXv ngaHJXvy AZYdhôm nay."
Ron n7V4zgó 7V4zqua HJXvvai HerHJXvmione đ7V4zọc 4vdzké, mặt7V4z 7V4zmày nghiê2DPim tran7V4zg hẳ7V4zn 2DPira. 7V4zNó nói:
"Hermione HJXvơi, người2DPi HJXvta làAZYdm 7V4zrối bAZYdeng cái2DPi 2DPithời AZYd kHJXvhóa biểuHJXv củaAZYd HJXvbồ rồi.HJXv AZYdCoi nAZYdè, hHJXvọ xếp2DPi AZYdcho bồAZYd tHJXvới mườiHJXv mô7V4zn học7V4z 7V4zmột ngày.7V4z 7V4z LAZYdàm HJXvgì cHJXvó đủ4vdz t7V4zhời giờ."
"Mình s7V4zẽ xAZYdoay s4vdzở. MHJXvình đã7V4z dàn2DPi xếp7V4z x4vdzong với2DPi giáAZYdo sư4vdz McGonHJXvagall rồi."
Ron vẫnHJXv cười,2DPi nói:
"Nhưng m2DPià co7V4zi HJXvnè, bồ4vdz thấy4vdz t4vdzhời khó2DPia bi4vdzểu 7V4zsáng 7V4znay khôn2DPig? Chín2DPi gi7V4zờ m2DPiôn T2DPiiên tri7V4z. Và2DPi ngHJXvay ph2DPiía dưới,2DPi c7V4zhín 7V4zgiờ, Muggle2DPi-học. Và..."
Ron chồ4vdzm tớHJXvi, 2DPighé sá4vdzt HJXvcái t4vdzhời khóHJXva biể4vdzu hơnAZYd, vẻHJXv khôn2DPig thểHJXv n7V4zào 7V4ztin được:
"Coi nè7V4z, n7V4zgay 4vdzdưới d4vdzòng đ4vdzó: môn2DPi S2DPiố học4vdz, cAZYdũng 7V4z ch7V4zín giHJXvờ. Ý7V4z mìnhHJXv nóiAZYd là2DPi mAZYdình biAZYdết bồ4vdz giỏi,AZYd Her7V4zmione à,4vdz nh2DPiưng kh4vdzông a2DPii cHJXvó HJXv t2DPihể giỏiAZYd đế4vdzn nhAZYdư v4vdzậy. L2DPiàm AZYdsao c7V4zùng mộ7V4zt lúcAZYd mHJXvà bồ7V4z có2DPi thAZYdể họ7V4zc ở4vdz AZYdba lớp7V4z 2DPi chứ?"
Hermione n4vdzói cộcAZYd lốc:
"ĐừngAZYd 2DPicó HJXvngu. Dĩ2DPi 4vdznhiên mì7V4znh HJXvsẽ k2DPihông 4vdzngồi h2DPiọc ởAZYd t7V4zrong cả2DPi HJXvba 7V4zlớp cHJXvùng m2DPiột lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngắt4vdz lời:
"Làm ơAZYdn đ7V4zưa giù2DPim mìHJXvnh hũ2DPi mứt."
"Nhưng..."
Hermione gAZYdắt lên:
"Ôi, R7V4zon ơi4vdz, 4vdznếu t4vdzhời khóa7V4z bi4vdzểu củ2DPia AZYdmình hơAZYdi 2DPiđầy 4vdz một4vdz HJXvchút thìAZYd m2DPiắc mớ4vdz g2DPiì t2DPiới 4vdzbồ hHJXvả? Mì4vdznh đãHJXv 7V4znói v7V4zới AZYdbồ rồ7V4zi, mìnhHJXv đã7V4z 2DPidàn 2DPi AZYdxếp 4vdzxong hết4vdz v7V4zới g2DPiiáo sư4vdz Mc4vdzGonagall rồi!"
Vừa lúHJXvc đó7V4z, l7V4zão HagrAZYdid 2DPibước vHJXvào 4vdzĐại SảnhHJXv đường.7V4z 4vdz Lã7V4zo mặ7V4zc cá2DPii á7V4zo kAZYdhoác d7V4zài bằ4vdzng lôn4vdzg chuộ4vdzt 4vdzchũi, 2DPivà lãoHJXv 4vdzcứ AZYdlơ đễnhHJXv vunHJXvg 2DPi 2DPivẫy xác4vdz mAZYdột co4vdzn cAZYdhồn hHJXvôi HJXvtrong bàAZYdn ta4vdzy t4vdzo kếch7V4z HJXvxù 7V4zcủa mình.
Trên AZYdđường đHJXvi tới2DPi bàHJXvn giáo4vdz viên,HJXv AZYdlão dAZYdừng bướ7V4zc nóAZYdi vớiAZYd bọn2DPi trẻ:
"Ổn cả2DPi 7V4zchứ hảHJXv? HJXvCác c7V4zháu lHJXvà n2DPihững họcHJXv tr7V4zò t4vdzrong 4vdz lớ4vdzp HJXvhọc 7V4zđầu tiêAZYdn 2DPimà báAZYdc đưAZYdợc dạ2DPiy 4vdzđó ng7V4zhe! Lớp4vdz b2DPiắt đầu4vdz n7V4zgay s2DPiau bữa7V4z 7V4zăn HJXv trưa7V4z! B7V4zác pHJXvhải t2DPihức d4vdzậy 2DPitừ l4vdzúc n7V4zăm g4vdziờ s7V4záng đ4vdzể chuẩn7V4z 4vdzbị mọiAZYd th7V4zứ sAZYdẵn 7V4z sàHJXvng... H2DPiy vọnAZYdg 4vdzđâu đã2DPi vAZYdô đ4vdzó rồi...7V4z báAZYdc đâ2DPiy, 2DPimột 7V4zthầy giáo..4vdz. thiệtAZYd 4vdz tình..."
Lão ngoáHJXvc miệng2DPi cư7V4zời AZYdtoe t2DPioét vớ7V4zi 2DPibọn trẻ4vdz vàHJXv HJXvđi tiếpAZYd tới2DPi 7V4zbàn ăn7V4z dàn7V4zh 2DPicho giáo7V4z viên,AZYd vẫnHJXv vuAZYdng vẩyHJXv 7V4zxác c4vdzon chồ2DPin hôi.
V4vdzới mộ4vdzt AZYdchút HJXvlo HJXvâu 7V4ztrong giọngAZYd nó7V4zi, AZYdRon tHJXvhắc mắc:
"Không bHJXviết bácAZYd ấyAZYd 2DPichuẩn bị7V4z sHJXvẵn sàAZYdng cá4vdzi g7V4zì là4vdz cái4vdz gìAZYd nhỉ?"
Sảnh Đườn4vdzg 7V4zbắt đầAZYdu vắngAZYd bớt4vdz k4vdzhi AZYdmọi ngườAZYdi lụHJXvc tục7V4z đếnAZYd lớp2DPi học4vdz đ4vdzầu tiên7V4z của2DPi mìn7V4zh. HJXvRon xAZYdem tHJXvhời khóa7V4z biểuHJXv AZYdcủa nó:
"Tụi mAZYdình phảHJXvi đAZYdi thôAZYdi, để4vdz 7V4zcoi, lớ7V4zp THJXviên tr2DPii HJXvở tầng2DPi t4vdzrên c7V4zùng của2DPi 2DPiTháp Bắc.2DPi Tụi2DPi mìHJXvnh sẽ7V4z mấ7V4zt mười2DPi phúHJXvt m7V4zới đHJXvến được2DPi nAZYdơi đó..."
2DPiBa đAZYdứa vộHJXvi vàn4vdzg ă4vdzn AZYdcho 4vdzxong b7V4zữa điểm4vdz tâm,AZYd c2DPihào 2DPi tạ4vdzm biệtHJXv HJXvFred vHJXvà Geor4vdzge, rHJXvồi đi7V4z trởAZYd r4vdza, bă4vdzng q7V4zua Sảnh7V4z đường.2DPi 7V4zKhi 4vdztụi n4vdzó AZYd đi4vdz nAZYdgang bàn7V4z ănAZYd của4vdz n4vdzhà 7V4zSlytherin, Ma2DPilfoy lạ7V4zi biAZYdểu diễnHJXv trHJXvò 4vdznhái một2DPi c2DPiơn HJXv xHJXvỉu nữHJXva. AZYdTiếng cườHJXvi rú4vdz lê7V4zn đuổHJXvi thHJXveo Harr7V4zy v7V4zào tận7V4z tiền7V4z sảnh.
Hành trìHJXvnh xAZYduyên 2DPiqua t4vdzòa lâ2DPiu đàiHJXv để7V4z đếnAZYd ThápAZYd Bắ2DPic AZYd 4vdzlà mAZYdột hànHJXvh t2DPirình dài.4vdz HaAZYdi 7V4znăm ở2DPi Hogwa2DPirts 4vdzchưa đủ2DPi để2DPi bọn2DPi trẻAZYd biếtAZYd hếtAZYd 7V4z mọ7V4zi thứ4vdz v7V4zề tòHJXva 4vdzlâu 7V4zđài: t4vdzrước đâHJXvy tHJXvụi nó7V4z ch2DPiưa từAZYdng đượcAZYd vàAZYdo bê4vdzn HJXvtrong HJXv Tháp4vdz Bắc.
Tụi nhỏAZYd 4vdztrèo lAZYdên tớ7V4zi cầ7V4zu thanHJXvg thứAZYd bảy,HJXv đến2DPi mHJXvột 7V4z đầuHJXv HJXvcầu t7V4zhang khôngAZYd t4vdzhấy que2DPin chHJXvút nào7V4z, ởHJXv đó7V4z k2DPihông HJXvcó cá4vdzi g7V4zì kháAZYdc ngoài2DPi 7V4z một4vdz bức4vdz HJXvtranh l4vdzớn vẽ7V4z mộtAZYd bãi7V4z c2DPiỏ trốn4vdzg 4vdztrơ tr4vdzeo trAZYdên bứcAZYd tườn2DPig đá,HJXv R2DPion AZYd 4vdzvừa thAZYdở hổHJXvn AZYdhển v7V4zừa nói:
"Phải... có.7V4z.. mộ4vdzt... lối...HJXv đAZYdi... t7V4zắt... chứ!"
Hermione ngHJXvó xuốngHJXv mộ2DPit h2DPiành 7V4zlang vắng4vdz bênHJXv phải:
"Chắc làAZYd lối2DPi này."
Nhưng HJXvRon nói:
"Không p2DPihải đâ4vdzu. 7V4zĐó làHJXv AZYdhướng n2DPiam mà.4vdz M7V4zấy bHJXvồ ngóAZYd c7V4zoi, tụiHJXv m7V4zình c2DPió thể2DPi nhìnAZYd thấyAZYd mộtHJXv m4vdzảng AZYdhồ n4vdzước bêHJXvn ng7V4zoài 4vdzcửa 7V4zsổ kìa..."
Harry ngắm4vdz bứcAZYd tran7V4zh. Một4vdz c4vdzhú ngựa2DPi lùn7V4z mũAZYdm mĩm7V4z, 7V4z lôAZYdng xámHJXv l7V4zốm đốm,AZYd vừa7V4z mới4vdz tho2DPing don2DPig dẫ4vdzm 7V4zlên bHJXvãi cAZYdỏ 7V4zvà th7V4zơ thẩnHJXv nhấ2DPim 4vdz nh4vdzáp cỏAZYd 2DPixanh. 7V4zTuy đ7V4zã qHJXvuen v7V4zới việc2DPi cácHJXv nhâHJXvn vậ7V4zt HJXvtrong nhữn7V4zg bAZYdức t4vdzranh ở7V4z 2DPi 4vdztrường AZYdHogwarts cứAZYd HJXvdi chuy2DPiển lunAZYdg 4vdztung v4vdzà thỉnhHJXv thoảnHJXvg AZYdbỏ khun2DPig trAZYdanh 2DPimà 4vdz AZYdđi thHJXvăm viếHJXvng lẫ4vdzn n7V4zhau, nAZYdhưng HAZYdarry vẫn7V4z 7V4zcứ khoái4vdz nhìnHJXv chúng.7V4z Mộ2DPit 4vdzlát AZYd sHJXvau, mộ7V4zt hHJXviệp 4vdzsĩ lùAZYdn b7V4zè bHJXvè 2DPimặc bộHJXv 7V4záo giápHJXv cứ7V4z kêu2DPi xủHJXvng xAZYdoẻng k4vdzhi ô7V4zng bướ4vdzc 2DPi v4vdzào bứcHJXv traAZYdnh, 4vdztheo sa7V4zu làHJXv co4vdzn n7V4zgựa lùnHJXv. C7V4zăn c2DPiứ v4vdzào 7V4zdấu vết2DPi cỏ7V4z 7V4zdập cò7V4zn HJXv HJXvdính ở7V4z đầu7V4z gối7V4z củaHJXv bộAZYd đ7V4zồ g4vdziáp k4vdzim loAZYdại ôHJXvng đangHJXv HJXvmặc, thì2DPi có7V4z thểHJXv nói4vdz chắc7V4z 7V4z làHJXv ôngAZYd vAZYdừa 2DPité ngựa.
N4vdzhìn tAZYdhấy 4vdzHarry, R7V4zon và2DPi 4vdzHermione, 7V4zông hiệp4vdz sĩ4vdz g7V4zào lên:
"A! QuâAZYdn bất4vdz lươngAZYd nàoHJXv dám7V4z xâHJXvm 4vdznhập lãn2DPih địa2DPi 4vdz rHJXviêng của7V4z t4vdza hảHJXv? PhảHJXvi chăngAZYd c7V4zác AZYdngươi HJXvđến cư7V4zời nhạoHJXv HJXvta ngã4vdz ngựa2DPi? 4vdzHãy AZYdrút 7V4z g2DPiươm r7V4za, đồHJXv bất4vdz lươn2DPig, đồ4vdz chó!"
Ba đứa7V4z nhỏ4vdz sửng4vdz sốt4vdz đứAZYdng n2DPigớ 2DPira nhìn4vdz ôAZYdng h7V4ziệp 7V4zsĩ 7V4z lù4vdzn đaHJXvng HJXvrút tha7V4znh AZYdgươm rHJXva khỏi2DPi cáiAZYd vỏHJXv kiếm7V4z v7V4zà bắt7V4z 7V4zđầu vunHJXvg gươm7V4z AZYdtrong 2DPi 4vdztay một7V4z các7V4zh 2DPihung hăng,HJXv còn4vdz ch4vdzân cẳngAZYd thAZYdì AZYdnhảy AZYdloi HJXvchoi tr7V4zong cơn2DPi 2DPigiận AZYd đ7V4ziên cuHJXvồng. Nhưn2DPig lưỡ2DPii gươmAZYd qHJXvuá HJXvdài 4vdzso vớ4vdzi thân4vdz hình7V4z cụtAZYd ngủn4vdz của4vdz ôHJXvng, 2DPi thành2DPi r2DPia 7V4zkhi 4vdzông c2DPihém mộtAZYd đườn2DPig gươm7V4z 4vdzác liệ7V4zt thAZYdì AZYdđà 7V4zgươm AZYdđi AZYdlàm ông7V4z mấtAZYd 7V4z c4vdzả thăn2DPig 4vdzbằng, té4vdz 4vdzlăn đùngHJXv, sấAZYdp mặtHJXv xuốHJXvng bã2DPii cỏ.
Harry tiếnHJXv 4vdztới 7V4zgần bức2DPi traHJXvnh 2DPihơn, nóAZYd hỏi:
"Ông cóHJXv s2DPiao không?"
"Lùi lạiAZYd! AZYdQuân k4vdzhoác lác2DPi đ4vdzê tiệAZYdn! L2DPiùi! ĐHJXvồ 7V4zxỏ lá!"
Ông hiHJXvệp s2DPiĩ lạiAZYd nắm7V4z chặtHJXv thanAZYdh gHJXvươm, chốn2DPig gươmAZYd HJXv 2DPixuống đểAZYd 4vdzđứng lêAZYdn, như4vdzng lưỡHJXvi gươm7V4z lú2DPin 2DPisâu th7V4zêm vàAZYdo l4vdzớp c7V4zỏ, vHJXvà AZYdkhi AZYdông 2DPi đứngHJXv HJXvdậy đ4vdzược rồi4vdz thì4vdz c2DPiho 4vdzdù 2DPiđã cố2DPi gắng7V4z hHJXvết sức4vdz mAZYdình, AZYdông khôHJXvng thểAZYd HJXvnào AZYd rútHJXv lưỡi4vdz gươm2DPi 7V4zra đAZYdược n7V4zữa. CuốiHJXv cùngAZYd ô4vdzng 2DPiphải HJXvtự quăn2DPig 4vdzmình xuốngHJXv cỏ,HJXv 2DPi đAZYdẩy HJXvcái mạngAZYd chHJXve mặtAZYd trên4vdz c7V4zái nón4vdz gi7V4záp 2DPisắt 7V4zra AZYdđể l7V4zau mHJXvồ 7V4zhôi đanAZYdg 4vdzrịn đầ7V4zm 2DPi đìa.
Thừa dịp7V4z ônHJXvg hiệp2DPi sĩAZYd ng7V4zhỉ mệt,2DPi HarHJXvry phânAZYd trần:
"Như vầAZYdy HJXvnè, tụAZYdi tôiHJXv đHJXvang đAZYdi tìmAZYd T2DPiháp B7V4zắc. ChắcHJXv ô2DPing đâuAZYd 4vdzbiết c7V4zhỗ đó2DPi 2DPiở đâuHJXv hả?"
Cơn gi2DPiận c2DPiủa ô7V4zng hiệp2DPi HJXvsĩ dườngAZYd 7V4znhư tAZYdan biAZYdến đ2DPii tứcHJXv t4vdzhì. Ôn2DPig AZYdlách các4vdzh đứn7V4zg 7V4zdậy v4vdzà dõn2DPig 7V4zdạc hô:
"Một c2DPiuộc tru4vdzy tìm!AZYd Hãy2DPi th4vdzeo t7V4za, hỡHJXvi c4vdzác bHJXvằng 7V4z 2DPihữu thâ4vdzn t2DPihiết! AZYdChúng 2DPita 2DPisẽ tìmHJXv 4vdzra m7V4zục t7V4ziêu của7V4z cácAZYd bạn,AZYd hoặcAZYd lAZYdà 2DPichúng 7V4z 7V4zta sHJXvẽ 4vdzdũng cảmAZYd 2DPibỏ mạAZYdng v4vdzì nh4vdziệm vụ!"
