You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày tQKseNihứ năQKseNim, tôQKseNii Upo5NBvừa đặtUpo5NB châQKseNin sLV8Splên bậQKseNic Upo5NBcửa lsLV8Spớp thìz6 sLV8Spđã ngsLV8Sphe tiếngQKseNi z6bé MUpo5NBy nQKseNiũng z6nịu: “ThầysLV8Sp ơi.ThUpo5NBầy rảnhQKseNi hông?sLV8Sp TUpo5NBhầy đQKseNii Upo5NBcoi phz6im vớiz6 QKseNiBé sLV8SpMy nhQKseNia. VìQKseNi sLV8Spbé MsLV8Spy kQKseNihông rz6ủ đượcsLV8Sp z6ai cả.QKseNi”. Rồz6i tiếngUpo5NB SiUpo5NBnh đásLV8Spp tUpo5NBrả hQKseNiơi ngậz6p ngừng:QKseNi “Sz6ao ácsLV8Sp vậy?z6 BQKseNié MQKseNiy dễUpo5NB thz6ương Upo5NBvậy màz6 kQKseNihông z6ai điz6… cz6ho tz6hầy nămz6 phsLV8Spút đểsLV8Sp z6suy nghĩUpo5NB Upo5NBnha.”. TôiUpo5NB rQKseNiáng đứngQKseNi chờQKseNi sLV8Spđợi ngQKseNihe câusLV8Sp tQKseNirả lờiQKseNi cUpo5NBủa SUpo5NBinh rồisLV8Sp mớisLV8Sp vàoUpo5NB lớpsLV8Sp, cUpo5NBứ trảUpo5NB lờiQKseNi làz6 “thầyz6 QKseNibận” sLV8Spcho tôUpo5NBi đQKseNii, đừngUpo5NB QKseNitrả lz6ời csLV8Spâu nàoQKseNi khác. 

“Ừ, cuốiQKseNi tusLV8Spần sLV8Spnày thầz6y cũnQKseNig khônQKseNig bz6ận. ThầyUpo5NB sẽQKseNi sLV8Spđi vớisLV8Sp béz6 MysLV8Sp.”, cz6on QKseNibé z6My reUpo5NBo lênsLV8Sp nhưUpo5NB bắtUpo5NB đượcz6 vàng:sLV8Sp “Hoaz6n hôQKseNi, cz6ám ơsLV8Spn thầy.”QKseNi MộtsLV8Sp cUpo5NBâu Upo5NBtrả QKseNilời khusLV8Spyến QKseNimãi sLV8Spthêm sLV8Spnụ cườiz6 đẹpUpo5NB QKseNinhư mz6ơ đãz6 làQKseNim tôiQKseNi choánz6g vásLV8Spng. LạUpo5NBi thêUpo5NBm mộtQKseNi “cúsLV8Sp sốcUpo5NB z6kinh dị”Upo5NB nữa.Upo5NB Cz6on béz6 đánz6g ghétsLV8Sp, Upo5NBnó thsLV8Spiệt lz6à mz6ưu sLV8Spma chưQKseNiớc qz6uỷ, nsLV8Spó dáQKseNim “phỗngQKseNi Upo5NBtay trên”Upo5NB cz6ủa tôiz6… nósLV8Sp sẽsLV8Sp biếtQKseNi QKseNitay tQKseNiôi… Upo5NBtôi ghUpo5NBét nó…z6 tôQKseNii cămQKseNi thùUpo5NB nó…tôi…sLV8Sp QKseNiCái “ôngQKseNi gisLV8Spà” ấsLV8Spy cQKseNiũng sLV8Spdở hơsLV8Spi nữz6a, ngUpo5NBhĩ thz6ế nQKseNiào màsLV8Sp lạiUpo5NB nUpo5NBhận lz6ời nóQKseNi thQKseNiế? CònUpo5NB tôQKseNii đâyz6 bỏz6 chQKseNio aiQKseNi? QKseNiTôi Upo5NBghét cQKseNiả sLV8Sphai người…
sLV8SpTôi khônz6g địnhz6 vàQKseNio hsLV8Spọc ngàysLV8Sp hômQKseNi nUpo5NBay đsLV8Spâu, nsLV8Sphìn hsLV8Spai ngườiUpo5NB đóUpo5NB mz6ắc QKseNicông Upo5NBlên tăz6ng xsLV8Spông điênsLV8Sp bấtsLV8Sp QKseNitử lắsLV8Spm. Điz6 vềsLV8Sp chz6o yQKseNiên csLV8Sphuyện. NghĩUpo5NB vậyQKseNi tôz6i liềnz6 qusLV8Spay lưnz6g đUpo5NBi sLV8Spxuống cầuQKseNi thasLV8Spng, đQKseNiang điz6 lữnz6g thữngsLV8Sp z6thì tsLV8Sphầy Lâz6m tQKseNiừ đâusLV8Sp QKseNira vz6ỗ vUpo5NBào vQKseNiai tôsLV8Spi cásLV8Spi bsLV8Spộp, thầsLV8Spy sLV8Spnhe răngz6: “Cz6hào họcQKseNi tròUpo5NB cưsLV8Spng, eQKseNim tsLV8Spính trốnUpo5NB sLV8Sphọc hUpo5NBả?”, tôz6i dòmQKseNi thầyz6 cUpo5NBố QKseNinén bựcz6 dz6ọc tươisLV8Sp cườUpo5NBi: “z6 TrốnUpo5NB rsLV8Spồi mấtz6 quUpo5NBà Upo5NBsao. z6Em đsLV8Spi QKseNimua Upo5NBnước thôisLV8Sp mà.”.Upo5NB NghQKseNie tớiUpo5NB vsLV8Spụ z6quà cápz6 thsLV8Spầy sLV8SpLâm Upo5NBchau mày:QKseNi “HọsLV8Spc z6trò tsLV8Sphảo gQKseNihê nhỉ.QKseNi ThUpo5NBầy QKseNiđi vềUpo5NB hổngQKseNi hỏisLV8Sp z6han z6gì màsLV8Sp đòisLV8Sp quàz6 rồsLV8Spi. MàUpo5NB QKseNithôi, coUpo5NBn nítQKseNi, khôngsLV8Sp cz6hấp. Nè”.

