You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thgUoLứ TcYG77gznăm, gUoLtôi vừa3ocMA3mu đ3ocMA3muặt chân3ocMA3mu lê3ocMA3mun bậ3ocMA3muc gUoLcửa lTcYG77gzớp th3ocMA3muì đTcYG77gzã 3ocMA3munghe tiếng3ocMA3mu bé3ocMA3mu M3ocMA3muy ngUoLũng nịuTcYG77gz: “ThầyTcYG77gz ơi.Th3ocMA3muầy rảnhTcYG77gz TcYG77gzhông? ThầyTcYG77gz đigUoL cgUoLoi p3ocMA3muhim vgUoLới Bé3ocMA3mu MTcYG77gzy nTcYG77gzha. Vì3ocMA3mu bé3ocMA3mu TcYG77gzMy khgUoLông gUoLrủ được3ocMA3mu 3ocMA3muai cả.”.3ocMA3mu Rồi3ocMA3mu tiếng3ocMA3mu 3ocMA3muSinh đTcYG77gzáp trảgUoL hơgUoLi ng3ocMA3muập n3ocMA3mugừng: “3ocMA3muSao TcYG77gzác vậTcYG77gzy? BTcYG77gzé MTcYG77gzy dễgUoL thươ3ocMA3mung 3ocMA3muvậy m3ocMA3muà kTcYG77gzhông TcYG77gzai 3ocMA3muđi… cgUoLho thầygUoL năm3ocMA3mu phút3ocMA3mu 3ocMA3muđể sTcYG77gzuy ngh3ocMA3muĩ TcYG77gznha.”. TôTcYG77gzi r3ocMA3muáng đứngTcYG77gz c3ocMA3muhờ đợigUoL nghgUoLe gUoLcâu trảTcYG77gz lờigUoL cTcYG77gzủa Sin3ocMA3muh rồigUoL mớTcYG77gzi v3ocMA3muào lớpTcYG77gz, cứ3ocMA3mu gUoLtrả lgUoLời lgUoLà gUoL“thầy bậgUoLn” chTcYG77gzo tôiTcYG77gz TcYG77gzđi, đừnTcYG77gzg 3ocMA3mutrả lờigUoL 3ocMA3mucâu nTcYG77gzào khác. 

“Ừ, cugUoLối gUoLtuần này3ocMA3mu thầy3ocMA3mu cũng3ocMA3mu 3ocMA3mukhông TcYG77gzbận. ThầygUoL sẽgUoL đ3ocMA3mui vgUoLới bTcYG77gzé MTcYG77gzy.”, cTcYG77gzon bégUoL M3ocMA3muy r3ocMA3mueo TcYG77gzlên gUoLnhư bắt3ocMA3mu đgUoLược vTcYG77gzàng: “H3ocMA3muoan 3ocMA3muhô, cámgUoL ơ3ocMA3mun thầy.”3ocMA3mu MộtgUoL c3ocMA3muâu t3ocMA3murả TcYG77gzlời kgUoLhuyến m3ocMA3muãi tTcYG77gzhêm 3ocMA3munụ cườiTcYG77gz đgUoLẹp nhưTcYG77gz gUoLmơ đãgUoL là3ocMA3mum TcYG77gztôi chgUoLoáng vágUoLng. gUoLLại thêm3ocMA3mu 3ocMA3mumột “cúTcYG77gz số3ocMA3muc gUoLkinh dịgUoL” TcYG77gznữa. CogUoLn gUoLbé đáng3ocMA3mu ghétTcYG77gz, gUoLnó TcYG77gzthiệt lTcYG77gzà mgUoLưu 3ocMA3muma chước3ocMA3mu qugUoLỷ, nógUoL dámgUoL “phỗng3ocMA3mu tagUoLy trên”TcYG77gz của3ocMA3mu tTcYG77gzôi… gUoLnó TcYG77gzsẽ biết3ocMA3mu TcYG77gztay tôi…TcYG77gz gUoLtôi ghégUoLt n3ocMA3muó… tô3ocMA3mui TcYG77gzcăm thùgUoL nó…tôi…TcYG77gz CágUoLi 3ocMA3mu“ông già”TcYG77gz ấygUoL c3ocMA3muũng 3ocMA3mudở hơ3ocMA3mui nữ3ocMA3mua, nghTcYG77gzĩ tTcYG77gzhế nTcYG77gzào m3ocMA3muà lạigUoL nhậnTcYG77gz lờTcYG77gzi 3ocMA3munó tTcYG77gzhế? CgUoLòn tôi3ocMA3mu đây3ocMA3mu bỏgUoL 3ocMA3mucho TcYG77gzai? TgUoLôi TcYG77gzghét TcYG77gzcả TcYG77gzhai người…
TôigUoL kTcYG77gzhông địgUoLnh TcYG77gzvào họcTcYG77gz ngày3ocMA3mu hgUoLôm n3ocMA3muay đâu,3ocMA3mu 3ocMA3munhìn 3ocMA3muhai ngườiTcYG77gz đógUoL 3ocMA3mumắc cô3ocMA3mung lêTcYG77gzn gUoLtăng xôngTcYG77gz điên3ocMA3mu TcYG77gzbất tử3ocMA3mu lắm.3ocMA3mu ĐiTcYG77gz vgUoLề cTcYG77gzho yênTcYG77gz chuyện.TcYG77gz gUoLNghĩ vậ3ocMA3muy tôigUoL lTcYG77gziền q3ocMA3muuay l3ocMA3muưng đ3ocMA3mui xuốgUoLng cầu3ocMA3mu thanTcYG77gzg, đTcYG77gzang đigUoL lTcYG77gzững th3ocMA3muững thì3ocMA3mu thầ3ocMA3muy Lâm3ocMA3mu gUoLtừ 3ocMA3muđâu TcYG77gzra vỗTcYG77gz và3ocMA3muo va3ocMA3mui tôiTcYG77gz cgUoLái bộp,gUoL tgUoLhầy nTcYG77gzhe gUoLrăng: “Chào3ocMA3mu TcYG77gzhọc 3ocMA3mutrò cư3ocMA3mung, eTcYG77gzm tí3ocMA3munh trốn3ocMA3mu họcTcYG77gz hảTcYG77gz?”, tôi3ocMA3mu dòm3ocMA3mu thầyTcYG77gz cố3ocMA3mu nTcYG77gzén bựcTcYG77gz dTcYG77gzọc tươTcYG77gzi gUoLcười: “TcYG77gz Trốn3ocMA3mu TcYG77gzrồi mgUoLất qugUoLà sagUoLo. TcYG77gzEm 3ocMA3muđi m3ocMA3muua nướcTcYG77gz t3ocMA3muhôi mà.”.3ocMA3mu NgTcYG77gzhe tới3ocMA3mu vụgUoL quà3ocMA3mu cgUoLáp thTcYG77gzầy gUoLLâm chgUoLau mày3ocMA3mu: “Học3ocMA3mu tgUoLrò t3ocMA3muhảo ghê3ocMA3mu nhỉ3ocMA3mu. ThTcYG77gzầy đ3ocMA3mui vềTcYG77gz hổTcYG77gzng h3ocMA3muỏi hagUoLn TcYG77gzgì m3ocMA3muà gUoLđòi gUoLquà gUoLrồi. MàTcYG77gz thô3ocMA3mui, cTcYG77gzon ní3ocMA3mut, khôgUoLng chấ3ocMA3mup. Nè”.

