You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương WQ6 WQ- MÓNWQG VUỐTajnRGd VÀXAgpKg 6ukwgALÁ TRÀ
hi WQ HaXAgpKgrry, Ro6ukwgAn v6ukwgAà XAgpKgHermione bajnRGdước vàXAgpKgo ĐajnRGdại ajnRGdSảnh đường6ukwgA để6ukwgA ă6ukwgAn điểmXAgpKg WQtâm vàoWQ XAgpKgsáng XAgpKg hôm6ukwgA XAgpKgsau, XAgpKgthì ngườiXAgpKg đXAgpKgầu tiêXAgpKgn mWQà tụiXAgpKg n6ukwgAó WQthấy lWQà DXAgpKgraco MalfoyajnRGd. CWQó vẻajnRGd nXAgpKghư 6ukwgA MalWQfoy đangajnRGd majnRGdua vajnRGdui cWQho XAgpKgmột n6ukwgAhóm họcXAgpKg sXAgpKginh n6ukwgAhà SlythajnRGderin bằngajnRGd XAgpKgmột 6ukwgAcâu WQ cajnRGdhuyện chọcajnRGd cưajnRGdời. WQLúc HWQarry, RoXAgpKgn ajnRGdvà HermionWQe đXAgpKgi n6ukwgAgang WQqua, MalfoWQy đangWQ ajnRGd nhWQại 6ukwgAmột WQvẻ mặXAgpKgt đau6ukwgA đXAgpKgớn đếajnRGdn bất6ukwgA 6ukwgAtỉnh kh6ukwgAá WQkhôi hajnRGdài, thếajnRGd 6ukwgAlà XAgpKgquanh nóXAgpKg WQnổ XAgpKgra 6ukwgA một6ukwgA tWQràng cười.
HermioWQne đi6ukwgA najnRGdgay WQsau lưnXAgpKgg HarWQry, nói:
"Kệ xácXAgpKg nó.ajnRGd Cứ6ukwgA mặWQc k6ukwgAệ ajnRGdnó WQđi, nóXAgpKg chẳng6ukwgA đWQáng đ6ukwgAể mình6ukwgA bXAgpKgận tâmWQ đâu..."
Nhưng XAgpKgPancy ParkinsajnRGdon, mXAgpKgột coWQn bajnRGdé n6ukwgAhà SlyXAgpKgtherin, mặtajnRGd tẹt6ukwgA dajnRGda nhajnRGdăn nhXAgpKgư mặtWQ chó6ukwgA PuajnRGdg chợtajnRGd rí6ukwgAt WQlên WQthe thé:
"Ê, ajnRGdPotter! PXAgpKgotter ơiWQ, vi6ukwgAên giXAgpKgám ngụajnRGdc AzkaXAgpKgban đXAgpKgang ajnRGdtới ajnRGdkìa! PoWQtter, Hùuuuu!"
Harry ngồajnRGdi phịch6ukwgA 6ukwgAxuống ajnRGdcái ghếXAgpKg bê6ukwgAn cạajnRGdnh GWQeorge ởWQ ajnRGdbàn XAgpKgăn cXAgpKgủa nhXAgpKgà GryWQffindor. GXAgpKgeorge phátWQ cWQho tụ6ukwgAi n6ukwgAó mấy6ukwgA ajnRGdtờ giấy:
"Thời kXAgpKghóa bi6ukwgAểu XAgpKgcủa họcXAgpKg sinajnRGdh năXAgpKgm thWQứ WQba đâXAgpKgy. Ủa,WQ ajnRGdcó chuyWQện gìajnRGd vWQậy Harry?"
Ron n6ukwgAgồi xuống6ukwgA gajnRGdhế bênajnRGd kWQia GajnRGdeorge, tWQrừng mắt6ukwgA nhìXAgpKgn quXAgpKga pajnRGdhía bWQàn ajnRGdăn nhàXAgpKg SlytherinXAgpKg, nói:
"ThằnajnRGdg Malfoy."
George ngướcXAgpKg nhìn6ukwgA quXAgpKga, vừWQa đ6ukwgAúng lúajnRGdc tXAgpKghấy MalXAgpKgfoy lạWQi đaajnRGdng mộtXAgpKg l6ukwgAần nữaajnRGd giảWQ bajnRGdộ xỉajnRGdu mộXAgpKgt cácajnRGdh đầyajnRGd sợWQ hãi.6ukwgA GajnRGdeorge bìnhWQ thXAgpKgản nói:
"Thằng nhXAgpKgãi r6ukwgAanh. NóajnRGd cũngWQ đâuajnRGd có6ukwgA XAgpKgoai WQphong lẫWQm XAgpKg liệtWQ gìWQ WQcho lắmXAgpKg XAgpKgkhi v6ukwgAiên giá6ukwgAm ng6ukwgAục AzkabXAgpKgan kiWQểm tXAgpKgra đo6ukwgAàn tàXAgpKgu tốiajnRGd 6ukwgAhôm qWQua 6ukwgA đâu.WQ N6ukwgAó c6ukwgAũng 6ukwgAchạy tọWQt WQqua tWQoa ajnRGdcủa tụi6ukwgA mìajnRGdnh, pajnRGdhải khWQông Fred?"
Fred khiWQnh bỉXAgpKg li6ukwgAếc WQmắt nXAgpKghìn sXAgpKgang Malfoy:
"WQĐồ sWQém tèWQ tronWQg quần."
6ukwgAGeorge nói:
"Ngay nh6ukwgAư ajnRGdanh đây6ukwgA cũngXAgpKg kh6ukwgAông khoWQái 6ukwgAcho lắmXAgpKg. HọajnRGd đúnWQg làWQ kin6ukwgAh tởm6ukwgA thiXAgpKgệt, mWQấy viêajnRGdn giáWQm nXAgpKggục AzkajnRGdaban ấy..."
Fred nói:
"Họ là6ukwgAm ruộtXAgpKg ga6ukwgAn m6ukwgAình thiajnRGdếu điềajnRGdu bịajnRGd đôngXAgpKg lạnajnRGdh ajnRGdhết vWQậy há?"
Harry 6ukwgAnói nhỏ:
"Nhưng majnRGdà cáajnRGdc anXAgpKgh đâ6ukwgAu WQcó x6ukwgAỉu, phải6ukwgA không?"
G6ukwgAeorge nói6ukwgA mạnhXAgpKg mẽ:
"QuêajnRGdn chuyệajnRGdn đóWQ điWQ, HarajnRGdry. CajnRGdó majnRGdột lajnRGdần b6ukwgAa phải6ukwgA đajnRGdi XAgpKg tớiajnRGd WQnhà ngụcajnRGd Az6ukwgAkaban, nWQhớ khôngajnRGd Fred6ukwgA? XAgpKgBa nóWQi đajnRGdó là6ukwgA n6ukwgAơi tXAgpKgồi tWQệ nh6ukwgAứt XAgpKgmà XAgpKg ôXAgpKgng từn6ukwgAg bWQiết đếnajnRGd. XAgpKgBa trởXAgpKg vềXAgpKg WQnhà tajnRGday ch6ukwgAân ruWQn rẩyWQ rồiXAgpKg phWQát bệnhajnRGd lajnRGduôn WQ mà.WQ.. MấyajnRGd viênajnRGd gXAgpKgiám ngWQục Azkab6ukwgAan hútajnRGd hếtXAgpKg niềmXAgpKg WQvui khWQỏi cWQái nhàajnRGd XAgpKgngục đ6ukwgAó. WQỞ ajnRGd XAgpKgtrong 6ukwgAđó, hầu6ukwgA nXAgpKghư XAgpKgtất cả6ukwgA các6ukwgA ajnRGdtù nXAgpKghân 6ukwgAngục AzajnRGdkaban đềuXAgpKg phajnRGdát 6ukwgAđiên XAgpKglên ajnRGd hết."
Fred đổiXAgpKg đềajnRGd tài:
"Ừ,6ukwgA để6ukwgA XAgpKgcoi XAgpKgthằng MalXAgpKgfoy sẽ6ukwgA vuajnRGdi nhưWQ thajnRGdế nào6ukwgA saWQu WQ WQtrận QuidditcWQh đXAgpKgầu tiên.ajnRGd 6ukwgANhớ khôngXAgpKg? TrậnWQ Quiddit6ukwgAch đ6ukwgAầu XAgpKgmùa làajnRGd XAgpKgtrận gWQiữa ajnRGd độiWQ WQnhà GryffindWQor vàajnRGd n6ukwgAhà Slytherin."
Lần ajnRGdduy ajnRGdnhứt WQmà HarXAgpKgry vWQà MalXAgpKgfoy đối6ukwgA đầuajnRGd nhXAgpKgau XAgpKg trXAgpKgong mXAgpKgột trWQận QuidWQditch cũnWQg lWQà lầnXAgpKg ajnRGdMalfoy đWQã bịWQthua tWQe 6ukwgAtua xiể6ukwgAng ajnRGd XAgpKgliểng. N6ukwgAhớ lại6ukwgA trậnajnRGd đó,XAgpKg XAgpKgHarry t6ukwgAhấy ajnRGdphấn ajnRGdkhởi XAgpKglên chút6ukwgA đ6ukwgAỉnh, bajnRGdèn tajnRGdự lấyajnRGd WQ cXAgpKgho mìajnRGdnh 6ukwgAmấy kh6ukwgAúc xúc6ukwgA xíchajnRGd ajnRGdvà cXAgpKgà c6ukwgAhua chiên.
Hermione WQcòn mải6ukwgA nghiênajnRGd cứuWQ c6ukwgAái thờiWQ XAgpKgkhóa ajnRGdbiểu mớiXAgpKg của6ukwgA WQmình. CôXAgpKg béajnRGd mừnXAgpKgg rỡajnRGd kêWQu lên:
"Ôi,XAgpKg hWQay quáajnRGd! TụiajnRGd mìnhXAgpKg bắtajnRGd đầuWQ h6ukwgAọc majnRGdấy XAgpKgmôn ajnRGdmới ngajnRGday hXAgpKgôm nay."
Ron nWQgó XAgpKgqua 6ukwgAvai HeWQrmione đọcajnRGd ké,6ukwgA mặ6ukwgAt màajnRGdy nghiWQêm traWQng WQhẳn rajnRGda. NóajnRGd nói:
"Hermione ơ6ukwgAi, ngưWQời XAgpKgta 6ukwgAlàm XAgpKgrối beWQng cáXAgpKgi thờWQi XAgpKg WQkhóa bWQiểu củaXAgpKg bồajnRGd rồiWQ. WQCoi 6ukwgAnè, hXAgpKgọ x6ukwgAếp ch6ukwgAo bajnRGdồ WQtới mười6ukwgA m6ukwgAôn họ6ukwgAc một6ukwgA ngajnRGdày. ajnRGd LXAgpKgàm gWQì 6ukwgAcó đủajnRGd tajnRGdhời giờ."
"Mình sẽ6ukwgA ajnRGdxoay sở.ajnRGd Mình6ukwgA đãXAgpKg ajnRGddàn xếpajnRGd xonXAgpKgg XAgpKgvới giXAgpKgáo sưWQ McGWQonagall rồi."
Ron vẫn6ukwgA 6ukwgAcười, nói:
"Nhưng XAgpKgmà coWQi nWQè, bồajnRGd tWQhấy thajnRGdời khóaXAgpKg biểWQu sánajnRGdg XAgpKgnay không?6ukwgA CXAgpKghín giờajnRGd môn6ukwgA TiêajnRGdn tWQri. VXAgpKgà ngaWQy pXAgpKghía dXAgpKgưới, XAgpKgchín giờajnRGd, Muggle-họajnRGdc. Và..."
XAgpKgRon cajnRGdhồm tới,ajnRGd ghéajnRGd s6ukwgAát cXAgpKgái tajnRGdhời khWQóa ajnRGdbiểu WQhơn, XAgpKgvẻ kajnRGdhông thể6ukwgA nàXAgpKgo tXAgpKgin được:
"Coi nè,WQ ng6ukwgAay dưới6ukwgA dòngajnRGd ajnRGdđó: môXAgpKgn ajnRGdSố ajnRGdhọc, cXAgpKgũng XAgpKg chíXAgpKgn giờXAgpKg. ÝajnRGd mìnhXAgpKg nóXAgpKgi là6ukwgA mXAgpKgình bajnRGdiết ajnRGdbồ gajnRGdiỏi, HWQermione àXAgpKg, nhưng6ukwgA khôajnRGdng a6ukwgAi c6ukwgAó ajnRGd WQthể gWQiỏi đếWQn najnRGdhư vậ6ukwgAy. Là6ukwgAm sa6ukwgAo cùngWQ mộtWQ lúcXAgpKg WQmà WQbồ ajnRGdcó th6ukwgAể họXAgpKgc ở6ukwgA WQba lớ6ukwgAp WQ chứ?"
HermiXAgpKgone nó6ukwgAi ajnRGdcộc lốc:
"Đừng XAgpKgcó nguajnRGd. DajnRGdĩ nhiên6ukwgA mìnhWQ sẽXAgpKg khôXAgpKgng ngồiajnRGd họcajnRGd XAgpKgở tronWQg cWQả WQba lXAgpKgớp WQcùng mXAgpKgột lúc."
"Vậy thì..."
Hermione najnRGdgắt lời:
"Làm ajnRGdơn đư6ukwgAa giXAgpKgùm mìnXAgpKgh hWQũ mứt."
"Nhưng..."
HermXAgpKgione gắtajnRGd lên:
"Ôi, XAgpKgRon ơajnRGdi, WQnếu tajnRGdhời khóa6ukwgA biểuajnRGd củaajnRGd mìWQnh hWQơi đầyWQ XAgpKg mWQột ajnRGdchút WQthì majnRGdắc XAgpKgmớ gXAgpKgì tớWQi bWQồ hả?ajnRGd MìWQnh đajnRGdã WQnói XAgpKgvới bồ6ukwgA rajnRGdồi, 6ukwgAmình đãajnRGd dànWQ ajnRGd ajnRGdxếp xo6ukwgAng hếtWQ vớWQi giáXAgpKgo ajnRGdsư MXAgpKgcGonagall rồi!"
Vừa 6ukwgAlúc đó,WQ lajnRGdão XAgpKgHagrid bướcajnRGd vXAgpKgào 6ukwgAĐại SảnhajnRGd đường.ajnRGd XAgpKg XAgpKgLão mWQặc cáXAgpKgi WQáo khoáXAgpKgc WQdài WQbằng lôngXAgpKg chuộtajnRGd chũXAgpKgi, ajnRGdvà lãoajnRGd cứ6ukwgA XAgpKglơ đễnhajnRGd vunajnRGdg ajnRGd vẫyajnRGd xajnRGdác mộtajnRGd cajnRGdon 6ukwgAchồn hôiajnRGd tron6ukwgAg 6ukwgAbàn ajnRGdtay tajnRGdo kXAgpKgếch xXAgpKgù củaXAgpKg mình.
Trên đườnajnRGdg đi6ukwgA XAgpKgtới bàajnRGdn giajnRGdáo v6ukwgAiên, lãoajnRGd dừnWQg bước6ukwgA nWQói vớiajnRGd ajnRGdbọn trẻ:
"Ổn cảXAgpKg ajnRGdchứ 6ukwgAhả? ajnRGdCác cXAgpKgháu WQlà nhWQững 6ukwgAhọc tWQrò troajnRGdng 6ukwgA lớpajnRGd họ6ukwgAc 6ukwgAđầu ti6ukwgAên ajnRGdmà XAgpKgbác đajnRGdược XAgpKgdạy XAgpKgđó nghXAgpKge! ajnRGdLớp bajnRGdắt đầu6ukwgA XAgpKgngay saWQu XAgpKgbữa ăn6ukwgA ajnRGd t6ukwgArưa! BáXAgpKgc phả6ukwgAi thứcWQ dậyajnRGd tWQừ lWQúc n6ukwgAăm 6ukwgAgiờ sáng6ukwgA đajnRGdể cajnRGdhuẩn bịXAgpKg mọi6ukwgA thứ6ukwgA sẵnajnRGd XAgpKg sàng.WQ.. 6ukwgAHy vọngWQ đâuajnRGd đãajnRGd vôajnRGd đóajnRGd rồi...WQ báajnRGdc đây,WQ m6ukwgAột tWQhầy giajnRGdáo... thiệajnRGdt WQ tình..."
Lão ngoá6ukwgAc miện6ukwgAg cưXAgpKgời tajnRGdoe toé6ukwgAt v6ukwgAới bọajnRGdn trXAgpKgẻ vXAgpKgà 6ukwgAđi tiếp6ukwgA tớiXAgpKg bànXAgpKg ăajnRGdn WQdành WQcho gWQiáo viWQên, vẫWQn vunajnRGdg vẩXAgpKgy xáajnRGdc cajnRGdon chWQồn hôi.
Với mộtXAgpKg XAgpKgchút lWQo âuajnRGd WQtrong giọngXAgpKg nói,ajnRGd XAgpKgRon thắc6ukwgA mắc:
"Không biếtWQ b6ukwgAác ấyWQ chuẩnajnRGd bịajnRGd sẵn6ukwgA sànWQg cáiXAgpKg gìWQ lWQà cáiXAgpKg 6ukwgAgì nhỉ?"
Sảnh Đường6ukwgA XAgpKgbắt đầuWQ WQvắng bWQớt khajnRGdi m6ukwgAọi ngajnRGdười WQlục tụcajnRGd đế6ukwgAn lớpWQ họ6ukwgAc đ6ukwgAầu tWQiên XAgpKgcủa mìajnRGdnh. RajnRGdon WQxem thờiXAgpKg khó6ukwgAa biểWQu WQcủa nó:
"TụiajnRGd mìnhWQ pajnRGdhải đajnRGdi tXAgpKghôi, đểXAgpKg ajnRGdcoi, lajnRGdớp TiWQên tajnRGdri ởXAgpKg tầngWQ trên6ukwgA cXAgpKgùng củaXAgpKg 6ukwgATháp BắcajnRGd. TụWQi majnRGdình XAgpKgsẽ mấWQt mườiXAgpKg XAgpKgphút mớ6ukwgAi đWQến đượcajnRGd n6ukwgAơi đó..."
Ba đajnRGdứa vộiWQ vànWQg ăajnRGdn chajnRGdo ajnRGdxong ajnRGdbữa điể6ukwgAm XAgpKgtâm, XAgpKgchào 6ukwgA tạmWQ biệ6ukwgAt WQFred vWQà G6ukwgAeorge, WQrồi đ6ukwgAi trởajnRGd raXAgpKg, ajnRGdbăng qXAgpKgua SảajnRGdnh đường.6ukwgA KWQhi tụiXAgpKg nWQó ajnRGd đXAgpKgi WQngang bajnRGdàn ănXAgpKg XAgpKgcủa 6ukwgAnhà SlytajnRGdherin, 6ukwgAMalfoy l6ukwgAại biểu6ukwgA diễnWQ XAgpKgtrò nháajnRGdi mộtXAgpKg cơnajnRGd XAgpKg xỉXAgpKgu nữWQa. TiếnajnRGdg c6ukwgAười rXAgpKgú lWQên đuổi6ukwgA tWQheo HXAgpKgarry vàajnRGdo WQtận tiềWQn sảnh.
XAgpKgHành t6ukwgArình xu6ukwgAyên WQqua XAgpKgtòa lâ6ukwgAu đàajnRGdi đWQể đếnWQ ThápajnRGd BXAgpKgắc 6ukwgA lWQà mộtWQ hàXAgpKgnh trìnXAgpKgh dàiWQ. ajnRGdHai năajnRGdm 6ukwgAở HogwaWQrts cajnRGdhưa đủ6ukwgA XAgpKgđể bọWQn trẻWQ bWQiết hếWQt ajnRGd mọiajnRGd thXAgpKgứ vềXAgpKg t6ukwgAòa lâajnRGdu đài:6ukwgA trước6ukwgA đâyajnRGd tụi6ukwgA nóWQ XAgpKgchưa từng6ukwgA ajnRGdđược và6ukwgAo bênajnRGd tro6ukwgAng ajnRGd WQTháp Bắc.
Tụi nhỏajnRGd tr6ukwgAèo lêXAgpKgn XAgpKgtới cWQầu thanajnRGdg thứWQ bảXAgpKgy, đến6ukwgA mộajnRGdt XAgpKg đWQầu cầu6ukwgA ajnRGdthang khôn6ukwgAg thấXAgpKgy quajnRGden chútXAgpKg nàajnRGdo, ởWQ đó6ukwgA XAgpKgkhông c6ukwgAó cáiajnRGd XAgpKggì khajnRGdác ngoà6ukwgAi 6ukwgA mộajnRGdt bứcajnRGd traXAgpKgnh lớXAgpKgn vXAgpKgẽ mộtWQ bXAgpKgãi cỏajnRGd trốngWQ tr6ukwgAơ tXAgpKgreo trêXAgpKgn bứcajnRGd tường6ukwgA đá,6ukwgA XAgpKgRon WQ vừXAgpKga tWQhở hổn6ukwgA hXAgpKgển vừ6ukwgAa nói:
"Phải... có...6ukwgA mXAgpKgột... XAgpKglối... đi...WQ tắt...6ukwgA chứ!"
Hermione nWQgó xuXAgpKgống majnRGdột hà6ukwgAnh la6ukwgAng vắnajnRGdg bWQên phải:
"Chắc lajnRGdà lXAgpKgối này."
Nhưng Ro6ukwgAn nói:
"KhôngWQ phWQải đâXAgpKgu. ĐóWQ lWQà h6ukwgAướng na6ukwgAm XAgpKgmà. M6ukwgAấy bồ6ukwgA ngajnRGdó coajnRGdi, ajnRGdtụi m6ukwgAình cajnRGdó tXAgpKghể nhìn6ukwgA thXAgpKgấy mWQột m6ukwgAảng hồXAgpKg 6ukwgAnước XAgpKgbên 6ukwgAngoài 6ukwgAcửa s6ukwgAổ kìa..."
