You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thGTUodkứ năFYTmRmm, tôKAi vFYTmRmừa FYTmRmđặt châk2QWp9n lênKA FYTmRmbậc cửk2QWp9a lớKAp tFYTmRmhì KAđã nKAghe KAtiếng GTUodkbé KAMy nKAũng nGTUodkịu: “Thầyk2QWp9 ơi.k2QWp9Thầy rảnhGTUodk hk2QWp9ông? ThầyFYTmRm k2QWp9đi cok2QWp9i phFYTmRmim vớik2QWp9 FYTmRmBé MFYTmRmy KAnha. VFYTmRmì béKA KAMy KAkhông rủFYTmRm đượck2QWp9 aKAi cảk2QWp9.”. FYTmRmRồi KAtiếng k2QWp9Sinh đGTUodkáp tFYTmRmrả hKAơi ngậpFYTmRm ngừngGTUodk: “SaoFYTmRm KAác vGTUodkậy? BéKA MGTUodky dễGTUodk KAthương vậyGTUodk KAmà kFYTmRmhông ak2QWp9i điKA… chk2QWp9o thầyk2QWp9 FYTmRmnăm phútKA đểGTUodk suGTUodky nk2QWp9ghĩ nKAha.”. Tôik2QWp9 KAráng đứKAng k2QWp9chờ đợiFYTmRm nghFYTmRme câuFYTmRm tKArả GTUodklời củFYTmRma SiFYTmRmnh rFYTmRmồi mớGTUodki vàKAo lớpk2QWp9, cứFYTmRm tKArả k2QWp9lời làGTUodk “thk2QWp9ầy bận”FYTmRm FYTmRmcho tôiFYTmRm KAđi, đừnk2QWp9g tKArả FYTmRmlời ck2QWp9âu nKAào khác. 

“Ừ, cuGTUodkối tuầKAn nKAày thầyFYTmRm cũnFYTmRmg khôGTUodkng GTUodkbận. ThGTUodkầy sẽFYTmRm đk2QWp9i vKAới bFYTmRmé My.”,FYTmRm coFYTmRmn FYTmRmbé FYTmRmMy rKAeo lKAên nhưGTUodk bk2QWp9ắt đượcKA vànk2QWp9g: GTUodk“Hoan hô,k2QWp9 cGTUodkám k2QWp9ơn tk2QWp9hầy.” GTUodkMột GTUodkcâu tGTUodkrả lờk2QWp9i khuKAyến mKAãi thêGTUodkm nụKA cườiFYTmRm đẹpFYTmRm KAnhư mKAơ đk2QWp9ã k2QWp9làm tGTUodkôi chFYTmRmoáng vFYTmRmáng. Lạk2QWp9i thKAêm mKAột “cúk2QWp9 sốk2QWp9c kinFYTmRmh dịk2QWp9” nữa.GTUodk CoKAn GTUodkbé đángk2QWp9 ghét,KA FYTmRmnó k2QWp9thiệt lFYTmRmà mưuGTUodk FYTmRmma chướcFYTmRm k2QWp9quỷ, nók2QWp9 k2QWp9dám “k2QWp9phỗng GTUodktay trên”GTUodk củaKA tôk2QWp9i… nFYTmRmó sẽk2QWp9 biếk2QWp9t FYTmRmtay KAtôi… tGTUodkôi gGTUodkhét nóFYTmRm… tôiGTUodk GTUodkcăm thùGTUodk nó…tôi…GTUodk k2QWp9Cái “ôGTUodkng già”KA ấyGTUodk FYTmRmcũng dởk2QWp9 KAhơi nữa,GTUodk nghĩFYTmRm tGTUodkhế nàk2QWp9o mFYTmRmà lạik2QWp9 nhậk2QWp9n lờiFYTmRm nóKA tFYTmRmhế? CònKA KAtôi đâyGTUodk k2QWp9bỏ chFYTmRmo aKAi? TFYTmRmôi k2QWp9ghét cảk2QWp9 GTUodkhai người…
Tôi khôKAng địnhFYTmRm vk2QWp9ào FYTmRmhọc ngàyGTUodk KAhôm naGTUodky GTUodkđâu, nhìKAn FYTmRmhai ngườiKA đóKA mắFYTmRmc cônk2QWp9g lk2QWp9ên tăKAng xôGTUodkng đKAiên bấtFYTmRm k2QWp9tử lắFYTmRmm. ĐiGTUodk vềKA FYTmRmcho yênk2QWp9 chuyệnk2QWp9. NFYTmRmghĩ vậk2QWp9y tôGTUodki lGTUodkiền quaKAy FYTmRmlưng FYTmRmđi xKAuống cầuFYTmRm thanKAg, đangFYTmRm FYTmRmđi lFYTmRmững thữngKA thìk2QWp9 thầGTUodky LâmGTUodk từk2QWp9 GTUodkđâu rGTUodka vỗKA vGTUodkào k2QWp9vai KAtôi KAcái bộp,KA KAthầy nFYTmRmhe rFYTmRmăng: “CGTUodkhào họcKA KAtrò cưng,KA eGTUodkm FYTmRmtính GTUodktrốn họk2QWp9c hk2QWp9ả?”, GTUodktôi dòFYTmRmm thầyFYTmRm cGTUodkố nk2QWp9én bựKAc dọck2QWp9 tươiKA cườiGTUodk: “FYTmRm TrốnGTUodk rồGTUodki mấtk2QWp9 GTUodkquà GTUodksao. EFYTmRmm đFYTmRmi mFYTmRmua nướcKA thFYTmRmôi mà.”GTUodk. k2QWp9Nghe tớiKA vFYTmRmụ quàKA cáKAp tGTUodkhầy LâmKA chGTUodkau mày:k2QWp9 “Hk2QWp9ọc k2QWp9trò thảok2QWp9 k2QWp9ghê nhỉk2QWp9. ThầyGTUodk điKA vềk2QWp9 hổngGTUodk hỏiKA FYTmRmhan gìFYTmRm mk2QWp9à GTUodkđòi quàKA rồi.GTUodk MKAà thôiFYTmRm, cKAon GTUodknít, khônGTUodkg cFYTmRmhấp. Nè”.

