You are here

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương vSTcpXYL6 vPU3- MÓvSTcpXYLNG VvPU3UỐT fdBcEgcxVÀ LvSTcpXYLÁ TRÀ
hi fdBcEgcx HavPU3rry, vPU3Ron vfdBcEgcxà HefdBcEgcxrmione bướfdBcEgcxc fdBcEgcxvào vSTcpXYLĐại SvPU3ảnh đưvPU3ờng đểvPU3 ănvSTcpXYL điểvSTcpXYLm tâvPU3m vPU3vào sánfdBcEgcxg vSTcpXYL hvPU3ôm sauvPU3, tvSTcpXYLhì nvPU3gười đầuvSTcpXYL tvPU3iên vPU3mà tụifdBcEgcx nfdBcEgcxó thvSTcpXYLấy làvPU3 DfdBcEgcxraco MalfofdBcEgcxy. CfdBcEgcxó vẻvPU3 nfdBcEgcxhư fdBcEgcx vSTcpXYLMalfoy đanvSTcpXYLg mufdBcEgcxa vvSTcpXYLui vPU3cho mộtvSTcpXYL nhvSTcpXYLóm họcvPU3 sifdBcEgcxnh nhàvPU3 SlytherifdBcEgcxn bằvSTcpXYLng mộtfdBcEgcx cfdBcEgcxâu vPU3 chuyệnvPU3 chọcfdBcEgcx vPU3cười. LúcfdBcEgcx HarryvSTcpXYL, RvPU3on vPU3và vPU3Hermione đifdBcEgcx nfdBcEgcxgang qvSTcpXYLua, vPU3Malfoy đavSTcpXYLng vPU3 nhạvSTcpXYLi mộtfdBcEgcx vẻvPU3 vSTcpXYLmặt đavPU3u đớnfdBcEgcx vSTcpXYLđến bvSTcpXYLất tỉnhvSTcpXYL vPU3khá khôifdBcEgcx hfdBcEgcxài, thếfdBcEgcx fdBcEgcxlà quvPU3anh vSTcpXYLnó nổvSTcpXYL rvPU3a fdBcEgcx mộtfdBcEgcx tràfdBcEgcxng cười.
HermiovPU3ne đvSTcpXYLi fdBcEgcxngay svSTcpXYLau lvSTcpXYLưng HarryfdBcEgcx, nói:
"Kệ vPU3xác fdBcEgcxnó. CứfdBcEgcx mặcfdBcEgcx kệvSTcpXYL fdBcEgcxnó đi,vSTcpXYL nófdBcEgcx chẳnvPU3g đvSTcpXYLáng vSTcpXYLđể mìnfdBcEgcxh bậvSTcpXYLn tâmfdBcEgcx đâu..."
fdBcEgcxNhưng vPU3Pancy ParkivSTcpXYLnson, mvSTcpXYLột covSTcpXYLn béfdBcEgcx nvPU3hà SlytherifdBcEgcxn, vPU3mặt tẹtfdBcEgcx dvSTcpXYLa nhănvPU3 nfdBcEgcxhư mvSTcpXYLặt chvSTcpXYLó PfdBcEgcxug chợtfdBcEgcx rvSTcpXYLít lêvPU3n tfdBcEgcxhe thé:
"Ê, PottevSTcpXYLr! vPU3Potter ơivSTcpXYL, vifdBcEgcxên giámvSTcpXYL ngụcfdBcEgcx vSTcpXYLAzkaban đfdBcEgcxang vPU3tới kìafdBcEgcx! PotfdBcEgcxter, Hùuuuu!"
HarrvPU3y ngồivPU3 phịvSTcpXYLch xvSTcpXYLuống cvSTcpXYLái gfdBcEgcxhế bêvPU3n cạnhvSTcpXYL GefdBcEgcxorge ởvSTcpXYL fdBcEgcxbàn fdBcEgcxăn vSTcpXYLcủa nvPU3hà GryffindovPU3r. vPU3George phávPU3t cvSTcpXYLho fdBcEgcxtụi nfdBcEgcxó mấyvPU3 fdBcEgcxtờ giấy:
"Thời khóvPU3a biểvSTcpXYLu vPU3của họcvSTcpXYL vPU3sinh nfdBcEgcxăm thứfdBcEgcx vPU3ba vSTcpXYLđây. Ủa,fdBcEgcx vPU3có chfdBcEgcxuyện vPU3gì vfdBcEgcxậy Harry?"
Ron ngvSTcpXYLồi xuốngvPU3 gvPU3hế bêvSTcpXYLn vPU3kia GeorgefdBcEgcx, trừnfdBcEgcxg mắtvSTcpXYL nvSTcpXYLhìn vPU3qua phífdBcEgcxa bàvSTcpXYLn ănvPU3 vSTcpXYLnhà SlyfdBcEgcxtherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngướcfdBcEgcx nhìnfdBcEgcx quvSTcpXYLa, vừfdBcEgcxa đúngvSTcpXYL lfdBcEgcxúc fdBcEgcxthấy MalfvSTcpXYLoy lạifdBcEgcx đavSTcpXYLng mộfdBcEgcxt lfdBcEgcxần nữafdBcEgcx vPU3giả bfdBcEgcxộ xỉuvSTcpXYL vPU3một cávPU3ch đầyvPU3 sfdBcEgcxợ fdBcEgcxhãi. GvSTcpXYLeorge bvPU3ình tvPU3hản nói:
"Thằng vPU3nhãi rfdBcEgcxanh. NvPU3ó fdBcEgcxcũng đâufdBcEgcx cófdBcEgcx ovSTcpXYLai phvSTcpXYLong lẫmfdBcEgcx vSTcpXYL liệtvSTcpXYL gìvSTcpXYL vSTcpXYLcho fdBcEgcxlắm fdBcEgcxkhi vSTcpXYLviên givSTcpXYLám ngụvPU3c AvPU3zkaban kivPU3ểm fdBcEgcxtra đofdBcEgcxàn tàvPU3u tốivSTcpXYL vPU3hôm qvSTcpXYLua fdBcEgcx đvPU3âu. NfdBcEgcxó fdBcEgcxcũng chạyvSTcpXYL tọtfdBcEgcx qvSTcpXYLua vPU3toa vPU3của tụivSTcpXYL mvSTcpXYLình, phảivPU3 khôngfdBcEgcx Fred?"
Fred fdBcEgcxkhinh vPU3bỉ liếcfdBcEgcx mắtfdBcEgcx nhìnvPU3 sanvPU3g Malfoy:
"Đồ fdBcEgcxsém tèfdBcEgcx trvPU3ong quần."
George nói:
"Ngay vPU3như vSTcpXYLanh vSTcpXYLđây vSTcpXYLcũng khônvSTcpXYLg khoáivPU3 cfdBcEgcxho fdBcEgcxlắm. HvSTcpXYLọ fdBcEgcxđúng làvSTcpXYL fdBcEgcxkinh tởfdBcEgcxm thiệvPU3t, mấfdBcEgcxy vPU3viên givSTcpXYLám ngụcfdBcEgcx AzvPU3kaban ấy..."
Fred nói:
"vPU3Họ làmfdBcEgcx ruvPU3ột gavPU3n vPU3mình vPU3thiếu vSTcpXYLđiều bvPU3ị đônvPU3g lạvSTcpXYLnh hếfdBcEgcxt vậyvPU3 há?"
Harry nóvPU3i nhỏ:
"Nhưng vSTcpXYLmà vPU3các afdBcEgcxnh đâuvSTcpXYL vPU3có vSTcpXYLxỉu, phảvSTcpXYLi không?"
George nóivPU3 mạnhfdBcEgcx mẽ:
"Quên chuyệnvSTcpXYL đfdBcEgcxó đivPU3, HavSTcpXYLrry. fdBcEgcxCó vSTcpXYLmột lvPU3ần bvSTcpXYLa vPU3phải vSTcpXYLđi vPU3 tớfdBcEgcxi nhfdBcEgcxà ngfdBcEgcxục AzkabfdBcEgcxan, nhớfdBcEgcx khôvSTcpXYLng vSTcpXYLFred? fdBcEgcxBa nvSTcpXYLói đófdBcEgcx lfdBcEgcxà vPU3nơi tồivSTcpXYL tệvPU3 nhfdBcEgcxứt mvPU3à vSTcpXYL fdBcEgcxông từngvPU3 biếtfdBcEgcx đếfdBcEgcxn. BfdBcEgcxa trởvPU3 vềvPU3 vPU3nhà tfdBcEgcxay cfdBcEgcxhân rvPU3un rẩyvSTcpXYL rồivSTcpXYL phávSTcpXYLt bệnhvPU3 lvSTcpXYLuôn vSTcpXYL mà...vPU3 MấyvSTcpXYL vifdBcEgcxên giávSTcpXYLm ngfdBcEgcxục fdBcEgcxAzkaban húfdBcEgcxt hếtvPU3 nvSTcpXYLiềm vuvPU3i khfdBcEgcxỏi vSTcpXYLcái nhvSTcpXYLà ngụcvPU3 vPU3đó. ỞvPU3 fdBcEgcx fdBcEgcxtrong vPU3đó, hầfdBcEgcxu nfdBcEgcxhư tấtvSTcpXYL vPU3cả cácfdBcEgcx vPU3tù nfdBcEgcxhân nfdBcEgcxgục AzkabvPU3an đềufdBcEgcx phátfdBcEgcx điêvPU3n lfdBcEgcxên fdBcEgcx hết."
FrfdBcEgcxed đổfdBcEgcxi vPU3đề tài:
"Ừ, đểvSTcpXYL covPU3i thằnvPU3g MalfvPU3oy svPU3ẽ vvSTcpXYLui nhưvPU3 thếvPU3 nàfdBcEgcxo svPU3au vSTcpXYL trậvSTcpXYLn QuiddvSTcpXYLitch đầfdBcEgcxu tiên.fdBcEgcx NhvPU3ớ khôngvSTcpXYL? TrậnvSTcpXYL QfdBcEgcxuidditch đvPU3ầu mùfdBcEgcxa làfdBcEgcx trậvPU3n vSTcpXYLgiữa fdBcEgcx fdBcEgcxđội nhvPU3à GryffdBcEgcxfindor vàvPU3 nhàvPU3 Slytherin."
Lần duvSTcpXYLy nhứtfdBcEgcx mvSTcpXYLà fdBcEgcxHarry vàvPU3 MfdBcEgcxalfoy vPU3đối đầvSTcpXYLu vPU3nhau vSTcpXYL fdBcEgcxtrong mộtfdBcEgcx trậnfdBcEgcx QuivPU3dditch vPU3cũng vPU3là lầnvSTcpXYL MavSTcpXYLlfoy vPU3đã bịthuavPU3 vSTcpXYLte tfdBcEgcxua vPU3xiểng vSTcpXYL liểngvSTcpXYL. vPU3Nhớ lạivPU3 tfdBcEgcxrận đfdBcEgcxó, HfdBcEgcxarry thvPU3ấy phvSTcpXYLấn khởivPU3 lvPU3ên chvSTcpXYLút đỉnh,vPU3 bvSTcpXYLèn tfdBcEgcxự lvPU3ấy vPU3 fdBcEgcxcho mìvSTcpXYLnh mấvPU3y khúvPU3c xvSTcpXYLúc xvPU3ích vàvPU3 càfdBcEgcx chfdBcEgcxua chiên.
Hermione còvSTcpXYLn vSTcpXYLmải nghifdBcEgcxên cứvPU3u cvPU3ái thờifdBcEgcx khvSTcpXYLóa biểvPU3u vSTcpXYLmới củafdBcEgcx mvSTcpXYLình. vSTcpXYLCô bévSTcpXYL mừnfdBcEgcxg rỡvSTcpXYL kêvSTcpXYLu lên:
"Ôi, vPU3hay vPU3quá! TụifdBcEgcx mìnfdBcEgcxh vSTcpXYLbắt đầuvPU3 vPU3học mấyvPU3 mvSTcpXYLôn mớifdBcEgcx nvPU3gay hômvPU3 nay."
Ron ngóvPU3 quvSTcpXYLa vPU3vai HfdBcEgcxermione đọcvPU3 ké,fdBcEgcx mvSTcpXYLặt màvSTcpXYLy nghiêvPU3m tranvPU3g hẳvSTcpXYLn fdBcEgcxra. NóvSTcpXYL nói:
"Hermione vSTcpXYLơi, vPU3người vPU3ta fdBcEgcxlàm rốivSTcpXYL benfdBcEgcxg vPU3cái thờifdBcEgcx fdBcEgcx khfdBcEgcxóa fdBcEgcxbiểu fdBcEgcxcủa bồvSTcpXYL fdBcEgcxrồi. CvSTcpXYLoi nè,fdBcEgcx họvSTcpXYL xếfdBcEgcxp chvPU3o fdBcEgcxbồ vPU3tới mườivSTcpXYL môvPU3n họcvSTcpXYL fdBcEgcxmột ngàyvSTcpXYL. vPU3 LàmfdBcEgcx vSTcpXYLgì cófdBcEgcx đvPU3ủ tvPU3hời giờ."
"Mình sẽfdBcEgcx xofdBcEgcxay sở.fdBcEgcx MìvPU3nh đãvPU3 dàvPU3n vPU3xếp vPU3xong vớivPU3 giávPU3o vPU3sư McGonagavSTcpXYLll rồi."
Ron vẫnfdBcEgcx cfdBcEgcxười, nói:
"Nhưng màvPU3 cvPU3oi nvPU3è, bồvSTcpXYL thấyvSTcpXYL vSTcpXYLthời khóavSTcpXYL biểuvPU3 fdBcEgcxsáng nfdBcEgcxay khfdBcEgcxông? ChvPU3ín giờvSTcpXYL mvPU3ôn TiêfdBcEgcxn trfdBcEgcxi. VvSTcpXYLà nvPU3gay vPU3phía dvPU3ưới, vSTcpXYLchín giờ,vPU3 MuggvPU3le-học. Và..."
Ron chfdBcEgcxồm tới,vPU3 ghévSTcpXYL sáfdBcEgcxt cvPU3ái thờvSTcpXYLi khvSTcpXYLóa biểvPU3u hvPU3ơn, vẻfdBcEgcx khônvSTcpXYLg tvPU3hể vSTcpXYLnào tfdBcEgcxin được:
"fdBcEgcxCoi nè,vSTcpXYL ngvPU3ay fdBcEgcxdưới dòngfdBcEgcx đfdBcEgcxó: mvPU3ôn SvPU3ố vPU3học, cũnfdBcEgcxg fdBcEgcx chínfdBcEgcx giờvSTcpXYL. vPU3Ý mvPU3ình nvSTcpXYLói fdBcEgcxlà mìvPU3nh fdBcEgcxbiết bvSTcpXYLồ giỏi,vPU3 HervSTcpXYLmione àvPU3, fdBcEgcxnhưng khônvPU3g fdBcEgcxai cvPU3ó vSTcpXYL vSTcpXYLthể vSTcpXYLgiỏi đếnfdBcEgcx nvSTcpXYLhư vậy.vPU3 LàmvSTcpXYL fdBcEgcxsao vSTcpXYLcùng mfdBcEgcxột lvPU3úc mfdBcEgcxà bvSTcpXYLồ cfdBcEgcxó thểvSTcpXYL hfdBcEgcxọc ởvSTcpXYL bfdBcEgcxa lớfdBcEgcxp vPU3 chứ?"
Hermione nóifdBcEgcx cộcvSTcpXYL lốc:
"Đừng vSTcpXYLcó nguvPU3. DĩvSTcpXYL nhvSTcpXYLiên mìvPU3nh sẽvSTcpXYL vPU3không ngồifdBcEgcx vSTcpXYLhọc ởvPU3 trovPU3ng cảvSTcpXYL bfdBcEgcxa lớpvPU3 cùvPU3ng mộtfdBcEgcx lúc."
"Vậy thì..."
Hermione ngắtvPU3 lời:
"Làm ơvSTcpXYLn đưavPU3 fdBcEgcxgiùm vSTcpXYLmình hũvSTcpXYL mứt."
"Nhưng..."
HermifdBcEgcxone gắtfdBcEgcx lên:
"Ôi, RofdBcEgcxn ơfdBcEgcxi, nếvSTcpXYLu fdBcEgcxthời khóafdBcEgcx biểuvPU3 vSTcpXYLcủa mvPU3ình vPU3hơi đầvSTcpXYLy fdBcEgcx mộvSTcpXYLt chúvSTcpXYLt tfdBcEgcxhì mắcvSTcpXYL vPU3mớ gìfdBcEgcx tvSTcpXYLới bồfdBcEgcx hả?fdBcEgcx MìnfdBcEgcxh vPU3đã nófdBcEgcxi vớivPU3 bvSTcpXYLồ rvPU3ồi, mìnfdBcEgcxh đãvSTcpXYL dànvSTcpXYL vPU3 xếvPU3p xovSTcpXYLng hvPU3ết vớvPU3i gfdBcEgcxiáo svSTcpXYLư fdBcEgcxMcGonagall rồi!"
VừvPU3a fdBcEgcxlúc đó,fdBcEgcx lãvPU3o vSTcpXYLHagrid bướvPU3c vfdBcEgcxào vSTcpXYLĐại fdBcEgcxSảnh đvPU3ường. fdBcEgcx LãfdBcEgcxo mặvPU3c cáivPU3 áovPU3 khvPU3oác dàfdBcEgcxi bfdBcEgcxằng lôngvPU3 chvSTcpXYLuột vPU3chũi, vàfdBcEgcx lvPU3ão cứfdBcEgcx lvPU3ơ đvSTcpXYLễnh vvPU3ung vPU3 vẫyfdBcEgcx xávPU3c mvPU3ột cvPU3on chồvPU3n hfdBcEgcxôi trovPU3ng bvPU3àn tavSTcpXYLy vSTcpXYLto vSTcpXYLkếch xfdBcEgcxù củavPU3 mình.
Trên đườnvSTcpXYLg đivSTcpXYL tớfdBcEgcxi bànvPU3 gifdBcEgcxáo viênvPU3, lvSTcpXYLão dừvPU3ng vPU3bước nóvPU3i vSTcpXYLvới bọnvSTcpXYL trẻ:
"Ổn cảvPU3 vSTcpXYLchứ fdBcEgcxhả? CvSTcpXYLác cháuvPU3 lvPU3à nhữvPU3ng hvSTcpXYLọc tròfdBcEgcx trvSTcpXYLong fdBcEgcx vSTcpXYLlớp họvSTcpXYLc đvSTcpXYLầu tvSTcpXYLiên màvPU3 bvPU3ác đưfdBcEgcxợc dvPU3ạy đvSTcpXYLó ngvPU3he! vSTcpXYLLớp bắtfdBcEgcx đầfdBcEgcxu ngavPU3y safdBcEgcxu bữvPU3a ănvPU3 vPU3 vSTcpXYLtrưa! BvPU3ác fdBcEgcxphải thứfdBcEgcxc dậyvPU3 vSTcpXYLtừ fdBcEgcxlúc vSTcpXYLnăm giờvPU3 sávSTcpXYLng đfdBcEgcxể vSTcpXYLchuẩn bịfdBcEgcx mọifdBcEgcx tvPU3hứ sẵfdBcEgcxn vPU3 sàvPU3ng... vPU3Hy vọvSTcpXYLng đâufdBcEgcx đvPU3ã fdBcEgcxvô đóvPU3 rồifdBcEgcx... vPU3bác đây,vSTcpXYL mộtfdBcEgcx thầvPU3y vPU3giáo... thifdBcEgcxệt vSTcpXYL tình..."
Lão nfdBcEgcxgoác miệnfdBcEgcxg cườifdBcEgcx vSTcpXYLtoe tvSTcpXYLoét vớvSTcpXYLi bvPU3ọn trẻvSTcpXYL vàfdBcEgcx đfdBcEgcxi vPU3tiếp tvSTcpXYLới bànvPU3 ănfdBcEgcx vSTcpXYLdành vSTcpXYLcho givPU3áo viên,vSTcpXYL vvSTcpXYLẫn vPU3vung vfdBcEgcxẩy xácfdBcEgcx cvPU3on chồnvSTcpXYL hôi.
Với mộtfdBcEgcx cvSTcpXYLhút lvSTcpXYLo fdBcEgcxâu trvSTcpXYLong gifdBcEgcxọng nvPU3ói, RvSTcpXYLon thắcvPU3 mắc:
"Không biếfdBcEgcxt báfdBcEgcxc vSTcpXYLấy cvSTcpXYLhuẩn bịfdBcEgcx sfdBcEgcxẵn sàngfdBcEgcx cáfdBcEgcxi gfdBcEgcxì làvSTcpXYL cávSTcpXYLi gìvPU3 nhỉ?"
SảnhvSTcpXYL ĐvPU3ường fdBcEgcxbắt đầuvPU3 fdBcEgcxvắng bvSTcpXYLớt khfdBcEgcxi mvSTcpXYLọi nfdBcEgcxgười lụcvSTcpXYL fdBcEgcxtục đếvPU3n lớpvSTcpXYL họcvPU3 đầfdBcEgcxu tiêfdBcEgcxn củavPU3 mvSTcpXYLình. vSTcpXYLRon xefdBcEgcxm thờivSTcpXYL khófdBcEgcxa biểuvSTcpXYL củavPU3 nó:
"Tụi mìnhvPU3 phảifdBcEgcx đvPU3i thôifdBcEgcx, đểvSTcpXYL vSTcpXYLcoi, lớvSTcpXYLp vPU3Tiên fdBcEgcxtri vSTcpXYLở tầngvPU3 trfdBcEgcxên cùvSTcpXYLng củfdBcEgcxa TvSTcpXYLháp vSTcpXYLBắc. vSTcpXYLTụi mìnvPU3h fdBcEgcxsẽ mfdBcEgcxất mườifdBcEgcx phútvSTcpXYL mớvSTcpXYLi vPU3đến đượvSTcpXYLc nơivSTcpXYL đó..."
Ba đứafdBcEgcx vộifdBcEgcx vSTcpXYLvàng ăvSTcpXYLn cfdBcEgcxho vSTcpXYLxong bvSTcpXYLữa điểmfdBcEgcx tâmvSTcpXYL, chàovPU3 fdBcEgcx tạmfdBcEgcx vSTcpXYLbiệt FrevSTcpXYLd vvPU3à GeovSTcpXYLrge, rồvSTcpXYLi đfdBcEgcxi tvSTcpXYLrở rvPU3a, băngfdBcEgcx quvSTcpXYLa SảnhfdBcEgcx đường.fdBcEgcx KhvPU3i vSTcpXYLtụi vPU3nó vSTcpXYL fdBcEgcxđi nfdBcEgcxgang bvPU3àn ănvPU3 cfdBcEgcxủa nfdBcEgcxhà SlytherivPU3n, MvPU3alfoy lạvSTcpXYLi vSTcpXYLbiểu diễvPU3n tròfdBcEgcx nhvPU3ái mộtvPU3 cơnfdBcEgcx vPU3 vSTcpXYLxỉu nữafdBcEgcx. TfdBcEgcxiếng cườfdBcEgcxi vPU3rú vSTcpXYLlên đuổivSTcpXYL thevSTcpXYLo HavPU3rry vàvSTcpXYLo tậnfdBcEgcx tivSTcpXYLền sảnh.
Hành trìnhvSTcpXYL xuyvPU3ên vPU3qua vPU3tòa lfdBcEgcxâu đvPU3ài đểfdBcEgcx đếnvPU3 ThfdBcEgcxáp BfdBcEgcxắc fdBcEgcx fdBcEgcxlà mộtvPU3 hànhvSTcpXYL tvSTcpXYLrình dvSTcpXYLài. vPU3Hai vSTcpXYLnăm ởvSTcpXYL vSTcpXYLHogwarts chưvSTcpXYLa fdBcEgcxđủ đểvPU3 bọvSTcpXYLn trfdBcEgcxẻ biếtfdBcEgcx hvSTcpXYLết vPU3 mọivPU3 vSTcpXYLthứ vềvSTcpXYL tvSTcpXYLòa fdBcEgcxlâu đàvPU3i: trướfdBcEgcxc đâyvSTcpXYL tụivPU3 nófdBcEgcx chưvSTcpXYLa từngvSTcpXYL đượcfdBcEgcx vàvSTcpXYLo bfdBcEgcxên fdBcEgcxtrong vSTcpXYL ThávSTcpXYLp Bắc.
Tụi fdBcEgcxnhỏ trfdBcEgcxèo lvSTcpXYLên tớivSTcpXYL cfdBcEgcxầu vSTcpXYLthang thứvPU3 bfdBcEgcxảy, đếnvSTcpXYL fdBcEgcxmột fdBcEgcx vSTcpXYLđầu vSTcpXYLcầu thvPU3ang khvPU3ông thấyfdBcEgcx quvSTcpXYLen chútvSTcpXYL nvPU3ào, fdBcEgcxở đfdBcEgcxó khônvSTcpXYLg vPU3có cáivSTcpXYL vPU3gì khávSTcpXYLc ngvPU3oài fdBcEgcx vSTcpXYLmột fdBcEgcxbức tranvPU3h lớnfdBcEgcx vPU3vẽ mộtfdBcEgcx bãvPU3i vPU3cỏ trvPU3ống fdBcEgcxtrơ trvPU3eo trêvPU3n bứcfdBcEgcx tườngvSTcpXYL fdBcEgcxđá, RovSTcpXYLn vPU3 vừafdBcEgcx thởvPU3 vSTcpXYLhổn hểnvPU3 vừvSTcpXYLa nói:
"fdBcEgcxPhải... cvPU3ó... mộtfdBcEgcx... lốivSTcpXYL... đivSTcpXYL... tắt...vSTcpXYL chứ!"
Hermione nfdBcEgcxgó xuvSTcpXYLống mộtvPU3 fdBcEgcxhành vPU3lang vắvSTcpXYLng bênvPU3 phải:
"Chắc vPU3là fdBcEgcxlối này."
Nhưng RovSTcpXYLn nói:
"Không pfdBcEgcxhải đâvPU3u. ĐvPU3ó vPU3là hvSTcpXYLướng nvSTcpXYLam mà.vPU3 MvSTcpXYLấy vSTcpXYLbồ vSTcpXYLngó cofdBcEgcxi, tụifdBcEgcx vPU3mình vPU3có thểvPU3 nvSTcpXYLhìn thvPU3ấy mộtvPU3 mảngvSTcpXYL hồvPU3 nưvSTcpXYLớc vSTcpXYLbên ngoàifdBcEgcx cửvPU3a sổfdBcEgcx kìa..."
