You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).
Chương giew6 nE5Q- MÓNKpBVG VUỐTgiew VÀnE5Q LKpBVÁ TRÀ
hi SeAQ HSeAQarry, RKpBVon vSeAQà HermionRoCKe RoCKbước vgiewào ĐnE5Qại SảnhSeAQ đườngiewg đểnE5Q ănRoCK điKpBVểm tâmSeAQ vàoSeAQ sgiewáng KpBV giewhôm sauRoCK, SeAQthì ngưgiewời đầuSeAQ tiêSeAQn màgiew tụiKpBV nSeAQó thấKpBVy lSeAQà Dracgiewo MalfoSeAQy. nE5QCó vnE5Qẻ nhKpBVư KpBV KpBVMalfoy đaKpBVng munE5Qa vKpBVui giewcho mộtSeAQ nhóKpBVm họcgiew singiewh SeAQnhà SlythSeAQerin bằngSeAQ mộtnE5Q câuKpBV giew RoCKchuyện chọcRoCK cSeAQười. LúKpBVc HaSeAQrry, Rogiewn vàKpBV HermioRoCKne điRoCK SeAQngang quRoCKa, MalfKpBVoy đaRoCKng KpBV giewnhại mộtgiew vẻKpBV mặtnE5Q đRoCKau đớnSeAQ đếKpBVn giewbất SeAQtỉnh SeAQkhá khônE5Qi hàigiew, thếKpBV lànE5Q giewquanh ngiewó nổgiew rKpBVa KpBV mộgiewt giewtràng cười.
Hermione đigiew ngaRoCKy SeAQsau lưnRoCKg HarryKpBV, nói:
"KệKpBV xácRoCK nónE5Q. giewCứ mKpBVặc kệSeAQ RoCKnó đKpBVi, nóKpBV chẳngnE5Q KpBVđáng đSeAQể mKpBVình bậnSeAQ RoCKtâm đâu..."
Nhưng giewPancy ParkinsoSeAQn, mộSeAQt SeAQcon bSeAQé nhàKpBV Slythgiewerin, KpBVmặt tẹtSeAQ dRoCKa nhnE5Qăn nhRoCKư mặgiewt chRoCKó PunE5Qg chợtnE5Q rRoCKít SeAQlên thgiewe thé:
"Ê, PKpBVotter! PottRoCKer ơiRoCK, vgiewiên giáSeAQm nE5Qngục AzkabaRoCKn đanKpBVg tớiKpBV SeAQkìa! PotnE5Qter, Hùuuuu!"
Harry ngồinE5Q phịcKpBVh xuốgiewng cáRoCKi ghếgiew bKpBVên RoCKcạnh GeorgRoCKe ởnE5Q bànRoCK ănKpBV cRoCKủa nhàKpBV GryffiKpBVndor. GeoRoCKrge pgiewhát chnE5Qo tụigiew nKpBVó mấygiew tờgiew giấy:
"TSeAQhời RoCKkhóa biểSeAQu củaKpBV họcKpBV nE5Qsinh nE5Qnăm thRoCKứ nE5Qba đâSeAQy. ỦnE5Qa, cónE5Q chugiewyện ggiewì vậyKpBV Harry?"
Ron ngSeAQồi xSeAQuống ghếnE5Q bRoCKên kKpBVia GeorKpBVge, trừnE5Qng mnE5Qắt RoCKnhìn quKpBVa phíaRoCK bàgiewn giewăn nhRoCKà Slythergiewin, nói:
"Thằng Malfoy."
George giewngước nKpBVhìn quaSeAQ, KpBVvừa đúRoCKng lúRoCKc thấSeAQy MaKpBVlfoy lgiewại đSeAQang mộgiewt lgiewần nE5Qnữa giảgiew SeAQbộ xỉugiew nE5Qmột cácnE5Qh đầySeAQ sợgiew hãgiewi. nE5QGeorge KpBVbình thảgiewn nói:
SeAQ"Thằng ngiewhãi rKpBVanh. NKpBVó cũnE5Qng đâuRoCK giewcó oanE5Qi pRoCKhong lgiewẫm SeAQ liệnE5Qt RoCKgì nE5Qcho SeAQlắm kSeAQhi viêSeAQn nE5Qgiám ngRoCKục AzkanE5Qban kiểmgiew trRoCKa đoànRoCK tàunE5Q tốnE5Qi hnE5Qôm qunE5Qa nE5Q đâu.giew SeAQNó SeAQcũng chạySeAQ tọtSeAQ qunE5Qa tRoCKoa cgiewủa tụiSeAQ mình,RoCK phảiSeAQ khônnE5Qg Fred?"
Fred nE5Qkhinh giewbỉ SeAQliếc mắKpBVt nhìnKpBV sRoCKang Malfoy:
"Đồ ségiewm nE5Qtè trongiewg quần."
George nói:
"Ngay nhnE5Qư giewanh giewđây cũgiewng khRoCKông khoKpBVái chSeAQo lắm.RoCK Hgiewọ đRoCKúng RoCKlà kingiewh tởmSeAQ thiệgiewt, mấySeAQ vigiewên giámRoCK ngụcnE5Q giewAzkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ làmRoCK ruộtSeAQ ggiewan RoCKmình giewthiếu đinE5Qều bịgiew đôngnE5Q lạnRoCKh nE5Qhết vậynE5Q há?"
RoCKHarry SeAQnói nhỏ:
"NhưKpBVng mSeAQà cgiewác angiewh đnE5Qâu cgiewó xỉu,RoCK phảnE5Qi không?"
George nKpBVói mạSeAQnh mẽ:
"Quên nE5Qchuyện đSeAQó đi,KpBV HarrRoCKy. nE5QCó mộtKpBV lầKpBVn bRoCKa phảgiewi giewđi RoCK tớRoCKi nhàSeAQ giewngục Azkabagiewn, nhớSeAQ khônE5Qng Fregiewd? BKpBVa RoCKnói đóSeAQ nE5Qlà nnE5Qơi tồiSeAQ tRoCKệ nKpBVhứt mRoCKà giew ôngiewg từngiewg biếgiewt đếnE5Qn. nE5QBa trgiewở vềRoCK giewnhà tgieway cSeAQhân rnE5Qun rẩyRoCK rồinE5Q pgiewhát bệngiewh lunE5Qôn nE5Q mà.giew.. MấSeAQy vSeAQiên giámSeAQ KpBVngục AzknE5Qaban hútnE5Q hnE5Qết RoCKniềm SeAQvui khỏSeAQi cáiRoCK KpBVnhà RoCKngục đó.RoCK Ởgiew giew tgiewrong giewđó, giewhầu nhưRoCK tKpBVất cảRoCK cáSeAQc tSeAQù nhâSeAQn ngụcRoCK AzkanE5Qban đSeAQều phánE5Qt điêKpBVn lKpBVên RoCK hết."
FSeAQred đổinE5Q RoCKđề tài:
"Ừ, đKpBVể nE5Qcoi thằKpBVng giewMalfoy sSeAQẽ vunE5Qi nhưgiew RoCKthế nRoCKào sSeAQau nE5Q trậnE5Qn KpBVQuidditch đnE5Qầu tiSeAQên. NhRoCKớ khôRoCKng? TrậnSeAQ QSeAQuidditch RoCKđầu mùnE5Qa làRoCK tSeAQrận giRoCKữa SeAQ độiRoCK nhànE5Q GryffindnE5Qor vànE5Q nE5Qnhà Slytherin."
LầnRoCK dugiewy nhKpBVứt KpBVmà Hgiewarry nE5Qvà ManE5Qlfoy đốiRoCK đầugiew nKpBVhau SeAQ nE5Qtrong SeAQmột SeAQtrận nE5QQuidditch cũngSeAQ làRoCK lgiewần MRoCKalfoy đãKpBV nE5Qbịthua tKpBVe KpBVtua xSeAQiểng RoCK liRoCKểng. NhớKpBV lạiRoCK trậRoCKn đó,KpBV HarrKpBVy thRoCKấy pSeAQhấn khởiKpBV lRoCKên KpBVchút đỉnh,RoCK bènSeAQ nE5Qtự lấyRoCK giew cKpBVho mìnnE5Qh giewmấy khúcSeAQ xúRoCKc xgiewích vRoCKà giewcà KpBVchua chiên.
Hermione cònSeAQ mảiSeAQ nghiênE5Qn cứuRoCK cáiRoCK thờigiew RoCKkhóa bigiewểu mớigiew KpBVcủa mình.KpBV Côgiew SeAQbé mừngiewg rSeAQỡ kgiewêu lên:
"Ôi, RoCKhay qunE5Qá! Tgiewụi mìnnE5Qh bắSeAQt đầuSeAQ hKpBVọc giewmấy nE5Qmôn mớiSeAQ nnE5Qgay hôSeAQm nay."
Ron ngóSeAQ KpBVqua giewvai HRoCKermione đọKpBVc giewké, mặtKpBV giewmày nghgiewiêm tranRoCKg hẳnnE5Q raRoCK. NónE5Q nói:
"HeRoCKrmione giewơi, ngườiSeAQ nE5Qta làKpBVm rốRoCKi SeAQbeng giewcái RoCKthời giew giewkhóa biểnE5Qu giewcủa SeAQbồ rồi.nE5Q RoCKCoi nè,nE5Q RoCKhọ giewxếp chRoCKo bồnE5Q tSeAQới KpBVmười nE5Qmôn hnE5Qọc mKpBVột ngSeAQày. KpBV RoCKLàm nE5Qgì cógiew đủRoCK thờSeAQi giờ."
"Mình nE5Qsẽ xRoCKoay sRoCKở. Mìngiewh SeAQđã dKpBVàn xếpRoCK xongiewg vớiKpBV giáRoCKo nE5Qsư McGonagaSeAQll rồi."
Ron vẫnSeAQ cườinE5Q, nói:
"Nhưng SeAQmà cgiewoi nnE5Qè, bồRoCK nE5Qthấy nE5Qthời khóanE5Q biKpBVểu sánE5Qng RoCKnay nE5Qkhông? ChKpBVín giờgiew mgiewôn TSeAQiên KpBVtri. VàKpBV nganE5Qy phíKpBVa dưới,RoCK chSeAQín giờ,giew nE5QMuggle-học. Và..."
Ron cnE5Qhồm giewtới, RoCKghé sátSeAQ nE5Qcái tgiewhời giewkhóa biểuRoCK hơnRoCK, vẻgiew kSeAQhông RoCKthể nàoSeAQ SeAQtin được:
"Coi ngiewè, ngaKpBVy dướiSeAQ dgiewòng đó:giew mônE5Qn SốKpBV họRoCKc, cgiewũng giew chKpBVín RoCKgiờ. SeAQÝ mìgiewnh nóiRoCK nE5Qlà mìnhSeAQ biếtKpBV bồSeAQ giỏi,RoCK Hegiewrmione à,nE5Q nhưnggiew khôngiewg anE5Qi cnE5Qó RoCK thểRoCK giỏigiew đếnKpBV nhưSeAQ vậySeAQ. Làmgiew KpBVsao cnE5Qùng mKpBVột lnE5Qúc mKpBVà bgiewồ cónE5Q tgiewhể SeAQhọc SeAQở bSeAQa lKpBVớp giew chứ?"
Hermione giewnói KpBVcộc lốc:
"ĐKpBVừng cnE5Qó nE5Qngu. RoCKDĩ nhRoCKiên giewmình sẽgiew khôRoCKng nRoCKgồi họcRoCK ởnE5Q tSeAQrong cRoCKả bKpBVa lớpSeAQ cùngRoCK mgiewột lúc."
"KpBVVậy thì..."
Hermione SeAQngắt lời:
"Làm giewơn đưaRoCK giùmSeAQ mìRoCKnh hnE5Qũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione gắtSeAQ lên:
"Ôi, RKpBVon ơigiew, nSeAQếu thờnE5Qi kSeAQhóa KpBVbiểu củaRoCK mìnSeAQh hơigiew đầySeAQ giew mộSeAQt cnE5Qhút thìgiew giewmắc mớKpBV gìKpBV tớigiew bgiewồ hRoCKả? MKpBVình đgiewã nE5Qnói vSeAQới bSeAQồ rồi,RoCK giewmình đãKpBV dgiewàn RoCK xếpKpBV KpBVxong hếtSeAQ vớigiew gnE5Qiáo RoCKsư McGongiewagall rồi!"
VừaRoCK lnE5Qúc đó,SeAQ KpBVlão Haggiewrid bướcnE5Q vàogiew ĐKpBVại SảnhSeAQ nE5Qđường. SeAQ giewLão mKpBVặc cgiewái nE5Qáo khoánE5Qc dàinE5Q bKpBVằng lônggiew chuộtKpBV chũRoCKi, vgiewà RoCKlão cứnE5Q lRoCKơ đnE5Qễnh vugiewng nE5Q vẫySeAQ xSeAQác nE5Qmột coRoCKn nE5Qchồn nE5Qhôi tnE5Qrong bSeAQàn taSeAQy nE5Qto kếcSeAQh giewxù củagiew mình.
Trên đườnSeAQg đgiewi tớiRoCK SeAQbàn giáoSeAQ viêSeAQn, lãoSeAQ dừnggiew giewbước SeAQnói vKpBVới SeAQbọn trẻ:
"Ổn nE5Qcả cKpBVhứ hảSeAQ? CSeAQác giewcháu làgiew KpBVnhững RoCKhọc tnE5Qrò trogiewng RoCK lớpRoCK họcSeAQ RoCKđầu tiêKpBVn màSeAQ bnE5Qác đưSeAQợc RoCKdạy đógiew ngheRoCK! LớSeAQp KpBVbắt đầuRoCK nggieway nE5Qsau bữaRoCK ănRoCK SeAQ tKpBVrưa! nE5QBác phRoCKải tRoCKhức dậygiew tKpBVừ lúnE5Qc nE5Qnăm giewgiờ sánRoCKg đểKpBV SeAQchuẩn bịnE5Q mọigiew thứKpBV nE5Qsẵn giew sgiewàng... giewHy RoCKvọng đâugiew KpBVđã vgiewô đóKpBV rồi.giew.. bgiewác đâyKpBV, mnE5Qột thầSeAQy giágiewo... thKpBViệt giew tình..."
LãKpBVo ngoáSeAQc miệngRoCK cườiRoCK RoCKtoe RoCKtoét RoCKvới bKpBVọn trẻRoCK vàKpBV giewđi tiếpRoCK tnE5Qới RoCKbàn ănKpBV dànhRoCK RoCKcho giánE5Qo viêgiewn, vẫnRoCK SeAQvung vnE5Qẩy xáKpBVc cKpBVon cKpBVhồn hôi.
Vớigiew mộtRoCK nE5Qchút lgiewo âKpBVu troRoCKng SeAQgiọng nRoCKói, RoSeAQn thắcRoCK mắc:
"Không biếSeAQt bácnE5Q ấKpBVy chuRoCKẩn KpBVbị sẵnnE5Q nE5Qsàng SeAQcái RoCKgì nE5Qlà cgiewái gìRoCK nhỉ?"
Sảnh ĐườngnE5Q bắgiewt đầunE5Q vSeAQắng RoCKbớt kRoCKhi mRoCKọi ngiewgười lụcgiew tụSeAQc RoCKđến lớgiewp họcSeAQ đầuRoCK tiêSeAQn củKpBVa mình.SeAQ RoSeAQn SeAQxem thờinE5Q khóKpBVa biểunE5Q nE5Qcủa nó:
"Tụi mSeAQình phảiKpBV đigiew thôiKpBV, đKpBVể nE5Qcoi, lớRoCKp Tigiewên tnE5Qri KpBVở nE5Qtầng trêSeAQn cùRoCKng củaKpBV Thágiewp BắnE5Qc. Tgiewụi mìSeAQnh sẽgiew mấRoCKt mườiKpBV phútnE5Q giewmới đếRoCKn đượRoCKc nRoCKơi đó..."
Ba đứgiewa vộigiew vànggiew ăngiew cnE5Qho xoSeAQng nE5Qbữa KpBVđiểm tâm,SeAQ RoCKchào giew tạmKpBV giewbiệt giewFred vàSeAQ GeKpBVorge, nE5Qrồi điSeAQ trKpBVở SeAQra, băSeAQng quKpBVa SảnhRoCK RoCKđường. KnE5Qhi tKpBVụi ngiewó KpBV đigiew ngaRoCKng nE5Qbàn giewăn SeAQcủa nKpBVhà SlytRoCKherin, MaSeAQlfoy lạnE5Qi biểgiewu diễnRoCK KpBVtrò nháiKpBV giewmột cơnnE5Q KpBV xgiewỉu KpBVnữa. Tiếgiewng cườiRoCK nE5Qrú KpBVlên đuổiRoCK tgiewheo HarnE5Qry vàRoCKo tậnRoCK tKpBViền sảnh.
Hành trìnSeAQh xgiewuyên RoCKqua tòaKpBV giewlâu đàiSeAQ đểRoCK nE5Qđến TRoCKháp BắcRoCK KpBV làKpBV KpBVmột giewhành giewtrình dàRoCKi. SeAQHai KpBVnăm ởSeAQ HogwarRoCKts cKpBVhưa đủnE5Q KpBVđể bKpBVọn tSeAQrẻ bgiewiết hếSeAQt RoCK mọSeAQi KpBVthứ vRoCKề tgiewòa lâKpBVu đài:nE5Q trưRoCKớc đâyRoCK giewtụi nógiew chưSeAQa từngnE5Q đượcSeAQ vKpBVào bênnE5Q giewtrong nE5Q Thápgiew Bắc.
Tụi nhỏgiew trèKpBVo lnE5Qên tnE5Qới cầugiew tKpBVhang thứnE5Q bảKpBVy, đKpBVến mKpBVột giew đầuSeAQ cầSeAQu KpBVthang kSeAQhông thấSeAQy giewquen chRoCKút nSeAQào, ởSeAQ giewđó khSeAQông cSeAQó cKpBVái gRoCKì giewkhác ngoàiSeAQ KpBV mộtgiew bứcRoCK tKpBVranh lớnKpBV vẽgiew nE5Qmột SeAQbãi cỏgiew tKpBVrống KpBVtrơ tKpBVreo RoCKtrên giewbức tườngSeAQ nE5Qđá, RRoCKon giew vừRoCKa thởgiew KpBVhổn hểgiewn vừRoCKa nói:
"Phải... có...KpBV nE5Qmột... giewlối... đi.giew.. tRoCKắt... chứ!"
Hermione ngRoCKó xunE5Qống mSeAQột hSeAQành lanE5Qng RoCKvắng bêRoCKn phải:
"Chắc lgiewà lốigiew này."
NhưRoCKng RnE5Qon nói:
"Không pgiewhải đâu.SeAQ ĐKpBVó lSeAQà hướnSeAQg nSeAQam màgiew. RoCKMấy bồSeAQ nnE5Qgó RoCKcoi, tụSeAQi giewmình cóKpBV tSeAQhể nhìKpBVn tKpBVhấy mộRoCKt SeAQmảng hồRoCK nướcgiew bêKpBVn ngSeAQoài giewcửa sổRoCK kìa..."
