You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương uJon9QAR6 fVSpXhpy- MÓuJon9QARNG uJon9QARVUỐT VfVSpXhpyÀ LÁfVSpXhpy TRÀ
hi 9cmy HaruJon9QARry, RofVSpXhpyn và9cmy HermifVSpXhpyone bướcfVSpXhpy vàouJon9QAR Đại9cmy SfVSpXhpyảnh đường9cmy fVSpXhpyđể ănuJon9QAR điểfVSpXhpym tâfVSpXhpym vàouJon9QAR sáng9cmy fVSpXhpy hôm9cmy 9cmysau, thì9cmy ngưfVSpXhpyời đuJon9QARầu tiê9cmyn mà9cmy tụ9cmyi nfVSpXhpyó tfVSpXhpyhấy l9cmyà DracuJon9QARo 9cmyMalfoy. uJon9QARCó vẻuJon9QAR nhfVSpXhpyư 9cmy Ma9cmylfoy đan9cmyg m9cmyua uJon9QARvui chuJon9QARo uJon9QARmột nhómfVSpXhpy họcuJon9QAR uJon9QARsinh nhà9cmy Slyt9cmyherin bằng9cmy mộtfVSpXhpy fVSpXhpycâu uJon9QAR chfVSpXhpyuyện uJon9QARchọc c9cmyười. LúcuJon9QAR Harry9cmy, R9cmyon uJon9QARvà Herm9cmyione fVSpXhpyđi nganuJon9QARg qufVSpXhpya, fVSpXhpyMalfoy uJon9QARđang uJon9QAR nhạ9cmyi mộ9cmyt fVSpXhpyvẻ mặtuJon9QAR đ9cmyau đớnuJon9QAR đến9cmy 9cmybất tfVSpXhpyỉnh kfVSpXhpyhá kfVSpXhpyhôi hài9cmy, thế9cmy uJon9QARlà qua9cmynh nuJon9QARó nổ9cmy 9cmyra uJon9QAR 9cmymột tràngfVSpXhpy cười.
HermfVSpXhpyione đ9cmyi n9cmygay s9cmyau l9cmyưng H9cmyarry, nói:
"Kệ xá9cmyc fVSpXhpynó. CứfVSpXhpy mặcuJon9QAR k9cmyệ 9cmynó đi,uJon9QAR n9cmyó chẳnfVSpXhpyg đáuJon9QARng để9cmy uJon9QARmình bậuJon9QARn tâm9cmy đâu..."
Nhưng Panc9cmyy ParuJon9QARkinson, 9cmymột c9cmyon uJon9QARbé nhfVSpXhpyà SlytherifVSpXhpyn, mặfVSpXhpyt tuJon9QARẹt d9cmya nhuJon9QARăn nfVSpXhpyhư m9cmyặt chuJon9QARó P9cmyug chợtfVSpXhpy rítuJon9QAR lê9cmyn uJon9QARthe thé:
"Ê, PofVSpXhpytter! PottuJon9QARer ơi,uJon9QAR viuJon9QARên gfVSpXhpyiám ngục9cmy AzkauJon9QARban đ9cmyang uJon9QARtới k9cmyìa! PotteruJon9QAR, Hùuuuu!"
Harry 9cmyngồi phịcuJon9QARh xfVSpXhpyuống cáfVSpXhpyi ghếfVSpXhpy bê9cmyn cạnhuJon9QAR GeorguJon9QARe ở9cmy bànfVSpXhpy uJon9QARăn cuJon9QARủa fVSpXhpynhà uJon9QARGryffindor. GeofVSpXhpyrge phá9cmyt fVSpXhpycho tụifVSpXhpy nó9cmy fVSpXhpymấy 9cmytờ giấy:
"Thời uJon9QARkhóa biểu9cmy của9cmy h9cmyọc sinfVSpXhpyh uJon9QARnăm uJon9QARthứ 9cmyba đây9cmy. Ủa9cmy, cfVSpXhpyó chuuJon9QARyện fVSpXhpygì vậyuJon9QAR Harry?"
Ron nfVSpXhpygồi xuJon9QARuống guJon9QARhế fVSpXhpybên kiuJon9QARa GuJon9QAReorge, fVSpXhpytrừng muJon9QARắt 9cmynhìn fVSpXhpyqua phí9cmya uJon9QARbàn ănuJon9QAR nhfVSpXhpyà SlytuJon9QARherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngước9cmy nhìn9cmy qu9cmya, vừa9cmy đúnguJon9QAR uJon9QARlúc tfVSpXhpyhấy fVSpXhpyMalfoy lại9cmy đuJon9QARang mộtuJon9QAR fVSpXhpylần nữa9cmy giảfVSpXhpy buJon9QARộ xuJon9QARỉu uJon9QARmột fVSpXhpycách đầyuJon9QAR s9cmyợ fVSpXhpyhãi. fVSpXhpyGeorge bìnhuJon9QAR thản9cmy nói:
"ThằnguJon9QAR nhãi9cmy rauJon9QARnh. NuJon9QARó cũnuJon9QARg đâuuJon9QAR c9cmyó ofVSpXhpyai fVSpXhpyphong luJon9QARẫm 9cmy liệtfVSpXhpy uJon9QARgì chuJon9QARo l9cmyắm uJon9QARkhi 9cmyviên gfVSpXhpyiám 9cmyngục Azkab9cmyan fVSpXhpykiểm trfVSpXhpya đuJon9QARoàn fVSpXhpytàu tốifVSpXhpy huJon9QARôm fVSpXhpyqua fVSpXhpy đâu9cmy. N9cmyó cũfVSpXhpyng fVSpXhpychạy tọuJon9QARt fVSpXhpyqua 9cmytoa cuJon9QARủa tuJon9QARụi mình9cmy, phả9cmyi fVSpXhpykhông Fred?"
Fred khifVSpXhpynh bỉfVSpXhpy liếcfVSpXhpy muJon9QARắt n9cmyhìn sanfVSpXhpyg Malfoy:
"Đồ séfVSpXhpym tè9cmy trfVSpXhpyong quần."
George nói:
"Ngay nhuJon9QARư afVSpXhpynh đây9cmy fVSpXhpycũng khuJon9QARông khoáiuJon9QAR cuJon9QARho lắ9cmym. HọuJon9QAR đuJon9QARúng là9cmy kinfVSpXhpyh tởmfVSpXhpy 9cmythiệt, m9cmyấy vi9cmyên giámuJon9QAR ng9cmyục fVSpXhpyAzkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ làuJon9QARm 9cmyruột uJon9QARgan uJon9QARmình th9cmyiếu đuJon9QARiều bị9cmy đônfVSpXhpyg lạnh9cmy huJon9QARết vậyuJon9QAR há?"
Harry nóifVSpXhpy nhỏ:
"N9cmyhưng màfVSpXhpy cácfVSpXhpy anuJon9QARh đ9cmyâu fVSpXhpycó xỉu,fVSpXhpy phuJon9QARải không?"
George uJon9QARnói mạ9cmynh mẽ:
"Quên c9cmyhuyện đó9cmy 9cmyđi, 9cmyHarry. CóuJon9QAR mộfVSpXhpyt lầuJon9QARn b9cmya phải9cmy 9cmyđi fVSpXhpy 9cmytới nhuJon9QARà n9cmygục AfVSpXhpyzkaban, nhớfVSpXhpy khfVSpXhpyông fVSpXhpyFred? uJon9QARBa n9cmyói đ9cmyó l9cmyà fVSpXhpynơi tồuJon9QARi t9cmyệ fVSpXhpynhứt uJon9QARmà 9cmy ôn9cmyg từng9cmy bfVSpXhpyiết đfVSpXhpyến. fVSpXhpyBa uJon9QARtrở vềfVSpXhpy n9cmyhà t9cmyay châ9cmyn uJon9QARrun rẩyfVSpXhpy rồi9cmy uJon9QARphát bfVSpXhpyệnh luôn9cmy 9cmy mà..9cmy. 9cmyMấy vuJon9QARiên gfVSpXhpyiám ngụ9cmyc Azkaba9cmyn hútfVSpXhpy hếtfVSpXhpy 9cmyniềm vu9cmyi kfVSpXhpyhỏi cáifVSpXhpy nhuJon9QARà fVSpXhpyngục fVSpXhpyđó. 9cmyỞ fVSpXhpy trofVSpXhpyng đó9cmy, hầuuJon9QAR như9cmy tất9cmy fVSpXhpycả uJon9QARcác 9cmytù fVSpXhpynhân nguJon9QARục uJon9QARAzkaban đuJon9QARều phuJon9QARát điê9cmyn lên9cmy fVSpXhpy hết."
Fred đổfVSpXhpyi đềuJon9QAR tài:
"Ừ, đểfVSpXhpy uJon9QARcoi thằnuJon9QARg 9cmyMalfoy sẽfVSpXhpy vuuJon9QARi nhuJon9QARư uJon9QARthế n9cmyào sauJon9QARu uJon9QAR trậnuJon9QAR QuiddiuJon9QARtch đầufVSpXhpy tiê9cmyn. NhớfVSpXhpy k9cmyhông? Trận9cmy Qu9cmyidditch đầuuJon9QAR mùfVSpXhpya uJon9QARlà trậnfVSpXhpy giuJon9QARữa uJon9QAR đ9cmyội nuJon9QARhà GryffindouJon9QARr vfVSpXhpyà nh9cmyà Slytherin."
Lần dfVSpXhpyuy nhuJon9QARứt 9cmymà 9cmyHarry fVSpXhpyvà MaluJon9QARfoy đốiuJon9QAR đầuuJon9QAR 9cmynhau fVSpXhpy tro9cmyng mộtfVSpXhpy trận9cmy fVSpXhpyQuidditch cũnguJon9QAR làuJon9QAR lầuJon9QARn Ma9cmylfoy fVSpXhpyđã bịthuuJon9QARa uJon9QARte t9cmyua xiuJon9QARểng fVSpXhpy liểng.uJon9QAR fVSpXhpyNhớ 9cmylại t9cmyrận đó,uJon9QAR HfVSpXhpyarry thuJon9QARấy phấnuJon9QAR khuJon9QARởi lênfVSpXhpy chúfVSpXhpyt đỉnh9cmy, bèuJon9QARn tuJon9QARự uJon9QARlấy uJon9QAR c9cmyho mìnfVSpXhpyh mấ9cmyy khuJon9QARúc 9cmyxúc xích9cmy và9cmy càfVSpXhpy chufVSpXhpya chiên.
Hermi9cmyone fVSpXhpycòn mả9cmyi ngh9cmyiên cứufVSpXhpy fVSpXhpycái thờifVSpXhpy fVSpXhpykhóa 9cmybiểu mớfVSpXhpyi củafVSpXhpy m9cmyình. CuJon9QARô buJon9QARé mừnfVSpXhpyg rỡfVSpXhpy k9cmyêu lên:
"Ôi9cmy, hfVSpXhpyay quuJon9QARá! 9cmyTụi mìn9cmyh b9cmyắt đfVSpXhpyầu họfVSpXhpyc fVSpXhpymấy mfVSpXhpyôn mfVSpXhpyới ng9cmyay hômuJon9QAR nay."
Ron ngfVSpXhpyó qfVSpXhpyua uJon9QARvai Hermion9cmye đọ9cmyc kéuJon9QAR, mặt9cmy màyuJon9QAR nghfVSpXhpyiêm trafVSpXhpyng hẳn9cmy rauJon9QAR. NfVSpXhpyó nói:
"HermiofVSpXhpyne ơiuJon9QAR, ngườiuJon9QAR tfVSpXhpya làuJon9QARm rốfVSpXhpyi 9cmybeng c9cmyái thờiuJon9QAR 9cmy kuJon9QARhóa 9cmybiểu của9cmy bồ9cmy uJon9QARrồi. uJon9QARCoi nè9cmy, h9cmyọ xếpuJon9QAR uJon9QARcho bfVSpXhpyồ tớifVSpXhpy mưuJon9QARời muJon9QARôn huJon9QARọc mộtfVSpXhpy nuJon9QARgày. uJon9QAR uJon9QARLàm gìuJon9QAR c9cmyó đuJon9QARủ thờfVSpXhpyi giờ."
"MìnhfVSpXhpy sẽuJon9QAR xouJon9QARay sở.fVSpXhpy MìnhuJon9QAR đãuJon9QAR d9cmyàn uJon9QARxếp xofVSpXhpyng v9cmyới gifVSpXhpyáo uJon9QARsư McGona9cmygall rồi."
Ron vẫn9cmy cười9cmy, nói:
"Nhưng 9cmymà c9cmyoi fVSpXhpynè, bồfVSpXhpy thấuJon9QARy thờ9cmyi kuJon9QARhóa 9cmybiểu fVSpXhpysáng uJon9QARnay không9cmy? Chín9cmy giờ9cmy môuJon9QARn Tiên9cmy tr9cmyi. VfVSpXhpyà ngfVSpXhpyay phíafVSpXhpy dưfVSpXhpyới, ch9cmyín g9cmyiờ, Muggle-học.fVSpXhpy Và..."
Ron chồm9cmy 9cmytới, gh9cmyé sátfVSpXhpy cáifVSpXhpy thời9cmy kfVSpXhpyhóa biểu9cmy hơn,fVSpXhpy v9cmyẻ không9cmy fVSpXhpythể nàfVSpXhpyo tfVSpXhpyin được:
"Coi n9cmyè, ngafVSpXhpyy dướfVSpXhpyi dòuJon9QARng uJon9QARđó: môn9cmy uJon9QARSố họ9cmyc, uJon9QARcũng fVSpXhpy chínuJon9QAR guJon9QARiờ. 9cmyÝ mì9cmynh nuJon9QARói là9cmy mình9cmy fVSpXhpybiết bfVSpXhpyồ giỏi,fVSpXhpy HermiofVSpXhpyne 9cmyà, nhưnfVSpXhpyg khôn9cmyg a9cmyi 9cmycó fVSpXhpy thểfVSpXhpy gifVSpXhpyỏi đ9cmyến nhuJon9QARư vậfVSpXhpyy. LàfVSpXhpym sa9cmyo 9cmycùng m9cmyột lfVSpXhpyúc màuJon9QAR 9cmybồ cóuJon9QAR thểuJon9QAR họcfVSpXhpy ở9cmy uJon9QARba luJon9QARớp 9cmy chứ?"
Hermione nóuJon9QARi cộcfVSpXhpy lốc:
"Đừng fVSpXhpycó ngfVSpXhpyu. DĩfVSpXhpy nhiuJon9QARên mfVSpXhpyình s9cmyẽ khuJon9QARông ngồuJon9QARi 9cmyhọc fVSpXhpyở 9cmytrong cảfVSpXhpy uJon9QARba lớ9cmyp cùfVSpXhpyng mộ9cmyt lúc."
"VuJon9QARậy thì..."
Hermione ngắt9cmy lời:
"Làm uJon9QARơn fVSpXhpyđưa gi9cmyùm mìn9cmyh h9cmyũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắ9cmyt lên:
fVSpXhpy"Ôi, RouJon9QARn ơuJon9QARi, nếu9cmy fVSpXhpythời uJon9QARkhóa bi9cmyểu fVSpXhpycủa uJon9QARmình hơuJon9QARi đầyuJon9QAR fVSpXhpy mộtfVSpXhpy cuJon9QARhút thì9cmy mắcfVSpXhpy m9cmyớ gì9cmy fVSpXhpytới bồuJon9QAR fVSpXhpyhả? MfVSpXhpyình đãfVSpXhpy nói9cmy vớifVSpXhpy bồfVSpXhpy rồi,9cmy 9cmymình đfVSpXhpyã uJon9QARdàn uJon9QAR xếpfVSpXhpy xon9cmyg h9cmyết v9cmyới giáofVSpXhpy suJon9QARư uJon9QARMcGonagall rồi!"
Vừa lúcfVSpXhpy đó9cmy, lãofVSpXhpy HagruJon9QARid buJon9QARước vàuJon9QARo Đ9cmyại SuJon9QARảnh đườnguJon9QAR. 9cmy LãouJon9QAR mặc9cmy cáfVSpXhpyi áofVSpXhpy khofVSpXhpyác dfVSpXhpyài bằnguJon9QAR lô9cmyng chuJon9QARuột fVSpXhpychũi, v9cmyà lão9cmy cứuJon9QAR lơuJon9QAR fVSpXhpyđễnh 9cmyvung 9cmy vẫyuJon9QAR xfVSpXhpyác một9cmy uJon9QARcon chuJon9QARồn h9cmyôi 9cmytrong uJon9QARbàn fVSpXhpytay tuJon9QARo fVSpXhpykếch 9cmyxù củafVSpXhpy mình.
Trên đưuJon9QARờng đ9cmyi t9cmyới bàuJon9QARn gi9cmyáo vi9cmyên, lão9cmy dừng9cmy bư9cmyớc fVSpXhpynói vuJon9QARới bọnfVSpXhpy trẻ:
"Ổn cuJon9QARả ch9cmyứ hả?9cmy uJon9QARCác cháfVSpXhpyu làuJon9QAR nhữnfVSpXhpyg họcuJon9QAR tr9cmyò trofVSpXhpyng uJon9QAR l9cmyớp họcfVSpXhpy đầufVSpXhpy uJon9QARtiên mfVSpXhpyà buJon9QARác đượcuJon9QAR dạy9cmy đfVSpXhpyó fVSpXhpynghe! Lớp9cmy 9cmybắt đầufVSpXhpy n9cmygay sauJon9QARu bữauJon9QAR ăn9cmy fVSpXhpy t9cmyrưa! Bác9cmy phảuJon9QARi thứcuJon9QAR dậ9cmyy từ9cmy l9cmyúc nuJon9QARăm giờfVSpXhpy sán9cmyg đểuJon9QAR chu9cmyẩn bfVSpXhpyị muJon9QARọi uJon9QARthứ sẵnuJon9QAR fVSpXhpy sfVSpXhpyàng... HuJon9QARy vọnuJon9QARg đâufVSpXhpy đãuJon9QAR vuJon9QARô đuJon9QARó rồi.uJon9QAR.. bácfVSpXhpy đfVSpXhpyây, mộfVSpXhpyt thầy9cmy giáo9cmy... thiệtuJon9QAR 9cmy tình..."
Lão ngfVSpXhpyoác miệnuJon9QARg cưfVSpXhpyời tfVSpXhpyoe toét9cmy vớuJon9QARi uJon9QARbọn 9cmytrẻ vàfVSpXhpy đuJon9QARi tiếpuJon9QAR tớifVSpXhpy bfVSpXhpyàn ănfVSpXhpy dàfVSpXhpynh 9cmycho giáfVSpXhpyo viên,uJon9QAR vfVSpXhpyẫn vuuJon9QARng uJon9QARvẩy xuJon9QARác fVSpXhpycon 9cmychồn hôi.
VớfVSpXhpyi 9cmymột chút9cmy uJon9QARlo âuJon9QARu tro9cmyng gi9cmyọng nóiuJon9QAR, RfVSpXhpyon thfVSpXhpyắc mắc:
"Không9cmy biếtuJon9QAR bácuJon9QAR ấuJon9QARy chufVSpXhpyẩn fVSpXhpybị uJon9QARsẵn 9cmysàng cáifVSpXhpy fVSpXhpygì l9cmyà c9cmyái guJon9QARì nhỉ?"
Sảnh ĐườngfVSpXhpy bắ9cmyt đuJon9QARầu uJon9QARvắng buJon9QARớt k9cmyhi mọifVSpXhpy ng9cmyười lụfVSpXhpyc tụcfVSpXhpy đến9cmy lớpfVSpXhpy họcfVSpXhpy đầuJon9QARu tiêfVSpXhpyn cfVSpXhpyủa mình.9cmy RuJon9QARon fVSpXhpyxem thfVSpXhpyời khó9cmya bifVSpXhpyểu cfVSpXhpyủa nó:
"Tụi uJon9QARmình phuJon9QARải fVSpXhpyđi thô9cmyi, để9cmy fVSpXhpycoi, lfVSpXhpyớp TiênuJon9QAR uJon9QARtri ởuJon9QAR tần9cmyg trfVSpXhpyên cùng9cmy củauJon9QAR ThuJon9QARáp 9cmyBắc. TfVSpXhpyụi mìnhfVSpXhpy sẽfVSpXhpy mfVSpXhpyất mưfVSpXhpyời phút9cmy mới9cmy đến9cmy fVSpXhpyđược 9cmynơi đó..."
Ba uJon9QARđứa vộ9cmyi vàuJon9QARng fVSpXhpyăn chfVSpXhpyo xon9cmyg bữa9cmy 9cmyđiểm tfVSpXhpyâm, cuJon9QARhào uJon9QAR uJon9QARtạm uJon9QARbiệt FuJon9QARred và9cmy Geor9cmyge, uJon9QARrồi đifVSpXhpy t9cmyrở uJon9QARra, buJon9QARăng quuJon9QARa SảnhuJon9QAR uJon9QARđường. KfVSpXhpyhi tfVSpXhpyụi nfVSpXhpyó fVSpXhpy đuJon9QARi ngfVSpXhpyang bànuJon9QAR ăuJon9QARn củuJon9QARa nh9cmyà Sl9cmyytherin, fVSpXhpyMalfoy lạiuJon9QAR biể9cmyu fVSpXhpydiễn tròfVSpXhpy nháiuJon9QAR fVSpXhpymột cơfVSpXhpyn uJon9QAR xỉufVSpXhpy nữa.fVSpXhpy TiếnguJon9QAR cườifVSpXhpy rfVSpXhpyú 9cmylên đfVSpXhpyuổi tuJon9QARheo H9cmyarry fVSpXhpyvào tậ9cmyn tiềnfVSpXhpy sảnh.
Hành trình9cmy xuyuJon9QARên uJon9QARqua tò9cmya lâufVSpXhpy đàifVSpXhpy đểfVSpXhpy đếnuJon9QAR TuJon9QARháp BắfVSpXhpyc 9cmy lfVSpXhpyà m9cmyột huJon9QARành trfVSpXhpyình fVSpXhpydài. H9cmyai nfVSpXhpyăm ởuJon9QAR Ho9cmygwarts chfVSpXhpyưa đfVSpXhpyủ đểuJon9QAR bọ9cmyn truJon9QARẻ biế9cmyt hết9cmy uJon9QAR mọi9cmy thuJon9QARứ fVSpXhpyvề tò9cmya luJon9QARâu đuJon9QARài: fVSpXhpytrước đâyfVSpXhpy tụiuJon9QAR 9cmynó cfVSpXhpyhưa từng9cmy đượcuJon9QAR vàfVSpXhpyo 9cmybên tro9cmyng uJon9QAR T9cmyháp Bắc.
Tụi nhuJon9QARỏ trèofVSpXhpy luJon9QARên tuJon9QARới cầuuJon9QAR t9cmyhang thứfVSpXhpy bfVSpXhpyảy, đ9cmyến một9cmy 9cmy đầuuJon9QAR cầuuJon9QAR uJon9QARthang không9cmy uJon9QARthấy uJon9QARquen chútfVSpXhpy uJon9QARnào, ở9cmy đuJon9QARó khuJon9QARông có9cmy cá9cmyi gfVSpXhpyì khác9cmy ngfVSpXhpyoài uJon9QAR mộtuJon9QAR bứfVSpXhpyc fVSpXhpytranh lớnuJon9QAR vẽ9cmy mộfVSpXhpyt bãiuJon9QAR cuJon9QARỏ tr9cmyống tuJon9QARrơ truJon9QAReo uJon9QARtrên bức9cmy tườnguJon9QAR đ9cmyá, R9cmyon 9cmy vừuJon9QARa thfVSpXhpyở uJon9QARhổn 9cmyhển vừauJon9QAR nói:
"Phải... cófVSpXhpy... một...9cmy lốifVSpXhpy... fVSpXhpyđi... tắtfVSpXhpy... chứ!"
Hermione ngfVSpXhpyó xuuJon9QARống mộtuJon9QAR hànhuJon9QAR luJon9QARang vắnfVSpXhpyg b9cmyên phải:
"Chắc làuJon9QAR uJon9QARlối này."
Nhưng uJon9QARRon nói:
"Không phả9cmyi đâu.9cmy fVSpXhpyĐó lfVSpXhpyà hướuJon9QARng nauJon9QARm muJon9QARà. Mấ9cmyy bồ9cmy ng9cmyó coifVSpXhpy, 9cmytụi mìn9cmyh có9cmy thểuJon9QAR fVSpXhpynhìn thấy9cmy m9cmyột m9cmyảng h9cmyồ nuJon9QARước fVSpXhpybên 9cmyngoài c9cmyửa sổ9cmy kìa..."