Harry vSTcpXYLngắm bứcvSTcpXYL tranvSTcpXYLh. MfdBcEgcxột chúfdBcEgcx ngựavSTcpXYL lfdBcEgcxùn mũmvSTcpXYL mĩm,fdBcEgcx vSTcpXYL lôvSTcpXYLng xfdBcEgcxám lốvPU3m đốvSTcpXYLm, vừfdBcEgcxa mớfdBcEgcxi thvSTcpXYLong donvSTcpXYLg dvSTcpXYLẫm lênvSTcpXYL bãfdBcEgcxi vPU3cỏ vSTcpXYLvà thơvSTcpXYL thẩvPU3n nvSTcpXYLhấm fdBcEgcx nhfdBcEgcxáp cvPU3ỏ xanvPU3h. vSTcpXYLTuy đãvPU3 qfdBcEgcxuen vớivPU3 vivPU3ệc cávPU3c nvPU3hân vậtfdBcEgcx fdBcEgcxtrong nhữfdBcEgcxng bvPU3ức travSTcpXYLnh vSTcpXYLở vPU3 fdBcEgcxtrường HogwfdBcEgcxarts cứvSTcpXYL vSTcpXYLdi chuvSTcpXYLyển lunvPU3g tunfdBcEgcxg vàvSTcpXYL thfdBcEgcxỉnh thofdBcEgcxảng vPU3bỏ fdBcEgcxkhung travPU3nh màvPU3 vPU3 đvSTcpXYLi tvSTcpXYLhăm viếvPU3ng vPU3lẫn fdBcEgcxnhau, nhưnvPU3g HfdBcEgcxarry vvSTcpXYLẫn cứvPU3 khoávSTcpXYLi vPU3nhìn vSTcpXYLchúng. MvPU3ột vSTcpXYLlát vSTcpXYL sauvSTcpXYL, vSTcpXYLmột hvPU3iệp fdBcEgcxsĩ lvSTcpXYLùn vSTcpXYLbè fdBcEgcxbè mặcfdBcEgcx bộfdBcEgcx vSTcpXYLáo givSTcpXYLáp fdBcEgcxcứ kfdBcEgcxêu xfdBcEgcxủng xoẻngvPU3 kvPU3hi vPU3ông bướcfdBcEgcx vSTcpXYL vàovPU3 bứvSTcpXYLc fdBcEgcxtranh, thvPU3eo savSTcpXYLu vSTcpXYLlà cvPU3on nfdBcEgcxgựa lvPU3ùn. fdBcEgcxCăn vPU3cứ vàfdBcEgcxo dấuvPU3 vfdBcEgcxết vPU3cỏ dậpvSTcpXYL còfdBcEgcxn fdBcEgcx dínhfdBcEgcx ởvPU3 đầuvPU3 gốivSTcpXYL củvSTcpXYLa bộvPU3 đồvPU3 givPU3áp kivPU3m loạfdBcEgcxi ônvPU3g vPU3đang mặcvPU3, thìvSTcpXYL vPU3có thểvSTcpXYL nófdBcEgcxi chắcvSTcpXYL vPU3 lfdBcEgcxà vSTcpXYLông vừvPU3a vPU3té ngựa.
NhvPU3ìn thấyfdBcEgcx HfdBcEgcxarry, RfdBcEgcxon vvSTcpXYLà HvSTcpXYLermione, ôfdBcEgcxng hvSTcpXYLiệp svPU3ĩ gàfdBcEgcxo lên:
"A! QvPU3uân bfdBcEgcxất lươngvPU3 nvSTcpXYLào dávSTcpXYLm fdBcEgcxxâm nhậpfdBcEgcx vSTcpXYLlãnh địafdBcEgcx vPU3 riêvSTcpXYLng cvPU3ủa vPU3ta hả?vSTcpXYL PvPU3hải chănfdBcEgcxg cávSTcpXYLc ngươifdBcEgcx đếnvSTcpXYL cườifdBcEgcx nhvPU3ạo tvSTcpXYLa vPU3ngã nvPU3gựa? vSTcpXYLHãy rútvPU3 vSTcpXYL gươmvPU3 rafdBcEgcx, đồvPU3 bvPU3ất lươvPU3ng, đồfdBcEgcx chó!"
Ba đứavPU3 nhỏvSTcpXYL sửngvPU3 vPU3sốt đứnvSTcpXYLg ngớvPU3 rfdBcEgcxa nhìvSTcpXYLn ônvSTcpXYLg fdBcEgcxhiệp sĩvSTcpXYL vSTcpXYL lùvPU3n đangfdBcEgcx vSTcpXYLrút thanvPU3h vPU3gươm rvPU3a khvSTcpXYLỏi cávSTcpXYLi vfdBcEgcxỏ kiếmvPU3 vàfdBcEgcx bắtfdBcEgcx đầuvPU3 vunfdBcEgcxg gươmvSTcpXYL trfdBcEgcxong vSTcpXYL vSTcpXYLtay mộvSTcpXYLt cáchfdBcEgcx hunvPU3g hăfdBcEgcxng, cònvSTcpXYL cvSTcpXYLhân cẳnvSTcpXYLg fdBcEgcxthì nhảvSTcpXYLy lofdBcEgcxi chovPU3i tronvPU3g cơnvSTcpXYL giậvPU3n vPU3 vSTcpXYLđiên cuồng.vSTcpXYL NhưnfdBcEgcxg lưỡivSTcpXYL gươmvPU3 qvSTcpXYLuá vPU3dài svSTcpXYLo vớvSTcpXYLi tfdBcEgcxhân hìfdBcEgcxnh cvSTcpXYLụt nvSTcpXYLgủn củvPU3a vSTcpXYLông, vSTcpXYL tfdBcEgcxhành vPU3ra khvSTcpXYLi vPU3ông fdBcEgcxchém mvSTcpXYLột đườvPU3ng gươvPU3m ácvPU3 lifdBcEgcxệt tfdBcEgcxhì đàfdBcEgcx gươmvSTcpXYL đvPU3i lvSTcpXYLàm vPU3ông mấvSTcpXYLt fdBcEgcx cvPU3ả thfdBcEgcxăng bvPU3ằng, tfdBcEgcxé lvSTcpXYLăn đùnfdBcEgcxg, vPU3sấp mặtvSTcpXYL xuốfdBcEgcxng bãivSTcpXYL cỏ.
Harry vSTcpXYLtiến tớvSTcpXYLi gầnvPU3 bfdBcEgcxức trvPU3anh vPU3hơn, fdBcEgcxnó hỏi:
"Ông cóvPU3 safdBcEgcxo không?"
"Lùi lạvSTcpXYLi! QvPU3uân khvSTcpXYLoác vSTcpXYLlác đêvSTcpXYL tvPU3iện! LvSTcpXYLùi! ĐồfdBcEgcx xfdBcEgcxỏ lá!"
Ông hfdBcEgcxiệp sĩvPU3 vPU3lại nắmvSTcpXYL chvSTcpXYLặt vPU3thanh vSTcpXYLgươm, chốnfdBcEgcxg gưvPU3ơm vPU3 xuốngvPU3 đểvSTcpXYL vPU3đứng lêfdBcEgcxn, nvPU3hưng lfdBcEgcxưỡi vSTcpXYLgươm lvSTcpXYLún vPU3sâu tfdBcEgcxhêm fdBcEgcxvào lvSTcpXYLớp cỏ,vPU3 vàvSTcpXYL kfdBcEgcxhi fdBcEgcxông vSTcpXYL đứfdBcEgcxng vPU3dậy đượcfdBcEgcx rồivSTcpXYL thìvPU3 vSTcpXYLcho fdBcEgcxdù fdBcEgcxđã cốvSTcpXYL gắngvSTcpXYL hfdBcEgcxết vSTcpXYLsức mìnvPU3h, ônvPU3g vPU3không thểfdBcEgcx nvPU3ào fdBcEgcx rvSTcpXYLút lưỡvSTcpXYLi vPU3gươm vSTcpXYLra đfdBcEgcxược nữavSTcpXYL. CuốifdBcEgcx cvSTcpXYLùng ôngfdBcEgcx fdBcEgcxphải fdBcEgcxtự vSTcpXYLquăng mìnvSTcpXYLh xuốngvSTcpXYL cỏ,fdBcEgcx vSTcpXYL đẩyvPU3 cvPU3ái mạngvPU3 chvPU3e mfdBcEgcxặt trênvSTcpXYL cáivSTcpXYL vPU3nón giávSTcpXYLp svPU3ắt rfdBcEgcxa fdBcEgcxđể lvSTcpXYLau mồfdBcEgcx hvPU3ôi đavSTcpXYLng rịnvPU3 đầmfdBcEgcx vPU3 đìa.
Thừa dfdBcEgcxịp vSTcpXYLông hiệpvSTcpXYL fdBcEgcxsĩ nghfdBcEgcxỉ mfdBcEgcxệt, HarrfdBcEgcxy fdBcEgcxphân trần:
"Như vầyvPU3 nèfdBcEgcx, tụifdBcEgcx tfdBcEgcxôi vSTcpXYLđang đfdBcEgcxi vPU3tìm vSTcpXYLTháp vPU3Bắc. ChắvSTcpXYLc vSTcpXYLông đâufdBcEgcx biếvPU3t chỗvPU3 vSTcpXYLđó ởvPU3 đâuvSTcpXYL hả?"
Cơn giậfdBcEgcxn củfdBcEgcxa ônvPU3g hvPU3iệp svSTcpXYLĩ dườngfdBcEgcx fdBcEgcxnhư tavSTcpXYLn biếfdBcEgcxn đivSTcpXYL tfdBcEgcxức thì.fdBcEgcx ÔngfdBcEgcx lvPU3ách cáfdBcEgcxch đứnvPU3g dvSTcpXYLậy vvPU3à dõngvPU3 dạcfdBcEgcx hô:
"Một cuộcvSTcpXYL vPU3truy tìvPU3m! HvSTcpXYLãy fdBcEgcxtheo tavSTcpXYL, hỡifdBcEgcx cvSTcpXYLác bvPU3ằng vPU3 hữuvSTcpXYL thâfdBcEgcxn thiết!fdBcEgcx CfdBcEgcxhúng tvSTcpXYLa svPU3ẽ tfdBcEgcxìm rvPU3a mvPU3ục vSTcpXYLtiêu cvPU3ủa cvSTcpXYLác bvPU3ạn, hofdBcEgcxặc lvSTcpXYLà cfdBcEgcxhúng vSTcpXYL tvSTcpXYLa sẽvSTcpXYL dũnfdBcEgcxg cảvSTcpXYLm bỏvPU3 mạnvSTcpXYLg vìvPU3 nhiệmvPU3 vụ!"
Ông hiệpfdBcEgcx svSTcpXYLĩ lvPU3ại mộvPU3t lầnvPU3 nvSTcpXYLữa vSTcpXYLcố gvPU3ắng rvPU3út tvPU3hanh vPU3 gươfdBcEgcxm fdBcEgcxra mvPU3ột cfdBcEgcxách kvSTcpXYLhông hiệuvPU3 vSTcpXYLquả, rồivPU3 fdBcEgcxcố trfdBcEgcxèo lêfdBcEgcxn cvPU3on nvSTcpXYLgựa mập,vPU3 nhưnvPU3g lạifdBcEgcx fdBcEgcx ngãfdBcEgcx xuốngvSTcpXYL. ÔngvPU3 bvPU3èn khfdBcEgcxí kháifdBcEgcx vPU3la to:
"ĐànfdBcEgcxh fdBcEgcxđi vPU3bộ vậfdBcEgcxy, thưavSTcpXYL qvPU3uí ngàivPU3 vSTcpXYLvà quvSTcpXYLí nươvSTcpXYLng! LfdBcEgcxên đfdBcEgcxường! vPU3Tiến lên!"
VvPU3à, vPU3trong bộvSTcpXYL ávSTcpXYLo giávPU3p sắtvSTcpXYL kvPU3êu xfdBcEgcxủng xoẻnvSTcpXYLg ầvPU3m vSTcpXYLĩ, fdBcEgcx vSTcpXYLông tvSTcpXYLa chạvPU3y fdBcEgcxvô cạnhvSTcpXYL tvPU3rái cvPU3ủa cáivPU3 khuvPU3ng vSTcpXYLtranh vàvSTcpXYL biếfdBcEgcxn mvSTcpXYLất vSTcpXYLkhỏi vPU3cảnh trvSTcpXYLí fdBcEgcx củfdBcEgcxa bứfdBcEgcxc tranh.
Ba đứafdBcEgcx vSTcpXYLnhỏ vvSTcpXYLội vSTcpXYLvã chạyvSTcpXYL fdBcEgcxtheo ôfdBcEgcxng fdBcEgcxhiệp sĩvSTcpXYL dọcvPU3 fdBcEgcxhành vSTcpXYL langfdBcEgcx, căfdBcEgcxn fdBcEgcxcứ thevPU3o vPU3âm fdBcEgcxthanh xủngfdBcEgcx xovPU3ẻng phfdBcEgcxát vPU3ra fdBcEgcxtừ bvPU3ộ ávSTcpXYLo givPU3áp củafdBcEgcx ôngfdBcEgcx. fdBcEgcx vSTcpXYLThỉnh vPU3thoảng vSTcpXYLtụi nófdBcEgcx nhvPU3ìn thấyvPU3 ônvSTcpXYLg cvSTcpXYLhạy vSTcpXYLngang qufdBcEgcxa vSTcpXYLmột bứcfdBcEgcx fdBcEgcxtranh vPU3ở phíavSTcpXYL vSTcpXYL trước.
"Hãy cốfdBcEgcx vPU3mà cavPU3n đảmfdBcEgcx lêvSTcpXYLn nhé,vPU3 điềvPU3u vSTcpXYLtệ nhvSTcpXYLứt cvSTcpXYLòn chưafdBcEgcx xảvPU3y fdBcEgcxra đâu!"
Ông hiệfdBcEgcxp sĩfdBcEgcx vSTcpXYLgào vPU3to, vàvPU3 tụfdBcEgcxi fdBcEgcxnó tvPU3hấy ôfdBcEgcxng táivPU3 xuấtvSTcpXYL fdBcEgcx hiệnfdBcEgcx phívSTcpXYLa trướcvPU3 mộtvSTcpXYL nfdBcEgcxhóm cácvSTcpXYL bvSTcpXYLà vSTcpXYLmặc váyvPU3 phồngvSTcpXYL vSTcpXYLvẻ nhớnfdBcEgcx nháfdBcEgcxc. TvSTcpXYLranh củavSTcpXYL vPU3 cáfdBcEgcxc bàvSTcpXYL tfdBcEgcxreo trêfdBcEgcxn váchfdBcEgcx củafdBcEgcx mộvPU3t cầufdBcEgcx thafdBcEgcxng xoắvPU3n chfdBcEgcxông chênh.
Harry, fdBcEgcxRon vPU3và HermivSTcpXYLone thởvSTcpXYL hổnfdBcEgcx hểvPU3n vSTcpXYLtrèo lvPU3ên vSTcpXYL nhvSTcpXYLững vPU3bậc thvPU3ang xvPU3oắn sívPU3t svPU3ao, cànfdBcEgcxg lvPU3úc cvSTcpXYLàng thấyvSTcpXYL fdBcEgcxchóng mặtfdBcEgcx hơvPU3n, chvSTcpXYLo đếnvSTcpXYL vSTcpXYL fdBcEgcxkhi vPU3nghe đvSTcpXYLược tiếnvPU3g vSTcpXYLnói rfdBcEgcxì rầvSTcpXYLm phvPU3ía fdBcEgcxtrên đầu,vSTcpXYL vPU3thì tụivPU3 nfdBcEgcxó biếtvSTcpXYL chắcvPU3 mvSTcpXYLình fdBcEgcx đãfdBcEgcx tớifdBcEgcx đưvPU3ợc lớvPU3p học.
Ông hiệpvPU3 sĩvPU3 bvPU3ấy vSTcpXYLgiờ mớvSTcpXYLi thòvPU3 đầuvPU3 fdBcEgcxvô bứcfdBcEgcx travPU3nh củafdBcEgcx mộvPU3t vPU3ông thfdBcEgcxầy tvPU3u cfdBcEgcxó vẻfdBcEgcx mặvPU3t vPU3hết fdBcEgcxsức nhvSTcpXYLam hiểvSTcpXYLm, lvPU3a lớn:
"fdBcEgcxTạm bfdBcEgcxiệt! TvSTcpXYLạm biệtvPU3 nhé,vPU3 cávSTcpXYLc chiếvSTcpXYLn vSTcpXYLhữu củafdBcEgcx tvSTcpXYLa! vPU3 BấtfdBcEgcx cfdBcEgcxứ kvPU3hi nàovSTcpXYL cávPU3c bạnvPU3 cvSTcpXYLần vSTcpXYLđến mộtvSTcpXYL tfdBcEgcxrái tvPU3im cafdBcEgcxo thượngfdBcEgcx fdBcEgcxvà nhữnfdBcEgcxg bfdBcEgcxắp thịtfdBcEgcx fdBcEgcx sắvSTcpXYLt thépvSTcpXYL, fdBcEgcxthì cứvSTcpXYL tìvPU3m đếfdBcEgcxn NgàivPU3 Cadogan!"
KvSTcpXYLhi ôfdBcEgcxng hiệpfdBcEgcx sĩvPU3 fdBcEgcxbiến vSTcpXYLđi rvSTcpXYLồi, RofdBcEgcxn lầmfdBcEgcx bầm:
"Ừ, chvPU3ừng nàovSTcpXYL tụifdBcEgcx fdBcEgcxnày cầnvSTcpXYL vPU3đến mfdBcEgcxột ngvSTcpXYLười vSTcpXYLgàn dở,vSTcpXYL thếvSTcpXYL nvSTcpXYLào tvSTcpXYLụi nàvSTcpXYLy cũnvSTcpXYLg kvSTcpXYLêu vSTcpXYLtới ông."
Ba đứafdBcEgcx trfdBcEgcxèo nốfdBcEgcxt mvPU3ấy bfdBcEgcxậc fdBcEgcxthang cuốivPU3 cùvPU3ng, vPU3đặt fdBcEgcx cfdBcEgcxhân lvPU3ên mộtvPU3 đầuvPU3 vSTcpXYLcầu thanvPU3g nhỏfdBcEgcx xvSTcpXYLíu, ởfdBcEgcx vSTcpXYLđó vSTcpXYLhầu nhvPU3ư vSTcpXYLcả lớpvSTcpXYL họcfdBcEgcx TivSTcpXYLên vPU3tri vSTcpXYLđều vSTcpXYL đãvPU3 tvPU3ụ tậpvPU3 đvPU3ông đvSTcpXYLủ. KhfdBcEgcxông thfdBcEgcxấy cánhvPU3 cvSTcpXYLửa vPU3nào vSTcpXYLmở vPU3ra fdBcEgcxtừ đầuvSTcpXYL cầufdBcEgcx tfdBcEgcxhang nfdBcEgcxày. vPU3 RfdBcEgcxon huýcvPU3h cùivSTcpXYL cvSTcpXYLhỏ vôvSTcpXYL vPU3Harry, vSTcpXYLchỉ lênfdBcEgcx fdBcEgcxtrần nvSTcpXYLhà, vPU3trên đóvPU3 cvPU3ó mfdBcEgcxột cvPU3ái giốvPU3ng vSTcpXYL nhvSTcpXYLư cửvPU3a bvSTcpXYLẫy fdBcEgcxsập fdBcEgcxhình tròvSTcpXYLn, cóvPU3 đívPU3nh fdBcEgcxmột cáifdBcEgcx vSTcpXYLthể bfdBcEgcxài bằngvPU3 đvSTcpXYLồng. HafdBcEgcxrry đọc:
"Sybill TrelawnvSTcpXYLey, vSTcpXYLgiáo vSTcpXYLviên bvSTcpXYLộ môvPU3n TfdBcEgcxiên TrvPU3i họcvPU3... fdBcEgcxLàm fdBcEgcxsao tụifdBcEgcx mìnhfdBcEgcx lvSTcpXYLên đượcvPU3 trêfdBcEgcxn đófdBcEgcx bvSTcpXYLây giờ?"
Như thvPU3ể đểvSTcpXYL trảvSTcpXYL lờfdBcEgcxi vSTcpXYLcâu hvSTcpXYLỏi cfdBcEgcxủa HarvSTcpXYLry, fdBcEgcxcánh cửafdBcEgcx fdBcEgcx vSTcpXYLbẫy sậpvSTcpXYL bỗnfdBcEgcxg nvSTcpXYLhiên fdBcEgcxmở ravPU3, vàvPU3 mvSTcpXYLột cvSTcpXYLái tvPU3hang bằvPU3ng bvSTcpXYLạc đượcfdBcEgcx thfdBcEgcxả xuốngvPU3 ngavSTcpXYLy vPU3 fdBcEgcxbên fdBcEgcxchân HarrvSTcpXYLy. vPU3Mọi vPU3người chợvSTcpXYLt vSTcpXYLim bặt.
Ron nhvPU3e vSTcpXYLrăng cười:
"Nhường bồfdBcEgcx fdBcEgcxlên trưvPU3ớc đó."
Harry đànvPU3h vPU3leo vPU3lên trướcvSTcpXYL tiêvPU3n, bướcvSTcpXYL vPU3vào mfdBcEgcxột vSTcpXYL phòvSTcpXYLng hfdBcEgcxọc trôngvPU3 vPU3lạ lùvPU3ng nhấtvPU3 tfdBcEgcxừ trướcfdBcEgcx tvPU3ới nvSTcpXYLay. ThậtvSTcpXYL rafdBcEgcx, vSTcpXYLnó chfdBcEgcxẳng giốnfdBcEgcxg vSTcpXYL phòvPU3ng họcfdBcEgcx chútvSTcpXYL xífdBcEgcxu nàofdBcEgcx hếvSTcpXYLt; màvSTcpXYL lạvSTcpXYLi đâuvPU3 fdBcEgcxđó vừavSTcpXYL gvSTcpXYLiống fdBcEgcxmột cávPU3i fdBcEgcxkho vPU3áp mvPU3ái vSTcpXYL vPU3của mộtvPU3 vSTcpXYLcăn nhà,vSTcpXYL vfdBcEgcxừa gvSTcpXYLiống mfdBcEgcxột cávSTcpXYLi tiệvPU3m tvPU3rà kivSTcpXYLểu xưafdBcEgcx. TrvPU3ong pvPU3hòng cófdBcEgcx vPU3ít vPU3 nhứvSTcpXYLt hafdBcEgcxi chvSTcpXYLục cáifdBcEgcx bvSTcpXYLàn vSTcpXYLtròn nvPU3hỏ bàyvPU3 biệvSTcpXYLn lộnvSTcpXYL xộn,vSTcpXYL chunvPU3g fdBcEgcxquanh đvSTcpXYLặt mfdBcEgcxấy vPU3cái vPU3 gvSTcpXYLhế bvSTcpXYLành bọcfdBcEgcx vPU3vải hfdBcEgcxoa sặfdBcEgcxc svPU3ỡ vvSTcpXYLà fdBcEgcxmấy cávPU3i fdBcEgcxgối nệfdBcEgcxm nhỏvPU3 màvPU3 dàfdBcEgcxy. MọivPU3 thứvSTcpXYL đượcvSTcpXYL vSTcpXYL vSTcpXYLsoi sánfdBcEgcxg bằnvPU3g ávSTcpXYLnh fdBcEgcxđèn đỏvPU3 thắvPU3m. TvPU3ất cvSTcpXYLả màvSTcpXYLn vSTcpXYLcửa sổvPU3 đềufdBcEgcx kéovPU3 kífdBcEgcxn lạivPU3 vàfdBcEgcx vSTcpXYL nhifdBcEgcxều ngọvPU3n vSTcpXYLđèn đượfdBcEgcxc vPU3chụp kvSTcpXYLín vPU3bằng nhữvSTcpXYLng vSTcpXYLcái khănvSTcpXYL quàvPU3ng đỏvSTcpXYL svPU3ậm. CănvPU3 phòvSTcpXYLng vSTcpXYL ấmvPU3 mộtvPU3 vSTcpXYLcách nvSTcpXYLgột nfdBcEgcxgạt, vvSTcpXYLà dướivPU3 bvPU3ệ vSTcpXYLlò sưởifdBcEgcx chấtvPU3 đầyvSTcpXYL nhóvPU3c vSTcpXYLcác fdBcEgcxthứ, mvPU3ột vSTcpXYL ngọfdBcEgcxn lửvPU3a đavPU3ng đvPU3un mộtvPU3 cávSTcpXYLi ấmfdBcEgcx đồfdBcEgcxng vSTcpXYLto tưvSTcpXYLớng, tỏvSTcpXYLa fdBcEgcxra mvSTcpXYLột thứvPU3 mùivSTcpXYL hăngfdBcEgcx nồnvSTcpXYLg vPU3 đếnfdBcEgcx phátvPU3 bfdBcEgcxệnh. vPU3Mấy fdBcEgcxcái kfdBcEgcxệ đặtvPU3 dọvSTcpXYLc bứcfdBcEgcx tườngvSTcpXYL tròvPU3n quâfdBcEgcxy fdBcEgcxchất lộnfdBcEgcx xộnvSTcpXYL vPU3 nhữfdBcEgcxng lôngvPU3 chivPU3m đầyvPU3 bụvPU3i bfdBcEgcxám, nhữnvPU3g mẩufdBcEgcx nếfdBcEgcxn cụvSTcpXYLt, nhvSTcpXYLiều xấpfdBcEgcx bàivPU3 vPU3lá tfdBcEgcxe tuvSTcpXYLa, fdBcEgcx vPU3vô sfdBcEgcxố nhữngvPU3 trávSTcpXYLi cvSTcpXYLầu thủyvPU3 tifdBcEgcxnh óvSTcpXYLng ánvPU3h bạfdBcEgcxc, vSTcpXYLvà vSTcpXYLcả mộtvPU3 đoànfdBcEgcx qvPU3uân vSTcpXYLtách fdBcEgcx tràfdBcEgcx hfdBcEgcxùng hậu.
Cả lớpfdBcEgcx đafdBcEgcxng vSTcpXYLtập truvPU3ng tronvSTcpXYLg vSTcpXYLphòng quvSTcpXYLanh, mọfdBcEgcxi ngfdBcEgcxười nóifdBcEgcx nvSTcpXYLăng thìvSTcpXYL thvPU3ào. RvPU3on đvSTcpXYLến sávSTcpXYLt bênvSTcpXYL vavPU3i HfdBcEgcxarry, hỏi:
"Cô gifdBcEgcxáo đâu?"
Thình lìnhvPU3 mvSTcpXYLột givSTcpXYLọng nóvPU3i vfdBcEgcxọng rvPU3a tfdBcEgcxừ bónfdBcEgcxg tối,vSTcpXYL mộtfdBcEgcx tfdBcEgcxhứ gifdBcEgcxọng mơvPU3 hồfdBcEgcx nhvPU3ỏ nhẹ:
"Chào cáfdBcEgcxc tròvSTcpXYL. ThậtfdBcEgcx hânvSTcpXYL hạnhfdBcEgcx đượcvSTcpXYL gặpfdBcEgcx cácvPU3 trfdBcEgcxò vPU3trong thếfdBcEgcx gvPU3iới vậvPU3t chất."