Thầy lụsLV8Spc cặUpo5NBp đưQKseNia cUpo5NBho Upo5NBtôi mộsLV8Spt cáiQKseNi vUpo5NBòng Upo5NBmộc gỗ,sLV8Sp msLV8Spột csLV8Spái đĩsLV8Spa CQKseNiD cUpo5NBủa Trz6ademark. Thánz6h thsLV8Spần sLV8Spơi! áisLV8Sp CQKseNiD nUpo5NBày tôiUpo5NB lz6ùng tsLV8Spìm khắpUpo5NB tQKseNihành phốUpo5NB mQKseNià z6không thấyQKseNi màz6 sLV8Spnay sLV8Spcó rz6ồi, sz6ung sưz6ớng quásLV8Sp. Tz6ôi z6ôm sz6iết cQKseNiái sLV8SpCD tz6rong tQKseNiay lảQKseNim nhảmsLV8Sp: z6“Oh sLV8Spmy Upo5NBgod, QKseNimy goUpo5NBd. ĐsLV8Spồ hiếmz6, Upo5NBđồ hiếQKseNim. CásLV8Spm ơnz6 tsLV8Sphầy, thầyUpo5NB nusLV8Spmber sLV8Spone.”, thsLV8Spầy cườiz6 z6ha hUpo5NBả xz6oa Upo5NBđầu Upo5NBtôi: “ĐượQKseNic, nuz6mber onsLV8Spe thìUpo5NB được.sLV8Sp ÀUpo5NB! CònsLV8Sp cóz6 QKseNihai sLV8Spcái QKseNivé điQKseNi sLV8Sphội csLV8Sphợ nè.QKseNi ChQKseNio eQKseNim lsLV8Spuôn, rsLV8Spủ aQKseNii tQKseNihì rủ.”

Vừa nghsLV8Spe tớUpo5NBi haUpo5NBi cáisLV8Sp véz6 làUpo5NBm tUpo5NBôi lạiUpo5NB liêUpo5NBn tưởngUpo5NB cảnhQKseNi khsLV8Spi nãysLV8Sp, nồQKseNing độz6 máuQKseNi điênQKseNi z6của sLV8Sptôi lạiz6 QKseNichạy ngưQKseNiợc sLV8Splên. Ngaz6y lậpz6 tz6ức QKseNitôi cầmz6 đĩQKseNia sLV8SpCD sLV8Splẫn csLV8Spái vònQKseNig, Upo5NBmấy cáz6i vUpo5NBé đưz6a lạiQKseNi z6cho tz6hầy LâmUpo5NB, caz6u có:z6 “EQKseNim z6trả thQKseNiầy hếtz6 nQKseNiè. GQKseNiiờ z6em đUpo5NBi vz6ề đâyQKseNi. TrUpo5NBốn Upo5NBhọc hôUpo5NBm QKseNinay luôsLV8Spn. ĐsLV8Spiên rồi,QKseNi quêsLV8Sp rồi.”.z6 CáisLV8Sp tQKseNihái độQKseNi sLV8Spkì QKseNiquặc Upo5NBcủa tôiQKseNi lz6àm sLV8Spthầy LâQKseNim khôsLV8Spng hiểz6u QKseNimô sLV8Sptê gsLV8Spì hết,QKseNi tsLV8Sphầy khệz6 nz6ệ Upo5NBxách đốsLV8Spng qsLV8Spuà chạUpo5NBy theUpo5NBo tôi:Upo5NB QKseNi“Ê, ê.Upo5NB z6Gì Upo5NBkì QKseNivậy? Ez6m bịz6 Upo5NBhâm hả?QKseNi TsLV8Spui z6quýnh QKseNichết bâyz6 z6giờ. Rz6éo mUpo5NBua qQKseNiuà Upo5NBcho QKseNiđã gQKseNiiờ khônz6g Upo5NBlấy làsLV8Sp sz6ao?”, sẵngUpo5NB cơnz6 điz6ên QKseNiđang cuồnsLV8Sp csLV8Spuộn Upo5NBtôi quaQKseNiy lạisLV8Sp sLV8Sptrút giQKseNiận lsLV8Spên thUpo5NBầy luônQKseNi, tôiz6 Upo5NBquay lạz6i gz6ắt: “ỪQKseNi đUpo5NBấy, eQKseNim hâmUpo5NB, Upo5NBem sLV8Spđiên. EsLV8Spm gz6hét cáUpo5NBi sLV8Spông đUpo5NBó, QKseNiem ghQKseNiét cosLV8Spn sLV8Spbé đó,sLV8Sp esLV8Spm ghésLV8Spt thầUpo5NBy luônUpo5NB. z6Em về…VĩnhUpo5NB biệt…”.

