You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứeB8M năm,eB8M tôiP5fUVaiU vừaeB8M đặeB8Mt cPRsDiSsThân lêP5fUVaiUn beB8Mậc cửaPRsDiSsT eB8Mlớp theB8Mì đãPRsDiSsT nghP5fUVaiUe tiếneB8Mg PRsDiSsTbé MeB8My PRsDiSsTnũng nịu:P5fUVaiU “ThầyPRsDiSsT ơi.ThầyP5fUVaiU rảP5fUVaiUnh hôngeB8M? TP5fUVaiUhầy điP5fUVaiU ceB8Moi phiP5fUVaiUm vớiPRsDiSsT BPRsDiSsTé MP5fUVaiUy nPRsDiSsTha. VP5fUVaiUì beB8Mé MP5fUVaiUy khônPRsDiSsTg rủPRsDiSsT đượcP5fUVaiU aPRsDiSsTi ceB8Mả.”. RồP5fUVaiUi tiếngeB8M SineB8Mh PRsDiSsTđáp tPRsDiSsTrả eB8Mhơi ngậpPRsDiSsT ngừnPRsDiSsTg: “SaP5fUVaiUo P5fUVaiUác vậeB8My? BP5fUVaiUé P5fUVaiUMy deB8Mễ thươnPRsDiSsTg vậyP5fUVaiU màeB8M PRsDiSsTkhông aP5fUVaiUi đi…P5fUVaiU cP5fUVaiUho PRsDiSsTthầy năPRsDiSsTm phúP5fUVaiUt đểeB8M sP5fUVaiUuy nghĩeB8M nhP5fUVaiUa.”. eB8MTôi reB8Máng đứnP5fUVaiUg chờP5fUVaiU đợiP5fUVaiU ngPRsDiSsThe PRsDiSsTcâu trảeB8M lờieB8M P5fUVaiUcủa SeB8Minh rồP5fUVaiUi mớieB8M veB8Mào lớp,eB8M cứeB8M trảP5fUVaiU lờiP5fUVaiU eB8Mlà “tP5fUVaiUhầy bận”eB8M cheB8Mo tôPRsDiSsTi điP5fUVaiU, đừeB8Mng treB8Mả lờieB8M eB8Mcâu nàPRsDiSsTo khác. 

“Ừ, cuPRsDiSsTối tP5fUVaiUuần neB8Mày thP5fUVaiUầy cũngeB8M P5fUVaiUkhông bận.eB8M PRsDiSsTThầy sẽPRsDiSsT eB8Mđi vớiPRsDiSsT bP5fUVaiUé MPRsDiSsTy.”, P5fUVaiUcon eB8Mbé MPRsDiSsTy P5fUVaiUreo lêPRsDiSsTn nhưP5fUVaiU bắteB8M đượceB8M eB8Mvàng: “HoanP5fUVaiU heB8Mô, cámPRsDiSsT ơPRsDiSsTn thầy.”P5fUVaiU MộtP5fUVaiU cP5fUVaiUâu trảPRsDiSsT lờiPRsDiSsT khuyếnP5fUVaiU mPRsDiSsTãi thêPRsDiSsTm nụPRsDiSsT cPRsDiSsTười đẹPRsDiSsTp nP5fUVaiUhư meB8Mơ P5fUVaiUđã PRsDiSsTlàm tôiP5fUVaiU choáeB8Mng váeB8Mng. LạiP5fUVaiU teB8Mhêm mộP5fUVaiUt “cúeB8M sốcPRsDiSsT P5fUVaiUkinh PRsDiSsTdị” nữa.PRsDiSsT CoP5fUVaiUn béPRsDiSsT đángeB8M ghéP5fUVaiUt, PRsDiSsTnó teB8Mhiệt lPRsDiSsTà mưuPRsDiSsT mP5fUVaiUa cP5fUVaiUhước qP5fUVaiUuỷ, eB8Mnó dáP5fUVaiUm “eB8Mphỗng taP5fUVaiUy trPRsDiSsTên” cP5fUVaiUủa tôi…P5fUVaiU nóPRsDiSsT P5fUVaiUsẽ bP5fUVaiUiết taeB8My tôi…eB8M PRsDiSsTtôi ghétP5fUVaiU nó…P5fUVaiU teB8Môi P5fUVaiUcăm P5fUVaiUthù nó…tôi…P5fUVaiU CP5fUVaiUái “ôngPRsDiSsT gPRsDiSsTià” ấyP5fUVaiU cPRsDiSsTũng PRsDiSsTdở hơieB8M neB8Mữa, nghP5fUVaiUĩ thPRsDiSsTế nàP5fUVaiUo meB8Mà eB8Mlại nhậnPRsDiSsT lờieB8M nP5fUVaiUó tP5fUVaiUhế? CòPRsDiSsTn tôiP5fUVaiU đâP5fUVaiUy bỏPRsDiSsT cPRsDiSsTho aeB8Mi? TP5fUVaiUôi eB8Mghét cảPRsDiSsT P5fUVaiUhai người…
TP5fUVaiUôi khôngPRsDiSsT địnheB8M vàP5fUVaiUo eB8Mhọc neB8Mgày P5fUVaiUhôm naeB8My đPRsDiSsTâu, neB8Mhìn eB8Mhai ngườiPRsDiSsT đóeB8M mPRsDiSsTắc côPRsDiSsTng lênP5fUVaiU tăeB8Mng xônP5fUVaiUg điêP5fUVaiUn bấPRsDiSsTt tửeB8M lắP5fUVaiUm. ĐiP5fUVaiU vềP5fUVaiU chP5fUVaiUo yêneB8M chuyện.eB8M NgeB8Mhĩ vậyeB8M tP5fUVaiUôi lP5fUVaiUiền qeB8Muay lưngeB8M PRsDiSsTđi PRsDiSsTxuống cP5fUVaiUầu PRsDiSsTthang, eB8Mđang đieB8M PRsDiSsTlững P5fUVaiUthững thP5fUVaiUì thầyP5fUVaiU LâmP5fUVaiU từP5fUVaiU đâP5fUVaiUu eB8Mra vỗPRsDiSsT vàP5fUVaiUo eB8Mvai tP5fUVaiUôi cáiPRsDiSsT bộp,eB8M thầeB8My nheB8Me răP5fUVaiUng: “ChàoP5fUVaiU PRsDiSsThọc P5fUVaiUtrò cưngP5fUVaiU, P5fUVaiUem teB8Mính P5fUVaiUtrốn heB8Mọc hảP5fUVaiU?”, tôeB8Mi dòPRsDiSsTm thPRsDiSsTầy cốP5fUVaiU nPRsDiSsTén bựceB8M dọPRsDiSsTc tươiPRsDiSsT cười:eB8M “PRsDiSsT eB8MTrốn rồiPRsDiSsT mấteB8M queB8Mà saP5fUVaiUo. P5fUVaiUEm đieB8M muP5fUVaiUa nướP5fUVaiUc teB8Mhôi mà.”.eB8M NP5fUVaiUghe tP5fUVaiUới vụP5fUVaiU PRsDiSsTquà cápP5fUVaiU thPRsDiSsTầy LP5fUVaiUâm cP5fUVaiUhau P5fUVaiUmày: “P5fUVaiUHọc tP5fUVaiUrò tP5fUVaiUhảo gPRsDiSsThê nhỉPRsDiSsT. ThPRsDiSsTầy đeB8Mi vềeB8M hổngPRsDiSsT eB8Mhỏi eB8Mhan gìPRsDiSsT mPRsDiSsTà đòeB8Mi quPRsDiSsTà eB8Mrồi. MàPRsDiSsT thôi,P5fUVaiU coP5fUVaiUn nítP5fUVaiU, khônP5fUVaiUg chấpP5fUVaiU. Nè”.

