You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứ6JQZ nădrmzTMMHm, tôi6JQZ vSwhJSCsqừa đặtdrmzTMMH c6JQZhân l6JQZên bậcSwhJSCsq c6JQZửa lớp6JQZ th6JQZì drmzTMMHđã SwhJSCsqnghe tiếdrmzTMMHng 6JQZbé SwhJSCsqMy nũdrmzTMMHng nịu:drmzTMMH “ThSwhJSCsqầy ơi.ThầySwhJSCsq rảnSwhJSCsqh hông?6JQZ 6JQZThầy drmzTMMHđi c6JQZoi SwhJSCsqphim vớiSwhJSCsq Bé6JQZ SwhJSCsqMy drmzTMMHnha. SwhJSCsqVì bdrmzTMMHé MdrmzTMMHy kSwhJSCsqhông rSwhJSCsqủ đưSwhJSCsqợc drmzTMMHai cả.”.SwhJSCsq RSwhJSCsqồi tiến6JQZg 6JQZSinh 6JQZđáp 6JQZtrả hơdrmzTMMHi n6JQZgập ngừng:SwhJSCsq drmzTMMH“Sao ác6JQZ vậy?SwhJSCsq drmzTMMHBé drmzTMMHMy dSwhJSCsqễ thươndrmzTMMHg vậ6JQZy mSwhJSCsqà khôndrmzTMMHg 6JQZai điSwhJSCsq… ch6JQZo thầySwhJSCsq nămdrmzTMMH p6JQZhút đSwhJSCsqể sSwhJSCsquy 6JQZnghĩ nha.SwhJSCsq”. SwhJSCsqTôi rá6JQZng đứnSwhJSCsqg chờ6JQZ đdrmzTMMHợi ndrmzTMMHghe câ6JQZu trảdrmzTMMH lờidrmzTMMH củdrmzTMMHa 6JQZSinh rSwhJSCsqồi 6JQZmới vàSwhJSCsqo lớpSwhJSCsq, c6JQZứ 6JQZtrả lờdrmzTMMHi SwhJSCsqlà “thầdrmzTMMHy bận”6JQZ chdrmzTMMHo tôdrmzTMMHi đi,drmzTMMH đừngdrmzTMMH trảSwhJSCsq lSwhJSCsqời cdrmzTMMHâu 6JQZnào khác. 

“Ừ, cuố6JQZi SwhJSCsqtuần nSwhJSCsqày thầy6JQZ cũngSwhJSCsq drmzTMMHkhông bậSwhJSCsqn. ThSwhJSCsqầy sSwhJSCsqẽ điSwhJSCsq vớ6JQZi bdrmzTMMHé My.”,6JQZ coSwhJSCsqn 6JQZbé 6JQZMy rSwhJSCsqeo lênSwhJSCsq n6JQZhư bắtdrmzTMMH đượcSwhJSCsq vàngSwhJSCsq: SwhJSCsq“Hoan hdrmzTMMHô, SwhJSCsqcám ơn6JQZ SwhJSCsqthầy.” M6JQZột SwhJSCsqcâu drmzTMMHtrả drmzTMMHlời kh6JQZuyến mãSwhJSCsqi thêSwhJSCsqm nụdrmzTMMH cư6JQZời đẹpSwhJSCsq như6JQZ drmzTMMHmơ đdrmzTMMHã là6JQZm drmzTMMHtôi chdrmzTMMHoáng vándrmzTMMHg. Lại6JQZ thêm6JQZ SwhJSCsqmột “c6JQZú sSwhJSCsqốc kinSwhJSCsqh dị”SwhJSCsq nữa.drmzTMMH C6JQZon drmzTMMHbé đdrmzTMMHáng 6JQZghét, nSwhJSCsqó thi6JQZệt lSwhJSCsqà mSwhJSCsqưu mdrmzTMMHa chước6JQZ quỷSwhJSCsq, nSwhJSCsqó ddrmzTMMHám “pSwhJSCsqhỗng tSwhJSCsqay trênSwhJSCsq” 6JQZcủa tôi…drmzTMMH drmzTMMHnó 6JQZsẽ biết6JQZ tadrmzTMMHy tôi…SwhJSCsq tôdrmzTMMHi ghdrmzTMMHét nóSwhJSCsq… tôiSwhJSCsq SwhJSCsqcăm tdrmzTMMHhù nó…tôSwhJSCsqi… Cá6JQZi 6JQZ“ông già”6JQZ SwhJSCsqấy cũSwhJSCsqng dởSwhJSCsq drmzTMMHhơi nữa,6JQZ nghdrmzTMMHĩ tSwhJSCsqhế 6JQZnào SwhJSCsqmà lạidrmzTMMH nhSwhJSCsqận lời6JQZ SwhJSCsqnó thế?drmzTMMH drmzTMMHCòn SwhJSCsqtôi đâydrmzTMMH bdrmzTMMHỏ chdrmzTMMHo drmzTMMHai? 6JQZTôi ghétdrmzTMMH SwhJSCsqcả drmzTMMHhai người…
Tôi khôndrmzTMMHg drmzTMMHđịnh vdrmzTMMHào họcSwhJSCsq ngày6JQZ hôSwhJSCsqm naSwhJSCsqy đâuSwhJSCsq, nhìndrmzTMMH hSwhJSCsqai 6JQZngười đóSwhJSCsq mSwhJSCsqắc drmzTMMHcông lSwhJSCsqên tSwhJSCsqăng xôngdrmzTMMH điêSwhJSCsqn bấtdrmzTMMH tdrmzTMMHử l6JQZắm. ĐiSwhJSCsq SwhJSCsqvề cSwhJSCsqho yênSwhJSCsq 6JQZchuyện. NghSwhJSCsqĩ vậySwhJSCsq SwhJSCsqtôi lidrmzTMMHền q6JQZuay lưSwhJSCsqng SwhJSCsqđi xuSwhJSCsqống cầudrmzTMMH than6JQZg, đadrmzTMMHng 6JQZđi lữngdrmzTMMH thữngdrmzTMMH t6JQZhì thSwhJSCsqầy LâmSwhJSCsq 6JQZtừ đdrmzTMMHâu 6JQZra v6JQZỗ vàodrmzTMMH SwhJSCsqvai tô6JQZi cáidrmzTMMH bộpdrmzTMMH, thầydrmzTMMH drmzTMMHnhe 6JQZrăng: drmzTMMH“Chào họcdrmzTMMH trdrmzTMMHò cưng6JQZ, SwhJSCsqem tí6JQZnh trốn6JQZ học6JQZ hả?”6JQZ, SwhJSCsqtôi dò6JQZm thầdrmzTMMHy cdrmzTMMHố drmzTMMHnén SwhJSCsqbực dSwhJSCsqọc tư6JQZơi cườiSwhJSCsq: “drmzTMMH TrốnSwhJSCsq rồidrmzTMMH mấtdrmzTMMH q6JQZuà s6JQZao. EdrmzTMMHm điSwhJSCsq mdrmzTMMHua nước6JQZ thôidrmzTMMH 6JQZmà.”. NgdrmzTMMHhe SwhJSCsqtới v6JQZụ q6JQZuà SwhJSCsqcáp thầy6JQZ Lâ6JQZm c6JQZhau mà6JQZy: “HọcSwhJSCsq tdrmzTMMHrò th6JQZảo SwhJSCsqghê nhSwhJSCsqỉ. ThầydrmzTMMH drmzTMMHđi vềSwhJSCsq hổnSwhJSCsqg hỏi6JQZ 6JQZhan SwhJSCsqgì m6JQZà đòi6JQZ quàdrmzTMMH rồidrmzTMMH. M6JQZà t6JQZhôi, cSwhJSCsqon nít,SwhJSCsq kdrmzTMMHhông chấp.SwhJSCsq Nè”.

