You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứrqRuYA9M nămQS7zkr3k, tôiRpzM vừQS7zkr3ka đặrqRuYA9Mt châRpzMn lQS7zkr3kên bậRpzMc cửaQS7zkr3k lớprqRuYA9M thQS7zkr3kì QS7zkr3kđã nRpzMghe tirqRuYA9Mếng béQS7zkr3k rqRuYA9MMy nũnRpzMg nịu:rqRuYA9M “ThầyrqRuYA9M ơi.ThầyQS7zkr3k rảnhrqRuYA9M hông?QS7zkr3k ThầyrqRuYA9M QS7zkr3kđi coRpzMi phirqRuYA9Mm vớiRpzM BQS7zkr3ké MRpzMy nhRpzMa. RpzMVì bRpzMé MQS7zkr3ky khrqRuYA9Mông rủQS7zkr3k đượcrqRuYA9M aRpzMi cả.”.rqRuYA9M RrqRuYA9Mồi tiếnQS7zkr3kg SrqRuYA9Minh đáprqRuYA9M trQS7zkr3kả hơrqRuYA9Mi QS7zkr3kngập QS7zkr3kngừng: rqRuYA9M“Sao RpzMác vậy?rqRuYA9M QS7zkr3kBé MQS7zkr3ky dễrqRuYA9M thươngQS7zkr3k QS7zkr3kvậy màRpzM rqRuYA9Mkhông RpzMai đi…RpzM chrqRuYA9Mo QS7zkr3kthầy nămQS7zkr3k pRpzMhút đểrqRuYA9M surqRuYA9My QS7zkr3knghĩ nha.”QS7zkr3k. rqRuYA9MTôi ránRpzMg đứngRpzM chờrqRuYA9M đợRpzMi RpzMnghe câRpzMu trRpzMả lờrqRuYA9Mi củaQS7zkr3k SinQS7zkr3kh rrqRuYA9Mồi mớiQS7zkr3k vàoRpzM rqRuYA9Mlớp, cứQS7zkr3k trảrqRuYA9M lờirqRuYA9M lRpzMà “tRpzMhầy bận”QS7zkr3k crqRuYA9Mho RpzMtôi rqRuYA9Mđi, đừngRpzM trảrqRuYA9M lờiQS7zkr3k rqRuYA9Mcâu RpzMnào khác. 

“Ừ, cuQS7zkr3kối tuầrqRuYA9Mn nrqRuYA9Mày QS7zkr3kthầy rqRuYA9Mcũng khônrqRuYA9Mg brqRuYA9Mận. ThầyRpzM sẽRpzM điRpzM vớrqRuYA9Mi béQS7zkr3k My.”,RpzM cRpzMon brqRuYA9Mé MRpzMy reQS7zkr3ko QS7zkr3klên nhưQS7zkr3k RpzMbắt đượcRpzM vRpzMàng: “HQS7zkr3koan hôQS7zkr3k, cámrqRuYA9M QS7zkr3kơn thầy.”QS7zkr3k MộtrqRuYA9M câuQS7zkr3k trQS7zkr3kả lờiQS7zkr3k khuyếnrqRuYA9M mQS7zkr3kãi thQS7zkr3kêm nrqRuYA9Mụ cQS7zkr3kười đẹrqRuYA9Mp RpzMnhư mRpzMơ rqRuYA9Mđã lrqRuYA9Màm tôQS7zkr3ki chQS7zkr3koáng vángQS7zkr3k. LQS7zkr3kại tQS7zkr3khêm mQS7zkr3kột “cRpzMú sốRpzMc QS7zkr3kkinh dịQS7zkr3k” nRpzMữa. CorqRuYA9Mn béQS7zkr3k đRpzMáng ghérqRuYA9Mt, nQS7zkr3kó thiệtRpzM lrqRuYA9Mà mưuRpzM mQS7zkr3ka chướcQS7zkr3k quỷrqRuYA9M, QS7zkr3knó QS7zkr3kdám “rqRuYA9Mphỗng tQS7zkr3kay trêQS7zkr3kn” củaQS7zkr3k tôiRpzM… QS7zkr3knó sẽrqRuYA9M birqRuYA9Mết QS7zkr3ktay tôi…QS7zkr3k rqRuYA9Mtôi ghQS7zkr3két nó…QS7zkr3k tRpzMôi rqRuYA9Mcăm thùQS7zkr3k nórqRuYA9M…tôi… CáRpzMi “ôngQS7zkr3k già”QS7zkr3k ấQS7zkr3ky cũRpzMng dởRpzM RpzMhơi nữa,QS7zkr3k nghĩRpzM thếrqRuYA9M rqRuYA9Mnào mrqRuYA9Mà RpzMlại RpzMnhận QS7zkr3klời RpzMnó thế?RpzM RpzMCòn QS7zkr3ktôi đâyrqRuYA9M rqRuYA9Mbỏ cQS7zkr3kho rqRuYA9Mai? TQS7zkr3kôi ghRpzMét cảrqRuYA9M QS7zkr3khai người…
TôirqRuYA9M khôngRpzM địRpzMnh rqRuYA9Mvào họcQS7zkr3k ngRpzMày RpzMhôm naRpzMy đâQS7zkr3ku, nRpzMhìn hrqRuYA9Mai ngRpzMười đóRpzM mắcQS7zkr3k RpzMcông lRpzMên tQS7zkr3kăng xôngrqRuYA9M đQS7zkr3kiên bRpzMất tRpzMử lắmrqRuYA9M. ĐirqRuYA9M vQS7zkr3kề crqRuYA9Mho yênRpzM chuyện.QS7zkr3k NghrqRuYA9Mĩ QS7zkr3kvậy tôQS7zkr3ki lQS7zkr3kiền rqRuYA9Mquay lRpzMưng rqRuYA9Mđi rqRuYA9Mxuống cầrqRuYA9Mu thQS7zkr3kang, đangQS7zkr3k đQS7zkr3ki QS7zkr3klững thữnQS7zkr3kg rqRuYA9Mthì thRpzMầy rqRuYA9MLâm RpzMtừ đârqRuYA9Mu rrqRuYA9Ma QS7zkr3kvỗ vàrqRuYA9Mo vaRpzMi tôiQS7zkr3k rqRuYA9Mcái bQS7zkr3kộp, thRpzMầy rqRuYA9Mnhe RpzMrăng: “ChàoQS7zkr3k họQS7zkr3kc rqRuYA9Mtrò cưnrqRuYA9Mg, eQS7zkr3km tínhrqRuYA9M trốnQS7zkr3k họcrqRuYA9M hả?rqRuYA9M”, rqRuYA9Mtôi dòQS7zkr3km thầyRpzM cQS7zkr3kố nrqRuYA9Mén bựcrqRuYA9M drqRuYA9Mọc tươiRpzM cườiRpzM: “QS7zkr3k TRpzMrốn QS7zkr3krồi mấRpzMt QS7zkr3kquà rqRuYA9Msao. ErqRuYA9Mm điQS7zkr3k muRpzMa nướcQS7zkr3k thôiQS7zkr3k mà.”rqRuYA9M. NghRpzMe rqRuYA9Mtới vụrqRuYA9M qRpzMuà cáRpzMp thầyRpzM LâmrqRuYA9M chQS7zkr3kau màRpzMy: “HọcQS7zkr3k trqRuYA9Mrò tRpzMhảo gQS7zkr3khê QS7zkr3knhỉ. TrqRuYA9Mhầy điQS7zkr3k vRpzMề hổnRpzMg hRpzMỏi haQS7zkr3kn gRpzMì màrqRuYA9M RpzMđòi qrqRuYA9Muà rồiQS7zkr3k. MàRpzM thôQS7zkr3ki, coRpzMn RpzMnít, QS7zkr3kkhông chấRpzMp. Nè”.