Ông hi2DPiệp AZYdsĩ lạiHJXv mộAZYdt l4vdzần nữaHJXv c4vdzố gắng7V4z rútHJXv th2DPianh 4vdz 4vdzgươm r2DPia mộAZYdt 7V4zcách k2DPihông hi2DPiệu quả,AZYd rồ2DPii c7V4zố HJXvtrèo lên2DPi co7V4zn ng7V4zựa mập,7V4z nh2DPiưng lạ4vdzi AZYd 4vdzngã xuốngAZYd. Ôn7V4zg bènHJXv k4vdzhí k7V4zhái 7V4zla to:
HJXv"Đành 4vdzđi bộHJXv vậyHJXv, thưa2DPi quí2DPi ngài2DPi HJXvvà quíHJXv nương!2DPi LAZYdên đườHJXvng! Ti4vdzến lên!"
Và, tro7V4zng bộAZYd 4vdzáo 4vdzgiáp sắt2DPi kêu2DPi 7V4zxủng xoẻngHJXv ầHJXvm HJXvĩ, 7V4z ôn2DPig 7V4zta chạ7V4zy vAZYdô cạnAZYdh HJXvtrái củaHJXv cái4vdz khun2DPig t7V4zranh vàAZYd biế7V4zn m7V4zất khỏi2DPi HJXvcảnh t2DPirí 7V4z củHJXva bứcHJXv tranh.
Ba đứ2DPia nh7V4zỏ vộiAZYd v2DPiã chạ7V4zy t2DPiheo HJXvông hi4vdzệp sĩ2DPi HJXvdọc hà4vdznh HJXv laHJXvng, HJXvcăn 2DPicứ t2DPiheo 4vdzâm th4vdzanh xủngHJXv xo4vdzẻng 4vdzphát AZYdra từ4vdz bộ4vdz HJXváo giá2DPip củaAZYd ôngHJXv. 7V4z Th4vdzỉnh th4vdzoảng t2DPiụi n7V4zó n2DPihìn 2DPithấy HJXvông cAZYdhạy ngHJXvang quAZYda một7V4z bứ2DPic trHJXvanh ởHJXv p2DPihía 4vdz trước.
"Hãy c2DPiố mà7V4z HJXvcan đảAZYdm lê2DPin n7V4zhé, điều7V4z tệ4vdz 4vdznhứt cò2DPin cHJXvhưa xảyHJXv HJXvra đâu!"
Ông hiệp4vdz sHJXvĩ 2DPigào AZYdto, vAZYdà tụiHJXv nóHJXv 2DPithấy ông7V4z 7V4ztái xuất4vdz 7V4z hiệnAZYd HJXvphía trư4vdzớc mộHJXvt nHJXvhóm c2DPiác bAZYdà mặc7V4z váy2DPi 4vdzphồng vHJXvẻ nAZYdhớn AZYdnhác. T4vdzranh 7V4zcủa 7V4z 4vdzcác 2DPibà t2DPireo trê4vdzn váHJXvch c7V4zủa mộHJXvt cầuAZYd th7V4zang xoắn7V4z HJXvchông chênh.
Harry, RAZYdon 2DPivà H4vdzermione thAZYdở hổ2DPin hển7V4z 4vdztrèo lê2DPin 7V4z nhữAZYdng bậc2DPi thAZYdang xo2DPiắn s2DPiít s2DPiao, càn7V4zg lúc7V4z cHJXvàng thấ4vdzy chHJXvóng mAZYdặt AZYdhơn, 4vdzcho đến7V4z 2DPi 4vdzkhi ngh4vdze được2DPi tAZYdiếng nói2DPi r4vdzì rầ2DPim phí4vdza trHJXvên đầu7V4z, t7V4zhì tAZYdụi AZYdnó AZYdbiết c4vdzhắc mìn2DPih 4vdz AZYdđã AZYdtới đượcHJXv lớpAZYd học.
ÔAZYdng hiệp2DPi AZYdsĩ bấy4vdz 7V4zgiờ mớiAZYd 7V4zthò đầuAZYd 7V4zvô 7V4zbức t2DPiranh của2DPi một4vdz ông2DPi thầy7V4z t7V4zu 2DPicó vAZYdẻ mặtHJXv hết7V4z sức4vdz nHJXvham hiể7V4zm, l4vdza lớn:
"Tạ4vdzm biệtAZYd! AZYdTạm biệt7V4z 4vdznhé, c7V4zác chiAZYdến hữu4vdz củaHJXv ta2DPi! 7V4z Bấ7V4zt cứ4vdz HJXvkhi nà4vdzo các2DPi bAZYdạn cầnAZYd đến4vdz m4vdzột tr7V4zái t7V4zim AZYdcao thượn7V4zg 4vdzvà nhữAZYdng bắHJXvp tHJXvhịt 2DPi s2DPiắt HJXvthép, 2DPithì c7V4zứ tìmHJXv đếnAZYd NgàHJXvi Cadogan!"
Khi AZYdông hi4vdzệp 4vdzsĩ b7V4ziến 7V4zđi rồi,2DPi 2DPiRon lầmAZYd bầm:
"Ừ,HJXv chHJXvừng nà7V4zo tụi2DPi này2DPi cần2DPi đến4vdz một4vdz AZYdngười gAZYdàn 4vdzdở, HJXvthế nà7V4zo tụi4vdz n4vdzày 2DPicũng kêuAZYd tớAZYdi ông."
Ba đứaHJXv trèo2DPi nố2DPit AZYdmấy bAZYdậc th2DPiang cu4vdzối c2DPiùng, đặt7V4z 2DPi chHJXvân 2DPilên mộ7V4zt đầu7V4z cHJXvầu tHJXvhang AZYdnhỏ xí4vdzu, ở4vdz 7V4zđó hầu4vdz nhAZYdư c7V4zả lớpHJXv học2DPi TiAZYdên t4vdzri đều7V4z 4vdz đã4vdz tụHJXv tập7V4z đôHJXvng đủ.HJXv Khôn7V4zg t2DPihấy cá4vdznh cửa4vdz nà7V4zo mởAZYd AZYdra từ4vdz đầuAZYd cầ2DPiu AZYdthang n7V4zày. 7V4z Ro7V4zn h2DPiuých 7V4zcùi cAZYdhỏ v7V4zô 2DPiHarry, ch4vdzỉ lAZYdên trần2DPi nhà2DPi, 2DPitrên đó4vdz 7V4zcó AZYdmột cá2DPii gi2DPiống 2DPi 2DPinhư cử2DPia bẫy7V4z s7V4zập hì7V4znh trò4vdzn, 2DPicó đ4vdzính AZYdmột c7V4zái thể2DPi bài7V4z bằng2DPi đồnHJXvg. 7V4zHarry đọc:
"Sybill Trel7V4zawney, giáAZYdo viênHJXv bAZYdộ môn7V4z HJXvTiên TAZYdri học...2DPi LàHJXvm s2DPiao tụHJXvi mìAZYdnh lê7V4zn đư4vdzợc trên7V4z đóAZYd bây2DPi giờ?"
Như th7V4zể AZYdđể trảAZYd lờHJXvi câAZYdu hỏiHJXv c7V4zủa Har7V4zry, HJXvcánh c7V4zửa 4vdz bẫ7V4zy sậAZYdp b2DPiỗng nhiê7V4zn AZYdmở raAZYd, và2DPi mộHJXvt cáHJXvi tAZYdhang 4vdzbằng b4vdzạc được2DPi thảHJXv x7V4zuống nga4vdzy 2DPi 7V4zbên chân7V4z HarrHJXvy. M2DPiọi ng7V4zười 7V4zchợt 4vdzim bặt.
R2DPion nhHJXve rAZYdăng cười:
"Nhườ7V4zng bồ4vdz 7V4zlên trướ7V4zc đó."
Harry đ4vdzành HJXvleo lê7V4zn t4vdzrước ti2DPiên, bước2DPi v4vdzào AZYdmột HJXv p2DPihòng hHJXvọc trHJXvông lạ2DPi lùngAZYd nh2DPiất từ4vdz t4vdzrước tới4vdz na7V4zy. ThHJXvật rHJXva, n4vdzó chẳng4vdz giốngHJXv AZYd phòHJXvng họ7V4zc AZYdchút xHJXvíu nà7V4zo hếtAZYd; m7V4zà lạiAZYd đâ2DPiu đHJXvó vừ4vdza gHJXviống mộHJXvt cáAZYdi 2DPikho áp4vdz máHJXvi 7V4z củHJXva mộtHJXv căn2DPi n2DPihà, vHJXvừa giống7V4z mộtHJXv cáiAZYd tiệmHJXv tAZYdrà k7V4ziểu xưaAZYd. TAZYdrong 7V4zphòng c4vdzó ít7V4z 4vdz nhứt4vdz AZYdhai c4vdzhục cHJXvái bàHJXvn 2DPitròn nhHJXvỏ bà4vdzy bi7V4zện lộHJXvn x7V4zộn, cAZYdhung quan7V4zh đặt4vdz mấy4vdz c7V4zái 4vdz 2DPighế bà2DPinh bọcHJXv vải4vdz hHJXvoa sặcAZYd sỡAZYd AZYdvà mAZYdấy c4vdzái gốiAZYd nệ2DPim AZYdnhỏ 2DPimà 2DPidày. MAZYdọi 4vdzthứ được4vdz 2DPi sAZYdoi sáAZYdng bằngAZYd án7V4zh đèn7V4z đ7V4zỏ thắ7V4zm. HJXvTất cHJXvả m2DPiàn cửa2DPi 7V4zsổ đềuAZYd ké4vdzo AZYdkín 2DPilại và4vdz 2DPi nhiều2DPi ng2DPiọn đ4vdzèn đượ7V4zc ch4vdzụp kín7V4z bằngAZYd nh2DPiững cái2DPi k4vdzhăn quànHJXvg đ7V4zỏ sậAZYdm. CHJXvăn phòngAZYd 7V4z ấm7V4z mộAZYdt cá7V4zch HJXvngột ngạt7V4z, và2DPi dAZYdưới bệ7V4z lòAZYd sưởi2DPi ch7V4zất đầ4vdzy 4vdznhóc cácHJXv 2DPithứ, một7V4z 2DPi nHJXvgọn lửAZYda HJXvđang đ7V4zun mộ2DPit 2DPicái ấm7V4z đồngHJXv tHJXvo tướng,7V4z tỏaHJXv r4vdza 4vdzmột tHJXvhứ mù4vdzi hă7V4zng nồng7V4z 7V4z đến2DPi phá2DPit 7V4zbệnh. Mấy4vdz cái4vdz kệ2DPi đặt4vdz d4vdzọc bức7V4z tườ4vdzng trò4vdzn quâ2DPiy chấHJXvt lAZYdộn 4vdzxộn HJXv nHJXvhững lôAZYdng 2DPichim đầy7V4z 4vdzbụi bHJXvám, nh4vdzững mẩuHJXv nếnHJXv cụt,2DPi nhiều2DPi xấp2DPi bàHJXvi lá4vdz tHJXve tu7V4za, AZYd HJXvvô sốAZYd 7V4znhững trái2DPi cầuAZYd t2DPihủy t7V4zinh óngHJXv á4vdznh bạcHJXv, AZYdvà cAZYdả HJXvmột đo4vdzàn 2DPiquân AZYdtách 4vdz tr7V4zà hù4vdzng hậu.
Cả 2DPilớp 2DPiđang tậ7V4zp tr4vdzung troHJXvng phòng7V4z quAZYdanh, 2DPimọi ng2DPiười AZYdnói AZYdnăng th4vdzì thào.AZYd R2DPion đến7V4z 7V4zsát bHJXvên v7V4zai Harry7V4z, hỏi:
"Cô 2DPigiáo đâu?"
Thình lìn2DPih HJXvmột AZYdgiọng nHJXvói vọnHJXvg r2DPia từAZYd 2DPibóng tHJXvối, mộ4vdzt t7V4zhứ giọnHJXvg mơAZYd hồHJXv nhỏHJXv nhẹ:
"Chào cá7V4zc trò4vdz. THJXvhật hâ7V4zn h2DPiạnh đượ7V4zc gặp2DPi cHJXvác tr7V4zò tro7V4zng thếAZYd 4vdzgiới vật4vdz chất."
Ấn tượngAZYd 2DPicủa H4vdzarry 2DPingay lúc7V4z HJXvđó l2DPià HJXvvề AZYdmột 4vdzloài 7V4z cô7V4zn t4vdzrùng t7V4zo tướnAZYdg rAZYdực rỡ.AZYd Giáo7V4z HJXvsư Tr7V4zelawney 2DPidi c2DPihuyển HJXvvào vùAZYdng c4vdzó 4vdzánh 4vdz lửa7V4z sAZYdoi, và7V4z bọn7V4z tAZYdrẻ nAZYdhận tAZYdhấy b2DPià g2DPiiáo 2DPiốm AZYdcà to4vdzng cHJXvà t2DPieo, cặp7V4z 4vdzmắt kiếng4vdz 2DPi là4vdzm phHJXvóng 4vdzđại đAZYdôi 7V4zmắt của2DPi b7V4zà t2DPio 4vdzhơn 2DPikích thướcAZYd 4vdztự nAZYdhiên rHJXvất nhiềuAZYd lần2DPi, HJXv vHJXvà bà7V4z quHJXvấn mộtAZYd cáHJXvi 2DPikhăn choAZYdàng 2DPiđầu mỏng7V4z có7V4z dáAZYdt 7V4ztrang k7V4zim ó7V4zng ánAZYdh. Quan7V4zh 4vdz cái7V4z cổ2DPi AZYdmảnh khảnAZYdh củaHJXv b7V4zà làAZYd vô4vdz sAZYdố nhữngAZYd AZYddây ch2DPiuyền 4vdzvà chuỗiHJXv hạt,AZYd còn2DPi 2DPi AZYdcánh tay4vdz, bà2DPin taHJXvy v2DPià ngHJXvón 4vdztay củHJXva 2DPibà t2DPihì 2DPiđeo đ7V4zầy nhữnHJXvg v2DPiòng với2DPi nhẫn.4vdz Bà7V4z 2DPi nói:
"Ngồi xuốn7V4zg điHJXv 7V4zcác trò,2DPi ngồiHJXv AZYdxuống nào."
Bọn trẻ7V4z vụng2DPi vềAZYd trèo2DPi lên7V4z m4vdzấy chiếc4vdz HJXvghế bành7V4z 2DPihoặc HJXv ng7V4zồi lọAZYdt 2DPithỏm tro4vdzng mấ4vdzy cá2DPii g4vdzối nệm.HJXv H4vdzarry, 2DPiRon 7V4zvà H2DPiermione 7V4zcùng nHJXvgồi AZYd q7V4zuanh m4vdzột AZYdcái 7V4zbàn tròn.
Giáo s4vdzư Tr7V4zelawney tHJXvhì 2DPitự mìnHJXvh ngồi7V4z HJXvvào mộAZYdt 4vdzcái gh2DPiế bành4vdz cAZYdó c2DPiánh đặt2DPi trư4vdzớc HJXvlò sưAZYdởi. Bà2DPi nói:
"Chào HJXvmừng HJXvcác tròAZYd đAZYdến vớAZYdi 7V4zbộ mônHJXv TiHJXvên 7V4ztri học.7V4z HJXv TAZYdên c4vdzủa tôAZYdi lHJXvà 2DPigiáo AZYdsư TrelHJXvawney. Trướ4vdzc đâHJXvy có4vdz 4vdzlẽ cá4vdzc trò7V4z ch2DPiưa từng4vdz gặpAZYd 7V4z 4vdztôi. 2DPiVì tôiAZYd thấy7V4z nếuAZYd AZYdxuống dưới4vdz thư4vdzờng x2DPiuyên q7V4zuá AZYdthì b2DPia mớ4vdz AZYdbon AZYdchen AZYdchộn AZYd rộn7V4z củ2DPia cáiHJXv trường7V4z c4vdzó thể4vdz là7V4zm 7V4zmờ điAZYd N4vdzội Nhãn7V4z củHJXva tôi."
Không AZYdai nói2DPi g2DPiì đHJXvể HJXvđáp l7V4zại 2DPicái thô7V4zng bHJXváo khá2DPic 2DPi thườngAZYd đ2DPió. G7V4ziáo sư2DPi TrelHJXvawney khé2DPio lAZYdéo 4vdznhẹ nhHJXvàng sửa4vdz lạiHJXv 4vdzcái khăn2DPi choàn4vdzg 7V4z r4vdzồi 2DPinói tiếp:
"Vậy l7V4zà các7V4z 2DPitrò đ2DPiã chọnAZYd hAZYdọc mHJXvôn Tiên2DPi tHJXvri, AZYdbộ mô7V4zn 2DPi khHJXvó k7V4zhăn nhứ2DPit tHJXvrong cáHJXvc ngành2DPi nghệAZYd 2DPithuật huyềnAZYd bí.AZYd T7V4zôi muố4vdzn 4vdzlưu ý4vdz cá7V4zc AZYd trò2DPi 2DPingay 2DPitừ buổ4vdzi b2DPian AZYdsơ làAZYd nếu2DPi cá4vdzc tròHJXv khô2DPing có4vdz 7V4zcái Nh4vdzìn, th4vdzì tôi4vdz HJXvsẽ 2DPi chẳ4vdzng HJXvthể d2DPiạy dHJXvỗ cácHJXv tr2DPiò được2DPi nhi2DPiều nhỏi2DPi HJXvgì 2DPicho lắm.7V4z 7V4zSách vởAZYd cũng4vdz chẳn2DPig 7V4z gi7V4zúp đ7V4zỡ cácHJXv trò4vdz b4vdzao nHJXvhiêu HJXvtrong lĩAZYdnh v7V4zực nàHJXvy đâu..."
Nghe AZYdmấy 7V4zcâu 4vdznày, Ha4vdzrry vHJXvà R7V4zon cùng2DPi nh7V4ze 2DPirăng AZYd cười4vdz vAZYdà liếc7V4z 4vdzmắt 7V4znhìn HeHJXvrmione, AZYdcô AZYdbé 2DPitỏ r4vdza sửnAZYdg số2DPit về2DPi c7V4zái 7V4zđiều 4vdzlà sác7V4zh 4vdz thìHJXv c7V4zũng không4vdz giúpHJXv íchHJXv gHJXvì troAZYdng việcAZYd họHJXvc bộAZYd môHJXvn này.
"Nhiều 2DPiphù th4vdzủy v2DPià phHJXváp sư4vdz, 2DPimặc d7V4zù tàAZYdi HJXvba t4vdzrong HJXv những4vdz l2DPiĩnh 7V4zvực nhAZYdư nổ4vdz toHJXv, ướHJXvc đo7V4zán gHJXviỏi vAZYdà biế7V4zn mAZYdất đAZYdột n4vdzgột, nhưng2DPi vẫn4vdz 7V4z kAZYdhông thể7V4z nà2DPio nhìAZYdn xuHJXvyên q7V4zua được7V4z những2DPi 2DPibí m2DPiật bị4vdz chHJXve p4vdzhủ củ7V4za tươ4vdzng 7V4z lai."
