You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thSqZnXEứ ngXf7mCăm, tôgXf7mCi vừgXf7mCa đặgXf7mCt chânPz lgXf7mCên bậcc3Abdg cPzửa lPzớp tPzhì SqZnXEđã nPzghe tiếngSqZnXE béPz c3AbdgMy nũgXf7mCng nịc3Abdgu: “ThầyPz ơi.Thc3Abdgầy rảSqZnXEnh hSqZnXEông? ThầyPz đigXf7mC coc3Abdgi c3Abdgphim gXf7mCvới BgXf7mCé gXf7mCMy c3Abdgnha. gXf7mCVì SqZnXEbé MSqZnXEy khôngSqZnXE rủSqZnXE đượcPz c3Abdgai cả.”.c3Abdg RồiSqZnXE tiSqZnXEếng SiSqZnXEnh đápSqZnXE trảgXf7mC c3Abdghơi ngậpc3Abdg nPzgừng: “SagXf7mCo ácgXf7mC SqZnXEvậy? BéSqZnXE PzMy dễgXf7mC thươnggXf7mC vPzậy màSqZnXE khgXf7mCông c3Abdgai đc3Abdgi… cgXf7mCho tgXf7mChầy năgXf7mCm pc3Abdghút đểc3Abdg sc3Abdguy nghgXf7mCĩ nha.”Pz. gXf7mCTôi rPzáng đứngSqZnXE chờSqZnXE đợc3Abdgi SqZnXEnghe cgXf7mCâu trảPz lờiPz cc3Abdgủa SSqZnXEinh gXf7mCrồi mớiSqZnXE vgXf7mCào c3Abdglớp, cc3Abdgứ trSqZnXEả gXf7mClời Pzlà “thầySqZnXE c3Abdgbận” gXf7mCcho tPzôi đc3Abdgi, đừngSqZnXE tc3Abdgrả lgXf7mCời cPzâu SqZnXEnào khác. 

“Ừ, c3Abdgcuối tuầgXf7mCn nc3Abdgày thầygXf7mC cũc3Abdgng khgXf7mCông bậngXf7mC. ThầSqZnXEy sẽc3Abdg đgXf7mCi c3Abdgvới bégXf7mC Mc3Abdgy.”, coSqZnXEn béPz c3AbdgMy rePzo lêc3Abdgn gXf7mCnhư bắtgXf7mC đượcc3Abdg vàng:c3Abdg “HogXf7mCan hô,gXf7mC cgXf7mCám ơnSqZnXE thầy.”SqZnXE MộtPz câuSqZnXE trPzả lờPzi khuyếngXf7mC mãgXf7mCi thêPzm nụgXf7mC cgXf7mCười đẹc3Abdgp nhc3Abdgư mSqZnXEơ đãc3Abdg làmgXf7mC tôSqZnXEi choángSqZnXE váSqZnXEng. LạPzi thPzêm mộtgXf7mC “cgXf7mCú sốcc3Abdg kSqZnXEinh dịSqZnXE” Pznữa. CoSqZnXEn bégXf7mC đgXf7mCáng ghc3Abdgét, nóc3Abdg thiệtSqZnXE làc3Abdg mgXf7mCưu Pzma cPzhước qSqZnXEuỷ, nc3Abdgó dáSqZnXEm “phỗngPz SqZnXEtay trên”Pz cPzủa tSqZnXEôi… SqZnXEnó sẽPz biếtgXf7mC tPzay tôi…c3Abdg Pztôi ghétgXf7mC nó…c3Abdg tôigXf7mC gXf7mCcăm thùPz nó…tôc3Abdgi… CgXf7mCái “Pzông gXf7mCgià” ấgXf7mCy c3Abdgcũng dc3Abdgở hơPzi nữa,gXf7mC nghĩc3Abdg Pzthế nPzào gXf7mCmà lc3Abdgại nhậngXf7mC c3Abdglời ngXf7mCó thếSqZnXE? CSqZnXEòn SqZnXEtôi đâygXf7mC bỏgXf7mC cgXf7mCho gXf7mCai? TôgXf7mCi ghPzét Pzcả hac3Abdgi người…
Tôi khc3Abdgông địgXf7mCnh Pzvào họcPz ngc3Abdgày hSqZnXEôm nagXf7mCy đâu,SqZnXE nhìgXf7mCn Pzhai ngườiSqZnXE gXf7mCđó mắgXf7mCc cgXf7mCông lêSqZnXEn tPzăng xôPzng đSqZnXEiên bấtc3Abdg tửc3Abdg lPzắm. Đic3Abdg vPzề chPzo Pzyên chuyện.c3Abdg Nghc3Abdgĩ vậc3Abdgy tPzôi liPzền qPzuay lưnPzg đc3Abdgi xuốc3Abdgng c3Abdgcầu thgXf7mCang, đangc3Abdg đc3Abdgi gXf7mClững gXf7mCthững tPzhì thPzầy PzLâm gXf7mCtừ đâuSqZnXE Pzra vỗc3Abdg vàc3Abdgo c3Abdgvai tgXf7mCôi Pzcái bộpc3Abdg, c3Abdgthầy c3Abdgnhe răngXf7mCg: “Cc3Abdghào hPzọc gXf7mCtrò cưnc3Abdgg, egXf7mCm tínhc3Abdg tgXf7mCrốn Pzhọc hả?gXf7mC”, tôiPz dòc3Abdgm thầc3Abdgy cSqZnXEố nSqZnXEén bựcc3Abdg dọcPz c3Abdgtươi cười:c3Abdg “gXf7mC Tc3Abdgrốn rồic3Abdg mPzất qgXf7mCuà saPzo. ESqZnXEm đc3Abdgi muc3Abdga nưc3Abdgớc thôPzi mà.”.gXf7mC NghSqZnXEe tPzới vục3Abdg c3Abdgquà cágXf7mCp thc3Abdgầy LSqZnXEâm Pzchau mày:Pz “HọcSqZnXE tgXf7mCrò thảogXf7mC ghc3Abdgê nhỉgXf7mC. Thầyc3Abdg điPz vềc3Abdg hổngSqZnXE hPzỏi haPzn c3Abdggì SqZnXEmà đòc3Abdgi quSqZnXEà rồi.c3Abdg gXf7mCMà thôPzi, coc3Abdgn nít,gXf7mC khôPzng chấc3Abdgp. Nè”.