Thầy lục6JQZ cặdrmzTMMHp SwhJSCsqđưa cSwhJSCsqho 6JQZtôi m6JQZột cáSwhJSCsqi vòdrmzTMMHng mộSwhJSCsqc 6JQZgỗ, SwhJSCsqmột cá6JQZi đĩdrmzTMMHa C6JQZD 6JQZcủa T6JQZrademark. ThdrmzTMMHánh thầdrmzTMMHn ơi!6JQZ ái6JQZ C6JQZD nàSwhJSCsqy SwhJSCsqtôi lùndrmzTMMHg t6JQZìm khdrmzTMMHắp SwhJSCsqthành p6JQZhố màSwhJSCsq khô6JQZng thấy6JQZ màdrmzTMMH nSwhJSCsqay cóSwhJSCsq rdrmzTMMHồi, 6JQZsung sướndrmzTMMHg qdrmzTMMHuá. TôSwhJSCsqi SwhJSCsqôm siếtdrmzTMMH cáSwhJSCsqi C6JQZD trodrmzTMMHng drmzTMMHtay lả6JQZm nSwhJSCsqhảm: “drmzTMMHOh mSwhJSCsqy god6JQZ, m6JQZy godSwhJSCsq. ĐồSwhJSCsq hiếm,SwhJSCsq SwhJSCsqđồ hSwhJSCsqiếm. Cá6JQZm drmzTMMHơn thầ6JQZy, drmzTMMHthầy ndrmzTMMHumber one.drmzTMMH”, thầy6JQZ drmzTMMHcười 6JQZha h6JQZả xoSwhJSCsqa SwhJSCsqđầu tSwhJSCsqôi: “ĐưdrmzTMMHợc, drmzTMMHnumber o6JQZne drmzTMMHthì đư6JQZợc. ÀdrmzTMMH! C6JQZòn có6JQZ 6JQZhai cáSwhJSCsqi 6JQZvé drmzTMMHđi hộ6JQZi chợdrmzTMMH nè.SwhJSCsq ChSwhJSCsqo 6JQZem luô6JQZn, r6JQZủ a6JQZi t6JQZhì rủ.”

Vừa 6JQZnghe tới6JQZ h6JQZai cáSwhJSCsqi vé6JQZ làm6JQZ tdrmzTMMHôi lạiSwhJSCsq drmzTMMHliên t6JQZưởng cản6JQZh kSwhJSCsqhi nãy6JQZ, nồngSwhJSCsq độSwhJSCsq 6JQZmáu 6JQZđiên củadrmzTMMH tôdrmzTMMHi lạidrmzTMMH c6JQZhạy ngư6JQZợc lSwhJSCsqên. NgadrmzTMMHy lậpSwhJSCsq tSwhJSCsqức tôi6JQZ cdrmzTMMHầm đĩaSwhJSCsq CdrmzTMMHD l6JQZẫn SwhJSCsqcái vò6JQZng, mấySwhJSCsq 6JQZcái vdrmzTMMHé đưa6JQZ l6JQZại SwhJSCsqcho th6JQZầy L6JQZâm, SwhJSCsqcau cóSwhJSCsq: “EmdrmzTMMH tdrmzTMMHrả thầydrmzTMMH SwhJSCsqhết nè.drmzTMMH Giờ6JQZ eSwhJSCsqm đSwhJSCsqi vềSwhJSCsq 6JQZđây. TSwhJSCsqrốn 6JQZhọc SwhJSCsqhôm nSwhJSCsqay luSwhJSCsqôn. ĐiSwhJSCsqên rồ6JQZi, qSwhJSCsquê rồdrmzTMMHi.”. CSwhJSCsqái drmzTMMHthái độ6JQZ kdrmzTMMHì quặcSwhJSCsq của6JQZ 6JQZtôi lSwhJSCsqàm thầdrmzTMMHy L6JQZâm khô6JQZng hiểu6JQZ môdrmzTMMH têdrmzTMMH gì6JQZ hết,SwhJSCsq SwhJSCsqthầy kh6JQZệ nệ6JQZ x6JQZách đSwhJSCsqống quSwhJSCsqà chạy6JQZ tdrmzTMMHheo tdrmzTMMHôi: “Ê6JQZ, êdrmzTMMH. GìdrmzTMMH kìdrmzTMMH vậy?drmzTMMH EdrmzTMMHm bịdrmzTMMH hâSwhJSCsqm hảdrmzTMMH? 6JQZTui SwhJSCsqquýnh chết6JQZ b6JQZây giờ.6JQZ SwhJSCsqRéo mdrmzTMMHua 6JQZquà 6JQZcho đ6JQZã giSwhJSCsqờ kh6JQZông lấySwhJSCsq ldrmzTMMHà sa6JQZo?”, sẵngdrmzTMMH cơnSwhJSCsq điêdrmzTMMHn đangSwhJSCsq cdrmzTMMHuồn cuộndrmzTMMH tôiSwhJSCsq 6JQZquay SwhJSCsqlại trúdrmzTMMHt SwhJSCsqgiận ldrmzTMMHên tSwhJSCsqhầy luô6JQZn, t6JQZôi quSwhJSCsqay ldrmzTMMHại g6JQZắt: SwhJSCsq“Ừ đấy,SwhJSCsq e6JQZm hâmdrmzTMMH, 6JQZem điêSwhJSCsqn. ESwhJSCsqm gh6JQZét c6JQZái ô6JQZng SwhJSCsqđó, edrmzTMMHm ghétSwhJSCsq coSwhJSCsqn béSwhJSCsq 6JQZđó, 6JQZem SwhJSCsqghét thầy6JQZ luôn6JQZ. ESwhJSCsqm drmzTMMHvề…Vĩnh biệt…”.

Thầy LdrmzTMMHâm đuổ6JQZi th6JQZeo nắdrmzTMMHm SwhJSCsqdây 6JQZcặp t6JQZôi SwhJSCsqkéo lại:SwhJSCsq “ÊSwhJSCsq SwhJSCsq, 6JQZvừa phải6JQZ thôdrmzTMMHi nha6JQZ. drmzTMMHTui ldrmzTMMHàm 6JQZgì m6JQZà gdrmzTMMHhét tuidrmzTMMH? ESwhJSCsqm đ6JQZang gSwhJSCsqiận aSwhJSCsqi 6JQZmà đdrmzTMMHiên dữSwhJSCsq vdrmzTMMHậy? CáSwhJSCsqi ô6JQZng thầy6JQZ 6JQZSinh đó6JQZ hả?6JQZ NgdrmzTMMHồi xu6JQZống kểdrmzTMMH tSwhJSCsqui nghe.”drmzTMMH. NSwhJSCsqói xodrmzTMMHng, thdrmzTMMHầy cầm6JQZ SwhJSCsqdây drmzTMMHcặp kéo6JQZ SwhJSCsqtôi ngồi6JQZ drmzTMMHxuống châdrmzTMMHn cầuSwhJSCsq thdrmzTMMHang. Sẵn6JQZ đadrmzTMMHng c6JQZó ngư6JQZời cầ6JQZn cSwhJSCsqhia sẻ,drmzTMMH t6JQZôi phudrmzTMMHn r6JQZa mộtdrmzTMMH tràndrmzTMMHg chdrmzTMMHo 6JQZhạ hỏdrmzTMMHa. SwhJSCsqSau k6JQZhi ng6JQZhe xoSwhJSCsqng câuSwhJSCsq SwhJSCsqchuyện t6JQZhầy LâdrmzTMMHm nhìndrmzTMMH 6JQZtôi mdrmzTMMHỉm cSwhJSCsqười SwhJSCsqvỗ vSwhJSCsqai a6JQZn ủi:SwhJSCsq “Thua6JQZ kedrmzTMMHo này6JQZ bàdrmzTMMHy kedrmzTMMHo khác.SwhJSCsq ĐừndrmzTMMHg nảndrmzTMMH chí…6JQZ SwhJSCsqnhưng drmzTMMHcó điều…drmzTMMH”, t6JQZôi nhìnSwhJSCsq thầdrmzTMMHy ldrmzTMMHạ lẫdrmzTMMHm: SwhJSCsq“Nhưng drmzTMMHsao hả6JQZ thầy6JQZ?”.Thầy 6JQZLâm 6JQZcau mSwhJSCsqặt ldrmzTMMHại đưdrmzTMMHa ha6JQZi SwhJSCsqtay véSwhJSCsqo hSwhJSCsqai m6JQZá tô6JQZi l6JQZèm drmzTMMHbèm: “C6JQZái tộdrmzTMMHi ngốcdrmzTMMH l6JQZà 6JQZmột drmzTMMHnè. drmzTMMHCái t6JQZội vdrmzTMMHô 6JQZduyên, ddrmzTMMHám 6JQZtrút giậ6JQZn lênSwhJSCsq t6JQZui l6JQZà haSwhJSCsqi nèdrmzTMMH, vSwhJSCsqà đi6JQZên khùndrmzTMMHg 6JQZlà drmzTMMHba. ChừdrmzTMMHa chưa?”,drmzTMMH drmzTMMHvì đdrmzTMMHau m6JQZà SwhJSCsqtôi l6JQZa oadrmzTMMHi oái6JQZ: “Ối,SwhJSCsq đSwhJSCsqau qu6JQZá!!! ThSwhJSCsqa SwhJSCsqcho emSwhJSCsq. EdrmzTMMHm chừ6JQZa 6JQZrồi, SwhJSCsqem chdrmzTMMHừa rồi.”.

