You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày VCdWgQKUthứ mWqZPg2pnăm, tôVCdWgQKUi VCdWgQKUvừa đGe4mặt chânVCdWgQKU lGe4mên Ge4mbậc cửaVCdWgQKU Ge4mlớp thGe4mì đmWqZPg2pã nGe4mghe tiếngVCdWgQKU bmWqZPg2pé MGe4my nũVCdWgQKUng nVCdWgQKUịu: “TmWqZPg2phầy ơi.TmWqZPg2phầy rVCdWgQKUảnh hôngGe4m? ThầyGe4m điGe4m coGe4mi phimWqZPg2pm vớiVCdWgQKU BéGe4m Ge4mMy Ge4mnha. Ge4mVì bGe4mé mWqZPg2pMy khôngVCdWgQKU rủmWqZPg2p đượcVCdWgQKU amWqZPg2pi mWqZPg2pcả.”. Ge4mRồi tiVCdWgQKUếng SiVCdWgQKUnh đámWqZPg2pp trmWqZPg2pả hmWqZPg2pơi nmWqZPg2pgập ngmWqZPg2pừng: “SGe4mao mWqZPg2pác vậVCdWgQKUy? BémWqZPg2p MmWqZPg2py dễVCdWgQKU thươngGe4m vậyGe4m mVCdWgQKUà khôngVCdWgQKU mWqZPg2pai đi…Ge4m chGe4mo thVCdWgQKUầy nGe4măm phGe4mút đểGe4m Ge4msuy nghĩGe4m nmWqZPg2pha.”. Ge4mTôi ráGe4mng đứnVCdWgQKUg chờGe4m mWqZPg2pđợi mWqZPg2pnghe Ge4mcâu Ge4mtrả lờmWqZPg2pi củaGe4m SmWqZPg2pinh rồGe4mi Ge4mmới vàVCdWgQKUo lớmWqZPg2pp, cmWqZPg2pứ trVCdWgQKUả lờGe4mi mWqZPg2plà “thầyVCdWgQKU VCdWgQKUbận” cVCdWgQKUho tôGe4mi đi,VCdWgQKU đGe4mừng mWqZPg2ptrả Ge4mlời VCdWgQKUcâu nGe4mào khác. 

“Ừ, cGe4muối tuGe4mần nàGe4my thầyVCdWgQKU cũnGe4mg khômWqZPg2png mWqZPg2pbận. ThầGe4my sẽmWqZPg2p đmWqZPg2pi vớiGe4m Ge4mbé MVCdWgQKUy.”, cmWqZPg2pon bGe4mé mWqZPg2pMy remWqZPg2po lmWqZPg2pên nVCdWgQKUhư bắVCdWgQKUt VCdWgQKUđược vàngVCdWgQKU: “HoamWqZPg2pn hô,VCdWgQKU cámWqZPg2pm ơnVCdWgQKU tVCdWgQKUhầy.” mWqZPg2pMột cmWqZPg2pâu trảGe4m lờiGe4m khmWqZPg2puyến mGe4mãi thêmGe4m nụmWqZPg2p cườiGe4m đẹGe4mp VCdWgQKUnhư Ge4mmơ đGe4mã lVCdWgQKUàm mWqZPg2ptôi cVCdWgQKUhoáng vángmWqZPg2p. LạimWqZPg2p mWqZPg2pthêm mộmWqZPg2pt “cúGe4m sGe4mốc kinVCdWgQKUh dGe4mị” nữa.mWqZPg2p CGe4mon bémWqZPg2p đángVCdWgQKU ghVCdWgQKUét, nmWqZPg2pó thiệmWqZPg2pt làmWqZPg2p mWqZPg2pmưu mVCdWgQKUa mWqZPg2pchước quỷ,VCdWgQKU nGe4mó dámVCdWgQKU VCdWgQKU“phỗng Ge4mtay trên”mWqZPg2p củamWqZPg2p tGe4môi… nmWqZPg2pó sẽVCdWgQKU mWqZPg2pbiết tGe4may tôi…mWqZPg2p tGe4môi ghétmWqZPg2p nmWqZPg2pó… tmWqZPg2pôi căVCdWgQKUm thùmWqZPg2p nó…tôGe4mi… CáVCdWgQKUi “ômWqZPg2png già”mWqZPg2p VCdWgQKUấy VCdWgQKUcũng dVCdWgQKUở hơGe4mi mWqZPg2pnữa, ngmWqZPg2phĩ tmWqZPg2phế nàmWqZPg2po màVCdWgQKU mWqZPg2plại nhGe4mận Ge4mlời nómWqZPg2p thế?VCdWgQKU CònmWqZPg2p tôVCdWgQKUi đâyGe4m bVCdWgQKUỏ Ge4mcho VCdWgQKUai? TGe4môi ghGe4mét VCdWgQKUcả VCdWgQKUhai người…
mWqZPg2pTôi khôGe4mng địmWqZPg2pnh vàVCdWgQKUo mWqZPg2phọc VCdWgQKUngày Ge4mhôm VCdWgQKUnay đâu,mWqZPg2p nhGe4mìn hmWqZPg2pai ngườiGe4m đmWqZPg2pó mắcmWqZPg2p cônVCdWgQKUg lVCdWgQKUên tăGe4mng xôngGe4m điêmWqZPg2pn bấtmWqZPg2p Ge4mtử lắm.VCdWgQKU ĐiGe4m vmWqZPg2pề cGe4mho Ge4myên chuyVCdWgQKUện. NghĩGe4m vậymWqZPg2p mWqZPg2ptôi liềnmWqZPg2p quVCdWgQKUay lưnmWqZPg2pg điVCdWgQKU xuốngGe4m cầuVCdWgQKU thanmWqZPg2pg, đmWqZPg2pang đGe4mi lữngGe4m thữnVCdWgQKUg thìVCdWgQKU tGe4mhầy LâmVCdWgQKU tVCdWgQKUừ đâGe4mu rVCdWgQKUa VCdWgQKUvỗ vàVCdWgQKUo vmWqZPg2pai tôiVCdWgQKU cámWqZPg2pi bộpGe4m, Ge4mthầy nhGe4me răngmWqZPg2p: mWqZPg2p“Chào họmWqZPg2pc tmWqZPg2prò cưGe4mng, eGe4mm tínVCdWgQKUh trốnGe4m họmWqZPg2pc hả?”,Ge4m tôiGe4m mWqZPg2pdòm thGe4mầy cmWqZPg2pố néVCdWgQKUn bựmWqZPg2pc dọcmWqZPg2p tVCdWgQKUươi cười:mWqZPg2p “VCdWgQKU TVCdWgQKUrốn Ge4mrồi mấVCdWgQKUt quVCdWgQKUà saGe4mo. mWqZPg2pEm đVCdWgQKUi muGe4ma nướcmWqZPg2p thGe4môi mà.”Ge4m. NVCdWgQKUghe tớmWqZPg2pi vVCdWgQKUụ VCdWgQKUquà cVCdWgQKUáp thmWqZPg2pầy Ge4mLâm chGe4mau mày:VCdWgQKU “HọcGe4m trVCdWgQKUò tmWqZPg2phảo VCdWgQKUghê mWqZPg2pnhỉ. ThầymWqZPg2p đVCdWgQKUi vềGe4m hổngVCdWgQKU hGe4mỏi Ge4mhan mWqZPg2pgì VCdWgQKUmà đòGe4mi mWqZPg2pquà Ge4mrồi. MGe4mà thôi,Ge4m VCdWgQKUcon nít,VCdWgQKU khôGe4mng chấp.VCdWgQKU Nè”.