Thầy GTUodklục KAcặp KAđưa chFYTmRmo k2QWp9tôi mộk2QWp9t k2QWp9cái vònGTUodkg mộcFYTmRm GTUodkgỗ, mKAột cák2QWp9i đĩak2QWp9 Ck2QWp9D củaGTUodk TKArademark. GTUodkThánh thầnFYTmRm ơi!k2QWp9 áGTUodki GTUodkCD nàyFYTmRm tôik2QWp9 lFYTmRmùng FYTmRmtìm khắFYTmRmp thGTUodkành FYTmRmphố màKA khôngk2QWp9 thấyKA mGTUodkà FYTmRmnay cGTUodkó KArồi, GTUodksung KAsướng quKAá. TôKAi k2QWp9ôm sKAiết cáik2QWp9 KACD tronKAg taKAy lảmk2QWp9 nhảm:GTUodk “OhKA mGTUodky godk2QWp9, GTUodkmy godFYTmRm. FYTmRmĐồ hk2QWp9iếm, k2QWp9đồ hiFYTmRmếm. CGTUodkám FYTmRmơn tGTUodkhầy, thKAầy numbeGTUodkr one.”k2QWp9, tk2QWp9hầy cườiKA hk2QWp9a hảKA xk2QWp9oa đầKAu tôi:k2QWp9 “ĐượcGTUodk, KAnumber ok2QWp9ne thìk2QWp9 GTUodkđược. À!FYTmRm k2QWp9Còn ck2QWp9ó KAhai cKAái véGTUodk đFYTmRmi GTUodkhội chợFYTmRm nè.KA ChFYTmRmo eGTUodkm FYTmRmluôn, rủGTUodk aKAi k2QWp9thì rủ.”

Vừa nGTUodkghe tKAới haFYTmRmi cáGTUodki vFYTmRmé lk2QWp9àm tôiFYTmRm lạiKA liêk2QWp9n tưởngk2QWp9 cảnhFYTmRm khGTUodki nãyk2QWp9, k2QWp9nồng đGTUodkộ mk2QWp9áu đik2QWp9ên cFYTmRmủa KAtôi lạFYTmRmi chKAạy GTUodkngược KAlên. KANgay lậk2QWp9p tứk2QWp9c FYTmRmtôi cầKAm đĩak2QWp9 CGTUodkD lẫnKA cáiGTUodk vòGTUodkng, mấFYTmRmy GTUodkcái véFYTmRm đưaKA lạiGTUodk chk2QWp9o thầyFYTmRm LFYTmRmâm, caFYTmRmu có:FYTmRm “k2QWp9Em KAtrả thầyKA hếtKA GTUodknè. Giờk2QWp9 eGTUodkm điFYTmRm vềk2QWp9 đFYTmRmây. TrốnGTUodk họck2QWp9 hôFYTmRmm FYTmRmnay luônGTUodk. ĐiênGTUodk rồi,KA KAquê rồi.”.KA CáKAi tháiFYTmRm độFYTmRm kGTUodkì quặcGTUodk củaGTUodk tk2QWp9ôi lFYTmRmàm thKAầy Lâk2QWp9m kk2QWp9hông hiểGTUodku môFYTmRm k2QWp9tê KAgì hếKAt, thầFYTmRmy kGTUodkhệ nệKA xk2QWp9ách đốngGTUodk quàFYTmRm chạyGTUodk theGTUodko FYTmRmtôi: “Ê,FYTmRm FYTmRmê. Gk2QWp9ì kìk2QWp9 vậKAy? KAEm bịGTUodk hGTUodkâm hGTUodkả? TuFYTmRmi quýnKAh chếk2QWp9t bGTUodkây giờ.GTUodk RKAéo mKAua k2QWp9quà k2QWp9cho đKAã gKAiờ khônKAg lấyk2QWp9 làGTUodk sao?GTUodk”, FYTmRmsẵng cơKAn điGTUodkên đak2QWp9ng cFYTmRmuồn cuộFYTmRmn GTUodktôi qFYTmRmuay lạiFYTmRm trútGTUodk giGTUodkận lênGTUodk thầyk2QWp9 luônKA, tôFYTmRmi quaKAy lạiFYTmRm gắt:GTUodk “ỪFYTmRm đấy,k2QWp9 eFYTmRmm KAhâm, ek2QWp9m FYTmRmđiên. KAEm ghFYTmRmét FYTmRmcái ônGTUodkg đó,FYTmRm k2QWp9em ghéGTUodkt k2QWp9con bKAé đó,KA k2QWp9em ghéKAt KAthầy luôk2QWp9n. k2QWp9Em FYTmRmvề…Vĩnh biệt…”.

Thầy Lâk2QWp9m đuổiKA theFYTmRmo KAnắm dâyGTUodk ck2QWp9ặp k2QWp9tôi KAkéo lạiKA: “ÊKA FYTmRm, vừak2QWp9 phGTUodkải k2QWp9thôi nhaGTUodk. FYTmRmTui làmGTUodk k2QWp9gì mFYTmRmà ghGTUodkét tuKAi? EKAm đaKAng giậGTUodkn aFYTmRmi màFYTmRm điênFYTmRm dữGTUodk vậyGTUodk? CáiFYTmRm ôGTUodkng thầyGTUodk GTUodkSinh đóFYTmRm hảFYTmRm? NgồiGTUodk k2QWp9xuống kểk2QWp9 tFYTmRmui nghe.FYTmRm”. NóFYTmRmi xonFYTmRmg, thầyk2QWp9 cầFYTmRmm dâFYTmRmy cặpKA kék2QWp9o tôik2QWp9 ngồik2QWp9 FYTmRmxuống chânKA cGTUodkầu thGTUodkang. SẵnKA đaGTUodkng GTUodkcó ngườKAi cầnFYTmRm cFYTmRmhia sẻ,GTUodk tôk2QWp9i phuGTUodkn KAra mộtGTUodk trKAàng cFYTmRmho hạk2QWp9 hỏGTUodka. SaGTUodku khFYTmRmi GTUodknghe xKAong câuGTUodk cFYTmRmhuyện thGTUodkầy LâGTUodkm nhìFYTmRmn tGTUodkôi mGTUodkỉm ck2QWp9ười k2QWp9vỗ KAvai k2QWp9an ủi:GTUodk “Thk2QWp9ua kk2QWp9eo nàKAy bàk2QWp9y k2QWp9keo kFYTmRmhác. Đừngk2QWp9 nảnFYTmRm cGTUodkhí… nhFYTmRmưng k2QWp9có điFYTmRmều…”, FYTmRmtôi FYTmRmnhìn thầyKA lạFYTmRm lẫmKA: FYTmRm“Nhưng sak2QWp9o hảKA thầyGTUodk?”.Thầy LKAâm caGTUodku mGTUodkặt KAlại đưFYTmRma hk2QWp9ai tak2QWp9y véoGTUodk k2QWp9hai mák2QWp9 tôiFYTmRm lèGTUodkm bèmFYTmRm: “Cáik2QWp9 tộKAi ngốcKA làKA mộtGTUodk nè.KA FYTmRmCái tộFYTmRmi FYTmRmvô KAduyên, dGTUodkám trúGTUodkt giậnk2QWp9 lêFYTmRmn tk2QWp9ui làGTUodk FYTmRmhai GTUodknè, KAvà điênGTUodk kKAhùng GTUodklà FYTmRmba. ChừaGTUodk chưa?”,KA GTUodkvì đauk2QWp9 KAmà tGTUodkôi KAla oGTUodkai KAoái: “Ối,GTUodk đauKA qKAuá!!! ThFYTmRma chKAo eKAm. FYTmRmEm GTUodkchừa GTUodkrồi, KAem chừaFYTmRm rồi.”.

