You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thrJ2fứ nămFpeZ, AuVytôi vrJ2fừa đặtAuVy AuVychân lên5pA2 bFpeZậc cửAuVya lớpko67 thko67ì đãFpeZ nghrJ2fe ti5pA2ếng bFpeZé MAuVyy n5pA2ũng nịFpeZu: “Thầko67y ơi.TrJ2fhầy rả5pA2nh h5pA2ông? 5pA2Thầy đi5pA2 ko67coi AuVyphim vớAuVyi FpeZBé Mko67y nha5pA2. Vì5pA2 brJ2fé AuVyMy kh5pA2ông rAuVyủ đượcAuVy AuVyai cả.”5pA2. RFpeZồi tiếngko67 SinrJ2fh đáFpeZp trảAuVy hơAuVyi ngậ5pA2p ng5pA2ừng: AuVy“Sao árJ2fc vậyrJ2f? BrJ2fé MFpeZy 5pA2dễ t5pA2hương vậy5pA2 màAuVy kko67hông ko67ai rJ2fđi… cAuVyho thầyrJ2f nFpeZăm ph5pA2út rJ2fđể sko67uy rJ2fnghĩ nha.”.rJ2f TAuVyôi ráko67ng đứn5pA2g FpeZchờ đợFpeZi 5pA2nghe FpeZcâu trko67ả 5pA2lời của5pA2 SinFpeZh rồiAuVy m5pA2ới và5pA2o lớp5pA2, cứrJ2f trrJ2fả lờiAuVy lAuVyà “thrJ2fầy b5pA2ận” cFpeZho tôirJ2f đi,rJ2f đừnko67g trFpeZả lời5pA2 FpeZcâu nàoko67 khác. 

“Ừ, cuối5pA2 t5pA2uần nko67ày thầrJ2fy cũnFpeZg AuVykhông bậrJ2fn. ThầAuVyy sFpeZẽ điFpeZ v5pA2ới AuVybé My.”,AuVy AuVycon brJ2fé MFpeZy rAuVyeo lêrJ2fn nhFpeZư brJ2fắt đượcFpeZ AuVyvàng: “Hoko67an hô,AuVy cámAuVy FpeZơn thầFpeZy.” MrJ2fột 5pA2câu 5pA2trả lờiko67 khuyếnFpeZ mã5pA2i trJ2fhêm nụ5pA2 c5pA2ười đẹpFpeZ nhrJ2fư mơ5pA2 AuVyđã lFpeZàm 5pA2tôi choFpeZáng vángko67. Lạiko67 t5pA2hêm mộrJ2ft “cúAuVy sốcAuVy ko67kinh dị”rJ2f nFpeZữa. Cko67on bFpeZé 5pA2đáng 5pA2ghét, nóFpeZ rJ2fthiệt làko67 mưu5pA2 rJ2fma AuVychước ko67quỷ, nóko67 dáAuVym “phFpeZỗng 5pA2tay trê5pA2n” cAuVyủa tôi…5pA2 nrJ2fó sẽrJ2f biAuVyết rJ2ftay tôi…rJ2f tôrJ2fi ko67ghét nó…rJ2f tAuVyôi cămrJ2f thFpeZù nó…tAuVyôi… Cáiko67 “ôFpeZng già”FpeZ ấyrJ2f cko67ũng ko67dở hơFpeZi nữa,rJ2f nFpeZghĩ t5pA2hế rJ2fnào m5pA2à 5pA2lại nhậko67n lờiAuVy nAuVyó thếAuVy? FpeZCòn AuVytôi đ5pA2ây b5pA2ỏ AuVycho aiAuVy? rJ2fTôi FpeZghét cảrJ2f hFpeZai người…
T5pA2ôi khônrJ2fg địko67nh vàoAuVy họcko67 ngàko67y hômAuVy nFpeZay đrJ2fâu, nhìFpeZn 5pA2hai nrJ2fgười đóFpeZ mắFpeZc côrJ2fng lêrJ2fn tăn5pA2g AuVyxông đrJ2fiên bấtAuVy tử5pA2 lắmko67. ĐrJ2fi ko67về AuVycho FpeZyên chuFpeZyện. NgrJ2fhĩ vậyAuVy tôFpeZi rJ2fliền qko67uay lưn5pA2g điAuVy xuốn5pA2g cầu5pA2 FpeZthang, 5pA2đang đFpeZi lko67ững FpeZthững thì5pA2 thầyFpeZ LâFpeZm trJ2fừ đâFpeZu AuVyra AuVyvỗ vko67ào varJ2fi tko67ôi cFpeZái bộp,ko67 thầyFpeZ nhrJ2fe AuVyrăng: “ChAuVyào hrJ2fọc tAuVyrò cưn5pA2g, erJ2fm tínhFpeZ trốnrJ2f FpeZhọc hả?”,rJ2f trJ2fôi dòAuVym th5pA2ầy cốFpeZ nénFpeZ bAuVyực dAuVyọc tươi5pA2 cười:FpeZ “5pA2 TrốnFpeZ rồko67i mấ5pA2t quàko67 sao5pA2. EFpeZm đ5pA2i rJ2fmua ko67nước tAuVyhôi mà.”.ko67 NghFpeZe tớAuVyi vụ5pA2 rJ2fquà cápAuVy th5pA2ầy LârJ2fm cha5pA2u màyAuVy: 5pA2“Học ko67trò thảorJ2f ghêAuVy nhỉ.rJ2f ThầyAuVy điAuVy FpeZvề hổngAuVy hỏiAuVy ko67han gì5pA2 5pA2mà đòFpeZi FpeZquà rJ2frồi. MàrJ2f thôiAuVy, 5pA2con nít,rJ2f khônko67g chấp.5pA2 Nè”.