Thầy lụcP5fUVaiU eB8Mcặp đưaP5fUVaiU cheB8Mo PRsDiSsTtôi meB8Một eB8Mcái vòneB8Mg mộeB8Mc gỗP5fUVaiU, mPRsDiSsTột cP5fUVaiUái đĩP5fUVaiUa P5fUVaiUCD ceB8Mủa TradP5fUVaiUemark. TPRsDiSsThánh P5fUVaiUthần ơi!eB8M áieB8M P5fUVaiUCD nàPRsDiSsTy PRsDiSsTtôi lPRsDiSsTùng eB8Mtìm khắpPRsDiSsT tP5fUVaiUhành pheB8Mố meB8Mà eB8Mkhông thấyPRsDiSsT P5fUVaiUmà P5fUVaiUnay eB8Mcó rồi,P5fUVaiU sunPRsDiSsTg sưPRsDiSsTớng quá.PRsDiSsT TôiP5fUVaiU ômP5fUVaiU PRsDiSsTsiết cáP5fUVaiUi CeB8MD PRsDiSsTtrong taP5fUVaiUy lPRsDiSsTảm nhảm:P5fUVaiU “OeB8Mh meB8My godPRsDiSsT, meB8My godP5fUVaiU. ĐồeB8M hiếmPRsDiSsT, đPRsDiSsTồ hiếmP5fUVaiU. P5fUVaiUCám ơP5fUVaiUn PRsDiSsTthầy, theB8Mầy numbPRsDiSsTer onPRsDiSsTe.”, thầyeB8M cườPRsDiSsTi hPRsDiSsTa hảPRsDiSsT eB8Mxoa đầueB8M tôi:PRsDiSsT “ĐưP5fUVaiUợc, numbeB8Mer eB8Mone eB8Mthì được.P5fUVaiU ÀPRsDiSsT! CònP5fUVaiU cóPRsDiSsT haeB8Mi cPRsDiSsTái eB8Mvé điP5fUVaiU hộP5fUVaiUi P5fUVaiUchợ nè.eB8M CP5fUVaiUho PRsDiSsTem P5fUVaiUluôn, rP5fUVaiUủ PRsDiSsTai tPRsDiSsThì rủ.”

Vừa ngP5fUVaiUhe tớiPRsDiSsT haeB8Mi ceB8Mái eB8Mvé làmP5fUVaiU tôiPRsDiSsT eB8Mlại liêP5fUVaiUn tưởngPRsDiSsT cảeB8Mnh khPRsDiSsTi nP5fUVaiUãy, nồngPRsDiSsT độP5fUVaiU máuP5fUVaiU đieB8Mên củaP5fUVaiU tôP5fUVaiUi eB8Mlại eB8Mchạy ngượceB8M lêeB8Mn. NgaP5fUVaiUy eB8Mlập tứcPRsDiSsT tôPRsDiSsTi cầmeB8M đĩaPRsDiSsT PRsDiSsTCD lẫnP5fUVaiU cáeB8Mi PRsDiSsTvòng, eB8Mmấy cáiP5fUVaiU veB8Mé P5fUVaiUđưa lạiPRsDiSsT PRsDiSsTcho thầyPRsDiSsT LPRsDiSsTâm, caP5fUVaiUu eB8Mcó: eB8M“Em tP5fUVaiUrả teB8Mhầy hếeB8Mt nè.eB8M GieB8Mờ P5fUVaiUem eB8Mđi P5fUVaiUvề eB8Mđây. TrốPRsDiSsTn họPRsDiSsTc hôeB8Mm naPRsDiSsTy luôn.eB8M ĐeB8Miên rồi,PRsDiSsT P5fUVaiUquê rồi.”eB8M. PRsDiSsTCái thPRsDiSsTái độeB8M kìPRsDiSsT quặeB8Mc củeB8Ma tôP5fUVaiUi P5fUVaiUlàm thầeB8My LâmPRsDiSsT kheB8Mông hieB8Mểu mP5fUVaiUô teB8Mê geB8Mì hếtPRsDiSsT, theB8Mầy khệP5fUVaiU nệPRsDiSsT xáPRsDiSsTch đP5fUVaiUống eB8Mquà chPRsDiSsTạy theeB8Mo teB8Môi: “ÊeB8M, êeB8M. GeB8Mì eB8Mkì vậyPRsDiSsT? EP5fUVaiUm bịP5fUVaiU PRsDiSsThâm heB8Mả? eB8MTui qPRsDiSsTuýnh PRsDiSsTchết bPRsDiSsTây giờ.P5fUVaiU RP5fUVaiUéo mueB8Ma quàP5fUVaiU cPRsDiSsTho PRsDiSsTđã gieB8Mờ khôngP5fUVaiU lấyeB8M leB8Mà saeB8Mo?”, sẵngPRsDiSsT cơnP5fUVaiU điêneB8M đaP5fUVaiUng cuPRsDiSsTồn ceB8Muộn tôP5fUVaiUi qPRsDiSsTuay eB8Mlại P5fUVaiUtrút gPRsDiSsTiận lênP5fUVaiU thầyeB8M luôn,PRsDiSsT tôiP5fUVaiU eB8Mquay lạiP5fUVaiU gắt:PRsDiSsT “ỪPRsDiSsT đấy,P5fUVaiU eP5fUVaiUm hâm,PRsDiSsT PRsDiSsTem điên.P5fUVaiU P5fUVaiUEm ghPRsDiSsTét cáPRsDiSsTi ônPRsDiSsTg đPRsDiSsTó, eP5fUVaiUm ghéteB8M coeB8Mn eB8Mbé đóeB8M, P5fUVaiUem geB8Mhét tP5fUVaiUhầy P5fUVaiUluôn. EP5fUVaiUm về…VĩneB8Mh biệt…”.

Thầy P5fUVaiULâm đPRsDiSsTuổi theB8Meo nắmeB8M dâPRsDiSsTy PRsDiSsTcặp tôeB8Mi kPRsDiSsTéo lạieB8M: “ÊPRsDiSsT eB8M, vP5fUVaiUừa PRsDiSsTphải teB8Mhôi nheB8Ma. TPRsDiSsTui làmeB8M PRsDiSsTgì màP5fUVaiU gPRsDiSsThét tuPRsDiSsTi? EP5fUVaiUm đP5fUVaiUang giậneB8M PRsDiSsTai meB8Mà đeB8Miên P5fUVaiUdữ vPRsDiSsTậy? eB8MCái ôPRsDiSsTng thP5fUVaiUầy SPRsDiSsTinh đóP5fUVaiU hả?P5fUVaiU NgồPRsDiSsTi xuốPRsDiSsTng kểeB8M tuPRsDiSsTi ngheeB8M.”. NóieB8M xonP5fUVaiUg, thầyeB8M cP5fUVaiUầm PRsDiSsTdây cặpPRsDiSsT P5fUVaiUkéo tôiPRsDiSsT ngồiPRsDiSsT xuốngeB8M chPRsDiSsTân P5fUVaiUcầu thangeB8M. SẵnPRsDiSsT đP5fUVaiUang cP5fUVaiUó P5fUVaiUngười ceB8Mần chiPRsDiSsTa sẻ,P5fUVaiU eB8Mtôi phP5fUVaiUun PRsDiSsTra mộteB8M PRsDiSsTtràng cPRsDiSsTho hạeB8M hỏaeB8M. SPRsDiSsTau keB8Mhi ngeB8Mhe PRsDiSsTxong PRsDiSsTcâu chueB8Myện P5fUVaiUthầy P5fUVaiULâm nhìneB8M teB8Môi mP5fUVaiUỉm cườiPRsDiSsT vỗPRsDiSsT eB8Mvai PRsDiSsTan ủi:P5fUVaiU “ThuaP5fUVaiU kePRsDiSsTo P5fUVaiUnày P5fUVaiUbày kPRsDiSsTeo eB8Mkhác. ĐừngP5fUVaiU nảneB8M PRsDiSsTchí… nhưnPRsDiSsTg cóPRsDiSsT điều…”,eB8M eB8Mtôi nhìPRsDiSsTn thầPRsDiSsTy lạPRsDiSsT lẫm:PRsDiSsT eB8M“Nhưng saP5fUVaiUo hảPRsDiSsT thầy?”.ThầyeB8M eB8MLâm P5fUVaiUcau mặP5fUVaiUt lạiP5fUVaiU đưaPRsDiSsT haeB8Mi P5fUVaiUtay véeB8Mo haP5fUVaiUi mP5fUVaiUá tôP5fUVaiUi lèmeB8M bèm:PRsDiSsT PRsDiSsT“Cái eB8Mtội ngốP5fUVaiUc leB8Mà mP5fUVaiUột eB8Mnè. CeB8Mái tP5fUVaiUội vPRsDiSsTô dP5fUVaiUuyên, deB8Mám teB8Mrút gP5fUVaiUiận lênP5fUVaiU tueB8Mi làeB8M heB8Mai nè,P5fUVaiU vàPRsDiSsT điênPRsDiSsT khùeB8Mng eB8Mlà beB8Ma. P5fUVaiUChừa chưP5fUVaiUa?”, eB8Mvì PRsDiSsTđau màP5fUVaiU tôPRsDiSsTi PRsDiSsTla oP5fUVaiUai oeB8Mái: “Ối,P5fUVaiU đaueB8M quá!!PRsDiSsT! PRsDiSsTTha cPRsDiSsTho eeB8Mm. PRsDiSsTEm chừaPRsDiSsT rồiP5fUVaiU, eB8Mem chừP5fUVaiUa rồi.”.

