You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương 94t2HX6 7CLb8z- MÓ94t2HXNG VUỐT94t2HX Fxu2SKVÀ WMLÁ TRÀ
hi Fxu2SK Fxu2SKHarry, Ro7CLb8zn vàWM He94t2HXrmione bướ94t2HXc vào94t2HX Fxu2SKĐại Fxu2SKSảnh đườ7CLb8zng đểWM 94t2HXăn đ94t2HXiểm tFxu2SKâm v7CLb8zào sáWMng 7CLb8z hôm7CLb8z s7CLb8zau, th7CLb8zì nFxu2SKgười WMđầu tiêFxu2SKn WMmà t94t2HXụi nWMó th7CLb8zấy 7CLb8zlà 7CLb8zDraco Malfo7CLb8zy. C94t2HXó v94t2HXẻ nhưFxu2SK 94t2HX Malfo7CLb8zy đangFxu2SK muWMa 7CLb8zvui Fxu2SKcho m94t2HXột nhóWMm hFxu2SKọc s7CLb8zinh nh7CLb8zà Sl94t2HXytherin 7CLb8zbằng một94t2HX WMcâu Fxu2SK 7CLb8zchuyện chọcWM cười.7CLb8z LúcWM HaWMrry, Ro7CLb8zn 7CLb8zvà Herm94t2HXione đFxu2SKi nganFxu2SKg quFxu2SKa, MalWMfoy đang94t2HX WM nWMhại mộtFxu2SK v7CLb8zẻ Fxu2SKmặt đWMau đớnWM đếnWM bấWMt tỉFxu2SKnh kWMhá Fxu2SKkhôi WMhài, t7CLb8zhế l94t2HXà WMquanh 94t2HXnó nổFxu2SK rFxu2SKa 7CLb8z 94t2HXmột tràFxu2SKng cười.
Hermione đi7CLb8z n94t2HXgay s7CLb8zau l7CLb8zưng Harry94t2HX, nói:
"Kệ Fxu2SKxác nó94t2HX. CứWM mặ7CLb8zc kệFxu2SK n7CLb8zó đi,WM nó94t2HX chẳngWM đángWM đểFxu2SK mFxu2SKình bận7CLb8z tâmWM đâu..."
Nhưn94t2HXg PFxu2SKancy ParWMkinson, m94t2HXột coWMn bé7CLb8z 7CLb8znhà SWMlytherin, mFxu2SKặt t94t2HXẹt Fxu2SKda n7CLb8zhăn n94t2HXhư mặFxu2SKt chó94t2HX WMPug chợ94t2HXt rítWM l94t2HXên Fxu2SKthe thé:
"Ê, PotFxu2SKter! Pott7CLb8zer Fxu2SKơi, viênFxu2SK gWMiám n7CLb8zgục Az7CLb8zkaban WMđang tớiWM kWMìa! PotteWMr, Hùuuuu!"
Harry ngồiWM Fxu2SKphịch xuống94t2HX c94t2HXái ghếWM 7CLb8zbên cạnhWM Georg94t2HXe ởFxu2SK 94t2HXbàn ănFxu2SK c7CLb8zủa 7CLb8znhà GryffiWMndor. GeWMorge phá94t2HXt chWMo tụ7CLb8zi 7CLb8znó WMmấy tờFxu2SK giấy:
"Thời 94t2HXkhóa WMbiểu củFxu2SKa h94t2HXọc 94t2HXsinh nămFxu2SK thứ94t2HX b94t2HXa đâ7CLb8zy. Ủa,Fxu2SK cFxu2SKó chuyện7CLb8z gìWM v7CLb8zậy Harry?"
Ron nFxu2SKgồi Fxu2SKxuống 7CLb8zghế b94t2HXên ki94t2HXa Georg7CLb8ze, trWMừng 94t2HXmắt n7CLb8zhìn quWMa phí94t2HXa 7CLb8zbàn ănFxu2SK nhFxu2SKà Slyth7CLb8zerin, nói:
"ThằngWM Malfoy."
George ngướcWM nh94t2HXìn 94t2HXqua, vừWMa Fxu2SKđúng lúFxu2SKc thWMấy Malf94t2HXoy lại7CLb8z đanFxu2SKg 7CLb8zmột 7CLb8zlần nữa7CLb8z gWMiả bFxu2SKộ xỉu94t2HX một94t2HX cácFxu2SKh đầy94t2HX WMsợ h7CLb8zãi. Georg7CLb8ze bìn7CLb8zh 7CLb8zthản nói:
"Thằng nh94t2HXãi r7CLb8zanh. Fxu2SKNó c94t2HXũng đâu7CLb8z c7CLb8zó 94t2HXoai phonWMg l7CLb8zẫm 94t2HX li94t2HXệt 94t2HXgì 7CLb8zcho Fxu2SKlắm 94t2HXkhi WMviên giám94t2HX ngFxu2SKục Azka7CLb8zban ki7CLb8zểm tWMra đ7CLb8zoàn t94t2HXàu tố7CLb8zi hôm7CLb8z 94t2HXqua Fxu2SK đâu.94t2HX NóWM cũFxu2SKng c7CLb8zhạy tọtFxu2SK qu94t2HXa 7CLb8ztoa 7CLb8zcủa 94t2HXtụi mìn94t2HXh, WMphải khôn7CLb8zg Fred?"
Fred 94t2HXkhinh bỉ94t2HX liế7CLb8zc mắ94t2HXt nhFxu2SKìn sWMang Malfoy:
"Đồ sém7CLb8z tèFxu2SK 7CLb8ztrong quần."
George nói:
"Ngay nhFxu2SKư 94t2HXanh đây7CLb8z cũngWM khôngWM k7CLb8zhoái cWMho lắm.Fxu2SK Họ94t2HX 7CLb8zđúng làFxu2SK 94t2HXkinh Fxu2SKtởm WMthiệt, m94t2HXấy vWMiên gi94t2HXám n94t2HXgục AzkabFxu2SKan ấy..."
Fred nói:
"Họ l7CLb8zàm r94t2HXuột gaFxu2SKn mìnFxu2SKh thiếu94t2HX WMđiều bịFxu2SK đôngWM 94t2HXlạnh h94t2HXết WMvậy há?"
Harry 94t2HXnói nhỏ:
"Nhưng 7CLb8zmà cá7CLb8zc WManh đâuFxu2SK 7CLb8zcó xWMỉu, 94t2HXphải không?"
George nó7CLb8zi mạnh7CLb8z mẽ:
"QuFxu2SKên Fxu2SKchuyện đó7CLb8z đWMi, HWMarry. 94t2HXCó mWMột 7CLb8zlần bFxu2SKa phảiFxu2SK điWM WM 7CLb8ztới nh7CLb8zà ng7CLb8zục Az94t2HXkaban, nhớ94t2HX kh7CLb8zông WMFred? BFxu2SKa nóWMi đóWM làWM nơ7CLb8zi 94t2HXtồi tệWM n7CLb8zhứt m94t2HXà 94t2HX 7CLb8zông từng94t2HX biết7CLb8z đến.94t2HX WMBa Fxu2SKtrở 7CLb8zvề nhàWM t7CLb8zay châFxu2SKn 7CLb8zrun rẩ7CLb8zy rồ7CLb8zi pFxu2SKhát 7CLb8zbệnh lFxu2SKuôn 94t2HX mà.Fxu2SK.. 94t2HXMấy vi94t2HXên g94t2HXiám ngụ94t2HXc 94t2HXAzkaban 7CLb8zhút hếtWM niềmWM v94t2HXui khỏWMi WMcái nhàFxu2SK ngFxu2SKục đ7CLb8zó. ỞWM 7CLb8z tFxu2SKrong 7CLb8zđó, hầ7CLb8zu như7CLb8z tấtFxu2SK cWMả các94t2HX tù94t2HX nhâ94t2HXn nWMgục AFxu2SKzkaban 7CLb8zđều p94t2HXhát đWMiên lFxu2SKên 7CLb8z hết."
Fred đWMổi Fxu2SKđề tài:
"Ừ, đWMể coFxu2SKi t7CLb8zhằng MaWMlfoy sẽ7CLb8z vuFxu2SKi nhWMư thếWM Fxu2SKnào sa94t2HXu Fxu2SK 94t2HXtrận Quiddi94t2HXtch WMđầu tiê7CLb8zn. NhớWM khô7CLb8zng? TrậnWM Q94t2HXuidditch đầuFxu2SK mùa7CLb8z l94t2HXà trFxu2SKận gi7CLb8zữa Fxu2SK 7CLb8zđội nFxu2SKhà Fxu2SKGryffindor vFxu2SKà nhàFxu2SK Slytherin."
Lần du94t2HXy nhWMứt 7CLb8zmà WMHarry vàWM MaFxu2SKlfoy đốWMi đầWMu nWMhau 7CLb8z tr7CLb8zong một94t2HX trận94t2HX Quidd7CLb8zitch c94t2HXũng l94t2HXà lầnWM WMMalfoy đã94t2HX bịth94t2HXua Fxu2SKte t7CLb8zua xiểngWM 94t2HX liểng7CLb8z. NhớFxu2SK l7CLb8zại trậWMn đó,94t2HX Har94t2HXry thấyFxu2SK phấ94t2HXn 7CLb8zkhởi 7CLb8zlên chútWM Fxu2SKđỉnh, bèn7CLb8z tựWM lấ7CLb8zy Fxu2SK Fxu2SKcho m7CLb8zình mấyFxu2SK kh7CLb8zúc xFxu2SKúc xíchWM 94t2HXvà c94t2HXà 7CLb8zchua chiên.
Hermione cFxu2SKòn mFxu2SKải nghiFxu2SKên cứuFxu2SK cáFxu2SKi thWMời 7CLb8zkhóa biWMểu mớiWM củFxu2SKa 94t2HXmình. Cô94t2HX bé94t2HX mừngWM rỡWM Fxu2SKkêu lên:
"Ô94t2HXi, h7CLb8zay qu94t2HXá! TụiFxu2SK mìFxu2SKnh 7CLb8zbắt đầu94t2HX họ7CLb8zc mWMấy mô94t2HXn m7CLb8zới ngFxu2SKay hôm94t2HX nay."
Ron 94t2HXngó quFxu2SKa v94t2HXai HermiFxu2SKone đọc94t2HX WMké, mặFxu2SKt mà94t2HXy nghiFxu2SKêm traFxu2SKng 94t2HXhẳn r94t2HXa. NóFxu2SK nói:
"Hermione ơiWM, ngWMười Fxu2SKta làmWM rố7CLb8zi benFxu2SKg WMcái 7CLb8zthời 7CLb8z khóaWM biểu7CLb8z của7CLb8z 94t2HXbồ WMrồi. CWMoi nèFxu2SK, họWM WMxếp Fxu2SKcho bồ7CLb8z tới94t2HX mườiWM m7CLb8zôn họ94t2HXc m94t2HXột nWMgày. Fxu2SK LàFxu2SKm gWMì WMcó đủ7CLb8z t94t2HXhời giờ."
"Mình 7CLb8zsẽ xWMoay Fxu2SKsở. M7CLb8zình đã7CLb8z d94t2HXàn 7CLb8zxếp xon94t2HXg vớiWM gi94t2HXáo WMsư MFxu2SKcGonagall rồi."
RWMon vẫnFxu2SK 94t2HXcười, nói:
"Nhưng mà7CLb8z WMcoi nè94t2HX, bồ7CLb8z WMthấy thờiFxu2SK khóWMa biể94t2HXu sángFxu2SK nFxu2SKay kWMhông? CFxu2SKhín giFxu2SKờ 7CLb8zmôn T7CLb8ziên triFxu2SK. WMVà WMngay p7CLb8zhía dư94t2HXới, chí94t2HXn giờ,94t2HX Mu94t2HXggle-học. Và..."
Ron chồ94t2HXm 7CLb8ztới, 94t2HXghé sát7CLb8z cWMái 7CLb8zthời khWMóa biểu7CLb8z hơn,WM v94t2HXẻ khWMông thểFxu2SK 94t2HXnào t94t2HXin được:
Fxu2SK"Coi n94t2HXè, n94t2HXgay 94t2HXdưới dònWMg đó:WM mônFxu2SK Số94t2HX 94t2HXhọc, Fxu2SKcũng 7CLb8z c7CLb8zhín giFxu2SKờ. Ý7CLb8z mì94t2HXnh nói94t2HX 94t2HXlà mình7CLb8z biếWMt 94t2HXbồ giỏi,WM He7CLb8zrmione WMà, nhưngFxu2SK kFxu2SKhông 7CLb8zai c94t2HXó WM thFxu2SKể giFxu2SKỏi đ94t2HXến nh7CLb8zư vậy.94t2HX 94t2HXLàm 94t2HXsao cùnWMg WMmột lúFxu2SKc mà7CLb8z bFxu2SKồ c94t2HXó thểFxu2SK họcWM 94t2HXở b7CLb8za lớFxu2SKp Fxu2SK chứ?"
He7CLb8zrmione nFxu2SKói 7CLb8zcộc lốc:
"Đừng c7CLb8zó ngFxu2SKu. Dĩ94t2HX nhiêFxu2SKn mìn94t2HXh s94t2HXẽ khôFxu2SKng n7CLb8zgồi họFxu2SKc Fxu2SKở tFxu2SKrong Fxu2SKcả b94t2HXa lWMớp 7CLb8zcùng mộ7CLb8zt lúc."
"Vậy thì..."
Hermion7CLb8ze ngắWMt lời:
"Làm Fxu2SKơn đư7CLb8za g7CLb8ziùm mWMình hũ7CLb8z mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắtFxu2SK lên:
"Ôi, R7CLb8zon ơi7CLb8z, nFxu2SKếu thFxu2SKời k94t2HXhóa biểuWM 7CLb8zcủa 94t2HXmình hơi7CLb8z 94t2HXđầy 94t2HX mFxu2SKột chút94t2HX th7CLb8zì mắWMc Fxu2SKmớ g7CLb8zì tớiWM bồFxu2SK Fxu2SKhả? MìnFxu2SKh đãWM nóiFxu2SK 7CLb8zvới bồFxu2SK rồi,WM mìFxu2SKnh 94t2HXđã dWMàn WM xếpFxu2SK xon94t2HXg hết7CLb8z v7CLb8zới giáo94t2HX sư7CLb8z McGWMonagall rồi!"
Vừa lúc7CLb8z đó,94t2HX lãoWM Ha94t2HXgrid bước7CLb8z và94t2HXo Đạ7CLb8zi SFxu2SKảnh đường.Fxu2SK 7CLb8z LãoWM m7CLb8zặc Fxu2SKcái 94t2HXáo khoác7CLb8z dà7CLb8zi 94t2HXbằng WMlông c7CLb8zhuột cFxu2SKhũi, WMvà lãWMo cWMứ lơFxu2SK 7CLb8zđễnh vunWMg Fxu2SK vẫ94t2HXy 7CLb8zxác mộtWM 94t2HXcon chồFxu2SKn hôiWM Fxu2SKtrong bFxu2SKàn 7CLb8ztay WMto kế7CLb8zch xù94t2HX củaWM mình.
Trê94t2HXn đườngFxu2SK đ94t2HXi tớ7CLb8zi bàn94t2HX giFxu2SKáo viênFxu2SK, 94t2HXlão 94t2HXdừng bướ94t2HXc nóWMi 7CLb8zvới bọn7CLb8z trẻ:
"Ổn cảWM chứWM h7CLb8zả? 7CLb8zCác cháuWM WMlà WMnhững họcWM Fxu2SKtrò tFxu2SKrong WM lớWMp học7CLb8z đầ94t2HXu t94t2HXiên Fxu2SKmà WMbác 94t2HXđược d94t2HXạy Fxu2SKđó 94t2HXnghe! LớpFxu2SK bắ7CLb8zt đầu7CLb8z ng94t2HXay saFxu2SKu 94t2HXbữa ănWM Fxu2SK tFxu2SKrưa! Bá94t2HXc phWMải t94t2HXhức d7CLb8zậy từ7CLb8z lúc7CLb8z WMnăm giờ94t2HX sáWMng 94t2HXđể WMchuẩn bFxu2SKị Fxu2SKmọi thứFxu2SK sFxu2SKẵn Fxu2SK sàng7CLb8z... HWMy 94t2HXvọng đWMâu đãFxu2SK vWMô đó94t2HX rồ94t2HXi... b94t2HXác đây94t2HX, WMmột thầ94t2HXy 7CLb8zgiáo... th94t2HXiệt 7CLb8z tình..."
Lão ng94t2HXoác 7CLb8zmiệng cười94t2HX t7CLb8zoe toFxu2SKét vớ94t2HXi bọWMn trẻWM 94t2HXvà 94t2HXđi tWMiếp tớ94t2HXi bWMàn ăFxu2SKn dànFxu2SKh cFxu2SKho g94t2HXiáo viêWMn, vẫnFxu2SK vuFxu2SKng WMvẩy xáWMc coFxu2SKn chồWMn hôi.
Với mWMột chúWMt Fxu2SKlo âuWM 94t2HXtrong giọng7CLb8z nóFxu2SKi, RoFxu2SKn 7CLb8zthắc mắc:
"Không biết94t2HX bá94t2HXc 94t2HXấy chuWMẩn bFxu2SKị sẵn7CLb8z sàng94t2HX cFxu2SKái gFxu2SKì làWM c7CLb8zái gWMì nhỉ?"
SFxu2SKảnh WMĐường bắt94t2HX đầu7CLb8z vắngFxu2SK bớtWM k94t2HXhi mọiWM ngườ7CLb8zi l7CLb8zục 7CLb8ztục đến7CLb8z lớp7CLb8z họFxu2SKc đWMầu tFxu2SKiên 94t2HXcủa WMmình. R7CLb8zon x94t2HXem thời94t2HX k94t2HXhóa biểuFxu2SK 94t2HXcủa nó:
7CLb8z"Tụi WMmình pWMhải đWMi thWMôi, đ7CLb8zể co94t2HXi, lớpWM TiêWMn t94t2HXri ởFxu2SK tầng94t2HX trFxu2SKên cùng94t2HX cFxu2SKủa ThápFxu2SK BắcFxu2SK. TụiWM mình94t2HX sẽFxu2SK mWMất mườiFxu2SK pWMhút mớiFxu2SK đến94t2HX đượ94t2HXc nơFxu2SKi đó..."
Ba đ7CLb8zứa vộ7CLb8zi vàn94t2HXg ă94t2HXn c94t2HXho Fxu2SKxong bữaWM điểFxu2SKm tâm94t2HX, Fxu2SKchào WM tFxu2SKạm b7CLb8ziệt FrWMed và94t2HX GeorgeFxu2SK, 94t2HXrồi đWMi trở94t2HX 94t2HXra, bănFxu2SKg q7CLb8zua SảnhWM đường.7CLb8z K7CLb8zhi tụi7CLb8z nFxu2SKó WM đi94t2HX ngan7CLb8zg bànWM ănWM c94t2HXủa nhàFxu2SK SlytheFxu2SKrin, Ma94t2HXlfoy WMlại biểuFxu2SK diễn94t2HX trò94t2HX n7CLb8zhái mộtWM cơWMn 94t2HX 7CLb8zxỉu nữa.WM Ti7CLb8zếng cười7CLb8z rú7CLb8z lê7CLb8zn đuổiFxu2SK theWMo Harr7CLb8zy vào7CLb8z WMtận tiền94t2HX sảnh.
Hành tWMrình xuyêFxu2SKn WMqua tòFxu2SKa lâFxu2SKu đài7CLb8z để7CLb8z đ94t2HXến WMTháp BFxu2SKắc Fxu2SK làWM mộtWM hàWMnh tWMrình dài.94t2HX Ha94t2HXi năFxu2SKm Fxu2SKở HoWMgwarts cFxu2SKhưa đủFxu2SK để7CLb8z bWMọn tr7CLb8zẻ biết94t2HX hết7CLb8z WM mọWMi thứWM về7CLb8z 7CLb8ztòa WMlâu đài:94t2HX Fxu2SKtrước đ94t2HXây t7CLb8zụi nWMó c7CLb8zhưa từngWM đượWMc 94t2HXvào b94t2HXên tWMrong Fxu2SK TháWMp Bắc.
Tụi nhWMỏ trè94t2HXo 7CLb8zlên tớ94t2HXi cầu7CLb8z 94t2HXthang thứ94t2HX 94t2HXbảy, đ7CLb8zến m94t2HXột 7CLb8z đầu94t2HX cầWMu thFxu2SKang khôn94t2HXg thấy94t2HX 7CLb8zquen chú94t2HXt nFxu2SKào, ởFxu2SK đóWM khô94t2HXng 7CLb8zcó cái94t2HX Fxu2SKgì kháFxu2SKc ngoà7CLb8zi Fxu2SK mộWMt b94t2HXức Fxu2SKtranh lớnFxu2SK vẽ94t2HX mộWMt b94t2HXãi Fxu2SKcỏ 7CLb8ztrống tr94t2HXơ 94t2HXtreo trê94t2HXn bứ94t2HXc tưFxu2SKờng đá,7CLb8z R94t2HXon 7CLb8z vừa7CLb8z thở7CLb8z hổn94t2HX hển94t2HX vFxu2SKừa nói:
"Phải... có7CLb8z... mWMột... lối...94t2HX đ7CLb8zi... tắt..WM. chứ!"
HermioWMne WMngó xuốn94t2HXg mFxu2SKột hànhFxu2SK la7CLb8zng vắng94t2HX 7CLb8zbên phải:
"Chắc làFxu2SK Fxu2SKlối này."
Nhưng 7CLb8zRon nói:
"Không 94t2HXphải đFxu2SKâu. ĐFxu2SKó làWM hướng94t2HX na7CLb8zm mà94t2HX. M94t2HXấy bồ94t2HX ngó94t2HX coi7CLb8z, tWMụi mìnhFxu2SK WMcó thể7CLb8z nWMhìn thấy94t2HX mộtFxu2SK mảngWM 94t2HXhồ nFxu2SKước bênWM ngFxu2SKoài 94t2HXcửa sổFxu2SK kìa..."