Harry ngSeAQắm bứcKpBV giewtranh. KpBVMột cSeAQhú KpBVngựa lKpBVùn mKpBVũm mĩSeAQm, nE5Q RoCKlông xáKpBVm lốRoCKm đốm,nE5Q vgiewừa mớiSeAQ RoCKthong dgiewong KpBVdẫm lêngiew SeAQbãi cỏKpBV nE5Qvà thơRoCK thẩnnE5Q nhấmSeAQ KpBV nhgiewáp giewcỏ xaKpBVnh. TKpBVuy đRoCKã RoCKquen vớinE5Q RoCKviệc cgiewác nhgiewân vậtSeAQ trSeAQong nhữngiewg bứcKpBV tRoCKranh ởRoCK nE5Q trườngKpBV HogwaKpBVrts cứnE5Q nE5Qdi chuyểnnE5Q SeAQlung tunRoCKg KpBVvà thỉnhgiew thKpBVoảng SeAQbỏ khunE5Qng tnE5Qranh màgiew RoCK đRoCKi tnE5Qhăm vnE5Qiếng KpBVlẫn nE5Qnhau, nhưgiewng HarrKpBVy giewvẫn cứnE5Q khonE5Qái nhRoCKìn nE5Qchúng. Mộtgiew KpBVlát SeAQ SeAQsau, mộKpBVt RoCKhiệp sgiewĩ RoCKlùn RoCKbè giewbè mgiewặc bộnE5Q nE5Qáo gRoCKiáp cứgiew kêuKpBV xủnnE5Qg nE5Qxoẻng giewkhi KpBVông bướcnE5Q giew vKpBVào RoCKbức trgiewanh, theKpBVo sKpBVau làRoCK cSeAQon ngKpBVựa giewlùn. RoCKCăn cnE5Qứ vàoKpBV dấnE5Qu nE5Qvết KpBVcỏ dậKpBVp cònKpBV giew dínhnE5Q ởgiew đầuRoCK nE5Qgối củKpBVa bRoCKộ đồKpBV ggiewiáp kgiewim loạinE5Q ôRoCKng đKpBVang RoCKmặc, nE5Qthì giewcó thnE5Qể ngiewói chRoCKắc KpBV làKpBV ônggiew SeAQvừa téKpBV ngựa.
Nhìn thấyRoCK HarSeAQry, RSeAQon vKpBVà HermKpBVione, ônRoCKg hiệpnE5Q sĩSeAQ ggiewào lên:
"A! QuâRoCKn bấtRoCK SeAQlương nàSeAQo dRoCKám xnE5Qâm nhSeAQập RoCKlãnh địaKpBV giew SeAQriêng RoCKcủa tnE5Qa hả?giew Pgiewhải chănE5Qng KpBVcác ngươinE5Q đếKpBVn cườiRoCK giewnhạo tKpBVa nnE5Qgã nnE5Qgựa? HãKpBVy rKpBVút KpBV gnE5Qươm rSeAQa, đồSeAQ bnE5Qất giewlương, đồSeAQ chó!"
Ba đgiewứa nhỏgiew sửnKpBVg sốtnE5Q đứngnE5Q nE5Qngớ KpBVra nhìRoCKn nE5Qông hiệpRoCK sĩgiew giew lKpBVùn đaSeAQng rSeAQút thanRoCKh gKpBVươm SeAQra SeAQkhỏi cáiRoCK nE5Qvỏ kiếmKpBV vRoCKà bRoCKắt đầugiew vRoCKung gươnE5Qm tronnE5Qg KpBV nE5Qtay mSeAQột cáchRoCK hnE5Qung hăngiewg, giewcòn nE5Qchân cẳSeAQng thnE5Qì nhSeAQảy lonE5Qi giewchoi troSeAQng cKpBVơn giậnnE5Q SeAQ đKpBViên cuồng.nE5Q nE5QNhưng lưKpBVỡi gưKpBVơm quáKpBV dàgiewi nE5Qso vớSeAQi giewthân hìnhgiew cụtRoCK nE5Qngủn cnE5Qủa giewông, giew thànRoCKh rRoCKa khSeAQi ôgiewng cgiewhém mộtSeAQ đườngnE5Q nE5Qgươm ácnE5Q liSeAQệt tnE5Qhì đàKpBV SeAQgươm đgiewi KpBVlàm ônSeAQg mnE5Qất nE5Q nE5Qcả thgiewăng bằgiewng, nE5Qté lgiewăn đùgiewng, sấRoCKp mSeAQặt xuốngSeAQ bSeAQãi cỏ.
Harry tnE5Qiến tớSeAQi gầnRoCK RoCKbức trannE5Qh hơn,giew ngiewó hỏi:
"Ông cSeAQó saRoCKo không?"
"Lùi lạKpBVi! Qgiewuân kRoCKhoác nE5Qlác đêKpBV nE5Qtiện! LnE5Qùi! Đồgiew xỏKpBV lá!"
Ông hiệpSeAQ sĩgiew lạgiewi KpBVnắm chặtgiew thangiewh gươm,nE5Q chốnnE5Qg gươmSeAQ KpBV xgiewuống đểKpBV đứgiewng lênnE5Q, nhưngnE5Q lưỡiRoCK RoCKgươm KpBVlún sâunE5Q SeAQthêm vSeAQào lnE5Qớp SeAQcỏ, SeAQvà khKpBVi ônE5Qng SeAQ đứnnE5Qg giewdậy đưSeAQợc rồnE5Qi thKpBVì chRoCKo SeAQdù đãnE5Q cốgiew gắngnE5Q hếnE5Qt sứcRoCK RoCKmình, KpBVông khônSeAQg tgiewhể nàoKpBV nE5Q rúSeAQt lưgiewỡi gưnE5Qơm rKpBVa đượcRoCK nữaRoCK. KpBVCuối cùnKpBVg ônRoCKg pRoCKhải tgiewự giewquăng KpBVmình xuốnE5Qng SeAQcỏ, KpBV đẩyKpBV cáigiew mạngRoCK chRoCKe mặgiewt trKpBVên cáigiew nónKpBV giápnE5Q KpBVsắt giewra đểKpBV lanE5Qu mồSeAQ RoCKhôi đaSeAQng rnE5Qịn đầSeAQm giew đìa.
Thừa dịnE5Qp ônKpBVg hRoCKiệp sĩgiew nghỉnE5Q mệt,nE5Q HKpBVarry phânE5Qn trần:
"Như RoCKvầy nè,KpBV tụigiew tônE5Qi đKpBVang SeAQđi tìmSeAQ KpBVTháp Bgiewắc. nE5QChắc ônSeAQg đKpBVâu KpBVbiết chỗRoCK đóKpBV ởSeAQ đSeAQâu hả?"
Cơn gnE5Qiận củaKpBV ônnE5Qg higiewệp KpBVsĩ dườnggiew nhưnE5Q tKpBVan biếnRoCK nE5Qđi tSeAQức thìnE5Q. ÔnRoCKg láchRoCK cácgiewh đứngRoCK dKpBVậy SeAQvà dõnRoCKg dRoCKạc hô:
"Một cuộcSeAQ KpBVtruy tìnE5Qm! KpBVHãy KpBVtheo tSeAQa, hỡSeAQi cáKpBVc bằnggiew giew hữuSeAQ thâgiewn thiết!giew ChúngnE5Q nE5Qta nE5Qsẽ tìmgiew giewra mụRoCKc tiêuRoCK giewcủa cáRoCKc bgiewạn, SeAQhoặc lRoCKà KpBVchúng SeAQ tKpBVa sRoCKẽ dũgiewng cảmRoCK bKpBVỏ RoCKmạng vìRoCK nhiRoCKệm vụ!"
Ông hiệpSeAQ nE5Qsĩ lnE5Qại mộtRoCK lầnnE5Q KpBVnữa cốRoCK gắnggiew rKpBVút thnE5Qanh SeAQ gươgiewm rKpBVa mộtnE5Q nE5Qcách khônE5Qng RoCKhiệu giewquả, rồinE5Q cốSeAQ nE5Qtrèo lnE5Qên cogiewn nggiewựa mập,SeAQ nnE5Qhưng lạiSeAQ KpBV nnE5Qgã xuốnggiew. giewÔng bgiewèn KpBVkhí khánE5Qi lKpBVa to:
"ĐàSeAQnh đigiew bộKpBV vậygiew, thưaKpBV nE5Qquí ngnE5Qài vàRoCK qunE5Qí nương!nE5Q LêSeAQn đườnSeAQg! TKpBViến lên!"
Và, trgiewong bKpBVộ nE5Qáo giánE5Qp sắtgiew kKpBVêu xủngKpBV xoẻgiewng ầmKpBV nE5Qĩ, SeAQ ônE5Qng tSeAQa nE5Qchạy RoCKvô cạnhSeAQ tráigiew cSeAQủa cáSeAQi khunnE5Qg tgiewranh vnE5Qà biếnnE5Q mấKpBVt khỏRoCKi cảnhnE5Q trnE5Qí KpBV củagiew bứgiewc tranh.
Ba RoCKđứa nhỏgiew vộigiew RoCKvã chRoCKạy nE5Qtheo ôngSeAQ hgiewiệp sSeAQĩ giewdọc RoCKhành giew giewlang, căKpBVn cKpBVứ KpBVtheo SeAQâm thanSeAQh giewxủng xoẻKpBVng phátKpBV rRoCKa từnE5Q SeAQbộ áonE5Q gnE5Qiáp củaKpBV ôSeAQng. SeAQ Thỉgiewnh thKpBVoảng tụiKpBV RoCKnó nhKpBVìn thấySeAQ SeAQông chạRoCKy ngnE5Qang quRoCKa RoCKmột bứcgiew traRoCKnh ởnE5Q phRoCKía nE5Q trước.
"Hãgiewy cốRoCK màSeAQ cnE5Qan đảKpBVm KpBVlên nRoCKhé, đSeAQiều tệSeAQ nhứRoCKt còKpBVn chưagiew SeAQxảy RoCKra đâu!"
Ông hiệpgiew sgiewĩ nE5Qgào RoCKto, vRoCKà KpBVtụi KpBVnó giewthấy ôSeAQng nE5Qtái xuấRoCKt KpBV KpBVhiện pgiewhía trSeAQước mộnE5Qt nnE5Qhóm cgiewác RoCKbà KpBVmặc vgiewáy KpBVphồng vẻgiew nhớngiew SeAQnhác. TRoCKranh củRoCKa RoCK cKpBVác bàRoCK tKpBVreo trêRoCKn vácnE5Qh SeAQcủa mộtnE5Q cầgiewu tKpBVhang xoắnnE5Q chôngiewg chênh.
Harry, RoCKRon vRoCKà HerRoCKmione tSeAQhở hgiewổn hểRoCKn trèonE5Q lRoCKên giew nhữnE5Qng bậSeAQc thRoCKang xoắnE5Qn sítgiew sagiewo, RoCKcàng lúcRoCK càgiewng thSeAQấy RoCKchóng mKpBVặt hơgiewn, chRoCKo đếnnE5Q giew KpBVkhi nRoCKghe đưSeAQợc tiếnggiew giewnói rgiewì giewrầm RoCKphía trKpBVên đầu,KpBV SeAQthì RoCKtụi RoCKnó binE5Qết chắcKpBV mìnE5Qnh RoCK đãgiew tớKpBVi đượRoCKc lớpSeAQ học.
ÔnnE5Qg SeAQhiệp sĩKpBV bấgiewy RoCKgiờ mnE5Qới tKpBVhò đầuRoCK vKpBVô SeAQbức trnE5Qanh củagiew mnE5Qột ôngSeAQ thầyRoCK tRoCKu cóSeAQ vẻRoCK mặnE5Qt KpBVhết sứcgiew nhgiewam hiểm,KpBV lgiewa lớn:
"Tạm biKpBVệt! SeAQTạm biệtKpBV RoCKnhé, cSeAQác chnE5Qiến hữugiew củagiew taKpBV! SeAQ BấtKpBV RoCKcứ kSeAQhi KpBVnào cnE5Qác bạKpBVn cầnKpBV đếnRoCK mộtRoCK tgiewrái tRoCKim giewcao thượnggiew vRoCKà nhữnnE5Qg bắRoCKp thịRoCKt giew sắKpBVt thép,SeAQ thgiewì cgiewứ tìmSeAQ đếnSeAQ Ngàgiewi Cadogan!"
Khi ôngKpBV hiRoCKệp sĩnE5Q biKpBVến SeAQđi SeAQrồi, RKpBVon lnE5Qầm bầm:
"ỪnE5Q, chừngKpBV ngiewào tụiKpBV nSeAQày cầSeAQn RoCKđến nE5Qmột nRoCKgười gànnE5Q dở,giew thSeAQế nRoCKào tụiSeAQ nE5Qnày cũngSeAQ RoCKkêu tớRoCKi ông."
Ba đKpBVứa tKpBVrèo ngiewốt mKpBVấy bậKpBVc giewthang cuSeAQối cùngSeAQ, đặtSeAQ RoCK châRoCKn lênRoCK mộnE5Qt đầnE5Qu cầuKpBV tSeAQhang nhỏRoCK xígiewu, SeAQở đóKpBV hSeAQầu nhưRoCK cảKpBV lớpKpBV họnE5Qc Tgiewiên trnE5Qi đềugiew KpBV đSeAQã RoCKtụ tậpnE5Q đôKpBVng đủgiew. KhnE5Qông thấyRoCK RoCKcánh cSeAQửa nSeAQào mSeAQở KpBVra SeAQtừ đầunE5Q cRoCKầu thRoCKang nàyRoCK. RoCK RSeAQon nE5Qhuých KpBVcùi nE5Qchỏ giewvô HarrKpBVy, nE5Qchỉ lKpBVên trầnKpBV nhà,SeAQ trKpBVên SeAQđó RoCKcó mộSeAQt cnE5Qái giốSeAQng RoCK nhưnE5Q nE5Qcửa giewbẫy sậSeAQp hìnKpBVh tròn,nE5Q cóRoCK đínSeAQh mộtnE5Q cSeAQái RoCKthể bàRoCKi bằngSeAQ đồng.giew HarrKpBVy đọc:
"SybSeAQill TrelanE5Qwney, giáoRoCK vKpBViên bSeAQộ môngiew SeAQTiên RoCKTri học..SeAQ. Làmgiew sSeAQao tụinE5Q mìRoCKnh giewlên đượcSeAQ trêRoCKn đógiew bâyRoCK giờ?"
NhnE5Qư KpBVthể SeAQđể trảnE5Q lờiSeAQ câuKpBV hỏiRoCK củagiew HarrRoCKy, cágiewnh cRoCKửa nE5Q bẫnE5Qy sậpnE5Q bỗSeAQng nhiêKpBVn mởRoCK ranE5Q, vàRoCK mKpBVột cágiewi giewthang bằngSeAQ bạcRoCK đượcgiew thảSeAQ xuốnggiew giewngay nE5Q bnE5Qên chânnE5Q HaSeAQrry. Mọigiew ngườiRoCK chợtgiew KpBVim bặt.
Ron nhKpBVe KpBVrăng cười:
"Nhường bồnE5Q lêKpBVn trưKpBVớc đó."
SeAQHarry đàngiewh leKpBVo lKpBVên trgiewước tiêngiew, RoCKbước vgiewào mSeAQột nE5Q phRoCKòng họKpBVc trnE5Qông lSeAQạ lùnSeAQg nhấKpBVt từnE5Q trướcRoCK tớinE5Q nSeAQay. ThậnE5Qt RoCKra, nóKpBV chẳngnE5Q giốKpBVng SeAQ pKpBVhòng hRoCKọc chúSeAQt xíKpBVu nàgiewo hết;KpBV mRoCKà lnE5Qại đâuKpBV đóKpBV vừSeAQa giewgiống mộnE5Qt cnE5Qái kKpBVho ápSeAQ giewmái RoCK giewcủa RoCKmột cănE5Qn nnE5Qhà, vừaKpBV RoCKgiống SeAQmột RoCKcái tiệmgiew KpBVtrà kKpBViểu xưSeAQa. Trongiewg phònSeAQg cgiewó ítKpBV SeAQ ngiewhứt haKpBVi cRoCKhục giewcái bnE5Qàn tKpBVròn nhỏnE5Q bàSeAQy biệSeAQn lSeAQộn xộn,nE5Q cKpBVhung RoCKquanh đặtRoCK mRoCKấy cáRoCKi KpBV ggiewhế bgiewành bọcRoCK vảSeAQi giewhoa sặcSeAQ KpBVsỡ vàgiew mấRoCKy cáRoCKi KpBVgối nệnE5Qm nSeAQhỏ màSeAQ dàRoCKy. MọSeAQi thứRoCK đKpBVược RoCK sKpBVoi giewsáng bằnE5Qng ánhgiew đènE5Qn đỏnE5Q thắm.nE5Q Tấgiewt SeAQcả RoCKmàn cửaRoCK sKpBVổ đềgiewu RoCKkéo kínKpBV lgiewại giewvà KpBV nhigiewều ngọnnE5Q đèRoCKn giewđược chụRoCKp kíRoCKn bằnRoCKg nhữKpBVng cSeAQái khănRoCK qnE5Quàng đỏnE5Q sậmRoCK. CRoCKăn pSeAQhòng RoCK nE5Qấm mộtRoCK cácSeAQh ngộtgiew ngạKpBVt, nE5Qvà RoCKdưới bệgiew lKpBVò SeAQsưởi chấKpBVt giewđầy nKpBVhóc KpBVcác thKpBVứ, RoCKmột SeAQ nggiewọn lửagiew đangiewg đuSeAQn mộSeAQt cnE5Qái nE5Qấm đồnggiew tgiewo tướng,nE5Q tỏnE5Qa rRoCKa mộSeAQt RoCKthứ mùRoCKi hănSeAQg KpBVnồng RoCK đếnnE5Q phgiewát bệnh.SeAQ MnE5Qấy nE5Qcái knE5Qệ đnE5Qặt SeAQdọc RoCKbức tườnRoCKg tròRoCKn qgiewuây chSeAQất lKpBVộn xKpBVộn nE5Q nhữnRoCKg lKpBVông chRoCKim đầRoCKy bụiSeAQ bámnE5Q, nhữngSeAQ mẩunE5Q nếKpBVn cụtnE5Q, nhSeAQiều xấRoCKp bàiRoCK nE5Qlá giewte SeAQtua, KpBV vRoCKô SeAQsố nhữSeAQng trágiewi cầuKpBV tRoCKhủy tiRoCKnh ógiewng ánhRoCK giewbạc, vSeAQà RoCKcả KpBVmột giewđoàn qnE5Quân tácRoCKh SeAQ trKpBVà hùngiewg hậu.
Cả lớpSeAQ đgiewang tậpRoCK trRoCKung tRoCKrong RoCKphòng quagiewnh, mKpBVọi ngườigiew nóinE5Q năKpBVng thìKpBV tgiewhào. RonE5Qn đếnRoCK ságiewt bêSeAQn vagiewi HarnE5Qry, hỏi:
"Cô giáonE5Q đâu?"
Thình lSeAQình mộtnE5Q giRoCKọng SeAQnói vSeAQọng KpBVra tnE5Qừ bóSeAQng tối,nE5Q mgiewột thứSeAQ giọnKpBVg RoCKmơ SeAQhồ nhỏRoCK nhẹ:
"Chào cágiewc SeAQtrò. giewThật hânnE5Q nE5Qhạnh đượcKpBV giewgặp cRoCKác RoCKtrò nE5Qtrong thếRoCK giớSeAQi vRoCKật chất."
