You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứ2DvqFW năm2DvqFW, tôeegYcMi vừeegYcMa đặCat cVaD9U8hân lê2DvqFWn bậc2DvqFW cửaCa lớp2DvqFW eegYcMthì eegYcMđã ng2DvqFWhe tiếng2DvqFW VaD9U8bé CaMy nũnCag nịeegYcMu: “CaThầy ơi.Thầ2DvqFWy rảnVaD9U8h hôngeegYcM? Thầ2DvqFWy đieegYcM c2DvqFWoi phi2DvqFWm Cavới 2DvqFWBé VaD9U8My nCaha. eegYcMVì béCa VaD9U8My keegYcMhông rủCa đ2DvqFWược Caai cả.”.2DvqFW RồiCa tiếngVaD9U8 SCainh đápeegYcM trả2DvqFW eegYcMhơi ngậpeegYcM Cangừng: “SaoCa áceegYcM vậy?VaD9U8 BéCa CaMy dễVaD9U8 thươngeegYcM vậy2DvqFW Camà khô2DvqFWng aeegYcMi đeegYcMi… cheegYcMo thầy2DvqFW nămCa phúCat đểeegYcM eegYcMsuy nghCaĩ nhCaa.”. TôiCa 2DvqFWráng đứCang 2DvqFWchờ đợiCa nVaD9U8ghe eegYcMcâu trảVaD9U8 lờieegYcM của2DvqFW SeegYcMinh rồCai mới2DvqFW veegYcMào lớp2DvqFW, ceegYcMứ treegYcMả lờiCa VaD9U8là “thầ2DvqFWy bận”2DvqFW chCao 2DvqFWtôi VaD9U8đi, Cađừng trảeegYcM VaD9U8lời cCaâu nào2DvqFW khác. 

“Ừ, cueegYcMối t2DvqFWuần nàCay thầy2DvqFW cũnVaD9U8g khônVaD9U8g bận.2DvqFW ThầyCa sẽVaD9U8 đ2DvqFWi v2DvqFWới bCaé 2DvqFWMy.”, eegYcMcon bVaD9U8é MCay reegYcMeo lêVaD9U8n eegYcMnhư bắtCa đượceegYcM eegYcMvàng: VaD9U8“Hoan hCaô, Cacám ơeegYcMn thầyCa.” MeegYcMột ceegYcMâu trảCa lờ2DvqFWi khuyếnCa eegYcMmãi thêmVaD9U8 nụeegYcM eegYcMcười đẹpVaD9U8 nhưCa VaD9U8mơ đãeegYcM làmVaD9U8 tôieegYcM cVaD9U8hoáng váng2DvqFW. Lạ2DvqFWi thVaD9U8êm meegYcMột “cúeegYcM sốc2DvqFW keegYcMinh d2DvqFWị” nữa.VaD9U8 Co2DvqFWn Cabé đángCa g2DvqFWhét, nóVaD9U8 thiệtVaD9U8 Calà mưu2DvqFW eegYcMma chước2DvqFW quỷ,2DvqFW nóeegYcM deegYcMám “phỗngeegYcM eegYcMtay trênCa” 2DvqFWcủa tôi…2DvqFW Canó seegYcMẽ biếteegYcM tVaD9U8ay eegYcMtôi… tôeegYcMi ghéeegYcMt nó…eegYcM tôiCa căeegYcMm teegYcMhù nó…tôi…eegYcM CáieegYcM “Caông già”Ca ấyVaD9U8 cũngCa dCaở Cahơi nữa,VaD9U8 2DvqFWnghĩ thCaế nào2DvqFW Camà lạCai nCahận lCaời neegYcMó t2DvqFWhế? CVaD9U8òn tôCai eegYcMđây bỏ2DvqFW VaD9U8cho aCai? T2DvqFWôi ghVaD9U8ét ceegYcMả heegYcMai người…
Tôi kheegYcMông 2DvqFWđịnh v2DvqFWào 2DvqFWhọc eegYcMngày hô2DvqFWm nCaay eegYcMđâu, nhVaD9U8ìn hCaai ngườiVaD9U8 đóeegYcM Camắc cônCag lCaên Catăng xVaD9U8ông điêCan bất2DvqFW tCaử lắm.VaD9U8 ĐeegYcMi về2DvqFW ch2DvqFWo yêeegYcMn chuy2DvqFWện. NgVaD9U8hĩ 2DvqFWvậy tôiCa lieegYcMền quaeegYcMy VaD9U8lưng đ2DvqFWi xuốngeegYcM ceegYcMầu teegYcMhang, đaCang đeegYcMi lữeegYcMng thữngVaD9U8 theegYcMì thầyVaD9U8 LCaâm từeegYcM đâueegYcM r2DvqFWa vỗCa vàeegYcMo va2DvqFWi tôCai cáiCa beegYcMộp, thầyCa nhVaD9U8e r2DvqFWăng: “ChCaào eegYcMhọc 2DvqFWtrò cCaưng, eCam tCaính trốCan họcVaD9U8 hả?eegYcM”, tôiVaD9U8 dCaòm 2DvqFWthầy Cacố néCan Cabực dọc2DvqFW tươiCa cười:Ca “VaD9U8 TrốneegYcM rồiVaD9U8 2DvqFWmất Caquà sao2DvqFW. 2DvqFWEm đ2DvqFWi m2DvqFWua n2DvqFWước thôCai mà.”.2DvqFW NgeegYcMhe teegYcMới VaD9U8vụ q2DvqFWuà eegYcMcáp thầyVaD9U8 LVaD9U8âm ch2DvqFWau mày:eegYcM VaD9U8“Học trò2DvqFW thảoeegYcM gVaD9U8hê VaD9U8nhỉ. Thầy2DvqFW đi2DvqFW VaD9U8về eegYcMhổng eegYcMhỏi haeegYcMn gì2DvqFW meegYcMà đòiCa quà2DvqFW rồCai. MàeegYcM thôieegYcM, coVaD9U8n níCat, keegYcMhông chấpVaD9U8. Nè”.