Khi P5fUVaiUthầy LâPRsDiSsTm bỏP5fUVaiU teB8May P5fUVaiUra, P5fUVaiUtôi neB8Mgồi đưaPRsDiSsT tP5fUVaiUay xoeB8Ma xoP5fUVaiUa eB8Mhai máeB8M đầyP5fUVaiU nhữPRsDiSsTng vPRsDiSsTết đỏeB8M phụngP5fUVaiU PRsDiSsTphịu: “P5fUVaiUThầy ácP5fUVaiU eB8Mcòn heB8Mơn SeB8Minh nữa,P5fUVaiU nheB8Méo đPRsDiSsTau quáP5fUVaiU. eB8MUi eB8Mda! PRsDiSsTEm ngeB8Mốc chP5fUVaiUỗ nPRsDiSsTào?”. ThầP5fUVaiUy LâmPRsDiSsT thP5fUVaiUeo teB8Mhói quePRsDiSsTn đưeB8Ma taeB8My miếtP5fUVaiU cằmPRsDiSsT: “eB8MLại PRsDiSsTcòn khôP5fUVaiUng nữaeB8M hPRsDiSsTả? PRsDiSsTTự dưngeB8M đeeB8Mm PRsDiSsTcho coPRsDiSsTn eB8Mbé MeB8My đóPRsDiSsT cáiPRsDiSsT vP5fUVaiUé làmeB8M geB8Mì?”, teB8Môi đP5fUVaiUưa taPRsDiSsTy lêeB8Mn gãiPRsDiSsT đầu:PRsDiSsT “eB8MEm P5fUVaiUđâu cP5fUVaiUó ngờP5fUVaiU PRsDiSsTcon nhỏeB8M PRsDiSsTđó đeB8Múng tPRsDiSsTúyp “tựPRsDiSsT eB8Mnhiên nheB8Mư ngườPRsDiSsTi HàPRsDiSsT Nội”PRsDiSsT P5fUVaiUđâu?”. VừP5fUVaiUa leB8Múc đPRsDiSsTó cPRsDiSsThuông eB8Mreng lP5fUVaiUên, thPRsDiSsTầy kéoPRsDiSsT tôieB8M eB8Mđẩy vềeB8M phíP5fUVaiUa PRsDiSsTcầu thaP5fUVaiUng eB8Mbảo: “ThPRsDiSsTôi tớieB8M giP5fUVaiUờ hPRsDiSsTọc rồiPRsDiSsT, đeB8Mi họP5fUVaiUc đi.PRsDiSsTChuồn làP5fUVaiU eB8Mbiết eB8Mtay tui.”

Chương 16

Thẻ:eB8Mthua tPRsDiSsThay ePRsDiSsTm P5fUVaiUyeu anh

Nhác thấyeB8M mặPRsDiSsTt tôi,eB8M coPRsDiSsTn eB8Mbé P5fUVaiUMy đãeB8M eB8Mlăng xăngPRsDiSsT: “CPRsDiSsThị ơi,PRsDiSsT eeB8Mm mờP5fUVaiUi thầeB8My đieB8M. ThPRsDiSsTầy đồngP5fUVaiU ýPRsDiSsT rồieB8M eB8Mđấy chịPRsDiSsT ạPRsDiSsT.”, tP5fUVaiUôi nP5fUVaiUhìn nPRsDiSsTó mỉmPRsDiSsT eB8Mcười PRsDiSsTà lêeB8Mn mP5fUVaiUột câeB8Mu rP5fUVaiUa chiềuPRsDiSsT ngạceB8M nheB8Miên lắm.P5fUVaiU P5fUVaiUCon quỷ…eB8M eB8Mta bẻeB8M cPRsDiSsTổ mPRsDiSsTi…lại cPRsDiSsTòn P5fUVaiUkhoe nPRsDiSsTữa heB8Mả? MP5fUVaiUới P5fUVaiUdằn đượceB8M P5fUVaiUcơn tứcP5fUVaiU xeB8Mong, eB8Mgiờ nP5fUVaiUó lạiPRsDiSsT “quạt”P5fUVaiU P5fUVaiUcho bùPRsDiSsTng lêPRsDiSsTn. NgeB8Mhe nóeB8M líuP5fUVaiU eB8Mlo meB8Mà lònPRsDiSsTg tôiPRsDiSsT nghẹP5fUVaiUn ngeB8Mào.Mình eB8Mquả eB8Mlà đeB8Miên, vừaPRsDiSsT PRsDiSsTđiên vừaPRsDiSsT ngốc!PRsDiSsT NeB8Mó P5fUVaiUthì vuP5fUVaiUi rP5fUVaiUồi eB8Mchủ nhậteB8M đượPRsDiSsTc PRsDiSsTđi P5fUVaiUxem pP5fUVaiUhim eB8Mvới SP5fUVaiUinh PRsDiSsTcòn mìeB8Mnh lạiPRsDiSsT nPRsDiSsTằm nPRsDiSsThà…chán ngắt.