Harry ngắ6ukwgAm bứcWQ tr6ukwgAanh. 6ukwgAMột chúajnRGd ngXAgpKgựa lù6ukwgAn WQmũm WQmĩm, XAgpKg lôXAgpKgng xá6ukwgAm lốm6ukwgA đXAgpKgốm, vWQừa mWQới thoajnRGdng donajnRGdg dẫmajnRGd lê6ukwgAn ajnRGdbãi WQcỏ vàXAgpKg thWQơ tajnRGdhẩn n6ukwgAhấm WQ nXAgpKgháp cỏ6ukwgA xanWQh. TWQuy đãajnRGd 6ukwgAquen WQvới việc6ukwgA cáWQc nhâ6ukwgAn vậtXAgpKg tron6ukwgAg najnRGdhững bứXAgpKgc tranajnRGdh ajnRGdở WQ trườnXAgpKgg HogwaajnRGdrts cXAgpKgứ 6ukwgAdi ajnRGdchuyển lWQung tunajnRGdg và6ukwgA thỉnh6ukwgA thoảng6ukwgA ajnRGdbỏ khu6ukwgAng tra6ukwgAnh màWQ XAgpKg điXAgpKg thăXAgpKgm viếajnRGdng lẫn6ukwgA nhajnRGdau, nhưWQng HarrXAgpKgy 6ukwgAvẫn cứWQ kWQhoái nhXAgpKgìn ajnRGdchúng. 6ukwgAMột látWQ 6ukwgA sXAgpKgau, ajnRGdmột hiệp6ukwgA WQsĩ WQlùn bè6ukwgA bè6ukwgA WQmặc bajnRGdộ á6ukwgAo giápajnRGd cứWQ kajnRGdêu xủnajnRGdg ajnRGdxoẻng kh6ukwgAi ônWQg bướcXAgpKg WQ vXAgpKgào bứcajnRGd t6ukwgAranh, theXAgpKgo sajnRGdau lWQà coajnRGdn 6ukwgAngựa XAgpKglùn. Căn6ukwgA cWQứ vàoajnRGd dấ6ukwgAu ajnRGdvết XAgpKgcỏ XAgpKgdập cònWQ ajnRGd dXAgpKgính ở6ukwgA đầWQu gốiajnRGd 6ukwgAcủa bộajnRGd 6ukwgAđồ giáp6ukwgA kWQim loạiWQ ôWQng XAgpKgđang majnRGdặc, thìajnRGd cóXAgpKg thXAgpKgể nóWQi chắcajnRGd 6ukwgA WQlà WQông XAgpKgvừa tajnRGdé ngựa.
Nhìn thấy6ukwgA HarrXAgpKgy, RWQon và6ukwgA 6ukwgAHermione, ôngWQ XAgpKghiệp 6ukwgAsĩ ajnRGdgào lên:
"A! Quâ6ukwgAn bấtWQ lươnajnRGdg najnRGdào ajnRGddám xâmajnRGd nhậWQp lãnWQh địa6ukwgA 6ukwgA rXAgpKgiêng củaXAgpKg tWQa hả?WQ 6ukwgAPhải chăngWQ cWQác ngươiWQ ajnRGdđến cườiXAgpKg nWQhạo t6ukwgAa ngajnRGdã ngựaXAgpKg? HãajnRGdy rútWQ 6ukwgA gajnRGdươm rajnRGda, đồWQ bấtWQ lươngWQ, đồ6ukwgA chó!"
Ba đứa6ukwgA nWQhỏ sửnWQg sốajnRGdt ajnRGdđứng ng6ukwgAớ 6ukwgAra nhì6ukwgAn WQông hiệpWQ sĩWQ 6ukwgA lùajnRGdn đa6ukwgAng rúajnRGdt thXAgpKganh gươmWQ XAgpKgra khỏWQi cá6ukwgAi vỏajnRGd kajnRGdiếm vàWQ bắtWQ đầu6ukwgA vunWQg gXAgpKgươm tajnRGdrong WQ tXAgpKgay mộtajnRGd cácWQh hunWQg hXAgpKgăng, cònWQ 6ukwgAchân XAgpKgcẳng thìWQ nh6ukwgAảy loajnRGdi 6ukwgAchoi tron6ukwgAg cơnXAgpKg giậXAgpKgn ajnRGd điênWQ cXAgpKguồng. NhưnWQg lưỡajnRGdi gưajnRGdơm quáXAgpKg dàiajnRGd s6ukwgAo ajnRGdvới tWQhân h6ukwgAình cụajnRGdt XAgpKgngủn củ6ukwgAa ông,6ukwgA 6ukwgA thàWQnh XAgpKgra kh6ukwgAi ôajnRGdng chéXAgpKgm mộ6ukwgAt đườnXAgpKgg gư6ukwgAơm á6ukwgAc li6ukwgAệt tWQhì đàXAgpKg XAgpKggươm điajnRGd làm6ukwgA ôn6ukwgAg mấWQt XAgpKg cXAgpKgả thajnRGdăng bằngWQ, téajnRGd lajnRGdăn đùng,6ukwgA sấpajnRGd mặajnRGdt xuốngXAgpKg bajnRGdãi cỏ.
Harry 6ukwgAtiến 6ukwgAtới g6ukwgAần bứajnRGdc tranWQh hXAgpKgơn, nóajnRGd hỏi:
"Ông 6ukwgAcó sajnRGdao không?"
"Lùi lWQại! QuajnRGdân WQkhoác WQlác đXAgpKgê tiện6ukwgA! Lùi!WQ XAgpKgĐồ xỏajnRGd lá!"
Ông hiajnRGdệp s6ukwgAĩ lạWQi najnRGdắm chặt6ukwgA thajnRGdanh gươajnRGdm, c6ukwgAhống gươmXAgpKg XAgpKg xuốnajnRGdg để6ukwgA đứngajnRGd WQlên, nXAgpKghưng l6ukwgAưỡi gư6ukwgAơm lajnRGdún s6ukwgAâu tXAgpKghêm vWQào lWQớp cỏ,6ukwgA v6ukwgAà WQkhi 6ukwgAông ajnRGd đứWQng 6ukwgAdậy đượcXAgpKg rồiWQ XAgpKgthì cXAgpKgho dWQù WQđã XAgpKgcố gắn6ukwgAg hXAgpKgết 6ukwgAsức ajnRGdmình, ôajnRGdng khôngXAgpKg tajnRGdhể XAgpKgnào 6ukwgA rúWQt lưỡWQi gWQươm WQra đượcXAgpKg nữaajnRGd. CuốiajnRGd cùajnRGdng ôn6ukwgAg phả6ukwgAi tựajnRGd quăng6ukwgA majnRGdình xuốngXAgpKg cỏWQ, XAgpKg đẩy6ukwgA WQcái mạngajnRGd c6ukwgAhe mặajnRGdt trêajnRGdn cajnRGdái ajnRGdnón giápWQ sắtWQ r6ukwgAa đểXAgpKg laXAgpKgu mồXAgpKg WQhôi đaWQng rịn6ukwgA đầmXAgpKg XAgpKg đìa.
ThừaXAgpKg dị6ukwgAp ôWQng hiệp6ukwgA sĩWQ ng6ukwgAhỉ mệt,XAgpKg HajnRGdarry phâajnRGdn trần:
"Như vầWQy najnRGdè, tụiajnRGd tôXAgpKgi đaXAgpKgng đXAgpKgi tìajnRGdm ajnRGdTháp WQBắc. ChắcajnRGd ôngajnRGd đâuXAgpKg biếajnRGdt chỗajnRGd XAgpKgđó ở6ukwgA đajnRGdâu hả?"
Cơn ajnRGdgiận c6ukwgAủa ônWQg hiệpXAgpKg ajnRGdsĩ dườnajnRGdg XAgpKgnhư WQtan biếWQn ajnRGdđi tứcWQ thWQì. ÔajnRGdng lá6ukwgAch ajnRGdcách đứngajnRGd dWQậy vàajnRGd dõngWQ dạajnRGdc hô:
"MajnRGdột cWQuộc tXAgpKgruy tìmajnRGd! WQHãy ajnRGdtheo ta6ukwgA, ajnRGdhỡi cá6ukwgAc bằngWQ XAgpKg ajnRGdhữu tWQhân XAgpKgthiết! ChúnXAgpKgg 6ukwgAta s6ukwgAẽ tWQìm rajnRGda mụcajnRGd tiêuajnRGd WQcủa cácajnRGd 6ukwgAbạn, hoặcWQ l6ukwgAà c6ukwgAhúng 6ukwgA 6ukwgAta sẽajnRGd dũngXAgpKg cảmXAgpKg bỏajnRGd mạ6ukwgAng XAgpKgvì nhiệmajnRGd vụ!"
Ông hiệpXAgpKg WQsĩ lạiWQ mộtXAgpKg lầWQn nữaajnRGd cốXAgpKg gắnXAgpKgg r6ukwgAút thaajnRGdnh 6ukwgA XAgpKggươm ajnRGdra mộtWQ cXAgpKgách khôngXAgpKg hiệajnRGdu q6ukwgAuả, ajnRGdrồi cố6ukwgA WQtrèo lê6ukwgAn ajnRGdcon 6ukwgAngựa mậpWQ, như6ukwgAng l6ukwgAại 6ukwgA ngãWQ xuốXAgpKgng. XAgpKgÔng bè6ukwgAn kWQhí kXAgpKghái XAgpKgla to:
"Đành 6ukwgAđi bộXAgpKg vậyWQ, thưaXAgpKg qu6ukwgAí ngàiWQ WQvà qajnRGduí nương!WQ LêWQn đườajnRGdng! TiếWQn lên!"
Và, tajnRGdrong XAgpKgbộ XAgpKgáo giápWQ sắ6ukwgAt kêuXAgpKg xủngXAgpKg WQxoẻng ầajnRGdm ĩ,WQ 6ukwgA ôngWQ ajnRGdta WQchạy ajnRGdvô cạnhXAgpKg tWQrái củaXAgpKg 6ukwgAcái k6ukwgAhung ajnRGdtranh ajnRGdvà biếnajnRGd mấtajnRGd kh6ukwgAỏi cảnhWQ WQtrí XAgpKg WQcủa bajnRGdức tranh.
BajnRGda đứajnRGda nhỏajnRGd vộiWQ vãajnRGd chạWQy t6ukwgAheo WQông hiệpWQ XAgpKgsĩ dọajnRGdc 6ukwgAhành WQ WQlang, cănXAgpKg cứWQ tXAgpKgheo ajnRGdâm tha6ukwgAnh XAgpKgxủng xoẻn6ukwgAg pWQhát XAgpKgra từajnRGd WQbộ á6ukwgAo giáp6ukwgA c6ukwgAủa ôngXAgpKg. XAgpKg Thỉn6ukwgAh tajnRGdhoảng ajnRGdtụi 6ukwgAnó nhìnajnRGd 6ukwgAthấy ôngXAgpKg chajnRGdạy ngaXAgpKgng qWQua mWQột bứcajnRGd traWQnh ởajnRGd pXAgpKghía WQ trước.
"Hãy cốajnRGd ajnRGdmà cajnRGdan đ6ukwgAảm lêajnRGdn ajnRGdnhé, điWQều tWQệ nhứt6ukwgA cònXAgpKg chưXAgpKga xảXAgpKgy r6ukwgAa đâu!"
ÔXAgpKgng hiệWQp XAgpKgsĩ gàoXAgpKg t6ukwgAo, vWQà tWQụi XAgpKgnó thấyXAgpKg XAgpKgông WQtái xuấtajnRGd 6ukwgA hiWQện ajnRGdphía trưWQớc mộajnRGdt nhóm6ukwgA cWQác ajnRGdbà mXAgpKgặc váy6ukwgA phWQồng vẻXAgpKg nhajnRGdớn nhác6ukwgA. Tran6ukwgAh củaXAgpKg ajnRGd ajnRGdcác 6ukwgAbà 6ukwgAtreo trajnRGdên vajnRGdách củaXAgpKg ajnRGdmột cầuWQ thanajnRGdg xoắnWQ chajnRGdông chênh.
HarajnRGdry, RoWQn vàXAgpKg HWQermione thXAgpKgở h6ukwgAổn hểnXAgpKg t6ukwgArèo l6ukwgAên XAgpKg những6ukwgA bậ6ukwgAc thXAgpKgang xoắnXAgpKg sXAgpKgít saajnRGdo, càXAgpKgng XAgpKglúc càngXAgpKg tXAgpKghấy chón6ukwgAg m6ukwgAặt hơn,6ukwgA XAgpKgcho đ6ukwgAến ajnRGd XAgpKgkhi nghWQe đượcWQ tajnRGdiếng WQnói 6ukwgArì rXAgpKgầm phíaajnRGd trêXAgpKgn đầu,XAgpKg thìWQ WQtụi najnRGdó b6ukwgAiết chắcWQ mìnhajnRGd WQ đãajnRGd tớiajnRGd WQđược lớpXAgpKg học.
Ông hiệp6ukwgA 6ukwgAsĩ bấyWQ giờWQ mớiajnRGd thXAgpKgò đWQầu ajnRGdvô bứcajnRGd WQtranh WQcủa mộtWQ ôngajnRGd thầyWQ XAgpKgtu cóajnRGd ajnRGdvẻ mặtajnRGd WQhết sứcWQ nhaXAgpKgm hajnRGdiểm, XAgpKgla lớn:
"Tạm biajnRGdệt! TạmXAgpKg 6ukwgAbiệt ajnRGdnhé, cácWQ chiếnajnRGd hữWQu củ6ukwgAa taXAgpKg! ajnRGd XAgpKgBất WQcứ kXAgpKghi nào6ukwgA cáajnRGdc bạWQn cajnRGdần đXAgpKgến mộtXAgpKg tr6ukwgAái tXAgpKgim caWQo tXAgpKghượng vajnRGdà nhữngWQ bWQắp tXAgpKghịt WQ sắ6ukwgAt théajnRGdp, thìajnRGd WQcứ tXAgpKgìm đajnRGdến NgàiWQ Cadogan!"
KXAgpKghi WQông hXAgpKgiệp s6ukwgAĩ biếajnRGdn điWQ rồi,ajnRGd 6ukwgARon lầm6ukwgA bầm:
"Ừ, chừngajnRGd nàWQo WQtụi nXAgpKgày ajnRGdcần đWQến mộXAgpKgt ngườiWQ gàajnRGdn dởajnRGd, tajnRGdhế XAgpKgnào tajnRGdụi nàyajnRGd cũngXAgpKg kê6ukwgAu tajnRGdới ông."
Ba WQđứa trèoajnRGd ajnRGdnốt 6ukwgAmấy bậWQc tajnRGdhang cWQuối c6ukwgAùng, XAgpKgđặt XAgpKg ch6ukwgAân lajnRGdên mộtajnRGd đầuXAgpKg c6ukwgAầu thaXAgpKgng nh6ukwgAỏ x6ukwgAíu, ởXAgpKg ajnRGdđó h6ukwgAầu 6ukwgAnhư c6ukwgAả 6ukwgAlớp họcWQ TiênajnRGd tXAgpKgri đềXAgpKgu XAgpKg đã6ukwgA tụ6ukwgA tậpXAgpKg ajnRGdđông đủ.WQ KhôajnRGdng thấyWQ cánajnRGdh cửajnRGda nàXAgpKgo mởXAgpKg 6ukwgAra từWQ đầuajnRGd cajnRGdầu thaajnRGdng này.6ukwgA 6ukwgA RoWQn huých6ukwgA cùXAgpKgi chỏ6ukwgA vXAgpKgô HarrWQy, chXAgpKgỉ lajnRGdên trần6ukwgA nh6ukwgAà, trXAgpKgên đóWQ c6ukwgAó mộtXAgpKg 6ukwgAcái WQgiống ajnRGd nhWQư cửXAgpKga bẫWQy sậpXAgpKg hìnajnRGdh trònajnRGd, WQcó đínhWQ mộXAgpKgt XAgpKgcái WQthể bàiWQ bWQằng đồngXAgpKg. HarWQry đọc:
"Sybill TrelawnWQey, giáXAgpKgo viêXAgpKgn bộ6ukwgA m6ukwgAôn Tiê6ukwgAn XAgpKgTri học6ukwgA... Là6ukwgAm WQsao tụWQi mìn6ukwgAh lênXAgpKg XAgpKgđược XAgpKgtrên đóWQ XAgpKgbây giờ?"
Như thểajnRGd đểajnRGd trajnRGdả lờiWQ cXAgpKgâu hỏiajnRGd 6ukwgAcủa Harry6ukwgA, cán6ukwgAh cXAgpKgửa XAgpKg bẫyajnRGd sập6ukwgA WQbỗng XAgpKgnhiên mởWQ rajnRGda, WQvà mWQột cái6ukwgA tXAgpKghang bằngXAgpKg WQbạc WQđược thXAgpKgả xXAgpKguống ngajnRGday XAgpKg bên6ukwgA ajnRGdchân HarryWQ. MọiXAgpKg ngườiWQ cajnRGdhợt iajnRGdm bặt.
ajnRGdRon nWQhe răn6ukwgAg cười:
"Nhường bajnRGdồ WQlên trướ6ukwgAc đó."
HarrajnRGdy đànhWQ leajnRGdo lên6ukwgA trướcWQ tiên,WQ bướcajnRGd vào6ukwgA mWQột 6ukwgA phòXAgpKgng hajnRGdọc WQtrông ajnRGdlạ lùn6ukwgAg nhất6ukwgA từ6ukwgA trướXAgpKgc tớiXAgpKg 6ukwgAnay. TajnRGdhật ajnRGdra, ajnRGdnó chẳn6ukwgAg XAgpKggiống 6ukwgA phòng6ukwgA họcWQ chajnRGdút ajnRGdxíu nàoWQ hết;6ukwgA màXAgpKg XAgpKglại đâuajnRGd đóajnRGd vXAgpKgừa g6ukwgAiống mộWQt 6ukwgAcái XAgpKgkho ajnRGdáp ajnRGdmái 6ukwgA cXAgpKgủa mộtajnRGd 6ukwgAcăn nhàWQ, vừa6ukwgA gi6ukwgAống mộtXAgpKg cáiajnRGd tiệajnRGdm tràajnRGd kiểuWQ xưaajnRGd. TWQrong phXAgpKgòng 6ukwgAcó ítXAgpKg 6ukwgA nhajnRGdứt ajnRGdhai ajnRGdchục cáiXAgpKg bà6ukwgAn trò6ukwgAn nhỏajnRGd bàWQy bXAgpKgiện lộnWQ xộnajnRGd, chunajnRGdg quajnRGdanh đặtXAgpKg mấXAgpKgy ajnRGdcái XAgpKg 6ukwgAghế bàWQnh bọcajnRGd vải6ukwgA ho6ukwgAa sặcXAgpKg sajnRGdỡ vàajnRGd XAgpKgmấy ajnRGdcái gố6ukwgAi najnRGdệm WQnhỏ majnRGdà dàyajnRGd. MọWQi thWQứ đượcXAgpKg XAgpKg WQsoi sángWQ XAgpKgbằng ánhWQ đèajnRGdn đ6ukwgAỏ t6ukwgAhắm. TấXAgpKgt cả6ukwgA ajnRGdmàn cửaWQ XAgpKgsổ đều6ukwgA 6ukwgAkéo XAgpKgkín lạiajnRGd WQvà XAgpKg najnRGdhiều 6ukwgAngọn XAgpKgđèn đượXAgpKgc chụpWQ kí6ukwgAn bWQằng nhữnajnRGdg cáiWQ k6ukwgAhăn qu6ukwgAàng 6ukwgAđỏ sậm.ajnRGd CănajnRGd phòngWQ ajnRGd ấm6ukwgA mộtajnRGd cáchajnRGd nWQgột ngạt,ajnRGd vajnRGdà dướiajnRGd 6ukwgAbệ lòXAgpKg sXAgpKgưởi chấtXAgpKg đầyWQ n6ukwgAhóc cácajnRGd thứXAgpKg, XAgpKgmột WQ ngWQọn lửaWQ đang6ukwgA đunXAgpKg một6ukwgA cáWQi ấ6ukwgAm đồXAgpKgng XAgpKgto tướng,WQ tajnRGdỏa rajnRGda mXAgpKgột thứXAgpKg mùi6ukwgA XAgpKghăng nồnajnRGdg XAgpKg đếnWQ phát6ukwgA bệnhXAgpKg. MấWQy WQcái kajnRGdệ đajnRGdặt 6ukwgAdọc WQbức tườngXAgpKg XAgpKgtròn quâWQy chấtWQ XAgpKglộn xộnajnRGd 6ukwgA n6ukwgAhững l6ukwgAông 6ukwgAchim đầyajnRGd bụiWQ bWQám, XAgpKgnhững mẩajnRGdu ajnRGdnến cụtXAgpKg, nhiềXAgpKgu x6ukwgAấp bXAgpKgài láXAgpKg tWQe WQtua, ajnRGd v6ukwgAô sốajnRGd những6ukwgA ajnRGdtrái cầajnRGdu thajnRGdủy t6ukwgAinh óajnRGdng ánhWQ bạajnRGdc, v6ukwgAà cảXAgpKg ajnRGdmột đajnRGdoàn quân6ukwgA tXAgpKgách XAgpKg tajnRGdrà hùng6ukwgA hậu.
Cả lớp6ukwgA đaajnRGdng t6ukwgAập XAgpKgtrung tr6ukwgAong phWQòng qWQuanh, mXAgpKgọi 6ukwgAngười nWQói n6ukwgAăng t6ukwgAhì thào.WQ RoWQn đếajnRGdn sajnRGdát bê6ukwgAn ajnRGdvai HaXAgpKgrry, hỏi:
"Cô giáoWQ đâu?"
Thình lìnXAgpKgh mWQột giọng6ukwgA nóiajnRGd vọajnRGdng rXAgpKga từ6ukwgA bXAgpKgóng tối,XAgpKg mXAgpKgột 6ukwgAthứ giọ6ukwgAng mơWQ hồ6ukwgA nhỏ6ukwgA nhẹ:
"Chào ajnRGdcác tWQrò. ThậtWQ ajnRGdhân ajnRGdhạnh đượcWQ gặpWQ c6ukwgAác t6ukwgArò XAgpKgtrong t6ukwgAhế ajnRGdgiới v6ukwgAật chất."
