You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứRz8C jKn95W8Anăm, tôijKn95W8A vừjKn95W8Aa đặtSSPgTXVY SSPgTXVYchân lRz8Cên bậcjKn95W8A cửaSSPgTXVY SSPgTXVYlớp thìRz8C đjKn95W8Aã jKn95W8Anghe tjKn95W8Aiếng jKn95W8Abé SSPgTXVYMy njKn95W8Aũng nịSSPgTXVYu: “ThầyRz8C ơi.ThầyjKn95W8A rRz8Cảnh hôngRz8C? ThầjKn95W8Ay jKn95W8Ađi cjKn95W8Aoi phiSSPgTXVYm vSSPgTXVYới BéSSPgTXVY MSSPgTXVYy nhaSSPgTXVY. VSSPgTXVYì Rz8Cbé MjKn95W8Ay khôngjKn95W8A rủRz8C đRz8Cược Rz8Cai cả.”.SSPgTXVY RRz8Cồi tiếnjKn95W8Ag jKn95W8ASinh đápjKn95W8A trảjKn95W8A hơjKn95W8Ai ngậjKn95W8Ap ngừSSPgTXVYng: “SaojKn95W8A ácjKn95W8A vRz8Cậy? BéRz8C MSSPgTXVYy dễSSPgTXVY thươngjKn95W8A SSPgTXVYvậy Rz8Cmà khônjKn95W8Ag jKn95W8Aai đi…SSPgTXVY jKn95W8Acho thjKn95W8Aầy Rz8Cnăm phúRz8Ct đểjKn95W8A Rz8Csuy ngSSPgTXVYhĩ nha.”SSPgTXVY. TjKn95W8Aôi jKn95W8Aráng đứngjKn95W8A chSSPgTXVYờ đSSPgTXVYợi ngjKn95W8Ahe câjKn95W8Au trRz8Cả SSPgTXVYlời cSSPgTXVYủa SSPgTXVYSinh rồijKn95W8A mớiSSPgTXVY vSSPgTXVYào lớSSPgTXVYp, cRz8Cứ trảjKn95W8A jKn95W8Alời làRz8C “thầySSPgTXVY bận”jKn95W8A cjKn95W8Aho tôiSSPgTXVY đRz8Ci, đừRz8Cng SSPgTXVYtrả lờiSSPgTXVY câujKn95W8A SSPgTXVYnào khác. 

“Ừ, cuốiRz8C tuSSPgTXVYần nàRz8Cy thầRz8Cy cũjKn95W8Ang khSSPgTXVYông bậnjKn95W8A. ThầySSPgTXVY sẽjKn95W8A đSSPgTXVYi vớRz8Ci béjKn95W8A MRz8Cy.”, cSSPgTXVYon Rz8Cbé SSPgTXVYMy rRz8Ceo SSPgTXVYlên nhRz8Cư bắtSSPgTXVY đượSSPgTXVYc vànSSPgTXVYg: “HoaSSPgTXVYn hjKn95W8Aô, cámRz8C ơnjKn95W8A thầy.”Rz8C SSPgTXVYMột câRz8Cu Rz8Ctrả lờjKn95W8Ai SSPgTXVYkhuyến mSSPgTXVYãi SSPgTXVYthêm SSPgTXVYnụ cưjKn95W8Aời đẹRz8Cp nRz8Chư Rz8Cmơ đãSSPgTXVY làjKn95W8Am tôjKn95W8Ai chRz8Coáng vánSSPgTXVYg. LRz8Cại thêmRz8C Rz8Cmột jKn95W8A“cú sSSPgTXVYốc kSSPgTXVYinh dRz8Cị” nữa.jKn95W8A CSSPgTXVYon bRz8Cé SSPgTXVYđáng ghét,Rz8C njKn95W8Aó thRz8Ciệt Rz8Clà mưuRz8C mRz8Ca chướcRz8C quỷ,jKn95W8A SSPgTXVYnó dámjKn95W8A “phSSPgTXVYỗng SSPgTXVYtay trên”Rz8C cSSPgTXVYủa tôi…SSPgTXVY nRz8Có sẽSSPgTXVY biSSPgTXVYết Rz8Ctay SSPgTXVYtôi… tjKn95W8Aôi ghétSSPgTXVY nóRz8C… tôijKn95W8A jKn95W8Acăm jKn95W8Athù nó…tôi…jKn95W8A CjKn95W8Aái “ôRz8Cng già”SSPgTXVY ấyjKn95W8A cũngRz8C djKn95W8Aở hjKn95W8Aơi jKn95W8Anữa, ngjKn95W8Ahĩ jKn95W8Athế nàjKn95W8Ao mjKn95W8Aà lạijKn95W8A SSPgTXVYnhận lờiRz8C njKn95W8Aó thRz8Cế? SSPgTXVYCòn tôiSSPgTXVY đâyRz8C SSPgTXVYbỏ jKn95W8Acho aSSPgTXVYi? TôiSSPgTXVY ghétRz8C cảjKn95W8A SSPgTXVYhai người…
Tôi khônSSPgTXVYg đjKn95W8Aịnh Rz8Cvào jKn95W8Ahọc ngSSPgTXVYày hômjKn95W8A njKn95W8Aay đjKn95W8Aâu, nhìjKn95W8An hajKn95W8Ai ngườiRz8C đóRz8C mắjKn95W8Ac cRz8Công lêjKn95W8An jKn95W8Atăng xôSSPgTXVYng điênRz8C bấtSSPgTXVY tjKn95W8Aử lSSPgTXVYắm. ĐiRz8C vềSSPgTXVY jKn95W8Acho ySSPgTXVYên chuyện.SSPgTXVY NghjKn95W8Aĩ vậySSPgTXVY tôiSSPgTXVY jKn95W8Aliền quSSPgTXVYay lưngSSPgTXVY đRz8Ci xuốngjKn95W8A cầuSSPgTXVY thangSSPgTXVY, jKn95W8Ađang điRz8C lữnSSPgTXVYg thữSSPgTXVYng jKn95W8Athì thRz8Cầy LâmSSPgTXVY Rz8Ctừ đâSSPgTXVYu rRz8Ca vjKn95W8Aỗ Rz8Cvào vRz8Cai SSPgTXVYtôi cáSSPgTXVYi bộpRz8C, thầyjKn95W8A nhSSPgTXVYe răngjKn95W8A: “ChRz8Cào họcRz8C tròRz8C Rz8Ccưng, ejKn95W8Am SSPgTXVYtính trjKn95W8Aốn họcjKn95W8A hảSSPgTXVY?”, jKn95W8Atôi dRz8Còm thầSSPgTXVYy cốSSPgTXVY néRz8Cn bựSSPgTXVYc Rz8Cdọc SSPgTXVYtươi cười:Rz8C “Rz8C TrốnjKn95W8A Rz8Crồi mấtjKn95W8A qRz8Cuà Rz8Csao. ESSPgTXVYm SSPgTXVYđi Rz8Cmua nưRz8Cớc Rz8Cthôi mà.”.jKn95W8A Rz8CNghe tớSSPgTXVYi vụSSPgTXVY Rz8Cquà SSPgTXVYcáp thSSPgTXVYầy jKn95W8ALâm chajKn95W8Au Rz8Cmày: “HRz8Cọc jKn95W8Atrò tSSPgTXVYhảo gjKn95W8Ahê njKn95W8Ahỉ. ThRz8Cầy jKn95W8Ađi vềjKn95W8A hổngRz8C hỏiSSPgTXVY haRz8Cn SSPgTXVYgì SSPgTXVYmà đòiRz8C quRz8Cà rồi.Rz8C MàRz8C thôSSPgTXVYi, Rz8Ccon nítSSPgTXVY, khSSPgTXVYông cjKn95W8Ahấp. Nè”.

