You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương pr25HX6 fb- Y3KtnBMÓNG fbVUỐT Y3KtnBVÀ LFc3WkJÁ TRÀ
hi fb HarryFc3WkJ, RFc3WkJon Fc3WkJvà Hfbermione bướY3KtnBc vàFc3WkJo Đạpr25HXi Sảnhpr25HX đườngY3KtnB đfbể Y3KtnBăn điểmFc3WkJ pr25HXtâm vFc3WkJào Y3KtnBsáng fb hômpr25HX Fc3WkJsau, thFc3WkJì ngườifb đầupr25HX pr25HXtiên màfb tụiY3KtnB nFc3WkJó thấfby lY3KtnBà Y3KtnBDraco Malfoypr25HX. CóFc3WkJ fbvẻ nhưfb Fc3WkJ MalfoY3KtnBy đY3KtnBang muFc3WkJa fbvui cFc3WkJho mộtFc3WkJ nhópr25HXm hpr25HXọc sfbinh nhàpr25HX Slythfberin bằngpr25HX mộtfb cfbâu pr25HX chuyệnY3KtnB cFc3WkJhọc cưfbời. pr25HXLúc HarrY3KtnBy, RY3KtnBon vàFc3WkJ Fc3WkJHermione đpr25HXi nganY3KtnBg qupr25HXa, Mapr25HXlfoy đangpr25HX pr25HX fbnhại mộtfb vfbẻ fbmặt đauFc3WkJ đY3KtnBớn đếnY3KtnB bY3KtnBất tỉnhpr25HX khY3KtnBá khôY3KtnBi pr25HXhài, Y3KtnBthế làFc3WkJ quanpr25HXh fbnó Fc3WkJnổ rY3KtnBa fb mộfbt Y3KtnBtràng cười.
Hermione đfbi ngpr25HXay Fc3WkJsau lưngfb Harrfby, nói:
"Kệ xpr25HXác nó.pr25HX CứFc3WkJ fbmặc fbkệ nFc3WkJó điFc3WkJ, fbnó chẳngY3KtnB đánFc3WkJg đFc3WkJể mpr25HXình bFc3WkJận tFc3WkJâm đâu..."
Nhưng PancY3KtnBy Parkinsonfb, mộtY3KtnB Fc3WkJcon Fc3WkJbé fbnhà Slytfbherin, mặtpr25HX tẹtY3KtnB dpr25HXa nhăFc3WkJn nFc3WkJhư mặfbt fbchó Pupr25HXg chfbợt pr25HXrít lêfbn thY3KtnBe thé:
"Ê, PotterFc3WkJ! pr25HXPotter fbơi, viêY3KtnBn giY3KtnBám ngụcFc3WkJ Azkabapr25HXn đpr25HXang pr25HXtới kFc3WkJìa! Pottefbr, Hùuuuu!"
Harry nY3KtnBgồi phịchFc3WkJ xuốfbng cpr25HXái Y3KtnBghế bêFc3WkJn cạpr25HXnh Georgfbe fbở Fc3WkJbàn pr25HXăn củpr25HXa nhàfb GryffY3KtnBindor. Georpr25HXge phfbát Fc3WkJcho Y3KtnBtụi Y3KtnBnó Fc3WkJmấy fbtờ giấy:
"Thời kFc3WkJhóa biểpr25HXu củaY3KtnB họFc3WkJc Fc3WkJsinh nfbăm thứfb bY3KtnBa đâfby. ỦaY3KtnB, Y3KtnBcó chFc3WkJuyện pr25HXgì vFc3WkJậy Harry?"
Ron ngồipr25HX xuốngpr25HX ghếfb bênpr25HX kiFc3WkJa Gpr25HXeorge, trừngFc3WkJ mpr25HXắt nhìfbn qFc3WkJua phY3KtnBía bànfb ănfb nFc3WkJhà Spr25HXlytherin, nói:
"Thằfbng Malfoy."
Y3KtnBGeorge nY3KtnBgước nhFc3WkJìn quapr25HX, Fc3WkJvừa đúngFc3WkJ lpr25HXúc thấFc3WkJy fbMalfoy lY3KtnBại đaFc3WkJng mộpr25HXt fblần nữFc3WkJa gpr25HXiả Fc3WkJbộ pr25HXxỉu mộtY3KtnB cáY3KtnBch Y3KtnBđầy sợfb hãifb. Gpr25HXeorge pr25HXbình tFc3WkJhản nói:
"Thằng nY3KtnBhãi pr25HXranh. Npr25HXó cũfbng đâuY3KtnB cófb oaY3KtnBi ppr25HXhong pr25HXlẫm fb lY3KtnBiệt gìpr25HX chfbo lắmFc3WkJ fbkhi viênpr25HX gFc3WkJiám ngụfbc AzkaFc3WkJban kiểpr25HXm tpr25HXra pr25HXđoàn pr25HXtàu tốiFc3WkJ hômY3KtnB quFc3WkJa Y3KtnB đâFc3WkJu. NFc3WkJó cũpr25HXng chạypr25HX tọtpr25HX qFc3WkJua Fc3WkJtoa cfbủa tụfbi mìY3KtnBnh, phpr25HXải Fc3WkJkhông Fred?"
Fred khinpr25HXh bỉFc3WkJ liếcFc3WkJ mắpr25HXt nhfbìn sapr25HXng Malfoy:
"Đồ sémfb tfbè tronfbg quần."
Gpr25HXeorge nói:
"Ngay nhưFc3WkJ afbnh đfbây cũnpr25HXg kpr25HXhông khoFc3WkJái chfbo lắmFc3WkJ. HọFc3WkJ đúnFc3WkJg lpr25HXà kinFc3WkJh tfbởm thiệt,Fc3WkJ mY3KtnBấy vFc3WkJiên giámfb Fc3WkJngục AzkabY3KtnBan ấy..."
Fred nói:
"Họ lfbàm fbruột fbgan mìnhY3KtnB pr25HXthiếu Fc3WkJđiều bịpr25HX đôngpr25HX lạnFc3WkJh fbhết vfbậy há?"
Harry Y3KtnBnói nhỏ:
"Nhưng mFc3WkJà cáfbc Y3KtnBanh đâupr25HX cfbó xỉu,Y3KtnB pFc3WkJhải không?"
fbGeorge nY3KtnBói Fc3WkJmạnh mẽ:
"QuFc3WkJên chuyệnFc3WkJ Y3KtnBđó điFc3WkJ, HY3KtnBarry. Cófb mộtpr25HX lầnfb Y3KtnBba Y3KtnBphải đFc3WkJi fb tFc3WkJới nhY3KtnBà ngụcY3KtnB Azkabafbn, nhớfb fbkhông FrY3KtnBed? fbBa fbnói đófb lY3KtnBà nơY3KtnBi tồfbi tfbệ Y3KtnBnhứt màpr25HX Fc3WkJ ôngfb từngfb biếtfb đến.Y3KtnB BFc3WkJa tFc3WkJrở vềpr25HX nhàfb pr25HXtay chfbân rufbn rẩyFc3WkJ rồifb phátY3KtnB bfbệnh luôFc3WkJn Y3KtnB mà...pr25HX MấY3KtnBy pr25HXviên giápr25HXm ngfbục Azkapr25HXban húfbt hếtfb niềmY3KtnB vuY3KtnBi khỏiY3KtnB cáY3KtnBi fbnhà ngfbục Fc3WkJđó. ỞFc3WkJ Fc3WkJ tropr25HXng đópr25HX, hầufb pr25HXnhư tY3KtnBất cFc3WkJả cáFc3WkJc tùpr25HX nhânpr25HX Y3KtnBngục Fc3WkJAzkaban đềpr25HXu pr25HXphát điêY3KtnBn lfbên Fc3WkJ hết."
Fred đổFc3WkJi đY3KtnBề tài:
"Ừ, đfbể cofbi pr25HXthằng MFc3WkJalfoy sẽpr25HX vufbi nFc3WkJhư tY3KtnBhế nàfbo Fc3WkJsau fb tFc3WkJrận QY3KtnBuidditch đpr25HXầu tiY3KtnBên. Y3KtnBNhớ khônY3KtnBg? TrY3KtnBận Y3KtnBQuidditch đầufb pr25HXmùa làpr25HX trậnFc3WkJ giữapr25HX Fc3WkJ độfbi nhàfb GFc3WkJryffindor vpr25HXà nhfbà Slytherin."
Lần dY3KtnBuy nhfbứt mpr25HXà HarFc3WkJry vY3KtnBà MalFc3WkJfoy pr25HXđối đFc3WkJầu nhpr25HXau Fc3WkJ tFc3WkJrong mộtpr25HX trpr25HXận Quidditfbch cfbũng lY3KtnBà lầnfb MalFc3WkJfoy đFc3WkJã bịY3KtnBthua tfbe tufba xFc3WkJiểng fb liểnFc3WkJg. fbNhớ lạFc3WkJi trY3KtnBận đóFc3WkJ, HarY3KtnBry tFc3WkJhấy phfbấn fbkhởi lênpr25HX pr25HXchút đfbỉnh, Fc3WkJbèn tựY3KtnB lfbấy fb Y3KtnBcho mìnhY3KtnB mấypr25HX kFc3WkJhúc xúfbc xícY3KtnBh Fc3WkJvà cpr25HXà Y3KtnBchua chiên.
Hpr25HXermione cònfb mFc3WkJải nFc3WkJghiên cứuY3KtnB Fc3WkJcái thờFc3WkJi khópr25HXa biểupr25HX mớifb củpr25HXa mình.Fc3WkJ fbCô bY3KtnBé mY3KtnBừng rFc3WkJỡ kêuFc3WkJ lên:
"Ôi, hFc3WkJay qFc3WkJuá! Tụipr25HX Fc3WkJmình bắfbt đầuFc3WkJ pr25HXhọc Y3KtnBmấy môFc3WkJn mớiY3KtnB Fc3WkJngay hpr25HXôm nay."
Ron nY3KtnBgó qupr25HXa vaFc3WkJi HerFc3WkJmione đFc3WkJọc kpr25HXé, mfbặt fbmày pr25HXnghiêm tFc3WkJrang hẳnfb Y3KtnBra. Npr25HXó nói:
"Hefbrmione ơiY3KtnB, ngườfbi pr25HXta fblàm rốiY3KtnB benfbg cápr25HXi tfbhời pr25HX khóaFc3WkJ biểuFc3WkJ củY3KtnBa bồY3KtnB rY3KtnBồi. Cofbi npr25HXè, họfb xY3KtnBếp cpr25HXho bồfb tớipr25HX mườipr25HX môFc3WkJn hfbọc mộFc3WkJt Fc3WkJngày. pr25HX LàmFc3WkJ fbgì cóFc3WkJ đủFc3WkJ thờpr25HXi giờ."
"Mình pr25HXsẽ Y3KtnBxoay sởFc3WkJ. Mìnhpr25HX đãY3KtnB dfbàn xếfbp Y3KtnBxong pr25HXvới fbgiáo sFc3WkJư McGonagpr25HXall rồi."
Ron vẫfbn cY3KtnBười, nói:
"NhFc3WkJưng Fc3WkJmà coY3KtnBi fbnè, fbbồ thpr25HXấy thờifb kfbhóa bipr25HXểu pr25HXsáng fbnay khônFc3WkJg? fbChín giờY3KtnB mônfb Tifbên Y3KtnBtri. VàFc3WkJ nFc3WkJgay phíapr25HX dưới,pr25HX chínY3KtnB gFc3WkJiờ, MuggY3KtnBle-học. Và..."
Ron chồmfb tY3KtnBới, ghépr25HX sáfbt Y3KtnBcái thờiY3KtnB kfbhóa bipr25HXểu hơn,Y3KtnB vfbẻ pr25HXkhông fbthể nàoFc3WkJ Fc3WkJtin được:
"Coi nèfb, ngFc3WkJay dưpr25HXới dòfbng đfbó: mfbôn Sfbố học,fb fbcũng Y3KtnB chY3KtnBín giờ.Y3KtnB ÝY3KtnB mìnY3KtnBh nóiY3KtnB lY3KtnBà mfbình biếtY3KtnB bpr25HXồ giỏiY3KtnB, Fc3WkJHermione àpr25HX, nhưngpr25HX kFc3WkJhông fbai cfbó pr25HX thfbể gFc3WkJiỏi đếnFc3WkJ nhfbư vậy.Fc3WkJ LàmY3KtnB sapr25HXo cùngpr25HX mộtfb lpr25HXúc mpr25HXà bồY3KtnB cpr25HXó thFc3WkJể fbhọc ởY3KtnB bY3KtnBa lớpY3KtnB Y3KtnB chứ?"
Hermione nópr25HXi cpr25HXộc lốc:
"Đừng cY3KtnBó nguFc3WkJ. pr25HXDĩ nhFc3WkJiên mìnhfb spr25HXẽ pr25HXkhông nY3KtnBgồi Fc3WkJhọc fbở troFc3WkJng cảFc3WkJ bFc3WkJa lớpFc3WkJ cùpr25HXng Fc3WkJmột lúc."
"Vậfby thì..."
Hermione nY3KtnBgắt lời:
"Làm ơpr25HXn đưY3KtnBa giùmfb mfbình hũY3KtnB mứt."
"Nhưng..."
HermioY3KtnBne gắtpr25HX lên:
"Ôi, Ropr25HXn ơiFc3WkJ, nếuY3KtnB tpr25HXhời khóY3KtnBa bifbểu cpr25HXủa fbmình hơiY3KtnB đầyY3KtnB fb mộtpr25HX cY3KtnBhút thìFc3WkJ Y3KtnBmắc mớY3KtnB gìFc3WkJ tớipr25HX bồpr25HX hả?pr25HX Mìnpr25HXh đFc3WkJã nóipr25HX vớiY3KtnB pr25HXbồ rồpr25HXi, mFc3WkJình đãY3KtnB dàY3KtnBn Y3KtnB Fc3WkJxếp xfbong hpr25HXết vFc3WkJới giápr25HXo spr25HXư McGonafbgall rồi!"
Vừa pr25HXlúc đpr25HXó, lãoY3KtnB HagrFc3WkJid bướcpr25HX vàFc3WkJo ĐạiFc3WkJ SảnhFc3WkJ đườnpr25HXg. Y3KtnB Lãpr25HXo mặcpr25HX cápr25HXi áopr25HX kFc3WkJhoác dàipr25HX bằnFc3WkJg lônpr25HXg chuộtpr25HX chpr25HXũi, vàFc3WkJ lãfbo cY3KtnBứ lơY3KtnB đễnhY3KtnB vY3KtnBung pr25HX Y3KtnBvẫy xáfbc fbmột fbcon chY3KtnBồn Fc3WkJhôi fbtrong bàY3KtnBn pr25HXtay tY3KtnBo fbkếch fbxù củaFc3WkJ mình.
Trên đườngY3KtnB đfbi tpr25HXới bàpr25HXn gY3KtnBiáo vY3KtnBiên, lpr25HXão dừngpr25HX pr25HXbước nóiFc3WkJ vớiY3KtnB bọnfb trẻ:
"Ổn cảFc3WkJ chpr25HXứ hpr25HXả? Cácfb cpr25HXháu fblà nhữnpr25HXg họcfb Fc3WkJtrò tfbrong pr25HX pr25HXlớp họfbc đầupr25HX tipr25HXên màpr25HX báFc3WkJc đượcFc3WkJ dạY3KtnBy đófb ngheFc3WkJ! LớpY3KtnB bắY3KtnBt đầuY3KtnB ngfbay sFc3WkJau bpr25HXữa ăfbn Y3KtnB tfbrưa! Fc3WkJBác Y3KtnBphải tY3KtnBhức dậyfb Y3KtnBtừ lúFc3WkJc nămpr25HX giờpr25HX sángpr25HX Y3KtnBđể cpr25HXhuẩn bịpr25HX mọipr25HX tFc3WkJhứ sẵnY3KtnB fb sàngfb... Hfby vọnpr25HXg đâufb pr25HXđã vôFc3WkJ đóY3KtnB rồi.Y3KtnB.. bácY3KtnB đâfby, mộtFc3WkJ thfbầy giáoY3KtnB... thiệtpr25HX fb tình..."
Lão ngoáFc3WkJc miệnpr25HXg cườFc3WkJi Y3KtnBtoe toFc3WkJét vớiFc3WkJ bọpr25HXn trẻpr25HX vàpr25HX đfbi tiY3KtnBếp tớifb bY3KtnBàn ăpr25HXn dàfbnh pr25HXcho giáofb viênpr25HX, fbvẫn pr25HXvung vẩyfb xápr25HXc Y3KtnBcon chồnfb hôi.
Fc3WkJVới mộtFc3WkJ chútY3KtnB pr25HXlo pr25HXâu troY3KtnBng gFc3WkJiọng Fc3WkJnói, RoY3KtnBn thfbắc mắc:
"Không biY3KtnBết bFc3WkJác pr25HXấy chuẩfbn bpr25HXị Fc3WkJsẵn sànFc3WkJg cáifb gfbì Fc3WkJlà cáY3KtnBi Y3KtnBgì nhỉ?"
Sảnh ĐườFc3WkJng bắtfb đầupr25HX vắnfbg bY3KtnBớt fbkhi mọY3KtnBi ngưY3KtnBời lụcFc3WkJ tụcY3KtnB đếnFc3WkJ lớFc3WkJp hFc3WkJọc đầupr25HX tiênpr25HX củpr25HXa mìnpr25HXh. Fc3WkJRon xefbm thờiFc3WkJ kFc3WkJhóa Y3KtnBbiểu củapr25HX nó:
"Tụi mìfbnh pr25HXphải Y3KtnBđi thôFc3WkJi, đểpr25HX coY3KtnBi, lớpFc3WkJ Tiênpr25HX trFc3WkJi ởpr25HX tầngpr25HX trpr25HXên cùnpr25HXg pr25HXcủa Tháppr25HX Bắc.pr25HX Tfbụi mìnpr25HXh sẽpr25HX mấpr25HXt mườiFc3WkJ Y3KtnBphút mớfbi Fc3WkJđến đY3KtnBược nơFc3WkJi đó..."
Ba đứfba vộY3KtnBi vpr25HXàng ănFc3WkJ chFc3WkJo pr25HXxong bữY3KtnBa điểmfb Y3KtnBtâm, cFc3WkJhào Y3KtnB pr25HXtạm biệtpr25HX pr25HXFred vpr25HXà GeoFc3WkJrge, fbrồi đpr25HXi tpr25HXrở rFc3WkJa, băY3KtnBng qfbua Sảpr25HXnh đường.Y3KtnB Fc3WkJKhi tụipr25HX nófb Y3KtnB Fc3WkJđi fbngang bY3KtnBàn ănY3KtnB củpr25HXa nhàfb Slytherpr25HXin, MalfoFc3WkJy pr25HXlại Y3KtnBbiểu diễnFc3WkJ fbtrò fbnhái mFc3WkJột cơpr25HXn fb xỉfbu nữa.fb TiY3KtnBếng cườfbi pr25HXrú lêfbn đuổipr25HX Fc3WkJtheo HarrFc3WkJy vàY3KtnBo tY3KtnBận tiềpr25HXn sảnh.
Hành trFc3WkJình xuFc3WkJyên fbqua tòafb lâuFc3WkJ đàpr25HXi đểY3KtnB đếnY3KtnB TY3KtnBháp pr25HXBắc fb lFc3WkJà mộtY3KtnB hànhpr25HX Fc3WkJtrình dY3KtnBài. Y3KtnBHai năpr25HXm ởY3KtnB HFc3WkJogwarts chưY3KtnBa đủY3KtnB đFc3WkJể bY3KtnBọn trẻpr25HX biếtpr25HX hếpr25HXt Fc3WkJ Y3KtnBmọi tpr25HXhứ vềY3KtnB tòaFc3WkJ lpr25HXâu đàfbi: trướcY3KtnB đâyY3KtnB tpr25HXụi npr25HXó chưY3KtnBa pr25HXtừng đfbược vàoY3KtnB bY3KtnBên tropr25HXng Fc3WkJ Tháfbp Bắc.
Tụi nhỏfb Fc3WkJtrèo lêFc3WkJn tớiY3KtnB cầuFc3WkJ Fc3WkJthang thfbứ bảy,Y3KtnB đFc3WkJến mộFc3WkJt fb đầupr25HX cfbầu tFc3WkJhang khônFc3WkJg thấY3KtnBy Y3KtnBquen chútY3KtnB nàoY3KtnB, ởpr25HX đóY3KtnB khôFc3WkJng cY3KtnBó cáY3KtnBi gFc3WkJì khácFc3WkJ Y3KtnBngoài pr25HX mộtfb bứpr25HXc tranFc3WkJh fblớn vẽFc3WkJ mộtpr25HX bãFc3WkJi cỏpr25HX trốngY3KtnB trFc3WkJơ Fc3WkJtreo trênY3KtnB bứfbc tườngpr25HX đápr25HX, RoFc3WkJn Fc3WkJ vừFc3WkJa tY3KtnBhở hổnfb hểnY3KtnB vừpr25HXa nói:
"Phpr25HXải... có..pr25HX. một...pr25HX lối..fb. đi.pr25HX.. tắt.fb.. chứ!"
Hermione nY3KtnBgó xuốnpr25HXg mộtfb hàpr25HXnh lanfbg fbvắng bênfb phải:
"Chắc pr25HXlà lốfbi này."
Nhưpr25HXng Y3KtnBRon nói:
"Không fbphải đâu.pr25HX pr25HXĐó làfb hướnfbg naFc3WkJm fbmà. Mấypr25HX bồY3KtnB pr25HXngó coipr25HX, tụipr25HX mìY3KtnBnh cóY3KtnB tFc3WkJhể nhpr25HXìn thấypr25HX mộFc3WkJt mảnY3KtnBg Fc3WkJhồ nưfbớc Y3KtnBbên ngoàFc3WkJi cửapr25HX sổFc3WkJ kìa..."
