You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương Q7Ev9E6 Heocmb- MrfÓNG VUỐTrf 2oTQoXVÀ rfLÁ TRÀ
hi rf HHeocmbarry, RoHeocmbn Q7Ev9Evà HeHeocmbrmione bướ2oTQoXc vàorf ĐạiQ7Ev9E SảHeocmbnh đưHeocmbờng để2oTQoX 2oTQoXăn điểHeocmbm 2oTQoXtâm rfvào s2oTQoXáng Heocmb Heocmbhôm sauQ7Ev9E, tQ7Ev9Ehì ngườrfi đầu2oTQoX tiê2oTQoXn màQ7Ev9E tụirf n2oTQoXó thấrfy rflà HeocmbDraco MalfHeocmboy. rfCó rfvẻ nQ7Ev9Ehư Heocmb M2oTQoXalfoy đarfng mQ7Ev9Eua vHeocmbui chQ7Ev9Eo mộrft Q7Ev9Enhóm họ2oTQoXc sin2oTQoXh nrfhà SQ7Ev9Elytherin bHeocmbằng mộtHeocmb cHeocmbâu 2oTQoX chuyệ2oTQoXn cQ7Ev9Ehọc cườrfi. Lrfúc Q7Ev9EHarry, Ro2oTQoXn rfvà HermHeocmbione đHeocmbi rfngang qQ7Ev9Eua, 2oTQoXMalfoy đanQ7Ev9Eg Q7Ev9E nhHeocmbại mộtQ7Ev9E Q7Ev9Evẻ Heocmbmặt đau2oTQoX đrfớn đếnQ7Ev9E bấrft Q7Ev9Etỉnh Heocmbkhá khôHeocmbi hQ7Ev9Eài, thHeocmbế làHeocmb qrfuanh nrfó Q7Ev9Enổ rQ7Ev9Ea Q7Ev9E mộtrf tràrfng cười.
HermiHeocmbone Heocmbđi Q7Ev9Engay sHeocmbau lưQ7Ev9Eng Harrrfy, nói:
"Kệ xQ7Ev9Eác nó2oTQoX. Cứrf mặrfc Q7Ev9Ekệ Q7Ev9Enó 2oTQoXđi, rfnó chẳnQ7Ev9Eg 2oTQoXđáng đểHeocmb mìnQ7Ev9Eh bậnHeocmb 2oTQoXtâm đâu..."
Nhưng Panc2oTQoXy ParkiHeocmbnson, Heocmbmột c2oTQoXon Heocmbbé nhàHeocmb SlytheQ7Ev9Erin, rfmặt tẹt2oTQoX dQ7Ev9Ea nHeocmbhăn nQ7Ev9Ehư mQ7Ev9Eặt c2oTQoXhó Purfg 2oTQoXchợt r2oTQoXít Heocmblên thHeocmbe thé:
"Ê, Potterrf! Po2oTQoXtter Heocmbơi, vrfiên Q7Ev9Egiám Heocmbngục AzkHeocmbaban đanrfg tớiQ7Ev9E kìHeocmba! Potter2oTQoX, Hùuuuu!"
HarQ7Ev9Ery nrfgồi phịcQ7Ev9Eh xuốrfng cHeocmbái ghếrf bênrf cHeocmbạnh GeorHeocmbge ởrf bànQ7Ev9E 2oTQoXăn rfcủa nh2oTQoXà Gr2oTQoXyffindor. GeQ7Ev9Eorge phá2oTQoXt Heocmbcho tụi2oTQoX Heocmbnó mấyrf rftờ giấy:
"Thời kHeocmbhóa biểurf rfcủa Heocmbhọc sQ7Ev9Einh nQ7Ev9Eăm thứ2oTQoX bQ7Ev9Ea đâyQ7Ev9E. Ủa,2oTQoX crfó ch2oTQoXuyện Q7Ev9Egì vậQ7Ev9Ey Harry?"
Ron ngồHeocmbi xuHeocmbống g2oTQoXhế Heocmbbên ki2oTQoXa GeoHeocmbrge, trừnHeocmbg mắtQ7Ev9E nhHeocmbìn Heocmbqua rfphía Heocmbbàn ăQ7Ev9En nhrfà Sly2oTQoXtherin, nói:
"Thằngrf Malfoy."
George ngưHeocmbớc nhìn2oTQoX quarf, vHeocmbừa đrfúng lúQ7Ev9Ec thấyHeocmb MaQ7Ev9Elfoy lại2oTQoX rfđang một2oTQoX 2oTQoXlần nữ2oTQoXa gHeocmbiả bHeocmbộ xỉurf mộtrf cá2oTQoXch đầy2oTQoX sợQ7Ev9E hã2oTQoXi. HeocmbGeorge bìnHeocmbh thảnHeocmb nói:
"Thằng nQ7Ev9Ehãi rHeocmbanh. Nrfó rfcũng đ2oTQoXâu Q7Ev9Ecó oQ7Ev9Eai rfphong lẫrfm Heocmb liệtQ7Ev9E gìrf c2oTQoXho lắHeocmbm Heocmbkhi Heocmbviên giHeocmbám ngụcQ7Ev9E Azrfkaban kiểm2oTQoX tHeocmbra đoànrf tQ7Ev9Eàu tốirf hômHeocmb rfqua Q7Ev9E đâu.Heocmb NóQ7Ev9E cũrfng chạ2oTQoXy tọQ7Ev9Et Heocmbqua Heocmbtoa cQ7Ev9Eủa rftụi mìQ7Ev9Enh, phảrfi Heocmbkhông Fred?"
Fred khinrfh bỉ2oTQoX 2oTQoXliếc mắtrf nhìHeocmbn sanHeocmbg Malfoy:
"Đồ sQ7Ev9Eém t2oTQoXè trrfong quần."
Ge2oTQoXorge nói:
"Ngay nhHeocmbư rfanh đây2oTQoX cũng2oTQoX khô2oTQoXng 2oTQoXkhoái rfcho lắmrf. HHeocmbọ đHeocmbúng l2oTQoXà kQ7Ev9Einh trfởm tQ7Ev9Ehiệt, mấyrf viHeocmbên 2oTQoXgiám nrfgục AzQ7Ev9Ekaban ấy..."
Fred nói:
"Họ làrfm ruộQ7Ev9Et garfn mìrfnh tQ7Ev9Ehiếu điề2oTQoXu brfị đôn2oTQoXg Heocmblạnh h2oTQoXết vậy2oTQoX há?"
Harry nóHeocmbi nhỏ:
"Nhưng 2oTQoXmà cácrf aHeocmbnh Q7Ev9Eđâu 2oTQoXcó Heocmbxỉu, phả2oTQoXi không?"
George nó2oTQoXi mạn2oTQoXh mẽ:
"Quên 2oTQoXchuyện đóQ7Ev9E điQ7Ev9E, Har2oTQoXry. rfCó mộrft lầnrf 2oTQoXba p2oTQoXhải Heocmbđi rf tớiHeocmb nhà2oTQoX ngụcHeocmb rfAzkaban, nQ7Ev9Ehớ khônrfg FHeocmbred? B2oTQoXa Q7Ev9Enói đó2oTQoX Q7Ev9Elà nơHeocmbi tồi2oTQoX Q7Ev9Etệ Heocmbnhứt màrf 2oTQoX ô2oTQoXng 2oTQoXtừng biế2oTQoXt đến.Q7Ev9E rfBa trHeocmbở về2oTQoX nQ7Ev9Ehà Heocmbtay c2oTQoXhân ruQ7Ev9En rẩQ7Ev9Ey Heocmbrồi pQ7Ev9Ehát bệrfnh luôrfn rf màrf... MấQ7Ev9Ey rfviên giám2oTQoX n2oTQoXgục Az2oTQoXkaban hú2oTQoXt rfhết niQ7Ev9Eềm rfvui Heocmbkhỏi Heocmbcái n2oTQoXhà ngQ7Ev9Eục đó.rf Q7Ev9EỞ 2oTQoX trfrong đóHeocmb, hầ2oTQoXu nhưrf t2oTQoXất cảHeocmb cárfc t2oTQoXù nhâHeocmbn ngụcrf AzkabaHeocmbn đềuQ7Ev9E phQ7Ev9Eát điên2oTQoX l2oTQoXên 2oTQoX hết."
Fred đổiQ7Ev9E đề2oTQoX tài:
"Ừ, đ2oTQoXể rfcoi thằHeocmbng MaQ7Ev9Elfoy sẽHeocmb 2oTQoXvui như2oTQoX thếHeocmb nàorf Heocmbsau Heocmb trậnQ7Ev9E rfQuidditch đ2oTQoXầu tiêHeocmbn. rfNhớ không?Q7Ev9E TrậHeocmbn QuiddQ7Ev9Eitch đầuHeocmb mù2oTQoXa Heocmblà tQ7Ev9Erận giữaQ7Ev9E rf độirf Heocmbnhà HeocmbGryffindor Heocmbvà nhàrf Slytherin."
Lần dHeocmbuy nHeocmbhứt màrf HaHeocmbrry rfvà MalfoHeocmby đốHeocmbi đầuQ7Ev9E nhrfau Q7Ev9E troHeocmbng mộ2oTQoXt trậrfn QuidditcHeocmbh cũn2oTQoXg lHeocmbà lần2oTQoX Malrffoy đQ7Ev9Eã b2oTQoXịthua Q7Ev9Ete Heocmbtua xiểrfng Q7Ev9E liểnrfg. Q7Ev9ENhớ 2oTQoXlại trậnrf đórf, HQ7Ev9Earry t2oTQoXhấy phHeocmbấn krfhởi 2oTQoXlên Heocmbchút đỉQ7Ev9Enh, bèHeocmbn trfự lQ7Ev9Eấy rf chQ7Ev9Eo Q7Ev9Emình mấyrf khúcQ7Ev9E xúcQ7Ev9E Q7Ev9Exích và2oTQoX crfà c2oTQoXhua chiên.
Hermione cònrf mảHeocmbi ngrfhiên c2oTQoXứu Heocmbcái thQ7Ev9Eời k2oTQoXhóa bQ7Ev9Eiểu mớQ7Ev9Ei Heocmbcủa mHeocmbình. CQ7Ev9Eô bérf mừngHeocmb r2oTQoXỡ kêQ7Ev9Eu lên:
"Ôi, hrfay qrfuá! THeocmbụi rfmình bắHeocmbt đầrfu họrfc mấy2oTQoX mQ7Ev9Eôn mớirf n2oTQoXgay hôQ7Ev9Em nay."
Rrfon ngó2oTQoX Heocmbqua va2oTQoXi Q7Ev9EHermione đHeocmbọc kéHeocmb, mQ7Ev9Eặt màyrf nghiêmHeocmb trarfng Q7Ev9Ehẳn rfra. NóHeocmb nói:
"Hermione ơi2oTQoX, ngHeocmbười Heocmbta làQ7Ev9Em rốirf bHeocmbeng cQ7Ev9Eái thờ2oTQoXi 2oTQoX khQ7Ev9Eóa biểuQ7Ev9E củarf bQ7Ev9Eồ rồi.Q7Ev9E C2oTQoXoi nQ7Ev9Eè, rfhọ xếHeocmbp Q7Ev9Echo bồQ7Ev9E rftới mườHeocmbi Q7Ev9Emôn Q7Ev9Ehọc một2oTQoX n2oTQoXgày. Q7Ev9E LQ7Ev9Eàm Heocmbgì 2oTQoXcó đủ2oTQoX thờrfi giờ."
"Mình 2oTQoXsẽ xrfoay sở.Heocmb MìnhHeocmb đãrf drfàn xếpQ7Ev9E xQ7Ev9Eong vớQ7Ev9Ei grfiáo Heocmbsư McHeocmbGonagall rồi."
RQ7Ev9Eon vẫnHeocmb cười,Heocmb nói:
"Nhưng rfmà corfi rfnè, rfbồ thấ2oTQoXy thời2oTQoX khóHeocmba biểuQ7Ev9E sárfng rfnay khHeocmbông? HeocmbChín giQ7Ev9Eờ mônHeocmb TiHeocmbên t2oTQoXri. HeocmbVà ngHeocmbay p2oTQoXhía dưrfới, cQ7Ev9Ehín giQ7Ev9Eờ, MuggleQ7Ev9E-học. Và..."
Ron Heocmbchồm tới,2oTQoX ghrfé sátQ7Ev9E 2oTQoXcái th2oTQoXời khóarf bQ7Ev9Eiểu h2oTQoXơn, vẻ2oTQoX khrfông thrfể nàorf tiHeocmbn được:
"Coi nQ7Ev9Eè, nQ7Ev9Egay dướiQ7Ev9E dHeocmbòng Heocmbđó: 2oTQoXmôn SốQ7Ev9E họQ7Ev9Ec, crfũng 2oTQoX chHeocmbín giờrf. HeocmbÝ mìnhQ7Ev9E nóirf Heocmblà mình2oTQoX biế2oTQoXt bồrf rfgiỏi, HQ7Ev9Eermione àQ7Ev9E, nQ7Ev9Ehưng kHeocmbhông aQ7Ev9Ei Heocmbcó 2oTQoX trfhể Q7Ev9Egiỏi Q7Ev9Eđến nhưHeocmb vậrfy. LàmQ7Ev9E s2oTQoXao cùngHeocmb mộtrf lúQ7Ev9Ec rfmà Heocmbbồ Q7Ev9Ecó thHeocmbể hQ7Ev9Eọc 2oTQoXở bQ7Ev9Ea lớprf 2oTQoX chứ?"
Hermione nóQ7Ev9Ei cộcrf lốc:
"ĐHeocmbừng cHeocmbó nQ7Ev9Egu. DHeocmbĩ nhiên2oTQoX mìnQ7Ev9Eh sẽQ7Ev9E khôQ7Ev9Eng n2oTQoXgồi họcQ7Ev9E ở2oTQoX rftrong Heocmbcả 2oTQoXba lớQ7Ev9Ep cùnQ7Ev9Eg mộQ7Ev9Et lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngQ7Ev9Eắt lời:
"LQ7Ev9Eàm ơ2oTQoXn đrfưa giù2oTQoXm mìHeocmbnh hũQ7Ev9E mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắtQ7Ev9E lên:
"Ôi, Ro2oTQoXn ơ2oTQoXi, nếurf thời2oTQoX khóaQ7Ev9E biểuQ7Ev9E c2oTQoXủa m2oTQoXình h2oTQoXơi đầrfy rf mộQ7Ev9Et chútHeocmb rfthì mắcHeocmb 2oTQoXmớ 2oTQoXgì trfới bồQ7Ev9E hảHeocmb? HeocmbMình đãHeocmb nóirf vớiQ7Ev9E bHeocmbồ r2oTQoXồi, m2oTQoXình đãQ7Ev9E rfdàn rf xHeocmbếp xoHeocmbng rfhết v2oTQoXới rfgiáo Q7Ev9Esư 2oTQoXMcGonagall rồi!"
Vừa l2oTQoXúc đrfó, Heocmblão HagHeocmbrid Heocmbbước vàQ7Ev9Eo Đạrfi 2oTQoXSảnh đ2oTQoXường. Q7Ev9E LãQ7Ev9Eo mặc2oTQoX cái2oTQoX áoQ7Ev9E k2oTQoXhoác 2oTQoXdài bHeocmbằng lônHeocmbg chuộtHeocmb chũirf, vàHeocmb Q7Ev9Elão Q7Ev9Ecứ lơHeocmb đễnh2oTQoX vHeocmbung Q7Ev9E vẫyrf xácrf mộtQ7Ev9E crfon chồn2oTQoX h2oTQoXôi tronrfg bàn2oTQoX taHeocmby trfo kếcQ7Ev9Eh xùQ7Ev9E c2oTQoXủa mình.
Trfrên 2oTQoXđường điQ7Ev9E tớ2oTQoXi bànHeocmb giáoQ7Ev9E v2oTQoXiên, lão2oTQoX d2oTQoXừng bướrfc Heocmbnói vớQ7Ev9Ei Q7Ev9Ebọn trẻ:
"Ổn c2oTQoXả chứQ7Ev9E hả2oTQoX? CácHeocmb cháHeocmbu 2oTQoXlà nhữnrfg họcrf tr2oTQoXò trrfong rf lớpHeocmb Heocmbhọc đầuQ7Ev9E trfiên 2oTQoXmà brfác đượcrf dạ2oTQoXy Heocmbđó ngheHeocmb! LớpHeocmb b2oTQoXắt đầrfu nrfgay sa2oTQoXu bữa2oTQoX ănrf 2oTQoX Heocmbtrưa! BHeocmbác rfphải trfhức dậy2oTQoX từrf lúcHeocmb rfnăm giờHeocmb sáQ7Ev9Eng đểrf Q7Ev9Echuẩn brfị mọiHeocmb thứQ7Ev9E sẵnrf Heocmb s2oTQoXàng... HeocmbHy vọnrfg Q7Ev9Eđâu đãrf vQ7Ev9Eô đóHeocmb rồi.Heocmb.. bárfc 2oTQoXđây, mHeocmbột thQ7Ev9Eầy giáo..Q7Ev9E. trfhiệt 2oTQoX tình..."
Lão nHeocmbgoác mirfệng cHeocmbười torfe tHeocmboét Q7Ev9Evới bọn2oTQoX trHeocmbẻ v2oTQoXà rfđi Heocmbtiếp rftới bàQ7Ev9En ănHeocmb dànhrf cQ7Ev9Eho rfgiáo Q7Ev9Eviên, vQ7Ev9Eẫn 2oTQoXvung vẩHeocmby xácHeocmb coHeocmbn chồn2oTQoX hôi.
Vớrfi mộrft chHeocmbút lrfo âu2oTQoX tr2oTQoXong giọrfng nói2oTQoX, Rorfn thắcrf mắc:
"Khôrfng biếHeocmbt bHeocmbác ấyQ7Ev9E chuẩ2oTQoXn bị2oTQoX sẵHeocmbn sàQ7Ev9Eng cáiHeocmb gìHeocmb Heocmblà cáiHeocmb 2oTQoXgì nhỉ?"
Sảnh Đườn2oTQoXg bắtHeocmb đầuHeocmb vắngrf bớtrf Heocmbkhi mọrfi ngườiQ7Ev9E lHeocmbục Q7Ev9Etục đếnQ7Ev9E lớrfp họHeocmbc đầ2oTQoXu Heocmbtiên của2oTQoX 2oTQoXmình. rfRon xeQ7Ev9Em thời2oTQoX khóarf Heocmbbiểu củarf nó:
"Tụi mHeocmbình Q7Ev9Ephải đ2oTQoXi thôi,rf Heocmbđể coQ7Ev9Ei, lớpHeocmb Tiênrf trQ7Ev9Ei ởrf Heocmbtầng trQ7Ev9Eên 2oTQoXcùng cQ7Ev9Eủa Thárfp rfBắc. THeocmbụi rfmình sẽQ7Ev9E mấtrf mưHeocmbời Q7Ev9Ephút mớiQ7Ev9E đến2oTQoX Heocmbđược nQ7Ev9Eơi đó..."
Ba đrfứa vội2oTQoX vàngHeocmb ărfn rfcho Heocmbxong bữQ7Ev9Ea điHeocmbểm 2oTQoXtâm, chàQ7Ev9Eo Heocmb t2oTQoXạm biệtHeocmb FreHeocmbd v2oTQoXà Gerforge, rrfồi đQ7Ev9Ei trfrở Heocmbra, bănHeocmbg quHeocmba SảQ7Ev9Enh đường.2oTQoX KhHeocmbi tụi2oTQoX nórf 2oTQoX rfđi rfngang bàHeocmbn ărfn cQ7Ev9Eủa nhàHeocmb Q7Ev9ESlytherin, Malfo2oTQoXy l2oTQoXại biểurf diễn2oTQoX t2oTQoXrò nháiQ7Ev9E 2oTQoXmột Q7Ev9Ecơn Heocmb xHeocmbỉu n2oTQoXữa. Tiếngrf cườiQ7Ev9E rú2oTQoX lêrfn đuổiHeocmb thrfeo 2oTQoXHarry vàrfo Q7Ev9Etận tiQ7Ev9Eền sảnh.
Hành trìnhQ7Ev9E xuyênHeocmb qQ7Ev9Eua tò2oTQoXa lâu2oTQoX đàHeocmbi đểHeocmb đếnQ7Ev9E 2oTQoXTháp Bắc2oTQoX rf Q7Ev9Elà mộtHeocmb hHeocmbành trìHeocmbnh dài.Heocmb H2oTQoXai nărfm ởHeocmb Hogw2oTQoXarts chưaQ7Ev9E đủ2oTQoX đrfể bọn2oTQoX trHeocmbẻ brfiết h2oTQoXết Q7Ev9E Heocmbmọi t2oTQoXhứ vềQ7Ev9E tòaQ7Ev9E lâu2oTQoX đài:2oTQoX 2oTQoXtrước đrfây tụiQ7Ev9E nQ7Ev9Eó Heocmbchưa từnHeocmbg đượcrf vHeocmbào bê2oTQoXn t2oTQoXrong 2oTQoX 2oTQoXTháp Bắc.
TụQ7Ev9Ei nhrfỏ trè2oTQoXo l2oTQoXên 2oTQoXtới cầurf thanQ7Ev9Eg thứrf bảy2oTQoX, đế2oTQoXn mộrft Q7Ev9E đầQ7Ev9Eu cầuHeocmb than2oTQoXg khôn2oTQoXg thấyHeocmb quHeocmben chútQ7Ev9E Q7Ev9Enào, ở2oTQoX đó2oTQoX khôngrf c2oTQoXó crfái Q7Ev9Egì khQ7Ev9Eác rfngoài rf mQ7Ev9Eột bứrfc traHeocmbnh lHeocmbớn vẽQ7Ev9E m2oTQoXột bQ7Ev9Eãi cQ7Ev9Eỏ trốHeocmbng rftrơ tre2oTQoXo trêQ7Ev9En bứHeocmbc t2oTQoXường đHeocmbá, R2oTQoXon rf vừQ7Ev9Ea rfthở hổrfn rfhển vừHeocmba nói:
"Phải..rf. cóHeocmb... mộ2oTQoXt... lốiHeocmb... Q7Ev9Eđi... tắt2oTQoX... chứ!"
Hermione 2oTQoXngó 2oTQoXxuống Heocmbmột hàn2oTQoXh larfng vắnHeocmbg bê2oTQoXn phải:
"Chắc làQ7Ev9E Heocmblối này."
Nhưng Rorfn nói:
"Không Q7Ev9Ephải đâHeocmbu. Đó2oTQoX rflà hướHeocmbng Q7Ev9Enam mà.rf MấyHeocmb Heocmbbồ Heocmbngó corfi, tụrfi mQ7Ev9Eình Q7Ev9Ecó thểQ7Ev9E rfnhìn t2oTQoXhấy mrfột mHeocmbảng hồ2oTQoX nướcrf bê2oTQoXn ngoài2oTQoX Q7Ev9Ecửa Q7Ev9Esổ kìa..."
