You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày kTqu7Dthứ nyqy6mmăm, tkTqu7Dôi kTqu7Dvừa đặtkTqu7D yqy6mmchân lênkTqu7D bậcycgCu9 cửayqy6mm lớycgCu9p iqthì đãyqy6mm iqnghe tiếngycgCu9 bycgCu9é MkTqu7Dy yqy6mmnũng nịu:ycgCu9 “Thầyiq ycgCu9ơi.Thầy rảyqy6mmnh hônycgCu9g? ThầyycgCu9 điqi cyqy6mmoi pkTqu7Dhim yqy6mmvới Byqy6mmé ycgCu9My nkTqu7Dha. VìycgCu9 iqbé Miqy khycgCu9ông rủycgCu9 đượcyqy6mm ayqy6mmi cả.”kTqu7D. Rồyqy6mmi tiếiqng iqSinh đáycgCu9p iqtrả hyqy6mmơi ngiqập ngừng:yqy6mm yqy6mm“Sao kTqu7Dác vậy?ycgCu9 kTqu7DBé Miqy dễycgCu9 ycgCu9thương vậykTqu7D mycgCu9à khkTqu7Dông iqai đi…ycgCu9 chycgCu9o thầyqy6mmy ycgCu9năm pycgCu9hút đycgCu9ể yqy6mmsuy nghĩyqy6mm nha.”.kTqu7D Tôiiq rángiq điqứng chkTqu7Dờ điqợi nycgCu9ghe câycgCu9u trảkTqu7D lờiycgCu9 củaiq Siyqy6mmnh iqrồi mớyqy6mmi ycgCu9vào lyqy6mmớp, cứyqy6mm trảiq lờiyqy6mm làycgCu9 “thầyiq bậyqy6mmn” cyqy6mmho tôyqy6mmi điycgCu9, đừycgCu9ng tiqrả lycgCu9ời câuiq nyqy6mmào khác. 

“Ừ, ckTqu7Duối yqy6mmtuần nàyiq iqthầy iqcũng kiqhông bận.kTqu7D yqy6mmThầy sẽkTqu7D đyqy6mmi kTqu7Dvới bycgCu9é My.”iq, cokTqu7Dn béycgCu9 Myqy6mmy kTqu7Dreo iqlên nhycgCu9ư bắtkTqu7D đưiqợc vàyqy6mmng: “HokTqu7Dan hyqy6mmô, ckTqu7Dám ycgCu9ơn thầiqy.” Mộtyqy6mm câkTqu7Du trycgCu9ả lờiyqy6mm khuiqyến mãkTqu7Di thêycgCu9m ycgCu9nụ cườiycgCu9 đycgCu9ẹp nhkTqu7Dư mơiq đãyqy6mm làyqy6mmm tôiqi choánycgCu9g ycgCu9váng. kTqu7DLại thêmyqy6mm mộtycgCu9 “cúycgCu9 kTqu7Dsốc kiycgCu9nh kTqu7Ddị” nữaycgCu9. yqy6mmCon iqbé iqđáng kTqu7Dghét, nókTqu7D thikTqu7Dệt kTqu7Dlà yqy6mmmưu yqy6mmma ciqhước quyqy6mmỷ, kTqu7Dnó dámyqy6mm “phỗngyqy6mm taycgCu9y trêkTqu7Dn” củakTqu7D tôi…kTqu7D niqó sycgCu9ẽ biiqết kTqu7Dtay tôyqy6mmi… tôikTqu7D gyqy6mmhét nókTqu7D… tiqôi yqy6mmcăm thùyqy6mm nó…kTqu7Dtôi… CákTqu7Di “ôyqy6mmng giqià” ấykTqu7D cũnyqy6mmg yqy6mmdở yqy6mmhơi nữa,ycgCu9 nkTqu7Dghĩ ycgCu9thế nàokTqu7D yqy6mmmà lycgCu9ại nyqy6mmhận lờkTqu7Di nóiq tyqy6mmhế? kTqu7DCòn yqy6mmtôi điqây bycgCu9ỏ ycgCu9cho aiqi? TôikTqu7D ghéiqt ycgCu9cả hycgCu9ai người…
kTqu7DTôi khôiqng địnhyqy6mm vkTqu7Dào kTqu7Dhọc ngàyycgCu9 iqhôm nycgCu9ay đâu,kTqu7D nhìiqn hayqy6mmi ngườiiq đóycgCu9 mắciq côngyqy6mm ycgCu9lên tăniqg kTqu7Dxông điênycgCu9 byqy6mmất tửyqy6mm lắyqy6mmm. iqĐi vềiq cyqy6mmho yênycgCu9 chukTqu7Dyện. yqy6mmNghĩ iqvậy iqtôi liềnycgCu9 kTqu7Dquay lycgCu9ưng yqy6mmđi xuốnkTqu7Dg ckTqu7Dầu thankTqu7Dg, đaniqg đycgCu9i lữngiq thữkTqu7Dng tiqhì tycgCu9hầy ycgCu9Lâm tyqy6mmừ yqy6mmđâu rycgCu9a vỗkTqu7D vàiqo vaycgCu9i tôyqy6mmi cáiycgCu9 bộp,kTqu7D thyqy6mmầy nhyqy6mme ycgCu9răng: “ChàoycgCu9 hyqy6mmọc tròycgCu9 cưyqy6mmng, eycgCu9m tyqy6mmính trốniq họcycgCu9 hả?”,kTqu7D tôkTqu7Di dòmkTqu7D thầykTqu7D ycgCu9cố nényqy6mm bựiqc dọycgCu9c tkTqu7Dươi cườyqy6mmi: iq“ TkTqu7Drốn rycgCu9ồi mấyqy6mmt qycgCu9uà saycgCu9o. EycgCu9m đikTqu7D muiqa nyqy6mmước tyqy6mmhôi miqà.”. NghkTqu7De tyqy6mmới viqụ ycgCu9quà cáycgCu9p thầyiq LâmycgCu9 yqy6mmchau màyiq: “HọckTqu7D kTqu7Dtrò tyqy6mmhảo gkTqu7Dhê iqnhỉ. ThầycgCu9y đycgCu9i vềiq hổnyqy6mmg hỏiiq hycgCu9an ycgCu9gì iqmà đòiycgCu9 ycgCu9quà riqồi. ycgCu9Mà thycgCu9ôi, iqcon nít,ycgCu9 khôycgCu9ng chấpycgCu9. Nè”.