Harry ngắmWM b7CLb8zức 94t2HXtranh. MộWMt 7CLb8zchú ngựFxu2SKa 94t2HXlùn mWMũm m94t2HXĩm, 7CLb8z lôFxu2SKng xWMám l7CLb8zốm đWMốm, vừaWM 94t2HXmới tho94t2HXng donWMg dẫm94t2HX lêWMn Fxu2SKbãi cỏFxu2SK vàFxu2SK Fxu2SKthơ thẩ94t2HXn nhấFxu2SKm Fxu2SK nháp7CLb8z cỏFxu2SK xa94t2HXnh. Tu7CLb8zy đã7CLb8z 7CLb8zquen vớWMi việcFxu2SK cácWM n7CLb8zhân Fxu2SKvật tronFxu2SKg 7CLb8znhững bứ7CLb8zc traWMnh ở7CLb8z 94t2HX trườngFxu2SK Hogwar7CLb8zts cứ94t2HX WMdi WMchuyển lunFxu2SKg 7CLb8ztung 94t2HXvà thFxu2SKỉnh th94t2HXoảng b94t2HXỏ khunWMg 94t2HXtranh màWM 94t2HX WMđi tFxu2SKhăm viếFxu2SKng lẫWMn nhau7CLb8z, nhưnWMg Har7CLb8zry v7CLb8zẫn 7CLb8zcứ khoái94t2HX nhìn94t2HX chúngWM. MWMột WMlát 94t2HX sFxu2SKau, 7CLb8zmột 94t2HXhiệp sĩ7CLb8z l7CLb8zùn Fxu2SKbè bWMè mặcWM bộWM á7CLb8zo 94t2HXgiáp cứWM Fxu2SKkêu xủng94t2HX x7CLb8zoẻng k94t2HXhi ôn7CLb8zg WMbước WM v94t2HXào bứcWM trFxu2SKanh, theFxu2SKo sa94t2HXu 94t2HXlà Fxu2SKcon ngựaFxu2SK Fxu2SKlùn. Fxu2SKCăn c94t2HXứ vàFxu2SKo dấuFxu2SK vếtFxu2SK WMcỏ dập94t2HX c7CLb8zòn WM dínWMh 7CLb8zở đầFxu2SKu gối7CLb8z cWMủa bộ7CLb8z đồWM gi94t2HXáp Fxu2SKkim loFxu2SKại ô94t2HXng 94t2HXđang mWMặc, thìWM cFxu2SKó thểFxu2SK WMnói chắc7CLb8z 7CLb8z 7CLb8zlà ôn7CLb8zg 94t2HXvừa t7CLb8zé ngựa.
N7CLb8zhìn thấy94t2HX HarrFxu2SKy, RWMon vWMà Hermio94t2HXne, ôn94t2HXg hi94t2HXệp s7CLb8zĩ gFxu2SKào lên:
"A! QuâFxu2SKn 94t2HXbất lươngFxu2SK nào94t2HX dám7CLb8z xâm7CLb8z nhập7CLb8z lãnh7CLb8z đị94t2HXa Fxu2SK riên94t2HXg củFxu2SKa tWMa hả?Fxu2SK PhảiWM chănWMg cácWM WMngươi đWMến Fxu2SKcười nhạFxu2SKo t7CLb8za ng7CLb8zã Fxu2SKngựa? Hãy7CLb8z r7CLb8zút WM gươm7CLb8z ra7CLb8z, đồWM bấWMt lương94t2HX, đồWM chó!"
Ba đứa94t2HX Fxu2SKnhỏ sửWMng sốtFxu2SK đứWMng n94t2HXgớ rWMa nhìn94t2HX ôngWM 7CLb8zhiệp sFxu2SKĩ WM lùnFxu2SK đ7CLb8zang rút94t2HX th7CLb8zanh gươm7CLb8z rFxu2SKa kh7CLb8zỏi cWMái v7CLb8zỏ WMkiếm vFxu2SKà b94t2HXắt đầu7CLb8z vun94t2HXg gươ94t2HXm t94t2HXrong 7CLb8z 7CLb8ztay 7CLb8zmột WMcách Fxu2SKhung 7CLb8zhăng, cò94t2HXn cWMhân 94t2HXcẳng thì7CLb8z nhả94t2HXy lo94t2HXi cho7CLb8zi tron94t2HXg Fxu2SKcơn giậnWM Fxu2SK đi7CLb8zên cuồng7CLb8z. NhưWMng lưỡ7CLb8zi gưFxu2SKơm WMquá Fxu2SKdài Fxu2SKso vớiWM t7CLb8zhân hFxu2SKình cFxu2SKụt ngủn94t2HX c7CLb8zủa ôFxu2SKng, 7CLb8z thàn94t2HXh 94t2HXra 7CLb8zkhi 7CLb8zông chéFxu2SKm mộWMt đư7CLb8zờng gươmFxu2SK áFxu2SKc liệWMt tWMhì đàWM gưFxu2SKơm đ7CLb8zi l94t2HXàm ôFxu2SKng mất94t2HX Fxu2SK cả94t2HX thăn7CLb8zg bằnFxu2SKg, tWMé lăn94t2HX đùng,7CLb8z s7CLb8zấp m7CLb8zặt xuốnFxu2SKg bãFxu2SKi cỏ.
Harry tiến7CLb8z tớFxu2SKi gần94t2HX bFxu2SKức tr94t2HXanh hơFxu2SKn, Fxu2SKnó hỏi:
"Ông có94t2HX saWMo không?"
"LFxu2SKùi lạFxu2SKi! QuânFxu2SK kh7CLb8zoác WMlác đêWM tiện94t2HX! Lùi!94t2HX Đồ94t2HX xFxu2SKỏ lá!"
Ông h7CLb8ziệp sĩ7CLb8z lWMại Fxu2SKnắm chặtWM t94t2HXhanh Fxu2SKgươm, ch7CLb8zống gươm94t2HX 7CLb8z xuFxu2SKống đểFxu2SK đứ7CLb8zng lêWMn, nhưnFxu2SKg lưỡiWM gươm7CLb8z lúFxu2SKn sâ7CLb8zu t94t2HXhêm và7CLb8zo lớp7CLb8z cỏ,Fxu2SK 7CLb8zvà k7CLb8zhi WMông WM đứngFxu2SK dậ94t2HXy đượcFxu2SK rồ7CLb8zi Fxu2SKthì 7CLb8zcho WMdù đ7CLb8zã cFxu2SKố Fxu2SKgắng hếtWM Fxu2SKsức mì7CLb8znh, ôn7CLb8zg k94t2HXhông th94t2HXể nWMào Fxu2SK Fxu2SKrút lưỡiFxu2SK gưFxu2SKơm r7CLb8za 94t2HXđược n94t2HXữa. Cu94t2HXối cùFxu2SKng 7CLb8zông p7CLb8zhải WMtự q94t2HXuăng m7CLb8zình xuốnWMg cỏ94t2HX, 7CLb8z đẩyWM cáiWM mạngWM cFxu2SKhe mWMặt tr7CLb8zên Fxu2SKcái nón94t2HX giáFxu2SKp sắt7CLb8z Fxu2SKra 7CLb8zđể laWMu m94t2HXồ 94t2HXhôi đang7CLb8z WMrịn đầmFxu2SK Fxu2SK đìa.
Thừa dịp7CLb8z ônWMg hiệp7CLb8z 94t2HXsĩ nghỉFxu2SK Fxu2SKmệt, H94t2HXarry phâFxu2SKn trần:
"Như v94t2HXầy n94t2HXè, 7CLb8ztụi 7CLb8ztôi đanWMg điWM tìmWM Th7CLb8záp Bắc.Fxu2SK ChFxu2SKắc ônFxu2SKg WMđâu bi94t2HXết Fxu2SKchỗ đ94t2HXó WMở đâu94t2HX hả?"
Cơn giận94t2HX củ7CLb8za ô94t2HXng hFxu2SKiệp WMsĩ dườngWM như94t2HX ta7CLb8zn biếFxu2SKn đWMi tức7CLb8z thì.Fxu2SK ÔngFxu2SK lách94t2HX cáFxu2SKch đứ94t2HXng dWMậy 7CLb8zvà 94t2HXdõng dạc94t2HX hô:
"Một cuFxu2SKộc 94t2HXtruy tìm7CLb8z! HãFxu2SKy tFxu2SKheo ta94t2HX, h7CLb8zỡi c94t2HXác WMbằng 94t2HX h7CLb8zữu Fxu2SKthân th94t2HXiết! ChúFxu2SKng t7CLb8za sẽFxu2SK tìmWM 7CLb8zra mụWMc tiêWMu 94t2HXcủa 94t2HXcác bạn,94t2HX hoặcWM Fxu2SKlà c94t2HXhúng 94t2HX tFxu2SKa sẽFxu2SK d94t2HXũng cảm94t2HX b7CLb8zỏ mWMạng WMvì nhiệWMm vụ!"
Ông hiWMệp 94t2HXsĩ lWMại m94t2HXột 7CLb8zlần nữaWM cố7CLb8z 7CLb8zgắng rú94t2HXt 7CLb8zthanh 94t2HX gFxu2SKươm 7CLb8zra mộtWM cá7CLb8zch khôWMng hiWMệu q7CLb8zuả, rồi7CLb8z WMcố Fxu2SKtrèo lêFxu2SKn cWMon ngựa94t2HX mWMập, nhưngFxu2SK l94t2HXại 7CLb8z ngãFxu2SK xuốn94t2HXg. ÔnFxu2SKg bFxu2SKèn 7CLb8zkhí kháWMi WMla to:
"Đành đi94t2HX b94t2HXộ 94t2HXvậy, thư94t2HXa 7CLb8zquí ng7CLb8zài và7CLb8z WMquí nương7CLb8z! 94t2HXLên đường!94t2HX TiWMến lên!"
VàFxu2SK, troFxu2SKng 94t2HXbộ WMáo giá7CLb8zp sắWMt kêuFxu2SK xFxu2SKủng xoẻng7CLb8z ầmWM Fxu2SKĩ, WM ônWMg 7CLb8zta ch7CLb8zạy v94t2HXô cạnh94t2HX trWMái của7CLb8z cái7CLb8z khFxu2SKung tr94t2HXanh vWMà biế94t2HXn mấ94t2HXt khWMỏi cảFxu2SKnh trFxu2SKí WM của7CLb8z bứ94t2HXc tranh.
94t2HXBa đứa94t2HX n94t2HXhỏ Fxu2SKvội vã94t2HX c94t2HXhạy the7CLb8zo 94t2HXông 7CLb8zhiệp sĩ7CLb8z dọFxu2SKc hànFxu2SKh WM Fxu2SKlang, c7CLb8zăn c94t2HXứ Fxu2SKtheo âm94t2HX thWManh x94t2HXủng x7CLb8zoẻng phátFxu2SK WMra từ94t2HX bộ94t2HX áoFxu2SK gi7CLb8záp WMcủa ônFxu2SKg. Fxu2SK Thỉnh94t2HX thoWMảng tụFxu2SKi WMnó nhìn7CLb8z t94t2HXhấy Fxu2SKông ch94t2HXạy WMngang qu7CLb8za m7CLb8zột bứcWM tWMranh ởWM 7CLb8zphía WM trước.
94t2HX"Hãy cốFxu2SK mFxu2SKà 7CLb8zcan đảm94t2HX lên7CLb8z nhFxu2SKé, điều7CLb8z 7CLb8ztệ nh94t2HXứt cFxu2SKòn 7CLb8zchưa 7CLb8zxảy rFxu2SKa đâu!"
Ông hFxu2SKiệp sĩFxu2SK 94t2HXgào 94t2HXto, vàWM tụi7CLb8z n94t2HXó thấy94t2HX WMông 94t2HXtái x94t2HXuất 94t2HX WMhiện phía7CLb8z Fxu2SKtrước 94t2HXmột WMnhóm c94t2HXác 7CLb8zbà mặcWM v7CLb8záy phồnWMg vẻ7CLb8z nWMhớn nh94t2HXác. Tr7CLb8zanh củaFxu2SK WM cácWM bFxu2SKà 7CLb8ztreo tFxu2SKrên v7CLb8zách củ94t2HXa m94t2HXột cầ7CLb8zu thanFxu2SKg xoắWMn chônWMg chênh.
HFxu2SKarry, 94t2HXRon vàFxu2SK Herm7CLb8zione 7CLb8zthở hổ7CLb8zn hể7CLb8zn WMtrèo lê7CLb8zn 94t2HX WMnhững bậc7CLb8z th7CLb8zang xoắnFxu2SK s94t2HXít saoFxu2SK, càFxu2SKng lú94t2HXc Fxu2SKcàng thấyFxu2SK chó94t2HXng mặtFxu2SK hơn,WM ch7CLb8zo đế7CLb8zn 94t2HX 7CLb8zkhi nghWMe đ7CLb8zược tiếng7CLb8z 7CLb8znói rì7CLb8z rầm94t2HX phí7CLb8za tr7CLb8zên đầu,Fxu2SK 7CLb8zthì Fxu2SKtụi nFxu2SKó biế7CLb8zt chắ7CLb8zc WMmình Fxu2SK đã7CLb8z tới7CLb8z đ7CLb8zược Fxu2SKlớp học.
Ông hiWMệp sWMĩ bấ94t2HXy giờ7CLb8z mớiFxu2SK th94t2HXò 94t2HXđầu vôWM bứcFxu2SK tra94t2HXnh 94t2HXcủa một7CLb8z ôngFxu2SK tFxu2SKhầy 94t2HXtu 7CLb8zcó v7CLb8zẻ mặWMt hết7CLb8z sứWMc nhFxu2SKam hWMiểm, lFxu2SKa lớn:
"Tạm bFxu2SKiệt! TạmFxu2SK biệ7CLb8zt nhé,7CLb8z cácFxu2SK chiếnWM hữWMu củaWM tFxu2SKa! 94t2HX Bất94t2HX 94t2HXcứ k94t2HXhi Fxu2SKnào c7CLb8zác bạn7CLb8z cần7CLb8z đến7CLb8z mộ7CLb8zt 94t2HXtrái tiWMm 94t2HXcao thượngWM vFxu2SKà Fxu2SKnhững bắWMp thị7CLb8zt Fxu2SK Fxu2SKsắt th7CLb8zép, thìFxu2SK 7CLb8zcứ tìmFxu2SK đ94t2HXến Ngà94t2HXi Cadogan!"
Khi ôWMng Fxu2SKhiệp s94t2HXĩ b7CLb8ziến đ7CLb8zi rồFxu2SKi, R7CLb8zon lầ94t2HXm bầm:
"WMỪ, 7CLb8zchừng Fxu2SKnào tụWMi 7CLb8znày cFxu2SKần WMđến một7CLb8z ngườiWM gà94t2HXn dWMở, WMthế nà94t2HXo Fxu2SKtụi 7CLb8znày cũWMng k7CLb8zêu tới94t2HX ông."
Ba đứFxu2SKa trèo7CLb8z Fxu2SKnốt mấ7CLb8zy bậFxu2SKc thFxu2SKang cu7CLb8zối 94t2HXcùng, đặt7CLb8z 7CLb8z châFxu2SKn Fxu2SKlên 7CLb8zmột đầu7CLb8z 7CLb8zcầu than94t2HXg nhỏWM 7CLb8zxíu, ở94t2HX đ7CLb8zó hầuWM nhFxu2SKư cảWM lớFxu2SKp họ94t2HXc TiênFxu2SK tFxu2SKri đề94t2HXu Fxu2SK WMđã tụFxu2SK 94t2HXtập đôngFxu2SK WMđủ. Khô94t2HXng th94t2HXấy cFxu2SKánh cWMửa nàoWM 94t2HXmở WMra từ7CLb8z WMđầu cầuWM Fxu2SKthang nàyWM. WM RFxu2SKon huých94t2HX cùi7CLb8z chỏFxu2SK vôFxu2SK HaFxu2SKrry, Fxu2SKchỉ lênFxu2SK trầFxu2SKn Fxu2SKnhà, trê94t2HXn 7CLb8zđó 94t2HXcó mộtWM cWMái giốn7CLb8zg 7CLb8z WMnhư cFxu2SKửa Fxu2SKbẫy sậ94t2HXp 7CLb8zhình tròFxu2SKn, cóFxu2SK WMđính mWMột 94t2HXcái t94t2HXhể bàiFxu2SK bằFxu2SKng đồng.Fxu2SK HarrWMy đọc:
"Sybill TrelaWMwney, g7CLb8ziáo viên7CLb8z bộFxu2SK 94t2HXmôn TWMiên T94t2HXri học...Fxu2SK WMLàm s7CLb8zao t94t2HXụi mìn7CLb8zh l7CLb8zên được94t2HX t94t2HXrên đWMó b7CLb8zây giờ?"
Như t94t2HXhể để7CLb8z trả7CLb8z lờ7CLb8zi 94t2HXcâu hỏ94t2HXi cWMủa Harry7CLb8z, c7CLb8zánh c7CLb8zửa Fxu2SK bẫy7CLb8z sậ94t2HXp bỗWMng WMnhiên 94t2HXmở 7CLb8zra, Fxu2SKvà m7CLb8zột cá7CLb8zi thanFxu2SKg bằngFxu2SK WMbạc được94t2HX thWMả xuống7CLb8z ngaWMy 7CLb8z b7CLb8zên c94t2HXhân Ha7CLb8zrry. Mọi7CLb8z nWMgười chợ7CLb8zt Fxu2SKim bặt.
Ron Fxu2SKnhe rFxu2SKăng cười:
"NhườngWM b7CLb8zồ lên94t2HX trWMước đó."
Harry đà7CLb8znh 7CLb8zleo lên7CLb8z trWMước t94t2HXiên, bướcWM vàoFxu2SK mộtFxu2SK Fxu2SK WMphòng hFxu2SKọc trônWMg lạ7CLb8z WMlùng nhấ94t2HXt tWMừ 94t2HXtrước tớiWM WMnay. Thật94t2HX 7CLb8zra, 94t2HXnó chẳngFxu2SK gi94t2HXống 7CLb8z p7CLb8zhòng họcWM cFxu2SKhút xí94t2HXu Fxu2SKnào hết;94t2HX WMmà lại7CLb8z đâuFxu2SK đóWM vWMừa gi94t2HXống Fxu2SKmột c7CLb8zái k7CLb8zho 7CLb8záp m7CLb8zái 7CLb8z của94t2HX WMmột căFxu2SKn nh7CLb8zà, 94t2HXvừa gWMiống mWMột cá7CLb8zi tiệFxu2SKm WMtrà k7CLb8ziểu x7CLb8zưa. T94t2HXrong ph7CLb8zòng cóFxu2SK WMít 94t2HX nhứtWM hFxu2SKai chụ7CLb8zc cáWMi bàWMn trFxu2SKòn nhỏFxu2SK b7CLb8zày 94t2HXbiện l94t2HXộn x7CLb8zộn, chu7CLb8zng q7CLb8zuanh đặt7CLb8z mFxu2SKấy Fxu2SKcái 7CLb8z g7CLb8zhế b7CLb8zành bWMọc vảiWM ho94t2HXa 94t2HXsặc sỡFxu2SK và94t2HX mấWMy Fxu2SKcái gố94t2HXi nệFxu2SKm WMnhỏ 94t2HXmà dày.Fxu2SK MọiFxu2SK thứFxu2SK đượcFxu2SK 7CLb8z soWMi sángFxu2SK bWMằng WMánh 7CLb8zđèn đỏFxu2SK thắ94t2HXm. TấFxu2SKt cả7CLb8z WMmàn cửaFxu2SK WMsổ đWMều Fxu2SKkéo kínFxu2SK lạiWM 7CLb8zvà 94t2HX nhWMiều n7CLb8zgọn đèFxu2SKn đượcFxu2SK chụ94t2HXp Fxu2SKkín 94t2HXbằng WMnhững cFxu2SKái khăn7CLb8z quànFxu2SKg đỏ7CLb8z 94t2HXsậm. CFxu2SKăn Fxu2SKphòng 94t2HX WMấm WMmột WMcách ngột7CLb8z nFxu2SKgạt, và94t2HX dưWMới 7CLb8zbệ lòFxu2SK s7CLb8zưởi WMchất đầ94t2HXy nWMhóc c94t2HXác Fxu2SKthứ, một94t2HX WM WMngọn lửaWM đaWMng đun94t2HX 94t2HXmột c94t2HXái ấm94t2HX đồnFxu2SKg t7CLb8zo tướng,94t2HX tỏa94t2HX 94t2HXra mộFxu2SKt t94t2HXhứ mFxu2SKùi 7CLb8zhăng 7CLb8znồng 7CLb8z đến94t2HX 7CLb8zphát bệnh94t2HX. 7CLb8zMấy cái7CLb8z kệWM 7CLb8zđặt Fxu2SKdọc bức94t2HX tườ7CLb8zng tr7CLb8zòn quâyFxu2SK chấtWM lộFxu2SKn xộnWM Fxu2SK nWMhững lôngWM cWMhim đầFxu2SKy bụFxu2SKi bám,7CLb8z nhữngFxu2SK mẩuWM nFxu2SKến cWMụt, nhiềuFxu2SK xấpWM 94t2HXbài láWM 7CLb8zte tua94t2HX, WM WMvô số7CLb8z 94t2HXnhững tráiFxu2SK cầu7CLb8z 7CLb8zthủy t94t2HXinh ónWMg á94t2HXnh bạc,Fxu2SK WMvà cảFxu2SK mộtWM đoàWMn qFxu2SKuân tác7CLb8zh 7CLb8z tFxu2SKrà hùngFxu2SK hậu.
Cả lớp94t2HX đa94t2HXng tậpFxu2SK Fxu2SKtrung troWMng pWMhòng quanhWM, mọi7CLb8z người7CLb8z nFxu2SKói nănFxu2SKg thìWM thàFxu2SKo. Ro7CLb8zn đếFxu2SKn s94t2HXát bêWMn v94t2HXai 7CLb8zHarry, hỏi:
"Cô gi7CLb8záo đâu?"
Thình lìn94t2HXh 7CLb8zmột giọng7CLb8z nó94t2HXi vọng7CLb8z 94t2HXra từFxu2SK bóng94t2HX tố94t2HXi, mộWMt Fxu2SKthứ gFxu2SKiọng mơ7CLb8z hồ94t2HX n94t2HXhỏ nhẹ:
"Chào cáWMc tr94t2HXò. ThậFxu2SKt hân94t2HX hạnhFxu2SK được7CLb8z g7CLb8zặp cácWM 94t2HXtrò troFxu2SKng thWMế giFxu2SKới vậFxu2SKt chất."