Thầy lụcTcYG77gz cặ3ocMA3mup gUoLđưa cgUoLho tôTcYG77gzi m3ocMA3muột cáiTcYG77gz vònggUoL m3ocMA3muộc gỗ,3ocMA3mu mộ3ocMA3mut c3ocMA3muái đĩagUoL 3ocMA3muCD củagUoL TraTcYG77gzdemark. TgUoLhánh thần3ocMA3mu ơi!TcYG77gz TcYG77gzái CTcYG77gzD nàgUoLy TcYG77gztôi lùnTcYG77gzg tTcYG77gzìm khắ3ocMA3mup thà3ocMA3munh 3ocMA3muphố màTcYG77gz khTcYG77gzông tgUoLhấy TcYG77gzmà na3ocMA3muy cTcYG77gzó rồgUoLi, TcYG77gzsung sướTcYG77gzng TcYG77gzquá. TôigUoL ômTcYG77gz sTcYG77gziết cágUoLi gUoLCD TcYG77gztrong TcYG77gztay 3ocMA3mulảm nh3ocMA3muảm: “Oh3ocMA3mu 3ocMA3mumy gogUoLd, gUoLmy TcYG77gzgod. Đ3ocMA3muồ hiếm,3ocMA3mu gUoLđồ hiếmTcYG77gz. 3ocMA3muCám TcYG77gzơn thầy,3ocMA3mu thầygUoL numbgUoLer o3ocMA3mune.”, tgUoLhầy cưTcYG77gzời h3ocMA3mua h3ocMA3muả xoTcYG77gza đầugUoL tôiTcYG77gz: “gUoLĐược, ngUoLumber TcYG77gzone thìTcYG77gz gUoLđược. À!3ocMA3mu CòTcYG77gzn cógUoL h3ocMA3muai cágUoLi véTcYG77gz đigUoL hộigUoL c3ocMA3muhợ nè3ocMA3mu. ChgUoLo e3ocMA3mum luô3ocMA3mun, rủTcYG77gz TcYG77gzai t3ocMA3muhì rủ.”

Vừa ng3ocMA3muhe tớTcYG77gzi 3ocMA3muhai cáiTcYG77gz TcYG77gzvé l3ocMA3muàm tgUoLôi lạigUoL lTcYG77gziên tưởng3ocMA3mu cgUoLảnh gUoLkhi nãy,gUoL nồ3ocMA3mung độgUoL m3ocMA3muáu điêngUoL củagUoL TcYG77gztôi lạTcYG77gzi gUoLchạy ngượTcYG77gzc lênTcYG77gz. N3ocMA3mugay lậpTcYG77gz 3ocMA3mutức TcYG77gztôi cầmgUoL đ3ocMA3muĩa gUoLCD lẫnTcYG77gz gUoLcái vòngUoLg, mấgUoLy c3ocMA3muái TcYG77gzvé đưagUoL TcYG77gzlại TcYG77gzcho thầgUoLy Lâm,gUoL ca3ocMA3muu cgUoLó: “EmTcYG77gz 3ocMA3mutrả thgUoLầy hếtTcYG77gz nèTcYG77gz. G3ocMA3muiờ gUoLem đTcYG77gzi v3ocMA3muề đTcYG77gzây. Trốn3ocMA3mu TcYG77gzhọc gUoLhôm 3ocMA3munay TcYG77gzluôn. 3ocMA3muĐiên r3ocMA3muồi, gUoLquê 3ocMA3murồi.”. gUoLCái thTcYG77gzái gUoLđộ kTcYG77gzì qgUoLuặc củTcYG77gza TcYG77gztôi làm3ocMA3mu thầy3ocMA3mu 3ocMA3muLâm k3ocMA3muhông hiểuTcYG77gz gUoLmô tTcYG77gzê gTcYG77gzì hếtgUoL, t3ocMA3muhầy khTcYG77gzệ nệgUoL xác3ocMA3muh đốnTcYG77gzg quTcYG77gzà chạyTcYG77gz theTcYG77gzo tôgUoLi: “Ê,gUoL 3ocMA3muê. TcYG77gzGì TcYG77gzkì vậy?gUoL TcYG77gzEm bịTcYG77gz hâ3ocMA3mum hả?TcYG77gz TuTcYG77gzi quýnTcYG77gzh chếtTcYG77gz bâyTcYG77gz giờ.gUoL 3ocMA3muRéo muTcYG77gza quàgUoL ch3ocMA3muo đ3ocMA3muã giTcYG77gzờ khôngTcYG77gz lấyTcYG77gz TcYG77gzlà sao?”gUoL, sẵngTcYG77gz cTcYG77gzơn điên3ocMA3mu gUoLđang cuồngUoL cuộngUoL TcYG77gztôi qu3ocMA3muay lạTcYG77gzi gUoLtrút giậgUoLn TcYG77gzlên th3ocMA3muầy luôn,TcYG77gz tôTcYG77gzi qTcYG77gzuay gUoLlại 3ocMA3mugắt: “Ừ3ocMA3mu gUoLđấy, gUoLem hâm,3ocMA3mu TcYG77gzem đigUoLên. ETcYG77gzm ghTcYG77gzét gUoLcái ôngTcYG77gz đó,gUoL TcYG77gzem ghTcYG77gzét coTcYG77gzn 3ocMA3mubé đó,3ocMA3mu gUoLem ghét3ocMA3mu thgUoLầy luTcYG77gzôn. gUoLEm về…V3ocMA3muĩnh biệt…”.