Harry nfVSpXhpygắm b9cmyức tuJon9QARranh. MộtuJon9QAR 9cmychú ngự9cmya lù9cmyn mũm9cmy mĩm,uJon9QAR uJon9QAR l9cmyông xfVSpXhpyám lốm9cmy đuJon9QARốm, vừafVSpXhpy mới9cmy 9cmythong douJon9QARng dẫmfVSpXhpy luJon9QARên b9cmyãi cỏ9cmy và9cmy thơfVSpXhpy thẩn9cmy nhấuJon9QARm uJon9QAR nháuJon9QARp cỏ9cmy xafVSpXhpynh. TuJon9QARuy đfVSpXhpyã queuJon9QARn với9cmy việcuJon9QAR các9cmy nhân9cmy vật9cmy tr9cmyong nhuJon9QARững bứuJon9QARc truJon9QARanh uJon9QARở uJon9QAR trường9cmy HogwafVSpXhpyrts cứuJon9QAR dfVSpXhpyi chufVSpXhpyyển luJon9QARung tufVSpXhpyng fVSpXhpyvà 9cmythỉnh thfVSpXhpyoảng bỏfVSpXhpy khuuJon9QARng trauJon9QARnh 9cmymà fVSpXhpy đifVSpXhpy t9cmyhăm viếnguJon9QAR lẫn9cmy nhauJon9QARu, nhuJon9QARưng HuJon9QARarry vẫfVSpXhpyn cứfVSpXhpy kh9cmyoái uJon9QARnhìn chún9cmyg. MuJon9QARột fVSpXhpylát fVSpXhpy uJon9QARsau, fVSpXhpymột hiệpuJon9QAR s9cmyĩ lùnuJon9QAR uJon9QARbè fVSpXhpybè 9cmymặc bộ9cmy áuJon9QARo giápfVSpXhpy cfVSpXhpyứ kfVSpXhpyêu xủngfVSpXhpy x9cmyoẻng fVSpXhpykhi uJon9QARông bước9cmy uJon9QAR và9cmyo bứ9cmyc 9cmytranh, uJon9QARtheo s9cmyau 9cmylà 9cmycon ngfVSpXhpyựa l9cmyùn. CănuJon9QAR uJon9QARcứ uJon9QARvào dấuJon9QARu vuJon9QARết fVSpXhpycỏ dậfVSpXhpyp cuJon9QARòn fVSpXhpy dínhfVSpXhpy ởfVSpXhpy đầ9cmyu gốfVSpXhpyi của9cmy bộuJon9QAR đồ9cmy gfVSpXhpyiáp kifVSpXhpym loạifVSpXhpy ônuJon9QARg đanfVSpXhpyg mặuJon9QARc, 9cmythì fVSpXhpycó thuJon9QARể uJon9QARnói chắfVSpXhpyc uJon9QAR là9cmy ông9cmy fVSpXhpyvừa tfVSpXhpyé ngựa.
Nhìn thấy9cmy HarryfVSpXhpy, RofVSpXhpyn vàfVSpXhpy HermionuJon9QARe, uJon9QARông hiệfVSpXhpyp fVSpXhpysĩ gào9cmy lên:
"A! uJon9QARQuân bất9cmy lương9cmy nfVSpXhpyào fVSpXhpydám 9cmyxâm nh9cmyập luJon9QARãnh địauJon9QAR uJon9QAR r9cmyiêng củ9cmya 9cmyta hảuJon9QAR? Phả9cmyi fVSpXhpychăng các9cmy ngươfVSpXhpyi đếnuJon9QAR cfVSpXhpyười nhạuJon9QARo tuJon9QARa 9cmyngã n9cmygựa? 9cmyHãy uJon9QARrút fVSpXhpy guJon9QARươm 9cmyra, đ9cmyồ bấfVSpXhpyt lươnuJon9QARg, đuJon9QARồ chó!"
9cmyBa đuJon9QARứa n9cmyhỏ sử9cmyng sốtfVSpXhpy đứnguJon9QAR n9cmygớ rfVSpXhpya fVSpXhpynhìn ônguJon9QAR hiệpuJon9QAR uJon9QARsĩ 9cmy lfVSpXhpyùn đang9cmy rút9cmy th9cmyanh gươm9cmy rfVSpXhpya khỏ9cmyi cáifVSpXhpy vỏuJon9QAR 9cmykiếm vàuJon9QAR bắ9cmyt đầuuJon9QAR vun9cmyg guJon9QARươm tr9cmyong fVSpXhpy tfVSpXhpyay m9cmyột cáuJon9QARch huuJon9QARng hănuJon9QARg, fVSpXhpycòn chuJon9QARân cẳng9cmy fVSpXhpythì nhảyfVSpXhpy lfVSpXhpyoi chofVSpXhpyi uJon9QARtrong cfVSpXhpyơn giậnuJon9QAR uJon9QAR điêuJon9QARn uJon9QARcuồng. NhưfVSpXhpyng lưuJon9QARỡi gươmfVSpXhpy quáfVSpXhpy dà9cmyi fVSpXhpyso vuJon9QARới t9cmyhân hìuJon9QARnh 9cmycụt nfVSpXhpygủn cuJon9QARủa ông,fVSpXhpy fVSpXhpy thàfVSpXhpynh ruJon9QARa 9cmykhi ôuJon9QARng chuJon9QARém mộuJon9QARt fVSpXhpyđường gươmfVSpXhpy ác9cmy uJon9QARliệt uJon9QARthì đàfVSpXhpy gươmuJon9QAR đ9cmyi là9cmym uJon9QARông mấ9cmyt 9cmy cảuJon9QAR thănuJon9QARg bằuJon9QARng, fVSpXhpyté lăn9cmy đùng,fVSpXhpy sấp9cmy mặt9cmy x9cmyuống buJon9QARãi cỏ.
Harry tiến9cmy tới9cmy uJon9QARgần bức9cmy uJon9QARtranh hơn9cmy, nuJon9QARó hỏi:
"Ông cuJon9QARó sfVSpXhpyao không?"
"Lùi lfVSpXhpyại! QfVSpXhpyuân kfVSpXhpyhoác láfVSpXhpyc đuJon9QARê uJon9QARtiện! LuJon9QARùi! Đồ9cmy xỏfVSpXhpy lá!"
Ông hifVSpXhpyệp sĩfVSpXhpy fVSpXhpylại nắmfVSpXhpy chặtfVSpXhpy thanuJon9QARh gươm,uJon9QAR chốnuJon9QARg gươmuJon9QAR uJon9QAR xuố9cmyng đ9cmyể đứng9cmy lê9cmyn, nhưfVSpXhpyng lưỡuJon9QARi fVSpXhpygươm lúuJon9QARn sâufVSpXhpy thfVSpXhpyêm vàofVSpXhpy lớp9cmy cỏfVSpXhpy, vàuJon9QAR kfVSpXhpyhi uJon9QARông fVSpXhpy đứnguJon9QAR dậuJon9QARy được9cmy rồifVSpXhpy thì9cmy chfVSpXhpyo fVSpXhpydù fVSpXhpyđã 9cmycố gắnguJon9QAR hếtfVSpXhpy sứfVSpXhpyc mìnuJon9QARh, 9cmyông uJon9QARkhông t9cmyhể n9cmyào uJon9QAR rúuJon9QARt lưỡi9cmy fVSpXhpygươm uJon9QARra fVSpXhpyđược nữa.uJon9QAR Cu9cmyối cuJon9QARùng 9cmyông phải9cmy tự9cmy quă9cmyng 9cmymình xuốngfVSpXhpy cỏ,uJon9QAR fVSpXhpy đfVSpXhpyẩy fVSpXhpycái mạngfVSpXhpy cuJon9QARhe mặtuJon9QAR tfVSpXhpyrên 9cmycái nuJon9QARón giuJon9QARáp uJon9QARsắt 9cmyra đuJon9QARể luJon9QARau mồfVSpXhpy hfVSpXhpyôi đangfVSpXhpy rịn9cmy đầm9cmy fVSpXhpy đìa.
ThừafVSpXhpy dịpfVSpXhpy ông9cmy fVSpXhpyhiệp fVSpXhpysĩ nghuJon9QARỉ mệt,fVSpXhpy HarruJon9QARy phâfVSpXhpyn trần:
"Như vầy9cmy nè,fVSpXhpy t9cmyụi tôuJon9QARi đanuJon9QARg đ9cmyi tìuJon9QARm fVSpXhpyTháp uJon9QARBắc. ChắcuJon9QAR ônfVSpXhpyg đfVSpXhpyâu uJon9QARbiết chỗ9cmy đuJon9QARó uJon9QARở đâuuJon9QAR hả?"
uJon9QARCơn fVSpXhpygiận 9cmycủa ôn9cmyg hiệuJon9QARp sĩfVSpXhpy dườnguJon9QAR nh9cmyư fVSpXhpytan bfVSpXhpyiến đifVSpXhpy t9cmyức t9cmyhì. ÔngfVSpXhpy fVSpXhpylách các9cmyh đứn9cmyg dậ9cmyy v9cmyà dõuJon9QARng fVSpXhpydạc hô:
"Một cufVSpXhpyộc trfVSpXhpyuy tìm9cmy! Hãy9cmy tuJon9QARheo tfVSpXhpya, uJon9QARhỡi uJon9QARcác bằng9cmy uJon9QAR hữfVSpXhpyu thânuJon9QAR thiếfVSpXhpyt! 9cmyChúng t9cmya sẽfVSpXhpy fVSpXhpytìm r9cmya m9cmyục tiê9cmyu cuJon9QARủa fVSpXhpycác buJon9QARạn, hoặc9cmy 9cmylà cfVSpXhpyhúng uJon9QAR tuJon9QARa sẽ9cmy dũngfVSpXhpy cảm9cmy bỏ9cmy 9cmymạng vìfVSpXhpy nhiệmfVSpXhpy vụ!"
Ông hiệfVSpXhpyp s9cmyĩ lạiuJon9QAR một9cmy 9cmylần nfVSpXhpyữa uJon9QARcố gắngfVSpXhpy rút9cmy fVSpXhpythanh uJon9QAR gưfVSpXhpyơm ruJon9QARa 9cmymột cáchuJon9QAR khôngfVSpXhpy hiệfVSpXhpyu uJon9QARquả, rồ9cmyi cốfVSpXhpy trèuJon9QARo fVSpXhpylên 9cmycon nuJon9QARgựa mậpfVSpXhpy, như9cmyng lạuJon9QARi fVSpXhpy nfVSpXhpygã xuuJon9QARống. ÔnuJon9QARg bèuJon9QARn kh9cmyí khuJon9QARái uJon9QARla to:
"Đành đ9cmyi bộfVSpXhpy vậy,9cmy thuJon9QARưa quJon9QARuí n9cmygài 9cmyvà qfVSpXhpyuí n9cmyương! Lên9cmy đfVSpXhpyường! 9cmyTiến lên!"
Và, tronfVSpXhpyg bộfVSpXhpy áuJon9QARo gfVSpXhpyiáp sắtuJon9QAR kuJon9QARêu x9cmyủng xoẻfVSpXhpyng ầm9cmy uJon9QARĩ, fVSpXhpy uJon9QARông uJon9QARta chạyuJon9QAR vô9cmy cạnh9cmy trfVSpXhpyái cuJon9QARủa cáifVSpXhpy kfVSpXhpyhung tra9cmynh và9cmy biuJon9QARến mấuJon9QARt khỏifVSpXhpy cfVSpXhpyảnh fVSpXhpytrí uJon9QAR củuJon9QARa bứfVSpXhpyc tranh.
Ba đfVSpXhpyứa nhỏfVSpXhpy vội9cmy 9cmyvã 9cmychạy th9cmyeo ônuJon9QARg huJon9QARiệp uJon9QARsĩ dọcfVSpXhpy hà9cmynh uJon9QAR fVSpXhpylang, cfVSpXhpyăn cứfVSpXhpy the9cmyo 9cmyâm th9cmyanh xủfVSpXhpyng xoẻngfVSpXhpy pfVSpXhpyhát r9cmya từ9cmy 9cmybộ áo9cmy gfVSpXhpyiáp củuJon9QARa ônfVSpXhpyg. uJon9QAR fVSpXhpyThỉnh thoản9cmyg t9cmyụi nó9cmy nhìuJon9QARn thfVSpXhpyấy ôngfVSpXhpy chạyuJon9QAR ngfVSpXhpyang fVSpXhpyqua m9cmyột bfVSpXhpyức t9cmyranh ở9cmy pfVSpXhpyhía fVSpXhpy trước.
"fVSpXhpyHãy cuJon9QARố muJon9QARà uJon9QARcan đảfVSpXhpym luJon9QARên uJon9QARnhé, điềfVSpXhpyu tệfVSpXhpy uJon9QARnhứt cfVSpXhpyòn chư9cmya xfVSpXhpyảy r9cmya đâu!"
ÔngfVSpXhpy 9cmyhiệp fVSpXhpysĩ gào9cmy touJon9QAR, vàuJon9QAR tụuJon9QARi fVSpXhpynó thấ9cmyy uJon9QARông uJon9QARtái xfVSpXhpyuất 9cmy hi9cmyện phuJon9QARía trướfVSpXhpyc một9cmy nuJon9QARhóm cuJon9QARác bàuJon9QAR mfVSpXhpyặc fVSpXhpyváy phồngfVSpXhpy fVSpXhpyvẻ uJon9QARnhớn nháuJon9QARc. T9cmyranh của9cmy uJon9QAR cácfVSpXhpy bfVSpXhpyà treuJon9QARo t9cmyrên fVSpXhpyvách 9cmycủa mộtfVSpXhpy cầ9cmyu fVSpXhpythang xouJon9QARắn chônfVSpXhpyg chênh.
Harry, RofVSpXhpyn v9cmyà HeruJon9QARmione uJon9QARthở hổfVSpXhpyn hểnfVSpXhpy tr9cmyèo l9cmyên fVSpXhpy nhữnguJon9QAR bậcuJon9QAR 9cmythang xoắfVSpXhpyn fVSpXhpysít uJon9QARsao, càn9cmyg lúcuJon9QAR cànuJon9QARg thfVSpXhpyấy chó9cmyng fVSpXhpymặt h9cmyơn, fVSpXhpycho đế9cmyn uJon9QAR 9cmykhi nuJon9QARghe đượcuJon9QAR tiến9cmyg n9cmyói uJon9QARrì rầuJon9QARm puJon9QARhía t9cmyrên đầu,9cmy th9cmyì tuJon9QARụi nfVSpXhpyó biếuJon9QARt ch9cmyắc mfVSpXhpyình fVSpXhpy đãfVSpXhpy tớiuJon9QAR đượcuJon9QAR 9cmylớp học.
Ông hiệp9cmy sĩuJon9QAR bấfVSpXhpyy uJon9QARgiờ mớiuJon9QAR uJon9QARthò đầu9cmy uJon9QARvô bứfVSpXhpyc trauJon9QARnh cuJon9QARủa một9cmy ônfVSpXhpyg fVSpXhpythầy fVSpXhpytu uJon9QARcó v9cmyẻ 9cmymặt hếtuJon9QAR sứcuJon9QAR nuJon9QARham hiểuJon9QARm, 9cmyla lớn:
"Tạm biuJon9QARệt! TạmfVSpXhpy b9cmyiệt nh9cmyé, 9cmycác chfVSpXhpyiến hfVSpXhpyữu củfVSpXhpya t9cmya! uJon9QAR BấtuJon9QAR cfVSpXhpyứ k9cmyhi nàfVSpXhpyo cácuJon9QAR uJon9QARbạn c9cmyần đếnfVSpXhpy mộtfVSpXhpy tr9cmyái 9cmytim cfVSpXhpyao thư9cmyợng và9cmy nhữnuJon9QARg fVSpXhpybắp thịfVSpXhpyt uJon9QAR sắ9cmyt théfVSpXhpyp, thìfVSpXhpy cứuJon9QAR tìfVSpXhpym đếnuJon9QAR NgàiuJon9QAR Cadogan!"
Khi fVSpXhpyông hiệfVSpXhpyp sfVSpXhpyĩ biuJon9QARến đifVSpXhpy rồi,fVSpXhpy 9cmyRon lầmfVSpXhpy bầm:
"Ừ, chừngfVSpXhpy nàofVSpXhpy tụifVSpXhpy 9cmynày cầnuJon9QAR 9cmyđến muJon9QARột ngườ9cmyi gàuJon9QARn dởuJon9QAR, tfVSpXhpyhế nàuJon9QARo fVSpXhpytụi nàyfVSpXhpy cfVSpXhpyũng kêuuJon9QAR tới9cmy ông."
Ba 9cmyđứa tr9cmyèo nốtfVSpXhpy mấyuJon9QAR bậcfVSpXhpy fVSpXhpythang cuốfVSpXhpyi cù9cmyng, 9cmyđặt uJon9QAR ch9cmyân lên9cmy fVSpXhpymột đầuuJon9QAR c9cmyầu thanfVSpXhpyg nhfVSpXhpyỏ xuJon9QARíu, ởuJon9QAR đ9cmyó hầufVSpXhpy uJon9QARnhư fVSpXhpycả luJon9QARớp họuJon9QARc TuJon9QARiên truJon9QARi đềuuJon9QAR 9cmy đuJon9QARã tuJon9QARụ tậ9cmyp đôn9cmyg đfVSpXhpyủ. KfVSpXhpyhông t9cmyhấy uJon9QARcánh cuJon9QARửa nàofVSpXhpy muJon9QARở rfVSpXhpya fVSpXhpytừ đầuuJon9QAR cầufVSpXhpy thauJon9QARng nàuJon9QARy. uJon9QAR Ro9cmyn uJon9QARhuých cùfVSpXhpyi chỏ9cmy 9cmyvô fVSpXhpyHarry, 9cmychỉ lênfVSpXhpy fVSpXhpytrần fVSpXhpynhà, 9cmytrên đ9cmyó cuJon9QARó 9cmymột fVSpXhpycái uJon9QARgiống uJon9QAR n9cmyhư cửuJon9QARa bẫy9cmy 9cmysập huJon9QARình tròfVSpXhpyn, có9cmy đính9cmy uJon9QARmột cáfVSpXhpyi 9cmythể bàuJon9QARi bằng9cmy đồn9cmyg. Harr9cmyy đọc:
"Sybill Trela9cmywney, giuJon9QARáo viêfVSpXhpyn bộuJon9QAR mônfVSpXhpy TifVSpXhpyên fVSpXhpyTri họfVSpXhpyc... L9cmyàm safVSpXhpyo tụifVSpXhpy mì9cmynh luJon9QARên đượcuJon9QAR trê9cmyn đóuJon9QAR bâyuJon9QAR giờ?"
Như thểuJon9QAR để9cmy trảuJon9QAR l9cmyời cfVSpXhpyâu h9cmyỏi củuJon9QARa HafVSpXhpyrry, cánhuJon9QAR cuJon9QARửa 9cmy bẫ9cmyy sậpuJon9QAR bỗng9cmy nuJon9QARhiên muJon9QARở r9cmya, vàuJon9QAR mộtuJon9QAR fVSpXhpycái thafVSpXhpyng buJon9QARằng bạc9cmy được9cmy thả9cmy xuống9cmy ngauJon9QARy 9cmy bfVSpXhpyên châfVSpXhpyn Harry9cmy. MọifVSpXhpy người9cmy chợt9cmy i9cmym bặt.
Ron nfVSpXhpyhe răngfVSpXhpy cười:
"Nhường uJon9QARbồ lê9cmyn trướcfVSpXhpy đó."
Harry đfVSpXhpyành 9cmyleo uJon9QARlên trước9cmy tiêfVSpXhpyn, bướuJon9QARc vuJon9QARào fVSpXhpymột fVSpXhpy 9cmyphòng họcfVSpXhpy tr9cmyông lạuJon9QAR lùngfVSpXhpy nh9cmyất 9cmytừ truJon9QARước tớifVSpXhpy nafVSpXhpyy. uJon9QARThật fVSpXhpyra, nfVSpXhpyó chẳngfVSpXhpy 9cmygiống uJon9QAR phònuJon9QARg họcuJon9QAR uJon9QARchút xuJon9QARíu nà9cmyo hết;9cmy muJon9QARà uJon9QARlại đâufVSpXhpy đ9cmyó vừafVSpXhpy giuJon9QARống mộtfVSpXhpy cái9cmy 9cmykho 9cmyáp 9cmymái uJon9QAR củafVSpXhpy mfVSpXhpyột uJon9QARcăn nfVSpXhpyhà, vừfVSpXhpya giốnuJon9QARg uJon9QARmột 9cmycái tiệfVSpXhpym tràfVSpXhpy kiểu9cmy x9cmyưa. TrofVSpXhpyng phòng9cmy uJon9QARcó uJon9QARít uJon9QAR nhứt9cmy huJon9QARai chuJon9QARục cáuJon9QARi bfVSpXhpyàn uJon9QARtròn nfVSpXhpyhỏ bàuJon9QARy fVSpXhpybiện lộnfVSpXhpy xộfVSpXhpyn, chunfVSpXhpyg quJon9QARuanh đặtfVSpXhpy mấuJon9QARy cáfVSpXhpyi uJon9QAR ghfVSpXhpyế buJon9QARành bọfVSpXhpyc vảifVSpXhpy houJon9QARa sfVSpXhpyặc suJon9QARỡ vàfVSpXhpy mấyuJon9QAR cáifVSpXhpy gốiuJon9QAR nệmuJon9QAR nhỏfVSpXhpy fVSpXhpymà dày.fVSpXhpy MọfVSpXhpyi thứ9cmy đượcuJon9QAR fVSpXhpy souJon9QARi sáuJon9QARng bằn9cmyg áfVSpXhpynh đuJon9QARèn đỏuJon9QAR thắm.uJon9QAR Tấ9cmyt cuJon9QARả 9cmymàn cửuJon9QARa uJon9QARsổ đều9cmy kéouJon9QAR uJon9QARkín lạuJon9QARi v9cmyà 9cmy nhiều9cmy nguJon9QARọn đènuJon9QAR đfVSpXhpyược ch9cmyụp k9cmyín bằngfVSpXhpy nhữfVSpXhpyng cáfVSpXhpyi khuJon9QARăn quàfVSpXhpyng đ9cmyỏ sậm.9cmy uJon9QARCăn phòngfVSpXhpy 9cmy fVSpXhpyấm một9cmy cácuJon9QARh ngộ9cmyt ngạt,9cmy vàfVSpXhpy dướuJon9QARi bệuJon9QAR lòfVSpXhpy sưfVSpXhpyởi chất9cmy đầ9cmyy nhfVSpXhpyóc cácfVSpXhpy thứ,uJon9QAR m9cmyột uJon9QAR ngọnuJon9QAR fVSpXhpylửa đ9cmyang đuJon9QARun mộ9cmyt cfVSpXhpyái ấmuJon9QAR đồnguJon9QAR t9cmyo tướng,uJon9QAR tỏfVSpXhpya rfVSpXhpya fVSpXhpymột thứuJon9QAR uJon9QARmùi huJon9QARăng nồnfVSpXhpyg 9cmy đ9cmyến phát9cmy bệnfVSpXhpyh. fVSpXhpyMấy cá9cmyi kệfVSpXhpy đặtfVSpXhpy dọcuJon9QAR fVSpXhpybức tườnguJon9QAR trònfVSpXhpy quJon9QARuây chất9cmy fVSpXhpylộn fVSpXhpyxộn fVSpXhpy uJon9QARnhững fVSpXhpylông chuJon9QARim đầyuJon9QAR fVSpXhpybụi bám,9cmy những9cmy uJon9QARmẩu 9cmynến cuJon9QARụt, nfVSpXhpyhiều 9cmyxấp buJon9QARài lfVSpXhpyá tfVSpXhpye tu9cmya, 9cmy fVSpXhpyvô sốuJon9QAR những9cmy tr9cmyái cầufVSpXhpy th9cmyủy tifVSpXhpynh ón9cmyg ánuJon9QARh bạc9cmy, và9cmy cảuJon9QAR fVSpXhpymột đoàn9cmy 9cmyquân tácuJon9QARh fVSpXhpy tuJon9QARrà hùuJon9QARng hậu.
CuJon9QARả lớpuJon9QAR uJon9QARđang tập9cmy fVSpXhpytrung tron9cmyg 9cmyphòng qua9cmynh, m9cmyọi nguJon9QARười nófVSpXhpyi fVSpXhpynăng thfVSpXhpyì thào.uJon9QAR RofVSpXhpyn đfVSpXhpyến sát9cmy bên9cmy 9cmyvai HarryuJon9QAR, hỏi:
"Cô giáofVSpXhpy đâu?"
TfVSpXhpyhình luJon9QARình mfVSpXhpyột gi9cmyọng nóifVSpXhpy v9cmyọng ruJon9QARa từfVSpXhpy bónuJon9QARg tfVSpXhpyối, mộtuJon9QAR th9cmyứ fVSpXhpygiọng uJon9QARmơ huJon9QARồ nhuJon9QARỏ nhẹ:
"Chào 9cmycác trfVSpXhpyò. ThậtfVSpXhpy uJon9QARhân 9cmyhạnh đ9cmyược gặp9cmy 9cmycác t9cmyrò 9cmytrong thếuJon9QAR g9cmyiới vfVSpXhpyật chất."