Đôi mắt4vdz 2DPito 4vdzcộ m4vdzơ màAZYdng củ2DPia giá4vdzo HJXvsư lư7V4zớt từHJXv gươngHJXv mặt2DPi AZYdcăng tHJXvhẳng AZYdnày đến7V4z 7V4zgương mAZYdặt l7V4zo âuHJXv 2DPikhác của7V4z 4vdzlũ 4vdzhọc trò7V4z, bà4vdz 2DPitiếp tục:
"Đó làAZYd 7V4zthiên phú7V4z, chỉ7V4z dànAZYdh AZYdriêng HJXvcho mAZYdột íHJXvt n7V4zgười màAZYd thôi."
Bỗng nHJXvhiên AZYdbà nóHJXvi v2DPiới Neville:
"Trò nàAZYdy, 2DPibà nHJXvội củaAZYd t4vdzrò c7V4zó khỏe7V4z không?"
NeHJXvville suýt4vdz tAZYdé 2DPilăn HJXvra khỏiHJXv đốHJXvng gối7V4z nệHJXvm 7V4zmà n2DPió đangAZYd ngồi.AZYd NóAZYd 7V4zrun 7V4zrun 7V4zvì hoảnAZYdg hồn:
"Dạ, co4vdzn ngh4vdzĩ bàHJXv co2DPin khỏeAZYd ạ."
Giáo HJXvsư Trela7V4zwney lắ2DPic đầAZYdu, án2DPih l7V4zửa phAZYdản chiếu7V4z lấpHJXv lán2DPih trêAZYdn đ2DPiôi h7V4zoa AZYdtai n4vdzgọc lụAZYdc bảoHJXv AZYdbà đ2DPieo lủnHJXvg lẳng:
"Nếu tôi2DPi 4vdzlà tr4vdzò, thHJXvì t2DPiôi kh2DPiông 4vdzdám chHJXvắc 4vdznhư vậy2DPi đâu."
Neville nghAZYdẹn họng.7V4z Giáo2DPi 7V4zsư Tr7V4zelawney vAZYdẫn điềm7V4z 2DPinhiên tĩnhAZYd tại:
"ChúAZYdng t7V4za AZYdsẽ nghiênHJXv 4vdzcứu nhữHJXvng p7V4zhương pHJXvháp cơHJXv bả7V4zn 4vdz của2DPi 2DPibộ mHJXvôn TiênHJXv T7V4zri trAZYdong năm2DPi học4vdz nà4vdzy. Họ7V4zc kỳ4vdz mộtHJXv sẽ4vdz dHJXvành đểAZYd học2DPi các7V4zh HJXv đ7V4zọc c4vdzác lá4vdz 2DPitrà. 4vdzHọc k4vdzỳ s4vdzau chúnHJXvg 4vdzta HJXvsẽ ti2DPiến t7V4zới môHJXvn C2DPioi 2DPiChỉ taAZYdy. N7V4zhân HJXv tiệHJXvn t4vdza bảo7V4z cAZYdho trAZYdò này.HJXv.." Giáo4vdz HJXvsư 2DPithình 7V4zlình hướng4vdz c7V4zái HJXvnhìn AZYdvào AZYd Par2DPivati PaHJXvtil. "AZYd... 7V4zHãy co4vdzi AZYdchừng một7V4z gã7V4z HJXvtóc đỏ."
Parvati HJXvkinh ngạc2DPi 7V4zquay qAZYdua n2DPihìn R4vdzon HJXvđang ngồiAZYd b7V4zên cHJXvạnh, rồAZYdi đAZYdẩy AZYdghế cHJXvủa mì7V4znh 2DPixa AZYdra. GiáoHJXv 2DPisư Tre2DPilawney vẫnHJXv 7V4ztiếp tục:
"Trong h2DPiọc kỳ2DPi mùAZYda h7V4zè tới,4vdz HJXvchúng t2DPia AZYdhọc HJXvlên tớ7V4zi 4vdz b2DPiộ AZYdmôn nghiHJXvên 4vdzcứu AZYdtrái 7V4zcầu ph2DPia 2DPilê 7V4z- 2DPiấy 7V4zlà HJXvsau HJXvkhi c4vdzhúng AZYdta đ2DPiã hoàn2DPi tất2DPi 4vdz đ4vdzược AZYdmôn đo7V4zán điềm4vdz lAZYdửa. Thậ2DPit không4vdz m7V4zay là4vdz HJXvlớp hAZYdọc củ4vdza chún2DPig AZYdta 4vdzsẽ AZYdbị tạHJXvm 7V4z 2DPingưng vàAZYdo thánAZYdg ha2DPii HJXvvì mộ7V4zt trận4vdz AZYdcúm khó2DPi chịu.4vdz BảnHJXv 7V4zthân tHJXva AZYdsẽ b4vdzị m2DPiất 7V4z giọng.7V4z 2DPiVà vAZYdào khoản7V4zg 2DPigần lễHJXv Phục4vdz Sin4vdzh, m4vdzột ngườiAZYd tr4vdzong số7V4z 7V4zchúng tAZYda s7V4zẽ HJXv lì2DPia xHJXva chúnAZYdg 7V4zta vĩn4vdzh viễn."
Sau l4vdzời 4vdztiên 7V4ztri 7V4znày là2DPi một7V4z khoAZYdảng 7V4zim l2DPiặng căng7V4z 2DPi thẳng,4vdz nhưnHJXvg gi2DPiáo sư2DPi HJXvTrelawney kHJXvhông có2DPi 7V4zvẻ g7V4zì nhHJXvận thấy7V4z điềHJXvu đó.4vdz B4vdzà nó4vdzi 2DPi v7V4zới Lave7V4znder BrAZYdown, ngư2DPiời ng4vdzồi gầnAZYd 7V4zbà 4vdznhứt và2DPi gần2DPi nAZYdhư đãHJXv AZYdco rúm2DPi lại7V4z HJXv tron4vdzg AZYdcái 2DPighế bành:
"2DPiTrò l2DPiàm ơn2DPi đư7V4za AZYdcho tôHJXvi cái7V4z bì2DPinh 2DPitrà bằn7V4zg 2DPibạc lớnAZYd nhứt."
Lavender có4vdz HJXvvẻ HJXvhú vía2DPi, bè2DPin HJXvđứng dậyAZYd, lHJXvấy cáHJXvi ấmHJXv trHJXvà tổAZYd c7V4zhảng trêHJXvn AZYdkệ HJXvxuống AZYdvà đAZYdặt n7V4zó lênHJXv c7V4zái 7V4zbàn t2DPirước 7V4zmặt giHJXváo sưHJXv Trelawney.
"Cám AZYdơn tHJXvrò. Tì2DPinh c2DPiờ thôAZYdi, cá4vdzi điềuHJXv mAZYdà HJXvtrò đAZYdang khiếp2DPi sợ...7V4z cAZYdái điềuAZYd đHJXvó sẽ4vdz xảHJXvy r7V4za vàHJXvo thHJXvứ sáHJXvu, ngàyHJXv 2DPi16 thá2DPing 10."
Lavender ru2DPin l2DPiẩy bẩy.
"Bây giờ,2DPi tôiAZYd muố2DPin HJXvcác trò7V4z chiAZYda rAZYda thà2DPinh từn2DPig 4vdz cặp.AZYd AZYdHãy 7V4zlấy tác2DPih tHJXvrà HJXvở tr7V4zên kHJXvệ xuố2DPing, rHJXvồi lAZYdại đâAZYdy tHJXva rótHJXv đầy2DPi trà2DPi choHJXv. HJXv 2DPiXong c2DPiác tr2DPiò ngồAZYdi xHJXvuống m4vdzà uốn4vdzg; uống7V4z đếnAZYd 2DPikhi nHJXvào ch7V4zỉ cò2DPin lạ2DPii bHJXvã tr2DPià 7V4z AZYdtrong tá4vdzch. Dù4vdzng ta7V4zy tAZYdrái sHJXvúc AZYdbã tAZYdrà tro7V4zng táAZYdch bHJXva lầnAZYd, rồAZYdi úHJXvp tách7V4z 7V4z x2DPiuống dĩ4vdza; AZYdđợi cAZYdho trHJXvà ki4vdzệt đ7V4zến gHJXviọt nước4vdz c2DPiuối cùn7V4zg thAZYdì HJXvđưa c7V4zái 2DPitách củaAZYd AZYd HJXvmình c4vdzho bạHJXvn của7V4z mình7V4z bóiHJXv. CácAZYd trAZYdò sẽAZYd 4vdztheo traHJXvng 7V4z5 7V4zvà 7V4z6 AZYdcủa AZYdquyển V4vdzén 7V4z Màn2DPi Tương4vdz L2DPiai để2DPi diễn2DPi dịc4vdzh ý4vdz n2DPighĩa nhữngHJXv dạnHJXvg bã7V4z trà.7V4z THJXvôi 7V4zsẽ điHJXv qua2DPinh 2DPi c7V4zác HJXvtrò để7V4z giúHJXvp đỡ,4vdz hướng7V4z 4vdzdẫn. Ôi,4vdz co4vdzn ơi..."
Giáo sưHJXv tó7V4zm lấyAZYd cánh4vdz taAZYdy NHJXveville, kHJXvéo 4vdznó đứng7V4z lên,
"... s2DPiau k4vdzhi AZYdcon lHJXvàm bểHJXv cá2DPii AZYdtách đầ7V4zu tiêAZYdn, c2DPion là4vdzm ơHJXvn chọn7V4z một7V4z cá4vdzi táAZYdch 4vdzcó ho2DPia AZYdvăn mà7V4zu xAZYdanh. Tô2DPii thHJXvì hHJXvợp v7V4zới màHJXvu hồnAZYdg hơn."
Liền HJXvsau đ4vdzó, Nevi7V4zlle 7V4zvừa mớHJXvi v4vdzói lHJXvên kệ4vdz đHJXvể 7V4zlấy 2DPi 2DPitách t4vdzrà th7V4zì ngh4vdze mộHJXvt tiếng7V4z xoảng2DPi của7V4z đồAZYd bể.7V4z GiáoHJXv sư2DPi TrelawnAZYdey rả7V4zo b2DPiước HJXv 4vdzđến bên2DPi Nevi7V4zlle, cHJXvầm theHJXvo một4vdz cá4vdzi đồ7V4z hốtAZYd rác7V4z v7V4zà chAZYdổi, 7V4zrồi nói:
"Một tr2DPiong nhữ2DPing AZYdcái 4vdzmàu AZYdxanh la7V4zm ấ7V4zy, đún7V4zg rồHJXvi đó,2DPi con4vdz... nHJXvếu c4vdzon kh4vdzông phiền4vdz... cám7V4z AZYdơn con..."
Khi tác2DPih 4vdztrà của7V4z HarHJXvry và2DPi AZYdRon được7V4z róHJXvt đầyHJXv HJXvtrà 2DPi rồi,AZYd 4vdzhai đ2DPiứa qua4vdzy trở2DPi 7V4zlại b7V4zàn củaHJXv 4vdzmình, cHJXvố gắngHJXv uống2DPi 4vdzthật nhaHJXvnh mónAZYd tr4vdzà 7V4z ph7V4zỏng lưỡAZYdi ấyAZYd. Rồi4vdz tHJXvụi nAZYdó 2DPisúc cặn4vdz tr4vdzà tro4vdzng t4vdzách đHJXvúng nhưHJXv l4vdzời chỉHJXv dẫHJXvn HJXv c2DPiủa gHJXviáo 4vdzsư T4vdzrelawney, rồiAZYd 4vdzúp ngược7V4z tá2DPich tr7V4zà xu7V4zống chAZYdo ráoAZYd nước4vdz x2DPiong đổiAZYd HJXv ch7V4zo 7V4znhau đểAZYd bói.
Cả h7V4zai đ2DPiứa đều4vdz AZYdmở sác2DPih 4vdzđến traHJXvng 2DPi5 vàAZYd 62DPi. RAZYdon nói:
"Đây r4vdzồi. 4vdzBồ 4vdzthấy 4vdzcái gAZYdì 2DPiở AZYdtrong tác7V4zh tr7V4zà củAZYda mình?"
Ha2DPirry đáp:
4vdz"Một mớ4vdz cAZYdhèm 7V4znhẹp màAZYdu nâu."
Một 4vdzlàn khóAZYdi tỏAZYda mù4vdzi nồng4vdz nặc2DPi tro4vdzng cHJXvăn phòngHJXv 4vdz chợt2DPi khiHJXvến ch2DPio 2DPiHarry thấy4vdz bu7V4zồn ngHJXvủ HJXvvà đ4vdzờ đẫnHJXv đi2DPi. TiếHJXvng 7V4zgiáo HJXvsư 7V4zTrelawney 7V4z kAZYdêu HJXvgọi saHJXvu là4vdzn khóiHJXv tr2DPià 4vdzmờ mịt:
"Các trHJXvò hãHJXvy mởAZYd r7V4zộng 2DPiđầu HJXvóc r7V4za, hãy7V4z HJXvđể ch7V4zo 4vdzmắt củHJXva mìnHJXvh nhì7V4zn xuyênHJXv qAZYdua cHJXvõi trHJXvần tục!"
Harry cố2DPi g7V4zắng tậ4vdzp trun2DPig. S7V4zau k2DPihi tha4vdzm k2DPihảo cuốn7V4z Vé2DPin Màn2DPi TươnAZYdg Lai7V4z, AZYdnó nói:
"Đún4vdzg 7V4zrồi, AZYdbồ có2DPi 2DPimột 4vdzdấu th2DPiập AZYdhơi AZYdlung lay7V4z... AZYd ngHJXvhĩa là7V4z 2DPibồ sắp2DPi phải4vdz t7V4zrải qAZYdua AZYd"thử tháchHJXv và7V4z đauAZYd kh7V4zổ" 2DPi- xHJXvin lỗ4vdzi n7V4zghe 7V4z- 7V4z nh4vdzưng cAZYdó mộ4vdzt HJXvdấu hiệuHJXv c7V4zó tAZYdhể làHJXv mặHJXvt t7V4zrời. Để2DPi AZYdcoi... AZYdnó 4vdzcó ng7V4zhĩa l7V4zà "hạnhHJXv AZYd phúAZYdc lớn"4vdz... vậ7V4zy l4vdzà bHJXvồ sắp4vdz pHJXvhải chịuHJXv đa4vdzu k4vdzhổ AZYdnhưng m2DPià sHJXvẽ rHJXvất vui..."
Ron nói:
"Theo ý7V4z mHJXvình thì4vdz bồHJXv cần4vdz phảiAZYd đi2DPi k2DPiiểm 2DPitra 2DPilại cái2DPi NộiHJXv NhãAZYdn c4vdzủa bồ."
Cả h2DPiai đứ7V4za phảAZYdi néAZYdn ti2DPiếng cAZYdười của7V4z mìnHJXvh lHJXvại v2DPiì giAZYdáo 2DPisư Trel4vdzawney đan4vdzg nhAZYdìn trHJXvừng trừng4vdz vềAZYd 2DPiphía tụi2DPi nó.
"Bây giờ7V4z đếnAZYd phiênAZYd mình..."
Ron ngó7V4z vô7V4z c2DPiái tácHJXvh HJXvcủa Ha2DPirry, AZYdtrán HJXvnó nhAZYdăn lạAZYdi r2DPia đAZYdiều sHJXvuy tưAZYd dAZYdữ lắm.
"HJXvCó 7V4zmột đốm2DPi t4vdzròn hơ2DPii giống7V4z 7V4zmột AZYdcái nón7V4z trá2DPii 2DPidưa. KhôngAZYd chừngAZYd b4vdzồ sắp4vdz làm2DPi việcHJXv c7V4zho Bộ4vdz PhHJXváp Thuật..."
Nó 2DPixoay tAZYdách tràAZYd 2DPiđể nhìAZYdn ngược4vdz lại.
"Nhưng màHJXv nh4vdzìn nhưAZYd v4vdzầy t4vdzhì n7V4zó giố7V4zng 4vdzmột HJXvtrái 2DPisồi hơn7V4z... cá4vdzi gAZYdì vậy2DPi ta?"
R2DPion 7V4zdò cuố4vdzn Vé2DPin 4vdzMàn AZYdTương Lai.
"Vàng t7V4zrời cAZYdho bất4vdz ng7V4zờ." 7V4zTuyệt cú4vdz mèAZYdo. BồAZYd có7V4z thể7V4z ch2DPio mìnAZYdh mượn4vdz một7V4z ítAZYd chHJXvứ? 7V4zỞ đ7V4zây cò4vdzn có4vdz cá2DPii 7V4zgì nữaAZYd nè."
Ron HJXvlại x7V4zoay cáHJXvi 2DPitách tràHJXv mộ4vdzt lầ7V4zn nữa.
"Trôn4vdzg giốngAZYd nh2DPiư AZYdmột 2DPicon thú.AZYd Ừ,4vdz đún7V4zg r4vdzồi, cái4vdz đầ4vdzu thú2DPi đ4vdzây... n4vdzó giHJXvống mộtAZYd co4vdzn h2DPià 4vdzmã... khôngHJXv, m4vdzột c7V4zon cừu..."
Harry để7V4z bật2DPi rAZYda mAZYdột tiếng2DPi cười2DPi AZYdvào đún7V4zg lúAZYdc giAZYdáo sư2DPi 4vdzTrelawney đanAZYdg đảAZYdo 7V4zquanh n4vdzó. BàAZYd nAZYdói vớ2DPii vẻAZYd quở4vdz mắngHJXv Ron:
"Đưa tôi4vdz xAZYdem AZYdnào, tròHJXv kia."
Giá2DPio sAZYdư rảo4vdz bAZYdước đếHJXvn, xoắ4vdzn cHJXvái tHJXvách cAZYdủa Har7V4zry kh4vdzỏi AZYdtay Ro4vdzn, mọi4vdz 4vdzngười trở7V4z AZYdnên HJXvim lặng,2DPi chAZYdờ xem.
"Giáo sư7V4z chămAZYd AZYdchú nhì4vdzn HJXvvào cá2DPii táHJXvch, HJXvxoay nóAZYd ngược2DPi c7V4zhiều k2DPiim 2DPiđồng hồ:
"Chim ưng..4vdz. c4vdzon yêuAZYd dấu7V4z ạ,2DPi c7V4zon cAZYdó mHJXvột k2DPiẻ HJXvtử thù."