Ấn tượnfdBcEgcxg củfdBcEgcxa HarrvSTcpXYLy nvPU3gay lúvSTcpXYLc fdBcEgcxđó làvSTcpXYL vềvPU3 mộfdBcEgcxt lovSTcpXYLài fdBcEgcx vPU3côn vSTcpXYLtrùng fdBcEgcxto fdBcEgcxtướng rựcvPU3 rỡ.vSTcpXYL vPU3Giáo sfdBcEgcxư TrelawvPU3ney dvPU3i chufdBcEgcxyển vàovSTcpXYL vSTcpXYLvùng cfdBcEgcxó ánfdBcEgcxh fdBcEgcx lvSTcpXYLửa soivPU3, vàvSTcpXYL bfdBcEgcxọn trẻvSTcpXYL nhậnvPU3 vSTcpXYLthấy vPU3bà giáovPU3 ốmfdBcEgcx vSTcpXYLcà tovSTcpXYLng cvSTcpXYLà teovSTcpXYL, cặpvPU3 mắtvPU3 kvPU3iếng vSTcpXYL làvSTcpXYLm phónfdBcEgcxg đfdBcEgcxại vSTcpXYLđôi mắvSTcpXYLt fdBcEgcxcủa fdBcEgcxbà tvSTcpXYLo hơnvSTcpXYL kícfdBcEgcxh thưfdBcEgcxớc tựvSTcpXYL nhfdBcEgcxiên rấtfdBcEgcx vPU3nhiều lần,vPU3 fdBcEgcx vSTcpXYLvà bàvSTcpXYL quvSTcpXYLấn mộfdBcEgcxt cávPU3i fdBcEgcxkhăn vPU3choàng đầufdBcEgcx mỏvSTcpXYLng vSTcpXYLcó fdBcEgcxdát trvSTcpXYLang fdBcEgcxkim óngvPU3 áfdBcEgcxnh. QufdBcEgcxanh vSTcpXYL cávSTcpXYLi cổvSTcpXYL mảnvSTcpXYLh khảnhfdBcEgcx củavPU3 bfdBcEgcxà lvPU3à vvPU3ô sốvPU3 nfdBcEgcxhững dâyfdBcEgcx vPU3chuyền vfdBcEgcxà chuvPU3ỗi hạt,vSTcpXYL fdBcEgcxcòn fdBcEgcx cánhvPU3 tayvPU3, bfdBcEgcxàn tavPU3y vàfdBcEgcx ngófdBcEgcxn fdBcEgcxtay cfdBcEgcxủa vSTcpXYLbà thìvSTcpXYL đeofdBcEgcx đầyfdBcEgcx nfdBcEgcxhững vòvSTcpXYLng vớivPU3 nhẫn.vPU3 BvPU3à vPU3 nói:
"Ngồi xuốvSTcpXYLng đivSTcpXYL cávSTcpXYLc trò,vPU3 ngồvPU3i xfdBcEgcxuống nào."
Bọn trẻfdBcEgcx vụnvSTcpXYLg vềvSTcpXYL tvPU3rèo lênfdBcEgcx mấyvSTcpXYL cfdBcEgcxhiếc fdBcEgcxghế fdBcEgcxbành hoặcvSTcpXYL fdBcEgcx nvPU3gồi lvPU3ọt thỏfdBcEgcxm tvPU3rong mấyvSTcpXYL cvSTcpXYLái gvSTcpXYLối nfdBcEgcxệm. HvSTcpXYLarry, RovSTcpXYLn vSTcpXYLvà HermifdBcEgcxone cùnvPU3g fdBcEgcxngồi vPU3 quafdBcEgcxnh mộvSTcpXYLt vSTcpXYLcái bàfdBcEgcxn tròn.
GifdBcEgcxáo sưvSTcpXYL TrelvSTcpXYLawney thvPU3ì tựvPU3 mìnvPU3h ngồivSTcpXYL vàofdBcEgcx mộfdBcEgcxt cáfdBcEgcxi ghếfdBcEgcx bfdBcEgcxành cóvPU3 cánvSTcpXYLh fdBcEgcxđặt trướcvSTcpXYL lòfdBcEgcx svSTcpXYLưởi. BàvPU3 nói:
"Chào mừnvPU3g fdBcEgcxcác tròvSTcpXYL vSTcpXYLđến vớfdBcEgcxi bộfdBcEgcx vSTcpXYLmôn vSTcpXYLTiên vPU3tri hvSTcpXYLọc. vSTcpXYL vSTcpXYLTên củafdBcEgcx tfdBcEgcxôi fdBcEgcxlà giáovPU3 vSTcpXYLsư vPU3Trelawney. TvSTcpXYLrước vPU3đây cóvPU3 vPU3lẽ cácvSTcpXYL tròvPU3 vSTcpXYLchưa fdBcEgcxtừng gvSTcpXYLặp vSTcpXYL tôivSTcpXYL. VvPU3ì tôvSTcpXYLi thấvPU3y nvPU3ếu xuốngfdBcEgcx dướivPU3 tfdBcEgcxhường xuyênfdBcEgcx qvPU3uá thfdBcEgcxì bvPU3a mớvPU3 vPU3bon cvPU3hen chộnvPU3 fdBcEgcx rộnvPU3 củafdBcEgcx cávPU3i tfdBcEgcxrường cvPU3ó thfdBcEgcxể lvSTcpXYLàm vPU3mờ fdBcEgcxđi NvPU3ội NhvPU3ãn củavPU3 tôi."
KvSTcpXYLhông avPU3i vPU3nói vPU3gì đểvPU3 đávSTcpXYLp lạifdBcEgcx cávSTcpXYLi thôvPU3ng báovSTcpXYL kvPU3hác fdBcEgcx thườvSTcpXYLng đvPU3ó. vSTcpXYLGiáo svPU3ư vSTcpXYLTrelawney khévSTcpXYLo vPU3léo fdBcEgcxnhẹ nhàfdBcEgcxng sửavSTcpXYL lfdBcEgcxại cvPU3ái kvSTcpXYLhăn choàngfdBcEgcx vPU3 rồifdBcEgcx vSTcpXYLnói tiếp:
"Vậy vSTcpXYLlà cvSTcpXYLác trvPU3ò đfdBcEgcxã chọnfdBcEgcx hvSTcpXYLọc vSTcpXYLmôn TifdBcEgcxên tvSTcpXYLri, bvPU3ộ mvSTcpXYLôn fdBcEgcx kvSTcpXYLhó khănfdBcEgcx nfdBcEgcxhứt tronfdBcEgcxg cávSTcpXYLc ngànvSTcpXYLh vSTcpXYLnghệ thuậtvPU3 huyềvPU3n vPU3bí. vPU3Tôi mfdBcEgcxuốn lưfdBcEgcxu vPU3ý cácvSTcpXYL vSTcpXYL tvSTcpXYLrò ngvPU3ay từfdBcEgcx fdBcEgcxbuổi bvPU3an sfdBcEgcxơ làvSTcpXYL nfdBcEgcxếu cfdBcEgcxác tvSTcpXYLrò fdBcEgcxkhông cvPU3ó cáivPU3 NhìnvPU3, thìvSTcpXYL tôfdBcEgcxi svSTcpXYLẽ vSTcpXYL chẳnvSTcpXYLg thểvSTcpXYL vSTcpXYLdạy dỗvPU3 cvPU3ác tvPU3rò đượvPU3c nhiềufdBcEgcx nfdBcEgcxhỏi vSTcpXYLgì vSTcpXYLcho lắm.vSTcpXYL fdBcEgcxSách vởfdBcEgcx cũngvPU3 chẳngfdBcEgcx fdBcEgcx giúvSTcpXYLp đỡvSTcpXYL cácvPU3 tfdBcEgcxrò bafdBcEgcxo vPU3nhiêu vSTcpXYLtrong lfdBcEgcxĩnh vfdBcEgcxực nvSTcpXYLày đâu..."
fdBcEgcxNghe mấyfdBcEgcx vPU3câu nvPU3ày, HvSTcpXYLarry vPU3và vPU3Ron vSTcpXYLcùng nhfdBcEgcxe rănfdBcEgcxg vPU3 cvSTcpXYLười vàfdBcEgcx liếvSTcpXYLc vSTcpXYLmắt nhvPU3ìn HermifdBcEgcxone, cvPU3ô vPU3bé tỏvSTcpXYL rvPU3a vSTcpXYLsửng sốtfdBcEgcx vfdBcEgcxề cáivSTcpXYL đvPU3iều làfdBcEgcx sfdBcEgcxách vPU3 thìvPU3 cũngfdBcEgcx khôngfdBcEgcx giúpvSTcpXYL ívPU3ch gìvPU3 vPU3trong việcvSTcpXYL fdBcEgcxhọc bộfdBcEgcx mfdBcEgcxôn này.
"Nhiều pfdBcEgcxhù thủyfdBcEgcx vPU3và phvSTcpXYLáp sưfdBcEgcx, mặfdBcEgcxc vSTcpXYLdù tàivSTcpXYL vPU3ba vSTcpXYLtrong vSTcpXYL nhữvPU3ng lĩnvSTcpXYLh vựvSTcpXYLc nhvSTcpXYLư nvSTcpXYLổ tvSTcpXYLo, ướcvPU3 vSTcpXYLđoán giỏifdBcEgcx vàvSTcpXYL bvPU3iến mấvPU3t vPU3đột ngột,vSTcpXYL fdBcEgcxnhưng vfdBcEgcxẫn vPU3 khônvPU3g thểfdBcEgcx nàofdBcEgcx nhfdBcEgcxìn xuyêvSTcpXYLn vPU3qua đượvPU3c nhữvSTcpXYLng fdBcEgcxbí mậtvPU3 bịvPU3 cfdBcEgcxhe fdBcEgcxphủ củafdBcEgcx vSTcpXYLtương vPU3 lai."
Đôi vSTcpXYLmắt tfdBcEgcxo cộfdBcEgcx mơvPU3 mvSTcpXYLàng củavPU3 vPU3giáo svSTcpXYLư lướtvPU3 từvSTcpXYL gưvSTcpXYLơng mặfdBcEgcxt căfdBcEgcxng thẳnvPU3g nvPU3ày đếnfdBcEgcx gươngvPU3 fdBcEgcxmặt vPU3lo fdBcEgcxâu khácvPU3 vPU3của lũfdBcEgcx fdBcEgcxhọc trvPU3ò, bvPU3à vSTcpXYLtiếp tục:
"Đó làvPU3 tvSTcpXYLhiên phúvSTcpXYL, chỉfdBcEgcx dànhvPU3 riênvSTcpXYLg cvSTcpXYLho mộfdBcEgcxt vPU3ít ngvPU3ười fdBcEgcxmà thôi."
Bỗng nhvSTcpXYLiên bàfdBcEgcx nvSTcpXYLói vớivSTcpXYL Neville:
"Trò nvPU3ày, vSTcpXYLbà vSTcpXYLnội củavPU3 fdBcEgcxtrò cóvPU3 khỏevPU3 không?"
Neville suýtvPU3 tvSTcpXYLé lăvPU3n fdBcEgcxra kvPU3hỏi đốnvSTcpXYLg gốifdBcEgcx nvSTcpXYLệm mfdBcEgcxà fdBcEgcxnó đavSTcpXYLng ngồvPU3i. NfdBcEgcxó rfdBcEgcxun rvPU3un vvSTcpXYLì hoảnvSTcpXYLg hồn:
"Dạ, vSTcpXYLcon nghvSTcpXYLĩ bàvSTcpXYL cfdBcEgcxon khỏevPU3 ạ."
Giáo vSTcpXYLsư TrelawnvPU3ey lvSTcpXYLắc đầuvPU3, ánvSTcpXYLh lvSTcpXYLửa phảnvSTcpXYL chvPU3iếu vPU3lấp lánhvSTcpXYL trênvPU3 đôvPU3i hovPU3a vPU3tai ngọvSTcpXYLc lvPU3ục vSTcpXYLbảo bfdBcEgcxà đvPU3eo lvPU3ủng lẳng:
"Nếu vPU3tôi làfdBcEgcx tròvPU3, tfdBcEgcxhì fdBcEgcxtôi khfdBcEgcxông vSTcpXYLdám chfdBcEgcxắc vPU3như vậfdBcEgcxy đâu."
Neville nghvSTcpXYLẹn họng.vPU3 vSTcpXYLGiáo svSTcpXYLư TrelawnevPU3y fdBcEgcxvẫn vPU3điềm nhifdBcEgcxên tĩfdBcEgcxnh tại:
"ChúnvPU3g vSTcpXYLta fdBcEgcxsẽ ngfdBcEgcxhiên cứvPU3u nhữngvSTcpXYL phvSTcpXYLương pvSTcpXYLháp cơfdBcEgcx bảfdBcEgcxn fdBcEgcx cvPU3ủa fdBcEgcxbộ môfdBcEgcxn TiênvSTcpXYL vPU3Tri tronvSTcpXYLg nămvSTcpXYL họfdBcEgcxc nvPU3ày. HvSTcpXYLọc fdBcEgcxkỳ mfdBcEgcxột sẽvSTcpXYL dànhvSTcpXYL đểfdBcEgcx họcvSTcpXYL cfdBcEgcxách vSTcpXYL đfdBcEgcxọc vSTcpXYLcác vSTcpXYLlá trvSTcpXYLà. vPU3Học kỳfdBcEgcx savPU3u chúnvPU3g vSTcpXYLta svSTcpXYLẽ tivSTcpXYLến tớvSTcpXYLi mônvSTcpXYL vSTcpXYLCoi ChỉvPU3 vSTcpXYLtay. fdBcEgcxNhân fdBcEgcx tivPU3ện tfdBcEgcxa bảofdBcEgcx fdBcEgcxcho tvPU3rò này.vPU3.." GiáovPU3 sưvSTcpXYL fdBcEgcxthình lìvPU3nh hướnvPU3g fdBcEgcxcái nhvSTcpXYLìn vvPU3ào vPU3 PvSTcpXYLarvati PavPU3til. ".vSTcpXYL.. HvPU3ãy cfdBcEgcxoi chừngvSTcpXYL mfdBcEgcxột gãvSTcpXYL tócvSTcpXYL đỏ."
fdBcEgcxParvati vSTcpXYLkinh nvSTcpXYLgạc quvPU3ay qvSTcpXYLua nhvSTcpXYLìn RovPU3n đvSTcpXYLang ngồvPU3i vSTcpXYLbên cạnh,vPU3 rồifdBcEgcx đẩyvSTcpXYL gvPU3hế cvSTcpXYLủa mìnhvSTcpXYL xvSTcpXYLa rvPU3a. vSTcpXYLGiáo sưfdBcEgcx TvSTcpXYLrelawney vẫnvPU3 tiếpvPU3 tục:
"Trong họcvSTcpXYL kỳvPU3 mùavSTcpXYL vPU3hè tfdBcEgcxới, chúfdBcEgcxng tfdBcEgcxa họcvSTcpXYL lêvSTcpXYLn tvPU3ới vPU3 bvSTcpXYLộ vPU3môn nvPU3ghiên cứuvSTcpXYL trvPU3ái cầvSTcpXYLu pfdBcEgcxha fdBcEgcxlê fdBcEgcx- vPU3ấy vPU3là svPU3au vSTcpXYLkhi chúnvSTcpXYLg tvPU3a vSTcpXYLđã vSTcpXYLhoàn vSTcpXYLtất vSTcpXYL đượcfdBcEgcx mônvPU3 đoánvSTcpXYL đivPU3ềm lửa.fdBcEgcx ThvPU3ật kfdBcEgcxhông mavPU3y vPU3là lớpvPU3 vPU3học củavSTcpXYL chúngvPU3 vSTcpXYLta fdBcEgcxsẽ fdBcEgcxbị tvSTcpXYLạm vPU3 nvPU3gưng vàovSTcpXYL tvSTcpXYLháng hafdBcEgcxi vfdBcEgcxì mvPU3ột trvSTcpXYLận cfdBcEgcxúm vSTcpXYLkhó chịuvSTcpXYL. BảnvSTcpXYL vPU3thân tfdBcEgcxa svSTcpXYLẽ bvPU3ị fdBcEgcxmất vPU3 giọnvPU3g. fdBcEgcxVà vvPU3ào kvPU3hoảng gầfdBcEgcxn vPU3lễ PhụcvSTcpXYL fdBcEgcxSinh, vPU3một ngườvSTcpXYLi trovSTcpXYLng sốvSTcpXYL cvSTcpXYLhúng tvSTcpXYLa sẽfdBcEgcx vSTcpXYL lvSTcpXYLìa xvPU3a vPU3chúng fdBcEgcxta vĩfdBcEgcxnh viễn."
Sau lờfdBcEgcxi tiênfdBcEgcx fdBcEgcxtri nàyvPU3 làfdBcEgcx mộtvSTcpXYL khoảnvPU3g fdBcEgcxim lặfdBcEgcxng cănvPU3g fdBcEgcx thẳvPU3ng, nhưvPU3ng gvSTcpXYLiáo sfdBcEgcxư TrevPU3lawney vSTcpXYLkhông cvSTcpXYLó vẻfdBcEgcx vSTcpXYLgì vSTcpXYLnhận tvPU3hấy fdBcEgcxđiều fdBcEgcxđó. vPU3Bà vPU3nói fdBcEgcx vớivPU3 LavvSTcpXYLender BrownvPU3, ngườivSTcpXYL ngồivPU3 gầfdBcEgcxn bàvSTcpXYL nhứtvSTcpXYL vvSTcpXYLà gầvPU3n nhưfdBcEgcx đvPU3ã cfdBcEgcxo rúmvSTcpXYL lạvSTcpXYLi fdBcEgcx vSTcpXYLtrong cvSTcpXYLái ghếvSTcpXYL bành:
"Trò làvPU3m vPU3ơn vSTcpXYLđưa chfdBcEgcxo vSTcpXYLtôi cvPU3ái bìnhvPU3 tràvPU3 bằnfdBcEgcxg bạcvSTcpXYL lớnvPU3 nhứt."
Lavender cóvPU3 vẻvPU3 húvSTcpXYL víafdBcEgcx, bvPU3èn đứfdBcEgcxng dậy,vSTcpXYL vPU3lấy cáfdBcEgcxi ấmfdBcEgcx tfdBcEgcxrà tvSTcpXYLổ chảngvSTcpXYL vPU3trên kệvPU3 xuốvPU3ng vfdBcEgcxà đặtfdBcEgcx nófdBcEgcx vSTcpXYLlên fdBcEgcxcái bvPU3àn trướcfdBcEgcx mặtvSTcpXYL fdBcEgcxgiáo sưfdBcEgcx Trelawney.
"Cám ơvPU3n tvPU3rò. TvSTcpXYLình cvPU3ờ vPU3thôi, cvPU3ái đivSTcpXYLều fdBcEgcxmà fdBcEgcxtrò đangvPU3 kfdBcEgcxhiếp svPU3ợ... cáivSTcpXYL đifdBcEgcxều đóvSTcpXYL sfdBcEgcxẽ xảyvPU3 vSTcpXYLra vàofdBcEgcx thứvSTcpXYL sfdBcEgcxáu, ngàyvPU3 vSTcpXYL16 tvPU3háng 10."
Lavender rvPU3un lẩyvPU3 bẩy.
"Bây giờ,vSTcpXYL tôivPU3 mfdBcEgcxuốn vPU3các vSTcpXYLtrò chivSTcpXYLa rvPU3a vPU3thành tvSTcpXYLừng vPU3 cvPU3ặp. HvPU3ãy lấyvPU3 táfdBcEgcxch trvSTcpXYLà fdBcEgcxở trvSTcpXYLên kfdBcEgcxệ xuốnfdBcEgcxg, rồvPU3i lạifdBcEgcx đâyfdBcEgcx vPU3ta rvPU3ót vPU3đầy tvSTcpXYLrà chvPU3o. fdBcEgcx XonfdBcEgcxg fdBcEgcxcác tròvSTcpXYL vSTcpXYLngồi xufdBcEgcxống màvPU3 fdBcEgcxuống; uốnvPU3g đếnfdBcEgcx vSTcpXYLkhi nfdBcEgcxào chỉfdBcEgcx cfdBcEgcxòn lạivSTcpXYL bfdBcEgcxã trvSTcpXYLà vPU3 trovPU3ng tvPU3ách. DfdBcEgcxùng vSTcpXYLtay trvSTcpXYLái svSTcpXYLúc vSTcpXYLbã tvSTcpXYLrà trvPU3ong táfdBcEgcxch vPU3ba lần,vPU3 rồivSTcpXYL fdBcEgcxúp táfdBcEgcxch vSTcpXYL xufdBcEgcxống dĩa;fdBcEgcx đvSTcpXYLợi chvPU3o tvSTcpXYLrà kiệtvSTcpXYL đếvSTcpXYLn givSTcpXYLọt nướcvPU3 cuốvSTcpXYLi cùnfdBcEgcxg thìfdBcEgcx đưavSTcpXYL vSTcpXYLcái táfdBcEgcxch cvPU3ủa vSTcpXYL mìfdBcEgcxnh vSTcpXYLcho fdBcEgcxbạn củvPU3a mìnhvPU3 bói.vSTcpXYL CácvPU3 fdBcEgcxtrò sẽvPU3 vPU3theo trvPU3ang fdBcEgcx5 fdBcEgcxvà fdBcEgcx6 cvSTcpXYLủa quyểvPU3n VévPU3n vPU3 MàfdBcEgcxn TưfdBcEgcxơng LvSTcpXYLai đểfdBcEgcx vPU3diễn vSTcpXYLdịch ývSTcpXYL nghĩfdBcEgcxa nhữngfdBcEgcx vPU3dạng vSTcpXYLbã tfdBcEgcxrà. TôvSTcpXYLi svSTcpXYLẽ fdBcEgcxđi quanfdBcEgcxh vSTcpXYL cácvPU3 trfdBcEgcxò vPU3để givSTcpXYLúp đỡ,vSTcpXYL hưfdBcEgcxớng dẫnvSTcpXYL. ÔfdBcEgcxi, fdBcEgcxcon ơi..."
Giáo sưvSTcpXYL tvSTcpXYLóm lấfdBcEgcxy cánfdBcEgcxh vPU3tay NevilvPU3le, kévSTcpXYLo nvPU3ó vPU3đứng lên,
"... fdBcEgcxsau kvPU3hi cvPU3on lfdBcEgcxàm vSTcpXYLbể vSTcpXYLcái tfdBcEgcxách đvPU3ầu vSTcpXYLtiên, vSTcpXYLcon làmvPU3 fdBcEgcxơn cfdBcEgcxhọn mộvSTcpXYLt cáfdBcEgcxi vPU3tách cóvPU3 hfdBcEgcxoa văvPU3n vPU3màu xanvSTcpXYLh. TôvSTcpXYLi thìvPU3 hợpvPU3 vớivSTcpXYL màuvPU3 vSTcpXYLhồng hơn."
Liền savSTcpXYLu đóvSTcpXYL, NevilvPU3le vPU3vừa mớfdBcEgcxi vSTcpXYLvói lfdBcEgcxên kệvSTcpXYL đểfdBcEgcx lfdBcEgcxấy vSTcpXYL táfdBcEgcxch tfdBcEgcxrà tfdBcEgcxhì nvSTcpXYLghe mộtvSTcpXYL tfdBcEgcxiếng xoảvPU3ng fdBcEgcxcủa đồfdBcEgcx bể.vPU3 GiávSTcpXYLo fdBcEgcxsư TrvSTcpXYLelawney rảofdBcEgcx bướfdBcEgcxc vPU3 đếnvSTcpXYL bvSTcpXYLên NevivPU3lle, cvSTcpXYLầm fdBcEgcxtheo mộtfdBcEgcx cvPU3ái đồvPU3 hvPU3ốt rácvPU3 vSTcpXYLvà chfdBcEgcxổi, vSTcpXYLrồi nói:
"Một trovPU3ng nhữngfdBcEgcx cáivSTcpXYL màfdBcEgcxu xanvPU3h lvPU3am vSTcpXYLấy, đúfdBcEgcxng fdBcEgcxrồi đófdBcEgcx, cfdBcEgcxon... nfdBcEgcxếu cvPU3on khôngvPU3 phiền...vPU3 cfdBcEgcxám ơvSTcpXYLn con..."
KhfdBcEgcxi tfdBcEgcxách tràvSTcpXYL cfdBcEgcxủa HfdBcEgcxarry vàvPU3 vPU3Ron fdBcEgcxđược vSTcpXYLrót đầyfdBcEgcx trfdBcEgcxà fdBcEgcx vSTcpXYLrồi, hfdBcEgcxai đứavSTcpXYL quvPU3ay trởvPU3 lfdBcEgcxại fdBcEgcxbàn củafdBcEgcx vPU3mình, vSTcpXYLcố gắvSTcpXYLng uốnfdBcEgcxg thậfdBcEgcxt nhanvSTcpXYLh mónvPU3 tràvPU3 fdBcEgcx phỏvPU3ng lưỡivSTcpXYL ấyfdBcEgcx. vPU3Rồi fdBcEgcxtụi vPU3nó súcvSTcpXYL cặnvSTcpXYL vSTcpXYLtrà tvPU3rong távPU3ch đfdBcEgcxúng vPU3như lvSTcpXYLời chỉfdBcEgcx dẫnfdBcEgcx fdBcEgcx củfdBcEgcxa giáovPU3 vPU3sư TfdBcEgcxrelawney, rồivSTcpXYL úfdBcEgcxp nvPU3gược táfdBcEgcxch trvSTcpXYLà xuốvPU3ng cfdBcEgcxho ráofdBcEgcx nướcvPU3 vSTcpXYLxong vSTcpXYLđổi vPU3 chfdBcEgcxo nvSTcpXYLhau đểfdBcEgcx bói.
Cả havSTcpXYLi đứavPU3 vSTcpXYLđều mởvPU3 svPU3ách đếnfdBcEgcx trfdBcEgcxang vSTcpXYL5 fdBcEgcxvà 6vSTcpXYL. RvSTcpXYLon nói:
"ĐâyvSTcpXYL rồi.fdBcEgcx BvSTcpXYLồ vPU3thấy cávPU3i vSTcpXYLgì ởvSTcpXYL trvSTcpXYLong táchvPU3 fdBcEgcxtrà củvPU3a mình?"
HavPU3rry đáp:
"Một vPU3mớ cvPU3hèm vSTcpXYLnhẹp màuvPU3 nâu."
Một fdBcEgcxlàn kvPU3hói tvSTcpXYLỏa mùivSTcpXYL nồfdBcEgcxng nfdBcEgcxặc tfdBcEgcxrong cănvPU3 phvPU3òng fdBcEgcx chợtvPU3 kvSTcpXYLhiến cvSTcpXYLho HfdBcEgcxarry vPU3thấy buồnvSTcpXYL ngvSTcpXYLủ vàvPU3 đvPU3ờ đẫnvPU3 đvSTcpXYLi. TvPU3iếng giávSTcpXYLo svSTcpXYLư TrelawnvSTcpXYLey fdBcEgcx vPU3kêu gọifdBcEgcx vPU3sau vSTcpXYLlàn khóvPU3i tvSTcpXYLrà mờvSTcpXYL mịt:
"CávSTcpXYLc vPU3trò fdBcEgcxhãy mởfdBcEgcx rvPU3ộng đầuvPU3 ócfdBcEgcx fdBcEgcxra, hãyvSTcpXYL fdBcEgcxđể chvSTcpXYLo mắvPU3t cvSTcpXYLủa mìfdBcEgcxnh nhfdBcEgcxìn xuyêfdBcEgcxn quvPU3a vPU3cõi tvSTcpXYLrần tục!"
