You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương 6srK6 uZpG- MÓN6srKG VUỐT63Va VÀ6srK LÁynQQ TRÀ
hi maAT HarruZpGy, ynQQRon vàuZpG HerynQQmione bước6srK v6srKào ĐuZpGại S63Vaảnh đường6srK để63Va ynQQăn điểm6srK tâmuZpG vàouZpG smaATáng 6srK hynQQôm sau6srK, 63Vathì ngườimaAT đầ63Vau ynQQtiên mà63Va tụiuZpG nmaATó thấyynQQ luZpGà Drac63Vao MalfoyynQQ. Có63Va vẻ6srK nmaAThư 6srK 6srKMalfoy đamaATng mumaATa 6srKvui c6srKho mộuZpGt nhmaATóm h63Vaọc simaATnh nhàuZpG SlmaATytherin 6srKbằng ynQQmột uZpGcâu 6srK chuyệynQQn 6srKchọc cười6srK. ynQQLúc HynQQarry, RouZpGn 63Vavà HerynQQmione đ6srKi nguZpGang qynQQua, MauZpGlfoy đanuZpGg maAT nhạimaAT ynQQmột v6srKẻ mặt6srK maATđau đớnuZpG đếnynQQ ynQQbất tỉnhuZpG kynQQhá khmaATôi maAThài, thếuZpG luZpGà ynQQquanh n6srKó nuZpGổ rmaATa uZpG maATmột tmaATràng cười.
Hermione đ63Vai nguZpGay samaATu 63Valưng Harr63Vay, nói:
"Kệ xácynQQ nó.maAT C63Vaứ ynQQmặc kệynQQ nóuZpG ynQQđi, 63Vanó chẳnuZpGg đ6srKáng đểynQQ mìnuZpGh bậnmaAT tâmuZpG đâu..."
Nhưng Panc6srKy ParkinsynQQon, 6srKmột 6srKcon bémaAT nhuZpGà SlymaATtherin, mynQQặt maATtẹt 63Vada maATnhăn maATnhư mặynQQt chuZpGó maATPug chợ6srKt 63Varít lên6srK 6srKthe thé:
"Ê, PottermaAT! Pot63Vater ơi,maAT viênmaAT giám6srK nmaATgục uZpGAzkaban đanynQQg uZpGtới 63Vakìa! PoynQQtter, Hùuuuu!"
Harry ngồiuZpG phị63Vach xuốynQQng cuZpGái ghế6srK bê63Van cạnhynQQ GemaATorge ởynQQ bànmaAT ynQQăn củ63Vaa ynQQnhà GryffinuZpGdor. Ge6srKorge phát63Va c63Vaho tụi6srK maATnó mấynQQy tờ6srK giấy:
"Thời khóa63Va biểuuZpG ynQQcủa họ6srKc smaATinh n63Vaăm thứ6srK b6srKa đynQQây. ỦaynQQ, 6srKcó chuyện6srK 6srKgì vậy6srK Harry?"
Ron 6srKngồi maATxuống ghế6srK b6srKên ynQQkia uZpGGeorge, maATtrừng mắmaATt nhìnynQQ quZpGua phynQQía bà63Van ăynQQn n63Vahà SlytherynQQin, nói:
"ThằngynQQ Malfoy."
Geo6srKrge ngướcynQQ 6srKnhìn qu63Vaa, vừamaAT đúngmaAT lú63Vac thấyuZpG MalfouZpGy lạiuZpG uZpGđang mộtynQQ 6srKlần maATnữa giảmaAT bộynQQ xỉu63Va m6srKột cá6srKch đ63Vaầy sợ6srK huZpGãi. G63Vaeorge 63Vabình thản6srK nói:
"Thằng nhã63Vai ranmaATh. NynQQó cũn63Vag đâu63Va ynQQcó oauZpGi pho6srKng lẫm6srK ynQQ maATliệt 63Vagì 63Vacho lắmaATm k63Vahi viên6srK giuZpGám ngục6srK AynQQzkaban kimaATểm truZpGa đoàynQQn 63Vatàu tốiynQQ h63Vaôm q63Vaua uZpG đâu63Va. Nó6srK 63Vacũng chmaATạy tọmaATt quZpGua uZpGtoa uZpGcủa tụ6srKi mình,maAT phải6srK kuZpGhông Fred?"
Fred khin6srKh bỉmaAT liếcuZpG muZpGắt nhì63Van san6srKg Malfoy:
"Đồ ynQQsém tè6srK t6srKrong quần."
George nói:
"Ngay nhưmaAT a6srKnh đuZpGây cũn63Vag khôuZpGng k63Vahoái uZpGcho lắm.maAT HọmaAT 6srKđúng 6srKlà kin63Vah t63Vaởm tmaAThiệt, 63Vamấy viynQQên g6srKiám ngụcynQQ AzkauZpGban ấy..."
63VaFred nói:
"Họ là63Vam ru63Vaột 63Vagan m6srKình thuZpGiếu đi63Vaều bịynQQ đômaATng lạnuZpGh h6srKết vuZpGậy há?"
Harry ynQQnói nhỏ:
"Nhưng màynQQ uZpGcác anuZpGh đâu6srK có6srK x6srKỉu, phảuZpGi không?"
George maATnói mynQQạnh mẽ:
"Quên chuyệynQQn maATđó đi63Va, Har63Vary. uZpGCó 63Vamột lầnmaAT bynQQa phảiuZpG đi63Va 63Va tớimaAT nmaAThà ngụcynQQ Azkab6srKan, nuZpGhớ khôn63Vag FuZpGred? BmaATa nóimaAT đmaATó 63Valà nơynQQi tồiynQQ ynQQtệ nhứtynQQ màynQQ 63Va ônuZpGg uZpGtừng biế63Vat đến.63Va B63Vaa trở63Va ynQQvề uZpGnhà t6srKay chân6srK ruynQQn rẩy6srK rmaATồi phát63Va bệnuZpGh luô63Van ynQQ mà..ynQQ. ynQQMấy ynQQviên maATgiám ngục63Va Azk6srKaban hútmaAT hynQQết 63Vaniềm vmaATui khmaATỏi cái63Va 63Vanhà ngụcynQQ đó.maAT ỞuZpG 63Va tynQQrong 63Vađó, hầ6srKu nh6srKư tuZpGất cảuZpG maATcác tùuZpG nhân63Va ngynQQục AzkuZpGaban uZpGđều ynQQphát điuZpGên l6srKên uZpG hết."
Fred đổi63Va uZpGđề tài:
"Ừ, để63Va comaATi tynQQhằng Ma6srKlfoy sẽynQQ vu63Vai maATnhư thế63Va nà63Vao samaATu maAT trậ6srKn QuiddituZpGch đầumaAT tiên.maAT NynQQhớ 6srKkhông? Trậ63Van Quiddi6srKtch đầuZpGu mùa63Va là6srK ynQQtrận giynQQữa 63Va đội63Va 63Vanhà GryffmaATindor v6srKà nhàuZpG Slytherin."
Lần63Va 6srKduy nynQQhứt mmaATà HarrmaATy vynQQà uZpGMalfoy đối6srK 6srKđầu nha6srKu uZpG truZpGong một6srK tr63Vaận QuZpGuidditch cũng6srK lmaATà maATlần MalfuZpGoy đãuZpG bịuZpGthua 63Vate tumaATa xiể6srKng 63Va l63Vaiểng. NhớynQQ lạiuZpG trận63Va đó,6srK HarrynQQy tuZpGhấy phấ63Van kh63Vaởi lên63Va chút63Va đỉnh,6srK bèynQQn 6srKtự lấy6srK maAT c6srKho mìn63Vah mấynQQy khú63Vac xúuZpGc maATxích vàynQQ 63Vacà 6srKchua chiên.
Hermione c63Vaòn 6srKmải 6srKnghiên ynQQcứu uZpGcái thờiuZpG khuZpGóa biểu6srK 63Vamới củmaATa mìnhuZpG. CôynQQ maATbé mừng63Va uZpGrỡ uZpGkêu lên:
"63VaÔi, hmaATay qynQQuá! TụiuZpG uZpGmình bắtynQQ đầuuZpG học6srK mấy63Va mônynQQ mớiynQQ n6srKgay hô63Vam nay."
Ron nguZpGó quuZpGa vuZpGai HermmaATione 63Vađọc k6srKé, mặt63Va màyynQQ nghiêynQQm tranynQQg hẳnynQQ rynQQa. NynQQó nói:
"HermaATmione ơi,6srK ngườynQQi uZpGta l6srKàm maATrối 6srKbeng uZpGcái tmaAThời 6srK khuZpGóa biểu63Va cynQQủa ynQQbồ rồynQQi. C63Vaoi nè63Va, h6srKọ maATxếp ch63Vao bồynQQ 6srKtới mười63Va mmaATôn 6srKhọc uZpGmột ngàynQQy. maAT L6srKàm gynQQì cómaAT đủ63Va t63Vahời giờ."
"Mình 6srKsẽ xo6srKay sở.maAT uZpGMình uZpGđã dà6srKn xếpuZpG xo63Vang vuZpGới gynQQiáo smaATư McGo63Vanagall rồi."
Ron vẫnmaAT cười,6srK nói:
"Nhưng 6srKmà comaATi nè,maAT bmaATồ thmaATấy thời6srK khuZpGóa biểmaATu maATsáng nynQQay khônmaATg? 63VaChín gmaATiờ m6srKôn TiênynQQ tri6srK. VàynQQ ngauZpGy ph63Vaía dướmaATi, c63Vahín maATgiờ, Muggle-học.ynQQ Và..."
Ron chồ6srKm tới,6srK 6srKghé sáuZpGt cáimaAT thờynQQi khó63Vaa biểu63Va hơn,ynQQ vẻuZpG 63Vakhông th63Vaể nàynQQo uZpGtin được:
"Coi nèmaAT, uZpGngay 63Vadưới dònynQQg đó:uZpG mô63Van 6srKSố họcmaAT, cũuZpGng 63Va ynQQchín giờuZpG. 63VaÝ 63Vamình nóiuZpG uZpGlà mì63Vanh uZpGbiết bynQQồ g6srKiỏi, HynQQermione à63Va, nhưngmaAT kuZpGhông maATai cóuZpG 63Va ynQQthể giỏ63Vai 63Vađến như63Va vậy.63Va LàmaATm samaATo cùnmaATg ynQQmột lúcuZpG ynQQmà bồuZpG maATcó tmaAThể họmaATc uZpGở bynQQa lớpynQQ ynQQ chứ?"
HermimaATone nói63Va cộcynQQ lốc:
"Đừng cuZpGó n63Vagu. uZpGDĩ ynQQnhiên mình63Va sẽ63Va 6srKkhông 63Vangồi họcynQQ uZpGở tr6srKong 63Vacả maATba lớp6srK cùn6srKg một63Va lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngắynQQt lời:
"Làm ơn6srK đưamaAT maATgiùm mmaATình hũ63Va mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắuZpGt lên:
"Ôi, R63Vaon ơi,6srK nuZpGếu th6srKời khómaATa biểu63Va của63Va mìnuZpGh huZpGơi đầuZpGy ynQQ m6srKột ynQQchút uZpGthì mynQQắc maATmớ gì6srK tới63Va bồ63Va h63Vaả? M6srKình đãmaAT n63Vaói vynQQới bồmaAT 6srKrồi, mìuZpGnh đynQQã uZpGdàn uZpG 63Vaxếp x6srKong hế63Vat v6srKới giáuZpGo maATsư McGonmaATagall rồi!"
Vừa 6srKlúc đómaAT, lãoynQQ uZpGHagrid 63Vabước 63Vavào Đại63Va SảnhmaAT đường.63Va 6srK Lã63Vao m63Vaặc cáiuZpG 63Vaáo khmaAToác duZpGài maATbằng l6srKông chuuZpGột chũuZpGi, vàynQQ lãoynQQ ynQQcứ lynQQơ ynQQđễnh vunynQQg 6srK vẫyynQQ xá6srKc một6srK co63Van chmaATồn maAThôi tronuZpGg uZpGbàn 6srKtay maATto kếc63Vah xù63Va ynQQcủa mình.
6srKTrên đườynQQng 63Vađi tmaATới b63Vaàn giáo6srK viêuZpGn, ynQQlão d6srKừng uZpGbước nó6srKi vớmaATi 6srKbọn trẻ:
"Ổn c63Vaả ch63Vaứ hmaATả? CácynQQ 63Vacháu l63Vaà nhữuZpGng họ6srKc uZpGtrò tro63Vang maAT lớp6srK họcuZpG đầu6srK tiê6srKn mà6srK b63Vaác đưynQQợc 63Vadạy đ63Vaó ngmaAThe! LớpmaAT bắ6srKt uZpGđầu ngaynQQy sa63Vau bữaynQQ ăynQQn uZpG trưamaAT! BáuZpGc phải6srK thức63Va dậy6srK từ63Va lmaATúc maATnăm giờynQQ 6srKsáng đmaATể chuẩn6srK buZpGị mọimaAT 6srKthứ synQQẵn maAT sàmaATng... H6srKy vmaATọng đmaATâu uZpGđã vô63Va đómaAT rồi...ynQQ bác63Va đây,ynQQ mmaATột t6srKhầy giáo..63Va. th6srKiệt 63Va tình..."
Lão nmaATgoác miệnuZpGg cườimaAT tmaAToe to63Vaét maATvới 6srKbọn trẻmaAT vuZpGà điynQQ ti6srKếp tới6srK b6srKàn uZpGăn dà63Vanh chynQQo guZpGiáo vi6srKên, vẫynQQn vunmaATg 6srKvẩy xác6srK uZpGcon uZpGchồn hôi.
VớimaAT m63Vaột chút6srK l63Vao ynQQâu tronynQQg maATgiọng nó63Vai, RmaATon tynQQhắc mắc:
"Không biếynQQt uZpGbác ấyuZpG maATchuẩn bịmaAT sẵn6srK smaATàng cmaATái uZpGgì là6srK ynQQcái gìynQQ nhỉ?"
Sảnh Đường63Va bắt63Va đầuuZpG vắngynQQ ynQQbớt 6srKkhi mọi6srK ynQQngười l63Vaục tụynQQc đynQQến maATlớp học63Va đầuuZpG ynQQtiên củaynQQ ynQQmình. RouZpGn maATxem t63Vahời khóuZpGa buZpGiểu củ63Vaa nó:
"Tụi mìnynQQh phảmaATi đynQQi thôi,6srK uZpGđể co6srKi, l63Vaớp Tiê63Van ynQQtri ở63Va tầ6srKng trê6srKn cùmaATng củ6srKa TynQQháp 6srKBắc. TuZpGụi mìnhynQQ maATsẽ mất63Va mườuZpGi pynQQhút mới6srK maATđến đượcmaAT 63Vanơi đó..."
maATBa đứuZpGa vộimaAT và63Vang ăuZpGn maATcho 63Vaxong bữ63Vaa đ63Vaiểm tâynQQm, chàmaATo uZpG tạmuZpG bynQQiệt FuZpGred 63Vavà GeouZpGrge, rồiuZpG đ63Vai trởmaAT ramaAT, băngmaAT 63Vaqua 63VaSảnh đườngynQQ. 63VaKhi tụuZpGi nóuZpG maAT uZpGđi ng63Vaang bà6srKn ănuZpG củ6srKa nh6srKà uZpGSlytherin, maATMalfoy l63Vaại uZpGbiểu diễynQQn ynQQtrò nháiynQQ mynQQột 63Vacơn 63Va xỉu6srK nữa63Va. T63Vaiếng cườiynQQ ruZpGú lên63Va đuổimaAT 63Vatheo 63VaHarry vàoynQQ 6srKtận ti6srKền sảnh.
Hành trìynQQnh xuyên63Va uZpGqua tuZpGòa lâuynQQ đàiynQQ đ6srKể đ63Vaến Th6srKáp ynQQBắc 63Va 63Valà 6srKmột huZpGành 6srKtrình dynQQài. Ha6srKi nămynQQ ở63Va HoynQQgwarts 6srKchưa đ63Vaủ đuZpGể bọynQQn trẻynQQ bi63Vaết uZpGhết 6srK mọi6srK thmaATứ maATvề tòmaATa lâuuZpG đàiynQQ: trướcmaAT đmaATây tụiuZpG 6srKnó maATchưa từngynQQ được63Va uZpGvào bênynQQ trouZpGng 63Va TmaATháp Bắc.
Tụi nhỏmaAT tr6srKèo lê63Van ynQQtới cmaATầu tuZpGhang 63Vathứ bảmaATy, đmaATến m63Vaột 6srK đầu63Va cầynQQu thmaATang khôuZpGng thấy6srK qu63Vaen c6srKhút nà63Vao, ởmaAT đ6srKó kh63Vaông cynQQó cynQQái gìuZpG khác63Va ngomaATài 63Va một6srK 63Vabức trmaATanh l6srKớn ynQQvẽ ynQQmột 6srKbãi c63Vaỏ tynQQrống trmaATơ tr6srKeo trê63Van bứcynQQ tường63Va đá6srK, R63Vaon uZpG vừmaATa thmaATở hổnuZpG hể6srKn ynQQvừa nói:
"Phải... có...uZpG mộtynQQ... lốmaATi... đi.maAT.. tắ63Vat... chứ!"
Hermione ng6srKó 6srKxuống m63Vaột hàynQQnh 6srKlang vắn6srKg bê6srKn phải:
"Chắc là63Va lynQQối này."
Nhưng RmaATon nói:
"Không phảimaAT đ63Vaâu. ĐómaAT lmaATà hướngynQQ uZpGnam mà63Va. Mấ6srKy b6srKồ nuZpGgó coi6srK, tụi6srK mình63Va có6srK tuZpGhể n6srKhìn thuZpGấy mộ6srKt mmaATảng 6srKhồ nước63Va bê6srKn ngo6srKài cmaATửa ynQQsổ kìa..."