Thầy gUoLLâm đuổiTcYG77gz thegUoLo gUoLnắm dâ3ocMA3muy 3ocMA3mucặp tô3ocMA3mui kéoTcYG77gz TcYG77gzlại: “Ê3ocMA3mu gUoL, vgUoLừa phảgUoLi tgUoLhôi ngUoLha. TcYG77gzTui làgUoLm gìTcYG77gz m3ocMA3muà 3ocMA3mughét 3ocMA3mutui? TcYG77gzEm đ3ocMA3muang g3ocMA3muiận a3ocMA3mui m3ocMA3muà điêngUoL dữTcYG77gz vậy3ocMA3mu? C3ocMA3muái ônTcYG77gzg thầTcYG77gzy STcYG77gzinh đó3ocMA3mu hả?gUoL NggUoLồi gUoLxuống k3ocMA3muể gUoLtui nghgUoLe.”. NóigUoL xonggUoL, thầTcYG77gzy 3ocMA3mucầm dâTcYG77gzy c3ocMA3muặp kéogUoL tôTcYG77gzi ngTcYG77gzồi xu3ocMA3muống gUoLchân cầu3ocMA3mu tha3ocMA3mung. STcYG77gzẵn gUoLđang cgUoLó người3ocMA3mu cầ3ocMA3mun chigUoLa sẻ3ocMA3mu, tTcYG77gzôi ph3ocMA3muun r3ocMA3mua mộtgUoL trà3ocMA3mung gUoLcho hạgUoL hỏa.3ocMA3mu 3ocMA3muSau kh3ocMA3mui 3ocMA3munghe gUoLxong câgUoLu chuyện3ocMA3mu thầTcYG77gzy LâgUoLm 3ocMA3munhìn TcYG77gztôi mỉgUoLm cườ3ocMA3mui vỗTcYG77gz vaTcYG77gzi aTcYG77gzn ủi:gUoL “ThuagUoL 3ocMA3mukeo 3ocMA3munày bàTcYG77gzy gUoLkeo khácTcYG77gz. TcYG77gzĐừng nả3ocMA3mun chí…gUoL nhưn3ocMA3mug cTcYG77gzó đTcYG77gziều…”, gUoLtôi TcYG77gznhìn thầgUoLy lạTcYG77gz lẫm:gUoL “NhgUoLưng 3ocMA3musao h3ocMA3muả thầy?”.Thầy3ocMA3mu Lâ3ocMA3mum c3ocMA3muau m3ocMA3muặt lại3ocMA3mu đTcYG77gzưa hTcYG77gzai taTcYG77gzy vgUoLéo hagUoLi máTcYG77gz TcYG77gztôi TcYG77gzlèm bè3ocMA3mum: “CáigUoL tgUoLội ngốc3ocMA3mu làTcYG77gz mgUoLột nè3ocMA3mu. gUoLCái tộiTcYG77gz TcYG77gzvô duyênTcYG77gz, dgUoLám tTcYG77gzrút gTcYG77gziận TcYG77gzlên TcYG77gztui làgUoL 3ocMA3muhai nè3ocMA3mu, TcYG77gzvà điTcYG77gzên khgUoLùng lTcYG77gzà ba3ocMA3mu. ChừagUoL chưa?”,TcYG77gz v3ocMA3muì đgUoLau mTcYG77gzà TcYG77gztôi 3ocMA3mula gUoLoai o3ocMA3muái: “Ối,gUoL đgUoLau quTcYG77gzá!!! gUoLTha cgUoLho 3ocMA3muem. 3ocMA3muEm cgUoLhừa rồiTcYG77gz, egUoLm cTcYG77gzhừa rồi.”.

Khi thTcYG77gzầy TcYG77gzLâm bỏ3ocMA3mu 3ocMA3mutay rgUoLa, tôigUoL ngồi3ocMA3mu đư3ocMA3mua gUoLtay xo3ocMA3mua 3ocMA3muxoa hTcYG77gzai mágUoL đầygUoL những3ocMA3mu v3ocMA3muết đỏTcYG77gz phụngTcYG77gz phịugUoL: “Thầ3ocMA3muy ácTcYG77gz còngUoL hơ3ocMA3mun SingUoLh ngUoLữa, TcYG77gznhéo đauTcYG77gz quáTcYG77gz. gUoLUi TcYG77gzda! ETcYG77gzm ngốgUoLc chỗTcYG77gz nTcYG77gzào?”. ThTcYG77gzầy LâTcYG77gzm theTcYG77gzo TcYG77gzthói qugUoLen đưgUoLa taTcYG77gzy miTcYG77gzết 3ocMA3mucằm: “TcYG77gzLại cònTcYG77gz khônggUoL TcYG77gznữa hả3ocMA3mu? TựTcYG77gz dưnTcYG77gzg 3ocMA3muđem ch3ocMA3muo cogUoLn béTcYG77gz M3ocMA3muy đTcYG77gzó cáigUoL gUoLvé làmTcYG77gz gì?gUoL”, tôiTcYG77gz đư3ocMA3mua tagUoLy gUoLlên gãgUoLi đgUoLầu: gUoL“Em đâugUoL cógUoL ngUoLgờ cogUoLn ngUoLhỏ đóTcYG77gz đúngTcYG77gz 3ocMA3mutúyp “t3ocMA3muự nhgUoLiên TcYG77gznhư người3ocMA3mu TcYG77gzHà TcYG77gzNội” đ3ocMA3muâu?”. V3ocMA3muừa 3ocMA3mulúc đóTcYG77gz chuôngTcYG77gz r3ocMA3mueng lêgUoLn, thầy3ocMA3mu kégUoLo tgUoLôi đẩygUoL về3ocMA3mu TcYG77gzphía c3ocMA3muầu thanTcYG77gzg bảo:3ocMA3mu “Thô3ocMA3mui tTcYG77gzới ggUoLiờ 3ocMA3muhọc rồiTcYG77gz, đ3ocMA3mui họ3ocMA3muc đ3ocMA3mui.Chuồn TcYG77gzlà biếtgUoL TcYG77gztay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua th3ocMA3muay e3ocMA3mum 3ocMA3muyeu anh

Nhác th3ocMA3muấy gUoLmặt t3ocMA3muôi, coTcYG77gzn bgUoLé gUoLMy đ3ocMA3muã TcYG77gzlăng xănTcYG77gzg: “Chị3ocMA3mu ơi,gUoL 3ocMA3muem mờ3ocMA3mui thầygUoL gUoLđi. ThầyTcYG77gz đồng3ocMA3mu 3ocMA3muý r3ocMA3muồi đấygUoL chịgUoL ạ.”,3ocMA3mu tgUoLôi nhgUoLìn n3ocMA3muó mỉmTcYG77gz TcYG77gzcười àTcYG77gz lêTcYG77gzn mgUoLột c3ocMA3muâu 3ocMA3mura cTcYG77gzhiều ngTcYG77gzạc nhiê3ocMA3mun lắTcYG77gzm. 3ocMA3muCon quỷ…3ocMA3mu t3ocMA3mua TcYG77gzbẻ c3ocMA3muổ mi…lạiTcYG77gz cTcYG77gzòn khogUoLe 3ocMA3munữa hả?TcYG77gz MớgUoLi dằngUoL đượ3ocMA3muc c3ocMA3muơn gUoLtức xon3ocMA3mug, giờ3ocMA3mu ngUoLó lạTcYG77gzi “qugUoLạt” ch3ocMA3muo 3ocMA3mubùng lên3ocMA3mu. gUoLNghe gUoLnó lgUoLíu l3ocMA3muo m3ocMA3muà lgUoLòng tTcYG77gzôi nghẹn3ocMA3mu ngào.MTcYG77gzình q3ocMA3muuả lgUoLà điên,gUoL vừTcYG77gza TcYG77gzđiên vừagUoL ngốc!gUoL Nó3ocMA3mu th3ocMA3muì vuTcYG77gzi TcYG77gzrồi chủTcYG77gz nh3ocMA3muật được3ocMA3mu 3ocMA3muđi xeTcYG77gzm pTcYG77gzhim 3ocMA3muvới TcYG77gzSinh cò3ocMA3mun m3ocMA3muình lạigUoL TcYG77gznằm nhà…chánTcYG77gz ngắt.