Ấn tượFxu2SKng củaFxu2SK Fxu2SKHarry nWMgay l94t2HXúc Fxu2SKđó lWMà vềWM một7CLb8z loà7CLb8zi 94t2HX côn94t2HX trFxu2SKùng tWMo tướFxu2SKng rựcWM r94t2HXỡ. Giáo94t2HX s94t2HXư TrWMelawney d94t2HXi chuyển94t2HX v7CLb8zào WMvùng WMcó ánFxu2SKh 94t2HX lử7CLb8za soFxu2SKi, vFxu2SKà bFxu2SKọn 7CLb8ztrẻ nhWMận WMthấy b94t2HXà giáoFxu2SK ốmWM cFxu2SKà t7CLb8zong 7CLb8zcà t7CLb8zeo, cặp7CLb8z 94t2HXmắt kiWMếng WM WMlàm phóngFxu2SK đại94t2HX 7CLb8zđôi m7CLb8zắt Fxu2SKcủa bWMà tFxu2SKo Fxu2SKhơn kíFxu2SKch thướcWM tự94t2HX nhiWMên rấtWM nhiều94t2HX lầnWM, 94t2HX 7CLb8zvà bàFxu2SK quFxu2SKấn một94t2HX 94t2HXcái khWMăn ch94t2HXoàng WMđầu mỏnWMg có94t2HX d94t2HXát tFxu2SKrang Fxu2SKkim óWMng 7CLb8zánh. Qu94t2HXanh 94t2HX c7CLb8zái cFxu2SKổ m94t2HXảnh khả7CLb8znh củWMa 7CLb8zbà là7CLb8z vWMô sốWM nFxu2SKhững 7CLb8zdây ch7CLb8zuyền v7CLb8zà cWMhuỗi hạt,7CLb8z Fxu2SKcòn 7CLb8z cá7CLb8znh WMtay, 94t2HXbàn ta94t2HXy WMvà ngón7CLb8z t7CLb8zay củWMa bà7CLb8z tFxu2SKhì WMđeo đầy94t2HX những94t2HX Fxu2SKvòng với94t2HX nhẫnFxu2SK. 7CLb8zBà Fxu2SK nói:
"Ngồi xuố94t2HXng đi94t2HX các94t2HX 94t2HXtrò, nWMgồi xuống7CLb8z nào."
Bọn trWMẻ vụn94t2HXg vWMề trWMèo Fxu2SKlên Fxu2SKmấy chiếcFxu2SK ghFxu2SKế bWMành hoFxu2SKặc Fxu2SK ngồFxu2SKi lọWMt 94t2HXthỏm trFxu2SKong mấFxu2SKy cáiFxu2SK gốFxu2SKi nệm.WM HFxu2SKarry, 94t2HXRon vFxu2SKà HermWMione cWMùng ngồi7CLb8z WM quan7CLb8zh 94t2HXmột cáFxu2SKi bànFxu2SK tròn.
Giáo Fxu2SKsư Trela7CLb8zwney t7CLb8zhì tự7CLb8z mìn7CLb8zh ngồiFxu2SK và94t2HXo mộtWM c7CLb8zái gh94t2HXế bà94t2HXnh có7CLb8z cánh94t2HX đặt7CLb8z trưFxu2SKớc 7CLb8zlò sư7CLb8zởi. 7CLb8zBà nói:
"Chào mừFxu2SKng c94t2HXác Fxu2SKtrò đếnFxu2SK Fxu2SKvới bộ7CLb8z m94t2HXôn 94t2HXTiên trWMi học.7CLb8z Fxu2SK Tê7CLb8zn củaWM WMtôi là94t2HX giáFxu2SKo sFxu2SKư Tre7CLb8zlawney. TFxu2SKrước đâyFxu2SK 7CLb8zcó lẽ7CLb8z cácWM tròWM chưa7CLb8z từn94t2HXg gặpFxu2SK WM Fxu2SKtôi. VìWM tô94t2HXi thấyFxu2SK nếFxu2SKu xuốn7CLb8zg dư7CLb8zới thường7CLb8z x7CLb8zuyên Fxu2SKquá thFxu2SKì b94t2HXa mớ94t2HX boWMn ch7CLb8zen chộWMn 94t2HX rộn94t2HX của7CLb8z c94t2HXái trườngFxu2SK cóFxu2SK thể7CLb8z làWMm mWMờ điFxu2SK NộiWM NhWMãn c94t2HXủa tôi."
Không aFxu2SKi nóiWM g7CLb8zì Fxu2SKđể đ94t2HXáp lạFxu2SKi cá94t2HXi tFxu2SKhông WMbáo khác7CLb8z WM thườn7CLb8zg đó.Fxu2SK GiFxu2SKáo Fxu2SKsư T94t2HXrelawney Fxu2SKkhéo 7CLb8zléo nhẹFxu2SK nhànFxu2SKg sửFxu2SKa lFxu2SKại cá7CLb8zi 7CLb8zkhăn choFxu2SKàng 94t2HX rồi7CLb8z nói7CLb8z tiếp:
"Vậy lFxu2SKà c7CLb8zác t7CLb8zrò đã94t2HX c7CLb8zhọn họWMc mônFxu2SK Fxu2SKTiên 7CLb8ztri, bộ94t2HX m94t2HXôn 94t2HX kh94t2HXó 7CLb8zkhăn nhứtWM 7CLb8ztrong các7CLb8z nFxu2SKgành Fxu2SKnghệ thu94t2HXật huyềnFxu2SK b7CLb8zí. T7CLb8zôi muốn7CLb8z WMlưu ý7CLb8z c7CLb8zác Fxu2SK tròWM ngWMay từWM bu7CLb8zổi bWMan sơ7CLb8z là94t2HX nếu7CLb8z cFxu2SKác t7CLb8zrò khôn94t2HXg WMcó Fxu2SKcái Nh94t2HXìn, th94t2HXì t7CLb8zôi sFxu2SKẽ Fxu2SK chẳngWM th94t2HXể dạy94t2HX dỗ7CLb8z cá7CLb8zc tWMrò đượcWM nhiề7CLb8zu nWMhỏi g94t2HXì chWMo lắm.7CLb8z S94t2HXách 7CLb8zvở cũ7CLb8zng chẳn7CLb8zg Fxu2SK giúp94t2HX đỡ7CLb8z Fxu2SKcác t94t2HXrò 94t2HXbao n7CLb8zhiêu tron7CLb8zg l94t2HXĩnh vực94t2HX nWMày đâu..."
N7CLb8zghe Fxu2SKmấy 7CLb8zcâu nàyWM, 94t2HXHarry Fxu2SKvà Ro7CLb8zn cùnWMg nFxu2SKhe r7CLb8zăng 7CLb8z c94t2HXười 7CLb8zvà liếcFxu2SK mắtFxu2SK nhìWMn HermioWMne, côWM b7CLb8zé tỏ7CLb8z WMra sửngWM s7CLb8zốt vềFxu2SK cáFxu2SKi điềuFxu2SK làWM sWMách Fxu2SK thì7CLb8z 7CLb8zcũng khWMông gi94t2HXúp ícFxu2SKh 94t2HXgì tro94t2HXng 7CLb8zviệc 7CLb8zhọc WMbộ mô7CLb8zn này.
"NhiềuFxu2SK phù7CLb8z tFxu2SKhủy vWMà 94t2HXpháp sFxu2SKư, mặcWM dù94t2HX 7CLb8ztài 94t2HXba 94t2HXtrong Fxu2SK những7CLb8z lĩnWMh vựcFxu2SK nh7CLb8zư n94t2HXổ 7CLb8zto, ướcWM đo7CLb8zán 7CLb8zgiỏi vàFxu2SK biWMến mấ7CLb8zt độtWM ngột,7CLb8z n7CLb8zhưng vẫnFxu2SK 94t2HX khôngWM thể7CLb8z nàFxu2SKo nhìnWM xuyê94t2HXn qFxu2SKua đ7CLb8zược nhữngFxu2SK bí94t2HX Fxu2SKmật bị7CLb8z WMche Fxu2SKphủ củWMa tWMương Fxu2SK lai."
Đôi mắtFxu2SK 7CLb8zto WMcộ 7CLb8zmơ màng94t2HX cWMủa giWMáo 94t2HXsư Fxu2SKlướt Fxu2SKtừ Fxu2SKgương mặ7CLb8zt 7CLb8zcăng th94t2HXẳng nàyWM đế7CLb8zn g94t2HXương 94t2HXmặt 94t2HXlo âuFxu2SK kháFxu2SKc củaFxu2SK Fxu2SKlũ họ94t2HXc 7CLb8ztrò, bFxu2SKà tiếpWM tục:
"Đó lWMà th94t2HXiên phú,WM chỉFxu2SK dFxu2SKành ri7CLb8zêng c94t2HXho mộtFxu2SK í7CLb8zt n7CLb8zgười mà7CLb8z thôi."
BỗngWM nh94t2HXiên bàFxu2SK n7CLb8zói vWMới Neville:
"Trò 7CLb8znày, bWMà nội7CLb8z củaFxu2SK 94t2HXtrò cWMó khWMỏe không?"
Neville su94t2HXýt 7CLb8zté 7CLb8zlăn rFxu2SKa khỏi94t2HX đốngFxu2SK 94t2HXgối nệmFxu2SK màFxu2SK 7CLb8znó đangFxu2SK ngồi.Fxu2SK NFxu2SKó WMrun 7CLb8zrun v7CLb8zì hoảng7CLb8z hồn:
"Dạ, Fxu2SKcon Fxu2SKnghĩ bWMà 7CLb8zcon kWMhỏe ạ."
Giáo sưWM TrelawnWMey 7CLb8zlắc đầu,7CLb8z ánhFxu2SK lửWMa phảnWM chiế7CLb8zu lấWMp lánh7CLb8z Fxu2SKtrên đôi94t2HX ho7CLb8za 94t2HXtai ngWMọc lụ94t2HXc bảoFxu2SK WMbà đeoFxu2SK lủ7CLb8zng lẳng:
"Nếu tFxu2SKôi làFxu2SK trò,94t2HX thì7CLb8z tôiWM khôn7CLb8zg d7CLb8zám ch94t2HXắc nhưWM v94t2HXậy đâu."
Neville nghẹ94t2HXn họng.94t2HX GiáFxu2SKo sưFxu2SK 94t2HXTrelawney WMvẫn điềWMm 94t2HXnhiên tĩnFxu2SKh tại:
"Chúng tWMa Fxu2SKsẽ nWMghiên cứu94t2HX nhFxu2SKững phWMương phFxu2SKáp 94t2HXcơ b94t2HXản 94t2HX của94t2HX 94t2HXbộ m94t2HXôn TiêFxu2SKn TFxu2SKri trFxu2SKong năm94t2HX hFxu2SKọc nàFxu2SKy. Họ7CLb8zc WMkỳ mộtWM sẽWM Fxu2SKdành đ94t2HXể họFxu2SKc cách7CLb8z 94t2HX Fxu2SKđọc cá7CLb8zc WMlá trà.Fxu2SK HọFxu2SKc kWMỳ WMsau chú94t2HXng tFxu2SKa s7CLb8zẽ 94t2HXtiến tới94t2HX môn94t2HX CWMoi 7CLb8zChỉ Fxu2SKtay. Nhân7CLb8z Fxu2SK tiện7CLb8z Fxu2SKta bảoWM WMcho tr7CLb8zò nà94t2HXy..." Giá7CLb8zo WMsư thìnhWM WMlình h7CLb8zướng cá94t2HXi nWMhìn vFxu2SKào Fxu2SK PaFxu2SKrvati PatiWMl. "94t2HX... Hã94t2HXy c94t2HXoi chừng7CLb8z một7CLb8z WMgã tóFxu2SKc đỏ."
Parvati WMkinh n7CLb8zgạc 7CLb8zquay q7CLb8zua nhìWMn RoFxu2SKn 7CLb8zđang ngồi7CLb8z 94t2HXbên cạnh,7CLb8z rồiWM đ94t2HXẩy gh94t2HXế Fxu2SKcủa mìnWMh xWMa raFxu2SK. GiWMáo sWMư Trela94t2HXwney vẫn94t2HX tFxu2SKiếp tục:
"Trong họ94t2HXc kỳ94t2HX mùaFxu2SK hFxu2SKè tớiWM, chú7CLb8zng t94t2HXa họ7CLb8zc Fxu2SKlên tới94t2HX 94t2HX b7CLb8zộ môFxu2SKn WMnghiên 94t2HXcứu tráiWM cầu7CLb8z 7CLb8zpha lê7CLb8z 94t2HX- ấ94t2HXy là94t2HX s94t2HXau 7CLb8zkhi chúWMng 7CLb8zta 94t2HXđã h7CLb8zoàn tấ94t2HXt WM được94t2HX môFxu2SKn đoánWM điềm7CLb8z lử7CLb8za. ThậtWM khôngWM 94t2HXmay l94t2HXà WMlớp 94t2HXhọc củFxu2SKa chún7CLb8zg t94t2HXa 94t2HXsẽ 7CLb8zbị tạm7CLb8z 7CLb8z ng7CLb8zưng WMvào tFxu2SKháng hFxu2SKai WMvì mộ94t2HXt t7CLb8zrận c94t2HXúm khóWM chị7CLb8zu. Bả94t2HXn thân7CLb8z tFxu2SKa 94t2HXsẽ bịWM mấtFxu2SK Fxu2SK giọng.7CLb8z 94t2HXVà và94t2HXo kh94t2HXoảng gần94t2HX lễFxu2SK PhụcWM Sinh94t2HX, mộ94t2HXt người94t2HX tron94t2HXg sốFxu2SK chúFxu2SKng 7CLb8zta 7CLb8zsẽ Fxu2SK lWMìa Fxu2SKxa c7CLb8zhúng Fxu2SKta vFxu2SKĩnh viễn."
Sau Fxu2SKlời t7CLb8ziên tFxu2SKri 7CLb8znày l7CLb8zà mộtWM khoảng7CLb8z iWMm lFxu2SKặng căng94t2HX 94t2HX thẳ94t2HXng, nWMhưng gi94t2HXáo sư7CLb8z TreFxu2SKlawney khôn7CLb8zg c94t2HXó vẻWM gìFxu2SK nh94t2HXận Fxu2SKthấy 7CLb8zđiều 94t2HXđó. BàFxu2SK nóiWM Fxu2SK v7CLb8zới Lavende7CLb8zr WMBrown, ng7CLb8zười WMngồi g7CLb8zần WMbà nhWMứt WMvà gầFxu2SKn như7CLb8z đãWM c7CLb8zo 7CLb8zrúm lạ7CLb8zi 7CLb8z tWMrong 94t2HXcái ghế7CLb8z bành:
"WMTrò lFxu2SKàm ơ7CLb8zn WMđưa chFxu2SKo tôFxu2SKi c7CLb8zái bìnFxu2SKh tr94t2HXà bằng7CLb8z bạcFxu2SK WMlớn nhứt."
L94t2HXavender cFxu2SKó vẻ94t2HX h7CLb8zú vWMía, bè7CLb8zn đứngWM dậy94t2HX, 94t2HXlấy c94t2HXái ấmFxu2SK tr94t2HXà t94t2HXổ 94t2HXchảng trFxu2SKên k94t2HXệ xuốWMng v94t2HXà đWMặt nó94t2HX lên7CLb8z 7CLb8zcái bWMàn trước7CLb8z 94t2HXmặt giáoWM 7CLb8zsư Trelawney.
"Cám 94t2HXơn t7CLb8zrò. Tìn7CLb8zh cờFxu2SK th94t2HXôi, c7CLb8zái đ94t2HXiều Fxu2SKmà 94t2HXtrò đa7CLb8zng 94t2HXkhiếp Fxu2SKsợ... cáFxu2SKi đWMiều đó7CLb8z sẽ7CLb8z Fxu2SKxảy 7CLb8zra và94t2HXo thứWM sáu94t2HX, ngàWMy 1WM6 tháng7CLb8z 10."
Lavender 94t2HXrun lẩy94t2HX bẩy.
"Bây giWMờ, tFxu2SKôi mFxu2SKuốn các94t2HX tFxu2SKrò chiWMa WMra thànhFxu2SK 7CLb8ztừng 7CLb8z cặ7CLb8zp. H7CLb8zãy 7CLb8zlấy WMtách trà7CLb8z 94t2HXở tWMrên k7CLb8zệ Fxu2SKxuống, 94t2HXrồi lFxu2SKại 7CLb8zđây tFxu2SKa róWMt đầy94t2HX tFxu2SKrà WMcho. Fxu2SK X7CLb8zong 94t2HXcác t94t2HXrò ngồWMi xWMuống mFxu2SKà 7CLb8zuống; uốFxu2SKng đến7CLb8z kh94t2HXi nà94t2HXo 94t2HXchỉ còn7CLb8z lFxu2SKại bFxu2SKã tWMrà 94t2HX tFxu2SKrong tách.WM DùngFxu2SK ta94t2HXy tWMrái súc7CLb8z 7CLb8zbã tWMrà tronFxu2SKg tFxu2SKách 94t2HXba lần,7CLb8z rồFxu2SKi úpWM 7CLb8ztách 7CLb8z xuốn94t2HXg dĩ7CLb8za; đ94t2HXợi 7CLb8zcho Fxu2SKtrà k94t2HXiệt đến7CLb8z g94t2HXiọt nước7CLb8z cuWMối Fxu2SKcùng th7CLb8zì đ94t2HXưa c94t2HXái táchWM của7CLb8z 94t2HX m94t2HXình ch94t2HXo Fxu2SKbạn cFxu2SKủa mWMình bói.7CLb8z C94t2HXác 7CLb8ztrò sFxu2SKẽ theFxu2SKo traFxu2SKng Fxu2SK5 v7CLb8zà 7CLb8z6 cFxu2SKủa quyển7CLb8z VéWMn 7CLb8z Màn94t2HX TươngFxu2SK WMLai để7CLb8z dWMiễn d7CLb8zịch Fxu2SKý nghĩWMa n94t2HXhững dWMạng bã94t2HX tFxu2SKrà. Tô94t2HXi sẽFxu2SK 7CLb8zđi quanWMh WM Fxu2SKcác tr7CLb8zò đểWM giúWMp đỡWM, hướngFxu2SK dẫn.Fxu2SK ÔFxu2SKi, co94t2HXn ơi..."
Giáo sWMư tóWMm 7CLb8zlấy cáWMnh t94t2HXay Nevill7CLb8ze, k94t2HXéo WMnó đFxu2SKứng lên,
"... sa7CLb8zu kh7CLb8zi c94t2HXon làm7CLb8z bểFxu2SK cáiWM tách94t2HX đầuFxu2SK tiên,94t2HX 7CLb8zcon làmWM Fxu2SKơn c94t2HXhọn 94t2HXmột cWMái 94t2HXtách cWMó Fxu2SKhoa WMvăn màWMu xanh94t2HX. TôWMi th7CLb8zì hợp7CLb8z WMvới WMmàu hồng94t2HX hơn."
Liền sa94t2HXu đóFxu2SK, 7CLb8zNeville vừ94t2HXa mớ7CLb8zi vó7CLb8zi lFxu2SKên kFxu2SKệ đểFxu2SK Fxu2SKlấy Fxu2SK táchWM tràFxu2SK thì7CLb8z nWMghe mộtFxu2SK tFxu2SKiếng xo94t2HXảng củaWM đồFxu2SK b94t2HXể. Giá7CLb8zo sFxu2SKư TrelawnWMey rWMảo bWMước Fxu2SK đếnWM 7CLb8zbên Nevi7CLb8zlle, cầmFxu2SK thWMeo mWMột cWMái đồFxu2SK WMhốt rWMác vWMà chổi,94t2HX rồiFxu2SK nói:
"Một Fxu2SKtrong nhữngWM Fxu2SKcái mà7CLb8zu xa94t2HXnh la94t2HXm ấFxu2SKy, đ7CLb8zúng WMrồi đó,Fxu2SK con..Fxu2SK. nếu94t2HX coWMn không7CLb8z Fxu2SKphiền... cáFxu2SKm ơ7CLb8zn con..."
Khi tácWMh 94t2HXtrà cWMủa Ha7CLb8zrry 7CLb8zvà Fxu2SKRon đượcWM r7CLb8zót đầy94t2HX tràWM WM rồi94t2HX, ha94t2HXi đứ94t2HXa qua7CLb8zy trở7CLb8z lWMại bàn7CLb8z của94t2HX 7CLb8zmình, 94t2HXcố gắng7CLb8z uFxu2SKống tFxu2SKhật nFxu2SKhanh 7CLb8zmón 7CLb8ztrà WM phỏng94t2HX lWMưỡi ấy.Fxu2SK RFxu2SKồi tụiFxu2SK nó94t2HX súWMc 7CLb8zcặn WMtrà t94t2HXrong tách7CLb8z đún94t2HXg nhưWM lờiWM ch7CLb8zỉ dẫn94t2HX Fxu2SK cWMủa 7CLb8zgiáo WMsư TrelawneWMy, r94t2HXồi úp94t2HX ngượcWM tFxu2SKách tFxu2SKrà xuốngFxu2SK c7CLb8zho ráo94t2HX nư94t2HXớc Fxu2SKxong đổiFxu2SK Fxu2SK 94t2HXcho nhFxu2SKau 7CLb8zđể bói.
C94t2HXả ha7CLb8zi đứaWM đềuFxu2SK WMmở sWMách WMđến tWMrang WM5 7CLb8zvà 6WM. RoFxu2SKn nói:
"ĐâyWM rồ7CLb8zi. 7CLb8zBồ tWMhấy Fxu2SKcái gFxu2SKì ởFxu2SK WMtrong 7CLb8ztách tràFxu2SK củFxu2SKa mình?"
HWMarry đáp:
"MộtWM mớWM chèm7CLb8z WMnhẹp mà7CLb8zu nâu."
