You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương pQfZ6 twuf- MtwufÓNG VQvZyUỐT VQvZyÀ QvZyLÁ TRÀ
hi zTkp HQvZyarry, RpQfZon twufvà HermiozTkpne bướcpQfZ vàotwuf ĐạiuS7T SQvZyảnh đườnuS7Tg đzTkpể ănuS7T điuS7Tểm tâmuS7T vàotwuf zTkpsáng uS7T hpQfZôm sQvZyau, thpQfZì nguS7Tười đpQfZầu pQfZtiên muS7Tà tụipQfZ nzTkpó thấytwuf pQfZlà pQfZDraco MalzTkpfoy. CóQvZy vẻQvZy nhưpQfZ pQfZ MaluS7Tfoy đzTkpang mQvZyua vutwufi chQvZyo uS7Tmột nhtwufóm uS7Thọc suS7Tinh nuS7Thà SlyzTkptherin buS7Tằng mộzTkpt câuS7Tu uS7T chuyQvZyện chọtwufc cưuS7Tời. uS7TLúc HarryzTkp, RopQfZn pQfZvà HermiuS7Tone đpQfZi ngzTkpang qzTkpua, MalfoQvZyy QvZyđang zTkp nhạiQvZy uS7Tmột twufvẻ uS7Tmặt đauuS7T đớnzTkp đuS7Tến bấtQvZy tỉtwufnh khzTkpá khôuS7Ti hàipQfZ, tQvZyhế lQvZyà quanpQfZh ntwufó nổQvZy twufra uS7T mộtpQfZ tràtwufng cười.
Hermtwufione đitwuf uS7Tngay szTkpau pQfZlưng HzTkparry, nói:
"Kệ xtwufác uS7Tnó. CứuS7T QvZymặc kệuS7T zTkpnó đpQfZi, pQfZnó chẳngzTkp đángtwuf đểpQfZ mìnhzTkp bậnpQfZ tâmpQfZ đâu..."
NhưnpQfZg PanuS7Tcy Parkinsotwufn, mộtwuft twufcon zTkpbé nhàuS7T SlytheriQvZyn, mặzTkpt tẹpQfZt duS7Ta nhănQvZy twufnhư mặpQfZt chóQvZy PzTkpug chpQfZợt uS7Trít lêntwuf thzTkpe thé:
"Ê, PotteuS7Tr! Potwuftter ơizTkp, vipQfZên giámuS7T ngtwufục Azkabtwufan đauS7Tng tớiQvZy kìapQfZ! PopQfZtter, Hùuuuu!"
Harry ngpQfZồi pQvZyhịch xuốngtwuf cátwufi ghếzTkp btwufên cạnhpQfZ Geortwufge ởpQfZ bàuS7Tn ănpQfZ củtwufa nhpQfZà GryffindpQfZor. GpQfZeorge phtwufát twufcho pQfZtụi ntwufó mấyuS7T tờuS7T giấy:
"ThờiQvZy khtwufóa bzTkpiểu củazTkp twufhọc twufsinh ntwufăm thứpQfZ bzTkpa đuS7Tây. Ủa,uS7T twufcó chuQvZyyện guS7Tì vậypQfZ Harry?"
Ron ngồpQfZi xuốtwufng QvZyghế bêuS7Tn twufkia GeorgQvZye, trQvZyừng mắtpQfZ nhzTkpìn quS7Tua pQvZyhía twufbàn ănQvZy twufnhà SlythzTkperin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngướcpQfZ nQvZyhìn qQvZyua, pQfZvừa QvZyđúng lútwufc thấuS7Ty MalfzTkpoy lạpQfZi đQvZyang mộtpQfZ lầnzTkp nữaQvZy giảpQfZ bộzTkp xỉuQvZy uS7Tmột cáchuS7T đầypQfZ stwufợ hãpQfZi. GeozTkprge bìuS7Tnh thảnzTkp nói:
"Thằng nhuS7Tãi QvZyranh. zTkpNó cũngpQfZ QvZyđâu zTkpcó oapQfZi pzTkphong lzTkpẫm zTkp liệtuS7T uS7Tgì QvZycho lắpQfZm kzTkphi zTkpviên uS7Tgiám nuS7Tgục AuS7Tzkaban kiuS7Tểm trQvZya đtwufoàn tàQvZyu tốzTkpi huS7Tôm qupQfZa zTkp đâzTkpu. pQfZNó cũngtwuf pQfZchạy tọtpQfZ qzTkpua tQvZyoa pQfZcủa tụizTkp mìnpQfZh, phpQfZải khôzTkpng Fred?"
Fred twufkhinh twufbỉ liếQvZyc mắzTkpt nhìuS7Tn satwufng Malfoy:
"Đồ sémtwuf QvZytè tuS7Trong quần."
George nói:
"Ngay QvZynhư twufanh đpQfZây cũnQvZyg khôngzTkp QvZykhoái ctwufho lắpQfZm. HọpQfZ đúnguS7T lQvZyà twufkinh tởmQvZy QvZythiệt, mấypQfZ vizTkpên giáQvZym ngụpQfZc AzkauS7Tban ấy..."
Fred nói:
"Họ QvZylàm rQvZyuột guS7Tan mìnuS7Th thiếuS7Tu điềutwuf bịzTkp đzTkpông lzTkpạnh twufhết vậytwuf há?"
Harry nóizTkp nhỏ:
"Nhưng mtwufà QvZycác QvZyanh đâuzTkp cótwuf xQvZyỉu, phảipQfZ không?"
George nóiQvZy mạnhuS7T mẽ:
"Quên zTkpchuyện đóuS7T QvZyđi, Htwufarry. Cótwuf mpQfZột lQvZyần buS7Ta phuS7Tải điQvZy zTkp tớizTkp nhtwufà ngQvZyục Azkabantwuf, nhzTkpớ khônpQfZg FzTkpred? Btwufa nótwufi đpQfZó làtwuf nơQvZyi tồizTkp tệtwuf nhQvZyứt mpQfZà uS7T ônzTkpg từngtwuf biếtuS7T đến.QvZy zTkpBa truS7Tở vềpQfZ nhàpQfZ twuftay châzTkpn QvZyrun rẩyzTkp ruS7Tồi phzTkpát bệzTkpnh lpQfZuôn uS7T mà..QvZy. MấuS7Ty viênpQfZ guS7Tiám nzTkpgục AzkuS7Taban húttwuf hếttwuf niềpQfZm QvZyvui khỏiQvZy cáiuS7T nhpQfZà nzTkpgục đpQfZó. zTkpỞ twuf QvZytrong đó,QvZy hầupQfZ nQvZyhư tuS7Tất cuS7Tả cáczTkp tpQfZù nhuS7Tân ngụuS7Tc AzkabuS7Tan đềpQfZu twufphát đuS7Tiên lêzTkpn twuf hết."
Fred đQvZyổi QvZyđề tài:
"Ừ,QvZy đểuS7T coQvZyi tpQfZhằng Maltwuffoy suS7Tẽ vuuS7Ti nuS7Thư ttwufhế QvZynào satwufu zTkp trtwufận QuidditcQvZyh đpQfZầu tiên.pQfZ Nhtwufớ khuS7Tông? Ttwufrận QuzTkpidditch đầzTkpu uS7Tmùa twuflà trậnQvZy gtwufiữa uS7T độuS7Ti twufnhà pQfZGryffindor pQfZvà uS7Tnhà Slytherin."
Lần dutwufy nhứtpQfZ pQfZmà twufHarry uS7Tvà MalfopQfZy đốitwuf đầuS7Tu nuS7Thau twuf trotwufng mộtwuft trậntwuf QuidditpQfZch pQfZcũng làzTkp lầnQvZy pQfZMalfoy đãuS7T bịthuatwuf twufte tuQvZya xiểuS7Tng zTkp liểnguS7T. NhớuS7T lạipQfZ zTkptrận đó,zTkp HarrzTkpy QvZythấy phấnzTkp pQfZkhởi twuflên czTkphút đỉntwufh, bèuS7Tn pQfZtự lấzTkpy uS7T twufcho mìpQfZnh mấyQvZy khúctwuf xtwufúc xícQvZyh twufvà cuS7Tà chtwufua chiên.
Hermione còtwufn mảiuS7T nghiênzTkp cứQvZyu cáiQvZy thờipQfZ uS7Tkhóa bzTkpiểu mớipQfZ củauS7T mìnhuS7T. CôpQfZ béuS7T mừtwufng rỡtwuf kêQvZyu lên:
"Ôi, hauS7Ty quS7Tuá! TụiuS7T mìnhuS7T bzTkpắt đầuQvZy họcQvZy mấQvZyy mônuS7T mớitwuf nzTkpgay zTkphôm nay."
Ron ngpQfZó qzTkpua vQvZyai zTkpHermione đọctwuf twufké, uS7Tmặt màzTkpy nghiêQvZym tuS7Trang pQfZhẳn rpQfZa. NópQfZ nói:
"Hermione twufơi, ngườitwuf tuS7Ta luS7Tàm rốiQvZy twufbeng cuS7Tái tQvZyhời zTkp kuS7Thóa biểQvZyu củtwufa bồpQfZ rồi.uS7T zTkpCoi pQfZnè, họzTkp xếpuS7T uS7Tcho bồzTkp tớizTkp mườipQfZ zTkpmôn họtwufc mộttwuf ngày.uS7T QvZy zTkpLàm gzTkpì twufcó đủuS7T thờiuS7T giờ."
"Mình sẽuS7T uS7Txoay stwufở. MzTkpình đãQvZy dànuS7T xtwufếp pQfZxong uS7Tvới giápQfZo uS7Tsư uS7TMcGonagall rồi."
Rotwufn vẫnzTkp cười,zTkp nói:
"Nhưng twufmà cotwufi nuS7Tè, bồuS7T thấyQvZy thờpQfZi ktwufhóa bQvZyiểu sángzTkp npQfZay QvZykhông? ChpQfZín gpQfZiờ mônuS7T Tiêntwuf triuS7T. VzTkpà ngazTkpy QvZyphía dpQfZưới, chíntwuf uS7Tgiờ, MuggleuS7T-học. Và..."
Ron uS7Tchồm tớiuS7T, ghépQfZ spQfZát uS7Tcái thpQfZời khóauS7T biuS7Tểu uS7Thơn, uS7Tvẻ khônuS7Tg ttwufhể uS7Tnào QvZytin được:
"Coi zTkpnè, ngatwufy zTkpdưới dònuS7Tg đó:zTkp môQvZyn QvZySố học,QvZy cũngzTkp zTkp QvZychín uS7Tgiờ. pQfZÝ mìnuS7Th nóQvZyi twuflà mzTkpình buS7Tiết bồzTkp giỏitwuf, HermiouS7Tne zTkpà, nhưnzTkpg khtwufông apQfZi czTkpó twuf tpQfZhể giỏizTkp đếQvZyn nQvZyhư twufvậy. LQvZyàm sauS7To cQvZyùng uS7Tmột lúcuS7T QvZymà QvZybồ zTkpcó thểtwuf họcQvZy zTkpở bpQfZa lớpzTkp uS7T chứ?"
Hermione nóitwuf twufcộc lốc:
"ĐừngQvZy zTkpcó ngpQfZu. zTkpDĩ nhiuS7Tên mtwufình pQfZsẽ khzTkpông ngtwufồi họcpQfZ ởtwuf tronQvZyg cảuS7T zTkpba lớpuS7T cùnzTkpg mộtzTkp lúc."
"VậyQvZy thì..."
HermionpQfZe ntwufgắt lời:
"Làm ơQvZyn đưazTkp giuS7Tùm mìnpQfZh QvZyhũ mứt."
"Nhưng..."
HerpQfZmione twufgắt lên:
"Ôi, RuS7Ton ơuS7Ti, nuS7Tếu tuS7Thời khóuS7Ta bipQfZểu củatwuf mìnpQfZh hQvZyơi twufđầy twuf mộtzTkp twufchút thìpQfZ mắuS7Tc muS7Tớ gìtwuf tớpQfZi twufbồ htwufả? Mìnhtwuf đãtwuf nQvZyói vớitwuf bồzTkp rồtwufi, mìuS7Tnh đãtwuf QvZydàn twuf xếpuS7T xontwufg uS7Thết vớipQfZ zTkpgiáo sưpQfZ McGonatwufgall rồi!"
Vừa twuflúc đó,pQfZ lãuS7To HagrpQfZid bướcuS7T vàotwuf ĐạizTkp Sảtwufnh uS7Tđường. pQfZ LãozTkp zTkpmặc cáipQfZ áoQvZy khoQvZyác dàzTkpi bQvZyằng zTkplông chuộzTkpt uS7Tchũi, zTkpvà pQfZlão cứQvZy lơzTkp đễnhpQfZ vuntwufg pQfZ vẫzTkpy uS7Txác mộtwuft copQfZn chồpQfZn hôtwufi tronuS7Tg bàpQfZn ttwufay QvZyto kếchtwuf QvZyxù củapQfZ mình.
Trên đườngQvZy đipQfZ tớzTkpi bàzTkpn giáQvZyo uS7Tviên, lãtwufo dừngQvZy bướcQvZy nóQvZyi vtwufới bọnpQfZ trẻ:
"Ổn cpQfZả pQfZchứ hả?zTkp CáuS7Tc zTkpcháu QvZylà nhữngzTkp họcpQfZ QvZytrò tropQfZng twuf lớtwufp twufhọc đầpQfZu tiêzTkpn uS7Tmà bácuS7T đưQvZyợc twufdạy đópQfZ nghpQfZe! Lớptwuf bắttwuf đầupQfZ twufngay uS7Tsau bQvZyữa uS7Tăn QvZy trpQfZưa! BQvZyác phpQfZải thứctwuf dậypQfZ ttwufừ uS7Tlúc nătwufm giờtwuf sázTkpng đểtwuf chtwufuẩn bịtwuf mpQfZọi twufthứ sẵQvZyn zTkp uS7Tsàng... HzTkpy vọngtwuf đâuQvZy đpQfZã vôpQfZ đótwuf rồi..uS7T. bQvZyác đây,zTkp mzTkpột thầQvZyy giáo..twuf. tuS7Thiệt pQfZ tình..."
Lão nguS7Toác uS7Tmiệng cườipQfZ topQfZe QvZytoét pQfZvới bzTkpọn ttwufrẻ vpQfZà đQvZyi tiếpuS7T zTkptới bànuS7T zTkpăn dàQvZynh zTkpcho giáuS7To viQvZyên, vpQfZẫn vuQvZyng vẩyzTkp xpQfZác cotwufn chồnpQfZ hôi.
QvZyVới mộttwuf chútwuft lQvZyo zTkpâu trtwufong gQvZyiọng nóizTkp, RopQfZn thpQfZắc mắc:
"Không bizTkpết báczTkp twufấy chuzTkpẩn bịuS7T sQvZyẵn zTkpsàng ctwufái gQvZyì lzTkpà czTkpái gzTkpì nhỉ?"
Sảnh ĐườngpQfZ bắpQfZt đzTkpầu pQfZvắng bớtpQfZ khuS7Ti mọizTkp ngườipQfZ lụzTkpc zTkptục đếntwuf luS7Tớp họctwuf uS7Tđầu tizTkpên củQvZya mình.zTkp RopQfZn xezTkpm thtwufời khóauS7T biểuzTkp QvZycủa nó:
"Tụi mpQfZình phzTkpải đizTkp tQvZyhôi, đểuS7T copQfZi, uS7Tlớp TiêpQfZn uS7Ttri pQfZở twuftầng trêpQfZn cùngtwuf củapQfZ zTkpTháp Bắc.QvZy uS7TTụi mìzTkpnh twufsẽ mấQvZyt pQfZmười phpQfZút mpQfZới QvZyđến đượuS7Tc nơtwufi đó..."
BuS7Ta đứazTkp vộiQvZy pQfZvàng ăzTkpn chtwufo uS7Txong bữapQfZ pQfZđiểm tâpQfZm, cpQfZhào QvZy tuS7Tạm twufbiệt Frtwufed twufvà GzTkpeorge, rồpQfZi đQvZyi tpQfZrở rpQfZa, băngQvZy twufqua SảnuS7Th đường.pQfZ KpQfZhi QvZytụi nuS7Tó twuf uS7Tđi ngQvZyang bàntwuf ăQvZyn củapQfZ uS7Tnhà SlQvZyytherin, MpQfZalfoy QvZylại biểuQvZy diễnQvZy trpQfZò nhátwufi mộtuS7T uS7Tcơn uS7T xỉuQvZy nữa.twuf TipQfZếng cuS7Tười uS7Trú luS7Tên đuổitwuf tzTkpheo HuS7Tarry vpQfZào tậnzTkp tQvZyiền sảnh.
Hành trìntwufh xtwufuyên pQfZqua ttwufòa lâtwufu đàizTkp đểpQfZ đuS7Tến TzTkpháp zTkpBắc uS7T pQfZlà mzTkpột twufhành trtwufình dàpQfZi. HzTkpai nămQvZy ởpQfZ Hotwufgwarts chưapQfZ đủtwuf twufđể QvZybọn trẻpQfZ biQvZyết hQvZyết twuf mọtwufi thzTkpứ vpQfZề tòazTkp lâutwuf đàizTkp: trướctwuf đâtwufy tụipQfZ npQfZó chưaQvZy từntwufg đượcpQfZ zTkpvào bêzTkpn trozTkpng pQfZ TháppQfZ Bắc.
Tụi pQfZnhỏ trQvZyèo lênQvZy tQvZyới cuS7Tầu thtwufang tuS7Thứ bzTkpảy, đếnzTkp mộtpQfZ QvZy QvZyđầu cầtwufu thauS7Tng khônzTkpg twufthấy quetwufn czTkphút QvZynào, QvZyở đótwuf kpQfZhông QvZycó cáipQfZ gzTkpì kuS7Thác nguS7Toài zTkp mộtQvZy btwufức truS7Tanh luS7Tớn vẽQvZy pQfZmột QvZybãi cỏtwuf tzTkprống trơuS7T tzTkpreo trzTkpên bứczTkp uS7Ttường zTkpđá, pQfZRon uS7T vừazTkp thởpQfZ htwufổn hểnQvZy vừatwuf nói:
"Phải... cóuS7T... mộuS7Tt... lối.twuf.. đpQfZi... tắt.pQfZ.. chứ!"
Hermitwufone npQfZgó xuốnQvZyg pQfZmột hànhzTkp QvZylang vắngQvZy QvZybên phải:
"Chắc pQfZlà lốtwufi này."
Nhưng zTkpRon nói:
"Không pQfZphải đzTkpâu. ĐóQvZy uS7Tlà hướngpQfZ ntwufam twufmà. MzTkpấy bQvZyồ ngQvZyó cozTkpi, tụpQfZi mìzTkpnh cóQvZy thểQvZy nhìzTkpn thấpQfZy mộtuS7T mảnzTkpg hồQvZy uS7Tnước pQfZbên QvZyngoài uS7Tcửa twufsổ kìa..."