Ấn tượn9cmyg của9cmy HaruJon9QARry nfVSpXhpygay lúuJon9QARc đó9cmy 9cmylà về9cmy một9cmy loà9cmyi 9cmy cônfVSpXhpy uJon9QARtrùng fVSpXhpyto tướfVSpXhpyng ruJon9QARực ruJon9QARỡ. GiáouJon9QAR suJon9QARư TrelauJon9QARwney uJon9QARdi 9cmychuyển vào9cmy vùnfVSpXhpyg cófVSpXhpy ánfVSpXhpyh fVSpXhpy uJon9QARlửa sfVSpXhpyoi, v9cmyà 9cmybọn trẻfVSpXhpy 9cmynhận thấfVSpXhpyy bàuJon9QAR giáuJon9QARo ố9cmym fVSpXhpycà to9cmyng fVSpXhpycà fVSpXhpyteo, cfVSpXhpyặp fVSpXhpymắt kiếnfVSpXhpyg uJon9QAR luJon9QARàm puJon9QARhóng đạifVSpXhpy đôiuJon9QAR mắt9cmy cfVSpXhpyủa 9cmybà uJon9QARto uJon9QARhơn kíchuJon9QAR thước9cmy tự9cmy n9cmyhiên r9cmyất nhuJon9QARiều lfVSpXhpyần, fVSpXhpy và9cmy bà9cmy quấn9cmy mộtfVSpXhpy c9cmyái fVSpXhpykhăn choàngfVSpXhpy đầu9cmy mỏnfVSpXhpyg cófVSpXhpy d9cmyát t9cmyrang ki9cmym ónguJon9QAR áuJon9QARnh. QuauJon9QARnh fVSpXhpy 9cmycái c9cmyổ mfVSpXhpyảnh khảfVSpXhpynh cfVSpXhpyủa bàuJon9QAR fVSpXhpylà v9cmyô số9cmy nhữnguJon9QAR dâ9cmyy fVSpXhpychuyền vàfVSpXhpy chuỗfVSpXhpyi hạtfVSpXhpy, 9cmycòn fVSpXhpy cá9cmynh 9cmytay, buJon9QARàn tuJon9QARay fVSpXhpyvà ngó9cmyn tfVSpXhpyay củauJon9QAR bàuJon9QAR thì9cmy đeo9cmy đầfVSpXhpyy nhữ9cmyng fVSpXhpyvòng vớifVSpXhpy uJon9QARnhẫn. BuJon9QARà 9cmy nói:
"Ngồi fVSpXhpyxuống đi9cmy cfVSpXhpyác tuJon9QARrò, ngồuJon9QARi xufVSpXhpyống nào."
Bọn trfVSpXhpyẻ vụnuJon9QARg vfVSpXhpyề trèuJon9QARo lfVSpXhpyên m9cmyấy chiếuJon9QARc ghế9cmy bàn9cmyh hoặ9cmyc uJon9QAR fVSpXhpyngồi l9cmyọt thỏm9cmy t9cmyrong mấy9cmy cfVSpXhpyái gối9cmy fVSpXhpynệm. HarryfVSpXhpy, uJon9QARRon 9cmyvà Herm9cmyione cùnuJon9QARg ngồfVSpXhpyi 9cmy quuJon9QARanh mộ9cmyt cáiuJon9QAR buJon9QARàn tròn.
Giáo sưfVSpXhpy Trelaw9cmyney t9cmyhì tfVSpXhpyự fVSpXhpymình ngồfVSpXhpyi uJon9QARvào 9cmymột c9cmyái gfVSpXhpyhế bà9cmynh cuJon9QARó cáuJon9QARnh đặ9cmyt trfVSpXhpyước uJon9QARlò 9cmysưởi. fVSpXhpyBà nói:
"Chào mừng9cmy cácfVSpXhpy uJon9QARtrò đếnuJon9QAR uJon9QARvới bộfVSpXhpy môfVSpXhpyn TuJon9QARiên t9cmyri h9cmyọc. fVSpXhpy T9cmyên củafVSpXhpy tôi9cmy fVSpXhpylà giuJon9QARáo fVSpXhpysư TrelafVSpXhpywney. TrướcuJon9QAR đây9cmy cfVSpXhpyó l9cmyẽ 9cmycác trò9cmy chưuJon9QARa từngfVSpXhpy gặpuJon9QAR fVSpXhpy tôifVSpXhpy. V9cmyì tôiuJon9QAR thấyuJon9QAR nếfVSpXhpyu xuốuJon9QARng dướiuJon9QAR tuJon9QARhường xuyêfVSpXhpyn 9cmyquá tuJon9QARhì buJon9QARa muJon9QARớ bouJon9QARn cuJon9QARhen chộnuJon9QAR fVSpXhpy rộnfVSpXhpy củ9cmya cáuJon9QARi trưuJon9QARờng uJon9QARcó fVSpXhpythể l9cmyàm fVSpXhpymờ đfVSpXhpyi NộuJon9QARi Nhã9cmyn củfVSpXhpya tôi."
Khô9cmyng afVSpXhpyi fVSpXhpynói gìuJon9QAR đểfVSpXhpy đápfVSpXhpy lạuJon9QARi cá9cmyi th9cmyông 9cmybáo khuJon9QARác uJon9QAR thườngfVSpXhpy đfVSpXhpyó. G9cmyiáo sưuJon9QAR TrelawnfVSpXhpyey khéo9cmy léo9cmy nhẹ9cmy n9cmyhàng s9cmyửa 9cmylại cfVSpXhpyái kh9cmyăn cuJon9QARhoàng fVSpXhpy rfVSpXhpyồi nóifVSpXhpy tiếp:
"Vậy l9cmyà cáuJon9QARc tfVSpXhpyrò uJon9QARđã chuJon9QARọn 9cmyhọc mônfVSpXhpy Ti9cmyên t9cmyri, buJon9QARộ mô9cmyn fVSpXhpy fVSpXhpykhó k9cmyhăn nhứtuJon9QAR tfVSpXhpyrong 9cmycác ngànfVSpXhpyh ng9cmyhệ thuật9cmy huyềnuJon9QAR bí9cmy. TôuJon9QARi muố9cmyn uJon9QARlưu ý9cmy cácuJon9QAR 9cmy tfVSpXhpyrò ngafVSpXhpyy từuJon9QAR buổiuJon9QAR bafVSpXhpyn sơuJon9QAR lfVSpXhpyà fVSpXhpynếu cá9cmyc uJon9QARtrò khôn9cmyg 9cmycó cáiuJon9QAR NhìfVSpXhpyn, 9cmythì tfVSpXhpyôi sẽuJon9QAR fVSpXhpy 9cmychẳng thểuJon9QAR dfVSpXhpyạy d9cmyỗ cácfVSpXhpy fVSpXhpytrò uJon9QARđược nhiề9cmyu fVSpXhpynhỏi gì9cmy chfVSpXhpyo lắ9cmym. S9cmyách v9cmyở cũnguJon9QAR chẳuJon9QARng uJon9QAR fVSpXhpygiúp đỡuJon9QAR cfVSpXhpyác trfVSpXhpyò ba9cmyo nhiêfVSpXhpyu tr9cmyong uJon9QARlĩnh vự9cmyc nà9cmyy đâu..."
Nghe mấyuJon9QAR câufVSpXhpy nfVSpXhpyày, HarfVSpXhpyry vfVSpXhpyà RouJon9QARn cùnguJon9QAR nfVSpXhpyhe rănfVSpXhpyg fVSpXhpy cười9cmy uJon9QARvà l9cmyiếc mắt9cmy nhìfVSpXhpyn HermiofVSpXhpyne, cô9cmy uJon9QARbé 9cmytỏ r9cmya sfVSpXhpyửng sốtuJon9QAR vềuJon9QAR cáiuJon9QAR điềuuJon9QAR l9cmyà 9cmysách fVSpXhpy th9cmyì cuJon9QARũng kh9cmyông giúuJon9QARp íc9cmyh 9cmygì tr9cmyong vi9cmyệc uJon9QARhọc fVSpXhpybộ m9cmyôn này.
"uJon9QARNhiều uJon9QARphù thủyfVSpXhpy 9cmyvà pháfVSpXhpyp sư9cmy, mặcuJon9QAR dùfVSpXhpy fVSpXhpytài fVSpXhpyba tr9cmyong 9cmy nhữuJon9QARng fVSpXhpylĩnh vựcfVSpXhpy n9cmyhư nổfVSpXhpy 9cmyto, ướcuJon9QAR đo9cmyán giỏuJon9QARi vàfVSpXhpy 9cmybiến mấtuJon9QAR độuJon9QARt ngột9cmy, nhưn9cmyg vẫnuJon9QAR fVSpXhpy khônuJon9QARg uJon9QARthể nào9cmy nhìn9cmy xuy9cmyên quuJon9QARa đượcfVSpXhpy fVSpXhpynhững bíuJon9QAR 9cmymật bfVSpXhpyị chuJon9QARe pfVSpXhpyhủ của9cmy tươnguJon9QAR 9cmy lai."
Đôi mắtuJon9QAR t9cmyo cộfVSpXhpy mơ9cmy mfVSpXhpyàng cfVSpXhpyủa giáuJon9QARo s9cmyư lướt9cmy t9cmyừ gương9cmy m9cmyặt cănuJon9QARg thẳngfVSpXhpy uJon9QARnày đuJon9QARến g9cmyương mặtuJon9QAR fVSpXhpylo âu9cmy uJon9QARkhác 9cmycủa lfVSpXhpyũ họcfVSpXhpy truJon9QARò, uJon9QARbà tiếpfVSpXhpy tục:
"Đó là9cmy t9cmyhiên phú,fVSpXhpy chỉuJon9QAR dà9cmynh r9cmyiêng cuJon9QARho mộfVSpXhpyt ífVSpXhpyt nuJon9QARgười 9cmymà thôi."
Bỗng fVSpXhpynhiên bà9cmy nói9cmy vớifVSpXhpy Neville:
"Trò nà9cmyy, buJon9QARà nội9cmy củauJon9QAR truJon9QARò cuJon9QARó khỏe9cmy không?"
Neville suýt9cmy téfVSpXhpy l9cmyăn ruJon9QARa khỏi9cmy đốngfVSpXhpy g9cmyối n9cmyệm m9cmyà uJon9QARnó đa9cmyng nguJon9QARồi. 9cmyNó 9cmyrun ru9cmyn vìfVSpXhpy hoảfVSpXhpyng hồn:
"Dạ, 9cmycon nghĩuJon9QAR b9cmyà c9cmyon khỏ9cmye ạ."
Giáo sư9cmy TruJon9QARelawney lắcfVSpXhpy đầuJon9QARu, áfVSpXhpynh uJon9QARlửa 9cmyphản chiếufVSpXhpy lấ9cmyp l9cmyánh trêuJon9QARn đôiuJon9QAR uJon9QARhoa 9cmytai n9cmygọc lục9cmy bảouJon9QAR fVSpXhpybà đefVSpXhpyo lủnuJon9QARg lẳng:
"fVSpXhpyNếu 9cmytôi luJon9QARà tr9cmyò, thì9cmy tôfVSpXhpyi fVSpXhpykhông dáfVSpXhpym chắc9cmy uJon9QARnhư vậyuJon9QAR đâu."
NeviluJon9QARle nuJon9QARghẹn họng.9cmy GiuJon9QARáo uJon9QARsư TrelawnuJon9QARey uJon9QARvẫn đi9cmyềm nuJon9QARhiên tĩ9cmynh tại:
"Chúng uJon9QARta uJon9QARsẽ nghiênuJon9QAR fVSpXhpycứu nhuJon9QARững phươngfVSpXhpy 9cmypháp cfVSpXhpyơ bảnfVSpXhpy 9cmy củauJon9QAR uJon9QARbộ mônuJon9QAR TuJon9QARiên 9cmyTri tronfVSpXhpyg 9cmynăm họcuJon9QAR 9cmynày. HọcfVSpXhpy kỳfVSpXhpy uJon9QARmột sfVSpXhpyẽ dànuJon9QARh fVSpXhpyđể 9cmyhọc cáuJon9QARch uJon9QAR đọcfVSpXhpy cá9cmyc lfVSpXhpyá tfVSpXhpyrà. H9cmyọc kỳfVSpXhpy suJon9QARau fVSpXhpychúng tuJon9QARa sẽfVSpXhpy tiếuJon9QARn tớifVSpXhpy mô9cmyn CuJon9QARoi fVSpXhpyChỉ tafVSpXhpyy. uJon9QARNhân fVSpXhpy tiệfVSpXhpyn 9cmyta bfVSpXhpyảo c9cmyho tròfVSpXhpy này9cmy..." Giá9cmyo uJon9QARsư 9cmythình lìn9cmyh hướnguJon9QAR cái9cmy nhìnfVSpXhpy v9cmyào fVSpXhpy ParuJon9QARvati fVSpXhpyPatil. fVSpXhpy"... fVSpXhpyHãy cuJon9QARoi c9cmyhừng 9cmymột gãfVSpXhpy tóc9cmy đỏ."
Parvati kuJon9QARinh ngạcfVSpXhpy 9cmyquay qufVSpXhpya nhìuJon9QARn uJon9QARRon đuJon9QARang ngồifVSpXhpy bê9cmyn 9cmycạnh, rồiuJon9QAR đẩyuJon9QAR ghếfVSpXhpy củ9cmya 9cmymình xfVSpXhpya rafVSpXhpy. Giáo9cmy 9cmysư TreuJon9QARlawney vẫnfVSpXhpy tiuJon9QARếp tục:
"Trong họcuJon9QAR fVSpXhpykỳ 9cmymùa hè9cmy 9cmytới, fVSpXhpychúng tuJon9QARa hfVSpXhpyọc lênuJon9QAR tới9cmy uJon9QAR bộfVSpXhpy mfVSpXhpyôn nghiên9cmy cứufVSpXhpy tráifVSpXhpy cầu9cmy 9cmypha lê9cmy 9cmy- ấyfVSpXhpy fVSpXhpylà safVSpXhpyu kh9cmyi chún9cmyg t9cmya đãfVSpXhpy huJon9QARoàn uJon9QARtất uJon9QAR được9cmy môfVSpXhpyn đoá9cmyn đfVSpXhpyiềm lửa9cmy. TfVSpXhpyhật kfVSpXhpyhông uJon9QARmay là9cmy 9cmylớp học9cmy củfVSpXhpya ch9cmyúng tfVSpXhpya s9cmyẽ buJon9QARị tạuJon9QARm uJon9QAR ngưn9cmyg vfVSpXhpyào tháfVSpXhpyng ha9cmyi 9cmyvì uJon9QARmột trậnuJon9QAR cúmfVSpXhpy khófVSpXhpy chịu.uJon9QAR B9cmyản thâfVSpXhpyn tuJon9QARa sẽuJon9QAR bfVSpXhpyị m9cmyất 9cmy gi9cmyọng. uJon9QARVà vàofVSpXhpy khoảng9cmy gầ9cmyn uJon9QARlễ 9cmyPhục SiuJon9QARnh, m9cmyột người9cmy trfVSpXhpyong fVSpXhpysố chúnfVSpXhpyg tuJon9QARa suJon9QARẽ 9cmy luJon9QARìa xuJon9QARa chú9cmyng 9cmyta vĩuJon9QARnh viễn."
Sau 9cmylời tiêfVSpXhpyn trfVSpXhpyi nuJon9QARày fVSpXhpylà một9cmy fVSpXhpykhoảng fVSpXhpyim lặng9cmy cuJon9QARăng uJon9QAR thfVSpXhpyẳng, nhưngfVSpXhpy gfVSpXhpyiáo sfVSpXhpyư TfVSpXhpyrelawney kh9cmyông cóuJon9QAR vuJon9QARẻ g9cmyì nhậnuJon9QAR thấ9cmyy điềufVSpXhpy đófVSpXhpy. B9cmyà nófVSpXhpyi 9cmy với9cmy LavuJon9QARender Br9cmyown, ngườifVSpXhpy ngồuJon9QARi gầfVSpXhpyn 9cmybà nhứtfVSpXhpy v9cmyà gầnuJon9QAR nhuJon9QARư đãuJon9QAR cfVSpXhpyo rúmfVSpXhpy lại9cmy fVSpXhpy tron9cmyg cáiuJon9QAR ghế9cmy bành:
fVSpXhpy"Trò làmuJon9QAR ơnuJon9QAR fVSpXhpyđưa c9cmyho tuJon9QARôi cái9cmy bì9cmynh fVSpXhpytrà buJon9QARằng bạcuJon9QAR fVSpXhpylớn nhứt."
Lavender cfVSpXhpyó uJon9QARvẻ 9cmyhú víauJon9QAR, fVSpXhpybèn uJon9QARđứng 9cmydậy, fVSpXhpylấy cáiuJon9QAR ấfVSpXhpym tràfVSpXhpy tổuJon9QAR chản9cmyg t9cmyrên k9cmyệ xuốn9cmyg vfVSpXhpyà đfVSpXhpyặt n9cmyó lê9cmyn cfVSpXhpyái fVSpXhpybàn truJon9QARước mặtuJon9QAR guJon9QARiáo sưuJon9QAR Trelawney.
"Cám ơfVSpXhpyn trfVSpXhpyò. T9cmyình c9cmyờ thôi9cmy, c9cmyái điuJon9QARều mà9cmy tròuJon9QAR đan9cmyg khi9cmyếp sợ...uJon9QAR uJon9QARcái điề9cmyu đfVSpXhpyó sẽ9cmy xảyuJon9QAR uJon9QARra vào9cmy thứfVSpXhpy sáuuJon9QAR, nguJon9QARày uJon9QAR16 thánguJon9QAR 10."
Lavender ru9cmyn lẩ9cmyy bẩy.
"Bây fVSpXhpygiờ, tôfVSpXhpyi muốnuJon9QAR 9cmycác tfVSpXhpyrò chiuJon9QARa 9cmyra thành9cmy fVSpXhpytừng fVSpXhpy cặp9cmy. Hã9cmyy lấfVSpXhpyy tác9cmyh t9cmyrà ởfVSpXhpy tfVSpXhpyrên kệfVSpXhpy xuống,9cmy uJon9QARrồi luJon9QARại đâfVSpXhpyy tuJon9QARa r9cmyót đầyuJon9QAR tuJon9QARrà cho9cmy. uJon9QAR X9cmyong c9cmyác tuJon9QARrò n9cmygồi xuốuJon9QARng uJon9QARmà uống;uJon9QAR uốuJon9QARng đ9cmyến khuJon9QARi 9cmynào 9cmychỉ fVSpXhpycòn uJon9QARlại buJon9QARã t9cmyrà fVSpXhpy truJon9QARong tác9cmyh. DùnguJon9QAR tauJon9QARy t9cmyrái s9cmyúc bãfVSpXhpy tr9cmyà tro9cmyng tác9cmyh b9cmya fVSpXhpylần, rồifVSpXhpy úuJon9QARp tfVSpXhpyách 9cmy xuốnfVSpXhpyg dĩafVSpXhpy; đợifVSpXhpy c9cmyho t9cmyrà kiệtuJon9QAR đếfVSpXhpyn giọtuJon9QAR fVSpXhpynước cuốifVSpXhpy cùuJon9QARng uJon9QARthì đư9cmya c9cmyái tuJon9QARách củuJon9QARa uJon9QAR mìnuJon9QARh chuJon9QARo bạnuJon9QAR c9cmyủa m9cmyình uJon9QARbói. CácuJon9QAR trò9cmy sẽfVSpXhpy the9cmyo trfVSpXhpyang 9cmy5 uJon9QARvà 9cmy6 fVSpXhpycủa quyển9cmy VéfVSpXhpyn fVSpXhpy MàfVSpXhpyn Tư9cmyơng fVSpXhpyLai đ9cmyể diuJon9QARễn dịchuJon9QAR fVSpXhpyý nuJon9QARghĩa uJon9QARnhững dạnguJon9QAR uJon9QARbã trà.fVSpXhpy Tô9cmyi sfVSpXhpyẽ đfVSpXhpyi quanuJon9QARh uJon9QAR 9cmycác truJon9QARò đểuJon9QAR gifVSpXhpyúp đỡ9cmy, hư9cmyớng dẫn.uJon9QAR Ôi,9cmy cuJon9QARon ơi..."
GiáouJon9QAR sfVSpXhpyư 9cmytóm lấyfVSpXhpy c9cmyánh tuJon9QARay NefVSpXhpyville, kéo9cmy nó9cmy uJon9QARđứng lên,
"... fVSpXhpysau uJon9QARkhi couJon9QARn fVSpXhpylàm buJon9QARể cá9cmyi tác9cmyh đầu9cmy tuJon9QARiên, co9cmyn 9cmylàm ơuJon9QARn chọnfVSpXhpy mộtuJon9QAR cáuJon9QARi tác9cmyh có9cmy 9cmyhoa uJon9QARvăn fVSpXhpymàu x9cmyanh. T9cmyôi thuJon9QARì hợp9cmy fVSpXhpyvới màuuJon9QAR hồfVSpXhpyng hơn."
Liền sauJon9QARu đfVSpXhpyó, Ne9cmyville vừuJon9QARa mới9cmy vóiuJon9QAR lên9cmy kuJon9QARệ để9cmy fVSpXhpylấy 9cmy tá9cmych uJon9QARtrà tfVSpXhpyhì ng9cmyhe mộtfVSpXhpy tiếnguJon9QAR xuJon9QARoảng 9cmycủa đồuJon9QAR buJon9QARể. uJon9QARGiáo fVSpXhpysư Tre9cmylawney rfVSpXhpyảo bướuJon9QARc 9cmy fVSpXhpyđến uJon9QARbên N9cmyeville, 9cmycầm t9cmyheo fVSpXhpymột uJon9QARcái đfVSpXhpyồ hfVSpXhpyốt rácfVSpXhpy vàuJon9QAR chổi,uJon9QAR uJon9QARrồi nói:
fVSpXhpy"Một tuJon9QARrong nhuJon9QARững cáifVSpXhpy mà9cmyu xfVSpXhpyanh lafVSpXhpym ấy9cmy, đ9cmyúng fVSpXhpyrồi đfVSpXhpyó, uJon9QARcon... nếu9cmy 9cmycon uJon9QARkhông phiền...9cmy cáuJon9QARm 9cmyơn con..."
Khi táuJon9QARch tr9cmyà củafVSpXhpy HuJon9QARarry vfVSpXhpyà fVSpXhpyRon đượcuJon9QAR 9cmyrót đầ9cmyy tràfVSpXhpy 9cmy rồi,fVSpXhpy hafVSpXhpyi đứa9cmy quJon9QARuay trở9cmy lạfVSpXhpyi bàuJon9QARn của9cmy mìnfVSpXhpyh, cfVSpXhpyố gắngfVSpXhpy uốnguJon9QAR tfVSpXhpyhật nhanuJon9QARh mónfVSpXhpy 9cmytrà 9cmy p9cmyhỏng lưỡifVSpXhpy uJon9QARấy. RồfVSpXhpyi tụi9cmy nfVSpXhpyó súcuJon9QAR cặnuJon9QAR trà9cmy tr9cmyong tách9cmy 9cmyđúng 9cmynhư luJon9QARời chỉuJon9QAR dẫn9cmy fVSpXhpy củ9cmya giá9cmyo sfVSpXhpyư TrelawnuJon9QARey, rồifVSpXhpy 9cmyúp ngượcuJon9QAR táuJon9QARch trfVSpXhpyà x9cmyuống uJon9QARcho ráfVSpXhpyo nfVSpXhpyước xouJon9QARng đfVSpXhpyổi 9cmy cfVSpXhpyho nh9cmyau đểuJon9QAR bói.
Cả9cmy hauJon9QARi đứfVSpXhpya đ9cmyều mởuJon9QAR sáuJon9QARch đếnfVSpXhpy tfVSpXhpyrang fVSpXhpy5 vàfVSpXhpy 6uJon9QAR. RofVSpXhpyn nói:
"ĐâfVSpXhpyy rồi.fVSpXhpy BfVSpXhpyồ thấyuJon9QAR cfVSpXhpyái g9cmyì 9cmyở tro9cmyng táchuJon9QAR tràfVSpXhpy củauJon9QAR mình?"
Harry đáp:
uJon9QAR"Một fVSpXhpymớ cuJon9QARhèm nhẹpuJon9QAR màfVSpXhpyu nâu."
Một uJon9QARlàn kfVSpXhpyhói tỏa9cmy m9cmyùi nồnuJon9QARg nặcfVSpXhpy t9cmyrong uJon9QARcăn uJon9QARphòng 9cmy c9cmyhợt k9cmyhiến chuJon9QARo HarrfVSpXhpyy thấfVSpXhpyy bu9cmyồn ngủfVSpXhpy v9cmyà đờ9cmy đẫn9cmy đi.fVSpXhpy TiuJon9QARếng gfVSpXhpyiáo uJon9QARsư Trela9cmywney 9cmy kêfVSpXhpyu gọfVSpXhpyi sfVSpXhpyau uJon9QARlàn fVSpXhpykhói trà9cmy uJon9QARmờ mịt:
"Các uJon9QARtrò hã9cmyy mở9cmy rộng9cmy đầuJon9QARu 9cmyóc uJon9QARra, hãy9cmy đểfVSpXhpy cuJon9QARho mắtfVSpXhpy uJon9QARcủa uJon9QARmình nhìnfVSpXhpy xu9cmyyên fVSpXhpyqua 9cmycõi t9cmyrần tục!"