Hafbrry ngắY3KtnBm bFc3WkJức trFc3WkJanh. MộtY3KtnB Fc3WkJchú Fc3WkJngựa lùY3KtnBn Fc3WkJmũm pr25HXmĩm, pr25HX lpr25HXông xámfb lốmfb đốpr25HXm, pr25HXvừa mY3KtnBới pr25HXthong dopr25HXng dẫpr25HXm Y3KtnBlên bãFc3WkJi cỏFc3WkJ vàfb fbthơ tpr25HXhẩn npr25HXhấm pr25HX npr25HXháp fbcỏ xanhpr25HX. Fc3WkJTuy đãFc3WkJ quY3KtnBen vớFc3WkJi Y3KtnBviệc cáY3KtnBc nhânpr25HX vậtfb tfbrong nhữnY3KtnBg bfbức Fc3WkJtranh pr25HXở Y3KtnB tY3KtnBrường HogwarFc3WkJts cứfb pr25HXdi chuY3KtnByển lpr25HXung tFc3WkJung pr25HXvà thỉfbnh tfbhoảng bỏfb kfbhung trapr25HXnh Fc3WkJmà Y3KtnB đfbi tpr25HXhăm vfbiếng pr25HXlẫn nY3KtnBhau, nY3KtnBhưng Y3KtnBHarry vẫnFc3WkJ Fc3WkJcứ Fc3WkJkhoái nhìnfb chúng.pr25HX Mộtfb láfbt Y3KtnB sapr25HXu, mộfbt hiệpY3KtnB sĩFc3WkJ fblùn bèpr25HX bfbè mặcpr25HX fbbộ áFc3WkJo pr25HXgiáp cứFc3WkJ kêuY3KtnB xủngY3KtnB xoẻY3KtnBng Fc3WkJkhi pr25HXông bướcfb Y3KtnB vàoFc3WkJ bứY3KtnBc traFc3WkJnh, tpr25HXheo spr25HXau fblà cpr25HXon ngpr25HXựa lFc3WkJùn. Fc3WkJCăn cứpr25HX vàofb dấfbu vpr25HXết cỏpr25HX Y3KtnBdập còY3KtnBn Fc3WkJ dínhpr25HX ởpr25HX đầufb gpr25HXối cY3KtnBủa bộY3KtnB đồY3KtnB giáY3KtnBp Y3KtnBkim lofbại ôY3KtnBng đFc3WkJang pr25HXmặc, thfbì cófb thểY3KtnB npr25HXói Fc3WkJchắc pr25HX lY3KtnBà ôngFc3WkJ fbvừa téfb ngựa.
Nhìn thấFc3WkJy Harryfb, RoFc3WkJn fbvà Hermfbione, ônpr25HXg hiệY3KtnBp fbsĩ Fc3WkJgào lên:
"A! QuY3KtnBân bấtpr25HX lươngfb nY3KtnBào dámfb xâmpr25HX fbnhập lfbãnh pr25HXđịa Y3KtnB rpr25HXiêng fbcủa tFc3WkJa hả?fb Phfbải cfbhăng cáFc3WkJc npr25HXgươi đếnY3KtnB fbcười nhạFc3WkJo Y3KtnBta ngãY3KtnB ngựFc3WkJa? Fc3WkJHãy rúpr25HXt fb gpr25HXươm Fc3WkJra, đpr25HXồ pr25HXbất lưY3KtnBơng, đồY3KtnB chó!"
Ba Fc3WkJđứa nfbhỏ pr25HXsửng sốFc3WkJt Fc3WkJđứng Fc3WkJngớ fbra nfbhìn ônY3KtnBg hY3KtnBiệp sĩpr25HX fb lùnpr25HX đapr25HXng rútpr25HX thaFc3WkJnh gươfbm rY3KtnBa khpr25HXỏi cápr25HXi vY3KtnBỏ kiếY3KtnBm vfbà bFc3WkJắt đầY3KtnBu vuFc3WkJng gươmfb tronfbg pr25HX Fc3WkJtay mộtfb cY3KtnBách hunFc3WkJg hpr25HXăng, cfbòn châfbn cẳnpr25HXg tFc3WkJhì nY3KtnBhảy Y3KtnBloi cfbhoi tronpr25HXg cơfbn fbgiận pr25HX điênpr25HX Fc3WkJcuồng. Nhưngfb lFc3WkJưỡi gY3KtnBươm fbquá dY3KtnBài fbso vớipr25HX thFc3WkJân fbhình cụtfb Y3KtnBngủn củapr25HX ônFc3WkJg, Y3KtnB tY3KtnBhành rFc3WkJa kfbhi ôfbng chépr25HXm mộtFc3WkJ đườngfb Y3KtnBgươm Y3KtnBác liệtpr25HX tY3KtnBhì Y3KtnBđà gfbươm đifb làmpr25HX ôpr25HXng Fc3WkJmất fb Y3KtnBcả thăfbng pr25HXbằng, téfb lfbăn đùngY3KtnB, sấpr25HXp mặtFc3WkJ Fc3WkJxuống bãpr25HXi cỏ.
Harry tfbiến Y3KtnBtới gpr25HXần bứcY3KtnB fbtranh hơY3KtnBn, npr25HXó hỏi:
"Ông cpr25HXó sFc3WkJao không?"
fb"Lùi lạiY3KtnB! Quânfb khoácY3KtnB fblác Y3KtnBđê tiện!pr25HX Fc3WkJLùi! Đồfb xỏY3KtnB lá!"
Ông hpr25HXiệp sĩpr25HX lạipr25HX nắFc3WkJm chặpr25HXt Fc3WkJthanh Fc3WkJgươm, chốngfb gươmFc3WkJ fb xuốnY3KtnBg đfbể đứngfb lênfb, nhY3KtnBưng lY3KtnBưỡi gươmFc3WkJ lúnY3KtnB sY3KtnBâu thêfbm vàofb fblớp Fc3WkJcỏ, vàfb fbkhi ôngfb Fc3WkJ đứngpr25HX Y3KtnBdậy đưpr25HXợc pr25HXrồi fbthì cFc3WkJho dfbù đãFc3WkJ cốY3KtnB gFc3WkJắng hếpr25HXt pr25HXsức mpr25HXình, Fc3WkJông khY3KtnBông thFc3WkJể pr25HXnào pr25HX rútfb lưỡiFc3WkJ gươmpr25HX Fc3WkJra đượfbc nữpr25HXa. CuY3KtnBối cùfbng Y3KtnBông phpr25HXải Y3KtnBtự quăpr25HXng mfbình xuốnpr25HXg cpr25HXỏ, pr25HX đY3KtnBẩy cFc3WkJái Y3KtnBmạng pr25HXche mY3KtnBặt trênY3KtnB cpr25HXái nópr25HXn giápfb sắtFc3WkJ rFc3WkJa đểY3KtnB Fc3WkJlau Y3KtnBmồ hôfbi đangfb rịFc3WkJn đầmY3KtnB Fc3WkJ đìa.
Thừa dịpfb ôngpr25HX hpr25HXiệp sĩFc3WkJ ngpr25HXhỉ mfbệt, HarY3KtnBry phâfbn trần:
"NY3KtnBhư vầpr25HXy nèpr25HX, tFc3WkJụi tpr25HXôi đanFc3WkJg đfbi pr25HXtìm Tháfbp Bắc.fb ChY3KtnBắc fbông đâupr25HX biếY3KtnBt pr25HXchỗ đfbó ởfb đâY3KtnBu hả?"
Cơn giậnY3KtnB pr25HXcủa ôngY3KtnB hfbiệp fbsĩ dườngfb nhưpr25HX tfban pr25HXbiến fbđi pr25HXtức Y3KtnBthì. Ôfbng láfbch cáY3KtnBch đứnpr25HXg Y3KtnBdậy vàfb dfbõng dạcpr25HX hô:
"Một cY3KtnBuộc Y3KtnBtruy tìpr25HXm! Y3KtnBHãy Fc3WkJtheo Fc3WkJta, hỡipr25HX Fc3WkJcác bY3KtnBằng fb hữufb thY3KtnBân thiếtY3KtnB! ChY3KtnBúng Fc3WkJta spr25HXẽ tìY3KtnBm rFc3WkJa mụcFc3WkJ tiêufb Fc3WkJcủa cácfb bạnfb, hoặcfb lY3KtnBà chúpr25HXng Fc3WkJ tFc3WkJa sẽpr25HX dũnY3KtnBg cảmFc3WkJ bỏpr25HX mạngfb vY3KtnBì nhiệmY3KtnB vụ!"
Ông hiệpr25HXp Fc3WkJsĩ lFc3WkJại mộtY3KtnB lầnpr25HX Fc3WkJnữa cFc3WkJố gFc3WkJắng rúfbt thanFc3WkJh fb gươY3KtnBm rFc3WkJa Y3KtnBmột cácY3KtnBh khôngpr25HX hiệufb quFc3WkJả, rồipr25HX cốY3KtnB trèofb lêpr25HXn fbcon ngY3KtnBựa mậppr25HX, nhưngY3KtnB pr25HXlại fb ngY3KtnBã xuốnpr25HXg. pr25HXÔng bèfbn kFc3WkJhí kháiFc3WkJ Y3KtnBla to:
"Đành đpr25HXi bY3KtnBộ fbvậy, tY3KtnBhưa Fc3WkJquí npr25HXgài vY3KtnBà qFc3WkJuí nfbương! Lêpr25HXn đưFc3WkJờng! TY3KtnBiến lên!"
Và, tropr25HXng bộpr25HX ápr25HXo giáFc3WkJp Y3KtnBsắt kêupr25HX xủFc3WkJng xoẻfbng ầFc3WkJm ĩfb, Y3KtnB ônfbg fbta chạyFc3WkJ vFc3WkJô cạFc3WkJnh trFc3WkJái củaFc3WkJ cápr25HXi kfbhung Fc3WkJtranh Y3KtnBvà bY3KtnBiến mfbất khỏifb cảnFc3WkJh trFc3WkJí Y3KtnB fbcủa bứcY3KtnB tranh.
Ba đứaY3KtnB nhpr25HXỏ vộiFc3WkJ vãFc3WkJ chạyFc3WkJ tfbheo ônY3KtnBg hiệfbp spr25HXĩ dọcFc3WkJ hàFc3WkJnh pr25HX lanpr25HXg, cY3KtnBăn cứpr25HX thY3KtnBeo Fc3WkJâm fbthanh fbxủng xoẻngfb Fc3WkJphát rY3KtnBa từY3KtnB bộpr25HX áoFc3WkJ gpr25HXiáp củpr25HXa ôngFc3WkJ. Fc3WkJ ThỉnY3KtnBh thopr25HXảng tpr25HXụi npr25HXó nY3KtnBhìn tFc3WkJhấy ônpr25HXg chY3KtnBạy nganFc3WkJg pr25HXqua mộfbt bứcfb tFc3WkJranh fbở pFc3WkJhía fb trước.
"Hãy cfbố màY3KtnB Fc3WkJcan đY3KtnBảm lfbên nhé,Y3KtnB đifbều tệpr25HX npr25HXhứt cFc3WkJòn Y3KtnBchưa pr25HXxảy rpr25HXa đâu!"
Ông hFc3WkJiệp Y3KtnBsĩ fbgào pr25HXto, Y3KtnBvà tụipr25HX nY3KtnBó thấyY3KtnB ônfbg fbtái xY3KtnBuất pr25HX hFc3WkJiện phífba trưFc3WkJớc mộfbt nY3KtnBhóm cpr25HXác bY3KtnBà mặcY3KtnB pr25HXváy phồngY3KtnB fbvẻ nhY3KtnBớn nhácY3KtnB. Trafbnh Y3KtnBcủa pr25HX cáfbc Fc3WkJbà Y3KtnBtreo trêpr25HXn vFc3WkJách củafb mộtpr25HX cầuFc3WkJ thanY3KtnBg xoắFc3WkJn chfbông chênh.
HFc3WkJarry, Rpr25HXon Y3KtnBvà Hermionpr25HXe thởY3KtnB hfbổn hểpr25HXn trèpr25HXo lênFc3WkJ fb pr25HXnhững bY3KtnBậc tFc3WkJhang xfboắn sfbít saoFc3WkJ, càngpr25HX lúFc3WkJc pr25HXcàng thfbấy fbchóng mặtY3KtnB hY3KtnBơn, chFc3WkJo đếnpr25HX Y3KtnB khpr25HXi nFc3WkJghe đượcY3KtnB fbtiếng nFc3WkJói rìpr25HX rầpr25HXm pY3KtnBhía trênfb đầfbu, thFc3WkJì tụfbi nópr25HX bpr25HXiết chắcFc3WkJ mìnhY3KtnB Fc3WkJ đãFc3WkJ tớifb Fc3WkJđược lớpfb học.
Ông hiY3KtnBệp sĩpr25HX bấFc3WkJy gFc3WkJiờ mớfbi Fc3WkJthò đầpr25HXu vFc3WkJô bứpr25HXc tranFc3WkJh củaY3KtnB mpr25HXột ôpr25HXng thầFc3WkJy fbtu cfbó vẻpr25HX mFc3WkJặt hếtY3KtnB sứFc3WkJc nhY3KtnBam hifbểm, lfba lớn:
"Tạm bifbệt! Tạmfb biFc3WkJệt nhfbé, cfbác chiếnfb hữupr25HX củapr25HX tafb! pr25HX BấFc3WkJt cứFc3WkJ khfbi Y3KtnBnào cáFc3WkJc fbbạn fbcần đếnY3KtnB mộtpr25HX tpr25HXrái tpr25HXim Fc3WkJcao thượngfb vàY3KtnB nhữngpr25HX bắppr25HX thY3KtnBịt Fc3WkJ spr25HXắt thép,fb thFc3WkJì cứY3KtnB tìmfb đfbến Y3KtnBNgài Cadogan!"
Khi ôngY3KtnB hiệpY3KtnB spr25HXĩ pr25HXbiến điFc3WkJ rồipr25HX, Rfbon lầfbm bầm:
"Ừ, chừngFc3WkJ nfbào tụipr25HX nàfby cfbần đếnY3KtnB mpr25HXột nFc3WkJgười gànY3KtnB dởFc3WkJ, thếFc3WkJ pr25HXnào tụY3KtnBi nfbày cũnfbg kY3KtnBêu tớiY3KtnB ông."
Ba đứafb trFc3WkJèo nốtFc3WkJ mấyFc3WkJ bậfbc Y3KtnBthang cuốY3KtnBi cùnpr25HXg, đặtY3KtnB Fc3WkJ chFc3WkJân Fc3WkJlên pr25HXmột đầufb fbcầu thFc3WkJang nhỏFc3WkJ xY3KtnBíu, Fc3WkJở đóY3KtnB hầufb pr25HXnhư cfbả lớpFc3WkJ họY3KtnBc TFc3WkJiên trpr25HXi fbđều fb đãFc3WkJ tụpr25HX Y3KtnBtập đôpr25HXng đY3KtnBủ. KhFc3WkJông tpr25HXhấy cánhpr25HX cửapr25HX fbnào mfbở fbra từpr25HX đfbầu cFc3WkJầu thaFc3WkJng pr25HXnày. pr25HX fbRon huýcpr25HXh cFc3WkJùi chY3KtnBỏ vpr25HXô pr25HXHarry, chỉpr25HX lFc3WkJên tfbrần nhà,Fc3WkJ Fc3WkJtrên pr25HXđó cfbó mộtY3KtnB cpr25HXái giốngpr25HX Y3KtnB nhưY3KtnB cửapr25HX bẫFc3WkJy sậpY3KtnB hìnY3KtnBh tròn,fb cóFc3WkJ đínhfb fbmột Fc3WkJcái tY3KtnBhể bàiFc3WkJ pr25HXbằng đồfbng. HarY3KtnBry đọc:
"Sybill TrFc3WkJelawney, giáoY3KtnB vfbiên Fc3WkJbộ môFc3WkJn pr25HXTiên fbTri họpr25HXc... Làpr25HXm sFc3WkJao tụipr25HX Fc3WkJmình lêpr25HXn đượcpr25HX pr25HXtrên đópr25HX bâfby giờ?"
NhưFc3WkJ thểFc3WkJ pr25HXđể tFc3WkJrả lờiY3KtnB câuFc3WkJ hỏiY3KtnB củpr25HXa Harrpr25HXy, cánhfb cY3KtnBửa pr25HX bẫypr25HX sậpfb bỗnpr25HXg nhiênY3KtnB mY3KtnBở raY3KtnB, vàFc3WkJ mộtY3KtnB cáY3KtnBi thapr25HXng bằFc3WkJng bạcFc3WkJ đượY3KtnBc thảY3KtnB xFc3WkJuống Fc3WkJngay fb fbbên cFc3WkJhân HaY3KtnBrry. MọiFc3WkJ ngY3KtnBười chfbợt fbim bặt.
Ron nFc3WkJhe răngpr25HX cười:
"Nhường bồfb Fc3WkJlên Fc3WkJtrước đó."
Harry đànhY3KtnB lFc3WkJeo lêfbn trướcpr25HX Fc3WkJtiên, bướcpr25HX Fc3WkJvào mộfbt fb phònfbg hfbọc tFc3WkJrông lạpr25HX lfbùng nhfbất tpr25HXừ trY3KtnBước tfbới naFc3WkJy. TY3KtnBhật rFc3WkJa, pr25HXnó chY3KtnBẳng gpr25HXiống fb phY3KtnBòng họcY3KtnB chútY3KtnB xíuFc3WkJ npr25HXào fbhết; mpr25HXà lạfbi đfbâu Y3KtnBđó vừY3KtnBa giốngY3KtnB mộtpr25HX Fc3WkJcái khY3KtnBo Fc3WkJáp mfbái Fc3WkJ củfba mFc3WkJột pr25HXcăn nhà,fb vừaFc3WkJ giốngFc3WkJ fbmột cáY3KtnBi tiệY3KtnBm tY3KtnBrà kiểuY3KtnB xưapr25HX. fbTrong phòpr25HXng cópr25HX ípr25HXt fb nhpr25HXứt Fc3WkJhai cFc3WkJhục cFc3WkJái Y3KtnBbàn trònfb nY3KtnBhỏ bY3KtnBày Fc3WkJbiện lY3KtnBộn xộnpr25HX, chFc3WkJung quapr25HXnh đặtpr25HX mấyfb cFc3WkJái Y3KtnB gY3KtnBhế bànY3KtnBh bọcfb Y3KtnBvải hY3KtnBoa sfbặc pr25HXsỡ vàpr25HX pr25HXmấy cáiY3KtnB gốY3KtnBi nệmFc3WkJ nhỏpr25HX pr25HXmà dàY3KtnBy. MọiY3KtnB tY3KtnBhứ đưFc3WkJợc Y3KtnB sofbi Fc3WkJsáng bằnFc3WkJg ápr25HXnh đènpr25HX đỏpr25HX thắm.pr25HX fbTất cfbả mY3KtnBàn cfbửa Fc3WkJsổ đềpr25HXu kéfbo kíFc3WkJn lpr25HXại vàpr25HX Y3KtnB nhiềfbu ngọnpr25HX fbđèn đượcFc3WkJ fbchụp kínY3KtnB bằngFc3WkJ Fc3WkJnhững cáipr25HX kpr25HXhăn quànfbg pr25HXđỏ sậm.Y3KtnB CăY3KtnBn Fc3WkJphòng Y3KtnB ấmpr25HX Fc3WkJmột fbcách nFc3WkJgột ngạtFc3WkJ, vàY3KtnB fbdưới bệfb fblò sưfbởi chấY3KtnBt đY3KtnBầy fbnhóc cFc3WkJác Y3KtnBthứ, mộtFc3WkJ fb nfbgọn lửapr25HX pr25HXđang đfbun mộtY3KtnB cápr25HXi ấmY3KtnB đfbồng tfbo tướnY3KtnBg, tỏY3KtnBa rY3KtnBa mộtY3KtnB tY3KtnBhứ mùiFc3WkJ hăFc3WkJng pr25HXnồng Fc3WkJ đếnfb phátY3KtnB bệnpr25HXh. Fc3WkJMấy pr25HXcái Y3KtnBkệ đY3KtnBặt dọY3KtnBc Fc3WkJbức tườfbng trònfb quY3KtnBây chấtFc3WkJ lộnfb xFc3WkJộn fb nhữngfb lôpr25HXng cY3KtnBhim đầyY3KtnB bụiY3KtnB bFc3WkJám, nfbhững mẩupr25HX nếnpr25HX cY3KtnBụt, nfbhiều xFc3WkJấp bàifb Fc3WkJlá tFc3WkJe fbtua, Y3KtnB vpr25HXô sfbố Fc3WkJnhững trápr25HXi cầfbu pr25HXthủy fbtinh óngpr25HX ánFc3WkJh fbbạc, fbvà cảpr25HX Y3KtnBmột đoFc3WkJàn quâpr25HXn táchFc3WkJ Fc3WkJ fbtrà hùY3KtnBng hậu.
Cả lớpr25HXp đY3KtnBang tậFc3WkJp trunFc3WkJg tFc3WkJrong phòngpr25HX Y3KtnBquanh, mọiFc3WkJ ngưFc3WkJời nFc3WkJói năpr25HXng pr25HXthì thFc3WkJào. Rfbon đếnfb sátpr25HX bFc3WkJên vaY3KtnBi Hfbarry, hỏi:
"Cô giáofb đâu?"
Tfbhình lìY3KtnBnh fbmột giọnpr25HXg nóiFc3WkJ vọngFc3WkJ rpr25HXa Fc3WkJtừ Fc3WkJbóng tối,fb mFc3WkJột thứFc3WkJ giọngFc3WkJ mơY3KtnB hồY3KtnB nhpr25HXỏ nhẹ:
"Chào cácY3KtnB trò.Y3KtnB fbThật hânfb hạnhpr25HX Fc3WkJđược gặpr25HXp Y3KtnBcác pr25HXtrò troFc3WkJng thY3KtnBế gipr25HXới vfbật chất."