Khi tdrmzTMMHhầy LâSwhJSCsqm bdrmzTMMHỏ tSwhJSCsqay rSwhJSCsqa, t6JQZôi ngdrmzTMMHồi đưSwhJSCsqa tdrmzTMMHay xdrmzTMMHoa xodrmzTMMHa hadrmzTMMHi 6JQZmá đầySwhJSCsq n6JQZhững vếtdrmzTMMH đỏdrmzTMMH phụ6JQZng phịu:SwhJSCsq “ThầydrmzTMMH SwhJSCsqác drmzTMMHcòn hơndrmzTMMH SindrmzTMMHh drmzTMMHnữa, nhéoSwhJSCsq đau6JQZ qu6JQZá. USwhJSCsqi 6JQZda! E6JQZm ndrmzTMMHgốc cdrmzTMMHhỗ nSwhJSCsqào?”. ThầySwhJSCsq Lâ6JQZm t6JQZheo thSwhJSCsqói drmzTMMHquen đưadrmzTMMH ta6JQZy mi6JQZết cằm6JQZ: “LạiSwhJSCsq 6JQZcòn 6JQZkhông nữaSwhJSCsq hSwhJSCsqả? TựdrmzTMMH ddrmzTMMHưng đe6JQZm c6JQZho co6JQZn 6JQZbé 6JQZMy đdrmzTMMHó c6JQZái 6JQZvé là6JQZm 6JQZgì?”, tôSwhJSCsqi đưadrmzTMMH SwhJSCsqtay lSwhJSCsqên gã6JQZi đầu:SwhJSCsq “EmSwhJSCsq đâudrmzTMMH SwhJSCsqcó ndrmzTMMHgờ co6JQZn nhỏSwhJSCsq đSwhJSCsqó SwhJSCsqđúng túypSwhJSCsq “tựdrmzTMMH nhdrmzTMMHiên nhưdrmzTMMH ngưdrmzTMMHời Hà6JQZ SwhJSCsqNội” 6JQZđâu?”. VSwhJSCsqừa drmzTMMHlúc drmzTMMHđó chuông6JQZ 6JQZreng lên,drmzTMMH thầySwhJSCsq kédrmzTMMHo tdrmzTMMHôi đdrmzTMMHẩy vềSwhJSCsq pSwhJSCsqhía cầ6JQZu drmzTMMHthang bSwhJSCsqảo: “TdrmzTMMHhôi tdrmzTMMHới SwhJSCsqgiờ học6JQZ SwhJSCsqrồi, đ6JQZi họcdrmzTMMH drmzTMMHđi.Chuồn SwhJSCsqlà biếtSwhJSCsq tadrmzTMMHy tui.”

Chương 16

Thẻ:thua 6JQZthay drmzTMMHem 6JQZyeu anh

Nhác t6JQZhấy mặ6JQZt drmzTMMHtôi, SwhJSCsqcon béSwhJSCsq 6JQZMy đã6JQZ lăngSwhJSCsq xăngSwhJSCsq: SwhJSCsq“Chị ơiSwhJSCsq, e6JQZm mSwhJSCsqời thầy6JQZ SwhJSCsqđi. TdrmzTMMHhầy đồng6JQZ 6JQZý 6JQZrồi 6JQZđấy chịdrmzTMMH ạ.”,SwhJSCsq tdrmzTMMHôi nhSwhJSCsqìn nódrmzTMMH mdrmzTMMHỉm cườiSwhJSCsq SwhJSCsqà lSwhJSCsqên mộtdrmzTMMH cSwhJSCsqâu SwhJSCsqra chiềudrmzTMMH ngạc6JQZ n6JQZhiên lắm.SwhJSCsq CdrmzTMMHon quỷ6JQZ… 6JQZta 6JQZbẻ cổdrmzTMMH mSwhJSCsqi…lại còndrmzTMMH kSwhJSCsqhoe nữSwhJSCsqa hả?6JQZ MSwhJSCsqới dằnSwhJSCsq được6JQZ 6JQZcơn tức6JQZ xongSwhJSCsq, gdrmzTMMHiờ drmzTMMHnó lSwhJSCsqại “q6JQZuạt” cdrmzTMMHho drmzTMMHbùng lêndrmzTMMH. NgSwhJSCsqhe nódrmzTMMH SwhJSCsqlíu l6JQZo SwhJSCsqmà lòdrmzTMMHng SwhJSCsqtôi nSwhJSCsqghẹn ngdrmzTMMHào.Mình qSwhJSCsquả drmzTMMHlà điSwhJSCsqên, vừSwhJSCsqa điê6JQZn vừSwhJSCsqa nSwhJSCsqgốc! NSwhJSCsqó thìdrmzTMMH drmzTMMHvui rồdrmzTMMHi chủSwhJSCsq nhật6JQZ đSwhJSCsqược đidrmzTMMH xeSwhJSCsqm phi6JQZm vớiSwhJSCsq SwhJSCsqSinh 6JQZcòn mìnhdrmzTMMH SwhJSCsqlại nằmdrmzTMMH nhàdrmzTMMH…chán ngắt.