Harry cố9cmy gắ9cmyng tậpfVSpXhpy 9cmytrung. fVSpXhpySau fVSpXhpykhi thuJon9QARam k9cmyhảo fVSpXhpycuốn VénuJon9QAR MànuJon9QAR Tương9cmy La9cmyi, n9cmyó nói:
"Đúng rồi,uJon9QAR bfVSpXhpyồ cóuJon9QAR mộtuJon9QAR dấuuJon9QAR thậuJon9QARp hơuJon9QARi l9cmyung fVSpXhpylay... 9cmy nghuJon9QARĩa làfVSpXhpy bfVSpXhpyồ s9cmyắp p9cmyhải tuJon9QARrải fVSpXhpyqua "thuJon9QARử thácfVSpXhpyh fVSpXhpyvà đ9cmyau khổ"uJon9QAR uJon9QAR- uJon9QARxin lỗfVSpXhpyi nghuJon9QARe 9cmy- uJon9QAR n9cmyhưng fVSpXhpycó mộtuJon9QAR dấu9cmy hiệufVSpXhpy cófVSpXhpy thểuJon9QAR uJon9QARlà mặt9cmy tr9cmyời. ĐểfVSpXhpy coi..fVSpXhpy. 9cmynó c9cmyó nghuJon9QARĩa 9cmylà "hạnhuJon9QAR fVSpXhpy puJon9QARhúc lớn"uJon9QAR... vậfVSpXhpyy luJon9QARà bfVSpXhpyồ sắuJon9QARp ph9cmyải fVSpXhpychịu đ9cmyau khổfVSpXhpy nhưuJon9QARng muJon9QARà sfVSpXhpyẽ uJon9QARrất vui..."
Ron nói:
"T9cmyheo ýfVSpXhpy mìnhuJon9QAR thìfVSpXhpy bồuJon9QAR uJon9QARcần phfVSpXhpyải fVSpXhpyđi kiểmfVSpXhpy 9cmytra 9cmylại fVSpXhpycái fVSpXhpyNội NhãnuJon9QAR củafVSpXhpy bồ."
Cả uJon9QARhai uJon9QARđứa ph9cmyải nénuJon9QAR 9cmytiếng fVSpXhpycười củuJon9QARa mìnhfVSpXhpy lạiuJon9QAR 9cmyvì fVSpXhpygiáo uJon9QARsư TrelawneuJon9QARy đ9cmyang nhuJon9QARìn trừ9cmyng trfVSpXhpyừng 9cmyvề p9cmyhía tụifVSpXhpy nó.
"Bây giờuJon9QAR fVSpXhpyđến phiê9cmyn mình..."
Ron n9cmygó vfVSpXhpyô cáifVSpXhpy tácfVSpXhpyh uJon9QARcủa HafVSpXhpyrry, trán9cmy uJon9QARnó nhfVSpXhpyăn lạifVSpXhpy r9cmya đifVSpXhpyều fVSpXhpysuy 9cmytư 9cmydữ lắm.
fVSpXhpy"Có mộfVSpXhpyt fVSpXhpyđốm trònfVSpXhpy hơi9cmy giốnguJon9QAR mộ9cmyt 9cmycái nónfVSpXhpy 9cmytrái dưa.uJon9QAR KhôuJon9QARng chừnfVSpXhpyg bồ9cmy s9cmyắp làuJon9QARm vuJon9QARiệc cuJon9QARho BộfVSpXhpy PhápfVSpXhpy Thuật..."
Nó xoa9cmyy tá9cmych truJon9QARà để9cmy fVSpXhpynhìn ngượcfVSpXhpy lại.
"NfVSpXhpyhưng fVSpXhpymà nfVSpXhpyhìn n9cmyhư vầyfVSpXhpy uJon9QARthì nó9cmy giốn9cmyg mộ9cmyt tráfVSpXhpyi sồiuJon9QAR hơfVSpXhpyn... c9cmyái fVSpXhpygì vuJon9QARậy ta?"
Ron duJon9QARò cuốn9cmy Vé9cmyn MàfVSpXhpyn Tươ9cmyng Lai.
"Vàng trờuJon9QARi 9cmycho 9cmybất ng9cmyờ." TfVSpXhpyuyệt cfVSpXhpyú mè9cmyo. 9cmyBồ cófVSpXhpy fVSpXhpythể c9cmyho mfVSpXhpyình mượnuJon9QAR mộtuJon9QAR ítuJon9QAR chứ?fVSpXhpy ỞuJon9QAR đfVSpXhpyây 9cmycòn cuJon9QARó c9cmyái gì9cmy nữauJon9QAR nè."
Ron lạ9cmyi uJon9QARxoay cáfVSpXhpyi tuJon9QARách truJon9QARà mộtfVSpXhpy lfVSpXhpyần nữa.
9cmy"Trông giuJon9QARống fVSpXhpynhư mộtfVSpXhpy cuJon9QARon thfVSpXhpyú. Ừ,uJon9QAR đú9cmyng rồi,9cmy cá9cmyi đầuuJon9QAR tfVSpXhpyhú đây9cmy... nuJon9QARó g9cmyiống mộuJon9QARt c9cmyon 9cmyhà m9cmyã... kh9cmyông, một9cmy 9cmycon cừu..."
Harry để9cmy bậtuJon9QAR rfVSpXhpya m9cmyột tiếng9cmy cườifVSpXhpy vào9cmy đfVSpXhpyúng 9cmylúc uJon9QARgiáo sfVSpXhpyư Trelawne9cmyy 9cmyđang đảofVSpXhpy quan9cmyh fVSpXhpynó. Bà9cmy nóuJon9QARi vớuJon9QARi fVSpXhpyvẻ quở9cmy mắng9cmy Ron:
uJon9QAR"Đưa 9cmytôi xefVSpXhpym nào,fVSpXhpy tr9cmyò kia."
Giáo sưuJon9QAR rfVSpXhpyảo bfVSpXhpyước 9cmyđến, xo9cmyắn 9cmycái táchuJon9QAR c9cmyủa HarruJon9QARy khỏi9cmy t9cmyay RuJon9QARon, mfVSpXhpyọi người9cmy tuJon9QARrở nên9cmy uJon9QARim lặngfVSpXhpy, chờ9cmy xem.
"Giáo sfVSpXhpyư fVSpXhpychăm cfVSpXhpyhú nhfVSpXhpyìn vàuJon9QARo uJon9QARcái fVSpXhpytách, xuJon9QARoay nóuJon9QAR nuJon9QARgược cuJon9QARhiều fVSpXhpykim đ9cmyồng hồ:
"CuJon9QARhim ưnguJon9QAR... uJon9QARcon yêuJon9QARu dấu9cmy ạ,uJon9QAR cfVSpXhpyon fVSpXhpycó mộtuJon9QAR uJon9QARkẻ tửuJon9QAR thù."
Hermione fVSpXhpythì thầmfVSpXhpy hơiuJon9QAR to:
"Nhưng 9cmymà afVSpXhpyi cũnfVSpXhpyg biếfVSpXhpyt đifVSpXhpyều đ9cmyó mà."
Giá9cmyo fVSpXhpysư quauJon9QARy lạifVSpXhpy q9cmyuắc mfVSpXhpyắt nuJon9QARhìn côuJon9QAR uJon9QARbé. HermiouJon9QARne vẫn9cmy nófVSpXhpyi tiếp:
"Dạ, afVSpXhpyi cũnfVSpXhpyg fVSpXhpybiết fVSpXhpymà. uJon9QARAi cũn9cmyg biết9cmy chuyệ9cmyn Ha9cmyrry vàfVSpXhpy 9cmyKẻ m9cmyà fVSpXhpyai cũn9cmyg 9cmybiết là9cmy fVSpXhpyai đấy."
Harry vàfVSpXhpy RuJon9QARon cùnguJon9QAR trốfVSpXhpy fVSpXhpymắt nfVSpXhpyhìn HermiuJon9QARone 9cmyvới s9cmyự fVSpXhpy fVSpXhpyngạc nuJon9QARhiên uJon9QARtrộn uJon9QARlẫn nifVSpXhpyềm tfVSpXhpyhán p9cmyhục. TụuJon9QARi fVSpXhpynó chuJon9QARưa 9cmybao giờ9cmy nuJon9QARghe HermifVSpXhpyone fVSpXhpy 9cmynói chuyệuJon9QARn 9cmyvới guJon9QARiáo viên9cmy bằnguJon9QAR cuJon9QARái gi9cmyọng fVSpXhpynhư vậ9cmyy. GiáfVSpXhpyo sư9cmy Trel9cmyawney chọnuJon9QAR fVSpXhpy cáfVSpXhpych phuJon9QARớt lờfVSpXhpy côuJon9QAR bé.9cmy fVSpXhpyBà uJon9QARlại hạfVSpXhpy 9cmyđôi mắtfVSpXhpy t9cmyo fVSpXhpycộ củfVSpXhpya buJon9QARà xuốn9cmyg cáuJon9QARi táuJon9QARch cfVSpXhpyủa uJon9QAR HarrfVSpXhpyy, và9cmy uJon9QARtiếp tục9cmy xuJon9QARoay trởfVSpXhpy cáfVSpXhpyi tách.
"Dùi cui..fVSpXhpy. muJon9QARột cuộ9cmyc uJon9QARtấn fVSpXhpycông. CuJon9QARon uJon9QARyêu dấ9cmyu ơifVSpXhpy, đâfVSpXhpyy khôfVSpXhpyng phuJon9QARải luJon9QARà muJon9QARột táfVSpXhpych tràfVSpXhpy vuuJon9QARi vẻfVSpXhpy lắm..."
Ron rụtuJon9QAR uJon9QARrè thưa:
"Con n9cmyghĩ đ9cmyó l9cmyà c9cmyái n9cmyón tráiuJon9QAR dưa."
"ĐầuuJon9QAR lâfVSpXhpyu... hiểmuJon9QAR họafVSpXhpy trfVSpXhpyên 9cmyđường 9cmycon đi,fVSpXhpy uJon9QARcon yêufVSpXhpy ạ..."
Tất cfVSpXhpyả 9cmybọn trfVSpXhpyẻ trofVSpXhpyng lớfVSpXhpyp giương9cmy fVSpXhpymắt uJon9QARngó fVSpXhpygiáo suJon9QARư 9cmy uJon9QARTrelawney vuJon9QARới vuJon9QARẻ ki9cmynh h9cmyãi chfVSpXhpyết khiế9cmyp điuJon9QAR đượcfVSpXhpy. BàuJon9QAR x9cmyoay cáifVSpXhpy tách9cmy lầnfVSpXhpy cuJon9QARuối uJon9QAR cùfVSpXhpyng, 9cmyhá hốc9cmy miệnuJon9QARg, rồi9cmy thétfVSpXhpy lên.
Lạ9cmyi vafVSpXhpyng lfVSpXhpyên mộtfVSpXhpy tifVSpXhpyếng xoảngfVSpXhpy củ9cmya đồfVSpXhpy uJon9QARsứ bể;fVSpXhpy uJon9QAR Ne9cmyville vừa9cmy làm9cmy tiêu9cmy 9cmycái tác9cmyh 9cmythứ 9cmyhai củfVSpXhpya uJon9QARnó. fVSpXhpyGiáo 9cmysư TuJon9QARrelawney n9cmygồi uJon9QAR uJon9QARthụp xuống9cmy 9cmymột cá9cmyi gh9cmyế bànuJon9QARh trố9cmyng, fVSpXhpybàn tfVSpXhpyay lfVSpXhpyóng lánfVSpXhpyh c9cmyủa fVSpXhpybà đfVSpXhpyè luJon9QARên phfVSpXhpyía fVSpXhpy tfVSpXhpyrái 9cmytim mfVSpXhpyình và9cmy mắtuJon9QAR bà9cmy nhắmuJon9QAR tịuJon9QARt lại.
"uJon9QARÔi, cuJon9QARon 9cmytrai củfVSpXhpya t9cmyôi, c9cmyon 9cmytrai fVSpXhpyyêu duJon9QARấu cfVSpXhpyủa tôi...uJon9QAR khô9cmyng, kuJon9QARhông nóiuJon9QAR uJon9QARra fVSpXhpythì tfVSpXhpyốt hơfVSpXhpyn... kh9cmyông, fVSpXhpyđừng hỏ9cmyi tôfVSpXhpyi th9cmyì hơn..."
Dea9cmyn fVSpXhpyThomas lậuJon9QARp tứuJon9QARc hỏi:
"C9cmyái fVSpXhpygì vậy,9cmy thưa9cmy uJon9QARgiáo sư?"
Mọi người9cmy b9cmyây gi9cmyờ đ9cmyã đứnuJon9QARg lênfVSpXhpy, từ9cmy từfVSpXhpy xúmuJon9QAR lạ9cmyi 9cmy đfVSpXhpyông đúcuJon9QAR qu9cmyanh c9cmyái buJon9QARàn của9cmy HarruJon9QARy vuJon9QARà uJon9QARRon, é9cmyp sfVSpXhpyát vuJon9QARô cáiuJon9QAR ghfVSpXhpyế bànhfVSpXhpy uJon9QARmà 9cmygiáo 9cmy s9cmyư Trela9cmywney đanuJon9QARg ngồifVSpXhpy, đuJon9QARể ngófVSpXhpy uJon9QARvô 9cmytách trfVSpXhpyà fVSpXhpycủa Harry.
Đôi mắtfVSpXhpy uJon9QARto cộfVSpXhpy củauJon9QAR fVSpXhpygiáo sưfVSpXhpy Trel9cmyawney bỗnguJon9QAR muJon9QARở uJon9QARra đầyfVSpXhpy kịcfVSpXhpyh tính:
"Con fVSpXhpyyêu ơi,9cmy fVSpXhpycon cuJon9QARó mộtuJon9QAR HufVSpXhpyng tinh."
Harry fVSpXhpyhỏi lại:
"Một uJon9QARcái gìfVSpXhpy ạ?"
Nó cóuJon9QAR thểuJon9QAR nóuJon9QARi chắ9cmyc lfVSpXhpyà khô9cmyng phải9cmy 9cmychỉ m9cmyột m9cmyình nuJon9QARó 9cmy khônguJon9QAR bfVSpXhpyiết Hun9cmyg tifVSpXhpynh làfVSpXhpy gì.fVSpXhpy DefVSpXhpyan TuJon9QARhomas nhú9cmyn vafVSpXhpyi vớiuJon9QAR nuJon9QARó, LavendfVSpXhpyer BrofVSpXhpywn 9cmy t9cmyhì fVSpXhpylộ v9cmyẻ buJon9QARối rốuJon9QARi. NhưuJon9QARng rấtuJon9QAR nhiềuJon9QARu nhữuJon9QARng fVSpXhpyđứa khác9cmy tuJon9QARhì rõuJon9QAR ràng9cmy l9cmyà c9cmyó 9cmy biế9cmyt, chúng9cmy fVSpXhpyđều fVSpXhpygiơ tuJon9QARay lênuJon9QAR uJon9QARbịt miệuJon9QARng vớifVSpXhpy uJon9QARvẻ hoảnguJon9QAR sfVSpXhpyợ vôuJon9QAR cùng.
Giáo sư9cmy TrfVSpXhpyelawney kêuuJon9QAR to:
"Hung tifVSpXhpynh chiếuJon9QARu, cofVSpXhpyn th9cmyân yê9cmyu fVSpXhpyơi, cuJon9QARon buJon9QARị H9cmyung tinuJon9QARh chiếu!"
TrônuJon9QARg gi9cmyáo 9cmysư Tre9cmylawney có9cmy vẻfVSpXhpy bịfVSpXhpy kícuJon9QARh độnguJon9QAR fVSpXhpyđến uJon9QARnỗi HarfVSpXhpyry khuJon9QARông thể9cmy fVSpXhpynào hiểuuJon9QAR được.uJon9QAR Bà9cmy nói:
"CouJon9QARn m9cmya 9cmychó khổfVSpXhpyng uJon9QARlồ thường9cmy lả9cmyng vfVSpXhpyảng uJon9QARtrong fVSpXhpy n9cmyghĩa địfVSpXhpya! CuJon9QARon tfVSpXhpyrai fVSpXhpyyêu ơuJon9QARi, đóuJon9QAR 9cmylà mộtfVSpXhpy điềuJon9QARm dữfVSpXhpy uJon9QAR- điuJon9QARềm dữfVSpXhpy tfVSpXhpyệ fVSpXhpyhại nhứfVSpXhpyt uJon9QAR- fVSpXhpy điềfVSpXhpym chết9cmy chóc!"
Bao tử9cmy Ha9cmyrry quuJon9QARặn đau.uJon9QAR C9cmyon 9cmychó ấ9cmyy, tfVSpXhpyrên cfVSpXhpyái 9cmybìa uJon9QAR uJon9QARcủa cuốnfVSpXhpy ĐiềmfVSpXhpy B9cmyáo uJon9QARTử ThầnfVSpXhpy uJon9QARở tiệmuJon9QAR suJon9QARách fVSpXhpyPhú quíuJon9QAR vuJon9QARà Cơ9cmy hàuJon9QARn fVSpXhpy- c9cmyon chuJon9QARó ấfVSpXhpyy, ởfVSpXhpy 9cmy tronuJon9QARg bó9cmyng tuJon9QARối fVSpXhpycủa đưuJon9QARờng MauJon9QARgnolia... LavfVSpXhpyender BuJon9QARrown cũ9cmyng đưuJon9QARa 9cmytay 9cmybụm fVSpXhpy mifVSpXhpyệng 9cmymình lạ9cmyi. Mọi9cmy ngườiuJon9QAR đ9cmyều nhìfVSpXhpyn uJon9QARHarry. MọifVSpXhpy người,9cmy ngoạiuJon9QAR trừuJon9QAR He9cmyrmione. fVSpXhpy Cô9cmy béuJon9QAR đứn9cmyg dậy,uJon9QAR đi9cmy 9cmyvòng ruJon9QARa sa9cmyu cá9cmyi ghếuJon9QAR cfVSpXhpyủa uJon9QARgiáo s9cmyư Tr9cmyelawney, nóuJon9QARi tfVSpXhpyhẳng 9cmy thừng:
"Con khônfVSpXhpyg thấyfVSpXhpy 9cmynó giuJon9QARống uJon9QARHung tin9cmyh chútfVSpXhpy nào."
Giáp sưuJon9QAR fVSpXhpyTrelawney uJon9QARdò 9cmyxét HermuJon9QARione v9cmyới m9cmyột vẻ9cmy cfVSpXhpyàng lúfVSpXhpyc c9cmyàng khófVSpXhpy ưa.
"Con fVSpXhpythân yuJon9QARêu ạ,uJon9QAR c9cmyon tfVSpXhpyha 9cmylỗi fVSpXhpycho fVSpXhpyta kuJon9QARhi uJon9QARta n9cmyói 9cmy r9cmya điềufVSpXhpy fVSpXhpynày uJon9QARnhé, uJon9QARnhưng 9cmyta nh9cmyận thuJon9QARấy rfVSpXhpyất ítfVSpXhpy 9cmytinh fVSpXhpyhoa fVSpXhpyphát tifVSpXhpyết qu9cmyanh uJon9QAR người9cmy củ9cmya cfVSpXhpyon. fVSpXhpyRất ítfVSpXhpy uJon9QARkhả nfVSpXhpyăng lfVSpXhpyĩnh uJon9QARhội uJon9QARđối uJon9QARvới sựuJon9QAR cộnguJon9QAR hưởngfVSpXhpy 9cmycủa tươ9cmyng 9cmy tai."
SuJon9QAReamus c9cmyứ hếuJon9QARt ngo9cmyẹo đầ9cmyu s9cmyang bfVSpXhpyên nàyfVSpXhpy lại9cmy ngoẹofVSpXhpy đ9cmyầu s9cmyang fVSpXhpybên kiafVSpXhpy. NfVSpXhpyó nóuJon9QARi, một9cmy fVSpXhpycon mắt9cmy uJon9QARnheo khífVSpXhpyt lại:
"Nếu uJon9QARmình nhì9cmyn fVSpXhpynhư uJon9QARvầy fVSpXhpythì uJon9QARnó g9cmyiống một9cmy HuJon9QARung tinh,"
Nó nghiêngfVSpXhpy mìn9cmyh 9cmysang 9cmybên tuJon9QARrái nóifVSpXhpy tiếp:
"Nhưng fVSpXhpynếu uJon9QARnhìn từuJon9QAR chỗ9cmy nuJon9QARày thuJon9QARì lại9cmy giố9cmyng mfVSpXhpyột 9cmycon lừfVSpXhpya hơn."
Harry t9cmyhấy chínhuJon9QAR muJon9QARình cũnguJon9QAR ngạ9cmyc nhiuJon9QARên. fVSpXhpyBây giờfVSpXhpy khfVSpXhpyông auJon9QARi cfVSpXhpyó vẻ9cmy muốnuJon9QAR nhfVSpXhpyìn nuJon9QARó cả.9cmy 9cmyNó nói:
"ChừnguJon9QAR 9cmynào c9cmyô vàuJon9QAR 9cmycác bạ9cmyn mớ9cmyi quyfVSpXhpyết định9cmy xon9cmyg là9cmy uJon9QARtôi fVSpXhpycó sắuJon9QARp cfVSpXhpyhết hauJon9QARy không?"
Giáo uJon9QARsư Trelawn9cmyey l9cmyên tiếng9cmy, bằnguJon9QAR giọnuJon9QARg nfVSpXhpyói uJon9QARmơ hồ9cmy fVSpXhpynhứt cuJon9QARủa bà:
"Tôi cuJon9QARho fVSpXhpylà ch9cmyúng fVSpXhpyta uJon9QARnên nfVSpXhpygưng 9cmybài họ9cmyc uJon9QARngày fVSpXhpyhôm nafVSpXhpyy ởfVSpXhpy đâ9cmyy. Vâng...fVSpXhpy uJon9QARLàm fVSpXhpyơn tfVSpXhpyrả lại9cmy đfVSpXhpyồ đạfVSpXhpyc vềfVSpXhpy đúngfVSpXhpy chỗ..."
Cả lớfVSpXhpyp lặnfVSpXhpyg uJon9QARlẽ man9cmyg mấyuJon9QAR cáifVSpXhpy tách9cmy đeuJon9QARm tr9cmyả lạfVSpXhpyi ch9cmyo uJon9QAR fVSpXhpygiáo sư9cmy uJon9QARTrelawney vfVSpXhpyà th9cmyu 9cmydọn uJon9QARsách vở9cmy vfVSpXhpyô cặfVSpXhpyp. NuJon9QARgay đế9cmyn 9cmyRon cũ9cmyng tráuJon9QARnh 9cmy án9cmyh mắtfVSpXhpy c9cmyủa Harry.
Giáo sưuJon9QAR TrelawneuJon9QARy n9cmyói một9cmy cfVSpXhpyách y9cmyếu ớt:
"Hẹn đến9cmy khuJon9QARi chúfVSpXhpyng 9cmyta 9cmygặp lại,9cmy ph9cmyúc lànfVSpXhpyh fVSpXhpycho cácuJon9QAR tròuJon9QAR. ÔifVSpXhpy, 9cmycon yêufVSpXhpy qufVSpXhpyí ơi..."
Giáo 9cmysư ch9cmyỉ 9cmyvào Neville:
"Lần safVSpXhpyu uJon9QARcon s9cmyẽ trễ,fVSpXhpy c9cmyho n9cmyên couJon9QARn hãuJon9QARy cốfVSpXhpy gắnfVSpXhpyg chămfVSpXhpy hơnuJon9QAR đểuJon9QAR the9cmyo fVSpXhpycho kịp."
Harry, RouJon9QARn vàuJon9QAR Hermio9cmyne truJon9QARèo xuố9cmyng fVSpXhpycái thanfVSpXhpyg dâ9cmyy uJon9QAR củ9cmya giáfVSpXhpyo uJon9QARsư Trelaw9cmyney rồi9cmy xu9cmyống cáuJon9QARi fVSpXhpycầu t9cmyhang x9cmyoắn, 9cmytrong iuJon9QARm 9cmylặng, rồi9cmy 9cmy cùnfVSpXhpyg đifVSpXhpy đến9cmy lớpfVSpXhpy Biến9cmy củuJon9QARa giáouJon9QAR s9cmyư McGona9cmygall. Tụi9cmy nó9cmy mấfVSpXhpyt nhiềufVSpXhpy tfVSpXhpyhì guJon9QARiờ uJon9QAR tìfVSpXhpym phòfVSpXhpyng hfVSpXhpyọc uJon9QARđến fVSpXhpynỗi m9cmyặc d9cmyù đãuJon9QAR rờifVSpXhpy lớpfVSpXhpy fVSpXhpyhọc TuJon9QARiên tr9cmyi khuJon9QARá sớm,uJon9QAR fVSpXhpymà k9cmyhi 9cmy buJon9QARước vàofVSpXhpy phòfVSpXhpyng họuJon9QARc uJon9QARmôn B9cmyiến, thìuJon9QAR cũ9cmyng vừ9cmya lúcfVSpXhpy vfVSpXhpyào tiếfVSpXhpyt học9cmy mới.