Thầy lụckTqu7D kTqu7Dcặp đưaiq cycgCu9ho kTqu7Dtôi mộtycgCu9 ckTqu7Dái vòngkTqu7D yqy6mmmộc gỗyqy6mm, mộiqt ciqái đĩaycgCu9 ycgCu9CD củaiq TrademkTqu7Dark. Tháiqnh tycgCu9hần ơikTqu7D! áiqi ycgCu9CD nkTqu7Dày tôiycgCu9 liqùng tiqìm khắpiq thànycgCu9h phốkTqu7D màiq khôngycgCu9 thấykTqu7D ycgCu9mà nycgCu9ay cóyqy6mm rồi,ycgCu9 iqsung sướngycgCu9 qukTqu7Dá. Tôiqi ôyqy6mmm siếycgCu9t ycgCu9cái CkTqu7DD tronkTqu7Dg tiqay lảmkTqu7D nhảyqy6mmm: “Ohiq kTqu7Dmy yqy6mmgod, myqy6mmy kTqu7Dgod. ĐồkTqu7D yqy6mmhiếm, đồycgCu9 hyqy6mmiếm. Cámyqy6mm ơkTqu7Dn thầy,ycgCu9 kTqu7Dthầy yqy6mmnumber kTqu7Done.”, yqy6mmthầy cườycgCu9i hycgCu9a hảkTqu7D xiqoa iqđầu tôyqy6mmi: “yqy6mmĐược, numycgCu9ber ycgCu9one thycgCu9ì ycgCu9được. À!yqy6mm iqCòn yqy6mmcó hycgCu9ai iqcái véiq đkTqu7Di hiqội chycgCu9ợ nè.yqy6mm Cyqy6mmho yqy6mmem luyqy6mmôn, rủiq akTqu7Di tycgCu9hì rủ.”

Vừa nghycgCu9e tiqới haiqi ciqái véyqy6mm làycgCu9m tôiyqy6mm lyqy6mmại liycgCu9ên tưyqy6mmởng cycgCu9ảnh kTqu7Dkhi niqãy, nồniqg điqộ myqy6mmáu đikTqu7Dên yqy6mmcủa tôycgCu9i ycgCu9lại chạyiq ngượcycgCu9 lên.iq NgycgCu9ay liqập tkTqu7Dức kTqu7Dtôi kTqu7Dcầm điqĩa CkTqu7DD lẫniq cáiyqy6mm vòniqg, mấyqy6mmy ckTqu7Dái vyqy6mmé đyqy6mmưa lạiyqy6mm chycgCu9o thầyqy6mmy Lyqy6mmâm, cakTqu7Du cóiq: iq“Em trảkTqu7D thầycgCu9y hếycgCu9t nèiq. Giyqy6mmờ eiqm đycgCu9i iqvề đâkTqu7Dy. ycgCu9Trốn kTqu7Dhọc hôycgCu9m naycgCu9y luôn.ycgCu9 iqĐiên riqồi, quiqê rồyqy6mmi.”. Ciqái kTqu7Dthái độyqy6mm kycgCu9ì qukTqu7Dặc ciqủa tycgCu9ôi ycgCu9làm tiqhầy Lâmiq kTqu7Dkhông hyqy6mmiểu mycgCu9ô têyqy6mm yqy6mmgì hkTqu7Dết, ycgCu9thầy kiqhệ niqệ xáiqch đốngkTqu7D quyqy6mmà ciqhạy tycgCu9heo tôycgCu9i: “kTqu7DÊ, ê.ycgCu9 GìkTqu7D kìkTqu7D vậy?yqy6mm Eyqy6mmm bịyqy6mm hâiqm iqhả? TuycgCu9i quýnycgCu9h cycgCu9hết bycgCu9ây iqgiờ. RékTqu7Do iqmua qyqy6mmuà cyqy6mmho đãycgCu9 giờkTqu7D khkTqu7Dông lấyyqy6mm làkTqu7D sao?”,kTqu7D sẵkTqu7Dng yqy6mmcơn ycgCu9điên đakTqu7Dng cuồnkTqu7D cuycgCu9ộn tkTqu7Dôi qkTqu7Duay lạiiq trúkTqu7Dt gycgCu9iận lkTqu7Dên ycgCu9thầy luôniq, tôikTqu7D quycgCu9ay lạkTqu7Di gắkTqu7Dt: iq“Ừ iqđấy, eycgCu9m hyqy6mmâm, kTqu7Dem điêniq. yqy6mmEm gkTqu7Dhét cákTqu7Di ôkTqu7Dng yqy6mmđó, eiqm ghéyqy6mmt yqy6mmcon békTqu7D đó,iq ekTqu7Dm ghéyqy6mmt tiqhầy lyqy6mmuôn. Eiqm về…Vĩnhyqy6mm biệt…”.

Thầy ycgCu9Lâm đuổikTqu7D yqy6mmtheo nyqy6mmắm iqdây iqcặp yqy6mmtôi kéoiq lại:kTqu7D “ÊycgCu9 ycgCu9, vừkTqu7Da phkTqu7Dải thôiqi nkTqu7Dha. TukTqu7Di kTqu7Dlàm ycgCu9gì màkTqu7D ghkTqu7Dét tycgCu9ui? EkTqu7Dm đanycgCu9g giycgCu9ận yqy6mmai mycgCu9à điênyqy6mm dữyqy6mm vậy?kTqu7D Cáiyqy6mm ôiqng thầykTqu7D Siiqnh đóyqy6mm hảyqy6mm? Ngồiiq xuốngkTqu7D kycgCu9ể tuiqi nghe.”yqy6mm. ycgCu9Nói xoiqng, thycgCu9ầy cầmyqy6mm iqdây ckTqu7Dặp kéoyqy6mm ycgCu9tôi ngồiiq xuốnycgCu9g kTqu7Dchân cầiqu iqthang. yqy6mmSẵn đaniqg iqcó nkTqu7Dgười cầnkTqu7D kTqu7Dchia sẻ,ycgCu9 tyqy6mmôi phuyqy6mmn iqra mộtyqy6mm trànyqy6mmg ciqho hạyqy6mm hỏaiq. Saiqu khkTqu7Di ngyqy6mmhe xoiqng câuycgCu9 chuyiqện thầyycgCu9 ycgCu9Lâm nhyqy6mmìn tôkTqu7Di mỉmyqy6mm cườikTqu7D vycgCu9ỗ vyqy6mmai yqy6mman ủi:ycgCu9 “Thuaiq kTqu7Dkeo nàykTqu7D bàiqy keyqy6mmo kháckTqu7D. Đừniqg iqnản chí…kTqu7D nhưniqg ckTqu7Dó điều…”,iq tôiyqy6mm ycgCu9nhìn tiqhầy lạyqy6mm lẫm:iq “Nhưngiq sycgCu9ao hảycgCu9 thầy?”.Thyqy6mmầy yqy6mmLâm yqy6mmcau yqy6mmmặt lạikTqu7D đưaycgCu9 ycgCu9hai yqy6mmtay véyqy6mmo hiqai ycgCu9má tôiiq iqlèm bèmkTqu7D: “ycgCu9Cái iqtội ngyqy6mmốc làkTqu7D miqột nèyqy6mm. CákTqu7Di tiqội vôkTqu7D duyên,ycgCu9 dámkTqu7D tiqrút giậnyqy6mm lênyqy6mm kTqu7Dtui làycgCu9 haiqi ycgCu9nè, iqvà kTqu7Dđiên khùngkTqu7D lycgCu9à iqba. Cyqy6mmhừa chưa?ycgCu9”, vycgCu9ì đauiq iqmà yqy6mmtôi lyqy6mma oaiqi oiqái: “Ối,ycgCu9 điqau quáycgCu9!!! TycgCu9ha chyqy6mmo emyqy6mm. yqy6mmEm ckTqu7Dhừa rồiqi, eycgCu9m chừayqy6mm rồi.”.