Harry nguS7Tắm bứcpQfZ ttwufranh. MộpQfZt uS7Tchú ntwufgựa lpQfZùn zTkpmũm twufmĩm, uS7T twuflông xpQfZám QvZylốm đốuS7Tm, pQfZvừa mớitwuf thtwufong dotwufng dẫuS7Tm lêntwuf bãpQfZi czTkpỏ QvZyvà thơuS7T uS7Tthẩn nhấpQfZm zTkp pQfZnháp cQvZyỏ xQvZyanh. TuS7Tuy đpQfZã quezTkpn vớiQvZy twufviệc twufcác nhânuS7T vậtpQfZ troQvZyng nhữzTkpng bứcpQfZ twuftranh uS7Tở QvZy trườngpQfZ QvZyHogwarts cuS7Tứ duS7Ti cuS7Thuyển luuS7Tng twuftung pQfZvà zTkpthỉnh zTkpthoảng btwufỏ khuuS7Tng trazTkpnh twufmà twuf zTkpđi thămpQfZ vipQfZếng lẫzTkpn nhtwufau, npQfZhưng QvZyHarry vẫnuS7T czTkpứ QvZykhoái nhìQvZyn cQvZyhúng. MộtzTkp lzTkpát QvZy saQvZyu, mQvZyột hiệptwuf suS7Tĩ lùpQfZn bèzTkp zTkpbè mzTkpặc twufbộ áouS7T gQvZyiáp cứuS7T QvZykêu xuS7Tủng xotwufẻng khpQfZi ôpQfZng bướpQfZc pQfZ uS7Tvào pQfZbức tpQfZranh, QvZytheo uS7Tsau zTkplà cuS7Ton ngpQfZựa lùnQvZy. CăzTkpn cứpQfZ vtwufào twufdấu vếtQvZy cỏQvZy dậpzTkp còntwuf pQfZ dínhpQfZ ởpQfZ đầtwufu gốizTkp củauS7T bộQvZy đồtwuf gQvZyiáp kizTkpm zTkploại ônzTkpg đauS7Tng mặcpQfZ, QvZythì cóuS7T thtwufể npQfZói chắctwuf twuf ltwufà ôngQvZy vtwufừa twufté ngựa.
Nhìn thQvZyấy zTkpHarry, RQvZyon zTkpvà HermiQvZyone, ôQvZyng hiệpzTkp pQfZsĩ zTkpgào lên:
"A! QuâQvZyn bấtwuft lươngzTkp nuS7Tào dtwufám xzTkpâm uS7Tnhập lãnhQvZy địapQfZ QvZy riêtwufng củauS7T tpQfZa hảtwuf? uS7TPhải chătwufng cápQfZc ngtwufươi đếntwuf cườiQvZy nhuS7Tạo QvZyta ngpQfZã QvZyngựa? HQvZyãy rútzTkp zTkp gtwufươm ratwuf, đồpQfZ bấtpQfZ lươngQvZy, pQfZđồ chó!"
Ba đứapQfZ nhuS7Tỏ szTkpửng sốtzTkp twufđứng nuS7Tgớ uS7Tra nuS7Thìn QvZyông zTkphiệp QvZysĩ zTkp lùtwufn đatwufng rútQvZy thantwufh gươuS7Tm rzTkpa kQvZyhỏi cáuS7Ti vpQfZỏ kiếQvZym twufvà bắtuS7T đtwufầu uS7Tvung guS7Tươm twuftrong QvZy tzTkpay uS7Tmột cátwufch huuS7Tng hăntwufg, cònuS7T chânpQfZ cQvZyẳng thQvZyì nuS7Thảy loQvZyi pQfZchoi trouS7Tng ctwufơn uS7Tgiận QvZy uS7Tđiên cuồngtwuf. uS7TNhưng lưỡiQvZy twufgươm quápQfZ dàipQfZ QvZyso vớitwuf thânQvZy hpQfZình cụtzTkp ngzTkpủn củaQvZy ôzTkpng, QvZy tzTkphành uS7Tra zTkpkhi ônguS7T chétwufm mtwufột đườngtwuf twufgươm ápQfZc ltwufiệt zTkpthì đàtwuf gươmuS7T pQfZđi uS7Tlàm ônQvZyg mtwufất QvZy cảtwuf thăQvZyng bằnzTkpg, uS7Tté lăuS7Tn pQfZđùng, suS7Tấp mặtQvZy uS7Txuống zTkpbãi cỏ.
Harry twuftiến tớitwuf gzTkpần bứpQfZc truS7Tanh hơn,pQfZ nóuS7T hỏi:
"Ôtwufng cóQvZy twufsao không?"
"Lùi lại!uS7T QuânpQfZ khopQfZác pQfZlác đpQfZê tiện!pQfZ Lùi!uS7T uS7TĐồ xQvZyỏ lá!"
Ông hiệuS7Tp sQvZyĩ lạiuS7T nắmpQfZ QvZychặt tzTkphanh gươmuS7T, uS7Tchống gpQfZươm twuf xuS7Tuống đểpQfZ đứnpQfZg lêzTkpn, nhưzTkpng luS7Tưỡi gzTkpươm lúpQfZn twufsâu pQfZthêm QvZyvào zTkplớp cỏ,pQfZ pQfZvà QvZykhi ônguS7T twuf đứuS7Tng dậyzTkp đưQvZyợc rồiQvZy thzTkpì QvZycho uS7Tdù uS7Tđã cuS7Tố gắngQvZy twufhết sứcuS7T mình,zTkp ôntwufg kQvZyhông thtwufể nàouS7T pQfZ rútuS7T lưỡQvZyi zTkpgươm ruS7Ta đpQfZược nữatwuf. CuQvZyối cQvZyùng zTkpông phảipQfZ tựuS7T quăngzTkp mìnhuS7T xuốnQvZyg cỏ,pQfZ uS7T đpQfZẩy cáiuS7T mạngtwuf cpQfZhe mặtuS7T trênpQfZ cápQfZi nózTkpn uS7Tgiáp twufsắt rzTkpa đểQvZy uS7Tlau zTkpmồ htwufôi đtwufang rịnpQfZ twufđầm twuf đìa.
ThQvZyừa dịptwuf ôntwufg hiệpuS7T stwufĩ nghQvZyỉ mệtuS7T, HauS7Trry phântwuf trần:
"Như vầpQfZy nètwuf, tụiQvZy tôizTkp đQvZyang đpQfZi QvZytìm ThápzTkp twufBắc. twufChắc ôtwufng đzTkpâu biếttwuf czTkphỗ đzTkpó ởzTkp QvZyđâu hả?"
Cơn uS7Tgiận củauS7T ôngQvZy hipQfZệp sĩuS7T dườngpQfZ nhưzTkp tauS7Tn biếnpQfZ twufđi tứcQvZy thuS7Tì. ÔnuS7Tg ltwufách cáczTkph đứngtwuf dQvZyậy pQfZvà dõngQvZy dzTkpạc hô:
"MpQfZột zTkpcuộc zTkptruy twuftìm! QvZyHãy tzTkpheo zTkpta, hQvZyỡi QvZycác bzTkpằng zTkp hữtwufu thQvZyân thiết!QvZy pQfZChúng zTkpta uS7Tsẽ tìuS7Tm zTkpra uS7Tmục tiQvZyêu QvZycủa cQvZyác twufbạn, hoặcuS7T luS7Tà czTkphúng zTkp twufta sQvZyẽ dũngtwuf cảpQfZm bỏpQfZ muS7Tạng QvZyvì nhiQvZyệm vụ!"
ÔngQvZy hiệpQvZy zTkpsĩ zTkplại mQvZyột lQvZyần nữuS7Ta czTkpố twufgắng rzTkpút tzTkphanh uS7T pQfZgươm pQfZra mộtzTkp cácQvZyh khôtwufng QvZyhiệu quảpQfZ, rồzTkpi cốzTkp trpQfZèo zTkplên couS7Tn ngựQvZya zTkpmập, nzTkphưng uS7Tlại QvZy ngtwufã xuốuS7Tng. ÔzTkpng bènuS7T khQvZyí khpQfZái pQfZla to:
"Đànhtwuf pQfZđi bộpQfZ vậpQfZy, thQvZyưa quízTkp nzTkpgài QvZyvà qutwufí npQfZương! LênQvZy twufđường! TiếnQvZy lên!"
Và, troQvZyng bộtwuf twufáo giátwufp sắtpQfZ kêuuS7T xủntwufg zTkpxoẻng ầmuS7T ĩuS7T, twuf ôpQfZng uS7Tta chạypQfZ vôpQfZ cạnQvZyh trpQfZái twufcủa cáizTkp khtwufung tranuS7Th vàQvZy pQfZbiến mzTkpất khtwufỏi QvZycảnh tQvZyrí twuf củaQvZy bứctwuf tranh.
Ba đzTkpứa nhỏuS7T vộiQvZy pQfZvã uS7Tchạy thpQfZeo ôntwufg pQfZhiệp sQvZyĩ dọctwuf uS7Thành twuf zTkplang, zTkpcăn cứQvZy ttwufheo âzTkpm uS7Tthanh xủQvZyng xoQvZyẻng pházTkpt ruS7Ta từtwuf bpQfZộ uS7Táo giáuS7Tp củazTkp ông.twuf zTkp ThỉnuS7Th thozTkpảng zTkptụi nóuS7T pQfZnhìn thấyQvZy ônuS7Tg chuS7Tạy ngapQfZng quuS7Ta pQfZmột bứczTkp tuS7Tranh ởpQfZ uS7Tphía twuf trước.
"Hãy cốtwuf muS7Tà catwufn đảmtwuf uS7Tlên nhé,twuf điềtwufu tệuS7T nhứtzTkp ctwufòn chưtwufa xảyuS7T rpQfZa đâu!"
Ông hiệpuS7T suS7Tĩ gàozTkp tzTkpo, vpQfZà tụtwufi nQvZyó tzTkphấy ôpQfZng uS7Ttái xuấttwuf QvZy hizTkpện phíuS7Ta trướcQvZy mtwufột nhótwufm cáctwuf bQvZyà mặpQfZc vápQfZy phồnzTkpg vẻpQfZ nhớntwuf pQfZnhác. zTkpTranh củazTkp pQfZ cápQfZc bQvZyà trQvZyeo uS7Ttrên vpQfZách củatwuf mộuS7Tt cầupQfZ tQvZyhang zTkpxoắn chzTkpông chênh.
Harry, Rotwufn vtwufà HermizTkpone thởuS7T hổnpQfZ hểnQvZy trèpQfZo lênzTkp twuf nhữntwufg QvZybậc thanQvZyg xoắnpQfZ sQvZyít pQfZsao, càngpQfZ lúcQvZy cànQvZyg tQvZyhấy chóngpQfZ mặtzTkp hơnuS7T, QvZycho đuS7Tến zTkp pQfZkhi nzTkpghe đượcuS7T zTkptiếng nóipQfZ rìtwuf zTkprầm twufphía tuS7Trên đuS7Tầu, thzTkpì uS7Ttụi pQfZnó biếtQvZy chpQfZắc mìuS7Tnh zTkp đzTkpã tuS7Tới đượczTkp lớtwufp học.
Ông hiệzTkpp zTkpsĩ bQvZyấy zTkpgiờ mpQfZới QvZythò đpQfZầu vôQvZy uS7Tbức tranuS7Th cuS7Tủa QvZymột ônzTkpg thpQfZầy tpQfZu cpQfZó zTkpvẻ mặtuS7T hpQfZết stwufức QvZynham QvZyhiểm, lpQfZa lớn:
"Tạmtwuf biệzTkpt! Tạmtwuf bpQfZiệt zTkpnhé, cácQvZy QvZychiến hữutwuf củazTkp ttwufa! twuf BấtQvZy czTkpứ QvZykhi nQvZyào cáuS7Tc bpQfZạn cpQfZần đếnQvZy mzTkpột trpQfZái tQvZyim cauS7To thuS7Tượng twufvà nhữngQvZy bắtwufp thịtzTkp pQfZ szTkpắt thézTkpp, zTkpthì uS7Tcứ tìmzTkp đếnuS7T NgàQvZyi Cadogan!"
Khi pQfZông hiệuS7Tp stwufĩ uS7Tbiến QvZyđi pQfZrồi, RQvZyon zTkplầm bầm:
"Ừ, chừngQvZy nàzTkpo tụiQvZy nàzTkpy cầnQvZy đếpQfZn mộtuS7T nuS7Tgười gàQvZyn dở,twuf thếpQfZ nzTkpào twuftụi nuS7Tày cũzTkpng kêuuS7T tớQvZyi ông."
Ba đứazTkp ttwufrèo ntwufốt mấypQfZ zTkpbậc ttwufhang cuuS7Tối cùuS7Tng, đặtwuft QvZy cQvZyhân lênzTkp mtwufột đtwufầu cQvZyầu tuS7Thang nhQvZyỏ xíu,zTkp twufở đópQfZ hầuuS7T nhưpQfZ cảpQfZ lớpQfZp họcQvZy TipQfZên uS7Ttri đềuQvZy pQfZ đQvZyã tụQvZy tậppQfZ đôngtwuf đủ.pQfZ Khtwufông tpQfZhấy pQfZcánh ctwufửa ntwufào mởpQfZ uS7Tra tuS7Từ đầuuS7T cầuzTkp thpQfZang npQfZày. zTkp QvZyRon huýpQfZch cùpQfZi chỏpQfZ zTkpvô HQvZyarry, chỉQvZy uS7Tlên trầnQvZy nhàzTkp, trêuS7Tn QvZyđó twufcó mộtQvZy cáipQfZ giốzTkpng pQfZ uS7Tnhư czTkpửa bQvZyẫy sậpQvZy hìnhuS7T pQfZtròn, cózTkp đínuS7Th mộtuS7T cápQfZi thểzTkp bàQvZyi bằQvZyng đồng.zTkp HaQvZyrry đọc:
"Sybill TrelawneuS7Ty, guS7Tiáo viênpQfZ bộtwuf môzTkpn TiênuS7T TrQvZyi học..QvZy. LàmQvZy stwufao tuS7Tụi mtwufình lênzTkp đượcuS7T tzTkprên đópQfZ pQfZbây giờ?"
Như tpQfZhể đểzTkp twuftrả twuflời zTkpcâu hzTkpỏi czTkpủa Hatwufrry, twufcánh cửzTkpa pQfZ zTkpbẫy sậpzTkp pQfZbỗng QvZynhiên QvZymở razTkp, twufvà mộQvZyt cáQvZyi tzTkphang bằQvZyng bạczTkp đtwufược thtwufả xuốuS7Tng ngtwufay twuf bêuS7Tn chântwuf HarryzTkp. twufMọi ngườiuS7T chuS7Tợt izTkpm bặt.
Ron nhuS7Te rănQvZyg cười:
"Nhường twufbồ lêtwufn trướcuS7T đó."
Harry zTkpđành lzTkpeo lêQvZyn trướctwuf QvZytiên, bQvZyước vàopQfZ mtwufột pQfZ phòngzTkp họpQfZc trôngtwuf lạQvZy ltwufùng nhấttwuf từzTkp trướcQvZy tớiQvZy nayQvZy. TzTkphật uS7Tra, nzTkpó chtwufẳng giốtwufng QvZy phòQvZyng họQvZyc uS7Tchút QvZyxíu nàopQfZ hzTkpết; pQfZmà lzTkpại đâuS7Tu đtwufó QvZyvừa QvZygiống mộQvZyt cpQfZái uS7Tkho átwufp mázTkpi zTkp uS7Tcủa mpQfZột ctwufăn nhà,QvZy vừauS7T giuS7Tống mộzTkpt cáitwuf tipQfZệm zTkptrà kiQvZyểu xưa.QvZy TrouS7Tng pQvZyhòng QvZycó uS7Tít twuf nhuS7Tứt huS7Tai chụcpQfZ cáuS7Ti bpQfZàn uS7Ttròn nhỏQvZy pQfZbày bitwufện lộuS7Tn xuS7Tộn, chuQvZyng quanzTkph đặtpQfZ twufmấy cáiQvZy pQfZ ghếzTkp bQvZyành QvZybọc vảpQfZi houS7Ta sặcpQfZ spQfZỡ vàzTkp mpQfZấy czTkpái gốpQfZi nệmQvZy npQfZhỏ pQfZmà dàuS7Ty. MQvZyọi twufthứ đượcpQfZ QvZy pQfZsoi sánzTkpg pQfZbằng ánhzTkp pQfZđèn đỏuS7T tQvZyhắm. TấpQfZt cảtwuf pQfZmàn cửatwuf suS7Tổ QvZyđều kéozTkp kípQfZn lạtwufi pQfZvà uS7T nuS7Thiều nuS7Tgọn đèuS7Tn đượctwuf chụppQfZ kínzTkp bằngzTkp zTkpnhững cáQvZyi twufkhăn quàngpQfZ đỏQvZy spQfZậm. QvZyCăn twufphòng QvZy pQfZấm mộttwuf cáuS7Tch nguS7Tột ngạpQfZt, uS7Tvà pQfZdưới bQvZyệ lQvZyò suS7Tưởi chấtwuft đầyzTkp nhózTkpc czTkpác thứpQfZ, mtwufột pQfZ ngtwufọn lửzTkpa đangzTkp zTkpđun mpQfZột QvZycái ấmQvZy zTkpđồng tQvZyo tướngQvZy, tQvZyỏa twufra mpQfZột thứtwuf mùpQfZi hăngpQfZ nồnguS7T twuf đpQfZến phátwuft twufbệnh. Mtwufấy uS7Tcái kệzTkp đặtuS7T dọuS7Tc bứczTkp tườngpQfZ trònzTkp quâytwuf chấttwuf lộntwuf zTkpxộn uS7T nhữngpQfZ zTkplông chiuS7Tm đầypQfZ bụiuS7T bám,QvZy nhữnQvZyg mẩuuS7T ntwufến cuS7Tụt, nhipQfZều xấpQvZy bàizTkp zTkplá ttwufe tQvZyua, uS7T vQvZyô sốuS7T nhữnuS7Tg trQvZyái cầupQfZ QvZythủy tQvZyinh ótwufng ántwufh bạc,twuf QvZyvà cảuS7T mpQfZột twufđoàn quâtwufn táchpQfZ QvZy tzTkprà hùngzTkp hậu.
Cả lớpQvZy đuS7Tang tậpQvZy truntwufg ttwufrong pQvZyhòng qzTkpuanh, mọiQvZy ngườizTkp twufnói nănpQfZg thzTkpì thàopQfZ. RoQvZyn đếnuS7T zTkpsát bênQvZy twufvai HarrypQfZ, hỏi:
"Cô giáotwuf đâu?"
Thình lìQvZynh mộQvZyt gitwufọng zTkpnói vọngtwuf rQvZya từzTkp twufbóng uS7Ttối, mộtzTkp thứzTkp giọntwufg zTkpmơ hồzTkp nhQvZyỏ nhẹ:
"Chào cácQvZy truS7Tò. TQvZyhật hpQfZân hpQfZạnh đượcpQfZ gặpzTkp cácpQfZ twuftrò pQfZtrong thtwufế giớitwuf vậttwuf chất."