Thầy lụgXf7mCc cgXf7mCặp đưaSqZnXE SqZnXEcho tc3Abdgôi mộgXf7mCt cáic3Abdg vògXf7mCng mộcgXf7mC gỗ,Pz mộtgXf7mC cágXf7mCi đĩSqZnXEa CPzD cgXf7mCủa TPzrademark. TháSqZnXEnh gXf7mCthần c3Abdgơi! áigXf7mC SqZnXECD nàygXf7mC tôc3Abdgi lùngXf7mCg tìgXf7mCm gXf7mCkhắp thàSqZnXEnh phốc3Abdg SqZnXEmà SqZnXEkhông thấyc3Abdg mSqZnXEà nagXf7mCy cóPz rồiPz, sc3Abdgung sước3Abdgng qc3Abdguá. Tc3Abdgôi ôPzm siSqZnXEết Pzcái PzCD SqZnXEtrong tc3Abdgay gXf7mClảm nSqZnXEhảm: c3Abdg“Oh mPzy godSqZnXE, mc3Abdgy gogXf7mCd. ĐPzồ hiếmSqZnXE, đồc3Abdg higXf7mCếm. CámSqZnXE c3Abdgơn thầgXf7mCy, thầyc3Abdg nuc3Abdgmber one.SqZnXE”, thầSqZnXEy cườigXf7mC hSqZnXEa SqZnXEhả xoSqZnXEa đầuc3Abdg tôSqZnXEi: “Được,SqZnXE numPzber ongXf7mCe thc3Abdgì được.c3Abdg ÀgXf7mC! CPzòn cPzó haPzi cágXf7mCi vc3Abdgé điSqZnXE hộiPz SqZnXEchợ nè.Pz gXf7mCCho SqZnXEem luc3Abdgôn, Pzrủ SqZnXEai Pzthì rủ.”

Vừa gXf7mCnghe tớiSqZnXE gXf7mChai cáSqZnXEi véc3Abdg làmPz tôgXf7mCi lạiPz liêngXf7mC tưởnc3Abdgg cảnhPz khc3Abdgi nãy,Pz gXf7mCnồng độc3Abdg SqZnXEmáu đic3Abdgên cSqZnXEủa tôPzi lgXf7mCại chạyc3Abdg ngSqZnXEược lêPzn. NgXf7mCgay lậPzp tức3Abdgc tôc3Abdgi cSqZnXEầm đĩagXf7mC gXf7mCCD lẫc3Abdgn Pzcái vgXf7mCòng, mấSqZnXEy Pzcái c3Abdgvé đưagXf7mC lạiSqZnXE cc3Abdgho thầyPz Lâm,gXf7mC SqZnXEcau cógXf7mC: “ESqZnXEm trảSqZnXE gXf7mCthầy hếtc3Abdg nPzè. GiPzờ ePzm điPz Pzvề đSqZnXEây. TrSqZnXEốn họcgXf7mC hPzôm nagXf7mCy luôgXf7mCn. ĐiênPz SqZnXErồi, qugXf7mCê rc3Abdgồi.”. CSqZnXEái tc3Abdghái độPz kìgXf7mC quặcPz cc3Abdgủa tôSqZnXEi làgXf7mCm thầyc3Abdg LSqZnXEâm khôPzng hgXf7mCiểu môgXf7mC gXf7mCtê gc3Abdgì hếtc3Abdg, thầPzy kc3Abdghệ nệc3Abdg xágXf7mCch SqZnXEđống quSqZnXEà cc3Abdghạy c3Abdgtheo tgXf7mCôi: “Ê,Pz c3Abdgê. c3AbdgGì kc3Abdgì vc3Abdgậy? PzEm Pzbị hâgXf7mCm gXf7mChả? TSqZnXEui quýnhSqZnXE cgXf7mChết gXf7mCbây giờgXf7mC. RéPzo mugXf7mCa quàc3Abdg cc3Abdgho Pzđã ggXf7mCiờ SqZnXEkhông lgXf7mCấy lPzà sao?”SqZnXE, sc3Abdgẵng cc3Abdgơn điênSqZnXE đac3Abdgng c3Abdgcuồn cuSqZnXEộn c3Abdgtôi Pzquay lSqZnXEại trútgXf7mC giậc3Abdgn lêSqZnXEn thầyPz luôn,gXf7mC tôSqZnXEi Pzquay lạigXf7mC SqZnXEgắt: “ỪgXf7mC đấy,Pz ec3Abdgm hâSqZnXEm, SqZnXEem điêngXf7mC. gXf7mCEm ghéPzt cágXf7mCi ôgXf7mCng đgXf7mCó, ePzm ghéPzt coSqZnXEn Pzbé Pzđó, SqZnXEem ghéPzt thầygXf7mC luônPz. Ec3Abdgm về…Vc3Abdgĩnh biệt…”.

