You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương Xo8N6 YG4f- MyQDhÓNG VUyQDhỐT YG4fVÀ LÁGHSy TRÀ
hi fFZc HYG4farry, RoYG4fn vGHSyà HYG4fermione bướcXo8N vXo8Nào ĐạyQDhi SảnhyQDh đườngfFZc đểyQDh ăfFZcn YG4fđiểm tâmXo8N yQDhvào sángGHSy yQDh hyQDhôm sauYG4f, thXo8Nì ngườfFZci đầuXo8N tfFZciên màyQDh tYG4fụi nyQDhó thấyXo8N lXo8Nà DrfFZcaco MalfoyYG4f. YG4fCó YG4fvẻ nhưGHSy GHSy MfFZcalfoy đaYG4fng mfFZcua vXo8Nui cGHSyho mộtXo8N nfFZchóm fFZchọc GHSysinh YG4fnhà SlytheyQDhrin bXo8Nằng mộtGHSy câYG4fu fFZc cyQDhhuyện chọcYG4f cười.fFZc GHSyLúc HYG4farry, yQDhRon vGHSyà HermYG4fione điYG4f yQDhngang qXo8Nua, YG4fMalfoy đanXo8Ng fFZc nhạyQDhi mộtXo8N GHSyvẻ mặyQDht đaYG4fu đớnXo8N đếYG4fn Xo8Nbất tYG4fỉnh khyQDhá khYG4fôi Xo8Nhài, thếyQDh làfFZc Xo8Nquanh nóYG4f GHSynổ ryQDha yQDh mYG4fột trànXo8Ng cười.
Hermione đYG4fi YG4fngay sXo8Nau lưnXo8Ng HarYG4fry, nói:
"KfFZcệ xácYG4f nóyQDh. CứfFZc mặcGHSy kệfFZc nóYG4f đXo8Ni, nfFZcó chẳngXo8N đáfFZcng đểYG4f yQDhmình bậXo8Nn yQDhtâm đâu..."
Nhưng PYG4fancy ParkiXo8Nnson, mộtyQDh GHSycon béyQDh nhàfFZc SlytherifFZcn, mfFZcặt tẹyQDht Xo8Nda nhXo8Năn nhGHSyư mặtyQDh cXo8Nhó yQDhPug chợtGHSy ríGHSyt lfFZcên thYG4fe thé:
"Ê, PotteGHSyr! PottYG4fer ơi,yQDh viênfFZc gyQDhiám nYG4fgục AzkabXo8Nan đYG4fang tớiYG4f kìayQDh! PottYG4fer, Hùuuuu!"
Harry nXo8Ngồi phịcXo8Nh xuốGHSyng cfFZcái yQDhghế bênXo8N cXo8Nạnh GGHSyeorge ởYG4f YG4fbàn ăfFZcn củGHSya nhàfFZc GryfYG4ffindor. GeorgXo8Ne fFZcphát chYG4fo tfFZcụi GHSynó mấyfFZc tờYG4f giấy:
"Thời khGHSyóa bfFZciểu cGHSyủa YG4fhọc sinGHSyh YG4fnăm thứGHSy YG4fba đâfFZcy. fFZcỦa, fFZccó chuyfFZcện gìyQDh vậGHSyy Harry?"
Ron ngyQDhồi xuốYG4fng ghYG4fế GHSybên kXo8Nia GHSyGeorge, trừnXo8Ng mắtXo8N nhGHSyìn GHSyqua phífFZca bànyQDh ăYG4fn yQDhnhà SXo8Nlytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngYG4fước GHSynhìn GHSyqua, vfFZcừa đúngXo8N Xo8Nlúc thấyYG4f MyQDhalfoy lXo8Nại đyQDhang Xo8Nmột lầnfFZc Xo8Nnữa gyQDhiả bộfFZc xỉuXo8N mộtXo8N cyQDhách đGHSyầy sfFZcợ hãGHSyi. fFZcGeorge GHSybình thGHSyản nói:
"Thằng nhfFZcãi ranfFZch. NXo8Nó cXo8Nũng Xo8Nđâu YG4fcó oayQDhi phyQDhong lXo8Nẫm YG4f yQDhliệt fFZcgì cGHSyho lắmXo8N khXo8Ni viêGHSyn gfFZciám ngụcXo8N AyQDhzkaban kiểmfFZc trXo8Na YG4fđoàn YG4ftàu tốifFZc hôfFZcm YG4fqua fFZc đâu.Xo8N NóGHSy cũnYG4fg chfFZcạy Xo8Ntọt qXo8Nua toXo8Na củaGHSy tXo8Nụi mìfFZcnh, phảGHSyi fFZckhông Fred?"
Fred khiXo8Nnh yQDhbỉ yQDhliếc mắtXo8N nhGHSyìn sayQDhng Malfoy:
YG4f"Đồ sémGHSy tYG4fè tGHSyrong quần."
George nói:
"Ngay nhưyQDh anyQDhh đâYG4fy cũnyQDhg khXo8Nông YG4fkhoái chyQDho lắmGHSy. HọfFZc đúnfFZcg làfFZc kinGHSyh tởmyQDh tyQDhhiệt, mấyYG4f viYG4fên giáGHSym ngụcyQDh fFZcAzkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ lyQDhàm ruXo8Nột gXo8Nan yQDhmình thyQDhiếu điyQDhều bịfFZc đYG4fông lạXo8Nnh hXo8Nết vậyyQDh há?"
Harry GHSynói nhỏ:
"Nhưng Xo8Nmà cácfFZc anyQDhh đGHSyâu fFZccó xỉuGHSy, phXo8Nải không?"
George nXo8Nói mạnYG4fh mẽ:
"QXo8Nuên chuyGHSyện yQDhđó đi,fFZc HarGHSyry. CóYG4f mGHSyột fFZclần bfFZca phảiYG4f đfFZci Xo8N Xo8Ntới nhàGHSy ngụcGHSy YG4fAzkaban, nhYG4fớ kGHSyhông FreyQDhd? BfFZca nóGHSyi đóXo8N làXo8N YG4fnơi Xo8Ntồi tYG4fệ YG4fnhứt màfFZc YG4f ônGHSyg tYG4fừng YG4fbiết đếnfFZc. yQDhBa tyQDhrở vXo8Nề nhfFZcà taYG4fy Xo8Nchân fFZcrun rẩyYG4f Xo8Nrồi pXo8Nhát byQDhệnh luXo8Nôn YG4f mà..YG4f. MấfFZcy viênXo8N gifFZcám Xo8Nngục AYG4fzkaban Xo8Nhút hfFZcết niềmYG4f vYG4fui kYG4fhỏi cáYG4fi nYG4fhà ngụcXo8N đó.yQDh ỞGHSy fFZc troXo8Nng đyQDhó, fFZchầu nhưfFZc yQDhtất cGHSyả cyQDhác YG4ftù nhâfFZcn ngfFZcục Xo8NAzkaban YG4fđều phátXo8N điênYG4f lYG4fên yQDh hết."
Fred YG4fđổi đềyQDh tài:
"Ừ,YG4f fFZcđể fFZccoi thfFZcằng yQDhMalfoy sẽGHSy vYG4fui nGHSyhư thfFZcế fFZcnào saGHSyu Xo8N trậYG4fn QYG4fuidditch đYG4fầu tiênfFZc. NhXo8Nớ khônYG4fg? TXo8Nrận QuidditcGHSyh GHSyđầu fFZcmùa GHSylà trậnYG4f giữayQDh YG4f độifFZc nhyQDhà GryffindYG4for vàfFZc nhYG4fà Slytherin."
Lần dyQDhuy nhứtXo8N YG4fmà HayQDhrry GHSyvà MaGHSylfoy đốifFZc đYG4fầu nGHSyhau Xo8N troXo8Nng mộtGHSy trậnXo8N QuiddifFZctch cũfFZcng lyQDhà lầyQDhn GHSyMalfoy đãGHSy bịthyQDhua tXo8Ne tXo8Nua xXo8Niểng GHSy liểXo8Nng. NyQDhhớ lạifFZc trậYG4fn fFZcđó, HarrGHSyy thấfFZcy phấnyQDh khYG4fởi lêyQDhn yQDhchút đXo8Nỉnh, Xo8Nbèn tựfFZc lấyfFZc fFZc yQDhcho myQDhình mXo8Nấy khúfFZcc xGHSyúc xíchXo8N vàYG4f fFZccà cGHSyhua chiên.
Hermione còYG4fn mảYG4fi nghfFZciên fFZccứu cáXo8Ni thờYG4fi khóaXo8N biểuyQDh mớifFZc củfFZca mình.GHSy YG4fCô fFZcbé GHSymừng rỡGHSy kêuGHSy lên:
"Ôi, GHSyhay quáfFZc! TụiyQDh YG4fmình bắtXo8N đầuYG4f GHSyhọc YG4fmấy mônyQDh myQDhới ngaGHSyy hXo8Nôm nay."
RoyQDhn Xo8Nngó qfFZcua YG4fvai HermioXo8Nne Xo8Nđọc yQDhké, mặyQDht yQDhmày nghiêyQDhm traXo8Nng hẳnGHSy rayQDh. NYG4fó nói:
"Hermione ơGHSyi, ngườiYG4f fFZcta làmYG4f Xo8Nrối beyQDhng cáXo8Ni tyQDhhời fFZc kYG4fhóa biXo8Nểu củfFZca bfFZcồ rYG4fồi. CoXo8Ni nGHSyè, hfFZcọ YG4fxếp chyQDho bXo8Nồ yQDhtới YG4fmười mônfFZc họcXo8N mộtyQDh ngyQDhày. Xo8N LfFZcàm GHSygì yQDhcó đủGHSy thờYG4fi giờ."
"Xo8NMình sGHSyẽ xoaXo8Ny syQDhở. GHSyMình đãyQDh dànYG4f xếpfFZc xonfFZcg vớXo8Ni YG4fgiáo fFZcsư McyQDhGonagall rồi."
Ron vẫnyQDh cườGHSyi, nói:
"NhưngXo8N màXo8N cofFZci Xo8Nnè, bồXo8N thấyGHSy thXo8Nời khóafFZc fFZcbiểu fFZcsáng nayQDhy khônfFZcg? CyQDhhín giờXo8N mGHSyôn TfFZciên tfFZcri. fFZcVà ngfFZcay pfFZchía dfFZcưới, chíYG4fn GHSygiờ, Muggle-học.yQDh Và..."
Ron chXo8Nồm tyQDhới, GHSyghé syQDhát cYG4fái thờXo8Ni khóaXo8N fFZcbiểu YG4fhơn, vẻfFZc khôngYG4f thYG4fể nGHSyào fFZctin được:
"Coi nfFZcè, ngaGHSyy dưyQDhới GHSydòng YG4fđó: YG4fmôn SyQDhố họcGHSy, cYG4fũng Xo8N chínyQDh giờ.GHSy ÝyQDh yQDhmình nóXo8Ni Xo8Nlà yQDhmình bifFZcết YG4fbồ giỏi,fFZc HyQDhermione à,YG4f nGHSyhưng kGHSyhông GHSyai cyQDhó fFZc thGHSyể giỏYG4fi đếnyQDh nhXo8Nư vậy.YG4f LàmGHSy yQDhsao Xo8Ncùng mfFZcột yQDhlúc fFZcmà bồfFZc cóYG4f thểGHSy họcGHSy ởfFZc fFZcba lớpYG4f GHSy chứ?"
Hermione GHSynói cộcyQDh lốc:
"Đừng Xo8Ncó yQDhngu. yQDhDĩ nhYG4fiên mfFZcình syQDhẽ khônyQDhg ngồiGHSy hXo8Nọc ởfFZc tryQDhong cảyQDh Xo8Nba lớpyQDh yQDhcùng mộtfFZc lúc."
"Vậy thì..."
Hermione nXo8Ngắt lời:
GHSy"Làm yQDhơn đưaXo8N GHSygiùm mGHSyình yQDhhũ mứt."
"Nhưng..."
HerXo8Nmione gYG4fắt lên:
"ÔiYG4f, RGHSyon ơi,YG4f nếuYG4f thờiXo8N khóafFZc biểuyQDh cYG4fủa mìfFZcnh hơifFZc đyQDhầy YG4f mộtyQDh chútGHSy thìyQDh Xo8Nmắc mớYG4f gYG4fì tớyQDhi bồfFZc fFZchả? MìnXo8Nh đXo8Nã nóXo8Ni vYG4fới bGHSyồ rồi,yQDh mfFZcình yQDhđã dànyQDh Xo8N xếpyQDh xofFZcng hếtyQDh vớfFZci giGHSyáo syQDhư McGyQDhonagall rồi!"
Vừa fFZclúc đó,fFZc lãoGHSy HayQDhgrid bướcGHSy vYG4fào ĐạiGHSy SảnGHSyh đường.fFZc GHSy LyQDhão mặcXo8N cáfFZci áoXo8N khyQDhoác GHSydài bằXo8Nng lônfFZcg chyQDhuột chyQDhũi, vàYG4f lãofFZc cGHSyứ lơXo8N đễnhGHSy vyQDhung yQDh vẫyyQDh xXo8Nác YG4fmột coyQDhn cfFZchồn hôiXo8N troyQDhng yQDhbàn tYG4fay tyQDho yQDhkếch xùXo8N GHSycủa mình.
Trên đườngyQDh đGHSyi YG4ftới byQDhàn giGHSyáo vYG4fiên, lãfFZco dừnfFZcg bưYG4fớc nYG4fói vớfFZci bọnYG4f trẻ:
"Ổn cảGHSy yQDhchứ hả?YG4f yQDhCác cyQDhháu làXo8N nhGHSyững hYG4fọc Xo8Ntrò tronYG4fg fFZc lớYG4fp yQDhhọc Xo8Nđầu tiêGHSyn mfFZcà YG4fbác đưXo8Nợc dạfFZcy Xo8Nđó ngXo8Nhe! LớpYG4f bXo8Nắt đầGHSyu ngafFZcy yQDhsau bữYG4fa ănGHSy YG4f trưGHSya! yQDhBác phảifFZc thứcXo8N fFZcdậy tyQDhừ YG4flúc nămYG4f gifFZcờ sáXo8Nng đểfFZc cXo8Nhuẩn bYG4fị mọiyQDh tfFZchứ sẵnXo8N yQDh sàng...GHSy YG4fHy vọfFZcng YG4fđâu đfFZcã vGHSyô Xo8Nđó rồi..GHSy. bácGHSy đây,yQDh mfFZcột thầyXo8N giyQDháo... tyQDhhiệt yQDh tình..."
Lão ngfFZcoác miệnXo8Ng cườiYG4f tyQDhoe yQDhtoét vớyQDhi bọnfFZc trẻXo8N vGHSyà điXo8N tiếpYG4f tớiyQDh bànyQDh YG4făn yQDhdành cGHSyho giyQDháo viêyQDhn, vẫnyQDh yQDhvung YG4fvẩy yQDhxác coYG4fn chồnGHSy hôi.
Với mộXo8Nt chfFZcút lfFZco âXo8Nu tronGHSyg GHSygiọng GHSynói, RoYG4fn thắYG4fc mắc:
Xo8N"Không biếtXo8N báYG4fc GHSyấy chyQDhuẩn YG4fbị sẵnGHSy sàGHSyng cáiGHSy gìfFZc lYG4fà cáiGHSy Xo8Ngì nhỉ?"
Sảnh ĐườnYG4fg bắtfFZc đầufFZc vyQDhắng fFZcbớt khGHSyi mọXo8Ni nfFZcgười lYG4fục tụcfFZc GHSyđến lớGHSyp hfFZcọc GHSyđầu yQDhtiên củYG4fa mìnhfFZc. RofFZcn xyQDhem thYG4fời khyQDhóa bXo8Niểu củaGHSy nó:
"Tụi yQDhmình phảfFZci đyQDhi thôiXo8N, đXo8Nể cGHSyoi, lớpXo8N TGHSyiên yQDhtri ởYG4f tfFZcầng trYG4fên cùXo8Nng củGHSya TYG4fháp Bắc.GHSy TụifFZc mìnhfFZc sYG4fẽ Xo8Nmất mườGHSyi phfFZcút mớYG4fi đếnYG4f đượcYG4f nơXo8Ni đó..."
Ba đứaGHSy vộiyQDh vàngfFZc ănYG4f chGHSyo YG4fxong bữaGHSy đXo8Niểm tYG4fâm, chYG4fào yQDh tXo8Nạm biệtyQDh FrfFZced YG4fvà GYG4feorge, ryQDhồi điyQDh trYG4fở rayQDh, Xo8Nbăng quXo8Na SyQDhảnh đường.YG4f KhfFZci tXo8Nụi nYG4fó yQDh điYG4f nXo8Ngang bYG4fàn ăYG4fn củaGHSy nhàfFZc YG4fSlytherin, MayQDhlfoy lạfFZci Xo8Nbiểu dXo8Niễn tyQDhrò nXo8Nhái mộtYG4f cơXo8Nn GHSy xỉyQDhu nữYG4fa. TiếngXo8N cườGHSyi rfFZcú lênGHSy đuổifFZc thGHSyeo HaYG4frry vYG4fào tậnYG4f tiềnyQDh sảnh.
Hành trìfFZcnh xuyGHSyên quXo8Na tòyQDha lâfFZcu yQDhđài đểGHSy đếYG4fn ThápfFZc BắcGHSy fFZc yQDhlà Xo8Nmột hànXo8Nh trìnhGHSy dàGHSyi. HayQDhi nămGHSy ởGHSy HogwYG4farts chưaGHSy đủYG4f đểyQDh bọYG4fn trGHSyẻ bfFZciết hếtfFZc Xo8N myQDhọi thứyQDh vyQDhề tòyQDha YG4flâu đàiyQDh: tyQDhrước đâyyQDh tụGHSyi nóGHSy chưfFZca tyQDhừng đượcGHSy vGHSyào bênGHSy tyQDhrong Xo8N TyQDhháp Bắc.
Tụi fFZcnhỏ trèYG4fo lXo8Nên tớiyQDh cầufFZc thYG4fang thứfFZc yQDhbảy, đếYG4fn mộtYG4f GHSy đGHSyầu cầuXo8N thXo8Nang khônYG4fg thấyXo8N queYG4fn chúfFZct nàfFZco, ởGHSy đóyQDh YG4fkhông yQDhcó cáiGHSy gìGHSy kyQDhhác ngoàiGHSy YG4f mfFZcột bứcyQDh tranYG4fh Xo8Nlớn vYG4fẽ mYG4fột YG4fbãi Xo8Ncỏ trốngfFZc tyQDhrơ trfFZceo trêGHSyn bứcXo8N tườnGHSyg đáfFZc, YG4fRon Xo8N vừafFZc thyQDhở hYG4fổn hểnGHSy vừXo8Na nói:
"Phải... có..Xo8N. mfFZcột... YG4flối... điYG4f... tyQDhắt... chứ!"
Hermione ngXo8Nó xuốngXo8N mộtGHSy hànhYG4f lanfFZcg vắngXo8N GHSybên phải:
"Chắc lYG4fà lốyQDhi này."
Nhưng RYG4fon nói:
"Không pGHSyhải đâu.Xo8N ĐGHSyó làfFZc hướnGHSyg nafFZcm mGHSyà. MấyXo8N bồYG4f nXo8Ngó cXo8Noi, tụiXo8N mìnhfFZc cfFZcó thểXo8N fFZcnhìn thXo8Nấy Xo8Nmột mảnXo8Ng yQDhhồ nướcXo8N bXo8Nên ngoyQDhài cửayQDh sổfFZc kìa..."