Sinh drmzTMMHcũng drmzTMMH“không b6JQZiết” nỗiSwhJSCsq lò6JQZng cSwhJSCsqủa tSwhJSCsqôi, SwhJSCsqanh 6JQZvui vSwhJSCsqẻ drmzTMMHđến SwhJSCsqbên SwhJSCsqtôi m6JQZỉm cườidrmzTMMH: “6JQZ 6JQZChủ nhSwhJSCsqật đSwhJSCsqi x6JQZem phi6JQZm drmzTMMHsướng ha.”SwhJSCsq Tô6JQZi c6JQZười ndrmzTMMHhạt tSwhJSCsqhếch đáSwhJSCsqp l6JQZại a6JQZnh: “V6JQZâng! NhưdrmzTMMHng sướnSwhJSCsqg đâuSwhJSCsq SwhJSCsqbằng aSwhJSCsqi kiaSwhJSCsq, đdrmzTMMHi 6JQZhai mìndrmzTMMHh mới6JQZ vuiSwhJSCsq. drmzTMMHThế drmzTMMHmà drmzTMMHdám bSwhJSCsqảo c6JQZô ASwhJSCsqn khôngdrmzTMMH SwhJSCsqrảnh cuSwhJSCsqối SwhJSCsqtuần drmzTMMHcơ đấy.”.drmzTMMH NgdrmzTMMHhe tôidrmzTMMH n6JQZói mdrmzTMMHóc 6JQZnói mỉaSwhJSCsq th6JQZế, a6JQZnh caSwhJSCsqu mặt6JQZ lườmSwhJSCsq tôiSwhJSCsq: 6JQZ“Lại ăSwhJSCsqn nódrmzTMMHi kiểSwhJSCsqu đódrmzTMMH nữaSwhJSCsq. MuSwhJSCsqốn tôdrmzTMMHi chdrmzTMMHo mộtSwhJSCsq kdrmzTMMHí vàoSwhJSCsq đầu6JQZ SwhJSCsqkhông hả?6JQZ A6JQZi với6JQZ ai?”.

Tôi SwhJSCsqnhìn drmzTMMHanh cSwhJSCsqong 6JQZmôi lêdrmzTMMHn, nóiSwhJSCsq 6JQZkhoáy thê6JQZm tiếngSwhJSCsq n6JQZữa: “E6JQZm nódrmzTMMHi drmzTMMHai drmzTMMHđó ch6JQZứ cdrmzTMMHó 6JQZnói tdrmzTMMHhầy đdrmzTMMHâu. Ng6JQZộ à!”,drmzTMMH nói6JQZ drmzTMMHxong tôSwhJSCsqi cắ6JQZp cặp6JQZ qudrmzTMMHay lư6JQZng drmzTMMHđi xuốdrmzTMMHng bàSwhJSCsqn 6JQZbét drmzTMMHngồi hSwhJSCsqọc. Sin6JQZh 6JQZphùng m6JQZang khodrmzTMMHanh drmzTMMHtay th6JQZở ddrmzTMMHài, cònSwhJSCsq drmzTMMHcon béSwhJSCsq drmzTMMHMy hếtdrmzTMMH nhìSwhJSCsqn t6JQZôi rồidrmzTMMH drmzTMMHlại nSwhJSCsqhìn drmzTMMHanh chả6JQZ SwhJSCsqhiểu 6JQZgì cả.

Suốt bdrmzTMMHuổi hSwhJSCsqọc nỗSwhJSCsqi budrmzTMMHồn chádrmzTMMHn cứdrmzTMMH drmzTMMHlơ mơdrmzTMMH tdrmzTMMHrong tôi.drmzTMMH HễSwhJSCsq nhSwhJSCsqìn SindrmzTMMHh 6JQZtôi lạiSwhJSCsq thấSwhJSCsqy nghè6JQZn nSwhJSCsqghẹn drmzTMMHnơi cuốn6JQZg drmzTMMHhọng. SSwhJSCsqao màSwhJSCsq chSwhJSCsqán ghdrmzTMMHê tdrmzTMMHa! CóSwhJSCsq lẽdrmzTMMH ldrmzTMMHà ngdrmzTMMHày chủSwhJSCsq nhdrmzTMMHật drmzTMMHtôi nênSwhJSCsq drmzTMMHngủ suốtSwhJSCsq cảdrmzTMMH ng6JQZày. V6JQZì biết6JQZ đdrmzTMMHâu tSwhJSCsqrong m6JQZơ tôSwhJSCsqi sẽSwhJSCsq mơdrmzTMMH thSwhJSCsqấy drmzTMMHanh v6JQZà tô6JQZi drmzTMMHđi SwhJSCsqxem phidrmzTMMHm thìdrmzTMMH s6JQZao, n6JQZhư tdrmzTMMHhế còn6JQZ đượcdrmzTMMH SwhJSCsqhơn nhì6JQZn thấSwhJSCsqy codrmzTMMHn bdrmzTMMHé ấSwhJSCsqy c6JQZứ lởndrmzTMMH vởndrmzTMMH drmzTMMHbên anh….

Khi nghdrmzTMMHe tSwhJSCsqiếng chdrmzTMMHuông rengSwhJSCsq, tdrmzTMMHôi l6JQZà ngườdrmzTMMHi vọSwhJSCsqt drmzTMMHra trước6JQZ nSwhJSCsqhất. ĐidrmzTMMH vềdrmzTMMH 6JQZcho drmzTMMHlẹ SwhJSCsqđể rdrmzTMMHa SwhJSCsqquán ngồiSwhJSCsq ndrmzTMMHhâm n6JQZhi SwhJSCsqđể “qu6JQZên” b6JQZuồn. SwhJSCsqKhi tôdrmzTMMHi đdrmzTMMHang SwhJSCsqđể SwhJSCsqxe tôiSwhJSCsq thấySwhJSCsq tdrmzTMMHhầy LâdrmzTMMHm vàdrmzTMMH aSwhJSCsqnh 6JQZđứng SwhJSCsqnói drmzTMMHchuyện ởSwhJSCsq hSwhJSCsqành l6JQZang phdrmzTMMHòng gidrmzTMMHáo vụdrmzTMMH r6JQZa chiềudrmzTMMH SwhJSCsqvui 6JQZvẻ lắm,6JQZ cSwhJSCsqái drmzTMMHnụ cưSwhJSCsqời quySwhJSCsqến rdrmzTMMHũ đó6JQZ gi6JQZờ tô6JQZi thSwhJSCsqấy ghSwhJSCsqét kindrmzTMMHh k6JQZhủng. VớiSwhJSCsq SwhJSCsqai cũng6JQZ SwhJSCsqcười đSwhJSCsqược. TôdrmzTMMHi tSwhJSCsqhất thểu6JQZ dẫSwhJSCsqn xSwhJSCsqe drmzTMMHra drmzTMMHkhỏi chỗdrmzTMMH giữ,drmzTMMH cúiSwhJSCsq m6JQZặt xdrmzTMMHuống SwhJSCsqđất lSwhJSCsqắc đầdrmzTMMHu SwhJSCsqchán nảndrmzTMMH r6JQZồi l6JQZẩm SwhJSCsqnhẩm: “SwhJSCsq Cuố6JQZi tuầnSwhJSCsq ndrmzTMMHày mìndrmzTMMHh làSwhJSCsqm 6JQZgì đâSwhJSCsqy, drmzTMMHlại drmzTMMHđi drmzTMMHra qu6JQZán cà6JQZ phSwhJSCsqê v6JQZà drmzTMMHngồi ngắm6JQZ sdrmzTMMHao hả?Hay6JQZ drmzTMMHvặn mdrmzTMMHáy lạnhdrmzTMMH trSwhJSCsqong phòngdrmzTMMH vàSwhJSCsq cuốn6JQZ mềndrmzTMMH nằmdrmzTMMH ngdrmzTMMHủ?” Tê6JQZn 6JQZgiữ 6JQZxe th6JQZấy thdrmzTMMHái độdrmzTMMH tôi6JQZ ndrmzTMMHhư th6JQZế cũndrmzTMMHg mdrmzTMMHắc cườiSwhJSCsq, SwhJSCsqhắn chọc6JQZ: “SwhJSCsq SwhJSCsqSao vậy,SwhJSCsq thấtdrmzTMMH tSwhJSCsqình 6JQZhả cưng6JQZ? CudrmzTMMHối tuần6JQZ kdrmzTMMHhông SwhJSCsqai đi6JQZ chSwhJSCsqơi vớidrmzTMMH cdrmzTMMHưng hả?6JQZAnh đdrmzTMMHi drmzTMMHcho nè.”.6JQZ ÁSwhJSCsq SwhJSCsqà! Dám6JQZ chọcSwhJSCsq b6JQZà à,6JQZ drmzTMMHbà 6JQZđang drmzTMMHcơn SwhJSCsqđiên drmzTMMHđây. MàdrmzTMMHy tSwhJSCsqới drmzTMMHsố rồi.6JQZ NgdrmzTMMHhĩ thế6JQZ tô6JQZi buôn6JQZg tdrmzTMMHhỏng hắSwhJSCsqn m6JQZột câudrmzTMMH: “Dạ,6JQZ cám6JQZ ơn6JQZ drmzTMMHlòng tdrmzTMMHốt củadrmzTMMH anhdrmzTMMH. SwhJSCsqAnh SwhJSCsqlo th6JQZu 6JQZtiền giSwhJSCsqữ SwhJSCsqxe đdrmzTMMHi, đừngSwhJSCsq ởdrmzTMMH đó6JQZ rdrmzTMMHảnh rỗiSwhJSCsq 6JQZlo ch6JQZo drmzTMMHem, drmzTMMHbảo vệSwhJSCsq l6JQZa 6JQZanh bâ6JQZy gdrmzTMMHiờ. EdrmzTMMHm 6JQZđang vộiSwhJSCsq, adrmzTMMHnh vudrmzTMMHi drmzTMMHlòng thSwhJSCsqu tidrmzTMMHền giữ6JQZ 6JQZxe n6JQZhanh lSwhJSCsqên chdrmzTMMHút SwhJSCsqđược khSwhJSCsqông?”. GãSwhJSCsq giữ6JQZ drmzTMMHxe cứngdrmzTMMH drmzTMMHhọng nhìnSwhJSCsq tôi,6JQZ SwhJSCsqtức 6JQZtối SwhJSCsqlắm nhưngSwhJSCsq SwhJSCsqtất nhdrmzTMMHiên hắndrmzTMMH khôn6JQZg thểdrmzTMMH 6JQZphản SwhJSCsqbác gSwhJSCsqì. TôdrmzTMMHi đãdrmzTMMH qdrmzTMMHuá drmzTMMHlịch sự.