Khi thầyGTUodk LâKAm GTUodkbỏ FYTmRmtay raKA, tKAôi ngồk2QWp9i đưaFYTmRm FYTmRmtay xk2QWp9oa k2QWp9xoa haGTUodki máKA đầKAy nhữngGTUodk vk2QWp9ết đKAỏ phụnk2QWp9g phịu:KA “ThầyKA áFYTmRmc còFYTmRmn hơnGTUodk SinKAh nữaGTUodk, nhék2QWp9o đauk2QWp9 quá.k2QWp9 FYTmRmUi dFYTmRma! KAEm KAngốc chỗk2QWp9 nàok2QWp9?”. ThGTUodkầy LGTUodkâm tKAheo tFYTmRmhói GTUodkquen đk2QWp9ưa KAtay miGTUodkết cằFYTmRmm: “LạiKA còGTUodkn kGTUodkhông nữaFYTmRm k2QWp9hả? TựFYTmRm FYTmRmdưng đek2QWp9m cGTUodkho cKAon bk2QWp9é KAMy đFYTmRmó cáKAi vGTUodké lGTUodkàm GTUodkgì?”, tFYTmRmôi FYTmRmđưa taFYTmRmy lênKA gãGTUodki đFYTmRmầu: “EmKA đâGTUodku cóKA ngờKA coFYTmRmn nFYTmRmhỏ KAđó đúnFYTmRmg k2QWp9túyp “tựFYTmRm k2QWp9nhiên nhKAư ngườiFYTmRm Hàk2QWp9 Nội”KA GTUodkđâu?”. Vừak2QWp9 lFYTmRmúc đGTUodkó cGTUodkhuông rFYTmRmeng lêk2QWp9n, tGTUodkhầy FYTmRmkéo tôik2QWp9 đẩyKA GTUodkvề phíaGTUodk cầuk2QWp9 thaGTUodkng bảoKA: “ThGTUodkôi tk2QWp9ới giKAờ họcKA rồi,GTUodk k2QWp9đi họck2QWp9 đi.ChuồKAn làk2QWp9 biFYTmRmết tk2QWp9ay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua k2QWp9thay ek2QWp9m yKAeu anh

Nhác thấyFYTmRm mặtFYTmRm tôi,k2QWp9 ck2QWp9on KAbé KAMy đKAã lGTUodkăng FYTmRmxăng: “Chịk2QWp9 ơi,KA k2QWp9em mờiGTUodk GTUodkthầy điGTUodk. ThầyGTUodk đồngk2QWp9 ýk2QWp9 rGTUodkồi đấk2QWp9y chịFYTmRm ạ.GTUodk”, tk2QWp9ôi nFYTmRmhìn nóKA mỉmKA cườiFYTmRm àFYTmRm lk2QWp9ên mộtKA câuFYTmRm FYTmRmra KAchiều FYTmRmngạc FYTmRmnhiên lắm.KA CoFYTmRmn GTUodkquỷ… tFYTmRma bKAẻ FYTmRmcổ mi…lạKAi cònGTUodk kGTUodkhoe nữaGTUodk hFYTmRmả? MớFYTmRmi dằnk2QWp9 đưGTUodkợc cơnFYTmRm tứKAc FYTmRmxong, GTUodkgiờ nKAó lạGTUodki “quạt”k2QWp9 cFYTmRmho bùGTUodkng lKAên. NGTUodkghe k2QWp9nó lík2QWp9u FYTmRmlo FYTmRmmà lòKAng tôKAi nghẹnKA ngàKAo.Mình KAquả làk2QWp9 điên,FYTmRm FYTmRmvừa điênk2QWp9 vừGTUodka ngốcKA! k2QWp9Nó tk2QWp9hì FYTmRmvui FYTmRmrồi chủk2QWp9 nFYTmRmhật đượcKA đKAi xeFYTmRmm phFYTmRmim FYTmRmvới SinGTUodkh cònk2QWp9 mìnGTUodkh lạFYTmRmi nằmk2QWp9 FYTmRmnhà…chán ngắt.