Harry YG4fngắm bứcyQDh GHSytranh. MyQDhột cGHSyhú ngYG4fựa lGHSyùn mũXo8Nm mĩYG4fm, yQDh lônGHSyg xámfFZc lốYG4fm đfFZcốm, fFZcvừa mớyQDhi GHSythong yQDhdong GHSydẫm fFZclên bãiGHSy fFZccỏ vàYG4f tGHSyhơ thGHSyẩn nhấfFZcm GHSy nhGHSyáp YG4fcỏ xanhfFZc. GHSyTuy đyQDhã GHSyquen yQDhvới fFZcviệc cyQDhác nhâGHSyn vYG4fật tYG4frong nYG4fhững YG4fbức tranyQDhh fFZcở GHSy YG4ftrường HogwaryQDhts yQDhcứ yQDhdi chuyểnGHSy Xo8Nlung tunGHSyg vàYG4f thỉnhfFZc thoyQDhảng YG4fbỏ khunyQDhg trYG4fanh YG4fmà Xo8N fFZcđi thXo8Năm viYG4fếng YG4flẫn nhaXo8Nu, Xo8Nnhưng HarXo8Nry vYG4fẫn cứfFZc khoáiXo8N nXo8Nhìn chúyQDhng. Xo8NMột látGHSy yQDh sXo8Nau, mXo8Nột hiệpGHSy sXo8Nĩ lfFZcùn bèGHSy GHSybè mGHSyặc Xo8Nbộ áoyQDh giápyQDh cứGHSy kyQDhêu xủyQDhng xoẻyQDhng Xo8Nkhi ôngGHSy bướcXo8N GHSy vàfFZco bứcGHSy trayQDhnh, yQDhtheo syQDhau làfFZc YG4fcon ngyQDhựa YG4flùn. GHSyCăn cứYG4f vàyQDho dấYG4fu vếfFZct cGHSyỏ dậpfFZc cònYG4f GHSy dínhXo8N ởGHSy fFZcđầu gốifFZc fFZccủa bfFZcộ YG4fđồ giápXo8N YG4fkim Xo8Nloại ôYG4fng Xo8Nđang yQDhmặc, Xo8Nthì cóYG4f tGHSyhể nóXo8Ni GHSychắc Xo8N làfFZc fFZcông vừafFZc téYG4f ngựa.
Nhìn thfFZcấy YG4fHarry, RofFZcn vyQDhà HeGHSyrmione, ôngyQDh hifFZcệp sXo8Nĩ YG4fgào lên:
"A! QuGHSyân bấtYG4f lươnGHSyg nàoGHSy fFZcdám xâmGHSy nhậXo8Np lGHSyãnh Xo8Nđịa GHSy rifFZcêng củXo8Na tyQDha hả?YG4f PhảifFZc fFZcchăng cácYG4f ngươiGHSy đXo8Nến GHSycười nXo8Nhạo tYG4fa ngfFZcã Xo8Nngựa? GHSyHãy GHSyrút YG4f gưYG4fơm rayQDh, đồfFZc bấGHSyt lươngfFZc, đYG4fồ chó!"
Ba đứaXo8N nhỏXo8N sửngXo8N sốGHSyt đYG4fứng nfFZcgớ GHSyra nhìnfFZc yQDhông hiệpYG4f fFZcsĩ Xo8N lùnXo8N yQDhđang ryQDhút thayQDhnh gươmGHSy rGHSya khGHSyỏi cáiYG4f fFZcvỏ kiếmfFZc vàYG4f bắYG4ft đầufFZc vufFZcng gươYG4fm fFZctrong fFZc tyQDhay myQDhột yQDhcách huXo8Nng hăngyQDh, cYG4fòn châGHSyn cẳngYG4f thYG4fì nhảyQDhy lGHSyoi chXo8Noi troyQDhng cơYG4fn gifFZcận Xo8N đfFZciên cuồng.GHSy NhưGHSyng lưỡfFZci gươmXo8N GHSyquá dyQDhài Xo8Nso vớiYG4f yQDhthân YG4fhình Xo8Ncụt ngủnYG4f củafFZc YG4fông, GHSy yQDhthành rGHSya khfFZci ôngGHSy Xo8Nchém mộtGHSy đườngyQDh gưGHSyơm ácGHSy liệyQDht tYG4fhì đàyQDh gươGHSym GHSyđi GHSylàm fFZcông mấXo8Nt fFZc GHSycả thănfFZcg bằnGHSyg, téfFZc lăyQDhn đùng,YG4f sấpGHSy mặtXo8N xYG4fuống bãiYG4f cỏ.
Harry tifFZcến tớifFZc gầfFZcn bfFZcức trGHSyanh hơn,yQDh nófFZc hỏi:
"Ông cóGHSy sYG4fao không?"
"Lùi Xo8Nlại! QfFZcuân khfFZcoác YG4flác đGHSyê yQDhtiện! Lùi!YG4f ĐyQDhồ xỏXo8N lá!"
Ông fFZchiệp Xo8Nsĩ lạiyQDh nGHSyắm chặGHSyt thaYG4fnh gưXo8Nơm, cXo8Nhống gfFZcươm YG4f xuốngGHSy đểYG4f đfFZcứng lên,yQDh GHSynhưng yQDhlưỡi gươmfFZc GHSylún sfFZcâu thêmyQDh vàoYG4f lớpyQDh cỏ,Xo8N vàYG4f GHSykhi ôyQDhng fFZc đứngyQDh dậYG4fy đGHSyược fFZcrồi thìXo8N cYG4fho dyQDhù GHSyđã Xo8Ncố Xo8Ngắng YG4fhết sứcyQDh mìyQDhnh, ôXo8Nng kfFZchông yQDhthể nYG4fào YG4f yQDhrút lưỡiXo8N gươmGHSy rfFZca đượXo8Nc nữa.GHSy CuốiXo8N cXo8Nùng ônyQDhg phảiXo8N tfFZcự quăngGHSy mìnyQDhh xuốngyQDh cỏ,YG4f Xo8N đẩyYG4f cáiGHSy YG4fmạng chGHSye mặtYG4f GHSytrên cáGHSyi nyQDhón giáfFZcp Xo8Nsắt rXo8Na đểfFZc fFZclau mồYG4f hôifFZc đanGHSyg rịnYG4f Xo8Nđầm Xo8N đìa.
Thừa dịpYG4f ônfFZcg Xo8Nhiệp YG4fsĩ fFZcnghỉ mệt,Xo8N HfFZcarry pfFZchân trần:
"Như vầyGHSy YG4fnè, tụiXo8N tXo8Nôi đangYG4f đifFZc tìmYG4f ThápfFZc Bắc.yQDh CyQDhhắc ôngGHSy đGHSyâu bGHSyiết chỗGHSy đófFZc YG4fở đâuyQDh hả?"
Cơn YG4fgiận củXo8Na ônGHSyg hfFZciệp fFZcsĩ dườngXo8N yQDhnhư yQDhtan bifFZcến đYG4fi tứcyQDh YG4fthì. ÔfFZcng láXo8Nch cáYG4fch đứnYG4fg dậyQDhy vyQDhà dõYG4fng dạGHSyc hô:
"MộtfFZc cuyQDhộc tGHSyruy tYG4fìm! HãyYG4f tYG4fheo taGHSy, hỡfFZci cácXo8N bGHSyằng YG4f yQDhhữu thâGHSyn tfFZchiết! CYG4fhúng tyQDha sẽfFZc tyQDhìm rYG4fa mụcGHSy tyQDhiêu cyQDhủa cáXo8Nc bạYG4fn, hoặcYG4f fFZclà chyQDhúng yQDh tYG4fa sYG4fẽ dyQDhũng cảmyQDh bfFZcỏ myQDhạng vìXo8N nhiệfFZcm vụ!"
Ông hiXo8Nệp sĩXo8N lạGHSyi mộGHSyt lầnXo8N nữfFZca cốyQDh gắngfFZc rútfFZc thXo8Nanh Xo8N GHSygươm ryQDha mộYG4ft cYG4fách khôXo8Nng hiệGHSyu quảfFZc, rồiyQDh cốYG4f trèofFZc Xo8Nlên cyQDhon ngfFZcựa mXo8Nập, YG4fnhưng lạifFZc YG4f nYG4fgã xYG4fuống. ÔnXo8Ng bèyQDhn kfFZchí khfFZcái yQDhla to:
"Đành đyQDhi bXo8Nộ vYG4fậy, GHSythưa qfFZcuí nyQDhgài vGHSyà quíXo8N nyQDhương! LêYG4fn đường!yQDh TiếnyQDh lên!"
Và, trYG4fong bộGHSy áoyQDh giáfFZcp sắtXo8N kêuyQDh xủfFZcng xYG4foẻng ầmYG4f fFZcĩ, GHSy ôyQDhng yQDhta cyQDhhạy vGHSyô cạnXo8Nh yQDhtrái củyQDha yQDhcái khXo8Nung fFZctranh GHSyvà biếnfFZc mfFZcất fFZckhỏi cảnGHSyh tríXo8N yQDh Xo8Ncủa GHSybức tranh.
Ba đGHSyứa nhỏYG4f vộiXo8N vãyQDh chạyXo8N thXo8Neo ôfFZcng hYG4fiệp sfFZcĩ yQDhdọc hànXo8Nh GHSy langXo8N, cyQDhăn cYG4fứ theYG4fo GHSyâm thyQDhanh xủfFZcng xfFZcoẻng pYG4fhát YG4fra GHSytừ bGHSyộ áofFZc giGHSyáp cGHSyủa ông.yQDh fFZc Xo8NThỉnh thoảngXo8N tụifFZc nyQDhó nXo8Nhìn thGHSyấy YG4fông chGHSyạy nfFZcgang quYG4fa mộtYG4f bứcGHSy tfFZcranh ởyQDh pfFZchía GHSy trước.
"Hãy cXo8Nố mYG4fà caXo8Nn đảmfFZc lXo8Nên YG4fnhé, đifFZcều GHSytệ yQDhnhứt yQDhcòn chfFZcưa xfFZcảy GHSyra đâu!"
Ông hiệpXo8N fFZcsĩ gàoYG4f YG4fto, vYG4fà yQDhtụi nyQDhó thấyXo8N ônXo8Ng tGHSyái xuấtGHSy fFZc hiệnXo8N phífFZca trưGHSyớc fFZcmột nfFZchóm cáyQDhc YG4fbà mặcGHSy vXo8Náy phồnyQDhg GHSyvẻ YG4fnhớn nhGHSyác. TfFZcranh củaXo8N YG4f cáfFZcc yQDhbà trefFZco trfFZcên váyQDhch cGHSyủa mộtfFZc fFZccầu YG4fthang xofFZcắn cfFZchông chênh.
HarrGHSyy, RoyQDhn vàYG4f HermionGHSye thYG4fở hổnGHSy hểnYG4f trèoyQDh lênfFZc fFZc nhữngfFZc bậyQDhc thYG4fang xoắnXo8N sítXo8N sXo8Nao, càyQDhng fFZclúc cànyQDhg thấyfFZc chónGHSyg mặtGHSy YG4fhơn, cyQDhho đếnyQDh Xo8N Xo8Nkhi nghYG4fe đượcYG4f tiếnGHSyg nóXo8Ni ryQDhì rầmGHSy phYG4fía trêyQDhn GHSyđầu, thXo8Nì tụiXo8N nGHSyó biếtGHSy chắfFZcc mXo8Nình fFZc đãYG4f fFZctới đưYG4fợc lYG4fớp học.
ÔnfFZcg hGHSyiệp sĩXo8N bấXo8Ny gifFZcờ mớifFZc fFZcthò đầuyQDh vôGHSy bứyQDhc tYG4franh củXo8Na mGHSyột GHSyông tfFZchầy yQDhtu cYG4fó vẻGHSy mặtyQDh hếyQDht sfFZcức nGHSyham hiểmfFZc, lGHSya lớn:
"TyQDhạm biệtyQDh! TạmyQDh yQDhbiệt nhfFZcé, cáYG4fc chiếXo8Nn hữufFZc củafFZc tafFZc! GHSy BXo8Nất cứXo8N kGHSyhi yQDhnào cácyQDh bGHSyạn Xo8Ncần đếnyQDh mộtyQDh trYG4fái tiyQDhm cYG4fao thfFZcượng vàyQDh nhữnGHSyg bắXo8Np tfFZchịt YG4f sắtXo8N thépYG4f, thìXo8N cyQDhứ tìmXo8N đXo8Nến NgàiYG4f Cadogan!"
Khi ôngfFZc hiyQDhệp sfFZcĩ byQDhiến điYG4f yQDhrồi, Xo8NRon lầmXo8N bầm:
GHSy"Ừ, chừnYG4fg nXo8Nào tụifFZc nàyyQDh cYG4fần đếnXo8N mộYG4ft Xo8Nngười gàGHSyn Xo8Ndở, thXo8Nế nàYG4fo tụiYG4f nàGHSyy cũfFZcng yQDhkêu GHSytới ông."
Ba đứaXo8N yQDhtrèo nốXo8Nt mấyyQDh bậcXo8N thanfFZcg cuyQDhối cyQDhùng, đặtYG4f YG4f chyQDhân lXo8Nên mộGHSyt đầuGHSy cầuXo8N thYG4fang nhỏGHSy xíu,fFZc ởYG4f đyQDhó hầufFZc nhyQDhư cYG4fả fFZclớp họYG4fc TiênXo8N trfFZci đềuGHSy YG4f đãYG4f tụGHSy tậGHSyp fFZcđông đủ.YG4f fFZcKhông thấyYG4f cánfFZch cửaXo8N Xo8Nnào GHSymở ryQDha tGHSyừ đầufFZc cầufFZc Xo8Nthang Xo8Nnày. GHSy RGHSyon huýcGHSyh YG4fcùi chỏXo8N vGHSyô HyQDharry, chfFZcỉ lênGHSy trầnGHSy nhàfFZc, fFZctrên đóyQDh cYG4fó GHSymột cáGHSyi yQDhgiống YG4f nyQDhhư cửfFZca bẫyXo8N sậpyQDh yQDhhình trXo8Nòn, cyQDhó đínfFZch mộYG4ft cáyQDhi thểyQDh bàYG4fi bằngfFZc đXo8Nồng. HyQDharry đọc:
"Sybill yQDhTrelawney, Xo8Ngiáo viênYG4f Xo8Nbộ mônGHSy TiênGHSy TGHSyri học...yQDh GHSyLàm YG4fsao tụiXo8N mìGHSynh GHSylên đưGHSyợc trêXo8Nn YG4fđó bâyfFZc giờ?"
Như YG4fthể đểXo8N tXo8Nrả lYG4fời cfFZcâu hỏiGHSy củaXo8N HGHSyarry, cánYG4fh cửaXo8N fFZc bYG4fẫy GHSysập bỗyQDhng nhiêyQDhn Xo8Nmở rayQDh, vyQDhà yQDhmột cáiGHSy tYG4fhang bằngXo8N bạcyQDh đượfFZcc thảGHSy xXo8Nuống ngGHSyay Xo8N bênyQDh YG4fchân HyQDharry. MọfFZci ngfFZcười chfFZcợt GHSyim bặt.
Ron GHSynhe răXo8Nng cười:
"Nhường fFZcbồ lfFZcên tyQDhrước đó."
HYG4farry đànhXo8N leXo8No lêfFZcn tyQDhrước tiêGHSyn, bướXo8Nc vàYG4fo mfFZcột GHSy phòngYG4f họGHSyc trôGHSyng lạXo8N lùngyQDh nhấtXo8N từXo8N trướcYG4f tớifFZc yQDhnay. ThGHSyật rXo8Na, nyQDhó chẳXo8Nng giốYG4fng GHSy pXo8Nhòng Xo8Nhọc chXo8Nút xíuGHSy YG4fnào hXo8Nết; màXo8N lạiYG4f YG4fđâu đóGHSy vyQDhừa giYG4fống Xo8Nmột cáYG4fi kyQDhho Xo8Náp yQDhmái GHSy YG4fcủa mộtyQDh cyQDhăn yQDhnhà, YG4fvừa giốngyQDh mộGHSyt cáYG4fi tiyQDhệm trYG4fà kiểufFZc xGHSyưa. TGHSyrong phòfFZcng cófFZc ítXo8N YG4f fFZcnhứt hayQDhi chụXo8Nc cáifFZc fFZcbàn tròYG4fn yQDhnhỏ bàyYG4f biệnYG4f lộnyQDh xyQDhộn, chuXo8Nng qufFZcanh đGHSyặt myQDhấy fFZccái yQDh gyQDhhế yQDhbành bfFZcọc vảyQDhi hoGHSya sYG4fặc yQDhsỡ vXo8Nà mXo8Nấy Xo8Ncái gốiYG4f nXo8Nệm GHSynhỏ màfFZc dày.GHSy MọyQDhi thGHSyứ đưXo8Nợc YG4f soYG4fi syQDháng bằnGHSyg áyQDhnh đèGHSyn đỏYG4f thắGHSym. TXo8Nất cfFZcả mfFZcàn cửafFZc sổyQDh đềfFZcu kéYG4fo kGHSyín lfFZcại YG4fvà YG4f nYG4fhiều ngọnYG4f GHSyđèn đưYG4fợc YG4fchụp kífFZcn Xo8Nbằng nhữnYG4fg GHSycái khănGHSy quànGHSyg đyQDhỏ YG4fsậm. CfFZcăn pYG4fhòng GHSy ấXo8Nm mGHSyột cáGHSych nGHSygột nYG4fgạt, vàyQDh dướiGHSy bệXo8N lòYG4f sưởYG4fi cYG4fhất đầyfFZc nyQDhhóc cáYG4fc thứ,YG4f yQDhmột fFZc ngọXo8Nn lửaXo8N đayQDhng đufFZcn mfFZcột cáiyQDh ấYG4fm đồngXo8N yQDhto tướnyQDhg, tXo8Nỏa Xo8Nra mộXo8Nt thGHSyứ mùiyQDh hăngGHSy nồngXo8N fFZc đếnyQDh pháyQDht bệnGHSyh. Xo8NMấy Xo8Ncái kệGHSy đặtyQDh dọcyQDh bứcXo8N GHSytường tròGHSyn quâyYG4f chấXo8Nt lGHSyộn xộnYG4f GHSy nhữngGHSy lônGHSyg chiYG4fm đầyQDhy bụiyQDh báGHSym, nfFZchững mẩufFZc YG4fnến cụtXo8N, nhGHSyiều xấXo8Np bYG4fài lyQDhá tfFZce tuaGHSy, GHSy vôYG4f fFZcsố nhữnXo8Ng tyQDhrái cầGHSyu thyQDhủy tinGHSyh óngfFZc áfFZcnh bạc,Xo8N GHSyvà cảGHSy mộtyQDh đoànGHSy quâGHSyn táchGHSy Xo8N tràXo8N hùngyQDh hậu.
Cả lớpGHSy đGHSyang tậpfFZc trunfFZcg trXo8Nong YG4fphòng qYG4fuanh, mXo8Nọi ngườiyQDh nGHSyói nănfFZcg Xo8Nthì tXo8Nhào. RoyQDhn YG4fđến sYG4fát YG4fbên yQDhvai HarryyQDh, hỏi:
"Cô giáoGHSy đâu?"
Thình lGHSyình mfFZcột giọngGHSy nóiGHSy vọngXo8N Xo8Nra từyQDh Xo8Nbóng tối,fFZc mộtXo8N thứyQDh giọngXo8N fFZcmơ hyQDhồ nhỏYG4f nhẹ:
"Chào cGHSyác tXo8Nrò. yQDhThật hXo8Nân YG4fhạnh đượcyQDh gặpXo8N cácGHSy YG4ftrò tyQDhrong thếfFZc Xo8Ngiới vậGHSyt chất."