H7V4zermione tHJXvhì thầmHJXv hơ7V4zi to:
"Nhưng mAZYdà a7V4zi cũngAZYd b7V4ziết đ7V4ziều đó4vdz mà."
Giáo 7V4zsư AZYdquay lạ2DPii qAZYduắc m4vdzắt nAZYdhìn cô7V4z 2DPibé. Hermi4vdzone vẫnAZYd n4vdzói tiếp:
"Dạ, a4vdzi cũAZYdng biếHJXvt m2DPià. 4vdzAi cũng4vdz HJXvbiết chuyện2DPi HarrAZYdy và7V4z 7V4zKẻ 7V4zmà HJXvai 7V4zcũng biết4vdz l2DPià HJXvai đấy."
Ha7V4zrry AZYdvà RAZYdon AZYdcùng AZYdtrố mắ7V4zt nhìAZYdn HeAZYdrmione v2DPiới 2DPisự 4vdz ngạAZYdc nhi2DPiên trộnAZYd AZYdlẫn n7V4ziềm 2DPithán ph2DPiục. TụiAZYd nó7V4z chưAZYda baAZYdo giờAZYd ng7V4zhe Hermi7V4zone 7V4z nóHJXvi chAZYduyện vớAZYdi gi2DPiáo vi7V4zên bằ4vdzng c4vdzái giAZYdọng HJXvnhư v4vdzậy. GiAZYdáo HJXvsư Trela4vdzwney chọnAZYd AZYd cAZYdách ph2DPiớt l7V4zờ côHJXv b2DPié. Bà7V4z AZYdlại hạ2DPi đô7V4zi mắt7V4z tHJXvo 4vdzcộ c7V4zủa bHJXvà HJXvxuống cáAZYdi tHJXvách của4vdz 4vdz Harr2DPiy, 2DPivà tiHJXvếp tụcHJXv xo2DPiay trở2DPi c2DPiái tách.
"Dùi 4vdzcui... mộ2DPit cuộc2DPi tấ2DPin công7V4z. C2DPion yê2DPiu AZYddấu ơi,HJXv đâyAZYd k4vdzhông pHJXvhải HJXvlà mộ2DPit tác7V4zh 7V4ztrà vu2DPii v4vdzẻ lắm..."
Ron r4vdzụt rè7V4z thưa:
"Con nAZYdghĩ đóAZYd l4vdzà cá4vdzi n7V4zón trá2DPii dưa."
"Đầu 4vdzlâu... AZYdhiểm họ7V4za trên7V4z đường7V4z co7V4zn đi4vdz, co7V4zn HJXvyêu ạ..."
Tất c4vdzả bọ7V4zn tr7V4zẻ tronAZYdg l7V4zớp giươ2DPing mắt4vdz ngóHJXv gi4vdzáo HJXvsư HJXv HJXvTrelawney với4vdz 7V4zvẻ kinAZYdh hãAZYdi HJXvchết k2DPihiếp điHJXv được.AZYd 2DPiBà xo4vdzay 2DPicái tách4vdz l7V4zần cuối7V4z 7V4z 4vdzcùng, háHJXv hố4vdzc miệHJXvng, rồi2DPi HJXvthét lên.
Lại 7V4zvang AZYdlên m7V4zột tiếng2DPi xo4vdzảng c4vdzủa đồHJXv s4vdzứ 2DPibể; 7V4z Nev7V4zille vừa7V4z làm2DPi t7V4ziêu cáAZYdi tách7V4z t7V4zhứ 4vdzhai củaHJXv AZYdnó. Giáo2DPi sư2DPi Trela2DPiwney n4vdzgồi 2DPi thụp2DPi xuAZYdống mộAZYdt cái4vdz 4vdzghế HJXvbành trốn2DPig, 4vdzbàn 7V4ztay lóng2DPi 4vdzlánh củaHJXv 2DPibà đ2DPiè AZYdlên phía7V4z AZYd tAZYdrái tHJXvim 4vdzmình vàAZYd mắtAZYd bà4vdz n7V4zhắm tịtHJXv lại.
"Ôi, coHJXvn traHJXvi củaAZYd tô7V4zi, cAZYdon tra2DPii yêHJXvu dấuHJXv c4vdzủa tôi.HJXv.. không,AZYd khô4vdzng 4vdznói r4vdza thì7V4z tố2DPit AZYdhơn... khôn4vdzg, đừngHJXv hỏAZYdi tAZYdôi thHJXvì hơn..."
Dean 7V4zThomas l4vdzập tứcAZYd hỏi:
"Cái gìHJXv v2DPiậy, thưa7V4z giAZYdáo sư?"
Mọi ngườiHJXv bAZYdây g7V4ziờ đã4vdz đAZYdứng lên4vdz, từ4vdz từHJXv xú2DPim l2DPiại AZYd đôngAZYd đúc4vdz qAZYduanh 4vdzcái bàn4vdz củaHJXv HJXvHarry và2DPi RoHJXvn, ép2DPi sát4vdz 2DPivô cá4vdzi 7V4zghế bHJXvành HJXvmà gHJXviáo 4vdz s4vdzư TreAZYdlawney đaAZYdng ng2DPiồi, đAZYdể HJXvngó v7V4zô tá2DPich tr4vdzà củaHJXv Harry.
Đôi 4vdzmắt AZYdto cộ2DPi củ2DPia 7V4zgiáo 2DPisư 4vdzTrelawney bỗng2DPi mHJXvở r2DPia AZYdđầy kị2DPich tính:
"Con 4vdzyêu 2DPiơi, cAZYdon 4vdzcó mộ4vdzt HHJXvung tinh."
Harry hỏiAZYd lại:
"Một7V4z 4vdzcái g2DPiì ạ?"
Nó có4vdz thAZYdể nAZYdói AZYdchắc làAZYd khôn2DPig ph7V4zải cHJXvhỉ mộ4vdzt 4vdzmình 7V4znó HJXv khônAZYdg biếtAZYd Hu2DPing t2DPiinh 7V4zlà gì.2DPi 7V4zDean Thoma7V4zs 4vdznhún v2DPiai vớ4vdzi nóHJXv, La4vdzvender Bro2DPiwn 7V4z th2DPiì AZYdlộ vẻ4vdz bốiHJXv rHJXvối. Nhưng7V4z rất7V4z nhiều4vdz nhữngHJXv đAZYdứa kh7V4zác AZYdthì rõ2DPi ràng4vdz là2DPi c2DPió 2DPi biết,2DPi c7V4zhúng đều2DPi 2DPigiơ t4vdzay lAZYdên bAZYdịt mi4vdzệng với7V4z vẻ7V4z h2DPioảng sHJXvợ 2DPivô cùng.
Giáo sư2DPi 7V4zTrelawney AZYdkêu to:
"Hung tin4vdzh AZYdchiếu, c2DPion thâ7V4zn yêuHJXv ơi4vdz, coHJXvn bịHJXv HuHJXvng 4vdztinh chiếu!"
Trông gAZYdiáo AZYdsư TrAZYdelawney cóHJXv vẻ2DPi bị7V4z kíchAZYd độn2DPig đAZYdến nỗ7V4zi 2DPiHarry 2DPikhông thể4vdz nà7V4zo hiHJXvểu được.2DPi BHJXvà nói:
"4vdzCon 2DPima chóAZYd 4vdzkhổng l7V4zồ 7V4zthường lảAZYdng v7V4zảng tHJXvrong 2DPi nghĩ7V4za AZYdđịa! Co2DPin t2DPirai 7V4zyêu ơ7V4zi, đó7V4z lAZYdà m2DPiột điềm2DPi d7V4zữ 7V4z- đi2DPiềm dữ4vdz tệHJXv 2DPihại nhứtAZYd 4vdz- AZYd đ7V4ziềm 4vdzchết chóc!"
Bao tửAZYd Harr4vdzy quặn7V4z đAZYdau. Co4vdzn AZYdchó ấ7V4zy, trên7V4z cáiHJXv b7V4zìa AZYd củHJXva cuố4vdzn Điềm4vdz B2DPiáo T7V4zử ThầnAZYd ở4vdz t7V4ziệm HJXvsách PhHJXvú q7V4zuí AZYdvà Cơ7V4z hAZYdàn 4vdz- cAZYdon chHJXvó ấy,2DPi ởAZYd AZYd t7V4zrong bón7V4zg tố7V4zi của2DPi 2DPiđường Magnolia2DPi... La7V4zvender BrowHJXvn cũnAZYdg đ2DPiưa ta7V4zy bụm2DPi 4vdz 7V4zmiệng HJXvmình l2DPiại. Mọi7V4z ng2DPiười đềuAZYd 7V4znhìn Harr7V4zy. MHJXvọi người,HJXv 2DPingoại tr2DPiừ HermionAZYde. 4vdz CôAZYd b7V4zé đ2DPiứng 2DPidậy, đi7V4z vòAZYdng HJXvra s2DPiau HJXvcái ghAZYdế cHJXvủa giAZYdáo s7V4zư Trelawn2DPiey, nHJXvói HJXvthẳng 2DPi thừng:
"Con khôngHJXv 4vdzthấy 2DPinó giống2DPi Hu2DPing 4vdztinh chú2DPit nào."
Giáp7V4z s2DPiư TrHJXvelawney dHJXvò xé4vdzt 4vdzHermione vớiAZYd 7V4zmột vẻ7V4z càng7V4z lú7V4zc cà4vdzng khHJXvó ưa.
"Con thâ4vdzn 4vdzyêu ạ,4vdz 4vdzcon th4vdza lỗi2DPi c7V4zho HJXvta HJXvkhi HJXvta nóiHJXv 4vdz 2DPira đ2DPiiều nàAZYdy 2DPinhé, nhưngAZYd 2DPita 2DPinhận tHJXvhấy HJXvrất í2DPit tin4vdzh hoHJXva phá4vdzt t4vdziết quaAZYdnh 4vdz người4vdz c4vdzủa con2DPi. 7V4zRất ítAZYd k7V4zhả năn4vdzg lĩnh7V4z hộiAZYd đố4vdzi vớiHJXv sự4vdz cộngHJXv hưở2DPing củ7V4za t2DPiương 2DPi tai."
Seamus HJXvcứ h4vdzết ng4vdzoẹo đầuHJXv s2DPiang bênHJXv nàyAZYd lại7V4z ng4vdzoẹo đầuHJXv sanHJXvg bêAZYdn kia7V4z. NóAZYd nó7V4zi, một2DPi 7V4zcon m2DPiắt nh7V4zeo kh7V4zít lại:
"Nếu mìnhHJXv nhìn7V4z nhưAZYd vầ2DPiy tAZYdhì nHJXvó giốn2DPig 2DPimột Hu4vdzng tinh,"
Nó ng2DPihiêng m2DPiình san7V4zg bê2DPin trái7V4z 7V4znói tiếp:
"Nhưng nếuHJXv nHJXvhìn từ4vdz chHJXvỗ nàyHJXv thHJXvì lạiAZYd giốngHJXv một7V4z cHJXvon lừAZYda hơn."
Harry thấy7V4z chính4vdz mìnhHJXv cũn2DPig 7V4zngạc nhiên4vdz. BâAZYdy giờ2DPi khAZYdông aHJXvi cAZYdó AZYdvẻ m2DPiuốn n7V4zhìn nó2DPi 4vdzcả. N7V4zó nói:
"Chừng HJXvnào côHJXv và2DPi cá4vdzc bạn2DPi mAZYdới quyế7V4zt địAZYdnh 2DPixong l2DPià 7V4ztôi c7V4zó s2DPiắp chế7V4zt h7V4zay không?"
Giáo sư7V4z Trel7V4zawney lHJXvên tiếnAZYdg, bằn4vdzg giọAZYdng nó4vdzi m4vdzơ HJXvhồ nAZYdhứt 4vdzcủa bà:
"Tôi 4vdzcho 2DPilà chúAZYdng t2DPia AZYdnên ng4vdzưng bàHJXvi họcHJXv ngàyAZYd h2DPiôm HJXvnay 2DPiở đ2DPiây. Vâng.AZYd.. 7V4zLàm ơHJXvn tr7V4zả lạHJXvi 2DPiđồ đạcAZYd vềHJXv đúngAZYd chỗ..."
Cả lHJXvớp l7V4zặng l2DPiẽ man4vdzg mấyHJXv 2DPicái tHJXvách đ7V4zem t7V4zrả lại7V4z 7V4zcho 7V4z HJXvgiáo sưHJXv TrHJXvelawney 4vdzvà AZYdthu dọ4vdzn sác2DPih v2DPiở v2DPiô cặp.HJXv NgAZYday 7V4zđến 7V4zRon cũnAZYdg tránHJXvh 7V4z HJXvánh AZYdmắt cHJXvủa Harry.
Giáo s2DPiư THJXvrelawney 2DPinói mộ4vdzt cách2DPi yếu2DPi ớt:
"4vdzHẹn đếHJXvn kAZYdhi chAZYdúng 2DPita g2DPiặp lạiAZYd, phúc7V4z là7V4znh c7V4zho c2DPiác trò.2DPi AZYdÔi, HJXvcon yêuHJXv qu4vdzí ơi..."
HJXvGiáo sư2DPi cHJXvhỉ vào4vdz Neville:
"Lần HJXvsau c7V4zon sẽ7V4z trễ,AZYd cAZYdho nên2DPi co7V4zn hãyAZYd cố4vdz g2DPiắng cHJXvhăm hHJXvơn để7V4z AZYdtheo c4vdzho kịp."
Harry, Ro4vdzn và4vdz Her2DPimione trèoHJXv xuống4vdz cá7V4zi thAZYdang AZYddây AZYd của2DPi gAZYdiáo s7V4zư T4vdzrelawney 4vdzrồi x2DPiuống c7V4zái HJXvcầu th2DPiang xoắnAZYd, tro2DPing HJXvim lặ2DPing, rồAZYdi 4vdz cùn4vdzg 7V4zđi 4vdzđến lớpAZYd BHJXviến của2DPi giAZYdáo 2DPisư McG7V4zonagall. 7V4zTụi 4vdznó mHJXvất nhiều4vdz thìAZYd 4vdzgiờ 4vdz tHJXvìm phò2DPing học2DPi đến7V4z nỗ4vdzi m7V4zặc 4vdzdù đAZYdã rờ2DPii l4vdzớp 4vdzhọc TiênHJXv 2DPitri kAZYdhá s2DPiớm, 4vdzmà k4vdzhi AZYd bHJXvước 4vdzvào phòn2DPig học4vdz HJXvmôn 4vdzBiến, thAZYdì c7V4zũng vừaHJXv lúcAZYd vàAZYdo tiết7V4z học4vdz mới.
Harry chHJXvọn một2DPi 7V4zcái g7V4zhế cu7V4zối phò4vdzng 4vdzhọc, 4vdzcó 4vdzcảm HJXv giá2DPic n2DPihư thểHJXv n2DPió đangAZYd ngồiAZYd 2DPiở mộtAZYd vHJXvị 4vdztrí 4vdzđược chHJXviếu sá4vdzng tập4vdz t2DPirung; cảHJXv AZYdlớp 7V4z hHJXvình nHJXvhư cAZYdứ ph2DPióng nhữngAZYd cáiAZYd l7V4ziếc trộmAZYd vềAZYd phHJXvía AZYdnó, nhưAZYd thể4vdz n7V4zó sắpHJXv ngHJXvã HJXv lAZYdăn 4vdzra chếtAZYd bất4vdz cứAZYd lú2DPic nàAZYdo. HarrHJXvy h7V4zầu nAZYdhư khHJXvông ngh7V4ze 4vdzgiáo sư4vdz McGonag7V4zall HJXv giAZYdảng đượcHJXv điều4vdz gìHJXv vềAZYd Amim2DPiagi 2DPi- nhữ7V4zng p7V4zhù t7V4zhủy HJXvcó khảHJXv năn2DPig biến2DPi th4vdzành 4vdz AZYdthú vật4vdz 7V4ztheo ýHJXv m2DPiuốn. N4vdzó thậmHJXv ch2DPií cũng7V4z kHJXvhông nhìn7V4z 4vdzkhi giHJXváo 7V4zsư McGonaga4vdzll 7V4z 4vdztự biếHJXvn mìAZYdnh 4vdzthành một4vdz c4vdzon mèHJXvo m4vdzướp 2DPicòn dấuHJXv mắHJXvt kiến7V4zg q7V4zuanh đôiHJXv mắ2DPit 2DPingay 2DPi trướ2DPic mặt4vdz b4vdzọn trẻ.
Khi b7V4zà trở4vdz lại7V4z ngAZYduyên hình4vdz s4vdzau một4vdz tiếAZYdng nổ7V4z ngắn4vdz gọ7V4zn "b7V4zụp" nAZYdho nhỏ4vdz, 7V4zbà l2DPiạ lùnHJXvg nAZYdhìn 4vdzquanh lũ7V4z họAZYdc trò:
"Thực tìnhHJXv t4vdzhì AZYdhôm n2DPiay 4vdztất cả2DPi HJXvcác HJXvcon bị2DPi là4vdzm saHJXvo 4vdz vậy?7V4z KhônHJXvg AZYdhẳn HJXvcó vấ4vdzn đề,2DPi nhưngHJXv HJXvđây là2DPi lầ7V4zn đầu4vdz 4vdztiên 4vdzmà lớ7V4zp học2DPi khônAZYdg vỗ2DPi 4vdz ta4vdzy trướcAZYd s2DPiự biếnAZYd hìn7V4zh c2DPiủa cô."
Đầu củHJXva mọi2DPi người7V4z AZYdlại hướng7V4z về4vdz H2DPiarry, 4vdznhưng 7V4zkhông 7V4zai 4vdznói gHJXvì. ThếHJXv AZYdrồi, Herm2DPiione HJXvgiơ tay:
"Thưa cô2DPi, tụi4vdz co2DPin vừ4vdza 4vdzmới AZYdhọc lớHJXvp 7V4zTiên AZYdtri đầu2DPi ti2DPiên củ2DPia tụiHJXv 7V4zcon, 4vdzvà tụ4vdzi HJXvcon đ7V4zã học7V4z bà4vdzi bó4vdzi HJXvlá trà,HJXv và..."
Gi7V4záo s2DPiư McGHJXvonagall bỗng7V4z ngh4vdziêm tran2DPig lại:
"A, HJXvra vậy.2DPi KHJXvhông c7V4zần phải7V4z nó2DPii th4vdzêm nữaAZYd, Hermio2DPine AZYdà. Các4vdz t7V4zrò nó7V4zi c2DPiho tHJXvôi ng4vdzhe xAZYdem, 2DPiai t2DPirong sHJXvố cHJXvác tr7V4zò sẽAZYd ch2DPiết tron4vdzg năm7V4z nay?"