Một 7CLb8zlàn kh94t2HXói tỏaFxu2SK m7CLb8zùi n7CLb8zồng nặFxu2SKc 94t2HXtrong c7CLb8zăn phòFxu2SKng 94t2HX Fxu2SKchợt khFxu2SKiến ch94t2HXo Harr94t2HXy thấy94t2HX buồnFxu2SK ngủ94t2HX v7CLb8zà đờWM WMđẫn đ7CLb8zi. 94t2HXTiếng giáo94t2HX 94t2HXsư Tre7CLb8zlawney 7CLb8z kê94t2HXu gọ94t2HXi sa94t2HXu làn7CLb8z khó7CLb8zi trà7CLb8z 94t2HXmờ mịt:
"Các Fxu2SKtrò hã7CLb8zy mở7CLb8z WMrộng đầuFxu2SK 94t2HXóc r94t2HXa, hãy94t2HX để94t2HX ch94t2HXo mắt7CLb8z 94t2HXcủa mFxu2SKình 7CLb8znhìn xuFxu2SKyên q7CLb8zua cWMõi tFxu2SKrần tục!"
Harry cố94t2HX gắFxu2SKng tậpFxu2SK tru7CLb8zng. SFxu2SKau Fxu2SKkhi thWMam khảoWM cuFxu2SKốn Vén94t2HX MàFxu2SKn TươFxu2SKng Lai7CLb8z, nóFxu2SK nói:
"Đú7CLb8zng rồiWM, bồFxu2SK 7CLb8zcó 7CLb8zmột d7CLb8zấu thập94t2HX hơ94t2HXi 7CLb8zlung l7CLb8zay... Fxu2SK nghĩa94t2HX l94t2HXà b94t2HXồ 94t2HXsắp phWMải trảiFxu2SK quWMa WM"thử th94t2HXách vWMà đau94t2HX 7CLb8zkhổ" 94t2HX- Fxu2SKxin lỗi7CLb8z WMnghe 7CLb8z- 94t2HX nhưn94t2HXg c94t2HXó m94t2HXột dFxu2SKấu h94t2HXiệu có7CLb8z thể94t2HX l7CLb8zà mặt7CLb8z 94t2HXtrời. ĐểFxu2SK coWMi... nó7CLb8z cWMó WMnghĩa WMlà WM"hạnh 94t2HX p94t2HXhúc lớn"7CLb8z... vậy94t2HX 7CLb8zlà bồ7CLb8z 94t2HXsắp ph94t2HXải chịu94t2HX đ94t2HXau 94t2HXkhổ nhưngWM mFxu2SKà sẽ7CLb8z WMrất vui..."
Ron nói:
"Theo ý7CLb8z m7CLb8zình 7CLb8zthì WMbồ c94t2HXần pWMhải điFxu2SK Fxu2SKkiểm t94t2HXra lại7CLb8z Fxu2SKcái NộiWM Nhã7CLb8zn củFxu2SKa bồ."
CWMả 7CLb8zhai đứ94t2HXa 94t2HXphải 94t2HXnén ti94t2HXếng cười7CLb8z c7CLb8zủa mình94t2HX lại94t2HX v94t2HXì 7CLb8zgiáo s7CLb8zư TrelFxu2SKawney đaFxu2SKng nh94t2HXìn trừng7CLb8z trừngFxu2SK vềWM phíFxu2SKa tWMụi nó.
"Bây giWMờ đến94t2HX p7CLb8zhiên mình..."
Ron ngóWM v94t2HXô cáWMi táWMch củaWM H7CLb8zarry, trFxu2SKán nó94t2HX 7CLb8znhăn lạ94t2HXi rFxu2SKa điềuFxu2SK 94t2HXsuy tFxu2SKư dữ94t2HX lắm.
"Có m94t2HXột đWMốm tWMròn hơi94t2HX giốngFxu2SK Fxu2SKmột WMcái nó94t2HXn trá94t2HXi dưa.Fxu2SK Kh94t2HXông ch94t2HXừng bồWM sắpWM l7CLb8zàm việc7CLb8z WMcho Bộ7CLb8z Phá94t2HXp Thuật..."
94t2HXNó xWMoay tác7CLb8zh trà94t2HX 7CLb8zđể nhìWMn ngượcFxu2SK lại.
"Nhưng m94t2HXà Fxu2SKnhìn 94t2HXnhư vầyWM Fxu2SKthì nóWM giốn94t2HXg 7CLb8zmột trái7CLb8z sồ7CLb8zi hơ94t2HXn... 94t2HXcái gì7CLb8z v7CLb8zậy ta?"
Ron dò94t2HX cuốnWM VéWMn M94t2HXàn Tương7CLb8z Lai.
"Vàng trFxu2SKời ch7CLb8zo bấtWM nFxu2SKgờ." Tuyệ7CLb8zt c7CLb8zú mèo.7CLb8z BFxu2SKồ Fxu2SKcó thểFxu2SK c7CLb8zho WMmình mượ94t2HXn m94t2HXột WMít chứ?94t2HX Ở7CLb8z đây7CLb8z còFxu2SKn cóFxu2SK cáFxu2SKi gì94t2HX nữaFxu2SK nè."
Ron 94t2HXlại 7CLb8zxoay Fxu2SKcái t7CLb8zách tr7CLb8zà một7CLb8z lầ7CLb8zn nữa.
"Trông giFxu2SKống nhưWM 7CLb8zmột 7CLb8zcon thú.WM 7CLb8zỪ, WMđúng rồi94t2HX, cWMái đầu94t2HX Fxu2SKthú đây...7CLb8z nóWM giố94t2HXng mộ7CLb8zt coWMn hà7CLb8z mã...WM kFxu2SKhông, mộFxu2SKt 7CLb8zcon cừu..."
Harry đểFxu2SK bậWMt 94t2HXra Fxu2SKmột tiếFxu2SKng cười94t2HX vào94t2HX đúng94t2HX lúc94t2HX gi7CLb8záo 94t2HXsư Trel94t2HXawney đaFxu2SKng đả7CLb8zo quaWMnh nóFxu2SK. Fxu2SKBà nói94t2HX vớFxu2SKi vWMẻ 94t2HXquở mắWMng Ron:
"Đưa t7CLb8zôi xWMem n7CLb8zào, WMtrò kia."
Giáo7CLb8z sư94t2HX 94t2HXrảo bưWMớc đến,7CLb8z 7CLb8zxoắn cái7CLb8z tácFxu2SKh của7CLb8z HaWMrry khỏiFxu2SK Fxu2SKtay Ro7CLb8zn, mọiWM ngFxu2SKười trở94t2HX nên7CLb8z iWMm WMlặng, chờ7CLb8z xem.
"Giáo sFxu2SKư chFxu2SKăm cFxu2SKhú nhìWMn 94t2HXvào cái94t2HX tác7CLb8zh, xoa7CLb8zy nFxu2SKó ngược94t2HX chi7CLb8zều kiFxu2SKm đồnWMg hồ:
"Chi94t2HXm ưng.94t2HX.. WMcon yêWMu dấuWM 7CLb8zạ, coFxu2SKn WMcó mộWMt k94t2HXẻ tWMử thù."
Hermione Fxu2SKthì thầFxu2SKm Fxu2SKhơi to:
"NhưFxu2SKng m94t2HXà 7CLb8zai cũFxu2SKng bi94t2HXết 7CLb8zđiều WMđó mà."
Giáo sưFxu2SK Fxu2SKquay lại94t2HX quắc94t2HX mắtFxu2SK nFxu2SKhìn 7CLb8zcô bFxu2SKé. Hermi7CLb8zone vẫFxu2SKn nWMói tiếp:
"Dạ, 94t2HXai c94t2HXũng bWMiết màWM. WMAi cũngWM bWMiết cWMhuyện 94t2HXHarry Fxu2SKvà 94t2HXKẻ 7CLb8zmà WMai cũng94t2HX biếtFxu2SK Fxu2SKlà 94t2HXai đấy."
Harry v94t2HXà R7CLb8zon c94t2HXùng tr7CLb8zố m7CLb8zắt nhFxu2SKìn 7CLb8zHermione vớFxu2SKi 7CLb8zsự 94t2HX ngạ7CLb8zc nhiê94t2HXn trộnWM lẫnFxu2SK n94t2HXiềm thá7CLb8zn phục.Fxu2SK TFxu2SKụi nWMó chư7CLb8za b94t2HXao giờ94t2HX ngh94t2HXe HermiFxu2SKone 94t2HX nWMói cFxu2SKhuyện vWMới giáoFxu2SK Fxu2SKviên bằWMng cái94t2HX Fxu2SKgiọng nh7CLb8zư vậy.94t2HX G94t2HXiáo sư94t2HX Trelawn7CLb8zey chọn94t2HX WM cáchFxu2SK phớFxu2SKt WMlờ côWM bé.Fxu2SK 94t2HXBà lạiWM hạWM 7CLb8zđôi mắWMt tWMo 7CLb8zcộ WMcủa 7CLb8zbà xuWMống cá94t2HXi Fxu2SKtách cFxu2SKủa 94t2HX HFxu2SKarry, v94t2HXà tiếp94t2HX t7CLb8zục xFxu2SKoay WMtrở WMcái tách.
"Dùi cui7CLb8z... mWMột cu7CLb8zộc tấnWM công.WM Fxu2SKCon 94t2HXyêu dấ94t2HXu ơiWM, đâyFxu2SK WMkhông phải94t2HX WMlà Fxu2SKmột táchWM t94t2HXrà v7CLb8zui 7CLb8zvẻ lắm..."
Ron rụt94t2HX rèWM thưa:
"Con Fxu2SKnghĩ đ7CLb8zó làWM cáiFxu2SK nó7CLb8zn trWMái dưa."
"Đầu lâu...94t2HX hi94t2HXểm họaWM WMtrên đườn7CLb8zg coFxu2SKn đi,WM co94t2HXn yêuFxu2SK ạ..."
Tất cảFxu2SK bọn7CLb8z t7CLb8zrẻ t7CLb8zrong lớWMp gi94t2HXương WMmắt ngWMó giWMáo sưFxu2SK 7CLb8z 94t2HXTrelawney vớWMi vẻFxu2SK WMkinh hWMãi c94t2HXhết kh94t2HXiếp đi7CLb8z đ94t2HXược. B7CLb8zà xoWMay c94t2HXái tácWMh l7CLb8zần cuối7CLb8z WM 7CLb8zcùng, há7CLb8z hốcWM miệnFxu2SKg, rồiWM thFxu2SKét lên.
Lại van94t2HXg lên94t2HX một7CLb8z tFxu2SKiếng xoảngWM 94t2HXcủa đồWM WMsứ bể;Fxu2SK 7CLb8z Nevi94t2HXlle vừa94t2HX là94t2HXm Fxu2SKtiêu cá94t2HXi tá94t2HXch thứ94t2HX ha7CLb8zi củaFxu2SK nó.WM WMGiáo 7CLb8zsư TrelawneFxu2SKy ng7CLb8zồi WM thWMụp xuFxu2SKống WMmột cá94t2HXi Fxu2SKghế bàn7CLb8zh trốn94t2HXg, bàn94t2HX WMtay lónWMg lánWMh của7CLb8z bWMà đèFxu2SK lêFxu2SKn Fxu2SKphía 94t2HX tFxu2SKrái WMtim mì94t2HXnh vàFxu2SK mắt94t2HX bWMà nhắm7CLb8z tị7CLb8zt lại.
"Ôi, c94t2HXon traFxu2SKi cWMủa WMtôi, coFxu2SKn traWMi yFxu2SKêu 7CLb8zdấu của7CLb8z tôi...WM khôngWM, kFxu2SKhông nó94t2HXi rFxu2SKa thìFxu2SK tố94t2HXt hơn.94t2HX.. khWMông, đ7CLb8zừng hỏi94t2HX tôWMi Fxu2SKthì hơn..."
De94t2HXan ThomWMas WMlập tứcWM hỏi:
"Cái Fxu2SKgì v7CLb8zậy, thFxu2SKưa giáoWM sư?"
Mọi ngWMười b7CLb8zây g94t2HXiờ đãFxu2SK Fxu2SKđứng WMlên, từWM từ7CLb8z xú7CLb8zm lạ94t2HXi 94t2HX đôWMng WMđúc Fxu2SKquanh cái7CLb8z bàFxu2SKn củWMa HarWMry 7CLb8zvà RonFxu2SK, épFxu2SK Fxu2SKsát vôWM cái7CLb8z ghFxu2SKế bànhFxu2SK m94t2HXà WMgiáo Fxu2SK sưFxu2SK Trelawn94t2HXey đ94t2HXang nFxu2SKgồi, đ94t2HXể ngFxu2SKó vô94t2HX tWMách tr94t2HXà của94t2HX Harry.
Đô94t2HXi mắtWM Fxu2SKto 94t2HXcộ của7CLb8z giáWMo sư7CLb8z Fxu2SKTrelawney bỗng94t2HX mFxu2SKở rFxu2SKa đầ7CLb8zy kị7CLb8zch tính:
"Con yêuFxu2SK ơWMi, cFxu2SKon cWMó mWMột H94t2HXung tinh."
Harry Fxu2SKhỏi lại:
"Một 7CLb8zcái g94t2HXì ạ?"
Nó cFxu2SKó thểWM nóiFxu2SK WMchắc 7CLb8zlà khônWMg phả94t2HXi chỉWM Fxu2SKmột m94t2HXình 94t2HXnó 7CLb8z kh7CLb8zông bWMiết WMHung WMtinh WMlà gì.WM WMDean Thom94t2HXas n94t2HXhún WMvai vớiWM nó,WM LavendeFxu2SKr BFxu2SKrown WM thWMì lộWM vẻWM bốiWM rốiWM. Nhưng94t2HX rấtFxu2SK 7CLb8znhiều nhữ7CLb8zng 7CLb8zđứa khWMác th94t2HXì r94t2HXõ ràWMng lWMà có94t2HX 94t2HX b7CLb8ziết, Fxu2SKchúng đề7CLb8zu giơ94t2HX taWMy lFxu2SKên bWMịt miện94t2HXg vớFxu2SKi WMvẻ hoả7CLb8zng sFxu2SKợ vWMô cùng.
Giáo94t2HX WMsư Trelaw94t2HXney kWMêu to:
"Hung ti94t2HXnh 94t2HXchiếu, 94t2HXcon th7CLb8zân Fxu2SKyêu ơi,94t2HX Fxu2SKcon bWMị HunWMg tin94t2HXh chiếu!"
TWMrông giáoFxu2SK s7CLb8zư TreWMlawney cWMó vẻWM b7CLb8zị kí94t2HXch độngWM WMđến WMnỗi Ha94t2HXrry WMkhông tWMhể nàoFxu2SK h7CLb8ziểu được.Fxu2SK Bà94t2HX nói:
"Con Fxu2SKma chó7CLb8z 94t2HXkhổng l7CLb8zồ thườngFxu2SK lảnWMg 7CLb8zvảng tron7CLb8zg WM ngh94t2HXĩa địa!94t2HX CFxu2SKon tra94t2HXi 7CLb8zyêu ơi,WM đóFxu2SK 7CLb8zlà một94t2HX điềmFxu2SK dữWM 94t2HX- điềm94t2HX 94t2HXdữ 94t2HXtệ h7CLb8zại nhứtFxu2SK 94t2HX- WM điềmFxu2SK ch7CLb8zết chóc!"
Bao tử94t2HX Harr94t2HXy quặWMn đa94t2HXu. CWMon chóFxu2SK ấWMy, trê94t2HXn WMcái bìaWM WM cFxu2SKủa cuốFxu2SKn ĐiFxu2SKềm Báo94t2HX T7CLb8zử ThầnFxu2SK ở94t2HX 7CLb8ztiệm sác7CLb8zh P7CLb8zhú quí7CLb8z v7CLb8zà 7CLb8zCơ hàWMn 7CLb8z- coWMn ch94t2HXó WMấy, ởWM WM tFxu2SKrong 94t2HXbóng tốFxu2SKi của94t2HX đường94t2HX Magnolia.WM.. Fxu2SKLavender BrFxu2SKown cũnFxu2SKg 94t2HXđưa taWMy 94t2HXbụm Fxu2SK miWMệng WMmình lại.94t2HX WMMọi người7CLb8z đều7CLb8z nhìnWM HarryWM. MọiFxu2SK Fxu2SKngười, ngWMoại t94t2HXrừ Fxu2SKHermione. Fxu2SK CWMô WMbé đứng94t2HX dậy,94t2HX đi7CLb8z v94t2HXòng Fxu2SKra 94t2HXsau Fxu2SKcái 7CLb8zghế Fxu2SKcủa giáo94t2HX sư94t2HX TrelawneWMy, n94t2HXói WMthẳng 94t2HX thừng:
"Con khôn7CLb8zg t94t2HXhấy 94t2HXnó giống7CLb8z HuWMng tin7CLb8zh chúWMt nào."
Giáp sư94t2HX TrWMelawney dFxu2SKò xéFxu2SKt Her7CLb8zmione với7CLb8z một7CLb8z v7CLb8zẻ c7CLb8zàng 7CLb8zlúc 7CLb8zcàng 7CLb8zkhó ưa.
"Con t94t2HXhân yê7CLb8zu 7CLb8zạ, 94t2HXcon t7CLb8zha lỗiFxu2SK chFxu2SKo t7CLb8za kh7CLb8zi Fxu2SKta n7CLb8zói 94t2HX WMra Fxu2SKđiều nà7CLb8zy WMnhé, nhưngWM tFxu2SKa nh7CLb8zận thWMấy rFxu2SKất ítFxu2SK t7CLb8zinh hoFxu2SKa pFxu2SKhát t7CLb8ziết quaWMnh WM ngườiFxu2SK củaFxu2SK coFxu2SKn. 94t2HXRất ít7CLb8z kh94t2HXả nFxu2SKăng l7CLb8zĩnh Fxu2SKhội đối94t2HX với94t2HX sựFxu2SK cộ7CLb8zng hưởngFxu2SK củ7CLb8za tương94t2HX WM tai."
Seamus cứ7CLb8z hết7CLb8z n94t2HXgoẹo 7CLb8zđầu sFxu2SKang 94t2HXbên nWMày lạiFxu2SK ng94t2HXoẹo đ7CLb8zầu WMsang bên7CLb8z ki7CLb8za. Fxu2SKNó nó94t2HXi, m94t2HXột Fxu2SKcon Fxu2SKmắt nFxu2SKheo khí7CLb8zt lại:
"Nếu 7CLb8zmình nhìnFxu2SK nhưFxu2SK vầFxu2SKy thì7CLb8z WMnó g7CLb8ziống mộ94t2HXt HuWMng tinh,"
Nó ngWMhiêng 94t2HXmình 7CLb8zsang bWMên t7CLb8zrái nói94t2HX tiếp:
"Nhưng nFxu2SKếu nhìnWM tWMừ c94t2HXhỗ nà7CLb8zy thìFxu2SK lại7CLb8z 7CLb8zgiống mộ94t2HXt cWMon lừa7CLb8z hơn."
Harry th7CLb8zấy chí94t2HXnh mìnhWM cũng94t2HX WMngạc n94t2HXhiên. Bây7CLb8z giờ7CLb8z k7CLb8zhông aFxu2SKi WMcó vẻ7CLb8z m94t2HXuốn nhWMìn WMnó cả.94t2HX N94t2HXó nói:
94t2HX"Chừng n7CLb8zào cô94t2HX vWMà các94t2HX bạ7CLb8zn mới7CLb8z q7CLb8zuyết định94t2HX xo7CLb8zng là7CLb8z tôi94t2HX cWMó 94t2HXsắp ch7CLb8zết haFxu2SKy không?"
GiáoFxu2SK sư7CLb8z Trelaw7CLb8zney lê7CLb8zn tiếng,Fxu2SK WMbằng giọn94t2HXg nó94t2HXi mFxu2SKơ hồ7CLb8z nhứtWM của94t2HX bà:
"TFxu2SKôi ch94t2HXo là7CLb8z chú7CLb8zng t94t2HXa n7CLb8zên ngưngFxu2SK WMbài 94t2HXhọc ngày7CLb8z hô7CLb8zm Fxu2SKnay ởWM đây.7CLb8z Vâng..7CLb8z. Làm7CLb8z ơn7CLb8z 94t2HXtrả lạ7CLb8zi 94t2HXđồ đạc7CLb8z vềWM đúnFxu2SKg chỗ..."
Cả l7CLb8zớp lặWMng 94t2HXlẽ 7CLb8zmang mWMấy cFxu2SKái tFxu2SKách đemFxu2SK trảWM lại94t2HX cWMho 94t2HX gi7CLb8záo Fxu2SKsư TrelawWMney vàFxu2SK tFxu2SKhu dọn7CLb8z sácFxu2SKh vFxu2SKở vô7CLb8z Fxu2SKcặp. NgaFxu2SKy đWMến RoWMn 94t2HXcũng tránWMh Fxu2SK ánWMh mFxu2SKắt củaFxu2SK Harry.
Giáo 94t2HXsư WMTrelawney n94t2HXói mộtFxu2SK Fxu2SKcách yWMếu ớt:
"Hẹn đếnWM kWMhi cFxu2SKhúng tWMa gFxu2SKặp lại,7CLb8z p7CLb8zhúc làn7CLb8zh chWMo cácWM tròFxu2SK. Ô7CLb8zi, 94t2HXcon yê7CLb8zu WMquí ơi..."
Giáo sư7CLb8z chỉWM vào94t2HX Neville:
94t2HX"Lần s7CLb8zau coWMn 7CLb8zsẽ trFxu2SKễ, c94t2HXho Fxu2SKnên c94t2HXon hãyWM cố94t2HX gắnFxu2SKg c7CLb8zhăm hơnWM đ7CLb8zể theFxu2SKo ch7CLb8zo kịp."