Thầy Lâmz6 đuổiUpo5NB thUpo5NBeo nắsLV8Spm dz6ây cz6ặp tsLV8Spôi kéoUpo5NB lz6ại: “ÊUpo5NB Upo5NB, vừaQKseNi pUpo5NBhải QKseNithôi nUpo5NBha. TuQKseNii làUpo5NBm gìQKseNi QKseNimà gUpo5NBhét Upo5NBtui? QKseNiEm đanQKseNig z6giận z6ai msLV8Spà điêQKseNin dữUpo5NB Upo5NBvậy? CáiQKseNi ôz6ng thầsLV8Spy SiQKseNinh đz6ó hả?Upo5NB Ngz6ồi xz6uống kz6ể tUpo5NBui nghe.”Upo5NB. NQKseNiói xonz6g, thầyQKseNi cầmz6 Upo5NBdây cUpo5NBặp kéz6o tôsLV8Spi nz6gồi xuốngz6 chQKseNiân cầuUpo5NB thQKseNiang. SẵUpo5NBn đangsLV8Sp QKseNicó ngườsLV8Spi cQKseNiần cz6hia sUpo5NBẻ, tQKseNiôi sLV8Spphun Upo5NBra mUpo5NBột tràsLV8Spng cz6ho hạQKseNi hỏaz6. SasLV8Spu khUpo5NBi z6nghe xonz6g sLV8Spcâu cUpo5NBhuyện thầyUpo5NB QKseNiLâm QKseNinhìn tQKseNiôi mỉmUpo5NB cườiQKseNi vỗQKseNi vUpo5NBai az6n ủiQKseNi: “ThuasLV8Sp kesLV8Spo z6này sLV8Spbày keQKseNio khácz6. Đừngz6 nz6ản Upo5NBchí… sLV8Spnhưng csLV8Spó điều…”,QKseNi tz6ôi nhìz6n thầyQKseNi lz6ạ lẫmQKseNi: Upo5NB“Nhưng sLV8Spsao hảz6 thầy?”.Upo5NBThầy LâsLV8Spm cz6au Upo5NBmặt lạisLV8Sp đưasLV8Sp sLV8Sphai Upo5NBtay sLV8Spvéo hsLV8Spai mz6á tôiz6 z6lèm bèsLV8Spm: Upo5NB“Cái Upo5NBtội nUpo5NBgốc làUpo5NB mộz6t nsLV8Spè. sLV8SpCái tsLV8Spội vQKseNiô duyênUpo5NB, dáQKseNim trz6út gQKseNiiận lênQKseNi tQKseNiui lUpo5NBà haUpo5NBi sLV8Spnè, z6và điênz6 khùQKseNing Upo5NBlà bsLV8Spa. Chừaz6 chưa?”,Upo5NB vQKseNiì đauz6 sLV8Spmà tsLV8Spôi Upo5NBla oz6ai oQKseNiái: “ỐiQKseNi, đUpo5NBau sLV8Spquá!!! TUpo5NBha cQKseNiho z6em. EsLV8Spm chừaQKseNi rồi,sLV8Sp eUpo5NBm chừaz6 rồi.”.

Khi thầyQKseNi LâmsLV8Sp QKseNibỏ QKseNitay rQKseNia, tôz6i Upo5NBngồi đQKseNiưa tUpo5NBay xoUpo5NBa xQKseNioa haQKseNii máUpo5NB đầQKseNiy nhQKseNiững sLV8Spvết đỏsLV8Sp pz6hụng phQKseNiịu: “z6Thầy ácz6 cònUpo5NB hơsLV8Spn z6Sinh nữa,z6 nhéUpo5NBo Upo5NBđau quá.z6 QKseNiUi QKseNida! EQKseNim ngốUpo5NBc chz6ỗ nàoz6?”. Upo5NBThầy LâmUpo5NB tUpo5NBheo thsLV8Spói queUpo5NBn đưaUpo5NB tUpo5NBay Upo5NBmiết csLV8Spằm: “LạiQKseNi cz6òn khôngsLV8Sp nQKseNiữa hả?z6 sLV8SpTự dưnsLV8Spg đeQKseNim chsLV8Spo QKseNicon z6bé MsLV8Spy đósLV8Sp cáiUpo5NB vésLV8Sp làmQKseNi gì?sLV8Sp”, QKseNitôi đUpo5NBưa tz6ay lz6ên gãisLV8Sp đầu:Upo5NB “Emz6 đâuz6 sLV8Spcó ngờz6 QKseNicon nhỏsLV8Sp Upo5NBđó z6đúng túypUpo5NB “tựsLV8Sp nhiêsLV8Spn nhQKseNiư sLV8Spngười sLV8SpHà NsLV8Spội” đâu?”.z6 VừaUpo5NB lúz6c đóQKseNi chuôz6ng reUpo5NBng Upo5NBlên, tsLV8Sphầy kéQKseNio tôQKseNii đẩQKseNiy vềsLV8Sp phíaz6 sLV8Spcầu thanQKseNig Upo5NBbảo: “z6Thôi tUpo5NBới giờz6 QKseNihọc rồi,Upo5NB z6đi hQKseNiọc z6đi.Chuồn lUpo5NBà bisLV8Spết sLV8Sptay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thaUpo5NBy esLV8Spm yUpo5NBeu anh

Nhác tsLV8Sphấy mặUpo5NBt tôUpo5NBi, csLV8Spon z6bé QKseNiMy sLV8Spđã lz6ăng xăQKseNing: “ChịsLV8Sp ơsLV8Spi, esLV8Spm mờiQKseNi thầysLV8Sp đi.z6 ThầysLV8Sp sLV8Spđồng ýQKseNi rồisLV8Sp đấyz6 cUpo5NBhị ạ.QKseNi”, tôiUpo5NB nQKseNihìn nósLV8Sp mỉsLV8Spm sLV8Spcười Upo5NBà lêsLV8Spn mộtQKseNi Upo5NBcâu sLV8Spra chiềusLV8Sp ngạcUpo5NB nsLV8Sphiên lắmQKseNi. Coz6n quỷ…Upo5NB tsLV8Spa QKseNibẻ Upo5NBcổ mi…lạQKseNii cònz6 QKseNikhoe sLV8Spnữa hả?sLV8Sp Mớiz6 dUpo5NBằn sLV8Spđược cQKseNiơn tsLV8Spức xonsLV8Spg, Upo5NBgiờ nóUpo5NB lạiz6 “quạt”z6 cUpo5NBho QKseNibùng lsLV8Spên. NgQKseNihe sLV8Spnó líz6u z6lo msLV8Spà sLV8Splòng tQKseNiôi nsLV8Spghẹn ngàosLV8Sp.Mình quảQKseNi làQKseNi điz6ên, vz6ừa điQKseNiên Upo5NBvừa ngốUpo5NBc! Upo5NBNó thìz6 vsLV8Spui rồisLV8Sp cz6hủ nUpo5NBhật đUpo5NBược điUpo5NB xeUpo5NBm phiUpo5NBm vớisLV8Sp SsLV8Spinh Upo5NBcòn mìsLV8Spnh lạz6i nằmUpo5NB nhà…cház6n ngắt.

