You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương vBxi6 vBxi- MW7PtFAg6ÓNG VUỐNGr9KHUzT vBxiVÀ LÁvBxi TRÀ
hi vBxi HarryW7PtFAg6, RW7PtFAg6on vvBxià HermvBxiione bướcNGr9KHUz vàW7PtFAg6o ĐNGr9KHUzại SNGr9KHUzảnh đườngW7PtFAg6 đểNGr9KHUz ănW7PtFAg6 đivBxiểm NGr9KHUztâm vàW7PtFAg6o sánW7PtFAg6g W7PtFAg6 hômNGr9KHUz W7PtFAg6sau, thìW7PtFAg6 ngW7PtFAg6ười đầuvBxi tiênNGr9KHUz NGr9KHUzmà tvBxiụi nNGr9KHUzó tW7PtFAg6hấy lW7PtFAg6à DW7PtFAg6raco MalfovBxiy. W7PtFAg6Có vW7PtFAg6ẻ nhưNGr9KHUz NGr9KHUz MaW7PtFAg6lfoy đanvBxig W7PtFAg6mua vuvBxii cvBxiho mvBxiột nhómvBxi họcNGr9KHUz NGr9KHUzsinh nhW7PtFAg6à SlytherW7PtFAg6in bằNGr9KHUzng mộtW7PtFAg6 câvBxiu W7PtFAg6 chuyệnNGr9KHUz chọcW7PtFAg6 cười.vBxi LúcvBxi HarryW7PtFAg6, RNGr9KHUzon vW7PtFAg6à HermionNGr9KHUze đNGr9KHUzi ngNGr9KHUzang qNGr9KHUzua, MavBxilfoy đNGr9KHUzang NGr9KHUz NGr9KHUznhại mộvBxit vNGr9KHUzẻ mNGr9KHUzặt NGr9KHUzđau đớnvBxi đếnW7PtFAg6 bấtvBxi tỉnhvBxi NGr9KHUzkhá khôiW7PtFAg6 hW7PtFAg6ài, thếvBxi NGr9KHUzlà quanW7PtFAg6h nvBxió nổvBxi rNGr9KHUza vBxi mNGr9KHUzột NGr9KHUztràng cười.
HermiovBxine đivBxi ngW7PtFAg6ay savBxiu lưngvBxi HaNGr9KHUzrry, nói:
"Kệ xácNGr9KHUz nóvBxi. CứNGr9KHUz mặcvBxi kệW7PtFAg6 nóvBxi đNGr9KHUzi, nóW7PtFAg6 chẳvBxing đW7PtFAg6áng đểvBxi W7PtFAg6mình bậnvBxi NGr9KHUztâm đâu..."
Nhưng PanNGr9KHUzcy ParkW7PtFAg6inson, mộtW7PtFAg6 cvBxion W7PtFAg6bé nvBxihà SvBxilytherin, NGr9KHUzmặt tvBxiẹt dW7PtFAg6a W7PtFAg6nhăn nNGr9KHUzhư NGr9KHUzmặt NGr9KHUzchó PNGr9KHUzug chNGr9KHUzợt rvBxiít lêNGr9KHUzn NGr9KHUzthe thé:
"Ê, PotNGr9KHUzter! PoW7PtFAg6tter W7PtFAg6ơi, viêW7PtFAg6n gW7PtFAg6iám ngụcW7PtFAg6 NGr9KHUzAzkaban đaNGr9KHUzng tớW7PtFAg6i kvBxiìa! PottevBxir, Hùuuuu!"
Harry ngồvBxii phvBxiịch xuốngW7PtFAg6 cW7PtFAg6ái ghếvBxi bênvBxi cW7PtFAg6ạnh W7PtFAg6George NGr9KHUzở bànNGr9KHUz W7PtFAg6ăn cvBxiủa nhàW7PtFAg6 GryffindW7PtFAg6or. GvBxieorge phávBxit chvBxio tụiW7PtFAg6 W7PtFAg6nó mấyNGr9KHUz vBxitờ giấy:
"TW7PtFAg6hời khvBxióa biểuW7PtFAg6 củavBxi họcNGr9KHUz NGr9KHUzsinh NGr9KHUznăm thứvBxi bvBxia đây.NGr9KHUz Ủa,W7PtFAg6 vBxicó chuyệnW7PtFAg6 vBxigì vậW7PtFAg6y Harry?"
Ron ngồiNGr9KHUz xvBxiuống ghếNGr9KHUz bêvBxin kvBxiia GeorgW7PtFAg6e, trừngW7PtFAg6 mW7PtFAg6ắt nNGr9KHUzhìn qNGr9KHUzua phvBxiía W7PtFAg6bàn W7PtFAg6ăn nvBxihà SlytherNGr9KHUzin, nói:
"ThằngW7PtFAg6 Malfoy."
George nW7PtFAg6gước nhvBxiìn NGr9KHUzqua, vừvBxia đúnW7PtFAg6g lvBxiúc thấyvBxi MalfoW7PtFAg6y W7PtFAg6lại NGr9KHUzđang mộtW7PtFAg6 lầnvBxi W7PtFAg6nữa NGr9KHUzgiả bộW7PtFAg6 xNGr9KHUzỉu mộtvBxi cáchvBxi đầyW7PtFAg6 sợW7PtFAg6 hãi.NGr9KHUz GW7PtFAg6eorge NGr9KHUzbình NGr9KHUzthản nói:
"Thằng nNGr9KHUzhãi ravBxinh. vBxiNó cNGr9KHUzũng đâuNGr9KHUz cóNGr9KHUz W7PtFAg6oai phonNGr9KHUzg lẫW7PtFAg6m NGr9KHUz liệtW7PtFAg6 gNGr9KHUzì W7PtFAg6cho lắNGr9KHUzm kvBxihi vvBxiiên gvBxiiám ngụcW7PtFAg6 AzkaNGr9KHUzban kiểmW7PtFAg6 tW7PtFAg6ra đovBxiàn NGr9KHUztàu W7PtFAg6tối hômvBxi quvBxia W7PtFAg6 đâu.NGr9KHUz W7PtFAg6Nó cũvBxing chvBxiạy tọtW7PtFAg6 quW7PtFAg6a NGr9KHUztoa củavBxi tụiW7PtFAg6 mìvBxinh, pW7PtFAg6hải kW7PtFAg6hông Fred?"
Fred NGr9KHUzkhinh bỉNGr9KHUz liếvBxic mắW7PtFAg6t vBxinhìn sW7PtFAg6ang Malfoy:
"Đồ W7PtFAg6sém tNGr9KHUzè troW7PtFAg6ng quần."
George nói:
"NgaW7PtFAg6y nNGr9KHUzhư W7PtFAg6anh đâW7PtFAg6y cũvBxing khNGr9KHUzông khoáiNGr9KHUz W7PtFAg6cho lắm.NGr9KHUz HọvBxi đúngNGr9KHUz vBxilà kiW7PtFAg6nh tởmW7PtFAg6 tvBxihiệt, mấyNGr9KHUz viNGr9KHUzên gW7PtFAg6iám ngvBxiục AzkabavBxin ấy..."
Fred nói:
"Họ lNGr9KHUzàm NGr9KHUzruột gvBxian NGr9KHUzmình thiếuNGr9KHUz điềuvBxi bịvBxi vBxiđông lạnhvBxi NGr9KHUzhết vậyW7PtFAg6 há?"
HaNGr9KHUzrry nvBxiói nhỏ:
"Nhưng W7PtFAg6mà cávBxic avBxinh đâuvBxi cNGr9KHUzó xỉu,W7PtFAg6 pvBxihải không?"
George nNGr9KHUzói mạnhNGr9KHUz mẽ:
"QuvBxiên chuvBxiyện đW7PtFAg6ó đi,vBxi HNGr9KHUzarry. CóW7PtFAg6 mộNGr9KHUzt lvBxiần NGr9KHUzba phảiW7PtFAg6 đvBxii W7PtFAg6 tvBxiới nhvBxià W7PtFAg6ngục vBxiAzkaban, nW7PtFAg6hớ khônvBxig FredW7PtFAg6? NGr9KHUzBa nóiNGr9KHUz đóNGr9KHUz lNGr9KHUzà W7PtFAg6nơi tNGr9KHUzồi tệvBxi nhứtvBxi NGr9KHUzmà vBxi ôngvBxi vBxitừng biếtW7PtFAg6 đếW7PtFAg6n. NGr9KHUzBa tW7PtFAg6rở vNGr9KHUzề nhNGr9KHUzà NGr9KHUztay W7PtFAg6chân rW7PtFAg6un rẩW7PtFAg6y rNGr9KHUzồi pW7PtFAg6hát bNGr9KHUzệnh lNGr9KHUzuôn W7PtFAg6 NGr9KHUzmà... MấyW7PtFAg6 viêNGr9KHUzn giávBxim ngụNGr9KHUzc AzkabaNGr9KHUzn NGr9KHUzhút hW7PtFAg6ết niềmvBxi vuNGr9KHUzi khNGr9KHUzỏi cvBxiái nhvBxià vBxingục đó.NGr9KHUz vBxiỞ NGr9KHUz trvBxiong NGr9KHUzđó, hầuvBxi nW7PtFAg6hư tấtW7PtFAg6 cảW7PtFAg6 cácW7PtFAg6 vBxitù nhâW7PtFAg6n NGr9KHUzngục AzW7PtFAg6kaban đềuW7PtFAg6 pvBxihát điêW7PtFAg6n lênvBxi NGr9KHUz hết."
Fred đổNGr9KHUzi đvBxiề tài:
"ỪNGr9KHUz, đểvBxi cW7PtFAg6oi tvBxihằng MvBxialfoy sW7PtFAg6ẽ vBxivui nhưvBxi tNGr9KHUzhế nàvBxio saW7PtFAg6u NGr9KHUz trậNGr9KHUzn QuidditNGr9KHUzch đầuNGr9KHUz tiên.W7PtFAg6 NhNGr9KHUzớ kNGr9KHUzhông? TrậnNGr9KHUz QuidditcNGr9KHUzh đW7PtFAg6ầu mNGr9KHUzùa lNGr9KHUzà vBxitrận giữvBxia NGr9KHUz NGr9KHUzđội nW7PtFAg6hà GryffNGr9KHUzindor vàNGr9KHUz nW7PtFAg6hà Slytherin."
Lần duvBxiy W7PtFAg6nhứt NGr9KHUzmà HarNGr9KHUzry vNGr9KHUzà MavBxilfoy đốW7PtFAg6i đầuvBxi NGr9KHUznhau NGr9KHUz trW7PtFAg6ong mộtvBxi trậnW7PtFAg6 W7PtFAg6Quidditch cW7PtFAg6ũng NGr9KHUzlà lNGr9KHUzần MalfNGr9KHUzoy đW7PtFAg6ã bịthvBxiua vBxite tuvBxia xiểW7PtFAg6ng W7PtFAg6 liểnvBxig. NhớvBxi lạvBxii trậnW7PtFAg6 đóNGr9KHUz, HarvBxiry thấNGr9KHUzy phấnvBxi kW7PtFAg6hởi vBxilên chútvBxi đỉnhW7PtFAg6, bèW7PtFAg6n NGr9KHUztự lấyvBxi NGr9KHUz chvBxio mNGr9KHUzình mấNGr9KHUzy khvBxiúc NGr9KHUzxúc xícvBxih W7PtFAg6và càW7PtFAg6 chuvBxia chiên.
Hermione còvBxin NGr9KHUzmải ngW7PtFAg6hiên cứNGr9KHUzu cNGr9KHUzái tNGr9KHUzhời khóaW7PtFAg6 bW7PtFAg6iểu mớivBxi cNGr9KHUzủa vBximình. CôW7PtFAg6 bW7PtFAg6é NGr9KHUzmừng rW7PtFAg6ỡ NGr9KHUzkêu lên:
"Ôi, W7PtFAg6hay quávBxi! TụivBxi mìnhvBxi bắtvBxi đầuNGr9KHUz W7PtFAg6học mấyW7PtFAg6 mvBxiôn mớNGr9KHUzi nvBxigay hômW7PtFAg6 nay."
Ron ngóNGr9KHUz NGr9KHUzqua vW7PtFAg6ai HermioNGr9KHUzne đW7PtFAg6ọc ké,NGr9KHUz mặvBxit vBximày nghiêmNGr9KHUz tvBxirang hẳnvBxi raNGr9KHUz. NóNGr9KHUz nói:
"Hermione ơiNGr9KHUz, ngườiW7PtFAg6 NGr9KHUzta làvBxim rốiNGr9KHUz benNGr9KHUzg cávBxii tNGr9KHUzhời NGr9KHUz W7PtFAg6khóa biểW7PtFAg6u cNGr9KHUzủa NGr9KHUzbồ rồNGr9KHUzi. W7PtFAg6Coi nèvBxi, họW7PtFAg6 xvBxiếp chvBxio bồW7PtFAg6 W7PtFAg6tới mườvBxii mvBxiôn họcNGr9KHUz mộtNGr9KHUz ngàW7PtFAg6y. vBxi LàmW7PtFAg6 NGr9KHUzgì cW7PtFAg6ó đủNGr9KHUz tW7PtFAg6hời giờ."
"MW7PtFAg6ình sW7PtFAg6ẽ xNGr9KHUzoay W7PtFAg6sở. MìnW7PtFAg6h đNGr9KHUzã NGr9KHUzdàn xNGr9KHUzếp xvBxiong vớivBxi giáoW7PtFAg6 svBxiư McGonavBxigall rồi."
Ron vW7PtFAg6ẫn cười,NGr9KHUz nói:
"Nhưng màW7PtFAg6 cvBxioi nè,NGr9KHUz NGr9KHUzbồ thNGr9KHUzấy thW7PtFAg6ời khvBxióa biểNGr9KHUzu sáNGr9KHUzng nvBxiay kNGr9KHUzhông? ChíW7PtFAg6n giNGr9KHUzờ W7PtFAg6môn NGr9KHUzTiên trvBxii. VvBxià nW7PtFAg6gay W7PtFAg6phía dướiW7PtFAg6, chínvBxi gW7PtFAg6iờ, Muggle-hvBxiọc. Và..."
Ron NGr9KHUzchồm tới,NGr9KHUz vBxighé sátvBxi cáivBxi vBxithời W7PtFAg6khóa biểuvBxi hơnNGr9KHUz, vvBxiẻ khônvBxig thvBxiể nàovBxi W7PtFAg6tin được:
"Coi nèW7PtFAg6, ngvBxiay dướivBxi dòW7PtFAg6ng đóW7PtFAg6: môW7PtFAg6n vBxiSố hvBxiọc, cũvBxing vBxi chívBxin giờ.NGr9KHUz ÝW7PtFAg6 mìnhvBxi NGr9KHUznói lvBxià mìnhNGr9KHUz biếtW7PtFAg6 NGr9KHUzbồ giW7PtFAg6ỏi, HermvBxiione vBxià, nhưnW7PtFAg6g khônNGr9KHUzg vBxiai NGr9KHUzcó vBxi tW7PtFAg6hể giNGr9KHUzỏi đvBxiến nhW7PtFAg6ư vậy.W7PtFAg6 LàmW7PtFAg6 vBxisao cùnW7PtFAg6g mNGr9KHUzột lW7PtFAg6úc vBximà vBxibồ W7PtFAg6có thểNGr9KHUz họW7PtFAg6c vBxiở bW7PtFAg6a lNGr9KHUzớp vBxi chứ?"
Hermione W7PtFAg6nói cộNGr9KHUzc lốc:
"Đừng cvBxió nvBxigu. W7PtFAg6Dĩ nhiêNGr9KHUzn mìvBxinh sẽNGr9KHUz kNGr9KHUzhông ngồiW7PtFAg6 hW7PtFAg6ọc W7PtFAg6ở troW7PtFAg6ng W7PtFAg6cả bW7PtFAg6a lớpNGr9KHUz cùNGr9KHUzng mNGr9KHUzột lúc."
"vBxiVậy thì..."
HermiNGr9KHUzone ngvBxiắt lời:
"Làm ơNGr9KHUzn vBxiđưa gvBxiiùm mW7PtFAg6ình hW7PtFAg6ũ mứt."
"Nhưng..."
HermiNGr9KHUzone gắtNGr9KHUz lên:
"Ôi, RNGr9KHUzon ơiNGr9KHUz, nếvBxiu NGr9KHUzthời khóNGr9KHUza bNGr9KHUziểu củaW7PtFAg6 W7PtFAg6mình hơNGr9KHUzi đvBxiầy W7PtFAg6 mộW7PtFAg6t W7PtFAg6chút thvBxiì mắNGr9KHUzc mvBxiớ gNGr9KHUzì tớivBxi bồNGr9KHUz vBxihả? W7PtFAg6Mình đãvBxi vBxinói vvBxiới W7PtFAg6bồ rồiNGr9KHUz, NGr9KHUzmình đãNGr9KHUz dNGr9KHUzàn vBxi xvBxiếp xonvBxig hếtvBxi vớvBxii W7PtFAg6giáo sNGr9KHUzư McGonagaNGr9KHUzll rồi!"
Vừa W7PtFAg6lúc đóNGr9KHUz, lãoNGr9KHUz HaNGr9KHUzgrid bưNGr9KHUzớc vvBxiào ĐạW7PtFAg6i SảnhvBxi đườvBxing. NGr9KHUz LãvBxio mặcvBxi cNGr9KHUzái áoNGr9KHUz kNGr9KHUzhoác W7PtFAg6dài bằnvBxig lônW7PtFAg6g chuộtNGr9KHUz chũNGr9KHUzi, vNGr9KHUzà vBxilão cứvBxi lơvBxi đễnhNGr9KHUz NGr9KHUzvung vBxi W7PtFAg6vẫy xácvBxi mộtNGr9KHUz NGr9KHUzcon chồW7PtFAg6n hôiNGr9KHUz vBxitrong bàvBxin NGr9KHUztay tNGr9KHUzo kếchW7PtFAg6 xùvBxi củW7PtFAg6a mình.
TrêW7PtFAg6n đườngNGr9KHUz vBxiđi tớivBxi bànW7PtFAg6 NGr9KHUzgiáo viêW7PtFAg6n, lãW7PtFAg6o dừngvBxi W7PtFAg6bước nóNGr9KHUzi vớiNGr9KHUz bW7PtFAg6ọn trẻ:
"Ổn cNGr9KHUzả chứNGr9KHUz hảvBxi? CvBxiác chNGr9KHUzáu làW7PtFAg6 nhữnvBxig họNGr9KHUzc tNGr9KHUzrò troW7PtFAg6ng vBxi W7PtFAg6lớp họcW7PtFAg6 đầuNGr9KHUz W7PtFAg6tiên W7PtFAg6mà báNGr9KHUzc đượcNGr9KHUz dạyvBxi đóW7PtFAg6 W7PtFAg6nghe! LớpW7PtFAg6 bW7PtFAg6ắt đầuvBxi nW7PtFAg6gay W7PtFAg6sau bNGr9KHUzữa ănNGr9KHUz W7PtFAg6 tNGr9KHUzrưa! BácW7PtFAg6 phảW7PtFAg6i thứNGr9KHUzc dậyW7PtFAg6 W7PtFAg6từ lúcNGr9KHUz vBxinăm giờW7PtFAg6 W7PtFAg6sáng đW7PtFAg6ể cW7PtFAg6huẩn bịW7PtFAg6 mọiW7PtFAg6 thW7PtFAg6ứ vBxisẵn NGr9KHUz sàNGr9KHUzng... HvBxiy vọW7PtFAg6ng đW7PtFAg6âu đãNGr9KHUz vvBxiô đóNGr9KHUz rồivBxi... bácW7PtFAg6 đNGr9KHUzây, NGr9KHUzmột thầvBxiy giáo..NGr9KHUz. thiNGr9KHUzệt NGr9KHUz tình..."
Lão ngvBxioác mvBxiiệng cW7PtFAg6ười NGr9KHUztoe toévBxit W7PtFAg6với W7PtFAg6bọn tNGr9KHUzrẻ W7PtFAg6và NGr9KHUzđi tiếpvBxi vBxitới bànvBxi ănvBxi dànhvBxi NGr9KHUzcho giáoW7PtFAg6 NGr9KHUzviên, NGr9KHUzvẫn vBxivung vẩyNGr9KHUz NGr9KHUzxác coW7PtFAg6n NGr9KHUzchồn hôi.
Với mNGr9KHUzột chútW7PtFAg6 lvBxio W7PtFAg6âu troNGr9KHUzng giọNGr9KHUzng nóNGr9KHUzi, RW7PtFAg6on tW7PtFAg6hắc mắc:
"Không bW7PtFAg6iết bácW7PtFAg6 ấyW7PtFAg6 vBxichuẩn bịNGr9KHUz sẵnNGr9KHUz svBxiàng cáNGr9KHUzi gvBxiì lW7PtFAg6à NGr9KHUzcái gW7PtFAg6ì nhỉ?"
Sảnh ĐườngW7PtFAg6 bắW7PtFAg6t vBxiđầu vvBxiắng bvBxiớt kW7PtFAg6hi mọNGr9KHUzi ngườiW7PtFAg6 lNGr9KHUzục NGr9KHUztục đvBxiến lớpvBxi hvBxiọc vBxiđầu tiW7PtFAg6ên củaW7PtFAg6 NGr9KHUzmình. NGr9KHUzRon NGr9KHUzxem W7PtFAg6thời vBxikhóa biểuW7PtFAg6 củaW7PtFAg6 nó:
"TW7PtFAg6ụi mìnNGr9KHUzh phNGr9KHUzải điNGr9KHUz NGr9KHUzthôi, đNGr9KHUzể coivBxi, lớW7PtFAg6p W7PtFAg6Tiên trNGr9KHUzi ởvBxi tầNGr9KHUzng tW7PtFAg6rên cùnNGr9KHUzg củavBxi ThávBxip W7PtFAg6Bắc. TụiW7PtFAg6 mìvBxinh sẽW7PtFAg6 mấtvBxi mườivBxi phúNGr9KHUzt mớvBxii đếnNGr9KHUz vBxiđược W7PtFAg6nơi đó..."
Ba đứaW7PtFAg6 vộW7PtFAg6i vNGr9KHUzàng ăNGr9KHUzn cNGr9KHUzho xoNGr9KHUzng bữaW7PtFAg6 điểmvBxi tW7PtFAg6âm, chNGr9KHUzào NGr9KHUz tạmvBxi bvBxiiệt FrW7PtFAg6ed W7PtFAg6và GeorgeNGr9KHUz, W7PtFAg6rồi đNGr9KHUzi trởNGr9KHUz rNGr9KHUza, bNGr9KHUzăng qNGr9KHUzua SảnhNGr9KHUz đường.NGr9KHUz KW7PtFAg6hi W7PtFAg6tụi nvBxió vBxi đivBxi nNGr9KHUzgang NGr9KHUzbàn NGr9KHUzăn củavBxi nNGr9KHUzhà SlythervBxiin, MalNGr9KHUzfoy lvBxiại bNGr9KHUziểu NGr9KHUzdiễn vBxitrò nháNGr9KHUzi NGr9KHUzmột NGr9KHUzcơn NGr9KHUz xỉuW7PtFAg6 vBxinữa. TiếnNGr9KHUzg NGr9KHUzcười rúW7PtFAg6 lêvBxin đuổNGr9KHUzi thvBxieo HvBxiarry vàoNGr9KHUz vBxitận vBxitiền sảnh.
Hành W7PtFAg6trình NGr9KHUzxuyên qvBxiua tòW7PtFAg6a lâuNGr9KHUz đàivBxi đểW7PtFAg6 đếNGr9KHUzn TvBxiháp BNGr9KHUzắc W7PtFAg6 W7PtFAg6là mộtNGr9KHUz hàvBxinh trìnhvBxi dài.NGr9KHUz NGr9KHUzHai W7PtFAg6năm vBxiở HvBxiogwarts chưavBxi đủW7PtFAg6 đểNGr9KHUz bọnvBxi vBxitrẻ biếtvBxi hếvBxit W7PtFAg6 mọivBxi thvBxiứ vW7PtFAg6ề tòaW7PtFAg6 lâNGr9KHUzu đW7PtFAg6ài: trướcNGr9KHUz đâvBxiy W7PtFAg6tụi W7PtFAg6nó chưvBxia từvBxing đượcNGr9KHUz vàNGr9KHUzo vBxibên tronNGr9KHUzg NGr9KHUz NGr9KHUzTháp Bắc.
Tụi nhỏNGr9KHUz vBxitrèo lênvBxi W7PtFAg6tới cầNGr9KHUzu thanvBxig thứW7PtFAg6 bảNGr9KHUzy, đếNGr9KHUzn mộNGr9KHUzt W7PtFAg6 đầuW7PtFAg6 cầuW7PtFAg6 thavBxing khôNGr9KHUzng thấyNGr9KHUz qvBxiuen chútNGr9KHUz nàNGr9KHUzo, ởNGr9KHUz W7PtFAg6đó khônNGr9KHUzg NGr9KHUzcó cW7PtFAg6ái gvBxiì khávBxic ngW7PtFAg6oài NGr9KHUz mvBxiột bứcvBxi W7PtFAg6tranh W7PtFAg6lớn vNGr9KHUzẽ mộtvBxi W7PtFAg6bãi cỏNGr9KHUz trốngvBxi tNGr9KHUzrơ treW7PtFAg6o trNGr9KHUzên bứNGr9KHUzc tvBxiường đá,W7PtFAg6 RoNGr9KHUzn vBxi vừaW7PtFAg6 thvBxiở hổnvBxi hểnvBxi vừaNGr9KHUz nói:
"Phải... cNGr9KHUzó... mộtvBxi... lốW7PtFAg6i... đvBxii... tắt..vBxi. chứ!"
Hermione ngvBxió xW7PtFAg6uống W7PtFAg6một hNGr9KHUzành lanvBxig vắngvBxi bêvBxin phải:
"Chắc NGr9KHUzlà W7PtFAg6lối này."
Nhưng W7PtFAg6Ron nói:
"KhW7PtFAg6ông phảW7PtFAg6i W7PtFAg6đâu. ĐW7PtFAg6ó lW7PtFAg6à vBxihướng W7PtFAg6nam màNGr9KHUz. vBxiMấy bồvBxi ngvBxió vBxicoi, tụiNGr9KHUz NGr9KHUzmình cóNGr9KHUz thểW7PtFAg6 nhNGr9KHUzìn W7PtFAg6thấy mộtW7PtFAg6 W7PtFAg6mảng NGr9KHUzhồ nNGr9KHUzước bvBxiên nW7PtFAg6goài cửaNGr9KHUz sW7PtFAg6ổ kìa..."
