You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương 9jqQnDXd6 Etdb- EtdbMÓNG VUỐT4p4rWnEG VEtdbÀ LÁ4p4rWnEG TRÀ
hi 4p4rWnEG HarrEtdby, 9jqQnDXdRon 9jqQnDXdvà Herm4p4rWnEGione bướcEtdb Etdbvào ĐạEtdbi Sảnh4p4rWnEG đư4p4rWnEGờng đ4p4rWnEGể 9jqQnDXdăn Etdbđiểm Etdbtâm 4p4rWnEGvào sán9jqQnDXdg 4p4rWnEG 9jqQnDXdhôm sa9jqQnDXdu, 9jqQnDXdthì ngườiEtdb Etdbđầu tiê4p4rWnEGn mà9jqQnDXd tụi9jqQnDXd nó9jqQnDXd thấy9jqQnDXd Etdblà Dra4p4rWnEGco MalEtdbfoy. Có9jqQnDXd Etdbvẻ nh4p4rWnEGư 9jqQnDXd MalEtdbfoy đa9jqQnDXdng mu4p4rWnEGa 9jqQnDXdvui 9jqQnDXdcho mộ9jqQnDXdt n9jqQnDXdhóm Etdbhọc s4p4rWnEGinh nh9jqQnDXdà Slyther9jqQnDXdin bằng4p4rWnEG m9jqQnDXdột cEtdbâu 9jqQnDXd 9jqQnDXdchuyện chọc4p4rWnEG cư4p4rWnEGời. 4p4rWnEGLúc Harry9jqQnDXd, R4p4rWnEGon Etdbvà Hermio4p4rWnEGne đi9jqQnDXd ngan4p4rWnEGg Etdbqua, Mal9jqQnDXdfoy đEtdbang Etdb nhại4p4rWnEG mộtEtdb vEtdbẻ mEtdbặt đ4p4rWnEGau đ9jqQnDXdớn đếnEtdb bấEtdbt tỉnh4p4rWnEG 4p4rWnEGkhá kh9jqQnDXdôi hài,Etdb thế4p4rWnEG là9jqQnDXd quEtdbanh nó9jqQnDXd n4p4rWnEGổ Etdbra 9jqQnDXd mộ4p4rWnEGt trànEtdbg cười.
Hermione đi9jqQnDXd nga4p4rWnEGy s9jqQnDXdau lưng9jqQnDXd EtdbHarry, nói:
"Kệ x4p4rWnEGác nó.Etdb 4p4rWnEGCứ 4p4rWnEGmặc 9jqQnDXdkệ 9jqQnDXdnó đEtdbi, nó9jqQnDXd chẳn9jqQnDXdg đ4p4rWnEGáng để9jqQnDXd mìnhEtdb bậEtdbn 4p4rWnEGtâm đâu..."
Nhưng P9jqQnDXdancy P9jqQnDXdarkinson, một9jqQnDXd coEtdbn béEtdb Etdbnhà Sl4p4rWnEGytherin, mặtEtdb tẹ4p4rWnEGt Etdbda nhănEtdb nhưEtdb mặt4p4rWnEG cEtdbhó Pu9jqQnDXdg ch4p4rWnEGợt r4p4rWnEGít lê9jqQnDXdn th4p4rWnEGe thé:
"Ê, Po9jqQnDXdtter! Pott4p4rWnEGer ơi4p4rWnEG, viEtdbên giámEtdb ngụEtdbc Azk4p4rWnEGaban đ9jqQnDXdang Etdbtới kìa!9jqQnDXd 4p4rWnEGPotter, Hùuuuu!"
Harry 9jqQnDXdngồi phịEtdbch xuốEtdbng cáEtdbi ghế4p4rWnEG b4p4rWnEGên cạnhEtdb GeEtdborge ở9jqQnDXd b9jqQnDXdàn ănEtdb cEtdbủa nh9jqQnDXdà GryffindEtdbor. Geo9jqQnDXdrge phátEtdb 4p4rWnEGcho tụiEtdb 4p4rWnEGnó mấ9jqQnDXdy tờEtdb giấy:
"Thời khóEtdba bi9jqQnDXdểu củaEtdb h4p4rWnEGọc si4p4rWnEGnh n9jqQnDXdăm thứ9jqQnDXd b9jqQnDXda đâEtdby. Ủa,4p4rWnEG c4p4rWnEGó ch4p4rWnEGuyện gìEtdb vậyEtdb Harry?"
Ron ng9jqQnDXdồi Etdbxuống g9jqQnDXdhế bê4p4rWnEGn k9jqQnDXdia 9jqQnDXdGeorge, trEtdbừng 9jqQnDXdmắt 4p4rWnEGnhìn 9jqQnDXdqua 4p4rWnEGphía bà4p4rWnEGn ănEtdb 4p4rWnEGnhà SlytEtdbherin, nói:
Etdb"Thằng Malfoy."
GeoEtdbrge ngướ9jqQnDXdc nhì9jqQnDXdn qua4p4rWnEG, 9jqQnDXdvừa đú4p4rWnEGng lúcEtdb thấEtdby MEtdbalfoy lại4p4rWnEG 4p4rWnEGđang một9jqQnDXd lEtdbần nữaEtdb giả4p4rWnEG bộ4p4rWnEG 9jqQnDXdxỉu mộtEtdb cEtdbách đầ4p4rWnEGy sợEtdb hãi.4p4rWnEG Geo4p4rWnEGrge bEtdbình t9jqQnDXdhản nói:
"Thằng nhãiEtdb r9jqQnDXdanh. Nó9jqQnDXd cũng4p4rWnEG đâ4p4rWnEGu 4p4rWnEGcó oEtdbai phoEtdbng lẫm9jqQnDXd 4p4rWnEG liệt9jqQnDXd gì4p4rWnEG c4p4rWnEGho lắEtdbm k4p4rWnEGhi viên4p4rWnEG giá4p4rWnEGm ngụ4p4rWnEGc Az4p4rWnEGkaban Etdbkiểm 9jqQnDXdtra đoà4p4rWnEGn 9jqQnDXdtàu tốEtdbi hEtdbôm q9jqQnDXdua 4p4rWnEG đâu.9jqQnDXd Nó9jqQnDXd cũng9jqQnDXd chạyEtdb tọt4p4rWnEG q4p4rWnEGua Etdbtoa của9jqQnDXd tụiEtdb mì9jqQnDXdnh, phả4p4rWnEGi kh9jqQnDXdông Fred?"
Fred khiEtdbnh bỉ4p4rWnEG lEtdbiếc mắtEtdb Etdbnhìn s9jqQnDXdang Malfoy:
"Đồ sé9jqQnDXdm t4p4rWnEGè tron4p4rWnEGg quần."
4p4rWnEGGeorge nói:
"Ngay nhưEtdb an9jqQnDXdh 9jqQnDXdđây cũngEtdb kEtdbhông k4p4rWnEGhoái ch9jqQnDXdo lắEtdbm. HọEtdb đúng4p4rWnEG là4p4rWnEG ki9jqQnDXdnh 4p4rWnEGtởm thiệtEtdb, 9jqQnDXdmấy Etdbviên Etdbgiám 9jqQnDXdngục A9jqQnDXdzkaban ấy..."
F4p4rWnEGred nói:
"H9jqQnDXdọ làm4p4rWnEG r4p4rWnEGuột g9jqQnDXdan m4p4rWnEGình thiếuEtdb 4p4rWnEGđiều 9jqQnDXdbị đEtdbông 4p4rWnEGlạnh hết9jqQnDXd vEtdbậy há?"
Harry nói4p4rWnEG nhỏ:
"Nhưng mà4p4rWnEG Etdbcác 9jqQnDXdanh đ4p4rWnEGâu c4p4rWnEGó 4p4rWnEGxỉu, ph9jqQnDXdải không?"
Geo4p4rWnEGrge n9jqQnDXdói mạ4p4rWnEGnh mẽ:
"Quên chuyệnEtdb Etdbđó 9jqQnDXdđi, H4p4rWnEGarry. Có9jqQnDXd một9jqQnDXd lầnEtdb 9jqQnDXdba phEtdbải đ4p4rWnEGi 9jqQnDXd tới9jqQnDXd nh9jqQnDXdà n9jqQnDXdgục AzkabaEtdbn, nh4p4rWnEGớ khEtdbông Fre4p4rWnEGd? BEtdba Etdbnói 9jqQnDXdđó làEtdb nơi9jqQnDXd 4p4rWnEGtồi Etdbtệ 4p4rWnEGnhứt màEtdb 4p4rWnEG Etdbông từnEtdbg bi9jqQnDXdết đếnEtdb. B9jqQnDXda tEtdbrở 4p4rWnEGvề nhà9jqQnDXd tEtdbay c4p4rWnEGhân ru4p4rWnEGn rẩy9jqQnDXd Etdbrồi phEtdbát bệnhEtdb lEtdbuôn 9jqQnDXd mà.9jqQnDXd.. 9jqQnDXdMấy viên9jqQnDXd g9jqQnDXdiám ngục4p4rWnEG AzkaEtdbban hú9jqQnDXdt hếEtdbt niềm4p4rWnEG 4p4rWnEGvui khỏ9jqQnDXdi cá9jqQnDXdi 9jqQnDXdnhà ngục4p4rWnEG đó.4p4rWnEG Ở4p4rWnEG Etdb tro4p4rWnEGng đó,Etdb hầuEtdb n4p4rWnEGhư tấEtdbt cả9jqQnDXd cá4p4rWnEGc tEtdbù 9jqQnDXdnhân 4p4rWnEGngục 9jqQnDXdAzkaban đều9jqQnDXd phátEtdb điên4p4rWnEG 4p4rWnEGlên Etdb hết."
Fre9jqQnDXdd đổiEtdb đề9jqQnDXd tài:
"Ừ, đểEtdb cEtdboi th9jqQnDXdằng Mal4p4rWnEGfoy Etdbsẽ vu9jqQnDXdi Etdbnhư tEtdbhế nEtdbào sEtdbau Etdb trậ9jqQnDXdn Quiddit4p4rWnEGch Etdbđầu ti9jqQnDXdên. N4p4rWnEGhớ kEtdbhông? 4p4rWnEGTrận 4p4rWnEGQuidditch 9jqQnDXdđầu m9jqQnDXdùa 4p4rWnEGlà trận4p4rWnEG gi9jqQnDXdữa Etdb độiEtdb n4p4rWnEGhà 9jqQnDXdGryffindor và9jqQnDXd 9jqQnDXdnhà Slytherin."
Lần duEtdby nhEtdbứt m4p4rWnEGà Ha4p4rWnEGrry vEtdbà MaEtdblfoy đ9jqQnDXdối 4p4rWnEGđầu nh4p4rWnEGau 4p4rWnEG tEtdbrong một4p4rWnEG Etdbtrận Quid9jqQnDXdditch Etdbcũng lEtdbà lầnEtdb MalfEtdboy 9jqQnDXdđã bịt4p4rWnEGhua Etdbte 4p4rWnEGtua x4p4rWnEGiểng 4p4rWnEG 4p4rWnEGliểng. 9jqQnDXdNhớ lEtdbại trậ9jqQnDXdn đó,9jqQnDXd HEtdbarry Etdbthấy phấnEtdb khở4p4rWnEGi lêEtdbn chú9jqQnDXdt đỉEtdbnh, bèn4p4rWnEG t9jqQnDXdự 4p4rWnEGlấy 9jqQnDXd chEtdbo mì9jqQnDXdnh mấy9jqQnDXd k4p4rWnEGhúc xEtdbúc xí4p4rWnEGch v9jqQnDXdà Etdbcà chEtdbua chiên.
Hermione cònEtdb mEtdbải ngh4p4rWnEGiên cứuEtdb cái4p4rWnEG thờiEtdb k9jqQnDXdhóa biểu9jqQnDXd mớ9jqQnDXdi củaEtdb mình.9jqQnDXd 9jqQnDXdCô b9jqQnDXdé m9jqQnDXdừng rỡEtdb k4p4rWnEGêu lên:
"Ôi, 4p4rWnEGhay 9jqQnDXdquá! 9jqQnDXdTụi mìEtdbnh bắtEtdb Etdbđầu học4p4rWnEG mấy4p4rWnEG mEtdbôn mới4p4rWnEG 9jqQnDXdngay h4p4rWnEGôm nay."
Ron 4p4rWnEGngó qu9jqQnDXda 9jqQnDXdvai Her4p4rWnEGmione 4p4rWnEGđọc k4p4rWnEGé, m9jqQnDXdặt m4p4rWnEGày nghiêm9jqQnDXd tranEtdbg hẳn9jqQnDXd ra4p4rWnEG. NEtdbó nói:
"9jqQnDXdHermione Etdbơi, ngư4p4rWnEGời 9jqQnDXdta l4p4rWnEGàm rEtdbối ben4p4rWnEGg 4p4rWnEGcái thời4p4rWnEG 4p4rWnEG khóa4p4rWnEG biểEtdbu củ4p4rWnEGa 9jqQnDXdbồ Etdbrồi. CoEtdbi nè,9jqQnDXd họ4p4rWnEG xế9jqQnDXdp c9jqQnDXdho bồEtdb tớiEtdb m9jqQnDXdười 9jqQnDXdmôn họEtdbc một4p4rWnEG ng9jqQnDXdày. Etdb Làm4p4rWnEG Etdbgì c9jqQnDXdó đủ4p4rWnEG 4p4rWnEGthời giờ."
"Mình sẽ9jqQnDXd xo4p4rWnEGay 4p4rWnEGsở. Mì4p4rWnEGnh đãEtdb dà9jqQnDXdn xế9jqQnDXdp xo9jqQnDXdng vớ9jqQnDXdi 4p4rWnEGgiáo sư9jqQnDXd Mc9jqQnDXdGonagall rồi."
Ron vẫ9jqQnDXdn cười,9jqQnDXd nói:
"Nhưn4p4rWnEGg m4p4rWnEGà Etdbcoi 4p4rWnEGnè, bEtdbồ tEtdbhấy Etdbthời kEtdbhóa biểuEtdb sángEtdb 4p4rWnEGnay 4p4rWnEGkhông? Chí9jqQnDXdn gi4p4rWnEGờ m9jqQnDXdôn Tiê4p4rWnEGn tr4p4rWnEGi. VàEtdb 9jqQnDXdngay p4p4rWnEGhía dưới,4p4rWnEG chEtdbín giEtdbờ, Muggle-h4p4rWnEGọc. Và..."
Ron cEtdbhồm 9jqQnDXdtới, Etdbghé sEtdbát cEtdbái thờiEtdb k4p4rWnEGhóa b9jqQnDXdiểu 4p4rWnEGhơn, v4p4rWnEGẻ không9jqQnDXd 4p4rWnEGthể 4p4rWnEGnào Etdbtin được:
"Coi n9jqQnDXdè, ng4p4rWnEGay dưEtdbới dòEtdbng đóEtdb: môn4p4rWnEG Số9jqQnDXd học,Etdb cEtdbũng 4p4rWnEG ch4p4rWnEGín giờ.4p4rWnEG Ý9jqQnDXd mình9jqQnDXd nói4p4rWnEG là9jqQnDXd mìn4p4rWnEGh biết9jqQnDXd b9jqQnDXdồ giỏi,Etdb HermioEtdbne 4p4rWnEGà, nhưn9jqQnDXdg kh9jqQnDXdông Etdbai có4p4rWnEG 4p4rWnEG thể9jqQnDXd giỏEtdbi đ4p4rWnEGến n9jqQnDXdhư vậy.9jqQnDXd Là4p4rWnEGm 9jqQnDXdsao cù9jqQnDXdng một9jqQnDXd lúc9jqQnDXd m4p4rWnEGà Etdbbồ c9jqQnDXdó thể4p4rWnEG học9jqQnDXd ở4p4rWnEG 4p4rWnEGba lớ4p4rWnEGp Etdb chứ?"
Hermione 4p4rWnEGnói 4p4rWnEGcộc lốc:
"Đừng c4p4rWnEGó ngu4p4rWnEG. D4p4rWnEGĩ nhiên4p4rWnEG m4p4rWnEGình sẽ9jqQnDXd không4p4rWnEG nEtdbgồi 4p4rWnEGhọc ở4p4rWnEG tron4p4rWnEGg cEtdbả 4p4rWnEGba 4p4rWnEGlớp cùng4p4rWnEG 4p4rWnEGmột lúc."
"VậyEtdb thì..."
4p4rWnEGHermione ngEtdbắt lời:
"Làm Etdbơn đưa9jqQnDXd g9jqQnDXdiùm m9jqQnDXdình hũEtdb mứt."
"Nhưng..."
4p4rWnEGHermione g9jqQnDXdắt lên:
"Ôi, R4p4rWnEGon ơ4p4rWnEGi, 4p4rWnEGnếu thờiEtdb kh4p4rWnEGóa biEtdbểu c4p4rWnEGủa mì4p4rWnEGnh 4p4rWnEGhơi đầy4p4rWnEG 9jqQnDXd một9jqQnDXd chút9jqQnDXd thì9jqQnDXd mắ9jqQnDXdc 9jqQnDXdmớ gì4p4rWnEG tớEtdbi bồ4p4rWnEG hả?9jqQnDXd MìnhEtdb 9jqQnDXdđã n4p4rWnEGói với4p4rWnEG bồ4p4rWnEG rồi,4p4rWnEG mìn4p4rWnEGh đã4p4rWnEG dànEtdb 9jqQnDXd xếpEtdb x4p4rWnEGong hEtdbết v9jqQnDXdới gEtdbiáo s9jqQnDXdư McGonagal4p4rWnEGl rồi!"
Vừa Etdblúc đó,Etdb l4p4rWnEGão Ha9jqQnDXdgrid b9jqQnDXdước vàEtdbo Đại4p4rWnEG SEtdbảnh đư4p4rWnEGờng. 4p4rWnEG LEtdbão mặcEtdb cá9jqQnDXdi áo4p4rWnEG kh9jqQnDXdoác dài4p4rWnEG bằng4p4rWnEG lô4p4rWnEGng cEtdbhuột chũ4p4rWnEGi, 9jqQnDXdvà l9jqQnDXdão cứEtdb lơEtdb đ4p4rWnEGễnh vEtdbung Etdb vẫEtdby xác9jqQnDXd mộ4p4rWnEGt 4p4rWnEGcon chồn9jqQnDXd hôi4p4rWnEG tro9jqQnDXdng b9jqQnDXdàn ta4p4rWnEGy t9jqQnDXdo kếc9jqQnDXdh xù4p4rWnEG của9jqQnDXd mình.
T4p4rWnEGrên đường9jqQnDXd 9jqQnDXdđi tới9jqQnDXd b4p4rWnEGàn giáEtdbo viênEtdb, Etdblão dEtdbừng 4p4rWnEGbước Etdbnói với4p4rWnEG bọn4p4rWnEG trẻ:
"Ổn cảEtdb chứEtdb 4p4rWnEGhả? Các4p4rWnEG cháEtdbu l9jqQnDXdà n4p4rWnEGhững học9jqQnDXd 9jqQnDXdtrò tron4p4rWnEGg Etdb lớpEtdb họcEtdb đầ4p4rWnEGu 9jqQnDXdtiên 9jqQnDXdmà bácEtdb đượcEtdb dạ4p4rWnEGy đ9jqQnDXdó nEtdbghe! L4p4rWnEGớp bắ9jqQnDXdt đầu4p4rWnEG n4p4rWnEGgay sa9jqQnDXdu bEtdbữa 9jqQnDXdăn 4p4rWnEG trưaEtdb! BácEtdb phảiEtdb thức4p4rWnEG dậy4p4rWnEG Etdbtừ lú9jqQnDXdc nămEtdb giờ4p4rWnEG s4p4rWnEGáng 4p4rWnEGđể chuẩnEtdb bị9jqQnDXd mọiEtdb t4p4rWnEGhứ sẵ9jqQnDXdn 9jqQnDXd sàng...Etdb HEtdby vọ4p4rWnEGng đ4p4rWnEGâu đãEtdb vô4p4rWnEG đó4p4rWnEG rồi...9jqQnDXd Etdbbác đây,Etdb mộtEtdb Etdbthầy giáo4p4rWnEG... t9jqQnDXdhiệt 9jqQnDXd tình..."
Lão n9jqQnDXdgoác mi4p4rWnEGệng cười4p4rWnEG 4p4rWnEGtoe toEtdbét với4p4rWnEG bọEtdbn trẻ4p4rWnEG và4p4rWnEG đEtdbi t4p4rWnEGiếp tớEtdbi bànEtdb ăn9jqQnDXd 9jqQnDXddành c9jqQnDXdho giEtdbáo viên4p4rWnEG, vẫEtdbn vun9jqQnDXdg vẩyEtdb xá9jqQnDXdc co4p4rWnEGn chồnEtdb hôi.
Vớ9jqQnDXdi mộ9jqQnDXdt chú9jqQnDXdt 4p4rWnEGlo âuEtdb tronEtdbg g4p4rWnEGiọng Etdbnói, REtdbon tEtdbhắc mắc:
"K9jqQnDXdhông 4p4rWnEGbiết Etdbbác ấyEtdb Etdbchuẩn bịEtdb 9jqQnDXdsẵn Etdbsàng c9jqQnDXdái g9jqQnDXdì 4p4rWnEGlà 9jqQnDXdcái gì9jqQnDXd nhỉ?"
Sảnh 9jqQnDXdĐường Etdbbắt đầ9jqQnDXdu vắn4p4rWnEGg bớt4p4rWnEG kEtdbhi mEtdbọi người9jqQnDXd Etdblục 4p4rWnEGtục đến4p4rWnEG lớEtdbp học4p4rWnEG Etdbđầu tiê9jqQnDXdn củaEtdb mì9jqQnDXdnh. RoEtdbn 4p4rWnEGxem tEtdbhời khóa4p4rWnEG biểu9jqQnDXd của4p4rWnEG nó:
"Tụi m4p4rWnEGình 9jqQnDXdphải Etdbđi 9jqQnDXdthôi, đ9jqQnDXdể coi9jqQnDXd, lớEtdbp TiênEtdb trEtdbi ở9jqQnDXd 9jqQnDXdtầng Etdbtrên cùnEtdbg của9jqQnDXd T9jqQnDXdháp 4p4rWnEGBắc. Tụi9jqQnDXd mìnEtdbh sẽEtdb mất9jqQnDXd mEtdbười pEtdbhút mớ4p4rWnEGi đến4p4rWnEG đ4p4rWnEGược nơ9jqQnDXdi đó..."
Ba đ9jqQnDXdứa v9jqQnDXdội v4p4rWnEGàng ă4p4rWnEGn 9jqQnDXdcho xoEtdbng 4p4rWnEGbữa điểm9jqQnDXd tâm,9jqQnDXd chào9jqQnDXd 4p4rWnEG tạm4p4rWnEG biệtEtdb Fr4p4rWnEGed 9jqQnDXdvà George9jqQnDXd, 9jqQnDXdrồi đ4p4rWnEGi trởEtdb ra9jqQnDXd, 4p4rWnEGbăng 9jqQnDXdqua SEtdbảnh đườ9jqQnDXdng. 9jqQnDXdKhi tEtdbụi nóEtdb 4p4rWnEG đEtdbi nganEtdbg Etdbbàn ăn9jqQnDXd 4p4rWnEGcủa nh9jqQnDXdà SlyEtdbtherin, 4p4rWnEGMalfoy l9jqQnDXdại biểu4p4rWnEG 9jqQnDXddiễn tr9jqQnDXdò nhEtdbái 9jqQnDXdmột cơ9jqQnDXdn 9jqQnDXd xEtdbỉu 9jqQnDXdnữa. Tiến9jqQnDXdg cườEtdbi r9jqQnDXdú lênEtdb đuổiEtdb 9jqQnDXdtheo 9jqQnDXdHarry và9jqQnDXdo t9jqQnDXdận tiềEtdbn sảnh.
Hành4p4rWnEG trình4p4rWnEG xuyên4p4rWnEG qu9jqQnDXda tEtdbòa lâEtdbu đài9jqQnDXd để4p4rWnEG đ4p4rWnEGến 9jqQnDXdTháp Bắ4p4rWnEGc Etdb l9jqQnDXdà mộtEtdb h4p4rWnEGành tr9jqQnDXdình 9jqQnDXddài. Ha9jqQnDXdi nămEtdb 9jqQnDXdở HogwaEtdbrts Etdbchưa đủEtdb 9jqQnDXdđể b9jqQnDXdọn tEtdbrẻ biế4p4rWnEGt hếEtdbt 4p4rWnEG mọiEtdb 9jqQnDXdthứ 9jqQnDXdvề t9jqQnDXdòa 9jqQnDXdlâu đài:4p4rWnEG tr4p4rWnEGước đ4p4rWnEGây t9jqQnDXdụi 4p4rWnEGnó 4p4rWnEGchưa từn4p4rWnEGg đ9jqQnDXdược vào4p4rWnEG bên4p4rWnEG 4p4rWnEGtrong 9jqQnDXd TháEtdbp Bắc.
Tụi nhỏ4p4rWnEG Etdbtrèo 4p4rWnEGlên t9jqQnDXdới cầu4p4rWnEG th9jqQnDXdang 4p4rWnEGthứ bả4p4rWnEGy, đến4p4rWnEG mộEtdbt 4p4rWnEG đầu4p4rWnEG 9jqQnDXdcầu thEtdbang khôngEtdb thấEtdby qEtdbuen ch9jqQnDXdút nEtdbào, ở9jqQnDXd đ9jqQnDXdó kh4p4rWnEGông cEtdbó 4p4rWnEGcái gEtdbì khEtdbác n9jqQnDXdgoài 4p4rWnEG m4p4rWnEGột 9jqQnDXdbức tEtdbranh lớn4p4rWnEG vẽ4p4rWnEG mộtEtdb 4p4rWnEGbãi Etdbcỏ trố4p4rWnEGng 9jqQnDXdtrơ t9jqQnDXdreo trêEtdbn bức9jqQnDXd tườn9jqQnDXdg đ4p4rWnEGá, R4p4rWnEGon 4p4rWnEG vừa4p4rWnEG tEtdbhở Etdbhổn 9jqQnDXdhển vừa4p4rWnEG nói:
"Phải... Etdbcó... một..9jqQnDXd. lối...9jqQnDXd đi.4p4rWnEG.. 4p4rWnEGtắt... chứ!"
Herm4p4rWnEGione ngó9jqQnDXd x4p4rWnEGuống một4p4rWnEG 4p4rWnEGhành lan4p4rWnEGg v9jqQnDXdắng b4p4rWnEGên phải:
"Chắc làEtdb lEtdbối này."
Nhưng 4p4rWnEGRon nói:
"Không p9jqQnDXdhải đ9jqQnDXdâu. Đó9jqQnDXd Etdblà hướn9jqQnDXdg n4p4rWnEGam mà4p4rWnEG. MấyEtdb bồ9jqQnDXd nEtdbgó c9jqQnDXdoi, tụ4p4rWnEGi mình9jqQnDXd cEtdbó thể4p4rWnEG nhìEtdbn thấyEtdb 4p4rWnEGmột 9jqQnDXdmảng h4p4rWnEGồ nưEtdbớc 9jqQnDXdbên n9jqQnDXdgoài cửaEtdb 9jqQnDXdsổ kìa..."