ẤnfFZc fFZctượng củfFZca HarXo8Nry nXo8Ngay YG4flúc đóyQDh lYG4fà yQDhvề mộtyQDh loàXo8Ni Xo8N cônYG4f tXo8Nrùng tYG4fo tưGHSyớng GHSyrực rỡ.YG4f GiáoGHSy syQDhư TreGHSylawney dyQDhi chuyểnGHSy vàoXo8N vùGHSyng fFZccó áyQDhnh yQDh lửafFZc fFZcsoi, GHSyvà bọnfFZc trẻGHSy nhậnXo8N thấyGHSy fFZcbà Xo8Ngiáo ốXo8Nm cfFZcà tonXo8Ng càXo8N yQDhteo, fFZccặp mYG4fắt kiếnfFZcg Xo8N làmYG4f Xo8Nphóng đyQDhại đôiyQDh mắYG4ft củYG4fa bXo8Nà Xo8Nto fFZchơn kíchXo8N thyQDhước fFZctự nhfFZciên yQDhrất nhiềyQDhu lần,GHSy Xo8N Xo8Nvà Xo8Nbà YG4fquấn mộtGHSy cfFZcái kYG4fhăn chGHSyoàng fFZcđầu mỏnfFZcg GHSycó dáYG4ft tranYG4fg kiGHSym óngYG4f ánh.GHSy QuafFZcnh YG4f cYG4fái cXo8Nổ YG4fmảnh kGHSyhảnh cGHSyủa GHSybà làYG4f vôyQDh GHSysố nhữngyQDh YG4fdây chuyXo8Nền GHSyvà chuXo8Nỗi hạt,yQDh còXo8Nn yQDh cánhYG4f tayyQDh, yQDhbàn tafFZcy vGHSyà ngónGHSy tyQDhay củafFZc yQDhbà thìYG4f đeofFZc đGHSyầy nXo8Những vòXo8Nng vớiyQDh Xo8Nnhẫn. BàXo8N yQDh nói:
"Ngồi xuYG4fống fFZcđi YG4fcác trXo8Nò, ngồiYG4f xuốngXo8N nào."
Bọn YG4ftrẻ vGHSyụng vềYG4f tYG4frèo lênGHSy mấYG4fy chYG4fiếc ghếGHSy byQDhành GHSyhoặc yQDh yQDhngồi yQDhlọt thỏmXo8N fFZctrong mấyfFZc yQDhcái gốiYG4f nệm.yQDh HaYG4frry, RXo8Non vXo8Nà HermyQDhione cXo8Nùng nGHSygồi YG4f quGHSyanh mộtYG4f cáGHSyi bàYG4fn tròn.
Giáo sưYG4f TrelYG4fawney thGHSyì tựXo8N fFZcmình ngồiGHSy GHSyvào mộtGHSy cXo8Nái YG4fghế bànYG4fh GHSycó cXo8Nánh đặtXo8N trướYG4fc GHSylò sưởiXo8N. yQDhBà nói:
"Chào mừngfFZc cácXo8N tròyQDh đGHSyến vớiGHSy bXo8Nộ myQDhôn TiGHSyên tYG4fri hfFZcọc. YG4f Xo8NTên cGHSyủa tôifFZc lyQDhà GHSygiáo syQDhư TrefFZclawney. TYG4frước đâyyQDh fFZccó lẽGHSy fFZccác tròYG4f fFZcchưa Xo8Ntừng gặpyQDh fFZc tôiGHSy. VfFZcì tôGHSyi thấyyQDh nếufFZc xuXo8Nống dướifFZc thườngyQDh xuYG4fyên quYG4fá GHSythì fFZcba mớGHSy YG4fbon chXo8Nen chộnfFZc GHSy rộnyQDh GHSycủa YG4fcái trườngYG4f cGHSyó thểfFZc làfFZcm yQDhmờ đifFZc NộifFZc NhãfFZcn củaYG4f tôi."
Không aXo8Ni nófFZci gyQDhì đểGHSy đápYG4f fFZclại cYG4fái thôngyQDh báoGHSy kyQDhhác fFZc thưfFZcờng đó.Xo8N GiáfFZco sưYG4f TrelawGHSyney khéfFZco léoyQDh nhyQDhẹ nhànyQDhg sửaYG4f lạyQDhi cGHSyái kfFZchăn choàngYG4f YG4f rồiXo8N YG4fnói tiếp:
YG4f"Vậy làGHSy cYG4fác fFZctrò đãXo8N chGHSyọn yQDhhọc môXo8Nn TiênyQDh trifFZc, bộfFZc môYG4fn yQDh kYG4fhó khănfFZc nhYG4fứt fFZctrong GHSycác fFZcngành nghệyQDh yQDhthuật huyyQDhền yQDhbí. TôiXo8N mXo8Nuốn Xo8Nlưu Xo8Ný cáXo8Nc Xo8N tròYG4f yQDhngay tyQDhừ buổYG4fi bYG4fan sơfFZc làyQDh nfFZcếu GHSycác tyQDhrò khYG4fông YG4fcó cáfFZci NhyQDhìn, tfFZchì tôiyQDh Xo8Nsẽ GHSy YG4fchẳng tYG4fhể dạfFZcy yQDhdỗ cfFZcác tGHSyrò đượcYG4f nhiềfFZcu nXo8Nhỏi gìXo8N fFZccho lắm.fFZc SácXo8Nh vXo8Nở cũngYG4f chXo8Nẳng YG4f giúYG4fp đỡYG4f cácyQDh fFZctrò bXo8Nao nhiêufFZc fFZctrong yQDhlĩnh fFZcvực nyQDhày đâu..."
Nghe mấyyQDh câuYG4f nàyfFZc, HayQDhrry fFZcvà RoXo8Nn cùngYG4f yQDhnhe răngYG4f Xo8N yQDhcười fFZcvà yQDhliếc mắGHSyt yQDhnhìn HermioXo8Nne, YG4fcô bXo8Né yQDhtỏ yQDhra sửXo8Nng GHSysốt vềyQDh cGHSyái điềuGHSy Xo8Nlà sáfFZcch YG4f tYG4fhì cGHSyũng khôngXo8N gifFZcúp ícyQDhh YG4fgì tyQDhrong việcYG4f Xo8Nhọc GHSybộ mônYG4f này.
"Nhiều GHSyphù thủyYG4f vàyQDh pfFZcháp sư,GHSy mặcXo8N dfFZcù yQDhtài yQDhba tronYG4fg YG4f nhữfFZcng lĩXo8Nnh vựcGHSy nhyQDhư nYG4fổ tfFZco, ướfFZcc đYG4foán giyQDhỏi fFZcvà Xo8Nbiến mấyQDht độtyQDh nXo8Ngột, nhưnGHSyg vẫfFZcn yQDh kXo8Nhông thYG4fể nàoXo8N nfFZchìn xYG4fuyên qGHSyua đượXo8Nc nhữnYG4fg YG4fbí mậXo8Nt bịGHSy chyQDhe pYG4fhủ củXo8Na tươngGHSy yQDh lai."
Đôi mắtfFZc tfFZco cộYG4f mơyQDh mfFZcàng Xo8Ncủa fFZcgiáo sưGHSy GHSylướt Xo8Ntừ gươfFZcng mặyQDht cGHSyăng thẳfFZcng nàXo8Ny đếnGHSy GHSygương mặtYG4f YG4flo âuGHSy Xo8Nkhác củyQDha fFZclũ họfFZcc tròYG4f, fFZcbà tiếpYG4f tục:
"Đó YG4flà thiXo8Nên phúGHSy, chYG4fỉ fFZcdành rifFZcêng chyQDho mộtXo8N ítGHSy ngườiyQDh màGHSy thôi."
Bỗng GHSynhiên bàyQDh nXo8Nói vớYG4fi Neville:
"Trò nàGHSyy, byQDhà nYG4fội cYG4fủa fFZctrò cóyQDh Xo8Nkhỏe không?"
Neville suýtGHSy tfFZcé lănYG4f rYG4fa khỏiyQDh đốngfFZc gốiGHSy nfFZcệm màXo8N nfFZcó đanYG4fg ngồi.Xo8N NóXo8N yQDhrun rYG4fun GHSyvì YG4fhoảng hồn:
yQDh"Dạ, cGHSyon nghfFZcĩ bGHSyà cfFZcon khỏeXo8N ạ."
Giáo sưyQDh TYG4frelawney lắcyQDh đầuYG4f, ánhGHSy lửaGHSy pXo8Nhản fFZcchiếu lấpXo8N lfFZcánh tryQDhên đôyQDhi hyQDhoa tGHSyai yQDhngọc lXo8Nục GHSybảo bXo8Nà đeyQDho lủnGHSyg lẳng:
"Nếu tôiYG4f lXo8Nà yQDhtrò, thìfFZc tyQDhôi khXo8Nông Xo8Ndám YG4fchắc nyQDhhư vậyYG4f đâu."
Neville nGHSyghẹn họngYG4f. GiáfFZco fFZcsư TrelayQDhwney yQDhvẫn yQDhđiềm nYG4fhiên tĩYG4fnh tại:
"ChúngXo8N tfFZca sẽYG4f nghiênfFZc cứuGHSy nhữngYG4f phưyQDhơng pyQDhháp cơXo8N byQDhản Xo8N fFZccủa yQDhbộ mfFZcôn TiênYG4f TrXo8Ni trGHSyong fFZcnăm yQDhhọc nàXo8Ny. HọcGHSy kỳyQDh mộtyQDh YG4fsẽ dànhGHSy đểyQDh hXo8Nọc cfFZcách YG4f đọcXo8N cGHSyác láXo8N trà.yQDh HyQDhọc Xo8Nkỳ Xo8Nsau chúYG4fng tfFZca sẽXo8N tiếnYG4f tYG4fới mônYG4f CfFZcoi GHSyChỉ tayYG4f. NhfFZcân GHSy tyQDhiện tYG4fa bYG4fảo cfFZcho tyQDhrò này..."fFZc GYG4fiáo yQDhsư thìYG4fnh lìnGHSyh hưfFZcớng cáGHSyi nhìYG4fn fFZcvào fFZc ParvyQDhati PatfFZcil. "..YG4f. HãyfFZc GHSycoi chyQDhừng mộtYG4f gãyQDh tócfFZc đỏ."
Parvati kiyQDhnh ngạcfFZc quYG4fay YG4fqua nhìnXo8N YG4fRon YG4fđang ngồiXo8N bYG4fên cGHSyạnh, rYG4fồi đẩyXo8N gfFZchế fFZccủa mìnYG4fh xfFZca raYG4f. GiáfFZco sYG4fư fFZcTrelawney vẫnyQDh tiếpYG4f tục:
Xo8N"Trong họcfFZc kỳXo8N mùXo8Na hfFZcè tới,Xo8N chúYG4fng fFZcta họyQDhc lêfFZcn tớifFZc fFZc GHSybộ môYG4fn nghiGHSyên cứGHSyu tyQDhrái cầuXo8N GHSypha lêYG4f GHSy- ấyfFZc lXo8Nà sXo8Nau khyQDhi Xo8Nchúng tGHSya GHSyđã YG4fhoàn tYG4fất Xo8N đYG4fược mônXo8N đoányQDh đGHSyiềm lửa.Xo8N fFZcThật kGHSyhông Xo8Nmay lfFZcà GHSylớp GHSyhọc fFZccủa yQDhchúng GHSyta sẽfFZc yQDhbị yQDhtạm Xo8N nfFZcgưng vXo8Nào tGHSyháng GHSyhai vìGHSy mfFZcột trậfFZcn cúYG4fm khóXo8N chịu.yQDh BảnyQDh thXo8Nân YG4fta sẽGHSy bịXo8N myQDhất YG4f giọng.fFZc yQDhVà vàoXo8N khoảnyQDhg gfFZcần lễXo8N GHSyPhục SinyQDhh, mộYG4ft Xo8Nngười troGHSyng sốYG4f fFZcchúng tfFZca sYG4fẽ fFZc yQDhlìa xXo8Na fFZcchúng fFZcta vĩYG4fnh viễn."
Sau yQDhlời tiêGHSyn trYG4fi nàGHSyy yQDhlà mfFZcột khoXo8Nảng iXo8Nm lặnYG4fg cYG4făng Xo8N thẳnYG4fg, YG4fnhưng YG4fgiáo sfFZcư TrGHSyelawney khXo8Nông fFZccó vẻYG4f gìYG4f nhậnXo8N thấyyQDh điềuGHSy fFZcđó. fFZcBà Xo8Nnói YG4f vớGHSyi LavGHSyender Xo8NBrown, ngườifFZc nfFZcgồi gGHSyần bXo8Nà fFZcnhứt vYG4fà gGHSyần nhưyQDh Xo8Nđã cyQDho GHSyrúm lạiGHSy GHSy tronYG4fg Xo8Ncái ghXo8Nế bành:
"Trò lYG4fàm Xo8Nơn đưfFZca yQDhcho tôiGHSy cáYG4fi bìnYG4fh tryQDhà bằngYG4f bạcXo8N lXo8Nớn nhứt."
Lavender cGHSyó yQDhvẻ hGHSyú vía,YG4f yQDhbèn đứnYG4fg dậYG4fy, lấyfFZc fFZccái ấmYG4f tràGHSy tổYG4f chGHSyảng trGHSyên kệXo8N xuốngfFZc vXo8Nà đặYG4ft nfFZcó lYG4fên cXo8Nái bXo8Nàn trướyQDhc YG4fmặt giyQDháo sfFZcư Trelawney.
"Cám Xo8Nơn trò.YG4f TGHSyình cờyQDh thôyQDhi, yQDhcái điềuGHSy fFZcmà YG4ftrò GHSyđang khiếYG4fp sợ.YG4f.. cXo8Nái điềuXo8N đyQDhó GHSysẽ Xo8Nxảy fFZcra vXo8Nào thyQDhứ GHSysáu, Xo8Nngày fFZc16 yQDhtháng 10."
Lavender rYG4fun lẩyyQDh bẩy.
"Bây giờ,yQDh fFZctôi mfFZcuốn cácfFZc tyQDhrò chYG4fia rfFZca thànXo8Nh từngYG4f YG4f Xo8Ncặp. HãyfFZc GHSylấy yQDhtách trGHSyà ởGHSy trêYG4fn kệXo8N GHSyxuống, fFZcrồi lạiXo8N YG4fđây YG4fta róYG4ft đầyGHSy trYG4fà cGHSyho. GHSy XonyQDhg cáGHSyc tryQDhò fFZcngồi xuốngXo8N Xo8Nmà uốfFZcng; uốyQDhng đGHSyến kfFZchi fFZcnào YG4fchỉ còYG4fn lạXo8Ni GHSybã tyQDhrà yQDh trofFZcng YG4ftách. DùyQDhng tYG4fay Xo8Ntrái GHSysúc bãfFZc tràYG4f tryQDhong táchGHSy bGHSya yQDhlần, rồyQDhi úXo8Np tyQDhách Xo8N xuyQDhống dĩXo8Na; yQDhđợi cyQDhho GHSytrà kiệXo8Nt đếnfFZc giọfFZct nưGHSyớc cuốyQDhi cùngYG4f tGHSyhì đưaXo8N cfFZcái fFZctách fFZccủa YG4f GHSymình chYG4fo bạnXo8N cyQDhủa mìnhyQDh bóGHSyi. Xo8NCác tròXo8N Xo8Nsẽ thfFZceo tGHSyrang YG4f5 vàfFZc Xo8N6 củaGHSy quyểXo8Nn VénGHSy GHSy MYG4fàn TươnyQDhg LafFZci đểXo8N dfFZciễn dịchfFZc GHSyý nghĩGHSya Xo8Nnhững Xo8Ndạng yQDhbã tràXo8N. TôfFZci sẽGHSy đifFZc yQDhquanh YG4f YG4fcác tròGHSy đểyQDh giúpYG4f đỡ,yQDh hfFZcướng dẫnyQDh. YG4fÔi, GHSycon ơi..."
GiYG4fáo GHSysư yQDhtóm Xo8Nlấy cyQDhánh tayQDhy NevillyQDhe, kéoYG4f nYG4fó đứngGHSy lên,
"... sGHSyau khyQDhi cXo8Non làmYG4f bYG4fể cYG4fái tGHSyách đầufFZc tiXo8Nên, fFZccon yQDhlàm ơXo8Nn chọnXo8N mộtYG4f cáXo8Ni tyQDhách Xo8Ncó Xo8Nhoa vănyQDh màyQDhu xanhXo8N. TôyQDhi tfFZchì hYG4fợp vYG4fới màufFZc hồngfFZc hơn."
Liền Xo8Nsau đYG4fó, NevilGHSyle vừayQDh mớfFZci vóifFZc lGHSyên kfFZcệ đyQDhể lấYG4fy YG4f tYG4fách tfFZcrà yQDhthì ngfFZche mộtXo8N tyQDhiếng xoảnXo8Ng củGHSya yQDhđồ bể.Xo8N GyQDhiáo sYG4fư TrelXo8Nawney rảoXo8N bướfFZcc Xo8N đếnyQDh yQDhbên NeYG4fville, cXo8Nầm thGHSyeo mộtfFZc cGHSyái đồGHSy hốtYG4f rXo8Nác vàXo8N chổifFZc, rồiGHSy nói:
"Một troXo8Nng YG4fnhững cáifFZc màyQDhu xanyQDhh YG4flam ấyyQDh, đúngXo8N rồiYG4f đófFZc, coXo8Nn... nfFZcếu coXo8Nn khôGHSyng phYG4fiền... cámXo8N ơXo8Nn con..."
Khi fFZctách tryQDhà cYG4fủa HarXo8Nry vàYG4f RoGHSyn đưyQDhợc rótYG4f yQDhđầy tràXo8N GHSy rồfFZci, fFZchai đGHSyứa Xo8Nquay trởfFZc GHSylại bfFZcàn yQDhcủa myQDhình, cốXo8N gắnyQDhg GHSyuống thậtfFZc nhaYG4fnh YG4fmón GHSytrà fFZc phỏngyQDh lưỡiyQDh ấy.YG4f RyQDhồi YG4ftụi nfFZcó súcYG4f cặYG4fn tryQDhà tronYG4fg táYG4fch đúngfFZc nyQDhhư lờiYG4f chỉXo8N dẫnGHSy YG4f củyQDha giYG4fáo YG4fsư TrelaYG4fwney, GHSyrồi úGHSyp ngyQDhược táyQDhch tràyQDh xuốngYG4f fFZccho ráofFZc nướcGHSy xXo8Nong đổiGHSy fFZc cyQDhho YG4fnhau đểYG4f bói.
Cả Xo8Nhai GHSyđứa đềuGHSy mởYG4f sácGHSyh đếnXo8N tranfFZcg YG4f5 vàGHSy 6YG4f. RofFZcn nói:
"Đây rfFZcồi. ByQDhồ thấyXo8N cáifFZc gìXo8N ởYG4f trGHSyong tyQDhách tràXo8N YG4fcủa mình?"
Harry đáp:
"Một mớfFZc chèXo8Nm nhẹXo8Np mXo8Nàu nâu."
Một lànyQDh khYG4fói tfFZcỏa mùyQDhi nồngXo8N nặcyQDh GHSytrong yQDhcăn phfFZcòng Xo8N cGHSyhợt kyQDhhiến YG4fcho HarrYG4fy thấyQDhy buGHSyồn nXo8Ngủ YG4fvà GHSyđờ đẫnyQDh điGHSy. TGHSyiếng fFZcgiáo sưfFZc TrelfFZcawney YG4f kêGHSyu gọiXo8N Xo8Nsau làYG4fn khóiXo8N fFZctrà mờyQDh mịt:
"CyQDhác trYG4fò fFZchãy fFZcmở rộngyQDh đầuGHSy óyQDhc raXo8N, hãyGHSy đYG4fể cYG4fho mắXo8Nt cGHSyủa mìnhGHSy nhìXo8Nn xuyêYG4fn qufFZca cyQDhõi trầGHSyn tục!"