Thầy mWqZPg2plục Ge4mcặp đưamWqZPg2p cVCdWgQKUho Ge4mtôi mộtVCdWgQKU VCdWgQKUcái VCdWgQKUvòng mộcVCdWgQKU VCdWgQKUgỗ, mộtVCdWgQKU cáiVCdWgQKU Ge4mđĩa Ge4mCD củamWqZPg2p TrademarGe4mk. ThánhVCdWgQKU thầGe4mn ơVCdWgQKUi! áimWqZPg2p CmWqZPg2pD nàGe4my tôiGe4m mWqZPg2plùng VCdWgQKUtìm khắpGe4m mWqZPg2pthành VCdWgQKUphố mmWqZPg2pà khôngVCdWgQKU thấyGe4m màGe4m naVCdWgQKUy cVCdWgQKUó rồmWqZPg2pi, suVCdWgQKUng VCdWgQKUsướng Ge4mquá. VCdWgQKUTôi VCdWgQKUôm sVCdWgQKUiết mWqZPg2pcái CVCdWgQKUD trVCdWgQKUong tamWqZPg2py lGe4mảm nVCdWgQKUhảm: “OhGe4m VCdWgQKUmy mWqZPg2pgod, mmWqZPg2py godGe4m. ĐồGe4m hiếVCdWgQKUm, Ge4mđồ hiếVCdWgQKUm. CámGe4m ơnmWqZPg2p thầy,VCdWgQKU thầyGe4m numbVCdWgQKUer one.Ge4m”, VCdWgQKUthầy cườiVCdWgQKU Ge4mha hảVCdWgQKU xGe4moa đầuVCdWgQKU tôimWqZPg2p: “ĐượcGe4m, nGe4mumber VCdWgQKUone thGe4mì được.mWqZPg2p mWqZPg2pÀ! CGe4mòn cVCdWgQKUó hmWqZPg2pai mWqZPg2pcái véGe4m Ge4mđi hộimWqZPg2p chGe4mợ nè.VCdWgQKU mWqZPg2pCho mWqZPg2pem lVCdWgQKUuôn, rủGe4m mWqZPg2pai thVCdWgQKUì rủ.”

Vừa Ge4mnghe tớimWqZPg2p hamWqZPg2pi VCdWgQKUcái véVCdWgQKU làmVCdWgQKU tôiGe4m lạimWqZPg2p limWqZPg2pên tưởngGe4m cảnhGe4m kVCdWgQKUhi VCdWgQKUnãy, nVCdWgQKUồng độGe4m Ge4mmáu điêVCdWgQKUn củmWqZPg2pa tôGe4mi lạimWqZPg2p chạymWqZPg2p ngượcmWqZPg2p lmWqZPg2pên. Ge4mNgay Ge4mlập tứcGe4m tôVCdWgQKUi cmWqZPg2pầm đmWqZPg2pĩa CVCdWgQKUD Ge4mlẫn cáiGe4m vòngmWqZPg2p, mmWqZPg2pấy VCdWgQKUcái Ge4mvé đưaGe4m lVCdWgQKUại mWqZPg2pcho thầyVCdWgQKU Ge4mLâm, mWqZPg2pcau có:mWqZPg2p “VCdWgQKUEm trảGe4m thVCdWgQKUầy hếtVCdWgQKU nè.mWqZPg2p GiờmWqZPg2p emWqZPg2pm đGe4mi vVCdWgQKUề đây.Ge4m TGe4mrốn VCdWgQKUhọc VCdWgQKUhôm mWqZPg2pnay luôn.VCdWgQKU ĐiênVCdWgQKU rGe4mồi, Ge4mquê rồi.”.Ge4m CáiGe4m mWqZPg2pthái đVCdWgQKUộ Ge4mkì Ge4mquặc củaGe4m tVCdWgQKUôi làmmWqZPg2p thầGe4my LâmWqZPg2pm kmWqZPg2phông hiểVCdWgQKUu môGe4m têGe4m gGe4mì hếmWqZPg2pt, thầymWqZPg2p kVCdWgQKUhệ nệmWqZPg2p xáchGe4m đGe4mống qumWqZPg2pà chạymWqZPg2p mWqZPg2ptheo tGe4môi: mWqZPg2p“Ê, êGe4m. GìVCdWgQKU kìGe4m vậy?mWqZPg2p EmWqZPg2pm mWqZPg2pbị hâmVCdWgQKU hả?Ge4m TumWqZPg2pi quýVCdWgQKUnh cVCdWgQKUhết bâVCdWgQKUy giờ.Ge4m RéoVCdWgQKU muGe4ma quVCdWgQKUà chmWqZPg2po đãmWqZPg2p gmWqZPg2piờ khônVCdWgQKUg lấyGe4m lGe4mà VCdWgQKUsao?”, sẵnGe4mg cơnVCdWgQKU điênVCdWgQKU đmWqZPg2pang cVCdWgQKUuồn cVCdWgQKUuộn VCdWgQKUtôi Ge4mquay lGe4mại tGe4mrút mWqZPg2pgiận lGe4mên thầVCdWgQKUy luôVCdWgQKUn, tôiGe4m qmWqZPg2puay lạVCdWgQKUi gắtmWqZPg2p: “Ge4mỪ đấy,mWqZPg2p eVCdWgQKUm hâmGe4m, Ge4mem điên.mWqZPg2p EGe4mm ghmWqZPg2pét cGe4mái ôGe4mng đó,VCdWgQKU Ge4mem ghémWqZPg2pt VCdWgQKUcon béGe4m đó,VCdWgQKU emWqZPg2pm ghémWqZPg2pt thầymWqZPg2p luVCdWgQKUôn. VCdWgQKUEm về…VĩnhGe4m biệt…”.

Thầy VCdWgQKULâm đumWqZPg2pổi Ge4mtheo nắGe4mm dâymWqZPg2p cặpGe4m VCdWgQKUtôi kéoGe4m lại:Ge4m “ÊmWqZPg2p Ge4m, vừaVCdWgQKU pmWqZPg2phải tmWqZPg2phôi nhVCdWgQKUa. Ge4mTui làGe4mm gmWqZPg2pì mGe4mà ghmWqZPg2pét tumWqZPg2pi? mWqZPg2pEm đaVCdWgQKUng giậVCdWgQKUn amWqZPg2pi mVCdWgQKUà đmWqZPg2piên dmWqZPg2pữ Ge4mvậy? CáiGe4m ôngVCdWgQKU thmWqZPg2pầy SinGe4mh đómWqZPg2p hả?mWqZPg2p mWqZPg2pNgồi xuốngVCdWgQKU mWqZPg2pkể tmWqZPg2pui nghe.mWqZPg2p”. VCdWgQKUNói xonVCdWgQKUg, thầyGe4m cầmGe4m dâGe4my cặmWqZPg2pp VCdWgQKUkéo tôiGe4m ngồiGe4m xuốGe4mng chmWqZPg2pân mWqZPg2pcầu thangVCdWgQKU. SẵnmWqZPg2p đanmWqZPg2pg cóGe4m ngườmWqZPg2pi mWqZPg2pcần chGe4mia sVCdWgQKUẻ, tôGe4mi phuGe4mn rGe4ma mộtGe4m trànVCdWgQKUg chVCdWgQKUo hạGe4m hỏa.Ge4m SamWqZPg2pu mWqZPg2pkhi nghVCdWgQKUe xmWqZPg2pong câmWqZPg2pu chuyệnVCdWgQKU thầmWqZPg2py LVCdWgQKUâm nVCdWgQKUhìn tôiVCdWgQKU mỉmmWqZPg2p cGe4mười vỗGe4m vamWqZPg2pi aGe4mn ủmWqZPg2pi: “mWqZPg2pThua VCdWgQKUkeo nàGe4my bàVCdWgQKUy kGe4meo khGe4mác. Ge4mĐừng nảnmWqZPg2p chí…Ge4m nhưGe4mng Ge4mcó điều…”,VCdWgQKU tômWqZPg2pi nhVCdWgQKUìn thGe4mầy lạmWqZPg2p lẫVCdWgQKUm: “NhưngVCdWgQKU samWqZPg2po hVCdWgQKUả thầy?Ge4m”.Thầy mWqZPg2pLâm cVCdWgQKUau mặtmWqZPg2p lạiVCdWgQKU đưVCdWgQKUa VCdWgQKUhai Ge4mtay véoGe4m VCdWgQKUhai mVCdWgQKUá tôiVCdWgQKU mWqZPg2plèm VCdWgQKUbèm: “mWqZPg2pCái tộmWqZPg2pi nmWqZPg2pgốc làGe4m mộtmWqZPg2p nGe4mè. CáiGe4m tộiVCdWgQKU VCdWgQKUvô duyênGe4m, dámGe4m mWqZPg2ptrút giậnGe4m lêVCdWgQKUn tGe4mui Ge4mlà Ge4mhai VCdWgQKUnè, vVCdWgQKUà VCdWgQKUđiên khùnmWqZPg2pg làGe4m bGe4ma. ChừamWqZPg2p chưa?”,mWqZPg2p Ge4mvì đmWqZPg2pau mVCdWgQKUà VCdWgQKUtôi Ge4mla oamWqZPg2pi oáGe4mi: “ỐGe4mi, đmWqZPg2pau quá!!VCdWgQKU! ThmWqZPg2pa chmWqZPg2po VCdWgQKUem. Ge4mEm chừVCdWgQKUa rồGe4mi, eGe4mm cmWqZPg2phừa rồi.”.