Gần rSwhJSCsqa tớ6JQZi cổdrmzTMMHng trdrmzTMMHường thdrmzTMMHì drmzTMMHtôi 6JQZnghe ti6JQZếng tdrmzTMMHhầy LâdrmzTMMHm gọiSwhJSCsq SwhJSCsqý ớiSwhJSCsq sSwhJSCsqau lưng6JQZ: “6JQZ HSwhJSCsq, HdrmzTMMH. Chờ6JQZ chút!”.drmzTMMH Thầ6JQZy chạy6JQZ đếnSwhJSCsq gần6JQZ tôidrmzTMMH đdrmzTMMHứng th6JQZở dốc:6JQZ “drmzTMMH drmzTMMHThoắt 6JQZcái 6JQZlà thấy6JQZ drmzTMMHra tớiSwhJSCsq đâydrmzTMMH 6JQZrồi. 6JQZCái védrmzTMMH hộ6JQZi 6JQZchợ drmzTMMHnãy qu6JQZên lấSwhJSCsqy nèdrmzTMMH.Một véSwhJSCsq SwhJSCsqđi đư6JQZợc drmzTMMHhai ngườSwhJSCsqi, edrmzTMMHm dẫ6JQZn drmzTMMHbạn đSwhJSCsqi SwhJSCsqcho vuiSwhJSCsq, tu6JQZi cũSwhJSCsqng rủSwhJSCsq bạSwhJSCsqn đdrmzTMMHi nữadrmzTMMH.Đi quậ6JQZy ch6JQZơi đSwhJSCsqi, thứSwhJSCsq bảSwhJSCsqy 6JQZcũng khôndrmzTMMHg bận6JQZ gì.BậtdrmzTMMH mídrmzTMMH nghdrmzTMMHen, bạdrmzTMMHn tSwhJSCsqui đẹpSwhJSCsq t6JQZrai lắm.”

Cái nàSwhJSCsqy làSwhJSCsqm tôi6JQZ h6JQZơi 6JQZquê SwhJSCsqà nh6JQZa, ổngdrmzTMMH cứdrmzTMMH drmzTMMHlàm nhưdrmzTMMH drmzTMMHtôi 6JQZthấy ngườdrmzTMMHi đẹp6JQZ trSwhJSCsqai SwhJSCsqnào cũ6JQZng 6JQZnhảy vôSwhJSCsq vậ6JQZy đóSwhJSCsq. MSwhJSCsqê đẹpSwhJSCsq tra6JQZi thì6JQZ c6JQZũng phdrmzTMMHải c6JQZó drmzTMMHmức độdrmzTMMH chứ6JQZ. MàSwhJSCsq thôi6JQZ kệ!6JQZ ThứdrmzTMMH bảdrmzTMMHy họ6JQZc xonSwhJSCsqg, rdrmzTMMHảnh rỗi6JQZ đSwhJSCsqi chơi6JQZ cdrmzTMMHho đỡdrmzTMMH buồn.6JQZ drmzTMMHVề nh6JQZà buồdrmzTMMHn chdrmzTMMHán cdrmzTMMHũng vậy.6JQZ drmzTMMHTôi gật6JQZ đầu6JQZ nhdrmzTMMHưng lại6JQZ nó6JQZi dỗi:SwhJSCsq “drmzTMMH Được,drmzTMMH SwhJSCsqem 6JQZđi. MàdrmzTMMH edrmzTMMHm 6JQZđi 6JQZtại eSwhJSCsqm chdrmzTMMHán thôi,SwhJSCsq chdrmzTMMHứ ôndrmzTMMHg bSwhJSCsqạn đẹSwhJSCsqp tr6JQZai củdrmzTMMHa t6JQZhầy eSwhJSCsqm khôndrmzTMMHg quadrmzTMMHn SwhJSCsqtâm. SwhJSCsqEm SwhJSCsqđâu cdrmzTMMHó bạdrmzTMMH ngườSwhJSCsqi nàSwhJSCsqo đẹp6JQZ tr6JQZai SwhJSCsqmà edrmzTMMHm cũn6JQZg mdrmzTMMHê đâu.”
SwhJSCsqThầy SwhJSCsqLâm gậSwhJSCsqt đầ6JQZu cườidrmzTMMH vớiSwhJSCsq tôi:drmzTMMH “drmzTMMH RồiSwhJSCsq, rồi.SwhJSCsq SwhJSCsqBiết rồi,SwhJSCsq xdrmzTMMHin lỗi.SwhJSCsq NóSwhJSCsqi tó6JQZm drmzTMMHlại drmzTMMHlà códrmzTMMH đdrmzTMMHi phảiSwhJSCsq khô6JQZng? Đúng6JQZ SwhJSCsq7 SwhJSCsqgiờ cSwhJSCsqhờ tSwhJSCsqui n6JQZgay ởSwhJSCsq drmzTMMHcổng 6JQZhội cdrmzTMMHhợ đdrmzTMMHó. NhớSwhJSCsq nghen…drmzTMMH Nhắc6JQZ lạiSwhJSCsq lầndrmzTMMH nSwhJSCsqữa lSwhJSCsqà đú6JQZng 6JQZ7 6JQZgiờ đó…”,6JQZ SwhJSCsqtôi SwhJSCsqcũng ừdrmzTMMH hửSwhJSCsq chàodrmzTMMH th6JQZầy rồiSwhJSCsq ldrmzTMMHeo lSwhJSCsqên 6JQZxe về….

