You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thWNPNTKứ năm,wD tôLhxwN4i vwDừa đặLhxwN4t wDchân lênWNPNTK bậcWNPNTK cửpbGpq6a LhxwN4lớp thìLhxwN4 đãwD nWNPNTKghe tWNPNTKiếng pbGpq6bé MpbGpq6y nũngpbGpq6 nịupbGpq6: wD“Thầy ơi.pbGpq6Thầy rảpbGpq6nh hôWNPNTKng? ThầLhxwN4y WNPNTKđi coLhxwN4i pwDhim vớiWNPNTK BéLhxwN4 wDMy nLhxwN4ha. VLhxwN4ì LhxwN4bé MwDy khôngWNPNTK rủLhxwN4 đượcWNPNTK aWNPNTKi cảLhxwN4.”. RpbGpq6ồi tiếLhxwN4ng wDSinh đWNPNTKáp trảwD hWNPNTKơi ngậppbGpq6 ngừngLhxwN4: wD“Sao áWNPNTKc vậy?pbGpq6 pbGpq6Bé MpbGpq6y dễpbGpq6 thươnwDg vậyWNPNTK mLhxwN4à khpbGpq6ông pbGpq6ai đi…WNPNTK chWNPNTKo tpbGpq6hầy năwDm phútwD đểpbGpq6 supbGpq6y wDnghĩ wDnha.”. TôpbGpq6i ráWNPNTKng đứngLhxwN4 cLhxwN4hờ đợipbGpq6 nghWNPNTKe cpbGpq6âu twDrả lờipbGpq6 củLhxwN4a SLhxwN4inh rLhxwN4ồi mớiWNPNTK vàowD lớp,WNPNTK cứLhxwN4 trảLhxwN4 lờpbGpq6i làwD “thầypbGpq6 bậnpbGpq6” chpbGpq6o twDôi điWNPNTK, đừnWNPNTKg trảwD lờwDi cLhxwN4âu nàoLhxwN4 khác. 

“Ừ, cuwDối tuLhxwN4ần WNPNTKnày thầwDy cũnLhxwN4g khôLhxwN4ng bWNPNTKận. TwDhầy sẽpbGpq6 điLhxwN4 vớiLhxwN4 bLhxwN4é MyWNPNTK.”, pbGpq6con bWNPNTKé MwDy reLhxwN4o WNPNTKlên nwDhư bắtWNPNTK đưpbGpq6ợc vànLhxwN4g: “HoawDn hLhxwN4ô, cWNPNTKám ơnWNPNTK thầy.WNPNTK” MộwDt wDcâu trpbGpq6ả lờiLhxwN4 khuywDến mãpbGpq6i thêmWNPNTK nwDụ cwDười đẹwDp WNPNTKnhư mơpbGpq6 đWNPNTKã làmWNPNTK tLhxwN4ôi cwDhoáng LhxwN4váng. LạipbGpq6 pbGpq6thêm mộtpbGpq6 “cpbGpq6ú sLhxwN4ốc kiwDnh dwDị” nữapbGpq6. CowDn bépbGpq6 đáWNPNTKng ghétLhxwN4, WNPNTKnó thiệLhxwN4t wDlà mưupbGpq6 WNPNTKma chLhxwN4ước quỷ,pbGpq6 nóWNPNTK dámpbGpq6 “phỗngWNPNTK tpbGpq6ay trên”WNPNTK củpbGpq6a tôi…wD nópbGpq6 wDsẽ biếwDt tpbGpq6ay tôi…WNPNTK tWNPNTKôi gpbGpq6hét nówD… tWNPNTKôi LhxwN4căm thwDù nó…tôi…WNPNTK CáLhxwN4i “ôWNPNTKng WNPNTKgià” ấywD cũnWNPNTKg dởLhxwN4 LhxwN4hơi pbGpq6nữa, ngpbGpq6hĩ thếpbGpq6 WNPNTKnào màpbGpq6 lpbGpq6ại nhậnWNPNTK lờipbGpq6 LhxwN4nó pbGpq6thế? CWNPNTKòn tôLhxwN4i LhxwN4đây bỏwD chpbGpq6o wDai? pbGpq6Tôi ghwDét cpbGpq6ả WNPNTKhai người…
Tôi khôngWNPNTK địpbGpq6nh vàopbGpq6 họcwD LhxwN4ngày hômwD nwDay đWNPNTKâu, nhìnWNPNTK haWNPNTKi wDngười đópbGpq6 mắcLhxwN4 cwDông lLhxwN4ên LhxwN4tăng xônpbGpq6g LhxwN4điên WNPNTKbất tWNPNTKử lắWNPNTKm. ĐiwD WNPNTKvề WNPNTKcho ywDên chuLhxwN4yện. NghĩWNPNTK vậypbGpq6 tôWNPNTKi liềWNPNTKn quwDay lưLhxwN4ng LhxwN4đi xuốngLhxwN4 cầWNPNTKu thwDang, đLhxwN4ang đipbGpq6 lữwDng thữnpbGpq6g thìWNPNTK pbGpq6thầy WNPNTKLâm twDừ wDđâu rwDa vỗLhxwN4 wDvào vawDi tWNPNTKôi pbGpq6cái LhxwN4bộp, thầywD nhLhxwN4e răngLhxwN4: pbGpq6“Chào họWNPNTKc twDrò cpbGpq6ưng, eLhxwN4m tíLhxwN4nh tWNPNTKrốn họcLhxwN4 hLhxwN4ả?”, LhxwN4tôi dòWNPNTKm pbGpq6thầy cốwD nLhxwN4én bLhxwN4ực dọcLhxwN4 tươiLhxwN4 cườWNPNTKi: pbGpq6“ TrốnpbGpq6 LhxwN4rồi LhxwN4mất qupbGpq6à sapbGpq6o. wDEm pbGpq6đi WNPNTKmua npbGpq6ước pbGpq6thôi mà.”.LhxwN4 NghwDe tớiwD WNPNTKvụ LhxwN4quà cápwD thầywD WNPNTKLâm cpbGpq6hau màywD: “HwDọc trLhxwN4ò thpbGpq6ảo ghpbGpq6ê nhwDỉ. TLhxwN4hầy LhxwN4đi wDvề LhxwN4hổng WNPNTKhỏi hWNPNTKan gìpbGpq6 màWNPNTK đòiLhxwN4 quLhxwN4à WNPNTKrồi. wDMà thôpbGpq6i, cWNPNTKon wDnít, khôngLhxwN4 cWNPNTKhấp. Nè”.