Khi thầymWqZPg2p LâVCdWgQKUm mWqZPg2pbỏ tamWqZPg2py rVCdWgQKUa, tmWqZPg2pôi ngồiVCdWgQKU đưamWqZPg2p taGe4my xoGe4ma xoVCdWgQKUa hamWqZPg2pi mWqZPg2pmá đVCdWgQKUầy mWqZPg2pnhững vếVCdWgQKUt đỏVCdWgQKU phGe4mụng phịVCdWgQKUu: “ThầGe4my Ge4mác còVCdWgQKUn hơnmWqZPg2p SiGe4mnh nmWqZPg2pữa, nhéVCdWgQKUo đamWqZPg2pu quGe4má. UGe4mi daVCdWgQKU! mWqZPg2pEm nVCdWgQKUgốc chmWqZPg2pỗ nào?”.VCdWgQKU ThầymWqZPg2p VCdWgQKULâm tmWqZPg2pheo VCdWgQKUthói Ge4mquen đưamWqZPg2p mWqZPg2ptay miếtVCdWgQKU VCdWgQKUcằm: “LạiVCdWgQKU Ge4mcòn VCdWgQKUkhông nữVCdWgQKUa hVCdWgQKUả? TựVCdWgQKU mWqZPg2pdưng đeVCdWgQKUm chVCdWgQKUo coGe4mn Ge4mbé MVCdWgQKUy đGe4mó cáVCdWgQKUi Ge4mvé lGe4màm gì?”,mWqZPg2p tôiGe4m đưamWqZPg2p VCdWgQKUtay lVCdWgQKUên gmWqZPg2pãi đầu:VCdWgQKU “EmmWqZPg2p mWqZPg2pđâu mWqZPg2pcó nGe4mgờ cGe4mon nhỏmWqZPg2p Ge4mđó đmWqZPg2púng túyVCdWgQKUp mWqZPg2p“tự Ge4mnhiên nhưVCdWgQKU ngườimWqZPg2p HmWqZPg2pà Nội”VCdWgQKU đâu?”mWqZPg2p. VừGe4ma lúcGe4m VCdWgQKUđó chuGe4mông VCdWgQKUreng VCdWgQKUlên, VCdWgQKUthầy kéGe4mo tmWqZPg2pôi đẩymWqZPg2p vmWqZPg2pề phímWqZPg2pa cầuVCdWgQKU thaGe4mng bVCdWgQKUảo: “Ge4mThôi VCdWgQKUtới gVCdWgQKUiờ họGe4mc rồi,mWqZPg2p VCdWgQKUđi họcmWqZPg2p đi.CVCdWgQKUhuồn Ge4mlà biếtGe4m mWqZPg2ptay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua mWqZPg2pthay eVCdWgQKUm yeVCdWgQKUu anh

Nhác tmWqZPg2phấy mGe4mặt tôimWqZPg2p, Ge4mcon bVCdWgQKUé MmWqZPg2py đãGe4m lăVCdWgQKUng mWqZPg2pxăng: “ChịVCdWgQKU ơi,Ge4m Ge4mem mờimWqZPg2p Ge4mthầy VCdWgQKUđi. mWqZPg2pThầy đồngVCdWgQKU mWqZPg2pý rồimWqZPg2p đấVCdWgQKUy chịVCdWgQKU ạ.”,VCdWgQKU mWqZPg2ptôi nhVCdWgQKUìn nómWqZPg2p mmWqZPg2pỉm cmWqZPg2pười VCdWgQKUà lênmWqZPg2p mộtGe4m câVCdWgQKUu VCdWgQKUra cmWqZPg2phiều ngạVCdWgQKUc nGe4mhiên lắGe4mm. VCdWgQKUCon VCdWgQKUquỷ… tGe4ma bmWqZPg2pẻ mWqZPg2pcổ mimWqZPg2p…lại cònmWqZPg2p kGe4mhoe nữamWqZPg2p hảmWqZPg2p? MớGe4mi dằnGe4m đượmWqZPg2pc cơnmWqZPg2p tứVCdWgQKUc xomWqZPg2png, giờGe4m nóVCdWgQKU lVCdWgQKUại “quạt”mWqZPg2p cVCdWgQKUho bùngmWqZPg2p lênmWqZPg2p. mWqZPg2pNghe nóGe4m lVCdWgQKUíu lVCdWgQKUo màVCdWgQKU lònGe4mg tôVCdWgQKUi nghẹnVCdWgQKU ngào.MìnhmWqZPg2p quảmWqZPg2p làVCdWgQKU điênGe4m, vừaVCdWgQKU điênGe4m vừmWqZPg2pa Ge4mngốc! Ge4mNó tVCdWgQKUhì vuVCdWgQKUi rồGe4mi VCdWgQKUchủ nhậGe4mt đưmWqZPg2pợc VCdWgQKUđi VCdWgQKUxem phGe4mim vVCdWgQKUới SiVCdWgQKUnh cmWqZPg2pòn mìnhGe4m lạiGe4m nằmGe4m nhà…chánVCdWgQKU ngắt.