Harry chọnuJon9QAR 9cmymột cuJon9QARái g9cmyhế cu9cmyối 9cmyphòng uJon9QARhọc, có9cmy cuJon9QARảm 9cmy 9cmygiác fVSpXhpynhư t9cmyhể nóuJon9QAR đan9cmyg ngfVSpXhpyồi fVSpXhpyở mfVSpXhpyột vị9cmy uJon9QARtrí đượcuJon9QAR chiếufVSpXhpy sáfVSpXhpyng t9cmyập trunguJon9QAR; c9cmyả lớpfVSpXhpy uJon9QAR huJon9QARình 9cmynhư fVSpXhpycứ puJon9QARhóng nfVSpXhpyhững cá9cmyi l9cmyiếc trộm9cmy 9cmyvề pfVSpXhpyhía n9cmyó, nfVSpXhpyhư thể9cmy fVSpXhpynó sắfVSpXhpyp ng9cmyã 9cmy lăuJon9QARn r9cmya ch9cmyết bấtuJon9QAR cứ9cmy lúcfVSpXhpy nàouJon9QAR. HauJon9QARrry hầu9cmy nhưuJon9QAR k9cmyhông fVSpXhpynghe gfVSpXhpyiáo uJon9QARsư McGuJon9QARonagall 9cmy fVSpXhpygiảng đượcfVSpXhpy đifVSpXhpyều g9cmyì vềfVSpXhpy AmimuJon9QARagi uJon9QAR- nhữfVSpXhpyng uJon9QARphù thủyfVSpXhpy có9cmy khảuJon9QAR năuJon9QARng b9cmyiến uJon9QARthành uJon9QAR thú9cmy vậtuJon9QAR tuJon9QARheo 9cmyý muốn.9cmy fVSpXhpyNó thậmfVSpXhpy 9cmychí cũng9cmy k9cmyhông nhìuJon9QARn uJon9QARkhi gfVSpXhpyiáo uJon9QARsư McGona9cmygall fVSpXhpy tuJon9QARự biến9cmy m9cmyình thàuJon9QARnh một9cmy cfVSpXhpyon 9cmymèo mướuJon9QARp cò9cmyn dấufVSpXhpy uJon9QARmắt kiếnfVSpXhpyg qufVSpXhpyanh đôiuJon9QAR muJon9QARắt ng9cmyay fVSpXhpy trướcfVSpXhpy muJon9QARặt bọ9cmyn trẻ.
uJon9QARKhi buJon9QARà trởuJon9QAR luJon9QARại nguyênuJon9QAR hìnuJon9QARh fVSpXhpysau mộ9cmyt tiếnguJon9QAR nổfVSpXhpy fVSpXhpyngắn guJon9QARọn "bụp"9cmy nuJon9QARho 9cmynhỏ, bàuJon9QAR lạfVSpXhpy fVSpXhpylùng nhfVSpXhpyìn quanfVSpXhpyh lfVSpXhpyũ họ9cmyc trò:
"Th9cmyực t9cmyình thìuJon9QAR h9cmyôm nfVSpXhpyay tấtfVSpXhpy cfVSpXhpyả cfVSpXhpyác fVSpXhpycon bịuJon9QAR làfVSpXhpym suJon9QARao fVSpXhpy vậyfVSpXhpy? 9cmyKhông h9cmyẳn cófVSpXhpy vấn9cmy đề,uJon9QAR nhưfVSpXhpyng đâfVSpXhpyy là9cmy lầnfVSpXhpy đầuJon9QARu tiê9cmyn fVSpXhpymà lớ9cmyp họcfVSpXhpy khuJon9QARông fVSpXhpyvỗ uJon9QAR 9cmytay trướcuJon9QAR sự9cmy uJon9QARbiến fVSpXhpyhình củauJon9QAR cô."
Đầu củ9cmya mọiuJon9QAR ngườiuJon9QAR lạiuJon9QAR uJon9QARhướng vềfVSpXhpy Ha9cmyrry, nhưnfVSpXhpyg kuJon9QARhông auJon9QARi uJon9QARnói gì.uJon9QAR T9cmyhế rồiuJon9QAR, uJon9QARHermione giơfVSpXhpy tay:
"T9cmyhưa côfVSpXhpy, tụifVSpXhpy co9cmyn vừa9cmy muJon9QARới họcuJon9QAR lớp9cmy TuJon9QARiên uJon9QARtri đầ9cmyu ti9cmyên củauJon9QAR tụi9cmy fVSpXhpycon, v9cmyà tuJon9QARụi cuJon9QARon đfVSpXhpyã uJon9QARhọc fVSpXhpybài 9cmybói l9cmyá trà,9cmy và..."
Giáo fVSpXhpysư McGonagfVSpXhpyall fVSpXhpybỗng nghi9cmyêm tr9cmyang lại:
"A, r9cmya uJon9QARvậy. KhôngfVSpXhpy cầnuJon9QAR phải9cmy n9cmyói thêuJon9QARm nữa,fVSpXhpy 9cmyHermione àuJon9QAR. CfVSpXhpyác tròfVSpXhpy nóifVSpXhpy cfVSpXhpyho 9cmytôi n9cmyghe xefVSpXhpym, fVSpXhpyai fVSpXhpytrong số9cmy cuJon9QARác truJon9QARò fVSpXhpysẽ chếtuJon9QAR trfVSpXhpyong n9cmyăm nay?"
fVSpXhpyMọi ng9cmyười tròn9cmy muJon9QARắt nhì9cmyn sữnguJon9QAR g9cmyiáo sưfVSpXhpy McGonagall.
Cuối cuJon9QARùng HauJon9QARrry nói:
"Thưa côuJon9QAR, couJon9QARn ạ."
Giáo sưfVSpXhpy McGonaguJon9QARall nfVSpXhpyhìn chằmfVSpXhpy chằmfVSpXhpy Ha9cmyrry bằng9cmy đôifVSpXhpy muJon9QARắt 9cmynhỏ sfVSpXhpyáng lonfVSpXhpyg lanh:
"Thì ruJon9QARa vậyfVSpXhpy. VậfVSpXhpyy uJon9QARcon cũnfVSpXhpyg nênfVSpXhpy hfVSpXhpyiểu, fVSpXhpyHarry 9cmyà, t9cmyừ 9cmy fVSpXhpykhi gfVSpXhpyiáo uJon9QARsư TfVSpXhpyrelawney đếnuJon9QAR trưuJon9QARờng này9cmy, mỗi9cmy uJon9QARnăm c9cmyô ấyfVSpXhpy đề9cmyu 9cmytiên đoánfVSpXhpy cáuJon9QARi 9cmy chếtfVSpXhpy cuJon9QARủa mộtfVSpXhpy hfVSpXhpyọc si9cmynh. MuJon9QARà chưuJon9QARa 9cmyai trfVSpXhpyong sốfVSpXhpy uJon9QARđó cuJon9QARhết cả.uJon9QAR NhìnfVSpXhpy tuJon9QARhấy điuJon9QARềm 9cmy fVSpXhpybáo fVSpXhpytử thầnfVSpXhpy lfVSpXhpyà cáuJon9QARi các9cmyh màuJon9QAR gfVSpXhpyiáo suJon9QARư Trelawn9cmyey kho9cmyái dùnfVSpXhpyg nuJon9QARhứt đfVSpXhpyể uJon9QARchào fVSpXhpy mừfVSpXhpyng mộtuJon9QAR lớpfVSpXhpy họcfVSpXhpy siuJon9QARnh mfVSpXhpyới. CfVSpXhpyô 9cmykhông ba9cmyo giờfVSpXhpy muốfVSpXhpyn nói9cmy xấuJon9QARu đồfVSpXhpyng n9cmyghiệp, fVSpXhpy nhưng..."
Giáo sư9cmy McGfVSpXhpyonagall chợ9cmyt ngừng9cmy nuJon9QARói, mfVSpXhpyũi cuJon9QARủa 9cmycô trắn9cmyg nfVSpXhpyhợt đifVSpXhpy. CuJon9QARô n9cmyói tiếpuJon9QAR, bì9cmynh tfVSpXhpyĩnh hơn:
fVSpXhpy"Tiên trfVSpXhpyi l9cmyà m9cmyột 9cmytrong nhuJon9QARững ngànhfVSpXhpy fVSpXhpypháp thfVSpXhpyuật uJon9QAR 9cmykém uJon9QARchính x9cmyác nhứt9cmy. C9cmyô kuJon9QARhông giuJon9QARấu cuJon9QARon rằng9cmy cô9cmy cuJon9QARó rfVSpXhpyất ítfVSpXhpy uJon9QARkiên nhẫnuJon9QAR 9cmyvới bộuJon9QAR fVSpXhpy mônfVSpXhpy đfVSpXhpyó. NhữfVSpXhpyng nh9cmyà tiênuJon9QAR tr9cmyi 9cmythực sựfVSpXhpy uJon9QARrất 9cmyhiếm vuJon9QARà uJon9QARgiáo suJon9QARư Trelawney..."
GfVSpXhpyiáo s9cmyư McGonagalfVSpXhpyl ngừuJon9QARng một9cmy lầnfVSpXhpy nữa,9cmy rồi9cmy lạ9cmyi nófVSpXhpyi ti9cmyếp vfVSpXhpyới giọn9cmyg hafVSpXhpyi nămfVSpXhpy rõfVSpXhpy mười:
"CuJon9QARô thấ9cmyy sứcuJon9QAR kfVSpXhpyhỏe uJon9QARcủa co9cmyn rấtfVSpXhpy tốt,fVSpXhpy fVSpXhpyHarry à,fVSpXhpy cuJon9QARho 9cmy nên9cmy c9cmyon fVSpXhpysẽ buJon9QARỏ qu9cmyá chfVSpXhpyo uJon9QARcô nếuuJon9QAR cfVSpXhpyô khônguJon9QAR th9cmya ch9cmyo c9cmyon ph9cmyần fVSpXhpybài tậpuJon9QAR hfVSpXhpyôm nayfVSpXhpy. fVSpXhpy CfVSpXhpyô fVSpXhpycam đoanfVSpXhpy làfVSpXhpy nuJon9QARếu fVSpXhpycon chuJon9QARết fVSpXhpythì cofVSpXhpyn mfVSpXhpyới khuJon9QARông cầnuJon9QAR nộuJon9QARp bàuJon9QARi cfVSpXhpyho cô."
Hermione bật9cmy cười.9cmy H9cmyarry cả9cmym thấy9cmy fVSpXhpykhá hơnuJon9QAR. Cũn9cmyg 9cmy uJon9QARkhó uJon9QARmà cảfVSpXhpym t9cmyhấy sợ9cmy hfVSpXhpyãi uJon9QARmột dúuJon9QARm 9cmylá trà9cmy kfVSpXhpyhi m9cmyà ngườiuJon9QAR t9cmya khôn9cmyg cò9cmyn 9cmyở tronfVSpXhpyg uJon9QAR bốfVSpXhpyi 9cmycảnh uJon9QARlớp hfVSpXhpyọc cfVSpXhpyủa giuJon9QARáo uJon9QARsư TrelawfVSpXhpyney: âmfVSpXhpy 9cmyu áfVSpXhpynh đèn9cmy đ9cmyỏ sậmuJon9QAR vuJon9QARà tuJon9QARỏa rfVSpXhpya 9cmy mộuJon9QARt th9cmyứ mùuJon9QARi khiến9cmy nfVSpXhpygười uJon9QARta 9cmymụ fVSpXhpymẫm đi.
Tuy nhfVSpXhpyiên khôuJon9QARng phảuJon9QARi a9cmyi uJon9QARcũng uJon9QARtin 9cmytheo gfVSpXhpyiáo sư9cmy McGonfVSpXhpyagall. Trô9cmyng 9cmyRon vẫnuJon9QAR l9cmyo âufVSpXhpy dữfVSpXhpy uJon9QARlắm. CòfVSpXhpyn LuJon9QARavender tuJon9QARhì vẫ9cmyn rfVSpXhpyù rì:
"Vậy chứuJon9QAR mấfVSpXhpyy cáiuJon9QAR 9cmytách củauJon9QAR NuJon9QAReville thìuJon9QAR sao?"
KhfVSpXhpyi hế9cmyt giờuJon9QAR lớ9cmyp 9cmyhọc BfVSpXhpyiến, bọnfVSpXhpy uJon9QARtrẻ n9cmyhập v9cmyào đuJon9QARám fVSpXhpy fVSpXhpyđông đauJon9QARng rầnfVSpXhpy r9cmyần kéo9cmy tới9cmy ĐạifVSpXhpy Sảnh9cmy đư9cmyờng để9cmy ăfVSpXhpyn 9cmytrưa. HerfVSpXhpymione đẩy9cmy mộtuJon9QAR 9cmy cái9cmy 9cmydĩa tfVSpXhpyhịt hầmuJon9QAR fVSpXhpyvề phíauJon9QAR Ron:
"Vui lênuJon9QAR đfVSpXhpyi uJon9QARchứ, uJon9QARRon. BồfVSpXhpy đãfVSpXhpy nfVSpXhpyghe giáofVSpXhpy 9cmysư McGouJon9QARnagall n9cmyói rồiuJon9QAR đó."
R9cmyon m9cmyúc mấyuJon9QAR muỗ9cmyng th9cmyịt hầfVSpXhpym fVSpXhpycho vuJon9QARô dĩauJon9QAR củuJon9QARa nófVSpXhpy, cầm9cmy fVSpXhpynĩa lên,fVSpXhpy 9cmynhưng khô9cmyng ă9cmyn nổi.fVSpXhpy uJon9QARNó nfVSpXhpyói b9cmyằng fVSpXhpymột gifVSpXhpyọng nhfVSpXhpyỏ và9cmy nghifVSpXhpyêm túc:
"Harry, uJon9QARbồ uJon9QARchưa từnguJon9QAR nhìnuJon9QAR fVSpXhpythấy m9cmyột fVSpXhpycon fVSpXhpychó fVSpXhpyđen uJon9QARto lớn9cmy ởuJon9QAR fVSpXhpybất 9cmycứ fVSpXhpyđâu, phuJon9QARải không?"
fVSpXhpyHarry nói:
"Có, mìuJon9QARnh thấyfVSpXhpy rồi.uJon9QAR Cá9cmyi đê9cmym m9cmyà m9cmyình bỏuJon9QAR nh9cmyà d9cmyì dượ9cmyng DurslfVSpXhpyey uJon9QARra đi,uJon9QAR mìnuJon9QARh đãuJon9QAR nhfVSpXhpyìn thấyfVSpXhpy mộfVSpXhpyt con."
Ron bfVSpXhpyuông nĩafVSpXhpy khi9cmyến chiếcuJon9QAR nĩuJon9QARa uJon9QARrơi xuống,9cmy kêuJon9QARu fVSpXhpyleng keng.
Hermione vẫn9cmy buJon9QARình tĩnh:
"Có lẽ9cmy là9cmy một9cmy c9cmyon ch9cmyó hoang."
Ron uJon9QARnhìn HermuJon9QARione fVSpXhpynhư t9cmyhể cfVSpXhpyô 9cmybé n9cmyày đãfVSpXhpy mấtuJon9QAR trfVSpXhpyí rồi.
"HermionuJon9QARe, nế9cmyu H9cmyarry từn9cmyg nhìnuJon9QAR uJon9QARthấy fVSpXhpyHung tfVSpXhpyinh, fVSpXhpy 9cmythì... thìuJon9QAR xuuJon9QARi lắm.fVSpXhpy Cậu...9cmy cậufVSpXhpy BfVSpXhpyilius của9cmy mì9cmynh từnuJon9QARg thấyfVSpXhpy 9cmymột cfVSpXhpyon và.9cmy.. fVSpXhpy cậ9cmyu ấfVSpXhpyy chếtuJon9QAR tronfVSpXhpyg vòfVSpXhpyng uJon9QARhai mươifVSpXhpy bốn9cmy tuJon9QARiếng đồng9cmy fVSpXhpyhồ sau!"
Hermione vừ9cmya tự9cmy rófVSpXhpyt cuJon9QARho m9cmyình mónuJon9QAR fVSpXhpynước épfVSpXhpy 9cmybí rợ,uJon9QAR vừfVSpXhpya vu9cmyi vẻfVSpXhpy nói:
"Ngẫu 9cmynhiên tfVSpXhpyrùng hợpuJon9QAR ấfVSpXhpyy mà!"
Ron bắt9cmy đầufVSpXhpy uJon9QARnổi nóng:
"Bồ khôuJon9QARng biếfVSpXhpyt buJon9QARồ đangfVSpXhpy nóifVSpXhpy vềfVSpXhpy c9cmyái fVSpXhpygì s9cmyao? Hu9cmyng tuJon9QARinh khiếnuJon9QAR 9cmycho phuJon9QARù thủyfVSpXhpy nàofVSpXhpy cũngfVSpXhpy phảifVSpXhpy sợ9cmy téfVSpXhpy kfVSpXhpyhói fVSpXhpyluôn ấy."
Hermione uJon9QARlên gi9cmyọng chị9cmy Hai:
"Vậy thìuJon9QAR bồuJon9QAR nófVSpXhpyi đúngfVSpXhpy 9cmyđó, 9cmyhọ nuJon9QARhìn thấ9cmyy Hu9cmyng tin9cmyh, uJon9QAR fVSpXhpyvà fVSpXhpyhọ cuJon9QARhết fVSpXhpyvì sợ.9cmy HufVSpXhpyng fVSpXhpytinh khônguJon9QAR phải9cmy uJon9QARlà mộtuJon9QAR đfVSpXhpyiềm c9cmyhết c9cmyhóc m9cmyà 9cmylà uJon9QAR nfVSpXhpyguyên nhfVSpXhpyân chếtuJon9QAR c9cmyhóc! VàfVSpXhpy 9cmyHarry vẫn9cmy còn9cmy 9cmybên fVSpXhpycạnh uJon9QARchúng fVSpXhpyta 9cmylà uJon9QARbởi vìfVSpXhpy bạ9cmyn uJon9QAR ấ9cmyy khfVSpXhpyông nuJon9QARgu fVSpXhpyđến mức9cmy nh9cmyìn th9cmyấy mộfVSpXhpyt fVSpXhpyHung tiuJon9QARnh 9cmylà nuJon9QARghĩ: 9cmythôi rồi9cmy, mìnhfVSpXhpy uJon9QAR cuJon9QARhết phứ9cmyt 9cmycho rồi."
Ron h9cmyá 9cmymiệng vềfVSpXhpy pfVSpXhpyhía uJon9QARHermione nhưnguJon9QAR khônguJon9QAR thuJon9QARốt uJon9QAR được9cmy lờfVSpXhpyi nào.9cmy CònfVSpXhpy HermiuJon9QARone tuJon9QARhì m9cmyở túiuJon9QAR xácfVSpXhpyh củauJon9QAR m9cmyình uJon9QARlấy uJon9QARra mfVSpXhpyột cfVSpXhpyuốn SốuJon9QAR uJon9QAR HọcuJon9QAR fVSpXhpymới toanh9cmy, mởfVSpXhpy r9cmya 9cmyvà 9cmytựa quy9cmyển sách9cmy vàouJon9QAR bình9cmy đuJon9QARựng nướfVSpXhpyc tráuJon9QARi câ9cmyy éuJon9QARp. fVSpXhpy CôuJon9QAR uJon9QARbé vừauJon9QAR 9cmydò tìmuJon9QAR trafVSpXhpyng sách9cmy 9cmyvừa nói:
"9cmyMình thấuJon9QARy uJon9QARmôn Ti9cmyên 9cmytri cfVSpXhpyó 9cmyvẻ mơ9cmy uJon9QARhồ 9cmyquá. uJon9QARTheo ý9cmy muJon9QARình tuJon9QARhì fVSpXhpynhiều ước9cmy đfVSpXhpyoán quá."
uJon9QARRon nónuJon9QARg nảy9cmy bảo:
"Không cfVSpXhpyó guJon9QARì l9cmyà fVSpXhpymơ hfVSpXhpyồ vềuJon9QAR H9cmyung t9cmyinh uJon9QARtrong uJon9QARcái uJon9QARtách đó9cmy hếtfVSpXhpy á!"
Hermione đifVSpXhpyềm đạm:
"Bồ 9cmyđâu fVSpXhpycó tfVSpXhpyự ti9cmyn nhfVSpXhpyư vậyuJon9QAR luJon9QARúc bồfVSpXhpy nó9cmyi vớfVSpXhpyi uJon9QARHarry đó9cmy l9cmyà m9cmyột cfVSpXhpyon cừu."
"Giáo sfVSpXhpyư 9cmyTrelawney nói9cmy bồ9cmy ph9cmyát tiết9cmy rấtfVSpXhpy ífVSpXhpyt t9cmyinh fVSpXhpyhoa! Chẳng9cmy fVSpXhpyqua bồfVSpXhpy uJon9QARkhông t9cmyhích bị9cmy d9cmyở mộtuJon9QAR mônfVSpXhpy fVSpXhpynào h9cmyết uJon9QARmà thôi."
Ron đãfVSpXhpy ch9cmyạm uJon9QARđúng nọcuJon9QAR. HermiuJon9QARone quăn9cmyg phị9cmych cufVSpXhpyốn sác9cmyh uJon9QARSố uJon9QARHọc xuốnuJon9QARg b9cmyàn ăn,9cmy uJon9QARmạnh đ9cmyến nỗi9cmy mấ9cmyy mẩuuJon9QAR thịtfVSpXhpy h9cmyầm v9cmyà c9cmyà ruJon9QARốt vănfVSpXhpyg tứ9cmy tán.
"Nếu giỏiuJon9QAR 9cmymôn TiêuJon9QARn truJon9QARi fVSpXhpycó nghĩfVSpXhpya l9cmyà tôfVSpXhpyi puJon9QARhải 9cmygiả 9cmy bộuJon9QAR uJon9QARnhìn thấyfVSpXhpy điềmuJon9QAR báo9cmy c9cmyái ch9cmyết uJon9QARtrong uJon9QARmột dúm9cmy láfVSpXhpy tfVSpXhpyrà sa9cmyo? Nế9cmyu vậfVSpXhpyy thuJon9QARì tôifVSpXhpy fVSpXhpy uJon9QARkhông chắ9cmyc là9cmy tôifVSpXhpy sẽuJon9QAR cò9cmyn t9cmyiếp tụcuJon9QAR uJon9QARhọc mô9cmyn đóuJon9QAR nữfVSpXhpya khônuJon9QARg! BfVSpXhpyài học9cmy đó9cmy màfVSpXhpy 9cmy fVSpXhpyso uJon9QARvới lớ9cmyp S9cmyố HọuJon9QARc củafVSpXhpy uJon9QARtôi tuJon9QARhì chuJon9QARẳng khá9cmyc uJon9QARgì đố9cmyng rác!"
Cô b9cmyé vớ9cmy lấuJon9QARy cfVSpXhpyái t9cmyúi xáfVSpXhpych củuJon9QARa mìnuJon9QARh và9cmy bỏuJon9QAR đi.
Ron 9cmycau cóuJon9QAR nhìnuJon9QAR 9cmytheo fVSpXhpycô b9cmyé, n9cmyó nói9cmy vớuJon9QARi Harry:
uJon9QAR"Hermione nóiuJon9QAR fVSpXhpycái g9cmyì vuJon9QARậy? fVSpXhpyNó đãuJon9QAR fVSpXhpyhọc quJon9QARua lớpfVSpXhpy Số9cmy uJon9QARhọc nàofVSpXhpy đâu?"
*****
Sau bfVSpXhpyữa ăn9cmy trưfVSpXhpya, H9cmyarry 9cmymừng luJon9QARà đượcfVSpXhpy r9cmya khỏi9cmy tfVSpXhpyòa uJon9QAR 9cmylâu uJon9QARđài. 9cmyCơn muJon9QARưa đê9cmym quuJon9QARa đãuJon9QAR tạnh;9cmy bầu9cmy trờifVSpXhpy fVSpXhpyquang 9cmyđãng, v9cmyà cỏ9cmy t9cmyhì xanuJon9QARh 9cmy mề9cmym, ướt9cmy uJon9QARmượt dưới9cmy chuJon9QARân khuJon9QARi b9cmyọn trẻ9cmy buJon9QARăng qfVSpXhpyua sân9cmy đ9cmyể đếnfVSpXhpy buổfVSpXhpyi họcfVSpXhpy đầuuJon9QAR fVSpXhpy uJon9QARtiên củ9cmya lớpuJon9QAR 9cmyChăm suJon9QARóc SinuJon9QARh vuJon9QARật Hu9cmyyền bí.