Sinh cũsLV8Spng “khôngsLV8Sp biếtsLV8Sp” z6nỗi lòngsLV8Sp cUpo5NBủa tôisLV8Sp, Upo5NBanh vsLV8Spui vẻsLV8Sp đz6ến bêz6n sLV8Sptôi mỉmz6 cười:QKseNi “sLV8Sp ChủQKseNi nhsLV8Spật đQKseNii xeQKseNim phQKseNiim QKseNisướng hQKseNia.” Tôiz6 cườz6i nhạtz6 thếcUpo5NBh đáUpo5NBp lạiQKseNi anUpo5NBh: “Vâng!sLV8Sp NhưngQKseNi sướngQKseNi đâQKseNiu bằngQKseNi aQKseNii kiz6a, điz6 z6hai mìnhUpo5NB mớz6i vsLV8Spui. Thếz6 màQKseNi Upo5NBdám z6bảo côsLV8Sp Upo5NBAn khUpo5NBông rảnhQKseNi Upo5NBcuối tuầnUpo5NB cUpo5NBơ đấy.”.QKseNi NUpo5NBghe z6tôi nóQKseNii sLV8Spmóc sLV8Spnói mỉaQKseNi thếz6, QKseNianh caQKseNiu mặtQKseNi Upo5NBlườm tôisLV8Sp: “LQKseNiại ănUpo5NB nóiQKseNi sLV8Spkiểu sLV8Spđó Upo5NBnữa. MusLV8Spốn tôiUpo5NB QKseNicho z6một QKseNikí sLV8Spvào đầusLV8Sp khôz6ng hả?QKseNi AsLV8Spi vớiUpo5NB ai?”.

Tôi nhìUpo5NBn z6anh consLV8Spg sLV8Spmôi lênUpo5NB, Upo5NBnói kQKseNihoáy thêmQKseNi tsLV8Spiếng nữaQKseNi: “EQKseNim nsLV8Spói QKseNiai đóz6 chQKseNiứ csLV8Spó Upo5NBnói sLV8Spthầy đâu.sLV8Sp QKseNiNgộ à!”,sLV8Sp nóiz6 xoz6ng Upo5NBtôi z6cắp Upo5NBcặp Upo5NBquay lưnQKseNig điQKseNi xsLV8Spuống bàUpo5NBn bUpo5NBét nQKseNigồi học.z6 Siz6nh phsLV8Spùng manQKseNig khoanUpo5NBh sLV8Sptay tQKseNihở dài,QKseNi cònsLV8Sp coUpo5NBn bUpo5NBé Upo5NBMy hếtUpo5NB nsLV8Sphìn tUpo5NBôi rồisLV8Sp lạsLV8Spi nhìnz6 az6nh cQKseNihả hiQKseNiểu gz6ì cả.

Suốt buổiQKseNi Upo5NBhọc nỗsLV8Spi buz6ồn cháUpo5NBn cUpo5NBứ Upo5NBlơ mơUpo5NB tQKseNirong tôi.z6 Hễz6 nhìsLV8Spn SisLV8Spnh tsLV8Spôi lạz6i thấysLV8Sp nsLV8Spghèn nghẹnUpo5NB QKseNinơi cuốz6ng z6họng. SQKseNiao msLV8Spà chánz6 ghz6ê taQKseNi! CUpo5NBó lsLV8Spẽ lz6à nsLV8Spgày chủsLV8Sp nhz6ật tQKseNiôi nêQKseNin ngủsLV8Sp sz6uốt Upo5NBcả z6ngày. VìsLV8Sp biếtQKseNi đâuUpo5NB troQKseNing sLV8Spmơ tz6ôi sẽz6 mơQKseNi sLV8Spthấy QKseNianh vz6à tôQKseNii z6đi sLV8Spxem pQKseNihim thìsLV8Sp sUpo5NBao, nsLV8Sphư sLV8Spthế cQKseNiòn Upo5NBđược z6hơn nhz6ìn tQKseNihấy Upo5NBcon béz6 ấUpo5NBy QKseNicứ lQKseNiởn vởz6n bêQKseNin anh….

Khi nghz6e tiếngQKseNi chuôngsLV8Sp resLV8Spng, tUpo5NBôi làUpo5NB ngưQKseNiời vọUpo5NBt rUpo5NBa tUpo5NBrước nhấQKseNit. Upo5NBĐi vềUpo5NB QKseNicho lUpo5NBẹ đểQKseNi rUpo5NBa quáUpo5NBn ngồisLV8Sp nhâsLV8Spm nUpo5NBhi đểz6 “sLV8Spquên” buồnsLV8Sp. Khz6i tôiQKseNi đsLV8Spang đểsLV8Sp xsLV8Spe tsLV8Spôi thấysLV8Sp thQKseNiầy LâsLV8Spm vàQKseNi Upo5NBanh đứngUpo5NB nQKseNiói chuyệQKseNin ởQKseNi hàQKseNinh QKseNilang phònQKseNig giUpo5NBáo vsLV8Spụ rUpo5NBa cQKseNihiều vuUpo5NBi vẻQKseNi lắmQKseNi, cáiUpo5NB QKseNinụ cườQKseNii quyếsLV8Spn rũsLV8Sp đQKseNió giUpo5NBờ tôsLV8Spi thấysLV8Sp ghéQKseNit QKseNikinh khủng.QKseNi VớiUpo5NB aQKseNii QKseNicũng cườiz6 đsLV8Spược. Upo5NBTôi thz6ất thểusLV8Sp dẫnQKseNi xQKseNie rsLV8Spa khỏUpo5NBi cQKseNihỗ giữ,Upo5NB cúz6i mặtUpo5NB xuốnUpo5NBg z6đất sLV8Splắc đầuQKseNi z6chán QKseNinản rồiz6 lẩmz6 nsLV8Sphẩm: sLV8Sp“ Cuz6ối tuầnz6 Upo5NBnày mz6ình làsLV8Spm gQKseNiì đây,QKseNi sLV8Splại đz6i QKseNira quánUpo5NB càUpo5NB pUpo5NBhê vUpo5NBà ngồiz6 ngắsLV8Spm sQKseNiao Upo5NBhả?Hay QKseNivặn máUpo5NBy lạz6nh QKseNitrong phsLV8Spòng vz6à z6cuốn msLV8Spền nQKseNiằm ngủ?”Upo5NB TênQKseNi gUpo5NBiữ z6xe thấyz6 tz6hái độQKseNi sLV8Sptôi nhưUpo5NB z6thế cũngUpo5NB msLV8Spắc cườQKseNii, hắnz6 chQKseNiọc: sLV8Sp“ z6Sao vậyQKseNi, thUpo5NBất tsLV8Spình hUpo5NBả z6cưng? CuốisLV8Sp Upo5NBtuần khôsLV8Spng aQKseNii điz6 chơsLV8Spi vUpo5NBới cưngz6 hả?Anhz6 đisLV8Sp chQKseNio nè.sLV8Sp”. Upo5NBÁ àUpo5NB! DQKseNiám chọsLV8Spc bUpo5NBà à,sLV8Sp bàUpo5NB đanUpo5NBg cQKseNiơn điêz6n đây.QKseNi Màz6y tUpo5NBới sốsLV8Sp QKseNirồi. NsLV8Spghĩ thếUpo5NB tôsLV8Spi buôngsLV8Sp thQKseNiỏng hắnsLV8Sp mộUpo5NBt câusLV8Sp: “sLV8SpDạ, cz6ám ơnQKseNi lUpo5NBòng Upo5NBtốt sLV8Spcủa ansLV8Sph. z6Anh QKseNilo tsLV8Sphu tiềQKseNin gz6iữ xsLV8Spe đi,QKseNi đừngUpo5NB ởsLV8Sp đóz6 rảnhUpo5NB rsLV8Spỗi QKseNilo chQKseNio eQKseNim, bảz6o vz6ệ z6la anUpo5NBh bsLV8Spây giờsLV8Sp. Upo5NBEm đasLV8Spng sLV8Spvội, z6anh vuz6i lòQKseNing thz6u tiềnUpo5NB sLV8Spgiữ z6xe Upo5NBnhanh lêsLV8Spn chQKseNiút đượcz6 không?Upo5NB”. Gãz6 QKseNigiữ xsLV8Spe cứnz6g QKseNihọng nhìUpo5NBn tôiz6, tQKseNiức tốUpo5NBi lắmUpo5NB nz6hưng tz6ất z6nhiên hz6ắn khônz6g thz6ể phảnUpo5NB Upo5NBbác gìUpo5NB. TôUpo5NBi QKseNiđã qz6uá Upo5NBlịch sự.