Khi drmzTMMHvề drmzTMMHnhà, thấdrmzTMMHy mặdrmzTMMHt tôdrmzTMMHi m6JQZẹ hdrmzTMMHoan hỉ:SwhJSCsq “CondrmzTMMH c6JQZưng, c6JQZhủ nhSwhJSCsqật đi6JQZ lênSwhJSCsq 6JQZông SwhJSCsqNgoại dSwhJSCsqự đámSwhJSCsq giỗSwhJSCsq. CậuSwhJSCsq PhSwhJSCsqú co6JQZn về.”.6JQZ drmzTMMHTôi đádrmzTMMHm ỉ6JQZu 6JQZxìu “6JQZ Dạ.”,6JQZ r6JQZồi thSwhJSCsqưa SwhJSCsqmẹ 6JQZđi 6JQZlên p6JQZhòng, 6JQZmẹ nhìSwhJSCsqn thedrmzTMMHo tôi6JQZ ngơdrmzTMMH nSwhJSCsqgác: drmzTMMH“Con 6JQZnhóc n6JQZày lạdrmzTMMH thiệSwhJSCsqt, bìnhdrmzTMMH tSwhJSCsqhường nSwhJSCsqó drmzTMMHnghe cậuSwhJSCsq P6JQZhú vSwhJSCsqề SwhJSCsqlà 6JQZnhảy nhõdrmzTMMHm 6JQZlên “quàSwhJSCsq coSwhJSCsqn đSwhJSCsqâu”, mà6JQZ n6JQZay tỉdrmzTMMHnh bơ6JQZ vậy.SwhJSCsq M6JQZà mấ6JQZy ng6JQZày nadrmzTMMHy SwhJSCsqthấy n6JQZó c6JQZư lSwhJSCsqơ SwhJSCsqmơ vSwhJSCsqậy, giSwhJSCsqống như6JQZ ngườiSwhJSCsq ch6JQZết drmzTMMHrồi vậydrmzTMMH á.”

Ba drmzTMMHtôi m6JQZỉm cưdrmzTMMHời ndrmzTMMHói v6JQZới 6JQZmẹ: “drmzTMMH Kệ6JQZ nóSwhJSCsq SwhJSCsqđi SwhJSCsqem, đi6JQZ hdrmzTMMHọc vềdrmzTMMH mệt6JQZ SwhJSCsqmà. drmzTMMHNgày madrmzTMMHi nóSwhJSCsq lạiSwhJSCsq SwhJSCsqtưng bừng6JQZ c6JQZho coi.”

Trời! BSwhJSCsqa drmzTMMHmẹ nSwhJSCsqào cdrmzTMMHó b6JQZiết tôiSwhJSCsq “6JQZ I’mdrmzTMMH i6JQZn sorrdrmzTMMHow drmzTMMHof lovSwhJSCsqe (tô6JQZi đ6JQZang thấ6JQZt tình)SwhJSCsq” đ6JQZâu, có6JQZ SwhJSCsqcòn SwhJSCsqtâm t6JQZrạng ndrmzTMMHào mSwhJSCsqà đúdrmzTMMH 6JQZđởn nhưdrmzTMMH m6JQZọi khiSwhJSCsq, mSwhJSCsqà nghSwhJSCsqe drmzTMMHđến cdrmzTMMHậu 6JQZPhú SwhJSCsqlại nSwhJSCsqhớ đếndrmzTMMH 6JQZcái ôngdrmzTMMH 6JQZSinh SwhJSCsqđó. Ngườ6JQZi đâu6JQZ màdrmzTMMH SwhJSCsqgiống nh6JQZau th6JQZế? T6JQZôi bdrmzTMMHật máySwhJSCsq lênSwhJSCsq chSwhJSCsqeck mdrmzTMMHail drmzTMMHthì SwhJSCsqcậu PSwhJSCsqhú tô6JQZi SwhJSCsqđang onlin6JQZe liền6JQZ drmzTMMHboom vàodrmzTMMH nSwhJSCsqói ch6JQZuyện vớiSwhJSCsq drmzTMMHtôi: drmzTMMH“Con à,drmzTMMH cậuSwhJSCsq sắpSwhJSCsq vềSwhJSCsq. 6JQZMai SwhJSCsqlà l6JQZên SwhJSCsqmáy baySwhJSCsq. Chủ6JQZ nhậtSwhJSCsq cậuSwhJSCsq gặp6JQZ 6JQZcon nhSwhJSCsqé. CdrmzTMMHó qudrmzTMMHà cdrmzTMMHho c6JQZon nèdrmzTMMH. Cậu6JQZ đangSwhJSCsq là6JQZm vidrmzTMMHệc, SwhJSCsqsẵn o6JQZnline hSwhJSCsqỏi SwhJSCsqthăm coSwhJSCsqn drmzTMMHchút. :drmzTMMH> ”SwhJSCsq TôiSwhJSCsq bậtSwhJSCsq drmzTMMHcười, lầnSwhJSCsq 6JQZnào 6JQZvề màdrmzTMMH c6JQZậu chẳndrmzTMMHg có6JQZ qu6JQZà chdrmzTMMHo SwhJSCsqtôi, chỉdrmzTMMH cdrmzTMMHó tdrmzTMMHôi làSwhJSCsq chư6JQZa cdrmzTMMHó quàdrmzTMMH SwhJSCsqcho cSwhJSCsqậu thôdrmzTMMHi, nhưngSwhJSCsq 6JQZtôi drmzTMMHsẽ cố6JQZ drmzTMMHgắng 6JQZkhi drmzTMMHnào rãdrmzTMMHnh rỗiSwhJSCsq tdrmzTMMHhì 6JQZthiết 6JQZkế mdrmzTMMHột drmzTMMHcái lị6JQZch tdrmzTMMHặng cậuSwhJSCsq 6JQZmới được.

Tôi được6JQZ bSwhJSCsqa tr6JQZang drmzTMMHbị cdrmzTMMHho máydrmzTMMH vSwhJSCsqi 6JQZtính SwhJSCsqtừ rấtdrmzTMMH sớm6JQZ SwhJSCsqnên chuySwhJSCsqện vọdrmzTMMHc phầ6JQZn mềdrmzTMMHm vớdrmzTMMHi tô6JQZi 6JQZlà m6JQZột tSwhJSCsqhú tSwhJSCsqiêu khSwhJSCsqiển drmzTMMHkhá ư6JQZ làSwhJSCsq hay6JQZ. NhdrmzTMMHờ 6JQZnó 6JQZmà tôdrmzTMMHi đSwhJSCsqi trướcSwhJSCsq lũSwhJSCsq bạnSwhJSCsq SwhJSCsqở trSwhJSCsqường drmzTMMHở khoSwhJSCsqản SwhJSCsqtin h6JQZọc vSwhJSCsqà lâ6JQZu lâ6JQZu lại6JQZ làdrmzTMMHm 6JQZrộ lêSwhJSCsqn chuyệndrmzTMMH b6JQZuôn báSwhJSCsqn ảnh6JQZ d6JQZo tôSwhJSCsqi tdrmzTMMHhiết drmzTMMHkế tdrmzTMMHheo đơn6JQZ đặSwhJSCsqt hànSwhJSCsqg củaSwhJSCsq chúSwhJSCsqng SwhJSCsqnó, SwhJSCsqvui lắmdrmzTMMH kia.

Tôi địnhSwhJSCsq sadrmzTMMHu SwhJSCsqkhi t6JQZốt nghdrmzTMMHiệp ldrmzTMMHớp drmzTMMH12 6JQZnày sẽdrmzTMMH SwhJSCsqđi theSwhJSCsqo ngdrmzTMMHành drmzTMMHđồ họadrmzTMMH vSwhJSCsqà tiếngSwhJSCsq A6JQZnh, tô6JQZi 6JQZthấy ngdrmzTMMHành đó6JQZ drmzTMMHrất hSwhJSCsqợp v6JQZới tôi.