Thầy lục2DvqFW Cacặp đưaeegYcM Cacho tôVaD9U8i mộCat cVaD9U8ái vòngeegYcM mộcVaD9U8 geegYcMỗ, mộCat cáieegYcM eegYcMđĩa eegYcMCD củaCa Trad2DvqFWemark. Th2DvqFWánh theegYcMần ơi!2DvqFW eegYcMái C2DvqFWD nVaD9U8ày tôieegYcM lù2DvqFWng tì2DvqFWm VaD9U8khắp thàCanh ph2DvqFWố 2DvqFWmà Cakhông thấ2DvqFWy mVaD9U8à Canay cCaó rồi2DvqFW, seegYcMung sưCaớng quáVaD9U8. VaD9U8Tôi ôm2DvqFW siếtCa cáieegYcM CeegYcMD Catrong eegYcMtay lảm2DvqFW nhảm:VaD9U8 “OCah VaD9U8my god2DvqFW, mVaD9U8y VaD9U8god. 2DvqFWĐồ hVaD9U8iếm, đồCa hiếm.2DvqFW CáCam eegYcMơn VaD9U8thầy, tVaD9U8hầy nuCamber one.”VaD9U8, eegYcMthầy VaD9U8cười Caha hảVaD9U8 xoCaa VaD9U8đầu tôieegYcM: “Đ2DvqFWược, nVaD9U8umber Caone thìVaD9U8 đưCaợc. ÀeegYcM! CaCòn cCaó haeegYcMi Cacái vé2DvqFW đi2DvqFW hộ2DvqFWi ch2DvqFWợ nè.eegYcM ChCao eVaD9U8m VaD9U8luôn, Carủ eegYcMai thì2DvqFW rủ.”

Vừa ngVaD9U8he tVaD9U8ới haeegYcMi cáVaD9U8i VaD9U8vé làmCa tôieegYcM lạieegYcM liêneegYcM tưởngCa cả2DvqFWnh kh2DvqFWi nãVaD9U8y, nồnCag đ2DvqFWộ mCaáu điê2DvqFWn 2DvqFWcủa 2DvqFWtôi lạiVaD9U8 chạy2DvqFW n2DvqFWgược lên.Ca NgaCay lậ2DvqFWp tứcCa Catôi cầ2DvqFWm đĩaVaD9U8 VaD9U8CD lẫ2DvqFWn VaD9U8cái vòVaD9U8ng, mấyeegYcM cá2DvqFWi véeegYcM đCaưa lạiVaD9U8 chCao eegYcMthầy LCaâm, eegYcMcau có2DvqFW: 2DvqFW“Em trảeegYcM thầeegYcMy 2DvqFWhết nè2DvqFW. GiờeegYcM eeegYcMm 2DvqFWđi vềVaD9U8 đâ2DvqFWy. TreegYcMốn họ2DvqFWc hôCam n2DvqFWay luVaD9U8ôn. ĐieegYcMên rồi,VaD9U8 quêeegYcM rồi.Ca”. CáiVaD9U8 t2DvqFWhái đeegYcMộ eegYcMkì quặcCa củaeegYcM tVaD9U8ôi làVaD9U8m thầeegYcMy VaD9U8Lâm eegYcMkhông heegYcMiểu môCa t2DvqFWê VaD9U8gì hếeegYcMt, 2DvqFWthầy eegYcMkhệ VaD9U8nệ xácCah đốngeegYcM qeegYcMuà chVaD9U8ạy tVaD9U8heo teegYcMôi: eegYcM“Ê, ê.eegYcM Gì2DvqFW eegYcMkì 2DvqFWvậy? eegYcMEm bị2DvqFW Cahâm hả?eegYcM Tu2DvqFWi qCauýnh 2DvqFWchết 2DvqFWbây giờ2DvqFW. RéCao mu2DvqFWa Caquà chVaD9U8o đVaD9U8ã gieegYcMờ khônCag lấy2DvqFW lVaD9U8à sao?eegYcM”, sẵ2DvqFWng 2DvqFWcơn điVaD9U8ên 2DvqFWđang cuồn2DvqFW ceegYcMuộn tôVaD9U8i quaCay lạiCa trúteegYcM eegYcMgiận lêCan 2DvqFWthầy lu2DvqFWôn, tôiCa quaeegYcMy lạVaD9U8i Cagắt: “VaD9U8Ừ đấCay, e2DvqFWm heegYcMâm, eeegYcMm đ2DvqFWiên. CaEm ghétVaD9U8 2DvqFWcái ôngeegYcM đóeegYcM, eeegYcMm gCahét co2DvqFWn bé2DvqFW đóVaD9U8, eCam 2DvqFWghét theegYcMầy VaD9U8luôn. EeegYcMm về…VĩnhCa biệt…”.

Thầy LCaâm 2DvqFWđuổi thCaeo nắmVaD9U8 Cadây cặeegYcMp tôiVaD9U8 Cakéo lại:2DvqFW 2DvqFW“Ê VaD9U8, vừCaa phải2DvqFW teegYcMhôi nhaVaD9U8. TVaD9U8ui eegYcMlàm g2DvqFWì 2DvqFWmà ghéeegYcMt tuVaD9U8i? EeegYcMm đCaang gVaD9U8iận VaD9U8ai màCa đieegYcMên dữVaD9U8 vậy?VaD9U8 CáCai Caông thầyeegYcM 2DvqFWSinh đóeegYcM Cahả? Ngồi2DvqFW xuống2DvqFW eegYcMkể teegYcMui ngheCa.”. NóeegYcMi xongCa, thầy2DvqFW 2DvqFWcầm dây2DvqFW cặCap keegYcMéo t2DvqFWôi ngồieegYcM VaD9U8xuống Cachân cầuVaD9U8 thanCag. SẵVaD9U8n Cađang 2DvqFWcó ngVaD9U8ười cầnVaD9U8 ch2DvqFWia sẻ,2DvqFW VaD9U8tôi ph2DvqFWun rCaa meegYcMột eegYcMtràng cVaD9U8ho heegYcMạ hVaD9U8ỏa. 2DvqFWSau eegYcMkhi ngeegYcMhe xonCag câ2DvqFWu chuyệnVaD9U8 tCahầy LâmeegYcM eegYcMnhìn 2DvqFWtôi eegYcMmỉm VaD9U8cười vỗ2DvqFW VaD9U8vai aeegYcMn VaD9U8ủi: eegYcM“Thua 2DvqFWkeo nàyVaD9U8 bàeegYcMy ke2DvqFWo kháVaD9U8c. ĐừeegYcMng nảeegYcMn chí…eegYcM nhưng2DvqFW cóVaD9U8 điều…”,eegYcM tôVaD9U8i n2DvqFWhìn thầeegYcMy lạ2DvqFW lẫm:Ca “N2DvqFWhưng Casao hảCa thầy?”eegYcM.Thầy Lâm2DvqFW caeegYcMu eegYcMmặt lạiCa 2DvqFWđưa Cahai ta2DvqFWy véoVaD9U8 h2DvqFWai mCaá eegYcMtôi lèm2DvqFW bèm:VaD9U8 “CCaái 2DvqFWtội nVaD9U8gốc lVaD9U8à mộeegYcMt neegYcMè. C2DvqFWái tộieegYcM v2DvqFWô deegYcMuyên, dám2DvqFW trúteegYcM giVaD9U8ận lêeegYcMn t2DvqFWui lCaà h2DvqFWai nè2DvqFW, vàVaD9U8 điênVaD9U8 khVaD9U8ùng lCaà baeegYcM. CVaD9U8hừa chưa?”,eegYcM v2DvqFWì đaueegYcM eegYcMmà tCaôi lVaD9U8a oeegYcMai Caoái: “Ối,2DvqFW đa2DvqFWu quá!!eegYcM! ThVaD9U8a ceegYcMho VaD9U8em. EeegYcMm ch2DvqFWừa rồiCa, 2DvqFWem ceegYcMhừa rồi.”.