HarrW7PtFAg6y vBxingắm bứcNGr9KHUz tranW7PtFAg6h. MW7PtFAg6ột vBxichú ngựaW7PtFAg6 lW7PtFAg6ùn mũmW7PtFAg6 vBximĩm, NGr9KHUz vBxilông W7PtFAg6xám lvBxiốm đốm,vBxi vW7PtFAg6ừa mW7PtFAg6ới tNGr9KHUzhong doNGr9KHUzng dẫmvBxi lêvBxin bãNGr9KHUzi NGr9KHUzcỏ vàvBxi tvBxihơ thẩnvBxi nhấmvBxi NGr9KHUz nvBxiháp cỏvBxi xanNGr9KHUzh. TvBxiuy đvBxiã NGr9KHUzquen vớiW7PtFAg6 việcNGr9KHUz cávBxic nhvBxiân vậtNGr9KHUz troNGr9KHUzng W7PtFAg6những bứcvBxi trNGr9KHUzanh vBxiở vBxi trườnvBxig NGr9KHUzHogwarts cứW7PtFAg6 dvBxii chuW7PtFAg6yển luW7PtFAg6ng tunNGr9KHUzg W7PtFAg6và thỉnhvBxi thoảnW7PtFAg6g bỏvBxi W7PtFAg6khung traW7PtFAg6nh màvBxi NGr9KHUz đvBxii W7PtFAg6thăm viếngNGr9KHUz W7PtFAg6lẫn W7PtFAg6nhau, W7PtFAg6nhưng vBxiHarry vẫnNGr9KHUz cW7PtFAg6ứ khoáiNGr9KHUz vBxinhìn chúngNGr9KHUz. MW7PtFAg6ột láNGr9KHUzt vBxi svBxiau, mộtW7PtFAg6 hiW7PtFAg6ệp sW7PtFAg6ĩ W7PtFAg6lùn NGr9KHUzbè NGr9KHUzbè NGr9KHUzmặc bW7PtFAg6ộ áoNGr9KHUz giávBxip cứW7PtFAg6 NGr9KHUzkêu xủngvBxi xoẻNGr9KHUzng kvBxihi ôngNGr9KHUz bNGr9KHUzước vBxi vàovBxi bứNGr9KHUzc tranhvBxi, NGr9KHUztheo saW7PtFAg6u làW7PtFAg6 coNGr9KHUzn nvBxigựa lùnNGr9KHUz. W7PtFAg6Căn W7PtFAg6cứ vàW7PtFAg6o dW7PtFAg6ấu vếtW7PtFAg6 cỏvBxi dW7PtFAg6ập cvBxiòn W7PtFAg6 dvBxiính ởNGr9KHUz đầNGr9KHUzu gốNGr9KHUzi củvBxia bộNGr9KHUz vBxiđồ giáNGr9KHUzp kNGr9KHUzim loạiW7PtFAg6 ônvBxig W7PtFAg6đang mặW7PtFAg6c, vBxithì vBxicó tW7PtFAg6hể nóvBxii chắvBxic NGr9KHUz vBxilà ôngNGr9KHUz vừaNGr9KHUz vBxité ngựa.
Nhìn thấyvBxi vBxiHarry, RNGr9KHUzon vBxivà HermNGr9KHUzione, ôngW7PtFAg6 hiệpNGr9KHUz sĩW7PtFAg6 W7PtFAg6gào lên:
"A! QuâW7PtFAg6n bấtW7PtFAg6 lươnvBxig nàvBxio dvBxiám W7PtFAg6xâm nhậpNGr9KHUz W7PtFAg6lãnh đNGr9KHUzịa vBxi riW7PtFAg6êng cNGr9KHUzủa tNGr9KHUza hả?W7PtFAg6 PhảivBxi chănW7PtFAg6g cávBxic nNGr9KHUzgươi đếvBxin cườivBxi nhạoNGr9KHUz vBxita W7PtFAg6ngã nW7PtFAg6gựa? HãyvBxi rNGr9KHUzút W7PtFAg6 gươW7PtFAg6m raNGr9KHUz, vBxiđồ vBxibất lvBxiương, đồW7PtFAg6 chó!"
Ba đvBxiứa NGr9KHUznhỏ sửngW7PtFAg6 sốtNGr9KHUz đvBxiứng ngNGr9KHUzớ rvBxia nvBxihìn ôvBxing hW7PtFAg6iệp W7PtFAg6sĩ NGr9KHUz lNGr9KHUzùn đangNGr9KHUz rúvBxit tvBxihanh gươW7PtFAg6m rW7PtFAg6a khỏiW7PtFAg6 cNGr9KHUzái vvBxiỏ NGr9KHUzkiếm vàW7PtFAg6 bắtNGr9KHUz đNGr9KHUzầu vuW7PtFAg6ng gươvBxim trovBxing W7PtFAg6 W7PtFAg6tay mộW7PtFAg6t cNGr9KHUzách hunNGr9KHUzg hănvBxig, cònvBxi chânNGr9KHUz cẳngvBxi vBxithì nhvBxiảy vBxiloi chovBxii W7PtFAg6trong cvBxiơn giNGr9KHUzận W7PtFAg6 điênvBxi cuồng.NGr9KHUz vBxiNhưng lưỡvBxii gưNGr9KHUzơm quNGr9KHUzá dàW7PtFAg6i vBxiso vW7PtFAg6ới thâW7PtFAg6n hvBxiình W7PtFAg6cụt nW7PtFAg6gủn cW7PtFAg6ủa ôngvBxi, W7PtFAg6 thànNGr9KHUzh rvBxia khNGr9KHUzi ônNGr9KHUzg chéNGr9KHUzm mộNGr9KHUzt đườngvBxi gươmNGr9KHUz W7PtFAg6ác livBxiệt tW7PtFAg6hì W7PtFAg6đà gươmW7PtFAg6 vBxiđi NGr9KHUzlàm ôvBxing mNGr9KHUzất NGr9KHUz cW7PtFAg6ả tNGr9KHUzhăng bằnvBxig, W7PtFAg6té lNGr9KHUzăn đùnvBxig, sấpvBxi mặvBxit xuốW7PtFAg6ng bW7PtFAg6ãi cỏ.
Harry NGr9KHUztiến tớiW7PtFAg6 gNGr9KHUzần bứNGr9KHUzc tvBxiranh hơvBxin, nóNGr9KHUz hỏi:
"Ông cvBxió vBxisao không?"
"Lùi lại!NGr9KHUz QuânNGr9KHUz khoácNGr9KHUz lávBxic đêvBxi tvBxiiện! LW7PtFAg6ùi! ĐồvBxi xỏNGr9KHUz lá!"
Ông hiệpW7PtFAg6 W7PtFAg6sĩ lạiW7PtFAg6 nắvBxim cNGr9KHUzhặt thaNGr9KHUznh gưW7PtFAg6ơm, chNGr9KHUzống gươmNGr9KHUz vBxi xuốngW7PtFAg6 đểNGr9KHUz đứngW7PtFAg6 lênW7PtFAg6, nhưnNGr9KHUzg lưỡivBxi gươmvBxi W7PtFAg6lún W7PtFAg6sâu tW7PtFAg6hêm vàvBxio lớNGr9KHUzp cỏvBxi, NGr9KHUzvà khW7PtFAg6i W7PtFAg6ông W7PtFAg6 đứngvBxi dậyNGr9KHUz đưvBxiợc rồivBxi tW7PtFAg6hì cW7PtFAg6ho dùvBxi NGr9KHUzđã vBxicố W7PtFAg6gắng hếtW7PtFAg6 NGr9KHUzsức mình,vBxi ônvBxig khW7PtFAg6ông thvBxiể nW7PtFAg6ào W7PtFAg6 vBxirút lưỡW7PtFAg6i gưNGr9KHUzơm NGr9KHUzra đượcNGr9KHUz nữvBxia. CW7PtFAg6uối cNGr9KHUzùng ôW7PtFAg6ng phNGr9KHUzải tNGr9KHUzự vBxiquăng mìnW7PtFAg6h xuốngvBxi cỏ,NGr9KHUz NGr9KHUz đẩyNGr9KHUz cáW7PtFAg6i W7PtFAg6mạng chvBxie mặtNGr9KHUz trênNGr9KHUz cáiNGr9KHUz nNGr9KHUzón giávBxip sNGr9KHUzắt rW7PtFAg6a đểW7PtFAg6 laW7PtFAg6u mvBxiồ hôvBxii W7PtFAg6đang W7PtFAg6rịn đầmNGr9KHUz vBxi đìa.
Thừa dịpvBxi W7PtFAg6ông W7PtFAg6hiệp sĩvBxi nvBxighỉ mệt,NGr9KHUz HW7PtFAg6arry phâW7PtFAg6n trần:
"Như vvBxiầy W7PtFAg6nè, tụNGr9KHUzi tôiW7PtFAg6 đNGr9KHUzang W7PtFAg6đi tvBxiìm TW7PtFAg6háp BắcW7PtFAg6. ChắcW7PtFAg6 NGr9KHUzông đvBxiâu bvBxiiết chvBxiỗ W7PtFAg6đó W7PtFAg6ở đâNGr9KHUzu hả?"
CơvBxin gvBxiiận cW7PtFAg6ủa W7PtFAg6ông hiệpW7PtFAg6 sNGr9KHUzĩ dườngNGr9KHUz nhvBxiư tW7PtFAg6an vBxibiến đW7PtFAg6i tứcvBxi tvBxihì. ÔNGr9KHUzng lvBxiách cNGr9KHUzách đứngW7PtFAg6 NGr9KHUzdậy NGr9KHUzvà dõnvBxig dạcNGr9KHUz hô:
"Một cuW7PtFAg6ộc tvBxiruy W7PtFAg6tìm! HãyW7PtFAg6 thW7PtFAg6eo tNGr9KHUza, hvBxiỡi cW7PtFAg6ác bằngvBxi vBxi hNGr9KHUzữu NGr9KHUzthân thvBxiiết! CvBxihúng NGr9KHUzta sW7PtFAg6ẽ tìmvBxi NGr9KHUzra NGr9KHUzmục tiêvBxiu củaNGr9KHUz cácNGr9KHUz NGr9KHUzbạn, hoặcvBxi làvBxi chúnNGr9KHUzg vBxi NGr9KHUzta sẽW7PtFAg6 dũngW7PtFAg6 cảmNGr9KHUz vBxibỏ mạngW7PtFAg6 vìNGr9KHUz nhiệmW7PtFAg6 vụ!"
ÔvBxing hiệpvBxi vBxisĩ lạivBxi mộtvBxi lầNGr9KHUzn nữaNGr9KHUz NGr9KHUzcố gắW7PtFAg6ng rútNGr9KHUz tvBxihanh W7PtFAg6 gươmW7PtFAg6 vBxira mộNGr9KHUzt cW7PtFAg6ách khôngvBxi hvBxiiệu quả,NGr9KHUz rồiW7PtFAg6 cốNGr9KHUz trèW7PtFAg6o lêvBxin covBxin nW7PtFAg6gựa mW7PtFAg6ập, nhvBxiưng lạiNGr9KHUz vBxi ngãvBxi xuống.NGr9KHUz vBxiÔng W7PtFAg6bèn khvBxií khW7PtFAg6ái NGr9KHUzla to:
"Đành điNGr9KHUz bộW7PtFAg6 vvBxiậy, tW7PtFAg6hưa qvBxiuí NGr9KHUzngài vàW7PtFAg6 vBxiquí NGr9KHUznương! NGr9KHUzLên NGr9KHUzđường! TiếvBxin lên!"
Và, NGr9KHUztrong bvBxiộ NGr9KHUzáo vBxigiáp sắtNGr9KHUz kêNGr9KHUzu xủngNGr9KHUz xoẻngvBxi ầvBxim W7PtFAg6ĩ, NGr9KHUz ônvBxig tvBxia chạyNGr9KHUz vNGr9KHUzô cW7PtFAg6ạnh tW7PtFAg6rái cW7PtFAg6ủa cáiW7PtFAg6 kvBxihung travBxinh vàW7PtFAg6 biếnvBxi mNGr9KHUzất khỏiW7PtFAg6 cảnW7PtFAg6h tríNGr9KHUz W7PtFAg6 W7PtFAg6của bứW7PtFAg6c tranh.
Ba đứavBxi nhNGr9KHUzỏ W7PtFAg6vội vãW7PtFAg6 cW7PtFAg6hạy NGr9KHUztheo ôngNGr9KHUz NGr9KHUzhiệp vBxisĩ dọvBxic hànW7PtFAg6h vBxi lanNGr9KHUzg, cNGr9KHUzăn cứvBxi W7PtFAg6theo âW7PtFAg6m thanW7PtFAg6h xủngW7PtFAg6 xoẻngNGr9KHUz phátNGr9KHUz vBxira tW7PtFAg6ừ bộW7PtFAg6 áW7PtFAg6o gNGr9KHUziáp củaW7PtFAg6 ông.W7PtFAg6 W7PtFAg6 ThỉnhW7PtFAg6 vBxithoảng tụiW7PtFAg6 vBxinó NGr9KHUznhìn thNGr9KHUzấy W7PtFAg6ông cW7PtFAg6hạy W7PtFAg6ngang quNGr9KHUza NGr9KHUzmột bứW7PtFAg6c tNGr9KHUzranh NGr9KHUzở phíavBxi W7PtFAg6 trước.
"Hãy cNGr9KHUzố W7PtFAg6mà caNGr9KHUzn đảmW7PtFAg6 lvBxiên nhéW7PtFAg6, điềvBxiu W7PtFAg6tệ NGr9KHUznhứt còW7PtFAg6n chưvBxia xảyvBxi W7PtFAg6ra đâu!"
Ông W7PtFAg6hiệp sW7PtFAg6ĩ gàvBxio tovBxi, vBxivà W7PtFAg6tụi nóvBxi NGr9KHUzthấy ôngNGr9KHUz távBxii xuNGr9KHUzất NGr9KHUz hNGr9KHUziện phíW7PtFAg6a trướcNGr9KHUz mvBxiột nhóNGr9KHUzm cW7PtFAg6ác bàNGr9KHUz vBximặc váyNGr9KHUz phW7PtFAg6ồng W7PtFAg6vẻ nhớnvBxi nháW7PtFAg6c. TravBxinh củNGr9KHUza vBxi W7PtFAg6các vBxibà trW7PtFAg6eo trêW7PtFAg6n vácNGr9KHUzh củaW7PtFAg6 mNGr9KHUzột cầNGr9KHUzu thvBxiang xoắnW7PtFAg6 vBxichông chênh.
Harry, NGr9KHUzRon vW7PtFAg6à NGr9KHUzHermione tNGr9KHUzhở hổnW7PtFAg6 W7PtFAg6hển tvBxirèo vBxilên NGr9KHUz nhNGr9KHUzững bvBxiậc tW7PtFAg6hang xoắNGr9KHUzn W7PtFAg6sít W7PtFAg6sao, cNGr9KHUzàng lúvBxic cànvBxig NGr9KHUzthấy chóngvBxi mặtNGr9KHUz hơvBxin, chW7PtFAg6o đếnW7PtFAg6 NGr9KHUz khvBxii nghNGr9KHUze đượcW7PtFAg6 tivBxiếng W7PtFAg6nói W7PtFAg6rì rầvBxim pNGr9KHUzhía trêW7PtFAg6n đầuvBxi, tNGr9KHUzhì tụivBxi W7PtFAg6nó biếNGr9KHUzt cNGr9KHUzhắc mvBxiình NGr9KHUz vBxiđã tớiW7PtFAg6 đượvBxic lớpvBxi học.
Ông hiệW7PtFAg6p sĩW7PtFAg6 bấyNGr9KHUz NGr9KHUzgiờ mvBxiới W7PtFAg6thò đầvBxiu vvBxiô vBxibức traNGr9KHUznh củavBxi mộtvBxi NGr9KHUzông thầNGr9KHUzy tvBxiu cW7PtFAg6ó vẻNGr9KHUz mặtW7PtFAg6 hếNGr9KHUzt sứcvBxi nhaNGr9KHUzm hiNGr9KHUzểm, lvBxia lớn:
"Tạm biệt!W7PtFAg6 TạmvBxi bivBxiệt nhW7PtFAg6é, cácNGr9KHUz chiếvBxin hữuNGr9KHUz cW7PtFAg6ủa tNGr9KHUza! NGr9KHUz BvBxiất cứNGr9KHUz khNGr9KHUzi nW7PtFAg6ào cW7PtFAg6ác bạvBxin W7PtFAg6cần đếnW7PtFAg6 mNGr9KHUzột NGr9KHUztrái vBxitim NGr9KHUzcao thượngW7PtFAg6 vW7PtFAg6à nhữnW7PtFAg6g bắvBxip thW7PtFAg6ịt NGr9KHUz sắtW7PtFAg6 thép,vBxi W7PtFAg6thì cứNGr9KHUz tìmvBxi đếnNGr9KHUz NgàivBxi Cadogan!"
Khi ôW7PtFAg6ng hW7PtFAg6iệp sĩvBxi biếnW7PtFAg6 đW7PtFAg6i rồNGr9KHUzi, RoW7PtFAg6n lvBxiầm bầm:
"Ừ, chừngNGr9KHUz nàvBxio tW7PtFAg6ụi nvBxiày cầW7PtFAg6n đếnvBxi mộNGr9KHUzt nvBxigười gàvBxin dở,W7PtFAg6 thNGr9KHUzế vBxinào tNGr9KHUzụi nàW7PtFAg6y cũngvBxi kêW7PtFAg6u tớiNGr9KHUz ông."
Ba đứavBxi NGr9KHUztrèo vBxinốt mấyW7PtFAg6 bậcvBxi tW7PtFAg6hang cuốiNGr9KHUz cW7PtFAg6ùng, đặW7PtFAg6t vBxi châvBxin W7PtFAg6lên mộtvBxi đW7PtFAg6ầu W7PtFAg6cầu thaW7PtFAg6ng nhvBxiỏ xíuW7PtFAg6, ởW7PtFAg6 W7PtFAg6đó hW7PtFAg6ầu NGr9KHUznhư cảW7PtFAg6 lớpNGr9KHUz họcNGr9KHUz TiêW7PtFAg6n NGr9KHUztri đvBxiều W7PtFAg6 đvBxiã NGr9KHUztụ tậW7PtFAg6p đôngNGr9KHUz W7PtFAg6đủ. KhôNGr9KHUzng vBxithấy cánhNGr9KHUz cW7PtFAg6ửa nàoNGr9KHUz mởvBxi W7PtFAg6ra tW7PtFAg6ừ đầW7PtFAg6u cNGr9KHUzầu vBxithang nNGr9KHUzày. vBxi RvBxion huýchvBxi cùW7PtFAg6i chỏW7PtFAg6 vvBxiô HarryvBxi, cvBxihỉ lênvBxi trNGr9KHUzần vBxinhà, trW7PtFAg6ên đvBxió cóW7PtFAg6 mộtNGr9KHUz cáW7PtFAg6i giốngNGr9KHUz vBxi nhưNGr9KHUz cvBxiửa bẫyvBxi sậW7PtFAg6p hìvBxinh tNGr9KHUzròn, cvBxió đvBxiính mộvBxit vBxicái thểNGr9KHUz NGr9KHUzbài vBxibằng đồng.vBxi W7PtFAg6Harry đọc:
"Sybill TrelawNGr9KHUzney, giáNGr9KHUzo viêNGr9KHUzn bộNGr9KHUz NGr9KHUzmôn TiW7PtFAg6ên TrvBxii họW7PtFAg6c... LW7PtFAg6àm NGr9KHUzsao tụiW7PtFAg6 mvBxiình lNGr9KHUzên đượcW7PtFAg6 trêW7PtFAg6n đW7PtFAg6ó bNGr9KHUzây giờ?"
Như thW7PtFAg6ể đW7PtFAg6ể trảvBxi vBxilời cW7PtFAg6âu hvBxiỏi củaW7PtFAg6 HarryW7PtFAg6, cánhNGr9KHUz cNGr9KHUzửa vBxi bẫNGr9KHUzy vBxisập bỗnW7PtFAg6g nhiênNGr9KHUz mởW7PtFAg6 ravBxi, vàvBxi mộtvBxi cáNGr9KHUzi tvBxihang NGr9KHUzbằng bNGr9KHUzạc đượcNGr9KHUz tvBxihả xuvBxiống ngavBxiy vBxi bênvBxi chvBxiân HarryNGr9KHUz. vBxiMọi vBxingười chợvBxit iNGr9KHUzm bặt.
Ron nhNGr9KHUze rNGr9KHUzăng cười:
"Nhường bvBxiồ lênvBxi trướcW7PtFAg6 đó."
Harry đànW7PtFAg6h lNGr9KHUzeo lW7PtFAg6ên tW7PtFAg6rước tiNGr9KHUzên, bưNGr9KHUzớc NGr9KHUzvào mW7PtFAg6ột NGr9KHUz phòvBxing họNGr9KHUzc trônvBxig lạvBxi lùnW7PtFAg6g nhW7PtFAg6ất tvBxiừ trướcvBxi NGr9KHUztới nNGr9KHUzay. ThậtvBxi rNGr9KHUza, nóvBxi chNGr9KHUzẳng vBxigiống vBxi phòvBxing họcW7PtFAg6 chúW7PtFAg6t W7PtFAg6xíu nàoW7PtFAg6 hết;NGr9KHUz mvBxià lW7PtFAg6ại vBxiđâu đóvBxi vừaNGr9KHUz giốngW7PtFAg6 NGr9KHUzmột cáNGr9KHUzi khNGr9KHUzo ápW7PtFAg6 máiW7PtFAg6 W7PtFAg6 NGr9KHUzcủa NGr9KHUzmột cvBxiăn nhvBxià, vừW7PtFAg6a gW7PtFAg6iống mvBxiột vBxicái NGr9KHUztiệm trNGr9KHUzà NGr9KHUzkiểu xNGr9KHUzưa. TNGr9KHUzrong phònNGr9KHUzg cóW7PtFAg6 ítvBxi vBxi NGr9KHUznhứt haW7PtFAg6i chụcNGr9KHUz NGr9KHUzcái bànW7PtFAg6 NGr9KHUztròn nhNGr9KHUzỏ vBxibày bNGr9KHUziện lW7PtFAg6ộn xộW7PtFAg6n, chuNGr9KHUzng quanW7PtFAg6h đặtvBxi mW7PtFAg6ấy cáiW7PtFAg6 W7PtFAg6 ghếW7PtFAg6 bànhNGr9KHUz bọcvBxi vảvBxii hovBxia sặcNGr9KHUz sỡNGr9KHUz vNGr9KHUzà mấyvBxi cáiW7PtFAg6 gốivBxi nệmW7PtFAg6 nhỏNGr9KHUz W7PtFAg6mà dàW7PtFAg6y. W7PtFAg6Mọi vBxithứ đưvBxiợc vBxi svBxioi sángW7PtFAg6 bằngvBxi ánNGr9KHUzh đènW7PtFAg6 vBxiđỏ thắm.vBxi TấvBxit cảNGr9KHUz mànW7PtFAg6 cửNGr9KHUza sW7PtFAg6ổ đềuW7PtFAg6 kNGr9KHUzéo NGr9KHUzkín lạivBxi vàvBxi vBxi nhiNGr9KHUzều ngọnW7PtFAg6 đèNGr9KHUzn đW7PtFAg6ược W7PtFAg6chụp W7PtFAg6kín bằngvBxi nNGr9KHUzhững W7PtFAg6cái khăvBxin quàngNGr9KHUz đỏNGr9KHUz svBxiậm. CănNGr9KHUz phòNGr9KHUzng NGr9KHUz vBxiấm mộW7PtFAg6t cáchvBxi ngộtvBxi ngNGr9KHUzạt, vNGr9KHUzà dướivBxi NGr9KHUzbệ lvBxiò NGr9KHUzsưởi chấtvBxi đNGr9KHUzầy nhócNGr9KHUz cW7PtFAg6ác tNGr9KHUzhứ, mộW7PtFAg6t NGr9KHUz NGr9KHUzngọn lửavBxi NGr9KHUzđang vBxiđun vBximột cáNGr9KHUzi vBxiấm NGr9KHUzđồng vBxito tW7PtFAg6ướng, vBxitỏa rW7PtFAg6a mNGr9KHUzột thứvBxi mvBxiùi hănW7PtFAg6g W7PtFAg6nồng NGr9KHUz đếnW7PtFAg6 phátvBxi bệnW7PtFAg6h. MấyW7PtFAg6 cNGr9KHUzái kệvBxi vBxiđặt dNGr9KHUzọc bứcNGr9KHUz tườngNGr9KHUz NGr9KHUztròn quâyW7PtFAg6 cW7PtFAg6hất lộnNGr9KHUz W7PtFAg6xộn vBxi nhữngNGr9KHUz lôW7PtFAg6ng chW7PtFAg6im đầyNGr9KHUz bụW7PtFAg6i bám,W7PtFAg6 nhữNGr9KHUzng mẩuNGr9KHUz W7PtFAg6nến cụNGr9KHUzt, nhiềNGr9KHUzu xấpvBxi bàiW7PtFAg6 vBxilá W7PtFAg6te tuNGr9KHUza, NGr9KHUz vNGr9KHUzô sNGr9KHUzố nhữvBxing tráiNGr9KHUz cầW7PtFAg6u thNGr9KHUzủy tiW7PtFAg6nh ónvBxig ánNGr9KHUzh bW7PtFAg6ạc, vBxivà NGr9KHUzcả mộtNGr9KHUz đoànW7PtFAg6 W7PtFAg6quân táW7PtFAg6ch NGr9KHUz tràNGr9KHUz hùngvBxi hậu.
Cả vBxilớp đanvBxig tNGr9KHUzập truvBxing trovBxing pvBxihòng quanhW7PtFAg6, vBximọi ngưvBxiời nW7PtFAg6ói nNGr9KHUzăng vBxithì vBxithào. NGr9KHUzRon đếnW7PtFAg6 sávBxit NGr9KHUzbên vW7PtFAg6ai HarNGr9KHUzry, hỏi:
"Cô gW7PtFAg6iáo đâu?"
Thình lìnhNGr9KHUz W7PtFAg6một W7PtFAg6giọng nóiNGr9KHUz vọnNGr9KHUzg W7PtFAg6ra NGr9KHUztừ bónvBxig tốiNGr9KHUz, mộvBxit tvBxihứ vBxigiọng W7PtFAg6mơ W7PtFAg6hồ nhỏNGr9KHUz nhẹ:
"CvBxihào cvBxiác NGr9KHUztrò. ThậNGr9KHUzt hâNGr9KHUzn hvBxiạnh đượcNGr9KHUz W7PtFAg6gặp cácvBxi trW7PtFAg6ò trvBxiong tW7PtFAg6hế giớivBxi vậtvBxi chất."
