You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thWgTDYjứ WgTDYjnăm, tôiR9 vuNeRNfừa đặtQBf5wm QBf5wmchân uNeRNflên bQBf5wmậc cửQBf5wma lớQBf5wmp tWgTDYjhì đãuNeRNf nR9ghe tiếngQBf5wm QBf5wmbé MuNeRNfy nũR9ng WgTDYjnịu: “ThầWgTDYjy ơi.ThầyQBf5wm rảQBf5wmnh uNeRNfhông? ThầWgTDYjy đQBf5wmi cQBf5wmoi R9phim vớR9i BQBf5wmé MQBf5wmy nR9ha. QBf5wmVì bR9é MWgTDYjy kWgTDYjhông rủQBf5wm đượQBf5wmc uNeRNfai cả.”.R9 RồiWgTDYj tiếngWgTDYj SR9inh QBf5wmđáp trảuNeRNf uNeRNfhơi ngậpWgTDYj ngừQBf5wmng: “SR9ao ácQBf5wm vQBf5wmậy? BR9é R9My dễuNeRNf thưuNeRNfơng vậWgTDYjy WgTDYjmà khôuNeRNfng uNeRNfai đi…WgTDYj uNeRNfcho thầyQBf5wm nămWgTDYj WgTDYjphút QBf5wmđể sQBf5wmuy nR9ghĩ uNeRNfnha.”. TôiQBf5wm ráQBf5wmng đứngR9 chR9ờ đợR9i nR9ghe câR9u R9trả lờR9i WgTDYjcủa QBf5wmSinh rồiQBf5wm mQBf5wmới vWgTDYjào uNeRNflớp, R9cứ truNeRNfả WgTDYjlời lWgTDYjà “QBf5wmthầy bậnuNeRNf” chQBf5wmo tR9ôi R9đi, đừngQBf5wm trR9ả lQBf5wmời WgTDYjcâu nuNeRNfào khác. 

“Ừ, cuốiuNeRNf QBf5wmtuần nuNeRNfày thầyuNeRNf WgTDYjcũng khôngQBf5wm bậWgTDYjn. ThầyQBf5wm sWgTDYjẽ WgTDYjđi vuNeRNfới buNeRNfé My.”R9, couNeRNfn WgTDYjbé WgTDYjMy QBf5wmreo lWgTDYjên nhưQBf5wm bắtR9 đượcR9 R9vàng: “HR9oan R9hô, QBf5wmcám WgTDYjơn thầy.”R9 MWgTDYjột câQBf5wmu R9trả lờiQBf5wm khuNeRNfuyến muNeRNfãi WgTDYjthêm nụQBf5wm cWgTDYjười WgTDYjđẹp WgTDYjnhư WgTDYjmơ WgTDYjđã lWgTDYjàm tôiQBf5wm cQBf5wmhoáng vánR9g. LuNeRNfại thêmR9 mộtQBf5wm “cúWgTDYj sốcuNeRNf kiuNeRNfnh dị”R9 nữa.R9 QBf5wmCon uNeRNfbé đáWgTDYjng ghét,R9 nóR9 thiệtR9 WgTDYjlà mưuWgTDYj muNeRNfa chưR9ớc quỷ,R9 uNeRNfnó dáuNeRNfm “pWgTDYjhỗng tQBf5wmay R9trên” cQBf5wmủa tôR9i… nWgTDYjó sẽQBf5wm bWgTDYjiết WgTDYjtay tôi…QBf5wm tôiR9 ghéQBf5wmt nó…uNeRNf uNeRNftôi cuNeRNfăm tuNeRNfhù nó…tôi…R9 CáiR9 “ôngQBf5wm R9già” ấyuNeRNf cWgTDYjũng dởuNeRNf hơiR9 nữa,uNeRNf nghĩuNeRNf thuNeRNfế nàoQBf5wm mR9à lạiuNeRNf nhR9ận lWgTDYjời nóQBf5wm tWgTDYjhế? QBf5wmCòn tQBf5wmôi đâyuNeRNf bỏWgTDYj uNeRNfcho aQBf5wmi? TWgTDYjôi ghéR9t cảWgTDYj haWgTDYji người…
Tôi uNeRNfkhông địnhWgTDYj WgTDYjvào hWgTDYjọc ngàyuNeRNf hWgTDYjôm naQBf5wmy WgTDYjđâu, nhìWgTDYjn haQBf5wmi ngưWgTDYjời đQBf5wmó WgTDYjmắc côQBf5wmng lêR9n tănuNeRNfg xônWgTDYjg điênuNeRNf bấtQBf5wm tửR9 lắm.WgTDYj WgTDYjĐi vềWgTDYj chWgTDYjo yênuNeRNf chWgTDYjuyện. NghĩuNeRNf vậQBf5wmy tôiQBf5wm luNeRNfiền quaQBf5wmy lWgTDYjưng đQBf5wmi WgTDYjxuống cQBf5wmầu thQBf5wmang, đauNeRNfng đQBf5wmi WgTDYjlững thR9ững uNeRNfthì tR9hầy LuNeRNfâm QBf5wmtừ đâuWgTDYj rWgTDYja vQBf5wmỗ vàoR9 QBf5wmvai tuNeRNfôi R9cái bộp,uNeRNf thWgTDYjầy nuNeRNfhe rănQBf5wmg: “ChuNeRNfào họcuNeRNf trQBf5wmò cuNeRNfưng, R9em QBf5wmtính truNeRNfốn WgTDYjhọc hả?”WgTDYj, tR9ôi dòmuNeRNf thầuNeRNfy QBf5wmcố nénuNeRNf bựcWgTDYj dọcQBf5wm tươiWgTDYj cười:WgTDYj “R9 TuNeRNfrốn rồiWgTDYj mấtQBf5wm quàR9 sWgTDYjao. R9Em R9đi mR9ua nưWgTDYjớc thôiQBf5wm muNeRNfà.”. NgR9he tớuNeRNfi vWgTDYjụ R9quà cQBf5wmáp thầQBf5wmy LWgTDYjâm cWgTDYjhau R9mày: “HọcQBf5wm truNeRNfò thảoQBf5wm ghWgTDYjê nhỉWgTDYj. ThR9ầy điQBf5wm vềuNeRNf hổnQBf5wmg hỏiuNeRNf QBf5wmhan gìuNeRNf mQBf5wmà đòiuNeRNf quR9à rồiQBf5wm. MàQBf5wm thôiR9, WgTDYjcon R9nít, khônguNeRNf chấpR9. Nè”.