Harry cốvPU3 gfdBcEgcxắng vSTcpXYLtập vSTcpXYLtrung. SvSTcpXYLau khvSTcpXYLi tfdBcEgcxham khảovPU3 cuốnfdBcEgcx VvSTcpXYLén vSTcpXYLMàn TươnvPU3g LaivPU3, nóvSTcpXYL nói:
"Đúng rồvPU3i, bồfdBcEgcx cvSTcpXYLó mộtfdBcEgcx fdBcEgcxdấu thậpvSTcpXYL hơvSTcpXYLi lfdBcEgcxung lay..vSTcpXYL. vSTcpXYL nvSTcpXYLghĩa lvPU3à bồvSTcpXYL sắpfdBcEgcx pvPU3hải trvPU3ải qvSTcpXYLua "tvSTcpXYLhử tfdBcEgcxhách vàfdBcEgcx đafdBcEgcxu khổvSTcpXYL" vPU3- xivPU3n vPU3lỗi nghfdBcEgcxe vSTcpXYL- vPU3 nhưvSTcpXYLng vPU3có mộtvPU3 dấufdBcEgcx hiệuvSTcpXYL cvSTcpXYLó thvSTcpXYLể làvSTcpXYL mặtvSTcpXYL trờfdBcEgcxi. ĐfdBcEgcxể cvSTcpXYLoi... vSTcpXYLnó cóvSTcpXYL ngvPU3hĩa làvSTcpXYL vSTcpXYL"hạnh vPU3 phúfdBcEgcxc lvPU3ớn"... vậyvPU3 vSTcpXYLlà bồvPU3 sắvPU3p vSTcpXYLphải cvSTcpXYLhịu đfdBcEgcxau khfdBcEgcxổ nhưvSTcpXYLng màvSTcpXYL fdBcEgcxsẽ vSTcpXYLrất vui..."
Ron nói:
"ThefdBcEgcxo ývSTcpXYL mfdBcEgcxình thìvSTcpXYL bồvPU3 vSTcpXYLcần phảvSTcpXYLi vPU3đi kfdBcEgcxiểm vPU3tra lvPU3ại vSTcpXYLcái NộivSTcpXYL NhãvPU3n cfdBcEgcxủa bồ."
CảfdBcEgcx hafdBcEgcxi đứvSTcpXYLa fdBcEgcxphải nvPU3én tfdBcEgcxiếng cườivPU3 củvSTcpXYLa mìvPU3nh lạivPU3 vvSTcpXYLì gifdBcEgcxáo vSTcpXYLsư TrelawnvPU3ey đvSTcpXYLang nvSTcpXYLhìn trừnvSTcpXYLg trừngvSTcpXYL vvPU3ề phvPU3ía tụfdBcEgcxi nó.
"Bây givPU3ờ đếnvSTcpXYL phifdBcEgcxên mình..."
Ron ngvSTcpXYLó vôvPU3 cávPU3i tácvPU3h củavSTcpXYL fdBcEgcxHarry, tvPU3rán nvPU3ó nhăvSTcpXYLn lạivSTcpXYL rvPU3a điềuvSTcpXYL suvSTcpXYLy vSTcpXYLtư dữvPU3 lắm.
"Có mvSTcpXYLột vPU3đốm trònvPU3 hơvPU3i giốngvPU3 mộfdBcEgcxt cávSTcpXYLi vSTcpXYLnón vPU3trái dưvPU3a. KhônvSTcpXYLg chừngfdBcEgcx bvSTcpXYLồ sắpvSTcpXYL làmvSTcpXYL việvSTcpXYLc cvPU3ho vSTcpXYLBộ PhvPU3áp Thuật..."
Nó xofdBcEgcxay táchvSTcpXYL trvSTcpXYLà đểvPU3 nhìnvPU3 ngượfdBcEgcxc lại.
"Nhưng màfdBcEgcx nhfdBcEgcxìn nhưfdBcEgcx vầyfdBcEgcx thvSTcpXYLì vPU3nó givPU3ống mộtfdBcEgcx tfdBcEgcxrái svSTcpXYLồi hơn.vPU3.. vSTcpXYLcái gìvSTcpXYL vSTcpXYLvậy ta?"
Ron dfdBcEgcxò cuốnvSTcpXYL fdBcEgcxVén MàvPU3n TươngfdBcEgcx Lai.
"VvSTcpXYLàng tvSTcpXYLrời chvPU3o bấtvPU3 ngvSTcpXYLờ." TvPU3uyệt fdBcEgcxcú mèo.vPU3 BvPU3ồ cóvSTcpXYL fdBcEgcxthể cvPU3ho mìnvPU3h mưfdBcEgcxợn mộtvSTcpXYL ítfdBcEgcx cvSTcpXYLhứ? ỞvPU3 fdBcEgcxđây cònvSTcpXYL cvSTcpXYLó fdBcEgcxcái gvSTcpXYLì nvPU3ữa nè."
Ron lạivSTcpXYL xoafdBcEgcxy fdBcEgcxcái tvSTcpXYLách tràvPU3 mộfdBcEgcxt lầvPU3n nữa.
"Trông giốnfdBcEgcxg nhfdBcEgcxư mộtfdBcEgcx cvSTcpXYLon thú.vSTcpXYL ỪvSTcpXYL, fdBcEgcxđúng rồivSTcpXYL, cáfdBcEgcxi đầuvPU3 thúvPU3 vPU3đây... nófdBcEgcx gifdBcEgcxống mvPU3ột cvPU3on hvSTcpXYLà mãfdBcEgcx... khônvSTcpXYLg, mộtfdBcEgcx vSTcpXYLcon cừu..."
HavSTcpXYLrry đểfdBcEgcx vSTcpXYLbật rvPU3a mộtfdBcEgcx tiếngvPU3 cưvPU3ời vàfdBcEgcxo vPU3đúng lúfdBcEgcxc givSTcpXYLáo sưvPU3 TrelawfdBcEgcxney đangfdBcEgcx vSTcpXYLđảo quvPU3anh nvPU3ó. BfdBcEgcxà vSTcpXYLnói vvSTcpXYLới vẻvPU3 vSTcpXYLquở mắnfdBcEgcxg Ron:
"Đưa tvSTcpXYLôi xvPU3em nvSTcpXYLào, tròvPU3 kia."
Giáo vPU3sư vPU3rảo bướcvSTcpXYL đến,vSTcpXYL xoắnvPU3 vSTcpXYLcái vPU3tách vSTcpXYLcủa HarrvPU3y khỏifdBcEgcx tvSTcpXYLay RonvPU3, mvSTcpXYLọi vSTcpXYLngười trởvPU3 vSTcpXYLnên vSTcpXYLim vSTcpXYLlặng, chvPU3ờ xem.
"Giáo sưvSTcpXYL cvPU3hăm vSTcpXYLchú nvSTcpXYLhìn vSTcpXYLvào cáifdBcEgcx tácfdBcEgcxh, xvPU3oay nvSTcpXYLó ngượcfdBcEgcx vSTcpXYLchiều kifdBcEgcxm vPU3đồng hồ:
"Chim ưng...fdBcEgcx covPU3n yêuvSTcpXYL dấuvSTcpXYL ạvPU3, fdBcEgcxcon vSTcpXYLcó mộtvPU3 kẻvSTcpXYL tửvSTcpXYL thù."
Hermione thìfdBcEgcx thvPU3ầm hơifdBcEgcx to:
"Nhưng fdBcEgcxmà avPU3i cvPU3ũng biếtvPU3 điềuvSTcpXYL đóvSTcpXYL mà."
Giáo fdBcEgcxsư quavPU3y lạfdBcEgcxi quắcvPU3 mắtvPU3 nvSTcpXYLhìn cvSTcpXYLô bé.vSTcpXYL HervSTcpXYLmione vẫnfdBcEgcx nóivPU3 tiếp:
"Dạ, avSTcpXYLi cũngvPU3 bfdBcEgcxiết mà.fdBcEgcx AvPU3i fdBcEgcxcũng vSTcpXYLbiết chvPU3uyện HarfdBcEgcxry vSTcpXYLvà KẻvSTcpXYL vSTcpXYLmà vPU3ai cũvSTcpXYLng biếtvPU3 làfdBcEgcx avPU3i đấy."
Harry vSTcpXYLvà RvSTcpXYLon cùnvPU3g trốvPU3 mắtvSTcpXYL nhìfdBcEgcxn HermivPU3one vớivSTcpXYL vPU3sự vSTcpXYL ngạcvPU3 nhfdBcEgcxiên trộvSTcpXYLn lẫnfdBcEgcx niềmvSTcpXYL thvSTcpXYLán phvSTcpXYLục. TụvSTcpXYLi nóvSTcpXYL chưafdBcEgcx fdBcEgcxbao giờvPU3 ngfdBcEgcxhe HvPU3ermione fdBcEgcx vSTcpXYLnói chufdBcEgcxyện vớivPU3 giávPU3o vfdBcEgcxiên bằngvPU3 cáivSTcpXYL giọngvSTcpXYL nfdBcEgcxhư vậyvSTcpXYL. vPU3Giáo sưvPU3 TrelawfdBcEgcxney chọvPU3n vSTcpXYL cáfdBcEgcxch pvPU3hớt lờvPU3 côfdBcEgcx bévSTcpXYL. fdBcEgcxBà vPU3lại hạvPU3 đvSTcpXYLôi mắvPU3t fdBcEgcxto cộfdBcEgcx củvSTcpXYLa bàvSTcpXYL xvSTcpXYLuống vPU3cái tácvSTcpXYLh củvPU3a fdBcEgcx HvPU3arry, vfdBcEgcxà tiếvPU3p tụfdBcEgcxc xovPU3ay trvSTcpXYLở cávPU3i tách.
"Dùi cvSTcpXYLui... mộvSTcpXYLt vPU3cuộc tấvSTcpXYLn côvSTcpXYLng. CvPU3on yêuvPU3 dấvSTcpXYLu ơivSTcpXYL, đâyvSTcpXYL khônvSTcpXYLg phảifdBcEgcx làvSTcpXYL mộfdBcEgcxt tvSTcpXYLách trfdBcEgcxà vSTcpXYLvui vẻfdBcEgcx lắm..."
Ron rụvSTcpXYLt rvSTcpXYLè thưa:
"Con nghĩfdBcEgcx đófdBcEgcx làvSTcpXYL cáifdBcEgcx nfdBcEgcxón tráivSTcpXYL dưa."
"fdBcEgcxĐầu lâvSTcpXYLu... hiểvPU3m họvPU3a vSTcpXYLtrên đườvPU3ng cvPU3on vSTcpXYLđi, vSTcpXYLcon yêvPU3u ạ..."
Tất cfdBcEgcxả bfdBcEgcxọn trẻfdBcEgcx tronvPU3g lớpvPU3 gvSTcpXYLiương mắtvPU3 vSTcpXYLngó giávSTcpXYLo svSTcpXYLư vSTcpXYL TrelawnevPU3y vvSTcpXYLới vPU3vẻ kinvPU3h hãifdBcEgcx cfdBcEgcxhết khiếvSTcpXYLp fdBcEgcxđi được.vPU3 BvSTcpXYLà xoavSTcpXYLy cáivPU3 tfdBcEgcxách lầnvPU3 cuốvPU3i fdBcEgcx cùngvSTcpXYL, hvPU3á fdBcEgcxhốc miệnvSTcpXYLg, rồivPU3 thfdBcEgcxét lên.
LạifdBcEgcx vPU3vang lfdBcEgcxên mộtvSTcpXYL tiếnvPU3g xoảngvPU3 cvPU3ủa đồvPU3 sứvPU3 bể;fdBcEgcx vSTcpXYL NvSTcpXYLeville vừavPU3 lvPU3àm tivPU3êu fdBcEgcxcái táfdBcEgcxch tvPU3hứ vSTcpXYLhai củavPU3 vPU3nó. GiáfdBcEgcxo sưfdBcEgcx TrefdBcEgcxlawney ngồvPU3i vPU3 tvSTcpXYLhụp vSTcpXYLxuống mộtfdBcEgcx cáfdBcEgcxi gvPU3hế vPU3bành trốfdBcEgcxng, bàfdBcEgcxn tafdBcEgcxy vPU3lóng lvPU3ánh vSTcpXYLcủa bfdBcEgcxà đèvPU3 lvPU3ên phífdBcEgcxa vPU3 trávPU3i vSTcpXYLtim mìfdBcEgcxnh fdBcEgcxvà mfdBcEgcxắt bàvPU3 vPU3nhắm tvSTcpXYLịt lại.
"Ôi, fdBcEgcxcon trafdBcEgcxi củafdBcEgcx tvSTcpXYLôi, vSTcpXYLcon travSTcpXYLi yêfdBcEgcxu dấuvPU3 củafdBcEgcx tôvPU3i... không,vPU3 khôvPU3ng nófdBcEgcxi rvSTcpXYLa thìvSTcpXYL tốtvPU3 hơnfdBcEgcx... kfdBcEgcxhông, đừngfdBcEgcx hỏivSTcpXYL tôfdBcEgcxi fdBcEgcxthì hơn..."
DvSTcpXYLean TfdBcEgcxhomas lậpfdBcEgcx tứfdBcEgcxc hỏi:
"Cái gvPU3ì vậy,vSTcpXYL thưafdBcEgcx vPU3giáo sư?"
Mọi nfdBcEgcxgười vSTcpXYLbây gfdBcEgcxiờ đvPU3ã fdBcEgcxđứng lvSTcpXYLên, từvPU3 từfdBcEgcx xvSTcpXYLúm vPU3lại fdBcEgcx đôngvSTcpXYL đúcvPU3 quvPU3anh cvPU3ái bàfdBcEgcxn củfdBcEgcxa HarvPU3ry vSTcpXYLvà RonvSTcpXYL, évSTcpXYLp sfdBcEgcxát vôvPU3 cáivSTcpXYL gvPU3hế bànhfdBcEgcx mfdBcEgcxà givSTcpXYLáo vSTcpXYL sưfdBcEgcx TrelawnefdBcEgcxy fdBcEgcxđang vPU3ngồi, đvSTcpXYLể ngvSTcpXYLó vvSTcpXYLô tvPU3ách trvSTcpXYLà củafdBcEgcx Harry.
Đôi vSTcpXYLmắt tfdBcEgcxo cộvSTcpXYL củavPU3 gfdBcEgcxiáo fdBcEgcxsư vSTcpXYLTrelawney bỗngvSTcpXYL vSTcpXYLmở vPU3ra đvSTcpXYLầy fdBcEgcxkịch tính:
"Con yvSTcpXYLêu fdBcEgcxơi, vSTcpXYLcon cvPU3ó mộtvSTcpXYL fdBcEgcxHung tinh."
fdBcEgcxHarry vSTcpXYLhỏi lại:
"MvSTcpXYLột cvPU3ái vSTcpXYLgì ạ?"
Nó vSTcpXYLcó thểvSTcpXYL nvPU3ói chắcvPU3 làvPU3 khôvSTcpXYLng pvSTcpXYLhải chỉvPU3 mvSTcpXYLột mìvSTcpXYLnh nfdBcEgcxó fdBcEgcx khôfdBcEgcxng vPU3biết HuvPU3ng tivPU3nh làfdBcEgcx gì.fdBcEgcx DfdBcEgcxean TvSTcpXYLhomas nhvPU3ún fdBcEgcxvai vớivSTcpXYL nóvSTcpXYL, LvSTcpXYLavender BvPU3rown fdBcEgcx vSTcpXYLthì lộvSTcpXYL vẻfdBcEgcx fdBcEgcxbối rvSTcpXYLối. vPU3Nhưng rấfdBcEgcxt nhivPU3ều nhữnvPU3g đứavSTcpXYL khfdBcEgcxác vSTcpXYLthì rõfdBcEgcx vSTcpXYLràng fdBcEgcxlà cóvSTcpXYL fdBcEgcx bifdBcEgcxết, fdBcEgcxchúng đvSTcpXYLều gvSTcpXYLiơ vPU3tay lêvPU3n bịfdBcEgcxt miệnvSTcpXYLg vớvSTcpXYLi vẻfdBcEgcx hofdBcEgcxảng fdBcEgcxsợ vôvSTcpXYL cùng.
Giáo sfdBcEgcxư TvPU3relawney vSTcpXYLkêu to:
"Hung tifdBcEgcxnh chiếuvPU3, fdBcEgcxcon thâvPU3n yêuvSTcpXYL vSTcpXYLơi, cvPU3on bịvPU3 HvPU3ung tvSTcpXYLinh chiếu!"
Trông giáofdBcEgcx sưvSTcpXYL TvSTcpXYLrelawney vSTcpXYLcó vẻvPU3 bịvSTcpXYL kícvPU3h độngfdBcEgcx đếnfdBcEgcx nỗivPU3 HavSTcpXYLrry khôvSTcpXYLng vSTcpXYLthể fdBcEgcxnào hivSTcpXYLểu được.vSTcpXYL BàfdBcEgcx nói:
"Con mfdBcEgcxa fdBcEgcxchó khổvPU3ng lồvSTcpXYL thườngvSTcpXYL lảnfdBcEgcxg vảnfdBcEgcxg tvSTcpXYLrong vSTcpXYL ngvPU3hĩa fdBcEgcxđịa! fdBcEgcxCon travPU3i yêufdBcEgcx ơvSTcpXYLi, đóvSTcpXYL làvPU3 mộfdBcEgcxt điềmvSTcpXYL dữfdBcEgcx vSTcpXYL- vPU3điềm dữfdBcEgcx tệvSTcpXYL hạvSTcpXYLi nhứtfdBcEgcx vPU3- fdBcEgcx điềmvPU3 cvSTcpXYLhết chóc!"
BvPU3ao vPU3tử HavPU3rry vSTcpXYLquặn đau.vPU3 CvSTcpXYLon fdBcEgcxchó ấy,vPU3 trênvPU3 cáifdBcEgcx vPU3bìa vPU3 củavPU3 cuốfdBcEgcxn ĐiềmvPU3 BvPU3áo TửfdBcEgcx ThvPU3ần fdBcEgcxở vSTcpXYLtiệm sfdBcEgcxách vSTcpXYLPhú vSTcpXYLquí vàvSTcpXYL vPU3Cơ hàvSTcpXYLn fdBcEgcx- fdBcEgcxcon chvPU3ó ấy,vSTcpXYL ởvSTcpXYL vSTcpXYL tronfdBcEgcxg vSTcpXYLbóng vSTcpXYLtối fdBcEgcxcủa đườngfdBcEgcx MagnolivPU3a... LavefdBcEgcxnder fdBcEgcxBrown cũfdBcEgcxng đưavSTcpXYL vSTcpXYLtay bụmfdBcEgcx fdBcEgcx miệngvSTcpXYL mìnhvSTcpXYL lạvPU3i. MọfdBcEgcxi ngườifdBcEgcx đềuvSTcpXYL vSTcpXYLnhìn HafdBcEgcxrry. vSTcpXYLMọi ngvSTcpXYLười, ngoạvPU3i trừfdBcEgcx HermionevPU3. fdBcEgcx CvSTcpXYLô fdBcEgcxbé đứngvSTcpXYL dậyvSTcpXYL, đivSTcpXYL vòvPU3ng rvSTcpXYLa savPU3u cfdBcEgcxái ghfdBcEgcxế củvPU3a givSTcpXYLáo svSTcpXYLư TrelawfdBcEgcxney, vSTcpXYLnói tvPU3hẳng fdBcEgcx thừng:
"Con khvPU3ông vSTcpXYLthấy nófdBcEgcx vPU3giống HuvPU3ng tivPU3nh cvSTcpXYLhút nào."
Giáp sưvPU3 TrelawfdBcEgcxney fdBcEgcxdò xétvSTcpXYL HermvSTcpXYLione vớivPU3 mộvSTcpXYLt vPU3vẻ càngvSTcpXYL vPU3lúc cànvSTcpXYLg khvSTcpXYLó ưa.
"Con fdBcEgcxthân yfdBcEgcxêu vSTcpXYLạ, vPU3con tvSTcpXYLha fdBcEgcxlỗi cfdBcEgcxho tfdBcEgcxa kvSTcpXYLhi tfdBcEgcxa fdBcEgcxnói fdBcEgcx fdBcEgcxra điềuvPU3 nàyvPU3 vPU3nhé, nfdBcEgcxhưng vSTcpXYLta nhậfdBcEgcxn vSTcpXYLthấy rấtvSTcpXYL ítvSTcpXYL tinfdBcEgcxh hofdBcEgcxa phvSTcpXYLát vPU3tiết quavPU3nh vPU3 ngưvPU3ời củavSTcpXYL convSTcpXYL. RvSTcpXYLất ífdBcEgcxt kvSTcpXYLhả fdBcEgcxnăng vPU3lĩnh hộvPU3i đfdBcEgcxối vvPU3ới sựvPU3 vSTcpXYLcộng hưởngvPU3 vPU3của tươngfdBcEgcx fdBcEgcx tai."
vPU3Seamus cứvSTcpXYL hếtvSTcpXYL ngoẹvSTcpXYLo vPU3đầu sfdBcEgcxang bêvSTcpXYLn vPU3này lạfdBcEgcxi ngoẹofdBcEgcx đvPU3ầu svPU3ang bêfdBcEgcxn kiafdBcEgcx. vPU3Nó vPU3nói, mvPU3ột covSTcpXYLn mắtfdBcEgcx vPU3nheo kfdBcEgcxhít lại:
"Nếu mìnfdBcEgcxh nhìnvSTcpXYL nhưfdBcEgcx vầvSTcpXYLy thvSTcpXYLì vSTcpXYLnó giốvPU3ng mộtfdBcEgcx HuvPU3ng tinh,"
Nó nghivSTcpXYLêng fdBcEgcxmình sanvSTcpXYLg bvSTcpXYLên trávPU3i nóifdBcEgcx tiếp:
"Nhưng nếvSTcpXYLu nhvPU3ìn tvSTcpXYLừ chỗfdBcEgcx nfdBcEgcxày thvSTcpXYLì vSTcpXYLlại giốngfdBcEgcx fdBcEgcxmột covSTcpXYLn lừafdBcEgcx hơn."
Harry thấvSTcpXYLy chínfdBcEgcxh mìvSTcpXYLnh cvPU3ũng nvPU3gạc nhiên.fdBcEgcx BâvPU3y gvSTcpXYLiờ khvPU3ông fdBcEgcxai cóvPU3 vẻvSTcpXYL mfdBcEgcxuốn nvSTcpXYLhìn vPU3nó fdBcEgcxcả. NóvPU3 nói:
"Chừng nàofdBcEgcx vSTcpXYLcô vSTcpXYLvà cácvPU3 vSTcpXYLbạn mớifdBcEgcx quyếtvSTcpXYL địnhvPU3 xonfdBcEgcxg vSTcpXYLlà fdBcEgcxtôi vSTcpXYLcó fdBcEgcxsắp chếtvPU3 hvSTcpXYLay không?"
Giáo sfdBcEgcxư TrelfdBcEgcxawney lêfdBcEgcxn tiếnvPU3g, bằfdBcEgcxng gfdBcEgcxiọng nvPU3ói fdBcEgcxmơ hồvSTcpXYL nhứvPU3t củavPU3 bà:
"Tôi vSTcpXYLcho lfdBcEgcxà cvPU3húng tfdBcEgcxa nfdBcEgcxên nvSTcpXYLgưng bàivPU3 họcvSTcpXYL nvSTcpXYLgày hôvPU3m navPU3y fdBcEgcxở đvPU3ây. VânvPU3g... LàfdBcEgcxm ơnvPU3 trvSTcpXYLả lạvPU3i fdBcEgcxđồ đạfdBcEgcxc vềvPU3 đúnvPU3g chỗ..."
Cả vPU3lớp lặnvPU3g lfdBcEgcxẽ mafdBcEgcxng vSTcpXYLmấy cfdBcEgcxái vPU3tách đemvPU3 trảfdBcEgcx vSTcpXYLlại cvSTcpXYLho vPU3 giávPU3o sfdBcEgcxư TrevSTcpXYLlawney vàfdBcEgcx thfdBcEgcxu dvSTcpXYLọn sáchvPU3 vởvPU3 vôvSTcpXYL cặvPU3p. fdBcEgcxNgay đếnvPU3 vPU3Ron fdBcEgcxcũng tránhvPU3 fdBcEgcx ánfdBcEgcxh vPU3mắt củavPU3 Harry.
Giáo vPU3sư TrelawvSTcpXYLney nófdBcEgcxi fdBcEgcxmột cácfdBcEgcxh yếvPU3u ớt:
"HẹnvSTcpXYL đếvPU3n fdBcEgcxkhi chvPU3úng fdBcEgcxta gặpvPU3 fdBcEgcxlại, phúcvPU3 làvSTcpXYLnh vPU3cho cácvPU3 tròfdBcEgcx. ÔvPU3i, vSTcpXYLcon yvPU3êu quívSTcpXYL ơi..."
GiáovSTcpXYL vPU3sư chỉfdBcEgcx vàovSTcpXYL Neville:
"Lần vSTcpXYLsau vPU3con sẽfdBcEgcx tvSTcpXYLrễ, vSTcpXYLcho nênvSTcpXYL covSTcpXYLn hãyvSTcpXYL cvSTcpXYLố gắngvSTcpXYL chvPU3ăm hơvPU3n đểfdBcEgcx tfdBcEgcxheo cfdBcEgcxho kịp."
Harry, RfdBcEgcxon vvSTcpXYLà vPU3Hermione tfdBcEgcxrèo xvSTcpXYLuống cvSTcpXYLái thvSTcpXYLang vPU3dây vPU3 cvSTcpXYLủa giávPU3o sưfdBcEgcx TrvSTcpXYLelawney vPU3rồi xuvSTcpXYLống cávPU3i cầuvSTcpXYL tvPU3hang xfdBcEgcxoắn, fdBcEgcxtrong ifdBcEgcxm lặnvSTcpXYLg, rồifdBcEgcx vSTcpXYL cùfdBcEgcxng vSTcpXYLđi đếvSTcpXYLn lớvPU3p fdBcEgcxBiến củafdBcEgcx giáovSTcpXYL sfdBcEgcxư McGonfdBcEgcxagall. vPU3Tụi vSTcpXYLnó vPU3mất nhiềfdBcEgcxu fdBcEgcxthì fdBcEgcxgiờ fdBcEgcx vSTcpXYLtìm phònfdBcEgcxg vSTcpXYLhọc đvSTcpXYLến nỗivPU3 mặcvPU3 vSTcpXYLdù fdBcEgcxđã rờivSTcpXYL lvPU3ớp họvSTcpXYLc TiênvSTcpXYL trvSTcpXYLi khvSTcpXYLá sớvSTcpXYLm, mfdBcEgcxà kfdBcEgcxhi fdBcEgcx bướcvSTcpXYL vàofdBcEgcx fdBcEgcxphòng hvSTcpXYLọc mônfdBcEgcx Biến,vPU3 thvSTcpXYLì cũnvSTcpXYLg vfdBcEgcxừa lvSTcpXYLúc vàvPU3o tvSTcpXYLiết vPU3học mới.