Ấn NGr9KHUztượng củW7PtFAg6a vBxiHarry ngW7PtFAg6ay lúcNGr9KHUz đóNGr9KHUz W7PtFAg6là vNGr9KHUzề mộtNGr9KHUz loàW7PtFAg6i NGr9KHUz cNGr9KHUzôn trùnNGr9KHUzg tvBxio tưvBxiớng rựW7PtFAg6c NGr9KHUzrỡ. GiáNGr9KHUzo sưW7PtFAg6 TrelawnW7PtFAg6ey dW7PtFAg6i chuyểW7PtFAg6n NGr9KHUzvào vùnvBxig W7PtFAg6có ávBxinh vBxi lửaW7PtFAg6 W7PtFAg6soi, W7PtFAg6và bọnvBxi trẻvBxi nhậnW7PtFAg6 thấyW7PtFAg6 bàvBxi gW7PtFAg6iáo ốNGr9KHUzm W7PtFAg6cà vBxitong cW7PtFAg6à tvBxieo, cNGr9KHUzặp mắtNGr9KHUz kiếvBxing vBxi W7PtFAg6làm phNGr9KHUzóng đNGr9KHUzại đôNGr9KHUzi mắtW7PtFAg6 củaNGr9KHUz W7PtFAg6bà NGr9KHUzto hơnNGr9KHUz W7PtFAg6kích thướW7PtFAg6c tvBxiự nhvBxiiên vBxirất nhiềuvBxi lần,vBxi NGr9KHUz vàW7PtFAg6 bW7PtFAg6à quấnNGr9KHUz vBximột cNGr9KHUzái W7PtFAg6khăn chNGr9KHUzoàng đầuW7PtFAg6 mỏnW7PtFAg6g cóvBxi dNGr9KHUzát traW7PtFAg6ng W7PtFAg6kim ónvBxig ávBxinh. QuanNGr9KHUzh W7PtFAg6 cáiW7PtFAg6 cổvBxi NGr9KHUzmảnh khảnhNGr9KHUz củaNGr9KHUz bW7PtFAg6à làvBxi W7PtFAg6vô sốW7PtFAg6 nhữngW7PtFAg6 dâyvBxi chuyềnW7PtFAg6 vàW7PtFAg6 chuvBxiỗi hạt,NGr9KHUz W7PtFAg6còn vBxi cW7PtFAg6ánh tayNGr9KHUz, bànW7PtFAg6 tW7PtFAg6ay NGr9KHUzvà nNGr9KHUzgón tNGr9KHUzay củW7PtFAg6a bàW7PtFAg6 tW7PtFAg6hì NGr9KHUzđeo W7PtFAg6đầy vBxinhững vònW7PtFAg6g NGr9KHUzvới nW7PtFAg6hẫn. BàNGr9KHUz vBxi nói:
"Ngồi xvBxiuống W7PtFAg6đi cácvBxi tròW7PtFAg6, nW7PtFAg6gồi W7PtFAg6xuống nào."
Bọn trẻNGr9KHUz vụngvBxi vềW7PtFAg6 tvBxirèo lênW7PtFAg6 mấvBxiy chiNGr9KHUzếc ghNGr9KHUzế vBxibành hoặcW7PtFAg6 vBxi nNGr9KHUzgồi lọW7PtFAg6t thỏW7PtFAg6m tronW7PtFAg6g mấyvBxi cáW7PtFAg6i gốiW7PtFAg6 NGr9KHUznệm. HavBxirry, RvBxion vNGr9KHUzà HermionNGr9KHUze cNGr9KHUzùng ngồiNGr9KHUz NGr9KHUz vBxiquanh mộW7PtFAg6t vBxicái NGr9KHUzbàn tròn.
Giáo sưNGr9KHUz TrW7PtFAg6elawney thNGr9KHUzì tựNGr9KHUz NGr9KHUzmình vBxingồi NGr9KHUzvào mộtW7PtFAg6 cvBxiái ghếvBxi vBxibành cW7PtFAg6ó cW7PtFAg6ánh đặW7PtFAg6t trướcvBxi W7PtFAg6lò sW7PtFAg6ưởi. vBxiBà nói:
"Chào mvBxiừng cácW7PtFAg6 tNGr9KHUzrò đếNGr9KHUzn vớvBxii NGr9KHUzbộ môNGr9KHUzn TiênNGr9KHUz tNGr9KHUzri học.NGr9KHUz W7PtFAg6 vBxiTên củaNGr9KHUz tNGr9KHUzôi vBxilà giáoW7PtFAg6 sưvBxi TrelawnNGr9KHUzey. TrướcNGr9KHUz đâNGr9KHUzy cóW7PtFAg6 lW7PtFAg6ẽ cáNGr9KHUzc trNGr9KHUzò chNGr9KHUzưa tNGr9KHUzừng gặpNGr9KHUz W7PtFAg6 tôW7PtFAg6i. VìvBxi tW7PtFAg6ôi tNGr9KHUzhấy nvBxiếu xuvBxiống dvBxiưới tNGr9KHUzhường xuyW7PtFAg6ên quNGr9KHUzá thNGr9KHUzì bNGr9KHUza mvBxiớ NGr9KHUzbon NGr9KHUzchen chộnvBxi W7PtFAg6 rộvBxin củavBxi NGr9KHUzcái trườngW7PtFAg6 vBxicó tNGr9KHUzhể vBxilàm mờvBxi NGr9KHUzđi NộiW7PtFAg6 NW7PtFAg6hãn cW7PtFAg6ủa tôi."
Không aW7PtFAg6i NGr9KHUznói gìvBxi đvBxiể đáNGr9KHUzp lạiNGr9KHUz cávBxii vBxithông NGr9KHUzbáo khávBxic vBxi vBxithường đNGr9KHUzó. GivBxiáo sNGr9KHUzư TNGr9KHUzrelawney khW7PtFAg6éo léNGr9KHUzo vBxinhẹ nhàngW7PtFAg6 vBxisửa lạvBxii cáW7PtFAg6i khăvBxin choànW7PtFAg6g vBxi rW7PtFAg6ồi nóW7PtFAg6i tiếp:
"VậNGr9KHUzy W7PtFAg6là W7PtFAg6các tròW7PtFAg6 đãNGr9KHUz chọnvBxi W7PtFAg6học mNGr9KHUzôn TvBxiiên trivBxi, bộW7PtFAg6 môW7PtFAg6n W7PtFAg6 NGr9KHUzkhó vBxikhăn nhứtvBxi troNGr9KHUzng cvBxiác ngNGr9KHUzành ngNGr9KHUzhệ thuNGr9KHUzật hW7PtFAg6uyền bíW7PtFAg6. TôvBxii muW7PtFAg6ốn lưuvBxi W7PtFAg6ý cvBxiác W7PtFAg6 vBxitrò vBxingay từNGr9KHUz buổiNGr9KHUz baW7PtFAg6n sNGr9KHUzơ làvBxi nvBxiếu cávBxic tW7PtFAg6rò khônvBxig cóW7PtFAg6 cáivBxi NGr9KHUzNhìn, thìvBxi tôNGr9KHUzi sẽvBxi W7PtFAg6 chẳngNGr9KHUz thểvBxi dạNGr9KHUzy NGr9KHUzdỗ cácNGr9KHUz W7PtFAg6trò đW7PtFAg6ược nhiềuvBxi nhvBxiỏi gNGr9KHUzì chW7PtFAg6o lắvBxim. SNGr9KHUzách vởNGr9KHUz cũngvBxi chẳvBxing NGr9KHUz giúW7PtFAg6p W7PtFAg6đỡ cácNGr9KHUz tròvBxi baNGr9KHUzo nhiW7PtFAg6êu tvBxirong lĩvBxinh NGr9KHUzvực nW7PtFAg6ày đâu..."
NgvBxihe mấyvBxi câuW7PtFAg6 nàyNGr9KHUz, HaW7PtFAg6rry vNGr9KHUzà W7PtFAg6Ron cùnvBxig nvBxihe răngNGr9KHUz W7PtFAg6 cườiNGr9KHUz vW7PtFAg6à liếcW7PtFAg6 mắNGr9KHUzt W7PtFAg6nhìn HermionvBxie, W7PtFAg6cô vBxibé tỏW7PtFAg6 rNGr9KHUza sửngvBxi sốtW7PtFAg6 vềW7PtFAg6 W7PtFAg6cái điềuNGr9KHUz làW7PtFAg6 NGr9KHUzsách NGr9KHUz thìW7PtFAg6 vBxicũng NGr9KHUzkhông giW7PtFAg6úp ícvBxih W7PtFAg6gì trvBxiong việNGr9KHUzc họcW7PtFAg6 bộNGr9KHUz môvBxin này.
"Nhiều phùW7PtFAg6 thủyNGr9KHUz vàvBxi vBxipháp sW7PtFAg6ư, mặW7PtFAg6c dNGr9KHUzù tàivBxi NGr9KHUzba tW7PtFAg6rong vBxi nhữngvBxi lW7PtFAg6ĩnh vựcNGr9KHUz nW7PtFAg6hư nNGr9KHUzổ W7PtFAg6to, ướNGr9KHUzc đW7PtFAg6oán giỏivBxi vàNGr9KHUz bNGr9KHUziến mấNGr9KHUzt đW7PtFAg6ột ngW7PtFAg6ột, W7PtFAg6nhưng vẫvBxin vBxi kvBxihông thểW7PtFAg6 nàNGr9KHUzo nhìnvBxi xuyNGr9KHUzên quvBxia đượcW7PtFAg6 nhữnW7PtFAg6g bíNGr9KHUz mậtW7PtFAg6 vBxibị chW7PtFAg6e phvBxiủ củaNGr9KHUz tươngNGr9KHUz NGr9KHUz lai."
Đôi mắtW7PtFAg6 W7PtFAg6to cvBxiộ mơNGr9KHUz mànW7PtFAg6g củaNGr9KHUz giáoW7PtFAg6 vBxisư lướtW7PtFAg6 từvBxi NGr9KHUzgương mặtNGr9KHUz cW7PtFAg6ăng NGr9KHUzthẳng nàNGr9KHUzy đếnNGr9KHUz gươngNGr9KHUz mặtNGr9KHUz lW7PtFAg6o âW7PtFAg6u khácNGr9KHUz củavBxi lũNGr9KHUz họcW7PtFAg6 trW7PtFAg6ò, bvBxià tiếNGr9KHUzp tục:
"Đó làvBxi W7PtFAg6thiên NGr9KHUzphú, chỉvBxi W7PtFAg6dành vBxiriêng W7PtFAg6cho mNGr9KHUzột íNGr9KHUzt ngườiW7PtFAg6 W7PtFAg6mà thôi."
BỗngvBxi W7PtFAg6nhiên bvBxià nóNGr9KHUzi vớiW7PtFAg6 Neville:
"Trò này,NGr9KHUz bàvBxi vBxinội cNGr9KHUzủa tròW7PtFAg6 cóNGr9KHUz khỏW7PtFAg6e không?"
Neville suýW7PtFAg6t vBxité lNGr9KHUzăn vBxira khỏivBxi đW7PtFAg6ống gNGr9KHUzối nNGr9KHUzệm mNGr9KHUzà W7PtFAg6nó W7PtFAg6đang ngồi.vBxi NóvBxi W7PtFAg6run W7PtFAg6run vìvBxi hNGr9KHUzoảng hồn:
"Dạ, vBxicon nghNGr9KHUzĩ bvBxià coNGr9KHUzn NGr9KHUzkhỏe ạ."
Giáo W7PtFAg6sư TreNGr9KHUzlawney lắcNGr9KHUz đW7PtFAg6ầu, ánhW7PtFAg6 lửaNGr9KHUz vBxiphản chiếuNGr9KHUz lấpW7PtFAg6 lánhNGr9KHUz tW7PtFAg6rên đôNGr9KHUzi hW7PtFAg6oa W7PtFAg6tai ngọW7PtFAg6c lvBxiục bảovBxi W7PtFAg6bà đeoNGr9KHUz vBxilủng lẳng:
"Nếu tôiW7PtFAg6 làvBxi trò,W7PtFAg6 tvBxihì tôvBxii khôNGr9KHUzng dámNGr9KHUz chắvBxic nhNGr9KHUzư vNGr9KHUzậy đâu."
NevBxiville nghẹvBxin họW7PtFAg6ng. W7PtFAg6Giáo svBxiư TrW7PtFAg6elawney vẫNGr9KHUzn điềW7PtFAg6m nhivBxiên tNGr9KHUzĩnh tại:
"Chúng tW7PtFAg6a sẽNGr9KHUz ngW7PtFAg6hiên W7PtFAg6cứu nhữvBxing phươNGr9KHUzng phápvBxi cơNGr9KHUz bW7PtFAg6ản W7PtFAg6 NGr9KHUzcủa bộW7PtFAg6 môNGr9KHUzn TvBxiiên TNGr9KHUzri tronNGr9KHUzg năvBxim hNGr9KHUzọc nW7PtFAg6ày. HọvBxic kNGr9KHUzỳ NGr9KHUzmột sẽNGr9KHUz dNGr9KHUzành đểNGr9KHUz họcW7PtFAg6 cW7PtFAg6ách NGr9KHUz đọcW7PtFAg6 W7PtFAg6các lvBxiá trNGr9KHUzà. HọcvBxi vBxikỳ vBxisau chúnW7PtFAg6g tvBxia sẽvBxi tiếnvBxi W7PtFAg6tới NGr9KHUzmôn W7PtFAg6Coi ChỉNGr9KHUz taW7PtFAg6y. NhW7PtFAg6ân NGr9KHUz tiệW7PtFAg6n NGr9KHUzta bW7PtFAg6ảo W7PtFAg6cho vBxitrò này...NGr9KHUz" GiáoW7PtFAg6 sưvBxi thìvBxinh lW7PtFAg6ình W7PtFAg6hướng vBxicái nhW7PtFAg6ìn NGr9KHUzvào NGr9KHUz vBxiParvati PatiW7PtFAg6l. "..NGr9KHUz. HãyNGr9KHUz cvBxioi chừngNGr9KHUz mộtvBxi gãvBxi tóW7PtFAg6c đỏ."
NGr9KHUzParvati kinvBxih ngạNGr9KHUzc qNGr9KHUzuay quvBxia vBxinhìn RoNGr9KHUzn đanW7PtFAg6g ngồW7PtFAg6i bêNGr9KHUzn cạnhNGr9KHUz, W7PtFAg6rồi đẩNGr9KHUzy gNGr9KHUzhế củavBxi mìnW7PtFAg6h W7PtFAg6xa rW7PtFAg6a. GiávBxio sNGr9KHUzư TrelavBxiwney vW7PtFAg6ẫn tiếpvBxi tục:
"Trong họvBxic kỳNGr9KHUz mùavBxi hW7PtFAg6è tới,vBxi chúvBxing tNGr9KHUza họvBxic lênvBxi tớW7PtFAg6i NGr9KHUz bộW7PtFAg6 môvBxin nghiênW7PtFAg6 cứuNGr9KHUz tráiNGr9KHUz W7PtFAg6cầu NGr9KHUzpha lvBxiê W7PtFAg6- ấyvBxi W7PtFAg6là vBxisau kNGr9KHUzhi chúnvBxig tW7PtFAg6a đãNGr9KHUz hoànW7PtFAg6 tvBxiất NGr9KHUz đNGr9KHUzược mNGr9KHUzôn đoánvBxi đW7PtFAg6iềm lửaW7PtFAg6. ThậtNGr9KHUz khôNGr9KHUzng mavBxiy làNGr9KHUz lớpW7PtFAg6 W7PtFAg6học vBxicủa chúNGr9KHUzng tvBxia sẽvBxi NGr9KHUzbị W7PtFAg6tạm NGr9KHUz nW7PtFAg6gưng vvBxiào NGr9KHUztháng W7PtFAg6hai vBxivì mộNGr9KHUzt NGr9KHUztrận cúNGr9KHUzm khvBxió NGr9KHUzchịu. BảnvBxi vBxithân tNGr9KHUza sẽvBxi bịNGr9KHUz mấtvBxi NGr9KHUz giọng.vBxi vBxiVà vàW7PtFAg6o khoảnvBxig gầnvBxi W7PtFAg6lễ PhụcvBxi SvBxiinh, NGr9KHUzmột ngườiNGr9KHUz tronNGr9KHUzg svBxiố NGr9KHUzchúng vBxita vBxisẽ vBxi lìaNGr9KHUz xNGr9KHUza chúW7PtFAg6ng NGr9KHUzta W7PtFAg6vĩnh viễn."
Sau lvBxiời tiênNGr9KHUz trW7PtFAg6i nvBxiày làvBxi mộtvBxi khoảngvBxi ivBxim lặngW7PtFAg6 cănW7PtFAg6g W7PtFAg6 thẳng,NGr9KHUz nhưnNGr9KHUzg givBxiáo sNGr9KHUzư TrelawnevBxiy vBxikhông vBxicó vẻW7PtFAg6 gìW7PtFAg6 nhW7PtFAg6ận thNGr9KHUzấy điềNGr9KHUzu đW7PtFAg6ó. BàvBxi W7PtFAg6nói vBxi vớiNGr9KHUz LNGr9KHUzavender vBxiBrown, ngưNGr9KHUzời ngồW7PtFAg6i vBxigần bW7PtFAg6à nNGr9KHUzhứt vBxivà gầnW7PtFAg6 NGr9KHUznhư đãNGr9KHUz cW7PtFAg6o vBxirúm lạiW7PtFAg6 W7PtFAg6 trovBxing cávBxii ghếNGr9KHUz bành:
NGr9KHUz"Trò làvBxim ơnvBxi đưNGr9KHUza W7PtFAg6cho vBxitôi NGr9KHUzcái bvBxiình tvBxirà W7PtFAg6bằng bạcvBxi W7PtFAg6lớn nhứt."
Lavender cvBxió vẻNGr9KHUz húW7PtFAg6 vW7PtFAg6ía, bW7PtFAg6èn đvBxiứng dậy,W7PtFAg6 lvBxiấy cW7PtFAg6ái ấmW7PtFAg6 NGr9KHUztrà tổNGr9KHUz chảngW7PtFAg6 trênvBxi kệNGr9KHUz xuốngNGr9KHUz vàW7PtFAg6 đặvBxit nóvBxi NGr9KHUzlên W7PtFAg6cái vBxibàn trướcNGr9KHUz mặNGr9KHUzt giáW7PtFAg6o sưvBxi Trelawney.
"Cám ơnNGr9KHUz tròvBxi. TW7PtFAg6ình cờNGr9KHUz thôi,vBxi cáW7PtFAg6i điềuW7PtFAg6 W7PtFAg6mà tròW7PtFAg6 đangvBxi kvBxihiếp svBxiợ... cáivBxi đvBxiiều đóvBxi W7PtFAg6sẽ xảyvBxi NGr9KHUzra vW7PtFAg6ào tW7PtFAg6hứ svBxiáu, ngàyvBxi NGr9KHUz16 thNGr9KHUzáng 10."
Lavender ruvBxin lNGr9KHUzẩy bẩy.
"Bây giờ,vBxi tôiW7PtFAg6 muvBxiốn W7PtFAg6các trW7PtFAg6ò chNGr9KHUzia rvBxia thàNGr9KHUznh từngW7PtFAg6 NGr9KHUz cặW7PtFAg6p. HvBxiãy lấyNGr9KHUz táNGr9KHUzch tNGr9KHUzrà W7PtFAg6ở trênvBxi W7PtFAg6kệ xuống,NGr9KHUz rồiW7PtFAg6 lạiW7PtFAg6 đâyW7PtFAg6 tNGr9KHUza róW7PtFAg6t đầyW7PtFAg6 trvBxià chovBxi. vBxi W7PtFAg6Xong cácvBxi trvBxiò nW7PtFAg6gồi xuốngNGr9KHUz màvBxi uốvBxing; uốNGr9KHUzng đếNGr9KHUzn kNGr9KHUzhi NGr9KHUznào chvBxiỉ cònNGr9KHUz lạivBxi bãW7PtFAg6 tNGr9KHUzrà NGr9KHUz tronW7PtFAg6g NGr9KHUztách. DùngNGr9KHUz vBxitay tráivBxi súNGr9KHUzc bãNGr9KHUz W7PtFAg6trà W7PtFAg6trong tácW7PtFAg6h W7PtFAg6ba lầvBxin, W7PtFAg6rồi úW7PtFAg6p táW7PtFAg6ch W7PtFAg6 xuốngvBxi dĩvBxia; đợivBxi cW7PtFAg6ho tNGr9KHUzrà kiệtNGr9KHUz vBxiđến giọNGr9KHUzt nNGr9KHUzước cuốW7PtFAg6i cùnNGr9KHUzg tvBxihì đưvBxia cNGr9KHUzái NGr9KHUztách củNGr9KHUza vBxi mìnW7PtFAg6h chW7PtFAg6o NGr9KHUzbạn củvBxia mìW7PtFAg6nh bóiNGr9KHUz. CácvBxi tW7PtFAg6rò sNGr9KHUzẽ thvBxieo vBxitrang W7PtFAg65 vBxivà W7PtFAg66 củaW7PtFAg6 quyW7PtFAg6ển NGr9KHUzVén NGr9KHUz MàNGr9KHUzn NGr9KHUzTương LavBxii đvBxiể diễnvBxi dNGr9KHUzịch vBxiý nghĩNGr9KHUza nhữnNGr9KHUzg dạngvBxi bãNGr9KHUz W7PtFAg6trà. TôvBxii vBxisẽ đivBxi quanW7PtFAg6h vBxi cáNGr9KHUzc trvBxiò đểW7PtFAg6 giúNGr9KHUzp đỡvBxi, hướngNGr9KHUz dẫn.W7PtFAg6 ÔW7PtFAg6i, NGr9KHUzcon ơi..."
Giáo sưW7PtFAg6 vBxitóm NGr9KHUzlấy cánNGr9KHUzh tvBxiay NevilleNGr9KHUz, W7PtFAg6kéo NGr9KHUznó đứngvBxi lên,
"... sNGr9KHUzau kW7PtFAg6hi cvBxion làmvBxi bểvBxi W7PtFAg6cái tW7PtFAg6ách đầW7PtFAg6u tiNGr9KHUzên, cNGr9KHUzon W7PtFAg6làm NGr9KHUzơn W7PtFAg6chọn mNGr9KHUzột cW7PtFAg6ái távBxich cvBxió hNGr9KHUzoa văNGr9KHUzn màuW7PtFAg6 NGr9KHUzxanh. TNGr9KHUzôi thvBxiì hợpNGr9KHUz vớiNGr9KHUz NGr9KHUzmàu hồnW7PtFAg6g hơn."
Liền savBxiu đó,NGr9KHUz NNGr9KHUzeville vvBxiừa mớiW7PtFAg6 vóivBxi lênvBxi kvBxiệ W7PtFAg6để lvBxiấy vBxi tácW7PtFAg6h vBxitrà tW7PtFAg6hì nvBxighe NGr9KHUzmột tiếvBxing xoảvBxing củavBxi đồvBxi bW7PtFAg6ể. GiNGr9KHUzáo svBxiư TvBxirelawney rảW7PtFAg6o bướvBxic NGr9KHUz đếW7PtFAg6n vBxibên W7PtFAg6Neville, cầmNGr9KHUz thNGr9KHUzeo NGr9KHUzmột cáivBxi đồW7PtFAg6 hốtNGr9KHUz W7PtFAg6rác vW7PtFAg6à cW7PtFAg6hổi, rvBxiồi nói:
"MộtvBxi troNGr9KHUzng nhữngNGr9KHUz cáiNGr9KHUz màuvBxi xW7PtFAg6anh NGr9KHUzlam ấy,NGr9KHUz đvBxiúng rNGr9KHUzồi đóNGr9KHUz, cW7PtFAg6on... nếW7PtFAg6u vBxicon NGr9KHUzkhông phiềNGr9KHUzn... cámNGr9KHUz ơvBxin con..."
Khi táchNGr9KHUz W7PtFAg6trà củaNGr9KHUz HarvBxiry vvBxià RvBxion NGr9KHUzđược róW7PtFAg6t đầyNGr9KHUz W7PtFAg6trà NGr9KHUz rồi,NGr9KHUz hvBxiai đứavBxi quavBxiy vBxitrở NGr9KHUzlại NGr9KHUzbàn cvBxiủa mìnhvBxi, cốW7PtFAg6 gắnvBxig uốNGr9KHUzng thvBxiật nW7PtFAg6hanh móNGr9KHUzn trW7PtFAg6à NGr9KHUz pvBxihỏng lưỡiNGr9KHUz ấy.vBxi RồivBxi tụivBxi nóNGr9KHUz súcvBxi vBxicặn W7PtFAg6trà trW7PtFAg6ong táchvBxi đúnNGr9KHUzg nNGr9KHUzhư lờNGr9KHUzi chvBxiỉ vBxidẫn vBxi củavBxi giáW7PtFAg6o sưW7PtFAg6 TrelW7PtFAg6awney, rồiNGr9KHUz NGr9KHUzúp ngượcW7PtFAg6 tácW7PtFAg6h W7PtFAg6trà xuốW7PtFAg6ng chvBxio ráNGr9KHUzo nướcNGr9KHUz vBxixong đổiNGr9KHUz W7PtFAg6 chW7PtFAg6o nhaW7PtFAg6u W7PtFAg6để bói.
Cả haW7PtFAg6i đvBxiứa đềuvBxi mvBxiở sávBxich đếnW7PtFAg6 traNGr9KHUzng W7PtFAg65 vBxivà 6NGr9KHUz. NGr9KHUzRon nói:
"Đây rồi.W7PtFAg6 BồvBxi vBxithấy vBxicái NGr9KHUzgì ởNGr9KHUz vBxitrong W7PtFAg6tách trvBxià NGr9KHUzcủa mình?"
HarvBxiry đáp:
"MộNGr9KHUzt mớW7PtFAg6 chvBxièm nhẹpNGr9KHUz màuW7PtFAg6 nâu."
Một làW7PtFAg6n W7PtFAg6khói tNGr9KHUzỏa mùivBxi nồvBxing nặcW7PtFAg6 troNGr9KHUzng cW7PtFAg6ăn phòNGr9KHUzng W7PtFAg6 chợNGr9KHUzt khiếnvBxi chW7PtFAg6o HarrW7PtFAg6y tW7PtFAg6hấy buồnvBxi nNGr9KHUzgủ vW7PtFAg6à đNGr9KHUzờ đẫvBxin NGr9KHUzđi. TivBxiếng gvBxiiáo svBxiư vBxiTrelawney W7PtFAg6 kêuNGr9KHUz gọvBxii saW7PtFAg6u lvBxiàn W7PtFAg6khói trNGr9KHUzà mNGr9KHUzờ mịt:
"CvBxiác NGr9KHUztrò hãW7PtFAg6y mvBxiở W7PtFAg6rộng đầuW7PtFAg6 óvBxic rW7PtFAg6a, NGr9KHUzhãy đểvBxi NGr9KHUzcho mW7PtFAg6ắt cW7PtFAg6ủa mìnhvBxi nhìNGr9KHUzn xuyênW7PtFAg6 NGr9KHUzqua cõiW7PtFAg6 trầNGr9KHUzn tục!"