Thầy lụcLhxwN4 wDcặp đưaLhxwN4 LhxwN4cho twDôi mộtLhxwN4 pbGpq6cái vòpbGpq6ng mộcpbGpq6 gỗ,WNPNTK mộWNPNTKt cáWNPNTKi đpbGpq6ĩa CLhxwN4D WNPNTKcủa TradewDmark. ThpbGpq6ánh thầnWNPNTK wDơi! LhxwN4ái CWNPNTKD nàwDy tôLhxwN4i lùpbGpq6ng tìmWNPNTK khắLhxwN4p thWNPNTKành phwDố màLhxwN4 wDkhông thpbGpq6ấy màwD npbGpq6ay cópbGpq6 rồLhxwN4i, sunWNPNTKg sướpbGpq6ng quá.WNPNTK TôiLhxwN4 ômwD siếLhxwN4t wDcái CpbGpq6D tropbGpq6ng wDtay lảLhxwN4m nhảLhxwN4m: “OWNPNTKh LhxwN4my gopbGpq6d, mLhxwN4y goWNPNTKd. ĐồpbGpq6 hiwDếm, WNPNTKđồ hiếmpbGpq6. CáwDm ơLhxwN4n thầWNPNTKy, thầyLhxwN4 numbeLhxwN4r one.”,LhxwN4 thầyLhxwN4 cưwDời hwDa hLhxwN4ả xWNPNTKoa đầuLhxwN4 tôiwD: “ĐwDược, nwDumber owDne thwDì đưWNPNTKợc. À!WNPNTK CòwDn cLhxwN4ó LhxwN4hai cáipbGpq6 pbGpq6vé đpbGpq6i hộiWNPNTK chợpbGpq6 nLhxwN4è. CpbGpq6ho pbGpq6em lupbGpq6ôn, rủWNPNTK wDai LhxwN4thì rủ.”

Vừa pbGpq6nghe pbGpq6tới LhxwN4hai wDcái LhxwN4vé lpbGpq6àm LhxwN4tôi lạiwD liênWNPNTK tưởLhxwN4ng cảnhpbGpq6 WNPNTKkhi npbGpq6ãy, npbGpq6ồng độLhxwN4 wDmáu điênWNPNTK củwDa tôpbGpq6i lạipbGpq6 cWNPNTKhạy ngưLhxwN4ợc lWNPNTKên. NWNPNTKgay lpbGpq6ập tứWNPNTKc tpbGpq6ôi pbGpq6cầm đLhxwN4ĩa wDCD lẫnLhxwN4 cáLhxwN4i vònLhxwN4g, mWNPNTKấy wDcái véWNPNTK WNPNTKđưa lạLhxwN4i wDcho thpbGpq6ầy LâwDm, cwDau cwDó: “EpbGpq6m wDtrả thầwDy LhxwN4hết npbGpq6è. GiờpbGpq6 epbGpq6m đpbGpq6i vềpbGpq6 đây.LhxwN4 TrốnWNPNTK hLhxwN4ọc hôwDm LhxwN4nay luôpbGpq6n. WNPNTKĐiên rWNPNTKồi, quêwD WNPNTKrồi.”. LhxwN4Cái tháwDi độLhxwN4 kLhxwN4ì quặcLhxwN4 pbGpq6của tôiwD làWNPNTKm tLhxwN4hầy LâmLhxwN4 khôpbGpq6ng pbGpq6hiểu môLhxwN4 têpbGpq6 wDgì hếtLhxwN4, tWNPNTKhầy kWNPNTKhệ nệwD xápbGpq6ch đpbGpq6ống WNPNTKquà chwDạy tpbGpq6heo tWNPNTKôi: “wDÊ, ê.LhxwN4 GLhxwN4ì kLhxwN4ì vậy?wD pbGpq6Em bLhxwN4ị hâmpbGpq6 hảLhxwN4? TWNPNTKui pbGpq6quýnh chếWNPNTKt bâyWNPNTK WNPNTKgiờ. RéoLhxwN4 WNPNTKmua wDquà pbGpq6cho đwDã LhxwN4giờ khôngLhxwN4 lấyWNPNTK làpbGpq6 sao?”,LhxwN4 LhxwN4sẵng cWNPNTKơn điênwD đwDang cuồnpbGpq6 cuộnwD tôiWNPNTK quaWNPNTKy WNPNTKlại trútLhxwN4 wDgiận lênwD wDthầy wDluôn, tôwDi pbGpq6quay lLhxwN4ại gắt:WNPNTK “WNPNTKỪ đấy,LhxwN4 ewDm pbGpq6hâm, ewDm điên.wD pbGpq6Em gLhxwN4hét cáWNPNTKi pbGpq6ông đó,LhxwN4 pbGpq6em gpbGpq6hét pbGpq6con béWNPNTK đó,WNPNTK wDem ghWNPNTKét thầpbGpq6y luôn.LhxwN4 EpbGpq6m về…wDVĩnh biệt…”.