Sinh cũngUoLg gUoL“không biếgUoLt” ngUoLỗi lòn3ocMA3mug gUoLcủa tgUoLôi, gUoLanh 3ocMA3muvui vẻTcYG77gz đếnTcYG77gz bêgUoLn tôTcYG77gzi mỉmTcYG77gz cgUoLười: gUoL“ ChủTcYG77gz nhật3ocMA3mu 3ocMA3muđi xegUoLm 3ocMA3muphim sướnTcYG77gzg TcYG77gzha.” TcYG77gzTôi cười3ocMA3mu nhạtTcYG77gz thếTcYG77gzch đ3ocMA3muáp 3ocMA3mulại anTcYG77gzh: 3ocMA3mu“Vâng! NgUoLhưng sướ3ocMA3mung đâuTcYG77gz bgUoLằng TcYG77gzai kiagUoL, đigUoL 3ocMA3muhai m3ocMA3muình m3ocMA3muới vugUoLi. ThgUoLế màgUoL TcYG77gzdám 3ocMA3mubảo cTcYG77gzô AgUoLn khôTcYG77gzng rảgUoLnh cuTcYG77gzối t3ocMA3muuần 3ocMA3mucơ TcYG77gzđấy.”. N3ocMA3mughe tôTcYG77gzi n3ocMA3muói mgUoLóc 3ocMA3munói mỉ3ocMA3mua thếgUoL, 3ocMA3muanh 3ocMA3mucau gUoLmặt lườmTcYG77gz tô3ocMA3mui: “LạigUoL 3ocMA3muăn 3ocMA3munói kiểuTcYG77gz đóTcYG77gz gUoLnữa. Muốn3ocMA3mu tôgUoLi 3ocMA3mucho mộtgUoL kí3ocMA3mu 3ocMA3muvào 3ocMA3muđầu khôngUoLg hảTcYG77gz? ATcYG77gzi v3ocMA3muới ai?”.

Tôi nhìTcYG77gzn gUoLanh congUoLg gUoLmôi lêngUoL, 3ocMA3munói khoáTcYG77gzy thêgUoLm tiTcYG77gzếng nữa:TcYG77gz “EmgUoL nTcYG77gzói agUoLi đóTcYG77gz ch3ocMA3muứ c3ocMA3muó ngUoLói thầy3ocMA3mu đâu.3ocMA3mu TcYG77gzNgộ à3ocMA3mu!”, nógUoLi xo3ocMA3mung tôgUoLi cắpTcYG77gz TcYG77gzcặp qTcYG77gzuay 3ocMA3mulưng đ3ocMA3mui xuống3ocMA3mu TcYG77gzbàn bgUoLét ngTcYG77gzồi học.3ocMA3mu Si3ocMA3munh phùgUoLng 3ocMA3mumang khoTcYG77gzanh t3ocMA3muay thTcYG77gzở dàiTcYG77gz, 3ocMA3mucòn 3ocMA3mucon bgUoLé 3ocMA3muMy hếtTcYG77gz nhì3ocMA3mun 3ocMA3mutôi rồi3ocMA3mu lạ3ocMA3mui n3ocMA3muhìn anTcYG77gzh cTcYG77gzhả gUoLhiểu gìTcYG77gz cả.

Suốt buTcYG77gzổi TcYG77gzhọc nỗTcYG77gzi buồngUoL c3ocMA3muhán 3ocMA3mucứ lơgUoL mgUoLơ 3ocMA3mutrong TcYG77gztôi. HTcYG77gzễ nhì3ocMA3mun SigUoLnh tôgUoLi lạiTcYG77gz t3ocMA3muhấy nghènTcYG77gz nghẹnTcYG77gz nơiTcYG77gz cu3ocMA3muống họngTcYG77gz. TcYG77gzSao mgUoLà cTcYG77gzhán ghêTcYG77gz 3ocMA3muta! CógUoL lTcYG77gzẽ là3ocMA3mu nTcYG77gzgày chủTcYG77gz nhậtTcYG77gz TcYG77gztôi gUoLnên ngủTcYG77gz suốtgUoL cả3ocMA3mu TcYG77gzngày. VìTcYG77gz gUoLbiết đâu3ocMA3mu gUoLtrong TcYG77gzmơ gUoLtôi sẽTcYG77gz mTcYG77gzơ 3ocMA3muthấy 3ocMA3muanh v3ocMA3muà TcYG77gztôi đgUoLi TcYG77gzxem 3ocMA3muphim thì3ocMA3mu sagUoLo, nhưTcYG77gz gUoLthế c3ocMA3muòn đưTcYG77gzợc gUoLhơn TcYG77gznhìn th3ocMA3muấy cTcYG77gzon bgUoLé ấyTcYG77gz c3ocMA3muứ lTcYG77gzởn vởTcYG77gzn bên3ocMA3mu anh….

Khi ngUoLghe t3ocMA3muiếng chTcYG77gzuông TcYG77gzreng, tô3ocMA3mui gUoLlà ng3ocMA3muười gUoLvọt rTcYG77gza tgUoLrước nhấtgUoL. 3ocMA3muĐi vềTcYG77gz ch3ocMA3muo TcYG77gzlẹ đểTcYG77gz TcYG77gzra quáTcYG77gzn gUoLngồi nTcYG77gzhâm TcYG77gznhi đTcYG77gzể “quên”TcYG77gz b3ocMA3muuồn. 3ocMA3muKhi TcYG77gztôi TcYG77gzđang đểgUoL 3ocMA3muxe tôi3ocMA3mu thấy3ocMA3mu thầ3ocMA3muy LâmTcYG77gz vàgUoL 3ocMA3muanh đứnTcYG77gzg ngUoLói chuyện3ocMA3mu 3ocMA3muở hà3ocMA3munh lTcYG77gzang phòngTcYG77gz giáoTcYG77gz 3ocMA3muvụ rgUoLa gUoLchiều gUoLvui 3ocMA3muvẻ lgUoLắm, cáiTcYG77gz TcYG77gznụ cườiTcYG77gz qugUoLyến rũTcYG77gz 3ocMA3muđó giờTcYG77gz tôgUoLi thấygUoL ghgUoLét kiTcYG77gznh khủng.gUoL V3ocMA3muới aTcYG77gzi cgUoLũng cư3ocMA3muời đượTcYG77gzc. TôiTcYG77gz thất3ocMA3mu tgUoLhểu dẫn3ocMA3mu xgUoLe rTcYG77gza khỏTcYG77gzi c3ocMA3muhỗ giữ3ocMA3mu, cTcYG77gzúi mặtgUoL xuốnTcYG77gzg gUoLđất lTcYG77gzắc gUoLđầu chángUoL gUoLnản TcYG77gzrồi lẩgUoLm nhẩm:TcYG77gz “TcYG77gz 3ocMA3muCuối TcYG77gztuần gUoLnày mìTcYG77gznh TcYG77gzlàm gUoLgì đây,TcYG77gz lại3ocMA3mu đi3ocMA3mu TcYG77gzra quán3ocMA3mu cgUoLà phgUoLê vàTcYG77gz n3ocMA3mugồi ngắm3ocMA3mu gUoLsao hả?HaTcYG77gzy vặ3ocMA3mun gUoLmáy lạnTcYG77gzh troTcYG77gzng phònTcYG77gzg vàTcYG77gz cuốgUoLn mTcYG77gzền gUoLnằm ngủ?gUoL” Tê3ocMA3mun gUoLgiữ gUoLxe tTcYG77gzhấy tháigUoL TcYG77gzđộ 3ocMA3mutôi TcYG77gznhư thgUoLế 3ocMA3mucũng mắgUoLc cười,3ocMA3mu hắn3ocMA3mu chọc:TcYG77gz “3ocMA3mu S3ocMA3muao vậTcYG77gzy, tgUoLhất tTcYG77gzình h3ocMA3muả cTcYG77gzưng? CuốTcYG77gzi tugUoLần khônggUoL agUoLi TcYG77gzđi chơgUoLi vớTcYG77gzi cưng3ocMA3mu gUoLhả?Anh đTcYG77gzi gUoLcho nè.”.3ocMA3mu Á3ocMA3mu àgUoL! gUoLDám cgUoLhọc TcYG77gzbà à3ocMA3mu, b3ocMA3muà gUoLđang cơgUoLn điê3ocMA3mun đTcYG77gzây. Mà3ocMA3muy t3ocMA3muới số3ocMA3mu rồi.TcYG77gz NgTcYG77gzhĩ th3ocMA3muế gUoLtôi buôngTcYG77gz th3ocMA3muỏng gUoLhắn mTcYG77gzột cTcYG77gzâu: “gUoLDạ, cgUoLám TcYG77gzơn lòTcYG77gzng tốtgUoL củaTcYG77gz TcYG77gzanh. AnTcYG77gzh l3ocMA3muo t3ocMA3muhu tiềnTcYG77gz giTcYG77gzữ xTcYG77gze đ3ocMA3mui, TcYG77gzđừng ở3ocMA3mu đgUoLó TcYG77gzrảnh rTcYG77gzỗi 3ocMA3mulo gUoLcho e3ocMA3mum, bTcYG77gzảo vệ3ocMA3mu lTcYG77gza aTcYG77gznh bâygUoL giờ.gUoL E3ocMA3mum đangTcYG77gz vội,3ocMA3mu an3ocMA3muh 3ocMA3muvui lòTcYG77gzng thTcYG77gzu tiền3ocMA3mu gi3ocMA3muữ gUoLxe nha3ocMA3munh TcYG77gzlên chTcYG77gzút TcYG77gzđược không?”3ocMA3mu. 3ocMA3muGã g3ocMA3muiữ x3ocMA3mue cứgUoLng TcYG77gzhọng nhìngUoL TcYG77gztôi, tgUoLức tốigUoL gUoLlắm nhưngUoLg gUoLtất nhTcYG77gziên hắTcYG77gzn 3ocMA3mukhông thTcYG77gzể phgUoLản bá3ocMA3muc gì.gUoL Tôi3ocMA3mu đãgUoL quáTcYG77gz lị3ocMA3much sự.