Harry ngắmmaAT uZpGbức tmaATranh. MộtuZpG cmaAThú ngựaynQQ l63Vaùn mũmynQQ maATmĩm, ynQQ uZpGlông xámynQQ lố6srKm đốm,ynQQ vừamaAT mớiuZpG thoynQQng maATdong dẫynQQm lêmaATn bã63Vai cỏ6srK vuZpGà thơuZpG thynQQẩn nhynQQấm 63Va nynQQháp cmaATỏ xa63Vanh. Tu6srKy đãuZpG queynQQn vớ63Vai việ6srKc 63Vacác nynQQhân vmaATật t63Varong nhynQQững bứcynQQ t6srKranh ởynQQ uZpG trườnuZpGg Hogwa63Varts cứuZpG d63Vai cuZpGhuyển luynQQng tumaATng maATvà thỉn63Vah thoảngmaAT bỏ6srK khuZpGung tranynQQh màmaAT ynQQ maATđi maATthăm viynQQếng lẫ63Van ynQQnhau, nhưnynQQg HuZpGarry vẫ63Van c6srKứ khoá6srKi nhìn63Va ch63Vaúng. Một63Va uZpGlát uZpG uZpGsau, mộ63Vat hiynQQệp sĩmaAT maATlùn bmaATè bmaATè m6srKặc ynQQbộ maATáo giáp63Va c63Vaứ kê6srKu xủnynQQg xoẻynQQng ynQQkhi uZpGông bướcuZpG maAT v63Vaào bứcmaAT tuZpGranh, theuZpGo sa6srKu lmaATà co63Van 63Vangựa lùnynQQ. C63Vaăn cmaATứ vàouZpG dấu6srK uZpGvết cỏ63Va dậ6srKp cò63Van maAT dínynQQh ởuZpG đầumaAT gốynQQi uZpGcủa bộmaAT đ63Vaồ ynQQgiáp maATkim lmaAToại ông63Va đuZpGang mặcmaAT, th6srKì uZpGcó maATthể nuZpGói ch6srKắc maAT làuZpG ôynQQng vynQQừa 63Vaté ngựa.
Nhìn tynQQhấy 63VaHarry, RouZpGn vàuZpG HeuZpGrmione, ônuZpGg ynQQhiệp suZpGĩ maATgào lên:
"A! Quâ63Van 6srKbất uZpGlương nào6srK dám63Va x6srKâm uZpGnhập lãmaATnh địa63Va 63Va riênmaATg củamaAT t6srKa hmaATả? ynQQPhải chynQQăng uZpGcác ngươi6srK đếnynQQ cynQQười uZpGnhạo t6srKa 63Vangã maATngựa? Hã63Vay uZpGrút maAT gưmaATơm ynQQra, đồ6srK bấ6srKt lương,uZpG đồynQQ chó!"
Ba đứynQQa nuZpGhỏ s6srKửng sốt63Va đứnynQQg n6srKgớ uZpGra nhìuZpGn ô6srKng hiuZpGệp sĩ6srK 6srK lynQQùn đanmaATg r6srKút tmaAThanh gươmynQQ 63Vara khỏi6srK cá63Vai vỏmaAT kiếynQQm v6srKà maATbắt đuZpGầu vumaATng gươm63Va 6srKtrong ynQQ ta63Vay một63Va ynQQcách uZpGhung maAThăng, còynQQn 63Vachân cẳnynQQg 6srKthì nhảy63Va lo6srKi chouZpGi uZpGtrong cơn6srK giậnynQQ ynQQ điênuZpG 6srKcuồng. N6srKhưng lưỡ63Vai gươm6srK quá6srK dynQQài suZpGo vớimaAT thâynQQn hìnhuZpG 6srKcụt maATngủn ynQQcủa ôngynQQ, uZpG tuZpGhành ruZpGa k6srKhi ônguZpG cynQQhém mộtynQQ đườuZpGng 6srKgươm áynQQc liệtuZpG tmaAThì đ63Vaà gươmuZpG uZpGđi luZpGàm uZpGông mấtynQQ uZpG cảynQQ 6srKthăng bằnynQQg, témaAT lmaATăn đùng,maAT sấpynQQ mmaATặt xuốnynQQg buZpGãi cỏ.
Harry tiếnuZpG tớimaAT gầnmaAT bứcmaAT tuZpGranh hơuZpGn, n6srKó hỏi:
"Ông ynQQcó 6srKsao không?"
"Lùi lại!ynQQ Quân63Va k6srKhoác lácuZpG đêmaAT tiện!uZpG Lùi!ynQQ ĐuZpGồ xỏynQQ lá!"
Ôn6srKg uZpGhiệp uZpGsĩ lại63Va 6srKnắm cuZpGhặt 6srKthanh gmaATươm, chuZpGống 63Vagươm ynQQ maATxuống maATđể đứn63Vag l6srKên, nhưng63Va lư6srKỡi gươmuZpG lúuZpGn sâuuZpG thê6srKm ynQQvào 63Valớp cỏ,uZpG vàmaAT khynQQi ônmaATg uZpG đứng6srK dậymaAT đmaATược uZpGrồi maATthì uZpGcho dmaATù 63Vađã 63Vacố 63Vagắng hếynQQt sức63Va mìnuZpGh, ông6srK khuZpGông thể6srK nàuZpGo ynQQ rú63Vat lưuZpGỡi uZpGgươm ynQQra đượ63Vac nữa.uZpG CuốmaATi cùng6srK ônynQQg ph63Vaải t63Vaự qynQQuăng mìnhmaAT xuống63Va cỏynQQ, 6srK đẩy63Va cá6srKi mạngmaAT ch63Vae mynQQặt trêmaATn cáynQQi 63Vanón guZpGiáp sắynQQt rmaATa đynQQể la6srKu uZpGmồ hôi63Va đaynQQng rịn63Va đầmuZpG ynQQ đìa.
Thừa dịuZpGp ô6srKng uZpGhiệp suZpGĩ nghỉmaAT maATmệt, HarruZpGy phâynQQn trần:
"Như 63Vavầy ynQQnè, ynQQtụi tôimaAT đmaATang đmaATi t6srKìm ThynQQáp ynQQBắc. uZpGChắc 6srKông đâ63Vau biếtuZpG chỗynQQ 6srKđó ở63Va đâynQQu hả?"
Cơn gimaATận củynQQa ông6srK hiệ6srKp 6srKsĩ dường63Va nhmaATư taynQQn biếnuZpG ynQQđi tứcynQQ th6srKì. ÔngmaAT lá63Vach cáuZpGch đứngmaAT d63Vaậy v63Vaà d63Vaõng dạuZpGc hô:
"Một cuộcmaAT maATtruy tìmmaAT! HmaATãy the63Vao t6srKa, hỡ63Vai maATcác bằngynQQ uZpG hữumaAT thâ63Van 6srKthiết! ChúuZpGng tmaATa sẽuZpG tìmmaAT ynQQra mụcynQQ tiuZpGêu của6srK cácuZpG bạmaATn, ho6srKặc lmaATà chú63Vang 63Va tmaATa s6srKẽ dmaATũng 6srKcảm bmaATỏ mạngynQQ vìynQQ nh6srKiệm vụ!"
Ông h6srKiệp sĩynQQ lại6srK mộtuZpG lần63Va nữaynQQ cuZpGố gắynQQng rúynQQt thaynQQnh 6srK gươmynQQ r63Vaa mộmaATt cáynQQch kynQQhông hiệumaAT quynQQả, rồi6srK cmaATố t6srKrèo lêynQQn c6srKon ngự6srKa mập,63Va nhưnuZpGg luZpGại maAT ngãynQQ xuống.uZpG Ô6srKng 6srKbèn khíynQQ kháimaAT l6srKa to:
"6srKĐành 63Vađi bộynQQ vậ63Vay, thưa6srK quynQQí ngàmaATi maATvà quí6srK nươnynQQg! LmaATên đường!ynQQ ynQQTiến lên!"
Và, tro6srKng uZpGbộ 63Vaáo giámaATp 6srKsắt kmaATêu xmaATủng xoẻmaATng ầmynQQ ĩ,uZpG uZpG 63Vaông tmaATa chạyynQQ v63Vaô cạnh63Va tmaATrái của63Va uZpGcái k63Vahung trauZpGnh maATvà biynQQến mất6srK khynQQỏi cản6srKh ynQQtrí ynQQ củ63Vaa bứ6srKc tranh.
Ba đứmaATa nhỏ6srK v63Vaội vuZpGã chạ6srKy ynQQtheo uZpGông hiệmaATp s6srKĩ dọ6srKc ynQQhành uZpG la63Vang, cănmaAT cứ63Va maATtheo maATâm uZpGthanh xuZpGủng ynQQxoẻng phá6srKt rynQQa t6srKừ bộmaAT 6srKáo 63Vagiáp củamaAT ông63Va. uZpG ThynQQỉnh thoảng63Va tụi6srK ynQQnó nhìuZpGn thynQQấy 6srKông chạyynQQ nga63Vang qu63Vaa maATmột b6srKức t6srKranh 6srKở ph63Vaía maAT trước.
"HãyuZpG ynQQcố màuZpG cuZpGan đảmmaAT 6srKlên nhé,maAT điềuynQQ ynQQtệ 63Vanhứt cò63Van chmaATưa xảuZpGy r6srKa đâu!"
Ông hiệpynQQ 6srKsĩ gmaATào tmaATo, v63Vaà tụiuZpG nmaATó th63Vaấy ônuZpGg ynQQtái xuấtynQQ 6srK hiệnuZpG phynQQía trướ63Vac muZpGột nhómuZpG cá63Vac b6srKà mynQQặc v6srKáy pmaAThồng vẻuZpG nhuZpGớn uZpGnhác. ynQQTranh 6srKcủa maAT cáuZpGc b6srKà tremaATo trêynQQn v63Vaách củaynQQ m6srKột cmaATầu uZpGthang xoắn6srK 6srKchông chênh.
Harry, RynQQon vàynQQ HermimaATone thở63Va hổ63Van hể6srKn 6srKtrèo lên63Va ynQQ nhữngynQQ bậc63Va th6srKang xoắn63Va maATsít saynQQo, 6srKcàng l6srKúc càng6srK thấyuZpG chuZpGóng mặtmaAT hơnmaAT, chuZpGo 63Vađến 6srK 6srKkhi nynQQghe đ6srKược 63Vatiếng ynQQnói 6srKrì rầmuZpG pynQQhía tr63Vaên đầmaATu, th6srKì tụi63Va nóynQQ biết6srK maATchắc 63Vamình 63Va đã6srK tớ6srKi đượuZpGc lớpuZpG học.
Ông hiệpmaAT 63Vasĩ uZpGbấy gmaATiờ mớimaAT uZpGthò đầuynQQ vynQQô bứcuZpG tranynQQh củamaAT một63Va ông6srK thầyynQQ tuZpGu 63Vacó vuZpGẻ mặtuZpG hết6srK sứuZpGc nhauZpGm uZpGhiểm, uZpGla lớn:
"Tạm 6srKbiệt! Tạ6srKm 63Vabiệt nhmaATé, c63Vaác chimaATến hữuynQQ c63Vaủa 6srKta! 6srK 63VaBất cứ6srK khynQQi nàmaATo maATcác bạn63Va 63Vacần đế6srKn mộtmaAT 6srKtrái uZpGtim camaATo th63Vaượng uZpGvà nhmaATững bắuZpGp 6srKthịt ynQQ sắt6srK thépmaAT, uZpGthì c6srKứ tìmynQQ đuZpGến Ng63Vaài Cadogan!"
Khi ôngynQQ hiệ6srKp sĩuZpG biế63Van đmaATi rồi,uZpG 63VaRon lynQQầm bầm:
"Ừ, chừnuZpGg nà6srKo tụiuZpG nà6srKy 63Vacần đếmaATn một6srK ngưuZpGời g63Vaàn maATdở, thếuZpG nàouZpG maATtụi nàyuZpG cũnuZpGg kê63Vau 63Vatới ông."
Ba đứa6srK trèo6srK nố63Vat mấy63Va bậ63Vac thanynQQg cuốimaAT cùnuZpGg, đặ63Vat uZpG cmaAThân maATlên mộynQQt đuZpGầu cầuuZpG tmaAThang nhỏ6srK xíu,6srK ởmaAT đmaATó 63Vahầu nhmaATư 6srKcả luZpGớp họ63Vac ynQQTiên t6srKri đềuynQQ ynQQ ynQQđã tuZpGụ tậpmaAT đônuZpGg 6srKđủ. KhuZpGông thấyuZpG cán63Vah cmaATửa nynQQào mmaATở uZpGra từ63Va đầu6srK 63Vacầu than63Vag 63Vanày. ynQQ uZpGRon h63Vauých cynQQùi chỏ63Va uZpGvô HaruZpGry, ch6srKỉ ynQQlên trần63Va ynQQnhà, trêynQQn đóynQQ ynQQcó 6srKmột maATcái giống63Va 6srK nhmaATư cửauZpG maATbẫy sậpynQQ hì63Vanh trònynQQ, ynQQcó 63Vađính mynQQột 6srKcái th6srKể bàiuZpG maATbằng đồngmaAT. HmaATarry đọc:
"Sybill TrelawnmaATey, gmaATiáo viê63Van bộ63Va mô63Van ynQQTiên Tr6srKi 63Vahọc... Làm6srK s63Vaao 63Vatụi mình6srK 63Valên uZpGđược t6srKrên đmaATó bâyynQQ giờ?"
Như thể63Va đểuZpG tr6srKả uZpGlời 63Vacâu hỏimaAT c6srKủa H63Vaarry, cámaATnh cửynQQa uZpG uZpGbẫy sậpuZpG bỗnuZpGg 63Vanhiên maATmở ra6srK, v63Vaà uZpGmột cá63Vai thauZpGng bmaATằng bạuZpGc đưmaATợc thynQQả xuốnmaATg nynQQgay maAT maATbên ch63Vaân HauZpGrry. M6srKọi ngườiynQQ cmaAThợt 6srKim bặt.
Ron nuZpGhe răngmaAT cười:
"Nhường bồuZpG lênuZpG trư63Vaớc đó."
Harry đuZpGành leynQQo lên6srK t6srKrước tmaATiên, bướcuZpG vàoynQQ mộ6srKt 6srK phòuZpGng ynQQhọc trônmaATg lynQQạ lùynQQng ynQQnhất t63Vaừ t63Varước tớimaAT n6srKay. ynQQThật ynQQra, maATnó chẳynQQng giống6srK uZpG phòynQQng h63Vaọc chúuZpGt 6srKxíu 6srKnào hết;ynQQ 6srKmà lại63Va 63Vađâu đ6srKó vừauZpG giống6srK mộ63Vat cáuZpGi k63Vaho 6srKáp 63Vamái ynQQ củauZpG một6srK cynQQăn nhàynQQ, vừauZpG ynQQgiống mộtuZpG cáynQQi tiệmuZpG truZpGà kiểuuZpG xưa.6srK TromaATng maATphòng 63Vacó ímaATt 63Va nhứt63Va ynQQhai ynQQchục 6srKcái b6srKàn tr6srKòn nhỏuZpG bàuZpGy biện63Va lộnmaAT xynQQộn, chu63Vang quaynQQnh đặt63Va mấyuZpG cáynQQi uZpG gmaAThế bynQQành bọcuZpG vảiuZpG huZpGoa 6srKsặc 6srKsỡ v6srKà mấyuZpG cáiuZpG gốiuZpG nuZpGệm nhỏ6srK mà63Va dày.ynQQ Mọi63Va th6srKứ đượcuZpG uZpG 63Vasoi 6srKsáng bằ6srKng áynQQnh đ63Vaèn đ6srKỏ thắm.6srK Tấ6srKt cả6srK mynQQàn c6srKửa s6srKổ đ6srKều 6srKkéo kímaATn lạiynQQ ynQQvà uZpG nhiều6srK 6srKngọn đuZpGèn đ6srKược chụynQQp k63Vaín bằngynQQ những6srK cáuZpGi k6srKhăn quuZpGàng maATđỏ smaATậm. Că63Van phò63Vang uZpG ấmaATm mộtynQQ cámaATch ngột6srK ngạ63Vat, 63Vavà dưới63Va bynQQệ lòynQQ sưởi6srK cynQQhất uZpGđầy nhóynQQc các63Va ynQQthứ, mộtuZpG uZpG ng6srKọn lử63Vaa 6srKđang đuuZpGn muZpGột cáynQQi uZpGấm đồynQQng tynQQo tướnynQQg, 6srKtỏa r6srKa mộynQQt thứ63Va uZpGmùi hănguZpG nồuZpGng uZpG đếuZpGn phátynQQ ynQQbệnh. Mấ63Vay maATcái kệynQQ đặtuZpG dọynQQc bức6srK tường6srK tròuZpGn qumaATây chấtuZpG lộuZpGn xộnuZpG 63Va những6srK 6srKlông chuZpGim đmaATầy b63Vaụi bámmaAT, những63Va mẩuZpGu n63Vaến cụt,maAT nhiều6srK xấpynQQ bà63Vai uZpGlá t6srKe tuaynQQ, ynQQ vômaAT s6srKố nhữngynQQ tuZpGrái cầ6srKu thủ6srKy timaATnh ó63Vang ánh6srK bạynQQc, và6srK maATcả mộmaATt 63Vađoàn quâ63Van uZpGtách 63Va trmaATà hùngmaAT hậu.
Cả maATlớp đaynQQng tậpynQQ trunmaATg tro63Vang phòuZpGng quynQQanh, m6srKọi ngườuZpGi n63Vaói nănuZpGg thmaATì thào.63Va RomaATn 6srKđến s6srKát maATbên va6srKi HarynQQry, hỏi:
63Va"Cô uZpGgiáo đâu?"
uZpGThình 6srKlình mộynQQt giọnmaATg nói63Va vọnuZpGg uZpGra từmaAT bmaATóng tối,ynQQ 6srKmột thynQQứ maATgiọng mmaATơ uZpGhồ n6srKhỏ nhẹ:
"ChàouZpG uZpGcác ynQQtrò. Thậ6srKt 6srKhân hạn6srKh đượ63Vac ynQQgặp maATcác t6srKrò tronmaATg thế6srK giới63Va vật6srK chất."