Thầy lụcSSPgTXVY cjKn95W8Aặp SSPgTXVYđưa chRz8Co SSPgTXVYtôi mộtSSPgTXVY jKn95W8Acái vRz8Còng mộSSPgTXVYc gỗ,SSPgTXVY mộtjKn95W8A cSSPgTXVYái đRz8Cĩa Rz8CCD jKn95W8Acủa TraRz8Cdemark. ThánjKn95W8Ah thRz8Cần ơiSSPgTXVY! áRz8Ci jKn95W8ACD jKn95W8Anày tôiSSPgTXVY ljKn95W8Aùng tSSPgTXVYìm khắSSPgTXVYp thàRz8Cnh phSSPgTXVYố màRz8C khônRz8Cg thSSPgTXVYấy mSSPgTXVYà naSSPgTXVYy cójKn95W8A rjKn95W8Aồi, jKn95W8Asung sướngSSPgTXVY quá.Rz8C TjKn95W8Aôi Rz8Côm siếRz8Ct SSPgTXVYcái CjKn95W8AD tjKn95W8Arong SSPgTXVYtay ljKn95W8Aảm nRz8Chảm: “OhRz8C mRz8Cy SSPgTXVYgod, SSPgTXVYmy goSSPgTXVYd. ĐồjKn95W8A hiếm,Rz8C đồRz8C hiếmjKn95W8A. CájKn95W8Am ơnSSPgTXVY SSPgTXVYthầy, thầyjKn95W8A SSPgTXVYnumber one.”,SSPgTXVY Rz8Cthầy SSPgTXVYcười hSSPgTXVYa hRz8Cả xRz8Coa đầuSSPgTXVY tôiRz8C: “Được,jKn95W8A numbjKn95W8Aer jKn95W8Aone Rz8Cthì được.jKn95W8A jKn95W8AÀ! CòSSPgTXVYn cRz8Có hjKn95W8Aai cájKn95W8Ai vSSPgTXVYé điRz8C jKn95W8Ahội chợSSPgTXVY nèjKn95W8A. ChjKn95W8Ao jKn95W8Aem SSPgTXVYluôn, rủjKn95W8A jKn95W8Aai thSSPgTXVYì rủ.”

Vừa nghjKn95W8Ae tjKn95W8Aới jKn95W8Ahai jKn95W8Acái Rz8Cvé làRz8Cm tôRz8Ci ljKn95W8Aại liêRz8Cn tưởngjKn95W8A cSSPgTXVYảnh jKn95W8Akhi nRz8Cãy, nồngjKn95W8A độjKn95W8A májKn95W8Au điênRz8C củaRz8C tRz8Côi ljKn95W8Aại chạyRz8C ngưjKn95W8Aợc lênRz8C. NgajKn95W8Ay lậRz8Cp tứcRz8C tôiSSPgTXVY SSPgTXVYcầm đĩaRz8C CjKn95W8AD lSSPgTXVYẫn cáiRz8C vòng,Rz8C mấySSPgTXVY cáSSPgTXVYi véjKn95W8A SSPgTXVYđưa lạiRz8C chRz8Co tjKn95W8Ahầy LâSSPgTXVYm, jKn95W8Acau SSPgTXVYcó: “EmSSPgTXVY SSPgTXVYtrả thSSPgTXVYầy SSPgTXVYhết nSSPgTXVYè. GiờSSPgTXVY jKn95W8Aem SSPgTXVYđi SSPgTXVYvề đâRz8Cy. TrốnSSPgTXVY họSSPgTXVYc hôSSPgTXVYm Rz8Cnay luôjKn95W8An. SSPgTXVYĐiên rồiSSPgTXVY, qSSPgTXVYuê rồi.jKn95W8A”. CRz8Cái thSSPgTXVYái độRz8C kìRz8C quặcRz8C củaSSPgTXVY tôRz8Ci làSSPgTXVYm thầySSPgTXVY LSSPgTXVYâm khôngRz8C hiểRz8Cu SSPgTXVYmô jKn95W8Atê jKn95W8Agì hết,jKn95W8A tSSPgTXVYhầy khệSSPgTXVY jKn95W8Anệ xáchRz8C đốRz8Cng qSSPgTXVYuà chạRz8Cy jKn95W8Atheo tôi:jKn95W8A “Ê,Rz8C êSSPgTXVY. GìjKn95W8A SSPgTXVYkì vậy?jKn95W8A EjKn95W8Am bịRz8C hâmjKn95W8A Rz8Chả? Rz8CTui quýnhjKn95W8A chếtSSPgTXVY bâjKn95W8Ay giờ.Rz8C Rz8CRéo mjKn95W8Aua quàRz8C chRz8Co Rz8Cđã giờRz8C khjKn95W8Aông ljKn95W8Aấy lSSPgTXVYà sao?”,jKn95W8A sẵngSSPgTXVY cơRz8Cn điênjKn95W8A đangSSPgTXVY cuồnRz8C cRz8Cuộn tôjKn95W8Ai qujKn95W8Aay lSSPgTXVYại tSSPgTXVYrút gSSPgTXVYiận jKn95W8Alên thầyjKn95W8A luôn,SSPgTXVY tRz8Côi qujKn95W8Aay SSPgTXVYlại gRz8Cắt: “ỪSSPgTXVY jKn95W8Ađấy, SSPgTXVYem hâmRz8C, eSSPgTXVYm đSSPgTXVYiên. jKn95W8AEm gjKn95W8Ahét cáijKn95W8A ôjKn95W8Ang đó,SSPgTXVY eSSPgTXVYm jKn95W8Aghét cSSPgTXVYon béRz8C jKn95W8Ađó, SSPgTXVYem SSPgTXVYghét thRz8Cầy luôn.SSPgTXVY ESSPgTXVYm về…jKn95W8AVĩnh biệt…”.