Thầy lRpzMục cặRpzMp đưaRpzM chrqRuYA9Mo tôirqRuYA9M RpzMmột cáiQS7zkr3k vòrqRuYA9Mng mộcQS7zkr3k gỗRpzM, QS7zkr3kmột cáQS7zkr3ki RpzMđĩa QS7zkr3kCD củarqRuYA9M TrademaQS7zkr3krk. ThQS7zkr3kánh QS7zkr3kthần ơi!RpzM áRpzMi RpzMCD nàQS7zkr3ky tôiQS7zkr3k lùnRpzMg tQS7zkr3kìm khắrqRuYA9Mp thQS7zkr3kành phốrqRuYA9M màRpzM khRpzMông tQS7zkr3khấy rqRuYA9Mmà nQS7zkr3kay córqRuYA9M rQS7zkr3kồi, srqRuYA9Mung sướngRpzM quá.RpzM RpzMTôi ômrqRuYA9M siếtrqRuYA9M QS7zkr3kcái CrqRuYA9MD trorqRuYA9Mng QS7zkr3ktay lảrqRuYA9Mm nhảrqRuYA9Mm: “RpzMOh mRpzMy gQS7zkr3kod, rqRuYA9Mmy godQS7zkr3k. ĐồRpzM RpzMhiếm, đồRpzM hQS7zkr3kiếm. QS7zkr3kCám ơRpzMn thầy,rqRuYA9M thQS7zkr3kầy numRpzMber one.”,QS7zkr3k thQS7zkr3kầy cườiQS7zkr3k hQS7zkr3ka hảQS7zkr3k xoQS7zkr3ka đrqRuYA9Mầu rqRuYA9Mtôi: “rqRuYA9MĐược, nrqRuYA9Mumber onrqRuYA9Me thrqRuYA9Mì đưrqRuYA9Mợc. À!RpzM CònQS7zkr3k crqRuYA9Mó hRpzMai cáQS7zkr3ki rqRuYA9Mvé đRpzMi hộiQS7zkr3k RpzMchợ nèQS7zkr3k. RpzMCho erqRuYA9Mm lQS7zkr3kuôn, RpzMrủ arqRuYA9Mi trqRuYA9Mhì rủ.”

Vừa QS7zkr3knghe tớirqRuYA9M haQS7zkr3ki crqRuYA9Mái vrqRuYA9Mé RpzMlàm RpzMtôi lQS7zkr3kại liênRpzM tưQS7zkr3kởng cảnhRpzM khRpzMi RpzMnãy, nồngRpzM QS7zkr3kđộ mQS7zkr3káu điêQS7zkr3kn củrqRuYA9Ma RpzMtôi RpzMlại chQS7zkr3kạy ngượRpzMc RpzMlên. NgaRpzMy lậpQS7zkr3k tứcrqRuYA9M rqRuYA9Mtôi cQS7zkr3kầm đQS7zkr3kĩa CrqRuYA9MD lQS7zkr3kẫn cáRpzMi vòQS7zkr3kng, mấrqRuYA9My rqRuYA9Mcái rqRuYA9Mvé đưaRpzM lRpzMại cQS7zkr3kho thầrqRuYA9My LârqRuYA9Mm, carqRuYA9Mu cQS7zkr3kó: “EmrqRuYA9M tRpzMrả rqRuYA9Mthầy rqRuYA9Mhết nèrqRuYA9M. GiờQS7zkr3k RpzMem đQS7zkr3ki vQS7zkr3kề RpzMđây. RpzMTrốn RpzMhọc rqRuYA9Mhôm nRpzMay lrqRuYA9Muôn. RpzMĐiên rQS7zkr3kồi, qurqRuYA9Mê rồi.”.RpzM CáirqRuYA9M RpzMthái độQS7zkr3k kìQS7zkr3k quQS7zkr3kặc củrqRuYA9Ma tôirqRuYA9M lQS7zkr3kàm trqRuYA9Mhầy LârqRuYA9Mm khRpzMông hrqRuYA9Miểu môrqRuYA9M têrqRuYA9M gìrqRuYA9M hRpzMết, rqRuYA9Mthầy khệRpzM nệrqRuYA9M xáchRpzM đốnrqRuYA9Mg qrqRuYA9Muà chạyRpzM thQS7zkr3keo tQS7zkr3kôi: “Ê,RpzM ê.QS7zkr3k rqRuYA9MGì kìRpzM rqRuYA9Mvậy? EQS7zkr3km bRpzMị hâRpzMm hQS7zkr3kả? QS7zkr3kTui RpzMquýnh chếrqRuYA9Mt brqRuYA9Mây giRpzMờ. RéoRpzM muRpzMa qRpzMuà chRpzMo đãrqRuYA9M girqRuYA9Mờ QS7zkr3kkhông lấyrqRuYA9M làrqRuYA9M saQS7zkr3ko?”, sẵngrqRuYA9M cRpzMơn điRpzMên đRpzMang cuRpzMồn cuộnQS7zkr3k tRpzMôi quaRpzMy lạRpzMi trQS7zkr3kút gQS7zkr3kiận lênQS7zkr3k tRpzMhầy luôQS7zkr3kn, RpzMtôi qRpzMuay lạRpzMi gắtQS7zkr3k: “ỪRpzM đấy,QS7zkr3k erqRuYA9Mm hRpzMâm, QS7zkr3kem điên.RpzM EQS7zkr3km ghétQS7zkr3k cRpzMái ôRpzMng đQS7zkr3kó, erqRuYA9Mm QS7zkr3kghét crqRuYA9Mon béQS7zkr3k đó,rqRuYA9M erqRuYA9Mm ghrqRuYA9Mét RpzMthầy luQS7zkr3kôn. EQS7zkr3km vRpzMề…Vĩnh biệt…”.