Tôi đánhdrmzTMMH trảdrmzTMMH lSwhJSCsqời drmzTMMHlại cậu:6JQZ SwhJSCsq“ Dạ,SwhJSCsq drmzTMMHcon cám6JQZ 6JQZơn cậudrmzTMMH nhdrmzTMMHiều. CdrmzTMMHậu ơi,drmzTMMH mấSwhJSCsqy tdrmzTMMHháng naSwhJSCsqy SwhJSCsqở trườnSwhJSCsqg cdrmzTMMHon học6JQZ a6JQZnh vă6JQZn drmzTMMHcó ôndrmzTMMHg tdrmzTMMHhầy drmzTMMHgiống cậuSwhJSCsq lắm,6JQZ khoảndrmzTMMHg SwhJSCsq85 %6JQZ. C6JQZó kh6JQZi drmzTMMHnào ổ6JQZng 6JQZlà an6JQZh eSwhJSCsqm hdrmzTMMHọ với6JQZ drmzTMMHcậu kh6JQZông? ;;)”.

“ GiốngSwhJSCsq 85drmzTMMH% hảSwhJSCsq co6JQZn :-SwhJSCsqO 6JQZ? Ừ6JQZ nhiSwhJSCsqều kh6JQZi drmzTMMHanh e6JQZm rơiSwhJSCsq rớdrmzTMMHt đâudrmzTMMH SwhJSCsqkhông biết drmzTMMH:-?&SwhJSCsqnbsp;Mà SwhJSCsqđẹp 6JQZtrai SwhJSCsqgiống cậudrmzTMMH hảdrmzTMMH? C6JQZhắc 6JQZkhông bằn6JQZg SwhJSCsqđâu nSwhJSCsqhỉ, cậSwhJSCsqu đ6JQZẹp 6JQZtrai 6JQZhơn. drmzTMMHCon vôdrmzTMMH cSwhJSCsqoi drmzTMMHkĩ lạ6JQZi đi SwhJSCsq:)drmzTMMH ) SwhJSCsq.Giỡn thSwhJSCsqôi. C6JQZon chdrmzTMMHưa ngủdrmzTMMH hả?”6JQZ. T6JQZôi ôdrmzTMMHm SwhJSCsqbàn phSwhJSCsqím cườiSwhJSCsq 6JQZnắc drmzTMMHnẻ. 6JQZCậu PhdrmzTMMHú 6JQZtôi làdrmzTMMH ngườiSwhJSCsq rdrmzTMMHất đẹpSwhJSCsq SwhJSCsqtrai drmzTMMHvà dễdrmzTMMH thương…6JQZ nhưdrmzTMMHng SwhJSCsqdễ thưdrmzTMMHơng thứdrmzTMMH mấySwhJSCsq tdrmzTMMHrong ndrmzTMMHhà SwhJSCsqthì khôngSwhJSCsq bSwhJSCsqiết, v6JQZì ndrmzTMMHhà tôidrmzTMMH có6JQZ drmzTMMHnhiều cậudrmzTMMH 6JQZdễ thươndrmzTMMHg l6JQZắm. MặcSwhJSCsq dùSwhJSCsq cậSwhJSCsqu ch6JQZỉ drmzTMMHlà cậudrmzTMMH họ,SwhJSCsq nSwhJSCsqhưng tìnSwhJSCsqh thươngdrmzTMMH của6JQZ drmzTMMHcậu đốSwhJSCsqi vớSwhJSCsqi tô6JQZi thìdrmzTMMH khôngdrmzTMMH thudrmzTMMHa gìdrmzTMMH mSwhJSCsqấy ngườiSwhJSCsq cậdrmzTMMHu r6JQZuột cả.6JQZ Tôi6JQZ mu6JQZốn gdrmzTMMHì cSwhJSCsqậu cũn6JQZg gdrmzTMMHửi chSwhJSCsqo, nhàdrmzTMMH tôi6JQZ drmzTMMHgặp drmzTMMHkhó khăSwhJSCsqn gSwhJSCsqì cậu6JQZ cũngdrmzTMMH giú6JQZp đỡ.

Khi tSwhJSCsqôi c6JQZòn nhỏ6JQZ, tôiSwhJSCsq hSwhJSCsqay ướcSwhJSCsq ndrmzTMMHếu cóSwhJSCsq ngư6JQZời yêdrmzTMMHu tSwhJSCsqhì tô6JQZi cdrmzTMMHũng mSwhJSCsqơ SwhJSCsqước códrmzTMMH drmzTMMHmột ng6JQZười SwhJSCsqgiống drmzTMMHnhư cậ6JQZu. ĐúngdrmzTMMH 6JQZlà cầu6JQZ đượcSwhJSCsq ư6JQZớc thấSwhJSCsqy, gặp6JQZ tSwhJSCsqhì drmzTMMHgặp r6JQZồi đódrmzTMMH SwhJSCsqmà đSwhJSCsqâu cSwhJSCsqó dễ6JQZ thương6JQZ bằSwhJSCsqng. ThậSwhJSCsqm chíSwhJSCsq SwhJSCsqlà 6JQZcòn đ6JQZáng ghé6JQZt, drmzTMMHrất đdrmzTMMHáng ghét.

“ DSwhJSCsqạ co6JQZn sắSwhJSCsqp SwhJSCsqđi nSwhJSCsqgủ đây.SwhJSCsq CậuSwhJSCsq làdrmzTMMHm vdrmzTMMHiệc vdrmzTMMHui nhé6JQZ. B6JQZữa nà6JQZo được6JQZ c6JQZon 6JQZsẽ g6JQZửi hì6JQZnh drmzTMMHổng chdrmzTMMHo cậdrmzTMMHu codrmzTMMHi. KhôngSwhJSCsq giốngSwhJSCsq khôndrmzTMMHg ăndrmzTMMH tSwhJSCsqiền B6JQZ-) Oáp!!!SwhJSCsq GiSwhJSCsqờ drmzTMMHcon SwhJSCsqbuồn ngủdrmzTMMH 6JQZquá 6JQZ(:| drmzTMMH. C6JQZon ofdrmzTMMHf đ6JQZây. Hẹp6JQZ gdrmzTMMHặp cdrmzTMMHậu ch6JQZủ nhậtdrmzTMMH.BB, G9”-Tôi6JQZ mỉ6JQZm cườidrmzTMMH SwhJSCsqđánh SwhJSCsqlại. SwhJSCsqNhững coSwhJSCsqn chữdrmzTMMH c6JQZủa drmzTMMHcậu lạidrmzTMMH l6JQZần drmzTMMHlượt hiệdrmzTMMHn 6JQZra: “NgápSwhJSCsq gìdrmzTMMH màdrmzTMMH 6JQZto thế.SwhJSCsq Nhớ6JQZ đư6JQZa SwhJSCsqtay cSwhJSCsqhe drmzTMMHmiệng lại6JQZ SwhJSCsqkẻo ruồSwhJSCsqi bSwhJSCsqay vô :)6JQZ ) SwhJSCsq. Ừ,SwhJSCsq bdrmzTMMHye 6JQZcon, SwhJSCsqsao 6JQZlũ trSwhJSCsqẻ SwhJSCsqbay giờSwhJSCsq pdrmzTMMHhát mi6JQZnh rSwhJSCsqa ngôn6JQZ ngữ6JQZ ch6JQZat lạSwhJSCsq SwhJSCsqquá vậdrmzTMMHy, drmzTMMHbb l6JQZà bydrmzTMMHe bydrmzTMMHe, rồi6JQZ G6JQZ9 SwhJSCsqlà gdrmzTMMHood SwhJSCsqnight. Tiện6JQZ nhỉ.”….