Harry, 94t2HXRon Fxu2SKvà Hermio7CLb8zne tFxu2SKrèo xuống94t2HX c7CLb8zái thanFxu2SKg dâWMy Fxu2SK củaWM giáWMo sưWM Trel7CLb8zawney 94t2HXrồi xu7CLb8zống cá94t2HXi cầu7CLb8z tha7CLb8zng xFxu2SKoắn, tron94t2HXg i94t2HXm lặng,94t2HX rồ94t2HXi Fxu2SK cùnFxu2SKg 94t2HXđi WMđến l94t2HXớp Biế94t2HXn củaWM 94t2HXgiáo sWMư Fxu2SKMcGonagall. Tụ94t2HXi 7CLb8znó mất7CLb8z nhiều7CLb8z 94t2HXthì 94t2HXgiờ 7CLb8z tì94t2HXm phòng7CLb8z h94t2HXọc WMđến nỗiWM mặcWM 94t2HXdù đãFxu2SK rờ94t2HXi lớ7CLb8zp họcFxu2SK T7CLb8ziên tr94t2HXi khá7CLb8z sớm,Fxu2SK 94t2HXmà kFxu2SKhi WM bướWMc vào94t2HX phòWMng 7CLb8zhọc m7CLb8zôn Biến,7CLb8z thì7CLb8z c7CLb8zũng vừa94t2HX l94t2HXúc vàoFxu2SK 7CLb8ztiết h94t2HXọc mới.
WMHarry chọ7CLb8zn mộtFxu2SK cWMái ghFxu2SKế cuối94t2HX phònFxu2SKg h7CLb8zọc, cóFxu2SK cFxu2SKảm Fxu2SK giFxu2SKác n94t2HXhư t7CLb8zhể nó7CLb8z đang7CLb8z ngồ7CLb8zi ở7CLb8z mộtWM vFxu2SKị trí94t2HX được7CLb8z chWMiếu sFxu2SKáng 7CLb8ztập tWMrung; cả7CLb8z Fxu2SKlớp 7CLb8z hìFxu2SKnh 94t2HXnhư cứ7CLb8z Fxu2SKphóng n7CLb8zhững cái7CLb8z liếc7CLb8z trộm94t2HX v94t2HXề p7CLb8zhía n94t2HXó, 7CLb8znhư t7CLb8zhể n94t2HXó sắp94t2HX ngãFxu2SK Fxu2SK lă94t2HXn r7CLb8za chếFxu2SKt b7CLb8zất cứFxu2SK 7CLb8zlúc nào7CLb8z. WMHarry 94t2HXhầu Fxu2SKnhư 94t2HXkhông ngh94t2HXe giáo7CLb8z sưWM McGonag94t2HXall 94t2HX giảng7CLb8z 94t2HXđược điều94t2HX gì94t2HX vềFxu2SK A94t2HXmimagi Fxu2SK- nh7CLb8zững ph7CLb8zù thủy7CLb8z 7CLb8zcó WMkhả WMnăng biếnWM th7CLb8zành Fxu2SK 94t2HXthú vậWMt the94t2HXo 7CLb8zý muố7CLb8zn. NóFxu2SK thậmFxu2SK chí7CLb8z cũn7CLb8zg kWMhông n94t2HXhìn kh94t2HXi g94t2HXiáo sWMư McGonagal7CLb8zl Fxu2SK 94t2HXtự WMbiến mình94t2HX th94t2HXành 94t2HXmột cFxu2SKon mèFxu2SKo mướp94t2HX cònWM Fxu2SKdấu mWMắt kiế7CLb8zng WMquanh đôFxu2SKi mắ94t2HXt n7CLb8zgay 94t2HX trư7CLb8zớc mặtWM bọnFxu2SK trẻ.
Khi WMbà tr7CLb8zở 94t2HXlại nguy94t2HXên hìWMnh WMsau một94t2HX tiếngFxu2SK n94t2HXổ ngắ7CLb8zn gọn94t2HX "94t2HXbụp" Fxu2SKnho nhWMỏ, 7CLb8zbà lFxu2SKạ lùWMng nhìn7CLb8z q94t2HXuanh lũ7CLb8z hFxu2SKọc trò:
"Thực t7CLb8zình WMthì hôm7CLb8z nWMay 7CLb8ztất Fxu2SKcả cá7CLb8zc WMcon 94t2HXbị làm7CLb8z 7CLb8zsao 94t2HX 94t2HXvậy? 94t2HXKhông hẳ7CLb8zn cWMó v7CLb8zấn đề,Fxu2SK nFxu2SKhưng đây94t2HX làFxu2SK l94t2HXần đầu94t2HX WMtiên màFxu2SK lớpWM họcFxu2SK kWMhông v94t2HXỗ WM taWMy trướFxu2SKc sFxu2SKự b7CLb8ziến Fxu2SKhình WMcủa cô."
Đầu Fxu2SKcủa mọi94t2HX 94t2HXngười lạWMi hưFxu2SKớng về7CLb8z HFxu2SKarry, nhưng7CLb8z WMkhông a7CLb8zi Fxu2SKnói gì.94t2HX ThếWM rồiWM, HermioFxu2SKne WMgiơ tay:
"Thưa c94t2HXô, t7CLb8zụi 7CLb8zcon vừaWM mFxu2SKới Fxu2SKhọc lớpFxu2SK 94t2HXTiên trFxu2SKi đầ7CLb8zu tiFxu2SKên củaFxu2SK 94t2HXtụi Fxu2SKcon, v94t2HXà 7CLb8ztụi c94t2HXon đ7CLb8zã 94t2HXhọc bà94t2HXi bó7CLb8zi l94t2HXá trà,7CLb8z và..."
Giáo sưFxu2SK McGoFxu2SKnagall bFxu2SKỗng ng94t2HXhiêm tra94t2HXng lại:
"A, r7CLb8za vậy.94t2HX KhôngFxu2SK Fxu2SKcần phả7CLb8zi nFxu2SKói tWMhêm nữFxu2SKa, HerFxu2SKmione à.Fxu2SK 94t2HXCác t94t2HXrò nó7CLb8zi chFxu2SKo 94t2HXtôi WMnghe xemWM, WMai Fxu2SKtrong số7CLb8z các94t2HX tròFxu2SK Fxu2SKsẽ c7CLb8zhết Fxu2SKtrong năm94t2HX nay?"
Mọi ngườiWM trò7CLb8zn WMmắt nhì94t2HXn sữn7CLb8zg g7CLb8ziáo s94t2HXư McGonagall.
Cuối94t2HX WMcùng HarWMry nói:
"TWMhưa Fxu2SKcô, cFxu2SKon ạ."
Giáo s7CLb8zư McGoFxu2SKnagall nhFxu2SKìn chằm7CLb8z chằm7CLb8z 94t2HXHarry 94t2HXbằng 7CLb8zđôi mắtFxu2SK WMnhỏ sáng7CLb8z lonWMg lanh:
"Thì rFxu2SKa Fxu2SKvậy. V7CLb8zậy cWMon cũnFxu2SKg nên7CLb8z hiểu,WM WMHarry Fxu2SKà, 94t2HXtừ WM kWMhi giáo7CLb8z sWMư TreFxu2SKlawney đếnFxu2SK t7CLb8zrường n7CLb8zày, mWMỗi nFxu2SKăm cô94t2HX ấyWM 7CLb8zđều tiê94t2HXn đoánWM cái7CLb8z 94t2HX chế7CLb8zt củaFxu2SK mộ94t2HXt hFxu2SKọc si94t2HXnh. MàWM Fxu2SKchưa a94t2HXi t7CLb8zrong sốFxu2SK đWMó chếtFxu2SK c7CLb8zả. Fxu2SKNhìn tWMhấy điềWMm 7CLb8z báoFxu2SK tửFxu2SK t94t2HXhần lFxu2SKà 7CLb8zcái cWMách mà7CLb8z gi7CLb8záo sưWM Trela94t2HXwney WMkhoái dùngFxu2SK nhứtFxu2SK để7CLb8z chào94t2HX WM mừnWMg mộtWM l94t2HXớp học7CLb8z 94t2HXsinh mớWMi. CôWM khôn7CLb8zg ba94t2HXo WMgiờ Fxu2SKmuốn nóiFxu2SK xWMấu đồngFxu2SK ngWMhiệp, WM nhưng..."
Giáo sWMư McGo7CLb8znagall chợ94t2HXt ngừngWM nóWMi, mũFxu2SKi củ94t2HXa c7CLb8zô t7CLb8zrắng nhợFxu2SKt điWM. Cô94t2HX Fxu2SKnói Fxu2SKtiếp, WMbình tĩnh7CLb8z hơn:
"94t2HXTiên 94t2HXtri làFxu2SK Fxu2SKmột tronWMg nh94t2HXững n7CLb8zgành pháp7CLb8z t7CLb8zhuật WM k7CLb8zém c94t2HXhính xác94t2HX nhWMứt. 94t2HXCô khônFxu2SKg giấuFxu2SK c7CLb8zon 7CLb8zrằng côFxu2SK cFxu2SKó r7CLb8zất ít94t2HX WMkiên nhẫnWM với94t2HX bFxu2SKộ Fxu2SK mFxu2SKôn 7CLb8zđó. NhữWMng nh94t2HXà tiênFxu2SK trFxu2SKi thự7CLb8zc WMsự rấ94t2HXt hiế94t2HXm và7CLb8z g7CLb8ziáo sFxu2SKư Trelawney..."
Giáo WMsư 7CLb8zMcGonagall 94t2HXngừng m7CLb8zột WMlần nữa,Fxu2SK rồiWM 94t2HXlại nFxu2SKói tiWMếp vớWMi g94t2HXiọng h94t2HXai WMnăm rFxu2SKõ mười:
"Cô WMthấy Fxu2SKsức 94t2HXkhỏe của94t2HX 7CLb8zcon rFxu2SKất tố94t2HXt, HarWMry àWM, cFxu2SKho WM n94t2HXên 94t2HXcon sWMẽ bỏFxu2SK q7CLb8zuá 7CLb8zcho cô94t2HX nếu94t2HX cFxu2SKô kWMhông t7CLb8zha cFxu2SKho cWMon Fxu2SKphần bàiWM tập94t2HX hFxu2SKôm nay7CLb8z. 94t2HX Cô94t2HX caWMm đoan7CLb8z WMlà WMnếu Fxu2SKcon chết94t2HX thìFxu2SK c94t2HXon 94t2HXmới khWMông c94t2HXần n7CLb8zộp bàFxu2SKi 7CLb8zcho cô."
Hermione 94t2HXbật WMcười. Harr94t2HXy cảmWM WMthấy 7CLb8zkhá hWMơn. Cũng7CLb8z WM WMkhó mà7CLb8z cFxu2SKảm WMthấy s94t2HXợ hã7CLb8zi mộ7CLb8zt dúm7CLb8z l7CLb8zá tràFxu2SK kWMhi mà7CLb8z ngườiFxu2SK t7CLb8za khônWMg cWMòn ở94t2HX trWMong 7CLb8z bối7CLb8z 94t2HXcảnh l7CLb8zớp học94t2HX cFxu2SKủa Fxu2SKgiáo s7CLb8zư T94t2HXrelawney: WMâm WMu áFxu2SKnh đènWM 94t2HXđỏ 7CLb8zsậm 94t2HXvà WMtỏa Fxu2SKra 7CLb8z mộtWM thứWM WMmùi 7CLb8zkhiến ngườFxu2SKi tWMa Fxu2SKmụ mẫm94t2HX đi.
Tuy 94t2HXnhiên khônFxu2SKg phảiFxu2SK aWMi cũngWM Fxu2SKtin th7CLb8zeo 94t2HXgiáo s94t2HXư McG7CLb8zonagall. TrôngWM Ro7CLb8zn vẫnWM l94t2HXo Fxu2SKâu dữ94t2HX lắ7CLb8zm. Cò94t2HXn Laven94t2HXder t7CLb8zhì v94t2HXẫn rùWM rì:
"Vậy 7CLb8zchứ m94t2HXấy cFxu2SKái táFxu2SKch củaFxu2SK 7CLb8zNeville th94t2HXì sao?"
Khi hếtFxu2SK g94t2HXiờ lớWMp học7CLb8z BiếnFxu2SK, 7CLb8zbọn trẻFxu2SK nhậWMp vàFxu2SKo đáFxu2SKm WM đFxu2SKông 94t2HXđang rần7CLb8z rần7CLb8z 7CLb8zkéo tới94t2HX Fxu2SKĐại SảWMnh đườngFxu2SK đểWM ăWMn Fxu2SKtrưa. Hermio7CLb8zne đ94t2HXẩy một7CLb8z Fxu2SK cá94t2HXi d7CLb8zĩa thịt94t2HX Fxu2SKhầm vềWM phFxu2SKía Ron:
"Vui lênWM điWM chứ,94t2HX RonWM. Bồ7CLb8z đãWM ngh94t2HXe giFxu2SKáo sFxu2SKư McGWMonagall nó94t2HXi rWMồi đó."
Ron múWMc 7CLb8zmấy muỗnFxu2SKg thị7CLb8zt 7CLb8zhầm chWMo v7CLb8zô dFxu2SKĩa của94t2HX nóFxu2SK, cầFxu2SKm nWMĩa Fxu2SKlên, 94t2HXnhưng không94t2HX ă94t2HXn nổ7CLb8zi. Fxu2SKNó nói7CLb8z bằnWMg 7CLb8zmột giọn7CLb8zg nFxu2SKhỏ vàWM ng7CLb8zhiêm túc:
"Harry, bồ94t2HX chưWMa từn7CLb8zg n94t2HXhìn tWMhấy một7CLb8z cWMon chFxu2SKó đe94t2HXn 7CLb8zto lớn7CLb8z ởFxu2SK bất94t2HX Fxu2SKcứ đâu,94t2HX phải7CLb8z không?"
94t2HXHarry nói:
"Có, WMmình thấy94t2HX rồi7CLb8z. CáiFxu2SK đêm7CLb8z 94t2HXmà mình94t2HX WMbỏ nhà94t2HX 7CLb8zdì dượngFxu2SK Dursl7CLb8zey r7CLb8za đ94t2HXi, WMmình đãFxu2SK nhì7CLb8zn thấ94t2HXy m94t2HXột con."
Ron 7CLb8zbuông nWMĩa 94t2HXkhiến chiếcFxu2SK nĩWMa rơ94t2HXi 94t2HXxuống, 7CLb8zkêu 94t2HXleng keng.
Hermione vWMẫn bWMình tĩnh:
"Có 7CLb8zlẽ 7CLb8zlà một94t2HX WMcon c94t2HXhó hoang."
Ron nhWMìn HermionFxu2SKe nFxu2SKhư thể7CLb8z cô7CLb8z béWM nàFxu2SKy đãWM WMmất tr94t2HXí rồi.
WM"Hermione, nếu94t2HX HFxu2SKarry từ7CLb8zng nhì7CLb8zn thấyFxu2SK Hu7CLb8zng tFxu2SKinh, WM thì.7CLb8z.. t7CLb8zhì xFxu2SKui lắm.WM WMCậu... cậuWM B7CLb8zilius củaFxu2SK mìnhWM từ94t2HXng thấWMy mộtFxu2SK 7CLb8zcon và...Fxu2SK 7CLb8z 94t2HXcậu 7CLb8zấy chết7CLb8z troWMng vòWMng ha94t2HXi mươiWM bốn94t2HX tiếngWM đồ94t2HXng WMhồ sau!"
Hermione 94t2HXvừa tựWM ró7CLb8zt c7CLb8zho mìnhWM WMmón nướWMc éWMp bí94t2HX r7CLb8zợ, 94t2HXvừa vuFxu2SKi 94t2HXvẻ nói:
"Ngẫu n7CLb8zhiên trù94t2HXng hợp94t2HX 7CLb8zấy mà!"
Ron 7CLb8zbắt đầu94t2HX nổFxu2SKi nóng:
"Bồ kFxu2SKhông biế7CLb8zt bồ7CLb8z đangWM nóiWM 94t2HXvề c94t2HXái gìWM saWMo? WMHung tWMinh khiế7CLb8zn c94t2HXho phùFxu2SK thủy94t2HX nWMào cũWMng ph94t2HXải sợ94t2HX 94t2HXté k94t2HXhói lu7CLb8zôn ấy."
Hermione lFxu2SKên giọ94t2HXng WMchị Hai:
"Vậy thWMì 7CLb8zbồ WMnói đúng94t2HX đó,94t2HX Fxu2SKhọ nhìn7CLb8z thWMấy Hun7CLb8zg t7CLb8zinh, WM 7CLb8zvà 7CLb8zhọ chếtFxu2SK vFxu2SKì sợ.Fxu2SK Fxu2SKHung tinFxu2SKh không7CLb8z ph7CLb8zải 7CLb8zlà mộtWM đ94t2HXiềm chếtFxu2SK Fxu2SKchóc màFxu2SK WMlà Fxu2SK ng7CLb8zuyên nWMhân chếtFxu2SK cWMhóc! WMVà Fxu2SKHarry vẫn94t2HX cònWM 7CLb8zbên cạnh94t2HX 7CLb8zchúng tFxu2SKa là94t2HX bWMởi WMvì 7CLb8zbạn 94t2HX ấy7CLb8z khô7CLb8zng n7CLb8zgu đến7CLb8z mứcFxu2SK 7CLb8znhìn Fxu2SKthấy mWMột H94t2HXung tWMinh l94t2HXà 7CLb8znghĩ: 94t2HXthôi rồiFxu2SK, mìn94t2HXh 94t2HX chếtFxu2SK phứtFxu2SK ch7CLb8zo rồi."
Ron háWM miWMệng vềWM phí94t2HXa HFxu2SKermione 7CLb8znhưng kh94t2HXông t7CLb8zhốt WM được94t2HX 94t2HXlời nàoWM. C7CLb8zòn H94t2HXermione WMthì mởFxu2SK tú94t2HXi xách7CLb8z 7CLb8zcủa mình94t2HX lấyWM rWMa mFxu2SKột cuốWMn 94t2HXSố Fxu2SK HọcWM Fxu2SKmới toa94t2HXnh, m7CLb8zở 94t2HXra vàWM tựa7CLb8z quyWMển s94t2HXách WMvào bFxu2SKình đựng7CLb8z n94t2HXước tr94t2HXái câWMy é94t2HXp. 7CLb8z CFxu2SKô béWM vừaFxu2SK 7CLb8zdò WMtìm tr7CLb8zang sác7CLb8zh vừaWM nói:
"Mình thấy7CLb8z Fxu2SKmôn Tiên7CLb8z t7CLb8zri cWMó Fxu2SKvẻ m94t2HXơ 94t2HXhồ qFxu2SKuá. T94t2HXheo ý7CLb8z mFxu2SKình WMthì nhiềuFxu2SK ước7CLb8z đo7CLb8zán quá."
Ron nónFxu2SKg Fxu2SKnảy bảo:
"K94t2HXhông cóWM g94t2HXì l7CLb8zà mơ7CLb8z hồFxu2SK 7CLb8zvề Hun94t2HXg tiWMnh tr7CLb8zong Fxu2SKcái t7CLb8zách đó94t2HX 7CLb8zhết á!"
Hermione điềm94t2HX đạm:
"Bồ đFxu2SKâu 7CLb8zcó tựWM 7CLb8ztin 94t2HXnhư WMvậy lúcWM bồFxu2SK nóWMi vớWMi Ha94t2HXrry đ7CLb8zó làWM một7CLb8z 94t2HXcon cừu."
"Giáo s94t2HXư 94t2HXTrelawney n94t2HXói 94t2HXbồ pháFxu2SKt ti94t2HXết 94t2HXrất ít7CLb8z Fxu2SKtinh ho7CLb8za! ChWMẳng 94t2HXqua bồWM khôngWM tFxu2SKhích b7CLb8zị dở94t2HX WMmột môFxu2SKn nFxu2SKào hếWMt mà7CLb8z thôi."
Ron đ94t2HXã chWMạm đúngWM nọc.WM H94t2HXermione quănFxu2SKg pWMhịch c94t2HXuốn sácWMh SốWM Học94t2HX Fxu2SKxuống bà94t2HXn 94t2HXăn, Fxu2SKmạnh đến94t2HX nỗFxu2SKi m94t2HXấy Fxu2SKmẩu tFxu2SKhịt hầWMm 7CLb8zvà cà94t2HX 7CLb8zrốt WMvăng tWMứ tán.
"Nếu WMgiỏi mônFxu2SK TWMiên WMtri c7CLb8zó 7CLb8znghĩa làFxu2SK tôiFxu2SK phFxu2SKải 7CLb8zgiả Fxu2SK bộWM nhìFxu2SKn thấyFxu2SK Fxu2SKđiềm bFxu2SKáo Fxu2SKcái c94t2HXhết 7CLb8ztrong 7CLb8zmột d94t2HXúm Fxu2SKlá tFxu2SKrà s7CLb8zao? 7CLb8zNếu vWMậy thFxu2SKì tôi94t2HX 7CLb8z kh94t2HXông chắcWM l7CLb8zà WMtôi Fxu2SKsẽ cFxu2SKòn tiếp7CLb8z tụWMc họcWM mônFxu2SK đóFxu2SK nữaWM 7CLb8zkhông! WMBài học94t2HX đ94t2HXó màFxu2SK 94t2HX sFxu2SKo WMvới l94t2HXớp WMSố Học7CLb8z củaWM tWMôi Fxu2SKthì WMchẳng khácFxu2SK gFxu2SKì 94t2HXđống rác!"
Cô b94t2HXé vớ7CLb8z lấy7CLb8z cáWMi túWMi 7CLb8zxách củaFxu2SK WMmình và7CLb8z bỏWM đi.
Ron ca7CLb8zu 94t2HXcó nhìFxu2SKn thFxu2SKeo côFxu2SK b94t2HXé, nóFxu2SK 94t2HXnói với7CLb8z Harry:
"Hermione Fxu2SKnói c94t2HXái Fxu2SKgì vậy?WM 7CLb8zNó đãFxu2SK 7CLb8zhọc 7CLb8zqua lớpWM Số94t2HX 94t2HXhọc nàoWM đâu?"
*****
Sau b94t2HXữa ă7CLb8zn trư7CLb8za, HarrWMy mừngWM WMlà được94t2HX 94t2HXra kh7CLb8zỏi 7CLb8ztòa WM lâFxu2SKu đà7CLb8zi. C94t2HXơn mWMưa đ7CLb8zêm q7CLb8zua đWMã tạFxu2SKnh; bầu94t2HX WMtrời qWMuang đã7CLb8zng, 7CLb8zvà 94t2HXcỏ t94t2HXhì WMxanh 7CLb8z mềmWM, ướtFxu2SK mượtFxu2SK dướiFxu2SK chânFxu2SK Fxu2SKkhi bFxu2SKọn tr94t2HXẻ WMbăng q94t2HXua sâ7CLb8zn đểWM đến94t2HX Fxu2SKbuổi h7CLb8zọc đầuWM 7CLb8z tiênFxu2SK của7CLb8z l7CLb8zớp Chă7CLb8zm sócFxu2SK Si94t2HXnh vậ7CLb8zt HWMuyền bí.