Khi thầyCa 2DvqFWLâm bỏ2DvqFW taCay rCaa, tôVaD9U8i ngồeegYcMi đeegYcMưa tCaay xo2DvqFWa eegYcMxoa haeegYcMi má2DvqFW đầVaD9U8y 2DvqFWnhững vếtCa đỏCa phụneegYcMg phị2DvqFWu: “VaD9U8Thầy á2DvqFWc VaD9U8còn 2DvqFWhơn Si2DvqFWnh nữeegYcMa, neegYcMhéo đauVaD9U8 quá.2DvqFW UeegYcMi daCa! 2DvqFWEm ngốc2DvqFW ceegYcMhỗ nào?”.Ca VaD9U8Thầy 2DvqFWLâm thVaD9U8eo thóiCa queeegYcMn đưVaD9U8a ta2DvqFWy miế2DvqFWt cằm:2DvqFW “L2DvqFWại eegYcMcòn khVaD9U8ông nữaVaD9U8 hả?VaD9U8 Tự2DvqFW Cadưng đeVaD9U8m ceegYcMho ceegYcMon VaD9U8bé M2DvqFWy đ2DvqFWó cCaái eegYcMvé là2DvqFWm gì?”,2DvqFW tôieegYcM đưa2DvqFW teegYcMay lêneegYcM Cagãi 2DvqFWđầu: eegYcM“Em eegYcMđâu cóeegYcM ng2DvqFWờ coCan eegYcMnhỏ đóeegYcM đúneegYcMg túyp2DvqFW “tựCa nhiên2DvqFW neegYcMhư nVaD9U8gười HàVaD9U8 2DvqFWNội” đâu?”.VaD9U8 VVaD9U8ừa lúVaD9U8c đVaD9U8ó chuVaD9U8ông Careng lêCan, tVaD9U8hầy kVaD9U8éo tôeegYcMi đẩyeegYcM eegYcMvề phíaVaD9U8 cầ2DvqFWu th2DvqFWang bảeegYcMo: “Thôi2DvqFW teegYcMới gi2DvqFWờ họcVaD9U8 rồi,Ca đieegYcM họcVaD9U8 đi.CVaD9U8huồn Calà biVaD9U8ết eegYcMtay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thaVaD9U8y eVaD9U8m yeegYcMeu anh

Nhác tVaD9U8hấy mặtVaD9U8 tVaD9U8ôi, eegYcMcon bé2DvqFW MeegYcMy VaD9U8đã lă2DvqFWng xăng:eegYcM “ChịeegYcM ơVaD9U8i, eVaD9U8m mời2DvqFW theegYcMầy 2DvqFWđi. ThầyeegYcM đồng2DvqFW ýVaD9U8 rồ2DvqFWi đấy2DvqFW ceegYcMhị ạ.”,eegYcM teegYcMôi nhìnVaD9U8 n2DvqFWó mỉmVaD9U8 cườieegYcM 2DvqFWà eegYcMlên mVaD9U8ột VaD9U8câu rVaD9U8a chiVaD9U8ều nVaD9U8gạc nhiêCan lắmVaD9U8. eegYcMCon quỷ2DvqFW… teegYcMa bẻeegYcM eegYcMcổ mi…lCaại còn2DvqFW khVaD9U8oe Canữa heegYcMả? MớiCa deegYcMằn được2DvqFW cCaơn tứcVaD9U8 xongCa, gieegYcMờ nVaD9U8ó lạiVaD9U8 “quạt”Ca cVaD9U8ho bùn2DvqFWg lêeegYcMn. Ng2DvqFWhe Canó líuVaD9U8 leegYcMo m2DvqFWà lòngCa t2DvqFWôi nghẹneegYcM ngào.MeegYcMình quảVaD9U8 là2DvqFW đieegYcMên, vừCaa điVaD9U8ên vừCaa ngốcVaD9U8! NCaó thìeegYcM vu2DvqFWi rồieegYcM 2DvqFWchủ nh2DvqFWật đượeegYcMc điVaD9U8 xe2DvqFWm 2DvqFWphim v2DvqFWới Sin2DvqFWh ceegYcMòn mìnhCa l2DvqFWại Canằm nhà…cCahán ngắt.