Thầy LâmjKn95W8A đuổijKn95W8A theSSPgTXVYo nRz8Cắm dâSSPgTXVYy cặpRz8C tôjKn95W8Ai jKn95W8Akéo lạSSPgTXVYi: “ÊjKn95W8A SSPgTXVY, vừaRz8C phảijKn95W8A Rz8Cthôi nhjKn95W8Aa. jKn95W8ATui làmSSPgTXVY Rz8Cgì mjKn95W8Aà ghéRz8Ct tjKn95W8Aui? ERz8Cm jKn95W8Ađang gjKn95W8Aiận aSSPgTXVYi Rz8Cmà điRz8Cên dữSSPgTXVY vậRz8Cy? CáiSSPgTXVY SSPgTXVYông thầSSPgTXVYy Rz8CSinh jKn95W8Ađó Rz8Chả? NgjKn95W8Aồi xRz8Cuống kSSPgTXVYể tRz8Cui nghe.”SSPgTXVY. NóiRz8C xSSPgTXVYong, thầRz8Cy cầRz8Cm dâyjKn95W8A cặpSSPgTXVY kéjKn95W8Ao tRz8Côi njKn95W8Agồi xSSPgTXVYuống cRz8Chân cầujKn95W8A thanSSPgTXVYg. SẵnSSPgTXVY đanjKn95W8Ag cRz8Có ngRz8Cười cầnRz8C chjKn95W8Aia sẻ,jKn95W8A tôiRz8C phjKn95W8Aun Rz8Cra jKn95W8Amột tjKn95W8Aràng chjKn95W8Ao jKn95W8Ahạ Rz8Chỏa. SRz8Cau jKn95W8Akhi ngjKn95W8Ahe Rz8Cxong cSSPgTXVYâu chuyệnRz8C thjKn95W8Aầy LjKn95W8Aâm Rz8Cnhìn tôijKn95W8A mỉmRz8C cườiSSPgTXVY vjKn95W8Aỗ vjKn95W8Aai Rz8Can ủiRz8C: “ThuajKn95W8A SSPgTXVYkeo SSPgTXVYnày SSPgTXVYbày Rz8Ckeo kjKn95W8Ahác. ĐừjKn95W8Ang nảnjKn95W8A chí…Rz8C nhưngjKn95W8A cóRz8C điều…SSPgTXVY”, tSSPgTXVYôi nhìnjKn95W8A thầySSPgTXVY ljKn95W8Aạ lẫm:jKn95W8A “NhưngRz8C sRz8Cao Rz8Chả thầy?”.ThầyjKn95W8A LâSSPgTXVYm cajKn95W8Au mặtjKn95W8A lRz8Cại đưaSSPgTXVY hSSPgTXVYai Rz8Ctay vSSPgTXVYéo SSPgTXVYhai mjKn95W8Aá tôSSPgTXVYi lèmjKn95W8A bèm:jKn95W8A “CSSPgTXVYái tộSSPgTXVYi ngRz8Cốc ljKn95W8Aà mộSSPgTXVYt nè.Rz8C Rz8CCái tộijKn95W8A SSPgTXVYvô djKn95W8Auyên, jKn95W8Adám trújKn95W8At jKn95W8Agiận lêRz8Cn tuRz8Ci lSSPgTXVYà haRz8Ci nSSPgTXVYè, vàRz8C điêSSPgTXVYn kjKn95W8Ahùng làSSPgTXVY bRz8Ca. ChừaRz8C chưa?”,Rz8C SSPgTXVYvì đSSPgTXVYau mjKn95W8Aà tSSPgTXVYôi SSPgTXVYla Rz8Coai oáRz8Ci: “Ối,SSPgTXVY Rz8Cđau quá!!!Rz8C ThSSPgTXVYa Rz8Ccho eRz8Cm. ESSPgTXVYm chừjKn95W8Aa rRz8Cồi, jKn95W8Aem chừaSSPgTXVY rồi.”.

Khi jKn95W8Athầy LjKn95W8Aâm bỏjKn95W8A tSSPgTXVYay SSPgTXVYra, tSSPgTXVYôi ngồiSSPgTXVY Rz8Cđưa tSSPgTXVYay xoSSPgTXVYa jKn95W8Axoa jKn95W8Ahai májKn95W8A đầjKn95W8Ay njKn95W8Ahững vếSSPgTXVYt đỏRz8C phụnjKn95W8Ag phSSPgTXVYịu: “ThầyjKn95W8A SSPgTXVYác cònSSPgTXVY hRz8Cơn SinRz8Ch nRz8Cữa, nhéoSSPgTXVY SSPgTXVYđau quá.SSPgTXVY UjKn95W8Ai dRz8Ca! ERz8Cm jKn95W8Angốc chỗRz8C nSSPgTXVYào?”. ThầyRz8C LâmSSPgTXVY theRz8Co SSPgTXVYthói quSSPgTXVYen Rz8Cđưa taRz8Cy mRz8Ciết SSPgTXVYcằm: “LạiRz8C còjKn95W8An khôjKn95W8Ang nữRz8Ca SSPgTXVYhả? TựSSPgTXVY dưjKn95W8Ang SSPgTXVYđem cSSPgTXVYho cojKn95W8An jKn95W8Abé MSSPgTXVYy đójKn95W8A Rz8Ccái SSPgTXVYvé làmSSPgTXVY gì?”,jKn95W8A tôijKn95W8A SSPgTXVYđưa tSSPgTXVYay lRz8Cên gRz8Cãi đầjKn95W8Au: Rz8C“Em đâSSPgTXVYu Rz8Ccó ngờRz8C coSSPgTXVYn nSSPgTXVYhỏ jKn95W8Ađó đSSPgTXVYúng túypSSPgTXVY “tựRz8C nhiênRz8C nhưSSPgTXVY ngườijKn95W8A SSPgTXVYHà NộjKn95W8Ai” đâu?”.jKn95W8A SSPgTXVYVừa lújKn95W8Ac đóSSPgTXVY chRz8Cuông rejKn95W8Ang jKn95W8Alên, jKn95W8Athầy kéSSPgTXVYo tôjKn95W8Ai đẩyjKn95W8A jKn95W8Avề phíSSPgTXVYa cầuRz8C tSSPgTXVYhang bảSSPgTXVYo: “ThôijKn95W8A tSSPgTXVYới jKn95W8Agiờ họjKn95W8Ac rồRz8Ci, đijKn95W8A họcSSPgTXVY đi.ChuồnSSPgTXVY jKn95W8Alà biếtRz8C taRz8Cy tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thSSPgTXVYay eSSPgTXVYm yjKn95W8Aeu anh

Nhác thấySSPgTXVY mặtjKn95W8A tRz8Côi, cojKn95W8An jKn95W8Abé MSSPgTXVYy đSSPgTXVYã lăngjKn95W8A xănjKn95W8Ag: “ChịSSPgTXVY ơi,Rz8C ejKn95W8Am mờiSSPgTXVY thRz8Cầy Rz8Cđi. TSSPgTXVYhầy đồngSSPgTXVY ýjKn95W8A rồiRz8C đấyRz8C cjKn95W8Ahị Rz8Cạ.”, tôSSPgTXVYi SSPgTXVYnhìn nRz8Có mjKn95W8Aỉm cườiSSPgTXVY SSPgTXVYà jKn95W8Alên jKn95W8Amột cSSPgTXVYâu rSSPgTXVYa cjKn95W8Ahiều ngạRz8Cc jKn95W8Anhiên lắm.jKn95W8A Rz8CCon qujKn95W8Aỷ… tjKn95W8Aa bẻjKn95W8A Rz8Ccổ Rz8Cmi…lại SSPgTXVYcòn khoSSPgTXVYe nữaSSPgTXVY hả?Rz8C MSSPgTXVYới jKn95W8Adằn đượcRz8C cơRz8Cn tjKn95W8Aức xjKn95W8Aong, gjKn95W8Aiờ nójKn95W8A lạijKn95W8A Rz8C“quạt” cSSPgTXVYho bùnjKn95W8Ag ljKn95W8Aên. NghRz8Ce njKn95W8Aó líuRz8C lSSPgTXVYo mSSPgTXVYà lòngRz8C SSPgTXVYtôi ngjKn95W8Ahẹn ngào.Rz8CMình quảjKn95W8A Rz8Clà điên,SSPgTXVY vừajKn95W8A đjKn95W8Aiên jKn95W8Avừa ngốc!Rz8C NjKn95W8Aó tjKn95W8Ahì vRz8Cui rồRz8Ci cSSPgTXVYhủ nhậtjKn95W8A đưSSPgTXVYợc điRz8C Rz8Cxem pSSPgTXVYhim vớSSPgTXVYi SjKn95W8Ainh cònRz8C mìnRz8Ch lRz8Cại nằmRz8C nhà…SSPgTXVYchán ngắt.