Harry nEtdbgắm 9jqQnDXdbức tranh4p4rWnEG. 4p4rWnEGMột Etdbchú ngựEtdba lùn4p4rWnEG mEtdbũm mĩm,Etdb 9jqQnDXd lôEtdbng xEtdbám lốm9jqQnDXd đốmEtdb, vừEtdba mớEtdbi thon4p4rWnEGg donEtdbg dẫm9jqQnDXd lêEtdbn bãi9jqQnDXd cỏ4p4rWnEG v9jqQnDXdà th4p4rWnEGơ thẩn9jqQnDXd nhấm9jqQnDXd 9jqQnDXd nháp4p4rWnEG c4p4rWnEGỏ xaEtdbnh. EtdbTuy đã9jqQnDXd q4p4rWnEGuen 9jqQnDXdvới việ4p4rWnEGc 4p4rWnEGcác nhâ9jqQnDXdn 9jqQnDXdvật 4p4rWnEGtrong nhữnEtdbg bức4p4rWnEG 4p4rWnEGtranh ởEtdb Etdb tr4p4rWnEGường Hogw4p4rWnEGarts c9jqQnDXdứ dEtdbi chuyểEtdbn 9jqQnDXdlung tu9jqQnDXdng và9jqQnDXd thEtdbỉnh tho4p4rWnEGảng b9jqQnDXdỏ k9jqQnDXdhung tr9jqQnDXdanh mEtdbà 4p4rWnEG đ4p4rWnEGi 9jqQnDXdthăm 4p4rWnEGviếng lEtdbẫn n9jqQnDXdhau, nhưng9jqQnDXd H4p4rWnEGarry vẫ9jqQnDXdn cứEtdb khoá9jqQnDXdi n9jqQnDXdhìn c4p4rWnEGhúng. EtdbMột lá4p4rWnEGt Etdb 9jqQnDXdsau, m9jqQnDXdột hi4p4rWnEGệp sĩEtdb l9jqQnDXdùn bè9jqQnDXd b9jqQnDXdè mặEtdbc 9jqQnDXdbộ áoEtdb gEtdbiáp 4p4rWnEGcứ k9jqQnDXdêu x9jqQnDXdủng xoẻngEtdb kh9jqQnDXdi 9jqQnDXdông bưEtdbớc 9jqQnDXd vEtdbào b9jqQnDXdức Etdbtranh, t4p4rWnEGheo sa4p4rWnEGu là4p4rWnEG c9jqQnDXdon ngự4p4rWnEGa lùnEtdb. Căn9jqQnDXd 4p4rWnEGcứ vàoEtdb dấ9jqQnDXdu Etdbvết cỏEtdb 4p4rWnEGdập cò4p4rWnEGn 4p4rWnEG d9jqQnDXdính Etdbở đầu9jqQnDXd gố4p4rWnEGi 9jqQnDXdcủa bộEtdb đồEtdb giápEtdb Etdbkim loạiEtdb 9jqQnDXdông đangEtdb mặc,Etdb 4p4rWnEGthì cEtdbó thểEtdb 9jqQnDXdnói chắcEtdb 9jqQnDXd 4p4rWnEGlà 9jqQnDXdông v9jqQnDXdừa té9jqQnDXd ngựa.
Nhìn 9jqQnDXdthấy 9jqQnDXdHarry, EtdbRon vàEtdb Hermion9jqQnDXde, 4p4rWnEGông 9jqQnDXdhiệp 9jqQnDXdsĩ Etdbgào lên:
4p4rWnEG"A! QuânEtdb bất9jqQnDXd Etdblương nEtdbào 4p4rWnEGdám 9jqQnDXdxâm nh9jqQnDXdập l4p4rWnEGãnh địa9jqQnDXd Etdb ri4p4rWnEGêng 4p4rWnEGcủa 9jqQnDXdta hảEtdb? Phải4p4rWnEG Etdbchăng cEtdbác 4p4rWnEGngươi đến9jqQnDXd cưEtdbời nhạo4p4rWnEG t9jqQnDXda n9jqQnDXdgã ngựa?4p4rWnEG H9jqQnDXdãy Etdbrút 9jqQnDXd g9jqQnDXdươm rEtdba, đồ4p4rWnEG bEtdbất lưEtdbơng, đồ9jqQnDXd chó!"
Ba đứaEtdb 4p4rWnEGnhỏ Etdbsửng sốt4p4rWnEG đ4p4rWnEGứng ngớ4p4rWnEG r9jqQnDXda n9jqQnDXdhìn ô4p4rWnEGng hEtdbiệp s9jqQnDXdĩ Etdb lùn4p4rWnEG đa4p4rWnEGng rútEtdb tha4p4rWnEGnh gưEtdbơm r4p4rWnEGa khỏi4p4rWnEG Etdbcái 9jqQnDXdvỏ kiEtdbếm 4p4rWnEGvà bắt4p4rWnEG 9jqQnDXdđầu vu4p4rWnEGng gEtdbươm 9jqQnDXdtrong 4p4rWnEG t4p4rWnEGay m9jqQnDXdột cáchEtdb hunEtdbg hă4p4rWnEGng, c4p4rWnEGòn ch4p4rWnEGân cẳnEtdbg Etdbthì nh9jqQnDXdảy l4p4rWnEGoi c9jqQnDXdhoi 4p4rWnEGtrong cơn9jqQnDXd giận4p4rWnEG 9jqQnDXd điên9jqQnDXd cuồEtdbng. Nhưng9jqQnDXd lưỡ4p4rWnEGi gươmEtdb quá9jqQnDXd 4p4rWnEGdài 9jqQnDXdso v4p4rWnEGới thEtdbân hìnhEtdb cụtEtdb ngEtdbủn 9jqQnDXdcủa 9jqQnDXdông, 9jqQnDXd tEtdbhành r9jqQnDXda 9jqQnDXdkhi ônEtdbg chém4p4rWnEG 9jqQnDXdmột đường9jqQnDXd gư9jqQnDXdơm áEtdbc 4p4rWnEGliệt thEtdbì đà9jqQnDXd gươEtdbm đEtdbi làEtdbm ôngEtdb mất4p4rWnEG Etdb cả4p4rWnEG thăngEtdb 9jqQnDXdbằng, téEtdb 4p4rWnEGlăn đEtdbùng, s9jqQnDXdấp m9jqQnDXdặt xEtdbuống bEtdbãi cỏ.
Harry tiế9jqQnDXdn tớ4p4rWnEGi 4p4rWnEGgần bức9jqQnDXd tEtdbranh hơn9jqQnDXd, nEtdbó hỏi:
"Ông có4p4rWnEG saEtdbo không?"
"Lùi l4p4rWnEGại! Q4p4rWnEGuân k4p4rWnEGhoác 4p4rWnEGlác đEtdbê tiện!Etdb EtdbLùi! Đ9jqQnDXdồ xỏ4p4rWnEG lá!"
Ông4p4rWnEG hiệp4p4rWnEG Etdbsĩ Etdblại n9jqQnDXdắm chặt4p4rWnEG th9jqQnDXdanh gươm,Etdb chốnEtdbg gưEtdbơm Etdb xuốn4p4rWnEGg đểEtdb đEtdbứng lên,9jqQnDXd nhưEtdbng lưỡi9jqQnDXd gưEtdbơm 4p4rWnEGlún sâu4p4rWnEG thêEtdbm vào9jqQnDXd lớp4p4rWnEG 4p4rWnEGcỏ, v4p4rWnEGà 9jqQnDXdkhi ôEtdbng 9jqQnDXd đứng9jqQnDXd dậy4p4rWnEG đ4p4rWnEGược rEtdbồi thìEtdb ch9jqQnDXdo d4p4rWnEGù đã9jqQnDXd c4p4rWnEGố gắ9jqQnDXdng 4p4rWnEGhết sứcEtdb mình,Etdb ông9jqQnDXd khônEtdbg t4p4rWnEGhể nà9jqQnDXdo Etdb rút9jqQnDXd lưỡiEtdb 4p4rWnEGgươm r4p4rWnEGa 9jqQnDXdđược nữa4p4rWnEG. Cuối9jqQnDXd cùEtdbng ô9jqQnDXdng ph4p4rWnEGải 4p4rWnEGtự quăEtdbng Etdbmình xuEtdbống 9jqQnDXdcỏ, Etdb đẩ4p4rWnEGy cá4p4rWnEGi mạng4p4rWnEG Etdbche mặt4p4rWnEG 4p4rWnEGtrên cáEtdbi 9jqQnDXdnón giápEtdb sắ9jqQnDXdt Etdbra 9jqQnDXdđể la4p4rWnEGu Etdbmồ hôEtdbi đang9jqQnDXd 4p4rWnEGrịn đầmEtdb 4p4rWnEG đìa.
Thừa dEtdbịp Etdbông hiệ4p4rWnEGp 4p4rWnEGsĩ 4p4rWnEGnghỉ mệt,9jqQnDXd HaEtdbrry ph9jqQnDXdân trần:
"Như vEtdbầy n9jqQnDXdè, tụi4p4rWnEG tôi4p4rWnEG đEtdbang 9jqQnDXdđi tì4p4rWnEGm ThápEtdb Bắc4p4rWnEG. C4p4rWnEGhắc 9jqQnDXdông Etdbđâu biế4p4rWnEGt ch9jqQnDXdỗ đóEtdb ở9jqQnDXd đâu9jqQnDXd hả?"
Cơn giận4p4rWnEG c9jqQnDXdủa 4p4rWnEGông Etdbhiệp Etdbsĩ dườnEtdbg nEtdbhư t4p4rWnEGan 4p4rWnEGbiến 4p4rWnEGđi Etdbtức thì.9jqQnDXd Ôn4p4rWnEGg l9jqQnDXdách cáchEtdb đứng4p4rWnEG d9jqQnDXdậy và4p4rWnEG dõngEtdb 9jqQnDXddạc hô:
"Một cuộc9jqQnDXd t4p4rWnEGruy tì4p4rWnEGm! HãyEtdb 9jqQnDXdtheo tEtdba, hEtdbỡi c4p4rWnEGác 4p4rWnEGbằng 9jqQnDXd Etdbhữu tEtdbhân 9jqQnDXdthiết! Chú9jqQnDXdng 9jqQnDXdta Etdbsẽ t4p4rWnEGìm Etdbra mục9jqQnDXd tiêEtdbu củEtdba cáEtdbc bạn,9jqQnDXd hoEtdbặc lEtdbà Etdbchúng 9jqQnDXd 4p4rWnEGta s9jqQnDXdẽ dũng4p4rWnEG cEtdbảm bEtdbỏ mEtdbạng vì9jqQnDXd 4p4rWnEGnhiệm vụ!"
Ông hiEtdbệp 9jqQnDXdsĩ lại4p4rWnEG m4p4rWnEGột l9jqQnDXdần nEtdbữa cEtdbố gắEtdbng rút4p4rWnEG t9jqQnDXdhanh 4p4rWnEG gươm4p4rWnEG Etdbra một4p4rWnEG Etdbcách không4p4rWnEG hiệ9jqQnDXdu quả4p4rWnEG, rồiEtdb 9jqQnDXdcố 9jqQnDXdtrèo lên4p4rWnEG co4p4rWnEGn ngEtdbựa mập,4p4rWnEG nhưng9jqQnDXd lEtdbại Etdb n4p4rWnEGgã 4p4rWnEGxuống. Ô9jqQnDXdng bènEtdb 4p4rWnEGkhí kEtdbhái 4p4rWnEGla to:
"Đà4p4rWnEGnh điEtdb bộEtdb 4p4rWnEGvậy, thEtdbưa quí4p4rWnEG ngài9jqQnDXd 4p4rWnEGvà quí4p4rWnEG 9jqQnDXdnương! 9jqQnDXdLên 9jqQnDXdđường! 9jqQnDXdTiến lên!"
Và, Etdbtrong bộEtdb 4p4rWnEGáo giá9jqQnDXdp sEtdbắt kêEtdbu xủng4p4rWnEG x4p4rWnEGoẻng ầm4p4rWnEG Etdbĩ, 9jqQnDXd ông9jqQnDXd Etdbta 4p4rWnEGchạy 4p4rWnEGvô cạnh9jqQnDXd trEtdbái cEtdbủa cEtdbái khunEtdbg tra4p4rWnEGnh v4p4rWnEGà bEtdbiến 9jqQnDXdmất 9jqQnDXdkhỏi cảnh9jqQnDXd t4p4rWnEGrí Etdb củ4p4rWnEGa b4p4rWnEGức tranh.
Ba đứa4p4rWnEG 9jqQnDXdnhỏ v4p4rWnEGội 4p4rWnEGvã cEtdbhạy theEtdbo ô9jqQnDXdng hiệp9jqQnDXd Etdbsĩ dọEtdbc Etdbhành 9jqQnDXd laEtdbng, căEtdbn cEtdbứ the9jqQnDXdo âEtdbm tEtdbhanh xủ4p4rWnEGng Etdbxoẻng Etdbphát r4p4rWnEGa 4p4rWnEGtừ bộ9jqQnDXd 9jqQnDXdáo 9jqQnDXdgiáp 4p4rWnEGcủa ôn4p4rWnEGg. 9jqQnDXd T9jqQnDXdhỉnh thoảng9jqQnDXd t9jqQnDXdụi nó4p4rWnEG nhìn4p4rWnEG thấyEtdb 9jqQnDXdông chạyEtdb ng9jqQnDXdang 9jqQnDXdqua m9jqQnDXdột bứ4p4rWnEGc tr4p4rWnEGanh Etdbở phíaEtdb 9jqQnDXd trước.
"Hãy Etdbcố 9jqQnDXdmà c9jqQnDXdan đảm4p4rWnEG Etdblên nhEtdbé, điề9jqQnDXdu 4p4rWnEGtệ n9jqQnDXdhứt cònEtdb chư9jqQnDXda Etdbxảy 9jqQnDXdra đâu!"
Ông h9jqQnDXdiệp s4p4rWnEGĩ g4p4rWnEGào toEtdb, và4p4rWnEG tEtdbụi Etdbnó thấy4p4rWnEG ôngEtdb tái9jqQnDXd Etdbxuất Etdb 9jqQnDXdhiện phí9jqQnDXda t4p4rWnEGrước mộ4p4rWnEGt nhóEtdbm cácEtdb b4p4rWnEGà mặc9jqQnDXd 9jqQnDXdváy 9jqQnDXdphồng vẻEtdb nhớEtdbn nhác4p4rWnEG. EtdbTranh c9jqQnDXdủa 9jqQnDXd 4p4rWnEGcác b4p4rWnEGà tre9jqQnDXdo trên4p4rWnEG Etdbvách củ4p4rWnEGa mộ9jqQnDXdt cầu4p4rWnEG tEtdbhang xoắ9jqQnDXdn chôn9jqQnDXdg chênh.
Harry, Ro4p4rWnEGn v9jqQnDXdà Her9jqQnDXdmione th4p4rWnEGở hổnEtdb Etdbhển Etdbtrèo l9jqQnDXdên 9jqQnDXd nhữn4p4rWnEGg bậ4p4rWnEGc thanEtdbg x4p4rWnEGoắn Etdbsít sa9jqQnDXdo, cà4p4rWnEGng lúEtdbc cà9jqQnDXdng tEtdbhấy chón9jqQnDXdg mặtEtdb hơn,Etdb ch4p4rWnEGo 4p4rWnEGđến Etdb khEtdbi Etdbnghe được9jqQnDXd tEtdbiếng Etdbnói Etdbrì rEtdbầm phíEtdba trênEtdb đầu,4p4rWnEG thì4p4rWnEG tụEtdbi n9jqQnDXdó bEtdbiết chắcEtdb mEtdbình 4p4rWnEG đã9jqQnDXd tớiEtdb Etdbđược lớp9jqQnDXd học.
Ông hiệp9jqQnDXd sĩEtdb bấyEtdb gEtdbiờ mEtdbới thEtdbò đầuEtdb vEtdbô bứcEtdb tr9jqQnDXdanh c9jqQnDXdủa mộEtdbt ông4p4rWnEG thầy4p4rWnEG t9jqQnDXdu có4p4rWnEG v4p4rWnEGẻ mặ4p4rWnEGt hEtdbết sEtdbức nhEtdbam hiểm4p4rWnEG, l9jqQnDXda lớn:
"Tạm bEtdbiệt! Tạm4p4rWnEG 9jqQnDXdbiệt nhéEtdb, cá4p4rWnEGc chiế4p4rWnEGn hữu9jqQnDXd 9jqQnDXdcủa ta4p4rWnEG! 9jqQnDXd B4p4rWnEGất Etdbcứ k4p4rWnEGhi nà4p4rWnEGo các9jqQnDXd bạn9jqQnDXd cần4p4rWnEG đếnEtdb một4p4rWnEG trái4p4rWnEG ti4p4rWnEGm ca4p4rWnEGo thượng9jqQnDXd vEtdbà nhữnEtdbg Etdbbắp thị9jqQnDXdt 9jqQnDXd sắt4p4rWnEG thé4p4rWnEGp, th4p4rWnEGì cứ4p4rWnEG tìm4p4rWnEG đếEtdbn Ngài4p4rWnEG Cadogan!"
Khi ông9jqQnDXd 4p4rWnEGhiệp Etdbsĩ biEtdbến đi4p4rWnEG rồi,9jqQnDXd REtdbon lầ9jqQnDXdm bầm:
"Ừ, chừngEtdb n4p4rWnEGào tụ4p4rWnEGi Etdbnày 9jqQnDXdcần đế9jqQnDXdn một9jqQnDXd ngưEtdbời gàn4p4rWnEG dở9jqQnDXd, t9jqQnDXdhế nà9jqQnDXdo tụi9jqQnDXd này9jqQnDXd cũ9jqQnDXdng 9jqQnDXdkêu 4p4rWnEGtới ông."
4p4rWnEGBa 9jqQnDXdđứa trè9jqQnDXdo Etdbnốt mấEtdby Etdbbậc thEtdbang cu9jqQnDXdối Etdbcùng, đặEtdbt 9jqQnDXd chânEtdb 9jqQnDXdlên 9jqQnDXdmột đầu9jqQnDXd cầu4p4rWnEG than9jqQnDXdg nh4p4rWnEGỏ x4p4rWnEGíu, ởEtdb đEtdbó hầuEtdb nh9jqQnDXdư Etdbcả 4p4rWnEGlớp họEtdbc Ti4p4rWnEGên trEtdbi đềuEtdb 9jqQnDXd đã9jqQnDXd tụEtdb 9jqQnDXdtập đ4p4rWnEGông đủ.Etdb KEtdbhông thấEtdby cánh9jqQnDXd Etdbcửa nào9jqQnDXd m4p4rWnEGở rEtdba từEtdb đầu4p4rWnEG cầEtdbu th4p4rWnEGang này.9jqQnDXd Etdb 4p4rWnEGRon hEtdbuých c4p4rWnEGùi chỏEtdb vEtdbô 4p4rWnEGHarry, chỉ9jqQnDXd l9jqQnDXdên trầ4p4rWnEGn 4p4rWnEGnhà, Etdbtrên đóEtdb c4p4rWnEGó 4p4rWnEGmột cá4p4rWnEGi giEtdbống 4p4rWnEG như4p4rWnEG Etdbcửa bẫy4p4rWnEG sậEtdbp hình9jqQnDXd tròn,9jqQnDXd 4p4rWnEGcó đính4p4rWnEG mộtEtdb 4p4rWnEGcái thEtdbể bàiEtdb b4p4rWnEGằng đ4p4rWnEGồng. H4p4rWnEGarry đọc:
"Sybill 4p4rWnEGTrelawney, giá4p4rWnEGo viên9jqQnDXd bEtdbộ m9jqQnDXdôn 4p4rWnEGTiên TrEtdbi 4p4rWnEGhọc... Là9jqQnDXdm 9jqQnDXdsao 9jqQnDXdtụi mình4p4rWnEG l9jqQnDXdên được4p4rWnEG tr9jqQnDXdên đó4p4rWnEG bâ9jqQnDXdy giờ?"
Như tEtdbhể Etdbđể 9jqQnDXdtrả lEtdbời câu9jqQnDXd h4p4rWnEGỏi củ4p4rWnEGa Harr4p4rWnEGy, cáEtdbnh cửaEtdb Etdb bẫ4p4rWnEGy 9jqQnDXdsập Etdbbỗng nh4p4rWnEGiên Etdbmở 9jqQnDXdra, v9jqQnDXdà mộEtdbt cái4p4rWnEG than9jqQnDXdg bằng4p4rWnEG bạc4p4rWnEG 9jqQnDXdđược t9jqQnDXdhả xuống9jqQnDXd nga4p4rWnEGy 9jqQnDXd bêEtdbn chânEtdb 9jqQnDXdHarry. Mọi9jqQnDXd ng9jqQnDXdười cEtdbhợt i9jqQnDXdm bặt.
Ron n9jqQnDXdhe r9jqQnDXdăng cười:
"Nh4p4rWnEGường 9jqQnDXdbồ lê9jqQnDXdn t4p4rWnEGrước đó."
Harry đàn9jqQnDXdh l4p4rWnEGeo Etdblên trướEtdbc tiênEtdb, bước9jqQnDXd vàEtdbo mEtdbột 4p4rWnEG 9jqQnDXdphòng họcEtdb trôEtdbng lạ9jqQnDXd lùn9jqQnDXdg nhấ9jqQnDXdt 9jqQnDXdtừ trư4p4rWnEGớc tớ4p4rWnEGi n9jqQnDXday. T9jqQnDXdhật ra9jqQnDXd, Etdbnó chẳng4p4rWnEG giốnEtdbg Etdb phònEtdbg họ9jqQnDXdc ch4p4rWnEGút x9jqQnDXdíu nàEtdbo hếtEtdb; 9jqQnDXdmà l4p4rWnEGại đâ4p4rWnEGu đóEtdb vừaEtdb giốngEtdb mEtdbột c9jqQnDXdái k4p4rWnEGho áp4p4rWnEG m4p4rWnEGái Etdb của9jqQnDXd m4p4rWnEGột cănEtdb nEtdbhà, vừa4p4rWnEG giố4p4rWnEGng m9jqQnDXdột Etdbcái tiệmEtdb trà4p4rWnEG kiểu4p4rWnEG x9jqQnDXdưa. 9jqQnDXdTrong phò4p4rWnEGng c9jqQnDXdó 4p4rWnEGít 4p4rWnEG nhứt9jqQnDXd h9jqQnDXdai 9jqQnDXdchục cáiEtdb bà9jqQnDXdn trònEtdb nhỏEtdb bàEtdby b4p4rWnEGiện lộEtdbn xộn,4p4rWnEG chun4p4rWnEGg quan4p4rWnEGh đặt9jqQnDXd mấyEtdb cáiEtdb 9jqQnDXd ghế9jqQnDXd bàEtdbnh 9jqQnDXdbọc vảiEtdb hoEtdba sặc4p4rWnEG sỡ9jqQnDXd 9jqQnDXdvà mấyEtdb cáEtdbi 4p4rWnEGgối nEtdbệm nhỏ9jqQnDXd mà4p4rWnEG dày.Etdb MọiEtdb 9jqQnDXdthứ được9jqQnDXd 4p4rWnEG 4p4rWnEGsoi 9jqQnDXdsáng Etdbbằng á9jqQnDXdnh đèn9jqQnDXd đỏ4p4rWnEG Etdbthắm. 4p4rWnEGTất cảEtdb m4p4rWnEGàn c9jqQnDXdửa s9jqQnDXdổ 4p4rWnEGđều kEtdbéo kí9jqQnDXdn Etdblại v9jqQnDXdà Etdb nhiều9jqQnDXd ngọnEtdb đèEtdbn được4p4rWnEG chụp4p4rWnEG kín4p4rWnEG bằ4p4rWnEGng Etdbnhững cá9jqQnDXdi khănEtdb quàn4p4rWnEGg đỏ4p4rWnEG sậEtdbm. EtdbCăn phòng9jqQnDXd Etdb ấ4p4rWnEGm mộtEtdb cá9jqQnDXdch ng9jqQnDXdột ngạt,4p4rWnEG và4p4rWnEG dướiEtdb 4p4rWnEGbệ 9jqQnDXdlò sưEtdbởi ch9jqQnDXdất đầEtdby nhó4p4rWnEGc các4p4rWnEG thứ,4p4rWnEG mộ9jqQnDXdt 4p4rWnEG ngọn4p4rWnEG lửa9jqQnDXd đan4p4rWnEGg đu4p4rWnEGn một4p4rWnEG c9jqQnDXdái 4p4rWnEGấm đ4p4rWnEGồng t4p4rWnEGo tướn9jqQnDXdg, t9jqQnDXdỏa r9jqQnDXda một4p4rWnEG thứ4p4rWnEG mùEtdbi hăng4p4rWnEG n4p4rWnEGồng 9jqQnDXd 4p4rWnEGđến phá9jqQnDXdt bệnh.9jqQnDXd EtdbMấy cái9jqQnDXd k4p4rWnEGệ đặtEtdb dọ9jqQnDXdc 9jqQnDXdbức tườ9jqQnDXdng tr9jqQnDXdòn qu9jqQnDXdây chất9jqQnDXd lộn9jqQnDXd xộn4p4rWnEG Etdb nhữngEtdb lôngEtdb 9jqQnDXdchim đầyEtdb bụ9jqQnDXdi b4p4rWnEGám, nEtdbhững mẩu9jqQnDXd nến9jqQnDXd c4p4rWnEGụt, nEtdbhiều xấp9jqQnDXd 9jqQnDXdbài Etdblá t4p4rWnEGe tuaEtdb, Etdb v4p4rWnEGô số4p4rWnEG nh4p4rWnEGững tráEtdbi cầuEtdb thủ4p4rWnEGy t4p4rWnEGinh ón4p4rWnEGg ánhEtdb bạ4p4rWnEGc, 4p4rWnEGvà cả9jqQnDXd mộ4p4rWnEGt đoàn9jqQnDXd q9jqQnDXduân Etdbtách 9jqQnDXd t9jqQnDXdrà hù9jqQnDXdng hậu.
4p4rWnEGCả 4p4rWnEGlớp đang4p4rWnEG tập4p4rWnEG trunEtdbg tr4p4rWnEGong p4p4rWnEGhòng quanh9jqQnDXd, mọi4p4rWnEG người4p4rWnEG nóEtdbi nănEtdbg thì4p4rWnEG thào9jqQnDXd. R9jqQnDXdon đế4p4rWnEGn sá4p4rWnEGt bên4p4rWnEG va4p4rWnEGi HEtdbarry, hỏi:
"Cô g4p4rWnEGiáo đâu?"
Thình lìEtdbnh mộ9jqQnDXdt giọ9jqQnDXdng 9jqQnDXdnói vọngEtdb r4p4rWnEGa từ9jqQnDXd bóng9jqQnDXd tối4p4rWnEG, một4p4rWnEG tEtdbhứ giọng4p4rWnEG m9jqQnDXdơ Etdbhồ nhỏ4p4rWnEG nhẹ:
"Chào c4p4rWnEGác tEtdbrò. Thật4p4rWnEG 4p4rWnEGhân hEtdbạnh đư9jqQnDXdợc g9jqQnDXdặp cáEtdbc trò4p4rWnEG t9jqQnDXdrong 9jqQnDXdthế giớ4p4rWnEGi vậEtdbt chất."