Thầy lụcWgTDYj cQBf5wmặp đưWgTDYja chuNeRNfo tuNeRNfôi R9một cáQBf5wmi vòQBf5wmng mộcQBf5wm gR9ỗ, mQBf5wmột cáuNeRNfi đĩuNeRNfa CWgTDYjD cQBf5wmủa TR9rademark. TháuNeRNfnh QBf5wmthần ơi!R9 áiWgTDYj R9CD QBf5wmnày tôiuNeRNf lR9ùng tìmuNeRNf khắQBf5wmp thànWgTDYjh phốQBf5wm màWgTDYj khQBf5wmông thuNeRNfấy QBf5wmmà QBf5wmnay QBf5wmcó rồi,R9 sQBf5wmung sướnguNeRNf uNeRNfquá. TWgTDYjôi ôQBf5wmm QBf5wmsiết cuNeRNfái QBf5wmCD tronWgTDYjg tWgTDYjay lảR9m uNeRNfnhảm: “OhQBf5wm mQBf5wmy WgTDYjgod, uNeRNfmy goR9d. uNeRNfĐồ hiếWgTDYjm, R9đồ hiếQBf5wmm. R9Cám ơnuNeRNf thầy,uNeRNf thầyWgTDYj uNeRNfnumber onQBf5wme.”, WgTDYjthầy cưuNeRNfời uNeRNfha WgTDYjhả uNeRNfxoa đQBf5wmầu tuNeRNfôi: “Được,WgTDYj numbQBf5wmer oR9ne thìWgTDYj đượcR9. WgTDYjÀ! WgTDYjCòn WgTDYjcó hQBf5wmai cáuNeRNfi véQBf5wm R9đi hộiWgTDYj chR9ợ nèR9. CQBf5wmho WgTDYjem lR9uôn, QBf5wmrủ uNeRNfai thìWgTDYj rủ.”

Vừa QBf5wmnghe tớiQBf5wm hQBf5wmai WgTDYjcái véR9 lQBf5wmàm tôiQBf5wm lạWgTDYji liênQBf5wm uNeRNftưởng cWgTDYjảnh khuNeRNfi R9nãy, nồngWgTDYj độR9 máuuNeRNf điênuNeRNf củWgTDYja tôuNeRNfi lạiuNeRNf chạQBf5wmy ngượcWgTDYj lWgTDYjên. NgQBf5wmay lậR9p tứcR9 uNeRNftôi cầQBf5wmm đQBf5wmĩa R9CD lẫnQBf5wm cR9ái vònR9g, mWgTDYjấy cáR9i véWgTDYj R9đưa lạiWgTDYj WgTDYjcho thầuNeRNfy LWgTDYjâm, cWgTDYjau có:R9 “WgTDYjEm uNeRNftrả QBf5wmthầy hếtWgTDYj nè.uNeRNf GiQBf5wmờ eQBf5wmm R9đi vWgTDYjề đâyQBf5wm. TrốnR9 họcWgTDYj hR9ôm naR9y luNeRNfuôn. ĐiênuNeRNf rồi,R9 QBf5wmquê rồi.”.QBf5wm CáuNeRNfi tháR9i độWgTDYj R9kì qWgTDYjuặc R9của tôR9i làmWgTDYj tQBf5wmhầy LQBf5wmâm uNeRNfkhông hiểuR9 uNeRNfmô têWgTDYj gìR9 hếQBf5wmt, thầR9y WgTDYjkhệ nQBf5wmệ xR9ách đốngWgTDYj quàWgTDYj chuNeRNfạy thuNeRNfeo tôiQBf5wm: “Ê,R9 êWgTDYj. GìuNeRNf uNeRNfkì vậy?uNeRNf EWgTDYjm bịQBf5wm hQBf5wmâm hảR9? R9Tui quýQBf5wmnh cWgTDYjhết buNeRNfây giờ.QBf5wm RuNeRNféo QBf5wmmua quR9à cWgTDYjho đWgTDYjã WgTDYjgiờ uNeRNfkhông lấyQBf5wm làQBf5wm sQBf5wmao?”, sẵnguNeRNf uNeRNfcơn điêWgTDYjn đangR9 cuồnR9 WgTDYjcuộn tQBf5wmôi qR9uay lạiuNeRNf tWgTDYjrút uNeRNfgiận lênWgTDYj tuNeRNfhầy luR9ôn, tôuNeRNfi uNeRNfquay QBf5wmlại guNeRNfắt: “ỪQBf5wm đấyWgTDYj, eWgTDYjm hâmWgTDYj, eR9m điuNeRNfên. EuNeRNfm uNeRNfghét R9cái WgTDYjông đóWgTDYj, WgTDYjem ghétuNeRNf coR9n béQBf5wm đóWgTDYj, R9em ghéQBf5wmt thWgTDYjầy luôQBf5wmn. R9Em về…VĩnhR9 biệt…”.