Thầy Lâc3Abdgm đuổigXf7mC tc3Abdgheo nắmSqZnXE dSqZnXEây cặpc3Abdg tgXf7mCôi kéogXf7mC lạPzi: “SqZnXEÊ c3Abdg, vừagXf7mC pgXf7mChải c3Abdgthôi nhSqZnXEa. gXf7mCTui làPzm gìc3Abdg SqZnXEmà ghétgXf7mC gXf7mCtui? EgXf7mCm đanggXf7mC giậngXf7mC c3Abdgai Pzmà Pzđiên gXf7mCdữ vgXf7mCậy? CáPzi ôngSqZnXE tSqZnXEhầy Sic3Abdgnh đóSqZnXE hả?SqZnXE PzNgồi Pzxuống kPzể c3Abdgtui ngSqZnXEhe.”. gXf7mCNói xogXf7mCng, SqZnXEthầy cầmgXf7mC dâygXf7mC Pzcặp gXf7mCkéo tSqZnXEôi ngc3Abdgồi xuc3Abdgống châSqZnXEn cầuPz thc3Abdgang. SẵnSqZnXE đc3Abdgang SqZnXEcó ngưSqZnXEời cầnSqZnXE SqZnXEchia sẻ,c3Abdg c3Abdgtôi phugXf7mCn rgXf7mCa c3Abdgmột trgXf7mCàng c3Abdgcho hạc3Abdg gXf7mChỏa. SPzau khPzi nghc3Abdge xgXf7mCong câc3Abdgu Pzchuyện thầyc3Abdg Lâmc3Abdg Pznhìn tPzôi gXf7mCmỉm cườiSqZnXE vỗc3Abdg vaSqZnXEi Pzan Pzủi: “ThuaPz kPzeo nàyPz SqZnXEbày gXf7mCkeo khPzác. ĐừgXf7mCng gXf7mCnản cgXf7mChí… ngXf7mChưng cóc3Abdg đgXf7mCiều…”, tc3Abdgôi nSqZnXEhìn gXf7mCthầy lPzạ lPzẫm: “Nhưngc3Abdg saPzo hảSqZnXE thầgXf7mCy?”.Thầy LâSqZnXEm cSqZnXEau Pzmặt gXf7mClại đPzưa hgXf7mCai Pztay vgXf7mCéo hSqZnXEai máPz tPzôi lèc3Abdgm gXf7mCbèm: “CáiPz c3Abdgtội nPzgốc làPz mộSqZnXEt nè.SqZnXE Cáic3Abdg tgXf7mCội vSqZnXEô dPzuyên, SqZnXEdám trSqZnXEút giPzận lêc3Abdgn tuPzi lPzà haSqZnXEi c3Abdgnè, vSqZnXEà điênPz khSqZnXEùng lgXf7mCà baPz. Chừac3Abdg chưPza?”, gXf7mCvì đaSqZnXEu c3Abdgmà tôSqZnXEi gXf7mCla oPzai ogXf7mCái: “Ối,gXf7mC đc3Abdgau quá!!!c3Abdg gXf7mCTha chSqZnXEo emSqZnXE. gXf7mCEm chừaSqZnXE rồc3Abdgi, c3Abdgem chừac3Abdg rồi.”.

Khi c3Abdgthầy LâmgXf7mC bỏgXf7mC Pztay rSqZnXEa, Pztôi ngồic3Abdg Pzđưa tc3Abdgay xc3Abdgoa xSqZnXEoa hSqZnXEai mc3Abdgá đầygXf7mC ngXf7mChững vếgXf7mCt đỏc3Abdg phụngc3Abdg phịPzu: “c3AbdgThầy ágXf7mCc gXf7mCcòn hơc3Abdgn c3AbdgSinh nSqZnXEữa, nPzhéo đPzau qSqZnXEuá. PzUi dac3Abdg! gXf7mCEm ngốPzc chỗgXf7mC c3Abdgnào?”. Tc3Abdghầy LPzâm thgXf7mCeo tc3Abdghói qugXf7mCen Pzđưa gXf7mCtay miếgXf7mCt cc3Abdgằm: “LạigXf7mC cònPz khôc3Abdgng nc3Abdgữa Pzhả? Tc3Abdgự SqZnXEdưng đgXf7mCem cPzho coSqZnXEn bégXf7mC PzMy c3Abdgđó cPzái vSqZnXEé làmSqZnXE Pzgì?”, tôSqZnXEi Pzđưa tac3Abdgy lênc3Abdg gc3Abdgãi đầu:SqZnXE “Ec3Abdgm đâgXf7mCu cógXf7mC ngờPz Pzcon SqZnXEnhỏ đóSqZnXE đúSqZnXEng tgXf7mCúyp “tựPz gXf7mCnhiên nhPzư ngườSqZnXEi PzHà Nội”SqZnXE đâu?gXf7mC”. VừaPz lúSqZnXEc gXf7mCđó chugXf7mCông rSqZnXEeng c3Abdglên, thSqZnXEầy kéoSqZnXE c3Abdgtôi đẩyc3Abdg vềc3Abdg phíagXf7mC cầuPz SqZnXEthang bảo:SqZnXE “ThôiSqZnXE tớgXf7mCi SqZnXEgiờ họcSqZnXE c3Abdgrồi, gXf7mCđi họSqZnXEc đi.Chuồnc3Abdg lPzà biPzết c3Abdgtay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thaSqZnXEy eSqZnXEm SqZnXEyeu anh

Nhác gXf7mCthấy mặtSqZnXE SqZnXEtôi, cogXf7mCn bc3Abdgé gXf7mCMy đgXf7mCã lăPzng xăngXf7mCg: “Cc3Abdghị SqZnXEơi, egXf7mCm SqZnXEmời thầgXf7mCy điSqZnXE. ThầyPz SqZnXEđồng c3Abdgý c3Abdgrồi đấySqZnXE cPzhị SqZnXEạ.”, tSqZnXEôi nPzhìn nóSqZnXE Pzmỉm cPzười gXf7mCà lêPzn mộtc3Abdg câSqZnXEu rSqZnXEa gXf7mCchiều ngạc3Abdgc nhc3Abdgiên lắm.SqZnXE PzCon qSqZnXEuỷ… SqZnXEta bẻgXf7mC SqZnXEcổ mi…gXf7mClại cSqZnXEòn khoPze nữSqZnXEa Pzhả? Mc3Abdgới dằgXf7mCn được3Abdgc cơPzn tSqZnXEức xogXf7mCng, giSqZnXEờ Pznó SqZnXElại “qugXf7mCạt” SqZnXEcho bùngSqZnXE lSqZnXEên. NgPzhe nSqZnXEó líSqZnXEu lc3Abdgo gXf7mCmà lSqZnXEòng SqZnXEtôi ngXf7mCghẹn ngSqZnXEào.Mình gXf7mCquả lc3Abdgà điên,Pz vừac3Abdg điêgXf7mCn vừaPz nc3Abdggốc! NSqZnXEó thìgXf7mC Pzvui rồigXf7mC Pzchủ c3Abdgnhật đượcgXf7mC điPz Pzxem SqZnXEphim c3Abdgvới SSqZnXEinh c3Abdgcòn SqZnXEmình lạigXf7mC nằmSqZnXE nhà…chánPz ngắt.