Ấn tư6ukwgAợng cXAgpKgủa Ha6ukwgArry nXAgpKggay lúXAgpKgc đó6ukwgA lajnRGdà vềXAgpKg mộtWQ loàiajnRGd WQ côWQn tr6ukwgAùng tWQo tướ6ukwgAng rực6ukwgA rXAgpKgỡ. WQGiáo sưXAgpKg TrXAgpKgelawney dWQi cXAgpKghuyển WQvào vùnWQg có6ukwgA XAgpKgánh WQ lWQửa soajnRGdi, vàWQ bọn6ukwgA trẻajnRGd WQnhận WQthấy ajnRGdbà gajnRGdiáo XAgpKgốm cajnRGdà tajnRGdong ajnRGdcà teXAgpKgo, cặajnRGdp 6ukwgAmắt k6ukwgAiếng WQ làWQm phónXAgpKgg đại6ukwgA WQđôi mắtXAgpKg cWQủa bXAgpKgà WQto h6ukwgAơn kíchXAgpKg thước6ukwgA tựajnRGd nhiêWQn rấtWQ nhiề6ukwgAu lần,ajnRGd 6ukwgA vXAgpKgà bWQà qWQuấn 6ukwgAmột cái6ukwgA khăXAgpKgn chajnRGdoàng XAgpKgđầu mỏnWQg cóXAgpKg dát6ukwgA tWQrang kWQim óXAgpKgng WQánh. Quan6ukwgAh XAgpKg cXAgpKgái c6ukwgAổ mảnhXAgpKg k6ukwgAhảnh của6ukwgA bà6ukwgA là6ukwgA v6ukwgAô sốXAgpKg najnRGdhững 6ukwgAdây 6ukwgAchuyền ajnRGdvà chWQuỗi hạt,6ukwgA cXAgpKgòn 6ukwgA WQcánh tayXAgpKg, bà6ukwgAn ta6ukwgAy 6ukwgAvà nWQgón tajnRGday 6ukwgAcủa bXAgpKgà 6ukwgAthì đeoajnRGd đầyXAgpKg n6ukwgAhững vòng6ukwgA WQvới najnRGdhẫn. BàajnRGd 6ukwgA nói:
XAgpKg"Ngồi xajnRGduống điXAgpKg cácXAgpKg tròajnRGd, ngồiajnRGd xuajnRGdống nào."
Bọn tXAgpKgrẻ vụng6ukwgA về6ukwgA WQtrèo lêXAgpKgn XAgpKgmấy chi6ukwgAếc ghếXAgpKg bànhajnRGd hoWQặc ajnRGd ajnRGdngồi WQlọt t6ukwgAhỏm WQtrong mấyXAgpKg 6ukwgAcái gốiWQ najnRGdệm. HarryWQ, RajnRGdon ajnRGdvà HermajnRGdione cXAgpKgùng ng6ukwgAồi ajnRGd quanajnRGdh majnRGdột 6ukwgAcái bàXAgpKgn tròn.
Giáo sXAgpKgư T6ukwgArelawney tXAgpKghì tựXAgpKg majnRGdình nXAgpKggồi WQvào mộXAgpKgt WQcái gXAgpKghế bànhajnRGd cajnRGdó cWQánh đặtWQ ajnRGdtrước l6ukwgAò sưở6ukwgAi. WQBà nói:
"Chào XAgpKgmừng cácXAgpKg trajnRGdò XAgpKgđến vớXAgpKgi WQbộ môajnRGdn TiênajnRGd ajnRGdtri WQhọc. ajnRGd 6ukwgATên củaXAgpKg WQtôi XAgpKglà giáoXAgpKg sưWQ TrelaXAgpKgwney. TrướcWQ đây6ukwgA WQcó l6ukwgAẽ cácXAgpKg tròajnRGd chWQưa 6ukwgAtừng ajnRGdgặp WQ tôiXAgpKg. VìWQ tô6ukwgAi XAgpKgthấy nế6ukwgAu xuống6ukwgA dướ6ukwgAi 6ukwgAthường xuXAgpKgyên qXAgpKguá thìajnRGd bajnRGda 6ukwgAmớ boajnRGdn cheWQn chộnXAgpKg 6ukwgA rWQộn cXAgpKgủa WQcái ajnRGdtrường c6ukwgAó th6ukwgAể ajnRGdlàm mờXAgpKg đWQi NộWQi WQNhãn củ6ukwgAa tôi."
Không aajnRGdi nói6ukwgA gìajnRGd đểajnRGd đ6ukwgAáp XAgpKglại cáXAgpKgi thôngajnRGd báoWQ kWQhác 6ukwgA thườngWQ đó6ukwgA. GiáWQo s6ukwgAư TrajnRGdelawney khéajnRGdo léXAgpKgo ajnRGdnhẹ nhàXAgpKgng sửa6ukwgA lạiXAgpKg cáiWQ khWQăn choàngWQ ajnRGd r6ukwgAồi WQnói tiếp:
"Vậy làWQ cajnRGdác tròajnRGd 6ukwgAđã chajnRGdọn họcajnRGd môXAgpKgn Ti6ukwgAên tr6ukwgAi, bajnRGdộ mXAgpKgôn XAgpKg khajnRGdó 6ukwgAkhăn nhứtXAgpKg t6ukwgArong 6ukwgAcác ngànajnRGdh nghệWQ thuậajnRGdt huyềnXAgpKg 6ukwgAbí. TôWQi ajnRGdmuốn lXAgpKgưu WQý cácajnRGd XAgpKg ajnRGdtrò ngaajnRGdy từajnRGd buổiWQ ba6ukwgAn sơ6ukwgA l6ukwgAà nếuXAgpKg cácWQ tròXAgpKg khônWQg cajnRGdó cWQái Nhìn,ajnRGd thìajnRGd tajnRGdôi sajnRGdẽ WQ chajnRGdẳng thểajnRGd dạyWQ dỗajnRGd c6ukwgAác tXAgpKgrò đượXAgpKgc nhiềuajnRGd XAgpKgnhỏi XAgpKggì ajnRGdcho lắWQm. WQSách 6ukwgAvở XAgpKgcũng chẳ6ukwgAng XAgpKg giúXAgpKgp 6ukwgAđỡ cá6ukwgAc ajnRGdtrò ba6ukwgAo nh6ukwgAiêu troXAgpKgng WQlĩnh vựcXAgpKg XAgpKgnày đâu..."
Nghe mXAgpKgấy câXAgpKgu nàyajnRGd, HarrXAgpKgy v6ukwgAà Ro6ukwgAn XAgpKgcùng ajnRGdnhe răXAgpKgng WQ XAgpKgcười vajnRGdà liajnRGdếc mXAgpKgắt nh6ukwgAìn HermiWQone, côXAgpKg 6ukwgAbé tỏWQ ajnRGdra sửWQng sốt6ukwgA ajnRGdvề cái6ukwgA điXAgpKgều lXAgpKgà sáchWQ XAgpKg WQthì cũn6ukwgAg khôXAgpKgng gi6ukwgAúp íc6ukwgAh ajnRGdgì trXAgpKgong vajnRGdiệc WQhọc bộajnRGd XAgpKgmôn này.
"Nhi6ukwgAều phùXAgpKg thủyWQ 6ukwgAvà XAgpKgpháp sưWQ, ajnRGdmặc 6ukwgAdù tài6ukwgA ajnRGdba troWQng WQ những6ukwgA lĩnh6ukwgA vựcWQ 6ukwgAnhư nổWQ 6ukwgAto, ướcXAgpKg WQđoán giỏi6ukwgA vWQà biến6ukwgA mấtWQ đWQột ngột,WQ nhưngXAgpKg vẫnWQ 6ukwgA khô6ukwgAng thể6ukwgA najnRGdào nhXAgpKgìn xuyêajnRGdn quWQa XAgpKgđược nhữ6ukwgAng b6ukwgAí WQmật bXAgpKgị chXAgpKge pWQhủ củaajnRGd tương6ukwgA XAgpKg lai."
Đôi mắt6ukwgA ajnRGdto ajnRGdcộ mWQơ màngXAgpKg c6ukwgAủa 6ukwgAgiáo ajnRGdsư lướXAgpKgt từXAgpKg gươngWQ mXAgpKgặt căngajnRGd XAgpKgthẳng n6ukwgAày đếnajnRGd gajnRGdương mặXAgpKgt WQlo XAgpKgâu kXAgpKghác củaXAgpKg lũWQ họXAgpKgc tajnRGdrò, bàajnRGd tiếpXAgpKg tục:
"Đó l6ukwgAà WQthiên WQphú, XAgpKgchỉ XAgpKgdành riên6ukwgAg WQcho một6ukwgA íWQt ngườiXAgpKg màXAgpKg thôi."
ajnRGdBỗng nh6ukwgAiên XAgpKgbà WQnói với6ukwgA Neville:
"Trò nWQày, XAgpKgbà najnRGdội củaajnRGd tròajnRGd WQcó khỏXAgpKge không?"
Neville suýXAgpKgt téXAgpKg lăXAgpKgn ajnRGdra khỏajnRGdi đống6ukwgA gốiXAgpKg nệmajnRGd 6ukwgAmà nXAgpKgó đangXAgpKg ngồ6ukwgAi. NXAgpKgó rajnRGdun ruWQn vXAgpKgì hoảXAgpKgng hồn:
"DajnRGdạ, coajnRGdn nXAgpKgghĩ ajnRGdbà coWQn khỏ6ukwgAe ạ."
Giáo 6ukwgAsư TreWQlawney lắcWQ đầu,XAgpKg áWQnh lửajnRGda phảnajnRGd chiXAgpKgếu lấXAgpKgp lánXAgpKgh trWQên đôi6ukwgA 6ukwgAhoa t6ukwgAai 6ukwgAngọc lụcXAgpKg bWQảo ajnRGdbà đeoWQ lủnajnRGdg lẳng:
ajnRGd"Nếu 6ukwgAtôi 6ukwgAlà 6ukwgAtrò, WQthì tôi6ukwgA khôn6ukwgAg WQdám WQchắc nhXAgpKgư vậajnRGdy đâu."
Neville WQnghẹn họng.WQ Giá6ukwgAo sư6ukwgA TrelaajnRGdwney v6ukwgAẫn điềmXAgpKg WQnhiên tWQĩnh tại:
"Chúng t6ukwgAa sẽ6ukwgA nghXAgpKgiên cứuWQ nh6ukwgAững phươn6ukwgAg ph6ukwgAáp cajnRGdơ bXAgpKgản WQ cWQủa bajnRGdộ m6ukwgAôn 6ukwgATiên T6ukwgAri trajnRGdong nXAgpKgăm học6ukwgA nà6ukwgAy. HọcWQ kXAgpKgỳ mộWQt WQsẽ dànhXAgpKg đ6ukwgAể h6ukwgAọc cá6ukwgAch WQ đWQọc cWQác lWQá trà.6ukwgA 6ukwgAHọc kWQỳ sajnRGdau chún6ukwgAg tajnRGda sWQẽ XAgpKgtiến tXAgpKgới môn6ukwgA CoXAgpKgi C6ukwgAhỉ 6ukwgAtay. NhXAgpKgân ajnRGd tiXAgpKgện t6ukwgAa bảoajnRGd cXAgpKgho tajnRGdrò ajnRGdnày..." G6ukwgAiáo sưXAgpKg thìnhajnRGd lìnWQh hướng6ukwgA WQcái najnRGdhìn vàWQo ajnRGd ParvaajnRGdti Pa6ukwgAtil. ".XAgpKg.. HãajnRGdy coajnRGdi cWQhừng XAgpKgmột WQgã tócajnRGd đỏ."
Parvati kin6ukwgAh ngạcajnRGd quajnRGday ajnRGdqua nhìnajnRGd 6ukwgARon 6ukwgAđang nWQgồi bênWQ cạnh,6ukwgA ajnRGdrồi đẩajnRGdy ghWQế XAgpKgcủa mìnhajnRGd xWQa raWQ. Giáo6ukwgA sưajnRGd TrelawnWQey vajnRGdẫn tiếXAgpKgp tục:
"Trong h6ukwgAọc kỳXAgpKg WQmùa h6ukwgAè ajnRGdtới, chXAgpKgúng XAgpKgta họajnRGdc XAgpKglên tớiajnRGd WQ bWQộ môn6ukwgA nghiên6ukwgA XAgpKgcứu trXAgpKgái ajnRGdcầu phajnRGda ajnRGdlê ajnRGd- ấajnRGdy l6ukwgAà sajnRGdau kh6ukwgAi chúWQng t6ukwgAa đãajnRGd ho6ukwgAàn tấtXAgpKg WQ được6ukwgA mWQôn đoánajnRGd WQđiềm lWQửa. T6ukwgAhật k6ukwgAhông WQmay làajnRGd lớXAgpKgp họcXAgpKg của6ukwgA chúXAgpKgng XAgpKgta sẽXAgpKg XAgpKgbị 6ukwgAtạm WQ ngưXAgpKgng vàoWQ thajnRGdáng h6ukwgAai vì6ukwgA m6ukwgAột trậnWQ cúm6ukwgA WQkhó c6ukwgAhịu. 6ukwgABản 6ukwgAthân XAgpKgta ajnRGdsẽ bị6ukwgA mấtXAgpKg 6ukwgA giọXAgpKgng. VàWQ vàoXAgpKg khoảajnRGdng XAgpKggần lễWQ ajnRGdPhục SinXAgpKgh, mộtWQ ngườiWQ trWQong 6ukwgAsố chúngWQ WQta sajnRGdẽ 6ukwgA lXAgpKgìa xXAgpKga chúnajnRGdg WQta vĩXAgpKgnh viễn."
Sau lờXAgpKgi tiênXAgpKg 6ukwgAtri 6ukwgAnày lajnRGdà mộ6ukwgAt khoảng6ukwgA ajnRGdim lặngWQ căngXAgpKg XAgpKg thẳngWQ, nhưajnRGdng giáajnRGdo sXAgpKgư TrelawnajnRGdey không6ukwgA cajnRGdó vXAgpKgẻ gìajnRGd nhXAgpKgận thấXAgpKgy WQđiều đóWQ. BàXAgpKg nWQói WQ với6ukwgA L6ukwgAavender BrowWQn, 6ukwgAngười ngồiajnRGd ajnRGdgần 6ukwgAbà nhứajnRGdt vajnRGdà gajnRGdần nXAgpKghư ajnRGdđã WQco r6ukwgAúm lạiXAgpKg 6ukwgA tron6ukwgAg c6ukwgAái ghXAgpKgế bành:
"Trò lXAgpKgàm ơ6ukwgAn đưaajnRGd c6ukwgAho tajnRGdôi cá6ukwgAi bWQình trà6ukwgA bằnXAgpKgg XAgpKgbạc lớn6ukwgA nhứt."
Lavende6ukwgAr cajnRGdó WQvẻ hXAgpKgú vajnRGdía, bèWQn đứng6ukwgA XAgpKgdậy, lXAgpKgấy cWQái 6ukwgAấm trWQà tXAgpKgổ 6ukwgAchảng trêWQn k6ukwgAệ xu6ukwgAống và6ukwgA đặt6ukwgA nóWQ lê6ukwgAn cáiXAgpKg bWQàn trướ6ukwgAc WQmặt giajnRGdáo sưajnRGd Trelawney.
"Cám ơajnRGdn tròajnRGd. WQTình cờXAgpKg thô6ukwgAi, cáiXAgpKg WQđiều 6ukwgAmà trajnRGdò đangWQ khiếp6ukwgA sợ.ajnRGd.. cWQái điajnRGdều đóXAgpKg XAgpKgsẽ xảyWQ 6ukwgAra vàajnRGdo XAgpKgthứ sáuajnRGd, ngàWQy WQ16 thá6ukwgAng 10."
Lavender rajnRGdun lẩyWQ bẩy.
"Bây giờ,6ukwgA tôWQi muốnWQ c6ukwgAác trWQò cXAgpKghia rXAgpKga thàn6ukwgAh từXAgpKgng XAgpKg cặajnRGdp. Hãy6ukwgA lấ6ukwgAy táXAgpKgch tr6ukwgAà ởXAgpKg t6ukwgArên ajnRGdkệ xuốXAgpKgng, rồiajnRGd lajnRGdại đâajnRGdy ajnRGdta rót6ukwgA đầyXAgpKg ajnRGdtrà cajnRGdho. WQ XoXAgpKgng cajnRGdác tròXAgpKg ngajnRGdồi xuống6ukwgA majnRGdà ajnRGduống; uXAgpKgống đ6ukwgAến k6ukwgAhi nàoXAgpKg 6ukwgAchỉ còajnRGdn lạiajnRGd XAgpKgbã tràWQ XAgpKg tron6ukwgAg tácXAgpKgh. DùngXAgpKg taajnRGdy tráWQi sWQúc 6ukwgAbã tr6ukwgAà 6ukwgAtrong táchXAgpKg 6ukwgAba lầnWQ, rồWQi 6ukwgAúp tácWQh 6ukwgA xuốXAgpKgng dĩa;XAgpKg đợiWQ c6ukwgAho trWQà kiệWQt đếnXAgpKg giọ6ukwgAt nước6ukwgA ajnRGdcuối 6ukwgAcùng 6ukwgAthì đưXAgpKga cajnRGdái ajnRGdtách của6ukwgA 6ukwgA 6ukwgAmình 6ukwgAcho ajnRGdbạn củ6ukwgAa ajnRGdmình bói.6ukwgA CácWQ tWQrò sẽXAgpKg thWQeo ajnRGdtrang XAgpKg5 6ukwgAvà WQ6 ajnRGdcủa quyajnRGdển VéWQn 6ukwgA MànXAgpKg TưWQơng LajnRGdai đểXAgpKg WQdiễn dịWQch ajnRGdý nghĩaXAgpKg XAgpKgnhững dạnXAgpKgg bãajnRGd tWQrà. WQTôi 6ukwgAsẽ đWQi quXAgpKganh 6ukwgA c6ukwgAác tròWQ ajnRGdđể giú6ukwgAp WQđỡ, hướnWQg d6ukwgAẫn. ÔWQi, ajnRGdcon ơi..."
Giáo ajnRGdsư ajnRGdtóm lấy6ukwgA XAgpKgcánh XAgpKgtay XAgpKgNeville, ajnRGdkéo ajnRGdnó ajnRGdđứng lên,
"... XAgpKgsau XAgpKgkhi coXAgpKgn lajnRGdàm bXAgpKgể cXAgpKgái táXAgpKgch đầuXAgpKg 6ukwgAtiên, coajnRGdn làmWQ ơajnRGdn chọnWQ mWQột cáiWQ WQtách ajnRGdcó hXAgpKgoa v6ukwgAăn mWQàu xanh6ukwgA. TXAgpKgôi WQthì hợpajnRGd vớ6ukwgAi 6ukwgAmàu hồ6ukwgAng hơn."
Liền WQsau đajnRGdó, NevilXAgpKgle ajnRGdvừa mớXAgpKgi vWQói 6ukwgAlên kệajnRGd đajnRGdể lấXAgpKgy XAgpKg t6ukwgAách tràXAgpKg ajnRGdthì 6ukwgAnghe mộXAgpKgt tiWQếng xoảajnRGdng 6ukwgAcủa 6ukwgAđồ XAgpKgbể. GiXAgpKgáo ajnRGdsư TrXAgpKgelawney rWQảo bướcXAgpKg ajnRGd đếnWQ bêWQn N6ukwgAeville, c6ukwgAầm 6ukwgAtheo mộ6ukwgAt cá6ukwgAi đ6ukwgAồ XAgpKghốt XAgpKgrác vajnRGdà chổiWQ, rồiWQ nói:
"Một tWQrong nhữajnRGdng cáajnRGdi màuWQ xanajnRGdh lWQam ấy,WQ đúXAgpKgng rồ6ukwgAi 6ukwgAđó, con..XAgpKg. nếu6ukwgA c6ukwgAon khôajnRGdng phiền.XAgpKg.. cáWQm ajnRGdơn con..."
KhWQi tWQách trajnRGdà ajnRGdcủa WQHarry XAgpKgvà R6ukwgAon 6ukwgAđược ajnRGdrót đầyajnRGd trXAgpKgà XAgpKg rồiXAgpKg, hajnRGdai đứ6ukwgAa XAgpKgquay tr6ukwgAở ajnRGdlại bàajnRGdn cWQủa XAgpKgmình, XAgpKgcố XAgpKggắng uốngajnRGd thWQật nhajnRGdanh XAgpKgmón tWQrà ajnRGd phỏngajnRGd lưỡiajnRGd ấyXAgpKg. Rồi6ukwgA tụXAgpKgi nóWQ WQsúc cXAgpKgặn tXAgpKgrà troXAgpKgng táajnRGdch ajnRGdđúng nXAgpKghư lWQời ajnRGdchỉ dẫnWQ WQ 6ukwgAcủa WQgiáo s6ukwgAư TXAgpKgrelawney, rồXAgpKgi WQúp ngược6ukwgA XAgpKgtách WQtrà xuốajnRGdng chWQo rajnRGdáo nước6ukwgA 6ukwgAxong đổiXAgpKg 6ukwgA chXAgpKgo nXAgpKghau 6ukwgAđể bói.
Cả haajnRGdi đứaXAgpKg đều6ukwgA mởWQ sáXAgpKgch đếnajnRGd XAgpKgtrang 6ukwgA5 XAgpKgvà 6ukwgA6. R6ukwgAon nói:
"Đây 6ukwgArồi. BồajnRGd t6ukwgAhấy cáiWQ gìXAgpKg ởXAgpKg ajnRGdtrong 6ukwgAtách tajnRGdrà của6ukwgA mình?"
Harry đáp:
"Một m6ukwgAớ cajnRGdhèm XAgpKgnhẹp màajnRGdu nâu."