Gần Upo5NBra sLV8Sptới cổQKseNing trườngz6 tz6hì tôUpo5NBi nghQKseNie tiếnQKseNig tQKseNihầy LâmQKseNi Upo5NBgọi Upo5NBý QKseNiới Upo5NBsau lưQKseNing: z6“ HQKseNi, HQKseNi. Chờz6 sLV8Spchút!”. Thầyz6 chạyUpo5NB đQKseNiến gầnQKseNi tôiz6 đứngsLV8Sp tsLV8Sphở dốc:Upo5NB “z6 z6Thoắt sLV8Spcái lsLV8Spà thUpo5NBấy sLV8Spra tQKseNiới sLV8Spđây rz6ồi. CáQKseNii vUpo5NBé hộiQKseNi cz6hợ nUpo5NBãy quênQKseNi lQKseNiấy nèQKseNi.Một Upo5NBvé đz6i đượcz6 hsLV8Spai người,Upo5NB esLV8Spm dẫnz6 QKseNibạn QKseNiđi chsLV8Spo vuiQKseNi, QKseNitui sLV8Spcũng rủsLV8Sp bạz6n đUpo5NBi nữa.z6Đi quậsLV8Spy chơisLV8Sp đz6i, thứz6 bảyUpo5NB cũnsLV8Spg khôngsLV8Sp bậz6n gìQKseNi.Bật QKseNimí nghQKseNien, bsLV8Spạn tz6ui đsLV8Spẹp trUpo5NBai lắm.”

Cái sLV8Spnày làmz6 sLV8Sptôi hơz6i Upo5NBquê z6à nhQKseNia, ổngQKseNi csLV8Spứ làUpo5NBm nsLV8Sphư z6tôi thUpo5NBấy ngườUpo5NBi đẹpsLV8Sp tUpo5NBrai sLV8Spnào cũQKseNing nhQKseNiảy Upo5NBvô vậyUpo5NB đóUpo5NB. Upo5NBMê đẹpUpo5NB trUpo5NBai sLV8Spthì cũnsLV8Spg phảisLV8Sp cóQKseNi mứcQKseNi độsLV8Sp Upo5NBchứ. MUpo5NBà z6thôi kệ!QKseNi Thz6ứ sLV8Spbảy họcsLV8Sp xonUpo5NBg, rảnhQKseNi rz6ỗi đz6i cQKseNihơi sLV8Spcho đỡsLV8Sp buồQKseNin. Upo5NBVề Upo5NBnhà bQKseNiuồn chsLV8Spán cũsLV8Spng Upo5NBvậy. z6Tôi gậtUpo5NB đầUpo5NBu Upo5NBnhưng lạUpo5NBi nóz6i dỗi:z6 “z6 Được,QKseNi sLV8Spem đi.QKseNi MàsLV8Sp esLV8Spm QKseNiđi tQKseNiại eQKseNim cz6hán Upo5NBthôi, csLV8Sphứ ôz6ng bạnz6 đẹpUpo5NB trUpo5NBai cUpo5NBủa thầyUpo5NB ez6m QKseNikhông quaz6n tâsLV8Spm. z6Em đâusLV8Sp z6có bạsLV8Sp ngườisLV8Sp nz6ào đsLV8Spẹp traz6i mUpo5NBà ez6m Upo5NBcũng mz6ê đâu.”
Tz6hầy QKseNiLâm gậtz6 đầuUpo5NB cườiQKseNi vớiUpo5NB tUpo5NBôi: “z6 Rồi,QKseNi rồi.sLV8Sp BiUpo5NBết z6rồi, Upo5NBxin lỗi.QKseNi NUpo5NBói tUpo5NBóm lUpo5NBại làz6 cUpo5NBó điz6 phảiQKseNi khôngsLV8Sp? Upo5NBĐúng sLV8Sp7 Upo5NBgiờ QKseNichờ tsLV8Spui nUpo5NBgay ởQKseNi csLV8Spổng hộiUpo5NB chợQKseNi z6đó. NUpo5NBhớ ngz6hen… NhắsLV8Spc lsLV8Spại Upo5NBlần nữaz6 lz6à đúnUpo5NBg sLV8Sp7 giờz6 đó…”,z6 z6tôi cũngsLV8Sp ừz6 hUpo5NBử chUpo5NBào z6thầy rồUpo5NBi lez6o lênz6 xz6e về….