Ấn ttwufượng cpQfZủa Htwufarry ntwufgay twuflúc đóQvZy làQvZy vềzTkp mQvZyột twufloài pQfZ côtwufn trùnQvZyg QvZyto tưzTkpớng rựcQvZy rỡ.pQfZ GiázTkpo sưpQfZ TrelpQfZawney duS7Ti chuytwufển vàopQfZ vùpQfZng cQvZyó ánhtwuf QvZy lQvZyửa twufsoi, vàuS7T bọntwuf trẻuS7T nhậnuS7T twufthấy btwufà giáopQfZ ốmQvZy càtwuf touS7Tng càuS7T teotwuf, twufcặp mQvZyắt uS7Tkiếng pQfZ làtwufm phóngQvZy đạitwuf đôipQfZ mắuS7Tt củaQvZy btwufà tuS7To hơtwufn kíQvZych thướcQvZy tpQfZự nQvZyhiên rấuS7Tt nhiềuQvZy lầtwufn, uS7T pQfZvà zTkpbà QvZyquấn mzTkpột twufcái khăzTkpn choàngpQfZ đầuQvZy mỏnQvZyg cózTkp dápQfZt trpQfZang kQvZyim ózTkpng twufánh. uS7TQuanh pQfZ zTkpcái cổQvZy mảnhtwuf QvZykhảnh củazTkp buS7Tà luS7Tà vôuS7T QvZysố nhữtwufng dpQfZây zTkpchuyền vàuS7T chuzTkpỗi hạtuS7T, twufcòn twuf zTkpcánh tauS7Ty, buS7Tàn zTkptay vtwufà uS7Tngón uS7Ttay củaQvZy bàuS7T thpQfZì QvZyđeo đtwufầy nhtwufững vòngQvZy vớpQfZi ntwufhẫn. Bàtwuf uS7T nói:
"NgồipQfZ QvZyxuống điuS7T cáczTkp trtwufò, nguS7Tồi xuốngpQfZ nào."
Bọn trQvZyẻ vụngzTkp vtwufề tzTkprèo lêntwuf mấtwufy chQvZyiếc ghếuS7T bànpQfZh hoặcQvZy twuf ngtwufồi ltwufọt uS7Tthỏm troQvZyng muS7Tấy zTkpcái uS7Tgối nệm.QvZy HQvZyarry, zTkpRon QvZyvà HepQfZrmione cùngpQfZ ntwufgồi QvZy quzTkpanh mzTkpột cáQvZyi QvZybàn tròn.
GuS7Tiáo sưzTkp TrzTkpelawney tzTkphì tQvZyự mìuS7Tnh ngtwufồi vàotwuf mộttwuf cáipQfZ ghQvZyế bànzTkph czTkpó cánpQfZh đặzTkpt trướcuS7T uS7Tlò sQvZyưởi. QvZyBà nói:
"Chào zTkpmừng cácuS7T tzTkprò uS7Tđến vớzTkpi bpQfZộ mzTkpôn twufTiên trzTkpi học.uS7T QvZy TêzTkpn củatwuf tpQfZôi twuflà giáuS7To stwufư TrelawzTkpney. Trưtwufớc đzTkpây cQvZyó zTkplẽ cpQfZác truS7Tò chưaQvZy từnQvZyg gặpuS7T zTkp tôi.QvZy pQfZVì ttwufôi thtwufấy npQfZếu xuốngtwuf dướizTkp thườnguS7T xuzTkpyên qzTkpuá thìzTkp twufba mzTkpớ uS7Tbon twufchen cpQfZhộn uS7T rQvZyộn twufcủa cQvZyái trườngzTkp QvZycó thểpQfZ làmuS7T mờpQfZ twufđi NộiQvZy NhuS7Tãn củtwufa tôi."
twufKhông pQfZai nóitwuf gpQfZì QvZyđể đápQvZy lạiQvZy cpQfZái thônguS7T twufbáo khápQfZc zTkp thườngtwuf đóuS7T. pQfZGiáo zTkpsư TrelawQvZyney QvZykhéo QvZyléo nhuS7Tẹ nhànguS7T sửazTkp lạiuS7T twufcái khuS7Tăn chuS7Toàng pQfZ rpQfZồi nóitwuf tiếp:
"Vậy làuS7T QvZycác tròpQfZ pQfZđã chọQvZyn họQvZyc mônuS7T Ttwufiên tQvZyri, bpQfZộ môzTkpn zTkp QvZykhó khănzTkp nhuS7Tứt uS7Ttrong cápQfZc ngànQvZyh ntwufghệ thuậzTkpt hupQfZyền bpQfZí. Ttwufôi muốnzTkp uS7Tlưu ýtwuf pQfZcác pQfZ tròQvZy pQfZngay từpQfZ buuS7Tổi pQfZban sơQvZy làQvZy npQfZếu ctwufác tzTkprò kpQfZhông cQvZyó cQvZyái NQvZyhìn, thtwufì tôQvZyi stwufẽ pQfZ chẳngzTkp tpQfZhể pQfZdạy dỗzTkp cázTkpc pQfZtrò đượuS7Tc nhiềutwuf nhQvZyỏi zTkpgì uS7Tcho lắtwufm. zTkpSách vQvZyở cũnzTkpg chẳuS7Tng twuf gizTkpúp đỡzTkp cácQvZy tròzTkp buS7Tao nQvZyhiêu trontwufg lĩnhpQfZ vựpQfZc nàzTkpy đâu..."
twufNghe mấypQfZ QvZycâu twufnày, HarrzTkpy vuS7Tà RouS7Tn ctwufùng nhpQfZe rănQvZyg zTkp cườipQfZ vzTkpà lipQfZếc mắtzTkp twufnhìn HermiopQfZne, côzTkp bzTkpé tỏQvZy rzTkpa sửngtwuf spQfZốt vuS7Tề pQfZcái điềuuS7T làQvZy sáQvZych zTkp thuS7Tì cũngzTkp twufkhông giúpzTkp ícQvZyh gìpQfZ QvZytrong zTkpviệc QvZyhọc QvZybộ môpQfZn này.
"Nhiều phQvZyù thủypQfZ pQfZvà twufpháp spQfZư, mặQvZyc dQvZyù tpQfZài bpQfZa tzTkprong uS7T nhữngQvZy lĩnhtwuf QvZyvực nhưQvZy nổQvZy QvZyto, ướcpQfZ đoántwuf giỏiuS7T vàQvZy biếnuS7T mấtpQfZ độttwuf twufngột, nhưQvZyng uS7Tvẫn zTkp pQfZkhông thpQfZể nàuS7To nhìtwufn xuyêuS7Tn quQvZya đượctwuf nhữngtwuf QvZybí zTkpmật bịQvZy ctwufhe puS7Thủ QvZycủa tươuS7Tng twuf lai."
Đôi mắtzTkp QvZyto cộzTkp mơQvZy màtwufng cuS7Tủa guS7Tiáo sưuS7T lưQvZyớt từpQfZ uS7Tgương muS7Tặt cănzTkpg thẳuS7Tng nàtwufy uS7Tđến gươnguS7T mặtQvZy QvZylo twufâu uS7Tkhác QvZycủa lzTkpũ họcpQfZ trtwufò, QvZybà tiếpuS7T tục:
"Đó pQfZlà thiêntwuf phú,pQfZ chỉtwuf dtwufành QvZyriêng pQfZcho muS7Tột íuS7Tt ngườipQfZ QvZymà thôi."
Bỗng pQfZnhiên pQfZbà nzTkpói vớiQvZy Neville:
"Trò pQfZnày, bpQfZà nộizTkp củazTkp tpQfZrò twufcó kQvZyhỏe không?"
NevilzTkple suuS7Týt ttwufé lănQvZy rpQfZa khỏuS7Ti pQfZđống gốiuS7T nệmzTkp uS7Tmà pQfZnó zTkpđang ngồi.QvZy NópQfZ uS7Trun rpQfZun pQfZvì hotwufảng hồn:
"Dạ, QvZycon ngtwufhĩ bàQvZy cotwufn khỏeQvZy ạ."
Giáo sưtwuf pQfZTrelawney lắcpQfZ đầutwuf, twufánh lửaQvZy phảnpQfZ chiếpQfZu lấpuS7T lzTkpánh trêntwuf đôtwufi uS7Thoa pQfZtai ngọczTkp QvZylục bảpQfZo buS7Tà pQfZđeo lủngpQfZ lẳng:
"twufNếu tôtwufi làuS7T tròtwuf, thpQfZì tôQvZyi khôngzTkp uS7Tdám cQvZyhắc nzTkphư vuS7Tậy đâu."
Neville nghpQfZẹn hQvZyọng. pQfZGiáo sưzTkp TrelawnuS7Tey vẫtwufn điềmuS7T nhpQfZiên tĩzTkpnh tại:
"Chúng ttwufa sẽpQfZ nzTkpghiên twufcứu nQvZyhững phươtwufng phtwufáp twufcơ bảnzTkp twuf cpQfZủa btwufộ môzTkpn TiênzTkp TrQvZyi tzTkprong nzTkpăm họcQvZy nàypQfZ. zTkpHọc kỳtwuf mộpQfZt stwufẽ dànpQfZh đểuS7T họctwuf cáuS7Tch pQfZ QvZyđọc zTkpcác uS7Tlá tràuS7T. Htwufọc kỳzTkp sapQfZu chúnguS7T tQvZya spQfZẽ tpQfZiến ttwufới mpQfZôn CpQfZoi CpQfZhỉ QvZytay. NhâpQfZn twuf tiuS7Tện ttwufa bảozTkp ctwufho tròQvZy này..."twuf GiáouS7T sưpQfZ thuS7Tình lìnhzTkp hướQvZyng cáitwuf nhpQfZìn vpQfZào twuf ParvaQvZyti Patiltwuf. zTkp"... HãzTkpy ctwufoi chQvZyừng muS7Tột gãuS7T tpQfZóc đỏ."
Parvati zTkpkinh ngạcpQfZ quuS7Tay zTkpqua nhuS7Tìn RuS7Ton đanQvZyg zTkpngồi btwufên cạnh,zTkp rpQfZồi đtwufẩy ghpQfZế củazTkp muS7Tình uS7Txa pQfZra. Gitwufáo sQvZyư TrelapQfZwney vẫnuS7T tiQvZyếp tục:
"Trong họpQfZc uS7Tkỳ mùaQvZy huS7Tè tzTkpới, cuS7Thúng ttwufa họcuS7T lênzTkp tớQvZyi pQfZ bộuS7T twufmôn nghQvZyiên uS7Tcứu tráitwuf cpQfZầu phpQfZa lêuS7T pQfZ- ấtwufy pQfZlà szTkpau kuS7Thi chúnzTkpg tQvZya đãtwuf hoàpQfZn tấuS7Tt twuf đượQvZyc mtwufôn đoáuS7Tn điềmuS7T lửauS7T. ThzTkpật twufkhông QvZymay lQvZyà lớpQvZy hQvZyọc củauS7T ctwufhúng twufta sẽzTkp buS7Tị tQvZyạm zTkp ngưnzTkpg QvZyvào tQvZyháng uS7Thai uS7Tvì mộtzTkp trậntwuf cuS7Túm uS7Tkhó chịQvZyu. BảnzTkp tzTkphân tQvZya zTkpsẽ uS7Tbị mấtzTkp zTkp giọQvZyng. Vtwufà vàotwuf twufkhoảng gầzTkpn lzTkpễ twufPhục twufSinh, pQfZmột ngườQvZyi tronuS7Tg sốpQfZ cpQfZhúng zTkpta twufsẽ QvZy uS7Tlìa pQfZxa chúnguS7T tuS7Ta pQfZvĩnh viễn."
Sau lờiuS7T tiênzTkp tQvZyri nuS7Tày làuS7T mpQfZột khotwufảng iQvZym lặtwufng QvZycăng pQfZ thẳngzTkp, nhQvZyưng gQvZyiáo sưQvZy TrelawnQvZyey khôntwufg cpQfZó vzTkpẻ gpQfZì ntwufhận ttwufhấy điềpQfZu đzTkpó. BàuS7T npQfZói pQfZ vớizTkp LavenpQfZder BruS7Town, ngườipQfZ ngồiuS7T gầnuS7T buS7Tà zTkpnhứt vuS7Tà gầtwufn nhưpQfZ đãpQfZ czTkpo rQvZyúm lạizTkp zTkp trouS7Tng pQfZcái ghtwufế bành:
"Trò uS7Tlàm ơQvZyn đưaQvZy cpQfZho tôizTkp cáitwuf bìnhzTkp tràzTkp bằnguS7T bạtwufc pQfZlớn nhứt."
Lavender QvZycó vẻtwuf pQfZhú uS7Tvía, btwufèn đứngpQfZ dpQfZậy, lpQfZấy pQfZcái ấmpQfZ twuftrà zTkptổ chảngQvZy trzTkpên kzTkpệ xuốngtwuf vtwufà đặtwuft nóQvZy lênuS7T twufcái bQvZyàn trướcQvZy mặzTkpt giáuS7To sưtwuf Trelawney.
"CápQfZm ơzTkpn trpQfZò. TìnhzTkp twufcờ thôtwufi, cpQfZái đipQfZều muS7Tà ttwufrò đangtwuf kzTkphiếp sợtwuf... cápQfZi điềutwuf đózTkp sẽQvZy xảypQfZ rQvZya twufvào QvZythứ sQvZyáu, ngàQvZyy 1uS7T6 thánzTkpg 10."
Lavender rpQfZun lẩzTkpy bẩy.
"uS7TBây twufgiờ, zTkptôi muốtwufn cuS7Tác tròzTkp chizTkpa zTkpra thtwufành từpQfZng zTkp cpQfZặp. HãyuS7T lấyQvZy táuS7Tch tuS7Trà ởuS7T twuftrên twufkệ xuốQvZyng, rồiuS7T lạtwufi đzTkpây ttwufa rózTkpt đầytwuf tràpQfZ chotwuf. QvZy zTkpXong cácuS7T twuftrò ngồiuS7T xupQfZống màtwuf uốngzTkp; pQfZuống đếnuS7T khpQfZi nàoQvZy twufchỉ czTkpòn lạipQfZ bpQfZã trQvZyà twuf tronuS7Tg ttwufách. DùQvZyng taQvZyy tuS7Trái sQvZyúc bzTkpã truS7Tà trontwufg tácpQfZh zTkpba lần,uS7T QvZyrồi útwufp QvZytách pQfZ xuốngQvZy dĩauS7T; QvZyđợi chQvZyo tràpQfZ kiệtpQfZ đếntwuf gizTkpọt nưpQfZớc cuốizTkp zTkpcùng pQfZthì đQvZyưa cáiQvZy táchpQfZ củtwufa uS7T mìnhtwuf chtwufo QvZybạn củapQfZ mìnQvZyh bóipQfZ. CpQfZác tuS7Trò sẽQvZy zTkptheo trQvZyang uS7T5 uS7Tvà QvZy6 củapQfZ quyểzTkpn VéQvZyn zTkp MànuS7T Tươngtwuf LaQvZyi đểuS7T diễuS7Tn dịchuS7T ýzTkp nuS7Tghĩa nhữQvZyng dạnQvZyg bãpQfZ zTkptrà. twufTôi sẽtwuf uS7Tđi qupQfZanh uS7T cáctwuf tròtwuf QvZyđể giúptwuf đỡ,twuf hướngpQfZ dẫn.uS7T ÔiQvZy, coQvZyn ơi..."
Giáo QvZysư tópQfZm ltwufấy cátwufnh tapQfZy Ntwufeville, kéopQfZ nzTkpó đứnQvZyg lên,
"... uS7Tsau zTkpkhi czTkpon luS7Tàm bzTkpể twufcái ttwufách đầuQvZy tipQfZên, uS7Tcon lQvZyàm ơnpQfZ chQvZyọn mộtzTkp cáitwuf tpQfZách cóQvZy QvZyhoa vQvZyăn màutwuf xazTkpnh. Ttwufôi thpQfZì hpQfZợp twufvới mQvZyàu uS7Thồng hơn."
Liền stwufau đótwuf, NzTkpeville vừapQfZ mtwufới vótwufi lQvZyên ktwufệ đểtwuf lấpQfZy zTkp zTkptách trQvZyà ttwufhì ngzTkphe muS7Tột tiếnzTkpg xoảngzTkp củaQvZy zTkpđồ btwufể. Giátwufo zTkpsư Tretwuflawney rảozTkp bướcuS7T pQfZ đuS7Tến bQvZyên NevillpQfZe, cầpQfZm tpQfZheo mộtpQfZ QvZycái đồpQfZ hốpQfZt rácpQfZ vàpQfZ pQfZchổi, rồitwuf nói:
"Một twuftrong nhữnuS7Tg cáipQfZ màutwuf QvZyxanh laQvZym ấy,zTkp đúngtwuf rồQvZyi đó,zTkp conQvZy... uS7Tnếu cuS7Ton khôuS7Tng phiền...QvZy cámpQfZ twufơn con..."
Khi táchuS7T tràzTkp củazTkp HaQvZyrry vpQfZà pQfZRon đượczTkp rótuS7T đpQfZầy trzTkpà pQfZ uS7Trồi, hapQfZi đpQfZứa quatwufy tQvZyrở uS7Tlại bàzTkpn pQfZcủa mtwufình, QvZycố gắngzTkp utwufống twufthật nhantwufh mpQfZón tràtwuf QvZy phỏntwufg lưỡQvZyi ấyzTkp. QvZyRồi twuftụi pQfZnó sútwufc cặnzTkp twuftrà troQvZyng ttwufách uS7Tđúng nQvZyhư lờpQfZi zTkpchỉ dẫzTkpn pQfZ cpQfZủa giáouS7T spQfZư Trelawneytwuf, twufrồi úzTkpp ngưQvZyợc tácpQfZh tràpQfZ xuốnpQfZg zTkpcho rátwufo nướctwuf xoQvZyng đổipQfZ zTkp twufcho nQvZyhau đểuS7T bói.
Cả hatwufi đứauS7T đềuS7Tu muS7Tở spQfZách đếtwufn tranzTkpg zTkp5 vàzTkp uS7T6. RopQfZn nói:
"Đây rồi.QvZy BồuS7T thấypQfZ zTkpcái gìzTkp pQfZở QvZytrong táQvZych trzTkpà twufcủa mình?"
HQvZyarry đáp:
"Một mpQfZớ chèmuS7T nuS7Thẹp mzTkpàu nâu."
zTkpMột ltwufàn khóiQvZy tỏtwufa mtwufùi nồngQvZy nuS7Tặc zTkptrong cpQfZăn phòpQfZng pQfZ chợtzTkp ktwufhiến QvZycho HarruS7Ty thtwufấy btwufuồn nguS7Tủ zTkpvà twufđờ đẫnzTkp zTkpđi. TipQfZếng giáoQvZy QvZysư TrelawzTkpney QvZy kêtwufu twufgọi pQfZsau twuflàn khóuS7Ti tpQfZrà mờtwuf mịt:
"Các tzTkprò hQvZyãy mởtwuf rộntwufg đầzTkpu pQfZóc rtwufa, hãuS7Ty đểtwuf chtwufo mắtzTkp cuS7Tủa twufmình nhtwufìn xutwufyên twufqua cõtwufi uS7Ttrần tục!"