Một lXAgpKgàn kXAgpKghói tajnRGdỏa mùi6ukwgA nồWQng nặc6ukwgA trXAgpKgong cănXAgpKg phòngXAgpKg ajnRGd WQchợt khiếXAgpKgn chWQo Har6ukwgAry WQthấy bu6ukwgAồn 6ukwgAngủ vàXAgpKg đờ6ukwgA ajnRGdđẫn điWQ. TiếngajnRGd 6ukwgAgiáo sajnRGdư Trelawne6ukwgAy WQ kêWQu g6ukwgAọi saWQu 6ukwgAlàn khói6ukwgA WQtrà ajnRGdmờ mịt:
"Các tròXAgpKg XAgpKghãy WQmở rộnXAgpKgg đầWQu XAgpKgóc rXAgpKga, hajnRGdãy đXAgpKgể chWQo mắWQt củaXAgpKg mìWQnh 6ukwgAnhìn XAgpKgxuyên quWQa cõWQi trWQần tục!"
Harry ajnRGdcố gắng6ukwgA tXAgpKgập 6ukwgAtrung. SXAgpKgau XAgpKgkhi t6ukwgAham kajnRGdhảo cuốnWQ WQVén MajnRGdàn TươajnRGdng ajnRGdLai, nóXAgpKg nói:
"Đúng rồXAgpKgi, bồajnRGd cóajnRGd mộWQt dấuajnRGd tWQhập h6ukwgAơi lWQung layajnRGd... 6ukwgA ajnRGdnghĩa là6ukwgA WQbồ sắpajnRGd phWQải trảiWQ XAgpKgqua "thửajnRGd tháXAgpKgch vàajnRGd đaajnRGdu WQkhổ" XAgpKg- xiXAgpKgn lỗXAgpKgi 6ukwgAnghe WQ- 6ukwgA nhưngajnRGd cóXAgpKg một6ukwgA ajnRGddấu ajnRGdhiệu 6ukwgAcó thajnRGdể làajnRGd mWQặt WQtrời. WQĐể c6ukwgAoi... XAgpKgnó cXAgpKgó n6ukwgAghĩa ajnRGdlà "hạnhWQ 6ukwgA p6ukwgAhúc lớn"...XAgpKg vậyajnRGd làajnRGd bWQồ s6ukwgAắp phảajnRGdi chịWQu đauWQ khajnRGdổ nWQhưng mXAgpKgà sẽ6ukwgA rấtXAgpKg vui..."
Ron nói:
"Theo ýajnRGd 6ukwgAmình ajnRGdthì bồ6ukwgA cầnajnRGd XAgpKgphải 6ukwgAđi kiXAgpKgểm tWQra l6ukwgAại cáiWQ NXAgpKgội NWQhãn của6ukwgA bồ."
Cả WQhai đứaXAgpKg phảajnRGdi nXAgpKgén tiếnajnRGdg cườWQi củ6ukwgAa mìWQnh lạiWQ vìXAgpKg giá6ukwgAo WQsư TXAgpKgrelawney đangWQ WQnhìn trừngXAgpKg trừngWQ về6ukwgA WQphía tụiWQ nó.
"BâXAgpKgy giXAgpKgờ đWQến phajnRGdiên mình..."
RajnRGdon ng6ukwgAó vô6ukwgA cáajnRGdi XAgpKgtách củaajnRGd HaWQrry, trXAgpKgán nóajnRGd nhănWQ lạiWQ rWQa đajnRGdiều XAgpKgsuy 6ukwgAtư dữajnRGd lắm.
"ajnRGdCó mộtWQ đốmajnRGd trònWQ hơWQi WQgiống một6ukwgA 6ukwgAcái nóajnRGdn tXAgpKgrái dưa.ajnRGd KajnRGdhông cXAgpKghừng bồXAgpKg ajnRGdsắp lajnRGdàm viajnRGdệc chXAgpKgo B6ukwgAộ WQPháp Thuật..."
Nó xoaXAgpKgy táchWQ tràXAgpKg ajnRGdđể nhìnWQ najnRGdgược lại.
"NhưngXAgpKg m6ukwgAà nhìWQn nhưajnRGd vầyajnRGd WQthì nXAgpKgó giố6ukwgAng majnRGdột tráiajnRGd sWQồi ajnRGdhơn... cajnRGdái ajnRGdgì vậy6ukwgA ta?"
Ron dòajnRGd cu6ukwgAốn VénajnRGd MànWQ TưajnRGdơng Lai.
"Vàng trajnRGdời c6ukwgAho bXAgpKgất ngờ."6ukwgA TWQuyệt cú6ukwgA mèo.ajnRGd BồWQ cajnRGdó thể6ukwgA ajnRGdcho WQmình mWQượn một6ukwgA ítXAgpKg chXAgpKgứ? ỞWQ 6ukwgAđây cWQòn 6ukwgAcó cáWQi 6ukwgAgì nữaWQ nè."
Ron lạiajnRGd xoaWQy ajnRGdcái táchXAgpKg 6ukwgAtrà mộtajnRGd lầnXAgpKg nữa.
"Trông giWQống nhưWQ mộtajnRGd cXAgpKgon thú.XAgpKg WQỪ, đXAgpKgúng rồajnRGdi, cXAgpKgái 6ukwgAđầu thajnRGdú đây...6ukwgA nWQó giống6ukwgA mộXAgpKgt coWQn WQhà mã.WQ.. WQkhông, mWQột cXAgpKgon cừu..."
Ha6ukwgArry đểXAgpKg bậtXAgpKg rWQa mộtajnRGd tiếngWQ cười6ukwgA vào6ukwgA XAgpKgđúng ajnRGdlúc ajnRGdgiáo sư6ukwgA WQTrelawney đaXAgpKgng đảoWQ quanWQh nó6ukwgA. XAgpKgBà 6ukwgAnói ajnRGdvới vẻajnRGd quở6ukwgA mắnWQg Ron:
"Đưa ajnRGdtôi xeajnRGdm n6ukwgAào, tròXAgpKg kia."
Giáo sưXAgpKg rWQảo bWQước đếnXAgpKg, x6ukwgAoắn XAgpKgcái tácWQh củ6ukwgAa HaajnRGdrry khỏ6ukwgAi ta6ukwgAy RonXAgpKg, mọiajnRGd 6ukwgAngười tr6ukwgAở nênXAgpKg XAgpKgim lXAgpKgặng, c6ukwgAhờ xem.
"Giáo sWQư chămajnRGd chXAgpKgú nhìajnRGdn vàXAgpKgo cáajnRGdi tách,XAgpKg xo6ukwgAay n6ukwgAó ajnRGdngược cWQhiều kXAgpKgim đWQồng hồ:
"Chim ưng.XAgpKg.. WQcon WQyêu WQdấu ạWQ, coWQn 6ukwgAcó WQmột kẻWQ t6ukwgAử thù."
Hermione th6ukwgAì thầajnRGdm WQhơi to:
"Nhưng 6ukwgAmà XAgpKgai cũXAgpKgng b6ukwgAiết 6ukwgAđiều đWQó mà."
Giáo sWQư qXAgpKguay lạWQi quắcajnRGd m6ukwgAắt nhìWQn côWQ béWQ. HermWQione vẫ6ukwgAn ajnRGdnói tiếp:
"Dạ,XAgpKg aWQi ajnRGdcũng biết6ukwgA màXAgpKg. WQAi cũnWQg biết6ukwgA WQchuyện HWQarry vàajnRGd KẻXAgpKg ajnRGdmà 6ukwgAai cũngajnRGd biếtWQ l6ukwgAà a6ukwgAi đấy."
Harry XAgpKgvà 6ukwgARon cWQùng trWQố mắ6ukwgAt nhìnWQ Her6ukwgAmione ajnRGdvới sựajnRGd ajnRGd ngạcajnRGd nh6ukwgAiên trộnWQ 6ukwgAlẫn ni6ukwgAềm t6ukwgAhán phục.XAgpKg ajnRGdTụi WQnó 6ukwgAchưa bWQao gi6ukwgAờ ng6ukwgAhe Hermio6ukwgAne WQ nói6ukwgA ajnRGdchuyện WQvới giáoajnRGd viXAgpKgên bằng6ukwgA WQcái giọngajnRGd ajnRGdnhư vậy.ajnRGd GiáXAgpKgo ajnRGdsư WQTrelawney chọnWQ 6ukwgA cácajnRGdh pWQhớt lXAgpKgờ cajnRGdô bajnRGdé. BXAgpKgà lại6ukwgA 6ukwgAhạ đôiajnRGd mắtWQ XAgpKgto XAgpKgcộ củajnRGda XAgpKgbà 6ukwgAxuống WQcái tácXAgpKgh củaajnRGd ajnRGd HWQarry, WQvà tWQiếp tụcXAgpKg xo6ukwgAay trởajnRGd cWQái tách.
"Dùi cuajnRGdi... một6ukwgA cuộWQc t6ukwgAấn côngajnRGd. CoXAgpKgn XAgpKgyêu dấXAgpKgu ơWQi, đâ6ukwgAy khônajnRGdg ajnRGdphải l6ukwgAà mộWQt tácajnRGdh trajnRGdà XAgpKgvui vẻWQ lắm..."
Ron rụWQt XAgpKgrè thưa:
"Con nghWQĩ đóajnRGd lXAgpKgà cáiajnRGd nWQón trWQái dưa."
"Đầu lâu...ajnRGd hiểmXAgpKg hajnRGdọa trênajnRGd đườngajnRGd ajnRGdcon XAgpKgđi, cXAgpKgon yêuXAgpKg ạ..."
Tất cả6ukwgA XAgpKgbọn trẻXAgpKg tajnRGdrong lớWQp giươngXAgpKg WQmắt ngóXAgpKg giáo6ukwgA s6ukwgAư 6ukwgA TrelawneWQy vXAgpKgới ajnRGdvẻ kinajnRGdh hãiXAgpKg chếajnRGdt khiếXAgpKgp đWQi đượcajnRGd. BàXAgpKg xWQoay cXAgpKgái tajnRGdách lầnWQ cuốiWQ WQ cùnWQg, 6ukwgAhá hốcajnRGd miệng,WQ rXAgpKgồi thétWQ lên.
6ukwgALại vanXAgpKgg lê6ukwgAn mộtWQ tiajnRGdếng x6ukwgAoảng cajnRGdủa đồajnRGd sứWQ bể;6ukwgA ajnRGd Ne6ukwgAville vajnRGdừa l6ukwgAàm tiXAgpKgêu cXAgpKgái táchXAgpKg thứ6ukwgA haXAgpKgi củajnRGda n6ukwgAó. Giáo6ukwgA sưXAgpKg TrelawWQney n6ukwgAgồi WQ thụp6ukwgA xuốnajnRGdg mộtajnRGd cáXAgpKgi ghajnRGdế bànhXAgpKg trXAgpKgống, bànajnRGd taXAgpKgy lXAgpKgóng ajnRGdlánh củaajnRGd b6ukwgAà đè6ukwgA lXAgpKgên phajnRGdía ajnRGd tajnRGdrái WQtim mì6ukwgAnh vàXAgpKg ajnRGdmắt bàajnRGd n6ukwgAhắm tịt6ukwgA lại.
"Ôi,WQ coWQn traajnRGdi củaWQ tôiWQ, cXAgpKgon 6ukwgAtrai y6ukwgAêu dấu6ukwgA củajnRGda tôiXAgpKg... khô6ukwgAng, khôXAgpKgng nóiWQ XAgpKgra tajnRGdhì tajnRGdốt hơn...XAgpKg 6ukwgAkhông, đWQừng hỏ6ukwgAi 6ukwgAtôi t6ukwgAhì hơn..."
Dean T6ukwgAhomas lWQập WQtức hỏi:
"Cái ajnRGdgì vậajnRGdy, thưWQa ajnRGdgiáo sư?"
MọajnRGdi ngưajnRGdời bâ6ukwgAy giờajnRGd đajnRGdã đứng6ukwgA lênajnRGd, từWQ từajnRGd xúWQm lạiajnRGd WQ đWQông ajnRGdđúc quaajnRGdnh 6ukwgAcái b6ukwgAàn củWQa HXAgpKgarry 6ukwgAvà RWQon, ajnRGdép sátajnRGd 6ukwgAvô 6ukwgAcái ghWQế bànWQh màajnRGd giáWQo XAgpKg XAgpKgsư TrelawnXAgpKgey đangXAgpKg najnRGdgồi, đểXAgpKg ngXAgpKgó WQvô táajnRGdch XAgpKgtrà củaajnRGd Harry.
Đôi WQmắt WQto 6ukwgAcộ củXAgpKga giáo6ukwgA sWQư TrelawneXAgpKgy bajnRGdỗng mởajnRGd ajnRGdra đầ6ukwgAy WQkịch tính:
"Con yXAgpKgêu ơ6ukwgAi, cXAgpKgon c6ukwgAó 6ukwgAmột H6ukwgAung tinh."
HarrXAgpKgy h6ukwgAỏi lại:
"Một ajnRGdcái 6ukwgAgì ạ?"
Nó cóWQ tWQhể nóWQi ajnRGdchắc XAgpKglà khôn6ukwgAg phảiajnRGd cWQhỉ một6ukwgA mìWQnh nóWQ WQ không6ukwgA ajnRGdbiết XAgpKgHung tinWQh ajnRGdlà gì.WQ WQDean ThomaajnRGds n6ukwgAhún vaajnRGdi vớiajnRGd WQnó, Lavend6ukwgAer Bro6ukwgAwn ajnRGd tajnRGdhì lộ6ukwgA vajnRGdẻ bốiXAgpKg rối.ajnRGd NhưWQng 6ukwgArất nhiềuWQ nhữngajnRGd đứaWQ kXAgpKghác XAgpKgthì WQrõ ràngWQ lXAgpKgà WQcó WQ biếWQt, chúng6ukwgA đềWQu giajnRGdơ ta6ukwgAy lên6ukwgA bịtWQ miệngajnRGd vớiajnRGd vẻWQ hoảnWQg sợ6ukwgA vôXAgpKg cùng.
Giáo XAgpKgsư TrelawnWQey WQkêu to:
"Hung tinajnRGdh chiếu6ukwgA, co6ukwgAn tXAgpKghân yajnRGdêu ơiWQ, ajnRGdcon bịWQ XAgpKgHung tWQinh chiếu!"
ajnRGdTrông giáajnRGdo s6ukwgAư Trelawne6ukwgAy cXAgpKgó vajnRGdẻ bWQị kícajnRGdh độnWQg đế6ukwgAn WQnỗi HarXAgpKgry kXAgpKghông ajnRGdthể nàoXAgpKg 6ukwgAhiểu được6ukwgA. BàWQ nói:
"Con 6ukwgAma chó6ukwgA khổngXAgpKg lồXAgpKg thajnRGdường lả6ukwgAng vảng6ukwgA tro6ukwgAng WQ nghĩaWQ WQđịa! ajnRGdCon tr6ukwgAai yêuXAgpKg ơiWQ, WQđó lajnRGdà mộtXAgpKg điXAgpKgềm dữ6ukwgA ajnRGd- điềXAgpKgm dữajnRGd tệ6ukwgA hạiWQ nhajnRGdứt 6ukwgA- XAgpKg điWQềm chếtWQ chóc!"
Bao tửXAgpKg XAgpKgHarry quặ6ukwgAn đauXAgpKg. ajnRGdCon chWQó ấyXAgpKg, trên6ukwgA cáiWQ bìXAgpKga XAgpKg ajnRGdcủa cuốnXAgpKg WQĐiềm BWQáo TửajnRGd TWQhần ởWQ tiệXAgpKgm sWQách PhWQú quajnRGdí v6ukwgAà CXAgpKgơ hajnRGdàn XAgpKg- cWQon chXAgpKgó 6ukwgAấy, XAgpKgở WQ tr6ukwgAong bóngajnRGd tốXAgpKgi cWQủa đườWQng Magnolia.ajnRGd.. LavendeajnRGdr Br6ukwgAown cũajnRGdng đưaXAgpKg tXAgpKgay ajnRGdbụm ajnRGd miệnajnRGdg mìnajnRGdh lại.ajnRGd MọiWQ ngXAgpKgười đề6ukwgAu nWQhìn HarajnRGdry. Mọi6ukwgA ngưXAgpKgời, nWQgoại trWQừ HeWQrmione. XAgpKg ajnRGdCô bWQé đajnRGdứng dậy,ajnRGd đ6ukwgAi WQvòng 6ukwgAra sXAgpKgau cWQái ghajnRGdế củWQa gi6ukwgAáo sưWQ TrelawajnRGdney, nóiajnRGd thẳWQng ajnRGd thừng:
"Con k6ukwgAhông thấ6ukwgAy WQnó giốXAgpKgng HWQung ti6ukwgAnh chútajnRGd nào."
Giáp ajnRGdsư ajnRGdTrelawney 6ukwgAdò WQxét Hermio6ukwgAne vớiajnRGd một6ukwgA vWQẻ ajnRGdcàng lúXAgpKgc càngajnRGd khajnRGdó ưa.
"Con thânWQ y6ukwgAêu ạ6ukwgA, coXAgpKgn tWQha WQlỗi chWQo 6ukwgAta khajnRGdi XAgpKgta ajnRGdnói WQ rXAgpKga ajnRGdđiều najnRGdày nhXAgpKgé, najnRGdhưng t6ukwgAa nhậ6ukwgAn thấyajnRGd rajnRGdất WQít tinXAgpKgh hWQoa phá6ukwgAt tWQiết quan6ukwgAh XAgpKg ngườiWQ củaXAgpKg conajnRGd. RấtajnRGd XAgpKgít khảWQ 6ukwgAnăng XAgpKglĩnh hộiajnRGd đWQối vớWQi sựajnRGd cộWQng XAgpKghưởng củWQa tươngXAgpKg XAgpKg tai."
S6ukwgAeamus cứXAgpKg hếtWQ ngoẹo6ukwgA đầuWQ WQsang ajnRGdbên này6ukwgA lạiXAgpKg ng6ukwgAoẹo đầuWQ saWQng ajnRGdbên kiajnRGda. NajnRGdó nóXAgpKgi, mộtXAgpKg co6ukwgAn m6ukwgAắt ajnRGdnheo khXAgpKgít lại:
"WQNếu m6ukwgAình najnRGdhìn WQnhư vầyWQ thXAgpKgì nWQó giajnRGdống mộtWQ HXAgpKgung tinh,"
Nó nghiêWQng mìnWQh sa6ukwgAng bênajnRGd tráiWQ nóiajnRGd tiếp:
"Nhưng nế6ukwgAu XAgpKgnhìn từ6ukwgA chỗajnRGd nàajnRGdy t6ukwgAhì lạiWQ ajnRGdgiống mộtWQ coXAgpKgn lừaXAgpKg hơn."
Harry thấWQy ch6ukwgAính WQmình cũng6ukwgA ngạcajnRGd nhiên.XAgpKg Bây6ukwgA giXAgpKgờ khôWQng aXAgpKgi cWQó vXAgpKgẻ muốnXAgpKg nhìnXAgpKg nóajnRGd XAgpKgcả. Nó6ukwgA nói:
"Chừng nàajnRGdo côXAgpKg 6ukwgAvà cáWQc ajnRGdbạn m6ukwgAới quyếtajnRGd 6ukwgAđịnh 6ukwgAxong làWQ tôiWQ WQcó sắpXAgpKg cWQhết XAgpKghay không?"
Giáo6ukwgA s6ukwgAư TrelawneXAgpKgy lXAgpKgên ti6ukwgAếng, bằ6ukwgAng gXAgpKgiọng nóiXAgpKg mơWQ hồWQ nhứtWQ củaajnRGd bà:
"Tôi cWQho l6ukwgAà c6ukwgAhúng 6ukwgAta najnRGdên 6ukwgAngưng bàXAgpKgi ajnRGdhọc XAgpKgngày hôWQm nXAgpKgay ở6ukwgA đXAgpKgây. VânajnRGdg... LàWQm ơnajnRGd trảajnRGd lạiajnRGd đồWQ đạcajnRGd WQvề đún6ukwgAg chỗ..."
Cả lớpXAgpKg XAgpKglặng WQlẽ man6ukwgAg majnRGdấy 6ukwgAcái 6ukwgAtách đe6ukwgAm trả6ukwgA lạiXAgpKg ch6ukwgAo XAgpKg giáXAgpKgo XAgpKgsư T6ukwgArelawney WQvà thXAgpKgu dajnRGdọn ajnRGdsách vởXAgpKg WQvô ajnRGdcặp. NgWQay đếnXAgpKg RWQon cũngajnRGd tráajnRGdnh XAgpKg ánWQh mắt6ukwgA củWQa Harry.
Giáo ajnRGdsư TrelXAgpKgawney XAgpKgnói mộtXAgpKg cajnRGdách yếWQu ớt:
"HẹXAgpKgn đXAgpKgến ajnRGdkhi chú6ukwgAng ajnRGdta gặpWQ 6ukwgAlại, ph6ukwgAúc lànajnRGdh WQcho 6ukwgAcác tXAgpKgrò. Ôi,ajnRGd cajnRGdon yajnRGdêu ajnRGdquí ơi..."
Giáo s6ukwgAư chajnRGdỉ WQvào Neville:
"Lần sXAgpKgau coajnRGdn sẽXAgpKg tajnRGdrễ, cXAgpKgho nênWQ coWQn XAgpKghãy XAgpKgcố gắajnRGdng chWQăm hơajnRGdn đajnRGdể 6ukwgAtheo chXAgpKgo kịp."
Harry, RoXAgpKgn và6ukwgA HermionajnRGde trèoXAgpKg xuố6ukwgAng ajnRGdcái thajnRGdang dâ6ukwgAy ajnRGd củaajnRGd giáo6ukwgA ajnRGdsư TrelawXAgpKgney rồi6ukwgA xuốnXAgpKgg cXAgpKgái cầuajnRGd 6ukwgAthang WQxoắn, 6ukwgAtrong iajnRGdm lặng,ajnRGd rồXAgpKgi WQ cùWQng XAgpKgđi đajnRGdến lớpWQ BiếXAgpKgn củaajnRGd giáWQo s6ukwgAư McGonagall6ukwgA. WQTụi najnRGdó mấajnRGdt nhXAgpKgiều tWQhì giờXAgpKg ajnRGd WQtìm phòXAgpKgng ajnRGdhọc đ6ukwgAến nỗWQi mặcajnRGd dùXAgpKg đã6ukwgA rờiWQ lớpXAgpKg ajnRGdhọc Tiê6ukwgAn tajnRGdri kajnRGdhá sớajnRGdm, XAgpKgmà WQkhi ajnRGd WQbước và6ukwgAo phòngXAgpKg học6ukwgA mô6ukwgAn Bi6ukwgAến, thajnRGdì cũng6ukwgA v6ukwgAừa l6ukwgAúc và6ukwgAo tiếtajnRGd họcajnRGd mới.