Harry rfngắm bứHeocmbc tranhrf. Mộrft chú2oTQoX ngựaQ7Ev9E Q7Ev9Elùn 2oTQoXmũm mĩrfm, Q7Ev9E lônrfg xá2oTQoXm l2oTQoXốm đốm,Heocmb vừaQ7Ev9E rfmới 2oTQoXthong drfong dẫrfm lê2oTQoXn bHeocmbãi cỏ2oTQoX v2oTQoXà rfthơ thẩHeocmbn Heocmbnhấm 2oTQoX nháp2oTQoX c2oTQoXỏ xanhHeocmb. TQ7Ev9Euy 2oTQoXđã queHeocmbn vớHeocmbi vHeocmbiệc các2oTQoX nhâ2oTQoXn vHeocmbật t2oTQoXrong nrfhững bứcHeocmb Q7Ev9Etranh ởrf Heocmb trườrfng HogwaQ7Ev9Erts cứrf d2oTQoXi chHeocmbuyển 2oTQoXlung turfng Heocmbvà thỉ2oTQoXnh thoảngrf Q7Ev9Ebỏ khQ7Ev9Eung t2oTQoXranh mQ7Ev9Eà Q7Ev9E đrfi thămHeocmb 2oTQoXviếng lrfẫn n2oTQoXhau, nHeocmbhưng rfHarry vHeocmbẫn crfứ Q7Ev9Ekhoái nhìHeocmbn cHeocmbhúng. MộHeocmbt látrf Heocmb sauHeocmb, mộrft hiệHeocmbp srfĩ lrfùn b2oTQoXè Heocmbbè mặ2oTQoXc bộrf árfo Q7Ev9Egiáp Q7Ev9Ecứ kê2oTQoXu xủnHeocmbg xoHeocmbẻng khHeocmbi ônHeocmbg bQ7Ev9Eước 2oTQoX Q7Ev9Evào bứHeocmbc tranrfh, theQ7Ev9Eo s2oTQoXau Q7Ev9Elà cQ7Ev9Eon n2oTQoXgựa lrfùn. rfCăn 2oTQoXcứ Q7Ev9Evào dấurf vQ7Ev9Eết cỏQ7Ev9E dậprf Heocmbcòn rf Q7Ev9Edính 2oTQoXở đầuQ7Ev9E gốiQ7Ev9E crfủa bộ2oTQoX đồQ7Ev9E giáQ7Ev9Ep krfim 2oTQoXloại ônHeocmbg đan2oTQoXg mặc2oTQoX, trfhì córf thểQ7Ev9E nóirf chắc2oTQoX Heocmb là2oTQoX ô2oTQoXng vQ7Ev9Eừa trfé ngựa.
Nhìn thấHeocmby HarryQ7Ev9E, Ro2oTQoXn vàHeocmb HQ7Ev9Eermione, Q7Ev9Eông hiệprf rfsĩ gà2oTQoXo lên:
"A! HeocmbQuân b2oTQoXất lương2oTQoX nà2oTQoXo drfám xâmQ7Ev9E nrfhập lQ7Ev9Eãnh địrfa 2oTQoX Heocmbriêng củaQ7Ev9E 2oTQoXta hả?Q7Ev9E PhHeocmbải chăngHeocmb cácQ7Ev9E ngươi2oTQoX đến2oTQoX cưQ7Ev9Eời nhạHeocmbo rfta Heocmbngã ngựa?2oTQoX HQ7Ev9Eãy 2oTQoXrút rf gươmrf r2oTQoXa, đồrf rfbất lưrfơng, Heocmbđồ chó!"
Ba đứarf nhỏ2oTQoX sQ7Ev9Eửng sốHeocmbt đứngHeocmb ngớQ7Ev9E Q7Ev9Era nhQ7Ev9Eìn ôngHeocmb Q7Ev9Ehiệp sĩrf rf lùnHeocmb đangrf rúHeocmbt tha2oTQoXnh gưrfơm 2oTQoXra khỏi2oTQoX 2oTQoXcái vỏrf kiếHeocmbm vàQ7Ev9E b2oTQoXắt đầHeocmbu vunHeocmbg gưrfơm tQ7Ev9Erong Q7Ev9E rftay mộrft cárfch hu2oTQoXng hăn2oTQoXg, c2oTQoXòn Q7Ev9Echân cẳ2oTQoXng thHeocmbì nhảyrf Q7Ev9Eloi cQ7Ev9Ehoi tr2oTQoXong cơn2oTQoX giậnQ7Ev9E rf Heocmbđiên cuồng.Heocmb NHeocmbhưng rflưỡi Heocmbgươm qQ7Ev9Euá dàrfi sQ7Ev9Eo v2oTQoXới Heocmbthân hìnHeocmbh cụQ7Ev9Et ngủnHeocmb của2oTQoX ôn2oTQoXg, 2oTQoX thànhHeocmb Q7Ev9Era khQ7Ev9Ei ôngrf chHeocmbém Q7Ev9Emột đườrfng gư2oTQoXơm áHeocmbc lQ7Ev9Eiệt th2oTQoXì 2oTQoXđà Q7Ev9Egươm 2oTQoXđi làrfm 2oTQoXông mQ7Ev9Eất Q7Ev9E c2oTQoXả rfthăng Q7Ev9Ebằng, Heocmbté lăn2oTQoX đHeocmbùng, sấpHeocmb mặ2oTQoXt 2oTQoXxuống Q7Ev9Ebãi cỏ.
Harry tiếnQ7Ev9E trfới gần2oTQoX Heocmbbức traHeocmbnh rfhơn, Q7Ev9Enó hỏi:
"Ông cQ7Ev9Eó sarfo không?"
"Lùi lrfại! QQ7Ev9Euân khHeocmboác lQ7Ev9Eác đêQ7Ev9E trfiện! Lùi!rf Đồrf xHeocmbỏ lá!"
Ông hHeocmbiệp sHeocmbĩ lạiQ7Ev9E nrfắm chặt2oTQoX thQ7Ev9Eanh gươrfm, crfhống g2oTQoXươm rf xuốnQ7Ev9Eg để2oTQoX Heocmbđứng lêHeocmbn, nhưn2oTQoXg lưỡirf Heocmbgươm lrfún s2oTQoXâu thêQ7Ev9Em vHeocmbào lrfớp Heocmbcỏ, vHeocmbà 2oTQoXkhi ô2oTQoXng Heocmb đ2oTQoXứng dậy2oTQoX đ2oTQoXược rrfồi thHeocmbì rfcho d2oTQoXù đQ7Ev9Eã cố2oTQoX gắrfng hếHeocmbt sứQ7Ev9Ec mình,Heocmb ônHeocmbg kHeocmbhông thểHeocmb Heocmbnào Heocmb Heocmbrút l2oTQoXưỡi gươmHeocmb Q7Ev9Era rfđược 2oTQoXnữa. CuốHeocmbi cùnQ7Ev9Eg ôngQ7Ev9E phrfải tựQ7Ev9E 2oTQoXquăng mìrfnh x2oTQoXuống cQ7Ev9Eỏ, Heocmb đẩyQ7Ev9E Heocmbcái mạHeocmbng Heocmbche mHeocmbặt trfrên cáirf rfnón giápHeocmb sắt2oTQoX rfra đrfể lHeocmbau mrfồ hôQ7Ev9Ei đQ7Ev9Eang rHeocmbịn đầ2oTQoXm 2oTQoX đìa.
Thừa Heocmbdịp rfông hQ7Ev9Eiệp sĩHeocmb nghHeocmbỉ mệt,rf Q7Ev9EHarry phân2oTQoX trần:
"Như vầyQ7Ev9E nèrf, trfụi trfôi đaQ7Ev9Eng đrfi 2oTQoXtìm Q7Ev9ETháp BắcHeocmb. CHeocmbhắc ông2oTQoX đâu2oTQoX biếtrf chỗ2oTQoX đóQ7Ev9E ởQ7Ev9E đ2oTQoXâu hả?"
Cơn giHeocmbận củrfa ônQ7Ev9Eg hiệp2oTQoX sĩrf dườngHeocmb nrfhư taQ7Ev9En biến2oTQoX điHeocmb tứHeocmbc Q7Ev9Ethì. Ônrfg lrfách cáHeocmbch đứngrf dậyQ7Ev9E vàHeocmb dHeocmbõng rfdạc hô:
"Một cu2oTQoXộc truQ7Ev9Ey tìm2oTQoX! HãyHeocmb theQ7Ev9Eo tarf, hHeocmbỡi cácHeocmb bHeocmbằng rf hrfữu rfthân thHeocmbiết! ChHeocmbúng 2oTQoXta 2oTQoXsẽ tQ7Ev9Eìm rQ7Ev9Ea mục2oTQoX ti2oTQoXêu củaHeocmb cáQ7Ev9Ec bạn,Heocmb hoặQ7Ev9Ec là2oTQoX chúngQ7Ev9E Q7Ev9E 2oTQoXta sHeocmbẽ rfdũng Heocmbcảm bHeocmbỏ mHeocmbạng vrfì Q7Ev9Enhiệm vụ!"
Ông hQ7Ev9Eiệp Q7Ev9Esĩ lạ2oTQoXi Heocmbmột lQ7Ev9Eần nữ2oTQoXa 2oTQoXcố gắ2oTQoXng Heocmbrút tHeocmbhanh rf gươmQ7Ev9E Heocmbra mộtHeocmb cHeocmbách k2oTQoXhông hiệHeocmbu quảQ7Ev9E, 2oTQoXrồi cốHeocmb trèQ7Ev9Eo rflên coHeocmbn ngrfựa mập,2oTQoX n2oTQoXhưng lạrfi 2oTQoX n2oTQoXgã xuống.2oTQoX Q7Ev9EÔng 2oTQoXbèn kh2oTQoXí khá2oTQoXi Q7Ev9Ela to:
"Đành đQ7Ev9Ei bộQ7Ev9E vậy,Heocmb 2oTQoXthưa quíHeocmb nHeocmbgài rfvà 2oTQoXquí nươQ7Ev9Eng! 2oTQoXLên đưQ7Ev9Eờng! Trfiến lên!"
Và,rf troHeocmbng rfbộ áHeocmbo giápHeocmb sắt2oTQoX kê2oTQoXu x2oTQoXủng 2oTQoXxoẻng Heocmbầm ĩHeocmb, rf ôQ7Ev9Eng 2oTQoXta c2oTQoXhạy vQ7Ev9Eô cạQ7Ev9Enh tr2oTQoXái củaQ7Ev9E rfcái kh2oTQoXung traHeocmbnh vrfà Heocmbbiến mấQ7Ev9Et khỏirf cảrfnh trrfí Q7Ev9E cQ7Ev9Eủa bứrfc tranh.
Ba rfđứa nhrfỏ vội2oTQoX vãHeocmb cHeocmbhạy the2oTQoXo ôrfng rfhiệp sĩrf dọcHeocmb hànHeocmbh Heocmb l2oTQoXang, crfăn c2oTQoXứ the2oTQoXo â2oTQoXm thHeocmbanh Heocmbxủng xoẻngHeocmb phátrf Heocmbra từQ7Ev9E Heocmbbộ rfáo giáp2oTQoX Q7Ev9Ecủa Heocmbông. 2oTQoX ThQ7Ev9Eỉnh thHeocmboảng tụrfi nóQ7Ev9E nrfhìn thHeocmbấy ôHeocmbng Heocmbchạy nga2oTQoXng qrfua 2oTQoXmột bứcrf trfranh ởHeocmb p2oTQoXhía 2oTQoX trước.
"Hãy cốQ7Ev9E mrfà 2oTQoXcan đảm2oTQoX Q7Ev9Elên Q7Ev9Enhé, điềrfu tệrf nhứQ7Ev9Et còHeocmbn rfchưa rfxảy Q7Ev9Era đâu!"
Ông hiệpQ7Ev9E sĩrf Q7Ev9Egào tHeocmbo, vàHeocmb rftụi nQ7Ev9Eó trfhấy ôngQ7Ev9E tá2oTQoXi Q7Ev9Exuất Q7Ev9E rfhiện Q7Ev9Ephía 2oTQoXtrước mộrft nhóHeocmbm cárfc bQ7Ev9Eà mQ7Ev9Eặc v2oTQoXáy rfphồng vẻHeocmb nhớ2oTQoXn nhHeocmbác. THeocmbranh củQ7Ev9Ea 2oTQoX các2oTQoX bàQ7Ev9E Heocmbtreo trênrf vác2oTQoXh củarf mộtHeocmb Q7Ev9Ecầu thanHeocmbg 2oTQoXxoắn chô2oTQoXng chênh.
Harry, 2oTQoXRon v2oTQoXà HermiQ7Ev9Eone t2oTQoXhở hổnQ7Ev9E hểnrf tr2oTQoXèo lênQ7Ev9E rf Q7Ev9Enhững Q7Ev9Ebậc trfhang xoHeocmbắn sQ7Ev9Eít 2oTQoXsao, Q7Ev9Ecàng 2oTQoXlúc cànrfg thấrfy chóHeocmbng Heocmbmặt hHeocmbơn, chQ7Ev9Eo đếnQ7Ev9E 2oTQoX rfkhi ngh2oTQoXe đượcHeocmb tiếngHeocmb nrfói rì2oTQoX Q7Ev9Erầm rfphía rftrên đầu,2oTQoX rfthì tụiHeocmb rfnó biếrft chắcHeocmb mìQ7Ev9Enh Q7Ev9E đãHeocmb tớ2oTQoXi đượcrf lớp2oTQoX học.
Ông hiệp2oTQoX s2oTQoXĩ bQ7Ev9Eấy g2oTQoXiờ Q7Ev9Emới thòHeocmb đầuHeocmb rfvô bức2oTQoX tranHeocmbh của2oTQoX mộHeocmbt ôQ7Ev9Eng tQ7Ev9Ehầy t2oTQoXu cóHeocmb Q7Ev9Evẻ 2oTQoXmặt hHeocmbết Heocmbsức nQ7Ev9Eham hiểm,Q7Ev9E Q7Ev9Ela lớn:
"Tạm biệt!Q7Ev9E Tạrfm biệtQ7Ev9E nQ7Ev9Ehé, 2oTQoXcác crfhiến rfhữu cHeocmbủa taHeocmb! Heocmb BấtQ7Ev9E cứQ7Ev9E 2oTQoXkhi nHeocmbào các2oTQoX bạn2oTQoX cầHeocmbn đếnHeocmb mộrft tr2oTQoXái t2oTQoXim c2oTQoXao thưrfợng vàHeocmb nhữrfng bắpQ7Ev9E thịt2oTQoX rf rfsắt thQ7Ev9Eép, thQ7Ev9Eì cứQ7Ev9E tHeocmbìm đrfến 2oTQoXNgài Cadogan!"
Khi ôQ7Ev9Eng 2oTQoXhiệp rfsĩ 2oTQoXbiến đi2oTQoX rồi,2oTQoX HeocmbRon lầHeocmbm bầm:
"Ừ, chrfừng nàoQ7Ev9E tụiHeocmb nQ7Ev9Eày c2oTQoXần đếnrf Q7Ev9Emột Q7Ev9Engười gànHeocmb rfdở, thếrf nà2oTQoXo trfụi rfnày Heocmbcũng kê2oTQoXu t2oTQoXới ông."
Ba Heocmbđứa tHeocmbrèo nốtQ7Ev9E mQ7Ev9Eấy bHeocmbậc Q7Ev9Ethang cuốiQ7Ev9E 2oTQoXcùng, đặt2oTQoX Q7Ev9E cHeocmbhân 2oTQoXlên một2oTQoX Q7Ev9Eđầu crfầu tHeocmbhang 2oTQoXnhỏ xíuQ7Ev9E, ởQ7Ev9E Q7Ev9Eđó hầQ7Ev9Eu Q7Ev9Enhư cQ7Ev9Eả lớpHeocmb họcQ7Ev9E TiQ7Ev9Eên t2oTQoXri đều2oTQoX rf đã2oTQoX tụrf tậprf đô2oTQoXng Q7Ev9Eđủ. KhônQ7Ev9Eg Heocmbthấy cHeocmbánh cửrfa nàHeocmbo Heocmbmở r2oTQoXa tQ7Ev9Eừ Q7Ev9Eđầu cầuHeocmb Heocmbthang này.rf rf Ro2oTQoXn hurfých cùQ7Ev9Ei rfchỏ v2oTQoXô rfHarry, c2oTQoXhỉ lHeocmbên rftrần nhà,Heocmb trênrf đó2oTQoX crfó mộtQ7Ev9E cáQ7Ev9Ei 2oTQoXgiống Heocmb nhHeocmbư cửa2oTQoX bQ7Ev9Eẫy sHeocmbập 2oTQoXhình Heocmbtròn, cóQ7Ev9E rfđính mộQ7Ev9Et cáiHeocmb thểQ7Ev9E Heocmbbài bằrfng đồngHeocmb. HQ7Ev9Earry đọc:
"Syrfbill Trelaw2oTQoXney, giárfo viêrfn brfộ môHeocmbn THeocmbiên THeocmbri họQ7Ev9Ec... LQ7Ev9Eàm Q7Ev9Esao Heocmbtụi mì2oTQoXnh Q7Ev9Elên được2oTQoX trfrên đórf bHeocmbây giờ?"
Như tQ7Ev9Ehể rfđể trHeocmbả lrfời câuHeocmb hỏiQ7Ev9E củHeocmba Hrfarry, cánrfh crfửa Heocmb bẫQ7Ev9Ey Q7Ev9Esập 2oTQoXbỗng nhrfiên mở2oTQoX rarf, vHeocmbà 2oTQoXmột rfcái Q7Ev9Ethang 2oTQoXbằng bHeocmbạc đượrfc rfthả xuốngQ7Ev9E Heocmbngay Q7Ev9E bQ7Ev9Eên chârfn Harry2oTQoX. Mọrfi ngrfười 2oTQoXchợt Q7Ev9Eim bặt.
Ron 2oTQoXnhe r2oTQoXăng cười:
"Nhường bồQ7Ev9E lêHeocmbn tr2oTQoXước đó."
HeocmbHarry đànhHeocmb l2oTQoXeo 2oTQoXlên 2oTQoXtrước tHeocmbiên, bưHeocmbớc vàorf mộHeocmbt 2oTQoX rfphòng hQ7Ev9Eọc trôrfng lQ7Ev9Eạ l2oTQoXùng nhấQ7Ev9Et Heocmbtừ tr2oTQoXước tớiHeocmb Q7Ev9Enay. HeocmbThật rHeocmba, nóHeocmb chQ7Ev9Eẳng giốngrf Q7Ev9E phòQ7Ev9Eng hQ7Ev9Eọc chút2oTQoX Q7Ev9Exíu nrfào hHeocmbết; 2oTQoXmà lạiQ7Ev9E Q7Ev9Eđâu Q7Ev9Eđó vừ2oTQoXa giốnQ7Ev9Eg rfmột crfái khHeocmbo Heocmbáp máQ7Ev9Ei 2oTQoX của2oTQoX mộtQ7Ev9E cărfn nhrfà, vừHeocmba giống2oTQoX mộQ7Ev9Et cárfi tiệmHeocmb rftrà k2oTQoXiểu xưaQ7Ev9E. rfTrong ph2oTQoXòng córf rfít rf nhứtQ7Ev9E haHeocmbi Heocmbchục cárfi bànQ7Ev9E 2oTQoXtròn rfnhỏ bàyHeocmb biệQ7Ev9En lộnHeocmb xQ7Ev9Eộn, 2oTQoXchung quaQ7Ev9Enh đặt2oTQoX mấyHeocmb cárfi Heocmb 2oTQoXghế bàn2oTQoXh bọ2oTQoXc vải2oTQoX rfhoa sặQ7Ev9Ec Q7Ev9Esỡ vQ7Ev9Eà mấy2oTQoX rfcái g2oTQoXối nệmrf nhrfỏ Q7Ev9Emà dàyrf. M2oTQoXọi trfhứ đượrfc Q7Ev9E so2oTQoXi Heocmbsáng bằngQ7Ev9E áQ7Ev9Enh đQ7Ev9Eèn đỏ2oTQoX thắm.Q7Ev9E Trfất 2oTQoXcả mànHeocmb cửa2oTQoX Q7Ev9Esổ đ2oTQoXều kéo2oTQoX kíHeocmbn lạiQ7Ev9E Q7Ev9Evà rf nhrfiều n2oTQoXgọn Q7Ev9Eđèn đQ7Ev9Eược cHeocmbhụp Heocmbkín rfbằng nhữngrf crfái khănrf qurfàng đỏQ7Ev9E sHeocmbậm. CHeocmbăn phòrfng rf ấm2oTQoX mộrft các2oTQoXh rfngột Q7Ev9Engạt, Q7Ev9Evà rfdưới bệ2oTQoX lòrf sưHeocmbởi chấtrf đQ7Ev9Eầy n2oTQoXhóc crfác thrfứ, mộtQ7Ev9E Q7Ev9E rfngọn lửaQ7Ev9E đangrf Q7Ev9Eđun mộtQ7Ev9E cáirf ấm2oTQoX đồngQ7Ev9E Heocmbto tướng,Heocmb tỏQ7Ev9Ea rrfa Heocmbmột thứ2oTQoX mùQ7Ev9Ei hăng2oTQoX 2oTQoXnồng rf đrfến phátQ7Ev9E brfệnh. rfMấy cárfi 2oTQoXkệ đặrft dọcrf brfức tườngHeocmb t2oTQoXròn rfquây chấrft lộrfn xQ7Ev9Eộn 2oTQoX 2oTQoXnhững lôngQ7Ev9E chQ7Ev9Eim Q7Ev9Eđầy bụiQ7Ev9E bám,Q7Ev9E rfnhững Heocmbmẩu nếnrf cụtQ7Ev9E, nh2oTQoXiều xấprf bàHeocmbi lárf t2oTQoXe tu2oTQoXa, Heocmb vôrf srfố Heocmbnhững rftrái cầQ7Ev9Eu thủy2oTQoX ti2oTQoXnh óQ7Ev9Eng án2oTQoXh bạc,2oTQoX vàHeocmb Heocmbcả m2oTQoXột rfđoàn qQ7Ev9Euân tQ7Ev9Eách rf Q7Ev9Etrà Q7Ev9Ehùng hậu.
Cả l2oTQoXớp đrfang t2oTQoXập trfrung trQ7Ev9Eong phòQ7Ev9Eng qua2oTQoXnh, mọirf ngư2oTQoXời nóirf năngQ7Ev9E thìrf thào.rf Q7Ev9ERon Q7Ev9Eđến sátHeocmb bênQ7Ev9E vQ7Ev9Eai Harry2oTQoX, hỏi:
"Cô giá2oTQoXo đâu?"
Thình lìQ7Ev9Enh mrfột giọngrf nó2oTQoXi 2oTQoXvọng rrfa từ2oTQoX 2oTQoXbóng tối,rf 2oTQoXmột thứ2oTQoX giọngrf rfmơ Q7Ev9Ehồ nhỏ2oTQoX nhẹ:
"Chào cá2oTQoXc Heocmbtrò. Thậ2oTQoXt 2oTQoXhân h2oTQoXạnh đượcrf g2oTQoXặp cQ7Ev9Eác tr2oTQoXò tro2oTQoXng 2oTQoXthế gHeocmbiới vậHeocmbt chất."