Mọi người7V4z t2DPiròn m4vdzắt nhì7V4zn sữ7V4zng 2DPigiáo sAZYdư McGonagall.
Cuối cù2DPing HarrAZYdy nói:
"Thưa cô7V4z, 2DPicon ạ."
Giáo s7V4zư McGoHJXvnagall nhìn4vdz chằAZYdm chHJXvằm 7V4zHarry AZYdbằng đô2DPii mắ2DPit nHJXvhỏ HJXvsáng l2DPiong lanh:
"Thì 7V4zra vậ7V4zy. 4vdzVậy co4vdzn cũng4vdz n2DPiên hiểu,7V4z HarHJXvry à,4vdz tHJXvừ 7V4z khAZYdi giáo4vdz sAZYdư TrHJXvelawney đ4vdzến 4vdztrường nàyAZYd, mỗ4vdzi năm2DPi cAZYdô ấyAZYd 2DPiđều t4vdziên đ4vdzoán cái2DPi 4vdz chết2DPi củAZYda một4vdz họHJXvc si2DPinh. MàHJXv chưaAZYd a4vdzi troHJXvng số2DPi đ7V4zó c7V4zhết cả.2DPi Nh4vdzìn thấy7V4z đi7V4zềm 7V4z AZYdbáo tử2DPi thHJXvần HJXvlà c7V4zái cáHJXvch mHJXvà g2DPiiáo sư4vdz Trel7V4zawney khoHJXvái dHJXvùng nhứtAZYd HJXvđể 2DPichào AZYd mừng2DPi mộtAZYd lớHJXvp h7V4zọc 7V4zsinh mới.4vdz CôHJXv k4vdzhông ba4vdzo gi2DPiờ muốn7V4z n4vdzói 2DPixấu đồngAZYd 4vdznghiệp, 7V4z nhưng..."
Giáo 7V4zsư McGon2DPiagall chợt2DPi ng2DPiừng nAZYdói, mũ2DPii của2DPi 2DPicô HJXvtrắng n2DPihợt đi2DPi. 2DPiCô nóiHJXv t2DPiiếp, 2DPibình tĩnhAZYd hơn:
"Tiên tr7V4zi HJXvlà mộAZYdt trAZYdong những2DPi ngành7V4z pháp7V4z thuậtAZYd 2DPi kém2DPi 4vdzchính xáAZYdc 4vdznhứt. CHJXvô không7V4z giấ4vdzu co2DPin rằngAZYd cô2DPi c4vdzó rất2DPi í7V4zt k2DPiiên n4vdzhẫn vớiHJXv HJXvbộ 4vdz 4vdzmôn đ7V4zó. NhữngAZYd nhàAZYd 4vdztiên tr7V4zi thực4vdz s2DPiự rAZYdất hiếm7V4z AZYdvà g2DPiiáo sưAZYd Trelawney..."
Giáo AZYdsư McGona2DPigall HJXvngừng mộ7V4zt lAZYdần nAZYdữa, rồiHJXv l4vdzại nói4vdz tAZYdiếp AZYdvới gAZYdiọng h2DPiai năAZYdm rõAZYd mười:
"Cô thấ7V4zy sức4vdz khỏeHJXv củAZYda c4vdzon rấtHJXv tốt,7V4z Harr4vdzy àAZYd, 4vdzcho AZYd nênHJXv co4vdzn s2DPiẽ bỏ4vdz qu2DPiá chAZYdo 4vdzcô nế4vdzu cô7V4z kh4vdzông thAZYda c7V4zho coAZYdn p7V4zhần bài4vdz 7V4ztập hôm7V4z naHJXvy. 2DPi CôHJXv 2DPicam đoHJXvan 7V4zlà nếuAZYd coHJXvn chết4vdz t2DPihì coAZYdn mới7V4z k7V4zhông cần2DPi nộp2DPi bAZYdài c7V4zho cô."
He2DPirmione bật7V4z AZYdcười. HarrAZYdy c4vdzảm thấ7V4zy khá2DPi hơnAZYd. Cũng2DPi 7V4z k4vdzhó màHJXv c2DPiảm thấ4vdzy sợHJXv h2DPiãi mộtAZYd d7V4zúm láAZYd HJXvtrà 4vdzkhi màHJXv n4vdzgười HJXvta 7V4zkhông còn2DPi ở4vdz tr7V4zong 7V4z bố7V4zi 7V4zcảnh lớ7V4zp h7V4zọc củaHJXv g4vdziáo AZYdsư TrelHJXvawney: â4vdzm 4vdzu ánh7V4z đè4vdzn đHJXvỏ sậ4vdzm 2DPivà tỏa2DPi 7V4zra 7V4z một7V4z thứAZYd mùiHJXv 7V4zkhiến ngư2DPiời 7V4zta 4vdzmụ mẫm7V4z đi.
Tuy nhiê7V4zn khHJXvông phải2DPi a2DPii cũngAZYd 2DPitin 7V4ztheo g7V4ziáo HJXvsư McGonagallAZYd. AZYdTrông RoHJXvn vHJXvẫn l7V4zo 2DPiâu 4vdzdữ lắm2DPi. CònAZYd Lavende4vdzr th7V4zì vẫn7V4z rHJXvù rì:
"Vậ4vdzy chứHJXv mấy7V4z c7V4zái tAZYdách 2DPicủa Ne7V4zville t2DPihì sao?"
Khi hHJXvết HJXvgiờ lHJXvớp học7V4z Biến,4vdz bọnAZYd trẻ7V4z nhập2DPi vào4vdz đáAZYdm 4vdz đông4vdz đHJXvang rần4vdz rầAZYdn k4vdzéo t2DPiới Đại2DPi Sả4vdznh đườngAZYd đ2DPiể ă7V4zn t2DPirưa. HerAZYdmione đ7V4zẩy mộtHJXv AZYd cáiHJXv d2DPiĩa thịt7V4z hầmHJXv vềHJXv phí2DPia Ron:
"Vui AZYdlên đAZYdi chứ,HJXv RHJXvon. Bồ4vdz đHJXvã ng7V4zhe 2DPigiáo 7V4zsư McGo2DPinagall nAZYdói rồHJXvi đó."
Ron HJXvmúc mấ7V4zy m4vdzuỗng 4vdzthịt 7V4zhầm chAZYdo vô2DPi AZYddĩa củ4vdza 2DPinó, cAZYdầm n4vdzĩa lên,4vdz nhưngAZYd khônAZYdg ă7V4zn nổ7V4zi. Nó2DPi nó7V4zi b4vdzằng một7V4z giọng2DPi nhHJXvỏ và7V4z nghiê7V4zm túc:
"Harry, b4vdzồ chưHJXva từ2DPing nhHJXvìn thấyHJXv AZYdmột co7V4zn chó4vdz đeHJXvn AZYdto lớnAZYd ở2DPi b4vdzất cHJXvứ đâu4vdz, p7V4zhải không?"
Harry nói:
"Có, mì2DPinh thấyAZYd rồi7V4z. Cá4vdzi đêm2DPi 2DPimà mì2DPinh bỏ2DPi nhà4vdz dìHJXv dượAZYdng DHJXvursley r2DPia đi,AZYd m7V4zình 7V4zđã nh7V4zìn tHJXvhấy một7V4z con."
Ron bu7V4zông nĩa7V4z khi4vdzến chAZYdiếc nAZYdĩa r7V4zơi xuốn4vdzg, kêu2DPi 4vdzleng keng.
Her2DPimione vẫn7V4z bHJXvình tĩnh:
"Có l2DPiẽ l7V4zà 4vdzmột coHJXvn chAZYdó hoang."
Ron nhìHJXvn HeHJXvrmione 7V4znhư thể7V4z c7V4zô béAZYd nAZYdày 4vdzđã mấ7V4zt t4vdzrí rồi.
"Hermione, nếu4vdz H2DPiarry từng7V4z nhìn2DPi 4vdzthấy HuAZYdng tin4vdzh, AZYd thì.4vdz.. AZYdthì 2DPixui lắmAZYd. CHJXvậu... 2DPicậu Biliu4vdzs 2DPicủa m2DPiình HJXvtừng thấHJXvy mộ2DPit coHJXvn và...AZYd HJXv cậuAZYd ấy7V4z chết7V4z tAZYdrong v2DPiòng h2DPiai AZYdmươi HJXvbốn tiếng2DPi đồng7V4z hồHJXv sau!"
Hermione vừa7V4z 2DPitự 7V4zrót ch7V4zo m4vdzình móHJXvn nướcHJXv é7V4zp b7V4zí r2DPiợ, 2DPivừa vu7V4zi vẻAZYd nói:
"Ngẫu2DPi nhiHJXvên trùAZYdng hợp4vdz ấyHJXv mà!"
Ron bắtHJXv đ2DPiầu 7V4znổi nóng:
"Bồ khônHJXvg b7V4ziết bồAZYd đa2DPing nAZYdói vềAZYd cái2DPi g2DPiì saAZYdo? 2DPiHung 7V4ztinh HJXvkhiến chHJXvo phHJXvù AZYdthủy n4vdzào cũ4vdzng phảiAZYd HJXvsợ té2DPi kh4vdzói luô2DPin ấy."
Hermione lên7V4z gHJXviọng c2DPihị Hai:
"Vậy th7V4zì bAZYdồ nói2DPi đúng2DPi đHJXvó, 7V4zhọ nhAZYdìn HJXvthấy Hu2DPing tinAZYdh, 7V4z v7V4zà họ4vdz HJXvchết HJXvvì s7V4zợ. 7V4zHung HJXvtinh k7V4zhông phả2DPii 4vdzlà mộ2DPit điềm2DPi chế2DPit 2DPichóc màHJXv AZYdlà HJXv nguyênHJXv HJXvnhân cAZYdhết AZYdchóc! AZYdVà Ha2DPirry HJXvvẫn cònAZYd bêAZYdn cạnh2DPi chúngAZYd 7V4zta là7V4z HJXvbởi HJXvvì HJXvbạn HJXv ấ2DPiy khAZYdông ng4vdzu đếnAZYd 4vdzmức nhHJXvìn HJXvthấy mộ7V4zt HuAZYdng 4vdztinh 7V4zlà ngAZYdhĩ: 2DPithôi rồHJXvi, mìn2DPih 7V4z 4vdzchết p7V4zhứt c7V4zho rồi."
Ron h4vdzá miệ4vdzng về7V4z ph2DPiía He4vdzrmione 2DPinhưng khô2DPing thốt4vdz HJXv được4vdz lờiHJXv nào4vdz. Còn7V4z HermAZYdione thì7V4z mở2DPi túAZYdi 2DPixách c4vdzủa mình2DPi l7V4zấy HJXvra m4vdzột cuốn2DPi Số4vdz 2DPi Học7V4z 4vdzmới toanh4vdz, mở7V4z r4vdza AZYdvà 2DPitựa quyểnAZYd 4vdzsách vào2DPi bì4vdznh đựn7V4zg nướAZYdc tr2DPiái cây4vdz ép.4vdz HJXv C4vdzô bé2DPi vừ4vdza 4vdzdò tìmAZYd 7V4ztrang sáAZYdch vừAZYda nói:
"HJXvMình AZYdthấy 4vdzmôn Tiê2DPin 4vdztri 7V4zcó vẻ7V4z HJXvmơ h7V4zồ qu7V4zá. Th4vdzeo ý2DPi 7V4zmình t2DPihì 7V4znhiều ước7V4z đoánHJXv quá."
Ron nónHJXvg n4vdzảy bảo:
"K2DPihông cóAZYd g7V4zì l7V4zà mơ7V4z hồAZYd vềAZYd Hun4vdzg AZYdtinh tAZYdrong AZYdcái t7V4zách đ4vdzó hết7V4z á!"
AZYdHermione điềm2DPi đạm:
2DPi"Bồ đâuHJXv cAZYdó tựHJXv 4vdztin nh4vdzư 2DPivậy lAZYdúc bồ4vdz nó4vdzi với7V4z HarAZYdry đ4vdzó HJXvlà một7V4z c4vdzon cừu."
"Giáo sư7V4z Trelawn7V4zey 7V4znói bồ4vdz phá4vdzt HJXvtiết 7V4zrất ít2DPi ti7V4znh h2DPioa! 4vdzChẳng AZYdqua bồHJXv k2DPihông thích4vdz 7V4zbị dở7V4z một4vdz môn2DPi n2DPiào h4vdzết mAZYdà thôi."
Ron đãHJXv chHJXvạm đúAZYdng nọc.2DPi Herm4vdzione quă7V4zng ph2DPiịch cuố2DPin sAZYdách SHJXvố HJXvHọc xuố2DPing bà4vdzn AZYdăn, mạnh2DPi đến4vdz nỗiHJXv mấyHJXv mẩ4vdzu thịtHJXv hAZYdầm và4vdz cà2DPi 7V4zrốt vănAZYdg 4vdztứ tán.
"Nếu g7V4ziỏi AZYdmôn HJXvTiên tr7V4zi c2DPió nghĩaAZYd l2DPià tôiAZYd phảAZYdi gi2DPiả AZYd bộHJXv n4vdzhìn thAZYdấy đi7V4zềm bá4vdzo cái7V4z chếtHJXv tron4vdzg 2DPimột 7V4zdúm lá4vdz t7V4zrà saoHJXv? NAZYdếu vậAZYdy th2DPiì t7V4zôi 7V4z 2DPikhông chắc4vdz 4vdzlà tôHJXvi sẽ4vdz còn7V4z t7V4ziếp tụcAZYd họAZYdc AZYdmôn đ2DPió nữa7V4z không!AZYd BAZYdài 2DPihọc đHJXvó AZYdmà AZYd 4vdzso v7V4zới lHJXvớp Số2DPi Học2DPi của2DPi tôi7V4z thìAZYd ch2DPiẳng AZYdkhác gìAZYd đốngHJXv rác!"
Cô 7V4zbé vHJXvớ AZYdlấy cái2DPi HJXvtúi xá7V4zch củ2DPia mìAZYdnh và2DPi 7V4zbỏ đi.
Ron c4vdzau cóAZYd 2DPinhìn tHJXvheo c2DPiô bé,4vdz nó7V4z 2DPinói vAZYdới Harry:
"Hermione HJXvnói c4vdzái AZYdgì AZYdvậy? 7V4zNó đã2DPi họ2DPic qu4vdza lớpHJXv Số2DPi học4vdz AZYdnào đâu?"
*****
Sau bữaHJXv ă2DPin trưa,2DPi HaAZYdrry m7V4zừng lAZYdà đư2DPiợc HJXvra 4vdzkhỏi tò4vdza 2DPi lâuAZYd đài.2DPi CơnHJXv mưa4vdz đ4vdzêm qu4vdza 4vdzđã tạ4vdznh; bầu2DPi tr2DPiời quan4vdzg HJXvđãng, vàHJXv cỏ2DPi thìAZYd 4vdzxanh HJXv m4vdzềm, ưHJXvớt mư2DPiợt dướiHJXv c7V4zhân kh2DPii bọ4vdzn 7V4ztrẻ HJXvbăng quHJXva 2DPisân đHJXvể HJXvđến buHJXvổi họcHJXv HJXvđầu AZYd tHJXviên của7V4z HJXvlớp Chăm7V4z sóAZYdc Si7V4znh v4vdzật Huyền7V4z bí.
Ron vHJXvà H2DPiermione 4vdzkhông thHJXvèm nói4vdz c4vdzhuyện với2DPi nh4vdzau 7V4z nữa.AZYd Har2DPiry iAZYdm l4vdzặng điHJXv bê4vdzn cHJXvạnh ha2DPii bạn7V4z AZYdkhi cả7V4z bọnHJXv cù7V4zng đAZYdi xuốn7V4zg d2DPiốc HJXvcỏ 4vdz đHJXvể đếAZYdn HJXvcăn 2DPichòi c7V4zủa 7V4zlão HagrAZYdid 2DPinằm HJXvbên bì4vdza khHJXvu 2DPiRừng Cấm.AZYd ĐếnHJXv k4vdzhi nhì4vdzn HJXv HJXvthấy HJXvba cáAZYdi lưng4vdz 4vdzquá ưAZYd qHJXvuen th7V4zuộc ởAZYd 7V4zđằng trướcHJXv t4vdzụi 2DPinó, H7V4zarry mAZYdới nhậnAZYd HJXvra 7V4z rằ2DPing tụ4vdzi 2DPinó AZYdsẽ phAZYdải hAZYdọc môAZYdn AZYdnày cAZYdhung vớiAZYd bọnAZYd AZYdhọc siHJXvnh bê7V4zn HJXvnhà 2DPi SlythAZYderin. M4vdzalfoy đanAZYdg AZYdhào hứnAZYdg nAZYdói chuy4vdzện vớ7V4zi Crabb2DPie 7V4zvà Goyle2DPi, 2DPilàm c7V4zho 4vdz haHJXvi đ2DPiứa đ2DPió cAZYdười nhưAZYd nắ2DPic nẻ.7V4z HarAZYdry đoaAZYdn 2DPichắc làAZYd mì4vdznh biết4vdz AZYdtụi k2DPiia đang2DPi AZYd HJXvnói về2DPi chu2DPiyện gì.
Lão AZYdHagrid đứng4vdz ng2DPiay 4vdztrước 7V4zcăn chòi4vdz để4vdz c7V4zhào đón7V4z 7V4z họHJXvc 4vdzsinh đ7V4zến 2DPilớp c7V4zủa mìnAZYdh, s2DPiừng 7V4zsững tronAZYdg tấHJXvm 2DPiáo khoá7V4zc HJXvbằng dHJXva AZYdchuột 4vdz c7V4zhũi, c2DPion ch2DPió HJXvsăn F2DPiang đứn4vdzg 4vdzsát gHJXvót chủ,7V4z HJXvcó v7V4zẻ 2DPibồn 7V4zchồn nhHJXvư t2DPihể khôn2DPig HJXv HJXvchờ đượcHJXv n7V4zữa phú4vdzt bắ4vdzt đầu.
Lão HagrAZYdid gọi:
"Lại7V4z đâ2DPiy, nào,2DPi tiến7V4z lạ2DPii gần7V4z đây!"
Học4vdz tAZYdrò tiến2DPi đếAZYdn gần4vdz bAZYdên lão.
"Bữa 4vdznay, tôi7V4z đãi7V4z các2DPi t4vdzrò mộtAZYd bữ2DPia r2DPia hồ4vdzn! 7V4zCác 7V4z tAZYdrò s7V4zắp học4vdz mAZYdột bàAZYdi học2DPi 7V4zvĩ đạHJXvi! Mọ4vdzi người2DPi cóHJXv mặt4vdz đônAZYdg đ4vdzủ cAZYdhưa? Được2DPi rồiHJXv, 2DPi đi4vdz theAZYdo tôi."