Thầy LâR9m đuổiR9 theuNeRNfo nWgTDYjắm uNeRNfdây cặpR9 tR9ôi kéoQBf5wm lại:WgTDYj “WgTDYjÊ QBf5wm, vừuNeRNfa phQBf5wmải thôuNeRNfi uNeRNfnha. TR9ui lQBf5wmàm gìWgTDYj màQBf5wm ghéR9t tuiuNeRNf? EQBf5wmm đuNeRNfang gWgTDYjiận auNeRNfi mQBf5wmà điêQBf5wmn dữR9 vWgTDYjậy? CáWgTDYji ôngQBf5wm WgTDYjthầy SR9inh đóWgTDYj hả?uNeRNf R9Ngồi R9xuống kểWgTDYj tQBf5wmui nghe.”.QBf5wm NóWgTDYji xWgTDYjong, thầR9y cuNeRNfầm dR9ây WgTDYjcặp QBf5wmkéo tôiWgTDYj uNeRNfngồi xuốngR9 R9chân cầuQBf5wm thanuNeRNfg. SẵnQBf5wm đanWgTDYjg cuNeRNfó ngườiuNeRNf cầnWgTDYj cQBf5wmhia R9sẻ, QBf5wmtôi QBf5wmphun R9ra mộtWgTDYj trWgTDYjàng WgTDYjcho hQBf5wmạ hỏaQBf5wm. SaQBf5wmu WgTDYjkhi nguNeRNfhe xonWgTDYjg R9câu chuyệnuNeRNf thầyR9 LâQBf5wmm nhìnuNeRNf tQBf5wmôi mỉR9m cườR9i vR9ỗ vuNeRNfai aR9n ủi:uNeRNf “R9Thua R9keo nàQBf5wmy R9bày keQBf5wmo khR9ác. ĐừngR9 nảnR9 chí…QBf5wm nhưngQBf5wm uNeRNfcó điWgTDYjều…”, tuNeRNfôi WgTDYjnhìn thầR9y lạuNeRNf lẫm:R9 “NhưWgTDYjng saR9o R9hả thầy?”.ThầyuNeRNf LâmuNeRNf cR9au mQBf5wmặt lạiWgTDYj đQBf5wmưa hauNeRNfi tWgTDYjay R9véo huNeRNfai mWgTDYjá tWgTDYjôi lR9èm bèmWgTDYj: “CáiR9 uNeRNftội ngR9ốc QBf5wmlà mộtuNeRNf uNeRNfnè. CáiuNeRNf tộiR9 WgTDYjvô WgTDYjduyên, duNeRNfám trútR9 WgTDYjgiận lWgTDYjên QBf5wmtui lQBf5wmà hauNeRNfi nèWgTDYj, vR9à điWgTDYjên khuNeRNfùng WgTDYjlà R9ba. CWgTDYjhừa chưWgTDYja?”, vuNeRNfì đauuNeRNf mR9à tôiR9 QBf5wmla oaR9i oR9ái: “Ối,R9 QBf5wmđau quá!uNeRNf!! TQBf5wmha uNeRNfcho eWgTDYjm. uNeRNfEm chừaR9 rồi,WgTDYj uNeRNfem chừaR9 rồi.”.

Khi thầuNeRNfy LâR9m bỏWgTDYj tQBf5wmay QBf5wmra, tôiWgTDYj nguNeRNfồi R9đưa taWgTDYjy xQBf5wmoa xoR9a hauNeRNfi máuNeRNf đầyQBf5wm nuNeRNfhững vếtR9 đỏuNeRNf phụngWgTDYj WgTDYjphịu: “ThầWgTDYjy áWgTDYjc cònR9 R9hơn SinR9h nWgTDYjữa, nhéoR9 uNeRNfđau quR9á. WgTDYjUi WgTDYjda! QBf5wmEm nguNeRNfốc chỗQBf5wm nào?”.uNeRNf ThầWgTDYjy QBf5wmLâm theR9o QBf5wmthói queR9n đưaQBf5wm R9tay WgTDYjmiết cằuNeRNfm: “LuNeRNfại cònWgTDYj R9không nWgTDYjữa hảR9? TựWgTDYj dưnWgTDYjg đemR9 cR9ho couNeRNfn béuNeRNf R9My đóuNeRNf cáR9i QBf5wmvé lWgTDYjàm gì?”,QBf5wm tôR9i đR9ưa tR9ay lênQBf5wm guNeRNfãi đầQBf5wmu: “ER9m QBf5wmđâu cQBf5wmó ngờR9 coWgTDYjn nhuNeRNfỏ uNeRNfđó đúnguNeRNf R9túyp “tựuNeRNf nhiêQBf5wmn nhQBf5wmư ngườiuNeRNf HQBf5wmà NuNeRNfội” đâuuNeRNf?”. VừWgTDYja lúcR9 đóuNeRNf chuônWgTDYjg WgTDYjreng WgTDYjlên, QBf5wmthầy kéoQBf5wm tôiuNeRNf đẩyuNeRNf vềuNeRNf phíuNeRNfa QBf5wmcầu thaWgTDYjng bảo:R9 WgTDYj“Thôi tớR9i gR9iờ hQBf5wmọc rồWgTDYji, đuNeRNfi họcuNeRNf đi.ChWgTDYjuồn làWgTDYj uNeRNfbiết taR9y tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thR9ay euNeRNfm yeR9u anh

Nhác thQBf5wmấy QBf5wmmặt tôiuNeRNf, cWgTDYjon béuNeRNf R9My đãWgTDYj lR9ăng xăngQBf5wm: “ChịuNeRNf ơiR9, uNeRNfem QBf5wmmời thầyWgTDYj WgTDYjđi. ThầyuNeRNf đồQBf5wmng ýQBf5wm rồiQBf5wm đấuNeRNfy chịuNeRNf ạ.”WgTDYj, R9tôi nR9hìn nóQBf5wm mỉuNeRNfm cườiR9 QBf5wmà QBf5wmlên mộWgTDYjt cWgTDYjâu rR9a chiuNeRNfều ngạcQBf5wm nhiêWgTDYjn lắm.uNeRNf CoQBf5wmn R9quỷ… WgTDYjta bẻR9 cổQBf5wm mi…lạuNeRNfi uNeRNfcòn khQBf5wmoe nữaQBf5wm hảQBf5wm? MớWgTDYji dằnR9 đượcuNeRNf uNeRNfcơn tứcR9 R9xong, QBf5wmgiờ nóQBf5wm lạiuNeRNf “WgTDYjquạt” chuNeRNfo bùngR9 luNeRNfên. QBf5wmNghe nóuNeRNf lWgTDYjíu lQBf5wmo mR9à lònguNeRNf tR9ôi nghWgTDYjẹn ngào.MìnhuNeRNf quảuNeRNf làWgTDYj đR9iên, vừaR9 điêuNeRNfn vừaR9 ngR9ốc! QBf5wmNó tWgTDYjhì vWgTDYjui rồR9i uNeRNfchủ nhậWgTDYjt đượQBf5wmc điWgTDYj xuNeRNfem phiuNeRNfm QBf5wmvới SR9inh QBf5wmcòn mìR9nh R9lại nằmQBf5wm nhà…chánWgTDYj ngắt.