Sinh Ge4mcũng “mWqZPg2pkhông biếtVCdWgQKU” nỗiGe4m VCdWgQKUlòng củVCdWgQKUa mWqZPg2ptôi, Ge4manh vmWqZPg2pui VCdWgQKUvẻ đếnmWqZPg2p bêGe4mn tômWqZPg2pi mỉmVCdWgQKU cườVCdWgQKUi: “mWqZPg2p ChủmWqZPg2p nmWqZPg2phật điGe4m xGe4mem phiGe4mm sướngGe4m ha.VCdWgQKU” TôiVCdWgQKU cườiGe4m nhGe4mạt thếVCdWgQKUch đVCdWgQKUáp lạiGe4m aVCdWgQKUnh: “VmWqZPg2pâng! NhưnVCdWgQKUg sGe4mướng đâuGe4m bằngVCdWgQKU amWqZPg2pi Ge4mkia, đGe4mi hamWqZPg2pi mìnhGe4m mớVCdWgQKUi vGe4mui. TGe4mhế màVCdWgQKU dámVCdWgQKU VCdWgQKUbảo côGe4m VCdWgQKUAn khôngVCdWgQKU rảnhmWqZPg2p cumWqZPg2pối tGe4muần Ge4mcơ đấy.VCdWgQKU”. mWqZPg2pNghe tôimWqZPg2p nómWqZPg2pi móGe4mc nmWqZPg2pói mỉaVCdWgQKU thế,VCdWgQKU mWqZPg2panh mWqZPg2pcau mặGe4mt lườmmWqZPg2p tôVCdWgQKUi: “Ge4mLại ănmWqZPg2p nómWqZPg2pi kiểGe4mu đómWqZPg2p nữVCdWgQKUa. Ge4mMuốn VCdWgQKUtôi cVCdWgQKUho mộVCdWgQKUt mWqZPg2pkí vàVCdWgQKUo đVCdWgQKUầu kGe4mhông hả?Ge4m Ge4mAi vớVCdWgQKUi ai?”.

Tôi nhGe4mìn aVCdWgQKUnh coVCdWgQKUng môVCdWgQKUi lêGe4mn, mWqZPg2pnói mWqZPg2pkhoáy thêmWqZPg2pm tiếnGe4mg mWqZPg2pnữa: “VCdWgQKUEm nómWqZPg2pi mWqZPg2pai mWqZPg2pđó chmWqZPg2pứ cGe4mó nVCdWgQKUói VCdWgQKUthầy đGe4mâu. NGe4mgộ à!”,VCdWgQKU nGe4mói xonVCdWgQKUg mWqZPg2ptôi mWqZPg2pcắp cặpVCdWgQKU qumWqZPg2pay lưnVCdWgQKUg điGe4m xuốmWqZPg2png bVCdWgQKUàn bGe4mét ngmWqZPg2pồi học.mWqZPg2p SVCdWgQKUinh phGe4mùng mGe4mang khoVCdWgQKUanh taGe4my thởGe4m dmWqZPg2pài, Ge4mcòn coGe4mn béGe4m MmWqZPg2py hGe4mết nhìGe4mn tôVCdWgQKUi rmWqZPg2pồi lạiGe4m nhìVCdWgQKUn aVCdWgQKUnh chảVCdWgQKU himWqZPg2pểu Ge4mgì cả.

Suốt bumWqZPg2pổi hmWqZPg2pọc nVCdWgQKUỗi bVCdWgQKUuồn chánGe4m cứVCdWgQKU lmWqZPg2pơ VCdWgQKUmơ tromWqZPg2png tômWqZPg2pi. VCdWgQKUHễ nhìGe4mn SmWqZPg2pinh tôiGe4m VCdWgQKUlại thấmWqZPg2py ngVCdWgQKUhèn mWqZPg2pnghẹn VCdWgQKUnơi cuốngVCdWgQKU Ge4mhọng. SmWqZPg2pao mWqZPg2pmà cháGe4mn ghêVCdWgQKU tVCdWgQKUa! CVCdWgQKUó lẽGe4m lmWqZPg2pà ngGe4mày chủVCdWgQKU nhGe4mật mWqZPg2ptôi nêmWqZPg2pn ngủmWqZPg2p suốGe4mt VCdWgQKUcả nmWqZPg2pgày. VGe4mì bimWqZPg2pết đGe4mâu trGe4mong mơVCdWgQKU tômWqZPg2pi sẽVCdWgQKU mWqZPg2pmơ tmWqZPg2phấy amWqZPg2pnh vàVCdWgQKU tôiGe4m đmWqZPg2pi xGe4mem pGe4mhim tGe4mhì saGe4mo, nGe4mhư thGe4mế còVCdWgQKUn VCdWgQKUđược hơGe4mn Ge4mnhìn thVCdWgQKUấy cGe4mon bémWqZPg2p ấymWqZPg2p mWqZPg2pcứ lởnmWqZPg2p vởVCdWgQKUn Ge4mbên anh….

Khi Ge4mnghe timWqZPg2pếng chuônGe4mg rmWqZPg2peng, mWqZPg2ptôi lGe4mà ngmWqZPg2pười vọtGe4m rVCdWgQKUa trướmWqZPg2pc nhấtmWqZPg2p. Ge4mĐi Ge4mvề cmWqZPg2pho mWqZPg2plẹ đVCdWgQKUể rmWqZPg2pa quámWqZPg2pn ngVCdWgQKUồi nhâmWqZPg2pm nVCdWgQKUhi đGe4mể “quên”VCdWgQKU buồGe4mn. KVCdWgQKUhi tVCdWgQKUôi đanmWqZPg2pg đểGe4m xVCdWgQKUe Ge4mtôi thấymWqZPg2p thầymWqZPg2p LâmmWqZPg2p vàmWqZPg2p amWqZPg2pnh đứngVCdWgQKU nóiVCdWgQKU chuyệnmWqZPg2p ởmWqZPg2p hGe4mành laGe4mng phòngVCdWgQKU gGe4miáo vụGe4m VCdWgQKUra chiVCdWgQKUều vmWqZPg2pui vẻVCdWgQKU lắm,mWqZPg2p cámWqZPg2pi nụmWqZPg2p cườiGe4m quyếnmWqZPg2p VCdWgQKUrũ mWqZPg2pđó Ge4mgiờ tVCdWgQKUôi thấymWqZPg2p ghétGe4m kGe4minh khủng.Ge4m VCdWgQKUVới Ge4mai cũVCdWgQKUng VCdWgQKUcười được.VCdWgQKU TômWqZPg2pi thấtmWqZPg2p tVCdWgQKUhểu dẫnVCdWgQKU xVCdWgQKUe rVCdWgQKUa Ge4mkhỏi chỗGe4m giữVCdWgQKU, cúimWqZPg2p mặtVCdWgQKU xuốnVCdWgQKUg đấtVCdWgQKU lGe4mắc đVCdWgQKUầu Ge4mchán nảnGe4m rồGe4mi mWqZPg2plẩm Ge4mnhẩm: “VCdWgQKU CGe4muối tuầnVCdWgQKU nàymWqZPg2p Ge4mmình VCdWgQKUlàm gìmWqZPg2p đâmWqZPg2py, lạiGe4m đGe4mi rmWqZPg2pa quámWqZPg2pn cVCdWgQKUà pmWqZPg2phê vàmWqZPg2p ngmWqZPg2pồi ngắmWqZPg2pm smWqZPg2pao hả?HaVCdWgQKUy vGe4mặn máyVCdWgQKU Ge4mlạnh tronmWqZPg2pg phmWqZPg2pòng Ge4mvà cuGe4mốn mVCdWgQKUền nằmWqZPg2pm ngủ?Ge4m” mWqZPg2pTên gimWqZPg2pữ xVCdWgQKUe tVCdWgQKUhấy tháGe4mi độGe4m tômWqZPg2pi mWqZPg2pnhư VCdWgQKUthế mWqZPg2pcũng mắcVCdWgQKU cưVCdWgQKUời, mWqZPg2phắn cmWqZPg2phọc: Ge4m“ SmWqZPg2pao Ge4mvậy, thấtGe4m VCdWgQKUtình Ge4mhả cưng?mWqZPg2p CuốmWqZPg2pi tuầnGe4m kVCdWgQKUhông aVCdWgQKUi đmWqZPg2pi chGe4mơi vớmWqZPg2pi cưmWqZPg2png hGe4mả?Anh Ge4mđi VCdWgQKUcho nè.”.VCdWgQKU Ge4mÁ mWqZPg2pà! DVCdWgQKUám Ge4mchọc bàVCdWgQKU à,VCdWgQKU mWqZPg2pbà đGe4mang cơnGe4m điênVCdWgQKU đâVCdWgQKUy. MàymWqZPg2p tớiVCdWgQKU sVCdWgQKUố rồiGe4m. Ge4mNghĩ thếVCdWgQKU VCdWgQKUtôi bVCdWgQKUuông VCdWgQKUthỏng hGe4mắn mWqZPg2pmột mWqZPg2pcâu: “DVCdWgQKUạ, cGe4mám ơGe4mn VCdWgQKUlòng tVCdWgQKUốt củmWqZPg2pa VCdWgQKUanh. AVCdWgQKUnh lVCdWgQKUo Ge4mthu timWqZPg2pền gmWqZPg2piữ xmWqZPg2pe Ge4mđi, đừngmWqZPg2p VCdWgQKUở đmWqZPg2pó rGe4mảnh rỗmWqZPg2pi Ge4mlo cmWqZPg2pho emWqZPg2pm, bảVCdWgQKUo vệVCdWgQKU VCdWgQKUla Ge4manh bâmWqZPg2py gVCdWgQKUiờ. mWqZPg2pEm đangVCdWgQKU vội,VCdWgQKU VCdWgQKUanh vumWqZPg2pi VCdWgQKUlòng thVCdWgQKUu mWqZPg2ptiền giữmWqZPg2p VCdWgQKUxe nhGe4manh lGe4mên chútGe4m đượmWqZPg2pc khGe4mông?”. GãVCdWgQKU Ge4mgiữ Ge4mxe cứngmWqZPg2p Ge4mhọng VCdWgQKUnhìn Ge4mtôi, tVCdWgQKUức tốGe4mi lắmWqZPg2pm nhưngVCdWgQKU tmWqZPg2pất nhiêVCdWgQKUn VCdWgQKUhắn khômWqZPg2png thểmWqZPg2p phảVCdWgQKUn Ge4mbác gì.VCdWgQKU TVCdWgQKUôi đãmWqZPg2p VCdWgQKUquá lịcmWqZPg2ph sự.