Ấn tưY3KtnBợng củapr25HX HY3KtnBarry ngapr25HXy lY3KtnBúc đpr25HXó pr25HXlà vềfb mộtfb lfboài fb fbcôn trùpr25HXng fbto tưpr25HXớng rựY3KtnBc Fc3WkJrỡ. Y3KtnBGiáo sưfb Trelawnepr25HXy dpr25HXi chuyểfbn vàpr25HXo vùpr25HXng fbcó pr25HXánh pr25HX pr25HXlửa sopr25HXi, Fc3WkJvà bọnY3KtnB trẻFc3WkJ nhậnfb thấY3KtnBy bàpr25HX giáopr25HX ốmpr25HX pr25HXcà tonY3KtnBg càfb tFc3WkJeo, Fc3WkJcặp mpr25HXắt kifbếng pr25HX làmY3KtnB phóngY3KtnB đạifb đôFc3WkJi mFc3WkJắt củFc3WkJa bpr25HXà tpr25HXo hơnpr25HX Y3KtnBkích tpr25HXhước tựpr25HX nhifbên rấtfb nhiềupr25HX lfbần, pr25HX vpr25HXà Fc3WkJbà quấpr25HXn mFc3WkJột cáY3KtnBi khFc3WkJăn pr25HXchoàng đầuFc3WkJ mỏngfb cY3KtnBó Fc3WkJdát trafbng Y3KtnBkim pr25HXóng ánFc3WkJh. QuaFc3WkJnh Y3KtnB cFc3WkJái Y3KtnBcổ mY3KtnBảnh kfbhảnh củapr25HX Y3KtnBbà lFc3WkJà vFc3WkJô sốY3KtnB npr25HXhững dFc3WkJây chuyềnY3KtnB vpr25HXà chuỗpr25HXi hạt,Fc3WkJ cònfb Fc3WkJ cáY3KtnBnh tayY3KtnB, bY3KtnBàn pr25HXtay Y3KtnBvà ngY3KtnBón tFc3WkJay cfbủa bY3KtnBà pr25HXthì đY3KtnBeo đầyfb nhữngY3KtnB fbvòng vớpr25HXi nhẫn.Fc3WkJ fbBà pr25HX nói:
"Ngồi xuốngfb đpr25HXi cFc3WkJác trY3KtnBò, ngồiFc3WkJ xufbống nào."
Bọn trpr25HXẻ vụnpr25HXg vềfb tY3KtnBrèo lpr25HXên mấypr25HX pr25HXchiếc ghếY3KtnB bY3KtnBành hfboặc Y3KtnB ngồiY3KtnB lọfbt thỏmfb tropr25HXng mấFc3WkJy cáFc3WkJi gốiY3KtnB nệm.fb Fc3WkJHarry, fbRon vFc3WkJà HFc3WkJermione cùnY3KtnBg ngồiFc3WkJ fb quanpr25HXh mộtFc3WkJ pr25HXcái bànY3KtnB tròn.
Giáo sưpr25HX TreY3KtnBlawney thìFc3WkJ tFc3WkJự mY3KtnBình ngồiY3KtnB vàoFc3WkJ mộtY3KtnB cáY3KtnBi ghếFc3WkJ bàY3KtnBnh cFc3WkJó cánpr25HXh đặtY3KtnB tpr25HXrước Fc3WkJlò sưởi.Y3KtnB BàY3KtnB nói:
Fc3WkJ"Chào mừngfb cáY3KtnBc trY3KtnBò đếnpr25HX Y3KtnBvới bộfb môpr25HXn Tfbiên tFc3WkJri họpr25HXc. Y3KtnB Têfbn củapr25HX tôpr25HXi làpr25HX gifbáo pr25HXsư Trelfbawney. Trướcpr25HX fbđây cóFc3WkJ lẽpr25HX cáFc3WkJc tFc3WkJrò fbchưa từfbng gặFc3WkJp Fc3WkJ tpr25HXôi. Vpr25HXì tôFc3WkJi Fc3WkJthấy nếY3KtnBu xuốngFc3WkJ dướiFc3WkJ tfbhường fbxuyên qY3KtnBuá thìfb bFc3WkJa mớpr25HX Fc3WkJbon cfbhen chY3KtnBộn fb Fc3WkJrộn Fc3WkJcủa Y3KtnBcái trườngFc3WkJ cóY3KtnB fbthể lFc3WkJàm mờY3KtnB đifb NộY3KtnBi NhãnFc3WkJ củaFc3WkJ tôi."
Không aY3KtnBi nóipr25HX gfbì đểfb Y3KtnBđáp lfbại cáiFc3WkJ thôfbng fbbáo Fc3WkJkhác fb thườngFc3WkJ đfbó. Gpr25HXiáo sưY3KtnB Trelfbawney kpr25HXhéo lfbéo nfbhẹ nhànY3KtnBg sửaFc3WkJ lpr25HXại fbcái pr25HXkhăn choànFc3WkJg Y3KtnB pr25HXrồi nópr25HXi tiếp:
"Vậy lpr25HXà cáFc3WkJc tfbrò đãY3KtnB chọnfb họpr25HXc mFc3WkJôn Tifbên trY3KtnBi, bộfb Y3KtnBmôn Y3KtnB fbkhó fbkhăn nhpr25HXứt tronFc3WkJg cácpr25HX Fc3WkJngành ngY3KtnBhệ thuậtFc3WkJ huyềpr25HXn bíFc3WkJ. TFc3WkJôi muốnFc3WkJ lưuY3KtnB ýFc3WkJ cfbác pr25HX tròY3KtnB Fc3WkJngay fbtừ fbbuổi bpr25HXan sơfb Y3KtnBlà nếuY3KtnB cácY3KtnB trpr25HXò khônY3KtnBg cY3KtnBó cpr25HXái NhìY3KtnBn, pr25HXthì fbtôi sẽFc3WkJ fb Fc3WkJchẳng thểY3KtnB dạY3KtnBy dpr25HXỗ cFc3WkJác Fc3WkJtrò đượcfb nhiềY3KtnBu nhFc3WkJỏi fbgì cfbho lắpr25HXm. pr25HXSách vFc3WkJở cũnFc3WkJg Y3KtnBchẳng fb gY3KtnBiúp đỡY3KtnB fbcác tròFc3WkJ Y3KtnBbao nhiêuY3KtnB pr25HXtrong lĩnhpr25HX vFc3WkJực nY3KtnBày đâu..."
Nghe fbmấy câfbu Y3KtnBnày, HaY3KtnBrry vfbà fbRon cpr25HXùng nhFc3WkJe răY3KtnBng Y3KtnB cườfbi vàpr25HX lFc3WkJiếc mắY3KtnBt nhìnFc3WkJ Fc3WkJHermione, Y3KtnBcô bépr25HX pr25HXtỏ rY3KtnBa sFc3WkJửng sốY3KtnBt vFc3WkJề cáfbi điềupr25HX lpr25HXà spr25HXách Y3KtnB thFc3WkJì cY3KtnBũng kpr25HXhông giúpr25HXp íchY3KtnB gFc3WkJì pr25HXtrong việcpr25HX họFc3WkJc fbbộ mfbôn này.
"Nhipr25HXều pr25HXphù thủY3KtnBy vàpr25HX Y3KtnBpháp spr25HXư, Y3KtnBmặc dùfb tàifb pr25HXba tronpr25HXg Y3KtnB nhữngpr25HX lĩnhfb pr25HXvực nhFc3WkJư nổfb tpr25HXo, ướpr25HXc đoáY3KtnBn giỏifb fbvà bifbến mấtpr25HX độtFc3WkJ ngột,pr25HX nhưY3KtnBng pr25HXvẫn Fc3WkJ kFc3WkJhông thfbể Fc3WkJnào nhìY3KtnBn xuFc3WkJyên qufba đượcfb nhữngfb bpr25HXí mậpr25HXt bịFc3WkJ cpr25HXhe phfbủ củafb tưfbơng Y3KtnB lai."
Đôi mắFc3WkJt tpr25HXo cộfb mfbơ màngpr25HX củfba Fc3WkJgiáo Y3KtnBsư lướfbt từfb gpr25HXương mặtFc3WkJ Fc3WkJcăng fbthẳng nàyFc3WkJ đpr25HXến gưfbơng mặtFc3WkJ lFc3WkJo âuY3KtnB khY3KtnBác củY3KtnBa lũY3KtnB pr25HXhọc tfbrò, Y3KtnBbà Fc3WkJtiếp tục:
"Đó lY3KtnBà Fc3WkJthiên phú,pr25HX chFc3WkJỉ pr25HXdành rifbêng cpr25HXho mộfbt ítFc3WkJ ngưY3KtnBời mY3KtnBà thôi."
BỗFc3WkJng nhFc3WkJiên bY3KtnBà Fc3WkJnói vớiY3KtnB Neville:
"Trfbò nàyfb, pr25HXbà nộipr25HX củapr25HX Fc3WkJtrò cY3KtnBó pr25HXkhỏe không?"
Y3KtnBNeville pr25HXsuýt fbté lY3KtnBăn rfba kFc3WkJhỏi đFc3WkJống gốiFc3WkJ nệmY3KtnB màFc3WkJ nófb đY3KtnBang npr25HXgồi. Nófb fbrun fbrun vpr25HXì hoY3KtnBảng hồn:
"Dạ, cFc3WkJon nghfbĩ bfbà coFc3WkJn Y3KtnBkhỏe ạ."
Giáo sưY3KtnB TrelawnFc3WkJey lFc3WkJắc đầuFc3WkJ, ánhfb Fc3WkJlửa phảnY3KtnB chiFc3WkJếu lfbấp lánhY3KtnB trênY3KtnB đôpr25HXi hpr25HXoa tY3KtnBai pr25HXngọc lụcY3KtnB Y3KtnBbảo bàpr25HX đepr25HXo lủnpr25HXg lẳng:
"Nếu tôfbi Fc3WkJlà trò,pr25HX thìfb fbtôi khôpr25HXng pr25HXdám chắcfb nhưfb Y3KtnBvậy đâu."
Neville npr25HXghẹn họngfb. GiFc3WkJáo Y3KtnBsư Trelawfbney vẫfbn điềmpr25HX fbnhiên tFc3WkJĩnh tại:
"Chúng tfba pr25HXsẽ nghiFc3WkJên Y3KtnBcứu nhữngY3KtnB phươngFc3WkJ phápY3KtnB cơpr25HX bảnFc3WkJ pr25HX củaY3KtnB fbbộ mônFc3WkJ TiêFc3WkJn Fc3WkJTri fbtrong pr25HXnăm Y3KtnBhọc nàFc3WkJy. Hpr25HXọc kỳpr25HX mộY3KtnBt sẽpr25HX pr25HXdành đểFc3WkJ họcpr25HX cácfbh Y3KtnB đọcFc3WkJ cácpr25HX fblá pr25HXtrà. HFc3WkJọc kỳfb spr25HXau cpr25HXhúng tY3KtnBa sẽpr25HX Fc3WkJtiến tớiY3KtnB Y3KtnBmôn Cofbi Chpr25HXỉ tpr25HXay. NFc3WkJhân Y3KtnB fbtiện tpr25HXa fbbảo Y3KtnBcho pr25HXtrò này...fb" fbGiáo Fc3WkJsư thìnhFc3WkJ lìFc3WkJnh hướngY3KtnB cáiFc3WkJ nhìnpr25HX vàpr25HXo pr25HX ParvatY3KtnBi Pfbatil. "..pr25HX. HãyFc3WkJ cofbi chừnY3KtnBg mộtY3KtnB gFc3WkJã tópr25HXc đỏ."
Parvati kfbinh ngạcpr25HX Y3KtnBquay qfbua Fc3WkJnhìn fbRon đanpr25HXg ngồiY3KtnB bêY3KtnBn cạnh,pr25HX rồipr25HX pr25HXđẩy Y3KtnBghế củY3KtnBa mìnhY3KtnB xFc3WkJa rY3KtnBa. GiY3KtnBáo sFc3WkJư Trelpr25HXawney vfbẫn tiFc3WkJếp tục:
"Trong họcfb kỳY3KtnB mY3KtnBùa Y3KtnBhè Fc3WkJtới, Y3KtnBchúng tfba Y3KtnBhọc Y3KtnBlên tớY3KtnBi fb bộfb mpr25HXôn nghiY3KtnBên cfbứu tráiFc3WkJ cầufb ppr25HXha lY3KtnBê Y3KtnB- ấyfb pr25HXlà saFc3WkJu fbkhi chúngY3KtnB tpr25HXa đãY3KtnB hfboàn tấtfb Fc3WkJ đượcY3KtnB mfbôn đofbán fbđiềm lửafb. Thpr25HXật khôngpr25HX maY3KtnBy làfb lớY3KtnBp họcFc3WkJ Fc3WkJcủa chúnpr25HXg Y3KtnBta sY3KtnBẽ bịpr25HX Fc3WkJtạm Y3KtnB ngưngFc3WkJ vY3KtnBào fbtháng hafbi Y3KtnBvì mộfbt trậFc3WkJn cúpr25HXm kY3KtnBhó chịFc3WkJu. pr25HXBản thâY3KtnBn Y3KtnBta sẽFc3WkJ bịfb mấtY3KtnB Fc3WkJ gfbiọng. Vàfb vàopr25HX khoảpr25HXng gFc3WkJần lfbễ PhY3KtnBục Sinfbh, mộtY3KtnB ngưpr25HXời tY3KtnBrong sốFc3WkJ chúnY3KtnBg tpr25HXa fbsẽ pr25HX lìaY3KtnB Y3KtnBxa chúnfbg tFc3WkJa pr25HXvĩnh viễn."
SaY3KtnBu Y3KtnBlời tifbên fbtri nY3KtnBày lpr25HXà mộFc3WkJt pr25HXkhoảng iFc3WkJm lFc3WkJặng căFc3WkJng fb thẳnpr25HXg, nhưY3KtnBng gifbáo sưpr25HX TreFc3WkJlawney fbkhông pr25HXcó vẻpr25HX gìpr25HX nhậnY3KtnB thấfby điềuFc3WkJ Fc3WkJđó. Y3KtnBBà fbnói fb vfbới Lavfbender Browpr25HXn, nFc3WkJgười ngpr25HXồi gầnpr25HX bfbà nhứtY3KtnB fbvà fbgần nhFc3WkJư đãY3KtnB Fc3WkJco rY3KtnBúm Y3KtnBlại pr25HX trY3KtnBong Fc3WkJcái pr25HXghế bành:
"Trò làFc3WkJm Fc3WkJơn fbđưa chpr25HXo tôfbi cpr25HXái bìnhpr25HX Fc3WkJtrà bằpr25HXng bạcY3KtnB lớnFc3WkJ nhứt."
Lavendpr25HXer cóFc3WkJ vẻfb hfbú víFc3WkJa, pr25HXbèn đứpr25HXng dậFc3WkJy, lấyFc3WkJ fbcái ấfbm Y3KtnBtrà Y3KtnBtổ chảngfb tfbrên kệFc3WkJ xfbuống fbvà đặtfb nóFc3WkJ lênfb cáFc3WkJi Fc3WkJbàn trfbước pr25HXmặt giáY3KtnBo fbsư Trelawney.
"Cám ơFc3WkJn tfbrò. Tìnhpr25HX Fc3WkJcờ pr25HXthôi, cáifb đY3KtnBiều Fc3WkJmà trY3KtnBò fbđang khiếpY3KtnB sợ..fb. cáipr25HX điềFc3WkJu đY3KtnBó sẽfb xảyfb rpr25HXa Y3KtnBvào thpr25HXứ pr25HXsáu, Fc3WkJngày Fc3WkJ16 tY3KtnBháng 10."
Lavpr25HXender rY3KtnBun lẩyFc3WkJ bẩy.
"Bây gifbờ, tôiY3KtnB muốpr25HXn cFc3WkJác tFc3WkJrò chpr25HXia rFc3WkJa thànfbh từfbng Y3KtnB pr25HXcặp. fbHãy lấyY3KtnB táfbch trfbà ởFc3WkJ trênY3KtnB kệpr25HX xuống,pr25HX rồipr25HX lạFc3WkJi đâypr25HX pr25HXta rY3KtnBót đầY3KtnBy pr25HXtrà chopr25HX. fb Y3KtnBXong cácfb trpr25HXò ngồiY3KtnB xuốngY3KtnB màfb Y3KtnBuống; Y3KtnBuống đếnfb khfbi nFc3WkJào chY3KtnBỉ cònY3KtnB Y3KtnBlại pr25HXbã trFc3WkJà pr25HX tronY3KtnBg tách.fb fbDùng tFc3WkJay tráY3KtnBi súfbc pr25HXbã tràfb tFc3WkJrong fbtách bfba lầnfb, rồiY3KtnB pr25HXúp táchpr25HX Y3KtnB xuốngY3KtnB dĩfba; đfbợi Fc3WkJcho tY3KtnBrà kiệtpr25HX Y3KtnBđến gipr25HXọt nướcpr25HX cY3KtnBuối cfbùng thfbì đưafb pr25HXcái fbtách Fc3WkJcủa Y3KtnB mìnhfb cFc3WkJho bạnfb củaY3KtnB mìfbnh bfbói. Fc3WkJCác tpr25HXrò sẽY3KtnB tpr25HXheo trafbng fb5 vpr25HXà Y3KtnB6 củpr25HXa qpr25HXuyển Y3KtnBVén fb MàFc3WkJn TươnFc3WkJg LaFc3WkJi đểFc3WkJ dpr25HXiễn dịcFc3WkJh fbý nghY3KtnBĩa nhữngfb dạnpr25HXg Y3KtnBbã trà.Y3KtnB TôiFc3WkJ fbsẽ điY3KtnB quanY3KtnBh Y3KtnB cáY3KtnBc trY3KtnBò đểfb giúppr25HX đỡ,Fc3WkJ hưpr25HXớng dẫn.Fc3WkJ Ôpr25HXi, cY3KtnBon ơi..."
Gipr25HXáo fbsư tpr25HXóm lấyFc3WkJ cánhY3KtnB taY3KtnBy Nepr25HXville, kFc3WkJéo pr25HXnó đứngFc3WkJ lên,
"... fbsau kY3KtnBhi Y3KtnBcon Y3KtnBlàm bFc3WkJể cáiY3KtnB táchFc3WkJ đầuY3KtnB tifbên, Fc3WkJcon làY3KtnBm ơFc3WkJn chọY3KtnBn mY3KtnBột cáFc3WkJi táY3KtnBch fbcó hFc3WkJoa văY3KtnBn màfbu xapr25HXnh. Tpr25HXôi thFc3WkJì hợpFc3WkJ pr25HXvới mY3KtnBàu hồngFc3WkJ hơn."
Liền sfbau pr25HXđó, NevillY3KtnBe vừaFc3WkJ mớpr25HXi Fc3WkJvói lênfb kệY3KtnB đFc3WkJể lấyFc3WkJ fb tpr25HXách Y3KtnBtrà Fc3WkJthì ngY3KtnBhe mộtpr25HX tiếY3KtnBng xoảnY3KtnBg cY3KtnBủa đồfb bể.Y3KtnB Giáfbo sY3KtnBư Trelfbawney rảopr25HX bướcFc3WkJ Fc3WkJ đếnpr25HX bênfb Nevipr25HXlle, cFc3WkJầm thefbo mộtpr25HX cFc3WkJái đồfb hốtfb ráY3KtnBc vàFc3WkJ chpr25HXổi, rồiFc3WkJ nói:
"Một tfbrong nhữngFc3WkJ cfbái màufb xFc3WkJanh Fc3WkJlam fbấy, đúY3KtnBng pr25HXrồi đóFc3WkJ, copr25HXn... nếupr25HX cFc3WkJon khôpr25HXng phipr25HXền... cY3KtnBám ơpr25HXn con..."
Khi Y3KtnBtách trpr25HXà củaY3KtnB Hafbrry vàfb Rfbon đưFc3WkJợc rótfb đầfby fbtrà Y3KtnB rpr25HXồi, Y3KtnBhai pr25HXđứa quafby tfbrở lạfbi bFc3WkJàn củaY3KtnB mpr25HXình, cốY3KtnB gfbắng uốngFc3WkJ thậtpr25HX fbnhanh Fc3WkJmón trpr25HXà Y3KtnB Y3KtnBphỏng fblưỡi ấpr25HXy. RồiY3KtnB tFc3WkJụi nófb súcFc3WkJ Y3KtnBcặn tràpr25HX trfbong táFc3WkJch Y3KtnBđúng pr25HXnhư lờiY3KtnB chỉFc3WkJ fbdẫn Fc3WkJ củafb giY3KtnBáo sưfb TrelawneyY3KtnB, rồfbi úpfb ngượY3KtnBc Fc3WkJtách tY3KtnBrà xY3KtnBuống pr25HXcho ráofb nướcY3KtnB xonfbg đổiY3KtnB pr25HX cfbho Fc3WkJnhau đểfb bói.
Fc3WkJCả haY3KtnBi đứapr25HX đềfbu mfbở sáY3KtnBch đếfbn pr25HXtrang fb5 vàY3KtnB 6pr25HX. Fc3WkJRon nói:
Y3KtnB"Đây rồi.fb Bồpr25HX thấyY3KtnB cY3KtnBái Fc3WkJgì Y3KtnBở Y3KtnBtrong táfbch tfbrà củpr25HXa mình?"
Harry đáp:
"Một mớFc3WkJ chèY3KtnBm pr25HXnhẹp mfbàu nâu."
Một Fc3WkJlàn khóY3KtnBi tỏafb mùifb nồFc3WkJng nặfbc tronfbg cănpr25HX pfbhòng Y3KtnB Fc3WkJchợt khiếfbn chY3KtnBo HFc3WkJarry thấY3KtnBy bfbuồn ngfbủ vpr25HXà đờFc3WkJ đpr25HXẫn đfbi. TFc3WkJiếng giáFc3WkJo sfbư fbTrelawney Fc3WkJ Fc3WkJkêu Fc3WkJgọi saFc3WkJu lpr25HXàn khóY3KtnBi pr25HXtrà mờY3KtnB mịt:
"Các tròfb hãyFc3WkJ mởFc3WkJ Y3KtnBrộng Y3KtnBđầu óFc3WkJc rFc3WkJa, hfbãy pr25HXđể chfbo mắtpr25HX pr25HXcủa mìnhpr25HX nhìY3KtnBn xuyêpr25HXn quY3KtnBa cfbõi trầFc3WkJn tục!"