Sinh cGTUodkũng “khôngFYTmRm biếtFYTmRm” nỗiKA lòngFYTmRm củaGTUodk tk2QWp9ôi, anKAh k2QWp9vui vKAẻ đếnGTUodk bêk2QWp9n tGTUodkôi FYTmRmmỉm cười:GTUodk “GTUodk CFYTmRmhủ nhậKAt đik2QWp9 xKAem FYTmRmphim FYTmRmsướng ha.”k2QWp9 TGTUodkôi cưk2QWp9ời FYTmRmnhạt thếchk2QWp9 đápFYTmRm lạiKA anFYTmRmh: “Vâng!FYTmRm NhưGTUodkng sướngGTUodk k2QWp9đâu bằnk2QWp9g k2QWp9ai FYTmRmkia, điGTUodk GTUodkhai k2QWp9mình mớiGTUodk vuik2QWp9. ThếKA màGTUodk dák2QWp9m bảok2QWp9 côGTUodk Ak2QWp9n kKAhông rk2QWp9ảnh cuốk2QWp9i tk2QWp9uần GTUodkcơ đấy.”.GTUodk NKAghe tôiGTUodk nóik2QWp9 mók2QWp9c nk2QWp9ói mỉaGTUodk tFYTmRmhế, anGTUodkh ck2QWp9au mặtk2QWp9 lườmKA tFYTmRmôi: “Lk2QWp9ại ănFYTmRm nóik2QWp9 kiểGTUodku đóFYTmRm FYTmRmnữa. KAMuốn tôik2QWp9 ck2QWp9ho mộtk2QWp9 k2QWp9kí vàok2QWp9 đFYTmRmầu kKAhông k2QWp9hả? k2QWp9Ai vGTUodkới ai?”.

Tôi nhìnKA ank2QWp9h k2QWp9cong môiGTUodk lên,KA nóiKA khk2QWp9oáy thêGTUodkm tKAiếng nữa:GTUodk “KAEm nk2QWp9ói ak2QWp9i GTUodkđó FYTmRmchứ cGTUodkó nFYTmRmói thầFYTmRmy đâu.k2QWp9 NgKAộ à!”FYTmRm, nóiGTUodk xonFYTmRmg GTUodktôi cKAắp ck2QWp9ặp quak2QWp9y KAlưng đGTUodki xuốngk2QWp9 bGTUodkàn bék2QWp9t ngồFYTmRmi học.FYTmRm SinFYTmRmh pFYTmRmhùng maKAng khk2QWp9oanh tk2QWp9ay thởk2QWp9 dàiGTUodk, FYTmRmcòn coFYTmRmn GTUodkbé GTUodkMy hếtKA nFYTmRmhìn tKAôi rồiFYTmRm lk2QWp9ại nhìFYTmRmn anFYTmRmh cFYTmRmhả KAhiểu KAgì cả.

Suốt buổk2QWp9i họcKA KAnỗi FYTmRmbuồn chánFYTmRm ck2QWp9ứ KAlơ mơk2QWp9 trok2QWp9ng KAtôi. k2QWp9Hễ nKAhìn k2QWp9Sinh tGTUodkôi lạFYTmRmi GTUodkthấy GTUodknghèn nghẹnGTUodk nơiKA cuốnKAg họGTUodkng. Sk2QWp9ao màFYTmRm cFYTmRmhán ghêFYTmRm tKAa! Cók2QWp9 lẽGTUodk lFYTmRmà nKAgày chủk2QWp9 nhậtKA tôKAi nênk2QWp9 ngủk2QWp9 suGTUodkốt cảKA ngàFYTmRmy. KAVì biếtGTUodk FYTmRmđâu tronGTUodkg mơKA tFYTmRmôi k2QWp9sẽ KAmơ FYTmRmthấy anKAh k2QWp9và tKAôi KAđi xeKAm phk2QWp9im tKAhì saGTUodko, nhưk2QWp9 thKAế cònFYTmRm đượcGTUodk hơnKA nhìGTUodkn thấyKA ck2QWp9on bék2QWp9 GTUodkấy cFYTmRmứ lởnFYTmRm vk2QWp9ởn bênk2QWp9 anh….

Khi nFYTmRmghe tiếngFYTmRm GTUodkchuông rKAeng, tôKAi k2QWp9là ngườik2QWp9 vọtk2QWp9 rGTUodka tFYTmRmrước nhất.FYTmRm ĐGTUodki vềFYTmRm cGTUodkho lẹFYTmRm đểFYTmRm rFYTmRma quánKA ngồGTUodki nhâmFYTmRm nhKAi đểKA “quên”k2QWp9 buồnGTUodk. KhKAi tôk2QWp9i đKAang đểGTUodk FYTmRmxe FYTmRmtôi thấKAy thầyFYTmRm k2QWp9Lâm vk2QWp9à aGTUodknh k2QWp9đứng KAnói chuk2QWp9yện ởGTUodk hànhk2QWp9 lanFYTmRmg pFYTmRmhòng gKAiáo vk2QWp9ụ k2QWp9ra chiềuKA vk2QWp9ui vk2QWp9ẻ k2QWp9lắm, ck2QWp9ái nụFYTmRm cGTUodkười quyk2QWp9ến rGTUodkũ đók2QWp9 giờk2QWp9 tôiKA GTUodkthấy ghéFYTmRmt kiKAnh k2QWp9khủng. Vớik2QWp9 GTUodkai cGTUodkũng cườik2QWp9 được.KA GTUodkTôi thấtFYTmRm thểuk2QWp9 dẫk2QWp9n GTUodkxe KAra FYTmRmkhỏi KAchỗ giữ,KA cúiKA mặk2QWp9t xuk2QWp9ống đấtk2QWp9 lắcKA đk2QWp9ầu cháFYTmRmn nảnk2QWp9 rồiFYTmRm lFYTmRmẩm nhẩm:FYTmRm “GTUodk Cuk2QWp9ối tuk2QWp9ần nGTUodkày mFYTmRmình KAlàm gìFYTmRm đKAây, GTUodklại điGTUodk rFYTmRma quFYTmRmán FYTmRmcà phêk2QWp9 vk2QWp9à ngồiGTUodk ngắmFYTmRm saFYTmRmo hả?HayFYTmRm vặFYTmRmn mák2QWp9y FYTmRmlạnh tronFYTmRmg pKAhòng vKAà cGTUodkuốn mềk2QWp9n nk2QWp9ằm GTUodkngủ?” k2QWp9Tên giữGTUodk xk2QWp9e thk2QWp9ấy FYTmRmthái độk2QWp9 tôFYTmRmi k2QWp9như thếKA cũngGTUodk mắcFYTmRm GTUodkcười, hắk2QWp9n chọc:KA KA“ GTUodkSao vậyKA, tFYTmRmhất tìk2QWp9nh k2QWp9hả cưng?GTUodk k2QWp9Cuối tuGTUodkần kFYTmRmhông GTUodkai đGTUodki chk2QWp9ơi vGTUodkới GTUodkcưng hả?AnhFYTmRm KAđi ck2QWp9ho nè.”.KA FYTmRmÁ àGTUodk! DámFYTmRm KAchọc bàk2QWp9 GTUodkà, bàGTUodk đFYTmRmang cKAơn k2QWp9điên đây.FYTmRm MàKAy tớiKA sốGTUodk rồk2QWp9i. NghĩFYTmRm thếFYTmRm tôKAi buônKAg thỏngk2QWp9 hKAắn mộtFYTmRm GTUodkcâu: “Dạ,FYTmRm cámKA ơnKA lk2QWp9òng tốtKA ck2QWp9ủa anhKA. KAAnh GTUodklo KAthu tiềnKA giữKA GTUodkxe đi,GTUodk đừKAng GTUodkở đGTUodkó FYTmRmrảnh rỗiFYTmRm lk2QWp9o GTUodkcho GTUodkem, bảoFYTmRm vệGTUodk GTUodkla FYTmRmanh bâyk2QWp9 gGTUodkiờ. EGTUodkm đGTUodkang vội,FYTmRm FYTmRmanh vGTUodkui lòFYTmRmng tFYTmRmhu tk2QWp9iền giữFYTmRm xk2QWp9e nhak2QWp9nh lênGTUodk chúKAt đượcFYTmRm không?”KA. GFYTmRmã KAgiữ GTUodkxe cứk2QWp9ng họKAng nhìnKA tFYTmRmôi, tk2QWp9ức KAtối lắmKA nhưk2QWp9ng tấtFYTmRm nhiênFYTmRm hk2QWp9ắn khôngKA thểk2QWp9 phk2QWp9ản bKAác gìKA. TGTUodkôi đãFYTmRm GTUodkquá lịchFYTmRm sự.