Gần Ge4mra tGe4mới cổVCdWgQKUng trườngGe4m thmWqZPg2pì tôiGe4m nghmWqZPg2pe tGe4miếng thầyGe4m LâmVCdWgQKU gọiGe4m VCdWgQKUý ớiVCdWgQKU saVCdWgQKUu lVCdWgQKUưng: “mWqZPg2p Ge4mH, Ge4mH. VCdWgQKUChờ chútGe4m!”. ThầmWqZPg2py chạmWqZPg2py đếnGe4m gầGe4mn tmWqZPg2pôi đứngVCdWgQKU tVCdWgQKUhở dốVCdWgQKUc: VCdWgQKU“ ThmWqZPg2poắt cGe4mái làmWqZPg2p thấyGe4m Ge4mra tớiGe4m đâmWqZPg2py rVCdWgQKUồi. VCdWgQKUCái véGe4m hộiVCdWgQKU Ge4mchợ nmWqZPg2pãy quênGe4m lấyVCdWgQKU nè.MộtVCdWgQKU vVCdWgQKUé VCdWgQKUđi đượcGe4m VCdWgQKUhai ngườVCdWgQKUi, Ge4mem dẫnVCdWgQKU Ge4mbạn đGe4mi cmWqZPg2pho Ge4mvui, mWqZPg2ptui cVCdWgQKUũng rVCdWgQKUủ bạVCdWgQKUn Ge4mđi nữaVCdWgQKU.Đi qVCdWgQKUuậy mWqZPg2pchơi đmWqZPg2pi, thmWqZPg2pứ bảVCdWgQKUy cũngmWqZPg2p kVCdWgQKUhông bậGe4mn gì.BậtmWqZPg2p mVCdWgQKUí nghenGe4m, bVCdWgQKUạn Ge4mtui đẹVCdWgQKUp traGe4mi lắm.”

Cái nàVCdWgQKUy Ge4mlàm tmWqZPg2pôi Ge4mhơi Ge4mquê Ge4mà nmWqZPg2pha, ổGe4mng cGe4mứ lGe4màm nhưVCdWgQKU tôiVCdWgQKU thGe4mấy Ge4mngười Ge4mđẹp trGe4mai nàoGe4m cmWqZPg2pũng nmWqZPg2phảy VCdWgQKUvô vậmWqZPg2py Ge4mđó. mWqZPg2pMê đẹpVCdWgQKU tGe4mrai VCdWgQKUthì Ge4mcũng phảGe4mi cómWqZPg2p mứGe4mc độVCdWgQKU chứmWqZPg2p. MàGe4m thôVCdWgQKUi kệVCdWgQKU! TGe4mhứ bảymWqZPg2p họcGe4m xongmWqZPg2p, VCdWgQKUrảnh rVCdWgQKUỗi đmWqZPg2pi Ge4mchơi Ge4mcho đỡGe4m buồn.VCdWgQKU VCdWgQKUVề nhGe4mà bVCdWgQKUuồn Ge4mchán cũmWqZPg2png vậy.VCdWgQKU mWqZPg2pTôi gậtGe4m đầuGe4m nmWqZPg2phưng mWqZPg2plại nóiVCdWgQKU dỗiVCdWgQKU: VCdWgQKU“ Được,Ge4m VCdWgQKUem đGe4mi. MàmWqZPg2p VCdWgQKUem mWqZPg2pđi tạGe4mi emWqZPg2pm chmWqZPg2pán thômWqZPg2pi, cGe4mhứ ôngVCdWgQKU bGe4mạn đẹpGe4m traGe4mi Ge4mcủa thầymWqZPg2p eGe4mm Ge4mkhông qVCdWgQKUuan Ge4mtâm. EmWqZPg2pm đâuVCdWgQKU VCdWgQKUcó bạmWqZPg2p ngườiGe4m nmWqZPg2pào Ge4mđẹp tmWqZPg2prai mmWqZPg2pà Ge4mem cVCdWgQKUũng mWqZPg2pmê đâu.”
Thầy LmWqZPg2pâm gmWqZPg2pật đGe4mầu cườiGe4m VCdWgQKUvới mWqZPg2ptôi: “Ge4m RVCdWgQKUồi, rồimWqZPg2p. BiếtGe4m rồi,mWqZPg2p xmWqZPg2pin Ge4mlỗi. NVCdWgQKUói mWqZPg2ptóm lmWqZPg2pại mWqZPg2plà cóVCdWgQKU đGe4mi pmWqZPg2phải khôngmWqZPg2p? mWqZPg2pĐúng mWqZPg2p7 giờGe4m chờmWqZPg2p tuGe4mi ngaVCdWgQKUy Ge4mở mWqZPg2pcổng VCdWgQKUhội mWqZPg2pchợ đó.VCdWgQKU NhớmWqZPg2p nghmWqZPg2pen… NhGe4mắc VCdWgQKUlại VCdWgQKUlần nữamWqZPg2p lmWqZPg2pà đúVCdWgQKUng VCdWgQKU7 mWqZPg2pgiờ đó…”,VCdWgQKU tGe4môi cũnmWqZPg2pg ừmWqZPg2p hửGe4m chàGe4mo thVCdWgQKUầy rGe4mồi leVCdWgQKUo Ge4mlên Ge4mxe về….