ẤnE5Qn tượngiewg giewcủa HanE5Qrry KpBVngay lnE5Qúc đóKpBV KpBVlà nE5Qvề mộtKpBV loàiSeAQ SeAQ nE5Qcôn trùKpBVng tSeAQo tưSeAQớng rựcSeAQ SeAQrỡ. RoCKGiáo giewsư TKpBVrelawney SeAQdi cKpBVhuyển vnE5Qào vùnnE5Qg cóKpBV ánhSeAQ SeAQ lửanE5Q soSeAQi, SeAQvà bọnSeAQ trẻSeAQ nhậnSeAQ thnE5Qấy RoCKbà giáRoCKo ốmRoCK SeAQcà tonRoCKg càRoCK tRoCKeo, cặpSeAQ mắtRoCK kiếnggiew SeAQ giewlàm phóngSeAQ RoCKđại đôiKpBV mắtSeAQ KpBVcủa bRoCKà RoCKto hơgiewn kíKpBVch thướcSeAQ KpBVtự nhiSeAQên rKpBVất RoCKnhiều lầngiew, KpBV giewvà RoCKbà quấnnE5Q mộtSeAQ cágiewi khRoCKăn nE5Qchoàng RoCKđầu mỏnSeAQg cRoCKó dánE5Qt traRoCKng kiRoCKm óngiewg ánh.RoCK QuanE5Qnh SeAQ cáiKpBV cổKpBV mảngiewh khảnhnE5Q nE5Qcủa nE5Qbà làRoCK giewvô sRoCKố nhnE5Qững dnE5Qây chuyềnnE5Q RoCKvà chuỗSeAQi hạt,KpBV còKpBVn KpBV KpBVcánh taynE5Q, bànE5Qn SeAQtay SeAQvà ngógiewn nE5Qtay KpBVcủa KpBVbà tSeAQhì đeRoCKo đầygiew nhữngiewg vòngiewg vớiRoCK nhẫn.SeAQ BRoCKà nE5Q nói:
nE5Q"Ngồi xuốngSeAQ điKpBV cnE5Qác trgiewò, ngRoCKồi xuốngSeAQ nào."
Bọn trnE5Qẻ vụnnE5Qg vgiewề trnE5Qèo giewlên KpBVmấy SeAQchiếc ghSeAQế giewbành hoặcnE5Q nE5Q KpBVngồi lRoCKọt nE5Qthỏm trKpBVong mấnE5Qy cánE5Qi gSeAQối nRoCKệm. giewHarry, nE5QRon vàgiew Hgiewermione giewcùng ngồRoCKi KpBV quaKpBVnh mộtnE5Q nE5Qcái KpBVbàn tròn.
Giáo sưgiew TrelawnE5Qney nE5Qthì tựgiew mìSeAQnh ngồgiewi RoCKvào mộnE5Qt cáinE5Q ghếnE5Q bànRoCKh cRoCKó cánhRoCK đặtnE5Q tgiewrước lSeAQò sưởigiew. BàRoCK nói:
"Chào RoCKmừng cáRoCKc RoCKtrò đKpBVến vớinE5Q bộSeAQ mgiewôn TiêSeAQn KpBVtri họcRoCK. SeAQ nE5QTên củaRoCK tRoCKôi lSeAQà giKpBVáo snE5Qư TRoCKrelawney. TrướcKpBV SeAQđây cSeAQó lẽSeAQ giewcác trògiew chưKpBVa giewtừng ggiewặp nE5Q tôi.RoCK Vìgiew tônE5Qi thấygiew nnE5Qếu xuốngnE5Q dướinE5Q nE5Qthường xuyênRoCK nE5Qquá nE5Qthì SeAQba mớKpBV RoCKbon cheKpBVn chộnRoCK KpBV SeAQrộn củanE5Q nE5Qcái trSeAQường SeAQcó giewthể SeAQlàm nE5Qmờ nE5Qđi NRoCKội RoCKNhãn cnE5Qủa tôi."
Không agiewi nóiRoCK gìSeAQ đểRoCK KpBVđáp lạigiew cánE5Qi RoCKthông bnE5Qáo khágiewc RoCK thườKpBVng đóKpBV. GRoCKiáo sRoCKư TrelawnE5Qney KpBVkhéo léoSeAQ nhgiewẹ nhànKpBVg sửaKpBV lạiKpBV cRoCKái RoCKkhăn choàngRoCK nE5Q rồKpBVi nóSeAQi tiếp:
"VậySeAQ lKpBVà cágiewc trRoCKò đãKpBV chọngiew họcKpBV môKpBVn Tiêngiew giewtri, nE5Qbộ mônnE5Q SeAQ giewkhó khSeAQăn KpBVnhứt tronRoCKg KpBVcác RoCKngành nSeAQghệ tnE5Qhuật hSeAQuyền bSeAQí. Tgiewôi mKpBVuốn lưgiewu ýKpBV cgiewác KpBV trnE5Qò nRoCKgay từgiew buRoCKổi baKpBVn snE5Qơ lKpBVà KpBVnếu cRoCKác tSeAQrò khôngKpBV cKpBVó cáinE5Q giewNhìn, tKpBVhì tôiSeAQ sẽgiew nE5Q chẳnSeAQg thểKpBV dnE5Qạy dỗRoCK cáRoCKc giewtrò đượKpBVc ngiewhiều RoCKnhỏi gìnE5Q cSeAQho lSeAQắm. SánE5Qch vởnE5Q cũgiewng chnE5Qẳng nE5Q giúgiewp đgiewỡ nE5Qcác giewtrò KpBVbao nhiêKpBVu tronSeAQg RoCKlĩnh vựcRoCK nàygiew đâu..."
Nghe mgiewấy câSeAQu nàSeAQy, RoCKHarry RoCKvà Rogiewn cùngnE5Q nSeAQhe rRoCKăng nE5Q cgiewười vàgiew SeAQliếc mắtSeAQ KpBVnhìn HKpBVermione, côRoCK bKpBVé tỏKpBV RoCKra nE5Qsửng sốtnE5Q KpBVvề cáigiew đgiewiều lKpBVà sácgiewh RoCK RoCKthì cũgiewng kRoCKhông giúnE5Qp ínE5Qch gSeAQì trRoCKong viRoCKệc họcKpBV bộSeAQ mônRoCK này.
"Nhiều RoCKphù thủRoCKy vàgiew pnE5Qháp sư,SeAQ mnE5Qặc dnE5Qù RoCKtài SeAQba troRoCKng nE5Q nhữgiewng lĩnnE5Qh KpBVvực nhưKpBV nổSeAQ giewto, ướcnE5Q đonE5Qán giewgiỏi vàKpBV biKpBVến mấtRoCK đSeAQột ngộSeAQt, nhưnE5Qng nE5Qvẫn RoCK kKpBVhông tnE5Qhể nàoSeAQ SeAQnhìn RoCKxuyên RoCKqua đượcnE5Q SeAQnhững bKpBVí mgiewật KpBVbị RoCKche pRoCKhủ củagiew tươngnE5Q nE5Q lai."
Đôi RoCKmắt nE5Qto cộgiew mơRoCK màngRoCK củaSeAQ giKpBVáo sSeAQư lướtRoCK tSeAQừ gươRoCKng mặgiewt giewcăng thẳnE5Qng nnE5Qày đếKpBVn gươngKpBV mặtKpBV lRoCKo RoCKâu kSeAQhác củaSeAQ lnE5Qũ họcnE5Q trònE5Q, bànE5Q tiếpKpBV tục:
"Đó làSeAQ giewthiên KpBVphú, chỉSeAQ KpBVdành riRoCKêng KpBVcho mộKpBVt ínE5Qt ngườRoCKi giewmà thôi."
BỗnSeAQg nhiSeAQên giewbà nKpBVói vgiewới Neville:
"Trò nàRoCKy, bàKpBV nộSeAQi củaSeAQ trnE5Qò cgiewó khỏSeAQe không?"
Neville suýKpBVt tRoCKé lSeAQăn giewra khSeAQỏi đốngRoCK giewgối RoCKnệm mànE5Q KpBVnó nE5Qđang ngồRoCKi. SeAQNó ruSeAQn rugiewn vìRoCK hoảngKpBV hồn:
"Dạ, cRoCKon nRoCKghĩ bnE5Qà cRoCKon khRoCKỏe ạ."
Giáo sưRoCK TrelawRoCKney lắcgiew đầuSeAQ, KpBVánh lửanE5Q phảnRoCK chiếuKpBV lnE5Qấp láRoCKnh trênSeAQ đKpBVôi hoSeAQa giewtai ngRoCKọc lụcnE5Q bKpBVảo bànE5Q đegiewo SeAQlủng lẳng:
"NếSeAQu tôiRoCK lRoCKà tSeAQrò, thRoCKì tKpBVôi khôSeAQng dámKpBV chắcnE5Q nhưnE5Q vậyKpBV đâu."
Neville nE5Qnghẹn hRoCKọng. Gigiewáo sKpBVư TKpBVrelawney RoCKvẫn đKpBViềm nhiSeAQên nE5Qtĩnh tại:
"Chúng KpBVta sRoCKẽ nghinE5Qên cứuKpBV nhữngnE5Q phươRoCKng pRoCKháp cSeAQơ bảnnE5Q nE5Q củKpBVa bộRoCK mônKpBV TiênE5Qn TrnE5Qi troRoCKng nănE5Qm họgiewc giewnày. HọcSeAQ knE5Qỳ mộtRoCK sẽnE5Q dàSeAQnh đRoCKể RoCKhọc cSeAQách nE5Q đọgiewc nE5Qcác lSeAQá trà.nE5Q Họcgiew kSeAQỳ sSeAQau chúngnE5Q KpBVta sẽSeAQ tiếngiew tớiSeAQ SeAQmôn Cogiewi Chỉgiew tgieway. Nhgiewân SeAQ tgiewiện nE5Qta bảgiewo nE5Qcho tSeAQrò ngiewày..." GiSeAQáo sgiewư tgiewhình giewlình SeAQhướng cSeAQái SeAQnhìn RoCKvào KpBV Parvgiewati PatiRoCKl. "giew... KpBVHãy cgiewoi chRoCKừng mộtSeAQ gãnE5Q SeAQtóc đỏ."
Parvati giewkinh RoCKngạc nE5Qquay qgiewua nhìnRoCK RoKpBVn KpBVđang nKpBVgồi bêngiew cạnh,giew rồgiewi giewđẩy SeAQghế cnE5Qủa mìnhKpBV SeAQxa ragiew. GiánE5Qo snE5Qư Trelgiewawney vẫngiew tiếpSeAQ tục:
SeAQ"Trong hRoCKọc nE5Qkỳ RoCKmùa hnE5Qè KpBVtới, giewchúng tSeAQa họcSeAQ lênSeAQ KpBVtới KpBV bộKpBV môngiew nghiKpBVên KpBVcứu trgiewái RoCKcầu pnE5Qha lnE5Qê KpBV- ấygiew lànE5Q RoCKsau khnE5Qi chúnE5Qng tKpBVa đãnE5Q hoànKpBV tRoCKất KpBV đKpBVược môngiew đKpBVoán điềKpBVm lửSeAQa. ThậtnE5Q kRoCKhông KpBVmay lnE5Qà lớSeAQp hSeAQọc củSeAQa giewchúng tKpBVa KpBVsẽ bịnE5Q RoCKtạm giew nSeAQgưng vàoRoCK thánSeAQg haSeAQi vSeAQì mnE5Qột SeAQtrận cúmgiew khógiew chSeAQịu. BảnSeAQ tRoCKhân giewta sẽRoCK bịgiew mấtnE5Q SeAQ giọng.nE5Q VàRoCK KpBVvào khoảKpBVng gầRoCKn lgiewễ PhụcnE5Q Singiewh, giewmột ngiewgười RoCKtrong sốSeAQ cKpBVhúng giewta sẽRoCK RoCK lìSeAQa RoCKxa chRoCKúng SeAQta vKpBVĩnh viễn."
Sau lờSeAQi tiêRoCKn SeAQtri giewnày làRoCK mnE5Qột kKpBVhoảng SeAQim KpBVlặng cănSeAQg SeAQ thẳnRoCKg, nhưnRoCKg giánE5Qo SeAQsư TreRoCKlawney khônnE5Qg SeAQcó giewvẻ SeAQgì nhậnKpBV thấynE5Q điềunE5Q nE5Qđó. BRoCKà nóinE5Q KpBV vớigiew LKpBVavender Brgiewown, ngSeAQười ngồinE5Q nE5Qgần bànE5Q nhnE5Qứt giewvà gầSeAQn nKpBVhư KpBVđã cRoCKo rKpBVúm lạiSeAQ RoCK tnE5Qrong RoCKcái gKpBVhế bành:
"Trò làKpBVm ơKpBVn đưaSeAQ cRoCKho nE5Qtôi cáRoCKi bìRoCKnh tnE5Qrà bằnRoCKg bạcKpBV lớKpBVn nhứt."
Lavender cóKpBV vnE5Qẻ SeAQhú vRoCKía, bRoCKèn nE5Qđứng dậyRoCK, lấyRoCK cáiKpBV ấKpBVm tRoCKrà tổSeAQ chnE5Qảng tSeAQrên kệKpBV xuốngKpBV vàgiew đặnE5Qt RoCKnó lêRoCKn cRoCKái bàSeAQn trưKpBVớc mặtgiew giáonE5Q sưgiew Trelawney.
giew"Cám nE5Qơn trKpBVò. giewTình cờRoCK thôiSeAQ, cáinE5Q điềunE5Q màKpBV trgiewò đKpBVang kRoCKhiếp sợ...SeAQ SeAQcái điềuSeAQ SeAQđó sgiewẽ xảyRoCK rnE5Qa KpBVvào thứRoCK sáRoCKu, ngàyKpBV 1RoCK6 thángRoCK 10."
Lavendegiewr giewrun nE5Qlẩy bẩy.
"Bây giờ,nE5Q nE5Qtôi muốngiew cSeAQác nE5Qtrò chigiewa rRoCKa thànhnE5Q từnRoCKg KpBV cặKpBVp. KpBVHãy lấynE5Q tácSeAQh RoCKtrà giewở trêngiew kRoCKệ xuốngSeAQ, rồiSeAQ lạiRoCK KpBVđây SeAQta róSeAQt đầygiew tnE5Qrà chogiew. RoCK Xogiewng cáSeAQc RoCKtrò SeAQngồi xuốngKpBV màRoCK ugiewống; uốnE5Qng KpBVđến khgiewi nKpBVào cnE5Qhỉ cònKpBV lRoCKại bãSeAQ tKpBVrà nE5Q tgiewrong táchgiew. DRoCKùng taSeAQy trnE5Qái sSeAQúc giewbã tnE5Qrà troRoCKng táSeAQch bgiewa lầnE5Qn, KpBVrồi giewúp táchgiew giew xuốnnE5Qg dĩaSeAQ; đợiKpBV chgiewo trnE5Qà kSeAQiệt đếKpBVn giọtnE5Q nưgiewớc cuốinE5Q cùnKpBVg tRoCKhì đưaKpBV SeAQcái tácKpBVh giewcủa SeAQ mRoCKình SeAQcho bạnSeAQ nE5Qcủa mìnKpBVh bóiKpBV. CSeAQác tròKpBV RoCKsẽ theKpBVo tSeAQrang KpBV5 vàRoCK SeAQ6 RoCKcủa quyểngiew VnE5Qén giew Màngiew TươRoCKng LanE5Qi đgiewể nE5Qdiễn dịchgiew ýRoCK nghĩgiewa nhữnKpBVg dạnggiew SeAQbã tgiewrà. TônE5Qi sẽSeAQ RoCKđi qgiewuanh RoCK cácSeAQ trògiew SeAQđể giSeAQúp giewđỡ, hướnRoCKg dẫnnE5Q. Ôgiewi, cKpBVon ơi..."
Giáo sưRoCK giewtóm lấygiew SeAQcánh tgieway NeviKpBVlle, giewkéo nónE5Q đgiewứng lên,
"... sKpBVau khnE5Qi cogiewn lgiewàm bểKpBV RoCKcái nE5Qtách RoCKđầu tigiewên, cnE5Qon làgiewm ơRoCKn chọKpBVn mộtRoCK cáSeAQi táchgiew cSeAQó nE5Qhoa RoCKvăn mnE5Qàu KpBVxanh. Tôigiew thnE5Qì nE5Qhợp vớRoCKi SeAQmàu hồngSeAQ hơn."
Liền KpBVsau SeAQđó, NnE5Qeville vRoCKừa KpBVmới vóigiew nE5Qlên knE5Qệ đểgiew lấgiewy KpBV tSeAQách KpBVtrà thìSeAQ ngiewghe mKpBVột tiếngKpBV xoảnnE5Qg củRoCKa đồRoCK bKpBVể. Giáogiew sgiewư Trelgiewawney rảSeAQo bướSeAQc RoCK đếnKpBV KpBVbên NevKpBVille, cầmSeAQ RoCKtheo mRoCKột cáSeAQi đồgiew hốRoCKt rácgiew giewvà chổiKpBV, rồgiewi nói:
"Một tSeAQrong nhữngnE5Q cSeAQái màRoCKu xKpBVanh lKpBVam SeAQấy, đSeAQúng rồiRoCK giewđó, coSeAQn... nếuKpBV KpBVcon khôngSeAQ phiền.KpBV.. cámSeAQ RoCKơn con..."
Khi táKpBVch tnE5Qrà củanE5Q HanE5Qrry vàSeAQ RoSeAQn đượcnE5Q SeAQrót nE5Qđầy tgiewrà giew rnE5Qồi, hanE5Qi đứanE5Q quaRoCKy trởgiew lnE5Qại bnE5Qàn SeAQcủa mnE5Qình, cốnE5Q gắnggiew nE5Quống tnE5Qhật KpBVnhanh móKpBVn tràSeAQ RoCK phỏngRoCK lưỡiRoCK ấyKpBV. RoCKRồi tụKpBVi nóRoCK sSeAQúc cặnnE5Q tràRoCK trnE5Qong tácRoCKh đúSeAQng nSeAQhư lờgiewi chỉnE5Q dẫnRoCK RoCK cnE5Qủa KpBVgiáo sưKpBV TrelawneKpBVy, giewrồi úSeAQp ngưKpBVợc táSeAQch trgiewà xuốnSeAQg SeAQcho ráoRoCK nKpBVước xonnE5Qg đRoCKổi RoCK chSeAQo RoCKnhau đSeAQể bói.
Cả RoCKhai đứRoCKa SeAQđều mởRoCK nE5Qsách đếngiew KpBVtrang giew5 RoCKvà 6giew. Rgiewon nói:
"Đâygiew nE5Qrồi. BồKpBV nE5Qthấy cáigiew gìgiew ởSeAQ giewtrong tácnE5Qh trgiewà củRoCKa mình?"
Hgiewarry đáp:
"Một KpBVmớ cKpBVhèm nhẹpgiew màuSeAQ nâu."
Một lgiewàn khógiewi tỏaKpBV mùKpBVi nồRoCKng nặcnE5Q trongiewg cgiewăn phòngnE5Q nE5Q RoCKchợt khigiewến giewcho HarnE5Qry tSeAQhấy buồnKpBV nKpBVgủ vàSeAQ đờgiew đẫKpBVn đi.giew TiếRoCKng giRoCKáo sưKpBV TrelawneKpBVy nE5Q nE5Qkêu gọKpBVi snE5Qau làKpBVn khóigiew giewtrà mờSeAQ mịt:
"Các RoCKtrò SeAQhãy mởKpBV rộnKpBVg đKpBVầu ócgiew KpBVra, hgiewãy đểRoCK chSeAQo mắtgiew củRoCKa mìRoCKnh nhìnnE5Q xugiewyên quKpBVa cõiSeAQ trRoCKần tục!"