Sinh cũuNeRNfng “khôngQBf5wm biết”R9 nỗQBf5wmi lQBf5wmòng QBf5wmcủa tR9ôi, anQBf5wmh R9vui vR9ẻ đếnWgTDYj bênQBf5wm tR9ôi mỉmWgTDYj R9cười: “uNeRNf ChWgTDYjủ nhậQBf5wmt QBf5wmđi uNeRNfxem WgTDYjphim sướngWgTDYj uNeRNfha.” TôWgTDYji cưQBf5wmời nR9hạt thếQBf5wmch R9đáp R9lại aQBf5wmnh: “VângQBf5wm! NhưQBf5wmng sướWgTDYjng R9đâu bằWgTDYjng uNeRNfai kiR9a, uNeRNfđi hR9ai R9mình mớiWgTDYj vuiWgTDYj. ThR9ế muNeRNfà dáuNeRNfm bảoWgTDYj côWgTDYj WgTDYjAn khôuNeRNfng QBf5wmrảnh cuốiWgTDYj tuầnWgTDYj R9cơ R9đấy.”. NgQBf5wmhe tôuNeRNfi nóWgTDYji mócQBf5wm nWgTDYjói mỉR9a thế,WgTDYj uNeRNfanh cuNeRNfau mặtQBf5wm lQBf5wmườm tR9ôi: “LQBf5wmại uNeRNfăn nóiWgTDYj kiuNeRNfểu đQBf5wmó R9nữa. MuốR9n tôiR9 uNeRNfcho mộtQBf5wm kíQBf5wm vàoWgTDYj đầuR9 khôQBf5wmng hả?R9 WgTDYjAi vớiWgTDYj ai?”.

Tôi nhìnR9 aWgTDYjnh cQBf5wmong mWgTDYjôi R9lên, nQBf5wmói khoáuNeRNfy thuNeRNfêm tiếngWgTDYj nữa:R9 “EmuNeRNf nóiWgTDYj aR9i đR9ó WgTDYjchứ R9có R9nói tWgTDYjhầy đâu.uNeRNf NgộR9 à!”WgTDYj, WgTDYjnói uNeRNfxong tôiR9 R9cắp cặpR9 quuNeRNfay lWgTDYjưng đuNeRNfi xWgTDYjuống bànWgTDYj bQBf5wmét nuNeRNfgồi họWgTDYjc. WgTDYjSinh puNeRNfhùng maWgTDYjng khoauNeRNfnh taR9y thR9ở dàWgTDYji, còQBf5wmn coR9n bWgTDYjé MuNeRNfy hếtWgTDYj QBf5wmnhìn tôWgTDYji rồiR9 lạiR9 nR9hìn aQBf5wmnh cQBf5wmhả hiểuQBf5wm gìWgTDYj cả.

Suốt uNeRNfbuổi họcR9 nỗiuNeRNf buồnQBf5wm WgTDYjchán cứR9 lơR9 WgTDYjmơ tR9rong tR9ôi. HễuNeRNf nhìnR9 SiQBf5wmnh WgTDYjtôi lQBf5wmại thấWgTDYjy nghèWgTDYjn nWgTDYjghẹn nơiR9 cuR9ống hQBf5wmọng. SaQBf5wmo màR9 chQBf5wmán ghuNeRNfê WgTDYjta! CR9ó QBf5wmlẽ WgTDYjlà nuNeRNfgày chR9ủ QBf5wmnhật QBf5wmtôi nQBf5wmên R9ngủ WgTDYjsuốt cảR9 ngàuNeRNfy. VìQBf5wm biếtuNeRNf đâuR9 tronQBf5wmg mơQBf5wm QBf5wmtôi sWgTDYjẽ mR9ơ thuNeRNfấy uNeRNfanh vàuNeRNf tôQBf5wmi đuNeRNfi xQBf5wmem phQBf5wmim thìWgTDYj uNeRNfsao, nhưR9 thR9ế WgTDYjcòn đượcQBf5wm hQBf5wmơn nhìR9n QBf5wmthấy cQBf5wmon bWgTDYjé ấyQBf5wm cQBf5wmứ lởnR9 vWgTDYjởn WgTDYjbên anh….

Khi nghQBf5wme tiếngR9 WgTDYjchuông renQBf5wmg, tôWgTDYji R9là ngườiR9 vọtR9 rWgTDYja WgTDYjtrước nhất.R9 ĐiQBf5wm uNeRNfvề WgTDYjcho QBf5wmlẹ đểR9 uNeRNfra quánWgTDYj uNeRNfngồi nhuNeRNfâm nhR9i đểuNeRNf “quên”uNeRNf buồR9n. KhuNeRNfi uNeRNftôi đaR9ng đểuNeRNf R9xe WgTDYjtôi tR9hấy thuNeRNfầy LWgTDYjâm uNeRNfvà anuNeRNfh đR9ứng nóR9i chuWgTDYjyện ởR9 uNeRNfhành lWgTDYjang pR9hòng gQBf5wmiáo vuNeRNfụ WgTDYjra cQBf5wmhiều uNeRNfvui vẻuNeRNf lắm,R9 uNeRNfcái nụWgTDYj cưQBf5wmời quyR9ến rQBf5wmũ đóuNeRNf giWgTDYjờ tôiuNeRNf tQBf5wmhấy ghéuNeRNft kinR9h kQBf5wmhủng. WgTDYjVới aR9i WgTDYjcũng cườiWgTDYj đWgTDYjược. TôiuNeRNf thWgTDYjất thR9ểu dQBf5wmẫn R9xe QBf5wmra khỏuNeRNfi cWgTDYjhỗ gQBf5wmiữ, WgTDYjcúi QBf5wmmặt xuốngR9 R9đất lR9ắc đWgTDYjầu QBf5wmchán nảnWgTDYj rồWgTDYji uNeRNflẩm nhẩWgTDYjm: “R9 CuốQBf5wmi tuR9ần nuNeRNfày mìnhWgTDYj QBf5wmlàm gR9ì đây,uNeRNf lạiQBf5wm WgTDYjđi rWgTDYja quuNeRNfán càR9 phêR9 vWgTDYjà ngQBf5wmồi R9ngắm uNeRNfsao hả?HayWgTDYj vR9ặn máWgTDYjy lạnhQBf5wm tR9rong phònWgTDYjg QBf5wmvà cuốR9n mềQBf5wmn nWgTDYjằm ngủ?”QBf5wm uNeRNfTên giuNeRNfữ xuNeRNfe thấuNeRNfy WgTDYjthái WgTDYjđộ tR9ôi nhưQBf5wm thếQBf5wm uNeRNfcũng mắWgTDYjc cười,QBf5wm WgTDYjhắn cWgTDYjhọc: “QBf5wm SaR9o vậy,QBf5wm thWgTDYjất tìnhQBf5wm QBf5wmhả cưQBf5wmng? CuốuNeRNfi tuầnWgTDYj khôngR9 QBf5wmai đR9i chWgTDYjơi vớiuNeRNf cưnQBf5wmg WgTDYjhả?Anh đR9i QBf5wmcho uNeRNfnè.”. R9Á àWgTDYj! DámQBf5wm chọWgTDYjc bàWgTDYj à,R9 QBf5wmbà đanguNeRNf WgTDYjcơn QBf5wmđiên đây.R9 MQBf5wmày uNeRNftới sốQBf5wm rồi.R9 NghWgTDYjĩ thếWgTDYj tôuNeRNfi buWgTDYjông tQBf5wmhỏng hắnQBf5wm mộtR9 cR9âu: “Dạ,WgTDYj cR9ám ơWgTDYjn lòuNeRNfng tuNeRNfốt củQBf5wma anhQBf5wm. WgTDYjAnh uNeRNflo thQBf5wmu tiQBf5wmền giuNeRNfữ QBf5wmxe điWgTDYj, R9đừng R9ở uNeRNfđó rảnuNeRNfh rỗiQBf5wm QBf5wmlo chuNeRNfo WgTDYjem, bảoWgTDYj vệWgTDYj uNeRNfla aWgTDYjnh bâyQBf5wm WgTDYjgiờ. R9Em đanuNeRNfg vộiR9, R9anh vR9ui lòQBf5wmng thR9u tiuNeRNfền giuNeRNfữ WgTDYjxe nhanR9h lênR9 chúWgTDYjt đượuNeRNfc không?uNeRNf”. GãR9 guNeRNfiữ R9xe cứR9ng họngR9 nhìWgTDYjn uNeRNftôi, WgTDYjtức uNeRNftối QBf5wmlắm R9nhưng R9tất nhiênuNeRNf hắWgTDYjn kQBf5wmhông thểQBf5wm QBf5wmphản báuNeRNfc QBf5wmgì. TR9ôi đãR9 qR9uá lịWgTDYjch sự.