Khi iqthầy Lyqy6mmâm bỏyqy6mm taycgCu9y kTqu7Dra, tôiycgCu9 ngồyqy6mmi đưayqy6mm tkTqu7Day ycgCu9xoa xoycgCu9a hyqy6mmai máiq đầykTqu7D niqhững vếtycgCu9 đỏyqy6mm phkTqu7Dụng phycgCu9ịu: “ThầyycgCu9 áciq còkTqu7Dn hơnycgCu9 SikTqu7Dnh nữa,iq nhéokTqu7D ycgCu9đau quáiq. kTqu7DUi dkTqu7Da! ycgCu9Em ngốcyqy6mm chycgCu9ỗ nào?”.iq ThầykTqu7D LkTqu7Dâm tiqheo ycgCu9thói qkTqu7Duen yqy6mmđưa tiqay miếtycgCu9 cằkTqu7Dm: “LkTqu7Dại ciqòn kiqhông nyqy6mmữa hả?kTqu7D TựkTqu7D dưycgCu9ng điqem chiqo coyqy6mmn byqy6mmé MycgCu9y đyqy6mmó cycgCu9ái véiq làmyqy6mm gì?”ycgCu9, tôiiq yqy6mmđưa yqy6mmtay lênkTqu7D gãycgCu9i đầu:yqy6mm “iqEm yqy6mmđâu cókTqu7D kTqu7Dngờ ycgCu9con nhỏkTqu7D đóycgCu9 đkTqu7Dúng túiqyp “tựycgCu9 nhiêyqy6mmn nhiqư ycgCu9người Hiqà Nội”kTqu7D iqđâu?”. Vyqy6mmừa lúcyqy6mm đóyqy6mm chuôniqg rekTqu7Dng lycgCu9ên, kTqu7Dthầy kéokTqu7D tôiqi đẩyycgCu9 vềycgCu9 yqy6mmphía cầukTqu7D thanycgCu9g iqbảo: “TkTqu7Dhôi ycgCu9tới giờiq hkTqu7Dọc rồi,iq yqy6mmđi yqy6mmhọc đi.Chuồnyqy6mm lycgCu9à kTqu7Dbiết tyqy6mmay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua tiqhay kTqu7Dem yeycgCu9u anh

Nhác thấyycgCu9 mặtiq tôycgCu9i, coyqy6mmn béyqy6mm MycgCu9y kTqu7Dđã lyqy6mmăng xăkTqu7Dng: kTqu7D“Chị ơiqi, ycgCu9em mờiiq tkTqu7Dhầy đi.kTqu7D TkTqu7Dhầy iqđồng ýkTqu7D rkTqu7Dồi đấyiq chycgCu9ị ạ.”kTqu7D, kTqu7Dtôi nhìycgCu9n iqnó kTqu7Dmỉm cườiyqy6mm àkTqu7D lênyqy6mm miqột câuycgCu9 iqra cyqy6mmhiều ngycgCu9ạc nhiyqy6mmên lắyqy6mmm. Ciqon quỷ…kTqu7D kTqu7Dta iqbẻ cyqy6mmổ mi…yqy6mmlại ycgCu9còn khyqy6mmoe nữiqa hả?ycgCu9 MycgCu9ới kTqu7Ddằn đượycgCu9c cơnyqy6mm tứycgCu9c xyqy6mmong, yqy6mmgiờ nkTqu7Dó lạikTqu7D “quạtyqy6mm” chiqo yqy6mmbùng iqlên. NkTqu7Dghe nóyqy6mm líuyqy6mm lyqy6mmo miqà lòkTqu7Dng tôiyqy6mm nghẹnyqy6mm ngyqy6mmào.Mình qiquả làiq điêyqy6mmn, vừaycgCu9 yqy6mmđiên vừyqy6mma ngốc!kTqu7D Nóiq thìiq vuycgCu9i rồikTqu7D ckTqu7Dhủ ycgCu9nhật đượciq điqi iqxem phiiqm vớiycgCu9 SinkTqu7Dh còyqy6mmn mìnhyqy6mm liqại nằmyqy6mm nhà…chiqán ngắt.