Harry SeAQcố gắnnE5Qg RoCKtập trugiewng. nE5QSau khRoCKi RoCKtham KpBVkhảo cKpBVuốn giewVén MànRoCK TươRoCKng KpBVLai, nRoCKó nói:
"Đúng rồi,giew bồKpBV cnE5Qó SeAQmột dgiewấu giewthập nE5Qhơi lunnE5Qg lay.giew.. SeAQ nghKpBVĩa lnE5Qà RoCKbồ sắRoCKp phRoCKải trảigiew quSeAQa "thửgiew tháchSeAQ giewvà giewđau khnE5Qổ" KpBV- nE5Qxin lỗiSeAQ nghgiewe KpBV- giew nSeAQhưng RoCKcó mộnE5Qt giewdấu hiệuRoCK cóSeAQ thểSeAQ SeAQlà mKpBVặt trời.RoCK ĐểnE5Q coi.RoCK.. RoCKnó cógiew nnE5Qghĩa làKpBV "hạnhSeAQ KpBV phúcgiew lớn"...SeAQ KpBVvậy làSeAQ bRoCKồ sắpRoCK phRoCKải cgiewhịu đaunE5Q khổSeAQ nhưnSeAQg SeAQmà sẽnE5Q rSeAQất vui..."
RRoCKon nói:
"Theo giewý mìngiewh thKpBVì giewbồ cSeAQần phảiRoCK đgiewi kiểmgiew SeAQtra lSeAQại cáKpBVi NộiRoCK Nhãgiewn củaRoCK bồ."
CảnE5Q hnE5Qai đgiewứa pnE5Qhải néKpBVn tiSeAQếng cưgiewời củaSeAQ mìKpBVnh RoCKlại vKpBVì giánE5Qo KpBVsư TrelawneRoCKy đanRoCKg nRoCKhìn trừngSeAQ trừnnE5Qg nE5Qvề SeAQphía tụKpBVi nó.
RoCK"Bây giờKpBV đếnnE5Q phiênRoCK mình..."
RKpBVon RoCKngó vgiewô KpBVcái SeAQtách giewcủa HarSeAQry, tgiewrán nógiew nnE5Qhăn SeAQlại rSeAQa điềugiew snE5Quy tgiewư dữgiew lắm.
"Có mộtKpBV đốnE5Qm trònKpBV hơinE5Q giốngKpBV mộtnE5Q cáiSeAQ nnE5Qón KpBVtrái dưa.KpBV KhôKpBVng chừngSeAQ bồnE5Q sRoCKắp lnE5Qàm việcgiew cKpBVho BKpBVộ PhápKpBV Thuật..."
Nó KpBVxoay táchSeAQ tgiewrà KpBVđể nhìnnE5Q KpBVngược lại.
"Nhưng mKpBVà nhìnRoCK giewnhư vầynE5Q thKpBVì nnE5Qó giốngKpBV mộKpBVt tKpBVrái giewsồi hơnKpBV... cáKpBVi gìKpBV vậSeAQy ta?"
Ron dògiew cuốKpBVn VénSeAQ MànSeAQ KpBVTương Lai.
"Vàng trờgiewi nE5Qcho bấtKpBV ngờ."RoCK TuyệtnE5Q KpBVcú mèonE5Q. Bồgiew RoCKcó thRoCKể chnE5Qo mSeAQình mượngiew mộtnE5Q ítnE5Q chứgiew? RoCKỞ đâSeAQy cgiewòn cnE5Qó cáSeAQi ggiewì nữaKpBV nè."
Ron lSeAQại xonE5Qay nE5Qcái nE5Qtách SeAQtrà SeAQmột lầnRoCK nữa.
"Trông giốSeAQng SeAQnhư mRoCKột SeAQcon thRoCKú. KpBVỪ, KpBVđúng rồgiewi, cánE5Qi đầuRoCK RoCKthú đây..KpBV. nSeAQó giKpBVống mộRoCKt cnE5Qon hàRoCK mã...nE5Q khôSeAQng, mộtnE5Q cSeAQon cừu..."
Harry đểnE5Q nE5Qbật RoCKra mộtgiew tiKpBVếng cườiSeAQ vgiewào đúSeAQng nE5Qlúc RoCKgiáo sưSeAQ Trelawngiewey đangRoCK đKpBVảo quaSeAQnh ngiewó. BàKpBV nnE5Qói nE5Qvới vKpBVẻ quởgiew mnE5Qắng Ron:
"Đưa tôiKpBV xenE5Qm nKpBVào, trònE5Q kia."
Giáo sưSeAQ rảRoCKo bướcSeAQ đến,RoCK xgiewoắn cáigiew tágiewch củagiew HarnE5Qry knE5Qhỏi tagiewy RoKpBVn, mSeAQọi ngườigiew KpBVtrở nnE5Qên RoCKim lặng,giew chRoCKờ xem.
"GiSeAQáo RoCKsư RoCKchăm SeAQchú nhìnRoCK giewvào cáRoCKi tácgiewh, SeAQxoay nSeAQó nKpBVgược chiKpBVều kSeAQim đgiewồng hồ:
"Chim ưng...SeAQ cnE5Qon yêSeAQu dấuRoCK ạ,KpBV RoCKcon cóSeAQ mộgiewt kRoCKẻ RoCKtử thù."
Hermione tnE5Qhì thầmSeAQ hơinE5Q to:
"Nhưng mànE5Q aKpBVi KpBVcũng biSeAQết đnE5Qiều đKpBVó mà."
GiánE5Qo sKpBVư qRoCKuay RoCKlại quắRoCKc RoCKmắt nhìnSeAQ cRoCKô bé.RoCK HermRoCKione vẫnKpBV nnE5Qói tiếp:
"Dạ,RoCK anE5Qi cũngiewg biếRoCKt mSeAQà. SeAQAi cũngiewg biếgiewt RoCKchuyện SeAQHarry vRoCKà KẻKpBV mgiewà giewai cũnKpBVg biRoCKết giewlà aSeAQi đấy."
Harry vnE5Qà RSeAQon nE5Qcùng RoCKtrố mắgiewt nKpBVhìn HSeAQermione RoCKvới sKpBVự RoCK ngạcRoCK giewnhiên tgiewrộn lẫnE5Qn nnE5Qiềm thSeAQán pSeAQhục. Tụigiew SeAQnó KpBVchưa KpBVbao giờgiew nnE5Qghe RoCKHermione nE5Q nRoCKói chuyệRoCKn vớiSeAQ giáoKpBV nE5Qviên bằngRoCK cáiSeAQ giọngRoCK SeAQnhư vậygiew. GRoCKiáo sưgiew nE5QTrelawney chnE5Qọn nE5Q giewcách phớtRoCK lờRoCK côRoCK bSeAQé. BàSeAQ lạiSeAQ hạgiew đônE5Qi nE5Qmắt KpBVto cộnE5Q củaRoCK giewbà xuốngSeAQ cSeAQái tnE5Qách củanE5Q giew HarrynE5Q, SeAQvà SeAQtiếp tụcSeAQ xgiewoay KpBVtrở KpBVcái tách.
"DùSeAQi cuiRoCK... mộtRoCK cuộcKpBV tấngiew cnE5Qông. CSeAQon giewyêu dnE5Qấu ơKpBVi, KpBVđây khRoCKông phRoCKải làRoCK nE5Qmột nE5Qtách RoCKtrà vuRoCKi vẻRoCK lắm..."
Ron KpBVrụt KpBVrè thưa:
"Con nghRoCKĩ đónE5Q RoCKlà cáRoCKi nnE5Qón tgiewrái dưa."
"Đầu lâuSeAQ... hiểRoCKm họagiew trgiewên RoCKđường cnE5Qon SeAQđi, cKpBVon ynE5Qêu ạ..."
Tất cKpBVả bọnSeAQ nE5Qtrẻ KpBVtrong lRoCKớp giươngSeAQ mắtKpBV nggiewó giáoSeAQ sSeAQư nE5Q TrelawnRoCKey vớigiew nE5Qvẻ kgiewinh SeAQhãi chếtRoCK khiếpSeAQ điSeAQ đượcnE5Q. BKpBVà xoagiewy KpBVcái tácSeAQh lnE5Qần cuốiSeAQ KpBV cùnE5Qng, háRoCK giewhốc giewmiệng, SeAQrồi SeAQthét lên.
RoCKLại vangiewg lênKpBV mộtRoCK tiếnSeAQg xgiewoảng củaKpBV đồgiew sRoCKứ bể;SeAQ SeAQ NeviSeAQlle vKpBVừa KpBVlàm tigiewêu cgiewái táchnE5Q thRoCKứ hgiewai củgiewa RoCKnó. GiSeAQáo nE5Qsư TrRoCKelawney ngồigiew KpBV giewthụp xuốgiewng mộtRoCK cágiewi ghếnE5Q bàSeAQnh tnE5Qrống, bàRoCKn tgieway RoCKlóng lánhRoCK củagiew bàSeAQ đèKpBV lRoCKên KpBVphía KpBV tráRoCKi KpBVtim mìnhgiew vKpBVà SeAQmắt bSeAQà nhắnE5Qm KpBVtịt lại.
"Ôi, giewcon tSeAQrai cgiewủa tôRoCKi, KpBVcon SeAQtrai SeAQyêu dấugiew cKpBVủa tôiSeAQ... RoCKkhông, khônKpBVg nógiewi rRoCKa thìgiew tốtnE5Q hơn.nE5Q.. nE5Qkhông, đừnKpBVg hỏiKpBV tôiSeAQ tnE5Qhì hơn..."
Dean ThnE5Qomas lậSeAQp tứcKpBV hỏi:
"Cái giewgì RoCKvậy, thưaSeAQ giáoRoCK sư?"
Mọi ngườinE5Q bâygiew giờKpBV đãRoCK đứgiewng lênnE5Q, tnE5Qừ SeAQtừ xúmnE5Q lạRoCKi KpBV đôngSeAQ đRoCKúc quangiewh cSeAQái bàngiew RoCKcủa HaRoCKrry giewvà RRoCKon, éSeAQp sáSeAQt SeAQvô cánE5Qi ghếnE5Q bànRoCKh màKpBV ginE5Qáo giew RoCKsư Trgiewelawney đanggiew ngồi,giew đểgiew nggiewó vôgiew tKpBVách giewtrà củSeAQa Harry.
Đôi nE5Qmắt SeAQto cộRoCK củaSeAQ giáonE5Q sgiewư Tregiewlawney bỗngiewg mởKpBV rgiewa đầygiew kịchnE5Q tính:
"ConE5Qn ygiewêu ơi,SeAQ conE5Qn cóRoCK mộtKpBV HSeAQung tinh."
Harry hỏiSeAQ lại:
"Một nE5Qcái gRoCKì ạ?"
Nó KpBVcó thSeAQể nóKpBVi chắcnE5Q làSeAQ khôngKpBV phảiSeAQ cSeAQhỉ mộRoCKt mìnSeAQh RoCKnó RoCK khôngSeAQ biếtKpBV Hugiewng tiRoCKnh làgiew gìKpBV. DeKpBVan ThoRoCKmas nhKpBVún KpBVvai vớKpBVi nnE5Qó, LnE5Qavender Browgiewn RoCK thìRoCK lộRoCK vnE5Qẻ nE5Qbối rối.SeAQ NhKpBVưng rấnE5Qt nhiềunE5Q nhữnKpBVg đứaSeAQ khácnE5Q tgiewhì RoCKrõ rgiewàng lànE5Q cóSeAQ KpBV biếtgiew, chúRoCKng đềgiewu giRoCKơ taSeAQy lênRoCK RoCKbịt mRoCKiệng vớnE5Qi vẻSeAQ hnE5Qoảng sợRoCK vRoCKô cùng.
giewGiáo sRoCKư TrelawnnE5Qey KpBVkêu to:
"Hung tingiewh chRoCKiếu, giewcon tgiewhân yêuKpBV ơi,giew cSeAQon bSeAQị HunSeAQg tigiewnh chiếu!"
Trông giánE5Qo KpBVsư TrnE5Qelawney cóSeAQ vẻRoCK bnE5Qị kKpBVích đRoCKộng đếnnE5Q nSeAQỗi HaSeAQrry khôRoCKng thểKpBV nàgiewo hiểugiew được.KpBV RoCKBà nói:
"CoKpBVn mSeAQa chKpBVó khổSeAQng lồRoCK thưSeAQờng lảgiewng vảngRoCK KpBVtrong SeAQ giewnghĩa địRoCKa! Cgiewon tranE5Qi yêugiew ơi,RoCK đóRoCK lgiewà mnE5Qột đSeAQiềm dữKpBV giew- điềmRoCK dữnE5Q KpBVtệ hạigiew nhứtgiew giew- SeAQ điềKpBVm cKpBVhết chóc!"
Bao SeAQtử Hgiewarry quặnKpBV đSeAQau. nE5QCon nE5Qchó ấy,nE5Q SeAQtrên cáSeAQi KpBVbìa nE5Q củaSeAQ giewcuốn Đigiewềm BáoKpBV TSeAQử ThRoCKần giewở tKpBViệm sgiewách Phgiewú qgiewuí vKpBVà nE5QCơ hgiewàn RoCK- cgiewon chKpBVó ấy,SeAQ ởKpBV nE5Q tSeAQrong bóngRoCK nE5Qtối cgiewủa đườnRoCKg MagnoliaSeAQ... Lgiewavender Bgiewrown cũRoCKng đưanE5Q tnE5Qay bụnE5Qm giew giewmiệng mìnKpBVh lạinE5Q. MKpBVọi ngườiKpBV đềuSeAQ nhìnnE5Q HarrRoCKy. SeAQMọi người,giew nKpBVgoại SeAQtrừ HermiRoCKone. nE5Q CôKpBV RoCKbé đứngnE5Q dKpBVậy, KpBVđi vòngSeAQ KpBVra saSeAQu cáRoCKi ghRoCKế củaKpBV SeAQgiáo sưgiew TrelawnKpBVey, nóiRoCK thẳRoCKng SeAQ thừng:
"Con khôngRoCK thấnE5Qy KpBVnó giốngnE5Q SeAQHung RoCKtinh chúKpBVt nào."
Giáp giewsư TSeAQrelawney dSeAQò xgiewét HerminE5Qone vớiSeAQ mộtgiew SeAQvẻ càngRoCK lúcnE5Q cSeAQàng kgiewhó ưa.
"Con thânKpBV yêunE5Q ạ,SeAQ cSeAQon thSeAQa lỗiKpBV giewcho giewta giewkhi tgiewa KpBVnói nE5Q rgiewa điềuSeAQ nàRoCKy KpBVnhé, nE5Qnhưng tRoCKa nE5Qnhận thấSeAQy giewrất ígiewt tiSeAQnh hSeAQoa pnE5Qhát tgiewiết quagiewnh giew ngườigiew KpBVcủa giewcon. RấtnE5Q RoCKít khảgiew năngKpBV lSeAQĩnh hộiRoCK đKpBVối vớRoCKi sRoCKự cộngRoCK KpBVhưởng KpBVcủa tươngSeAQ SeAQ tai."
Seamus giewcứ KpBVhết ngoẹonE5Q đầuRoCK sanE5Qng bêKpBVn nàSeAQy lạinE5Q ngoẹgiewo đầuKpBV SeAQsang nE5Qbên kSeAQia. Nógiew nói,nE5Q mnE5Qột cKpBVon mắgiewt nhgieweo giewkhít lại:
"Nếu mìnnE5Qh nhKpBVìn nE5Qnhư vầynE5Q thSeAQì nóRoCK giốnggiew mộtSeAQ HuKpBVng tinh,"
Nó nghiKpBVêng mìnE5Qnh sannE5Qg bSeAQên tSeAQrái nóSeAQi tiếp:
"NhưnE5Qng nếnE5Qu KpBVnhìn RoCKtừ cnE5Qhỗ ngiewày tnE5Qhì SeAQlại giốngiewg mộtnE5Q cogiewn lKpBVừa hơn."
Harry thRoCKấy chínE5Qnh mìnKpBVh nE5Qcũng ngạgiewc nhiRoCKên. BâySeAQ giờgiew knE5Qhông giewai nE5Qcó vẻnE5Q mKpBVuốn nhKpBVìn SeAQnó KpBVcả. NRoCKó nói:
"Chừng RoCKnào KpBVcô vàSeAQ cRoCKác bạnnE5Q SeAQmới RoCKquyết đgiewịnh xoSeAQng SeAQlà tRoCKôi giewcó sắgiewp chếtSeAQ haKpBVy không?"
Giáo giewsư TrelaSeAQwney SeAQlên tiếnRoCKg, bằngRoCK giọnnE5Qg nSeAQói SeAQmơ hồKpBV nhứtnE5Q nE5Qcủa bà:
"Tôi cKpBVho lgiewà chúngRoCK SeAQta nênSeAQ ngưnSeAQg bàigiew họcRoCK ngàyKpBV hôgiewm nnE5Qay nE5Qở đâynE5Q. VânRoCKg... SeAQLàm KpBVơn tSeAQrả lạigiew đồnE5Q giewđạc RoCKvề đúRoCKng chỗ..."
Cả lớSeAQp lặngiewg SeAQlẽ mKpBVang RoCKmấy cKpBVái táKpBVch đSeAQem trảSeAQ lạiRoCK giewcho nE5Q giáSeAQo sưnE5Q TrelanE5Qwney nE5Qvà thRoCKu dgiewọn sácRoCKh vởRoCK vnE5Qô cSeAQặp. NgRoCKay đếnKpBV RKpBVon cRoCKũng tránnE5Qh giew ánhRoCK mKpBVắt củaKpBV Harry.
Giáo nE5Qsư TrelawneSeAQy nóRoCKi mộnE5Qt cácSeAQh giewyếu ớt:
"Hẹn đếnnE5Q nE5Qkhi chúnE5Qng KpBVta gặnE5Qp lSeAQại, phúSeAQc lgiewành chKpBVo cRoCKác trnE5Qò. ÔnE5Qi, nE5Qcon yêugiew qgiewuí ơi..."
Giáo sgiewư chSeAQỉ vRoCKào Neville:
"Lần saKpBVu cKpBVon sẽSeAQ trễ,giew cKpBVho nênSeAQ cnE5Qon hãyRoCK SeAQcố gắngKpBV cSeAQhăm hơnRoCK đgiewể thRoCKeo SeAQcho kịp."
Harry, RSeAQon vnE5Qà HermioKpBVne tgiewrèo xuốngnE5Q cKpBVái tgiewhang KpBVdây nE5Q giewcủa nE5Qgiáo sưgiew TrKpBVelawney giewrồi xuốnKpBVg nE5Qcái cRoCKầu giewthang xKpBVoắn, trnE5Qong iRoCKm lặnSeAQg, RoCKrồi nE5Q cùnKpBVg đRoCKi đếnKpBV SeAQlớp giewBiến cRoCKủa giáKpBVo sưnE5Q McnE5QGonagall. TKpBVụi nRoCKó mấnE5Qt nhiSeAQều KpBVthì giKpBVờ giew giewtìm RoCKphòng họcgiew đếnSeAQ nỗSeAQi mặnE5Qc dgiewù RoCKđã rờgiewi SeAQlớp KpBVhọc TiênRoCK tnE5Qri nE5Qkhá sớSeAQm, KpBVmà giewkhi SeAQ bướcRoCK vànE5Qo phònE5Qng nE5Qhọc môgiewn BiếnSeAQ, thRoCKì cũngRoCK SeAQvừa lRoCKúc vàoRoCK tiếgiewt họSeAQc mới.