Ấn tượngrf 2oTQoXcủa HaQ7Ev9Erry ngaQ7Ev9Ey lúcQ7Ev9E đóQ7Ev9E lHeocmbà vềrf Heocmbmột 2oTQoXloài rf Q7Ev9Ecôn trHeocmbùng trfo tướngrf rực2oTQoX rỡ.rf GQ7Ev9Eiáo Heocmbsư Q7Ev9ETrelawney rfdi crfhuyển Q7Ev9Evào vùngQ7Ev9E cQ7Ev9Eó án2oTQoXh rf lửaHeocmb sQ7Ev9Eoi, Q7Ev9Evà Q7Ev9Ebọn trẻrf Q7Ev9Enhận thấyQ7Ev9E bQ7Ev9Eà grfiáo ốmHeocmb càrf to2oTQoXng Q7Ev9Ecà terfo, cặp2oTQoX mắtHeocmb rfkiếng Heocmb rflàm phrfóng đại2oTQoX đôi2oTQoX mắtHeocmb củarf Heocmbbà rfto hrfơn kíHeocmbch thướcHeocmb 2oTQoXtự rfnhiên Q7Ev9Erất nhiều2oTQoX lầnrf, rf vQ7Ev9Eà b2oTQoXà quấnQ7Ev9E Heocmbmột Q7Ev9Ecái khănHeocmb cQ7Ev9Ehoàng rfđầu mỏnQ7Ev9Eg rfcó dáQ7Ev9Et trarfng Heocmbkim órfng Q7Ev9Eánh. Quarfnh Q7Ev9E cQ7Ev9Eái cHeocmbổ mảHeocmbnh khảnHeocmbh củarf brfà lQ7Ev9Eà 2oTQoXvô 2oTQoXsố những2oTQoX dâQ7Ev9Ey crfhuyền vàHeocmb 2oTQoXchuỗi Heocmbhạt, cònHeocmb Heocmb cánhrf tay2oTQoX, 2oTQoXbàn trfay vrfà 2oTQoXngón tQ7Ev9Eay củHeocmba bàrf trfhì đeoHeocmb đrfầy Heocmbnhững vQ7Ev9Eòng với2oTQoX nh2oTQoXẫn. BHeocmbà 2oTQoX nói:
"Ngồi2oTQoX xu2oTQoXống đHeocmbi cQ7Ev9Eác trrfò, ngHeocmbồi xuốngrf nào."
Bọn t2oTQoXrẻ vụnHeocmbg rfvề trrfèo lêrfn mấyrf crfhiếc ghQ7Ev9Eế bàrfnh hoặcQ7Ev9E rf rfngồi lọt2oTQoX Heocmbthỏm trHeocmbong rfmấy rfcái gQ7Ev9Eối nệm.rf HarryHeocmb, Ro2oTQoXn rfvà Her2oTQoXmione rfcùng ngồ2oTQoXi rf quaQ7Ev9Enh mộtHeocmb cárfi bànQ7Ev9E tròn.
Giáo Q7Ev9Esư TrelawneHeocmby t2oTQoXhì Q7Ev9Etự mìnhrf ngồiQ7Ev9E vàoQ7Ev9E mộtrf Heocmbcái ghQ7Ev9Eế bQ7Ev9Eành Q7Ev9Ecó cánrfh đặt2oTQoX trướcQ7Ev9E lòrf sư2oTQoXởi. 2oTQoXBà nói:
"Chào mừngHeocmb c2oTQoXác tQ7Ev9Erò đếnHeocmb vớirf bộ2oTQoX mônQ7Ev9E Tiêrfn Heocmbtri học.Q7Ev9E 2oTQoX Trfên củ2oTQoXa tôrfi rflà grfiáo 2oTQoXsư Trel2oTQoXawney. TrướcQ7Ev9E rfđây córf l2oTQoXẽ Q7Ev9Ecác trHeocmbò chHeocmbưa từng2oTQoX gặprf 2oTQoX tôQ7Ev9Ei. V2oTQoXì tôirf thấQ7Ev9Ey nếQ7Ev9Eu xuốngHeocmb dQ7Ev9Eưới thQ7Ev9Eường xuyên2oTQoX quáQ7Ev9E th2oTQoXì bHeocmba mớHeocmb borfn cHeocmbhen chrfộn rf rộHeocmbn củaQ7Ev9E cáQ7Ev9Ei tr2oTQoXường c2oTQoXó thrfể làHeocmbm m2oTQoXờ đQ7Ev9Ei HeocmbNội NhQ7Ev9Eãn củaHeocmb tôi."
Không aHeocmbi nóHeocmbi gQ7Ev9Eì đểQ7Ev9E đHeocmbáp l2oTQoXại cáirf Heocmbthông bá2oTQoXo khácQ7Ev9E Heocmb tHeocmbhường đó.2oTQoX GiHeocmbáo 2oTQoXsư Trfrelawney rfkhéo Heocmbléo nhẹrf nhQ7Ev9Eàng 2oTQoXsửa lạirf cárfi kQ7Ev9Ehăn choQ7Ev9Eàng rf rồHeocmbi nHeocmbói tiếp:
"Vậyrf lrfà crfác tròHeocmb đãrf chọn2oTQoX họcQ7Ev9E mônQ7Ev9E Tiên2oTQoX Heocmbtri, bHeocmbộ mQ7Ev9Eôn 2oTQoX khóQ7Ev9E khănQ7Ev9E nrfhứt tronrfg cácQ7Ev9E ngàn2oTQoXh ngHeocmbhệ thuậtQ7Ev9E 2oTQoXhuyền brfí. TôQ7Ev9Ei muố2oTQoXn lưQ7Ev9Eu ýQ7Ev9E Heocmbcác rf t2oTQoXrò 2oTQoXngay từrf buổ2oTQoXi Heocmbban 2oTQoXsơ làrf nếurf cáQ7Ev9Ec tròQ7Ev9E kHeocmbhông có2oTQoX c2oTQoXái Nhìn2oTQoX, 2oTQoXthì tôHeocmbi 2oTQoXsẽ rf chẳ2oTQoXng t2oTQoXhể 2oTQoXdạy rfdỗ cárfc tròQ7Ev9E được2oTQoX nrfhiều nhỏirf gìHeocmb c2oTQoXho lắm.2oTQoX HeocmbSách Q7Ev9Evở Q7Ev9Ecũng chẳng2oTQoX Heocmb rfgiúp đỡQ7Ev9E cácHeocmb trò2oTQoX b2oTQoXao n2oTQoXhiêu troQ7Ev9Eng lĩnHeocmbh vựHeocmbc này2oTQoX đâu..."
Nghe Q7Ev9Emấy Q7Ev9Ecâu nQ7Ev9Eày, HarQ7Ev9Ery v2oTQoXà HeocmbRon cùngrf nhrfe răQ7Ev9Eng rf cườiHeocmb và2oTQoX liếc2oTQoX mắt2oTQoX rfnhìn HermioQ7Ev9Ene, rfcô Heocmbbé rftỏ r2oTQoXa sửn2oTQoXg sốt2oTQoX về2oTQoX cHeocmbái điềurf 2oTQoXlà Q7Ev9Esách rf thrfì cũ2oTQoXng khôngQ7Ev9E giúQ7Ev9Ep Q7Ev9Eích gQ7Ev9Eì tronrfg việc2oTQoX học2oTQoX Heocmbbộ Heocmbmôn này.
"Nhiều prfhù t2oTQoXhủy vàHeocmb phHeocmbáp sQ7Ev9Eư, mặcHeocmb 2oTQoXdù tHeocmbài b2oTQoXa trorfng Heocmb nhữHeocmbng lĩnh2oTQoX vựcQ7Ev9E Heocmbnhư nổHeocmb Q7Ev9Eto, rfước đo2oTQoXán grfiỏi vQ7Ev9Eà rfbiến mấtHeocmb độ2oTQoXt ngột,rf nh2oTQoXưng vrfẫn Q7Ev9E kh2oTQoXông t2oTQoXhể nàoQ7Ev9E Q7Ev9Enhìn Q7Ev9Exuyên qu2oTQoXa đượcQ7Ev9E nhHeocmbững Heocmbbí mQ7Ev9Eật bị2oTQoX ch2oTQoXe phủHeocmb crfủa tQ7Ev9Eương 2oTQoX lai."
ĐHeocmbôi mrfắt Heocmbto cộ2oTQoX mrfơ Q7Ev9Emàng 2oTQoXcủa giHeocmbáo sưrf lướt2oTQoX tHeocmbừ gưQ7Ev9Eơng mặt2oTQoX căngQ7Ev9E thẳngQ7Ev9E nàrfy đếQ7Ev9En gươnrfg m2oTQoXặt lrfo â2oTQoXu khác2oTQoX cHeocmbủa Q7Ev9Elũ 2oTQoXhọc trò,2oTQoX Heocmbbà tiếrfp tục:
"Đó làQ7Ev9E thi2oTQoXên phú,Q7Ev9E chỉHeocmb dànhQ7Ev9E riêngHeocmb chHeocmbo rfmột Heocmbít nQ7Ev9Egười mHeocmbà thôi."
Bỗng rfnhiên bà2oTQoX nóirf 2oTQoXvới Neville:
"Trò2oTQoX nàrfy, bàQ7Ev9E n2oTQoXội Q7Ev9Ecủa rftrò cóHeocmb khỏe2oTQoX không?"
rfNeville suýHeocmbt tHeocmbé lănHeocmb 2oTQoXra khỏiQ7Ev9E đốngQ7Ev9E gối2oTQoX nệmQ7Ev9E m2oTQoXà 2oTQoXnó đHeocmbang ngồi.Heocmb N2oTQoXó ruQ7Ev9En Heocmbrun Q7Ev9Evì hoảngHeocmb hồn:
"Dạ, corfn ngrfhĩ bàQ7Ev9E co2oTQoXn khỏerf ạ."
Giáo Q7Ev9Esư Trelawn2oTQoXey lắ2oTQoXc đầu,rf á2oTQoXnh lửa2oTQoX pQ7Ev9Ehản chiếQ7Ev9Eu lấQ7Ev9Ep lánHeocmbh Q7Ev9Etrên đrfôi Q7Ev9Ehoa trfai Q7Ev9Engọc Heocmblục brfảo bà2oTQoX đerfo lủrfng lẳng:
"Nếu trfôi lQ7Ev9Eà trò,Q7Ev9E t2oTQoXhì tôHeocmbi khônrfg dQ7Ev9Eám rfchắc Q7Ev9Enhư Q7Ev9Evậy đâu."
Neville nghẹnHeocmb họng.2oTQoX HeocmbGiáo srfư Trelawnrfey vẫHeocmbn điềmHeocmb nhHeocmbiên Q7Ev9Etĩnh tại:
rf"Chúng tQ7Ev9Ea sẽrf nghiêrfn cứurf nhữngHeocmb prfhương pháQ7Ev9Ep crfơ bảrfn Heocmb củaQ7Ev9E bộ2oTQoX môHeocmbn Tiên2oTQoX T2oTQoXri tQ7Ev9Erong nămQ7Ev9E 2oTQoXhọc rfnày. HọQ7Ev9Ec k2oTQoXỳ rfmột sẽ2oTQoX dànQ7Ev9Eh đQ7Ev9Eể họcQ7Ev9E cHeocmbách rf đọc2oTQoX cQ7Ev9Eác l2oTQoXá tQ7Ev9Erà. HọcHeocmb kỳQ7Ev9E sQ7Ev9Eau c2oTQoXhúng tQ7Ev9Ea sẽ2oTQoX tiếnHeocmb tớiQ7Ev9E môHeocmbn rfCoi Chỉ2oTQoX ta2oTQoXy. NQ7Ev9Ehân 2oTQoX tiệnQ7Ev9E t2oTQoXa bả2oTQoXo chrfo trQ7Ev9Eò này2oTQoX..." GQ7Ev9Eiáo rfsư thrfình rflình hưQ7Ev9Eớng cáQ7Ev9Ei nhìnHeocmb vàoQ7Ev9E 2oTQoX ParvaQ7Ev9Eti Patil2oTQoX. "..Heocmb. 2oTQoXHãy rfcoi chừng2oTQoX mộrft gãHeocmb tócQ7Ev9E đỏ."
Parvati 2oTQoXkinh 2oTQoXngạc qurfay 2oTQoXqua Heocmbnhìn rfRon đaQ7Ev9Eng ngồHeocmbi b2oTQoXên 2oTQoXcạnh, rồrfi đrfẩy ghếQ7Ev9E củrfa mrfình xHeocmba rfra. GiáoQ7Ev9E sưQ7Ev9E Trelarfwney vẫrfn tiếpQ7Ev9E tục:
"Tro2oTQoXng họHeocmbc k2oTQoXỳ rfmùa hHeocmbè tới,Heocmb chHeocmbúng 2oTQoXta rfhọc lênHeocmb tớirf 2oTQoX rfbộ mô2oTQoXn nghiê2oTQoXn cứu2oTQoX Q7Ev9Etrái Heocmbcầu phQ7Ev9Ea Heocmblê Q7Ev9E- ấyrf lrfà sHeocmbau kh2oTQoXi chúng2oTQoX Q7Ev9Eta Heocmbđã hrfoàn Q7Ev9Etất 2oTQoX được2oTQoX mônrf rfđoán Heocmbđiềm l2oTQoXửa. ThQ7Ev9Eật khrfông Q7Ev9Emay rflà lớQ7Ev9Ep họQ7Ev9Ec c2oTQoXủa chú2oTQoXng t2oTQoXa sẽQ7Ev9E bHeocmbị tạmQ7Ev9E 2oTQoX Heocmbngưng vàoHeocmb thánHeocmbg hQ7Ev9Eai 2oTQoXvì mHeocmbột trrfận cúQ7Ev9Em khórf chịu.Heocmb BảHeocmbn thânQ7Ev9E Q7Ev9Eta sQ7Ev9Eẽ b2oTQoXị mấtHeocmb 2oTQoX giọng.rf HeocmbVà vàoQ7Ev9E khoảngHeocmb gầHeocmbn Q7Ev9Elễ Phrfục SinhQ7Ev9E, mHeocmbột ngườHeocmbi trQ7Ev9Eong sốrf rfchúng trfa s2oTQoXẽ Heocmb lì2oTQoXa x2oTQoXa chún2oTQoXg tHeocmba vĩnhrf viễn."
Sau lờiHeocmb tiêQ7Ev9En trQ7Ev9Ei nàHeocmby Q7Ev9Elà mHeocmbột Q7Ev9Ekhoảng Heocmbim lặngrf cănHeocmbg Heocmb thẳng,Heocmb nhưng2oTQoX giárfo sQ7Ev9Eư TrHeocmbelawney khrfông cHeocmbó rfvẻ gHeocmbì rfnhận thấQ7Ev9Ey điềurf đó2oTQoX. BàHeocmb nóiHeocmb rf vớ2oTQoXi LaHeocmbvender Brrfown, ngưrfời rfngồi gầnHeocmb rfbà nh2oTQoXứt Heocmbvà gầrfn nhHeocmbư đãQ7Ev9E Heocmbco rQ7Ev9Eúm lạiQ7Ev9E Heocmb trQ7Ev9Eong cáQ7Ev9Ei ghếrf bành:
"TQ7Ev9Erò làm2oTQoX ơrfn đưrfa ch2oTQoXo tHeocmbôi cárfi bìnHeocmbh tràrf bằngHeocmb 2oTQoXbạc lrfớn nhứt."
Lavenrfder 2oTQoXcó vẻQ7Ev9E hrfú Heocmbvía, b2oTQoXèn đứrfng dậQ7Ev9Ey, lấyrf cQ7Ev9Eái ấmQ7Ev9E tr2oTQoXà Heocmbtổ chảngQ7Ev9E trênQ7Ev9E rfkệ Q7Ev9Exuống vQ7Ev9Eà đrfặt nóHeocmb lHeocmbên cái2oTQoX Heocmbbàn trướcrf Q7Ev9Emặt rfgiáo 2oTQoXsư Trelawney.
"Cám Heocmbơn trfrò. TìHeocmbnh cờ2oTQoX thQ7Ev9Eôi, cá2oTQoXi Heocmbđiều màHeocmb tr2oTQoXò đangrf 2oTQoXkhiếp sợ...Q7Ev9E cárfi điềurf đóHeocmb 2oTQoXsẽ xảy2oTQoX rQ7Ev9Ea vàoHeocmb thứHeocmb sáuHeocmb, 2oTQoXngày 1rf6 Heocmbtháng 10."
rfLavender rfrun lẩyQ7Ev9E bẩy.
"BHeocmbây giờ,rf t2oTQoXôi mHeocmbuốn rfcác rftrò rfchia rfra thQ7Ev9Eành tHeocmbừng rf cặrfp. Q7Ev9EHãy lấyHeocmb táchHeocmb trfrà ởHeocmb trêQ7Ev9En kệrf xuốnQ7Ev9Eg, rồi2oTQoX Q7Ev9Elại đâ2oTQoXy trfa róQ7Ev9Et đHeocmbầy trà2oTQoX Q7Ev9Echo. Q7Ev9E Xo2oTQoXng cQ7Ev9Eác trQ7Ev9Eò ngồQ7Ev9Ei x2oTQoXuống rfmà uống;rf uốrfng đếnrf krfhi nàQ7Ev9Eo chỉrf crfòn lại2oTQoX 2oTQoXbã tr2oTQoXà Q7Ev9E tronrfg táHeocmbch. 2oTQoXDùng taQ7Ev9Ey tr2oTQoXái rfsúc bãQ7Ev9E trQ7Ev9Eà Heocmbtrong trfách 2oTQoXba lần,Q7Ev9E rồQ7Ev9Ei úQ7Ev9Ep tácrfh 2oTQoX xuốnrfg 2oTQoXdĩa; đợrfi chrfo trrfà kiệtHeocmb Heocmbđến giọQ7Ev9Et nướcrf Q7Ev9Ecuối cùrfng Q7Ev9Ethì đưarf 2oTQoXcái tác2oTQoXh cHeocmbủa Heocmb rfmình rfcho bạnQ7Ev9E của2oTQoX mìrfnh bói.rf Các2oTQoX tròrf sẽHeocmb theQ7Ev9Eo trfrang Heocmb5 v2oTQoXà rf6 củaHeocmb rfquyển HeocmbVén rf MHeocmbàn Tưrfơng HeocmbLai đểQ7Ev9E 2oTQoXdiễn rfdịch ýrf nghĩaQ7Ev9E nhữnrfg dạngQ7Ev9E b2oTQoXã trà.Heocmb Q7Ev9ETôi Q7Ev9Esẽ đrfi rfquanh 2oTQoX các2oTQoX trò2oTQoX đểrf grfiúp đỡ,Q7Ev9E hướng2oTQoX dHeocmbẫn. Ôirf, crfon ơi..."
Giáo rfsư tóHeocmbm rflấy cáQ7Ev9Enh tarfy Nevil2oTQoXle, kéHeocmbo Heocmbnó đứ2oTQoXng lên,
"... saQ7Ev9Eu khrfi cHeocmbon làmQ7Ev9E 2oTQoXbể cáHeocmbi táQ7Ev9Ech đầu2oTQoX Heocmbtiên, coQ7Ev9En Heocmblàm ơn2oTQoX chọnQ7Ev9E Q7Ev9Emột cáHeocmbi tHeocmbách cQ7Ev9Eó rfhoa vQ7Ev9Eăn màu2oTQoX xanhHeocmb. TôiHeocmb trfhì hợp2oTQoX 2oTQoXvới màHeocmbu Heocmbhồng hơn."
Liền Q7Ev9Esau đrfó, Nev2oTQoXille rfvừa mớHeocmbi vórfi lêHeocmbn k2oTQoXệ đểHeocmb lấyHeocmb rf táchHeocmb trHeocmbà thrfì ng2oTQoXhe mộtrf tiếngQ7Ev9E xoảngQ7Ev9E củaQ7Ev9E Q7Ev9Eđồ b2oTQoXể. Q7Ev9EGiáo 2oTQoXsư Trelrfawney rảo2oTQoX bQ7Ev9Eước Q7Ev9E đếQ7Ev9En bQ7Ev9Eên Q7Ev9ENeville, cầmrf Heocmbtheo mộtQ7Ev9E cá2oTQoXi 2oTQoXđồ hốtHeocmb rrfác vHeocmbà chrfổi, rQ7Ev9Eồi nói:
"Một tQ7Ev9Erong nhữ2oTQoXng Q7Ev9Ecái màQ7Ev9Eu Heocmbxanh Heocmblam ấy,Q7Ev9E đ2oTQoXúng rồiHeocmb đHeocmbó, con.2oTQoX.. nQ7Ev9Eếu 2oTQoXcon Heocmbkhông phiền...2oTQoX cámHeocmb ơ2oTQoXn con..."
Krfhi tá2oTQoXch rftrà Q7Ev9Ecủa rfHarry Heocmbvà Rrfon đượcrf rHeocmbót đầ2oTQoXy tr2oTQoXà 2oTQoX Heocmbrồi, hQ7Ev9Eai đứarf qu2oTQoXay trởQ7Ev9E lrfại bànQ7Ev9E Q7Ev9Ecủa Heocmbmình, c2oTQoXố gQ7Ev9Eắng u2oTQoXống thậrft nHeocmbhanh m2oTQoXón tràHeocmb Heocmb phỏrfng lưQ7Ev9Eỡi ấyQ7Ev9E. R2oTQoXồi Heocmbtụi nóQ7Ev9E srfúc cặrfn trfrà rftrong trfách đún2oTQoXg rfnhư lờQ7Ev9Ei ch2oTQoXỉ drfẫn 2oTQoX rfcủa giá2oTQoXo srfư TrelawneyQ7Ev9E, rồiHeocmb Heocmbúp ng2oTQoXược t2oTQoXách tr2oTQoXà xuQ7Ev9Eống Heocmbcho 2oTQoXráo nướ2oTQoXc xrfong đổ2oTQoXi 2oTQoX cQ7Ev9Eho rfnhau Q7Ev9Eđể bói.
CảQ7Ev9E hQ7Ev9Eai đứrfa đều2oTQoX mHeocmbở srfách đế2oTQoXn t2oTQoXrang 2oTQoX5 2oTQoXvà 2oTQoX6. rfRon nói:
"Đây Heocmbrồi. BQ7Ev9Eồ thHeocmbấy Q7Ev9Ecái g2oTQoXì ởHeocmb trHeocmbong táchrf tHeocmbrà củHeocmba mình?"
Hrfarry đáp:
"Một mớ2oTQoX chrfèm nhẹ2oTQoXp mà2oTQoXu nâu."
MộtQ7Ev9E lànHeocmb khQ7Ev9Eói tỏQ7Ev9Ea mùHeocmbi nồnQ7Ev9Eg nặcHeocmb tronQ7Ev9Eg căHeocmbn phò2oTQoXng rf chrfợt khrfiến chrfo HHeocmbarry thấHeocmby buHeocmbồn ngủrf vHeocmbà đờQ7Ev9E đẫnHeocmb 2oTQoXđi. TiếnQ7Ev9Eg giáoHeocmb s2oTQoXư Trelawn2oTQoXey Heocmb kê2oTQoXu Heocmbgọi sHeocmbau làQ7Ev9En khóQ7Ev9Ei t2oTQoXrà mờrf mịt:
2oTQoX"Các trò2oTQoX hãyQ7Ev9E 2oTQoXmở rQ7Ev9Eộng 2oTQoXđầu órfc rrfa, rfhãy đểHeocmb Q7Ev9Echo mắtrf c2oTQoXủa mìnhrf rfnhìn xuyrfên q2oTQoXua cHeocmbõi trầ2oTQoXn tục!"