Tro7V4zng mộtHJXv thoánAZYdg AZYdkhó chịu,7V4z Har7V4zry 2DPinghĩ khô4vdzng 7V4z chừHJXvng AZYdlão Hag4vdzrid đ7V4zang dHJXvắt cảHJXv bọ2DPin vôAZYd rừng4vdz. Nhữn7V4zg 2DPikinh nghiệm4vdz khHJXvốn k7V4zhổ màAZYd AZYd H7V4zarry đã7V4z từn7V4zg nếm7V4z 2DPitrải ở4vdz 7V4ztrong 4vdzkhu rừng4vdz đó4vdz 2DPikể n4vdzhư đủ4vdz đểAZYd nó2DPi nhớAZYd suHJXvốt đHJXvời HJXv rồi.HJXv Tu7V4zy nhiên4vdz, lão7V4z Ha2DPigrid dẫHJXvn c4vdzhúng đi4vdz vAZYdòng 7V4zqua rặnHJXvg câAZYdy, v7V4zà n2DPiăm phút2DPi 4vdz sAZYdau th2DPiì 2DPimọi ng4vdzười nhận4vdz thấyAZYd m2DPiình đang4vdz đứngHJXv bê2DPin nHJXvgoài một2DPi nơiHJXv 4vdzcó vẻ7V4z nhAZYdư HJXv mộtAZYd bã7V4zi chăn2DPi ngựa4vdz nhHJXvo n4vdzhỏ. NhưnHJXvg mà2DPi bêHJXvn trAZYdong bã2DPii c4vdzhăn k7V4zhông thấ4vdzy 4vdzcó co7V4zn 2DPi gìHJXv hết.
Lão Hagri7V4zd gọi:
"Mọi ngườiAZYd h2DPiãy lại7V4z đâAZYdy tHJXvập tru2DPing quan7V4zh hà2DPing rào4vdz! 4vdz NAZYdhư vAZYdậy đAZYdó AZYd- SAZYdao c7V4zho chắ7V4zc chAZYdắn nhì7V4zn thấ7V4zy rõAZYd nh4vdza. HJXvBây 7V4zgiờ, việcAZYd đầuAZYd tiê4vdzn AZYd HJXvtất cả2DPi cHJXvác t7V4zrò cần7V4z l4vdzàm l7V4zà mở2DPi HJXvsách ra..."
"Bằng c2DPiách nào?"
Giọng Malf4vdzoy v2DPiang l4vdzên nhừa2DPi nhựa,AZYd lạnhAZYd lAZYdùng. LHJXvão H2DPiagrid hỏi7V4z lại:
"Hả?"
Malfoy l4vdzập lại:
"Làm sa7V4zo AZYdmà mở7V4z sáchHJXv 2DPira đượcHJXv chứ?"
Malfo4vdzy r7V4zút 4vdzcuốn Q2DPiuái Thư2DPi Về4vdz Q2DPiuái 4vdzVật 2DPicủa HJXvnó rAZYda. AZYd AZYdCuốn s2DPiách đãHJXv bị4vdz tró7V4z gHJXvô bằng7V4z mộ2DPit sợ2DPii 7V4zdây thừngHJXv dà7V4zi. Mấy7V4z HJXvđứa AZYdhọc tAZYdrò kh4vdzác AZYd cũngAZYd lôi7V4z s2DPiách của7V4z mìAZYdnh rHJXva, và4vdzi đứa4vdz cũng2DPi giốn2DPig n2DPihư Har2DPiry đãHJXv dùnAZYdg dâAZYdy nịt4vdz 2DPi m7V4zà AZYdkhớp mõ4vdzm cuốHJXvn sácAZYdh lại.4vdz Mấy2DPi đ2DPiứa 4vdzkhác 4vdztống 7V4zcuốn sách7V4z v2DPiô tHJXvrong n7V4zhững 2DPi cái4vdz ba2DPio ch2DPiật, hHJXvay kẹpAZYd chặt4vdz chúngHJXv lHJXvại bằng2DPi mấyHJXv c4vdzái kẹp4vdz gHJXviấy tổAZYd chảng.
Lão Hagri7V4zd trông7V4z AZYdcó v7V4zẻ tHJXviu nghỉu:
"Không aAZYdi cAZYdó t2DPihể mởAZYd đượcHJXv sách2DPi rHJXva sao?"
Cả lớ4vdzp lắc2DPi đầu7V4z. L7V4zão H4vdzagrid nói:
4vdz"Các tròHJXv p4vdzhải vu7V4zốt 7V4zve ch4vdzúng. 7V4zCoi nè..."
Nghe giAZYdọng 7V4zlão Hagri4vdzd th4vdzì đHJXvó l4vdzà điều4vdz hi4vdzển nhAZYdiên 4vdz AZYdnhứt thHJXvế g7V4ziới. LãAZYdo cầmAZYd cHJXvuốn sác2DPih của2DPi H2DPiermione l2DPiên, lộ4vdzt 2DPibỏ lớ2DPip b7V4zăng keHJXvo 4vdz bù7V4za chú4vdz dán2DPi 2DPirịt bênAZYd ngoà2DPii. Cuốn2DPi HJXvsách tìmAZYd cá2DPich 4vdzcắn, nhưng2DPi HJXvlão Ha7V4zgrid đ7V4zã 7V4z vuốtAZYd ng2DPión ta4vdzy 2DPitrỏ khổng4vdz 7V4zlồ HJXvcủa lãoHJXv dAZYdọc th2DPieo 2DPigáy sách,HJXv cuốAZYdn sách7V4z 2DPirùng 7V4z mình,AZYd r4vdzồi mở2DPi 7V4zra AZYdvà nằmAZYd y2DPiên lặ7V4zng tronHJXvg 7V4ztay lHJXvão Hagrid.
Malfoy cHJXvhế nhạo:
"Ôi, l4vdzũ c2DPihúng 4vdzmình m7V4zới 4vdzngu ngốcAZYd 2DPilàm sa2DPio! HJXvLẽ HJXvra c2DPihúng 4vdzmình phảHJXvi vuốt7V4z 7V4zve chú7V4zng! S4vdzao m2DPià ch4vdzúng mì2DPinh kAZYdhông đoánAZYd r4vdza được7V4z nhỉ?"
HJXvLão HagriHJXvd ngậ7V4zp ngừngHJXv nói2DPi HJXvvới Hermione:
"Tôi... tôi7V4z nAZYdghĩ tụ4vdzi nóHJXv cAZYdũng AZYdvui chứ?"
Malfoy nóiAZYd hớt:
"Ô7V4zi, 4vdzvui kin7V4zh khủn4vdzg khiếp2DPi HJXvđi ấy2DPi chứ!4vdz QuHJXvả HJXvlà khôHJXvn HJXvngoan, tAZYdống c4vdzho tụAZYdi AZYdnày nAZYdhững HJXvcuốn 4vdzsách cứHJXv 7V4zlăm 7V4zle c7V4zắn đứt7V4z 7V4ztay tụi4vdz này7V4z ra."
HHJXvarry nAZYdói nhỏ:
"4vdzIm đi7V4z, Malfoy!"
Lão HaHJXvgrid tỏ2DPi r2DPia chá7V4zn n7V4zản, mà4vdz Harr4vdzy t7V4zhì muốAZYdn ch2DPio 2DPi buổ2DPii dạy2DPi đAZYdầu tiAZYdên 7V4zcủa l7V4zão đượHJXvc thHJXvành 4vdzcông HJXvtốt đẹ7V4zp. Lão4vdz HagriAZYdd 2DPidường nhưAZYd AZYd đã7V4z mất7V4z hứng.
"Vậy tAZYdhôi... v4vdzậy 4vdzlà các2DPi tr7V4zò 4vdzđã AZYdcó sác7V4zh 2DPivà... HJXvvà HJXv bAZYdây giHJXvờ AZYdthì AZYdcác tròAZYd cầHJXvn Sin2DPih vật4vdz Huyền2DPi bíHJXv. P4vdzhải. Vậ7V4zy để2DPi t7V4zôi đi2DPi HJXvdắt chún2DPig 7V4z lại.AZYd 4vdzChờ mộ2DPit chút..."
Lão AZYdsải 7V4zbước x4vdza khỏi7V4z bọ2DPin trẻ,AZYd điAZYd 4vdzvề phíaAZYd kh4vdzu rừngHJXv v4vdzà b4vdziến mất.
Malfoy HJXvnói to:
"Chúa ơHJXvi, AZYdnơi nàyHJXv đAZYdiêu tàHJXvn hế2DPit c4vdzhỗ nHJXvói. HJXvLão đần7V4z AZYd đóAZYd bày7V4z đặtHJXv dạyHJXv h2DPiọc, 2DPitao mà7V4z nó7V4zi HJXvcho b4vdza taAZYdo biếHJXvt, ổ2DPing HJXvthế nHJXvào cũ7V4zng đi2DPiên 2DPi tiế4vdzt lên..."
Harry l2DPiập lại:
"Im đHJXvi, Malfoy."
4vdz"Cẩn t4vdzhận đó7V4z, Harry7V4z, đằngAZYd sHJXvau m7V4zày 7V4zcó một4vdz v2DPiiên 7V4zgiám n2DPigục Azkab2DPian kìa..."
"Ối..."
Levender r2DPiú lHJXvên, c2DPihỉ về4vdz p4vdzhía bêAZYdn HJXvkia c2DPiủa bãi2DPi c2DPihăn thả.
Một HJXvtá siAZYdnh vật2DPi quái4vdz dịAZYd n7V4zhứt mAZYdà HaHJXvrry 7V4ztừng nhìn4vdz 7V4z thấy2DPi đa4vdzng 4vdzchạy HJXvlon t2DPion vAZYdề phí7V4za bọn4vdz học2DPi trò.7V4z NhữAZYdng 7V4zsinh vậAZYdt này2DPi có7V4z th7V4zân, 4vdz đuô2DPii v7V4zà châHJXvn c7V4zủa ngHJXvựa, nhưngHJXv châ2DPin trước,4vdz cAZYdánh và2DPi đ2DPiầu làHJXv của7V4z mộtAZYd cAZYdon gìHJXv 2DPi 2DPigiống nhAZYdư cHJXvon đạAZYdi bHJXvàng khổng7V4z lồ,HJXv v4vdzới cá2DPii 2DPimỏ 7V4zto m2DPiàu HJXvthép, hếtHJXv s2DPiức huAZYdng AZYd tợnAZYd, v7V4zà đô4vdzi mắtAZYd mà4vdzu c4vdzam rHJXvực. MAZYdóng vuốt4vdz HJXvcủa AZYdchân t7V4zrước 2DPidài c7V4zả một2DPi AZYdtấc 2DPi r2DPiưỡi, HJXvcó vẻ7V4z nhưAZYd bấHJXvu ch7V4zết ngườHJXvi nh4vdzư c4vdzhơi. Mỗi2DPi cHJXvon quái7V4z 2DPithú ấHJXvy đềuAZYd đeo7V4z HJXv 2DPivòng cổHJXv bằng2DPi HJXvda d4vdzày, n4vdzối vớ2DPii mAZYdột 7V4zsợi xí7V4zch dài,2DPi AZYdvà đầuHJXv tấ2DPit AZYdcả nhữAZYdng sợiAZYd 2DPi xíc2DPih đóHJXv đHJXvều nằm4vdz troHJXvng 4vdzbàn ta4vdzy t4vdzo 7V4ztướng 4vdzcủa lão4vdz HaHJXvgrid. Lão7V4z đ4vdzang 2DPilơn t7V4zơn HJXv chạyAZYd 4vdztheo 7V4zsau đámAZYd qu4vdzái thú7V4z v7V4zào bãi2DPi chă4vdzn thả.
Lão HagrHJXvid giật7V4z nhữngHJXv sợHJXvi dây2DPi 7V4zxích, thúcAZYd lHJXvũ 2DPiquái t2DPihú AZYdhướng về2DPi AZYdphía 7V4zhàng AZYdrào 7V4zmà l7V4zũ họcHJXv tròAZYd đ7V4zang đứng,2DPi lão7V4z gầm2DPi lên:
"Đ4vdzi nào,AZYd ti7V4zến tới!"
Bọn tr4vdzẻ h4vdzơi lùAZYdi lại4vdz AZYdkhi lãHJXvo Ha2DPigrid ti4vdzến đAZYdến gHJXvần 7V4zchúng đểHJXv buộc2DPi mHJXvớ d7V4zây HJXvxích vàAZYdo hànAZYdg rào4vdz. Lão7V4z vẫy2DPi tụi2DPi họcAZYd tHJXvrò, v2DPiui v4vdzẻ g7V4zào to:
"HJXvĐây lHJXvà n7V4zhững AZYdcon Bằng2DPi Mã2DPi! ThấyAZYd c4vdzhúng đAZYdẹp không?"
Harry đại7V4z kh7V4zái HJXvhiểu l2DPião Hagri4vdzd mu4vdzốn nói4vdz gì.HJXv S7V4zau 2DPi kHJXvhi AZYdqua khAZYdỏi cơn2DPi kiHJXvnh hoànHJXvg đốiAZYd HJXvdiện v2DPiới mộHJXvt 7V4zthứ nửaHJXv ngự4vdza nAZYdửa ch4vdzim, 7V4z người7V4z AZYdta HJXvbắt đầu4vdz n2DPigưỡng mộHJXv lớp7V4z HJXváo kh4vdzoác ó2DPing ảHJXv củaAZYd những7V4z cAZYdon BằngAZYd 2DPiMã, 2DPi chuyểnAZYd tiế4vdzp hết4vdz 4vdzsức mượt7V4z mà7V4z HJXvtừ lôn2DPig vAZYdũ saHJXvng lôAZYdng HJXvthú, mỗi4vdz c7V4zon m2DPiột mHJXvàu 7V4z khá4vdzc nh7V4zau: mAZYdàu xámHJXv HJXvbão 7V4ztố, mà4vdzu đHJXvồng, màu4vdz la7V4zng ửngHJXv hồng,HJXv HJXvmàu hộtAZYd AZYddẻ 7V4zbóng 4vdz lưỡng2DPi và7V4z màAZYdu đen7V4z 2DPimun nhAZYdư mực.
Lão HagriHJXvd x4vdzoa AZYdhai bànAZYd t2DPiay và4vdzo nhau7V4z, tươ7V4zi cười2DPi vớ4vdzi bọAZYdn trẻ2DPi 7V4zchung quanh:
"Vậy4vdz đ2DPió, cHJXvác tr7V4zò làmHJXv 4vdzơn xí2DPich HJXvtới HJXvgần 7V4zthêm một4vdz chút..."
Không 7V4zai cóAZYd v7V4zẻ mAZYduốn là2DPim the7V4zo lã4vdzo Hagri2DPid. Tu7V4zy HJXv nhAZYdiên, H4vdzarry, RAZYdon vAZYdà H7V4zermione cũng2DPi cẩn4vdz thậnHJXv bướ7V4zc đếnHJXv g2DPiần 7V4zcái 7V4zhàng rà7V4zo. 4vdz LãoHJXv AZYdHagrid nói:
"Bây giờHJXv, điều4vdz 4vdztrước t7V4ziên c7V4zác 7V4ztrò phải2DPi AZYdbiết HJXvvề HJXv Bằng4vdz 4vdzMã l7V4zà chúng2DPi 2DPirất kiêu4vdz hãnh4vdz, rấ7V4zt d4vdzễ bị7V4z tổn4vdz thương.4vdz Đừ7V4zng baAZYdo giờAZYd xú7V4zc 4vdz phạmAZYd chún2DPig, kẻo4vdz 2DPitoi mạn7V4zg nHJXvhư chơi."
Malfoy, Crab2DPibe và4vdz 2DPiGoyle ch2DPiẳng bAZYduồn lắngAZYd t2DPiai 2DPi 7V4znghe, chỉ4vdz mả2DPii r2DPiì 7V4zrầm tAZYdrò AZYdchuyện, 7V4zvà Har7V4zry c4vdzó c4vdzái c2DPiảm HJXvgiác khó4vdz chịuHJXv 4vdzlà 7V4z ch2DPiúng đ7V4zang 2DPiâm mưu2DPi phá7V4z hỏng7V4z buổiAZYd họcHJXv HJXvnày. LãoAZYd HagHJXvrid vẫ2DPin tiếAZYdp tụ4vdzc giảng:
"Các tr2DPiò phải7V4z đợHJXvi đếAZYdn kHJXvhi AZYdnhững 4vdzcon Bằn7V4zg Mã4vdz tỏ7V4z 2DPi dấu4vdz hiệu2DPi trướcAZYd t7V4ziên. Phép7V4z lị7V4zch sự,7V4z hiểuHJXv 2DPikhông? HJXvCác trAZYdò bướcAZYd 7V4zvề phía7V4z mộtHJXv 4vdz coHJXvn B4vdzằng Mã2DPi, nghi2DPiêng m7V4zình cHJXvhào vàAZYd 7V4zchờ đợi.AZYd Nếu2DPi nh4vdzư co4vdzn Bằn4vdzg MAZYdã cú7V4zi 2DPichào AZYd 4vdzlại thì2DPi HJXvcác tr2DPiò đưAZYdợc phé2DPip c2DPihạm vàoHJXv 2DPinó. Nếu4vdz 2DPinó kh7V4zông cúiAZYd chà7V4zo th4vdzì l4vdziệu HJXv h2DPiồn m7V4zà tránh4vdz 4vdzxa 2DPimóng vHJXvuốt sắAZYdc củ2DPia 4vdznó, bởi4vdz v4vdzì mấyAZYd cái2DPi HJXvmóng v2DPiuốt đ2DPió gây4vdz 7V4z th4vdzương tícAZYdh 7V4zđau đớ4vdzn l7V4zắm AZYdđó. Rồi,7V4z bâyAZYd giờ7V4z a2DPii m2DPiuốn xu2DPing phon7V4zg nào?"
Nghe đếAZYdn câu4vdz AZYdhỏi HJXvnày, g2DPiần nh2DPiư c4vdzả lớpHJXv lù7V4zi 2DPira x7V4za HJXv hơ2DPin. Ng2DPiay đế2DPin Ha7V4zrry, RoHJXvn v7V4zà Herm4vdzione 7V4zcũng n4vdzghi ngạ7V4zi. MấAZYdy coAZYdn BAZYdằng M7V4zã 2DPi đang7V4z 2DPihung h2DPiăng 4vdzhất hấHJXvt mấyHJXv 2DPicái đầuHJXv dHJXvữ tợn,7V4z nhữngAZYd 7V4zđôi cáAZYdnh mAZYdạnh m4vdzẽ gồngAZYd 7V4z lên4vdz, x7V4zem 7V4zra chúngAZYd không7V4z thích4vdz thúAZYd bị7V4z 4vdzxiềng bAZYduộc nh4vdzư vầy7V4z ch7V4zo lắm.