HKpBVarry cnE5Qhọn mộSeAQt cáinE5Q ghếKpBV cnE5Quối phòSeAQng họgiewc, cónE5Q cảmRoCK nE5Q gigiewác nhgiewư thểgiew nóKpBV đRoCKang KpBVngồi ởKpBV mKpBVột vịgiew RoCKtrí đưRoCKợc chiếRoCKu sángKpBV tậpRoCK RoCKtrung; cảRoCK lớpKpBV SeAQ hìnhRoCK ngiewhư cgiewứ phónnE5Qg nhữngnE5Q cágiewi liRoCKếc RoCKtrộm vRoCKề phnE5Qía giewnó, nhưgiew thểRoCK nóRoCK snE5Qắp ngnE5Qã SeAQ lgiewăn nE5Qra cSeAQhết bSeAQất RoCKcứ lúgiewc nàSeAQo. HarrnE5Qy nE5Qhầu nSeAQhư khnE5Qông nggiewhe giáoRoCK sKpBVư McGonagalgiewl giew giảRoCKng đượRoCKc điềuRoCK gSeAQì vềgiew nE5QAmimagi nE5Q- nE5Qnhững giewphù RoCKthủy cRoCKó KpBVkhả năKpBVng giewbiến thànKpBVh nE5Q nE5Qthú vậtSeAQ theKpBVo ýKpBV muốnRoCK. NSeAQó thậmRoCK chínE5Q nE5Qcũng khônRoCKg nhìSeAQn nE5Qkhi gnE5Qiáo sSeAQư McGonanE5Qgall SeAQ SeAQtự biếnnE5Q mgiewình thànE5Qnh nE5Qmột coSeAQn mèoSeAQ nE5Qmướp cònSeAQ dấuKpBV mắtRoCK kiếnnE5Qg quanSeAQh đôiRoCK nE5Qmắt ngiewgay nE5Q trgiewước mặSeAQt bKpBVọn trẻ.
Khi bSeAQà RoCKtrở lạinE5Q nguyKpBVên hìngiewh sgiewau mgiewột tigiewếng nổgiew ngiewgắn gọgiewn "bụSeAQp" nSeAQho nhỏ,SeAQ bRoCKà nE5Qlạ lùngiewg nhìKpBVn qugiewanh nE5Qlũ họcKpBV trò:
"Thực tìnRoCKh tKpBVhì KpBVhôm naRoCKy tấtgiew cgiewả nE5Qcác RoCKcon bịgiew làKpBVm sKpBVao SeAQ vậy?nE5Q giewKhông hẳKpBVn cnE5Qó vRoCKấn đề,KpBV nKpBVhưng nE5Qđây làKpBV lnE5Qần đầuKpBV tiênKpBV mKpBVà nE5Qlớp họcnE5Q kRoCKhông giewvỗ KpBV taKpBVy trướcnE5Q giewsự biếgiewn hìnhRoCK cSeAQủa cô."
Đầu SeAQcủa SeAQmọi ngRoCKười lạgiewi hướngKpBV vnE5Qề HKpBVarry, ngiewhưng khôngnE5Q aRoCKi nRoCKói SeAQgì. nE5QThế rồiKpBV, HermionRoCKe nE5Qgiơ tay:
"Thưa cô,SeAQ tụiKpBV RoCKcon vừaRoCK mớinE5Q nE5Qhọc lnE5Qớp TnE5Qiên trKpBVi đầuSeAQ tiSeAQên củanE5Q tSeAQụi conKpBV, vàKpBV tụSeAQi cKpBVon đRoCKã nE5Qhọc bSeAQài KpBVbói láKpBV trànE5Q, và..."
Giáo sưKpBV McgiewGonagall bỗnE5Qng ngRoCKhiêm trangiewg lại:
"A, rSeAQa vậynE5Q. KSeAQhông cầngiew nE5Qphải giewnói thênE5Qm nữa,giew KpBVHermione à.RoCK CácSeAQ trògiew nóigiew SeAQcho tôgiewi nghgiewe KpBVxem, KpBVai tnE5Qrong sốgiew SeAQcác trSeAQò sẽKpBV cSeAQhết tronSeAQg năSeAQm nay?"
Mọi ngRoCKười giewtròn mắtRoCK nhìKpBVn sữngSeAQ giáonE5Q nE5Qsư McGonagall.
Cuối cùKpBVng Harrgiewy nói:
"Thưa côKpBV, coRoCKn ạ."
Giáo snE5Qư McSeAQGonagall nhìngiew cKpBVhằm chằmSeAQ RoCKHarry bằngSeAQ đôiSeAQ giewmắt nhỏKpBV sánSeAQg lonnE5Qg lanh:
"Thì rKpBVa vSeAQậy. VậySeAQ giewcon cũnnE5Qg nênE5Qn hiểKpBVu, HarrKpBVy RoCKà, tnE5Qừ KpBV kKpBVhi nE5Qgiáo sSeAQư TnE5Qrelawney đếSeAQn trưKpBVờng này,giew mỗSeAQi năgiewm cônE5Q KpBVấy đềunE5Q SeAQtiên đoánKpBV giewcái KpBV chếtnE5Q củgiewa mộtRoCK hgiewọc siRoCKnh. MàKpBV giewchưa RoCKai trgiewong sốSeAQ đóKpBV chếtSeAQ cRoCKả. Nhgiewìn KpBVthấy điềmnE5Q giew bKpBVáo RoCKtử thầnRoCK lRoCKà KpBVcái giewcách KpBVmà giánE5Qo sKpBVư Trelawgiewney khSeAQoái SeAQdùng ngiewhứt đnE5Qể cSeAQhào RoCK mgiewừng mnE5Qột lớpRoCK họcnE5Q sRoCKinh mớKpBVi. nE5QCô khônRoCKg bKpBVao nE5Qgiờ munE5Qốn nóiRoCK xấgiewu đồngRoCK nE5Qnghiệp, giew nhưng..."
Giáo giewsư McGonSeAQagall chSeAQợt ngừnSeAQg nóSeAQi, mũigiew củRoCKa côKpBV trắnnE5Qg nhợtRoCK đi.nE5Q CôKpBV nóiSeAQ tiếpgiew, nE5Qbình KpBVtĩnh hơn:
"Tiên tRoCKri lnE5Qà mộSeAQt tronKpBVg nKpBVhững nSeAQgành phápSeAQ thuậtRoCK SeAQ kéKpBVm chKpBVính xnE5Qác nhứt.KpBV SeAQCô KpBVkhông giấKpBVu nE5Qcon rằRoCKng côgiew cnE5Qó rấtKpBV ítRoCK kSeAQiên nhSeAQẫn vớinE5Q bgiewộ RoCK giewmôn giewđó. NnE5Qhững nhRoCKà tiSeAQên trnE5Qi thựcRoCK snE5Qự rấtgiew hiếSeAQm vàSeAQ giágiewo sưKpBV Trelawney..."
Giáo sưSeAQ McGonagSeAQall nSeAQgừng mKpBVột SeAQlần nKpBVữa, rồinE5Q lạiKpBV nóinE5Q tiếRoCKp vnE5Qới giọgiewng hagiewi năRoCKm rõnE5Q mười:
KpBV"Cô thấyKpBV sứgiewc khSeAQỏe củaKpBV conE5Qn RoCKrất tRoCKốt, nE5QHarry à,RoCK chgiewo nE5Q nêRoCKn cgiewon snE5Qẽ bgiewỏ qugiewá chgiewo cgiewô KpBVnếu cRoCKô khôRoCKng tRoCKha cKpBVho cogiewn pgiewhần bnE5Qài tậnE5Qp hôSeAQm nnE5Qay. SeAQ RoCKCô nE5Qcam đoanRoCK nE5Qlà SeAQnếu coRoCKn chếgiewt tSeAQhì conE5Qn nE5Qmới khôRoCKng nE5Qcần nộpRoCK bàinE5Q chnE5Qo cô."
HermionnE5Qe bậtnE5Q cRoCKười. Harrgiewy cảmnE5Q tRoCKhấy kháSeAQ hơn.nE5Q CũnRoCKg SeAQ khóRoCK mSeAQà cảmKpBV thấyRoCK sợRoCK hãiKpBV mộtRoCK dúSeAQm lRoCKá giewtrà khKpBVi màKpBV ngRoCKười tnE5Qa khSeAQông giewcòn ởRoCK tKpBVrong SeAQ bRoCKối cảnnE5Qh lgiewớp họcnE5Q giewcủa giágiewo sKpBVư TrelawneKpBVy: nE5Qâm RoCKu áKpBVnh đèngiew đỏKpBV nE5Qsậm giewvà KpBVtỏa KpBVra KpBV mộtKpBV thSeAQứ mùgiewi khgiewiến ngườigiew tSeAQa mSeAQụ mẫmRoCK đi.
Tuy giewnhiên khôngiewg pSeAQhải agiewi cRoCKũng tiSeAQn RoCKtheo gRoCKiáo sưnE5Q McGonagallnE5Q. TSeAQrông RSeAQon vẫnRoCK lgiewo âgiewu dữKpBV lắmKpBV. CòSeAQn Lagiewvender KpBVthì vẫnnE5Q SeAQrù rì:
"VRoCKậy chRoCKứ mấyKpBV cáiSeAQ tánE5Qch củanE5Q NevillRoCKe tgiewhì sao?"
KhnE5Qi hếtKpBV giKpBVờ lRoCKớp họcKpBV BRoCKiến, bọnRoCK trKpBVẻ nnE5Qhập SeAQvào đámSeAQ nE5Q RoCKđông đSeAQang rầRoCKn KpBVrần kéoSeAQ tớigiew Đạigiew giewSảnh đườnggiew đểKpBV ănKpBV trưa.nE5Q HerminE5Qone giewđẩy mộtSeAQ SeAQ cáRoCKi dĩanE5Q thnE5Qịt hầnE5Qm KpBVvề phKpBVía Ron:
"Vui lênRoCK điRoCK SeAQchứ, nE5QRon. SeAQBồ nE5Qđã nE5Qnghe giáoRoCK KpBVsư McGoSeAQnagall nóRoCKi rồinE5Q đó."
RoSeAQn múKpBVc mấgiewy muỗnggiew SeAQthịt nE5Qhầm cgiewho RoCKvô giewdĩa củagiew nRoCKó, KpBVcầm KpBVnĩa lêSeAQn, ngiewhưng khônggiew ăKpBVn nổiSeAQ. NóKpBV SeAQnói bằnE5Qng nE5Qmột gigiewọng nhỏKpBV vàKpBV nghiênE5Qm túc:
"Harry, bồKpBV cnE5Qhưa tKpBVừng nhgiewìn thấySeAQ mộtgiew coKpBVn chóRoCK đgiewen tKpBVo lgiewớn ởnE5Q bấtRoCK cứRoCK đâu,SeAQ phảKpBVi không?"
Harry nói:
"Có, mìnE5Qnh thấygiew rồi.KpBV CáRoCKi KpBVđêm mKpBVà mìnhgiew giewbỏ nhnE5Qà giewdì dượngSeAQ DursleKpBVy rKpBVa đi,nE5Q mKpBVình đãRoCK nhRoCKìn thấyKpBV KpBVmột con."
Ron KpBVbuông nĩanE5Q khiếSeAQn cgiewhiếc KpBVnĩa rơRoCKi xuốnKpBVg, giewkêu lennE5Qg keng.
Hermione vẫgiewn SeAQbình tĩnh:
"CSeAQó lnE5Qẽ lgiewà mRoCKột conE5Qn chKpBVó hoang."
Ron nhìnE5Qn Hermgiewione nhưnE5Q thểnE5Q cRoCKô SeAQbé nàyKpBV SeAQđã mấnE5Qt tríSeAQ rồi.
"Hermione, KpBVnếu HSeAQarry từngSeAQ nhSeAQìn thấynE5Q KpBVHung tSeAQinh, nE5Q nE5Qthì... thgiewì xuRoCKi lắm.giew Cậu.giew.. cKpBVậu KpBVBilius giewcủa giewmình tRoCKừng tRoCKhấy mộtnE5Q coRoCKn và..nE5Q. giew RoCKcậu ấSeAQy chếtgiew trRoCKong vònE5Qng haSeAQi mươnE5Qi bốRoCKn tiKpBVếng đồngRoCK hnE5Qồ sau!"
Hermione vnE5Qừa tựnE5Q nE5Qrót cgiewho mìnRoCKh RoCKmón RoCKnước RoCKép bígiew rợ,KpBV vnE5Qừa RoCKvui vẻnE5Q nói:
"Ngẫu nRoCKhiên trùngRoCK hợpKpBV ấynE5Q mà!"
Ron bắKpBVt đầuRoCK SeAQnổi nóng:
"Bồ khôgiewng biếgiewt bồSeAQ đSeAQang nóSeAQi vềSeAQ cáigiew gìSeAQ saoKpBV? HKpBVung tinE5Qnh khiếnE5Qn cKpBVho phRoCKù tnE5Qhủy SeAQnào cRoCKũng pSeAQhải sKpBVợ ténE5Q khRoCKói luôngiew ấy."
HermiRoCKone lRoCKên gRoCKiọng cRoCKhị Hai:
"VậSeAQy thìKpBV bKpBVồ RoCKnói đúngiewg đóSeAQ, họRoCK nhìngiew tKpBVhấy HRoCKung tgiewinh, nE5Q vàgiew họnE5Q giewchết vìSeAQ RoCKsợ. HKpBVung RoCKtinh kRoCKhông phảiRoCK lSeAQà mộgiewt đRoCKiềm chếtKpBV chgiewóc màKpBV lSeAQà KpBV SeAQnguyên nhâSeAQn chếtSeAQ chógiewc! VSeAQà HarrKpBVy vẫSeAQn cnE5Qòn bêSeAQn cạSeAQnh chúKpBVng SeAQta làgiew bởnE5Qi giewvì bạgiewn nE5Q ấSeAQy SeAQkhông KpBVngu đếnSeAQ mứcgiew nhìngiew thKpBVấy SeAQmột HRoCKung tSeAQinh lnE5Qà nnE5Qghĩ: tKpBVhôi rồRoCKi, mìnhKpBV nE5Q chSeAQết KpBVphứt cSeAQho rồi."
Ron giewhá miệnRoCKg vềRoCK phnE5Qía HeSeAQrmione nhưngSeAQ nE5Qkhông giewthốt giew KpBVđược lờiSeAQ nàonE5Q. CònRoCK Hermigiewone thnE5Qì mởRoCK tgiewúi xnE5Qách củaSeAQ mgiewình lấygiew SeAQra mộnE5Qt cnE5Quốn SnE5Qố giew giewHọc mớnE5Qi toanhnE5Q, mKpBVở nE5Qra RoCKvà tựKpBVa quyểngiew snE5Qách vànE5Qo bìRoCKnh SeAQđựng nướcgiew giewtrái cRoCKây épKpBV. nE5Q CôSeAQ nE5Qbé vKpBVừa giewdò tRoCKìm trannE5Qg sáchnE5Q vKpBVừa nói:
"Mình tgiewhấy mônE5Qn TiKpBVên nE5Qtri SeAQcó vẻnE5Q giewmơ hồgiew qgiewuá. TheRoCKo ýgiew mKpBVình tgiewhì nhiKpBVều ướcSeAQ đnE5Qoán quá."
Ron RoCKnóng nảgiewy bảo:
"Không giewcó gìKpBV lRoCKà mơSeAQ hồRoCK vềKpBV HunSeAQg giewtinh KpBVtrong cáiSeAQ tnE5Qách đóKpBV hếtSeAQ á!"
Hermione điSeAQềm đạm:
"Bồ SeAQđâu RoCKcó tựSeAQ tRoCKin nhgiewư vKpBVậy giewlúc bồnE5Q nóiKpBV vớigiew HarSeAQry đóRoCK làSeAQ nE5Qmột cogiewn cừu."
"Giáo RoCKsư TrelanE5Qwney nógiewi bồnE5Q phnE5Qát tiếKpBVt rấgiewt ígiewt tinKpBVh hoRoCKa! Chgiewẳng qnE5Qua KpBVbồ kRoCKhông thíchSeAQ bịgiew dởgiew mgiewột mônE5Qn nnE5Qào hSeAQết mRoCKà thôi."
Ron giewđã chạmKpBV đúngnE5Q nọc.giew HSeAQermione quăngKpBV phịcRoCKh cugiewốn nE5Qsách Sốgiew HnE5Qọc xuốRoCKng RoCKbàn ănRoCK, mạSeAQnh đếnKpBV KpBVnỗi nE5Qmấy mẩuRoCK thSeAQịt hầgiewm vnE5Qà càRoCK rốnE5Qt văngnE5Q tnE5Qứ tán.
"Nếu giỏigiew môKpBVn TiênnE5Q tSeAQri cRoCKó ngKpBVhĩa lànE5Q tnE5Qôi phảiSeAQ gigiewả giew KpBVbộ nSeAQhìn thấRoCKy RoCKđiềm báSeAQo cáigiew chSeAQết tnE5Qrong mộtSeAQ dúnE5Qm lKpBVá RoCKtrà sanE5Qo? NếunE5Q vRoCKậy thgiewì SeAQtôi RoCK khônnE5Qg chgiewắc giewlà tKpBVôi RoCKsẽ còSeAQn tiếgiewp tụcSeAQ họcnE5Q môRoCKn giewđó nữagiew không!giew BànE5Qi hRoCKọc đónE5Q màgiew SeAQ sSeAQo vớSeAQi lớgiewp SốnE5Q HọRoCKc KpBVcủa tôiSeAQ SeAQthì SeAQchẳng knE5Qhác gSeAQì đốRoCKng rác!"
Cô béKpBV vớSeAQ lấgiewy cáinE5Q giewtúi xSeAQách củSeAQa mìnRoCKh vKpBVà bỏKpBV đi.
Ron cRoCKau cóRoCK nhnE5Qìn tnE5Qheo cnE5Qô béSeAQ, giewnó SeAQnói vgiewới Harry:
"Hermione nSeAQói cSeAQái gSeAQì vậnE5Qy? SeAQNó đãRoCK họKpBVc qnE5Qua lớpnE5Q SnE5Qố nE5Qhọc giewnào đâu?"
*****
Sau bKpBVữa ănKpBV tSeAQrưa, HaRoCKrry mừngnE5Q lgiewà đSeAQược SeAQra khỏiRoCK tògiewa giew lnE5Qâu đàKpBVi. KpBVCơn mưagiew đêmnE5Q quKpBVa đãnE5Q tạnnE5Qh; bầuKpBV tKpBVrời quagiewng đãSeAQng, nE5Qvà cỏSeAQ tgiewhì RoCKxanh KpBV KpBVmềm, ướtSeAQ mượtRoCK SeAQdưới cRoCKhân khSeAQi bọnSeAQ tSeAQrẻ bnE5Qăng qRoCKua sânRoCK đểKpBV đếnnE5Q buổiRoCK họcgiew đRoCKầu nE5Q tiêRoCKn củaRoCK lớgiewp CKpBVhăm nE5Qsóc Sgiewinh RoCKvật HuKpBVyền bí.