Sinh ceegYcMũng “khVaD9U8ông biết”2DvqFW nỗiVaD9U8 VaD9U8lòng củVaD9U8a teegYcMôi, aneegYcMh vuCai vẻ2DvqFW đếneegYcM bên2DvqFW tVaD9U8ôi eegYcMmỉm 2DvqFWcười: “eegYcM ChủCa nhCaật đVaD9U8i xe2DvqFWm peegYcMhim sướng2DvqFW ha.eegYcM” eegYcMTôi cưVaD9U8ời nVaD9U8hạt thếcVaD9U8h đápVaD9U8 lạCai aeegYcMnh: “VâCang! NhưneegYcMg sướnVaD9U8g Cađâu bCaằng a2DvqFWi kVaD9U8ia, đCai h2DvqFWai mìCanh mới2DvqFW 2DvqFWvui. Thế2DvqFW meegYcMà dáVaD9U8m bảoCa côeegYcM eegYcMAn khôeegYcMng rảCanh cCauối tuầ2DvqFWn VaD9U8cơ đấy.”.2DvqFW NghVaD9U8e tô2DvqFWi nó2DvqFWi 2DvqFWmóc n2DvqFWói mỉaCa thế,2DvqFW an2DvqFWh Cacau 2DvqFWmặt l2DvqFWườm tô2DvqFWi: “LạVaD9U8i 2DvqFWăn 2DvqFWnói kCaiểu đóCa nữaeegYcM. MuốCan Catôi cCaho mộtVaD9U8 k2DvqFWí vào2DvqFW đầCau k2DvqFWhông h2DvqFWả? CaAi vớieegYcM ai?”.

Tôi nhVaD9U8ìn 2DvqFWanh Cacong mô2DvqFWi lêVaD9U8n, neegYcMói khoáyCa th2DvqFWêm tCaiếng nCaữa: “E2DvqFWm nói2DvqFW VaD9U8ai đ2DvqFWó eegYcMchứ eegYcMcó neegYcMói teegYcMhầy đâCau. NgộCa à!”,eegYcM nCaói x2DvqFWong tô2DvqFWi cắpCa cặVaD9U8p qeegYcMuay lưngCa đeegYcMi xuốn2DvqFWg bàCan Cabét eegYcMngồi 2DvqFWhọc. VaD9U8Sinh pCahùng ma2DvqFWng khoaCanh eegYcMtay thCaở VaD9U8dài, còn2DvqFW cCaon bCaé VaD9U8My hết2DvqFW nhìn2DvqFW tVaD9U8ôi 2DvqFWrồi lạVaD9U8i nhìCan VaD9U8anh chCaả 2DvqFWhiểu 2DvqFWgì cả.

Suốt buổeegYcMi học2DvqFW nỗiVaD9U8 bueegYcMồn eegYcMchán c2DvqFWứ eegYcMlơ eegYcMmơ teegYcMrong tôi.Ca H2DvqFWễ nhì2DvqFWn SiVaD9U8nh t2DvqFWôi lại2DvqFW teegYcMhấy nghèCan nghẹn2DvqFW nơiVaD9U8 cuốngCa họngeegYcM. S2DvqFWao mCaà Cachán Caghê ta2DvqFW! CeegYcMó VaD9U8lẽ l2DvqFWà ngàyeegYcM VaD9U8chủ nhậCat eegYcMtôi nVaD9U8ên ngeegYcMủ suốtVaD9U8 cả2DvqFW ngàyeegYcM. VCaì b2DvqFWiết đâuVaD9U8 tVaD9U8rong m2DvqFWơ tCaôi VaD9U8sẽ VaD9U8mơ th2DvqFWấy eegYcManh 2DvqFWvà t2DvqFWôi đieegYcM xe2DvqFWm phi2DvqFWm eegYcMthì seegYcMao, nhưCa tVaD9U8hế Cacòn đượceegYcM hơCan nhìCan thấyVaD9U8 cVaD9U8on bCaé ấyCa ceegYcMứ lVaD9U8ởn vVaD9U8ởn bêeegYcMn anh….

Khi nVaD9U8ghe tiếneegYcMg VaD9U8chuông reVaD9U8ng, tôieegYcM là2DvqFW neegYcMgười vọVaD9U8t VaD9U8ra tCarước nhất.2DvqFW ĐieegYcM Cavề ceegYcMho eegYcMlẹ để2DvqFW eegYcMra quáneegYcM ng2DvqFWồi nheegYcMâm nhVaD9U8i đểVaD9U8 “quên”eegYcM buCaồn. K2DvqFWhi tôieegYcM đ2DvqFWang đểeegYcM eegYcMxe tôi2DvqFW thấ2DvqFWy tCahầy LâmVaD9U8 eegYcMvà anCah đứng2DvqFW 2DvqFWnói chuyện2DvqFW ởVaD9U8 hàeegYcMnh laeegYcMng phòngCa giáo2DvqFW veegYcMụ reegYcMa chiều2DvqFW vuVaD9U8i vẻCa lắCam, cVaD9U8ái nụVaD9U8 cười2DvqFW quyế2DvqFWn 2DvqFWrũ đóCa eegYcMgiờ Catôi thCaấy ghéCat k2DvqFWinh eegYcMkhủng. VVaD9U8ới 2DvqFWai cũngCa cườeegYcMi được.VaD9U8 TCaôi thấtVaD9U8 thCaểu dẫnVaD9U8 xCae rCaa khỏiCa chỗeegYcM giữ,VaD9U8 cúiCa mặVaD9U8t xuốngCa đấtCa lắceegYcM đCaầu chá2DvqFWn nảeegYcMn rồiVaD9U8 lẩ2DvqFWm nVaD9U8hẩm: “2DvqFW VaD9U8Cuối tuầnCa neegYcMày eegYcMmình 2DvqFWlàm gVaD9U8ì đây2DvqFW, lạieegYcM VaD9U8đi 2DvqFWra quán2DvqFW 2DvqFWcà ph2DvqFWê Cavà ngồieegYcM ngắCam seegYcMao hả?HayVaD9U8 vặnVaD9U8 máCay lạnVaD9U8h tronVaD9U8g phònCag vCaà 2DvqFWcuốn mềCan n2DvqFWằm ngủ?VaD9U8” T2DvqFWên giữCa eegYcMxe thấyCa thá2DvqFWi độeegYcM tôeegYcMi eegYcMnhư thếVaD9U8 cũeegYcMng VaD9U8mắc cưVaD9U8ời, hắnCa chọc:VaD9U8 “eegYcM CaSao Cavậy, thấteegYcM tì2DvqFWnh VaD9U8hả cưCang? CuVaD9U8ối tu2DvqFWần khVaD9U8ông aCai đCai Cachơi vớiCa cưngCa hả?AnheegYcM đCai ceegYcMho nè.”.eegYcM ÁeegYcM Caà! DeegYcMám chọcCa bVaD9U8à àCa, eegYcMbà đang2DvqFW Cacơn điêVaD9U8n đây.2DvqFW Mày2DvqFW eegYcMtới sốeegYcM rồi.eegYcM NgheegYcMĩ thế2DvqFW teegYcMôi VaD9U8buông t2DvqFWhỏng Cahắn mộeegYcMt ceegYcMâu: eegYcM“Dạ, c2DvqFWám ơVaD9U8n leegYcMòng tốteegYcM củaVaD9U8 aneegYcMh. AeegYcMnh leegYcMo VaD9U8thu tiềnVaD9U8 gCaiữ xeegYcMe đi,eegYcM đừngVaD9U8 ởCa đVaD9U8ó rảnCah Carỗi 2DvqFWlo VaD9U8cho emCa, bảeegYcMo eegYcMvệ lVaD9U8a a2DvqFWnh bCaây giờVaD9U8. eegYcMEm đaVaD9U8ng vộVaD9U8i, anCah 2DvqFWvui lòngeegYcM tVaD9U8hu tiền2DvqFW g2DvqFWiữ 2DvqFWxe 2DvqFWnhanh VaD9U8lên chút2DvqFW đượceegYcM khônVaD9U8g?”. G2DvqFWã giCaữ xCae 2DvqFWcứng họngeegYcM n2DvqFWhìn tôi2DvqFW, tức2DvqFW tCaối lCaắm nhưeegYcMng tấ2DvqFWt nheegYcMiên hVaD9U8ắn khô2DvqFWng tVaD9U8hể ph2DvqFWản VaD9U8bác gìeegYcM. TôieegYcM đãVaD9U8 eegYcMquá lịchCa sự.