Harry cốNGr9KHUz gNGr9KHUzắng tậpW7PtFAg6 trunNGr9KHUzg. SaNGr9KHUzu khvBxii thNGr9KHUzam khvBxiảo cuNGr9KHUzốn VéNGr9KHUzn MW7PtFAg6àn TươnW7PtFAg6g LaiW7PtFAg6, W7PtFAg6nó nói:
"ĐúW7PtFAg6ng vBxirồi, bồW7PtFAg6 cóW7PtFAg6 W7PtFAg6một dấuvBxi thậpvBxi hơiW7PtFAg6 lunNGr9KHUzg laNGr9KHUzy... NGr9KHUz ngvBxihĩa làNGr9KHUz bW7PtFAg6ồ sắpNGr9KHUz phảiW7PtFAg6 trảiNGr9KHUz qW7PtFAg6ua "tNGr9KHUzhử tW7PtFAg6hách vàNGr9KHUz đvBxiau khổ"NGr9KHUz W7PtFAg6- xvBxiin lỗivBxi nghNGr9KHUze vBxi- vBxi nNGr9KHUzhưng NGr9KHUzcó mộtvBxi dNGr9KHUzấu hiW7PtFAg6ệu W7PtFAg6có NGr9KHUzthể làNGr9KHUz W7PtFAg6mặt trờW7PtFAg6i. ĐểvBxi cvBxioi... nNGr9KHUzó cóNGr9KHUz nghĩaNGr9KHUz làNGr9KHUz "hvBxiạnh NGr9KHUz phúW7PtFAg6c NGr9KHUzlớn"... NGr9KHUzvậy làNGr9KHUz bW7PtFAg6ồ sắW7PtFAg6p phảivBxi chịuvBxi đaNGr9KHUzu khổNGr9KHUz nhW7PtFAg6ưng NGr9KHUzmà sẽNGr9KHUz rNGr9KHUzất vui..."
Ron nói:
"Theo W7PtFAg6ý NGr9KHUzmình thNGr9KHUzì bNGr9KHUzồ cầnW7PtFAg6 phảiW7PtFAg6 đW7PtFAg6i kiểNGr9KHUzm trNGr9KHUza lạNGr9KHUzi cáivBxi NộvBxii NhãnvBxi NGr9KHUzcủa bồ."
Cả havBxii đứaNGr9KHUz phảiW7PtFAg6 NGr9KHUznén tiếnvBxig cườiW7PtFAg6 cW7PtFAg6ủa mìnhvBxi lạvBxii NGr9KHUzvì NGr9KHUzgiáo sưvBxi TrelawnvBxiey đanvBxig nhìNGr9KHUzn trvBxiừng NGr9KHUztrừng vềvBxi phvBxiía NGr9KHUztụi nó.
"Bây giNGr9KHUzờ W7PtFAg6đến phiênvBxi mình..."
Ron ngóW7PtFAg6 W7PtFAg6vô cNGr9KHUzái tNGr9KHUzách củaNGr9KHUz HNGr9KHUzarry, tráNGr9KHUzn nW7PtFAg6ó vBxinhăn lạNGr9KHUzi NGr9KHUzra W7PtFAg6điều NGr9KHUzsuy NGr9KHUztư dữW7PtFAg6 lắm.
"Có W7PtFAg6một đW7PtFAg6ốm tròW7PtFAg6n hW7PtFAg6ơi giốvBxing mộtNGr9KHUz W7PtFAg6cái nónNGr9KHUz tW7PtFAg6rái dưW7PtFAg6a. KhôW7PtFAg6ng vBxichừng bồNGr9KHUz W7PtFAg6sắp làmW7PtFAg6 vvBxiiệc W7PtFAg6cho vBxiBộ PhápW7PtFAg6 Thuật..."
Nó xW7PtFAg6oay tácW7PtFAg6h trW7PtFAg6à đểNGr9KHUz nhìnNGr9KHUz ngưW7PtFAg6ợc lại.
"Nhưng mNGr9KHUzà nhìvBxin nhW7PtFAg6ư vvBxiầy tW7PtFAg6hì nvBxió giNGr9KHUzống mvBxiột tráW7PtFAg6i W7PtFAg6sồi hơn...vBxi cáiW7PtFAg6 gìvBxi vậW7PtFAg6y ta?"
Ron dòNGr9KHUz vBxicuốn VévBxin MvBxiàn TươngvBxi Lai.
"Vàng trvBxiời vBxicho bấNGr9KHUzt ngvBxiờ." TuNGr9KHUzyệt cW7PtFAg6ú mèo.W7PtFAg6 BW7PtFAg6ồ cóvBxi tvBxihể chW7PtFAg6o mìW7PtFAg6nh mưvBxiợn mộNGr9KHUzt ívBxit vBxichứ? ỞW7PtFAg6 đâyNGr9KHUz cvBxiòn cóvBxi W7PtFAg6cái NGr9KHUzgì nữaW7PtFAg6 nè."
Ron lvBxiại xoNGr9KHUzay cNGr9KHUzái tácW7PtFAg6h tràNGr9KHUz mộNGr9KHUzt lầnW7PtFAg6 nữa.
"Trông vBxigiống nhW7PtFAg6ư mộtW7PtFAg6 vBxicon thú.W7PtFAg6 vBxiỪ, đúngW7PtFAg6 rồNGr9KHUzi, vBxicái đầW7PtFAg6u thúNGr9KHUz vBxiđây... W7PtFAg6nó NGr9KHUzgiống mNGr9KHUzột coNGr9KHUzn W7PtFAg6hà mã..vBxi. NGr9KHUzkhông, mộtvBxi cvBxion cừu..."
Harry đNGr9KHUzể bậtW7PtFAg6 W7PtFAg6ra NGr9KHUzmột tiếNGr9KHUzng cườivBxi vàvBxio đúngvBxi vBxilúc gNGr9KHUziáo sNGr9KHUzư TrW7PtFAg6elawney NGr9KHUzđang đW7PtFAg6ảo vBxiquanh W7PtFAg6nó. vBxiBà nóiNGr9KHUz vvBxiới vvBxiẻ NGr9KHUzquở mắnvBxig Ron:
"ĐưaW7PtFAg6 tôNGr9KHUzi xvBxiem nàvBxio, tròvBxi kia."
Giáo sưW7PtFAg6 rảvBxio bưvBxiớc đếW7PtFAg6n, xoắnNGr9KHUz cáNGr9KHUzi tNGr9KHUzách củaW7PtFAg6 W7PtFAg6Harry NGr9KHUzkhỏi tavBxiy RNGr9KHUzon, mọvBxii W7PtFAg6người trNGr9KHUzở nNGr9KHUzên iNGr9KHUzm lvBxiặng, chờW7PtFAg6 xem.
"Giáo sưNGr9KHUz chNGr9KHUzăm cW7PtFAg6hú nhW7PtFAg6ìn vàoW7PtFAg6 cvBxiái tvBxiách, vBxixoay nNGr9KHUzó ngvBxiược cvBxihiều vBxikim đồngW7PtFAg6 hồ:
"Chim NGr9KHUzưng... covBxin yW7PtFAg6êu dấuvBxi ạ,W7PtFAg6 W7PtFAg6con cóW7PtFAg6 NGr9KHUzmột kNGr9KHUzẻ tửvBxi thù."
Hermione thìW7PtFAg6 thầmNGr9KHUz hW7PtFAg6ơi to:
"Nhưng vBximà vBxiai cũvBxing bW7PtFAg6iết điềuvBxi đóvBxi mà."
Giáo sW7PtFAg6ư quavBxiy lạiW7PtFAg6 quắNGr9KHUzc mắtW7PtFAg6 nhìnW7PtFAg6 cNGr9KHUzô W7PtFAg6bé. HerNGr9KHUzmione vBxivẫn vBxinói tiếp:
"DNGr9KHUzạ, W7PtFAg6ai cNGr9KHUzũng bivBxiết mà.vBxi W7PtFAg6Ai cũnNGr9KHUzg bNGr9KHUziết chuyvBxiện HarrW7PtFAg6y vW7PtFAg6à KẻW7PtFAg6 màNGr9KHUz avBxii vBxicũng biếNGr9KHUzt vBxilà aW7PtFAg6i đấy."
HNGr9KHUzarry vBxivà RoW7PtFAg6n cW7PtFAg6ùng trốW7PtFAg6 mắtW7PtFAg6 nhW7PtFAg6ìn HermioNGr9KHUzne W7PtFAg6với sựvBxi W7PtFAg6 ngạcvBxi nW7PtFAg6hiên W7PtFAg6trộn W7PtFAg6lẫn niềmvBxi tháNGr9KHUzn phụcW7PtFAg6. TụNGr9KHUzi W7PtFAg6nó chvBxiưa baNGr9KHUzo giW7PtFAg6ờ vBxinghe HvBxiermione vBxi W7PtFAg6nói chuyệnW7PtFAg6 vớivBxi giávBxio viêW7PtFAg6n bằngW7PtFAg6 cáW7PtFAg6i giọngNGr9KHUz nhNGr9KHUzư vậyNGr9KHUz. GiáoNGr9KHUz W7PtFAg6sư TrelawnNGr9KHUzey cNGr9KHUzhọn vBxi NGr9KHUzcách pvBxihớt lờNGr9KHUz côNGr9KHUz bé.W7PtFAg6 BàvBxi lạiW7PtFAg6 hvBxiạ đôvBxii mắtvBxi vBxito NGr9KHUzcộ củNGr9KHUza bvBxià xW7PtFAg6uống cáNGr9KHUzi tácvBxih NGr9KHUzcủa NGr9KHUz HarvBxiry, vàNGr9KHUz tiếpW7PtFAg6 tụcNGr9KHUz xoNGr9KHUzay trởW7PtFAg6 vBxicái tách.
"Dùi vBxicui... mộW7PtFAg6t cuộW7PtFAg6c NGr9KHUztấn côngvBxi. vBxiCon vBxiyêu dấuvBxi ơi,W7PtFAg6 đâyW7PtFAg6 kW7PtFAg6hông phảvBxii làW7PtFAg6 mvBxiột tvBxiách W7PtFAg6trà vW7PtFAg6ui NGr9KHUzvẻ lắm..."
Ron rụvBxit W7PtFAg6rè thưa:
"Con ngW7PtFAg6hĩ NGr9KHUzđó NGr9KHUzlà cáW7PtFAg6i nóNGr9KHUzn tW7PtFAg6rái dưa."
"Đầu lNGr9KHUzâu... hiW7PtFAg6ểm họNGr9KHUza trênvBxi đườNGr9KHUzng vBxicon W7PtFAg6đi, vBxicon yêuvBxi ạ..."
Tất cảW7PtFAg6 W7PtFAg6bọn vBxitrẻ tronW7PtFAg6g lW7PtFAg6ớp W7PtFAg6giương mắW7PtFAg6t ngóNGr9KHUz giávBxio sưvBxi NGr9KHUz TrelawnvBxiey vớNGr9KHUzi vẻW7PtFAg6 kiNGr9KHUznh hW7PtFAg6ãi chếW7PtFAg6t kvBxihiếp NGr9KHUzđi đW7PtFAg6ược. BNGr9KHUzà NGr9KHUzxoay cávBxii tW7PtFAg6ách lầnNGr9KHUz cuvBxiối NGr9KHUz cùnvBxig, NGr9KHUzhá vBxihốc miW7PtFAg6ệng, rồvBxii vBxithét lên.
Lại vanvBxig NGr9KHUzlên NGr9KHUzmột tivBxiếng W7PtFAg6xoảng vBxicủa đồW7PtFAg6 sứvBxi bể;NGr9KHUz vBxi NevvBxiille vừavBxi lW7PtFAg6àm tiêuW7PtFAg6 W7PtFAg6cái táchNGr9KHUz thvBxiứ W7PtFAg6hai vBxicủa nNGr9KHUzó. GW7PtFAg6iáo sưNGr9KHUz TrelawneW7PtFAg6y ngồiW7PtFAg6 vBxi thụNGr9KHUzp xuốnW7PtFAg6g mộtNGr9KHUz cáivBxi ghNGr9KHUzế bW7PtFAg6ành vBxitrống, bW7PtFAg6àn W7PtFAg6tay W7PtFAg6lóng lánW7PtFAg6h củaW7PtFAg6 bvBxià đèW7PtFAg6 lêW7PtFAg6n NGr9KHUzphía vBxi trNGr9KHUzái tiW7PtFAg6m mìnhNGr9KHUz vNGr9KHUzà mắtW7PtFAg6 bàNGr9KHUz nhắmNGr9KHUz tịtvBxi lại.
"Ôi, cW7PtFAg6on travBxii cvBxiủa vBxitôi, NGr9KHUzcon traW7PtFAg6i yêuW7PtFAg6 dấuW7PtFAg6 củavBxi tôi...NGr9KHUz vBxikhông, khônNGr9KHUzg W7PtFAg6nói vBxira thvBxiì tvBxiốt hơNGr9KHUzn... khôngvBxi, vBxiđừng hỏiNGr9KHUz vBxitôi thNGr9KHUzì hơn..."
Dean ThomNGr9KHUzas lW7PtFAg6ập tNGr9KHUzức hỏi:
"Cái gW7PtFAg6ì vậy,W7PtFAg6 tW7PtFAg6hưa giW7PtFAg6áo sư?"
Mọi ngườiNGr9KHUz bâvBxiy giờW7PtFAg6 NGr9KHUzđã vBxiđứng NGr9KHUzlên, tvBxiừ tW7PtFAg6ừ xvBxiúm lạivBxi NGr9KHUz đW7PtFAg6ông đúcW7PtFAg6 quanW7PtFAg6h NGr9KHUzcái bNGr9KHUzàn cvBxiủa W7PtFAg6Harry vNGr9KHUzà RW7PtFAg6on, W7PtFAg6ép sáW7PtFAg6t vNGr9KHUzô vBxicái ghếNGr9KHUz bànW7PtFAg6h mNGr9KHUzà W7PtFAg6giáo vBxi sưvBxi TNGr9KHUzrelawney đangW7PtFAg6 vBxingồi, đểW7PtFAg6 W7PtFAg6ngó vôW7PtFAg6 W7PtFAg6tách tràW7PtFAg6 củaNGr9KHUz Harry.
Đôi mNGr9KHUzắt tvBxio vBxicộ vBxicủa giávBxio svBxiư NGr9KHUzTrelawney bỗnNGr9KHUzg W7PtFAg6mở rW7PtFAg6a đầyW7PtFAg6 kịchvBxi tính:
"Con yW7PtFAg6êu ơi,vBxi coNGr9KHUzn cóvBxi mộtNGr9KHUz HuvBxing tinh."
Harry hỏiNGr9KHUz lại:
"Một cvBxiái vBxigì ạ?"
Nó W7PtFAg6có NGr9KHUzthể nNGr9KHUzói chắcvBxi làvBxi khônvBxig W7PtFAg6phải chỉvBxi mộtNGr9KHUz mìnhW7PtFAg6 nóvBxi NGr9KHUz khôNGr9KHUzng W7PtFAg6biết HunW7PtFAg6g tvBxiinh W7PtFAg6là W7PtFAg6gì. DvBxiean ThNGr9KHUzomas nhúNGr9KHUzn vBxivai vớiW7PtFAg6 nóW7PtFAg6, LavendeW7PtFAg6r vBxiBrown W7PtFAg6 thìvBxi lộvBxi vW7PtFAg6ẻ bốW7PtFAg6i rốW7PtFAg6i. W7PtFAg6Nhưng W7PtFAg6rất nhW7PtFAg6iều nhữngNGr9KHUz đứavBxi khácvBxi tW7PtFAg6hì rW7PtFAg6õ W7PtFAg6ràng W7PtFAg6là vBxicó vBxi biết,W7PtFAg6 cNGr9KHUzhúng đW7PtFAg6ều giơNGr9KHUz vBxitay lêW7PtFAg6n bịtW7PtFAg6 miệW7PtFAg6ng vW7PtFAg6ới vvBxiẻ W7PtFAg6hoảng NGr9KHUzsợ NGr9KHUzvô cùng.
Giáo vBxisư TrelawnevBxiy kNGr9KHUzêu to:
"Hung tinvBxih chiếuvBxi, coNGr9KHUzn W7PtFAg6thân yêvBxiu vBxiơi, W7PtFAg6con bịNGr9KHUz vBxiHung tiNGr9KHUznh chiếu!"
Trông gNGr9KHUziáo NGr9KHUzsư NGr9KHUzTrelawney cNGr9KHUzó vẻNGr9KHUz W7PtFAg6bị kíchNGr9KHUz độngNGr9KHUz đếnW7PtFAg6 nỗivBxi HavBxirry khNGr9KHUzông tW7PtFAg6hể nàovBxi hiểNGr9KHUzu vBxiđược. NGr9KHUzBà nói:
"Con W7PtFAg6ma cNGr9KHUzhó khổnW7PtFAg6g lồW7PtFAg6 thườW7PtFAg6ng lảnNGr9KHUzg vảngW7PtFAg6 W7PtFAg6trong W7PtFAg6 nghW7PtFAg6ĩa địa!W7PtFAg6 CW7PtFAg6on trW7PtFAg6ai yêvBxiu ơivBxi, đóvBxi NGr9KHUzlà mvBxiột điềmvBxi dNGr9KHUzữ vBxi- điềNGr9KHUzm W7PtFAg6dữ tệW7PtFAg6 W7PtFAg6hại NGr9KHUznhứt W7PtFAg6- vBxi điềmNGr9KHUz chếW7PtFAg6t chóc!"
BW7PtFAg6ao tửNGr9KHUz HarvBxiry quặnW7PtFAg6 đauNGr9KHUz. CvBxion NGr9KHUzchó ấNGr9KHUzy, trênNGr9KHUz cáivBxi bvBxiìa W7PtFAg6 cvBxiủa cW7PtFAg6uốn ĐiềmvBxi BáovBxi TW7PtFAg6ử NGr9KHUzThần NGr9KHUzở tivBxiệm sNGr9KHUzách PhW7PtFAg6ú vBxiquí vàvBxi W7PtFAg6Cơ hànW7PtFAg6 NGr9KHUz- vBxicon chóW7PtFAg6 vBxiấy, NGr9KHUzở W7PtFAg6 trvBxiong bóW7PtFAg6ng tốivBxi củNGr9KHUza NGr9KHUzđường MagnolNGr9KHUzia... LW7PtFAg6avender BNGr9KHUzrown cũngNGr9KHUz đưaW7PtFAg6 vBxitay bvBxiụm W7PtFAg6 miệngW7PtFAg6 mW7PtFAg6ình vBxilại. MW7PtFAg6ọi ngườNGr9KHUzi đềuvBxi nW7PtFAg6hìn vBxiHarry. MọiNGr9KHUz ngưNGr9KHUzời, ngoW7PtFAg6ại tNGr9KHUzrừ HermioW7PtFAg6ne. vBxi CNGr9KHUzô NGr9KHUzbé đứngvBxi dậy,vBxi đvBxii vNGr9KHUzòng NGr9KHUzra W7PtFAg6sau cáNGr9KHUzi ghW7PtFAg6ế củvBxia giávBxio vBxisư TvBxirelawney, nNGr9KHUzói thẳngvBxi NGr9KHUz thừng:
"vBxiCon khôngW7PtFAg6 thấyW7PtFAg6 nNGr9KHUzó giốW7PtFAg6ng W7PtFAg6Hung vBxitinh chúW7PtFAg6t nào."
Giáp svBxiư TvBxirelawney dòNGr9KHUz xéNGr9KHUzt HerW7PtFAg6mione vớivBxi mộtvBxi vẻvBxi cW7PtFAg6àng vBxilúc càvBxing kvBxihó ưa.
"Con thNGr9KHUzân vBxiyêu ạvBxi, coW7PtFAg6n tW7PtFAg6ha lỗiNGr9KHUz chNGr9KHUzo tW7PtFAg6a khvBxii W7PtFAg6ta nóW7PtFAg6i vBxi W7PtFAg6ra điềuW7PtFAg6 vBxinày vBxinhé, W7PtFAg6nhưng tW7PtFAg6a nNGr9KHUzhận thấyvBxi rấtW7PtFAg6 ítvBxi tivBxinh W7PtFAg6hoa pháW7PtFAg6t NGr9KHUztiết NGr9KHUzquanh NGr9KHUz ngườiW7PtFAg6 củavBxi coNGr9KHUzn. RấtvBxi íNGr9KHUzt vBxikhả năvBxing lW7PtFAg6ĩnh hW7PtFAg6ội NGr9KHUzđối vW7PtFAg6ới sựvBxi cộngvBxi hvBxiưởng củaNGr9KHUz W7PtFAg6tương NGr9KHUz tai."
Seamus NGr9KHUzcứ hW7PtFAg6ết nNGr9KHUzgoẹo đvBxiầu W7PtFAg6sang W7PtFAg6bên NGr9KHUznày lạW7PtFAg6i ngoNGr9KHUzẹo đầNGr9KHUzu W7PtFAg6sang vBxibên kiaNGr9KHUz. NvBxió nNGr9KHUzói, mộW7PtFAg6t vBxicon W7PtFAg6mắt nheNGr9KHUzo NGr9KHUzkhít lại:
"NếuNGr9KHUz mìvBxinh nNGr9KHUzhìn nvBxihư vW7PtFAg6ầy W7PtFAg6thì W7PtFAg6nó giNGr9KHUzống mộtvBxi HunNGr9KHUzg tinh,"
Nó nghW7PtFAg6iêng W7PtFAg6mình sanNGr9KHUzg bênNGr9KHUz vBxitrái nW7PtFAg6ói tiếp:
"Nhưng nếuNGr9KHUz nhNGr9KHUzìn từW7PtFAg6 cvBxihỗ vBxinày vBxithì lạivBxi giốngvBxi mNGr9KHUzột W7PtFAg6con lừavBxi hơn."
Harry thấyW7PtFAg6 cNGr9KHUzhính vBximình cũngvBxi ngạcW7PtFAg6 nhiênW7PtFAg6. NGr9KHUzBây giNGr9KHUzờ khôngW7PtFAg6 aW7PtFAg6i cW7PtFAg6ó vvBxiẻ muốnW7PtFAg6 nW7PtFAg6hìn nvBxió cả.W7PtFAg6 NGr9KHUzNó nói:
"Chừng W7PtFAg6nào côvBxi vàvBxi cvBxiác bạnvBxi vBximới quyvBxiết địvBxinh xvBxiong làNGr9KHUz NGr9KHUztôi cW7PtFAg6ó sắpW7PtFAg6 vBxichết hvBxiay không?"
Giáo NGr9KHUzsư TrelaNGr9KHUzwney lênNGr9KHUz tW7PtFAg6iếng, NGr9KHUzbằng giW7PtFAg6ọng vBxinói mW7PtFAg6ơ hW7PtFAg6ồ nhW7PtFAg6ứt củNGr9KHUza bà:
"Tôi cNGr9KHUzho NGr9KHUzlà chúngW7PtFAg6 tNGr9KHUza nW7PtFAg6ên ngNGr9KHUzưng bàW7PtFAg6i họcW7PtFAg6 ngàNGr9KHUzy vBxihôm navBxiy NGr9KHUzở W7PtFAg6đây. Vâng..W7PtFAg6. LàNGr9KHUzm ơnNGr9KHUz tNGr9KHUzrả lNGr9KHUzại đồNGr9KHUz đạvBxic vềvBxi NGr9KHUzđúng chỗ..."
Cả lớpNGr9KHUz vBxilặng lẽvBxi maNGr9KHUzng vBximấy cáivBxi táW7PtFAg6ch đemW7PtFAg6 trảNGr9KHUz lạvBxii cNGr9KHUzho vBxi giáovBxi sNGr9KHUzư TrelawnvBxiey vàW7PtFAg6 thvBxiu dọvBxin sáchNGr9KHUz vBxivở vBxivô cặp.W7PtFAg6 NvBxigay đếnvBxi W7PtFAg6Ron cũngW7PtFAg6 tráNGr9KHUznh W7PtFAg6 ánhvBxi mắtvBxi củaW7PtFAg6 Harry.
Giáo svBxiư TrelaW7PtFAg6wney vBxinói mNGr9KHUzột cácNGr9KHUzh yếNGr9KHUzu ớt:
"Hẹn NGr9KHUzđến vBxikhi chúnW7PtFAg6g NGr9KHUzta gvBxiặp vBxilại, phúvBxic làvBxinh cNGr9KHUzho cácNGr9KHUz trvBxiò. Ôi,vBxi coW7PtFAg6n W7PtFAg6yêu quNGr9KHUzí ơi..."
Giáo sNGr9KHUzư chNGr9KHUzỉ vàW7PtFAg6o Neville:
"Lần sW7PtFAg6au coNGr9KHUzn sW7PtFAg6ẽ tvBxirễ, cNGr9KHUzho nênNGr9KHUz covBxin hãyvBxi vBxicố gắvBxing W7PtFAg6chăm W7PtFAg6hơn đểvBxi theNGr9KHUzo W7PtFAg6cho kịp."
Harry, RoNGr9KHUzn vàNGr9KHUz HermNGr9KHUzione trèoNGr9KHUz xvBxiuống NGr9KHUzcái thvBxiang W7PtFAg6dây W7PtFAg6 cvBxiủa giáoW7PtFAg6 sW7PtFAg6ư TreW7PtFAg6lawney rồivBxi xuốnvBxig cW7PtFAg6ái cầuW7PtFAg6 thaW7PtFAg6ng xoắnW7PtFAg6, trvBxiong W7PtFAg6im lặng,vBxi rồivBxi W7PtFAg6 cùvBxing đW7PtFAg6i đếvBxin lớpvBxi BW7PtFAg6iến củvBxia gvBxiiáo sNGr9KHUzư McGoNGr9KHUznagall. TụiNGr9KHUz nóNGr9KHUz mấtvBxi nhiềuvBxi thW7PtFAg6ì giờvBxi NGr9KHUz tìNGr9KHUzm phòNGr9KHUzng W7PtFAg6học đếnNGr9KHUz nỗiNGr9KHUz mNGr9KHUzặc vBxidù W7PtFAg6đã rờivBxi lớpW7PtFAg6 W7PtFAg6học TivBxiên tNGr9KHUzri kNGr9KHUzhá NGr9KHUzsớm, mvBxià kNGr9KHUzhi W7PtFAg6 bưvBxiớc vàoNGr9KHUz NGr9KHUzphòng hNGr9KHUzọc mônW7PtFAg6 Biến,vBxi tW7PtFAg6hì cW7PtFAg6ũng vBxivừa lW7PtFAg6úc vàoW7PtFAg6 tiếtvBxi họcNGr9KHUz mới.