Thầy LpbGpq6âm wDđuổi theLhxwN4o nắmwD dâWNPNTKy cWNPNTKặp tôpbGpq6i képbGpq6o lạipbGpq6: “ÊwD LhxwN4, vừawD wDphải tpbGpq6hôi nhpbGpq6a. TWNPNTKui pbGpq6làm wDgì màpbGpq6 ghépbGpq6t tuWNPNTKi? ELhxwN4m đapbGpq6ng giậnWNPNTK pbGpq6ai LhxwN4mà điênWNPNTK dWNPNTKữ vậy?wD CáLhxwN4i ôLhxwN4ng thpbGpq6ầy SinLhxwN4h đówD LhxwN4hả? NgwDồi xuLhxwN4ống wDkể tuwDi wDnghe.”. NóWNPNTKi xopbGpq6ng, wDthầy cầmwD dâLhxwN4y cWNPNTKặp képbGpq6o tôLhxwN4i LhxwN4ngồi xuWNPNTKống châwDn cầuWNPNTK WNPNTKthang. SẵnwD đangwD cópbGpq6 LhxwN4người WNPNTKcần wDchia wDsẻ, LhxwN4tôi pbGpq6phun wDra mWNPNTKột pbGpq6tràng pbGpq6cho hWNPNTKạ hỏa.LhxwN4 pbGpq6Sau kWNPNTKhi ngWNPNTKhe xonpbGpq6g câwDu chuyệnwD thầwDy LâwDm npbGpq6hìn tWNPNTKôi mỉpbGpq6m cưpbGpq6ời pbGpq6vỗ pbGpq6vai aWNPNTKn ủi:wD “ThuLhxwN4a LhxwN4keo nàwDy WNPNTKbày kewDo khácpbGpq6. ĐừngpbGpq6 nWNPNTKản cwDhí… npbGpq6hưng cpbGpq6ó điềpbGpq6u…”, pbGpq6tôi nwDhìn thầWNPNTKy lạLhxwN4 lẫmWNPNTK: “NhưnWNPNTKg wDsao wDhả thầy?”.ThầywD LpbGpq6âm cpbGpq6au mặpbGpq6t lạwDi đwDưa hpbGpq6ai tpbGpq6ay wDvéo hwDai LhxwN4má pbGpq6tôi lèpbGpq6m bèmpbGpq6: “CáwDi tộWNPNTKi ngốcwD làWNPNTK mộLhxwN4t nè.WNPNTK LhxwN4Cái tộipbGpq6 vôpbGpq6 dWNPNTKuyên, dwDám trútpbGpq6 gWNPNTKiận wDlên tuwDi lWNPNTKà hwDai nLhxwN4è, vàWNPNTK điLhxwN4ên khLhxwN4ùng lpbGpq6à bLhxwN4a. CpbGpq6hừa chưa?”,LhxwN4 vìLhxwN4 pbGpq6đau màLhxwN4 tôwDi LhxwN4la oawDi oáiLhxwN4: “Ối,WNPNTK đapbGpq6u qWNPNTKuá!!! ThpbGpq6a cLhxwN4ho WNPNTKem. ELhxwN4m chừapbGpq6 rồi,pbGpq6 eWNPNTKm cpbGpq6hừa rồi.”.

Khi thầwDy LâwDm bpbGpq6ỏ tWNPNTKay raLhxwN4, pbGpq6tôi ngồiWNPNTK đưapbGpq6 taWNPNTKy xowDa xpbGpq6oa hWNPNTKai WNPNTKmá đầywD nwDhững vếtpbGpq6 đỏLhxwN4 phụWNPNTKng phịu:WNPNTK “wDThầy áLhxwN4c cLhxwN4òn hơWNPNTKn LhxwN4Sinh nWNPNTKữa, npbGpq6héo đapbGpq6u quápbGpq6. ULhxwN4i daWNPNTK! LhxwN4Em ngốcwD chỗLhxwN4 wDnào?”. ThWNPNTKầy LâWNPNTKm tWNPNTKheo twDhói LhxwN4quen đLhxwN4ưa tpbGpq6ay miếtWNPNTK cLhxwN4ằm: “LạiWNPNTK còpbGpq6n wDkhông nữawD hả?wD pbGpq6Tự dưnpbGpq6g đemLhxwN4 chLhxwN4o cWNPNTKon pbGpq6bé MpbGpq6y đówD pbGpq6cái LhxwN4vé wDlàm gì?”wD, tpbGpq6ôi đưLhxwN4a tWNPNTKay wDlên gãiwD đầuwD: “WNPNTKEm pbGpq6đâu LhxwN4có wDngờ cowDn nhỏWNPNTK đówD đúnpbGpq6g túyWNPNTKp “tWNPNTKự nhiênwD npbGpq6hư npbGpq6gười HWNPNTKà NộiwD” đâu?”.pbGpq6 wDVừa lLhxwN4úc đpbGpq6ó LhxwN4chuông rwDeng lêWNPNTKn, thầywD kéLhxwN4o wDtôi đẩWNPNTKy vềwD phíWNPNTKa cầwDu wDthang bảo:wD “ThôiwD tớiwD gLhxwN4iờ họLhxwN4c rồiwD, wDđi họcwD đi.ChuồnpbGpq6 lWNPNTKà biếwDt pbGpq6tay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thapbGpq6y pbGpq6em ywDeu anh

Nhác thWNPNTKấy mLhxwN4ặt tLhxwN4ôi, pbGpq6con bpbGpq6é MpbGpq6y LhxwN4đã lpbGpq6ăng xănWNPNTKg: “ChwDị ơiWNPNTK, eWNPNTKm mờwDi thầyLhxwN4 đpbGpq6i. ThầwDy đồngwD WNPNTKý rLhxwN4ồi đấypbGpq6 chịLhxwN4 ạWNPNTK.”, tôpbGpq6i nhìnLhxwN4 nóLhxwN4 mLhxwN4ỉm cưWNPNTKời àwD LhxwN4lên mLhxwN4ột câuwD wDra chiềuLhxwN4 WNPNTKngạc nhiêwDn lắmpbGpq6. wDCon quỷ…pbGpq6 wDta bẻWNPNTK WNPNTKcổ mi…lLhxwN4ại cwDòn kLhxwN4hoe npbGpq6ữa hả?WNPNTK MớwDi WNPNTKdằn đưLhxwN4ợc cwDơn wDtức xonLhxwN4g, giờpbGpq6 WNPNTKnó lWNPNTKại “pbGpq6quạt” pbGpq6cho pbGpq6bùng lêLhxwN4n. NghpbGpq6e nópbGpq6 líuLhxwN4 lWNPNTKo mwDà lwDòng tôiLhxwN4 nghẹnpbGpq6 ngào.MìnpbGpq6h wDquả lLhxwN4à điên,pbGpq6 WNPNTKvừa đWNPNTKiên vừapbGpq6 ngốpbGpq6c! NLhxwN4ó tLhxwN4hì vuwDi rLhxwN4ồi chủwD nhLhxwN4ật đLhxwN4ược điWNPNTK xeWNPNTKm phiLhxwN4m vớpbGpq6i pbGpq6Sinh còLhxwN4n mìnLhxwN4h lạiWNPNTK nằmLhxwN4 nhà…chWNPNTKán ngắt.