Thầy lụcrJ2f cặp5pA2 đưako67 AuVycho tôrJ2fi mộAuVyt cáAuVyi ko67vòng mrJ2fộc gỗ,rJ2f m5pA2ột cáiko67 ko67đĩa Cko67D củko67a TrrJ2fademark. ThánrJ2fh thầko67n ơi!AuVy á5pA2i CAuVyD nko67ày tôi5pA2 lrJ2fùng tìrJ2fm kAuVyhắp thàrJ2fnh ph5pA2ố màrJ2f kFpeZhông thấy5pA2 mko67à nAuVyay 5pA2có rồi,AuVy ko67sung sướng5pA2 qko67uá. Tôi5pA2 ôm5pA2 siếrJ2ft crJ2fái ko67CD troAuVyng taAuVyy lAuVyảm nhko67ảm: “OAuVyh mAuVyy gFpeZod, m5pA2y 5pA2god. ĐồFpeZ hko67iếm, đồrJ2f h5pA2iếm. 5pA2Cám ơFpeZn tFpeZhầy, trJ2fhầy 5pA2number one.”,5pA2 tFpeZhầy cườAuVyi AuVyha hAuVyả xFpeZoa đầ5pA2u tôi5pA2: “Đ5pA2ược, num5pA2ber onko67e thì5pA2 được.rJ2f À!FpeZ AuVyCòn córJ2f hrJ2fai cAuVyái vé5pA2 đirJ2f hộFpeZi chko67ợ nèrJ2f. CAuVyho erJ2fm lu5pA2ôn, rủFpeZ ako67i tko67hì rủ.”

Vừa 5pA2nghe tớko67i hAuVyai cáiAuVy véko67 l5pA2àm tôiAuVy lạiFpeZ liê5pA2n tưAuVyởng cảAuVynh ko67khi nAuVyãy, FpeZnồng độFpeZ ko67máu điênko67 củFpeZa tôrJ2fi FpeZlại chạy5pA2 ngượcko67 l5pA2ên. AuVyNgay lập5pA2 tứcFpeZ tAuVyôi ko67cầm đĩarJ2f CFpeZD lẫrJ2fn cáiFpeZ vònFpeZg, mấrJ2fy cá5pA2i v5pA2é đưarJ2f FpeZlại chrJ2fo ko67thầy LâmAuVy, AuVycau có:rJ2f “E5pA2m t5pA2rả thầyAuVy hếko67t rJ2fnè. ko67Giờ 5pA2em ko67đi vềrJ2f đây.rJ2f Tr5pA2ốn h5pA2ọc hAuVyôm nFpeZay luônrJ2f. ĐiêFpeZn rồiAuVy, quê5pA2 rồi.”.5pA2 AuVyCái thFpeZái độAuVy kì5pA2 quặko67c của5pA2 tôirJ2f làmFpeZ thFpeZầy AuVyLâm khôAuVyng hiểurJ2f mko67ô têFpeZ ko67gì hết,FpeZ thFpeZầy khAuVyệ FpeZnệ xko67ách rJ2fđống rJ2fquà AuVychạy t5pA2heo t5pA2ôi: “Êko67, êFpeZ. GìAuVy ko67kì rJ2fvậy? ko67Em bko67ị AuVyhâm hảrJ2f? AuVyTui quýnFpeZh chếtko67 brJ2fây giờ.ko67 RéAuVyo rJ2fmua qu5pA2à c5pA2ho đ5pA2ã g5pA2iờ khô5pA2ng lAuVyấy FpeZlà sao?”,ko67 sẵrJ2fng cơrJ2fn điêko67n đangAuVy cuồnko67 cuộFpeZn tôko67i qFpeZuay lko67ại trútko67 rJ2fgiận ko67lên thầ5pA2y luônAuVy, tôi5pA2 quFpeZay lạiFpeZ gắFpeZt: “ỪFpeZ ko67đấy, eko67m hâm,5pA2 FpeZem điên.ko67 Eko67m ghrJ2fét cáko67i ôngFpeZ đ5pA2ó, rJ2fem AuVyghét cko67on ko67bé rJ2fđó, rJ2fem ghérJ2ft thầyko67 luôFpeZn. E5pA2m AuVyvề…Vĩnh biệt…”.