Harry cốfb gpr25HXắng fbtập tpr25HXrung. Sapr25HXu khY3KtnBi pr25HXtham khảopr25HX cuốnfb Vépr25HXn Mpr25HXàn Tươngpr25HX LaiFc3WkJ, Y3KtnBnó nói:
"Đúng rFc3WkJồi, bồY3KtnB cfbó mộY3KtnBt dFc3WkJấu Fc3WkJthập hơiFc3WkJ luY3KtnBng laypr25HX... Fc3WkJ nghĩafb lfbà bpr25HXồ sắppr25HX phảipr25HX trFc3WkJải qFc3WkJua "thFc3WkJử Fc3WkJthách vàpr25HX đfbau khổFc3WkJ" Fc3WkJ- xiY3KtnBn lỗFc3WkJi nghpr25HXe pr25HX- pr25HX nhưFc3WkJng cóY3KtnB mộtFc3WkJ dấupr25HX hipr25HXệu pr25HXcó thFc3WkJể làY3KtnB mặtpr25HX trời.Fc3WkJ Đểpr25HX coi.Fc3WkJ.. nóY3KtnB cfbó nghĩafb Y3KtnBlà Fc3WkJ"hạnh Y3KtnB pfbhúc lớn"...fb pr25HXvậy Y3KtnBlà bFc3WkJồ spr25HXắp phảFc3WkJi chịpr25HXu đapr25HXu khpr25HXổ nhưngFc3WkJ fbmà sẽpr25HX rfbất vui..."
Ron nói:
"Theo Y3KtnBý mìnFc3WkJh thìFc3WkJ bồpr25HX cFc3WkJần phảifb pr25HXđi kfbiểm tY3KtnBra Y3KtnBlại cáFc3WkJi NY3KtnBội NhY3KtnBãn củFc3WkJa bồ."
CFc3WkJả hafbi đứaY3KtnB pfbhải néFc3WkJn tfbiếng fbcười củapr25HX mfbình fblại vFc3WkJì gFc3WkJiáo Y3KtnBsư TrelawnY3KtnBey pr25HXđang nhìFc3WkJn trừnY3KtnBg pr25HXtrừng vpr25HXề pfbhía tY3KtnBụi nó.
"pr25HXBây giY3KtnBờ đếnY3KtnB phiêfbn mình..."
Ron ngófb vFc3WkJô cápr25HXi táchY3KtnB củaY3KtnB HarrFc3WkJy, tY3KtnBrán nópr25HX nhănFc3WkJ lạpr25HXi rpr25HXa điềuFc3WkJ supr25HXy tưY3KtnB pr25HXdữ lắm.
"Fc3WkJCó mpr25HXột đY3KtnBốm tròFc3WkJn hpr25HXơi giốngFc3WkJ mộtfb cáipr25HX nfbón tfbrái fbdưa. fbKhông Fc3WkJchừng fbbồ sắppr25HX Y3KtnBlàm việpr25HXc fbcho fbBộ pr25HXPháp Thuật..."
Nó xofbay táchpr25HX pr25HXtrà Y3KtnBđể npr25HXhìn ngượpr25HXc lại.
"Nhưng mFc3WkJà nFc3WkJhìn nhpr25HXư vầyFc3WkJ thìfb fbnó giốnFc3WkJg mfbột fbtrái sồifb hfbơn... cpr25HXái gpr25HXì vậyfb ta?"
Ron dpr25HXò cuốnY3KtnB VéY3KtnBn pr25HXMàn Tươngfb Lai.
"Vàng trờiFc3WkJ Fc3WkJcho bấtFc3WkJ Y3KtnBngờ." pr25HXTuyệt cpr25HXú mèo.fb BồY3KtnB cóY3KtnB tFc3WkJhể chpr25HXo mìnpr25HXh mượnfb mộtY3KtnB ítFc3WkJ chfbứ? pr25HXỞ Fc3WkJđây cFc3WkJòn cpr25HXó cáFc3WkJi gìpr25HX nữaY3KtnB nè."
Ropr25HXn pr25HXlại xoFc3WkJay cápr25HXi tápr25HXch tpr25HXrà mộtpr25HX lầFc3WkJn nữa.
"Trông giốnFc3WkJg nhFc3WkJư mpr25HXột cfbon tpr25HXhú. ỪFc3WkJ, đúngpr25HX rồiFc3WkJ, cáFc3WkJi Fc3WkJđầu thY3KtnBú đâyfb... nópr25HX gpr25HXiống mộpr25HXt Fc3WkJcon hfbà mfbã... fbkhông, mộtpr25HX Fc3WkJcon cừu..."
Harry đểFc3WkJ Fc3WkJbật Fc3WkJra mY3KtnBột tiếngfb cườifb Y3KtnBvào đY3KtnBúng pr25HXlúc giáoY3KtnB Fc3WkJsư TreFc3WkJlawney Fc3WkJđang đảoFc3WkJ quFc3WkJanh nfbó. pr25HXBà pr25HXnói vớpr25HXi pr25HXvẻ Y3KtnBquở mFc3WkJắng Ron:
"Đưa tôipr25HX xefbm nào,Fc3WkJ tròpr25HX kia."
Giáo sfbư fbrảo bướcpr25HX đến,Fc3WkJ xoắnFc3WkJ cpr25HXái tpr25HXách củapr25HX fbHarry khỏiY3KtnB tY3KtnBay RonFc3WkJ, mfbọi npr25HXgười pr25HXtrở nY3KtnBên pr25HXim lặngFc3WkJ, chờY3KtnB xem.
"Giáo sY3KtnBư fbchăm fbchú nhpr25HXìn vàFc3WkJo cáiFc3WkJ táchY3KtnB, Fc3WkJxoay npr25HXó ngưY3KtnBợc chiềufb kFc3WkJim đFc3WkJồng hồ:
"Chim ưng.Y3KtnB.. copr25HXn yfbêu dY3KtnBấu ạ,Y3KtnB copr25HXn cóY3KtnB mộY3KtnBt kY3KtnBẻ tửfb thù."
Hermione thfbì fbthầm pr25HXhơi to:
"Nhưng mY3KtnBà pr25HXai cũngY3KtnB biFc3WkJết đFc3WkJiều đóFc3WkJ mà."
Giáo sfbư qfbuay lạFc3WkJi quắY3KtnBc mFc3WkJắt nhpr25HXìn Y3KtnBcô béFc3WkJ. HeFc3WkJrmione vẫnY3KtnB nófbi tiếp:
"Dạ, Y3KtnBai fbcũng biếY3KtnBt màFc3WkJ. Afbi cũngFc3WkJ biếtY3KtnB chuyệnFc3WkJ Harrpr25HXy vfbà pr25HXKẻ pr25HXmà aFc3WkJi Fc3WkJcũng biếtpr25HX fblà aFc3WkJi đấy."
HaY3KtnBrry vàpr25HX Rpr25HXon cY3KtnBùng trpr25HXố mFc3WkJắt nhFc3WkJìn HermFc3WkJione Y3KtnBvới sựFc3WkJ Fc3WkJ nFc3WkJgạc npr25HXhiên trộpr25HXn lpr25HXẫn niềFc3WkJm thánpr25HX phụcY3KtnB. Tụifb Fc3WkJnó cY3KtnBhưa Y3KtnBbao giờfb nghY3KtnBe Herpr25HXmione Y3KtnB npr25HXói chuyệY3KtnBn vớFc3WkJi fbgiáo viêfbn bằngY3KtnB Y3KtnBcái gifbọng nY3KtnBhư Y3KtnBvậy. pr25HXGiáo sY3KtnBư Tpr25HXrelawney chY3KtnBọn pr25HX cFc3WkJách phớfbt lờFc3WkJ Fc3WkJcô bé.fb Bàfb lạfbi hfbạ đôifb mắfbt tY3KtnBo fbcộ pr25HXcủa Y3KtnBbà Fc3WkJxuống cáipr25HX Y3KtnBtách cFc3WkJủa pr25HX Y3KtnBHarry, vfbà tifbếp tụcY3KtnB xoaY3KtnBy trFc3WkJở cáfbi tách.
"Dùi cui..fb. Fc3WkJmột cuộFc3WkJc tpr25HXấn cônpr25HXg. Cofbn yY3KtnBêu dY3KtnBấu Y3KtnBơi, đâpr25HXy khôpr25HXng pr25HXphải làY3KtnB mộtpr25HX tápr25HXch Y3KtnBtrà pr25HXvui vẻfb lắm..."
Ron rFc3WkJụt rFc3WkJè thưa:
fb"Con nghFc3WkJĩ đfbó làfb cpr25HXái pr25HXnón tráFc3WkJi dưa."
"Đầu lâuY3KtnB... hiểmY3KtnB fbhọa fbtrên đườngY3KtnB cofbn điFc3WkJ, pr25HXcon fbyêu ạ..."
Tất cảpr25HX bọFc3WkJn trY3KtnBẻ tropr25HXng lớpfb giươnFc3WkJg mắpr25HXt ngóY3KtnB gFc3WkJiáo sFc3WkJư pr25HX Fc3WkJTrelawney vớFc3WkJi vY3KtnBẻ fbkinh fbhãi Y3KtnBchết kfbhiếp fbđi fbđược. BY3KtnBà Fc3WkJxoay Fc3WkJcái tácpr25HXh Fc3WkJlần cY3KtnBuối pr25HX cùngfb, hFc3WkJá hốY3KtnBc Y3KtnBmiệng, rồiFc3WkJ tfbhét lên.
Lạpr25HXi vafbng lpr25HXên mộtpr25HX tiếY3KtnBng xoảFc3WkJng củaY3KtnB đpr25HXồ Y3KtnBsứ bể;fb Fc3WkJ Fc3WkJNeville vừaFc3WkJ làmY3KtnB pr25HXtiêu cFc3WkJái tácFc3WkJh Fc3WkJthứ hY3KtnBai củfba nFc3WkJó. pr25HXGiáo spr25HXư Trelawfbney pr25HXngồi Y3KtnB thụfbp xuốngpr25HX mộtfb fbcái pr25HXghế fbbành trốFc3WkJng, fbbàn taY3KtnBy lóngpr25HX lánfbh củapr25HX pr25HXbà pr25HXđè lênfb phíapr25HX fb tráiY3KtnB tifbm mìfbnh Y3KtnBvà mắtY3KtnB bàfb nhắY3KtnBm tY3KtnBịt lại.
"Fc3WkJÔi, cY3KtnBon tfbrai củaY3KtnB Y3KtnBtôi, cFc3WkJon pr25HXtrai yêufb dấuY3KtnB củapr25HX tôifb... Fc3WkJkhông, khôfbng nóiFc3WkJ pr25HXra thFc3WkJì tFc3WkJốt hơn..Y3KtnB. Y3KtnBkhông, Fc3WkJđừng hY3KtnBỏi tpr25HXôi thìpr25HX hơn..."
Dean Thomafbs lpr25HXập tứcpr25HX hỏi:
"Cái pr25HXgì vậY3KtnBy, thưFc3WkJa giáofb sư?"
Mọi ngườpr25HXi Y3KtnBbây giY3KtnBờ fbđã đứngFc3WkJ Fc3WkJlên, fbtừ pr25HXtừ xfbúm lạifb Fc3WkJ đY3KtnBông đúcfb quanpr25HXh cáiFc3WkJ bànpr25HX củFc3WkJa HarrFc3WkJy vàFc3WkJ RonY3KtnB, éfbp sátpr25HX vôfb cáipr25HX ghếY3KtnB Fc3WkJbành mpr25HXà giáoFc3WkJ fb sfbư Y3KtnBTrelawney đY3KtnBang ngồi,Fc3WkJ đểpr25HX nY3KtnBgó Y3KtnBvô táfbch pr25HXtrà củafb Harry.
Đôi mắfbt tFc3WkJo fbcộ cpr25HXủa gifbáo Y3KtnBsư TrelaY3KtnBwney pr25HXbỗng mởfb rFc3WkJa đầfby kịchfb tính:
"Con yY3KtnBêu ơi,Fc3WkJ cpr25HXon cóFc3WkJ mộFc3WkJt Hunfbg tinh."
Harry hỏiY3KtnB lại:
"Một cFc3WkJái gìFc3WkJ ạ?"
Nó pr25HXcó thFc3WkJể npr25HXói Y3KtnBchắc làFc3WkJ khônpr25HXg phY3KtnBải chfbỉ mộtY3KtnB mìnhFc3WkJ Y3KtnBnó Fc3WkJ Fc3WkJkhông bifbết pr25HXHung tipr25HXnh làFc3WkJ gFc3WkJì. DY3KtnBean Thompr25HXas nhY3KtnBún vfbai vFc3WkJới nó,Fc3WkJ Lavendfber Bfbrown Fc3WkJ Y3KtnBthì lY3KtnBộ vY3KtnBẻ fbbối fbrối. NhưngY3KtnB pr25HXrất fbnhiều nhữnY3KtnBg đứpr25HXa khY3KtnBác thpr25HXì rõpr25HX rfbàng Y3KtnBlà pr25HXcó Y3KtnB biết,Y3KtnB chfbúng đềupr25HX giơY3KtnB tafby lênfb bịY3KtnBt miệfbng vớiFc3WkJ vẻpr25HX hoảFc3WkJng sợY3KtnB Fc3WkJvô cùng.
Giáo sY3KtnBư pr25HXTrelawney kpr25HXêu to:
"Hung tinFc3WkJh chiếY3KtnBu, copr25HXn thâpr25HXn Fc3WkJyêu ơFc3WkJi, fbcon bịY3KtnB pr25HXHung tFc3WkJinh chiếu!"
Trông giáfbo sY3KtnBư TrY3KtnBelawney Y3KtnBcó vẻfb bịFc3WkJ kícpr25HXh độngpr25HX đếnY3KtnB nỗFc3WkJi HarY3KtnBry Fc3WkJkhông tFc3WkJhể nàY3KtnBo hfbiểu đượcfb. Bàfb nói:
"Con mfba chpr25HXó khổngpr25HX lpr25HXồ thườngFc3WkJ lảngY3KtnB vảngpr25HX tronpr25HXg fb nghFc3WkJĩa địa!Fc3WkJ CoFc3WkJn pr25HXtrai Fc3WkJyêu ơfbi, Fc3WkJđó lfbà mpr25HXột đY3KtnBiềm dữfb Y3KtnB- điềpr25HXm dữpr25HX tệfb pr25HXhại Fc3WkJnhứt fb- Y3KtnB đY3KtnBiềm chếtY3KtnB chóc!"
Bao tửfb Harrfby qufbặn đaupr25HX. Copr25HXn pr25HXchó ấy,Fc3WkJ trêY3KtnBn cáifb fbbìa Y3KtnB củapr25HX cuFc3WkJốn ĐiềmFc3WkJ BáFc3WkJo Fc3WkJTử Tfbhần Y3KtnBở tiệmY3KtnB sáchY3KtnB fbPhú fbquí vàfb Cfbơ hànpr25HX fb- pr25HXcon pr25HXchó ấyFc3WkJ, ởFc3WkJ Y3KtnB tpr25HXrong bópr25HXng pr25HXtối Fc3WkJcủa đFc3WkJường pr25HXMagnolia... Lavendefbr pr25HXBrown cũngfb đưaY3KtnB tafby fbbụm Y3KtnB fbmiệng mìnpr25HXh lạfbi. MọiFc3WkJ nfbgười đềpr25HXu nhìnY3KtnB Hafbrry. Mọipr25HX người,Fc3WkJ ngoạfbi pr25HXtrừ Herfbmione. pr25HX CôY3KtnB béfb đứY3KtnBng fbdậy, đfbi vòngY3KtnB rpr25HXa fbsau pr25HXcái ghếfb củafb giáoY3KtnB sfbư Trelawneyfb, nópr25HXi thpr25HXẳng pr25HX thừng:
"Con khôngpr25HX thấypr25HX nfbó pr25HXgiống Fc3WkJHung Fc3WkJtinh chFc3WkJút nào."
Giáp sưFc3WkJ TrelawnY3KtnBey fbdò xfbét fbHermione vfbới mY3KtnBột vẻFc3WkJ càngfb lúpr25HXc cànY3KtnBg khfbó ưa.
"Con Fc3WkJthân yêuFc3WkJ ạY3KtnB, cpr25HXon pr25HXtha lY3KtnBỗi pr25HXcho tY3KtnBa fbkhi Fc3WkJta Fc3WkJnói Y3KtnB fbra fbđiều nàY3KtnBy nhéfb, nhưngY3KtnB pr25HXta npr25HXhận thấyY3KtnB rấtfb Fc3WkJít tfbinh hY3KtnBoa pháY3KtnBt tiếtY3KtnB quaY3KtnBnh Fc3WkJ ngườpr25HXi pr25HXcủa fbcon. fbRất ípr25HXt kfbhả nănFc3WkJg lY3KtnBĩnh Y3KtnBhội đốipr25HX vớpr25HXi sựFc3WkJ Y3KtnBcộng hưởngfb cFc3WkJủa fbtương Fc3WkJ tai."
Seamus pr25HXcứ hếY3KtnBt ngoẹfbo đầupr25HX sanfbg Fc3WkJbên nàfby lạfbi pr25HXngoẹo Fc3WkJđầu fbsang pr25HXbên kiaFc3WkJ. Npr25HXó nY3KtnBói, mộtpr25HX copr25HXn Y3KtnBmắt Y3KtnBnheo Fc3WkJkhít lại:
"Nếu mFc3WkJình nhìnfb Fc3WkJnhư vFc3WkJầy tpr25HXhì pr25HXnó giốngFc3WkJ mộtFc3WkJ Hfbung tinh,"
Nó nghY3KtnBiêng mìY3KtnBnh sY3KtnBang Y3KtnBbên tráfbi nóFc3WkJi tiếp:
"NhưY3KtnBng nếufb nhìnFc3WkJ Fc3WkJtừ cFc3WkJhỗ nàFc3WkJy Fc3WkJthì lY3KtnBại gfbiống mộtY3KtnB cpr25HXon fblừa hơn."
Harrpr25HXy thfbấy Fc3WkJchính mìnFc3WkJh cũngY3KtnB ngạcY3KtnB nhiêFc3WkJn. Bâyfb pr25HXgiờ pr25HXkhông aFc3WkJi cófb Y3KtnBvẻ mufbốn nhìnY3KtnB nófb cả.Fc3WkJ Nófb nói:
"Chừng nàoFc3WkJ fbcô vàY3KtnB cácY3KtnB bạFc3WkJn Y3KtnBmới quyfbết địnhpr25HX xofbng Fc3WkJlà tôFc3WkJi cpr25HXó sắppr25HX chếY3KtnBt hfbay không?"
Giáo Fc3WkJsư TreFc3WkJlawney lênpr25HX tiếngpr25HX, bằnfbg giọngFc3WkJ nóY3KtnBi mpr25HXơ hồY3KtnB nhpr25HXứt củaFc3WkJ bà:
"TY3KtnBôi cY3KtnBho Fc3WkJlà chpr25HXúng Y3KtnBta nfbên ngưnFc3WkJg bpr25HXài họfbc npr25HXgày fbhôm Y3KtnBnay fbở Y3KtnBđây. Vânfbg... Làpr25HXm ơFc3WkJn trảY3KtnB lpr25HXại đồY3KtnB đạcpr25HX vềY3KtnB đúnfbg chỗ..."
CảFc3WkJ lớpFc3WkJ lặngfb fblẽ mapr25HXng mấyY3KtnB pr25HXcái táfbch đefbm trảpr25HX lFc3WkJại cFc3WkJho Y3KtnB giY3KtnBáo Fc3WkJsư TrelaFc3WkJwney vpr25HXà Fc3WkJthu dọpr25HXn sáchFc3WkJ vởfb vôfb Fc3WkJcặp. NgY3KtnBay đếnY3KtnB Ropr25HXn cũngY3KtnB trfbánh Fc3WkJ áFc3WkJnh mfbắt cY3KtnBủa Harry.
Giáo sfbư Y3KtnBTrelawney nóifb mY3KtnBột cácpr25HXh yếupr25HX ớt:
"HẹnY3KtnB fbđến khFc3WkJi chúpr25HXng tY3KtnBa gặFc3WkJp lại,Y3KtnB Fc3WkJphúc lpr25HXành cfbho cY3KtnBác tpr25HXrò. ÔY3KtnBi, copr25HXn Y3KtnByêu quíFc3WkJ ơi..."
Giáo sưFc3WkJ chỉpr25HX vàfbo Neville:
"Lần safbu coFc3WkJn sẽFc3WkJ trễY3KtnB, chfbo pr25HXnên Y3KtnBcon hãyFc3WkJ Fc3WkJcố gắnfbg fbchăm hơnFc3WkJ đểY3KtnB thpr25HXeo cY3KtnBho kịp."
Harry, RFc3WkJon vpr25HXà HeFc3WkJrmione Fc3WkJtrèo xuốngpr25HX cFc3WkJái thanpr25HXg Fc3WkJdây Y3KtnB củapr25HX giY3KtnBáo spr25HXư Trfbelawney rồifb xuốnpr25HXg cFc3WkJái cầfbu thfbang Y3KtnBxoắn, tronfbg ipr25HXm lfbặng, rồipr25HX Fc3WkJ Y3KtnBcùng đY3KtnBi đFc3WkJến Y3KtnBlớp fbBiến củY3KtnBa gfbiáo sưfb McGonagapr25HXll. Tụifb nóY3KtnB mấtfb fbnhiều thfbì gY3KtnBiờ pr25HX Y3KtnBtìm phòngpr25HX họcfb Y3KtnBđến nỗiY3KtnB mFc3WkJặc dFc3WkJù đãFc3WkJ rờpr25HXi lớppr25HX Y3KtnBhọc Fc3WkJTiên tY3KtnBri kháfb sfbớm, pr25HXmà kFc3WkJhi Fc3WkJ fbbước vàofb phFc3WkJòng họcfb mY3KtnBôn Biến,Y3KtnB fbthì Fc3WkJcũng vừFc3WkJa lFc3WkJúc vàoFc3WkJ tiếtfb họcFc3WkJ mới.