Harry ajnRGdchọn mộtajnRGd 6ukwgAcái ghếWQ cuối6ukwgA phòXAgpKgng ajnRGdhọc, 6ukwgAcó WQcảm XAgpKg gi6ukwgAác XAgpKgnhư tWQhể ajnRGdnó 6ukwgAđang ngồiajnRGd ởWQ mWQột vWQị tríXAgpKg đượ6ukwgAc chiếu6ukwgA sáWQng t6ukwgAập trun6ukwgAg; cảXAgpKg ajnRGdlớp XAgpKg hìnhWQ nhWQư cứ6ukwgA XAgpKgphóng nhữXAgpKgng cWQái liajnRGdếc tWQrộm vềajnRGd phajnRGdía nó,6ukwgA như6ukwgA tWQhể XAgpKgnó sắpWQ ngãWQ XAgpKg lănXAgpKg rWQa chếtXAgpKg bajnRGdất WQcứ lXAgpKgúc nàoajnRGd. HaajnRGdrry hXAgpKgầu nhưajnRGd ajnRGdkhông ajnRGdnghe giáWQo 6ukwgAsư McGonaWQgall XAgpKg giWQảng đưajnRGdợc đ6ukwgAiều gXAgpKgì vWQề AmimaajnRGdgi XAgpKg- nhữajnRGdng phXAgpKgù tWQhủy cXAgpKgó XAgpKgkhả ajnRGdnăng biếnWQ 6ukwgAthành XAgpKg thXAgpKgú vật6ukwgA ajnRGdtheo 6ukwgAý muốn.WQ Nó6ukwgA tXAgpKghậm chíajnRGd cũnajnRGdg khôngXAgpKg nWQhìn khXAgpKgi XAgpKggiáo ajnRGdsư McXAgpKgGonagall 6ukwgA tựXAgpKg biajnRGdến mìXAgpKgnh thànXAgpKgh mộ6ukwgAt co6ukwgAn mèoWQ mướp6ukwgA còn6ukwgA dấuajnRGd mắt6ukwgA kiếnWQg WQquanh đôiXAgpKg mắ6ukwgAt XAgpKgngay XAgpKg trướXAgpKgc mặtXAgpKg bọnXAgpKg trẻ.
6ukwgAKhi WQbà trWQở lXAgpKgại nguajnRGdyên hìajnRGdnh saajnRGdu mộtWQ WQtiếng 6ukwgAnổ ngắajnRGdn gọn6ukwgA "bụXAgpKgp" nhXAgpKgo nhỏ,6ukwgA bà6ukwgA WQlạ lù6ukwgAng nhìWQn quaajnRGdnh lũajnRGd h6ukwgAọc trò:
"Thực tìXAgpKgnh 6ukwgAthì 6ukwgAhôm nWQay ajnRGdtất cajnRGdả cajnRGdác cajnRGdon bị6ukwgA XAgpKglàm WQsao ajnRGd vậy?ajnRGd KXAgpKghông hẳn6ukwgA cajnRGdó 6ukwgAvấn đề,ajnRGd nhXAgpKgưng 6ukwgAđây l6ukwgAà lầWQn đầuajnRGd tiên6ukwgA màajnRGd ajnRGdlớp họcXAgpKg kWQhông vXAgpKgỗ ajnRGd 6ukwgAtay trXAgpKgước sajnRGdự bi6ukwgAến h6ukwgAình 6ukwgAcủa cô."
Đầu củWQa mọiXAgpKg người6ukwgA lạWQi hướngXAgpKg ajnRGdvề HXAgpKgarry, nhưXAgpKgng khô6ukwgAng aWQi nóiXAgpKg gì.XAgpKg ThếXAgpKg rồi,ajnRGd ajnRGdHermione giơ6ukwgA tay:
"ThưaWQ 6ukwgAcô, tụ6ukwgAi cXAgpKgon vừaXAgpKg mớajnRGdi họcWQ lớXAgpKgp TiêXAgpKgn 6ukwgAtri đầuajnRGd WQtiên củajnRGda tụiXAgpKg WQcon, vàajnRGd tụWQi coajnRGdn đãajnRGd họXAgpKgc bàWQi bóXAgpKgi láajnRGd trà6ukwgA, và..."
Giáo sXAgpKgư McGonagalXAgpKgl bXAgpKgỗng nghiajnRGdêm tranWQg lại:
"WQA, 6ukwgAra vậy.WQ KhôXAgpKgng ajnRGdcần phải6ukwgA XAgpKgnói ajnRGdthêm nữa6ukwgA, HermioajnRGdne àajnRGd. CáXAgpKgc trWQò nóiajnRGd ch6ukwgAo WQtôi najnRGdghe xajnRGdem, aajnRGdi trWQong sXAgpKgố cáXAgpKgc tr6ukwgAò sXAgpKgẽ cXAgpKghết trWQong najnRGdăm nay?"
Mọi ajnRGdngười tajnRGdròn mắtajnRGd ajnRGdnhìn sXAgpKgững gajnRGdiáo sWQư McGonagall.
Cuối WQcùng HWQarry nói:
"Thưa 6ukwgAcô, coWQn ạ."
Giáo WQsư McGajnRGdonagall nhìn6ukwgA c6ukwgAhằm chằmajnRGd HarajnRGdry bằngajnRGd đajnRGdôi mắtXAgpKg ajnRGdnhỏ sXAgpKgáng lon6ukwgAg lanh:
"ThìajnRGd WQra vậy.WQ VajnRGdậy c6ukwgAon XAgpKgcũng XAgpKgnên WQhiểu, HaWQrry ajnRGdà, từXAgpKg WQ khXAgpKgi giáoajnRGd sưWQ Trelaw6ukwgAney đWQến trườngajnRGd nàyWQ, XAgpKgmỗi năXAgpKgm cô6ukwgA ấy6ukwgA đềuajnRGd ti6ukwgAên đoXAgpKgán cáiWQ 6ukwgA cajnRGdhết củaajnRGd mXAgpKgột họcXAgpKg siXAgpKgnh. MXAgpKgà ch6ukwgAưa aWQi XAgpKgtrong số6ukwgA ajnRGdđó chết6ukwgA cả.ajnRGd WQNhìn thấyXAgpKg điềajnRGdm XAgpKg WQbáo tửajnRGd XAgpKgthần l6ukwgAà cáWQi cáXAgpKgch màXAgpKg giá6ukwgAo WQsư TrelawWQney kh6ukwgAoái dùngXAgpKg nhWQứt đểWQ chàoXAgpKg ajnRGd ajnRGdmừng mXAgpKgột lớWQp họcajnRGd siXAgpKgnh m6ukwgAới. CôWQ WQkhông baWQo giajnRGdờ muXAgpKgốn nóWQi xXAgpKgấu đồngajnRGd nghiệpWQ, WQ nhưng..."
Giáo XAgpKgsư McGoajnRGdnagall chợajnRGdt ngWQừng nóiajnRGd, mũ6ukwgAi XAgpKgcủa c6ukwgAô trắWQng ajnRGdnhợt điXAgpKg. CXAgpKgô nóajnRGdi tiajnRGdếp, bìnhXAgpKg tĩnWQh hơn:
"ajnRGdTiên XAgpKgtri XAgpKglà WQmột troWQng nhữn6ukwgAg najnRGdgành pWQháp XAgpKgthuật 6ukwgA kéXAgpKgm ajnRGdchính xXAgpKgác nXAgpKghứt. CôWQ khXAgpKgông XAgpKggiấu coajnRGdn rằngWQ 6ukwgAcô có6ukwgA ajnRGdrất ítXAgpKg kiênWQ nhẫnWQ vớXAgpKgi 6ukwgAbộ 6ukwgA mônWQ 6ukwgAđó. NhữnXAgpKgg 6ukwgAnhà tiênWQ trWQi thựcajnRGd s6ukwgAự rấtXAgpKg hiếXAgpKgm vàXAgpKg gXAgpKgiáo 6ukwgAsư Trelawney..."
Giáo XAgpKgsư McGonagalajnRGdl ajnRGdngừng mộtWQ lầ6ukwgAn nữaXAgpKg, rồi6ukwgA XAgpKglại nóXAgpKgi tiếpXAgpKg với6ukwgA giọng6ukwgA WQhai ajnRGdnăm rõWQ mười:
"Cô t6ukwgAhấy XAgpKgsức khỏWQe ajnRGdcủa c6ukwgAon rấajnRGdt t6ukwgAốt, HaWQrry à,XAgpKg WQcho WQ najnRGdên coXAgpKgn sXAgpKgẽ WQbỏ qXAgpKguá c6ukwgAho côajnRGd nWQếu WQcô khôXAgpKgng thWQa XAgpKgcho cWQon phần6ukwgA bàWQi tậajnRGdp hômajnRGd najnRGday. 6ukwgA ajnRGdCô 6ukwgAcam đoaWQn lWQà nếu6ukwgA coajnRGdn c6ukwgAhết ajnRGdthì 6ukwgAcon ajnRGdmới kWQhông cần6ukwgA nộpWQ bàiXAgpKg 6ukwgAcho cô."
Hermione bậtXAgpKg cười.XAgpKg XAgpKgHarry cảWQm ajnRGdthấy ajnRGdkhá hơn.ajnRGd CWQũng 6ukwgA WQkhó mWQà cảmXAgpKg thấy6ukwgA sợajnRGd WQhãi mWQột ajnRGddúm lajnRGdá tWQrà XAgpKgkhi ajnRGdmà ngườWQi WQta khôngWQ còWQn ởWQ tronXAgpKgg 6ukwgA ajnRGdbối cảnhajnRGd lớpajnRGd ajnRGdhọc 6ukwgAcủa g6ukwgAiáo sXAgpKgư XAgpKgTrelawney: â6ukwgAm XAgpKgu ánajnRGdh đajnRGdèn ajnRGdđỏ WQsậm vXAgpKgà tỏaXAgpKg XAgpKgra XAgpKg mộWQt th6ukwgAứ mWQùi kWQhiến ngajnRGdười 6ukwgAta mụ6ukwgA XAgpKgmẫm đi.
Tuy nhiWQên kh6ukwgAông phảWQi ajnRGdai cũXAgpKgng tajnRGdin theajnRGdo giáoXAgpKg sưXAgpKg McGWQonagall. T6ukwgArông 6ukwgARon vajnRGdẫn XAgpKglo âWQu dữajnRGd lắmXAgpKg. CònajnRGd LaWQvender t6ukwgAhì vajnRGdẫn rùajnRGd rì:
"Vậy chứWQ mWQấy cáiXAgpKg táajnRGdch củaWQ NajnRGdeville WQthì sao?"
Khi hếtXAgpKg g6ukwgAiờ lớp6ukwgA họajnRGdc BiWQến, ajnRGdbọn XAgpKgtrẻ nhậpWQ ajnRGdvào đámajnRGd XAgpKg đô6ukwgAng 6ukwgAđang rầnXAgpKg rầ6ukwgAn kXAgpKgéo tớiWQ 6ukwgAĐại Sả6ukwgAnh đườngWQ để6ukwgA ănWQ trưa.WQ HermajnRGdione XAgpKgđẩy m6ukwgAột 6ukwgA c6ukwgAái dWQĩa thịtWQ hầXAgpKgm XAgpKgvề ajnRGdphía Ron:
"Vu6ukwgAi lên6ukwgA XAgpKgđi cXAgpKghứ, ajnRGdRon. WQBồ XAgpKgđã 6ukwgAnghe giáoWQ XAgpKgsư McGo6ukwgAnagall nXAgpKgói rWQồi đó."
Ron WQmúc mấyajnRGd muỗXAgpKgng thịtWQ hầmWQ ajnRGdcho ajnRGdvô dĩaXAgpKg củajnRGda nó,XAgpKg cầmajnRGd nĩaXAgpKg lênajnRGd, nhưngajnRGd không6ukwgA ăajnRGdn nổiajnRGd. NajnRGdó nóajnRGdi bằngXAgpKg WQmột giọajnRGdng XAgpKgnhỏ 6ukwgAvà nghiajnRGdêm túc:
"Harry, WQbồ chưaWQ WQtừng nhìnWQ thấXAgpKgy ajnRGdmột cXAgpKgon ajnRGdchó đajnRGden XAgpKgto lớnWQ ởajnRGd bấWQt cứajnRGd đâu,WQ phảajnRGdi không?"
Harry nói:
"Có, majnRGdình thấWQy rồ6ukwgAi. ajnRGdCái XAgpKgđêm 6ukwgAmà mXAgpKgình bỏXAgpKg nXAgpKghà dWQì dưajnRGdợng ajnRGdDursley r6ukwgAa đ6ukwgAi, mXAgpKgình đ6ukwgAã nhWQìn thấajnRGdy mộ6ukwgAt con."
Ron buônajnRGdg ajnRGdnĩa khiajnRGdến chiWQếc nĩWQa rơiWQ xuống,WQ WQkêu leXAgpKgng keng.
Hermione vẫn6ukwgA bìXAgpKgnh tĩnh:
"Có lajnRGdẽ lXAgpKgà mộtXAgpKg cWQon cajnRGdhó hoang."
Ron 6ukwgAnhìn HermiWQone n6ukwgAhư thểXAgpKg c6ukwgAô bé6ukwgA nWQày đWQã mWQất tríWQ rồi.
"HermioneXAgpKg, nWQếu HarWQry từngajnRGd nhìn6ukwgA WQthấy HWQung tinh6ukwgA, WQ t6ukwgAhì... tajnRGdhì xWQui lắm.WQ Cậu..XAgpKg. cậu6ukwgA 6ukwgABilius củaXAgpKg mì6ukwgAnh tajnRGdừng thấyajnRGd mộtWQ ajnRGdcon và.WQ.. WQ cậuWQ ấyXAgpKg ajnRGdchết ajnRGdtrong vòngWQ h6ukwgAai mưXAgpKgơi XAgpKgbốn tiếng6ukwgA đồngWQ hồ6ukwgA sau!"
Hermione vừajnRGda tajnRGdự ajnRGdrót chWQo 6ukwgAmình mXAgpKgón nướcXAgpKg é6ukwgAp WQbí 6ukwgArợ, vXAgpKgừa vuWQi WQvẻ nói:
"Ngẫu6ukwgA nhiWQên ajnRGdtrùng 6ukwgAhợp ajnRGdấy mà!"
Ron ajnRGdbắt đầuXAgpKg nXAgpKgổi nóng:
"6ukwgABồ khôngajnRGd biajnRGdết bồ6ukwgA đaWQng nó6ukwgAi về6ukwgA cXAgpKgái gXAgpKgì s6ukwgAao? XAgpKgHung tinWQh khWQiến chWQo pajnRGdhù tajnRGdhủy nàoXAgpKg cXAgpKgũng phajnRGdải sợajnRGd té6ukwgA khó6ukwgAi WQluôn ấy."
HermioWQne lajnRGdên giọXAgpKgng chXAgpKgị Hai:
"Vậy tajnRGdhì bồ6ukwgA nWQói đúngXAgpKg đajnRGdó, họ6ukwgA n6ukwgAhìn thấyXAgpKg XAgpKgHung XAgpKgtinh, WQ 6ukwgAvà 6ukwgAhọ chết6ukwgA vìajnRGd sợajnRGd. HajnRGdung tin6ukwgAh k6ukwgAhông phảiXAgpKg là6ukwgA ajnRGdmột đWQiềm chếXAgpKgt 6ukwgAchóc màXAgpKg lWQà 6ukwgA ngWQuyên nXAgpKghân WQchết chXAgpKgóc! VàajnRGd ajnRGdHarry vẫnWQ cò6ukwgAn bê6ukwgAn cạnh6ukwgA chúXAgpKgng 6ukwgAta là6ukwgA XAgpKgbởi vajnRGdì bạnWQ ajnRGd ấajnRGdy không6ukwgA nWQgu đếnXAgpKg 6ukwgAmức nhWQìn tajnRGdhấy mộajnRGdt HuajnRGdng tWQinh làajnRGd nghWQĩ: thajnRGdôi XAgpKgrồi, ajnRGdmình XAgpKg XAgpKgchết 6ukwgAphứt cajnRGdho rồi."
Ron háXAgpKg majnRGdiệng vềWQ XAgpKgphía Hermio6ukwgAne 6ukwgAnhưng khôn6ukwgAg thốXAgpKgt 6ukwgA được6ukwgA lờiajnRGd WQnào. CòajnRGdn HerWQmione XAgpKgthì mWQở túiWQ xáchXAgpKg củajnRGda mìnXAgpKgh lấ6ukwgAy XAgpKgra m6ukwgAột cuốWQn SajnRGdố ajnRGd H6ukwgAọc mớiWQ toaXAgpKgnh, mở6ukwgA rXAgpKga v6ukwgAà tXAgpKgựa q6ukwgAuyển sáWQch WQvào bìajnRGdnh đựWQng nướcWQ tráajnRGdi XAgpKgcây XAgpKgép. ajnRGd C6ukwgAô bXAgpKgé vajnRGdừa dòWQ tìmajnRGd tajnRGdrang sách6ukwgA vừaWQ nói:
"Mình WQthấy mWQôn TiênajnRGd trajnRGdi cajnRGdó vXAgpKgẻ WQmơ hồ6ukwgA qajnRGduá. TheajnRGdo 6ukwgAý mXAgpKgình thìajnRGd nhiều6ukwgA ước6ukwgA đajnRGdoán quá."
Ron nóng6ukwgA nảyWQ bảo:
"Không ajnRGdcó gìajnRGd là6ukwgA mơXAgpKg hồ6ukwgA vWQề H6ukwgAung tajnRGdinh troXAgpKgng cáWQi táchWQ đó6ukwgA hếWQt á!"
Hermione điềm6ukwgA đạm:
"Bồ đâXAgpKgu XAgpKgcó WQtự tiWQn nXAgpKghư vậy6ukwgA lúcajnRGd bồWQ nXAgpKgói vớXAgpKgi HXAgpKgarry đóWQ WQlà majnRGdột cWQon cừu."
"WQGiáo sWQư TreXAgpKglawney nóajnRGdi bajnRGdồ phajnRGdát tiếXAgpKgt rXAgpKgất 6ukwgAít tiWQnh hoaajnRGd! CWQhẳng quXAgpKga bồajnRGd khWQông XAgpKgthích bịXAgpKg XAgpKgdở một6ukwgA majnRGdôn nàoWQ hXAgpKgết m6ukwgAà thôi."
Ron đXAgpKgã chXAgpKgạm đú6ukwgAng XAgpKgnọc. 6ukwgAHermione quă6ukwgAng phịc6ukwgAh cuốnXAgpKg ajnRGdsách SốWQ HọcXAgpKg 6ukwgAxuống XAgpKgbàn ăn,6ukwgA 6ukwgAmạnh đXAgpKgến 6ukwgAnỗi mấy6ukwgA mWQẩu XAgpKgthịt hầ6ukwgAm vàajnRGd WQcà rốXAgpKgt vănXAgpKgg t6ukwgAứ tán.
"Nếu 6ukwgAgiỏi mônWQ TajnRGdiên tr6ukwgAi cWQó nXAgpKgghĩa lXAgpKgà 6ukwgAtôi phải6ukwgA 6ukwgAgiả XAgpKg bajnRGdộ nhXAgpKgìn tWQhấy điềmWQ bWQáo cáajnRGdi chếtWQ t6ukwgArong mộ6ukwgAt d6ukwgAúm WQlá ajnRGdtrà sWQao? NếuXAgpKg vậyXAgpKg thajnRGdì tXAgpKgôi 6ukwgA kajnRGdhông chXAgpKgắc WQlà tôWQi sẽWQ còXAgpKgn tiếWQp 6ukwgAtục họcajnRGd môXAgpKgn XAgpKgđó nữaWQ khôngXAgpKg! BàiajnRGd họcXAgpKg đóWQ majnRGdà 6ukwgA sWQo vớiWQ lớpajnRGd ajnRGdSố XAgpKgHọc củaajnRGd tô6ukwgAi t6ukwgAhì chẳngajnRGd kh6ukwgAác gXAgpKgì đốngajnRGd rác!"
Cô XAgpKgbé v6ukwgAớ lấyXAgpKg c6ukwgAái ajnRGdtúi xáchXAgpKg cajnRGdủa mìnajnRGdh ajnRGdvà bỏXAgpKg đi.
Ron cXAgpKgau cWQó nhìnajnRGd 6ukwgAtheo cXAgpKgô bé,WQ nóWQ ajnRGdnói vớXAgpKgi Harry:
"Hermione nó6ukwgAi cáXAgpKgi gì6ukwgA vậ6ukwgAy? XAgpKgNó đ6ukwgAã họcWQ qXAgpKgua lớp6ukwgA XAgpKgSố họcWQ n6ukwgAào đâu?"
*****
6ukwgASau bữaXAgpKg ănajnRGd trưa,6ukwgA HarrXAgpKgy mừngWQ làXAgpKg đượcajnRGd rWQa khỏajnRGdi tòajnRGda 6ukwgA lâ6ukwgAu XAgpKgđài. CơXAgpKgn XAgpKgmưa đêmajnRGd quWQa WQđã tạnajnRGdh; XAgpKgbầu ajnRGdtrời qua6ukwgAng đajnRGdãng, vWQà cajnRGdỏ thìWQ xan6ukwgAh WQ ajnRGdmềm, ưajnRGdớt mượtXAgpKg d6ukwgAưới XAgpKgchân 6ukwgAkhi bọnXAgpKg trẻWQ bă6ukwgAng q6ukwgAua sâajnRGdn đểajnRGd đXAgpKgến buổiajnRGd học6ukwgA WQđầu XAgpKg XAgpKgtiên củaajnRGd lớpWQ ChăXAgpKgm sóXAgpKgc SiXAgpKgnh ajnRGdvật 6ukwgAHuyền bí.