Sinh cũnLhxwN4g WNPNTK“không biết”pbGpq6 nỗiLhxwN4 WNPNTKlòng củaWNPNTK LhxwN4tôi, wDanh vupbGpq6i vẻwD đLhxwN4ến wDbên tôWNPNTKi pbGpq6mỉm cườipbGpq6: “LhxwN4 wDChủ nhwDật đLhxwN4i xpbGpq6em pwDhim sướnpbGpq6g hapbGpq6.” TWNPNTKôi cưWNPNTKời pbGpq6nhạt thLhxwN4ếch đáWNPNTKp lạpbGpq6i anWNPNTKh: “VpbGpq6âng! NhưLhxwN4ng sưwDớng đwDâu bpbGpq6ằng pbGpq6ai kiwDa, wDđi hpbGpq6ai mWNPNTKình mớiLhxwN4 vuWNPNTKi. ThếWNPNTK LhxwN4mà dámwD bảWNPNTKo cWNPNTKô pbGpq6An pbGpq6không rảnLhxwN4h cwDuối tuầnwD cơWNPNTK đấy.”.LhxwN4 NghwDe tpbGpq6ôi nWNPNTKói móWNPNTKc wDnói mwDỉa thế,wD anWNPNTKh caLhxwN4u mặtwD lườmLhxwN4 tWNPNTKôi: “LWNPNTKại ănWNPNTK npbGpq6ói kiểWNPNTKu đówD nữa.wD LhxwN4Muốn LhxwN4tôi cLhxwN4ho mLhxwN4ột WNPNTKkí vàWNPNTKo đầuLhxwN4 LhxwN4không hả?LhxwN4 LhxwN4Ai vớLhxwN4i ai?”.

Tôi nhwDìn WNPNTKanh pbGpq6cong wDmôi lênWNPNTK, npbGpq6ói kwDhoáy pbGpq6thêm LhxwN4tiếng nữa:pbGpq6 “ELhxwN4m pbGpq6nói aWNPNTKi WNPNTKđó cpbGpq6hứ cwDó nópbGpq6i thầypbGpq6 đwDâu. NgwDộ à!”,wD nóWNPNTKi xopbGpq6ng tôiwD pbGpq6cắp cpbGpq6ặp quaLhxwN4y lpbGpq6ưng đLhxwN4i xuốnpbGpq6g WNPNTKbàn bépbGpq6t ngồiLhxwN4 họwDc. wDSinh phùnWNPNTKg manLhxwN4g khpbGpq6oanh WNPNTKtay tWNPNTKhở dàipbGpq6, cònpbGpq6 WNPNTKcon LhxwN4bé MpbGpq6y hpbGpq6ết nhìnpbGpq6 tpbGpq6ôi wDrồi lạLhxwN4i nhìWNPNTKn apbGpq6nh chảwD hwDiểu pbGpq6gì cả.

Suốt buổiwD hwDọc nLhxwN4ỗi LhxwN4buồn chánpbGpq6 WNPNTKcứ lwDơ mơwD trwDong tôiwD. HLhxwN4ễ wDnhìn wDSinh tôWNPNTKi lạpbGpq6i thấypbGpq6 ngWNPNTKhèn ngwDhẹn nơLhxwN4i cLhxwN4uống hLhxwN4ọng. SpbGpq6ao LhxwN4mà chpbGpq6án gWNPNTKhê tpbGpq6a! CwDó lpbGpq6ẽ lwDà ngàyWNPNTK chủpbGpq6 nhậtWNPNTK tôiWNPNTK nênLhxwN4 ngWNPNTKủ suốtpbGpq6 cLhxwN4ả ngpbGpq6ày. VwDì biwDết WNPNTKđâu trpbGpq6ong mơpbGpq6 pbGpq6tôi sẽWNPNTK mơLhxwN4 thấyLhxwN4 apbGpq6nh vLhxwN4à WNPNTKtôi đwDi xeWNPNTKm LhxwN4phim thìwD WNPNTKsao, nhWNPNTKư tWNPNTKhế cònWNPNTK đượcWNPNTK hơpbGpq6n nLhxwN4hìn thấywD coLhxwN4n bpbGpq6é ấypbGpq6 cứLhxwN4 lởpbGpq6n vởpbGpq6n bênLhxwN4 anh….

Khi nWNPNTKghe tiếWNPNTKng chwDuông rWNPNTKeng, tôiWNPNTK pbGpq6là ngườiLhxwN4 pbGpq6vọt wDra trướcWNPNTK nhấpbGpq6t. ĐiWNPNTK WNPNTKvề chpbGpq6o lẹwD LhxwN4để rpbGpq6a quWNPNTKán ngpbGpq6ồi nhLhxwN4âm nhpbGpq6i đểLhxwN4 “qwDuên” buồn.pbGpq6 KhwDi tôiLhxwN4 đapbGpq6ng đểwD xLhxwN4e tpbGpq6ôi pbGpq6thấy thầyWNPNTK LhxwN4Lâm LhxwN4và pbGpq6anh đứngwD npbGpq6ói chpbGpq6uyện ởLhxwN4 hpbGpq6ành WNPNTKlang wDphòng giápbGpq6o vụpbGpq6 rWNPNTKa cWNPNTKhiều vWNPNTKui pbGpq6vẻ lắmLhxwN4, pbGpq6cái WNPNTKnụ cườLhxwN4i quyếnwD LhxwN4rũ LhxwN4đó LhxwN4giờ tôWNPNTKi tWNPNTKhấy ghéwDt kipbGpq6nh khủng.wD VớpbGpq6i pbGpq6ai cpbGpq6ũng pbGpq6cười đWNPNTKược. TôpbGpq6i thấWNPNTKt thpbGpq6ểu dẫnpbGpq6 xwDe rLhxwN4a khỏiWNPNTK chỗLhxwN4 LhxwN4giữ, wDcúi mpbGpq6ặt xuốLhxwN4ng đpbGpq6ất LhxwN4lắc đWNPNTKầu cwDhán nảnwD rồiWNPNTK lẩpbGpq6m nhẩm:LhxwN4 “pbGpq6 CuốiLhxwN4 tuầnpbGpq6 nàywD mìnhwD làmLhxwN4 gLhxwN4ì đây,pbGpq6 pbGpq6lại LhxwN4đi rLhxwN4a pbGpq6quán WNPNTKcà phêpbGpq6 vàpbGpq6 WNPNTKngồi ngwDắm sLhxwN4ao hả?WNPNTKHay vLhxwN4ặn WNPNTKmáy lạnhLhxwN4 tLhxwN4rong pLhxwN4hòng LhxwN4và cuốWNPNTKn mềnpbGpq6 nằmwD ngủ?”pbGpq6 TêLhxwN4n gpbGpq6iữ wDxe thấwDy WNPNTKthái LhxwN4độ tWNPNTKôi nWNPNTKhư thếpbGpq6 cũwDng pbGpq6mắc cpbGpq6ười, hắnwD chpbGpq6ọc: “wD LhxwN4Sao vậpbGpq6y, wDthất tìpbGpq6nh hảpbGpq6 cưngwD? CuốiWNPNTK LhxwN4tuần kwDhông pbGpq6ai điWNPNTK chwDơi vớiLhxwN4 cưnWNPNTKg hả?AnhpbGpq6 WNPNTKđi chLhxwN4o nè.”.WNPNTK LhxwN4Á à!WNPNTK LhxwN4Dám wDchọc bWNPNTKà pbGpq6à, LhxwN4bà đawDng cwDơn điênWNPNTK đpbGpq6ây. MWNPNTKày LhxwN4tới sWNPNTKố rồi.WNPNTK LhxwN4Nghĩ thếwD tpbGpq6ôi bLhxwN4uông thỏnpbGpq6g hắnwD mpbGpq6ột wDcâu: “Dạ,pbGpq6 cáLhxwN4m ơwDn lònwDg tốtwD củLhxwN4a anhLhxwN4. AWNPNTKnh lWNPNTKo thwDu tiềnWNPNTK giLhxwN4ữ xWNPNTKe đWNPNTKi, đừngLhxwN4 ởLhxwN4 đópbGpq6 rảnpbGpq6h rỗLhxwN4i lLhxwN4o WNPNTKcho emWNPNTK, bWNPNTKảo wDvệ WNPNTKla anLhxwN4h LhxwN4bây giờ.wD EWNPNTKm đangLhxwN4 vộipbGpq6, anpbGpq6h LhxwN4vui lwDòng twDhu twDiền giữwD LhxwN4xe nLhxwN4hanh lpbGpq6ên cLhxwN4hút đượcLhxwN4 không?”.pbGpq6 LhxwN4Gã giữWNPNTK xLhxwN4e cứngLhxwN4 WNPNTKhọng nhìLhxwN4n tôi,LhxwN4 tWNPNTKức tLhxwN4ối LhxwN4lắm nhưLhxwN4ng tấwDt nhiênwD hwDắn kWNPNTKhông thểLhxwN4 pLhxwN4hản báwDc gì.LhxwN4 TWNPNTKôi đwDã qLhxwN4uá lwDịch sự.

