You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương imch6 aWWn- MÓNimchG VUimchỐT aWWnVÀ imchLÁ TRÀ
hi mztG HmztGarry, UhaXRon oG7hvà HeUhaXrmione bướaWWnc vimchào Đạimchi SảnhmztG đườnUhaXg đoG7hể aWWnăn điểimchm tâUhaXm vàUhaXo sUhaXáng UhaX imchhôm simchau, tUhaXhì aWWnngười đầumztG toG7hiên màimch tụimchi aWWnnó toG7hhấy làUhaX DrmztGaco MaloG7hfoy. aWWnCó vẻimch nhoG7hư aWWn MaoG7hlfoy đamztGng oG7hmua vumztGi UhaXcho mộtUhaX nhómaWWn họimchc sinimchh imchnhà SlythermztGin bằoG7hng mộimcht coG7hâu oG7h chuyệnUhaX cmztGhọc cmztGười. LúoG7hc HarryUhaX, RoaWWnn vaWWnà HermioG7hone mztGđi ngoG7hang quaimch, Malimchfoy đoG7hang UhaX noG7hhại mộtoG7h vẻoG7h mặtoG7h đamztGu đmztGớn đoG7hến bUhaXất tỉnhoG7h kháoG7h khimchôi mztGhài, thUhaXế làaWWn quanmztGh noG7hó nổmztG mztGra aWWn mộoG7ht traWWnàng cười.
Hermione đioG7h naWWngay oG7hsau lưngmztG HaoG7hrry, nói:
"Kệ xáaWWnc nómztG. Cimchứ mặoG7hc kệUhaX nóimch đi,imch imchnó aWWnchẳng đángoG7h đểimch mìnhaWWn bậaWWnn tâaWWnm đâu..."
NhmztGưng PanmztGcy ParkmztGinson, aWWnmột coUhaXn mztGbé nUhaXhà Slytheriimchn, mặtoG7h tẹoG7ht imchda oG7hnhăn nhaWWnư mặtimch chómztG UhaXPug aWWnchợt rmztGít lmztGên timchhe thé:
"Ê, PottermztG! PUhaXotter ơi,imch viênimch gaWWniám ngụimchc Azkabaimchn đaWWnang tớioG7h kìUhaXa! PottermztG, Hùuuuu!"
Harry oG7hngồi phịcmztGh xuUhaXống imchcái gimchhế bênoG7h cạnaWWnh GeaWWnorge ởoG7h bUhaXàn ămztGn củaoG7h nhoG7hà GryffindUhaXor. GeomztGrge pháUhaXt cmztGho taWWnụi imchnó mimchấy tờimch giấy:
"Thời aWWnkhóa baWWniểu củamztG họcimch imchsinh aWWnnăm toG7hhứ aWWnba đâimchy. Ủa,oG7h caWWnó UhaXchuyện imchgì aWWnvậy Harry?"
Ron nmztGgồi xuốmztGng ghimchế bênoG7h koG7hia GeUhaXorge, trừngUhaX mắtimch nhìimchn qimchua poG7hhía imchbàn ănimch nhoG7hà SloG7hytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngướcoG7h nUhaXhìn aWWnqua, vừamztG đúnmztGg imchlúc thấyUhaX Maimchlfoy UhaXlại đaoG7hng imchmột lầmztGn nữUhaXa gioG7hả oG7hbộ xaWWnỉu mmztGột cácmztGh đầmztGy sợaWWn oG7hhãi. GaWWneorge bìnhUhaX taWWnhản nói:
"Thằng mztGnhãi mztGranh. mztGNó UhaXcũng đâoG7hu cóUhaX oG7hoai pUhaXhong lẫmUhaX mztG liệtoG7h goG7hì chmztGo lắmoG7h kimchhi viênmztG giámaWWn ngụcoG7h AzaWWnkaban kiểmaWWn UhaXtra đoàimchn tàuaWWn tốimztG hôoG7hm quimcha UhaX đoG7hâu. oG7hNó cmztGũng chimchạy tọtimch aWWnqua timchoa củaoG7h aWWntụi mình,UhaX pUhaXhải khôoG7hng Fred?"
Fred oG7hkhinh bimchỉ liếcUhaX mắaWWnt nhìnaWWn simchang Malfoy:
"Đồ séoG7hm oG7htè traWWnong quần."
George nói:
"NgoG7hay noG7hhư anaWWnh đaWWnây imchcũng mztGkhông khoáaWWni imchcho lắm.oG7h oG7hHọ đúnimchg limchà kUhaXinh tởoG7hm thiệtUhaX, mấyUhaX viênoG7h giáUhaXm noG7hgục Azkaimchban ấy..."
Fred nói:
oG7h"Họ làoG7hm ruimchột mztGgan mìaWWnnh thiếuoG7h imchđiều bịmztG đmztGông loG7hạnh oG7hhết vaWWnậy há?"
HmztGarry nóimztG nhỏ:
"Nhưng mmztGà coG7hác aUhaXnh đâaWWnu aWWncó xỉu,oG7h aWWnphải không?"
George nUhaXói mạUhaXnh mẽ:
"Quên chuyệnaWWn đUhaXó đimchi, HoG7harry. CUhaXó mộaWWnt lầnoG7h boG7ha oG7hphải aWWnđi oG7h tớimztG oG7hnhà nimchgục AzkabaaWWnn, nhớUhaX khônoG7hg FoG7hred? UhaXBa oG7hnói UhaXđó aWWnlà nơiaWWn tồiaWWn tệoG7h nhứtoG7h mztGmà imch ônaWWng từnmztGg biếtimch mztGđến. BmztGa trởoG7h aWWnvề imchnhà toG7hay imchchân ruoG7hn raWWnẩy raWWnồi phátmztG bệUhaXnh luôoG7hn imch mà.oG7h.. MấyUhaX viêoG7hn imchgiám noG7hgục imchAzkaban hmztGút hếUhaXt niềmmztG vuoG7hi koG7hhỏi imchcái nhUhaXà ngụcimch đó.imch Ởimch oG7h oG7htrong đoG7hó, hmztGầu nmztGhư tấtUhaX oG7hcả caWWnác timchù aWWnnhân ngimchục AaWWnzkaban đềuoG7h pUhaXhát điUhaXên lênaWWn aWWn hết."
Freimchd imchđổi đềmztG tài:
mztG"Ừ, aWWnđể cUhaXoi thằngoG7h MalfoaWWny imchsẽ oG7hvui naWWnhư tUhaXhế nàUhaXo smztGau imch trậmztGn QuidUhaXditch đầuimch UhaXtiên. Nhớimch khôoG7hng? Trậnimch QuUhaXidditch imchđầu oG7hmùa lmztGà aWWntrận UhaXgiữa mztG đoG7hội nhàaWWn Gryffimchindor vmztGà nhmztGà Slytherin."
Lần duUhaXy nhmztGứt màUhaX HaWWnarry mztGvà mztGMalfoy đốiimch đầoG7hu aWWnnhau imch tronimchg mmztGột trậUhaXn QuidditcoG7hh oG7hcũng aWWnlà lầnUhaX MamztGlfoy đUhaXã bịtimchhua mztGte tuoG7ha xiểngimch aWWn UhaXliểng. NaWWnhớ lạimztG trmztGận imchđó, Harimchry thaWWnấy aWWnphấn khởmztGi laWWnên aWWnchút đimchỉnh, boG7hèn tựimch lUhaXấy mztG cimchho mìimchnh mấyaWWn khúcaWWn mztGxúc mztGxích vimchà coG7hà chaWWnua chiên.
HermionaWWne cònimch moG7hải ngUhaXhiên cứUhaXu cmztGái aWWnthời khóamztG UhaXbiểu maWWnới củamztG mìnaWWnh. oG7hCô mztGbé UhaXmừng rỡoG7h kêimchu lên:
"Ôi, hUhaXay quáaWWn! ToG7hụi mìmztGnh bắtimch đầuoG7h imchhọc UhaXmấy mônmztG mớaWWni ngUhaXay hUhaXôm nay."
Ron ngóoG7h oG7hqua vaUhaXi HermiomztGne đọcoG7h kéaWWn, mặmztGt mmztGày nghiimchêm traUhaXng mztGhẳn UhaXra. NUhaXó nói:
"Hermione ơUhaXi, ngườioG7h taWWna laWWnàm rốoG7hi boG7heng coG7hái aWWnthời imch kimchhóa biểuaWWn củaUhaX boG7hồ raWWnồi. ComztGi nèoG7h, hoG7họ xoG7hếp UhaXcho bồmztG tớiimch mườioG7h mUhaXôn họcoG7h mộtoG7h ngUhaXày. imch LUhaXàm gUhaXì coG7hó đaWWnủ tUhaXhời giờ."
"Mình sẽoG7h UhaXxoay sở.aWWn imchMình UhaXđã dànaWWn xếpaWWn imchxong vớimchi giaWWnáo sưaWWn McGonaimchgall rồi."
Ron vimchẫn cườiimch, nói:
"Nimchhưng moG7hà imchcoi nè,imch bồaWWn thấymztG thờiUhaX kaWWnhóa biểuaWWn simcháng naoG7hy khmztGông? Cimchhín gimztGờ môaWWnn TiênmztG tmztGri. Vimchà ngmztGay phíimcha dướmztGi, chíimchn oG7hgiờ, MuggaWWnle-học. Và..."
RoUhaXn caWWnhồm tới,UhaX goG7hhé sátaWWn cáUhaXi thờimztG oG7hkhóa UhaXbiểu hơaWWnn, oG7hvẻ UhaXkhông thaWWnể UhaXnào timztGn được:
"Coi aWWnnè, ngUhaXay dướoG7hi dònmztGg đó:imch aWWnmôn Sốimch học,oG7h mztGcũng imch chíaWWnn giờ.imch ÝaWWn mìnhUhaX nmztGói lmztGà mimchình aWWnbiết baWWnồ gimchiỏi, HemztGrmione oG7hà, nhưnimchg kaWWnhông aoG7hi imchcó oG7h thaWWnể mztGgiỏi đếimchn nhưaWWn vậy.imch aWWnLàm UhaXsao cùngimch oG7hmột lúcimch mztGmà bmztGồ coG7hó thểmztG họUhaXc ởoG7h bUhaXa lớoG7hp mztG chứ?"
Hermione nóiimch cộcaWWn lốc:
"ĐừngUhaX aWWncó nguoG7h. oG7hDĩ nhiUhaXên mìnoG7hh sẽimch khônimchg ngồiimch họmztGc ởoG7h traWWnong cảmztG bimcha lớpmztG cUhaXùng mmztGột lúc."
"Vậy thì..."
Hermione nimchgắt lời:
"Làm ơimchn oG7hđưa gioG7hùm maWWnình himchũ mứt."
"Nhưng..."
HermionoG7he mztGgắt lên:
"Ôi, RomztGn ơoG7hi, nUhaXếu thờaWWni khóaimch biểuaWWn củoG7ha mìnhUhaX haWWnơi đầyaWWn oG7h mộtUhaX caWWnhút thìmztG mắmztGc mimchớ aWWngì tớimchi bồoG7h imchhả? MaWWnình đUhaXã imchnói vớmztGi imchbồ rồimchi, mìimchnh đãUhaX UhaXdàn UhaX xUhaXếp imchxong hếmztGt vớoG7hi giUhaXáo saWWnư McGonUhaXagall rồi!"
Vừa oG7hlúc oG7hđó, lãmztGo HaaWWngrid bướcimch vàooG7h oG7hĐại Sảnhimch đường.UhaX oG7h oG7hLão UhaXmặc cámztGi áimcho kimchhoác dàiimch bằnaWWng lôoG7hng chuaWWnột imchchũi, aWWnvà imchlão cứaWWn lmztGơ đễnhoG7h vuaWWnng UhaX vẫyaWWn imchxác mmztGột coG7hon chồnoG7h imchhôi tmztGrong imchbàn tamztGy oG7hto kếchaWWn xùmztG củUhaXa mình.
Trên đườngaWWn đimchi tớiUhaX bàaWWnn oG7hgiáo aWWnviên, loG7hão mztGdừng bướcimch nóimztG vớiaWWn bọmztGn trẻ:
mztG"Ổn cảimch mztGchứ UhaXhả? CUhaXác cháuoG7h lmztGà UhaXnhững họcoG7h toG7hrò tmztGrong oG7h lớpimch họmztGc đoG7hầu oG7htiên moG7hà bUhaXác đượcmztG daWWnạy đimchó UhaXnghe! LớpoG7h bmztGắt đaWWnầu ngmztGay soG7hau bữimcha ăoG7hn UhaX aWWntrưa! BácUhaX oG7hphải tUhaXhức dậyUhaX từaWWn lúcUhaX năUhaXm giờoG7h soG7háng đểUhaX chuẩimchn bịoG7h mọiimch tmztGhứ imchsẵn aWWn sàng...mztG imchHy vUhaXọng đâuUhaX đãaWWn vimchô đóimch rồaWWni... bimchác đâyaWWn, mộmztGt imchthầy giáo..imch. thiệtaWWn imch tình..."
Lão ngoácUhaX miệngoG7h cườUhaXi tooG7he toimchét vớoG7hi bọnUhaX trẻaWWn mztGvà điUhaX oG7htiếp tớiaWWn bUhaXàn ănoG7h dànhimch cUhaXho mztGgiáo viênmztG, mztGvẫn vuUhaXng vẩyoG7h xámztGc coUhaXn chaWWnồn hôi.
Với mộimcht chmztGút UhaXlo aWWnâu troaWWnng gimchiọng nóiimch, RomztGn thắcaWWn mắc:
"Không biếoG7ht bácimch ấyUhaX chuẩnaWWn bịoG7h simchẵn sàUhaXng cámztGi gaWWnì limchà cáiUhaX gìmztG nhỉ?"
Sảnh oG7hĐường bắimcht đầuaWWn vUhaXắng UhaXbớt koG7hhi mọioG7h noG7hgười lụUhaXc tụcimch đmztGến UhaXlớp họcaWWn đầmztGu tmztGiên củamztG mìnimchh. Roimchn xaWWnem mztGthời khómztGa biểimchu củaUhaX nó:
"Tụi mimchình pmztGhải điimch tmztGhôi, UhaXđể coimztG, aWWnlớp TiênUhaX UhaXtri UhaXở tầnoG7hg imchtrên cùUhaXng củaoG7h ThoG7háp BaWWnắc. TụmztGi mìimchnh sẽUhaX mấtaWWn mưUhaXời phmztGút mớiimch aWWnđến oG7hđược nơUhaXi đó..."
Ba UhaXđứa vộUhaXi vàngoG7h ănoG7h chmztGo xoimchng bữaimch mztGđiểm tmztGâm, cUhaXhào oG7h oG7htạm oG7hbiệt UhaXFred vàmztG GeoaWWnrge, roG7hồi đoG7hi mztGtrở aWWnra, băngUhaX UhaXqua mztGSảnh đưimchờng. KhUhaXi UhaXtụi nóoG7h UhaX aWWnđi ngoG7hang baWWnàn ănmztG củamztG nhaWWnà aWWnSlytherin, MalfooG7hy lạiimch biểuUhaX diễoG7hn mztGtrò nháoG7hi imchmột aWWncơn imch xỉumztG nữoG7ha. Tiếimchng cườiimch rúimch lUhaXên đimchuổi theaWWno HamztGrry vàoG7ho tậUhaXn tiimchền sảnh.
HUhaXành trìoG7hnh xuyUhaXên qimchua tUhaXòa lâUhaXu đàiimch UhaXđể đếnimch ThUhaXáp Bắcimch oG7h làoG7h imchmột hànhmztG trìUhaXnh oG7hdài. HaUhaXi nămoG7h oG7hở HogwarUhaXts chưaUhaX đủaWWn đểmztG baWWnọn taWWnrẻ baWWniết hếtaWWn oG7h maWWnọi thaWWnứ vềUhaX imchtòa lâaWWnu đàiUhaX: imchtrước đaWWnây imchtụi nóUhaX chưaoG7h từnoG7hg đượcUhaX vàoaWWn bêaWWnn tronoG7hg mztG Thápimch Bắc.
Tụi nhỏUhaX trèimcho lUhaXên tớiUhaX cầuaWWn mztGthang thaWWnứ bảoG7hy, mztGđến mộtaWWn mztG đầuimch cầUhaXu thaimchng khôngaWWn tUhaXhấy quoG7hen oG7hchút nào,UhaX ởmztG đóaWWn khôngoG7h cóimch UhaXcái gìUhaX kháoG7hc nmztGgoài UhaX oG7hmột oG7hbức imchtranh lớnUhaX vaWWnẽ mộtoG7h bãmztGi cỏoG7h trmztGống oG7htrơ treoG7ho trênUhaX bứcUhaX tườngoG7h đimchá, Roimchn oG7h vừmztGa timchhở UhaXhổn haWWnển vừaaWWn nói:
"Phải... aWWncó... imchmột... aWWnlối... đioG7h... tắt.imch.. chứ!"
mztGHermione ngaWWnó xuốnmztGg maWWnột hàUhaXnh lUhaXang UhaXvắng bimchên phải:
"Chắc oG7hlà lốiimch này."
Nhưng RoG7hon nói:
"KhôaWWnng pmztGhải đaWWnâu. ĐóUhaX làmztG hưoG7hớng nUhaXam mà.aWWn MấoG7hy bồoG7h noG7hgó cUhaXoi, timchụi mìnhimch imchcó toG7hhể nmztGhìn thấmztGy mộmztGt mảimchng UhaXhồ nướUhaXc bimchên ngoaWWnài coG7hửa sổUhaX kìa..."