Sinh cũnP5fUVaiUg “khôngeB8M biếeB8Mt” nỗiP5fUVaiU lònP5fUVaiUg củaeB8M tôi,P5fUVaiU PRsDiSsTanh PRsDiSsTvui PRsDiSsTvẻ đếnP5fUVaiU bênP5fUVaiU eB8Mtôi mỉPRsDiSsTm cưPRsDiSsTời: “eB8M ChủPRsDiSsT nhậtP5fUVaiU đeB8Mi P5fUVaiUxem P5fUVaiUphim sP5fUVaiUướng PRsDiSsTha.” TôPRsDiSsTi cườieB8M nhạtPRsDiSsT eB8Mthếch đápP5fUVaiU lạP5fUVaiUi aneB8Mh: “Vâng!PRsDiSsT NhưnPRsDiSsTg eB8Msướng đâuPRsDiSsT bằnP5fUVaiUg aeB8Mi eB8Mkia, điP5fUVaiU PRsDiSsThai mìP5fUVaiUnh mớPRsDiSsTi vuiPRsDiSsT. PRsDiSsTThế màeB8M dámPRsDiSsT bảeB8Mo côPRsDiSsT eB8MAn P5fUVaiUkhông reB8Mảnh eB8Mcuối tuầP5fUVaiUn cơPRsDiSsT đấyP5fUVaiU.”. eB8MNghe tPRsDiSsTôi P5fUVaiUnói PRsDiSsTmóc nóieB8M eB8Mmỉa teB8Mhế, aP5fUVaiUnh eB8Mcau mặtP5fUVaiU P5fUVaiUlườm tôi:P5fUVaiU “PRsDiSsTLại P5fUVaiUăn PRsDiSsTnói P5fUVaiUkiểu đPRsDiSsTó nữa.eB8M MuốnP5fUVaiU eB8Mtôi chP5fUVaiUo mộP5fUVaiUt kíP5fUVaiU P5fUVaiUvào P5fUVaiUđầu kP5fUVaiUhông hảP5fUVaiU? eB8MAi vớiPRsDiSsT ai?”.

Tôi nhìeB8Mn eB8Manh PRsDiSsTcong mP5fUVaiUôi lP5fUVaiUên, PRsDiSsTnói khoáP5fUVaiUy thêPRsDiSsTm tPRsDiSsTiếng nữPRsDiSsTa: “EPRsDiSsTm nóeB8Mi aP5fUVaiUi eB8Mđó chứeB8M PRsDiSsTcó nóiPRsDiSsT thP5fUVaiUầy eB8Mđâu. PRsDiSsTNgộ à!”,P5fUVaiU nóiPRsDiSsT xPRsDiSsTong tôiPRsDiSsT cắpPRsDiSsT PRsDiSsTcặp quaeB8My lPRsDiSsTưng điPRsDiSsT xeB8Muống bPRsDiSsTàn bP5fUVaiUét ngồieB8M heB8Mọc. SiPRsDiSsTnh PRsDiSsTphùng maneB8Mg P5fUVaiUkhoanh P5fUVaiUtay thởP5fUVaiU dàeB8Mi, cònPRsDiSsT coP5fUVaiUn béeB8M MeB8My hếeB8Mt nP5fUVaiUhìn P5fUVaiUtôi rồiPRsDiSsT lạiPRsDiSsT nhìnP5fUVaiU aneB8Mh chảeB8M hiểuP5fUVaiU gìPRsDiSsT cả.

Suốt buổP5fUVaiUi họP5fUVaiUc nỗiP5fUVaiU buPRsDiSsTồn cháneB8M cPRsDiSsTứ lơPRsDiSsT mP5fUVaiUơ troPRsDiSsTng tôPRsDiSsTi. HễPRsDiSsT nhìeB8Mn eB8MSinh tôP5fUVaiUi lạiPRsDiSsT thấyPRsDiSsT nghèP5fUVaiUn nghẹnPRsDiSsT nơP5fUVaiUi cuốngPRsDiSsT hP5fUVaiUọng. P5fUVaiUSao màPRsDiSsT cPRsDiSsThán eB8Mghê P5fUVaiUta! eB8MCó lẽPRsDiSsT lPRsDiSsTà ngPRsDiSsTày chủP5fUVaiU eB8Mnhật teB8Môi eB8Mnên nP5fUVaiUgủ suPRsDiSsTốt cPRsDiSsTả ngàP5fUVaiUy. eB8MVì biếtP5fUVaiU đâuP5fUVaiU teB8Mrong P5fUVaiUmơ tPRsDiSsTôi seB8Mẽ PRsDiSsTmơ tPRsDiSsThấy PRsDiSsTanh P5fUVaiUvà tôPRsDiSsTi đP5fUVaiUi PRsDiSsTxem phPRsDiSsTim thìeB8M sPRsDiSsTao, nhưP5fUVaiU thếP5fUVaiU PRsDiSsTcòn đưPRsDiSsTợc heB8Mơn nhìPRsDiSsTn teB8Mhấy coPRsDiSsTn bP5fUVaiUé ấyP5fUVaiU cứP5fUVaiU eB8Mlởn vởneB8M bPRsDiSsTên anh….

Khi neB8Mghe PRsDiSsTtiếng PRsDiSsTchuông renP5fUVaiUg, teB8Môi làPRsDiSsT ngườiPRsDiSsT eB8Mvọt eB8Mra teB8Mrước eB8Mnhất. ĐieB8M vềeB8M cPRsDiSsTho lẹP5fUVaiU đểP5fUVaiU reB8Ma queB8Mán ngồP5fUVaiUi eB8Mnhâm nheB8Mi đPRsDiSsTể “quêPRsDiSsTn” buồeB8Mn. eB8MKhi tPRsDiSsTôi đanP5fUVaiUg đPRsDiSsTể eB8Mxe eB8Mtôi thấyeB8M thầyeB8M LâmP5fUVaiU vàPRsDiSsT eB8Manh đứP5fUVaiUng nóieB8M chuyệP5fUVaiUn P5fUVaiUở hànhPRsDiSsT lanP5fUVaiUg phòngPRsDiSsT giP5fUVaiUáo PRsDiSsTvụ rP5fUVaiUa ceB8Mhiều eB8Mvui vẻeB8M P5fUVaiUlắm, cP5fUVaiUái eB8Mnụ cưeB8Mời quyếP5fUVaiUn eB8Mrũ P5fUVaiUđó gP5fUVaiUiờ tP5fUVaiUôi thấyeB8M eB8Mghét kP5fUVaiUinh khủng.PRsDiSsT VớieB8M aPRsDiSsTi cũnPRsDiSsTg cườiP5fUVaiU được.eB8M P5fUVaiUTôi thấteB8M P5fUVaiUthểu dẫPRsDiSsTn eB8Mxe rPRsDiSsTa khỏiP5fUVaiU cheB8Mỗ eB8Mgiữ, cúieB8M mặeB8Mt xuốnP5fUVaiUg đấPRsDiSsTt lắcP5fUVaiU đầuPRsDiSsT eB8Mchán nảP5fUVaiUn rồieB8M P5fUVaiUlẩm PRsDiSsTnhẩm: PRsDiSsT“ eB8MCuối tuầnPRsDiSsT nàeB8My mìeB8Mnh làmP5fUVaiU gPRsDiSsTì đP5fUVaiUây, eB8Mlại eB8Mđi PRsDiSsTra quáP5fUVaiUn cPRsDiSsTà pheB8Mê vàeB8M eB8Mngồi ngP5fUVaiUắm sP5fUVaiUao hả?HaP5fUVaiUy vP5fUVaiUặn máyP5fUVaiU lạPRsDiSsTnh troeB8Mng phòeB8Mng vàeB8M cuốP5fUVaiUn mPRsDiSsTền eB8Mnằm ngủ?”eB8M TPRsDiSsTên giữPRsDiSsT P5fUVaiUxe thấyeB8M tPRsDiSsThái eB8Mđộ tôP5fUVaiUi nhưP5fUVaiU thếPRsDiSsT cũngP5fUVaiU meB8Mắc ceB8Mười, hắnPRsDiSsT cheB8Mọc: P5fUVaiU“ SaeB8Mo vậyPRsDiSsT, teB8Mhất tìP5fUVaiUnh hảeB8M cưeB8Mng? CuốP5fUVaiUi tuầnPRsDiSsT khPRsDiSsTông PRsDiSsTai điPRsDiSsT P5fUVaiUchơi veB8Mới cưPRsDiSsTng hả?AnheB8M điPRsDiSsT cPRsDiSsTho neB8Mè.”. PRsDiSsTÁ à!P5fUVaiU DáPRsDiSsTm chọcP5fUVaiU beB8Mà àP5fUVaiU, PRsDiSsTbà đP5fUVaiUang cơnPRsDiSsT P5fUVaiUđiên đPRsDiSsTây. MàyP5fUVaiU tớPRsDiSsTi sốP5fUVaiU rồi.eB8M P5fUVaiUNghĩ theB8Mế tP5fUVaiUôi buP5fUVaiUông P5fUVaiUthỏng hắnPRsDiSsT P5fUVaiUmột PRsDiSsTcâu: “DeB8Mạ, cámPRsDiSsT P5fUVaiUơn P5fUVaiUlòng PRsDiSsTtốt củeB8Ma anPRsDiSsTh. AneB8Mh lPRsDiSsTo thP5fUVaiUu tiP5fUVaiUền gPRsDiSsTiữ P5fUVaiUxe P5fUVaiUđi, đừP5fUVaiUng ởPRsDiSsT đP5fUVaiUó PRsDiSsTrảnh rỗP5fUVaiUi PRsDiSsTlo chP5fUVaiUo ePRsDiSsTm, bảPRsDiSsTo PRsDiSsTvệ leB8Ma aP5fUVaiUnh bâyeB8M giờ.eB8M EP5fUVaiUm P5fUVaiUđang vộPRsDiSsTi, aneB8Mh vueB8Mi lPRsDiSsTòng theB8Mu tiềnPRsDiSsT giữPRsDiSsT xPRsDiSsTe nhaneB8Mh lêeB8Mn chúP5fUVaiUt đPRsDiSsTược không?”.P5fUVaiU GPRsDiSsTã PRsDiSsTgiữ xPRsDiSsTe cPRsDiSsTứng họP5fUVaiUng nPRsDiSsThìn tôP5fUVaiUi, tPRsDiSsTức tốiP5fUVaiU PRsDiSsTlắm nhP5fUVaiUưng tấP5fUVaiUt nhiênP5fUVaiU hP5fUVaiUắn khônP5fUVaiUg P5fUVaiUthể phảnP5fUVaiU bácPRsDiSsT gì.P5fUVaiU P5fUVaiUTôi đPRsDiSsTã quáeB8M lịcP5fUVaiUh sự.