Tôi vừa6JQZ đưadrmzTMMH taSwhJSCsqy tắt6JQZ mdrmzTMMHáy t6JQZhì 6JQZđiện tho6JQZại reSwhJSCsqng, tdrmzTMMHôi cầmSwhJSCsq 6JQZmáy drmzTMMHa SwhJSCsqlô thSwhJSCsqì tdrmzTMMHiếng co6JQZn TdrmzTMMHrâm SwhJSCsqvang ldrmzTMMHên: “T6JQZao drmzTMMHnè. S6JQZao rồSwhJSCsqi, chủ6JQZ nhdrmzTMMHật đidrmzTMMH SwhJSCsqcoi drmzTMMHphim vớ6JQZi ảnh6JQZ phảdrmzTMMHi khôn6JQZg? 6JQZSướng quáSwhJSCsq tdrmzTMMHa.”. drmzTMMHTôi gằndrmzTMMH SwhJSCsqgiọng với6JQZ SwhJSCsqnó: SwhJSCsq“ RấtdrmzTMMH tiSwhJSCsqếc 6JQZđã 6JQZlàm màdrmzTMMHy tdrmzTMMHhất vọnSwhJSCsqg, drmzTMMHnhưng chdrmzTMMHủ nhậtdrmzTMMH ta6JQZo s6JQZẽ 6JQZđi lênSwhJSCsq SwhJSCsqông N6JQZgoại dựdrmzTMMH 6JQZđám giỗSwhJSCsq. CSwhJSCsqòn tối6JQZ đếnSwhJSCsq thì6JQZ nằmdrmzTMMH drmzTMMHnhà 6JQZhoặc drmzTMMHqua màydrmzTMMH ch6JQZơi. CòdrmzTMMHn ảnh6JQZ hảdrmzTMMH, qudrmzTMMHên đi.”

“ Hu6JQZh??? Dzậy6JQZ drmzTMMHlà sadrmzTMMHo? MàdrmzTMMHy SwhJSCsqcó védrmzTMMH rồiSwhJSCsq sSwhJSCsqao lạSwhJSCsqi n6JQZằm 6JQZnhà?”- T6JQZrâm ngạc6JQZ nhiSwhJSCsqên hỏ6JQZi SwhJSCsqlại. TôiSwhJSCsq đoándrmzTMMH làdrmzTMMH cáiSwhJSCsq mặt6JQZ ndrmzTMMHó lúc6JQZ nàdrmzTMMHy k6JQZhông kSwhJSCsqhác với6JQZ cdrmzTMMHái muỗ6JQZng làSwhJSCsq mấy,6JQZ 6JQZvì nó6JQZ 6JQZưa n6JQZghệch mặt6JQZ rdrmzTMMHa mdrmzTMMHỗi k6JQZhi 6JQZngạc nhiên.

Tôi bèndrmzTMMH drmzTMMHkể SwhJSCsqtừ đdrmzTMMHầu t6JQZới đuôSwhJSCsqi ch6JQZo nó6JQZ ng6JQZhe chu6JQZyện mấydrmzTMMH nadrmzTMMHy tôiSwhJSCsq drmzTMMHchưa SwhJSCsqcó 6JQZdịp kểSwhJSCsq vdrmzTMMHì khdrmzTMMHông drmzTMMHqua lớ6JQZp nóSwhJSCsq chơdrmzTMMHi. TudrmzTMMHy TrdrmzTMMHâm SwhJSCsqlà bạnSwhJSCsq th6JQZân cdrmzTMMHủa SwhJSCsqtôi nhưSwhJSCsqng SwhJSCsqlại kdrmzTMMHhông chudrmzTMMHng l6JQZớp, 6JQZkể r6JQZa drmzTMMHthì TrSwhJSCsqâm và6JQZ tô6JQZi drmzTMMHcũng drmzTMMHcó dSwhJSCsquyên SwhJSCsqkì ngộdrmzTMMH rấ6JQZt lạ,drmzTMMH tdrmzTMMHôi bdrmzTMMHiết drmzTMMHnó lSwhJSCsqà bạdrmzTMMHn c6JQZủa bạnSwhJSCsq cùngdrmzTMMH SwhJSCsqbàn vớiSwhJSCsq tôSwhJSCsqi đầdrmzTMMHu nSwhJSCsqăm l6JQZớp 11SwhJSCsq, nhưSwhJSCsqng t6JQZôi que6JQZn drmzTMMHnó trondrmzTMMHg SwhJSCsqmột dị6JQZp drmzTMMHca ndrmzTMMHhạc củSwhJSCsqa trườnSwhJSCsqg, SwhJSCsqnói chuyệndrmzTMMH hSwhJSCsqạp qSwhJSCsquá SwhJSCsqnên “kếdrmzTMMHt dính”drmzTMMH n6JQZhau từSwhJSCsq đấy6JQZ. (TSwhJSCsqính ch6JQZo đếnSwhJSCsq SwhJSCsqnay t6JQZhì TdrmzTMMHrâm vàSwhJSCsq SwhJSCsqtôi đdrmzTMMHã cdrmzTMMHhơi được6JQZ drmzTMMHbảy drmzTMMHnăm rồ6JQZi, và6JQZ chuyệSwhJSCsqn củadrmzTMMH drmzTMMHtôi vSwhJSCsqà Si6JQZnh SwhJSCsqngày đSwhJSCsqó tdrmzTMMHhì drmzTMMHnó drmzTMMHvà 6JQZthầy SwhJSCsqLâm SwhJSCsqlà hdrmzTMMHai ngườiSwhJSCsq “rdrmzTMMHắp tSwhJSCsqâm drmzTMMHvun vén”drmzTMMH )

Vừa nghdrmzTMMHe t6JQZôi kể6JQZ 6JQZhết, SwhJSCsqnó héSwhJSCsqt trodrmzTMMHng 6JQZđiện thoạSwhJSCsqi SwhJSCsqlàm thô6JQZi mu6JQZốn thủn6JQZg mdrmzTMMHàng nhSwhJSCsqĩ: SwhJSCsq“ Trờ6JQZi SwhJSCsqơi !SwhJSCsq!!! N6JQZgốc t6JQZử! MàySwhJSCsq c6JQZó điênSwhJSCsq 6JQZkhông vậ6JQZy?”. TôidrmzTMMH lấmdrmzTMMH lé6JQZt 6JQZlí drmzTMMHnhí: drmzTMMH“ SwhJSCsqHic… tạidrmzTMMH cSwhJSCsqon n6JQZhỏ kiSwhJSCsqa khônSwhJSCsqg b6JQZiết đidrmzTMMHều, đâdrmzTMMHu pdrmzTMMHhải tSwhJSCsqại tao6JQZ. 6JQZTao bịSwhJSCsq t6JQZhầy LâdrmzTMMHm ndrmzTMMHhéo, 6JQZgiờ tớidrmzTMMH m6JQZày chửSwhJSCsqi 6JQZnữa hả?drmzTMMH TdrmzTMMHhôi bỏdrmzTMMH quSwhJSCsqa đi6JQZ, thầydrmzTMMH Lâ6JQZm rủSwhJSCsq thứdrmzTMMH bả6JQZy nàydrmzTMMH đ6JQZi chơiSwhJSCsq. MàdrmzTMMHy đdrmzTMMHi ndrmzTMMHha, vì6JQZ ta6JQZo 6JQZcó 6JQZvé đi6JQZ cdrmzTMMHho hSwhJSCsqai ngườSwhJSCsqi, th6JQZầy drmzTMMHLâm cũ6JQZng SwhJSCsqrủ bạn.6JQZ NgdrmzTMMHhe nSwhJSCsqói bạnSwhJSCsq ổngdrmzTMMH SwhJSCsqđẹp tSwhJSCsqrai lắm.”,SwhJSCsq drmzTMMHtiếng Tr6JQZâm cườiSwhJSCsq SwhJSCsqkhúc SwhJSCsqkhích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….