Harry ngmztGắm bứimchc tranhUhaX. Mộtimch chúaWWn ngựamztG limchùn mũmUhaX mĩoG7hm, oG7h lônUhaXg ximchám lốmUhaX đốmztGm, vừUhaXa mớiUhaX timchhong oG7hdong UhaXdẫm laWWnên bãimchi coG7hỏ vimchà thơoG7h toG7hhẩn aWWnnhấm mztG nmztGháp UhaXcỏ UhaXxanh. TaWWnuy đUhaXã qmztGuen vớiimch vimchiệc cUhaXác nhmztGân vậtoG7h tronmztGg noG7hhững bứcimch UhaXtranh ởimch oG7h imchtrường Hogwaimchrts cimchứ UhaXdi chuyểaWWnn aWWnlung timchung vàaWWn thỉnhmztG thoảngUhaX oG7hbỏ khunUhaXg traWWnanh mimchà UhaX imchđi oG7hthăm viếngmztG laWWnẫn aWWnnhau, nhưnoG7hg HarroG7hy vẫmztGn cứimch aWWnkhoái oG7hnhìn aWWnchúng. MộtmztG látimch oG7h aWWnsau, mộimcht hiệpimch sĩimch UhaXlùn aWWnbè bèoG7h imchmặc bộoG7h áoUhaX giápUhaX cứoG7h kêmztGu xủnmztGg xoẻngimch khaWWni imchông oG7hbước UhaX vmztGào bứmztGc trmztGanh, thmztGeo saimchu lmztGà comztGn nUhaXgựa lùnaWWn. oG7hCăn caWWnứ voG7hào dấumztG vaWWnết cỏUhaX dậpoG7h cimchòn UhaX dínimchh ởmztG đầuaWWn UhaXgối củimcha boG7hộ đmztGồ gUhaXiáp kUhaXim loạiimch oG7hông đoG7hang mặc,oG7h oG7hthì aWWncó thểoG7h imchnói chắaWWnc UhaX lUhaXà aWWnông vừamztG oG7hté ngựa.
Nhìn thấyaWWn oG7hHarry, RomztGn UhaXvà Hermimchione, ôngaWWn UhaXhiệp sĩimch gàomztG lên:
"A! QUhaXuân bấtmztG lươnUhaXg nàoaWWn dámaWWn xâmUhaX nhậpaWWn lãnhUhaX địaWWna aWWn oG7hriêng củaimch tmztGa hảUhaX? aWWnPhải chăngimch cáUhaXc ngươimchi đếmztGn cimchười nhaWWnạo timcha ngãUhaX ngựa?imch Hãimchy aWWnrút UhaX oG7hgươm UhaXra, đồimch bấaWWnt lươnoG7hg, đồimch chó!"
Ba đứamztG imchnhỏ sửnoG7hg sốmztGt đứngmztG ngớmztG rUhaXa noG7hhìn ôimchng hUhaXiệp oG7hsĩ mztG lùnUhaX đanmztGg aWWnrút thaWWnanh gươmztGm oG7hra khỏUhaXi cámztGi imchvỏ aWWnkiếm imchvà bắtmztG đầuoG7h vUhaXung gimchươm timchrong aWWn taoG7hy mộtoG7h mztGcách huimchng hănimchg, cònoG7h châoG7hn cẳaWWnng thìmztG aWWnnhảy aWWnloi choimchi trooG7hng cơaWWnn giUhaXận oG7h điênUhaX caWWnuồng. aWWnNhưng UhaXlưỡi oG7hgươm quáaWWn imchdài soG7ho vớiaWWn aWWnthân hìnaWWnh mztGcụt aWWnngủn cimchủa ôngimch, mztG thànhmztG oG7hra kmztGhi ôngmztG chUhaXém mộUhaXt imchđường gươmaWWn oG7hác liệtaWWn thìaWWn aWWnđà gươmmztG mztGđi làmUhaX ôngUhaX mimchất UhaX cảUhaX tmztGhăng bằnaWWng, mztGté imchlăn đùoG7hng, soG7hấp mặtoG7h oG7hxuống aWWnbãi cỏ.
Harry tmztGiến imchtới gmztGần bứimchc tmztGranh hơn,UhaX nóimch hỏi:
"Ông cómztG imchsao không?"
"Lùi lạmztGi! QuâmztGn khoáaWWnc lmztGác đUhaXê mztGtiện! Lùi!imch ĐồmztG xỏimch lá!"
ÔngmztG hiệpaWWn sĩimch lạiaWWn nắmimch cimchhặt thanUhaXh gươm,mztG cUhaXhống gưUhaXơm UhaX xoG7huống oG7hđể đứnoG7hg lênoG7h, nUhaXhưng lưỡioG7h gươmztGm lúmztGn simchâu thêmztGm vàUhaXo mztGlớp cmztGỏ, UhaXvà imchkhi imchông imch đứnaWWng doG7hậy đượcUhaX rồimztG thìimch imchcho dùmztG đãUhaX imchcố gimchắng hếtmztG sứcoG7h UhaXmình, ôimchng khôngUhaX thểmztG nàaWWno UhaX rúmztGt lmztGưỡi gươmimch rmztGa đượcmztG aWWnnữa. CuốimztG UhaXcùng ôngUhaX phảiaWWn toG7hự qimchuăng mìnhaWWn xuốngmztG cỏ,imch UhaX đẩyimch mztGcái mạnaWWng mztGche mimchặt toG7hrên cáimchi nómztGn mztGgiáp sắmztGt raWWna đểmztG laUhaXu aWWnmồ oG7hhôi đaaWWnng rịmztGn đầoG7hm mztG đìa.
Thừa dịpaWWn ôngmztG hmztGiệp imchsĩ UhaXnghỉ mệt,UhaX HaUhaXrry imchphân trần:
"Như vimchầy nUhaXè, UhaXtụi UhaXtôi đangmztG imchđi aWWntìm oG7hTháp Bắimchc. ChắmztGc ônUhaXg mztGđâu bUhaXiết mztGchỗ imchđó ởimch đâuoG7h hả?"
CaWWnơn giậnoG7h củUhaXa ônmztGg UhaXhiệp simchĩ dườngaWWn nhimchư timchan biếnmztG điimch aWWntức thìimch. imchÔng láaWWnch cimchách đứngimch dimchậy vàaWWn dõngaWWn dạcimch hô:
"Một caWWnuộc truUhaXy aWWntìm! aWWnHãy imchtheo taUhaX, hỡaWWni oG7hcác bằngmztG mztG hữuUhaX thâUhaXn thiếtmztG! Chúimchng taWWna sẽoG7h tìUhaXm raWWna mụUhaXc tiêUhaXu mztGcủa cmztGác bạUhaXn, hoặoG7hc aWWnlà chúaWWnng imch tmztGa sẽimch dũngmztG UhaXcảm bỏaWWn mạimchng vìaWWn nhiệmmztG vụ!"
Ông oG7hhiệp simchĩ lạioG7h mộaWWnt oG7hlần nữaaWWn cmztGố goG7hắng rúoG7ht thaWWnanh oG7h gươmoG7h mztGra imchmột UhaXcách khoG7hông hiệuoG7h quimchả, raWWnồi imchcố trèoaWWn imchlên cmztGon noG7hgựa mập,aWWn mztGnhưng aWWnlại imch naWWngã xuốngmztG. ÔnoG7hg bèimchn oG7hkhí khimchái UhaXla to:
"Đành điaWWn boG7hộ vậUhaXy, oG7hthưa quoG7hí ngàmztGi vàmztG quíimch nưmztGơng! LênaWWn đường!mztG UhaXTiến lên!"
Và, UhaXtrong bUhaXộ áooG7h giáoG7hp oG7hsắt kêimchu ximchủng xoẻaWWnng ầmmztG ĩUhaX, UhaX ôUhaXng aWWnta cmztGhạy vôaWWn UhaXcạnh trmztGái củoG7ha cáoG7hi UhaXkhung aWWntranh mztGvà mztGbiến maWWnất UhaXkhỏi cảaWWnnh tUhaXrí UhaX củaaWWn bmztGức tranh.
Ba đoG7hứa nhỏUhaX vmztGội vãmztG chaWWnạy tmztGheo ôimchng hiệpUhaX oG7hsĩ dọUhaXc hànhUhaX mztG laoG7hng, cUhaXăn cứoG7h theUhaXo aWWnâm thmztGanh xủimchng xoẻngaWWn imchphát mztGra từimch baWWnộ UhaXáo gioG7háp củaWWna ôngaWWn. oG7h ThỉUhaXnh mztGthoảng tụimchi naWWnó nhìnaWWn taWWnhấy ônimchg oG7hchạy nganUhaXg imchqua mộmztGt bứcoG7h traimchnh imchở pimchhía UhaX trước.
"HãymztG cmztGố màUhaX cUhaXan đảmUhaX lmztGên nhé,mztG điaWWnều UhaXtệ nUhaXhứt oG7hcòn chưUhaXa xảaWWny UhaXra đâu!"
Ông hiệoG7hp sĩaWWn gmztGào taWWno, imchvà tụUhaXi nmztGó oG7hthấy ôimchng táUhaXi xuấtUhaX UhaX hiimchện phmztGía trướcmztG mộtmztG nhmztGóm coG7hác aWWnbà mặcimch mztGváy phồngUhaX vẻoG7h nhớnmztG nimchhác. imchTranh UhaXcủa mztG mztGcác aWWnbà aWWntreo trUhaXên váUhaXch củaUhaX mộtUhaX cầuUhaX taWWnhang xoimchắn chôngoG7h chênh.
Harry, RUhaXon vmztGà HermztGmione mztGthở oG7hhổn hểimchn aWWntrèo mztGlên aWWn nimchhững bậcoG7h thanoG7hg imchxoắn oG7hsít saWWnao, cUhaXàng lúaWWnc aWWncàng thoG7hấy chUhaXóng maWWnặt imchhơn, choG7ho đếnimch aWWn kaWWnhi mztGnghe đượcoG7h tiếngoG7h oG7hnói rìmztG rầmmztG phaWWnía traWWnên aWWnđầu, thimchì tụimztG nimchó biếtmztG chắcUhaX mìimchnh mztG đãmztG tớimztG đượcaWWn lớpUhaX học.
Ông haWWniệp sUhaXĩ bấymztG giimchờ mớiimch thòmztG đầumztG vôimch bimchức traaWWnnh củamztG mộmztGt oG7hông thUhaXầy taWWnu aWWncó vẻUhaX mặtmztG imchhết sứcoG7h nhmztGam hiểimchm, mztGla lớn:
"Tạm biệt!imch TUhaXạm biệtUhaX nUhaXhé, cácaWWn chiUhaXến hữuUhaX củamztG imchta! imch BấaWWnt coG7hứ kaWWnhi nmztGào coG7hác bạnimch caWWnần oG7hđến mộtmztG tráimztG timchim oG7hcao UhaXthượng vàimch nhữngaWWn bắpmztG thịoG7ht oG7h sắtoG7h thmztGép, oG7hthì cứUhaX aWWntìm đếnUhaX NgUhaXài Cadogan!"
Khi imchông hiệpoG7h sĩUhaX biaWWnến đoG7hi rồimchi, oG7hRon loG7hầm bầm:
"Ừ, chừmztGng nàoimch oG7htụi aWWnnày cầnUhaX đếnoG7h mộUhaXt ngmztGười gàoG7hn oG7hdở, UhaXthế mztGnào tụiimch nàoG7hy caWWnũng kêuaWWn tớUhaXi ông."
Ba đứaimch trUhaXèo nốtaWWn mấymztG bậaWWnc thanimchg oG7hcuối cùoG7hng, đặtmztG UhaX châimchn lênoG7h mUhaXột đầuUhaX cầoG7hu timchhang nhUhaXỏ mztGxíu, ởUhaX đóimch hầUhaXu nhUhaXư cảaWWn lớpmztG họmztGc imchTiên troG7hi đềimchu imch đãimch timchụ tậpaWWn đôngUhaX đUhaXủ. KhoG7hông thấyoG7h cánimchh cửamztG nmztGào mởUhaX aWWnra oG7htừ đầuimch cUhaXầu thaimchng oG7hnày. aWWn RomztGn huýoG7hch oG7hcùi caWWnhỏ aWWnvô HaUhaXrry, cUhaXhỉ limchên trmztGần nmztGhà, trêoG7hn đóaWWn cómztG moG7hột cáUhaXi giốngmztG mztG nhưmztG cửoG7ha bẫmztGy UhaXsập hmztGình trUhaXòn, caWWnó aWWnđính mộUhaXt imchcái thểaWWn bàiaWWn bằngmztG đồng.aWWn aWWnHarry đọc:
"Sybill TrelUhaXawney, giáoaWWn aWWnviên bộmztG moG7hôn oG7hTiên imchTri học...mztG aWWnLàm saUhaXo tụiaWWn mìnaWWnh limchên đượcmztG taWWnrên đUhaXó bâimchy giờ?"
Như timchhể UhaXđể timchrả lờimztG cmztGâu mztGhỏi củaWWna imchHarry, cánUhaXh coG7hửa aWWn bẫymztG sậpoG7h bmztGỗng nhUhaXiên UhaXmở imchra, vimchà mộoG7ht cáiaWWn thaWWnang bằaWWnng bạcmztG đưUhaXợc tmztGhả xuốngmztG nmztGgay imch boG7hên châaWWnn HarryaWWn. MọaWWni naWWngười cUhaXhợt ioG7hm bặt.
Ron nhoG7he răaWWnng cười:
"Nhường baWWnồ limchên trUhaXước đó."
Harry oG7hđành aWWnleo lênoG7h trướcmztG tiên,UhaX bướoG7hc vmztGào moG7hột imch mztGphòng UhaXhọc tmztGrông lmztGạ lùnUhaXg nhmztGất từmztG trướoG7hc tmztGới aWWnnay. oG7hThật raUhaX, oG7hnó mztGchẳng goG7hiống imch phòaWWnng họcaWWn chimchút ximchíu aWWnnào hết;oG7h moG7hà UhaXlại đâuimch đóUhaX vừimcha giUhaXống mộmztGt cUhaXái koG7hho imcháp aWWnmái mztG cmztGủa mộtmztG cmztGăn nhUhaXà, vừaUhaX gimztGống aWWnmột mztGcái tmztGiệm tUhaXrà UhaXkiểu xUhaXưa. Troimchng phòngaWWn oG7hcó ímztGt imch aWWnnhứt hamztGi chụmztGc aWWncái bànoG7h trònoG7h nhỏoG7h bàaWWny biệnUhaX lộoG7hn xộimchn, chmztGung aWWnquanh đặtmztG moG7hấy cáiimch mztG ghếUhaX bànhaWWn bọcaWWn mztGvải hoUhaXa sặmztGc sỡimch oG7hvà mấUhaXy cáaWWni UhaXgối nệmUhaX noG7hhỏ màoG7h dàaWWny. Mọiimch thứUhaX đưimchợc mztG soimchi mztGsáng bằngaWWn ánhaWWn đènoG7h đỏmztG aWWnthắm. UhaXTất cảmztG mànmztG cửimcha soG7hổ đềuoG7h kéooG7h kimchín lạoG7hi vUhaXà imch nhiimchều nmztGgọn đèaWWnn đượcUhaX chụpoG7h kmztGín bằnimchg nhữngoG7h cáimchi kmztGhăn quaWWnàng đỏUhaX soG7hậm. CănUhaX phòngmztG imch ấmimch mộtmztG aWWncách oG7hngột ngạt,mztG vmztGà dướimztG bệmztG lòaWWn sưởioG7h chấtmztG đầyoG7h nhóUhaXc cámztGc tUhaXhứ, mộtimch UhaX ngọnoG7h lửaWWna mztGđang đUhaXun oG7hmột UhaXcái ấmaWWn đồnUhaXg imchto tưaWWnớng, tỏaWWna roG7ha mộaWWnt thứimch aWWnmùi UhaXhăng nồngUhaX oG7h đaWWnến phátimch aWWnbệnh. aWWnMấy cáimztG kệaWWn đặtaWWn dọcimch bứcimch tườnimchg imchtròn quâimchy caWWnhất oG7hlộn xộUhaXn UhaX nhữoG7hng lôngUhaX aWWnchim đầyaWWn bụoG7hi bámmztG, nhữngimch mẩuaWWn nếnimch cUhaXụt, nhiềuaWWn xấpaWWn bàaWWni imchlá tmztGe tuaoG7h, aWWn vôUhaX sốmztG nhữmztGng troG7hái cầumztG thaWWnủy toG7hinh mztGóng ánhoG7h bạaWWnc, imchvà cảoG7h mộimcht đoàimchn quoG7hân timchách imch tràoG7h hùnimchg hậu.
Cả lớpUhaX đaimchng tậpUhaX trunUhaXg troimchng phUhaXòng quaimchnh, mọioG7h ngườimztG noG7hói nănUhaXg thimchì thào.imch RmztGon đếnaWWn UhaXsát bêUhaXn mztGvai HaraWWnry, hỏi:
"Cô gUhaXiáo đâu?"
Thình lìnhoG7h mộtmztG giọimchng nóioG7h vọngimch raWWna từoG7h bómztGng tối,UhaX UhaXmột thoG7hứ gaWWniọng imchmơ himchồ imchnhỏ nhẹ:
"Chào coG7hác tròaWWn. Thimchật hânimch hạnhmztG đmztGược gặpUhaX cácUhaX toG7hrò taWWnrong tmztGhế giớiimch vậtoG7h chất."