NGr9KHUzHarry cvBxihọn mộtW7PtFAg6 cvBxiái ghếW7PtFAg6 cuốiNGr9KHUz phònvBxig họcW7PtFAg6, cvBxió vBxicảm NGr9KHUz giW7PtFAg6ác nhưW7PtFAg6 W7PtFAg6thể nvBxió đangNGr9KHUz nNGr9KHUzgồi ởNGr9KHUz mộtW7PtFAg6 vịvBxi trívBxi đượcW7PtFAg6 chiW7PtFAg6ếu svBxiáng tW7PtFAg6ập truvBxing; cảNGr9KHUz lW7PtFAg6ớp W7PtFAg6 hvBxiình nNGr9KHUzhư cứvBxi pvBxihóng nhữngNGr9KHUz vBxicái liếcNGr9KHUz trW7PtFAg6ộm vềvBxi vBxiphía nó,W7PtFAg6 W7PtFAg6như vBxithể nW7PtFAg6ó sắNGr9KHUzp ngãvBxi W7PtFAg6 lănvBxi NGr9KHUzra chếvBxit bvBxiất cứNGr9KHUz lúcvBxi nào.W7PtFAg6 HarrvBxiy hvBxiầu W7PtFAg6như kNGr9KHUzhông nvBxighe giáNGr9KHUzo W7PtFAg6sư McGonagavBxill vBxi giảngNGr9KHUz W7PtFAg6được điềuW7PtFAg6 gW7PtFAg6ì vềNGr9KHUz AmiW7PtFAg6magi W7PtFAg6- nvBxihững W7PtFAg6phù thW7PtFAg6ủy cóvBxi khW7PtFAg6ả năngW7PtFAg6 vBxibiến thàNGr9KHUznh W7PtFAg6 W7PtFAg6thú vậtNGr9KHUz theNGr9KHUzo ýW7PtFAg6 muốNGr9KHUzn. NóNGr9KHUz thậNGr9KHUzm chívBxi cũnW7PtFAg6g kW7PtFAg6hông nvBxihìn NGr9KHUzkhi gNGr9KHUziáo vBxisư McGW7PtFAg6onagall W7PtFAg6 NGr9KHUztự biếnNGr9KHUz mìW7PtFAg6nh thàvBxinh mộW7PtFAg6t NGr9KHUzcon mèNGr9KHUzo mướpW7PtFAg6 cNGr9KHUzòn dấuvBxi mắtvBxi NGr9KHUzkiếng NGr9KHUzquanh NGr9KHUzđôi mắtW7PtFAg6 ngavBxiy W7PtFAg6 trướcNGr9KHUz mặtNGr9KHUz W7PtFAg6bọn trẻ.
Khi bW7PtFAg6à NGr9KHUztrở lạiW7PtFAg6 ngW7PtFAg6uyên hNGr9KHUzình sW7PtFAg6au mW7PtFAg6ột tiếW7PtFAg6ng nổNGr9KHUz ngắnW7PtFAg6 gọnNGr9KHUz W7PtFAg6"bụp" nvBxiho nhỏ,W7PtFAg6 W7PtFAg6bà lạvBxi lùnW7PtFAg6g W7PtFAg6nhìn qW7PtFAg6uanh W7PtFAg6lũ họW7PtFAg6c trò:
"Thực W7PtFAg6tình vBxithì hôvBxim nW7PtFAg6ay tW7PtFAg6ất cảW7PtFAg6 cáW7PtFAg6c vBxicon W7PtFAg6bị làvBxim W7PtFAg6sao W7PtFAg6 W7PtFAg6vậy? W7PtFAg6Không NGr9KHUzhẳn cNGr9KHUzó vấvBxin NGr9KHUzđề, nhưW7PtFAg6ng đâyvBxi W7PtFAg6là lầvBxin đW7PtFAg6ầu tiêNGr9KHUzn NGr9KHUzmà W7PtFAg6lớp họcW7PtFAg6 khôngvBxi vỗvBxi NGr9KHUz tavBxiy trưW7PtFAg6ớc sựW7PtFAg6 biếnNGr9KHUz NGr9KHUzhình NGr9KHUzcủa cô."
ĐầuvBxi củaNGr9KHUz mW7PtFAg6ọi ngW7PtFAg6ười lạiW7PtFAg6 hướngvBxi vềvBxi HarvBxiry, nhưnNGr9KHUzg khôngvBxi W7PtFAg6ai W7PtFAg6nói gì.vBxi ThếvBxi NGr9KHUzrồi, HNGr9KHUzermione giNGr9KHUzơ tay:
"Thưa cô,W7PtFAg6 tụW7PtFAg6i coW7PtFAg6n vvBxiừa mvBxiới họNGr9KHUzc W7PtFAg6lớp TiêNGr9KHUzn trvBxii đầuW7PtFAg6 tiêW7PtFAg6n củvBxia tụivBxi conW7PtFAg6, vàNGr9KHUz tụW7PtFAg6i cvBxion W7PtFAg6đã hW7PtFAg6ọc vBxibài bvBxiói láW7PtFAg6 tW7PtFAg6rà, và..."
Giáo NGr9KHUzsư McGonagvBxiall bỗngNGr9KHUz nghiêW7PtFAg6m W7PtFAg6trang lại:
"vBxiA, rW7PtFAg6a vậyNGr9KHUz. KvBxihông cầnvBxi phvBxiải nvBxiói thNGr9KHUzêm nvBxiữa, HervBximione à.vBxi CácW7PtFAg6 trvBxiò nóiW7PtFAg6 NGr9KHUzcho tôiNGr9KHUz nghW7PtFAg6e xW7PtFAg6em, avBxii trW7PtFAg6ong sốvBxi vBxicác trvBxiò vBxisẽ chếW7PtFAg6t trW7PtFAg6ong W7PtFAg6năm nay?"
Mọi nNGr9KHUzgười W7PtFAg6tròn NGr9KHUzmắt nhNGr9KHUzìn sữngNGr9KHUz giáW7PtFAg6o sưNGr9KHUz McGonagall.
CuW7PtFAg6ối cùngNGr9KHUz HW7PtFAg6arry nói:
"ThW7PtFAg6ưa cW7PtFAg6ô, coNGr9KHUzn ạ."
Giáo sNGr9KHUzư McGonagavBxill nNGr9KHUzhìn cW7PtFAg6hằm vBxichằm HavBxirry bằngNGr9KHUz đvBxiôi mắNGr9KHUzt W7PtFAg6nhỏ W7PtFAg6sáng NGr9KHUzlong lanh:
"Thì rW7PtFAg6a vậyW7PtFAg6. VậyNGr9KHUz coW7PtFAg6n cũngNGr9KHUz nêNGr9KHUzn hiểvBxiu, HarrNGr9KHUzy àvBxi, tvBxiừ vBxi khW7PtFAg6i givBxiáo sưW7PtFAg6 TrelawnevBxiy W7PtFAg6đến trưW7PtFAg6ờng NGr9KHUznày, mỗivBxi năvBxim côNGr9KHUz ấyW7PtFAg6 đềuvBxi tiW7PtFAg6ên đovBxián vBxicái vBxi chNGr9KHUzết củaW7PtFAg6 mộtW7PtFAg6 vBxihọc W7PtFAg6sinh. MNGr9KHUzà chNGr9KHUzưa aNGr9KHUzi tronvBxig svBxiố NGr9KHUzđó chếW7PtFAg6t cả.vBxi NhvBxiìn thấyW7PtFAg6 điềNGr9KHUzm NGr9KHUz báW7PtFAg6o tửvBxi thvBxiần vBxilà cáivBxi vBxicách màNGr9KHUz giNGr9KHUzáo sưW7PtFAg6 TrelaNGr9KHUzwney NGr9KHUzkhoái dW7PtFAg6ùng NGr9KHUznhứt đểW7PtFAg6 chW7PtFAg6ào NGr9KHUz mừngW7PtFAg6 mộtNGr9KHUz lNGr9KHUzớp NGr9KHUzhọc sinNGr9KHUzh mới.vBxi CNGr9KHUzô NGr9KHUzkhông baW7PtFAg6o givBxiờ muốnvBxi nNGr9KHUzói xấuNGr9KHUz đồngW7PtFAg6 nghiệpNGr9KHUz, vBxi nhưng..."
vBxiGiáo NGr9KHUzsư McGonagaNGr9KHUzll cvBxihợt ngừNGr9KHUzng nóvBxii, mW7PtFAg6ũi củaNGr9KHUz W7PtFAg6cô trắngNGr9KHUz nNGr9KHUzhợt NGr9KHUzđi. CvBxiô nóNGr9KHUzi tiếp,W7PtFAg6 bìnhvBxi vBxitĩnh hơn:
"TiNGr9KHUzên NGr9KHUztri làW7PtFAg6 NGr9KHUzmột trW7PtFAg6ong nhữngW7PtFAg6 ngàvBxinh phápW7PtFAg6 NGr9KHUzthuật NGr9KHUz NGr9KHUzkém chínvBxih xvBxiác nhNGr9KHUzứt. CW7PtFAg6ô kW7PtFAg6hông giấuW7PtFAg6 cW7PtFAg6on rằngvBxi côW7PtFAg6 cvBxió rấtvBxi íW7PtFAg6t kivBxiên nhẫnNGr9KHUz vớivBxi bW7PtFAg6ộ vBxi mNGr9KHUzôn vBxiđó. NhữngNGr9KHUz nW7PtFAg6hà tiNGr9KHUzên W7PtFAg6tri thựcNGr9KHUz sựNGr9KHUz rấtvBxi hW7PtFAg6iếm W7PtFAg6và NGr9KHUzgiáo sưvBxi Trelawney..."
GiáNGr9KHUzo svBxiư McGonagavBxill nvBxigừng mộtNGr9KHUz NGr9KHUzlần nữa,vBxi rvBxiồi lNGr9KHUzại NGr9KHUznói tiếvBxip vớivBxi NGr9KHUzgiọng hNGr9KHUzai NGr9KHUznăm NGr9KHUzrõ mười:
"Cô NGr9KHUzthấy sNGr9KHUzức kvBxihỏe cW7PtFAg6ủa NGr9KHUzcon rW7PtFAg6ất W7PtFAg6tốt, HarrNGr9KHUzy à,W7PtFAg6 chW7PtFAg6o vBxi nênvBxi NGr9KHUzcon NGr9KHUzsẽ vBxibỏ quNGr9KHUzá chvBxio cNGr9KHUzô nếuvBxi côNGr9KHUz khôngvBxi tvBxiha cW7PtFAg6ho NGr9KHUzcon vBxiphần bàW7PtFAg6i tậpW7PtFAg6 hNGr9KHUzôm naW7PtFAg6y. vBxi vBxiCô NGr9KHUzcam đoaW7PtFAg6n lW7PtFAg6à nNGr9KHUzếu cNGr9KHUzon NGr9KHUzchết W7PtFAg6thì cNGr9KHUzon mớW7PtFAg6i khôngNGr9KHUz cầnvBxi nộpNGr9KHUz bàiNGr9KHUz chNGr9KHUzo cô."
HermioNGr9KHUzne bậtvBxi cưW7PtFAg6ời. HavBxirry cảmvBxi thấyW7PtFAg6 khávBxi hơvBxin. CvBxiũng vBxi kNGr9KHUzhó màW7PtFAg6 cảmW7PtFAg6 thấvBxiy sợW7PtFAg6 hãivBxi mộvBxit dúvBxim NGr9KHUzlá trNGr9KHUzà khW7PtFAg6i màW7PtFAg6 ngườiNGr9KHUz tNGr9KHUza W7PtFAg6không cònW7PtFAg6 ởvBxi tronW7PtFAg6g W7PtFAg6 bNGr9KHUzối NGr9KHUzcảnh W7PtFAg6lớp họcvBxi củvBxia giáoNGr9KHUz vBxisư TrelawneyvBxi: âW7PtFAg6m vBxiu ánNGr9KHUzh đèW7PtFAg6n đỏNGr9KHUz sW7PtFAg6ậm vvBxià vBxitỏa NGr9KHUzra NGr9KHUz mộtW7PtFAg6 thứNGr9KHUz mvBxiùi khivBxiến ngườW7PtFAg6i tvBxia mụW7PtFAg6 mẫmW7PtFAg6 đi.
Tuy nhiênNGr9KHUz khNGr9KHUzông phảivBxi avBxii cũnvBxig W7PtFAg6tin thevBxio vBxigiáo W7PtFAg6sư McGonagvBxiall. TNGr9KHUzrông vBxiRon NGr9KHUzvẫn vBxilo âvBxiu W7PtFAg6dữ W7PtFAg6lắm. CòvBxin LavenW7PtFAg6der thìW7PtFAg6 vẫvBxin W7PtFAg6rù rì:
"Vậy cvBxihứ mấyNGr9KHUz cvBxiái tW7PtFAg6ách củaNGr9KHUz NevilNGr9KHUzle tW7PtFAg6hì sao?"
Khi hếtNGr9KHUz vBxigiờ vBxilớp hvBxiọc BvBxiiến, bọnNGr9KHUz W7PtFAg6trẻ nW7PtFAg6hập NGr9KHUzvào đávBxim vBxi đvBxiông NGr9KHUzđang rầnNGr9KHUz rầvBxin kéoW7PtFAg6 vBxitới ĐNGr9KHUzại SảnhW7PtFAg6 đvBxiường đvBxiể W7PtFAg6ăn trW7PtFAg6ưa. HermionW7PtFAg6e đẩyW7PtFAg6 mW7PtFAg6ột W7PtFAg6 cNGr9KHUzái dĩNGr9KHUza thịNGr9KHUzt W7PtFAg6hầm vềNGr9KHUz pvBxihía Ron:
"Vui lW7PtFAg6ên W7PtFAg6đi chNGr9KHUzứ, RonvBxi. BồvBxi đW7PtFAg6ã W7PtFAg6nghe giáoW7PtFAg6 NGr9KHUzsư McGonavBxigall nóNGr9KHUzi W7PtFAg6rồi đó."
Ron múcvBxi mấNGr9KHUzy muỗngvBxi thịvBxit hvBxiầm NGr9KHUzcho vôNGr9KHUz dĩaNGr9KHUz củNGr9KHUza nóW7PtFAg6, cầvBxim nĩNGr9KHUza lênNGr9KHUz, nvBxihưng khônvBxig ăW7PtFAg6n nổivBxi. NW7PtFAg6ó nóNGr9KHUzi bvBxiằng mW7PtFAg6ột vBxigiọng nhvBxiỏ vàvBxi W7PtFAg6nghiêm túc:
"Harry, bNGr9KHUzồ chưNGr9KHUza tvBxiừng nhìnNGr9KHUz thấNGr9KHUzy mộNGr9KHUzt NGr9KHUzcon chNGr9KHUzó đvBxien tvBxio lNGr9KHUzớn ởvBxi bấtW7PtFAg6 cứNGr9KHUz NGr9KHUzđâu, phảW7PtFAg6i không?"
Harry nói:
"Có, W7PtFAg6mình thvBxiấy rồi.vBxi CáiNGr9KHUz W7PtFAg6đêm W7PtFAg6mà mNGr9KHUzình bW7PtFAg6ỏ vBxinhà dNGr9KHUzì dượnW7PtFAg6g W7PtFAg6Dursley rvBxia vBxiđi, mìnhvBxi đNGr9KHUzã nvBxihìn thấyNGr9KHUz mộtW7PtFAg6 con."
Ron buôngNGr9KHUz nĩNGr9KHUza khvBxiiến chiếcW7PtFAg6 nĩaW7PtFAg6 rơNGr9KHUzi xuống,vBxi kêuW7PtFAg6 lNGr9KHUzeng keng.
Hermione vẫnvBxi bNGr9KHUzình tĩnh:
"Có lW7PtFAg6ẽ lW7PtFAg6à mW7PtFAg6ột covBxin chóNGr9KHUz hoang."
Ron nhìW7PtFAg6n HeNGr9KHUzrmione nhưNGr9KHUz thểvBxi côW7PtFAg6 béW7PtFAg6 nàvBxiy vBxiđã mấtvBxi tríNGr9KHUz rồi.
"Hermione, nếuW7PtFAg6 HW7PtFAg6arry tNGr9KHUzừng nhìvBxin thấyW7PtFAg6 HNGr9KHUzung tinNGr9KHUzh, W7PtFAg6 NGr9KHUzthì... thìvBxi xW7PtFAg6ui lắmvBxi. Cậu.W7PtFAg6.. cậW7PtFAg6u BilivBxius cNGr9KHUzủa W7PtFAg6mình từngW7PtFAg6 thấW7PtFAg6y mW7PtFAg6ột covBxin và..W7PtFAg6. NGr9KHUz NGr9KHUzcậu ấNGr9KHUzy chếtvBxi troW7PtFAg6ng vònNGr9KHUzg NGr9KHUzhai mươivBxi bốnNGr9KHUz NGr9KHUztiếng đồnvBxig hNGr9KHUzồ sau!"
Hermione vừavBxi tW7PtFAg6ự rW7PtFAg6ót chW7PtFAg6o mìNGr9KHUznh móNGr9KHUzn NGr9KHUznước épvBxi bvBxií rợ,W7PtFAg6 vừvBxia vW7PtFAg6ui vẻNGr9KHUz nói:
"Ngẫu nW7PtFAg6hiên trùngNGr9KHUz hW7PtFAg6ợp ấyvBxi mà!"
Ron bNGr9KHUzắt đầvBxiu nổW7PtFAg6i nóng:
"Bồ W7PtFAg6không NGr9KHUzbiết W7PtFAg6bồ đangW7PtFAg6 nóivBxi vềNGr9KHUz vBxicái gNGr9KHUzì saovBxi? HW7PtFAg6ung tiNGr9KHUznh khiếnvBxi cNGr9KHUzho phNGr9KHUzù thủyvBxi nvBxiào cW7PtFAg6ũng phảiW7PtFAg6 sợvBxi tévBxi khW7PtFAg6ói vBxiluôn ấy."
Hermione lênNGr9KHUz giọNGr9KHUzng chịNGr9KHUz Hai:
"Vậy NGr9KHUzthì bồvBxi W7PtFAg6nói đúnW7PtFAg6g đvBxió, họNGr9KHUz nvBxihìn thấyNGr9KHUz HuW7PtFAg6ng tinW7PtFAg6h, vBxi vBxivà W7PtFAg6họ cvBxihết vìvBxi svBxiợ. HunNGr9KHUzg tinNGr9KHUzh khW7PtFAg6ông phảvBxii W7PtFAg6là mộtW7PtFAg6 đvBxiiềm chếtvBxi W7PtFAg6chóc NGr9KHUzmà lW7PtFAg6à vBxi W7PtFAg6nguyên nhvBxiân cvBxihết chóc!NGr9KHUz VàvBxi HW7PtFAg6arry vBxivẫn W7PtFAg6còn bvBxiên W7PtFAg6cạnh chvBxiúng W7PtFAg6ta lW7PtFAg6à bởiNGr9KHUz NGr9KHUzvì bạnNGr9KHUz NGr9KHUz vBxiấy NGr9KHUzkhông NGr9KHUzngu đếnW7PtFAg6 mvBxiức nW7PtFAg6hìn tW7PtFAg6hấy mW7PtFAg6ột vBxiHung tW7PtFAg6inh lvBxià nghĩ:NGr9KHUz thôiNGr9KHUz rồiW7PtFAg6, mNGr9KHUzình W7PtFAg6 NGr9KHUzchết phNGr9KHUzứt NGr9KHUzcho rồi."
Ron NGr9KHUzhá miệngW7PtFAg6 vềNGr9KHUz phívBxia HermionNGr9KHUze nNGr9KHUzhưng khônNGr9KHUzg thốW7PtFAg6t NGr9KHUz đưW7PtFAg6ợc lNGr9KHUzời nào.W7PtFAg6 CNGr9KHUzòn HermiW7PtFAg6one tW7PtFAg6hì mởW7PtFAg6 tvBxiúi xáchNGr9KHUz vBxicủa mìnhNGr9KHUz lấyNGr9KHUz W7PtFAg6ra mNGr9KHUzột W7PtFAg6cuốn W7PtFAg6Số W7PtFAg6 HọcvBxi mớivBxi tW7PtFAg6oanh, mvBxiở NGr9KHUzra vW7PtFAg6à tW7PtFAg6ựa quyW7PtFAg6ển W7PtFAg6sách vvBxiào bìvBxinh đựvBxing nướcW7PtFAg6 trNGr9KHUzái câyvBxi épW7PtFAg6. W7PtFAg6 CvBxiô vBxibé vừaNGr9KHUz NGr9KHUzdò tìNGr9KHUzm trNGr9KHUzang sácW7PtFAg6h vừNGr9KHUza nói:
"Mình W7PtFAg6thấy vBximôn vBxiTiên vBxitri cvBxió vNGr9KHUzẻ vBximơ W7PtFAg6hồ quvBxiá. ThW7PtFAg6eo ýNGr9KHUz mìnhNGr9KHUz tW7PtFAg6hì nhiềuNGr9KHUz ướcNGr9KHUz đvBxioán quá."
Ron nónW7PtFAg6g vBxinảy bảo:
"Không cvBxió gW7PtFAg6ì làvBxi NGr9KHUzmơ hồvBxi vềW7PtFAg6 vBxiHung tinW7PtFAg6h tW7PtFAg6rong cáNGr9KHUzi tácvBxih đóNGr9KHUz hW7PtFAg6ết á!"
HermioNGr9KHUzne W7PtFAg6điềm đạm:
"Bồ đâW7PtFAg6u NGr9KHUzcó NGr9KHUztự W7PtFAg6tin NGr9KHUznhư NGr9KHUzvậy lúcvBxi bồNGr9KHUz nW7PtFAg6ói NGr9KHUzvới HavBxirry đvBxió W7PtFAg6là W7PtFAg6một covBxin cừu."
"GiNGr9KHUzáo NGr9KHUzsư TreNGr9KHUzlawney nvBxiói bồW7PtFAg6 phátvBxi tiếvBxit rấtNGr9KHUz ítNGr9KHUz tinvBxih hNGr9KHUzoa! ChẳngvBxi NGr9KHUzqua NGr9KHUzbồ khôNGr9KHUzng thíchW7PtFAg6 bNGr9KHUzị dởvBxi mvBxiột mNGr9KHUzôn NGr9KHUznào vBxihết màvBxi thôi."
Ron vBxiđã chạvBxim W7PtFAg6đúng nọcNGr9KHUz. HermivBxione qNGr9KHUzuăng phịchNGr9KHUz cuốnNGr9KHUz W7PtFAg6sách SốW7PtFAg6 HNGr9KHUzọc xuốnW7PtFAg6g bvBxiàn NGr9KHUzăn, mạnNGr9KHUzh đếnvBxi W7PtFAg6nỗi mấNGr9KHUzy NGr9KHUzmẩu thvBxiịt hầmW7PtFAg6 W7PtFAg6và càvBxi rốtvBxi vW7PtFAg6ăng tW7PtFAg6ứ tán.
"Nếu giỏiNGr9KHUz mônNGr9KHUz TW7PtFAg6iên tNGr9KHUzri W7PtFAg6có nghW7PtFAg6ĩa làvBxi tôNGr9KHUzi phW7PtFAg6ải giảW7PtFAg6 vBxi bộvBxi nhìvBxin tNGr9KHUzhấy đivBxiềm W7PtFAg6báo cáivBxi chếNGr9KHUzt tvBxirong mW7PtFAg6ột dúvBxim W7PtFAg6lá trvBxià saNGr9KHUzo? W7PtFAg6Nếu vậyNGr9KHUz NGr9KHUzthì tôivBxi NGr9KHUz khôngW7PtFAg6 chắcNGr9KHUz làvBxi W7PtFAg6tôi NGr9KHUzsẽ còNGr9KHUzn tiếpNGr9KHUz tvBxiục hvBxiọc mvBxiôn đóW7PtFAg6 nữvBxia khônW7PtFAg6g! BàiW7PtFAg6 họNGr9KHUzc đóW7PtFAg6 màW7PtFAg6 vBxi W7PtFAg6so vW7PtFAg6ới lớpvBxi SốvBxi HọcvBxi củNGr9KHUza tôivBxi vBxithì chẳW7PtFAg6ng khNGr9KHUzác W7PtFAg6gì đốngvBxi rác!"
Cô NGr9KHUzbé vớW7PtFAg6 lấyNGr9KHUz NGr9KHUzcái túNGr9KHUzi xáchW7PtFAg6 củavBxi mNGr9KHUzình vàNGr9KHUz vBxibỏ đi.
vBxiRon cW7PtFAg6au cóvBxi nhìW7PtFAg6n tNGr9KHUzheo côW7PtFAg6 béW7PtFAg6, W7PtFAg6nó nóW7PtFAg6i vớiNGr9KHUz Harry:
"Hermione nóW7PtFAg6i cNGr9KHUzái gNGr9KHUzì vvBxiậy? NGr9KHUzNó đãvBxi họW7PtFAg6c qNGr9KHUzua lớpNGr9KHUz SvBxiố họNGr9KHUzc vBxinào đâu?"
*****
Sau NGr9KHUzbữa vBxiăn trưa,vBxi NGr9KHUzHarry mừngvBxi lNGr9KHUzà đượcvBxi NGr9KHUzra khW7PtFAg6ỏi tòvBxia W7PtFAg6 NGr9KHUzlâu đW7PtFAg6ài. CW7PtFAg6ơn mvBxiưa đW7PtFAg6êm W7PtFAg6qua NGr9KHUzđã tNGr9KHUzạnh; bầNGr9KHUzu trờivBxi qW7PtFAg6uang đãnW7PtFAg6g, vàNGr9KHUz cỏW7PtFAg6 vBxithì xanNGr9KHUzh NGr9KHUz mềmW7PtFAg6, ướtvBxi mưNGr9KHUzợt dưW7PtFAg6ới chW7PtFAg6ân khvBxii bọnNGr9KHUz trẻvBxi NGr9KHUzbăng W7PtFAg6qua sNGr9KHUzân đểW7PtFAg6 đếW7PtFAg6n bW7PtFAg6uổi họcNGr9KHUz đầuNGr9KHUz W7PtFAg6 vBxitiên cW7PtFAg6ủa lớvBxip NGr9KHUzChăm sóvBxic SW7PtFAg6inh vậtW7PtFAg6 HuvBxiyền bí.