Gần P5fUVaiUra tPRsDiSsTới cổngeB8M trườPRsDiSsTng thìPRsDiSsT tôP5fUVaiUi nPRsDiSsTghe tiPRsDiSsTếng thầyP5fUVaiU LâmPRsDiSsT gọieB8M ýeB8M ớiP5fUVaiU eB8Msau eB8Mlưng: “PRsDiSsT P5fUVaiUH, HP5fUVaiU. ChờPRsDiSsT chút!eB8M”. ThầyP5fUVaiU chạyPRsDiSsT đếnPRsDiSsT PRsDiSsTgần tôeB8Mi PRsDiSsTđứng thởeB8M dPRsDiSsTốc: “PRsDiSsT ThP5fUVaiUoắt cáP5fUVaiUi leB8Mà thPRsDiSsTấy rP5fUVaiUa PRsDiSsTtới đâyP5fUVaiU rồieB8M. CP5fUVaiUái PRsDiSsTvé hộieB8M cheB8Mợ nP5fUVaiUãy quPRsDiSsTên lấyPRsDiSsT nèP5fUVaiU.Một veB8Mé đP5fUVaiUi đượceB8M hPRsDiSsTai PRsDiSsTngười, eP5fUVaiUm dẫPRsDiSsTn P5fUVaiUbạn điPRsDiSsT cPRsDiSsTho vP5fUVaiUui, PRsDiSsTtui eB8Mcũng reB8Mủ bPRsDiSsTạn đieB8M nữa.PRsDiSsTĐi quậyP5fUVaiU cP5fUVaiUhơi điPRsDiSsT, thứPRsDiSsT bảPRsDiSsTy PRsDiSsTcũng khôP5fUVaiUng bậnP5fUVaiU gì.BậP5fUVaiUt eB8Mmí nghePRsDiSsTn, bạP5fUVaiUn eB8Mtui đẹpP5fUVaiU trP5fUVaiUai lắm.”

Cái nàPRsDiSsTy eB8Mlàm tôeB8Mi hPRsDiSsTơi qeB8Muê àPRsDiSsT PRsDiSsTnha, ổnP5fUVaiUg cứP5fUVaiU eB8Mlàm nhưeB8M tPRsDiSsTôi PRsDiSsTthấy ngeB8Mười đẹpeB8M traPRsDiSsTi neB8Mào ceB8Mũng nhảyPRsDiSsT vP5fUVaiUô vPRsDiSsTậy đó.PRsDiSsT MêP5fUVaiU đẹpPRsDiSsT teB8Mrai tP5fUVaiUhì cũngeB8M phảieB8M P5fUVaiUcó mứP5fUVaiUc P5fUVaiUđộ chP5fUVaiUứ. eB8MMà tP5fUVaiUhôi kệeB8M! TeB8Mhứ eB8Mbảy họP5fUVaiUc P5fUVaiUxong, rảnPRsDiSsTh P5fUVaiUrỗi đieB8M chơiPRsDiSsT chP5fUVaiUo đỡP5fUVaiU bPRsDiSsTuồn. VềPRsDiSsT nhàeB8M buP5fUVaiUồn cháneB8M cũnP5fUVaiUg vậy.eB8M P5fUVaiUTôi P5fUVaiUgật đầeB8Mu nhưnPRsDiSsTg lạiPRsDiSsT nPRsDiSsTói dỗi:P5fUVaiU “PRsDiSsT ĐưeB8Mợc, eeB8Mm đieB8M. MP5fUVaiUà ePRsDiSsTm điPRsDiSsT tạieB8M eB8Mem PRsDiSsTchán PRsDiSsTthôi, eB8Mchứ eB8Mông PRsDiSsTbạn đẹpP5fUVaiU trP5fUVaiUai ceB8Mủa tP5fUVaiUhầy eeB8Mm khôngP5fUVaiU quaeB8Mn tâmeB8M. PRsDiSsTEm đâPRsDiSsTu eB8Mcó P5fUVaiUbạ ngP5fUVaiUười nàoPRsDiSsT đP5fUVaiUẹp traeB8Mi PRsDiSsTmà PRsDiSsTem cP5fUVaiUũng mêeB8M đâu.”
Thầy eB8MLâm gậeB8Mt đầuPRsDiSsT P5fUVaiUcười vP5fUVaiUới tôi:PRsDiSsT P5fUVaiU“ RồiP5fUVaiU, rồieB8M. BPRsDiSsTiết rồiPRsDiSsT, xieB8Mn P5fUVaiUlỗi. eB8MNói P5fUVaiUtóm lạP5fUVaiUi làeB8M cóPRsDiSsT đeB8Mi phảeB8Mi không?PRsDiSsT ĐP5fUVaiUúng eB8M7 giP5fUVaiUờ chờeB8M tuPRsDiSsTi neB8Mgay P5fUVaiUở cổngP5fUVaiU eB8Mhội chPRsDiSsTợ đó.PRsDiSsT NhớeB8M nghen…P5fUVaiU NhắPRsDiSsTc PRsDiSsTlại lầnP5fUVaiU nữaPRsDiSsT P5fUVaiUlà đúngeB8M PRsDiSsT7 gPRsDiSsTiờ PRsDiSsTđó…”, tôeB8Mi cũngeB8M ừP5fUVaiU heB8Mử chàeB8Mo thầPRsDiSsTy rP5fUVaiUồi P5fUVaiUleo lêP5fUVaiUn xP5fUVaiUe về….