Harry zTkpcố gắnpQfZg pQfZtập trunQvZyg. SuS7Tau uS7Tkhi thazTkpm kuS7Thảo cQvZyuốn Véntwuf uS7TMàn TươQvZyng pQfZLai, uS7Tnó nói:
"Đúng uS7Trồi, bồQvZy cQvZyó mộtuS7T pQfZdấu thậuS7Tp hQvZyơi twuflung lay.uS7T.. twuf uS7Tnghĩa twuflà bồuS7T sắpzTkp phảpQfZi trảQvZyi qpQfZua zTkp"thử tháczTkph zTkpvà zTkpđau kQvZyhổ" uS7T- pQfZxin lỗiuS7T nghtwufe pQfZ- QvZy nhpQfZưng cpQfZó zTkpmột dấuQvZy twufhiệu czTkpó thểtwuf làtwuf mặzTkpt tzTkprời. ĐuS7Tể zTkpcoi... nózTkp cóuS7T pQfZnghĩa làQvZy "pQfZhạnh uS7T uS7Tphúc lớn"...uS7T uS7Tvậy twuflà bồzTkp suS7Tắp phảiQvZy uS7Tchịu đaupQfZ QvZykhổ zTkpnhưng màuS7T twufsẽ rấtuS7T vui..."
RoQvZyn nói:
"Theo ýQvZy mtwufình thìQvZy bồtwuf cầzTkpn phảiQvZy đpQfZi kiểmuS7T zTkptra lạiuS7T cáizTkp NộzTkpi NhãQvZyn ctwufủa bồ."
CzTkpả hatwufi đứpQfZa phuS7Tải nézTkpn tiếnguS7T cườizTkp củauS7T mìnhQvZy lạipQfZ vtwufì giQvZyáo spQfZư TruS7Telawney đaQvZyng nhìnuS7T trừtwufng zTkptrừng vềQvZy QvZyphía tpQfZụi nó.
"BuS7Tây giờtwuf đếnzTkp ppQfZhiên mình..."
Ron ngóQvZy uS7Tvô cáQvZyi tápQfZch QvZycủa Hartwufry, QvZytrán npQfZó nhăntwuf lạuS7Ti rQvZya điềtwufu pQfZsuy tưQvZy twufdữ lắm.
"Có mQvZyột đốpQfZm zTkptròn uS7Thơi gitwufống mộtQvZy QvZycái nópQfZn tpQfZrái dưpQfZa. KhôpQfZng chừngzTkp QvZybồ suS7Tắp ltwufàm vitwufệc twufcho BộuS7T PházTkpp Thuật..."
Nó xoQvZyay táczTkph uS7Ttrà uS7Tđể nhQvZyìn ngpQfZược lại.
"Nhưng màtwuf nhìuS7Tn pQfZnhư vầyuS7T thìpQfZ twufnó gitwufống mộpQfZt tráipQfZ sồQvZyi hơn...twuf cáizTkp gìuS7T vậuS7Ty ta?"
Ron duS7Tò cuốnuS7T Vétwufn MQvZyàn uS7TTương Lai.
"Vàng trờizTkp chQvZyo bấttwuf ngờ.QvZy" Ttwufuyệt pQfZcú mèozTkp. BpQfZồ twufcó ttwufhể pQfZcho twufmình mượnQvZy pQfZmột ítQvZy ctwufhứ? ỞpQfZ đQvZyây cònzTkp cópQfZ cázTkpi uS7Tgì nữaQvZy nè."
Ron zTkplại xoapQfZy cáizTkp táctwufh tzTkprà mộtpQfZ lzTkpần nữa.
"TrzTkpông pQfZgiống npQfZhư pQfZmột twufcon QvZythú. pQfZỪ, đúngtwuf rpQfZồi, cuS7Tái đuS7Tầu zTkpthú QvZyđây... nótwuf giốnpQfZg mộtQvZy zTkpcon huS7Tà mã...twuf khôuS7Tng, mộtwuft ctwufon cừu..."
Harry đpQfZể bậttwuf zTkpra mộtQvZy tiếngzTkp cườiQvZy vàoQvZy đúnQvZyg QvZylúc gitwufáo sưQvZy TreluS7Tawney đanzTkpg uS7Tđảo qutwufanh nó.zTkp BàQvZy npQfZói vuS7Tới vpQfZẻ quS7Tuở mắpQfZng Ron:
"ĐưapQfZ tôzTkpi xpQfZem nàoQvZy, trpQfZò kia."
GpQfZiáo zTkpsư rảtwufo bướcuS7T đếnuS7T, xoắnzTkp cuS7Tái tzTkpách ctwufủa zTkpHarry khỏipQfZ tauS7Ty QvZyRon, mọzTkpi ngườizTkp trởtwuf pQfZnên iQvZym lặng,uS7T chờuS7T xem.
"Giáo zTkpsư twufchăm chúQvZy nzTkphìn zTkpvào pQfZcái tuS7Tách, xotwufay QvZynó ngượzTkpc ctwufhiều zTkpkim đzTkpồng hồ:
"Chim ưntwufg... twufcon yêpQfZu dQvZyấu ạ,QvZy czTkpon ctwufó mộttwuf kẻQvZy tzTkpử thù."
HermipQfZone thìpQfZ thầmzTkp zTkphơi to:
"NhưpQfZng uS7Tmà apQfZi cũngQvZy bipQfZết zTkpđiều đóQvZy mà."
GpQfZiáo twufsư quazTkpy luS7Tại quắcpQfZ mtwufắt nzTkphìn cuS7Tô bé.QvZy HerpQfZmione vẫnuS7T QvZynói tiếp:
twuf"Dạ, azTkpi cũuS7Tng biQvZyết mQvZyà. pQfZAi cũQvZyng bQvZyiết chuyQvZyện zTkpHarry vtwufà uS7TKẻ QvZymà pQfZai cũntwufg biếQvZyt uS7Tlà zTkpai đấy."
Harry zTkpvà QvZyRon cùngzTkp trốpQfZ mQvZyắt nhìuS7Tn HpQfZermione uS7Tvới sựQvZy zTkp ngạQvZyc nhipQfZên trộntwuf lẫuS7Tn niềpQfZm zTkpthán phục.uS7T TzTkpụi uS7Tnó chưaQvZy btwufao giờzTkp nghpQfZe HuS7Termione zTkp npQfZói chuzTkpyện vQvZyới gizTkpáo viêpQfZn bằngzTkp cáizTkp guS7Tiọng nhQvZyư vậQvZyy. pQfZGiáo pQfZsư pQfZTrelawney cuS7Thọn twuf ctwufách phớttwuf lờuS7T pQfZcô zTkpbé. zTkpBà lạiuS7T hạpQfZ đôuS7Ti mắtpQfZ ttwufo uS7Tcộ củapQfZ bpQfZà xuzTkpống cáitwuf tátwufch cpQfZủa QvZy HpQfZarry, vQvZyà tiếpuS7T tụctwuf xuS7Toay pQfZtrở czTkpái tách.
"uS7TDùi ctwufui... mộQvZyt cuộczTkp tQvZyấn cônzTkpg. pQfZCon yêuuS7T dấuS7Tu ơpQfZi, đâyuS7T khQvZyông phảizTkp làzTkp zTkpmột táchzTkp tpQfZrà vzTkpui vẻuS7T lắm..."
zTkpRon rụtQvZy rèuS7T thưa:
"Con ngpQfZhĩ zTkpđó twuflà twufcái zTkpnón trzTkpái dưa."
"ĐầQvZyu lâu..twuf. hipQfZểm họapQfZ QvZytrên đườzTkpng cuS7Ton điuS7T, cpQfZon pQfZyêu ạ..."
Tất cảQvZy bọnzTkp pQfZtrẻ tronQvZyg twuflớp zTkpgiương mắQvZyt uS7Tngó gipQfZáo sưzTkp pQfZ TQvZyrelawney vớtwufi vẻQvZy kizTkpnh hãitwuf ctwufhết khiuS7Tếp điuS7T được.zTkp zTkpBà xoaQvZyy czTkpái tácpQfZh lầnQvZy cuốizTkp pQfZ cùnpQfZg, hápQfZ hốcQvZy QvZymiệng, uS7Trồi ttwufhét lên.
Lại vanQvZyg zTkplên mộzTkpt tiếzTkpng xoảnuS7Tg QvZycủa đồzTkp sQvZyứ zTkpbể; twuf NQvZyeville vuS7Từa làmuS7T tipQfZêu pQfZcái tzTkpách thứuS7T hauS7Ti uS7Tcủa twufnó. GiáuS7To QvZysư Ttwufrelawney ngồipQfZ twuf thụpzTkp uS7Txuống zTkpmột cáQvZyi twufghế bànuS7Th trốnQvZyg, bàQvZyn tatwufy lóngzTkp lQvZyánh cQvZyủa bàQvZy zTkpđè lêzTkpn phQvZyía QvZy trátwufi tuS7Tim mtwufình pQfZvà mắttwuf bQvZyà uS7Tnhắm tpQfZịt lại.
"Ôi, cQvZyon QvZytrai củauS7T tôQvZyi, zTkpcon zTkptrai yzTkpêu dấzTkpu zTkpcủa tôi.uS7T.. không,QvZy khônQvZyg zTkpnói ruS7Ta thìpQfZ tốtQvZy hơnzTkp... QvZykhông, đQvZyừng hỏiuS7T tôzTkpi zTkpthì hơn..."
Dean ThomazTkps lậpQvZy twuftức hỏi:
"Cái uS7Tgì vậy,zTkp thưzTkpa giáotwuf sư?"
Mọi ngườtwufi bâyzTkp gzTkpiờ twufđã đứngQvZy lênQvZy, ttwufừ từzTkp twufxúm lạiuS7T twuf đôngtwuf đúcQvZy quaQvZynh pQfZcái bànQvZy củazTkp HpQfZarry vàQvZy RonQvZy, QvZyép uS7Tsát QvZyvô cuS7Tái gzTkphế bànpQfZh màQvZy giáuS7To QvZy sưzTkp TrelazTkpwney đaQvZyng ngồizTkp, đểuS7T nguS7Tó vôQvZy táchzTkp tràzTkp củpQfZa Harry.
Đôi pQfZmắt ttwufo cộQvZy uS7Tcủa zTkpgiáo twufsư TrelawzTkpney uS7Tbỗng mởtwuf ruS7Ta QvZyđầy kịchzTkp tính:
"Con yêuzTkp ơi,pQfZ czTkpon QvZycó mộttwuf twufHung tinh."
HarrpQfZy hỏuS7Ti lại:
"Một zTkpcái gìzTkp ạ?"
Nó QvZycó twufthể nQvZyói chpQfZắc lpQfZà kpQfZhông uS7Tphải chtwufỉ mộtQvZy mzTkpình nzTkpó uS7T uS7Tkhông bzTkpiết twufHung tuS7Tinh luS7Tà gì.twuf DeauS7Tn ThomapQfZs nhpQfZún QvZyvai vớtwufi QvZynó, LQvZyavender Brtwufown twuf QvZythì uS7Tlộ vpQfZẻ bốiQvZy rốuS7Ti. NhưnguS7T twufrất nhiềupQfZ nhữnguS7T đzTkpứa kháctwuf thpQfZì twufrõ ràtwufng ltwufà cQvZyó QvZy biếtQvZy, chútwufng pQfZđều giơzTkp tpQfZay lpQfZên uS7Tbịt miệuS7Tng QvZyvới twufvẻ hoảuS7Tng spQfZợ vôtwuf cùng.
Giáo zTkpsư TrelawzTkpney kuS7Têu to:
"Hung tQvZyinh chtwufiếu, czTkpon thântwuf QvZyyêu ơi,uS7T cozTkpn bịQvZy uS7THung tpQfZinh chiếu!"
Trông gipQfZáo uS7Tsư twufTrelawney cQvZyó zTkpvẻ bịQvZy kícQvZyh đtwufộng uS7Tđến pQfZnỗi HazTkprry QvZykhông thuS7Tể nàozTkp hizTkpểu zTkpđược. uS7TBà nói:
"Con mtwufa chzTkpó khổngQvZy lQvZyồ QvZythường uS7Tlảng vảngpQfZ tQvZyrong uS7T QvZynghĩa địa!zTkp CpQfZon traQvZyi zTkpyêu ơiuS7T, đóQvZy QvZylà mộtwuft twufđiềm pQfZdữ uS7T- điuS7Tềm dtwufữ tệQvZy zTkphại twufnhứt QvZy- QvZy điềmzTkp chQvZyết chóc!"
Bao tửpQfZ HarrQvZyy quặnzTkp uS7Tđau. QvZyCon cuS7Thó ấy,zTkp twuftrên cpQfZái bìQvZya uS7T củaQvZy cuốnzTkp ĐiềuS7Tm BQvZyáo TửuS7T ThầnQvZy ởtwuf tizTkpệm sáchQvZy PQvZyhú quíuS7T zTkpvà Cơtwuf hànQvZy twuf- copQfZn ctwufhó ấy,zTkp ởuS7T twuf trpQfZong uS7Tbóng tốitwuf zTkpcủa đQvZyường MagpQfZnolia... Lavendtwufer BrowzTkpn cũzTkpng đtwufưa tapQfZy bụmpQfZ twuf miệngtwuf uS7Tmình lạQvZyi. MọQvZyi ngườiQvZy đzTkpều nuS7Thìn Hartwufry. MọQvZyi ngưuS7Tời, ntwufgoại tQvZyrừ HerpQfZmione. pQfZ QvZyCô bépQfZ đzTkpứng dậQvZyy, đzTkpi uS7Tvòng uS7Tra QvZysau cáizTkp gpQfZhế ctwufủa giQvZyáo szTkpư twufTrelawney, twufnói thẳnguS7T zTkp thừng:
"Con khôntwufg thấyuS7T npQfZó giốntwufg HzTkpung tpQfZinh chúQvZyt nào."
Giáp zTkpsư TreQvZylawney dòQvZy xzTkpét uS7THermione uS7Tvới uS7Tmột vẻzTkp cànguS7T QvZylúc ctwufàng twufkhó ưa.
"Con thânQvZy yêupQfZ ạpQfZ, zTkpcon tzTkpha ltwufỗi chuS7To tzTkpa kpQfZhi pQfZta nóipQfZ pQfZ rzTkpa điềutwuf nàQvZyy QvZynhé, nhưngpQfZ tuS7Ta zTkpnhận tQvZyhấy rấtQvZy QvZyít tinuS7Th hQvZyoa pQvZyhát tiếuS7Tt quapQfZnh uS7T uS7Tngười củatwuf conpQfZ. Rtwufất zTkpít pQfZkhả nănguS7T lĩnQvZyh hộizTkp twufđối vQvZyới twufsự twufcộng hưởngtwuf củauS7T tươngzTkp zTkp tai."
Seamus cứtwuf hzTkpết ngoẹouS7T QvZyđầu satwufng QvZybên nàyuS7T pQfZlại ngoẹopQfZ đầutwuf sanQvZyg btwufên kiauS7T. NQvZyó zTkpnói, mộtpQfZ copQfZn QvZymắt nuS7Theo pQfZkhít lại:
"Nếu mìntwufh nhtwufìn nhưuS7T vầyQvZy zTkpthì QvZynó giốpQfZng mộtzTkp HupQfZng tinh,"
NóQvZy ngtwufhiêng mìuS7Tnh pQfZsang bêuS7Tn ttwufrái nzTkpói tiếp:
"Nhưng nếuuS7T ntwufhìn từQvZy chzTkpỗ pQfZnày thìpQfZ lạiuS7T gzTkpiống mộtQvZy cQvZyon lừazTkp hơn."
Harry twufthấy QvZychính mìnQvZyh cũnQvZyg ngạczTkp QvZynhiên. Bâtwufy gtwufiờ khônpQfZg atwufi czTkpó vẻQvZy muuS7Tốn nhìnuS7T uS7Tnó cả.pQfZ twufNó nói:
"zTkpChừng uS7Tnào czTkpô vQvZyà czTkpác twufbạn mớzTkpi quyếtuS7T địnQvZyh pQfZxong làQvZy ttwufôi cóQvZy QvZysắp chếtuS7T QvZyhay không?"
Giáo sưQvZy TruS7Telawney twuflên tuS7Tiếng, bằtwufng uS7Tgiọng nóitwuf mơzTkp hồtwuf nhuS7Tứt củuS7Ta bà:
QvZy"Tôi chQvZyo làzTkp pQfZchúng zTkpta nêtwufn ntwufgưng buS7Tài twufhọc ngàypQfZ zTkphôm nazTkpy ởtwuf đây.uS7T Vâng...pQfZ Làtwufm ơnuS7T tQvZyrả uS7Tlại đồQvZy đạuS7Tc QvZyvề QvZyđúng chỗ..."
CảpQfZ lzTkpớp lQvZyặng lẽpQfZ mQvZyang mấypQfZ cáiQvZy QvZytách đzTkpem trảQvZy lạzTkpi chpQfZo uS7T gQvZyiáo sưQvZy Trelawnetwufy vuS7Tà thtwufu dọnQvZy sáchpQfZ QvZyvở zTkpvô uS7Tcặp. NuS7Tgay pQfZđến RoQvZyn cũngtwuf tráuS7Tnh zTkp ánhzTkp mắzTkpt củazTkp Harry.
Giáo sưtwuf TrelawneQvZyy nóizTkp mộtzTkp cáchpQfZ uS7Tyếu ớt:
"Hẹn đpQfZến kpQfZhi chúngpQfZ pQfZta uS7Tgặp lại,QvZy twufphúc làuS7Tnh pQfZcho cácpQfZ tròtwuf. twufÔi, czTkpon yêQvZyu zTkpquí ơi..."
Giáo uS7Tsư chpQfZỉ vpQfZào Neville:
"Lần spQfZau QvZycon sẽQvZy trễ,zTkp chtwufo QvZynên cpQfZon zTkphãy twufcố gắuS7Tng chăzTkpm hơzTkpn đuS7Tể thetwufo czTkpho kịp."
Harry, uS7TRon twufvà HermiopQfZne trètwufo xuốntwufg pQfZcái thapQfZng dâyzTkp uS7T twufcủa gtwufiáo sQvZyư QvZyTrelawney uS7Trồi xuốuS7Tng QvZycái cầuQvZy tQvZyhang xoắzTkpn, pQfZtrong ipQfZm luS7Tặng, rpQfZồi uS7T cùpQfZng đizTkp đếnQvZy lớzTkpp twufBiến cQvZyủa giáoQvZy twufsư McGonagaluS7Tl. uS7TTụi uS7Tnó mấtwuft nhitwufều thìzTkp giờzTkp uS7T pQfZtìm ppQfZhòng họctwuf đếntwuf nuS7Tỗi muS7Tặc dùuS7T đãtwuf rờpQfZi lớptwuf huS7Tọc TizTkpên uS7Ttri khzTkpá stwufớm, mQvZyà khtwufi QvZy bưQvZyớc QvZyvào phònQvZyg họcQvZy môtwufn uS7TBiến, thìpQfZ pQfZcũng vừQvZya lúcQvZy vàoQvZy tipQfZết hzTkpọc mới.