RvBxion W7PtFAg6và HeW7PtFAg6rmione W7PtFAg6không thèvBxim nóiW7PtFAg6 chuyệnW7PtFAg6 vớiNGr9KHUz nNGr9KHUzhau vBxi nữa.W7PtFAg6 HW7PtFAg6arry W7PtFAg6im lặngNGr9KHUz điNGr9KHUz vBxibên NGr9KHUzcạnh hW7PtFAg6ai bạW7PtFAg6n khNGr9KHUzi cvBxiả bọnNGr9KHUz cW7PtFAg6ùng vBxiđi xuốnvBxig dốcW7PtFAg6 cvBxiỏ vBxi đểvBxi đếnW7PtFAg6 cănNGr9KHUz cNGr9KHUzhòi vBxicủa lvBxião HW7PtFAg6agrid W7PtFAg6nằm bvBxiên bìW7PtFAg6a NGr9KHUzkhu RừvBxing Cấm.NGr9KHUz ĐếNGr9KHUzn NGr9KHUzkhi W7PtFAg6nhìn NGr9KHUz NGr9KHUzthấy NGr9KHUzba NGr9KHUzcái W7PtFAg6lưng quáNGr9KHUz ưNGr9KHUz queNGr9KHUzn thuộcW7PtFAg6 ởNGr9KHUz đằnNGr9KHUzg trướcNGr9KHUz tNGr9KHUzụi nóNGr9KHUz, HaW7PtFAg6rry mớiW7PtFAg6 nhậnvBxi rvBxia W7PtFAg6 NGr9KHUzrằng tNGr9KHUzụi nNGr9KHUzó NGr9KHUzsẽ phvBxiải họcNGr9KHUz mônNGr9KHUz nvBxiày chvBxiung vớiNGr9KHUz W7PtFAg6bọn họcvBxi W7PtFAg6sinh bênvBxi NGr9KHUznhà NGr9KHUz SlyW7PtFAg6therin. MavBxilfoy đanW7PtFAg6g NGr9KHUzhào hvBxiứng nNGr9KHUzói vBxichuyện vớiW7PtFAg6 CrabvBxibe vvBxià GNGr9KHUzoyle, làW7PtFAg6m chW7PtFAg6o vBxi hW7PtFAg6ai vBxiđứa đóW7PtFAg6 cườiW7PtFAg6 nhưvBxi nắcNGr9KHUz nẻNGr9KHUz. HaW7PtFAg6rry đNGr9KHUzoan vBxichắc W7PtFAg6là mìnW7PtFAg6h biếtNGr9KHUz tụiW7PtFAg6 kivBxia đaNGr9KHUzng W7PtFAg6 vBxinói vBxivề chuyNGr9KHUzện gì.
Lão HvBxiagrid đứngvBxi nvBxigay trướcW7PtFAg6 căNGr9KHUzn W7PtFAg6chòi đvBxiể chàNGr9KHUzo đónW7PtFAg6 NGr9KHUz họcvBxi sivBxinh đếnvBxi lớW7PtFAg6p củavBxi mìnNGr9KHUzh, sừngNGr9KHUz sữngNGr9KHUz vBxitrong tấvBxim áoW7PtFAg6 kNGr9KHUzhoác bằvBxing NGr9KHUzda NGr9KHUzchuột vBxi chũi,vBxi cvBxion chvBxió W7PtFAg6săn FanvBxig đứngW7PtFAg6 W7PtFAg6sát góNGr9KHUzt NGr9KHUzchủ, cóvBxi vẻNGr9KHUz NGr9KHUzbồn chồnW7PtFAg6 NGr9KHUznhư thW7PtFAg6ể khôngW7PtFAg6 W7PtFAg6 cvBxihờ đưW7PtFAg6ợc nNGr9KHUzữa pvBxihút bắtNGr9KHUz đầu.
Lão HaW7PtFAg6grid gọi:
"Lại đâW7PtFAg6y, nàW7PtFAg6o, tiW7PtFAg6ến lạivBxi gầnW7PtFAg6 đây!"
Học tròNGr9KHUz tiếnNGr9KHUz NGr9KHUzđến gầW7PtFAg6n vBxibên lão.
"Bữa W7PtFAg6nay, tW7PtFAg6ôi NGr9KHUzđãi cácW7PtFAg6 tW7PtFAg6rò mộtvBxi bữavBxi rW7PtFAg6a hvBxiồn! CácNGr9KHUz vBxi vBxitrò sắpvBxi hNGr9KHUzọc mW7PtFAg6ột W7PtFAg6bài hW7PtFAg6ọc vĩW7PtFAg6 đại!vBxi MọiNGr9KHUz nvBxigười NGr9KHUzcó mặtvBxi đônvBxig đủW7PtFAg6 chưa?NGr9KHUz ĐượNGr9KHUzc rNGr9KHUzồi, W7PtFAg6 đNGr9KHUzi tW7PtFAg6heo tôi."
Trong mộtW7PtFAg6 thoángW7PtFAg6 vBxikhó chịu,NGr9KHUz HarvBxiry ngW7PtFAg6hĩ khôNGr9KHUzng NGr9KHUz chừngNGr9KHUz lNGr9KHUzão HavBxigrid đaNGr9KHUzng dvBxiắt cW7PtFAg6ả bvBxiọn W7PtFAg6vô rừNGr9KHUzng. W7PtFAg6Những kinvBxih nghiệmW7PtFAg6 khốnNGr9KHUz W7PtFAg6khổ mNGr9KHUzà NGr9KHUz HavBxirry đvBxiã từnvBxig vBxinếm trảiW7PtFAg6 ởNGr9KHUz tW7PtFAg6rong kvBxihu rừnW7PtFAg6g W7PtFAg6đó kNGr9KHUzể NGr9KHUznhư đNGr9KHUzủ đểvBxi nNGr9KHUzó nhớNGr9KHUz suốtNGr9KHUz W7PtFAg6đời NGr9KHUz rồvBxii. TvBxiuy nhiên,vBxi lW7PtFAg6ão HagvBxirid vBxidẫn chW7PtFAg6úng điW7PtFAg6 vòngNGr9KHUz quW7PtFAg6a rặngNGr9KHUz câW7PtFAg6y, vW7PtFAg6à nămW7PtFAg6 vBxiphút W7PtFAg6 sNGr9KHUzau W7PtFAg6thì W7PtFAg6mọi nW7PtFAg6gười nW7PtFAg6hận thvBxiấy NGr9KHUzmình đavBxing đứNGr9KHUzng bNGr9KHUzên ngovBxiài mộtvBxi nW7PtFAg6ơi cW7PtFAg6ó vvBxiẻ nhưNGr9KHUz vBxi mộtNGr9KHUz bvBxiãi chăW7PtFAg6n nNGr9KHUzgựa nNGr9KHUzho nvBxihỏ. W7PtFAg6Nhưng W7PtFAg6mà bênW7PtFAg6 trW7PtFAg6ong bãvBxii vBxichăn kW7PtFAg6hông thấyNGr9KHUz cvBxió coNGr9KHUzn NGr9KHUz gìW7PtFAg6 hết.
LãoNGr9KHUz HagrW7PtFAg6id gọi:
"Mọi nW7PtFAg6gười hãNGr9KHUzy W7PtFAg6lại đâyW7PtFAg6 tậpW7PtFAg6 trNGr9KHUzung qvBxiuanh hàNGr9KHUzng ràoNGr9KHUz! vBxi vBxiNhư NGr9KHUzvậy đóvBxi NGr9KHUz- SW7PtFAg6ao W7PtFAg6cho cvBxihắc chắnW7PtFAg6 vBxinhìn thấyNGr9KHUz W7PtFAg6rõ W7PtFAg6nha. W7PtFAg6Bây giờ,vBxi việvBxic đầvBxiu tiêW7PtFAg6n NGr9KHUz tNGr9KHUzất cvBxiả cáW7PtFAg6c tvBxirò cNGr9KHUzần lW7PtFAg6àm NGr9KHUzlà mW7PtFAg6ở sácW7PtFAg6h ra..."
"Bằng vBxicách nào?"
Giọng MalvBxifoy vNGr9KHUzang NGr9KHUzlên nhW7PtFAg6ừa nhvBxiựa, lạNGr9KHUznh lvBxiùng. W7PtFAg6Lão W7PtFAg6Hagrid hỏiNGr9KHUz lại:
"Hả?"
Malfoy lậpNGr9KHUz lại:
"Làm savBxio mNGr9KHUzà mởNGr9KHUz NGr9KHUzsách NGr9KHUzra đưvBxiợc chứ?"
MalfW7PtFAg6oy rúNGr9KHUzt cuốnvBxi vBxiQuái NGr9KHUzThư vBxiVề QuvBxiái NGr9KHUzVật củavBxi nóvBxi raW7PtFAg6. NGr9KHUz CuốnNGr9KHUz sNGr9KHUzách đãvBxi bịW7PtFAg6 tW7PtFAg6ró gôNGr9KHUz bvBxiằng mộtW7PtFAg6 vBxisợi dW7PtFAg6ây thừW7PtFAg6ng dàiW7PtFAg6. MW7PtFAg6ấy đNGr9KHUzứa W7PtFAg6học tvBxirò khvBxiác NGr9KHUz cvBxiũng lôvBxii W7PtFAg6sách củaNGr9KHUz mW7PtFAg6ình rW7PtFAg6a, vBxivài đứaW7PtFAg6 cW7PtFAg6ũng vBxigiống NGr9KHUznhư HarNGr9KHUzry đãNGr9KHUz dùngNGr9KHUz dâyW7PtFAg6 nNGr9KHUzịt vBxi màW7PtFAg6 khvBxiớp mõmvBxi W7PtFAg6cuốn W7PtFAg6sách lạNGr9KHUzi. MấyvBxi đứaNGr9KHUz khvBxiác tNGr9KHUzống cuốnvBxi svBxiách NGr9KHUzvô tW7PtFAg6rong nhữW7PtFAg6ng W7PtFAg6 vBxicái vBxibao chậNGr9KHUzt, W7PtFAg6hay kẹW7PtFAg6p chặtW7PtFAg6 chNGr9KHUzúng lạvBxii vBxibằng vBximấy cáW7PtFAg6i kẹvBxip giấyvBxi tNGr9KHUzổ chảng.
Lão HagW7PtFAg6rid trôW7PtFAg6ng cNGr9KHUzó vẻvBxi tiW7PtFAg6u nghỉu:
"Không vBxiai cóW7PtFAg6 thểvBxi mvBxiở đượcNGr9KHUz sáNGr9KHUzch NGr9KHUzra sao?"
Cả lvBxiớp vBxilắc đầW7PtFAg6u. LãvBxio HagW7PtFAg6rid nói:
NGr9KHUz"Các tròNGr9KHUz phảivBxi vW7PtFAg6uốt vNGr9KHUze cNGr9KHUzhúng. vBxiCoi nè..."
Nghe gNGr9KHUziọng lãW7PtFAg6o HagNGr9KHUzrid W7PtFAg6thì đóW7PtFAg6 W7PtFAg6là đivBxiều hiểnNGr9KHUz vBxinhiên vBxi nhứtvBxi tW7PtFAg6hế giới.W7PtFAg6 LvBxião cầvBxim cuW7PtFAg6ốn NGr9KHUzsách vBxicủa HNGr9KHUzermione lNGr9KHUzên, lộW7PtFAg6t bỏvBxi lớW7PtFAg6p W7PtFAg6băng kW7PtFAg6eo NGr9KHUz bvBxiùa chNGr9KHUzú dNGr9KHUzán rvBxiịt bênvBxi ngoNGr9KHUzài. CuốnW7PtFAg6 sácNGr9KHUzh tìNGr9KHUzm cNGr9KHUzách cắn,vBxi NGr9KHUznhưng lãNGr9KHUzo HagrNGr9KHUzid đãNGr9KHUz NGr9KHUz vuốtvBxi ngNGr9KHUzón vBxitay NGr9KHUztrỏ khổvBxing W7PtFAg6lồ vBxicủa lvBxião dọcvBxi thevBxio gávBxiy sách,NGr9KHUz cuốnW7PtFAg6 svBxiách rùngW7PtFAg6 vBxi mìnW7PtFAg6h, W7PtFAg6rồi NGr9KHUzmở rW7PtFAg6a vàvBxi nằmNGr9KHUz yêW7PtFAg6n lặngW7PtFAg6 vBxitrong vBxitay lãNGr9KHUzo Hagrid.
MalfovBxiy chếNGr9KHUz nhạo:
"Ôi, lũNGr9KHUz chNGr9KHUzúng mìnW7PtFAg6h mớivBxi ngW7PtFAg6u ngvBxiốc lNGr9KHUzàm vBxisao! LẽvBxi vBxira chúnW7PtFAg6g mìnW7PtFAg6h phảiW7PtFAg6 vW7PtFAg6uốt vW7PtFAg6e cW7PtFAg6húng! SaW7PtFAg6o màW7PtFAg6 W7PtFAg6chúng mvBxiình kW7PtFAg6hông đoánW7PtFAg6 rvBxia đưvBxiợc nhỉ?"
vBxiLão HagvBxirid ngNGr9KHUzập nNGr9KHUzgừng nóiW7PtFAg6 vớiW7PtFAg6 Hermione:
"Tôi... NGr9KHUztôi nvBxighĩ tụiW7PtFAg6 nvBxió cũvBxing vW7PtFAg6ui chứ?"
Malfoy W7PtFAg6nói hớt:
"Ôi, vBxivui kinW7PtFAg6h NGr9KHUzkhủng khiếvBxip đNGr9KHUzi ấyW7PtFAg6 vBxichứ! QuảW7PtFAg6 lW7PtFAg6à khônNGr9KHUz ngW7PtFAg6oan, tốngNGr9KHUz chvBxio tụiNGr9KHUz nvBxiày W7PtFAg6những cuốnvBxi svBxiách cứvBxi lămW7PtFAg6 W7PtFAg6le NGr9KHUzcắn vBxiđứt tavBxiy tvBxiụi nàyW7PtFAg6 ra."
Harry nóNGr9KHUzi nhỏ:
"Im vBxiđi, Malfoy!"
Lão HavBxigrid vBxitỏ rNGr9KHUza chvBxián nảvBxin, W7PtFAg6mà NGr9KHUzHarry tvBxihì W7PtFAg6muốn cvBxiho vBxi buvBxiổi dạyvBxi đầuNGr9KHUz tiêNGr9KHUzn cNGr9KHUzủa W7PtFAg6lão đượcvBxi thàW7PtFAg6nh cônNGr9KHUzg tvBxiốt đẹp.W7PtFAg6 vBxiLão HNGr9KHUzagrid dườvBxing W7PtFAg6như W7PtFAg6 đvBxiã mNGr9KHUzất hứng.
"VNGr9KHUzậy thNGr9KHUzôi... vW7PtFAg6ậy làNGr9KHUz W7PtFAg6các tròvBxi đNGr9KHUzã cvBxió sávBxich và...vBxi vàW7PtFAg6 vBxi bâyNGr9KHUz giNGr9KHUzờ vBxithì cávBxic tròvBxi NGr9KHUzcần SvBxiinh vậW7PtFAg6t HNGr9KHUzuyền bW7PtFAg6í. PhNGr9KHUzải. VậvBxiy đểW7PtFAg6 tôvBxii điNGr9KHUz dắtvBxi chNGr9KHUzúng W7PtFAg6 vBxilại. CvBxihờ mộtW7PtFAg6 chút..."
Lão sW7PtFAg6ải bướcW7PtFAg6 xNGr9KHUza W7PtFAg6khỏi bW7PtFAg6ọn tNGr9KHUzrẻ, vBxiđi vềvBxi vBxiphía kW7PtFAg6hu rừngW7PtFAg6 vBxivà bW7PtFAg6iến mất.
MalfvBxioy nóiNGr9KHUz to:
"ChúNGr9KHUza ơiW7PtFAg6, nơvBxii nàvBxiy vBxiđiêu tW7PtFAg6àn hếtW7PtFAg6 cvBxihỗ nNGr9KHUzói. LãvBxio đầnW7PtFAg6 vBxi đóW7PtFAg6 W7PtFAg6bày đặNGr9KHUzt dạW7PtFAg6y hNGr9KHUzọc, tavBxio màW7PtFAg6 nóivBxi cNGr9KHUzho W7PtFAg6ba tW7PtFAg6ao bivBxiết, ổngvBxi thếW7PtFAg6 nvBxiào cũvBxing điêvBxin vBxi tiếtvBxi lên..."
Harry W7PtFAg6lập lại:
"Im vBxiđi, Malfoy."
"CẩnW7PtFAg6 NGr9KHUzthận vBxiđó, HarryW7PtFAg6, đằngvBxi sNGr9KHUzau mvBxiày vBxicó mộtvBxi viêNGr9KHUzn giáW7PtFAg6m NGr9KHUzngục AzkaNGr9KHUzban kìa..."
"Ối..."
Levender W7PtFAg6rú lênNGr9KHUz, vBxichỉ vềNGr9KHUz phW7PtFAg6ía bênNGr9KHUz NGr9KHUzkia cW7PtFAg6ủa W7PtFAg6bãi cNGr9KHUzhăn thả.
Một vBxitá sW7PtFAg6inh vậtvBxi quáW7PtFAg6i dịNGr9KHUz W7PtFAg6nhứt NGr9KHUzmà vBxiHarry từW7PtFAg6ng nNGr9KHUzhìn W7PtFAg6 thấvBxiy đangW7PtFAg6 cNGr9KHUzhạy lW7PtFAg6on vBxiton vW7PtFAg6ề pNGr9KHUzhía bọNGr9KHUzn họcNGr9KHUz vBxitrò. NhữnW7PtFAg6g vBxisinh vW7PtFAg6ật vBxinày cóvBxi tNGr9KHUzhân, NGr9KHUz đuôivBxi vW7PtFAg6à chW7PtFAg6ân củvBxia nvBxigựa, vBxinhưng chânvBxi vBxitrước, cánvBxih vBxivà đầW7PtFAg6u lvBxià cNGr9KHUzủa mộW7PtFAg6t cNGr9KHUzon gW7PtFAg6ì vBxi W7PtFAg6giống nhW7PtFAg6ư vBxicon đạiW7PtFAg6 bàW7PtFAg6ng khW7PtFAg6ổng lNGr9KHUzồ, vW7PtFAg6ới cáivBxi NGr9KHUzmỏ tW7PtFAg6o mvBxiàu thépvBxi, W7PtFAg6hết sNGr9KHUzức hW7PtFAg6ung vBxi vBxitợn, vàW7PtFAg6 đW7PtFAg6ôi mắtW7PtFAg6 NGr9KHUzmàu cW7PtFAg6am rực.W7PtFAg6 MNGr9KHUzóng vuốtvBxi củNGr9KHUza châNGr9KHUzn trướcvBxi dàNGr9KHUzi cảNGr9KHUz mộtW7PtFAg6 W7PtFAg6tấc vBxi rW7PtFAg6ưỡi, NGr9KHUzcó vẻNGr9KHUz nW7PtFAg6hư bấNGr9KHUzu vBxichết ngưvBxiời nvBxihư chơiNGr9KHUz. vBxiMỗi covBxin quáivBxi thúW7PtFAg6 vBxiấy đNGr9KHUzều đeW7PtFAg6o vBxi vòvBxing cổvBxi bW7PtFAg6ằng NGr9KHUzda vBxidày, W7PtFAg6nối vớvBxii mộtW7PtFAg6 sợivBxi xíW7PtFAg6ch dàNGr9KHUzi, W7PtFAg6và NGr9KHUzđầu tấtW7PtFAg6 cảvBxi nhNGr9KHUzững sNGr9KHUzợi W7PtFAg6 xíW7PtFAg6ch đóW7PtFAg6 đvBxiều nvBxiằm tronNGr9KHUzg bW7PtFAg6àn tavBxiy NGr9KHUzto NGr9KHUztướng củaNGr9KHUz lvBxião HagriNGr9KHUzd. LãNGr9KHUzo đvBxiang lW7PtFAg6ơn tơvBxin W7PtFAg6 chNGr9KHUzạy thvBxieo saW7PtFAg6u đámNGr9KHUz quáiW7PtFAg6 vBxithú vàoNGr9KHUz bãivBxi cW7PtFAg6hăn thả.
Lão HaW7PtFAg6grid W7PtFAg6giật nhW7PtFAg6ững vBxisợi NGr9KHUzdây xícvBxih, NGr9KHUzthúc lvBxiũ quNGr9KHUzái W7PtFAg6thú hướngNGr9KHUz vBxivề phNGr9KHUzía hànvBxig ràW7PtFAg6o màNGr9KHUz lũvBxi họcNGr9KHUz vBxitrò W7PtFAg6đang đứng,vBxi vBxilão gầmW7PtFAg6 lên:
"NGr9KHUzĐi nào,NGr9KHUz tiếvBxin tới!"
Bọn trvBxiẻ NGr9KHUzhơi lùW7PtFAg6i lạNGr9KHUzi kNGr9KHUzhi NGr9KHUzlão HaNGr9KHUzgrid W7PtFAg6tiến đếnvBxi gvBxiần chúNGr9KHUzng đểW7PtFAg6 bW7PtFAg6uộc mớvBxi NGr9KHUzdây xíW7PtFAg6ch vàoW7PtFAg6 hànW7PtFAg6g NGr9KHUzrào. LãvBxio vvBxiẫy vBxitụi họcNGr9KHUz tvBxirò, vuvBxii vẻW7PtFAg6 gàNGr9KHUzo to:
"Đây lvBxià nhữngvBxi coNGr9KHUzn BvBxiằng Mã!vBxi TNGr9KHUzhấy chúngvBxi đẹpNGr9KHUz không?"
Harry W7PtFAg6đại W7PtFAg6khái hvBxiiểu vBxilão HavBxigrid mW7PtFAg6uốn nóivBxi gW7PtFAg6ì. SNGr9KHUzau vBxi khvBxii quNGr9KHUza khỏivBxi cơnW7PtFAg6 W7PtFAg6kinh hoàNGr9KHUzng W7PtFAg6đối diệnNGr9KHUz vớvBxii mvBxiột thứW7PtFAg6 nửvBxia nvBxigựa nửvBxia chimW7PtFAg6, vBxi nW7PtFAg6gười tvBxia vBxibắt đầuNGr9KHUz nNGr9KHUzgưỡng mộNGr9KHUz lớNGr9KHUzp áNGr9KHUzo kvBxihoác NGr9KHUzóng W7PtFAg6ả củaW7PtFAg6 nhW7PtFAg6ững W7PtFAg6con BằngvBxi vBxiMã, vBxi chuyểnW7PtFAg6 tiếW7PtFAg6p hếtvBxi sứNGr9KHUzc mượtNGr9KHUz mNGr9KHUzà W7PtFAg6từ NGr9KHUzlông vũNGr9KHUz saW7PtFAg6ng lôNGr9KHUzng W7PtFAg6thú, mỗvBxii W7PtFAg6con mộtW7PtFAg6 màvBxiu NGr9KHUz kW7PtFAg6hác vBxinhau: màvBxiu xámNGr9KHUz vBxibão tố,NGr9KHUz màuW7PtFAg6 đồW7PtFAg6ng, vBximàu lanNGr9KHUzg ửNGr9KHUzng hW7PtFAg6ồng, màuNGr9KHUz W7PtFAg6hột dẻNGr9KHUz bónNGr9KHUzg W7PtFAg6 lưỡngNGr9KHUz vvBxià mvBxiàu đeNGr9KHUzn muW7PtFAg6n nhNGr9KHUzư mực.
Lão vBxiHagrid W7PtFAg6xoa NGr9KHUzhai NGr9KHUzbàn tNGr9KHUzay vNGr9KHUzào nNGr9KHUzhau, tươvBxii cườiW7PtFAg6 NGr9KHUzvới vBxibọn vBxitrẻ chunNGr9KHUzg quanh:
"Vậy đW7PtFAg6ó, cW7PtFAg6ác tW7PtFAg6rò làmW7PtFAg6 ơnvBxi xíNGr9KHUzch vBxitới gầW7PtFAg6n NGr9KHUzthêm mvBxiột chút..."
Không vBxiai NGr9KHUzcó vNGr9KHUzẻ mvBxiuốn làW7PtFAg6m NGr9KHUztheo W7PtFAg6lão HagrvBxiid. TuW7PtFAg6y W7PtFAg6 nhiêvBxin, HaNGr9KHUzrry, RW7PtFAg6on W7PtFAg6và HevBxirmione W7PtFAg6cũng cẩNGr9KHUzn thậnvBxi bvBxiước đếnvBxi gầnvBxi cáivBxi W7PtFAg6hàng ràoNGr9KHUz. W7PtFAg6 LãvBxio HagNGr9KHUzrid nói:
"BâvBxiy giờNGr9KHUz, điềNGr9KHUzu trướcW7PtFAg6 tiW7PtFAg6ên cáNGr9KHUzc tvBxirò vBxiphải biếvBxit vềW7PtFAg6 W7PtFAg6 NGr9KHUzBằng MãNGr9KHUz làW7PtFAg6 chúnW7PtFAg6g rấW7PtFAg6t kNGr9KHUziêu hãnhvBxi, rvBxiất dvBxiễ NGr9KHUzbị tổnW7PtFAg6 vBxithương. ĐvBxiừng bavBxio NGr9KHUzgiờ xNGr9KHUzúc NGr9KHUz pNGr9KHUzhạm chúnvBxig, kẻNGr9KHUzo tvBxioi mạW7PtFAg6ng nhW7PtFAg6ư chơi."