Gần uNeRNfra WgTDYjtới cổngQBf5wm trườR9ng WgTDYjthì tôuNeRNfi ngR9he tiếnuNeRNfg thầyuNeRNf LâWgTDYjm gR9ọi ýuNeRNf ớiWgTDYj sQBf5wmau lưQBf5wmng: “R9 HuNeRNf, WgTDYjH. ChờR9 chuNeRNfút!”. R9Thầy cR9hạy đếnR9 gWgTDYjần tR9ôi đứnguNeRNf thởWgTDYj duNeRNfốc: “uNeRNf ThoắtWgTDYj cáiWgTDYj WgTDYjlà thấyWgTDYj rWgTDYja tQBf5wmới WgTDYjđây rồi.WgTDYj WgTDYjCái WgTDYjvé hộiuNeRNf chR9ợ nQBf5wmãy WgTDYjquên lấyQBf5wm nèuNeRNf.Một QBf5wmvé điWgTDYj đượuNeRNfc haQBf5wmi nQBf5wmgười, WgTDYjem dQBf5wmẫn bạnWgTDYj đR9i chWgTDYjo vWgTDYjui, uNeRNftui cũWgTDYjng WgTDYjrủ bWgTDYjạn uNeRNfđi nữaR9.Đi R9quậy chơR9i R9đi, thứWgTDYj WgTDYjbảy cũR9ng khônR9g bậnuNeRNf gì.QBf5wmBật míuNeRNf ngheuNeRNfn, bạnR9 tuQBf5wmi đẹR9p traR9i lắm.”

Cái nàyR9 làuNeRNfm tôuNeRNfi hWgTDYjơi uNeRNfquê àWgTDYj nWgTDYjha, ổnQBf5wmg R9cứ QBf5wmlàm nR9hư tôQBf5wmi thấyuNeRNf ngQBf5wmười đẹpQBf5wm uNeRNftrai nàouNeRNf uNeRNfcũng nhuNeRNfảy WgTDYjvô R9vậy đó.uNeRNf WgTDYjMê đẹpWgTDYj R9trai thWgTDYjì cũnWgTDYjg phảiuNeRNf cóQBf5wm mứcuNeRNf R9độ QBf5wmchứ. MWgTDYjà thôR9i kệ!uNeRNf TQBf5wmhứ bQBf5wmảy họcuNeRNf xoWgTDYjng, uNeRNfrảnh uNeRNfrỗi R9đi chơiR9 cR9ho đỡWgTDYj buR9ồn. uNeRNfVề R9nhà buồnuNeRNf cháR9n cQBf5wmũng vậy.uNeRNf uNeRNfTôi guNeRNfật WgTDYjđầu nQBf5wmhưng WgTDYjlại R9nói uNeRNfdỗi: “R9 Được,QBf5wm eQBf5wmm đi.R9 MàuNeRNf euNeRNfm đR9i tạiWgTDYj eR9m R9chán thôQBf5wmi, cR9hứ ôWgTDYjng bWgTDYjạn đuNeRNfẹp traQBf5wmi củR9a tWgTDYjhầy eQBf5wmm khR9ông quaQBf5wmn tâQBf5wmm. EQBf5wmm đâuuNeRNf uNeRNfcó bR9ạ ngườiuNeRNf nàQBf5wmo QBf5wmđẹp tWgTDYjrai mWgTDYjà QBf5wmem cR9ũng mQBf5wmê đâu.”
ThầyR9 uNeRNfLâm gậtuNeRNf đầuR9 cườiuNeRNf vớQBf5wmi tR9ôi: “QBf5wm Rồi,uNeRNf ruNeRNfồi. BiếuNeRNft QBf5wmrồi, uNeRNfxin lWgTDYjỗi. NuNeRNfói tóQBf5wmm lạiuNeRNf làuNeRNf cuNeRNfó đWgTDYji R9phải khWgTDYjông? ĐúngQBf5wm uNeRNf7 giờuNeRNf cWgTDYjhờ WgTDYjtui ngWgTDYjay ởR9 cổnQBf5wmg hộiQBf5wm cWgTDYjhợ đó.QBf5wm NhớWgTDYj nghenWgTDYj… NhắuNeRNfc lR9ại QBf5wmlần WgTDYjnữa làR9 QBf5wmđúng WgTDYj7 giQBf5wmờ đó…”,WgTDYj tôiWgTDYj cũnuNeRNfg ừQBf5wm hửWgTDYj uNeRNfchào thầyR9 WgTDYjrồi lWgTDYjeo uNeRNflên xWgTDYje về….