Gần rpbGpq6a pbGpq6tới cổngpbGpq6 LhxwN4trường thWNPNTKì wDtôi LhxwN4nghe tiếngpbGpq6 thầyLhxwN4 LhxwN4Lâm gWNPNTKọi ýpbGpq6 LhxwN4ới spbGpq6au lưngwD: “LhxwN4 LhxwN4H, WNPNTKH. WNPNTKChờ chútwD!”. pbGpq6Thầy chạyWNPNTK đpbGpq6ến gầnWNPNTK tôiwD đứngWNPNTK thởLhxwN4 dốc:WNPNTK “LhxwN4 ThoắtLhxwN4 WNPNTKcái làpbGpq6 thấwDy rpbGpq6a tớiWNPNTK đâwDy rồi.WNPNTK WNPNTKCái véwD hwDội chợwD wDnãy qwDuên lấyWNPNTK npbGpq6è.Một vLhxwN4é điLhxwN4 LhxwN4được wDhai nwDgười, pbGpq6em dẫnwD bạnWNPNTK wDđi chLhxwN4o vuwDi, tpbGpq6ui cũnpbGpq6g rủpbGpq6 bạnwD đLhxwN4i nWNPNTKữa.Đi quậyWNPNTK chơwDi pbGpq6đi, thứWNPNTK bảwDy LhxwN4cũng khôngWNPNTK wDbận gì.BậwDt míwD nghLhxwN4en, bạnWNPNTK pbGpq6tui đẹpLhxwN4 WNPNTKtrai lắm.”

Cái nàwDy lWNPNTKàm tôiLhxwN4 hơipbGpq6 qLhxwN4uê àLhxwN4 nhLhxwN4a, ổngwD cWNPNTKứ làWNPNTKm WNPNTKnhư twDôi thLhxwN4ấy ngLhxwN4ười đẹpLhxwN4 tLhxwN4rai wDnào cũnwDg npbGpq6hảy vôpbGpq6 vậyWNPNTK đpbGpq6ó. MwDê đẹwDp WNPNTKtrai thìWNPNTK cLhxwN4ũng phảipbGpq6 cóWNPNTK mứcpbGpq6 độLhxwN4 pbGpq6chứ. pbGpq6Mà thôLhxwN4i kLhxwN4ệ! LhxwN4Thứ bảyLhxwN4 họcLhxwN4 LhxwN4xong, rWNPNTKảnh rỗLhxwN4i đwDi chơWNPNTKi cLhxwN4ho đỡLhxwN4 WNPNTKbuồn. VềWNPNTK nhwDà buồnLhxwN4 cWNPNTKhán cũngpbGpq6 vậpbGpq6y. TôiLhxwN4 gậtWNPNTK đầuWNPNTK nLhxwN4hưng lạpbGpq6i WNPNTKnói dỗi:pbGpq6 “LhxwN4 LhxwN4Được, wDem điWNPNTK. MàLhxwN4 eWNPNTKm đLhxwN4i tạiwD eLhxwN4m cwDhán thôWNPNTKi, wDchứ ônpbGpq6g bạpbGpq6n đẹpLhxwN4 tWNPNTKrai củaLhxwN4 thầwDy WNPNTKem wDkhông qupbGpq6an tâm.WNPNTK EpbGpq6m wDđâu pbGpq6có bạpbGpq6 ngườiwD nWNPNTKào đẹwDp traWNPNTKi LhxwN4mà wDem cũnpbGpq6g mêwD đâu.”
ThầywD LâLhxwN4m gpbGpq6ật đầuLhxwN4 cpbGpq6ười WNPNTKvới wDtôi: “wD Rồi,WNPNTK WNPNTKrồi. WNPNTKBiết rLhxwN4ồi, xLhxwN4in WNPNTKlỗi. wDNói tómwD lạiLhxwN4 lWNPNTKà wDcó đLhxwN4i phảpbGpq6i khôwDng? ĐúnLhxwN4g LhxwN47 giwDờ chpbGpq6ờ tuwDi ngaLhxwN4y wDở cổWNPNTKng hộiWNPNTK pbGpq6chợ đó.LhxwN4 NhớwD ngWNPNTKhen… wDNhắc lạipbGpq6 lầnWNPNTK nữaLhxwN4 lLhxwN4à đWNPNTKúng WNPNTK7 giờpbGpq6 đó…”,WNPNTK tôwDi cLhxwN4ũng ừLhxwN4 hửpbGpq6 chàpbGpq6o thwDầy rồiLhxwN4 leLhxwN4o lênLhxwN4 wDxe về….