Harry cốQ7Ev9E gắHeocmbng tậprf trQ7Ev9Eung. SaQ7Ev9Eu kQ7Ev9Ehi tQ7Ev9Eham 2oTQoXkhảo cuốQ7Ev9En Vérfn MànQ7Ev9E TươnQ7Ev9Eg LaQ7Ev9Ei, nQ7Ev9Eó nói:
"Đún2oTQoXg rồi,2oTQoX bồHeocmb 2oTQoXcó 2oTQoXmột dấurf thậpQ7Ev9E hơiQ7Ev9E lQ7Ev9Eung lay.rf.. Heocmb nghĩrfa lHeocmbà Q7Ev9Ebồ sắrfp pHeocmbhải trHeocmbải Q7Ev9Equa "thửHeocmb thácrfh 2oTQoXvà đaurf khổ"rf Q7Ev9E- xirfn rflỗi 2oTQoXnghe 2oTQoX- rf nhưn2oTQoXg cóQ7Ev9E Q7Ev9Emột dHeocmbấu hQ7Ev9Eiệu córf thểrf l2oTQoXà mặtQ7Ev9E trờrfi. Q7Ev9EĐể coi.Q7Ev9E.. rfnó córf ngQ7Ev9Ehĩa làQ7Ev9E "hạnhHeocmb Q7Ev9E ph2oTQoXúc lớn2oTQoX"... vậQ7Ev9Ey lHeocmbà Q7Ev9Ebồ Q7Ev9Esắp p2oTQoXhải chịuHeocmb đau2oTQoX khrfổ nh2oTQoXưng màrf sẽHeocmb Heocmbrất vui..."
Ron nói:
"Theo ýrf mìnhHeocmb 2oTQoXthì bồHeocmb cầrfn p2oTQoXhải đQ7Ev9Ei Heocmbkiểm tr2oTQoXa Heocmblại rfcái Nrfội NHeocmbhãn Q7Ev9Ecủa bồ."
Cả 2oTQoXhai đứHeocmba 2oTQoXphải nénrf tiếngHeocmb cườiQ7Ev9E Heocmbcủa mìQ7Ev9Enh lạiQ7Ev9E vìrf girfáo srfư Trelawrfney đrfang nhìnrf trừQ7Ev9Eng trừnQ7Ev9Eg v2oTQoXề phQ7Ev9Eía tụHeocmbi nó.
"Bây giờ2oTQoX đếnQ7Ev9E phiêHeocmbn mình..."
Ron rfngó v2oTQoXô cáQ7Ev9Ei tárfch Heocmbcủa Harry2oTQoX, trHeocmbán nQ7Ev9Eó Q7Ev9Enhăn l2oTQoXại rrfa điềuHeocmb sHeocmbuy Heocmbtư dữ2oTQoX lắm.
rf"Có mộHeocmbt đốmQ7Ev9E trQ7Ev9Eòn 2oTQoXhơi giốQ7Ev9Eng Q7Ev9Emột crfái 2oTQoXnón tráiHeocmb 2oTQoXdưa. Krfhông chừng2oTQoX bHeocmbồ sắpQ7Ev9E làmrf việcHeocmb 2oTQoXcho B2oTQoXộ Phá2oTQoXp Thuật..."
Nó xoHeocmbay tQ7Ev9Eách Heocmbtrà đểQ7Ev9E nhìn2oTQoX ngượcQ7Ev9E lại.
"Nhưng màrf 2oTQoXnhìn rfnhư vQ7Ev9Eầy 2oTQoXthì n2oTQoXó Heocmbgiống mHeocmbột trrfái sồirf hơn..rf. cHeocmbái Q7Ev9Egì rfvậy ta?"
Ron dòrf cuốn2oTQoX Vrfén Màrfn Tươngrf Lai.
"Vàng trờHeocmbi ch2oTQoXo bấtQ7Ev9E ngờ2oTQoX." HeocmbTuyệt cHeocmbú mèo.2oTQoX BQ7Ev9Eồ c2oTQoXó thểQ7Ev9E c2oTQoXho mìnhrf mư2oTQoXợn mộtQ7Ev9E írft chứrf? ỞHeocmb đâyQ7Ev9E còQ7Ev9En có2oTQoX cáHeocmbi gìHeocmb nữaHeocmb nè."
Ron lạiHeocmb xoQ7Ev9Eay cái2oTQoX táchHeocmb 2oTQoXtrà mộHeocmbt lầQ7Ev9En nữa.
"Trông giốQ7Ev9Eng Q7Ev9Enhư mrfột corfn 2oTQoXthú. ỪQ7Ev9E, đúngrf rồ2oTQoXi, rfcái đầuQ7Ev9E thrfú đây2oTQoX... nQ7Ev9Eó Q7Ev9Egiống mHeocmbột corfn hQ7Ev9Eà mã...2oTQoX 2oTQoXkhông, mộHeocmbt rfcon cừu..."
Harry để2oTQoX bậtrf r2oTQoXa Q7Ev9Emột tiến2oTQoXg cườiQ7Ev9E vàrfo 2oTQoXđúng lQ7Ev9Eúc girfáo Heocmbsư TrelaHeocmbwney đangQ7Ev9E đảoQ7Ev9E rfquanh 2oTQoXnó. BQ7Ev9Eà nóHeocmbi với2oTQoX vHeocmbẻ Q7Ev9Equở mắn2oTQoXg Ron:
"Đưa tHeocmbôi xerfm nQ7Ev9Eào, trfrò kia."
Giáo rfsư rảQ7Ev9Eo bước2oTQoX đến,Heocmb xoắHeocmbn cáHeocmbi Q7Ev9Etách củaQ7Ev9E HHeocmbarry khỏiHeocmb Q7Ev9Etay Ronrf, Q7Ev9Emọi ngườiHeocmb Heocmbtrở nêQ7Ev9En Q7Ev9Eim lặQ7Ev9Eng, chờQ7Ev9E xem.
"Giáo sHeocmbư chă2oTQoXm ch2oTQoXú nhìrfn vàoHeocmb crfái tácQ7Ev9Eh, xoa2oTQoXy n2oTQoXó 2oTQoXngược 2oTQoXchiều kiHeocmbm đồngQ7Ev9E hồ:
"Chim Q7Ev9Eưng... c2oTQoXon yHeocmbêu rfdấu ạ,rf corfn Q7Ev9Ecó mộtrf k2oTQoXẻ tửrf thù."
Hermione tHeocmbhì Q7Ev9Ethầm hơirf to:
"Nhưng Heocmbmà 2oTQoXai cũng2oTQoX Q7Ev9Ebiết điềurf đóHeocmb mà."
GQ7Ev9Eiáo sư2oTQoX Q7Ev9Equay lạ2oTQoXi rfquắc mHeocmbắt nHeocmbhìn cQ7Ev9Eô rfbé. HeQ7Ev9Ermione 2oTQoXvẫn nóiQ7Ev9E tiếp:
"Dạ, rfai cũngQ7Ev9E birfết mQ7Ev9Eà. A2oTQoXi crfũng bHeocmbiết chuyệnHeocmb HarQ7Ev9Ery vàHeocmb Krfẻ 2oTQoXmà Heocmbai crfũng bi2oTQoXết là2oTQoX rfai đấy."
Harrfry vHeocmbà Q7Ev9ERon cùngHeocmb Q7Ev9Etrố mắtrf nhHeocmbìn HeocmbHermione vớiHeocmb 2oTQoXsự Heocmb Q7Ev9Engạc nHeocmbhiên trộnQ7Ev9E Q7Ev9Elẫn niềmQ7Ev9E 2oTQoXthán phQ7Ev9Eục. TụiHeocmb nrfó chQ7Ev9Eưa baQ7Ev9Eo girfờ nQ7Ev9Eghe HHeocmbermione Q7Ev9E nórfi chrfuyện vQ7Ev9Eới Heocmbgiáo vQ7Ev9Eiên bằHeocmbng cárfi giọngHeocmb Heocmbnhư v2oTQoXậy. Girfáo sưrf TrelawnQ7Ev9Eey Q7Ev9Echọn rf Q7Ev9Ecách phớt2oTQoX Q7Ev9Elờ cQ7Ev9Eô bérf. rfBà lạrfi hạQ7Ev9E Q7Ev9Eđôi mắHeocmbt trfo c2oTQoXộ củaQ7Ev9E brfà rfxuống cáiHeocmb rftách củaHeocmb Heocmb HarHeocmbry, vrfà tirfếp tụHeocmbc xoa2oTQoXy tHeocmbrở cáiQ7Ev9E tách.
"Dùi cui.Q7Ev9E.. mQ7Ev9Eột cHeocmbuộc tQ7Ev9Eấn cônHeocmbg. CoHeocmbn yêurf dấuHeocmb ơHeocmbi, 2oTQoXđây 2oTQoXkhông phảiQ7Ev9E lHeocmbà mộHeocmbt tárfch trHeocmbà rfvui vẻHeocmb lắm..."
Ron rụrft Heocmbrè thưa:
"Con nHeocmbghĩ đ2oTQoXó lHeocmbà 2oTQoXcái Q7Ev9Enón tráHeocmbi dưa."
"Đầu lâu..Q7Ev9E. hiểmHeocmb họQ7Ev9Ea tQ7Ev9Erên đư2oTQoXờng co2oTQoXn điQ7Ev9E, rfcon Heocmbyêu ạ..."
Tất cảrf bọnQ7Ev9E trrfẻ trQ7Ev9Eong lQ7Ev9Eớp giưQ7Ev9Eơng mHeocmbắt ngrfó grfiáo sư2oTQoX 2oTQoX TreQ7Ev9Elawney với2oTQoX rfvẻ kinHeocmbh rfhãi cQ7Ev9Ehết k2oTQoXhiếp đi2oTQoX được.Heocmb BàHeocmb xorfay cáQ7Ev9Ei tácrfh 2oTQoXlần cuố2oTQoXi rf cùngrf, hrfá hốcHeocmb mrfiệng, rồHeocmbi thét2oTQoX lên.
Lạirf rfvang lrfên rfmột tiếngrf 2oTQoXxoảng củaQ7Ev9E Heocmbđồ sứHeocmb b2oTQoXể; rf Nerfville vHeocmbừa làm2oTQoX tiêrfu 2oTQoXcái tácHeocmbh thứrf hrfai củaHeocmb nó2oTQoX. GiáoHeocmb sưQ7Ev9E Trela2oTQoXwney ngrfồi 2oTQoX thụHeocmbp xuốnrfg mộtHeocmb cá2oTQoXi g2oTQoXhế brfành trfrống, bàn2oTQoX ta2oTQoXy lóngHeocmb lrfánh củaQ7Ev9E bàQ7Ev9E đèQ7Ev9E rflên phí2oTQoXa Heocmb trQ7Ev9Eái tiQ7Ev9Em mìnQ7Ev9Eh vàQ7Ev9E mắtQ7Ev9E 2oTQoXbà nhắrfm t2oTQoXịt lại.
"Ôi, rfcon trQ7Ev9Eai Heocmbcủa tQ7Ev9Eôi, rfcon traHeocmbi yHeocmbêu dấuQ7Ev9E củHeocmba tHeocmbôi... khôQ7Ev9Eng, kh2oTQoXông nóiQ7Ev9E rQ7Ev9Ea thrfì tốrft hơnQ7Ev9E... không,2oTQoX đừngQ7Ev9E hỏirf 2oTQoXtôi tHeocmbhì hơn..."
Dearfn ThoHeocmbmas lậrfp tứcrf hỏi:
"CQ7Ev9Eái g2oTQoXì vQ7Ev9Eậy, thưrfa giáoHeocmb sư?"
Mọi ngườrfi Q7Ev9Ebây giờrf Q7Ev9Eđã đứHeocmbng lêHeocmbn, tQ7Ev9Eừ từrf xúm2oTQoX lạirf Heocmb đônQ7Ev9Eg đúcHeocmb 2oTQoXquanh cárfi Heocmbbàn củQ7Ev9Ea HaHeocmbrry và2oTQoX RoHeocmbn, Q7Ev9Eép sáHeocmbt v2oTQoXô cHeocmbái Q7Ev9Eghế bQ7Ev9Eành mrfà Q7Ev9Egiáo Q7Ev9E sưrf Trelawnerfy Heocmbđang 2oTQoXngồi, đểrf Heocmbngó Q7Ev9Evô tácQ7Ev9Eh trrfà củrfa Harry.
Đôi Heocmbmắt t2oTQoXo rfcộ củaHeocmb 2oTQoXgiáo rfsư TreQ7Ev9Elawney bỗHeocmbng mởHeocmb rfra đầy2oTQoX Heocmbkịch tính:
"Con yQ7Ev9Eêu ơi2oTQoX, corfn 2oTQoXcó mHeocmbột HQ7Ev9Eung tinh."
Harry hỏrfi lại:
"Một rfcái rfgì ạ?"
Nó cóQ7Ev9E trfhể nórfi chắrfc Heocmblà khônQ7Ev9Eg rfphải chHeocmbỉ mQ7Ev9Eột mìQ7Ev9Enh nQ7Ev9Eó rf rfkhông biếtHeocmb HunQ7Ev9Eg 2oTQoXtinh Heocmblà grfì. DQ7Ev9Eean ThomaHeocmbs nh2oTQoXún v2oTQoXai vrfới 2oTQoXnó, 2oTQoXLavender Bro2oTQoXwn 2oTQoX thrfì lHeocmbộ vQ7Ev9Eẻ bốHeocmbi rối.rf NhưQ7Ev9Eng rấtrf n2oTQoXhiều nh2oTQoXững đ2oTQoXứa 2oTQoXkhác thHeocmbì 2oTQoXrõ ràngrf rflà crfó rf bQ7Ev9Eiết, rfchúng đềrfu giQ7Ev9Eơ ta2oTQoXy lênQ7Ev9E Heocmbbịt miệnHeocmbg vớirf 2oTQoXvẻ hHeocmboảng sQ7Ev9Eợ 2oTQoXvô cùng.
Giárfo s2oTQoXư Trelaw2oTQoXney kêurf to:
"Hung tiQ7Ev9Enh ch2oTQoXiếu, coHeocmbn thârfn yêHeocmbu ơ2oTQoXi, Heocmbcon 2oTQoXbị Hun2oTQoXg tiQ7Ev9Enh chiếu!"
Trông giáo2oTQoX 2oTQoXsư TreQ7Ev9Elawney crfó vrfẻ 2oTQoXbị kírfch độngHeocmb đếnHeocmb nỗiQ7Ev9E Harrrfy khôQ7Ev9Eng thHeocmbể nàQ7Ev9Eo hirfểu được.Heocmb BQ7Ev9Eà nói:
"rfCon Q7Ev9Ema chHeocmbó krfhổng lồrf thườnrfg Heocmblảng v2oTQoXảng tQ7Ev9Erong rf nQ7Ev9Eghĩa đrfịa! C2oTQoXon traQ7Ev9Ei Heocmbyêu ơrfi, đHeocmbó rflà mộtHeocmb điềmrf Heocmbdữ Q7Ev9E- điềmrf dữrf 2oTQoXtệ hạiHeocmb nhứtQ7Ev9E Heocmb- Q7Ev9E điềrfm chếrft chóc!"
Brfao Q7Ev9Etử HarQ7Ev9Ery quặ2oTQoXn đau.2oTQoX Co2oTQoXn chóHeocmb ấyrf, tr2oTQoXên cHeocmbái Heocmbbìa Heocmb củaHeocmb cuQ7Ev9Eốn Đirfềm BáoQ7Ev9E TửQ7Ev9E T2oTQoXhần rfở Q7Ev9Etiệm sárfch PhHeocmbú qHeocmbuí rfvà Cơ2oTQoX rfhàn 2oTQoX- 2oTQoXcon chórf ấy,Q7Ev9E ở2oTQoX 2oTQoX trorfng rfbóng tốQ7Ev9Ei củaQ7Ev9E đ2oTQoXường Magno2oTQoXlia... Lavende2oTQoXr Brrfown c2oTQoXũng đưaHeocmb Q7Ev9Etay bụmHeocmb 2oTQoX miệ2oTQoXng mrfình rflại. MọiQ7Ev9E ngườiHeocmb đềrfu n2oTQoXhìn Harrfry. MHeocmbọi ngườ2oTQoXi, ngrfoại tQ7Ev9Erừ 2oTQoXHermione. rf CôQ7Ev9E bHeocmbé đứngrf dậrfy, điQ7Ev9E vòng2oTQoX Heocmbra srfau rfcái ghếQ7Ev9E củQ7Ev9Ea giáorf Heocmbsư TrelawneyQ7Ev9E, Q7Ev9Enói rfthẳng 2oTQoX thừng:
"Con khôrfng thấHeocmby 2oTQoXnó giống2oTQoX HeocmbHung tQ7Ev9Einh cQ7Ev9Ehút nào."
Giáp sQ7Ev9Eư TrelaHeocmbwney d2oTQoXò xé2oTQoXt Hermio2oTQoXne vớiQ7Ev9E mQ7Ev9Eột vẻrf càng2oTQoX Q7Ev9Elúc cQ7Ev9Eàng khQ7Ev9Eó ưa.
"Con t2oTQoXhân 2oTQoXyêu ạ2oTQoX, coQ7Ev9En thHeocmba lỗHeocmbi Heocmbcho 2oTQoXta k2oTQoXhi tHeocmba n2oTQoXói 2oTQoX rQ7Ev9Ea điềHeocmbu nrfày n2oTQoXhé, như2oTQoXng rfta rfnhận thấyQ7Ev9E r2oTQoXất íHeocmbt tin2oTQoXh Q7Ev9Ehoa rfphát ti2oTQoXết quHeocmbanh Heocmb ngư2oTQoXời của2oTQoX coQ7Ev9En. RQ7Ev9Eất íHeocmbt 2oTQoXkhả nărfng lĩnrfh hộHeocmbi đHeocmbối vớiQ7Ev9E sựQ7Ev9E Q7Ev9Ecộng hưởng2oTQoX crfủa tươngrf 2oTQoX tai."
Seamus cứrf Heocmbhết nQ7Ev9Egoẹo đ2oTQoXầu rfsang b2oTQoXên 2oTQoXnày lạiQ7Ev9E ngoẹoHeocmb đrfầu srfang bêrfn kiHeocmba. NQ7Ev9Eó Q7Ev9Enói, rfmột coQ7Ev9En mắQ7Ev9Et 2oTQoXnheo khíHeocmbt lại:
"Nếu mình2oTQoX nhìnrf nhưrf vrfầy thì2oTQoX nóHeocmb giốHeocmbng mộtQ7Ev9E Hurfng tinh,"
Nó nghiêngrf mìnHeocmbh Q7Ev9Esang bênrf tHeocmbrái Q7Ev9Enói tiếp:
"Nhưng nếurf nhìQ7Ev9En từ2oTQoX chỗ2oTQoX nàyHeocmb 2oTQoXthì lạ2oTQoXi giốn2oTQoXg m2oTQoXột cQ7Ev9Eon lừa2oTQoX hơn."
Harry th2oTQoXấy cHeocmbhính mìnHeocmbh c2oTQoXũng nQ7Ev9Egạc nhiênQ7Ev9E. Bâ2oTQoXy giờ2oTQoX rfkhông 2oTQoXai córf Q7Ev9Evẻ murfốn nQ7Ev9Ehìn nHeocmbó rfcả. NóQ7Ev9E nói:
"Chừng n2oTQoXào 2oTQoXcô vàQ7Ev9E cáHeocmbc bạnHeocmb mớirf quQ7Ev9Eyết địnQ7Ev9Eh xon2oTQoXg Q7Ev9Elà tôHeocmbi crfó sắpHeocmb chế2oTQoXt hrfay không?"
Giáo sHeocmbư TrelawnQ7Ev9Eey l2oTQoXên tiếHeocmbng, bằngHeocmb gHeocmbiọng nrfói mHeocmbơ hồHeocmb nhứQ7Ev9Et củarf bà:
"THeocmbôi c2oTQoXho làQ7Ev9E chQ7Ev9Eúng rfta nêQ7Ev9En ngưngQ7Ev9E bàHeocmbi h2oTQoXọc ngày2oTQoX hômHeocmb nQ7Ev9Eay ởrf đây.Q7Ev9E Vâng..Heocmb. rfLàm ơn2oTQoX trfrả lạ2oTQoXi đồrf đạcHeocmb về2oTQoX đúnHeocmbg chỗ..."
Cảrf lớprf lặrfng rflẽ 2oTQoXmang mấyrf cá2oTQoXi trfách đQ7Ev9Eem t2oTQoXrả lạirf rfcho rf gi2oTQoXáo srfư HeocmbTrelawney vàrf Q7Ev9Ethu dọnQ7Ev9E sáchrf vở2oTQoX vôHeocmb Q7Ev9Ecặp. NHeocmbgay 2oTQoXđến RoQ7Ev9En cũHeocmbng Q7Ev9Etránh Heocmb ánh2oTQoX mrfắt củaQ7Ev9E Harry.
rfGiáo 2oTQoXsư Q7Ev9ETrelawney nórfi mộtHeocmb crfách yế2oTQoXu ớt:
"Hẹn đQ7Ev9Eến k2oTQoXhi chú2oTQoXng t2oTQoXa 2oTQoXgặp Heocmblại, phrfúc làHeocmbnh chrfo rfcác 2oTQoXtrò. Ôirf, rfcon yêu2oTQoX quQ7Ev9Eí ơi..."
Giáo s2oTQoXư chrfỉ vHeocmbào Neville:
"Lần 2oTQoXsau co2oTQoXn sẽ2oTQoX trễ,Heocmb crfho n2oTQoXên cQ7Ev9Eon hrfãy Heocmbcố g2oTQoXắng chHeocmbăm rfhơn 2oTQoXđể th2oTQoXeo chQ7Ev9Eo kịp."
HarryQ7Ev9E, Rorfn vHeocmbà Her2oTQoXmione trèorf xuốHeocmbng cQ7Ev9Eái trfhang dâyHeocmb Q7Ev9E của2oTQoX giáQ7Ev9Eo s2oTQoXư TrelawnQ7Ev9Eey rrfồi xuHeocmbống cáiQ7Ev9E Heocmbcầu tha2oTQoXng xoắn,2oTQoX trHeocmbong irfm lặngQ7Ev9E, rồi2oTQoX rf cùnHeocmbg đHeocmbi đếnrf Heocmblớp BiếnHeocmb Q7Ev9Ecủa giárfo srfư McGQ7Ev9Eonagall. TụHeocmbi nrfó mấtHeocmb nhiềuHeocmb thHeocmbì giờQ7Ev9E rf tì2oTQoXm pHeocmbhòng họHeocmbc đếnHeocmb nỗirf mặHeocmbc dùrf Q7Ev9Eđã 2oTQoXrời lớ2oTQoXp họcQ7Ev9E HeocmbTiên t2oTQoXri khá2oTQoX sớm,rf 2oTQoXmà kHeocmbhi rf bướcrf v2oTQoXào phònrfg học2oTQoX mônQ7Ev9E Biếnrf, thìQ7Ev9E cũ2oTQoXng vHeocmbừa lúcrf 2oTQoXvào tiQ7Ev9Eết họcrf mới.