Ron và9cmy HermionfVSpXhpye khôfVSpXhpyng fVSpXhpythèm nóifVSpXhpy chuyệnuJon9QAR vớiuJon9QAR nfVSpXhpyhau uJon9QAR nữa9cmy. 9cmyHarry 9cmyim uJon9QARlặng fVSpXhpyđi 9cmybên cạn9cmyh hafVSpXhpyi buJon9QARạn fVSpXhpykhi cảuJon9QAR bọn9cmy c9cmyùng đifVSpXhpy xufVSpXhpyống dốc9cmy cuJon9QARỏ fVSpXhpy để9cmy đếnuJon9QAR 9cmycăn chò9cmyi củafVSpXhpy luJon9QARão HagrfVSpXhpyid nằfVSpXhpym bêfVSpXhpyn b9cmyìa kuJon9QARhu Rừ9cmyng CấmfVSpXhpy. Đến9cmy kfVSpXhpyhi uJon9QARnhìn 9cmy thfVSpXhpyấy buJon9QARa fVSpXhpycái lưnfVSpXhpyg qufVSpXhpyá ưuJon9QAR fVSpXhpyquen thuộuJon9QARc uJon9QARở đằ9cmyng trước9cmy fVSpXhpytụi nófVSpXhpy, 9cmyHarry mớifVSpXhpy nhậnuJon9QAR rfVSpXhpya 9cmy rằng9cmy tfVSpXhpyụi nuJon9QARó sẽfVSpXhpy phuJon9QARải học9cmy muJon9QARôn nuJon9QARày chunfVSpXhpyg với9cmy bọn9cmy họcfVSpXhpy sfVSpXhpyinh bêuJon9QARn nhàuJon9QAR 9cmy SlytherinfVSpXhpy. MuJon9QARalfoy đa9cmyng hà9cmyo fVSpXhpyhứng nófVSpXhpyi chuuJon9QARyện vớfVSpXhpyi CrafVSpXhpybbe fVSpXhpyvà Go9cmyyle, 9cmylàm 9cmycho uJon9QAR hauJon9QARi đứa9cmy đuJon9QARó 9cmycười 9cmynhư nắcuJon9QAR uJon9QARnẻ. HafVSpXhpyrry đ9cmyoan 9cmychắc luJon9QARà m9cmyình biếtuJon9QAR tụuJon9QARi fVSpXhpykia đ9cmyang uJon9QAR nó9cmyi vfVSpXhpyề chuyệfVSpXhpyn gì.
Lão HagfVSpXhpyrid đứnguJon9QAR 9cmyngay trướcuJon9QAR cănfVSpXhpy cuJon9QARhòi uJon9QARđể cfVSpXhpyhào đfVSpXhpyón fVSpXhpy hfVSpXhpyọc sin9cmyh đuJon9QARến lớ9cmyp củ9cmya muJon9QARình, s9cmyừng fVSpXhpysững trouJon9QARng tấfVSpXhpym á9cmyo khofVSpXhpyác bằng9cmy uJon9QARda ch9cmyuột fVSpXhpy chfVSpXhpyũi, fVSpXhpycon chó9cmy săuJon9QARn Fa9cmyng đứn9cmyg sáfVSpXhpyt guJon9QARót chủ9cmy, cóuJon9QAR vẻfVSpXhpy bồfVSpXhpyn cfVSpXhpyhồn nhưfVSpXhpy th9cmyể 9cmykhông fVSpXhpy chờuJon9QAR đuJon9QARược nữ9cmya phútuJon9QAR bắtfVSpXhpy đầu.
Lão HagruJon9QARid gọi:
"fVSpXhpyLại đfVSpXhpyây, 9cmynào, fVSpXhpytiến lạuJon9QARi gầnuJon9QAR đây!"
uJon9QARHọc uJon9QARtrò tiếfVSpXhpyn đến9cmy gầnuJon9QAR b9cmyên lão.
"Bữa 9cmynay, uJon9QARtôi đãi9cmy cáuJon9QARc t9cmyrò fVSpXhpymột fVSpXhpybữa uJon9QARra hồnuJon9QAR! fVSpXhpyCác fVSpXhpy uJon9QARtrò s9cmyắp h9cmyọc mộtfVSpXhpy 9cmybài huJon9QARọc vĩuJon9QAR 9cmyđại! MọfVSpXhpyi ngưfVSpXhpyời fVSpXhpycó mặtfVSpXhpy đônfVSpXhpyg đủ9cmy fVSpXhpychưa? ĐượuJon9QARc rồi,9cmy uJon9QAR đ9cmyi thfVSpXhpyeo tôi."
Tr9cmyong một9cmy t9cmyhoáng kh9cmyó chịuJon9QARu, fVSpXhpyHarry nguJon9QARhĩ uJon9QARkhông 9cmy 9cmychừng lãfVSpXhpyo uJon9QARHagrid đuJon9QARang d9cmyắt uJon9QARcả bọnuJon9QAR vôfVSpXhpy rừng.uJon9QAR NhfVSpXhpyững kin9cmyh nghuJon9QARiệm khuJon9QARốn kfVSpXhpyhổ 9cmymà fVSpXhpy HaruJon9QARry đã9cmy tuJon9QARừng nếm9cmy tuJon9QARrải ở9cmy t9cmyrong uJon9QARkhu rừng9cmy đó9cmy kểuJon9QAR nhưuJon9QAR uJon9QARđủ đểfVSpXhpy uJon9QARnó nhớ9cmy su9cmyốt đời9cmy fVSpXhpy rồuJon9QARi. TuuJon9QARy uJon9QARnhiên, lãfVSpXhpyo HfVSpXhpyagrid 9cmydẫn ch9cmyúng đifVSpXhpy vònuJon9QARg qfVSpXhpyua rặn9cmyg câyfVSpXhpy, vuJon9QARà uJon9QARnăm phúuJon9QARt uJon9QAR s9cmyau fVSpXhpythì mọi9cmy 9cmyngười nhuJon9QARận thấy9cmy mìnhfVSpXhpy đfVSpXhpyang đứng9cmy uJon9QARbên ngo9cmyài mộuJon9QARt nơi9cmy cfVSpXhpyó vẻfVSpXhpy nhfVSpXhpyư fVSpXhpy uJon9QARmột buJon9QARãi 9cmychăn n9cmygựa n9cmyho nh9cmyỏ. NhưuJon9QARng màfVSpXhpy buJon9QARên t9cmyrong buJon9QARãi chăuJon9QARn khôfVSpXhpyng thấuJon9QARy 9cmycó cuJon9QARon uJon9QAR 9cmygì hết.
Lão HagrfVSpXhpyid gọi:
"Mọi ng9cmyười h9cmyãy lạfVSpXhpyi đ9cmyây tậ9cmyp trunuJon9QARg quafVSpXhpynh hànuJon9QARg rà9cmyo! uJon9QAR Như9cmy 9cmyvậy đó9cmy fVSpXhpy- SfVSpXhpyao cfVSpXhpyho chắ9cmyc chắuJon9QARn nh9cmyìn thấy9cmy r9cmyõ nhafVSpXhpy. BfVSpXhpyây giờ,9cmy v9cmyiệc đầuuJon9QAR tiuJon9QARên uJon9QAR tấtfVSpXhpy cảfVSpXhpy cácuJon9QAR fVSpXhpytrò cfVSpXhpyần là9cmym lfVSpXhpyà mởuJon9QAR sfVSpXhpyách ra..."
"Bằng uJon9QARcách nào?"
Giọng MalfouJon9QARy vafVSpXhpyng fVSpXhpylên nhừauJon9QAR nhựa,fVSpXhpy lạn9cmyh lùng.fVSpXhpy LãuJon9QARo HuJon9QARagrid hỏi9cmy lại:
"Hả?"
Malfoy lập9cmy lại:
"LàmfVSpXhpy uJon9QARsao màfVSpXhpy mở9cmy sácuJon9QARh 9cmyra đượcuJon9QAR chứ?"
Malfoy rút9cmy cuốn9cmy QuJon9QARuái fVSpXhpyThư V9cmyề Q9cmyuái VuJon9QARật củauJon9QAR nóuJon9QAR rfVSpXhpya. uJon9QAR CufVSpXhpyốn s9cmyách đuJon9QARã fVSpXhpybị tróuJon9QAR fVSpXhpygô bằngfVSpXhpy một9cmy fVSpXhpysợi dâfVSpXhpyy th9cmyừng dàiuJon9QAR. fVSpXhpyMấy đfVSpXhpyứa uJon9QARhọc trfVSpXhpyò kh9cmyác 9cmy cũngfVSpXhpy l9cmyôi sác9cmyh cfVSpXhpyủa mìfVSpXhpynh rfVSpXhpya, vàiuJon9QAR uJon9QARđứa 9cmycũng giuJon9QARống n9cmyhư HarfVSpXhpyry đãuJon9QAR uJon9QARdùng fVSpXhpydây 9cmynịt fVSpXhpy mà9cmy kuJon9QARhớp m9cmyõm cu9cmyốn suJon9QARách lại.fVSpXhpy M9cmyấy đ9cmyứa khácfVSpXhpy tố9cmyng uJon9QARcuốn uJon9QARsách uJon9QARvô tronuJon9QARg uJon9QARnhững 9cmy uJon9QARcái bafVSpXhpyo chật,uJon9QAR uJon9QARhay kẹ9cmyp chặ9cmyt chún9cmyg lạ9cmyi bằ9cmyng mấfVSpXhpyy fVSpXhpycái kẹpuJon9QAR giấ9cmyy tổ9cmy chảng.
LfVSpXhpyão Ha9cmygrid trôfVSpXhpyng fVSpXhpycó vẻfVSpXhpy tiuJon9QARu nghỉu:
"Không auJon9QARi fVSpXhpycó thể9cmy muJon9QARở đưfVSpXhpyợc sácuJon9QARh ruJon9QARa sao?"
Cả lớp9cmy lắcfVSpXhpy đầu.fVSpXhpy Lã9cmyo fVSpXhpyHagrid nói:
"Các t9cmyrò pfVSpXhpyhải vuốtfVSpXhpy vfVSpXhpye chuJon9QARúng. CofVSpXhpyi nè..."
Nghe giọngfVSpXhpy lãfVSpXhpyo HagrifVSpXhpyd t9cmyhì đó9cmy fVSpXhpylà điềufVSpXhpy hiểnuJon9QAR nuJon9QARhiên fVSpXhpy nhứ9cmyt fVSpXhpythế gifVSpXhpyới. LãuJon9QARo fVSpXhpycầm cu9cmyốn sách9cmy c9cmyủa HerfVSpXhpymione lênuJon9QAR, lộ9cmyt bỏuJon9QAR lfVSpXhpyớp băfVSpXhpyng kefVSpXhpyo fVSpXhpy uJon9QARbùa fVSpXhpychú d9cmyán rịfVSpXhpyt 9cmybên nuJon9QARgoài. CuốnfVSpXhpy sáchuJon9QAR tfVSpXhpyìm cá9cmych cắnuJon9QAR, 9cmynhưng lãofVSpXhpy Ha9cmygrid fVSpXhpyđã uJon9QAR vufVSpXhpyốt ngó9cmyn uJon9QARtay tuJon9QARrỏ khfVSpXhpyổng luJon9QARồ cfVSpXhpyủa lãfVSpXhpyo dọcuJon9QAR tfVSpXhpyheo gfVSpXhpyáy sáuJon9QARch, 9cmycuốn sáchuJon9QAR uJon9QARrùng fVSpXhpy mìnhuJon9QAR, rồ9cmyi m9cmyở 9cmyra vfVSpXhpyà nằm9cmy yênfVSpXhpy lặ9cmyng tro9cmyng t9cmyay 9cmylão Hagrid.
Malfoy chếuJon9QAR nhạo:
"Ôi, lfVSpXhpyũ chúuJon9QARng mìnuJon9QARh mớiuJon9QAR nguJon9QARu ngốcfVSpXhpy là9cmym s9cmyao! LfVSpXhpyẽ r9cmya cuJon9QARhúng mìnhfVSpXhpy uJon9QARphải vu9cmyốt 9cmyve chúnfVSpXhpyg! uJon9QARSao mà9cmy cfVSpXhpyhúng mìnhuJon9QAR khôn9cmyg đoáfVSpXhpyn r9cmya đ9cmyược nhỉ?"
Lão Hagr9cmyid 9cmyngập nuJon9QARgừng nó9cmyi với9cmy Hermione:
"Tôi... tfVSpXhpyôi nghuJon9QARĩ tụ9cmyi nófVSpXhpy fVSpXhpycũng 9cmyvui chứ?"
Malfo9cmyy nóuJon9QARi hớt:
"Ôi, vufVSpXhpyi kin9cmyh kuJon9QARhủng 9cmykhiếp đi9cmy ấyuJon9QAR chuJon9QARứ! QuảuJon9QAR luJon9QARà uJon9QARkhôn nguJon9QARoan, tống9cmy ch9cmyo tụfVSpXhpyi nàyuJon9QAR nhữ9cmyng cuốnuJon9QAR sác9cmyh c9cmyứ lămuJon9QAR l9cmye uJon9QARcắn 9cmyđứt tfVSpXhpyay tụifVSpXhpy nàyuJon9QAR ra."
HfVSpXhpyarry nói9cmy nhỏ:
"Im uJon9QARđi, Malfoy!"
Lão HagrfVSpXhpyid fVSpXhpytỏ fVSpXhpyra cuJon9QARhán nảuJon9QARn, fVSpXhpymà HuJon9QARarry 9cmythì muốn9cmy c9cmyho uJon9QAR b9cmyuổi fVSpXhpydạy đầuJon9QARu tiuJon9QARên fVSpXhpycủa luJon9QARão được9cmy thàuJon9QARnh 9cmycông tốuJon9QARt đẹp9cmy. LfVSpXhpyão HagfVSpXhpyrid dườn9cmyg fVSpXhpynhư fVSpXhpy đãuJon9QAR mất9cmy hứng.
"Vậy thôi...fVSpXhpy vậyuJon9QAR là9cmy uJon9QARcác uJon9QARtrò fVSpXhpyđã fVSpXhpycó s9cmyách v9cmyà... 9cmyvà uJon9QAR b9cmyây gi9cmyờ tfVSpXhpyhì các9cmy trò9cmy cầ9cmyn uJon9QARSinh vậtuJon9QAR Huy9cmyền bfVSpXhpyí. PhfVSpXhpyải. V9cmyậy đfVSpXhpyể tôfVSpXhpyi đfVSpXhpyi dắt9cmy chuJon9QARúng 9cmy lạifVSpXhpy. ChfVSpXhpyờ mộuJon9QARt chút..."
Lão s9cmyải fVSpXhpybước xfVSpXhpya kuJon9QARhỏi fVSpXhpybọn trẻ,fVSpXhpy fVSpXhpyđi vềfVSpXhpy phíafVSpXhpy fVSpXhpykhu rừn9cmyg uJon9QARvà biế9cmyn mất.
Malfoy nó9cmyi to:
"Chú9cmya ơi9cmy, nơfVSpXhpyi n9cmyày điêfVSpXhpyu tfVSpXhpyàn hếtfVSpXhpy chỗfVSpXhpy n9cmyói. LãofVSpXhpy đfVSpXhpyần fVSpXhpy đóuJon9QAR uJon9QARbày đ9cmyặt dạyuJon9QAR học,9cmy uJon9QARtao fVSpXhpymà fVSpXhpynói fVSpXhpycho b9cmya 9cmytao bfVSpXhpyiết, ổnguJon9QAR uJon9QARthế nàfVSpXhpyo cũuJon9QARng điên9cmy 9cmy tiếuJon9QARt lên..."
Harry lậpfVSpXhpy lại:
"Im 9cmyđi, Malfoy."
"Cẩn thậfVSpXhpyn đó,9cmy HuJon9QARarry, đằuJon9QARng fVSpXhpysau 9cmymày có9cmy mộtfVSpXhpy viuJon9QARên giáuJon9QARm ng9cmyục AzkuJon9QARaban kìa..."
"Ối..."
Levender fVSpXhpyrú 9cmylên, ch9cmyỉ fVSpXhpyvề phfVSpXhpyía b9cmyên k9cmyia củ9cmya bãfVSpXhpyi chfVSpXhpyăn thả.
Một tá9cmy suJon9QARinh vậ9cmyt q9cmyuái fVSpXhpydị nuJon9QARhứt 9cmymà HarrfVSpXhpyy fVSpXhpytừng nhìnfVSpXhpy fVSpXhpy t9cmyhấy đ9cmyang c9cmyhạy lfVSpXhpyon touJon9QARn uJon9QARvề 9cmyphía bọnfVSpXhpy họcuJon9QAR trò.9cmy NuJon9QARhững siuJon9QARnh vậ9cmyt nfVSpXhpyày 9cmycó thân,fVSpXhpy uJon9QAR đuuJon9QARôi và9cmy ch9cmyân củafVSpXhpy 9cmyngựa, nhuJon9QARưng ch9cmyân fVSpXhpytrước, cánhuJon9QAR vfVSpXhpyà đuJon9QARầu 9cmylà củfVSpXhpya mộtfVSpXhpy fVSpXhpycon g9cmyì fVSpXhpy giốnuJon9QARg nfVSpXhpyhư cofVSpXhpyn đạuJon9QARi bà9cmyng fVSpXhpykhổng l9cmyồ, với9cmy cuJon9QARái mỏ9cmy tfVSpXhpyo mfVSpXhpyàu thépfVSpXhpy, uJon9QARhết s9cmyức h9cmyung 9cmy tợfVSpXhpyn, 9cmyvà đôfVSpXhpyi mắt9cmy 9cmymàu c9cmyam rựcuJon9QAR. MóngfVSpXhpy vuốt9cmy củauJon9QAR chfVSpXhpyân trướcfVSpXhpy dàuJon9QARi cuJon9QARả uJon9QARmột tấcfVSpXhpy 9cmy ruJon9QARưỡi, c9cmyó vẻfVSpXhpy nhưfVSpXhpy fVSpXhpybấu chếuJon9QARt ngườifVSpXhpy như9cmy chơifVSpXhpy. MfVSpXhpyỗi 9cmycon quáfVSpXhpyi 9cmythú ấ9cmyy đuJon9QARều đeofVSpXhpy uJon9QAR vuJon9QARòng cổuJon9QAR bằn9cmyg duJon9QARa dày,fVSpXhpy nối9cmy vfVSpXhpyới m9cmyột fVSpXhpysợi xíc9cmyh dài9cmy, vuJon9QARà đầu9cmy tfVSpXhpyất cfVSpXhpyả nhữn9cmyg sợuJon9QARi uJon9QAR xíchfVSpXhpy đ9cmyó đềuuJon9QAR nằmuJon9QAR tro9cmyng 9cmybàn 9cmytay t9cmyo tướuJon9QARng uJon9QARcủa fVSpXhpylão HagfVSpXhpyrid. LãouJon9QAR fVSpXhpyđang 9cmylơn tơuJon9QARn uJon9QAR chạyuJon9QAR tfVSpXhpyheo suJon9QARau đfVSpXhpyám fVSpXhpyquái t9cmyhú và9cmyo 9cmybãi chăuJon9QARn thả.
Lão Hagr9cmyid g9cmyiật nfVSpXhpyhững sợi9cmy duJon9QARây xích,uJon9QAR thúfVSpXhpyc lũuJon9QAR quuJon9QARái thúfVSpXhpy hướnguJon9QAR fVSpXhpyvề phíauJon9QAR 9cmyhàng ruJon9QARào màuJon9QAR lũuJon9QAR uJon9QARhọc t9cmyrò 9cmyđang đứuJon9QARng, l9cmyão gầuJon9QARm lên:
"Đi uJon9QARnào, ti9cmyến tới!"
Bọn tuJon9QARrẻ hơifVSpXhpy lùifVSpXhpy lạ9cmyi kfVSpXhpyhi lãofVSpXhpy HagrfVSpXhpyid tiế9cmyn đế9cmyn 9cmygần chúnfVSpXhpyg để9cmy buộ9cmyc mớ9cmy dâyuJon9QAR xícuJon9QARh vfVSpXhpyào hànfVSpXhpyg rào.uJon9QAR LfVSpXhpyão vẫyuJon9QAR fVSpXhpytụi họcfVSpXhpy truJon9QARò, vfVSpXhpyui vẻuJon9QAR fVSpXhpygào to:
"Đây l9cmyà nhữfVSpXhpyng uJon9QARcon BằnfVSpXhpyg Mã!uJon9QAR 9cmyThấy chfVSpXhpyúng đẹuJon9QARp không?"
Harry đạifVSpXhpy uJon9QARkhái hiểufVSpXhpy lãofVSpXhpy Hagr9cmyid 9cmymuốn nfVSpXhpyói gì.9cmy Sa9cmyu fVSpXhpy k9cmyhi qufVSpXhpya khỏifVSpXhpy cơnuJon9QAR kifVSpXhpynh hoàfVSpXhpyng đốifVSpXhpy diệnfVSpXhpy vfVSpXhpyới muJon9QARột tfVSpXhpyhứ nửafVSpXhpy ngựafVSpXhpy nử9cmya chfVSpXhpyim, 9cmy ngưfVSpXhpyời uJon9QARta bắtuJon9QAR đfVSpXhpyầu ngưỡng9cmy mộ9cmy lớ9cmyp á9cmyo kfVSpXhpyhoác ónfVSpXhpyg fVSpXhpyả uJon9QARcủa 9cmynhững cofVSpXhpyn BfVSpXhpyằng Mã9cmy, 9cmy chuyển9cmy tuJon9QARiếp huJon9QARết sứcuJon9QAR mượtfVSpXhpy màuJon9QAR uJon9QARtừ lông9cmy vũ9cmy s9cmyang lôngfVSpXhpy th9cmyú, mỗi9cmy cfVSpXhpyon mộfVSpXhpyt mfVSpXhpyàu 9cmy khá9cmyc nha9cmyu: fVSpXhpymàu uJon9QARxám bãuJon9QARo tfVSpXhpyố, uJon9QARmàu đồnuJon9QARg, màuuJon9QAR lafVSpXhpyng 9cmyửng hồnfVSpXhpyg, uJon9QARmàu h9cmyột dfVSpXhpyẻ buJon9QARóng uJon9QAR lưỡngfVSpXhpy v9cmyà màuuJon9QAR uJon9QARđen muuJon9QARn nuJon9QARhư mực.
Lão HaguJon9QARrid xo9cmya hauJon9QARi buJon9QARàn 9cmytay vào9cmy nuJon9QARhau, tươi9cmy cư9cmyời vớ9cmyi bọnuJon9QAR tuJon9QARrẻ chuJon9QARung quanh:
"Vậy đ9cmyó, các9cmy 9cmytrò làm9cmy uJon9QARơn xfVSpXhpyích tớiuJon9QAR uJon9QARgần thuJon9QARêm 9cmymột chút..."
Không a9cmyi có9cmy vẻuJon9QAR uJon9QARmuốn làmfVSpXhpy the9cmyo l9cmyão HagriuJon9QARd. Tu9cmyy uJon9QAR nfVSpXhpyhiên, HfVSpXhpyarry, RfVSpXhpyon v9cmyà HerfVSpXhpymione cuJon9QARũng cẩuJon9QARn tuJon9QARhận bưuJon9QARớc đếfVSpXhpyn gầnfVSpXhpy cuJon9QARái huJon9QARàng ruJon9QARào. fVSpXhpy uJon9QARLão fVSpXhpyHagrid nói:
"Bây uJon9QARgiờ, đifVSpXhpyều trướcfVSpXhpy tiênuJon9QAR cáuJon9QARc truJon9QARò puJon9QARhải bi9cmyết v9cmyề fVSpXhpy BằnguJon9QAR MãfVSpXhpy làuJon9QAR chúng9cmy rấfVSpXhpyt kifVSpXhpyêu hãnh9cmy, fVSpXhpyrất d9cmyễ bịuJon9QAR fVSpXhpytổn tuJon9QARhương. ĐừnfVSpXhpyg 9cmybao uJon9QARgiờ xú9cmyc uJon9QAR phạuJon9QARm chfVSpXhpyúng, 9cmykẻo tofVSpXhpyi mạfVSpXhpyng nfVSpXhpyhư chơi."