Harry cốyQDh gắngfFZc YG4ftập yQDhtrung. GHSySau khGHSyi GHSytham khGHSyảo cuốnfFZc VénYG4f YG4fMàn TyQDhương GHSyLai, YG4fnó nói:
"Đúng YG4frồi, bồXo8N YG4fcó mộtyQDh dấuXo8N thậYG4fp hYG4fơi YG4flung lXo8Nay... fFZc nghfFZcĩa làXo8N bXo8Nồ sắGHSyp phảGHSyi YG4ftrải YG4fqua "thfFZcử tháfFZcch vGHSyà yQDhđau GHSykhổ" fFZc- yQDhxin lfFZcỗi nXo8Nghe fFZc- Xo8N nyQDhhưng cXo8Nó mộYG4ft dấXo8Nu hiyQDhệu yQDhcó tGHSyhể lGHSyà mặtGHSy YG4ftrời. ĐểfFZc coi.Xo8N.. nyQDhó cófFZc nghGHSyĩa YG4flà "hạYG4fnh yQDh phXo8Núc Xo8Nlớn"... yQDhvậy làfFZc bồGHSy sắpGHSy phảiXo8N YG4fchịu đXo8Nau khổXo8N GHSynhưng GHSymà GHSysẽ rGHSyất vui..."
Ron nói:
"Theo ýYG4f mìnYG4fh thìYG4f YG4fbồ yQDhcần yQDhphải fFZcđi kiểmfFZc GHSytra lyQDhại GHSycái NộiyQDh Xo8NNhãn củafFZc bồ."
Cả GHSyhai YG4fđứa pXo8Nhải nGHSyén tiếnGHSyg cườiYG4f củYG4fa fFZcmình yQDhlại vìfFZc Xo8Ngiáo sưYG4f Xo8NTrelawney đanYG4fg nGHSyhìn fFZctrừng trừngyQDh fFZcvề GHSyphía tụiYG4f nó.
"BâfFZcy giGHSyờ GHSyđến phiêyQDhn mình..."
Ron nXo8Ngó vfFZcô cáGHSyi tfFZcách YG4fcủa HarryQDhy, tránYG4f yQDhnó fFZcnhăn lạXo8Ni GHSyra đYG4fiều sufFZcy GHSytư dXo8Nữ lắm.
"Có mộtYG4f fFZcđốm fFZctròn hơfFZci giốngfFZc mộXo8Nt YG4fcái yQDhnón GHSytrái fFZcdưa. KhôngfFZc chừngXo8N bồyQDh sắyQDhp GHSylàm việcYG4f Xo8Ncho fFZcBộ PYG4fháp Thuật..."
Nó xoayQDhy tyQDhách tràfFZc đXo8Nể nhìnfFZc Xo8Nngược lại.
"Nhưng mfFZcà yQDhnhìn nyQDhhư vầyfFZc thìXo8N Xo8Nnó gGHSyiống mộXo8Nt tráGHSyi sồiXo8N hơn.YG4f.. Xo8Ncái gyQDhì vGHSyậy ta?"
Xo8NRon dGHSyò cYG4fuốn VéYG4fn MànfFZc TươngYG4f Lai.
"Vàng trờGHSyi cyQDhho bfFZcất ngờ.yQDh" TfFZcuyệt cúGHSy fFZcmèo. BfFZcồ cófFZc tGHSyhể chYG4fo GHSymình mưyQDhợn mộtfFZc ítXo8N chfFZcứ? ỞXo8N đâYG4fy yQDhcòn cóGHSy cYG4fái gìGHSy fFZcnữa nè."
Ron lạiyQDh xoYG4fay cáXo8Ni yQDhtách tràXo8N mộGHSyt lầnXo8N nữa.
"TrôfFZcng giốngfFZc yQDhnhư mộXo8Nt cXo8Non thúfFZc. ỪYG4f, đúngfFZc rồi,GHSy cGHSyái yQDhđầu tyQDhhú đyQDhây... YG4fnó giốnyQDhg mộGHSyt cfFZcon hàfFZc mãGHSy... kXo8Nhông, mXo8Nột YG4fcon cừu..."
Harry GHSyđể bGHSyật rfFZca mộyQDht tiếYG4fng cYG4fười vXo8Nào đúngXo8N lúyQDhc gGHSyiáo sGHSyư YG4fTrelawney đfFZcang đảoGHSy yQDhquanh nfFZcó. BYG4fà nóGHSyi yQDhvới vẻYG4f quởXo8N mắGHSyng Ron:
"ĐưyQDha tGHSyôi GHSyxem nào,YG4f Xo8Ntrò kia."
Giáo sXo8Nư GHSyrảo GHSybước đến,YG4f xfFZcoắn fFZccái táYG4fch GHSycủa HarGHSyry khỏiYG4f tfFZcay YG4fRon, mọiXo8N ngXo8Nười trởYG4f nfFZcên ifFZcm lặng,YG4f chờGHSy xem.
"Giáo sưGHSy chGHSyăm GHSychú Xo8Nnhìn vàoXo8N cGHSyái tGHSyách, Xo8Nxoay nGHSyó ngượcGHSy cyQDhhiều kiXo8Nm đồnGHSyg hồ:
"Chim YG4fưng... cXo8Non Xo8Nyêu dấfFZcu ạ,GHSy GHSycon cYG4fó GHSymột fFZckẻ tửYG4f thù."
HermfFZcione yQDhthì thầXo8Nm hơiyQDh to:
"Nhưng mGHSyà Xo8Nai cũfFZcng biếtXo8N điềuGHSy đYG4fó mà."
Giáo syQDhư YG4fquay lXo8Nại qufFZcắc mYG4fắt nYG4fhìn cfFZcô bé.yQDh HermifFZcone vẫXo8Nn nXo8Nói tiếp:
"Dạ, aYG4fi cũnyQDhg biYG4fết mà.Xo8N AyQDhi cũnyQDhg biếtyQDh chuyQDhyện HarrYG4fy vàfFZc YG4fKẻ mYG4fà Xo8Nai cũfFZcng biếtYG4f lYG4fà fFZcai đấy."
HaYG4frry vàYG4f RoYG4fn cùnGHSyg trốYG4f mắfFZct nhìGHSyn HYG4fermione vớiyQDh syQDhự fFZc GHSyngạc nhiXo8Nên tyQDhrộn lẫnGHSy niGHSyềm tfFZchán pyQDhhục. yQDhTụi nyQDhó chưyQDha bGHSyao giYG4fờ fFZcnghe HermioGHSyne YG4f nóGHSyi chfFZcuyện vớGHSyi giyQDháo yQDhviên bằnfFZcg cXo8Nái giGHSyọng nhưXo8N vậy.YG4f GiáoyQDh GHSysư TrelawnyQDhey chọnYG4f yQDh cáfFZcch phớYG4ft lờyQDh fFZccô fFZcbé. Xo8NBà lạiYG4f hạyQDh đYG4fôi Xo8Nmắt yQDhto GHSycộ củyQDha bàyQDh xuốnfFZcg cyQDhái tácyQDhh củafFZc yQDh HarrfFZcy, vyQDhà tyQDhiếp tụcXo8N yQDhxoay trởyQDh yQDhcái tách.
"Dùi cuiGHSy... mfFZcột cuộcXo8N tấyQDhn công.fFZc YG4fCon yêfFZcu dấufFZc ơiyQDh, đYG4fây yQDhkhông phảiyQDh GHSylà myQDhột táGHSych tyQDhrà vuGHSyi vYG4fẻ lắm..."
Ron rụtfFZc yQDhrè thưa:
"Con nXo8Nghĩ Xo8Nđó làGHSy cáyQDhi nófFZcn tYG4frái dưa."
GHSy"Đầu lâu..fFZc. hiểmfFZc họXo8Na trênXo8N đườngfFZc coGHSyn điyQDh, cYG4fon yêuXo8N ạ..."
Tất cảGHSy bọfFZcn tryQDhẻ troYG4fng lớpfFZc gYG4fiương mắtyQDh ngóyQDh YG4fgiáo sưYG4f YG4f TrYG4felawney vớiXo8N vYG4fẻ kinXo8Nh hãGHSyi cfFZchết khiếpYG4f đGHSyi đượfFZcc. BàGHSy GHSyxoay cáXo8Ni táYG4fch lầnGHSy cuYG4fối YG4f cXo8Nùng, hGHSyá hốfFZcc miệyQDhng, rồiYG4f thYG4fét lên.
Lại Xo8Nvang Xo8Nlên mfFZcột tiXo8Nếng xXo8Noảng củaXo8N đXo8Nồ sứfFZc bểXo8N; yQDh NevYG4fille vừXo8Na làmfFZc tifFZcêu cáiyQDh Xo8Ntách thứfFZc hayQDhi củayQDh YG4fnó. GiáoYG4f sưfFZc TrelawfFZcney ngồfFZci Xo8N thGHSyụp xuốXo8Nng mộfFZct Xo8Ncái ghếyQDh bànhXo8N trống,YG4f bYG4fàn taXo8Ny lónyQDhg lánYG4fh củafFZc bàYG4f đèGHSy YG4flên pGHSyhía Xo8N trYG4fái YG4ftim mìXo8Nnh vGHSyà mắtGHSy byQDhà nfFZchắm tịtXo8N lại.
"Ôi, cfFZcon traGHSyi GHSycủa yQDhtôi, fFZccon trGHSyai yQDhyêu GHSydấu củaYG4f tôGHSyi... kyQDhhông, khôngGHSy fFZcnói ryQDha fFZcthì tốtYG4f hơn..YG4f. kXo8Nhông, fFZcđừng hỏifFZc tôYG4fi thìXo8N hơn..."
Dean TGHSyhomas lGHSyập GHSytức hỏi:
"Cái YG4fgì vXo8Nậy, thưfFZca gGHSyiáo sư?"
Mọi GHSyngười bâyyQDh giờYG4f đãfFZc đứfFZcng yQDhlên, fFZctừ từGHSy xúmYG4f GHSylại yQDh đyQDhông yQDhđúc qfFZcuanh cGHSyái bGHSyàn củayQDh HarYG4fry vàfFZc RonfFZc, éyQDhp sYG4fát vfFZcô fFZccái yQDhghế bànXo8Nh Xo8Nmà giáoyQDh yQDh sGHSyư TrelawYG4fney đangYG4f ngồi,YG4f đYG4fể ngófFZc vôfFZc tfFZcách tràYG4f củyQDha Harry.
Đôi Xo8Nmắt fFZcto cộyQDh củYG4fa gyQDhiáo yQDhsư TrelawnyQDhey bỗnYG4fg mởXo8N GHSyra đyQDhầy kịchGHSy tính:
"Con yXo8Nêu fFZcơi, cfFZcon YG4fcó mộyQDht HunyQDhg tinh."
yQDhHarry Xo8Nhỏi lại:
"Một YG4fcái gXo8Nì ạ?"
Nó cXo8Nó thểfFZc nfFZcói cYG4fhắc fFZclà GHSykhông phảfFZci cyQDhhỉ myQDhột myQDhình GHSynó fFZc khyQDhông yQDhbiết YG4fHung tinGHSyh lYG4fà gì.Xo8N yQDhDean ThofFZcmas nhYG4fún vayQDhi vớiyQDh nyQDhó, GHSyLavender fFZcBrown fFZc thGHSyì lGHSyộ vẻfFZc bGHSyối rối.YG4f YG4fNhưng rấtfFZc nhiềufFZc nhữfFZcng đứafFZc kXo8Nhác tYG4fhì rõGHSy yQDhràng làfFZc cfFZcó YG4f biết,fFZc Xo8Nchúng đềuXo8N giXo8Nơ tGHSyay fFZclên bịtGHSy miệYG4fng vớiXo8N vẻyQDh hoảYG4fng sợYG4f vôfFZc cùng.
GiáoyQDh sYG4fư TrelawnefFZcy yQDhkêu to:
"Hung tinyQDhh chiếu,GHSy cXo8Non thâfFZcn yêfFZcu fFZcơi, YG4fcon bịYG4f HyQDhung tyQDhinh chiếu!"
Trông gyQDhiáo fFZcsư TrelfFZcawney YG4fcó vfFZcẻ bịyQDh kícfFZch GHSyđộng đếnGHSy nỗiYG4f HarryQDhy khGHSyông thểYG4f nàfFZco hiểuyQDh được.yQDh yQDhBà nói:
"Con YG4fma chYG4fó khổngfFZc lồYG4f thườnYG4fg lyQDhảng vfFZcảng tronyQDhg fFZc nghfFZcĩa địa!yQDh CoXo8Nn tGHSyrai yêuYG4f ơifFZc, đyQDhó Xo8Nlà mộtXo8N đGHSyiềm dữXo8N Xo8N- YG4fđiềm Xo8Ndữ tệGHSy fFZchại nhứtyQDh GHSy- Xo8N Xo8Nđiềm chếYG4ft chóc!"
Bao tửyQDh HarrGHSyy qfFZcuặn Xo8Nđau. GHSyCon chóyQDh yQDhấy, trênXo8N cáyQDhi GHSybìa YG4f Xo8Ncủa cuốyQDhn ĐiềmyQDh BáoXo8N GHSyTử yQDhThần fFZcở tifFZcệm GHSysách PhXo8Nú quYG4fí GHSyvà CYG4fơ hàYG4fn YG4f- fFZccon chXo8Nó ấfFZcy, yQDhở fFZc troyQDhng bóXo8Nng tốXo8Ni GHSycủa đườYG4fng MagnoXo8Nlia... LavGHSyender BrXo8Nown cXo8Nũng đưfFZca tXo8Nay bụmyQDh Xo8N miXo8Nệng GHSymình lXo8Nại. MọiYG4f ngườiyQDh đềuYG4f nhìyQDhn HaryQDhry. MọiXo8N người,fFZc ngoạiXo8N tfFZcrừ HeXo8Nrmione. Xo8N yQDhCô béGHSy đứngXo8N dậy,fFZc điYG4f GHSyvòng rYG4fa GHSysau cáiXo8N ghếYG4f củafFZc YG4fgiáo GHSysư GHSyTrelawney, nfFZcói thẳGHSyng fFZc thừng:
"fFZcCon kXo8Nhông thấXo8Ny nGHSyó giốfFZcng HYG4fung tiyQDhnh chfFZcút nào."
Giáp sXo8Nư TrelawneXo8Ny dXo8Nò xYG4fét HYG4fermione vGHSyới yQDhmột vẻfFZc càngfFZc GHSylúc càngYG4f khfFZcó ưa.
"Con tXo8Nhân yêyQDhu yQDhạ, coyQDhn thfFZca lỗifFZc yQDhcho GHSyta kyQDhhi tGHSya nGHSyói YG4f rYG4fa điGHSyều nàyYG4f nhé,fFZc nhưfFZcng YG4fta nhfFZcận thấyGHSy rấtYG4f ítXo8N tinXo8Nh GHSyhoa phátXo8N tiếtfFZc qYG4fuanh fFZc ngưGHSyời củafFZc GHSycon. RấtYG4f ítyQDh khGHSyả năyQDhng lĩnhyQDh hộiGHSy YG4fđối vfFZcới fFZcsự cyQDhộng hưởngGHSy củaYG4f tươngyQDh GHSy tai."
Seamus yQDhcứ yQDhhết nGHSygoẹo đầYG4fu safFZcng bênGHSy nàyXo8N lyQDhại nfFZcgoẹo đầuGHSy sfFZcang bênyQDh kiaYG4f. yQDhNó nYG4fói, mộfFZct coGHSyn myQDhắt nheXo8No khítGHSy lại:
"Nếu Xo8Nmình nhìfFZcn Xo8Nnhư vầyYG4f tyQDhhì nóGHSy gYG4fiống GHSymột HunGHSyg tinh,"
Nó nghiênyQDhg mìnhyQDh sYG4fang bênfFZc tyQDhrái nóifFZc tiếp:
"NhưYG4fng nếuyQDh nhìfFZcn từyQDh chGHSyỗ nàYG4fy YG4fthì lyQDhại GHSygiống mộXo8Nt cfFZcon Xo8Nlừa hơn."
Harry fFZcthấy chínhyQDh mìnXo8Nh cũngfFZc ngạcGHSy nhiêGHSyn. BâfFZcy giờyQDh khôngyQDh afFZci yQDhcó vẻYG4f muốnfFZc Xo8Nnhìn yQDhnó cả.fFZc Xo8NNó nói:
"Chừng nàfFZco YG4fcô vàXo8N fFZccác yQDhbạn mớyQDhi qGHSyuyết địGHSynh xXo8Nong GHSylà yQDhtôi cfFZcó sfFZcắp chếtGHSy yQDhhay không?"
Giáo YG4fsư TreyQDhlawney lêGHSyn tiếYG4fng, bằnXo8Ng giọngXo8N nfFZcói Xo8Nmơ GHSyhồ nGHSyhứt củaYG4f bà:
"TXo8Nôi chGHSyo lXo8Nà chúnYG4fg tyQDha nfFZcên yQDhngưng bàGHSyi họcfFZc nXo8Ngày YG4fhôm GHSynay ởfFZc đây.Xo8N Vâng..GHSy. LàYG4fm ơGHSyn tYG4frả lạXo8Ni đồfFZc đạcXo8N vềXo8N fFZcđúng chỗ..."
Cả lớpYG4f lặngYG4f lẽXo8N fFZcmang myQDhấy yQDhcái tácYG4fh đeXo8Nm tXo8Nrả lạiXo8N chyQDho YG4f YG4fgiáo sưfFZc yQDhTrelawney YG4fvà thyQDhu dọGHSyn sáchYG4f vởyQDh vôXo8N cfFZcặp. NgXo8Nay đXo8Nến RoyQDhn cũnGHSyg tXo8Nránh fFZc ányQDhh mắtYG4f Xo8Ncủa Harry.
Giáo sưYG4f TrelXo8Nawney nfFZcói yQDhmột fFZccách yếYG4fu ớt:
"Hẹn đếnXo8N khfFZci chyQDhúng YG4fta gặyQDhp lại,yQDh phúXo8Nc lànhyQDh YG4fcho cácGHSy tròfFZc. Ôi,YG4f cXo8Non yêuXo8N quyQDhí ơi..."
Giáo sưYG4f chfFZcỉ vàXo8No Neville:
"Lần saXo8Nu YG4fcon sẽyQDh trễ,YG4f chGHSyo nGHSyên coyQDhn yQDhhãy cốyQDh GHSygắng Xo8Nchăm hơyQDhn đểyQDh tyQDhheo fFZccho kịp."
Harry, fFZcRon vXo8Nà HerfFZcmione trèfFZco xuốngXo8N cáGHSyi Xo8Nthang dâyQDhy YG4f củfFZca giyQDháo Xo8Nsư TrGHSyelawney fFZcrồi xuốngfFZc Xo8Ncái cầuYG4f thanyQDhg GHSyxoắn, tYG4frong yQDhim lGHSyặng, rồiXo8N yQDh cùyQDhng đXo8Ni đYG4fến lớpGHSy BXo8Niến củayQDh gXo8Niáo Xo8Nsư McGonagXo8Nall. YG4fTụi GHSynó mấYG4ft nhiYG4fều tGHSyhì giXo8Nờ yQDh tìmXo8N phòngyQDh họXo8Nc đếYG4fn nỗiyQDh mặcXo8N Xo8Ndù đãYG4f rờiXo8N lớyQDhp hXo8Nọc TiênYG4f tyQDhri fFZckhá sớm,YG4f YG4fmà kfFZchi yQDh fFZcbước vàoYG4f phòYG4fng họcGHSy môGHSyn BiGHSyến, tYG4fhì cũYG4fng vừafFZc lfFZcúc vYG4fào tifFZcết hYG4fọc mới.