Gần rVaD9U8a tớiVaD9U8 cổngeegYcM trườneegYcMg VaD9U8thì tôeegYcMi eegYcMnghe tiếngeegYcM theegYcMầy 2DvqFWLâm g2DvqFWọi ýVaD9U8 2DvqFWới VaD9U8sau lưngVaD9U8: “2DvqFW CaH, HVaD9U8. eegYcMChờ chúteegYcM!”. ThVaD9U8ầy chạeegYcMy đế2DvqFWn gầnCa tôiCa đứneegYcMg theegYcMở dố2DvqFWc: “2DvqFW Thoắ2DvqFWt cá2DvqFWi lCaà thVaD9U8ấy r2DvqFWa tớeegYcMi đâyCa rồeegYcMi. CCaái VaD9U8vé hộiCa chợeegYcM eegYcMnãy quên2DvqFW lấyCa n2DvqFWè.Một vCaé Cađi được2DvqFW 2DvqFWhai ng2DvqFWười, eVaD9U8m dẫeegYcMn bạVaD9U8n 2DvqFWđi VaD9U8cho vVaD9U8ui, t2DvqFWui cũneegYcMg 2DvqFWrủ eegYcMbạn 2DvqFWđi n2DvqFWữa.Đi quậCay 2DvqFWchơi đeegYcMi, teegYcMhứ bảCay cũnVaD9U8g khôngCa bậnVaD9U8 gì.BậtVaD9U8 eegYcMmí nghCaen, bạn2DvqFW t2DvqFWui 2DvqFWđẹp tVaD9U8rai lắm.”

Cái Canày eegYcMlàm t2DvqFWôi hơi2DvqFW quêeegYcM à2DvqFW nheegYcMa, ổVaD9U8ng cứeegYcM lCaàm nhCaư tôVaD9U8i thấyVaD9U8 người2DvqFW đẹpVaD9U8 traVaD9U8i nàoCa ceegYcMũng nhVaD9U8ảy eegYcMvô vậ2DvqFWy đó.VaD9U8 VaD9U8Mê đ2DvqFWẹp t2DvqFWrai thVaD9U8ì cũeegYcMng pVaD9U8hải cVaD9U8ó mứceegYcM độ2DvqFW ceegYcMhứ. M2DvqFWà thôiCa kệ!Ca TeegYcMhứ bảyCa họCac 2DvqFWxong, rả2DvqFWnh rCaỗi điCa cCahơi ch2DvqFWo đCaỡ buồn.2DvqFW VeegYcMề VaD9U8nhà buồnCa chánCa cũngVaD9U8 veegYcMậy. 2DvqFWTôi geegYcMật đầ2DvqFWu nhưng2DvqFW lại2DvqFW nóCai dỗieegYcM: “Ca Đư2DvqFWợc, Caem đi.2DvqFW Mà2DvqFW Caem đeegYcMi tại2DvqFW eVaD9U8m chVaD9U8án thCaôi, chứeegYcM ôneegYcMg bạnVaD9U8 đeegYcMẹp trCaai cCaủa th2DvqFWầy eeegYcMm keegYcMhông qua2DvqFWn 2DvqFWtâm. EVaD9U8m đ2DvqFWâu 2DvqFWcó bạ2DvqFW ngườeegYcMi nàoVaD9U8 đẹpCa tVaD9U8rai Camà eegYcMem cũn2DvqFWg eegYcMmê đâu.”
ThầyeegYcM LâmCa gậtVaD9U8 đCaầu 2DvqFWcười vớeegYcMi tVaD9U8ôi: “2DvqFW Rồi,Ca rồi.2DvqFW BiếVaD9U8t rồi,Ca xiCan l2DvqFWỗi. NeegYcMói VaD9U8tóm lạiCa là2DvqFW cóeegYcM đVaD9U8i phảiVaD9U8 khCaông? ĐeegYcMúng Ca7 2DvqFWgiờ chCaờ tuVaD9U8i ng2DvqFWay Caở cổeegYcMng h2DvqFWội chCaợ đó2DvqFW. NhớeegYcM nghen…VaD9U8 Nh2DvqFWắc Calại lầeegYcMn eegYcMnữa leegYcMà đúngCa 2DvqFW7 Cagiờ đó…”VaD9U8, tôCai cũVaD9U8ng ừVaD9U8 Cahử chà2DvqFWo t2DvqFWhầy rồi2DvqFW Caleo l2DvqFWên 2DvqFWxe về….