Thầy 5pA2Lâm đuổiAuVy tko67heo 5pA2nắm FpeZdây cặpFpeZ AuVytôi FpeZkéo lại:rJ2f “AuVyÊ AuVy, vừarJ2f phảFpeZi th5pA2ôi nha5pA2. TAuVyui FpeZlàm gìFpeZ AuVymà ghétFpeZ 5pA2tui? ErJ2fm đako67ng giFpeZận ako67i AuVymà điênAuVy FpeZdữ v5pA2ậy? CáirJ2f ôngrJ2f thầyAuVy Sko67inh đ5pA2ó hảFpeZ? Ngồi5pA2 xuốngFpeZ kể5pA2 turJ2fi nghe.”ko67. NóiAuVy xo5pA2ng, thầy5pA2 cầmrJ2f dâyko67 AuVycặp kéorJ2f tôiFpeZ ngồirJ2f xuốnrJ2fg ch5pA2ân cầuFpeZ thanFpeZg. Sẵnko67 đa5pA2ng FpeZcó ngAuVyười cầnrJ2f c5pA2hia FpeZsẻ, FpeZtôi AuVyphun rJ2fra rJ2fmột tAuVyràng ko67cho hAuVyạ hỏa.rJ2f 5pA2Sau khko67i nghAuVye FpeZxong câuAuVy chrJ2fuyện thFpeZầy Lâko67m nhìko67n tôrJ2fi mỉmko67 rJ2fcười vỗFpeZ vaAuVyi ko67an ủi:5pA2 “ko67Thua rJ2fkeo nàFpeZy b5pA2ày 5pA2keo khá5pA2c. ĐừngrJ2f ko67nản chí…ko67 nhưko67ng cko67ó điều…”,rJ2f 5pA2tôi FpeZnhìn trJ2fhầy lạFpeZ lẫm:AuVy “Như5pA2ng ko67sao hảrJ2f thầy?”5pA2.Thầy LâFpeZm cAuVyau mặt5pA2 lạko67i đrJ2fưa hFpeZai FpeZtay véo5pA2 hAuVyai mFpeZá t5pA2ôi ko67lèm bèm:FpeZ “CáiAuVy tộAuVyi nrJ2fgốc AuVylà mộtFpeZ nè5pA2. CáiAuVy tộFpeZi AuVyvô duyêAuVyn, dFpeZám trútAuVy giậFpeZn lko67ên FpeZtui ko67là 5pA2hai nè5pA2, vAuVyà đi5pA2ên kAuVyhùng làrJ2f ba5pA2. ChAuVyừa chưrJ2fa?”, vìko67 đAuVyau mAuVyà rJ2ftôi lrJ2fa oko67ai oái5pA2: “FpeZỐi, ko67đau qu5pA2á!!! 5pA2Tha cFpeZho em5pA2. ErJ2fm chrJ2fừa FpeZrồi, e5pA2m 5pA2chừa rồi.”.

Khi thrJ2fầy LârJ2fm bAuVyỏ tarJ2fy rAuVya, tko67ôi ngồiko67 đAuVyưa AuVytay rJ2fxoa AuVyxoa ko67hai FpeZmá đầyAuVy nhữngAuVy vếFpeZt AuVyđỏ ph5pA2ụng phịu:rJ2f “Th5pA2ầy AuVyác AuVycòn hơ5pA2n SinAuVyh nrJ2fữa, nhéo5pA2 đaurJ2f AuVyquá. AuVyUi darJ2f! EFpeZm ngrJ2fốc cko67hỗ nào?rJ2f”. ThầyAuVy LâAuVym theAuVyo thó5pA2i qko67uen đko67ưa tFpeZay 5pA2miết cFpeZằm: “Lạiko67 5pA2còn khônFpeZg nữarJ2f hAuVyả? TựAuVy 5pA2dưng đemAuVy cko67ho coFpeZn rJ2fbé MFpeZy đó5pA2 cáAuVyi AuVyvé ko67làm gì?5pA2”, FpeZtôi đưako67 trJ2fay lêrJ2fn gãiko67 đầu:ko67 “EmrJ2f đFpeZâu cFpeZó ngFpeZờ cFpeZon nhỏFpeZ đrJ2fó 5pA2đúng túy5pA2p “tựko67 nhiêko67n nrJ2fhư ngườirJ2f 5pA2Hà Nội”AuVy đâ5pA2u?”. 5pA2Vừa lúc5pA2 đó5pA2 chuông5pA2 renko67g lênrJ2f, thầyAuVy ké5pA2o t5pA2ôi rJ2fđẩy 5pA2về pAuVyhía cầuko67 th5pA2ang bảoko67: ko67“Thôi AuVytới grJ2fiờ hrJ2fọc rồirJ2f, điFpeZ ko67học ko67đi.Chuồn 5pA2là bFpeZiết t5pA2ay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thAuVyay rJ2fem yrJ2feu anh

Nhác thAuVyấy m5pA2ặt tô5pA2i, ko67con bé5pA2 M5pA2y đãko67 lFpeZăng xăAuVyng: “5pA2Chị ko67ơi, eko67m 5pA2mời thầyko67 đi.AuVy ThầyFpeZ đồngFpeZ ýFpeZ rồiAuVy đấy5pA2 cAuVyhị ạ.”,FpeZ tôFpeZi nhìrJ2fn AuVynó mỉrJ2fm cườirJ2f àko67 lêko67n mộ5pA2t câ5pA2u rFpeZa chiề5pA2u ngạFpeZc n5pA2hiên lắm.ko67 C5pA2on rJ2fquỷ… tko67a rJ2fbẻ cổ5pA2 mFpeZi…lại còrJ2fn rJ2fkhoe nữako67 hả?FpeZ 5pA2Mới dằko67n đượcrJ2f cơnrJ2f tứ5pA2c xongAuVy, AuVygiờ nórJ2f lạiAuVy FpeZ“quạt” cFpeZho bùnrJ2fg lko67ên. rJ2fNghe nAuVyó lFpeZíu rJ2flo rJ2fmà AuVylòng tko67ôi nghFpeZẹn ngào.ko67Mình FpeZquả làko67 điko67ên, ko67vừa điênko67 vừaFpeZ ngốAuVyc! NAuVyó thìrJ2f FpeZvui FpeZrồi chrJ2fủ ko67nhật đượcko67 điFpeZ rJ2fxem phAuVyim vớiAuVy SinAuVyh còko67n mìn5pA2h rJ2flại nằko67m FpeZnhà…chán ngắt.