Gần rGTUodka tFYTmRmới cổngKA tk2QWp9rường tGTUodkhì k2QWp9tôi ngKAhe tiếFYTmRmng thầKAy GTUodkLâm gọik2QWp9 ýGTUodk ớik2QWp9 sKAau lưnFYTmRmg: GTUodk“ k2QWp9H, HFYTmRm. ChờKA KAchút!”. ThầyGTUodk chạk2QWp9y GTUodkđến gầnk2QWp9 tôiKA đứngk2QWp9 thởk2QWp9 dốc:FYTmRm GTUodk“ Thk2QWp9oắt cák2QWp9i làKA tFYTmRmhấy KAra tFYTmRmới đâyGTUodk rồFYTmRmi. Cák2QWp9i vk2QWp9é hGTUodkội chKAợ nãyGTUodk quFYTmRmên lấyk2QWp9 nè.MộtGTUodk FYTmRmvé đGTUodki đKAược hk2QWp9ai người,k2QWp9 ek2QWp9m dẫnFYTmRm k2QWp9bạn điFYTmRm GTUodkcho vuk2QWp9i, tuFYTmRmi cũngFYTmRm rủFYTmRm bạnk2QWp9 đGTUodki nữa.ĐiGTUodk qGTUodkuậy k2QWp9chơi điKA, thk2QWp9ứ bảyFYTmRm cũngKA khônKAg bKAận gì.BậtKA mKAí ngFYTmRmhen, bFYTmRmạn tuGTUodki FYTmRmđẹp tKArai lắm.”

Cái nàk2QWp9y k2QWp9làm KAtôi hơk2QWp9i qFYTmRmuê àFYTmRm KAnha, FYTmRmổng cứGTUodk lFYTmRmàm nhưKA tôiGTUodk tk2QWp9hấy nFYTmRmgười FYTmRmđẹp tk2QWp9rai nàoFYTmRm cGTUodkũng nKAhảy vôk2QWp9 KAvậy GTUodkđó. MêFYTmRm đẹFYTmRmp tk2QWp9rai thìGTUodk cũk2QWp9ng k2QWp9phải cFYTmRmó mứcFYTmRm độGTUodk k2QWp9chứ. MFYTmRmà thôiKA KAkệ! ThứGTUodk bảyk2QWp9 hFYTmRmọc k2QWp9xong, rảnhFYTmRm rk2QWp9ỗi đKAi chk2QWp9ơi cKAho đỡFYTmRm bk2QWp9uồn. VềFYTmRm nGTUodkhà buồnGTUodk KAchán k2QWp9cũng vậy.KA TGTUodkôi FYTmRmgật đầuGTUodk nhưnFYTmRmg lạiGTUodk GTUodknói dỗi:k2QWp9 “k2QWp9 FYTmRmĐược, k2QWp9em đik2QWp9. MàFYTmRm eKAm KAđi tạGTUodki eKAm ck2QWp9hán thGTUodkôi, chứGTUodk ôk2QWp9ng bạFYTmRmn đẹpGTUodk KAtrai củaGTUodk GTUodkthầy ek2QWp9m khôk2QWp9ng quaFYTmRmn tKAâm. KAEm k2QWp9đâu cóFYTmRm bFYTmRmạ ngưGTUodkời nKAào đẹpKA tFYTmRmrai FYTmRmmà KAem cũGTUodkng mêGTUodk đâu.”
ThầyFYTmRm Lâk2QWp9m gậtGTUodk đầuKA cườiKA vớKAi KAtôi: FYTmRm“ Rồi,k2QWp9 rk2QWp9ồi. Bik2QWp9ết FYTmRmrồi, xiFYTmRmn lFYTmRmỗi. NGTUodkói tóFYTmRmm lạiFYTmRm FYTmRmlà cKAó FYTmRmđi phảk2QWp9i khk2QWp9ông? ĐúnFYTmRmg FYTmRm7 FYTmRmgiờ FYTmRmchờ tuGTUodki ngaKAy ởGTUodk cKAổng hKAội GTUodkchợ đGTUodkó. NKAhớ k2QWp9nghen… Nhk2QWp9ắc lk2QWp9ại lk2QWp9ần FYTmRmnữa GTUodklà đúnFYTmRmg k2QWp97 gFYTmRmiờ đó…KA”, tôk2QWp9i cũnKAg ừKA hửGTUodk FYTmRmchào thầyGTUodk rồiFYTmRm leGTUodko lênKA xGTUodke về….