Malfoy, Cra9cmybbe vàfVSpXhpy G9cmyoyle chẳng9cmy buuJon9QARồn lắnfVSpXhpyg uJon9QARtai fVSpXhpy nguJon9QARhe, chỉ9cmy mả9cmyi rfVSpXhpyì rầuJon9QARm trò9cmy chuyệ9cmyn, vuJon9QARà HarfVSpXhpyry cóuJon9QAR c9cmyái cảm9cmy giáuJon9QARc kuJon9QARhó ch9cmyịu là9cmy fVSpXhpy chúnfVSpXhpyg đauJon9QARng âm9cmy mfVSpXhpyưu pháuJon9QAR hỏnuJon9QARg bfVSpXhpyuổi họcuJon9QAR n9cmyày. LãouJon9QAR HagrfVSpXhpyid vẫuJon9QARn tiế9cmyp tụcuJon9QAR giảng:
"Các tròfVSpXhpy pfVSpXhpyhải đợiuJon9QAR đếuJon9QARn khuJon9QARi uJon9QARnhững cfVSpXhpyon BằnuJon9QARg MuJon9QARã uJon9QARtỏ 9cmy dấufVSpXhpy fVSpXhpyhiệu tr9cmyước tiênuJon9QAR. Phép9cmy lịcuJon9QARh uJon9QARsự, fVSpXhpyhiểu khô9cmyng? CáfVSpXhpyc uJon9QARtrò bước9cmy vfVSpXhpyề phífVSpXhpya một9cmy fVSpXhpy cfVSpXhpyon 9cmyBằng M9cmyã, nghiênguJon9QAR mìnfVSpXhpyh c9cmyhào vàfVSpXhpy cuJon9QARhờ đợ9cmyi. NếufVSpXhpy 9cmynhư fVSpXhpycon BuJon9QARằng uJon9QARMã cúifVSpXhpy chàfVSpXhpyo 9cmy fVSpXhpylại thìuJon9QAR cácfVSpXhpy truJon9QARò đưuJon9QARợc phéfVSpXhpyp chạuJon9QARm vàfVSpXhpyo nó9cmy. 9cmyNếu fVSpXhpynó khônfVSpXhpyg c9cmyúi uJon9QARchào uJon9QARthì uJon9QARliệu 9cmy 9cmyhồn m9cmyà tránhfVSpXhpy x9cmya fVSpXhpymóng vuốt9cmy sắcuJon9QAR củuJon9QARa nó,9cmy bở9cmyi 9cmyvì mấuJon9QARy fVSpXhpycái móuJon9QARng vuốfVSpXhpyt 9cmyđó fVSpXhpygây uJon9QAR fVSpXhpythương tíchuJon9QAR đaufVSpXhpy 9cmyđớn lắmfVSpXhpy đó.9cmy RfVSpXhpyồi, bâfVSpXhpyy g9cmyiờ afVSpXhpyi mufVSpXhpyốn xuuJon9QARng phon9cmyg nào?"
Nghe đuJon9QARến cuJon9QARâu hỏiuJon9QAR nà9cmyy, gầnfVSpXhpy nhfVSpXhpyư fVSpXhpycả lớuJon9QARp lùiuJon9QAR ruJon9QARa fVSpXhpyxa fVSpXhpy hơn.uJon9QAR Ng9cmyay fVSpXhpyđến HarryuJon9QAR, RuJon9QARon vfVSpXhpyà HeuJon9QARrmione uJon9QARcũng ng9cmyhi ngại.9cmy MuJon9QARấy uJon9QARcon B9cmyằng fVSpXhpyMã 9cmy đanguJon9QAR fVSpXhpyhung uJon9QARhăng hất9cmy hfVSpXhpyất 9cmymấy cáiuJon9QAR đầuuJon9QAR d9cmyữ tợn,uJon9QAR nhữ9cmyng đfVSpXhpyôi 9cmycánh mạnuJon9QARh 9cmymẽ uJon9QARgồng uJon9QAR lêuJon9QARn, uJon9QARxem fVSpXhpyra chúnuJon9QARg k9cmyhông thuJon9QARích thú9cmy bịfVSpXhpy fVSpXhpyxiềng bufVSpXhpyộc nhưfVSpXhpy fVSpXhpyvầy chuJon9QARo lắm.
Lão fVSpXhpyHagrid nóifVSpXhpy với9cmy cáiuJon9QAR n9cmyhìn nfVSpXhpyài nỉ:
"Không auJon9QARi làfVSpXhpym thửfVSpXhpy sao?"
HuJon9QARarry nói:
"Con sẽuJon9QAR làm."
Đằng 9cmysau lfVSpXhpyưng HuJon9QARarry uJon9QARcó tiếnguJon9QAR huJon9QARít hơifVSpXhpy sâuJon9QARu vuJon9QARà cảuJon9QAR LavenuJon9QARder lẫnfVSpXhpy Par9cmyvati đềuJon9QARu thì9cmy thầm:
"Ôi, đừn9cmyg, Har9cmyry. BạnfVSpXhpy 9cmykhông nhớfVSpXhpy fVSpXhpylời 9cmybói trfVSpXhpyà củauJon9QAR bạ9cmyn sao?"
Harry buJon9QARỏ ngoà9cmyi tfVSpXhpyai, c9cmyứ trè9cmyo quuJon9QARa cái9cmy hàng9cmy ràfVSpXhpyo v9cmyào bãifVSpXhpy ch9cmyăn thả.
Lão HagriuJon9QARd fVSpXhpyvui mừfVSpXhpyng uJon9QARla lớn:
"Giỏi lắm,9cmy HarrfVSpXhpyy! ĐượcfVSpXhpy rồi...fVSpXhpy để9cmy cuJon9QARoi t9cmyrò fVSpXhpylàm fVSpXhpyăn 9cmyra 9cmysao uJon9QARvới cfVSpXhpyon Buckbeak."
Lã9cmyo tháuJon9QARo mộtfVSpXhpy uJon9QARtrong n9cmyhững sợiuJon9QAR dfVSpXhpyây xích,9cmy kéuJon9QARo một9cmy 9cmy 9cmycon BằnguJon9QAR MãuJon9QAR màuJon9QARu xáfVSpXhpym uJon9QARra khỏi9cmy bầy,9cmy rồiuJon9QAR thá9cmyo uJon9QARvòng cuJon9QARổ chuJon9QARo n9cmyó. CảuJon9QAR đáuJon9QARm họcfVSpXhpy tfVSpXhpyrò uJon9QAR đứnguJon9QAR bê9cmyn fVSpXhpykia hàuJon9QARng rfVSpXhpyào duJon9QARường nuJon9QARhư 9cmycùng uJon9QARnín thở.fVSpXhpy MắtfVSpXhpy MalfVSpXhpyfoy nhfVSpXhpyeo lại9cmy mộtuJon9QAR fVSpXhpy cfVSpXhpyách nfVSpXhpyham hiểm.
Lã9cmyo HagruJon9QARid n9cmyói n9cmyhỏ fVSpXhpyvới Harry:
"Bây gifVSpXhpyờ cứfVSpXhpy thoảifVSpXhpy máifVSpXhpy tựfVSpXhpy nhifVSpXhpyên. TròfVSpXhpy nuJon9QARhìn vào9cmy mắ9cmyt uJon9QAR uJon9QARcon fVSpXhpyBằng uJon9QARMã, cốfVSpXhpy gắfVSpXhpyng uJon9QARđừng cóuJon9QAR chớfVSpXhpyp mắuJon9QARt uJon9QAR- Bằng9cmy MuJon9QARã uJon9QARkhông fVSpXhpytin 9cmytưởng tròuJon9QAR đâu9cmy uJon9QAR nếuuJon9QAR truJon9QARò cứ9cmy chfVSpXhpyớp mắt9cmy uJon9QARlia lịa..."
Mắt HuJon9QARarry l9cmyập tfVSpXhpyức ứauJon9QAR nướcuJon9QAR 9cmycay uJon9QARxè, như9cmyng fVSpXhpynó 9cmygiữ 9cmy cuJon9QARho muJon9QARắt đừngfVSpXhpy nhắuJon9QARm lại.9cmy uJon9QARCon BuckfVSpXhpybeak đfVSpXhpyã xouJon9QARay cá9cmyi đầu9cmy bựfVSpXhpy v9cmyà nhọnfVSpXhpy vềfVSpXhpy phuJon9QARía 9cmy HarfVSpXhpyry, uJon9QARvà đăm9cmy 9cmyđăm nhìnfVSpXhpy uJon9QARnó 9cmybằng mộ9cmyt cofVSpXhpyn mắfVSpXhpyt uJon9QARmàu cuJon9QARam dữuJon9QAR tợn.
Lão HagfVSpXhpyrid nói:
"NhưuJon9QAR uJon9QARvậy đ9cmyó. uJon9QARĐúng đó,9cmy Harry.uJon9QAR.. buJon9QARây 9cmygiờ, cúi9cmy chào..."
Harry cfVSpXhpyảm th9cmyấy khôuJon9QARng uJon9QARkhoái lfVSpXhpyắm chuyệfVSpXhpyn đưa9cmy cổ9cmy hfVSpXhpyay fVSpXhpy gi9cmyơ l9cmyưng rfVSpXhpya ng9cmyay uJon9QARtầm fVSpXhpymổ củafVSpXhpy cfVSpXhpyái mỏfVSpXhpy c9cmyon fVSpXhpyBuckbeak, nh9cmyưng 9cmynó cũ9cmyng c9cmyố 9cmylàm fVSpXhpy thefVSpXhpyo fVSpXhpylời luJon9QARão HagrfVSpXhpyid dạyfVSpXhpy bảo.uJon9QAR NófVSpXhpy cúfVSpXhpyi cfVSpXhpyhào thật9cmy n9cmyhanh rồ9cmyi ngước9cmy đầuuJon9QAR nhìnuJon9QAR 9cmy lên9cmy. uJon9QARCon Bằng9cmy MfVSpXhpyã vuJon9QARẫn cauJon9QARo ngạouJon9QAR nhuJon9QARìn nóuJon9QAR đămuJon9QAR đfVSpXhpyăm, khônguJon9QAR bufVSpXhpyồn uJon9QARnhúc nhích.
Lão fVSpXhpyHagrid kêuJon9QARu lêfVSpXhpyn, uJon9QARcó fVSpXhpyvẻ 9cmylo lắng:
"À, uJon9QARthôi 9cmyđược. L9cmyùi fVSpXhpylại 9cmyngay, HarfVSpXhpyry, c9cmyứ thoải9cmy má9cmyi thôi..."
Nhưng 9cmyvừa lúcfVSpXhpy đó,uJon9QAR HarruJon9QARy fVSpXhpyngạc uJon9QARnhiên vuJon9QARô 9cmycùng khuJon9QARi uJon9QAR 9cmythấy cfVSpXhpyon BằnuJon9QARg MuJon9QARã 9cmybỗng nhiuJon9QARên khuỵfVSpXhpyu hfVSpXhpyai chfVSpXhpyân trướcfVSpXhpy 9cmycó vảy9cmy 9cmyvà nhúuJon9QARn mìnhuJon9QAR uJon9QAR xuốngfVSpXhpy đểfVSpXhpy thể9cmy hiệnuJon9QAR mộtfVSpXhpy cfVSpXhpyái cúiuJon9QAR uJon9QARchào khô9cmyng thể9cmy nàfVSpXhpyo nhầ9cmym luJon9QARẫn được.uJon9QAR L9cmyão uJon9QAR Ha9cmygrid mêuJon9QAR mẩn9cmy tfVSpXhpyâm thần:
"Hay lắm,9cmy Harr9cmyy! fVSpXhpyĐược rồi9cmy uJon9QARđó... 9cmyỪ, fVSpXhpytrò có9cmy thểuJon9QAR chạuJon9QARm v9cmyào nó!uJon9QAR VfVSpXhpyỗ vềfVSpXhpy uJon9QARcái muJon9QARỏ nóuJon9QAR đi,uJon9QAR lfVSpXhpyàm đi!"
HfVSpXhpyarry cảmuJon9QAR t9cmyhấy lùuJon9QARi xuJon9QARa cuJon9QARon q9cmyuái uJon9QARthú mfVSpXhpyới làuJon9QAR 9cmyphần fVSpXhpy thưởnguJon9QAR m9cmyà uJon9QARnà kuJon9QARhoái hơnuJon9QAR, n9cmyhưng 9cmynó 9cmyvẫn đfVSpXhpyành pfVSpXhpyhải từfVSpXhpy từ9cmy tiếnuJon9QAR lại9cmy uJon9QARgần c9cmyon 9cmy Bằ9cmyng Mã9cmy fVSpXhpyvà fVSpXhpyđưa tuJon9QARay sfVSpXhpyờ fVSpXhpyvào fVSpXhpycon 9cmyvật. HarrfVSpXhpyy vỗ9cmy nhẹfVSpXhpy lênuJon9QAR mỏuJon9QAR cofVSpXhpyn BuJon9QARằng MuJon9QARã fVSpXhpynhiều uJon9QAR lầnuJon9QAR vuJon9QARà cofVSpXhpyn vậtuJon9QAR 9cmynhắm uJon9QARmắt lạ9cmyi mộtfVSpXhpy cfVSpXhpyách lườuJon9QARi biếng,uJon9QAR nhuJon9QARư thuJon9QARể kfVSpXhpyhoái lắm.
Tất cảfVSpXhpy buJon9QARọn họcuJon9QAR si9cmynh bỗ9cmyng ồfVSpXhpy lênuJon9QAR fVSpXhpyhoan hfVSpXhpyô, n9cmygoại trừuJon9QAR MfVSpXhpyalfoy, 9cmyCrabbe vuJon9QARà GouJon9QARyle. uJon9QARBa đứafVSpXhpy 9cmynó thất9cmy vọnuJon9QARg ruJon9QARa mặt.
Lão fVSpXhpyHagrid nói:
"Được fVSpXhpyđó, Har9cmyry. B9cmyác fVSpXhpycho l9cmyà cóuJon9QAR lẽuJon9QAR 9cmynó chịfVSpXhpyu cfVSpXhpyho uJon9QARcon cưuJon9QARỡi 9cmymột vòuJon9QARng đó!"
Điều nàyfVSpXhpy fVSpXhpythì vưfVSpXhpyợt qfVSpXhpyuá 9cmydự 9cmytính củauJon9QAR uJon9QARHarry. Nó9cmy vốfVSpXhpyn 9cmy qufVSpXhpyen việc9cmy cuJon9QARỡi chổi9cmy thần9cmy m9cmyà th9cmyôi, nh9cmyưng fVSpXhpynó khôfVSpXhpyng chfVSpXhpyắc cỡfVSpXhpyi mộuJon9QARt 9cmycon BằnguJon9QAR MãuJon9QAR fVSpXhpy thìuJon9QAR có9cmy fVSpXhpygiống cỡifVSpXhpy chổuJon9QARi th9cmyần ha9cmyy không.
Lão 9cmyHagrid giục:
"CfVSpXhpyon tfVSpXhpyrèo lênfVSpXhpy đ9cmyi, ngauJon9QARy phíafVSpXhpy s9cmyau chỗuJon9QAR nốifVSpXhpy với9cmy fVSpXhpy fVSpXhpycánh, v9cmyà l9cmyưu fVSpXhpyý làfVSpXhpy uJon9QARcon chớuJon9QAR cuJon9QARó nhổfVSpXhpy mfVSpXhpyột cái9cmy lôfVSpXhpyng fVSpXhpyvũ 9cmynào nfVSpXhpyha, BuJon9QARằng MãfVSpXhpy kuJon9QARhông 9cmy khoáuJon9QARi 9cmyvụ đuJon9QARó đâu..."
Ha9cmyrry đfVSpXhpyặt c9cmyhân uJon9QARlên ch9cmyót cánfVSpXhpyh c9cmyủa cfVSpXhpyon B9cmyuckbeak vàuJon9QAR uJon9QAR tự9cmy mìnhfVSpXhpy đu9cmy uJon9QARlên lưnguJon9QAR uJon9QARcon vậtfVSpXhpy. Co9cmyn BuckfVSpXhpybeak đứnguJon9QAR d9cmyậy. 9cmyHarry khfVSpXhpyông biếuJon9QARt 9cmy nuJon9QARên bấuuJon9QAR vífVSpXhpyu 9cmyvô đâu,uJon9QAR trước9cmy mặfVSpXhpyt nfVSpXhpyó cuJon9QARhỉ uJon9QARtoàn uJon9QARlà lôngfVSpXhpy fVSpXhpyvũ màfVSpXhpy thôifVSpXhpy. LãuJon9QARo HagruJon9QARid uJon9QAR phátfVSpXhpy 9cmymông c9cmyon quáuJon9QARi tuJon9QARhú, h9cmyô to:
"Tiến lênfVSpXhpy, nào!"
9cmyKhông báo9cmy 9cmytrước g9cmyì hế9cmyt, đôiuJon9QAR uJon9QARcánh duJon9QARài mộfVSpXhpyt thướcuJon9QAR fVSpXhpy r9cmyưỡi của9cmy c9cmyon BuJon9QARằng uJon9QARMã danuJon9QARg r9cmya fVSpXhpyhai bênfVSpXhpy; HfVSpXhpyarry chỉfVSpXhpy kịpuJon9QAR ôuJon9QARm choànuJon9QARg lấuJon9QARy cổfVSpXhpy củafVSpXhpy uJon9QAR 9cmycon BuckfVSpXhpybeak trướcfVSpXhpy k9cmyhi c9cmyon uJon9QARvật puJon9QARhóng buJon9QARay vútuJon9QAR luJon9QARên cauJon9QARo. Chẳ9cmyng guJon9QARiống cỡiuJon9QAR uJon9QAR ch9cmyổi thần9cmy fVSpXhpychút x9cmyíu nfVSpXhpyào, vuJon9QARà Har9cmyry biếfVSpXhpyt rõfVSpXhpy mìnuJon9QARh thíuJon9QARch uJon9QARcỡi uJon9QARcái n9cmyào h9cmyơn; đôi9cmy fVSpXhpy cá9cmynh c9cmyủa cfVSpXhpyon Bằn9cmyg MãuJon9QAR vỗfVSpXhpy đậpfVSpXhpy hafVSpXhpyi bfVSpXhpyên hônfVSpXhpyg n9cmyó mộtuJon9QAR cánh9cmy 9cmykhó chịu9cmy, vướuJon9QARng fVSpXhpy uJon9QARvào fVSpXhpyphía 9cmydưới chân9cmy nfVSpXhpyó, uJon9QARlàm fVSpXhpycho nó9cmy cảmfVSpXhpy thấyfVSpXhpy nfVSpXhpyhư sắfVSpXhpyp suJon9QARửa 9cmybị qu9cmyẳng xufVSpXhpyống. fVSpXhpy 9cmyLớp luJon9QARông v9cmyũ bón9cmyg 9cmybẩy 9cmyhào nho9cmyáng uJon9QARcứ tufVSpXhpyột khỏi9cmy uJon9QARnhững uJon9QARngón tafVSpXhpyy uJon9QARcủa 9cmyHarry, uJon9QAR màuJon9QAR fVSpXhpynó thì9cmy k9cmyhông dáfVSpXhpym túuJon9QARm q9cmyuá c9cmyhặt. TuJon9QARhay vìfVSpXhpy 9cmynhững động9cmy t9cmyác fVSpXhpyêm ái9cmy củfVSpXhpya chiếc9cmy fVSpXhpy NimuJon9QARbus 2uJon9QAR000 qu9cmyen t9cmyhuộc vớifVSpXhpy HarruJon9QARy, bfVSpXhpyây giờfVSpXhpy nfVSpXhpyó ch9cmyỉ cfVSpXhpyảm th9cmyấy n9cmyhư mìuJon9QARnh đanfVSpXhpyg uJon9QAR lắcuJon9QAR lfVSpXhpyư, chồmfVSpXhpy tớ9cmyi chồmuJon9QAR lufVSpXhpyi trêfVSpXhpyn thânuJon9QAR sauJon9QARu 9cmycủa cofVSpXhpyn BằnguJon9QAR MfVSpXhpyã, uJon9QARvà 9cmynhấp nh9cmyô 9cmy l9cmyên xuố9cmyng thfVSpXhpyeo nfVSpXhpyhịp đập9cmy cán9cmyh fVSpXhpycủa couJon9QARn qu9cmyái thú.
BucfVSpXhpykbeak chởuJon9QAR nóuJon9QAR b9cmyay uJon9QARthêm mộtuJon9QAR uJon9QARvòng nữafVSpXhpy qfVSpXhpyuanh fVSpXhpybãi 9cmy c9cmyhăn thảfVSpXhpy fVSpXhpyrồi đáp9cmy tr9cmyở fVSpXhpyxuống mặt9cmy đất.fVSpXhpy Đây9cmy chí9cmynh làfVSpXhpy cái9cmy uJon9QARmà HuJon9QARarry đãuJon9QAR 9cmylo 9cmysợ. uJon9QAR NuJon9QARó chúiuJon9QAR tới9cmy k9cmyhi cáiuJon9QAR c9cmyổ mượt9cmy m9cmyà củfVSpXhpya Buck9cmybeak chú9cmyc uJon9QARxuống tfVSpXhpyhấp, uJon9QARcó cfVSpXhpyảm gi9cmyác fVSpXhpy nhưfVSpXhpy sfVSpXhpyắp tuJon9QARuột rfVSpXhpya fVSpXhpykhỏi cfVSpXhpyon vậuJon9QARt, 9cmyvuột fVSpXhpyqua cáiuJon9QAR cổuJon9QAR mượ9cmyt v9cmyà 9cmycái mỏ9cmy c9cmyủa 9cmy BfVSpXhpyuckbeak. 9cmyKế uJon9QARđến Ha9cmyrry cảm9cmy thấy9cmy rơi9cmy bị9cmych uJon9QARxuống fVSpXhpylúc fVSpXhpybốn chfVSpXhpyân khôuJon9QARng 9cmycân uJon9QAR đốiuJon9QAR củafVSpXhpy co9cmyn BằngfVSpXhpy MfVSpXhpyã chfVSpXhpyạm mfVSpXhpyặt đất.9cmy H9cmyarry fVSpXhpycố gắuJon9QARng 9cmysửa tfVSpXhpyư thế9cmy đà9cmyng uJon9QARhoàng và9cmy 9cmy ngồifVSpXhpy tfVSpXhpyhẳng fVSpXhpylưng lên.
LãofVSpXhpy HagrifVSpXhpyd guJon9QARào to:
"Giỏi lắm,9cmy Harry!"
Mọi ngườfVSpXhpyi fVSpXhpyhè 9cmynhau huJon9QARoan hô,uJon9QAR ngoại9cmy trừ9cmy Ma9cmylfoy, fVSpXhpyCrabbe vuJon9QARà fVSpXhpyGoyle. LãfVSpXhpyo Hagr9cmyid lạifVSpXhpy hỏi:
"Sao? uJon9QARCó fVSpXhpyai kháuJon9QARc mu9cmyốn nfVSpXhpygao duJon9QARu không?"
Thành côngfVSpXhpy của9cmy HarruJon9QARy 9cmyđã khiếfVSpXhpyn fVSpXhpycho đáuJon9QARm họcuJon9QAR sinuJon9QARh 9cmy cò9cmyn uJon9QARlại thêuJon9QARm bạfVSpXhpyo gafVSpXhpyn, chfVSpXhpyúng hèuJon9QAR nh9cmyau tfVSpXhpyrèo qu9cmya uJon9QARhàng fVSpXhpyrào vuJon9QARào bãuJon9QARi c9cmyhăn uJon9QARthả. uJon9QAR fVSpXhpyLão HafVSpXhpygrid uJon9QARtháo fVSpXhpydây cuJon9QARho từnuJon9QARg co9cmyn Bằn9cmyg M9cmyã một,9cmy vuJon9QARà uJon9QARkhắp bfVSpXhpyãi fVSpXhpychăn t9cmyhả chfVSpXhpyỗ uJon9QAR fVSpXhpynào uJon9QARcũng cófVSpXhpy nhfVSpXhpyững đứauJon9QAR huJon9QARọc 9cmytrò cúi9cmy mìnuJon9QARh 9cmychào mfVSpXhpyột fVSpXhpycách fVSpXhpyđầy cfVSpXhpyăng fVSpXhpythẳng. uJon9QAR NevilfVSpXhpyle c9cmyứ cfVSpXhpyhạy t9cmyới chạyfVSpXhpy 9cmylui quJon9QARuanh couJon9QARn quJon9QARuái thú9cmy củuJon9QARa fVSpXhpynó, nhưfVSpXhpyng fVSpXhpycon đó9cmy 9cmy kh9cmyông cfVSpXhpyó vẻfVSpXhpy gfVSpXhpyì fVSpXhpymuốn khfVSpXhpyuỵu châuJon9QARn xuốn9cmyg. RfVSpXhpyon và9cmy Her9cmymione tuJon9QARhì fVSpXhpythực tậuJon9QARp vớuJon9QARi 9cmy uJon9QARcon Bằn9cmyg MãuJon9QAR m9cmyàu hột9cmy duJon9QARẻ. Harr9cmyy fVSpXhpybây 9cmygiờ cfVSpXhpyhỉ đứng9cmy qu9cmyan suJon9QARát thôi.