Ấn ynQQtượng của6srK HmaATarry ngamaATy lúcmaAT đóuZpG 63Valà về6srK maATmột uZpGloài 6srK c6srKôn 6srKtrùng 6srKto 63Vatướng rự6srKc 6srKrỡ. G63Vaiáo 63Vasư TrmaATelawney 6srKdi ch63Vauyển và6srKo vùynQQng cóynQQ 6srKánh uZpG maATlửa suZpGoi, uZpGvà bọnuZpG trẻmaAT nhậmaATn tynQQhấy uZpGbà giuZpGáo ốmynQQ cà6srK ton63Vag càynQQ maATteo, cặpynQQ mmaATắt kiếnmaATg ynQQ l63Vaàm 6srKphóng ynQQđại đôi63Va m6srKắt củamaAT b63Vaà t63Vao huZpGơn kíc63Vah tynQQhước tmaATự nhiynQQên rất6srK nhi63Vaều lần,maAT maAT vàuZpG bàmaAT quấn6srK uZpGmột cáiuZpG khăuZpGn choàng6srK đầuynQQ mỏ6srKng cynQQó 6srKdát tmaATrang maATkim 6srKóng ánhynQQ. ynQQQuanh ynQQ cá6srKi cổynQQ mảnynQQh k63Vahảnh 6srKcủa bmaATà làmaAT 63Vavô số6srK nhữmaATng ynQQdây chuyền63Va vàuZpG maATchuỗi h63Vaạt, còmaATn 63Va cá6srKnh tayynQQ, b6srKàn taynQQy ynQQvà ngó6srKn 63Vatay cuZpGủa 63Vabà 6srKthì đemaATo đầyuZpG nhữngmaAT vòng63Va vớiuZpG nhẫn63Va. BynQQà maAT nói:
"Ngồi xuốnynQQg đ63Vai cácynQQ tr6srKò, nmaATgồi xuuZpGống nào."
BọnmaAT trynQQẻ vụ63Vang về63Va truZpGèo lên63Va mấy63Va chiếcynQQ uZpGghế bàynQQnh h6srKoặc maAT ngồiuZpG 6srKlọt th63Vaỏm truZpGong 6srKmấy uZpGcái gynQQối nệm.maAT ynQQHarry, maATRon maATvà Herm63Vaione cù6srKng ngồiuZpG maAT qu6srKanh mộuZpGt maATcái bànynQQ tròn.
Giáo sưuZpG Trela6srKwney uZpGthì tự63Va m6srKình n63Vagồi vàomaAT mộ63Vat cáiuZpG ghế6srK bàuZpGnh maATcó 63Vacánh đặtmaAT uZpGtrước maATlò sưởi.ynQQ Bà6srK nói:
"Chào mừuZpGng cácynQQ tròmaAT đếuZpGn v63Vaới 63Vabộ môuZpGn TiêynQQn tmaATri uZpGhọc. 63Va TênmaAT ynQQcủa tô6srKi làynQQ 63Vagiáo 6srKsư Trelawney63Va. Trước63Va đây63Va cóynQQ lẽ63Va 63Vacác ynQQtrò 63Vachưa 6srKtừng gặ6srKp ynQQ tôiuZpG. VìynQQ maATtôi thấyuZpG nếumaAT xuốngmaAT duZpGưới tmaAThường xynQQuyên quZpGuá 63Vathì 63Vaba mớ63Va 6srKbon c6srKhen chộn6srK ynQQ rộnmaAT củuZpGa cuZpGái trư6srKờng cynQQó thuZpGể làynQQm mmaATờ 63Vađi N63Vaội NhãmaATn củamaAT tôi."
Không maATai nóiynQQ gynQQì để6srK đmaATáp lạynQQi cáimaAT thuZpGông bmaATáo ynQQkhác 63Va t63Vahường đó.ynQQ G63Vaiáo sư63Va TmaATrelawney k6srKhéo lémaATo nhẹ6srK 6srKnhàng uZpGsửa lạimaAT c6srKái khmaATăn uZpGchoàng 6srK rồiynQQ nuZpGói tiếp:
"Vậy là6srK cácmaAT trò63Va đãuZpG cynQQhọn học63Va mônynQQ TiênuZpG tr63Vai, bộ6srK ynQQmôn ynQQ khóuZpG kh6srKăn nhứtmaAT troynQQng uZpGcác ng6srKành nghệuZpG thuậ6srKt h63Vauyền bmaATí. Tôi6srK muốuZpGn l6srKưu ýuZpG các6srK ynQQ trynQQò ngaynQQy từuZpG bynQQuổi ynQQban sơmaAT uZpGlà nếu63Va cá63Vac tuZpGrò khômaATng maATcó cáiynQQ NhìmaATn, thìmaAT tôuZpGi sẽuZpG 63Va chẳng63Va maATthể maATdạy dỗ63Va cynQQác tr6srKò đmaATược nhiynQQều nhỏiynQQ gynQQì 63Vacho lắm6srK. 63VaSách vởmaAT cũnynQQg cuZpGhẳng 63Va g6srKiúp đ6srKỡ cuZpGác trò6srK b6srKao 6srKnhiêu troynQQng lĩnhuZpG vự6srKc nà6srKy đâu..."
Nghe mmaATấy câmaATu nàmaATy, HaynQQrry maATvà Ro63Van 63Vacùng nhmaATe ruZpGăng 63Va cườiynQQ uZpGvà lynQQiếc mắmaATt nhìmaATn Hermio6srKne, cô63Va 63Vabé uZpGtỏ r63Vaa sửynQQng sốtuZpG vềynQQ c63Vaái đuZpGiều lmaATà synQQách uZpG tmaAThì c6srKũng khôn6srKg 63Vagiúp í63Vach gìynQQ tronynQQg 63Vaviệc hynQQọc bộ63Va m6srKôn này.
"Nhiều p63Vahù thynQQủy vàynQQ 63Vapháp suZpGư, m6srKặc duZpGù tàmaATi b63Vaa trynQQong uZpG những63Va lynQQĩnh vựcuZpG nh63Vaư 6srKnổ tuZpGo, ướcuZpG maATđoán giỏiuZpG 63Vavà biếnynQQ mất63Va độtynQQ ngột6srK, nhuZpGưng vẫuZpGn maAT 63Vakhông tynQQhể nàuZpGo nhìn63Va xuyênynQQ qu6srKa đượcynQQ nhữmaATng bí63Va mậtmaAT bị63Va c6srKhe p6srKhủ củamaAT tươ63Vang uZpG lai."
Đôi m63Vaắt t63Vao cộuZpG mơuZpG màynQQng 6srKcủa gi6srKáo s63Vaư maATlướt tynQQừ gynQQương mặtynQQ căn6srKg tuZpGhẳng nàmaATy đếnmaAT g6srKương mmaATặt l63Vao â63Vau khácuZpG củ63Vaa lũmaAT họynQQc trò,6srK bmaATà tiếp6srK tục:
"Đó maATlà thiênynQQ phúuZpG, chỉ6srK dàn6srKh riênguZpG 63Vacho một6srK ít6srK ngưuZpGời maATmà thôi."
Bỗng ynQQnhiên bàmaAT nóuZpGi vynQQới Neville:
"Trò nà63Vay, bà63Va nuZpGội c63Vaủa uZpGtrò cynQQó khỏuZpGe không?"
Nevill6srKe maATsuýt 63Vaté lăn6srK ynQQra khỏiynQQ đố63Vang gốynQQi nệm6srK uZpGmà n63Vaó ynQQđang ngồi6srK. 63VaNó rumaATn rumaATn ynQQvì hoảng6srK hồn:
"Dạ, 6srKcon ngmaAThĩ bàynQQ 63Vacon khỏmaATe ạ."
Giáo synQQư TrelawneynQQy lắynQQc đầu,ynQQ ánhmaAT lửaynQQ phảnynQQ chiynQQếu lấpynQQ lámaATnh trê6srKn đôiynQQ ho6srKa tauZpGi 63Vangọc uZpGlục bảo6srK 63Vabà đe6srKo uZpGlủng lẳng:
"NếuynQQ ynQQtôi lynQQà tr6srKò, 6srKthì 6srKtôi maATkhông dá6srKm uZpGchắc n6srKhư vậyuZpG đâu."
Neville nghmaATẹn họng.6srK maATGiáo s6srKư TrelamaATwney vẫn6srK điề63Vam nynQQhiên tĩ63Vanh tại:
"Chúng 63Vata sẽ6srK nghiêmaATn cuZpGứu nhữmaATng pmaAThương phá6srKp maATcơ bảnynQQ uZpG củynQQa bộmaAT mônynQQ Tiê63Van 63VaTri tron6srKg năuZpGm huZpGọc nàuZpGy. maATHọc k63Vaỳ một63Va smaATẽ 63Vadành đểmaAT học6srK cáuZpGch 63Va đynQQọc các63Va ynQQlá trmaATà. HmaATọc kynQQỳ suZpGau chúnynQQg tuZpGa 63Vasẽ ti6srKến tớimaAT mônuZpG Co63Vai 6srKChỉ ta63Vay. NhâuZpGn ynQQ t6srKiện tuZpGa bảo6srK 63Vacho trmaATò uZpGnày..." Gi6srKáo sưmaAT 63Vathình lìnmaATh hướngynQQ maATcái nhìmaATn uZpGvào ynQQ PuZpGarvati PatilmaAT. "..ynQQ. Hãy6srK couZpGi chừng6srK mộtuZpG ynQQgã 6srKtóc đỏ."
Parva6srKti maATkinh ngạc63Va quynQQay maATqua ynQQnhìn Ro63Van đuZpGang n63Vagồi b6srKên cạ63Vanh, rồi63Va đuZpGẩy ghếuZpG maATcủa mì6srKnh ynQQxa ramaAT. GiáoynQQ s6srKư TreluZpGawney vẫn6srK tiếp6srK tục:
"Trong h6srKọc kuZpGỳ m6srKùa hèynQQ tới,ynQQ maATchúng tynQQa họcynQQ lmaATên tớ63Vai maAT bmaATộ mô63Van nuZpGghiên cmaATứu tráuZpGi cầu6srK 63Vapha 6srKlê maAT- ấymaAT là63Va smaATau khmaATi chúuZpGng 6srKta đuZpGã maAThoàn tất63Va 6srK đ6srKược mô6srKn đmaAToán đynQQiềm lửa.6srK ThậynQQt uZpGkhông ynQQmay 6srKlà lớmaATp họynQQc maATcủa 6srKchúng tmaATa s6srKẽ bịuZpG tynQQạm uZpG ngmaATưng 63Vavào ynQQtháng ha6srKi maATvì mộtuZpG 63Vatrận cuZpGúm khóuZpG ch6srKịu. Bả6srKn thân6srK maATta sẽuZpG bị6srK maATmất 63Va gi6srKọng. 63VaVà 63Vavào khmaAToảng gần63Va 6srKlễ Phục6srK Si6srKnh, 6srKmột n6srKgười uZpGtrong ynQQsố uZpGchúng t6srKa smaATẽ ynQQ lìauZpG 6srKxa chún63Vag tuZpGa vĩn6srKh viễn."
Sau l6srKời tiuZpGên ynQQtri nàuZpGy uZpGlà 63Vamột 6srKkhoảng iuZpGm lặngmaAT cynQQăng uZpG thẳng,63Va nhưnynQQg giáuZpGo sư63Va Trelawn6srKey khuZpGông cynQQó maATvẻ uZpGgì nhuZpGận thấyuZpG đi63Vaều 63Vađó. BuZpGà maATnói maAT ynQQvới LavemaATnder 63VaBrown, n6srKgười ngynQQồi gầynQQn bynQQà nhứtynQQ 63Vavà maATgần nhưuZpG đmaATã cynQQo rmaATúm lại63Va ynQQ tron63Vag cá6srKi ghynQQế bành:
"Trò luZpGàm ơnmaAT đuZpGưa c63Vaho tôynQQi cuZpGái bynQQình t63Varà bằmaATng 6srKbạc maATlớn nhứt."
L6srKavender 63Vacó ynQQvẻ 63Vahú víauZpG, bèn63Va đứn6srKg dậy,6srK luZpGấy cáiynQQ 63Vaấm tuZpGrà tmaATổ chynQQảng trên63Va kệynQQ xuynQQống uZpGvà đặ6srKt nó6srK lêuZpGn c6srKái b63Vaàn trmaATước mặt6srK giynQQáo smaATư Trelawney.
"Cám ơnuZpG trynQQò. Tình6srK c63Vaờ thôiuZpG, cá63Vai điềuuZpG m63Vaà tròynQQ đa63Vang ynQQkhiếp synQQợ... cáiynQQ điề63Vau đóynQQ synQQẽ xynQQảy 63Vara vàomaAT thynQQứ s63Vaáu, ngày6srK 163Va6 thuZpGáng 10."
LavendemaATr rumaATn lẩy6srK bẩy.
"Bây giờ,63Va ynQQtôi 63Vamuốn c63Vaác ynQQtrò chmaATia r6srKa thàmaATnh từuZpGng maAT cặp63Va. HãynQQy luZpGấy tácmaATh tr63Vaà ởuZpG trêuZpGn ynQQkệ xuống,63Va maATrồi ynQQlại đâyuZpG tuZpGa r6srKót đầy63Va uZpGtrà chynQQo. maAT ynQQXong cácynQQ 63Vatrò ynQQngồi xuống63Va maATmà uốnguZpG; uốngynQQ ynQQđến maATkhi ynQQnào maATchỉ còn63Va lynQQại bãuZpG trmaATà 63Va tro6srKng táchynQQ. DùnynQQg ta6srKy truZpGái s63Vaúc uZpGbã tràuZpG trmaATong uZpGtách b6srKa lần,63Va rồiynQQ ú63Vap tácynQQh 63Va xuống63Va dĩa;uZpG đợimaAT cuZpGho t6srKrà kiệynQQt đếnuZpG 63Vagiọt nướ6srKc cuối63Va cuZpGùng tmaAThì 6srKđưa maATcái táchynQQ ynQQcủa 6srK m6srKình chmaATo bạ63Van 6srKcủa maATmình bó6srKi. 6srKCác tmaATrò suZpGẽ tynQQheo tuZpGrang uZpG5 vynQQà uZpG6 củ63Vaa quyynQQển VuZpGén maAT MànmaAT TươngynQQ LauZpGi đểynQQ diễ6srKn dịcmaATh ý6srK ngh6srKĩa nhữnuZpGg dạnmaATg bmaATã trmaATà. TmaATôi sẽynQQ đ63Vai qu6srKanh uZpG cácmaAT maATtrò đểynQQ giúp63Va đỡynQQ, h6srKướng dẫnmaAT. Ôi6srK, comaATn ơi..."
Giáo sư63Va uZpGtóm uZpGlấy cánhuZpG ta6srKy NuZpGeville, kéo63Va nuZpGó đứng63Va lên,
"... samaATu kynQQhi co6srKn làmuZpG maATbể cáimaAT maATtách đ6srKầu tiê6srKn, co6srKn maATlàm ơn6srK 6srKchọn mộmaATt cá6srKi uZpGtách uZpGcó ynQQhoa vămaATn mynQQàu xan6srKh. TmaATôi thìynQQ uZpGhợp vớiynQQ mà6srKu hồnuZpGg hơn."
Liền suZpGau đó6srK, NevilynQQle vừaynQQ mmaATới vómaATi lênmaAT kệuZpG đểmaAT lấmaATy uZpG tynQQách 6srKtrà thmaATì ngynQQhe mộ6srKt ti6srKếng xo6srKảng của6srK đồ6srK bể.uZpG maATGiáo uZpGsư Tre6srKlawney rảmaATo 63Vabước 63Va đếnynQQ bynQQên NevmaATille, cầmaATm maATtheo mộtuZpG cáiynQQ đồynQQ hốtynQQ maATrác vuZpGà chổmaATi, rồi6srK nói:
"ynQQMột tr63Vaong uZpGnhững cáiuZpG 63Vamàu xynQQanh ynQQlam ấy63Va, đuZpGúng rồiynQQ đmaATó, couZpGn... nếumaAT couZpGn khônuZpGg phiềnuZpG... 6srKcám ơn63Va con..."
Khi tácynQQh trà6srK c6srKủa HarrmaATy maATvà R63Vaon đượcynQQ 6srKrót đ6srKầy 6srKtrà ynQQ rồi,6srK hmaATai đ6srKứa ynQQquay trởmaAT luZpGại ynQQbàn củamaAT mìnmaATh, cốmaAT gynQQắng uốnuZpGg thậtynQQ nhmaATanh món6srK trynQQà 6srK phỏnuZpGg maATlưỡi ấmaATy. RồiuZpG tmaATụi 6srKnó súynQQc cặnynQQ tr6srKà t6srKrong tác6srKh đúng6srK nhưmaAT lynQQời chynQQỉ dẫn63Va maAT uZpGcủa giámaATo 6srKsư Trelaw63Vaney, 63Varồi úpmaAT ngượcuZpG 63Vatách tràynQQ xuynQQống ch63Vao rá63Vao nước6srK ynQQxong đổ63Vai uZpG ch6srKo nmaAThau đmaATể bói.
Cả 63Vahai đ63Vaứa đềuuZpG mynQQở ynQQsách đế6srKn maATtrang 6srK5 uZpGvà 6uZpG. Ro63Van nói:
"ĐâyynQQ rồ63Vai. BồynQQ maATthấy cáiuZpG 6srKgì ởmaAT tr6srKong táynQQch tràmaAT củamaAT mình?"
Ha63Varry đáp:
"Một mớynQQ chèynQQm ynQQnhẹp muZpGàu nâu."
M6srKột 6srKlàn khóimaAT tỏ6srKa 6srKmùi nồngynQQ nuZpGặc t6srKrong c63Vaăn 63Vaphòng 6srK chuZpGợt khiếnmaAT maATcho HaynQQrry thuZpGấy buồuZpGn nguZpGủ vmaATà đờuZpG đẫnuZpG 6srKđi. uZpGTiếng guZpGiáo sư63Va TrelawnuZpGey 6srK 63Vakêu 63Vagọi synQQau lànynQQ uZpGkhói uZpGtrà ynQQmờ mịt:
"Các t63Varò huZpGãy muZpGở ynQQrộng đầumaAT ynQQóc ruZpGa, hãyuZpG đểmaAT ch63Vao mắuZpGt củauZpG 63Vamình 63Vanhìn xuyênuZpG 6srKqua cõ63Vai trầ6srKn tục!"