Khi về2DvqFW Canhà, thấVaD9U8y mặ2DvqFWt Catôi mẹCa hoeegYcMan hỉ:VaD9U8 “CoCan cưng,eegYcM cVaD9U8hủ nhậtVaD9U8 điCa VaD9U8lên ôneegYcMg Ngoại2DvqFW Cadự đá2DvqFWm VaD9U8giỗ. CậVaD9U8u eegYcMPhú coCan về.”.2DvqFW Tôi2DvqFW đáCam ỉuCa xìuCa 2DvqFW“ Dạ.”,VaD9U8 rồieegYcM th2DvqFWưa 2DvqFWmẹ đ2DvqFWi l2DvqFWên phòngCa, mẹCa n2DvqFWhìn thVaD9U8eo t2DvqFWôi ngCaơ ngeegYcMác: “ConeegYcM n2DvqFWhóc nàyVaD9U8 lạ2DvqFW thieegYcMệt, eegYcMbình thường2DvqFW VaD9U8nó Canghe VaD9U8cậu PhúeegYcM về2DvqFW lVaD9U8à nCahảy 2DvqFWnhõm lCaên “quà2DvqFW cCaon đâu”,eegYcM VaD9U8mà neegYcMay tỉn2DvqFWh Cabơ vậy.VaD9U8 MàCa meegYcMấy VaD9U8ngày eegYcMnay teegYcMhấy neegYcMó cưCa Calơ m2DvqFWơ vậyeegYcM, Cagiống nh2DvqFWư ngVaD9U8ười ceegYcMhết rồiVaD9U8 vậ2DvqFWy á.”

Ba tôiCa VaD9U8mỉm cườiVaD9U8 nóVaD9U8i vớCai meegYcMẹ: “eegYcM 2DvqFWKệ Canó điVaD9U8 emeegYcM, điVaD9U8 họVaD9U8c veegYcMề mCaệt VaD9U8mà. NgàVaD9U8y 2DvqFWmai n2DvqFWó lạiCa tưnCag 2DvqFWbừng ceegYcMho coi.”

Trời! eegYcMBa Camẹ nà2DvqFWo ceegYcMó biếtCa tôVaD9U8i “Ca 2DvqFWI’m iCan sorrVaD9U8ow oVaD9U8f lovVaD9U8e (tôi2DvqFW Cađang teegYcMhất tìeegYcMnh)” đâu,eegYcM 2DvqFWcó còn2DvqFW 2DvqFWtâm trạ2DvqFWng nàoCa mCaà đ2DvqFWú đởnVaD9U8 nheegYcMư m2DvqFWọi khVaD9U8i, 2DvqFWmà eegYcMnghe eegYcMđến cậuVaD9U8 PhCaú lại2DvqFW nh2DvqFWớ đếCan cVaD9U8ái ôngCa eegYcMSinh đóVaD9U8. NgưVaD9U8ời đâ2DvqFWu màVaD9U8 giốnCag nhaCau thCaế? VaD9U8Tôi 2DvqFWbật máy2DvqFW leegYcMên c2DvqFWheck m2DvqFWail thìeegYcM cậuVaD9U8 PhVaD9U8ú Catôi Cađang onlCaine liềnVaD9U8 boo2DvqFWm eegYcMvào nóVaD9U8i ch2DvqFWuyện vớieegYcM tVaD9U8ôi: “Con2DvqFW à,VaD9U8 cậ2DvqFWu sắVaD9U8p về.VaD9U8 VaD9U8Mai làeegYcM lêneegYcM 2DvqFWmáy baVaD9U8y. C2DvqFWhủ nVaD9U8hật cậu2DvqFW gặp2DvqFW coVaD9U8n nhé.2DvqFW CóCa quàVaD9U8 ceegYcMho eegYcMcon neegYcMè. CeegYcMậu đaVaD9U8ng làm2DvqFW việc,eegYcM sẵnVaD9U8 VaD9U8online hVaD9U8ỏi thăCam co2DvqFWn chút.2DvqFW :2DvqFW> ”VaD9U8 TôiCa bậCat cCaười, leegYcMần Canào vềCa meegYcMà cậVaD9U8u chẳn2DvqFWg Cacó quCaà cheegYcMo tô2DvqFWi, chỉCa ceegYcMó tôiVaD9U8 eegYcMlà ceegYcMhưa eegYcMcó queegYcMà eegYcMcho cCaậu thôi2DvqFW, nhưngeegYcM teegYcMôi Casẽ VaD9U8cố 2DvqFWgắng khVaD9U8i nVaD9U8ào reegYcMãnh rỗeegYcMi th2DvqFWì thiếCat eegYcMkế meegYcMột cá2DvqFWi eegYcMlịch tặVaD9U8ng cậu2DvqFW mVaD9U8ới được.

Tôi được2DvqFW 2DvqFWba tCarang bịCa chVaD9U8o eegYcMmáy vCai VaD9U8tính từVaD9U8 rấtVaD9U8 sớeegYcMm nên2DvqFW chuyệnVaD9U8 vọc2DvqFW phầnVaD9U8 mềmeegYcM vớiCa VaD9U8tôi lCaà một2DvqFW thúVaD9U8 tiêueegYcM VaD9U8khiển khCaá VaD9U8ư 2DvqFWlà haCay. NheegYcMờ VaD9U8nó VaD9U8mà t2DvqFWôi đVaD9U8i trư2DvqFWớc VaD9U8lũ bạneegYcM ở2DvqFW trư2DvqFWờng eegYcMở khoả2DvqFWn Catin họceegYcM v2DvqFWà lVaD9U8âu lâu2DvqFW lCaại là2DvqFWm rộeegYcM lênVaD9U8 VaD9U8chuyện b2DvqFWuôn bCaán ảCanh deegYcMo eegYcMtôi thiết2DvqFW Cakế theCao đeegYcMơn đặteegYcM hàngVaD9U8 2DvqFWcủa chúngCa 2DvqFWnó, vuVaD9U8i lắmVaD9U8 kia.

Tôi địnheegYcM VaD9U8sau 2DvqFWkhi teegYcMốt nghiệpeegYcM lớpVaD9U8 Ca12 này2DvqFW 2DvqFWsẽ điVaD9U8 theCao ngànCah đồCa họCaa vàeegYcM tiếng2DvqFW AnhVaD9U8, tôVaD9U8i thấyCa ng2DvqFWành eegYcMđó rấteegYcM heegYcMợp với2DvqFW tôi.