Khi vềsLV8Sp nhàUpo5NB, thấysLV8Sp mặUpo5NBt QKseNitôi mẹQKseNi QKseNihoan hỉUpo5NB: “z6Con cz6ưng, chQKseNiủ nhậsLV8Spt điQKseNi z6lên ôUpo5NBng NgoQKseNiại dựQKseNi đámUpo5NB giQKseNiỗ. CQKseNiậu Phz6ú coz6n vềsLV8Sp.”. TôQKseNii z6đám ỉUpo5NBu z6xìu “sLV8Sp Dạ.z6”, rồiz6 tQKseNihưa sLV8Spmẹ điz6 lêsLV8Spn phz6òng, mẹsLV8Sp nhQKseNiìn z6theo tôUpo5NBi nUpo5NBgơ ngUpo5NBác: Upo5NB“Con nhz6óc nàUpo5NBy lạQKseNi thiệsLV8Spt, bìnhUpo5NB tUpo5NBhường nUpo5NBó ngsLV8Sphe cậQKseNiu sLV8SpPhú vềsLV8Sp làQKseNi nhảysLV8Sp nhõmsLV8Sp lêz6n “quàsLV8Sp coQKseNin đâu”,Upo5NB màQKseNi nUpo5NBay Upo5NBtỉnh Upo5NBbơ vậz6y. MsLV8Spà mz6ấy sLV8Spngày sLV8Spnay thz6ấy sLV8Spnó z6cư Upo5NBlơ sLV8Spmơ vậy,sLV8Sp giốUpo5NBng nsLV8Sphư ngQKseNiười chếtUpo5NB QKseNirồi vậUpo5NBy á.”

Ba tz6ôi mỉUpo5NBm cườiUpo5NB nósLV8Spi vớz6i mẹQKseNi: “Upo5NB z6Kệ nsLV8Spó đisLV8Sp emQKseNi, sLV8Spđi họcsLV8Sp vềz6 mệQKseNit mz6à. sLV8SpNgày mz6ai nsLV8Spó sLV8Splại tưngUpo5NB bừUpo5NBng Upo5NBcho coi.”

Trời! z6Ba mẹQKseNi nàoUpo5NB cósLV8Sp biếtQKseNi tUpo5NBôi z6“ I’mUpo5NB iz6n sorrQKseNiow oQKseNif lsLV8Spove (sLV8Sptôi đanz6g thấtz6 tìsLV8Spnh)” đâusLV8Sp, cUpo5NBó còQKseNin tâQKseNim trạngsLV8Sp z6nào sLV8Spmà đúz6 đởnQKseNi nz6hư mọUpo5NBi z6khi, màz6 ngUpo5NBhe đếnz6 cậuQKseNi Upo5NBPhú lạiUpo5NB nhớUpo5NB đUpo5NBến cáQKseNii ôz6ng SsLV8Spinh đó.QKseNi NgsLV8Spười đz6âu màQKseNi giốngUpo5NB QKseNinhau thz6ế? TQKseNiôi Upo5NBbật máysLV8Sp Upo5NBlên cheQKseNick QKseNimail thUpo5NBì cz6ậu PhsLV8Spú z6tôi QKseNiđang onlinsLV8Spe liềnUpo5NB boz6om sLV8Spvào nóiUpo5NB chuz6yện vsLV8Spới QKseNitôi: “ConUpo5NB à,z6 QKseNicậu sắpQKseNi vềQKseNi. MUpo5NBai Upo5NBlà sLV8Splên máz6y bayQKseNi. ChủsLV8Sp nhậQKseNit cậuz6 gặsLV8Spp QKseNicon nhz6é. QKseNiCó quàQKseNi chUpo5NBo coQKseNin nè.QKseNi CậusLV8Sp đangz6 Upo5NBlàm việc,sLV8Sp sẵnUpo5NB oQKseNinline sLV8Sphỏi tUpo5NBhăm QKseNicon Upo5NBchút. :sLV8Sp> QKseNi” Tôz6i bậtQKseNi cUpo5NBười, lầnsLV8Sp nàUpo5NBo z6về z6mà sLV8Spcậu chẳQKseNing cUpo5NBó qz6uà Upo5NBcho tôsLV8Spi, cz6hỉ QKseNicó z6tôi z6là cQKseNihưa cz6ó qsLV8Spuà cQKseNiho cậuUpo5NB thz6ôi, nhưz6ng tsLV8Spôi sUpo5NBẽ Upo5NBcố gUpo5NBắng kQKseNihi nz6ào rãnQKseNih rỗiz6 sLV8Spthì tUpo5NBhiết kếUpo5NB mộtQKseNi Upo5NBcái lịchUpo5NB tặngUpo5NB cậz6u mớiz6 được.

Tôi đượcz6 z6ba tz6rang bUpo5NBị chsLV8Spo máyUpo5NB vsLV8Spi tínQKseNih từUpo5NB rấtUpo5NB sLV8Spsớm nz6ên chuyệsLV8Spn vọsLV8Spc QKseNiphần mềmUpo5NB sLV8Spvới tôQKseNii z6là sLV8Spmột thúsLV8Sp tiêz6u kQKseNihiển sLV8Spkhá sLV8Spư lsLV8Spà z6hay. z6Nhờ Upo5NBnó màsLV8Sp Upo5NBtôi đisLV8Sp trướcQKseNi lsLV8Spũ Upo5NBbạn z6ở trườnz6g ởz6 khz6oản tiQKseNin họcUpo5NB vz6à lâz6u lâuUpo5NB lạUpo5NBi làUpo5NBm rQKseNiộ lêQKseNin chuyệsLV8Spn buz6ôn bánUpo5NB ảnhQKseNi dQKseNio tz6ôi thQKseNiiết ksLV8Spế thesLV8Spo QKseNiđơn đặtz6 hàngQKseNi củUpo5NBa z6chúng z6nó, Upo5NBvui z6lắm kia.

Tôi địnz6h ssLV8Spau ksLV8Sphi tốtUpo5NB nghiệpz6 lớpQKseNi z612 nsLV8Spày sQKseNiẽ QKseNiđi thUpo5NBeo ngànhz6 đồz6 họz6a vàUpo5NB tiếnsLV8Spg AsLV8Spnh, tz6ôi sLV8Spthấy ngàsLV8Spnh Upo5NBđó rsLV8Spất hợUpo5NBp vớUpo5NBi tôi.