Malfoy, CrW7PtFAg6abbe NGr9KHUzvà GoyNGr9KHUzle cNGr9KHUzhẳng buồnvBxi lắngvBxi NGr9KHUztai W7PtFAg6 nW7PtFAg6ghe, chvBxiỉ mvBxiải vBxirì rầmW7PtFAg6 tNGr9KHUzrò cW7PtFAg6huyện, W7PtFAg6và HarrNGr9KHUzy cóW7PtFAg6 vBxicái cảmvBxi giácW7PtFAg6 khóvBxi chịNGr9KHUzu vBxilà vBxi chúngvBxi đanNGr9KHUzg âNGr9KHUzm mưvBxiu pvBxihá hỏnW7PtFAg6g bW7PtFAg6uổi họcvBxi vBxinày. LãovBxi HagrivBxid vBxivẫn tiếvBxip vBxitục giảng:
"Các trW7PtFAg6ò pNGr9KHUzhải đợivBxi đếNGr9KHUzn khvBxii nhữngW7PtFAg6 cNGr9KHUzon BằngNGr9KHUz vBxiMã vBxitỏ NGr9KHUz dấuW7PtFAg6 hiệuNGr9KHUz trvBxiước tiên.vBxi PhW7PtFAg6ép lịcW7PtFAg6h sự,NGr9KHUz hiểNGr9KHUzu khW7PtFAg6ông? CácNGr9KHUz tròNGr9KHUz bưW7PtFAg6ớc vNGr9KHUzề pW7PtFAg6hía mvBxiột vBxi cW7PtFAg6on vBxiBằng MNGr9KHUzã, nghiêvBxing mìNGr9KHUznh chNGr9KHUzào vvBxià vBxichờ đợvBxii. NếuNGr9KHUz nNGr9KHUzhư coW7PtFAg6n BằnNGr9KHUzg vBxiMã cúiW7PtFAg6 chàNGr9KHUzo vBxi lạiW7PtFAg6 thìW7PtFAg6 cNGr9KHUzác tròvBxi đượNGr9KHUzc phéW7PtFAg6p chạmNGr9KHUz vàvBxio vBxinó. vBxiNếu nvBxió khôngW7PtFAg6 cúvBxii NGr9KHUzchào thìNGr9KHUz vBxiliệu vBxi hNGr9KHUzồn NGr9KHUzmà tránW7PtFAg6h W7PtFAg6xa NGr9KHUzmóng vuốW7PtFAg6t svBxiắc củW7PtFAg6a nóvBxi, W7PtFAg6bởi vvBxiì mW7PtFAg6ấy cáiNGr9KHUz móngNGr9KHUz W7PtFAg6vuốt đóW7PtFAg6 gâvBxiy W7PtFAg6 thươNGr9KHUzng tíchW7PtFAg6 đW7PtFAg6au đW7PtFAg6ớn W7PtFAg6lắm đó.vBxi RồNGr9KHUzi, bvBxiây giờW7PtFAg6 vBxiai muốnW7PtFAg6 xunvBxig phonW7PtFAg6g nào?"
Nghe đếnNGr9KHUz NGr9KHUzcâu NGr9KHUzhỏi nàyW7PtFAg6, gầvBxin nhưW7PtFAg6 cảvBxi lớNGr9KHUzp vBxilùi rvBxia W7PtFAg6xa W7PtFAg6 hơnW7PtFAg6. NvBxigay vBxiđến HaW7PtFAg6rry, RoW7PtFAg6n vàvBxi HerW7PtFAg6mione cvBxiũng nNGr9KHUzghi ngạivBxi. NGr9KHUzMấy coNGr9KHUzn BằngvBxi NGr9KHUzMã W7PtFAg6 đanNGr9KHUzg vBxihung hănNGr9KHUzg hấtNGr9KHUz hấtW7PtFAg6 mấNGr9KHUzy cvBxiái đầuW7PtFAg6 dữvBxi tợn,W7PtFAg6 nhữngvBxi đôvBxii W7PtFAg6cánh mạnNGr9KHUzh mẽvBxi gồngNGr9KHUz vBxi lW7PtFAg6ên, xevBxim rW7PtFAg6a chNGr9KHUzúng khônvBxig tW7PtFAg6hích tNGr9KHUzhú bW7PtFAg6ị xiềnNGr9KHUzg buNGr9KHUzộc nhưW7PtFAg6 vầW7PtFAg6y chNGr9KHUzo lắm.
Lão HagNGr9KHUzrid nvBxiói vớiNGr9KHUz cáiW7PtFAg6 nhìNGr9KHUzn nàiW7PtFAg6 nỉ:
"Không aW7PtFAg6i lNGr9KHUzàm thửvBxi sao?"
Harry nói:
"Con sẽvBxi làm."
ĐW7PtFAg6ằng saNGr9KHUzu lưngW7PtFAg6 NGr9KHUzHarry vBxicó tiNGr9KHUzếng hNGr9KHUzít hNGr9KHUzơi sW7PtFAg6âu NGr9KHUzvà W7PtFAg6cả LaveNGr9KHUznder lẫNGr9KHUzn PavBxirvati đềNGr9KHUzu tNGr9KHUzhì thầm:
"Ôi, đừW7PtFAg6ng, HarryW7PtFAg6. BạnNGr9KHUz khNGr9KHUzông nvBxihớ lvBxiời vBxibói NGr9KHUztrà NGr9KHUzcủa bạnvBxi sao?"
Harry bỏvBxi NGr9KHUzngoài taiW7PtFAg6, cW7PtFAg6ứ trèvBxio W7PtFAg6qua NGr9KHUzcái hànW7PtFAg6g rNGr9KHUzào vvBxiào bãW7PtFAg6i chvBxiăn thả.
Lão HW7PtFAg6agrid vW7PtFAg6ui mừngNGr9KHUz vBxila lớn:
"Giỏi lvBxiắm, HarNGr9KHUzry! ĐượcvBxi rồi..vBxi. đểW7PtFAg6 cNGr9KHUzoi tvBxirò làNGr9KHUzm ăNGr9KHUzn NGr9KHUzra saNGr9KHUzo vớW7PtFAg6i coW7PtFAg6n Buckbeak."
Lão tNGr9KHUzháo W7PtFAg6một tW7PtFAg6rong nhữnvBxig sW7PtFAg6ợi dâyNGr9KHUz xíchW7PtFAg6, NGr9KHUzkéo mộvBxit vBxi NGr9KHUzcon BằngNGr9KHUz MW7PtFAg6ã màNGr9KHUzu xámNGr9KHUz NGr9KHUzra khỏNGr9KHUzi bầy,vBxi rồiW7PtFAg6 tháNGr9KHUzo vònvBxig cW7PtFAg6ổ NGr9KHUzcho nóW7PtFAg6. vBxiCả đNGr9KHUzám hNGr9KHUzọc tvBxirò vBxi NGr9KHUzđứng NGr9KHUzbên kvBxiia hàNGr9KHUzng rW7PtFAg6ào dườngNGr9KHUz nhW7PtFAg6ư vBxicùng nínNGr9KHUz tW7PtFAg6hở. MắtW7PtFAg6 MalNGr9KHUzfoy nhvBxieo lạvBxii mộvBxit W7PtFAg6 cvBxiách nhavBxim hiểm.
Lão HagriNGr9KHUzd nóiW7PtFAg6 nW7PtFAg6hỏ vớiW7PtFAg6 Harry:
"Bây givBxiờ cứW7PtFAg6 tNGr9KHUzhoải mávBxii tựNGr9KHUz nhiênW7PtFAg6. W7PtFAg6Trò nhìnW7PtFAg6 vW7PtFAg6ào NGr9KHUzmắt vBxi vBxicon BằnW7PtFAg6g MW7PtFAg6ã, cốvBxi gắNGr9KHUzng đừngvBxi cóNGr9KHUz W7PtFAg6chớp vBximắt vBxi- BW7PtFAg6ằng MNGr9KHUzã khôngvBxi tivBxin tưởngvBxi tròNGr9KHUz đâuW7PtFAg6 NGr9KHUz nếuNGr9KHUz W7PtFAg6trò cvBxiứ chNGr9KHUzớp W7PtFAg6mắt lNGr9KHUzia lịa..."
Mắt W7PtFAg6Harry lậW7PtFAg6p tứcW7PtFAg6 ứW7PtFAg6a nưW7PtFAg6ớc NGr9KHUzcay xèvBxi, nhưnvBxig nóW7PtFAg6 NGr9KHUzgiữ W7PtFAg6 W7PtFAg6cho mắtNGr9KHUz đừngNGr9KHUz nNGr9KHUzhắm lNGr9KHUzại. CovBxin BuckbeW7PtFAg6ak đW7PtFAg6ã xoavBxiy cáiNGr9KHUz NGr9KHUzđầu vBxibự NGr9KHUzvà nhW7PtFAg6ọn W7PtFAg6về phíaNGr9KHUz vBxi HW7PtFAg6arry, vàW7PtFAg6 đămNGr9KHUz đămW7PtFAg6 vBxinhìn nóW7PtFAg6 vBxibằng mvBxiột coW7PtFAg6n mvBxiắt W7PtFAg6màu caW7PtFAg6m dữNGr9KHUz tợn.
Lão HvBxiagrid nói:
"Như vậW7PtFAg6y NGr9KHUzđó. ĐúngNGr9KHUz đó,vBxi Harry.W7PtFAg6.. bvBxiây gvBxiiờ, cúiNGr9KHUz chào..."
Harry W7PtFAg6cảm thấvBxiy khôngW7PtFAg6 khoáiNGr9KHUz NGr9KHUzlắm chuyệnW7PtFAg6 đưW7PtFAg6a vBxicổ hvBxiay NGr9KHUz giơW7PtFAg6 lưngNGr9KHUz NGr9KHUzra NGr9KHUzngay tNGr9KHUzầm NGr9KHUzmổ củW7PtFAg6a W7PtFAg6cái mỏNGr9KHUz cNGr9KHUzon BuW7PtFAg6ckbeak, nhưnvBxig nóvBxi cũW7PtFAg6ng cốNGr9KHUz làW7PtFAg6m W7PtFAg6 thevBxio lờiNGr9KHUz vBxilão HNGr9KHUzagrid vBxidạy bảo.NGr9KHUz NvBxió cvBxiúi chàovBxi thvBxiật nhNGr9KHUzanh rồiNGr9KHUz ngướcW7PtFAg6 đW7PtFAg6ầu vBxinhìn NGr9KHUz lênW7PtFAg6. vBxiCon BằNGr9KHUzng MãW7PtFAg6 vBxivẫn caW7PtFAg6o ngạW7PtFAg6o nW7PtFAg6hìn vBxinó W7PtFAg6đăm đăm,vBxi khôW7PtFAg6ng buvBxiồn W7PtFAg6nhúc nhích.
Lão HagW7PtFAg6rid kêW7PtFAg6u lNGr9KHUzên, cóNGr9KHUz vẻvBxi W7PtFAg6lo lắng:
"À, thôivBxi được.vBxi LNGr9KHUzùi lạW7PtFAg6i ngayNGr9KHUz, NGr9KHUzHarry, cứNGr9KHUz thoảiW7PtFAg6 NGr9KHUzmái thôi..."
vBxiNhưng vừaNGr9KHUz lúvBxic đNGr9KHUzó, HarNGr9KHUzry ngạcNGr9KHUz nhiêW7PtFAg6n vôvBxi cùW7PtFAg6ng khNGr9KHUzi vBxi vBxithấy vBxicon BằngvBxi NGr9KHUzMã bvBxiỗng nhiêNGr9KHUzn khuỵuW7PtFAg6 haNGr9KHUzi châW7PtFAg6n trưW7PtFAg6ớc cNGr9KHUzó W7PtFAg6vảy vàvBxi nhúnvBxi mìnW7PtFAg6h vBxi xuốvBxing đểW7PtFAg6 thểvBxi hiNGr9KHUzện mộtNGr9KHUz W7PtFAg6cái cúNGr9KHUzi chàNGr9KHUzo khôNGr9KHUzng thểNGr9KHUz nvBxiào nhầmW7PtFAg6 lẫnW7PtFAg6 đW7PtFAg6ược. vBxiLão W7PtFAg6 HagrvBxiid mêW7PtFAg6 mẩW7PtFAg6n tâNGr9KHUzm thần:
"Hay lắmNGr9KHUz, HarryW7PtFAg6! ĐưW7PtFAg6ợc rồiNGr9KHUz đó...NGr9KHUz W7PtFAg6Ừ, tvBxirò W7PtFAg6có NGr9KHUzthể chNGr9KHUzạm vàoNGr9KHUz vBxinó! VỗW7PtFAg6 NGr9KHUzvề cávBxii NGr9KHUzmỏ nóNGr9KHUz điNGr9KHUz, làNGr9KHUzm đi!"
Harry cNGr9KHUzảm thấyvBxi vBxilùi NGr9KHUzxa W7PtFAg6con quNGr9KHUzái thW7PtFAg6ú mớiW7PtFAg6 làvBxi phầW7PtFAg6n vBxi thưởngW7PtFAg6 màW7PtFAg6 nW7PtFAg6à khovBxiái hơnvBxi, W7PtFAg6nhưng nNGr9KHUzó vẫvBxin đvBxiành phảvBxii từNGr9KHUz tW7PtFAg6ừ tiếNGr9KHUzn lạNGr9KHUzi gầnNGr9KHUz coW7PtFAg6n vBxi BằngvBxi W7PtFAg6Mã vvBxià đưW7PtFAg6a tNGr9KHUzay sờvBxi NGr9KHUzvào coW7PtFAg6n vật.W7PtFAg6 HarrNGr9KHUzy W7PtFAg6vỗ nhW7PtFAg6ẹ lênW7PtFAg6 mỏvBxi coNGr9KHUzn BằvBxing MãW7PtFAg6 nhiềW7PtFAg6u NGr9KHUz W7PtFAg6lần vvBxià cW7PtFAg6on vậtNGr9KHUz vBxinhắm mắtvBxi lạivBxi mộW7PtFAg6t cáNGr9KHUzch lườiNGr9KHUz biếng,vBxi W7PtFAg6như thểNGr9KHUz khoáW7PtFAg6i lắm.
Tất cảvBxi bọvBxin họcNGr9KHUz sW7PtFAg6inh bỗW7PtFAg6ng ồNGr9KHUz lNGr9KHUzên vBxihoan hôvBxi, W7PtFAg6ngoại trừNGr9KHUz MaNGr9KHUzlfoy, CrNGr9KHUzabbe NGr9KHUzvà GovBxiyle. NGr9KHUzBa đứavBxi nóW7PtFAg6 thấtNGr9KHUz NGr9KHUzvọng rW7PtFAg6a mặt.
Lão HagrW7PtFAg6id nói:
"ĐượcW7PtFAg6 vBxiđó, HarryNGr9KHUz. BácW7PtFAg6 W7PtFAg6cho lW7PtFAg6à cvBxió lvBxiẽ nóNGr9KHUz chịvBxiu cW7PtFAg6ho W7PtFAg6con cưỡivBxi NGr9KHUzmột vòngvBxi đó!"
Điều vBxinày thNGr9KHUzì vượtvBxi quNGr9KHUzá NGr9KHUzdự tívBxinh củavBxi HarvBxiry. NGr9KHUzNó vốnW7PtFAg6 vBxi qW7PtFAg6uen việcW7PtFAg6 cỡvBxii cNGr9KHUzhổi thW7PtFAg6ần màNGr9KHUz thôvBxii, nhưngNGr9KHUz nóvBxi kNGr9KHUzhông chắcNGr9KHUz W7PtFAg6cỡi NGr9KHUzmột covBxin BằngW7PtFAg6 MãNGr9KHUz vBxi thW7PtFAg6ì cvBxió giốvBxing NGr9KHUzcỡi vBxichổi vBxithần havBxiy không.
LãNGr9KHUzo HagrivBxid giục:
"Con W7PtFAg6trèo lvBxiên điNGr9KHUz, W7PtFAg6ngay pNGr9KHUzhía vBxisau chW7PtFAg6ỗ nốivBxi vớvBxii W7PtFAg6 cánNGr9KHUzh, vW7PtFAg6à W7PtFAg6lưu ýNGr9KHUz NGr9KHUzlà NGr9KHUzcon chớW7PtFAg6 cóNGr9KHUz nhổNGr9KHUz mộtNGr9KHUz cvBxiái vBxilông vvBxiũ nàNGr9KHUzo nhNGr9KHUza, BằngNGr9KHUz NGr9KHUzMã khônW7PtFAg6g W7PtFAg6 khvBxioái vụW7PtFAg6 W7PtFAg6đó đâu..."
Harry đặtvBxi W7PtFAg6chân W7PtFAg6lên cNGr9KHUzhót cvBxiánh củavBxi W7PtFAg6con BuckbeavBxik vàNGr9KHUz W7PtFAg6 tựvBxi NGr9KHUzmình đvBxiu lêW7PtFAg6n vBxilưng cvBxion vật.vBxi vBxiCon BvBxiuckbeak đứngW7PtFAg6 dậyvBxi. HvBxiarry kNGr9KHUzhông biếvBxit W7PtFAg6 nNGr9KHUzên bW7PtFAg6ấu vvBxiíu vBxivô đâW7PtFAg6u, trướcvBxi mW7PtFAg6ặt nW7PtFAg6ó cvBxihỉ tNGr9KHUzoàn vBxilà lôngW7PtFAg6 vNGr9KHUzũ mNGr9KHUzà thôi.NGr9KHUz LãW7PtFAg6o HavBxigrid vBxi phávBxit mônNGr9KHUzg W7PtFAg6con quáiW7PtFAg6 W7PtFAg6thú, NGr9KHUzhô to:
"Tiến lNGr9KHUzên, nào!"
Không bávBxio tNGr9KHUzrước gìNGr9KHUz hếW7PtFAg6t, đôvBxii cáNGr9KHUznh dàNGr9KHUzi mNGr9KHUzột thW7PtFAg6ước NGr9KHUz vBxirưỡi củaNGr9KHUz vBxicon BằngW7PtFAg6 NGr9KHUzMã davBxing rvBxia havBxii W7PtFAg6bên; HaW7PtFAg6rry cNGr9KHUzhỉ kịpvBxi NGr9KHUzôm W7PtFAg6choàng lấyvBxi cổvBxi củaW7PtFAg6 vBxi cvBxion BuW7PtFAg6ckbeak trướcvBxi vBxikhi coNGr9KHUzn vậtvBxi phóNGr9KHUzng bvBxiay NGr9KHUzvút lêW7PtFAg6n cvBxiao. NGr9KHUzChẳng giốnvBxig W7PtFAg6cỡi NGr9KHUz cvBxihổi W7PtFAg6thần cNGr9KHUzhút xW7PtFAg6íu nào,NGr9KHUz vàW7PtFAg6 HarrW7PtFAg6y biếtW7PtFAg6 NGr9KHUzrõ mìnvBxih thíNGr9KHUzch cỡW7PtFAg6i cNGr9KHUzái nNGr9KHUzào hơvBxin; đôvBxii W7PtFAg6 cvBxiánh củaW7PtFAg6 cW7PtFAg6on BằngNGr9KHUz vBxiMã vNGr9KHUzỗ W7PtFAg6đập vBxihai bvBxiên hôngvBxi nNGr9KHUzó vBximột cánvBxih khNGr9KHUzó chịNGr9KHUzu, vướngvBxi W7PtFAg6 vW7PtFAg6ào phíaNGr9KHUz dướNGr9KHUzi chânvBxi vBxinó, làW7PtFAg6m chNGr9KHUzo vBxinó W7PtFAg6cảm NGr9KHUzthấy nhvBxiư sắpNGr9KHUz sửaW7PtFAg6 bW7PtFAg6ị W7PtFAg6quẳng xuống.W7PtFAg6 vBxi LớW7PtFAg6p NGr9KHUzlông vNGr9KHUzũ bNGr9KHUzóng bẩyNGr9KHUz vBxihào nhoángNGr9KHUz cvBxiứ tNGr9KHUzuột khỏNGr9KHUzi nW7PtFAg6hững ngvBxión vBxitay cNGr9KHUzủa NGr9KHUzHarry, W7PtFAg6 màNGr9KHUz nóNGr9KHUz tvBxihì kvBxihông NGr9KHUzdám túmvBxi qNGr9KHUzuá chặt.W7PtFAg6 TW7PtFAg6hay vìW7PtFAg6 nhữngNGr9KHUz đNGr9KHUzộng W7PtFAg6tác NGr9KHUzêm áiNGr9KHUz củW7PtFAg6a NGr9KHUzchiếc W7PtFAg6 NvBxiimbus 2NGr9KHUz000 NGr9KHUzquen tNGr9KHUzhuộc vớNGr9KHUzi HarryvBxi, bâW7PtFAg6y gW7PtFAg6iờ nóW7PtFAg6 chỉvBxi cảmvBxi thấyvBxi nhưW7PtFAg6 vBximình đangvBxi NGr9KHUz lắvBxic lưW7PtFAg6, chồmvBxi tớiNGr9KHUz chồmvBxi W7PtFAg6lui tNGr9KHUzrên thânNGr9KHUz saW7PtFAg6u vBxicủa cNGr9KHUzon BằNGr9KHUzng MãW7PtFAg6, W7PtFAg6và nhW7PtFAg6ấp nhôvBxi NGr9KHUz lNGr9KHUzên W7PtFAg6xuống tvBxiheo W7PtFAg6nhịp đậW7PtFAg6p cánW7PtFAg6h củW7PtFAg6a coW7PtFAg6n NGr9KHUzquái thú.
W7PtFAg6Buckbeak chW7PtFAg6ở W7PtFAg6nó baW7PtFAg6y vBxithêm mW7PtFAg6ột vBxivòng nữNGr9KHUza qNGr9KHUzuanh NGr9KHUzbãi W7PtFAg6 chăNGr9KHUzn thảNGr9KHUz rồivBxi đápvBxi W7PtFAg6trở xW7PtFAg6uống mặtNGr9KHUz đvBxiất. ĐâyNGr9KHUz chínNGr9KHUzh làvBxi NGr9KHUzcái màNGr9KHUz HNGr9KHUzarry đãvBxi lNGr9KHUzo NGr9KHUzsợ. vBxi NGr9KHUzNó chNGr9KHUzúi tớiW7PtFAg6 khvBxii cáivBxi cổW7PtFAg6 mW7PtFAg6ượt màvBxi cvBxiủa BNGr9KHUzuckbeak chúcW7PtFAg6 xW7PtFAg6uống tvBxihấp, cóW7PtFAg6 NGr9KHUzcảm NGr9KHUzgiác W7PtFAg6 nW7PtFAg6hư NGr9KHUzsắp tvBxiuột NGr9KHUzra khỏW7PtFAg6i cNGr9KHUzon vvBxiật, W7PtFAg6vuột NGr9KHUzqua cáiNGr9KHUz cổNGr9KHUz NGr9KHUzmượt vNGr9KHUzà cvBxiái mvBxiỏ vBxicủa NGr9KHUz BuckbeakW7PtFAg6. KNGr9KHUzế đếnvBxi HaNGr9KHUzrry vBxicảm thấyNGr9KHUz rvBxiơi bNGr9KHUzịch vBxixuống lNGr9KHUzúc NGr9KHUzbốn cW7PtFAg6hân khônW7PtFAg6g cvBxiân vBxi đNGr9KHUzối cW7PtFAg6ủa vBxicon BằW7PtFAg6ng MãW7PtFAg6 chvBxiạm mặtW7PtFAg6 đất.vBxi HarrvBxiy cốNGr9KHUz gắngW7PtFAg6 sNGr9KHUzửa vBxitư thếW7PtFAg6 đàngNGr9KHUz hoNGr9KHUzàng vBxivà W7PtFAg6 ngồvBxii W7PtFAg6thẳng lW7PtFAg6ưng lên.
Lão NGr9KHUzHagrid gàovBxi to:
"GiỏW7PtFAg6i lvBxiắm, Harry!"
Mọi NGr9KHUzngười hvBxiè nhW7PtFAg6au hoaNGr9KHUzn hNGr9KHUzô, ngoạivBxi trW7PtFAg6ừ MalfoW7PtFAg6y, CrabbNGr9KHUze vàNGr9KHUz NGr9KHUzGoyle. LvBxião NGr9KHUzHagrid lNGr9KHUzại hỏi:
"Sao? CóNGr9KHUz aNGr9KHUzi NGr9KHUzkhác muốNGr9KHUzn nNGr9KHUzgao NGr9KHUzdu không?"
ThàvBxinh cônW7PtFAg6g cW7PtFAg6ủa HarNGr9KHUzry đãvBxi kNGr9KHUzhiến chNGr9KHUzo đNGr9KHUzám họW7PtFAg6c siNGr9KHUznh NGr9KHUz còW7PtFAg6n lạNGr9KHUzi thêvBxim bvBxiạo NGr9KHUzgan, chúvBxing hèvBxi nW7PtFAg6hau trèoNGr9KHUz qNGr9KHUzua NGr9KHUzhàng rW7PtFAg6ào vvBxiào bãivBxi NGr9KHUzchăn W7PtFAg6thả. W7PtFAg6 LãvBxio HagvBxirid thW7PtFAg6áo NGr9KHUzdây cvBxiho từngW7PtFAg6 cvBxion BằngvBxi MãvBxi một,NGr9KHUz NGr9KHUzvà khắpvBxi vBxibãi cNGr9KHUzhăn tNGr9KHUzhả chỗNGr9KHUz W7PtFAg6 W7PtFAg6nào NGr9KHUzcũng cW7PtFAg6ó W7PtFAg6những W7PtFAg6đứa vBxihọc vBxitrò cúvBxii mìnhvBxi chàovBxi mộtNGr9KHUz cácNGr9KHUzh đNGr9KHUzầy cNGr9KHUzăng tNGr9KHUzhẳng. NGr9KHUz NevilW7PtFAg6le cNGr9KHUzứ W7PtFAg6chạy tớiNGr9KHUz chạyvBxi luvBxii quaW7PtFAg6nh coW7PtFAg6n quvBxiái tNGr9KHUzhú củaNGr9KHUz NGr9KHUznó, W7PtFAg6nhưng W7PtFAg6con đóvBxi W7PtFAg6 khNGr9KHUzông cóW7PtFAg6 vW7PtFAg6ẻ gNGr9KHUzì mW7PtFAg6uốn vBxikhuỵu cvBxihân xuốW7PtFAg6ng. RvBxion vàNGr9KHUz HermionvBxie tNGr9KHUzhì thW7PtFAg6ực tậNGr9KHUzp vNGr9KHUzới vBxi NGr9KHUzcon W7PtFAg6Bằng MãvBxi màuvBxi hNGr9KHUzột dẻ.W7PtFAg6 HarrNGr9KHUzy NGr9KHUzbây NGr9KHUzgiờ chvBxiỉ đứngvBxi W7PtFAg6quan sW7PtFAg6át thôi.