Sinh cũngc3Abdg “khôngSqZnXE biếtPz” nỗSqZnXEi c3Abdglòng củaSqZnXE Pztôi, agXf7mCnh vSqZnXEui vPzẻ SqZnXEđến bêngXf7mC tPzôi mỉmc3Abdg cườSqZnXEi: gXf7mC“ ChủPz nhậtc3Abdg đigXf7mC xePzm phSqZnXEim sướngSqZnXE hac3Abdg.” TôiPz cườigXf7mC nhạtPz thếchPz c3Abdgđáp lạiPz ac3Abdgnh: “VSqZnXEâng! Nhc3Abdgưng sướnc3Abdgg gXf7mCđâu bằPzng Pzai kPzia, đPzi SqZnXEhai mìnSqZnXEh mớigXf7mC vuPzi. TSqZnXEhế Pzmà dSqZnXEám bảoSqZnXE gXf7mCcô APzn khPzông Pzrảnh cuốigXf7mC tuầnc3Abdg gXf7mCcơ gXf7mCđấy.”. NghPze Pztôi SqZnXEnói mócgXf7mC nc3Abdgói mSqZnXEỉa thếgXf7mC, aPznh cc3Abdgau mặtPz Pzlườm tôi:Pz “SqZnXELại gXf7mCăn gXf7mCnói kiểuc3Abdg Pzđó gXf7mCnữa. MuPzốn tôiSqZnXE c3Abdgcho mộSqZnXEt kPzí vàPzo c3Abdgđầu khôngc3Abdg hả?Pz c3AbdgAi vớgXf7mCi ai?”.

Tôi nhSqZnXEìn agXf7mCnh coSqZnXEng SqZnXEmôi lên,SqZnXE nóSqZnXEi khSqZnXEoáy thêmPz tigXf7mCếng nữa:Pz “PzEm gXf7mCnói c3Abdgai c3Abdgđó cgXf7mChứ cPzó nóic3Abdg SqZnXEthầy đâu.gXf7mC PzNgộ Pzà!”, nógXf7mCi xgXf7mCong Pztôi cắpPz cặpc3Abdg quPzay lSqZnXEưng đigXf7mC xuốngc3Abdg bàngXf7mC bétPz ngồc3Abdgi họgXf7mCc. SiSqZnXEnh pSqZnXEhùng mPzang Pzkhoanh gXf7mCtay thPzở gXf7mCdài, Pzcòn gXf7mCcon bc3Abdgé MSqZnXEy hSqZnXEết nhìngXf7mC tSqZnXEôi rồPzi c3Abdglại ngXf7mChìn aSqZnXEnh SqZnXEchả hiểgXf7mCu gìc3Abdg cả.

Suốt buc3Abdgổi họgXf7mCc nỗiSqZnXE buồnSqZnXE chánSqZnXE c3Abdgcứ c3Abdglơ mSqZnXEơ troc3Abdgng tôSqZnXEi. PzHễ nhìnSqZnXE Sic3Abdgnh tc3Abdgôi lạc3Abdgi tPzhấy nSqZnXEghèn ngXf7mCghẹn nPzơi cuốngc3Abdg họnc3Abdgg. SSqZnXEao Pzmà cSqZnXEhán SqZnXEghê tc3Abdga! CgXf7mCó lẽc3Abdg lgXf7mCà Pzngày chgXf7mCủ nhậPzt tôiPz gXf7mCnên ngủPz suc3Abdgốt cảPz ngàyc3Abdg. Vìc3Abdg biếtPz đâuc3Abdg c3Abdgtrong mc3Abdgơ tc3Abdgôi sgXf7mCẽ mơPz thấygXf7mC anSqZnXEh Pzvà Pztôi điSqZnXE Pzxem pPzhim thìgXf7mC saoSqZnXE, nSqZnXEhư thếgXf7mC còngXf7mC đượcc3Abdg hPzơn nhgXf7mCìn thấygXf7mC cogXf7mCn c3Abdgbé c3Abdgấy Pzcứ lởnc3Abdg vởnc3Abdg SqZnXEbên anh….

Khi nc3Abdgghe tSqZnXEiếng chuônc3Abdgg SqZnXEreng, tSqZnXEôi làPz ngưgXf7mCời vc3Abdgọt rc3Abdga trướSqZnXEc Pznhất. Đc3Abdgi vềc3Abdg gXf7mCcho lgXf7mCẹ đểSqZnXE c3Abdgra quc3Abdgán SqZnXEngồi nhâmSqZnXE SqZnXEnhi đểSqZnXE “quên”Pz buồn.SqZnXE KhSqZnXEi c3Abdgtôi đSqZnXEang c3Abdgđể xgXf7mCe tgXf7mCôi thấygXf7mC thầygXf7mC LâgXf7mCm vSqZnXEà angXf7mCh đức3Abdgng Pznói chuyệnc3Abdg ởSqZnXE hàSqZnXEnh SqZnXElang phòSqZnXEng gPziáo vụgXf7mC c3Abdgra chiPzều vSqZnXEui vPzẻ lắm,Pz cáPzi Pznụ cườic3Abdg quyếnPz SqZnXErũ đPzó gSqZnXEiờ tPzôi tPzhấy ghéPzt Pzkinh khủng.SqZnXE VớigXf7mC c3Abdgai cc3Abdgũng cườiPz được.c3Abdg TôiPz tPzhất thểSqZnXEu dẫc3Abdgn SqZnXExe rPza khỏc3Abdgi chgXf7mCỗ giữ,SqZnXE SqZnXEcúi mc3Abdgặt xuốnggXf7mC c3Abdgđất lc3Abdgắc c3Abdgđầu Pzchán gXf7mCnản rồiSqZnXE c3Abdglẩm nhẩm:gXf7mC “SqZnXE CgXf7mCuối tuầnPz nàSqZnXEy mìPznh SqZnXElàm gìc3Abdg c3Abdgđây, lgXf7mCại gXf7mCđi rgXf7mCa qPzuán càPz pPzhê gXf7mCvà nc3Abdggồi gXf7mCngắm sPzao hảc3Abdg?Hay vPzặn SqZnXEmáy lạnc3Abdgh trSqZnXEong pPzhòng gXf7mCvà Pzcuốn mềngXf7mC nằgXf7mCm ngPzủ?” gXf7mCTên ggXf7mCiữ gXf7mCxe thấyPz c3Abdgthái gXf7mCđộ tôigXf7mC nhưSqZnXE thSqZnXEế cSqZnXEũng mgXf7mCắc cười,gXf7mC SqZnXEhắn chọcSqZnXE: “Pz Sc3Abdgao vậPzy, thấPzt tgXf7mCình hảgXf7mC cưnPzg? CuốiSqZnXE tSqZnXEuần SqZnXEkhông gXf7mCai SqZnXEđi chc3Abdgơi SqZnXEvới cưnPzg hSqZnXEả?Anh điSqZnXE chc3Abdgo nè.”gXf7mC. ÁPz à!SqZnXE gXf7mCDám chọPzc bàPz àPz, bPzà đPzang cơPzn SqZnXEđiên đâyPz. MSqZnXEày tớc3Abdgi sgXf7mCố rPzồi. Nghĩc3Abdg thếSqZnXE tôPzi buôngc3Abdg thỏngPz hắngXf7mC mộtgXf7mC câc3Abdgu: “c3AbdgDạ, cámc3Abdg ơngXf7mC c3Abdglòng SqZnXEtốt cSqZnXEủa gXf7mCanh. APznh lgXf7mCo tc3Abdghu tgXf7mCiền gPziữ c3Abdgxe đPzi, đừngPz ởPz đóPz SqZnXErảnh rc3Abdgỗi lgXf7mCo chPzo emPz, bảgXf7mCo vệPz lc3Abdga Pzanh bgXf7mCây giờ.SqZnXE EgXf7mCm đgXf7mCang vc3Abdgội, c3Abdganh gXf7mCvui lòngXf7mCg tgXf7mChu tiềgXf7mCn giSqZnXEữ Pzxe nhanPzh lênSqZnXE Pzchút đượcSqZnXE khgXf7mCông?”. PzGã giữgXf7mC c3Abdgxe cứngXf7mCg SqZnXEhọng nhìPzn tôi,gXf7mC tSqZnXEức tốiPz Pzlắm nhưPzng tấtgXf7mC nhiPzên hc3Abdgắn khSqZnXEông thểgXf7mC phgXf7mCản bácSqZnXE gSqZnXEì. SqZnXETôi Pzđã qc3Abdguá Pzlịch sự.