Tôi đ2DvqFWánh trảVaD9U8 lời2DvqFW lạieegYcM cậeegYcMu: eegYcM“ Dạ,VaD9U8 co2DvqFWn 2DvqFWcám ơCan cậuVaD9U8 nhiCaều. CậuVaD9U8 Caơi, mấVaD9U8y tháCang naeegYcMy ởeegYcM trườngCa coeegYcMn Cahọc aCanh 2DvqFWvăn ceegYcMó VaD9U8ông t2DvqFWhầy giCaống cậuCa lắm,Ca khoảngeegYcM 82DvqFW5 2DvqFW%. CóVaD9U8 Cakhi nàoCa VaD9U8ổng là2DvqFW Caanh 2DvqFWem eegYcMhọ vớieegYcM eegYcMcậu 2DvqFWkhông? ;;)”.

“ GVaD9U8iống 8VaD9U85% heegYcMả c2DvqFWon eegYcM:-O VaD9U8? CaỪ nhiềueegYcM 2DvqFWkhi VaD9U8anh VaD9U8em rơi2DvqFW rớCat 2DvqFWđâu VaD9U8không biết &VaD9U8nbsp;Mà đeegYcMẹp trVaD9U8ai giốnCag 2DvqFWcậu VaD9U8hả? CVaD9U8hắc k2DvqFWhông bằVaD9U8ng đCaâu eegYcMnhỉ, cậuVaD9U8 đẹpCa t2DvqFWrai hơn.Ca VaD9U8Con vô2DvqFW c2DvqFWoi kĩeegYcM l2DvqFWại đi VaD9U8:)&nbspVaD9U8;) .VaD9U8Giỡn eegYcMthôi. C2DvqFWon chVaD9U8ưa ngủCa hả?”.eegYcM TôiVaD9U8 ô2DvqFWm bàeegYcMn peegYcMhím cườ2DvqFWi nắceegYcM Canẻ. CậCau PhúeegYcM tôiVaD9U8 làCa ngưeegYcMời rấCat đẹVaD9U8p trVaD9U8ai và2DvqFW deegYcMễ thưCaơng… như2DvqFWng VaD9U8dễ VaD9U8thương thứVaD9U8 mấyVaD9U8 tronCag nhCaà thìeegYcM khôneegYcMg biếteegYcM, VaD9U8vì nhCaà tVaD9U8ôi c2DvqFWó nhiề2DvqFWu cậeegYcMu 2DvqFWdễ thưeegYcMơng lắm.VaD9U8 MặCac deegYcMù cậuVaD9U8 c2DvqFWhỉ lCaà cậuVaD9U8 Cahọ, n2DvqFWhưng tìn2DvqFWh thươngVaD9U8 c2DvqFWủa cậuCa đốiVaD9U8 vớieegYcM t2DvqFWôi tCahì khCaông tVaD9U8hua gì2DvqFW mấyeegYcM ngưeegYcMời cậ2DvqFWu r2DvqFWuột cVaD9U8ả. TVaD9U8ôi mCauốn gìVaD9U8 cậu2DvqFW eegYcMcũng gửieegYcM eegYcMcho, n2DvqFWhà 2DvqFWtôi gặpCa eegYcMkhó k2DvqFWhăn gì2DvqFW cVaD9U8ậu cũ2DvqFWng Cagiúp đỡ.

Khi tôieegYcM cò2DvqFWn nheegYcMỏ, 2DvqFWtôi haVaD9U8y ướcVaD9U8 neegYcMếu ceegYcMó ngườieegYcM yVaD9U8êu th2DvqFWì tôieegYcM cVaD9U8ũng mCaơ ước2DvqFW ceegYcMó VaD9U8một ngườieegYcM giốnVaD9U8g như2DvqFW Cacậu. ĐúneegYcMg VaD9U8là cầuVaD9U8 đượeegYcMc ưVaD9U8ớc VaD9U8thấy, gặeegYcMp VaD9U8thì 2DvqFWgặp rồiCa Cađó Camà đ2DvqFWâu eegYcMcó VaD9U8dễ tCahương bằneegYcMg. ThậmeegYcM cheegYcMí làCa cCaòn VaD9U8đáng gVaD9U8hét, eegYcMrất đángCa ghét.

“ DCaạ ceegYcMon sắpCa đi2DvqFW VaD9U8ngủ đây.eegYcM CậueegYcM làmCa việceegYcM 2DvqFWvui nCahé. BữeegYcMa nàoCa đượcCa eegYcMcon sẽeegYcM VaD9U8gửi hìn2DvqFWh ổng2DvqFW cCaho cậueegYcM Cacoi. KhônVaD9U8g giống2DvqFW khVaD9U8ông Caăn tiền2DvqFW 2DvqFWB-) Oáp2DvqFW!!! Gi2DvqFWờ VaD9U8con bVaD9U8uồn Cangủ quáVaD9U8 (:VaD9U8| 2DvqFW. CVaD9U8on oVaD9U8ff đeegYcMây. Hẹp2DvqFW gặCap cậeegYcMu chủ2DvqFW VaD9U8nhật.BB, G9”2DvqFW-Tôi mỉmeegYcM cườVaD9U8i đá2DvqFWnh VaD9U8lại. NhữnCag c2DvqFWon cCahữ củaCa VaD9U8cậu lCaại lầnCa lượtVaD9U8 h2DvqFWiện raeegYcM: “NgápVaD9U8 gì2DvqFW meegYcMà tCao thế.Ca Nhớ2DvqFW đưaeegYcM VaD9U8tay Cache miệngeegYcM lạieegYcM 2DvqFWkẻo Caruồi baeegYcMy vô  Ca) 2DvqFW. Ừ,2DvqFW b2DvqFWye eegYcMcon, saeegYcMo VaD9U8lũ teegYcMrẻ beegYcMay gi2DvqFWờ phát2DvqFW mi2DvqFWnh rVaD9U8a ngôn2DvqFW neegYcMgữ chaVaD9U8t 2DvqFWlạ quá2DvqFW eegYcMvậy, VaD9U8bb làVaD9U8 bVaD9U8ye Cabye, r2DvqFWồi CaG9 Calà go2DvqFWod nig2DvqFWht. Tiện2DvqFW nhỉ.”….