Khi vềVCdWgQKU nGe4mhà, thVCdWgQKUấy mmWqZPg2pặt tôGe4mi mGe4mẹ hoVCdWgQKUan hmWqZPg2pỉ: “ConVCdWgQKU cưmWqZPg2png, chủGe4m nhậtVCdWgQKU đmWqZPg2pi lêmWqZPg2pn ônVCdWgQKUg NgoVCdWgQKUại Ge4mdự đámmWqZPg2p giỗ.VCdWgQKU CậumWqZPg2p VCdWgQKUPhú cGe4mon về.Ge4m”. TVCdWgQKUôi đámmWqZPg2p ỉuGe4m xmWqZPg2pìu Ge4m“ Dạ.”,mWqZPg2p rồmWqZPg2pi thGe4mưa mẹGe4m đimWqZPg2p mWqZPg2plên phòngGe4m, mẹGe4m nVCdWgQKUhìn thmWqZPg2peo Ge4mtôi ngơGe4m ngmWqZPg2pác: “ConGe4m Ge4mnhóc nàVCdWgQKUy lVCdWgQKUạ thiệVCdWgQKUt, bVCdWgQKUình thườngGe4m nGe4mó nVCdWgQKUghe cậuVCdWgQKU Ge4mPhú vềmWqZPg2p lmWqZPg2pà nhmWqZPg2pảy nhGe4mõm lênVCdWgQKU “quàGe4m mWqZPg2pcon đâu”,mWqZPg2p mmWqZPg2pà nGe4may tỉnVCdWgQKUh bơVCdWgQKU VCdWgQKUvậy. MGe4mà mấGe4my ngàGe4my nVCdWgQKUay thGe4mấy nGe4mó cưmWqZPg2p mWqZPg2plơ mVCdWgQKUơ vậy,mWqZPg2p giốngmWqZPg2p VCdWgQKUnhư ngmWqZPg2pười chVCdWgQKUết rồimWqZPg2p vmWqZPg2pậy á.”

Ba mWqZPg2ptôi Ge4mmỉm cườimWqZPg2p VCdWgQKUnói vmWqZPg2pới mẹ:VCdWgQKU Ge4m“ KGe4mệ VCdWgQKUnó Ge4mđi emVCdWgQKU, VCdWgQKUđi họcmWqZPg2p Ge4mvề mWqZPg2pmệt mWqZPg2pmà. mWqZPg2pNgày Ge4mmai nómWqZPg2p lạiVCdWgQKU mWqZPg2ptưng bVCdWgQKUừng cGe4mho coi.”

Trời! BGe4ma VCdWgQKUmẹ nàoGe4m cGe4mó VCdWgQKUbiết tôVCdWgQKUi Ge4m“ I’mVCdWgQKU Ge4min sorrmWqZPg2pow omWqZPg2pf lovmWqZPg2pe (tôGe4mi VCdWgQKUđang tGe4mhất tình)”VCdWgQKU đâuGe4m, mWqZPg2pcó cònmWqZPg2p tGe4mâm trạngGe4m VCdWgQKUnào màVCdWgQKU đGe4mú đởnVCdWgQKU nhGe4mư mọimWqZPg2p mWqZPg2pkhi, mmWqZPg2pà ngmWqZPg2phe mWqZPg2pđến cậuGe4m PGe4mhú lVCdWgQKUại nhớmWqZPg2p mWqZPg2pđến cáVCdWgQKUi ônVCdWgQKUg SGe4minh đVCdWgQKUó. Ge4mNgười đâuGe4m VCdWgQKUmà gmWqZPg2piống nhGe4mau tmWqZPg2phế? Ge4mTôi bậmWqZPg2pt máyGe4m lêmWqZPg2pn cGe4mheck Ge4mmail mWqZPg2pthì mWqZPg2pcậu PhmWqZPg2pú tôGe4mi đmWqZPg2pang onmWqZPg2pline liềnmWqZPg2p mWqZPg2pboom VCdWgQKUvào VCdWgQKUnói cmWqZPg2phuyện vớiVCdWgQKU VCdWgQKUtôi: “ComWqZPg2pn mWqZPg2pà, cVCdWgQKUậu smWqZPg2pắp vềGe4m. MaVCdWgQKUi lVCdWgQKUà lêGe4mn mámWqZPg2py baGe4my. ChủGe4m nhậtGe4m VCdWgQKUcậu gặGe4mp mWqZPg2pcon Ge4mnhé. VCdWgQKUCó qVCdWgQKUuà mWqZPg2pcho comWqZPg2pn nmWqZPg2pè. CậGe4mu đanVCdWgQKUg làmVCdWgQKU việc,mWqZPg2p sẵnGe4m oGe4mnline hỏiVCdWgQKU VCdWgQKUthăm VCdWgQKUcon chúVCdWgQKUt. :&gtmWqZPg2p; VCdWgQKU” TôimWqZPg2p bậtGe4m cười,VCdWgQKU lmWqZPg2pần VCdWgQKUnào vềVCdWgQKU mmWqZPg2pà cậumWqZPg2p chGe4mẳng VCdWgQKUcó mWqZPg2pquà VCdWgQKUcho tôiGe4m, chmWqZPg2pỉ cmWqZPg2pó tôimWqZPg2p Ge4mlà Ge4mchưa cómWqZPg2p qVCdWgQKUuà cVCdWgQKUho cGe4mậu thôi,Ge4m VCdWgQKUnhưng tômWqZPg2pi sGe4mẽ cốmWqZPg2p gmWqZPg2pắng mWqZPg2pkhi mWqZPg2pnào rVCdWgQKUãnh rỗiVCdWgQKU thìGe4m Ge4mthiết mWqZPg2pkế mộtmWqZPg2p cáiGe4m lịmWqZPg2pch tặngmWqZPg2p cậumWqZPg2p mớiVCdWgQKU được.

Tôi đượGe4mc bmWqZPg2pa tmWqZPg2prang mWqZPg2pbị mWqZPg2pcho máGe4my vmWqZPg2pi tínGe4mh Ge4mtừ rGe4mất sớVCdWgQKUm nênGe4m chuyệmWqZPg2pn vmWqZPg2pọc VCdWgQKUphần mềmmWqZPg2p mWqZPg2pvới mWqZPg2ptôi mWqZPg2plà mộtVCdWgQKU thúmWqZPg2p tiêumWqZPg2p khiểnGe4m VCdWgQKUkhá ưmWqZPg2p làVCdWgQKU haGe4my. NhờVCdWgQKU VCdWgQKUnó màmWqZPg2p tGe4môi mWqZPg2pđi VCdWgQKUtrước VCdWgQKUlũ bạnVCdWgQKU mWqZPg2pở trườnVCdWgQKUg ởmWqZPg2p khoảnVCdWgQKU tmWqZPg2pin họmWqZPg2pc vGe4mà mWqZPg2plâu mWqZPg2plâu lạVCdWgQKUi làmVCdWgQKU rộGe4m lêGe4mn cGe4mhuyện buônGe4m bánVCdWgQKU ảmWqZPg2pnh VCdWgQKUdo tôiVCdWgQKU mWqZPg2pthiết kmWqZPg2pế theGe4mo đơGe4mn đặmWqZPg2pt Ge4mhàng củaVCdWgQKU mWqZPg2pchúng nó,Ge4m VCdWgQKUvui lắGe4mm kia.

Tôi địnhVCdWgQKU saVCdWgQKUu khVCdWgQKUi mWqZPg2ptốt nVCdWgQKUghiệp Ge4mlớp 1Ge4m2 nàVCdWgQKUy sẽVCdWgQKU điGe4m mWqZPg2ptheo ngànhVCdWgQKU đồGe4m họaGe4m vàmWqZPg2p tiếngmWqZPg2p AnGe4mh, tôVCdWgQKUi Ge4mthấy ngànhVCdWgQKU Ge4mđó rấtGe4m hợpGe4m vớimWqZPg2p tôi.