Harry cFc3WkJhọn mpr25HXột Fc3WkJcái gY3KtnBhế cuFc3WkJối pY3KtnBhòng học,Fc3WkJ cFc3WkJó cảmpr25HX pr25HX giY3KtnBác npr25HXhư thểpr25HX Y3KtnBnó đaY3KtnBng ngồiY3KtnB ởpr25HX fbmột vịpr25HX tfbrí đượY3KtnBc chiếpr25HXu sánFc3WkJg tY3KtnBập truY3KtnBng; cảFc3WkJ pr25HXlớp fb hìY3KtnBnh nfbhư pr25HXcứ phónfbg nhữngY3KtnB cáipr25HX Fc3WkJliếc tY3KtnBrộm vềfb phíaY3KtnB Fc3WkJnó, Y3KtnBnhư thểFc3WkJ nóFc3WkJ sắFc3WkJp ngãfb pr25HX lănfb rY3KtnBa chếtY3KtnB bpr25HXất pr25HXcứ lúpr25HXc nào.pr25HX Hfbarry hầupr25HX Fc3WkJnhư khôngfb Y3KtnBnghe giáoY3KtnB sưfb McGonpr25HXagall Y3KtnB gFc3WkJiảng đfbược điềuY3KtnB gY3KtnBì vềfb fbAmimagi pr25HX- nhữnpr25HXg phY3KtnBù thY3KtnBủy cY3KtnBó kpr25HXhả nFc3WkJăng bfbiến thpr25HXành Y3KtnB tY3KtnBhú vậFc3WkJt fbtheo ýFc3WkJ muốn.Y3KtnB pr25HXNó Y3KtnBthậm chfbí cũFc3WkJng khôfbng nhìfbn kFc3WkJhi giáoY3KtnB sưpr25HX McGonagapr25HXll Fc3WkJ Y3KtnBtự bFc3WkJiến mìfbnh tpr25HXhành mộtpr25HX cofbn pr25HXmèo mướppr25HX cFc3WkJòn dấFc3WkJu mắtfb kfbiếng qFc3WkJuanh đôFc3WkJi mắY3KtnBt nY3KtnBgay Y3KtnB trướcY3KtnB mặtfb pr25HXbọn trẻ.
Khi pr25HXbà Y3KtnBtrở lạiY3KtnB nguyêFc3WkJn hìnfbh safbu mộtpr25HX tiếngFc3WkJ npr25HXổ ngắnfb gọnfb "bụpY3KtnB" npr25HXho nhỏfb, bfbà lạY3KtnB Y3KtnBlùng nhfbìn qpr25HXuanh lũfb fbhọc trò:
"Thực Y3KtnBtình thìY3KtnB hômY3KtnB nfbay tấtFc3WkJ cFc3WkJả cFc3WkJác Fc3WkJcon bịY3KtnB làfbm sFc3WkJao Y3KtnB vậY3KtnBy? Khpr25HXông hẳFc3WkJn Y3KtnBcó vấnpr25HX đềfb, nhưngfb đâyY3KtnB Fc3WkJlà lầnpr25HX đfbầu tiFc3WkJên mFc3WkJà lớpfb hY3KtnBọc khfbông vfbỗ fb Y3KtnBtay trướcfb sựFc3WkJ biếfbn hìnhpr25HX củfba cô."
Đầu cY3KtnBủa fbmọi ngườY3KtnBi Y3KtnBlại hướpr25HXng fbvề Hpr25HXarry, nhưnpr25HXg khfbông Fc3WkJai nófbi pr25HXgì. Thếfb rồipr25HX, Hermionfbe gipr25HXơ tay:
"Thưa Fc3WkJcô, tFc3WkJụi coY3KtnBn vừfba mớY3KtnBi họpr25HXc fblớp pr25HXTiên trfbi đfbầu Fc3WkJtiên củaY3KtnB tfbụi cofbn, Fc3WkJvà tụiFc3WkJ cfbon đFc3WkJã họcfb pr25HXbài bóY3KtnBi lfbá tY3KtnBrà, và..."
Giáo spr25HXư McY3KtnBGonagall bỗFc3WkJng nY3KtnBghiêm fbtrang lại:
"A, pr25HXra vậpr25HXy. Kfbhông cầnfb phảifb pr25HXnói tfbhêm nY3KtnBữa, HermFc3WkJione à.Fc3WkJ CáFc3WkJc trfbò nfbói chY3KtnBo tôipr25HX nghfbe xepr25HXm, fbai Fc3WkJtrong sốfb cácfb Fc3WkJtrò sẽpr25HX chếtFc3WkJ trofbng Fc3WkJnăm nay?"
Mọi npr25HXgười trònfb fbmắt fbnhìn sữngY3KtnB Fc3WkJgiáo sFc3WkJư McGonagall.
Cuối Fc3WkJcùng Harrpr25HXy nói:
"Thưa cô,pr25HX copr25HXn ạ."
Giáo sFc3WkJư McGonagalfbl nhìfbn chằmY3KtnB chằmfb HaY3KtnBrry bằnY3KtnBg đôifb mắtFc3WkJ fbnhỏ sFc3WkJáng lfbong lanh:
"Thì pr25HXra vậFc3WkJy. VFc3WkJậy cFc3WkJon cũngFc3WkJ Y3KtnBnên hiểu,fb Hapr25HXrry àFc3WkJ, từFc3WkJ Y3KtnB Fc3WkJkhi giápr25HXo fbsư Tfbrelawney pr25HXđến tpr25HXrường nàpr25HXy, mỗifb năY3KtnBm côfb ấY3KtnBy đềufb tiênfb đoánfb cáifb Fc3WkJ chếtFc3WkJ củFc3WkJa mY3KtnBột họcFc3WkJ Fc3WkJsinh. Màpr25HX chpr25HXưa pr25HXai tronpr25HXg Fc3WkJsố đóY3KtnB chếtfb cảfb. NhìY3KtnBn thấFc3WkJy điềmY3KtnB Fc3WkJ báoY3KtnB tửfb thầnFc3WkJ làY3KtnB cápr25HXi cáchfb màfb fbgiáo Fc3WkJsư TreFc3WkJlawney khoáifb dùngY3KtnB nhứY3KtnBt đểFc3WkJ pr25HXchào fb mừngpr25HX mộtfb lớY3KtnBp họfbc pr25HXsinh mới.fb fbCô khôFc3WkJng bafbo gfbiờ muốnFc3WkJ npr25HXói xấFc3WkJu đồngY3KtnB nghiFc3WkJệp, pr25HX nhưng..."
Giáo Fc3WkJsư McGonagaY3KtnBll fbchợt fbngừng nóiFc3WkJ, mũiFc3WkJ cfbủa Y3KtnBcô trắnFc3WkJg nhợtFc3WkJ đipr25HX. Cpr25HXô nóifb tiY3KtnBếp, bFc3WkJình tĩnhY3KtnB hơn:
"Tiên Fc3WkJtri lpr25HXà pr25HXmột trfbong nhữfbng ngànY3KtnBh phpr25HXáp thuậtFc3WkJ pr25HX kfbém chínpr25HXh xáFc3WkJc nhứt.Fc3WkJ fbCô khôpr25HXng giấfbu cFc3WkJon pr25HXrằng cY3KtnBô Fc3WkJcó rấfbt ítfb kY3KtnBiên fbnhẫn pr25HXvới bộfb pr25HX fbmôn đópr25HX. NhữnFc3WkJg nhFc3WkJà tiênFc3WkJ tFc3WkJri thfbực sựfb rấtFc3WkJ hiếmY3KtnB Fc3WkJvà gFc3WkJiáo sưY3KtnB Trelawney..."
Giáo spr25HXư MY3KtnBcGonagall nY3KtnBgừng mộtfb lầnpr25HX fbnữa, rpr25HXồi lạifb nY3KtnBói tiếFc3WkJp vớipr25HX giọngfb hpr25HXai pr25HXnăm rõfb mười:
"Cô tFc3WkJhấy sứcpr25HX khỏeY3KtnB cY3KtnBủa copr25HXn rấpr25HXt tốt,pr25HX Fc3WkJHarry à,Y3KtnB Y3KtnBcho Fc3WkJ nêpr25HXn cfbon sẽFc3WkJ bỏfb qfbuá Fc3WkJcho fbcô nếuY3KtnB cY3KtnBô Fc3WkJkhông thfba cfbho copr25HXn phầFc3WkJn Y3KtnBbài tfbập Y3KtnBhôm nafby. Fc3WkJ Côpr25HX caY3KtnBm đopr25HXan lpr25HXà nếupr25HX cofbn chY3KtnBết thfbì cY3KtnBon mFc3WkJới khônpr25HXg cầnFc3WkJ fbnộp bàifb chfbo cô."
Hermione fbbật cfbười. Hfbarry Fc3WkJcảm fbthấy Y3KtnBkhá hơY3KtnBn. Cfbũng Y3KtnB fbkhó màfb Fc3WkJcảm thấyfb sợY3KtnB hãfbi fbmột dúmpr25HX lFc3WkJá Y3KtnBtrà kpr25HXhi mpr25HXà ngườifb Fc3WkJta khônpr25HXg cònfb Y3KtnBở tropr25HXng Y3KtnB fbbối cfbảnh lớppr25HX họcfb củaFc3WkJ fbgiáo sưpr25HX TrFc3WkJelawney: âmFc3WkJ fbu fbánh đfbèn đỏY3KtnB sậmY3KtnB vàY3KtnB Fc3WkJtỏa pr25HXra pr25HX mộtY3KtnB Y3KtnBthứ mùFc3WkJi khiY3KtnBến ngườiY3KtnB tY3KtnBa mụfb mẫfbm đi.
Tuy nhiêpr25HXn khpr25HXông phảipr25HX Fc3WkJai cũpr25HXng tpr25HXin thpr25HXeo fbgiáo sưfb Mpr25HXcGonagall. Tfbrông Fc3WkJRon vY3KtnBẫn lfbo âpr25HXu dữpr25HX lắm.Fc3WkJ CònY3KtnB Lavfbender thfbì vẫFc3WkJn rFc3WkJù rì:
"Vậy pr25HXchứ Fc3WkJmấy cápr25HXi táchY3KtnB củpr25HXa NeFc3WkJville tFc3WkJhì sao?"
Khi hếpr25HXt pr25HXgiờ lớppr25HX hY3KtnBọc BY3KtnBiến, bọnY3KtnB trẻFc3WkJ fbnhập vFc3WkJào Fc3WkJđám Fc3WkJ đôngFc3WkJ đaFc3WkJng rY3KtnBần fbrần kéY3KtnBo Y3KtnBtới ĐạiFc3WkJ Fc3WkJSảnh đườngpr25HX đểY3KtnB ănfb trưafb. HermiFc3WkJone fbđẩy mY3KtnBột fb cáFc3WkJi fbdĩa thịtFc3WkJ hầmpr25HX vềfb Y3KtnBphía Ron:
"Vui lênfb đY3KtnBi chpr25HXứ, Rpr25HXon. Fc3WkJBồ đpr25HXã nghY3KtnBe giáoY3KtnB sưY3KtnB McGonagafbll nY3KtnBói rồiFc3WkJ đó."
Ron pr25HXmúc Fc3WkJmấy mufbỗng fbthịt hầY3KtnBm Fc3WkJcho vôpr25HX pr25HXdĩa củafb Y3KtnBnó, cầmfb pr25HXnĩa lêY3KtnBn, npr25HXhưng khôngpr25HX fbăn nổi.pr25HX Fc3WkJNó pr25HXnói bằngfb mộtfb giọngY3KtnB nfbhỏ fbvà nghiêmFc3WkJ túc:
"Harry, bồY3KtnB Y3KtnBchưa tpr25HXừng Fc3WkJnhìn thấyFc3WkJ pr25HXmột cFc3WkJon chY3KtnBó đpr25HXen pr25HXto lpr25HXớn Y3KtnBở bFc3WkJất cứFc3WkJ đâFc3WkJu, phảipr25HX không?"
Harry nói:
"fbCó, fbmình Y3KtnBthấy Fc3WkJrồi. Y3KtnBCái đY3KtnBêm fbmà Y3KtnBmình pr25HXbỏ nhàpr25HX Fc3WkJdì dượY3KtnBng Dufbrsley rFc3WkJa pr25HXđi, mìnfbh đfbã nhìnpr25HX thấFc3WkJy mộY3KtnBt con."
Ron bY3KtnBuông nĩapr25HX khFc3WkJiến chiếpr25HXc nfbĩa rơfbi xuốfbng, kêFc3WkJu lenfbg keng.
Hermione vẫnfb bìY3KtnBnh tĩnh:
"Có lẽfb làFc3WkJ mộtFc3WkJ coY3KtnBn cpr25HXhó hoang."
Ron nhìfbn HermioFc3WkJne nhFc3WkJư thểpr25HX fbcô fbbé nfbày đãfb mấfbt trípr25HX rồi.
"HerY3KtnBmione, nếY3KtnBu Harpr25HXry Fc3WkJtừng nhìY3KtnBn pr25HXthấy Hufbng tipr25HXnh, Y3KtnB thì..pr25HX. tfbhì fbxui lắm.fb Cậu...pr25HX cậuY3KtnB Bilfbius cFc3WkJủa mFc3WkJình từY3KtnBng Fc3WkJthấy mFc3WkJột cfbon Fc3WkJvà... Fc3WkJ cậuFc3WkJ ấyFc3WkJ chếtfb tronY3KtnBg vòngY3KtnB hafbi mưpr25HXơi bốnfb tiếFc3WkJng đồngfb hồfb sau!"
Hermione Y3KtnBvừa tựFc3WkJ rótFc3WkJ Y3KtnBcho fbmình móFc3WkJn nướcY3KtnB éfbp Y3KtnBbí rợ,Y3KtnB pr25HXvừa vY3KtnBui vpr25HXẻ nói:
"Ngẫu nY3KtnBhiên trùngpr25HX hợfbp ấypr25HX mà!"
Rfbon bắtFc3WkJ đầuY3KtnB fbnổi nóng:
"Bồ khôpr25HXng bipr25HXết pr25HXbồ đanY3KtnBg pr25HXnói vềY3KtnB cpr25HXái pr25HXgì safbo? pr25HXHung Fc3WkJtinh kFc3WkJhiến Fc3WkJcho phpr25HXù thủyY3KtnB pr25HXnào pr25HXcũng phảiFc3WkJ sợY3KtnB téfb khóifb lupr25HXôn ấy."
Hermione lêfbn giọnfbg Y3KtnBchị Hai:
"Vậy thìpr25HX bpr25HXồ nóFc3WkJi đY3KtnBúng đó,pr25HX pr25HXhọ nhfbìn pr25HXthấy HunFc3WkJg pr25HXtinh, Fc3WkJ Fc3WkJvà Y3KtnBhọ chếtFc3WkJ vFc3WkJì sợpr25HX. Hfbung tifbnh fbkhông phảY3KtnBi Y3KtnBlà mY3KtnBột điềmpr25HX Y3KtnBchết cFc3WkJhóc màY3KtnB lFc3WkJà pr25HX nguyêY3KtnBn nhpr25HXân chếtFc3WkJ chóFc3WkJc! Vàpr25HX Harrfby vY3KtnBẫn còY3KtnBn bfbên cFc3WkJạnh cpr25HXhúng tY3KtnBa lY3KtnBà bởfbi vFc3WkJì pr25HXbạn Y3KtnB ấyY3KtnB khônpr25HXg ngY3KtnBu đếnY3KtnB mứcFc3WkJ npr25HXhìn thấY3KtnBy mY3KtnBột HuY3KtnBng Fc3WkJtinh lpr25HXà nghĩfb: tpr25HXhôi pr25HXrồi, mìnhfb fb chếfbt pr25HXphứt cfbho rồi."
Ron hápr25HX miệpr25HXng vềfb Y3KtnBphía HermFc3WkJione nhưnfbg khôY3KtnBng thốtfb fb đưFc3WkJợc lờipr25HX nào.pr25HX Fc3WkJCòn HermiY3KtnBone thìfb mởfb pr25HXtúi Fc3WkJxách cpr25HXủa mìnfbh lấpr25HXy rFc3WkJa Y3KtnBmột pr25HXcuốn Spr25HXố Fc3WkJ HọcFc3WkJ mớfbi tFc3WkJoanh, mởFc3WkJ Y3KtnBra vàFc3WkJ Fc3WkJtựa qpr25HXuyển sfbách vfbào bìpr25HXnh đựngY3KtnB fbnước tráY3KtnBi cFc3WkJây ép.fb pr25HX CôY3KtnB bpr25HXé vừaY3KtnB dòY3KtnB tìfbm trafbng sFc3WkJách vừafb nói:
"Mìpr25HXnh fbthấy mônFc3WkJ TiênY3KtnB trFc3WkJi cóY3KtnB Fc3WkJvẻ mơfb hồpr25HX qpr25HXuá. TheFc3WkJo ýY3KtnB Y3KtnBmình thpr25HXì nhiềpr25HXu ưY3KtnBớc đoánpr25HX quá."
Ron nópr25HXng npr25HXảy bảo:
"Không cóY3KtnB Y3KtnBgì lfbà Y3KtnBmơ hfbồ vềpr25HX Hufbng tinFc3WkJh tY3KtnBrong cáY3KtnBi pr25HXtách đóY3KtnB pr25HXhết á!"
Hermione điềmY3KtnB đạm:
"Bồ Y3KtnBđâu cpr25HXó tựpr25HX tifbn nY3KtnBhư fbvậy lFc3WkJúc bồY3KtnB nóY3KtnBi fbvới Fc3WkJHarry đóFc3WkJ lY3KtnBà mộpr25HXt fbcon cừu."
"Giáo spr25HXư TrelFc3WkJawney nóipr25HX bồFc3WkJ Fc3WkJphát tiếtpr25HX fbrất fbít tpr25HXinh hoY3KtnBa! ChFc3WkJẳng qfbua bồFc3WkJ kfbhông pr25HXthích Y3KtnBbị dởY3KtnB mộtpr25HX Y3KtnBmôn nàFc3WkJo hếtpr25HX mfbà thôi."
Ron đãfb pr25HXchạm đúpr25HXng nọcFc3WkJ. Hpr25HXermione pr25HXquăng pFc3WkJhịch cuốnpr25HX sácpr25HXh Sốpr25HX Họcfb xuốngpr25HX Y3KtnBbàn ăn,Y3KtnB mạpr25HXnh đếFc3WkJn Y3KtnBnỗi mY3KtnBấy mẩufb thịFc3WkJt hY3KtnBầm vY3KtnBà càFc3WkJ rốtY3KtnB vănY3KtnBg tứY3KtnB tán.
"Nếu giỏiY3KtnB mfbôn Tfbiên fbtri cópr25HX npr25HXghĩa làFc3WkJ pr25HXtôi ppr25HXhải Y3KtnBgiả fb bộfb nY3KtnBhìn thấpr25HXy Fc3WkJđiềm Fc3WkJbáo cáY3KtnBi Fc3WkJchết trFc3WkJong mộtpr25HX dúFc3WkJm lápr25HX fbtrà saopr25HX? Nfbếu pr25HXvậy thFc3WkJì tFc3WkJôi fb khY3KtnBông chắcY3KtnB làY3KtnB fbtôi sẽY3KtnB pr25HXcòn Y3KtnBtiếp tụY3KtnBc Y3KtnBhọc môfbn fbđó nữaFc3WkJ khY3KtnBông! BY3KtnBài họcfb đFc3WkJó mpr25HXà pr25HX sfbo Y3KtnBvới lớFc3WkJp Sốpr25HX Họcpr25HX fbcủa Y3KtnBtôi thFc3WkJì chẳnY3KtnBg kFc3WkJhác Y3KtnBgì đốngY3KtnB rác!"
Cô béFc3WkJ vpr25HXớ lấypr25HX fbcái túiY3KtnB xáchY3KtnB Y3KtnBcủa Fc3WkJmình vFc3WkJà bỏpr25HX đi.
Ron caY3KtnBu cófb npr25HXhìn thfbeo cpr25HXô fbbé, nófb nfbói vớFc3WkJi Harry:
"Hermione nóiY3KtnB fbcái gìfb Y3KtnBvậy? pr25HXNó fbđã họcfb quFc3WkJa lpr25HXớp fbSố họcFc3WkJ nàpr25HXo đâu?"
*****
Safbu bY3KtnBữa fbăn fbtrưa, Hapr25HXrry mừngFc3WkJ Fc3WkJlà đượcFc3WkJ fbra pr25HXkhỏi tòafb Fc3WkJ Y3KtnBlâu đài.Y3KtnB CơnY3KtnB fbmưa đêpr25HXm qY3KtnBua đY3KtnBã tạnfbh; bầupr25HX trờifb quY3KtnBang đfbãng, vFc3WkJà pr25HXcỏ fbthì xaFc3WkJnh pr25HX mềm,pr25HX ướtFc3WkJ mưpr25HXợt dướfbi chânfb pr25HXkhi bọnFc3WkJ trẻY3KtnB pr25HXbăng pr25HXqua sfbân đểY3KtnB đếY3KtnBn bfbuổi họcY3KtnB đY3KtnBầu Fc3WkJ tipr25HXên củFc3WkJa lpr25HXớp ChămY3KtnB sócY3KtnB SiY3KtnBnh fbvật Hpr25HXuyền bí.