Gần rPza tớSqZnXEi cổngc3Abdg trườnSqZnXEg thgXf7mCì tôPzi nc3Abdgghe tiếc3Abdgng thầPzy LgXf7mCâm gọiPz ýSqZnXE ớc3Abdgi sPzau lSqZnXEưng: “Pz c3AbdgH, c3AbdgH. Chc3Abdgờ chút!”.c3Abdg ThgXf7mCầy Pzchạy đếSqZnXEn gầnPz tôgXf7mCi đc3Abdgứng c3Abdgthở dốc:SqZnXE c3Abdg“ ThgXf7mCoắt cáPzi c3Abdglà SqZnXEthấy SqZnXEra tớiPz đâyc3Abdg SqZnXErồi. CáigXf7mC Pzvé hPzội SqZnXEchợ gXf7mCnãy quêPzn lấyc3Abdg nc3Abdgè.Một vPzé Pzđi đượcgXf7mC hc3Abdgai người,gXf7mC egXf7mCm dẫc3Abdgn gXf7mCbạn đgXf7mCi Pzcho vgXf7mCui, tgXf7mCui cũngXf7mCg rgXf7mCủ bSqZnXEạn đPzi nữa.ĐSqZnXEi quậySqZnXE gXf7mCchơi điPz, thSqZnXEứ bc3Abdgảy cũngXf7mCg khc3Abdgông bậnSqZnXE ggXf7mCì.Bật míSqZnXE ngheSqZnXEn, bạnc3Abdg tugXf7mCi đẹpSqZnXE tgXf7mCrai lắm.”

Cái nPzày làmgXf7mC SqZnXEtôi Pzhơi gXf7mCquê àPz nhac3Abdg, Pzổng cứgXf7mC Pzlàm nhưPz tPzôi c3Abdgthấy nPzgười đẹpgXf7mC tc3Abdgrai ngXf7mCào cSqZnXEũng nhảySqZnXE vc3Abdgô vậyc3Abdg Pzđó. Mc3Abdgê đẹpgXf7mC tSqZnXErai gXf7mCthì cũgXf7mCng gXf7mCphải cgXf7mCó mứgXf7mCc độPz chc3Abdgứ. PzMà thôc3Abdgi kc3Abdgệ! TgXf7mChứ bgXf7mCảy Pzhọc xoSqZnXEng, Pzrảnh rc3Abdgỗi SqZnXEđi chgXf7mCơi Pzcho đỡSqZnXE bugXf7mCồn. VPzề nhSqZnXEà buồgXf7mCn chPzán cũPzng vPzậy. gXf7mCTôi gậtSqZnXE đầuPz nhưc3Abdgng lạiPz nóigXf7mC dỗc3Abdgi: gXf7mC“ Được,SqZnXE ec3Abdgm đgXf7mCi. Màc3Abdg egXf7mCm đic3Abdg c3Abdgtại ec3Abdgm cgXf7mChán thôi,gXf7mC cSqZnXEhứ ôc3Abdgng bạgXf7mCn đẹc3Abdgp trSqZnXEai cgXf7mCủa thc3Abdgầy Pzem khc3Abdgông quaPzn tâPzm. ESqZnXEm đâuPz cógXf7mC bSqZnXEạ ngườSqZnXEi c3Abdgnào đẹpSqZnXE tc3Abdgrai màPz ec3Abdgm gXf7mCcũng SqZnXEmê đâu.”
Thầy LâmPz gậc3Abdgt đầugXf7mC cườiSqZnXE vgXf7mCới tôi:SqZnXE SqZnXE“ RgXf7mCồi, rồiPz. PzBiết Pzrồi, xiPzn lỗi.c3Abdg PzNói tógXf7mCm lạgXf7mCi lPzà cc3Abdgó đgXf7mCi phảiSqZnXE khôngPz? ĐPzúng gXf7mC7 Pzgiờ cc3Abdghờ tugXf7mCi Pzngay Pzở cổngSqZnXE hộiSqZnXE chợgXf7mC đó.gXf7mC NSqZnXEhớ nghSqZnXEen… NhắcgXf7mC lSqZnXEại SqZnXElần nữgXf7mCa SqZnXElà đúgXf7mCng gXf7mC7 giờPz đóc3Abdg…”, tôic3Abdg cũnSqZnXEg ừSqZnXE hửSqZnXE chàoc3Abdg gXf7mCthầy rồic3Abdg lc3Abdgeo lêSqZnXEn xgXf7mCe về….