Harry chzTkpọn mộttwuf cpQfZái gpQfZhế cupQfZối phòuS7Tng học,twuf ctwufó cảmQvZy pQfZ giáctwuf nhtwufư pQfZthể nóQvZy uS7Tđang ngồiQvZy QvZyở mQvZyột vtwufị trzTkpí đượcpQfZ ctwufhiếu sántwufg tậQvZyp tpQfZrung; cảuS7T lớpuS7T zTkp hìtwufnh nQvZyhư pQfZcứ uS7Tphóng nhữuS7Tng cáipQfZ liếcuS7T trộmtwuf vpQfZề phuS7Tía nó,zTkp nhzTkpư uS7Tthể zTkpnó sắpQfZp ngãpQfZ uS7T lăzTkpn twufra czTkphết bấtzTkp cứzTkp lzTkpúc nàozTkp. HarruS7Ty twufhầu twufnhư khônuS7Tg zTkpnghe twufgiáo zTkpsư McGonagzTkpall uS7T giảngQvZy đượcpQfZ đizTkpều uS7Tgì vềQvZy AQvZymimagi pQfZ- nhữnguS7T phùzTkp QvZythủy uS7Tcó khuS7Tả năngQvZy bQvZyiến thuS7Tành uS7T thúzTkp vậpQfZt theQvZyo twufý twufmuốn. uS7TNó thậmpQfZ chítwuf cũngzTkp kpQfZhông twufnhìn kzTkphi twufgiáo sQvZyư QvZyMcGonagall zTkp uS7Ttự zTkpbiến mìnhQvZy thàzTkpnh mzTkpột cpQfZon mèopQfZ mướpzTkp zTkpcòn pQfZdấu mắQvZyt ktwufiếng qtwufuanh đuS7Tôi pQfZmắt uS7Tngay uS7T trưQvZyớc mặtzTkp bọzTkpn trẻ.
Khi twufbà trởtwuf lạzTkpi nguyQvZyên pQfZhình sauS7Tu mộtpQfZ uS7Ttiếng npQfZổ ngQvZyắn gọzTkpn "bụp"zTkp nQvZyho nhỏ,zTkp btwufà lạQvZy ltwufùng ntwufhìn quzTkpanh twuflũ pQfZhọc trò:
"Thực tpQfZình twufthì hQvZyôm zTkpnay tấpQfZt cảzTkp cátwufc copQfZn bịQvZy làzTkpm zTkpsao QvZy vậy?zTkp KhzTkpông hẳnuS7T cóuS7T vấzTkpn đề,zTkp nhpQfZưng đâyzTkp QvZylà lầnzTkp đQvZyầu tiênzTkp màtwuf lớpzTkp họuS7Tc khôuS7Tng zTkpvỗ pQfZ zTkptay trưtwufớc sựuS7T biếuS7Tn hìuS7Tnh ctwufủa cô."
pQfZĐầu củapQfZ mọtwufi ngườiQvZy lQvZyại hướzTkpng vềzTkp HpQfZarry, nhưngQvZy khpQfZông twufai nóiuS7T QvZygì. ThQvZyế rồi,twuf HeQvZyrmione giơzTkp tay:
"Thưa côQvZy, tụizTkp uS7Tcon vừapQfZ mpQfZới hpQfZọc lớQvZyp Ttwufiên pQfZtri đầuuS7T tiêQvZyn củaQvZy tuS7Tụi conpQfZ, QvZyvà tụzTkpi uS7Tcon đãpQfZ họQvZyc twufbài bóuS7Ti lápQfZ trà,pQfZ và..."
uS7TGiáo zTkpsư McGonzTkpagall bỗQvZyng ngtwufhiêm tranuS7Tg lại:
"A, rpQfZa zTkpvậy. KzTkphông zTkpcần phuS7Tải nópQfZi thêQvZym twufnữa, HermzTkpione à.zTkp CáuS7Tc tròpQfZ nóiuS7T ctwufho tôuS7Ti nghQvZye xzTkpem, twufai troQvZyng sốpQfZ cácpQfZ QvZytrò sẽuS7T pQfZchết zTkptrong twufnăm nay?"
Mọi ngườiuS7T QvZytròn mắttwuf nhìzTkpn pQfZsững giáoQvZy sưQvZy McGonagall.
CuốiQvZy cùntwufg HazTkprry nói:
"Thưa uS7Tcô, uS7Tcon ạ."
Giáo twufsư MczTkpGonagall nhìnuS7T chzTkpằm chằmpQfZ HarpQfZry bQvZyằng đôpQfZi QvZymắt nhzTkpỏ spQfZáng lonQvZyg lanh:
"Thì rQvZya vậpQfZy. VậyQvZy copQfZn cũtwufng nzTkpên hiểQvZyu, HarruS7Ty àuS7T, từzTkp zTkp kzTkphi giáotwuf sưtwuf TpQfZrelawney đếnpQfZ trườngQvZy QvZynày, zTkpmỗi năQvZym cpQfZô ấpQfZy đềuuS7T tzTkpiên đoápQfZn cáizTkp uS7T chếtzTkp củatwuf mộtpQfZ họctwuf QvZysinh. uS7TMà pQfZchưa twufai trozTkpng sốzTkp đóuS7T cuS7Thết ctwufả. NpQfZhìn thấQvZyy điềuS7Tm QvZy zTkpbáo tửzTkp thầtwufn ltwufà twufcái cáchuS7T QvZymà pQfZgiáo spQfZư Treltwufawney khtwufoái dtwufùng nhứtzTkp uS7Tđể cQvZyhào QvZy mừQvZyng mpQfZột lzTkpớp họcuS7T sitwufnh mớizTkp. twufCô QvZykhông baQvZyo uS7Tgiờ mQvZyuốn nóipQfZ xpQfZấu đồntwufg nghiệuS7Tp, pQfZ nhưng..."
GQvZyiáo pQfZsư McGozTkpnagall chzTkpợt ngừzTkpng nói,QvZy mũzTkpi củaQvZy czTkpô trắngQvZy nhtwufợt đitwuf. CôpQfZ nQvZyói tiếptwuf, bìQvZynh twuftĩnh hơn:
"Tiên tzTkpri lpQfZà mộtQvZy trQvZyong nhQvZyững twufngành phzTkpáp tzTkphuật zTkp kéQvZym pQfZchính twufxác nhứttwuf. zTkpCô khtwufông giấzTkpu cpQfZon rằnguS7T côQvZy cópQfZ zTkprất ítQvZy kiêpQfZn nhpQfZẫn vớizTkp bộpQfZ twuf môntwuf đózTkp. Nhữntwufg nhpQfZà tiêpQfZn twuftri thzTkpực pQfZsự uS7Trất hiếmzTkp vàQvZy giáouS7T sưzTkp Trelawney..."
Giáo sưuS7T MctwufGonagall twufngừng mộttwuf lầpQfZn nữa,pQfZ pQfZrồi lạiQvZy zTkpnói tiếppQfZ vtwufới giọngpQfZ zTkphai nzTkpăm rQvZyõ mười:
"Cô thấyQvZy szTkpức kzTkphỏe củtwufa uS7Tcon rấtuS7T tQvZyốt, HarruS7Ty àQvZy, ctwufho uS7T nênuS7T pQfZcon zTkpsẽ bỏQvZy qtwufuá twufcho cuS7Tô nếuzTkp côtwuf ktwufhông thQvZya twufcho cotwufn ppQfZhần buS7Tài tậpQfZp hôtwufm ntwufay. pQfZ zTkpCô caQvZym đoauS7Tn làuS7T nzTkpếu uS7Tcon chếzTkpt thìtwuf coQvZyn mzTkpới khôntwufg cuS7Tần nộpzTkp bàiuS7T chQvZyo cô."
Hermione bậpQfZt cườpQfZi. HuS7Tarry cảQvZym QvZythấy kháQvZy hơtwufn. CpQfZũng twuf pQfZkhó muS7Tà cpQfZảm tuS7Thấy szTkpợ hãitwuf mộtuS7T dúmuS7T lpQfZá trpQfZà khtwufi mtwufà ngpQfZười QvZyta ktwufhông uS7Tcòn ởQvZy trozTkpng zTkp bpQfZối cảnhpQfZ lớpzTkp họtwufc czTkpủa giáozTkp sưQvZy TrelawQvZyney: zTkpâm QvZyu átwufnh đtwufèn zTkpđỏ stwufậm vàpQfZ tỏapQfZ twufra pQfZ mộtwuft thứtwuf mùtwufi khiếQvZyn nguS7Tười QvZyta QvZymụ twufmẫm đi.
Tuy nhuS7Tiên ktwufhông phảipQfZ atwufi czTkpũng QvZytin zTkptheo gzTkpiáo szTkpư McGonuS7Tagall. Trôtwufng RQvZyon vtwufẫn uS7Tlo âQvZyu dữtwuf lắm.twuf Ctwufòn LavendpQfZer tpQfZhì twufvẫn rpQfZù rì:
"Vậy chứpQfZ mấyQvZy cuS7Tái tzTkpách củaQvZy NevipQfZlle thìpQfZ sao?"
Khi hếtuS7T uS7Tgiờ zTkplớp hQvZyọc QvZyBiến, btwufọn trtwufẻ nhậQvZyp vàoQvZy đámuS7T uS7T đtwufông đanzTkpg rầnQvZy uS7Trần kéozTkp tớipQfZ twufĐại SảnhQvZy đưzTkpờng đểQvZy ăuS7Tn trpQfZưa. HermionuS7Te đẩyzTkp mộuS7Tt zTkp zTkpcái dĩatwuf thtwufịt uS7Thầm vềzTkp ptwufhía Ron:
"Vui zTkplên zTkpđi chứtwuf, RzTkpon. BồuS7T QvZyđã twufnghe giáopQfZ szTkpư uS7TMcGonagall nóQvZyi twufrồi đó."
Ron múpQfZc muS7Tấy muQvZyỗng tQvZyhịt hầtwufm twufcho vpQfZô dĩatwuf củapQfZ ntwufó, czTkpầm nuS7Tĩa lpQfZên, nhưnQvZyg khôngQvZy QvZyăn nổiQvZy. NózTkp nóipQfZ bằuS7Tng mộtQvZy uS7Tgiọng nhỏpQfZ QvZyvà QvZynghiêm túc:
"Harry, btwufồ chưtwufa từngQvZy twufnhìn thấyuS7T mQvZyột copQfZn ctwufhó twufđen tzTkpo pQfZlớn zTkpở uS7Tbất cứuS7T đâutwuf, phảpQfZi không?"
Harry nói:
"Có, mìnzTkph thấyQvZy pQfZrồi. zTkpCái đuS7Têm muS7Tà mìnhuS7T bpQfZỏ nQvZyhà QvZydì dượngQvZy DursQvZyley uS7Tra điQvZy, mìnuS7Th đãuS7T uS7Tnhìn thấyuS7T mzTkpột con."
Ron bQvZyuông nĩapQfZ khiếnuS7T cuS7Thiếc nĩauS7T rơtwufi xuống,QvZy pQfZkêu lenQvZyg keng.
Hermione vẫnpQfZ bìnpQfZh tĩnh:
"Có ltwufẽ luS7Tà mtwufột couS7Tn chótwuf hoang."
Ron nhìnQvZy Hetwufrmione pQfZnhư pQfZthể zTkpcô bétwuf twufnày đãzTkp mấtuS7T trzTkpí rồi.
"Hermione, nQvZyếu HarrpQfZy từngtwuf nhìnQvZy thấyzTkp HunuS7Tg tipQfZnh, twuf ttwufhì... tpQfZhì xtwufui lắmuS7T. Cậu..uS7T. cậuuS7T Btwufilius củQvZya uS7Tmình từnzTkpg QvZythấy mộzTkpt cuS7Ton vzTkpà... QvZy cậtwufu zTkpấy chếttwuf troQvZyng uS7Tvòng hatwufi mươzTkpi bpQfZốn tiếQvZyng đồpQfZng hQvZyồ sau!"
Hermione vừpQfZa tQvZyự rótzTkp uS7Tcho mìQvZynh muS7Tón pQfZnước éppQfZ btwufí rợ,pQfZ vừauS7T pQfZvui vẻQvZy nói:
"Ngẫu nhiênzTkp uS7Ttrùng hợpQvZy ấytwuf mà!"
Ron zTkpbắt đầuuS7T ntwufổi nóng:
"Bồ khôntwufg biếttwuf bồuS7T đangzTkp ntwufói vtwufề cáipQfZ gzTkpì sauS7To? HQvZyung twuftinh khiuS7Tến cpQfZho phtwufù thủyzTkp nàoQvZy cũntwufg QvZyphải pQfZsợ tQvZyé khótwufi QvZyluôn ấy."
Hermitwufone lQvZyên zTkpgiọng chịpQfZ Hai:
"Vậy tpQfZhì bzTkpồ nóipQfZ đúngtwuf đó,twuf htwufọ nQvZyhìn thấytwuf HunQvZyg tpQfZinh, uS7T vàuS7T họtwuf QvZychết vìtwuf sợ.pQfZ HuuS7Tng twuftinh khpQfZông phpQfZải làzTkp mộtzTkp đitwufềm chếuS7Tt zTkpchóc zTkpmà zTkplà zTkp nguyuS7Tên nQvZyhân chếtuS7T chótwufc! Vtwufà HzTkparry vẫntwuf QvZycòn bzTkpên cạntwufh chpQfZúng QvZyta uS7Tlà buS7Tởi QvZyvì bzTkpạn twuf ấtwufy khôngzTkp QvZyngu đếnQvZy mQvZyức uS7Tnhìn thấytwuf mQvZyột Htwufung tiuS7Tnh twuflà nghĩtwuf: zTkpthôi uS7Trồi, mìnzTkph zTkp chếzTkpt phứtzTkp QvZycho rồi."
Ron háQvZy zTkpmiệng uS7Tvề pQvZyhía zTkpHermione nhưnguS7T khônQvZyg thốttwuf pQfZ đpQfZược lờipQfZ QvZynào. pQfZCòn HeuS7Trmione thtwufì mởQvZy pQfZtúi xáuS7Tch czTkpủa mìnhQvZy lấytwuf rQvZya mQvZyột cutwufốn SốQvZy QvZy HọcpQfZ twufmới QvZytoanh, mởtwuf zTkpra uS7Tvà tựatwuf quyểuS7Tn sácQvZyh vàoQvZy bQvZyình QvZyđựng QvZynước twuftrái câypQfZ twufép. uS7T pQfZCô béuS7T vừazTkp pQfZdò pQfZtìm tranzTkpg sátwufch vuS7Từa nói:
"Mình thấyuS7T mônzTkp TiêpQfZn ttwufri twufcó vuS7Tẻ twufmơ hồtwuf quá.uS7T ThpQfZeo ýtwuf QvZymình thtwufì zTkpnhiều uS7Tước đozTkpán quá."
Ron nónQvZyg nảpQfZy bảo:
"Không cóQvZy zTkpgì twuflà mpQfZơ pQfZhồ twufvề HunuS7Tg QvZytinh tronuS7Tg zTkpcái tátwufch đóuS7T hếtQvZy á!"
Hermione điềmzTkp đạm:
"Bồ đâQvZyu ctwufó uS7Ttự tiuS7Tn nzTkphư vậyuS7T pQfZlúc bồpQfZ nzTkpói zTkpvới HazTkprry QvZyđó twuflà zTkpmột cuS7Ton cừu."
"Giáo sưpQfZ TrelawpQfZney nQvZyói bzTkpồ ppQfZhát uS7Ttiết zTkprất íQvZyt tinQvZyh huS7Toa! CuS7Thẳng quQvZya zTkpbồ khôtwufng tpQfZhích bịpQfZ dQvZyở twufmột mônQvZy npQfZào hếtwuft mtwufà thôi."
Ron pQfZđã QvZychạm đúnuS7Tg nọc.uS7T HermionzTkpe qQvZyuăng phịcQvZyh cuốQvZyn sázTkpch Sốtwuf Họtwufc pQfZxuống bànQvZy ănpQfZ, mạpQfZnh đếnQvZy npQfZỗi zTkpmấy mẩzTkpu uS7Tthịt hầmuS7T vàQvZy càQvZy uS7Trốt vzTkpăng tứzTkp tán.
"Nếu giỏiuS7T mtwufôn TizTkpên trQvZyi cpQfZó ngQvZyhĩa làzTkp tzTkpôi puS7Thải gpQfZiả pQfZ bộzTkp nzTkphìn thấyuS7T điềmuS7T zTkpbáo cátwufi chếpQfZt truS7Tong mộtzTkp dpQfZúm lpQfZá tràtwuf uS7Tsao? QvZyNếu vzTkpậy thzTkpì tôzTkpi QvZy kzTkphông chắcQvZy làQvZy uS7Ttôi sẽtwuf cuS7Tòn tiếtwufp tzTkpục họcuS7T môpQfZn đtwufó nữzTkpa khônpQfZg! BàiuS7T twufhọc đóuS7T mQvZyà uS7T szTkpo vớQvZyi lớzTkpp SốpQfZ HọcpQfZ củatwuf ttwufôi thtwufì chẳpQfZng khpQfZác uS7Tgì đốuS7Tng rác!"
Cô bétwuf vớQvZy lấytwuf cuS7Tái zTkptúi xzTkpách củapQfZ zTkpmình vàuS7T bỏuS7T đi.
Ron cQvZyau zTkpcó nhìnQvZy zTkptheo côzTkp béQvZy, nQvZyó twufnói vớiuS7T Harry:
"Hermione QvZynói uS7Tcái gzTkpì vậyzTkp? twufNó đãzTkp hpQfZọc qupQfZa lớpzTkp uS7TSố họctwuf nàuS7To đâu?"
*****
Sau pQfZbữa twufăn tuS7Trưa, uS7THarry mừnQvZyg pQfZlà đượQvZyc rQvZya khpQfZỏi tòpQfZa pQfZ uS7Tlâu đàzTkpi. uS7TCơn uS7Tmưa đêmuS7T qpQfZua twufđã tạpQfZnh; zTkpbầu trờiuS7T pQfZquang đãng,zTkp vpQfZà cỏpQfZ pQfZthì xuS7Tanh twuf mQvZyềm, ướtQvZy mượtzTkp dướiuS7T chânzTkp khuS7Ti bọnpQfZ twuftrẻ bpQfZăng qupQfZa sânQvZy đtwufể đếnQvZy buổizTkp họcuS7T đầupQfZ twuf titwufên củuS7Ta QvZylớp pQfZChăm sópQfZc zTkpSinh vậtQvZy Huyềntwuf bí.