Khi WgTDYjvề nQBf5wmhà, thR9ấy mặQBf5wmt tôiQBf5wm muNeRNfẹ hQBf5wmoan hR9ỉ: “QBf5wmCon cuNeRNfưng, chủR9 nhR9ật R9đi WgTDYjlên ônuNeRNfg NgoạiR9 dựWgTDYj đámWgTDYj uNeRNfgiỗ. CậR9u PhR9ú cQBf5wmon vR9ề.”. WgTDYjTôi đámWgTDYj ỉuuNeRNf xWgTDYjìu “uNeRNf DạWgTDYj.”, R9rồi R9thưa mẹQBf5wm uNeRNfđi lWgTDYjên pR9hòng, R9mẹ nhìR9n R9theo tôWgTDYji nWgTDYjgơ ngáWgTDYjc: “ConR9 nhóWgTDYjc nàR9y lạuNeRNf thiệt,R9 bìnuNeRNfh thườngR9 WgTDYjnó nuNeRNfghe uNeRNfcậu PhR9ú vuNeRNfề làR9 nhảyQBf5wm nuNeRNfhõm lêQBf5wmn “quàWgTDYj cQBf5wmon đâWgTDYju”, màQBf5wm uNeRNfnay tỉnhQBf5wm bQBf5wmơ vậR9y. MàuNeRNf mWgTDYjấy nguNeRNfày naWgTDYjy thR9ấy nóuNeRNf cQBf5wmư lơQBf5wm muNeRNfơ vậuNeRNfy, giốngWgTDYj nhưQBf5wm ngườiuNeRNf cQBf5wmhết rồiuNeRNf uNeRNfvậy á.”

Ba WgTDYjtôi mỉmR9 uNeRNfcười uNeRNfnói vớiR9 mQBf5wmẹ: QBf5wm“ KuNeRNfệ nóR9 đuNeRNfi WgTDYjem, đR9i họcR9 R9về mệQBf5wmt muNeRNfà. NgQBf5wmày mWgTDYjai nóuNeRNf uNeRNflại tưQBf5wmng bừnguNeRNf cQBf5wmho coi.”

Trời! QBf5wmBa uNeRNfmẹ nàQBf5wmo cóWgTDYj biếtR9 QBf5wmtôi “uNeRNf QBf5wmI’m uNeRNfin R9sorrow R9of lQBf5wmove (tR9ôi đWgTDYjang thấR9t tìnhR9)” đâu,uNeRNf cuNeRNfó còWgTDYjn tâmuNeRNf QBf5wmtrạng nàR9o màR9 đúQBf5wm đởR9n nhưWgTDYj mọiQBf5wm khWgTDYji, R9mà nguNeRNfhe đếnWgTDYj cậWgTDYju PhúR9 uNeRNflại R9nhớ đQBf5wmến R9cái uNeRNfông SiR9nh đó.QBf5wm NgườiWgTDYj đâuNeRNfu màQBf5wm R9giống nhaR9u thuNeRNfế? R9Tôi R9bật máQBf5wmy lR9ên uNeRNfcheck QBf5wmmail thQBf5wmì cậuWgTDYj PhúWgTDYj tuNeRNfôi đangR9 ouNeRNfnline WgTDYjliền bR9oom R9vào nóQBf5wmi chuyệnuNeRNf WgTDYjvới tôiWgTDYj: “R9Con QBf5wmà, cậuuNeRNf suNeRNfắp về.QBf5wm WgTDYjMai làQBf5wm lR9ên máWgTDYjy QBf5wmbay. CQBf5wmhủ nhậtR9 cR9ậu gặWgTDYjp QBf5wmcon nhéWgTDYj. CóR9 quuNeRNfà cR9ho uNeRNfcon WgTDYjnè. CậuuNeRNf đQBf5wmang làQBf5wmm việuNeRNfc, uNeRNfsẵn onlinQBf5wme hỏQBf5wmi thămR9 cQBf5wmon WgTDYjchút. :&QBf5wmgt; QBf5wm” TôiR9 QBf5wmbật cườQBf5wmi, lầWgTDYjn nàoR9 vềuNeRNf màQBf5wm cR9ậu chẳngWgTDYj WgTDYjcó qR9uà QBf5wmcho WgTDYjtôi, cuNeRNfhỉ cuNeRNfó tôQBf5wmi lR9à cQBf5wmhưa R9có qQBf5wmuà cQBf5wmho cậuWgTDYj QBf5wmthôi, nR9hưng tWgTDYjôi R9sẽ cWgTDYjố gắngWgTDYj kQBf5wmhi nàoQBf5wm rãnhuNeRNf rWgTDYjỗi tuNeRNfhì thiuNeRNfết kR9ế mộtQBf5wm cáiWgTDYj lịQBf5wmch tặuNeRNfng cậuR9 R9mới được.

Tôi đượcWgTDYj WgTDYjba truNeRNfang bịWgTDYj chWgTDYjo máyQBf5wm vWgTDYji tínWgTDYjh QBf5wmtừ rR9ất sQBf5wmớm uNeRNfnên chuNeRNfuyện vQBf5wmọc phầWgTDYjn mềmQBf5wm vớR9i tQBf5wmôi lR9à mộQBf5wmt tWgTDYjhú tQBf5wmiêu khiểnQBf5wm kQBf5wmhá R9ư làuNeRNf hayQBf5wm. QBf5wmNhờ nóWgTDYj WgTDYjmà tôQBf5wmi đQBf5wmi trướcR9 lWgTDYjũ bạnR9 ởQBf5wm trưR9ờng WgTDYjở R9khoản tWgTDYjin họQBf5wmc vàuNeRNf R9lâu lâuR9 lQBf5wmại lQBf5wmàm uNeRNfrộ QBf5wmlên chuuNeRNfyện buQBf5wmôn báQBf5wmn ảR9nh uNeRNfdo QBf5wmtôi tuNeRNfhiết kR9ế thQBf5wmeo đR9ơn đQBf5wmặt hànguNeRNf QBf5wmcủa chúWgTDYjng nó,R9 WgTDYjvui luNeRNfắm kia.

Tôi địR9nh sauNeRNfu khuNeRNfi QBf5wmtốt nghiệpWgTDYj lớpQBf5wm WgTDYj12 nuNeRNfày suNeRNfẽ đQBf5wmi R9theo nguNeRNfành WgTDYjđồ hWgTDYjọa vR9à R9tiếng AnR9h, tôWgTDYji thuNeRNfấy ngWgTDYjành QBf5wmđó rấWgTDYjt hợR9p vớiuNeRNf tôi.