Tôi Cavừa đưaCa VaD9U8tay tắCat má2DvqFWy tCahì điệnVaD9U8 thoạieegYcM VaD9U8reng, eegYcMtôi cầmVaD9U8 mCaáy Caa l2DvqFWô teegYcMhì eegYcMtiếng Cacon TreegYcMâm vanCag l2DvqFWên: “Ta2DvqFWo nèeegYcM. S2DvqFWao rồi,2DvqFW chủ2DvqFW eegYcMnhật đieegYcM Cacoi Caphim vớ2DvqFWi eegYcMảnh phảieegYcM kheegYcMông? SướngeegYcM qVaD9U8uá ta.”.Ca Tô2DvqFWi gVaD9U8ằn VaD9U8giọng với2DvqFW nóVaD9U8: 2DvqFW“ RấeegYcMt ti2DvqFWếc đCaã eegYcMlàm mVaD9U8ày thất2DvqFW vọng2DvqFW, VaD9U8nhưng chủVaD9U8 VaD9U8nhật teegYcMao s2DvqFWẽ đeegYcMi lVaD9U8ên ôneegYcMg NgoạiVaD9U8 dựVaD9U8 đámVaD9U8 giỗ.Ca CòeegYcMn eegYcMtối Cađến VaD9U8thì nằm2DvqFW Canhà hoặc2DvqFW qeegYcMua mCaày chơi.2DvqFW CòneegYcM 2DvqFWảnh hảVaD9U8, quênVaD9U8 đi.”

“ CaHuh??? 2DvqFWDzậy eegYcMlà VaD9U8sao? VaD9U8Mày Cacó véeegYcM rồiCa saeegYcMo leegYcMại VaD9U8nằm Canhà?”- TrVaD9U8âm ngạVaD9U8c neegYcMhiên eegYcMhỏi lVaD9U8ại. eegYcMTôi đoáVaD9U8n l2DvqFWà c2DvqFWái mặteegYcM nó2DvqFW Calúc nàyeegYcM kCahông kháVaD9U8c vớiVaD9U8 ceegYcMái m2DvqFWuỗng làeegYcM VaD9U8mấy, vVaD9U8ì VaD9U8nó ư2DvqFWa nghệcCah meegYcMặt VaD9U8ra mỗieegYcM kh2DvqFWi ngạcVaD9U8 nhiên.

Tôi bèeegYcMn keegYcMể từCa đầuCa tới2DvqFW đ2DvqFWuôi cCaho nóCa ngheegYcMe chuyệ2DvqFWn mCaấy naeegYcMy Catôi chưVaD9U8a c2DvqFWó dVaD9U8ịp kể2DvqFW v2DvqFWì khôVaD9U8ng qVaD9U8ua lớp2DvqFW nóeegYcM chCaơi. eegYcMTuy TCarâm 2DvqFWlà bạnVaD9U8 thânCa của2DvqFW tôieegYcM nVaD9U8hưng lạeegYcMi khônCag chuneegYcMg eegYcMlớp, kCaể eegYcMra 2DvqFWthì TeegYcMrâm và2DvqFW VaD9U8tôi Cacũng VaD9U8có duyêCan kì2DvqFW ngVaD9U8ộ rấtCa leegYcMạ, tôiVaD9U8 biếtCa nVaD9U8ó là2DvqFW bạCan cCaủa VaD9U8bạn ceegYcMùng beegYcMàn veegYcMới tVaD9U8ôi đVaD9U8ầu năm2DvqFW leegYcMớp 12DvqFW1, nhưngeegYcM tôi2DvqFW q2DvqFWuen nóVaD9U8 teegYcMrong 2DvqFWmột VaD9U8dịp ceegYcMa nhạVaD9U8c củaCa trưeegYcMờng, nói2DvqFW chuy2DvqFWện hCaạp Caquá nVaD9U8ên “kếeegYcMt dính”Ca nha2DvqFWu từVaD9U8 đVaD9U8ấy. (TíeegYcMnh eegYcMcho đến2DvqFW n2DvqFWay th2DvqFWì Trâm2DvqFW eegYcMvà t2DvqFWôi 2DvqFWđã ch2DvqFWơi đượcCa bảy2DvqFW nă2DvqFWm r2DvqFWồi, vàeegYcM chuyệeegYcMn củaCa tô2DvqFWi vVaD9U8à VaD9U8Sinh ngàVaD9U8y đóVaD9U8 thVaD9U8ì nCaó vVaD9U8à theegYcMầy eegYcMLâm làCa eegYcMhai ngưCaời “rắpVaD9U8 t2DvqFWâm Cavun 2DvqFWvén” )

Vừa eegYcMnghe tôiCa kể2DvqFW hết,VaD9U8 nó2DvqFW héteegYcM troeegYcMng điện2DvqFW thoạiCa làCam Cathôi muốnCa eegYcMthủng mVaD9U8àng neegYcMhĩ: “eegYcM TrờiCa eegYcMơi !!Ca!! NgeegYcMốc tửeegYcM! MàyVaD9U8 có2DvqFW điên2DvqFW kheegYcMông vậy?2DvqFW”. TeegYcMôi leegYcMấm lé2DvqFWt líCa 2DvqFWnhí: Ca“ HieegYcMc… Catại 2DvqFWcon n2DvqFWhỏ kiVaD9U8a không2DvqFW biết2DvqFW VaD9U8điều, 2DvqFWđâu phảieegYcM tạiVaD9U8 tao2DvqFW. T2DvqFWao bị2DvqFW Cathầy Lâ2DvqFWm n2DvqFWhéo, gi2DvqFWờ t2DvqFWới mVaD9U8ày chửiVaD9U8 nữeegYcMa hả?2DvqFW ThôCai eegYcMbỏ qVaD9U8ua đeegYcMi, thầyVaD9U8 LâmeegYcM rủVaD9U8 eegYcMthứ bảyeegYcM VaD9U8này đieegYcM chơiVaD9U8. MeegYcMày Cađi nhaVaD9U8, v2DvqFWì eegYcMtao có2DvqFW veegYcMé điVaD9U8 c2DvqFWho hVaD9U8ai người,2DvqFW thầeegYcMy 2DvqFWLâm cũCang rủVaD9U8 bVaD9U8ạn. NgeegYcMhe 2DvqFWnói bạneegYcM Caổng đẹpVaD9U8 t2DvqFWrai lắm.VaD9U8”, tiếngCa TrâmVaD9U8 c2DvqFWười khúc2DvqFW VaD9U8khích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….