Ron vWMà Herm94t2HXione WMkhông thè94t2HXm n7CLb8zói WMchuyện vWMới Fxu2SKnhau 94t2HX nữa94t2HX. Harr94t2HXy 94t2HXim lặngWM điFxu2SK bêWMn cạnhFxu2SK h94t2HXai bạn7CLb8z 94t2HXkhi cả7CLb8z bọnFxu2SK cùFxu2SKng 7CLb8zđi x7CLb8zuống dốcWM cỏWM 94t2HX đFxu2SKể đFxu2SKến WMcăn Fxu2SKchòi 7CLb8zcủa lãWMo HWMagrid nFxu2SKằm bFxu2SKên WMbìa kFxu2SKhu Rừ7CLb8zng Cấm.94t2HX Đế7CLb8zn 7CLb8zkhi nhìn94t2HX Fxu2SK thấWMy 7CLb8zba cái94t2HX l94t2HXưng 94t2HXquá 94t2HXư qu7CLb8zen thuộ7CLb8zc ởWM đằngWM trướ94t2HXc tWMụi 94t2HXnó, HarFxu2SKry mới94t2HX n94t2HXhận 94t2HXra 94t2HX rằng94t2HX tụiWM nóFxu2SK s94t2HXẽ phảiWM học94t2HX môn7CLb8z n94t2HXày 7CLb8zchung vớFxu2SKi Fxu2SKbọn hWMọc si7CLb8znh bWMên nhà7CLb8z 7CLb8z SlytherinWM. MalWMfoy đangWM 7CLb8zhào hứngFxu2SK nói7CLb8z chuyệFxu2SKn WMvới Crab7CLb8zbe WMvà Goy94t2HXle, làmFxu2SK chFxu2SKo WM haFxu2SKi đứa7CLb8z đóFxu2SK cườWMi 7CLb8znhư nắWMc nẻ94t2HX. HarFxu2SKry đo7CLb8zan 94t2HXchắc Fxu2SKlà mWMình biếFxu2SKt 94t2HXtụi Fxu2SKkia đaFxu2SKng Fxu2SK nóFxu2SKi vFxu2SKề chuyện94t2HX gì.
Lão Ha94t2HXgrid đứngWM ng94t2HXay trước7CLb8z cănWM chòFxu2SKi đểFxu2SK WMchào đón94t2HX Fxu2SK họFxu2SKc Fxu2SKsinh đ94t2HXến l94t2HXớp củaFxu2SK mìnhFxu2SK, sừ94t2HXng sWMững tronWMg tấ7CLb8zm áoFxu2SK khoáWMc bằWMng dFxu2SKa ch7CLb8zuột WM chũi,94t2HX Fxu2SKcon chó94t2HX s7CLb8zăn FaFxu2SKng đứngWM sáFxu2SKt gót7CLb8z 94t2HXchủ, WMcó vẻWM bồnFxu2SK chồn94t2HX 94t2HXnhư 94t2HXthể Fxu2SKkhông Fxu2SK c7CLb8zhờ được7CLb8z nFxu2SKữa phút94t2HX 7CLb8zbắt đầu.
Lão 94t2HXHagrid gọi:
"Lại đâWMy, Fxu2SKnào, tiếnFxu2SK lạFxu2SKi g7CLb8zần đây!"
Học tr94t2HXò tiếnWM đến94t2HX gần94t2HX bê7CLb8zn lão.
"Bữa WMnay, tôiFxu2SK đFxu2SKãi c7CLb8zác 94t2HXtrò mộtFxu2SK bữFxu2SKa WMra hồn!WM C94t2HXác Fxu2SK tFxu2SKrò sắFxu2SKp họFxu2SKc mộtFxu2SK bài7CLb8z học7CLb8z vĩ94t2HX đại!Fxu2SK WMMọi người7CLb8z Fxu2SKcó mặt94t2HX 7CLb8zđông đ94t2HXủ 94t2HXchưa? Đượ7CLb8zc rồiWM, Fxu2SK điFxu2SK WMtheo tôi."
TrFxu2SKong mộ7CLb8zt th94t2HXoáng khó94t2HX ch7CLb8zịu, 94t2HXHarry nghFxu2SKĩ khônWMg Fxu2SK cWMhừng lWMão HaFxu2SKgrid đanWMg 7CLb8zdắt 94t2HXcả bọFxu2SKn Fxu2SKvô rừng.7CLb8z Nh7CLb8zững 7CLb8zkinh ngFxu2SKhiệm Fxu2SKkhốn WMkhổ màWM Fxu2SK Har94t2HXry đãFxu2SK từn7CLb8zg 7CLb8znếm tr94t2HXải ởWM tr94t2HXong kh94t2HXu rừngFxu2SK đóWM kể94t2HX WMnhư đFxu2SKủ đểFxu2SK nó7CLb8z n7CLb8zhớ 94t2HXsuốt đời7CLb8z WM r94t2HXồi. 94t2HXTuy n7CLb8zhiên, lãFxu2SKo 94t2HXHagrid dFxu2SKẫn chFxu2SKúng 94t2HXđi 7CLb8zvòng qWMua rặng7CLb8z câyFxu2SK, 7CLb8zvà năFxu2SKm p94t2HXhút 7CLb8z sa94t2HXu thìWM 7CLb8zmọi ngườiFxu2SK 94t2HXnhận t94t2HXhấy mì94t2HXnh đang7CLb8z 94t2HXđứng bêWMn ngoài94t2HX 94t2HXmột 7CLb8znơi c94t2HXó 7CLb8zvẻ WMnhư Fxu2SK mộtFxu2SK bã7CLb8zi c7CLb8zhăn 7CLb8zngựa 7CLb8znho nhỏ.WM NFxu2SKhưng WMmà bên94t2HX Fxu2SKtrong bãFxu2SKi chăWMn kh7CLb8zông thấ7CLb8zy c94t2HXó cFxu2SKon Fxu2SK gìWM hết.
Lão Ha7CLb8zgrid gọi:
"Mọi ngườ7CLb8zi hWMãy lạ94t2HXi 7CLb8zđây tậ7CLb8zp truFxu2SKng quaFxu2SKnh hànFxu2SKg ràoFxu2SK! Fxu2SK N94t2HXhư vFxu2SKậy đFxu2SKó 7CLb8z- Sa7CLb8zo 94t2HXcho 7CLb8zchắc 7CLb8zchắn 94t2HXnhìn t94t2HXhấy WMrõ nhWMa. 94t2HXBây giờ,WM việ7CLb8zc WMđầu 94t2HXtiên 94t2HX tấ94t2HXt cảFxu2SK cácFxu2SK tWMrò cần7CLb8z là7CLb8zm làWM WMmở sácWMh ra..."
"Bằng 7CLb8zcách nào?"
Giọng Ma7CLb8zlfoy va94t2HXng WMlên nhừa7CLb8z 7CLb8znhựa, lạnhWM lùngFxu2SK. Lão7CLb8z Hagr94t2HXid h7CLb8zỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lậpWM lại:
"Làm s94t2HXao 94t2HXmà 7CLb8zmở sáchWM rFxu2SKa được7CLb8z chứ?"
Malfoy r94t2HXút cuốn94t2HX Quá7CLb8zi Thư94t2HX VềFxu2SK QFxu2SKuái VậWMt của7CLb8z 94t2HXnó 94t2HXra. Fxu2SK Cuốn7CLb8z sáchWM đã7CLb8z bị7CLb8z tFxu2SKró gôFxu2SK b7CLb8zằng mộFxu2SKt 94t2HXsợi 94t2HXdây thừ7CLb8zng d94t2HXài. 7CLb8zMấy đứaFxu2SK học7CLb8z tWMrò k94t2HXhác Fxu2SK cũng94t2HX lôFxu2SKi s7CLb8zách c7CLb8zủa WMmình r94t2HXa, v7CLb8zài đứaWM WMcũng gi94t2HXống nhFxu2SKư Ha94t2HXrry đãWM dWMùng WMdây Fxu2SKnịt 7CLb8z m94t2HXà 7CLb8zkhớp mõm94t2HX cuố7CLb8zn sácWMh l94t2HXại. Mấy94t2HX đFxu2SKứa kh7CLb8zác tốFxu2SKng cFxu2SKuốn 94t2HXsách vôFxu2SK trFxu2SKong nh7CLb8zững 7CLb8z WMcái Fxu2SKbao WMchật, h7CLb8zay kẹpWM chặtWM Fxu2SKchúng lại7CLb8z bằng94t2HX mấyFxu2SK cWMái kẹ94t2HXp WMgiấy t94t2HXổ chảng.
Lão 7CLb8zHagrid trôn94t2HXg cóWM 94t2HXvẻ tFxu2SKiu nghỉu:
"Không a94t2HXi cWMó 7CLb8zthể WMmở được94t2HX sáchFxu2SK rWMa sao?"
Cả lWMớp l94t2HXắc đầu.WM Lã94t2HXo HagrWMid nói:
"CáFxu2SKc tròFxu2SK phải7CLb8z vuố94t2HXt vWMe chúng7CLb8z. Co7CLb8zi nè..."
Nghe giọngWM lWMão 7CLb8zHagrid thì94t2HX 94t2HXđó 7CLb8zlà điềuFxu2SK hiểWMn n94t2HXhiên WM 7CLb8znhứt t7CLb8zhế giFxu2SKới. LFxu2SKão cầm94t2HX cuốn94t2HX sFxu2SKách c94t2HXủa HermioFxu2SKne lên,WM lộFxu2SKt b94t2HXỏ lFxu2SKớp 7CLb8zbăng kFxu2SKeo 7CLb8z bùaWM Fxu2SKchú dán94t2HX r7CLb8zịt bênFxu2SK ngoài.Fxu2SK Fxu2SKCuốn sáWMch t94t2HXìm cácWMh cắn94t2HX, n7CLb8zhưng l94t2HXão H7CLb8zagrid đ7CLb8zã Fxu2SK vuố94t2HXt n94t2HXgón ta7CLb8zy trỏ7CLb8z khổngWM lồWM 94t2HXcủa lão94t2HX dọc7CLb8z t94t2HXheo gáy7CLb8z sách,Fxu2SK cuốnFxu2SK sách94t2HX rùngFxu2SK 94t2HX mìnWMh, rồi7CLb8z mởWM 94t2HXra vàFxu2SK nWMằm yê94t2HXn l94t2HXặng tron7CLb8zg tWMay 7CLb8zlão Hagrid.
Malfoy chếWM nhạo:
"Ôi, WMlũ WMchúng mìnhWM m7CLb8zới ng7CLb8zu n94t2HXgốc là7CLb8zm Fxu2SKsao! Lẽ94t2HX WMra chúngWM mìFxu2SKnh ph7CLb8zải Fxu2SKvuốt v94t2HXe chúngWM! SWMao m94t2HXà chúngWM 7CLb8zmình kh94t2HXông Fxu2SKđoán rFxu2SKa đưWMợc nhỉ?"
Lão Hag7CLb8zrid ngậpFxu2SK ngừnFxu2SKg nói7CLb8z vớ94t2HXi Hermione:
"Tôi... 7CLb8ztôi WMnghĩ Fxu2SKtụi n94t2HXó cũnFxu2SKg v7CLb8zui chứ?"
Malfoy nói94t2HX hớt:
"Ôi, WMvui WMkinh WMkhủng WMkhiếp đ7CLb8zi ấWMy chứ!7CLb8z QuWMả l7CLb8zà khônWM ngoa7CLb8zn, tống94t2HX Fxu2SKcho 94t2HXtụi nà7CLb8zy nhữngWM cuốFxu2SKn sác7CLb8zh cứWM lă94t2HXm WMle cFxu2SKắn đứt7CLb8z WMtay WMtụi nàyFxu2SK ra."
Harry nóWMi nhỏ:
"I7CLb8zm 7CLb8zđi, Malfoy!"
Lão H7CLb8zagrid WMtỏ WMra cháWMn nảFxu2SKn, mà7CLb8z H94t2HXarry tFxu2SKhì m7CLb8zuốn Fxu2SKcho WM buổiFxu2SK dạyWM đầuWM tiWMên củaWM lWMão được7CLb8z thành7CLb8z côn94t2HXg tốt94t2HX WMđẹp. Lão94t2HX Fxu2SKHagrid dường94t2HX 94t2HXnhư Fxu2SK đWMã WMmất hứng.
"Vậ7CLb8zy thôi..WM. vFxu2SKậy làFxu2SK cácWM tr7CLb8zò 94t2HXđã Fxu2SKcó sWMách và7CLb8z... và94t2HX Fxu2SK bâFxu2SKy gWMiờ 94t2HXthì cácWM 7CLb8ztrò cần94t2HX Sin7CLb8zh vậWMt Hu94t2HXyền b7CLb8zí. Phải.94t2HX VậyFxu2SK đFxu2SKể tô94t2HXi đ7CLb8zi dắFxu2SKt chúWMng 7CLb8z lạFxu2SKi. Chờ94t2HX một94t2HX chút..."
7CLb8zLão 94t2HXsải bước94t2HX xFxu2SKa khỏi94t2HX bọn7CLb8z trẻWM, điFxu2SK vFxu2SKề phíWMa 94t2HXkhu rừng94t2HX vàFxu2SK bi7CLb8zến mất.
Malfoy 94t2HXnói to:
"ChúFxu2SKa ơi7CLb8z, n94t2HXơi nà94t2HXy điêu94t2HX 94t2HXtàn hWMết ch7CLb8zỗ 94t2HXnói. L94t2HXão đầnFxu2SK 94t2HX Fxu2SKđó 7CLb8zbày đặFxu2SKt 94t2HXdạy WMhọc, ta7CLb8zo 7CLb8zmà Fxu2SKnói chFxu2SKo bFxu2SKa taFxu2SKo biết,Fxu2SK ổFxu2SKng thWMế n94t2HXào c94t2HXũng đi94t2HXên WM tiFxu2SKết lên..."
Harry 94t2HXlập lại:
"Im đi,Fxu2SK Malfoy."
"Cẩn tWMhận 94t2HXđó, HarryWM, đằ94t2HXng WMsau 94t2HXmày 94t2HXcó một7CLb8z viênFxu2SK gi94t2HXám nWMgục Azkaba94t2HXn kìa..."
"Ối..."
Levender rFxu2SKú lWMên, chỉ94t2HX vềFxu2SK phí94t2HXa bênFxu2SK kiWMa củaWM bWMãi cFxu2SKhăn thả.
Một Fxu2SKtá s7CLb8zinh vật94t2HX quáiWM d94t2HXị nhứt7CLb8z WMmà 7CLb8zHarry từngWM WMnhìn WM thấyWM đanFxu2SKg chạyFxu2SK Fxu2SKlon 7CLb8zton vWMề Fxu2SKphía WMbọn 7CLb8zhọc tFxu2SKrò. N94t2HXhững sinFxu2SKh WMvật Fxu2SKnày cWMó 94t2HXthân, WM đu94t2HXôi WMvà châ94t2HXn cWMủa 94t2HXngựa, 94t2HXnhưng cFxu2SKhân trước,7CLb8z WMcánh vàFxu2SK đFxu2SKầu làFxu2SK c94t2HXủa 94t2HXmột coWMn gFxu2SKì 94t2HX WMgiống nh94t2HXư coWMn đạiWM Fxu2SKbàng khổngWM lồ,WM vớiWM WMcái mỏWM Fxu2SKto 94t2HXmàu théWMp, WMhết 94t2HXsức Fxu2SKhung WM tợnWM, v94t2HXà đôi7CLb8z mắ7CLb8zt mà94t2HXu c94t2HXam 7CLb8zrực. MWMóng vu7CLb8zốt 7CLb8zcủa chân7CLb8z trưFxu2SKớc d7CLb8zài c7CLb8zả một7CLb8z tấFxu2SKc Fxu2SK rưỡi94t2HX, cóFxu2SK vẻ94t2HX n7CLb8zhư bấu7CLb8z cWMhết ngư7CLb8zời nh94t2HXư 94t2HXchơi. 7CLb8zMỗi c7CLb8zon Fxu2SKquái 7CLb8zthú ấyWM đều94t2HX đeo94t2HX WM vò7CLb8zng WMcổ bWMằng d94t2HXa dày,WM 94t2HXnối vớFxu2SKi một7CLb8z sợi94t2HX 7CLb8zxích d94t2HXài, vFxu2SKà 94t2HXđầu tấFxu2SKt cảFxu2SK những94t2HX sợiFxu2SK Fxu2SK xíchWM đóWM đềuWM 94t2HXnằm tronFxu2SKg bàn7CLb8z tWMay WMto tWMướng của94t2HX 94t2HXlão HaFxu2SKgrid. LãFxu2SKo đa7CLb8zng Fxu2SKlơn tơnFxu2SK 7CLb8z chạyWM tFxu2SKheo Fxu2SKsau Fxu2SKđám quái94t2HX Fxu2SKthú v94t2HXào Fxu2SKbãi chăFxu2SKn thả.
Lão HFxu2SKagrid gWMiật những94t2HX sợi7CLb8z dâWMy 94t2HXxích, thúc94t2HX lFxu2SKũ quá7CLb8zi t94t2HXhú hướng7CLb8z về94t2HX 7CLb8zphía hàWMng ràoFxu2SK màFxu2SK Fxu2SKlũ WMhọc trWMò đaFxu2SKng đứng,7CLb8z lã7CLb8zo gầmWM lên:
"7CLb8zĐi nà94t2HXo, 94t2HXtiến tới!"
Bọn7CLb8z trẻFxu2SK hFxu2SKơi lùiFxu2SK lWMại k94t2HXhi lão94t2HX Ha7CLb8zgrid tWMiến đếnFxu2SK gầFxu2SKn chún94t2HXg 7CLb8zđể 7CLb8zbuộc mớFxu2SK WMdây xícWMh vàoFxu2SK WMhàng r94t2HXào. Lã7CLb8zo vẫy7CLb8z tụiFxu2SK 94t2HXhọc trò,WM v94t2HXui Fxu2SKvẻ gàoFxu2SK to:
"Đây là7CLb8z WMnhững cWMon Bằng7CLb8z Mã!WM ThFxu2SKấy cFxu2SKhúng đẹpWM không?"
Harry WMđại Fxu2SKkhái hiểu94t2HX lWMão Hag94t2HXrid 94t2HXmuốn nWMói 94t2HXgì. Sa7CLb8zu 7CLb8z Fxu2SKkhi qu7CLb8za khWMỏi cơ94t2HXn kinFxu2SKh hFxu2SKoàng 94t2HXđối WMdiện với7CLb8z một94t2HX thứ7CLb8z nửa94t2HX ngự7CLb8za nửa94t2HX cWMhim, 94t2HX WMngười t94t2HXa bắt7CLb8z đầuWM ngưỡngWM mộWM lWMớp áoFxu2SK kh94t2HXoác ó94t2HXng Fxu2SKả của7CLb8z những94t2HX Fxu2SKcon BFxu2SKằng Mã94t2HX, 7CLb8z chuyểnWM 7CLb8ztiếp hếtWM sứ7CLb8zc mượtWM m94t2HXà từWM lông94t2HX vWMũ sFxu2SKang lônFxu2SKg th7CLb8zú, mWMỗi coWMn Fxu2SKmột màFxu2SKu 7CLb8z kháWMc nFxu2SKhau: màFxu2SKu Fxu2SKxám bWMão 94t2HXtố, m94t2HXàu đồ7CLb8zng, màWMu lanWMg ửng94t2HX hồng,7CLb8z mWMàu hộtWM dẻWM b7CLb8zóng 7CLb8z lưỡng94t2HX vàWM mFxu2SKàu đen94t2HX mFxu2SKun nhưWM mực.
Lão Hagr7CLb8zid 94t2HXxoa haWMi 94t2HXbàn taWMy 7CLb8zvào nha94t2HXu, t7CLb8zươi cFxu2SKười vớiWM bọnFxu2SK 7CLb8ztrẻ ch7CLb8zung quanh:
"Vậy đó94t2HX, cáFxu2SKc WMtrò làFxu2SKm ơn7CLb8z x7CLb8zích tới94t2HX g94t2HXần thêm7CLb8z mộtWM chút..."
Không a7CLb8zi cóFxu2SK Fxu2SKvẻ muốnWM lFxu2SKàm tWMheo l94t2HXão HagriFxu2SKd. T7CLb8zuy WM nh94t2HXiên, H7CLb8zarry, RoFxu2SKn 7CLb8zvà WMHermione cWMũng cẩFxu2SKn thận7CLb8z bư7CLb8zớc đến7CLb8z gầnWM cá94t2HXi h7CLb8zàng rWMào. Fxu2SK Lão94t2HX HaFxu2SKgrid nói:
"Bây g94t2HXiờ, điều94t2HX trư94t2HXớc tWMiên cáFxu2SKc tWMrò phảiFxu2SK biếWMt về94t2HX Fxu2SK Bằng94t2HX Fxu2SKMã lWMà chWMúng rất7CLb8z Fxu2SKkiêu Fxu2SKhãnh, r94t2HXất dễ7CLb8z bFxu2SKị tổnWM thương.7CLb8z Đừng94t2HX bWMao giờ7CLb8z xúc7CLb8z Fxu2SK phạFxu2SKm chúng,Fxu2SK WMkẻo to94t2HXi mạngWM nFxu2SKhư chơi."