Sinh Rz8Ccũng jKn95W8A“không biết”jKn95W8A nỗiRz8C lònSSPgTXVYg củajKn95W8A tôi,SSPgTXVY aSSPgTXVYnh Rz8Cvui vẻjKn95W8A đjKn95W8Aến bSSPgTXVYên tjKn95W8Aôi mỉmSSPgTXVY cườSSPgTXVYi: jKn95W8A“ jKn95W8AChủ Rz8Cnhật điRz8C xjKn95W8Aem jKn95W8Aphim SSPgTXVYsướng hajKn95W8A.” TRz8Côi cưRz8Cời nRz8Chạt tjKn95W8Ahếch đápjKn95W8A ljKn95W8Aại anhRz8C: “Vâng!SSPgTXVY NRz8Chưng sướjKn95W8Ang đâuSSPgTXVY bSSPgTXVYằng ajKn95W8Ai kijKn95W8Aa, đSSPgTXVYi jKn95W8Ahai mìnjKn95W8Ah mớSSPgTXVYi Rz8Cvui. ThếSSPgTXVY mSSPgTXVYà dáSSPgTXVYm bảojKn95W8A Rz8Ccô jKn95W8AAn khRz8Công rảnhRz8C SSPgTXVYcuối Rz8Ctuần cơjKn95W8A đấy.”.SSPgTXVY jKn95W8ANghe tjKn95W8Aôi nóRz8Ci mjKn95W8Aóc nóRz8Ci mỉjKn95W8Aa SSPgTXVYthế, anSSPgTXVYh SSPgTXVYcau mặtjKn95W8A jKn95W8Alườm tSSPgTXVYôi: “LạiSSPgTXVY Rz8Căn nóRz8Ci kiểuRz8C đójKn95W8A nSSPgTXVYữa. jKn95W8AMuốn tôiRz8C cSSPgTXVYho jKn95W8Amột kRz8Cí vàRz8Co jKn95W8Ađầu khSSPgTXVYông hRz8Cả? SSPgTXVYAi jKn95W8Avới ai?”.

Tôi nhìnRz8C aRz8Cnh cRz8Cong Rz8Cmôi lSSPgTXVYên, nRz8Cói Rz8Ckhoáy tSSPgTXVYhêm tRz8Ciếng Rz8Cnữa: “EmSSPgTXVY nóSSPgTXVYi Rz8Cai đóRz8C chứRz8C Rz8Ccó nójKn95W8Ai thầySSPgTXVY đâuSSPgTXVY. NgộRz8C à!SSPgTXVY”, nóSSPgTXVYi SSPgTXVYxong tjKn95W8Aôi cắpjKn95W8A cjKn95W8Aặp quRz8Cay lưRz8Cng đijKn95W8A xuốjKn95W8Ang bRz8Càn béRz8Ct nSSPgTXVYgồi học.Rz8C SRz8Cinh phùjKn95W8Ang jKn95W8Amang khoanSSPgTXVYh tjKn95W8Aay thSSPgTXVYở dài,Rz8C còjKn95W8An coSSPgTXVYn jKn95W8Abé MjKn95W8Ay Rz8Chết njKn95W8Ahìn tôijKn95W8A rồiRz8C lSSPgTXVYại nhìRz8Cn anjKn95W8Ah cRz8Chả hiểuRz8C SSPgTXVYgì cả.

Suốt buổiSSPgTXVY Rz8Chọc nRz8Cỗi jKn95W8Abuồn cRz8Chán SSPgTXVYcứ lơSSPgTXVY mơjKn95W8A tronRz8Cg tSSPgTXVYôi. HễSSPgTXVY Rz8Cnhìn SijKn95W8Anh tôjKn95W8Ai Rz8Clại thấySSPgTXVY nghènRz8C nghẹnSSPgTXVY nơRz8Ci cuốnRz8Cg họnRz8Cg. SSPgTXVYSao màSSPgTXVY cháRz8Cn ghêSSPgTXVY taRz8C! SSPgTXVYCó lẽRz8C ljKn95W8Aà nRz8Cgày Rz8Cchủ nhậtSSPgTXVY tôijKn95W8A njKn95W8Aên nRz8Cgủ sRz8Cuốt cảjKn95W8A ngày.jKn95W8A VRz8Cì bijKn95W8Aết đâujKn95W8A tRz8Crong mSSPgTXVYơ tôiSSPgTXVY sSSPgTXVYẽ mơjKn95W8A jKn95W8Athấy aRz8Cnh Rz8Cvà jKn95W8Atôi đijKn95W8A jKn95W8Axem SSPgTXVYphim Rz8Cthì saojKn95W8A, nRz8Chư thếjKn95W8A cònSSPgTXVY đượcjKn95W8A hSSPgTXVYơn nhìSSPgTXVYn thấjKn95W8Ay coSSPgTXVYn bRz8Cé jKn95W8Aấy Rz8Ccứ jKn95W8Alởn vởSSPgTXVYn bêjKn95W8An anh….

Khi jKn95W8Anghe SSPgTXVYtiếng cRz8Chuông rengSSPgTXVY, tjKn95W8Aôi ljKn95W8Aà ngườSSPgTXVYi vọtSSPgTXVY rjKn95W8Aa trưSSPgTXVYớc njKn95W8Ahất. ĐijKn95W8A vSSPgTXVYề chRz8Co ljKn95W8Aẹ đểjKn95W8A rjKn95W8Aa quSSPgTXVYán ngồjKn95W8Ai nRz8Châm nhRz8Ci đểjKn95W8A “quên”SSPgTXVY buồn.Rz8C KSSPgTXVYhi Rz8Ctôi đanRz8Cg SSPgTXVYđể xSSPgTXVYe SSPgTXVYtôi thjKn95W8Aấy thầjKn95W8Ay SSPgTXVYLâm vjKn95W8Aà aRz8Cnh đứjKn95W8Ang nóRz8Ci cjKn95W8Ahuyện ởRz8C hjKn95W8Aành jKn95W8Alang pjKn95W8Ahòng gjKn95W8Aiáo vụSSPgTXVY Rz8Cra chRz8Ciều Rz8Cvui SSPgTXVYvẻ Rz8Clắm, cáiRz8C nụSSPgTXVY cườSSPgTXVYi Rz8Cquyến rRz8Cũ đóRz8C gjKn95W8Aiờ tjKn95W8Aôi tjKn95W8Ahấy SSPgTXVYghét kijKn95W8Anh khủng.SSPgTXVY VSSPgTXVYới ajKn95W8Ai cSSPgTXVYũng cSSPgTXVYười được.Rz8C TôjKn95W8Ai thấtjKn95W8A jKn95W8Athểu dẫRz8Cn Rz8Cxe jKn95W8Ara khjKn95W8Aỏi jKn95W8Achỗ giữ,Rz8C cúijKn95W8A mặtSSPgTXVY xuốRz8Cng đấtRz8C lắcRz8C đRz8Cầu cháRz8Cn njKn95W8Aản rjKn95W8Aồi jKn95W8Alẩm jKn95W8Anhẩm: “jKn95W8A CuốiRz8C SSPgTXVYtuần nRz8Cày mìnhSSPgTXVY ljKn95W8Aàm Rz8Cgì đSSPgTXVYây, lạiSSPgTXVY Rz8Cđi rRz8Ca quáSSPgTXVYn cRz8Cà phjKn95W8Aê vRz8Cà ngồiRz8C nRz8Cgắm sajKn95W8Ao hả?HaySSPgTXVY vRz8Cặn jKn95W8Amáy ljKn95W8Aạnh trjKn95W8Aong phSSPgTXVYòng vjKn95W8Aà jKn95W8Acuốn mRz8Cền nằmjKn95W8A ngủ?”jKn95W8A SSPgTXVYTên giRz8Cữ Rz8Cxe thấRz8Cy jKn95W8Athái độjKn95W8A SSPgTXVYtôi jKn95W8Anhư thjKn95W8Aế cũngSSPgTXVY mắcjKn95W8A cườiRz8C, Rz8Chắn chọcSSPgTXVY: “jKn95W8A SjKn95W8Aao vậSSPgTXVYy, tjKn95W8Ahất tìnRz8Ch hRz8Cả cưjKn95W8Ang? CujKn95W8Aối tujKn95W8Aần khôngRz8C Rz8Cai điRz8C cjKn95W8Ahơi vớiSSPgTXVY cjKn95W8Aưng hảRz8C?Anh điRz8C SSPgTXVYcho nè.”.jKn95W8A ÁRz8C SSPgTXVYà! DájKn95W8Am chọSSPgTXVYc Rz8Cbà à,Rz8C bàRz8C đanRz8Cg cRz8Cơn điSSPgTXVYên đRz8Cây. MàjKn95W8Ay tSSPgTXVYới sốjKn95W8A rồijKn95W8A. NghĩSSPgTXVY tSSPgTXVYhế tôSSPgTXVYi buônSSPgTXVYg tRz8Chỏng Rz8Chắn mộtSSPgTXVY câjKn95W8Au: “Dạ,SSPgTXVY cjKn95W8Aám jKn95W8Aơn Rz8Clòng jKn95W8Atốt jKn95W8Acủa anhjKn95W8A. Rz8CAnh ljKn95W8Ao thjKn95W8Au tijKn95W8Aền giữjKn95W8A Rz8Cxe đSSPgTXVYi, đừngSSPgTXVY ởRz8C Rz8Cđó SSPgTXVYrảnh rỗSSPgTXVYi jKn95W8Alo cSSPgTXVYho jKn95W8Aem, bảoSSPgTXVY Rz8Cvệ lRz8Ca SSPgTXVYanh bâRz8Cy giờ.Rz8C ESSPgTXVYm jKn95W8Ađang vjKn95W8Aội, SSPgTXVYanh vSSPgTXVYui lòRz8Cng tRz8Chu tiRz8Cền giữjKn95W8A Rz8Cxe nhanjKn95W8Ah ljKn95W8Aên chRz8Cút đượcSSPgTXVY không?”jKn95W8A. GãjKn95W8A giRz8Cữ xRz8Ce cứnRz8Cg Rz8Chọng njKn95W8Ahìn tôi,jKn95W8A tSSPgTXVYức tốSSPgTXVYi lắmRz8C nhưnjKn95W8Ag tấSSPgTXVYt Rz8Cnhiên Rz8Chắn khôngRz8C Rz8Cthể jKn95W8Aphản bácRz8C gjKn95W8Aì. TôiSSPgTXVY đSSPgTXVYã quáSSPgTXVY lịchSSPgTXVY sự.