Tôi đánhGe4m tGe4mrả lVCdWgQKUời lạiVCdWgQKU cậu:Ge4m mWqZPg2p“ Ge4mDạ, Ge4mcon cámGe4m Ge4mơn cậuGe4m Ge4mnhiều. CậuVCdWgQKU ơimWqZPg2p, mấymWqZPg2p thángmWqZPg2p nVCdWgQKUay mWqZPg2pở trVCdWgQKUường coVCdWgQKUn Ge4mhọc anVCdWgQKUh văGe4mn cómWqZPg2p ôngGe4m tGe4mhầy giốngVCdWgQKU cậGe4mu lắVCdWgQKUm, khoVCdWgQKUảng 8mWqZPg2p5 %VCdWgQKU. CGe4mó khGe4mi mWqZPg2pnào ổngVCdWgQKU mWqZPg2plà aGe4mnh eVCdWgQKUm hmWqZPg2pọ vmWqZPg2pới VCdWgQKUcậu không?mWqZPg2p ;;)”.

“ VCdWgQKUGiống 85mWqZPg2p% hmWqZPg2pả coGe4mn :mWqZPg2p-O VCdWgQKU? VCdWgQKUỪ nhiVCdWgQKUều Ge4mkhi amWqZPg2pnh eVCdWgQKUm rơiGe4m rớVCdWgQKUt đâmWqZPg2pu kmWqZPg2phông biết :Ge4m-?&mWqZPg2pnbsp;Mà đẹpGe4m Ge4mtrai giốngVCdWgQKU cậuVCdWgQKU hVCdWgQKUả? ChắcGe4m khônmWqZPg2pg bằngmWqZPg2p đâmWqZPg2pu nhỉ,Ge4m Ge4mcậu đmWqZPg2pẹp tGe4mrai hVCdWgQKUơn. ComWqZPg2pn vôGe4m cGe4moi kVCdWgQKUĩ lạimWqZPg2p đi :)mWqZPg2p ) mWqZPg2p.Giỡn tGe4mhôi. mWqZPg2pCon chưmWqZPg2pa ngủVCdWgQKU hả?VCdWgQKU”. VCdWgQKUTôi ômGe4m bànVCdWgQKU phmWqZPg2pím cmWqZPg2pười Ge4mnắc nẻGe4m. CmWqZPg2pậu VCdWgQKUPhú tVCdWgQKUôi làGe4m ngườiVCdWgQKU mWqZPg2prất đẹpGe4m tGe4mrai vàmWqZPg2p mWqZPg2pdễ thưVCdWgQKUơng… nhưGe4mng dễGe4m tGe4mhương thứGe4m mấGe4my tmWqZPg2prong mWqZPg2pnhà thGe4mì khVCdWgQKUông biết,mWqZPg2p vìmWqZPg2p nVCdWgQKUhà tVCdWgQKUôi cómWqZPg2p nhiềuVCdWgQKU cậumWqZPg2p dễmWqZPg2p thưGe4mơng lVCdWgQKUắm. MặcGe4m dùGe4m VCdWgQKUcậu chGe4mỉ Ge4mlà cậuVCdWgQKU họGe4m, nhưGe4mng tìnhVCdWgQKU tGe4mhương củaVCdWgQKU cậumWqZPg2p đốiGe4m vớiVCdWgQKU tôVCdWgQKUi mWqZPg2pthì khôngVCdWgQKU tVCdWgQKUhua Ge4mgì mấyVCdWgQKU ngườiGe4m cVCdWgQKUậu ruGe4một mWqZPg2pcả. TôiVCdWgQKU mGe4muốn gVCdWgQKUì Ge4mcậu cũngVCdWgQKU gửiGe4m cVCdWgQKUho, VCdWgQKUnhà mWqZPg2ptôi gmWqZPg2pặp VCdWgQKUkhó khăGe4mn gìVCdWgQKU mWqZPg2pcậu VCdWgQKUcũng giúpVCdWgQKU đỡ.

Khi tVCdWgQKUôi cònGe4m nGe4mhỏ, tôVCdWgQKUi mWqZPg2phay ướcmWqZPg2p nếuVCdWgQKU cóGe4m ngVCdWgQKUười ymWqZPg2pêu VCdWgQKUthì tVCdWgQKUôi cmWqZPg2pũng mmWqZPg2pơ ướcVCdWgQKU cGe4mó mộmWqZPg2pt ngườGe4mi giVCdWgQKUống nhưmWqZPg2p cậu.Ge4m ĐúngmWqZPg2p làmWqZPg2p cầVCdWgQKUu đượcGe4m ướcGe4m tVCdWgQKUhấy, gặpmWqZPg2p thVCdWgQKUì gặpVCdWgQKU rồmWqZPg2pi Ge4mđó màmWqZPg2p đâuVCdWgQKU cóGe4m dễGe4m thươnmWqZPg2pg bằmWqZPg2png. ThậmGe4m chímWqZPg2p làGe4m cVCdWgQKUòn đángVCdWgQKU ghémWqZPg2pt, rấtmWqZPg2p đánVCdWgQKUg ghét.

“ Ge4mDạ Ge4mcon sGe4mắp VCdWgQKUđi ngủmWqZPg2p đây.VCdWgQKU VCdWgQKUCậu làmVCdWgQKU Ge4mviệc vGe4mui nhVCdWgQKUé. BữamWqZPg2p nmWqZPg2pào VCdWgQKUđược Ge4mcon VCdWgQKUsẽ gửmWqZPg2pi hìnhGe4m ổVCdWgQKUng chVCdWgQKUo cậuGe4m cGe4moi. KhôngVCdWgQKU giốngGe4m mWqZPg2pkhông ănmWqZPg2p tiGe4mền Ge4mB-) OáVCdWgQKUp!!! GiờmWqZPg2p VCdWgQKUcon bumWqZPg2pồn ngmWqZPg2pủ Ge4mquá (VCdWgQKU:| VCdWgQKU. CoVCdWgQKUn ofmWqZPg2pf đâmWqZPg2py. HẹmWqZPg2pp gặpmWqZPg2p VCdWgQKUcậu cVCdWgQKUhủ nmWqZPg2phật.BB, G9”-TVCdWgQKUôi mỉmmWqZPg2p cmWqZPg2pười Ge4mđánh lại.VCdWgQKU NhữngVCdWgQKU Ge4mcon Ge4mchữ củaGe4m cậmWqZPg2pu lGe4mại lầnVCdWgQKU lưGe4mợt hmWqZPg2piện mWqZPg2pra: “Ge4mNgáp gVCdWgQKUì mWqZPg2pmà tVCdWgQKUo thVCdWgQKUế. NhVCdWgQKUớ đưGe4ma tamWqZPg2py chGe4me miVCdWgQKUệng lmWqZPg2pại VCdWgQKUkẻo ruồmWqZPg2pi Ge4mbay vô VCdWgQKU ) Ge4m. Ừ,Ge4m VCdWgQKUbye mWqZPg2pcon, saGe4mo lũmWqZPg2p trẻVCdWgQKU baVCdWgQKUy giờGe4m pmWqZPg2phát mmWqZPg2pinh VCdWgQKUra ngôGe4mn ngGe4mữ cGe4mhat Ge4mlạ qmWqZPg2puá vậy,mWqZPg2p bGe4mb làmWqZPg2p byGe4me mWqZPg2pbye, rGe4mồi VCdWgQKUG9 làGe4m goGe4mod VCdWgQKUnight. TGe4miện nhỉ.”….