Harry chọnXo8N myQDhột cyQDhái ghếXo8N cuốiGHSy phYG4fòng học,YG4f fFZccó cảGHSym yQDh giácGHSy nfFZchư YG4fthể nGHSyó đaYG4fng ngfFZcồi ởYG4f mộyQDht vịfFZc tríXo8N đượcfFZc chiYG4fếu sángGHSy fFZctập trungyQDh; cXo8Nả lớYG4fp GHSy hYG4fình YG4fnhư cGHSyứ pyQDhhóng nGHSyhững yQDhcái liếcyQDh trộmGHSy vGHSyề fFZcphía nó,fFZc nhưXo8N tyQDhhể nYG4fó sắpYG4f nyQDhgã fFZc lănXo8N ryQDha chếtyQDh bấtfFZc GHSycứ lfFZcúc YG4fnào. HarfFZcry GHSyhầu nYG4fhư kYG4fhông nghXo8Ne giYG4fáo sXo8Nư McGonagalXo8Nl Xo8N giảngyQDh YG4fđược đYG4fiều gìGHSy vfFZcề AmimfFZcagi fFZc- nhữyQDhng phXo8Nù thủyXo8N cóYG4f khảyQDh năGHSyng biếnGHSy thyQDhành fFZc tGHSyhú GHSyvật tyQDhheo ýGHSy muGHSyốn. NófFZc thậmGHSy cfFZchí cũyQDhng khyQDhông nhìnfFZc kGHSyhi giáfFZco sưfFZc McGonGHSyagall YG4f tựGHSy byQDhiến mìnyQDhh thànyQDhh mộYG4ft cfFZcon YG4fmèo mướpYG4f cònyQDh dấuXo8N myQDhắt kiyQDhếng qufFZcanh đyQDhôi mắtXo8N ngaGHSyy yQDh trướcyQDh GHSymặt YG4fbọn trẻ.
Khi bàfFZc tGHSyrở lạiyQDh nguyYG4fên hìnhXo8N safFZcu mộtGHSy tiếfFZcng nfFZcổ fFZcngắn gọnGHSy "bGHSyụp" nGHSyho YG4fnhỏ, yQDhbà yQDhlạ lfFZcùng nhìfFZcn qufFZcanh fFZclũ hXo8Nọc trò:
"Thực tyQDhình tXo8Nhì hGHSyôm fFZcnay tấtGHSy cảGHSy cácXo8N yQDhcon fFZcbị GHSylàm saXo8No yQDh vYG4fậy? KhGHSyông hẳnyQDh cyQDhó vyQDhấn đề,YG4f nhưyQDhng đâyYG4f lXo8Nà GHSylần đầufFZc tiYG4fên mYG4fà fFZclớp họcXo8N khXo8Nông vỗXo8N fFZc Xo8Ntay trưfFZcớc sựfFZc GHSybiến hìXo8Nnh Xo8Ncủa cô."
ĐfFZcầu củGHSya mọiyQDh ngfFZcười lạiGHSy hướngfFZc vyQDhề HXo8Narry, GHSynhưng kyQDhhông YG4fai nfFZcói gì.fFZc ThếfFZc rồyQDhi, HeyQDhrmione gYG4fiơ tay:
"Thưa cô,Xo8N tGHSyụi cyQDhon vừaYG4f yQDhmới họfFZcc lớYG4fp TXo8Niên tYG4fri đfFZcầu yQDhtiên củaGHSy yQDhtụi coGHSyn, vàfFZc tụYG4fi Xo8Ncon YG4fđã họcyQDh byQDhài bXo8Nói lXo8Ná tràYG4f, và..."
yQDhGiáo yQDhsư McGfFZconagall yQDhbỗng nghiêyQDhm tfFZcrang lại:
"A, ryQDha vậy.Xo8N yQDhKhông cầnyQDh pyQDhhải nYG4fói thêmYG4f nữaGHSy, HefFZcrmione àGHSy. CXo8Nác tròGHSy YG4fnói cfFZcho fFZctôi ngYG4fhe xfFZcem, aGHSyi trfFZcong sốXo8N cXo8Nác tfFZcrò sẽXo8N chếtYG4f tfFZcrong nYG4făm nay?"
Mọi nGHSygười trònYG4f mắtXo8N nhìnfFZc sữnfFZcg giáfFZco sưfFZc McGonagall.
Cuối Xo8Ncùng HaGHSyrry nói:
"Thưa cyQDhô, coXo8Nn ạ."
Giáo sYG4fư McYG4fGonagall yQDhnhìn chXo8Nằm chằmGHSy HGHSyarry bằngyQDh đôiXo8N mfFZcắt nfFZchỏ sXo8Náng lonGHSyg lanh:
fFZc"Thì GHSyra Xo8Nvậy. VậyGHSy cXo8Non cXo8Nũng YG4fnên hiểu,yQDh HyQDharry àyQDh, fFZctừ GHSy kfFZchi giáYG4fo GHSysư TrXo8Nelawney đếnYG4f trườYG4fng nàyQDhy, myQDhỗi YG4fnăm côyQDh ấYG4fy YG4fđều tiênGHSy đoányQDh cáiXo8N GHSy fFZcchết cfFZcủa mộtGHSy hGHSyọc YG4fsinh. YG4fMà chưaYG4f aXo8Ni tXo8Nrong sốYG4f đóXo8N chGHSyết cảfFZc. NhìGHSyn tyQDhhấy điềmfFZc yQDh báyQDho tửXo8N thầYG4fn lXo8Nà cGHSyái cáfFZcch YG4fmà yQDhgiáo sYG4fư TXo8Nrelawney YG4fkhoái dYG4fùng GHSynhứt đểyQDh chàfFZco fFZc mYG4fừng mXo8Nột lXo8Nớp họcYG4f syQDhinh mới.GHSy CôXo8N khônyQDhg bXo8Nao YG4fgiờ muốfFZcn nYG4fói xấufFZc đồngGHSy nghiXo8Nệp, Xo8N nhưng..."
Giáo sưXo8N McGonagalfFZcl chợyQDht ngừGHSyng nóifFZc, mGHSyũi cyQDhủa cGHSyô trắnXo8Ng nhợtyQDh đifFZc. CGHSyô nóiXo8N tiYG4fếp, bìnXo8Nh tĩnGHSyh hơn:
"Tiên trfFZci làfFZc mộtGHSy trfFZcong Xo8Nnhững nfFZcgành pXo8Nháp thXo8Nuật yQDh kYG4fém chíyQDhnh xáXo8Nc nhứt.fFZc CôGHSy khôngGHSy YG4fgiấu coXo8Nn YG4frằng cGHSyô cóGHSy rấyQDht ítYG4f fFZckiên nhẫnfFZc vyQDhới bộXo8N GHSy mônXo8N đó.YG4f NhữYG4fng YG4fnhà tiyQDhên tGHSyri thựyQDhc sựGHSy rấGHSyt hiếmGHSy Xo8Nvà giáXo8No yQDhsư Trelawney..."
GiáyQDho yQDhsư McGonayQDhgall nGHSygừng mộtYG4f lXo8Nần nYG4fữa, rồiXo8N YG4flại nóiyQDh GHSytiếp vớXo8Ni giọngYG4f haYG4fi năyQDhm rõGHSy mười:
"Cô thấXo8Ny Xo8Nsức khYG4fỏe củYG4fa coYG4fn rYG4fất tốtGHSy, HGHSyarry àGHSy, chXo8No Xo8N nêyQDhn coyQDhn GHSysẽ bỏGHSy qufFZcá cYG4fho YG4fcô nếGHSyu cyQDhô kYG4fhông thXo8Na yQDhcho YG4fcon phầfFZcn bàyQDhi tyQDhập yQDhhôm nfFZcay. Xo8N CôyQDh yQDhcam đoanyQDh làfFZc nếuGHSy cXo8Non cfFZchết thGHSyì cyQDhon yQDhmới khYG4fông YG4fcần nộpfFZc bàyQDhi cfFZcho cô."
Hermione bậyQDht cười.fFZc HYG4farry cảXo8Nm Xo8Nthấy kháfFZc GHSyhơn. CũnGHSyg Xo8N kXo8Nhó mGHSyà cảmGHSy thấyfFZc sợfFZc hYG4fãi mộtXo8N dúmGHSy yQDhlá YG4ftrà yQDhkhi mXo8Nà ngYG4fười yQDhta yQDhkhông cònYG4f fFZcở YG4ftrong Xo8N bốifFZc cGHSyảnh lớpyQDh hYG4fọc củGHSya giáoGHSy Xo8Nsư TrelawXo8Nney: âmXo8N fFZcu YG4fánh đXo8Nèn đGHSyỏ sGHSyậm yQDhvà tfFZcỏa YG4fra GHSy mộtyQDh tyQDhhứ mùyQDhi khiếnXo8N ngườifFZc tYG4fa mfFZcụ fFZcmẫm đi.
GHSyTuy nyQDhhiên khôngGHSy phảyQDhi ayQDhi cyQDhũng tyQDhin thfFZceo Xo8Ngiáo sXo8Nư McGonagallfFZc. TrônXo8Ng RGHSyon vẫnXo8N lYG4fo YG4fâu GHSydữ lắm.yQDh GHSyCòn LXo8Navender thGHSyì yQDhvẫn rYG4fù rì:
"Vậy chyQDhứ mấyGHSy cfFZcái tXo8Nách củayQDh NevilGHSyle thyQDhì sao?"
Khi hếtyQDh giờXo8N lớXo8Np họcyQDh BiếYG4fn, byQDhọn tYG4frẻ nhậpYG4f vàoGHSy đyQDhám GHSy YG4fđông đaXo8Nng rfFZcần rầnGHSy YG4fkéo tớXo8Ni ĐạyQDhi SảnhyQDh đGHSyường đểfFZc ăyQDhn GHSytrưa. HermionXo8Ne yQDhđẩy yQDhmột yQDh cáifFZc yQDhdĩa thịXo8Nt hầmYG4f vềfFZc phíyQDha Ron:
"Vui lGHSyên điyQDh chứ,GHSy RXo8Non. fFZcBồ đãfFZc ngXo8Nhe gfFZciáo yQDhsư McGonayQDhgall fFZcnói YG4frồi đó."
Ron múcYG4f mấyfFZc myQDhuỗng thịtyQDh hGHSyầm chYG4fo vXo8Nô fFZcdĩa GHSycủa nGHSyó, cầmfFZc nGHSyĩa lêGHSyn, nhưnGHSyg kXo8Nhông fFZcăn nổiyQDh. NYG4fó fFZcnói bằngYG4f mộtYG4f gifFZcọng nhfFZcỏ vàYG4f nghiêmyQDh túc:
"Harry, bYG4fồ cXo8Nhưa tyQDhừng nGHSyhìn thấyGHSy mộtfFZc cGHSyon YG4fchó đeXo8Nn GHSyto lớnYG4f ởfFZc YG4fbất cứyQDh đâu,yQDh phảiyQDh không?"
Harry nói:
"CóXo8N, fFZcmình thấXo8Ny rồi.fFZc CfFZcái đêmGHSy GHSymà mfFZcình yQDhbỏ Xo8Nnhà fFZcdì dượngfFZc DGHSyursley yQDhra điyQDh, GHSymình yQDhđã nhìGHSyn fFZcthấy mộtfFZc con."
Ron buônGHSyg yQDhnĩa khiếnyQDh cyQDhhiếc GHSynĩa rYG4fơi xuốngGHSy, Xo8Nkêu leYG4fng keng.
Hermione yQDhvẫn bìnXo8Nh tĩnh:
"Có GHSylẽ YG4flà Xo8Nmột yQDhcon chóyQDh hoang."
Ron nfFZchìn HermiGHSyone fFZcnhư fFZcthể GHSycô fFZcbé yQDhnày đYG4fã mấtXo8N tyQDhrí rồi.
"Hermione, nếufFZc HXo8Narry từfFZcng YG4fnhìn thấfFZcy HunyQDhg tinhyQDh, Xo8N thYG4fì... tfFZchì GHSyxui lắmGHSy. CậGHSyu... cYG4fậu BilGHSyius cfFZcủa mìnhYG4f từfFZcng GHSythấy mộtGHSy coXo8Nn và..YG4f. fFZc cậuGHSy yQDhấy chếtyQDh trfFZcong vòXo8Nng haXo8Ni mươGHSyi bXo8Nốn tiếngfFZc đồnyQDhg hồGHSy sau!"
Hermione GHSyvừa tựYG4f rGHSyót chXo8No Xo8Nmình Xo8Nmón GHSynước GHSyép byQDhí rXo8Nợ, vừYG4fa vufFZci fFZcvẻ nói:
"Ngẫu nhiêyQDhn tYG4frùng hợpYG4f ấyyQDh mà!"
Ron bắtfFZc đầXo8Nu nGHSyổi nóng:
"Bồ Xo8Nkhông biGHSyết bồXo8N YG4fđang nfFZcói YG4fvề cáiYG4f gìyQDh saYG4fo? HunyQDhg tiyQDhnh khiYG4fến cXo8Nho phYG4fù thfFZcủy GHSynào cYG4fũng phảiyQDh sợyQDh téXo8N kXo8Nhói lufFZcôn ấy."
GHSyHermione lfFZcên gyQDhiọng cXo8Nhị Hai:
"Vậy thXo8Nì bồfFZc nóyQDhi đúnXo8Ng đó,YG4f hYG4fọ nhìnXo8N thấyXo8N HunyQDhg tinhfFZc, GHSy vàYG4f họyQDh chếtyQDh yQDhvì sợ.YG4f GHSyHung YG4ftinh khônGHSyg phfFZcải lXo8Nà mộtfFZc điềmXo8N YG4fchết Xo8Nchóc màGHSy lXo8Nà fFZc nguyênyQDh nXo8Nhân cyQDhhết chócfFZc! VàYG4f fFZcHarry vGHSyẫn còYG4fn bYG4fên cạnhfFZc chúyQDhng tGHSya Xo8Nlà GHSybởi vìfFZc bạnYG4f yQDh ấyGHSy kfFZchông ngyQDhu Xo8Nđến mfFZcức nhyQDhìn thấyXo8N mộtXo8N GHSyHung tinyQDhh làXo8N Xo8Nnghĩ: tYG4fhôi ryQDhồi, mìGHSynh yQDh YG4fchết phXo8Nứt cGHSyho rồi."
yQDhRon háfFZc mYG4fiệng vyQDhề phGHSyía HerGHSymione nhưnGHSyg khYG4fông thYG4fốt YG4f đượcXo8N fFZclời nào.yQDh CònfFZc GHSyHermione thìXo8N mởGHSy tXo8Núi xYG4fách củaXo8N mfFZcình lXo8Nấy rYG4fa mộtfFZc cufFZcốn SốfFZc Xo8N HọcyQDh GHSymới toayQDhnh, fFZcmở YG4fra vàGHSy tựfFZca qGHSyuyển GHSysách vàoGHSy bìGHSynh đyQDhựng nướcYG4f trYG4fái YG4fcây épYG4f. Xo8N fFZcCô fFZcbé vừayQDh GHSydò tìYG4fm tranYG4fg Xo8Nsách vXo8Nừa nói:
"Mình thYG4fấy mônfFZc TfFZciên fFZctri cóYG4f vẻYG4f myQDhơ hồYG4f quGHSyá. TheYG4fo fFZcý mXo8Nình fFZcthì nhiềufFZc ưfFZcớc YG4fđoán quá."
Ron nóngfFZc Xo8Nnảy bảo:
"Không cóYG4f gfFZcì làGHSy mơfFZc YG4fhồ vềfFZc fFZcHung fFZctinh troyQDhng cáXo8Ni táYG4fch đóGHSy hếGHSyt á!"
HermiGHSyone điềGHSym đạm:
"Bồ yQDhđâu cXo8Nó tựYG4f tYG4fin nfFZchư vậyGHSy lúyQDhc bồfFZc nfFZcói vXo8Nới HarrXo8Ny đfFZcó lfFZcà mộtXo8N cofFZcn cừu."
"Giáo sXo8Nư yQDhTrelawney nGHSyói bồXo8N pháYG4ft tGHSyiết rấtXo8N ítyQDh yQDhtinh hoayQDh! ChẳngfFZc qfFZcua bồGHSy kGHSyhông thícGHSyh bịfFZc dYG4fở mXo8Nột yQDhmôn nàYG4fo hếtXo8N YG4fmà thôi."
Ron đãXo8N chạmYG4f Xo8Nđúng YG4fnọc. HYG4fermione GHSyquăng pXo8Nhịch cuốnXo8N fFZcsách SGHSyố HGHSyọc xuốXo8Nng byQDhàn ăn,GHSy mạnhYG4f đếGHSyn nỗiGHSy mXo8Nấy mfFZcẩu thịGHSyt YG4fhầm vàfFZc cXo8Nà YG4frốt vYG4făng YG4ftứ tán.
"Nếu giỏGHSyi môGHSyn TiênGHSy fFZctri cóyQDh nghĩfFZca làyQDh tôfFZci phảYG4fi GHSygiả GHSy bộfFZc Xo8Nnhìn thấyfFZc điềyQDhm báoyQDh cGHSyái chếfFZct tronXo8Ng mộtXo8N dúmGHSy YG4flá tYG4frà yQDhsao? NếyQDhu vậyGHSy thyQDhì tôiXo8N YG4f GHSykhông chắcXo8N lyQDhà tyQDhôi sẽfFZc cònyQDh tXo8Niếp tụGHSyc họyQDhc mYG4fôn YG4fđó nữaYG4f khGHSyông! BàifFZc họXo8Nc YG4fđó YG4fmà YG4f syQDho vớiGHSy lớYG4fp SốYG4f HọyQDhc cyQDhủa tGHSyôi thìfFZc chYG4fẳng YG4fkhác gyQDhì đốngXo8N rác!"
Cô bfFZcé vớyQDh YG4flấy Xo8Ncái GHSytúi xácXo8Nh cfFZcủa GHSymình vfFZcà fFZcbỏ đi.
Ron Xo8Ncau fFZccó nhìnyQDh Xo8Ntheo GHSycô bXo8Né, nGHSyó nóYG4fi vXo8Nới Harry:
"Hermione nóGHSyi cYG4fái Xo8Ngì yQDhvậy? YG4fNó đãyQDh họcYG4f qGHSyua lớpYG4f SốyQDh hXo8Nọc Xo8Nnào đâu?"
*****
Sau bữYG4fa ăXo8Nn trưa,fFZc HfFZcarry GHSymừng yQDhlà đượcyQDh rfFZca kGHSyhỏi Xo8Ntòa Xo8N lYG4fâu YG4fđài. CơyQDhn mưXo8Na đêmyQDh qfFZcua đãGHSy tạnhfFZc; bầuYG4f trờiXo8N quanfFZcg Xo8Nđãng, vfFZcà cYG4fỏ GHSythì xaYG4fnh YG4f mềYG4fm, ướtXo8N mượtGHSy dfFZcưới chânyQDh khGHSyi bọYG4fn tfFZcrẻ băyQDhng qGHSyua fFZcsân đểfFZc đếnyQDh buổiGHSy họcyQDh đyQDhầu Xo8N GHSytiên củfFZca lớpfFZc CXo8Nhăm sócXo8N SiyQDhnh yQDhvật HuYG4fyền bí.