Tôi đánhUpo5NB trảUpo5NB lz6ời lạz6i cậu:sLV8Sp “Upo5NB Dạ,QKseNi cosLV8Spn csLV8Spám Upo5NBơn cUpo5NBậu nhiềuQKseNi. z6Cậu ơiUpo5NB, mấysLV8Sp tUpo5NBháng nasLV8Spy sLV8Spở trườngz6 coz6n họcUpo5NB Upo5NBanh sLV8Spvăn cóUpo5NB z6ông Upo5NBthầy giUpo5NBống cậuQKseNi lắm,Upo5NB QKseNikhoảng 8sLV8Sp5 %Upo5NB. CsLV8Spó kQKseNihi nàoQKseNi z6ổng QKseNilà asLV8Spnh esLV8Spm họUpo5NB vớiUpo5NB cQKseNiậu khsLV8Spông? ;;)”.

“ GiốngsLV8Sp 85z6% hUpo5NBả QKseNicon QKseNi:-O Upo5NB? ỪUpo5NB nz6hiều ksLV8Sphi az6nh z6em rơiz6 rớtz6 đâz6u kz6hông biết :-?QKseNi z6Mà đẹpz6 tQKseNirai giốnsLV8Spg cậuz6 hả?sLV8Sp QKseNiChắc khôngQKseNi bz6ằng z6đâu nhỉ,QKseNi cậusLV8Sp đsLV8Spẹp sLV8Sptrai sLV8Sphơn. Cz6on vôsLV8Sp coQKseNii kQKseNiĩ lsLV8Spại đi :QKseNi)&nbsLV8Spsp;) .Upo5NBGiỡn thôi.z6 z6Con QKseNichưa ngủsLV8Sp hả?”z6. z6Tôi ômsLV8Sp bànUpo5NB phQKseNiím z6cười nắQKseNic z6nẻ. Cậuz6 QKseNiPhú tôiQKseNi z6là ngưsLV8Spời rấtQKseNi đẹpUpo5NB trsLV8Spai vz6à dễQKseNi thương…z6 nhưngQKseNi dz6ễ tz6hương tQKseNihứ mấyz6 tsLV8Sprong nsLV8Sphà thUpo5NBì z6không biết,z6 vQKseNiì nhsLV8Spà tsLV8Spôi cóQKseNi nhiz6ều cQKseNiậu Upo5NBdễ tsLV8Sphương lắmQKseNi. MặQKseNic dz6ù cậz6u chỉsLV8Sp sLV8Splà cậusLV8Sp QKseNihọ, nhUpo5NBưng tìz6nh thươngQKseNi csLV8Spủa Upo5NBcậu đốsLV8Spi vUpo5NBới tz6ôi thìz6 khQKseNiông thz6ua Upo5NBgì mấyQKseNi ngườiz6 cz6ậu rz6uột cảUpo5NB. TôQKseNii muốnz6 gz6ì cậz6u z6cũng gửQKseNii chUpo5NBo, nsLV8Sphà tôisLV8Sp gặpz6 khz6ó kQKseNihăn gìUpo5NB cz6ậu cũz6ng gisLV8Spúp đỡ.

Khi QKseNitôi cònUpo5NB nhQKseNiỏ, tQKseNiôi sLV8Sphay ướcz6 nếsLV8Spu cóQKseNi nz6gười yz6êu thUpo5NBì tQKseNiôi cz6ũng Upo5NBmơ ướcz6 cóz6 mUpo5NBột ngUpo5NBười giốngz6 sLV8Spnhư cậu.z6 ĐúngQKseNi z6là cầuQKseNi đượcsLV8Sp ưQKseNiớc thấyUpo5NB, gặpz6 tsLV8Sphì gặpsLV8Sp rồiQKseNi đósLV8Sp sLV8Spmà đâuz6 z6có z6dễ thươngz6 bằz6ng. ThậsLV8Spm csLV8Sphí Upo5NBlà còz6n đQKseNiáng ghét,Upo5NB rUpo5NBất đángsLV8Sp ghét.

“ DạUpo5NB z6con sắpz6 điz6 ngủz6 đây.Upo5NB CậusLV8Sp lQKseNiàm viz6ệc vUpo5NBui nsLV8Sphé. BữUpo5NBa nQKseNiào đưUpo5NBợc cosLV8Spn sẽz6 gửiz6 hìnUpo5NBh ổngUpo5NB chUpo5NBo cậUpo5NBu QKseNicoi. KhôngUpo5NB giốnsLV8Spg khQKseNiông ănz6 tiQKseNiền Bz6-) Oáp!z6!! GiUpo5NBờ QKseNicon bz6uồn nsLV8Spgủ qusLV8Spá (sLV8Sp:| sLV8Sp. Coz6n oUpo5NBff đâysLV8Sp. HẹpsLV8Sp gUpo5NBặp cậuUpo5NB chủQKseNi nhật.Upo5NBBB, G9”sLV8Sp-Tôi QKseNimỉm cưQKseNiời đUpo5NBánh lạUpo5NBi. Nhữnz6g coQKseNin z6chữ cQKseNiủa cậsLV8Spu lạQKseNii Upo5NBlần lượtsLV8Sp hiz6ện rz6a: “Ngz6áp QKseNigì QKseNimà tQKseNio thế.sLV8Sp Upo5NBNhớ đsLV8Spưa QKseNitay chQKseNie miệngQKseNi lạsLV8Spi kẻUpo5NBo ruồiQKseNi baQKseNiy vô  ) z6. z6Ừ, sLV8Spbye cQKseNion, QKseNisao lsLV8Spũ trẻQKseNi bQKseNiay giờz6 Upo5NBphát mz6inh Upo5NBra QKseNingôn QKseNingữ chasLV8Spt Upo5NBlạ sLV8Spquá vậQKseNiy, z6bb lQKseNià bQKseNiye byQKseNie, rồisLV8Sp GQKseNi9 làUpo5NB QKseNigood nigsLV8Spht. TiệnUpo5NB nhỉ.”….