Ấn t4p4rWnEGượng c4p4rWnEGủa EtdbHarry ngEtdbay Etdblúc đ9jqQnDXdó làEtdb vềEtdb một9jqQnDXd loàiEtdb 9jqQnDXd 4p4rWnEGcôn trùEtdbng 9jqQnDXdto tướn4p4rWnEGg Etdbrực 4p4rWnEGrỡ. G9jqQnDXdiáo Etdbsư Trelawne4p4rWnEGy d4p4rWnEGi chuyể9jqQnDXdn 9jqQnDXdvào v9jqQnDXdùng 9jqQnDXdcó 4p4rWnEGánh 9jqQnDXd Etdblửa soi9jqQnDXd, và4p4rWnEG bọn9jqQnDXd 4p4rWnEGtrẻ nhậ4p4rWnEGn thấyEtdb 4p4rWnEGbà Etdbgiáo Etdbốm 9jqQnDXdcà 9jqQnDXdtong c4p4rWnEGà t4p4rWnEGeo, cặpEtdb mắ9jqQnDXdt kiến9jqQnDXdg 4p4rWnEG làEtdbm phEtdbóng đạEtdbi 9jqQnDXdđôi mắt4p4rWnEG củaEtdb Etdbbà t9jqQnDXdo Etdbhơn kí4p4rWnEGch tEtdbhước tự9jqQnDXd nhiê9jqQnDXdn r9jqQnDXdất nhi4p4rWnEGều lần,9jqQnDXd 9jqQnDXd vàEtdb Etdbbà quấnEtdb Etdbmột cái4p4rWnEG khă4p4rWnEGn choEtdbàng đầ9jqQnDXdu m4p4rWnEGỏng 9jqQnDXdcó dátEtdb t9jqQnDXdrang Etdbkim óEtdbng ánh.Etdb Quan4p4rWnEGh 9jqQnDXd cá4p4rWnEGi cổEtdb 4p4rWnEGmảnh Etdbkhảnh 4p4rWnEGcủa b4p4rWnEGà làEtdb Etdbvô Etdbsố nhữ4p4rWnEGng dây4p4rWnEG c9jqQnDXdhuyền v9jqQnDXdà 4p4rWnEGchuỗi hạt,4p4rWnEG c9jqQnDXdòn 9jqQnDXd cánh9jqQnDXd tayEtdb, bàn9jqQnDXd t4p4rWnEGay v9jqQnDXdà ngEtdbón 4p4rWnEGtay củ4p4rWnEGa bà4p4rWnEG t9jqQnDXdhì đeoEtdb Etdbđầy nEtdbhững v4p4rWnEGòng 9jqQnDXdvới nhẫn.9jqQnDXd EtdbBà 9jqQnDXd nói:
"Ngồi xuốnEtdbg đi9jqQnDXd c9jqQnDXdác trEtdbò, ngồ4p4rWnEGi xuốEtdbng nào."
Bọn trẻ4p4rWnEG Etdbvụng v4p4rWnEGề tr4p4rWnEGèo lê4p4rWnEGn mấyEtdb chEtdbiếc ghế4p4rWnEG b4p4rWnEGành 9jqQnDXdhoặc 4p4rWnEG n9jqQnDXdgồi lọEtdbt thỏmEtdb tron9jqQnDXdg 4p4rWnEGmấy cái9jqQnDXd gố9jqQnDXdi nệEtdbm. Harr9jqQnDXdy, R4p4rWnEGon vàEtdb EtdbHermione 4p4rWnEGcùng ng9jqQnDXdồi 9jqQnDXd qua9jqQnDXdnh mộ9jqQnDXdt cái9jqQnDXd Etdbbàn tròn.
Giáo s9jqQnDXdư TrEtdbelawney thEtdbì tự9jqQnDXd mình9jqQnDXd ngồiEtdb vàoEtdb mộEtdbt c9jqQnDXdái Etdbghế bEtdbành Etdbcó cánhEtdb đặtEtdb trước4p4rWnEG lò9jqQnDXd sưởi9jqQnDXd. Bà9jqQnDXd nói:
"ChàoEtdb mừEtdbng các9jqQnDXd tr4p4rWnEGò 9jqQnDXdđến vớ4p4rWnEGi 4p4rWnEGbộ m9jqQnDXdôn T4p4rWnEGiên 9jqQnDXdtri hEtdbọc. 9jqQnDXd T9jqQnDXdên cEtdbủa t9jqQnDXdôi là9jqQnDXd giáo4p4rWnEG Etdbsư Trelaw4p4rWnEGney. TrEtdbước đâyEtdb Etdbcó lẽ4p4rWnEG Etdbcác trò9jqQnDXd 9jqQnDXdchưa 9jqQnDXdtừng 4p4rWnEGgặp 4p4rWnEG t4p4rWnEGôi. V9jqQnDXdì tôi4p4rWnEG thấyEtdb n4p4rWnEGếu xuốn4p4rWnEGg 4p4rWnEGdưới thườ9jqQnDXdng x9jqQnDXduyên qu4p4rWnEGá thì9jqQnDXd b9jqQnDXda mEtdbớ 4p4rWnEGbon c4p4rWnEGhen chộn4p4rWnEG 4p4rWnEG rộnEtdb Etdbcủa cá4p4rWnEGi t4p4rWnEGrường 9jqQnDXdcó thể4p4rWnEG lEtdbàm mờEtdb đ4p4rWnEGi 9jqQnDXdNội Nhã4p4rWnEGn Etdbcủa tôi."
Không4p4rWnEG Etdbai 9jqQnDXdnói g9jqQnDXdì để4p4rWnEG đáp4p4rWnEG lạiEtdb Etdbcái Etdbthông bá4p4rWnEGo khá9jqQnDXdc 9jqQnDXd thường4p4rWnEG đ4p4rWnEGó. Giáo4p4rWnEG Etdbsư Trelaw4p4rWnEGney khéEtdbo lé9jqQnDXdo nhẹ4p4rWnEG nhàn4p4rWnEGg s4p4rWnEGửa l9jqQnDXdại cá4p4rWnEGi khăn9jqQnDXd choàngEtdb 9jqQnDXd rồi9jqQnDXd nó9jqQnDXdi tiếp:
"Vậy lEtdbà c9jqQnDXdác t9jqQnDXdrò đã9jqQnDXd cEtdbhọn họcEtdb Etdbmôn Ti4p4rWnEGên 9jqQnDXdtri, 9jqQnDXdbộ mEtdbôn 4p4rWnEG 4p4rWnEGkhó khăn4p4rWnEG nhứt4p4rWnEG 9jqQnDXdtrong cá9jqQnDXdc ng9jqQnDXdành n4p4rWnEGghệ 4p4rWnEGthuật Etdbhuyền b9jqQnDXdí. TôEtdbi muốnEtdb lưuEtdb ý9jqQnDXd các4p4rWnEG Etdb Etdbtrò nEtdbgay t4p4rWnEGừ Etdbbuổi ba4p4rWnEGn sơ9jqQnDXd là9jqQnDXd nế9jqQnDXdu cácEtdb t4p4rWnEGrò không9jqQnDXd Etdbcó Etdbcái EtdbNhìn, tEtdbhì tô4p4rWnEGi sẽ9jqQnDXd 9jqQnDXd chẳn4p4rWnEGg 4p4rWnEGthể dạy9jqQnDXd dEtdbỗ 9jqQnDXdcác tròEtdb được9jqQnDXd nEtdbhiều n9jqQnDXdhỏi g9jqQnDXdì Etdbcho 4p4rWnEGlắm. SácEtdbh 4p4rWnEGvở cũn4p4rWnEGg chẳn4p4rWnEGg Etdb giúEtdbp đỡ9jqQnDXd cáEtdbc 4p4rWnEGtrò b9jqQnDXdao nhiêEtdbu tronEtdbg 4p4rWnEGlĩnh 9jqQnDXdvực n9jqQnDXdày đâu..."
Ngh9jqQnDXde mấy9jqQnDXd câEtdbu này9jqQnDXd, EtdbHarry Etdbvà REtdbon cùng4p4rWnEG nh9jqQnDXde răng4p4rWnEG 4p4rWnEG c9jqQnDXdười v9jqQnDXdà liếcEtdb mắt9jqQnDXd nhìn4p4rWnEG HeEtdbrmione, côEtdb b4p4rWnEGé 4p4rWnEGtỏ 9jqQnDXdra sEtdbửng 9jqQnDXdsốt Etdbvề c9jqQnDXdái đEtdbiều l4p4rWnEGà 9jqQnDXdsách Etdb thì4p4rWnEG c4p4rWnEGũng 4p4rWnEGkhông gEtdbiúp íEtdbch Etdbgì t4p4rWnEGrong 4p4rWnEGviệc h9jqQnDXdọc bộ4p4rWnEG 9jqQnDXdmôn này.
"Nhiều Etdbphù thủy9jqQnDXd 4p4rWnEGvà Etdbpháp 4p4rWnEGsư, mặ9jqQnDXdc dùEtdb tài9jqQnDXd b9jqQnDXda 9jqQnDXdtrong 9jqQnDXd nhữnEtdbg l4p4rWnEGĩnh 9jqQnDXdvực như4p4rWnEG nổEtdb t4p4rWnEGo, 4p4rWnEGước 9jqQnDXdđoán giỏ9jqQnDXdi v9jqQnDXdà 4p4rWnEGbiến mấtEtdb đột4p4rWnEG Etdbngột, nhưn4p4rWnEGg vẫn9jqQnDXd 9jqQnDXd khôn4p4rWnEGg t4p4rWnEGhể 9jqQnDXdnào nhEtdbìn xuy4p4rWnEGên qEtdbua đượcEtdb những9jqQnDXd bíEtdb mậtEtdb bị4p4rWnEG c9jqQnDXdhe p9jqQnDXdhủ của9jqQnDXd tươ9jqQnDXdng 9jqQnDXd lai."
Đ4p4rWnEGôi mắt9jqQnDXd 9jqQnDXdto cộ9jqQnDXd m9jqQnDXdơ màn4p4rWnEGg 4p4rWnEGcủa giá9jqQnDXdo s4p4rWnEGư lướt4p4rWnEG từ4p4rWnEG gươ9jqQnDXdng mặt9jqQnDXd c9jqQnDXdăng th4p4rWnEGẳng 9jqQnDXdnày đếnEtdb g4p4rWnEGương 9jqQnDXdmặt Etdblo 9jqQnDXdâu 4p4rWnEGkhác củaEtdb l9jqQnDXdũ h4p4rWnEGọc tr9jqQnDXdò, bàEtdb tiế4p4rWnEGp tục:
"Đó l4p4rWnEGà thEtdbiên ph9jqQnDXdú, chỉEtdb dànEtdbh riên9jqQnDXdg cEtdbho Etdbmột íEtdbt ngườiEtdb mà9jqQnDXd thôi."
Bỗng nh9jqQnDXdiên Etdbbà nó9jqQnDXdi với9jqQnDXd Neville:
"Trò 9jqQnDXdnày, bEtdbà nội9jqQnDXd của4p4rWnEG 4p4rWnEGtrò c9jqQnDXdó Etdbkhỏe không?"
Neville suýEtdbt té9jqQnDXd l9jqQnDXdăn 4p4rWnEGra 9jqQnDXdkhỏi đốngEtdb g4p4rWnEGối 4p4rWnEGnệm m4p4rWnEGà 4p4rWnEGnó đanEtdbg ngồi.Etdb 4p4rWnEGNó 4p4rWnEGrun 9jqQnDXdrun 9jqQnDXdvì h9jqQnDXdoảng hồn:
"Dạ, c4p4rWnEGon 4p4rWnEGnghĩ bEtdbà cEtdbon kh4p4rWnEGỏe ạ."
Giáo 4p4rWnEGsư TreEtdblawney lắ9jqQnDXdc đầu,Etdb ánEtdbh lEtdbửa 4p4rWnEGphản 9jqQnDXdchiếu lấp9jqQnDXd lán9jqQnDXdh trêEtdbn đôi9jqQnDXd h9jqQnDXdoa taEtdbi ngọ9jqQnDXdc lụcEtdb bả9jqQnDXdo b9jqQnDXdà đ9jqQnDXdeo lủng9jqQnDXd lẳng:
"Nếu 9jqQnDXdtôi l9jqQnDXdà t9jqQnDXdrò, tEtdbhì tEtdbôi khô9jqQnDXdng 9jqQnDXddám Etdbchắc Etdbnhư Etdbvậy đâu."
Neville 9jqQnDXdnghẹn họng4p4rWnEG. Gi4p4rWnEGáo sư4p4rWnEG TrelEtdbawney vẫn9jqQnDXd Etdbđiềm nh4p4rWnEGiên tĩnhEtdb tại:
"Chúng t4p4rWnEGa sẽ9jqQnDXd ngEtdbhiên cứu4p4rWnEG những4p4rWnEG Etdbphương pháEtdbp c9jqQnDXdơ 9jqQnDXdbản Etdb của4p4rWnEG bộEtdb mô9jqQnDXdn T4p4rWnEGiên 4p4rWnEGTri Etdbtrong nămEtdb học9jqQnDXd nàyEtdb. Học4p4rWnEG kEtdbỳ m9jqQnDXdột s4p4rWnEGẽ d4p4rWnEGành để9jqQnDXd h4p4rWnEGọc cách9jqQnDXd 4p4rWnEG đEtdbọc 4p4rWnEGcác l9jqQnDXdá t9jqQnDXdrà. 9jqQnDXdHọc kỳEtdb 9jqQnDXdsau c4p4rWnEGhúng t4p4rWnEGa sẽ4p4rWnEG Etdbtiến tớiEtdb 9jqQnDXdmôn C9jqQnDXdoi ChEtdbỉ taEtdby. NhEtdbân Etdb 4p4rWnEGtiện 9jqQnDXdta bảoEtdb chEtdbo 9jqQnDXdtrò n9jqQnDXdày..." GiEtdbáo s4p4rWnEGư thì4p4rWnEGnh lìEtdbnh hướngEtdb cái9jqQnDXd nh4p4rWnEGìn vào9jqQnDXd Etdb Parvat4p4rWnEGi P9jqQnDXdatil. ".Etdb.. Hãy4p4rWnEG c9jqQnDXdoi chừnEtdbg 9jqQnDXdmột g4p4rWnEGã tóc9jqQnDXd đỏ."
Pa9jqQnDXdrvati kin4p4rWnEGh 4p4rWnEGngạc qu4p4rWnEGay 4p4rWnEGqua nhì4p4rWnEGn REtdbon Etdbđang ngồiEtdb bêEtdbn c9jqQnDXdạnh, rồiEtdb Etdbđẩy 4p4rWnEGghế cEtdbủa mì9jqQnDXdnh 4p4rWnEGxa r9jqQnDXda. Giáo9jqQnDXd sư9jqQnDXd Trelaw4p4rWnEGney vẫn9jqQnDXd tEtdbiếp tục:
9jqQnDXd"Trong học4p4rWnEG kỳEtdb mùEtdba hèEtdb tớiEtdb, cEtdbhúng tEtdba học9jqQnDXd 4p4rWnEGlên t9jqQnDXdới 9jqQnDXd b4p4rWnEGộ mô9jqQnDXdn nghiEtdbên 4p4rWnEGcứu tráiEtdb cầuEtdb ph9jqQnDXda lEtdbê 9jqQnDXd- ấy9jqQnDXd làEtdb Etdbsau kh9jqQnDXdi chú9jqQnDXdng 9jqQnDXdta đEtdbã hoànEtdb tất4p4rWnEG 9jqQnDXd đượcEtdb 4p4rWnEGmôn đoEtdbán điềmEtdb lửa.Etdb Thật4p4rWnEG Etdbkhông 9jqQnDXdmay làEtdb lớ4p4rWnEGp Etdbhọc của4p4rWnEG chú4p4rWnEGng 4p4rWnEGta sẽ9jqQnDXd bị4p4rWnEG tạmEtdb 9jqQnDXd ngưnEtdbg 4p4rWnEGvào thá9jqQnDXdng Etdbhai 9jqQnDXdvì mộtEtdb t9jqQnDXdrận c9jqQnDXdúm Etdbkhó chịu.Etdb Bả9jqQnDXdn t4p4rWnEGhân 9jqQnDXdta sẽ9jqQnDXd 9jqQnDXdbị mấtEtdb Etdb gi4p4rWnEGọng. 4p4rWnEGVà 9jqQnDXdvào khoảEtdbng Etdbgần 9jqQnDXdlễ 4p4rWnEGPhục SEtdbinh, Etdbmột 4p4rWnEGngười 4p4rWnEGtrong số9jqQnDXd chún4p4rWnEGg 9jqQnDXdta sEtdbẽ Etdb l9jqQnDXdìa 4p4rWnEGxa cEtdbhúng t9jqQnDXda vĩEtdbnh viễn."
Sau Etdblời t9jqQnDXdiên t4p4rWnEGri nà4p4rWnEGy là9jqQnDXd một4p4rWnEG khoảngEtdb i4p4rWnEGm lặnEtdbg cEtdbăng 4p4rWnEG thẳn9jqQnDXdg, n9jqQnDXdhưng gi4p4rWnEGáo sư9jqQnDXd TEtdbrelawney không4p4rWnEG 4p4rWnEGcó vẻEtdb 4p4rWnEGgì nhậnEtdb Etdbthấy điEtdbều đ9jqQnDXdó. Bà4p4rWnEG Etdbnói 4p4rWnEG 9jqQnDXdvới LaveEtdbnder Brown4p4rWnEG, người9jqQnDXd nEtdbgồi gần9jqQnDXd 4p4rWnEGbà nhứt4p4rWnEG Etdbvà 9jqQnDXdgần như4p4rWnEG 9jqQnDXdđã cEtdbo rúm4p4rWnEG lại9jqQnDXd Etdb tEtdbrong c9jqQnDXdái 9jqQnDXdghế bành:
"Trò Etdblàm ơ4p4rWnEGn đ4p4rWnEGưa ch4p4rWnEGo t9jqQnDXdôi cá9jqQnDXdi bìn4p4rWnEGh tr9jqQnDXdà b4p4rWnEGằng bạcEtdb lớEtdbn nhứt."
Lavender có9jqQnDXd vẻEtdb h9jqQnDXdú 4p4rWnEGvía, Etdbbèn 4p4rWnEGđứng d9jqQnDXdậy, lấy4p4rWnEG 9jqQnDXdcái ấmEtdb trà4p4rWnEG tổ9jqQnDXd cEtdbhảng Etdbtrên kệEtdb xuốn4p4rWnEGg và4p4rWnEG đ4p4rWnEGặt nó4p4rWnEG Etdblên 9jqQnDXdcái 4p4rWnEGbàn Etdbtrước 9jqQnDXdmặt gEtdbiáo sư9jqQnDXd Trelawney.
"Cám Etdbơn trò9jqQnDXd. Tì4p4rWnEGnh 9jqQnDXdcờ thôi,Etdb cá9jqQnDXdi đi4p4rWnEGều m4p4rWnEGà tEtdbrò đa4p4rWnEGng k4p4rWnEGhiếp sợ.9jqQnDXd.. cáiEtdb đ4p4rWnEGiều đóEtdb sẽEtdb xả9jqQnDXdy 9jqQnDXdra và9jqQnDXdo 4p4rWnEGthứ sEtdbáu, ngà4p4rWnEGy 4p4rWnEG16 tháng4p4rWnEG 10."
Lavender 4p4rWnEGrun 4p4rWnEGlẩy bẩy.
"Bây gEtdbiờ, tEtdbôi muốEtdbn các9jqQnDXd 9jqQnDXdtrò Etdbchia 9jqQnDXdra t4p4rWnEGhành 9jqQnDXdtừng 9jqQnDXd cặ9jqQnDXdp. Hãy4p4rWnEG lấEtdby 4p4rWnEGtách tr4p4rWnEGà Etdbở trEtdbên kệEtdb xuống4p4rWnEG, Etdbrồi lại9jqQnDXd đâEtdby Etdbta r4p4rWnEGót đầy4p4rWnEG tr9jqQnDXdà c4p4rWnEGho. Etdb XoEtdbng c9jqQnDXdác tr4p4rWnEGò ngồiEtdb xu4p4rWnEGống màEtdb u9jqQnDXdống; uốngEtdb đ4p4rWnEGến khEtdbi n9jqQnDXdào 9jqQnDXdchỉ còEtdbn lạ9jqQnDXdi b4p4rWnEGã 9jqQnDXdtrà 4p4rWnEG tEtdbrong 9jqQnDXdtách. Dùng4p4rWnEG taEtdby t9jqQnDXdrái súc9jqQnDXd bã9jqQnDXd trEtdbà tronEtdbg 9jqQnDXdtách Etdbba lần,4p4rWnEG rồi4p4rWnEG úpEtdb tác9jqQnDXdh Etdb 4p4rWnEGxuống dĩa;Etdb đợiEtdb chEtdbo trEtdbà Etdbkiệt đếnEtdb giọEtdbt nước4p4rWnEG cuối4p4rWnEG cùEtdbng 4p4rWnEGthì đ9jqQnDXdưa cEtdbái t4p4rWnEGách của4p4rWnEG Etdb m4p4rWnEGình c9jqQnDXdho bạn9jqQnDXd củaEtdb mìnhEtdb bó4p4rWnEGi. C9jqQnDXdác 9jqQnDXdtrò sẽ4p4rWnEG theEtdbo tran9jqQnDXdg 9jqQnDXd5 9jqQnDXdvà Etdb6 củaEtdb quyể9jqQnDXdn V9jqQnDXdén Etdb EtdbMàn Tươn9jqQnDXdg L9jqQnDXdai để9jqQnDXd dEtdbiễn dEtdbịch 9jqQnDXdý nghĩ9jqQnDXda nhữEtdbng d4p4rWnEGạng 9jqQnDXdbã trEtdbà. Tôi9jqQnDXd sẽ9jqQnDXd Etdbđi quan4p4rWnEGh 4p4rWnEG cá4p4rWnEGc trò9jqQnDXd đểEtdb giúpEtdb đỡ,9jqQnDXd Etdbhướng d4p4rWnEGẫn. Ôi4p4rWnEG, 4p4rWnEGcon ơi..."
Giáo 4p4rWnEGsư tóm9jqQnDXd lấ9jqQnDXdy cánh4p4rWnEG taEtdby 4p4rWnEGNeville, kEtdbéo nóEtdb đứng4p4rWnEG lên,
"... saEtdbu k9jqQnDXdhi 9jqQnDXdcon là4p4rWnEGm bể9jqQnDXd Etdbcái tá9jqQnDXdch Etdbđầu tiEtdbên, c4p4rWnEGon là4p4rWnEGm ơn9jqQnDXd c4p4rWnEGhọn một9jqQnDXd cEtdbái tách9jqQnDXd c9jqQnDXdó Etdbhoa v4p4rWnEGăn mEtdbàu xan4p4rWnEGh. Tôi9jqQnDXd thEtdbì h9jqQnDXdợp với4p4rWnEG m4p4rWnEGàu 9jqQnDXdhồng hơn."
Liền sa4p4rWnEGu đ9jqQnDXdó, Ne9jqQnDXdville vEtdbừa mớ9jqQnDXdi vóEtdbi lênEtdb kệ4p4rWnEG đểEtdb lấy9jqQnDXd 9jqQnDXd 4p4rWnEGtách tr4p4rWnEGà Etdbthì nghEtdbe mộtEtdb ti9jqQnDXdếng Etdbxoảng củ9jqQnDXda đồEtdb bể9jqQnDXd. Giá4p4rWnEGo 4p4rWnEGsư Trelawne4p4rWnEGy Etdbrảo bướcEtdb Etdb đEtdbến bê4p4rWnEGn Nev4p4rWnEGille, c4p4rWnEGầm tEtdbheo một4p4rWnEG c9jqQnDXdái đồ9jqQnDXd hốt9jqQnDXd r4p4rWnEGác v4p4rWnEGà chổi,4p4rWnEG Etdbrồi nói:
"Một tro4p4rWnEGng nhữngEtdb 4p4rWnEGcái m4p4rWnEGàu xanEtdbh la4p4rWnEGm ấ4p4rWnEGy, đúngEtdb rồi4p4rWnEG đó,4p4rWnEG con.9jqQnDXd.. 4p4rWnEGnếu c9jqQnDXdon khôngEtdb 9jqQnDXdphiền... cáEtdbm ơ4p4rWnEGn con..."
Khi tách9jqQnDXd Etdbtrà củaEtdb 9jqQnDXdHarry v9jqQnDXdà 9jqQnDXdRon đượcEtdb ró9jqQnDXdt Etdbđầy tr4p4rWnEGà 4p4rWnEG rồEtdbi, haEtdbi đứa4p4rWnEG q4p4rWnEGuay 9jqQnDXdtrở lại9jqQnDXd 4p4rWnEGbàn c4p4rWnEGủa mình,Etdb c9jqQnDXdố gắngEtdb uống4p4rWnEG t9jqQnDXdhật Etdbnhanh móEtdbn tEtdbrà 9jqQnDXd phỏng4p4rWnEG lưỡi9jqQnDXd ấy.Etdb Rồi4p4rWnEG Etdbtụi 4p4rWnEGnó Etdbsúc 4p4rWnEGcặn tràEtdb trEtdbong t4p4rWnEGách đúng9jqQnDXd nh4p4rWnEGư lEtdbời chEtdbỉ 4p4rWnEGdẫn Etdb của9jqQnDXd giá9jqQnDXdo sEtdbư T4p4rWnEGrelawney, r9jqQnDXdồi ú4p4rWnEGp ngược4p4rWnEG t9jqQnDXdách t4p4rWnEGrà xuống9jqQnDXd ch9jqQnDXdo ráEtdbo n9jqQnDXdước xon4p4rWnEGg đổ9jqQnDXdi 9jqQnDXd cEtdbho nEtdbhau để4p4rWnEG bói.
Cả haEtdbi đứ4p4rWnEGa đềEtdbu mở4p4rWnEG s4p4rWnEGách đến9jqQnDXd tran4p4rWnEGg 9jqQnDXd5 vEtdbà 9jqQnDXd6. EtdbRon nói:
"Đây rồi4p4rWnEG. B4p4rWnEGồ 9jqQnDXdthấy cáEtdbi gì9jqQnDXd ở4p4rWnEG tro9jqQnDXdng 9jqQnDXdtách trEtdbà 4p4rWnEGcủa mình?"
Harry đáp:
"Một mớEtdb chèm9jqQnDXd nhẹp9jqQnDXd mà4p4rWnEGu nâu."
Một làn4p4rWnEG 4p4rWnEGkhói tỏ9jqQnDXda mEtdbùi nồn9jqQnDXdg nặc4p4rWnEG t4p4rWnEGrong c9jqQnDXdăn phòngEtdb 9jqQnDXd chợ9jqQnDXdt k4p4rWnEGhiến Etdbcho HaEtdbrry t9jqQnDXdhấy 9jqQnDXdbuồn ngủ9jqQnDXd v9jqQnDXdà đờEtdb 9jqQnDXdđẫn Etdbđi. Tiế4p4rWnEGng giEtdbáo sư9jqQnDXd TrelaEtdbwney 9jqQnDXd Etdbkêu gọi4p4rWnEG sa9jqQnDXdu là9jqQnDXdn kEtdbhói Etdbtrà 4p4rWnEGmờ mịt:
"Các tr9jqQnDXdò hãEtdby 9jqQnDXdmở 4p4rWnEGrộng đầuEtdb óc4p4rWnEG ra4p4rWnEG, hã9jqQnDXdy đ4p4rWnEGể c9jqQnDXdho mắ9jqQnDXdt Etdbcủa mình9jqQnDXd nhìEtdbn xuyênEtdb q4p4rWnEGua Etdbcõi 9jqQnDXdtrần tục!"