Khi Pzvề nhà,SqZnXE tPzhấy Pzmặt tôigXf7mC mẹSqZnXE hSqZnXEoan hc3Abdgỉ: “gXf7mCCon cưnc3Abdgg, chPzủ nhgXf7mCật điPz lêSqZnXEn ôngXf7mCg NgoạiPz Pzdự đágXf7mCm giỗ.SqZnXE CSqZnXEậu PhúgXf7mC gXf7mCcon về.”.SqZnXE Tc3Abdgôi đámc3Abdg gXf7mCỉu xìuSqZnXE “SqZnXE Dạ.”,gXf7mC rc3Abdgồi thưc3Abdga Pzmẹ điSqZnXE lSqZnXEên SqZnXEphòng, c3Abdgmẹ nhìngXf7mC tPzheo tôiPz ngơPz c3Abdgngác: Pz“Con nhóPzc nàgXf7mCy lPzạ thiệPzt, bìnhSqZnXE thườngPz c3Abdgnó nc3Abdgghe cậuSqZnXE PSqZnXEhú Pzvề lc3Abdgà nhảygXf7mC nhõmSqZnXE lêPzn “quàgXf7mC cogXf7mCn đâu”,c3Abdg c3Abdgmà gXf7mCnay tỉnhc3Abdg Pzbơ vSqZnXEậy. PzMà gXf7mCmấy ngàc3Abdgy c3Abdgnay tPzhấy nc3Abdgó cPzư gXf7mClơ Pzmơ vậyPz, Pzgiống c3Abdgnhư nSqZnXEgười cgXf7mChết rồgXf7mCi vậySqZnXE á.”

Ba tPzôi c3Abdgmỉm cc3Abdgười gXf7mCnói vớiSqZnXE mẹSqZnXE: “SqZnXE KệPz ngXf7mCó đgXf7mCi SqZnXEem, đgXf7mCi hSqZnXEọc vềPz SqZnXEmệt màSqZnXE. NgSqZnXEày mSqZnXEai nSqZnXEó lSqZnXEại tSqZnXEưng SqZnXEbừng Pzcho coi.”

Trời! BSqZnXEa mc3Abdgẹ SqZnXEnào cóSqZnXE biếtc3Abdg tSqZnXEôi “SqZnXE IgXf7mC’m SqZnXEin SqZnXEsorrow SqZnXEof lSqZnXEove (SqZnXEtôi đagXf7mCng thSqZnXEất tìPznh)” đâSqZnXEu, SqZnXEcó Pzcòn tc3Abdgâm trạngSqZnXE nàoPz mc3Abdgà đSqZnXEú đởngXf7mC gXf7mCnhư SqZnXEmọi gXf7mCkhi, gXf7mCmà ngSqZnXEhe đc3Abdgến cậuSqZnXE PhSqZnXEú lPzại nhSqZnXEớ gXf7mCđến cPzái SqZnXEông SingXf7mCh Pzđó. NgườigXf7mC SqZnXEđâu c3Abdgmà gXf7mCgiống nhPzau Pzthế? TôiPz bậSqZnXEt mPzáy lPzên chgXf7mCeck Pzmail gXf7mCthì cậc3Abdgu PhSqZnXEú tôigXf7mC c3Abdgđang c3Abdgonline lc3Abdgiền boPzom vàoPz nóiSqZnXE chuygXf7mCện vc3Abdgới tSqZnXEôi: “ConSqZnXE à,c3Abdg cậc3Abdgu sắPzp vc3Abdgề. MgXf7mCai lSqZnXEà lSqZnXEên máySqZnXE baSqZnXEy. ChSqZnXEủ nhgXf7mCật cPzậu gặpgXf7mC Pzcon nhé.c3Abdg CPzó c3Abdgquà SqZnXEcho gXf7mCcon nèSqZnXE. Cậuc3Abdg đac3Abdgng làgXf7mCm việc,gXf7mC sẵngXf7mC onligXf7mCne hỏic3Abdg tSqZnXEhăm cgXf7mCon chSqZnXEút. :c3Abdg> ”SqZnXE SqZnXETôi gXf7mCbật cười,SqZnXE lầnSqZnXE nàogXf7mC vềgXf7mC màPz cậuPz chSqZnXEẳng c3Abdgcó quSqZnXEà chc3Abdgo tôi,c3Abdg chỉgXf7mC c3Abdgcó tôigXf7mC lPzà chưSqZnXEa cSqZnXEó qgXf7mCuà c3Abdgcho cậuPz gXf7mCthôi, nhưngXf7mCg tôiPz sẽSqZnXE cốgXf7mC gắnggXf7mC kgXf7mChi nàPzo rãgXf7mCnh rc3Abdgỗi tc3Abdghì thiếPzt kếPz mPzột c3Abdgcái lịchc3Abdg tặnSqZnXEg cậuSqZnXE mớgXf7mCi được.

Tôi c3Abdgđược bPza trgXf7mCang c3Abdgbị SqZnXEcho máSqZnXEy vPzi tínc3Abdgh từgXf7mC c3Abdgrất c3Abdgsớm Pznên chPzuyện vọc3Abdgc pc3Abdghần mềgXf7mCm c3Abdgvới tSqZnXEôi lgXf7mCà mộtPz gXf7mCthú tiSqZnXEêu khc3Abdgiển khác3Abdg ưc3Abdg lSqZnXEà SqZnXEhay. NhờSqZnXE nc3Abdgó mSqZnXEà c3Abdgtôi gXf7mCđi trgXf7mCước lũPz bạnSqZnXE ởPz trườnggXf7mC ởc3Abdg khoSqZnXEản c3Abdgtin họcSqZnXE vàPz lSqZnXEâu lSqZnXEâu lạic3Abdg lPzàm gXf7mCrộ gXf7mClên chuyệPzn bgXf7mCuôn bc3Abdgán ảgXf7mCnh Pzdo tPzôi thiPzết c3Abdgkế tPzheo đơnPz đặgXf7mCt hc3Abdgàng cSqZnXEủa chúnggXf7mC Pznó, vuPzi lắmc3Abdg kia.

Tôi địgXf7mCnh SqZnXEsau khgXf7mCi tốtc3Abdg nghc3Abdgiệp lớpSqZnXE gXf7mC12 nc3Abdgày Pzsẽ đSqZnXEi thePzo nPzgành đgXf7mCồ họac3Abdg SqZnXEvà tgXf7mCiếng AnhgXf7mC, SqZnXEtôi thấyPz ngànc3Abdgh đóPz rấtc3Abdg hc3Abdgợp vớgXf7mCi tôi.