Khi vềeB8M nhPRsDiSsTà, thấyPRsDiSsT mặtP5fUVaiU tôieB8M mẹPRsDiSsT hoaPRsDiSsTn heB8Mỉ: “ConPRsDiSsT cưnPRsDiSsTg, chủP5fUVaiU neB8Mhật PRsDiSsTđi eB8Mlên ôneB8Mg NP5fUVaiUgoại dựeB8M đáP5fUVaiUm gPRsDiSsTiỗ. CậP5fUVaiUu P5fUVaiUPhú coP5fUVaiUn về.”.P5fUVaiU TôieB8M đámPRsDiSsT ỉPRsDiSsTu xìeB8Mu eB8M“ DP5fUVaiUạ.”, rồieB8M eB8Mthưa PRsDiSsTmẹ đPRsDiSsTi lêneB8M phòng,P5fUVaiU P5fUVaiUmẹ nheB8Mìn PRsDiSsTtheo eB8Mtôi eB8Mngơ nPRsDiSsTgác: eB8M“Con nP5fUVaiUhóc nàPRsDiSsTy lạPRsDiSsT thPRsDiSsTiệt, bPRsDiSsTình teB8Mhường nóP5fUVaiU ngheB8Me ceB8Mậu eB8MPhú vềP5fUVaiU P5fUVaiUlà PRsDiSsTnhảy nhõmPRsDiSsT eB8Mlên “qPRsDiSsTuà eB8Mcon đâu”,eB8M mPRsDiSsTà nPRsDiSsTay tỉnhPRsDiSsT bPRsDiSsTơ vậyP5fUVaiU. MP5fUVaiUà mPRsDiSsTấy ngàyP5fUVaiU naP5fUVaiUy teB8Mhấy nP5fUVaiUó PRsDiSsTcư PRsDiSsTlơ PRsDiSsTmơ vậyP5fUVaiU, gieB8Mống neB8Mhư ngườP5fUVaiUi chP5fUVaiUết rồiP5fUVaiU vP5fUVaiUậy á.”

Ba PRsDiSsTtôi mỉmP5fUVaiU cườiPRsDiSsT P5fUVaiUnói veB8Mới mPRsDiSsTẹ: “PRsDiSsT PRsDiSsTKệ nóeB8M đP5fUVaiUi eeB8Mm, P5fUVaiUđi họcPRsDiSsT eB8Mvề mệtPRsDiSsT mà.eB8M PRsDiSsTNgày maeB8Mi P5fUVaiUnó lạiP5fUVaiU tưnP5fUVaiUg bừngP5fUVaiU ceB8Mho coi.”

Trời! BPRsDiSsTa mẹP5fUVaiU nàP5fUVaiUo cóeB8M biếeB8Mt eB8Mtôi “eB8M PRsDiSsTI’m iP5fUVaiUn sPRsDiSsTorrow oP5fUVaiUf loeB8Mve (tPRsDiSsTôi đangP5fUVaiU thấPRsDiSsTt tìP5fUVaiUnh)” đâu,eB8M PRsDiSsTcó cP5fUVaiUòn teB8Mâm tPRsDiSsTrạng neB8Mào mPRsDiSsTà đP5fUVaiUú đởnPRsDiSsT nheB8Mư mọiP5fUVaiU khPRsDiSsTi, mPRsDiSsTà ngP5fUVaiUhe P5fUVaiUđến ceB8Mậu PhúeB8M lạP5fUVaiUi nhớeB8M P5fUVaiUđến cPRsDiSsTái PRsDiSsTông PRsDiSsTSinh đó.eB8M NgP5fUVaiUười đâuP5fUVaiU mP5fUVaiUà giốnP5fUVaiUg nhaP5fUVaiUu teB8Mhế? TPRsDiSsTôi bậtP5fUVaiU P5fUVaiUmáy lêP5fUVaiUn eB8Mcheck mPRsDiSsTail tPRsDiSsThì cậuPRsDiSsT PRsDiSsTPhú tPRsDiSsTôi đangP5fUVaiU onliPRsDiSsTne liP5fUVaiUền bP5fUVaiUoom vàPRsDiSsTo nóieB8M eB8Mchuyện vP5fUVaiUới tôi:eB8M “CoP5fUVaiUn àeB8M, cậeB8Mu sắPRsDiSsTp veB8Mề. eB8MMai P5fUVaiUlà lênP5fUVaiU mPRsDiSsTáy beB8May. ChủP5fUVaiU nhPRsDiSsTật cậuPRsDiSsT gP5fUVaiUặp coPRsDiSsTn PRsDiSsTnhé. CeB8Mó qeB8Muà ceB8Mho eB8Mcon nèPRsDiSsT. CậueB8M đaeB8Mng làmeB8M vP5fUVaiUiệc, sẵneB8M oP5fUVaiUnline hỏP5fUVaiUi theB8Măm cPRsDiSsTon eB8Mchút. :&gPRsDiSsTt; ”P5fUVaiU TP5fUVaiUôi bậteB8M cPRsDiSsTười, leB8Mần eB8Mnào vềP5fUVaiU meB8Mà cP5fUVaiUậu chẳnPRsDiSsTg cP5fUVaiUó quàeB8M chPRsDiSsTo tP5fUVaiUôi, P5fUVaiUchỉ cóPRsDiSsT P5fUVaiUtôi làeB8M chưaeB8M P5fUVaiUcó quàPRsDiSsT chPRsDiSsTo cậPRsDiSsTu teB8Mhôi, nhưneB8Mg tP5fUVaiUôi P5fUVaiUsẽ P5fUVaiUcố gắnPRsDiSsTg PRsDiSsTkhi nàeB8Mo eB8Mrãnh eB8Mrỗi thP5fUVaiUì thiếteB8M kPRsDiSsTế mP5fUVaiUột eB8Mcái lịchPRsDiSsT tặnPRsDiSsTg cP5fUVaiUậu mớiPRsDiSsT được.

Tôi đưeB8Mợc beB8Ma eB8Mtrang beB8Mị chPRsDiSsTo meB8Máy veB8Mi tínhPRsDiSsT từP5fUVaiU rấtP5fUVaiU seB8Mớm P5fUVaiUnên cheB8Muyện vọeB8Mc phầnP5fUVaiU P5fUVaiUmềm vớieB8M tôieB8M lP5fUVaiUà mộtP5fUVaiU thúP5fUVaiU PRsDiSsTtiêu P5fUVaiUkhiển kháeB8M eB8Mư eB8Mlà hayP5fUVaiU. NhờP5fUVaiU nóP5fUVaiU màPRsDiSsT tP5fUVaiUôi đP5fUVaiUi trướcP5fUVaiU PRsDiSsTlũ bạneB8M ởPRsDiSsT trườngeB8M eB8Mở P5fUVaiUkhoản tiPRsDiSsTn họceB8M eB8Mvà lâueB8M PRsDiSsTlâu eB8Mlại làmPRsDiSsT PRsDiSsTrộ lêeB8Mn chuyệeB8Mn P5fUVaiUbuôn báeB8Mn ảnhPRsDiSsT deB8Mo teB8Môi P5fUVaiUthiết P5fUVaiUkế thP5fUVaiUeo đơnPRsDiSsT eB8Mđặt hàngP5fUVaiU củaeB8M chúeB8Mng nP5fUVaiUó, vueB8Mi eB8Mlắm kia.

Tôi đeB8Mịnh saeB8Mu PRsDiSsTkhi tốtPRsDiSsT nP5fUVaiUghiệp lớPRsDiSsTp P5fUVaiU12 nàeB8My sẽPRsDiSsT đieB8M thPRsDiSsTeo ngànPRsDiSsTh đồeB8M họaP5fUVaiU vàeB8M eB8Mtiếng AneB8Mh, tôieB8M teB8Mhấy ngPRsDiSsTành eB8Mđó rấtP5fUVaiU hP5fUVaiUợp vớiP5fUVaiU tôi.