Ron vàGHSy HermiYG4fone khôGHSyng fFZcthèm nófFZci chuGHSyyện vGHSyới YG4fnhau Xo8N yQDhnữa. HarrXo8Ny ifFZcm Xo8Nlặng đfFZci bêXo8Nn cạnfFZch hfFZcai yQDhbạn khfFZci cGHSyả bọYG4fn cùngXo8N đXo8Ni xuốnyQDhg dốcYG4f cYG4fỏ fFZc YG4fđể đGHSyến YG4fcăn chYG4fòi Xo8Ncủa fFZclão HagriXo8Nd nằfFZcm bXo8Nên GHSybìa khfFZcu RừGHSyng CấfFZcm. YG4fĐến Xo8Nkhi nhìnfFZc yQDh thấyYG4f bfFZca cyQDhái GHSylưng qyQDhuá YG4fư qXo8Nuen thuộfFZcc ởGHSy đằngYG4f trướcfFZc yQDhtụi nó,fFZc HarrXo8Ny mớiGHSy GHSynhận yQDhra GHSy Xo8Nrằng tụiGHSy fFZcnó fFZcsẽ pXo8Nhải họcGHSy mGHSyôn nfFZcày chuGHSyng vớYG4fi bọnfFZc họGHSyc sinYG4fh bênXo8N nhYG4fà Xo8N SlythefFZcrin. MYG4falfoy đanGHSyg Xo8Nhào hYG4fứng nYG4fói chYG4fuyện vớiXo8N fFZcCrabbe vXo8Nà GoylyQDhe, lYG4fàm chfFZco YG4f hayQDhi đứGHSya đYG4fó cyQDhười fFZcnhư nắcGHSy fFZcnẻ. fFZcHarry Xo8Nđoan cfFZchắc Xo8Nlà yQDhmình GHSybiết tụiXo8N kfFZcia đaGHSyng yQDh YG4fnói vềfFZc chuyệnXo8N gì.
Lão HaGHSygrid fFZcđứng ngayQDhy tryQDhước cYG4făn chòiGHSy đểyQDh chàofFZc đónGHSy GHSy họcXo8N syQDhinh đếnfFZc lGHSyớp YG4fcủa mGHSyình, sfFZcừng sữngyQDh trfFZcong tYG4fấm áofFZc kYG4fhoác byQDhằng dfFZca chuYG4fột GHSy chũyQDhi, cfFZcon cYG4fhó sănGHSy FyQDhang YG4fđứng sXo8Nát gótXo8N fFZcchủ, cóXo8N vẻXo8N bồXo8Nn chồnGHSy fFZcnhư tXo8Nhể khôngXo8N fFZc cGHSyhờ yQDhđược nữaGHSy pXo8Nhút bYG4fắt đầu.
Lão HagrXo8Nid gọi:
"Lại đây,yQDh nfFZcào, yQDhtiến lạiyQDh gầyQDhn đây!"
Học yQDhtrò tiếnfFZc đếXo8Nn gGHSyần bYG4fên lão.
"Bữa nfFZcay, tôiyQDh GHSyđãi cXo8Nác trYG4fò mYG4fột bữafFZc rfFZca hồyQDhn! CáGHSyc fFZc trGHSyò yQDhsắp GHSyhọc mộtfFZc yQDhbài họyQDhc YG4fvĩ đại!YG4f MọiGHSy ngXo8Nười yQDhcó mfFZcặt đYG4fông đXo8Nủ fFZcchưa? ĐXo8Nược rồi,fFZc Xo8N điYG4f tXo8Nheo tôi."
TXo8Nrong mộtyQDh thoáYG4fng khófFZc cyQDhhịu, GHSyHarry nGHSyghĩ khônGHSyg yQDh chừfFZcng lGHSyão fFZcHagrid đanyQDhg dGHSyắt cảGHSy bYG4fọn vfFZcô rừng.yQDh GHSyNhững kfFZcinh nghiệmGHSy khốnyQDh khổGHSy mXo8Nà yQDh HXo8Narry đãfFZc tGHSyừng nếGHSym trảifFZc ởyQDh tronGHSyg kYG4fhu rừnGHSyg YG4fđó kểXo8N GHSynhư yQDhđủ YG4fđể YG4fnó nhớfFZc suốfFZct đờiYG4f yQDh rGHSyồi. fFZcTuy nhiênyQDh, lãfFZco HagrfFZcid dẫnXo8N chúngGHSy đifFZc Xo8Nvòng qfFZcua rặnGHSyg cây,fFZc vàfFZc năGHSym fFZcphút GHSy saXo8Nu thGHSyì fFZcmọi ngườiXo8N nhậYG4fn thấyGHSy YG4fmình đangfFZc đứngyQDh bêyQDhn ngofFZcài mộGHSyt nơiXo8N cóXo8N GHSyvẻ nXo8Như yQDh mộGHSyt bfFZcãi chXo8Năn ngựafFZc nyQDhho nhỏ.fFZc NhYG4fưng mXo8Nà bênyQDh tfFZcrong bãyQDhi GHSychăn fFZckhông GHSythấy GHSycó cYG4fon Xo8N gìGHSy hết.
LXo8Não HagrGHSyid gọi:
"MọYG4fi ngườifFZc hfFZcãy lyQDhại đâYG4fy tyQDhập trunfFZcg quaXo8Nnh hànYG4fg rYG4fào! Xo8N NfFZchư vậyfFZc đóYG4f GHSy- yQDhSao Xo8Ncho chGHSyắc cYG4fhắn nhXo8Nìn thXo8Nấy rõfFZc YG4fnha. BXo8Nây giYG4fờ, việYG4fc đầuyQDh fFZctiên Xo8N tấtGHSy cXo8Nả cáYG4fc tròyQDh yQDhcần làmYG4f làfFZc mXo8Nở sácYG4fh ra..."
"Bằng cáyQDhch nào?"
Giọng MalffFZcoy Xo8Nvang lGHSyên nhừafFZc fFZcnhựa, lYG4fạnh lùng.yQDh LãoXo8N HYG4fagrid hỏfFZci lại:
"Hả?"
Malfoy lXo8Nập lại:
"Làm sayQDho màGHSy YG4fmở sácfFZch rfFZca đượcGHSy chứ?"
Malfoy rúXo8Nt cuốGHSyn GHSyQuái TGHSyhư VyQDhề QuáfFZci Xo8NVật cYG4fủa nóyQDh rYG4fa. YG4f CuGHSyốn sáchyQDh đãYG4f bịfFZc trfFZcó fFZcgô bằngGHSy mộtfFZc sợiyQDh dGHSyây thừfFZcng dàYG4fi. MấyfFZc đứaYG4f GHSyhọc tGHSyrò fFZckhác Xo8N fFZccũng YG4flôi sáGHSych củafFZc mìnhYG4f rXo8Na, vàiXo8N đứyQDha Xo8Ncũng giốngyQDh YG4fnhư HarfFZcry yQDhđã dùnfFZcg dfFZcây GHSynịt GHSy yQDhmà khớpyQDh mXo8Nõm cuốnXo8N sáchGHSy lạifFZc. MấyXo8N YG4fđứa khácfFZc tốGHSyng cuốGHSyn sácfFZch vôyQDh troyQDhng nhữfFZcng YG4f cGHSyái baYG4fo chậYG4ft, hfFZcay kfFZcẹp chặXo8Nt YG4fchúng lạiXo8N Xo8Nbằng mấYG4fy cáyQDhi kẹpGHSy YG4fgiấy tổYG4f chảng.
LãyQDho HfFZcagrid trôyQDhng cóyQDh vẻGHSy tXo8Niu nghỉu:
"Không aYG4fi cGHSyó thểYG4f mởyQDh đưyQDhợc sfFZcách rfFZca sao?"
CảfFZc lớpXo8N lfFZcắc đXo8Nầu. LfFZcão yQDhHagrid nói:
"Các tròGHSy phYG4fải vyQDhuốt Xo8Nve chúngYG4f. CoyQDhi nè..."
NfFZcghe giọGHSyng lãGHSyo HagrGHSyid tyQDhhì đóGHSy yQDhlà điềuyQDh hGHSyiển nhyQDhiên Xo8N nhứtfFZc thếyQDh YG4fgiới. LãoyQDh cầmXo8N cfFZcuốn sXo8Nách củayQDh HerXo8Nmione fFZclên, lộyQDht bỏGHSy YG4flớp băngYG4f keyQDho GHSy bGHSyùa chfFZcú GHSydán rịXo8Nt bXo8Nên YG4fngoài. CuốnYG4f sácfFZch tìXo8Nm cáfFZcch yQDhcắn, nhưfFZcng lãoYG4f HagriGHSyd đãGHSy Xo8N vuốtXo8N nXo8Ngón tYG4fay trỏXo8N khổnYG4fg lồfFZc củfFZca lãyQDho dyQDhọc tfFZcheo Xo8Ngáy sácXo8Nh, cuốGHSyn sáyQDhch rùngGHSy YG4f mìfFZcnh, rồiYG4f fFZcmở rXo8Na yQDhvà GHSynằm yYG4fên lặngYG4f troXo8Nng taXo8Ny lãoGHSy Hagrid.
GHSyMalfoy chếfFZc nhạo:
"Ôi, lũYG4f chyQDhúng yQDhmình mớifFZc nGHSygu nYG4fgốc làfFZcm yQDhsao! Xo8NLẽ rYG4fa chúngXo8N mìnXo8Nh phGHSyải vufFZcốt vyQDhe GHSychúng! SaGHSyo myQDhà chúGHSyng mìyQDhnh YG4fkhông đoánYG4f yQDhra đượcyQDh nhỉ?"
LãXo8No HagrXo8Nid ngậpGHSy ngừnyQDhg nóiyQDh vYG4fới Hermione:
"Tôi... Xo8Ntôi nghĩGHSy GHSytụi GHSynó cũnyQDhg GHSyvui chứ?"
MyQDhalfoy nYG4fói hớt:
"Ôi, vyQDhui kfFZcinh khủXo8Nng khGHSyiếp điYG4f yQDhấy yQDhchứ! yQDhQuả làyQDh khôYG4fn ngofFZcan, tốngYG4f chYG4fo tụifFZc nXo8Này nhữnXo8Ng cuốnXo8N sGHSyách cứYG4f lămXo8N yQDhle cắnGHSy đXo8Nứt tXo8Nay fFZctụi nàGHSyy ra."
Harry fFZcnói nhỏ:
"Im điYG4f, Malfoy!"
fFZcLão HagXo8Nrid Xo8Ntỏ yQDhra chfFZcán nản,Xo8N mXo8Nà HaGHSyrry thìyQDh muốXo8Nn cfFZcho Xo8N buổiGHSy dyQDhạy đầXo8Nu tiêfFZcn GHSycủa fFZclão đưGHSyợc thXo8Nành cônfFZcg tốtyQDh đfFZcẹp. LãoyQDh HafFZcgrid YG4fdường nhGHSyư GHSy đãXo8N mấGHSyt hứng.
"fFZcVậy thôi..Xo8N. vậyXo8N yQDhlà cYG4fác tròfFZc YG4fđã cfFZcó yQDhsách vàGHSy... vGHSyà yQDh bâyXo8N giXo8Nờ thìyQDh cYG4fác tyQDhrò cầnyQDh SinXo8Nh GHSyvật HuyềXo8Nn bíYG4f. PhảiyQDh. YG4fVậy đGHSyể YG4ftôi đifFZc dắtYG4f fFZcchúng Xo8N lXo8Nại. ChờYG4f mộtfFZc chút..."
Lão sYG4fải bưXo8Nớc xXo8Na khỏfFZci GHSybọn fFZctrẻ, yQDhđi Xo8Nvề phXo8Nía khYG4fu rfFZcừng vGHSyà fFZcbiến mất.
Malfoy nóXo8Ni to:
"CYG4fhúa ơiyQDh, nơfFZci yQDhnày điêfFZcu tàYG4fn hếYG4ft chỗYG4f nóifFZc. LãfFZco đầnXo8N GHSy đYG4fó bàyGHSy đặtfFZc dạGHSyy Xo8Nhọc, taYG4fo Xo8Nmà nóiXo8N GHSycho bYG4fa GHSytao biXo8Nết, ổngXo8N tYG4fhế nàXo8No cyQDhũng điênyQDh GHSy tiếyQDht lên..."
Harry YG4flập lại:
"Im đifFZc, Malfoy."
"Cẩn thậnYG4f đóyQDh, YG4fHarry, Xo8Nđằng saGHSyu màGHSyy cyQDhó mộyQDht vyQDhiên giáYG4fm nYG4fgục AzkfFZcaban kìa..."
"Ối..."
Levender ryQDhú GHSylên, chỉXo8N vyQDhề GHSyphía bênyQDh kYG4fia củayQDh yQDhbãi GHSychăn thả.
Một táXo8N Xo8Nsinh vậGHSyt Xo8Nquái dGHSyị nhứtGHSy GHSymà HGHSyarry từngfFZc nhìnYG4f fFZc thyQDhấy đGHSyang cGHSyhạy GHSylon toYG4fn vYG4fề phYG4fía bYG4fọn họYG4fc tGHSyrò. fFZcNhững GHSysinh vậtXo8N nàyYG4f cfFZcó thân,Xo8N yQDh đuYG4fôi vGHSyà cfFZchân GHSycủa YG4fngựa, nhfFZcưng chXo8Nân YG4ftrước, cyQDhánh vàfFZc đầuYG4f fFZclà cYG4fủa mộtyQDh coyQDhn gyQDhì Xo8N giốnfFZcg YG4fnhư cofFZcn đạiyQDh bàXo8Nng GHSykhổng lồ,GHSy vớiYG4f cáiyQDh myQDhỏ YG4fto màuyQDh thép,GHSy hfFZcết sứcfFZc fFZchung fFZc fFZctợn, vGHSyà đôyQDhi mắGHSyt màyQDhu cafFZcm rực.YG4f MóyQDhng vuốtyQDh củaGHSy YG4fchân GHSytrước dàiYG4f cảyQDh mộtfFZc tXo8Nấc Xo8N rưỡiyQDh, cóyQDh vẻGHSy nGHSyhư bấuyQDh chfFZcết ngyQDhười nyQDhhư chơiGHSy. MỗiXo8N Xo8Ncon quXo8Nái thúGHSy fFZcấy đềXo8Nu Xo8Nđeo Xo8N GHSyvòng cổfFZc fFZcbằng dGHSya dàyYG4f, nốifFZc vớifFZc mộtYG4f Xo8Nsợi xíYG4fch dàiGHSy, yQDhvà đầuYG4f tấtYG4f cảXo8N nhữngYG4f sợfFZci YG4f xícYG4fh GHSyđó đềYG4fu nằmfFZc GHSytrong bànfFZc GHSytay yQDhto tướngfFZc GHSycủa lãoyQDh HGHSyagrid. LãoXo8N fFZcđang lfFZcơn Xo8Ntơn yQDh cfFZchạy theXo8No syQDhau đGHSyám quYG4fái thúGHSy vàoYG4f bãXo8Ni GHSychăn thả.
LGHSyão Xo8NHagrid gifFZcật nYG4fhững sợfFZci dâGHSyy xíXo8Nch, thúfFZcc lũyQDh qfFZcuái thYG4fú hướngGHSy YG4fvề Xo8Nphía hàfFZcng ràGHSyo mGHSyà yQDhlũ họcGHSy trfFZcò đanfFZcg đứng,Xo8N fFZclão gXo8Nầm lên:
"Đi yQDhnào, tiyQDhến tới!"
Bọn trẻYG4f hơyQDhi lùiyQDh lạiYG4f kXo8Nhi lãfFZco HfFZcagrid tiếXo8Nn đếnfFZc gầnYG4f chúnyQDhg đểfFZc buộXo8Nc mXo8Nớ dâyyQDh xíGHSych vàoyQDh hànXo8Ng fFZcrào. LYG4fão vyQDhẫy GHSytụi họYG4fc tyQDhrò, yQDhvui vẻYG4f GHSygào to:
"Đây lGHSyà nhữnfFZcg cyQDhon BằngGHSy YG4fMã! TfFZchấy YG4fchúng fFZcđẹp không?"
HyQDharry đạifFZc kháyQDhi hiYG4fểu fFZclão HagyQDhrid muốnGHSy nóifFZc fFZcgì. SaYG4fu YG4f YG4fkhi qGHSyua GHSykhỏi yQDhcơn kiyQDhnh GHSyhoàng đốXo8Ni diXo8Nện vớiGHSy mfFZcột thứyQDh nửaGHSy ngựXo8Na nửafFZc chfFZcim, YG4f fFZcngười yQDhta bắtfFZc GHSyđầu ngưfFZcỡng mộYG4f fFZclớp áXo8No khoácXo8N GHSyóng YG4fả YG4fcủa nhữnXo8Ng cofFZcn BYG4fằng Mã,fFZc yQDh chYG4fuyển tiếGHSyp Xo8Nhết sứcyQDh mượtXo8N mfFZcà từfFZc lYG4fông vũfFZc sXo8Nang lôngyQDh thú,Xo8N myQDhỗi cfFZcon mYG4fột mYG4fàu Xo8N GHSykhác nhauXo8N: mYG4fàu xáXo8Nm fFZcbão fFZctố, màuyQDh đồng,GHSy GHSymàu laXo8Nng ửnXo8Ng hồng,Xo8N fFZcmàu hộtGHSy dẻXo8N bóyQDhng GHSy lưỡngXo8N GHSyvà màuyQDh đenyQDh mXo8Nun yQDhnhư mực.
Lão HagrXo8Nid yQDhxoa hayQDhi Xo8Nbàn Xo8Ntay vfFZcào nhayQDhu, tfFZcươi cườyQDhi YG4fvới bọXo8Nn trẻfFZc chunfFZcg quanh:
"Vậy đóGHSy, fFZccác tfFZcrò lXo8Nàm YG4fơn xíchYG4f tớfFZci gầnfFZc tyQDhhêm mộYG4ft chút..."
Không YG4fai cyQDhó GHSyvẻ mufFZcốn làXo8Nm thXo8Neo Xo8Nlão HYG4fagrid. TuGHSyy YG4f nYG4fhiên, yQDhHarry, RofFZcn fFZcvà HfFZcermione cũngGHSy cẩnGHSy thậnyQDh byQDhước đXo8Nến yQDhgần cáifFZc yQDhhàng Xo8Nrào. fFZc LãoYG4f Xo8NHagrid nói:
"Bây gXo8Niờ, điGHSyều GHSytrước tiênXo8N YG4fcác yQDhtrò phảifFZc Xo8Nbiết vXo8Nề fFZc BằngfFZc MfFZcã lyQDhà YG4fchúng Xo8Nrất kiêfFZcu hãnyQDhh, rấtYG4f dễYG4f bịYG4f tYG4fổn thương.yQDh Xo8NĐừng fFZcbao giờfFZc xúcGHSy yQDh phạmfFZc cXo8Nhúng, kẻofFZc toYG4fi mạnGHSyg nhưfFZc chơi."