Harry cốynQQ gắnmaATg tmaATập tr6srKung. S63Vaau 6srKkhi thynQQam khảouZpG cynQQuốn Vé63Van ynQQMàn Tương6srK LaiuZpG, nuZpGó nói:
"Đúng rynQQồi, bồynQQ c63Vaó mộtmaAT dấ6srKu tuZpGhập maAThơi maATlung la63Vay... 6srK nghĩynQQa làuZpG bồynQQ sắp6srK ynQQphải tr63Vaải 6srKqua maAT"thử thynQQách vàmaAT đau6srK kh6srKổ" uZpG- 63Vaxin lỗiynQQ nynQQghe 63Va- 63Va nhưng6srK c6srKó mộtynQQ dmaATấu hiệu63Va có63Va uZpGthể maATlà mặtynQQ ynQQtrời. 6srKĐể coi..6srK. nóuZpG có63Va nghĩmaATa lynQQà "hạnhmaAT ynQQ phúmaATc lớn".uZpG.. v63Vaậy làuZpG bồ6srK suZpGắp phảiuZpG maATchịu đa6srKu uZpGkhổ nhưmaATng mà63Va sẽ63Va ynQQrất vui..."
Ron nói:
"Theo ýmaAT m6srKình 63Vathì b6srKồ cầmaATn phả6srKi ynQQđi maATkiểm tr63Vaa l63Vaại maATcái NộimaAT NynQQhãn củ63Vaa bồ."
Cả 6srKhai đứauZpG pynQQhải nénynQQ tiếng63Va cườ63Vai cynQQủa mìnhuZpG lạynQQi vìmaAT maATgiáo sưmaAT Trelawn6srKey đa63Vang nh6srKìn uZpGtrừng tynQQrừng uZpGvề phmaATía 63Vatụi nó.
"Bây giờuZpG đynQQến maATphiên mình..."
Ron ng63Vaó vôuZpG uZpGcái táynQQch củamaAT HarrymaAT, tr6srKán nóynQQ nhă63Van lạiynQQ rynQQa đi63Vaều ynQQsuy tư63Va d63Vaữ lắm.
"Có mộtynQQ đốmmaAT t63Varòn hơ6srKi guZpGiống mộtynQQ cáynQQi n6srKón trái6srK dưa.ynQQ Khôn63Vag chừng6srK bồmaAT s63Vaắp 63Valàm viynQQệc 6srKcho Bộ63Va P6srKháp Thuật..."
Nó xo63Vaay t6srKách ynQQtrà đ6srKể nhìn63Va ngượcynQQ lại.
"Nhưng mà63Va nh6srKìn nhynQQư vmaATầy tuZpGhì maATnó giống63Va một63Va tráiuZpG sồi6srK hơn.ynQQ.. cái6srK gìynQQ vynQQậy ta?"
Ron 6srKdò maATcuốn uZpGVén MàuZpGn TươnmaATg Lai.
"Vàng trờimaAT chynQQo bmaATất ngmaATờ." Tuyệt6srK cúynQQ uZpGmèo. B63Vaồ ynQQcó uZpGthể ch6srKo mmaATình mượnmaAT m63Vaột ít63Va chứ?uZpG maATỞ đuZpGây còuZpGn cynQQó cá6srKi uZpGgì nữaynQQ nè."
RynQQon lạ6srKi x6srKoay uZpGcái maATtách t63Varà 6srKmột lần6srK nữa.
"Trông giốngynQQ nynQQhư mmaATột ynQQcon thú.uZpG ỪuZpG, đ63Vaúng rynQQồi, cuZpGái đầuuZpG maATthú đuZpGây... n63Vaó giốn6srKg m6srKột 63Vacon hàuZpG mã...6srK kh6srKông, một6srK co63Van cừu..."
Harry đểmaAT bậtmaAT ynQQra muZpGột tiếnuZpGg maATcười vàouZpG 63Vađúng lú6srKc giynQQáo suZpGư TrelawmaATney đanynQQg 63Vađảo ynQQquanh nynQQó. B6srKà nó6srKi vớimaAT vẻ63Va quynQQở m63Vaắng Ron:
"Đưa tômaATi x63Vaem nà6srKo, trò63Va kia."
GiáouZpG 6srKsư rảo6srK bước6srK đến,uZpG x6srKoắn cá6srKi 6srKtách củuZpGa HarynQQry khỏimaAT uZpGtay RonuZpG, mọiuZpG ngườiuZpG trởynQQ nênynQQ iynQQm lặng,uZpG chờuZpG xem.
"Gi63Vaáo suZpGư cynQQhăm chynQQú 63Vanhìn và6srKo ynQQcái tác6srKh, uZpGxoay nmaATó 63Vangược chi6srKều 6srKkim đồngmaAT hồ:
"Chim ưnuZpGg... maATcon yêuuZpG dấuZpGu ynQQạ, coynQQn cómaAT muZpGột ynQQkẻ tửynQQ thù."
Hermione thìmaAT t6srKhầm 6srKhơi to:
"NhưnmaATg mà63Va maATai c63Vaũng bimaATết điềuuZpG đóuZpG mà."
Giáo synQQư quauZpGy lmaATại ynQQquắc mắt6srK nhì6srKn maATcô 6srKbé. Hermio6srKne v6srKẫn uZpGnói tiếp:
"Dạ, 6srKai maATcũng biếtuZpG m6srKà. 63VaAi cũ63Vang ynQQbiết c6srKhuyện HarmaATry maATvà KẻuZpG màynQQ a63Vai cũnynQQg biết63Va 6srKlà 63Vaai đấy."
Harry vàuZpG maATRon cùnmaATg tynQQrố mắuZpGt nhìn63Va He6srKrmione 63Vavới sự6srK 63Va ngynQQạc 63Vanhiên trộn63Va lẫ63Van niềmuZpG thuZpGán phục.ynQQ TynQQụi nynQQó c6srKhưa 63Vabao g63Vaiờ nuZpGghe Hermi6srKone uZpG nmaATói chuZpGuyện v63Vaới giáoynQQ viuZpGên b6srKằng 6srKcái giọnguZpG như63Va 6srKvậy. G6srKiáo suZpGư TrelmaATawney chọn6srK uZpG các63Vah phớmaATt lờynQQ ynQQcô bynQQé. uZpGBà lại63Va hạuZpG đôiuZpG mắtmaAT tmaATo cộ6srK củuZpGa bàuZpG xuốnmaATg 63Vacái uZpGtách cmaATủa uZpG HaruZpGry, ynQQvà 6srKtiếp maATtục xomaATay t63Varở cámaATi tách.
"Dùi maATcui... 6srKmột cmaATuộc tấn63Va maATcông. CouZpGn yêu6srK dấu63Va ơi6srK, ynQQđây 6srKkhông phảynQQi làmaAT ynQQmột táchuZpG tmaATrà uZpGvui vẻuZpG lắm..."
Ron rụt63Va rèynQQ thưa:
"Con nghynQQĩ 63Vađó là63Va cái6srK nuZpGón trá63Vai dưa."
"Đầu lâu...6srK h63Vaiểm uZpGhọa trê6srKn maATđường comaATn đynQQi, c6srKon yê6srKu ạ..."
TấynQQt cynQQả bọnuZpG trẻ63Va tronuZpGg lớp63Va giuZpGương mắuZpGt ngóuZpG uZpGgiáo s6srKư uZpG TrelawnemaATy vuZpGới maATvẻ kimaATnh h6srKãi chế63Vat khi63Vaếp đi63Va được.63Va B6srKà xoa6srKy cáynQQi táynQQch l6srKần cuốiynQQ ynQQ cùn6srKg, ynQQhá hốcynQQ miệ63Vang, rồi6srK thé6srKt lên.
Lại v63Vaang lên6srK mộynQQt t6srKiếng xoảynQQng củaynQQ đồuZpG sứynQQ 6srKbể; 6srK NeviluZpGle vừa63Va làuZpGm tuZpGiêu cámaATi tách6srK ynQQthứ uZpGhai c63Vaủa nóynQQ. 63VaGiáo smaATư Trelawn6srKey ngồmaATi 6srK t6srKhụp xuốn6srKg m63Vaột cynQQái ghế6srK bàynQQnh tynQQrống, b63Vaàn uZpGtay lóynQQng lynQQánh maATcủa bmaATà đè6srK lên6srK p6srKhía maAT uZpGtrái ynQQtim 6srKmình vàynQQ mắtmaAT maATbà uZpGnhắm tịynQQt lại.
"Ôi, c63Vaon trmaATai cuZpGủa 63Vatôi, co63Van tmaATrai uZpGyêu dấ63Vau uZpGcủa tômaATi... kmaAThông, khônuZpGg nóimaAT 63Vara th63Vaì maATtốt hơn.maAT.. không,maAT đừnmaATg 63Vahỏi uZpGtôi 63Vathì hơn..."
Dean Tho63Vamas maATlập uZpGtức hỏi:
"CmaATái maATgì vậy,6srK t63Vahưa guZpGiáo sư?"
Mọi ng6srKười bâyynQQ maATgiờ đã6srK đứn6srKg luZpGên, từmaAT từmaAT xúmynQQ lynQQại 63Va đôn63Vag đynQQúc quaynQQnh maATcái bàuZpGn uZpGcủa 6srKHarry v6srKà maATRon, ynQQép synQQát v6srKô cáuZpGi ghếynQQ uZpGbành ynQQmà giá63Vao uZpG sưynQQ TreuZpGlawney uZpGđang ngồi,63Va để63Va nmaATgó uZpGvô táuZpGch 6srKtrà củaynQQ Harry.
Đôi mắynQQt tuZpGo cynQQộ củamaAT ynQQgiáo suZpGư TrmaATelawney 63Vabỗng ynQQmở ruZpGa đầymaAT kịchmaAT tính:
"Con yêumaAT ơi,uZpG c63Vaon 63Vacó một63Va HunuZpGg tinh."
Harry maAThỏi lại:
"Một cáiynQQ gmaATì ạ?"
Nó c6srKó uZpGthể nói63Va chắmaATc luZpGà khmaATông phảiuZpG 63Vachỉ một6srK mìn6srKh maATnó maAT kmaAThông biếtmaAT Hun63Vag 63Vatinh 6srKlà gì.63Va DeuZpGan TmaAThomas nhúnynQQ vaynQQi maATvới nó,maAT ynQQLavender Brow63Van 6srK t6srKhì lộ6srK vẻmaAT b6srKối ruZpGối. N6srKhưng rấtmaAT nhiềmaATu nhữnguZpG đứuZpGa uZpGkhác th6srKì ruZpGõ ràng63Va làuZpG c6srKó uZpG buZpGiết, cuZpGhúng đềuuZpG 6srKgiơ tynQQay lên6srK bịtynQQ miện6srKg vynQQới vẻynQQ hoảng6srK synQQợ v63Vaô cùng.
Giáo smaATư TrynQQelawney kêuZpGu to:
"Hung 6srKtinh cuZpGhiếu, co6srKn thâuZpGn yêu63Va ơi6srK, 63Vacon bịmaAT H6srKung timaATnh chiếu!"
Trông giáynQQo sư6srK TreuZpGlawney cuZpGó vẻynQQ bịmaAT kynQQích maATđộng đynQQến nmaATỗi HarruZpGy ynQQkhông tuZpGhể nào6srK h6srKiểu 6srKđược. BàmaAT nói:
"Con ynQQma ch6srKó kh63Vaổng lồuZpG maATthường lản6srKg vảngmaAT uZpGtrong 6srK nynQQghĩa địa!maAT ComaATn maATtrai maATyêu ơi,6srK đó6srK làynQQ 6srKmột điềm6srK dữ6srK 63Va- đynQQiềm 6srKdữ tuZpGệ huZpGại 6srKnhứt maAT- uZpG điềm6srK chuZpGết chóc!"
Bao tửmaAT HarrmaATy quặnmaAT đau.uZpG Co6srKn chó6srK ấy,maAT t6srKrên cynQQái bì63Vaa 6srK cuZpGủa cuốn6srK Điềm6srK BáynQQo T6srKử Thầ63Van uZpGở t6srKiệm 6srKsách maATPhú ynQQquí vàuZpG Cơ6srK ynQQhàn ynQQ- coynQQn cuZpGhó ấy,maAT ở63Va maAT tr6srKong buZpGóng tốiuZpG củynQQa đườnuZpGg MagnolynQQia... La63Vavender B63Varown cũ63Vang đưamaAT taynQQy bụm63Va uZpG mynQQiệng mìnynQQh lại.6srK MọimaAT ngườiuZpG đề63Vau nmaAThìn HarrmaATy. Mọi6srK nmaATgười, ngynQQoại 63Vatrừ Herm6srKione. 63Va C6srKô buZpGé đứng63Va dậuZpGy, đ63Vai vò63Vang rmaATa s6srKau cái6srK ghếuZpG c6srKủa gynQQiáo sưuZpG Trelawne63Vay, nóynQQi thẳ6srKng 6srK thừng:
"Con khmaATông t6srKhấy ynQQnó g6srKiống HuynQQng 63Vatinh chút6srK nào."
6srKGiáp 6srKsư TrelawmaATney dòynQQ 63Vaxét HerynQQmione vớ63Vai một6srK vẻuZpG 6srKcàng l63Vaúc cànynQQg k63Vahó ưa.
"Con thâ6srKn yuZpGêu ạuZpG, c6srKon t63Vaha lỗiynQQ c6srKho t6srKa uZpGkhi 6srKta nói6srK 63Va maATra maATđiều 63Vanày nmaAThé, nhưynQQng maATta nhmaATận thấymaAT uZpGrất íynQQt ti6srKnh homaATa phámaATt uZpGtiết 6srKquanh uZpG 6srKngười c63Vaủa cynQQon. maATRất í63Vat khảynQQ ynQQnăng lĩ63Vanh h6srKội maATđối vmaATới sựmaAT cộngynQQ hưởynQQng củauZpG t6srKương uZpG tai."
Seamus 63Vacứ hếtuZpG ngoẹuZpGo đmaATầu maATsang 63Vabên này63Va 63Valại maATngoẹo ynQQđầu saynQQng bêuZpGn ynQQkia. NuZpGó nmaATói, muZpGột 6srKcon maATmắt nh63Vaeo khíynQQt lại:
"Nếu 6srKmình 63Vanhìn n6srKhư uZpGvầy thìmaAT 63Vanó gi63Vaống 6srKmột HuuZpGng tinh,"
maATNó 6srKnghiêng mình6srK sanuZpGg bêynQQn tynQQrái n63Vaói tiếp:
"NhưuZpGng nếu63Va nhmaATìn từuZpG chỗ6srK này6srK tmaAThì 6srKlại giố6srKng uZpGmột 6srKcon lừa6srK hơn."
Harry thấymaAT 6srKchính maATmình cũmaATng n6srKgạc nhiê63Van. Bâ63Vay g63Vaiờ khynQQông ynQQai cóynQQ vẻynQQ mynQQuốn nhì6srKn nó63Va cuZpGả. 63VaNó nói:
"Chừng n63Vaào ynQQcô vmaATà cácmaAT 63Vabạn mynQQới quyếtynQQ đynQQịnh xmaATong lynQQà tô63Vai cóuZpG sắp6srK ynQQchết hynQQay không?"
Giáo sư63Va Trel63Vaawney uZpGlên ti63Vaếng, bằngynQQ giọngynQQ 6srKnói mynQQơ maAThồ nmaAThứt c6srKủa bà:
"Tôi uZpGcho lynQQà ynQQchúng t6srKa nên6srK ngư6srKng bàmaATi h63Vaọc ng6srKày hômynQQ 63Vanay ởuZpG đynQQây. VuZpGâng... LàmuZpG 6srKơn trảmaAT lại6srK đồuZpG đynQQạc vềmaAT đúng6srK chỗ..."
Cả lớ63Vap uZpGlặng uZpGlẽ manuZpGg mấy6srK 6srKcái támaATch đeynQQm trảuZpG lạiynQQ chuZpGo 6srK ynQQgiáo sưmaAT TrelawneynQQy vàuZpG thmaATu dọnmaAT synQQách v6srKở vuZpGô c6srKặp. NynQQgay đến63Va RynQQon 6srKcũng 63Vatránh 63Va maATánh 6srKmắt củamaAT Harry.
Giáo sưuZpG Tre6srKlawney ynQQnói mynQQột 63Vacách yếuuZpG ớt:
"Hẹn đếnuZpG kmaAThi chúuZpGng ynQQta gặp63Va lại,maAT p63Vahúc lànynQQh chuZpGo 6srKcác tr63Vaò. Ôi,ynQQ comaATn maATyêu q63Vauí ơi..."
Giáo sư6srK chỉ63Va và6srKo Neville:
"Lần ynQQsau uZpGcon ynQQsẽ tmaATrễ, uZpGcho nênynQQ coynQQn hãynQQy cốynQQ gắmaATng chăm6srK ynQQhơn maATđể ynQQtheo 63Vacho kịp."
Har63Vary, 6srKRon và6srK Hermio6srKne trèo6srK xuốnmaATg cái63Va tha63Vang dây63Va uZpG cmaATủa giuZpGáo sưynQQ TremaATlawney ruZpGồi x6srKuống cái6srK ynQQcầu t6srKhang xoắn,63Va uZpGtrong maATim lặng,maAT rynQQồi 63Va ynQQcùng ynQQđi maATđến luZpGớp BiếnuZpG của6srK giáynQQo maATsư McGuZpGonagall. Tụi63Va nómaAT mấtmaAT nhiềuuZpG th6srKì maATgiờ 63Va tìuZpGm phòngynQQ họ6srKc 63Vađến nỗimaAT m63Vaặc duZpGù maATđã rời6srK ynQQlớp họcmaAT TiynQQên 63Vatri kh63Vaá smaATớm, mmaATà kuZpGhi maAT bướuZpGc 6srKvào phuZpGòng họmaATc mônynQQ Biến,maAT th6srKì cũuZpGng vừa6srK l6srKúc v6srKào tiuZpGết maAThọc mới.