Gần gUoLra tớiTcYG77gz cổngTcYG77gz trườgUoLng thgUoLì tô3ocMA3mui ngUoLghe tgUoLiếng tTcYG77gzhầy LâgUoLm gọigUoL ýTcYG77gz ới3ocMA3mu TcYG77gzsau lưnggUoL: “3ocMA3mu HTcYG77gz, HTcYG77gz. C3ocMA3muhờ chút!gUoL”. T3ocMA3muhầy chạyTcYG77gz đếngUoL g3ocMA3muần tô3ocMA3mui đứng3ocMA3mu thởTcYG77gz dốc:TcYG77gz “3ocMA3mu T3ocMA3muhoắt cágUoLi lTcYG77gzà thấ3ocMA3muy rgUoLa tớiTcYG77gz đâgUoLy rồiTcYG77gz. CTcYG77gzái vTcYG77gzé hộgUoLi chợ3ocMA3mu TcYG77gznãy qugUoLên 3ocMA3mulấy nè.Một3ocMA3mu vTcYG77gzé gUoLđi đượcgUoL gUoLhai ngườgUoLi, 3ocMA3muem dẫ3ocMA3mun bgUoLạn đgUoLi c3ocMA3muho vu3ocMA3mui, TcYG77gztui cũngUoLg rgUoLủ bạn3ocMA3mu TcYG77gzđi nữa.Đi3ocMA3mu qgUoLuậy chơiTcYG77gz đi,TcYG77gz t3ocMA3muhứ bảgUoLy cgUoLũng khôgUoLng bậ3ocMA3mun 3ocMA3mugì.Bật TcYG77gzmí nghgUoLen, b3ocMA3muạn tu3ocMA3mui đgUoLẹp tr3ocMA3muai lắm.”

Cái gUoLnày làm3ocMA3mu tgUoLôi hơTcYG77gzi gUoLquê TcYG77gzà nh3ocMA3mua, ổ3ocMA3mung TcYG77gzcứ TcYG77gzlàm nhưgUoL tgUoLôi thấy3ocMA3mu n3ocMA3mugười đẹpgUoL t3ocMA3murai nà3ocMA3muo gUoLcũng TcYG77gznhảy v3ocMA3muô vậygUoL đóTcYG77gz. MêgUoL đẹpgUoL tgUoLrai t3ocMA3muhì cũnTcYG77gzg TcYG77gzphải có3ocMA3mu mứcTcYG77gz 3ocMA3muđộ chứTcYG77gz. MgUoLà thTcYG77gzôi kệgUoL! Th3ocMA3muứ bảygUoL hgUoLọc xonggUoL, rảnh3ocMA3mu rỗi3ocMA3mu TcYG77gzđi chơ3ocMA3mui 3ocMA3mucho đỡgUoL buồn.TcYG77gz TcYG77gzVề TcYG77gznhà bgUoLuồn chángUoL cũnTcYG77gzg vậy.TcYG77gz T3ocMA3muôi g3ocMA3muật gUoLđầu nhgUoLưng lạiTcYG77gz TcYG77gznói dỗi:3ocMA3mu “TcYG77gz gUoLĐược, 3ocMA3muem đ3ocMA3mui. MTcYG77gzà TcYG77gzem đgUoLi tại3ocMA3mu TcYG77gzem cTcYG77gzhán thôTcYG77gzi, ch3ocMA3muứ TcYG77gzông bạnTcYG77gz gUoLđẹp trgUoLai cgUoLủa thầyTcYG77gz e3ocMA3mum khôTcYG77gzng qugUoLan tâm.3ocMA3mu gUoLEm gUoLđâu TcYG77gzcó bgUoLạ ngườigUoL nào3ocMA3mu đTcYG77gzẹp t3ocMA3murai 3ocMA3mumà TcYG77gzem cũnggUoL mêgUoL đâu.”
ThầyTcYG77gz TcYG77gzLâm g3ocMA3muật đầuTcYG77gz cườigUoL v3ocMA3muới tTcYG77gzôi: “3ocMA3mu RồgUoLi, TcYG77gzrồi. BTcYG77gziết rồi,TcYG77gz xigUoLn gUoLlỗi. NóigUoL tgUoLóm lạTcYG77gzi lTcYG77gzà có3ocMA3mu TcYG77gzđi phảiTcYG77gz khôn3ocMA3mug? ĐTcYG77gzúng TcYG77gz7 3ocMA3mugiờ TcYG77gzchờ tugUoLi ngaTcYG77gzy ởgUoL cgUoLổng hộigUoL ch3ocMA3muợ đgUoLó. Nhớ3ocMA3mu 3ocMA3munghen… NhắgUoLc lại3ocMA3mu gUoLlần nữa3ocMA3mu lgUoLà đúnTcYG77gzg TcYG77gz7 ggUoLiờ 3ocMA3muđó…”, tôi3ocMA3mu cũnTcYG77gzg 3ocMA3muừ hửTcYG77gz gUoLchào th3ocMA3muầy rồi3ocMA3mu TcYG77gzleo l3ocMA3muên gUoLxe về….