Malfoy, CrabbYG4fe yQDhvà GoXo8Nyle cGHSyhẳng buồnfFZc lắngGHSy tYG4fai yQDh nghXo8Ne, chyQDhỉ mảifFZc GHSyrì Xo8Nrầm yQDhtrò yQDhchuyện, vXo8Nà HarrYG4fy fFZccó cáfFZci cảmGHSy giáYG4fc khóyQDh cXo8Nhịu yQDhlà YG4f GHSychúng GHSyđang âmfFZc myQDhưu GHSyphá hYG4fỏng buyQDhổi họGHSyc nàyQDhy. LãofFZc HagGHSyrid GHSyvẫn tiếfFZcp tXo8Nục giảng:
"Các trGHSyò phYG4fải fFZcđợi đếnfFZc kyQDhhi nhữngGHSy coyQDhn BằnfFZcg MyQDhã tGHSyỏ Xo8N dấuGHSy hiGHSyệu trướcYG4f tifFZcên. PhXo8Nép lịchXo8N sự,yQDh hYG4fiểu khYG4fông? CácfFZc YG4ftrò bưXo8Nớc yQDhvề phíaGHSy mộGHSyt GHSy coXo8Nn BằngXo8N MyQDhã, ngyQDhhiêng fFZcmình Xo8Nchào fFZcvà chYG4fờ đợi.GHSy NếuyQDh fFZcnhư fFZccon BằXo8Nng MãXo8N cfFZcúi cGHSyhào yQDh lGHSyại tYG4fhì cáGHSyc tròYG4f đượyQDhc yQDhphép chạmyQDh vYG4fào GHSynó. fFZcNếu nóGHSy kGHSyhông cGHSyúi chàoYG4f thìXo8N liệufFZc fFZc hồnyQDh màYG4f tránfFZch xXo8Na mYG4fóng vuốtXo8N sắyQDhc củGHSya nfFZcó, bởiGHSy vìfFZc YG4fmấy cáiyQDh mónXo8Ng vuyQDhốt fFZcđó yQDhgây yQDh thưXo8Nơng tíchYG4f đaYG4fu đớnyQDh lắmyQDh đó.yQDh RồGHSyi, bâfFZcy giờGHSy aYG4fi muốGHSyn xuXo8Nng phoYG4fng nào?"
Nghe đếnyQDh câuyQDh YG4fhỏi này,Xo8N gầGHSyn fFZcnhư cảYG4f lớyQDhp Xo8Nlùi Xo8Nra yQDhxa yQDh hơnfFZc. NgafFZcy yQDhđến Xo8NHarry, Xo8NRon GHSyvà HermiyQDhone cfFZcũng ngfFZchi ngạifFZc. MấyyQDh yQDhcon BằngGHSy GHSyMã Xo8N đafFZcng fFZchung hănfFZcg hấYG4ft hYG4fất mấyfFZc GHSycái đfFZcầu dữXo8N tợnfFZc, YG4fnhững đGHSyôi cánhfFZc mạnhyQDh mẽGHSy gồngyQDh yQDh lêGHSyn, xXo8Nem YG4fra chúXo8Nng khôngYG4f tfFZchích thúXo8N YG4fbị xfFZciềng bGHSyuộc nhyQDhư vầyGHSy GHSycho lắm.
Lão HagyQDhrid nfFZcói vớYG4fi Xo8Ncái nhXo8Nìn nàGHSyi nỉ:
"Không aGHSyi YG4flàm fFZcthử sao?"
Harry nói:
"Con sẽGHSy làm."
Đằng saGHSyu lưngYG4f HafFZcrry cóyQDh yQDhtiếng hítGHSy hơiYG4f sâufFZc vàGHSy cảXo8N LaXo8Nvender fFZclẫn PaXo8Nrvati yQDhđều tGHSyhì thầm:
"fFZcÔi, đừng,Xo8N HarryGHSy. Xo8NBạn khônyQDhg nhớYG4f lờYG4fi bfFZcói yQDhtrà củaXo8N bạnyQDh sao?"
HayQDhrry bỏfFZc ngoàiYG4f tfFZcai, yQDhcứ tryQDhèo quGHSya cáyQDhi hfFZcàng fFZcrào vàoGHSy bãifFZc chănyQDh thả.
Lão HagrifFZcd vuXo8Ni mừGHSyng fFZcla lớn:
"Giỏi lắfFZcm, HaryQDhry! ĐượcGHSy rồi.fFZc.. đểXo8N cYG4foi GHSytrò yQDhlàm ănyQDh fFZcra sayQDho vớiXo8N coyQDhn Buckbeak."
Lão tYG4fháo mộYG4ft tronyQDhg nhữngGHSy sợifFZc dâfFZcy xfFZcích, kéofFZc mộtyQDh YG4f fFZccon fFZcBằng MYG4fã fFZcmàu xámGHSy yQDhra kXo8Nhỏi bầy,yQDh rồiYG4f tháYG4fo vòngGHSy cổyQDh chYG4fo nGHSyó. CảYG4f đyQDhám fFZchọc tGHSyrò GHSy đứngXo8N yQDhbên kifFZca YG4fhàng rXo8Nào dườyQDhng nhfFZcư cùfFZcng nífFZcn Xo8Nthở. MắtXo8N MalyQDhfoy YG4fnheo lGHSyại fFZcmột Xo8N yQDhcách nhayQDhm hiểm.
Lão HagriXo8Nd nóifFZc GHSynhỏ vớiYG4f Harry:
"yQDhBây giờXo8N YG4fcứ thoảiYG4f máyQDhi tyQDhự nhiêfFZcn. TYG4frò nYG4fhìn vàoyQDh mắtGHSy GHSy cyQDhon BằngGHSy MãGHSy, fFZccố gắnXo8Ng đừYG4fng cfFZcó chfFZcớp mắYG4ft yQDh- YG4fBằng MãfFZc khXo8Nông tyQDhin tưYG4fởng tròYG4f đâuGHSy fFZc yQDhnếu trYG4fò cứyQDh chGHSyớp mắXo8Nt liXo8Na lịa..."
Mắt YG4fHarry lậpyQDh fFZctức ứaYG4f nướyQDhc cfFZcay xè,yQDh nhưnXo8Ng nXo8Nó giữyQDh Xo8N Xo8Ncho mắGHSyt đừngyQDh nhGHSyắm lGHSyại. yQDhCon BuckGHSybeak đGHSyã Xo8Nxoay cáGHSyi GHSyđầu bựXo8N yQDhvà nhọnfFZc vfFZcề fFZcphía GHSy HarryyQDh, vàfFZc đămXo8N đămXo8N GHSynhìn nGHSyó bằngGHSy mYG4fột fFZccon Xo8Nmắt fFZcmàu Xo8Ncam dữfFZc tợn.
Lão HagrGHSyid nói:
"Như vậyXo8N fFZcđó. ĐúngXo8N đXo8Nó, HarGHSyry... GHSybây GHSygiờ, fFZccúi chào..."
yQDhHarry Xo8Ncảm thấfFZcy khôngyQDh khoyQDhái lắmfFZc chuyệyQDhn đưafFZc cổXo8N hYG4fay Xo8N gifFZcơ lYG4fưng rGHSya YG4fngay tầmyQDh mổXo8N củaGHSy Xo8Ncái mỏYG4f GHSycon YG4fBuckbeak, nhXo8Nưng nófFZc cũngGHSy YG4fcố lGHSyàm Xo8N tXo8Nheo lGHSyời lãyQDho HagGHSyrid GHSydạy bảo.fFZc NGHSyó fFZccúi chàofFZc GHSythật yQDhnhanh rồiyQDh ngướcXo8N đầuyQDh nhyQDhìn YG4f lên.yQDh GHSyCon BằYG4fng GHSyMã vXo8Nẫn caYG4fo ngạyQDho nhìnGHSy yQDhnó GHSyđăm Xo8Nđăm, khôYG4fng buồnGHSy nhúyQDhc nhích.
Lão HagrifFZcd kêufFZc lên,yQDh cóXo8N vẻfFZc lGHSyo lắng:
fFZc"À, thXo8Nôi được.Xo8N LùiXo8N lXo8Nại ngaXo8Ny, HarrGHSyy, cGHSyứ thoảXo8Ni YG4fmái thôi..."
Nhưng vừayQDh Xo8Nlúc đó,YG4f YG4fHarry nXo8Ngạc Xo8Nnhiên vôXo8N cùnYG4fg khyQDhi GHSy thấyfFZc GHSycon BằngYG4f Xo8NMã bỗGHSyng nhiênfFZc khuỵXo8Nu GHSyhai châyQDhn tXo8Nrước fFZccó vảyYG4f GHSyvà nhXo8Nún mìyQDhnh GHSy xuYG4fống đểfFZc thfFZcể Xo8Nhiện mộtyQDh fFZccái cúiyQDh chàoGHSy kyQDhhông thfFZcể nyQDhào GHSynhầm lẫGHSyn đượcyQDh. LãyQDho Xo8N HagrGHSyid yQDhmê mẩnfFZc tâmGHSy thần:
"Hay lắm,fFZc HYG4farry! ĐượcGHSy rồifFZc đó...yQDh ỪyQDh, trXo8Nò cyQDhó fFZcthể cYG4fhạm vXo8Nào GHSynó! YG4fVỗ vềXo8N cyQDhái yQDhmỏ nfFZcó đi,yQDh làmYG4f đi!"
Harry cảmYG4f thấyGHSy lùGHSyi xYG4fa coXo8Nn quXo8Nái thGHSyú mYG4fới yQDhlà phầnGHSy YG4f thưởngYG4f GHSymà nàYG4f kfFZchoái hơyQDhn, fFZcnhưng nóYG4f vẫnfFZc đànfFZch pXo8Nhải Xo8Ntừ tGHSyừ tiếnYG4f lạiGHSy gXo8Nần yQDhcon fFZc BằnGHSyg Xo8NMã vàGHSy YG4fđưa taYG4fy sờfFZc yQDhvào cfFZcon YG4fvật. HGHSyarry vyQDhỗ nyQDhhẹ lYG4fên YG4fmỏ coYG4fn BằngfFZc yQDhMã nXo8Nhiều fFZc lầfFZcn vàyQDh cyQDhon yQDhvật nhắyQDhm mắtXo8N lạifFZc mộtXo8N cGHSyách lườfFZci bfFZciếng, nhưyQDh thyQDhể YG4fkhoái lắm.
YG4fTất cảfFZc bọnXo8N họGHSyc sinGHSyh bỗnGHSyg ồGHSy lfFZcên hofFZcan Xo8Nhô, ngoạiYG4f Xo8Ntrừ MalfoyyQDh, GHSyCrabbe yQDhvà Xo8NGoyle. BXo8Na đYG4fứa nóYG4f tYG4fhất vYG4fọng Xo8Nra mặt.
Lão HYG4fagrid nói:
"Được đóYG4f, HYG4farry. BáfFZcc chYG4fo làYG4f cóXo8N lẽYG4f nóXo8N chGHSyịu cYG4fho Xo8Ncon cưGHSyỡi mộtGHSy vyQDhòng đó!"
Điều nàXo8Ny Xo8Nthì vượXo8Nt fFZcquá dựXo8N GHSytính củaYG4f GHSyHarry. NYG4fó yQDhvốn GHSy queYG4fn YG4fviệc cfFZcỡi chổiGHSy thầnfFZc Xo8Nmà tXo8Nhôi, nhưnGHSyg fFZcnó khyQDhông chắyQDhc cỡiYG4f mộtfFZc cXo8Non BYG4fằng MyQDhã GHSy thYG4fì cófFZc GHSygiống cỡiGHSy cXo8Nhổi thXo8Nần GHSyhay không.
Lão HagYG4frid giục:
fFZc"Con trYG4fèo lêXo8Nn điYG4f, ngXo8Nay phíayQDh sGHSyau chỗyQDh nốiXo8N vớYG4fi Xo8N cánYG4fh, vàXo8N Xo8Nlưu ýYG4f làGHSy fFZccon YG4fchớ YG4fcó nhXo8Nổ mộfFZct cáiXo8N lôngYG4f Xo8Nvũ nàGHSyo nhXo8Na, BằyQDhng MfFZcã khôngYG4f GHSy khXo8Noái vụGHSy đXo8Nó đâu..."
Harry đặtGHSy chyQDhân lênGHSy YG4fchót yQDhcánh củYG4fa coyQDhn BuckyQDhbeak yQDhvà yQDh tựGHSy mìyQDhnh đGHSyu lêYG4fn lưYG4fng yQDhcon vYG4fật. yQDhCon BfFZcuckbeak đứngfFZc dậfFZcy. yQDhHarry kYG4fhông bGHSyiết GHSy nêGHSyn bấuyQDh víGHSyu vfFZcô đXo8Nâu, GHSytrước mặtfFZc yQDhnó cGHSyhỉ toyQDhàn làXo8N lXo8Nông YG4fvũ mfFZcà fFZcthôi. LãoYG4f HagrXo8Nid GHSy pfFZchát môngGHSy yQDhcon quáiyQDh tyQDhhú, hYG4fô to:
"Tiến lên,fFZc nào!"
fFZcKhông Xo8Nbáo trướcYG4f yQDhgì hết,yQDh đôiYG4f cánhfFZc yQDhdài mộtyQDh thướXo8Nc GHSy rưỡiGHSy củfFZca cyQDhon yQDhBằng MXo8Nã dGHSyang rfFZca Xo8Nhai byQDhên; HarryQDhy chỉXo8N kịXo8Np ômyQDh GHSychoàng lấyfFZc cổXo8N củaGHSy fFZc cfFZcon BucXo8Nkbeak tXo8Nrước kyQDhhi YG4fcon vậtGHSy phóXo8Nng bfFZcay vútyQDh lYG4fên fFZccao. CyQDhhẳng giốngyQDh cỡiYG4f yQDh chổiyQDh thGHSyần YG4fchút xGHSyíu nàoGHSy, YG4fvà YG4fHarry biếYG4ft GHSyrõ mìnfFZch tXo8Nhích cỡifFZc cáifFZc nXo8Nào Xo8Nhơn; yQDhđôi GHSy cáyQDhnh YG4fcủa cYG4fon BYG4fằng MfFZcã vyQDhỗ GHSyđập hXo8Nai bêYG4fn hôngfFZc YG4fnó mộtGHSy cánXo8Nh khYG4fó chịu,GHSy fFZcvướng yQDh fFZcvào phíafFZc dướifFZc châfFZcn nYG4fó, làmyQDh cGHSyho nóGHSy cảmXo8N tYG4fhấy nXo8Như sắXo8Np sửafFZc bịYG4f quẳnfFZcg xuống.YG4f Xo8N LớpGHSy lYG4fông vũYG4f bóYG4fng bẩyyQDh YG4fhào nhoáyQDhng cXo8Nứ tuộtXo8N khỏifFZc nhữngGHSy ngfFZcón yQDhtay củyQDha HarryQDhy, YG4f mfFZcà nfFZcó Xo8Nthì Xo8Nkhông fFZcdám tYG4fúm qXo8Nuá chặyQDht. ThafFZcy YG4fvì nhữngXo8N yQDhđộng tácYG4f YG4fêm áifFZc củfFZca chiXo8Nếc GHSy NimbuGHSys 2Xo8N000 queXo8Nn thuộyQDhc vớifFZc HYG4farry, bâGHSyy gifFZcờ YG4fnó cfFZchỉ cGHSyảm Xo8Nthấy nhưGHSy mfFZcình đaYG4fng fFZc lfFZcắc lyQDhư, Xo8Nchồm tyQDhới cGHSyhồm luYG4fi trênfFZc yQDhthân saGHSyu củfFZca GHSycon BXo8Nằng Mã,GHSy GHSyvà nXo8Nhấp nhôYG4f yQDh lênfFZc yQDhxuống tfFZcheo nhịyQDhp GHSyđập cáyQDhnh củaGHSy cyQDhon quáYG4fi thú.
Buckbeak chGHSyở nYG4fó baYG4fy thêYG4fm mYG4fột vòngyQDh Xo8Nnữa GHSyquanh bYG4fãi fFZc fFZcchăn thYG4fả rồiyQDh đápGHSy trởfFZc xuốGHSyng mặtXo8N Xo8Nđất. ĐâyYG4f chíXo8Nnh lGHSyà YG4fcái mfFZcà YG4fHarry Xo8Nđã yQDhlo GHSysợ. Xo8N NYG4fó cGHSyhúi tớiXo8N khXo8Ni cáiyQDh cổGHSy mượtyQDh mfFZcà củaYG4f BuckbeayQDhk chúcyQDh xuốngXo8N thấp,Xo8N yQDhcó cXo8Nảm giácXo8N fFZc nGHSyhư sfFZcắp tyQDhuột Xo8Nra khỏyQDhi yQDhcon vậYG4ft, vuộfFZct quYG4fa cYG4fái cổfFZc mượYG4ft vYG4fà cáfFZci mỏyQDh củayQDh Xo8N BucXo8Nkbeak. YG4fKế đếnGHSy HarryQDhy cảmfFZc thấyfFZc rơYG4fi bịchXo8N xGHSyuống lYG4fúc YG4fbốn chYG4fân yQDhkhông cânYG4f GHSy đốiGHSy củYG4fa GHSycon ByQDhằng MXo8Nã chfFZcạm Xo8Nmặt đất.yQDh HarryQDhy cốyQDh gắngYG4f sửafFZc tXo8Nư tfFZchế đànGHSyg hoànfFZcg vàfFZc fFZc ngồifFZc thfFZcẳng lYG4fưng lên.
Lão HagrGHSyid gàGHSyo to:
"Giỏi lắm,GHSy Harry!"
Mọi ngườiyQDh yQDhhè nXo8Nhau hofFZcan GHSyhô, ngofFZcại trừfFZc MalffFZcoy, CraXo8Nbbe vàyQDh GYG4foyle. LãXo8No HyQDhagrid lạiXo8N hỏi:
"Sao? CfFZcó aYG4fi khfFZcác muốyQDhn nYG4fgao dXo8Nu không?"
ThànhGHSy cGHSyông củaXo8N HaYG4frry đãYG4f khGHSyiến cYG4fho đáGHSym họcyQDh yQDhsinh yQDh còXo8Nn lfFZcại YG4fthêm YG4fbạo gayQDhn, Xo8Nchúng hXo8Nè nhayQDhu trYG4fèo quXo8Na hfFZcàng ràYG4fo vàofFZc bãiyQDh cGHSyhăn yQDhthả. fFZc LGHSyão GHSyHagrid YG4ftháo dâyQDhy chyQDho GHSytừng GHSycon ByQDhằng MGHSyã mộyQDht, fFZcvà khfFZcắp bYG4fãi chăfFZcn thảyQDh chỗyQDh YG4f nàGHSyo cũyQDhng cófFZc nYG4fhững đứaGHSy hyQDhọc tXo8Nrò cXo8Núi YG4fmình GHSychào fFZcmột cYG4fách đầyXo8N căngfFZc fFZcthẳng. GHSy NevillYG4fe cứYG4f chạyXo8N tớGHSyi chXo8Nạy lXo8Nui quayQDhnh coXo8Nn quáiYG4f tXo8Nhú GHSycủa nóYG4f, nhưGHSyng GHSycon đóyQDh Xo8N khôngXo8N cYG4fó vẻyQDh yQDhgì muốnXo8N khuỵuYG4f chânYG4f xuốnYG4fg. RXo8Non vàGHSy HerfFZcmione yQDhthì thựcfFZc tậXo8Np vớYG4fi fFZc cfFZcon BằngfFZc MfFZcã mfFZcàu GHSyhột Xo8Ndẻ. GHSyHarry bâyGHSy giGHSyờ chỉXo8N đứngyQDh quaXo8Nn sGHSyát thôi.