Thầy LâQS7zkr3km đuổiQS7zkr3k theQS7zkr3ko nắmQS7zkr3k drqRuYA9Mây cặprqRuYA9M tôQS7zkr3ki kéorqRuYA9M lrqRuYA9Mại: “ÊQS7zkr3k QS7zkr3k, vừaQS7zkr3k phảiQS7zkr3k thRpzMôi nhrqRuYA9Ma. TQS7zkr3kui làrqRuYA9Mm rqRuYA9Mgì màRpzM ghéQS7zkr3kt turqRuYA9Mi? QS7zkr3kEm đanrqRuYA9Mg giậQS7zkr3kn arqRuYA9Mi QS7zkr3kmà điênQS7zkr3k drqRuYA9Mữ vậRpzMy? CRpzMái ônQS7zkr3kg QS7zkr3kthầy SrqRuYA9Minh đóQS7zkr3k hrqRuYA9Mả? NRpzMgồi xuốngrqRuYA9M rqRuYA9Mkể RpzMtui nghe.RpzM”. RpzMNói RpzMxong, rqRuYA9Mthầy cầrqRuYA9Mm dQS7zkr3kây cặRpzMp rqRuYA9Mkéo rqRuYA9Mtôi ngồiRpzM xuốngQS7zkr3k cRpzMhân QS7zkr3kcầu thaQS7zkr3kng. SẵnrqRuYA9M rqRuYA9Mđang cQS7zkr3kó ngưRpzMời rqRuYA9Mcần RpzMchia sẻ,rqRuYA9M tôirqRuYA9M pRpzMhun rqRuYA9Mra mRpzMột trQS7zkr3kàng RpzMcho rqRuYA9Mhạ RpzMhỏa. SRpzMau kRpzMhi nRpzMghe xonRpzMg câQS7zkr3ku chuRpzMyện thầyrqRuYA9M LârqRuYA9Mm nhìnRpzM tRpzMôi mỉRpzMm cườiQS7zkr3k vỗQS7zkr3k vaQS7zkr3ki RpzMan ủi:QS7zkr3k “ThuaQS7zkr3k kerqRuYA9Mo RpzMnày bRpzMày kerqRuYA9Mo khác.RpzM rqRuYA9MĐừng nảRpzMn chRpzMí… nhưnRpzMg córqRuYA9M điều…”,RpzM tôiRpzM nhìnQS7zkr3k thầyRpzM lrqRuYA9Mạ lẫm:QS7zkr3k QS7zkr3k“Nhưng saQS7zkr3ko RpzMhả thầy?”.ThầyRpzM LâmQS7zkr3k QS7zkr3kcau mặtrqRuYA9M lrqRuYA9Mại đQS7zkr3kưa QS7zkr3khai taQS7zkr3ky véoRpzM rqRuYA9Mhai márqRuYA9M trqRuYA9Môi lèmrqRuYA9M bèmRpzM: “CáiRpzM tộirqRuYA9M ngốcrqRuYA9M lRpzMà mộtrqRuYA9M nèRpzM. RpzMCái rqRuYA9Mtội QS7zkr3kvô duyQS7zkr3kên, RpzMdám trúRpzMt giQS7zkr3kận lQS7zkr3kên tQS7zkr3kui làQS7zkr3k harqRuYA9Mi nèrqRuYA9M, vàQS7zkr3k điêrqRuYA9Mn khùnQS7zkr3kg lRpzMà barqRuYA9M. ChQS7zkr3kừa chưa?”RpzM, RpzMvì đaRpzMu mQS7zkr3kà tôiRpzM QS7zkr3kla oaQS7zkr3ki orqRuYA9Mái: “Ối,RpzM rqRuYA9Mđau qRpzMuá!!! ThRpzMa chrqRuYA9Mo emRpzM. QS7zkr3kEm chừaRpzM RpzMrồi, RpzMem chừaRpzM rồi.”.

Khi thầyRpzM LQS7zkr3kâm bỏQS7zkr3k QS7zkr3ktay raRpzM, tQS7zkr3kôi nrqRuYA9Mgồi đưaQS7zkr3k tRpzMay xrqRuYA9Moa xRpzMoa haQS7zkr3ki mRpzMá đRpzMầy nhữngQS7zkr3k vếrqRuYA9Mt đỏQS7zkr3k phụngRpzM phQS7zkr3kịu: “ThầyQS7zkr3k ácQS7zkr3k cQS7zkr3kòn hơnQS7zkr3k SrqRuYA9Minh nữa,QS7zkr3k nhéorqRuYA9M đarqRuYA9Mu quá.QS7zkr3k QS7zkr3kUi daQS7zkr3k! rqRuYA9MEm ngốcRpzM chrqRuYA9Mỗ nàoRpzM?”. ThầyrqRuYA9M rqRuYA9MLâm thrqRuYA9Meo thórqRuYA9Mi quQS7zkr3ken đưarqRuYA9M RpzMtay RpzMmiết cằRpzMm: “LạiRpzM cònRpzM RpzMkhông nRpzMữa hả?RpzM TQS7zkr3kự dưnQS7zkr3kg đeRpzMm chQS7zkr3ko rqRuYA9Mcon béRpzM MRpzMy đRpzMó cárqRuYA9Mi vRpzMé lrqRuYA9Màm gì?”,QS7zkr3k RpzMtôi rqRuYA9Mđưa tRpzMay lRpzMên RpzMgãi rqRuYA9Mđầu: “EmRpzM đâuRpzM rqRuYA9Mcó nRpzMgờ rqRuYA9Mcon nRpzMhỏ RpzMđó đúngQS7zkr3k trqRuYA9Múyp “tựrqRuYA9M rqRuYA9Mnhiên nhưrqRuYA9M ngườQS7zkr3ki HrqRuYA9Mà NRpzMội” đRpzMâu?”. VừRpzMa lúrqRuYA9Mc đRpzMó chRpzMuông rerqRuYA9Mng lêrqRuYA9Mn, thầQS7zkr3ky kéoRpzM tôQS7zkr3ki đRpzMẩy vềQS7zkr3k phrqRuYA9Mía cầQS7zkr3ku RpzMthang bảo:QS7zkr3k “ThôiQS7zkr3k QS7zkr3ktới giờrqRuYA9M QS7zkr3khọc rồrqRuYA9Mi, điRpzM hQS7zkr3kọc điQS7zkr3k.Chuồn RpzMlà birqRuYA9Mết tarqRuYA9My tui.”

Chương 16

Thẻ:thua tQS7zkr3khay QS7zkr3kem RpzMyeu anh

Nhác thấQS7zkr3ky mRpzMặt tôrqRuYA9Mi, corqRuYA9Mn brqRuYA9Mé QS7zkr3kMy đãRpzM lăRpzMng RpzMxăng: “ChịQS7zkr3k ơi,RpzM QS7zkr3kem mRpzMời thầQS7zkr3ky RpzMđi. ThrqRuYA9Mầy đồngRpzM ýrqRuYA9M rqRuYA9Mrồi rqRuYA9Mđấy chịQS7zkr3k ạ.”,RpzM tôiQS7zkr3k nhQS7zkr3kìn nóQS7zkr3k mRpzMỉm crqRuYA9Mười rqRuYA9Mà lRpzMên mộtrqRuYA9M câQS7zkr3ku rqRuYA9Mra chiềurqRuYA9M QS7zkr3kngạc QS7zkr3knhiên lắmQS7zkr3k. QS7zkr3kCon quỷ…RpzM QS7zkr3kta bẻQS7zkr3k cổQS7zkr3k mRpzMi…lại còQS7zkr3kn kRpzMhoe RpzMnữa hrqRuYA9Mả? QS7zkr3kMới dQS7zkr3kằn đượcQS7zkr3k RpzMcơn trqRuYA9Mức rqRuYA9Mxong, giờRpzM QS7zkr3knó QS7zkr3klại “quạt”rqRuYA9M cRpzMho bùQS7zkr3kng RpzMlên. QS7zkr3kNghe nQS7zkr3kó líRpzMu lRpzMo màrqRuYA9M RpzMlòng trqRuYA9Môi nghrqRuYA9Mẹn ngào.MìnrqRuYA9Mh qQS7zkr3kuả lrqRuYA9Mà đQS7zkr3kiên, RpzMvừa điênrqRuYA9M vừaRpzM nRpzMgốc! NóRpzM rqRuYA9Mthì vRpzMui rồrqRuYA9Mi RpzMchủ nhrqRuYA9Mật đRpzMược RpzMđi rqRuYA9Mxem RpzMphim vớiQS7zkr3k RpzMSinh RpzMcòn mRpzMình lạirqRuYA9M nằmrqRuYA9M nhà…RpzMchán ngắt.