Tôi đánheB8M trảPRsDiSsT lờPRsDiSsTi lạieB8M cậeB8Mu: P5fUVaiU“ DạP5fUVaiU, P5fUVaiUcon cámP5fUVaiU P5fUVaiUơn cPRsDiSsTậu nhiP5fUVaiUều. CậP5fUVaiUu ơeB8Mi, mấP5fUVaiUy thánPRsDiSsTg PRsDiSsTnay PRsDiSsTở tP5fUVaiUrường cPRsDiSsTon họcPRsDiSsT anP5fUVaiUh văP5fUVaiUn cPRsDiSsTó ônPRsDiSsTg thầeB8My giốngeB8M PRsDiSsTcậu lPRsDiSsTắm, keB8Mhoảng 8eB8M5 eB8M%. CP5fUVaiUó eB8Mkhi nPRsDiSsTào ổnP5fUVaiUg PRsDiSsTlà aeB8Mnh eeB8Mm P5fUVaiUhọ veB8Mới cậuP5fUVaiU khôneB8Mg? ;;)”.

“ GiốngeB8M eB8M85% hảeB8M coeB8Mn :-PRsDiSsTO eB8M? PRsDiSsTỪ nhieB8Mều khPRsDiSsTi P5fUVaiUanh eB8Mem PRsDiSsTrơi rớtPRsDiSsT đeB8Mâu khôneB8Mg biết  MP5fUVaiUà đPRsDiSsTẹp traPRsDiSsTi giốP5fUVaiUng eB8Mcậu hả?eB8M ChắeB8Mc khôngeB8M bằeB8Mng đâP5fUVaiUu nPRsDiSsThỉ, cậueB8M đẹPRsDiSsTp tP5fUVaiUrai hơeB8Mn. CPRsDiSsTon vôeB8M coeB8Mi PRsDiSsTkĩ lạiP5fUVaiU đi  eB8M) .GiỡnP5fUVaiU P5fUVaiUthôi. CoP5fUVaiUn chưaPRsDiSsT ngủPRsDiSsT hả?”.P5fUVaiU P5fUVaiUTôi ôP5fUVaiUm PRsDiSsTbàn phímPRsDiSsT cườiPRsDiSsT nắcP5fUVaiU eB8Mnẻ. CPRsDiSsTậu PhP5fUVaiUú tPRsDiSsTôi lPRsDiSsTà ngườPRsDiSsTi rấPRsDiSsTt đẹpP5fUVaiU traPRsDiSsTi P5fUVaiUvà dễeB8M tP5fUVaiUhương… neB8Mhưng dP5fUVaiUễ thưP5fUVaiUơng tPRsDiSsThứ PRsDiSsTmấy eB8Mtrong nhàPRsDiSsT tP5fUVaiUhì khôneB8Mg biết,P5fUVaiU veB8Mì PRsDiSsTnhà PRsDiSsTtôi cP5fUVaiUó PRsDiSsTnhiều P5fUVaiUcậu dPRsDiSsTễ theB8Mương lắm.eB8M MặeB8Mc dPRsDiSsTù cậuP5fUVaiU eB8Mchỉ leB8Mà cậuP5fUVaiU họ,PRsDiSsT nhưngP5fUVaiU tìnhP5fUVaiU thưPRsDiSsTơng cPRsDiSsTủa PRsDiSsTcậu đốiPRsDiSsT P5fUVaiUvới teB8Môi thìP5fUVaiU khônP5fUVaiUg thP5fUVaiUua geB8Mì mP5fUVaiUấy ngưP5fUVaiUời cPRsDiSsTậu ruộP5fUVaiUt cảPRsDiSsT. TôeB8Mi muốneB8M geB8Mì cPRsDiSsTậu cũPRsDiSsTng gửeB8Mi PRsDiSsTcho, eB8Mnhà tôeB8Mi gP5fUVaiUặp kPRsDiSsThó eB8Mkhăn gìPRsDiSsT cPRsDiSsTậu cũneB8Mg giúpP5fUVaiU đỡ.

Khi tôeB8Mi P5fUVaiUcòn nhỏ,PRsDiSsT tôPRsDiSsTi haP5fUVaiUy ướP5fUVaiUc nếPRsDiSsTu cóP5fUVaiU nP5fUVaiUgười yeB8Mêu thìPRsDiSsT tôPRsDiSsTi cũngeB8M mơPRsDiSsT ướceB8M cóPRsDiSsT mộteB8M ngườieB8M gPRsDiSsTiống nP5fUVaiUhư cậeB8Mu. P5fUVaiUĐúng P5fUVaiUlà cPRsDiSsTầu đPRsDiSsTược P5fUVaiUước thấy,eB8M gặpeB8M thPRsDiSsTì gPRsDiSsTặp rồP5fUVaiUi đóPRsDiSsT eB8Mmà đP5fUVaiUâu eB8Mcó dPRsDiSsTễ thưPRsDiSsTơng bằngPRsDiSsT. TheB8Mậm chíeB8M eB8Mlà cònP5fUVaiU đánPRsDiSsTg P5fUVaiUghét, rấtPRsDiSsT đángPRsDiSsT ghét.

“ DạPRsDiSsT PRsDiSsTcon sPRsDiSsTắp điPRsDiSsT P5fUVaiUngủ PRsDiSsTđây. CậuPRsDiSsT P5fUVaiUlàm vieB8Mệc vueB8Mi nhé.eB8M PRsDiSsTBữa P5fUVaiUnào đượcP5fUVaiU cPRsDiSsTon sẽP5fUVaiU PRsDiSsTgửi hìnPRsDiSsTh ổngPRsDiSsT cheB8Mo cậueB8M cPRsDiSsToi. KhôPRsDiSsTng giốngP5fUVaiU kheB8Mông ănP5fUVaiU tieB8Mền BPRsDiSsT-) Oáp!!!P5fUVaiU GiPRsDiSsTờ coP5fUVaiUn bueB8Mồn ngP5fUVaiUủ PRsDiSsTquá (P5fUVaiU:| PRsDiSsT. CoeB8Mn ofPRsDiSsTf đâeB8My. HẹpeB8M gặPRsDiSsTp eB8Mcậu ceB8Mhủ nhậP5fUVaiUt.BB, G9”-TôieB8M mỉmeB8M cườiP5fUVaiU đáPRsDiSsTnh PRsDiSsTlại. eB8MNhững cPRsDiSsTon PRsDiSsTchữ củP5fUVaiUa ceB8Mậu lạieB8M lầnP5fUVaiU lưeB8Mợt hPRsDiSsTiện rPRsDiSsTa: “NgápPRsDiSsT gPRsDiSsTì PRsDiSsTmà tPRsDiSsTo eB8Mthế. NP5fUVaiUhớ đưeB8Ma teB8May cP5fUVaiUhe miệngeB8M eB8Mlại kẻoeB8M eB8Mruồi baP5fUVaiUy vô  ) eB8M. Ừ,eB8M bP5fUVaiUye conP5fUVaiU, PRsDiSsTsao lũPRsDiSsT trẻeB8M beB8May giờP5fUVaiU pháeB8Mt PRsDiSsTminh rPRsDiSsTa eB8Mngôn P5fUVaiUngữ cP5fUVaiUhat lP5fUVaiUạ PRsDiSsTquá vậy,PRsDiSsT beB8Mb làeB8M beB8Mye bP5fUVaiUye, rồieB8M GPRsDiSsT9 làPRsDiSsT eB8Mgood nP5fUVaiUight. TiệPRsDiSsTn nhỉ.”….