Tôi đáWgTDYjnh trảWgTDYj lWgTDYjời WgTDYjlại cậu:WgTDYj “WgTDYj DR9ạ, R9con cáR9m ơQBf5wmn cậR9u nhuNeRNfiều. CậuR9 ơi,WgTDYj mấyuNeRNf QBf5wmtháng QBf5wmnay ởWgTDYj trườuNeRNfng coQBf5wmn uNeRNfhọc aWgTDYjnh vR9ăn R9có ônuNeRNfg thầyQBf5wm giốWgTDYjng cậuWgTDYj uNeRNflắm, khoảngR9 R985 %WgTDYj. CóWgTDYj khWgTDYji uNeRNfnào ổngQBf5wm QBf5wmlà aWgTDYjnh R9em huNeRNfọ vớWgTDYji cậuQBf5wm khônuNeRNfg? ;;)”.

“ GiốuNeRNfng 8WgTDYj5% hảuNeRNf WgTDYjcon QBf5wm:-O R9? ỪR9 nhWgTDYjiều khWgTDYji aWgTDYjnh euNeRNfm rQBf5wmơi rớR9t đâWgTDYju khôngQBf5wm biết :WgTDYj-? Mà đẹpQBf5wm WgTDYjtrai giốngR9 WgTDYjcậu hQBf5wmả? ChắcR9 khôuNeRNfng bằnR9g đâuR9 nhỉ,WgTDYj cuNeRNfậu đẹWgTDYjp WgTDYjtrai hơn.R9 CQBf5wmon vôWgTDYj QBf5wmcoi kĩQBf5wm R9lại đi &nbspR9;) .GiuNeRNfỡn thôi.WgTDYj QBf5wmCon WgTDYjchưa ngủQBf5wm hả?”.uNeRNf WgTDYjTôi ôQBf5wmm bàR9n pWgTDYjhím WgTDYjcười nWgTDYjắc nẻ.WgTDYj CậuWgTDYj PhúuNeRNf WgTDYjtôi QBf5wmlà ngườiWgTDYj rR9ất đẹpR9 WgTDYjtrai vQBf5wmà dễQBf5wm thưWgTDYjơng… nhưnguNeRNf dễR9 tQBf5wmhương tQBf5wmhứ mấQBf5wmy tWgTDYjrong nhuNeRNfà thìR9 khôuNeRNfng bR9iết, vR9ì nhuNeRNfà tQBf5wmôi cóQBf5wm QBf5wmnhiều cậQBf5wmu dễWgTDYj thươngQBf5wm lắmQBf5wm. R9Mặc uNeRNfdù cậQBf5wmu WgTDYjchỉ làuNeRNf cậuQBf5wm họWgTDYj, nQBf5wmhưng tìnhuNeRNf tuNeRNfhương củaWgTDYj cậuWgTDYj đuNeRNfối vớiQBf5wm tôWgTDYji tR9hì kuNeRNfhông tuNeRNfhua gìWgTDYj uNeRNfmấy QBf5wmngười cậuuNeRNf ruQBf5wmột cả.WgTDYj TôiR9 uNeRNfmuốn R9gì uNeRNfcậu cũnR9g gửiWgTDYj QBf5wmcho, WgTDYjnhà tôiWgTDYj guNeRNfặp khóQBf5wm kQBf5wmhăn WgTDYjgì cậuuNeRNf cũWgTDYjng QBf5wmgiúp đỡ.

Khi WgTDYjtôi cònWgTDYj nR9hỏ, tôiR9 hauNeRNfy ưR9ớc nếuWgTDYj cuNeRNfó ngườiuNeRNf uNeRNfyêu thìuNeRNf tôiQBf5wm cũngWgTDYj mơWgTDYj ướcQBf5wm cR9ó mWgTDYjột nuNeRNfgười gR9iống nhQBf5wmư cậuR9. ĐúngQBf5wm WgTDYjlà cầuR9 đượcR9 ướcR9 thấWgTDYjy, gặpWgTDYj thR9ì gặWgTDYjp rồiQBf5wm QBf5wmđó mWgTDYjà đâuuNeRNf WgTDYjcó dễR9 uNeRNfthương bằng.QBf5wm ThậmuNeRNf R9chí luNeRNfà cònQBf5wm đánguNeRNf ghuNeRNfét, rấR9t đángWgTDYj ghét.

“ DạQBf5wm cWgTDYjon sQBf5wmắp uNeRNfđi ngR9ủ đâuNeRNfy. CWgTDYjậu làmWgTDYj việcR9 uNeRNfvui nQBf5wmhé. BữaQBf5wm nàQBf5wmo đượcQBf5wm uNeRNfcon sẽQBf5wm gửiR9 hìQBf5wmnh WgTDYjổng chuNeRNfo cQBf5wmậu cuNeRNfoi. KhQBf5wmông giốngWgTDYj khônQBf5wmg QBf5wmăn tR9iền BQBf5wm-) Oáp!!!QBf5wm GR9iờ coR9n buồnuNeRNf ngủWgTDYj quáR9 (:uNeRNf| QBf5wm. CoR9n ofWgTDYjf đây.uNeRNf HẹpuNeRNf gặpR9 cậuQBf5wm chQBf5wmủ nhWgTDYjật.BB, G9”-WgTDYjTôi mỉWgTDYjm cWgTDYjười R9đánh lại.R9 NhữnguNeRNf cWgTDYjon chữWgTDYj cuNeRNfủa cậuQBf5wm lWgTDYjại lầnWgTDYj luNeRNfượt hiệuNeRNfn raR9: “WgTDYjNgáp uNeRNfgì muNeRNfà uNeRNfto thếR9. NhớWgTDYj đưaQBf5wm tauNeRNfy cQBf5wmhe mWgTDYjiệng uNeRNflại kẻoR9 ruồiR9 bWgTDYjay vô WgTDYj:)&nWgTDYjbsp;) uNeRNf. Ừ,uNeRNf buNeRNfye conQBf5wm, saR9o lũWgTDYj trẻR9 baR9y giWgTDYjờ pháWgTDYjt mQBf5wminh rR9a ngR9ôn ngữQBf5wm cWgTDYjhat luNeRNfạ quáWgTDYj WgTDYjvậy, bQBf5wmb luNeRNfà byWgTDYje uNeRNfbye, rR9ồi uNeRNfG9 QBf5wmlà uNeRNfgood nR9ight. TiR9ện nhỉ.”….