Ấn tượaWWnng củaUhaX mztGHarry ngmztGay lúcmztG đóUhaX oG7hlà UhaXvề mộtoG7h loG7hoài UhaX mztGcôn aWWntrùng taWWno UhaXtướng rựcmztG rỡUhaX. UhaXGiáo UhaXsư oG7hTrelawney aWWndi chuyểmztGn vàoUhaX vUhaXùng cómztG ánhoG7h aWWn lửimcha somztGi, UhaXvà aWWnbọn UhaXtrẻ nhậimchn taWWnhấy imchbà giáomztG mztGốm oG7hcà timchong càimch teomztG, caWWnặp mUhaXắt koG7hiếng imch làmimch paWWnhóng đạiaWWn đoG7hôi mắtmztG củUhaXa UhaXbà oG7hto hơnUhaX kmztGích thướcoG7h oG7htự nhiênmztG rấtimch nhioG7hều lầnimch, aWWn oG7hvà bàmztG qUhaXuấn aWWnmột coG7hái khmztGăn mztGchoàng đimchầu mỏngoG7h oG7hcó imchdát troG7hang kaWWnim oG7hóng ámztGnh. mztGQuanh aWWn aWWncái cổoG7h mảnhaWWn imchkhảnh củoG7ha bUhaXà lUhaXà vôaWWn sốoG7h imchnhững UhaXdây chimchuyền vàmztG chuỗiUhaX hạt,imch còoG7hn imch aWWncánh imchtay, mztGbàn taWWnay aWWnvà ngoG7hón taimchy aWWncủa bimchà tUhaXhì đeoG7ho đimchầy nhữngimch vòmztGng vaWWnới nhẫn.mztG BàaWWn oG7h nói:
"Ngồi xuốngUhaX đimztG cácUhaX tròaWWn, ngồimchi xaWWnuống nào."
Bọn mztGtrẻ vụngoG7h vềmztG troG7hèo limchên mấimchy coG7hhiếc gUhaXhế imchbành hoặoG7hc imch ngồimztG limchọt thỏmmztG taWWnrong mimchấy cimchái gốoG7hi nệm.aWWn imchHarry, RmztGon vmztGà HermUhaXione cUhaXùng ngồiaWWn UhaX UhaXquanh mmztGột cáioG7h oG7hbàn tròn.
GiámztGo simchư TrelaaWWnwney tmztGhì tựimch mìnimchh ngồioG7h vàomztG mộtimch aWWncái oG7hghế bàoG7hnh cóaWWn cánUhaXh đặtaWWn trướcUhaX mztGlò aWWnsưởi. Bimchà nói:
"Chào mừnoG7hg cácmztG UhaXtrò đếnoG7h vớiimch bộaWWn mmztGôn oG7hTiên aWWntri học.oG7h UhaX TênoG7h oG7hcủa UhaXtôi lmztGà oG7hgiáo saWWnư TrelaUhaXwney. TrướcmztG đâymztG cóUhaX lẽoG7h UhaXcác mztGtrò chaWWnưa từngimch gặUhaXp UhaX tôimztG. VaWWnì mztGtôi thấyUhaX nmztGếu xuốaWWnng dướiimch thườUhaXng oG7hxuyên quáimch thaWWnì bimcha mớmztG bomztGn oG7hchen UhaXchộn mztG rộnaWWn củaUhaX cáimchi toG7hrường oG7hcó thaWWnể làmmztG mờUhaX điUhaX NộUhaXi NhãnmztG cUhaXủa tôi."
KmztGhông aaWWni mztGnói gaWWnì đểimch đápoG7h lạiaWWn aWWncái UhaXthông báaWWno kmztGhác oG7h toG7hhường đó.oG7h GioG7háo sưmztG TrelmztGawney kUhaXhéo UhaXléo nhẹUhaX imchnhàng sửaUhaX aWWnlại cáoG7hi khmztGăn UhaXchoàng UhaX rồiimch nóiUhaX tiếp:
"Vậy làoG7h cácimch troG7hò aWWnđã chọnUhaX họoG7hc oG7hmôn Tiênimch triUhaX, bmztGộ mztGmôn oG7h oG7hkhó kaWWnhăn nhứtmztG tUhaXrong cáoG7hc ngànhimch noG7hghệ imchthuật huyềnmztG baWWní. TôoG7hi mUhaXuốn lưumztG aWWný imchcác oG7h toG7hrò oG7hngay từimch buổiimch bUhaXan sơUhaX làaWWn nếuUhaX cimchác troG7hò khaWWnông cóimch caWWnái imchNhìn, aWWnthì tômztGi mztGsẽ UhaX chẳngmztG mztGthể aWWndạy aWWndỗ cáoG7hc troG7hò đưimchợc naWWnhiều aWWnnhỏi mztGgì choG7ho lắm.aWWn mztGSách voG7hở cũngoG7h chẳngaWWn aWWn gUhaXiúp đỡmztG cámztGc trimchò baWWnao nhiUhaXêu troUhaXng lĩnaWWnh vmztGực nàyoG7h đâu..."
Nghe mấaWWny câumztG này,UhaX HamztGrry vUhaXà imchRon caWWnùng nhaWWne rimchăng aWWn UhaXcười vàUhaX liaWWnếc mimchắt UhaXnhìn HemztGrmione, cimchô mztGbé tỏmztG mztGra simchửng sốtmztG mztGvề cmztGái điềuimch lUhaXà sáchoG7h mztG UhaXthì cũnoG7hg khoG7hông giúaWWnp íUhaXch gimchì tmztGrong việcUhaX họcmztG aWWnbộ UhaXmôn này.
"Nhiều UhaXphù thoG7hủy vàaWWn phaWWnáp sưimch, mặcoG7h mztGdù UhaXtài mztGba tronUhaXg UhaX naWWnhững lmztGĩnh vựcimch imchnhư oG7hnổ mztGto, aWWnước đomztGán giỏioG7h vàUhaX oG7hbiến moG7hất độtmztG ngột,UhaX naWWnhưng vmztGẫn mztG khôngUhaX thểaWWn aWWnnào imchnhìn xuimchyên aWWnqua đượcaWWn nhữngmztG boG7hí mậtaWWn mztGbị caWWnhe UhaXphủ củaimch tUhaXương oG7h lai."
Đôi mztGmắt toG7ho cộimch moG7hơ moG7hàng oG7hcủa giáUhaXo mztGsư lướtmztG từoG7h gưaWWnơng mặtoG7h coG7hăng thẳngimch imchnày đoG7hến gươngoG7h mUhaXặt UhaXlo âuUhaX khácaWWn củaUhaX laWWnũ oG7hhọc taWWnrò, UhaXbà tiếpoG7h tục:
"Đóimch aWWnlà thiêoG7hn oG7hphú, coG7hhỉ UhaXdành riêngmztG UhaXcho oG7hmột íaWWnt ngườiaWWn màUhaX thôi."
Bỗng nhiêimchn UhaXbà naWWnói mztGvới Neville:
aWWn"Trò nàyaWWn, bàoG7h aWWnnội củaaWWn taWWnrò cUhaXó oG7hkhỏe không?"
Neville mztGsuýt toG7hé lănimch aWWnra UhaXkhỏi đốngoG7h gUhaXối nệmaWWn maWWnà nóUhaX đanmztGg ngồiimch. NoG7hó rumztGn mztGrun oG7hvì UhaXhoảng hồn:
"Dạ, UhaXcon ngoG7hhĩ bmztGà UhaXcon imchkhỏe ạ."
Giáo UhaXsư TreaWWnlawney laWWnắc UhaXđầu, oG7hánh oG7hlửa phảmztGn chUhaXiếu mztGlấp limchánh taWWnrên đUhaXôi hmztGoa tmztGai ngọcoG7h aWWnlục bảomztG bàaWWn đaWWneo lủnmztGg lẳng:
"NaWWnếu tômztGi aWWnlà mztGtrò, thmztGì tôaWWni khoG7hông dáaWWnm chắaWWnc nimchhư mztGvậy đâu."
Neville nghẹnaWWn họngimch. Giáimcho sưmztG Timchrelawney vẫnmztG đioG7hềm nhiênaWWn tĩmztGnh tại:
"Chúng timcha sẽoG7h noG7hghiên cứoG7hu nhữUhaXng phươngimch phUhaXáp coG7hơ bảnimch oG7h củaUhaX bộoG7h mômztGn Tiênimch UhaXTri tUhaXrong nămoG7h họcoG7h imchnày. HUhaXọc kỳoG7h mztGmột sẽUhaX dàaWWnnh imchđể họcUhaX cáchUhaX UhaX đUhaXọc cácimch loG7há imchtrà. aWWnHọc kimchỳ mztGsau chúngimch toG7ha sẽmztG tiếnimch tUhaXới mimchôn Cimchoi Chỉimch tayoG7h. aWWnNhân mztG tiệnmztG toG7ha bảoG7ho cUhaXho tròimch này..."mztG GiUhaXáo oG7hsư thìnhmztG lìnhmztG hướngmztG cáiUhaX nhìnUhaX vàoaWWn mztG ParmztGvati imchPatil. ".mztG.. HoG7hãy imchcoi chừimchng mộtaWWn gãaWWn aWWntóc đỏ."
Parvati koG7hinh ngoG7hạc quaimchy quUhaXa nmztGhìn UhaXRon imchđang UhaXngồi bênmztG cạnh,oG7h rồiimch đẩmztGy gimchhế củimcha UhaXmình mztGxa raUhaX. GimztGáo mztGsư Timchrelawney vẫnimch aWWntiếp tục:
"Trong họcimch kỳmztG mimchùa hèUhaX tới,oG7h chúngimch toG7ha aWWnhọc lêUhaXn tớoG7hi UhaX bộmztG mztGmôn nghiêoG7hn cứimchu imchtrái cầuUhaX phoG7ha UhaXlê oG7h- ấyUhaX lmztGà samztGu mztGkhi caWWnhúng tmztGa đimchã hoànmztG tấtUhaX imch UhaXđược mUhaXôn đoimchán điềmmztG lửa.mztG ThậtaWWn oG7hkhông oG7hmay làmztG lớoG7hp hoG7học củaaWWn chUhaXúng imchta saWWnẽ bimchị tạaWWnm aWWn UhaXngưng vàoG7ho imchtháng imchhai vimchì moG7hột trậnUhaX coG7húm khóaWWn chịu.imch Bảimchn thaWWnân oG7hta smztGẽ bịimch mấoG7ht oG7h goG7hiọng. imchVà vUhaXào khoảUhaXng gầnimch loG7hễ PhụmztGc mztGSinh, mộtUhaX ngườiimch traWWnong saWWnố chimchúng aWWnta soG7hẽ mztG limchìa xUhaXa chúngimch aWWnta vĩnaWWnh viễn."
SaoG7hu loG7hời tiêoG7hn trimchi nimchày aWWnlà mztGmột koG7hhoảng imztGm lmztGặng mztGcăng aWWn thUhaXẳng, nUhaXhưng giaWWnáo smztGư UhaXTrelawney khôUhaXng cóimch imchvẻ gimchì UhaXnhận thấyoG7h điềuimch đó.oG7h BàaWWn nómztGi aWWn vaWWnới LavenUhaXder BrownoG7h, naWWngười ngồiUhaX gầUhaXn bàmztG nhứtmztG vàaWWn mztGgần aWWnnhư đãaWWn cUhaXo rúUhaXm imchlại imch timchrong oG7hcái ghimchế bành:
"Trò làmmztG UhaXơn oG7hđưa aWWncho imchtôi cimchái oG7hbình oG7htrà bằngUhaX bạcoG7h mztGlớn nhứt."
Lavender cómztG vẻimch húmztG víaUhaX, aWWnbèn đứimchng mztGdậy, imchlấy cáiimch ấaWWnm trmztGà tổmztG cUhaXhảng troG7hên aWWnkệ xuốaWWnng voG7hà đoG7hặt naWWnó lêUhaXn cáioG7h bànoG7h trướcaWWn mmztGặt gUhaXiáo aWWnsư Trelawney.
"Cám ơimchn trò.UhaX TìaWWnnh cờoG7h thôiaWWn, aWWncái UhaXđiều màUhaX taWWnrò đanimchg khiếpmztG simchợ... cáimztG điềuoG7h đóoG7h saWWnẽ xảoG7hy roG7ha vàoimch UhaXthứ simcháu, ngàimchy 1UhaX6 imchtháng 10."
Lavender rmztGun lUhaXẩy bẩy.
"Bây giUhaXờ, aWWntôi muốnmztG cácmztG trmztGò chUhaXia rUhaXa thaWWnành từngoG7h UhaX cặp.imch HãyoG7h mztGlấy tácimchh timchrà ởUhaX trênUhaX kaWWnệ ximchuống, raWWnồi lạiUhaX đâimchy aWWnta roG7hót đầymztG tràUhaX choaWWn. aWWn XmztGong cmztGác tròUhaX nUhaXgồi xuốUhaXng mUhaXà uống;UhaX uốnmztGg đếoG7hn khaWWni nàoimch aWWnchỉ cònaWWn lạUhaXi bãimch troG7hà oG7h tromztGng táchaWWn. Dimchùng taWWnay tráimztG súmztGc oG7hbã toG7hrà tronimchg taWWnách imchba lần,UhaX rồiUhaX UhaXúp táchaWWn mztG xumztGống dĩUhaXa; đợioG7h cUhaXho troG7hà mztGkiệt đmztGến giọoG7ht nướcoG7h oG7hcuối caWWnùng thìimch đưaaWWn cáimztG táchUhaX imchcủa mztG mìnhoG7h cmztGho bạnoG7h củaaWWn mìnaWWnh bóimchi. CácmztG toG7hrò sẽmztG mztGtheo traUhaXng UhaX5 imchvà mztG6 củUhaXa quyểnmztG VémztGn mztG MàUhaXn ToG7hương LUhaXai đểmztG UhaXdiễn dịcUhaXh UhaXý noG7hghĩa nhUhaXững dạngUhaX imchbã UhaXtrà. oG7hTôi UhaXsẽ đimchi oG7hquanh mztG cUhaXác UhaXtrò đimchể giaWWnúp đỡ,aWWn hướimchng aWWndẫn. Ôi,aWWn caWWnon ơi..."
Giáo simchư tómUhaX imchlấy oG7hcánh toG7hay NeviUhaXlle, kéUhaXo naWWnó đứngaWWn lên,
"... saimchu aWWnkhi oG7hcon làmUhaX oG7hbể cámztGi táimchch đmztGầu tiênimch, coG7hon limchàm ơnoG7h chọnoG7h aWWnmột aWWncái táchaWWn oG7hcó hoimcha UhaXvăn oG7hmàu xanUhaXh. Tôimchi thìoG7h hợpUhaX vimchới màUhaXu hồnmztGg hơn."
LiềnmztG soG7hau đUhaXó, Nevillimche vừaoG7h mmztGới vmztGói mztGlên kệoG7h mztGđể laWWnấy aWWn táaWWnch timchrà thUhaXì nghUhaXe mmztGột tiếnUhaXg xmztGoảng củaaWWn đồimch bểaWWn. GiáoUhaX smztGư TrelawnmztGey rảooG7h bưmztGớc aWWn đimchến baWWnên oG7hNeville, cầimchm thimcheo mộtUhaX cáiaWWn đồimch imchhốt raWWnác UhaXvà chổaWWni, imchrồi nói:
"MộmztGt tronaWWng nhữoG7hng UhaXcái oG7hmàu xanUhaXh lmztGam ấy,mztG đmztGúng raWWnồi đó,mztG cimchon... nimchếu coUhaXn aWWnkhông paWWnhiền... caWWnám ơnaWWn con..."
Khi tácoG7hh mztGtrà củaUhaX HarrmztGy oG7hvà imchRon oG7hđược rótimch đoG7hầy troG7hà UhaX oG7hrồi, hamztGi mztGđứa qoG7huay troG7hở lUhaXại bànoG7h củUhaXa mìnmztGh, cốUhaX gắngoG7h uốngUhaX toG7hhật nhaaWWnnh UhaXmón trimchà imch phỏngaWWn lưỡiimch ấy.mztG Rồimchi imchtụi nUhaXó súcaWWn aWWncặn traWWnà tronmztGg táimchch đúimchng UhaXnhư lờiUhaX chỉUhaX UhaXdẫn aWWn mztGcủa gmztGiáo sưmztG TrelawnoG7hey, UhaXrồi imchúp ngượcUhaX UhaXtách UhaXtrà xuốngmztG chaWWno aWWnráo nướcoG7h xoUhaXng đổiaWWn aWWn caWWnho noG7hhau đểoG7h bói.
Cả haimchi đứaUhaX aWWnđều oG7hmở sácoG7hh đếnUhaX aWWntrang UhaX5 aWWnvà 6aWWn. RooG7hn nói:
"Đây aWWnrồi. BồUhaX aWWnthấy aWWncái oG7hgì ởimch UhaXtrong táUhaXch tràimch caWWnủa mình?"
Harry đáp:
"Một mớimch UhaXchèm nhUhaXẹp mztGmàu nâu."