Harry cố9jqQnDXd 4p4rWnEGgắng tậEtdbp 9jqQnDXdtrung. Sa9jqQnDXdu kh4p4rWnEGi t9jqQnDXdham khảo4p4rWnEG cuốn4p4rWnEG Vé4p4rWnEGn Mà4p4rWnEGn TươEtdbng Lai4p4rWnEG, nó9jqQnDXd nói:
"Đúng rồ4p4rWnEGi, bồ4p4rWnEG có4p4rWnEG mEtdbột dấu4p4rWnEG t4p4rWnEGhập hơi4p4rWnEG luEtdbng lay..4p4rWnEG. 4p4rWnEG nEtdbghĩa 4p4rWnEGlà bồEtdb 4p4rWnEGsắp Etdbphải trả4p4rWnEGi 4p4rWnEGqua "thử9jqQnDXd thách9jqQnDXd Etdbvà đa9jqQnDXdu 4p4rWnEGkhổ" Etdb- xEtdbin lEtdbỗi n4p4rWnEGghe 9jqQnDXd- 4p4rWnEG n9jqQnDXdhưng 9jqQnDXdcó một4p4rWnEG dấuEtdb 4p4rWnEGhiệu cóEtdb thểEtdb l9jqQnDXdà mEtdbặt trời.9jqQnDXd Để9jqQnDXd coi.Etdb.. Etdbnó c4p4rWnEGó n4p4rWnEGghĩa là4p4rWnEG "hạn9jqQnDXdh 4p4rWnEG phú4p4rWnEGc lớn4p4rWnEG"... 9jqQnDXdvậy lEtdbà 9jqQnDXdbồ 4p4rWnEGsắp 9jqQnDXdphải ch4p4rWnEGịu đ9jqQnDXdau kh4p4rWnEGổ nEtdbhưng 4p4rWnEGmà sEtdbẽ Etdbrất vui..."
Ron nói:
"Theo ýEtdb mEtdbình Etdbthì bồ9jqQnDXd Etdbcần phải9jqQnDXd đi9jqQnDXd kiểm9jqQnDXd t9jqQnDXdra lạ4p4rWnEGi cái4p4rWnEG 9jqQnDXdNội Nh9jqQnDXdãn 4p4rWnEGcủa bồ."
Cả Etdbhai đ4p4rWnEGứa phả9jqQnDXdi n9jqQnDXdén tiến4p4rWnEGg cười4p4rWnEG của4p4rWnEG mì4p4rWnEGnh lạiEtdb v9jqQnDXdì gi4p4rWnEGáo sư4p4rWnEG Trela4p4rWnEGwney đanEtdbg nhìnEtdb t9jqQnDXdrừng trừng4p4rWnEG về4p4rWnEG phí9jqQnDXda tụ9jqQnDXdi nó.
"Bây giờ9jqQnDXd đến9jqQnDXd phiê4p4rWnEGn mình..."
Ron ngó4p4rWnEG vôEtdb 4p4rWnEGcái Etdbtách Etdbcủa Harry9jqQnDXd, 4p4rWnEGtrán nEtdbó nhăn4p4rWnEG lại4p4rWnEG r9jqQnDXda điều9jqQnDXd sEtdbuy t9jqQnDXdư d4p4rWnEGữ lắm.
"Có 9jqQnDXdmột đốm9jqQnDXd trEtdbòn h4p4rWnEGơi giống9jqQnDXd một9jqQnDXd cá4p4rWnEGi nóEtdbn trái4p4rWnEG 4p4rWnEGdưa. KhônEtdbg chừn9jqQnDXdg bồ9jqQnDXd sắEtdbp làEtdbm vEtdbiệc 9jqQnDXdcho 4p4rWnEGBộ 9jqQnDXdPháp Thuật..."
Nó x9jqQnDXdoay 9jqQnDXdtách trEtdbà để4p4rWnEG n9jqQnDXdhìn ngượcEtdb lại.
"Nhưng4p4rWnEG 4p4rWnEGmà nhì4p4rWnEGn nh9jqQnDXdư vầEtdby 4p4rWnEGthì nó9jqQnDXd gi9jqQnDXdống mộ4p4rWnEGt Etdbtrái sồi9jqQnDXd 9jqQnDXdhơn... Etdbcái gì9jqQnDXd vậyEtdb ta?"
Ron d9jqQnDXdò cuố9jqQnDXdn Vén9jqQnDXd M9jqQnDXdàn Tương4p4rWnEG Lai.
"VEtdbàng tr9jqQnDXdời chEtdbo bấtEtdb ngờ."4p4rWnEG EtdbTuyệt cú9jqQnDXd mèo4p4rWnEG. B4p4rWnEGồ 4p4rWnEGcó th4p4rWnEGể c9jqQnDXdho mìn9jqQnDXdh m9jqQnDXdượn mộ9jqQnDXdt í4p4rWnEGt chứ?Etdb Ở4p4rWnEG đây9jqQnDXd c4p4rWnEGòn có4p4rWnEG c4p4rWnEGái gEtdbì nữaEtdb nè."
Ron 9jqQnDXdlại xoa4p4rWnEGy 4p4rWnEGcái tách4p4rWnEG tr4p4rWnEGà mộEtdbt lần9jqQnDXd nữa.
"Tr4p4rWnEGông giống4p4rWnEG như9jqQnDXd 4p4rWnEGmột co4p4rWnEGn thú.9jqQnDXd ỪEtdb, đúngEtdb Etdbrồi, cáiEtdb đầu9jqQnDXd t4p4rWnEGhú đâyEtdb... Etdbnó giốngEtdb mEtdbột c9jqQnDXdon h4p4rWnEGà mãEtdb... không,9jqQnDXd Etdbmột 4p4rWnEGcon cừu..."
Harry đEtdbể 9jqQnDXdbật r4p4rWnEGa m9jqQnDXdột tEtdbiếng 9jqQnDXdcười và9jqQnDXdo đEtdbúng lúcEtdb 4p4rWnEGgiáo 4p4rWnEGsư T9jqQnDXdrelawney đan9jqQnDXdg đảoEtdb quaEtdbnh Etdbnó. B9jqQnDXdà 9jqQnDXdnói với9jqQnDXd vEtdbẻ 4p4rWnEGquở Etdbmắng Ron:
"Đưa tô4p4rWnEGi Etdbxem nào,9jqQnDXd 9jqQnDXdtrò kia."
Giáo 9jqQnDXdsư rảoEtdb bướcEtdb đến,4p4rWnEG xoắnEtdb cá4p4rWnEGi t9jqQnDXdách củ9jqQnDXda Ha4p4rWnEGrry khỏi9jqQnDXd 4p4rWnEGtay Ro9jqQnDXdn, m4p4rWnEGọi ngư4p4rWnEGời trEtdbở Etdbnên Etdbim lặng,Etdb chEtdbờ xem.
"Giáo s9jqQnDXdư chămEtdb 4p4rWnEGchú 4p4rWnEGnhìn 9jqQnDXdvào cá9jqQnDXdi tách9jqQnDXd, Etdbxoay n4p4rWnEGó ngư9jqQnDXdợc ch4p4rWnEGiều ki9jqQnDXdm đồEtdbng hồ:
"Chim ưngEtdb... 9jqQnDXdcon yêu9jqQnDXd Etdbdấu ạ,9jqQnDXd c4p4rWnEGon c9jqQnDXdó một9jqQnDXd kEtdbẻ 9jqQnDXdtử thù."
Hermione Etdbthì 9jqQnDXdthầm hơi4p4rWnEG to:
"Nhưn9jqQnDXdg m4p4rWnEGà aEtdbi cũnEtdbg biết4p4rWnEG điều4p4rWnEG đó4p4rWnEG mà."
Giáo sEtdbư q9jqQnDXduay lạ4p4rWnEGi Etdbquắc mắt9jqQnDXd nhEtdbìn c4p4rWnEGô b9jqQnDXdé. HermioEtdbne vẫnEtdb nó4p4rWnEGi tiếp:
"Dạ, 9jqQnDXdai Etdbcũng biế9jqQnDXdt 9jqQnDXdmà. A4p4rWnEGi c4p4rWnEGũng 4p4rWnEGbiết cEtdbhuyện HarEtdbry và9jqQnDXd K4p4rWnEGẻ 9jqQnDXdmà 9jqQnDXdai cũngEtdb bi9jqQnDXdết l4p4rWnEGà a4p4rWnEGi đấy."
Harry vEtdbà R4p4rWnEGon cEtdbùng trố9jqQnDXd mEtdbắt n9jqQnDXdhìn Hermio9jqQnDXdne 9jqQnDXdvới sự4p4rWnEG Etdb ngạ9jqQnDXdc nhiên9jqQnDXd tr4p4rWnEGộn lẫEtdbn niềm9jqQnDXd t4p4rWnEGhán phục.Etdb Tụi9jqQnDXd nó4p4rWnEG c9jqQnDXdhưa b4p4rWnEGao g4p4rWnEGiờ ngh9jqQnDXde Her4p4rWnEGmione 4p4rWnEG nó9jqQnDXdi chuyệ4p4rWnEGn v9jqQnDXdới giáEtdbo viên4p4rWnEG bằng9jqQnDXd 4p4rWnEGcái giọngEtdb nhEtdbư vậyEtdb. Giáo9jqQnDXd s9jqQnDXdư Trel4p4rWnEGawney chEtdbọn 9jqQnDXd các4p4rWnEGh p9jqQnDXdhớt lờ4p4rWnEG Etdbcô b9jqQnDXdé. 9jqQnDXdBà lạ4p4rWnEGi hạ4p4rWnEG đ9jqQnDXdôi mEtdbắt t9jqQnDXdo 4p4rWnEGcộ c4p4rWnEGủa bà4p4rWnEG xuốnEtdbg cái9jqQnDXd tá9jqQnDXdch củ9jqQnDXda Etdb HarryEtdb, 9jqQnDXdvà tiếp4p4rWnEG tục4p4rWnEG 9jqQnDXdxoay trở4p4rWnEG cáiEtdb tách.
"Dùi cEtdbui... một9jqQnDXd cu4p4rWnEGộc 9jqQnDXdtấn côn4p4rWnEGg. 9jqQnDXdCon yêuEtdb Etdbdấu ơi9jqQnDXd, Etdbđây khôngEtdb pEtdbhải làEtdb mEtdbột tácEtdbh tràEtdb v4p4rWnEGui vẻEtdb lắm..."
Ron rụt4p4rWnEG r9jqQnDXdè thưa:
"Con nghĩEtdb 4p4rWnEGđó là9jqQnDXd Etdbcái nón4p4rWnEG tráiEtdb dưa."
"Đầu lâu9jqQnDXd... hiểm4p4rWnEG họa4p4rWnEG Etdbtrên đ9jqQnDXdường co9jqQnDXdn đi4p4rWnEG, 4p4rWnEGcon yêu9jqQnDXd ạ..."
Tất cả9jqQnDXd Etdbbọn Etdbtrẻ tEtdbrong lớpEtdb g9jqQnDXdiương mắt9jqQnDXd ngóEtdb giEtdbáo sEtdbư 4p4rWnEG TrelawnEtdbey vớiEtdb vEtdbẻ kin4p4rWnEGh hã4p4rWnEGi chếtEtdb khEtdbiếp điEtdb được.4p4rWnEG B9jqQnDXdà xoa9jqQnDXdy 4p4rWnEGcái tách4p4rWnEG lầ4p4rWnEGn cu4p4rWnEGối 9jqQnDXd cùEtdbng, Etdbhá hốc9jqQnDXd miệ9jqQnDXdng, rồi9jqQnDXd 9jqQnDXdthét lên.
Lại va9jqQnDXdng 9jqQnDXdlên m9jqQnDXdột ti4p4rWnEGếng xoản9jqQnDXdg 9jqQnDXdcủa đồ4p4rWnEG sứ4p4rWnEG bể9jqQnDXd; 4p4rWnEG 9jqQnDXdNeville vừa4p4rWnEG l4p4rWnEGàm tiê4p4rWnEGu c9jqQnDXdái t9jqQnDXdách t4p4rWnEGhứ 4p4rWnEGhai củ4p4rWnEGa nó.9jqQnDXd Giá9jqQnDXdo 4p4rWnEGsư Tre9jqQnDXdlawney ngồiEtdb 9jqQnDXd thụ4p4rWnEGp xu9jqQnDXdống mộtEtdb cáEtdbi g9jqQnDXdhế bàn4p4rWnEGh trEtdbống, 4p4rWnEGbàn t4p4rWnEGay 4p4rWnEGlóng lánEtdbh củ9jqQnDXda Etdbbà 9jqQnDXdđè lên4p4rWnEG p4p4rWnEGhía Etdb tráEtdbi t4p4rWnEGim mìEtdbnh v9jqQnDXdà mắEtdbt 4p4rWnEGbà nhEtdbắm 4p4rWnEGtịt lại.
"Ôi, c4p4rWnEGon tra4p4rWnEGi củEtdba tôi9jqQnDXd, 9jqQnDXdcon tr9jqQnDXdai yêu4p4rWnEG 4p4rWnEGdấu của4p4rWnEG tô9jqQnDXdi... không,Etdb 9jqQnDXdkhông n4p4rWnEGói r4p4rWnEGa thì9jqQnDXd 4p4rWnEGtốt hơn...Etdb 4p4rWnEGkhông, đừngEtdb hỏi9jqQnDXd tôi9jqQnDXd tEtdbhì hơn..."
Dean T4p4rWnEGhomas 4p4rWnEGlập tứcEtdb hỏi:
"Cái Etdbgì 9jqQnDXdvậy, 9jqQnDXdthưa g9jqQnDXdiáo sư?"
Mọi ng4p4rWnEGười b9jqQnDXdây g9jqQnDXdiờ đ9jqQnDXdã đứnEtdbg lên,9jqQnDXd 9jqQnDXdtừ t9jqQnDXdừ xú9jqQnDXdm 9jqQnDXdlại 9jqQnDXd đôngEtdb đEtdbúc 4p4rWnEGquanh 4p4rWnEGcái bà9jqQnDXdn 9jqQnDXdcủa Ha9jqQnDXdrry Etdbvà R4p4rWnEGon, é9jqQnDXdp sáEtdbt v9jqQnDXdô cái9jqQnDXd gEtdbhế 9jqQnDXdbành Etdbmà 4p4rWnEGgiáo 9jqQnDXd sư4p4rWnEG Trelawn4p4rWnEGey đangEtdb ngồ4p4rWnEGi, Etdbđể 4p4rWnEGngó vEtdbô tác9jqQnDXdh tEtdbrà c9jqQnDXdủa Harry.
Đôi m9jqQnDXdắt t4p4rWnEGo cộEtdb của4p4rWnEG g4p4rWnEGiáo 9jqQnDXdsư T9jqQnDXdrelawney bỗngEtdb mEtdbở 4p4rWnEGra đEtdbầy kEtdbịch tính:
4p4rWnEG"Con yêu9jqQnDXd ơi,Etdb co9jqQnDXdn có4p4rWnEG mộEtdbt Hu9jqQnDXdng tinh."
Harry hỏi9jqQnDXd lại:
"9jqQnDXdMột c4p4rWnEGái gìEtdb ạ?"
Nó Etdbcó thể4p4rWnEG nóEtdbi c4p4rWnEGhắc là9jqQnDXd kEtdbhông p9jqQnDXdhải cEtdbhỉ mộtEtdb 9jqQnDXdmình nó9jqQnDXd 4p4rWnEG kEtdbhông 9jqQnDXdbiết H4p4rWnEGung Etdbtinh 9jqQnDXdlà gEtdbì. 4p4rWnEGDean T9jqQnDXdhomas nhú4p4rWnEGn vaEtdbi với9jqQnDXd nó4p4rWnEG, EtdbLavender BrowEtdbn 9jqQnDXd t9jqQnDXdhì lộ4p4rWnEG 4p4rWnEGvẻ 9jqQnDXdbối r4p4rWnEGối. Nh4p4rWnEGưng r4p4rWnEGất 4p4rWnEGnhiều nhữn4p4rWnEGg 4p4rWnEGđứa khEtdbác th9jqQnDXdì r4p4rWnEGõ ràng9jqQnDXd Etdblà c4p4rWnEGó 4p4rWnEG Etdbbiết, chúng9jqQnDXd đều9jqQnDXd g4p4rWnEGiơ tEtdbay Etdblên b4p4rWnEGịt mi4p4rWnEGệng Etdbvới vEtdbẻ hoảngEtdb sEtdbợ 4p4rWnEGvô cùng.
Giáo 9jqQnDXdsư 9jqQnDXdTrelawney kêu9jqQnDXd to:
"Hung Etdbtinh chEtdbiếu, c4p4rWnEGon thEtdbân Etdbyêu 9jqQnDXdơi, c4p4rWnEGon bị4p4rWnEG 9jqQnDXdHung t9jqQnDXdinh chiếu!"
Trông giáEtdbo sưEtdb Trelawne4p4rWnEGy có9jqQnDXd v9jqQnDXdẻ bịEtdb kích9jqQnDXd 4p4rWnEGđộng đến9jqQnDXd n9jqQnDXdỗi HEtdbarry khô9jqQnDXdng thEtdbể Etdbnào hiểuEtdb đượ4p4rWnEGc. B9jqQnDXdà nói:
"Con m4p4rWnEGa ch4p4rWnEGó kh4p4rWnEGổng 4p4rWnEGlồ thườn9jqQnDXdg lảng4p4rWnEG vả9jqQnDXdng tro4p4rWnEGng 9jqQnDXd ngh4p4rWnEGĩa địa!Etdb EtdbCon tEtdbrai yEtdbêu ơi,Etdb Etdbđó Etdblà m4p4rWnEGột 4p4rWnEGđiềm dữ4p4rWnEG Etdb- đEtdbiềm dữEtdb tệEtdb hại9jqQnDXd nhEtdbứt Etdb- 9jqQnDXd điềEtdbm 4p4rWnEGchết chóc!"
Bao tEtdbử Harr4p4rWnEGy quặ9jqQnDXdn đau.4p4rWnEG C4p4rWnEGon cEtdbhó ấy9jqQnDXd, tr9jqQnDXdên 4p4rWnEGcái b4p4rWnEGìa 9jqQnDXd cEtdbủa cuốEtdbn Điềm4p4rWnEG 4p4rWnEGBáo Tử4p4rWnEG ThầEtdbn ở9jqQnDXd tiệmEtdb sác4p4rWnEGh EtdbPhú q4p4rWnEGuí Etdbvà Cơ9jqQnDXd hEtdbàn Etdb- 9jqQnDXdcon chEtdbó ấy,4p4rWnEG Etdbở 9jqQnDXd tr4p4rWnEGong 4p4rWnEGbóng tốiEtdb c4p4rWnEGủa đườ4p4rWnEGng MagEtdbnolia... L4p4rWnEGavender BrEtdbown cũnEtdbg đưa9jqQnDXd t9jqQnDXday b9jqQnDXdụm 9jqQnDXd miệ9jqQnDXdng 4p4rWnEGmình l4p4rWnEGại. Mọi9jqQnDXd 4p4rWnEGngười đ4p4rWnEGều nhìn4p4rWnEG Harry9jqQnDXd. M9jqQnDXdọi người,Etdb 4p4rWnEGngoại trừEtdb Hermio9jqQnDXdne. 9jqQnDXd C4p4rWnEGô Etdbbé đứng9jqQnDXd dậEtdby, đi4p4rWnEG vEtdbòng r4p4rWnEGa sEtdbau 9jqQnDXdcái g4p4rWnEGhế củ9jqQnDXda g4p4rWnEGiáo s9jqQnDXdư Trel9jqQnDXdawney, n4p4rWnEGói Etdbthẳng 9jqQnDXd thừng:
"Con khô9jqQnDXdng thấ4p4rWnEGy nEtdbó gi4p4rWnEGống H4p4rWnEGung ti4p4rWnEGnh chútEtdb nào."
Giáp sưEtdb Trelawn9jqQnDXdey dò9jqQnDXd x9jqQnDXdét Herm4p4rWnEGione 4p4rWnEGvới mộtEtdb v9jqQnDXdẻ Etdbcàng lú4p4rWnEGc càngEtdb 9jqQnDXdkhó ưa.
"Con th4p4rWnEGân y9jqQnDXdêu ạ,9jqQnDXd Etdbcon t9jqQnDXdha lỗiEtdb c4p4rWnEGho 4p4rWnEGta 9jqQnDXdkhi 4p4rWnEGta n4p4rWnEGói Etdb 4p4rWnEGra điều9jqQnDXd n4p4rWnEGày nhéEtdb, nhưn9jqQnDXdg 4p4rWnEGta nhậ9jqQnDXdn th9jqQnDXdấy r9jqQnDXdất 4p4rWnEGít tin4p4rWnEGh 9jqQnDXdhoa ph4p4rWnEGát tiếEtdbt quan9jqQnDXdh Etdb ngườ4p4rWnEGi Etdbcủa conEtdb. RấtEtdb Etdbít kh4p4rWnEGả Etdbnăng lĩn9jqQnDXdh Etdbhội đốiEtdb 9jqQnDXdvới 4p4rWnEGsự cộnEtdbg hưở4p4rWnEGng của9jqQnDXd tươ4p4rWnEGng 4p4rWnEG tai."
Seamus c9jqQnDXdứ hế4p4rWnEGt 9jqQnDXdngoẹo 9jqQnDXdđầu sanEtdbg bEtdbên n9jqQnDXdày lại4p4rWnEG ngEtdboẹo đEtdbầu saEtdbng b4p4rWnEGên kiaEtdb. NóEtdb nó9jqQnDXdi, mộEtdbt 9jqQnDXdcon m9jqQnDXdắt 4p4rWnEGnheo k9jqQnDXdhít lại:
"Nếu 4p4rWnEGmình nhìnEtdb n9jqQnDXdhư vầy4p4rWnEG 4p4rWnEGthì 4p4rWnEGnó g9jqQnDXdiống một9jqQnDXd Hun9jqQnDXdg tinh,"
Nó 4p4rWnEGnghiêng mìn4p4rWnEGh sanEtdbg bên9jqQnDXd 9jqQnDXdtrái nói9jqQnDXd tiếp:
Etdb"Nhưng Etdbnếu 9jqQnDXdnhìn t4p4rWnEGừ chỗEtdb Etdbnày thì4p4rWnEG lạiEtdb giống9jqQnDXd mEtdbột coEtdbn l4p4rWnEGừa hơn."
Harr9jqQnDXdy thấy9jqQnDXd cEtdbhính Etdbmình cũn9jqQnDXdg ngạcEtdb nh4p4rWnEGiên. 9jqQnDXdBây 9jqQnDXdgiờ Etdbkhông a9jqQnDXdi c4p4rWnEGó vEtdbẻ mu9jqQnDXdốn nhìnEtdb nEtdbó cả.4p4rWnEG NóEtdb nói:
"Chừng nàoEtdb cEtdbô vàEtdb cEtdbác bạn4p4rWnEG m9jqQnDXdới qu9jqQnDXdyết đ9jqQnDXdịnh xon4p4rWnEGg là9jqQnDXd tEtdbôi có9jqQnDXd sắp4p4rWnEG chEtdbết h4p4rWnEGay không?"
G4p4rWnEGiáo s9jqQnDXdư Trel9jqQnDXdawney Etdblên t9jqQnDXdiếng, b4p4rWnEGằng 4p4rWnEGgiọng nó9jqQnDXdi mơ9jqQnDXd hồ4p4rWnEG nhứ9jqQnDXdt củ4p4rWnEGa bà:
"Tôi Etdbcho 4p4rWnEGlà cEtdbhúng Etdbta Etdbnên 9jqQnDXdngưng bà9jqQnDXdi hEtdbọc ngà4p4rWnEGy hô9jqQnDXdm na9jqQnDXdy ở4p4rWnEG đây.9jqQnDXd Vâng.4p4rWnEG.. LEtdbàm ơn4p4rWnEG trEtdbả Etdblại đồ4p4rWnEG đạcEtdb Etdbvề đEtdbúng chỗ..."
Cả lớpEtdb lặng9jqQnDXd Etdblẽ mEtdbang m9jqQnDXdấy cái9jqQnDXd tá4p4rWnEGch đem9jqQnDXd trả4p4rWnEG 9jqQnDXdlại cEtdbho 9jqQnDXd giá4p4rWnEGo Etdbsư Tr9jqQnDXdelawney vEtdbà 4p4rWnEGthu 9jqQnDXddọn 4p4rWnEGsách 4p4rWnEGvở v9jqQnDXdô cặ9jqQnDXdp. N4p4rWnEGgay đến4p4rWnEG Ro4p4rWnEGn cũ4p4rWnEGng trEtdbánh 9jqQnDXd á4p4rWnEGnh mắtEtdb của4p4rWnEG Harry.
Giáo sưEtdb TEtdbrelawney 9jqQnDXdnói mộEtdbt cEtdbách Etdbyếu ớt:
"Hẹn đ9jqQnDXdến Etdbkhi chú4p4rWnEGng t9jqQnDXda gặpEtdb lại,Etdb phú4p4rWnEGc 9jqQnDXdlành Etdbcho 4p4rWnEGcác trò.9jqQnDXd Ôi4p4rWnEG, 9jqQnDXdcon y9jqQnDXdêu Etdbquí ơi..."
G9jqQnDXdiáo 9jqQnDXdsư chỉEtdb vào4p4rWnEG Neville:
"Lần4p4rWnEG sEtdbau Etdbcon 4p4rWnEGsẽ t4p4rWnEGrễ, c9jqQnDXdho nên4p4rWnEG c4p4rWnEGon hãy4p4rWnEG cố9jqQnDXd gắngEtdb 4p4rWnEGchăm 9jqQnDXdhơn đểEtdb the4p4rWnEGo cEtdbho kịp."
Harry, R9jqQnDXdon vàEtdb HermiEtdbone t9jqQnDXdrèo x9jqQnDXduống c4p4rWnEGái than9jqQnDXdg 4p4rWnEGdây 9jqQnDXd c4p4rWnEGủa giá4p4rWnEGo s4p4rWnEGư Tre4p4rWnEGlawney rồiEtdb xuốEtdbng cá9jqQnDXdi 4p4rWnEGcầu thanEtdbg xo9jqQnDXdắn, tron4p4rWnEGg 4p4rWnEGim l9jqQnDXdặng, rồ4p4rWnEGi 9jqQnDXd c9jqQnDXdùng đ9jqQnDXdi đế9jqQnDXdn lEtdbớp Biến9jqQnDXd của9jqQnDXd 9jqQnDXdgiáo 9jqQnDXdsư McGonag9jqQnDXdall. EtdbTụi n9jqQnDXdó mấ4p4rWnEGt nh4p4rWnEGiều thEtdbì giờ4p4rWnEG 9jqQnDXd t4p4rWnEGìm phEtdbòng họEtdbc đến9jqQnDXd 4p4rWnEGnỗi mặ9jqQnDXdc dùEtdb đ4p4rWnEGã rời4p4rWnEG l9jqQnDXdớp họcEtdb Tiên9jqQnDXd t4p4rWnEGri 4p4rWnEGkhá 9jqQnDXdsớm, mà4p4rWnEG k9jqQnDXdhi 9jqQnDXd bước9jqQnDXd vEtdbào phòEtdbng học9jqQnDXd mô4p4rWnEGn Biến,4p4rWnEG 9jqQnDXdthì cũngEtdb vừaEtdb lúc4p4rWnEG vEtdbào tiết4p4rWnEG học4p4rWnEG mới.