Sinh ycgCu9cũng “khyqy6mmông biết”kTqu7D nỗiyqy6mm ycgCu9lòng kTqu7Dcủa tyqy6mmôi, ayqy6mmnh vuyqy6mmi viqẻ đếnyqy6mm bênkTqu7D tyqy6mmôi mỉycgCu9m cưyqy6mmời: ycgCu9“ ChkTqu7Dủ nhycgCu9ật iqđi xycgCu9em pkTqu7Dhim sướngkTqu7D ha.ycgCu9” TôycgCu9i cườiyqy6mm nycgCu9hạt tyqy6mmhếch kTqu7Dđáp kTqu7Dlại anhycgCu9: “Vângyqy6mm! Nhưnyqy6mmg sướnyqy6mmg đâiqu yqy6mmbằng ycgCu9ai kiyqy6mma, yqy6mmđi hkTqu7Dai mìyqy6mmnh mớiiq vuiqi. ThếkTqu7D myqy6mmà yqy6mmdám bảiqo ycgCu9cô Aiqn khycgCu9ông rảnkTqu7Dh cukTqu7Dối tuầnyqy6mm cơiq đấyycgCu9.”. Ngiqhe tôycgCu9i nóyqy6mmi mkTqu7Dóc nókTqu7Di mỉaiq thế,yqy6mm ayqy6mmnh cycgCu9au mặtyqy6mm lườmkTqu7D tôycgCu9i: “LkTqu7Dại ăyqy6mmn nókTqu7Di kiểyqy6mmu đóyqy6mm nữayqy6mm. iqMuốn tôiiq cycgCu9ho mộycgCu9t kíyqy6mm vàyqy6mmo đầukTqu7D kycgCu9hông iqhả? AycgCu9i vyqy6mmới ai?”.

Tôi nhiqìn anyqy6mmh ycgCu9cong kTqu7Dmôi lêyqy6mmn, nycgCu9ói khoáyiq thêmkTqu7D tikTqu7Dếng nữa:iq “EmycgCu9 nyqy6mmói akTqu7Di đókTqu7D chứyqy6mm cóycgCu9 ycgCu9nói thầyqy6mmy đâu.kTqu7D NgộycgCu9 à!”,ycgCu9 nóiiq xkTqu7Dong tkTqu7Dôi cyqy6mmắp cặpyqy6mm quyqy6mmay ycgCu9lưng điiq kTqu7Dxuống kTqu7Dbàn yqy6mmbét kTqu7Dngồi họiqc. ycgCu9Sinh phyqy6mmùng manyqy6mmg khoanyqy6mmh taycgCu9y thởyqy6mm dàkTqu7Di, yqy6mmcòn coycgCu9n bycgCu9é kTqu7DMy hếtyqy6mm niqhìn tycgCu9ôi rồiqi lạkTqu7Di niqhìn ayqy6mmnh ycgCu9chả hiqiểu gìyqy6mm cả.

Suốt ycgCu9buổi họcycgCu9 nỗycgCu9i buồyqy6mmn chákTqu7Dn cứkTqu7D lơyqy6mm mơycgCu9 troyqy6mmng tyqy6mmôi. HễkTqu7D nhìnycgCu9 Sinyqy6mmh tôiyqy6mm lạikTqu7D tyqy6mmhấy yqy6mmnghèn nkTqu7Dghẹn niqơi cuốngyqy6mm họnkTqu7Dg. SaycgCu9o màkTqu7D chánkTqu7D ghyqy6mmê taycgCu9! CókTqu7D lẽiq làkTqu7D kTqu7Dngày cycgCu9hủ nhậycgCu9t tiqôi iqnên ngủiq suốtyqy6mm cảiq ngàyycgCu9. kTqu7DVì iqbiết đâuiq tkTqu7Drong myqy6mmơ tôyqy6mmi sẽkTqu7D mơyqy6mm ycgCu9thấy aycgCu9nh kTqu7Dvà yqy6mmtôi đyqy6mmi iqxem phiiqm tyqy6mmhì skTqu7Dao, yqy6mmnhư tycgCu9hế cònkTqu7D đượckTqu7D hơnycgCu9 kTqu7Dnhìn thyqy6mmấy iqcon bycgCu9é ấkTqu7Dy ciqứ lởnkTqu7D vởnycgCu9 bêycgCu9n anh….

Khi ngiqhe tiếngkTqu7D cyqy6mmhuông yqy6mmreng, tôikTqu7D lkTqu7Dà iqngười vycgCu9ọt ycgCu9ra trkTqu7Dước nhấtiq. iqĐi vềiq cycgCu9ho lyqy6mmẹ đểyqy6mm ycgCu9ra quáycgCu9n ngkTqu7Dồi nyqy6mmhâm nyqy6mmhi đểycgCu9 “quên”yqy6mm buồn.iq Kyqy6mmhi tôyqy6mmi đangiq kTqu7Dđể xkTqu7De tôiyqy6mm thấkTqu7Dy tkTqu7Dhầy Lâmiq vàycgCu9 aycgCu9nh đứngyqy6mm nkTqu7Dói chuycgCu9yện ởyqy6mm hyqy6mmành liqang pycgCu9hòng giyqy6mmáo vụycgCu9 riqa chiycgCu9ều viqui ycgCu9vẻ lắm,yqy6mm cáycgCu9i nụycgCu9 cưiqời quyếnkTqu7D kTqu7Drũ đóycgCu9 giờycgCu9 iqtôi thấyiq kTqu7Dghét iqkinh khủkTqu7Dng. Viqới aycgCu9i yqy6mmcũng cườiqi đượcyqy6mm. iqTôi thấtyqy6mm thểyqy6mmu dẫnkTqu7D xycgCu9e riqa kTqu7Dkhỏi chỗyqy6mm giqiữ, kTqu7Dcúi mặtycgCu9 xuốyqy6mmng đấtkTqu7D lắycgCu9c đầiqu ckTqu7Dhán nảnycgCu9 rồiycgCu9 lẩycgCu9m yqy6mmnhẩm: “iq iqCuối tuầiqn iqnày mìnhyqy6mm làycgCu9m yqy6mmgì đây,yqy6mm lạiyqy6mm yqy6mmđi kTqu7Dra quáiqn càycgCu9 pkTqu7Dhê vàycgCu9 ngồiycgCu9 ngiqắm yqy6mmsao hả?HayycgCu9 vặnkTqu7D mkTqu7Dáy kTqu7Dlạnh troiqng phònycgCu9g vàiq cuốiqn mềnycgCu9 nằmkTqu7D ngủ?”ycgCu9 kTqu7DTên giữiq xyqy6mme thấyycgCu9 tkTqu7Dhái độyqy6mm iqtôi nhyqy6mmư thycgCu9ế cũngyqy6mm mắciq cyqy6mmười, hắniq chọkTqu7Dc: “ycgCu9 kTqu7DSao vậy,iq thiqất ycgCu9tình ycgCu9hả cưngkTqu7D? Cuốiqi tuyqy6mmần yqy6mmkhông iqai yqy6mmđi chơycgCu9i vớkTqu7Di ciqưng hiqả?Anh ycgCu9đi ciqho nèiq.”. ÁycgCu9 iqà! Dámiq chycgCu9ọc bàiq àiq, bàyqy6mm đangyqy6mm ckTqu7Dơn điêkTqu7Dn iqđây. MàycgCu9y tớikTqu7D sốyqy6mm rồi.iq ycgCu9Nghĩ tyqy6mmhế yqy6mmtôi bkTqu7Duông thỏyqy6mmng hắyqy6mmn mộtycgCu9 kTqu7Dcâu: “DạycgCu9, ciqám ycgCu9ơn lòngkTqu7D tốkTqu7Dt củyqy6mma anyqy6mmh. kTqu7DAnh lycgCu9o thiqu tiềyqy6mmn giyqy6mmữ iqxe đyqy6mmi, đycgCu9ừng ởkTqu7D đóyqy6mm rảnyqy6mmh rycgCu9ỗi liqo chyqy6mmo kTqu7Dem, bycgCu9ảo viqệ lycgCu9a anycgCu9h bâyqy6mmy gikTqu7Dờ. iqEm đangycgCu9 vkTqu7Dội, anyqy6mmh vuycgCu9i lyqy6mmòng thiqu iqtiền yqy6mmgiữ ycgCu9xe nhiqanh lyqy6mmên yqy6mmchút đượkTqu7Dc khôiqng?”. GycgCu9ã giữyqy6mm xyqy6mme cứngkTqu7D hycgCu9ọng nhìnycgCu9 tôiqi, tứkTqu7Dc tốkTqu7Di lắmiq yqy6mmnhưng tấtkTqu7D nhiqiên hắniq khiqông thểiq phycgCu9ản bácyqy6mm gkTqu7Dì. TôkTqu7Di kTqu7Dđã iqquá lịkTqu7Dch sự.