Ron vY3KtnBà Hermionfbe kpr25HXhông thèfbm nóifb chuFc3WkJyện Fc3WkJvới nhpr25HXau Y3KtnB nữa.Fc3WkJ HY3KtnBarry ifbm lặY3KtnBng điY3KtnB fbbên pr25HXcạnh hFc3WkJai bY3KtnBạn fbkhi cảFc3WkJ bọnfb cfbùng fbđi xuốFc3WkJng dốcpr25HX fbcỏ Y3KtnB đểpr25HX đếY3KtnBn cănpr25HX chfbòi củafb lãoFc3WkJ HaFc3WkJgrid fbnằm bFc3WkJên bìaY3KtnB khFc3WkJu Rừnpr25HXg pr25HXCấm. Đếnpr25HX Y3KtnBkhi fbnhìn pr25HX thấfby bfba cáfbi lưngY3KtnB pr25HXquá ưFc3WkJ qFc3WkJuen tpr25HXhuộc ởFc3WkJ đpr25HXằng trướpr25HXc tụipr25HX nó,fb Harrfby mớifb npr25HXhận rFc3WkJa pr25HX rằngFc3WkJ fbtụi nfbó fbsẽ phảiFc3WkJ Y3KtnBhọc mpr25HXôn fbnày chunfbg vY3KtnBới bọnpr25HX hfbọc sY3KtnBinh bFc3WkJên nhY3KtnBà pr25HX SlytherinY3KtnB. Mpr25HXalfoy đpr25HXang hFc3WkJào hứnpr25HXg nóifb chuyệnFc3WkJ vớiY3KtnB Fc3WkJCrabbe fbvà Goypr25HXle, làmfb Fc3WkJcho Y3KtnB hapr25HXi Y3KtnBđứa đópr25HX cFc3WkJười nhpr25HXư nFc3WkJắc nẻ.Fc3WkJ Y3KtnBHarry đFc3WkJoan cpr25HXhắc pr25HXlà mfbình biếtFc3WkJ tụfbi pr25HXkia đafbng Y3KtnB npr25HXói vềY3KtnB chuyY3KtnBện gì.
Lão Hagrfbid đứngfb ngFc3WkJay trướcfb căFc3WkJn fbchòi đểfb chàoY3KtnB đónfb pr25HX họcY3KtnB sinFc3WkJh đếnY3KtnB lớpY3KtnB cfbủa mìFc3WkJnh, sừngpr25HX pr25HXsững trFc3WkJong tFc3WkJấm pr25HXáo khoácFc3WkJ bằY3KtnBng dpr25HXa chuộY3KtnBt pr25HX Y3KtnBchũi, cFc3WkJon pr25HXchó săY3KtnBn Ffbang đứngpr25HX sY3KtnBát gótfb chủ,Fc3WkJ cófb vẻfb fbbồn chồfbn Fc3WkJnhư tfbhể khôpr25HXng Fc3WkJ chY3KtnBờ đượcFc3WkJ Fc3WkJnữa fbphút bắpr25HXt đầu.
Lão Hpr25HXagrid gọi:
"Lại đfbây, nào,pr25HX tiếnpr25HX lFc3WkJại gầnY3KtnB đây!"
HọcFc3WkJ pr25HXtrò tiY3KtnBến đếnFc3WkJ gầFc3WkJn Y3KtnBbên lão.
"BữaY3KtnB nayY3KtnB, tôiFc3WkJ đãipr25HX cpr25HXác tpr25HXrò mộtFc3WkJ bữaFc3WkJ pr25HXra hồn!Fc3WkJ Cáfbc fb tpr25HXrò sắpfb họcFc3WkJ mY3KtnBột bàpr25HXi hY3KtnBọc vFc3WkJĩ đại!Y3KtnB MọFc3WkJi ngườiFc3WkJ cY3KtnBó mY3KtnBặt fbđông đủY3KtnB chưapr25HX? Đượfbc rồi,pr25HX pr25HX đFc3WkJi Fc3WkJtheo tôi."
Trong mộtfb thfboáng khfbó chịu,Y3KtnB Harrpr25HXy nFc3WkJghĩ khôngpr25HX Y3KtnB chừngfb pr25HXlão Hagrfbid đangY3KtnB dpr25HXắt cảpr25HX bọpr25HXn vpr25HXô rfbừng. fbNhững kinFc3WkJh nghfbiệm khfbốn khổpr25HX Fc3WkJmà Fc3WkJ HarrFc3WkJy đãfb từngpr25HX nFc3WkJếm trảiFc3WkJ ởpr25HX trFc3WkJong kY3KtnBhu fbrừng đófb kểFc3WkJ nhpr25HXư đủY3KtnB đểFc3WkJ nófb nY3KtnBhớ suốtfb đờfbi fb Fc3WkJrồi. Y3KtnBTuy nhipr25HXên, lãFc3WkJo fbHagrid dẫnY3KtnB chúnfbg đipr25HX Y3KtnBvòng fbqua rặnfbg câfby, vpr25HXà nămFc3WkJ pFc3WkJhút pr25HX sFc3WkJau thìfb mọY3KtnBi ngườiY3KtnB nhậfbn thpr25HXấy mìnFc3WkJh đanY3KtnBg đứngfb bpr25HXên ngoàifb mY3KtnBột nFc3WkJơi cóY3KtnB vY3KtnBẻ Y3KtnBnhư Fc3WkJ mộFc3WkJt bãY3KtnBi chănpr25HX ngFc3WkJựa nFc3WkJho npr25HXhỏ. Nhưnfbg Fc3WkJmà Fc3WkJbên pr25HXtrong bãY3KtnBi chpr25HXăn kfbhông pr25HXthấy cfbó Fc3WkJcon Fc3WkJ gfbì hết.
Lão Hagrifbd gọi:
"MọiFc3WkJ ngY3KtnBười Y3KtnBhãy lạipr25HX đâyFc3WkJ tậpY3KtnB trFc3WkJung quanfbh hàngFc3WkJ pr25HXrào! pr25HX Nfbhư vậfby đófb Y3KtnB- Safbo chfbo chắfbc chắpr25HXn pr25HXnhìn thfbấy rõfb nhafb. Bâyfb giờ,fb vY3KtnBiệc đầfbu tfbiên fb tấtY3KtnB cY3KtnBả cáFc3WkJc tFc3WkJrò cầnFc3WkJ làFc3WkJm lfbà mởFc3WkJ sáchY3KtnB ra..."
"Bằng cácfbh nào?"
Giọng MFc3WkJalfoy vaY3KtnBng pr25HXlên nhừfba nfbhựa, lY3KtnBạnh fblùng. LãoFc3WkJ Hagripr25HXd pr25HXhỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lậFc3WkJp lại:
"Làm sapr25HXo pr25HXmà Y3KtnBmở sáfbch Y3KtnBra đượfbc chứ?"
Malfoy rúY3KtnBt cfbuốn QuFc3WkJái Thưpr25HX Vềfb Quáfbi Vậtpr25HX củapr25HX nóY3KtnB raFc3WkJ. fb CuốnY3KtnB sáchfb đFc3WkJã bịY3KtnB trópr25HX gFc3WkJô bfbằng mFc3WkJột sY3KtnBợi dâyFc3WkJ thừfbng dpr25HXài. MFc3WkJấy fbđứa hpr25HXọc tròfb khácY3KtnB pr25HX cũngY3KtnB lôiY3KtnB pr25HXsách củapr25HX mfbình rY3KtnBa, vàpr25HXi đứaFc3WkJ Fc3WkJcũng giốnpr25HXg fbnhư pr25HXHarry Fc3WkJđã dFc3WkJùng dâFc3WkJy nY3KtnBịt Fc3WkJ fbmà khớfbp fbmõm cuốnY3KtnB sápr25HXch lại.Fc3WkJ Mấyfb đpr25HXứa pr25HXkhác pr25HXtống cuốnFc3WkJ sFc3WkJách fbvô tpr25HXrong nhữFc3WkJng Y3KtnB Fc3WkJcái bpr25HXao Fc3WkJchật, hapr25HXy kẹpY3KtnB chặpr25HXt chúfbng lạY3KtnBi bY3KtnBằng mấyFc3WkJ cápr25HXi kfbẹp gfbiấy tY3KtnBổ chảng.
Lãofb HFc3WkJagrid tY3KtnBrông cFc3WkJó vẻpr25HX tiY3KtnBu nghỉu:
"Khônpr25HXg apr25HXi pr25HXcó pr25HXthể Fc3WkJmở đượcfb sfbách rY3KtnBa sao?"
Cả lY3KtnBớp lắcY3KtnB đầu.Fc3WkJ LFc3WkJão HaFc3WkJgrid nói:
"Các tròpr25HX pY3KtnBhải vuốtpr25HX Fc3WkJve chúngFc3WkJ. pr25HXCoi nè..."
Nghe giY3KtnBọng Fc3WkJlão Hagpr25HXrid thìY3KtnB đóY3KtnB làFc3WkJ điềuFc3WkJ hipr25HXển Fc3WkJnhiên pr25HX nhứtfb thếFc3WkJ giới.Y3KtnB LFc3WkJão pr25HXcầm cuốpr25HXn sáchY3KtnB củaY3KtnB Hermionpr25HXe fblên, fblột Fc3WkJbỏ lớpY3KtnB băfbng kepr25HXo Y3KtnB Fc3WkJbùa chfbú dáfbn rịtY3KtnB bY3KtnBên nFc3WkJgoài. fbCuốn sácFc3WkJh tfbìm cáchpr25HX cắn,fb nhưY3KtnBng lãfbo Hagpr25HXrid fbđã pr25HX vuốtY3KtnB nY3KtnBgón tFc3WkJay tfbrỏ khổngY3KtnB fblồ cfbủa lãoY3KtnB dọcfb Y3KtnBtheo gáyY3KtnB pr25HXsách, cuốY3KtnBn sácfbh rùY3KtnBng pr25HX mpr25HXình, rồifb mởFc3WkJ rpr25HXa vàFc3WkJ Fc3WkJnằm yênFc3WkJ lặngfb tronfbg Y3KtnBtay lpr25HXão Hagrid.
Malfoy Y3KtnBchế nhạo:
"Ôi, fblũ chúngY3KtnB fbmình mớY3KtnBi pr25HXngu ngốcY3KtnB lFc3WkJàm saFc3WkJo! pr25HXLẽ Fc3WkJra cpr25HXhúng mìnY3KtnBh phảifb vuốfbt pr25HXve chúY3KtnBng! pr25HXSao pr25HXmà cY3KtnBhúng pr25HXmình fbkhông đoánpr25HX Y3KtnBra đượcpr25HX nhỉ?"
Lão Hpr25HXagrid ngậpFc3WkJ ngừngY3KtnB nóipr25HX vớipr25HX Hermione:
Fc3WkJ"Tôi... fbtôi nghpr25HXĩ fbtụi Fc3WkJnó Fc3WkJcũng Fc3WkJvui chứ?"
Malfoy nóifb hớt:
"Ôi, vfbui pr25HXkinh khủngFc3WkJ fbkhiếp đfbi Fc3WkJấy chứ!Fc3WkJ Y3KtnBQuả lpr25HXà kpr25HXhôn ngpr25HXoan, tốY3KtnBng cfbho tụipr25HX nàY3KtnBy nFc3WkJhững cupr25HXốn sácpr25HXh cY3KtnBứ fblăm Fc3WkJle pr25HXcắn đFc3WkJứt taY3KtnBy tụpr25HXi fbnày ra."
HY3KtnBarry nópr25HXi nhỏ:
"Im điFc3WkJ, Malfoy!"
Lão Hpr25HXagrid tfbỏ rY3KtnBa chfbán nảnFc3WkJ, Y3KtnBmà Hapr25HXrry thìpr25HX pr25HXmuốn chFc3WkJo Y3KtnB buổiY3KtnB dạyFc3WkJ đY3KtnBầu pr25HXtiên củpr25HXa lãfbo đpr25HXược thàY3KtnBnh cFc3WkJông tốtpr25HX đẹp.Fc3WkJ LãoY3KtnB Hagfbrid dườngpr25HX Fc3WkJnhư Y3KtnB đãfb mấtFc3WkJ hứng.
"Vậy thFc3WkJôi... vFc3WkJậy pr25HXlà cáY3KtnBc fbtrò đãfb pr25HXcó Fc3WkJsách và...fb vàY3KtnB fb bâFc3WkJy giờpr25HX pr25HXthì cY3KtnBác tfbrò cầnY3KtnB SinFc3WkJh pr25HXvật Huyềpr25HXn Fc3WkJbí. PY3KtnBhải. Vậpr25HXy đểpr25HX Y3KtnBtôi pr25HXđi dắfbt chFc3WkJúng Y3KtnB lạifb. CFc3WkJhờ mộtFc3WkJ chút..."
Lão sfbải bướcfb fbxa pr25HXkhỏi bọY3KtnBn trẻ,Fc3WkJ fbđi vềFc3WkJ Fc3WkJphía Y3KtnBkhu rpr25HXừng fbvà bpr25HXiến mất.
Malfbfoy nóY3KtnBi to:
"Chúa ơFc3WkJi, nơY3KtnBi fbnày điêuY3KtnB tY3KtnBàn hếtpr25HX chpr25HXỗ nófbi. LY3KtnBão đầY3KtnBn Y3KtnB đóFc3WkJ pr25HXbày Y3KtnBđặt pr25HXdạy họcY3KtnB, tpr25HXao Y3KtnBmà Fc3WkJnói pr25HXcho bFc3WkJa tapr25HXo biếpr25HXt, ổfbng thếY3KtnB nàfbo cFc3WkJũng đFc3WkJiên pr25HX tiếtfb lên..."
pr25HXHarry lậpr25HXp lại:
"Im Y3KtnBđi, Malfoy."
"Cpr25HXẩn fbthận đfbó, Hfbarry, đằY3KtnBng sapr25HXu pr25HXmày pr25HXcó mộtpr25HX viêpr25HXn giámpr25HX Y3KtnBngục AzkabaY3KtnBn kìa..."
"Ối..."
LevendeY3KtnBr Fc3WkJrú lFc3WkJên, cpr25HXhỉ vềY3KtnB pFc3WkJhía bêY3KtnBn kpr25HXia củafb bãFc3WkJi cpr25HXhăn thả.
Một tpr25HXá sfbinh Fc3WkJvật quFc3WkJái dịY3KtnB Fc3WkJnhứt màpr25HX HaY3KtnBrry fbtừng nhìY3KtnBn pr25HX thấyFc3WkJ Y3KtnBđang chpr25HXạy lofbn Y3KtnBton vpr25HXề pY3KtnBhía bọnfb họpr25HXc trY3KtnBò. NhữFc3WkJng fbsinh vậtFc3WkJ nàpr25HXy cóFc3WkJ thânY3KtnB, fb đY3KtnBuôi vFc3WkJà châY3KtnBn củaFc3WkJ Fc3WkJngựa, nhưY3KtnBng chânFc3WkJ pr25HXtrước, cánpr25HXh vfbà đầpr25HXu làFc3WkJ củaY3KtnB Y3KtnBmột cpr25HXon gY3KtnBì fb giốngY3KtnB nY3KtnBhư copr25HXn đạipr25HX Y3KtnBbàng khFc3WkJổng Fc3WkJlồ, vớiY3KtnB cáifb mỏfb tY3KtnBo mFc3WkJàu fbthép, hY3KtnBết sứpr25HXc hupr25HXng fb tợn,Y3KtnB vpr25HXà đôipr25HX Fc3WkJmắt màFc3WkJu cFc3WkJam rực.pr25HX Y3KtnBMóng Fc3WkJvuốt cY3KtnBủa cpr25HXhân trưY3KtnBớc dàifb cảY3KtnB Y3KtnBmột tấfbc fb rưỡFc3WkJi, Y3KtnBcó vfbẻ nhY3KtnBư pr25HXbấu chếtpr25HX Fc3WkJngười nhFc3WkJư chơY3KtnBi. MỗFc3WkJi Y3KtnBcon quáiFc3WkJ fbthú ấyY3KtnB đềuFc3WkJ đFc3WkJeo Y3KtnB vònY3KtnBg cổpr25HX bfbằng dpr25HXa fbdày, nY3KtnBối Fc3WkJvới mY3KtnBột Y3KtnBsợi xfbích dàipr25HX, vàY3KtnB đầufb tấtpr25HX fbcả fbnhững sợY3KtnBi fb xíFc3WkJch Y3KtnBđó Y3KtnBđều Fc3WkJnằm trY3KtnBong bànY3KtnB Fc3WkJtay tfbo tướpr25HXng củpr25HXa Fc3WkJlão HagrFc3WkJid. Y3KtnBLão đangY3KtnB lFc3WkJơn tfbơn Y3KtnB cpr25HXhạy Y3KtnBtheo sY3KtnBau pr25HXđám qFc3WkJuái tY3KtnBhú vàofb pr25HXbãi cpr25HXhăn thả.
Lão HagY3KtnBrid giậtY3KtnB nFc3WkJhững sợiY3KtnB dâyFc3WkJ xFc3WkJích, tpr25HXhúc lfbũ quáiY3KtnB Fc3WkJthú hướngY3KtnB vềY3KtnB phFc3WkJía fbhàng rY3KtnBào màfb Y3KtnBlũ họpr25HXc trpr25HXò pr25HXđang đứpr25HXng, lY3KtnBão gầmFc3WkJ lên:
"Đi nàoY3KtnB, tiếnpr25HX tới!"
Bọn Y3KtnBtrẻ hơiFc3WkJ lpr25HXùi lạipr25HX kFc3WkJhi lãofb Hapr25HXgrid Y3KtnBtiến đếnpr25HX gầnFc3WkJ Y3KtnBchúng pr25HXđể buY3KtnBộc mớpr25HX Fc3WkJdây Fc3WkJxích vàFc3WkJo hFc3WkJàng ràFc3WkJo. Lfbão Fc3WkJvẫy tụiY3KtnB họfbc Fc3WkJtrò, vFc3WkJui pr25HXvẻ gàpr25HXo to:
"ĐâFc3WkJy làfb nhFc3WkJững coY3KtnBn BY3KtnBằng MãY3KtnB! ThấFc3WkJy chúnFc3WkJg fbđẹp không?"
Harry đạiY3KtnB kháiY3KtnB hiểuFc3WkJ lãoFc3WkJ Hagrpr25HXid mY3KtnBuốn nópr25HXi gFc3WkJì. pr25HXSau Y3KtnB khpr25HXi Y3KtnBqua khỏfbi cơY3KtnBn kinfbh hoàpr25HXng đốipr25HX pr25HXdiện vớfbi mpr25HXột tY3KtnBhứ nửafb ngựapr25HX nửaFc3WkJ chiY3KtnBm, Y3KtnB ngườifb pr25HXta bắtfb fbđầu ngưỡngY3KtnB Fc3WkJmộ pr25HXlớp áY3KtnBo kfbhoác óngY3KtnB ảY3KtnB củaY3KtnB Y3KtnBnhững coY3KtnBn BY3KtnBằng MFc3WkJã, Y3KtnB chuypr25HXển tiếY3KtnBp Fc3WkJhết sứpr25HXc mượpr25HXt màfb fbtừ lôngfb vY3KtnBũ saFc3WkJng Y3KtnBlông thú,fb mFc3WkJỗi cY3KtnBon fbmột mfbàu fb khY3KtnBác fbnhau: màuY3KtnB xY3KtnBám bãpr25HXo tốY3KtnB, mFc3WkJàu fbđồng, mFc3WkJàu lapr25HXng fbửng hồY3KtnBng, màpr25HXu hộFc3WkJt dfbẻ fbbóng Fc3WkJ lưỡngpr25HX vàFc3WkJ pr25HXmàu đY3KtnBen Y3KtnBmun nhưFc3WkJ mực.
Lão HaFc3WkJgrid xpr25HXoa fbhai fbbàn tY3KtnBay vàoY3KtnB nhfbau, tưfbơi Fc3WkJcười vfbới pr25HXbọn trY3KtnBẻ chunY3KtnBg quanh:
"Vậy đó,fb Fc3WkJcác Y3KtnBtrò làFc3WkJm ơY3KtnBn xíchfb tfbới gầY3KtnBn thêfbm mộtY3KtnB chút..."
Không aFc3WkJi cFc3WkJó vẻpr25HX muốfbn pr25HXlàm thFc3WkJeo lfbão HagriFc3WkJd. Tupr25HXy fb nfbhiên, Harrfby, Rpr25HXon vàpr25HX fbHermione cY3KtnBũng cẩnY3KtnB thậnY3KtnB bướcY3KtnB đếFc3WkJn gầnFc3WkJ pr25HXcái hàngfb ràfbo. Fc3WkJ Lãpr25HXo pr25HXHagrid nói:
"Bây giờ,fb fbđiều trướcpr25HX tiY3KtnBên cácpr25HX fbtrò phảiY3KtnB fbbiết vềFc3WkJ Y3KtnB BY3KtnBằng Mpr25HXã làFc3WkJ chúngfb rấFc3WkJt kiêFc3WkJu hãnh,Y3KtnB rấtY3KtnB pr25HXdễ Fc3WkJbị tổnpr25HX thương.Y3KtnB Đừngfb bpr25HXao gY3KtnBiờ xúcpr25HX pr25HX phạmFc3WkJ chY3KtnBúng, fbkẻo toY3KtnBi Y3KtnBmạng nfbhư chơi."
Malfoy, Crpr25HXabbe vFc3WkJà Goypr25HXle chẳngpr25HX bupr25HXồn lắngY3KtnB fbtai pr25HX fbnghe, chỉY3KtnB mảY3KtnBi rFc3WkJì rầY3KtnBm tròfb chuyFc3WkJện, vfbà Hafbrry Fc3WkJcó cFc3WkJái cảmfb giY3KtnBác kY3KtnBhó chY3KtnBịu Y3KtnBlà Y3KtnB fbchúng đY3KtnBang fbâm Fc3WkJmưu phY3KtnBá Fc3WkJhỏng buổY3KtnBi họcY3KtnB này.Fc3WkJ Lãpr25HXo HagriFc3WkJd vẫnpr25HX tiếppr25HX tụcfb giảng:
"pr25HXCác tFc3WkJrò pfbhải đợiY3KtnB đếnfb kpr25HXhi nhữY3KtnBng cFc3WkJon Bằpr25HXng MãFc3WkJ tpr25HXỏ pr25HX dấuY3KtnB hiệupr25HX trướcfb tY3KtnBiên. Y3KtnBPhép lịchpr25HX sựpr25HX, hiểuFc3WkJ kY3KtnBhông? CáY3KtnBc tfbrò bướcY3KtnB Y3KtnBvề phíaY3KtnB mộtpr25HX Y3KtnB Fc3WkJcon Bằngfb Mã,Fc3WkJ nghifbêng mìnhFc3WkJ cpr25HXhào vpr25HXà chY3KtnBờ đợi.Fc3WkJ NFc3WkJếu Fc3WkJnhư copr25HXn BằnY3KtnBg MãY3KtnB Fc3WkJcúi Fc3WkJchào Fc3WkJ fblại tY3KtnBhì cácFc3WkJ tròFc3WkJ đượcpr25HX phFc3WkJép pr25HXchạm pr25HXvào npr25HXó. Nếpr25HXu nFc3WkJó khôngY3KtnB cúiFc3WkJ chàfbo tfbhì pr25HXliệu pr25HX hồnY3KtnB màfb tránhpr25HX pr25HXxa mópr25HXng vuốtY3KtnB sắcFc3WkJ củapr25HX nY3KtnBó, bởpr25HXi pr25HXvì mấfby Y3KtnBcái mónpr25HXg pr25HXvuốt đófb Y3KtnBgây fb thươngFc3WkJ tpr25HXích đFc3WkJau đớnFc3WkJ lfbắm đófb. Rồfbi, Y3KtnBbây gY3KtnBiờ pr25HXai mufbốn xunpr25HXg pY3KtnBhong nào?"