HHeocmbarry crfhọn mQ7Ev9Eột cá2oTQoXi ghếHeocmb cu2oTQoXối phòngHeocmb học,2oTQoX 2oTQoXcó cảm2oTQoX Q7Ev9E Q7Ev9Egiác nhưHeocmb thểHeocmb n2oTQoXó Heocmbđang ngồiHeocmb Q7Ev9Eở mộrft vịQ7Ev9E Q7Ev9Etrí đượcQ7Ev9E ch2oTQoXiếu sánHeocmbg tHeocmbập 2oTQoXtrung; cQ7Ev9Eả lớpQ7Ev9E 2oTQoX hìrfnh 2oTQoXnhư rfcứ Heocmbphóng 2oTQoXnhững rfcái liếcHeocmb trộm2oTQoX vHeocmbề Q7Ev9Ephía nó,Heocmb nrfhư thể2oTQoX nó2oTQoX sắpHeocmb Heocmbngã Heocmb Heocmblăn Q7Ev9Era chếHeocmbt bấtrf 2oTQoXcứ Q7Ev9Elúc 2oTQoXnào. HQ7Ev9Earry hầuQ7Ev9E nhQ7Ev9Eư 2oTQoXkhông nghrfe 2oTQoXgiáo Heocmbsư HeocmbMcGonagall Q7Ev9E giảnrfg đưQ7Ev9Eợc đQ7Ev9Eiều Heocmbgì vềHeocmb Ami2oTQoXmagi rf- những2oTQoX phùHeocmb thủyrf có2oTQoX khảQ7Ev9E nQ7Ev9Eăng biHeocmbến thàQ7Ev9Enh Q7Ev9E thúrf vậQ7Ev9Et theHeocmbo Heocmbý muốn.rf 2oTQoXNó thậmQ7Ev9E c2oTQoXhí cũQ7Ev9Eng khôHeocmbng nhìn2oTQoX kQ7Ev9Ehi giáQ7Ev9Eo sQ7Ev9Eư rfMcGonagall rf tựrf 2oTQoXbiến mHeocmbình Q7Ev9Ethành mHeocmbột coQ7Ev9En mQ7Ev9Eèo mướprf cHeocmbòn dQ7Ev9Eấu mắtrf ki2oTQoXếng quanrfh đôiQ7Ev9E mắtQ7Ev9E 2oTQoXngay Q7Ev9E tHeocmbrước mặHeocmbt bọrfn trẻ.
Khi bàrf 2oTQoXtrở lạiHeocmb nguyênrf hìnrfh sarfu mrfột tiếngQ7Ev9E nổ2oTQoX nrfgắn Heocmbgọn Heocmb"bụp" nh2oTQoXo nhỏQ7Ev9E, bHeocmbà lHeocmbạ Heocmblùng nhìnrf quanrfh lũ2oTQoX họ2oTQoXc trò:
"Thực tìQ7Ev9Enh thì2oTQoX hôQ7Ev9Em nrfay tất2oTQoX Heocmbcả rfcác cHeocmbon rfbị làQ7Ev9Em sHeocmbao Heocmb vrfậy? Khônrfg hẳHeocmbn cQ7Ev9Eó vấ2oTQoXn đề,Q7Ev9E nhưnQ7Ev9Eg Heocmbđây làQ7Ev9E lần2oTQoX Heocmbđầu Q7Ev9Etiên rfmà l2oTQoXớp hHeocmbọc không2oTQoX vrfỗ rf rftay Heocmbtrước sự2oTQoX biếHeocmbn hình2oTQoX của2oTQoX cô."
Đ2oTQoXầu crfủa 2oTQoXmọi Heocmbngười lHeocmbại 2oTQoXhướng vềrf HQ7Ev9Earry, nhưn2oTQoXg rfkhông Q7Ev9Eai nQ7Ev9Eói gì.rf T2oTQoXhế rồiQ7Ev9E, HeHeocmbrmione giơ2oTQoX tay:
"Thưa Q7Ev9Ecô, 2oTQoXtụi cQ7Ev9Eon Heocmbvừa Heocmbmới họcrf lớprf TiêHeocmbn trrfi đrfầu tiên2oTQoX củHeocmba tụirf co2oTQoXn, vrfà trfụi 2oTQoXcon đ2oTQoXã họcHeocmb rfbài bórfi láHeocmb trà2oTQoX, và..."
2oTQoXGiáo sQ7Ev9Eư McGHeocmbonagall bỗngrf nghiê2oTQoXm tra2oTQoXng lại:
"A, 2oTQoXra 2oTQoXvậy. HeocmbKhông crfần phảiHeocmb nóHeocmbi t2oTQoXhêm nữa,rf H2oTQoXermione à2oTQoX. Cácrf 2oTQoXtrò nórfi Heocmbcho tHeocmbôi ngrfhe 2oTQoXxem, Heocmbai tron2oTQoXg 2oTQoXsố rfcác tròHeocmb srfẽ ch2oTQoXết trfrong nQ7Ev9Eăm nay?"
HeocmbMọi ngườiHeocmb trfròn mắt2oTQoX nhHeocmbìn sữn2oTQoXg rfgiáo sưrf McGonagall.
Cuối cù2oTQoXng HarrHeocmby nói:
"Thưa Heocmbcô, co2oTQoXn ạ."
Giáo sưQ7Ev9E McGonHeocmbagall nhìrfn chHeocmbằm chằrfm HarrQ7Ev9Ey bằrfng đôiQ7Ev9E mắt2oTQoX n2oTQoXhỏ Q7Ev9Esáng lonQ7Ev9Eg lanh:
"Thì rHeocmba vậy.Q7Ev9E Vậ2oTQoXy Q7Ev9Econ cũngrf Heocmbnên hi2oTQoXểu, HHeocmbarry à,2oTQoX t2oTQoXừ Heocmb Q7Ev9Ekhi giáoHeocmb rfsư Trel2oTQoXawney đếnQ7Ev9E rftrường n2oTQoXày, mHeocmbỗi nămHeocmb crfô ấyrf đềrfu Q7Ev9Etiên đoáHeocmbn cáiHeocmb rf chế2oTQoXt crfủa mộrft họHeocmbc sinh2oTQoX. Q7Ev9EMà c2oTQoXhưa aQ7Ev9Ei tronQ7Ev9Eg số2oTQoX đóHeocmb chếrft cảQ7Ev9E. NhHeocmbìn thấHeocmby điQ7Ev9Eềm 2oTQoX Heocmbbáo t2oTQoXử thầnHeocmb Q7Ev9Elà cáHeocmbi cácHeocmbh mHeocmbà gHeocmbiáo Q7Ev9Esư Trelawn2oTQoXey kHeocmbhoái dùn2oTQoXg nhứQ7Ev9Et đểrf chrfào Heocmb mrfừng mộtQ7Ev9E lớQ7Ev9Ep Q7Ev9Ehọc sirfnh mớQ7Ev9Ei. 2oTQoXCô khHeocmbông baHeocmbo giờQ7Ev9E muốn2oTQoX nóiHeocmb xấu2oTQoX đQ7Ev9Eồng nghiệrfp, rf nhưng..."
2oTQoXGiáo Q7Ev9Esư McGonaQ7Ev9Egall cQ7Ev9Ehợt ngừng2oTQoX nQ7Ev9Eói, m2oTQoXũi củQ7Ev9Ea Heocmbcô tr2oTQoXắng nhợtQ7Ev9E 2oTQoXđi. CôHeocmb nóHeocmbi tHeocmbiếp, bìrfnh tĩnhHeocmb hơn:
"Tiên t2oTQoXri là2oTQoX Q7Ev9Emột tro2oTQoXng nhữngQ7Ev9E ngànrfh phQ7Ev9Eáp thuHeocmbật 2oTQoX kémQ7Ev9E chính2oTQoX xáQ7Ev9Ec rfnhứt. rfCô khHeocmbông girfấu coQ7Ev9En rằQ7Ev9Eng Q7Ev9Ecô crfó rấHeocmbt ítQ7Ev9E kiHeocmbên nh2oTQoXẫn vớiHeocmb bộrf Q7Ev9E Q7Ev9Emôn Q7Ev9Eđó. HeocmbNhững nh2oTQoXà tHeocmbiên trrfi thựQ7Ev9Ec Q7Ev9Esự 2oTQoXrất hiếrfm vrfà gQ7Ev9Eiáo sQ7Ev9Eư Trelawney..."
Giáo 2oTQoXsư McGoQ7Ev9Enagall ngừng2oTQoX mQ7Ev9Eột lầnrf nữa,Heocmb r2oTQoXồi 2oTQoXlại nóHeocmbi tiếp2oTQoX vớiHeocmb giọHeocmbng rfhai nărfm rõQ7Ev9E mười:
"Cô thấy2oTQoX 2oTQoXsức kHeocmbhỏe củaQ7Ev9E 2oTQoXcon rấHeocmbt rftốt, 2oTQoXHarry Q7Ev9Eà, rfcho rf n2oTQoXên crfon sẽ2oTQoX rfbỏ qurfá crfho crfô nHeocmbếu 2oTQoXcô không2oTQoX rftha cQ7Ev9Eho cHeocmbon prfhần b2oTQoXài tậprf hHeocmbôm nayrf. rf CôHeocmb cHeocmbam đQ7Ev9Eoan 2oTQoXlà nếQ7Ev9Eu Heocmbcon chếtQ7Ev9E tQ7Ev9Ehì cQ7Ev9Eon mới2oTQoX khôngQ7Ev9E c2oTQoXần nộp2oTQoX 2oTQoXbài crfho cô."
Hermione bậQ7Ev9Et cười2oTQoX. 2oTQoXHarry c2oTQoXảm thấyHeocmb 2oTQoXkhá hơn2oTQoX. CũngQ7Ev9E 2oTQoX kh2oTQoXó màrf c2oTQoXảm thấHeocmby sQ7Ev9Eợ hrfãi m2oTQoXột dúmrf lQ7Ev9Eá trrfà kh2oTQoXi rfmà ngrfười Q7Ev9Eta khôngQ7Ev9E còn2oTQoX ở2oTQoX trrfong Q7Ev9E b2oTQoXối c2oTQoXảnh lớ2oTQoXp họHeocmbc củrfa giQ7Ev9Eáo sưQ7Ev9E Trelawrfney: rfâm Heocmbu rfánh đèrfn đỏQ7Ev9E sậQ7Ev9Em 2oTQoXvà 2oTQoXtỏa Heocmbra rf một2oTQoX Heocmbthứ mù2oTQoXi khQ7Ev9Eiến ngườiQ7Ev9E rfta mụQ7Ev9E mrfẫm đi.
Trfuy nhiêHeocmbn Q7Ev9Ekhông phQ7Ev9Eải a2oTQoXi cũnQ7Ev9Eg rftin therfo giáQ7Ev9Eo Q7Ev9Esư McGonag2oTQoXall. TrHeocmbông R2oTQoXon v2oTQoXẫn l2oTQoXo â2oTQoXu dHeocmbữ Heocmblắm. C2oTQoXòn LavenHeocmbder Heocmbthì vẫQ7Ev9En rHeocmbù rì:
"Vậy chHeocmbứ Heocmbmấy cái2oTQoX tác2oTQoXh Q7Ev9Ecủa rfNeville thHeocmbì sao?"
Khi hếtHeocmb gQ7Ev9Eiờ lớprf họQ7Ev9Ec BiQ7Ev9Eến, brfọn trHeocmbẻ nhậpQ7Ev9E vàrfo đ2oTQoXám Q7Ev9E 2oTQoXđông Q7Ev9Eđang r2oTQoXần rần2oTQoX kéHeocmbo Q7Ev9Etới Đạirf Q7Ev9ESảnh đườngHeocmb đQ7Ev9Eể rfăn trưrfa. HermionQ7Ev9Ee đẩyHeocmb mộtHeocmb rf cái2oTQoX dĩaHeocmb t2oTQoXhịt hầmrf vềrf 2oTQoXphía Ron:
"VQ7Ev9Eui lêrfn đrfi 2oTQoXchứ, Ro2oTQoXn. Bồ2oTQoX đã2oTQoX ngh2oTQoXe giáoHeocmb srfư McGonaga2oTQoXll Q7Ev9Enói Q7Ev9Erồi đó."
Ron Q7Ev9Emúc mấQ7Ev9Ey mHeocmbuỗng thịt2oTQoX hQ7Ev9Eầm crfho vôQ7Ev9E dĩrfa của2oTQoX nó2oTQoX, cầmQ7Ev9E nĩrfa lênrf, nhưngrf khôngQ7Ev9E ănQ7Ev9E nổHeocmbi. 2oTQoXNó nóiQ7Ev9E bằrfng rfmột giọngrf nhỏ2oTQoX vàHeocmb nHeocmbghiêm túc:
"Harry, b2oTQoXồ chưQ7Ev9Ea từnrfg nhìnHeocmb thấyrf mộHeocmbt c2oTQoXon chóQ7Ev9E đeHeocmbn rfto Q7Ev9Elớn ởrf bấtHeocmb crfứ đâu,Heocmb phảiQ7Ev9E không?"
Harry nói:
"Có, mìHeocmbnh tHeocmbhấy r2oTQoXồi. Cá2oTQoXi đ2oTQoXêm màQ7Ev9E mìnhrf bỏrf 2oTQoXnhà dì2oTQoX Q7Ev9Edượng Dursrfley rHeocmba rfđi, Heocmbmình đã2oTQoX nhìrfn thấyQ7Ev9E mộ2oTQoXt con."
Ron bHeocmbuông nĩaQ7Ev9E kh2oTQoXiến Heocmbchiếc rfnĩa Heocmbrơi rfxuống, rfkêu lQ7Ev9Eeng keng.
Hermione vẫnQ7Ev9E Heocmbbình tĩnh:
"CQ7Ev9Eó lHeocmbẽ lQ7Ev9Eà mrfột coQ7Ev9En chóQ7Ev9E hoang."
Ron nhQ7Ev9Eìn Hermionrfe nQ7Ev9Ehư thểHeocmb côrf bHeocmbé nQ7Ev9Eày đãHeocmb mất2oTQoX tQ7Ev9Erí rồi.
"HermioneQ7Ev9E, nHeocmbếu Harrrfy từrfng Q7Ev9Enhìn thấy2oTQoX rfHung tiHeocmbnh, Q7Ev9E thì..rf. thìHeocmb Heocmbxui lắmrf. Cậu..Q7Ev9E. cậQ7Ev9Eu BHeocmbilius 2oTQoXcủa mìnQ7Ev9Eh từnQ7Ev9Eg thấy2oTQoX rfmột Heocmbcon và..2oTQoX. rf cậ2oTQoXu ấyHeocmb rfchết tro2oTQoXng vònHeocmbg haQ7Ev9Ei mưQ7Ev9Eơi bố2oTQoXn tiếngQ7Ev9E đồngHeocmb 2oTQoXhồ sau!"
HerHeocmbmione vừrfa tựQ7Ev9E ró2oTQoXt Q7Ev9Echo m2oTQoXình móHeocmbn nướHeocmbc Q7Ev9Eép bírf rQ7Ev9Eợ, rfvừa vurfi vẻHeocmb nói:
"Ngẫu nhiênQ7Ev9E trùHeocmbng Heocmbhợp ấy2oTQoX mà!"
R2oTQoXon bắtQ7Ev9E đHeocmbầu nổ2oTQoXi nóng:
"Bồ khôngHeocmb biếQ7Ev9Et bồ2oTQoX Heocmbđang nóQ7Ev9Ei vềrf rfcái rfgì sQ7Ev9Eao? rfHung tiQ7Ev9Enh khiHeocmbến rfcho phùrf thủHeocmby nHeocmbào cũngrf phảHeocmbi sợ2oTQoX téHeocmb khórfi lrfuôn ấy."
Hermione lênrf girfọng chịQ7Ev9E Hai:
"Vậy thHeocmbì Heocmbbồ 2oTQoXnói đúng2oTQoX 2oTQoXđó, h2oTQoXọ Q7Ev9Enhìn thrfấy HQ7Ev9Eung tin2oTQoXh, Heocmb vàrf hHeocmbọ chếtQ7Ev9E vrfì sợQ7Ev9E. 2oTQoXHung tQ7Ev9Einh kQ7Ev9Ehông phảiHeocmb làHeocmb rfmột đi2oTQoXềm chếtrf chó2oTQoXc mrfà làHeocmb Q7Ev9E nguyêHeocmbn nHeocmbhân rfchết chQ7Ev9Eóc! Vrfà H2oTQoXarry Q7Ev9Evẫn rfcòn bHeocmbên cạnhrf chúng2oTQoX t2oTQoXa rflà bQ7Ev9Eởi vrfì bạQ7Ev9En 2oTQoX ấHeocmby khrfông nrfgu đếnrf mức2oTQoX nhìnrf thấHeocmby Heocmbmột Q7Ev9EHung 2oTQoXtinh lHeocmbà nghĩrf: thôQ7Ev9Ei rồi,Q7Ev9E mQ7Ev9Eình 2oTQoX chHeocmbết phứrft Q7Ev9Echo rồi."
Ron há2oTQoX miệnHeocmbg rfvề phíQ7Ev9Ea Hermiorfne nhưngHeocmb k2oTQoXhông thrfốt Heocmb rfđược lờrfi nàorf. Q7Ev9ECòn HermionHeocmbe t2oTQoXhì Q7Ev9Emở trfúi xHeocmbách củQ7Ev9Ea mìHeocmbnh lấyHeocmb rQ7Ev9Ea mộtQ7Ev9E Heocmbcuốn SốQ7Ev9E Q7Ev9E Họcrf mớiQ7Ev9E rftoanh, mHeocmbở 2oTQoXra v2oTQoXà tựrfa Q7Ev9Equyển sách2oTQoX vrfào bìnhQ7Ev9E rfđựng nưQ7Ev9Eớc trfrái 2oTQoXcây ép.Q7Ev9E rf 2oTQoXCô bé2oTQoX Q7Ev9Evừa 2oTQoXdò tìm2oTQoX trfrang sácHeocmbh vừQ7Ev9Ea nói:
"Mình tQ7Ev9Ehấy m2oTQoXôn T2oTQoXiên tHeocmbri Heocmbcó vẻrf rfmơ hồrf qu2oTQoXá. 2oTQoXTheo rfý m2oTQoXình thìQ7Ev9E nhiềuHeocmb rfước Heocmbđoán quá."
Ron Heocmbnóng nảy2oTQoX bảo:
Q7Ev9E"Không cóHeocmb Q7Ev9Egì 2oTQoXlà mơ2oTQoX hrfồ Heocmbvề Hun2oTQoXg rftinh trrfong c2oTQoXái tácHeocmbh rfđó hếtQ7Ev9E á!"
Hermione điềmrf đạm:
"B2oTQoXồ đrfâu cHeocmbó tự2oTQoX tirfn nQ7Ev9Ehư vậHeocmby lúHeocmbc Q7Ev9Ebồ n2oTQoXói vớiQ7Ev9E Harrrfy đó2oTQoX rflà mrfột coQ7Ev9En cừu."
"Giáo rfsư Tr2oTQoXelawney nQ7Ev9Eói bồrf pQ7Ev9Ehát trfiết rấHeocmbt ítrf 2oTQoXtinh hoarf! Chẳn2oTQoXg q2oTQoXua bồ2oTQoX khôHeocmbng thícrfh brfị dở2oTQoX mộQ7Ev9Et mônQ7Ev9E Q7Ev9Enào hHeocmbết màrf thôi."
Ron đãrf chạ2oTQoXm đúngQ7Ev9E nọQ7Ev9Ec. HermionQ7Ev9Ee quăngHeocmb ph2oTQoXịch c2oTQoXuốn sárfch SQ7Ev9Eố Q7Ev9EHọc xQ7Ev9Euống 2oTQoXbàn ărfn, mạnQ7Ev9Eh đếnHeocmb nỗiQ7Ev9E 2oTQoXmấy m2oTQoXẩu thịtQ7Ev9E hầ2oTQoXm vrfà rfcà rốrft vănrfg tứ2oTQoX tán.
"NQ7Ev9Eếu giỏirf môQ7Ev9En TiênHeocmb Heocmbtri crfó ngh2oTQoXĩa lrfà tHeocmbôi rfphải giả2oTQoX Q7Ev9E bộHeocmb nhìnQ7Ev9E rfthấy điềmrf báo2oTQoX cái2oTQoX chết2oTQoX tronrfg Heocmbmột dúmrf Heocmblá tràHeocmb sarfo? N2oTQoXếu vậyrf thìQ7Ev9E trfôi Heocmb khôHeocmbng chHeocmbắc làQ7Ev9E 2oTQoXtôi sẽrf còQ7Ev9En t2oTQoXiếp tục2oTQoX học2oTQoX môn2oTQoX đóHeocmb nQ7Ev9Eữa kQ7Ev9Ehông! B2oTQoXài họcrf đóHeocmb Heocmbmà rf rfso vớiHeocmb lớpHeocmb Srfố HọcQ7Ev9E củrfa tôiHeocmb tHeocmbhì chẳng2oTQoX kháQ7Ev9Ec gQ7Ev9Eì đốnHeocmbg rác!"
Cô bérf vớ2oTQoX lấyQ7Ev9E c2oTQoXái túrfi xáchrf của2oTQoX Heocmbmình vrfà bỏrf đi.
Ron crfau cQ7Ev9Eó Q7Ev9Enhìn trfheo côQ7Ev9E béHeocmb, nóHeocmb nórfi vớiQ7Ev9E Harry:
"Hermirfone rfnói cQ7Ev9Eái rfgì Q7Ev9Evậy? NHeocmbó đãQ7Ev9E họHeocmbc Heocmbqua lớ2oTQoXp SQ7Ev9Eố họcrf nàHeocmbo đâu?"
*****
Sau bữQ7Ev9Ea Heocmbăn trưa,Heocmb HeocmbHarry mừHeocmbng 2oTQoXlà đượrfc Q7Ev9Era khỏi2oTQoX tQ7Ev9Eòa rf lâQ7Ev9Eu Heocmbđài. 2oTQoXCơn mưaHeocmb đêmHeocmb qQ7Ev9Eua đãHeocmb tạnrfh; bầurf tQ7Ev9Erời qu2oTQoXang đãng,2oTQoX vàrf Q7Ev9Ecỏ thìQ7Ev9E 2oTQoXxanh Heocmb mềm,Heocmb rfướt mượtrf dQ7Ev9Eưới rfchân kh2oTQoXi bọnHeocmb trQ7Ev9Eẻ băQ7Ev9Eng quHeocmba sâ2oTQoXn đ2oTQoXể đếnQ7Ev9E buổQ7Ev9Ei họcrf đầ2oTQoXu Heocmb tiêrfn crfủa Heocmblớp Chărfm sócHeocmb SHeocmbinh vậrft HuHeocmbyền bí.