Tôi Pzđánh Pztrả lờigXf7mC lạigXf7mC cậu:SqZnXE “c3Abdg SqZnXEDạ, cc3Abdgon SqZnXEcám ơnPz cSqZnXEậu gXf7mCnhiều. CậPzu ơSqZnXEi, mấyPz Pztháng nac3Abdgy ởPz trườnSqZnXEg gXf7mCcon SqZnXEhọc agXf7mCnh vPzăn cgXf7mCó ôngXf7mCg Pzthầy giốngc3Abdg cgXf7mCậu lắm,SqZnXE khoảngPz 8c3Abdg5 %gXf7mC. CSqZnXEó Pzkhi ngXf7mCào ổngXf7mCg làPz anc3Abdgh egXf7mCm họgXf7mC vớSqZnXEi cgXf7mCậu không?gXf7mC ;;)”.

“ GiốngPz Pz85% hảSqZnXE coSqZnXEn c3Abdg:-O c3Abdg? SqZnXEỪ nhiSqZnXEều gXf7mCkhi aPznh egXf7mCm c3Abdgrơi rớtSqZnXE đâuPz SqZnXEkhông biết c3Abdg:-?&SqZnXEnbsp;Mà đẹpgXf7mC traPzi giốc3Abdgng cậPzu hả?SqZnXE Cc3Abdghắc khPzông bằnSqZnXEg đâugXf7mC nPzhỉ, cgXf7mCậu đẹpPz c3Abdgtrai hPzơn. SqZnXECon vc3Abdgô coc3Abdgi SqZnXEkĩ SqZnXElại đi &nbsSqZnXEp;) .SqZnXEGiỡn thôi.SqZnXE Cc3Abdgon chưac3Abdg ngủc3Abdg hgXf7mCả?”. SqZnXETôi ômgXf7mC bàPzn phSqZnXEím cườSqZnXEi Pznắc nẻgXf7mC. CậuSqZnXE PhúSqZnXE tc3Abdgôi c3Abdglà ngườiSqZnXE rSqZnXEất đẹpgXf7mC traPzi vPzà dSqZnXEễ thưc3Abdgơng… nhưPzng dễc3Abdg thươPzng c3Abdgthứ Pzmấy troc3Abdgng nc3Abdghà tSqZnXEhì kc3Abdghông bSqZnXEiết, vìc3Abdg nhàSqZnXE gXf7mCtôi cSqZnXEó Pznhiều cậuSqZnXE dễgXf7mC thươngXf7mCg SqZnXElắm. Mặc3Abdgc dgXf7mCù Pzcậu cgXf7mChỉ lSqZnXEà cậSqZnXEu gXf7mChọ, nhưnPzg tìnhPz thưSqZnXEơng củgXf7mCa cc3Abdgậu c3Abdgđối vớPzi tSqZnXEôi thPzì khônc3Abdgg Pzthua gXf7mCgì mgXf7mCấy ngườiPz c3Abdgcậu rPzuột c3Abdgcả. TôigXf7mC muốngXf7mC gìc3Abdg cậc3Abdgu Pzcũng gửiSqZnXE chgXf7mCo, nc3Abdghà tôSqZnXEi SqZnXEgặp khógXf7mC Pzkhăn c3Abdggì cậugXf7mC Pzcũng giúc3Abdgp đỡ.

Khi tgXf7mCôi cgXf7mCòn nhỏPz, tSqZnXEôi hagXf7mCy ưgXf7mCớc nếuSqZnXE cógXf7mC nSqZnXEgười c3Abdgyêu c3Abdgthì gXf7mCtôi cc3Abdgũng mơgXf7mC SqZnXEước cgXf7mCó mộtPz ngườiSqZnXE giốnggXf7mC Pznhư cậu.SqZnXE ĐúSqZnXEng c3Abdglà gXf7mCcầu đượcc3Abdg ướPzc tgXf7mChấy, ggXf7mCặp thc3Abdgì gặpSqZnXE rồiSqZnXE đóSqZnXE mPzà gXf7mCđâu gXf7mCcó dPzễ thươngSqZnXE bằc3Abdgng. ThậmgXf7mC cSqZnXEhí lPzà cSqZnXEòn đáSqZnXEng gPzhét, rấtc3Abdg đágXf7mCng ghét.

“ DạgXf7mC coc3Abdgn sc3Abdgắp đgXf7mCi ngPzủ đgXf7mCây. CậSqZnXEu làgXf7mCm c3Abdgviệc vuSqZnXEi nhé.c3Abdg BgXf7mCữa nàogXf7mC đưSqZnXEợc coSqZnXEn sẽgXf7mC Pzgửi hìgXf7mCnh c3Abdgổng cSqZnXEho cậuPz SqZnXEcoi. KhSqZnXEông giốnggXf7mC khôSqZnXEng SqZnXEăn tiềngXf7mC B-Pz) Oáp!!c3Abdg! GigXf7mCờ cogXf7mCn buồnPz ngXf7mCgủ gXf7mCquá (Pz:| SqZnXE. CoPzn c3Abdgoff đâyPz. HẹgXf7mCp gặpSqZnXE cậuSqZnXE chủPz nhậtSqZnXE.BB, G9”-TôiPz Pzmỉm cPzười đánhgXf7mC lạPzi. NhữngPz coSqZnXEn cgXf7mChữ củgXf7mCa cậc3Abdgu lc3Abdgại lầc3Abdgn lượtgXf7mC hiệgXf7mCn c3Abdgra: “NgápPz gìc3Abdg màc3Abdg gXf7mCto thếgXf7mC. NhgXf7mCớ đc3Abdgưa taSqZnXEy chgXf7mCe gXf7mCmiệng lạgXf7mCi kc3Abdgẻo ruPzồi c3Abdgbay vô Pz ) gXf7mC. ỪSqZnXE, byPze conPz, Pzsao lPzũ tSqZnXErẻ Pzbay gXf7mCgiờ phátSqZnXE mc3Abdginh rSqZnXEa ngPzôn ngữSqZnXE chac3Abdgt lạc3Abdg quc3Abdgá vậy,gXf7mC bPzb Pzlà byPze byc3Abdge, rồPzi GSqZnXE9 Pzlà SqZnXEgood Pznight. TgXf7mCiện nhỉ.”….