Lão H7V4zagrid nói7V4z vớiAZYd cáHJXvi 4vdznhìn nàHJXvi nỉ:
"Không a2DPii là2DPim t7V4zhử sao?"
Harry nói:
"Con 7V4zsẽ làm."
ĐằnHJXvg saAZYdu 7V4zlưng H4vdzarry có7V4z 4vdztiếng HJXvhít 4vdzhơi 4vdzsâu HJXvvà 7V4zcả Lave2DPinder lẫn7V4z Parvat7V4zi đềuHJXv thì4vdz thầm:
"Ôi, AZYdđừng, HarAZYdry. 2DPiBạn kHJXvhông 2DPinhớ lAZYdời 2DPibói AZYdtrà củAZYda HJXvbạn sao?"
Harry bỏ2DPi ngoà7V4zi ta2DPii, c7V4zứ 2DPitrèo 4vdzqua cáiHJXv hAZYdàng AZYdrào và2DPio bã7V4zi chăn4vdz thả.
Lão HagriHJXvd v2DPiui 2DPimừng 7V4zla lớn:
"Giỏi lắ4vdzm, Har4vdzry! Đư4vdzợc rồiHJXv... để4vdz c7V4zoi tròHJXv l4vdzàm ănAZYd 7V4zra saAZYdo AZYdvới coHJXvn Buckbeak."
Lão tháoHJXv mộ2DPit tronHJXvg HJXvnhững sợi2DPi d2DPiây x4vdzích, kéHJXvo một7V4z 2DPi cHJXvon BằHJXvng M2DPiã mHJXvàu xáAZYdm 4vdzra kh4vdzỏi AZYdbầy, rồiHJXv t2DPiháo vòn4vdzg 7V4zcổ c4vdzho HJXvnó. Cả7V4z đám7V4z họcHJXv AZYdtrò 4vdz đứnAZYdg bên2DPi kiAZYda h7V4zàng ràHJXvo 7V4zdường nh4vdzư cùn4vdzg níHJXvn t2DPihở. 7V4zMắt Ma7V4zlfoy nheAZYdo lạiHJXv một2DPi AZYd cách2DPi nha4vdzm hiểm.
LHJXvão Hagr2DPiid 4vdznói nh4vdzỏ vớHJXvi Harry:
"Bây g4vdziờ cứ2DPi thoHJXvải m2DPiái tAZYdự nhiHJXvên. TròHJXv nh2DPiìn vàAZYdo m2DPiắt 7V4z 2DPicon Bằng2DPi AZYdMã, cố2DPi gHJXvắng 7V4zđừng c4vdzó chớp4vdz AZYdmắt 2DPi- Bằn4vdzg M7V4zã kAZYdhông 4vdztin tưởng4vdz tr7V4zò AZYdđâu HJXv nếuAZYd tr7V4zò c4vdzứ chớp4vdz m7V4zắt lAZYdia lịa..."
Mắt Harr4vdzy 2DPilập tức2DPi ứa7V4z 4vdznước c4vdzay xè2DPi, HJXvnhưng nó4vdz gAZYdiữ 4vdz 2DPicho mAZYdắt đừ7V4zng nhắm2DPi l2DPiại. 2DPiCon 7V4zBuckbeak đã4vdz xoaHJXvy cAZYdái đầu7V4z bự7V4z 2DPivà nhọn2DPi về2DPi HJXvphía 2DPi Ha2DPirry, vHJXvà 4vdzđăm đăAZYdm 2DPinhìn HJXvnó bHJXvằng m4vdzột HJXvcon mắtHJXv 4vdzmàu ca7V4zm 4vdzdữ tợn.
Lão HagrAZYdid nói:
"Như vậyHJXv 7V4zđó. Đúng4vdz 7V4zđó, HAZYdarry... 2DPibây gAZYdiờ, 4vdzcúi chào..."
Harry cảmAZYd thấy2DPi k7V4zhông 2DPikhoái l7V4zắm chuyệnHJXv đưa4vdz 7V4zcổ h7V4zay 2DPi giơ4vdz lưng7V4z HJXvra AZYdngay tầm2DPi 2DPimổ của7V4z cáiHJXv mỏHJXv coHJXvn Buckbea2DPik, 4vdznhưng HJXvnó cũn2DPig AZYdcố 7V4zlàm 7V4z theHJXvo HJXvlời l7V4zão Hagr4vdzid d4vdzạy bảoAZYd. Nó2DPi c2DPiúi chHJXvào 2DPithật nhanHJXvh rồi4vdz ngước7V4z đầu4vdz nhìn7V4z 4vdz lên.2DPi CoAZYdn Bằ4vdzng 4vdzMã v4vdzẫn caHJXvo AZYdngạo nhì4vdzn n4vdzó đAZYdăm đăm,7V4z 2DPikhông buồn7V4z 4vdznhúc nhích.
Lão Ha4vdzgrid kAZYdêu 4vdzlên, cóHJXv vAZYdẻ lAZYdo lắng:
"À, thôHJXvi được.HJXv Lùi4vdz lạ4vdzi nga2DPiy, 2DPiHarry, cAZYdứ tHJXvhoải mái4vdz thôi..."
Nhưng 4vdzvừa lúcHJXv đó,AZYd H4vdzarry ngạc4vdz nhiAZYdên vôHJXv cù4vdzng kh7V4zi 4vdz t4vdzhấy 2DPicon BằngAZYd M7V4zã AZYdbỗng HJXvnhiên kHJXvhuỵu HJXvhai ch2DPiân trướcHJXv AZYdcó vảHJXvy 7V4zvà nhúnAZYd mìnAZYdh 7V4z 7V4zxuống để7V4z tAZYdhể hiệnAZYd mộHJXvt c4vdzái 2DPicúi chà4vdzo khôngAZYd thểHJXv nàAZYdo n7V4zhầm lHJXvẫn đHJXvược. L7V4zão 2DPi Hagri4vdzd mAZYdê mẩn2DPi tâ2DPim thần:
"Hay 4vdzlắm, Har7V4zry! Đư2DPiợc rHJXvồi đó..7V4z. Ừ7V4z, tr4vdzò có7V4z thể2DPi chạm7V4z 4vdzvào n2DPió! VỗAZYd về2DPi cá2DPii mỏ7V4z HJXvnó điAZYd, là7V4zm đi!"
Harry cảm7V4z t2DPihấy lùHJXvi 2DPixa coHJXvn q4vdzuái thú7V4z 4vdzmới HJXvlà 7V4zphần 4vdz thưởng4vdz màAZYd AZYdnà k2DPihoái hơnHJXv, nh7V4zưng nHJXvó 7V4zvẫn đành4vdz HJXvphải t7V4zừ từ4vdz tiếHJXvn lại4vdz gầnAZYd c4vdzon HJXv 7V4zBằng MAZYdã vAZYdà đư7V4za HJXvtay AZYdsờ 4vdzvào AZYdcon vật.2DPi 4vdzHarry 7V4zvỗ nhẹ7V4z lê7V4zn 7V4zmỏ cHJXvon 2DPiBằng 4vdzMã nhiều2DPi 2DPi lHJXvần vAZYdà c4vdzon 2DPivật nhắm7V4z mắtHJXv lạHJXvi một2DPi cách2DPi lHJXvười biế4vdzng, 2DPinhư tAZYdhể kAZYdhoái lắm.
Tất cảHJXv bAZYdọn họ4vdzc sin4vdzh 7V4zbỗng ồHJXv lênHJXv 7V4zhoan hôHJXv, ng4vdzoại 7V4ztrừ MalAZYdfoy, Cr7V4zabbe v4vdzà AZYdGoyle. B7V4za đứaAZYd HJXvnó thấtHJXv vọngHJXv rAZYda mặt.
Lão HAZYdagrid nói:
"7V4zĐược đHJXvó, Har2DPiry. BácHJXv ch2DPio AZYdlà HJXvcó lẽHJXv nóAZYd chHJXvịu cAZYdho HJXvcon cư7V4zỡi m2DPiột vòng2DPi đó!"
Điều n7V4zày thHJXvì vư4vdzợt HJXvquá AZYddự tíAZYdnh củAZYda Ha2DPirry. N4vdzó vố7V4zn 4vdz 2DPiquen việAZYdc cỡi2DPi chổi4vdz thầnAZYd m4vdzà t7V4zhôi, nh2DPiưng 2DPinó khôn4vdzg chắcAZYd cỡiHJXv một2DPi coHJXvn BằHJXvng Mã2DPi AZYd thAZYdì có4vdz giống4vdz cỡi2DPi chAZYdổi th4vdzần ha4vdzy không.
Lão HHJXvagrid giục:
HJXv"Con t2DPirèo lêHJXvn điHJXv, 2DPingay ph4vdzía saAZYdu chỗ2DPi nối7V4z v4vdzới 7V4z cánh,7V4z v4vdzà l7V4zưu 4vdzý làAZYd coHJXvn chớ2DPi AZYdcó nh2DPiổ mộtHJXv 4vdzcái lHJXvông AZYdvũ 2DPinào nha2DPi, Bằ7V4zng HJXvMã khôn7V4zg HJXv kho7V4zái 2DPivụ đó7V4z đâu..."
HarrAZYdy đặ2DPit châHJXvn lê7V4zn chóHJXvt 7V4zcánh cHJXvủa cAZYdon Buck7V4zbeak 7V4zvà 7V4z tự7V4z AZYdmình đuAZYd lê4vdzn l4vdzưng co2DPin v4vdzật. Co7V4zn Buckb2DPieak 4vdzđứng dậAZYdy. Harr7V4zy khônAZYdg biết7V4z 7V4z nên7V4z bấu7V4z 4vdzvíu 7V4zvô đâ2DPiu, trưAZYdớc 4vdzmặt 4vdznó chỉ4vdz 4vdztoàn l4vdzà AZYdlông v4vdzũ m2DPià thôi4vdz. L4vdzão HagAZYdrid 4vdz phát7V4z môAZYdng cHJXvon quAZYdái thú4vdz, 2DPihô to:
"Tiến 4vdzlên, nào!"
KhAZYdông báo2DPi 2DPitrước gì7V4z hAZYdết, đô7V4zi cánAZYdh dà2DPii AZYdmột thước2DPi 2DPi rưỡiHJXv 7V4zcủa cAZYdon 4vdzBằng 7V4zMã danHJXvg HJXvra hAZYdai bên;7V4z HarAZYdry chỉAZYd kị4vdzp ôm4vdz choàng4vdz HJXvlấy 7V4zcổ cHJXvủa 4vdz c7V4zon Buc4vdzkbeak trước2DPi khAZYdi c2DPion vậAZYdt phHJXvóng bAZYday vHJXvút AZYdlên cao7V4z. 7V4zChẳng HJXvgiống cỡiAZYd 4vdz 7V4zchổi thầ4vdzn chAZYdút AZYdxíu nà2DPio, vàHJXv HarAZYdry bAZYdiết rõ4vdz mì4vdznh thíchAZYd cỡi7V4z 7V4zcái 7V4znào h2DPiơn; đôAZYdi HJXv 7V4zcánh cHJXvủa c7V4zon BằnAZYdg AZYdMã vỗAZYd đậpAZYd ha7V4zi 7V4zbên 4vdzhông nóAZYd mộHJXvt c7V4zánh k4vdzhó c7V4zhịu, vướngAZYd HJXv vHJXvào 7V4zphía dưAZYdới 7V4zchân nó2DPi, 2DPilàm cHJXvho n4vdzó cảm2DPi thấy2DPi nAZYdhư s7V4zắp sửa2DPi bị4vdz quẳng2DPi xuống.HJXv HJXv Lớp7V4z l7V4zông vũ7V4z bó7V4zng bẩHJXvy hào7V4z nhoán7V4zg c4vdzứ t4vdzuột khỏi4vdz nhữn7V4zg AZYdngón t7V4zay của4vdz 2DPiHarry, 7V4z HJXvmà nó7V4z AZYdthì khôn2DPig d4vdzám tHJXvúm qu4vdzá chặt.7V4z Th4vdzay vHJXvì nhữn4vdzg độngAZYd tá2DPic êm2DPi ái4vdz củHJXva chiếcAZYd 4vdz Nimb7V4zus HJXv2000 qu4vdzen thAZYduộc vAZYdới 7V4zHarry, bây4vdz 4vdzgiờ 4vdznó chỉ7V4z 7V4zcảm th7V4zấy nh7V4zư AZYdmình đHJXvang HJXv AZYdlắc l7V4zư, 2DPichồm AZYdtới chồmAZYd 4vdzlui trênAZYd thHJXvân 2DPisau củaHJXv cAZYdon HJXvBằng MHJXvã, v2DPià n2DPihấp nh2DPiô 7V4z 7V4zlên xuốAZYdng tAZYdheo nhị2DPip 2DPiđập cánh2DPi của7V4z co4vdzn AZYdquái thú.
Buckbeak cAZYdhở 4vdznó ba2DPiy t2DPihêm mộtHJXv vòHJXvng nữa7V4z quAZYdanh HJXvbãi AZYd ch4vdzăn thảHJXv rồ4vdzi đáp4vdz 7V4ztrở xuốn2DPig 7V4zmặt đHJXvất. Đ2DPiây chíAZYdnh lHJXvà c2DPiái mà4vdz HarHJXvry đã2DPi AZYdlo sHJXvợ. 4vdz NóAZYd ch7V4zúi HJXvtới AZYdkhi 2DPicái cAZYdổ mượt7V4z m2DPià 7V4zcủa Buckbea7V4zk chú4vdzc 2DPixuống tAZYdhấp, có2DPi cAZYdảm gHJXviác 4vdz như2DPi sắpAZYd tuột7V4z rAZYda k4vdzhỏi 4vdzcon AZYdvật, vuộtHJXv 2DPiqua cáiAZYd HJXvcổ mượt7V4z v7V4zà 7V4zcái 4vdzmỏ củHJXva AZYd BucHJXvkbeak. AZYdKế đếAZYdn Harr4vdzy HJXvcảm thấy7V4z HJXvrơi bịHJXvch xu2DPiống l7V4zúc bố7V4zn chân4vdz khônHJXvg cAZYdân 4vdz đối4vdz của7V4z coAZYdn B7V4zằng 2DPiMã chạm7V4z mAZYdặt 7V4zđất. H2DPiarry c4vdzố gắ7V4zng sử2DPia tưAZYd thHJXvế đàng4vdz hoàng2DPi v7V4zà AZYd ng4vdzồi tAZYdhẳng HJXvlưng lên.
Lão HaAZYdgrid g4vdzào to:
"4vdzGiỏi lắAZYdm, Harry!"
Mọi ngườiAZYd HJXvhè nh7V4zau hoa2DPin hAZYdô, ngo7V4zại trừ7V4z Mal7V4zfoy, C4vdzrabbe 2DPivà 2DPiGoyle. LãoAZYd H4vdzagrid 4vdzlại hỏi:
"4vdzSao? C2DPió 7V4zai khá4vdzc muốn2DPi AZYdngao d4vdzu không?"
Thành cô4vdzng của4vdz H7V4zarry đ2DPiã khiHJXvến ch4vdzo đám7V4z họ4vdzc si7V4znh 4vdz còn4vdz l2DPiại t2DPihêm bạoAZYd 7V4zgan, 4vdzchúng hè7V4z n7V4zhau trè4vdzo qAZYdua hànHJXvg 2DPirào vào2DPi 2DPibãi chAZYdăn AZYdthả. 2DPi LãoAZYd Hagri4vdzd thá7V4zo dâ4vdzy chAZYdo từnHJXvg cAZYdon Bằng4vdz M2DPiã một,2DPi 7V4zvà khắpAZYd b2DPiãi ch2DPiăn thả2DPi 2DPichỗ 7V4z n2DPiào cũng7V4z 2DPicó nh4vdzững đứa4vdz học2DPi t2DPirò cúiAZYd mìnhHJXv c7V4zhào m4vdzột c7V4zách đ7V4zầy cAZYdăng thẳnHJXvg. 7V4z NeviHJXvlle cứ4vdz chạHJXvy tớAZYdi chạy2DPi luAZYdi quan4vdzh co4vdzn quá7V4zi thHJXvú của7V4z nó,7V4z nhưngAZYd AZYdcon đ2DPió 7V4z khô7V4zng cóAZYd HJXvvẻ g7V4zì muốHJXvn kh2DPiuỵu chânHJXv x4vdzuống. 4vdzRon và4vdz Hermi4vdzone th2DPiì thực7V4z tậpAZYd vớHJXvi HJXv co7V4zn BHJXvằng 4vdzMã 4vdzmàu hộtAZYd 7V4zdẻ. HaAZYdrry b2DPiây HJXvgiờ 4vdzchỉ đứng4vdz 4vdzquan sátHJXv thôi.
Malfoy, HJXvCrabbe HJXvvà 2DPiGoyle HJXvđã giAZYdành đượcAZYd c7V4zon HJXv Bu2DPickbeak. CAZYdon quá4vdzi 2DPithú đAZYdã chHJXvịu cAZYdúi c2DPihào Malf4vdzoy. Thằ4vdzng n4vdzày đang4vdz vỗ4vdz vỗ4vdz cáHJXvi 7V4z mỏHJXv AZYdcon vật,AZYd tỏAZYd thAZYdái đ7V4zộ khi4vdznh tAZYdhị. N4vdzó kéo4vdz d4vdzài gi2DPiọng, đHJXvủ 7V4zto đ4vdzể Har4vdzry có7V4z 4vdz t7V4zhể ngh7V4ze AZYdlọt tai:
"Mánh HJXvnày dễ2DPi ợt.7V4z AZYdTao đãAZYd biết7V4z ng4vdzay là4vdz vậ2DPiy, đếnAZYd 2DPi 4vdzthằng Ha7V4zrry cò2DPin lAZYdàm đượAZYdc... AZYdTao cáHJXv 7V4zlà m4vdzày đHJXvâu c4vdzó gìAZYd ngAZYduy hiểmHJXv, phảHJXvi 4vdz khôngHJXv mậy?2DPi" Ấy7V4z là7V4z MHJXvalfoy n7V4zói 2DPivới co2DPin 7V4zBuckbeak. "Phả2DPii khôn2DPig mậy,AZYd co2DPin cụAZYdc HJXv 2DPisúc 4vdzbự tồ7V4z xấu4vdz xí?"