Malfoy, Crab7CLb8zbe 94t2HXvà GoWMyle c94t2HXhẳng bu7CLb8zồn lFxu2SKắng Fxu2SKtai WM 94t2HXnghe, cFxu2SKhỉ mả94t2HXi rì94t2HX rầ7CLb8zm WMtrò chuyện94t2HX, và94t2HX WMHarry có7CLb8z cáiFxu2SK Fxu2SKcảm giáFxu2SKc kWMhó chFxu2SKịu là7CLb8z WM chúFxu2SKng đ94t2HXang âWMm mưu7CLb8z phá7CLb8z WMhỏng bFxu2SKuổi họcFxu2SK này7CLb8z. WMLão Hagri7CLb8zd vẫnFxu2SK tiế94t2HXp tụ94t2HXc giảng:
Fxu2SK"Các t94t2HXrò p7CLb8zhải đợiWM đến7CLb8z k94t2HXhi nhữ94t2HXng 7CLb8zcon BằFxu2SKng MãFxu2SK tỏWM 7CLb8z dấWMu hiệuFxu2SK tr94t2HXước tiFxu2SKên. P7CLb8zhép lịc7CLb8zh s94t2HXự, hiWMểu 7CLb8zkhông? C94t2HXác 7CLb8ztrò b7CLb8zước vềWM phía94t2HX mộtWM Fxu2SK coWMn BFxu2SKằng 7CLb8zMã, ng94t2HXhiêng mìWMnh 7CLb8zchào 94t2HXvà chờFxu2SK đWMợi. Nếu94t2HX nhWMư co94t2HXn BằnWMg Mã94t2HX cúWMi ch94t2HXào WM lạiWM thWMì cWMác trò94t2HX đượcWM phép94t2HX Fxu2SKchạm v7CLb8zào nWMó. Nế94t2HXu Fxu2SKnó WMkhông cWMúi chàWMo 94t2HXthì liệuWM 94t2HX hồn7CLb8z m7CLb8zà tFxu2SKránh Fxu2SKxa mó94t2HXng v7CLb8zuốt WMsắc của7CLb8z WMnó, bởi94t2HX vìFxu2SK 94t2HXmấy cái94t2HX móngWM 94t2HXvuốt WMđó gây7CLb8z Fxu2SK thươnWMg tFxu2SKích đ7CLb8zau đớn7CLb8z lắ94t2HXm 7CLb8zđó. RWMồi, bâyWM giờWM WMai m94t2HXuốn xu94t2HXng pho7CLb8zng nào?"
Nghe đWMến câuWM hỏiFxu2SK Fxu2SKnày, gầnWM nhưFxu2SK cWMả lớp7CLb8z lù7CLb8zi r94t2HXa xFxu2SKa WM hơWMn. Fxu2SKNgay đến7CLb8z HarrWMy, R7CLb8zon vàFxu2SK HermioWMne c7CLb8zũng nghFxu2SKi ngại.94t2HX 94t2HXMấy 7CLb8zcon WMBằng 7CLb8zMã 94t2HX đa94t2HXng h7CLb8zung hăWMng h94t2HXất hất7CLb8z 94t2HXmấy cáiWM đFxu2SKầu dWMữ tFxu2SKợn, nh94t2HXững đôi94t2HX WMcánh 94t2HXmạnh mẽWM gồngFxu2SK Fxu2SK lênWM, xeFxu2SKm 94t2HXra chú94t2HXng khôn94t2HXg thWMích thWMú bịWM 94t2HXxiềng 7CLb8zbuộc nhFxu2SKư vầ7CLb8zy cFxu2SKho lắm.
Lão Fxu2SKHagrid nWMói Fxu2SKvới cái94t2HX nhì94t2HXn nài94t2HX nỉ:
"KhFxu2SKông 94t2HXai 94t2HXlàm Fxu2SKthử sao?"
Harry nói:
"Con sẽ94t2HX làm."
ĐằngFxu2SK s7CLb8zau l94t2HXưng Har7CLb8zry 7CLb8zcó tiếngFxu2SK 94t2HXhít hơFxu2SKi sâu94t2HX Fxu2SKvà cả94t2HX LavWMender lFxu2SKẫn PFxu2SKarvati đWMều tFxu2SKhì thầm:
"Ôi7CLb8z, đừng,94t2HX 94t2HXHarry. Bạn94t2HX 7CLb8zkhông nh94t2HXớ WMlời bWMói t7CLb8zrà Fxu2SKcủa bạn7CLb8z sao?"
Harr94t2HXy bỏ94t2HX ngWMoài 7CLb8ztai, Fxu2SKcứ trWMèo q7CLb8zua c94t2HXái 7CLb8zhàng 94t2HXrào vàoFxu2SK bFxu2SKãi 7CLb8zchăn thả.
Fxu2SKLão Hagr7CLb8zid vuWMi 7CLb8zmừng 94t2HXla lớn:
"Giỏi 7CLb8zlắm, H7CLb8zarry! Được7CLb8z rFxu2SKồi... đểFxu2SK cWMoi tr94t2HXò Fxu2SKlàm ănFxu2SK r7CLb8za s7CLb8zao v94t2HXới c94t2HXon Buckbeak."
Lão thá94t2HXo một7CLb8z Fxu2SKtrong nh7CLb8zững sợi7CLb8z dâ7CLb8zy xích94t2HX, k94t2HXéo một7CLb8z 7CLb8z co7CLb8zn Fxu2SKBằng 94t2HXMã m7CLb8zàu xáFxu2SKm Fxu2SKra khỏFxu2SKi bầy,7CLb8z Fxu2SKrồi WMtháo vònWMg c7CLb8zổ WMcho Fxu2SKnó. Cả7CLb8z đáFxu2SKm h7CLb8zọc t94t2HXrò 7CLb8z 94t2HXđứng bên94t2HX k94t2HXia hà7CLb8zng rào7CLb8z dườngFxu2SK nh7CLb8zư Fxu2SKcùng 94t2HXnín 94t2HXthở. M7CLb8zắt MalfoWMy nheFxu2SKo lạFxu2SKi mộ94t2HXt 7CLb8z cách7CLb8z 7CLb8znham hiểm.
Lão WMHagrid nWMói Fxu2SKnhỏ vớFxu2SKi Harry:
"Bây g94t2HXiờ cứ7CLb8z thoảiWM má7CLb8zi Fxu2SKtự nhiên7CLb8z. Tr7CLb8zò nh94t2HXìn v7CLb8zào mắt94t2HX Fxu2SK 7CLb8zcon Bằng94t2HX Mã,7CLb8z cWMố gWMắng đ94t2HXừng cFxu2SKó cFxu2SKhớp mắt94t2HX 94t2HX- WMBằng Mã94t2HX kFxu2SKhông Fxu2SKtin tưởn94t2HXg WMtrò Fxu2SKđâu WM nếu7CLb8z trWMò cWMứ WMchớp mắt94t2HX 7CLb8zlia lịa..."
Mắt 7CLb8zHarry lFxu2SKập 94t2HXtức ứFxu2SKa nướWMc c7CLb8zay xè7CLb8z, nhưnWMg 94t2HXnó giữFxu2SK Fxu2SK ch94t2HXo WMmắt đừngFxu2SK nhắ94t2HXm lại7CLb8z. WMCon BuckbFxu2SKeak đWMã xWMoay cáiWM đầu7CLb8z b94t2HXự v7CLb8zà nhọnFxu2SK vềFxu2SK p7CLb8zhía 94t2HX Har94t2HXry, vFxu2SKà đămFxu2SK đăm7CLb8z 94t2HXnhìn nó94t2HX bFxu2SKằng mFxu2SKột coWMn mắtFxu2SK 94t2HXmàu caFxu2SKm d94t2HXữ tợn.
Lão HagriWMd nói:
"Nh94t2HXư 7CLb8zvậy đóWM. ĐúngFxu2SK đó7CLb8z, Harr94t2HXy... WMbây giờ94t2HX, 7CLb8zcúi chào..."
Harry cảm94t2HX 7CLb8zthấy kh7CLb8zông 7CLb8zkhoái Fxu2SKlắm chuFxu2SKyện đư7CLb8za cổFxu2SK h94t2HXay Fxu2SK WMgiơ lưFxu2SKng rFxu2SKa nWMgay tầm7CLb8z mổ7CLb8z củaWM 94t2HXcái mFxu2SKỏ co7CLb8zn Bu94t2HXckbeak, như7CLb8zng 94t2HXnó cũn7CLb8zg cốFxu2SK là7CLb8zm 94t2HX theWMo lờFxu2SKi lã94t2HXo Hagr94t2HXid dạy7CLb8z bFxu2SKảo. 7CLb8zNó cFxu2SKúi c7CLb8zhào thậWMt n7CLb8zhanh Fxu2SKrồi ngWMước Fxu2SKđầu nhFxu2SKìn Fxu2SK lên.WM C7CLb8zon 94t2HXBằng WMMã 94t2HXvẫn caFxu2SKo Fxu2SKngạo 94t2HXnhìn nó7CLb8z đFxu2SKăm đ94t2HXăm, 7CLb8zkhông bFxu2SKuồn nhú7CLb8zc nhích.
Lão HagrFxu2SKid kê94t2HXu lên7CLb8z, cWMó vẻ7CLb8z 7CLb8zlo lắng:
"À, thôWMi được.7CLb8z LWMùi lạWMi 7CLb8zngay, Ha94t2HXrry, cứFxu2SK thoảiFxu2SK máiWM thôi..."
Nhưng WMvừa 7CLb8zlúc đó,WM HWMarry ngWMạc nFxu2SKhiên vôWM cùnFxu2SKg kFxu2SKhi 7CLb8z thấy94t2HX 7CLb8zcon BWMằng MFxu2SKã bỗng7CLb8z nhiêWMn khuỵFxu2SKu h94t2HXai chân7CLb8z trưFxu2SKớc c7CLb8zó v94t2HXảy vWMà nhFxu2SKún 94t2HXmình WM xuốngWM đểFxu2SK thểFxu2SK hi7CLb8zện mộtFxu2SK c94t2HXái WMcúi chàoWM khô94t2HXng 94t2HXthể 94t2HXnào nhầ7CLb8zm lFxu2SKẫn được.94t2HX Lã7CLb8zo 94t2HX HaWMgrid m94t2HXê mẩnWM tâm7CLb8z thần:
"Hay lắm,94t2HX HWMarry! ĐưWMợc r94t2HXồi 94t2HXđó... Ừ,WM Fxu2SKtrò có7CLb8z th7CLb8zể cWMhạm 7CLb8zvào nó7CLb8z! Vỗ94t2HX vềWM cái7CLb8z WMmỏ 94t2HXnó đi,94t2HX Fxu2SKlàm đi!"
Harry cả94t2HXm 94t2HXthấy lùFxu2SKi Fxu2SKxa c94t2HXon quái7CLb8z 7CLb8zthú mFxu2SKới Fxu2SKlà phầnWM WM thưởngWM WMmà 94t2HXnà khoái7CLb8z hơn94t2HX, nWMhưng nó7CLb8z vẫnFxu2SK đành7CLb8z phảWMi t7CLb8zừ t7CLb8zừ tiế94t2HXn lại94t2HX gầ94t2HXn c94t2HXon 7CLb8z Fxu2SKBằng MãWM và7CLb8z đFxu2SKưa tFxu2SKay sờ94t2HX v7CLb8zào coWMn vậtFxu2SK. HaWMrry vỗFxu2SK n94t2HXhẹ lêWMn mỏWM Fxu2SKcon Bằn94t2HXg 94t2HXMã nFxu2SKhiều 7CLb8z l7CLb8zần vàFxu2SK Fxu2SKcon vậtWM nhắm94t2HX 94t2HXmắt lạWMi mộWMt cFxu2SKách lười94t2HX WMbiếng, n7CLb8zhư 7CLb8zthể 94t2HXkhoái lắm.
Fxu2SKTất cảFxu2SK bọnWM hWMọc sin94t2HXh bỗngWM ồWM lFxu2SKên hoaWMn Fxu2SKhô, 7CLb8zngoại trFxu2SKừ MaWMlfoy, Crab94t2HXbe vWMà GoylFxu2SKe. WMBa đWMứa n7CLb8zó thất7CLb8z 7CLb8zvọng WMra mặt.
Lão 94t2HXHagrid nói:
"Được đó7CLb8z, HarrFxu2SKy. BácFxu2SK ch94t2HXo lFxu2SKà 94t2HXcó l94t2HXẽ 7CLb8znó c7CLb8zhịu cFxu2SKho 94t2HXcon cưỡi7CLb8z mFxu2SKột vò94t2HXng đó!"
Điều nàFxu2SKy thìFxu2SK v7CLb8zượt qFxu2SKuá WMdự t94t2HXính 7CLb8zcủa HarFxu2SKry. 7CLb8zNó vốn7CLb8z Fxu2SK 94t2HXquen việc94t2HX cỡiFxu2SK chổiFxu2SK t94t2HXhần mFxu2SKà thô7CLb8zi, nhưWMng nó7CLb8z khôFxu2SKng chắc7CLb8z cỡ94t2HXi mộtWM 7CLb8zcon BằWMng Mã94t2HX 94t2HX thWMì c7CLb8zó giốngWM cỡi94t2HX 94t2HXchổi t7CLb8zhần WMhay không.
Lão Hagri94t2HXd giục:
"Con trè94t2HXo lWMên 7CLb8zđi, ngFxu2SKay WMphía sWMau chFxu2SKỗ n7CLb8zối Fxu2SKvới Fxu2SK cáFxu2SKnh, và7CLb8z Fxu2SKlưu Fxu2SKý lFxu2SKà cFxu2SKon chWMớ 7CLb8zcó nh7CLb8zổ một7CLb8z cFxu2SKái lWMông v7CLb8zũ n94t2HXào nh94t2HXa, BằnFxu2SKg M94t2HXã không7CLb8z 94t2HX khoáFxu2SKi v94t2HXụ đWMó đâu..."
Harry đặtWM chân94t2HX l94t2HXên chWMót WMcánh củ7CLb8za Fxu2SKcon BuckbeaWMk v7CLb8zà Fxu2SK WMtự mìWMnh WMđu l94t2HXên lưn7CLb8zg cFxu2SKon vật94t2HX. CWMon BuckbWMeak đứngWM dậy.Fxu2SK HaFxu2SKrry kh94t2HXông WMbiết 94t2HX Fxu2SKnên b7CLb8zấu 94t2HXvíu v94t2HXô đâuWM, Fxu2SKtrước 7CLb8zmặt n7CLb8zó chỉ94t2HX to94t2HXàn Fxu2SKlà lôn7CLb8zg Fxu2SKvũ màFxu2SK thôi.WM LãWMo HagriWMd WM pWMhát môWMng co7CLb8zn WMquái 7CLb8zthú, hWMô to:
"TiếWMn WMlên, nào!"
Không bá94t2HXo trước94t2HX g7CLb8zì hFxu2SKết, đôFxu2SKi Fxu2SKcánh 94t2HXdài một7CLb8z th7CLb8zước 94t2HX rưỡiFxu2SK Fxu2SKcủa coWMn Fxu2SKBằng MãFxu2SK dan94t2HXg rWMa ha94t2HXi bêFxu2SKn; HaFxu2SKrry c7CLb8zhỉ 94t2HXkịp WMôm choàng94t2HX lấWMy cổFxu2SK cWMủa Fxu2SK co94t2HXn Bu7CLb8zckbeak trước94t2HX 94t2HXkhi WMcon vậ7CLb8zt phóngFxu2SK bFxu2SKay vú7CLb8zt lWMên ca94t2HXo. C94t2HXhẳng giWMống cỡ7CLb8zi WM chổi94t2HX tFxu2SKhần WMchút xFxu2SKíu n94t2HXào, vàWM WMHarry biết7CLb8z rõ7CLb8z mì94t2HXnh thFxu2SKích cỡi7CLb8z cFxu2SKái nàWMo hơn94t2HX; đôi94t2HX WM cáWMnh củaWM coFxu2SKn BằWMng 7CLb8zMã vỗWM đ7CLb8zập h7CLb8zai bênWM hôn7CLb8zg nFxu2SKó mộtFxu2SK cánh94t2HX k7CLb8zhó chịu,Fxu2SK vướn94t2HXg 7CLb8z v7CLb8zào phíWMa dướWMi cFxu2SKhân nó,7CLb8z là94t2HXm 7CLb8zcho WMnó cWMảm Fxu2SKthấy nhưFxu2SK sắpFxu2SK sửa7CLb8z Fxu2SKbị WMquẳng xuống94t2HX. 94t2HX L94t2HXớp l7CLb8zông vFxu2SKũ bFxu2SKóng bẩ7CLb8zy hào7CLb8z nhoá94t2HXng c7CLb8zứ tu94t2HXột khỏFxu2SKi nh94t2HXững ngó7CLb8zn tWMay củFxu2SKa HFxu2SKarry, 7CLb8z mWMà WMnó thì7CLb8z 94t2HXkhông dFxu2SKám WMtúm q7CLb8zuá chặWMt. ThaFxu2SKy vìFxu2SK nh7CLb8zững độngWM tFxu2SKác êm7CLb8z á7CLb8zi WMcủa chi94t2HXếc 94t2HX WMNimbus 2094t2HX00 que7CLb8zn t94t2HXhuộc v7CLb8zới Fxu2SKHarry, bâyWM gFxu2SKiờ nWMó WMchỉ Fxu2SKcảm th94t2HXấy nh7CLb8zư mFxu2SKình Fxu2SKđang Fxu2SK 94t2HXlắc lWMư, chồm7CLb8z tFxu2SKới ch94t2HXồm Fxu2SKlui 94t2HXtrên th7CLb8zân s94t2HXau củ94t2HXa cFxu2SKon BằngFxu2SK MãFxu2SK, v7CLb8zà nWMhấp nhFxu2SKô Fxu2SK Fxu2SKlên xuống94t2HX tFxu2SKheo nhịp7CLb8z đậWMp WMcánh của7CLb8z Fxu2SKcon quáiWM thú.
Buckbeak WMchở 94t2HXnó bFxu2SKay thFxu2SKêm mộ7CLb8zt vò7CLb8zng nữa94t2HX Fxu2SKquanh bWMãi WM chăFxu2SKn thả94t2HX rồWMi đá7CLb8zp trởWM xuWMống mặt94t2HX đấFxu2SKt. Đây7CLb8z chFxu2SKính WMlà cáiFxu2SK Fxu2SKmà H7CLb8zarry đãFxu2SK 7CLb8zlo sFxu2SKợ. WM 7CLb8zNó cWMhúi tớWMi kFxu2SKhi WMcái WMcổ mượt7CLb8z WMmà cWMủa Buckbea94t2HXk chúcFxu2SK xuống7CLb8z th94t2HXấp, c7CLb8zó cả94t2HXm g94t2HXiác 7CLb8z 94t2HXnhư sắWMp tuộ7CLb8zt r7CLb8za khỏ94t2HXi c7CLb8zon 7CLb8zvật, vuFxu2SKột 94t2HXqua cFxu2SKái 7CLb8zcổ mư94t2HXợt WMvà cái7CLb8z WMmỏ c94t2HXủa 7CLb8z Bu7CLb8zckbeak. KWMế đếWMn WMHarry cả94t2HXm thWMấy r7CLb8zơi 7CLb8zbịch xuốFxu2SKng WMlúc bố94t2HXn châ94t2HXn khôngWM Fxu2SKcân 94t2HX đối7CLb8z củaFxu2SK c94t2HXon 7CLb8zBằng 7CLb8zMã 7CLb8zchạm mặ94t2HXt đ7CLb8zất. Harr7CLb8zy cốFxu2SK gắngFxu2SK sửa94t2HX t7CLb8zư t7CLb8zhế đànWMg hoàng94t2HX vWMà Fxu2SK nWMgồi thẳng94t2HX lWMưng lên.
Lão 94t2HXHagrid gFxu2SKào to:
"Giỏi lWMắm, Harry!"
Mọi n7CLb8zgười h7CLb8zè nFxu2SKhau h94t2HXoan hôWM, n94t2HXgoại trừ94t2HX 7CLb8zMalfoy, Crabb94t2HXe vFxu2SKà G7CLb8zoyle. L94t2HXão Hag7CLb8zrid lạWMi hỏi:
"Sao? Có94t2HX 94t2HXai 7CLb8zkhác mu94t2HXốn Fxu2SKngao Fxu2SKdu không?"
Thành côn94t2HXg của7CLb8z Har94t2HXry đãWM khiến94t2HX c7CLb8zho đámWM họFxu2SKc s7CLb8zinh WM còn7CLb8z lạ94t2HXi 7CLb8zthêm bạ94t2HXo ganWM, chún7CLb8zg 7CLb8zhè nWMhau Fxu2SKtrèo quWMa h94t2HXàng ràFxu2SKo Fxu2SKvào b7CLb8zãi chăWMn thả7CLb8z. Fxu2SK Lão7CLb8z Hagr94t2HXid 7CLb8ztháo 7CLb8zdây 94t2HXcho từ94t2HXng 94t2HXcon BằnFxu2SKg MWMã mộtWM, WMvà 94t2HXkhắp bWMãi cWMhăn tWMhả 94t2HXchỗ WM nà94t2HXo cWMũng 94t2HXcó 7CLb8znhững đứa94t2HX học94t2HX tr94t2HXò cFxu2SKúi m94t2HXình 7CLb8zchào một7CLb8z cFxu2SKách đầ7CLb8zy căng7CLb8z thẳng.94t2HX 7CLb8z Nevil7CLb8zle cWMứ 7CLb8zchạy tớFxu2SKi 94t2HXchạy l7CLb8zui quaWMnh coFxu2SKn qWMuái thFxu2SKú củFxu2SKa WMnó, nhưnFxu2SKg c7CLb8zon đWMó 94t2HX kh7CLb8zông 7CLb8zcó v7CLb8zẻ g94t2HXì WMmuốn khuỵuWM châWMn Fxu2SKxuống. Ro7CLb8zn 94t2HXvà Hermi94t2HXone 94t2HXthì th7CLb8zực WMtập vớ94t2HXi WM 94t2HXcon Bằ94t2HXng MãWM màFxu2SKu hột7CLb8z dẻ.7CLb8z HaWMrry bâ94t2HXy giWMờ chỉ94t2HX WMđứng qu7CLb8zan sá7CLb8zt thôi.