Sinh cQS7zkr3kũng “khôRpzMng biếtrqRuYA9M” nỗRpzMi lrqRuYA9Mòng củarqRuYA9M tôiQS7zkr3k, anrqRuYA9Mh rqRuYA9Mvui vẻQS7zkr3k đếnQS7zkr3k RpzMbên tôiRpzM mỉrqRuYA9Mm cưRpzMời: rqRuYA9M“ ChủRpzM nrqRuYA9Mhật đRpzMi xRpzMem pQS7zkr3khim RpzMsướng haRpzM.” TôrqRuYA9Mi cườirqRuYA9M nhạQS7zkr3kt thếcrqRuYA9Mh rqRuYA9Mđáp lrqRuYA9Mại anhrqRuYA9M: “VânQS7zkr3kg! rqRuYA9MNhưng sướngrqRuYA9M đâurqRuYA9M QS7zkr3kbằng rqRuYA9Mai kQS7zkr3kia, đRpzMi QS7zkr3khai mRpzMình mớiRpzM vuirqRuYA9M. ThQS7zkr3kế màRpzM dáRpzMm bảQS7zkr3ko rqRuYA9Mcô AQS7zkr3kn rqRuYA9Mkhông rảQS7zkr3knh curqRuYA9Mối tuầnRpzM cơQS7zkr3k đấy.”.RpzM NRpzMghe tôQS7zkr3ki nórqRuYA9Mi móQS7zkr3kc nórqRuYA9Mi mỉarqRuYA9M trqRuYA9Mhế, aQS7zkr3knh QS7zkr3kcau mQS7zkr3kặt lườRpzMm tôRpzMi: “QS7zkr3kLại ănRpzM nóQS7zkr3ki kiểuRpzM rqRuYA9Mđó nRpzMữa. RpzMMuốn tôiRpzM cRpzMho rqRuYA9Mmột RpzMkí vàorqRuYA9M đầuQS7zkr3k khôQS7zkr3kng hả?RpzM QS7zkr3kAi RpzMvới ai?”.

Tôi rqRuYA9Mnhìn QS7zkr3kanh coQS7zkr3kng môRpzMi RpzMlên, nóiRpzM khoQS7zkr3káy thêRpzMm tiếngRpzM nữrqRuYA9Ma: “QS7zkr3kEm nóiRpzM RpzMai đórqRuYA9M RpzMchứ cQS7zkr3kó nórqRuYA9Mi tQS7zkr3khầy đâu.RpzM RpzMNgộ à!”,RpzM nóiQS7zkr3k rqRuYA9Mxong tôiRpzM cắQS7zkr3kp cặRpzMp qQS7zkr3kuay lưnRpzMg rqRuYA9Mđi xuQS7zkr3kống bàRpzMn bQS7zkr3két ngRpzMồi họQS7zkr3kc. SirqRuYA9Mnh QS7zkr3kphùng maRpzMng kRpzMhoanh tQS7zkr3kay thRpzMở RpzMdài, còrqRuYA9Mn rqRuYA9Mcon rqRuYA9Mbé MrqRuYA9My hếrqRuYA9Mt nQS7zkr3khìn tôRpzMi rồiQS7zkr3k lạirqRuYA9M nhìnQS7zkr3k arqRuYA9Mnh chảRpzM rqRuYA9Mhiểu gìrqRuYA9M cả.

Suốt bQS7zkr3kuổi họRpzMc nỗiRpzM bRpzMuồn QS7zkr3kchán cRpzMứ lơRpzM mơrqRuYA9M trrqRuYA9Mong tôrqRuYA9Mi. HễrqRuYA9M nhrqRuYA9Mìn SinrqRuYA9Mh tRpzMôi lạiQS7zkr3k thQS7zkr3kấy ngRpzMhèn nghẹnQS7zkr3k nơQS7zkr3ki RpzMcuống hrqRuYA9Mọng. SRpzMao QS7zkr3kmà cRpzMhán ghRpzMê rqRuYA9Mta! RpzMCó QS7zkr3klẽ rqRuYA9Mlà ngàyQS7zkr3k chủrqRuYA9M nQS7zkr3khật tQS7zkr3kôi nQS7zkr3kên rqRuYA9Mngủ suốtrqRuYA9M cảQS7zkr3k ngQS7zkr3kày. VrqRuYA9Mì QS7zkr3kbiết đârqRuYA9Mu troRpzMng RpzMmơ tôirqRuYA9M sRpzMẽ mQS7zkr3kơ tRpzMhấy arqRuYA9Mnh vàRpzM tôQS7zkr3ki rqRuYA9Mđi xQS7zkr3kem phRpzMim tQS7zkr3khì sarqRuYA9Mo, nQS7zkr3khư thếQS7zkr3k cònRpzM đượcRpzM hQS7zkr3kơn nhìRpzMn tRpzMhấy corqRuYA9Mn bRpzMé ấQS7zkr3ky cứrqRuYA9M lởrqRuYA9Mn vởQS7zkr3kn bRpzMên anh….

Khi ngQS7zkr3khe RpzMtiếng cRpzMhuông QS7zkr3kreng, tôRpzMi làRpzM nrqRuYA9Mgười vọtrqRuYA9M rqRuYA9Mra tRpzMrước nrqRuYA9Mhất. ĐiQS7zkr3k vềrqRuYA9M chrqRuYA9Mo lẹQS7zkr3k rqRuYA9Mđể QS7zkr3kra qrqRuYA9Muán rqRuYA9Mngồi nhârqRuYA9Mm nrqRuYA9Mhi đểrqRuYA9M “QS7zkr3kquên” rqRuYA9Mbuồn. KhQS7zkr3ki tQS7zkr3kôi đanrqRuYA9Mg đrqRuYA9Mể xRpzMe RpzMtôi QS7zkr3kthấy thrqRuYA9Mầy LRpzMâm vàrqRuYA9M rqRuYA9Manh rqRuYA9Mđứng nóirqRuYA9M QS7zkr3kchuyện ởQS7zkr3k hàrqRuYA9Mnh RpzMlang phòRpzMng gRpzMiáo vrqRuYA9Mụ rrqRuYA9Ma cRpzMhiều vrqRuYA9Mui RpzMvẻ lRpzMắm, crqRuYA9Mái nrqRuYA9Mụ cườiQS7zkr3k quyếnRpzM rRpzMũ đóRpzM QS7zkr3kgiờ tôiRpzM thấyrqRuYA9M ghQS7zkr3két kiQS7zkr3knh khủnRpzMg. VớiQS7zkr3k RpzMai RpzMcũng cườirqRuYA9M đQS7zkr3kược. QS7zkr3kTôi thRpzMất RpzMthểu dẫnRpzM xRpzMe RpzMra khRpzMỏi RpzMchỗ gRpzMiữ, cúiRpzM mặtRpzM QS7zkr3kxuống đấtQS7zkr3k lắcrqRuYA9M đầuQS7zkr3k chRpzMán RpzMnản rồiQS7zkr3k lẩmrqRuYA9M rqRuYA9Mnhẩm: QS7zkr3k“ CrqRuYA9Muối QS7zkr3ktuần nàrqRuYA9My rqRuYA9Mmình RpzMlàm QS7zkr3kgì đây,RpzM lrqRuYA9Mại đQS7zkr3ki rQS7zkr3ka quánRpzM càrqRuYA9M phêRpzM vàRpzM nQS7zkr3kgồi rqRuYA9Mngắm sQS7zkr3kao hả?HaQS7zkr3ky vặnRpzM máRpzMy lạRpzMnh QS7zkr3ktrong phòngrqRuYA9M vàrqRuYA9M cuốrqRuYA9Mn mềrqRuYA9Mn nrqRuYA9Mằm ngủ?”QS7zkr3k RpzMTên rqRuYA9Mgiữ xQS7zkr3ke thấyrqRuYA9M thrqRuYA9Mái độQS7zkr3k rqRuYA9Mtôi nhưrqRuYA9M tQS7zkr3khế cũQS7zkr3kng mắrqRuYA9Mc cười,QS7zkr3k hắnQS7zkr3k chọQS7zkr3kc: “rqRuYA9M RpzMSao vậQS7zkr3ky, QS7zkr3kthất tìRpzMnh hảQS7zkr3k crqRuYA9Mưng? QS7zkr3kCuối tuầnQS7zkr3k khônQS7zkr3kg QS7zkr3kai đRpzMi chơQS7zkr3ki vớirqRuYA9M cưrqRuYA9Mng hả?AQS7zkr3knh điRpzM chQS7zkr3ko QS7zkr3knè.”. ÁrqRuYA9M rqRuYA9Mà! DáQS7zkr3km chọcRpzM brqRuYA9Mà à,rqRuYA9M bàQS7zkr3k đanrqRuYA9Mg cơnQS7zkr3k điêRpzMn đây.QS7zkr3k rqRuYA9MMày tQS7zkr3kới QS7zkr3ksố rồQS7zkr3ki. NgQS7zkr3khĩ thếrqRuYA9M trqRuYA9Môi buônQS7zkr3kg thỏrqRuYA9Mng hắnrqRuYA9M mộtRpzM cârqRuYA9Mu: rqRuYA9M“Dạ, cámRpzM rqRuYA9Mơn lòngQS7zkr3k tốtQS7zkr3k cQS7zkr3kủa anRpzMh. AQS7zkr3knh lrqRuYA9Mo tQS7zkr3khu rqRuYA9Mtiền grqRuYA9Miữ xQS7zkr3ke đi,rqRuYA9M đừngrqRuYA9M RpzMở đóRpzM rảnRpzMh rỗrqRuYA9Mi rqRuYA9Mlo chQS7zkr3ko eQS7zkr3km, RpzMbảo vRpzMệ RpzMla anrqRuYA9Mh QS7zkr3kbây giờ.RpzM RpzMEm đaRpzMng rqRuYA9Mvội, anRpzMh rqRuYA9Mvui lònRpzMg thRpzMu rqRuYA9Mtiền RpzMgiữ xQS7zkr3ke nhaQS7zkr3knh lênQS7zkr3k chútrqRuYA9M đượQS7zkr3kc không?”QS7zkr3k. GãRpzM giữrqRuYA9M xQS7zkr3ke cứngrqRuYA9M họngQS7zkr3k nhìnrqRuYA9M tôi,RpzM tQS7zkr3kức tQS7zkr3kối lắmQS7zkr3k nrqRuYA9Mhưng QS7zkr3ktất nhiQS7zkr3kên hắnRpzM rqRuYA9Mkhông QS7zkr3kthể pQS7zkr3khản báQS7zkr3kc rqRuYA9Mgì. TôQS7zkr3ki đãRpzM qurqRuYA9Má lịcRpzMh sự.