Ron vàHeocmb Hermrfione khôQ7Ev9Eng thèmHeocmb Q7Ev9Enói cHeocmbhuyện vớrfi rfnhau Heocmb Heocmbnữa. rfHarry iHeocmbm lặHeocmbng rfđi bêHeocmbn cạnh2oTQoX haHeocmbi b2oTQoXạn kQ7Ev9Ehi cả2oTQoX bọQ7Ev9En cùnrfg đirf xuốngHeocmb drfốc cỏHeocmb Heocmb đểQ7Ev9E đếnrf cănQ7Ev9E c2oTQoXhòi củaQ7Ev9E lãoQ7Ev9E HagrHeocmbid n2oTQoXằm bênrf bì2oTQoXa khHeocmbu Rừng2oTQoX Cấm.rf ĐếHeocmbn kQ7Ev9Ehi nhìnQ7Ev9E Heocmb Heocmbthấy bHeocmba cáiHeocmb lưnrfg quHeocmbá rfư queQ7Ev9En thuộc2oTQoX ở2oTQoX đ2oTQoXằng Q7Ev9Etrước tụHeocmbi nrfó, HarHeocmbry rfmới nhậnQ7Ev9E Heocmbra Heocmb rằngQ7Ev9E Heocmbtụi n2oTQoXó sHeocmbẽ phảiQ7Ev9E 2oTQoXhọc môHeocmbn n2oTQoXày crfhung rfvới bọn2oTQoX 2oTQoXhọc sirfnh bênrf Heocmbnhà rf SlyHeocmbtherin. Marflfoy đang2oTQoX h2oTQoXào hứngHeocmb nHeocmbói chuyệ2oTQoXn rfvới CrQ7Ev9Eabbe vàQ7Ev9E Goyle2oTQoX, làm2oTQoX c2oTQoXho 2oTQoX rfhai đứaHeocmb rfđó cQ7Ev9Eười nhHeocmbư nắcHeocmb nẻ.Q7Ev9E HarHeocmbry đoanrf chHeocmbắc làQ7Ev9E mìrfnh biếtHeocmb tHeocmbụi rfkia đangQ7Ev9E 2oTQoX nrfói về2oTQoX Q7Ev9Echuyện gì.
Lão Hagrfrid đHeocmbứng nQ7Ev9Egay rftrước crfăn chòirf để2oTQoX Q7Ev9Echào đónHeocmb rf h2oTQoXọc sirfnh đếnQ7Ev9E lớ2oTQoXp c2oTQoXủa mìnhrf, sừnrfg rfsững Q7Ev9Etrong tấmHeocmb 2oTQoXáo krfhoác bHeocmbằng dQ7Ev9Ea chuộtrf Q7Ev9E chũ2oTQoXi, coQ7Ev9En chóHeocmb sănQ7Ev9E HeocmbFang đứng2oTQoX sQ7Ev9Eát gHeocmbót cQ7Ev9Ehủ, cóHeocmb vẻQ7Ev9E bQ7Ev9Eồn chồQ7Ev9En nHeocmbhư Heocmbthể kh2oTQoXông Heocmb chờrf được2oTQoX nữarf rfphút bHeocmbắt đầu.
Lãrfo HagriQ7Ev9Ed gọi:
"Lại đâyrf, rfnào, tiến2oTQoX Heocmblại Q7Ev9Egần đây!"
Học tròrf tiến2oTQoX đến2oTQoX 2oTQoXgần bQ7Ev9Eên lão.
"Bữa naHeocmby, t2oTQoXôi đã2oTQoXi cQ7Ev9Eác tHeocmbrò Heocmbmột Q7Ev9Ebữa rQ7Ev9Ea hồHeocmbn! CáHeocmbc Heocmb tròQ7Ev9E sắpQ7Ev9E họcHeocmb Q7Ev9Emột bài2oTQoX họHeocmbc Q7Ev9Evĩ 2oTQoXđại! MHeocmbọi nHeocmbgười cóHeocmb mặ2oTQoXt đônQ7Ev9Eg Q7Ev9Eđủ c2oTQoXhưa? ĐượcQ7Ev9E rồi2oTQoX, Q7Ev9E điHeocmb trfheo tôi."
Trong mHeocmbột thoánHeocmbg Q7Ev9Ekhó chịu,Heocmb Harfrry nghrfĩ khôHeocmbng 2oTQoX chừHeocmbng Q7Ev9Elão Hagrfrid đan2oTQoXg dắt2oTQoX Heocmbcả bọQ7Ev9En rfvô rừngrf. N2oTQoXhững kinQ7Ev9Eh Heocmbnghiệm khốnrf kHeocmbhổ Heocmbmà 2oTQoX HaHeocmbrry đãQ7Ev9E t2oTQoXừng nếmQ7Ev9E trfrải ở2oTQoX Heocmbtrong krfhu r2oTQoXừng đóQ7Ev9E kể2oTQoX n2oTQoXhư đủ2oTQoX 2oTQoXđể nóHeocmb nhHeocmbớ suốtHeocmb đờirf Heocmb Q7Ev9Erồi. T2oTQoXuy nhiê2oTQoXn, Q7Ev9Elão HaHeocmbgrid dẫnrf ch2oTQoXúng đrfi vQ7Ev9Eòng qHeocmbua rặngHeocmb câyQ7Ev9E, vàHeocmb nHeocmbăm phHeocmbút 2oTQoX sHeocmbau Q7Ev9Ethì Q7Ev9Emọi nHeocmbgười nhậrfn trfhấy mìrfnh đanrfg đứngQ7Ev9E b2oTQoXên ngQ7Ev9Eoài mộtQ7Ev9E nơQ7Ev9Ei crfó v2oTQoXẻ nh2oTQoXư 2oTQoX mộtrf bãirf cHeocmbhăn ngựa2oTQoX nHeocmbho nhỏQ7Ev9E. NHeocmbhưng 2oTQoXmà bên2oTQoX tr2oTQoXong bãiQ7Ev9E chă2oTQoXn rfkhông t2oTQoXhấy cQ7Ev9Eó Heocmbcon Q7Ev9E Heocmbgì hết.
Lão Q7Ev9EHagrid gọi:
"Mọi nrfgười hãyHeocmb lrfại rfđây tQ7Ev9Eập trunrfg quarfnh hàngrf rà2oTQoXo! rf NhưQ7Ev9E vậyHeocmb đ2oTQoXó Heocmb- Srfao 2oTQoXcho chắcrf Q7Ev9Echắn nhìHeocmbn Q7Ev9Ethấy rQ7Ev9Eõ Q7Ev9Enha. Q7Ev9EBây giờ,2oTQoX việrfc đầ2oTQoXu tiênHeocmb Heocmb tấtHeocmb cảHeocmb crfác Q7Ev9Etrò cầnQ7Ev9E l2oTQoXàm lHeocmbà mởrf sárfch ra..."
"Bằ2oTQoXng cách2oTQoX nào?"
Giọng Mal2oTQoXfoy Heocmbvang lênrf nhừa2oTQoX n2oTQoXhựa, Heocmblạnh lùQ7Ev9Eng. LãHeocmbo Harfgrid hỏirf lại:
"Hả?"
Malfoy lậprf lại:
"Làm sHeocmbao mrfà mởQ7Ev9E srfách rQ7Ev9Ea đượcHeocmb chứ?"
Malfrfoy rútQ7Ev9E cuHeocmbốn Qrfuái Th2oTQoXư Về2oTQoX QuáQ7Ev9Ei VHeocmbật củarf Heocmbnó Heocmbra. rf Cu2oTQoXốn sáchrf đã2oTQoX b2oTQoXị trQ7Ev9Eó gôrf bằnrfg mộtQ7Ev9E sợ2oTQoXi dâyQ7Ev9E thừQ7Ev9Eng dàHeocmbi. Mấy2oTQoX đứarf Q7Ev9Ehọc trò2oTQoX khá2oTQoXc Heocmb crfũng rflôi 2oTQoXsách của2oTQoX mìn2oTQoXh raQ7Ev9E, 2oTQoXvài đứ2oTQoXa cũnrfg 2oTQoXgiống nhQ7Ev9Eư Ha2oTQoXrry Heocmbđã d2oTQoXùng rfdây Heocmbnịt Q7Ev9E mrfà khớpQ7Ev9E mHeocmbõm cuốnQ7Ev9E sárfch lại.rf M2oTQoXấy đứa2oTQoX Heocmbkhác tốn2oTQoXg 2oTQoXcuốn sáchHeocmb Q7Ev9Evô tHeocmbrong nhữrfng rf cáHeocmbi baQ7Ev9Eo chật2oTQoX, Heocmbhay kẹQ7Ev9Ep crfhặt chúQ7Ev9Eng l2oTQoXại bằrfng m2oTQoXấy cHeocmbái kẹprf giQ7Ev9Eấy rftổ chảng.
Lão Hagr2oTQoXid trông2oTQoX có2oTQoX vrfẻ tirfu nghỉu:
"Không a2oTQoXi rfcó th2oTQoXể mởrf Q7Ev9Eđược Q7Ev9Esách rHeocmba sao?"
Cả lHeocmbớp lắcrf đầu.2oTQoX Lã2oTQoXo Q7Ev9EHagrid nói:
"Các trò2oTQoX phảiHeocmb vurfốt rfve chúQ7Ev9Eng. C2oTQoXoi nè..."
Nghe giọnHeocmbg rflão HaQ7Ev9Egrid Q7Ev9Ethì Q7Ev9Eđó lrfà điềurf hiển2oTQoX nhiê2oTQoXn 2oTQoX 2oTQoXnhứt thếHeocmb giớiQ7Ev9E. LãQ7Ev9Eo cầmrf cuốn2oTQoX rfsách củ2oTQoXa 2oTQoXHermione lêHeocmbn, lộtQ7Ev9E 2oTQoXbỏ rflớp b2oTQoXăng k2oTQoXeo 2oTQoX bQ7Ev9Eùa rfchú 2oTQoXdán Q7Ev9Erịt bêrfn ngo2oTQoXài. Cuốnrf rfsách tìrfm Heocmbcách cắn,Q7Ev9E Q7Ev9Enhưng Heocmblão Hagrrfid đãQ7Ev9E Q7Ev9E v2oTQoXuốt ngónHeocmb tQ7Ev9Eay trrfỏ khổngQ7Ev9E lồ2oTQoX củarf l2oTQoXão dọHeocmbc the2oTQoXo gárfy sácrfh, cHeocmbuốn sácQ7Ev9Eh rùQ7Ev9Eng 2oTQoX mình,Q7Ev9E Heocmbrồi 2oTQoXmở Q7Ev9Era vrfà nằm2oTQoX yêQ7Ev9En Heocmblặng trorfng taHeocmby lãoHeocmb Hagrid.
Malfoy chếrf nhạo:
"Ôi, lũHeocmb chúnrfg mìrfnh 2oTQoXmới nHeocmbgu ngốcrf l2oTQoXàm sQ7Ev9Eao! LẽHeocmb Heocmbra chQ7Ev9Eúng mìnhHeocmb phrfải vuQ7Ev9Eốt v2oTQoXe c2oTQoXhúng! Sarfo mHeocmbà chún2oTQoXg Q7Ev9Emình Q7Ev9Ekhông Heocmbđoán rHeocmba đượHeocmbc nhỉ?"
Lã2oTQoXo HagriHeocmbd ngậprf ngừnHeocmbg nóQ7Ev9Ei vHeocmbới Hermione:
2oTQoX"Tôi... 2oTQoXtôi ng2oTQoXhĩ Heocmbtụi Q7Ev9Enó cũHeocmbng 2oTQoXvui chứ?"
Malfoy Q7Ev9Enói hớt:
"Ôi, vuHeocmbi k2oTQoXinh kQ7Ev9Ehủng khiếprf Heocmbđi ấrfy chứ!2oTQoX QuảHeocmb 2oTQoXlà khônHeocmb ngoanHeocmb, tốngQ7Ev9E Heocmbcho Q7Ev9Etụi nà2oTQoXy nhHeocmbững cuốnrf sáchQ7Ev9E cứrf Q7Ev9Elăm Heocmble Q7Ev9Ecắn đứtrf tQ7Ev9Eay tụHeocmbi n2oTQoXày ra."
HarQ7Ev9Ery nóiQ7Ev9E nhỏ:
"Im đQ7Ev9Ei, Malfoy!"
Lão HaHeocmbgrid tHeocmbỏ rQ7Ev9Ea c2oTQoXhán nảHeocmbn, 2oTQoXmà HaQ7Ev9Erry tQ7Ev9Ehì rfmuốn c2oTQoXho Heocmb buổiQ7Ev9E dạHeocmby 2oTQoXđầu ti2oTQoXên crfủa 2oTQoXlão đư2oTQoXợc thàn2oTQoXh cQ7Ev9Eông Heocmbtốt đẹp.2oTQoX LãQ7Ev9Eo Hag2oTQoXrid dQ7Ev9Eường n2oTQoXhư Q7Ev9E đãrf mấQ7Ev9Et hứng.
"Vậy thôi.rf.. vậyrf lHeocmbà cáHeocmbc tròrf đãrf cHeocmbó sQ7Ev9Eách và.rf.. vàrf Q7Ev9E bHeocmbây Heocmbgiờ t2oTQoXhì crfác tròQ7Ev9E cần2oTQoX SinHeocmbh vậtHeocmb Huyềrfn bQ7Ev9Eí. Phải.rf VậQ7Ev9Ey đểQ7Ev9E 2oTQoXtôi điQ7Ev9E dắHeocmbt chú2oTQoXng rf lạrfi. ChờQ7Ev9E rfmột chút..."
Lrfão rfsải bưrfớc x2oTQoXa khỏiHeocmb bọ2oTQoXn trẻHeocmb, đ2oTQoXi về2oTQoX phíHeocmba khHeocmbu Heocmbrừng 2oTQoXvà biQ7Ev9Eến mất.
2oTQoXMalfoy nói2oTQoX to:
"Chúa ơi2oTQoX, nơiHeocmb nrfày điêurf tHeocmbàn Q7Ev9Ehết Q7Ev9Echỗ nórfi. LHeocmbão đ2oTQoXần 2oTQoX Heocmbđó bàyrf đặtrf dạyQ7Ev9E học,Heocmb tarfo mQ7Ev9Eà nóHeocmbi Q7Ev9Echo bQ7Ev9Ea Q7Ev9Etao b2oTQoXiết, 2oTQoXổng Heocmbthế nrfào cũng2oTQoX đrfiên Q7Ev9E tiếQ7Ev9Et lên..."
Harry lậQ7Ev9Ep lại:
"Im đrfi, Malfoy."
"Cẩn 2oTQoXthận đó,Q7Ev9E Harrfry, đằng2oTQoX srfau rfmày cóQ7Ev9E mQ7Ev9Eột viênrf Heocmbgiám Heocmbngục Azkab2oTQoXan kìa..."
"Ối..."
Levender rúrf lên,Heocmb rfchỉ vềrf Heocmbphía bêQ7Ev9En Q7Ev9Ekia củaQ7Ev9E rfbãi cHeocmbhăn thả.
Một rftá sHeocmbinh Q7Ev9Evật quái2oTQoX 2oTQoXdị nrfhứt màHeocmb Harr2oTQoXy tQ7Ev9Eừng rfnhìn Q7Ev9E Q7Ev9Ethấy đQ7Ev9Eang chạy2oTQoX l2oTQoXon trfon vrfề 2oTQoXphía Q7Ev9Ebọn Q7Ev9Ehọc trHeocmbò. HeocmbNhững sinrfh rfvật nàyQ7Ev9E cóQ7Ev9E trfhân, 2oTQoX đuôirf Heocmbvà chrfân rfcủa ngựa,Q7Ev9E nhrfưng c2oTQoXhân rftrước, cánhQ7Ev9E 2oTQoXvà đầuHeocmb làrf củ2oTQoXa mộtrf Q7Ev9Econ gQ7Ev9Eì 2oTQoX giốHeocmbng n2oTQoXhư cHeocmbon đạirf bQ7Ev9Eàng khổQ7Ev9Eng Heocmblồ, vHeocmbới Q7Ev9Ecái mỏrf Q7Ev9Eto mQ7Ev9Eàu thép,2oTQoX Heocmbhết sứcQ7Ev9E Heocmbhung 2oTQoX trfợn, vàQ7Ev9E đôiQ7Ev9E mHeocmbắt mHeocmbàu ca2oTQoXm rực.rf MóngHeocmb vuốtrf củaQ7Ev9E 2oTQoXchân trướcQ7Ev9E 2oTQoXdài Q7Ev9Ecả 2oTQoXmột tấcHeocmb Heocmb rưỡHeocmbi, crfó vẻrf Heocmbnhư bấrfu chQ7Ev9Eết ngưQ7Ev9Eời Q7Ev9Enhư Q7Ev9Echơi. Mỗirf crfon qu2oTQoXái 2oTQoXthú ấ2oTQoXy rfđều 2oTQoXđeo 2oTQoX vQ7Ev9Eòng cổ2oTQoX bằnrfg drfa Q7Ev9Edày, Heocmbnối Q7Ev9Evới mộtrf Q7Ev9Esợi xích2oTQoX dàirf, vrfà đầuHeocmb tất2oTQoX cảHeocmb nhQ7Ev9Eững sợrfi Q7Ev9E xíchHeocmb rfđó đQ7Ev9Eều nHeocmbằm trfrong bHeocmbàn taHeocmby t2oTQoXo tưHeocmbớng củrfa lãoHeocmb Hag2oTQoXrid. Lãorf đangHeocmb lơ2oTQoXn tHeocmbơn 2oTQoX chHeocmbạy thrfeo saQ7Ev9Eu đámHeocmb q2oTQoXuái thúHeocmb vQ7Ev9Eào bãrfi chăn2oTQoX thả.
Lão HQ7Ev9Eagrid Q7Ev9Egiật nhữrfng sợirf drfây xí2oTQoXch, tQ7Ev9Ehúc lQ7Ev9Eũ Heocmbquái th2oTQoXú Heocmbhướng vềHeocmb p2oTQoXhía hQ7Ev9Eàng 2oTQoXrào mHeocmbà lũ2oTQoX họQ7Ev9Ec tHeocmbrò 2oTQoXđang đứ2oTQoXng, l2oTQoXão gầmrf lên:
"rfĐi nHeocmbào, tHeocmbiến tới!"
Q7Ev9EBọn trẻQ7Ev9E hơrfi lrfùi lạrfi Heocmbkhi lã2oTQoXo HagQ7Ev9Erid 2oTQoXtiến đếnHeocmb gQ7Ev9Eần rfchúng rfđể buộcHeocmb mrfớ dâHeocmby Heocmbxích vrfào hrfàng ràorf. Lãorf vHeocmbẫy tụrfi họ2oTQoXc tròQ7Ev9E, vurfi vrfẻ gào2oTQoX to:
"ĐâyHeocmb làHeocmb nhữ2oTQoXng co2oTQoXn Q7Ev9EBằng MHeocmbã! Q7Ev9EThấy crfhúng đẹp2oTQoX không?"
Harry đạ2oTQoXi Q7Ev9Ekhái hiểurf lãoQ7Ev9E Hagri2oTQoXd muốnrf rfnói 2oTQoXgì. Srfau 2oTQoX 2oTQoXkhi quQ7Ev9Ea khỏHeocmbi cơn2oTQoX kinQ7Ev9Eh Q7Ev9Ehoàng đốiQ7Ev9E d2oTQoXiện vớiQ7Ev9E mộtrf thứ2oTQoX nửaQ7Ev9E ngrfựa nửarf chiQ7Ev9Em, rf ngườ2oTQoXi tHeocmba bắtrf đầu2oTQoX ngưỡngrf mộrf Q7Ev9Elớp áQ7Ev9Eo khHeocmboác óngHeocmb 2oTQoXả củ2oTQoXa nhữHeocmbng cHeocmbon BQ7Ev9Eằng rfMã, rf cHeocmbhuyển tiếQ7Ev9Ep hết2oTQoX rfsức mưQ7Ev9Eợt màrf Heocmbtừ lrfông vHeocmbũ saQ7Ev9Eng Q7Ev9Elông t2oTQoXhú, m2oTQoXỗi coHeocmbn mộHeocmbt 2oTQoXmàu rf khácrf nhrfau: màrfu xám2oTQoX bãrfo tố,Q7Ev9E màuHeocmb đồnHeocmbg, m2oTQoXàu lrfang ử2oTQoXng hồnQ7Ev9Eg, Q7Ev9Emàu hộHeocmbt dẻHeocmb 2oTQoXbóng 2oTQoX lưỡ2oTQoXng vHeocmbà Q7Ev9Emàu rfđen Q7Ev9Emun n2oTQoXhư mực.
Lão Hrfagrid xHeocmboa haQ7Ev9Ei bà2oTQoXn Q7Ev9Etay rfvào nQ7Ev9Ehau, tươHeocmbi cườirf vớiQ7Ev9E rfbọn tHeocmbrẻ chunHeocmbg quanh:
"Vậy đó,rf Q7Ev9Ecác trò2oTQoX là2oTQoXm ơnQ7Ev9E xrfích tHeocmbới gần2oTQoX thHeocmbêm mộtHeocmb chút..."
Không Heocmbai có2oTQoX vẻ2oTQoX Heocmbmuốn làmrf trfheo Q7Ev9Elão Hag2oTQoXrid. TuHeocmby rf nQ7Ev9Ehiên, HQ7Ev9Earry, Rrfon vHeocmbà 2oTQoXHermione Heocmbcũng rfcẩn Q7Ev9Ethận bướQ7Ev9Ec đếHeocmbn 2oTQoXgần Q7Ev9Ecái hàn2oTQoXg rào.Heocmb rf LQ7Ev9Eão rfHagrid nói:
"Bây giờ2oTQoX, 2oTQoXđiều trHeocmbước 2oTQoXtiên Q7Ev9Ecác tr2oTQoXò phQ7Ev9Eải biếtHeocmb vềQ7Ev9E Heocmb Bằng2oTQoX Mãrf lHeocmbà chúng2oTQoX Q7Ev9Erất krfiêu hãnh,Heocmb rấHeocmbt dễ2oTQoX bịrf tổnHeocmb thưQ7Ev9Eơng. ĐừnQ7Ev9Eg bQ7Ev9Eao gHeocmbiờ xúrfc 2oTQoX phạm2oTQoX 2oTQoXchúng, Heocmbkẻo toHeocmbi rfmạng như2oTQoX chơi."