Gần SSPgTXVYra tSSPgTXVYới cSSPgTXVYổng trườngjKn95W8A tRz8Chì tôjKn95W8Ai ngjKn95W8Ahe tjKn95W8Aiếng tSSPgTXVYhầy SSPgTXVYLâm jKn95W8Agọi ýSSPgTXVY ớiRz8C Rz8Csau Rz8Clưng: “jKn95W8A SSPgTXVYH, jKn95W8AH. CSSPgTXVYhờ Rz8Cchút!”. ThầyjKn95W8A cjKn95W8Ahạy đếnjKn95W8A SSPgTXVYgần tôjKn95W8Ai đứRz8Cng thởRz8C dốc:Rz8C “SSPgTXVY ThoRz8Cắt cáijKn95W8A Rz8Clà thấyjKn95W8A Rz8Cra tớijKn95W8A đâyRz8C rồi.Rz8C Rz8CCái jKn95W8Avé SSPgTXVYhội chợjKn95W8A nãyjKn95W8A qRz8Cuên lấSSPgTXVYy nè.MộtRz8C véRz8C đSSPgTXVYi đượcSSPgTXVY hSSPgTXVYai jKn95W8Angười, Rz8Cem SSPgTXVYdẫn bạnSSPgTXVY Rz8Cđi cSSPgTXVYho vuiSSPgTXVY, tuRz8Ci cũngSSPgTXVY rủjKn95W8A jKn95W8Abạn SSPgTXVYđi nữaRz8C.Đi SSPgTXVYquậy chơiRz8C Rz8Cđi, jKn95W8Athứ bảySSPgTXVY cũngSSPgTXVY kSSPgTXVYhông Rz8Cbận gìSSPgTXVY.Bật SSPgTXVYmí nghenSSPgTXVY, jKn95W8Abạn tSSPgTXVYui đRz8Cẹp tRz8Crai lắm.”

Cái nàjKn95W8Ay làmjKn95W8A SSPgTXVYtôi hSSPgTXVYơi quRz8Cê Rz8Cà njKn95W8Aha, ổngjKn95W8A cứSSPgTXVY lRz8Càm jKn95W8Anhư SSPgTXVYtôi thấyjKn95W8A ngưSSPgTXVYời đẹRz8Cp traSSPgTXVYi nRz8Cào cũjKn95W8Ang nhảyRz8C vôjKn95W8A vậySSPgTXVY đSSPgTXVYó. MêSSPgTXVY đẹpSSPgTXVY SSPgTXVYtrai SSPgTXVYthì cSSPgTXVYũng phSSPgTXVYải cóRz8C mứSSPgTXVYc độjKn95W8A cSSPgTXVYhứ. Rz8CMà thSSPgTXVYôi kệ!SSPgTXVY ThứjKn95W8A bSSPgTXVYảy họcRz8C SSPgTXVYxong, rjKn95W8Aảnh rSSPgTXVYỗi điRz8C chSSPgTXVYơi SSPgTXVYcho jKn95W8Ađỡ bRz8Cuồn. VềjKn95W8A nhàSSPgTXVY bSSPgTXVYuồn cRz8Chán cũSSPgTXVYng vậyjKn95W8A. jKn95W8ATôi gậjKn95W8At đầuRz8C nhưnSSPgTXVYg jKn95W8Alại nójKn95W8Ai dỗiRz8C: “jKn95W8A ĐưRz8Cợc, SSPgTXVYem đSSPgTXVYi. MjKn95W8Aà eRz8Cm đRz8Ci tạiSSPgTXVY eRz8Cm chSSPgTXVYán tSSPgTXVYhôi, chứSSPgTXVY Rz8Công bạRz8Cn đẹSSPgTXVYp trRz8Cai củaRz8C thầySSPgTXVY SSPgTXVYem kjKn95W8Ahông quRz8Can tSSPgTXVYâm. ESSPgTXVYm đâjKn95W8Au SSPgTXVYcó bạjKn95W8A njKn95W8Agười nàjKn95W8Ao đẹpSSPgTXVY tSSPgTXVYrai SSPgTXVYmà eRz8Cm Rz8Ccũng mêSSPgTXVY đâu.”
ThầySSPgTXVY LâmjKn95W8A gậtSSPgTXVY đầuRz8C cườSSPgTXVYi Rz8Cvới tRz8Côi: jKn95W8A“ RồRz8Ci, rồi.Rz8C BiếtjKn95W8A rồi,Rz8C xRz8Cin lỗi.jKn95W8A NójKn95W8Ai tómjKn95W8A lạiRz8C làjKn95W8A Rz8Ccó Rz8Cđi phảijKn95W8A khôSSPgTXVYng? ĐRz8Cúng jKn95W8A7 gijKn95W8Aờ chjKn95W8Aờ jKn95W8Atui njKn95W8Agay ởSSPgTXVY cSSPgTXVYổng hộiSSPgTXVY chSSPgTXVYợ jKn95W8Ađó. NhớjKn95W8A nSSPgTXVYghen… NSSPgTXVYhắc lạRz8Ci lầRz8Cn nữSSPgTXVYa SSPgTXVYlà đúngRz8C Rz8C7 gRz8Ciờ đó…”jKn95W8A, Rz8Ctôi cũnRz8Cg ừSSPgTXVY SSPgTXVYhử chàoRz8C thầSSPgTXVYy Rz8Crồi jKn95W8Aleo lRz8Cên Rz8Cxe về….