Ron zTkpvà Hermtwufione khôQvZyng thèuS7Tm nóuS7Ti chuQvZyyện zTkpvới nQvZyhau uS7T pQfZnữa. HazTkprry QvZyim lặnzTkpg QvZyđi bêtwufn cạtwufnh hzTkpai bạpQfZn uS7Tkhi cảpQfZ bọnzTkp cùtwufng đizTkp xzTkpuống uS7Tdốc QvZycỏ uS7T twufđể đpQfZến czTkpăn chòtwufi củuS7Ta lãpQfZo HagzTkprid npQfZằm bênzTkp bìaQvZy khzTkpu RzTkpừng Cấm.QvZy ĐzTkpến QvZykhi pQfZnhìn QvZy tQvZyhấy pQfZba zTkpcái lưtwufng quázTkp ưuS7T queQvZyn tzTkphuộc ởzTkp đằnguS7T trướcQvZy tụipQfZ ntwufó, Hatwufrry mớitwuf pQfZnhận uS7Tra uS7T twufrằng pQfZtụi nótwuf stwufẽ pQvZyhải họcpQfZ mQvZyôn nuS7Tày pQfZchung vQvZyới bọnzTkp htwufọc siuS7Tnh bêntwuf nhpQfZà zTkp SlytheripQfZn. MalfoQvZyy đanuS7Tg zTkphào hứngzTkp pQfZnói chQvZyuyện vớuS7Ti CrazTkpbbe vàQvZy GoylpQfZe, uS7Tlàm czTkpho uS7T pQfZhai zTkpđứa pQfZđó cưzTkpời QvZynhư nắczTkp nzTkpẻ. twufHarry đotwufan pQfZchắc lzTkpà mìpQfZnh QvZybiết ttwufụi kuS7Tia đangQvZy zTkp nQvZyói vềtwuf chpQfZuyện gì.
Lão QvZyHagrid uS7Tđứng QvZyngay trướcuS7T căQvZyn pQfZchòi đểuS7T chzTkpào đónpQfZ twuf họQvZyc sizTkpnh đếnQvZy lớuS7Tp củatwuf mìzTkpnh, suS7Từng QvZysững tronpQfZg tấmuS7T ázTkpo khpQfZoác bzTkpằng pQfZda chuộtQvZy QvZy uS7Tchũi, cpQfZon chózTkp sQvZyăn Fantwufg đứpQfZng QvZysát gózTkpt chủ,uS7T uS7Tcó vQvZyẻ bồQvZyn chtwufồn nhQvZyư uS7Tthể khôngpQfZ QvZy QvZychờ đượuS7Tc pQfZnữa QvZyphút bpQfZắt đầu.
Lão Hagritwufd gọi:
"Lại QvZyđây, nàoQvZy, pQfZtiến twuflại gầpQfZn đây!"
HọcQvZy twuftrò tiếnuS7T uS7Tđến gầnuS7T bêtwufn lão.
twuf"Bữa nazTkpy, tôQvZyi đãzTkpi cátwufc truS7Tò twufmột bữpQfZa pQfZra hồuS7Tn! CáQvZyc twuf tròpQfZ sắpQvZy hQvZyọc mpQfZột bzTkpài họcpQfZ vQvZyĩ đại!pQfZ QvZyMọi ngườuS7Ti zTkpcó mặQvZyt twufđông đủtwuf chtwufưa? ĐuS7Tược rồi,uS7T pQfZ đipQfZ pQfZtheo tôi."
TropQfZng QvZymột thoápQfZng khzTkpó chịpQfZu, twufHarry QvZynghĩ kpQfZhông zTkp chừngtwuf lãzTkpo HagriuS7Td đtwufang dắzTkpt cảQvZy bọntwuf vôpQfZ QvZyrừng. twufNhững ktwufinh nghiệmQvZy khzTkpốn khổtwuf uS7Tmà zTkp HarruS7Ty đãtwuf từnpQfZg nếpQfZm trảipQfZ ởzTkp trouS7Tng zTkpkhu rừngpQfZ đópQfZ kểQvZy nhpQfZư đQvZyủ đểQvZy nóuS7T ntwufhớ suốpQfZt đờuS7Ti zTkp rpQfZồi. zTkpTuy zTkpnhiên, pQfZlão HagrpQfZid uS7Tdẫn zTkpchúng đitwuf pQfZvòng zTkpqua rặnzTkpg zTkpcây, vàzTkp nămpQfZ zTkpphút uS7T pQfZsau pQfZthì uS7Tmọi zTkpngười nhuS7Tận tQvZyhấy zTkpmình đpQfZang QvZyđứng bêntwuf ngpQfZoài mộpQfZt nơiuS7T pQfZcó vuS7Tẻ nQvZyhư QvZy mộQvZyt bãiQvZy chuS7Tăn ngựatwuf nhzTkpo nhỏpQfZ. twufNhưng mpQfZà bzTkpên ttwufrong uS7Tbãi uS7Tchăn kQvZyhông thấtwufy cópQfZ QvZycon pQfZ pQfZgì hết.
Lão HagpQfZrid gọi:
"Mọi ntwufgười hãytwuf lạipQfZ đâypQfZ tậptwuf tpQfZrung quantwufh hànQvZyg rtwufào! QvZy uS7TNhư vậpQfZy đtwufó zTkp- Satwufo pQfZcho chzTkpắc chắnuS7T uS7Tnhìn thpQfZấy twufrõ zTkpnha. BzTkpây gitwufờ, vipQfZệc QvZyđầu tQvZyiên QvZy ttwufất cpQfZả cQvZyác twuftrò cầpQfZn làmtwuf luS7Tà mởQvZy zTkpsách ra..."
"Bằng cáczTkph nào?"
Giọng MalfopQfZy vapQfZng luS7Tên nhừtwufa nhựa,pQfZ lạnhuS7T lùnpQfZg. LãouS7T zTkpHagrid hỏiQvZy lại:
"Hả?"
Malfoy lậpuS7T lại:
"Làm sQvZyao twufmà mởpQfZ sácuS7Th pQfZra đượctwuf chứ?"
Maltwuffoy rúttwuf cuốnQvZy QuáizTkp ThpQfZư Vềtwuf QupQfZái VQvZyật cpQfZủa nózTkp rpQfZa. pQfZ uS7TCuốn sáuS7Tch đuS7Tã QvZybị trózTkp zTkpgô bằpQfZng mộtpQfZ twufsợi dâytwuf thừnpQfZg zTkpdài. MpQfZấy đứatwuf QvZyhọc tròuS7T khácuS7T uS7T cũtwufng lôiQvZy sáczTkph củpQfZa uS7Tmình pQfZra, vàipQfZ đứaQvZy pQfZcũng giốQvZyng QvZynhư uS7THarry đãzTkp dùnzTkpg duS7Tây zTkpnịt zTkp QvZymà khớptwuf mõzTkpm cuốnzTkp zTkpsách lại.pQfZ MấpQfZy zTkpđứa khuS7Tác tốtwufng cuốuS7Tn sácpQfZh zTkpvô truS7Tong nhữnguS7T pQfZ cáipQfZ batwufo ctwufhật, huS7Tay kẹpQvZy chpQfZặt chQvZyúng zTkplại bằnguS7T mấuS7Ty cápQfZi kẹzTkpp zTkpgiấy tzTkpổ chảng.
Lão HagriuS7Td trôntwufg cózTkp vQvZyẻ pQfZtiu nghỉu:
"Khôntwufg uS7Tai pQfZcó tzTkphể mởzTkp đuS7Tược twufsách pQfZra sao?"
Cả zTkplớp lắczTkp đtwufầu. LãuS7To HagzTkprid nói:
"Các twuftrò phpQfZải twufvuốt QvZyve chútwufng. Ctwufoi nè..."
Nghe gipQfZọng lãzTkpo Hagtwufrid thìQvZy đópQfZ pQfZlà đizTkpều pQfZhiển nhiêpQfZn uS7T zTkpnhứt thếuS7T giuS7Tới. twufLão cầmpQfZ cuS7Tuốn stwufách czTkpủa HerpQfZmione lêzTkpn, lzTkpột bỏtwuf lớpzTkp bănguS7T twufkeo pQfZ bùQvZya chpQfZú dátwufn rịttwuf bênpQfZ ngoài.uS7T CuốnuS7T suS7Tách ttwufìm twufcách cắnpQfZ, nuS7Thưng pQfZlão HagpQfZrid đãuS7T QvZy vuốzTkpt ngóuS7Tn tQvZyay QvZytrỏ khổpQfZng lồQvZy czTkpủa lãQvZyo dọctwuf uS7Ttheo gáyQvZy sázTkpch, cuốpQfZn QvZysách ruS7Tùng zTkp twufmình, rtwufồi muS7Tở zTkpra vzTkpà nQvZyằm yêzTkpn uS7Tlặng trouS7Tng tQvZyay lãopQfZ Hagrid.
Malfoy QvZychế nhạo:
"ÔiQvZy, lũpQfZ chpQfZúng mìntwufh mớipQfZ zTkpngu ngốcQvZy làuS7Tm saoQvZy! pQfZLẽ rtwufa chQvZyúng mpQfZình phảtwufi vuốtwuft QvZyve cpQfZhúng! Stwufao uS7Tmà chzTkpúng mìQvZynh khônuS7Tg đoánQvZy rzTkpa đượctwuf nhỉ?"
Lãtwufo HauS7Tgrid ntwufgập ngừtwufng nópQfZi vzTkpới Hermione:
QvZy"Tôi... tôiuS7T pQfZnghĩ tụiQvZy nópQfZ cũngtwuf vzTkpui chứ?"
Malfoy nópQfZi hớt:
"Ôi, vuuS7Ti kinpQfZh QvZykhủng khiếpQvZy đipQfZ ấQvZyy chứuS7T! Quảtwuf luS7Tà kQvZyhôn nguS7Toan, zTkptống uS7Tcho twuftụi ntwufày nhuS7Tững uS7Tcuốn sápQfZch cứpQfZ lătwufm zTkple zTkpcắn đzTkpứt tatwufy tpQfZụi twufnày ra."
Harry nóuS7Ti nhỏ:
"Im pQfZđi, Malfoy!"
Lão HagQvZyrid tỏzTkp zTkpra zTkpchán nảQvZyn, màQvZy HpQfZarry tpQfZhì muốnQvZy pQfZcho QvZy buzTkpổi dạypQfZ đầuzTkp tzTkpiên củzTkpa lQvZyão đượctwuf tzTkphành côntwufg tốtwuft đtwufẹp. LãoQvZy Hagritwufd dpQfZường nhưQvZy uS7T đuS7Tã mzTkpất hứng.
"Vậy thôi..zTkp. vpQfZậy pQfZlà cácQvZy twuftrò QvZyđã cuS7Tó suS7Tách và...uS7T pQfZvà zTkp bâtwufy zTkpgiờ uS7Tthì cáuS7Tc tròQvZy uS7Tcần SiQvZynh vậtwuft HuyềnQvZy bzTkpí. zTkpPhải. VQvZyậy pQfZđể tôpQfZi zTkpđi twufdắt chúnpQfZg zTkp lạiuS7T. QvZyChờ mộtuS7T chút..."
Lão sảipQfZ btwufước xtwufa khỏtwufi bọzTkpn ttwufrẻ, đizTkp vềpQfZ phíazTkp khtwufu QvZyrừng vtwufà biếntwuf mất.
Malfoy zTkpnói to:
"Chúa ơi,uS7T ntwufơi pQfZnày đitwufêu tàntwuf hzTkpết chỗuS7T nói.QvZy zTkpLão uS7Tđần QvZy đózTkp pQfZbày đặpQfZt dạyQvZy học,zTkp taQvZyo mzTkpà npQfZói cuS7Tho bzTkpa uS7Ttao bpQfZiết, ổngQvZy zTkpthế nàouS7T cũtwufng đtwufiên twuf tiếtzTkp lên..."
Harry lậppQfZ lại:
"Im twufđi, Malfoy."
"Cẩn pQfZthận đó,uS7T HazTkprry, đằnuS7Tg QvZysau pQfZmày cótwuf mộtpQfZ vtwufiên giámpQfZ ngụuS7Tc AzkabauS7Tn kìa..."
"Ối..."
Levender rQvZyú lên,zTkp pQfZchỉ zTkpvề pQvZyhía bêzTkpn kizTkpa cpQfZủa pQfZbãi chăzTkpn thả.
Một tuS7Tá pQfZsinh vậpQfZt qutwufái dpQfZị nuS7Thứt QvZymà HpQfZarry tQvZyừng nhìzTkpn QvZy thấytwuf đapQfZng chạyuS7T lopQfZn tQvZyon vtwufề phízTkpa bọnpQfZ họpQfZc tzTkprò. NhuS7Tững sQvZyinh vậQvZyt pQfZnày cQvZyó thâQvZyn, pQfZ đuôpQfZi QvZyvà ctwufhân củatwuf ngtwufựa, nhưpQfZng chânpQfZ tpQfZrước, cánhQvZy vuS7Tà twufđầu làuS7T củaQvZy mộtuS7T copQfZn gQvZyì twuf giốngQvZy nzTkphư twufcon đạizTkp bànguS7T khổngpQfZ lồzTkp, vớtwufi cQvZyái mỏpQfZ tQvZyo màQvZyu thépQvZy, hếtpQfZ zTkpsức hunzTkpg uS7T tợn,twuf uS7Tvà đôzTkpi mắtQvZy màupQfZ cQvZyam rực.twuf MónguS7T vuốttwuf củauS7T cQvZyhân trướczTkp dàzTkpi cảtwuf mộtpQfZ tấctwuf pQfZ rưỡi,uS7T cóQvZy vẻzTkp nhpQfZư buS7Tấu chếtuS7T ngườiQvZy nhưQvZy chơi.uS7T zTkpMỗi twufcon quáipQfZ ttwufhú uS7Tấy đềzTkpu đuS7Teo pQfZ vòngzTkp QvZycổ uS7Tbằng dtwufa dàQvZyy, nQvZyối vớipQfZ mộtzTkp pQfZsợi xíczTkph pQfZdài, vuS7Tà đpQfZầu tQvZyất cQvZyả nhữnuS7Tg sợtwufi QvZy QvZyxích QvZyđó đềuQvZy zTkpnằm trozTkpng bàntwuf QvZytay tpQfZo tướuS7Tng củtwufa ltwufão Htwufagrid. LzTkpão đangtwuf lơQvZyn twuftơn QvZy czTkphạy uS7Ttheo stwufau đQvZyám quuS7Tái thúpQfZ vuS7Tào bzTkpãi twufchăn thả.
Lão HapQfZgrid uS7Tgiật nhữngzTkp sợipQfZ dâtwufy xítwufch, thQvZyúc pQfZlũ quS7Tuái thtwufú hướnuS7Tg vềpQfZ phíuS7Ta hàngtwuf twufrào màQvZy lũpQfZ họcQvZy tròuS7T đaQvZyng đứng,zTkp QvZylão gầuS7Tm lên:
"Đi nàpQfZo, tipQfZến tới!"
Bọn uS7Ttrẻ hơipQfZ lùizTkp lạizTkp QvZykhi lãozTkp HagrizTkpd tQvZyiến đuS7Tến gầQvZyn chúzTkpng đểuS7T buộpQfZc mpQfZớ dtwufây xíQvZych uS7Tvào hàzTkpng uS7Trào. LãouS7T vẫytwuf ttwufụi họQvZyc zTkptrò, vuQvZyi vuS7Tẻ gpQfZào to:
"Đây zTkplà nQvZyhững ctwufon Bằngtwuf uS7TMã! ThấpQfZy chúuS7Tng đẹuS7Tp không?"
Harry QvZyđại uS7Tkhái hizTkpểu lãozTkp HuS7Tagrid muốntwuf nzTkpói gìtwuf. SpQfZau uS7T khQvZyi quuS7Ta khỏuS7Ti cơpQfZn kitwufnh hoàntwufg đzTkpối diệntwuf vớitwuf mộpQfZt thứuS7T nửaQvZy nuS7Tgựa twufnửa cQvZyhim, pQfZ ngườitwuf QvZyta pQfZbắt đầutwuf ngưỡnuS7Tg mzTkpộ lQvZyớp ápQfZo kpQfZhoác pQfZóng zTkpả củtwufa twufnhững cQvZyon QvZyBằng MãpQfZ, pQfZ chuyuS7Tển pQfZtiếp hếttwuf sứQvZyc mượtwuft màpQfZ từpQfZ pQfZlông QvZyvũ sanzTkpg zTkplông thuS7Tú, mtwufỗi cozTkpn mộtzTkp màuuS7T zTkp khuS7Tác nhazTkpu: màuS7Tu xátwufm btwufão tố,QvZy màpQfZu đồng,QvZy màuzTkp lQvZyang ửzTkpng pQfZhồng, màtwufu twufhột uS7Tdẻ bóQvZyng uS7T lưuS7Tỡng vpQfZà màuzTkp đetwufn uS7Tmun nhpQfZư mực.
twufLão uS7THagrid uS7Txoa pQfZhai bzTkpàn taQvZyy vzTkpào nhaupQfZ, tQvZyươi cưtwufời vớizTkp bọnQvZy trẻuS7T czTkphung quanh:
"Vậy QvZyđó, cápQfZc tròtwuf lzTkpàm ơnzTkp xíchtwuf tớuS7Ti gầuS7Tn thzTkpêm mộttwuf chút..."
Không auS7Ti cóuS7T vẻuS7T uS7Tmuốn pQfZlàm thezTkpo ltwufão Hagtwufrid. TuS7Tuy QvZy pQfZnhiên, Harrtwufy, RuS7Ton vpQfZà pQfZHermione cũtwufng cQvZyẩn thậnzTkp bướcpQfZ đzTkpến gzTkpần cáiQvZy hànuS7Tg uS7Trào. zTkp LãozTkp Hagritwufd nói:
"Bây giờ,zTkp điềzTkpu pQfZtrước tiuS7Tên cáQvZyc tuS7Trò phQvZyải btwufiết vpQfZề pQfZ BằuS7Tng MpQfZã pQfZlà chúngpQfZ rấtuS7T ktwufiêu hãzTkpnh, rấtuS7T dễpQfZ bịuS7T tổpQfZn thươnpQfZg. ĐừnzTkpg bzTkpao giờtwuf xúcuS7T uS7T phuS7Tạm chúuS7Tng, kuS7Tẻo totwufi pQfZmạng nhtwufư chơi."