Một UhaXlàn khómztGi tỏaaWWn moG7hùi mztGnồng nặcmztG taWWnrong cănmztG phònaWWng mztG cimchhợt khiếoG7hn oG7hcho Harrimchy thấimchy UhaXbuồn UhaXngủ UhaXvà đờUhaX đẫnUhaX UhaXđi. TimztGếng giáoG7ho imchsư TmztGrelawney imch kêimchu gọUhaXi simchau lànoG7h khóaWWni tràUhaX mờaWWn mịt:
"Các troG7hò hãyaWWn mởoG7h rộmztGng đmztGầu ócmztG raUhaX, hãymztG imchđể mztGcho mắoG7ht củimcha mìnhimch mztGnhìn ximchuyên qaWWnua cmztGõi trầnimch tục!"
Harry cốoG7h gắnUhaXg tậmztGp timchrung. Saimchu koG7hhi thaoG7hm kimchhảo cuoG7hốn Vimchén MàUhaXn Tươnimchg LaoG7hi, nómztG nói:
"Đúng rồioG7h, bimchồ cóaWWn mộtoG7h UhaXdấu thmztGập hơiimch luoG7hng layaWWn... oG7h ngaWWnhĩa làoG7h imchbồ aWWnsắp phảimztG trimchải quaWWna "thmztGử thácimchh vàaWWn oG7hđau khaWWnổ" oG7h- xiaWWnn imchlỗi imchnghe UhaX- imch mztGnhưng aWWncó mztGmột dUhaXấu hiaWWnệu oG7hcó aWWnthể làimch imchmặt mztGtrời. ĐểoG7h coimztG... mztGnó cómztG nimchghĩa làimch "hạnhaWWn UhaX phimchúc lớn"aWWn... UhaXvậy imchlà bồaWWn sắUhaXp phUhaXải chUhaXịu đauaWWn oG7hkhổ nhoG7hưng mUhaXà simchẽ oG7hrất vui..."
Ron nói:
"UhaXTheo ýimch mìaWWnnh mztGthì UhaXbồ cầUhaXn phảUhaXi đaWWni kiểimchm trUhaXa limchại cáaWWni oG7hNội oG7hNhãn imchcủa bồ."
Cả haoG7hi đimchứa phảiimch nénaWWn imchtiếng cườiUhaX imchcủa mìnUhaXh lạmztGi vaWWnì giáooG7h sưaWWn oG7hTrelawney oG7hđang nmztGhìn imchtrừng trừimchng vềimch phímztGa tUhaXụi nó.
oG7h"Bây giaWWnờ đoG7hến phiUhaXên mình..."
Ron ngmztGó vômztG coG7hái táimchch caWWnủa Harrimchy, oG7htrán naWWnó nhoG7hăn lUhaXại roG7ha điềuimch aWWnsuy tUhaXư dữoG7h lắm.
"Có mộmztGt đốmaWWn trmztGòn UhaXhơi giaWWnống mztGmột mztGcái nUhaXón tráUhaXi dUhaXưa. KhôngaWWn chừngaWWn bồmztG sắpUhaX làoG7hm việcoG7h chaWWno imchBộ Pimchháp Thuật..."
Nó oG7hxoay timchách trmztGà đểimch nimchhìn ngượcoG7h lại.
"Nhưng oG7hmà nhUhaXìn nhoG7hư vầyUhaX mztGthì noG7hó giốngaWWn maWWnột trámztGi aWWnsồi hơn...UhaX caWWnái UhaXgì oG7hvậy ta?"
Ron aWWndò cumztGốn VéoG7hn MàmztGn TươngUhaX Lai.
"Vàng trờiaWWn cimchho bấtaWWn ngờ."oG7h TuyệtUhaX cúimch mèaWWno. BồmztG UhaXcó thểoG7h coG7hho mìnoG7hh mimchượn mộoG7ht UhaXít choG7hứ? ỞaWWn đmztGây cònimch cUhaXó imchcái gìmztG nUhaXữa nè."
Ron lạaWWni xaWWnoay oG7hcái imchtách tUhaXrà mmztGột laWWnần nữa.
"Trông giốnaWWng nmztGhư moG7hột imchcon toG7hhú. Ừ,UhaX đúngaWWn rồi,imch cáimztG đaWWnầu thimchú đâoG7hy... nóUhaX giốnimchg mộimcht imchcon UhaXhà mã..mztG. khônoG7hg, mộtoG7h mztGcon cừu..."
Harry đểUhaX bậimcht UhaXra mUhaXột tmztGiếng cườioG7h mztGvào đúUhaXng lúcmztG giáooG7h UhaXsư TrelaaWWnwney đanimchg đảoaWWn quanUhaXh nó.imch BmztGà nómztGi vaWWnới imchvẻ quaWWnở mắUhaXng Ron:
"Đưa timchôi ximchem nàUhaXo, oG7htrò kia."
Giáo smztGư rảimcho bmztGước đếnmztG, xoắnimch oG7hcái imchtách củUhaXa HaWWnarry khUhaXỏi taUhaXy oG7hRon, mztGmọi ngườioG7h trimchở nênaWWn iimchm oG7hlặng, chờUhaX xem.
"Giáo sưUhaX chăoG7hm chúoG7h nhìoG7hn aWWnvào cáaWWni táchUhaX, xoaaWWny UhaXnó UhaXngược aWWnchiều kaWWnim đUhaXồng hồ:
oG7h"Chim ưnimchg... coimchn yêumztG daWWnấu ạ,aWWn coUhaXn cómztG mộUhaXt kmztGẻ tửmztG thù."
Hermione imchthì thaWWnầm UhaXhơi to:
"Nhưng màaWWn imchai cimchũng biếtmztG mztGđiều đaWWnó mà."
Giáo sUhaXư UhaXquay UhaXlại qimchuắc mmztGắt nhUhaXìn cmztGô baWWné. HeroG7hmione vẫnUhaX noG7hói tiếp:
"Dạ, aoG7hi cũnoG7hg aWWnbiết mmztGà. mztGAi cmztGũng mztGbiết chuyệnmztG Harrimchy imchvà KẻUhaX imchmà aoG7hi imchcũng oG7hbiết lUhaXà imchai đấy."
Harry imchvà RomztGn cùnaWWng aWWntrố maWWnắt nimchhìn HmztGermione vớioG7h UhaXsự aWWn ngạcmztG naWWnhiên trộnUhaX lẫnaWWn niềmmztG oG7hthán phụcaWWn. Tụimchi nóUhaX coG7hhưa bmztGao giUhaXờ oG7hnghe Hermionimche imch nUhaXói chuyệnmztG vớiUhaX gmztGiáo viêimchn bằngaWWn cmztGái giọngaWWn nhưmztG vậyoG7h. GiáoG7ho sưimch TrelawnaWWney chUhaXọn imch mztGcách oG7hphớt lờaWWn côimch bmztGé. BoG7hà laWWnại hạoG7h đôiUhaX mắtimch tmztGo cUhaXộ củaimch bimchà UhaXxuống cáoG7hi tUhaXách cimchủa oG7h HaaWWnrry, voG7hà aWWntiếp tụcaWWn UhaXxoay trUhaXở mztGcái tách.
"Dùi aWWncui... mộtmztG caWWnuộc taWWnấn mztGcông. Cimchon yêuimch dấimchu oG7hơi, đimchây khôngoG7h aWWnphải làUhaX mộtaWWn aWWntách toG7hrà vuimchi vẻoG7h lắm..."
Ron rụtoG7h rmztGè thưa:
"Con nghaWWnĩ đóaWWn làaWWn aWWncái nónimch tráiaWWn dưa."
"ĐầumztG lâu..aWWn. hiimchểm oG7hhọa trUhaXên đUhaXường cooG7hn đi,imch cimchon yêoG7hu ạ..."
Tất cảoG7h bọnoG7h aWWntrẻ taWWnrong lớpoG7h giưUhaXơng aWWnmắt ngóimch mztGgiáo imchsư aWWn TroG7helawney UhaXvới vẻUhaX kinaWWnh hãiUhaX aWWnchết khiếpoG7h đioG7h UhaXđược. mztGBà ximchoay cimchái tácmztGh lầnUhaX cuốioG7h aWWn cUhaXùng, háaWWn hmztGốc miệnimchg, rUhaXồi taWWnhét lên.
Lại UhaXvang lêimchn moG7hột tiếnmztGg xoimchảng oG7hcủa đồUhaX simchứ bể;mztG imch Neimchville vừaaWWn làoG7hm tiêaWWnu imchcái oG7htách UhaXthứ himchai củaaWWn nó.oG7h GaWWniáo oG7hsư TrelamztGwney ngimchồi mztG thụmztGp xuốngmztG mộmztGt cáoG7hi ghUhaXế bàmztGnh trống,mztG bimchàn taoG7hy lUhaXóng lmztGánh củmztGa boG7hà oG7hđè limchên phaWWnía imch timchrái tiaWWnm mìimchnh vàaWWn mắtmztG boG7hà nhắmoG7h toG7hịt lại.
"Ôi, cimchon oG7htrai củimcha tUhaXôi, cUhaXon trimchai oG7hyêu dấuoG7h oG7hcủa tôiUhaX... imchkhông, kimchhông nóoG7hi rUhaXa imchthì tUhaXốt hơn.imch.. không,oG7h đừnoG7hg hỏioG7h tôimztG thoG7hì hơn..."
Dean mztGThomas lậmztGp tmztGức hỏi:
"UhaXCái gìimch vậy,imch aWWnthưa giáimcho sư?"
Mọi ngườimztG bimchây giờoG7h đmztGã đứngaWWn lêoG7hn, UhaXtừ từmztG oG7hxúm lạioG7h aWWn đômztGng đmztGúc quaWWnanh cáioG7h mztGbàn củamztG HarmztGry voG7hà imchRon, épUhaX saWWnát oG7hvô cmztGái mztGghế bàUhaXnh aWWnmà mztGgiáo UhaX soG7hư TrelawmztGney đanmztGg imchngồi, đểUhaX noG7hgó vôimch tácimchh taWWnrà cUhaXủa Harry.
Đôi aWWnmắt mztGto cộimch củaaWWn giáoimch UhaXsư TrelawnaWWney baWWnỗng imchmở rmztGa đUhaXầy kịchaWWn tính:
"Con yêuimch ơi,imch cooG7hn aWWncó mộUhaXt mztGHung tinh."
Harry hỏiaWWn lại:
"Một cáaWWni gUhaXì ạ?"
Nó cmztGó thểimch naWWnói choG7hắc imchlà khaWWnông pmztGhải chỉUhaX oG7hmột UhaXmình aWWnnó aWWn khoG7hông biếtaWWn HunoG7hg tinimchh lUhaXà gìaWWn. DeaWWnan ThomaaWWns imchnhún vaimchi vớiUhaX aWWnnó, LavendoG7her BroaWWnwn imch thimchì lmztGộ imchvẻ bốioG7h rối.oG7h Nhưngimch rấtUhaX aWWnnhiều nhữoG7hng đimchứa khoG7hác mztGthì rõaWWn rànUhaXg làUhaX cómztG imch imchbiết, chúnUhaXg đềimchu gimztGơ tUhaXay UhaXlên bịmztGt miệngUhaX vớioG7h vẻaWWn hoảnUhaXg sợimch vmztGô cùng.
Giáoimch sưoG7h TrelaaWWnwney kimchêu to:
"Hung tiimchnh coG7hhiếu, coimchn thânmztG yêmztGu ơmztGi, cooG7hn bịimch Hunimchg tiimchnh chiếu!"
Trông giUhaXáo sưoG7h TrelaoG7hwney coG7hó vẻoG7h baWWnị kmztGích đoG7hộng đếnaWWn nỗiimch Haimchrry kaWWnhông thểoG7h imchnào hiaWWnểu oG7hđược. BUhaXà nói:
"Con mmztGa cmztGhó khổnaWWng laWWnồ thmztGường lảngimch vảmztGng traWWnong aWWn nghĩamztG địa!oG7h ComztGn aWWntrai yUhaXêu ơiUhaX, đóimch oG7hlà mộtaWWn imchđiềm dữimch mztG- điềmimch oG7hdữ aWWntệ hạioG7h nhứaWWnt mztG- imch điềaWWnm chếtoG7h chóc!"
Bao tửUhaX HarrmztGy quặaWWnn đauimch. mztGCon chóaWWn ấy,oG7h trênoG7h cáiUhaX mztGbìa imch aWWncủa cuốmztGn ĐiềmmztG Báoimch Timchử oG7hThần ởUhaX mztGtiệm sáchimch aWWnPhú oG7hquí vàoG7h aWWnCơ hànimch mztG- cmztGon chimchó imchấy, ởaWWn oG7h tUhaXrong boG7hóng timchối củaimch đườngaWWn MaaWWngnolia... LavendoG7her aWWnBrown aWWncũng đUhaXưa taWWnay oG7hbụm imch miaWWnệng maWWnình mztGlại. Mọimchi ngườiaWWn đềuimch nimchhìn HmztGarry. MoG7họi ngườiimch, ngoạiUhaX timchrừ HerUhaXmione. mztG Côimch béoG7h đứoG7hng mztGdậy, điUhaX vònmztGg rimcha saUhaXu cáoG7hi aWWnghế UhaXcủa goG7hiáo smztGư TreaWWnlawney, nmztGói thẳoG7hng imch thừng:
"Con khoG7hông thấimchy nóimch giốnimchg HumztGng imchtinh chimchút nào."
Giáp sưUhaX TrelamztGwney aWWndò xmztGét HeraWWnmione vớiimch maWWnột vUhaXẻ oG7hcàng lúcaWWn cUhaXàng aWWnkhó ưa.
"Con tUhaXhân yUhaXêu imchạ, cUhaXon thUhaXa lỗiimch oG7hcho aWWnta mztGkhi tUhaXa UhaXnói oG7h roG7ha điềuUhaX aWWnnày nhé,mztG nhưoG7hng UhaXta nhmztGận thimchấy oG7hrất ítmztG aWWntinh hmztGoa poG7hhát tmztGiết quanaWWnh mztG ngườimztG oG7hcủa caWWnon. RấaWWnt UhaXít khmztGả oG7hnăng lĩnhimch UhaXhội đốiimch vớoG7hi sựaWWn caWWnộng hưởoG7hng củaoG7h tươnaWWng UhaX tai."
SeamaWWnus cứmztG hếtUhaX imchngoẹo đimchầu soG7hang bêmztGn nàymztG lạiimch ngoẹmztGo đaWWnầu saUhaXng bênimch kimztGa. imchNó noG7hói, maWWnột coG7hon mắUhaXt nUhaXheo khítUhaX lại:
"NếumztG maWWnình nhìnoG7h mztGnhư vầyimch timchhì nóimch giốnUhaXg mộtaWWn oG7hHung tinh,"
Nó nghiêngUhaX mmztGình sUhaXang boG7hên trimchái nóaWWni tiếp:
"Nhưng nếuimch UhaXnhìn từimch chỗmztG nàmztGy tmztGhì limchại giốnmztGg mộmztGt aWWncon imchlừa hơn."
Harry thấoG7hy chíoG7hnh mìnhUhaX cũnUhaXg ngạcUhaX nhmztGiên. imchBây UhaXgiờ khônmztGg oG7hai cóaWWn vẻimch muUhaXốn mztGnhìn UhaXnó cả.mztG NómztG nói:
"CmztGhừng nmztGào cimchô UhaXvà cáimchc aWWnbạn aWWnmới qmztGuyết aWWnđịnh xUhaXong UhaXlà timchôi imchcó imchsắp chếtaWWn haUhaXy không?"
Giáo UhaXsư TrmztGelawney lêoG7hn tiếng,mztG bằngoG7h gioG7họng nómztGi aWWnmơ imchhồ nhứimcht củaaWWn bà:
"Tôi UhaXcho laWWnà chaWWnúng UhaXta nêimchn noG7hgưng bimchài họcoG7h noG7hgày haWWnôm nimchay ởUhaX đâyimch. imchVâng... aWWnLàm ơnimch trmztGả laWWnại đimchồ đạcoG7h vềaWWn đoG7húng chỗ..."
Cả lmztGớp lmztGặng aWWnlẽ manaWWng mấmztGy UhaXcái tácimchh đUhaXem trảaWWn aWWnlại chmztGo mztG gioG7háo saWWnư TmztGrelawney vàmztG oG7hthu imchdọn aWWnsách mztGvở imchvô coG7hặp. NgUhaXay đếnimch RUhaXon mztGcũng tmztGránh aWWn ánUhaXh mắtaWWn cUhaXủa Harry.
Giáo sưimch TrelaWWnawney UhaXnói mmztGột cáchmztG yếmztGu ớt:
"Hẹn đếnaWWn aWWnkhi chimchúng UhaXta goG7hặp laWWnại, phúcmztG lànimchh chmztGo cáimchc tUhaXrò. Ôi,UhaX aWWncon aWWnyêu qmztGuí ơi..."
Giáo oG7hsư chỉaWWn vimchào Neville:
"Lần sUhaXau cimchon soG7hẽ trễoG7h, coG7hho naWWnên coimchn himchãy UhaXcố mztGgắng oG7hchăm himchơn imchđể mztGtheo cUhaXho kịp."
Harry, RUhaXon aWWnvà HermioaWWnne trèomztG imchxuống aWWncái thaUhaXng aWWndây imch cimchủa gUhaXiáo sưmztG TrelawneaWWny mztGrồi xuốnimchg coG7hái cầuUhaX thanUhaXg xoắaWWnn, mztGtrong imchim lặnaWWng, UhaXrồi imch cùngoG7h điimch đếnmztG lớpUhaX BiaWWnến oG7hcủa imchgiáo oG7hsư McGonagalloG7h. TụimztG nóaWWn mấtimch nimchhiều imchthì aWWngiờ aWWn tìmmztG UhaXphòng họcaWWn đếimchn nỗiimch moG7hặc dùmztG UhaXđã rờiaWWn UhaXlớp họcoG7h TiênoG7h taWWnri khmztGá sớm,imch maWWnà kmztGhi mztG bướaWWnc vàomztG phimchòng họoG7hc mônUhaX Biến,mztG thìoG7h UhaXcũng aWWnvừa lúcUhaX vàomztG UhaXtiết họcmztG mới.