Malfoy, CGHSyrabbe Xo8Nvà GoyXo8Nle đyQDhã gYG4fiành đượfFZcc GHSycon fFZc Xo8NBuckbeak. CoGHSyn quYG4fái thfFZcú đãGHSy yQDhchịu Xo8Ncúi chàofFZc MXo8Nalfoy. ThXo8Nằng nàyYG4f yQDhđang vGHSyỗ vGHSyỗ GHSycái yQDh mỏGHSy coXo8Nn fFZcvật, tXo8Nỏ tháGHSyi độXo8N kYG4fhinh tGHSyhị. NGHSyó kéGHSyo YG4fdài giọGHSyng, đYG4fủ fFZcto đXo8Nể HaXo8Nrry fFZccó GHSy thyQDhể nfFZcghe lọtyQDh tai:
"Mánh nàyfFZc dGHSyễ ợt.yQDh Xo8NTao đãGHSy biXo8Nết nGHSygay GHSylà vậXo8Ny, đếYG4fn fFZc GHSythằng HfFZcarry còyQDhn làYG4fm được...GHSy TaGHSyo YG4fcá lyQDhà màyQDhy đâyQDhu Xo8Ncó gGHSyì nyQDhguy hYG4fiểm, phảifFZc Xo8N khônfFZcg mGHSyậy?" ẤYG4fy fFZclà MyQDhalfoy nófFZci vớiyQDh cfFZcon BucXo8Nkbeak. "PhGHSyải khônyQDhg mậy,yQDh yQDhcon cụcYG4f Xo8N súyQDhc YG4fbự tồGHSy xấXo8Nu xí?"
ChXo8Nuyện GHSyxảy Xo8Nra lúGHSyc yQDhđó nhYG4fanh nhfFZcư ánhGHSy chXo8Nớp củfFZca Xo8N nyQDhhững fFZccái móngXo8N vuốtGHSy thépYG4f. LiYG4fền GHSyngay đó,Xo8N Xo8NMalfoy GHSythốt lêGHSyn mộtfFZc tiếngyQDh GHSyrú đYG4fau GHSy đớnYG4f chóiXo8N lóYG4fi, lfFZcão HaXo8Ngrid YG4fthì vYG4fật lộfFZcn vớiGHSy cofFZcn BYG4fuckbeak đểyQDh trònYG4fg cáyQDhi vòfFZcng GHSy cổGHSy vGHSyô Xo8Nnó troYG4fng khXo8Ni nXo8Nó hầmXo8N fFZchè xôyQDhng tớYG4fi MalfoyQDhy. ThằngGHSy đóGHSy đanfFZcg nằmfFZc quằnGHSy yQDh yQDhquại trênXo8N bãiYG4f cỏ,fFZc máfFZcu Xo8Nme chảYG4fy yQDhướt cXo8Nả yQDhtấm Xo8Náo chùng.
Malfoy yQDhgào tXo8Nhét troyQDhng khYG4fi cXo8Nả lớyQDhp kifFZcnh hoyQDhàng đứngYG4f trông:
"Tôi chyQDhết mấYG4ft! NhìnGHSy tôifFZc đâfFZcy GHSynè, tôGHSyi đfFZcang hấfFZcp Xo8Nhối. GHSyCon YG4fquái vậtGHSy ấyGHSy gXo8Niết tôi."
Lão yQDhHagrid đyQDhã trắnfFZcg bệXo8Nch điYG4f. LãyQDho nói:
"Trò khYG4fông GHSychết đâufFZc! CóGHSy aXo8Ni YG4fgiúp fFZctôi mộXo8Nt tay..YG4f. fFZcphải đeYG4fm nyQDhó ryQDha khỏiyQDh cXo8Nhỗ này..."
HermionYG4fe chạyQDhy yQDhđi myQDhở cáyQDhnh YG4fcổng tronfFZcg khGHSyi Xo8Nlão fFZc HXo8Nagrid nhấcYG4f bổngGHSy MalfoYG4fy lêfFZcn mộGHSyt yQDhcách dễfFZc Xo8Ndàng. KGHSyhi GHSylão HXo8Nagrid bồngyQDh MXo8Nalfoy fFZc yQDhđi nXo8Ngang, HarryQDhy nXo8Nhìn thấyXo8N fFZcmột vếfFZct thyQDhương dàfFZci vàyQDh sâuXo8N tryQDhên cánhfFZc yQDhtay fFZc MalfFZcfoy; mYG4fáu nGHSyhễu giọtYG4f tYG4frên cỏGHSy khyQDhi lãofFZc fFZcHagrid bồnyQDhg MGHSyalfoy Xo8Nchạy lêXo8Nn Xo8Ndốc vềyQDh GHSy phYG4fía YG4ftòa yQDhlâu đài.
Lớp họcyQDh ChămYG4f YG4fsóc fFZcSinh vậtYG4f HufFZcyền fFZcbí Xo8Nrun yQDhrẩy bướcyQDh yQDh thXo8Neo sauYG4f. BọnXo8N họcyQDh sGHSyinh fFZcnhà SlfFZcytherin đềufFZc hXo8Nè nhaXo8Nu yQDhla fFZcó GHSylão HaXo8Ngrid. PaYG4fnsy yQDh ParkiXo8Nnson rànfFZc rụaGHSy nưyQDhớc GHSymắt nói:
"Phải đuổiyQDh ônfFZcg GHSyấy ngay!"
Dean ThomYG4fas chXo8Nặn Xo8Nlời coYG4fn bé:
"Đó làfFZc lỗiYG4f củfFZca Malfoy."
Crabbe vfFZcà YG4fGoyle gồnXo8Ng bắpyQDh thXo8Nịt củaYG4f GHSytụi nGHSyó lGHSyên đầyQDhy yQDhvẻ đeXo8N dọa.
Cả bọnYG4f YG4fđã trGHSyèo YG4flên GHSyhết nhữnyQDhg bậcXo8N thềmGHSy đáyQDh đểXo8N bướcfFZc vyQDhào TiYG4fền sfFZcảnh. PanGHSysy nói:
"TôifFZc phyQDhải Xo8Nđi xyQDhem cYG4foi bạyQDhn ấyfFZc YG4fcó saYG4fo không?"
Cả bọnGHSy cùnyQDhg nhìyQDhn thXo8Neo PafFZcnsy chGHSyạy nhXo8Nanh lYG4fên cầuXo8N yQDh thyQDhang cfFZcẩm thạfFZcch. BọnyQDh họcYG4f siGHSynh GHSynhà SlythXo8Nerin vẫnfFZc còyQDhn cfFZca cẩfFZcm Xo8Nlão HagriYG4fd GHSy khGHSyi kéoyQDh nhafFZcu YG4fđi vyQDhề hướnyQDhg phònYG4fg siGHSynh hoạfFZct chufFZcng củGHSya tụXo8Ni nóGHSy dướiXo8N tXo8Nầng hầyQDhm. fFZc yQDhHarry, RfFZcon vàXo8N HerfFZcmione fFZclên YG4fcầu thaYG4fng vềGHSy thápfFZc Gryffindor.
HermioGHSyne Xo8Nlo fFZclắng hỏi:
"Các yQDhbạn nfFZcghĩ nfFZcó cXo8Nó syQDhao không?"
yQDhHarry nói:
"Dĩ nGHSyhiên lXo8Nà GHSykhông yQDhsao rồi,fFZc byQDhà PYG4fomfrey cXo8Nó thểGHSy fFZcvá mấyGHSy vếyQDht thưfFZcơng cfFZchỉ tYG4frong YG4fvòng mYG4fột hGHSyai giây."
Harry từnXo8Ng đyQDhược fFZcbà fFZcy Xo8Ntá trưởngfFZc YG4fđó chữaYG4f lànfFZch mộtyQDh cáyQDhch kỳYG4f diệuyQDh nhfFZcững thươfFZcng yQDhtích fFZccòn trfFZcầm trọnyQDhg hơYG4fn nhiều.
Ron yQDhcũng Xo8Ntỏ rXo8Na GHSylo lắng:
"DùYG4f sXo8Nao tfFZchì chuyệnYG4f đóGHSy màXo8N xảyfFZc Xo8Nra trYG4fong byQDhuổi dạyQDhy GHSy đYG4fầu tiXo8Nên củGHSya bGHSyác HyQDhagrid tGHSyhì qufFZcả yQDhlà tệyQDh hạifFZc hyQDhết cXo8Nhỗ nói.GHSy ThểfFZc nàGHSyo thằngXo8N GHSy MalfYG4foy cũngfFZc fFZcquậy bGHSyác ấyYG4f cyQDhho màfFZc coi..."
Ba đứaGHSy tụiyQDh nYG4fó lfFZcà fFZcnhững đứaXo8N đXo8Nầu tXo8Niên đfFZci xYG4fuống ĐạiGHSy GHSy YG4fSảnh đườnXo8Ng YG4fđể ănXo8N YG4fbữa tối,GHSy GHSyhy vọngfFZc gặpGHSy lyQDhão HagYG4frid, yQDhnhưng fFZcchẳng thấYG4fy lãYG4fo Xo8N đâYG4fu cả.GHSy HGHSyermione khfFZcông bGHSyuồn đụngYG4f nĩaYG4f Xo8Nvô mfFZcuốn bánhYG4f Xo8Nbíp tếtfFZc GHSyvà thận.YG4f yQDhCô bYG4fé fFZc Xo8Nlo lắngYG4f nói:
"Người fFZcta đâuyQDh cóXo8N đuổifFZc bYG4fác GHSyấy, đúnYG4fg không?"
Ron cGHSyũng chfFZcẳng mànXo8Ng GHSygì ăfFZcn uống:
"Họ khôngYG4f nêyQDhn đuổiGHSy Xo8Nbác ấy..."
Harry YG4fquan sáyQDht fFZcbàn ănYG4f củayQDh nfFZchà SlythyQDherin. MGHSyột YG4f nhóXo8Nm YG4fđông, gồmYG4f cảYG4f CXo8Nrabbe vGHSyà GoyleYG4f, đGHSyang túmfFZc tụmXo8N vớiXo8N nhaufFZc, GHSysay sGHSyưa YG4fbàn YG4f bạcGHSy. HafFZcrry fFZcchắc chắnfFZc fFZclà mấyyQDh yQDhđứa đóXo8N đGHSyang thêfFZcm mYG4fắm thêGHSym mXo8Nuối yQDhcho câGHSyu fFZc chuyệnGHSy MalyQDhfoy bịGHSy thưXo8Nơng thànhfFZc trầmXo8N trọng.
Ron rầuXo8N rĩYG4f nói:
"Thôi tXo8Nhì, cũngGHSy khônyQDhg thểGHSy nóYG4fi hômGHSy GHSynay khônYG4fg phảiyQDh lXo8Nà ngGHSyày đầuXo8N tiênYG4f họcXo8N tXo8Nhú vị."
Sau bữayQDh GHSyăn tXo8Nối, bXo8Na đứaYG4f qYG4fuay tyQDhrở vyQDhề pyQDhhòng sinYG4fh YG4f hoạfFZct chfFZcung Xo8Nvà GHSycố tậYG4fp trYG4fung YG4flàm bàyQDhi tậfFZcp màXo8N giáoyQDh sưfFZc McfFZcGonagall đfFZcã rYG4fa chGHSyo GHSy tụifFZc Xo8Nnó. NhưnYG4fg cảfFZc bXo8Na đứafFZc cứGHSy chXo8Nốc chfFZcốc lạiGHSy ngừnfFZcg họcXo8N, liGHSyếc nhìfFZcn Xo8Nra ngoàYG4fi yQDh cửyQDha sổyQDh cfFZcủa fFZctoà tháXo8Np. HarrXo8Ny độtfFZc nXo8Nhiên nói:
"Có fFZcánh đènGHSy ởYG4f cửaXo8N sổYG4f nhXo8Nà báfFZcc Hagrid."
GHSyRon nhfFZcìn đồngGHSy hồfFZc đGHSyeo fFZctay củaYG4f nó:
"Nếu tụifFZc mìnGHSyh gấpGHSy YG4fgáp lYG4fên tyQDhhì tụiXo8N mGHSyình vẫYG4fn cònfFZc fFZckịp đểYG4f chạyXo8N xuốngGHSy dướiyQDh thămyQDh bYG4fác ấy,yQDh Xo8Nvẫn cònYG4f sớmyQDh mà..."
Hermione Xo8Nnói chậmGHSy rãi:
"Mình khônXo8Ng biết..."
HarfFZcry thấYG4fy GHSycô Xo8Nbé liếfFZcc Xo8Nnhìn mình.Xo8N yQDhNó nóiXo8N ngay:
"Mình đượcfFZc phépXo8N đYG4fi ngyQDhang fFZcqua sânyQDh trườngGHSy mà.yQDh fFZc SiriuGHSys BlyQDhack chGHSyưa vượtYG4f qYG4fua đượcfFZc GHSymấy viêXo8Nn giyQDhám ngụyQDhc YG4fAzkaban cyQDhanh gácXo8N ởXo8N YG4f Xo8Nđây, đGHSyúng không?"
VậYG4fy làYG4f GHSyba đứXo8Na dọnGHSy dẹfFZcp đồyQDh đạyQDhc, GHSykéo nhafFZcu chXo8Nui yQDhqua fFZc cáiYG4f Xo8Nlỗ Xo8NBà BéofFZc, vuyQDhi mừngyQDh GHSyvì khônYG4fg gặpfFZc ayQDhi hếYG4ft trêGHSyn đườngyQDh fFZcđi tXo8Nới cửyQDha chínhGHSy, yQDh bởXo8Ni vfFZcì yQDhtụi nyQDhó cũnfFZcg khônGHSyg thựfFZcc sựXo8N fFZctin chyQDhắc lYG4fà tYG4fụi nóYG4f đượcGHSy pyQDhhép đXo8Ni rXo8Na Xo8N GHSyngoài YG4fhay không.
Cỏ fFZctrên YG4fsân vfFZcẫn cònYG4f ưfFZcớt vGHSyà yQDhngả myQDhàu đGHSyen Xo8Nthui yQDh tronGHSyg Xo8Nánh yQDhhoàng hôXo8Nn. KhYG4fi yQDhtới đượfFZcc cfFZcăn YG4fchòi củaGHSy lXo8Não HagYG4frid, byQDha đXo8Nứa GHSynhỏ Xo8Ngõ yQDh cửayQDh fFZcvà nghyQDhe Xo8Ntiếng gGHSyầm gYG4fừ bênGHSy trGHSyong vọngYG4f ra:
"Vô đi!"
Lão HaGHSygrid GHSyđang yQDhngồi thyQDhừ nyQDhgười fFZcbên bàXo8Nn gYG4fỗ đãYG4f fFZcmòn Xo8N sờnXo8N củYG4fa lãoXo8N, yQDhcon YG4fchó săyQDhn YG4fFang tGHSyhì gácGHSy cáXo8Ni đầufFZc nófFZc trênXo8N yQDhđùi GHSychủ. ChỉXo8N nGHSyhìn Xo8N mYG4fột cáifFZc cGHSyũng đủfFZc bXo8Niết lãoXo8N HaYG4fgrid đãfFZc uốngYG4f khXo8Ná nhiềXo8Nu rượu.YG4f TrXo8Nước mặYG4ft lyQDhão YG4f lGHSyà Xo8Nmột YG4fcái fFZcvại thiyQDhếc yQDhto gầnyQDh bằYG4fng cáiyQDh xôfFZc, vàGHSy fFZclão dưGHSyờng nhưYG4f khGHSyó kfFZchăn lắmfFZc Xo8N mớifFZc tGHSyập tfFZcrung đượcyQDh tXo8Ninh thầnyQDh GHSyđể nhậyQDhn rYG4fa fFZcba đyQDhứa nhỏ.
Xo8NKhi đãyQDh GHSynhận ryQDha chúGHSyng, lYG4fão lèXo8N nhè:
"Kỷ lụcGHSy chXo8Nứ chẳnGHSyg cfFZchơi. ĐốyQDh màXo8N kiyQDhếm fFZcra đượcYG4f trướXo8Nc đyQDhây Xo8Ntừng cGHSyó mộGHSyt thYG4fầy giáofFZc fFZcnào Xo8Nchỉ làmGHSy GHSythây giyQDháo đúyQDhng GHSycó myQDhột ngày."
Hermione thởGHSy mạnh:
"ByQDhác cGHSyhưa bịXo8N đuổiXo8N màYG4f, bXo8Nác Hagrid!"
Lão HagrXo8Nid hớpyQDh thGHSyêm YG4fmột ngyQDhụm Xo8Nto GHSynữa củayQDh YG4fcái tGHSyhứ Xo8Ngì đXo8Nó tronyQDhg cáyQDhi vại,YG4f giọnYG4fg củaGHSy lãyQDho nghYG4fe thêfFZc thảmfFZc yQDhhết sức:
Xo8N"Chưa! NYG4fhưng đGHSyó cGHSyhỉ lGHSyà vfFZcấn đềyQDh thGHSyời giayQDhn, GHSyđúng khôXo8Nng, sfFZcau kGHSyhi thằngGHSy MalfXo8Noy méGHSyc bXo8Na nó..."
"Nó GHSyra saYG4fo fFZcrồi hởYG4f bfFZcác? TyQDhhương tfFZcích củXo8Na fFZcnó đYG4fâu cóXo8N YG4ftrầm trọngYG4f YG4flắm hảGHSy bác?"
Ron Xo8Nhỏi, sayQDhu YG4fkhi bfFZca Xo8Nđứa cfFZcùng nXo8Ngồi xfFZcuống fFZcquây quầnXo8N byQDhên lãfFZco HagriYG4fd. LãoGHSy yQDhnói gifFZcọng chányQDh ngắt:
"Bà PomfrfFZcey đYG4fã YG4flàm GHSyhết sứcfFZc đểXo8N chữYG4fa chXo8No nó,fFZc nGHSyhưng yQDhnó cứfFZc fFZckêu lyQDhà nXo8Nó yQDhvẫn GHSycòn đauGHSy Xo8Nlắm... cứYG4f bGHSyăng bó.Xo8N.. fFZcvà rênXo8N rỉ..."
Harry nóXo8Ni ngay:
"Nó gfFZciả bộXo8N đfFZcau đó.GHSy ByQDhà PomfrefFZcy cyQDhó tfFZchể chữaGHSy lànhGHSy yQDh mọifFZc GHSyvết tGHSyhương mGHSyà. YG4fNăm ngoáyQDhi bfFZcà đfFZcã làmXo8N mYG4fọc YG4flại gầnGHSy YG4fmột Xo8Nnửa fFZcsố xươngXo8N cXo8Nho Xo8N cháXo8Nu. TYG4fhằng MalyQDhfoy chỉyQDh cyQDhố tìyQDhnh ănXo8N vạyQDh mYG4fà thôi."
Giọng lYG4fão HagGHSyrid GHSynghe cYG4fàng tXo8Nhê thXo8Nảm hơn:
"Ban quảGHSyn trịfFZc nhyQDhà trườyQDhng dGHSyĩ nhiênfFZc lGHSyà yQDhđã fFZcnghe báoYG4f Xo8N yQDhcáo sYG4fự việcXo8N rồiYG4f. HọfFZc fFZccho lYG4fà báyQDhc bắtXo8N đầGHSyu bXo8Nằng fFZccon yQDhvật quXo8Ná toGHSy. LẽXo8N ryQDha nêYG4fn yQDh đGHSyể cGHSyon BằngXo8N GHSyMã Xo8Nở bGHSyài saYG4fu... lGHSyúc đầuYG4f nêGHSyn cGHSyho fFZchọc mấYG4fy thyQDhứ nGHSyhư NYG4fhuyễn GHSyTrùng Xo8N vfFZcà đạGHSyi lYG4foại YG4fnhư vậyGHSy... cfFZchẳng Xo8Nqua làYG4f lXo8Nỗi YG4fcủa bác..."
GHSyHermione hănyQDhg Xo8Nhái cãi:
yQDh"Lỗi củXo8Na MalfoXo8Ny cfFZchứ, báGHSyc Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi GHSycon làmyQDh nYG4fhân chứngYG4f chXo8No bGHSyác. BXo8Nác đfFZcã nóifFZc BằfFZcng fFZc GHSyMã sẽYG4f Xo8Ntấn cGHSyông nếfFZcu bịfFZc xfFZcúc yQDhphạm. YG4fTại fFZcthằng GHSyMalfoy kGHSyhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."