Gần rRpzMa tớirqRuYA9M cổngQS7zkr3k QS7zkr3ktrường tRpzMhì RpzMtôi ngQS7zkr3khe tiRpzMếng tRpzMhầy LâmRpzM gọiQS7zkr3k rqRuYA9Mý RpzMới rqRuYA9Msau lưnRpzMg: “rqRuYA9M HrqRuYA9M, rqRuYA9MH. ChQS7zkr3kờ chút!RpzM”. ThầyRpzM chạyrqRuYA9M đếnQS7zkr3k gQS7zkr3kần tôiQS7zkr3k RpzMđứng trqRuYA9Mhở drqRuYA9Mốc: “rqRuYA9M QS7zkr3kThoắt rqRuYA9Mcái lrqRuYA9Mà thấyrqRuYA9M rqRuYA9Mra tớiRpzM đrqRuYA9Mây rồQS7zkr3ki. CáirqRuYA9M vQS7zkr3ké hộirqRuYA9M cRpzMhợ rqRuYA9Mnãy qrqRuYA9Muên RpzMlấy nè.MộtQS7zkr3k véRpzM đQS7zkr3ki đượrqRuYA9Mc harqRuYA9Mi người,rqRuYA9M QS7zkr3kem dẫnRpzM bạrqRuYA9Mn RpzMđi cRpzMho vRpzMui, trqRuYA9Mui cũnRpzMg rủRpzM bạnRpzM đirqRuYA9M nữa.ĐrqRuYA9Mi quậyQS7zkr3k rqRuYA9Mchơi điRpzM, thứRpzM rqRuYA9Mbảy cũnrqRuYA9Mg RpzMkhông bậRpzMn gì.BRpzMật mQS7zkr3kí ngQS7zkr3khen, rqRuYA9Mbạn tuRpzMi đRpzMẹp RpzMtrai lắm.”

Cái nRpzMày làmrqRuYA9M trqRuYA9Môi hQS7zkr3kơi qurqRuYA9Mê àQS7zkr3k nhaRpzM, ổngrqRuYA9M crqRuYA9Mứ lQS7zkr3kàm nhRpzMư tRpzMôi tQS7zkr3khấy ngườrqRuYA9Mi RpzMđẹp trqRuYA9Mrai nàrqRuYA9Mo cũngQS7zkr3k QS7zkr3knhảy rqRuYA9Mvô vậyRpzM đó.RpzM MêRpzM QS7zkr3kđẹp rqRuYA9Mtrai RpzMthì crqRuYA9Mũng phrqRuYA9Mải cóQS7zkr3k RpzMmức độrqRuYA9M chứrqRuYA9M. MàrqRuYA9M thôRpzMi kệ!RpzM TrqRuYA9Mhứ bảyQS7zkr3k hrqRuYA9Mọc xongrqRuYA9M, rảnRpzMh rỗiRpzM đQS7zkr3ki cQS7zkr3khơi chQS7zkr3ko RpzMđỡ bRpzMuồn. RpzMVề nhRpzMà bQS7zkr3kuồn cháQS7zkr3kn QS7zkr3kcũng vậyRpzM. RpzMTôi gRpzMật QS7zkr3kđầu nhưngQS7zkr3k lạirqRuYA9M QS7zkr3knói dỗi:RpzM “RpzM Được,rqRuYA9M eRpzMm đrqRuYA9Mi. MàrqRuYA9M erqRuYA9Mm đrqRuYA9Mi tạQS7zkr3ki erqRuYA9Mm chánRpzM thôQS7zkr3ki, chứrqRuYA9M RpzMông QS7zkr3kbạn đẹpRpzM rqRuYA9Mtrai củRpzMa rqRuYA9Mthầy rqRuYA9Mem khônQS7zkr3kg quarqRuYA9Mn târqRuYA9Mm. QS7zkr3kEm đâurqRuYA9M cóRpzM bQS7zkr3kạ ngườirqRuYA9M nàoRpzM RpzMđẹp QS7zkr3ktrai màrqRuYA9M QS7zkr3kem rqRuYA9Mcũng mêrqRuYA9M đâu.”
ThầyrqRuYA9M LâRpzMm gậtQS7zkr3k đầRpzMu cQS7zkr3kười vớRpzMi tôi:RpzM RpzM“ RQS7zkr3kồi, rồi.rqRuYA9M QS7zkr3kBiết rồRpzMi, xRpzMin rqRuYA9Mlỗi. NRpzMói tómQS7zkr3k lRpzMại làQS7zkr3k cóQS7zkr3k QS7zkr3kđi phRpzMải krqRuYA9Mhông? ĐúngrqRuYA9M RpzM7 giQS7zkr3kờ cRpzMhờ RpzMtui nrqRuYA9Mgay ởrqRuYA9M RpzMcổng hộQS7zkr3ki RpzMchợ đó.RpzM RpzMNhớ nrqRuYA9Mghen… NhắcrqRuYA9M QS7zkr3klại RpzMlần nữrqRuYA9Ma làQS7zkr3k đúnQS7zkr3kg RpzM7 QS7zkr3kgiờ đó…”,RpzM tôirqRuYA9M cũnQS7zkr3kg ừrqRuYA9M rqRuYA9Mhử chQS7zkr3kào RpzMthầy rồiQS7zkr3k RpzMleo rqRuYA9Mlên xRpzMe về….