Harry chọnimch mộtmztG cUhaXái ghếUhaX cuốimztG phònUhaXg hUhaXọc, oG7hcó cảmimch aWWn UhaXgiác naWWnhư mztGthể nUhaXó imchđang ngồioG7h ởaWWn mộaWWnt vịmztG trmztGí imchđược chimchiếu sángmztG tUhaXập trunoG7hg; cUhaXả lớpaWWn UhaX hìimchnh nUhaXhư cứimch phónoG7hg imchnhững UhaXcái liếcmztG tUhaXrộm vềUhaX UhaXphía mztGnó, naWWnhư thaWWnể nimchó sắpimch ngãimch imch lănoG7h rUhaXa cUhaXhết bấtimch cUhaXứ lúcUhaX nàmztGo. HmztGarry hmztGầu nhưUhaX khmztGông ngaWWnhe giáimcho UhaXsư McGonagUhaXall UhaX giảngUhaX đưoG7hợc điimchều gaWWnì vềoG7h Amimimchagi aWWn- nhữngoG7h pUhaXhù thủyUhaX imchcó khảoG7h nănaWWng biếnmztG thànUhaXh UhaX tUhaXhú vậtUhaX theoG7ho ýUhaX muoG7hốn. oG7hNó aWWnthậm mztGchí cũnaWWng koG7hhông naWWnhìn aWWnkhi giáoaWWn sUhaXư McGonaUhaXgall aWWn toG7hự biếnimch mimchình UhaXthành moG7hột cmztGon UhaXmèo mướpaWWn còoG7hn dấuUhaX aWWnmắt kiếngoG7h quanimchh đôimztG imchmắt nmztGgay oG7h trướcUhaX mUhaXặt bUhaXọn trẻ.
Khi aWWnbà trởoG7h lạiimch ngmztGuyên mztGhình saWWnau mộimcht imchtiếng nổoG7h ngắimchn gọaWWnn "bimchụp" nhUhaXo nhỏ,oG7h bUhaXà UhaXlạ lùnaWWng nhìnimch qimchuanh lũimch họcmztG trò:
"Thực tìnimchh thìmztG himchôm naoG7hy toG7hất coG7hả cácimch mztGcon bịmztG mztGlàm soG7hao mztG vậyUhaX? Khôngimch oG7hhẳn cóaWWn vấmztGn đề,aWWn nhưngimch đâyimch limchà limchần đầumztG tiêmztGn màaWWn imchlớp aWWnhọc khôngUhaX vỗUhaX aWWn taUhaXy trướcimch imchsự boG7hiến hìnoG7hh coG7hủa cô."
Đầu caWWnủa oG7hmọi ngưoG7hời mztGlại hưoG7hớng vimchề HarroG7hy, UhaXnhưng khôngaWWn UhaXai mztGnói mztGgì. ThUhaXế rồiaWWn, HermioG7hone goG7hiơ tay:
"Thưa mztGcô, tụimchi coaWWnn vimchừa oG7hmới họoG7hc lớpimch oG7hTiên imchtri đầuoG7h tiêimchn củaimch imchtụi cmztGon, vmztGà tụimztG comztGn đãaWWn hoG7học mztGbài bUhaXói loG7há trà,UhaX và..."
Giáo sưaWWn MUhaXcGonagall aWWnbỗng nghiêmoG7h timchrang lại:
"A, rmztGa vUhaXậy. aWWnKhông cầmztGn UhaXphải nóimztG tUhaXhêm nữaimch, HeUhaXrmione àimch. CámztGc tròUhaX naWWnói chmztGo UhaXtôi aWWnnghe mztGxem, aimchi troG7hong sốmztG cáUhaXc oG7htrò mztGsẽ chmztGết taWWnrong nămaWWn nay?"
Mọi ngườiaWWn tròUhaXn mắaWWnt nUhaXhìn sữngmztG imchgiáo smztGư McGonagall.
Cuối oG7hcùng HarroG7hy nói:
"Thưa cômztG, coUhaXn ạ."
Giáo sưaWWn McGimchonagall nhìoG7hn oG7hchằm chằmimch HarmztGry bằngUhaX đôimztG oG7hmắt nhỏimch UhaXsáng limchong lanh:
"TaWWnhì rUhaXa vậyimch. Vimchậy UhaXcon cũnaWWng nêUhaXn hiểu,mztG mztGHarry à,aWWn taWWnừ mztG khoG7hi giáoG7ho sưoG7h TreUhaXlawney đếnimch trườmztGng nàyUhaX, mỗiUhaX nmztGăm caWWnô ấmztGy đềmztGu mztGtiên đoimchán cUhaXái imch chếtmztG cUhaXủa mộUhaXt họimchc oG7hsinh. MàUhaX chưUhaXa oG7hai oG7htrong imchsố đmztGó chếtmztG oG7hcả. Nhìnimch thấyUhaX điềaWWnm aWWn báaWWno tửoG7h tmztGhần oG7hlà aWWncái cácmztGh aWWnmà giimcháo oG7hsư TrelawnoG7hey khoaWWnái dmztGùng oG7hnhứt đUhaXể mztGchào UhaX mừoG7hng mộtUhaX lớoG7hp họcUhaX mztGsinh mớoG7hi. CaWWnô khUhaXông oG7hbao giờUhaX aWWnmuốn oG7hnói mztGxấu đồngoG7h nimchghiệp, mztG nhưng..."
Giáo aWWnsư McGonoG7hagall chợmztGt ngừnoG7hg nóioG7h, mũioG7h củaoG7h imchcô trắngimch naWWnhợt đimchi. Cimchô nUhaXói tiếpoG7h, aWWnbình tĩnmztGh hơn:
"oG7hTiên tmztGri làimch mộmztGt tmztGrong nhữaWWnng ngUhaXành oG7hpháp mztGthuật UhaX kéUhaXm chínhoG7h xmztGác nmztGhứt. CaWWnô khôngimch mztGgiấu coUhaXn rằngimch aWWncô cóUhaX rấtoG7h íaWWnt kUhaXiên nhmztGẫn voG7hới imchbộ mztG mônmztG đó.imch NhaWWnững nhmztGà timchiên oG7htri thựmztGc imchsự raWWnất hiếaWWnm vàaWWn giimcháo sUhaXư Trelawney..."
Giáo sưUhaX MUhaXcGonagall noG7hgừng UhaXmột lầnUhaX imchnữa, imchrồi lạUhaXi nóimztG oG7htiếp vmztGới giọngimch himchai năaWWnm aWWnrõ mười:
"Cô thấUhaXy sứcaWWn khỏeaWWn củUhaXa cmztGon rấtUhaX tốt,mztG HmztGarry à,imch cimchho mztG nêmztGn cooG7hn saWWnẽ bỏaWWn mztGquá caWWnho cimchô nếuUhaX mztGcô koG7hhông oG7htha cmztGho cimchon phầnimch bàUhaXi tậpoG7h mztGhôm mztGnay. oG7h CUhaXô coG7ham đoaWWnan lmztGà nếumztG coaWWnn chếoG7ht thìaWWn cmztGon mmztGới khônaWWng cmztGần mztGnộp imchbài UhaXcho cô."
Hermione baWWnật cườiaWWn. HarraWWny cUhaXảm thimchấy khaWWná hơmztGn. CũngoG7h oG7h khaWWnó aWWnmà coG7hảm thmztGấy smztGợ UhaXhãi mộtmztG dúmztGm mztGlá tmztGrà aWWnkhi màUhaX ngườiimch UhaXta khimchông cònoG7h oG7hở UhaXtrong mztG UhaXbối cảnhimch laWWnớp họcaWWn củoG7ha gaWWniáo smztGư TrelawnmztGey: UhaXâm mztGu áimchnh đènimch đỏoG7h sậmztGm vàUhaX tỏaaWWn aWWnra mztG mộtaWWn thoG7hứ mùiaWWn mztGkhiến ngưaWWnời UhaXta maWWnụ aWWnmẫm đi.
Tuy nUhaXhiên kUhaXhông aWWnphải oG7hai cũngUhaX tiaWWnn tUhaXheo giáoUhaX sưaWWn McGonaaWWngall. TraWWnông Rimchon vẫnoG7h aWWnlo mztGâu dữimch loG7hắm. Cònimch imchLavender taWWnhì imchvẫn rùimch rì:
"VậUhaXy UhaXchứ mấUhaXy caWWnái tácoG7hh cimchủa NUhaXeville imchthì sao?"
Khi hếtmztG UhaXgiờ lớpimch họcoG7h BoG7hiến, bọoG7hn timchrẻ nhậpmztG vàomztG mztGđám UhaX đônUhaXg đangaWWn roG7hần mztGrần UhaXkéo tớiimch ĐạUhaXi Sảnimchh đườngUhaX đimchể ănUhaX trưUhaXa. HmztGermione đoG7hẩy mộtUhaX mztG cUhaXái daWWnĩa thịtUhaX hầaWWnm vmztGề UhaXphía Ron:
"Vui oG7hlên đmztGi coG7hhứ, RaWWnon. BồmztG đimchã ngimchhe giáomztG sưimch McmztGGonagall oG7hnói UhaXrồi đó."
Ron aWWnmúc mimchấy muỗimchng taWWnhịt hầmmztG imchcho oG7hvô dĩUhaXa cimchủa oG7hnó, cầmoG7h nĩoG7ha lêUhaXn, mztGnhưng khaWWnông ănmztG nổi.imch NómztG nóaWWni bằmztGng mộmztGt giọngUhaX nhmztGỏ vUhaXà nghiêmmztG túc:
"HarUhaXry, bồmztG chưaoG7h taWWnừng nhìUhaXn thấyUhaX maWWnột cooG7hn cmztGhó đenUhaX mztGto aWWnlớn mztGở bấUhaXt cimchứ đâoG7hu, aWWnphải không?"
Harry nói:
"Có, mìnUhaXh thấUhaXy raWWnồi. CoG7hái đêmUhaX maWWnà mìUhaXnh bmztGỏ nhmztGà aWWndì dưimchợng DUhaXursley rimcha điimch, UhaXmình aWWnđã nUhaXhìn thấUhaXy mộoG7ht con."
Ron buônimchg oG7hnĩa khiếnmztG chiếmztGc UhaXnĩa rmztGơi UhaXxuống, UhaXkêu lenUhaXg keng.
HermoG7hione vẫaWWnn bìnhUhaX tĩnh:
"Có loG7hẽ loG7hà mộimcht cUhaXon cmztGhó hoang."
Ron mztGnhìn HermiomztGne nhưaWWn aWWnthể coG7hô bémztG oG7hnày đoG7hã mấtoG7h trimchí rồi.
"Hermione, nếUhaXu HaoG7hrry từaWWnng nhUhaXìn thấymztG UhaXHung aWWntinh, oG7h thì...imch tmztGhì xumztGi lắm.oG7h Cậu..UhaX. imchcậu Biliuimchs củmztGa aWWnmình từmztGng thấyaWWn mztGmột cimchon vmztGà... aWWn cậuoG7h oG7hấy chếUhaXt trimchong vòngoG7h haoG7hi mưaWWnơi bốaWWnn timztGếng đồngUhaX hồmztG sau!"
HoG7hermione imchvừa imchtự rótmztG UhaXcho mìimchnh móoG7hn noG7hước éoG7hp mztGbí UhaXrợ, vmztGừa vuUhaXi mztGvẻ nói:
"Ngẫu oG7hnhiên trùngoG7h hợimchp ấyimch mà!"
Ron bắtoG7h đmztGầu imchnổi nóng:
"Bồ khaWWnông UhaXbiết bồimch mztGđang imchnói vềmztG aWWncái goG7hì oG7hsao? HmztGung taWWninh khimchiến chmztGo phùoG7h thủyUhaX nàomztG cũaWWnng imchphải oG7hsợ téimch kUhaXhói luômztGn ấy."
Hermione lêUhaXn giaWWnọng cUhaXhị Hai:
"VUhaXậy aWWnthì aWWnbồ nóioG7h đúnUhaXg đóoG7h, họmztG nhUhaXìn thấyimch oG7hHung UhaXtinh, UhaX vàimch họimch caWWnhết oG7hvì sợoG7h. HunUhaXg aWWntinh khôngUhaX phảmztGi làimch mztGmột aWWnđiềm chếtoG7h aWWnchóc màUhaX lUhaXà oG7h mztGnguyên nhânoG7h chếimcht mztGchóc! imchVà HaaWWnrry vẫnoG7h cUhaXòn bmztGên cimchạnh caWWnhúng imchta làoG7h imchbởi vìoG7h bạaWWnn imch ấyoG7h khônoG7hg ngUhaXu đoG7hến mứcoG7h noG7hhìn thấyUhaX mộoG7ht HunaWWng imchtinh aWWnlà nghoG7hĩ: timchhôi rồUhaXi, maWWnình oG7h UhaXchết aWWnphứt cmztGho rồi."
Ron himchá mUhaXiệng vềUhaX phíaWWna HermaWWnione nUhaXhưng khônUhaXg thốtoG7h imch đượcimch lUhaXời nàmztGo. CòmztGn HeaWWnrmione imchthì UhaXmở túimchi xmztGách oG7hcủa mUhaXình lấymztG UhaXra imchmột cuốnimch SốmztG aWWn HaWWnọc maWWnới toamztGnh, mởmztG raWWna imchvà tmztGựa quyểmztGn sáaWWnch mztGvào bìUhaXnh đUhaXựng nướcoG7h tráimztG câmztGy éaWWnp. mztG CôaWWn bémztG vừUhaXa dUhaXò aWWntìm UhaXtrang smztGách vừamztG nói:
"MìnoG7hh toG7hhấy mônoG7h aWWnTiên tUhaXri aWWncó vẻUhaX mimchơ hồmztG quá.oG7h imchTheo ýimch aWWnmình thìmztG nhUhaXiều imchước đoánimch quá."
Ron nUhaXóng nảoG7hy bảo:
"Không oG7hcó gmztGì limchà imchmơ himchồ vềimch HuUhaXng mztGtinh tmztGrong imchcái tácoG7hh đóoG7h hếtaWWn á!"
Herimchmione điềmimch đạm:
"Bồ đaWWnâu cUhaXó mztGtự mztGtin nhưUhaX vậyimch lUhaXúc bồUhaX aWWnnói vớiaWWn HarrmztGy aWWnđó laWWnà imchmột mztGcon cừu."
"Giáo aWWnsư Timchrelawney nimchói bồoG7h phátmztG tiimchết roG7hất mztGít oG7htinh hoG7hoa! ChẳmztGng quaWWna boG7hồ khmztGông thíUhaXch bịUhaX dởoG7h aWWnmột aWWnmôn oG7hnào hmztGết mUhaXà thôi."
Ron aWWnđã chạmztGm đúngoG7h nọc.aWWn imchHermione mztGquăng phịchmztG cmztGuốn sUhaXách Sốimch HọcaWWn xaWWnuống bànmztG ămztGn, moG7hạnh đếnimch mztGnỗi mấyoG7h mẩuaWWn thịtUhaX aWWnhầm aWWnvà cmztGà rốaWWnt aWWnvăng aWWntứ tán.
"imchNếu giỏiUhaX mônimch oG7hTiên toG7hri cmztGó nghimchĩa limchà mztGtôi phảiimch goG7hiả aWWn bộmztG nhìUhaXn thấaWWny điềmimch mztGbáo oG7hcái chếtimch imchtrong mmztGột dúaWWnm láimch aWWntrà saimcho? NaWWnếu vimchậy thìaWWn tôiUhaX imch khmztGông chắUhaXc UhaXlà tôiaWWn sẽoG7h imchcòn tiếaWWnp tmztGục mztGhọc mUhaXôn đóUhaX nữaoG7h UhaXkhông! aWWnBài haWWnọc UhaXđó aWWnmà imch simcho vmztGới lmztGớp SốoG7h HaWWnọc củmztGa taWWnôi oG7hthì chẳnaWWng UhaXkhác gimchì đốngaWWn rác!"
Cô bimché vớoG7h lấyoG7h caWWnái túUhaXi ximchách củaUhaX mimchình UhaXvà imchbỏ đi.
Ron aWWncau caWWnó nimchhìn theimcho imchcô béUhaX, nimchó nóiUhaX vmztGới Harry:
"Hermione nóiimch coG7hái gmztGì vậy?UhaX NómztG đãimch họimchc aWWnqua lớaWWnp mztGSố haWWnọc nUhaXào đâu?"
*****
Sau bmztGữa ăaWWnn timchrưa, UhaXHarry mừmztGng imchlà đoG7hược rUhaXa kmztGhỏi mztGtòa mztG limchâu mztGđài. mztGCơn imchmưa đêmztGm quoG7ha đoG7hã tạnmztGh; bầuaWWn trờiaWWn qoG7huang đãng,oG7h vàimch coG7hỏ thUhaXì xaoG7hnh UhaX mềmimch, ưaWWnớt mượtUhaX dưmztGới chânaWWn kimchhi bimchọn timchrẻ mztGbăng qoG7hua sâimchn đoG7hể đếoG7hn buổiaWWn UhaXhọc đầuUhaX aWWn tiUhaXên củaaWWn mztGlớp ChăUhaXm sóoG7hc SinoG7hh voG7hật HuyUhaXền bí.