Harry chynQQọn mmaATột uZpGcái uZpGghế cuốiuZpG phmaATòng h63Vaọc, cómaAT cả63Vam 63Va gynQQiác nynQQhư thểmaAT maATnó đanuZpGg n6srKgồi ynQQở uZpGmột 6srKvị trí6srK được63Va chiếu6srK sánynQQg tập63Va 63Vatrung; cảuZpG maATlớp maAT hình63Va nhưuZpG cứ6srK phón6srKg nhữnmaATg cáynQQi liếcuZpG trộmynQQ vềmaAT phíynQQa nóynQQ, nhưynQQ 63Vathể 63Vanó s63Vaắp 6srKngã 6srK lăuZpGn uZpGra chếtmaAT b63Vaất cứ63Va lúuZpGc uZpGnào. HmaATarry maAThầu n6srKhư khôuZpGng nynQQghe giáoynQQ sư6srK McGonagaynQQll ynQQ g63Vaiảng maATđược 63Vađiều ynQQgì vềynQQ ynQQAmimagi uZpG- nhữuZpGng p6srKhù thủmaATy cmaATó khuZpGả nănuZpGg biuZpGến uZpGthành 63Va thú6srK maATvật th63Vaeo 63Vaý uZpGmuốn. Nó63Va thậmuZpG chí63Va cũuZpGng 6srKkhông nuZpGhìn kmaAThi giáomaAT s6srKư McGonuZpGagall 63Va tựuZpG 63Vabiến mìnuZpGh thàmaATnh uZpGmột 6srKcon mèo6srK mưuZpGớp cò63Van dấumaAT mắt6srK kiếngmaAT 63Vaquanh đôiynQQ mắt63Va uZpGngay 6srK trướcuZpG mặtuZpG bmaATọn trẻ.
uZpGKhi bàmaAT trở6srK l63Vaại ngumaATyên uZpGhình maATsau m63Vaột t63Vaiếng 6srKnổ ng6srKắn gọn63Va "uZpGbụp" nhmaATo 6srKnhỏ, bàmaAT lạynQQ lùnuZpGg nhìn6srK quauZpGnh maATlũ học63Va trò:
"T6srKhực tìn6srKh tynQQhì maAThôm namaATy 6srKtất cmaATả uZpGcác maATcon bmaATị là6srKm 63Vasao 6srK vậy?uZpG KhôngynQQ hẳnynQQ cóuZpG vấn6srK đmaATề, nhưng6srK đây6srK 6srKlà lần63Va đầumaAT tmaATiên màynQQ 6srKlớp uZpGhọc maATkhông vỗ6srK ynQQ tauZpGy tuZpGrước sựuZpG biếuZpGn hì63Vanh củmaATa cô."
Đầu 6srKcủa m63Vaọi nmaATgười 63Valại hướng63Va về6srK HuZpGarry, maATnhưng kynQQhông 63Vaai nmaATói gì.maAT T63Vahế rmaATồi, HmaATermione g63Vaiơ tay:
"Thưa cô6srK, tụmaATi cuZpGon 6srKvừa mớ63Vai họcuZpG lmaATớp TynQQiên ynQQtri đầmaATu tiêmaATn cmaATủa tụiuZpG con6srK, vàmaAT tụuZpGi 6srKcon uZpGđã họ63Vac bàmaATi bó6srKi lmaATá ynQQtrà, và..."
Giáo s6srKư MmaATcGonagall bỗnguZpG nghiêmynQQ tranynQQg lại:
"A, r63Vaa uZpGvậy. K63Vahông ynQQcần phảuZpGi nó63Vai thê6srKm nynQQữa, HermiomaATne à.6srK Các6srK maATtrò nómaATi cuZpGho tô63Vai 63Vanghe xe6srKm, amaATi tmaATrong sốmaAT cuZpGác 6srKtrò sẽuZpG chết63Va tmaATrong nă63Vam nay?"
Mọi nynQQgười tròynQQn 63Vamắt 6srKnhìn sữnynQQg g63Vaiáo sưuZpG McGonagall.
Cuối cùuZpGng HarruZpGy nói:
"Thưa ynQQcô, co63Van ạ."
Giáo synQQư ynQQMcGonagall nynQQhìn chuZpGằm ynQQchằm HauZpGrry bằmaATng đôi6srK mắmaATt nhỏmaAT sáynQQng l6srKong lanh:
"Thì r6srKa vậy.uZpG Vậy63Va ynQQcon 63Vacũng nuZpGên hiểu,uZpG uZpGHarry uZpGà, tmaATừ ynQQ khuZpGi gi63Vaáo maATsư Trela63Vawney đếuZpGn trườ63Vang này,63Va mỗmaATi nămynQQ cuZpGô 6srKấy đều63Va timaATên đoánmaAT cáiuZpG ynQQ 6srKchết 6srKcủa uZpGmột họuZpGc 6srKsinh. MàmaAT c63Vahưa a6srKi tron6srKg số6srK đuZpGó chmaATết cả63Va. Nhì63Van thấy63Va điềmmaAT 6srK 63Vabáo tửuZpG thầnynQQ luZpGà cynQQái cách63Va màmaAT giuZpGáo sưmaAT uZpGTrelawney khoáuZpGi dùnuZpGg nhứtynQQ đểmaAT chàmaATo ynQQ muZpGừng mmaATột ynQQlớp họuZpGc si63Vanh mới.uZpG 63VaCô 6srKkhông 6srKbao giờmaAT muốn63Va nynQQói maATxấu đồynQQng nghiệp,63Va 6srK nhưng..."
Giáo ynQQsư McGouZpGnagall cmaAThợt ngừng6srK nó6srKi, muZpGũi cynQQủa cômaAT trắuZpGng nmaAThợt 63Vađi. CôuZpG ynQQnói tiếp,uZpG bìnhuZpG maATtĩnh hơn:
"Tiên tuZpGri luZpGà mộ6srKt trmaATong nhữnmaATg ngà63Vanh pháp6srK thuật6srK maAT kémaATm chynQQính xác63Va nynQQhứt. C63Vaô khômaATng giấu6srK uZpGcon rằynQQng c6srKô có63Va rất63Va íynQQt kiuZpGên nhẫnuZpG vớuZpGi bộmaAT 63Va 63Vamôn đó.ynQQ NhữnuZpGg nhynQQà timaATên maATtri thựmaATc sự63Va rmaATất hiếmaATm v6srKà guZpGiáo smaATư Trelawney..."
Giáo sư63Va McGomaATnagall ngừ63Vang một63Va lần63Va nữa,63Va 63Varồi lynQQại 63Vanói tiếp63Va uZpGvới gynQQiọng hynQQai n6srKăm r63Vaõ mười:
"Cô thấynQQy sức6srK ynQQkhỏe cmaATủa co63Van rmaATất tốynQQt, HaynQQrry à,uZpG chmaATo 63Va nê63Van comaATn s63Vaẽ ynQQbỏ qynQQuá 63Vacho côuZpG nếu6srK cmaATô kynQQhông thynQQa 63Vacho c6srKon phần63Va ynQQbài tậynQQp 63Vahôm nuZpGay. ynQQ 6srKCô uZpGcam đ6srKoan là63Va 63Vanếu 63Vacon chếtmaAT 6srKthì uZpGcon mmaATới khôn63Vag cần63Va nộpynQQ bàuZpGi 63Vacho cô."
Hermione bậuZpGt cười.ynQQ HauZpGrry uZpGcảm thấy6srK kháuZpG 6srKhơn. Cũn63Vag 6srK 63Vakhó mmaATà cảuZpGm th63Vaấy sợuZpG hãmaATi một6srK d63Vaúm lámaAT tràmaAT kuZpGhi 63Vamà 63Vangười maATta khmaATông cònynQQ uZpGở trynQQong maAT ynQQbối cảnynQQh lớp63Va học6srK củaynQQ giáouZpG sư63Va TrelawneymaAT: âm6srK 6srKu ánhuZpG đènmaAT đ6srKỏ sậynQQm và63Va tỏaynQQ 63Vara maAT mộ63Vat 6srKthứ 6srKmùi khiếmaATn ngưynQQời t6srKa mụmaAT mynQQẫm đi.
Tuy nhiêmaATn k6srKhông phảmaATi 63Vaai cũnynQQg ti6srKn th63Vaeo giynQQáo synQQư McGonag6srKall. Trô6srKng RuZpGon v63Vaẫn ynQQlo maATâu dữynQQ lắm.maAT Còn63Va Lavende63Var thuZpGì vẫn63Va ruZpGù rì:
"Vậy maATchứ mấymaAT uZpGcái táchynQQ của63Va Nevill63Vae thì6srK sao?"
Khi hếtmaAT giờynQQ luZpGớp học6srK maATBiến, bynQQọn trmaATẻ nhậpynQQ vàomaAT đámaATm uZpG đôn63Vag đanynQQg rầnynQQ rầnmaAT kuZpGéo tới6srK 6srKĐại SảnmaATh ynQQđường đểuZpG ăuZpGn truZpGưa. uZpGHermione đẩuZpGy mộynQQt 6srK ynQQcái dĩynQQa t63Vahịt hầynQQm về63Va phíynQQa Ron:
"Vui lêuZpGn ynQQđi chứ,ynQQ uZpGRon. 6srKBồ đãynQQ ng63Vahe gynQQiáo s63Vaư McG6srKonagall nóiynQQ ruZpGồi đó."
Ron múmaATc mấy6srK muuZpGỗng thịuZpGt huZpGầm 63Vacho 63Vavô dĩmaATa của63Va 63Vanó, cầmynQQ nĩ63Vaa lênynQQ, nhưng6srK 6srKkhông maATăn maATnổi. NóuZpG nuZpGói bằngynQQ maATmột 63Vagiọng nuZpGhỏ 6srKvà nghiê63Vam túc:
"Harry, bồ6srK chưaynQQ từnynQQg nhìynQQn thấyynQQ mộmaATt cuZpGon c6srKhó 63Vađen t63Vao ynQQlớn ở63Va buZpGất c6srKứ đâu,maAT phảmaATi không?"
HuZpGarry nói:
"Có, 63Vamình t6srKhấy rồi.ynQQ uZpGCái đ63Vaêm m63Vaà mìn63Vah bỏynQQ maATnhà 63Vadì dượnynQQg DuuZpGrsley maATra đ63Vai, mìmaATnh đãynQQ 6srKnhìn thấy6srK mộtynQQ con."
Ron 63Vabuông nĩynQQa khiế6srKn chiynQQếc ynQQnĩa uZpGrơi xuZpGuống, ynQQkêu luZpGeng keng.
Hermione vẫmaATn bìnynQQh tĩnh:
"Có lẽmaAT uZpGlà 6srKmột couZpGn chóuZpG hoang."
Ron ynQQnhìn Hermion63Vae n63Vahư thể63Va cô6srK bé6srK 63Vanày đãynQQ mất6srK tríynQQ rồi.
"Hermio6srKne, 6srKnếu maATHarry từn6srKg n63Vahìn th63Vaấy HunuZpGg tin63Vah, 63Va thì.uZpG.. tuZpGhì xuZpGui lắm.uZpG CuZpGậu... cậ6srKu BuZpGilius 63Vacủa mì63Vanh t6srKừng thuZpGấy mmaATột co63Van vuZpGà... maAT cậu63Va ấ6srKy chết6srK tro63Vang vònmaATg ha63Vai mươi63Va bốn6srK tiế63Vang đồnynQQg hmaATồ sau!"
Hermione vừamaAT 6srKtự rynQQót ch6srKo uZpGmình mynQQón nướmaATc 63Vaép bí6srK rợmaAT, v63Vaừa vuynQQi vẻuZpG nói:
"Ngẫu nhynQQiên trùn6srKg hợmaATp maATấy mà!"
Ron ynQQbắt đầu63Va n6srKổi nóng:
"Bồ kh6srKông bimaATết bồynQQ maATđang nynQQói vmaATề cámaATi g63Vaì sao6srK? 63VaHung tinmaATh khmaATiến cmaATho pmaAThù uZpGthủy nuZpGào cũnynQQg puZpGhải suZpGợ tynQQé maATkhói luynQQôn ấy."
Hermione lênynQQ giọng6srK chịmaAT Hai:
"Vậy thìuZpG 6srKbồ n63Vaói đúngynQQ đó,uZpG h6srKọ uZpGnhìn thấuZpGy ynQQHung tynQQinh, maAT v63Vaà họynQQ chuZpGết vuZpGì sợ.63Va maATHung tiuZpGnh k63Vahông 6srKphải làuZpG mynQQột ynQQđiềm c63Vahết chuZpGóc màynQQ lynQQà 6srK nuZpGguyên nhâynQQn chếtuZpG 6srKchóc! VynQQà HaynQQrry uZpGvẫn cònynQQ 6srKbên cạ6srKnh chúngynQQ 63Vata 63Valà bởimaAT maATvì bạn63Va ynQQ 63Vaấy 63Vakhông nuZpGgu đếnmaAT maATmức nh6srKìn thấuZpGy 6srKmột Hu6srKng tinmaATh l6srKà n63Vaghĩ: thôi63Va rmaATồi, mìynQQnh ynQQ uZpGchết phứtuZpG ynQQcho rồi."
Ron háynQQ mi63Vaệng uZpGvề phynQQía Herm63Vaione nhưmaATng khmaATông t63Vahốt uZpG đynQQược lynQQời nà63Vao. C63Vaòn Hermi63Vaone maATthì mởynQQ túmaATi ynQQxách cynQQủa mmaATình maATlấy ruZpGa một6srK cuốn6srK Số6srK ynQQ Học6srK mới6srK toynQQanh, muZpGở r6srKa 6srKvà uZpGtựa quyểnuZpG 6srKsách v6srKào 6srKbình đựnmaATg 63Vanước tráiynQQ cynQQây é6srKp. 63Va 63VaCô ynQQbé vừauZpG dò6srK tìmaATm truZpGang synQQách vừauZpG nói:
"Mình thấ63Vay môynQQn TiêynQQn tmaATri cynQQó 63Vavẻ 63Vamơ hồ6srK ynQQquá. ThmaATeo ý63Va mìnuZpGh thìmaAT uZpGnhiều ướmaATc đomaATán quá."
Ron nónynQQg nảy6srK bảo:
"Không cóynQQ gmaATì 63Valà 6srKmơ ynQQhồ vềmaAT uZpGHung tmaATinh t63Varong cáynQQi tmaATách đó63Va uZpGhết á!"
Hermione điềmaATm đạm:
"Bồ đâuynQQ cynQQó 63Vatự ti6srKn ynQQnhư vậy6srK l63Vaúc ynQQbồ nóynQQi vmaATới Har6srKry ynQQđó l63Vaà một6srK maATcon cừu."
"Giáo smaATư TrelynQQawney 63Vanói bồ63Va ynQQphát ti63Vaết rấtynQQ ynQQít t63Vainh h6srKoa! ChẳynQQng qumaATa uZpGbồ không63Va tuZpGhích maATbị duZpGở mộuZpGt môn63Va nào6srK 63Vahết m6srKà thôi."
uZpGRon đã63Va chạm6srK đ63Vaúng nọc.6srK HmaATermione qu63Vaăng pynQQhịch cuốn63Va sámaATch Số6srK HọynQQc xuố63Vang bàuZpGn ăn6srK, mạnuZpGh đến63Va nỗiuZpG mấmaATy mẩu63Va thịtmaAT huZpGầm ynQQvà maATcà rốtynQQ vănynQQg tứ63Va tán.
"Nếu giỏ63Vai môn6srK TuZpGiên tmaATri c63Vaó ng6srKhĩa 6srKlà t6srKôi phảimaAT gi6srKả ynQQ bộ63Va nynQQhìn 63Vathấy điềmuZpG báuZpGo cáuZpGi chế6srKt tron6srKg uZpGmột d63Vaúm luZpGá t6srKrà sa63Vao? Nếu6srK vậ63Vay th63Vaì tô6srKi ynQQ khmaATông cmaAThắc lmaATà t6srKôi 6srKsẽ 6srKcòn tiếuZpGp tụ63Vac họcmaAT muZpGôn 6srKđó nữauZpG khô63Vang! Bài6srK hmaATọc đóynQQ mà6srK 63Va maATso v6srKới uZpGlớp ynQQSố ynQQHọc của6srK t63Vaôi thuZpGì chẳ63Vang maATkhác gmaATì đốngmaAT rác!"
maATCô bynQQé vớ6srK maATlấy uZpGcái 63Vatúi xách6srK 6srKcủa mìn6srKh 63Vavà bynQQỏ đi.
Ron camaATu c63Vaó nhìnynQQ ynQQtheo cynQQô bé63Va, nóuZpG 6srKnói 6srKvới Harry:
"Hermione n63Vaói 6srKcái 6srKgì vậynQQy? Nó6srK đynQQã maAThọc maATqua lớuZpGp SốmaAT 63Vahọc 6srKnào đâu?"
*****
Sau bmaATữa ăuZpGn trưa,maAT Harr6srKy 6srKmừng uZpGlà được6srK r6srKa khỏiynQQ 6srKtòa uZpG l63Vaâu đàiynQQ. CơynQQn mưa63Va 6srKđêm ynQQqua đã6srK tạn63Vah; ynQQbầu trờ63Vai 63Vaquang đãynQQng, v63Vaà cuZpGỏ tmaAThì ynQQxanh ynQQ mềynQQm, ướ63Vat mượtuZpG dư6srKới maATchân ynQQkhi b63Vaọn tynQQrẻ băn63Vag 6srKqua ynQQsân đ63Vaể ynQQđến b63Vauổi họ63Vac đầumaAT 63Va 6srKtiên củauZpG 6srKlớp CuZpGhăm sóuZpGc Sin6srKh vuZpGật HuyuZpGền bí.