Tôi vừaQBf5wm WgTDYjđưa tuNeRNfay tắtWgTDYj máyR9 thR9ì WgTDYjđiện thoạR9i renuNeRNfg, tR9ôi cầR9m máuNeRNfy R9a QBf5wmlô thuNeRNfì uNeRNftiếng coQBf5wmn TrâmWgTDYj vauNeRNfng lêuNeRNfn: “TaoWgTDYj nèuNeRNf. SaQBf5wmo rồiWgTDYj, chủR9 nWgTDYjhật điR9 uNeRNfcoi phiWgTDYjm vớiWgTDYj R9ảnh phảiR9 R9không? R9Sướng quuNeRNfá ta.WgTDYj”. QBf5wmTôi uNeRNfgằn guNeRNfiọng QBf5wmvới nóWgTDYj: “WgTDYj RuNeRNfất tiếcQBf5wm đãR9 làR9m màWgTDYjy thấtR9 vọR9ng, nhưnR9g chWgTDYjủ uNeRNfnhật tQBf5wmao suNeRNfẽ điWgTDYj lêWgTDYjn ôngQBf5wm NgoQBf5wmại dựWgTDYj uNeRNfđám guNeRNfiỗ. CòQBf5wmn tWgTDYjối đếnuNeRNf uNeRNfthì nR9ằm nhàuNeRNf hoQBf5wmặc quuNeRNfa màyuNeRNf WgTDYjchơi. CònR9 ảnhWgTDYj hả,WgTDYj quênQBf5wm đi.”

“ QBf5wmHuh??? DzậyuNeRNf QBf5wmlà saoR9? MàQBf5wmy cQBf5wmó véWgTDYj rồWgTDYji sWgTDYjao lạiWgTDYj nằmQBf5wm nhà?”-uNeRNf TrâmuNeRNf ngạcR9 nhiênR9 QBf5wmhỏi lại.R9 TôR9i uNeRNfđoán làuNeRNf cáWgTDYji mặtuNeRNf nóQBf5wm lúcuNeRNf nàR9y khôngWgTDYj khácR9 vớiR9 cáR9i muỗngWgTDYj làR9 mấyuNeRNf, vìQBf5wm nR9ó ưaWgTDYj nghệWgTDYjch mặtWgTDYj ruNeRNfa mỗR9i QBf5wmkhi ngạQBf5wmc nhiên.

Tôi buNeRNfèn WgTDYjkể từuNeRNf đWgTDYjầu QBf5wmtới đuNeRNfuôi cQBf5wmho nóQBf5wm uNeRNfnghe chuuNeRNfyện mấyQBf5wm R9nay tôiuNeRNf chưQBf5wma cWgTDYjó dR9ịp uNeRNfkể vuNeRNfì kuNeRNfhông quWgTDYja lớpQBf5wm QBf5wmnó chR9ơi. uNeRNfTuy TuNeRNfrâm WgTDYjlà bạnWgTDYj tuNeRNfhân củaR9 tôiWgTDYj nQBf5wmhưng lWgTDYjại khônuNeRNfg chunR9g lớR9p, kQBf5wmể WgTDYjra tWgTDYjhì TuNeRNfrâm uNeRNfvà WgTDYjtôi cũngQBf5wm cóQBf5wm duyêuNeRNfn uNeRNfkì ngộWgTDYj rấtWgTDYj lạ,uNeRNf uNeRNftôi biếWgTDYjt nR9ó lWgTDYjà buNeRNfạn củauNeRNf R9bạn WgTDYjcùng bQBf5wmàn vớQBf5wmi WgTDYjtôi đầuWgTDYj nămuNeRNf lớpR9 11WgTDYj, nhR9ưng QBf5wmtôi qWgTDYjuen nóuNeRNf tronWgTDYjg mR9ột dịpWgTDYj cR9a nhạcQBf5wm QBf5wmcủa trWgTDYjường, nR9ói chuyWgTDYjện hạWgTDYjp WgTDYjquá nênuNeRNf “kếR9t dính”uNeRNf nuNeRNfhau tQBf5wmừ uNeRNfđấy. R9(Tính R9cho đếnR9 naR9y QBf5wmthì uNeRNfTrâm R9và tôiuNeRNf QBf5wmđã R9chơi đượcWgTDYj bảyuNeRNf QBf5wmnăm rồWgTDYji, WgTDYjvà WgTDYjchuyện cQBf5wmủa QBf5wmtôi vàQBf5wm SinQBf5wmh nQBf5wmgày đóWgTDYj thìuNeRNf nóQBf5wm vàR9 uNeRNfthầy LR9âm lWgTDYjà haR9i ngườiWgTDYj “rR9ắp tâuNeRNfm R9vun vén”QBf5wm )

Vừa nghuNeRNfe QBf5wmtôi kểuNeRNf hếuNeRNft, WgTDYjnó héQBf5wmt tuNeRNfrong điệnuNeRNf thoQBf5wmại làmWgTDYj R9thôi muốnWgTDYj thủngWgTDYj mànR9g WgTDYjnhĩ: “R9 TrờiQBf5wm uNeRNfơi !!uNeRNf!! R9Ngốc tử!R9 QBf5wmMày cR9ó điênQBf5wm khôngR9 vậy?”QBf5wm. TôQBf5wmi lWgTDYjấm léQBf5wmt luNeRNfí nhWgTDYjí: “WgTDYj HuNeRNfic… tạiQBf5wm QBf5wmcon nhỏQBf5wm kiQBf5wma khWgTDYjông biếtWgTDYj điềR9u, QBf5wmđâu phảiuNeRNf tQBf5wmại R9tao. uNeRNfTao buNeRNfị thầyQBf5wm QBf5wmLâm nhéoR9, R9giờ QBf5wmtới R9mày uNeRNfchửi nữR9a hả?R9 ThôR9i bỏuNeRNf qQBf5wmua điR9, thầyR9 LWgTDYjâm rủQBf5wm thuNeRNfứ bQBf5wmảy nàWgTDYjy uNeRNfđi chơWgTDYji. MàuNeRNfy điQBf5wm nhuNeRNfa, vìWgTDYj tR9ao cóWgTDYj uNeRNfvé QBf5wmđi cuNeRNfho hQBf5wmai người,QBf5wm thầR9y QBf5wmLâm cWgTDYjũng rủR9 bạnWgTDYj. NgWgTDYjhe nQBf5wmói WgTDYjbạn ổnR9g đẹWgTDYjp WgTDYjtrai lắm.”,WgTDYj tiếnWgTDYjg TrâmQBf5wm cưuNeRNfời QBf5wmkhúc khíWgTDYjch: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….