Harry cfdBcEgcxhọn vSTcpXYLmột cávPU3i ghếvPU3 cuốvPU3i phòngfdBcEgcx hfdBcEgcxọc, vPU3có cảmvPU3 vSTcpXYL gifdBcEgcxác vPU3như fdBcEgcxthể fdBcEgcxnó đfdBcEgcxang ngồifdBcEgcx vSTcpXYLở mộtvPU3 vSTcpXYLvị trvPU3í đfdBcEgcxược cfdBcEgcxhiếu fdBcEgcxsáng tậvPU3p trfdBcEgcxung; cảvPU3 lớpvSTcpXYL vSTcpXYL hìvPU3nh nvPU3hư cfdBcEgcxứ phfdBcEgcxóng nhữvSTcpXYLng cfdBcEgcxái livSTcpXYLếc tfdBcEgcxrộm vềfdBcEgcx vPU3phía nó,fdBcEgcx nhvSTcpXYLư thểfdBcEgcx vPU3nó sắpvPU3 ngãvSTcpXYL fdBcEgcx vSTcpXYLlăn rfdBcEgcxa chếtvSTcpXYL bấtvSTcpXYL cứvSTcpXYL lvPU3úc nàovPU3. HvPU3arry hầuvSTcpXYL fdBcEgcxnhư khôvSTcpXYLng nghfdBcEgcxe giáofdBcEgcx svPU3ư McGonagalvSTcpXYLl vSTcpXYL giảvSTcpXYLng đượcfdBcEgcx đifdBcEgcxều gvSTcpXYLì vềvPU3 AmimagfdBcEgcxi vSTcpXYL- nfdBcEgcxhững phvSTcpXYLù thủyvSTcpXYL cvPU3ó khảfdBcEgcx năvSTcpXYLng bfdBcEgcxiến thfdBcEgcxành vSTcpXYL thúvSTcpXYL vvSTcpXYLật thvPU3eo fdBcEgcxý muốn.vSTcpXYL NóvPU3 thvPU3ậm cvPU3hí cvSTcpXYLũng khôngvPU3 fdBcEgcxnhìn fdBcEgcxkhi giáfdBcEgcxo sưvSTcpXYL fdBcEgcxMcGonagall vPU3 tựfdBcEgcx biếnvSTcpXYL mìnvSTcpXYLh thàfdBcEgcxnh mfdBcEgcxột vPU3con mfdBcEgcxèo mướpfdBcEgcx cònvPU3 dvPU3ấu mfdBcEgcxắt kivSTcpXYLếng quanvSTcpXYLh đvPU3ôi mắtfdBcEgcx ngavSTcpXYLy vPU3 trưvPU3ớc mặtvPU3 bọfdBcEgcxn trẻ.
Khi vPU3bà trvPU3ở lạvSTcpXYLi nguyêvPU3n vSTcpXYLhình fdBcEgcxsau mvSTcpXYLột tiếnfdBcEgcxg fdBcEgcxnổ nvPU3gắn gọfdBcEgcxn "bụpvPU3" nfdBcEgcxho nhỏ,vPU3 bàvSTcpXYL lạvSTcpXYL vSTcpXYLlùng fdBcEgcxnhìn qvPU3uanh fdBcEgcxlũ fdBcEgcxhọc trò:
"ThựvSTcpXYLc tìnfdBcEgcxh thìvPU3 hômvSTcpXYL nfdBcEgcxay tấtvSTcpXYL cvSTcpXYLả cávSTcpXYLc vPU3con bịvPU3 làmfdBcEgcx vPU3sao fdBcEgcx vậy?vSTcpXYL KhôngvPU3 hẳnvPU3 fdBcEgcxcó vvSTcpXYLấn đfdBcEgcxề, nvPU3hưng đâyvPU3 làvSTcpXYL fdBcEgcxlần đầvSTcpXYLu tvPU3iên vSTcpXYLmà lớvSTcpXYLp fdBcEgcxhọc khôvPU3ng vỗfdBcEgcx fdBcEgcx vSTcpXYLtay tfdBcEgcxrước fdBcEgcxsự biếnvSTcpXYL vPU3hình vSTcpXYLcủa cô."
ĐầuvSTcpXYL củavSTcpXYL mvSTcpXYLọi nvSTcpXYLgười lfdBcEgcxại hưvSTcpXYLớng vPU3về HvPU3arry, nhvSTcpXYLưng khfdBcEgcxông fdBcEgcxai nvSTcpXYLói vSTcpXYLgì. ThvSTcpXYLế fdBcEgcxrồi, HevPU3rmione giơvSTcpXYL tay:
"Thưa fdBcEgcxcô, tfdBcEgcxụi covPU3n vừavPU3 mớivSTcpXYL họcvPU3 lvSTcpXYLớp TiêfdBcEgcxn trvPU3i đầuvPU3 vSTcpXYLtiên vSTcpXYLcủa tụifdBcEgcx vPU3con, vvSTcpXYLà tụivPU3 cvSTcpXYLon fdBcEgcxđã họcvPU3 bàfdBcEgcxi bóivSTcpXYL lvSTcpXYLá trvSTcpXYLà, và..."
Giáo sưfdBcEgcx MvSTcpXYLcGonagall bỗngvSTcpXYL nvPU3ghiêm tranfdBcEgcxg lại:
"A, rvSTcpXYLa vvSTcpXYLậy. KhfdBcEgcxông cầnvSTcpXYL phfdBcEgcxải nófdBcEgcxi thêvPU3m nữavSTcpXYL, HermionvSTcpXYLe àvPU3. CácfdBcEgcx tròfdBcEgcx nóivSTcpXYL vPU3cho tôvPU3i vSTcpXYLnghe fdBcEgcxxem, fdBcEgcxai tronfdBcEgcxg sốfdBcEgcx cácvSTcpXYL tròfdBcEgcx fdBcEgcxsẽ chếvSTcpXYLt trovPU3ng fdBcEgcxnăm nay?"
Mọi vSTcpXYLngười fdBcEgcxtròn mắtfdBcEgcx vSTcpXYLnhìn sữngvSTcpXYL givSTcpXYLáo sưfdBcEgcx McGonagall.
Cuối cùngfdBcEgcx HafdBcEgcxrry nói:
"TvPU3hưa fdBcEgcxcô, covPU3n ạ."
Giáo vPU3sư McGonagavSTcpXYLll nhìnvPU3 chằvPU3m chằvPU3m fdBcEgcxHarry fdBcEgcxbằng đôivPU3 fdBcEgcxmắt vPU3nhỏ sánfdBcEgcxg lofdBcEgcxng lanh:
"Thì vSTcpXYLra vvSTcpXYLậy. VậyfdBcEgcx covPU3n cũngvPU3 nêfdBcEgcxn hiểu,vSTcpXYL HvPU3arry àfdBcEgcx, từvSTcpXYL vPU3 kvSTcpXYLhi giáfdBcEgcxo svSTcpXYLư TrelawnevPU3y đếnvPU3 trườngvSTcpXYL nfdBcEgcxày, mỗivSTcpXYL nvPU3ăm vPU3cô vPU3ấy fdBcEgcxđều tiênvPU3 đoánfdBcEgcx cáivSTcpXYL fdBcEgcx vSTcpXYLchết củavPU3 mvPU3ột họvSTcpXYLc sinhvSTcpXYL. MvSTcpXYLà chưavSTcpXYL vSTcpXYLai vSTcpXYLtrong vSTcpXYLsố đfdBcEgcxó chếtvSTcpXYL vPU3cả. NhìvPU3n thấyvPU3 điềvPU3m fdBcEgcx báfdBcEgcxo vSTcpXYLtử thầvSTcpXYLn lvSTcpXYLà vSTcpXYLcái cáfdBcEgcxch mfdBcEgcxà giávPU3o sưvPU3 TfdBcEgcxrelawney vSTcpXYLkhoái dvPU3ùng nvSTcpXYLhứt đểvPU3 chàovPU3 fdBcEgcx mvSTcpXYLừng mộtvPU3 lvSTcpXYLớp họcfdBcEgcx sfdBcEgcxinh mới.vPU3 CôfdBcEgcx khônfdBcEgcxg bvPU3ao vPU3giờ fdBcEgcxmuốn nóvSTcpXYLi xấvSTcpXYLu đồngfdBcEgcx nvSTcpXYLghiệp, fdBcEgcx nhưng..."
Giáo fdBcEgcxsư McGonagavSTcpXYLll chợtvSTcpXYL ngừnvPU3g fdBcEgcxnói, mvPU3ũi vPU3của côvSTcpXYL trắvPU3ng nhợvSTcpXYLt đvSTcpXYLi. CvSTcpXYLô nfdBcEgcxói tfdBcEgcxiếp, bìnhfdBcEgcx tvSTcpXYLĩnh hơn:
"Tiên vPU3tri vPU3là mộtfdBcEgcx tvSTcpXYLrong nhfdBcEgcxững ngànvSTcpXYLh phávSTcpXYLp tvSTcpXYLhuật fdBcEgcx vPU3kém chínfdBcEgcxh vSTcpXYLxác vSTcpXYLnhứt. CvSTcpXYLô fdBcEgcxkhông gifdBcEgcxấu cfdBcEgcxon rvSTcpXYLằng fdBcEgcxcô fdBcEgcxcó vSTcpXYLrất ítfdBcEgcx kivSTcpXYLên nhẫnvPU3 vớivPU3 bfdBcEgcxộ fdBcEgcx mvPU3ôn đó.vSTcpXYL vPU3Những nhfdBcEgcxà vSTcpXYLtiên fdBcEgcxtri thvSTcpXYLực vPU3sự rấtvSTcpXYL hiếmfdBcEgcx vàvSTcpXYL gifdBcEgcxáo vSTcpXYLsư Trelawney..."
Giáo svSTcpXYLư vSTcpXYLMcGonagall ngừngvPU3 vPU3một lầvPU3n vPU3nữa, rồivSTcpXYL lfdBcEgcxại nvSTcpXYLói tvSTcpXYLiếp vvSTcpXYLới giọnvPU3g vSTcpXYLhai nvSTcpXYLăm rvPU3õ mười:
"Cô thấyvPU3 vPU3sức khỏvSTcpXYLe củvSTcpXYLa fdBcEgcxcon rấtvSTcpXYL tốt,vSTcpXYL HavSTcpXYLrry àfdBcEgcx, cvPU3ho vPU3 nêvPU3n vSTcpXYLcon fdBcEgcxsẽ vPU3bỏ quvSTcpXYLá chvPU3o côfdBcEgcx nếuvSTcpXYL cvSTcpXYLô khônfdBcEgcxg fdBcEgcxtha cfdBcEgcxho covSTcpXYLn vSTcpXYLphần bàvPU3i fdBcEgcxtập hôfdBcEgcxm nvPU3ay. fdBcEgcx CôvPU3 cfdBcEgcxam đovSTcpXYLan làfdBcEgcx nfdBcEgcxếu cvSTcpXYLon fdBcEgcxchết thìfdBcEgcx covPU3n mớivSTcpXYL khôngfdBcEgcx cầnvSTcpXYL nộpfdBcEgcx bvSTcpXYLài cfdBcEgcxho cô."
Hermione vSTcpXYLbật cười.fdBcEgcx HvPU3arry cảmvPU3 thfdBcEgcxấy kháfdBcEgcx hơn.vPU3 vPU3Cũng vPU3 khóvSTcpXYL fdBcEgcxmà cvPU3ảm vPU3thấy fdBcEgcxsợ vPU3hãi mộtfdBcEgcx dúmvPU3 lávSTcpXYL trvPU3à khvSTcpXYLi vPU3mà ngưvSTcpXYLời fdBcEgcxta khônvPU3g cfdBcEgcxòn fdBcEgcxở fdBcEgcxtrong vSTcpXYL fdBcEgcxbối cảnhfdBcEgcx fdBcEgcxlớp họcvPU3 cfdBcEgcxủa vSTcpXYLgiáo svPU3ư vPU3Trelawney: âfdBcEgcxm vPU3u fdBcEgcxánh đènfdBcEgcx vPU3đỏ sậmvSTcpXYL fdBcEgcxvà tỏfdBcEgcxa rfdBcEgcxa vSTcpXYL fdBcEgcxmột fdBcEgcxthứ vSTcpXYLmùi khfdBcEgcxiến fdBcEgcxngười fdBcEgcxta vPU3mụ mẫmvSTcpXYL đi.
Tuy nhifdBcEgcxên kfdBcEgcxhông phảifdBcEgcx fdBcEgcxai cũngvPU3 tivPU3n thevPU3o gvPU3iáo fdBcEgcxsư fdBcEgcxMcGonagall. vSTcpXYLTrông vSTcpXYLRon vẫnvSTcpXYL vSTcpXYLlo vPU3âu dữvPU3 lắvPU3m. CòvSTcpXYLn LavfdBcEgcxender thfdBcEgcxì vẫfdBcEgcxn vSTcpXYLrù rì:
"Vậy fdBcEgcxchứ vSTcpXYLmấy vSTcpXYLcái tvSTcpXYLách củvPU3a NevvPU3ille vPU3thì sao?"
Khi hếtvSTcpXYL giờvSTcpXYL lớvSTcpXYLp họcvSTcpXYL Biến,vSTcpXYL bọnvSTcpXYL trvSTcpXYLẻ nhậvPU3p vàvPU3o đámvPU3 vSTcpXYL đfdBcEgcxông fdBcEgcxđang rvSTcpXYLần rầvPU3n vSTcpXYLkéo tớivPU3 ĐạfdBcEgcxi SảnhvSTcpXYL đườnvPU3g đvSTcpXYLể ănvPU3 tfdBcEgcxrưa. HermvPU3ione fdBcEgcxđẩy mộtvSTcpXYL vPU3 cávPU3i dĩvPU3a thịtvSTcpXYL hầmvPU3 fdBcEgcxvề phífdBcEgcxa Ron:
"VufdBcEgcxi lênfdBcEgcx vSTcpXYLđi chứ,vSTcpXYL vSTcpXYLRon. BfdBcEgcxồ đãfdBcEgcx vPU3nghe giávPU3o sưvSTcpXYL McGonfdBcEgcxagall nóifdBcEgcx rồfdBcEgcxi đó."
Ron vSTcpXYLmúc mvSTcpXYLấy muỗnvSTcpXYLg thịtvPU3 hfdBcEgcxầm vSTcpXYLcho vfdBcEgcxô dĩafdBcEgcx củavSTcpXYL fdBcEgcxnó, cầmvPU3 nĩafdBcEgcx lvPU3ên, nhưngvPU3 kvSTcpXYLhông ăfdBcEgcxn nvPU3ổi. NóvPU3 nóifdBcEgcx bằngvSTcpXYL mộtvPU3 givSTcpXYLọng nfdBcEgcxhỏ vàvSTcpXYL nghvPU3iêm túc:
"HafdBcEgcxrry, bồfdBcEgcx chưavSTcpXYL từvPU3ng nhìnvPU3 vSTcpXYLthấy mfdBcEgcxột vPU3con cvPU3hó đvSTcpXYLen vSTcpXYLto fdBcEgcxlớn ởfdBcEgcx bấtvSTcpXYL cứfdBcEgcx fdBcEgcxđâu, phảivPU3 không?"
Harry nói:
"CfdBcEgcxó, mìvPU3nh tvPU3hấy fdBcEgcxrồi. vSTcpXYLCái đêfdBcEgcxm vPU3mà mìnvSTcpXYLh vPU3bỏ nhvPU3à fdBcEgcxdì vPU3dượng DurslevSTcpXYLy rvPU3a vPU3đi, mvPU3ình đvPU3ã nhìfdBcEgcxn thấfdBcEgcxy vPU3một con."
Ron vPU3buông nĩvPU3a fdBcEgcxkhiến chiếvPU3c nvPU3ĩa fdBcEgcxrơi xuống,vSTcpXYL kvSTcpXYLêu lenfdBcEgcxg keng.
Hermione vẫfdBcEgcxn vSTcpXYLbình tĩnh:
"Có lẽvSTcpXYL lfdBcEgcxà mộtfdBcEgcx fdBcEgcxcon cvSTcpXYLhó hoang."
Ron fdBcEgcxnhìn HermiovSTcpXYLne nhfdBcEgcxư tvSTcpXYLhể côvSTcpXYL bévSTcpXYL nvSTcpXYLày đfdBcEgcxã mfdBcEgcxất vPU3trí rồi.
"HermifdBcEgcxone, nếvPU3u HarrvPU3y tvSTcpXYLừng vSTcpXYLnhìn vSTcpXYLthấy HuvPU3ng tfdBcEgcxinh, fdBcEgcx thì.fdBcEgcx.. thìfdBcEgcx xvSTcpXYLui lắmvPU3. CậuvPU3... cậfdBcEgcxu BilivSTcpXYLus củavSTcpXYL vPU3mình fdBcEgcxtừng thấyvSTcpXYL mộtvSTcpXYL fdBcEgcxcon và...fdBcEgcx fdBcEgcx fdBcEgcxcậu ấyvPU3 chếtvSTcpXYL tronfdBcEgcxg fdBcEgcxvòng hfdBcEgcxai mươivSTcpXYL bốnfdBcEgcx tiếvPU3ng đồfdBcEgcxng hvSTcpXYLồ sau!"
Hermione vvPU3ừa tvSTcpXYLự vSTcpXYLrót cfdBcEgcxho mìnhfdBcEgcx mvPU3ón nướcvSTcpXYL évPU3p bvPU3í vSTcpXYLrợ, vừavSTcpXYL vufdBcEgcxi vẻvSTcpXYL nói:
"vSTcpXYLNgẫu nhfdBcEgcxiên trvPU3ùng vPU3hợp ấyvSTcpXYL mà!"
Ron bắtvPU3 đầuvPU3 nổifdBcEgcx nóng:
"Bồ vPU3không biếtfdBcEgcx vPU3bồ đvPU3ang vSTcpXYLnói vPU3về cáfdBcEgcxi vPU3gì svSTcpXYLao? HuvSTcpXYLng tivPU3nh khiếvSTcpXYLn chfdBcEgcxo pfdBcEgcxhù thủyfdBcEgcx nàvSTcpXYLo vSTcpXYLcũng phvSTcpXYLải vPU3sợ vSTcpXYLté vSTcpXYLkhói luônvPU3 ấy."
HevSTcpXYLrmione lêvSTcpXYLn giọfdBcEgcxng vSTcpXYLchị Hai:
"Vậy thvPU3ì vPU3bồ nvSTcpXYLói đvPU3úng vSTcpXYLđó, fdBcEgcxhọ nhvSTcpXYLìn thfdBcEgcxấy HfdBcEgcxung tinvSTcpXYLh, fdBcEgcx vvPU3à họvSTcpXYL vPU3chết vSTcpXYLvì sợvPU3. fdBcEgcxHung tifdBcEgcxnh khônvPU3g phảvPU3i vPU3là mộfdBcEgcxt điềmvPU3 vSTcpXYLchết cvPU3hóc mfdBcEgcxà vSTcpXYLlà vPU3 nfdBcEgcxguyên nhfdBcEgcxân chếvPU3t cvPU3hóc! VvPU3à HavSTcpXYLrry vẫvSTcpXYLn vPU3còn bêfdBcEgcxn cvPU3ạnh chvSTcpXYLúng tvPU3a fdBcEgcxlà bvSTcpXYLởi vfdBcEgcxì vPU3bạn fdBcEgcx fdBcEgcxấy khvSTcpXYLông nvPU3gu vPU3đến vPU3mức nhìnvSTcpXYL thvPU3ấy mộtvPU3 HvSTcpXYLung tinvSTcpXYLh vSTcpXYLlà nghĩvSTcpXYL: tvSTcpXYLhôi rồi,fdBcEgcx mìnhfdBcEgcx vPU3 chếtfdBcEgcx pvSTcpXYLhứt fdBcEgcxcho rồi."
Ron vSTcpXYLhá miệnfdBcEgcxg vềfdBcEgcx pvSTcpXYLhía HermivSTcpXYLone nhvPU3ưng kvSTcpXYLhông thốtfdBcEgcx fdBcEgcx vSTcpXYLđược vPU3lời vSTcpXYLnào. CfdBcEgcxòn HevPU3rmione thìfdBcEgcx vSTcpXYLmở tvPU3úi xácvSTcpXYLh cvSTcpXYLủa mvPU3ình lfdBcEgcxấy rvPU3a mộtfdBcEgcx cuvPU3ốn SfdBcEgcxố fdBcEgcx HọvSTcpXYLc mớvPU3i toanvPU3h, mvPU3ở fdBcEgcxra vàfdBcEgcx tựfdBcEgcxa quyểnvPU3 sácvSTcpXYLh vàvSTcpXYLo bìnvSTcpXYLh đựngfdBcEgcx nướcvSTcpXYL tvSTcpXYLrái câfdBcEgcxy épvPU3. vSTcpXYL CôfdBcEgcx bévSTcpXYL vvPU3ừa dòvSTcpXYL tvSTcpXYLìm travSTcpXYLng sáchfdBcEgcx vfdBcEgcxừa nói:
"Mình thấyvSTcpXYL mvPU3ôn TvPU3iên trvPU3i fdBcEgcxcó vẻvSTcpXYL mfdBcEgcxơ hồvSTcpXYL quávPU3. fdBcEgcxTheo ýfdBcEgcx mìnvPU3h thfdBcEgcxì vPU3nhiều ưfdBcEgcxớc đoánvSTcpXYL quá."
Ron nónvSTcpXYLg nảyvPU3 bảo:
"KvSTcpXYLhông fdBcEgcxcó vPU3gì vPU3là fdBcEgcxmơ hồfdBcEgcx fdBcEgcxvề HunvPU3g tfdBcEgcxinh trfdBcEgcxong cvPU3ái táchvSTcpXYL đóvPU3 hfdBcEgcxết á!"
HevSTcpXYLrmione đfdBcEgcxiềm đạm:
"Bồ đfdBcEgcxâu cvSTcpXYLó vPU3tự tivPU3n vSTcpXYLnhư vvSTcpXYLậy lúcfdBcEgcx bồfdBcEgcx vPU3nói vSTcpXYLvới vPU3Harry đófdBcEgcx lfdBcEgcxà mộfdBcEgcxt vPU3con cừu."
"Giáo vPU3sư TrelavSTcpXYLwney nfdBcEgcxói fdBcEgcxbồ phfdBcEgcxát tiếfdBcEgcxt rấtvSTcpXYL ítvPU3 vPU3tinh hoavSTcpXYL! ChẳngvPU3 qvSTcpXYLua vPU3bồ khônfdBcEgcxg thícvPU3h bịvPU3 dởfdBcEgcx vSTcpXYLmột mônvSTcpXYL nàfdBcEgcxo hếvSTcpXYLt màfdBcEgcx thôi."
Ron đfdBcEgcxã chfdBcEgcxạm đúvSTcpXYLng vPU3nọc. HevSTcpXYLrmione quănvPU3g phịchfdBcEgcx cuốnfdBcEgcx sáfdBcEgcxch SốfdBcEgcx HọcvPU3 xuốngvSTcpXYL fdBcEgcxbàn ăvPU3n, mạnhvPU3 đếvSTcpXYLn nvPU3ỗi mấyvPU3 vPU3mẩu thịvSTcpXYLt fdBcEgcxhầm vPU3và càvSTcpXYL rfdBcEgcxốt vănvSTcpXYLg tứvSTcpXYL tán.
"Nếu giỏvSTcpXYLi vSTcpXYLmôn vSTcpXYLTiên trfdBcEgcxi cvSTcpXYLó ngvSTcpXYLhĩa làfdBcEgcx tôifdBcEgcx phảivPU3 giảvSTcpXYL vPU3 bvSTcpXYLộ vPU3nhìn thvPU3ấy đifdBcEgcxềm báovPU3 cávPU3i chếtvPU3 vPU3trong mfdBcEgcxột dúmvPU3 lvPU3á tfdBcEgcxrà vSTcpXYLsao? NvPU3ếu vvSTcpXYLậy tfdBcEgcxhì fdBcEgcxtôi fdBcEgcx khvPU3ông chắcvSTcpXYL lfdBcEgcxà fdBcEgcxtôi svSTcpXYLẽ cfdBcEgcxòn tiếpfdBcEgcx tụvSTcpXYLc vPU3học môvSTcpXYLn vPU3đó nữavSTcpXYL khôngfdBcEgcx! BàivPU3 họcvSTcpXYL đfdBcEgcxó vSTcpXYLmà fdBcEgcx svPU3o vvPU3ới lfdBcEgcxớp SốvPU3 vSTcpXYLHọc vSTcpXYLcủa tôivPU3 tvSTcpXYLhì chẳvSTcpXYLng kvSTcpXYLhác gìvSTcpXYL đfdBcEgcxống rác!"
Cô fdBcEgcxbé vớvPU3 fdBcEgcxlấy cávSTcpXYLi túvPU3i xáchvSTcpXYL củavPU3 mvSTcpXYLình vàvSTcpXYL bỏvSTcpXYL đi.
Ron cfdBcEgcxau cvSTcpXYLó nhìvPU3n thevSTcpXYLo cvPU3ô bvSTcpXYLé, nfdBcEgcxó nóivSTcpXYL vớivSTcpXYL Harry:
"Hermione nvSTcpXYLói cvPU3ái fdBcEgcxgì vậy?vPU3 NvSTcpXYLó đãvSTcpXYL họcfdBcEgcx fdBcEgcxqua lvSTcpXYLớp SốvPU3 họcvSTcpXYL nàofdBcEgcx đâu?"
*****
Sau bữvSTcpXYLa vPU3ăn trưafdBcEgcx, HarvSTcpXYLry mvPU3ừng lvSTcpXYLà đượcvSTcpXYL fdBcEgcxra kvSTcpXYLhỏi fdBcEgcxtòa fdBcEgcx lâvSTcpXYLu đfdBcEgcxài. vSTcpXYLCơn mưavPU3 đêmfdBcEgcx quvSTcpXYLa fdBcEgcxđã tạnvPU3h; bầuvPU3 trờvSTcpXYLi quavSTcpXYLng đãvSTcpXYLng, vàvPU3 vPU3cỏ tvPU3hì xvPU3anh fdBcEgcx mvSTcpXYLềm, ướtvSTcpXYL mượtfdBcEgcx dưvPU3ới chfdBcEgcxân vSTcpXYLkhi bvPU3ọn trẻvPU3 fdBcEgcxbăng fdBcEgcxqua sâvPU3n vPU3để đếnfdBcEgcx buổvPU3i hfdBcEgcxọc đầfdBcEgcxu vPU3 tiêfdBcEgcxn củvSTcpXYLa vSTcpXYLlớp ChvSTcpXYLăm vPU3sóc vSTcpXYLSinh vậtvSTcpXYL HuyềvPU3n bí.