Ron maATvà Hermio63Vane kh6srKông thmaATèm nuZpGói chuyệnuZpG vớimaAT nhynQQau ynQQ nữa.ynQQ uZpGHarry maATim lặynQQng đmaATi maATbên cạ6srKnh h63Vaai bạ6srKn maATkhi cảynQQ bọynQQn c63Vaùng điynQQ 63Vaxuống dốynQQc cỏuZpG 63Va đểuZpG đếnmaAT cmaATăn chòmaATi 63Vacủa uZpGlão HauZpGgrid nằuZpGm 6srKbên buZpGìa k6srKhu R63Vaừng CynQQấm. 63VaĐến 6srKkhi nhynQQìn 63Va thấ63Vay 63Vaba 63Vacái lư63Vang quá6srK ưuZpG qu6srKen thuynQQộc ởmaAT đằngynQQ t6srKrước t63Vaụi uZpGnó, HaynQQrry m63Vaới nhậnynQQ 6srKra ynQQ rằnuZpGg tụi63Va nynQQó sẽ6srK phải63Va học6srK ynQQmôn này63Va chu6srKng vớmaATi bọn6srK họcmaAT synQQinh bêmaATn nhàynQQ 63Va S63Valytherin. MalfmaAToy đanguZpG ynQQhào hứngmaAT nóimaAT chuyệynQQn 63Vavới CrabynQQbe vuZpGà GoylmaATe, l6srKàm cmaATho 63Va h63Vaai đứaynQQ đóuZpG cườiynQQ nhưuZpG nynQQắc nẻ6srK. Ha6srKrry đoaynQQn chắuZpGc lmaATà mình6srK biết63Va tuZpGụi 63Vakia đangynQQ uZpG n63Vaói vềmaAT maATchuyện gì.
Lão Hag6srKrid đứng6srK uZpGngay trướcynQQ căn6srK chòmaATi uZpGđể uZpGchào 63Vađón maAT họcuZpG s63Vainh đến63Va lmaATớp cmaATủa mìynQQnh, sừngmaAT sững63Va tuZpGrong 63Vatấm áynQQo kynQQhoác b63Vaằng 63Vada chuộmaATt ynQQ chuZpGũi, 6srKcon chó63Va 6srKsăn FuZpGang đứng63Va synQQát gómaATt cuZpGhủ, ynQQcó 63Vavẻ bồuZpGn chồnynQQ nhuZpGư thmaATể maATkhông 6srK 6srKchờ đượ6srKc maATnữa phú6srKt 6srKbắt đầu.
Lão HagrimaATd gọi:
"Lại đâyuZpG, nà6srKo, tiến63Va lạiynQQ gần63Va đây!"
Học tynQQrò tiến63Va đến63Va gầ6srKn 63Vabên lão.
"Bữa nmaATay, tôi6srK đãi6srK 63Vacác trynQQò mộuZpGt bữa63Va uZpGra hồnuZpG! CmaATác 6srK t63Varò sắmaATp huZpGọc 63Vamột bài63Va hynQQọc vmaATĩ đại!maAT MuZpGọi ngườmaATi uZpGcó 6srKmặt ynQQđông đủ63Va chư6srKa? ĐượmaATc rmaATồi, ynQQ đmaATi 63Vatheo tôi."
Trong maATmột tmaAThoáng khuZpGó ch6srKịu, HauZpGrry nguZpGhĩ khôuZpGng 63Va chừngmaAT l63Vaão HagrynQQid đuZpGang dynQQắt c63Vaả bọnynQQ vmaATô rừnmaATg. Những6srK k63Vainh ngynQQhiệm khốnmaAT k63Vahổ mynQQà 63Va Ha6srKrry đã63Va từngmaAT nếm63Va trả63Vai ởuZpG 63Vatrong kynQQhu 63Varừng đóuZpG kể6srK 63Vanhư đủuZpG đểuZpG 6srKnó nhớynQQ suZpGuốt 6srKđời maAT rồmaATi. maATTuy nhi63Vaên, lmaATão 63VaHagrid dmaATẫn chúnmaATg đimaAT maATvòng qynQQua rynQQặng cây6srK, 6srKvà nă63Vam maATphút uZpG sauZpGu tuZpGhì mọiynQQ ngưmaATời ynQQnhận thấyynQQ mìynQQnh đanynQQg đứn63Vag bmaATên ngoài6srK một6srK uZpGnơi c63Vaó vynQQẻ nh63Vaư 6srK một6srK bãi6srK maATchăn ngựamaAT n63Vaho nhỏ63Va. 6srKNhưng muZpGà bênuZpG trynQQong bãynQQi 6srKchăn uZpGkhông thấyynQQ cómaAT co63Van ynQQ g6srKì hết.
Lão Hagri6srKd gọi:
"Mọi ngư63Vaời h6srKãy lại63Va đâ63Vay maATtập 63Vatrung quan6srKh hàngynQQ rào!uZpG ynQQ NhưuZpG vậ63Vay đómaAT uZpG- ynQQSao chuZpGo uZpGchắc chắmaATn nhìn6srK tmaAThấy rõuZpG nmaATha. Bâ6srKy giờuZpG, việc6srK đynQQầu tiêynQQn 63Va tất63Va cảynQQ maATcác t6srKrò cmaATần 63Valàm làuZpG maATmở sáchuZpG ra..."
"BằuZpGng cácuZpGh nào?"
Gi63Vaọng Malf6srKoy van63Vag lêmaATn nhừa63Va nynQQhựa, 63Valạnh lù63Vang. LmaATão HuZpGagrid 63Vahỏi lại:
"Hả?"
Malfo63Vay maATlập lại:
"Làm 63Vasao m6srKà mở63Va uZpGsách rynQQa đượ63Vac chứ?"
Malfoy rút6srK cuốnuZpG Qu6srKái TmaAThư Về63Va ynQQQuái Vật63Va củ63Vaa ynQQnó raynQQ. 63Va CuốnmaAT sáchuZpG đã63Va bịynQQ trómaAT gôynQQ bằuZpGng mộtynQQ synQQợi uZpGdây thynQQừng dàiynQQ. maATMấy đứynQQa học63Va ynQQtrò 6srKkhác ynQQ cũ63Vang luZpGôi 63Vasách cuZpGủa mình6srK 63Vara, vài6srK đứa6srK cũnguZpG giốngmaAT n63Vahư Har6srKry đãmaAT dùnynQQg dây6srK nịuZpGt maAT mà63Va kh63Vaớp mõm63Va cumaATốn sá63Vach 63Valại. MmaATấy đứa63Va khá6srKc tốn63Vag 63Vacuốn maATsách 6srKvô tronuZpGg nhữn6srKg ynQQ cámaATi ba63Vao 63Vachật, uZpGhay kẹ63Vap chặtmaAT cuZpGhúng maATlại bằynQQng muZpGấy cáiuZpG kmaATẹp giấ6srKy t63Vaổ chảng.
Lão HagrimaATd trôynQQng ynQQcó vẻuZpG uZpGtiu nghỉu:
"Kh6srKông 6srKai c63Vaó maATthể mở63Va đượmaATc sáchynQQ ruZpGa sao?"
C6srKả lớp63Va ynQQlắc ynQQđầu. L63Vaão Ha63Vagrid nói:
"Các tròynQQ phải6srK vuốt6srK ynQQve 63Vachúng. uZpGCoi nè..."
Nghe g6srKiọng lã6srKo HuZpGagrid t63Vahì uZpGđó làuZpG điều63Va hiểnuZpG maATnhiên ynQQ nhứtynQQ thế63Va giớmaATi. LãynQQo cầmaATm cuốnynQQ sách63Va của6srK Hermio6srKne lêmaATn, lộ63Vat bỏ6srK lớpuZpG bănynQQg kynQQeo 63Va b63Vaùa chmaATú 63Vadán rịynQQt 63Vabên ng6srKoài. Cuố6srKn uZpGsách tuZpGìm cáynQQch cắn,6srK nhưngynQQ lãuZpGo HamaATgrid maATđã uZpG maATvuốt ng63Vaón maATtay 6srKtrỏ k63Vahổng maATlồ củuZpGa lynQQão maATdọc thmaATeo gáyuZpG sácuZpGh, 6srKcuốn sá63Vach rùngynQQ maAT mìnuZpGh, ruZpGồi m63Vaở rynQQa và6srK nằ6srKm ymaATên lặnguZpG tronuZpGg tynQQay 6srKlão Hagrid.
Malfoy ynQQchế nhạo:
"Ôi, lynQQũ chúnmaATg 6srKmình mớ63Vai n63Vagu 6srKngốc lynQQàm synQQao! Lẽ63Va uZpGra chúnynQQg maATmình phảiuZpG vynQQuốt maATve chúnuZpGg! SuZpGao muZpGà chúmaATng mìnhmaAT kmaAThông ynQQđoán r63Vaa đượ6srKc nhỉ?"
Lão Hag63Varid ngynQQập n6srKgừng uZpGnói với63Va Hermione:
"Tôi... tôiynQQ nghĩ63Va tuZpGụi 6srKnó cuZpGũng vu63Vai chứ?"
Malfoy nóynQQi hớt:
"Ôi, 6srKvui kiynQQnh khủngmaAT khiếmaATp đuZpGi ynQQấy chứ!maAT QuynQQả ynQQlà uZpGkhôn ngoauZpGn, tốngynQQ ch6srKo uZpGtụi nàynQQy những6srK cuốnuZpG sácmaATh c63Vaứ lămynQQ l6srKe cynQQắn đứtynQQ t6srKay tụuZpGi nà6srKy ra."
Harry nói6srK nhỏ:
"Im đi63Va, Malfoy!"
Lão HaynQQgrid tỏ6srK r63Vaa ch63Vaán nản,63Va 6srKmà 63VaHarry thìuZpG mu63Vaốn 6srKcho 6srK buổ63Vai 6srKdạy đynQQầu timaATên cmaATủa lã6srKo 63Vađược tuZpGhành cô6srKng tốtmaAT đẹmaATp. 63VaLão HaynQQgrid dườnguZpG nh6srKư 6srK đynQQã muZpGất hứng.
"Vậy thôiynQQ... vậy63Va làmaAT c63Vaác trmaATò đuZpGã cóynQQ smaATách ynQQvà... vynQQà 63Va bâymaAT gi6srKờ thmaATì cá6srKc tr63Vaò cầnuZpG SimaATnh vậ6srKt 6srKHuyền uZpGbí. PhảmaATi. VmaATậy để63Va tôuZpGi maATđi dắtmaAT chún6srKg 63Va ynQQlại. ChynQQờ uZpGmột chút..."
Lão synQQải bướcuZpG xuZpGa khỏi63Va bọ6srKn 63Vatrẻ, đynQQi vềuZpG phuZpGía k63Vahu rừn63Vag vynQQà 6srKbiến mất.
Malfoy nóynQQi to:
"Chúa ơ63Vai, n63Vaơi này6srK đi63Vaêu tuZpGàn hếmaATt c63Vahỗ nynQQói. LãynQQo đần63Va uZpG đó6srK bà63Vay 6srKđặt dạyynQQ uZpGhọc, 63Vatao mmaATà n6srKói maATcho bynQQa tmaATao biết,maAT ổngynQQ thếuZpG nàoynQQ maATcũng điênynQQ maAT tiết63Va lên..."
Harry lậpynQQ lại:
"Im đynQQi, Malfoy."
"Cẩn th6srKận 6srKđó, 6srKHarry, ynQQđằng saynQQu ynQQmày 63Vacó mộtmaAT viênmaAT giámaATm n63Vagục Azka6srKban kìa..."
"Ối..."
Levender ruZpGú lêmaATn, chỉ6srK 6srKvề 6srKphía b6srKên kmaATia củamaAT bã6srKi 63Vachăn thả.
Một maATtá sinuZpGh vynQQật qu63Vaái dmaATị nhứt6srK màynQQ maATHarry từng6srK nhìn6srK uZpG 6srKthấy đynQQang cuZpGhạy 63Valon t63Vaon uZpGvề phíuZpGa 63Vabọn họcuZpG uZpGtrò. NhữmaATng uZpGsinh vật6srK nàynQQy 6srKcó 63Vathân, uZpG uZpGđuôi và6srK chânuZpG c6srKủa ngựa,6srK nhmaATưng c6srKhân trướuZpGc, cámaATnh vynQQà đầu6srK là63Va củamaAT mynQQột uZpGcon 6srKgì 6srK gmaATiống nhuZpGư couZpGn đại63Va bynQQàng khổmaATng l6srKồ, vớiuZpG cá63Vai mỏ63Va t63Vao maATmàu 63Vathép, hế63Vat sứynQQc hynQQung 6srK tuZpGợn, vynQQà đôimaAT mắ6srKt màynQQu uZpGcam rmaATực. MóngmaAT vuZpGuốt cuZpGủa ch63Vaân trước6srK dà63Vai cả6srK 63Vamột t63Vaấc ynQQ 63Varưỡi, cuZpGó vẻ63Va nynQQhư bấuuZpG chếynQQt ngưmaATời ynQQnhư cynQQhơi. 6srKMỗi comaATn quuZpGái thúuZpG ấy63Va đều63Va đeomaAT uZpG v63Vaòng cổynQQ bằng63Va uZpGda dày,ynQQ nố6srKi vớynQQi mộtuZpG sợiuZpG xuZpGích dài,63Va vàynQQ đầmaATu tất63Va cảynQQ những6srK sợiuZpG maAT xích6srK đmaATó đềuynQQ 6srKnằm trynQQong bà63Van maATtay t63Vao tynQQướng củaynQQ lãmaATo 63VaHagrid. LmaATão đa63Vang l63Vaơn 63Vatơn uZpG cmaAThạy t63Vaheo ynQQsau ynQQđám 63Vaquái thmaATú vàynQQo bãuZpGi ch63Vaăn thả.
Lão HagynQQrid gi6srKật maATnhững sợ6srKi ynQQdây xích63Va, thúmaATc lynQQũ quáynQQi tmaAThú hướngmaAT vềuZpG phí63Vaa 6srKhàng rà63Vao m63Vaà maATlũ họ6srKc tròmaAT đmaATang đứng,6srK l63Vaão gầmmaAT lên:
"Đi nàuZpGo, tiuZpGến tới!"
Bọn 6srKtrẻ hơ6srKi 6srKlùi lạynQQi kynQQhi lãomaAT HagruZpGid tiến6srK đếnuZpG maATgần chún6srKg đểmaAT buộc63Va m6srKớ dâymaAT x6srKích vàoynQQ h63Vaàng rào.ynQQ uZpGLão vynQQẫy t6srKụi h63Vaọc tmaATrò, vu63Vai vẻuZpG guZpGào to:
"Đây làmaAT nynQQhững couZpGn BằngynQQ MmaATã! Thấy6srK chúnmaATg đẹp6srK không?"
Harry đ6srKại kuZpGhái hiểu6srK lãouZpG Hag63Varid 6srKmuốn nynQQói ynQQgì. SynQQau 6srK kuZpGhi qu63Vaa khỏynQQi c63Vaơn kin6srKh h6srKoàng uZpGđối diệmaATn vớiuZpG mộ63Vat thứuZpG nử63Vaa nuZpGgựa nửaynQQ c63Vahim, ynQQ ngườiynQQ 63Vata bắuZpGt đầu6srK ngưmaATỡng uZpGmộ lớynQQp á6srKo 6srKkhoác ómaATng ảmaAT maATcủa nh6srKững cuZpGon Bằ63Vang 6srKMã, 63Va chuuZpGyển tiếp6srK hết6srK maATsức mượtuZpG m6srKà từynQQ 6srKlông vũynQQ maATsang lôn63Vag 6srKthú, mỗiuZpG c6srKon mộuZpGt mmaATàu 6srK khácynQQ nmaAThau: màmaATu xá63Vam 63Vabão 63Vatố, mynQQàu uZpGđồng, màynQQu lanynQQg ửngynQQ 63Vahồng, màuZpGu hột6srK dmaATẻ buZpGóng uZpG lưỡ63Vang vmaATà màynQQu maATđen muynQQn nhmaATư mực.
Lão HagynQQrid xo63Vaa h6srKai bà6srKn tuZpGay v6srKào nuZpGhau, tươ6srKi 6srKcười vớynQQi 6srKbọn t63Varẻ chun63Vag quanh:
"VậyynQQ đmaATó, cácmaAT tròmaAT l6srKàm ơnmaAT xynQQích tuZpGới gầnynQQ uZpGthêm một63Va chút..."
Không auZpGi c63Vaó vẻ63Va muốnmaAT 6srKlàm themaATo lãouZpG Hagri6srKd. TuynQQy 6srK nhuZpGiên, Har6srKry, ynQQRon v6srKà Hermion6srKe cmaATũng cẩnynQQ tuZpGhận maATbước đế6srKn gần6srK maATcái hànmaATg uZpGrào. 6srK LmaATão Hag6srKrid nói:
"Bây giờ,uZpG điềuynQQ trướ63Vac tiê63Van cácmaAT tr6srKò phải6srK bynQQiết 63Vavề maAT ynQQBằng MynQQã làmaAT chú63Vang rấtuZpG kynQQiêu 6srKhãnh, rấynQQt d63Vaễ bị63Va ynQQtổn thư6srKơng. ĐừngynQQ bamaATo giờuZpG xúcmaAT 63Va phạmaATm c6srKhúng, k6srKẻo tuZpGoi mạngynQQ nhuZpGư chơi."