Malfoy, rfCrabbe rfvà Go2oTQoXyle rfchẳng buồn2oTQoX lQ7Ev9Eắng tarfi Q7Ev9E ngrfhe, ch2oTQoXỉ mảirf 2oTQoXrì rQ7Ev9Eầm tQ7Ev9Erò chuyệ2oTQoXn, v2oTQoXà Harfrry crfó cá2oTQoXi cảm2oTQoX gQ7Ev9Eiác khQ7Ev9Eó chịurf 2oTQoXlà rf cHeocmbhúng đaHeocmbng rfâm mHeocmbưu pháQ7Ev9E hỏng2oTQoX buổiHeocmb họHeocmbc nQ7Ev9Eày. LãoHeocmb HagQ7Ev9Erid vHeocmbẫn tHeocmbiếp Heocmbtục giảng:
rf"Các Q7Ev9Etrò phrfải đHeocmbợi đến2oTQoX kh2oTQoXi nhữnrfg Heocmbcon B2oTQoXằng Mã2oTQoX tỏ2oTQoX Q7Ev9E dấQ7Ev9Eu hirfệu trướ2oTQoXc tHeocmbiên. Ph2oTQoXép lịrfch s2oTQoXự, hrfiểu khQ7Ev9Eông? CáQ7Ev9Ec trò2oTQoX bưHeocmbớc Q7Ev9Evề phía2oTQoX mộtrf Q7Ev9E Heocmbcon 2oTQoXBằng Mã,Heocmb nghiêngHeocmb mìnhHeocmb cHeocmbhào và2oTQoX cHeocmbhờ đợi.rf Nrfếu n2oTQoXhư Heocmbcon BằngQ7Ev9E HeocmbMã cúirf chQ7Ev9Eào 2oTQoX lạirf thì2oTQoX crfác tròrf đrfược phHeocmbép Heocmbchạm Heocmbvào Heocmbnó. HeocmbNếu nórf khrfông Heocmbcúi chào2oTQoX tQ7Ev9Ehì lQ7Ev9Eiệu Heocmb hồnHeocmb 2oTQoXmà tHeocmbránh 2oTQoXxa món2oTQoXg rfvuốt sắcQ7Ev9E crfủa nóHeocmb, bởirf rfvì Q7Ev9Emấy cáHeocmbi rfmóng vuQ7Ev9Eốt Q7Ev9Eđó gâHeocmby 2oTQoX thươnQ7Ev9Eg tíHeocmbch đaHeocmbu đ2oTQoXớn lắm2oTQoX đóQ7Ev9E. Rồi,Heocmb Q7Ev9Ebây gQ7Ev9Eiờ rfai muốHeocmbn xunQ7Ev9Eg phQ7Ev9Eong nào?"
Nghe đếrfn câQ7Ev9Eu hỏiQ7Ev9E này2oTQoX, gầrfn Heocmbnhư crfả lớHeocmbp 2oTQoXlùi Heocmbra x2oTQoXa Heocmb hơn.Q7Ev9E NHeocmbgay 2oTQoXđến Ha2oTQoXrry, RQ7Ev9Eon vàHeocmb HHeocmbermione rfcũng Heocmbnghi 2oTQoXngại. 2oTQoXMấy coHeocmbn Q7Ev9EBằng Mã2oTQoX rf 2oTQoXđang Heocmbhung Q7Ev9Ehăng Heocmbhất hất2oTQoX mấ2oTQoXy rfcái đầuQ7Ev9E dữQ7Ev9E tợ2oTQoXn, những2oTQoX đ2oTQoXôi cánhHeocmb mạnh2oTQoX 2oTQoXmẽ gồnQ7Ev9Eg 2oTQoX lêHeocmbn, xe2oTQoXm r2oTQoXa Heocmbchúng Q7Ev9Ekhông rfthích t2oTQoXhú rfbị xirfềng bu2oTQoXộc nHeocmbhư vầyHeocmb chQ7Ev9Eo lắm.
Lão HeocmbHagrid 2oTQoXnói vớiQ7Ev9E 2oTQoXcái nhHeocmbìn nài2oTQoX nỉ:
"Không arfi làm2oTQoX thửQ7Ev9E sao?"
Harry nói:
"Con srfẽ làm."
Đằng saQ7Ev9Eu lưngrf HaQ7Ev9Erry cHeocmbó t2oTQoXiếng hítrf rfhơi s2oTQoXâu vàrf cả2oTQoX LaveQ7Ev9Ender lẫnrf P2oTQoXarvati đều2oTQoX trfhì thầm:
"ÔiQ7Ev9E, đừng,rf HeocmbHarry. 2oTQoXBạn khônHeocmbg n2oTQoXhớ Heocmblời bó2oTQoXi Heocmbtrà củ2oTQoXa Q7Ev9Ebạn sao?"
rfHarry rfbỏ ngorfài taQ7Ev9Ei, cứHeocmb t2oTQoXrèo qHeocmbua Heocmbcái rfhàng ràoHeocmb vàQ7Ev9Eo bãiQ7Ev9E chăQ7Ev9En thả.
Lão Hagr2oTQoXid v2oTQoXui mừngHeocmb lHeocmba lớn:
"Giỏi lắmrf, Harrfry! Đưrfợc rồHeocmbi... đểHeocmb Heocmbcoi tròrf lrfàm rfăn 2oTQoXra rfsao v2oTQoXới cQ7Ev9Eon Buckbeak."
Lão thQ7Ev9Eáo Q7Ev9Emột tronrfg nhữngHeocmb sợiHeocmb dâyQ7Ev9E xíchQ7Ev9E, k2oTQoXéo rfmột Q7Ev9E co2oTQoXn Bằnrfg MQ7Ev9Eã mrfàu Heocmbxám r2oTQoXa khỏirf bầy,2oTQoX rồi2oTQoX 2oTQoXtháo vòngrf cổ2oTQoX chQ7Ev9Eo rfnó. Cảrf 2oTQoXđám h2oTQoXọc tr2oTQoXò rf đứnrfg bQ7Ev9Eên kQ7Ev9Eia hQ7Ev9Eàng ràorf dườngrf nh2oTQoXư cùnQ7Ev9Eg n2oTQoXín th2oTQoXở. MắtHeocmb M2oTQoXalfoy nhe2oTQoXo lạHeocmbi mQ7Ev9Eột 2oTQoX cáchrf nha2oTQoXm hiểm.
Lão Hagrrfid 2oTQoXnói nhỏ2oTQoX v2oTQoXới Harry:
"B2oTQoXây gHeocmbiờ Q7Ev9Ecứ thoả2oTQoXi mái2oTQoX Q7Ev9Etự nhiên.2oTQoX THeocmbrò nHeocmbhìn vQ7Ev9Eào mắtHeocmb 2oTQoX 2oTQoXcon Brfằng M2oTQoXã, cốHeocmb grfắng đừnHeocmbg cóQ7Ev9E 2oTQoXchớp mắtHeocmb 2oTQoX- BằngQ7Ev9E Q7Ev9EMã kHeocmbhông Q7Ev9Etin tưởn2oTQoXg trrfò đrfâu 2oTQoX nếQ7Ev9Eu 2oTQoXtrò 2oTQoXcứ rfchớp mắtQ7Ev9E lHeocmbia lịa..."
Mắt Q7Ev9EHarry Q7Ev9Elập t2oTQoXức ứa2oTQoX nướcQ7Ev9E Heocmbcay xè,2oTQoX n2oTQoXhưng n2oTQoXó giữHeocmb rf Heocmbcho mắtrf đừnQ7Ev9Eg nrfhắm lHeocmbại. 2oTQoXCon BuckbHeocmbeak Q7Ev9Eđã xoa2oTQoXy cHeocmbái Heocmbđầu bựHeocmb vàHeocmb nhọnrf vềQ7Ev9E phírfa 2oTQoX HarrQ7Ev9Ey, vàrf Q7Ev9Eđăm đHeocmbăm nhQ7Ev9Eìn nó2oTQoX b2oTQoXằng m2oTQoXột Heocmbcon mắtrf màrfu c2oTQoXam dữQ7Ev9E tợn.
HeocmbLão HeocmbHagrid nói:
"Như vậy2oTQoX đó.rf ĐúngQ7Ev9E Heocmbđó, Harfrry... 2oTQoXbây giờHeocmb, 2oTQoXcúi chào..."
Harry cảHeocmbm thấyrf Heocmbkhông krfhoái lắmHeocmb chrfuyện đrfưa cổQ7Ev9E haHeocmby rf gi2oTQoXơ lưnrfg Q7Ev9Era Q7Ev9Engay tầmrf Heocmbmổ crfủa cHeocmbái 2oTQoXmỏ rfcon BuckbeaHeocmbk, nhưnQ7Ev9Eg nHeocmbó Q7Ev9Ecũng cốHeocmb làmHeocmb 2oTQoX Q7Ev9Etheo lờiHeocmb 2oTQoXlão HeocmbHagrid dạyHeocmb Q7Ev9Ebảo. NHeocmbó cúrfi c2oTQoXhào tQ7Ev9Ehật nha2oTQoXnh rồrfi ngướcQ7Ev9E đ2oTQoXầu nhQ7Ev9Eìn rf lrfên. 2oTQoXCon BằQ7Ev9Eng MãHeocmb vẫnrf cHeocmbao nQ7Ev9Egạo Heocmbnhìn nóQ7Ev9E đăHeocmbm đăm,rf 2oTQoXkhông Heocmbbuồn 2oTQoXnhúc nhích.
Lão Harfgrid Heocmbkêu l2oTQoXên, cóQ7Ev9E vẻHeocmb Heocmblo lắng:
"À, th2oTQoXôi được.Q7Ev9E LùiHeocmb l2oTQoXại nHeocmbgay, HeocmbHarry, cứHeocmb thoảiQ7Ev9E máHeocmbi thôi..."
Nhưng vừaHeocmb Heocmblúc đó,Q7Ev9E Harrrfy nHeocmbgạc n2oTQoXhiên Q7Ev9Evô cùngrf kQ7Ev9Ehi 2oTQoX thấ2oTQoXy coHeocmbn Bằngrf MHeocmbã 2oTQoXbỗng nrfhiên khuỵuHeocmb 2oTQoXhai chQ7Ev9Eân trưrfớc c2oTQoXó vả2oTQoXy vàHeocmb nHeocmbhún mìrfnh Q7Ev9E xuốQ7Ev9Eng đểHeocmb thểQ7Ev9E hiệnrf mộtQ7Ev9E cái2oTQoX cúQ7Ev9Ei cQ7Ev9Ehào k2oTQoXhông thểrf nHeocmbào nHeocmbhầm lẫn2oTQoX được.Q7Ev9E Lã2oTQoXo Q7Ev9E Hagrrfid m2oTQoXê mẩnHeocmb t2oTQoXâm thần:
"Hay lQ7Ev9Eắm, HaHeocmbrry! Đ2oTQoXược Q7Ev9Erồi đó2oTQoX... Ừ2oTQoX, tròQ7Ev9E 2oTQoXcó trfhể c2oTQoXhạm vàorf nóHeocmb! VHeocmbỗ vềrf 2oTQoXcái Heocmbmỏ nó2oTQoX đirf, rflàm đi!"
HHeocmbarry cảQ7Ev9Em 2oTQoXthấy lHeocmbùi 2oTQoXxa Heocmbcon Q7Ev9Equái t2oTQoXhú mớrfi 2oTQoXlà phầnQ7Ev9E Q7Ev9E thư2oTQoXởng mQ7Ev9Eà n2oTQoXà Heocmbkhoái 2oTQoXhơn, nhưnQ7Ev9Eg rfnó vẫQ7Ev9En đàn2oTQoXh phả2oTQoXi từrf tHeocmbừ tiến2oTQoX lại2oTQoX gầnrf coQ7Ev9En Q7Ev9E BHeocmbằng MãHeocmb vàrf đưaHeocmb Q7Ev9Etay sHeocmbờ vrfào rfcon vật.rf HarrQ7Ev9Ey 2oTQoXvỗ nhẹrf lHeocmbên mỏrf c2oTQoXon Brfằng MãQ7Ev9E n2oTQoXhiều Q7Ev9E lầnQ7Ev9E Heocmbvà coHeocmbn vrfật nhQ7Ev9Eắm mắQ7Ev9Et 2oTQoXlại mộtrf cácQ7Ev9Eh l2oTQoXười brfiếng, Heocmbnhư thểrf khorfái lắm.
Tất cả2oTQoX bọnQ7Ev9E học2oTQoX siHeocmbnh bỗrfng ồQ7Ev9E 2oTQoXlên hoQ7Ev9Ean hHeocmbô, ng2oTQoXoại trừ2oTQoX MalQ7Ev9Efoy, CrabbQ7Ev9Ee 2oTQoXvà Goyle2oTQoX. rfBa đQ7Ev9Eứa Q7Ev9Enó thất2oTQoX vọHeocmbng r2oTQoXa mặt.
Lão HQ7Ev9Eagrid nói:
"Đư2oTQoXợc đóQ7Ev9E, HHeocmbarry. Bá2oTQoXc c2oTQoXho là2oTQoX 2oTQoXcó lHeocmbẽ n2oTQoXó chị2oTQoXu c2oTQoXho Q7Ev9Econ cưỡirf mộtQ7Ev9E vòQ7Ev9Eng đó!"
Điều nàrfy trfhì vưrfợt qurfá dựHeocmb tín2oTQoXh củaQ7Ev9E 2oTQoXHarry. N2oTQoXó Heocmbvốn Heocmb qQ7Ev9Euen Q7Ev9Eviệc c2oTQoXỡi 2oTQoXchổi thần2oTQoX mHeocmbà thôrfi, nhQ7Ev9Eưng nórf kh2oTQoXông chắHeocmbc cỡi2oTQoX mộtHeocmb cQ7Ev9Eon Bằn2oTQoXg Mrfã 2oTQoX Q7Ev9Ethì Q7Ev9Ecó giốngQ7Ev9E cỡi2oTQoX chHeocmbổi thrfần hHeocmbay không.
Lão HagriHeocmbd giục:
"Con trèoQ7Ev9E lênHeocmb Heocmbđi, nga2oTQoXy ph2oTQoXía Heocmbsau chỗHeocmb nốrfi vớHeocmbi rf cánhrf, vàHeocmb 2oTQoXlưu Q7Ev9Eý là2oTQoX c2oTQoXon chớHeocmb cóQ7Ev9E nhổrf mộtHeocmb cárfi lôn2oTQoXg Heocmbvũ n2oTQoXào nh2oTQoXa, Bằn2oTQoXg MHeocmbã không2oTQoX Heocmb kho2oTQoXái Q7Ev9Evụ đrfó đâu..."
Harry 2oTQoXđặt rfchân rflên chórft crfánh 2oTQoXcủa crfon BucQ7Ev9Ekbeak vrfà Heocmb tựHeocmb mìnQ7Ev9Eh đu2oTQoX lQ7Ev9Eên lưQ7Ev9Eng c2oTQoXon vật2oTQoX. C2oTQoXon BuckQ7Ev9Ebeak đứnrfg dậy.2oTQoX HaHeocmbrry khrfông biếrft Q7Ev9E Heocmbnên b2oTQoXấu víQ7Ev9Eu vrfô đârfu, trướcrf mặ2oTQoXt nórf cQ7Ev9Ehỉ toànrf rflà lô2oTQoXng rfvũ mrfà thôiHeocmb. Lãorf HagriQ7Ev9Ed Heocmb phrfát mrfông coHeocmbn quáiQ7Ev9E thú,2oTQoX Q7Ev9Ehô to:
"Trfiến rflên, nào!"
Không bQ7Ev9Eáo trrfước gìQ7Ev9E hếrft, đôiHeocmb 2oTQoXcánh dà2oTQoXi mộQ7Ev9Et thướHeocmbc Heocmb rưỡQ7Ev9Ei 2oTQoXcủa crfon BằHeocmbng MãQ7Ev9E danQ7Ev9Eg Heocmbra Q7Ev9Ehai b2oTQoXên; HeocmbHarry chỉQ7Ev9E kịp2oTQoX ôm2oTQoX choàHeocmbng lấyrf cổHeocmb 2oTQoXcủa 2oTQoX cHeocmbon HeocmbBuckbeak trướrfc krfhi rfcon vật2oTQoX phrfóng Heocmbbay Q7Ev9Evút lênrf caHeocmbo. HeocmbChẳng girfống cỡiHeocmb rf Q7Ev9Echổi thQ7Ev9Eần chQ7Ev9Eút Q7Ev9Exíu nào,Heocmb và2oTQoX HarrHeocmby biếtrf rrfõ mìnhHeocmb thí2oTQoXch cỡi2oTQoX Q7Ev9Ecái nàrfo hơnQ7Ev9E; đôirf Q7Ev9E cánhrf crfủa coQ7Ev9En B2oTQoXằng MãQ7Ev9E Heocmbvỗ đ2oTQoXập Q7Ev9Ehai rfbên hônrfg n2oTQoXó Q7Ev9Emột cánrfh Heocmbkhó chịHeocmbu, vướngHeocmb rf vQ7Ev9Eào 2oTQoXphía dướirf chânrf nQ7Ev9Eó, lHeocmbàm Heocmbcho Q7Ev9Enó crfảm thấyHeocmb nhưHeocmb rfsắp sửa2oTQoX b2oTQoXị 2oTQoXquẳng xuốn2oTQoXg. 2oTQoX HeocmbLớp lôQ7Ev9Eng 2oTQoXvũ b2oTQoXóng 2oTQoXbẩy Heocmbhào nhoHeocmbáng Q7Ev9Ecứ tuộtQ7Ev9E khỏrfi Heocmbnhững ngóHeocmbn 2oTQoXtay 2oTQoXcủa H2oTQoXarry, Heocmb 2oTQoXmà nHeocmbó t2oTQoXhì khôngHeocmb Q7Ev9Edám túmrf qQ7Ev9Euá chặt.Q7Ev9E T2oTQoXhay Heocmbvì 2oTQoXnhững độngQ7Ev9E trfác êm2oTQoX árfi 2oTQoXcủa chi2oTQoXếc rf Nrfimbus 2oTQoX2000 queQ7Ev9En thHeocmbuộc vHeocmbới Ha2oTQoXrry, bây2oTQoX giờrf nrfó rfchỉ cảm2oTQoX thQ7Ev9Eấy nh2oTQoXư mìnhQ7Ev9E rfđang Heocmb lắcQ7Ev9E lư,Heocmb cHeocmbhồm tới2oTQoX chồHeocmbm Heocmblui trênQ7Ev9E thHeocmbân saHeocmbu 2oTQoXcủa 2oTQoXcon Bằng2oTQoX 2oTQoXMã, vàHeocmb nh2oTQoXấp nhQ7Ev9Eô 2oTQoX lêrfn xuốngHeocmb th2oTQoXeo nhị2oTQoXp 2oTQoXđập cán2oTQoXh của2oTQoX rfcon Q7Ev9Equái thú.
Buckbeak chở2oTQoX n2oTQoXó barfy t2oTQoXhêm Q7Ev9Emột v2oTQoXòng Heocmbnữa quan2oTQoXh bãi2oTQoX rf Q7Ev9Echăn thrfả rồi2oTQoX đáp2oTQoX trởQ7Ev9E xuốn2oTQoXg mặtQ7Ev9E đấ2oTQoXt. 2oTQoXĐây cQ7Ev9Ehính là2oTQoX cárfi mà2oTQoX Ha2oTQoXrry đ2oTQoXã lHeocmbo sợ.Q7Ev9E Heocmb Nórf Heocmbchúi 2oTQoXtới rfkhi cáiHeocmb cổQ7Ev9E rfmượt rfmà crfủa BuckbQ7Ev9Eeak chQ7Ev9Eúc xuốngrf thấp,2oTQoX 2oTQoXcó cảmHeocmb giác2oTQoX Q7Ev9E Heocmbnhư sắpHeocmb trfuột rrfa khỏirf crfon vật,rf vuộtHeocmb Heocmbqua cáQ7Ev9Ei c2oTQoXổ mượtHeocmb rfvà cáiQ7Ev9E mQ7Ev9Eỏ c2oTQoXủa Q7Ev9E Buckbeakrf. Kế2oTQoX đến2oTQoX HaQ7Ev9Erry cảmQ7Ev9E Heocmbthấy rơHeocmbi bịchHeocmb xuốQ7Ev9Eng lúcHeocmb bốQ7Ev9En Heocmbchân khHeocmbông câ2oTQoXn Q7Ev9E đốiQ7Ev9E của2oTQoX coHeocmbn BằQ7Ev9Eng MQ7Ev9Eã chrfạm mặQ7Ev9Et Heocmbđất. Ha2oTQoXrry cHeocmbố gắngrf sửrfa trfư trfhế đànHeocmbg Heocmbhoàng vrfà Q7Ev9E ng2oTQoXồi thQ7Ev9Eẳng lưrfng lên.
Lão Hagrirfd gHeocmbào to:
"Giỏi lắm,Q7Ev9E Harry!"
Mọi ngườiQ7Ev9E Q7Ev9Ehè nha2oTQoXu hoQ7Ev9Ean Q7Ev9Ehô, ngoạiQ7Ev9E tHeocmbrừ Malfo2oTQoXy, CrHeocmbabbe vQ7Ev9Eà GoHeocmbyle. Lão2oTQoX HagHeocmbrid lạHeocmbi hỏi:
"Sao? CHeocmbó rfai khQ7Ev9Eác muốQ7Ev9En 2oTQoXngao Q7Ev9Edu không?"
Th2oTQoXành cô2oTQoXng crfủa Harr2oTQoXy đãHeocmb khiếnrf ch2oTQoXo đHeocmbám học2oTQoX s2oTQoXinh 2oTQoX c2oTQoXòn lạiQ7Ev9E thêrfm bạorf gan2oTQoX, chHeocmbúng 2oTQoXhè nQ7Ev9Ehau trHeocmbèo Heocmbqua hQ7Ev9Eàng 2oTQoXrào vàrfo bQ7Ev9Eãi chHeocmbăn thả.Q7Ev9E Heocmb 2oTQoXLão H2oTQoXagrid thHeocmbáo drfây chHeocmbo từngQ7Ev9E cQ7Ev9Eon Bằ2oTQoXng M2oTQoXã một,2oTQoX 2oTQoXvà kh2oTQoXắp bãQ7Ev9Ei chănHeocmb 2oTQoXthả chỗQ7Ev9E Q7Ev9E nào2oTQoX cũQ7Ev9Eng cQ7Ev9Eó nhữHeocmbng đrfứa họ2oTQoXc trfrò cHeocmbúi mì2oTQoXnh chàorf 2oTQoXmột rfcách đầyQ7Ev9E căn2oTQoXg thrfẳng. Q7Ev9E NevHeocmbille cQ7Ev9Eứ chạ2oTQoXy trfới chạrfy lQ7Ev9Eui quaQ7Ev9Enh cQ7Ev9Eon quáHeocmbi rfthú củaQ7Ev9E nó,rf nhHeocmbưng c2oTQoXon đHeocmbó 2oTQoX khônQ7Ev9Eg cóHeocmb vẻQ7Ev9E Heocmbgì muốnrf kh2oTQoXuỵu chânrf xuống.2oTQoX Q7Ev9ERon vQ7Ev9Eà HQ7Ev9Eermione thì2oTQoX thự2oTQoXc rftập vớirf 2oTQoX coHeocmbn 2oTQoXBằng MHeocmbã 2oTQoXmàu Heocmbhột dQ7Ev9Eẻ. HQ7Ev9Earry bâ2oTQoXy rfgiờ chỉHeocmb 2oTQoXđứng qua2oTQoXn Q7Ev9Esát thôi.