9jqQnDXdHarry ch9jqQnDXdọn m9jqQnDXdột 4p4rWnEGcái Etdbghế cu9jqQnDXdối Etdbphòng họEtdbc, c4p4rWnEGó 9jqQnDXdcảm 9jqQnDXd giácEtdb n4p4rWnEGhư thể9jqQnDXd nó4p4rWnEG đan4p4rWnEGg ngồi9jqQnDXd ở9jqQnDXd mEtdbột vị4p4rWnEG trí9jqQnDXd đượEtdbc chiếuEtdb sán4p4rWnEGg tEtdbập tru4p4rWnEGng; cả4p4rWnEG l9jqQnDXdớp 9jqQnDXd hEtdbình nhEtdbư c4p4rWnEGứ 9jqQnDXdphóng nhữ4p4rWnEGng 9jqQnDXdcái liếcEtdb t9jqQnDXdrộm về9jqQnDXd 4p4rWnEGphía nó4p4rWnEG, n9jqQnDXdhư thể9jqQnDXd nó9jqQnDXd sắEtdbp nEtdbgã Etdb lăn9jqQnDXd Etdbra cEtdbhết b4p4rWnEGất cứ9jqQnDXd l9jqQnDXdúc nà9jqQnDXdo. H4p4rWnEGarry hầuEtdb như9jqQnDXd Etdbkhông nEtdbghe giáoEtdb s9jqQnDXdư McGonag9jqQnDXdall 4p4rWnEG g4p4rWnEGiảng đượ4p4rWnEGc Etdbđiều gì9jqQnDXd về9jqQnDXd A4p4rWnEGmimagi 4p4rWnEG- những9jqQnDXd pEtdbhù thủ4p4rWnEGy c9jqQnDXdó 4p4rWnEGkhả năngEtdb biếnEtdb thànhEtdb 9jqQnDXd Etdbthú vậ9jqQnDXdt t9jqQnDXdheo 4p4rWnEGý muố4p4rWnEGn. NóEtdb 4p4rWnEGthậm 4p4rWnEGchí cũ4p4rWnEGng khônEtdbg nhìEtdbn k4p4rWnEGhi giá9jqQnDXdo Etdbsư McGonaga4p4rWnEGll 9jqQnDXd 9jqQnDXdtự biEtdbến mìEtdbnh 9jqQnDXdthành mEtdbột co9jqQnDXdn mèEtdbo mướp9jqQnDXd cò4p4rWnEGn dấu9jqQnDXd m4p4rWnEGắt kiếng9jqQnDXd quEtdbanh đôi4p4rWnEG mắ4p4rWnEGt nEtdbgay Etdb trư4p4rWnEGớc mặt4p4rWnEG bọEtdbn trẻ.
Khi 9jqQnDXdbà tEtdbrở Etdblại ng9jqQnDXduyên Etdbhình sEtdbau mộtEtdb tiếng4p4rWnEG n9jqQnDXdổ Etdbngắn 9jqQnDXdgọn "bụp4p4rWnEG" n9jqQnDXdho Etdbnhỏ, 4p4rWnEGbà l4p4rWnEGạ lùnEtdbg nhEtdbìn quaEtdbnh lũEtdb họ4p4rWnEGc trò:
"Thực tì4p4rWnEGnh thìEtdb hô9jqQnDXdm nEtdbay 9jqQnDXdtất 4p4rWnEGcả cá9jqQnDXdc cEtdbon bịEtdb 4p4rWnEGlàm s4p4rWnEGao 9jqQnDXd vậ4p4rWnEGy? EtdbKhông hẳn4p4rWnEG 9jqQnDXdcó 9jqQnDXdvấn Etdbđề, n4p4rWnEGhưng đâ4p4rWnEGy làEtdb lần9jqQnDXd 4p4rWnEGđầu Etdbtiên m9jqQnDXdà lớEtdbp họcEtdb k4p4rWnEGhông v4p4rWnEGỗ 9jqQnDXd taEtdby trưEtdbớc sự4p4rWnEG biến9jqQnDXd 9jqQnDXdhình củEtdba cô."
Đầu4p4rWnEG cEtdbủa mọi9jqQnDXd người9jqQnDXd lạ4p4rWnEGi h4p4rWnEGướng v4p4rWnEGề Harry4p4rWnEG, nhưng9jqQnDXd khônEtdbg a9jqQnDXdi nóiEtdb gì.4p4rWnEG EtdbThế rồi,4p4rWnEG Hermio4p4rWnEGne giơ9jqQnDXd tay:
"Thưa c4p4rWnEGô, Etdbtụi co9jqQnDXdn v9jqQnDXdừa mới9jqQnDXd họcEtdb lớ4p4rWnEGp Ti4p4rWnEGên tr4p4rWnEGi đ4p4rWnEGầu tiên9jqQnDXd củEtdba tụi9jqQnDXd cEtdbon, Etdbvà tụi4p4rWnEG Etdbcon đ9jqQnDXdã Etdbhọc Etdbbài Etdbbói lá4p4rWnEG tr9jqQnDXdà, và..."
Giáo s4p4rWnEGư 4p4rWnEGMcGonagall bỗng4p4rWnEG ng4p4rWnEGhiêm tran4p4rWnEGg lại:
"A, r9jqQnDXda vậy.Etdb Không9jqQnDXd cần9jqQnDXd 9jqQnDXdphải 9jqQnDXdnói Etdbthêm nữa,4p4rWnEG EtdbHermione Etdbà. C9jqQnDXdác t9jqQnDXdrò nói4p4rWnEG cEtdbho Etdbtôi nghEtdbe Etdbxem, a9jqQnDXdi tron4p4rWnEGg 9jqQnDXdsố cá9jqQnDXdc tEtdbrò 9jqQnDXdsẽ ch9jqQnDXdết 4p4rWnEGtrong năm4p4rWnEG nay?"
Mọi ngư4p4rWnEGời tròEtdbn 9jqQnDXdmắt nhìn9jqQnDXd sững9jqQnDXd giáo4p4rWnEG Etdbsư McGonagall.
Cu9jqQnDXdối cùng4p4rWnEG Ha9jqQnDXdrry nói:
"Thưa c4p4rWnEGô, co4p4rWnEGn ạ."
Giáo4p4rWnEG sư4p4rWnEG McGona4p4rWnEGgall 4p4rWnEGnhìn c4p4rWnEGhằm ch9jqQnDXdằm Ha9jqQnDXdrry b9jqQnDXdằng đôi4p4rWnEG 4p4rWnEGmắt nhỏ9jqQnDXd sáng9jqQnDXd l9jqQnDXdong lanh:
"Thì r4p4rWnEGa vEtdbậy. Vậy9jqQnDXd c4p4rWnEGon cũ4p4rWnEGng nênEtdb hiểu,4p4rWnEG 9jqQnDXdHarry à,4p4rWnEG từ9jqQnDXd Etdb kh9jqQnDXdi giáoEtdb s9jqQnDXdư Trelawn9jqQnDXdey đến4p4rWnEG trư9jqQnDXdờng n9jqQnDXdày, m4p4rWnEGỗi nămEtdb Etdbcô ấyEtdb đ4p4rWnEGều Etdbtiên đoánEtdb Etdbcái Etdb 9jqQnDXdchết của4p4rWnEG mộ4p4rWnEGt họ9jqQnDXdc Etdbsinh. M9jqQnDXdà 4p4rWnEGchưa aEtdbi trEtdbong sốEtdb đóEtdb chế9jqQnDXdt cả.4p4rWnEG Nhì9jqQnDXdn t9jqQnDXdhấy điềm4p4rWnEG 4p4rWnEG báo9jqQnDXd 9jqQnDXdtử th9jqQnDXdần Etdblà c4p4rWnEGái cá9jqQnDXdch mEtdbà 9jqQnDXdgiáo sưEtdb 4p4rWnEGTrelawney khoáiEtdb Etdbdùng nhứt4p4rWnEG Etdbđể chà4p4rWnEGo 4p4rWnEG mừng4p4rWnEG một9jqQnDXd lớEtdbp họcEtdb s9jqQnDXdinh Etdbmới. Cô9jqQnDXd khônEtdbg Etdbbao g9jqQnDXdiờ muốn9jqQnDXd nói4p4rWnEG xấu9jqQnDXd đồ4p4rWnEGng nghiệpEtdb, 4p4rWnEG nhưng..."
Giáo sEtdbư McGona9jqQnDXdgall chợtEtdb ngEtdbừng nói9jqQnDXd, 4p4rWnEGmũi 4p4rWnEGcủa 4p4rWnEGcô trắngEtdb nhợtEtdb đi4p4rWnEG. CôEtdb nói4p4rWnEG tiếp,Etdb bìn9jqQnDXdh tĩ9jqQnDXdnh hơn:
"9jqQnDXdTiên 4p4rWnEGtri 4p4rWnEGlà mộEtdbt tronEtdbg 9jqQnDXdnhững 9jqQnDXdngành phEtdbáp t9jqQnDXdhuật Etdb ké4p4rWnEGm chín4p4rWnEGh xác4p4rWnEG n4p4rWnEGhứt. C4p4rWnEGô khôn9jqQnDXdg giấu9jqQnDXd coEtdbn rằng4p4rWnEG c4p4rWnEGô 4p4rWnEGcó rất9jqQnDXd ít9jqQnDXd 9jqQnDXdkiên n4p4rWnEGhẫn vớiEtdb bộ4p4rWnEG Etdb 9jqQnDXdmôn đ4p4rWnEGó. Những9jqQnDXd nhà4p4rWnEG Etdbtiên Etdbtri Etdbthực s9jqQnDXdự 9jqQnDXdrất hEtdbiếm 4p4rWnEGvà 4p4rWnEGgiáo Etdbsư Trelawney..."
Giáo s9jqQnDXdư McGonag4p4rWnEGall ngừ9jqQnDXdng một4p4rWnEG lEtdbần 4p4rWnEGnữa, rồ4p4rWnEGi l4p4rWnEGại Etdbnói tiếp9jqQnDXd vớiEtdb g9jqQnDXdiọng h9jqQnDXdai n4p4rWnEGăm 4p4rWnEGrõ mười:
"Cô thấy9jqQnDXd sức9jqQnDXd kEtdbhỏe của4p4rWnEG cEtdbon rất9jqQnDXd 9jqQnDXdtốt, Har9jqQnDXdry à,4p4rWnEG Etdbcho 4p4rWnEG nênEtdb c9jqQnDXdon Etdbsẽ bỏ4p4rWnEG 4p4rWnEGquá ch9jqQnDXdo côEtdb nếu4p4rWnEG c4p4rWnEGô 4p4rWnEGkhông t9jqQnDXdha c4p4rWnEGho 4p4rWnEGcon phần4p4rWnEG b9jqQnDXdài tập9jqQnDXd hôm4p4rWnEG n9jqQnDXday. 9jqQnDXd C4p4rWnEGô ca9jqQnDXdm đo4p4rWnEGan 9jqQnDXdlà nếuEtdb coEtdbn c4p4rWnEGhết Etdbthì co9jqQnDXdn m4p4rWnEGới khôn4p4rWnEGg cầnEtdb nộpEtdb b4p4rWnEGài ch4p4rWnEGo cô."
Hermione bật9jqQnDXd cười.4p4rWnEG HarEtdbry cảm4p4rWnEG thấy4p4rWnEG kEtdbhá hơn.4p4rWnEG CũnEtdbg Etdb k9jqQnDXdhó m9jqQnDXdà cảm4p4rWnEG thấy9jqQnDXd sợEtdb hãi4p4rWnEG Etdbmột dúEtdbm 4p4rWnEGlá tràEtdb kh4p4rWnEGi 9jqQnDXdmà ngư9jqQnDXdời t9jqQnDXda không9jqQnDXd 4p4rWnEGcòn ởEtdb tro4p4rWnEGng 4p4rWnEG bối9jqQnDXd cả4p4rWnEGnh l4p4rWnEGớp 9jqQnDXdhọc củ9jqQnDXda g9jqQnDXdiáo sư9jqQnDXd Trelawne9jqQnDXdy: â4p4rWnEGm Etdbu án9jqQnDXdh đèn4p4rWnEG đỏ4p4rWnEG s9jqQnDXdậm và4p4rWnEG tỏa4p4rWnEG r9jqQnDXda Etdb mộtEtdb 9jqQnDXdthứ 4p4rWnEGmùi khEtdbiến người9jqQnDXd 9jqQnDXdta mụ9jqQnDXd mẫm9jqQnDXd đi.
Tuy nhiê9jqQnDXdn k9jqQnDXdhông phEtdbải a9jqQnDXdi c4p4rWnEGũng t9jqQnDXdin t9jqQnDXdheo 4p4rWnEGgiáo 9jqQnDXdsư McGonagal4p4rWnEGl. T4p4rWnEGrông Ro4p4rWnEGn vẫ4p4rWnEGn l4p4rWnEGo â9jqQnDXdu 4p4rWnEGdữ l4p4rWnEGắm. CòEtdbn La4p4rWnEGvender thìEtdb vẫn9jqQnDXd rù9jqQnDXd rì:
"Vậy ch4p4rWnEGứ m4p4rWnEGấy Etdbcái táchEtdb 4p4rWnEGcủa NEtdbeville thEtdbì sao?"
Khi h9jqQnDXdết gEtdbiờ lớp4p4rWnEG hEtdbọc Bi9jqQnDXdến, 9jqQnDXdbọn t4p4rWnEGrẻ nEtdbhập vàoEtdb đEtdbám 9jqQnDXd đôn4p4rWnEGg đaEtdbng 9jqQnDXdrần rầnEtdb 9jqQnDXdkéo 4p4rWnEGtới 9jqQnDXdĐại Sảnh4p4rWnEG đường9jqQnDXd đểEtdb ăEtdbn tEtdbrưa. Hermio9jqQnDXdne đẩy9jqQnDXd Etdbmột Etdb cEtdbái dĩ4p4rWnEGa 4p4rWnEGthịt hầ9jqQnDXdm v4p4rWnEGề phí4p4rWnEGa Ron:
"Vui lên4p4rWnEG đi4p4rWnEG ch4p4rWnEGứ, REtdbon. B4p4rWnEGồ đãEtdb ngEtdbhe giáoEtdb s9jqQnDXdư McGonag9jqQnDXdall nóiEtdb rồ9jqQnDXdi đó."
Ron múcEtdb mấEtdby muỗ4p4rWnEGng t4p4rWnEGhịt Etdbhầm ch4p4rWnEGo v9jqQnDXdô dĩa4p4rWnEG 4p4rWnEGcủa nEtdbó, cEtdbầm n9jqQnDXdĩa 9jqQnDXdlên, Etdbnhưng kh9jqQnDXdông ăn4p4rWnEG 4p4rWnEGnổi. 4p4rWnEGNó nói9jqQnDXd bằng9jqQnDXd Etdbmột giọ4p4rWnEGng nhỏ4p4rWnEG vàEtdb nghiêm9jqQnDXd túc:
"Ha9jqQnDXdrry, 9jqQnDXdbồ c4p4rWnEGhưa t4p4rWnEGừng 4p4rWnEGnhìn thấEtdby 4p4rWnEGmột 9jqQnDXdcon 9jqQnDXdchó đEtdben 4p4rWnEGto lớEtdbn ở4p4rWnEG bEtdbất c9jqQnDXdứ 9jqQnDXdđâu, ph4p4rWnEGải không?"
Harry nói:
"Có, mEtdbình Etdbthấy rồi.9jqQnDXd C9jqQnDXdái đ4p4rWnEGêm 4p4rWnEGmà mì4p4rWnEGnh 9jqQnDXdbỏ n9jqQnDXdhà dEtdbì dượngEtdb 9jqQnDXdDursley 4p4rWnEGra đ4p4rWnEGi, m9jqQnDXdình đã4p4rWnEG nhìnEtdb th4p4rWnEGấy Etdbmột con."
Ron buôEtdbng 9jqQnDXdnĩa khi9jqQnDXdến c9jqQnDXdhiếc Etdbnĩa rơi9jqQnDXd xuốnEtdbg, 4p4rWnEGkêu l4p4rWnEGeng keng.
HermioEtdbne vẫEtdbn b4p4rWnEGình tĩnh:
"Có Etdblẽ làEtdb m4p4rWnEGột c4p4rWnEGon c9jqQnDXdhó hoang."
Ron nEtdbhìn H9jqQnDXdermione nhưEtdb thể9jqQnDXd c9jqQnDXdô b9jqQnDXdé này9jqQnDXd 9jqQnDXdđã mấtEtdb Etdbtrí rồi.
"HermEtdbione, n9jqQnDXdếu H9jqQnDXdarry từnEtdbg n9jqQnDXdhìn t4p4rWnEGhấy 4p4rWnEGHung tiEtdbnh, 4p4rWnEG thì...4p4rWnEG th4p4rWnEGì xu4p4rWnEGi lắm.9jqQnDXd Cậu...4p4rWnEG cậuEtdb EtdbBilius của4p4rWnEG mình9jqQnDXd từn4p4rWnEGg thấyEtdb một9jqQnDXd Etdbcon vàEtdb... Etdb 4p4rWnEGcậu ấEtdby c9jqQnDXdhết t9jqQnDXdrong v9jqQnDXdòng h9jqQnDXdai mươi4p4rWnEG bốnEtdb tiếngEtdb đồng4p4rWnEG hEtdbồ sau!"
Hermione vừa4p4rWnEG tự9jqQnDXd r4p4rWnEGót ch4p4rWnEGo 9jqQnDXdmình 4p4rWnEGmón nướ9jqQnDXdc éEtdbp bEtdbí rợ,4p4rWnEG vEtdbừa 9jqQnDXdvui vẻ9jqQnDXd nói:
"Ngẫu nhiênEtdb Etdbtrùng hợEtdbp ấyEtdb mà!"
Ron 4p4rWnEGbắt đ9jqQnDXdầu nổiEtdb nóng:
"Bồ khôEtdbng 4p4rWnEGbiết 9jqQnDXdbồ đa4p4rWnEGng n9jqQnDXdói về9jqQnDXd 4p4rWnEGcái 9jqQnDXdgì 4p4rWnEGsao? 9jqQnDXdHung 4p4rWnEGtinh khiến9jqQnDXd 9jqQnDXdcho p9jqQnDXdhù thủyEtdb n4p4rWnEGào cũn4p4rWnEGg Etdbphải sợ4p4rWnEG 9jqQnDXdté khóEtdbi lEtdbuôn ấy."
Hermione 4p4rWnEGlên giọn4p4rWnEGg chEtdbị Hai:
"Vậy 9jqQnDXdthì bồ4p4rWnEG nEtdbói đ4p4rWnEGúng đEtdbó, họ4p4rWnEG nhì4p4rWnEGn thấy9jqQnDXd Hu4p4rWnEGng tinhEtdb, 9jqQnDXd Etdbvà hEtdbọ cEtdbhết v9jqQnDXdì sợ4p4rWnEG. Hu9jqQnDXdng tinEtdbh khôn9jqQnDXdg ph9jqQnDXdải 4p4rWnEGlà mEtdbột điềm9jqQnDXd chết4p4rWnEG chócEtdb m4p4rWnEGà là4p4rWnEG 9jqQnDXd ng9jqQnDXduyên Etdbnhân chế4p4rWnEGt chó9jqQnDXdc! Và4p4rWnEG Harr4p4rWnEGy vẫn9jqQnDXd còEtdbn bêEtdbn cạn4p4rWnEGh 4p4rWnEGchúng 9jqQnDXdta Etdblà bởEtdbi 4p4rWnEGvì 4p4rWnEGbạn 9jqQnDXd ấy4p4rWnEG khôn9jqQnDXdg n4p4rWnEGgu đến4p4rWnEG mức4p4rWnEG nhì4p4rWnEGn 9jqQnDXdthấy m4p4rWnEGột Hun4p4rWnEGg 9jqQnDXdtinh l9jqQnDXdà nghĩEtdb: thôiEtdb rồEtdbi, mìn9jqQnDXdh 9jqQnDXd chếtEtdb ph9jqQnDXdứt c9jqQnDXdho rồi."
Ron h9jqQnDXdá miệng4p4rWnEG về9jqQnDXd 4p4rWnEGphía Hermi9jqQnDXdone như9jqQnDXdng k9jqQnDXdhông 9jqQnDXdthốt 4p4rWnEG đEtdbược lời9jqQnDXd 4p4rWnEGnào. 4p4rWnEGCòn Hermion4p4rWnEGe th4p4rWnEGì mở9jqQnDXd túiEtdb xá4p4rWnEGch củaEtdb 4p4rWnEGmình lấy4p4rWnEG r9jqQnDXda mộtEtdb cu9jqQnDXdốn S4p4rWnEGố 9jqQnDXd Học9jqQnDXd mớiEtdb toanEtdbh, m4p4rWnEGở 9jqQnDXdra v4p4rWnEGà tựa9jqQnDXd quyểnEtdb sáchEtdb vEtdbào bì9jqQnDXdnh đựng4p4rWnEG nước9jqQnDXd tr9jqQnDXdái cây4p4rWnEG é4p4rWnEGp. 4p4rWnEG C4p4rWnEGô 9jqQnDXdbé vừaEtdb 4p4rWnEGdò 9jqQnDXdtìm tra9jqQnDXdng 4p4rWnEGsách 4p4rWnEGvừa nói:
"Mình th4p4rWnEGấy môn9jqQnDXd Tiê4p4rWnEGn t4p4rWnEGri cóEtdb 4p4rWnEGvẻ mEtdbơ Etdbhồ quá9jqQnDXd. Th9jqQnDXdeo ýEtdb m9jqQnDXdình thì4p4rWnEG nhiềuEtdb ước9jqQnDXd đo4p4rWnEGán quá."
Ron nón9jqQnDXdg nảy9jqQnDXd bảo:
"Kh4p4rWnEGông 9jqQnDXdcó 4p4rWnEGgì là9jqQnDXd 4p4rWnEGmơ Etdbhồ vEtdbề HEtdbung tin9jqQnDXdh tEtdbrong 9jqQnDXdcái 4p4rWnEGtách đóEtdb hết4p4rWnEG á!"
Hermione điềmEtdb đạm:
"Bồ đâu9jqQnDXd c4p4rWnEGó t4p4rWnEGự 4p4rWnEGtin n4p4rWnEGhư vEtdbậy l9jqQnDXdúc bồ4p4rWnEG Etdbnói với9jqQnDXd HEtdbarry đó9jqQnDXd Etdblà một9jqQnDXd co4p4rWnEGn cừu."
"GiEtdbáo sư9jqQnDXd Tre9jqQnDXdlawney nói4p4rWnEG bồ9jqQnDXd phát9jqQnDXd tiết9jqQnDXd rEtdbất ít4p4rWnEG tiEtdbnh hoEtdba! Chẳ4p4rWnEGng Etdbqua bEtdbồ khôn9jqQnDXdg thEtdbích 9jqQnDXdbị dở4p4rWnEG mộEtdbt môn9jqQnDXd nàoEtdb hEtdbết mà4p4rWnEG thôi."
Ron đã9jqQnDXd chạ4p4rWnEGm đ9jqQnDXdúng nọc.4p4rWnEG Hermio9jqQnDXdne 4p4rWnEGquăng ph4p4rWnEGịch c4p4rWnEGuốn sác9jqQnDXdh Số9jqQnDXd 4p4rWnEGHọc xu9jqQnDXdống b4p4rWnEGàn ăn,9jqQnDXd m4p4rWnEGạnh 9jqQnDXdđến nỗi4p4rWnEG mấEtdby mẩu9jqQnDXd t4p4rWnEGhịt hầ4p4rWnEGm Etdbvà cà4p4rWnEG r4p4rWnEGốt vă9jqQnDXdng tứ4p4rWnEG tán.
"Nếu giỏ9jqQnDXdi môn4p4rWnEG T9jqQnDXdiên 4p4rWnEGtri Etdbcó 4p4rWnEGnghĩa làEtdb tôiEtdb p4p4rWnEGhải g4p4rWnEGiả 9jqQnDXd bộ4p4rWnEG nhìn9jqQnDXd thấ4p4rWnEGy điềm9jqQnDXd bá4p4rWnEGo c4p4rWnEGái Etdbchết tr9jqQnDXdong m4p4rWnEGột dúm4p4rWnEG 4p4rWnEGlá 9jqQnDXdtrà sa4p4rWnEGo? NếEtdbu vậyEtdb 4p4rWnEGthì tEtdbôi 9jqQnDXd khô4p4rWnEGng ch9jqQnDXdắc Etdblà tôi9jqQnDXd s4p4rWnEGẽ cEtdbòn 9jqQnDXdtiếp 9jqQnDXdtục học9jqQnDXd m9jqQnDXdôn đó9jqQnDXd n4p4rWnEGữa không!4p4rWnEG Bài4p4rWnEG hEtdbọc đEtdbó mEtdbà 4p4rWnEG s9jqQnDXdo với9jqQnDXd lớ9jqQnDXdp Số4p4rWnEG HọEtdbc của9jqQnDXd tôi9jqQnDXd th4p4rWnEGì cEtdbhẳng 9jqQnDXdkhác Etdbgì đống4p4rWnEG rác!"
Cô bEtdbé vớEtdb lấ4p4rWnEGy cái9jqQnDXd t9jqQnDXdúi xá9jqQnDXdch củaEtdb mình4p4rWnEG Etdbvà bỏEtdb đi.
Ron c4p4rWnEGau Etdbcó nhEtdbìn t9jqQnDXdheo côEtdb 4p4rWnEGbé, n4p4rWnEGó 4p4rWnEGnói với4p4rWnEG Harry:
"Hermione nó9jqQnDXdi c4p4rWnEGái gì4p4rWnEG vậ4p4rWnEGy? EtdbNó đEtdbã họ4p4rWnEGc qEtdbua Etdblớp SốEtdb họEtdbc n9jqQnDXdào đâu?"
*****
Sau bữ4p4rWnEGa ăn9jqQnDXd trưa4p4rWnEG, Ha9jqQnDXdrry 9jqQnDXdmừng l4p4rWnEGà đượcEtdb Etdbra khỏEtdbi t9jqQnDXdòa 4p4rWnEG lâuEtdb đ4p4rWnEGài. Cơn4p4rWnEG mư9jqQnDXda 9jqQnDXdđêm qEtdbua đ4p4rWnEGã tạEtdbnh; bầ9jqQnDXdu trời9jqQnDXd quan4p4rWnEGg đãng,4p4rWnEG v4p4rWnEGà cEtdbỏ th9jqQnDXdì x4p4rWnEGanh Etdb mềm,Etdb ướ4p4rWnEGt mượt4p4rWnEG dưới4p4rWnEG cEtdbhân 4p4rWnEGkhi bọn4p4rWnEG trẻ4p4rWnEG bănEtdbg Etdbqua Etdbsân đ9jqQnDXdể đến9jqQnDXd bu9jqQnDXdổi họ4p4rWnEGc 4p4rWnEGđầu 4p4rWnEG 9jqQnDXdtiên củaEtdb lớp9jqQnDXd ChăEtdbm só4p4rWnEGc S4p4rWnEGinh vật9jqQnDXd 9jqQnDXdHuyền bí.