Ma9cmylfoy, CrafVSpXhpybbe và9cmy GoyuJon9QARle đãfVSpXhpy g9cmyiành đ9cmyược cfVSpXhpyon fVSpXhpy BuuJon9QARckbeak. CofVSpXhpyn uJon9QARquái 9cmythú đã9cmy chịuJon9QARu fVSpXhpycúi fVSpXhpychào Malfoy9cmy. ThfVSpXhpyằng này9cmy đanguJon9QAR vỗuJon9QAR uJon9QARvỗ cáuJon9QARi 9cmy muJon9QARỏ fVSpXhpycon vậfVSpXhpyt, uJon9QARtỏ 9cmythái đuJon9QARộ fVSpXhpykhinh thị.uJon9QAR uJon9QARNó kéuJon9QARo dàifVSpXhpy gifVSpXhpyọng, đủfVSpXhpy tfVSpXhpyo đểuJon9QAR H9cmyarry cfVSpXhpyó 9cmy thểfVSpXhpy nghuJon9QARe uJon9QARlọt tai:
"Mánh nàuJon9QARy d9cmyễ ợuJon9QARt. TauJon9QARo đãuJon9QAR biếtfVSpXhpy ngfVSpXhpyay làuJon9QAR vậy,uJon9QAR đếnuJon9QAR uJon9QAR thằngfVSpXhpy Ha9cmyrry còfVSpXhpyn uJon9QARlàm 9cmyđược... fVSpXhpyTao cáfVSpXhpy l9cmyà màyuJon9QAR đâu9cmy có9cmy fVSpXhpygì ngu9cmyy hiểm9cmy, fVSpXhpyphải uJon9QAR khôngfVSpXhpy 9cmymậy?" uJon9QARẤy làuJon9QAR 9cmyMalfoy n9cmyói vớuJon9QARi cfVSpXhpyon BufVSpXhpyckbeak. 9cmy"Phải kuJon9QARhông mậyuJon9QAR, uJon9QARcon cụcfVSpXhpy fVSpXhpy sfVSpXhpyúc bựfVSpXhpy 9cmytồ xấu9cmy xí?"
Chuyện xảyfVSpXhpy rfVSpXhpya luJon9QARúc đó9cmy nha9cmynh nh9cmyư uJon9QARánh fVSpXhpychớp c9cmyủa 9cmy nhữuJon9QARng cfVSpXhpyái mónfVSpXhpyg vufVSpXhpyốt théfVSpXhpyp. LfVSpXhpyiền nga9cmyy đó,fVSpXhpy fVSpXhpyMalfoy 9cmythốt l9cmyên mộtfVSpXhpy tiếng9cmy rúuJon9QAR đafVSpXhpyu uJon9QAR đớn9cmy chfVSpXhpyói l9cmyói, lão9cmy Ha9cmygrid tuJon9QARhì vậtuJon9QAR lộ9cmyn với9cmy couJon9QARn BucfVSpXhpykbeak đểfVSpXhpy tr9cmyòng cáuJon9QARi vò9cmyng uJon9QAR cổ9cmy v9cmyô nfVSpXhpyó tron9cmyg kuJon9QARhi uJon9QARnó hầ9cmym fVSpXhpyhè xô9cmyng tới9cmy MalfVSpXhpyfoy. T9cmyhằng đ9cmyó 9cmyđang nằmuJon9QAR quằnfVSpXhpy fVSpXhpy qu9cmyại trênfVSpXhpy bãuJon9QARi cỏ,9cmy muJon9QARáu mfVSpXhpye chảuJon9QARy ướuJon9QARt 9cmycả tấmuJon9QAR áouJon9QAR chùng.
Malfoy gàuJon9QARo tfVSpXhpyhét trfVSpXhpyong 9cmykhi uJon9QARcả l9cmyớp kuJon9QARinh hoà9cmyng đuJon9QARứng trông:
"Tôi chế9cmyt fVSpXhpymất! Nhìn9cmy tôi9cmy đâyuJon9QAR nè,fVSpXhpy uJon9QARtôi fVSpXhpyđang hấuJon9QARp hốifVSpXhpy. CuJon9QARon q9cmyuái 9cmyvật ấyfVSpXhpy guJon9QARiết tôi."
Lão HuJon9QARagrid đuJon9QARã tuJon9QARrắng bệchuJon9QAR đ9cmyi. LãfVSpXhpyo nói:
"T9cmyrò fVSpXhpykhông c9cmyhết đâu!fVSpXhpy CóuJon9QAR 9cmyai uJon9QARgiúp fVSpXhpytôi mộfVSpXhpyt 9cmytay... phảifVSpXhpy đem9cmy n9cmyó 9cmyra khỏ9cmyi chfVSpXhpyỗ này..."
Hermione chạy9cmy 9cmyđi mởuJon9QAR uJon9QARcánh cổnguJon9QAR tuJon9QARrong k9cmyhi lfVSpXhpyão uJon9QAR uJon9QARHagrid 9cmynhấc uJon9QARbổng Malf9cmyoy lênuJon9QAR fVSpXhpymột cácuJon9QARh d9cmyễ dàng9cmy. Kh9cmyi lão9cmy HagriuJon9QARd bồngfVSpXhpy MalfouJon9QARy fVSpXhpy đuJon9QARi nganfVSpXhpyg, Harr9cmyy nhìfVSpXhpyn thấfVSpXhpyy một9cmy uJon9QARvết thươnfVSpXhpyg fVSpXhpydài vuJon9QARà suJon9QARâu trênuJon9QAR cá9cmynh tafVSpXhpyy 9cmy MalfofVSpXhpyy; máufVSpXhpy 9cmynhễu g9cmyiọt t9cmyrên c9cmyỏ kfVSpXhpyhi uJon9QARlão fVSpXhpyHagrid bồngfVSpXhpy MauJon9QARlfoy chạyfVSpXhpy luJon9QARên uJon9QARdốc vềuJon9QAR fVSpXhpy phí9cmya tòa9cmy lâuJon9QARu đài.
Lớp họcuJon9QAR ChămuJon9QAR sócuJon9QAR S9cmyinh vậuJon9QARt Huy9cmyền fVSpXhpybí fVSpXhpyrun rẩyfVSpXhpy bướfVSpXhpyc fVSpXhpy thefVSpXhpyo sfVSpXhpyau. 9cmyBọn học9cmy sinfVSpXhpyh fVSpXhpynhà Slyth9cmyerin đều9cmy hèuJon9QAR nhafVSpXhpyu luJon9QARa óuJon9QAR lfVSpXhpyão Hagr9cmyid. PanuJon9QARsy fVSpXhpy Parki9cmynson 9cmyràn rụ9cmya nướcfVSpXhpy 9cmymắt nói:
"Phải đuổifVSpXhpy ônfVSpXhpyg ấyfVSpXhpy ngay!"
Dean Tho9cmymas chặnuJon9QAR lfVSpXhpyời co9cmyn bé:
"Đó luJon9QARà 9cmylỗi fVSpXhpycủa Malfoy."
Crabbe fVSpXhpyvà GouJon9QARyle gồuJon9QARng bắpuJon9QAR thịtuJon9QAR của9cmy tụifVSpXhpy nó9cmy l9cmyên đfVSpXhpyầy vẻ9cmy đefVSpXhpy dọa.
Cả uJon9QARbọn đfVSpXhpyã fVSpXhpytrèo fVSpXhpylên hếfVSpXhpyt nhữnguJon9QAR bậ9cmyc thuJon9QARềm đáfVSpXhpy đểfVSpXhpy buJon9QARước vfVSpXhpyào TifVSpXhpyền suJon9QARảnh. PansfVSpXhpyy nói:
"Tôi phảifVSpXhpy đ9cmyi 9cmyxem cfVSpXhpyoi buJon9QARạn ấy9cmy uJon9QARcó sa9cmyo không?"
Cả bọ9cmyn cùuJon9QARng uJon9QARnhìn tuJon9QARheo PfVSpXhpyansy chạyfVSpXhpy nhfVSpXhpyanh lênuJon9QAR uJon9QARcầu fVSpXhpy thuJon9QARang cẩmuJon9QAR thạch.9cmy Bọ9cmyn họcuJon9QAR sfVSpXhpyinh nhà9cmy Slyt9cmyherin vẫnuJon9QAR uJon9QARcòn 9cmyca cẩ9cmym lfVSpXhpyão HagrifVSpXhpyd fVSpXhpy 9cmykhi ké9cmyo nfVSpXhpyhau đi9cmy 9cmyvề hướngfVSpXhpy pfVSpXhpyhòng s9cmyinh hoạuJon9QARt chun9cmyg cuJon9QARủa tụi9cmy uJon9QARnó d9cmyưới tầnfVSpXhpyg hầmfVSpXhpy. uJon9QAR Ha9cmyrry, RouJon9QARn v9cmyà fVSpXhpyHermione luJon9QARên 9cmycầu fVSpXhpythang về9cmy tuJon9QARháp Gryffindor.
Hermione uJon9QARlo lắnguJon9QAR hỏi:
"Các bạnfVSpXhpy fVSpXhpynghĩ nófVSpXhpy cfVSpXhpyó sa9cmyo không?"
Harry nói:
"Dĩ fVSpXhpynhiên làuJon9QAR không9cmy uJon9QARsao uJon9QARrồi, uJon9QARbà PomuJon9QARfrey cfVSpXhpyó thểfVSpXhpy 9cmyvá mấyuJon9QAR vuJon9QARết thươnuJon9QARg cuJon9QARhỉ tro9cmyng v9cmyòng uJon9QARmột hauJon9QARi giây."
HuJon9QARarry từ9cmyng đượfVSpXhpyc 9cmybà 9cmyy tuJon9QARá 9cmytrưởng uJon9QARđó chữauJon9QAR lfVSpXhpyành m9cmyột cáchuJon9QAR kuJon9QARỳ diệufVSpXhpy n9cmyhững thươnuJon9QARg tíchuJon9QAR fVSpXhpycòn trầuJon9QARm truJon9QARọng hơn9cmy nhiều.
Ron cũfVSpXhpyng fVSpXhpytỏ rfVSpXhpya uJon9QARlo lắng:
"Dù fVSpXhpysao uJon9QARthì cfVSpXhpyhuyện 9cmyđó muJon9QARà xảyfVSpXhpy rfVSpXhpya tron9cmyg buổi9cmy dạyfVSpXhpy uJon9QAR đầu9cmy tiê9cmyn c9cmyủa bácfVSpXhpy HagriuJon9QARd thìuJon9QAR quuJon9QARả lfVSpXhpyà tệuJon9QAR hại9cmy hếtuJon9QAR ch9cmyỗ fVSpXhpynói. ThfVSpXhpyể nàuJon9QARo thằngfVSpXhpy fVSpXhpy MafVSpXhpylfoy cũfVSpXhpyng quậyfVSpXhpy bá9cmyc ấuJon9QARy chuJon9QARo mà9cmy coi..."
Ba đứauJon9QAR tụifVSpXhpy nó9cmy làuJon9QAR nhfVSpXhpyững đứauJon9QAR 9cmyđầu tiêfVSpXhpyn uJon9QARđi xuốnguJon9QAR ĐạifVSpXhpy uJon9QAR Sảnh9cmy fVSpXhpyđường đểuJon9QAR ănfVSpXhpy bữfVSpXhpya tối,uJon9QAR 9cmyhy vọnfVSpXhpyg uJon9QARgặp lãouJon9QAR fVSpXhpyHagrid, nhưnuJon9QARg chẳngfVSpXhpy thfVSpXhpyấy uJon9QARlão 9cmy fVSpXhpyđâu 9cmycả. HermiouJon9QARne khuJon9QARông buồfVSpXhpyn đụn9cmyg uJon9QARnĩa vuJon9QARô muJon9QARuốn báuJon9QARnh bípuJon9QAR tế9cmyt và9cmy t9cmyhận. fVSpXhpyCô buJon9QARé 9cmy l9cmyo lắngfVSpXhpy nói:
"Người t9cmya đ9cmyâu có9cmy uJon9QARđuổi fVSpXhpybác ấuJon9QARy, đúng9cmy không?"
fVSpXhpyRon cũuJon9QARng cfVSpXhpyhẳng màn9cmyg gì9cmy ăfVSpXhpyn uống:
"Họ không9cmy nên9cmy đuổiuJon9QAR báfVSpXhpyc ấy..."
Harry qufVSpXhpyan s9cmyát bàuJon9QARn ăfVSpXhpyn củ9cmya n9cmyhà SlythuJon9QARerin. MộtuJon9QAR uJon9QAR nhómfVSpXhpy đông9cmy, gồfVSpXhpym cuJon9QARả CrabbuJon9QARe vàuJon9QAR GoyluJon9QARe, đa9cmyng uJon9QARtúm tụmfVSpXhpy vớfVSpXhpyi nh9cmyau, uJon9QARsay sưa9cmy b9cmyàn uJon9QAR b9cmyạc. Harr9cmyy chfVSpXhpyắc chắnfVSpXhpy l9cmyà mấuJon9QARy đứauJon9QAR 9cmyđó đuJon9QARang th9cmyêm mắ9cmym thê9cmym muốifVSpXhpy chuJon9QARo 9cmycâu fVSpXhpy chuyệuJon9QARn MuJon9QARalfoy bịuJon9QAR thươuJon9QARng thànhuJon9QAR 9cmytrầm trọng.
Ron rầufVSpXhpy uJon9QARrĩ nói:
"Thôi t9cmyhì, cũnuJon9QARg khfVSpXhpyông tfVSpXhpyhể fVSpXhpynói 9cmyhôm nauJon9QARy khôngfVSpXhpy phfVSpXhpyải luJon9QARà ngà9cmyy 9cmyđầu tiên9cmy họuJon9QARc t9cmyhú vị."
Sau bữ9cmya ă9cmyn 9cmytối, buJon9QARa đứafVSpXhpy fVSpXhpyquay trởuJon9QAR vềuJon9QAR phònfVSpXhpyg siuJon9QARnh 9cmy huJon9QARoạt chu9cmyng 9cmyvà cfVSpXhpyố tậuJon9QARp uJon9QARtrung làmuJon9QAR fVSpXhpybài tập9cmy 9cmymà guJon9QARiáo sưuJon9QAR McGofVSpXhpynagall đãuJon9QAR r9cmya chuJon9QARo fVSpXhpy tụiuJon9QAR nfVSpXhpyó. Như9cmyng c9cmyả bfVSpXhpya đuJon9QARứa 9cmycứ chốcuJon9QAR chốcuJon9QAR l9cmyại n9cmygừng h9cmyọc, liếcuJon9QAR nhìfVSpXhpyn r9cmya fVSpXhpyngoài fVSpXhpy cửafVSpXhpy sfVSpXhpyổ củfVSpXhpya toàfVSpXhpy th9cmyáp. HauJon9QARrry uJon9QARđột nfVSpXhpyhiên nói:
"Có áuJon9QARnh đuJon9QARèn ởuJon9QAR cửa9cmy sổ9cmy nh9cmyà báfVSpXhpyc Hagrid."
Ron nhìn9cmy đ9cmyồng h9cmyồ đe9cmyo ta9cmyy củauJon9QAR nó:
"Nếu tụ9cmyi mình9cmy gấpfVSpXhpy gáp9cmy l9cmyên thì9cmy tụuJon9QARi m9cmyình uJon9QARvẫn còfVSpXhpyn kịpuJon9QAR fVSpXhpyđể chạyuJon9QAR xuố9cmyng 9cmydưới thăfVSpXhpym báfVSpXhpyc ấfVSpXhpyy, vẫnuJon9QAR cuJon9QARòn sớmuJon9QAR mà..."
Hermione nfVSpXhpyói cfVSpXhpyhậm rãi:
"Mình fVSpXhpykhông biết..."
HarruJon9QARy 9cmythấy fVSpXhpycô béuJon9QAR lifVSpXhpyếc nhì9cmyn uJon9QARmình. N9cmyó n9cmyói ngay:
"Mình đượcfVSpXhpy phéfVSpXhpyp đi9cmy nganuJon9QARg qu9cmya sân9cmy t9cmyrường màfVSpXhpy. fVSpXhpy Siri9cmyus BlacfVSpXhpyk chưa9cmy vượtfVSpXhpy qu9cmya đuJon9QARược uJon9QARmấy vi9cmyên giuJon9QARám ngụcfVSpXhpy AzkafVSpXhpyban cfVSpXhpyanh gfVSpXhpyác 9cmyở fVSpXhpy đâ9cmyy, đúuJon9QARng không?"
Vậy 9cmylà buJon9QARa đứa9cmy dọ9cmyn dẹpuJon9QAR đồfVSpXhpy đạuJon9QARc, kéo9cmy nhafVSpXhpyu cuJon9QARhui fVSpXhpyqua uJon9QAR fVSpXhpycái lỗfVSpXhpy Bà9cmy BéouJon9QAR, vuJon9QARui muJon9QARừng 9cmyvì uJon9QARkhông gặpfVSpXhpy auJon9QARi hếtfVSpXhpy 9cmytrên đườnguJon9QAR đi9cmy tới9cmy cửa9cmy ch9cmyính, uJon9QAR bở9cmyi uJon9QARvì fVSpXhpytụi nuJon9QARó cfVSpXhpyũng kuJon9QARhông t9cmyhực suJon9QARự tfVSpXhpyin chắcuJon9QAR là9cmy tfVSpXhpyụi nóuJon9QAR đuJon9QARược phépfVSpXhpy fVSpXhpyđi fVSpXhpyra fVSpXhpy nuJon9QARgoài hafVSpXhpyy không.
Cỏ trênuJon9QAR sânuJon9QAR vuJon9QARẫn còuJon9QARn ướuJon9QARt và9cmy ngảfVSpXhpy màu9cmy đe9cmyn t9cmyhui fVSpXhpy trouJon9QARng 9cmyánh ho9cmyàng hôuJon9QARn. KhuJon9QARi tfVSpXhpyới đượfVSpXhpyc căuJon9QARn chòuJon9QARi cfVSpXhpyủa lã9cmyo 9cmyHagrid, b9cmya đứauJon9QAR nhỏuJon9QAR gõfVSpXhpy 9cmy c9cmyửa và9cmy nghfVSpXhpye uJon9QARtiếng gầmfVSpXhpy gừfVSpXhpy bêfVSpXhpyn tr9cmyong vọnguJon9QAR ra:
"Vô đi!"
9cmyLão HagrfVSpXhpyid đangfVSpXhpy ng9cmyồi thừ9cmy ngườiuJon9QAR bfVSpXhpyên bànuJon9QAR gỗ9cmy đã9cmy muJon9QARòn 9cmy sờn9cmy của9cmy lão,fVSpXhpy co9cmyn cfVSpXhpyhó uJon9QARsăn fVSpXhpyFang uJon9QARthì g9cmyác 9cmycái đuJon9QARầu uJon9QARnó trênfVSpXhpy đùifVSpXhpy chủ.uJon9QAR CfVSpXhpyhỉ nhìnuJon9QAR 9cmy một9cmy c9cmyái cũfVSpXhpyng 9cmyđủ buJon9QARiết lãofVSpXhpy Hagri9cmyd uJon9QARđã uJon9QARuống kuJon9QARhá nhiềuuJon9QAR rưfVSpXhpyợu. TrfVSpXhpyước muJon9QARặt lãfVSpXhpyo uJon9QAR lfVSpXhpyà uJon9QARmột uJon9QARcái vạiuJon9QAR thfVSpXhpyiếc tuJon9QARo gầuJon9QARn bằfVSpXhpyng c9cmyái xôuJon9QAR, và9cmy lãouJon9QAR dườnuJon9QARg nuJon9QARhư kfVSpXhpyhó k9cmyhăn lắmfVSpXhpy uJon9QAR mới9cmy tuJon9QARập uJon9QARtrung đượ9cmyc t9cmyinh tfVSpXhpyhần để9cmy nhậnuJon9QAR rfVSpXhpya buJon9QARa đứauJon9QAR nhỏ.
Khi đãfVSpXhpy fVSpXhpynhận uJon9QARra chú9cmyng, lã9cmyo lè9cmy nhè:
"Kỷ lụfVSpXhpyc 9cmychứ fVSpXhpychẳng chơ9cmyi. ĐốuJon9QAR mfVSpXhpyà kuJon9QARiếm rfVSpXhpya đuJon9QARược tuJon9QARrước đâfVSpXhpyy 9cmytừng 9cmycó mộtuJon9QAR thầy9cmy giáfVSpXhpyo 9cmynào uJon9QARchỉ l9cmyàm uJon9QARthây giáofVSpXhpy đúnguJon9QAR cuJon9QARó một9cmy ngày."
Hermione thở9cmy mạnh:
"Bác chưafVSpXhpy bịfVSpXhpy đuổi9cmy màfVSpXhpy, 9cmybác Hagrid!"
Lão fVSpXhpyHagrid hớpuJon9QAR thêm9cmy một9cmy ngụmuJon9QAR 9cmyto fVSpXhpynữa của9cmy uJon9QARcái thứuJon9QAR gì9cmy đó9cmy truJon9QARong fVSpXhpycái fVSpXhpyvại, giọnguJon9QAR 9cmycủa uJon9QARlão ng9cmyhe thêfVSpXhpy t9cmyhảm huJon9QARết sức:
"Chưa! fVSpXhpyNhưng đuJon9QARó chuJon9QARỉ làuJon9QAR vấnfVSpXhpy đề9cmy fVSpXhpythời g9cmyian, đúnfVSpXhpyg không9cmy, sfVSpXhpyau khuJon9QARi thằnguJon9QAR uJon9QARMalfoy fVSpXhpyméc fVSpXhpyba nó..."
"fVSpXhpyNó fVSpXhpyra suJon9QARao rồifVSpXhpy hởuJon9QAR b9cmyác? Thươn9cmyg tíchuJon9QAR fVSpXhpycủa 9cmynó đâu9cmy có9cmy trầmuJon9QAR uJon9QARtrọng lắfVSpXhpym hảfVSpXhpy bác?"
Ro9cmyn hỏi,fVSpXhpy fVSpXhpysau khuJon9QARi buJon9QARa đứafVSpXhpy 9cmycùng ngồuJon9QARi xu9cmyống quâyfVSpXhpy quần9cmy 9cmybên lãouJon9QAR HagridfVSpXhpy. LãfVSpXhpyo nófVSpXhpyi giọfVSpXhpyng 9cmychán ngắt:
"BuJon9QARà PomfrefVSpXhpyy đ9cmyã làmfVSpXhpy hếtfVSpXhpy sứcuJon9QAR đfVSpXhpyể chuJon9QARữa cfVSpXhpyho nó,uJon9QAR nhưng9cmy nófVSpXhpy cứfVSpXhpy uJon9QARkêu làuJon9QAR nó9cmy vẫ9cmyn c9cmyòn đauuJon9QAR lắmfVSpXhpy... cứuJon9QAR bănuJon9QARg bó.uJon9QAR.. v9cmyà rêfVSpXhpyn rỉ..."
Harry n9cmyói ngay:
"Nó guJon9QARiả uJon9QARbộ đauJon9QARu 9cmyđó. BàfVSpXhpy Pomfre9cmyy cóuJon9QAR tfVSpXhpyhể ch9cmyữa lànuJon9QARh uJon9QAR 9cmymọi vếuJon9QARt th9cmyương mfVSpXhpyà. NămfVSpXhpy ngoá9cmyi bàuJon9QAR 9cmyđã l9cmyàm mọuJon9QARc lạiuJon9QAR gầ9cmyn một9cmy nửafVSpXhpy số9cmy xươnuJon9QARg chuJon9QARo uJon9QAR cfVSpXhpyháu. ThằuJon9QARng MuJon9QARalfoy uJon9QARchỉ cốuJon9QAR 9cmytình fVSpXhpyăn 9cmyvạ mfVSpXhpyà thôi."
GiuJon9QARọng lã9cmyo HagrfVSpXhpyid ngfVSpXhpyhe càfVSpXhpyng th9cmyê th9cmyảm hơn:
"Ban fVSpXhpyquản tuJon9QARrị nh9cmyà trườ9cmyng dfVSpXhpyĩ n9cmyhiên l9cmyà đuJon9QARã 9cmynghe 9cmybáo 9cmy c9cmyáo uJon9QARsự việcfVSpXhpy uJon9QARrồi. HuJon9QARọ chfVSpXhpyo lfVSpXhpyà b9cmyác buJon9QARắt đầufVSpXhpy bằnguJon9QAR cuJon9QARon vfVSpXhpyật quáfVSpXhpy tuJon9QARo. uJon9QARLẽ uJon9QARra 9cmynên uJon9QAR đểuJon9QAR cfVSpXhpyon Bằn9cmyg 9cmyMã ởfVSpXhpy bàifVSpXhpy 9cmysau... lfVSpXhpyúc đầufVSpXhpy fVSpXhpynên 9cmycho họcuJon9QAR mấy9cmy t9cmyhứ n9cmyhư NuJon9QARhuyễn TrùngfVSpXhpy fVSpXhpy vuJon9QARà đạiuJon9QAR lofVSpXhpyại nhfVSpXhpyư vậ9cmyy... chẳnguJon9QAR quJon9QARua l9cmyà lỗifVSpXhpy củafVSpXhpy bác..."
Hermione hăfVSpXhpyng fVSpXhpyhái cãi:
"LỗiuJon9QAR c9cmyủa Malf9cmyoy chứ,uJon9QAR bácfVSpXhpy Hagrid!"
Harry nói:
"uJon9QARTụi c9cmyon uJon9QARlàm nhâ9cmyn chứngfVSpXhpy 9cmycho bác.uJon9QAR fVSpXhpyBác đãuJon9QAR 9cmynói BuJon9QARằng 9cmy MãfVSpXhpy 9cmysẽ tấn9cmy cô9cmyng uJon9QARnếu buJon9QARị xuJon9QARúc phạm.fVSpXhpy Tại9cmy t9cmyhằng MuJon9QARalfoy kuJon9QARhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."