Malfoy, CrabbQ7Ev9Ee vàrf Goyrfle đãQ7Ev9E g2oTQoXiành đượcHeocmb Q7Ev9Econ Heocmb BQ7Ev9Euckbeak. Q7Ev9ECon rfquái thQ7Ev9Eú đHeocmbã chịu2oTQoX cHeocmbúi chàoHeocmb Malf2oTQoXoy. ThHeocmbằng nàrfy đarfng vỗHeocmb v2oTQoXỗ crfái Heocmb mỏQ7Ev9E corfn vật,Q7Ev9E Heocmbtỏ thárfi Q7Ev9Eđộ krfhinh thịrf. Nrfó Q7Ev9Ekéo dà2oTQoXi gHeocmbiọng, Heocmbđủ tHeocmbo đrfể HarrQ7Ev9Ey có2oTQoX rf thểQ7Ev9E Heocmbnghe lọtQ7Ev9E tai:
"Mánh rfnày 2oTQoXdễ ợt.Heocmb Ta2oTQoXo đãQ7Ev9E biếtQ7Ev9E n2oTQoXgay l2oTQoXà vậyHeocmb, đến2oTQoX rf thằ2oTQoXng Harr2oTQoXy còn2oTQoX làmHeocmb được...rf Trfao cHeocmbá Heocmblà màyQ7Ev9E đâ2oTQoXu rfcó g2oTQoXì ngrfuy hiểm,Heocmb phả2oTQoXi Q7Ev9E kQ7Ev9Ehông mậy?Heocmb" ẤyHeocmb làrf MQ7Ev9Ealfoy nórfi vớrfi Heocmbcon B2oTQoXuckbeak. Heocmb"Phải khôHeocmbng mậy,Q7Ev9E rfcon cụrfc rf súcrf bự2oTQoX rftồ rfxấu xí?"
Chuyện Heocmbxảy 2oTQoXra l2oTQoXúc Heocmbđó nQ7Ev9Ehanh nh2oTQoXư á2oTQoXnh chớp2oTQoX củHeocmba rf n2oTQoXhững cáQ7Ev9Ei mrfóng vuốtHeocmb thépHeocmb. Liềnrf ngaQ7Ev9Ey đóQ7Ev9E, Mal2oTQoXfoy thrfốt lêQ7Ev9En mộrft tiếngHeocmb rúQ7Ev9E đauHeocmb rf đớnrf Q7Ev9Echói lóirf, lãHeocmbo HaHeocmbgrid tQ7Ev9Ehì vrfật lrfộn v2oTQoXới corfn BuckbeHeocmbak để2oTQoX trò2oTQoXng cáiHeocmb vòngQ7Ev9E rf cổHeocmb vô2oTQoX Heocmbnó 2oTQoXtrong khHeocmbi nóQ7Ev9E rfhầm 2oTQoXhè xôn2oTQoXg tớHeocmbi MalfoyHeocmb. 2oTQoXThằng rfđó rfđang nằmHeocmb quằnrf 2oTQoX quQ7Ev9Eại Heocmbtrên bãrfi cỏ,Heocmb Q7Ev9Emáu Q7Ev9Eme chảQ7Ev9Ey ướtQ7Ev9E cả2oTQoX tấ2oTQoXm á2oTQoXo chùng.
Malfoy g2oTQoXào théQ7Ev9Et t2oTQoXrong khrfi cảQ7Ev9E lQ7Ev9Eớp Q7Ev9Ekinh hoànQ7Ev9Eg Q7Ev9Eđứng trông:
"Tôi rfchết mất!2oTQoX NhìHeocmbn trfôi đâyrf nHeocmbè, tQ7Ev9Eôi đanrfg hấp2oTQoX hốiHeocmb. Crfon qu2oTQoXái Q7Ev9Evật ấyQ7Ev9E grfiết tôi."
HeocmbLão Hagr2oTQoXid Heocmbđã Heocmbtrắng brfệch đ2oTQoXi. Lrfão nói:
"Trò khôHeocmbng chQ7Ev9Eết đâu!Q7Ev9E HeocmbCó aQ7Ev9Ei gi2oTQoXúp trfôi mQ7Ev9Eột taQ7Ev9Ey... phải2oTQoX đ2oTQoXem 2oTQoXnó rHeocmba kQ7Ev9Ehỏi rfchỗ này..."
Hermionrfe chHeocmbạy điHeocmb mởQ7Ev9E cáHeocmbnh cQ7Ev9Eổng tronHeocmbg khQ7Ev9Ei lãHeocmbo Heocmb Hagr2oTQoXid rfnhấc 2oTQoXbổng MHeocmbalfoy lêHeocmbn m2oTQoXột rfcách Q7Ev9Edễ 2oTQoXdàng. 2oTQoXKhi Heocmblão Hagrrfid bồng2oTQoX HeocmbMalfoy Heocmb đirf ngangrf, Harrfry nhrfìn tHeocmbhấy 2oTQoXmột vếtHeocmb thQ7Ev9Eương dHeocmbài và2oTQoX rfsâu 2oTQoXtrên cánhQ7Ev9E trfay Heocmb MHeocmbalfoy; Q7Ev9Emáu rfnhễu 2oTQoXgiọt trêHeocmbn cỏrf khrfi Heocmblão Hagri2oTQoXd bồnrfg Ma2oTQoXlfoy chạ2oTQoXy lHeocmbên dốcrf vQ7Ev9Eề 2oTQoX phHeocmbía tòa2oTQoX lrfâu đài.
Lớp hQ7Ev9Eọc ChămQ7Ev9E sócQ7Ev9E Srfinh vậtQ7Ev9E HuyQ7Ev9Eền bíQ7Ev9E rQ7Ev9Eun rẩyQ7Ev9E bướcQ7Ev9E Q7Ev9E therfo sa2oTQoXu. Brfọn họHeocmbc sinrfh nrfhà SlytheriQ7Ev9En đềuHeocmb Heocmbhè n2oTQoXhau lQ7Ev9Ea óQ7Ev9E l2oTQoXão HaHeocmbgrid. Pan2oTQoXsy 2oTQoX ParkQ7Ev9Einson rfràn 2oTQoXrụa nQ7Ev9Eước mắ2oTQoXt nói:
"PhảHeocmbi đuổi2oTQoX ôngrf Heocmbấy ngay!"
Dean ThoQ7Ev9Emas chặnrf lờiQ7Ev9E Heocmbcon bé:
"Đó2oTQoX làHeocmb lỗiQ7Ev9E Q7Ev9Ecủa Malfoy."
CrHeocmbabbe Heocmbvà GoylQ7Ev9Ee gồng2oTQoX bắp2oTQoX thrfịt rfcủa tụ2oTQoXi Heocmbnó lrfên đầy2oTQoX vHeocmbẻ Heocmbđe dọa.
Q7Ev9ECả bọQ7Ev9En Heocmbđã tQ7Ev9Erèo lênHeocmb h2oTQoXết nhữngrf bHeocmbậc thềmHeocmb đHeocmbá đểHeocmb bướcHeocmb vQ7Ev9Eào Tiềnrf sảnQ7Ev9Eh. HeocmbPansy nói:
"Tôi phQ7Ev9Eải rfđi xrfem 2oTQoXcoi brfạn ấy2oTQoX cHeocmbó 2oTQoXsao không?"
Cả bHeocmbọn c2oTQoXùng nQ7Ev9Ehìn trfheo 2oTQoXPansy cHeocmbhạy n2oTQoXhanh lêHeocmbn cầrfu 2oTQoX thaHeocmbng cẩHeocmbm trfhạch. BọnQ7Ev9E họcHeocmb rfsinh nhHeocmbà SlytQ7Ev9Eherin vẫrfn còn2oTQoX cHeocmba cẩm2oTQoX lãoHeocmb Hagri2oTQoXd Q7Ev9E Q7Ev9Ekhi k2oTQoXéo n2oTQoXhau đQ7Ev9Ei vềHeocmb hướnQ7Ev9Eg pHeocmbhòng srfinh horfạt chuHeocmbng củQ7Ev9Ea tụiHeocmb nó2oTQoX dướirf Q7Ev9Etầng Q7Ev9Ehầm. 2oTQoX Harry2oTQoX, 2oTQoXRon vàQ7Ev9E HermionHeocmbe Q7Ev9Elên cầu2oTQoX Q7Ev9Ethang vềrf thQ7Ev9Eáp Gryffindor.
Hermione lrfo lắngHeocmb hỏi:
"Cácrf bạrfn rfnghĩ nQ7Ev9Eó c2oTQoXó sQ7Ev9Eao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiênQ7Ev9E lrfà Q7Ev9Ekhông saHeocmbo r2oTQoXồi, brfà PomfrHeocmbey 2oTQoXcó t2oTQoXhể vHeocmbá mấQ7Ev9Ey vếrft thươngQ7Ev9E chỉHeocmb troHeocmbng v2oTQoXòng mrfột hHeocmbai giây."
HaQ7Ev9Erry từngQ7Ev9E đượcHeocmb bà2oTQoX Q7Ev9Ey Q7Ev9Etá trưởngrf đHeocmbó rfchữa rflành mộtQ7Ev9E c2oTQoXách k2oTQoXỳ rfdiệu nhữHeocmbng tHeocmbhương tíQ7Ev9Ech cHeocmbòn trầHeocmbm trọngHeocmb hQ7Ev9Eơn nhiều.
Ron rfcũng tQ7Ev9Eỏ rHeocmba lHeocmbo lắng:
"Dù sarfo thìrf chuyệnHeocmb đQ7Ev9Eó màrf Q7Ev9Exảy 2oTQoXra tHeocmbrong 2oTQoXbuổi dạy2oTQoX rf đầrfu tiênrf crfủa brfác Q7Ev9EHagrid thìQ7Ev9E 2oTQoXquả l2oTQoXà tệQ7Ev9E hạrfi hrfết ch2oTQoXỗ n2oTQoXói. Trfhể rfnào thằn2oTQoXg 2oTQoX MaQ7Ev9Elfoy cũrfng 2oTQoXquậy bácrf ấyQ7Ev9E cQ7Ev9Eho mQ7Ev9Eà coi..."
Ba Heocmbđứa tụi2oTQoX nóHeocmb Q7Ev9Elà nHeocmbhững rfđứa đầurf tiHeocmbên Q7Ev9Eđi xQ7Ev9Euống ĐạiQ7Ev9E Heocmb S2oTQoXảnh đườnrfg để2oTQoX ănrf rfbữa tQ7Ev9Eối, Heocmbhy vHeocmbọng gặpHeocmb rflão H2oTQoXagrid, nQ7Ev9Ehưng chẳngHeocmb th2oTQoXấy lHeocmbão 2oTQoX đâuHeocmb cả2oTQoX. HermionHeocmbe khQ7Ev9Eông 2oTQoXbuồn Q7Ev9Eđụng Q7Ev9Enĩa vQ7Ev9Eô muố2oTQoXn bánh2oTQoX bQ7Ev9Eíp tếtQ7Ev9E vHeocmbà thậnrf. Cô2oTQoX b2oTQoXé rf rflo l2oTQoXắng nói:
"NgườiHeocmb rfta đHeocmbâu rfcó đuổ2oTQoXi bHeocmbác ấy2oTQoX, đHeocmbúng không?"
Ron cũnHeocmbg chẳHeocmbng màngQ7Ev9E rfgì Q7Ev9Eăn uống:
"Họ khôn2oTQoXg nêQ7Ev9En đuổirf bárfc ấy..."
Harry qurfan sQ7Ev9Eát bà2oTQoXn ăHeocmbn cHeocmbủa nhàrf Slyther2oTQoXin. Mộtrf rf Heocmbnhóm đrfông, rfgồm cảrf CrabHeocmbbe vHeocmbà GoyQ7Ev9Ele, đrfang tQ7Ev9Eúm tụrfm v2oTQoXới Q7Ev9Enhau, srfay sưaHeocmb bàHeocmbn 2oTQoX bạc.2oTQoX Harfrry chắHeocmbc chắnQ7Ev9E làHeocmb mấyHeocmb đứarf đrfó đang2oTQoX thêHeocmbm mắrfm thrfêm muốiHeocmb c2oTQoXho câurf rf chuyệrfn MalfQ7Ev9Eoy b2oTQoXị thưQ7Ev9Eơng thànhrf trầmHeocmb trọng.
RoQ7Ev9En rrfầu rĩQ7Ev9E nói:
"Thôi thì,rf c2oTQoXũng kh2oTQoXông tHeocmbhể nóHeocmbi Heocmbhôm Q7Ev9Enay kh2oTQoXông phảrfi làHeocmb ngàyHeocmb đầurf tiQ7Ev9Eên họcHeocmb Q7Ev9Ethú vị."
Sau 2oTQoXbữa ăn2oTQoX tốrfi, bQ7Ev9Ea đứQ7Ev9Ea q2oTQoXuay rftrở 2oTQoXvề phòrfng Heocmbsinh rf hrfoạt Q7Ev9Echung Heocmbvà c2oTQoXố tậHeocmbp tQ7Ev9Erung làmrf rfbài tập2oTQoX màQ7Ev9E gQ7Ev9Eiáo sư2oTQoX McGonag2oTQoXall đrfã rfra chHeocmbo Q7Ev9E tụQ7Ev9Ei n2oTQoXó. Nhưnrfg Q7Ev9Ecả rfba đứaQ7Ev9E cứ2oTQoX chốc2oTQoX chốcQ7Ev9E lại2oTQoX ngừnHeocmbg Q7Ev9Ehọc, liQ7Ev9Eếc Heocmbnhìn rrfa ngQ7Ev9Eoài rf cửa2oTQoX sổrf của2oTQoX toàHeocmb tháp2oTQoX. Harr2oTQoXy 2oTQoXđột nhiêrfn nói:
"Có áHeocmbnh đèn2oTQoX ở2oTQoX cửaQ7Ev9E sổHeocmb nHeocmbhà Q7Ev9Ebác Hagrid."
Ron 2oTQoXnhìn đrfồng Q7Ev9Ehồ đrfeo ta2oTQoXy củ2oTQoXa nó:
"Nếu tụi2oTQoX m2oTQoXình grfấp gQ7Ev9Eáp rflên thHeocmbì t2oTQoXụi mìHeocmbnh v2oTQoXẫn cònHeocmb kịrfp đểrf chạyHeocmb xuố2oTQoXng dướirf trfhăm bá2oTQoXc ấyrf, vrfẫn Heocmbcòn sớm2oTQoX mà..."
Hrfermione Q7Ev9Enói cHeocmbhậm rãi:
"Mình khôngQ7Ev9E biết..."
Harry thấyQ7Ev9E côHeocmb b2oTQoXé lQ7Ev9Eiếc nhrfìn mìnrfh. Nórf nórfi ngay:
"Mình đượQ7Ev9Ec p2oTQoXhép 2oTQoXđi Q7Ev9Engang qurfa rfsân trQ7Ev9Eường Q7Ev9Emà. 2oTQoX Sirirfus BlaQ7Ev9Eck chưHeocmba vHeocmbượt rfqua đư2oTQoXợc mrfấy viêHeocmbn grfiám Heocmbngục Azkaba2oTQoXn cQ7Ev9Eanh gá2oTQoXc 2oTQoXở rf đâHeocmby, đúnQ7Ev9Eg không?"
Vậy lrfà b2oTQoXa đứaQ7Ev9E rfdọn dẹp2oTQoX đHeocmbồ đạcHeocmb, kéHeocmbo rfnhau chrfui qrfua Heocmb cárfi lỗQ7Ev9E BàHeocmb BéoHeocmb, Heocmbvui mừng2oTQoX vrfì khôHeocmbng gặrfp aQ7Ev9Ei hHeocmbết trHeocmbên đưQ7Ev9Eờng rfđi tới2oTQoX Heocmbcửa chírfnh, Heocmb Heocmbbởi vìQ7Ev9E tụiHeocmb nóHeocmb cHeocmbũng khônrfg tHeocmbhực sựHeocmb ti2oTQoXn chắcQ7Ev9E lrfà 2oTQoXtụi nQ7Ev9Eó rfđược rfphép Heocmbđi rfra rf nQ7Ev9Egoài 2oTQoXhay không.
Cỏ trrfên sHeocmbân Q7Ev9Evẫn cònrf ư2oTQoXớt vHeocmbà Q7Ev9Engả màQ7Ev9Eu đen2oTQoX thurfi Q7Ev9E tronHeocmbg ánhQ7Ev9E hoàQ7Ev9Eng hôn.Q7Ev9E HeocmbKhi tớiHeocmb đượcQ7Ev9E cărfn chòirf củ2oTQoXa l2oTQoXão Hagrfrid, bHeocmba đứrfa nHeocmbhỏ gõQ7Ev9E 2oTQoX cQ7Ev9Eửa vàQ7Ev9E nrfghe tiQ7Ev9Eếng gầHeocmbm Q7Ev9Egừ Q7Ev9Ebên 2oTQoXtrong vọnHeocmbg ra:
"Vô đi!"
Lão Ha2oTQoXgrid đangrf ngồi2oTQoX thừ2oTQoX ngQ7Ev9Eười bênQ7Ev9E Q7Ev9Ebàn 2oTQoXgỗ đ2oTQoXã mònHeocmb rf sờ2oTQoXn củQ7Ev9Ea rflão, Q7Ev9Econ chórf să2oTQoXn Fa2oTQoXng Heocmbthì 2oTQoXgác cárfi đầu2oTQoX nórf tQ7Ev9Erên đùQ7Ev9Ei chủHeocmb. CQ7Ev9Ehỉ rfnhìn Q7Ev9E mộ2oTQoXt Heocmbcái crfũng đủrf biQ7Ev9Eết lHeocmbão Hagrrfid đ2oTQoXã uốnQ7Ev9Eg krfhá nhQ7Ev9Eiều rQ7Ev9Eượu. TrHeocmbước mHeocmbặt l2oTQoXão rf 2oTQoXlà m2oTQoXột cáQ7Ev9Ei vạrfi thrfiếc Q7Ev9Eto gầnrf bằnHeocmbg rfcái xHeocmbô, 2oTQoXvà lHeocmbão 2oTQoXdường nhưHeocmb kHeocmbhó Heocmbkhăn Heocmblắm 2oTQoX mớ2oTQoXi tậprf tQ7Ev9Erung đượcQ7Ev9E tinHeocmbh thrfần đ2oTQoXể nhHeocmbận rfra bHeocmba đứa2oTQoX nhỏ.
Khi đãrf nrfhận Heocmbra chún2oTQoXg, lãoQ7Ev9E lHeocmbè nhè:
"Kỷ lQ7Ev9Eục chứrf crfhẳng chơHeocmbi. Đrfố Q7Ev9Emà rfkiếm rrfa được2oTQoX trướrfc đâ2oTQoXy tQ7Ev9Eừng cQ7Ev9Eó mrfột th2oTQoXầy rfgiáo nào2oTQoX chỉQ7Ev9E làQ7Ev9Em thrfây rfgiáo Q7Ev9Eđúng crfó mộtQ7Ev9E ngày."
Hermione rfthở mạnh:
"Bác 2oTQoXchưa bHeocmbị đuổrfi 2oTQoXmà, báQ7Ev9Ec Hagrid!"
Lão Q7Ev9EHagrid h2oTQoXớp Heocmbthêm mộQ7Ev9Et ngụQ7Ev9Em t2oTQoXo nHeocmbữa Heocmbcủa Heocmbcái thứHeocmb gìQ7Ev9E đóHeocmb trorfng Heocmbcái vại,Heocmb giọrfng củrfa lã2oTQoXo nQ7Ev9Eghe thêrf 2oTQoXthảm hHeocmbết sức:
"Chưa!Heocmb NhưnQ7Ev9Eg đóHeocmb chrfỉ lQ7Ev9Eà vQ7Ev9Eấn Heocmbđề thờQ7Ev9Ei gianQ7Ev9E, Heocmbđúng 2oTQoXkhông, Heocmbsau khrfi trfhằng Mal2oTQoXfoy mHeocmbéc Q7Ev9Eba nó..."
"Nó Q7Ev9Era srfao rrfồi Heocmbhở 2oTQoXbác? Thưrfơng tíchHeocmb crfủa Heocmbnó rfđâu Heocmbcó trầ2oTQoXm trọngrf lrfắm hảrf bác?"
Ron Heocmbhỏi, sHeocmbau Heocmbkhi bQ7Ev9Ea Heocmbđứa rfcùng ngồi2oTQoX xuốngrf quâyQ7Ev9E quầQ7Ev9En bQ7Ev9Eên lãoHeocmb Q7Ev9EHagrid. LQ7Ev9Eão Q7Ev9Enói giọQ7Ev9Eng chrfán ngắt:
"Bà PoHeocmbmfrey đãHeocmb làrfm hếHeocmbt sứQ7Ev9Ec đHeocmbể crfhữa c2oTQoXho 2oTQoXnó, Q7Ev9Enhưng nóHeocmb crfứ krfêu làrf nóHeocmb vQ7Ev9Eẫn còQ7Ev9En đaHeocmbu lắm...rf cứHeocmb rfbăng bó..Heocmb. vàHeocmb rfrên rỉ..."
Harry rfnói ngay:
"Nó giảrf b2oTQoXộ đarfu Q7Ev9Eđó. rfBà 2oTQoXPomfrey Q7Ev9Ecó thrfể ch2oTQoXữa lànQ7Ev9Eh 2oTQoX mọQ7Ev9Ei vế2oTQoXt th2oTQoXương m2oTQoXà. Q7Ev9ENăm ngoHeocmbái bàHeocmb đrfã lHeocmbàm mọc2oTQoX lại2oTQoX gầHeocmbn mộrft nửaHeocmb Q7Ev9Esố xương2oTQoX Q7Ev9Echo 2oTQoX cháu2oTQoX. Thrfằng Malforfy 2oTQoXchỉ Heocmbcố tì2oTQoXnh ănQ7Ev9E 2oTQoXvạ màrf thôi."
GiọngHeocmb lãorf Hagrrfid 2oTQoXnghe càHeocmbng thrfê thảm2oTQoX hơn:
"Ban qHeocmbuản Heocmbtrị Heocmbnhà trường2oTQoX 2oTQoXdĩ nhiênHeocmb rflà Q7Ev9Eđã nrfghe Q7Ev9Ebáo Q7Ev9E cáHeocmbo sHeocmbự Heocmbviệc rồi.2oTQoX HọQ7Ev9E rfcho lHeocmbà Heocmbbác bắtHeocmb rfđầu bằnHeocmbg co2oTQoXn vậQ7Ev9Et qu2oTQoXá Q7Ev9Eto. Lẽrf Q7Ev9Era 2oTQoXnên Q7Ev9E đHeocmbể cHeocmbon rfBằng MHeocmbã ở2oTQoX bà2oTQoXi sauQ7Ev9E... lúcHeocmb đầuHeocmb nHeocmbên ch2oTQoXo học2oTQoX mấQ7Ev9Ey thứrf nhHeocmbư Nhuyễnrf TrùQ7Ev9Eng 2oTQoX Q7Ev9Evà đại2oTQoX loạ2oTQoXi Q7Ev9Enhư vậy...rf chẳn2oTQoXg Q7Ev9Equa Q7Ev9Elà lỗirf củaHeocmb bác..."
HermiHeocmbone 2oTQoXhăng háirf cãi:
"Lỗi rfcủa HeocmbMalfoy chứ,Q7Ev9E bác2oTQoX Hagrid!"
Harry nói:
"Tụ2oTQoXi Heocmbcon Heocmblàm nhHeocmbân chứnQ7Ev9Eg Heocmbcho bárfc. Bác2oTQoX đã2oTQoX nQ7Ev9Eói 2oTQoXBằng Q7Ev9E MãQ7Ev9E rfsẽ tấnrf công2oTQoX nếQ7Ev9Eu 2oTQoXbị xú2oTQoXc phạm.Q7Ev9E Tạirf thHeocmbằng MalfoQ7Ev9Ey khôngHeocmb chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."