Malfoy, Crabb7CLb8ze vàWM 94t2HXGoyle đFxu2SKã giWMành đ94t2HXược cFxu2SKon Fxu2SK Buckbeak7CLb8z. C7CLb8zon quFxu2SKái thú7CLb8z 94t2HXđã c7CLb8zhịu WMcúi chàFxu2SKo Mal7CLb8zfoy. 7CLb8zThằng này94t2HX đan94t2HXg vWMỗ vỗWM cái7CLb8z WM m94t2HXỏ cWMon vậtFxu2SK, tỏ7CLb8z thWMái 7CLb8zđộ kh7CLb8zinh thịFxu2SK. 7CLb8zNó kéFxu2SKo dài94t2HX giọFxu2SKng, đWMủ Fxu2SKto đểWM WMHarry c94t2HXó WM thFxu2SKể ngFxu2SKhe lọt7CLb8z tai:
"Mánh nFxu2SKày dễ7CLb8z ợt.Fxu2SK Ta7CLb8zo đãFxu2SK biếtWM WMngay WMlà vậy,Fxu2SK đến94t2HX 94t2HX thFxu2SKằng HaWMrry 94t2HXcòn lWMàm được...WM 94t2HXTao cWMá l94t2HXà màFxu2SKy đâ7CLb8zu WMcó gFxu2SKì ng94t2HXuy hiFxu2SKểm, phảiWM Fxu2SK WMkhông mậy?"94t2HX Ấ94t2HXy Fxu2SKlà MFxu2SKalfoy nó7CLb8zi 94t2HXvới 7CLb8zcon Buck7CLb8zbeak. "7CLb8zPhải kh7CLb8zông mậy,WM coFxu2SKn 7CLb8zcục 7CLb8z súFxu2SKc bự7CLb8z tWMồ xấu7CLb8z xí?"
Chuyện xảyWM rWMa WMlúc đ7CLb8zó nh7CLb8zanh WMnhư WMánh chớpFxu2SK củaFxu2SK Fxu2SK nhữn7CLb8zg Fxu2SKcái 7CLb8zmóng Fxu2SKvuốt 94t2HXthép. WMLiền WMngay đó,Fxu2SK MalfoWMy thố94t2HXt lê7CLb8zn m7CLb8zột tiếnFxu2SKg rú7CLb8z 7CLb8zđau WM đ7CLb8zớn 94t2HXchói lFxu2SKói, l94t2HXão Ha94t2HXgrid t94t2HXhì vậWMt lộ94t2HXn với94t2HX c94t2HXon WMBuckbeak 7CLb8zđể tròngWM Fxu2SKcái vòn7CLb8zg WM cWMổ 7CLb8zvô nó94t2HX 94t2HXtrong kh94t2HXi nó94t2HX hầ94t2HXm h94t2HXè xônFxu2SKg tới7CLb8z WMMalfoy. TWMhằng đó94t2HX đang94t2HX WMnằm q7CLb8zuằn 94t2HX q7CLb8zuại trên94t2HX bãiWM cỏ,WM 94t2HXmáu 7CLb8zme chảWMy ướt94t2HX cảWM tWMấm áoFxu2SK chùng.
Malfoy gà94t2HXo thWMét tronFxu2SKg Fxu2SKkhi cảFxu2SK lớ7CLb8zp kin7CLb8zh hoWMàng đứng7CLb8z trông:
"Tôi ch7CLb8zết mất!Fxu2SK NhFxu2SKìn tôi94t2HX đFxu2SKây WMnè, tô7CLb8zi đan94t2HXg hấpWM hối94t2HX. CoFxu2SKn 7CLb8zquái vật94t2HX ấy7CLb8z 94t2HXgiết tôi."
Lão HagriFxu2SKd đã94t2HX tr7CLb8zắng bệch7CLb8z điWM. LFxu2SKão nói:
"Trò khô94t2HXng Fxu2SKchết đâu!WM CWMó aFxu2SKi g94t2HXiúp tô94t2HXi mộWMt tay..94t2HX. phải7CLb8z đeFxu2SKm 94t2HXnó r7CLb8za khFxu2SKỏi chỗWM này..."
Hermione 94t2HXchạy điWM mFxu2SKở cánFxu2SKh cFxu2SKổng tWMrong kWMhi lã94t2HXo 94t2HX WMHagrid nhấFxu2SKc bổ94t2HXng MalfoWMy lêWMn mộtFxu2SK cWMách dễFxu2SK dàngWM. 7CLb8zKhi lão94t2HX Hag94t2HXrid bFxu2SKồng MWMalfoy 94t2HX đ7CLb8zi ngFxu2SKang, HarWMry nh7CLb8zìn thấyFxu2SK m94t2HXột 7CLb8zvết th7CLb8zương dàiFxu2SK vFxu2SKà sâ7CLb8zu trêFxu2SKn cánhWM Fxu2SKtay WM Malf94t2HXoy; mFxu2SKáu nhễFxu2SKu giọtWM tr7CLb8zên WMcỏ 94t2HXkhi lã94t2HXo Hagri7CLb8zd bồ7CLb8zng MalfWMoy c94t2HXhạy Fxu2SKlên dố94t2HXc v94t2HXề WM phí94t2HXa tòa94t2HX lWMâu đài.
Lớp họ94t2HXc Chăm7CLb8z só7CLb8zc 7CLb8zSinh 7CLb8zvật HWMuyền b94t2HXí 7CLb8zrun rẩy7CLb8z bướcWM WM thWMeo 7CLb8zsau. 7CLb8zBọn họ94t2HXc siWMnh nhà94t2HX Slyth7CLb8zerin đều7CLb8z Fxu2SKhè 94t2HXnhau l7CLb8za óFxu2SK l7CLb8zão HagriFxu2SKd. PaWMnsy Fxu2SK ParkiFxu2SKnson ràn7CLb8z rụaFxu2SK 94t2HXnước mWMắt nói:
"PhWMải đuổWMi ôn7CLb8zg ấyWM ngay!"
Dean ThoFxu2SKmas chặnWM lờiWM coFxu2SKn bé:
"Đó Fxu2SKlà WMlỗi củaFxu2SK Malfoy."
Crabbe v94t2HXà Goyl94t2HXe gồ94t2HXng WMbắp Fxu2SKthịt củaFxu2SK tụi94t2HX WMnó lWMên đầyFxu2SK Fxu2SKvẻ Fxu2SKđe dọa.
Cả b94t2HXọn 94t2HXđã t7CLb8zrèo lên94t2HX hết94t2HX nhữngFxu2SK bWMậc Fxu2SKthềm WMđá để94t2HX bướcWM v94t2HXào Tiền94t2HX sảnFxu2SKh. PanWMsy nói:
"Tôi 7CLb8zphải 94t2HXđi Fxu2SKxem coFxu2SKi bạ94t2HXn ấWMy 94t2HXcó sa94t2HXo không?"
Cả bọnFxu2SK cFxu2SKùng nhFxu2SKìn thWMeo PFxu2SKansy chạy7CLb8z nhanWMh 94t2HXlên c94t2HXầu WM thWMang cWMẩm thạch7CLb8z. B7CLb8zọn học7CLb8z 7CLb8zsinh nhàFxu2SK SlytheFxu2SKrin v94t2HXẫn 7CLb8zcòn WMca c94t2HXẩm lão94t2HX HagrFxu2SKid Fxu2SK khFxu2SKi 94t2HXkéo nhaWMu điFxu2SK v7CLb8zề hướng94t2HX ph7CLb8zòng siFxu2SKnh hoạtFxu2SK chWMung củaWM tụiWM WMnó dWMưới tầngWM WMhầm. Fxu2SK WMHarry, RoWMn 94t2HXvà HermWMione lêWMn cầ94t2HXu Fxu2SKthang v94t2HXề tFxu2SKháp Gryffindor.
Hermione l7CLb8zo lắngFxu2SK hỏi:
"Các bạn7CLb8z nghWMĩ nó7CLb8z có7CLb8z sFxu2SKao không?"
Harry nói:
"DĩWM n94t2HXhiên Fxu2SKlà khô94t2HXng saWMo rồiFxu2SK, 94t2HXbà PomfFxu2SKrey cFxu2SKó thể94t2HX vá94t2HX mấ7CLb8zy v94t2HXết tWMhương chFxu2SKỉ 94t2HXtrong vòng94t2HX mộtFxu2SK h7CLb8zai giây."
Harry từFxu2SKng đư94t2HXợc bWMà Fxu2SKy 94t2HXtá trưởWMng đóWM chFxu2SKữa l7CLb8zành mộtWM cáchWM WMkỳ dFxu2SKiệu những7CLb8z thươ94t2HXng tíchFxu2SK c94t2HXòn trầWMm tFxu2SKrọng hơn94t2HX nhiều.
Ron cFxu2SKũng t7CLb8zỏ 7CLb8zra Fxu2SKlo lắng:
"Dù 7CLb8zsao thì94t2HX chuyệWMn 94t2HXđó Fxu2SKmà x7CLb8zảy WMra tro7CLb8zng buổi7CLb8z Fxu2SKdạy 94t2HX đầ94t2HXu 7CLb8ztiên 94t2HXcủa bác7CLb8z HagFxu2SKrid 7CLb8zthì quWMả l7CLb8zà WMtệ hại7CLb8z hếFxu2SKt chFxu2SKỗ nói.94t2HX ThểWM nàWMo thFxu2SKằng 94t2HX Malf94t2HXoy cũng7CLb8z quậy7CLb8z bácFxu2SK 94t2HXấy 7CLb8zcho mà94t2HX coi..."
Ba đứaFxu2SK 94t2HXtụi WMnó làFxu2SK những94t2HX đứaFxu2SK đầ94t2HXu tiêFxu2SKn đ7CLb8zi xuống7CLb8z ĐWMại 94t2HX WMSảnh Fxu2SKđường 7CLb8zđể ănWM bữWMa tốWMi, hFxu2SKy vọngWM gặWMp WMlão 7CLb8zHagrid, 7CLb8znhưng chFxu2SKẳng th94t2HXấy lãoFxu2SK Fxu2SK đâuWM WMcả. HermFxu2SKione khôngFxu2SK buồn94t2HX đụngWM nWMĩa vWMô muố7CLb8zn bán7CLb8zh bWMíp t7CLb8zết 7CLb8zvà WMthận. CôWM bé7CLb8z Fxu2SK l94t2HXo 7CLb8zlắng nói:
"Người t7CLb8za đâu94t2HX c94t2HXó đuFxu2SKổi Fxu2SKbác ấy,94t2HX đúngFxu2SK không?"
Ron cũnFxu2SKg chẳng7CLb8z WMmàng Fxu2SKgì ănFxu2SK uống:
"Họ khôFxu2SKng nên7CLb8z đuổi7CLb8z Fxu2SKbác ấy..."
Harry Fxu2SKquan sWMát b94t2HXàn ăn7CLb8z củ7CLb8za nh94t2HXà SlyWMtherin. 7CLb8zMột Fxu2SK nhó94t2HXm đông,94t2HX gồWMm cả94t2HX CrWMabbe v7CLb8zà G7CLb8zoyle, đan7CLb8zg tFxu2SKúm 94t2HXtụm với94t2HX 94t2HXnhau, sa94t2HXy Fxu2SKsưa bànWM 7CLb8z bFxu2SKạc. HarrWMy chắcWM 94t2HXchắn là94t2HX mấyWM 7CLb8zđứa đó94t2HX đan7CLb8zg thê94t2HXm m7CLb8zắm thêFxu2SKm 7CLb8zmuối WMcho câFxu2SKu WM c94t2HXhuyện MalfFxu2SKoy WMbị thWMương tFxu2SKhành trầm94t2HX trọng.
Ron rầu94t2HX 94t2HXrĩ nói:
"Thôi 94t2HXthì, cũFxu2SKng 7CLb8zkhông WMthể nói7CLb8z hôFxu2SKm na7CLb8zy Fxu2SKkhông ph94t2HXải 7CLb8zlà ngWMày đầu94t2HX ti7CLb8zên họcWM thú94t2HX vị."
Sau bữaWM 7CLb8zăn tốiFxu2SK, b94t2HXa đứa94t2HX q7CLb8zuay trở7CLb8z vềFxu2SK phòngWM si7CLb8znh 7CLb8z hoạt94t2HX c94t2HXhung 94t2HXvà cố7CLb8z t94t2HXập tr94t2HXung Fxu2SKlàm bà7CLb8zi tậ94t2HXp màWM 7CLb8zgiáo sFxu2SKư McGonag94t2HXall đã94t2HX rWMa WMcho 94t2HX 7CLb8ztụi nóWM. NWMhưng 7CLb8zcả Fxu2SKba đứaFxu2SK cứFxu2SK ch7CLb8zốc c7CLb8zhốc l7CLb8zại ngừnWMg h7CLb8zọc, liFxu2SKếc nh7CLb8zìn rWMa ngoàiFxu2SK 7CLb8z cửa7CLb8z sổWM cFxu2SKủa Fxu2SKtoà Fxu2SKtháp. H7CLb8zarry đột94t2HX WMnhiên nói:
"Có ánh94t2HX đ94t2HXèn ởWM cửa94t2HX sổWM nFxu2SKhà b94t2HXác Hagrid."
Ron nWMhìn 94t2HXđồng Fxu2SKhồ đeFxu2SKo tFxu2SKay của7CLb8z nó:
"Nếu tFxu2SKụi 7CLb8zmình gấ7CLb8zp g94t2HXáp Fxu2SKlên 94t2HXthì 7CLb8ztụi mìnWMh vẫnFxu2SK còn7CLb8z kịWMp đểFxu2SK 94t2HXchạy xWMuống 94t2HXdưới th94t2HXăm b7CLb8zác WMấy, v94t2HXẫn c94t2HXòn sớ94t2HXm mà..."
Hermi7CLb8zone 7CLb8znói ch7CLb8zậm rãi:
94t2HX"Mình kh94t2HXông biết..."
Harry thFxu2SKấy c7CLb8zô 7CLb8zbé 7CLb8zliếc 7CLb8znhìn mìFxu2SKnh. N7CLb8zó nó7CLb8zi ngay:
"Mình đFxu2SKược phé94t2HXp điFxu2SK 94t2HXngang q94t2HXua sân7CLb8z trườnFxu2SKg mà.Fxu2SK WM SiriWMus BlWMack cWMhưa vượtWM q7CLb8zua được7CLb8z mấWMy viê94t2HXn 94t2HXgiám ngFxu2SKục AzkabaWMn ca7CLb8znh gá94t2HXc ở94t2HX 7CLb8z đFxu2SKây, đún7CLb8zg không?"
Vậy lFxu2SKà bFxu2SKa đứaFxu2SK dọnFxu2SK dẹp7CLb8z đFxu2SKồ đạc,WM WMkéo nhWMau chFxu2SKui 94t2HXqua 7CLb8z WMcái lỗ7CLb8z BWMà BéFxu2SKo, vuFxu2SKi m94t2HXừng vFxu2SKì khô94t2HXng gặpWM 7CLb8zai hết7CLb8z tr94t2HXên đườnFxu2SKg đi7CLb8z tớ94t2HXi c7CLb8zửa cFxu2SKhính, WM bởiFxu2SK WMvì t94t2HXụi n7CLb8zó cũWMng khôngFxu2SK thực94t2HX sự7CLb8z Fxu2SKtin chắc7CLb8z 7CLb8zlà tWMụi nó94t2HX đượcFxu2SK phFxu2SKép 94t2HXđi Fxu2SKra 94t2HX ng7CLb8zoài haWMy không.
Cỏ trên94t2HX s7CLb8zân vẫn94t2HX cònWM ướt94t2HX vFxu2SKà 7CLb8zngả màWMu đeFxu2SKn thuWMi WM tronWMg Fxu2SKánh hoàFxu2SKng Fxu2SKhôn. KhFxu2SKi tớiFxu2SK được7CLb8z cWMăn ch94t2HXòi WMcủa lãFxu2SKo HagFxu2SKrid, b94t2HXa đWMứa WMnhỏ gõWM WM 94t2HXcửa vàFxu2SK ngWMhe tiFxu2SKếng Fxu2SKgầm gừ7CLb8z bênFxu2SK tronWMg v94t2HXọng ra:
"Vô đi!"
Lão 7CLb8zHagrid đangFxu2SK ng7CLb8zồi thừFxu2SK ngườWMi bê94t2HXn Fxu2SKbàn g94t2HXỗ đ94t2HXã mòFxu2SKn 7CLb8z s7CLb8zờn củ7CLb8za 7CLb8zlão, 7CLb8zcon chó94t2HX sWMăn FWMang t94t2HXhì gácFxu2SK c94t2HXái đầ94t2HXu nWMó trênWM 7CLb8zđùi WMchủ. 94t2HXChỉ nhì7CLb8zn 7CLb8z m94t2HXột cFxu2SKái cũn7CLb8zg đủFxu2SK bi94t2HXết l94t2HXão Hag7CLb8zrid đãFxu2SK 94t2HXuống kháWM nWMhiều rượuFxu2SK. Trước7CLb8z mặ94t2HXt l7CLb8zão 7CLb8z là94t2HX một7CLb8z 7CLb8zcái vại94t2HX tWMhiếc t7CLb8zo gầ94t2HXn bằng7CLb8z cái7CLb8z xWMô, vFxu2SKà Fxu2SKlão dường7CLb8z nhWMư WMkhó khFxu2SKăn lFxu2SKắm 94t2HX mới94t2HX tậpFxu2SK t7CLb8zrung được7CLb8z 7CLb8ztinh tWMhần 7CLb8zđể nhận7CLb8z rWMa b94t2HXa đứ94t2HXa nhỏ.
Khi 7CLb8zđã nhận7CLb8z r7CLb8za chúng,WM lão7CLb8z lèFxu2SK nhè:
"Kỷ lục94t2HX cFxu2SKhứ c94t2HXhẳng chơiWM. 94t2HXĐố màWM kiếm94t2HX WMra 94t2HXđược trướcWM đây7CLb8z từnWMg c94t2HXó mộ94t2HXt thầWMy 94t2HXgiáo 7CLb8znào c94t2HXhỉ làmFxu2SK tWMhây giFxu2SKáo đúngFxu2SK cWMó 94t2HXmột ngày."
Hermione t94t2HXhở mạnh:
"Bác cWMhưa WMbị đWMuổi mà94t2HX, 7CLb8zbác Hagrid!"
Lã7CLb8zo WMHagrid hớp94t2HX thêmFxu2SK mộ7CLb8zt nWMgụm t94t2HXo nFxu2SKữa c7CLb8zủa cáWMi tWMhứ gì7CLb8z đóWM trFxu2SKong c7CLb8zái vại,94t2HX WMgiọng 7CLb8zcủa Fxu2SKlão ngh7CLb8ze thêFxu2SK th94t2HXảm hế7CLb8zt sức:
"Chưa! Fxu2SKNhưng đó7CLb8z chỉ94t2HX 94t2HXlà v7CLb8zấn đề7CLb8z 94t2HXthời gianFxu2SK, Fxu2SKđúng không,94t2HX 7CLb8zsau khWMi thằngFxu2SK MaFxu2SKlfoy méWMc WMba nó..."
"7CLb8zNó 7CLb8zra 7CLb8zsao 94t2HXrồi 7CLb8zhở bác?94t2HX ThươngWM tíFxu2SKch của94t2HX nFxu2SKó Fxu2SKđâu WMcó tr94t2HXầm Fxu2SKtrọng lFxu2SKắm hảFxu2SK bác?"
R94t2HXon hỏi,WM Fxu2SKsau Fxu2SKkhi b94t2HXa đứa7CLb8z Fxu2SKcùng ngồiFxu2SK xuốnFxu2SKg qWMuây q94t2HXuần bê7CLb8zn lãWMo HagriWMd. WMLão WMnói gWMiọng chánFxu2SK ngắt:
"Bà94t2HX Po7CLb8zmfrey đãWM lWMàm Fxu2SKhết sức7CLb8z Fxu2SKđể chữ7CLb8za cFxu2SKho Fxu2SKnó, Fxu2SKnhưng Fxu2SKnó cứFxu2SK WMkêu Fxu2SKlà Fxu2SKnó v7CLb8zẫn cònFxu2SK đaFxu2SKu lắm...7CLb8z 7CLb8zcứ bă94t2HXng bó..WM. vàFxu2SK Fxu2SKrên rỉ..."
Harry 94t2HXnói ngay:
"Nó giả94t2HX bộWM đFxu2SKau WMđó. BàWM Pomfre94t2HXy 7CLb8zcó 94t2HXthể c94t2HXhữa lànFxu2SKh 7CLb8z m7CLb8zọi vết7CLb8z thươngWM Fxu2SKmà. NămWM ngoWMái bFxu2SKà 7CLb8zđã làmWM mọcWM WMlại gầFxu2SKn WMmột nửaWM sốFxu2SK xươnFxu2SKg ch94t2HXo 7CLb8z chWMáu. Thằng94t2HX Malf94t2HXoy c94t2HXhỉ c94t2HXố 94t2HXtình WMăn Fxu2SKvạ m7CLb8zà thôi."
Giọng lFxu2SKão Hagr94t2HXid 94t2HXnghe càWMng thê94t2HX thFxu2SKảm hơn:
"Ban quảFxu2SKn trWMị nWMhà t94t2HXrường Fxu2SKdĩ n94t2HXhiên WMlà đã7CLb8z ng94t2HXhe bá94t2HXo 7CLb8z cá94t2HXo sự94t2HX việcFxu2SK rồiWM. HFxu2SKọ WMcho 94t2HXlà báFxu2SKc bắtWM đầFxu2SKu 7CLb8zbằng coFxu2SKn v7CLb8zật qWMuá toFxu2SK. Lẽ7CLb8z Fxu2SKra nênFxu2SK 7CLb8z 7CLb8zđể coFxu2SKn BằWMng MFxu2SKã 94t2HXở bài94t2HX saWMu... 94t2HXlúc đầu94t2HX 94t2HXnên WMcho họ7CLb8zc mấFxu2SKy thứ94t2HX Fxu2SKnhư Nhuyễn94t2HX Trùn7CLb8zg Fxu2SK vWMà 7CLb8zđại loWMại WMnhư vậy...Fxu2SK chWMẳng q94t2HXua 7CLb8zlà lWMỗi cWMủa bác..."
HeFxu2SKrmione hWMăng hFxu2SKái cãi:
"Lỗi của7CLb8z M94t2HXalfoy chứ,94t2HX Fxu2SKbác Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi94t2HX c94t2HXon WMlàm nhâ94t2HXn chWMứng 7CLb8zcho bác.WM BáFxu2SKc đãFxu2SK Fxu2SKnói WMBằng 94t2HX M7CLb8zã sẽ94t2HX tấnWM côn7CLb8zg nFxu2SKếu bị94t2HX xúc7CLb8z phạmFxu2SK. TạWMi thằng94t2HX Malf7CLb8zoy kh7CLb8zông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."