Khi vềWNPNTK WNPNTKnhà, twDhấy WNPNTKmặt tôpbGpq6i mWNPNTKẹ hLhxwN4oan hỉ:LhxwN4 “ConpbGpq6 LhxwN4cưng, pbGpq6chủ npbGpq6hật WNPNTKđi lênwD ônLhxwN4g NgoạiLhxwN4 dựwD đwDám giỗ.pbGpq6 CậuLhxwN4 WNPNTKPhú copbGpq6n về.”.LhxwN4 LhxwN4Tôi đámLhxwN4 ỉuwD xìuWNPNTK “wD DpbGpq6ạ.”, rồipbGpq6 pbGpq6thưa pbGpq6mẹ đLhxwN4i lLhxwN4ên LhxwN4phòng, mẹLhxwN4 nhLhxwN4ìn theWNPNTKo tôWNPNTKi ngpbGpq6ơ ngLhxwN4ác: “CoLhxwN4n nhWNPNTKóc pbGpq6này lạwD thiWNPNTKệt, bìnpbGpq6h thườnWNPNTKg WNPNTKnó nWNPNTKghe cWNPNTKậu PwDhú vềLhxwN4 LhxwN4là nhpbGpq6ảy wDnhõm pbGpq6lên pbGpq6“quà coLhxwN4n đâupbGpq6”, wDmà nawDy tỉLhxwN4nh bơpbGpq6 vậLhxwN4y. MwDà mấywD ngàLhxwN4y pbGpq6nay thấypbGpq6 nwDó cpbGpq6ư pbGpq6lơ mWNPNTKơ vậy,wD giốngWNPNTK nhpbGpq6ư WNPNTKngười chếtWNPNTK rồiLhxwN4 vậLhxwN4y á.”

Ba WNPNTKtôi mwDỉm cườpbGpq6i nóLhxwN4i vwDới wDmẹ: “LhxwN4 KWNPNTKệ nLhxwN4ó điLhxwN4 empbGpq6, điwD họcwD vềLhxwN4 mLhxwN4ệt màLhxwN4. NgàwDy WNPNTKmai npbGpq6ó lpbGpq6ại tưnLhxwN4g bừLhxwN4ng chwDo coi.”

Trời! WNPNTKBa mLhxwN4ẹ nàWNPNTKo cóLhxwN4 biếtpbGpq6 twDôi pbGpq6“ IpbGpq6’m iwDn sorWNPNTKrow owDf lovLhxwN4e (tôpbGpq6i đanWNPNTKg pbGpq6thất tình)”LhxwN4 đâu,LhxwN4 cóWNPNTK cpbGpq6òn tâLhxwN4m trwDạng LhxwN4nào mLhxwN4à đúLhxwN4 đpbGpq6ởn nhWNPNTKư mọpbGpq6i khWNPNTKi, LhxwN4mà LhxwN4nghe đếnWNPNTK cậupbGpq6 PhpbGpq6ú lạiWNPNTK nLhxwN4hớ đếpbGpq6n cpbGpq6ái ôngwD wDSinh đLhxwN4ó. NgưWNPNTKời đâwDu màWNPNTK WNPNTKgiống nhWNPNTKau thLhxwN4ế? TWNPNTKôi wDbật máywD lênWNPNTK chLhxwN4eck maiwDl pbGpq6thì cậuWNPNTK PhWNPNTKú twDôi đWNPNTKang onliwDne lwDiền boowDm LhxwN4vào nLhxwN4ói chuyLhxwN4ện vLhxwN4ới tWNPNTKôi: “CopbGpq6n àLhxwN4, cậpbGpq6u LhxwN4sắp về.pbGpq6 MWNPNTKai lpbGpq6à LhxwN4lên máLhxwN4y pbGpq6bay. WNPNTKChủ nhậtLhxwN4 cậLhxwN4u gặpwD coWNPNTKn nhé.pbGpq6 CóLhxwN4 quàLhxwN4 WNPNTKcho copbGpq6n nèWNPNTK. CậuWNPNTK đangwD lLhxwN4àm vLhxwN4iệc, sẵnLhxwN4 onlwDine hỏiWNPNTK tpbGpq6hăm coWNPNTKn chútwD. :&gpbGpq6t; pbGpq6” TôiLhxwN4 bậtpbGpq6 cười,WNPNTK lầnpbGpq6 npbGpq6ào vềpbGpq6 wDmà cWNPNTKậu cwDhẳng cówD quàWNPNTK cwDho tLhxwN4ôi, chỉWNPNTK cóWNPNTK tôiwD lLhxwN4à chLhxwN4ưa cLhxwN4ó wDquà pbGpq6cho cậuLhxwN4 thôwDi, npbGpq6hưng tôWNPNTKi sẽpbGpq6 cWNPNTKố gắnwDg kLhxwN4hi nàoLhxwN4 rpbGpq6ãnh pbGpq6rỗi pbGpq6thì wDthiết kếWNPNTK mộtWNPNTK cáiLhxwN4 lịLhxwN4ch tặpbGpq6ng WNPNTKcậu mớipbGpq6 được.

Tôi đượcLhxwN4 bLhxwN4a LhxwN4trang bịWNPNTK cwDho mápbGpq6y vwDi tpbGpq6ính từWNPNTK rấtLhxwN4 spbGpq6ớm nênpbGpq6 chuyệnWNPNTK vwDọc pWNPNTKhần mềmwD vớpbGpq6i tpbGpq6ôi làWNPNTK mộtpbGpq6 LhxwN4thú pbGpq6tiêu kLhxwN4hiển kwDhá ưWNPNTK wDlà hawDy. NpbGpq6hờ nópbGpq6 màWNPNTK tôiLhxwN4 LhxwN4đi trướcLhxwN4 lũwD bạpbGpq6n ởpbGpq6 trườngpbGpq6 WNPNTKở khoảnLhxwN4 tiLhxwN4n họcwD LhxwN4và lâupbGpq6 wDlâu lpbGpq6ại làmWNPNTK wDrộ lWNPNTKên chuWNPNTKyện buônwD báWNPNTKn ảnpbGpq6h dpbGpq6o tôipbGpq6 tpbGpq6hiết wDkế thLhxwN4eo LhxwN4đơn đặtWNPNTK hWNPNTKàng củaWNPNTK wDchúng LhxwN4nó, pbGpq6vui lắwDm kia.

Tôi địnhWNPNTK WNPNTKsau khwDi tốtpbGpq6 nghiwDệp lpbGpq6ớp 1wD2 nàypbGpq6 spbGpq6ẽ đipbGpq6 thpbGpq6eo ngànwDh đồwD wDhọa vpbGpq6à tiếnWNPNTKg AnhwD, pbGpq6tôi thấywD nLhxwN4gành đópbGpq6 rấtLhxwN4 hợpbGpq6p vwDới tôi.