Khi vềrqRuYA9M nhà,rqRuYA9M thấyrqRuYA9M mặRpzMt tôiRpzM mRpzMẹ hoQS7zkr3kan QS7zkr3khỉ: “ConQS7zkr3k cưnQS7zkr3kg, cRpzMhủ nhậtQS7zkr3k điQS7zkr3k lênRpzM ônrqRuYA9Mg NgoạrqRuYA9Mi dựrqRuYA9M đrqRuYA9Mám RpzMgiỗ. CQS7zkr3kậu PhúRpzM corqRuYA9Mn về.”.RpzM TôrqRuYA9Mi đámQS7zkr3k ỉurqRuYA9M xìurqRuYA9M “RpzM Dạ.”,QS7zkr3k rồirqRuYA9M thưQS7zkr3ka rqRuYA9Mmẹ đirqRuYA9M lRpzMên pRpzMhòng, mẹQS7zkr3k nhRpzMìn tQS7zkr3kheo tôRpzMi ngrqRuYA9Mơ nrqRuYA9Mgác: “ConQS7zkr3k QS7zkr3knhóc nàyRpzM lrqRuYA9Mạ thQS7zkr3kiệt, bìnrqRuYA9Mh thườngrqRuYA9M QS7zkr3knó nQS7zkr3kghe cậuQS7zkr3k PQS7zkr3khú vềRpzM lrqRuYA9Mà nhảyQS7zkr3k nhõmRpzM lêRpzMn rqRuYA9M“quà RpzMcon đâu”rqRuYA9M, RpzMmà nQS7zkr3kay tỉrqRuYA9Mnh brqRuYA9Mơ vậyQS7zkr3k. MàrqRuYA9M mQS7zkr3kấy ngàrqRuYA9My naQS7zkr3ky thấyrqRuYA9M RpzMnó cRpzMư lrqRuYA9Mơ mrqRuYA9Mơ vậQS7zkr3ky, RpzMgiống nhưRpzM ngườirqRuYA9M crqRuYA9Mhết rồiRpzM vậrqRuYA9My á.”

Ba RpzMtôi mỉmRpzM crqRuYA9Mười nóiQS7zkr3k vQS7zkr3kới mẹ:RpzM rqRuYA9M“ KRpzMệ RpzMnó điQS7zkr3k emRpzM, rqRuYA9Mđi hQS7zkr3kọc QS7zkr3kvề rqRuYA9Mmệt màQS7zkr3k. NrqRuYA9Mgày marqRuYA9Mi nóRpzM lạQS7zkr3ki rqRuYA9Mtưng QS7zkr3kbừng chrqRuYA9Mo coi.”

Trời! BQS7zkr3ka mRpzMẹ nQS7zkr3kào cQS7zkr3kó biếtRpzM tôRpzMi “rqRuYA9M IrqRuYA9M’m iRpzMn RpzMsorrow RpzMof loRpzMve (rqRuYA9Mtôi đQS7zkr3kang thấQS7zkr3kt tình)”rqRuYA9M đQS7zkr3kâu, rqRuYA9Mcó còRpzMn tâmrqRuYA9M trạngrqRuYA9M RpzMnào màrqRuYA9M đRpzMú đởrqRuYA9Mn nrqRuYA9Mhư mRpzMọi khrqRuYA9Mi, mRpzMà nghQS7zkr3ke đếnRpzM cậuQS7zkr3k QS7zkr3kPhú lạirqRuYA9M nhớrqRuYA9M đếnRpzM cáiQS7zkr3k ôRpzMng SiRpzMnh đó.QS7zkr3k NQS7zkr3kgười đâurqRuYA9M QS7zkr3kmà rqRuYA9Mgiống RpzMnhau thếQS7zkr3k? TôQS7zkr3ki rqRuYA9Mbật mRpzMáy QS7zkr3klên cQS7zkr3kheck maiQS7zkr3kl rqRuYA9Mthì RpzMcậu RpzMPhú rqRuYA9Mtôi đangRpzM onlinRpzMe liềnRpzM bRpzMoom vàoQS7zkr3k nóirqRuYA9M chuQS7zkr3kyện RpzMvới tôi:QS7zkr3k “ConrqRuYA9M àRpzM, cậurqRuYA9M sRpzMắp về.rqRuYA9M MrqRuYA9Mai làrqRuYA9M lRpzMên mQS7zkr3káy baRpzMy. CrqRuYA9Mhủ QS7zkr3knhật rqRuYA9Mcậu gQS7zkr3kặp QS7zkr3kcon nhRpzMé. CRpzMó quàQS7zkr3k cQS7zkr3kho coQS7zkr3kn nèrqRuYA9M. CậurqRuYA9M QS7zkr3kđang lrqRuYA9Màm viQS7zkr3kệc, sẵrqRuYA9Mn onlrqRuYA9Mine hỏiRpzM thămQS7zkr3k coRpzMn cQS7zkr3khút. :&gtRpzM; RpzM” rqRuYA9MTôi bậtQS7zkr3k cười,rqRuYA9M lầnrqRuYA9M nRpzMào vềrqRuYA9M RpzMmà cậuRpzM chẳrqRuYA9Mng QS7zkr3kcó RpzMquà RpzMcho tôi,rqRuYA9M RpzMchỉ cQS7zkr3kó trqRuYA9Môi làrqRuYA9M chưrqRuYA9Ma rqRuYA9Mcó QS7zkr3kquà RpzMcho cậurqRuYA9M thôrqRuYA9Mi, nQS7zkr3khưng rqRuYA9Mtôi sQS7zkr3kẽ crqRuYA9Mố gắngQS7zkr3k QS7zkr3kkhi nàorqRuYA9M QS7zkr3krãnh RpzMrỗi thRpzMì thirqRuYA9Mết krqRuYA9Mế mộtRpzM cRpzMái lịRpzMch tặrqRuYA9Mng rqRuYA9Mcậu rqRuYA9Mmới được.

Tôi đượcQS7zkr3k brqRuYA9Ma tQS7zkr3krang bịQS7zkr3k cRpzMho mRpzMáy vRpzMi tínQS7zkr3kh từQS7zkr3k rấtrqRuYA9M sớmQS7zkr3k nrqRuYA9Mên RpzMchuyện vọcQS7zkr3k phRpzMần mQS7zkr3kềm vQS7zkr3kới tôRpzMi QS7zkr3klà mộtRpzM thúQS7zkr3k tirqRuYA9Mêu kQS7zkr3khiển kháRpzM RpzMư lrqRuYA9Mà hayRpzM. NhờRpzM nRpzMó màRpzM tôiQS7zkr3k điQS7zkr3k trướrqRuYA9Mc lũRpzM bạnrqRuYA9M ởrqRuYA9M trườngQS7zkr3k QS7zkr3kở khoQS7zkr3kản tiRpzMn họcQS7zkr3k vrqRuYA9Mà QS7zkr3klâu lrqRuYA9Mâu lạiQS7zkr3k lRpzMàm rrqRuYA9Mộ lênRpzM chuyệnrqRuYA9M buôrqRuYA9Mn rqRuYA9Mbán RpzMảnh dQS7zkr3ko QS7zkr3ktôi thRpzMiết kQS7zkr3kế trqRuYA9Mheo đơnQS7zkr3k đặtQS7zkr3k hàngRpzM QS7zkr3kcủa chrqRuYA9Múng nóQS7zkr3k, vrqRuYA9Mui lắmQS7zkr3k kia.

Tôi RpzMđịnh saQS7zkr3ku khrqRuYA9Mi tốRpzMt nghiệRpzMp lớpRpzM 1QS7zkr3k2 nàrqRuYA9My srqRuYA9Mẽ đQS7zkr3ki RpzMtheo ngRpzMành đQS7zkr3kồ họaRpzM vRpzMà rqRuYA9Mtiếng AnRpzMh, tôirqRuYA9M tQS7zkr3khấy nRpzMgành đóQS7zkr3k rấtRpzM rqRuYA9Mhợp vrqRuYA9Mới tôi.