Khi KAvề nKAhà, tKAhấy mk2QWp9ặt k2QWp9tôi mKAẹ hGTUodkoan hỉ:KA “ConKA GTUodkcưng, KAchủ KAnhật KAđi FYTmRmlên ônKAg NgKAoại dựk2QWp9 đámGTUodk giKAỗ. Cậuk2QWp9 PhGTUodkú cKAon vềGTUodk.”. TôiGTUodk đámKA ỉGTUodku xìFYTmRmu “KA DGTUodkạ.”, rKAồi thưak2QWp9 mẹKA FYTmRmđi lênk2QWp9 pKAhòng, k2QWp9mẹ nhìnk2QWp9 thFYTmRmeo tôiFYTmRm ngk2QWp9ơ KAngác: “ConKA k2QWp9nhóc nàyFYTmRm lạGTUodk tKAhiệt, bìnKAh thườnKAg k2QWp9nó nFYTmRmghe ck2QWp9ậu FYTmRmPhú vk2QWp9ề làGTUodk nhảyGTUodk nhõmKA k2QWp9lên “quàGTUodk ck2QWp9on đâu”GTUodk, mk2QWp9à naGTUodky tỉnhk2QWp9 bơKA vFYTmRmậy. Mk2QWp9à k2QWp9mấy ngàyk2QWp9 k2QWp9nay thấyGTUodk nók2QWp9 KAcư KAlơ k2QWp9mơ vậk2QWp9y, giốngKA nKAhư nKAgười chGTUodkết rồik2QWp9 vậFYTmRmy á.”

Ba k2QWp9tôi mỉmGTUodk cGTUodkười nóiKA vk2QWp9ới mẹk2QWp9: “k2QWp9 Kk2QWp9ệ nKAó GTUodkđi emFYTmRm, điGTUodk họFYTmRmc FYTmRmvề KAmệt màFYTmRm. Ngk2QWp9ày mKAai nóFYTmRm lạiGTUodk tưngGTUodk bừnFYTmRmg chGTUodko coi.”

Trời! GTUodkBa GTUodkmẹ nKAào cFYTmRmó GTUodkbiết tôiFYTmRm “KA GTUodkI’m k2QWp9in sork2QWp9row GTUodkof lovGTUodke (k2QWp9tôi đKAang GTUodkthất tình)”GTUodk đKAâu, k2QWp9có cònKA KAtâm trạngKA GTUodknào màGTUodk đKAú đởnKA nGTUodkhư GTUodkmọi FYTmRmkhi, màFYTmRm KAnghe đếnKA KAcậu PhúFYTmRm lạk2QWp9i nk2QWp9hớ đếGTUodkn ck2QWp9ái ôGTUodkng Sik2QWp9nh đó.k2QWp9 NgườFYTmRmi đâuk2QWp9 mKAà giốngGTUodk nGTUodkhau tKAhế? FYTmRmTôi bậtKA máyGTUodk lGTUodkên check2QWp9k mFYTmRmail k2QWp9thì cậKAu PFYTmRmhú tôKAi đangGTUodk onGTUodkline FYTmRmliền bFYTmRmoom vk2QWp9ào nFYTmRmói GTUodkchuyện vKAới tk2QWp9ôi: GTUodk“Con FYTmRmà, cậFYTmRmu sắpKA vềFYTmRm. MKAai GTUodklà k2QWp9lên mFYTmRmáy bayKA. ChủFYTmRm nhậGTUodkt cậuk2QWp9 GTUodkgặp cFYTmRmon nhék2QWp9. CKAó quàGTUodk cKAho coKAn FYTmRmnè. CậuFYTmRm đaKAng làmKA KAviệc, sẵnKA ok2QWp9nline hỏiGTUodk tGTUodkhăm KAcon chúKAt. :&GTUodkgt; ”FYTmRm GTUodkTôi bGTUodkật cười,FYTmRm lầk2QWp9n nàKAo vk2QWp9ề màFYTmRm cKAậu k2QWp9chẳng KAcó quk2QWp9à KAcho tk2QWp9ôi, chỉKA cók2QWp9 tKAôi lk2QWp9à chưaFYTmRm FYTmRmcó KAquà FYTmRmcho cGTUodkậu thôk2QWp9i, nhưngKA tFYTmRmôi sẽKA cốKA gắngGTUodk kk2QWp9hi GTUodknào FYTmRmrãnh k2QWp9rỗi GTUodkthì GTUodkthiết kGTUodkế mộtKA cFYTmRmái lịchGTUodk tặngKA cậuGTUodk mk2QWp9ới được.

Tôi đGTUodkược bKAa tKArang bFYTmRmị FYTmRmcho máyFYTmRm KAvi tGTUodkính KAtừ rấKAt sớKAm nk2QWp9ên FYTmRmchuyện vọKAc phầKAn mềk2QWp9m vớiGTUodk tôGTUodki GTUodklà mộtGTUodk tFYTmRmhú tik2QWp9êu khKAiển kháFYTmRm ưGTUodk lGTUodkà k2QWp9hay. NhờGTUodk nóFYTmRm FYTmRmmà k2QWp9tôi GTUodkđi trướck2QWp9 lk2QWp9ũ bạnGTUodk ởGTUodk trườFYTmRmng ởKA kk2QWp9hoản tKAin họcKA KAvà lKAâu lâuFYTmRm lKAại làmFYTmRm rộKA lêGTUodkn chuyGTUodkện buônFYTmRm KAbán ảnk2QWp9h GTUodkdo tk2QWp9ôi thiếk2QWp9t kFYTmRmế thFYTmRmeo đKAơn đặGTUodkt hk2QWp9àng GTUodkcủa k2QWp9chúng k2QWp9nó, vuk2QWp9i lắmKA kia.

Tôi k2QWp9định saFYTmRmu GTUodkkhi tốtk2QWp9 nghiệFYTmRmp lGTUodkớp 1KA2 nàGTUodky sẽKA GTUodkđi thFYTmRmeo ngk2QWp9ành k2QWp9đồ hGTUodkọa GTUodkvà FYTmRmtiếng AnhKA, tôGTUodki FYTmRmthấy ngànk2QWp9h đóGTUodk rấtk2QWp9 hợpFYTmRm vớiKA tôi.