Sinh cũnFpeZg “khônko67g biếtAuVy” nỗiko67 lònko67g cko67ủa tôi,ko67 an5pA2h vko67ui vFpeZẻ đếnrJ2f rJ2fbên tFpeZôi mAuVyỉm cười:FpeZ 5pA2“ ChủAuVy nhrJ2fật điFpeZ xe5pA2m phiFpeZm sưko67ớng ha.”rJ2f T5pA2ôi cườiko67 nhạtFpeZ thếcrJ2fh đárJ2fp lko67ại FpeZanh: “FpeZVâng! Nhưngko67 rJ2fsướng đâuAuVy bằAuVyng FpeZai ko67kia, rJ2fđi haFpeZi mìnko67h ko67mới ko67vui. Thế5pA2 màrJ2f dko67ám bả5pA2o FpeZcô rJ2fAn khFpeZông rảnhAuVy cFpeZuối tFpeZuần FpeZcơ đấy.”rJ2f. NghrJ2fe tôiko67 nóiAuVy m5pA2óc nrJ2fói mỉako67 thế,rJ2f rJ2fanh c5pA2au AuVymặt lườmrJ2f tôirJ2f: “LạrJ2fi ă5pA2n nAuVyói kiểrJ2fu đó5pA2 nữa.ko67 MuFpeZốn tko67ôi cAuVyho mộ5pA2t ko67kí và5pA2o đko67ầu krJ2fhông hả?rJ2f rJ2fAi 5pA2với ai?”.

Tôi nhì5pA2n a5pA2nh coFpeZng môiko67 rJ2flên, FpeZnói khoáyko67 t5pA2hêm tFpeZiếng nko67ữa: “Em5pA2 nrJ2fói arJ2fi AuVyđó crJ2fhứ crJ2fó nóAuVyi th5pA2ầy FpeZđâu. FpeZNgộ à!”rJ2f, nó5pA2i xonAuVyg tôiAuVy rJ2fcắp cặpAuVy quAuVyay lưng5pA2 rJ2fđi xuFpeZống AuVybàn bAuVyét ngồko67i họAuVyc. Sin5pA2h 5pA2phùng ma5pA2ng khoan5pA2h tko67ay t5pA2hở dài,AuVy cko67òn coFpeZn AuVybé 5pA2My h5pA2ết n5pA2hìn trJ2fôi rAuVyồi lạiFpeZ nAuVyhìn aAuVynh c5pA2hả hko67iểu ko67gì cả.

Suốt bFpeZuổi họko67c nỗi5pA2 buồnrJ2f chFpeZán cứko67 lơAuVy FpeZmơ 5pA2trong AuVytôi. Hễ5pA2 nhìFpeZn SrJ2finh tôi5pA2 lạiFpeZ trJ2fhấy ngAuVyhèn nghẹn5pA2 nko67ơi cuốAuVyng rJ2fhọng. SAuVyao AuVymà rJ2fchán gFpeZhê rJ2fta! Cóko67 lẽrJ2f là5pA2 ngko67ày chủAuVy nhậtrJ2f tôko67i nêAuVyn ngrJ2fủ suốt5pA2 c5pA2ả nFpeZgày. V5pA2ì biếko67t đâuko67 tron5pA2g mFpeZơ tFpeZôi sẽrJ2f 5pA2mơ thấyrJ2f a5pA2nh vàFpeZ trJ2fôi FpeZđi x5pA2em phiAuVym thìrJ2f s5pA2ao, nhưrJ2f ko67thế cò5pA2n đAuVyược hơnAuVy AuVynhìn thAuVyấy rJ2fcon bko67é ấAuVyy cứ5pA2 l5pA2ởn rJ2fvởn brJ2fên anh….

Khi ko67nghe tiếnrJ2fg chuôko67ng rengFpeZ, trJ2fôi rJ2flà nFpeZgười 5pA2vọt rJ2fra trướcko67 nhất.AuVy ĐiAuVy vềAuVy ko67cho ko67lẹ đểFpeZ FpeZra quAuVyán 5pA2ngồi n5pA2hâm n5pA2hi đểko67 “quên”ko67 burJ2fồn. KhAuVyi tôAuVyi đang5pA2 đểFpeZ AuVyxe 5pA2tôi thấko67y thầyAuVy FpeZLâm vàFpeZ anrJ2fh đứngFpeZ nFpeZói chuyệnFpeZ FpeZở hrJ2fành AuVylang phòngrJ2f g5pA2iáo vko67ụ r5pA2a cFpeZhiều rJ2fvui FpeZvẻ lAuVyắm, cáAuVyi nụrJ2f c5pA2ười quyrJ2fến rũ5pA2 đAuVyó giko67ờ tôiFpeZ thấyFpeZ ghétrJ2f 5pA2kinh khủnFpeZg. Vớiko67 AuVyai 5pA2cũng cười5pA2 đượcko67. Tôiko67 trJ2fhất thểuAuVy dẫnFpeZ xrJ2fe rko67a khỏko67i 5pA2chỗ giữ,rJ2f FpeZcúi mAuVyặt ko67xuống đấtrJ2f l5pA2ắc đầuko67 5pA2chán nả5pA2n rồi5pA2 lFpeZẩm nhẩm:rJ2f “ko67 CuốirJ2f turJ2fần nàFpeZy ko67mình là5pA2m gko67ì đFpeZây, lại5pA2 điko67 AuVyra ko67quán AuVycà ko67phê AuVyvà ngồiAuVy ngắmko67 sarJ2fo hả?Hay5pA2 vrJ2fặn mAuVyáy lạnAuVyh troko67ng 5pA2phòng ko67và c5pA2uốn mền5pA2 rJ2fnằm ngFpeZủ?” Têko67n g5pA2iữ AuVyxe t5pA2hấy rJ2fthái độ5pA2 FpeZtôi nko67hư rJ2fthế cũrJ2fng mắcko67 cười,AuVy ko67hắn chFpeZọc: “ko67 SFpeZao vAuVyậy, thấtko67 tìnrJ2fh ko67hả crJ2fưng? CFpeZuối tuko67ần 5pA2không a5pA2i đFpeZi c5pA2hơi vFpeZới c5pA2ưng hả?AnAuVyh FpeZđi cFpeZho FpeZnè.”. AuVyÁ àrJ2f! Dáko67m cAuVyhọc 5pA2bà àrJ2f, rJ2fbà đanko67g cAuVyơn đko67iên đ5pA2ây. AuVyMày tớFpeZi AuVysố rồi.FpeZ AuVyNghĩ 5pA2thế tôiko67 brJ2fuông thỏFpeZng hắnrJ2f mộko67t rJ2fcâu: “Dko67ạ, 5pA2cám ơFpeZn ko67lòng 5pA2tốt FpeZcủa ako67nh. A5pA2nh lko67o 5pA2thu tiFpeZền giữrJ2f x5pA2e FpeZđi, đFpeZừng ở5pA2 đóFpeZ FpeZrảnh rỗrJ2fi lko67o chAuVyo rJ2fem, bảoko67 vệFpeZ AuVyla anAuVyh 5pA2bây AuVygiờ. ErJ2fm rJ2fđang v5pA2ội, arJ2fnh vuko67i lò5pA2ng thFpeZu tko67iền FpeZgiữ xko67e 5pA2nhanh 5pA2lên cko67hút đượko67c kh5pA2ông?”. GrJ2fã giko67ữ AuVyxe cAuVyứng rJ2fhọng nhì5pA2n tôiko67, tứcAuVy tAuVyối rJ2flắm nhưnFpeZg tấtko67 nhiêrJ2fn hắrJ2fn khônko67g thFpeZể phảnrJ2f AuVybác gì.FpeZ TôiAuVy đ5pA2ã qrJ2fuá rJ2flịch sự.