Ron nE5Qvà HermiRoCKone KpBVkhông tRoCKhèm nóiKpBV chuyKpBVện vớigiew RoCKnhau RoCK nữa.giew nE5QHarry iKpBVm lặRoCKng SeAQđi KpBVbên giewcạnh hSeAQai bạnRoCK kgiewhi cnE5Qả bọnSeAQ cùnKpBVg SeAQđi xgiewuống dốcnE5Q cỏRoCK nE5Q đKpBVể đếngiew cnE5Qăn chòigiew cKpBVủa giewlão KpBVHagrid nằmKpBV bêKpBVn bìKpBVa RoCKkhu RừnE5Qng Cấm.nE5Q ĐRoCKến khgiewi nhìnE5Qn KpBV thnE5Qấy bgiewa cSeAQái lưnKpBVg SeAQquá SeAQư qSeAQuen thSeAQuộc ởgiew đằngRoCK trướKpBVc tụiRoCK RoCKnó, HarrSeAQy mớiRoCK nhậgiewn rnE5Qa nE5Q giewrằng tụigiew RoCKnó KpBVsẽ phảKpBVi hSeAQọc mônSeAQ nàygiew chRoCKung RoCKvới bnE5Qọn họcnE5Q sinnE5Qh bKpBVên nSeAQhà giew Sgiewlytherin. Malgiewfoy RoCKđang hàRoCKo hSeAQứng nóiSeAQ chuyệnKpBV vgiewới giewCrabbe KpBVvà GoRoCKyle, làgiewm chSeAQo nE5Q haKpBVi đứnE5Qa đónE5Q cưSeAQời nhưnE5Q nắcSeAQ KpBVnẻ. HarrSeAQy đoangiew cnE5Qhắc làgiew mìnnE5Qh biếtnE5Q tụRoCKi giewkia đangSeAQ giew nóiKpBV vnE5Qề chugiewyện gì.
Lão Hgiewagrid đứngiewg KpBVngay trướgiewc căgiewn chògiewi đKpBVể chRoCKào đKpBVón giew họRoCKc sigiewnh nE5Qđến lớKpBVp cRoCKủa mìnKpBVh, sừngnE5Q sữngnE5Q trogiewng tgiewấm ánE5Qo khoáSeAQc bằnnE5Qg dSeAQa chuộRoCKt nE5Q cSeAQhũi, cKpBVon chóSeAQ săngiew FaKpBVng đứngRoCK sátRoCK góKpBVt chủ,nE5Q cógiew KpBVvẻ bRoCKồn chồnSeAQ nhgiewư thSeAQể khRoCKông SeAQ RoCKchờ đượcnE5Q KpBVnữa phúSeAQt KpBVbắt đầu.
Lão KpBVHagrid gọi:
"LạSeAQi đây,SeAQ nànE5Qo, tiếgiewn lạigiew gầKpBVn đây!"
Học SeAQtrò tiếngiew đếnRoCK gầRoCKn giewbên lão.
"Bữa naynE5Q, RoCKtôi đãnE5Qi cágiewc giewtrò mộRoCKt bữgiewa rSeAQa hồn!nE5Q CácnE5Q RoCK tRoCKrò sSeAQắp họKpBVc nE5Qmột bàiSeAQ hSeAQọc vSeAQĩ giewđại! MnE5Qọi ngườiRoCK cónE5Q RoCKmặt SeAQđông đủnE5Q chưa?SeAQ Đượcgiew rồi,nE5Q giew đigiew tKpBVheo tôi."
Trong mộRoCKt thoáKpBVng SeAQkhó chịuSeAQ, Hagiewrry nghĩRoCK nE5Qkhông SeAQ giewchừng lãoSeAQ HagKpBVrid RoCKđang dắtRoCK cảgiew bnE5Qọn SeAQvô rừng.RoCK NhnE5Qững kinE5Qnh nghiệmnE5Q khRoCKốn khổKpBV mànE5Q SeAQ Hagiewrry đãnE5Q từngSeAQ nếmRoCK trảRoCKi SeAQở tronnE5Qg kRoCKhu rừngnE5Q đóKpBV RoCKkể nhKpBVư đủgiew đểgiew nKpBVó SeAQnhớ suốtSeAQ RoCKđời SeAQ rồgiewi. TKpBVuy KpBVnhiên, lãRoCKo HKpBVagrid dẫnSeAQ chúngRoCK đKpBVi vSeAQòng qgiewua rnE5Qặng câygiew, giewvà nE5Qnăm SeAQphút KpBV RoCKsau thìgiew KpBVmọi ngườigiew RoCKnhận tSeAQhấy mìSeAQnh đRoCKang đứngSeAQ bênnE5Q KpBVngoài mộnE5Qt nơiRoCK SeAQcó vẻgiew nRoCKhư giew mộtnE5Q bãiSeAQ cSeAQhăn ngRoCKựa nhSeAQo nhỏnE5Q. NhưKpBVng KpBVmà bênE5Qn SeAQtrong nE5Qbãi chăgiewn khônggiew thấgiewy cóKpBV cSeAQon KpBV gìSeAQ hết.
Lão HanE5Qgrid gọi:
"Mọi ngRoCKười hgiewãy lSeAQại đgiewây tậpKpBV tRoCKrung quangiewh hàngKpBV ràRoCKo! giew Nhgiewư vậygiew giewđó KpBV- SKpBVao cRoCKho cnE5Qhắc chắnKpBV giewnhìn thấynE5Q rõnE5Q nhKpBVa. BKpBVây SeAQgiờ, vSeAQiệc SeAQđầu SeAQtiên giew RoCKtất cảKpBV cKpBVác KpBVtrò cầnnE5Q làmRoCK lRoCKà mởnE5Q sácgiewh ra..."
"Bằng cáchRoCK nào?"
Giọgiewng MalnE5Qfoy RoCKvang lênKpBV nE5Qnhừa nnE5Qhựa, lạnKpBVh lùnRoCKg. LãonE5Q HagriSeAQd hỏigiew lại:
"Hả?"
Malfoy lKpBVập lại:
"LàmnE5Q sSeAQao màgiew giewmở sgiewách giewra đượcgiew chứ?"
Malfoy rSeAQút cuSeAQốn Qugiewái KpBVThư VSeAQề QuáSeAQi VậnE5Qt cKpBVủa RoCKnó rSeAQa. KpBV CKpBVuốn sáchKpBV đãRoCK bịSeAQ trSeAQó gônE5Q bằnggiew mộSeAQt sợiSeAQ dâygiew thừnggiew dnE5Qài. MấyKpBV đứagiew hnE5Qọc tròKpBV khRoCKác nE5Q cũRoCKng lôigiew sáRoCKch củgiewa mìnhSeAQ KpBVra, vàiSeAQ đứaKpBV cnE5Qũng giốnnE5Qg nKpBVhư HSeAQarry đãnE5Q dSeAQùng dâygiew KpBVnịt SeAQ màKpBV khớnE5Qp mõmKpBV nE5Qcuốn sáchSeAQ RoCKlại. Mấgiewy đứanE5Q knE5Qhác tốngKpBV cuốngiew sácgiewh KpBVvô trogiewng nhữngRoCK KpBV cSeAQái bagiewo cSeAQhật, hnE5Qay kẹpgiew chặtgiew chúKpBVng lSeAQại bằnnE5Qg mấRoCKy cnE5Qái RoCKkẹp giấRoCKy tổKpBV chảng.
Lão SeAQHagrid trôngSeAQ giewcó vẻKpBV KpBVtiu nghỉu:
"KnE5Qhông aKpBVi cnE5Qó tnE5Qhể SeAQmở đượcKpBV sáchRoCK RoCKra sao?"
Cả nE5Qlớp nE5Qlắc đầu.nE5Q nE5QLão HRoCKagrid nói:
"Các giewtrò phảiSeAQ vuốtnE5Q vnE5Qe chnE5Qúng. nE5QCoi nè..."
Nghe giọngKpBV lãgiewo HagRoCKrid tRoCKhì đógiew làSeAQ đnE5Qiều hiểRoCKn nhiSeAQên giew nhứRoCKt thKpBVế giới.SeAQ LãSeAQo cầmnE5Q cuốnRoCK sácKpBVh giewcủa Hegiewrmione lên,nE5Q lộtRoCK SeAQbỏ lớpRoCK băngiewg kRoCKeo giew bnE5Qùa chúgiew dángiew rSeAQịt bnE5Qên ngonE5Qài. CuốnKpBV sSeAQách tìmgiew KpBVcách cắn,giew nhRoCKưng lãonE5Q HagriKpBVd đãRoCK nE5Q vuốtKpBV nRoCKgón taKpBVy trỏgiew khổnnE5Qg lgiewồ củaRoCK lRoCKão giewdọc tSeAQheo gáRoCKy sácKpBVh, cuốnKpBV KpBVsách SeAQrùng SeAQ mìSeAQnh, rồigiew mởgiew rgiewa vnE5Qà nằgiewm yênSeAQ SeAQlặng tgiewrong taSeAQy giewlão Hagrid.
Malfoy chếKpBV nhạo:
"Ôi, lSeAQũ RoCKchúng mìnhRoCK KpBVmới KpBVngu ngốRoCKc làgiewm saoKpBV! SeAQLẽ KpBVra cnE5Qhúng mgiewình phảRoCKi vKpBVuốt RoCKve chúRoCKng! SKpBVao mKpBVà cKpBVhúng giewmình RoCKkhông đoánRoCK rSeAQa đnE5Qược nhỉ?"
LãKpBVo Hagiewgrid ngậRoCKp ngừnnE5Qg nSeAQói vớRoCKi Hermione:
"Tôi... tôgiewi ngnE5Qhĩ tụiRoCK nSeAQó RoCKcũng vnE5Qui chứ?"
Malfoy KpBVnói hớt:
"Ôi, vuRoCKi KpBVkinh khủSeAQng khiSeAQếp đinE5Q ấygiew giewchứ! QuKpBVả giewlà kRoCKhôn ngiewgoan, tốRoCKng cRoCKho KpBVtụi giewnày nhnE5Qững RoCKcuốn sáRoCKch cnE5Qứ lăgiewm giewle cắnnE5Q đứgiewt taRoCKy tụSeAQi nRoCKày ra."
Harry nSeAQói nhỏ:
"Im đKpBVi, Malfoy!"
LRoCKão HagnE5Qrid tnE5Qỏ rSeAQa giewchán giewnản, mRoCKà HSeAQarry thìnE5Q muốKpBVn nE5Qcho KpBV buổiSeAQ dnE5Qạy đRoCKầu tiênE5Qn cgiewủa RoCKlão đượcSeAQ thànRoCKh SeAQcông tốtKpBV đẹp.giew LRoCKão HanE5Qgrid dKpBVường KpBVnhư SeAQ đnE5Qã RoCKmất hứng.
SeAQ"Vậy thôi..nE5Q. vnE5Qậy làRoCK cácKpBV tSeAQrò đgiewã cnE5Qó sácnE5Qh và.SeAQ.. SeAQvà giew bgiewây SeAQgiờ tgiewhì cgiewác giewtrò cgiewần Sgiewinh vậtgiew Huyềngiew bgiewí. PhảiSeAQ. Vgiewậy đểSeAQ nE5Qtôi điRoCK dgiewắt chúngKpBV giew lại.KpBV ChRoCKờ mộtSeAQ chút..."
Lão SeAQsải bướnE5Qc SeAQxa kSeAQhỏi bọnRoCK tKpBVrẻ, đKpBVi vềKpBV SeAQphía khnE5Qu rừSeAQng vnE5Qà biSeAQến mất.
Magiewlfoy nóiSeAQ to:
"Chúa ơi,nE5Q giewnơi nàygiew KpBVđiêu giewtàn RoCKhết chỗRoCK SeAQnói. LãSeAQo đầnSeAQ giew nE5Qđó bSeAQày đnE5Qặt dạyRoCK hRoCKọc, tagiewo màRoCK nónE5Qi RoCKcho nE5Qba nE5Qtao biết,giew giewổng nE5Qthế SeAQnào cũnE5Qng điênRoCK nE5Q tiếtSeAQ lên..."
Harry lậKpBVp lại:
"Im SeAQđi, Malfoy."
"Cẩn thRoCKận đRoCKó, HarrynE5Q, nE5Qđằng snE5Qau KpBVmày cóKpBV mộtRoCK vRoCKiên giámnE5Q ngụKpBVc SeAQAzkaban kìa..."
"Ối..."
Levender giewrú RoCKlên, chKpBVỉ vSeAQề pgiewhía giewbên kgiewia củKpBVa bãiKpBV chănKpBV thả.
Một nE5Qtá sRoCKinh vậtgiew quáRoCKi dịnE5Q RoCKnhứt màKpBV HnE5Qarry từRoCKng nhKpBVìn RoCK thấygiew đRoCKang chạygiew nE5Qlon tKpBVon RoCKvề pRoCKhía nE5Qbọn hRoCKọc giewtrò. NhRoCKững sinRoCKh vậtgiew ngiewày cógiew KpBVthân, giew KpBVđuôi vgiewà chnE5Qân củaKpBV ngựa,nE5Q RoCKnhưng KpBVchân trưgiewớc, cánhRoCK SeAQvà đầSeAQu SeAQlà RoCKcủa nE5Qmột RoCKcon ggiewì nE5Q giốngRoCK RoCKnhư RoCKcon đạigiew bàSeAQng khổngSeAQ RoCKlồ, vớnE5Qi cánE5Qi RoCKmỏ tnE5Qo màSeAQu tRoCKhép, hếtRoCK SeAQsức hunSeAQg SeAQ tợnSeAQ, vgiewà nE5Qđôi mnE5Qắt màugiew caKpBVm rựcKpBV. MóKpBVng vKpBVuốt củaRoCK cSeAQhân trưnE5Qớc dàiRoCK RoCKcả mộRoCKt tấnE5Qc nE5Q rưRoCKỡi, KpBVcó vẻnE5Q nhưRoCK bấuKpBV cgiewhết ngườigiew nhRoCKư nE5Qchơi. MỗKpBVi giewcon giewquái thúRoCK KpBVấy đềuRoCK đenE5Qo RoCK vòngiewg cổRoCK bằngRoCK nE5Qda dày,SeAQ nốRoCKi vớKpBVi mộtnE5Q nE5Qsợi xígiewch dKpBVài, vàKpBV đầuRoCK KpBVtất cảKpBV nKpBVhững sợigiew KpBV xíchnE5Q đóSeAQ nE5Qđều nằRoCKm troKpBVng bànRoCK tKpBVay SeAQto tướngnE5Q cSeAQủa lãgiewo HaKpBVgrid. LãKpBVo giewđang lơngiew tơnRoCK KpBV chạKpBVy thgieweo giewsau đámnE5Q nE5Qquái thnE5Qú vàoKpBV nE5Qbãi cSeAQhăn thả.
Lão HanE5Qgrid gKpBViật nhữSeAQng sợigiew dânE5Qy xíchgiew, thúgiewc lSeAQũ quágiewi RoCKthú hưRoCKớng vềgiew SeAQphía hàKpBVng ràSeAQo nE5Qmà giewlũ họcRoCK tKpBVrò đangSeAQ đứng,RoCK lgiewão SeAQgầm lên:
"Đi KpBVnào, tiKpBVến tới!"
Bọn trẻgiew hơinE5Q lùRoCKi RoCKlại khgiewi KpBVlão Hagrigiewd SeAQtiến đRoCKến gầRoCKn RoCKchúng đểKpBV buRoCKộc mớRoCK nE5Qdây xíchSeAQ vSeAQào nE5Qhàng rànE5Qo. Lãogiew vSeAQẫy tụinE5Q SeAQhọc trò,giew vKpBVui RoCKvẻ KpBVgào to:
"Đây SeAQlà nhKpBVững giewcon Bgiewằng giewMã! ThRoCKấy chnE5Qúng đẹpRoCK không?"
HarrRoCKy đạinE5Q kháRoCKi hinE5Qểu KpBVlão HagrKpBVid SeAQmuốn nóigiew gì.giew SaSeAQu nE5Q RoCKkhi qKpBVua khSeAQỏi cơgiewn kiRoCKnh giewhoàng đốiRoCK giewdiện vớigiew mộtKpBV thứSeAQ nửRoCKa ngiewgựa nE5Qnửa RoCKchim, giew ngưRoCKời tRoCKa bắRoCKt nE5Qđầu ngưnE5Qỡng mgiewộ lớpgiew áRoCKo khogiewác giewóng ảRoCK RoCKcủa nhữngnE5Q conE5Qn BằngnE5Q MnE5Qã, giew chuyểngiew SeAQtiếp hKpBVết RoCKsức mượtSeAQ màgiew từRoCK lônRoCKg vũSeAQ snE5Qang lôgiewng giewthú, mSeAQỗi cRoCKon nE5Qmột SeAQmàu nE5Q khácRoCK nhnE5Qau: mgiewàu giewxám bKpBVão nE5Qtố, mSeAQàu đồng,RoCK KpBVmàu nE5Qlang ửngKpBV giewhồng, mnE5Qàu hộKpBVt SeAQdẻ bónE5Qng nE5Q lnE5Qưỡng nE5Qvà mRoCKàu đeKpBVn munE5Qn nRoCKhư mực.
KpBVLão HSeAQagrid xnE5Qoa hRoCKai bàRoCKn tanE5Qy RoCKvào RoCKnhau, tươiRoCK cườiSeAQ vớinE5Q giewbọn trẻRoCK chuRoCKng quanh:
"giewVậy đRoCKó, cáRoCKc trgiewò làmnE5Q ơngiew xícKpBVh tSeAQới ggiewần thênE5Qm KpBVmột chút..."
KhônSeAQg aSeAQi RoCKcó vẻnE5Q mKpBVuốn RoCKlàm SeAQtheo SeAQlão HnE5Qagrid. TunE5Qy RoCK nhiêRoCKn, HarnE5Qry, Rogiewn nE5Qvà HermioSeAQne KpBVcũng cẩngiew RoCKthận bưgiewớc đKpBVến KpBVgần cgiewái hRoCKàng rnE5Qào. KpBV LãoKpBV giewHagrid nói:
"Bây giờKpBV, đgiewiều trướgiewc tiênKpBV cáSeAQc SeAQtrò phKpBVải bigiewết SeAQvề giew BằnSeAQg Mgiewã lgiewà chúngKpBV rấtgiew kiêgiewu hãnh,SeAQ rấtKpBV KpBVdễ bịRoCK tổgiewn thươRoCKng. ĐừngSeAQ RoCKbao giờRoCK nE5Qxúc KpBV phạnE5Qm chúnggiew, kẻoKpBV togiewi mạngRoCK ngiewhư chơi."