Tôi RpzMđánh trảQS7zkr3k lờiQS7zkr3k lạiRpzM cRpzMậu: “RpzM DạRpzM, cQS7zkr3kon cáQS7zkr3km ơRpzMn cậRpzMu nhiều.rqRuYA9M CậuRpzM QS7zkr3kơi, mrqRuYA9Mấy thárqRuYA9Mng nQS7zkr3kay ởQS7zkr3k trưrqRuYA9Mờng rqRuYA9Mcon họRpzMc aQS7zkr3knh vănRpzM rqRuYA9Mcó RpzMông thrqRuYA9Mầy giốnrqRuYA9Mg cậurqRuYA9M lQS7zkr3kắm, khoảrqRuYA9Mng 8QS7zkr3k5 QS7zkr3k%. CRpzMó RpzMkhi nQS7zkr3kào ổnRpzMg RpzMlà anQS7zkr3kh eQS7zkr3km họRpzM vớiQS7zkr3k cậrqRuYA9Mu khôQS7zkr3kng? ;;)”.

“ GiốngRpzM 8rqRuYA9M5% hRpzMả corqRuYA9Mn :-QS7zkr3kO QS7zkr3k? rqRuYA9MỪ nhiRpzMều RpzMkhi anQS7zkr3kh erqRuYA9Mm rqRuYA9Mrơi rớQS7zkr3kt đâuRpzM khôrqRuYA9Mng biết &nbRpzMsp;Mà đẹprqRuYA9M QS7zkr3ktrai giốnQS7zkr3kg cQS7zkr3kậu hả?rqRuYA9M ChắcrqRuYA9M khôRpzMng rqRuYA9Mbằng đârqRuYA9Mu nhỉrqRuYA9M, cậQS7zkr3ku đẹpRpzM trRpzMai hRpzMơn. CRpzMon vrqRuYA9Mô crqRuYA9Moi kQS7zkr3kĩ lạiRpzM đi  ) .GiRpzMỡn QS7zkr3kthôi. rqRuYA9MCon cQS7zkr3khưa ngRpzMủ RpzMhả?”. TôrqRuYA9Mi ôQS7zkr3km QS7zkr3kbàn phímrqRuYA9M cRpzMười nrqRuYA9Mắc nẻRpzM. CậuRpzM PhRpzMú tôQS7zkr3ki làRpzM ngưRpzMời rRpzMất RpzMđẹp trQS7zkr3kai vrqRuYA9Mà dễQS7zkr3k thương…rqRuYA9M nrqRuYA9Mhưng rqRuYA9Mdễ trqRuYA9Mhương thứRpzM mrqRuYA9Mấy troQS7zkr3kng nhQS7zkr3kà tQS7zkr3khì khôngRpzM bQS7zkr3kiết, vQS7zkr3kì QS7zkr3knhà trqRuYA9Môi cRpzMó nhiềQS7zkr3ku cậRpzMu dễrqRuYA9M thRpzMương QS7zkr3klắm. MặcrqRuYA9M drqRuYA9Mù cậQS7zkr3ku chỉRpzM lRpzMà cậrqRuYA9Mu họ,RpzM nhưnRpzMg QS7zkr3ktình thưRpzMơng củaQS7zkr3k cậurqRuYA9M đốiRpzM QS7zkr3kvới tôQS7zkr3ki trqRuYA9Mhì khôRpzMng thuQS7zkr3ka RpzMgì mấyrqRuYA9M ngưQS7zkr3kời rqRuYA9Mcậu rRpzMuột cQS7zkr3kả. RpzMTôi muốnQS7zkr3k gìRpzM cậRpzMu cũrqRuYA9Mng QS7zkr3kgửi chrqRuYA9Mo, nhQS7zkr3kà trqRuYA9Môi gặrqRuYA9Mp kQS7zkr3khó RpzMkhăn gQS7zkr3kì RpzMcậu cQS7zkr3kũng giúpQS7zkr3k đỡ.

Khi RpzMtôi cRpzMòn nhỏ,RpzM tôiQS7zkr3k QS7zkr3khay ướRpzMc nếQS7zkr3ku RpzMcó ngườirqRuYA9M yêRpzMu thìRpzM tôrqRuYA9Mi rqRuYA9Mcũng QS7zkr3kmơ ướcQS7zkr3k cQS7zkr3kó RpzMmột RpzMngười giốnRpzMg RpzMnhư rqRuYA9Mcậu. ĐúngrqRuYA9M lQS7zkr3kà cầQS7zkr3ku đượcQS7zkr3k ưRpzMớc thấy,RpzM RpzMgặp thrqRuYA9Mì rqRuYA9Mgặp rồirqRuYA9M đóRpzM mRpzMà đâQS7zkr3ku córqRuYA9M RpzMdễ tQS7zkr3khương bRpzMằng. TRpzMhậm RpzMchí làrqRuYA9M còrqRuYA9Mn đRpzMáng ghRpzMét, rrqRuYA9Mất đáRpzMng ghét.

“ RpzMDạ crqRuYA9Mon sắpQS7zkr3k đirqRuYA9M ngủQS7zkr3k QS7zkr3kđây. CQS7zkr3kậu làmrqRuYA9M việcRpzM vRpzMui QS7zkr3knhé. BrqRuYA9Mữa nàoRpzM đQS7zkr3kược rqRuYA9Mcon QS7zkr3ksẽ gửRpzMi hìnhQS7zkr3k ổngRpzM cRpzMho cậurqRuYA9M coiQS7zkr3k. KhôngrqRuYA9M giốnRpzMg khRpzMông ănrqRuYA9M tiềnQS7zkr3k RpzMB-) Oáp!!QS7zkr3k! QS7zkr3kGiờ coQS7zkr3kn burqRuYA9Mồn ngủrqRuYA9M quRpzMá QS7zkr3k(:| QS7zkr3k. CoQS7zkr3kn RpzMoff đây.RpzM HẹpQS7zkr3k gặprqRuYA9M cậuRpzM chRpzMủ nhật.BBQS7zkr3k, G9RpzM”-Tôi mQS7zkr3kỉm cườiRpzM đánrqRuYA9Mh QS7zkr3klại. NhQS7zkr3kững cRpzMon chrqRuYA9Mữ RpzMcủa QS7zkr3kcậu lạiRpzM lrqRuYA9Mần lưQS7zkr3kợt hiRpzMện QS7zkr3kra: rqRuYA9M“Ngáp gìrqRuYA9M mrqRuYA9Mà QS7zkr3kto tQS7zkr3khế. NrqRuYA9Mhớ đRpzMưa tRpzMay rqRuYA9Mche miệrqRuYA9Mng lạQS7zkr3ki kRpzMẻo ruồirqRuYA9M QS7zkr3kbay vô QS7zkr3k":)"&nbsQS7zkr3kp;) RpzM. RpzMỪ, byrqRuYA9Me crqRuYA9Mon, RpzMsao rqRuYA9Mlũ trRpzMẻ baQS7zkr3ky giờQS7zkr3k phátRpzM miRpzMnh rQS7zkr3ka RpzMngôn nrqRuYA9Mgữ chaQS7zkr3kt lạrqRuYA9M quáRpzM vậyRpzM, QS7zkr3kbb RpzMlà byrqRuYA9Me rqRuYA9Mbye, rQS7zkr3kồi QS7zkr3kG9 QS7zkr3klà gooRpzMd RpzMnight. TiệnQS7zkr3k nhỉ.”….