Ron 4p4rWnEGvà Her9jqQnDXdmione khEtdbông tEtdbhèm n4p4rWnEGói chuy4p4rWnEGện với4p4rWnEG nh4p4rWnEGau 4p4rWnEG nữaEtdb. 9jqQnDXdHarry Etdbim lặn9jqQnDXdg đi4p4rWnEG bêEtdbn cạnhEtdb h9jqQnDXdai bạnEtdb 9jqQnDXdkhi cả4p4rWnEG bọ4p4rWnEGn cùn9jqQnDXdg đi4p4rWnEG xuống9jqQnDXd dốc4p4rWnEG Etdbcỏ 4p4rWnEG để9jqQnDXd đến4p4rWnEG căn9jqQnDXd ch4p4rWnEGòi củaEtdb lã4p4rWnEGo HagrEtdbid nằm4p4rWnEG 9jqQnDXdbên bìaEtdb kEtdbhu R9jqQnDXdừng EtdbCấm. Đến9jqQnDXd kh9jqQnDXdi nhì4p4rWnEGn 4p4rWnEG thấy9jqQnDXd b4p4rWnEGa cáEtdbi l4p4rWnEGưng q9jqQnDXduá 9jqQnDXdư qu9jqQnDXden 4p4rWnEGthuộc ở4p4rWnEG đằ9jqQnDXdng trước4p4rWnEG tụi4p4rWnEG nóEtdb, Har9jqQnDXdry 9jqQnDXdmới nhận9jqQnDXd 4p4rWnEGra 9jqQnDXd Etdbrằng tụ4p4rWnEGi nó4p4rWnEG s4p4rWnEGẽ phải4p4rWnEG 4p4rWnEGhọc 4p4rWnEGmôn nàEtdby chunEtdbg v4p4rWnEGới bọEtdbn học4p4rWnEG Etdbsinh bê4p4rWnEGn 9jqQnDXdnhà 9jqQnDXd 9jqQnDXdSlytherin. MalfEtdboy đang9jqQnDXd h4p4rWnEGào hứng4p4rWnEG Etdbnói chuyệnEtdb vớiEtdb CraEtdbbbe v9jqQnDXdà Goyl4p4rWnEGe, làEtdbm 4p4rWnEGcho 4p4rWnEG ha9jqQnDXdi đứaEtdb đ4p4rWnEGó cười9jqQnDXd n9jqQnDXdhư nắc9jqQnDXd nẻ9jqQnDXd. 4p4rWnEGHarry Etdbđoan ch4p4rWnEGắc l9jqQnDXdà mìn9jqQnDXdh biế4p4rWnEGt Etdbtụi ki4p4rWnEGa đ4p4rWnEGang Etdb nEtdbói v9jqQnDXdề cEtdbhuyện gì.
Lão 4p4rWnEGHagrid đ9jqQnDXdứng 9jqQnDXdngay trước4p4rWnEG căn9jqQnDXd chò4p4rWnEGi để4p4rWnEG 4p4rWnEGchào đ9jqQnDXdón 4p4rWnEG học4p4rWnEG si9jqQnDXdnh đếEtdbn 4p4rWnEGlớp của9jqQnDXd mìnEtdbh, sừngEtdb sững9jqQnDXd tron4p4rWnEGg tấmEtdb áo4p4rWnEG kh4p4rWnEGoác bằng4p4rWnEG d9jqQnDXda chuEtdbột 9jqQnDXd ch9jqQnDXdũi, Etdbcon 4p4rWnEGchó sEtdbăn Fa9jqQnDXdng đứn4p4rWnEGg sát4p4rWnEG góEtdbt chủ,4p4rWnEG cEtdbó vẻEtdb Etdbbồn c9jqQnDXdhồn nhưEtdb thể4p4rWnEG không4p4rWnEG 9jqQnDXd cEtdbhờ đưEtdbợc nữaEtdb phút9jqQnDXd bắ4p4rWnEGt đầu.
Lão H4p4rWnEGagrid gọi:
"Lại đ9jqQnDXdây, nào4p4rWnEG, tiếnEtdb lạEtdbi gần4p4rWnEG đây!"
Học trò9jqQnDXd tiế9jqQnDXdn Etdbđến Etdbgần bênEtdb lão.
"Bữa nEtdbay, tEtdbôi đEtdbãi cá4p4rWnEGc 9jqQnDXdtrò một9jqQnDXd 9jqQnDXdbữa rEtdba hồn!9jqQnDXd C4p4rWnEGác Etdb trò9jqQnDXd sắpEtdb Etdbhọc một9jqQnDXd 9jqQnDXdbài học4p4rWnEG vĩ9jqQnDXd đại4p4rWnEG! Mọ4p4rWnEGi người4p4rWnEG cóEtdb mặt4p4rWnEG đôn4p4rWnEGg đủEtdb chưa?Etdb ĐượcEtdb 4p4rWnEGrồi, 9jqQnDXd đ4p4rWnEGi 4p4rWnEGtheo tôi."
Trong 4p4rWnEGmột 4p4rWnEGthoáng khó4p4rWnEG c4p4rWnEGhịu, HarrEtdby ngEtdbhĩ kh9jqQnDXdông 9jqQnDXd chừng9jqQnDXd lãoEtdb HagriEtdbd đa4p4rWnEGng dắtEtdb cả9jqQnDXd b4p4rWnEGọn vô4p4rWnEG Etdbrừng. NhữngEtdb ki9jqQnDXdnh nghi4p4rWnEGệm Etdbkhốn k4p4rWnEGhổ 4p4rWnEGmà Etdb Ha9jqQnDXdrry đã4p4rWnEG 9jqQnDXdtừng nếmEtdb Etdbtrải ở9jqQnDXd tEtdbrong kh4p4rWnEGu rừng4p4rWnEG đ4p4rWnEGó kểEtdb Etdbnhư đủ9jqQnDXd đEtdbể nó4p4rWnEG nhớ9jqQnDXd suốt4p4rWnEG đờiEtdb 4p4rWnEG rồi.Etdb TEtdbuy Etdbnhiên, lãEtdbo 4p4rWnEGHagrid dẫ4p4rWnEGn 9jqQnDXdchúng 9jqQnDXdđi 9jqQnDXdvòng q9jqQnDXdua 9jqQnDXdrặng cây,Etdb Etdbvà nEtdbăm phú9jqQnDXdt 4p4rWnEG Etdbsau 9jqQnDXdthì mọEtdbi người4p4rWnEG nhậ4p4rWnEGn thấyEtdb mì9jqQnDXdnh đang4p4rWnEG đ9jqQnDXdứng bên9jqQnDXd ngEtdboài 4p4rWnEGmột n4p4rWnEGơi cEtdbó vẻEtdb nEtdbhư 4p4rWnEG 9jqQnDXdmột bã9jqQnDXdi ch9jqQnDXdăn ng4p4rWnEGựa nhEtdbo nh4p4rWnEGỏ. Như4p4rWnEGng mà4p4rWnEG bên9jqQnDXd 9jqQnDXdtrong bãi4p4rWnEG chă4p4rWnEGn khEtdbông thEtdbấy có9jqQnDXd cEtdbon 9jqQnDXd gìEtdb hết.
Lão 9jqQnDXdHagrid gọi:
"Mọi ngườiEtdb 4p4rWnEGhãy 9jqQnDXdlại đây9jqQnDXd tEtdbập truEtdbng q9jqQnDXduanh hànEtdbg rào!4p4rWnEG 4p4rWnEG EtdbNhư vậEtdby đó4p4rWnEG Etdb- Sa9jqQnDXdo 4p4rWnEGcho 9jqQnDXdchắc 9jqQnDXdchắn nhEtdbìn th4p4rWnEGấy rõ9jqQnDXd nh9jqQnDXda. 9jqQnDXdBây giờ,Etdb việcEtdb đEtdbầu tiêEtdbn 9jqQnDXd tEtdbất cả9jqQnDXd 9jqQnDXdcác t9jqQnDXdrò cầ4p4rWnEGn lEtdbàm lEtdbà m4p4rWnEGở sách9jqQnDXd ra..."
"Bằng cá4p4rWnEGch nào?"
Giọng9jqQnDXd 9jqQnDXdMalfoy vanEtdbg lên4p4rWnEG nhừa9jqQnDXd nhựEtdba, lEtdbạnh lùng.Etdb Lão9jqQnDXd H4p4rWnEGagrid Etdbhỏi lại:
"Hả?"
Malfoy 9jqQnDXdlập lại:
"Làm 9jqQnDXdsao 9jqQnDXdmà 9jqQnDXdmở s9jqQnDXdách r9jqQnDXda đượcEtdb chứ?"
Malfoy rúEtdbt cuốn4p4rWnEG QuEtdbái ThưEtdb EtdbVề Quá4p4rWnEGi VậEtdbt của9jqQnDXd nEtdbó 4p4rWnEGra. 4p4rWnEG Cuốn9jqQnDXd sáEtdbch đ9jqQnDXdã bEtdbị t9jqQnDXdró g9jqQnDXdô bằn9jqQnDXdg 4p4rWnEGmột sợi4p4rWnEG d4p4rWnEGây thừngEtdb d4p4rWnEGài. MấyEtdb đứ9jqQnDXda họ4p4rWnEGc tr4p4rWnEGò khá9jqQnDXdc 9jqQnDXd c4p4rWnEGũng lôiEtdb sác4p4rWnEGh 9jqQnDXdcủa mìn9jqQnDXdh rEtdba, vàEtdbi đ4p4rWnEGứa cũn4p4rWnEGg g4p4rWnEGiống nEtdbhư HarrEtdby 4p4rWnEGđã dEtdbùng dâ4p4rWnEGy nịt9jqQnDXd Etdb mà4p4rWnEG k9jqQnDXdhớp mõ9jqQnDXdm c4p4rWnEGuốn sác9jqQnDXdh l9jqQnDXdại. MấyEtdb đứaEtdb kh9jqQnDXdác tống4p4rWnEG Etdbcuốn sách4p4rWnEG vEtdbô tro9jqQnDXdng nhữngEtdb 4p4rWnEG 9jqQnDXdcái bEtdbao chEtdbật, 9jqQnDXdhay kẹp4p4rWnEG 4p4rWnEGchặt chEtdbúng lạ9jqQnDXdi bằng9jqQnDXd mấEtdby 4p4rWnEGcái k4p4rWnEGẹp 9jqQnDXdgiấy tổEtdb chảng.
Lão Hag9jqQnDXdrid t9jqQnDXdrông có4p4rWnEG 9jqQnDXdvẻ ti9jqQnDXdu nghỉu:
Etdb"Không a9jqQnDXdi có9jqQnDXd 4p4rWnEGthể m4p4rWnEGở đượ4p4rWnEGc Etdbsách 9jqQnDXdra sao?"
CảEtdb Etdblớp lắc4p4rWnEG đầu.9jqQnDXd LãEtdbo HagrEtdbid nói:
"Cá4p4rWnEGc tròEtdb ph4p4rWnEGải vuốt9jqQnDXd v9jqQnDXde chún9jqQnDXdg. Co9jqQnDXdi nè..."
Nghe Etdbgiọng lãoEtdb Hagr9jqQnDXdid th4p4rWnEGì đó4p4rWnEG l9jqQnDXdà 4p4rWnEGđiều 9jqQnDXdhiển nhiênEtdb 4p4rWnEG nh4p4rWnEGứt th9jqQnDXdế giới9jqQnDXd. 4p4rWnEGLão cầEtdbm c4p4rWnEGuốn sá9jqQnDXdch c9jqQnDXdủa H9jqQnDXdermione lênEtdb, lộ4p4rWnEGt bỏ4p4rWnEG lớp9jqQnDXd băn4p4rWnEGg ke4p4rWnEGo 9jqQnDXd bùa4p4rWnEG 4p4rWnEGchú dá4p4rWnEGn 9jqQnDXdrịt 9jqQnDXdbên ngoàEtdbi. CuEtdbốn sách4p4rWnEG 4p4rWnEGtìm c4p4rWnEGách cắn,9jqQnDXd Etdbnhưng lEtdbão H9jqQnDXdagrid 9jqQnDXdđã Etdb vuốt4p4rWnEG ngó4p4rWnEGn 4p4rWnEGtay trỏ9jqQnDXd khổng4p4rWnEG lồ4p4rWnEG cEtdbủa lão4p4rWnEG dọ9jqQnDXdc the4p4rWnEGo gáEtdby Etdbsách, cuố4p4rWnEGn 4p4rWnEGsách rùn4p4rWnEGg 4p4rWnEG 9jqQnDXdmình, 9jqQnDXdrồi mởEtdb Etdbra 9jqQnDXdvà 4p4rWnEGnằm yên9jqQnDXd lặng4p4rWnEG tEtdbrong taEtdby lãEtdbo Hagrid.
Malfoy Etdbchế nhạo:
Etdb"Ôi, 4p4rWnEGlũ c9jqQnDXdhúng mì4p4rWnEGnh m4p4rWnEGới 4p4rWnEGngu 9jqQnDXdngốc làm9jqQnDXd saoEtdb! 4p4rWnEGLẽ 4p4rWnEGra cEtdbhúng mEtdbình phải9jqQnDXd Etdbvuốt vEtdbe chúng9jqQnDXd! 9jqQnDXdSao mEtdbà chEtdbúng 4p4rWnEGmình kh9jqQnDXdông đoán9jqQnDXd 4p4rWnEGra Etdbđược nhỉ?"
Lão H4p4rWnEGagrid n4p4rWnEGgập ngừ9jqQnDXdng nó4p4rWnEGi 4p4rWnEGvới Hermione:
"Tôi... tôiEtdb nghĩ9jqQnDXd tụ9jqQnDXdi Etdbnó cũng4p4rWnEG Etdbvui chứ?"
4p4rWnEGMalfoy nEtdbói hớt:
"Ôi, 4p4rWnEGvui 4p4rWnEGkinh Etdbkhủng khiếEtdbp Etdbđi ấEtdby chứ9jqQnDXd! Qu4p4rWnEGả l9jqQnDXdà khô4p4rWnEGn ngoan4p4rWnEG, tốngEtdb cEtdbho tụEtdbi nà4p4rWnEGy nhữEtdbng Etdbcuốn sá9jqQnDXdch c9jqQnDXdứ lămEtdb l9jqQnDXde cắ4p4rWnEGn đứEtdbt taEtdby 4p4rWnEGtụi Etdbnày ra."
Harry nói4p4rWnEG nhỏ:
"Im đi4p4rWnEG, Malfoy!"
9jqQnDXdLão HEtdbagrid tỏEtdb r9jqQnDXda chánEtdb nản,Etdb 9jqQnDXdmà H4p4rWnEGarry 9jqQnDXdthì m9jqQnDXduốn ch9jqQnDXdo Etdb bu9jqQnDXdổi dạ9jqQnDXdy đ9jqQnDXdầu tiê9jqQnDXdn Etdbcủa lãoEtdb đượcEtdb Etdbthành công9jqQnDXd tốtEtdb đẹEtdbp. L4p4rWnEGão 4p4rWnEGHagrid dườngEtdb như9jqQnDXd 9jqQnDXd 9jqQnDXdđã mấ9jqQnDXdt hứng.
"Vậy th4p4rWnEGôi... vậy4p4rWnEG Etdblà c4p4rWnEGác t9jqQnDXdrò đ9jqQnDXdã cóEtdb 9jqQnDXdsách v9jqQnDXdà... và9jqQnDXd 4p4rWnEG 4p4rWnEGbây giờ9jqQnDXd thì9jqQnDXd cá9jqQnDXdc Etdbtrò c9jqQnDXdần 4p4rWnEGSinh vật4p4rWnEG Huyền9jqQnDXd bí9jqQnDXd. Ph4p4rWnEGải. 4p4rWnEGVậy để9jqQnDXd t4p4rWnEGôi đ4p4rWnEGi d4p4rWnEGắt chúng9jqQnDXd Etdb l4p4rWnEGại. Chờ4p4rWnEG m9jqQnDXdột chút..."
Lão sải4p4rWnEG 4p4rWnEGbước xEtdba khỏiEtdb bEtdbọn tr9jqQnDXdẻ, Etdbđi về4p4rWnEG p9jqQnDXdhía 9jqQnDXdkhu r9jqQnDXdừng và4p4rWnEG bi4p4rWnEGến mất.
EtdbMalfoy nó9jqQnDXdi to:
"Chúa ơi4p4rWnEG, 9jqQnDXdnơi Etdbnày đ4p4rWnEGiêu tànEtdb hết9jqQnDXd chEtdbỗ nóiEtdb. LãoEtdb đần9jqQnDXd Etdb đ4p4rWnEGó b9jqQnDXdày đ9jqQnDXdặt dạ4p4rWnEGy họ9jqQnDXdc, ta4p4rWnEGo m9jqQnDXdà nEtdbói c9jqQnDXdho b9jqQnDXda t9jqQnDXdao 9jqQnDXdbiết, ổngEtdb 4p4rWnEGthế 9jqQnDXdnào c4p4rWnEGũng điêEtdbn Etdb tiết9jqQnDXd lên..."
Harry lậ4p4rWnEGp lại:
"Im đEtdbi, Malfoy."
"Cẩn9jqQnDXd t4p4rWnEGhận đ4p4rWnEGó, Har4p4rWnEGry, đằng4p4rWnEG sEtdbau 4p4rWnEGmày có4p4rWnEG một4p4rWnEG 4p4rWnEGviên giEtdbám ngụcEtdb 9jqQnDXdAzkaban kìa..."
"Ối..."
Levender rEtdbú lê4p4rWnEGn, chỉEtdb về9jqQnDXd p4p4rWnEGhía bê9jqQnDXdn Etdbkia của9jqQnDXd bEtdbãi ch9jqQnDXdăn thả.
Một tEtdbá s4p4rWnEGinh vật4p4rWnEG quáEtdbi 9jqQnDXddị nhứt4p4rWnEG m4p4rWnEGà Ha4p4rWnEGrry từngEtdb 4p4rWnEGnhìn 9jqQnDXd tEtdbhấy 4p4rWnEGđang chEtdbạy lEtdbon 9jqQnDXdton vEtdbề phí9jqQnDXda b9jqQnDXdọn 9jqQnDXdhọc tEtdbrò. NhữngEtdb s4p4rWnEGinh v9jqQnDXdật 4p4rWnEGnày cEtdbó thâEtdbn, Etdb đ9jqQnDXduôi vEtdbà chânEtdb 4p4rWnEGcủa ngựEtdba, nhEtdbưng 4p4rWnEGchân trước,4p4rWnEG cEtdbánh Etdbvà đ4p4rWnEGầu là4p4rWnEG 4p4rWnEGcủa m4p4rWnEGột 9jqQnDXdcon 4p4rWnEGgì Etdb g9jqQnDXdiống n9jqQnDXdhư cEtdbon Etdbđại bà9jqQnDXdng kh4p4rWnEGổng lồEtdb, vớEtdbi cáEtdbi m4p4rWnEGỏ 4p4rWnEGto màu4p4rWnEG Etdbthép, hế4p4rWnEGt s4p4rWnEGức 4p4rWnEGhung 4p4rWnEG tợn,Etdb Etdbvà đôiEtdb mắt9jqQnDXd m9jqQnDXdàu Etdbcam 4p4rWnEGrực. M4p4rWnEGóng 4p4rWnEGvuốt củaEtdb chânEtdb trước9jqQnDXd d9jqQnDXdài cả9jqQnDXd một4p4rWnEG tấc4p4rWnEG Etdb r9jqQnDXdưỡi, có9jqQnDXd v9jqQnDXdẻ n4p4rWnEGhư bấu4p4rWnEG 9jqQnDXdchết người9jqQnDXd nEtdbhư c4p4rWnEGhơi. Mỗi9jqQnDXd cEtdbon 4p4rWnEGquái tEtdbhú ấy9jqQnDXd đ4p4rWnEGều 4p4rWnEGđeo Etdb vò9jqQnDXdng cổEtdb bằ4p4rWnEGng 4p4rWnEGda dà4p4rWnEGy, nối9jqQnDXd Etdbvới mEtdbột Etdbsợi xíc9jqQnDXdh dà9jqQnDXdi, 4p4rWnEGvà 9jqQnDXdđầu tất9jqQnDXd cả4p4rWnEG những9jqQnDXd s4p4rWnEGợi Etdb Etdbxích đ4p4rWnEGó 9jqQnDXdđều nằm9jqQnDXd 9jqQnDXdtrong bàn9jqQnDXd Etdbtay 4p4rWnEGto tướng4p4rWnEG củaEtdb lãEtdbo Hagrid9jqQnDXd. EtdbLão đan4p4rWnEGg lEtdbơn t4p4rWnEGơn Etdb cEtdbhạy theEtdbo sa9jqQnDXdu đámEtdb qEtdbuái thEtdbú v9jqQnDXdào 4p4rWnEGbãi Etdbchăn thả.
Lão 9jqQnDXdHagrid giật4p4rWnEG những4p4rWnEG sợ9jqQnDXdi 9jqQnDXddây xích9jqQnDXd, thúcEtdb Etdblũ quái9jqQnDXd th9jqQnDXdú 9jqQnDXdhướng về4p4rWnEG p9jqQnDXdhía hàng4p4rWnEG rào9jqQnDXd mEtdbà 4p4rWnEGlũ họ9jqQnDXdc 9jqQnDXdtrò 9jqQnDXdđang đEtdbứng, l9jqQnDXdão gầm4p4rWnEG lên:
"Đi nà9jqQnDXdo, tiến4p4rWnEG tới!"
Bọn Etdbtrẻ hơiEtdb 4p4rWnEGlùi lạiEtdb k9jqQnDXdhi lEtdbão H4p4rWnEGagrid tiến4p4rWnEG đến9jqQnDXd gEtdbần cEtdbhúng đEtdbể buEtdbộc m9jqQnDXdớ d4p4rWnEGây xích4p4rWnEG vEtdbào hà4p4rWnEGng r4p4rWnEGào. L4p4rWnEGão vẫyEtdb tụ9jqQnDXdi họ4p4rWnEGc t9jqQnDXdrò, v4p4rWnEGui Etdbvẻ g4p4rWnEGào to:
"Đây Etdblà Etdbnhững c9jqQnDXdon BEtdbằng MãEtdb! Th9jqQnDXdấy cEtdbhúng đẹpEtdb không?"
Harry 9jqQnDXdđại kh4p4rWnEGái hi9jqQnDXdểu 4p4rWnEGlão Hagr4p4rWnEGid muốn4p4rWnEG n9jqQnDXdói g4p4rWnEGì. SaEtdbu 9jqQnDXd k9jqQnDXdhi quEtdba k9jqQnDXdhỏi cơnEtdb 4p4rWnEGkinh 9jqQnDXdhoàng đối4p4rWnEG diệ9jqQnDXdn với4p4rWnEG mộ4p4rWnEGt 4p4rWnEGthứ nửa4p4rWnEG ngự9jqQnDXda nửa4p4rWnEG chim4p4rWnEG, 4p4rWnEG người4p4rWnEG Etdbta bắt9jqQnDXd đầuEtdb ngưỡngEtdb 4p4rWnEGmộ lớ4p4rWnEGp á9jqQnDXdo 9jqQnDXdkhoác ó9jqQnDXdng ả9jqQnDXd củ9jqQnDXda nh4p4rWnEGững c9jqQnDXdon Bằng9jqQnDXd Mã4p4rWnEG, Etdb chu4p4rWnEGyển 9jqQnDXdtiếp hEtdbết 4p4rWnEGsức m4p4rWnEGượt màEtdb từ9jqQnDXd 9jqQnDXdlông Etdbvũ sEtdbang lôngEtdb 4p4rWnEGthú, mỗi9jqQnDXd c4p4rWnEGon mộ9jqQnDXdt mEtdbàu 4p4rWnEG 9jqQnDXdkhác 9jqQnDXdnhau: m4p4rWnEGàu xá9jqQnDXdm b9jqQnDXdão t4p4rWnEGố, 4p4rWnEGmàu 4p4rWnEGđồng, Etdbmàu l4p4rWnEGang ử9jqQnDXdng hồEtdbng, mEtdbàu Etdbhột dẻEtdb Etdbbóng 9jqQnDXd 9jqQnDXdlưỡng v4p4rWnEGà màEtdbu đenEtdb 9jqQnDXdmun n4p4rWnEGhư mực.
Lão HEtdbagrid xo4p4rWnEGa ha9jqQnDXdi b4p4rWnEGàn 4p4rWnEGtay Etdbvào n9jqQnDXdhau, tươi9jqQnDXd cưEtdbời vEtdbới bọEtdbn trẻ9jqQnDXd chunEtdbg quanh:
"Vậy đEtdbó, cá4p4rWnEGc tr4p4rWnEGò 4p4rWnEGlàm ơnEtdb xích9jqQnDXd 9jqQnDXdtới 4p4rWnEGgần tEtdbhêm một4p4rWnEG chút..."
Khô9jqQnDXdng 4p4rWnEGai có9jqQnDXd vẻEtdb 9jqQnDXdmuốn làm4p4rWnEG the4p4rWnEGo 4p4rWnEGlão H9jqQnDXdagrid. 9jqQnDXdTuy 9jqQnDXd n9jqQnDXdhiên, Ha9jqQnDXdrry, Ro4p4rWnEGn 9jqQnDXdvà H9jqQnDXdermione c4p4rWnEGũng cẩ9jqQnDXdn thận9jqQnDXd Etdbbước đEtdbến gầ9jqQnDXdn cá4p4rWnEGi hàngEtdb rào.9jqQnDXd Etdb LEtdbão HagriEtdbd nói:
"Bây gi4p4rWnEGờ, điều4p4rWnEG trước9jqQnDXd t9jqQnDXdiên cá9jqQnDXdc tr4p4rWnEGò Etdbphải biế4p4rWnEGt 9jqQnDXdvề Etdb BằngEtdb 4p4rWnEGMã l4p4rWnEGà chú4p4rWnEGng rEtdbất 4p4rWnEGkiêu h9jqQnDXdãnh, rEtdbất d4p4rWnEGễ Etdbbị tổEtdbn thươn4p4rWnEGg. Đừng9jqQnDXd baEtdbo gEtdbiờ xú9jqQnDXdc Etdb phạ9jqQnDXdm ch9jqQnDXdúng, kẻo4p4rWnEG toEtdbi m9jqQnDXdạng 4p4rWnEGnhư chơi."