Khi vềjKn95W8A nhà,jKn95W8A thSSPgTXVYấy mjKn95W8Aặt Rz8Ctôi mSSPgTXVYẹ hSSPgTXVYoan jKn95W8Ahỉ: “CSSPgTXVYon cưnSSPgTXVYg, SSPgTXVYchủ nSSPgTXVYhật đijKn95W8A lêSSPgTXVYn SSPgTXVYông NgoạiRz8C dựRz8C đáSSPgTXVYm Rz8Cgiỗ. CậuSSPgTXVY PhSSPgTXVYú cSSPgTXVYon vjKn95W8Aề.”. TjKn95W8Aôi đáRz8Cm ỉujKn95W8A xìuRz8C “Rz8C DạjKn95W8A.”, rồijKn95W8A thjKn95W8Aưa mSSPgTXVYẹ đRz8Ci jKn95W8Alên phònRz8Cg, mẹSSPgTXVY nhìnSSPgTXVY SSPgTXVYtheo tôjKn95W8Ai ngSSPgTXVYơ ngáSSPgTXVYc: “ConjKn95W8A jKn95W8Anhóc jKn95W8Anày lạRz8C thiệt,jKn95W8A bìSSPgTXVYnh thườnRz8Cg Rz8Cnó njKn95W8Aghe cậuRz8C PhRz8Cú Rz8Cvề làjKn95W8A nhjKn95W8Aảy nhõRz8Cm lêjKn95W8An “qujKn95W8Aà jKn95W8Acon đâu”,Rz8C mRz8Cà nSSPgTXVYay tỉnhSSPgTXVY Rz8Cbơ vậy.jKn95W8A MRz8Cà mSSPgTXVYấy ngSSPgTXVYày SSPgTXVYnay thấyjKn95W8A njKn95W8Aó cSSPgTXVYư Rz8Clơ mSSPgTXVYơ vậyjKn95W8A, SSPgTXVYgiống jKn95W8Anhư nSSPgTXVYgười chếSSPgTXVYt rồijKn95W8A vậjKn95W8Ay á.”

Ba tRz8Côi mỉmRz8C cRz8Cười nóiSSPgTXVY vjKn95W8Aới mẹ:Rz8C “Rz8C KệSSPgTXVY nóSSPgTXVY điRz8C eSSPgTXVYm, đjKn95W8Ai SSPgTXVYhọc vềSSPgTXVY mệtjKn95W8A màSSPgTXVY. NSSPgTXVYgày majKn95W8Ai Rz8Cnó lạjKn95W8Ai tSSPgTXVYưng Rz8Cbừng Rz8Ccho coi.”

Trời! Rz8CBa Rz8Cmẹ nàojKn95W8A jKn95W8Acó bSSPgTXVYiết tôRz8Ci “jKn95W8A IRz8C’m ijKn95W8An sSSPgTXVYorrow SSPgTXVYof jKn95W8Alove (tôSSPgTXVYi đangRz8C tRz8Chất tình)”jKn95W8A đâu,Rz8C cRz8Có còjKn95W8An Rz8Ctâm trạnRz8Cg nàoRz8C SSPgTXVYmà đúRz8C đởnSSPgTXVY Rz8Cnhư mọSSPgTXVYi kSSPgTXVYhi, mSSPgTXVYà nghRz8Ce đjKn95W8Aến SSPgTXVYcậu PhjKn95W8Aú lạiSSPgTXVY nhớSSPgTXVY đếnjKn95W8A cáijKn95W8A ônSSPgTXVYg SinjKn95W8Ah jKn95W8Ađó. NgườiSSPgTXVY đSSPgTXVYâu mRz8Cà giSSPgTXVYống nhaSSPgTXVYu thế?SSPgTXVY TôiSSPgTXVY bjKn95W8Aật máSSPgTXVYy lêjKn95W8An cjKn95W8Aheck jKn95W8Amail Rz8Cthì cậuRz8C PRz8Chú tSSPgTXVYôi jKn95W8Ađang ojKn95W8Anline ljKn95W8Aiền boSSPgTXVYom vàojKn95W8A nójKn95W8Ai chuyRz8Cện SSPgTXVYvới jKn95W8Atôi: “ConjKn95W8A à,Rz8C cậuSSPgTXVY sắpjKn95W8A về.SSPgTXVY SSPgTXVYMai SSPgTXVYlà lênjKn95W8A máySSPgTXVY jKn95W8Abay. ChRz8Củ nhậtRz8C cậjKn95W8Au gặpjKn95W8A coRz8Cn nhé.jKn95W8A Rz8CCó quSSPgTXVYà jKn95W8Acho cRz8Con nèRz8C. CRz8Cậu đangSSPgTXVY Rz8Clàm vSSPgTXVYiệc, jKn95W8Asẵn SSPgTXVYonline hỏjKn95W8Ai thăSSPgTXVYm cojKn95W8An cRz8Chút. jKn95W8A:> ”jKn95W8A TôRz8Ci bậtSSPgTXVY cười,jKn95W8A lầnSSPgTXVY nRz8Cào jKn95W8Avề mjKn95W8Aà cậujKn95W8A Rz8Cchẳng cójKn95W8A qjKn95W8Auà chSSPgTXVYo tôi,SSPgTXVY Rz8Cchỉ cSSPgTXVYó tôSSPgTXVYi jKn95W8Alà cRz8Chưa SSPgTXVYcó jKn95W8Aquà chSSPgTXVYo cậujKn95W8A thôijKn95W8A, nhưngRz8C tRz8Côi sRz8Cẽ jKn95W8Acố gắngSSPgTXVY kSSPgTXVYhi SSPgTXVYnào rRz8Cãnh rSSPgTXVYỗi tRz8Chì tjKn95W8Ahiết kếSSPgTXVY mộtRz8C cáRz8Ci SSPgTXVYlịch tSSPgTXVYặng Rz8Ccậu mớijKn95W8A được.

Tôi đượRz8Cc bjKn95W8Aa tranjKn95W8Ag bRz8Cị cRz8Cho máRz8Cy Rz8Cvi tíSSPgTXVYnh tjKn95W8Aừ rấSSPgTXVYt SSPgTXVYsớm nênSSPgTXVY chuSSPgTXVYyện jKn95W8Avọc phầnRz8C jKn95W8Amềm vớiRz8C tôjKn95W8Ai lSSPgTXVYà mộRz8Ct thúSSPgTXVY tiêRz8Cu kSSPgTXVYhiển kjKn95W8Ahá ưRz8C làRz8C Rz8Chay. NhờjKn95W8A SSPgTXVYnó SSPgTXVYmà tôiSSPgTXVY đjKn95W8Ai SSPgTXVYtrước jKn95W8Alũ bạRz8Cn ởjKn95W8A SSPgTXVYtrường ởSSPgTXVY khjKn95W8Aoản tiSSPgTXVYn họRz8Cc vàjKn95W8A lâjKn95W8Au lâuRz8C lạiSSPgTXVY làmjKn95W8A jKn95W8Arộ SSPgTXVYlên chuyjKn95W8Aện buôSSPgTXVYn SSPgTXVYbán ảnSSPgTXVYh Rz8Cdo tôjKn95W8Ai thijKn95W8Aết kếRz8C tSSPgTXVYheo đơRz8Cn đặtjKn95W8A hànjKn95W8Ag củjKn95W8Aa chúngjKn95W8A SSPgTXVYnó, vujKn95W8Ai lắjKn95W8Am kia.

Tôi địnhRz8C sSSPgTXVYau khjKn95W8Ai tốtjKn95W8A jKn95W8Anghiệp jKn95W8Alớp jKn95W8A12 nàyRz8C sRz8Cẽ SSPgTXVYđi jKn95W8Atheo ngànSSPgTXVYh Rz8Cđồ hRz8Cọa vRz8Cà tiSSPgTXVYếng AnRz8Ch, jKn95W8Atôi tSSPgTXVYhấy jKn95W8Angành đSSPgTXVYó rấtRz8C hợRz8Cp vớRz8Ci tôi.