Gần FpeZra FpeZtới cổnko67g trưFpeZờng thrJ2fì tAuVyôi rJ2fnghe tiếnko67g t5pA2hầy LâmFpeZ gko67ọi ýFpeZ ớirJ2f srJ2fau lko67ưng: FpeZ“ FpeZH, 5pA2H. AuVyChờ chút!”.5pA2 ThầyrJ2f chạrJ2fy đFpeZến gần5pA2 tôko67i đứngrJ2f t5pA2hở dAuVyốc: “AuVy ThoắtAuVy cárJ2fi ko67là th5pA2ấy 5pA2ra tớrJ2fi 5pA2đây r5pA2ồi. CáFpeZi vé5pA2 hội5pA2 ko67chợ n5pA2ãy ko67quên lấko67y nè.Mộ5pA2t vFpeZé đ5pA2i đượcAuVy rJ2fhai ngư5pA2ời, 5pA2em dẫnFpeZ 5pA2bạn điko67 ch5pA2o rJ2fvui, ko67tui cũFpeZng rrJ2fủ AuVybạn đ5pA2i nrJ2fữa.Đi rJ2fquậy FpeZchơi 5pA2đi, thứFpeZ bảyko67 cũnAuVyg k5pA2hông bậnFpeZ AuVygì.Bật mFpeZí ngAuVyhen, bạnko67 tuko67i đẹpFpeZ ko67trai lắm.”

Cái nFpeZày làm5pA2 tôAuVyi hơiFpeZ qAuVyuê rJ2fà nh5pA2a, ổngFpeZ cứko67 rJ2flàm ko67như ko67tôi thAuVyấy ngưrJ2fời đẹko67p traAuVyi nàoko67 c5pA2ũng nhảrJ2fy vôAuVy vậyAuVy ko67đó. Mko67ê rJ2fđẹp tFpeZrai t5pA2hì cũngFpeZ p5pA2hải ko67có mứko67c đFpeZộ chFpeZứ. ko67Mà thôiko67 kệ!ko67 ThứAuVy bảyko67 họrJ2fc x5pA2ong, rko67ảnh rỗi5pA2 ko67đi chơ5pA2i rJ2fcho ko67đỡ buồn.5pA2 FpeZVề nhàrJ2f buồnko67 chánAuVy cũ5pA2ng vậyrJ2f. rJ2fTôi g5pA2ật đầu5pA2 n5pA2hưng lạiFpeZ nko67ói dỗi:5pA2 “AuVy Đ5pA2ược, FpeZem đi.FpeZ Mko67à erJ2fm đ5pA2i tạirJ2f eko67m cko67hán tAuVyhôi, FpeZchứ ôrJ2fng bạnko67 đẹp5pA2 5pA2trai củFpeZa AuVythầy eAuVym AuVykhông qurJ2fan rJ2ftâm. Eko67m đrJ2fâu c5pA2ó bạko67 ngườrJ2fi AuVynào AuVyđẹp trAuVyai mAuVyà AuVyem 5pA2cũng mêko67 đâu.”
AuVyThầy LâAuVym gậtAuVy đầu5pA2 cườiFpeZ vớirJ2f tôi:5pA2 “FpeZ RồiAuVy, rko67ồi. BiếtAuVy rồirJ2f, xirJ2fn lỗi.AuVy Nóko67i tóAuVym lạFpeZi là5pA2 AuVycó AuVyđi ko67phải không?AuVy AuVyĐúng ko677 giờ5pA2 c5pA2hờ tAuVyui ngrJ2fay ởko67 5pA2cổng hko67ội chko67ợ FpeZđó. NFpeZhớ nFpeZghen… rJ2fNhắc lạirJ2f rJ2flần nữaFpeZ làko67 đúngrJ2f rJ2f7 AuVygiờ đó…rJ2f”, tô5pA2i cũnAuVyg rJ2fừ hửFpeZ chAuVyào thầko67y 5pA2rồi lerJ2fo lêAuVyn 5pA2xe về….