Tôi đKAánh KAtrả lờFYTmRmi lạk2QWp9i cậu:k2QWp9 “GTUodk Dạ,KA ck2QWp9on cáGTUodkm ơk2QWp9n cậFYTmRmu nhiFYTmRmều. CFYTmRmậu ơi,FYTmRm mấyk2QWp9 KAtháng nGTUodkay ởKA trườGTUodkng cFYTmRmon họcGTUodk ak2QWp9nh vănGTUodk k2QWp9có ôKAng tKAhầy k2QWp9giống FYTmRmcậu lắm,GTUodk khoảnk2QWp9g 8KA5 %GTUodk. CóFYTmRm FYTmRmkhi nk2QWp9ào ổngGTUodk làFYTmRm ank2QWp9h eGTUodkm KAhọ vớiFYTmRm cậuKA kKAhông? ;;)”.

“ GiGTUodkống 85GTUodk% hảk2QWp9 coFYTmRmn :-k2QWp9O KA? KAỪ nhKAiều GTUodkkhi aGTUodknh eKAm KArơi rớtGTUodk đFYTmRmâu k2QWp9không biết  GTUodkMà đẹpk2QWp9 traGTUodki giKAống k2QWp9cậu hả?FYTmRm ChắcGTUodk khFYTmRmông bằngk2QWp9 đk2QWp9âu nhỉk2QWp9, k2QWp9cậu đGTUodkẹp KAtrai hFYTmRmơn. CGTUodkon vGTUodkô coFYTmRmi GTUodkkĩ lFYTmRmại đi  GTUodk) .GiỡnGTUodk thôFYTmRmi. Cok2QWp9n chưaFYTmRm ngủGTUodk hảGTUodk?”. Tk2QWp9ôi ôGTUodkm bàGTUodkn phGTUodkím k2QWp9cười nắKAc nẻ.FYTmRm CKAậu PGTUodkhú tôiGTUodk lFYTmRmà ngườFYTmRmi k2QWp9rất đẹpKA trKAai KAvà dễk2QWp9 FYTmRmthương… nhưFYTmRmng dKAễ tKAhương thứKA mKAấy trok2QWp9ng FYTmRmnhà thìk2QWp9 khôngFYTmRm KAbiết, vìk2QWp9 nhàk2QWp9 tôGTUodki cGTUodkó nhiềk2QWp9u cậFYTmRmu KAdễ tGTUodkhương lắm.KA KAMặc dùKA cậuKA ck2QWp9hỉ lGTUodkà k2QWp9cậu GTUodkhọ, nGTUodkhưng tìKAnh tGTUodkhương cKAủa cậk2QWp9u đk2QWp9ối vớiFYTmRm tôiFYTmRm KAthì khKAông thuGTUodka gìGTUodk mấyGTUodk ngk2QWp9ười cậuFYTmRm ruộtGTUodk cảGTUodk. k2QWp9Tôi mGTUodkuốn gKAì cậuKA ck2QWp9ũng GTUodkgửi choGTUodk, FYTmRmnhà KAtôi gk2QWp9ặp KAkhó khănFYTmRm gk2QWp9ì cậuFYTmRm cũnFYTmRmg giúKAp đỡ.

Khi tôiKA k2QWp9còn nhỏ,KA tGTUodkôi hFYTmRmay ưk2QWp9ớc nếFYTmRmu cók2QWp9 ngGTUodkười yFYTmRmêu GTUodkthì tôKAi cũnk2QWp9g k2QWp9mơ ướcKA KAcó mộtFYTmRm ngưFYTmRmời gk2QWp9iống nKAhư KAcậu. Đúk2QWp9ng GTUodklà cFYTmRmầu đượFYTmRmc ướck2QWp9 thấyk2QWp9, gFYTmRmặp k2QWp9thì gặpKA rGTUodkồi đóGTUodk mGTUodkà đâk2QWp9u cóKA dễKA thươnKAg bằnKAg. k2QWp9Thậm ck2QWp9hí GTUodklà KAcòn đánFYTmRmg gk2QWp9hét, GTUodkrất đánFYTmRmg ghét.

“ DFYTmRmạ ck2QWp9on sắKAp đFYTmRmi ngủKA đk2QWp9ây. Cậuk2QWp9 lKAàm vik2QWp9ệc vk2QWp9ui nhék2QWp9. BFYTmRmữa FYTmRmnào GTUodkđược ck2QWp9on sKAẽ KAgửi hìk2QWp9nh ổngKA k2QWp9cho cậuFYTmRm KAcoi. k2QWp9Không giốngFYTmRm kFYTmRmhông ănKA tiềnFYTmRm KAB-) Oáp!!FYTmRm! GiờFYTmRm FYTmRmcon FYTmRmbuồn ngk2QWp9ủ quáFYTmRm (GTUodk:| k2QWp9. CGTUodkon oFYTmRmff đây.FYTmRm HẹpKA gặpk2QWp9 cậuk2QWp9 chủGTUodk nhậtk2QWp9.BB, G9”-FYTmRmTôi k2QWp9mỉm cườiGTUodk đánhFYTmRm lại.k2QWp9 Nhữk2QWp9ng coFYTmRmn GTUodkchữ củak2QWp9 cậFYTmRmu lạiFYTmRm lk2QWp9ần GTUodklượt GTUodkhiện FYTmRmra: “Ngápk2QWp9 gìKA k2QWp9mà tKAo thế.KA Nhk2QWp9ớ đFYTmRmưa tak2QWp9y ck2QWp9he GTUodkmiệng lạiKA kẻGTUodko ruFYTmRmồi k2QWp9bay vô :KA) ) GTUodk. Ừ,FYTmRm GTUodkbye conFYTmRm, sKAao lũKA trGTUodkẻ baFYTmRmy FYTmRmgiờ phák2QWp9t minKAh FYTmRmra KAngôn ngữKA chaKAt lạFYTmRm FYTmRmquá vậy,GTUodk KAbb lk2QWp9à byFYTmRme byGTUodke, rồk2QWp9i Gk2QWp99 làFYTmRm k2QWp9good GTUodknight. FYTmRmTiện nhỉ.”….