Ron UhaXvà mztGHermione khônUhaXg taWWnhèm nóoG7hi chuyệmztGn vớioG7h UhaXnhau imch aWWnnữa. HarrUhaXy iaWWnm lặngimch imchđi bênimch cạaWWnnh hamztGi bUhaXạn UhaXkhi cảUhaX bọnimch caWWnùng đmztGi xumztGống dốcmztG cUhaXỏ imch đểoG7h đếnUhaX cmztGăn chòiUhaX củaWWna laWWnão HagmztGrid nằmimch bmztGên bUhaXìa aWWnkhu UhaXRừng CấaWWnm. aWWnĐến kimchhi imchnhìn UhaX thấyUhaX aWWnba cUhaXái lưngUhaX qumztGá imchư qumztGen thuộoG7hc aWWnở imchđằng trướmztGc mztGtụi UhaXnó, HarrmztGy mớioG7h aWWnnhận rimcha imch UhaXrằng UhaXtụi imchnó aWWnsẽ phảiUhaX aWWnhọc môoG7hn oG7hnày chimchung vớiUhaX bọnmztG haWWnọc siimchnh bêmztGn nhmztGà aWWn SaWWnlytherin. Malimchfoy UhaXđang aWWnhào hoG7hứng nóiaWWn choG7huyện vớiaWWn CmztGrabbe voG7hà aWWnGoyle, làmUhaX UhaXcho aWWn oG7hhai đứaimch mztGđó cườimchi UhaXnhư mztGnắc nẻ.oG7h HoG7harry imchđoan chắcimch làmztG mìaWWnnh bmztGiết tụimztG aWWnkia đimchang oG7h nóoG7hi vềoG7h chUhaXuyện gì.
mztGLão UhaXHagrid đứnmztGg ngUhaXay trướcmztG cănmztG imchchòi đimchể chàoaWWn đónaWWn oG7h haWWnọc aWWnsinh đếnUhaX imchlớp củoG7ha mìnhmztG, sừngimch sữngimch tronmztGg tấmaWWn oG7háo kimchhoác bằoG7hng oG7hda oG7hchuột imch imchchũi, oG7hcon mztGchó smztGăn FoG7hang oG7hđứng saWWnát góimcht chủmztG, mztGcó vẻmztG bồnaWWn choG7hồn mztGnhư timchhể khôngmztG imch chaWWnờ đượcaWWn noG7hữa imchphút bmztGắt đầu.
Lão HagraWWnid gọi:
"Lại đâoG7hy, nimchào, aWWntiến lạoG7hi gầUhaXn đây!"
Học oG7htrò tiếUhaXn imchđến gầnimch bUhaXên lão.
"Bữa oG7hnay, tôaWWni đãiimch cácimch timchrò mộimcht baWWnữa UhaXra hồnaWWn! CácaWWn mztG troG7hò sắpimch họoG7hc imchmột bàiimch hUhaXọc imchvĩ đại!oG7h Mọimchi ngườaWWni cUhaXó mặtoG7h đômztGng imchđủ choG7hưa? ĐượcoG7h rồUhaXi, aWWn đimztG aWWntheo tôi."
Trong mộaWWnt thoámztGng oG7hkhó chịumztG, imchHarry naWWnghĩ kUhaXhông imch UhaXchừng loG7hão HagraWWnid đanoG7hg dắtmztG caWWnả boG7họn vaWWnô oG7hrừng. NhoG7hững koG7hinh nghiệimchm kaWWnhốn mztGkhổ màmztG aWWn imchHarry đãaWWn mztGtừng nếmaWWn imchtrải ởimch trimchong mztGkhu rừUhaXng đóUhaX kểimch nhưoG7h đoG7hủ đểaWWn nmztGó nhớUhaX suốtUhaX đờioG7h imch rồi.imch TuUhaXy nhiêoG7hn, lãoaWWn Hagimchrid dẫnoG7h chúngmztG đaWWni vònUhaXg quimcha rặnmztGg cây,mztG aWWnvà UhaXnăm phútimch aWWn sUhaXau thoG7hì mọimztG mztGngười nhậnUhaX thấyUhaX oG7hmình đanUhaXg đứngmztG imchbên aWWnngoài mộtimch nơiaWWn UhaXcó oG7hvẻ nhmztGư oG7h mộtaWWn bãUhaXi cmztGhăn noG7hgựa imchnho aWWnnhỏ. aWWnNhưng moG7hà mztGbên aWWntrong bãiaWWn chănaWWn khônaWWng imchthấy caWWnó coG7hon oG7h gìoG7h hết.
Lão HaWWnagrid gọi:
"Mọi ngườimztG oG7hhãy lạmztGi đâUhaXy tậimchp truimchng mztGquanh oG7hhàng ràomztG! oG7h NhaWWnư imchvậy UhaXđó imch- SmztGao coG7hho chắcaWWn cmztGhắn naWWnhìn tUhaXhấy oG7hrõ nhaimch. BâoG7hy giimchờ, việUhaXc đầimchu timztGên UhaX tUhaXất cảUhaX mztGcác tròoG7h cimchần làmmztG oG7hlà moG7hở imchsách ra..."
"Bằng caWWnách nào?"
GiọngoG7h Malimchfoy oG7hvang lênUhaX nhừaoG7h nhUhaXựa, lạnhUhaX laWWnùng. LãomztG mztGHagrid oG7hhỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lUhaXập lại:
"Làm saWWnao màimch mởimch sácimchh rmztGa đượcimch chứ?"
Malfoy UhaXrút cuốnimch QuUhaXái ThUhaXư UhaXVề QuáiaWWn oG7hVật củaUhaX nóoG7h rUhaXa. mztG oG7hCuốn sácUhaXh đãUhaX bịmztG tróoG7h aWWngô bUhaXằng mộaWWnt saWWnợi dâoG7hy thừnUhaXg imchdài. MoG7hấy đứaWWna họcaWWn taWWnrò oG7hkhác UhaX cũngmztG UhaXlôi sáimchch củaUhaX mìnhimch roG7ha, oG7hvài đUhaXứa cũngimch oG7hgiống nmztGhư Harrimchy đimchã imchdùng dâmztGy imchnịt imch imchmà khUhaXớp mõmimch mztGcuốn soG7hách lại.mztG MấymztG đứaoG7h kháimchc tốnUhaXg cuốaWWnn UhaXsách mztGvô imchtrong nhữngaWWn aWWn oG7hcái baoG7ho chUhaXật, hUhaXay kẹpimch cUhaXhặt chúngoG7h lạimztG bằnimchg moG7hấy imchcái kẹpmztG giấyaWWn tổmztG chảng.
Lão HagoG7hrid trôimchng aWWncó aWWnvẻ taWWniu nghỉu:
"Không aoG7hi cómztG thểimch mởaWWn đượoG7hc imchsách raWWna sao?"
Cả laWWnớp aWWnlắc đầu.UhaX oG7hLão HaoG7hgrid nói:
"Các imchtrò phảiUhaX vumztGốt oG7hve chúng.oG7h imchCoi nè..."
Nghe giọaWWnng UhaXlão Haimchgrid thimchì đmztGó imchlà điềumztG hiểUhaXn nhiUhaXên imch nhmztGứt thếUhaX giớiUhaX. LãoUhaX cầmoG7h cuốnmztG sáchaWWn imchcủa HeUhaXrmione lênmztG, UhaXlột bỏaWWn mztGlớp băUhaXng UhaXkeo mztG UhaXbùa UhaXchú doG7hán rịimcht mztGbên ngoàioG7h. CuaWWnốn sUhaXách tìaWWnm caWWnách cắnimch, nhưnUhaXg lãoimch HaWWnagrid đãimch oG7h vuốtUhaX ngónoG7h taimchy taWWnrỏ khổngoG7h lồoG7h imchcủa lãoUhaX doG7học thUhaXeo gimcháy sáoG7hch, cuốUhaXn sáchmztG rùngimch aWWn imchmình, rồiUhaX mởimch rmztGa vUhaXà nằmmztG yênmztG loG7hặng trUhaXong taaWWny lãoimch Hagrid.
MalmztGfoy aWWnchế nhạo:
"ÔioG7h, mztGlũ chúngimch mìnaWWnh mớimztG UhaXngu ngốcmztG lmztGàm imchsao! Lẽimch mztGra chúngimch maWWnình phảoG7hi vuUhaXốt vimche chúngoG7h! SaUhaXo mmztGà chúimchng mìnhUhaX khôngaWWn đimchoán imchra đượimchc nhỉ?"
Lão HagrmztGid aWWnngập ngừUhaXng aWWnnói vớoG7hi Hermione:
"Tôi... toG7hôi UhaXnghĩ tụiUhaX UhaXnó cũoG7hng vUhaXui chứ?"
Malfoy UhaXnói hớt:
"Ôi, vaWWnui kUhaXinh khủngUhaX khoG7hiếp điUhaX oG7hấy mztGchứ! oG7hQuả aWWnlà khôimchn ngimchoan, toG7hống chmztGo tụioG7h imchnày nhữngUhaX coG7huốn soG7hách cứUhaX lUhaXăm lmztGe cắnUhaX aWWnđứt taoG7hy tụimztG noG7hày ra."
Harry UhaXnói nhỏ:
"Im đi,imch Malfoy!"
Lão UhaXHagrid tỏmztG rUhaXa coG7hhán nUhaXản, maWWnà HUhaXarry thìoG7h muốnmztG cimchho mztG buổiaWWn aWWndạy aWWnđầu tmztGiên củaimch imchlão đượcaWWn oG7hthành imchcông tốtUhaX đoG7hẹp. LoG7hão HoG7hagrid dườnaWWng nimchhư oG7h mztGđã imchmất hứng.
"Vậy thôi..oG7h. vậaWWny lmztGà cácmztG taWWnrò đãoG7h caWWnó sUhaXách mztGvà... vàmztG oG7h bâyaWWn aWWngiờ timchhì aWWncác taWWnrò oG7hcần SinmztGh vậUhaXt aWWnHuyền bUhaXí. aWWnPhải. VậymztG đểUhaX mztGtôi mztGđi dắoG7ht chUhaXúng aWWn lại.oG7h ChờmztG UhaXmột chút..."
Lão aWWnsải bướoG7hc xoG7ha khỏiaWWn bọnUhaX trUhaXẻ, đmztGi aWWnvề UhaXphía khmztGu rừaWWnng mztGvà aWWnbiến mất.
Maimchlfoy nóimchi to:
"Chúa ơUhaXi, nơiimch nàyaWWn đUhaXiêu tàUhaXn hoG7hết mztGchỗ imchnói. aWWnLão đầnmztG aWWn oG7hđó bàyaWWn đmztGặt dmztGạy hmztGọc, imchtao màaWWn oG7hnói chaWWno boG7ha oG7htao biếoG7ht, ổUhaXng aWWnthế naWWnào cũngimch điênUhaX imch timchiết lên..."
Harry lậpaWWn lại:
"Im đi,aWWn Malfoy."
"CẩmztGn thậnUhaX đóaWWn, HarroG7hy, đằngaWWn saaWWnu màyoG7h cóUhaX maWWnột vimchiên mztGgiám ngụcUhaX UhaXAzkaban kìa..."
"Ối..."
Levender rmztGú lênimch, chỉmztG mztGvề pUhaXhía bêimchn kimztGa cmztGủa boG7hãi cUhaXhăn thả.
MộUhaXt aWWntá aWWnsinh vậtoG7h quimchái dịaWWn nhứtUhaX UhaXmà imchHarry tmztGừng aWWnnhìn UhaX thoG7hấy đaWWnang cmztGhạy loG7hon UhaXton imchvề phUhaXía bọaWWnn họcmztG trò.mztG aWWnNhững imchsinh vmztGật nàyimch cUhaXó UhaXthân, imch đuôoG7hi vàimch coG7hhân củaimch ngựmztGa, nhưngaWWn chaWWnân trướimchc, cámztGnh UhaXvà đầumztG UhaXlà củaUhaX mộUhaXt cmztGon oG7hgì oG7h gaWWniống oG7hnhư UhaXcon đạioG7h bànoG7hg khổngoG7h lmztGồ, vớimztG mztGcái mỏimch UhaXto màuaWWn thimchép, hmztGết saWWnức hUhaXung UhaX tợn,UhaX vmztGà đôioG7h mắaWWnt UhaXmàu aWWncam rmztGực. MoG7hóng vuốtUhaX củaaWWn choG7hân taWWnrước dàmztGi cảoG7h mimchột tấcoG7h oG7h rưỡaWWni, aWWncó vẻimch nhoG7hư aWWnbấu chếmztGt ngườimztG UhaXnhư caWWnhơi. MỗimztG cimchon imchquái timchhú ấyoG7h đUhaXều đUhaXeo mztG vònmztGg cổimch bằnaWWng imchda dàoG7hy, nốiUhaX vớiaWWn mộUhaXt soG7hợi xíchimch dàmztGi, voG7hà đầuaWWn tấtaWWn cảmztG nhoG7hững oG7hsợi UhaX xíchmztG đómztG đềuUhaX mztGnằm trmztGong aWWnbàn taoG7hy oG7hto tướaWWnng oG7hcủa lãoaWWn Hagridimch. Limchão đamztGng loG7hơn imchtơn oG7h chạyimch theaWWno saimchu đáUhaXm qoG7huái thmztGú voG7hào bmztGãi cimchhăn thả.
Lão HagaWWnrid giimchật nhaWWnững smztGợi aWWndây xíchaWWn, mztGthúc lũUhaX quáiimch toG7hhú hướnimchg vềUhaX phimchía UhaXhàng rmztGào màoG7h limchũ hUhaXọc mztGtrò đimchang đứnaWWng, mztGlão gầoG7hm lên:
"Đi nàUhaXo, tiaWWnến tới!"
BọnoG7h trẻmztG haWWnơi aWWnlùi lạaWWni UhaXkhi imchlão HaoG7hgrid tiếnUhaX đimchến gầnmztG chúnoG7hg đểoG7h buoG7hộc mớaWWn aWWndây aWWnxích mztGvào hànimchg ràimcho. mztGLão oG7hvẫy tụimztG UhaXhọc mztGtrò, UhaXvui vẻaWWn gàoUhaX to:
"Đây làaWWn nhaWWnững cmztGon BằngaWWn mztGMã! mztGThấy chúnimchg UhaXđẹp không?"
Harry mztGđại kháimchi hiểuUhaX aWWnlão HagroG7hid muUhaXốn nimchói gìaWWn. oG7hSau UhaX UhaXkhi imchqua kaWWnhỏi cimchơn kiUhaXnh hUhaXoàng đaWWnối oG7hdiện vớioG7h mộtimch tmztGhứ UhaXnửa ngựamztG nửUhaXa chiaWWnm, aWWn ngườUhaXi aWWnta bắtmztG imchđầu ngimchưỡng imchmộ imchlớp áUhaXo khimchoác UhaXóng ảoG7h cmztGủa nhữnaWWng imchcon BằngUhaX mztGMã, imch chimchuyển tiếpimch hếtoG7h sứcUhaX mưaWWnợt aWWnmà từmztG lUhaXông oG7hvũ samztGng lôimchng tUhaXhú, mỗioG7h coG7hon mộoG7ht maWWnàu oG7h kaWWnhác aWWnnhau: màmztGu xáUhaXm bimchão UhaXtố, màuimch đồng,UhaX màimchu aWWnlang UhaXửng UhaXhồng, màumztG hộtoG7h doG7hẻ bUhaXóng mztG lưỡnUhaXg vàimch mmztGàu đUhaXen imchmun nhưaWWn mực.
LãomztG HoG7hagrid xmztGoa hamztGi UhaXbàn aWWntay vàmztGo aWWnnhau, oG7htươi cưUhaXời vớiimch bọnimch trẻimch chunaWWng quanh:
"Vậy đó,UhaX cimchác traWWnò làmztGm aWWnơn imchxích tớiUhaX gầnUhaX thêaWWnm mộtoG7h chút..."
Không imchai cóimch vẻaWWn mimchuốn làoG7hm theoG7ho lmztGão HagridoG7h. Tuimchy aWWn nhiêUhaXn, HarrmztGy, Rimchon vimchà HeroG7hmione aWWncũng caWWnẩn toG7hhận bướcmztG đUhaXến gầnoG7h cáoG7hi hànmztGg UhaXrào. aWWn LãmztGo Hagimchrid nói:
"BâaWWny giờimch, đoG7hiều trưimchớc UhaXtiên imchcác tròoG7h phảioG7h biếtmztG vmztGề aWWn mztGBằng MaWWnã loG7hà caWWnhúng roG7hất kiêuaWWn hãnoG7hh, aWWnrất doG7hễ bịUhaX tmztGổn thươngoG7h. ĐừngmztG baWWnao giờoG7h xúcaWWn mztG phạmaWWn chúoG7hng, kẻoaWWn UhaXtoi mạngUhaX nhưaWWn chơi."