Gần iqra tyqy6mmới cổngycgCu9 trưkTqu7Dờng thìkTqu7D tkTqu7Dôi niqghe tiếnyqy6mmg thầyiq LâkTqu7Dm gọiyqy6mm kTqu7Dý ớikTqu7D yqy6mmsau lưycgCu9ng: “kTqu7D yqy6mmH, Hyqy6mm. Chyqy6mmờ chút!”.kTqu7D Thầyyqy6mm cycgCu9hạy iqđến gầiqn tôyqy6mmi đứnkTqu7Dg tiqhở dyqy6mmốc: “ycgCu9 Tiqhoắt cáyqy6mmi làiq kTqu7Dthấy kTqu7Dra tớiiq đkTqu7Dây rycgCu9ồi. CáiycgCu9 kTqu7Dvé hiqội chợiq nãyqy6mmy quênkTqu7D lycgCu9ấy kTqu7Dnè.Một vkTqu7Dé đyqy6mmi đượciq hiqai ngưycgCu9ời, ekTqu7Dm dẫnyqy6mm iqbạn đyqy6mmi ckTqu7Dho yqy6mmvui, tkTqu7Dui cycgCu9ũng rkTqu7Dủ bạnycgCu9 yqy6mmđi niqữa.Đi qiquậy chơiqi điyqy6mm, tkTqu7Dhứ bảyyqy6mm cũniqg yqy6mmkhông kTqu7Dbận gì.Bậtyqy6mm míycgCu9 nghenyqy6mm, bạyqy6mmn tuycgCu9i đẹpyqy6mm tiqrai lắm.”

Cái nàykTqu7D làkTqu7Dm tycgCu9ôi hơikTqu7D quêkTqu7D àkTqu7D nyqy6mmha, ổnkTqu7Dg cứycgCu9 làycgCu9m nhkTqu7Dư tyqy6mmôi thấyyqy6mm ngưkTqu7Dời iqđẹp tyqy6mmrai nàiqo cũniqg nkTqu7Dhảy vôyqy6mm kTqu7Dvậy đó.kTqu7D Myqy6mmê yqy6mmđẹp triqai tyqy6mmhì ciqũng pyqy6mmhải iqcó mứcyqy6mm độyqy6mm cyqy6mmhứ. Màyqy6mm tyqy6mmhôi kệiq! TkTqu7Dhứ bảiqy yqy6mmhọc yqy6mmxong, kTqu7Drảnh rỗikTqu7D đycgCu9i chiqơi ckTqu7Dho đỡycgCu9 buồn.ycgCu9 Vyqy6mmề nhyqy6mmà iqbuồn ckTqu7Dhán cũngycgCu9 ycgCu9vậy. Tyqy6mmôi gycgCu9ật đầycgCu9u nhưngycgCu9 kTqu7Dlại nókTqu7Di dỗyqy6mmi: yqy6mm“ Đượiqc, ekTqu7Dm đi.ycgCu9 Màiq yqy6mmem đyqy6mmi tạikTqu7D iqem chánkTqu7D tycgCu9hôi, yqy6mmchứ ônycgCu9g bạnyqy6mm đẹpyqy6mm tyqy6mmrai ciqủa yqy6mmthầy yqy6mmem khycgCu9ông kTqu7Dquan tâkTqu7Dm. Eyqy6mmm đyqy6mmâu yqy6mmcó bạycgCu9 ngưiqời nàyqy6mmo đyqy6mmẹp ycgCu9trai mkTqu7Dà iqem ckTqu7Dũng mêiq đâu.”
Thầyqy6mmy iqLâm gậtkTqu7D đầkTqu7Du cườikTqu7D vớiqi tôi:ycgCu9 ycgCu9“ RkTqu7Dồi, rồkTqu7Di. BiếtkTqu7D rồi,ycgCu9 ycgCu9xin lkTqu7Dỗi. Nóiyqy6mm tkTqu7Dóm lkTqu7Dại lyqy6mmà iqcó đyqy6mmi phảiyqy6mm không?kTqu7D Đúnyqy6mmg iq7 giờycgCu9 chiqờ tuycgCu9i nyqy6mmgay ởycgCu9 cổngkTqu7D hộycgCu9i ciqhợ đó.kTqu7D NhớycgCu9 nghenkTqu7D… NhycgCu9ắc lạiycgCu9 lầnycgCu9 nữiqa ycgCu9là đkTqu7Dúng yqy6mm7 giờkTqu7D đó…”,kTqu7D ycgCu9tôi kTqu7Dcũng ừycgCu9 hkTqu7Dử ycgCu9chào thầykTqu7D rồiycgCu9 kTqu7Dleo lêiqn xyqy6mme về….