Tôi vừaz6 đUpo5NBưa QKseNitay tQKseNiắt mz6áy thUpo5NBì điệnQKseNi sLV8Spthoại reUpo5NBng, tQKseNiôi cầmz6 máUpo5NBy Upo5NBa lôQKseNi thìUpo5NB Upo5NBtiếng cosLV8Spn z6Trâm vaQKseNing lz6ên: “z6Tao nz6è. QKseNiSao rồi,Upo5NB sLV8Spchủ nhậtz6 Upo5NBđi cz6oi pQKseNihim QKseNivới sLV8Spảnh phảiUpo5NB khz6ông? Sướnz6g qz6uá ta.”Upo5NB. TôisLV8Sp gz6ằn giọsLV8Spng vớiUpo5NB nUpo5NBó: “QKseNi RsLV8Spất tz6iếc đQKseNiã QKseNilàm mz6ày Upo5NBthất vọng,Upo5NB nhưsLV8Spng chủsLV8Sp nhậtQKseNi sLV8Sptao sz6ẽ sLV8Spđi lêUpo5NBn ôngsLV8Sp QKseNiNgoại sLV8Spdự QKseNiđám gisLV8Spỗ. Cònz6 z6tối đếz6n thz6ì nQKseNiằm z6nhà hoặcQKseNi sLV8Spqua mQKseNiày chz6ơi. CònQKseNi ảnhz6 hảsLV8Sp, qUpo5NBuên đi.”

“ HuhUpo5NB??? DzậyQKseNi lz6à sz6ao? MàysLV8Sp cósLV8Sp vsLV8Spé QKseNirồi ssLV8Spao lạz6i nằz6m nhà?”-QKseNi TUpo5NBrâm ngz6ạc nhiêUpo5NBn hQKseNiỏi lạsLV8Spi. Tôz6i đoánsLV8Sp làz6 cUpo5NBái mặtz6 nóz6 sLV8Splúc Upo5NBnày Upo5NBkhông khz6ác vớiz6 cáQKseNii muỗnQKseNig z6là mấy,QKseNi QKseNivì sLV8Spnó ưsLV8Spa nghệchz6 mặtUpo5NB rQKseNia mỗiUpo5NB kUpo5NBhi nUpo5NBgạc nhiên.

Tôi z6bèn ksLV8Spể từsLV8Sp đầuQKseNi tz6ới đsLV8Spuôi QKseNicho nUpo5NBó nsLV8Spghe chuysLV8Spện mấyQKseNi naQKseNiy tôUpo5NBi sLV8Spchưa QKseNicó dịpQKseNi ksLV8Spể vìsLV8Sp kQKseNihông qUpo5NBua Upo5NBlớp nóQKseNi chơi.QKseNi sLV8SpTuy TUpo5NBrâm sLV8Splà bạnsLV8Sp thâUpo5NBn củaz6 tôz6i nQKseNihưng lUpo5NBại khônsLV8Spg chuz6ng lớz6p, kểUpo5NB rQKseNia QKseNithì TrsLV8Spâm vz6à tôiz6 z6cũng z6có dz6uyên kz6ì ngộz6 rấsLV8Spt lạsLV8Sp, sLV8Sptôi Upo5NBbiết Upo5NBnó Upo5NBlà bạnsLV8Sp QKseNicủa bạUpo5NBn QKseNicùng bQKseNiàn Upo5NBvới QKseNitôi đầz6u nsLV8Spăm lớpz6 sLV8Sp11, nhưngQKseNi tz6ôi queQKseNin nz6ó tronQKseNig z6một dịpUpo5NB cz6a nhạcsLV8Sp z6của trườngsLV8Sp, sLV8Spnói chuyệnUpo5NB Upo5NBhạp qsLV8Spuá nênQKseNi “kếsLV8Spt dQKseNiính” nUpo5NBhau QKseNitừ đấy.QKseNi (TUpo5NBính chz6o đếUpo5NBn naUpo5NBy tUpo5NBhì TrâUpo5NBm vUpo5NBà tUpo5NBôi đUpo5NBã chơisLV8Sp QKseNiđược bsLV8Spảy năz6m rồi,z6 z6và Upo5NBchuyện củz6a tôz6i vUpo5NBà Sz6inh sLV8Spngày đóUpo5NB thìsLV8Sp nQKseNió vàQKseNi thầz6y Lâmz6 QKseNilà hsLV8Spai ngz6ười “rắpQKseNi tQKseNiâm z6vun vz6én” )

Vừa nUpo5NBghe tôiUpo5NB kểQKseNi hz6ết, nUpo5NBó QKseNihét Upo5NBtrong đz6iện thosLV8Spại lsLV8Spàm tUpo5NBhôi muốnsLV8Sp QKseNithủng màQKseNing nUpo5NBhĩ: Upo5NB“ Trz6ời sLV8Spơi !Upo5NB!!! Ngốcz6 tsLV8Spử! QKseNiMày cóQKseNi đsLV8Spiên khôUpo5NBng vậyz6?”. TsLV8Spôi lấmQKseNi léQKseNit lz6í z6nhí: “QKseNi HicUpo5NB… tạiz6 Upo5NBcon nhỏUpo5NB kiz6a QKseNikhông bQKseNiiết điều,z6 đâusLV8Sp phảiQKseNi tUpo5NBại taz6o. QKseNiTao bịsLV8Sp sLV8Spthầy LâUpo5NBm nhéoQKseNi, giờsLV8Sp tớiQKseNi màUpo5NBy chUpo5NBửi z6nữa hả?z6 Thôz6i bỏQKseNi sLV8Spqua z6đi, sLV8Spthầy LUpo5NBâm rQKseNiủ thứz6 QKseNibảy nUpo5NBày đsLV8Spi sLV8Spchơi. MàyUpo5NB điz6 nz6ha, vìsLV8Sp taUpo5NBo csLV8Spó véUpo5NB điz6 chsLV8Spo hsLV8Spai ngườQKseNii, Upo5NBthầy LâQKseNim csLV8Spũng rủQKseNi bQKseNiạn. NghsLV8Spe nQKseNiói bạnQKseNi ổUpo5NBng z6đẹp trz6ai lắm.QKseNi”, tiếngsLV8Sp TrâUpo5NBm cưsLV8Spời khúcQKseNi khíchUpo5NB: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….