Ron vàfdBcEgcx fdBcEgcxHermione khôngfdBcEgcx tvSTcpXYLhèm vPU3nói chuyệnfdBcEgcx vớifdBcEgcx vSTcpXYLnhau vSTcpXYL nữvSTcpXYLa. HafdBcEgcxrry ivPU3m lặnvPU3g đivSTcpXYL bêfdBcEgcxn cạnfdBcEgcxh hafdBcEgcxi bạnvPU3 vSTcpXYLkhi vSTcpXYLcả bọnvPU3 cùngvPU3 vPU3đi xuốngvPU3 fdBcEgcxdốc cỏvPU3 vPU3 đfdBcEgcxể đếvSTcpXYLn cănvSTcpXYL chfdBcEgcxòi củfdBcEgcxa vSTcpXYLlão HavSTcpXYLgrid nằfdBcEgcxm bfdBcEgcxên bvSTcpXYLìa fdBcEgcxkhu RvSTcpXYLừng CấfdBcEgcxm. ĐếnvSTcpXYL fdBcEgcxkhi nhìnfdBcEgcx fdBcEgcx thấyvSTcpXYL vSTcpXYLba cvPU3ái lưngfdBcEgcx qvSTcpXYLuá ưvPU3 quvSTcpXYLen tvSTcpXYLhuộc fdBcEgcxở đằngfdBcEgcx trướvSTcpXYLc tụivSTcpXYL vSTcpXYLnó, HarvSTcpXYLry mớvPU3i nhậvSTcpXYLn rvSTcpXYLa vSTcpXYL rằngfdBcEgcx tụivSTcpXYL nvSTcpXYLó sẽfdBcEgcx pvSTcpXYLhải họfdBcEgcxc môvSTcpXYLn vSTcpXYLnày vSTcpXYLchung fdBcEgcxvới vPU3bọn họvPU3c sivSTcpXYLnh vSTcpXYLbên fdBcEgcxnhà vSTcpXYL SlytherinvSTcpXYL. MfdBcEgcxalfoy đvSTcpXYLang hàofdBcEgcx hứfdBcEgcxng vPU3nói chuvSTcpXYLyện vớifdBcEgcx CvSTcpXYLrabbe fdBcEgcxvà GoylevPU3, fdBcEgcxlàm chvSTcpXYLo vPU3 havSTcpXYLi đứavPU3 vSTcpXYLđó cườfdBcEgcxi nfdBcEgcxhư nắcvPU3 nẻ.vSTcpXYL HarvSTcpXYLry đvPU3oan chắcfdBcEgcx làvPU3 mìnhvPU3 biếtvSTcpXYL fdBcEgcxtụi kvPU3ia đvSTcpXYLang vSTcpXYL vSTcpXYLnói vềfdBcEgcx chuyvPU3ện gì.
Lão HagrvPU3id đứngfdBcEgcx vPU3ngay trvPU3ước cvSTcpXYLăn chòivSTcpXYL đểfdBcEgcx cvSTcpXYLhào vPU3đón fdBcEgcx họcvPU3 sivSTcpXYLnh đếnvSTcpXYL lớpfdBcEgcx vPU3của mvPU3ình, sừnvPU3g sữfdBcEgcxng trovPU3ng tấvPU3m áofdBcEgcx vPU3khoác fdBcEgcxbằng dvSTcpXYLa cfdBcEgcxhuột vSTcpXYL chvSTcpXYLũi, cfdBcEgcxon cvSTcpXYLhó sănfdBcEgcx FanvSTcpXYLg đứfdBcEgcxng sátvPU3 gótfdBcEgcx chfdBcEgcxủ, cvSTcpXYLó vẻfdBcEgcx vPU3bồn vPU3chồn nhưvSTcpXYL tfdBcEgcxhể khôvPU3ng vPU3 cvPU3hờ đượcvSTcpXYL vPU3nữa pfdBcEgcxhút vSTcpXYLbắt đầu.
Lão HagrivPU3d gọi:
"Lại vSTcpXYLđây, nào,vSTcpXYL vPU3tiến lạivPU3 gvSTcpXYLần đây!"
Học tròvPU3 tiếvSTcpXYLn đếnfdBcEgcx gvPU3ần vPU3bên lão.
"Bữa fdBcEgcxnay, tvPU3ôi đfdBcEgcxãi vSTcpXYLcác tròvSTcpXYL mvPU3ột vSTcpXYLbữa rfdBcEgcxa hồvSTcpXYLn! vSTcpXYLCác vPU3 trfdBcEgcxò svPU3ắp hfdBcEgcxọc mộtfdBcEgcx bàivPU3 vSTcpXYLhọc vvSTcpXYLĩ đại!vPU3 MọifdBcEgcx ngườivPU3 cvPU3ó fdBcEgcxmặt đfdBcEgcxông đủfdBcEgcx chưafdBcEgcx? ĐvSTcpXYLược fdBcEgcxrồi, vSTcpXYL đivPU3 thevPU3o tôi."
Trong mộtvSTcpXYL vPU3thoáng khóvPU3 chvPU3ịu, HarvPU3ry nghvPU3ĩ kvPU3hông vPU3 chvSTcpXYLừng lfdBcEgcxão HafdBcEgcxgrid fdBcEgcxđang dắtvPU3 cfdBcEgcxả bọnvSTcpXYL vfdBcEgcxô fdBcEgcxrừng. NhvPU3ững fdBcEgcxkinh nghiệvPU3m khvSTcpXYLốn khổvPU3 vPU3mà vPU3 vSTcpXYLHarry đfdBcEgcxã từnvSTcpXYLg nfdBcEgcxếm tvPU3rải ởvSTcpXYL trofdBcEgcxng kvPU3hu rừngvPU3 đóvPU3 kểfdBcEgcx nhvSTcpXYLư đủfdBcEgcx đểvSTcpXYL fdBcEgcxnó nhớfdBcEgcx suốvPU3t đờivSTcpXYL vSTcpXYL rồifdBcEgcx. TufdBcEgcxy nhifdBcEgcxên, lãovSTcpXYL HavPU3grid vSTcpXYLdẫn chúvPU3ng đvSTcpXYLi vòngfdBcEgcx quvPU3a rặvPU3ng cvSTcpXYLây, vvSTcpXYLà fdBcEgcxnăm pfdBcEgcxhút vPU3 safdBcEgcxu thfdBcEgcxì mfdBcEgcxọi ngườivPU3 nvPU3hận thấyvPU3 mìnfdBcEgcxh fdBcEgcxđang đứngvPU3 bvSTcpXYLên ngoàvPU3i mvSTcpXYLột nơifdBcEgcx cvSTcpXYLó vẻvSTcpXYL vPU3như fdBcEgcx mvPU3ột vPU3bãi chăvSTcpXYLn ngựafdBcEgcx nhfdBcEgcxo vSTcpXYLnhỏ. NvPU3hưng màfdBcEgcx vPU3bên trfdBcEgcxong bãifdBcEgcx fdBcEgcxchăn khôvSTcpXYLng thấyfdBcEgcx cófdBcEgcx vSTcpXYLcon vSTcpXYL vSTcpXYLgì hết.
Lão HagfdBcEgcxrid gọi:
"Mọi ngưvPU3ời hãfdBcEgcxy lvPU3ại vPU3đây tậvSTcpXYLp fdBcEgcxtrung quvPU3anh hàvSTcpXYLng rfdBcEgcxào! fdBcEgcx NhvSTcpXYLư vậfdBcEgcxy vPU3đó vPU3- vSTcpXYLSao cvPU3ho chắcvPU3 vSTcpXYLchắn nhìnvSTcpXYL vSTcpXYLthấy rvSTcpXYLõ nhavPU3. BâyfdBcEgcx gvSTcpXYLiờ, việcvSTcpXYL đầufdBcEgcx vSTcpXYLtiên fdBcEgcx fdBcEgcxtất vSTcpXYLcả cácfdBcEgcx vPU3trò cầnvSTcpXYL làmfdBcEgcx lvPU3à mởvPU3 sfdBcEgcxách ra..."
"Bằng cáchvPU3 nào?"
Giọng MalfovPU3y vSTcpXYLvang vSTcpXYLlên nhừvSTcpXYLa nhựavPU3, lạnfdBcEgcxh lùfdBcEgcxng. vSTcpXYLLão HagrvSTcpXYLid hỏvSTcpXYLi lại:
"Hả?"
Malfoy lậpvSTcpXYL lại:
"Làm sfdBcEgcxao mvPU3à mfdBcEgcxở sácvSTcpXYLh rvPU3a đượvSTcpXYLc chứ?"
Malfoy vPU3rút cuốfdBcEgcxn QvPU3uái ThvSTcpXYLư VềvSTcpXYL QvSTcpXYLuái VvSTcpXYLật cvPU3ủa nóvPU3 rfdBcEgcxa. vPU3 fdBcEgcxCuốn svPU3ách đfdBcEgcxã bịfdBcEgcx trvSTcpXYLó vSTcpXYLgô bằfdBcEgcxng vPU3một sợvSTcpXYLi fdBcEgcxdây vSTcpXYLthừng dài.fdBcEgcx MvPU3ấy vPU3đứa hvPU3ọc trvSTcpXYLò vPU3khác fdBcEgcx cũvSTcpXYLng lôivSTcpXYL vSTcpXYLsách cfdBcEgcxủa mìfdBcEgcxnh rvPU3a, vfdBcEgcxài đứafdBcEgcx cũnfdBcEgcxg giốngvPU3 vPU3như HarvSTcpXYLry đãfdBcEgcx dùvPU3ng dfdBcEgcxây nvPU3ịt vSTcpXYL màvPU3 kvSTcpXYLhớp vPU3mõm cuốnvPU3 sácvSTcpXYLh lvSTcpXYLại. MấvPU3y đứfdBcEgcxa khácfdBcEgcx tốvPU3ng cuốnvSTcpXYL fdBcEgcxsách vôfdBcEgcx tronvSTcpXYLg nfdBcEgcxhững vSTcpXYL cvPU3ái bfdBcEgcxao chậvSTcpXYLt, vSTcpXYLhay fdBcEgcxkẹp cvPU3hặt chvPU3úng vSTcpXYLlại bfdBcEgcxằng vSTcpXYLmấy cávSTcpXYLi kẹfdBcEgcxp giấfdBcEgcxy tổvPU3 chảng.
Lão fdBcEgcxHagrid fdBcEgcxtrông cófdBcEgcx vẻvSTcpXYL tivPU3u nghỉu:
"Không vSTcpXYLai cófdBcEgcx tvSTcpXYLhể fdBcEgcxmở đvPU3ược sávPU3ch vSTcpXYLra sao?"
Cả vSTcpXYLlớp lắvSTcpXYLc đầufdBcEgcx. LãfdBcEgcxo HvSTcpXYLagrid nói:
"Các tròvSTcpXYL phảifdBcEgcx vvPU3uốt vfdBcEgcxe chúng.vPU3 CovSTcpXYLi nè..."
Nghe giọngvPU3 lãvSTcpXYLo vPU3Hagrid fdBcEgcxthì đóvPU3 fdBcEgcxlà đvSTcpXYLiều hiểnvPU3 nfdBcEgcxhiên vSTcpXYL nhứtvSTcpXYL thếvPU3 giới.vPU3 LãofdBcEgcx cầmfdBcEgcx vPU3cuốn svPU3ách củafdBcEgcx HervSTcpXYLmione lên,vSTcpXYL lộtvPU3 bỏvSTcpXYL lfdBcEgcxớp băngfdBcEgcx vPU3keo vSTcpXYL vPU3bùa chúvPU3 dávPU3n rịfdBcEgcxt fdBcEgcxbên ngfdBcEgcxoài. CvSTcpXYLuốn sáchfdBcEgcx tvPU3ìm cáchvSTcpXYL cắn,vPU3 vSTcpXYLnhưng lvSTcpXYLão HagrfdBcEgcxid đãfdBcEgcx vPU3 vSTcpXYLvuốt ngófdBcEgcxn vSTcpXYLtay vSTcpXYLtrỏ khổnfdBcEgcxg lồvPU3 củavPU3 lãvPU3o dọcfdBcEgcx fdBcEgcxtheo vSTcpXYLgáy sáchfdBcEgcx, cfdBcEgcxuốn sáchvSTcpXYL rùngvSTcpXYL vPU3 mìfdBcEgcxnh, rồfdBcEgcxi mởfdBcEgcx rfdBcEgcxa fdBcEgcxvà nvPU3ằm yvPU3ên lặngvPU3 tvPU3rong tfdBcEgcxay lãofdBcEgcx Hagrid.
MalfvSTcpXYLoy chếvPU3 nhạo:
"Ôi, lũvSTcpXYL chúfdBcEgcxng mìnvSTcpXYLh mớifdBcEgcx ngfdBcEgcxu ngốcvPU3 vSTcpXYLlàm safdBcEgcxo! LẽvSTcpXYL vSTcpXYLra chúngvPU3 mìvPU3nh pfdBcEgcxhải vuốtvSTcpXYL vPU3ve chúngvSTcpXYL! SavSTcpXYLo mfdBcEgcxà chfdBcEgcxúng mìnhvSTcpXYL vPU3không đoánvSTcpXYL rfdBcEgcxa đượvPU3c nhỉ?"
LvPU3ão HagrivPU3d ngậpfdBcEgcx ngừnvSTcpXYLg nóifdBcEgcx vvSTcpXYLới Hermione:
"Tôi... tvSTcpXYLôi nvPU3ghĩ tụivPU3 nfdBcEgcxó cũngfdBcEgcx vvPU3ui chứ?"
Malfoy nvSTcpXYLói hớt:
"Ôi,vSTcpXYL vuvPU3i vPU3kinh khvPU3ủng khiếpvSTcpXYL vSTcpXYLđi ấfdBcEgcxy vPU3chứ! QuảvSTcpXYL lvSTcpXYLà khônvPU3 ngoanvPU3, tốvSTcpXYLng cvSTcpXYLho tụvSTcpXYLi fdBcEgcxnày nhvSTcpXYLững cfdBcEgcxuốn sácfdBcEgcxh cfdBcEgcxứ lămfdBcEgcx lvSTcpXYLe vPU3cắn đứtvPU3 fdBcEgcxtay vPU3tụi nvPU3ày ra."
Harry fdBcEgcxnói nhỏ:
fdBcEgcx"Im đvPU3i, Malfoy!"
LãovPU3 vSTcpXYLHagrid vPU3tỏ rfdBcEgcxa chfdBcEgcxán vSTcpXYLnản, mvSTcpXYLà HarrfdBcEgcxy thìvPU3 muốnvSTcpXYL chvSTcpXYLo fdBcEgcx vSTcpXYLbuổi dạyvPU3 đầuvSTcpXYL tiênfdBcEgcx củavPU3 lãovSTcpXYL đượcfdBcEgcx thànvSTcpXYLh vPU3công tvPU3ốt đẹp.vSTcpXYL vPU3Lão HvSTcpXYLagrid dườngvSTcpXYL nvPU3hư vSTcpXYL đãvPU3 mfdBcEgcxất hứng.
"VậyvSTcpXYL vPU3thôi... vPU3vậy vPU3là cvPU3ác fdBcEgcxtrò đãfdBcEgcx cfdBcEgcxó sácfdBcEgcxh và.vPU3.. vfdBcEgcxà vPU3 bvPU3ây gvSTcpXYLiờ tfdBcEgcxhì cácfdBcEgcx trvPU3ò cvPU3ần SinfdBcEgcxh vậvSTcpXYLt HufdBcEgcxyền bí.vSTcpXYL Phải.vSTcpXYL VậyvPU3 đểvSTcpXYL tôfdBcEgcxi đvPU3i dvPU3ắt chfdBcEgcxúng vPU3 vPU3lại. CvPU3hờ mộtvPU3 chút..."
Lão svSTcpXYLải bướcfdBcEgcx xfdBcEgcxa khỏfdBcEgcxi bọnvSTcpXYL tfdBcEgcxrẻ, đvPU3i vềvPU3 phívSTcpXYLa khvSTcpXYLu rừngvPU3 vSTcpXYLvà biếnfdBcEgcx mất.
MfdBcEgcxalfoy vSTcpXYLnói to:
"Chúa ơvPU3i, nơivPU3 nfdBcEgcxày đivSTcpXYLêu tànvPU3 hếtvSTcpXYL chỗvPU3 vSTcpXYLnói. vPU3Lão đầvSTcpXYLn fdBcEgcx fdBcEgcxđó bàyvPU3 vPU3đặt dvSTcpXYLạy fdBcEgcxhọc, vPU3tao mfdBcEgcxà nóvPU3i chfdBcEgcxo bfdBcEgcxa tvSTcpXYLao biếfdBcEgcxt, ổnfdBcEgcxg tvPU3hế nàvSTcpXYLo cvPU3ũng điêvSTcpXYLn vPU3 tiếtvPU3 lên..."
HvSTcpXYLarry lvPU3ập lại:
"Im đfdBcEgcxi, Malfoy."
"Cẩn thậnvSTcpXYL đó,fdBcEgcx HarfdBcEgcxry, đằngvSTcpXYL safdBcEgcxu fdBcEgcxmày cfdBcEgcxó mvSTcpXYLột vivPU3ên giáfdBcEgcxm ngụcfdBcEgcx AzkvSTcpXYLaban kìa..."
"Ối..."
Levender rúvPU3 fdBcEgcxlên, cvPU3hỉ vềvSTcpXYL phfdBcEgcxía bfdBcEgcxên kfdBcEgcxia củafdBcEgcx bãivSTcpXYL chănvSTcpXYL thả.
Một távSTcpXYL sinvPU3h vậtfdBcEgcx quávSTcpXYLi dịfdBcEgcx vPU3nhứt vSTcpXYLmà HarrvSTcpXYLy từfdBcEgcxng nvPU3hìn vPU3 tfdBcEgcxhấy đvSTcpXYLang chạyvSTcpXYL vSTcpXYLlon tvSTcpXYLon vSTcpXYLvề phíafdBcEgcx bọnvPU3 họcfdBcEgcx tvPU3rò. NhữnfdBcEgcxg fdBcEgcxsinh vậfdBcEgcxt nàyvPU3 vPU3có thâfdBcEgcxn, vPU3 đuôvPU3i vàvPU3 chânfdBcEgcx vPU3của ngựavPU3, nhưfdBcEgcxng châfdBcEgcxn vPU3trước, fdBcEgcxcánh vvSTcpXYLà đvSTcpXYLầu lvSTcpXYLà củavPU3 mộtfdBcEgcx vSTcpXYLcon gvPU3ì vSTcpXYL giốnvPU3g nhvPU3ư cofdBcEgcxn đạifdBcEgcx bàngvSTcpXYL khổngvPU3 lvSTcpXYLồ, vớvPU3i cvPU3ái mỏvPU3 tfdBcEgcxo màuvPU3 vSTcpXYLthép, hếtfdBcEgcx sứcvPU3 hunfdBcEgcxg fdBcEgcx tvPU3ợn, vPU3và đvPU3ôi vSTcpXYLmắt màvSTcpXYLu vSTcpXYLcam fdBcEgcxrực. MóngvPU3 vuvPU3ốt cvSTcpXYLủa chfdBcEgcxân tfdBcEgcxrước vSTcpXYLdài vPU3cả mộvPU3t tấvPU3c fdBcEgcx rưỡivPU3, cfdBcEgcxó vẻvSTcpXYL nhưvSTcpXYL bvSTcpXYLấu chếvSTcpXYLt ngườivSTcpXYL vSTcpXYLnhư cvPU3hơi. MỗifdBcEgcx vPU3con quvSTcpXYLái thúvPU3 ấvSTcpXYLy đềuvPU3 đeovSTcpXYL vSTcpXYL vòngvPU3 cvPU3ổ bằngvPU3 dfdBcEgcxa dày,fdBcEgcx nốvSTcpXYLi vớivPU3 mộtfdBcEgcx vPU3sợi xfdBcEgcxích vSTcpXYLdài, vfdBcEgcxà đvSTcpXYLầu tvSTcpXYLất cvSTcpXYLả nhvSTcpXYLững sợivPU3 vPU3 xvPU3ích fdBcEgcxđó đvPU3ều nằvSTcpXYLm trvSTcpXYLong bàfdBcEgcxn vPU3tay vSTcpXYLto tướngfdBcEgcx củvSTcpXYLa lãovPU3 HavSTcpXYLgrid. LãovPU3 đfdBcEgcxang lvSTcpXYLơn vPU3tơn fdBcEgcx vSTcpXYLchạy fdBcEgcxtheo vPU3sau đámvPU3 quvPU3ái thfdBcEgcxú vàofdBcEgcx fdBcEgcxbãi chăvPU3n thả.
Lão vPU3Hagrid giậtfdBcEgcx nhvSTcpXYLững sợifdBcEgcx dâyfdBcEgcx vPU3xích, thúcvSTcpXYL lvSTcpXYLũ vSTcpXYLquái fdBcEgcxthú hướngvPU3 vPU3về pvSTcpXYLhía hvSTcpXYLàng vSTcpXYLrào vSTcpXYLmà vPU3lũ họcfdBcEgcx vSTcpXYLtrò vPU3đang đứng,vSTcpXYL lãovPU3 gầfdBcEgcxm lên:
"Đi nàovSTcpXYL, tiếnvPU3 tới!"
BvSTcpXYLọn trvSTcpXYLẻ hvPU3ơi fdBcEgcxlùi vSTcpXYLlại khvSTcpXYLi fdBcEgcxlão HagvSTcpXYLrid tiếnvPU3 đfdBcEgcxến gầnvSTcpXYL chvSTcpXYLúng đểfdBcEgcx buộcfdBcEgcx mớvPU3 fdBcEgcxdây xícvPU3h vàvPU3o hàvPU3ng ràfdBcEgcxo. vSTcpXYLLão vẫyvSTcpXYL tụifdBcEgcx họvSTcpXYLc vPU3trò, vuvPU3i vSTcpXYLvẻ vPU3gào to:
"Đây vSTcpXYLlà nhữnvSTcpXYLg cvSTcpXYLon BằngvSTcpXYL MfdBcEgcxã! ThấyvPU3 chúngvPU3 đẹpvPU3 không?"
Harry vPU3đại kháivSTcpXYL hiểuvPU3 vPU3lão fdBcEgcxHagrid muvPU3ốn nfdBcEgcxói gì.vPU3 SfdBcEgcxau fdBcEgcx kfdBcEgcxhi qufdBcEgcxa vPU3khỏi cơvSTcpXYLn kivPU3nh hoàfdBcEgcxng đốifdBcEgcx diệnvSTcpXYL vvSTcpXYLới vSTcpXYLmột thfdBcEgcxứ vPU3nửa ngựavSTcpXYL nửafdBcEgcx chvPU3im, vSTcpXYL nvPU3gười tfdBcEgcxa bắtvSTcpXYL đầvSTcpXYLu vSTcpXYLngưỡng mộvPU3 lớvPU3p vPU3áo khoávSTcpXYLc vSTcpXYLóng ảvSTcpXYL vSTcpXYLcủa nvPU3hững covPU3n BằnvPU3g Mã,vPU3 fdBcEgcx cfdBcEgcxhuyển tiếpfdBcEgcx hếvPU3t sứcfdBcEgcx mượtvSTcpXYL fdBcEgcxmà từvPU3 lônvSTcpXYLg vSTcpXYLvũ svSTcpXYLang lôfdBcEgcxng vSTcpXYLthú, mfdBcEgcxỗi vSTcpXYLcon mộvPU3t màufdBcEgcx vPU3 kfdBcEgcxhác nhavPU3u: màuvSTcpXYL vSTcpXYLxám bãovSTcpXYL tố,fdBcEgcx vSTcpXYLmàu đồng,fdBcEgcx mvSTcpXYLàu lanfdBcEgcxg ửnvSTcpXYLg fdBcEgcxhồng, mfdBcEgcxàu hvSTcpXYLột fdBcEgcxdẻ bóngfdBcEgcx fdBcEgcx lưvSTcpXYLỡng vàfdBcEgcx vPU3màu đvSTcpXYLen mfdBcEgcxun vSTcpXYLnhư mực.
Lão HavSTcpXYLgrid vPU3xoa vSTcpXYLhai bvPU3àn tvPU3ay vàovPU3 nvPU3hau, tvSTcpXYLươi cườifdBcEgcx vfdBcEgcxới bọnfdBcEgcx tvSTcpXYLrẻ chvPU3ung quanh:
"VvPU3ậy vPU3đó, cfdBcEgcxác tròvSTcpXYL lvSTcpXYLàm ơvPU3n xíchvSTcpXYL tớivPU3 gầnvPU3 thêvSTcpXYLm vSTcpXYLmột chút..."
Không afdBcEgcxi vSTcpXYLcó vẻfdBcEgcx muốnvPU3 lvPU3àm thfdBcEgcxeo lfdBcEgcxão HagridvPU3. TfdBcEgcxuy fdBcEgcx nhvSTcpXYLiên, HvSTcpXYLarry, vPU3Ron vvSTcpXYLà HvSTcpXYLermione cũnvSTcpXYLg cẩnvPU3 fdBcEgcxthận bướvSTcpXYLc đếvPU3n vPU3gần cfdBcEgcxái hàfdBcEgcxng vSTcpXYLrào. fdBcEgcx LãvSTcpXYLo HagrvPU3id nói:
"Bây giờ,vPU3 điềuvPU3 trướcfdBcEgcx vPU3tiên cvSTcpXYLác tvPU3rò pfdBcEgcxhải biếvSTcpXYLt vềvSTcpXYL vSTcpXYL BằnvPU3g vSTcpXYLMã vPU3là chvSTcpXYLúng rấvPU3t kiêvSTcpXYLu hãnvPU3h, fdBcEgcxrất dvSTcpXYLễ vPU3bị tfdBcEgcxổn thươnfdBcEgcxg. ĐvSTcpXYLừng bavPU3o gifdBcEgcxờ xúcvPU3 vPU3 pfdBcEgcxhạm chúnfdBcEgcxg, kẻvSTcpXYLo fdBcEgcxtoi mạvPU3ng fdBcEgcxnhư chơi."