Khi AuVyvề AuVynhà, FpeZthấy FpeZmặt tFpeZôi mAuVyẹ hoarJ2fn hỉ:rJ2f “FpeZCon cưko67ng, cAuVyhủ nh5pA2ật đrJ2fi lAuVyên ko67ông NgrJ2foại dự5pA2 ko67đám giỗ.rJ2f CậurJ2f PFpeZhú coFpeZn vềko67.”. T5pA2ôi đámko67 FpeZỉu xì5pA2u “rJ2f Dạ.”,rJ2f ko67rồi thư5pA2a mẹFpeZ điAuVy ko67lên AuVyphòng, mẹ5pA2 ko67nhìn the5pA2o FpeZtôi ngơrJ2f ngác:rJ2f “Cko67on nhórJ2fc nà5pA2y lko67ạ trJ2fhiệt, rJ2fbình thưrJ2fờng 5pA2nó ngrJ2fhe c5pA2ậu Ph5pA2ú FpeZvề làFpeZ nhảAuVyy nh5pA2õm AuVylên “AuVyquà coAuVyn đâFpeZu”, m5pA2à AuVynay tỉnko67h bơko67 5pA2vậy. Mà5pA2 FpeZmấy rJ2fngày naAuVyy tFpeZhấy nóko67 cưrJ2f lrJ2fơ mơ5pA2 rJ2fvậy, giốngko67 nhrJ2fư ngưFpeZời chếtFpeZ rồiAuVy vậy5pA2 á.”

Ba tAuVyôi mỉm5pA2 cười5pA2 nFpeZói vớiFpeZ ko67mẹ: “ko67 KệFpeZ ko67nó đrJ2fi erJ2fm, AuVyđi hAuVyọc rJ2fvề mệtrJ2f màrJ2f. Ngày5pA2 mAuVyai rJ2fnó AuVylại tưrJ2fng bừnAuVyg chFpeZo coi.”

Trời! rJ2fBa 5pA2mẹ 5pA2nào crJ2fó biAuVyết tôiko67 “ko67 I’mko67 iko67n s5pA2orrow oFpeZf loko67ve rJ2f(tôi đang5pA2 thấtko67 tình)”AuVy đâuAuVy, cko67ó crJ2fòn tâAuVym trạngko67 nàAuVyo mrJ2fà đúFpeZ đởnAuVy nhưFpeZ 5pA2mọi khirJ2f, mko67à ng5pA2he đế5pA2n cậAuVyu PhrJ2fú lạiAuVy FpeZnhớ đếnrJ2f FpeZcái 5pA2ông Siko67nh đó.5pA2 Ngườko67i đâu5pA2 ko67mà giốnAuVyg nFpeZhau thAuVyế? TôiAuVy bậtFpeZ 5pA2máy lFpeZên cheFpeZck mAuVyail th5pA2ì crJ2fậu rJ2fPhú tôko67i đanFpeZg oAuVynline AuVyliền boo5pA2m vFpeZào nrJ2fói chrJ2fuyện vớFpeZi tôiko67: “Co5pA2n à,AuVy c5pA2ậu sắ5pA2p về.ko67 MFpeZai lFpeZà lêko67n ko67máy barJ2fy. CAuVyhủ nh5pA2ật ko67cậu gặp5pA2 FpeZcon nko67hé. CóFpeZ qurJ2fà chrJ2fo c5pA2on nè.rJ2f CậuFpeZ đko67ang 5pA2làm viAuVyệc, sẵ5pA2n onliAuVyne AuVyhỏi thAuVyăm cko67on cko67hút. :rJ2f> ”rJ2f ko67Tôi 5pA2bật crJ2fười, lầrJ2fn nko67ào về5pA2 rJ2fmà cko67ậu chẳngrJ2f cAuVyó quàrJ2f chFpeZo tôirJ2f, chỉrJ2f AuVycó FpeZtôi lFpeZà chưako67 cFpeZó quàko67 ko67cho FpeZcậu thôi,FpeZ ko67nhưng t5pA2ôi sẽFpeZ cố5pA2 gắFpeZng kh5pA2i nAuVyào r5pA2ãnh AuVyrỗi thìAuVy thiếrJ2ft kko67ế một5pA2 cAuVyái lịchFpeZ tAuVyặng 5pA2cậu mớAuVyi được.

Tôi đượcrJ2f FpeZba trrJ2fang bịAuVy chrJ2fo mrJ2fáy vFpeZi tínhko67 tFpeZừ rFpeZất sớmko67 nko67ên 5pA2chuyện vọcFpeZ FpeZphần AuVymềm vớ5pA2i AuVytôi lko67à mộtFpeZ thúFpeZ tiko67êu khi5pA2ển krJ2fhá ưko67 lko67à hko67ay. NhFpeZờ rJ2fnó mrJ2fà tko67ôi điAuVy rJ2ftrước lũ5pA2 bạnko67 ởko67 trường5pA2 ở5pA2 khoảnko67 tko67in hAuVyọc ko67và lko67âu 5pA2lâu lạiko67 làFpeZm rko67ộ 5pA2lên chuyệAuVyn 5pA2buôn bárJ2fn 5pA2ảnh 5pA2do FpeZtôi t5pA2hiết kếko67 trJ2fheo đko67ơn đặtFpeZ hko67àng rJ2fcủa chúngFpeZ nórJ2f, vu5pA2i AuVylắm kia.

Tôi địnhko67 rJ2fsau 5pA2khi tốtFpeZ nghiệpAuVy lớpko67 1rJ2f2 nàyAuVy sẽko67 FpeZđi tFpeZheo nFpeZgành đồrJ2f họ5pA2a v5pA2à ti5pA2ếng A5pA2nh, tô5pA2i thấyFpeZ ngànko67h đ5pA2ó rấAuVyt hợp5pA2 với5pA2 tôi.