Malfoy, CravBxibbe vBxivà GW7PtFAg6oyle đvBxiã gW7PtFAg6iành đượcW7PtFAg6 cW7PtFAg6on NGr9KHUz BuckbeW7PtFAg6ak. CvBxion qNGr9KHUzuái thúNGr9KHUz đãvBxi chịNGr9KHUzu cNGr9KHUzúi chàoNGr9KHUz NGr9KHUzMalfoy. ThằngNGr9KHUz nàW7PtFAg6y vBxiđang vỗNGr9KHUz vNGr9KHUzỗ cáW7PtFAg6i NGr9KHUz mỏvBxi NGr9KHUzcon vBxivật, tỏvBxi tháNGr9KHUzi NGr9KHUzđộ kNGr9KHUzhinh thNGr9KHUzị. NGr9KHUzNó kévBxio dàvBxii giọngW7PtFAg6, đủNGr9KHUz tW7PtFAg6o đểNGr9KHUz HarNGr9KHUzry vBxicó NGr9KHUz thểNGr9KHUz nghW7PtFAg6e lNGr9KHUzọt tai:
"Mánh NGr9KHUznày dễNGr9KHUz ợW7PtFAg6t. NGr9KHUzTao vBxiđã biếvBxit ngaNGr9KHUzy NGr9KHUzlà vậvBxiy, đếnW7PtFAg6 NGr9KHUz thằW7PtFAg6ng HW7PtFAg6arry cònW7PtFAg6 làW7PtFAg6m vBxiđược... TvBxiao vBxicá NGr9KHUzlà màyW7PtFAg6 W7PtFAg6đâu cvBxió gvBxiì NGr9KHUznguy hiểmvBxi, phW7PtFAg6ải vBxi khônNGr9KHUzg mậyW7PtFAg6?" ẤyNGr9KHUz làvBxi MalfW7PtFAg6oy nóvBxii vvBxiới coNGr9KHUzn BuckvBxibeak. "PhảvBxii khônNGr9KHUzg mậy,vBxi W7PtFAg6con cụcvBxi vBxi súW7PtFAg6c bựNGr9KHUz vBxitồ NGr9KHUzxấu xí?"
Chuyện xảNGr9KHUzy rvBxia W7PtFAg6lúc vBxiđó nhvBxianh nhNGr9KHUzư ánhNGr9KHUz cNGr9KHUzhớp củavBxi W7PtFAg6 nhữnW7PtFAg6g cáiW7PtFAg6 mónNGr9KHUzg vuvBxiốt vBxithép. LiềnW7PtFAg6 W7PtFAg6ngay đóNGr9KHUz, MalfoW7PtFAg6y thốtW7PtFAg6 W7PtFAg6lên mộtNGr9KHUz tiếngNGr9KHUz rW7PtFAg6ú đauNGr9KHUz W7PtFAg6 đớnNGr9KHUz cW7PtFAg6hói W7PtFAg6lói, lNGr9KHUzão HagNGr9KHUzrid thìW7PtFAg6 vậNGr9KHUzt lộnW7PtFAg6 vớivBxi coNGr9KHUzn BucW7PtFAg6kbeak đNGr9KHUzể tròW7PtFAg6ng cáiW7PtFAg6 vòngvBxi W7PtFAg6 cổW7PtFAg6 vBxivô W7PtFAg6nó vBxitrong kvBxihi nvBxió hNGr9KHUzầm hNGr9KHUzè NGr9KHUzxông tW7PtFAg6ới MalfoyW7PtFAg6. ThằnW7PtFAg6g W7PtFAg6đó NGr9KHUzđang nW7PtFAg6ằm quằnNGr9KHUz vBxi NGr9KHUzquại tNGr9KHUzrên bãivBxi NGr9KHUzcỏ, máW7PtFAg6u mNGr9KHUze chảW7PtFAg6y ưvBxiớt NGr9KHUzcả tvBxiấm áoW7PtFAg6 chùng.
Malfoy gàW7PtFAg6o NGr9KHUzthét tronNGr9KHUzg vBxikhi W7PtFAg6cả lNGr9KHUzớp W7PtFAg6kinh hvBxioàng đứngvBxi trông:
"TôiW7PtFAg6 chNGr9KHUzết mW7PtFAg6ất! NhW7PtFAg6ìn NGr9KHUztôi W7PtFAg6đây nè,vBxi NGr9KHUztôi vBxiđang NGr9KHUzhấp hối.NGr9KHUz CNGr9KHUzon qvBxiuái vậvBxit ấyNGr9KHUz givBxiết tôi."
Lão HagrivBxid đW7PtFAg6ã trắW7PtFAg6ng bệcW7PtFAg6h W7PtFAg6đi. LNGr9KHUzão nói:
"Trò W7PtFAg6không chếtvBxi đâu!W7PtFAg6 W7PtFAg6Có W7PtFAg6ai vBxigiúp tôiW7PtFAg6 mộW7PtFAg6t taW7PtFAg6y... pvBxihải đemvBxi W7PtFAg6nó W7PtFAg6ra khỏivBxi chW7PtFAg6ỗ này..."
Hermione NGr9KHUzchạy đNGr9KHUzi mởvBxi cávBxinh cW7PtFAg6ổng trovBxing W7PtFAg6khi lW7PtFAg6ão vBxi HvBxiagrid nhấW7PtFAg6c bổvBxing MalfoW7PtFAg6y lênW7PtFAg6 mộtNGr9KHUz vBxicách dvBxiễ NGr9KHUzdàng. KW7PtFAg6hi lãoW7PtFAg6 vBxiHagrid bồnNGr9KHUzg vBxiMalfoy NGr9KHUz điW7PtFAg6 ngangNGr9KHUz, NGr9KHUzHarry vBxinhìn thấyvBxi mộW7PtFAg6t vW7PtFAg6ết thưvBxiơng W7PtFAg6dài vàW7PtFAg6 vBxisâu tNGr9KHUzrên cávBxinh W7PtFAg6tay W7PtFAg6 MalW7PtFAg6foy; W7PtFAg6máu nhễW7PtFAg6u giọtvBxi tW7PtFAg6rên cỏvBxi khvBxii W7PtFAg6lão HagrW7PtFAg6id bồngW7PtFAg6 vBxiMalfoy cNGr9KHUzhạy lênW7PtFAg6 vBxidốc vBxivề vBxi pvBxihía vBxitòa vBxilâu đài.
Lớp họW7PtFAg6c W7PtFAg6Chăm sW7PtFAg6óc SinNGr9KHUzh vậtW7PtFAg6 HuyvBxiền bvBxií W7PtFAg6run rNGr9KHUzẩy bướW7PtFAg6c NGr9KHUz tNGr9KHUzheo sauW7PtFAg6. vBxiBọn họvBxic svBxiinh W7PtFAg6nhà SlyW7PtFAg6therin đềuNGr9KHUz hèvBxi nhaNGr9KHUzu lNGr9KHUza óNGr9KHUz lãoNGr9KHUz HaNGr9KHUzgrid. PansW7PtFAg6y NGr9KHUz ParkinNGr9KHUzson rànvBxi rụaNGr9KHUz nướcNGr9KHUz mvBxiắt nói:
"Phải đuổW7PtFAg6i ônNGr9KHUzg ấW7PtFAg6y ngay!"
Dean ThomaNGr9KHUzs W7PtFAg6chặn lờW7PtFAg6i coW7PtFAg6n bé:
"Đó làW7PtFAg6 W7PtFAg6lỗi cNGr9KHUzủa Malfoy."
Crabbe NGr9KHUzvà GoylvBxie gồnW7PtFAg6g bW7PtFAg6ắp thvBxiịt củavBxi tụivBxi vBxinó lvBxiên đNGr9KHUzầy vBxivẻ đvBxie dọa.
Cả bvBxiọn đãNGr9KHUz trèvBxio W7PtFAg6lên hếtW7PtFAg6 nhữngNGr9KHUz W7PtFAg6bậc thềmvBxi W7PtFAg6đá đểNGr9KHUz bướNGr9KHUzc W7PtFAg6vào TiNGr9KHUzền sảnhvBxi. vBxiPansy nói:
"Tôi phảiW7PtFAg6 đW7PtFAg6i xW7PtFAg6em coNGr9KHUzi vBxibạn ấNGr9KHUzy W7PtFAg6có W7PtFAg6sao không?"
CảvBxi bọnW7PtFAg6 cùngvBxi NGr9KHUznhìn theW7PtFAg6o vBxiPansy chạvBxiy nNGr9KHUzhanh W7PtFAg6lên cầuW7PtFAg6 W7PtFAg6 thanNGr9KHUzg cẩW7PtFAg6m tW7PtFAg6hạch. BọnNGr9KHUz họcvBxi sinW7PtFAg6h vBxinhà SlNGr9KHUzytherin vẫnNGr9KHUz cònNGr9KHUz W7PtFAg6ca cẩmW7PtFAg6 lãoNGr9KHUz W7PtFAg6Hagrid NGr9KHUz vBxikhi W7PtFAg6kéo W7PtFAg6nhau vBxiđi vềNGr9KHUz hướngW7PtFAg6 phòvBxing svBxiinh NGr9KHUzhoạt vBxichung củNGr9KHUza tụW7PtFAg6i nNGr9KHUzó dướiW7PtFAg6 tầngW7PtFAg6 hầm.vBxi vBxi HW7PtFAg6arry, W7PtFAg6Ron vvBxià HerNGr9KHUzmione lNGr9KHUzên cầuvBxi thanNGr9KHUzg NGr9KHUzvề thápW7PtFAg6 Gryffindor.
Hermione lvBxio lắnW7PtFAg6g hỏi:
"Các NGr9KHUzbạn W7PtFAg6nghĩ nóW7PtFAg6 cóNGr9KHUz saW7PtFAg6o không?"
Harry nói:
"Dĩ nW7PtFAg6hiên lNGr9KHUzà khW7PtFAg6ông W7PtFAg6sao W7PtFAg6rồi, bàvBxi PW7PtFAg6omfrey cW7PtFAg6ó thểvBxi vávBxi mW7PtFAg6ấy NGr9KHUzvết thươngNGr9KHUz chNGr9KHUzỉ tNGr9KHUzrong vònW7PtFAg6g mộNGr9KHUzt havBxii giây."
Harry vBxitừng đưvBxiợc bàW7PtFAg6 NGr9KHUzy vBxitá vBxitrưởng đóNGr9KHUz chvBxiữa làNGr9KHUznh mộtNGr9KHUz cNGr9KHUzách vBxikỳ diệW7PtFAg6u NGr9KHUznhững thvBxiương W7PtFAg6tích cW7PtFAg6òn trNGr9KHUzầm trọngW7PtFAg6 hNGr9KHUzơn nhiều.
Ron cũngNGr9KHUz tỏW7PtFAg6 rNGr9KHUza lvBxio lắng:
"Dù saW7PtFAg6o thìW7PtFAg6 vBxichuyện đóW7PtFAg6 màvBxi xảyNGr9KHUz NGr9KHUzra tNGr9KHUzrong buổiW7PtFAg6 dW7PtFAg6ạy NGr9KHUz đầuvBxi tiW7PtFAg6ên NGr9KHUzcủa bW7PtFAg6ác NGr9KHUzHagrid vBxithì quNGr9KHUzả làNGr9KHUz tệW7PtFAg6 hạiW7PtFAg6 hếtvBxi chỗvBxi vBxinói. ThNGr9KHUzể vBxinào thằvBxing vBxi MvBxialfoy W7PtFAg6cũng quNGr9KHUzậy báW7PtFAg6c ấyNGr9KHUz cvBxiho NGr9KHUzmà coi..."
Ba đứavBxi W7PtFAg6tụi nóNGr9KHUz lW7PtFAg6à nhữW7PtFAg6ng vBxiđứa đvBxiầu tiênW7PtFAg6 đvBxii xuốngvBxi ĐạiW7PtFAg6 vBxi SảnNGr9KHUzh đườngvBxi đvBxiể ănNGr9KHUz bữaNGr9KHUz tốivBxi, NGr9KHUzhy vBxivọng gặNGr9KHUzp lãvBxio HagridW7PtFAg6, W7PtFAg6nhưng chẳvBxing thW7PtFAg6ấy lvBxião vBxi đâuvBxi cả.NGr9KHUz HermiW7PtFAg6one W7PtFAg6không buồnvBxi đụNGr9KHUzng nĩaW7PtFAg6 vôNGr9KHUz muốnW7PtFAg6 bánhvBxi NGr9KHUzbíp tvBxiết vàW7PtFAg6 NGr9KHUzthận. CW7PtFAg6ô béNGr9KHUz W7PtFAg6 vBxilo lW7PtFAg6ắng nói:
"Người vBxita vBxiđâu vBxicó đvBxiuổi bNGr9KHUzác ấy,W7PtFAg6 đvBxiúng không?"
Ron cũW7PtFAg6ng cvBxihẳng mànNGr9KHUzg gìvBxi ănNGr9KHUz uống:
"NGr9KHUzHọ khNGr9KHUzông nênW7PtFAg6 NGr9KHUzđuổi báNGr9KHUzc ấy..."
HvBxiarry NGr9KHUzquan vBxisát bànNGr9KHUz ănNGr9KHUz cNGr9KHUzủa nhW7PtFAg6à SlytherinW7PtFAg6. MộtvBxi W7PtFAg6 nhómNGr9KHUz đôW7PtFAg6ng, gồW7PtFAg6m cảW7PtFAg6 CrW7PtFAg6abbe vàNGr9KHUz GNGr9KHUzoyle, đaNGr9KHUzng túmW7PtFAg6 tụW7PtFAg6m vớvBxii nhaNGr9KHUzu, vBxisay sưvBxia bàvBxin W7PtFAg6 bạc.vBxi HarrW7PtFAg6y vBxichắc chắnW7PtFAg6 lvBxià mấyW7PtFAg6 đứaNGr9KHUz đóvBxi đaW7PtFAg6ng tNGr9KHUzhêm mNGr9KHUzắm tW7PtFAg6hêm muốivBxi cW7PtFAg6ho câvBxiu vBxi chuyvBxiện W7PtFAg6Malfoy bịNGr9KHUz vBxithương thànhW7PtFAg6 trầvBxim trọng.
Ron rầW7PtFAg6u vBxirĩ nói:
"Thôi thì,vBxi vBxicũng khônW7PtFAg6g W7PtFAg6thể nNGr9KHUzói NGr9KHUzhôm naNGr9KHUzy khôW7PtFAg6ng phvBxiải lNGr9KHUzà nNGr9KHUzgày NGr9KHUzđầu tiW7PtFAg6ên họW7PtFAg6c tNGr9KHUzhú vị."
Sau bữaNGr9KHUz vBxiăn tốiNGr9KHUz, NGr9KHUzba đứW7PtFAg6a NGr9KHUzquay trởvBxi vềNGr9KHUz phòvBxing svBxiinh W7PtFAg6 W7PtFAg6hoạt chunW7PtFAg6g NGr9KHUzvà cốNGr9KHUz tậW7PtFAg6p tW7PtFAg6rung lvBxiàm bàiW7PtFAg6 tậpNGr9KHUz NGr9KHUzmà gvBxiiáo sưvBxi McGonagalW7PtFAg6l đãW7PtFAg6 vBxira chNGr9KHUzo vBxi tụiW7PtFAg6 nó.W7PtFAg6 NhưnW7PtFAg6g vBxicả W7PtFAg6ba đứavBxi vBxicứ chốcNGr9KHUz chốcNGr9KHUz lạivBxi nvBxigừng họNGr9KHUzc, vBxiliếc nhìvBxin NGr9KHUzra ngovBxiài W7PtFAg6 cửW7PtFAg6a W7PtFAg6sổ cNGr9KHUzủa NGr9KHUztoà tháp.NGr9KHUz HarrvBxiy vBxiđột nvBxihiên nói:
"Có ánNGr9KHUzh đW7PtFAg6èn ởNGr9KHUz cửvBxia sNGr9KHUzổ nhvBxià báNGr9KHUzc Hagrid."
Ron nhìW7PtFAg6n đồngvBxi hồW7PtFAg6 đeW7PtFAg6o tvBxiay cW7PtFAg6ủa nó:
"Nếu tụiNGr9KHUz NGr9KHUzmình gấpvBxi gW7PtFAg6áp lvBxiên thNGr9KHUzì tụiNGr9KHUz mvBxiình vẫnvBxi còW7PtFAg6n kịNGr9KHUzp NGr9KHUzđể chạyW7PtFAg6 xNGr9KHUzuống dvBxiưới NGr9KHUzthăm NGr9KHUzbác ấyNGr9KHUz, vẫnNGr9KHUz cW7PtFAg6òn sớmvBxi mà..."
Hermione vBxinói chNGr9KHUzậm rãi:
"Mình khônNGr9KHUzg biết..."
Harry thấNGr9KHUzy cvBxiô bvBxié liếW7PtFAg6c nhìnvBxi mìnhW7PtFAg6. NóW7PtFAg6 nóW7PtFAg6i ngay:
"Mình đưW7PtFAg6ợc phépW7PtFAg6 đW7PtFAg6i ngNGr9KHUzang qNGr9KHUzua svBxiân tNGr9KHUzrường W7PtFAg6mà. W7PtFAg6 SiW7PtFAg6rius W7PtFAg6Black cvBxihưa vượtNGr9KHUz qW7PtFAg6ua đượcW7PtFAg6 mấyvBxi vBxiviên giW7PtFAg6ám nNGr9KHUzgục AzkavBxiban cNGr9KHUzanh gáW7PtFAg6c vBxiở NGr9KHUz đW7PtFAg6ây, đúnNGr9KHUzg không?"
Vậy vBxilà W7PtFAg6ba đvBxiứa dọnNGr9KHUz dẹpvBxi NGr9KHUzđồ đạNGr9KHUzc, vBxikéo W7PtFAg6nhau chuvBxii quNGr9KHUza vBxi vBxicái vBxilỗ vBxiBà BéoNGr9KHUz, vvBxiui mừngvBxi vW7PtFAg6ì NGr9KHUzkhông gặNGr9KHUzp vBxiai hW7PtFAg6ết trêW7PtFAg6n đườngW7PtFAg6 W7PtFAg6đi tớivBxi cvBxiửa chínhW7PtFAg6, NGr9KHUz bW7PtFAg6ởi vvBxiì tNGr9KHUzụi nóvBxi cũnvBxig kNGr9KHUzhông thựcW7PtFAg6 NGr9KHUzsự tiW7PtFAg6n chắcW7PtFAg6 NGr9KHUzlà tụivBxi NGr9KHUznó đượcvBxi phéNGr9KHUzp đivBxi rNGr9KHUza vBxi ngvBxioài haNGr9KHUzy không.
Cỏ trW7PtFAg6ên sâW7PtFAg6n vẫnW7PtFAg6 W7PtFAg6còn ướtW7PtFAg6 vvBxià nW7PtFAg6gả vBximàu đvBxien tW7PtFAg6hui NGr9KHUz troW7PtFAg6ng NGr9KHUzánh hovBxiàng hôNGr9KHUzn. KhvBxii tớiW7PtFAg6 đưW7PtFAg6ợc cănW7PtFAg6 vBxichòi củavBxi lãNGr9KHUzo HaW7PtFAg6grid, vBxiba đW7PtFAg6ứa vBxinhỏ gvBxiõ W7PtFAg6 NGr9KHUzcửa vW7PtFAg6à nW7PtFAg6ghe tiNGr9KHUzếng gầmvBxi gừvBxi bW7PtFAg6ên trNGr9KHUzong vvBxiọng ra:
"Vô đi!"
Lão HavBxigrid đangW7PtFAg6 ngồiW7PtFAg6 thW7PtFAg6ừ ngườiW7PtFAg6 bêNGr9KHUzn vBxibàn gỗW7PtFAg6 đãW7PtFAg6 mW7PtFAg6òn W7PtFAg6 W7PtFAg6sờn củaW7PtFAg6 lãoNGr9KHUz, NGr9KHUzcon chW7PtFAg6ó vBxisăn vBxiFang W7PtFAg6thì gNGr9KHUzác vBxicái đầNGr9KHUzu nóNGr9KHUz trêvBxin đùNGr9KHUzi cvBxihủ. ChỉNGr9KHUz nhW7PtFAg6ìn NGr9KHUz mộtvBxi W7PtFAg6cái NGr9KHUzcũng đNGr9KHUzủ W7PtFAg6biết lãW7PtFAg6o HavBxigrid đvBxiã uốngNGr9KHUz khávBxi W7PtFAg6nhiều rượu.NGr9KHUz TW7PtFAg6rước mặW7PtFAg6t NGr9KHUzlão vBxi làvBxi mộNGr9KHUzt vBxicái vNGr9KHUzại vBxithiếc tW7PtFAg6o gầNGr9KHUzn bW7PtFAg6ằng cvBxiái W7PtFAg6xô, vvBxià lãoW7PtFAg6 dườNGr9KHUzng W7PtFAg6như khvBxió khW7PtFAg6ăn lắvBxim W7PtFAg6 mớivBxi tậpW7PtFAg6 trW7PtFAg6ung NGr9KHUzđược tiNGr9KHUznh thầNGr9KHUzn đvBxiể nhậnW7PtFAg6 rW7PtFAg6a NGr9KHUzba đứaNGr9KHUz nhỏ.
Khi đãNGr9KHUz nhậnNGr9KHUz NGr9KHUzra chúng,W7PtFAg6 vBxilão W7PtFAg6lè nhè:
"Kỷ lụcNGr9KHUz chứNGr9KHUz cvBxihẳng chơi.NGr9KHUz ĐốW7PtFAg6 mW7PtFAg6à kiếW7PtFAg6m rNGr9KHUza đượcW7PtFAg6 trvBxiước đâyNGr9KHUz vBxitừng cóNGr9KHUz mộNGr9KHUzt thầvBxiy giáNGr9KHUzo nàoNGr9KHUz chNGr9KHUzỉ W7PtFAg6làm W7PtFAg6thây W7PtFAg6giáo đvBxiúng vBxicó mộtvBxi ngày."
Hermione thởNGr9KHUz mạnh:
"Bác chưaW7PtFAg6 bịW7PtFAg6 đuổiNGr9KHUz W7PtFAg6mà, bávBxic Hagrid!"
Lão HagrivBxid hớpvBxi thvBxiêm mộtW7PtFAg6 ngụvBxim W7PtFAg6to nữavBxi củaW7PtFAg6 W7PtFAg6cái vBxithứ vBxigì đvBxió W7PtFAg6trong cW7PtFAg6ái vạNGr9KHUzi, giọngNGr9KHUz củaW7PtFAg6 lW7PtFAg6ão nvBxighe thêvBxi thảW7PtFAg6m hếNGr9KHUzt sức:
"Chưa! NhưnW7PtFAg6g đóvBxi cvBxihỉ lW7PtFAg6à vấnW7PtFAg6 NGr9KHUzđề W7PtFAg6thời gvBxiian, đúngNGr9KHUz khNGr9KHUzông, svBxiau W7PtFAg6khi thằW7PtFAg6ng MalfoNGr9KHUzy mécNGr9KHUz W7PtFAg6ba nó..."
"Nó vBxira savBxio rồvBxii W7PtFAg6hở bác?NGr9KHUz NGr9KHUzThương vBxitích cW7PtFAg6ủa vBxinó NGr9KHUzđâu cvBxió trầmNGr9KHUz trọnvBxig lắvBxim hvBxiả bác?"
Ron hỏi,NGr9KHUz sNGr9KHUzau khW7PtFAg6i bvBxia đứaNGr9KHUz vBxicùng ngồiW7PtFAg6 xNGr9KHUzuống qNGr9KHUzuây vBxiquần bênvBxi lãoW7PtFAg6 HagW7PtFAg6rid. LãvBxio nvBxiói giọNGr9KHUzng chánvBxi ngắt:
"Bà PomNGr9KHUzfrey đãNGr9KHUz lvBxiàm hếtNGr9KHUz NGr9KHUzsức đW7PtFAg6ể chW7PtFAg6ữa NGr9KHUzcho NGr9KHUznó, nhưngvBxi nW7PtFAg6ó cứvBxi kNGr9KHUzêu NGr9KHUzlà W7PtFAg6nó vẫnW7PtFAg6 cònW7PtFAg6 đaNGr9KHUzu lW7PtFAg6ắm... cW7PtFAg6ứ bănvBxig bó...NGr9KHUz NGr9KHUzvà rNGr9KHUzên rỉ..."
Harry nóiNGr9KHUz ngay:
"Nó NGr9KHUzgiả bộNGr9KHUz đvBxiau đó.NGr9KHUz W7PtFAg6Bà PomfrvBxiey cvBxió thNGr9KHUzể chNGr9KHUzữa lànW7PtFAg6h vBxi mọiW7PtFAg6 vNGr9KHUzết thươngNGr9KHUz W7PtFAg6mà. NămNGr9KHUz ngoáW7PtFAg6i bNGr9KHUzà vBxiđã lW7PtFAg6àm mNGr9KHUzọc lvBxiại vBxigần mộtW7PtFAg6 nvBxiửa sốW7PtFAg6 xươnW7PtFAg6g vBxicho vBxi vBxicháu. ThằvBxing NGr9KHUzMalfoy cW7PtFAg6hỉ cW7PtFAg6ố tìvBxinh ănvBxi vạNGr9KHUz màvBxi thôi."
Giọng lW7PtFAg6ão HaW7PtFAg6grid nghvBxie càngvBxi thêW7PtFAg6 thảmvBxi hơn:
"Ban quảW7PtFAg6n trvBxiị vBxinhà W7PtFAg6trường dĩvBxi nW7PtFAg6hiên làvBxi đNGr9KHUzã ngvBxihe bvBxiáo W7PtFAg6 cáoNGr9KHUz sW7PtFAg6ự việcNGr9KHUz rồNGr9KHUzi. HvBxiọ chNGr9KHUzo làvBxi vBxibác vBxibắt đầuW7PtFAg6 W7PtFAg6bằng W7PtFAg6con vậtvBxi qNGr9KHUzuá tovBxi. LẽW7PtFAg6 rvBxia vBxinên W7PtFAg6 đểW7PtFAg6 vBxicon BằNGr9KHUzng MW7PtFAg6ã ởW7PtFAg6 W7PtFAg6bài NGr9KHUzsau... NGr9KHUzlúc đầuvBxi W7PtFAg6nên chvBxio W7PtFAg6học mNGr9KHUzấy tW7PtFAg6hứ nhưNGr9KHUz NhuyễnvBxi TrùnNGr9KHUzg NGr9KHUz vBxivà đạivBxi loạvBxii nW7PtFAg6hư W7PtFAg6vậy... chẳngvBxi NGr9KHUzqua NGr9KHUzlà lỗiW7PtFAg6 củaNGr9KHUz bác..."
Hermione hănNGr9KHUzg hW7PtFAg6ái cãi:
"LỗivBxi củaW7PtFAg6 vBxiMalfoy cW7PtFAg6hứ, bávBxic Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi cW7PtFAg6on vBxilàm nW7PtFAg6hân chứngNGr9KHUz chW7PtFAg6o báW7PtFAg6c. BáNGr9KHUzc đãvBxi nóW7PtFAg6i BằngNGr9KHUz vBxi MãNGr9KHUz sẽW7PtFAg6 vBxitấn cônW7PtFAg6g nNGr9KHUzếu bịW7PtFAg6 xúcNGr9KHUz phạm.vBxi TạvBxii thvBxiằng MvBxialfoy vBxikhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."