RoWQn v6ukwgAà HermioWQne khôngWQ WQthèm najnRGdói chuyệnajnRGd vớiWQ nhXAgpKgau 6ukwgA nWQữa. HarWQry XAgpKgim lajnRGdặng điXAgpKg bên6ukwgA XAgpKgcạnh WQhai bajnRGdạn kh6ukwgAi ajnRGdcả bọnWQ XAgpKgcùng đi6ukwgA xuốngajnRGd dWQốc ajnRGdcỏ ajnRGd đểWQ đếajnRGdn ajnRGdcăn chòiXAgpKg củajnRGda WQlão HWQagrid nXAgpKgằm bênajnRGd bajnRGdìa kXAgpKghu RừngajnRGd CấajnRGdm. 6ukwgAĐến WQkhi nhì6ukwgAn ajnRGd thấyajnRGd 6ukwgAba c6ukwgAái lư6ukwgAng quWQá WQư ajnRGdquen 6ukwgAthuộc 6ukwgAở đằngajnRGd trướcXAgpKg WQtụi nó,XAgpKg Har6ukwgAry mới6ukwgA nhậ6ukwgAn rWQa ajnRGd rằ6ukwgAng tụajnRGdi nWQó sẽ6ukwgA ajnRGdphải hXAgpKgọc môajnRGdn nXAgpKgày ch6ukwgAung vXAgpKgới bọnajnRGd họcWQ si6ukwgAnh bXAgpKgên nXAgpKghà WQ SlytherinWQ. MalfoXAgpKgy đangWQ WQhào XAgpKghứng n6ukwgAói chuWQyện vớiWQ CrajnRGdabbe XAgpKgvà GajnRGdoyle, WQlàm chXAgpKgo XAgpKg ha6ukwgAi đ6ukwgAứa đóajnRGd cXAgpKgười XAgpKgnhư najnRGdắc nẻ.6ukwgA HarrajnRGdy đWQoan chắcWQ ajnRGdlà XAgpKgmình biXAgpKgết tXAgpKgụi ki6ukwgAa đaXAgpKgng WQ WQnói XAgpKgvề chajnRGduyện gì.
Lão HaajnRGdgrid đứXAgpKgng 6ukwgAngay ajnRGdtrước căajnRGdn c6ukwgAhòi để6ukwgA chào6ukwgA đón6ukwgA 6ukwgA XAgpKghọc sajnRGdinh đếXAgpKgn lớ6ukwgAp củaajnRGd mìajnRGdnh, sừ6ukwgAng sữ6ukwgAng tr6ukwgAong tấmajnRGd áoajnRGd khoáajnRGdc bằng6ukwgA d6ukwgAa chajnRGduột XAgpKg chũ6ukwgAi, cWQon ajnRGdchó să6ukwgAn FajnRGdang đứngWQ sátajnRGd gajnRGdót chủ,ajnRGd XAgpKgcó WQvẻ bồWQn chồXAgpKgn nhWQư thWQể khajnRGdông ajnRGd 6ukwgAchờ đư6ukwgAợc n6ukwgAữa phúajnRGdt bắ6ukwgAt đầu.
Lão HagrajnRGdid gọi:
"Lại đâyajnRGd, nào,ajnRGd t6ukwgAiến lạWQi gầajnRGdn đây!"
Học XAgpKgtrò XAgpKgtiến đếnXAgpKg ajnRGdgần bênWQ lão.
"Bữa n6ukwgAay, ajnRGdtôi đãiajnRGd ajnRGdcác tWQrò m6ukwgAột bữWQa rajnRGda hồn!XAgpKg ajnRGdCác ajnRGd tXAgpKgrò s6ukwgAắp họcXAgpKg mWQột bà6ukwgAi họWQc vĩajnRGd WQđại! M6ukwgAọi ngườiXAgpKg XAgpKgcó mWQặt đônajnRGdg 6ukwgAđủ c6ukwgAhưa? Được6ukwgA WQrồi, WQ 6ukwgAđi thWQeo tôi."
Trong mộtajnRGd thajnRGdoáng 6ukwgAkhó chịuWQ, WQHarry ngXAgpKghĩ khôWQng 6ukwgA chừ6ukwgAng lajnRGdão HaXAgpKggrid 6ukwgAđang dXAgpKgắt WQcả bXAgpKgọn XAgpKgvô rừn6ukwgAg. N6ukwgAhững WQkinh nghiajnRGdệm khốnajnRGd khổXAgpKg ajnRGdmà 6ukwgA HarrXAgpKgy đãajnRGd từngWQ nếmWQ tWQrải ở6ukwgA tajnRGdrong kh6ukwgAu rừnajnRGdg đ6ukwgAó WQkể nhưWQ đủ6ukwgA đWQể najnRGdó nXAgpKghớ suốajnRGdt đờiXAgpKg XAgpKg rXAgpKgồi. ajnRGdTuy nhiên,6ukwgA lWQão HWQagrid 6ukwgAdẫn chúXAgpKgng đ6ukwgAi ajnRGdvòng XAgpKgqua 6ukwgArặng câXAgpKgy, ajnRGdvà năWQm ph6ukwgAút WQ sa6ukwgAu WQthì XAgpKgmọi ngườiXAgpKg nWQhận thấyWQ XAgpKgmình đXAgpKgang đứnXAgpKgg bê6ukwgAn najnRGdgoài mộtXAgpKg nXAgpKgơi WQcó vẻXAgpKg nhWQư 6ukwgA mộtajnRGd XAgpKgbãi chăXAgpKgn n6ukwgAgựa XAgpKgnho nhỏ.6ukwgA NhưnXAgpKgg XAgpKgmà bênajnRGd trWQong bãWQi cWQhăn khônajnRGdg tXAgpKghấy cóXAgpKg 6ukwgAcon ajnRGd gìajnRGd hết.
Lão Hagr6ukwgAid gọi:
"Mọi n6ukwgAgười ajnRGdhãy lạiajnRGd đâXAgpKgy tậpajnRGd tajnRGdrung quanajnRGdh hajnRGdàng rajnRGdào! XAgpKg NhưajnRGd vậ6ukwgAy đWQó ajnRGd- S6ukwgAao ch6ukwgAo cajnRGdhắc chắnajnRGd XAgpKgnhìn thấWQy rWQõ nhaXAgpKg. BâyajnRGd giờXAgpKg, viajnRGdệc đầuajnRGd tiajnRGdên WQ WQtất 6ukwgAcả cáajnRGdc WQtrò ajnRGdcần làmajnRGd l6ukwgAà mở6ukwgA sáWQch ra..."
"Bằng 6ukwgAcách nào?"
GiXAgpKgọng Malf6ukwgAoy vaajnRGdng lêXAgpKgn 6ukwgAnhừa nhajnRGdựa, lWQạnh XAgpKglùng. LãoajnRGd Ha6ukwgAgrid h6ukwgAỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lậWQp lại:
"Làm ajnRGdsao ajnRGdmà mởajnRGd sácajnRGdh XAgpKgra đượcXAgpKg chứ?"
Malfoy rXAgpKgút 6ukwgAcuốn QuáWQi ThưajnRGd VajnRGdề QuáiWQ VXAgpKgật củ6ukwgAa nóWQ raajnRGd. XAgpKg 6ukwgACuốn sáXAgpKgch đãajnRGd bịajnRGd tajnRGdró gXAgpKgô bằngajnRGd 6ukwgAmột 6ukwgAsợi dâWQy thajnRGdừng dWQài. MấyajnRGd đứaXAgpKg h6ukwgAọc trXAgpKgò kajnRGdhác XAgpKg cXAgpKgũng l6ukwgAôi sác6ukwgAh củaXAgpKg mìnWQh WQra, vàWQi đứaWQ cũngajnRGd giống6ukwgA n6ukwgAhư Harr6ukwgAy đ6ukwgAã 6ukwgAdùng dâWQy nịtajnRGd ajnRGd màWQ khớp6ukwgA m6ukwgAõm cuố6ukwgAn sáajnRGdch lạXAgpKgi. XAgpKgMấy đứWQa WQkhác tWQống cu6ukwgAốn sáXAgpKgch ajnRGdvô ajnRGdtrong nXAgpKghững WQ cXAgpKgái bWQao chật,XAgpKg hXAgpKgay kẹWQp chặXAgpKgt WQchúng lajnRGdại bằng6ukwgA ajnRGdmấy 6ukwgAcái kẹXAgpKgp giấy6ukwgA tổajnRGd chảng.
Lão XAgpKgHagrid t6ukwgArông ajnRGdcó vẻ6ukwgA XAgpKgtiu nghỉu:
"Không aXAgpKgi cóajnRGd thXAgpKgể mở6ukwgA đượajnRGdc sWQách ajnRGdra sao?"
Cả XAgpKglớp ajnRGdlắc đầu.ajnRGd LãajnRGdo H6ukwgAagrid nói:
"Các WQtrò phWQải vajnRGduốt WQve chúWQng. CajnRGdoi nè..."
NghWQe giọngXAgpKg lãoXAgpKg HagWQrid thì6ukwgA đó6ukwgA là6ukwgA điềuajnRGd hXAgpKgiển nhiXAgpKgên ajnRGd nXAgpKghứt tXAgpKghế giWQới. LWQão cầmXAgpKg cuốn6ukwgA sác6ukwgAh ajnRGdcủa HerWQmione lênXAgpKg, lột6ukwgA bỏXAgpKg lớpajnRGd bănXAgpKgg kajnRGdeo 6ukwgA b6ukwgAùa WQchú dXAgpKgán rịtajnRGd bêXAgpKgn ngoàiXAgpKg. WQCuốn sáXAgpKgch tìmXAgpKg cácXAgpKgh cắn,6ukwgA nhưngXAgpKg lão6ukwgA HagrXAgpKgid đãajnRGd ajnRGd vuốajnRGdt WQngón tWQay ajnRGdtrỏ kWQhổng lXAgpKgồ củaWQ lã6ukwgAo d6ukwgAọc ajnRGdtheo gajnRGdáy sácajnRGdh, cuốnXAgpKg sáXAgpKgch r6ukwgAùng WQ mình6ukwgA, rồiajnRGd majnRGdở 6ukwgAra 6ukwgAvà nằmWQ yê6ukwgAn lặnWQg 6ukwgAtrong taXAgpKgy lãoXAgpKg Hagrid.
Malfoy chếajnRGd nhạo:
ajnRGd"Ôi, lũXAgpKg XAgpKgchúng mìnhajnRGd mớajnRGdi WQngu ngốcajnRGd l6ukwgAàm WQsao! LWQẽ rXAgpKga chú6ukwgAng mìnhXAgpKg phảiXAgpKg vuốt6ukwgA vXAgpKge chúngXAgpKg! SaWQo mà6ukwgA chúngXAgpKg mìnhajnRGd k6ukwgAhông đ6ukwgAoán XAgpKgra đượ6ukwgAc nhỉ?"
Lão 6ukwgAHagrid ngậWQp ngừng6ukwgA n6ukwgAói vWQới Hermione:
"Tôi... tWQôi ajnRGdnghĩ tụiajnRGd n6ukwgAó 6ukwgAcũng XAgpKgvui chứ?"
Malfoy nói6ukwgA hớt:
"Ôi, vajnRGdui kinajnRGdh WQkhủng khiếpXAgpKg đajnRGdi ấ6ukwgAy c6ukwgAhứ! QuảXAgpKg làXAgpKg kXAgpKghôn ngoaXAgpKgn, ajnRGdtống chajnRGdo tụiWQ nàyWQ nhữngXAgpKg WQcuốn sácajnRGdh cứXAgpKg lăajnRGdm ajnRGdle cắn6ukwgA đứtXAgpKg ta6ukwgAy tụiajnRGd XAgpKgnày ra."
Harry nóXAgpKgi nhỏ:
"Im đajnRGdi, Malfoy!"
LãoXAgpKg HagajnRGdrid XAgpKgtỏ 6ukwgAra cháWQn nản,WQ mà6ukwgA HaWQrry thìXAgpKg muố6ukwgAn c6ukwgAho ajnRGd buổi6ukwgA dạajnRGdy đầuWQ t6ukwgAiên ajnRGdcủa lãajnRGdo đưWQợc thànhWQ cônWQg tốt6ukwgA đẹpXAgpKg. LãXAgpKgo HagrajnRGdid ajnRGddường nhajnRGdư XAgpKg đã6ukwgA mấXAgpKgt hứng.
"Vậy t6ukwgAhôi... vậyWQ làajnRGd cácWQ XAgpKgtrò đãWQ ajnRGdcó s6ukwgAách và.ajnRGd.. và6ukwgA XAgpKg bâXAgpKgy giờXAgpKg XAgpKgthì các6ukwgA tWQrò cXAgpKgần SinajnRGdh vậ6ukwgAt Huyền6ukwgA 6ukwgAbí. PhảXAgpKgi. VậyWQ XAgpKgđể tôiWQ ajnRGdđi d6ukwgAắt chajnRGdúng 6ukwgA lại.WQ ajnRGdChờ mộtXAgpKg chút..."
Lão sảWQi bXAgpKgước xXAgpKga ajnRGdkhỏi bọnajnRGd trẻ,6ukwgA đWQi vXAgpKgề 6ukwgAphía 6ukwgAkhu rừngajnRGd 6ukwgAvà ajnRGdbiến mất.
Malfoy nóajnRGdi to:
"Chúa WQơi, n6ukwgAơi 6ukwgAnày điêuWQ tà6ukwgAn hếWQt chỗWQ nó6ukwgAi. Lã6ukwgAo 6ukwgAđần ajnRGd WQđó bWQày đặtWQ dạyXAgpKg học,ajnRGd XAgpKgtao mà6ukwgA nóiXAgpKg cXAgpKgho WQba t6ukwgAao biết,WQ ổXAgpKgng th6ukwgAế XAgpKgnào cũnXAgpKgg đajnRGdiên ajnRGd ajnRGdtiết lên..."
Harry WQlập lại:
"Im đajnRGdi, Malfoy."
"Cẩn thậXAgpKgn đóWQ, XAgpKgHarry, đằng6ukwgA saajnRGdu WQmày cWQó 6ukwgAmột viênajnRGd giáajnRGdm ngajnRGdục 6ukwgAAzkaban kìa..."
"Ối..."
LeveXAgpKgnder rajnRGdú lên6ukwgA, chỉXAgpKg ajnRGdvề pajnRGdhía bajnRGdên kiajnRGda c6ukwgAủa WQbãi chajnRGdăn thả.
Một tajnRGdá si6ukwgAnh v6ukwgAật qajnRGduái 6ukwgAdị n6ukwgAhứt ajnRGdmà XAgpKgHarry tXAgpKgừng nhWQìn ajnRGd 6ukwgAthấy đangajnRGd chạXAgpKgy ajnRGdlon to6ukwgAn XAgpKgvề pXAgpKghía bọn6ukwgA họcWQ WQtrò. NhữngXAgpKg 6ukwgAsinh vậtXAgpKg ajnRGdnày XAgpKgcó tajnRGdhân, ajnRGd đWQuôi vXAgpKgà chânXAgpKg củaWQ ngựaajnRGd, nh6ukwgAưng châajnRGdn trướcWQ, XAgpKgcánh ajnRGdvà WQđầu lajnRGdà 6ukwgAcủa mộtXAgpKg coWQn gWQì ajnRGd giXAgpKgống nXAgpKghư cajnRGdon đạWQi bànajnRGdg khổngXAgpKg ajnRGdlồ, vớiXAgpKg WQcái m6ukwgAỏ XAgpKgto m6ukwgAàu thépWQ, hếajnRGdt sứcajnRGd hajnRGdung 6ukwgA tợWQn, vàWQ đôi6ukwgA 6ukwgAmắt ajnRGdmàu caWQm rựcWQ. MónWQg vuốWQt WQcủa chWQân trướcWQ WQdài XAgpKgcả XAgpKgmột tấc6ukwgA WQ rưỡWQi, c6ukwgAó vẻXAgpKg nhưXAgpKg bXAgpKgấu chWQết ngajnRGdười nhXAgpKgư chơi.ajnRGd MWQỗi XAgpKgcon quáajnRGdi th6ukwgAú ấy6ukwgA WQđều đ6ukwgAeo WQ vXAgpKgòng ajnRGdcổ bằngXAgpKg dXAgpKga dWQày, najnRGdối vajnRGdới 6ukwgAmột sợiajnRGd xích6ukwgA dXAgpKgài, WQvà XAgpKgđầu tấtXAgpKg 6ukwgAcả nXAgpKghững XAgpKgsợi WQ xíchXAgpKg ajnRGdđó đXAgpKgều n6ukwgAằm troXAgpKgng b6ukwgAàn tajnRGday WQto tướng6ukwgA củaWQ lão6ukwgA HajnRGdagrid. XAgpKgLão đaajnRGdng lơnajnRGd WQtơn XAgpKg 6ukwgAchạy theXAgpKgo 6ukwgAsau đám6ukwgA qXAgpKguái thXAgpKgú vXAgpKgào ajnRGdbãi WQchăn thả.
Lão 6ukwgAHagrid giậtXAgpKg nhữngWQ sợWQi dâWQy xWQích, tajnRGdhúc 6ukwgAlũ quáWQi WQthú hWQướng v6ukwgAề pXAgpKghía hànXAgpKgg rajnRGdào màXAgpKg lũ6ukwgA họcWQ trXAgpKgò đanXAgpKgg đajnRGdứng, 6ukwgAlão gajnRGdầm lên:
"Đi nào,XAgpKg tiếnajnRGd tới!"
Bọn trẻ6ukwgA hơiXAgpKg XAgpKglùi lạWQi khXAgpKgi lã6ukwgAo HajnRGdagrid ajnRGdtiến đếajnRGdn XAgpKggần chúnXAgpKgg đểWQ b6ukwgAuộc ajnRGdmớ dâyXAgpKg xí6ukwgAch vàoXAgpKg hàngWQ ràoXAgpKg. LãoXAgpKg vẫyXAgpKg ajnRGdtụi họcajnRGd tajnRGdrò, XAgpKgvui vẻWQ gàajnRGdo to:
"Đây làWQ n6ukwgAhững WQcon BXAgpKgằng ajnRGdMã! TWQhấy chúajnRGdng 6ukwgAđẹp không?"
Harry đạiajnRGd kajnRGdhái hXAgpKgiểu lWQão HajnRGdagrid muốnWQ WQnói gì.XAgpKg SajnRGdau 6ukwgA kXAgpKghi qu6ukwgAa 6ukwgAkhỏi cơajnRGdn ajnRGdkinh hajnRGdoàng đốXAgpKgi d6ukwgAiện với6ukwgA majnRGdột thứXAgpKg ajnRGdnửa ajnRGdngựa n6ukwgAửa 6ukwgAchim, 6ukwgA ngườiajnRGd WQta bắtWQ đầuWQ najnRGdgưỡng 6ukwgAmộ lớpXAgpKg 6ukwgAáo XAgpKgkhoác óngWQ ảWQ củaWQ nhữngXAgpKg cajnRGdon Bằng6ukwgA Mã,6ukwgA ajnRGd ch6ukwgAuyển XAgpKgtiếp hếtajnRGd sứ6ukwgAc mượtajnRGd màWQ từWQ l6ukwgAông vũWQ s6ukwgAang lônXAgpKgg ajnRGdthú, mỗiWQ coXAgpKgn mộWQt mWQàu XAgpKg ajnRGdkhác nha6ukwgAu: màXAgpKgu xá6ukwgAm XAgpKgbão tố,XAgpKg màuXAgpKg đồnXAgpKgg, ajnRGdmàu lanajnRGdg ửnXAgpKgg XAgpKghồng, màu6ukwgA XAgpKghột d6ukwgAẻ bóngXAgpKg 6ukwgA lưỡngXAgpKg và6ukwgA ajnRGdmàu 6ukwgAđen mWQun ajnRGdnhư mực.
Lão HajnRGdagrid x6ukwgAoa h6ukwgAai bànXAgpKg ajnRGdtay vàoXAgpKg nha6ukwgAu, tươiXAgpKg c6ukwgAười vớiajnRGd bajnRGdọn tXAgpKgrẻ chuWQng quanh:
"Vậy đó,6ukwgA ajnRGdcác tr6ukwgAò làmajnRGd WQơn xíXAgpKgch tớiXAgpKg gần6ukwgA thêmXAgpKg ajnRGdmột chút..."
Không XAgpKgai 6ukwgAcó vẻWQ muajnRGdốn làmXAgpKg thajnRGdeo lãajnRGdo HagrXAgpKgid. WQTuy 6ukwgA najnRGdhiên, HarryWQ, RoWQn ajnRGdvà XAgpKgHermione XAgpKgcũng cẩnXAgpKg thận6ukwgA bajnRGdước đếnWQ gầajnRGdn cáiajnRGd h6ukwgAàng ràXAgpKgo. 6ukwgA WQLão HagrajnRGdid nói:
"Bây ajnRGdgiờ, điềuajnRGd trưWQớc tXAgpKgiên ajnRGdcác ajnRGdtrò ph6ukwgAải bWQiết vềajnRGd ajnRGd Bằng6ukwgA MXAgpKgã WQlà cajnRGdhúng rấtajnRGd kiêWQu XAgpKghãnh, 6ukwgArất dXAgpKgễ bịXAgpKg tổWQn thươnWQg. ĐừngWQ ba6ukwgAo WQgiờ xúWQc XAgpKg ph6ukwgAạm 6ukwgAchúng, kẻoajnRGd to6ukwgAi mạngWQ WQnhư chơi."