Tôi đAuVyánh trảko67 lrJ2fời lạiAuVy 5pA2cậu: ko67“ ko67Dạ, FpeZcon ko67cám ơnrJ2f ko67cậu nhiều.FpeZ FpeZCậu AuVyơi, mấyrJ2f thAuVyáng FpeZnay ởFpeZ tr5pA2ường 5pA2con FpeZhọc rJ2fanh rJ2fvăn crJ2fó ôngFpeZ tAuVyhầy giốngAuVy crJ2fậu l5pA2ắm, khoảngrJ2f FpeZ85 5pA2%. C5pA2ó khAuVyi ko67nào ổrJ2fng FpeZlà rJ2fanh ko67em hrJ2fọ 5pA2với AuVycậu khôFpeZng? ;;)”.

“ ko67Giống 85AuVy% hảFpeZ AuVycon :-ko67O 5pA2? Ừ5pA2 nAuVyhiều khFpeZi AuVyanh 5pA2em rơko67i rớtko67 ko67đâu khôko67ng biết FpeZ:-? MAuVyà ko67đẹp trFpeZai rJ2fgiống cậuFpeZ hả?ko67 ChắrJ2fc khôAuVyng bằnFpeZg đâurJ2f AuVynhỉ, cậuko67 đẹpAuVy tAuVyrai hơAuVyn. 5pA2Con vôrJ2f FpeZcoi krJ2fĩ lạ5pA2i đi ko67":)"&nbsprJ2f;) 5pA2.Giỡn trJ2fhôi. CrJ2fon chưarJ2f FpeZngủ 5pA2hả?”. TrJ2fôi ômrJ2f brJ2fàn phAuVyím AuVycười nắFpeZc nẻ5pA2. CrJ2fậu PrJ2fhú FpeZtôi là5pA2 ngưFpeZời rấtFpeZ đko67ẹp trFpeZai AuVyvà dFpeZễ thương…AuVy nFpeZhưng dễFpeZ thFpeZương thứko67 mấyAuVy trorJ2fng AuVynhà tAuVyhì khAuVyông rJ2fbiết, FpeZvì nhàko67 tôrJ2fi córJ2f nh5pA2iều ko67cậu dễAuVy thươngrJ2f ko67lắm. MặcAuVy dko67ù cậuAuVy chỉFpeZ làrJ2f ko67cậu hFpeZọ, nrJ2fhưng tìnhAuVy tko67hương 5pA2của crJ2fậu đrJ2fối vớirJ2f trJ2fôi thìFpeZ khôn5pA2g thuko67a 5pA2gì mấyAuVy ngườAuVyi cậuAuVy AuVyruột cả.rJ2f TôirJ2f muốnAuVy gìrJ2f cậuAuVy AuVycũng 5pA2gửi choAuVy, nhko67à tko67ôi gặ5pA2p FpeZkhó khAuVyăn FpeZgì cậuFpeZ 5pA2cũng giAuVyúp đỡ.

Khi tôrJ2fi còn5pA2 nko67hỏ, tFpeZôi hFpeZay ước5pA2 ko67nếu 5pA2có ngko67ười yêu5pA2 5pA2thì tFpeZôi cũnAuVyg mko67ơ ướcAuVy cFpeZó 5pA2một ngườiFpeZ rJ2fgiống nhưko67 cậko67u. Đ5pA2úng lko67à cầuko67 đưAuVyợc ưFpeZớc th5pA2ấy, gặrJ2fp thrJ2fì gặprJ2f 5pA2rồi đFpeZó màrJ2f đâurJ2f 5pA2có dễ5pA2 trJ2fhương 5pA2bằng. ThậmrJ2f rJ2fchí FpeZlà c5pA2òn đángrJ2f ghé5pA2t, FpeZrất đánFpeZg ghét.

“ DạAuVy cko67on rJ2fsắp đirJ2f ngủko67 đây.ko67 CậuAuVy l5pA2àm việc5pA2 vrJ2fui nhé.rJ2f BữAuVya rJ2fnào đưrJ2fợc cko67on sFpeZẽ gửiAuVy ko67hình AuVyổng chko67o cậuko67 cFpeZoi. Khko67ông giống5pA2 k5pA2hông ărJ2fn tirJ2fền 5pA2B-) FpeZOáp!!! Giờko67 rJ2fcon ko67buồn ngủrJ2f qAuVyuá FpeZ(:| ko67. CorJ2fn FpeZoff đây.AuVy HẹprJ2f gặFpeZp cAuVyậu cFpeZhủ nhật5pA2.BB, G9”-TôrJ2fi ko67mỉm rJ2fcười đáAuVynh lAuVyại. NhữngFpeZ 5pA2con rJ2fchữ củFpeZa cậ5pA2u lFpeZại lầko67n lượAuVyt hiệAuVyn rJ2fra: “ko67Ngáp FpeZgì mrJ2fà AuVyto ko67thế. NhớAuVy ko67đưa tFpeZay chrJ2fe miệFpeZng lạko67i kẻAuVyo rurJ2fồi barJ2fy vô rJ2f:)&rJ2fnbsp;) ko67. Ừ,FpeZ bko67ye c5pA2on, sko67ao lũFpeZ trẻrJ2f brJ2fay giờAuVy FpeZphát minAuVyh ko67ra ngôn5pA2 ngữko67 chFpeZat lạAuVy AuVyquá vậ5pA2y, ko67bb làAuVy bko67ye rJ2fbye, rồi5pA2 ko67G9 l5pA2à 5pA2good ni5pA2ght. TFpeZiện nhỉ.”….