Khi vềyqy6mm nhàyqy6mm, thấyiq mkTqu7Dặt tôiqi kTqu7Dmẹ yqy6mmhoan hkTqu7Dỉ: “CokTqu7Dn cưkTqu7Dng, chủycgCu9 nkTqu7Dhật đycgCu9i lycgCu9ên ôyqy6mmng Ngoyqy6mmại yqy6mmdự iqđám ycgCu9giỗ. CậkTqu7Du PkTqu7Dhú cycgCu9on về.”.kTqu7D yqy6mmTôi đáycgCu9m ỉuycgCu9 xìyqy6mmu ycgCu9“ DạycgCu9.”, rồikTqu7D thyqy6mmưa mẹkTqu7D iqđi lêycgCu9n phiqòng, mẹkTqu7D nhycgCu9ìn yqy6mmtheo yqy6mmtôi nkTqu7Dgơ ngáyqy6mmc: “ConycgCu9 nyqy6mmhóc nàkTqu7Dy lycgCu9ạ tiqhiệt, biqình thườnkTqu7Dg nóyqy6mm nghyqy6mme iqcậu PhúkTqu7D iqvề làycgCu9 yqy6mmnhảy nhõmkTqu7D lkTqu7Dên “quàkTqu7D cokTqu7Dn đyqy6mmâu”, màycgCu9 ycgCu9nay tkTqu7Dỉnh bơyqy6mm vậy.iq iqMà mấyyqy6mm ngiqày ycgCu9nay yqy6mmthấy niqó cưyqy6mm lơkTqu7D mycgCu9ơ vậiqy, giốycgCu9ng kTqu7Dnhư ngườycgCu9i ckTqu7Dhết rồiqi vkTqu7Dậy á.”

Ba tôiiq mỉmycgCu9 cườiiq nóiiq ycgCu9với mẹ:iq kTqu7D“ Kệiq nóiq điycgCu9 yqy6mmem, điiq họyqy6mmc vyqy6mmề kTqu7Dmệt mà.yqy6mm NgkTqu7Dày mycgCu9ai nycgCu9ó lkTqu7Dại tưyqy6mmng bừiqng chiqo coi.”

Trời! BkTqu7Da mẹkTqu7D iqnào cóyqy6mm biếtycgCu9 tyqy6mmôi “ycgCu9 I’myqy6mm iycgCu9n sorryqy6mmow oycgCu9f liqove (tôiiq ycgCu9đang thấtiq tkTqu7Dình)” đâuiq, ckTqu7Dó cònyqy6mm tâmkTqu7D trạnyqy6mmg nàoiq mkTqu7Dà yqy6mmđú đởniq nycgCu9hư mkTqu7Dọi kyqy6mmhi, mycgCu9à nycgCu9ghe đkTqu7Dến cậuiq PhycgCu9ú lạycgCu9i nhớycgCu9 yqy6mmđến cáiqi yqy6mmông SycgCu9inh đóycgCu9. NgkTqu7Dười đâukTqu7D yqy6mmmà giốnkTqu7Dg nhyqy6mmau thế?yqy6mm Tôiqi bậtyqy6mm ycgCu9máy lêiqn checkTqu7Dk ycgCu9mail thycgCu9ì cậuyqy6mm Phyqy6mmú tiqôi đanyqy6mmg oniqline lyqy6mmiền boiqom kTqu7Dvào nóiiq chuiqyện vớikTqu7D tkTqu7Dôi: “Coyqy6mmn kTqu7Dà, cậiqu sắpyqy6mm về.kTqu7D yqy6mmMai liqà iqlên máyycgCu9 kTqu7Dbay. ChycgCu9ủ ycgCu9nhật kTqu7Dcậu yqy6mmgặp ycgCu9con nhékTqu7D. Ciqó qyqy6mmuà chycgCu9o kTqu7Dcon nè.ycgCu9 CậuycgCu9 điqang lycgCu9àm viycgCu9ệc, sẵniq onliqine iqhỏi tycgCu9hăm cokTqu7Dn chútkTqu7D. :ycgCu9> ”kTqu7D Tyqy6mmôi bậtkTqu7D cười,iq ycgCu9lần ycgCu9nào ycgCu9về màkTqu7D cậuycgCu9 chycgCu9ẳng cycgCu9ó kTqu7Dquà chyqy6mmo tkTqu7Dôi, chỉkTqu7D cóycgCu9 tycgCu9ôi lycgCu9à chưayqy6mm yqy6mmcó quycgCu9à ciqho cậuycgCu9 thycgCu9ôi, nhưniqg tôiyqy6mm iqsẽ cốyqy6mm yqy6mmgắng kiqhi nàoycgCu9 yqy6mmrãnh rỗikTqu7D thiqì thiếtkTqu7D kếkTqu7D mộtycgCu9 ckTqu7Dái lịchiq tặngkTqu7D cậkTqu7Du mớiiq được.

Tôi đượckTqu7D biqa traycgCu9ng bịkTqu7D chiqo mákTqu7Dy vycgCu9i tíycgCu9nh ycgCu9từ rấtiq sớmycgCu9 nêkTqu7Dn ckTqu7Dhuyện kTqu7Dvọc piqhần mềiqm vyqy6mmới tôiqi lycgCu9à mộycgCu9t yqy6mmthú kTqu7Dtiêu khikTqu7Dển kTqu7Dkhá ưyqy6mm lkTqu7Dà hyqy6mmay. NkTqu7Dhờ nóycgCu9 iqmà kTqu7Dtôi điycgCu9 trướckTqu7D kTqu7Dlũ bạniq ởyqy6mm yqy6mmtrường ởkTqu7D khoiqản ycgCu9tin iqhọc kTqu7Dvà lâuycgCu9 kTqu7Dlâu lạkTqu7Di làkTqu7Dm ycgCu9rộ yqy6mmlên chuyệnycgCu9 buôiqn kTqu7Dbán ảnhycgCu9 dkTqu7Do tôiycgCu9 thiếyqy6mmt kếkTqu7D thekTqu7Do điqơn đặtkTqu7D hàkTqu7Dng yqy6mmcủa cycgCu9húng nycgCu9ó, vycgCu9ui lắmycgCu9 kia.

Tôi địiqnh ycgCu9sau iqkhi tốtyqy6mm kTqu7Dnghiệp iqlớp iq12 nkTqu7Dày sẽycgCu9 yqy6mmđi yqy6mmtheo nycgCu9gành đồkTqu7D họaiq ycgCu9và tycgCu9iếng ycgCu9Anh, tôiycgCu9 kTqu7Dthấy ngyqy6mmành đycgCu9ó rấtkTqu7D hợycgCu9p vyqy6mmới tôi.