Malfoy, CrabfdBcEgcxbe vSTcpXYLvà vPU3Goyle chẳnfdBcEgcxg bfdBcEgcxuồn lfdBcEgcxắng tavSTcpXYLi vSTcpXYL vPU3nghe, chỉvPU3 mvSTcpXYLải rìfdBcEgcx rầmvSTcpXYL tvPU3rò chuyệnvPU3, fdBcEgcxvà HafdBcEgcxrry cfdBcEgcxó vSTcpXYLcái fdBcEgcxcảm givSTcpXYLác fdBcEgcxkhó cvPU3hịu lfdBcEgcxà vSTcpXYL vPU3chúng đavPU3ng vSTcpXYLâm vPU3mưu phávPU3 hỏnvPU3g vPU3buổi hfdBcEgcxọc nàyfdBcEgcx. LãvPU3o HagrivPU3d vẫnvSTcpXYL tivSTcpXYLếp tụcvSTcpXYL giảng:
"Các tfdBcEgcxrò phảivPU3 đợivSTcpXYL fdBcEgcxđến khvPU3i nhfdBcEgcxững cofdBcEgcxn BằnvSTcpXYLg MãvSTcpXYL tỏfdBcEgcx fdBcEgcx dvPU3ấu hiệuvPU3 trướcfdBcEgcx tiên.fdBcEgcx PhévSTcpXYLp lfdBcEgcxịch vPU3sự, hiểuvSTcpXYL khvPU3ông? CácvPU3 tvPU3rò vPU3bước vềvPU3 fdBcEgcxphía mvPU3ột vPU3 cvPU3on BằnfdBcEgcxg MfdBcEgcxã, nvPU3ghiêng mìnfdBcEgcxh chvPU3ào fdBcEgcxvà chờfdBcEgcx đvPU3ợi. NvPU3ếu nhfdBcEgcxư cfdBcEgcxon BằfdBcEgcxng MãvPU3 cúvSTcpXYLi chvSTcpXYLào vPU3 lạivSTcpXYL tvPU3hì vSTcpXYLcác tvPU3rò đượcfdBcEgcx fdBcEgcxphép fdBcEgcxchạm vfdBcEgcxào vSTcpXYLnó. NếufdBcEgcx nvSTcpXYLó kfdBcEgcxhông cúivPU3 chàvSTcpXYLo thìfdBcEgcx lfdBcEgcxiệu fdBcEgcx hồvSTcpXYLn màvPU3 tránfdBcEgcxh vPU3xa fdBcEgcxmóng vufdBcEgcxốt sắcfdBcEgcx củafdBcEgcx vSTcpXYLnó, bởifdBcEgcx vfdBcEgcxì mvSTcpXYLấy cáivSTcpXYL móngvSTcpXYL vuốtvPU3 đóvSTcpXYL gâyfdBcEgcx vPU3 thươngfdBcEgcx tícvSTcpXYLh đauvSTcpXYL đớnfdBcEgcx lắvSTcpXYLm vPU3đó. RồvPU3i, vSTcpXYLbây gfdBcEgcxiờ vSTcpXYLai muvSTcpXYLốn vSTcpXYLxung vPU3phong nào?"
Nghe đfdBcEgcxến câuvSTcpXYL hỏifdBcEgcx nfdBcEgcxày, gầvPU3n vSTcpXYLnhư vSTcpXYLcả lớpfdBcEgcx vPU3lùi rfdBcEgcxa vPU3xa vPU3 vPU3hơn. NgavSTcpXYLy đếnfdBcEgcx HvPU3arry, RovSTcpXYLn vPU3và HermfdBcEgcxione cvSTcpXYLũng fdBcEgcxnghi nvSTcpXYLgại. MấyvSTcpXYL covPU3n BằngvSTcpXYL MvSTcpXYLã vPU3 đangvSTcpXYL huvPU3ng hăvSTcpXYLng vPU3hất hvSTcpXYLất mấyfdBcEgcx cáifdBcEgcx đầuvSTcpXYL dữvSTcpXYL tợn,vPU3 nhfdBcEgcxững vSTcpXYLđôi cávPU3nh mạnvPU3h vPU3mẽ gồngvPU3 fdBcEgcx lênfdBcEgcx, xevPU3m vPU3ra fdBcEgcxchúng khvPU3ông vSTcpXYLthích vPU3thú bvPU3ị xiềngvPU3 buvPU3ộc nhưvPU3 vầyfdBcEgcx chvPU3o lắm.
Lão HagrivSTcpXYLd nófdBcEgcxi vớifdBcEgcx cávSTcpXYLi nhvPU3ìn nàvPU3i nỉ:
fdBcEgcx"Không vPU3ai lvSTcpXYLàm thửvSTcpXYL sao?"
HarrfdBcEgcxy nói:
"CvPU3on svPU3ẽ làm."
Đằng svSTcpXYLau lfdBcEgcxưng HvSTcpXYLarry vPU3có tiếvPU3ng vPU3hít hvPU3ơi sâuvSTcpXYL vvPU3à vPU3cả LvSTcpXYLavender lẫnvSTcpXYL ParvPU3vati đềuvPU3 thvSTcpXYLì thầm:
vSTcpXYL"Ôi, đừnvSTcpXYLg, HarvPU3ry. BfdBcEgcxạn khônvPU3g nvPU3hớ lờivPU3 bófdBcEgcxi vPU3trà cvSTcpXYLủa bạnfdBcEgcx sao?"
Harry bỏvPU3 ngfdBcEgcxoài tavSTcpXYLi, cứfdBcEgcx vSTcpXYLtrèo qvPU3ua vPU3cái hvPU3àng ràfdBcEgcxo vàfdBcEgcxo bvSTcpXYLãi fdBcEgcxchăn thả.
LãfdBcEgcxo HagrfdBcEgcxid vuvPU3i fdBcEgcxmừng lfdBcEgcxa lớn:
"Giỏi lắm,vSTcpXYL HarvPU3ry! ĐưvSTcpXYLợc rồi..vSTcpXYL. đểvPU3 vPU3coi trfdBcEgcxò vSTcpXYLlàm ăvSTcpXYLn rfdBcEgcxa savSTcpXYLo vPU3với vSTcpXYLcon Buckbeak."
Lão tháofdBcEgcx mfdBcEgcxột trovPU3ng nhữvPU3ng vSTcpXYLsợi vSTcpXYLdây vSTcpXYLxích, kévPU3o mộtvPU3 fdBcEgcx fdBcEgcxcon vPU3Bằng MvSTcpXYLã màvPU3u xávPU3m rfdBcEgcxa khỏvSTcpXYLi vSTcpXYLbầy, fdBcEgcxrồi vSTcpXYLtháo vònfdBcEgcxg vPU3cổ cvPU3ho nófdBcEgcx. CảvSTcpXYL vPU3đám họcvSTcpXYL tròvSTcpXYL fdBcEgcx đvPU3ứng bvSTcpXYLên vSTcpXYLkia hvSTcpXYLàng rvSTcpXYLào dườngfdBcEgcx nfdBcEgcxhư cùnfdBcEgcxg nfdBcEgcxín thởvPU3. MắtfdBcEgcx vPU3Malfoy nvPU3heo lạivSTcpXYL vSTcpXYLmột vSTcpXYL cvSTcpXYLách nfdBcEgcxham hiểm.
Lão HagrfdBcEgcxid nóivPU3 fdBcEgcxnhỏ vvPU3ới Harry:
"Bây vPU3giờ cvSTcpXYLứ fdBcEgcxthoải máifdBcEgcx tvPU3ự nhiênfdBcEgcx. fdBcEgcxTrò nhìfdBcEgcxn vàovSTcpXYL mắtvSTcpXYL vPU3 covPU3n BằvPU3ng fdBcEgcxMã, cốvSTcpXYL vPU3gắng đừngfdBcEgcx cóvPU3 vPU3chớp mắfdBcEgcxt vSTcpXYL- BằngvPU3 MãfdBcEgcx kfdBcEgcxhông tivSTcpXYLn tưởngfdBcEgcx trfdBcEgcxò đvSTcpXYLâu fdBcEgcx nếuvSTcpXYL trvPU3ò cứfdBcEgcx chvPU3ớp mắfdBcEgcxt lvPU3ia lịa..."
MắvSTcpXYLt vPU3Harry vPU3lập tvSTcpXYLức ứvSTcpXYLa nvSTcpXYLước cvPU3ay xvPU3è, vPU3nhưng vPU3nó giữvPU3 vPU3 vPU3cho mắvPU3t đừvSTcpXYLng nhắmvSTcpXYL lạvPU3i. fdBcEgcxCon BuckbfdBcEgcxeak đãvSTcpXYL xovPU3ay vSTcpXYLcái đầufdBcEgcx vPU3bự vvSTcpXYLà nhọnvSTcpXYL vSTcpXYLvề phíavSTcpXYL fdBcEgcx vPU3Harry, vvPU3à đămvSTcpXYL đămvSTcpXYL nhfdBcEgcxìn nvPU3ó bằnvSTcpXYLg mộtvPU3 vPU3con mvSTcpXYLắt màvPU3u cvSTcpXYLam dữfdBcEgcx tợn.
Lão HagrivPU3d nói:
"Như vậvSTcpXYLy đó.fdBcEgcx fdBcEgcxĐúng đófdBcEgcx, vSTcpXYLHarry... bâfdBcEgcxy fdBcEgcxgiờ, cfdBcEgcxúi chào..."
Harry cảmfdBcEgcx thvSTcpXYLấy khôngfdBcEgcx khoáfdBcEgcxi lắfdBcEgcxm chuvPU3yện đưvSTcpXYLa fdBcEgcxcổ hvSTcpXYLay vSTcpXYL givPU3ơ lvSTcpXYLưng rfdBcEgcxa ngvSTcpXYLay tầmvPU3 mổfdBcEgcx cvSTcpXYLủa cávSTcpXYLi mỏfdBcEgcx covSTcpXYLn BuckbeakfdBcEgcx, fdBcEgcxnhưng nvSTcpXYLó cũngvSTcpXYL cvPU3ố lvPU3àm vPU3 tfdBcEgcxheo vPU3lời lãvPU3o HagvSTcpXYLrid dvPU3ạy bảovPU3. fdBcEgcxNó cvSTcpXYLúi chvSTcpXYLào thfdBcEgcxật nhanvPU3h rồivPU3 ngướcvPU3 đầuvSTcpXYL nhìnfdBcEgcx vSTcpXYL lên.vSTcpXYL fdBcEgcxCon BằngvPU3 MãvSTcpXYL vẫvSTcpXYLn vPU3cao ngạfdBcEgcxo nhìvSTcpXYLn nóvSTcpXYL đămvPU3 đăm,fdBcEgcx khvPU3ông buvSTcpXYLồn nhúcfdBcEgcx nhích.
Lão HagrvSTcpXYLid kêuvPU3 lênvPU3, cfdBcEgcxó vSTcpXYLvẻ lfdBcEgcxo lắng:
"À, thôifdBcEgcx đượcvPU3. LvSTcpXYLùi lạifdBcEgcx ngavSTcpXYLy, vSTcpXYLHarry, vSTcpXYLcứ thoảfdBcEgcxi máivSTcpXYL thôi..."
Nhưng fdBcEgcxvừa lúfdBcEgcxc đó,vPU3 HarfdBcEgcxry nfdBcEgcxgạc nhiêvSTcpXYLn vôvSTcpXYL vSTcpXYLcùng kvPU3hi vSTcpXYL thấyvPU3 cvPU3on BằngvSTcpXYL MvPU3ã bỗvSTcpXYLng nhifdBcEgcxên khufdBcEgcxỵu vSTcpXYLhai cfdBcEgcxhân trướfdBcEgcxc cóvSTcpXYL vảyvPU3 vvPU3à vPU3nhún mìnvPU3h fdBcEgcx xufdBcEgcxống đểvSTcpXYL thểvPU3 hiệnvPU3 mộtfdBcEgcx cfdBcEgcxái fdBcEgcxcúi chàvSTcpXYLo vSTcpXYLkhông thểvSTcpXYL nfdBcEgcxào nhầmvPU3 lẫvPU3n được.vSTcpXYL LãvPU3o vSTcpXYL HavSTcpXYLgrid vSTcpXYLmê vSTcpXYLmẩn vPU3tâm thần:
"Hay lắvPU3m, HarryvSTcpXYL! vSTcpXYLĐược rvPU3ồi đvPU3ó... ỪvSTcpXYL, trvPU3ò cófdBcEgcx fdBcEgcxthể cvPU3hạm vàvPU3o vPU3nó! VỗvSTcpXYL vềvPU3 vPU3cái mfdBcEgcxỏ nvSTcpXYLó đifdBcEgcx, lvPU3àm đi!"
Harry cảvPU3m thấvSTcpXYLy lùifdBcEgcx vSTcpXYLxa vPU3con quáivPU3 tvPU3hú mớvSTcpXYLi làfdBcEgcx vPU3phần fdBcEgcx thưfdBcEgcxởng màvSTcpXYL vSTcpXYLnà khoáifdBcEgcx hơnfdBcEgcx, nhfdBcEgcxưng nfdBcEgcxó vẫnvPU3 đàvSTcpXYLnh phảivSTcpXYL từvSTcpXYL vSTcpXYLtừ tivSTcpXYLến lạifdBcEgcx vPU3gần cofdBcEgcxn vPU3 BằnvPU3g MãfdBcEgcx fdBcEgcxvà đưavPU3 tafdBcEgcxy vPU3sờ vfdBcEgcxào covSTcpXYLn vật.vPU3 HvSTcpXYLarry vỗfdBcEgcx nfdBcEgcxhẹ fdBcEgcxlên mvPU3ỏ vPU3con BằnfdBcEgcxg MfdBcEgcxã vPU3nhiều vPU3 lầnvSTcpXYL vvPU3à vPU3con vậvPU3t nhắmvSTcpXYL mắtvSTcpXYL lạvPU3i mộtvPU3 cvPU3ách lvPU3ười biếnvSTcpXYLg, nhvSTcpXYLư thểfdBcEgcx khovSTcpXYLái lắm.
Tất cảvPU3 bọnvSTcpXYL họcvPU3 vSTcpXYLsinh bỗngvPU3 ồfdBcEgcx vPU3lên vPU3hoan hôfdBcEgcx, ngvPU3oại tvPU3rừ MavSTcpXYLlfoy, vSTcpXYLCrabbe vvPU3à GfdBcEgcxoyle. vSTcpXYLBa đứavSTcpXYL nfdBcEgcxó fdBcEgcxthất vọnvPU3g vSTcpXYLra mặt.
Lão HagrifdBcEgcxd nói:
"Được fdBcEgcxđó, HarrvSTcpXYLy. BvPU3ác fdBcEgcxcho vPU3là cfdBcEgcxó lvPU3ẽ nóvPU3 cvSTcpXYLhịu vSTcpXYLcho covPU3n vSTcpXYLcưỡi mộtfdBcEgcx vònvPU3g đó!"
Điều nàvSTcpXYLy tvSTcpXYLhì vượvPU3t qvPU3uá dựfdBcEgcx tívPU3nh củavPU3 HarryvPU3. NóvSTcpXYL vốnvSTcpXYL fdBcEgcx quefdBcEgcxn việcvPU3 cỡifdBcEgcx chổivSTcpXYL thầfdBcEgcxn vSTcpXYLmà thôifdBcEgcx, nhưngvSTcpXYL nfdBcEgcxó khôvPU3ng chắfdBcEgcxc cỡifdBcEgcx mfdBcEgcxột cvSTcpXYLon BằvPU3ng MãvSTcpXYL fdBcEgcx vSTcpXYLthì vPU3có gvPU3iống cfdBcEgcxỡi chổivSTcpXYL vPU3thần fdBcEgcxhay không.
Lão HvSTcpXYLagrid giục:
"Con trfdBcEgcxèo vPU3lên đfdBcEgcxi, ngavSTcpXYLy phíavSTcpXYL savSTcpXYLu cvSTcpXYLhỗ nốifdBcEgcx vớivSTcpXYL vPU3 cvSTcpXYLánh, vvSTcpXYLà lvSTcpXYLưu ývPU3 vPU3là cfdBcEgcxon cvPU3hớ cvPU3ó nhvSTcpXYLổ fdBcEgcxmột cvPU3ái lfdBcEgcxông vũvSTcpXYL vPU3nào nvPU3ha, BằnvPU3g MãvSTcpXYL khôngfdBcEgcx vPU3 kvSTcpXYLhoái vụvPU3 đóvSTcpXYL đâu..."
Harry đặtvSTcpXYL châvPU3n lêvSTcpXYLn chótvPU3 cávPU3nh fdBcEgcxcủa cvPU3on BucvSTcpXYLkbeak vfdBcEgcxà fdBcEgcx tựfdBcEgcx vSTcpXYLmình đuvPU3 fdBcEgcxlên vPU3lưng vSTcpXYLcon vPU3vật. fdBcEgcxCon BuckbevPU3ak đứnvSTcpXYLg dậyvPU3. HarrvSTcpXYLy khvSTcpXYLông vPU3biết vSTcpXYL vPU3nên bấuvSTcpXYL fdBcEgcxvíu vSTcpXYLvô đvSTcpXYLâu, vSTcpXYLtrước mvSTcpXYLặt vSTcpXYLnó chỉvPU3 vSTcpXYLtoàn fdBcEgcxlà vPU3lông vfdBcEgcxũ vPU3mà tvSTcpXYLhôi. vSTcpXYLLão HagrivPU3d vPU3 pvPU3hát fdBcEgcxmông covSTcpXYLn quávSTcpXYLi tvPU3hú, hvSTcpXYLô to:
"Tiến lêvPU3n, nào!"
Không bávPU3o trướcvSTcpXYL gvPU3ì fdBcEgcxhết, đvSTcpXYLôi cvPU3ánh fdBcEgcxdài mộvSTcpXYLt fdBcEgcxthước vPU3 rưỡivPU3 củavSTcpXYL covSTcpXYLn BằngvSTcpXYL vSTcpXYLMã davPU3ng rfdBcEgcxa hafdBcEgcxi bvPU3ên; HarrfdBcEgcxy vSTcpXYLchỉ kịvSTcpXYLp ômvPU3 cvPU3hoàng lấfdBcEgcxy cổvSTcpXYL vSTcpXYLcủa vPU3 cfdBcEgcxon BvPU3uckbeak trưvPU3ớc kfdBcEgcxhi fdBcEgcxcon vậtfdBcEgcx pfdBcEgcxhóng fdBcEgcxbay vúfdBcEgcxt lfdBcEgcxên cfdBcEgcxao. CvSTcpXYLhẳng vPU3giống cvSTcpXYLỡi vPU3 cfdBcEgcxhổi thfdBcEgcxần cvPU3hút vPU3xíu nvSTcpXYLào, vPU3và HarfdBcEgcxry bivPU3ết rõvSTcpXYL mvSTcpXYLình thívPU3ch cỡivPU3 cáivPU3 nvSTcpXYLào fdBcEgcxhơn; vSTcpXYLđôi fdBcEgcx cáfdBcEgcxnh cvPU3ủa fdBcEgcxcon BằngvSTcpXYL MfdBcEgcxã vỗvPU3 đậfdBcEgcxp vPU3hai bênfdBcEgcx hôfdBcEgcxng vSTcpXYLnó mvPU3ột cfdBcEgcxánh kvSTcpXYLhó chịufdBcEgcx, vướngvSTcpXYL vSTcpXYL vàovSTcpXYL phvPU3ía dưvPU3ới chvSTcpXYLân nó,vPU3 làvPU3m cfdBcEgcxho nvPU3ó vPU3cảm fdBcEgcxthấy nhfdBcEgcxư sắpvPU3 sửafdBcEgcx bfdBcEgcxị quẳnvSTcpXYLg xuốnfdBcEgcxg. vSTcpXYL LớvPU3p vPU3lông vũvPU3 bónfdBcEgcxg bẩyfdBcEgcx fdBcEgcxhào nhvSTcpXYLoáng cfdBcEgcxứ tuộvPU3t khỏifdBcEgcx nhữngfdBcEgcx ngófdBcEgcxn fdBcEgcxtay củafdBcEgcx vSTcpXYLHarry, fdBcEgcx màvPU3 nvPU3ó thìvSTcpXYL kvPU3hông dáfdBcEgcxm vPU3túm qufdBcEgcxá chvSTcpXYLặt. TvSTcpXYLhay vvSTcpXYLì nhữngvSTcpXYL độngvPU3 táfdBcEgcxc êvPU3m áfdBcEgcxi cvSTcpXYLủa cvPU3hiếc vPU3 NimbufdBcEgcxs 20fdBcEgcx00 quevPU3n thfdBcEgcxuộc vvPU3ới HafdBcEgcxrry, bâyvPU3 giờvPU3 fdBcEgcxnó chỉvPU3 cảmfdBcEgcx thấvSTcpXYLy nhvPU3ư mìvPU3nh đanfdBcEgcxg fdBcEgcx lắcfdBcEgcx vPU3lư, chfdBcEgcxồm fdBcEgcxtới cfdBcEgcxhồm vSTcpXYLlui trêvPU3n vPU3thân vPU3sau củavSTcpXYL fdBcEgcxcon BằvPU3ng MvPU3ã, vàvPU3 nhấvPU3p nhfdBcEgcxô fdBcEgcx lfdBcEgcxên fdBcEgcxxuống fdBcEgcxtheo vSTcpXYLnhịp đậpvPU3 vPU3cánh củafdBcEgcx cfdBcEgcxon quvPU3ái thú.
vPU3Buckbeak chởvSTcpXYL nófdBcEgcx fdBcEgcxbay tfdBcEgcxhêm mộtvPU3 vSTcpXYLvòng nvSTcpXYLữa quafdBcEgcxnh bãvPU3i vSTcpXYL chăvPU3n vSTcpXYLthả fdBcEgcxrồi đávPU3p tvSTcpXYLrở xuốvSTcpXYLng mvSTcpXYLặt đất.fdBcEgcx ĐâyvSTcpXYL chínhfdBcEgcx làvSTcpXYL cávSTcpXYLi mfdBcEgcxà HavSTcpXYLrry đvSTcpXYLã vPU3lo sợ.fdBcEgcx vSTcpXYL NófdBcEgcx chúvSTcpXYLi tớivSTcpXYL kvSTcpXYLhi cávSTcpXYLi cổvSTcpXYL fdBcEgcxmượt màvPU3 củafdBcEgcx BuckbeavSTcpXYLk chúcfdBcEgcx xvSTcpXYLuống thấvPU3p, fdBcEgcxcó vSTcpXYLcảm givSTcpXYLác vSTcpXYL nvPU3hư sắvPU3p vSTcpXYLtuột rvPU3a khvPU3ỏi cvSTcpXYLon vật,vSTcpXYL vuộtvPU3 vPU3qua fdBcEgcxcái cổfdBcEgcx mvSTcpXYLượt vSTcpXYLvà cfdBcEgcxái mvSTcpXYLỏ củavPU3 vSTcpXYL BuckbvSTcpXYLeak. KfdBcEgcxế đếnvPU3 HvSTcpXYLarry cảmvSTcpXYL thvPU3ấy rơifdBcEgcx bịvSTcpXYLch fdBcEgcxxuống lúvSTcpXYLc bốvPU3n chvPU3ân kvPU3hông cânvPU3 vPU3 đvSTcpXYLối củafdBcEgcx cvPU3on BằvPU3ng vSTcpXYLMã fdBcEgcxchạm mặtvSTcpXYL fdBcEgcxđất. vSTcpXYLHarry cốvPU3 gắvSTcpXYLng sửvPU3a tưfdBcEgcx thếvPU3 đànfdBcEgcxg hoànvPU3g vàfdBcEgcx fdBcEgcx ngvPU3ồi thfdBcEgcxẳng fdBcEgcxlưng lên.
Lão HagvPU3rid gvPU3ào to:
"Giỏi lắfdBcEgcxm, Harry!"
Mọi ngưvSTcpXYLời hvSTcpXYLè vSTcpXYLnhau hoavPU3n fdBcEgcxhô, ngoạfdBcEgcxi vPU3trừ MafdBcEgcxlfoy, CrfdBcEgcxabbe vSTcpXYLvà GovPU3yle. vPU3Lão HavSTcpXYLgrid lạivPU3 hỏi:
"Sao? CóvSTcpXYL afdBcEgcxi kvPU3hác muốvSTcpXYLn ngavPU3o dfdBcEgcxu không?"
Thành cfdBcEgcxông củvPU3a fdBcEgcxHarry đãfdBcEgcx kvSTcpXYLhiến cfdBcEgcxho fdBcEgcxđám họvPU3c sifdBcEgcxnh vSTcpXYL cònvSTcpXYL fdBcEgcxlại vPU3thêm vPU3bạo gvSTcpXYLan, chúngfdBcEgcx hèvSTcpXYL nvPU3hau trèfdBcEgcxo qvPU3ua hàvPU3ng ràfdBcEgcxo vvSTcpXYLào bvPU3ãi chvPU3ăn tvSTcpXYLhả. vSTcpXYL LãvSTcpXYLo fdBcEgcxHagrid fdBcEgcxtháo dâyvPU3 vPU3cho tfdBcEgcxừng covSTcpXYLn BằngfdBcEgcx vSTcpXYLMã mfdBcEgcxột, vàfdBcEgcx khắpvSTcpXYL bãvSTcpXYLi vPU3chăn thvSTcpXYLả vSTcpXYLchỗ vSTcpXYL nàvSTcpXYLo cũnfdBcEgcxg vPU3có nhfdBcEgcxững đvSTcpXYLứa họcvSTcpXYL tfdBcEgcxrò cvPU3úi mvSTcpXYLình chvPU3ào mvSTcpXYLột fdBcEgcxcách đầyfdBcEgcx căvSTcpXYLng thẳnfdBcEgcxg. vSTcpXYL NevillvSTcpXYLe cứvSTcpXYL chạyvSTcpXYL tớivPU3 cfdBcEgcxhạy vPU3lui fdBcEgcxquanh cvSTcpXYLon quávPU3i vPU3thú củavSTcpXYL nvPU3ó, nhưngvPU3 cofdBcEgcxn đóvSTcpXYL fdBcEgcx kfdBcEgcxhông cóvPU3 vẻfdBcEgcx gìvPU3 muốnvPU3 khuỵvSTcpXYLu cvSTcpXYLhân xuvPU3ống. fdBcEgcxRon vàvSTcpXYL HermiovSTcpXYLne thìvPU3 vPU3thực vPU3tập vPU3với vSTcpXYL cvPU3on BvSTcpXYLằng vSTcpXYLMã màuvSTcpXYL fdBcEgcxhột fdBcEgcxdẻ. HarfdBcEgcxry bvPU3ây giờfdBcEgcx chỉvPU3 đứngvPU3 quvPU3an sávPU3t thôi.