Tôi đáWNPNTKnh trảWNPNTK lờiLhxwN4 lạipbGpq6 cậWNPNTKu: wD“ Dạ,WNPNTK coLhxwN4n cámWNPNTK pbGpq6ơn LhxwN4cậu nhiều.wD CậupbGpq6 ơLhxwN4i, mấLhxwN4y thpbGpq6áng nwDay ởLhxwN4 trưpbGpq6ờng copbGpq6n họcLhxwN4 aLhxwN4nh vpbGpq6ăn cóWNPNTK ônwDg thầypbGpq6 gipbGpq6ống cậWNPNTKu lắpbGpq6m, khoảnpbGpq6g WNPNTK85 pbGpq6%. LhxwN4Có LhxwN4khi nàoWNPNTK pbGpq6ổng lwDà pbGpq6anh wDem họwD vớiLhxwN4 cậuWNPNTK WNPNTKkhông? ;;)”.

“ GLhxwN4iống 85wD% WNPNTKhả copbGpq6n :-wDO wD? ỪwD nhiềupbGpq6 kLhxwN4hi apbGpq6nh epbGpq6m rpbGpq6ơi rớtWNPNTK LhxwN4đâu kWNPNTKhông biết LhxwN4 Mà đẹWNPNTKp tLhxwN4rai giốngpbGpq6 cwDậu hwDả? CpbGpq6hắc khôWNPNTKng bwDằng đâuwD nWNPNTKhỉ, cLhxwN4ậu đpbGpq6ẹp trawDi hơn.LhxwN4 CWNPNTKon vôWNPNTK WNPNTKcoi kwDĩ lạipbGpq6 đi wD":)"wD ) .GiỡnWNPNTK thôiWNPNTK. WNPNTKCon chưLhxwN4a ngủpbGpq6 hảLhxwN4?”. wDTôi ôwDm bànpbGpq6 phímWNPNTK cườipbGpq6 nắcLhxwN4 nẻ.LhxwN4 CậuLhxwN4 PwDhú LhxwN4tôi wDlà ngưLhxwN4ời WNPNTKrất đẹppbGpq6 trwDai wDvà dễpbGpq6 thương…pbGpq6 npbGpq6hưng dễwD tpbGpq6hương twDhứ wDmấy tLhxwN4rong nhàLhxwN4 thwDì khWNPNTKông bLhxwN4iết, wDvì wDnhà tôiWNPNTK cpbGpq6ó nhiềuLhxwN4 cwDậu dễWNPNTK thươngWNPNTK lắm.WNPNTK MặcwD dùWNPNTK cwDậu chwDỉ làwD cậuWNPNTK hWNPNTKọ, nhưngLhxwN4 tìnhwD thưLhxwN4ơng củLhxwN4a cậuwD đpbGpq6ối vớiWNPNTK tôwDi pbGpq6thì khôngWNPNTK thWNPNTKua gìWNPNTK wDmấy nwDgười cậuLhxwN4 ruộtwD cả.wD TôLhxwN4i mWNPNTKuốn gwDì cậuwD cũwDng gửiwD choWNPNTK, npbGpq6hà WNPNTKtôi gặpWNPNTK kwDhó khănpbGpq6 gìpbGpq6 wDcậu cũwDng giúWNPNTKp đỡ.

Khi wDtôi cwDòn nhỏ,WNPNTK tôLhxwN4i pbGpq6hay ưwDớc nếwDu cpbGpq6ó ngườipbGpq6 yêLhxwN4u tpbGpq6hì tôiLhxwN4 cWNPNTKũng mpbGpq6ơ ướcWNPNTK cóWNPNTK WNPNTKmột ngườiwD gpbGpq6iống LhxwN4như pbGpq6cậu. ĐúpbGpq6ng lwDà cLhxwN4ầu đượcwD ướcWNPNTK thấpbGpq6y, gặpbGpq6p thwDì gặpbGpq6p rồiWNPNTK đówD pbGpq6mà đâupbGpq6 WNPNTKcó dễWNPNTK thươLhxwN4ng bằng.wD TwDhậm cwDhí làWNPNTK cònLhxwN4 đángWNPNTK pbGpq6ghét, pbGpq6rất wDđáng ghét.

“ DạwD coWNPNTKn sắLhxwN4p đpbGpq6i ngLhxwN4ủ đây.WNPNTK CậuLhxwN4 làmwD viLhxwN4ệc vuLhxwN4i npbGpq6hé. BữaWNPNTK nàowD đượcwD cwDon sẽWNPNTK gửiLhxwN4 WNPNTKhình ổngwD chWNPNTKo cLhxwN4ậu wDcoi. KhôngWNPNTK giốngLhxwN4 khôpbGpq6ng ăwDn tLhxwN4iền WNPNTKB-) wDOáp!!! GiờpbGpq6 coLhxwN4n buồLhxwN4n ngủwD qupbGpq6á (LhxwN4:| wD. CowDn ofpbGpq6f wDđây. HẹppbGpq6 gặpbGpq6p cậpbGpq6u chủpbGpq6 nhật.BBwD, G9”-pbGpq6Tôi mỉWNPNTKm cườiWNPNTK đánpbGpq6h lại.WNPNTK NpbGpq6hững cwDon chWNPNTKữ củaWNPNTK cậuwD lạipbGpq6 lầnLhxwN4 lWNPNTKượt WNPNTKhiện rawD: “NgápWNPNTK LhxwN4gì mLhxwN4à wDto thế.LhxwN4 WNPNTKNhớ đưaLhxwN4 LhxwN4tay cwDhe miệLhxwN4ng lạipbGpq6 LhxwN4kẻo ruồiLhxwN4 bWNPNTKay vô WNPNTK:)&nbWNPNTKsp;) WNPNTK. Ừ,LhxwN4 bwDye coLhxwN4n, spbGpq6ao lwDũ trWNPNTKẻ LhxwN4bay giờLhxwN4 phátpbGpq6 miLhxwN4nh rwDa ngônpbGpq6 npbGpq6gữ chawDt lạWNPNTK quápbGpq6 vậyWNPNTK, bWNPNTKb lWNPNTKà byWNPNTKe LhxwN4bye, rLhxwN4ồi GWNPNTK9 làLhxwN4 gooLhxwN4d nightLhxwN4. TiwDện nhỉ.”….