Nghe đpr25HXến cFc3WkJâu hY3KtnBỏi nàY3KtnBy, gầnpr25HX nhFc3WkJư cFc3WkJả lớpfb Fc3WkJlùi pr25HXra xY3KtnBa pr25HX hơY3KtnBn. Ngafby đếFc3WkJn HY3KtnBarry, RY3KtnBon vàY3KtnB HeFc3WkJrmione cFc3WkJũng ngfbhi nfbgại. pr25HXMấy coFc3WkJn Bằnfbg Mpr25HXã pr25HX đanFc3WkJg hunY3KtnBg hăngpr25HX hấtFc3WkJ Fc3WkJhất mấyfb cáiFc3WkJ pr25HXđầu dY3KtnBữ tY3KtnBợn, nhữnpr25HXg đôipr25HX cápr25HXnh mfbạnh mẽfb gY3KtnBồng Fc3WkJ fblên, xfbem Y3KtnBra Fc3WkJchúng khFc3WkJông tY3KtnBhích tY3KtnBhú Y3KtnBbị fbxiềng buộcfb pr25HXnhư vpr25HXầy Fc3WkJcho lắm.
Lão HagrFc3WkJid nófbi pr25HXvới cápr25HXi nhìnY3KtnB npr25HXài nỉ:
"Không aFc3WkJi Fc3WkJlàm thửFc3WkJ sao?"
HY3KtnBarry nói:
"Con sẽY3KtnB làm."
Đằng saY3KtnBu lưnpr25HXg Harpr25HXry fbcó tiếnY3KtnBg Y3KtnBhít hY3KtnBơi sâuFc3WkJ Y3KtnBvà pr25HXcả LavenY3KtnBder lẫY3KtnBn Pfbarvati đềuFc3WkJ tfbhì thầm:
"Ôi, đừnFc3WkJg, HaFc3WkJrry. Bạpr25HXn Fc3WkJkhông Fc3WkJnhớ lờY3KtnBi bóipr25HX trfbà Y3KtnBcủa bfbạn sao?"
Harry bY3KtnBỏ ngofbài taifb, cứpr25HX trèopr25HX pr25HXqua cY3KtnBái hànpr25HXg ràofb vàpr25HXo bpr25HXãi chăFc3WkJn thả.
Lão HagrY3KtnBid vFc3WkJui mừFc3WkJng lFc3WkJa lớn:
"Giỏi fblắm, fbHarry! pr25HXĐược rồY3KtnBi... Fc3WkJđể coFc3WkJi Y3KtnBtrò lY3KtnBàm ănFc3WkJ rFc3WkJa pr25HXsao vớiY3KtnB cpr25HXon Buckbeak."
Lão thY3KtnBáo mộY3KtnBt trY3KtnBong nhữY3KtnBng fbsợi pr25HXdây xích,Fc3WkJ kfbéo mộtY3KtnB Y3KtnB coFc3WkJn Bằngfb MY3KtnBã màFc3WkJu pr25HXxám rY3KtnBa khỏiFc3WkJ Y3KtnBbầy, rồiY3KtnB tfbháo vpr25HXòng Fc3WkJcổ cY3KtnBho Fc3WkJnó. Y3KtnBCả đámFc3WkJ họcY3KtnB Fc3WkJtrò Y3KtnB đpr25HXứng bênfb kifba hfbàng rFc3WkJào dườY3KtnBng Y3KtnBnhư pr25HXcùng nínY3KtnB thở.Fc3WkJ MắtFc3WkJ MalfY3KtnBoy pr25HXnheo lpr25HXại mộpr25HXt fb cácfbh nhaY3KtnBm hiểm.
Lão Hapr25HXgrid fbnói nhỏFc3WkJ vớFc3WkJi Harry:
"Bây giờFc3WkJ cứY3KtnB tpr25HXhoải mpr25HXái tựY3KtnB nhiênFc3WkJ. Y3KtnBTrò fbnhìn vfbào mắpr25HXt fb cfbon BằngY3KtnB pr25HXMã, cốpr25HX gắngpr25HX đừngpr25HX fbcó chớppr25HX mpr25HXắt Fc3WkJ- BằnFc3WkJg MãY3KtnB khôngFc3WkJ tpr25HXin tưởpr25HXng tFc3WkJrò đFc3WkJâu pr25HX nFc3WkJếu tròFc3WkJ cứpr25HX chfbớp mắFc3WkJt fblia lịa..."
Mắt HarrFc3WkJy lậY3KtnBp tứcpr25HX ứapr25HX nướcpr25HX cFc3WkJay xfbè, nfbhưng pr25HXnó Fc3WkJgiữ Y3KtnB cFc3WkJho mắfbt đfbừng nhắmY3KtnB Y3KtnBlại. CoY3KtnBn BuY3KtnBckbeak Fc3WkJđã xoafby cY3KtnBái Y3KtnBđầu bựFc3WkJ vfbà nhọnY3KtnB vềpr25HX ppr25HXhía fb Hapr25HXrry, vàpr25HX fbđăm đămFc3WkJ nhFc3WkJìn nóY3KtnB bằY3KtnBng mộfbt pr25HXcon mắfbt màFc3WkJu cpr25HXam dữY3KtnB tợn.
Lão fbHagrid nói:
"Như vfbậy đó.pr25HX ĐúngY3KtnB đóFc3WkJ, Harry..Fc3WkJ. bâypr25HX giờ,Fc3WkJ Fc3WkJcúi chào..."
Harry Fc3WkJcảm thấY3KtnBy khôpr25HXng kFc3WkJhoái lắpr25HXm chuyệnY3KtnB đưaFc3WkJ cY3KtnBổ haFc3WkJy Fc3WkJ Fc3WkJgiơ lFc3WkJưng rpr25HXa Y3KtnBngay tầfbm pr25HXmổ Y3KtnBcủa Y3KtnBcái mỏpr25HX copr25HXn BuckbY3KtnBeak, nhưngpr25HX nópr25HX Y3KtnBcũng cpr25HXố làmY3KtnB Fc3WkJ thFc3WkJeo lờY3KtnBi lãfbo HagY3KtnBrid dY3KtnBạy bảpr25HXo. pr25HXNó cúiFc3WkJ chàopr25HX thậfbt nhanY3KtnBh fbrồi npr25HXgước Fc3WkJđầu nhìnY3KtnB pr25HX lênY3KtnB. pr25HXCon BằnY3KtnBg fbMã vpr25HXẫn Y3KtnBcao ngạoFc3WkJ nhìY3KtnBn npr25HXó đăpr25HXm đăm,Y3KtnB kFc3WkJhông buồnpr25HX Y3KtnBnhúc nhích.
Lão fbHagrid kêupr25HX pr25HXlên, pr25HXcó vpr25HXẻ lY3KtnBo lắng:
"À, thôY3KtnBi đFc3WkJược. Y3KtnBLùi lạfbi Y3KtnBngay, HarryFc3WkJ, Fc3WkJcứ thoảiFc3WkJ mfbái thôi..."
Nhưnpr25HXg vFc3WkJừa lúFc3WkJc đFc3WkJó, HarFc3WkJry ngạcY3KtnB nhipr25HXên vfbô cùpr25HXng kFc3WkJhi Y3KtnB thấypr25HX cfbon Bpr25HXằng Y3KtnBMã bỗfbng nhiênY3KtnB Y3KtnBkhuỵu hapr25HXi châpr25HXn trướpr25HXc Fc3WkJcó vảypr25HX vàpr25HX nhúnpr25HX mìFc3WkJnh Fc3WkJ xuY3KtnBống Y3KtnBđể thểFc3WkJ hipr25HXện pr25HXmột cáiFc3WkJ cúiY3KtnB chàY3KtnBo Fc3WkJkhông Fc3WkJthể nfbào nhầFc3WkJm pr25HXlẫn đượcY3KtnB. Lãpr25HXo fb Hagrifbd mêfb Fc3WkJmẩn Fc3WkJtâm thần:
"Hay lắFc3WkJm, Harrfby! Đượcfb fbrồi pr25HXđó... Ừ,Y3KtnB trfbò fbcó tY3KtnBhể chFc3WkJạm vàpr25HXo nó!pr25HX fbVỗ vpr25HXề Y3KtnBcái mpr25HXỏ nóFc3WkJ đY3KtnBi, làmY3KtnB đi!"
Harry cảmpr25HX thấypr25HX fblùi pr25HXxa cfbon qufbái pr25HXthú mFc3WkJới lY3KtnBà phpr25HXần fb thưởngFc3WkJ màpr25HX nàfb khoáipr25HX hơn,fb nhưnY3KtnBg fbnó vY3KtnBẫn fbđành phY3KtnBải từY3KtnB từFc3WkJ tiếnpr25HX lạFc3WkJi gầnfb Y3KtnBcon Fc3WkJ BằngY3KtnB fbMã fbvà đưfba tfbay sờFc3WkJ vfbào cofbn vậY3KtnBt. Hapr25HXrry vỗFc3WkJ nhẹFc3WkJ lY3KtnBên mỏpr25HX fbcon BằFc3WkJng Mpr25HXã Y3KtnBnhiều Y3KtnB lầFc3WkJn vFc3WkJà fbcon fbvật nhắmpr25HX mắFc3WkJt lạiFc3WkJ mpr25HXột Y3KtnBcách lườiFc3WkJ Fc3WkJbiếng, nhưY3KtnB tY3KtnBhể khoáipr25HX lắm.
Tất fbcả bọpr25HXn Y3KtnBhọc sFc3WkJinh bỗnFc3WkJg ồfb lFc3WkJên fbhoan hôFc3WkJ, ngoY3KtnBại tY3KtnBrừ Malfopr25HXy, CFc3WkJrabbe vàFc3WkJ GoFc3WkJyle. BY3KtnBa Fc3WkJđứa nóFc3WkJ thấtpr25HX vFc3WkJọng rY3KtnBa mặt.
Lão Hagripr25HXd nói:
"Đượpr25HXc đópr25HX, fbHarry. fbBác Fc3WkJcho làFc3WkJ cpr25HXó lfbẽ nópr25HX fbchịu cfbho Y3KtnBcon Y3KtnBcưỡi mFc3WkJột vònFc3WkJg đó!"
Điều nàfby thìfb vượtfb quFc3WkJá pr25HXdự tY3KtnBính củaY3KtnB HaY3KtnBrry. NóY3KtnB vốpr25HXn Y3KtnB quepr25HXn vipr25HXệc cỡiFc3WkJ chổFc3WkJi thầnFc3WkJ Y3KtnBmà fbthôi, nhưnY3KtnBg fbnó khôngpr25HX chfbắc cỡifb mộY3KtnBt cfbon Bằngfb Mfbã fb fbthì fbcó giốngfb Fc3WkJcỡi chổFc3WkJi thầnFc3WkJ hFc3WkJay không.
Lão HY3KtnBagrid giục:
"Con trfbèo lêfbn điY3KtnB, ngaFc3WkJy phFc3WkJía fbsau chỗFc3WkJ nốfbi vớiY3KtnB pr25HX cánfbh, vpr25HXà lưuY3KtnB ýFc3WkJ pr25HXlà Y3KtnBcon fbchớ cY3KtnBó npr25HXhổ mộtfb cfbái lônpr25HXg vũFc3WkJ fbnào nhafb, pr25HXBằng MY3KtnBã khônpr25HXg Y3KtnB khY3KtnBoái vụY3KtnB đFc3WkJó đâu..."
Harry đặtY3KtnB chY3KtnBân lfbên chóFc3WkJt Y3KtnBcánh cFc3WkJủa cFc3WkJon Y3KtnBBuckbeak vàY3KtnB pr25HX Y3KtnBtự pr25HXmình Fc3WkJđu lênpr25HX Fc3WkJlưng cfbon vật.fb Copr25HXn Buckbpr25HXeak đứnfbg dậy.fb pr25HXHarry Fc3WkJkhông biếtfb Fc3WkJ nfbên bấupr25HX fbvíu vFc3WkJô đfbâu, trưY3KtnBớc mặtFc3WkJ npr25HXó chFc3WkJỉ toàfbn Y3KtnBlà lôngFc3WkJ vũfb fbmà thôifb. Lãofb Hagrpr25HXid Fc3WkJ pFc3WkJhát mpr25HXông coY3KtnBn Y3KtnBquái thú,Y3KtnB pr25HXhô to:
"fbTiến lfbên, nào!"
Không báopr25HX Fc3WkJtrước fbgì hFc3WkJết, đôiFc3WkJ cánFc3WkJh fbdài Fc3WkJmột thưfbớc Y3KtnB rưỡY3KtnBi Y3KtnBcủa cofbn Bằpr25HXng Mãfb dfbang Y3KtnBra Y3KtnBhai bFc3WkJên; HarrFc3WkJy cY3KtnBhỉ kpr25HXịp ôpr25HXm chofbàng lấpr25HXy cfbổ củaY3KtnB fb cfbon Bupr25HXckbeak trướcY3KtnB Fc3WkJkhi Fc3WkJcon vậtY3KtnB phY3KtnBóng baY3KtnBy Fc3WkJvút lênY3KtnB capr25HXo. ChẳFc3WkJng giốngfb fbcỡi Y3KtnB chổiFc3WkJ thầfbn chpr25HXút xíY3KtnBu nàfbo, vàFc3WkJ HarFc3WkJry biếtpr25HX rõfb mìY3KtnBnh thFc3WkJích fbcỡi fbcái nàoFc3WkJ hơnpr25HX; đôipr25HX Fc3WkJ cfbánh củFc3WkJa cfbon Fc3WkJBằng Y3KtnBMã vfbỗ Fc3WkJđập haY3KtnBi bênpr25HX hôngFc3WkJ fbnó mộtFc3WkJ Y3KtnBcánh kfbhó chịu,Y3KtnB pr25HXvướng Y3KtnB vfbào phpr25HXía dướiY3KtnB Fc3WkJchân nópr25HX, lpr25HXàm chFc3WkJo nófb cfbảm thấyFc3WkJ fbnhư sắppr25HX sửafb Y3KtnBbị Y3KtnBquẳng xuY3KtnBống. fb LớpFc3WkJ lônFc3WkJg vFc3WkJũ bófbng bẩypr25HX pr25HXhào npr25HXhoáng cfbứ tupr25HXột khỏiFc3WkJ nhữngpr25HX ngónfb Fc3WkJtay cY3KtnBủa HarrY3KtnBy, Y3KtnB màFc3WkJ nópr25HX tpr25HXhì kFc3WkJhông dáFc3WkJm tfbúm qfbuá chặt.fb TY3KtnBhay Fc3WkJvì nFc3WkJhững độngpr25HX Fc3WkJtác êmfb áipr25HX củfba chiếpr25HXc fb Nimpr25HXbus 200pr25HX0 qpr25HXuen tfbhuộc vFc3WkJới Harrypr25HX, bâyfb giFc3WkJờ pr25HXnó chFc3WkJỉ cảmpr25HX Y3KtnBthấy nhưY3KtnB mpr25HXình pr25HXđang Y3KtnB lắcpr25HX lư,Fc3WkJ chồmFc3WkJ fbtới chfbồm lFc3WkJui trênfb tfbhân Y3KtnBsau fbcủa pr25HXcon BằFc3WkJng fbMã, vFc3WkJà nfbhấp nhfbô Y3KtnB fblên xuốngpr25HX thepr25HXo nFc3WkJhịp đậpFc3WkJ fbcánh pr25HXcủa cpr25HXon qY3KtnBuái thú.
Buckbeak chởY3KtnB npr25HXó bafby tpr25HXhêm mộtY3KtnB fbvòng nữaFc3WkJ pr25HXquanh bpr25HXãi Fc3WkJ chY3KtnBăn thảY3KtnB pr25HXrồi pr25HXđáp Y3KtnBtrở xfbuống mfbặt đấFc3WkJt. ĐâyY3KtnB chípr25HXnh lfbà Fc3WkJcái màFc3WkJ Hapr25HXrry đãFc3WkJ Fc3WkJlo sợ.pr25HX fb Nófb cfbhúi tớY3KtnBi khfbi cpr25HXái cổFc3WkJ Y3KtnBmượt pr25HXmà cpr25HXủa BuckFc3WkJbeak chúFc3WkJc xuốnpr25HXg tFc3WkJhấp, cFc3WkJó cFc3WkJảm Fc3WkJgiác pr25HX pr25HXnhư Fc3WkJsắp tpr25HXuột Fc3WkJra khpr25HXỏi cfbon vật,fb vpr25HXuột fbqua cY3KtnBái Y3KtnBcổ mượtY3KtnB vàFc3WkJ cáfbi mY3KtnBỏ cpr25HXủa pr25HX Buckpr25HXbeak. Kếfb đếpr25HXn Fc3WkJHarry Fc3WkJcảm thấypr25HX rFc3WkJơi bfbịch xuốngpr25HX lúY3KtnBc bốnpr25HX châY3KtnBn kFc3WkJhông cY3KtnBân pr25HX đốifb củY3KtnBa cofbn Bằngfb MãFc3WkJ chạmfb mpr25HXặt đất.pr25HX HY3KtnBarry cốY3KtnB gfbắng fbsửa tpr25HXư Y3KtnBthế đàngY3KtnB Y3KtnBhoàng vY3KtnBà Fc3WkJ ngồpr25HXi Y3KtnBthẳng lưFc3WkJng lên.
Lão Hapr25HXgrid Y3KtnBgào to:
"Giỏi lắpr25HXm, Harry!"
Mọpr25HXi ngpr25HXười hèpr25HX pr25HXnhau hoaFc3WkJn pr25HXhô, ngoạiY3KtnB trừpr25HX Malfoyfb, Crabbpr25HXe vàpr25HX pr25HXGoyle. Lãopr25HX Hagrifbd lpr25HXại hỏi:
"Sao? CóY3KtnB aY3KtnBi khácY3KtnB fbmuốn ngFc3WkJao pr25HXdu không?"
Fc3WkJThành côngY3KtnB củafb fbHarry Fc3WkJđã Fc3WkJkhiến cFc3WkJho đámY3KtnB họFc3WkJc sinFc3WkJh pr25HX còY3KtnBn fblại thêfbm bạoFc3WkJ gY3KtnBan, Fc3WkJchúng hFc3WkJè nhapr25HXu trèoFc3WkJ qfbua fbhàng fbrào vàpr25HXo Y3KtnBbãi chăfbn pr25HXthả. Fc3WkJ Fc3WkJLão Fc3WkJHagrid tpr25HXháo dâypr25HX cpr25HXho từFc3WkJng copr25HXn Bpr25HXằng pr25HXMã mpr25HXột, fbvà khắppr25HX bãY3KtnBi Y3KtnBchăn Y3KtnBthả chỗFc3WkJ fb nFc3WkJào cFc3WkJũng cY3KtnBó nhữfbng đứaFc3WkJ hFc3WkJọc trY3KtnBò cfbúi Y3KtnBmình chàofb mộtpr25HX cáfbch đY3KtnBầy cănFc3WkJg thẳng.pr25HX Fc3WkJ Nevpr25HXille cFc3WkJứ chạyfb tớifb Fc3WkJchạy luY3KtnBi quanFc3WkJh cfbon quápr25HXi thpr25HXú củaFc3WkJ nFc3WkJó, nhưnFc3WkJg pr25HXcon đpr25HXó Fc3WkJ khônfbg Y3KtnBcó vẻfb gfbì pr25HXmuốn khufbỵu cfbhân xuống.fb pr25HXRon vFc3WkJà Hermifbone pr25HXthì thựcpr25HX tậppr25HX vớipr25HX Y3KtnB pr25HXcon BFc3WkJằng MY3KtnBã màuY3KtnB pr25HXhột dẻpr25HX. Hpr25HXarry bY3KtnBây giờfb chỉpr25HX đứngFc3WkJ quaY3KtnBn sY3KtnBát thôi.
MalfoyFc3WkJ, Crabbpr25HXe vàpr25HX GoyFc3WkJle đFc3WkJã giànpr25HXh đượcfb coFc3WkJn Fc3WkJ BuckY3KtnBbeak. Copr25HXn qY3KtnBuái thFc3WkJú đãpr25HX chịFc3WkJu Y3KtnBcúi cfbhào MalfoyFc3WkJ. TY3KtnBhằng Y3KtnBnày đangfb vỗY3KtnB vỗY3KtnB cáifb pr25HX mpr25HXỏ cY3KtnBon vật,pr25HX tỏY3KtnB thápr25HXi độY3KtnB khinfbh thị.fb fbNó kéFc3WkJo dpr25HXài pr25HXgiọng, Y3KtnBđủ tfbo đểpr25HX Hfbarry cófb Y3KtnB Fc3WkJthể fbnghe lọfbt tai:
"Mánh nàyFc3WkJ fbdễ fbợt. Y3KtnBTao đFc3WkJã biếtpr25HX ngaY3KtnBy pr25HXlà pr25HXvậy, đfbến fb thpr25HXằng HarrY3KtnBy pr25HXcòn lY3KtnBàm được...Fc3WkJ TaFc3WkJo fbcá làFc3WkJ mFc3WkJày đpr25HXâu cpr25HXó fbgì ngFc3WkJuy hfbiểm, phảipr25HX pr25HX khônY3KtnBg mậy?"fb Fc3WkJẤy fblà MFc3WkJalfoy pr25HXnói vớifb cpr25HXon fbBuckbeak. "PhảiY3KtnB fbkhông mậfby, coY3KtnBn cụcfb Y3KtnB Y3KtnBsúc fbbự tpr25HXồ xấufb xí?"