Tôi đánhkTqu7D tiqrả lờiycgCu9 lyqy6mmại iqcậu: ycgCu9“ DycgCu9ạ, coycgCu9n cámkTqu7D ơniq cycgCu9ậu nhiều.kTqu7D Cậuiq yqy6mmơi, mkTqu7Dấy tyqy6mmháng kTqu7Dnay ởiq yqy6mmtrường coyqy6mmn họcyqy6mm ayqy6mmnh văyqy6mmn cóycgCu9 ônkTqu7Dg tiqhầy giốngyqy6mm cậkTqu7Du iqlắm, khoảngycgCu9 yqy6mm85 ycgCu9%. CóycgCu9 iqkhi nyqy6mmào ổngycgCu9 lycgCu9à ayqy6mmnh eycgCu9m họycgCu9 vớiiq ckTqu7Dậu iqkhông? ;;)”.

“ Gyqy6mmiống 85iq% hyqy6mmả iqcon :iq-O kTqu7D? ỪycgCu9 nhiềukTqu7D khycgCu9i anycgCu9h kTqu7Dem rơiqi rớtkTqu7D đâuyqy6mm iqkhông biết  MycgCu9à ycgCu9đẹp tyqy6mmrai giqiống cậyqy6mmu hảycgCu9? ChắycgCu9c khôngiq kTqu7Dbằng đâuiq kTqu7Dnhỉ, cyqy6mmậu đẹpycgCu9 trycgCu9ai iqhơn. Coyqy6mmn viqô ciqoi kĩkTqu7D lạikTqu7D đi iq:)kTqu7D ) .Gyqy6mmiỡn thôycgCu9i. Coiqn chưycgCu9a yqy6mmngủ hả?”.ycgCu9 kTqu7DTôi ôkTqu7Dm biqàn phycgCu9ím cườyqy6mmi nắcycgCu9 niqẻ. Cậuiq Phiqú tôiqi ycgCu9là ngyqy6mmười iqrất đẹpycgCu9 ycgCu9trai vàycgCu9 yqy6mmdễ kTqu7Dthương… nhưngycgCu9 dễkTqu7D thươiqng thứiq mấyycgCu9 troyqy6mmng nycgCu9hà ycgCu9thì khôycgCu9ng biếiqt, yqy6mmvì ycgCu9nhà tiqôi cókTqu7D nhiềuiq iqcậu dyqy6mmễ thưiqơng lắm.ycgCu9 MặckTqu7D dùycgCu9 cậuyqy6mm chỉiq lycgCu9à cyqy6mmậu hkTqu7Dọ, ycgCu9nhưng tìnhkTqu7D tiqhương yqy6mmcủa cậuycgCu9 đốiiq vớycgCu9i tôiycgCu9 thkTqu7Dì khôngycgCu9 thukTqu7Da giqì mấyyqy6mm niqgười ycgCu9cậu ruyqy6mmột cả.ycgCu9 Tôiqi miquốn gìiq iqcậu cũngkTqu7D gkTqu7Dửi choiq, niqhà yqy6mmtôi gặpkTqu7D ycgCu9khó khăycgCu9n iqgì cậukTqu7D cũngkTqu7D giúpkTqu7D đỡ.

Khi tôyqy6mmi còkTqu7Dn nhỏ,kTqu7D tiqôi kTqu7Dhay ướcycgCu9 nếiqu kTqu7Dcó ngườiiq yyqy6mmêu yqy6mmthì tycgCu9ôi iqcũng mơyqy6mm ướckTqu7D cóyqy6mm mộtyqy6mm ngườkTqu7Di giốngiq nyqy6mmhư cậuiq. Đúyqy6mmng làkTqu7D cầukTqu7D đượcyqy6mm ướciq thiqấy, gycgCu9ặp thìyqy6mm gkTqu7Dặp rồiyqy6mm đókTqu7D yqy6mmmà đyqy6mmâu kTqu7Dcó dkTqu7Dễ thươnkTqu7Dg bằngycgCu9. ThycgCu9ậm yqy6mmchí liqà còniq đángyqy6mm iqghét, rycgCu9ất đáyqy6mmng ghét.

“ Diqạ ckTqu7Don iqsắp điyqy6mm ngiqủ đây.ycgCu9 CậuycgCu9 làyqy6mmm việciq ycgCu9vui nhéycgCu9. kTqu7DBữa nycgCu9ào đưkTqu7Dợc cokTqu7Dn sẽyqy6mm gửycgCu9i hìnhkTqu7D ổkTqu7Dng chiqo cậkTqu7Du ycgCu9coi. iqKhông giốiqng khôiqng yqy6mmăn ycgCu9tiền B-kTqu7D) Oáp!yqy6mm!! GycgCu9iờ coyqy6mmn buồycgCu9n ngycgCu9ủ quáiq kTqu7D(:| kTqu7D. iqCon ofycgCu9f đâyycgCu9. yqy6mmHẹp gycgCu9ặp cycgCu9ậu chủyqy6mm ycgCu9nhật.BB, GycgCu99”-Tôi mỉmiq cườycgCu9i đyqy6mmánh lại.yqy6mm Nhữngiq cokTqu7Dn chyqy6mmữ củycgCu9a cậiqu lạikTqu7D yqy6mmlần ycgCu9lượt hiệiqn rkTqu7Da: “kTqu7DNgáp gìyqy6mm mkTqu7Dà kTqu7Dto thếyqy6mm. NhớkTqu7D kTqu7Dđưa kTqu7Dtay chkTqu7De miệngyqy6mm lạiqi kẻokTqu7D iqruồi kTqu7Dbay vô &nbspkTqu7D;) yqy6mm. ỪycgCu9, byqy6mmye conkTqu7D, sayqy6mmo kTqu7Dlũ tryqy6mmẻ bayqy6mmy giờkTqu7D phátiq myqy6mminh riqa ngôiqn ngữiq kTqu7Dchat lạkTqu7D quiqá yqy6mmvậy, iqbb làiq byiqe bkTqu7Dye, rồiyqy6mm Giq9 lkTqu7Dà goiqod nigyqy6mmht. Tiệnyqy6mm nhỉ.”….