Chuy7V4zện xảyHJXv r4vdza lú4vdzc đ4vdzó nhaHJXvnh nAZYdhư ánHJXvh chớpAZYd củHJXva AZYd nh4vdzững cá2DPii mó4vdzng vuHJXvốt tAZYdhép. Liền7V4z n4vdzgay đó,HJXv Ma7V4zlfoy thốt7V4z lênHJXv m2DPiột tHJXviếng rú4vdz đ2DPiau 4vdz đ4vdzớn 4vdzchói l2DPiói, lã2DPio Hagri2DPid tAZYdhì vHJXvật lộ4vdzn vớiAZYd c7V4zon Bu7V4zckbeak để2DPi AZYdtròng AZYdcái vònHJXvg 7V4z cổHJXv v7V4zô nóAZYd tr2DPiong kh7V4zi nóHJXv hầm2DPi h7V4zè xônAZYdg tới7V4z MAZYdalfoy. ThAZYdằng đó2DPi đaAZYdng nằm2DPi qAZYduằn 7V4z quAZYdại 7V4ztrên bãi7V4z cỏ,7V4z máu2DPi 2DPime ch7V4zảy ướtHJXv cả7V4z tấAZYdm HJXváo chùng.
Mal4vdzfoy g2DPiào t4vdzhét tronHJXvg kAZYdhi c4vdzả AZYdlớp ki4vdznh h2DPioàng đ2DPiứng trông:
"Tô4vdzi ch4vdzết mất!AZYd NhìAZYdn tô7V4zi đ2DPiây nè7V4z, 7V4ztôi đaHJXvng hấpHJXv hAZYdối. CoAZYdn quáAZYdi 7V4zvật ấyAZYd g4vdziết tôi."
Lão Ha7V4zgrid HJXvđã 4vdztrắng bệch2DPi 2DPiđi. LAZYdão nói:
"Trò k2DPihông chết2DPi đâu!7V4z CóAZYd HJXvai 7V4zgiúp t2DPiôi một2DPi tHJXvay... pAZYdhải đAZYdem nóAZYd rHJXva khỏiAZYd chAZYdỗ này..."
Hermione chạHJXvy đAZYdi mởAZYd cánHJXvh cổ7V4zng 7V4ztrong 7V4zkhi l2DPião 2DPi HagAZYdrid nhấc4vdz bổ7V4zng MalfAZYdoy AZYdlên mộAZYdt HJXvcách d2DPiễ dàAZYdng. KhHJXvi lHJXvão Hagri2DPid bồngHJXv MAZYdalfoy HJXv điAZYd ng4vdzang, Harr7V4zy nhì4vdzn 4vdzthấy một2DPi vếtHJXv thươAZYdng dHJXvài vHJXvà 4vdzsâu tHJXvrên AZYdcánh 2DPitay 7V4z MalfAZYdoy; HJXvmáu HJXvnhễu giọt4vdz trêHJXvn c4vdzỏ kAZYdhi lãoHJXv HagHJXvrid b7V4zồng MaAZYdlfoy chạy4vdz l7V4zên dốc4vdz v2DPiề 7V4z phía7V4z tòa7V4z lâu7V4z đài.
Lớp học7V4z Ch2DPiăm sAZYdóc Si7V4znh vậ7V4zt Huyền4vdz 4vdzbí r2DPiun rẩAZYdy b7V4zước 7V4z the4vdzo sa7V4zu. Bọ4vdzn họcHJXv s4vdzinh 7V4znhà Sl2DPiytherin 7V4zđều 2DPihè nhHJXvau 7V4zla ó4vdz lAZYdão 4vdzHagrid. P7V4zansy HJXv ParkAZYdinson rànHJXv rụa4vdz nAZYdước mắAZYdt nói:
"Phải đuổiAZYd ônHJXvg ấyAZYd ngay!"
Dean 7V4zThomas chặn2DPi 4vdzlời 2DPicon bé:
"Đó lHJXvà 2DPilỗi c7V4zủa Malfoy."
Crabbe v2DPià Goyl2DPie g4vdzồng bắp7V4z thị4vdzt 7V4zcủa tụiHJXv nóAZYd lê7V4zn 4vdzđầy v4vdzẻ đ7V4ze dọa.
2DPiCả bHJXvọn đAZYdã tr4vdzèo lênAZYd hHJXvết nhữngAZYd bậc2DPi thềm7V4z đ2DPiá HJXvđể bước4vdz HJXvvào Ti2DPiền sảnh.4vdz P2DPiansy nói:
"Tôi phả2DPii điHJXv x4vdzem c4vdzoi bạn2DPi ấy4vdz 4vdzcó sa2DPio không?"
Cả bọnAZYd cù4vdzng n7V4zhìn 7V4ztheo PanAZYdsy chạ4vdzy nhaHJXvnh l2DPiên c4vdzầu 4vdz th7V4zang AZYdcẩm thạchHJXv. 2DPiBọn học2DPi sAZYdinh nh4vdzà Slytheri7V4zn vẫnHJXv cònAZYd AZYdca cẩmHJXv lãAZYdo Hag4vdzrid 7V4z k2DPihi kéo4vdz nha2DPiu đi7V4z về2DPi hưAZYdớng phòn7V4zg 4vdzsinh hoạt4vdz chu4vdzng củaHJXv 7V4ztụi 4vdznó d7V4zưới tầAZYdng hầm7V4z. AZYd Har4vdzry, Ro2DPin v7V4zà Hermion7V4ze 4vdzlên cầuHJXv t4vdzhang về7V4z th2DPiáp Gryffindor.
Hermione AZYdlo l4vdzắng hỏi:
"Các bạn4vdz ng4vdzhĩ HJXvnó 7V4zcó s7V4zao không?"
Harry nói:
"Dĩ n2DPihiên là2DPi k2DPihông s4vdzao 2DPirồi, 2DPibà Pomfr2DPiey 7V4zcó HJXvthể v4vdzá mấy2DPi vếtHJXv th2DPiương HJXvchỉ 4vdztrong vòngAZYd m4vdzột ha2DPii giây."
Harry t2DPiừng được2DPi 4vdzbà AZYdy tHJXvá trưHJXvởng đóAZYd chữ2DPia là7V4znh 2DPimột HJXvcách 7V4zkỳ di2DPiệu nhữnAZYdg 7V4zthương tícAZYdh c4vdzòn trầm2DPi trọ4vdzng hơnHJXv nhiều.
Ron 2DPicũng t4vdzỏ 7V4zra lAZYdo lắng:
"Dù 2DPisao th4vdzì HJXvchuyện đóHJXv 4vdzmà x4vdzảy HJXvra 4vdztrong buổiHJXv dạy4vdz 7V4z đ4vdzầu tiê2DPin củaAZYd bá7V4zc HagriHJXvd th2DPiì quả2DPi l4vdzà tệ4vdz h7V4zại h4vdzết 2DPichỗ nó7V4zi. ThAZYdể nà7V4zo t7V4zhằng 7V4z MaHJXvlfoy cHJXvũng HJXvquậy 4vdzbác ấy7V4z AZYdcho m4vdzà coi..."
Ba đứa2DPi tụi7V4z HJXvnó là2DPi nh2DPiững đứ2DPia đầ7V4zu ti4vdzên 4vdzđi xuốngHJXv Đại7V4z 2DPi Sảnh7V4z đườngAZYd để7V4z 2DPiăn b7V4zữa tAZYdối, hHJXvy vọngAZYd gặAZYdp lão7V4z HAZYdagrid, nhưAZYdng chẳng2DPi th7V4zấy lãAZYdo AZYd AZYdđâu cả.4vdz HHJXvermione k2DPihông 2DPibuồn đụng7V4z n7V4zĩa 7V4zvô mHJXvuốn bán2DPih bAZYdíp tếtAZYd vàHJXv AZYdthận. C2DPiô bé2DPi 2DPi 4vdzlo lắn2DPig nói:
"Người tHJXva đâ2DPiu có4vdz đuHJXvổi báHJXvc ấy,HJXv đúAZYdng không?"
Ron cũAZYdng chẳ7V4zng mànAZYdg gAZYdì ăn4vdz uống:
"Họ kAZYdhông nêAZYdn đuổHJXvi bá2DPic ấy..."
Ha7V4zrry qu4vdzan sátAZYd bàAZYdn ăn7V4z củAZYda HJXvnhà Sl4vdzytherin. M4vdzột 7V4z nhAZYdóm 4vdzđông, gồ7V4zm HJXvcả Crabb4vdze v7V4zà GoyAZYdle, đa4vdzng túHJXvm tụmHJXv với2DPi nhHJXvau, s4vdzay sưa4vdz b7V4zàn 4vdz 7V4zbạc. Ha4vdzrry chắ2DPic chắn4vdz AZYdlà mấ7V4zy đứa7V4z đHJXvó 2DPiđang tHJXvhêm mắm4vdz 2DPithêm m7V4zuối 4vdzcho câu7V4z 7V4z chuyện7V4z Malf2DPioy b2DPiị 2DPithương thàn2DPih trAZYdầm trọng.
Ron r4vdzầu 2DPirĩ nói:
"Thôi t7V4zhì, cũn2DPig khôn7V4zg 2DPithể nói2DPi hô2DPim nAZYday không4vdz phảiHJXv 2DPilà ngà4vdzy đầuHJXv tiHJXvên học7V4z th2DPiú vị."
Sau b4vdzữa ăHJXvn tối4vdz, bAZYda đAZYdứa qua2DPiy tr7V4zở vAZYdề phòng4vdz si2DPinh 2DPi hoạ7V4zt ch2DPiung vàAZYd 7V4zcố 2DPitập tru4vdzng làAZYdm bAZYdài tập2DPi m2DPià HJXvgiáo s2DPiư McGAZYdonagall HJXvđã r2DPia c2DPiho HJXv tụi2DPi 7V4znó. Nh2DPiưng cHJXvả 7V4zba đứ2DPia 7V4zcứ 7V4zchốc chAZYdốc lại7V4z ngừngAZYd HJXvhọc, li7V4zếc nhì7V4zn HJXvra ngoàHJXvi HJXv 7V4zcửa sổ2DPi 4vdzcủa toAZYdà t4vdzháp. HAZYdarry đột7V4z nhiê2DPin nói:
"Có ánh7V4z đèHJXvn ởAZYd cửaHJXv s7V4zổ HJXvnhà bácAZYd Hagrid."
Ron nhìnHJXv 2DPiđồng hAZYdồ đ7V4zeo t7V4zay củaAZYd nó:
"Nếu tụiAZYd m2DPiình gHJXvấp gáAZYdp HJXvlên AZYdthì HJXvtụi mìnAZYdh vẫ4vdzn c2DPiòn 4vdzkịp để2DPi chạ2DPiy xAZYduống dưới4vdz thă4vdzm bácHJXv AZYdấy, 7V4zvẫn còAZYdn 7V4zsớm mà..."
Hermione nóiAZYd chAZYdậm rãi:
"Mình khônAZYdg biết..."
Harry thấ7V4zy cô7V4z 4vdzbé liế7V4zc nAZYdhìn 2DPimình. NHJXvó nAZYdói ngay:
"Mình HJXvđược phé7V4zp đAZYdi n2DPigang quHJXva sâAZYdn trườnAZYdg m2DPià. 4vdz S4vdzirius Bla4vdzck 4vdzchưa v4vdzượt qu4vdza AZYdđược mHJXvấy v7V4ziên 4vdzgiám n2DPigục AHJXvzkaban ca7V4znh gHJXvác 7V4zở AZYd đâHJXvy, HJXvđúng không?"
Vậy là7V4z b2DPia đứa7V4z dọn7V4z HJXvdẹp đồHJXv đạc,HJXv kéHJXvo HJXvnhau 2DPichui AZYdqua HJXv cá4vdzi 2DPilỗ Bà4vdz Béo2DPi, vu2DPii AZYdmừng v7V4zì AZYdkhông gặp7V4z a7V4zi hếtHJXv HJXvtrên đườHJXvng đ4vdzi tHJXvới cửa7V4z chính4vdz, 4vdz bởHJXvi HJXvvì tụHJXvi n7V4zó cũng4vdz k7V4zhông thự7V4zc sự2DPi 7V4ztin chắ2DPic làAZYd AZYdtụi 4vdznó đHJXvược ph2DPiép đi7V4z r7V4za AZYd 2DPingoài HJXvhay không.
Cỏ 4vdztrên s7V4zân v2DPiẫn cò7V4zn ướt4vdz 7V4zvà ngả2DPi màHJXvu đeHJXvn th2DPiui AZYd tAZYdrong án2DPih hoàng4vdz hôHJXvn. 2DPiKhi tới4vdz đượHJXvc HJXvcăn 7V4zchòi củaAZYd lão7V4z Hagri2DPid, b2DPia đứa4vdz nhỏ4vdz AZYdgõ 4vdz cửa7V4z vAZYdà ngh4vdze tiếng4vdz gAZYdầm gừAZYd bê7V4zn tAZYdrong HJXvvọng ra:
"Vô đi!"
Lão HaHJXvgrid đang2DPi ngồi7V4z thừHJXv ngư2DPiời bên7V4z bàn7V4z g4vdzỗ đã4vdz 2DPimòn 4vdz s2DPiờn của2DPi lãHJXvo, cHJXvon c7V4zhó HJXvsăn FHJXvang HJXvthì 2DPigác cáHJXvi đ2DPiầu 4vdznó 4vdztrên đùAZYdi 4vdzchủ. Chỉ2DPi 7V4znhìn 2DPi AZYdmột cá2DPii c4vdzũng đủ2DPi biết4vdz lãHJXvo HJXvHagrid đAZYdã uốAZYdng 4vdzkhá nhiều4vdz rượu.HJXv Tr7V4zước mặt2DPi lã2DPio 4vdz là2DPi mAZYdột c7V4zái vạiAZYd thiAZYdếc 4vdzto g4vdzần 7V4zbằng HJXvcái xôHJXv, và2DPi AZYdlão dư4vdzờng nhHJXvư k4vdzhó khănAZYd lHJXvắm 2DPi mớiAZYd tập2DPi truAZYdng đ7V4zược AZYdtinh thầnHJXv đAZYdể AZYdnhận rAZYda HJXvba HJXvđứa nhỏ.
Khi đã7V4z nhận7V4z AZYdra chúHJXvng, lã2DPio lAZYdè nhè:
4vdz"Kỷ l7V4zục chứHJXv chẳngAZYd chHJXvơi. ĐốHJXv 7V4zmà kAZYdiếm AZYdra được4vdz tr2DPiước đâyAZYd từngAZYd c2DPió một7V4z thầy4vdz giHJXváo n2DPiào 2DPichỉ làm2DPi thAZYdây giá7V4zo đ7V4zúng AZYdcó m7V4zột ngày."
Hermione th7V4zở mạnh:
"Bác 2DPichưa bị7V4z đu4vdzổi mà7V4z, bácHJXv Hagrid!"
Lão HagHJXvrid hớHJXvp thAZYdêm một4vdz nHJXvgụm 2DPito HJXvnữa 2DPicủa cáiHJXv thứHJXv g4vdzì 7V4zđó tr4vdzong cáAZYdi vại,HJXv gAZYdiọng c7V4zủa l4vdzão AZYdnghe tAZYdhê thả2DPim hết4vdz sức:
"Chưa! N2DPihưng HJXvđó chỉ2DPi là4vdz vấAZYdn đềHJXv thAZYdời g4vdzian, đúng2DPi khôHJXvng, 4vdzsau k4vdzhi thằngHJXv 4vdzMalfoy mé2DPic 7V4zba nó..."
"Nó r4vdza 4vdzsao rồ2DPii hở7V4z bá2DPic? Th7V4zương HJXvtích c4vdzủa 2DPinó đ4vdzâu HJXvcó trầmAZYd trọng2DPi lắmAZYd h4vdzả bác?"
Ron hỏ4vdzi, sa7V4zu 7V4zkhi b4vdza đứHJXva cùn2DPig 7V4zngồi xAZYduống qu2DPiây quần4vdz bê7V4zn lão2DPi Ha4vdzgrid. Lão4vdz n2DPiói giọng7V4z c7V4zhán ngắt:
"Bà Pomfre2DPiy đAZYdã là7V4zm hết4vdz sức7V4z để2DPi chữ7V4za AZYdcho nóAZYd, nhưnHJXvg nó2DPi cứ2DPi 4vdzkêu 2DPilà n7V4zó vẫn2DPi còAZYdn đauHJXv l2DPiắm... cứHJXv bă4vdzng bó.HJXv.. v7V4zà rAZYdên rỉ..."
Harry HJXvnói ngay:
"Nó gi7V4zả bộ4vdz AZYdđau đó.HJXv BàAZYd Po4vdzmfrey 2DPicó HJXvthể chữa4vdz lànAZYdh HJXv HJXvmọi vAZYdết th2DPiương mHJXvà. Nă7V4zm ngoáHJXvi bHJXvà đAZYdã AZYdlàm mọ2DPic lại7V4z HJXvgần một4vdz nửa2DPi 2DPisố xươngAZYd chHJXvo HJXv chá7V4zu. HJXvThằng Malf7V4zoy cAZYdhỉ cố4vdz tìnHJXvh AZYdăn vạ7V4z 2DPimà thôi."
GiọngHJXv l4vdzão HagrAZYdid n2DPighe càHJXvng tHJXvhê HJXvthảm hơn:
"BaAZYdn q4vdzuản 4vdztrị 7V4znhà trư4vdzờng dĩ2DPi nhiên2DPi lHJXvà AZYdđã 2DPinghe 7V4zbáo 2DPi AZYdcáo sự4vdz vi4vdzệc rồi.2DPi HọHJXv 7V4zcho làAZYd bácHJXv bắt7V4z đầu7V4z b7V4zằng coAZYdn vHJXvật quáAZYd to2DPi. LẽHJXv rAZYda nên2DPi 4vdz để7V4z coHJXvn Bằng4vdz M7V4zã ởAZYd bà2DPii sHJXvau... lHJXvúc đầ4vdzu HJXvnên HJXvcho học7V4z m4vdzấy tAZYdhứ AZYdnhư NhuyễnHJXv Tr4vdzùng AZYd v2DPià đAZYdại loại7V4z nhHJXvư vậy...HJXv cAZYdhẳng qu2DPia l7V4zà lỗiAZYd củaHJXv bác..."
Hermione hHJXvăng háHJXvi cãi:
"Lỗi củaAZYd MaAZYdlfoy chứ,2DPi bá7V4zc Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi2DPi cHJXvon làmAZYd nhâ2DPin cAZYdhứng chHJXvo b4vdzác. B2DPiác đãHJXv nóHJXvi 4vdzBằng 2DPi Mã2DPi sẽ2DPi t2DPiấn côngAZYd nếuAZYd b7V4zị xúHJXvc p4vdzhạm. T7V4zại thằng4vdz MalfAZYdoy k4vdzhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."