Khi vgUoLề nhà3ocMA3mu, tgUoLhấy mặTcYG77gzt tôTcYG77gzi mẹTcYG77gz ho3ocMA3muan gUoLhỉ: “C3ocMA3muon TcYG77gzcưng, chủTcYG77gz nhậtTcYG77gz đgUoLi gUoLlên TcYG77gzông NgoạigUoL dTcYG77gzự đámgUoL g3ocMA3muiỗ. CgUoLậu PhgUoLú c3ocMA3muon gUoLvề.”. TcYG77gzTôi đám3ocMA3mu TcYG77gzỉu xìugUoL TcYG77gz“ Dạ.”,TcYG77gz r3ocMA3muồi 3ocMA3muthưa mẹTcYG77gz điTcYG77gz l3ocMA3muên phòTcYG77gzng, mẹ3ocMA3mu nTcYG77gzhìn t3ocMA3muheo 3ocMA3mutôi nggUoLơ nggUoLác: “C3ocMA3muon nhógUoLc nàTcYG77gzy 3ocMA3mulạ thiệt3ocMA3mu, bTcYG77gzình thườnggUoL nó3ocMA3mu 3ocMA3munghe cậ3ocMA3muu PgUoLhú vTcYG77gzề gUoLlà nhảygUoL nhõTcYG77gzm lê3ocMA3mun “quàTcYG77gz co3ocMA3mun đâu”,gUoL TcYG77gzmà TcYG77gznay tỉnhgUoL bgUoLơ vậy.TcYG77gz TcYG77gzMà mấTcYG77gzy n3ocMA3mugày na3ocMA3muy thấygUoL 3ocMA3munó gUoLcư lgUoLơ 3ocMA3mumơ 3ocMA3muvậy, TcYG77gzgiống như3ocMA3mu ngườigUoL chếtTcYG77gz rồTcYG77gzi vậyTcYG77gz á.”

Ba tôiTcYG77gz mỉm3ocMA3mu cườgUoLi n3ocMA3muói vớigUoL mẹ3ocMA3mu: “gUoL KệgUoL gUoLnó 3ocMA3muđi egUoLm, 3ocMA3muđi họgUoLc vềgUoL mệTcYG77gzt mTcYG77gzà. Ngày3ocMA3mu mTcYG77gzai 3ocMA3munó lạigUoL tưn3ocMA3mug bừng3ocMA3mu gUoLcho coi.”

Trời! 3ocMA3muBa mẹ3ocMA3mu 3ocMA3munào có3ocMA3mu bTcYG77gziết gUoLtôi “gUoL I’gUoLm TcYG77gzin gUoLsorrow o3ocMA3muf lovTcYG77gze TcYG77gz(tôi đa3ocMA3mung thấtTcYG77gz tình)”gUoL đâu,TcYG77gz gUoLcó cò3ocMA3mun gUoLtâm trạTcYG77gzng nàogUoL 3ocMA3mumà đú3ocMA3mu đởngUoL nhưTcYG77gz gUoLmọi khi3ocMA3mu, TcYG77gzmà n3ocMA3mughe đ3ocMA3muến gUoLcậu Ph3ocMA3muú lạiTcYG77gz n3ocMA3muhớ đgUoLến cá3ocMA3mui ôngUoLg Si3ocMA3munh đó.3ocMA3mu gUoLNgười đâu3ocMA3mu mgUoLà giốgUoLng ngUoLhau TcYG77gzthế? 3ocMA3muTôi bậgUoLt máTcYG77gzy gUoLlên cheTcYG77gzck maTcYG77gzil th3ocMA3muì 3ocMA3mucậu P3ocMA3muhú tTcYG77gzôi đang3ocMA3mu onlTcYG77gzine liền3ocMA3mu bTcYG77gzoom vàoTcYG77gz nóigUoL chuyệTcYG77gzn vớ3ocMA3mui gUoLtôi: gUoL“Con TcYG77gzà, gUoLcậu sắp3ocMA3mu về.3ocMA3mu TcYG77gzMai l3ocMA3muà lê3ocMA3mun máTcYG77gzy gUoLbay. ChủgUoL nhgUoLật cậu3ocMA3mu g3ocMA3muặp 3ocMA3mucon nhé.3ocMA3mu 3ocMA3muCó quà3ocMA3mu chTcYG77gzo gUoLcon nèTcYG77gz. 3ocMA3muCậu đagUoLng gUoLlàm v3ocMA3muiệc, sẵn3ocMA3mu onlin3ocMA3mue hỏigUoL t3ocMA3muhăm TcYG77gzcon chgUoLút. :&gtTcYG77gz; gUoL” Tô3ocMA3mui bgUoLật cười,gUoL 3ocMA3mulần nàoTcYG77gz vềgUoL mgUoLà TcYG77gzcậu 3ocMA3muchẳng cógUoL quà3ocMA3mu chgUoLo tôi,3ocMA3mu chỉgUoL cgUoLó t3ocMA3muôi làgUoL chưagUoL cgUoLó quàTcYG77gz cTcYG77gzho cậ3ocMA3muu thôTcYG77gzi, nhưnTcYG77gzg tôTcYG77gzi sTcYG77gzẽ cố3ocMA3mu ggUoLắng kgUoLhi nàgUoLo rãnhgUoL gUoLrỗi thgUoLì thiế3ocMA3mut kếTcYG77gz mộtTcYG77gz 3ocMA3mucái lịchTcYG77gz tặnTcYG77gzg 3ocMA3mucậu TcYG77gzmới được.

Tôi được3ocMA3mu bgUoLa tra3ocMA3mung bị3ocMA3mu TcYG77gzcho m3ocMA3muáy gUoLvi gUoLtính 3ocMA3mutừ rgUoLất sớTcYG77gzm nên3ocMA3mu TcYG77gzchuyện vọc3ocMA3mu phầngUoL mềm3ocMA3mu vớiTcYG77gz gUoLtôi làgUoL mộtgUoL t3ocMA3muhú gUoLtiêu k3ocMA3muhiển khTcYG77gzá 3ocMA3muư gUoLlà ha3ocMA3muy. NhờTcYG77gz nógUoL màTcYG77gz tôTcYG77gzi điTcYG77gz 3ocMA3mutrước lgUoLũ bạnTcYG77gz ở3ocMA3mu trườngUoLg ởgUoL khoảnTcYG77gz 3ocMA3mutin họcTcYG77gz và3ocMA3mu lâugUoL lâugUoL lạTcYG77gzi l3ocMA3muàm 3ocMA3murộ lên3ocMA3mu ch3ocMA3muuyện 3ocMA3mubuôn bágUoLn ả3ocMA3munh 3ocMA3mudo TcYG77gztôi thiết3ocMA3mu kếTcYG77gz theTcYG77gzo đơngUoL TcYG77gzđặt hàgUoLng gUoLcủa 3ocMA3muchúng gUoLnó, vTcYG77gzui lTcYG77gzắm kia.

Tôi địnhgUoL 3ocMA3musau TcYG77gzkhi tố3ocMA3mut TcYG77gznghiệp lTcYG77gzớp 3ocMA3mu12 nàygUoL sẽ3ocMA3mu đTcYG77gzi thegUoLo ngUoLgành đồTcYG77gz họaTcYG77gz vàgUoL tiếnggUoL Anh3ocMA3mu, tôigUoL thấy3ocMA3mu gUoLngành đóTcYG77gz rgUoLất hợp3ocMA3mu vớiTcYG77gz tôi.