Tôi kTqu7Dvừa yqy6mmđưa kTqu7Dtay tắtiq máiqy thìiq điệnkTqu7D thoạkTqu7Di reyqy6mmng, ycgCu9tôi iqcầm iqmáy iqa lôiq kTqu7Dthì tyqy6mmiếng ycgCu9con yqy6mmTrâm iqvang lên:kTqu7D “Taoiq nèycgCu9. Syqy6mmao iqrồi, cyqy6mmhủ nhycgCu9ật ycgCu9đi kTqu7Dcoi piqhim vớycgCu9i ảkTqu7Dnh phycgCu9ải kTqu7Dkhông? Sướnyqy6mmg qycgCu9uá ta.”.yqy6mm ycgCu9Tôi gằkTqu7Dn giọkTqu7Dng vớiiq nó:yqy6mm iq“ RấycgCu9t tiiqếc yqy6mmđã ycgCu9làm màkTqu7Dy thấtiq vycgCu9ọng, nhưngkTqu7D chủkTqu7D nhậtiq ycgCu9tao sẽkTqu7D điycgCu9 lkTqu7Dên ôkTqu7Dng Ngoạiqi dựyqy6mm đáiqm giqiỗ. Ciqòn tycgCu9ối đếnkTqu7D thkTqu7Dì nycgCu9ằm yqy6mmnhà hoyqy6mmặc yqy6mmqua màyyqy6mm cyqy6mmhơi. CònkTqu7D ảnhkTqu7D hảkTqu7D, quênyqy6mm đi.”

“ Huhyqy6mm??? Dzậyyqy6mm làyqy6mm skTqu7Dao? Màyyqy6mm yqy6mmcó vycgCu9é iqrồi sycgCu9ao lạiycgCu9 nằmyqy6mm nhà?”kTqu7D- TrâycgCu9m nyqy6mmgạc yqy6mmnhiên hkTqu7Dỏi iqlại. Tôyqy6mmi yqy6mmđoán làiq iqcái mặtkTqu7D yqy6mmnó liqúc nyqy6mmày kyqy6mmhông kiqhác vớiyqy6mm ciqái muycgCu9ỗng kTqu7Dlà mấy,yqy6mm vkTqu7Dì kTqu7Dnó ưaiq nghệiqch mặtkTqu7D iqra mỗiiq khyqy6mmi ngạcyqy6mm nhiên.

Tôi ycgCu9bèn kểiq tyqy6mmừ đầukTqu7D tớiqi đycgCu9uôi kTqu7Dcho ycgCu9nó niqghe chyqy6mmuyện mấyyqy6mm nyqy6mmay ycgCu9tôi chưaiq ciqó dịpkTqu7D kTqu7Dkể vkTqu7Dì khôngyqy6mm ycgCu9qua kTqu7Dlớp nóyqy6mm cyqy6mmhơi. TkTqu7Duy Trâmiq liqà bạnycgCu9 thâniq củiqa tôiqi nhưnycgCu9g lạiqi iqkhông chyqy6mmung iqlớp, kyqy6mmể yqy6mmra tkTqu7Dhì yqy6mmTrâm yqy6mmvà tôiiq cũngkTqu7D iqcó duykTqu7Dên kìycgCu9 ngộkTqu7D rấtyqy6mm lạiq, tôiyqy6mm biếtiq nóycgCu9 ycgCu9là bạkTqu7Dn củakTqu7D bạnyqy6mm cùngkTqu7D kTqu7Dbàn vycgCu9ới tôiqi ycgCu9đầu kTqu7Dnăm lớpiq 11ycgCu9, nhưnkTqu7Dg tôkTqu7Di qukTqu7Den nóiq tronycgCu9g mộiqt yqy6mmdịp iqca nhạcyqy6mm củyqy6mma trườnyqy6mmg, nóikTqu7D chuyyqy6mmện hycgCu9ạp yqy6mmquá nêniq “kếtkTqu7D dínhycgCu9” ycgCu9nhau tiqừ đấy.iq (Tíniqh chiqo đếnkTqu7D ycgCu9nay thkTqu7Dì TrkTqu7Dâm yqy6mmvà tôikTqu7D đãiq chơiycgCu9 đượckTqu7D bảyyqy6mm yqy6mmnăm rồiycgCu9, ycgCu9và ciqhuyện cyqy6mmủa tôyqy6mmi vàiq SkTqu7Dinh ngiqày iqđó thìyqy6mm nycgCu9ó vàycgCu9 thầykTqu7D iqLâm làyqy6mm hakTqu7Di ngườiiq iq“rắp tâmycgCu9 kTqu7Dvun véniq” )

Vừa niqghe tiqôi kểkTqu7D hếtiq, nyqy6mmó hkTqu7Dét trycgCu9ong đkTqu7Diện tyqy6mmhoại làmyqy6mm thycgCu9ôi kTqu7Dmuốn thiqủng màngycgCu9 nhycgCu9ĩ: iq“ TrkTqu7Dời ơycgCu9i yqy6mm!!!! NkTqu7Dgốc tkTqu7Dử! iqMày cóycgCu9 điyqy6mmên khôyqy6mmng vậyqy6mmy?”. TôycgCu9i lấmiq lkTqu7Dét iqlí ycgCu9nhí: “kTqu7D Hic…yqy6mm tạiyqy6mm cyqy6mmon nhỏkTqu7D kiiqa khkTqu7Dông biiqết điều,iq đâuiq phảikTqu7D tkTqu7Dại tkTqu7Dao. iqTao bịycgCu9 tyqy6mmhầy yqy6mmLâm niqhéo, gkTqu7Diờ iqtới miqày chửiiq nycgCu9ữa hả?yqy6mm TkTqu7Dhôi yqy6mmbỏ ycgCu9qua đi,kTqu7D yqy6mmthầy LâkTqu7Dm rủkTqu7D thứkTqu7D bảyyqy6mm nàyqy6mmy điiq yqy6mmchơi. Màiqy điiq kTqu7Dnha, ycgCu9vì tyqy6mmao ckTqu7Dó vycgCu9é đkTqu7Di ciqho ycgCu9hai ngườiyqy6mm, thầyycgCu9 kTqu7DLâm cũiqng rkTqu7Dủ bạn.yqy6mm Niqghe kTqu7Dnói bạnyqy6mm iqổng đkTqu7Dẹp trkTqu7Dai liqắm.”, tiqiếng TrâmycgCu9 ycgCu9cười khyqy6mmúc khích:kTqu7D “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….