Tôi đánRz8Ch Rz8Ctrả lRz8Cời lạijKn95W8A cậu:SSPgTXVY “SSPgTXVY Rz8CDạ, cjKn95W8Aon cjKn95W8Aám Rz8Cơn cậuSSPgTXVY nSSPgTXVYhiều. CSSPgTXVYậu ơi,Rz8C mấyjKn95W8A thánjKn95W8Ag Rz8Cnay SSPgTXVYở trườngSSPgTXVY coRz8Cn họSSPgTXVYc jKn95W8Aanh vănjKn95W8A SSPgTXVYcó jKn95W8Aông Rz8Cthầy giốnSSPgTXVYg cậuRz8C lắRz8Cm, khoảnjKn95W8Ag jKn95W8A85 %SSPgTXVY. CSSPgTXVYó kjKn95W8Ahi nSSPgTXVYào ổRz8Cng jKn95W8Alà aSSPgTXVYnh eRz8Cm hRz8Cọ vjKn95W8Aới cậRz8Cu khôngSSPgTXVY? ;;)”.

“ GiốnSSPgTXVYg jKn95W8A85% hảSSPgTXVY cojKn95W8An jKn95W8A:-O jKn95W8A? ỪRz8C nhiềSSPgTXVYu kRz8Chi aSSPgTXVYnh SSPgTXVYem rơijKn95W8A SSPgTXVYrớt đâujKn95W8A khôngRz8C biết :-?SSPgTXVY MàRz8C đẹpSSPgTXVY SSPgTXVYtrai giốnSSPgTXVYg cậujKn95W8A hjKn95W8Aả? CRz8Chắc khônSSPgTXVYg Rz8Cbằng đâuSSPgTXVY nhỉ,jKn95W8A cậuRz8C đRz8Cẹp tSSPgTXVYrai hơnSSPgTXVY. CjKn95W8Aon vôSSPgTXVY coSSPgTXVYi jKn95W8Akĩ lSSPgTXVYại đi SSPgTXVY ) .GSSPgTXVYiỡn thSSPgTXVYôi. CSSPgTXVYon chưaRz8C ngủSSPgTXVY jKn95W8Ahả?”. TjKn95W8Aôi jKn95W8Aôm bàRz8Cn phRz8Cím cRz8Cười nSSPgTXVYắc nSSPgTXVYẻ. jKn95W8ACậu PhjKn95W8Aú tôiSSPgTXVY ljKn95W8Aà nSSPgTXVYgười rấtSSPgTXVY đẹpjKn95W8A tSSPgTXVYrai Rz8Cvà dễSSPgTXVY thSSPgTXVYương… Rz8Cnhưng djKn95W8Aễ thươjKn95W8Ang thRz8Cứ mấyjKn95W8A trSSPgTXVYong nhàjKn95W8A tSSPgTXVYhì khônjKn95W8Ag bjKn95W8Aiết, vSSPgTXVYì nhàRz8C SSPgTXVYtôi cóRz8C nRz8Chiều jKn95W8Acậu dễjKn95W8A thươngSSPgTXVY lắm.SSPgTXVY MjKn95W8Aặc dùRz8C cậujKn95W8A SSPgTXVYchỉ lRz8Cà cậuRz8C hjKn95W8Aọ, nhưngSSPgTXVY tSSPgTXVYình thSSPgTXVYương jKn95W8Acủa cậuSSPgTXVY Rz8Cđối vớRz8Ci tôijKn95W8A SSPgTXVYthì Rz8Ckhông thuRz8Ca SSPgTXVYgì Rz8Cmấy Rz8Cngười cậjKn95W8Au jKn95W8Aruột cả.jKn95W8A TôSSPgTXVYi muốRz8Cn gìjKn95W8A cậuRz8C jKn95W8Acũng gửSSPgTXVYi jKn95W8Acho, nSSPgTXVYhà tjKn95W8Aôi jKn95W8Agặp khSSPgTXVYó kjKn95W8Ahăn gìRz8C SSPgTXVYcậu cũRz8Cng giSSPgTXVYúp đỡ.

Khi tôiSSPgTXVY Rz8Ccòn nhỏRz8C, tRz8Côi hSSPgTXVYay ướcjKn95W8A nếuSSPgTXVY cóSSPgTXVY ngườRz8Ci yêSSPgTXVYu thìSSPgTXVY tôiRz8C Rz8Ccũng mơjKn95W8A ướcSSPgTXVY cóRz8C mRz8Cột ngưRz8Cời giốngRz8C nhSSPgTXVYư cậu.jKn95W8A ĐúngjKn95W8A làRz8C cầuSSPgTXVY đượcjKn95W8A ướjKn95W8Ac thấSSPgTXVYy, jKn95W8Agặp Rz8Cthì gặpRz8C rRz8Cồi đóRz8C mSSPgTXVYà đâSSPgTXVYu cóSSPgTXVY dễRz8C thươjKn95W8Ang bằnSSPgTXVYg. TSSPgTXVYhậm chRz8Cí lRz8Cà SSPgTXVYcòn đSSPgTXVYáng ghéSSPgTXVYt, rjKn95W8Aất jKn95W8Ađáng ghét.

“ DRz8Cạ Rz8Ccon sắpRz8C đijKn95W8A jKn95W8Angủ đâjKn95W8Ay. CậuRz8C làmSSPgTXVY jKn95W8Aviệc vuRz8Ci nRz8Ché. BữajKn95W8A njKn95W8Aào đượcjKn95W8A coSSPgTXVYn SSPgTXVYsẽ gửijKn95W8A jKn95W8Ahình ổSSPgTXVYng jKn95W8Acho cậjKn95W8Au coijKn95W8A. KhôRz8Cng giốjKn95W8Ang kjKn95W8Ahông ăjKn95W8An tiSSPgTXVYền jKn95W8AB-) OápSSPgTXVY!!! GjKn95W8Aiờ jKn95W8Acon buồnRz8C ngủRz8C qSSPgTXVYuá (:jKn95W8A| jKn95W8A. jKn95W8ACon ofRz8Cf đâjKn95W8Ay. HjKn95W8Aẹp gặpRz8C SSPgTXVYcậu chủSSPgTXVY nhật.BB,jKn95W8A G9SSPgTXVY”-Tôi mỉmSSPgTXVY cườRz8Ci jKn95W8Ađánh lạijKn95W8A. NhữnjKn95W8Ag jKn95W8Acon SSPgTXVYchữ củaRz8C cậuSSPgTXVY lSSPgTXVYại lầnSSPgTXVY lượtRz8C hiệRz8Cn jKn95W8Ara: jKn95W8A“Ngáp gRz8Cì màSSPgTXVY tSSPgTXVYo thSSPgTXVYế. NhSSPgTXVYớ đưajKn95W8A tRz8Cay chjKn95W8Ae miệngjKn95W8A lạiSSPgTXVY kẻoRz8C rujKn95W8Aồi bRz8Cay vô SSPgTXVY ) Rz8C. ỪSSPgTXVY, Rz8Cbye cRz8Con, sRz8Cao lũSSPgTXVY trjKn95W8Aẻ bSSPgTXVYay giờjKn95W8A phátSSPgTXVY jKn95W8Aminh rjKn95W8Aa ngSSPgTXVYôn ngữRz8C SSPgTXVYchat Rz8Clạ jKn95W8Aquá vSSPgTXVYậy, Rz8Cbb Rz8Clà bySSPgTXVYe byeSSPgTXVY, rồjKn95W8Ai SSPgTXVYG9 làSSPgTXVY Rz8Cgood nightSSPgTXVY. TjKn95W8Aiện nhỉ.”….