Malfoy, 4p4rWnEGCrabbe v4p4rWnEGà G9jqQnDXdoyle Etdbchẳng b9jqQnDXduồn lắng4p4rWnEG 4p4rWnEGtai Etdb n9jqQnDXdghe, chỉ4p4rWnEG m4p4rWnEGải 9jqQnDXdrì rầ4p4rWnEGm tEtdbrò 4p4rWnEGchuyện, 9jqQnDXdvà EtdbHarry c9jqQnDXdó cáiEtdb c9jqQnDXdảm giácEtdb khEtdbó c9jqQnDXdhịu l4p4rWnEGà 4p4rWnEG c4p4rWnEGhúng 4p4rWnEGđang â4p4rWnEGm mưuEtdb p9jqQnDXdhá hỏn4p4rWnEGg b4p4rWnEGuổi hEtdbọc này.9jqQnDXd Lã9jqQnDXdo H4p4rWnEGagrid Etdbvẫn t4p4rWnEGiếp Etdbtục giảng:
"Các9jqQnDXd 9jqQnDXdtrò phải9jqQnDXd đợi9jqQnDXd đến4p4rWnEG 9jqQnDXdkhi nhữnEtdbg cEtdbon BằEtdbng Mã9jqQnDXd tỏ9jqQnDXd 9jqQnDXd dấu4p4rWnEG Etdbhiệu trước9jqQnDXd tiêEtdbn. PhEtdbép 9jqQnDXdlịch sự,4p4rWnEG hi4p4rWnEGểu kEtdbhông? CáEtdbc tr9jqQnDXdò bướcEtdb 4p4rWnEGvề 9jqQnDXdphía một4p4rWnEG 4p4rWnEG 4p4rWnEGcon Bằn9jqQnDXdg Mã9jqQnDXd, nghiên9jqQnDXdg mìnhEtdb cEtdbhào vEtdbà cEtdbhờ đợiEtdb. Nếu9jqQnDXd 4p4rWnEGnhư co9jqQnDXdn 9jqQnDXdBằng MEtdbã cúEtdbi chEtdbào 9jqQnDXd lạiEtdb Etdbthì 9jqQnDXdcác tr4p4rWnEGò được9jqQnDXd p9jqQnDXdhép chạmEtdb 4p4rWnEGvào nó.4p4rWnEG EtdbNếu nó9jqQnDXd khôn9jqQnDXdg 4p4rWnEGcúi chà4p4rWnEGo tEtdbhì liệu9jqQnDXd Etdb hồnEtdb 4p4rWnEGmà trEtdbánh x4p4rWnEGa 4p4rWnEGmóng v9jqQnDXduốt 9jqQnDXdsắc của9jqQnDXd nó9jqQnDXd, b4p4rWnEGởi v9jqQnDXdì 9jqQnDXdmấy cái4p4rWnEG Etdbmóng vuốt9jqQnDXd đó4p4rWnEG gâyEtdb 9jqQnDXd thươnEtdbg tíchEtdb đ9jqQnDXdau đớn4p4rWnEG 4p4rWnEGlắm đó.Etdb Rồi,Etdb b9jqQnDXdây g4p4rWnEGiờ 9jqQnDXdai muốn4p4rWnEG xun4p4rWnEGg ph4p4rWnEGong nào?"
Nghe đ4p4rWnEGến câuEtdb hEtdbỏi nàyEtdb, gần4p4rWnEG n9jqQnDXdhư 9jqQnDXdcả lớp9jqQnDXd lùi9jqQnDXd 9jqQnDXdra xEtdba 4p4rWnEG hơ9jqQnDXdn. 9jqQnDXdNgay đến4p4rWnEG Har9jqQnDXdry, Ro4p4rWnEGn và9jqQnDXd 4p4rWnEGHermione Etdbcũng 4p4rWnEGnghi ngại.4p4rWnEG MấEtdby c4p4rWnEGon BEtdbằng MãEtdb 9jqQnDXd đa9jqQnDXdng h4p4rWnEGung h9jqQnDXdăng hấtEtdb Etdbhất m9jqQnDXdấy cái4p4rWnEG đầuEtdb dEtdbữ t9jqQnDXdợn, nEtdbhững đEtdbôi c4p4rWnEGánh mạnhEtdb m4p4rWnEGẽ gồngEtdb 9jqQnDXd l9jqQnDXdên, 9jqQnDXdxem 4p4rWnEGra 9jqQnDXdchúng khEtdbông thícEtdbh th9jqQnDXdú bị9jqQnDXd xiEtdbềng buộc4p4rWnEG nh9jqQnDXdư vầy4p4rWnEG ch9jqQnDXdo lắm.
LãoEtdb HagriEtdbd 4p4rWnEGnói với4p4rWnEG cá9jqQnDXdi nhìn4p4rWnEG n9jqQnDXdài nỉ:
"Không 9jqQnDXdai 9jqQnDXdlàm t4p4rWnEGhử sao?"
Harry nói:
"CoEtdbn Etdbsẽ làm."
Đằng 9jqQnDXdsau lưng9jqQnDXd Harr9jqQnDXdy cEtdbó tiế9jqQnDXdng hít4p4rWnEG hơi9jqQnDXd sâ4p4rWnEGu 9jqQnDXdvà cả9jqQnDXd EtdbLavender lẫn9jqQnDXd ParvatEtdbi đều9jqQnDXd thEtdbì thầm:
"Ôi, 9jqQnDXdđừng, 9jqQnDXdHarry. 4p4rWnEGBạn Etdbkhông nhớEtdb 4p4rWnEGlời bEtdbói trà4p4rWnEG của4p4rWnEG bạnEtdb sao?"
Harry bỏ9jqQnDXd nEtdbgoài tEtdbai, cứ4p4rWnEG trèEtdbo qEtdbua cá4p4rWnEGi hEtdbàng 9jqQnDXdrào và4p4rWnEGo bãEtdbi c4p4rWnEGhăn thả.
Lão 4p4rWnEGHagrid vu4p4rWnEGi mừngEtdb l9jqQnDXda lớn:
"Giỏi 9jqQnDXdlắm, HarEtdbry! Được9jqQnDXd rồi.Etdb.. đểEtdb cEtdboi 9jqQnDXdtrò Etdblàm 4p4rWnEGăn 4p4rWnEGra s4p4rWnEGao 4p4rWnEGvới coEtdbn Buckbeak."
Lão 9jqQnDXdtháo một9jqQnDXd t4p4rWnEGrong 4p4rWnEGnhững sEtdbợi Etdbdây xích4p4rWnEG, kéoEtdb mộ9jqQnDXdt 4p4rWnEG cEtdbon BEtdbằng 4p4rWnEGMã m9jqQnDXdàu xEtdbám r4p4rWnEGa 4p4rWnEGkhỏi bầy,4p4rWnEG rồiEtdb thá9jqQnDXdo vònEtdbg 4p4rWnEGcổ Etdbcho Etdbnó. Cả4p4rWnEG đ4p4rWnEGám h4p4rWnEGọc t4p4rWnEGrò Etdb đứn4p4rWnEGg bê9jqQnDXdn kiEtdba hàEtdbng 4p4rWnEGrào dườngEtdb nh4p4rWnEGư cùn4p4rWnEGg nínEtdb thởEtdb. Mắ4p4rWnEGt MaEtdblfoy nheEtdbo lạ9jqQnDXdi 4p4rWnEGmột 4p4rWnEG cách4p4rWnEG nhEtdbam hiểm.
Lão Ha4p4rWnEGgrid nó9jqQnDXdi n9jqQnDXdhỏ vớiEtdb Harry:
"Bây giờ9jqQnDXd c9jqQnDXdứ thoảiEtdb mái4p4rWnEG t4p4rWnEGự nhiê4p4rWnEGn. Trò4p4rWnEG Etdbnhìn vEtdbào mắEtdbt Etdb Etdbcon B4p4rWnEGằng Mã,Etdb cốEtdb g4p4rWnEGắng đừng4p4rWnEG cEtdbó c4p4rWnEGhớp mEtdbắt 9jqQnDXd- BằEtdbng M4p4rWnEGã khôEtdbng tEtdbin tưởng4p4rWnEG tròEtdb đâ9jqQnDXdu 4p4rWnEG nếu9jqQnDXd 9jqQnDXdtrò c9jqQnDXdứ chớp9jqQnDXd mắt9jqQnDXd l9jqQnDXdia lịa..."
Mắt 9jqQnDXdHarry lEtdbập tứcEtdb ứa9jqQnDXd nước4p4rWnEG caEtdby x9jqQnDXdè, nhưnEtdbg nóEtdb giữEtdb 4p4rWnEG 4p4rWnEGcho mEtdbắt đừngEtdb 4p4rWnEGnhắm lạ9jqQnDXdi. C4p4rWnEGon 9jqQnDXdBuckbeak đEtdbã x9jqQnDXdoay c9jqQnDXdái đầuEtdb bEtdbự v9jqQnDXdà nhọ4p4rWnEGn về4p4rWnEG phíEtdba 9jqQnDXd HarryEtdb, Etdbvà 4p4rWnEGđăm 4p4rWnEGđăm 9jqQnDXdnhìn nó4p4rWnEG 9jqQnDXdbằng một4p4rWnEG Etdbcon 4p4rWnEGmắt m4p4rWnEGàu caEtdbm Etdbdữ tợn.
Lão Hag4p4rWnEGrid nói:
"Như 9jqQnDXdvậy đ9jqQnDXdó. Đún4p4rWnEGg đó,4p4rWnEG Harry.Etdb.. Etdbbây giờ,Etdb c9jqQnDXdúi chào..."
Harry cảmEtdb 4p4rWnEGthấy không9jqQnDXd 9jqQnDXdkhoái Etdblắm chuyện9jqQnDXd Etdbđưa 4p4rWnEGcổ Etdbhay 9jqQnDXd gEtdbiơ lưng4p4rWnEG rEtdba n9jqQnDXdgay tầmEtdb mổ4p4rWnEG củaEtdb cáiEtdb mỏ9jqQnDXd Etdbcon BuckbeEtdbak, nhưngEtdb nóEtdb cũ9jqQnDXdng cố4p4rWnEG 9jqQnDXdlàm 9jqQnDXd t9jqQnDXdheo lờiEtdb l4p4rWnEGão HagrEtdbid 4p4rWnEGdạy bảo9jqQnDXd. N4p4rWnEGó 4p4rWnEGcúi cEtdbhào thậ9jqQnDXdt nha4p4rWnEGnh 9jqQnDXdrồi ngướEtdbc đầuEtdb nhì9jqQnDXdn 9jqQnDXd lê4p4rWnEGn. EtdbCon BEtdbằng M4p4rWnEGã vẫ9jqQnDXdn cEtdbao ng4p4rWnEGạo nh4p4rWnEGìn 9jqQnDXdnó đăm9jqQnDXd đămEtdb, k9jqQnDXdhông buồ9jqQnDXdn nhúc9jqQnDXd nhích.
Lão HagEtdbrid k4p4rWnEGêu lê4p4rWnEGn, c9jqQnDXdó Etdbvẻ 4p4rWnEGlo lắng:
"À, thôi4p4rWnEG đ9jqQnDXdược. LùEtdbi l9jqQnDXdại nga4p4rWnEGy, H9jqQnDXdarry, cứ9jqQnDXd thoEtdbải 9jqQnDXdmái thôi..."
Nhưng vừ9jqQnDXda Etdblúc đ9jqQnDXdó, Harr4p4rWnEGy ngạ4p4rWnEGc nhiên4p4rWnEG vô9jqQnDXd cùn4p4rWnEGg Etdbkhi Etdb thEtdbấy Etdbcon B4p4rWnEGằng Mã9jqQnDXd bỗn4p4rWnEGg nhiê9jqQnDXdn khuỵEtdbu Etdbhai Etdbchân tr4p4rWnEGước c9jqQnDXdó 4p4rWnEGvảy vEtdbà nhún4p4rWnEG mìn4p4rWnEGh 9jqQnDXd xuố4p4rWnEGng Etdbđể Etdbthể hiện4p4rWnEG mEtdbột cái9jqQnDXd cúEtdbi chào4p4rWnEG không9jqQnDXd 4p4rWnEGthể nà9jqQnDXdo nhầm9jqQnDXd Etdblẫn được.Etdb L9jqQnDXdão Etdb HagEtdbrid m4p4rWnEGê mẩn4p4rWnEG 9jqQnDXdtâm thần:
"Hay lEtdbắm, Harry9jqQnDXd! ĐưEtdbợc rồ4p4rWnEGi 9jqQnDXdđó... Ừ,Etdb Etdbtrò cEtdbó thEtdbể chạm4p4rWnEG và4p4rWnEGo n9jqQnDXdó! 9jqQnDXdVỗ về4p4rWnEG Etdbcái m4p4rWnEGỏ n9jqQnDXdó điEtdb, làm9jqQnDXd đi!"
Harry Etdbcảm thấy9jqQnDXd lù4p4rWnEGi 9jqQnDXdxa c9jqQnDXdon qu9jqQnDXdái thEtdbú mớEtdbi làEtdb Etdbphần 4p4rWnEG th9jqQnDXdưởng màEtdb nàEtdb khoáiEtdb hơn,Etdb nhưnEtdbg 4p4rWnEGnó vẫ4p4rWnEGn đàn9jqQnDXdh phảEtdbi t9jqQnDXdừ từEtdb tiến4p4rWnEG lại9jqQnDXd gầ4p4rWnEGn cEtdbon 4p4rWnEG Bằng4p4rWnEG 4p4rWnEGMã vEtdbà đư9jqQnDXda taEtdby sờ9jqQnDXd v9jqQnDXdào Etdbcon 4p4rWnEGvật. EtdbHarry v9jqQnDXdỗ nhEtdbẹ Etdblên mEtdbỏ coEtdbn 4p4rWnEGBằng 9jqQnDXdMã nhiều4p4rWnEG 4p4rWnEG lần9jqQnDXd 4p4rWnEGvà 4p4rWnEGcon vậ4p4rWnEGt nhEtdbắm m4p4rWnEGắt lạ4p4rWnEGi mộEtdbt cáEtdbch lườiEtdb biến4p4rWnEGg, nhưEtdb thể9jqQnDXd khoáiEtdb lắm.
Tất c4p4rWnEGả Etdbbọn học4p4rWnEG s4p4rWnEGinh Etdbbỗng 9jqQnDXdồ l4p4rWnEGên hoaEtdbn hô4p4rWnEG, ngoạ4p4rWnEGi t9jqQnDXdrừ EtdbMalfoy, Crabb9jqQnDXde Etdbvà Goyle4p4rWnEG. B9jqQnDXda 9jqQnDXdđứa Etdbnó thất4p4rWnEG vEtdbọng 4p4rWnEGra mặt.
Lão HagriEtdbd nói:
"Được đ9jqQnDXdó, Harry4p4rWnEG. BEtdbác c4p4rWnEGho là4p4rWnEG Etdbcó 9jqQnDXdlẽ 9jqQnDXdnó ch9jqQnDXdịu 9jqQnDXdcho co4p4rWnEGn cưỡiEtdb mộtEtdb vònEtdbg đó!"
Điề9jqQnDXdu n9jqQnDXdày t9jqQnDXdhì vượtEtdb q9jqQnDXduá d9jqQnDXdự tín4p4rWnEGh cEtdbủa Harr4p4rWnEGy. 9jqQnDXdNó vốn4p4rWnEG 4p4rWnEG queEtdbn viEtdbệc cỡi9jqQnDXd chổEtdbi t9jqQnDXdhần màEtdb th4p4rWnEGôi, nhưEtdbng nó9jqQnDXd không4p4rWnEG chắ9jqQnDXdc c9jqQnDXdỡi một4p4rWnEG c9jqQnDXdon Bằng4p4rWnEG MãEtdb 9jqQnDXd th4p4rWnEGì 9jqQnDXdcó g4p4rWnEGiống c9jqQnDXdỡi 4p4rWnEGchổi thầnEtdb 4p4rWnEGhay không.
Lão Hagri4p4rWnEGd giục:
"Con trè9jqQnDXdo lê9jqQnDXdn đ4p4rWnEGi, ng9jqQnDXday p9jqQnDXdhía Etdbsau chỗ4p4rWnEG Etdbnối với4p4rWnEG 9jqQnDXd cánh,Etdb và9jqQnDXd Etdblưu ý9jqQnDXd Etdblà c4p4rWnEGon chớEtdb c9jqQnDXdó nh9jqQnDXdổ mộEtdbt cEtdbái lôn9jqQnDXdg Etdbvũ nào9jqQnDXd Etdbnha, B9jqQnDXdằng Mã9jqQnDXd kEtdbhông Etdb Etdbkhoái vụ4p4rWnEG đ4p4rWnEGó đâu..."
Harry đặtEtdb ch4p4rWnEGân lêEtdbn 9jqQnDXdchót cánh4p4rWnEG củaEtdb co9jqQnDXdn Buckb9jqQnDXdeak 4p4rWnEGvà 9jqQnDXd t9jqQnDXdự 4p4rWnEGmình đuEtdb 4p4rWnEGlên l4p4rWnEGưng c4p4rWnEGon vậEtdbt. Co9jqQnDXdn BuckbeEtdbak đứ4p4rWnEGng dậ4p4rWnEGy. Ha9jqQnDXdrry kh9jqQnDXdông 4p4rWnEGbiết 9jqQnDXd nê9jqQnDXdn bEtdbấu ví9jqQnDXdu vEtdbô đâu,Etdb t9jqQnDXdrước 4p4rWnEGmặt Etdbnó chỉ9jqQnDXd toànEtdb là9jqQnDXd l9jqQnDXdông vEtdbũ m4p4rWnEGà 9jqQnDXdthôi. LãoEtdb 9jqQnDXdHagrid Etdb phEtdbát mô9jqQnDXdng cEtdbon quEtdbái tEtdbhú, hôEtdb to:
4p4rWnEG"Tiến lên,4p4rWnEG nào!"
Không9jqQnDXd bá4p4rWnEGo trướcEtdb gìEtdb hết,Etdb đôi9jqQnDXd 9jqQnDXdcánh dài4p4rWnEG một4p4rWnEG thước4p4rWnEG 9jqQnDXd rưỡ4p4rWnEGi của9jqQnDXd Etdbcon Bằng9jqQnDXd EtdbMã Etdbdang 9jqQnDXdra h9jqQnDXdai bên;4p4rWnEG 4p4rWnEGHarry chỉ9jqQnDXd kịpEtdb ôEtdbm c9jqQnDXdhoàng l4p4rWnEGấy cổEtdb của4p4rWnEG 9jqQnDXd Etdbcon 9jqQnDXdBuckbeak trước9jqQnDXd Etdbkhi 4p4rWnEGcon 9jqQnDXdvật p9jqQnDXdhóng ba9jqQnDXdy Etdbvút lênEtdb c9jqQnDXdao. CEtdbhẳng giốEtdbng cỡ4p4rWnEGi 4p4rWnEG ch4p4rWnEGổi th4p4rWnEGần chú9jqQnDXdt xí4p4rWnEGu nào,Etdb 9jqQnDXdvà H4p4rWnEGarry b9jqQnDXdiết rõ4p4rWnEG mình4p4rWnEG th9jqQnDXdích cỡi4p4rWnEG 4p4rWnEGcái 4p4rWnEGnào hơn4p4rWnEG; 9jqQnDXdđôi 4p4rWnEG cá4p4rWnEGnh củ9jqQnDXda 4p4rWnEGcon 4p4rWnEGBằng M9jqQnDXdã Etdbvỗ đậEtdbp h9jqQnDXdai bEtdbên hôn9jqQnDXdg nEtdbó mộ4p4rWnEGt c9jqQnDXdánh 4p4rWnEGkhó chEtdbịu, vướngEtdb 4p4rWnEG vào4p4rWnEG phíaEtdb dưới4p4rWnEG cEtdbhân nEtdbó, làEtdbm chEtdbo nó4p4rWnEG 9jqQnDXdcảm t4p4rWnEGhấy nh4p4rWnEGư sắpEtdb sửa9jqQnDXd bịEtdb Etdbquẳng xEtdbuống. Etdb LớpEtdb lô9jqQnDXdng vũEtdb bóng9jqQnDXd bẩyEtdb 9jqQnDXdhào nh9jqQnDXdoáng c4p4rWnEGứ tuột9jqQnDXd kEtdbhỏi những9jqQnDXd 4p4rWnEGngón ta9jqQnDXdy c9jqQnDXdủa 4p4rWnEGHarry, 9jqQnDXd m4p4rWnEGà 9jqQnDXdnó tEtdbhì kEtdbhông dám4p4rWnEG 9jqQnDXdtúm qu4p4rWnEGá chặt.4p4rWnEG Th9jqQnDXday v4p4rWnEGì n4p4rWnEGhững động9jqQnDXd táEtdbc êEtdbm á4p4rWnEGi củaEtdb Etdbchiếc 4p4rWnEG Nimbu9jqQnDXds 2Etdb000 qu4p4rWnEGen thuộc9jqQnDXd Etdbvới HarryEtdb, bây4p4rWnEG 9jqQnDXdgiờ nóEtdb c4p4rWnEGhỉ cảm4p4rWnEG t9jqQnDXdhấy 9jqQnDXdnhư 9jqQnDXdmình đangEtdb Etdb Etdblắc lư4p4rWnEG, ch4p4rWnEGồm tới4p4rWnEG cEtdbhồm 9jqQnDXdlui 9jqQnDXdtrên Etdbthân 4p4rWnEGsau củEtdba coEtdbn 9jqQnDXdBằng Mã,9jqQnDXd Etdbvà Etdbnhấp nh9jqQnDXdô 9jqQnDXd lênEtdb xuốnEtdbg tEtdbheo nh4p4rWnEGịp đập4p4rWnEG cánEtdbh củEtdba 9jqQnDXdcon quá9jqQnDXdi thú.
BuckbEtdbeak cEtdbhở 4p4rWnEGnó b9jqQnDXday t9jqQnDXdhêm mEtdbột v9jqQnDXdòng nữaEtdb quanEtdbh bã9jqQnDXdi 4p4rWnEG chăn9jqQnDXd t4p4rWnEGhả rồi4p4rWnEG đápEtdb trở4p4rWnEG xuố9jqQnDXdng m4p4rWnEGặt đất.Etdb ĐâyEtdb chính9jqQnDXd l9jqQnDXdà c9jqQnDXdái mà9jqQnDXd 4p4rWnEGHarry đ4p4rWnEGã l4p4rWnEGo sợ.9jqQnDXd Etdb Nó4p4rWnEG c4p4rWnEGhúi Etdbtới k4p4rWnEGhi cá9jqQnDXdi 4p4rWnEGcổ 9jqQnDXdmượt mEtdbà cEtdbủa Buckbea9jqQnDXdk chúc9jqQnDXd xuống4p4rWnEG thấpEtdb, có4p4rWnEG Etdbcảm Etdbgiác 4p4rWnEG n4p4rWnEGhư sắ9jqQnDXdp tuột9jqQnDXd 9jqQnDXdra khỏ9jqQnDXdi 9jqQnDXdcon 4p4rWnEGvật, vuộtEtdb quEtdba Etdbcái cEtdbổ mượt9jqQnDXd Etdbvà cái9jqQnDXd mỏ9jqQnDXd củaEtdb 9jqQnDXd 4p4rWnEGBuckbeak. K9jqQnDXdế đếnEtdb HaEtdbrry 4p4rWnEGcảm th9jqQnDXdấy rơ9jqQnDXdi 4p4rWnEGbịch 4p4rWnEGxuống 4p4rWnEGlúc bốn4p4rWnEG cEtdbhân khôEtdbng cân4p4rWnEG Etdb đốiEtdb c9jqQnDXdủa Etdbcon EtdbBằng Mã9jqQnDXd ch9jqQnDXdạm mEtdbặt đấ9jqQnDXdt. Ha4p4rWnEGrry cố4p4rWnEG 4p4rWnEGgắng 4p4rWnEGsửa Etdbtư t9jqQnDXdhế 4p4rWnEGđàng hoàngEtdb 9jqQnDXdvà 4p4rWnEG ngồi9jqQnDXd th4p4rWnEGẳng lư4p4rWnEGng lên.
Lão HagEtdbrid gàoEtdb to:
"Giỏi lắm4p4rWnEG, Harry!"
Mọi người9jqQnDXd h9jqQnDXdè n4p4rWnEGhau ho9jqQnDXdan hEtdbô, ng4p4rWnEGoại t9jqQnDXdrừ Malfo4p4rWnEGy, Crab9jqQnDXdbe 4p4rWnEGvà GoyleEtdb. LEtdbão HagrEtdbid l4p4rWnEGại hỏi:
"Sao? 9jqQnDXdCó a4p4rWnEGi k9jqQnDXdhác muốnEtdb n4p4rWnEGgao dEtdbu không?"
ThàEtdbnh Etdbcông củEtdba HarrEtdby đEtdbã khiếEtdbn c4p4rWnEGho đáEtdbm họcEtdb sEtdbinh 9jqQnDXd 9jqQnDXdcòn l9jqQnDXdại thêEtdbm bạ4p4rWnEGo g9jqQnDXdan, c4p4rWnEGhúng Etdbhè nEtdbhau trè4p4rWnEGo qu9jqQnDXda h9jqQnDXdàng ràEtdbo 4p4rWnEGvào bã4p4rWnEGi c4p4rWnEGhăn thả4p4rWnEG. Etdb L9jqQnDXdão HagEtdbrid thEtdbáo Etdbdây c9jqQnDXdho từnEtdbg 9jqQnDXdcon BEtdbằng M4p4rWnEGã 9jqQnDXdmột, 9jqQnDXdvà khắEtdbp bãiEtdb 4p4rWnEGchăn t4p4rWnEGhả cEtdbhỗ Etdb nà9jqQnDXdo cũngEtdb có4p4rWnEG những4p4rWnEG 9jqQnDXdđứa học9jqQnDXd trò9jqQnDXd cúi9jqQnDXd m9jqQnDXdình cEtdbhào một9jqQnDXd cácEtdbh đầyEtdb că9jqQnDXdng thẳng9jqQnDXd. 9jqQnDXd NEtdbeville cứ9jqQnDXd cEtdbhạy tớ9jqQnDXdi 9jqQnDXdchạy lEtdbui q9jqQnDXduanh 4p4rWnEGcon q4p4rWnEGuái t9jqQnDXdhú củ9jqQnDXda 9jqQnDXdnó, nhưngEtdb 4p4rWnEGcon đó9jqQnDXd 9jqQnDXd khôngEtdb 9jqQnDXdcó vẻEtdb gEtdbì muốnEtdb khuỵu9jqQnDXd cEtdbhân xuốn4p4rWnEGg. EtdbRon vàEtdb 9jqQnDXdHermione thìEtdb thực9jqQnDXd tậ4p4rWnEGp v4p4rWnEGới 9jqQnDXd Etdbcon Bằn9jqQnDXdg MEtdbã màu9jqQnDXd hột4p4rWnEG d9jqQnDXdẻ. HEtdbarry bây4p4rWnEG giờEtdb cEtdbhỉ đứng9jqQnDXd qua4p4rWnEGn s4p4rWnEGát thôi.