Malfoy, CXAgpKgrabbe vàWQ GoXAgpKgyle chẳnajnRGdg bXAgpKguồn lắngXAgpKg tXAgpKgai WQ ngh6ukwgAe, chWQỉ mXAgpKgải rìajnRGd rầmWQ tròWQ chuyện,XAgpKg ajnRGdvà HarrWQy cóXAgpKg c6ukwgAái c6ukwgAảm ajnRGdgiác khóXAgpKg chịajnRGdu XAgpKglà WQ WQchúng ajnRGdđang WQâm mưuajnRGd phá6ukwgA hỏajnRGdng buổiXAgpKg 6ukwgAhọc nàyXAgpKg. LajnRGdão HagriXAgpKgd WQvẫn tiếp6ukwgA tụcajnRGd giảng:
"C6ukwgAác tròajnRGd phajnRGdải 6ukwgAđợi WQđến kWQhi nhữajnRGdng coXAgpKgn BằWQng ajnRGdMã tXAgpKgỏ XAgpKg dấuXAgpKg 6ukwgAhiệu trướcWQ tiên.WQ PhWQép lịchWQ sự,WQ hiWQểu khôngajnRGd? CácXAgpKg 6ukwgAtrò bướ6ukwgAc về6ukwgA phíWQa mộtWQ 6ukwgA XAgpKgcon BằajnRGdng XAgpKgMã, nghiêng6ukwgA WQmình chajnRGdào vàajnRGd chờXAgpKg WQđợi. NếuXAgpKg nXAgpKghư coajnRGdn Bằng6ukwgA WQMã cúajnRGdi ch6ukwgAào WQ lại6ukwgA tWQhì cXAgpKgác trWQò đượcXAgpKg phép6ukwgA chạmajnRGd vXAgpKgào nWQó. NếuXAgpKg nó6ukwgA khôngWQ cXAgpKgúi WQchào 6ukwgAthì liệuajnRGd ajnRGd hồn6ukwgA mà6ukwgA tráajnRGdnh x6ukwgAa móng6ukwgA vuốtajnRGd ajnRGdsắc của6ukwgA nWQó, bXAgpKgởi v6ukwgAì mấy6ukwgA cáajnRGdi mXAgpKgóng v6ukwgAuốt đóajnRGd gXAgpKgây ajnRGd thươXAgpKgng tícXAgpKgh XAgpKgđau đớnajnRGd lắmXAgpKg đó.ajnRGd RajnRGdồi, bâWQy giờ6ukwgA aXAgpKgi muốnWQ xunWQg phXAgpKgong nào?"
Nghe đến6ukwgA XAgpKgcâu WQhỏi nàyajnRGd, gXAgpKgần nWQhư cảajnRGd WQlớp l6ukwgAùi rajnRGda XAgpKgxa WQ hXAgpKgơn. NgaWQy đếnWQ Harr6ukwgAy, RWQon và6ukwgA Herm6ukwgAione cũngWQ ajnRGdnghi ngại.6ukwgA MWQấy c6ukwgAon BằXAgpKgng Mã6ukwgA ajnRGd đaWQng huXAgpKgng hănXAgpKgg XAgpKghất hất6ukwgA mWQấy WQcái đầuajnRGd dữ6ukwgA tXAgpKgợn, nh6ukwgAững đWQôi 6ukwgAcánh mWQạnh mWQẽ WQgồng 6ukwgA XAgpKglên, xeajnRGdm rWQa chúnWQg khôWQng thícXAgpKgh XAgpKgthú bịXAgpKg xiềngajnRGd buộcWQ ajnRGdnhư vầyXAgpKg chajnRGdo lắm.
Lão WQHagrid nóajnRGdi v6ukwgAới cajnRGdái nXAgpKghìn nàiajnRGd nỉ:
"Không ajnRGdai làmajnRGd th6ukwgAử sao?"
Harry nói:
"Con sXAgpKgẽ làm."
ĐằngXAgpKg sajnRGdau l6ukwgAưng HajnRGdarry có6ukwgA tiếnXAgpKgg híajnRGdt hơXAgpKgi WQsâu XAgpKgvà ajnRGdcả Lave6ukwgAnder lẫnWQ Parvat6ukwgAi đềajnRGdu thìXAgpKg thầm:
"Ôi, đừng,WQ WQHarry. BạnWQ khXAgpKgông nWQhớ lờWQi bXAgpKgói tr6ukwgAà của6ukwgA bạXAgpKgn sao?"
Harry bajnRGdỏ ngoài6ukwgA WQtai, 6ukwgAcứ t6ukwgArèo qXAgpKgua cáXAgpKgi hàajnRGdng rà6ukwgAo ajnRGdvào bXAgpKgãi chajnRGdăn thả.
LãoXAgpKg Hagr6ukwgAid vuWQi mừngajnRGd lWQa lớn:
"ajnRGdGiỏi lắm,WQ HarrajnRGdy! ĐượcajnRGd rồi.XAgpKg.. đểWQ XAgpKgcoi trXAgpKgò lajnRGdàm ănWQ 6ukwgAra sWQao vajnRGdới cajnRGdon Buckbeak."
Lão ajnRGdtháo mộWQt tronajnRGdg những6ukwgA sợXAgpKgi dâyWQ xíajnRGdch, ajnRGdkéo m6ukwgAột ajnRGd cXAgpKgon BằngajnRGd ajnRGdMã WQmàu xXAgpKgám XAgpKgra kh6ukwgAỏi bXAgpKgầy, rồiajnRGd tháoXAgpKg vò6ukwgAng cWQổ ch6ukwgAo nó.ajnRGd CajnRGdả đWQám hajnRGdọc tròXAgpKg ajnRGd đ6ukwgAứng bêXAgpKgn ajnRGdkia hajnRGdàng rajnRGdào dXAgpKgường nh6ukwgAư ajnRGdcùng níWQn thở.XAgpKg MắtWQ MaXAgpKglfoy nhe6ukwgAo lạWQi 6ukwgAmột XAgpKg cXAgpKgách nhaXAgpKgm hiểm.
Lão HagWQrid nWQói nWQhỏ vớajnRGdi Harry:
"BâyajnRGd 6ukwgAgiờ cứWQ thoảWQi XAgpKgmái tự6ukwgA nWQhiên. TajnRGdrò WQnhìn vàajnRGdo ajnRGdmắt WQ 6ukwgAcon BằnXAgpKgg MajnRGdã, cốXAgpKg g6ukwgAắng đWQừng cWQó chớpWQ mXAgpKgắt 6ukwgA- WQBằng MãXAgpKg khônXAgpKgg tWQin tưởn6ukwgAg tr6ukwgAò XAgpKgđâu 6ukwgA nế6ukwgAu WQtrò XAgpKgcứ chớ6ukwgAp XAgpKgmắt lXAgpKgia lịa..."
Mắt HarrWQy lập6ukwgA XAgpKgtức ứaXAgpKg nưXAgpKgớc ajnRGdcay ajnRGdxè, nhajnRGdưng nóWQ giữWQ WQ XAgpKgcho mắXAgpKgt đừngWQ nhắajnRGdm lại.XAgpKg Co6ukwgAn BuckbeaajnRGdk WQđã xoXAgpKgay c6ukwgAái đầ6ukwgAu bựWQ và6ukwgA nhọnXAgpKg vềXAgpKg pajnRGdhía WQ HajnRGdarry, vàWQ đ6ukwgAăm đXAgpKgăm najnRGdhìn nXAgpKgó ajnRGdbằng mộtXAgpKg coXAgpKgn mắt6ukwgA 6ukwgAmàu WQcam ajnRGddữ tợn.
Lão WQHagrid nói:
"Như vậyajnRGd đXAgpKgó. Đúng6ukwgA đó,XAgpKg Harry.ajnRGd.. bâWQy g6ukwgAiờ, cWQúi chào..."
HarrajnRGdy cảajnRGdm thấy6ukwgA khôngWQ khoáajnRGdi lắWQm chuyệnWQ WQđưa cổXAgpKg WQhay WQ WQgiơ WQlưng rXAgpKga ngWQay tXAgpKgầm 6ukwgAmổ củaWQ c6ukwgAái mỏXAgpKg coXAgpKgn 6ukwgABuckbeak, XAgpKgnhưng najnRGdó cũnWQg cố6ukwgA làmajnRGd ajnRGd ajnRGdtheo l6ukwgAời lão6ukwgA ajnRGdHagrid dạ6ukwgAy WQbảo. WQNó ajnRGdcúi cXAgpKghào thậtXAgpKg nh6ukwgAanh rồXAgpKgi ngư6ukwgAớc ajnRGdđầu nhì6ukwgAn 6ukwgA lên6ukwgA. 6ukwgACon BXAgpKgằng Mã6ukwgA vẫn6ukwgA cXAgpKgao ngạoWQ nhajnRGdìn XAgpKgnó đă6ukwgAm đăm,ajnRGd khôngXAgpKg buồajnRGdn nhXAgpKgúc nhích.
Lão HagriajnRGdd kajnRGdêu lên,6ukwgA c6ukwgAó v6ukwgAẻ WQlo lắng:
WQ"À, thôXAgpKgi được.WQ LùXAgpKgi lạXAgpKgi ngXAgpKgay, HarrajnRGdy, cajnRGdứ tajnRGdhoải máiajnRGd thôi..."
Nhưng vừajnRGda lúcajnRGd đó,XAgpKg HaWQrry nXAgpKggạc nhiênajnRGd vWQô cùngXAgpKg XAgpKgkhi WQ thấyXAgpKg coajnRGdn BằngajnRGd 6ukwgAMã b6ukwgAỗng nhiênWQ khuỵWQu haXAgpKgi cXAgpKghân tr6ukwgAước cXAgpKgó vảyXAgpKg 6ukwgAvà nhXAgpKgún mìnhXAgpKg 6ukwgA xuốngajnRGd đểXAgpKg ajnRGdthể XAgpKghiện mộtajnRGd XAgpKgcái WQcúi chàXAgpKgo kajnRGdhông thểWQ n6ukwgAào n6ukwgAhầm 6ukwgAlẫn ajnRGdđược. XAgpKgLão WQ HWQagrid XAgpKgmê XAgpKgmẩn tâmWQ thần:
"Hay l6ukwgAắm, HarryWQ! ĐượcajnRGd WQrồi XAgpKgđó... Ừ,XAgpKg trò6ukwgA WQcó thểajnRGd c6ukwgAhạm vào6ukwgA nóajnRGd! Vỗ6ukwgA vềWQ cajnRGdái mỏ6ukwgA nó6ukwgA đ6ukwgAi, làm6ukwgA đi!"
Harry ajnRGdcảm tajnRGdhấy lùiXAgpKg WQxa cXAgpKgon quXAgpKgái thúajnRGd mớWQi lajnRGdà phầWQn XAgpKg thưWQởng màWQ nWQà khoXAgpKgái hơn,6ukwgA nhajnRGdưng nXAgpKgó vẫ6ukwgAn WQđành phải6ukwgA t6ukwgAừ từWQ tiếXAgpKgn lạiajnRGd gWQần c6ukwgAon XAgpKg BằnXAgpKgg ajnRGdMã vàajnRGd đưaajnRGd ajnRGdtay sờWQ vào6ukwgA co6ukwgAn vậajnRGdt. HaajnRGdrry vỗWQ n6ukwgAhẹ 6ukwgAlên mỏXAgpKg 6ukwgAcon BằngWQ ajnRGdMã nhiềuWQ XAgpKg lần6ukwgA và6ukwgA c6ukwgAon vajnRGdật n6ukwgAhắm m6ukwgAắt lạiajnRGd mộWQt cách6ukwgA lườ6ukwgAi bWQiếng, ajnRGdnhư thajnRGdể kXAgpKghoái lắm.
Tất cảajnRGd 6ukwgAbọn họXAgpKgc WQsinh bỗngXAgpKg ồajnRGd lênWQ 6ukwgAhoan hô,ajnRGd n6ukwgAgoại trừXAgpKg MaWQlfoy, CrWQabbe 6ukwgAvà GXAgpKgoyle. ajnRGdBa đứajnRGda nóWQ thấtWQ vọngXAgpKg ajnRGdra mặt.
Lão 6ukwgAHagrid nói:
"Được đó,WQ Har6ukwgAry. WQBác c6ukwgAho lWQà WQcó XAgpKglẽ XAgpKgnó chịWQu cXAgpKgho coajnRGdn cưỡiWQ ajnRGdmột ajnRGdvòng đó!"
Đ6ukwgAiều 6ukwgAnày th6ukwgAì v6ukwgAượt quWQá dajnRGdự tín6ukwgAh WQcủa HarryajnRGd. XAgpKgNó 6ukwgAvốn WQ qu6ukwgAen việcWQ cỡiWQ XAgpKgchổi thầnajnRGd ajnRGdmà thôi,XAgpKg nhưngXAgpKg ajnRGdnó khônWQg chắcWQ cỡ6ukwgAi WQmột ajnRGdcon BằWQng ajnRGdMã WQ ajnRGdthì cóajnRGd giố6ukwgAng cXAgpKgỡi chổiajnRGd thần6ukwgA haWQy không.
LãXAgpKgo Hag6ukwgArid giục:
"Con tajnRGdrèo lênXAgpKg đXAgpKgi, XAgpKgngay ph6ukwgAía s6ukwgAau chXAgpKgỗ nốiajnRGd vớiWQ 6ukwgA XAgpKgcánh, vWQà XAgpKglưu 6ukwgAý XAgpKglà coXAgpKgn chớWQ cóajnRGd nWQhổ mộWQt cáWQi lôajnRGdng ajnRGdvũ ajnRGdnào nha6ukwgA, BằngajnRGd MãajnRGd khôngajnRGd ajnRGd khoá6ukwgAi vụ6ukwgA đóajnRGd đâu..."
Harry đWQặt châWQn lêajnRGdn chóajnRGdt cajnRGdánh XAgpKgcủa WQcon ajnRGdBuckbeak vàWQ WQ tựWQ mình6ukwgA đXAgpKgu lXAgpKgên lưnWQg WQcon vật6ukwgA. CajnRGdon BuckbeaXAgpKgk đajnRGdứng dậajnRGdy. Ha6ukwgArry k6ukwgAhông biếtajnRGd ajnRGd XAgpKgnên bấuajnRGd XAgpKgvíu vXAgpKgô đâu,ajnRGd tWQrước WQmặt nó6ukwgA chỉ6ukwgA ajnRGdtoàn làXAgpKg lôXAgpKgng 6ukwgAvũ màWQ thôiXAgpKg. LãoWQ Hagr6ukwgAid WQ XAgpKgphát mWQông cXAgpKgon quái6ukwgA t6ukwgAhú, XAgpKghô to:
"Tiến lêWQn, nào!"
Không 6ukwgAbáo trướajnRGdc gXAgpKgì hXAgpKgết, ajnRGdđôi WQcánh dàiajnRGd majnRGdột WQthước WQ rưWQỡi củXAgpKga WQcon BằnWQg MãajnRGd daWQng rajnRGda haXAgpKgi bêajnRGdn; Har6ukwgAry c6ukwgAhỉ kịajnRGdp ômWQ chWQoàng lấyWQ cổWQ củaXAgpKg ajnRGd WQcon BuckbeaWQk t6ukwgArước khajnRGdi coWQn vậXAgpKgt XAgpKgphóng baXAgpKgy XAgpKgvút lWQên c6ukwgAao. ChẳngWQ giốn6ukwgAg cỡi6ukwgA ajnRGd chổiajnRGd t6ukwgAhần XAgpKgchút WQxíu nàWQo, vajnRGdà H6ukwgAarry biajnRGdết rõ6ukwgA mìXAgpKgnh thWQích ajnRGdcỡi cái6ukwgA nào6ukwgA h6ukwgAơn; đôiWQ ajnRGd cáWQnh củ6ukwgAa coajnRGdn BằnXAgpKgg WQMã 6ukwgAvỗ đậpWQ 6ukwgAhai b6ukwgAên hôXAgpKgng nóXAgpKg một6ukwgA cánhajnRGd kWQhó ajnRGdchịu, vướng6ukwgA XAgpKg WQvào pWQhía dXAgpKgưới châXAgpKgn 6ukwgAnó, XAgpKglàm XAgpKgcho nó6ukwgA cảmWQ thấy6ukwgA nWQhư sắp6ukwgA sửaWQ bị6ukwgA quẳajnRGdng xuống.6ukwgA ajnRGd LớajnRGdp lôajnRGdng v6ukwgAũ bón6ukwgAg bẩyajnRGd 6ukwgAhào nhoá6ukwgAng c6ukwgAứ tuWQột khỏXAgpKgi nhữnXAgpKgg n6ukwgAgón taWQy của6ukwgA Har6ukwgAry, ajnRGd majnRGdà ajnRGdnó thajnRGdì khôXAgpKgng 6ukwgAdám 6ukwgAtúm q6ukwgAuá chặWQt. TajnRGdhay ajnRGdvì nhXAgpKgững độngXAgpKg tajnRGdác êmWQ ái6ukwgA củaXAgpKg chiếcajnRGd XAgpKg WQNimbus 200ajnRGd0 qajnRGduen thuộcWQ vớiXAgpKg HarajnRGdry, bWQây WQgiờ 6ukwgAnó XAgpKgchỉ cảmajnRGd t6ukwgAhấy nhajnRGdư mình6ukwgA ajnRGdđang ajnRGd WQlắc l6ukwgAư, chồmajnRGd t6ukwgAới chWQồm luWQi trêWQn thWQân s6ukwgAau cXAgpKgủa c6ukwgAon BằngXAgpKg Mã6ukwgA, vàWQ nhấpWQ WQnhô XAgpKg lWQên xuố6ukwgAng tWQheo nhịpajnRGd đậpXAgpKg cánhXAgpKg cajnRGdủa co6ukwgAn qu6ukwgAái thú.
Buckbeak chởajnRGd nó6ukwgA ba6ukwgAy thajnRGdêm mộXAgpKgt vòWQng WQnữa quXAgpKganh bãiXAgpKg 6ukwgA chăXAgpKgn thảajnRGd rồWQi đápajnRGd tajnRGdrở xuajnRGdống XAgpKgmặt đất.ajnRGd 6ukwgAĐây 6ukwgAchính làXAgpKg cajnRGdái mWQà HaXAgpKgrry ajnRGdđã WQlo sWQợ. WQ Nó6ukwgA ajnRGdchúi tới6ukwgA WQkhi cáiajnRGd cổWQ mượtajnRGd m6ukwgAà củWQa BuckWQbeak chúcajnRGd xajnRGduống XAgpKgthấp, XAgpKgcó ajnRGdcảm giWQác XAgpKg nhưXAgpKg sắpajnRGd tuWQột XAgpKgra khỏiajnRGd XAgpKgcon vậtWQ, vajnRGduột quajnRGda WQcái cajnRGdổ mXAgpKgượt vXAgpKgà cajnRGdái majnRGdỏ củXAgpKga 6ukwgA BuckWQbeak. KWQế ajnRGdđến HarrXAgpKgy cảXAgpKgm t6ukwgAhấy rWQơi bịch6ukwgA xuốngajnRGd lúcajnRGd bốXAgpKgn chWQân khWQông cânWQ XAgpKg đối6ukwgA cWQủa cXAgpKgon XAgpKgBằng MãXAgpKg chạmajnRGd ajnRGdmặt WQđất. HarajnRGdry cố6ukwgA gXAgpKgắng sửa6ukwgA XAgpKgtư thajnRGdế đà6ukwgAng hoWQàng 6ukwgAvà 6ukwgA ngồiWQ thẳngWQ l6ukwgAưng lên.
Lã6ukwgAo HagrajnRGdid g6ukwgAào to:
"Giỏi ajnRGdlắm, Harry!"
WQMọi ngườiajnRGd hXAgpKgè WQnhau XAgpKghoan hôXAgpKg, 6ukwgAngoại ajnRGdtrừ MalWQfoy, CrabWQbe vWQà GXAgpKgoyle. Lão6ukwgA HagriWQd WQlại hỏi:
"Sao? CóajnRGd aXAgpKgi khajnRGdác 6ukwgAmuốn nWQgao XAgpKgdu không?"
Thành côWQng XAgpKgcủa Har6ukwgAry WQđã WQkhiến chWQo đámWQ họcWQ sin6ukwgAh WQ còn6ukwgA lạiajnRGd tXAgpKghêm bạoXAgpKg ganXAgpKg, chXAgpKgúng XAgpKghè nh6ukwgAau 6ukwgAtrèo qajnRGdua hànXAgpKgg ràoXAgpKg WQvào bajnRGdãi chXAgpKgăn thả.XAgpKg 6ukwgA LajnRGdão HagriXAgpKgd th6ukwgAáo dâWQy 6ukwgAcho t6ukwgAừng cXAgpKgon BằajnRGdng MajnRGdã mộXAgpKgt, v6ukwgAà WQkhắp bã6ukwgAi cXAgpKghăn thảajnRGd XAgpKgchỗ WQ nà6ukwgAo cũnajnRGdg c6ukwgAó những6ukwgA đứajnRGda học6ukwgA XAgpKgtrò cúi6ukwgA mìnXAgpKgh WQchào 6ukwgAmột cXAgpKgách ajnRGdđầy căajnRGdng thẳWQng. WQ Nev6ukwgAille ajnRGdcứ chWQạy tớiWQ chạy6ukwgA lajnRGdui XAgpKgquanh c6ukwgAon quWQái th6ukwgAú củWQa 6ukwgAnó, nhưng6ukwgA coXAgpKgn đWQó WQ khôXAgpKgng cóWQ 6ukwgAvẻ gìajnRGd muXAgpKgốn kXAgpKghuỵu chWQân xajnRGduống. R6ukwgAon vàajnRGd HermWQione th6ukwgAì thXAgpKgực tập6ukwgA ajnRGdvới 6ukwgA cXAgpKgon BằnWQg XAgpKgMã màu6ukwgA hộtajnRGd XAgpKgdẻ. HarrajnRGdy bXAgpKgây giờXAgpKg ch6ukwgAỉ ajnRGdđứng 6ukwgAquan sWQát thôi.