Malfoy, CrabbmztGe vàimch mztGGoyle chUhaXẳng aWWnbuồn lắnaWWng mztGtai mztG ngheUhaX, cmztGhỉ mảioG7h aWWnrì rầmoG7h trUhaXò chuyện,imch vàaWWn HarUhaXry aWWncó mztGcái cảimchm giaWWnác mztGkhó choG7hịu làimch imch chúnimchg đaoG7hng mztGâm aWWnmưu oG7hphá aWWnhỏng buổiaWWn họaWWnc nàyUhaX. Limchão HagriaWWnd oG7hvẫn tiUhaXếp imchtục giảng:
"CáaWWnc trUhaXò pimchhải đợimztG đếnaWWn UhaXkhi mztGnhững cooG7hn BằoG7hng oG7hMã tỏmztG UhaX dmztGấu hiệuUhaX taWWnrước oG7htiên. PhéaWWnp lịchaWWn mztGsự, hiaWWnểu khôUhaXng? CáUhaXc imchtrò bướcmztG vUhaXề phíimcha moG7hột UhaX cUhaXon BằUhaXng MãmztG, nghiênmztGg mUhaXình cmztGhào aWWnvà cUhaXhờ đợiaWWn. NếUhaXu oG7hnhư UhaXcon BằngaWWn MãoG7h cúioG7h chàmztGo oG7h lmztGại thoG7hì cácaWWn tròimch đượaWWnc UhaXphép chạmUhaX vàoG7ho naWWnó. NmztGếu nimchó khUhaXông cmztGúi chàoG7ho thìmztG imchliệu UhaX hUhaXồn màoG7h tránhoG7h oG7hxa móngaWWn vuốtmztG oG7hsắc củimcha nóoG7h, bởoG7hi vìaWWn mấmztGy cáimztG móngoG7h vuốtUhaX đóoG7h gmztGây mztG thươnmztGg tímztGch đimchau imchđớn lmztGắm đó.aWWn Rồi,imch mztGbây UhaXgiờ aoG7hi mUhaXuốn oG7hxung phoG7hong nào?"
Nghe đếnUhaX cimchâu aWWnhỏi nàymztG, aWWngần nhưimch cmztGả limchớp lùimztG raWWna UhaXxa imch hơimchn. NaWWngay đếUhaXn HarryoG7h, imchRon imchvà oG7hHermione cũnoG7hg nghmztGi ngạiimch. aWWnMấy caWWnon Bằimchng MãmztG aWWn đangimch himchung hUhaXăng hấtoG7h hấtimch maWWnấy cámztGi đầuimch dữaWWn tợn,oG7h naWWnhững UhaXđôi cánmztGh UhaXmạnh mẽoG7h gồnUhaXg aWWn lên,UhaX xaWWnem rimcha oG7hchúng kUhaXhông thíimchch thúoG7h UhaXbị xiimchềng buộcmztG mztGnhư vầyimch aWWncho lắm.
Lão HagUhaXrid nómztGi vimchới coG7hái nhìmztGn aWWnnài nỉ:
"Không aWWnai làmimch thửimch sao?"
Harry nói:
aWWn"Con sẽaWWn làm."
Đằng samztGu lưnimchg mztGHarry cóimch tiếnoG7hg himchít hơUhaXi sUhaXâu vmztGà cảmztG Lavendimcher lẫnUhaX ParvUhaXati đềumztG thUhaXì thầm:
"Ôi, đimchừng, Haimchrry. Bạnimch khômztGng nhoG7hớ lờioG7h bóoG7hi troG7hà củimcha bạimchn sao?"
Harry imchbỏ UhaXngoài taimztG, cimchứ trèUhaXo qimchua cáiimch hàmztGng ràoaWWn vàmztGo imchbãi chUhaXăn thả.
Lão HagriaWWnd vmztGui mmztGừng limcha lớn:
"Giỏi lắm,mztG HarryUhaX! mztGĐược rồi...aWWn đểmztG cUhaXoi toG7hrò mztGlàm UhaXăn mztGra saoG7ho vớoG7hi caWWnon Buckbeak."
Lão UhaXtháo mộtoG7h UhaXtrong nhữngoG7h UhaXsợi oG7hdây mztGxích, kémztGo mộUhaXt UhaX coG7hon BoG7hằng aWWnMã mUhaXàu xáaWWnm aWWnra khaWWnỏi bầy,mztG rồUhaXi thUhaXáo vUhaXòng cổimch mztGcho nó.mztG UhaXCả đUhaXám họcUhaX tròaWWn oG7h đứngoG7h bênmztG kimztGa hàUhaXng ràoaWWn dườmztGng nhUhaXư imchcùng nínimch thở.UhaX MắtaWWn MaoG7hlfoy nhoG7heo lạimztG mộtoG7h mztG cmztGách oG7hnham hiểm.
LmztGão HagriaWWnd nómztGi noG7hhỏ mztGvới Harry:
"Bây giờimch cứmztG timchhoải máaWWni tmztGự nimchhiên. TrUhaXò nhìnaWWn oG7hvào oG7hmắt oG7h cooG7hn Bằimchng MmztGã, cốUhaX gắnmztGg đừngmztG oG7hcó chớUhaXp oG7hmắt imch- BằUhaXng Mãimch khôoG7hng tUhaXin tưoG7hởng troG7hò đoG7hâu mztG nếuimch timchrò cứimch chớpaWWn mắimcht lmztGia lịa..."
Mắt HarUhaXry lậUhaXp imchtức ứamztG nướcoG7h cUhaXay xaWWnè, nhưnUhaXg nmztGó UhaXgiữ aWWn chmztGo mắtimch đừngimch nhắmoG7h lmztGại. CoUhaXn BoG7huckbeak đãoG7h xoaWWnay oG7hcái đầmztGu imchbự mztGvà nhọnimch mztGvề aWWnphía aWWn HaUhaXrry, imchvà đămmztG đămUhaX oG7hnhìn noG7hó oG7hbằng mộtimch cimchon mắtimch màoG7hu caimchm daWWnữ tợn.
Lão HagrUhaXid nói:
"Như vUhaXậy đaWWnó. oG7hĐúng đóimch, imchHarry... boG7hây giimchờ, cUhaXúi chào..."
Harry imchcảm taWWnhấy khôUhaXng khoáimchi lmztGắm UhaXchuyện đưaimch coG7hổ mztGhay UhaX giimchơ lưngoG7h imchra naWWngay aWWntầm imchmổ cmztGủa aWWncái oG7hmỏ imchcon Buckbimcheak, nhưngimch nimchó cũUhaXng cốUhaX limchàm mztG timchheo lờiUhaX laWWnão HagmztGrid daWWnạy bảo.mztG NóoG7h cúoG7hi choG7hào timchhật nhUhaXanh rồiaWWn ngưmztGớc đầuaWWn nhìimchn oG7h lênoG7h. CooG7hn mztGBằng Mimchã vẫmztGn caoG7ho ngạimcho noG7hhìn nmztGó đăaWWnm đoG7hăm, khôngUhaX buồmztGn nhúimchc nhích.
Lão HagmztGrid mztGkêu lênimch, cóimch vẻimch lmztGo lắng:
"À, thôiUhaX đượcmztG. LaWWnùi lạmztGi imchngay, HmztGarry, cứaWWn thoảimztG máimztG thôi..."
Nhưng vừaaWWn laWWnúc oG7hđó, aWWnHarry ngạUhaXc nmztGhiên vUhaXô cùngUhaX kimchhi UhaX thấymztG mztGcon BằoG7hng imchMã bỗngimch nmztGhiên UhaXkhuỵu hoG7hai châmztGn trướcimch imchcó vảyUhaX vàUhaX nhmztGún UhaXmình aWWn ximchuống đmztGể thmztGể hiệnimch mộtoG7h cáiUhaX cúimchi chàoimch khônaWWng thểoG7h mztGnào nhầmoG7h imchlẫn đượcimch. LãoUhaX oG7h mztGHagrid mêUhaX mztGmẩn tâmUhaX thần:
"Hay lắimchm, Harryimch! ĐượcUhaX imchrồi đó...oG7h Ừ,mztG aWWntrò cóUhaX UhaXthể chimchạm vàomztG nó!UhaX aWWnVỗ oG7hvề cáUhaXi mỏoG7h UhaXnó đUhaXi, lmztGàm đi!"
Harry cảmUhaX thấaWWny lùmztGi xUhaXa imchcon oG7hquái thúaWWn mớioG7h làUhaX pUhaXhần oG7h thưởngmztG màoG7h oG7hnà khoáimchi hmztGơn, nhưngaWWn nmztGó vimchẫn đmztGành phimchải từimch toG7hừ timchiến lạimztG gầnimch cmztGon oG7h Bằngimch MmztGã vUhaXà mztGđưa tmztGay sờaWWn vàimcho coG7hon vậtaWWn. HaaWWnrry UhaXvỗ oG7hnhẹ aWWnlên mmztGỏ cimchon BằngoG7h MoG7hã nhiềoG7hu UhaX lầimchn mztGvà aWWncon vậtUhaX oG7hnhắm mắtmztG lạiaWWn oG7hmột cáchimch lườiimch biếng,imch nhUhaXư timchhể khoáaWWni lắm.
Tất cảUhaX bọnUhaX oG7hhọc siaWWnnh bỗngmztG UhaXồ oG7hlên hoimchan mztGhô, ngoaWWnại trừmztG mztGMalfoy, mztGCrabbe vàaWWn GooG7hyle. aWWnBa đứaimch naWWnó thoG7hất vọngmztG raWWna mặt.
Lão HagriUhaXd nói:
"ĐượcaWWn đmztGó, HarroG7hy. aWWnBác coG7hho limchà aWWncó lmztGẽ nóoG7h chịumztG mztGcho caWWnon cưỡiimch mộtaWWn mztGvòng đó!"
Điều naWWnày thoG7hì vượtUhaX mztGquá dựmztG tínhaWWn củoG7ha Harimchry. mztGNó vốnimch imch UhaXquen việcUhaX cỡiaWWn imchchổi thầnmztG mztGmà thôioG7h, aWWnnhưng naWWnó khmztGông chắcUhaX cỡmztGi UhaXmột coUhaXn UhaXBằng oG7hMã aWWn thoG7hì caWWnó gimztGống cỡmztGi oG7hchổi thầimchn haoG7hy không.
Lão HagoG7hrid giục:
"Con troG7hèo lênimch đi,aWWn aWWnngay mztGphía saUhaXu chmztGỗ nốiUhaX vớioG7h oG7h caWWnánh, oG7hvà mztGlưu UhaXý lmztGà cooG7hn chớUhaX cmztGó nhổmztG mộUhaXt imchcái lômztGng vũimch nUhaXào nmztGha, BằngmztG MaWWnã khônmztGg oG7h aWWnkhoái vụaWWn đóimch đâu..."
Harry đặtimch chânmztG aWWnlên chóUhaXt cámztGnh củaUhaX imchcon BuaWWnckbeak vàUhaX mztG imchtự mìnoG7hh imchđu oG7hlên lưnUhaXg cUhaXon vật.mztG oG7hCon BucaWWnkbeak đứngaWWn dậUhaXy. HarUhaXry aWWnkhông biếaWWnt mztG nUhaXên bấuoG7h víuoG7h vaWWnô đoG7hâu, trướaWWnc mặtUhaX aWWnnó chỉUhaX toànmztG làimch limchông vũimch mztGmà taWWnhôi. LãoUhaX HagraWWnid UhaX phátoG7h mônoG7hg imchcon quáioG7h thú,imch hôUhaX to:
"Tiến lUhaXên, nào!"
Không aWWnbáo trướcimch gimchì himchết, đôioG7h UhaXcánh dàioG7h mộtmztG toG7hhước oG7h aWWnrưỡi coG7hủa cimchon BằngUhaX aWWnMã doG7hang rimcha hoG7hai bêUhaXn; HamztGrry chỉUhaX UhaXkịp ômaWWn caWWnhoàng lấyoG7h cổoG7h imchcủa mztG coG7hon BuUhaXckbeak trướcUhaX khUhaXi cooG7hn vậtmztG phóngmztG baUhaXy aWWnvút laWWnên caUhaXo. ChẳngUhaX giốngUhaX cỡiaWWn UhaX chmztGổi thầnUhaX UhaXchút xaWWníu nàmztGo, vàimch HarraWWny biếtUhaX raWWnõ mìnaWWnh thícmztGh cỡmztGi imchcái UhaXnào oG7hhơn; đômztGi imch caWWnánh củaUhaX cimchon UhaXBằng MoG7hã vimchỗ đậpaWWn mztGhai bênaWWn hôngimch noG7hó mộUhaXt cánmztGh khóimch chịu,mztG vướoG7hng imch vàoaWWn phíaWWna dướimchi chânaWWn nóaWWn, làmUhaX cUhaXho nóimch cảmoG7h thimchấy nhưimch sắpmztG sửUhaXa bịaWWn quẳngimch xuUhaXống. aWWn LớpmztG lUhaXông vaWWnũ bóimchng bẩyaWWn hàoimch nUhaXhoáng cứUhaX imchtuột khỏiaWWn nhữngimch ngóaWWnn mztGtay mztGcủa HoG7harry, aWWn màUhaX nimchó thoG7hì khôimchng dámmztG túoG7hm qoG7huá chặt.mztG TUhaXhay imchvì nhữngaWWn đimchộng timchác êmUhaX ámztGi củaoG7h cimchhiếc aWWn NiaWWnmbus mztG2000 qmztGuen thuộUhaXc vớimztG oG7hHarry, mztGbây goG7hiờ nmztGó caWWnhỉ cảmimch thấoG7hy nhimchư aWWnmình đanmztGg oG7h lắUhaXc lưaWWn, cimchhồm tớiaWWn chồaWWnm luaWWni timchrên thânUhaX saimchu củmztGa cimchon Bằnimchg MãUhaX, imchvà nUhaXhấp nUhaXhô aWWn lêaWWnn imchxuống theUhaXo UhaXnhịp đậpimch mztGcánh UhaXcủa coUhaXn qmztGuái thú.
BucUhaXkbeak chởimch nUhaXó bUhaXay thaWWnêm moG7hột vòngaWWn nữaaWWn UhaXquanh bãimchi imch chămztGn thảUhaX UhaXrồi đmztGáp oG7htrở xUhaXuống mặmztGt đấtoG7h. ĐoG7hây mztGchính aWWnlà cáoG7hi màUhaX HarmztGry đãoG7h lmztGo sợUhaX. UhaX mztGNó mztGchúi tớimchi oG7hkhi cáiUhaX oG7hcổ mượtoG7h moG7hà oG7hcủa BaWWnuckbeak chúcaWWn xuUhaXống thấp,imch cimchó cảmmztG giácoG7h oG7h nhmztGư saWWnắp tuộoG7ht rUhaXa mztGkhỏi coUhaXn vậtaWWn, vuộtUhaX qUhaXua cáoG7hi cổmztG maWWnượt vàoG7h cUhaXái mimchỏ củaaWWn oG7h BuckbemztGak. imchKế imchđến HaraWWnry imchcảm thấyaWWn mztGrơi bịcmztGh xuốoG7hng UhaXlúc UhaXbốn chânmztG khôoG7hng cânimch UhaX đốaWWni cmztGủa mztGcon BằngaWWn MaWWnã coG7hhạm mặtimch đấtimch. HarraWWny cốaWWn gắngUhaX sửamztG imchtư thếaWWn đàngaWWn hoànoG7hg vàaWWn aWWn ngmztGồi thẳngUhaX limchưng lên.
oG7hLão Hagimchrid gàmztGo to:
"Giỏi lắmoG7h, Harry!"
Mọi ngườiUhaX hèimch nhimchau hmztGoan hôoG7h, ngoG7hoại aWWntrừ MalfoaWWny, CraoG7hbbe imchvà GaWWnoyle. LãoUhaX HaoG7hgrid lạiaWWn hỏi:
"Sao? aWWnCó oG7hai kaWWnhác mumztGốn naWWngao daWWnu không?"
Thành cônaWWng củimcha HarrUhaXy đãoG7h khiimchến chaWWno đáUhaXm họcUhaX oG7hsinh mztG UhaXcòn lạmztGi taWWnhêm bạaWWno gamztGn, chimchúng haWWnè nhimchau trèimcho qoG7hua hàimchng oG7hrào vàoaWWn bãioG7h imchchăn thảimch. aWWn Lãoimch Hagrimchid mztGtháo dâymztG chimcho từmztGng coG7hon BằngoG7h imchMã mimchột, vimchà kimchhắp bimchãi chaWWnăn thảmztG chỗmztG UhaX nàoaWWn UhaXcũng coG7hó nhữngaWWn đứamztG họcmztG trimchò cúiaWWn mìoG7hnh aWWnchào mộmztGt aWWncách đầaWWny căimchng thimchẳng. oG7h NoG7heville cứUhaX aWWnchạy tớaWWni chmztGạy oG7hlui quaaWWnnh coimchn oG7hquái mztGthú củaimch noG7hó, aWWnnhưng cimchon imchđó mztG kimchhông mztGcó UhaXvẻ mztGgì mztGmuốn khuỵaWWnu chUhaXân mztGxuống. RooG7hn mztGvà HeUhaXrmione thimchì thựoG7hc tậpaWWn vimchới mztG cimchon BằngUhaX MãoG7h moG7hàu hộaWWnt dẻ.aWWn HaraWWnry bâmztGy UhaXgiờ chỉimch đứmztGng quaaWWnn sámztGt thôi.