Tôi vừaeB8M đưP5fUVaiUa taeB8My teB8Mắt mP5fUVaiUáy theB8Mì PRsDiSsTđiện thoạPRsDiSsTi rP5fUVaiUeng, tôP5fUVaiUi cầmPRsDiSsT meB8Máy PRsDiSsTa lPRsDiSsTô tP5fUVaiUhì tiếngPRsDiSsT coP5fUVaiUn TreB8Mâm veB8Mang lênPRsDiSsT: P5fUVaiU“Tao nèP5fUVaiU. SaP5fUVaiUo rồi,P5fUVaiU cPRsDiSsThủ nP5fUVaiUhật điPRsDiSsT coP5fUVaiUi PRsDiSsTphim vớPRsDiSsTi ảnP5fUVaiUh phảiPRsDiSsT khônPRsDiSsTg? eB8MSướng eB8Mquá ta.P5fUVaiU”. P5fUVaiUTôi gằeB8Mn giP5fUVaiUọng vớieB8M nóP5fUVaiU: “PRsDiSsT RấteB8M tiếeB8Mc P5fUVaiUđã làeB8Mm mPRsDiSsTày eB8Mthất vọng,P5fUVaiU nhưngP5fUVaiU chủPRsDiSsT nheB8Mật teB8Mao sẽeB8M điPRsDiSsT lêPRsDiSsTn ôngPRsDiSsT NgoạieB8M dPRsDiSsTự đámPRsDiSsT giP5fUVaiUỗ. eB8MCòn tốiPRsDiSsT đếnPRsDiSsT thPRsDiSsTì nằmPRsDiSsT P5fUVaiUnhà hPRsDiSsToặc quP5fUVaiUa màeB8My chơiP5fUVaiU. PRsDiSsTCòn ảnhP5fUVaiU hP5fUVaiUả, queB8Mên đi.”

“ HuheB8M??? eB8MDzậy leB8Mà P5fUVaiUsao? MPRsDiSsTày cóP5fUVaiU eB8Mvé rPRsDiSsTồi sP5fUVaiUao lP5fUVaiUại P5fUVaiUnằm nhà?PRsDiSsT”- TrâPRsDiSsTm ngeB8Mạc nheB8Miên hỏieB8M lại.eB8M TôP5fUVaiUi đoáneB8M lP5fUVaiUà cPRsDiSsTái mặPRsDiSsTt neB8Mó lúP5fUVaiUc nP5fUVaiUày kPRsDiSsThông keB8Mhác vớieB8M P5fUVaiUcái muỗngPRsDiSsT PRsDiSsTlà mấyeB8M, vP5fUVaiUì PRsDiSsTnó ưaPRsDiSsT nghệchP5fUVaiU P5fUVaiUmặt rPRsDiSsTa mPRsDiSsTỗi kPRsDiSsThi ngạeB8Mc nhiên.

Tôi bèneB8M kểPRsDiSsT từeB8M đầuPRsDiSsT tớP5fUVaiUi P5fUVaiUđuôi chPRsDiSsTo eB8Mnó P5fUVaiUnghe chuyeB8Mện mấPRsDiSsTy P5fUVaiUnay PRsDiSsTtôi chPRsDiSsTưa cóP5fUVaiU deB8Mịp kểP5fUVaiU vPRsDiSsTì khôngPRsDiSsT quPRsDiSsTa lớeB8Mp nP5fUVaiUó chPRsDiSsTơi. PRsDiSsTTuy TrâeB8Mm lP5fUVaiUà bạPRsDiSsTn tPRsDiSsThân củaeB8M eB8Mtôi nhưngPRsDiSsT lạieB8M khôP5fUVaiUng PRsDiSsTchung lớeB8Mp, kểeB8M rP5fUVaiUa P5fUVaiUthì TrâmPRsDiSsT vàeB8M tP5fUVaiUôi cũngeB8M cP5fUVaiUó duPRsDiSsTyên PRsDiSsTkì nP5fUVaiUgộ rấteB8M PRsDiSsTlạ, P5fUVaiUtôi biếtPRsDiSsT eB8Mnó leB8Mà PRsDiSsTbạn eB8Mcủa bạneB8M cùP5fUVaiUng bànPRsDiSsT PRsDiSsTvới tôiPRsDiSsT P5fUVaiUđầu nămPRsDiSsT leB8Mớp 1P5fUVaiU1, nPRsDiSsThưng tP5fUVaiUôi PRsDiSsTquen nóPRsDiSsT treB8Mong PRsDiSsTmột dịpeB8M PRsDiSsTca nPRsDiSsThạc củaP5fUVaiU eB8Mtrường, nóP5fUVaiUi chuyệnPRsDiSsT hạpP5fUVaiU qP5fUVaiUuá nPRsDiSsTên “kếteB8M dính”eB8M nheB8Mau tP5fUVaiUừ đấy.PRsDiSsT (TíPRsDiSsTnh cP5fUVaiUho PRsDiSsTđến nP5fUVaiUay thìPRsDiSsT TrâmPRsDiSsT veB8Mà PRsDiSsTtôi đãPRsDiSsT chPRsDiSsTơi PRsDiSsTđược beB8Mảy neB8Măm rồieB8M, vàP5fUVaiU chPRsDiSsTuyện củaeB8M tôP5fUVaiUi vP5fUVaiUà P5fUVaiUSinh ngP5fUVaiUày đóP5fUVaiU thìeB8M neB8Mó P5fUVaiUvà tPRsDiSsThầy LPRsDiSsTâm eB8Mlà heB8Mai ngườP5fUVaiUi eB8M“rắp tâmeB8M vPRsDiSsTun eB8Mvén” )

Vừa ngP5fUVaiUhe P5fUVaiUtôi keB8Mể hP5fUVaiUết, nóeB8M P5fUVaiUhét tronP5fUVaiUg điệP5fUVaiUn thoạieB8M P5fUVaiUlàm theB8Môi muPRsDiSsTốn thủP5fUVaiUng màP5fUVaiUng nhĩPRsDiSsT: P5fUVaiU“ TrờiP5fUVaiU ơP5fUVaiUi PRsDiSsT!!!! NgP5fUVaiUốc tPRsDiSsTử! P5fUVaiUMày ceB8Mó điPRsDiSsTên khPRsDiSsTông vậy?”eB8M. eB8MTôi lấPRsDiSsTm lP5fUVaiUét líP5fUVaiU nhíeB8M: PRsDiSsT“ Hic…PRsDiSsT tạP5fUVaiUi eB8Mcon PRsDiSsTnhỏ kP5fUVaiUia khôeB8Mng eB8Mbiết điPRsDiSsTều, đeB8Mâu phảPRsDiSsTi tạiP5fUVaiU P5fUVaiUtao. eB8MTao eB8Mbị thPRsDiSsTầy PRsDiSsTLâm eB8Mnhéo, giP5fUVaiUờ tớiPRsDiSsT màyP5fUVaiU chửiPRsDiSsT eB8Mnữa hPRsDiSsTả? ThPRsDiSsTôi P5fUVaiUbỏ eB8Mqua P5fUVaiUđi, P5fUVaiUthầy LâmP5fUVaiU rủPRsDiSsT thP5fUVaiUứ bảyPRsDiSsT nàyP5fUVaiU điPRsDiSsT chơieB8M. MàPRsDiSsTy PRsDiSsTđi nhPRsDiSsTa, vìP5fUVaiU P5fUVaiUtao P5fUVaiUcó P5fUVaiUvé P5fUVaiUđi P5fUVaiUcho P5fUVaiUhai ngườieB8M, PRsDiSsTthầy LâeB8Mm cũnPRsDiSsTg rPRsDiSsTủ beB8Mạn. P5fUVaiUNghe neB8Mói bạnPRsDiSsT ổngeB8M đẹeB8Mp traPRsDiSsTi P5fUVaiUlắm.”, tiếnP5fUVaiUg TP5fUVaiUrâm cưeB8Mời khúcPRsDiSsT khíPRsDiSsTch: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….