Malfoy, 6ukwgACrabbe WQvà WQGoyle đãXAgpKg giXAgpKgành đượcajnRGd cWQon XAgpKg WQBuckbeak. CoajnRGdn ajnRGdquái thajnRGdú đ6ukwgAã chịuWQ cWQúi ch6ukwgAào MalWQfoy. Thằ6ukwgAng nàajnRGdy đangajnRGd vỗ6ukwgA ajnRGdvỗ cá6ukwgAi 6ukwgA majnRGdỏ cXAgpKgon vậajnRGdt, tỏ6ukwgA tháajnRGdi độajnRGd WQkhinh thị.6ukwgA NóajnRGd kXAgpKgéo XAgpKgdài giọn6ukwgAg, WQđủ t6ukwgAo đajnRGdể 6ukwgAHarry 6ukwgAcó 6ukwgA thể6ukwgA nXAgpKgghe lọtWQ tai:
"Mánh nàajnRGdy dXAgpKgễ ợ6ukwgAt. Ta6ukwgAo 6ukwgAđã bajnRGdiết najnRGdgay l6ukwgAà v6ukwgAậy, đếXAgpKgn XAgpKg WQthằng XAgpKgHarry WQcòn XAgpKglàm được..WQ. TajnRGdao cWQá làXAgpKg màWQy đâuWQ cóXAgpKg gìXAgpKg ajnRGdnguy XAgpKghiểm, phảajnRGdi 6ukwgA WQkhông mậy?"ajnRGd ẤyajnRGd lXAgpKgà MalfoajnRGdy nXAgpKgói ajnRGdvới c6ukwgAon BuckbeaXAgpKgk. "Ph6ukwgAải khônXAgpKgg WQmậy, cajnRGdon cajnRGdục ajnRGd súXAgpKgc 6ukwgAbự tồWQ xấuajnRGd xí?"
Chuyện xả6ukwgAy r6ukwgAa lúXAgpKgc đ6ukwgAó nhanWQh n6ukwgAhư áXAgpKgnh chWQớp củ6ukwgAa WQ những6ukwgA cWQái WQmóng vuốtWQ tWQhép. Li6ukwgAền najnRGdgay đajnRGdó, Mal6ukwgAfoy thốXAgpKgt lWQên một6ukwgA tXAgpKgiếng rWQú đauXAgpKg 6ukwgA đớnajnRGd chajnRGdói ajnRGdlói, lãoajnRGd XAgpKgHagrid thì6ukwgA vậajnRGdt lộnajnRGd vớiajnRGd cajnRGdon BXAgpKguckbeak đểXAgpKg tròajnRGdng XAgpKgcái vòWQng XAgpKg cổ6ukwgA vWQô nó6ukwgA t6ukwgArong khajnRGdi XAgpKgnó hWQầm hWQè WQxông tớiajnRGd MXAgpKgalfoy. ThằnWQg đóWQ đWQang nằmXAgpKg qu6ukwgAằn WQ quạ6ukwgAi tWQrên bajnRGdãi cỏ,6ukwgA máajnRGdu ajnRGdme XAgpKgchảy ướtWQ cảajnRGd tXAgpKgấm áoWQ chùng.
Malfoy gàoWQ thXAgpKgét trXAgpKgong ajnRGdkhi cả6ukwgA lớpajnRGd kinWQh hoànXAgpKgg ajnRGdđứng trông:
"Tôi chếtXAgpKg XAgpKgmất! NXAgpKghìn tôajnRGdi đWQây najnRGdè, tô6ukwgAi đaajnRGdng 6ukwgAhấp WQhối. ajnRGdCon WQquái WQvật ấajnRGdy WQgiết tôi."
Lão HXAgpKgagrid 6ukwgAđã trắnWQg bệchWQ điWQ. ajnRGdLão nói:
"Trò k6ukwgAhông cXAgpKghết đâuXAgpKg! C6ukwgAó 6ukwgAai giWQúp tô6ukwgAi mộtajnRGd tWQay... phXAgpKgải đajnRGdem ajnRGdnó r6ukwgAa kajnRGdhỏi chỗWQ này..."
ajnRGdHermione chạWQy đajnRGdi mWQở cánh6ukwgA cổXAgpKgng trajnRGdong khajnRGdi ajnRGdlão 6ukwgA Ha6ukwgAgrid nhấ6ukwgAc bổng6ukwgA MajnRGdalfoy lêajnRGdn mộtXAgpKg XAgpKgcách d6ukwgAễ dàn6ukwgAg. KXAgpKghi lWQão HagrWQid 6ukwgAbồng ajnRGdMalfoy XAgpKg điXAgpKg ngangajnRGd, Harr6ukwgAy nhìajnRGdn thấyXAgpKg m6ukwgAột vếtXAgpKg tajnRGdhương dàiWQ vàXAgpKg ajnRGdsâu tajnRGdrên cánhXAgpKg taajnRGdy 6ukwgA MaXAgpKglfoy; máuajnRGd nhễ6ukwgAu giọtXAgpKg trên6ukwgA cỏajnRGd 6ukwgAkhi lXAgpKgão HagrXAgpKgid bXAgpKgồng MalfoXAgpKgy chXAgpKgạy lXAgpKgên dốcajnRGd vềXAgpKg WQ phíXAgpKga XAgpKgtòa ajnRGdlâu đài.
Lớp họcXAgpKg ChămWQ XAgpKgsóc SWQinh vật6ukwgA HWQuyền 6ukwgAbí XAgpKgrun WQrẩy bướ6ukwgAc ajnRGd thWQeo sa6ukwgAu. 6ukwgABọn họcWQ siXAgpKgnh n6ukwgAhà SlXAgpKgytherin 6ukwgAđều WQhè nXAgpKghau lXAgpKga WQó lãajnRGdo HagrXAgpKgid. PansWQy XAgpKg ParkiajnRGdnson rànWQ rụa6ukwgA nướcXAgpKg mắtWQ nói:
"PhảiajnRGd đajnRGduổi ôngXAgpKg ấyajnRGd ngay!"
Dean Th6ukwgAomas chặajnRGdn lờiajnRGd c6ukwgAon bé:
"Đó 6ukwgAlà lỗiWQ củ6ukwgAa Malfoy."
Crabbe vàXAgpKg GoylWQe gồajnRGdng bắpajnRGd thịWQt XAgpKgcủa tụ6ukwgAi ajnRGdnó lêajnRGdn đầWQy vẻXAgpKg đe6ukwgA dọa.
Cả bọnXAgpKg ajnRGdđã trajnRGdèo l6ukwgAên hếtWQ những6ukwgA XAgpKgbậc thềajnRGdm đáajnRGd đểWQ bXAgpKgước vào6ukwgA Ti6ukwgAền sảnh.ajnRGd PWQansy nói:
WQ"Tôi phajnRGdải WQđi 6ukwgAxem cWQoi bạajnRGdn ấy6ukwgA cajnRGdó saXAgpKgo không?"
Cả XAgpKgbọn cùngWQ nhìnXAgpKg tWQheo Pa6ukwgAnsy chạyXAgpKg nhaXAgpKgnh lWQên cXAgpKgầu WQ thWQang ajnRGdcẩm thạ6ukwgAch. BXAgpKgọn học6ukwgA sinajnRGdh WQnhà WQSlytherin v6ukwgAẫn cònWQ WQca WQcẩm 6ukwgAlão Hagr6ukwgAid ajnRGd k6ukwgAhi kéoXAgpKg nhXAgpKgau WQđi vềajnRGd hướn6ukwgAg 6ukwgAphòng siajnRGdnh hoạWQt chuXAgpKgng củWQa t6ukwgAụi nóXAgpKg dư6ukwgAới tầngXAgpKg hầmXAgpKg. 6ukwgA HarrXAgpKgy, WQRon vWQà HermionajnRGde lajnRGdên cầajnRGdu tajnRGdhang vềWQ tháXAgpKgp Gryffindor.
HeWQrmione 6ukwgAlo lắXAgpKgng hỏi:
"Các bạn6ukwgA ngh6ukwgAĩ 6ukwgAnó XAgpKgcó s6ukwgAao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhajnRGdiên l6ukwgAà khXAgpKgông sWQao rồi,XAgpKg bàajnRGd PomfreajnRGdy cajnRGdó thXAgpKgể váXAgpKg ajnRGdmấy vếtajnRGd thajnRGdương chỉXAgpKg trXAgpKgong vòngWQ một6ukwgA hajnRGdai giây."
Harry WQtừng đWQược ajnRGdbà 6ukwgAy 6ukwgAtá WQtrưởng đóajnRGd chữa6ukwgA lajnRGdành mộtajnRGd cáXAgpKgch kỳ6ukwgA diXAgpKgệu WQnhững thajnRGdương tícXAgpKgh WQcòn tajnRGdrầm XAgpKgtrọng hơnajnRGd nhiều.
Ron cũngWQ 6ukwgAtỏ rXAgpKga l6ukwgAo lắng:
"Dù WQsao thìXAgpKg chajnRGduyện 6ukwgAđó ajnRGdmà XAgpKgxảy rXAgpKga troajnRGdng buổi6ukwgA 6ukwgAdạy ajnRGd đầu6ukwgA tiênXAgpKg củaWQ ajnRGdbác ajnRGdHagrid ajnRGdthì quXAgpKgả WQlà XAgpKgtệ hạiajnRGd hếtWQ ch6ukwgAỗ nói.ajnRGd TajnRGdhể nàoWQ t6ukwgAhằng ajnRGd ajnRGdMalfoy cũngajnRGd qajnRGduậy XAgpKgbác 6ukwgAấy chXAgpKgo majnRGdà coi..."
Ba đứ6ukwgAa WQtụi ajnRGdnó 6ukwgAlà ajnRGdnhững đXAgpKgứa đầu6ukwgA t6ukwgAiên đajnRGdi xuốnWQg ĐWQại XAgpKg SảnXAgpKgh đườngajnRGd đểXAgpKg ăWQn bữa6ukwgA tối,ajnRGd hWQy vọngWQ gặpajnRGd XAgpKglão Hagr6ukwgAid, XAgpKgnhưng chẳngWQ tWQhấy lã6ukwgAo XAgpKg WQđâu cả6ukwgA. HeajnRGdrmione khôajnRGdng buồnXAgpKg đụnXAgpKgg ajnRGdnĩa ajnRGdvô mXAgpKguốn báWQnh bíp6ukwgA 6ukwgAtết vXAgpKgà thậnajnRGd. CôWQ bWQé ajnRGd lajnRGdo ajnRGdlắng nói:
"Người WQta đâXAgpKgu 6ukwgAcó đuổXAgpKgi WQbác ấWQy, đúnXAgpKgg không?"
Ron cũnXAgpKgg c6ukwgAhẳng m6ukwgAàng gajnRGdì ănajnRGd uống:
"Họ kWQhông nên6ukwgA đuổiajnRGd WQbác ấy..."
Ha6ukwgArry WQquan sá6ukwgAt bànajnRGd ăn6ukwgA 6ukwgAcủa nhàXAgpKg SlyajnRGdtherin. WQMột 6ukwgA nWQhóm đôngXAgpKg, gồmXAgpKg XAgpKgcả CraajnRGdbbe XAgpKgvà Goyle6ukwgA, đaXAgpKgng XAgpKgtúm tụmajnRGd WQvới nhaWQu, ajnRGdsay ajnRGdsưa bàn6ukwgA ajnRGd bạc6ukwgA. HarXAgpKgry chắcWQ chắn6ukwgA ajnRGdlà mấyWQ đứaXAgpKg đWQó đangajnRGd thêWQm mắmXAgpKg thêajnRGdm muWQối XAgpKgcho câajnRGdu ajnRGd chuyệnXAgpKg MalWQfoy XAgpKgbị thajnRGdương thXAgpKgành ajnRGdtrầm trọng.
Ron rầuXAgpKg rWQĩ nói:
"Thôi tajnRGdhì, c6ukwgAũng 6ukwgAkhông WQthể nói6ukwgA hôm6ukwgA 6ukwgAnay khajnRGdông phảiWQ XAgpKglà XAgpKgngày đầu6ukwgA tiên6ukwgA ajnRGdhọc t6ukwgAhú vị."
Sau bữaWQ 6ukwgAăn tốiXAgpKg, 6ukwgAba XAgpKgđứa qajnRGduay trởWQ vWQề phò6ukwgAng 6ukwgAsinh WQ hWQoạt cXAgpKghung 6ukwgAvà 6ukwgAcố 6ukwgAtập trXAgpKgung lajnRGdàm bàWQi tập6ukwgA WQmà giáXAgpKgo sưWQ MXAgpKgcGonagall đãXAgpKg r6ukwgAa ajnRGdcho XAgpKg tụiXAgpKg 6ukwgAnó. NhưngXAgpKg cXAgpKgả b6ukwgAa đứaajnRGd cứajnRGd chốcWQ c6ukwgAhốc WQlại ngừXAgpKgng hajnRGdọc, liếajnRGdc nhWQìn WQra nWQgoài XAgpKg cửajnRGda sổWQ củXAgpKga toWQà tháajnRGdp. HXAgpKgarry độtXAgpKg ajnRGdnhiên nói:
"Có á6ukwgAnh đènWQ ởajnRGd cửaWQ ajnRGdsổ nhXAgpKgà bXAgpKgác Hagrid."
Ron WQnhìn đồWQng hồWQ đeoajnRGd tWQay củXAgpKga nó:
"Nếu6ukwgA tụiXAgpKg m6ukwgAình gWQấp gápajnRGd lêWQn XAgpKgthì 6ukwgAtụi mìn6ukwgAh vẫWQn cWQòn kịpajnRGd để6ukwgA cXAgpKghạy xu6ukwgAống dướiXAgpKg t6ukwgAhăm bác6ukwgA ajnRGdấy, vẫWQn ajnRGdcòn sớmXAgpKg mà..."
Hermione nóiajnRGd chXAgpKgậm rãi:
"MìnhWQ kh6ukwgAông biết..."
Harry ajnRGdthấy c6ukwgAô béXAgpKg liếcajnRGd nhìn6ukwgA mình.ajnRGd NóXAgpKg ajnRGdnói ngay:
"Mình đượWQc phépXAgpKg điXAgpKg ngaWQng ajnRGdqua sâXAgpKgn trườ6ukwgAng majnRGdà. XAgpKg SiXAgpKgrius BlXAgpKgack XAgpKgchưa vượtWQ qu6ukwgAa đượcajnRGd mấyXAgpKg viên6ukwgA giWQám ngụcXAgpKg AzkabaajnRGdn cXAgpKganh gWQác WQở XAgpKg đ6ukwgAây, đúngWQ không?"
VậyWQ 6ukwgAlà bWQa đứ6ukwgAa dọnWQ dẹpWQ đồXAgpKg đạc,6ukwgA ké6ukwgAo nhaajnRGdu ajnRGdchui quajnRGda ajnRGd cáXAgpKgi lỗXAgpKg 6ukwgABà XAgpKgBéo, WQvui m6ukwgAừng vajnRGdì khôajnRGdng ajnRGdgặp aWQi hếXAgpKgt tXAgpKgrên đườnXAgpKgg đXAgpKgi tớiWQ cửXAgpKga cajnRGdhính, 6ukwgA bởWQi 6ukwgAvì tụiXAgpKg ajnRGdnó cũ6ukwgAng k6ukwgAhông thựcWQ sXAgpKgự WQtin chắc6ukwgA XAgpKglà WQtụi 6ukwgAnó đXAgpKgược phéWQp điajnRGd rWQa 6ukwgA najnRGdgoài hWQay không.
CỏWQ tr6ukwgAên sâWQn WQvẫn cònWQ ướtajnRGd WQvà ngảXAgpKg majnRGdàu đeajnRGdn 6ukwgAthui ajnRGd trXAgpKgong ánWQh hoajnRGdàng hôXAgpKgn. KhajnRGdi 6ukwgAtới đượcajnRGd căWQn XAgpKgchòi củaXAgpKg WQlão Hagr6ukwgAid, XAgpKgba đứaajnRGd nhỏajnRGd 6ukwgAgõ WQ cWQửa vàWQ nWQghe tiếngXAgpKg gầmWQ gừXAgpKg bêWQn tro6ukwgAng WQvọng ra:
"Vô đi!"
Lão HXAgpKgagrid đanajnRGdg ngWQồi thừWQ ngườiWQ bên6ukwgA bànajnRGd gWQỗ đãajnRGd mònXAgpKg XAgpKg ajnRGdsờn XAgpKgcủa lão,XAgpKg XAgpKgcon chóXAgpKg săn6ukwgA FXAgpKgang tajnRGdhì ajnRGdgác ajnRGdcái đầuajnRGd ajnRGdnó trênWQ đ6ukwgAùi c6ukwgAhủ. XAgpKgChỉ nhìajnRGdn 6ukwgA mộWQt XAgpKgcái ajnRGdcũng 6ukwgAđủ bXAgpKgiết lã6ukwgAo HagWQrid đãXAgpKg uốngWQ kh6ukwgAá nhiềuWQ rưajnRGdợu. TrướXAgpKgc mặtXAgpKg lãXAgpKgo ajnRGd XAgpKglà mộtXAgpKg c6ukwgAái vại6ukwgA 6ukwgAthiếc 6ukwgAto gWQần ajnRGdbằng cái6ukwgA xô,6ukwgA vajnRGdà lãoajnRGd dườXAgpKgng najnRGdhư khó6ukwgA ajnRGdkhăn lắmWQ ajnRGd mớajnRGdi tập6ukwgA truajnRGdng đajnRGdược tinXAgpKgh t6ukwgAhần đểajnRGd nhXAgpKgận ajnRGdra b6ukwgAa đứaajnRGd nhỏ.
Khi đãWQ nhXAgpKgận rWQa chúnajnRGdg, XAgpKglão lWQè nhè:
"Kỷ lụcXAgpKg XAgpKgchứ chẳngajnRGd chXAgpKgơi. Đố6ukwgA majnRGdà kajnRGdiếm WQra được6ukwgA trướcajnRGd XAgpKgđây từng6ukwgA cWQó ajnRGdmột thầyXAgpKg giáo6ukwgA nàoajnRGd 6ukwgAchỉ XAgpKglàm thây6ukwgA giáoXAgpKg đúngajnRGd c6ukwgAó ajnRGdmột ngày."
Hermione tXAgpKghở mạnh:
"Bác ajnRGdchưa ajnRGdbị đWQuổi màajnRGd, báXAgpKgc Hagrid!"
Lão HXAgpKgagrid ajnRGdhớp WQthêm một6ukwgA nXAgpKggụm XAgpKgto nữWQa củ6ukwgAa cWQái thứXAgpKg gìWQ đóajnRGd troXAgpKgng cXAgpKgái vại,6ukwgA giọngWQ củaWQ ajnRGdlão nghWQe thêajnRGd XAgpKgthảm hế6ukwgAt sức:
"Chưa! NXAgpKghưng đóajnRGd chỉWQ XAgpKglà vấnWQ đềXAgpKg tXAgpKghời gianajnRGd, đúWQng 6ukwgAkhông, saajnRGdu kWQhi tXAgpKghằng 6ukwgAMalfoy mécajnRGd bajnRGda nó..."
"Nó XAgpKgra sXAgpKgao rồiXAgpKg XAgpKghở bácXAgpKg? Thương6ukwgA tíXAgpKgch củ6ukwgAa XAgpKgnó đâuXAgpKg WQcó trầmXAgpKg trọWQng lắajnRGdm ajnRGdhả bác?"
Ron hỏajnRGdi, saajnRGdu kWQhi bajnRGda đứ6ukwgAa cùnWQg ajnRGdngồi xuốajnRGdng quâajnRGdy quầWQn bênXAgpKg 6ukwgAlão H6ukwgAagrid. LãoajnRGd nó6ukwgAi giọajnRGdng cháXAgpKgn ngắt:
"Bà PajnRGdomfrey đ6ukwgAã làmajnRGd hếWQt sWQức WQđể 6ukwgAchữa chWQo WQnó, nhưajnRGdng nXAgpKgó cXAgpKgứ kêuWQ lXAgpKgà WQnó vẫXAgpKgn WQcòn đauWQ lắm...XAgpKg cứajnRGd WQbăng bó...ajnRGd v6ukwgAà 6ukwgArên rỉ..."
Harry nóajnRGdi ngay:
"NóajnRGd giWQả bộWQ đajnRGdau đó.WQ BWQà PomfrXAgpKgey có6ukwgA thể6ukwgA chữaWQ làn6ukwgAh ajnRGd mXAgpKgọi vếtWQ thươngXAgpKg mà.WQ NăXAgpKgm ngoá6ukwgAi ajnRGdbà đãajnRGd làmajnRGd 6ukwgAmọc lạWQi gajnRGdần mộtWQ nửaXAgpKg sốajnRGd xươWQng cajnRGdho XAgpKg cháuWQ. ThajnRGdằng MajnRGdalfoy chỉ6ukwgA XAgpKgcố tìnajnRGdh ăWQn vạWQ màWQ thôi."
GiọngXAgpKg lãoWQ Hagr6ukwgAid nghajnRGde càXAgpKgng tXAgpKghê thảmajnRGd hơn:
"Ban qXAgpKguản ajnRGdtrị nhàajnRGd trư6ukwgAờng WQdĩ nhWQiên lXAgpKgà đã6ukwgA ngWQhe bXAgpKgáo XAgpKg cáWQo sựWQ XAgpKgviệc XAgpKgrồi. HXAgpKgọ c6ukwgAho l6ukwgAà bá6ukwgAc bWQắt đầ6ukwgAu bằngajnRGd coWQn vật6ukwgA quajnRGdá ajnRGdto. Lẽ6ukwgA rXAgpKga nêajnRGdn 6ukwgA đajnRGdể ajnRGdcon BằngXAgpKg MXAgpKgã WQở b6ukwgAài sauXAgpKg... lúXAgpKgc đXAgpKgầu WQnên ajnRGdcho WQhọc mấyajnRGd XAgpKgthứ WQnhư 6ukwgANhuyễn ajnRGdTrùng WQ vajnRGdà đ6ukwgAại 6ukwgAloại 6ukwgAnhư vậy...WQ ajnRGdchẳng ajnRGdqua XAgpKglà lXAgpKgỗi ajnRGdcủa bác..."
Hermione hănXAgpKgg h6ukwgAái cãi:
"LỗiXAgpKg củaXAgpKg MXAgpKgalfoy chứ,XAgpKg bác6ukwgA Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi coXAgpKgn lWQàm nh6ukwgAân WQchứng chXAgpKgo ajnRGdbác. Bá6ukwgAc đWQã nXAgpKgói BajnRGdằng 6ukwgA M6ukwgAã XAgpKgsẽ tajnRGdấn c6ukwgAông najnRGdếu bị6ukwgA xúcXAgpKg WQphạm. TWQại tXAgpKghằng MalfoWQy khôngXAgpKg chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."