Tôi vừac3Abdg SqZnXEđưa tSqZnXEay tắtPz máSqZnXEy SqZnXEthì điệngXf7mC thogXf7mCại c3Abdgreng, tSqZnXEôi gXf7mCcầm gXf7mCmáy gXf7mCa lôgXf7mC c3Abdgthì tiếngPz Pzcon TrSqZnXEâm vagXf7mCng lêngXf7mC: Pz“Tao nè.SqZnXE gXf7mCSao gXf7mCrồi, chgXf7mCủ SqZnXEnhật đic3Abdg coc3Abdgi pSqZnXEhim vSqZnXEới ảnhc3Abdg phc3Abdgải không?c3Abdg SướnggXf7mC qgXf7mCuá ta.”.gXf7mC SqZnXETôi gXf7mCgằn giọngc3Abdg vớigXf7mC nóPz: SqZnXE“ PzRất tiếSqZnXEc đãc3Abdg SqZnXElàm SqZnXEmày thấc3Abdgt vọng,gXf7mC nhưc3Abdgng chủgXf7mC nhậPzt taSqZnXEo SqZnXEsẽ đic3Abdg SqZnXElên gXf7mCông Nc3Abdggoại dPzự đámPz giỗ.c3Abdg CPzòn tốic3Abdg gXf7mCđến tSqZnXEhì nằc3Abdgm nhàc3Abdg hoặcSqZnXE quc3Abdga mPzày cSqZnXEhơi. Cc3Abdgòn ảnhSqZnXE hc3Abdgả, quc3Abdgên đi.”

“ c3AbdgHuh??? DSqZnXEzậy Pzlà sac3Abdgo? Mc3Abdgày cóc3Abdg SqZnXEvé rc3Abdgồi c3Abdgsao SqZnXElại nằmgXf7mC ngXf7mChà?”- Trc3Abdgâm ngạcPz ngXf7mChiên gXf7mChỏi lạigXf7mC. PzTôi đoPzán Pzlà cáiPz mặtc3Abdg nc3Abdgó SqZnXElúc gXf7mCnày kc3Abdghông khágXf7mCc vớc3Abdgi cágXf7mCi Pzmuỗng làc3Abdg mgXf7mCấy, vgXf7mCì Pznó c3Abdgưa nghệcc3Abdgh mặtSqZnXE gXf7mCra mỗigXf7mC khPzi ngạc3Abdgc nhiên.

Tôi bènc3Abdg kểgXf7mC tc3Abdgừ đầugXf7mC tớigXf7mC đuôgXf7mCi cc3Abdgho nPzó nghSqZnXEe chuyệnSqZnXE mấyPz Pznay tPzôi cc3Abdghưa cóPz dịSqZnXEp c3Abdgkể vìgXf7mC SqZnXEkhông quc3Abdga lớpgXf7mC nSqZnXEó chc3Abdgơi. TgXf7mCuy TrâgXf7mCm SqZnXElà gXf7mCbạn thgXf7mCân SqZnXEcủa tôPzi nhưc3Abdgng lạSqZnXEi gXf7mCkhông chungXf7mCg lớp,SqZnXE kPzể rPza tgXf7mChì TrâmSqZnXE vSqZnXEà tôiSqZnXE c3Abdgcũng cóSqZnXE duyc3Abdgên gXf7mCkì Pzngộ rấgXf7mCt lSqZnXEạ, tôic3Abdg biếtPz nógXf7mC lSqZnXEà Pzbạn củaPz bạnSqZnXE cùSqZnXEng bSqZnXEàn vớigXf7mC gXf7mCtôi đầgXf7mCu nămgXf7mC lc3Abdgớp 11SqZnXE, nhưnPzg tôiSqZnXE quSqZnXEen nóc3Abdg tc3Abdgrong gXf7mCmột dịpSqZnXE cgXf7mCa ngXf7mChạc củac3Abdg trườnc3Abdgg, nc3Abdgói chuyệc3Abdgn hạPzp qgXf7mCuá nêc3Abdgn “gXf7mCkết dính”SqZnXE Pznhau từgXf7mC đấy.Pz (TínPzh cSqZnXEho đPzến gXf7mCnay thìSqZnXE TrgXf7mCâm vc3Abdgà tôc3Abdgi Pzđã chSqZnXEơi đSqZnXEược c3Abdgbảy ngXf7mCăm c3Abdgrồi, vàPz SqZnXEchuyện củaSqZnXE c3Abdgtôi vgXf7mCà SgXf7mCinh ngàyPz đóSqZnXE thìgXf7mC nc3Abdgó c3Abdgvà thầygXf7mC LâmPz lc3Abdgà SqZnXEhai ngPzười “rắgXf7mCp tgXf7mCâm SqZnXEvun véSqZnXEn” )

Vừa SqZnXEnghe Pztôi kểPz hếSqZnXEt, c3Abdgnó hégXf7mCt tgXf7mCrong điệnc3Abdg tgXf7mChoại gXf7mClàm thôSqZnXEi muc3Abdgốn Pzthủng màc3Abdgng nhĩPz: “SqZnXE Trờc3Abdgi ơc3Abdgi c3Abdg!!!! Ngốc3Abdgc tc3Abdgử! MàSqZnXEy cgXf7mCó điêPzn khôPzng vậgXf7mCy?”. TSqZnXEôi lấgXf7mCm léPzt lgXf7mCí nhíSqZnXE: gXf7mC“ Hic…Pz tạSqZnXEi coc3Abdgn nhỏc3Abdg gXf7mCkia khônPzg biếtgXf7mC điềugXf7mC, Pzđâu phảSqZnXEi tạic3Abdg taogXf7mC. TaSqZnXEo bịPz tPzhầy PzLâm nhégXf7mCo, gigXf7mCờ tớgXf7mCi màPzy chửigXf7mC nữaSqZnXE hả?c3Abdg ThôiPz gXf7mCbỏ Pzqua đgXf7mCi, gXf7mCthầy LâmPz c3Abdgrủ thức3Abdg gXf7mCbảy nàSqZnXEy đic3Abdg SqZnXEchơi. MàyPz điSqZnXE ngXf7mCha, vìgXf7mC Pztao cSqZnXEó véc3Abdg điPz cSqZnXEho haSqZnXEi người,SqZnXE thầyPz LâmSqZnXE cũPzng rủgXf7mC bạSqZnXEn. Nc3Abdgghe nPzói bạnc3Abdg Pzổng SqZnXEđẹp tPzrai lắm.”,c3Abdg tiếngc3Abdg TrâmSqZnXE cườiSqZnXE kSqZnXEhúc khíc3Abdgch: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….