Tôi rJ2fvừa ko67đưa tAuVyay tắt5pA2 márJ2fy thìrJ2f điệnAuVy rJ2fthoại rerJ2fng, FpeZtôi cầmFpeZ FpeZmáy rJ2fa lôrJ2f thrJ2fì tiếko67ng 5pA2con Tko67râm vrJ2fang rJ2flên: “AuVyTao AuVynè. SaFpeZo rồi,rJ2f chrJ2fủ nhrJ2fật đ5pA2i cFpeZoi phFpeZim vFpeZới ảAuVynh phải5pA2 khFpeZông? Sko67ướng qFpeZuá ta.”.ko67 AuVyTôi gằAuVyn g5pA2iọng ko67với nó5pA2: “AuVy FpeZRất tko67iếc đko67ã làmko67 mAuVyày tAuVyhất v5pA2ọng, nhưko67ng chủFpeZ nko67hật ko67tao sẽ5pA2 ko67đi ko67lên rJ2fông NgoạirJ2f dAuVyự đámko67 giỗAuVy. CrJ2fòn tốiko67 đếnAuVy FpeZthì nằAuVym nhko67à hoặAuVyc qFpeZua mko67ày chơiko67. CAuVyòn ảnhrJ2f rJ2fhả, AuVyquên đi.”

“ Huh?ko67?? DzậyFpeZ l5pA2à sao5pA2? MrJ2fày cóAuVy 5pA2vé rồiko67 srJ2fao lạiAuVy nằmko67 nhà?”-rJ2f Tr5pA2âm nko67gạc nhFpeZiên hỏiFpeZ lại.5pA2 Tko67ôi đoán5pA2 FpeZlà cárJ2fi m5pA2ặt nAuVyó rJ2flúc nàyrJ2f ko67không kháko67c vớiFpeZ FpeZcái muỗngko67 lko67à mấy,ko67 FpeZvì rJ2fnó ưa5pA2 nghFpeZệch mặko67t rrJ2fa mỗrJ2fi 5pA2khi FpeZngạc nhiên.

Tôi bko67èn kểFpeZ rJ2ftừ đầurJ2f tớiFpeZ đuôko67i chko67o nórJ2f ngh5pA2e chuyFpeZện mấyAuVy nako67y 5pA2tôi chưFpeZa ko67có dịFpeZp k5pA2ể v5pA2ì khôFpeZng q5pA2ua lớrJ2fp FpeZnó chơi.AuVy TAuVyuy TrAuVyâm FpeZlà bạnAuVy thânAuVy củko67a 5pA2tôi nh5pA2ưng lạiAuVy 5pA2không cko67hung lớp,AuVy rJ2fkể rJ2fra trJ2fhì AuVyTrâm và5pA2 tôAuVyi cũn5pA2g cóko67 duFpeZyên k5pA2ì ngộko67 ko67rất lạrJ2f, AuVytôi biếtAuVy nórJ2f AuVylà ko67bạn củarJ2f bạko67n cùnrJ2fg bà5pA2n vớiFpeZ rJ2ftôi đầu5pA2 nă5pA2m lko67ớp ko6711, nhưng5pA2 tôko67i qu5pA2en nóko67 tAuVyrong mrJ2fột ko67dịp cko67a nhạcFpeZ 5pA2của trường,FpeZ nó5pA2i chuyệnrJ2f hạprJ2f quáFpeZ nênko67 “kết5pA2 dínFpeZh” nhaFpeZu từFpeZ FpeZđấy. (TrJ2fính rJ2fcho đếnrJ2f nrJ2fay thrJ2fì TFpeZrâm vrJ2fà t5pA2ôi FpeZđã chơirJ2f ko67được bả5pA2y năm5pA2 rồi,AuVy vàAuVy rJ2fchuyện FpeZcủa rJ2ftôi ko67và AuVySinh ngày5pA2 5pA2đó th5pA2ì AuVynó vàAuVy thầyko67 Lâ5pA2m 5pA2là harJ2fi n5pA2gười FpeZ“rắp târJ2fm vAuVyun AuVyvén” )

Vừa ngFpeZhe tô5pA2i kểko67 FpeZhết, rJ2fnó AuVyhét rJ2ftrong điệnko67 thorJ2fại 5pA2làm FpeZthôi muốnrJ2f thủnko67g mFpeZàng nhFpeZĩ: rJ2f“ Trờko67i ơFpeZi !ko67!!! Ngố5pA2c tử!AuVy MAuVyày rJ2fcó đi5pA2ên 5pA2không vậy?”.FpeZ TôAuVyi lFpeZấm lé5pA2t lrJ2fí nhí:ko67 5pA2“ HAuVyic… tạiko67 cFpeZon rJ2fnhỏ 5pA2kia khôngFpeZ biết5pA2 điều,AuVy đâuAuVy ko67phải tại5pA2 FpeZtao. ko67Tao brJ2fị tko67hầy Lâ5pA2m nhéFpeZo, AuVygiờ tớiFpeZ rJ2fmày chửirJ2f n5pA2ữa hảrJ2f? T5pA2hôi bỏ5pA2 ko67qua rJ2fđi, rJ2fthầy Lâ5pA2m AuVyrủ tko67hứ bko67ảy 5pA2này điAuVy chơiAuVy. Mày5pA2 đirJ2f 5pA2nha, 5pA2vì tarJ2fo AuVycó vérJ2f AuVyđi ko67cho hFpeZai ngườiAuVy, thầyAuVy LârJ2fm cũFpeZng rủrJ2f bko67ạn. NgFpeZhe nóiAuVy bạnrJ2f ổko67ng đ5pA2ẹp trrJ2fai lắm.ko67”, 5pA2tiếng Tko67râm cườiAuVy khko67úc khích:FpeZ “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….