Tôi đ3ocMA3muánh gUoLtrả lờiTcYG77gz lạigUoL cậu:TcYG77gz gUoL“ Dạ3ocMA3mu, c3ocMA3muon TcYG77gzcám gUoLơn cậu3ocMA3mu nhiề3ocMA3muu. CậugUoL 3ocMA3muơi, mấygUoL tháng3ocMA3mu na3ocMA3muy gUoLở trườgUoLng coTcYG77gzn hgUoLọc gUoLanh gUoLvăn 3ocMA3mucó TcYG77gzông gUoLthầy giốnTcYG77gzg 3ocMA3mucậu lắ3ocMA3mum, khoảTcYG77gzng 8TcYG77gz5 %gUoL. CTcYG77gzó kh3ocMA3mui nTcYG77gzào ổngUoLg lgUoLà aTcYG77gznh egUoLm họgUoL TcYG77gzvới cậugUoL kgUoLhông? ;;)”.

“ GiốnggUoL TcYG77gz85% 3ocMA3muhả TcYG77gzcon :-gUoLO gUoL? ỪgUoL TcYG77gznhiều kTcYG77gzhi 3ocMA3muanh egUoLm TcYG77gzrơi rớt3ocMA3mu TcYG77gzđâu khôngTcYG77gz biết &nbsTcYG77gzp;Mà đẹpTcYG77gz 3ocMA3mutrai ggUoLiống cậuTcYG77gz hTcYG77gzả? ChắcTcYG77gz khôngUoLg bằgUoLng đ3ocMA3muâu nhỉ,TcYG77gz cậugUoL đẹpgUoL trgUoLai hơ3ocMA3mun. gUoLCon vgUoLô cgUoLoi gUoLkĩ lạigUoL đi 3ocMA3mu:)&nbs3ocMA3mup;) .GiỡngUoL thgUoLôi. CgUoLon ch3ocMA3muưa ngủ3ocMA3mu hảTcYG77gz?”. TcYG77gzTôi ôTcYG77gzm bgUoLàn pTcYG77gzhím cười3ocMA3mu nắgUoLc gUoLnẻ. CậgUoLu Phú3ocMA3mu tôigUoL 3ocMA3mulà ngưTcYG77gzời rgUoLất đẹp3ocMA3mu tra3ocMA3mui v3ocMA3muà dễgUoL thương…3ocMA3mu nhưnggUoL dễTcYG77gz thươnggUoL 3ocMA3muthứ mấygUoL trongUoLg gUoLnhà t3ocMA3muhì gUoLkhông biết,3ocMA3mu vìgUoL nTcYG77gzhà gUoLtôi cgUoLó nhiều3ocMA3mu cậugUoL 3ocMA3mudễ th3ocMA3muương lTcYG77gzắm. MgUoLặc 3ocMA3mudù cậu3ocMA3mu chỉ3ocMA3mu lgUoLà cậu3ocMA3mu TcYG77gzhọ, nTcYG77gzhưng 3ocMA3mutình thươgUoLng TcYG77gzcủa gUoLcậu đố3ocMA3mui vTcYG77gzới tTcYG77gzôi gUoLthì kh3ocMA3muông thu3ocMA3mua ggUoLì gUoLmấy người3ocMA3mu gUoLcậu ruộtTcYG77gz cảgUoL. Tô3ocMA3mui muốgUoLn ggUoLì cậugUoL cũnggUoL gửTcYG77gzi cTcYG77gzho, gUoLnhà tôi3ocMA3mu gặp3ocMA3mu khó3ocMA3mu gUoLkhăn TcYG77gzgì cậgUoLu cũn3ocMA3mug giúTcYG77gzp đỡ.

Khi 3ocMA3mutôi gUoLcòn nhỏ,gUoL tôgUoLi ha3ocMA3muy ư3ocMA3muớc nếuTcYG77gz gUoLcó ngườgUoLi TcYG77gzyêu 3ocMA3muthì 3ocMA3mutôi cũngUoLg mơTcYG77gz ướcTcYG77gz có3ocMA3mu một3ocMA3mu ngườigUoL giốngTcYG77gz nhưgUoL cậu3ocMA3mu. TcYG77gzĐúng l3ocMA3muà c3ocMA3muầu TcYG77gzđược ước3ocMA3mu thấygUoL, g3ocMA3muặp th3ocMA3muì gặpTcYG77gz rồiTcYG77gz đógUoL mTcYG77gzà đâTcYG77gzu có3ocMA3mu dTcYG77gzễ thưTcYG77gzơng bằng.gUoL Thậ3ocMA3mum TcYG77gzchí lgUoLà cò3ocMA3mun đánggUoL ghTcYG77gzét, 3ocMA3murất gUoLđáng ghét.

“ DgUoLạ cgUoLon 3ocMA3musắp đgUoLi nggUoLủ đgUoLây. 3ocMA3muCậu làmTcYG77gz vgUoLiệc gUoLvui nhégUoL. BữaTcYG77gz nàoTcYG77gz được3ocMA3mu cgUoLon sẽgUoL gửiTcYG77gz hìnhgUoL ổng3ocMA3mu c3ocMA3muho cậugUoL gUoLcoi. KhônggUoL giốn3ocMA3mug khôngUoLg TcYG77gzăn tiền3ocMA3mu B-gUoL) OáTcYG77gzp!!! GiờgUoL cgUoLon buồn3ocMA3mu nTcYG77gzgủ quá3ocMA3mu (:TcYG77gz| gUoL. TcYG77gzCon of3ocMA3muf 3ocMA3muđây. HẹgUoLp TcYG77gzgặp cgUoLậu chgUoLủ nhật.gUoLBB, G9”-T3ocMA3muôi mỉm3ocMA3mu TcYG77gzcười TcYG77gzđánh gUoLlại. NhữgUoLng gUoLcon chữTcYG77gz TcYG77gzcủa cậu3ocMA3mu lại3ocMA3mu lgUoLần lượtTcYG77gz hiệnTcYG77gz r3ocMA3mua: “N3ocMA3mugáp g3ocMA3muì TcYG77gzmà t3ocMA3muo gUoLthế. NhớTcYG77gz đưa3ocMA3mu tTcYG77gzay chTcYG77gze miệngTcYG77gz lạiTcYG77gz kẻo3ocMA3mu ruTcYG77gzồi b3ocMA3muay vô :)gUoL&gUoLnbsp;) gUoL. TcYG77gzỪ, by3ocMA3mue TcYG77gzcon, sTcYG77gzao lũ3ocMA3mu trẻgUoL bgUoLay gTcYG77gziờ phágUoLt 3ocMA3muminh rgUoLa n3ocMA3mugôn n3ocMA3mugữ TcYG77gzchat TcYG77gzlạ qu3ocMA3muá vậy,3ocMA3mu gUoLbb làgUoL bTcYG77gzye bye3ocMA3mu, rTcYG77gzồi GgUoL9 làgUoL ggUoLood 3ocMA3munight. Tiện3ocMA3mu nhỉ.”….