Malfoy, Crab63Vabe vmaATà GoylynQQe chẳngynQQ buynQQồn lắn63Vag uZpGtai 63Va ngheynQQ, c6srKhỉ mảiynQQ 6srKrì 6srKrầm tròmaAT chuyệ63Van, và63Va Ha63Varry uZpGcó 6srKcái uZpGcảm giácmaAT kh6srKó chynQQịu l63Vaà maAT cmaAThúng đauZpGng ynQQâm mư6srKu ph63Vaá huZpGỏng buổynQQi họcynQQ maATnày. Lão63Va HynQQagrid maATvẫn tiếpuZpG tụ63Vac giảng:
"Các 6srKtrò phảiynQQ đợi6srK đế63Van maATkhi nhữ63Vang c6srKon 6srKBằng Mã63Va tỏynQQ 6srK dynQQấu 63Vahiệu tynQQrước tiêmaATn. PhmaATép lịchuZpG sựuZpG, hiểmaATu khôngynQQ? Cá63Vac 6srKtrò b6srKước 6srKvề p6srKhía mộtmaAT 6srK c63Vaon BynQQằng Mã,maAT nghiêuZpGng mìnuZpGh chào63Va ynQQvà maATchờ đợynQQi. uZpGNếu như63Va comaATn B6srKằng maATMã 63Vacúi chàouZpG 63Va luZpGại maATthì cácynQQ trynQQò uZpGđược ph6srKép chmaATạm vàouZpG nynQQó. Nếu6srK nó6srK ynQQkhông cúi6srK maATchào thynQQì 6srKliệu 6srK hồnmaAT màuZpG trámaATnh 6srKxa uZpGmóng vuốtmaAT sắc6srK củynQQa 63Vanó, bởi63Va uZpGvì mấ6srKy c63Vaái mónuZpGg vynQQuốt đó6srK gâynQQy 63Va thươynQQng tynQQích 6srKđau đớnmaAT l6srKắm đó.uZpG Rồ63Vai, bâyuZpG giờ63Va a63Vai muố63Van xunynQQg phonuZpGg nào?"
NguZpGhe uZpGđến câuynQQ 6srKhỏi nà6srKy, gmaATần uZpGnhư ynQQcả 63Valớp maATlùi rmaATa 63Vaxa maAT hơ6srKn. NguZpGay đếnynQQ ynQQHarry, maATRon v63Vaà maATHermione cũ63Vang nghuZpGi ngại.maAT MmaATấy uZpGcon Bằng6srK M63Vaã uZpG maATđang humaATng hă6srKng hấuZpGt hấtynQQ mấ63Vay cáiuZpG 63Vađầu dữmaAT tợn,ynQQ những63Va đôi6srK cánuZpGh 6srKmạnh mẽuZpG gồn6srKg 63Va lên,ynQQ x63Vaem 6srKra ynQQchúng khmaATông tuZpGhích t6srKhú bị6srK xiềng63Va buuZpGộc n63Vahư vầyuZpG cmaATho lắm.
L6srKão Hagr6srKid ynQQnói vớiuZpG 6srKcái nhì6srKn nài6srK nỉ:
"Không a63Vai 63Valàm thmaATử sao?"
Harry nói:
"Con 63Vasẽ làm."
Đằng 63Vasau lưmaATng HamaATrry cuZpGó tiynQQếng hí6srKt hơi63Va smaATâu v6srKà cuZpGả LamaATvender lmaATẫn ParvauZpGti đều6srK thìuZpG thầm:
"Ôi, đừng,63Va Harry63Va. uZpGBạn khônuZpGg n63Vahớ lờ6srKi bómaATi maATtrà củauZpG b6srKạn sao?"
Harry 6srKbỏ nmaATgoài 6srKtai, cynQQứ trèo6srK qumaATa cmaATái h63Vaàng ruZpGào vàmaATo bã6srKi chănmaAT thả.
Lão HuZpGagrid vuuZpGi maATmừng l63Vaa lớn:
"GiỏynQQi l63Vaắm, Ha63Varry! Đượ63Vac maATrồi... đ63Vaể ynQQcoi tròynQQ làynQQm ănuZpG rmaATa maATsao v6srKới c63Vaon Buckbeak."
Lão th6srKáo mộtmaAT t63Varong ynQQnhững sợ6srKi dâmaATy xíynQQch, ké63Vao m6srKột maAT coynQQn Bằng6srK M6srKã maATmàu x63Vaám maATra khmaATỏi bầyynQQ, ynQQrồi tynQQháo vònynQQg c6srKổ cmaATho nóuZpG. ynQQCả đámaATm h63Vaọc tròynQQ 6srK đứnguZpG bynQQên kynQQia hà6srKng rynQQào dườngynQQ nuZpGhư cynQQùng níynQQn thở.6srK MmaATắt MalfmaAToy nh6srKeo ynQQlại mộtuZpG uZpG 6srKcách uZpGnham hiểm.
LynQQão Ha63Vagrid n63Vaói nhỏynQQ với63Va Harry:
"Bây giờ6srK c63Vaứ thoải63Va ynQQmái t63Vaự n6srKhiên. TrmaATò nhynQQìn ynQQvào maATmắt ynQQ maATcon Bằng6srK MãuZpG, c6srKố gắng63Va 63Vađừng c6srKó chynQQớp mắtynQQ maAT- BằnguZpG Mã63Va kmaAThông 63Vatin tưởngynQQ trò6srK đâuynQQ 63Va nynQQếu tmaATrò 63Vacứ cynQQhớp mắynQQt l6srKia lịa..."
Mắt Harr63Vay lậpmaAT tứ6srKc ứaynQQ nưynQQớc c63Vaay xè,6srK nhưng6srK 6srKnó giữynQQ ynQQ 63Vacho muZpGắt ynQQđừng nhuZpGắm lại.uZpG CoynQQn B63Vauckbeak đãmaAT xoa6srKy cá63Vai đầ63Vau buZpGự vynQQà nhọ6srKn vmaATề phí63Vaa 6srK Harr63Vay, và63Va đămynQQ đăm63Va nhmaATìn n63Vaó bằnguZpG mộuZpGt comaATn mắt63Va m63Vaàu ca6srKm 63Vadữ tợn.
maATLão Hag6srKrid nói:
"Như63Va vynQQậy đómaAT. Đú6srKng đmaATó, Harry..ynQQ. maATbây gynQQiờ, c6srKúi chào..."
Harry cả6srKm th63Vaấy ynQQkhông kho6srKái lắm6srK ynQQchuyện đ63Vaưa cmaATổ ynQQhay 63Va gimaATơ maATlưng ruZpGa ng6srKay tầm63Va m6srKổ củynQQa cynQQái m6srKỏ cmaATon BynQQuckbeak, nhưuZpGng nómaAT c6srKũng cố63Va là63Vam ynQQ maATtheo lmaATời maATlão H63Vaagrid ynQQdạy ynQQbảo. uZpGNó cúmaATi chmaATào thậ6srKt nuZpGhanh rồiuZpG ngướcuZpG đầu63Va nhìnmaAT 6srK lên.6srK ComaATn 6srKBằng 63VaMã vẫn63Va camaATo ngạouZpG nhìn63Va nuZpGó đynQQăm đăm,6srK kynQQhông buồn6srK nhúcynQQ nhích.
LãoynQQ HagrmaATid kêuuZpG lên6srK, c6srKó v63Vaẻ 63Valo lắng:
"À, thô6srKi được6srK. LùynQQi lạiuZpG ngay6srK, HynQQarry, 6srKcứ th6srKoải mái6srK thôi..."
NhưmaATng vừaynQQ lúc63Va đó,63Va Ha6srKrry ngạmaATc n63Vahiên maATvô cùynQQng k63Vahi ynQQ tuZpGhấy c63Vaon BằnynQQg MuZpGã bỗng63Va n63Vahiên khuỵu6srK hynQQai ch63Vaân trước6srK 6srKcó vả6srKy và6srK nhúnuZpG m6srKình ynQQ xuốuZpGng 6srKđể uZpGthể hiệmaATn mộtmaAT cynQQái cúimaAT chuZpGào 6srKkhông thể63Va 6srKnào nh6srKầm 63Valẫn được63Va. LuZpGão maAT Hagri6srKd mê6srK mẩuZpGn 63Vatâm thần:
"Hay 63Valắm, HuZpGarry! ĐượcuZpG rồiuZpG đó..maAT. Ừ,6srK tròynQQ uZpGcó uZpGthể 6srKchạm vmaATào 63Vanó! ynQQVỗ về6srK cái63Va mỏ6srK nmaATó điuZpG, 63Valàm đi!"
HmaATarry 63Vacảm 6srKthấy 63Valùi x6srKa couZpGn 63Vaquái th6srKú mớiynQQ làynQQ phầnynQQ 63Va thưởnguZpG 63Vamà nàuZpG khoynQQái hynQQơn, 63Vanhưng nó6srK vẫnuZpG uZpGđành phải6srK từuZpG tuZpGừ t6srKiến 6srKlại gần6srK cuZpGon uZpG Bằng63Va MãuZpG 63Vavà 6srKđưa t6srKay 63Vasờ v63Vaào couZpGn vậynQQt. HarrmaATy 6srKvỗ nhẹ63Va maATlên mynQQỏ cynQQon B63Vaằng 6srKMã nhiề6srKu maAT 6srKlần và63Va c63Vaon vậ6srKt nhắm6srK mắtynQQ lạimaAT mộtmaAT 6srKcách lườiuZpG biếng,6srK maATnhư t6srKhể maATkhoái lắm.
Tất cả63Va bọnynQQ họ6srKc sin6srKh bynQQỗng maATồ l6srKên hoauZpGn 6srKhô, ngoynQQại tr63Vaừ MalfoynQQy, Cr6srKabbe vàuZpG GoylemaAT. ynQQBa đynQQứa maATnó thất63Va 6srKvọng r63Vaa mặt.
Lão HamaATgrid nói:
"ĐượuZpGc đó,63Va uZpGHarry. BácmaAT 6srKcho làmaAT cmaATó lẽynQQ n6srKó chmaATịu ch63Vao maATcon cư6srKỡi m63Vaột vòynQQng đó!"
Điều 63Vanày th6srKì vượtuZpG ynQQquá dựmaAT tí6srKnh củauZpG Harr63Vay. N63Vaó uZpGvốn 63Va qmaATuen vynQQiệc ynQQcỡi cuZpGhổi 63Vathần mmaATà th63Vaôi, nuZpGhưng maATnó khynQQông 6srKchắc maATcỡi muZpGột uZpGcon uZpGBằng MãuZpG 6srK uZpGthì có63Va giốngmaAT cỡynQQi chổi6srK thần6srK hmaATay không.
LãoynQQ Hag6srKrid giục:
"ynQQCon trèo63Va lmaATên đi,63Va nynQQgay phíamaAT samaATu cuZpGhỗ n63Vaối vớmaATi 63Va cánh,maAT v63Vaà lưuuZpG uZpGý l6srKà 63Vacon cuZpGhớ 6srKcó nhổynQQ mộtuZpG cáuZpGi lômaATng vũynQQ uZpGnào nh6srKa, BằnguZpG 63VaMã khônmaATg maAT kh6srKoái vụuZpG đ63Vaó đâu..."
HarrynQQy đặynQQt c6srKhân lynQQên chynQQót cánuZpGh củmaATa 6srKcon maATBuckbeak v6srKà 63Va maATtự muZpGình 6srKđu uZpGlên lư6srKng ynQQcon vật.63Va Co6srKn BuZpGuckbeak đứngmaAT uZpGdậy. Har6srKry khômaATng biết6srK 6srK nê6srKn bấumaAT vímaATu ynQQvô đâuZpGu, trướcuZpG muZpGặt nó6srK ch6srKỉ toàuZpGn làynQQ lônguZpG vuZpGũ muZpGà thô63Vai. Lã63Vao HauZpGgrid maAT ph6srKát mômaATng c63Vaon qumaATái thú63Va, hô6srK to:
"Tiến lên6srK, nào!"
Không bámaATo trước6srK guZpGì hế6srKt, đôimaAT cámaATnh dài6srK mộtuZpG thướcuZpG uZpG rư63Vaỡi của63Va c6srKon Bằng6srK 6srKMã damaATng uZpGra uZpGhai uZpGbên; Ha6srKrry ch6srKỉ kịp63Va maATôm choàn63Vag lấuZpGy cổynQQ của63Va 63Va c6srKon BucuZpGkbeak t6srKrước k6srKhi couZpGn vậtmaAT 6srKphóng baynQQy vynQQút uZpGlên camaATo. Chẳng6srK gi63Vaống cỡi6srK maAT chổ6srKi 6srKthần ch6srKút 6srKxíu nmaATào, và6srK HarmaATry bynQQiết ruZpGõ mìuZpGnh 6srKthích cmaATỡi ynQQcái 6srKnào hơn;maAT 63Vađôi 6srK cáuZpGnh cuZpGủa cynQQon Bằ63Vang Mã6srK maATvỗ đậpuZpG h63Vaai bênuZpG hô63Vang ynQQnó mộtuZpG cánhynQQ kmaAThó 63Vachịu, uZpGvướng 63Va 63Vavào uZpGphía dướynQQi châynQQn nóuZpG, 6srKlàm ch6srKo n63Vaó cmaATảm thấy63Va nynQQhư sắpynQQ sửa6srK bịynQQ quẳnynQQg xynQQuống. 63Va LuZpGớp lôngmaAT ynQQvũ bó63Vang bẩy63Va h63Vaào nhoynQQáng uZpGcứ tuộtynQQ kmaAThỏi nhmaATững 63Vangón taynQQy củamaAT HarmaATry, maAT mmaATà nóynQQ th63Vaì không63Va dá63Vam tú63Vam maATquá chặt.6srK T6srKhay ynQQvì những6srK ynQQđộng tác6srK êuZpGm uZpGái cuZpGủa chi6srKếc 6srK Ni6srKmbus 26srK000 qumaATen thynQQuộc với6srK Harr63Vay, maATbây 6srKgiờ nó6srK chỉynQQ 6srKcảm t63Vahấy nhuZpGư mìn6srKh đamaATng maAT uZpGlắc ynQQlư, chồuZpGm t63Vaới chồ6srKm lynQQui trênynQQ thâmaATn sa63Vau củmaATa cynQQon B6srKằng maATMã, ynQQvà nhấpuZpG nhmaATô maAT lêuZpGn xmaATuống themaATo nhịpuZpG đậpmaAT 63Vacánh củamaAT c63Vaon quái6srK thú.
Buckbeak c63Vahở nóuZpG baynQQy thêmynQQ mộtmaAT vò6srKng nynQQữa 63Vaquanh bã6srKi 6srK chănmaAT tynQQhả rồimaAT uZpGđáp 6srKtrở xuốuZpGng muZpGặt đất.63Va maATĐây chínhynQQ là63Va cái6srK 6srKmà HaynQQrry 6srKđã l6srKo sợ.6srK ynQQ ynQQNó 63Vachúi tớiynQQ kh6srKi ynQQcái c63Vaổ mượ63Vat 63Vamà củamaAT BucynQQkbeak maATchúc xuố6srKng 63Vathấp, 6srKcó cảmaATm giáuZpGc maAT nhưuZpG sắynQQp tuộynQQt maATra maATkhỏi 6srKcon vmaATật, ynQQvuột qu6srKa cá63Vai ynQQcổ mượ63Vat vmaATà 63Vacái mmaATỏ 63Vacủa ynQQ maATBuckbeak. Kế63Va đếnuZpG 63VaHarry cảm63Va tmaAThấy maATrơi bịchynQQ x6srKuống lynQQúc bốmaATn châynQQn k6srKhông câ63Van maAT đuZpGối củaynQQ comaATn BmaATằng maATMã chuZpGạm mặtuZpG đấtynQQ. ynQQHarry cố63Va gắ63Vang smaATửa tưuZpG uZpGthế đànguZpG ho6srKàng uZpGvà maAT ng6srKồi thẳngynQQ 63Valưng lên.
Lão HaguZpGrid gàynQQo to:
"Giỏi uZpGlắm, Harry!"
Mọi ngưynQQời uZpGhè maATnhau ynQQhoan 6srKhô, maATngoại trừuZpG MalfoyynQQ, 6srKCrabbe và6srK GoyleuZpG. LãuZpGo HamaATgrid uZpGlại hỏi:
"Sao? CóynQQ 6srKai kuZpGhác muốn63Va 6srKngao 63Vadu không?"
Thàn63Vah cônmaATg củaynQQ maATHarry đãmaAT khiuZpGến cmaATho đuZpGám hynQQọc s63Vainh ynQQ cuZpGòn l63Vaại thêmuZpG b6srKạo ga63Van, ch63Vaúng 63Vahè 63Vanhau t6srKrèo ynQQqua hàmaATng ràmaATo vmaATào bynQQãi cmaAThăn thuZpGả. ynQQ Lão63Va 63VaHagrid thmaATáo dâmaATy maATcho t63Vaừng uZpGcon B63Vaằng maATMã mmaATột, vàynQQ khắp6srK bmaATãi maATchăn thuZpGả ch63Vaỗ ynQQ nà63Vao cũ63Vang ynQQcó uZpGnhững đứa63Va 63Vahọc tr63Vaò ynQQcúi maATmình chmaATào ynQQmột cách6srK đầy63Va că6srKng thẳng63Va. 63Va Nev63Vaille cứynQQ ynQQchạy maATtới chạy6srK uZpGlui qu63Vaanh ynQQcon qynQQuái th63Vaú củ63Vaa n6srKó, nhưmaATng 63Vacon 6srKđó uZpG kh6srKông uZpGcó vẻ63Va guZpGì muynQQốn khuỵumaAT 6srKchân xuố63Vang. RomaATn v63Vaà HemaATrmione tmaAThì thựcuZpG tmaATập vớimaAT 6srK coynQQn BằnynQQg MãmaAT 63Vamàu hột6srK ynQQdẻ. HuZpGarry 6srKbây giynQQờ cynQQhỉ đứnguZpG qu63Vaan maATsát thôi.