Chuyện xảypr25HX rfba lfbúc pr25HXđó nhafbnh fbnhư ánhpr25HX chớfbp pr25HXcủa Fc3WkJ nhữngY3KtnB cáFc3WkJi mónFc3WkJg vuY3KtnBốt Y3KtnBthép. Liềnfb pr25HXngay đó,pr25HX Mafblfoy thốtFc3WkJ lênfb mộtY3KtnB tipr25HXếng rpr25HXú đauFc3WkJ Y3KtnB đớnFc3WkJ chópr25HXi lFc3WkJói, lãopr25HX Hagrifbd tfbhì vFc3WkJật lộY3KtnBn vớipr25HX cofbn BuY3KtnBckbeak đểfb tròngfb fbcái vòngY3KtnB Y3KtnB cổFc3WkJ Fc3WkJvô Fc3WkJnó trFc3WkJong khfbi Fc3WkJnó hầmY3KtnB hèfb xôngpr25HX tớipr25HX MalfoyFc3WkJ. fbThằng pr25HXđó đanfbg nằmFc3WkJ quằY3KtnBn Y3KtnB quạipr25HX trêpr25HXn bãY3KtnBi Y3KtnBcỏ, máFc3WkJu pr25HXme Fc3WkJchảy ướtfb cảfb tấmY3KtnB áoFc3WkJ chùng.
Mapr25HXlfoy gàoY3KtnB thY3KtnBét tfbrong fbkhi cfbả lfbớp kipr25HXnh hoàpr25HXng đứngfb trông:
"Tôi chếtY3KtnB mấY3KtnBt! Npr25HXhìn Fc3WkJtôi đâfby nèpr25HX, tôFc3WkJi đangfb hấppr25HX hối.Fc3WkJ pr25HXCon fbquái vậtY3KtnB pr25HXấy gY3KtnBiết tôi."
Lão Hpr25HXagrid đãY3KtnB trắngfb bệchpr25HX đi.pr25HX LãY3KtnBo nói:
"Trò khôFc3WkJng chếtY3KtnB đâFc3WkJu! Cópr25HX aY3KtnBi giúpfb tôipr25HX mộtfb tayfb... phpr25HXải đepr25HXm npr25HXó rpr25HXa khỏpr25HXi chỗfb này..."
Hermione cfbhạy Y3KtnBđi Fc3WkJmở Fc3WkJcánh cổnfbg Y3KtnBtrong Y3KtnBkhi lãY3KtnBo Fc3WkJ pr25HXHagrid nhpr25HXấc bổngFc3WkJ Malfpr25HXoy lfbên mpr25HXột cY3KtnBách dY3KtnBễ pr25HXdàng. KFc3WkJhi lpr25HXão pr25HXHagrid bồngpr25HX Mpr25HXalfoy fb đFc3WkJi nfbgang, Harfbry nhìnpr25HX pr25HXthấy mpr25HXột vếtY3KtnB thươngfb Fc3WkJdài vfbà fbsâu pr25HXtrên cfbánh tY3KtnBay Y3KtnB Malfbfoy; máY3KtnBu nhễupr25HX giY3KtnBọt trênY3KtnB cỏFc3WkJ Y3KtnBkhi lãFc3WkJo Hagfbrid fbbồng Malpr25HXfoy chạyY3KtnB lêFc3WkJn dốcpr25HX vềFc3WkJ Fc3WkJ phíaY3KtnB tòaY3KtnB lâupr25HX đài.
Lớp họcpr25HX ChăFc3WkJm sócpr25HX pr25HXSinh vpr25HXật Hufbyền bFc3WkJí rpr25HXun rpr25HXẩy bướcFc3WkJ pr25HX pr25HXtheo saufb. fbBọn hpr25HXọc siFc3WkJnh nhFc3WkJà SY3KtnBlytherin đềupr25HX fbhè nhY3KtnBau lFc3WkJa ópr25HX lãFc3WkJo HagriFc3WkJd. Fc3WkJPansy pr25HX Parkpr25HXinson rY3KtnBàn rY3KtnBụa fbnước mắtY3KtnB nói:
"Phải đuY3KtnBổi Y3KtnBông ấyfb ngay!"
Dean Y3KtnBThomas chặnY3KtnB lờiY3KtnB cofbn bé:
"Đó pr25HXlà lỗipr25HX củaFc3WkJ Malfoy."
Cfbrabbe vàY3KtnB Gofbyle gồfbng bắpY3KtnB thFc3WkJịt củY3KtnBa tụpr25HXi pr25HXnó fblên đầyY3KtnB vẻY3KtnB fbđe dọa.
Cảfb fbbọn đãfb trY3KtnBèo lFc3WkJên hếtfb pr25HXnhững bậY3KtnBc thfbềm Fc3WkJđá đểpr25HX bưpr25HXớc vpr25HXào TFc3WkJiền Fc3WkJsảnh. Panfbsy nói:
"Tôifb phảifb đipr25HX xFc3WkJem cFc3WkJoi bạnY3KtnB ấpr25HXy fbcó spr25HXao không?"
Cảfb bọnpr25HX cFc3WkJùng nhìY3KtnBn Y3KtnBtheo Panfbsy chạY3KtnBy nhpr25HXanh lêpr25HXn cầuFc3WkJ Fc3WkJ tpr25HXhang cẩmY3KtnB thạch.fb BọFc3WkJn pr25HXhọc fbsinh nhàpr25HX Slytherpr25HXin fbvẫn fbcòn cfba cẩpr25HXm Fc3WkJlão Hagfbrid fb khpr25HXi pr25HXkéo nhafbu Y3KtnBđi pr25HXvề hướngpr25HX pfbhòng siFc3WkJnh hfboạt pr25HXchung củY3KtnBa tFc3WkJụi pr25HXnó Y3KtnBdưới tFc3WkJầng hầFc3WkJm. Y3KtnB HaY3KtnBrry, RY3KtnBon fbvà Fc3WkJHermione pr25HXlên cầufb thFc3WkJang vềpr25HX tháFc3WkJp Gryffindor.
Hermione Fc3WkJlo lắpr25HXng hỏi:
"Các bạFc3WkJn nghFc3WkJĩ nóFc3WkJ cY3KtnBó saY3KtnBo không?"
Harry nói:
"Dĩ Y3KtnBnhiên lY3KtnBà khônfbg pr25HXsao Fc3WkJrồi, pr25HXbà PomY3KtnBfrey cFc3WkJó tFc3WkJhể vfbá pr25HXmấy fbvết thươngfb chpr25HXỉ troFc3WkJng vòngfb mộtpr25HX hpr25HXai giây."
Harry từngpr25HX đượcfb bFc3WkJà Fc3WkJy tfbá trưfbởng đóY3KtnB cFc3WkJhữa lFc3WkJành mộtY3KtnB cácY3KtnBh kỳY3KtnB diệupr25HX nhữngFc3WkJ thươngFc3WkJ tícY3KtnBh còY3KtnBn trFc3WkJầm trọngFc3WkJ hFc3WkJơn nhiều.
RY3KtnBon fbcũng tpr25HXỏ rY3KtnBa lfbo lắng:
"Dù sFc3WkJao thìFc3WkJ chuyY3KtnBện đpr25HXó màFc3WkJ xảypr25HX rpr25HXa tropr25HXng bufbổi dạpr25HXy Y3KtnB đfbầu tiênFc3WkJ củY3KtnBa bácfb Hagrpr25HXid thìY3KtnB qupr25HXả lfbà tệpr25HX hạiY3KtnB hếtY3KtnB pr25HXchỗ nói.pr25HX Tpr25HXhể nàoFc3WkJ tfbhằng Fc3WkJ MalfoY3KtnBy cũnfbg quY3KtnBậy pr25HXbác pr25HXấy cY3KtnBho pr25HXmà coi..."
Fc3WkJBa Y3KtnBđứa tụiFc3WkJ Y3KtnBnó làpr25HX pr25HXnhững đứaFc3WkJ đầY3KtnBu tpr25HXiên Fc3WkJđi xY3KtnBuống ĐạiFc3WkJ fb SảnhY3KtnB đườnfbg pr25HXđể Fc3WkJăn fbbữa tốFc3WkJi, Fc3WkJhy vọnY3KtnBg gặFc3WkJp lãoFc3WkJ HagriFc3WkJd, nhFc3WkJưng cY3KtnBhẳng thấyfb lãoY3KtnB Y3KtnB pr25HXđâu cảFc3WkJ. HermiY3KtnBone kfbhông buồY3KtnBn đụngfb nĩaY3KtnB vpr25HXô muốnpr25HX bY3KtnBánh bfbíp tếtY3KtnB vpr25HXà thậnpr25HX. Côpr25HX béFc3WkJ pr25HX pr25HXlo Y3KtnBlắng nói:
"Người Fc3WkJta đâufb cFc3WkJó đupr25HXổi bY3KtnBác fbấy, đúY3KtnBng không?"
Ron Fc3WkJcũng Fc3WkJchẳng màfbng Fc3WkJgì ăpr25HXn uống:
"Họ khôngY3KtnB Fc3WkJnên đuổfbi Fc3WkJbác ấy..."
Harry quY3KtnBan sátY3KtnB bpr25HXàn ăfbn Y3KtnBcủa Fc3WkJnhà SlytheY3KtnBrin. fbMột pr25HX pr25HXnhóm Fc3WkJđông, gồmpr25HX pr25HXcả CFc3WkJrabbe vpr25HXà GoyFc3WkJle, đanpr25HXg túmFc3WkJ tụmFc3WkJ fbvới nhaFc3WkJu, pr25HXsay sưaFc3WkJ Y3KtnBbàn Fc3WkJ bạc.Y3KtnB Y3KtnBHarry pr25HXchắc Fc3WkJchắn lY3KtnBà mấfby đứaFc3WkJ đpr25HXó đapr25HXng thêY3KtnBm mpr25HXắm thêpr25HXm muốY3KtnBi cY3KtnBho cpr25HXâu pr25HX Fc3WkJchuyện MalfoFc3WkJy bFc3WkJị tfbhương thàY3KtnBnh trầmFc3WkJ trọng.
Ron rầuFc3WkJ rpr25HXĩ nói:
fb"Thôi thìY3KtnB, Fc3WkJcũng kY3KtnBhông thểY3KtnB nóiY3KtnB hômfb nafby Fc3WkJkhông phảiFc3WkJ làpr25HX ngàyY3KtnB đầuY3KtnB tiênpr25HX họcpr25HX thY3KtnBú vị."
Sau bpr25HXữa ăY3KtnBn pr25HXtối, Fc3WkJba Fc3WkJđứa fbquay trởFc3WkJ vềY3KtnB pfbhòng Fc3WkJsinh fb hoạtFc3WkJ Y3KtnBchung vfbà cfbố Y3KtnBtập Y3KtnBtrung Fc3WkJlàm pr25HXbài tFc3WkJập mpr25HXà Fc3WkJgiáo sfbư McGonagaY3KtnBll đãfb rFc3WkJa chpr25HXo fb fbtụi nópr25HX. Nhưnfbg cảfb Fc3WkJba đpr25HXứa cpr25HXứ chfbốc chốcY3KtnB lạiFc3WkJ ngừfbng học,Fc3WkJ liếcpr25HX nY3KtnBhìn rY3KtnBa ngfboài Fc3WkJ pr25HXcửa sổFc3WkJ cpr25HXủa Y3KtnBtoà tháY3KtnBp. Fc3WkJHarry độfbt nhipr25HXên nói:
"CFc3WkJó áY3KtnBnh đFc3WkJèn Y3KtnBở cửafb sFc3WkJổ nhfbà bY3KtnBác Hagrid."
Ron nhìnY3KtnB đồnFc3WkJg Fc3WkJhồ đeoFc3WkJ pr25HXtay củafb nó:
"Nếu tụiFc3WkJ mìFc3WkJnh Y3KtnBgấp gápfb lFc3WkJên Fc3WkJthì tụipr25HX mìnpr25HXh vẫnY3KtnB cònFc3WkJ kịpFc3WkJ pr25HXđể cpr25HXhạy xuốnFc3WkJg dpr25HXưới Fc3WkJthăm bY3KtnBác ấY3KtnBy, vFc3WkJẫn còfbn Y3KtnBsớm mà..."
HermFc3WkJione Y3KtnBnói chY3KtnBậm rãi:
"Mình khônfbg biết..."
Harry thY3KtnBấy Fc3WkJcô bépr25HX liếfbc nhFc3WkJìn mìnhfb. NóFc3WkJ nóipr25HX ngay:
"MìnFc3WkJh đượcfb pFc3WkJhép đY3KtnBi ngafbng Y3KtnBqua sâpr25HXn trườFc3WkJng mà.fb fb Sfbirius Blafbck chưapr25HX vượtY3KtnB qY3KtnBua đượcY3KtnB mấyfb vFc3WkJiên giámfb ngụcY3KtnB Azkafbban pr25HXcanh gY3KtnBác ởFc3WkJ Y3KtnB đây,Y3KtnB đúnfbg không?"
Vậy Fc3WkJlà bfba đứafb dọY3KtnBn dẹpfb đồpr25HX đạc,fb Fc3WkJkéo nhpr25HXau cfbhui qufba pr25HX cáFc3WkJi lỗpr25HX Bàpr25HX BéoFc3WkJ, vY3KtnBui pr25HXmừng vpr25HXì Fc3WkJkhông gfbặp afbi hếtY3KtnB trênpr25HX pr25HXđường fbđi tớpr25HXi cFc3WkJửa chínFc3WkJh, Y3KtnB bởFc3WkJi vìFc3WkJ tụifb npr25HXó cpr25HXũng khY3KtnBông tFc3WkJhực sfbự tipr25HXn cfbhắc làY3KtnB tụipr25HX fbnó đượY3KtnBc fbphép đY3KtnBi rFc3WkJa Y3KtnB Fc3WkJngoài hapr25HXy không.
Cỏ trênY3KtnB spr25HXân vẫnFc3WkJ còfbn ướtpr25HX vY3KtnBà ngảY3KtnB mFc3WkJàu đY3KtnBen thuY3KtnBi fb tronfbg ánfbh hoàngY3KtnB hFc3WkJôn. KhFc3WkJi tớiFc3WkJ đượY3KtnBc cFc3WkJăn cFc3WkJhòi củfba lãoFc3WkJ Hapr25HXgrid, Y3KtnBba đứaFc3WkJ nFc3WkJhỏ Fc3WkJgõ Y3KtnB Y3KtnBcửa pr25HXvà nghFc3WkJe tiếfbng gfbầm gY3KtnBừ bênY3KtnB tronpr25HXg vọnY3KtnBg ra:
"Vô đi!"
Lfbão HagY3KtnBrid fbđang ngồipr25HX Y3KtnBthừ ngườiFc3WkJ bFc3WkJên bFc3WkJàn gfbỗ Y3KtnBđã mònpr25HX fb Fc3WkJsờn cY3KtnBủa lão,fb cfbon chópr25HX sFc3WkJăn pr25HXFang tpr25HXhì gácFc3WkJ cFc3WkJái đầfbu nY3KtnBó trênpr25HX đY3KtnBùi chủ.Y3KtnB Chfbỉ nhìfbn Y3KtnB mộtFc3WkJ cY3KtnBái cfbũng đủY3KtnB fbbiết lãofb pr25HXHagrid pr25HXđã upr25HXống kháFc3WkJ nhiềuFc3WkJ rượu.Y3KtnB TrướcFc3WkJ mpr25HXặt fblão Y3KtnB làpr25HX mpr25HXột fbcái vạiFc3WkJ thiếY3KtnBc Y3KtnBto Fc3WkJgần pr25HXbằng cáFc3WkJi xpr25HXô, Fc3WkJvà Fc3WkJlão dưpr25HXờng nhpr25HXư Y3KtnBkhó Fc3WkJkhăn lắmpr25HX fb mpr25HXới fbtập pr25HXtrung đượcFc3WkJ tifbnh thFc3WkJần đểfb nhậnFc3WkJ rY3KtnBa pr25HXba fbđứa nhỏ.
Khi đY3KtnBã nhFc3WkJận fbra cpr25HXhúng, pr25HXlão Fc3WkJlè nhè:
"Kỷ lFc3WkJục chứfb chẳY3KtnBng chơFc3WkJi. ĐốY3KtnB màFc3WkJ kiếmFc3WkJ pr25HXra đưpr25HXợc fbtrước đâyFc3WkJ từngfb cfbó mY3KtnBột fbthầy gipr25HXáo pr25HXnào cY3KtnBhỉ làmfb thâfby giY3KtnBáo đúngFc3WkJ cófb mộtFc3WkJ ngày."
Hermione thởfb mạnh:
"Y3KtnBBác chưpr25HXa bịfb đuổiY3KtnB mà,pr25HX Fc3WkJbác Hagrid!"
Lão HagY3KtnBrid hpr25HXớp thY3KtnBêm pr25HXmột ngụmY3KtnB Y3KtnBto nữaY3KtnB cY3KtnBủa cáFc3WkJi tpr25HXhứ gfbì đpr25HXó trpr25HXong cáiY3KtnB vạY3KtnBi, Fc3WkJgiọng cpr25HXủa lY3KtnBão Y3KtnBnghe Fc3WkJthê tpr25HXhảm hếtFc3WkJ sức:
"Chưa! Nhưnfbg fbđó cY3KtnBhỉ làY3KtnB vấnFc3WkJ Y3KtnBđề thờipr25HX gfbian, đúY3KtnBng khfbông, Y3KtnBsau kpr25HXhi thằnY3KtnBg Malfopr25HXy méFc3WkJc pr25HXba nó..."
"Y3KtnBNó Fc3WkJra Fc3WkJsao rồiFc3WkJ fbhở bác?Fc3WkJ ThFc3WkJương fbtích củaY3KtnB nfbó Fc3WkJđâu cY3KtnBó trầmFc3WkJ pr25HXtrọng lpr25HXắm hảFc3WkJ bác?"
Ron hỏFc3WkJi, pr25HXsau pr25HXkhi Fc3WkJba đứY3KtnBa cY3KtnBùng nfbgồi fbxuống quâyFc3WkJ quầnpr25HX bêY3KtnBn lãfbo fbHagrid. fbLão nóiFc3WkJ giọngpr25HX cfbhán ngắt:
"Bà fbPomfrey đãpr25HX lFc3WkJàm hếtY3KtnB Fc3WkJsức đểFc3WkJ Y3KtnBchữa cfbho fbnó, nhưpr25HXng nóY3KtnB Y3KtnBcứ kêufb làpr25HX nY3KtnBó vẫnY3KtnB cfbòn Y3KtnBđau lắm...Fc3WkJ cfbứ fbbăng pr25HXbó... vpr25HXà Y3KtnBrên rỉ..."
Harry nóiFc3WkJ ngay:
"Nó giảpr25HX bộY3KtnB đapr25HXu Y3KtnBđó. pr25HXBà Ppr25HXomfrey Fc3WkJcó thpr25HXể Y3KtnBchữa Fc3WkJlành Y3KtnB mọfbi vfbết thươFc3WkJng mà.fb Y3KtnBNăm nfbgoái Y3KtnBbà đpr25HXã lpr25HXàm mọcY3KtnB lạiY3KtnB gầnFc3WkJ fbmột nửaFc3WkJ Y3KtnBsố xươngY3KtnB cFc3WkJho Fc3WkJ cpr25HXháu. Tpr25HXhằng pr25HXMalfoy cFc3WkJhỉ Y3KtnBcố tìpr25HXnh ănFc3WkJ vạpr25HX màY3KtnB thôi."
Giọng lpr25HXão Hpr25HXagrid nghFc3WkJe Y3KtnBcàng Y3KtnBthê thảmpr25HX hơn:
"Bafbn quảnfb tFc3WkJrị pr25HXnhà trườnY3KtnBg dĩpr25HX nhiênY3KtnB làfb đpr25HXã nghY3KtnBe báoFc3WkJ Y3KtnB Fc3WkJcáo spr25HXự việcFc3WkJ rồi.Y3KtnB pr25HXHọ cpr25HXho lfbà bácFc3WkJ bắY3KtnBt đầupr25HX bằpr25HXng cY3KtnBon vậtpr25HX qfbuá tY3KtnBo. Lẽfb rfba pr25HXnên fb Fc3WkJđể cY3KtnBon Bằnfbg Mpr25HXã Fc3WkJở Y3KtnBbài sauY3KtnB... Fc3WkJlúc đFc3WkJầu nY3KtnBên chFc3WkJo hpr25HXọc mấyfb Fc3WkJthứ nFc3WkJhư pr25HXNhuyễn TY3KtnBrùng fb vY3KtnBà đạY3KtnBi loạiY3KtnB pr25HXnhư vFc3WkJậy... chẳpr25HXng fbqua Fc3WkJlà lỗipr25HX cfbủa bác..."
Hermione Y3KtnBhăng háiFc3WkJ cãi:
"Lỗi củaFc3WkJ MalfoFc3WkJy chứ,pr25HX báY3KtnBc Hagrid!"
HY3KtnBarry nói:
"Tụi coY3KtnBn lFc3WkJàm nhY3KtnBân cpr25HXhứng Y3KtnBcho bpr25HXác. pr25HXBác đãfb nFc3WkJói Bằngfb fb Fc3WkJMã Y3KtnBsẽ tấnFc3WkJ cFc3WkJông pr25HXnếu bịY3KtnB xFc3WkJúc pY3KtnBhạm. TạFc3WkJi tY3KtnBhằng Mapr25HXlfoy pr25HXkhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."