MaWWnalfoy, CraboG7hbe imchvà GoG7hoyle imchđã gmztGiành đượaWWnc cimchon oG7h BmztGuckbeak. Cimchon mztGquái thmztGú imchđã chịUhaXu cúiimch chUhaXào MaUhaXlfoy. UhaXThằng nàyimch imchđang vỗmztG imchvỗ cáaWWni aWWn maWWnỏ mztGcon vUhaXật, imchtỏ mztGthái độoG7h khinimchh thịimch. UhaXNó oG7hkéo dàioG7h gUhaXiọng, đủimch timcho đimchể HmztGarry mztGcó mztG toG7hhể nghimche lọtUhaX tai:
"Mánh oG7hnày dễimch ợt.aWWn UhaXTao đãmztG bmztGiết ngaoG7hy làaWWn voG7hậy, đếnmztG UhaX thằngUhaX HarUhaXry mztGcòn limchàm mztGđược... TaWWnao coG7há làaWWn màyUhaX đoG7hâu coG7hó oG7hgì mztGnguy hUhaXiểm, phảiUhaX UhaX khaWWnông mậmztGy?" ẤUhaXy làmztG imchMalfoy nUhaXói vớoG7hi coG7hon BuckbeakaWWn. "imchPhải khôngimch mậoG7hy, coUhaXn cụcUhaX aWWn saWWnúc bựUhaX timchồ xấimchu xí?"
Chuyện xảaWWny aWWnra aWWnlúc oG7hđó nhanimchh naWWnhư ánUhaXh chớpmztG củmztGa aWWn nhữmztGng cáiimch moG7hóng vuốUhaXt toG7hhép. LUhaXiền UhaXngay đó,imch MalUhaXfoy thmztGốt UhaXlên mộUhaXt tiếmztGng aWWnrú đauoG7h mztG đớnUhaX chóaWWni lóiimch, lãoG7ho HaaWWngrid thìUhaX vậmztGt lộnoG7h vimchới coimchn oG7hBuckbeak mztGđể tròimchng cámztGi vmztGòng oG7h UhaXcổ vôaWWn nómztG tronmztGg kUhaXhi aWWnnó oG7hhầm mztGhè xUhaXông tớiimch MalfooG7hy. Thằngimch mztGđó đangmztG nằmaWWn quằoG7hn mztG quạiUhaX aWWntrên mztGbãi cỏoG7h, mUhaXáu mztGme cmztGhảy oG7hướt cảaWWn aWWntấm áimcho chùng.
Malfoy gàoimch tmztGhét traWWnong imchkhi cimchả lmztGớp kinUhaXh hoàimchng đứnUhaXg trông:
"Tôi caWWnhết mất!oG7h NhìnaWWn tôiimch đimchây nèoG7h, tôUhaXi đanaWWng hấpaWWn hốoG7hi. mztGCon quáoG7hi vimchật ấUhaXy oG7hgiết tôi."
Lão oG7hHagrid đaWWnã imchtrắng bimchệch đaWWni. LaWWnão nói:
"Trò khôngoG7h imchchết đimchâu! CóaWWn oG7hai UhaXgiúp tôioG7h mộtoG7h taaWWny... phUhaXải đemmztG oG7hnó rmztGa khỏioG7h chmztGỗ này..."
Hermione chạymztG điaWWn mởmztG cánhoG7h cổnaWWng tromztGng mztGkhi lãmztGo oG7h HaoG7hgrid nhimchấc boG7hổng MalfoG7hoy limchên mộtUhaX cácimchh imchdễ dàaWWnng. Khimchi lãomztG HmztGagrid imchbồng MalfoUhaXy imch điimch noG7hgang, HamztGrry nmztGhìn thấUhaXy mộtimch vimchết thươnmztGg dàiaWWn vUhaXà imchsâu timchrên cánimchh taUhaXy UhaX MalfoyaWWn; máuimch mztGnhễu giọtimch trênimch cỏmztG kimchhi lãoimch HagrUhaXid boG7hồng MamztGlfoy cUhaXhạy lênoG7h dốcmztG vềoG7h UhaX phíaaWWn aWWntòa lUhaXâu đài.
Lớp imchhọc ChăUhaXm sUhaXóc SinoG7hh voG7hật UhaXHuyền bimchí rimchun rẩimchy bướcimch aWWn imchtheo sauoG7h. Bimchọn họcUhaX siaWWnnh nhàimch Slytimchherin imchđều hmztGè nUhaXhau aWWnla mztGó mztGlão HagridaWWn. Panimchsy UhaX ParkinUhaXson ràoG7hn mztGrụa nướcUhaX mUhaXắt nói:
"PhảiUhaX đuổioG7h mztGông ấmztGy ngay!"
Dean ToG7hhomas imchchặn lờoG7hi imchcon bé:
"Đó làoG7h lỗiUhaX aWWncủa Malfoy."
Crabbe vmztGà GomztGyle gmztGồng bắimchp aWWnthịt củaoG7h tụaWWni mztGnó UhaXlên đầymztG vẻaWWn đaWWne dọa.
Cả bọimchn UhaXđã mztGtrèo UhaXlên hếtimch nimchhững bậimchc timchhềm đUhaXá đmztGể bmztGước vaWWnào Tiềnimch sảnh.mztG UhaXPansy nói:
"Tôi phảiUhaX đoG7hi mztGxem coimchi bạnoG7h ấymztG UhaXcó saUhaXo không?"
Cả UhaXbọn cmztGùng nhimchìn theimcho PanaWWnsy mztGchạy nhaaWWnnh oG7hlên mztGcầu aWWn thaimchng cẩmimch thạchoG7h. mztGBọn họcmztG saWWninh UhaXnhà SlyUhaXtherin vẫnoG7h cònUhaX aWWnca UhaXcẩm lãoimch HagraWWnid imch khmztGi kéUhaXo nhaimchu điaWWn vềmztG hướnoG7hg phUhaXòng siaWWnnh hoUhaXạt imchchung củoG7ha tmztGụi nóimch dướimztG tUhaXầng hầm.oG7h imch HarraWWny, RUhaXon vàimch HmztGermione lUhaXên oG7hcầu thaUhaXng vềUhaX imchtháp Gryffindor.
Herimchmione lUhaXo lắnmztGg hỏi:
"Các oG7hbạn imchnghĩ naWWnó oG7hcó simchao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhaWWniên làoG7h khôUhaXng samztGo rồi,mztG bàUhaX PUhaXomfrey mztGcó thmztGể vUhaXá mấyaWWn vếoG7ht aWWnthương cimchhỉ trooG7hng oG7hvòng mộtaWWn mztGhai giây."
Harry mztGtừng đượcoG7h UhaXbà imchy imchtá trưởngUhaX đóUhaX chữaimch lànUhaXh moG7hột oG7hcách imchkỳ doG7hiệu mztGnhững thươUhaXng tmztGích aWWncòn trầimchm trọnimchg hơaWWnn nhiều.
Ron cũnmztGg mztGtỏ raWWna imchlo lắng:
"Dù soG7hao thUhaXì cUhaXhuyện UhaXđó mztGmà xmztGảy oG7hra troaWWnng buimchổi dạyoG7h imch đầuoG7h tiêUhaXn củaaWWn oG7hbác HmztGagrid aWWnthì mztGquả loG7hà UhaXtệ hạmztGi hUhaXết chỗaWWn nóioG7h. TmztGhể oG7hnào thằngUhaX mztG MaoG7hlfoy cũmztGng UhaXquậy bácimch ấyaWWn choG7ho màoG7h coi..."
Ba đứaoG7h timchụi nóaWWn imchlà nhimchững đứoG7ha mztGđầu tiêmztGn đoG7hi UhaXxuống ĐạiaWWn mztG SảnhaWWn đườngUhaX đểmztG mztGăn bữmztGa tối,mztG aWWnhy vọngUhaX goG7hặp lãomztG HagrmztGid, nhưngimch chẳnaWWng UhaXthấy lãooG7h UhaX UhaXđâu coG7hả. HmztGermione khômztGng buồnimch imchđụng UhaXnĩa vômztG muốnUhaX bánhimch aWWnbíp tếaWWnt vàmztG thậUhaXn. CôUhaX aWWnbé UhaX lmztGo imchlắng nói:
"Người toG7ha đâaWWnu cóimch đumztGổi imchbác ấy,imch đmztGúng không?"
Ron cũngUhaX chẳngUhaX moG7hàng gUhaXì ănmztG uống:
"Họ khônimchg nênmztG đuimchổi boG7hác ấy..."
Harry quaWWnan mztGsát bimchàn ănmztG caWWnủa oG7hnhà SlythemztGrin. imchMột UhaX nhóimchm đônmztGg, gồmmztG cảaWWn Crabbimche UhaXvà GoyleaWWn, đaaWWnng tUhaXúm imchtụm vimchới nmztGhau, saWWnay mztGsưa imchbàn UhaX bạc.UhaX Himcharry coG7hhắc choG7hắn lmztGà mấyimch đoG7hứa UhaXđó đangimch thêmimch mắmoG7h thêmoG7h aWWnmuối coG7hho cUhaXâu oG7h chimchuyện MamztGlfoy bUhaXị thưUhaXơng toG7hhành mztGtrầm trọng.
Ron oG7hrầu roG7hĩ nói:
"Thôi timchhì, cimchũng kUhaXhông thmztGể nimchói hôUhaXm noG7hay oG7hkhông phảimztG làoG7h ngàaWWny đầuaWWn UhaXtiên UhaXhọc thúmztG vị."
SoG7hau bữaimch oG7hăn UhaXtối, bimcha imchđứa UhaXquay toG7hrở vềoG7h phònmztGg mztGsinh aWWn homztGạt chumztGng mztGvà oG7hcố tậaWWnp taWWnrung imchlàm bàUhaXi tậpaWWn màUhaX giimcháo sưimch McGUhaXonagall đãUhaX imchra cmztGho oG7h oG7htụi nóimch. oG7hNhưng cmztGả imchba đứaUhaX mztGcứ chốoG7hc choG7hốc limchại ngừUhaXng học,mztG loG7hiếc nhìnUhaX rUhaXa ngoàiaWWn mztG aWWncửa sổimch cUhaXủa toimchà tháaWWnp. HaroG7hry độtoG7h nimchhiên nói:
"Có ánhmztG đimchèn ởoG7h imchcửa sổaWWn mztGnhà bimchác Hagrid."
Ron nhìUhaXn đồngmztG hồimch đUhaXeo toG7hay củaUhaX nó:
"Nếu tụimchi mìnUhaXh gấpimch gápUhaX lêmztGn thUhaXì tụiaWWn imchmình vẫnUhaX UhaXcòn aWWnkịp đểmztG chạyimch xuốnmztGg dướioG7h thămztGm bmztGác oG7hấy, vẫnaWWn còoG7hn sớoG7hm mà..."
HermmztGione aWWnnói chậmaWWn rãi:
"Mình khôUhaXng biết..."
Harry timchhấy côaWWn béUhaX liếcUhaX imchnhìn imchmình. UhaXNó aWWnnói ngay:
"MìnmztGh aWWnđược phépoG7h điUhaX nganimchg qmztGua oG7hsân trườngimch mUhaXà. imch SaWWnirius BlacmztGk coG7hhưa vượtmztG quaWWna đượcaWWn mUhaXấy viêimchn giáimchm UhaXngục AzkamztGban UhaXcanh gáoG7hc oG7hở oG7h đâaWWny, mztGđúng không?"
Vậy laWWnà mztGba đứamztG doG7họn aWWndẹp đồaWWn đạUhaXc, kéoG7ho UhaXnhau chuaWWni quaWWna imch cáimztG oG7hlỗ BàmztG BémztGo, vmztGui mừngimch oG7hvì khimchông aWWngặp imchai hếtUhaX trUhaXên đườimchng đoG7hi mztGtới coG7hửa chính,mztG aWWn UhaXbởi mztGvì toG7hụi nóimch cimchũng khôimchng taWWnhực sựaWWn timchin chắaWWnc limchà mztGtụi nómztG đượcUhaX UhaXphép đoG7hi aWWnra mztG UhaXngoài hamztGy không.
CmztGỏ trênoG7h sUhaXân vẫnaWWn cònmztG ướtimch vàaWWn ngảmztG mimchàu đmztGen thuaWWni imch tronmztGg ánoG7hh mztGhoàng hôaWWnn. imchKhi imchtới đượcaWWn cUhaXăn choG7hòi imchcủa aWWnlão HagridmztG, imchba đứaoG7h nUhaXhỏ oG7hgõ aWWn cimchửa vUhaXà mztGnghe tiếngimch gầmaWWn gimchừ bêaWWnn tUhaXrong mztGvọng ra:
"Vô đi!"
LãmztGo HaaWWngrid đanmztGg ngồaWWni thừUhaX ngườiaWWn bênimch bàoG7hn gỗUhaX đaWWnã mòUhaXn oG7h sờmztGn củaUhaX lão,imch coaWWnn chóoG7h sănmztG Faimchng timchhì oG7hgác coG7hái đầaWWnu imchnó trêmztGn đoG7hùi imchchủ. CUhaXhỉ nhìnoG7h aWWn mộaWWnt cámztGi cũngmztG đủmztG biếtimch lãoaWWn Haimchgrid đãaWWn uoG7hống kaWWnhá nhiềmztGu rượu.UhaX Trướcimch maWWnặt lmztGão aWWn lmztGà mimchột cáiimch vạiUhaX thiUhaXếc toG7ho gầnUhaX bằngoG7h cáimchi xô,imch vàaWWn lãoUhaX imchdường nhmztGư khóimch kimchhăn lắmmztG UhaX mớimztG tậimchp oG7htrung đượoG7hc tiimchnh tmztGhần đểoG7h nhậnmztG rUhaXa oG7hba aWWnđứa nhỏ.
Khi aWWnđã naWWnhận aWWnra chúoG7hng, laWWnão lmztGè nhè:
"Kỷ lụaWWnc cUhaXhứ caWWnhẳng chơi.aWWn ĐaWWnố mmztGà kiếmUhaX mztGra đượcmztG trUhaXước đâUhaXy từngaWWn cóoG7h mộtmztG thầaWWny giimcháo nàUhaXo chỉaWWn làaWWnm thâyaWWn giámztGo đúUhaXng aWWncó UhaXmột ngày."
Hermione thaWWnở mạnh:
"Bác chưimcha UhaXbị đuổiaWWn màoG7h, imchbác Hagrid!"
oG7hLão HmztGagrid hớpoG7h tUhaXhêm mộtUhaX nUhaXgụm tmztGo nữoG7ha aWWncủa cáiimch mztGthứ gimchì mztGđó UhaXtrong cáoG7hi mztGvại, gimchiọng củaoG7h limchão ngaWWnhe aWWnthê thảmUhaX hếoG7ht sức:
"Chưa! mztGNhưng đóoG7h mztGchỉ limchà vấnmztG mztGđề thờioG7h aWWngian, đúaWWnng UhaXkhông, UhaXsau khoG7hi thằnimchg MalfoG7hoy mémztGc bmztGa nó..."
"Nó roG7ha oG7hsao rồoG7hi hởUhaX báimchc? ThươnUhaXg oG7htích củoG7ha nóUhaX đâumztG cómztG trầmUhaX trọnmztGg imchlắm hảoG7h bác?"
UhaXRon haWWnỏi, saWWnau oG7hkhi UhaXba đứoG7ha cmztGùng nUhaXgồi xuốngoG7h qumztGây quầimchn mztGbên aWWnlão HagridoG7h. aWWnLão noG7hói giọUhaXng oG7hchán ngắt:
"Bà PoaWWnmfrey đãUhaX aWWnlàm himchết sứcoG7h đểoG7h chữoG7ha cUhaXho nómztG, nhưmztGng nóUhaX coG7hứ kêuaWWn làaWWn nóimch imchvẫn cUhaXòn mztGđau lắm.imch.. cứimch băimchng bóoG7h... oG7hvà rênaWWn rỉ..."
Harry nmztGói ngay:
"Nó gioG7hả bimchộ imchđau đó.oG7h BàoG7h PomfrUhaXey cimchó imchthể chữmztGa làoG7hnh aWWn mztGmọi vếtUhaX aWWnthương imchmà. NUhaXăm ngoaWWnái UhaXbà đaWWnã làmaWWn mọcUhaX lạiimch UhaXgần mộtUhaX noG7hửa sốaWWn xươngaWWn cmztGho mztG chaWWnáu. ThằngaWWn MalfmztGoy chỉaWWn oG7hcố tìnaWWnh mztGăn vạUhaX màmztG thôi."
Giọng laWWnão HagoG7hrid ngmztGhe oG7hcàng aWWnthê thảmUhaX hơn:
"Ban quảmztGn mztGtrị oG7hnhà trườngaWWn aWWndĩ nhUhaXiên limchà oG7hđã nghmztGe báomztG UhaX UhaXcáo sựimch viUhaXệc rồi.oG7h mztGHọ cimchho aWWnlà bUhaXác bắtmztG đầuoG7h oG7hbằng cimchon vmztGật quáimch toimch. LẽoG7h raWWna nimchên imch đểUhaX cooG7hn BằngaWWn Mãimch ởUhaX bàioG7h sau..aWWn. limchúc đUhaXầu nênaWWn chUhaXo haWWnọc mấyimch thứoG7h nhimchư NhoG7huyễn oG7hTrùng aWWn vàimch đmztGại loạioG7h nhUhaXư vậy...oG7h coG7hhẳng qaWWnua mztGlà lỗimztG củmztGa bác..."
imchHermione hăimchng háaWWni cãi:
"Lỗi củaUhaX MalaWWnfoy chứ,aWWn baWWnác Hagrid!"
Haimchrry nói:
"Tụi UhaXcon aWWnlàm nhâoG7hn chmztGứng caWWnho bác.imch imchBác đãmztG imchnói oG7hBằng UhaX aWWnMã sUhaXẽ tấnimch côngmztG noG7hếu imchbị xúcaWWn phimchạm. ToG7hại timchhằng Maimchlfoy khôoG7hng chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."