Malfoy, CrabynQQbe vàynQQ G63Vaoyle 6srKđã guZpGiành đưmaATợc c63Vaon ynQQ BuckbeaynQQk. Co63Van q6srKuái thúmaAT đãynQQ cuZpGhịu cuZpGúi c6srKhào maATMalfoy. Thằng63Va 6srKnày đuZpGang vynQQỗ vmaATỗ maATcái maAT mỏuZpG ynQQcon vậ6srKt, tỏmaAT thámaATi độ63Va kynQQhinh th63Vaị. Nó63Va kémaATo maATdài giọynQQng, đủynQQ tuZpGo để63Va Ha6srKrry cóynQQ 6srK thểynQQ ynQQnghe lọuZpGt tai:
"MánhynQQ nuZpGày dễmaAT ợt.uZpG TamaATo đ63Vaã biếmaATt 6srKngay lynQQà vậ6srKy, đến6srK ynQQ tynQQhằng H63Vaarry cmaATòn làm63Va được..63Va. TauZpGo uZpGcá 6srKlà muZpGày đâmaATu uZpGcó maATgì uZpGnguy hiểm,6srK phảynQQi ynQQ k6srKhông ynQQmậy?" 6srKẤy uZpGlà MmaATalfoy uZpGnói v6srKới cuZpGon Buckb6srKeak. "PmaAThải khôuZpGng mậy,ynQQ coynQQn cục63Va uZpG uZpGsúc bự63Va ynQQtồ x63Vaấu xí?"
Chuyện uZpGxảy r63Vaa lúuZpGc đó6srK nh63Vaanh 6srKnhư ánmaATh chớpuZpG củuZpGa ynQQ maATnhững ynQQcái 63Vamóng vuuZpGốt théynQQp. LiềnuZpG ynQQngay đó,ynQQ MynQQalfoy thốtynQQ lên6srK mộtuZpG tiếnguZpG rú63Va ynQQđau 6srK đớn63Va chóimaAT ló63Vai, l6srKão 6srKHagrid th63Vaì vậtuZpG lộn63Va maATvới 6srKcon BuckbeamaATk đểmaAT truZpGòng cuZpGái v63Vaòng maAT cổuZpG vô6srK nó6srK tynQQrong kmaAThi nó63Va hầmaATm hynQQè xôngynQQ tớiynQQ Mal63Vafoy. ThằnmaATg đómaAT đa6srKng n6srKằm maATquằn maAT 63Vaquại 63Vatrên uZpGbãi cmaATỏ, máumaAT muZpGe chảynQQy uZpGướt cynQQả tấm6srK áynQQo chùng.
Malfoy gàuZpGo tmaAThét trmaATong khuZpGi maATcả lớp63Va k63Vainh h6srKoàng đ6srKứng trông:
"Tôi chếynQQt m6srKất! N6srKhìn tmaATôi đâyuZpG 63Vanè, tôi63Va đ63Vaang hmaATấp hối.uZpG CoynQQn quá63Vai maATvật ấ63Vay giết6srK tôi."
Lão HagruZpGid đã6srK trắmaATng bệch6srK đ6srKi. Lã63Vao nói:
"Trò khôynQQng chếtuZpG đynQQâu! maATCó a63Vai giúp63Va tômaATi mmaATột ta6srKy... p6srKhải ynQQđem 6srKnó ruZpGa uZpGkhỏi chỗuZpG này..."
Hermione cmaAThạy đi63Va mở63Va c63Vaánh cổn63Vag tro6srKng maATkhi lãouZpG 63Va Hag6srKrid ynQQnhấc maATbổng 6srKMalfoy lmaATên mộynQQt cáynQQch dễuZpG 6srKdàng. KuZpGhi l6srKão Hagr6srKid bồynQQng 63VaMalfoy 6srK đynQQi nuZpGgang, H63Vaarry nhuZpGìn thmaATấy mộmaATt vếmaATt thươn6srKg dmaATài maATvà synQQâu 6srKtrên cánhuZpG ta6srKy 6srK M63Vaalfoy; má63Vau nhễu6srK giọuZpGt trêmaATn c6srKỏ kh6srKi uZpGlão H63Vaagrid buZpGồng MynQQalfoy c63Vahạy lê6srKn dốcuZpG ynQQvề 63Va phía63Va tòmaATa l63Vaâu đài.
Lớp maAThọc 6srKChăm sóc6srK Si6srKnh vmaATật HuyynQQền bynQQí 6srKrun rẩymaAT bướcmaAT 6srK uZpGtheo smaATau. BynQQọn ynQQhọc si63Vanh nhynQQà SlyuZpGtherin đềumaAT h6srKè nhamaATu l63Vaa óynQQ lã63Vao Hag63Varid. PmaATansy uZpG ParynQQkinson rynQQàn ruZpGụa nướmaATc mắt6srK nói:
"Phải đuổ63Vai maATông ấmaATy ngay!"
DemaATan ThuZpGomas chặmaATn lời6srK 6srKcon bé:
"ĐóynQQ l63Vaà l6srKỗi ynQQcủa Malfoy."
Crabbe và63Va Go63Vayle gồ6srKng bắuZpGp thịtynQQ củmaATa tụimaAT n63Vaó lên63Va đầ6srKy vẻ63Va đe63Va dọa.
Cả bynQQọn đãynQQ tuZpGrèo ynQQlên hếtuZpG những63Va ynQQbậc ynQQthềm đáynQQ để6srK uZpGbước và63Vao Tiề6srKn sảnh63Va. P63Vaansy nói:
"Tôi 6srKphải 63Vađi x63Vaem 63Vacoi bạnmaAT ấymaAT cóynQQ s63Vaao không?"
Cả bọuZpGn cù6srKng nhì6srKn uZpGtheo PauZpGnsy chạymaAT nhanmaATh lên63Va cuZpGầu uZpG than63Vag c63Vaẩm t6srKhạch. BọnynQQ h63Vaọc sinmaATh nhàuZpG SlytheriuZpGn vẫn6srK 6srKcòn maATca cẩmuZpG lãomaAT Hag63Varid 6srK k6srKhi kémaATo nhynQQau điuZpG về63Va hướnguZpG pynQQhòng sin6srKh huZpGoạt c63Vahung củaynQQ uZpGtụi 6srKnó dưmaATới tynQQầng hầm.maAT uZpG Harry63Va, maATRon vàmaAT HeynQQrmione uZpGlên c6srKầu thauZpGng vềmaAT thá63Vap Gryffindor.
Hermione lynQQo lắng6srK hỏi:
"Các bạnuZpG nghĩuZpG maATnó cóuZpG saynQQo không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiuZpGên l63Vaà không63Va uZpGsao rồimaAT, 63Vabà Pomf6srKrey c63Vaó t6srKhể vá6srK mấymaAT uZpGvết thynQQương ynQQchỉ tron63Vag 63Vavòng mộtynQQ hynQQai giây."
Harry uZpGtừng đượcuZpG bà6srK 6srKy tmaATá t6srKrưởng maATđó 6srKchữa luZpGành một63Va ynQQcách kỳ63Va 63Vadiệu nhữnguZpG thương6srK t6srKích còmaATn trầ63Vam 6srKtrọng huZpGơn nhiều.
Ron cũn6srKg tỏynQQ ynQQra maATlo lắng:
"Dù suZpGao thynQQì chuyệnuZpG maATđó muZpGà xảy6srK uZpGra tuZpGrong buổmaATi ynQQdạy ynQQ đầu6srK timaATên củaynQQ bácmaAT 63VaHagrid tuZpGhì 63Vaquả 63Valà uZpGtệ hại6srK hế63Vat chmaATỗ nói.6srK ThểmaAT nàouZpG thằnuZpGg 6srK M63Vaalfoy cũng6srK maATquậy bynQQác ấuZpGy chuZpGo mà6srK coi..."
BuZpGa uZpGđứa tụiynQQ nynQQó là63Va nhữnuZpGg đứa63Va 63Vađầu ti63Vaên đ63Vai xuốynQQng ĐmaATại ynQQ Sả63Vanh 63Vađường để6srK ănuZpG bữaynQQ t63Vaối, maAThy vọn6srKg gặuZpGp luZpGão HagrimaATd, nhưn63Vag ch63Vaẳng uZpGthấy uZpGlão ynQQ đâu63Va cả.63Va HerynQQmione khôn6srKg bumaATồn đụynQQng nĩamaAT vô63Va mu63Vaốn bán6srKh buZpGíp tếuZpGt vuZpGà maATthận. Cô63Va bynQQé uZpG l6srKo ynQQlắng nói:
"Người tuZpGa đuZpGâu c6srKó đuổiynQQ b63Vaác ấy,uZpG đúng63Va không?"
Ron cũn63Vag chynQQẳng mànmaATg g63Vaì 63Vaăn uống:
"Họ khônguZpG nênynQQ đuổimaAT 63Vabác ấy..."
Harry 63Vaquan maATsát bànmaAT 6srKăn c6srKủa nynQQhà Slythe6srKrin. Mộ6srKt ynQQ nuZpGhóm đông,63Va ynQQgồm cả6srK Crab6srKbe vynQQà GoyluZpGe, maATđang t6srKúm tụmynQQ v6srKới nhaynQQu, sauZpGy sư6srKa bàmaATn maAT bạcmaAT. HuZpGarry chắ63Vac chắ63Van 6srKlà 6srKmấy đứa63Va đómaAT đynQQang thêynQQm mắmuZpG tuZpGhêm muốimaAT chuZpGo câuuZpG 63Va chuynQQyện MalfomaATy bịuZpG th6srKương thàuZpGnh t6srKrầm trọng.
Ron 6srKrầu rĩmaAT nói:
"Thôi tmaAThì, c6srKũng khôn6srKg thểynQQ nómaATi 6srKhôm nmaATay uZpGkhông phả63Vai l6srKà ngàynQQy đ63Vaầu tiên63Va họynQQc 6srKthú vị."
Sau bữaynQQ ăynQQn tối6srK, 63Vaba uZpGđứa qynQQuay tr63Vaở 6srKvề phòynQQng 63Vasinh 63Va hoạt63Va chu6srKng ynQQvà 63Vacố 6srKtập ynQQtrung làmynQQ bài63Va tậpmaAT mà63Va giá63Vao synQQư Mc63VaGonagall đ63Vaã rmaATa ch63Vao 63Va t63Vaụi uZpGnó. Như63Vang cảynQQ buZpGa đứynQQa cứ63Va chốcuZpG chốc63Va lại63Va 6srKngừng họuZpGc, limaATếc nh6srKìn ynQQra ngouZpGài ynQQ ynQQcửa sổynQQ cmaATủa maATtoà thámaATp. 63VaHarry độmaATt nhi63Vaên nói:
"Có áynQQnh ynQQđèn ởynQQ cửamaAT suZpGổ nuZpGhà uZpGbác Hagrid."
Ron uZpGnhìn đồng6srK huZpGồ đeouZpG tauZpGy củ6srKa nó:
"Nếu tụi6srK maATmình gấpmaAT gámaATp lê6srKn t6srKhì tụuZpGi mìynQQnh vẫnuZpG cuZpGòn kịpuZpG ynQQđể ynQQchạy uZpGxuống dướiynQQ ynQQthăm bác63Va ấy,ynQQ 63Vavẫn còynQQn sớmaATm mà..."
Her6srKmione n63Vaói chậm6srK rãi:
"M6srKình khôuZpGng biết..."
Harry ynQQthấy 63Vacô 63Vabé uZpGliếc nhìnmaAT mìnhynQQ. NmaATó 6srKnói ngay:
"Mình đượcuZpG ph63Vaép đi63Va nynQQgang qmaATua 6srKsân trườn63Vag mà.maAT 6srK uZpGSirius BlmaATack c63Vahưa vượtmaAT ynQQqua ynQQđược maATmấy vynQQiên g6srKiám ynQQngục AzkabuZpGan camaATnh gá6srKc uZpGở ynQQ đây6srK, đ6srKúng không?"
Vậy lynQQà buZpGa đứynQQa duZpGọn dẹuZpGp maATđồ đạc,63Va ké63Vao nha6srKu cuZpGhui quZpGua 63Va uZpGcái lỗuZpG BàynQQ 6srKBéo, vynQQui mừngynQQ 6srKvì kmaAThông gặpuZpG a63Vai hết63Va trêuZpGn đườnmaATg maATđi tmaATới cynQQửa chíynQQnh, 6srK bở6srKi maATvì tụi6srK n6srKó maATcũng khôngynQQ tynQQhực sựmaAT ynQQtin chắuZpGc luZpGà tmaATụi nuZpGó được6srK pynQQhép ynQQđi ruZpGa ynQQ ngo6srKài haynQQy không.
CynQQỏ t6srKrên s63Vaân uZpGvẫn cònynQQ ướtuZpG 63Vavà ngynQQả màumaAT đe6srKn thmaATui 63Va tr63Vaong ánh6srK hoynQQàng hôn63Va. maATKhi tớynQQi đưuZpGợc 63Vacăn 6srKchòi của63Va l6srKão 6srKHagrid, maATba đynQQứa nhỏ6srK gõ63Va maAT cmaATửa vmaATà nmaATghe tiếngynQQ gầ63Vam gynQQừ bêuZpGn tro63Vang vọng6srK ra:
"Vô đi!"
Lão HagriynQQd đynQQang ngồi63Va thừ63Va ng6srKười bmaATên uZpGbàn gỗmaAT đ63Vaã ynQQmòn ynQQ ynQQsờn 6srKcủa lão,uZpG 63Vacon maATchó sănuZpG FauZpGng thìuZpG gác6srK cá6srKi đầuynQQ nóynQQ trê6srKn đùimaAT chủ.maAT ChmaATỉ nhuZpGìn uZpG maATmột cá63Vai cũnguZpG đủuZpG ynQQbiết lãomaAT HagriuZpGd maATđã uynQQống kmaAThá nhiều63Va rượu.uZpG T63Varước mynQQặt lão63Va 6srK l6srKà mộ63Vat cá63Vai vạiynQQ tynQQhiếc t6srKo gynQQần bằnguZpG cuZpGái x63Vaô, và63Va lão6srK dườn6srKg nhưuZpG k6srKhó khămaATn 6srKlắm ynQQ mớynQQi tynQQập trmaATung đượcynQQ tiynQQnh 6srKthần uZpGđể nh6srKận r6srKa 63Vaba đmaATứa nhỏ.
Khi đãuZpG nhậ6srKn rynQQa chúngmaAT, l6srKão lmaATè nhè:
"K63Vaỷ lụuZpGc ynQQchứ chẳn63Vag cmaAThơi. ĐmaATố 63Vamà k63Vaiếm 6srKra 6srKđược trướcynQQ đ6srKây từmaATng maATcó mộtynQQ thầymaAT 63Vagiáo n6srKào chỉ6srK l6srKàm thâyynQQ 6srKgiáo đúng63Va c6srKó mộuZpGt ngày."
Hermione uZpGthở mạnh:
"Bác chynQQưa buZpGị đu6srKổi muZpGà, bynQQác Hagrid!"
Lão HagrmaATid hynQQớp thuZpGêm mộtuZpG ngụm6srK tuZpGo nữmaATa củaynQQ c6srKái tmaAThứ gìynQQ đ6srKó tronynQQg cá63Vai vạ6srKi, giọ6srKng maATcủa lãoynQQ nuZpGghe 6srKthê thảynQQm hết6srK sức:
"Chưa! NhưngmaAT đ6srKó chỉ6srK là6srK ynQQvấn đềynQQ 6srKthời giaynQQn, đmaATúng khômaATng, smaATau kynQQhi 6srKthằng MaynQQlfoy mmaATéc 6srKba nó..."
"N63Vaó ynQQra s63Vaao rồiuZpG uZpGhở 6srKbác? ThươmaATng tícynQQh của63Va nó63Va đ63Vaâu có63Va tr63Vaầm ynQQtrọng l6srKắm hả63Va bác?"
Ron hỏi,maAT synQQau kuZpGhi ynQQba đứamaAT cùn63Vag ngồuZpGi xuống63Va quâymaAT quầmaATn b6srKên uZpGlão HagruZpGid. LãuZpGo nói6srK giọngynQQ 63Vachán ngắt:
"Bà PomfrmaATey đ63Vaã là6srKm hết63Va sứuZpGc để63Va ch6srKữa maATcho 63Vanó, nhmaATưng nó6srK cynQQứ 63Vakêu l63Vaà n6srKó 6srKvẫn cònuZpG đauZpGu lắm63Va... cứ6srK băn63Vag bó6srK... vuZpGà ynQQrên rỉ..."
HarruZpGy nómaATi ngay:
"Nó giảynQQ b6srKộ ynQQđau 6srKđó. Bà6srK Pom63Vafrey cmaATó thể63Va 63Vachữa lànuZpGh 6srK uZpGmọi vết6srK thươnguZpG mà.uZpG NăuZpGm ynQQngoái b6srKà đynQQã 63Valàm mọcynQQ lại63Va gần63Va mộtynQQ nửauZpG 63Vasố xươn6srKg chuZpGo ynQQ cháu.6srK TuZpGhằng Mal63Vafoy c6srKhỉ cynQQố tìnhuZpG ynQQăn maATvạ ynQQmà thôi."
Giọng lmaATão Ha63Vagrid maATnghe càmaATng tynQQhê thảmuZpG hơn:
"Ban quản6srK 63Vatrị nuZpGhà 63Vatrường dĩ6srK maATnhiên 63Valà đã63Va maATnghe uZpGbáo 63Va cynQQáo maATsự vimaATệc rồmaATi. Họ63Va maATcho luZpGà bynQQác bắt63Va đầuynQQ maATbằng coynQQn 6srKvật qu63Vaá tynQQo. LẽmaAT ynQQra nênmaAT 63Va đểuZpG cmaATon Bằ6srKng maATMã ởmaAT ynQQbài sau63Va... luZpGúc đầuuZpG nê63Van ch6srKo 63Vahọc uZpGmấy 6srKthứ nynQQhư Nh63Vauyễn maATTrùng uZpG uZpGvà đạmaATi louZpGại n6srKhư vậy..maAT. chẳnuZpGg q63Vaua là63Va lỗ6srKi củuZpGa bác..."
Hermione hă6srKng maAThái cãi:
"Lỗi củauZpG MalfynQQoy chứ,6srK bá63Vac Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi maATcon làmuZpG nynQQhân chứngynQQ chuZpGo 63Vabác. ynQQBác đ63Vaã nóynQQi Bằn63Vag uZpG maATMã sẽmaAT 63Vatấn cônguZpG nế6srKu bị63Va xúynQQc uZpGphạm. TạynQQi thằngynQQ 6srKMalfoy khuZpGông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."