Tôi pbGpq6vừa đưwDa tWNPNTKay WNPNTKtắt máypbGpq6 tLhxwN4hì điệnwD thowDại pbGpq6reng, LhxwN4tôi cầmpbGpq6 mápbGpq6y LhxwN4a WNPNTKlô thìLhxwN4 tiếngwD LhxwN4con TrâLhxwN4m vawDng lênLhxwN4: “TaWNPNTKo nè.pbGpq6 LhxwN4Sao rWNPNTKồi, LhxwN4chủ nhậwDt WNPNTKđi cLhxwN4oi phwDim vớLhxwN4i ảLhxwN4nh phLhxwN4ải không?WNPNTK SướngLhxwN4 LhxwN4quá ta.”.pbGpq6 TwDôi LhxwN4gằn gpbGpq6iọng vớiLhxwN4 nó:LhxwN4 WNPNTK“ RấwDt tiWNPNTKếc đãwD làwDm wDmày WNPNTKthất wDvọng, nhưWNPNTKng pbGpq6chủ nhậtpbGpq6 wDtao pbGpq6sẽ đpbGpq6i lênLhxwN4 ôngWNPNTK NgpbGpq6oại dựpbGpq6 đámpbGpq6 giỗLhxwN4. CwDòn tpbGpq6ối đếnLhxwN4 tLhxwN4hì nằpbGpq6m nhàLhxwN4 hLhxwN4oặc LhxwN4qua màywD pbGpq6chơi. WNPNTKCòn ảnhpbGpq6 hảpbGpq6, qWNPNTKuên đi.”

“ HwDuh??? DzpbGpq6ậy lpbGpq6à sLhxwN4ao? wDMày cópbGpq6 vwDé rồipbGpq6 WNPNTKsao lạiWNPNTK WNPNTKnằm nhà?”-WNPNTK pbGpq6Trâm ngạcpbGpq6 nWNPNTKhiên hỏipbGpq6 WNPNTKlại. TpbGpq6ôi đoánpbGpq6 wDlà cWNPNTKái mặwDt nóLhxwN4 lWNPNTKúc nàLhxwN4y khpbGpq6ông khWNPNTKác vớiLhxwN4 cáipbGpq6 WNPNTKmuỗng làwD mấywD, wDvì nwDó ưpbGpq6a nghệchwD mặtLhxwN4 rpbGpq6a mỗiLhxwN4 khLhxwN4i ngạcWNPNTK nhiên.

Tôi WNPNTKbèn kWNPNTKể từWNPNTK đầupbGpq6 pbGpq6tới đuôpbGpq6i cpbGpq6ho nwDó nWNPNTKghe chuWNPNTKyện WNPNTKmấy nwDay tôLhxwN4i cpbGpq6hưa cówD dịpWNPNTK WNPNTKkể wDvì kwDhông qLhxwN4ua lớWNPNTKp wDnó chơpbGpq6i. TuWNPNTKy TrâmLhxwN4 WNPNTKlà bạwDn thânWNPNTK cWNPNTKủa tôWNPNTKi LhxwN4nhưng LhxwN4lại khôWNPNTKng pbGpq6chung pbGpq6lớp, pbGpq6kể rWNPNTKa tLhxwN4hì TrâmLhxwN4 vpbGpq6à tôpbGpq6i cũnWNPNTKg cpbGpq6ó dwDuyên kìwD ngộWNPNTK rWNPNTKất lwDạ, tpbGpq6ôi biếLhxwN4t pbGpq6nó làWNPNTK bạnLhxwN4 củpbGpq6a bạnwD cLhxwN4ùng bàwDn vLhxwN4ới tôpbGpq6i pbGpq6đầu năWNPNTKm lớwDp wD11, nhưngLhxwN4 tLhxwN4ôi quepbGpq6n wDnó trowDng mWNPNTKột dịWNPNTKp wDca nhwDạc củapbGpq6 LhxwN4trường, nWNPNTKói chuyệnwD hpbGpq6ạp quLhxwN4á npbGpq6ên “kếtwD pbGpq6dính” nhWNPNTKau từLhxwN4 wDđấy. (TípbGpq6nh chpbGpq6o đếWNPNTKn nWNPNTKay thìpbGpq6 TrLhxwN4âm vàLhxwN4 wDtôi đãwD cLhxwN4hơi đượWNPNTKc bảLhxwN4y năWNPNTKm rồi,LhxwN4 vwDà cwDhuyện củWNPNTKa tôwDi WNPNTKvà SinWNPNTKh ngàLhxwN4y đLhxwN4ó thìpbGpq6 wDnó vLhxwN4à twDhầy LpbGpq6âm WNPNTKlà hwDai ngườWNPNTKi “rắppbGpq6 WNPNTKtâm vupbGpq6n wDvén” )

Vừa nghwDe pbGpq6tôi kLhxwN4ể hết,WNPNTK nóWNPNTK hétLhxwN4 trWNPNTKong wDđiện thoạLhxwN4i LhxwN4làm twDhôi muWNPNTKốn thủLhxwN4ng mWNPNTKàng LhxwN4nhĩ: wD“ TWNPNTKrời ơLhxwN4i !!LhxwN4!! NgốLhxwN4c tLhxwN4ử! MàywD cwDó điênWNPNTK kWNPNTKhông vậypbGpq6?”. TôipbGpq6 lấmWNPNTK WNPNTKlét lLhxwN4í nhLhxwN4í: pbGpq6“ HipbGpq6c… wDtại copbGpq6n nhLhxwN4ỏ WNPNTKkia kLhxwN4hông wDbiết điềLhxwN4u, wDđâu wDphải tạwDi pbGpq6tao. LhxwN4Tao LhxwN4bị thầyWNPNTK WNPNTKLâm nhéo,LhxwN4 giờwD LhxwN4tới mWNPNTKày chửLhxwN4i nữwDa hảwD? LhxwN4Thôi bỏLhxwN4 LhxwN4qua WNPNTKđi, WNPNTKthầy LâWNPNTKm rủLhxwN4 twDhứ bLhxwN4ảy LhxwN4này WNPNTKđi chơiLhxwN4. LhxwN4Mày đipbGpq6 LhxwN4nha, vLhxwN4ì taLhxwN4o cwDó véwD wDđi pbGpq6cho hapbGpq6i LhxwN4người, thầLhxwN4y LâpbGpq6m cũnwDg rủLhxwN4 bwDạn. NghWNPNTKe nówDi bạLhxwN4n ổWNPNTKng đẹpwD pbGpq6trai lắm.”,LhxwN4 tiếpbGpq6ng TrâmLhxwN4 cưWNPNTKời khúwDc khLhxwN4ích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….