Malfoy, CrabbuS7Te vàuS7T GuS7Toyle chtwufẳng bpQfZuồn lắnpQfZg taQvZyi zTkp nghezTkp, QvZychỉ QvZymải rìzTkp zTkprầm tròtwuf chuyệQvZyn, QvZyvà Hartwufry cózTkp uS7Tcái cảQvZym gpQfZiác khuS7Tó chịzTkpu QvZylà uS7T zTkpchúng đangzTkp âmpQfZ mưutwuf phQvZyá htwufỏng zTkpbuổi họzTkpc nàytwuf. LpQfZão twufHagrid vtwufẫn tiếpzTkp tụcpQfZ giảng:
"Các tQvZyrò phuS7Tải đợuS7Ti đếuS7Tn khpQfZi nhữngpQfZ copQfZn BằnguS7T twufMã tỏuS7T zTkp dấupQfZ hiệzTkpu uS7Ttrước tiên.QvZy PhéuS7Tp lịchpQfZ sự,QvZy hipQfZểu khônguS7T? twufCác tzTkprò bướcQvZy zTkpvề zTkpphía zTkpmột pQfZ QvZycon BằngpQfZ Mã,zTkp nghiQvZyêng QvZymình chàzTkpo vàzTkp chờzTkp đợpQfZi. Nếtwufu nhưQvZy zTkpcon BuS7Tằng MãuS7T ctwufúi chuS7Tào uS7T lạzTkpi zTkpthì cuS7Tác trpQfZò đưQvZyợc uS7Tphép cuS7Thạm zTkpvào pQfZnó. NuS7Tếu nóQvZy khôtwufng cúizTkp chuS7Tào tQvZyhì liệtwufu zTkp hồnzTkp pQfZmà QvZytránh xpQfZa mónpQfZg vuzTkpốt sắcQvZy củauS7T nó,zTkp bởiQvZy vìtwuf mpQfZấy twufcái móntwufg vpQfZuốt đózTkp twufgây pQfZ tzTkphương twuftích đauQvZy đớnzTkp twuflắm zTkpđó. RồizTkp, buS7Tây giờtwuf twufai muzTkpốn xtwufung pQfZphong nào?"
Nghe đếnzTkp czTkpâu hỏiQvZy nàyQvZy, uS7Tgần npQfZhư cảQvZy lớpQvZy luS7Tùi rpQfZa pQfZxa QvZy uS7Thơn. pQfZNgay đzTkpến HapQfZrry, Rotwufn uS7Tvà Htwufermione cũngpQfZ uS7Tnghi npQfZgại. MấypQfZ copQfZn BằQvZyng QvZyMã zTkp đangtwuf zTkphung hănuS7Tg hấtpQfZ hấQvZyt mấyQvZy cáizTkp đtwufầu QvZydữ uS7Ttợn, nhữntwufg đôuS7Ti cánhzTkp mạnhzTkp muS7Tẽ gồngpQfZ zTkp twuflên, zTkpxem rtwufa ctwufhúng kpQfZhông thícQvZyh thúzTkp zTkpbị xtwufiềng buộtwufc nhưQvZy vầtwufy ctwufho lắm.
LãopQfZ HagrizTkpd zTkpnói vớuS7Ti cáQvZyi zTkpnhìn uS7Tnài nỉ:
"Không azTkpi làmzTkp thửzTkp sao?"
Harry nói:
"Con sẽpQfZ làm."
Đằng sapQfZu ltwufưng uS7THarry ctwufó tiếuS7Tng twufhít huS7Tơi sâuuS7T twufvà pQfZcả LavenzTkpder uS7Tlẫn Patwufrvati đềupQfZ thìtwuf thầm:
"Ôi, đừng,QvZy HzTkparry. Bạntwuf khôuS7Tng twufnhớ lờiuS7T bóizTkp truS7Tà củazTkp buS7Tạn sao?"
HaQvZyrry bỏuS7T uS7Tngoài tzTkpai, QvZycứ trzTkpèo qutwufa cáitwuf hàQvZyng QvZyrào pQfZvào bãipQfZ chăntwuf thả.
Lão HagQvZyrid vuQvZyi mừngQvZy lpQfZa lớn:
zTkp"Giỏi lắm,twuf HauS7Trry! ĐượcuS7T rồi...QvZy uS7Tđể uS7Tcoi tròpQfZ ltwufàm uS7Tăn uS7Tra sazTkpo vớitwuf twufcon Buckbeak."
Lão tháopQfZ mộttwuf tronuS7Tg nhữngQvZy sợizTkp zTkpdây xpQfZích, pQfZkéo muS7Tột uS7T cpQfZon BằnQvZyg MãQvZy muS7Tàu QvZyxám pQfZra khỏipQfZ bầy,QvZy rtwufồi pQfZtháo vòuS7Tng cổtwuf czTkpho nótwuf. CQvZyả đámzTkp họQvZyc tQvZyrò twuf đứngpQfZ twufbên zTkpkia hàngzTkp rpQfZào dườQvZyng zTkpnhư cùngpQfZ níuS7Tn thở.QvZy MắtuS7T MalfozTkpy uS7Tnheo lQvZyại mộtuS7T uS7T cQvZyách QvZynham hiểm.
Lão Htwufagrid twufnói nuS7Thỏ vớipQfZ Harry:
"Bây guS7Tiờ cứuS7T thoảtwufi twufmái QvZytự nhzTkpiên. TrQvZyò npQfZhìn vàoQvZy mắtuS7T zTkp twufcon BằnguS7T QvZyMã, cQvZyố gắngtwuf đừngzTkp uS7Tcó chớpQfZp twufmắt QvZy- BằnguS7T zTkpMã khpQfZông tpQfZin tưzTkpởng tròuS7T đâtwufu QvZy nuS7Tếu tròuS7T twufcứ pQfZchớp twufmắt uS7Tlia lịa..."
Mắt HarruS7Ty zTkplập tQvZyức ứatwuf nướuS7Tc cQvZyay xèpQfZ, nuS7Thưng nóQvZy gitwufữ QvZy ctwufho mắttwuf đừntwufg nhắmpQfZ lạitwuf. CQvZyon BuckQvZybeak đãQvZy xuS7Toay cázTkpi đầuuS7T pQfZbự vàzTkp nhuS7Tọn vềpQfZ phíapQfZ QvZy HarruS7Ty, twufvà đătwufm đătwufm npQfZhìn nuS7Tó bằntwufg mộtuS7T cQvZyon mắttwuf màuS7Tu czTkpam dữuS7T tợn.
Lão HazTkpgrid nói:
"Như vuS7Tậy đó.twuf uS7TĐúng đóuS7T, HazTkprry... bâzTkpy giờuS7T, uS7Tcúi chào..."
Harry cảmuS7T tQvZyhấy kzTkphông khoáiuS7T luS7Tắm uS7Tchuyện đưQvZya cổuS7T twufhay twuf zTkpgiơ lưntwufg ruS7Ta ngazTkpy tầtwufm mổQvZy củapQfZ cáizTkp mỏzTkp uS7Tcon uS7TBuckbeak, nhưQvZyng nóuS7T cũnzTkpg cốuS7T làpQfZm uS7T thzTkpeo lờtwufi lãozTkp HQvZyagrid dpQfZạy bảouS7T. QvZyNó uS7Tcúi chàuS7To thậuS7Tt nhauS7Tnh rồQvZyi nQvZygước đầutwuf nhzTkpìn uS7T lênQvZy. CoQvZyn BpQfZằng Mãtwuf QvZyvẫn capQfZo ngạopQfZ ntwufhìn zTkpnó đămpQfZ QvZyđăm, khuS7Tông buồnpQfZ nhúcQvZy nhích.
LãozTkp Hagrtwufid ktwufêu twuflên, cópQfZ vzTkpẻ luS7To lắng:
"ÀQvZy, tuS7Thôi đưtwufợc. uS7TLùi lạipQfZ ngapQfZy, Hatwufrry, cuS7Tứ tuS7Thoải mzTkpái thôi..."
Nhưntwufg vừazTkp uS7Tlúc QvZyđó, Htwufarry ngạcpQfZ npQfZhiên vQvZyô cùnQvZyg khuS7Ti QvZy thpQfZấy twufcon BằuS7Tng Mãtwuf bzTkpỗng nhzTkpiên khuỵutwuf zTkphai QvZychân trưzTkpớc cótwuf vảypQfZ QvZyvà nhzTkpún mìnhuS7T uS7T xuuS7Tống đểtwuf thểzTkp hiệpQfZn mộtzTkp cáitwuf cúuS7Ti chàtwufo khôngpQfZ thểQvZy nàoQvZy nhầzTkpm pQfZlẫn được.zTkp LpQfZão twuf HagpQfZrid muS7Tê pQfZmẩn tzTkpâm thần:
"HauS7Ty lắmQvZy, HaruS7Try! ĐưQvZyợc rzTkpồi đó...pQfZ Ừ,QvZy twuftrò cózTkp thpQfZể twufchạm vàtwufo nó!pQfZ VỗzTkp pQfZvề cáipQfZ mQvZyỏ nózTkp đi,pQfZ lpQfZàm đi!"
Harry cQvZyảm thấyQvZy QvZylùi twufxa cQvZyon quuS7Tái uS7Tthú mzTkpới lQvZyà uS7Tphần uS7T thưởngQvZy QvZymà ntwufà khoátwufi hơn,zTkp ntwufhưng nQvZyó twufvẫn đtwufành ptwufhải từuS7T uS7Ttừ tiQvZyến lạiuS7T gầntwuf coQvZyn pQfZ zTkpBằng Mtwufã vQvZyà đưazTkp pQfZtay suS7Tờ vàotwuf pQfZcon vậpQfZt. Hatwufrry vzTkpỗ uS7Tnhẹ lzTkpên mỏpQfZ cpQfZon QvZyBằng Mãtwuf nhQvZyiều pQfZ lQvZyần twufvà copQfZn vzTkpật nzTkphắm mắtzTkp lạuS7Ti mộttwuf cápQfZch lườiQvZy pQfZbiếng, nhuS7Tư thểQvZy khoáipQfZ lắm.
TuS7Tất pQfZcả bọnuS7T họcQvZy suS7Tinh bỗQvZyng uS7Tồ lQvZyên hopQfZan uS7Thô, twufngoại trừuS7T MalfoyuS7T, Crtwufabbe vàQvZy GoylQvZye. BzTkpa đứauS7T QvZynó thấtQvZy vọngpQfZ rzTkpa mặt.
Lão HauS7Tgrid nói:
"Được đóQvZy, HauS7Trry. BácuS7T cuS7Tho làpQfZ ctwufó lẽuS7T nuS7Tó chịQvZyu chuS7To cotwufn cưỡzTkpi mộpQfZt zTkpvòng đó!"
Điều nzTkpày zTkpthì zTkpvượt QvZyquá zTkpdự tíntwufh củauS7T HarrypQfZ. NóQvZy vốtwufn QvZy quS7Tuen vzTkpiệc cỡQvZyi chổitwuf uS7Tthần mpQfZà twufthôi, uS7Tnhưng pQfZnó kzTkphông chắczTkp czTkpỡi mộtzTkp cuS7Ton BằnpQfZg MãzTkp pQfZ thìzTkp ctwufó giốngQvZy uS7Tcỡi chổiuS7T twufthần huS7Tay không.
Lão Htwufagrid giục:
"Con truS7Tèo lêzTkpn đipQfZ, QvZyngay twufphía spQfZau chpQfZỗ nốiuS7T vớzTkpi uS7T twufcánh, vàtwuf twuflưu uS7Tý lzTkpà cozTkpn cQvZyhớ cópQfZ nhzTkpổ mộtwuft cpQfZái lôngpQfZ twufvũ ntwufào nhzTkpa, Bằngtwuf MzTkpã khtwufông twuf khoáipQfZ vụtwuf zTkpđó đâu..."
Harry đặttwuf châuS7Tn lêpQfZn chuS7Tót ctwufánh QvZycủa ctwufon BucuS7Tkbeak vpQfZà twuf tựzTkp mìtwufnh đupQfZ lzTkpên lưngQvZy cotwufn vậQvZyt. zTkpCon Buckbtwufeak đứzTkpng duS7Tậy. Hatwufrry khôngzTkp biếtuS7T pQfZ twufnên QvZybấu vzTkpíu vtwufô đâu,uS7T trtwufước twufmặt uS7Tnó chtwufỉ toànzTkp lpQfZà pQfZlông vũpQfZ màtwuf thzTkpôi. LãoQvZy HagzTkprid twuf pháQvZyt môtwufng cotwufn qpQfZuái tuS7Thú, zTkphô to:
"Tiến lêntwuf, nào!"
Không báopQfZ twuftrước gìQvZy hếttwuf, pQfZđôi cápQfZnh dàiuS7T mộuS7Tt thướcQvZy pQfZ rưỡQvZyi củtwufa ctwufon BằngpQfZ pQfZMã pQfZdang pQfZra hapQfZi bênQvZy; HarzTkpry chỉpQfZ kịpQvZy ôQvZym choànguS7T lấypQfZ cuS7Tổ củzTkpa zTkp czTkpon BuckbeazTkpk pQfZtrước uS7Tkhi zTkpcon vzTkpật phzTkpóng bazTkpy twufvút luS7Tên QvZycao. ChẳnzTkpg giốpQfZng czTkpỡi pQfZ chổitwuf twufthần chúpQfZt xítwufu nzTkpào, vQvZyà HarrzTkpy bitwufết rõQvZy muS7Tình thíchuS7T cỡiQvZy cuS7Tái nàQvZyo zTkphơn; đôizTkp twuf cáuS7Tnh củapQfZ copQfZn BằngQvZy Mãtwuf vpQfZỗ đậuS7Tp htwufai bêQvZyn QvZyhông uS7Tnó mộtzTkp cánhzTkp khQvZyó chịuuS7T, vưpQfZớng pQfZ QvZyvào pQfZphía dướizTkp chânQvZy uS7Tnó, làtwufm chuS7To pQfZnó cảmQvZy thQvZyấy nuS7Thư szTkpắp sửazTkp bpQfZị zTkpquẳng uS7Txuống. uS7T LớuS7Tp uS7Tlông vũuS7T bónQvZyg bẩytwuf hàouS7T nhoátwufng cứpQfZ tzTkpuột kQvZyhỏi nhữngpQfZ ngpQfZón twuftay pQfZcủa HarryuS7T, uS7T màtwuf nóQvZy thìuS7T khôngzTkp twufdám twuftúm qtwufuá chặt.twuf ThpQfZay QvZyvì ntwufhững độnguS7T ttwufác êuS7Tm zTkpái củtwufa chiếuS7Tc QvZy NimbpQfZus twuf2000 queuS7Tn thuuS7Tộc vớiQvZy HarryuS7T, bâpQfZy giờtwuf nóQvZy pQfZchỉ QvZycảm thpQfZấy npQfZhư mìnzTkph đzTkpang pQfZ lắctwuf lư,twuf chồmuS7T tớitwuf chồmtwuf uS7Tlui trênzTkp twufthân spQfZau củaQvZy cuS7Ton BằzTkpng MuS7Tã, vàQvZy uS7Tnhấp nhpQfZô QvZy lêzTkpn xuốngQvZy thQvZyeo ntwufhịp đậppQfZ cánzTkph củapQfZ coQvZyn quQvZyái thú.
BzTkpuckbeak chpQfZở uS7Tnó buS7Tay thêpQfZm mtwufột vòpQfZng nữuS7Ta quapQfZnh bãizTkp twuf chăntwuf thtwufả rồiQvZy uS7Tđáp trởzTkp xuS7Tuống mặtQvZy đất.QvZy ĐâyQvZy chípQfZnh uS7Tlà twufcái mzTkpà HaruS7Try đãtwuf ltwufo sQvZyợ. pQfZ NóuS7T ctwufhúi QvZytới pQfZkhi cáizTkp ctwufổ mưpQfZợt màuS7T cuS7Tủa zTkpBuckbeak twufchúc xtwufuống thấuS7Tp, czTkpó cảmtwuf QvZygiác uS7T npQfZhư sắpQvZy tzTkpuột twufra khỏiQvZy cotwufn vật,pQfZ vuộtzTkp quzTkpa cápQfZi cổuS7T mưpQfZợt pQfZvà cápQfZi mỏtwuf củzTkpa QvZy BupQfZckbeak. KQvZyế đếnuS7T QvZyHarry cảmpQfZ thấtwufy QvZyrơi bịchzTkp xuốnQvZyg pQfZlúc bốuS7Tn uS7Tchân khtwufông zTkpcân zTkp đốzTkpi củazTkp cQvZyon QvZyBằng zTkpMã chạQvZym mặttwuf QvZyđất. Hatwufrry cốQvZy gắngQvZy sửazTkp tưpQfZ thzTkpế pQfZđàng hoànQvZyg vàQvZy uS7T uS7Tngồi thẳngpQfZ luS7Tưng lên.
Lão twufHagrid gàQvZyo to:
"Giỏi luS7Tắm, Harry!"
Mọi pQfZngười twufhè nhapQfZu hoatwufn hôtwuf, nzTkpgoại QvZytrừ Matwuflfoy, Cratwufbbe uS7Tvà GoyluS7Te. QvZyLão Hagrtwufid zTkplại hỏi:
uS7T"Sao? CózTkp pQfZai kháQvZyc mQvZyuốn zTkpngao uS7Tdu không?"
Thành côngpQfZ QvZycủa HarpQfZry đãQvZy khzTkpiến uS7Tcho đápQfZm uS7Thọc sipQfZnh zTkp zTkpcòn lạQvZyi tQvZyhêm bQvZyạo ganzTkp, chúntwufg zTkphè twufnhau trèozTkp uS7Tqua hànguS7T ràuS7To vtwufào bãzTkpi chănpQfZ thả.pQfZ uS7T LãuS7To HagrizTkpd tháotwuf dâytwuf czTkpho từntwufg cQvZyon Bằntwufg MãuS7T QvZymột, vàQvZy khQvZyắp buS7Tãi chuS7Tăn thQvZyả chỗzTkp QvZy nàozTkp cQvZyũng ctwufó nhpQfZững đzTkpứa họczTkp tròtwuf ctwufúi mpQfZình cQvZyhào mộQvZyt cáchpQfZ đầyuS7T cănQvZyg thQvZyẳng. pQfZ NepQfZville cứzTkp chạypQfZ pQfZtới chạyzTkp twuflui quuS7Tanh ctwufon qtwufuái tzTkphú cuS7Tủa pQfZnó, nhtwufưng ctwufon QvZyđó QvZy khônuS7Tg cQvZyó vQvZyẻ gìQvZy muzTkpốn kzTkphuỵu twufchân xuốngQvZy. RzTkpon vzTkpà HQvZyermione thìtwuf twufthực tậpQfZp pQfZvới zTkp cpQfZon BằpQfZng MuS7Tã mzTkpàu QvZyhột dẻ.pQfZ HQvZyarry bâtwufy gipQfZờ chtwufỉ đứngQvZy qtwufuan twufsát thôi.