Malfoy, CrabnE5Qbe giewvà GKpBVoyle nE5Qchẳng bnE5Quồn lắngSeAQ taSeAQi KpBV nRoCKghe, chỉnE5Q mảigiew rRoCKì rầmgiew tnE5Qrò chuyệgiewn, vgiewà HaKpBVrry cRoCKó cáiKpBV cảmnE5Q giáKpBVc RoCKkhó chnE5Qịu RoCKlà SeAQ chúngRoCK đRoCKang âSeAQm mưuRoCK pháKpBV giewhỏng buổiKpBV họcgiew nRoCKày. LãonE5Q HagrRoCKid vẫnSeAQ tnE5Qiếp KpBVtục giảng:
SeAQ"Các tRoCKrò phảRoCKi đợSeAQi đếngiew kKpBVhi nhữngRoCK coKpBVn RoCKBằng Mãgiew tSeAQỏ giew dấnE5Qu SeAQhiệu nE5Qtrước tiSeAQên. PhépRoCK lịcKpBVh snE5Qự, hiSeAQểu khnE5Qông? CnE5Qác trKpBVò bướcSeAQ RoCKvề pRoCKhía mộtRoCK nE5Q cSeAQon RoCKBằng giewMã, nghiSeAQêng giewmình chKpBVào SeAQvà cRoCKhờ đợi.SeAQ NếuRoCK nKpBVhư cKpBVon BRoCKằng SeAQMã cSeAQúi SeAQchào nE5Q lạiSeAQ tgiewhì cácKpBV tgiewrò RoCKđược giewphép chnE5Qạm vnE5Qào nóKpBV. NếunE5Q SeAQnó khôngnE5Q cúinE5Q SeAQchào SeAQthì liệuSeAQ giew RoCKhồn màKpBV tránhSeAQ nE5Qxa mRoCKóng KpBVvuốt sắcSeAQ KpBVcủa nó,nE5Q bởSeAQi nE5Qvì mấygiew cáinE5Q SeAQmóng SeAQvuốt nE5Qđó gânE5Qy KpBV thươngnE5Q tícgiewh đaSeAQu đớnKpBV lắmSeAQ RoCKđó. KpBVRồi, bgiewây giờKpBV aRoCKi muốRoCKn xuRoCKng phoRoCKng nào?"
Nghe đếnKpBV câuSeAQ hỏRoCKi giewnày, gầSeAQn nhưgiew cảSeAQ lớpSeAQ lKpBVùi nE5Qra xRoCKa KpBV hơgiewn. giewNgay nE5Qđến HarSeAQry, RRoCKon vànE5Q HeSeAQrmione cũSeAQng nghgiewi RoCKngại. MnE5Qấy cRoCKon BằRoCKng Mãgiew RoCK đangnE5Q hunnE5Qg hnE5Qăng SeAQhất hấtRoCK mấRoCKy cáiSeAQ đầugiew dữgiew tợnSeAQ, nhữngSeAQ đôiKpBV cánKpBVh KpBVmạnh mẽRoCK RoCKgồng nE5Q lênSeAQ, SeAQxem rnE5Qa chúKpBVng khôngiewg thgiewích thnE5Qú bgiewị giewxiềng bnE5Quộc nhưSeAQ vầSeAQy giewcho lắm.
Lão giewHagrid nSeAQói KpBVvới cánE5Qi nhgiewìn nàgiewi nỉ:
"Không nE5Qai SeAQlàm thgiewử sao?"
Harry nói:
"Con sSeAQẽ làm."
Đằng sRoCKau KpBVlưng HarrRoCKy nE5Qcó nE5Qtiếng KpBVhít hRoCKơi sâuSeAQ vgiewà RoCKcả KpBVLavender KpBVlẫn KpBVParvati đềuRoCK tKpBVhì thầm:
"Ôi, đRoCKừng, HnE5Qarry. BKpBVạn kgiewhông nhgiewớ lờiRoCK RoCKbói trRoCKà củaKpBV bạnE5Qn sao?"
Harry bgiewỏ SeAQngoài taiKpBV, cứgiew tRoCKrèo quKpBVa cáinE5Q hàngnE5Q ràKpBVo vKpBVào KpBVbãi RoCKchăn thả.
Lão HSeAQagrid giewvui mừRoCKng lKpBVa lớn:
"Giỏi nE5Qlắm, Harrgiewy! ĐượcRoCK rồi..SeAQ. đểRoCK cogiewi KpBVtrò làgiewm ănSeAQ rgiewa giewsao vgiewới coRoCKn Buckbeak."
Lãgiewo tKpBVháo mộtgiew troKpBVng nhữnRoCKg giewsợi dâRoCKy xích,KpBV nE5Qkéo mộtSeAQ SeAQ conE5Qn BRoCKằng MKpBVã nE5Qmàu SeAQxám giewra khỏnE5Qi bầy,giew rồgiewi KpBVtháo vònRoCKg cKpBVổ giewcho nóSeAQ. SeAQCả đámSeAQ nE5Qhọc trKpBVò RoCK đứngKpBV bênnE5Q kigiewa RoCKhàng ràRoCKo dườngRoCK KpBVnhư cKpBVùng KpBVnín thở.RoCK MắnE5Qt Malgiewfoy KpBVnheo lRoCKại SeAQmột RoCK cágiewch nhgiewam hiểm.
Lão giewHagrid nSeAQói nhỏKpBV vớgiewi Harry:
"Bây giờSeAQ cứnE5Q thoảinE5Q mSeAQái tựSeAQ nhiêRoCKn. TrnE5Qò nnE5Qhìn vnE5Qào mắnE5Qt KpBV giewcon Bằgiewng Mã,nE5Q cốSeAQ gắnggiew đừnggiew cRoCKó chSeAQớp mắtnE5Q giew- Bằnggiew MnE5Qã khSeAQông SeAQtin SeAQtưởng tgiewrò RoCKđâu SeAQ nếuSeAQ tròKpBV KpBVcứ chớpRoCK giewmắt lSeAQia lịa..."
Mắt SeAQHarry lậRoCKp nE5Qtức ứanE5Q nướcRoCK nE5Qcay xè,giew nhưngKpBV RoCKnó gnE5Qiữ KpBV cgiewho RoCKmắt đừnRoCKg nhắRoCKm lại.RoCK CKpBVon BucRoCKkbeak đnE5Qã xoagiewy cáinE5Q đầuRoCK bKpBVự RoCKvà nKpBVhọn vềRoCK giewphía giew Harrygiew, vàKpBV đămSeAQ đRoCKăm nRoCKhìn nSeAQó bằnggiew KpBVmột RoCKcon mRoCKắt KpBVmàu KpBVcam dữSeAQ tợn.
Lão SeAQHagrid nói:
"Như vgiewậy đógiew. ĐRoCKúng đó,KpBV Hagiewrry... bnE5Qây giờKpBV, cúRoCKi chào..."
Harry cảKpBVm thRoCKấy khônggiew khonE5Qái lắRoCKm RoCKchuyện đưagiew nE5Qcổ hgieway KpBV giơgiew lưngiewg giewra ngaSeAQy nE5Qtầm mổKpBV củnE5Qa giewcái mỏRoCK cSeAQon BucKpBVkbeak, nhưnnE5Qg nóRoCK cgiewũng nE5Qcố làmnE5Q KpBV tRoCKheo lờinE5Q lãSeAQo KpBVHagrid dKpBVạy bảoKpBV. NónE5Q giewcúi KpBVchào thậRoCKt nhgiewanh rồRoCKi ngướcRoCK đầuKpBV nhìgiewn SeAQ lên.SeAQ CoKpBVn BằngnE5Q MãSeAQ vẫRoCKn cgiewao ngạoKpBV nhSeAQìn nógiew đămKpBV đămgiew, kgiewhông buồnSeAQ nhúcKpBV nhích.
Lão HagnE5Qrid kêuKpBV lênKpBV, cRoCKó vnE5Qẻ SeAQlo lắng:
"À, tnE5Qhôi giewđược. LRoCKùi lạiSeAQ ngaySeAQ, HSeAQarry, cứnE5Q thnE5Qoải SeAQmái thôi..."
Nhưng vừSeAQa lnE5Qúc đóSeAQ, HSeAQarry ngạcRoCK nhiênnE5Q vôSeAQ cùnE5Qng kgiewhi KpBV tgiewhấy nE5Qcon BằRoCKng KpBVMã bỗnRoCKg nhnE5Qiên khuSeAQỵu nE5Qhai châKpBVn trướcgiew RoCKcó vnE5Qảy vRoCKà ngiewhún giewmình nE5Q xuốnnE5Qg đnE5Qể thểRoCK hiệngiew mnE5Qột cáRoCKi cúiSeAQ chàoKpBV kRoCKhông thểKpBV ngiewào nhầnE5Qm SeAQlẫn đưnE5Qợc. SeAQLão SeAQ RoCKHagrid mêRoCK mRoCKẩn KpBVtâm thần:
"Hay lắRoCKm, HanE5Qrry! ĐưSeAQợc rồigiew đógiew... Ừ,nE5Q RoCKtrò cóKpBV thểnE5Q chạnE5Qm vàoKpBV nóRoCK! VSeAQỗ vgiewề cánE5Qi SeAQmỏ nóKpBV giewđi, lSeAQàm đi!"
Harry SeAQcảm thấygiew lùKpBVi xgiewa cKpBVon qgiewuái thúSeAQ nE5Qmới làKpBV phầKpBVn RoCK thKpBVưởng giewmà nàKpBV kgiewhoái KpBVhơn, nSeAQhưng nóSeAQ vẫRoCKn SeAQđành KpBVphải tnE5Qừ tKpBVừ tgiewiến lạiRoCK gầnKpBV cnE5Qon KpBV BằSeAQng MãRoCK nE5Qvà giewđưa SeAQtay KpBVsờ vàgiewo cRoCKon vật.SeAQ Hargiewry vSeAQỗ nhgiewẹ lêgiewn mỏnE5Q SeAQcon BằnRoCKg MãKpBV nhnE5Qiều KpBV lRoCKần vKpBVà nE5Qcon vậtRoCK nhắmRoCK mắKpBVt lạiSeAQ mKpBVột nE5Qcách lườiSeAQ giewbiếng, nhưRoCK thểRoCK giewkhoái lắm.
Tất cảnE5Q bọgiewn họcSeAQ sKpBVinh bỗnnE5Qg nE5Qồ lêgiewn hoaSeAQn hô,nE5Q RoCKngoại trừnE5Q MalfoyRoCK, CrabSeAQbe vSeAQà GnE5Qoyle. BnE5Qa đgiewứa nSeAQó RoCKthất vọnRoCKg rSeAQa mặt.
KpBVLão HSeAQagrid nói:
"Được đó,KpBV HarrRoCKy. BáRoCKc cgiewho lSeAQà SeAQcó SeAQlẽ nógiew cgiewhịu cgiewho SeAQcon SeAQcưỡi mộtSeAQ vòSeAQng đó!"
SeAQĐiều nàyKpBV tRoCKhì vưSeAQợt qSeAQuá nE5Qdự tíngiewh củaSeAQ SeAQHarry. giewNó KpBVvốn giew qSeAQuen vnE5Qiệc cỡiRoCK KpBVchổi thầnE5Qn SeAQmà thôigiew, nhưngiewg RoCKnó kSeAQhông nE5Qchắc cỡigiew mộtSeAQ cnE5Qon Bằngiewg MSeAQã RoCK SeAQthì cgiewó giSeAQống cKpBVỡi chổinE5Q thầnKpBV SeAQhay không.
Lão Hagrigiewd giục:
"Con trRoCKèo lênE5Qn đi,giew nnE5Qgay pKpBVhía saKpBVu cnE5Qhỗ nốiRoCK SeAQvới SeAQ SeAQcánh, giewvà lưuKpBV ýSeAQ làRoCK cgiewon cgiewhớ cnE5Qó nhRoCKổ mSeAQột cnE5Qái lRoCKông SeAQvũ ngiewào nhaRoCK, BSeAQằng MKpBVã khKpBVông giew khonE5Qái vụnE5Q đgiewó đâu..."
Harry đặtnE5Q chSeAQân lênRoCK chótnE5Q cágiewnh SeAQcủa cSeAQon BucSeAQkbeak vànE5Q giew tựRoCK mìnE5Qnh đKpBVu lSeAQên lưngRoCK cogiewn vật.giew RoCKCon nE5QBuckbeak đứngKpBV dậSeAQy. HnE5Qarry khôngSeAQ biếtRoCK giew nênKpBV KpBVbấu víuRoCK vônE5Q đâuRoCK, trướcKpBV RoCKmặt nógiew chRoCKỉ togiewàn RoCKlà lRoCKông vũnE5Q mRoCKà thôiKpBV. RoCKLão nE5QHagrid SeAQ phátnE5Q môngKpBV coRoCKn quáiSeAQ thKpBVú, SeAQhô to:
"Tiến lRoCKên, nào!"
Không bgiewáo trướcSeAQ gìKpBV hếnE5Qt, KpBVđôi cgiewánh dnE5Qài mộnE5Qt thưgiewớc giew rgiewưỡi củaKpBV giewcon KpBVBằng MãKpBV giewdang rRoCKa RoCKhai KpBVbên; Hargiewry chỉSeAQ kịpgiew ômnE5Q chgiewoàng lgiewấy cổKpBV củaRoCK SeAQ conE5Qn BucRoCKkbeak trưKpBVớc nE5Qkhi nE5Qcon vậtKpBV phóKpBVng baKpBVy vKpBVút lêngiew canE5Qo. ChẳngSeAQ giốKpBVng cỡnE5Qi KpBV nE5Qchổi thKpBVần chútSeAQ SeAQxíu KpBVnào, vàSeAQ HarrKpBVy biếKpBVt SeAQrõ SeAQmình tRoCKhích nE5Qcỡi cáRoCKi nàSeAQo hơnRoCK; đôSeAQi SeAQ cáKpBVnh củaKpBV cSeAQon giewBằng MãSeAQ vỗKpBV đậnE5Qp hKpBVai RoCKbên nE5Qhông nóKpBV mộtgiew cáRoCKnh khónE5Q chịKpBVu, vướngSeAQ RoCK vàKpBVo phíKpBVa dướiRoCK cRoCKhân RoCKnó, làmKpBV SeAQcho giewnó SeAQcảm thấySeAQ KpBVnhư sắnE5Qp sửSeAQa bịKpBV quẳngRoCK xKpBVuống. SeAQ SeAQLớp lôKpBVng vũRoCK bKpBVóng KpBVbẩy hgiewào nhoánKpBVg RoCKcứ tugiewột kSeAQhỏi nhRoCKững ngónSeAQ SeAQtay củagiew HaRoCKrry, KpBV màKpBV nóKpBV nE5Qthì giewkhông dáKpBVm túgiewm quáSeAQ KpBVchặt. giewThay KpBVvì giewnhững độnnE5Qg nE5Qtác êKpBVm áiKpBV củaRoCK RoCKchiếc giew NimbunE5Qs 20KpBV00 qugiewen thuộcKpBV SeAQvới Harrygiew, giewbây giờgiew nnE5Qó chRoCKỉ cSeAQảm nE5Qthấy nnE5Qhư mìnKpBVh đangSeAQ RoCK lắcKpBV KpBVlư, chồmSeAQ SeAQtới chồmnE5Q SeAQlui trRoCKên SeAQthân saKpBVu củagiew cSeAQon BằSeAQng Mã,nE5Q vRoCKà giewnhấp nSeAQhô KpBV lêKpBVn xRoCKuống tSeAQheo nhịpgiew đậpgiew nE5Qcánh cnE5Qủa cSeAQon qnE5Quái thú.
Buckbeak chởKpBV nógiew RoCKbay thKpBVêm mộtgiew vònggiew nữagiew quannE5Qh RoCKbãi nE5Q chănKpBV tgiewhả rồSeAQi RoCKđáp trởRoCK xuSeAQống mnE5Qặt đKpBVất. ĐâyRoCK RoCKchính nE5Qlà SeAQcái mSeAQà HarrRoCKy đãgiew lRoCKo sợ.SeAQ giew NónE5Q chúiSeAQ tớigiew khnE5Qi cánE5Qi cổKpBV mượtSeAQ SeAQmà củagiew Buckbgieweak cRoCKhúc SeAQxuống thấp,RoCK cóRoCK cảmRoCK giácRoCK SeAQ nhKpBVư sgiewắp tuộtRoCK giewra kgiewhỏi KpBVcon vgiewật, vuộtSeAQ qSeAQua cáRoCKi cổKpBV mưKpBVợt nE5Qvà cnE5Qái mỏSeAQ củagiew nE5Q BuckbenE5Qak. KếnE5Q đếngiew HaSeAQrry cảmKpBV KpBVthấy rRoCKơi bịnE5Qch xugiewống lúSeAQc bốnRoCK nE5Qchân khônSeAQg KpBVcân KpBV đốinE5Q củaRoCK giewcon BằngKpBV RoCKMã giewchạm RoCKmặt đất.KpBV Hargiewry cốnE5Q gKpBVắng sửagiew tKpBVư RoCKthế giewđàng SeAQhoàng vSeAQà KpBV RoCKngồi giewthẳng lgiewưng lên.
Lão HagriKpBVd KpBVgào to:
"GiRoCKỏi lắm,nE5Q Harry!"
Mọi ngSeAQười KpBVhè nhgiewau hoaRoCKn nE5Qhô, ngoạRoCKi trừSeAQ MaSeAQlfoy, RoCKCrabbe KpBVvà GnE5Qoyle. giewLão HagSeAQrid KpBVlại hỏi:
"SaKpBVo? giewCó nE5Qai khánE5Qc muKpBVốn ngaKpBVo dKpBVu không?"
Thành cRoCKông cgiewủa Hgiewarry đãKpBV khiSeAQến chnE5Qo đámRoCK họSeAQc KpBVsinh KpBV cònRoCK lạgiewi giewthêm bạoRoCK gannE5Q, nE5Qchúng hgiewè nSeAQhau trègiewo qnE5Qua hnE5Qàng rgiewào vàoSeAQ nE5Qbãi cnE5Qhăn thả.nE5Q giew LSeAQão HagrnE5Qid tháKpBVo RoCKdây chRoCKo nE5Qtừng coRoCKn BằnnE5Qg MãSeAQ mgiewột, nE5Qvà giewkhắp bKpBVãi cSeAQhăn thnE5Qả cSeAQhỗ SeAQ RoCKnào cũgiewng giewcó giewnhững đứRoCKa SeAQhọc trònE5Q cúiSeAQ mnE5Qình giewchào mgiewột cácKpBVh đgiewầy cănKpBVg thRoCKẳng. KpBV NnE5Qeville cứKpBV chRoCKạy tớiRoCK chnE5Qạy lunE5Qi RoCKquanh KpBVcon quánE5Qi thúnE5Q củKpBVa nóSeAQ, nhưnggiew cnE5Qon đónE5Q nE5Q kgiewhông cóKpBV vẻRoCK giewgì muốnnE5Q khuSeAQỵu châKpBVn xuKpBVống. RonE5Qn vgiewà HermnE5Qione KpBVthì tRoCKhực tậpnE5Q vớigiew SeAQ cnE5Qon BằKpBVng MãRoCK màuKpBV hộtgiew dẻKpBV. HarrRoCKy bâyRoCK giờgiew giewchỉ đứgiewng quaKpBVn sátgiew thôi.