Tôi vừaGe4m đưmWqZPg2pa tmWqZPg2pay tGe4mắt VCdWgQKUmáy tGe4mhì điệnmWqZPg2p thoạmWqZPg2pi rGe4meng, tôimWqZPg2p cầmmWqZPg2p mámWqZPg2py mWqZPg2pa VCdWgQKUlô thmWqZPg2pì tiếngmWqZPg2p mWqZPg2pcon TrâmGe4m vanVCdWgQKUg lêVCdWgQKUn: Ge4m“Tao nè.Ge4m mWqZPg2pSao rồmWqZPg2pi, cmWqZPg2phủ Ge4mnhật điGe4m VCdWgQKUcoi pmWqZPg2phim vGe4mới ảVCdWgQKUnh phmWqZPg2pải khônVCdWgQKUg? SmWqZPg2pướng qGe4muá ta.”mWqZPg2p. TômWqZPg2pi gVCdWgQKUằn Ge4mgiọng vớimWqZPg2p nGe4mó: “VCdWgQKU RấtGe4m tiVCdWgQKUếc đGe4mã mWqZPg2plàm màymWqZPg2p mWqZPg2pthất vọngmWqZPg2p, nVCdWgQKUhưng Ge4mchủ nhGe4mật tGe4mao sẽmWqZPg2p đimWqZPg2p lênVCdWgQKU ômWqZPg2png NVCdWgQKUgoại mWqZPg2pdự mWqZPg2pđám gVCdWgQKUiỗ. VCdWgQKUCòn tốVCdWgQKUi đếnVCdWgQKU thVCdWgQKUì nGe4mằm nhàmWqZPg2p hoặVCdWgQKUc qmWqZPg2pua màyVCdWgQKU Ge4mchơi. CmWqZPg2pòn ảmWqZPg2pnh hảmWqZPg2p, mWqZPg2pquên đi.”

“ Huh??mWqZPg2p? DzậVCdWgQKUy làVCdWgQKU sGe4mao? MGe4mày cómWqZPg2p véGe4m VCdWgQKUrồi mWqZPg2psao lạiGe4m nằmGe4m nhà?”-VCdWgQKU TrGe4mâm ngạcGe4m nhGe4miên hVCdWgQKUỏi lGe4mại. TVCdWgQKUôi đoánmWqZPg2p làVCdWgQKU cmWqZPg2pái mặtVCdWgQKU Ge4mnó lmWqZPg2púc nàVCdWgQKUy kmWqZPg2phông kGe4mhác vớGe4mi cáiVCdWgQKU muỗnmWqZPg2pg Ge4mlà mấymWqZPg2p, vìGe4m nGe4mó ưVCdWgQKUa Ge4mnghệch mặtGe4m rVCdWgQKUa mỗimWqZPg2p kVCdWgQKUhi ngạGe4mc nhiên.

Tôi bèGe4mn kểVCdWgQKU từGe4m đầVCdWgQKUu mWqZPg2ptới đmWqZPg2puôi chVCdWgQKUo nmWqZPg2pó Ge4mnghe chuyệnVCdWgQKU mấymWqZPg2p namWqZPg2py tôiGe4m chưamWqZPg2p cómWqZPg2p mWqZPg2pdịp kểGe4m vìVCdWgQKU khôVCdWgQKUng qGe4mua lớpGe4m nGe4mó Ge4mchơi. TVCdWgQKUuy TrâVCdWgQKUm mWqZPg2plà bạnVCdWgQKU thânmWqZPg2p củaGe4m tôiGe4m nhVCdWgQKUưng lạGe4mi khôngVCdWgQKU cmWqZPg2phung lớpGe4m, kmWqZPg2pể rGe4ma Ge4mthì TrmWqZPg2pâm vàVCdWgQKU tôGe4mi cũnmWqZPg2pg mWqZPg2pcó VCdWgQKUduyên kVCdWgQKUì ngộGe4m mWqZPg2prất lạ,VCdWgQKU tôVCdWgQKUi biếtVCdWgQKU nóVCdWgQKU làmWqZPg2p bạnGe4m cVCdWgQKUủa bạGe4mn cùnVCdWgQKUg bànVCdWgQKU vớiVCdWgQKU tôiGe4m đmWqZPg2pầu nămVCdWgQKU lGe4mớp 1VCdWgQKU1, mWqZPg2pnhưng tGe4môi quVCdWgQKUen nómWqZPg2p troGe4mng mGe4một Ge4mdịp cmWqZPg2pa Ge4mnhạc củaGe4m trường,Ge4m nóVCdWgQKUi chmWqZPg2puyện hmWqZPg2pạp qVCdWgQKUuá nênmWqZPg2p “kếVCdWgQKUt dínVCdWgQKUh” mWqZPg2pnhau từGe4m Ge4mđấy. (TínVCdWgQKUh chmWqZPg2po đếnVCdWgQKU nGe4may thìmWqZPg2p TrâmWqZPg2pm vGe4mà tôiGe4m đãVCdWgQKU chơimWqZPg2p đượcmWqZPg2p bảmWqZPg2py nămWqZPg2pm rồi,VCdWgQKU vGe4mà cVCdWgQKUhuyện VCdWgQKUcủa tôiGe4m VCdWgQKUvà SiGe4mnh ngmWqZPg2pày đVCdWgQKUó tVCdWgQKUhì nóGe4m vGe4mà thmWqZPg2pầy LGe4mâm làGe4m hmWqZPg2pai VCdWgQKUngười “rVCdWgQKUắp mWqZPg2ptâm VCdWgQKUvun véVCdWgQKUn” )

Vừa Ge4mnghe Ge4mtôi kmWqZPg2pể hết,mWqZPg2p nóGe4m héVCdWgQKUt tronGe4mg điệnVCdWgQKU thoạimWqZPg2p VCdWgQKUlàm VCdWgQKUthôi mmWqZPg2puốn thmWqZPg2pủng màngmWqZPg2p nhVCdWgQKUĩ: “Ge4m VCdWgQKUTrời ơmWqZPg2pi !!mWqZPg2p!! mWqZPg2pNgốc tmWqZPg2pử! MàVCdWgQKUy cmWqZPg2pó đimWqZPg2pên khôngmWqZPg2p vậy?”.Ge4m TôGe4mi lGe4mấm lVCdWgQKUét lVCdWgQKUí nVCdWgQKUhí: “mWqZPg2p HimWqZPg2pc… tạiGe4m coGe4mn nVCdWgQKUhỏ kVCdWgQKUia khVCdWgQKUông biGe4mết điềmWqZPg2pu, đVCdWgQKUâu phGe4mải Ge4mtại tamWqZPg2po. VCdWgQKUTao bịVCdWgQKU thmWqZPg2pầy LâGe4mm nhéomWqZPg2p, giờGe4m VCdWgQKUtới màymWqZPg2p VCdWgQKUchửi nữamWqZPg2p VCdWgQKUhả? mWqZPg2pThôi mWqZPg2pbỏ mWqZPg2pqua Ge4mđi, thầyVCdWgQKU LâmmWqZPg2p rủVCdWgQKU thứVCdWgQKU Ge4mbảy nàGe4my đGe4mi chơiVCdWgQKU. MGe4mày đGe4mi nGe4mha, mWqZPg2pvì VCdWgQKUtao cóVCdWgQKU vVCdWgQKUé mWqZPg2pđi cVCdWgQKUho Ge4mhai ngưGe4mời, mWqZPg2pthầy LâGe4mm VCdWgQKUcũng rVCdWgQKUủ bạmWqZPg2pn. NghGe4me nómWqZPg2pi bạnmWqZPg2p ổngGe4m đẹpGe4m mWqZPg2ptrai VCdWgQKUlắm.”, tiếngmWqZPg2p TGe4mrâm cườmWqZPg2pi khúmWqZPg2pc mWqZPg2pkhích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….