Tôi KAvừa KAđưa tKAay k2QWp9tắt KAmáy thìFYTmRm điệnFYTmRm tFYTmRmhoại rengKA, tôFYTmRmi cFYTmRmầm máyGTUodk KAa lôKA KAthì GTUodktiếng coGTUodkn TrâmFYTmRm GTUodkvang GTUodklên: “TaoKA nèk2QWp9. KASao rồi,GTUodk chủFYTmRm nhậGTUodkt điFYTmRm FYTmRmcoi pGTUodkhim FYTmRmvới GTUodkảnh phk2QWp9ải khFYTmRmông? FYTmRmSướng qGTUodkuá taFYTmRm.”. GTUodkTôi gằnFYTmRm giọngk2QWp9 vớFYTmRmi GTUodknó: “KA Rấk2QWp9t tKAiếc đãFYTmRm KAlàm mk2QWp9ày thấk2QWp9t k2QWp9vọng, k2QWp9nhưng chủFYTmRm nhậtk2QWp9 tKAao FYTmRmsẽ đk2QWp9i lênk2QWp9 ônFYTmRmg NgoGTUodkại KAdự đámKA GTUodkgiỗ. Còk2QWp9n tốiFYTmRm đKAến thìFYTmRm nk2QWp9ằm nhàGTUodk hFYTmRmoặc quFYTmRma màFYTmRmy chơiFYTmRm. FYTmRmCòn ảnhk2QWp9 hảKA, quFYTmRmên đi.”

“ Huhk2QWp9??? DzFYTmRmậy GTUodklà saFYTmRmo? MàyFYTmRm cóFYTmRm k2QWp9vé rồFYTmRmi saFYTmRmo lạk2QWp9i nằmFYTmRm GTUodknhà?”- TrâKAm ngạcFYTmRm nhiFYTmRmên hỏiFYTmRm lại.KA TôGTUodki FYTmRmđoán lKAà cáiFYTmRm mKAặt KAnó GTUodklúc k2QWp9này khônGTUodkg khácKA vk2QWp9ới cáGTUodki FYTmRmmuỗng lk2QWp9à mấyFYTmRm, vGTUodkì nk2QWp9ó ưGTUodka nghệcGTUodkh mặKAt rk2QWp9a mỗiGTUodk khKAi ngạFYTmRmc nhiên.

Tôi k2QWp9bèn k2QWp9kể KAtừ đầuGTUodk GTUodktới đuôik2QWp9 chFYTmRmo nóGTUodk FYTmRmnghe chKAuyện mấKAy naFYTmRmy tFYTmRmôi chGTUodkưa GTUodkcó dịFYTmRmp kểk2QWp9 vìKA khôk2QWp9ng k2QWp9qua lớpKA nk2QWp9ó chGTUodkơi. TuFYTmRmy TrGTUodkâm GTUodklà bạnKA thGTUodkân cKAủa tk2QWp9ôi k2QWp9nhưng k2QWp9lại khGTUodkông chKAung lớp,k2QWp9 kểk2QWp9 GTUodkra tKAhì TGTUodkrâm KAvà k2QWp9tôi cũngGTUodk cFYTmRmó dKAuyên kk2QWp9ì ngFYTmRmộ rk2QWp9ất k2QWp9lạ, tôFYTmRmi biếFYTmRmt FYTmRmnó FYTmRmlà bFYTmRmạn ck2QWp9ủa bạk2QWp9n cùKAng FYTmRmbàn vớik2QWp9 tôGTUodki đGTUodkầu năKAm lớGTUodkp FYTmRm11, nhưnKAg tôiFYTmRm KAquen nóFYTmRm trGTUodkong mộtk2QWp9 dịpGTUodk GTUodkca FYTmRmnhạc cKAủa trường,KA GTUodknói KAchuyện hạpFYTmRm quáGTUodk nênk2QWp9 KA“kết dính”FYTmRm nhak2QWp9u từFYTmRm đấy.FYTmRm GTUodk(Tính cFYTmRmho đk2QWp9ến nk2QWp9ay tFYTmRmhì TrFYTmRmâm vk2QWp9à FYTmRmtôi đãKA chKAơi đượcFYTmRm bảyFYTmRm năk2QWp9m FYTmRmrồi, vàk2QWp9 chuyGTUodkện củaGTUodk tGTUodkôi vKAà SiKAnh GTUodkngày đk2QWp9ó thk2QWp9ì nók2QWp9 vFYTmRmà thầGTUodky LâFYTmRmm lFYTmRmà k2QWp9hai ngườiGTUodk “rFYTmRmắp GTUodktâm vFYTmRmun véGTUodkn” )

Vừa KAnghe FYTmRmtôi FYTmRmkể hết,KA k2QWp9nó hék2QWp9t tronGTUodkg điệnk2QWp9 thoạFYTmRmi k2QWp9làm thôiGTUodk muốFYTmRmn thk2QWp9ủng màKAng nhĩ:KA “GTUodk TrờiKA ơKAi !GTUodk!!! NgốcFYTmRm tử!k2QWp9 KAMày cóKA điêFYTmRmn KAkhông GTUodkvậy?”. Tôik2QWp9 lGTUodkấm lKAét FYTmRmlí nhíKA: “FYTmRm Hic…KA tạFYTmRmi FYTmRmcon nhỏGTUodk kiKAa khôngk2QWp9 biếtk2QWp9 đKAiều, đâGTUodku FYTmRmphải tạiFYTmRm taFYTmRmo. k2QWp9Tao bịKA thầGTUodky Lk2QWp9âm k2QWp9nhéo, giờGTUodk k2QWp9tới mKAày chửGTUodki nữaFYTmRm hả?KA FYTmRmThôi GTUodkbỏ quKAa điFYTmRm, tKAhầy LâmKA rủk2QWp9 GTUodkthứ bGTUodkảy nàyGTUodk đKAi chơi.k2QWp9 MàyFYTmRm đik2QWp9 nhKAa, vKAì FYTmRmtao KAcó vk2QWp9é k2QWp9đi cGTUodkho hFYTmRmai người,KA thKAầy LâmFYTmRm FYTmRmcũng rKAủ GTUodkbạn. NKAghe nóiGTUodk bạnGTUodk KAổng đẹpGTUodk trGTUodkai lắm.”,k2QWp9 tiếngFYTmRm TrâFYTmRmm cườiFYTmRm GTUodkkhúc khGTUodkích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….