RoCKMalfoy, CranE5Qbbe vnE5Qà nE5QGoyle đãSeAQ giànRoCKh đượcKpBV SeAQcon SeAQ BuckbSeAQeak. Cogiewn RoCKquái thKpBVú KpBVđã nE5Qchịu cúiRoCK chàKpBVo Malfoygiew. ThằngnE5Q nKpBVày giewđang KpBVvỗ vỗnE5Q cáRoCKi nE5Q mỏRoCK cRoCKon vậtgiew, tRoCKỏ thágiewi độRoCK KpBVkhinh tSeAQhị. NóSeAQ nE5Qkéo dnE5Qài giọKpBVng, đủnE5Q tgiewo đểRoCK HKpBVarry cSeAQó SeAQ KpBVthể ngSeAQhe lọtgiew tai:
"Mánh nàRoCKy dễKpBV ợt.nE5Q TnE5Qao nE5Qđã biếSeAQt nE5Qngay nE5Qlà vậy,KpBV đếngiew SeAQ tRoCKhằng HRoCKarry cògiewn nE5Qlàm đưRoCKợc... TanE5Qo RoCKcá RoCKlà màgiewy đâugiew SeAQcó gKpBVì ngunE5Qy hiểm,KpBV phKpBVải KpBV RoCKkhông mậRoCKy?" Ấygiew lànE5Q MalfoSeAQy nnE5Qói vớKpBVi cogiewn BuckbeaKpBVk. "PhnE5Qải kSeAQhông mậnE5Qy, KpBVcon cụcgiew SeAQ súcSeAQ bựgiew tồKpBV xấuKpBV xí?"
KpBVChuyện xảnE5Qy rSeAQa lúgiewc giewđó nhanKpBVh nnE5Qhư áSeAQnh cKpBVhớp cSeAQủa nE5Q nhữngRoCK KpBVcái SeAQmóng RoCKvuốt thRoCKép. LRoCKiền ngaSeAQy đó,giew MRoCKalfoy thốtnE5Q lnE5Qên RoCKmột KpBVtiếng giewrú đnE5Qau giew đớnRoCK chóSeAQi lóSeAQi, lãSeAQo HagRoCKrid thgiewì vậtgiew lộnSeAQ KpBVvới KpBVcon Buckgiewbeak KpBVđể tròngiewg cáinE5Q vKpBVòng nE5Q giewcổ RoCKvô KpBVnó trRoCKong knE5Qhi nE5Qnó hầRoCKm KpBVhè nE5Qxông tớiRoCK ManE5Qlfoy. ThnE5Qằng đgiewó đSeAQang nằmRoCK SeAQquằn nE5Q quạnE5Qi trênE5Qn bãnE5Qi cRoCKỏ, RoCKmáu nE5Qme cKpBVhảy ưgiewớt cRoCKả tKpBVấm áoSeAQ chùng.
nE5QMalfoy gàKpBVo thétRoCK tSeAQrong khSeAQi cảKpBV lớpKpBV kinE5Qnh KpBVhoàng đứngKpBV trông:
"Tôi SeAQchết mgiewất! NhRoCKìn tôigiew đâRoCKy nnE5Qè, giewtôi đangKpBV RoCKhấp hốSeAQi. giewCon quRoCKái vậKpBVt ấgiewy SeAQgiết tôi."
Lão HagriRoCKd đKpBVã trnE5Qắng bệchSeAQ đinE5Q. SeAQLão nói:
"Trò kgiewhông chếRoCKt đSeAQâu! CóRoCK aKpBVi SeAQgiúp tôinE5Q mộtgiew tRoCKay... phảiKpBV KpBVđem nSeAQó giewra khỏigiew nE5Qchỗ này..."
Hermione chSeAQạy RoCKđi mởSeAQ cgiewánh cổgiewng tnE5Qrong knE5Qhi lRoCKão giew HnE5Qagrid nhấcSeAQ bổngnE5Q MSeAQalfoy lKpBVên RoCKmột cáchKpBV dễSeAQ giewdàng. Khgiewi lãgiewo HagrSeAQid bồgiewng RoCKMalfoy SeAQ giewđi SeAQngang, HnE5Qarry nhìnKpBV thấygiew mộtSeAQ vếtRoCK thKpBVương dàgiewi vàKpBV sâgiewu trêngiew cgiewánh tgieway RoCK nE5QMalfoy; máunE5Q nE5Qnhễu gnE5Qiọt trênE5Qn cKpBVỏ giewkhi lKpBVão HagrSeAQid bồnggiew MaKpBVlfoy chạygiew lênSeAQ dốKpBVc KpBVvề giew phíSeAQa tRoCKòa RoCKlâu đài.
LRoCKớp họcgiew CSeAQhăm sRoCKóc SnE5Qinh vậnE5Qt HuySeAQền bnE5Qí giewrun RoCKrẩy bướcnE5Q SeAQ tSeAQheo sauSeAQ. BọnSeAQ họKpBVc sigiewnh nhnE5Qà nE5QSlytherin đềugiew giewhè nSeAQhau nE5Qla giewó lnE5Qão giewHagrid. Pgiewansy RoCK PSeAQarkinson ràSeAQn rụanE5Q nưKpBVớc mnE5Qắt nói:
"Phải đnE5Quổi ônKpBVg ấnE5Qy ngay!"
Dean giewThomas chặnKpBV lờnE5Qi coRoCKn bé:
"Đó lKpBVà lỗiSeAQ cgiewủa Malfoy."
CrabbRoCKe vàgiew Goygiewle gồnSeAQg bắgiewp thSeAQịt củSeAQa tụRoCKi giewnó RoCKlên đầSeAQy vRoCKẻ đeSeAQ dọa.
Cả bọnKpBV đãRoCK RoCKtrèo RoCKlên KpBVhết nhữnKpBVg bậcnE5Q thgiewềm RoCKđá đểgiew bnE5Qước KpBVvào KpBVTiền sSeAQảnh. PKpBVansy nói:
"Tôi phảigiew điSeAQ xeSeAQm coSeAQi bạKpBVn ấgiewy cSeAQó saRoCKo không?"
Cả bọnRoCK cùnSeAQg nRoCKhìn tKpBVheo PanRoCKsy chạynE5Q nhanSeAQh SeAQlên cầunE5Q RoCK giewthang KpBVcẩm thạchRoCK. Bgiewọn hSeAQọc giewsinh nhRoCKà SlSeAQytherin vẫRoCKn cònE5Qn KpBVca cgiewẩm lKpBVão giewHagrid SeAQ khRoCKi SeAQkéo SeAQnhau đgiewi vnE5Qề hgiewướng phSeAQòng RoCKsinh hoạtKpBV cgiewhung củaRoCK tụiSeAQ giewnó dướgiewi tầnE5Qng hgiewầm. giew HRoCKarry, SeAQRon KpBVvà Hermiongiewe lêngiew SeAQcầu thanRoCKg vgiewề giewtháp Gryffindor.
Hermione nE5Qlo RoCKlắng hỏi:
"Các bạnKpBV nghĩgiew nógiew cógiew SeAQsao không?"
giewHarry nói:
"Dĩ nhinE5Qên lKpBVà khôngnE5Q sanE5Qo rRoCKồi, bàKpBV PomfrenE5Qy giewcó thểRoCK váRoCK mấySeAQ vếtSeAQ tnE5Qhương chỉSeAQ tSeAQrong vònSeAQg giewmột hnE5Qai giây."
Harry KpBVtừng đượcnE5Q SeAQbà nE5Qy SeAQtá trưởngnE5Q đRoCKó chữagiew lànE5Qnh mộgiewt SeAQcách RoCKkỳ diệugiew nhữngnE5Q thưgiewơng KpBVtích cònnE5Q trầmSeAQ trọngSeAQ hơnnE5Q nhiều.
Ron nE5Qcũng tnE5Qỏ rSeAQa SeAQlo lắng:
"Dù sagiewo thìKpBV chuyệSeAQn đónE5Q RoCKmà xảynE5Q rgiewa RoCKtrong bnE5Quổi dạySeAQ nE5Q nE5Qđầu KpBVtiên giewcủa bánE5Qc Hagiewgrid thKpBVì quảnE5Q lgiewà tRoCKệ SeAQhại hếtSeAQ cSeAQhỗ nóiKpBV. ThểKpBV nRoCKào thằKpBVng RoCK SeAQMalfoy cũngKpBV qKpBVuậy bácRoCK ấyRoCK chgiewo nE5Qmà coi..."
Ba RoCKđứa KpBVtụi nRoCKó KpBVlà nKpBVhững đRoCKứa đầugiew tinE5Qên giewđi xuốnKpBVg ĐạiKpBV RoCK SSeAQảnh đườnggiew RoCKđể ăgiewn bữgiewa tối,SeAQ SeAQhy vọgiewng gRoCKặp giewlão KpBVHagrid, nhgiewưng chẳngSeAQ thấKpBVy lRoCKão RoCK đâunE5Q cả.SeAQ Hermiogiewne knE5Qhông buồnE5Qn RoCKđụng nĩaRoCK giewvô munE5Qốn báKpBVnh bíSeAQp tếtKpBV vàgiew giewthận. giewCô SeAQbé SeAQ lnE5Qo lSeAQắng nói:
"Người tgiewa đâSeAQu cóRoCK giewđuổi bácRoCK ấy,KpBV đúnKpBVg không?"
RKpBVon cũnSeAQg chẳngSeAQ mSeAQàng gKpBVì ăngiew uống:
"Họ khRoCKông nêngiew KpBVđuổi SeAQbác ấy..."
Harry qSeAQuan nE5Qsát bRoCKàn ăgiewn cnE5Qủa nnE5Qhà KpBVSlytherin. RoCKMột SeAQ KpBVnhóm đông,KpBV gRoCKồm cảgiew CSeAQrabbe giewvà GKpBVoyle, đgiewang túRoCKm SeAQtụm vớigiew giewnhau, snE5Qay sưaKpBV bànSeAQ SeAQ bạgiewc. HaRoCKrry nE5Qchắc chắngiew nE5Qlà mấKpBVy đứaSeAQ đónE5Q đaSeAQng KpBVthêm giewmắm thêKpBVm muKpBVối giewcho cKpBVâu SeAQ chuyệRoCKn MaRoCKlfoy bịgiew SeAQthương thRoCKành trnE5Qầm trọng.
Ron nE5Qrầu rĩnE5Q nói:
"Thôi thgiewì, cũnSeAQg khôngRoCK giewthể giewnói SeAQhôm KpBVnay khôSeAQng phảiRoCK làgiew ngiewgày đSeAQầu tiKpBVên họcgiew thgiewú vị."
Sau bữanE5Q ănKpBV tối,SeAQ bSeAQa đSeAQứa qugieway trgiewở KpBVvề phòngnE5Q sigiewnh nE5Q RoCKhoạt chSeAQung nE5Qvà cRoCKố nE5Qtập truSeAQng làKpBVm bàiKpBV tnE5Qập mSeAQà ginE5Qáo RoCKsư McGonE5Qnagall đãnE5Q nE5Qra giewcho KpBV tSeAQụi nóRoCK. NhưRoCKng cảgiew bgiewa đứagiew cứnE5Q chnE5Qốc chốcRoCK nE5Qlại ngừKpBVng hnE5Qọc, liếcKpBV nSeAQhìn rnE5Qa ngnE5Qoài SeAQ cửaRoCK sổKpBV nE5Qcủa toàSeAQ thKpBVáp. HarrRoCKy độtSeAQ nhiSeAQên nói:
"CónE5Q ánE5Qnh nE5Qđèn ởKpBV cửaKpBV sgiewổ nhKpBVà bKpBVác Hagrid."
Ron giewnhìn đồngSeAQ giewhồ đnE5Qeo nE5Qtay củaRoCK nó:
"NSeAQếu tụigiew SeAQmình gRoCKấp ggiewáp SeAQlên thSeAQì tụSeAQi mìRoCKnh vẫnRoCK cònRoCK kịnE5Qp đểSeAQ nE5Qchạy xuốngSeAQ dướiRoCK thămKpBV SeAQbác ấygiew, vẫSeAQn còSeAQn sớmgiew mà..."
HenE5Qrmione giewnói chậmRoCK rãi:
"Mình khKpBVông biết..."
Harry thSeAQấy cKpBVô bégiew lRoCKiếc nhìngiew mìKpBVnh. NnE5Qó ngiewói ngay:
"MnE5Qình đượcRoCK pRoCKhép nE5Qđi ngnE5Qang quSeAQa sâKpBVn tnE5Qrường mRoCKà. nE5Q SiriuRoCKs BlacSeAQk chưagiew vRoCKượt qKpBVua đượcgiew mấyKpBV viênSeAQ SeAQgiám ngụcRoCK AzkabaRoCKn cKpBVanh RoCKgác ởRoCK SeAQ đây,nE5Q đúngRoCK không?"
VậyRoCK làgiew giewba đứanE5Q dọKpBVn dẹpgiew đSeAQồ đgiewạc, kénE5Qo nhaSeAQu chnE5Qui qnE5Qua SeAQ KpBVcái RoCKlỗ nE5QBà BnE5Qéo, RoCKvui mnE5Qừng vìRoCK khôKpBVng SeAQgặp giewai SeAQhết trSeAQên đườngSeAQ KpBVđi SeAQtới cửnE5Qa chKpBVính, KpBV bởnE5Qi vRoCKì tụiRoCK nóKpBV cũgiewng RoCKkhông tKpBVhực sựgiew tKpBVin cgiewhắc lgiewà tụiKpBV giewnó đượcKpBV phépgiew đigiew KpBVra giew nSeAQgoài haSeAQy không.
Cỏ trgiewên sKpBVân vẫnRoCK cònSeAQ giewướt nE5Qvà ngảKpBV mgiewàu đengiew thSeAQui nE5Q trRoCKong áRoCKnh hoànE5Qng hôRoCKn. KhnE5Qi giewtới đượRoCKc căngiew chònE5Qi củSeAQa giewlão HaRoCKgrid, bgiewa đứanE5Q nKpBVhỏ RoCKgõ KpBV cRoCKửa vSeAQà ngiewghe tiếngKpBV gầgiewm gKpBVừ bêSeAQn trogiewng vọngSeAQ ra:
"Vô đi!"
Lão HaKpBVgrid đRoCKang ngồiKpBV tnE5Qhừ ngườiRoCK bênKpBV bàgiewn gỗKpBV đãKpBV mònnE5Q RoCK sờnRoCK củaRoCK lãKpBVo, conE5Qn chgiewó săRoCKn FanRoCKg giewthì gánE5Qc cáiKpBV đầuKpBV nógiew RoCKtrên đùiSeAQ chủ.RoCK ChRoCKỉ nKpBVhìn SeAQ mộtgiew KpBVcái cũnRoCKg đRoCKủ biKpBVết lãonE5Q HagRoCKrid đãnE5Q uKpBVống kgiewhá nE5Qnhiều rRoCKượu. TrướcSeAQ mặgiewt lSeAQão giew giewlà mộtSeAQ giewcái vạiKpBV thiếcKpBV tgiewo ggiewần bằnKpBVg cáinE5Q xôSeAQ, SeAQvà lãnE5Qo dườngnE5Q nnE5Qhư KpBVkhó khKpBVăn lắmgiew nE5Q mớnE5Qi tậgiewp trnE5Qung đượcRoCK tgiewinh nE5Qthần đSeAQể KpBVnhận rRoCKa bRoCKa đứaSeAQ nhỏ.
Khi đgiewã nhKpBVận rSeAQa chúgiewng, lãoSeAQ lgiewè nhè:
"Kỷ KpBVlục chgiewứ chẳnRoCKg RoCKchơi. SeAQĐố mRoCKà kiếKpBVm rgiewa đượnE5Qc trướcSeAQ đâgiewy từngSeAQ cRoCKó mộtnE5Q SeAQthầy gnE5Qiáo nSeAQào cnE5Qhỉ lgiewàm thâyRoCK ggiewiáo đSeAQúng cóSeAQ mgiewột ngày."
HeSeAQrmione giewthở mạnh:
"Bác SeAQchưa bịSeAQ đuổiRoCK màgiew, bácnE5Q Hagrid!"
Lão HRoCKagrid hớSeAQp tSeAQhêm mKpBVột ngụmnE5Q SeAQto nnE5Qữa củagiew cgiewái tKpBVhứ SeAQgì đnE5Qó trnE5Qong cgiewái KpBVvại, gigiewọng cSeAQủa lKpBVão ngRoCKhe giewthê thảmKpBV hSeAQết sức:
"Chưa! NSeAQhưng đKpBVó chKpBVỉ lRoCKà vấSeAQn đềnE5Q tSeAQhời giaKpBVn, đSeAQúng khRoCKông, sSeAQau KpBVkhi thSeAQằng MalfoKpBVy mécKpBV bnE5Qa nó..."
"Nó rSeAQa sanE5Qo rồigiew KpBVhở bgiewác? ThSeAQương tíchRoCK củagiew nE5Qnó đKpBVâu cKpBVó trKpBVầm giewtrọng SeAQlắm hRoCKả bác?"
Ron hỏiRoCK, sgiewau KpBVkhi bgiewa đứanE5Q RoCKcùng ngồiSeAQ nE5Qxuống giewquây quầRoCKn bênnE5Q SeAQlão Hagiewgrid. LãoRoCK nóiSeAQ giọngRoCK chágiewn ngắt:
"BàRoCK PomfreRoCKy SeAQđã làmgiew hếRoCKt sKpBVức đểgiew chữagiew chKpBVo nnE5Qó, nhưRoCKng ngiewó cKpBVứ kKpBVêu nE5Qlà nónE5Q vẫnRoCK cònSeAQ đaRoCKu lnE5Qắm... cứgiew băngiewg bó.KpBV.. vàKpBV nE5Qrên rỉ..."
Harry nógiewi ngay:
"NónE5Q giảgiew bộSeAQ đKpBVau nE5Qđó. SeAQBà PomfreSeAQy cnE5Qó thểnE5Q chRoCKữa lànE5Qnh nE5Q mọigiew KpBVvết thươngSeAQ màRoCK. KpBVNăm RoCKngoái bgiewà đKpBVã lKpBVàm mKpBVọc lSeAQại gầgiewn nE5Qmột nửaKpBV nE5Qsố xươnSeAQg cSeAQho nE5Q cháuSeAQ. ThằngSeAQ ManE5Qlfoy chỉSeAQ cSeAQố tSeAQình ăRoCKn vSeAQạ mSeAQà thôi."
Giọng lãonE5Q HnE5Qagrid nSeAQghe càngKpBV thênE5Q thảmRoCK hơn:
"Ban quảKpBVn trịnE5Q nnE5Qhà tRoCKrường KpBVdĩ nKpBVhiên lSeAQà đKpBVã nggiewhe báRoCKo SeAQ cánE5Qo sựKpBV vgiewiệc giewrồi. HọRoCK chRoCKo lànE5Q bácSeAQ bắtSeAQ đầunE5Q bằSeAQng coRoCKn vậgiewt quánE5Q nE5Qto. SeAQLẽ KpBVra nKpBVên RoCK đểSeAQ KpBVcon BằnnE5Qg MKpBVã giewở bRoCKài saSeAQu... lúgiewc đầunE5Q nêKpBVn SeAQcho họcgiew mấySeAQ thứnE5Q nSeAQhư NhuyễnnE5Q TrùnnE5Qg giew nE5Qvà đạigiew loạgiewi SeAQnhư vRoCKậy... RoCKchẳng quRoCKa nE5Qlà lỗSeAQi củgiewa bác..."
HermKpBVione hăgiewng hgiewái cãi:
"Lỗi cnE5Qủa MKpBValfoy cnE5Qhứ, bácRoCK Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi cRoCKon KpBVlàm nhKpBVân chứngnE5Q cgiewho bágiewc. BácSeAQ đãnE5Q nE5Qnói Bgiewằng KpBV MãKpBV sẽRoCK SeAQtấn côSeAQng nếgiewu bịRoCK xúcnE5Q KpBVphạm. TKpBVại thằngSeAQ MalfKpBVoy khônKpBVg chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."