MaluS7Tfoy, CrabbQvZye QvZyvà Gotwufyle đãpQfZ giànhzTkp đượczTkp czTkpon zTkp BuzTkpckbeak. CzTkpon uS7Tquái thtwufú đãzTkp czTkphịu cúpQfZi ctwufhào Malftwufoy. TpQfZhằng ntwufày uS7Tđang vỗpQfZ vuS7Tỗ QvZycái uS7T mzTkpỏ uS7Tcon twufvật, tỏzTkp thuS7Tái độuS7T khuS7Tinh thị.pQfZ NópQfZ uS7Tkéo dàiuS7T giọngtwuf, đủpQfZ QvZyto đểuS7T HarrzTkpy pQfZcó pQfZ thểpQfZ QvZynghe lzTkpọt tai:
"Mánh twufnày dễpQfZ ợt.zTkp Ttwufao đpQfZã bzTkpiết uS7Tngay lQvZyà vậyQvZy, đếtwufn twuf thằngQvZy HarzTkpry cònpQfZ làQvZym được...twuf twufTao cázTkp làpQfZ màpQfZy zTkpđâu uS7Tcó QvZygì ngutwufy uS7Thiểm, phtwufải pQfZ twufkhông mậy?"pQfZ Ấytwuf lzTkpà Matwuflfoy nópQfZi vớiuS7T uS7Tcon BuckQvZybeak. twuf"Phải khônuS7Tg mQvZyậy, couS7Tn cụcuS7T twuf spQfZúc bQvZyự uS7Ttồ twufxấu xí?"
Chuyện xảtwufy rpQfZa zTkplúc đtwufó nuS7Thanh npQfZhư ánQvZyh chớQvZyp củauS7T twuf uS7Tnhững cáiQvZy mónzTkpg vuốttwuf thézTkpp. LpQfZiền ngtwufay twufđó, MalfuS7Toy tpQfZhốt lêQvZyn uS7Tmột twuftiếng rúzTkp twufđau pQfZ uS7Tđớn chózTkpi lQvZyói, lãzTkpo Htwufagrid thìzTkp vậzTkpt lộuS7Tn vzTkpới cpQfZon BucQvZykbeak đểQvZy tuS7Tròng cuS7Tái zTkpvòng pQfZ cpQfZổ vôtwuf nQvZyó trtwufong QvZykhi nzTkpó hầpQfZm twufhè QvZyxông tớiQvZy MalfoyuS7T. pQfZThằng đóQvZy đtwufang nằtwufm quằntwuf twuf quuS7Tại tzTkprên QvZybãi ctwufỏ, mzTkpáu mQvZye chảpQfZy ướtQvZy cảzTkp tấmtwuf áouS7T chùng.
Malfoy gàoQvZy théttwuf tzTkprong ktwufhi twufcả lớpuS7T pQfZkinh QvZyhoàng đứngpQfZ trông:
"Tôi zTkpchết mất!twuf Nhìtwufn tQvZyôi đâyQvZy nè,zTkp zTkptôi đaQvZyng hấpzTkp hzTkpối. CzTkpon qtwufuái uS7Tvật ấpQfZy giuS7Tết tôi."
Lão HQvZyagrid đzTkpã ttwufrắng bệcuS7Th uS7Tđi. uS7TLão nói:
"Trò khônzTkpg chếzTkpt đâu!uS7T CózTkp pQfZai guS7Tiúp twuftôi mộttwuf tazTkpy... ptwufhải đemQvZy nuS7Tó rtwufa khỏizTkp zTkpchỗ này..."
Hermione chạyuS7T điQvZy mtwufở cQvZyánh cổngtwuf tronzTkpg kQvZyhi lãzTkpo twuf HaguS7Trid nzTkphấc bổnpQfZg MaluS7Tfoy lêntwuf mQvZyột cázTkpch dễpQfZ dàuS7Tng. Khtwufi lãtwufo HaQvZygrid bồzTkpng zTkpMalfoy QvZy đipQfZ nganpQfZg, uS7THarry zTkpnhìn thấypQfZ mộzTkpt vếtzTkp thươngQvZy uS7Tdài vzTkpà uS7Tsâu trtwufên cánhpQfZ tzTkpay pQfZ Matwuflfoy; mpQfZáu nhễuQvZy gizTkpọt tpQfZrên zTkpcỏ twufkhi lãopQfZ zTkpHagrid bồnzTkpg Malfotwufy QvZychạy lpQfZên dốzTkpc vềuS7T uS7T QvZyphía tzTkpòa lâuzTkp đài.
Lớp twufhọc uS7TChăm szTkpóc Stwufinh vậtzTkp Huytwufền btwufí zTkprun rẩyQvZy bướcQvZy zTkp thezTkpo suS7Tau. BọnuS7T QvZyhọc sipQfZnh nzTkphà SlzTkpytherin đềutwuf htwufè nhzTkpau pQfZla óuS7T uS7Tlão HagridzTkp. Pantwufsy twuf ParkinuS7Tson rànQvZy rụzTkpa pQfZnước QvZymắt nói:
"PhảiuS7T đutwufổi ôngzTkp ấQvZyy ngay!"
Dean ThomuS7Tas zTkpchặn lờpQfZi couS7Tn bé:
"Đó QvZylà lỗizTkp QvZycủa Malfoy."
CrpQfZabbe vzTkpà GoyQvZyle gzTkpồng buS7Tắp thịttwuf củaQvZy tụQvZyi nóQvZy QvZylên đầypQfZ vẻuS7T đezTkp dọa.
twufCả bọnzTkp QvZyđã QvZytrèo lêtwufn twufhết nhữnuS7Tg uS7Tbậc twufthềm đáQvZy twufđể bướcQvZy QvZyvào TipQfZền sảnh.pQfZ Panstwufy nói:
QvZy"Tôi phảzTkpi QvZyđi xtwufem QvZycoi bzTkpạn ấyuS7T zTkpcó pQfZsao không?"
Cả bọnuS7T cùnpQfZg nhìuS7Tn QvZytheo PzTkpansy uS7Tchạy nhtwufanh twuflên QvZycầu uS7T thantwufg zTkpcẩm uS7Tthạch. BọnuS7T họzTkpc siuS7Tnh uS7Tnhà SlytzTkpherin vẫtwufn czTkpòn cQvZya uS7Tcẩm pQfZlão HagriuS7Td pQfZ ktwufhi kéozTkp nhzTkpau pQfZđi twufvề htwufướng uS7Tphòng QvZysinh QvZyhoạt cQvZyhung củzTkpa tụitwuf pQfZnó dướizTkp tQvZyầng zTkphầm. zTkp Harrtwufy, RozTkpn vàpQfZ HermpQfZione lêntwuf czTkpầu tQvZyhang vềQvZy tháppQfZ Gryffindor.
Hermione lQvZyo lắngQvZy hỏi:
"Các QvZybạn nghĩuS7T ntwufó cóQvZy szTkpao không?"
Harry nói:
"QvZyDĩ nhiênuS7T lpQfZà khônzTkpg sQvZyao rồi,zTkp btwufà PouS7Tmfrey twufcó tpQfZhể uS7Tvá mzTkpấy uS7Tvết thtwufương zTkpchỉ tronpQfZg vzTkpòng mQvZyột zTkphai giây."
Harry từnQvZyg đượczTkp pQfZbà pQfZy tátwuf trpQfZưởng đótwuf chữapQfZ lànhuS7T mộtpQfZ twufcách uS7Tkỳ diệuS7Tu nhữngtwuf thuS7Tương tízTkpch cònpQfZ trầmzTkp pQfZtrọng zTkphơn nhiều.
Ron twufcũng tỏpQfZ rzTkpa QvZylo lắng:
"DuS7Tù pQfZsao thzTkpì chuuS7Tyện đótwuf màpQfZ xảyQvZy QvZyra truS7Tong buổiQvZy QvZydạy uS7T đzTkpầu tpQfZiên củaQvZy bátwufc HagrizTkpd thuS7Tì quảpQfZ làQvZy tệQvZy hạQvZyi twufhết QvZychỗ nói.zTkp pQfZThể nzTkpào thtwufằng twuf MalfuS7Toy uS7Tcũng quậypQfZ twufbác ấzTkpy chpQfZo mQvZyà coi..."
Ba đứazTkp tụpQfZi nQvZyó làuS7T nhữuS7Tng đzTkpứa đầuzTkp titwufên QvZyđi xuốnguS7T ĐạipQfZ zTkp QvZySảnh đQvZyường zTkpđể pQfZăn bữazTkp pQfZtối, zTkphy vọtwufng twufgặp lãzTkpo HagzTkprid, nhưtwufng chẳQvZyng thấypQfZ lãzTkpo twuf đâpQfZu QvZycả. uS7THermione khôtwufng bQvZyuồn đụngQvZy nuS7Tĩa QvZyvô muốntwuf báuS7Tnh bípQfZp pQfZtết vpQfZà pQfZthận. CôpQfZ béuS7T twuf luS7To QvZylắng nói:
"Người zTkpta đâuQvZy zTkpcó đuổizTkp bQvZyác ấpQfZy, đúuS7Tng không?"
Ron cpQfZũng uS7Tchẳng mtwufàng gtwufì ăQvZyn uống:
"Họ khôngpQfZ nênzTkp twufđuổi buS7Tác ấy..."
Harry qzTkpuan sátQvZy uS7Tbàn ănpQfZ cuS7Tủa uS7Tnhà SlythQvZyerin. pQfZMột QvZy nhpQfZóm đQvZyông, gpQfZồm cQvZyả CrabbQvZye vàuS7T GoylepQfZ, đtwufang túuS7Tm tụmQvZy vớpQfZi nhautwuf, sQvZyay uS7Tsưa bàuS7Tn uS7T bạcpQfZ. HarzTkpry czTkphắc chpQfZắn lpQfZà mấuS7Ty đzTkpứa đózTkp đzTkpang thtwufêm mắmuS7T thuS7Têm muốitwuf chQvZyo QvZycâu twuf chuyệuS7Tn MalzTkpfoy bzTkpị twufthương QvZythành uS7Ttrầm trọng.
Ron rtwufầu rĩtwuf nói:
"Thôi zTkpthì, zTkpcũng khôzTkpng ttwufhể npQfZói hpQfZôm nzTkpay khôngtwuf phảizTkp lpQfZà ngQvZyày đầzTkpu titwufên họuS7Tc zTkpthú vị."
Sau bữauS7T QvZyăn tQvZyối, QvZyba đứaQvZy quzTkpay tQvZyrở vềuS7T phpQfZòng stwufinh twuf hoạpQfZt cpQfZhung vQvZyà twufcố tậpzTkp zTkptrung uS7Tlàm buS7Tài tậpzTkp màuS7T giáopQfZ sưQvZy McpQfZGonagall đãQvZy ruS7Ta QvZycho QvZy tụzTkpi QvZynó. NhưnzTkpg czTkpả btwufa pQfZđứa cứzTkp chốctwuf czTkphốc lạipQfZ ngpQfZừng họpQfZc, liếuS7Tc nhzTkpìn rzTkpa nQvZygoài uS7T twufcửa QvZysổ củzTkpa QvZytoà tháp.pQfZ HazTkprry độtzTkp nhiêQvZyn nói:
"CópQfZ ánuS7Th đpQfZèn ởtwuf cửaQvZy sổuS7T nhàQvZy bázTkpc Hagrid."
Ron nQvZyhìn đồngQvZy twufhồ đtwufeo tauS7Ty củQvZya nó:
"QvZyNếu tụQvZyi mìntwufh gấuS7Tp gQvZyáp lênpQfZ thìtwuf tụiQvZy mìtwufnh vẫzTkpn cuS7Tòn kQvZyịp đểtwuf twufchạy xuốngQvZy zTkpdưới thămQvZy btwufác ấzTkpy, zTkpvẫn czTkpòn sớmuS7T mà..."
Hermione nóizTkp cuS7Thậm rãi:
twuf"Mình khzTkpông biết..."
Harry thấyuS7T twufcô bépQfZ liếtwufc nhìtwufn mìnpQfZh. NQvZyó nóipQfZ ngay:
"Mình đưzTkpợc phpQfZép đitwuf ngtwufang qzTkpua sâQvZyn trưuS7Tờng màQvZy. QvZy SirQvZyius BpQfZlack ctwufhưa vzTkpượt qpQfZua đượczTkp uS7Tmấy viêQvZyn gtwufiám nzTkpgục Aztwufkaban cazTkpnh pQfZgác zTkpở uS7T đzTkpây, đúngQvZy không?"
Vậy lQvZyà twufba đứazTkp dọtwufn uS7Tdẹp đQvZyồ QvZyđạc, kuS7Téo pQfZnhau cuS7Thui twufqua twuf cáiQvZy lỗzTkp twufBà uS7TBéo, pQfZvui zTkpmừng twufvì khôpQfZng twufgặp apQfZi hpQfZết trQvZyên đưtwufờng điQvZy tzTkpới uS7Tcửa ctwufhính, uS7T bởuS7Ti vìtwuf tzTkpụi nuS7Tó cũzTkpng khtwufông thựcuS7T sựzTkp tpQfZin chtwufắc làpQfZ pQfZtụi nópQfZ đượcuS7T phétwufp đuS7Ti pQfZra uS7T uS7Tngoài haQvZyy không.
Cỏ zTkptrên szTkpân vẫnzTkp cònuS7T ướtwuft vQvZyà ngảuS7T màQvZyu đeuS7Tn pQfZthui uS7T tuS7Trong ánuS7Th hoànuS7Tg hônzTkp. KzTkphi tớizTkp đượctwuf căntwuf uS7Tchòi cQvZyủa lãuS7To HagruS7Tid, buS7Ta đứazTkp npQfZhỏ QvZygõ zTkp cửauS7T QvZyvà twufnghe tizTkpếng gầmpQfZ gừQvZy bêtwufn tropQfZng QvZyvọng ra:
"Vô đi!"
Lão uS7THagrid đanguS7T ngpQfZồi thừzTkp ngườiQvZy uS7Tbên bànuS7T gỗuS7T đtwufã mpQfZòn pQfZ sờnpQfZ zTkpcủa lãuS7To, copQfZn czTkphó suS7Tăn zTkpFang tpQfZhì gácuS7T cázTkpi đầuQvZy QvZynó trêQvZyn đpQfZùi chủQvZy. uS7TChỉ nhìpQfZn pQfZ mộpQfZt zTkpcái cũngtwuf đpQfZủ bitwufết uS7Tlão Hagritwufd QvZyđã uQvZyống zTkpkhá uS7Tnhiều rượu.twuf TrướczTkp mặttwuf pQfZlão twuf zTkplà mộtpQfZ cázTkpi vzTkpại thiQvZyếc QvZyto gQvZyần bằnguS7T pQfZcái xpQfZô, vpQfZà lãQvZyo QvZydường uS7Tnhư khtwufó khănzTkp lắmQvZy pQfZ muS7Tới twuftập trunQvZyg đpQfZược tinpQfZh thzTkpần twufđể nhậntwuf rtwufa zTkpba đpQfZứa nhỏ.
Khi đãpQfZ nhậnQvZy rzTkpa chúnzTkpg, ltwufão lèpQfZ nhè:
"Kỷ lpQfZục twufchứ chẳnguS7T chzTkpơi. ĐốuS7T mzTkpà zTkpkiếm ruS7Ta đượctwuf trtwufước zTkpđây từngtwuf cópQfZ mộQvZyt tQvZyhầy giQvZyáo nàQvZyo twufchỉ làQvZym thâQvZyy giáuS7To đúzTkpng uS7Tcó zTkpmột ngày."
Hermione thởpQfZ mạnh:
"Bác chưauS7T bịuS7T đuổizTkp mà,uS7T btwufác Hagrid!"
Lão HQvZyagrid zTkphớp thêmtwuf uS7Tmột ngụuS7Tm tzTkpo nzTkpữa cpQfZủa zTkpcái thzTkpứ uS7Tgì đpQfZó uS7Ttrong cQvZyái vại,pQfZ giọngpQfZ củzTkpa QvZylão nghpQfZe thêuS7T thtwufảm htwufết sức:
"Chưa! NhưngQvZy đQvZyó ctwufhỉ ltwufà vấntwuf đềzTkp ttwufhời gianpQfZ, đúngQvZy zTkpkhông, sazTkpu khtwufi tQvZyhằng MQvZyalfoy twufméc pQfZba nó..."
"Nó rQvZya uS7Tsao zTkprồi hởpQfZ bácpQfZ? Thươntwufg tQvZyích uS7Tcủa zTkpnó uS7Tđâu cQvZyó trầmzTkp trọngpQfZ lắmpQfZ zTkphả bác?"
Ron hỏtwufi, satwufu kzTkphi buS7Ta QvZyđứa cùnguS7T ngồizTkp xuốnuS7Tg quâytwuf quầQvZyn uS7Tbên lpQfZão HapQfZgrid. QvZyLão nóitwuf guS7Tiọng chpQfZán ngắt:
"Bà Pomfretwufy đzTkpã uS7Tlàm hpQfZết zTkpsức đzTkpể chữzTkpa czTkpho nzTkpó, twufnhưng nóuS7T zTkpcứ uS7Tkêu QvZylà uS7Tnó vẫnuS7T cònzTkp pQfZđau lQvZyắm... uS7Tcứ bQvZyăng bózTkp... vzTkpà rêtwufn rỉ..."
Harry nQvZyói ngay:
"Nó gpQfZiả bộtwuf đapQfZu đó.uS7T zTkpBà PQvZyomfrey cóuS7T thểpQfZ chữapQfZ lànpQfZh pQfZ mọizTkp vếttwuf thươpQfZng twufmà. NăQvZym ngouS7Tái uS7Tbà pQfZđã lQvZyàm mọctwuf zTkplại zTkpgần twufmột twufnửa sốuS7T xươngzTkp QvZycho QvZy cháutwuf. TuS7Thằng MzTkpalfoy chuS7Tỉ twufcố tìQvZynh uS7Tăn uS7Tvạ pQfZmà thôi."
Giọng lãouS7T zTkpHagrid ngzTkphe cànQvZyg tuS7Thê pQfZthảm hơn:
"BauS7Tn qpQfZuản twuftrị nhuS7Tà trườzTkpng dĩtwuf nzTkphiên làQvZy đãzTkp nghzTkpe bzTkpáo twuf cáoQvZy spQfZự việcQvZy rtwufồi. Họtwuf chzTkpo lQvZyà zTkpbác bzTkpắt đầtwufu bằnuS7Tg twufcon vpQfZật quQvZyá uS7Tto. LzTkpẽ rtwufa QvZynên uS7T đzTkpể couS7Tn BằnuS7Tg Mãtwuf pQfZở bàtwufi sau.pQfZ.. lúczTkp đầuuS7T uS7Tnên chpQfZo họuS7Tc uS7Tmấy thứpQfZ nhưzTkp NhuuS7Tyễn TrùnQvZyg QvZy vàpQfZ đzTkpại ltwufoại nhzTkpư vậy...QvZy chẳngtwuf quzTkpa twuflà twuflỗi củauS7T bác..."
Hermiontwufe hzTkpăng hátwufi cãi:
"Lỗi ctwufủa MalfopQfZy chứ,pQfZ báczTkp Hagrid!"
Harry nói:
"Tụtwufi twufcon lzTkpàm nhâQvZyn chứnzTkpg QvZycho pQfZbác. QvZyBác đãzTkp pQfZnói BQvZyằng pQfZ MuS7Tã QvZysẽ tzTkpấn uS7Tcông nếuS7Tu bịzTkp twufxúc phzTkpạm. TạiQvZy ttwufhằng MaQvZylfoy kuS7Thông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."