Malfoy, CrafdBcEgcxbbe vàvPU3 GovSTcpXYLyle đãvPU3 givPU3ành đượcfdBcEgcx cvSTcpXYLon vSTcpXYL BuckbfdBcEgcxeak. CofdBcEgcxn quáivPU3 tfdBcEgcxhú đvPU3ã chịvPU3u cúvSTcpXYLi chàvSTcpXYLo MalfofdBcEgcxy. ThvSTcpXYLằng nàvSTcpXYLy đangvSTcpXYL vPU3vỗ vỗfdBcEgcx cáivPU3 fdBcEgcx fdBcEgcxmỏ vSTcpXYLcon vfdBcEgcxật, tỏvPU3 tfdBcEgcxhái độvSTcpXYL khvSTcpXYLinh thvSTcpXYLị. NóvPU3 kfdBcEgcxéo vSTcpXYLdài giọnvSTcpXYLg, đủvSTcpXYL tvPU3o đểfdBcEgcx HvSTcpXYLarry vSTcpXYLcó fdBcEgcx thểvSTcpXYL vSTcpXYLnghe lọvPU3t tai:
"Mánh fdBcEgcxnày vPU3dễ ợfdBcEgcxt. TfdBcEgcxao đãvPU3 biếfdBcEgcxt fdBcEgcxngay lvPU3à vfdBcEgcxậy, fdBcEgcxđến vSTcpXYL thằngfdBcEgcx HavSTcpXYLrry còvPU3n làmvPU3 được...vSTcpXYL TvPU3ao vPU3cá fdBcEgcxlà vPU3mày đvPU3âu fdBcEgcxcó fdBcEgcxgì nfdBcEgcxguy hfdBcEgcxiểm, phảivSTcpXYL vPU3 khônvSTcpXYLg mậy?"fdBcEgcx vPU3Ấy lvPU3à MalfovPU3y nóivSTcpXYL vớivPU3 cvPU3on BuckbvPU3eak. "PvPU3hải khfdBcEgcxông mậvPU3y, vPU3con cvPU3ục vSTcpXYL súvPU3c bựfdBcEgcx tvPU3ồ xvPU3ấu xí?"
Chuyện xảfdBcEgcxy vSTcpXYLra lvPU3úc đóvPU3 nhafdBcEgcxnh nhưvSTcpXYL vSTcpXYLánh chớpvSTcpXYL củavSTcpXYL vPU3 nhữfdBcEgcxng cávPU3i vPU3móng vuốtfdBcEgcx théfdBcEgcxp. LiềnvSTcpXYL ngavSTcpXYLy đvSTcpXYLó, MalfovSTcpXYLy fdBcEgcxthốt lêvPU3n mộtvPU3 fdBcEgcxtiếng rúvSTcpXYL đavPU3u vSTcpXYL đfdBcEgcxớn vSTcpXYLchói lvPU3ói, lãvPU3o HfdBcEgcxagrid vPU3thì vậfdBcEgcxt fdBcEgcxlộn vớivSTcpXYL fdBcEgcxcon BuckbeafdBcEgcxk vSTcpXYLđể vPU3tròng vPU3cái vòvPU3ng vPU3 cvSTcpXYLổ vPU3vô vPU3nó trovSTcpXYLng kvPU3hi vPU3nó vSTcpXYLhầm hvPU3è xfdBcEgcxông tvSTcpXYLới fdBcEgcxMalfoy. TvSTcpXYLhằng đfdBcEgcxó vPU3đang nvSTcpXYLằm quằvPU3n vPU3 quạvSTcpXYLi trêvSTcpXYLn bvPU3ãi cỏ,fdBcEgcx máuvSTcpXYL mvSTcpXYLe chảyvSTcpXYL ướtvSTcpXYL cvPU3ả tấfdBcEgcxm vPU3áo chùng.
MalfvSTcpXYLoy gàvSTcpXYLo vSTcpXYLthét fdBcEgcxtrong khfdBcEgcxi cảfdBcEgcx lớpvSTcpXYL kivPU3nh hoànfdBcEgcxg đứngfdBcEgcx trông:
"Tôi chếtfdBcEgcx mất!vSTcpXYL NfdBcEgcxhìn tôvSTcpXYLi fdBcEgcxđây nvPU3è, tôifdBcEgcx vSTcpXYLđang hấpvPU3 hốifdBcEgcx. CfdBcEgcxon quáivSTcpXYL vvPU3ật ấyvSTcpXYL givSTcpXYLết tôi."
Lão HagfdBcEgcxrid vPU3đã trắngvPU3 vSTcpXYLbệch đifdBcEgcx. LãofdBcEgcx nói:
vPU3"Trò khôvPU3ng chếtvSTcpXYL đâfdBcEgcxu! CóvSTcpXYL avSTcpXYLi giúpvSTcpXYL fdBcEgcxtôi mvPU3ột tavPU3y... phvPU3ải đevSTcpXYLm nófdBcEgcx vSTcpXYLra khỏivSTcpXYL chỗvPU3 này..."
Hermione chạvSTcpXYLy đivSTcpXYL mởfdBcEgcx cvSTcpXYLánh cổvSTcpXYLng fdBcEgcxtrong kfdBcEgcxhi lvSTcpXYLão fdBcEgcx HagrvPU3id nhấcfdBcEgcx bổnvSTcpXYLg MalffdBcEgcxoy lêvPU3n mvPU3ột vPU3cách dễvPU3 dàng.fdBcEgcx vSTcpXYLKhi lãfdBcEgcxo HagvPU3rid vSTcpXYLbồng MfdBcEgcxalfoy fdBcEgcx đivSTcpXYL ngvPU3ang, HarvPU3ry fdBcEgcxnhìn thvPU3ấy vPU3một vếvSTcpXYLt thươngfdBcEgcx vPU3dài vàvSTcpXYL fdBcEgcxsâu trênfdBcEgcx cvPU3ánh tafdBcEgcxy vSTcpXYL MalfovSTcpXYLy; vSTcpXYLmáu nvPU3hễu fdBcEgcxgiọt fdBcEgcxtrên vSTcpXYLcỏ kvPU3hi lãvSTcpXYLo fdBcEgcxHagrid vPU3bồng MalfvSTcpXYLoy chfdBcEgcxạy lêfdBcEgcxn dốcfdBcEgcx vPU3về vPU3 pfdBcEgcxhía fdBcEgcxtòa vSTcpXYLlâu đài.
LớfdBcEgcxp họcvSTcpXYL ChăvSTcpXYLm sóvSTcpXYLc SivPU3nh vậtfdBcEgcx HuyềnfdBcEgcx bvSTcpXYLí vSTcpXYLrun rẩyvPU3 bướcvPU3 vSTcpXYL thvPU3eo savPU3u. BọvPU3n họcfdBcEgcx vPU3sinh nvPU3hà SlytherivSTcpXYLn fdBcEgcxđều hèvPU3 nhavPU3u fdBcEgcxla ófdBcEgcx lãovPU3 HafdBcEgcxgrid. PanvSTcpXYLsy fdBcEgcx vSTcpXYLParkinson fdBcEgcxràn rụavSTcpXYL nướcvSTcpXYL mắtvSTcpXYL nói:
"Phải đuvSTcpXYLổi vSTcpXYLông ấyvSTcpXYL ngay!"
Dean ThovSTcpXYLmas chặnfdBcEgcx lờivSTcpXYL fdBcEgcxcon bé:
"Đó làvSTcpXYL lỗivSTcpXYL củavPU3 Malfoy."
Crabbe vàvSTcpXYL GoyvPU3le gồngvPU3 vPU3bắp tvSTcpXYLhịt củavSTcpXYL tfdBcEgcxụi vSTcpXYLnó vSTcpXYLlên đầvSTcpXYLy vẻfdBcEgcx đevPU3 dọa.
vPU3Cả bọnfdBcEgcx đvSTcpXYLã trèofdBcEgcx fdBcEgcxlên hvPU3ết nhữnfdBcEgcxg bậcvPU3 thfdBcEgcxềm vPU3đá fdBcEgcxđể bvSTcpXYLước vàfdBcEgcxo TivSTcpXYLền svSTcpXYLảnh. vSTcpXYLPansy nói:
"TôvPU3i phảfdBcEgcxi đifdBcEgcx xevSTcpXYLm vSTcpXYLcoi bạnvPU3 ấyfdBcEgcx cvSTcpXYLó vPU3sao không?"
CảvSTcpXYL bvSTcpXYLọn cùvPU3ng nhìvPU3n vPU3theo vSTcpXYLPansy chạyvSTcpXYL nhanfdBcEgcxh lêvPU3n vSTcpXYLcầu vSTcpXYL thvSTcpXYLang cẩmvSTcpXYL thạchfdBcEgcx. vPU3Bọn hvSTcpXYLọc fdBcEgcxsinh fdBcEgcxnhà SlyvPU3therin vẫfdBcEgcxn còfdBcEgcxn cfdBcEgcxa cẩmvPU3 vSTcpXYLlão HagvSTcpXYLrid vPU3 vPU3khi kévSTcpXYLo fdBcEgcxnhau đivSTcpXYL vvSTcpXYLề hfdBcEgcxướng phòngvSTcpXYL vSTcpXYLsinh fdBcEgcxhoạt chunvPU3g cfdBcEgcxủa tvPU3ụi fdBcEgcxnó vPU3dưới tầnfdBcEgcxg hầvPU3m. vSTcpXYL vPU3Harry, RvPU3on vàvPU3 vPU3Hermione lvPU3ên cvSTcpXYLầu tfdBcEgcxhang vềvSTcpXYL vSTcpXYLtháp Gryffindor.
Hermione lvPU3o lắngvSTcpXYL hỏi:
"Các bạnvPU3 fdBcEgcxnghĩ vSTcpXYLnó vPU3có vPU3sao không?"
Harry nói:
vPU3"Dĩ vSTcpXYLnhiên fdBcEgcxlà khvSTcpXYLông sfdBcEgcxao rvPU3ồi, vSTcpXYLbà PomfvPU3rey vSTcpXYLcó vSTcpXYLthể vávSTcpXYL mấvSTcpXYLy vếfdBcEgcxt thươngfdBcEgcx chfdBcEgcxỉ trvSTcpXYLong vòvPU3ng mfdBcEgcxột vPU3hai giây."
Harry từvPU3ng đưfdBcEgcxợc vPU3bà fdBcEgcxy fdBcEgcxtá trưvSTcpXYLởng đóvPU3 vSTcpXYLchữa làvSTcpXYLnh mộtvPU3 cácvSTcpXYLh vSTcpXYLkỳ diệufdBcEgcx nhữnvPU3g thfdBcEgcxương tvPU3ích cvPU3òn tvSTcpXYLrầm trọnfdBcEgcxg hơvPU3n nhiều.
RovSTcpXYLn cũnvPU3g tỏvPU3 rfdBcEgcxa lfdBcEgcxo lắng:
"Dù savSTcpXYLo thvPU3ì chuyệnvSTcpXYL đóvSTcpXYL màvSTcpXYL xảyvPU3 rvSTcpXYLa tfdBcEgcxrong buổivPU3 dvPU3ạy vPU3 đầvSTcpXYLu tiêfdBcEgcxn củvPU3a fdBcEgcxbác HvPU3agrid thìvPU3 quvPU3ả vSTcpXYLlà tệvPU3 hvPU3ại hếtvSTcpXYL vSTcpXYLchỗ nóivPU3. vPU3Thể nàvSTcpXYLo thằngvSTcpXYL fdBcEgcx MafdBcEgcxlfoy cfdBcEgcxũng qfdBcEgcxuậy bvSTcpXYLác ấvPU3y chvPU3o vPU3mà coi..."
Ba đứafdBcEgcx tụivPU3 nvSTcpXYLó làfdBcEgcx fdBcEgcxnhững đứavPU3 đầvPU3u tvPU3iên fdBcEgcxđi xuốfdBcEgcxng vPU3Đại fdBcEgcx SảnhvPU3 đưvPU3ờng đểvPU3 ăfdBcEgcxn bvSTcpXYLữa tốvPU3i, vSTcpXYLhy vfdBcEgcxọng gặpvPU3 vSTcpXYLlão HagrfdBcEgcxid, vPU3nhưng fdBcEgcxchẳng thvSTcpXYLấy lvSTcpXYLão vSTcpXYL đâuvSTcpXYL fdBcEgcxcả. HermionfdBcEgcxe khôngvSTcpXYL buồvSTcpXYLn đụngvPU3 nĩvSTcpXYLa vSTcpXYLvô muốnfdBcEgcx bfdBcEgcxánh bípfdBcEgcx tếvSTcpXYLt vPU3và tfdBcEgcxhận. vSTcpXYLCô bévPU3 vPU3 vSTcpXYLlo lắnvSTcpXYLg nói:
"Người tvPU3a đâuvSTcpXYL vSTcpXYLcó đuvPU3ổi bvPU3ác ấyfdBcEgcx, đvPU3úng không?"
Ron cũnvPU3g vPU3chẳng mànvPU3g gìvPU3 ănvSTcpXYL uống:
"HọfdBcEgcx khvSTcpXYLông nvSTcpXYLên vSTcpXYLđuổi vSTcpXYLbác ấy..."
Harry vPU3quan fdBcEgcxsát fdBcEgcxbàn ăfdBcEgcxn củavSTcpXYL vPU3nhà SlytherinvSTcpXYL. MộtvPU3 fdBcEgcx nhómvPU3 đông,fdBcEgcx vSTcpXYLgồm cvSTcpXYLả CrafdBcEgcxbbe vPU3và fdBcEgcxGoyle, đanfdBcEgcxg túmvPU3 tụmvSTcpXYL vfdBcEgcxới nfdBcEgcxhau, vSTcpXYLsay sưvPU3a fdBcEgcxbàn vSTcpXYL bạvSTcpXYLc. HafdBcEgcxrry chvPU3ắc chắnvSTcpXYL lvPU3à mấyvPU3 đứfdBcEgcxa vSTcpXYLđó đvPU3ang thvPU3êm mvPU3ắm tfdBcEgcxhêm vPU3muối cvSTcpXYLho câvPU3u vPU3 cfdBcEgcxhuyện MafdBcEgcxlfoy bịvSTcpXYL thươnvSTcpXYLg fdBcEgcxthành trầmfdBcEgcx trọng.
Ron rầufdBcEgcx rvSTcpXYLĩ nói:
"Thôi vPU3thì, cvSTcpXYLũng khôvPU3ng thvSTcpXYLể nófdBcEgcxi vPU3hôm fdBcEgcxnay khvPU3ông phảivSTcpXYL làvPU3 ngàfdBcEgcxy đầvPU3u tvSTcpXYLiên họvPU3c tvPU3hú vị."
Sau bữfdBcEgcxa ănvSTcpXYL tốvSTcpXYLi, vSTcpXYLba đứafdBcEgcx quavPU3y vSTcpXYLtrở vềvPU3 pfdBcEgcxhòng sinvPU3h fdBcEgcx hoạtfdBcEgcx chuvSTcpXYLng vSTcpXYLvà fdBcEgcxcố tậfdBcEgcxp vSTcpXYLtrung làfdBcEgcxm bvPU3ài tậvSTcpXYLp mvSTcpXYLà fdBcEgcxgiáo svPU3ư McGvPU3onagall đvSTcpXYLã rfdBcEgcxa cfdBcEgcxho vSTcpXYL tụivPU3 vPU3nó. NvPU3hưng cfdBcEgcxả vPU3ba đứafdBcEgcx cứvSTcpXYL chốvSTcpXYLc chvPU3ốc lạivPU3 ngừnvSTcpXYLg họcvSTcpXYL, lvSTcpXYLiếc nhvPU3ìn rfdBcEgcxa ngoàifdBcEgcx vSTcpXYL cvPU3ửa sổfdBcEgcx vSTcpXYLcủa tovPU3à tháfdBcEgcxp. vSTcpXYLHarry độtfdBcEgcx nhiêfdBcEgcxn nói:
"Có ávSTcpXYLnh đèvPU3n vSTcpXYLở cửvPU3a sfdBcEgcxổ nvPU3hà bfdBcEgcxác Hagrid."
Ron nvPU3hìn đồnvPU3g hồvPU3 vPU3đeo vPU3tay củvPU3a nó:
"Nếu tvPU3ụi mìnhfdBcEgcx gvSTcpXYLấp gávPU3p vSTcpXYLlên fdBcEgcxthì fdBcEgcxtụi fdBcEgcxmình vSTcpXYLvẫn cfdBcEgcxòn kịpvPU3 đểvSTcpXYL chạyfdBcEgcx vSTcpXYLxuống dưvSTcpXYLới fdBcEgcxthăm vSTcpXYLbác ấfdBcEgcxy, vPU3vẫn vSTcpXYLcòn fdBcEgcxsớm mà..."
Hermione fdBcEgcxnói chậmvSTcpXYL rãi:
"Mình khôvPU3ng biết..."
Harry thấyvPU3 cvPU3ô vPU3bé lvSTcpXYLiếc nhfdBcEgcxìn vPU3mình. NóvSTcpXYL nóvPU3i ngay:
"Mình đưvPU3ợc phéfdBcEgcxp đfdBcEgcxi ngvSTcpXYLang qvSTcpXYLua sânfdBcEgcx vPU3trường mfdBcEgcxà. fdBcEgcx SivSTcpXYLrius BlvPU3ack chfdBcEgcxưa vượtvSTcpXYL quvSTcpXYLa đvSTcpXYLược mấyfdBcEgcx vfdBcEgcxiên giámfdBcEgcx ngụcfdBcEgcx AzkabafdBcEgcxn cavPU3nh gácfdBcEgcx ởvSTcpXYL fdBcEgcx đâvPU3y, đúngvPU3 không?"
Vậy lvSTcpXYLà bfdBcEgcxa đứavPU3 dọnfdBcEgcx dẹvPU3p đồfdBcEgcx đạcvPU3, kéofdBcEgcx fdBcEgcxnhau cvPU3hui quvSTcpXYLa vSTcpXYL cáfdBcEgcxi lỗfdBcEgcx BfdBcEgcxà BéovSTcpXYL, vufdBcEgcxi mừvSTcpXYLng vSTcpXYLvì khônvPU3g gặpfdBcEgcx fdBcEgcxai hvSTcpXYLết trênfdBcEgcx đườvSTcpXYLng đfdBcEgcxi tfdBcEgcxới cửvPU3a cfdBcEgcxhính, vPU3 bởivSTcpXYL vìvPU3 tụvSTcpXYLi fdBcEgcxnó cvPU3ũng khfdBcEgcxông tfdBcEgcxhực sựvPU3 tvPU3in cvPU3hắc vPU3là tvSTcpXYLụi vPU3nó fdBcEgcxđược pfdBcEgcxhép vSTcpXYLđi vPU3ra vPU3 nvSTcpXYLgoài hfdBcEgcxay không.
Cỏ trênvSTcpXYL svPU3ân vẫnvPU3 còvPU3n ướtvPU3 vàvSTcpXYL vPU3ngả vSTcpXYLmàu đfdBcEgcxen thfdBcEgcxui vPU3 trovPU3ng ánvPU3h hoàngvSTcpXYL hôvPU3n. fdBcEgcxKhi tớifdBcEgcx đưfdBcEgcxợc cvSTcpXYLăn chvSTcpXYLòi củavSTcpXYL vPU3lão HvSTcpXYLagrid, bvPU3a đứafdBcEgcx nfdBcEgcxhỏ gvSTcpXYLõ vSTcpXYL cửavSTcpXYL vSTcpXYLvà nghfdBcEgcxe tiếngvPU3 gầmvSTcpXYL gvSTcpXYLừ vPU3bên tvPU3rong vfdBcEgcxọng ra:
"Vô đi!"
Lão HfdBcEgcxagrid fdBcEgcxđang fdBcEgcxngồi thfdBcEgcxừ ngườfdBcEgcxi bêvPU3n bànvPU3 gfdBcEgcxỗ đvSTcpXYLã mòvPU3n fdBcEgcx sờnfdBcEgcx củvSTcpXYLa lão,vSTcpXYL cvPU3on chvPU3ó vPU3săn FvSTcpXYLang tvPU3hì gávPU3c cfdBcEgcxái đầuvSTcpXYL vSTcpXYLnó trfdBcEgcxên đvSTcpXYLùi chfdBcEgcxủ. ChỉvSTcpXYL vSTcpXYLnhìn vPU3 mvPU3ột cávPU3i cũnvPU3g đủvPU3 vSTcpXYLbiết lãovPU3 vSTcpXYLHagrid đvPU3ã ufdBcEgcxống khávPU3 nhiềuvSTcpXYL fdBcEgcxrượu. TrướcvPU3 mặtvPU3 lãovSTcpXYL vSTcpXYL fdBcEgcxlà mộtfdBcEgcx vPU3cái vạivSTcpXYL thiếcfdBcEgcx vPU3to gầnfdBcEgcx bằngvPU3 cáivPU3 xô,vPU3 vàvPU3 vPU3lão dườnvPU3g nfdBcEgcxhư vSTcpXYLkhó kvSTcpXYLhăn lắfdBcEgcxm vPU3 fdBcEgcxmới vSTcpXYLtập trunvSTcpXYLg fdBcEgcxđược tivPU3nh thfdBcEgcxần đểvSTcpXYL nfdBcEgcxhận fdBcEgcxra fdBcEgcxba đứvPU3a nhỏ.
KfdBcEgcxhi đãvSTcpXYL nhậfdBcEgcxn rfdBcEgcxa cvPU3húng, lãvSTcpXYLo lèfdBcEgcx nhè:
"Kỷ vSTcpXYLlục chứfdBcEgcx chẳnfdBcEgcxg chơvPU3i. ĐốvPU3 vSTcpXYLmà kvPU3iếm rvSTcpXYLa đvPU3ược trướvPU3c đvSTcpXYLây tfdBcEgcxừng vPU3có mộtvSTcpXYL thvSTcpXYLầy fdBcEgcxgiáo vPU3nào chỉvPU3 lfdBcEgcxàm thâfdBcEgcxy gvSTcpXYLiáo đúnfdBcEgcxg cófdBcEgcx mộtvPU3 ngày."
Hermione thởfdBcEgcx mạnh:
"Bác chưavPU3 bịfdBcEgcx đuổifdBcEgcx màvSTcpXYL, bácvPU3 Hagrid!"
LãovPU3 HagrfdBcEgcxid hfdBcEgcxớp thêmfdBcEgcx mộfdBcEgcxt vSTcpXYLngụm vPU3to nfdBcEgcxữa cvSTcpXYLủa vSTcpXYLcái vSTcpXYLthứ gìvPU3 đóvPU3 tvSTcpXYLrong cávSTcpXYLi vvPU3ại, giọngvPU3 vSTcpXYLcủa lvSTcpXYLão ngvPU3he thfdBcEgcxê vPU3thảm hếvSTcpXYLt sức:
"Chưa! NhfdBcEgcxưng đófdBcEgcx chvPU3ỉ vSTcpXYLlà vấfdBcEgcxn đvSTcpXYLề thờifdBcEgcx gianfdBcEgcx, đúnvSTcpXYLg khônvPU3g, vSTcpXYLsau khvPU3i thằngvPU3 MalfdBcEgcxfoy mvPU3éc fdBcEgcxba nó..."
"Nó rvPU3a vSTcpXYLsao rồifdBcEgcx hởvSTcpXYL bácfdBcEgcx? ThươngvPU3 fdBcEgcxtích củafdBcEgcx vSTcpXYLnó đâuvSTcpXYL fdBcEgcxcó tfdBcEgcxrầm trọngfdBcEgcx lắvSTcpXYLm vPU3hả bác?"
Ron hỏifdBcEgcx, sfdBcEgcxau vSTcpXYLkhi bvPU3a đứafdBcEgcx cùvPU3ng ngồifdBcEgcx xuvSTcpXYLống quâvSTcpXYLy qufdBcEgcxần bêfdBcEgcxn lvPU3ão vPU3Hagrid. LãovSTcpXYL nóifdBcEgcx gfdBcEgcxiọng fdBcEgcxchán ngắt:
"Bà PomfrfdBcEgcxey đãfdBcEgcx làmfdBcEgcx vPU3hết sứcfdBcEgcx đểfdBcEgcx chfdBcEgcxữa vSTcpXYLcho nó,fdBcEgcx nhưngvPU3 nvPU3ó cứvSTcpXYL kvSTcpXYLêu lfdBcEgcxà nóvSTcpXYL vfdBcEgcxẫn cònvSTcpXYL đauvPU3 lắm.vPU3.. cứfdBcEgcx bfdBcEgcxăng bó...vPU3 vàvSTcpXYL rênvPU3 rỉ..."
Harry nóvSTcpXYLi ngay:
"Nó vPU3giả bộvPU3 fdBcEgcxđau fdBcEgcxđó. BàvPU3 PomfrvPU3ey cfdBcEgcxó thểvSTcpXYL chữavPU3 làvPU3nh fdBcEgcx mọifdBcEgcx fdBcEgcxvết fdBcEgcxthương màfdBcEgcx. vPU3Năm ngvPU3oái bfdBcEgcxà đfdBcEgcxã làmfdBcEgcx mvPU3ọc lvPU3ại vSTcpXYLgần mộtvPU3 fdBcEgcxnửa sốfdBcEgcx xươnfdBcEgcxg vPU3cho vSTcpXYL chvPU3áu. ThằngfdBcEgcx MavSTcpXYLlfoy chvPU3ỉ cốvPU3 tfdBcEgcxình ăfdBcEgcxn vvPU3ạ mfdBcEgcxà thôi."
GvSTcpXYLiọng lvPU3ão HagvPU3rid nvSTcpXYLghe càfdBcEgcxng vPU3thê thảmfdBcEgcx hơn:
"Ban vPU3quản trịfdBcEgcx nhàvSTcpXYL trườvSTcpXYLng dĩvPU3 nhiênvSTcpXYL làvSTcpXYL đãfdBcEgcx ngvPU3he bvSTcpXYLáo vPU3 cfdBcEgcxáo sfdBcEgcxự vSTcpXYLviệc fdBcEgcxrồi. HọvSTcpXYL cvSTcpXYLho lvSTcpXYLà bvSTcpXYLác bvSTcpXYLắt vSTcpXYLđầu bằnvPU3g cvSTcpXYLon vvSTcpXYLật fdBcEgcxquá vPU3to. LvPU3ẽ vPU3ra nfdBcEgcxên vSTcpXYL đểvSTcpXYL vSTcpXYLcon BằvPU3ng vPU3Mã ởvPU3 vSTcpXYLbài sau..vPU3. lúcfdBcEgcx đầuvSTcpXYL nvPU3ên chvPU3o họcvSTcpXYL mvSTcpXYLấy thứfdBcEgcx nfdBcEgcxhư NhuyễnvSTcpXYL TrùnvSTcpXYLg vSTcpXYL vPU3và vSTcpXYLđại lofdBcEgcxại vSTcpXYLnhư vPU3vậy... chẳngvSTcpXYL vSTcpXYLqua làvPU3 lỗivPU3 vSTcpXYLcủa bác..."
HervPU3mione hăngvSTcpXYL hvPU3ái cãi:
"Lỗi vPU3của MalvSTcpXYLfoy chứvPU3, bvPU3ác Hagrid!"
Harry nói:
"Tụi cvSTcpXYLon fdBcEgcxlàm nvSTcpXYLhân chứvSTcpXYLng chfdBcEgcxo bvPU3ác. BávSTcpXYLc vSTcpXYLđã fdBcEgcxnói BvSTcpXYLằng vPU3 MvSTcpXYLã sẽfdBcEgcx vPU3tấn vSTcpXYLcông nếufdBcEgcx bvSTcpXYLị xúcfdBcEgcx phfdBcEgcxạm. TạvSTcpXYLi vPU3thằng fdBcEgcxMalfoy kvSTcpXYLhông chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."