Tôi vừaQS7zkr3k đưarqRuYA9M rqRuYA9Mtay tQS7zkr3kắt mRpzMáy RpzMthì điệnrqRuYA9M thoRpzMại rengrqRuYA9M, QS7zkr3ktôi cầmrqRuYA9M mRpzMáy rqRuYA9Ma lRpzMô QS7zkr3kthì trqRuYA9Miếng cRpzMon TRpzMrâm vrqRuYA9Mang RpzMlên: “QS7zkr3kTao nèQS7zkr3k. SaRpzMo rồi,RpzM chRpzMủ nhậtQS7zkr3k đrqRuYA9Mi corqRuYA9Mi phirqRuYA9Mm vRpzMới ảnhrqRuYA9M phQS7zkr3kải khôRpzMng? RpzMSướng QS7zkr3kquá ta.”rqRuYA9M. TQS7zkr3kôi gằnQS7zkr3k grqRuYA9Miọng vớiRpzM nRpzMó: “RpzM RpzMRất tiRpzMếc đRpzMã làQS7zkr3km QS7zkr3kmày thRpzMất vọng,rqRuYA9M nhưQS7zkr3kng chQS7zkr3kủ nhậRpzMt tQS7zkr3kao sẽrqRuYA9M đirqRuYA9M lQS7zkr3kên ôrqRuYA9Mng rqRuYA9MNgoại drqRuYA9Mự đáRpzMm gQS7zkr3kiỗ. CònrqRuYA9M trqRuYA9Mối QS7zkr3kđến thìRpzM rqRuYA9Mnằm nhàRpzM horqRuYA9Mặc quQS7zkr3ka RpzMmày chơi.rqRuYA9M CònQS7zkr3k ảnhRpzM hả,QS7zkr3k qQS7zkr3kuên đi.”

“ Huh?rqRuYA9M?? DRpzMzậy làrqRuYA9M QS7zkr3ksao? MàQS7zkr3ky cóRpzM vrqRuYA9Mé rồQS7zkr3ki rqRuYA9Msao lQS7zkr3kại QS7zkr3knằm nhà?RpzM”- TQS7zkr3krâm ngạcRpzM nQS7zkr3khiên QS7zkr3khỏi lạirqRuYA9M. TôirqRuYA9M đoánQS7zkr3k lrqRuYA9Mà QS7zkr3kcái RpzMmặt nórqRuYA9M lúcRpzM nàyQS7zkr3k QS7zkr3kkhông rqRuYA9Mkhác rqRuYA9Mvới cáRpzMi muỗQS7zkr3kng làrqRuYA9M rqRuYA9Mmấy, vìRpzM RpzMnó rqRuYA9Mưa QS7zkr3knghệch mặtQS7zkr3k rqRuYA9Mra mỗiQS7zkr3k kRpzMhi nrqRuYA9Mgạc nhiên.

Tôi bènrqRuYA9M RpzMkể từRpzM đầuQS7zkr3k tớirqRuYA9M đuôiRpzM RpzMcho nóQS7zkr3k nRpzMghe chuyệrqRuYA9Mn rqRuYA9Mmấy naQS7zkr3ky rqRuYA9Mtôi crqRuYA9Mhưa rqRuYA9Mcó RpzMdịp kểQS7zkr3k vìRpzM khônrqRuYA9Mg qurqRuYA9Ma RpzMlớp nrqRuYA9Mó chQS7zkr3kơi. TRpzMuy rqRuYA9MTrâm lQS7zkr3kà bạnQS7zkr3k thRpzMân củaRpzM tRpzMôi nhrqRuYA9Mưng lạiQS7zkr3k khrqRuYA9Mông QS7zkr3kchung QS7zkr3klớp, kểQS7zkr3k rQS7zkr3ka thQS7zkr3kì TrQS7zkr3kâm RpzMvà tôRpzMi cũngrqRuYA9M rqRuYA9Mcó RpzMduyên rqRuYA9Mkì ngRpzMộ rấtQS7zkr3k lạ,QS7zkr3k tôQS7zkr3ki biRpzMết QS7zkr3knó làRpzM bạrqRuYA9Mn QS7zkr3kcủa bạnrqRuYA9M cùnQS7zkr3kg rqRuYA9Mbàn vớiQS7zkr3k RpzMtôi đầurqRuYA9M nQS7zkr3kăm QS7zkr3klớp 1RpzM1, nhQS7zkr3kưng RpzMtôi queQS7zkr3kn RpzMnó tronrqRuYA9Mg mộRpzMt dịpQS7zkr3k rqRuYA9Mca nhrqRuYA9Mạc QS7zkr3kcủa trườnQS7zkr3kg, nóiQS7zkr3k chuQS7zkr3kyện hạrqRuYA9Mp qQS7zkr3kuá nrqRuYA9Mên “krqRuYA9Mết dínQS7zkr3kh” nhrqRuYA9Mau rqRuYA9Mtừ rqRuYA9Mđấy. (TRpzMính chRpzMo QS7zkr3kđến QS7zkr3knay tRpzMhì TQS7zkr3krâm rqRuYA9Mvà trqRuYA9Môi RpzMđã chơrqRuYA9Mi đượRpzMc RpzMbảy rqRuYA9Mnăm rQS7zkr3kồi, vàrqRuYA9M chuyệnrqRuYA9M RpzMcủa QS7zkr3ktôi QS7zkr3kvà SrqRuYA9Minh ngàyrqRuYA9M đóRpzM QS7zkr3kthì nQS7zkr3kó QS7zkr3kvà thầyrqRuYA9M RpzMLâm QS7zkr3klà hrqRuYA9Mai ngưrqRuYA9Mời “rắpQS7zkr3k tâQS7zkr3km vuRpzMn véRpzMn” )

Vừa rqRuYA9Mnghe tQS7zkr3kôi QS7zkr3kkể rqRuYA9Mhết, nrqRuYA9Mó hérqRuYA9Mt trorqRuYA9Mng điệnRpzM thQS7zkr3koại làmRpzM thôrqRuYA9Mi RpzMmuốn thủnRpzMg màngrqRuYA9M nhĩQS7zkr3k: “RpzM TrờiQS7zkr3k ơiRpzM RpzM!!!! NgRpzMốc tQS7zkr3kử! QS7zkr3kMày cRpzMó điênRpzM RpzMkhông vậy?”.RpzM RpzMTôi lấRpzMm léQS7zkr3kt lQS7zkr3kí nhQS7zkr3kí: “QS7zkr3k RpzMHic… QS7zkr3ktại crqRuYA9Mon nhỏRpzM kQS7zkr3kia khôngQS7zkr3k RpzMbiết đQS7zkr3kiều, đâRpzMu phảirqRuYA9M tạirqRuYA9M trqRuYA9Mao. TaRpzMo bịQS7zkr3k thầyRpzM LRpzMâm nhrqRuYA9Méo, RpzMgiờ QS7zkr3ktới màyRpzM rqRuYA9Mchửi nữaQS7zkr3k hQS7zkr3kả? TRpzMhôi bỏQS7zkr3k RpzMqua đi,RpzM rqRuYA9Mthầy LRpzMâm rủQS7zkr3k thQS7zkr3kứ QS7zkr3kbảy nàyQS7zkr3k điQS7zkr3k cRpzMhơi. MàyQS7zkr3k đRpzMi nhrqRuYA9Ma, vìRpzM tRpzMao RpzMcó vRpzMé đrqRuYA9Mi cRpzMho hQS7zkr3kai RpzMngười, thầQS7zkr3ky LâmrqRuYA9M RpzMcũng rủrqRuYA9M bạn.rqRuYA9M NgQS7zkr3khe nQS7zkr3kói bạnQS7zkr3k QS7zkr3kổng đẹpQS7zkr3k trrqRuYA9Mai lQS7zkr3kắm.”, tiếngrqRuYA9M TrâmrqRuYA9M cườiRpzM krqRuYA9Mhúc QS7zkr3kkhích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….