Tôi vừ3ocMA3mua đưTcYG77gza tagUoLy tắt3ocMA3mu máygUoL th3ocMA3muì điệnTcYG77gz thoại3ocMA3mu gUoLreng, tTcYG77gzôi TcYG77gzcầm 3ocMA3mumáy TcYG77gza 3ocMA3mulô thìgUoL tiế3ocMA3mung 3ocMA3mucon TrâgUoLm vagUoLng lTcYG77gzên: “TaogUoL nè.TcYG77gz gUoLSao rồi,3ocMA3mu ch3ocMA3muủ nhậgUoLt đigUoL cogUoLi pgUoLhim v3ocMA3muới ảnhgUoL ph3ocMA3muải không3ocMA3mu? SướngTcYG77gz 3ocMA3muquá tgUoLa.”. Tôi3ocMA3mu g3ocMA3muằn 3ocMA3mugiọng vTcYG77gzới ngUoLó: “3ocMA3mu Rất3ocMA3mu tgUoLiếc TcYG77gzđã gUoLlàm TcYG77gzmày thất3ocMA3mu vọng,gUoL nhưgUoLng chủgUoL nhậtgUoL 3ocMA3mutao 3ocMA3musẽ 3ocMA3muđi lêgUoLn gUoLông gUoLNgoại 3ocMA3mudự đám3ocMA3mu giỗgUoL. gUoLCòn tố3ocMA3mui đếnTcYG77gz thìTcYG77gz nằgUoLm n3ocMA3muhà hoặcTcYG77gz gUoLqua mTcYG77gzày 3ocMA3muchơi. 3ocMA3muCòn 3ocMA3muảnh 3ocMA3muhả, qugUoLên đi.”

“ Hu3ocMA3muh??? DzậyTcYG77gz làTcYG77gz sagUoLo? TcYG77gzMày cTcYG77gzó gUoLvé rồi3ocMA3mu gUoLsao lạigUoL nằgUoLm nhà?”-TcYG77gz gUoLTrâm ngạc3ocMA3mu TcYG77gznhiên hTcYG77gzỏi lạ3ocMA3mui. TôiTcYG77gz đoánTcYG77gz gUoLlà cáigUoL m3ocMA3muặt ngUoLó gUoLlúc này3ocMA3mu khôn3ocMA3mug khácgUoL với3ocMA3mu cágUoLi mugUoLỗng TcYG77gzlà mTcYG77gzấy, vì3ocMA3mu TcYG77gznó ưa3ocMA3mu ngUoLghệch TcYG77gzmặt rgUoLa m3ocMA3muỗi kh3ocMA3mui nTcYG77gzgạc nhiên.

Tôi b3ocMA3muèn k3ocMA3muể gUoLtừ TcYG77gzđầu tới3ocMA3mu gUoLđuôi chgUoLo gUoLnó n3ocMA3mughe cTcYG77gzhuyện mấy3ocMA3mu gUoLnay tôiTcYG77gz chưagUoL c3ocMA3muó dgUoLịp TcYG77gzkể TcYG77gzvì khô3ocMA3mung qu3ocMA3mua lớgUoLp 3ocMA3munó chơTcYG77gzi. 3ocMA3muTuy Tr3ocMA3muâm l3ocMA3muà bạTcYG77gzn thânTcYG77gz gUoLcủa TcYG77gztôi nhưngTcYG77gz lạ3ocMA3mui gUoLkhông chuTcYG77gzng TcYG77gzlớp, kểTcYG77gz gUoLra thìgUoL TgUoLrâm vàgUoL TcYG77gztôi TcYG77gzcũng gUoLcó duyên3ocMA3mu kì3ocMA3mu ngộgUoL rất3ocMA3mu gUoLlạ, TcYG77gztôi bi3ocMA3muết 3ocMA3munó l3ocMA3muà TcYG77gzbạn TcYG77gzcủa b3ocMA3muạn cTcYG77gzùng bàTcYG77gzn vớigUoL tgUoLôi đầu3ocMA3mu TcYG77gznăm lớpgUoL 11gUoL, nhưgUoLng tgUoLôi queTcYG77gzn TcYG77gznó tro3ocMA3mung mộtgUoL dịp3ocMA3mu c3ocMA3mua nhạcTcYG77gz củgUoLa trgUoLường, nó3ocMA3mui chuyệngUoL hạpTcYG77gz quTcYG77gzá n3ocMA3muên “kgUoLết dính”3ocMA3mu n3ocMA3muhau từ3ocMA3mu đấgUoLy. (Tính3ocMA3mu gUoLcho đgUoLến ngUoLay thTcYG77gzì T3ocMA3murâm và3ocMA3mu TcYG77gztôi đãTcYG77gz chơi3ocMA3mu được3ocMA3mu gUoLbảy n3ocMA3muăm rồi,3ocMA3mu 3ocMA3muvà 3ocMA3muchuyện c3ocMA3muủa TcYG77gztôi TcYG77gzvà gUoLSinh ngàyTcYG77gz đóTcYG77gz th3ocMA3muì nóTcYG77gz vgUoLà thầTcYG77gzy gUoLLâm TcYG77gzlà hagUoLi người3ocMA3mu “rắpgUoL tâ3ocMA3mum TcYG77gzvun vén”3ocMA3mu )

Vừa nghgUoLe tôigUoL kgUoLể hết3ocMA3mu, nóTcYG77gz héTcYG77gzt tr3ocMA3muong điệnTcYG77gz thoạigUoL làmgUoL thôTcYG77gzi TcYG77gzmuốn thTcYG77gzủng mànTcYG77gzg nTcYG77gzhĩ: “3ocMA3mu TTcYG77gzrời TcYG77gzơi gUoL!!!! NgốgUoLc t3ocMA3muử! MTcYG77gzày 3ocMA3mucó 3ocMA3muđiên gUoLkhông vậy?”.gUoL Tô3ocMA3mui lgUoLấm lé3ocMA3mut lgUoLí nhgUoLí: gUoL“ H3ocMA3muic… TcYG77gztại cogUoLn nh3ocMA3muỏ kigUoLa khôn3ocMA3mug gUoLbiết 3ocMA3muđiều, đâugUoL 3ocMA3muphải TcYG77gztại gUoLtao. TTcYG77gzao bị3ocMA3mu thầgUoLy LâmgUoL nhéo,3ocMA3mu ggUoLiờ tớigUoL màyTcYG77gz chửgUoLi nữgUoLa hả?TcYG77gz TcYG77gzThôi bỏ3ocMA3mu qugUoLa đigUoL, th3ocMA3muầy Lâ3ocMA3mum r3ocMA3muủ thứ3ocMA3mu gUoLbảy 3ocMA3munày đigUoL TcYG77gzchơi. MTcYG77gzày đ3ocMA3mui n3ocMA3muha, vìTcYG77gz t3ocMA3muao c3ocMA3muó 3ocMA3muvé điTcYG77gz cTcYG77gzho hgUoLai người,TcYG77gz thầygUoL L3ocMA3muâm 3ocMA3mucũng 3ocMA3murủ bạnTcYG77gz. Ng3ocMA3muhe nógUoLi 3ocMA3mubạn ổTcYG77gzng đẹpgUoL trTcYG77gzai lắm.”,TcYG77gz TcYG77gztiếng TcYG77gzTrâm gUoLcười 3ocMA3mukhúc khíTcYG77gzch: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….