Tôi vừSSPgTXVYa đjKn95W8Aưa jKn95W8Atay tắjKn95W8At Rz8Cmáy thjKn95W8Aì điệSSPgTXVYn tSSPgTXVYhoại Rz8Creng, tRz8Côi cRz8Cầm máySSPgTXVY SSPgTXVYa Rz8Clô tjKn95W8Ahì tiRz8Cếng cRz8Con TRz8Crâm vRz8Cang ljKn95W8Aên: “TaRz8Co nè.SSPgTXVY SSPgTXVYSao rSSPgTXVYồi, jKn95W8Achủ nhậtjKn95W8A Rz8Cđi coSSPgTXVYi phiRz8Cm vSSPgTXVYới jKn95W8Aảnh phảiRz8C khSSPgTXVYông? SướRz8Cng Rz8Cquá tRz8Ca.”. TôSSPgTXVYi gằnRz8C giSSPgTXVYọng vớijKn95W8A nó:jKn95W8A SSPgTXVY“ RRz8Cất tiSSPgTXVYếc đãRz8C Rz8Clàm mSSPgTXVYày thRz8Cất vọRz8Cng, nhjKn95W8Aưng chủjKn95W8A jKn95W8Anhật taRz8Co SSPgTXVYsẽ Rz8Cđi lêRz8Cn ônjKn95W8Ag Rz8CNgoại djKn95W8Aự đámSSPgTXVY SSPgTXVYgiỗ. CònjKn95W8A tSSPgTXVYối jKn95W8Ađến jKn95W8Athì nằmRz8C nhàSSPgTXVY hRz8Coặc jKn95W8Aqua màSSPgTXVYy cSSPgTXVYhơi. Rz8CCòn ảnhSSPgTXVY hả,SSPgTXVY quRz8Cên đi.”

“ HujKn95W8Ah??? DzậySSPgTXVY SSPgTXVYlà saSSPgTXVYo? MàRz8Cy cjKn95W8Aó véjKn95W8A rồiRz8C Rz8Csao lRz8Cại nằmjKn95W8A nhRz8Cà?”- TrSSPgTXVYâm SSPgTXVYngạc nhjKn95W8Aiên Rz8Chỏi lRz8Cại. TôijKn95W8A jKn95W8Ađoán lRz8Cà cSSPgTXVYái mặRz8Ct nóSSPgTXVY lúcSSPgTXVY nàySSPgTXVY Rz8Ckhông khácSSPgTXVY vớiSSPgTXVY cRz8Cái muỗnRz8Cg ljKn95W8Aà mấyRz8C, vjKn95W8Aì Rz8Cnó ưaRz8C nghệSSPgTXVYch mặtSSPgTXVY Rz8Cra mSSPgTXVYỗi khSSPgTXVYi ngRz8Cạc nhiên.

Tôi bènSSPgTXVY Rz8Ckể tjKn95W8Aừ đầuSSPgTXVY tSSPgTXVYới đuôRz8Ci SSPgTXVYcho njKn95W8Aó nghSSPgTXVYe cjKn95W8Ahuyện mấySSPgTXVY nRz8Cay tôiRz8C chưajKn95W8A SSPgTXVYcó dịRz8Cp kjKn95W8Aể vìRz8C jKn95W8Akhông qujKn95W8Aa lớpjKn95W8A Rz8Cnó chơijKn95W8A. Rz8CTuy TrâmSSPgTXVY jKn95W8Alà bạjKn95W8An tSSPgTXVYhân củSSPgTXVYa tôijKn95W8A nhưSSPgTXVYng lạRz8Ci khôngSSPgTXVY chunRz8Cg lớp,Rz8C kjKn95W8Aể jKn95W8Ara SSPgTXVYthì SSPgTXVYTrâm vàRz8C tôSSPgTXVYi cũRz8Cng cóRz8C dSSPgTXVYuyên SSPgTXVYkì ngộjKn95W8A rSSPgTXVYất lạSSPgTXVY, tjKn95W8Aôi SSPgTXVYbiết njKn95W8Aó lRz8Cà jKn95W8Abạn SSPgTXVYcủa bạnSSPgTXVY jKn95W8Acùng jKn95W8Abàn vRz8Cới tjKn95W8Aôi đầujKn95W8A năjKn95W8Am SSPgTXVYlớp 11jKn95W8A, nSSPgTXVYhưng jKn95W8Atôi qjKn95W8Auen nóRz8C tRz8Crong mộjKn95W8At SSPgTXVYdịp SSPgTXVYca nhạcjKn95W8A củaSSPgTXVY trSSPgTXVYường, nóSSPgTXVYi chuyệjKn95W8An hạpRz8C qRz8Cuá nRz8Cên “kếtjKn95W8A djKn95W8Aính” SSPgTXVYnhau tjKn95W8Aừ Rz8Cđấy. (TínSSPgTXVYh chSSPgTXVYo đjKn95W8Aến nSSPgTXVYay thRz8Cì TjKn95W8Arâm Rz8Cvà tôiRz8C đãSSPgTXVY chơSSPgTXVYi jKn95W8Ađược bảySSPgTXVY Rz8Cnăm rồSSPgTXVYi, jKn95W8Avà chuyệnRz8C củRz8Ca tôiRz8C vjKn95W8Aà SinjKn95W8Ah nSSPgTXVYgày đójKn95W8A tjKn95W8Ahì Rz8Cnó vàRz8C SSPgTXVYthầy LâRz8Cm jKn95W8Alà hRz8Cai ngườijKn95W8A “Rz8Crắp tRz8Câm vuSSPgTXVYn vén”SSPgTXVY )

Vừa nghjKn95W8Ae tôSSPgTXVYi kểjKn95W8A hếtSSPgTXVY, Rz8Cnó Rz8Chét tronSSPgTXVYg điệnjKn95W8A SSPgTXVYthoại làmjKn95W8A thôiRz8C mSSPgTXVYuốn thủjKn95W8Ang màngSSPgTXVY nhĩ:jKn95W8A “Rz8C SSPgTXVYTrời ơiRz8C !!jKn95W8A!! Rz8CNgốc tSSPgTXVYử! MàSSPgTXVYy cRz8Có điêjKn95W8An khôngjKn95W8A vRz8Cậy?”. jKn95W8ATôi Rz8Clấm létRz8C líRz8C nhjKn95W8Aí: “jKn95W8A Hic…jKn95W8A tạjKn95W8Ai jKn95W8Acon njKn95W8Ahỏ kiRz8Ca khônjKn95W8Ag biếSSPgTXVYt điều,jKn95W8A đâuSSPgTXVY phảRz8Ci tạjKn95W8Ai tajKn95W8Ao. TjKn95W8Aao bSSPgTXVYị Rz8Cthầy LâRz8Cm nhSSPgTXVYéo, gijKn95W8Aờ tớiRz8C jKn95W8Amày chửRz8Ci nữaSSPgTXVY hả?Rz8C ThôijKn95W8A bỏjKn95W8A qSSPgTXVYua SSPgTXVYđi, thầyjKn95W8A LâRz8Cm rủRz8C thứSSPgTXVY bảySSPgTXVY SSPgTXVYnày điRz8C chơi.Rz8C MjKn95W8Aày đjKn95W8Ai nhajKn95W8A, Rz8Cvì SSPgTXVYtao jKn95W8Acó vSSPgTXVYé điSSPgTXVY cjKn95W8Aho SSPgTXVYhai ngưRz8Cời, tSSPgTXVYhầy LjKn95W8Aâm cũSSPgTXVYng rjKn95W8Aủ Rz8Cbạn. jKn95W8ANghe nRz8Cói jKn95W8Abạn ổngSSPgTXVY đẹpRz8C trSSPgTXVYai lắm.”,jKn95W8A tiếjKn95W8Ang TrâmjKn95W8A cườSSPgTXVYi khúRz8Cc khRz8Cích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….