MalfEtdboy, Crabb4p4rWnEGe 9jqQnDXdvà G4p4rWnEGoyle Etdbđã gi9jqQnDXdành được4p4rWnEG c4p4rWnEGon Etdb Bu4p4rWnEGckbeak. C9jqQnDXdon q4p4rWnEGuái 9jqQnDXdthú đã9jqQnDXd ch9jqQnDXdịu cú4p4rWnEGi chào4p4rWnEG MalfoyEtdb. Thằng9jqQnDXd nEtdbày đangEtdb Etdbvỗ v4p4rWnEGỗ 9jqQnDXdcái 4p4rWnEG mỏEtdb coEtdbn vậtEtdb, 4p4rWnEGtỏ 4p4rWnEGthái độ4p4rWnEG khin4p4rWnEGh tEtdbhị. EtdbNó kéo4p4rWnEG dàiEtdb giọEtdbng, đủEtdb tEtdbo để9jqQnDXd H4p4rWnEGarry Etdbcó 4p4rWnEG thể4p4rWnEG Etdbnghe 4p4rWnEGlọt tai:
"Mánh nàyEtdb dễ9jqQnDXd ợt.Etdb TaEtdbo đã9jqQnDXd biết9jqQnDXd nga9jqQnDXdy làEtdb vậ9jqQnDXdy, 4p4rWnEGđến 4p4rWnEG 9jqQnDXdthằng Harr9jqQnDXdy 9jqQnDXdcòn là4p4rWnEGm được...4p4rWnEG TEtdbao cá9jqQnDXd l4p4rWnEGà mày9jqQnDXd đâ4p4rWnEGu 4p4rWnEGcó gì9jqQnDXd 9jqQnDXdnguy hi9jqQnDXdểm, phải4p4rWnEG Etdb khônEtdbg mậy?"Etdb Ấy4p4rWnEG l4p4rWnEGà MalfoEtdby n4p4rWnEGói Etdbvới Etdbcon Buckbeak4p4rWnEG. "Ph9jqQnDXdải không9jqQnDXd mậEtdby, cEtdbon 9jqQnDXdcục Etdb súcEtdb bựEtdb tồ9jqQnDXd x9jqQnDXdấu xí?"
Chuyệ9jqQnDXdn xảy9jqQnDXd rEtdba Etdblúc đó9jqQnDXd n4p4rWnEGhanh n9jqQnDXdhư ánEtdbh c9jqQnDXdhớp củ4p4rWnEGa Etdb n4p4rWnEGhững cáEtdbi m4p4rWnEGóng vuốt4p4rWnEG théEtdbp. Liền4p4rWnEG 4p4rWnEGngay đó4p4rWnEG, Ma4p4rWnEGlfoy thốEtdbt lêEtdbn 4p4rWnEGmột tiến9jqQnDXdg rú9jqQnDXd đa9jqQnDXdu Etdb đớn4p4rWnEG chóEtdbi lói,4p4rWnEG l4p4rWnEGão Ha9jqQnDXdgrid thì4p4rWnEG vật4p4rWnEG 9jqQnDXdlộn với4p4rWnEG 4p4rWnEGcon Buc9jqQnDXdkbeak để9jqQnDXd trò4p4rWnEGng 9jqQnDXdcái vòngEtdb 4p4rWnEG cEtdbổ v9jqQnDXdô Etdbnó troEtdbng Etdbkhi nEtdbó 4p4rWnEGhầm Etdbhè xông4p4rWnEG tớ4p4rWnEGi Malf4p4rWnEGoy. Th9jqQnDXdằng 4p4rWnEGđó đEtdbang nằ4p4rWnEGm quEtdbằn Etdb 9jqQnDXdquại trêEtdbn Etdbbãi cỏ,4p4rWnEG máEtdbu mEtdbe chảyEtdb ư9jqQnDXdớt Etdbcả tấm4p4rWnEG Etdbáo chùng.
Malfoy gà4p4rWnEGo thé9jqQnDXdt tEtdbrong kh4p4rWnEGi 4p4rWnEGcả l9jqQnDXdớp Etdbkinh hoàEtdbng đứng9jqQnDXd trông:
"4p4rWnEGTôi 9jqQnDXdchết mất9jqQnDXd! 9jqQnDXdNhìn tô9jqQnDXdi đây4p4rWnEG n4p4rWnEGè, tôi9jqQnDXd đa9jqQnDXdng 4p4rWnEGhấp hối9jqQnDXd. CoEtdbn qEtdbuái vậtEtdb ấy4p4rWnEG gEtdbiết tôi."
Lão9jqQnDXd Hagri4p4rWnEGd đEtdbã trắngEtdb 4p4rWnEGbệch đ4p4rWnEGi. 4p4rWnEGLão nói:
Etdb"Trò khôEtdbng 9jqQnDXdchết Etdbđâu! 4p4rWnEGCó a9jqQnDXdi gEtdbiúp tô4p4rWnEGi mộEtdbt tay.9jqQnDXd.. p9jqQnDXdhải đEtdbem nó4p4rWnEG r4p4rWnEGa khỏiEtdb chỗEtdb này..."
Hermione chạ4p4rWnEGy đ4p4rWnEGi mEtdbở 9jqQnDXdcánh cổng4p4rWnEG tron4p4rWnEGg 4p4rWnEGkhi lEtdbão 4p4rWnEG HagriEtdbd nhEtdbấc bổ9jqQnDXdng M9jqQnDXdalfoy lên9jqQnDXd 9jqQnDXdmột c4p4rWnEGách dễEtdb d9jqQnDXdàng. Kh4p4rWnEGi lãEtdbo Hagr4p4rWnEGid bEtdbồng Malfo4p4rWnEGy Etdb Etdbđi nga4p4rWnEGng, Har9jqQnDXdry nhìEtdbn t4p4rWnEGhấy 9jqQnDXdmột vết4p4rWnEG thương4p4rWnEG d9jqQnDXdài và9jqQnDXd s9jqQnDXdâu trên9jqQnDXd cánh9jqQnDXd Etdbtay Etdb MaEtdblfoy; m9jqQnDXdáu nhễ9jqQnDXdu 9jqQnDXdgiọt 4p4rWnEGtrên cỏ9jqQnDXd k9jqQnDXdhi l4p4rWnEGão HagEtdbrid bồn4p4rWnEGg 9jqQnDXdMalfoy chạEtdby l4p4rWnEGên 4p4rWnEGdốc Etdbvề 4p4rWnEG phíaEtdb tò4p4rWnEGa lâuEtdb đài.
Lớp 9jqQnDXdhọc EtdbChăm s4p4rWnEGóc SEtdbinh vEtdbật Hu4p4rWnEGyền Etdbbí r4p4rWnEGun r4p4rWnEGẩy bước4p4rWnEG 9jqQnDXd 4p4rWnEGtheo sauEtdb. BọnEtdb họ4p4rWnEGc siEtdbnh nhàEtdb Slyt9jqQnDXdherin đEtdbều 4p4rWnEGhè nh4p4rWnEGau Etdbla 4p4rWnEGó Etdblão 9jqQnDXdHagrid. PEtdbansy 4p4rWnEG Pa9jqQnDXdrkinson r9jqQnDXdàn rụaEtdb nước4p4rWnEG mắ4p4rWnEGt nói:
"Phải đuổi4p4rWnEG ôngEtdb 4p4rWnEGấy ngay!"
Dean T4p4rWnEGhomas chặ4p4rWnEGn lEtdbời c4p4rWnEGon bé:
"Đó 4p4rWnEGlà lỗi4p4rWnEG củaEtdb Malfoy."
Crabbe Etdbvà G4p4rWnEGoyle gồng9jqQnDXd 4p4rWnEGbắp thịt9jqQnDXd 9jqQnDXdcủa t4p4rWnEGụi nóEtdb lên9jqQnDXd đầy9jqQnDXd vẻ9jqQnDXd đe9jqQnDXd dọa.
Cả bọ4p4rWnEGn đ4p4rWnEGã tEtdbrèo l4p4rWnEGên h9jqQnDXdết nhữn4p4rWnEGg bậcEtdb thề9jqQnDXdm đáEtdb đểEtdb bước9jqQnDXd 4p4rWnEGvào Ti9jqQnDXdền sả4p4rWnEGnh. P9jqQnDXdansy nói:
"Tôi phả4p4rWnEGi đEtdbi Etdbxem c4p4rWnEGoi 9jqQnDXdbạn ấyEtdb có4p4rWnEG Etdbsao không?"
Cả bọnEtdb cùnEtdbg n9jqQnDXdhìn 4p4rWnEGtheo Pa4p4rWnEGnsy chạy4p4rWnEG n9jqQnDXdhanh lên4p4rWnEG cầu9jqQnDXd 9jqQnDXd th4p4rWnEGang c4p4rWnEGẩm thạc9jqQnDXdh. Bọn4p4rWnEG họcEtdb 4p4rWnEGsinh nhàEtdb Sl9jqQnDXdytherin vẫn4p4rWnEG còn4p4rWnEG c4p4rWnEGa cẩm9jqQnDXd lãEtdbo Hagr4p4rWnEGid 9jqQnDXd kh4p4rWnEGi kéo9jqQnDXd nha4p4rWnEGu đEtdbi 9jqQnDXdvề hướn9jqQnDXdg phò4p4rWnEGng Etdbsinh hoạ9jqQnDXdt c4p4rWnEGhung củ9jqQnDXda tụi4p4rWnEG 4p4rWnEGnó dướ9jqQnDXdi 4p4rWnEGtầng h9jqQnDXdầm. 9jqQnDXd Ha9jqQnDXdrry, REtdbon và4p4rWnEG Hermion4p4rWnEGe lên4p4rWnEG cầuEtdb th4p4rWnEGang vềEtdb tháp4p4rWnEG Gryffindor.
Hermione l9jqQnDXdo 4p4rWnEGlắng hỏi:
"Các bạn4p4rWnEG n9jqQnDXdghĩ nóEtdb 4p4rWnEGcó sEtdbao không?"
Harry nói:
"Dĩ 9jqQnDXdnhiên là4p4rWnEG khôEtdbng s4p4rWnEGao r4p4rWnEGồi, 9jqQnDXdbà Pomfr9jqQnDXdey c9jqQnDXdó th4p4rWnEGể váEtdb mấ4p4rWnEGy vết4p4rWnEG thương9jqQnDXd chEtdbỉ troEtdbng vòngEtdb mộtEtdb 4p4rWnEGhai giây."
Harry từngEtdb đEtdbược bàEtdb 4p4rWnEGy Etdbtá trưởngEtdb đó4p4rWnEG ch9jqQnDXdữa 9jqQnDXdlành m4p4rWnEGột cEtdbách k9jqQnDXdỳ diệ9jqQnDXdu nhữngEtdb thương4p4rWnEG tícEtdbh Etdbcòn trầmEtdb trọnEtdbg hEtdbơn nhiều.
Ron cũ9jqQnDXdng tỏEtdb 4p4rWnEGra Etdblo lắng:
"Dù sa4p4rWnEGo thì4p4rWnEG chuyện4p4rWnEG đEtdbó Etdbmà x9jqQnDXdảy r9jqQnDXda tron4p4rWnEGg buổi9jqQnDXd 4p4rWnEGdạy Etdb đầu9jqQnDXd tiê9jqQnDXdn củaEtdb bácEtdb Ha4p4rWnEGgrid t9jqQnDXdhì quả9jqQnDXd là9jqQnDXd Etdbtệ 4p4rWnEGhại hếtEtdb chEtdbỗ 4p4rWnEGnói. T9jqQnDXdhể nàoEtdb thằng4p4rWnEG 4p4rWnEG Malf4p4rWnEGoy cũ4p4rWnEGng quEtdbậy Etdbbác 9jqQnDXdấy Etdbcho 9jqQnDXdmà coi..."
Ba đứaEtdb tụi9jqQnDXd n9jqQnDXdó lEtdbà nh4p4rWnEGững đứa9jqQnDXd 4p4rWnEGđầu tiênEtdb 9jqQnDXdđi xuố4p4rWnEGng EtdbĐại 9jqQnDXd Sảnh4p4rWnEG đườngEtdb để4p4rWnEG 4p4rWnEGăn b9jqQnDXdữa tối,Etdb 9jqQnDXdhy vọng4p4rWnEG gặp4p4rWnEG lãoEtdb HagridEtdb, nhưngEtdb 4p4rWnEGchẳng th9jqQnDXdấy Etdblão Etdb đâ9jqQnDXdu cả.4p4rWnEG HermionEtdbe không9jqQnDXd 4p4rWnEGbuồn đ4p4rWnEGụng nĩa9jqQnDXd Etdbvô muố9jqQnDXdn bán4p4rWnEGh bíp4p4rWnEG tếEtdbt vàEtdb t9jqQnDXdhận. Cô4p4rWnEG bé9jqQnDXd Etdb lEtdbo lắn4p4rWnEGg nói:
"Người 4p4rWnEGta 9jqQnDXdđâu c9jqQnDXdó đuổi9jqQnDXd 4p4rWnEGbác ấy,9jqQnDXd đúng9jqQnDXd không?"
Ron 9jqQnDXdcũng Etdbchẳng màngEtdb Etdbgì ănEtdb uống:
"Họ Etdbkhông 9jqQnDXdnên đu9jqQnDXdổi bEtdbác ấy..."
Harry Etdbquan sEtdbát bà9jqQnDXdn ănEtdb cEtdbủa 9jqQnDXdnhà SlytheriEtdbn. MEtdbột Etdb nh4p4rWnEGóm đôEtdbng, g4p4rWnEGồm Etdbcả Crab9jqQnDXdbe và9jqQnDXd GEtdboyle, đang4p4rWnEG tú4p4rWnEGm tụm4p4rWnEG vớ9jqQnDXdi nh4p4rWnEGau, s4p4rWnEGay s4p4rWnEGưa b9jqQnDXdàn Etdb bạcEtdb. HarEtdbry ch4p4rWnEGắc chắn9jqQnDXd là4p4rWnEG mấ9jqQnDXdy đứ4p4rWnEGa đó9jqQnDXd 4p4rWnEGđang thê4p4rWnEGm mắm9jqQnDXd thêm9jqQnDXd muố4p4rWnEGi chEtdbo c9jqQnDXdâu 9jqQnDXd ch9jqQnDXduyện EtdbMalfoy bịEtdb thươngEtdb th4p4rWnEGành trầmEtdb trọng.
Ron rầuEtdb 4p4rWnEGrĩ nói:
"Thôi thì9jqQnDXd, cũng9jqQnDXd khô4p4rWnEGng thể9jqQnDXd nói4p4rWnEG 9jqQnDXdhôm na9jqQnDXdy khôngEtdb Etdbphải l4p4rWnEGà n4p4rWnEGgày đầ9jqQnDXdu 9jqQnDXdtiên học9jqQnDXd thú9jqQnDXd vị."
Sau bữ9jqQnDXda ăn9jqQnDXd tốiEtdb, 4p4rWnEGba đ4p4rWnEGứa qua9jqQnDXdy trởEtdb vềEtdb phò4p4rWnEGng siEtdbnh Etdb hoạt9jqQnDXd cEtdbhung 9jqQnDXdvà 4p4rWnEGcố tậpEtdb tr4p4rWnEGung làm9jqQnDXd 9jqQnDXdbài tập4p4rWnEG mà4p4rWnEG gi4p4rWnEGáo 4p4rWnEGsư McGonEtdbagall 9jqQnDXdđã r9jqQnDXda 4p4rWnEGcho 9jqQnDXd tụ4p4rWnEGi n4p4rWnEGó. Nhưng9jqQnDXd c9jqQnDXdả 9jqQnDXdba đứ4p4rWnEGa c9jqQnDXdứ chốc9jqQnDXd chố9jqQnDXdc lạiEtdb ngừng9jqQnDXd họcEtdb, l4p4rWnEGiếc nhìn9jqQnDXd r9jqQnDXda ngo4p4rWnEGài 9jqQnDXd 4p4rWnEGcửa 9jqQnDXdsổ của4p4rWnEG t9jqQnDXdoà tháp.Etdb 4p4rWnEGHarry đột4p4rWnEG nhiên4p4rWnEG nói:
"Có án9jqQnDXdh đènEtdb ở4p4rWnEG 4p4rWnEGcửa sổEtdb nhà9jqQnDXd bác9jqQnDXd Hagrid."
Ron n9jqQnDXdhìn đồEtdbng 9jqQnDXdhồ đe9jqQnDXdo ta4p4rWnEGy củaEtdb nó:
"Nế4p4rWnEGu tụ4p4rWnEGi mì9jqQnDXdnh g9jqQnDXdấp gáp4p4rWnEG lê4p4rWnEGn t4p4rWnEGhì tụi9jqQnDXd mì9jqQnDXdnh Etdbvẫn c9jqQnDXdòn kịp4p4rWnEG để9jqQnDXd chạy4p4rWnEG xuốnEtdbg d4p4rWnEGưới Etdbthăm Etdbbác ấy,4p4rWnEG vẫnEtdb 4p4rWnEGcòn s4p4rWnEGớm mà..."
Hermione n4p4rWnEGói 4p4rWnEGchậm rãi:
"Mình khôn9jqQnDXdg biết..."
Ha4p4rWnEGrry thEtdbấy cô9jqQnDXd bEtdbé liếc4p4rWnEG nhìEtdbn mì4p4rWnEGnh. 9jqQnDXdNó n9jqQnDXdói ngay:
"Mình đượcEtdb ph9jqQnDXdép đ4p4rWnEGi ngEtdbang qu9jqQnDXda Etdbsân trường4p4rWnEG mà4p4rWnEG. Etdb S4p4rWnEGirius BlaEtdbck 9jqQnDXdchưa vượt9jqQnDXd 9jqQnDXdqua đượ9jqQnDXdc mấy9jqQnDXd viên4p4rWnEG 9jqQnDXdgiám ngục4p4rWnEG EtdbAzkaban can9jqQnDXdh gác4p4rWnEG ở9jqQnDXd 4p4rWnEG đ9jqQnDXdây, đúngEtdb không?"
Vậy làEtdb 9jqQnDXdba Etdbđứa dEtdbọn dẹp9jqQnDXd đEtdbồ đạc9jqQnDXd, k4p4rWnEGéo 9jqQnDXdnhau chuEtdbi qu4p4rWnEGa Etdb 4p4rWnEGcái Etdblỗ B4p4rWnEGà Béo,4p4rWnEG v9jqQnDXdui mừng4p4rWnEG vì9jqQnDXd kh4p4rWnEGông gặ4p4rWnEGp Etdbai hếtEtdb tEtdbrên đ9jqQnDXdường đi9jqQnDXd tới9jqQnDXd cửaEtdb chín9jqQnDXdh, 9jqQnDXd bởi4p4rWnEG v9jqQnDXdì tụ4p4rWnEGi n4p4rWnEGó cũnEtdbg không9jqQnDXd thự9jqQnDXdc sự9jqQnDXd 9jqQnDXdtin 9jqQnDXdchắc lEtdbà t9jqQnDXdụi nó9jqQnDXd được4p4rWnEG ph4p4rWnEGép đ9jqQnDXdi 9jqQnDXdra 4p4rWnEG ngoEtdbài ha9jqQnDXdy không.
CỏEtdb t4p4rWnEGrên 9jqQnDXdsân vẫn9jqQnDXd cEtdbòn ướtEtdb vàEtdb 4p4rWnEGngả 9jqQnDXdmàu 4p4rWnEGđen thEtdbui 4p4rWnEG tron9jqQnDXdg 4p4rWnEGánh 9jqQnDXdhoàng hôn9jqQnDXd. Kh9jqQnDXdi tới9jqQnDXd đư4p4rWnEGợc cEtdbăn cEtdbhòi củaEtdb lãEtdbo HagrEtdbid, bEtdba đứ4p4rWnEGa nh9jqQnDXdỏ 4p4rWnEGgõ 4p4rWnEG cửa4p4rWnEG vEtdbà ng4p4rWnEGhe tiếng9jqQnDXd gầ9jqQnDXdm gừEtdb bênEtdb tro4p4rWnEGng vọng9jqQnDXd ra:
"Vô đi!"
Lão Ha4p4rWnEGgrid đanEtdbg ngồiEtdb t9jqQnDXdhừ 9jqQnDXdngười bê4p4rWnEGn bàn9jqQnDXd gỗ4p4rWnEG đã4p4rWnEG mò9jqQnDXdn 9jqQnDXd 9jqQnDXdsờn của9jqQnDXd lEtdbão, co4p4rWnEGn 9jqQnDXdchó sănEtdb Fan4p4rWnEGg t9jqQnDXdhì gá4p4rWnEGc 9jqQnDXdcái 9jqQnDXdđầu n9jqQnDXdó tr9jqQnDXdên đù9jqQnDXdi chEtdbủ. C4p4rWnEGhỉ nhìn9jqQnDXd 9jqQnDXd 4p4rWnEGmột cá9jqQnDXdi cũ4p4rWnEGng đủ4p4rWnEG 4p4rWnEGbiết lãEtdbo HagriEtdbd Etdbđã uống4p4rWnEG 4p4rWnEGkhá nhiều4p4rWnEG rượ9jqQnDXdu. TrướEtdbc mặt4p4rWnEG lão4p4rWnEG Etdb là4p4rWnEG 9jqQnDXdmột cái9jqQnDXd vại9jqQnDXd thi9jqQnDXdếc t4p4rWnEGo Etdbgần bEtdbằng cá4p4rWnEGi 4p4rWnEGxô, vàEtdb l4p4rWnEGão dườn9jqQnDXdg như4p4rWnEG kEtdbhó kh9jqQnDXdăn 4p4rWnEGlắm Etdb mới9jqQnDXd tập9jqQnDXd trEtdbung đượ4p4rWnEGc tiEtdbnh t9jqQnDXdhần 4p4rWnEGđể nhận9jqQnDXd 9jqQnDXdra bEtdba đ4p4rWnEGứa nhỏ.
Khi đ4p4rWnEGã nhận4p4rWnEG 4p4rWnEGra chEtdbúng, lã9jqQnDXdo lè9jqQnDXd nhè:
"Kỷ lụcEtdb c9jqQnDXdhứ 4p4rWnEGchẳng chơEtdbi. ĐốEtdb mà9jqQnDXd kiế9jqQnDXdm rEtdba được9jqQnDXd trEtdbước đ4p4rWnEGây từEtdbng c9jqQnDXdó một9jqQnDXd t9jqQnDXdhầy giáEtdbo nàoEtdb chỉEtdb l4p4rWnEGàm thâEtdby gEtdbiáo đúngEtdb có4p4rWnEG mộtEtdb ngày."
Hermione thởEtdb mạnh:
"Bác chEtdbưa 4p4rWnEGbị 4p4rWnEGđuổi màEtdb, b4p4rWnEGác Hagrid!"
4p4rWnEGLão Ha9jqQnDXdgrid hớp9jqQnDXd thêm4p4rWnEG mộtEtdb nEtdbgụm Etdbto nữaEtdb của4p4rWnEG cá9jqQnDXdi thứ9jqQnDXd Etdbgì đó9jqQnDXd t4p4rWnEGrong Etdbcái vại,Etdb g9jqQnDXdiọng 9jqQnDXdcủa lãEtdbo ng4p4rWnEGhe thEtdbê thEtdbảm hết9jqQnDXd sức:
"Chưa! Nhưn9jqQnDXdg đó4p4rWnEG chEtdbỉ 9jqQnDXdlà 4p4rWnEGvấn đề9jqQnDXd t4p4rWnEGhời gian4p4rWnEG, đúng9jqQnDXd không9jqQnDXd, 4p4rWnEGsau khEtdbi t4p4rWnEGhằng MalfEtdboy mé4p4rWnEGc b4p4rWnEGa nó..."
"Nó r9jqQnDXda Etdbsao r4p4rWnEGồi h9jqQnDXdở báEtdbc? Thư4p4rWnEGơng t9jqQnDXdích củ9jqQnDXda n4p4rWnEGó đâ4p4rWnEGu cEtdbó trầm9jqQnDXd trọn4p4rWnEGg lắ9jqQnDXdm hả9jqQnDXd bác?"
Ron hEtdbỏi, s4p4rWnEGau Etdbkhi bEtdba đứa9jqQnDXd c9jqQnDXdùng ngEtdbồi xEtdbuống quEtdbây qEtdbuần b9jqQnDXdên lão9jqQnDXd Ha9jqQnDXdgrid. 9jqQnDXdLão n4p4rWnEGói giọ4p4rWnEGng chEtdbán ngắt:
"Bà PomfreEtdby đ4p4rWnEGã Etdblàm hết4p4rWnEG sứcEtdb đ9jqQnDXdể chữ4p4rWnEGa ch9jqQnDXdo nóEtdb, Etdbnhưng 9jqQnDXdnó cứ4p4rWnEG kêu4p4rWnEG 9jqQnDXdlà n4p4rWnEGó 4p4rWnEGvẫn c4p4rWnEGòn 4p4rWnEGđau lEtdbắm... cứEtdb băn9jqQnDXdg bó...4p4rWnEG vàEtdb r9jqQnDXdên rỉ..."
Harry nEtdbói ngay:
"Nó g4p4rWnEGiả bộ4p4rWnEG đau9jqQnDXd đó.Etdb Bà9jqQnDXd PomEtdbfrey cEtdbó thể9jqQnDXd chữ4p4rWnEGa là4p4rWnEGnh 9jqQnDXd m4p4rWnEGọi vế9jqQnDXdt thươngEtdb mà.Etdb 9jqQnDXdNăm ngEtdboái b9jqQnDXdà 9jqQnDXdđã lEtdbàm mEtdbọc lạiEtdb gầ4p4rWnEGn Etdbmột nửa4p4rWnEG sEtdbố xươngEtdb 9jqQnDXdcho 9jqQnDXd Etdbcháu. Thằng9jqQnDXd Malf9jqQnDXdoy chỉ9jqQnDXd c9jqQnDXdố tìEtdbnh Etdbăn vạEtdb m9jqQnDXdà thôi."
Giọng lão9jqQnDXd H4p4rWnEGagrid 9jqQnDXdnghe c9jqQnDXdàng t9jqQnDXdhê t4p4rWnEGhảm hơn:
9jqQnDXd"Ban qu4p4rWnEGản t4p4rWnEGrị nhàEtdb trườ4p4rWnEGng d4p4rWnEGĩ n9jqQnDXdhiên lEtdbà Etdbđã n9jqQnDXdghe báoEtdb 9jqQnDXd cáEtdbo s9jqQnDXdự việc4p4rWnEG rồEtdbi. HọEtdb cEtdbho l9jqQnDXdà báEtdbc bắt9jqQnDXd đầEtdbu bằEtdbng c4p4rWnEGon vậ9jqQnDXdt qu4p4rWnEGá to9jqQnDXd. Lẽ4p4rWnEG Etdbra nêEtdbn 9jqQnDXd để9jqQnDXd 9jqQnDXdcon 4p4rWnEGBằng MEtdbã 9jqQnDXdở Etdbbài 4p4rWnEGsau... lúEtdbc đầu9jqQnDXd nên4p4rWnEG ch4p4rWnEGo học4p4rWnEG Etdbmấy tEtdbhứ nhEtdbư Nhuyễn4p4rWnEG TrùnEtdbg Etdb 9jqQnDXdvà đại4p4rWnEG loEtdbại n4p4rWnEGhư vEtdbậy... ch9jqQnDXdẳng 9jqQnDXdqua l9jqQnDXdà lỗi4p4rWnEG củEtdba bác..."
Hermione hăEtdbng h9jqQnDXdái cãi:
"Lỗi 9jqQnDXdcủa 9jqQnDXdMalfoy cEtdbhứ, báEtdbc Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi co4p4rWnEGn làm9jqQnDXd nhâ4p4rWnEGn 4p4rWnEGchứng ch4p4rWnEGo b9jqQnDXdác. EtdbBác đã4p4rWnEG 9jqQnDXdnói Bằng9jqQnDXd Etdb M4p4rWnEGã sẽ9jqQnDXd t9jqQnDXdấn 4p4rWnEGcông nếu9jqQnDXd Etdbbị Etdbxúc ph9jqQnDXdạm. T4p4rWnEGại thằng4p4rWnEG MaEtdblfoy khô4p4rWnEGng chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."