You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày tiVuhJai8hứ iVuhJai8năm, tVZUKôi vXjrPtsiZừa đặXjrPtsiZt châniVuhJai8 iVuhJai8lên bậiVuhJai8c cửXjrPtsiZa lớpXjrPtsiZ tXjrPtsiZhì đãXjrPtsiZ nghXjrPtsiZe tiếngVZUK bXjrPtsiZé MVZUKy nũVZUKng nịu:VZUK “ThầyiVuhJai8 ơi.TiVuhJai8hầy rảniVuhJai8h hôVZUKng? ThVZUKầy điVZUK cXjrPtsiZoi pXjrPtsiZhim VZUKvới VZUKBé iVuhJai8My nhaVZUK. VXjrPtsiZì bVZUKé iVuhJai8My khôniVuhJai8g riVuhJai8ủ đượciVuhJai8 VZUKai cả.”.VZUK RồiXjrPtsiZ tiếniVuhJai8g VZUKSinh đápXjrPtsiZ trảVZUK hiVuhJai8ơi iVuhJai8ngập ngừng:XjrPtsiZ “SaoiVuhJai8 áiVuhJai8c vậyiVuhJai8? BiVuhJai8é iVuhJai8My VZUKdễ thươngiVuhJai8 vậVZUKy miVuhJai8à VZUKkhông VZUKai VZUKđi… chXjrPtsiZo VZUKthầy nVZUKăm piVuhJai8hút đVZUKể VZUKsuy nghVZUKĩ nha.”.VZUK TôiiVuhJai8 ránVZUKg đứiVuhJai8ng chờVZUK đợVZUKi nghXjrPtsiZe câVZUKu trXjrPtsiZả lXjrPtsiZời củVZUKa SiVZUKnh VZUKrồi mớiXjrPtsiZ vàXjrPtsiZo lVZUKớp, ciVuhJai8ứ trảiVuhJai8 lờiiVuhJai8 XjrPtsiZlà “XjrPtsiZthầy bậVZUKn” iVuhJai8cho tôiVZUK điiVuhJai8, đừiVuhJai8ng VZUKtrả iVuhJai8lời câuVZUK nXjrPtsiZào khác. 

“Ừ, VZUKcuối tXjrPtsiZuần nàiVuhJai8y thầXjrPtsiZy cVZUKũng XjrPtsiZkhông bXjrPtsiZận. ThXjrPtsiZầy sẽXjrPtsiZ iVuhJai8đi vớXjrPtsiZi bXjrPtsiZé My.”VZUK, coXjrPtsiZn biVuhJai8é MXjrPtsiZy reiVuhJai8o XjrPtsiZlên nXjrPtsiZhư VZUKbắt đưiVuhJai8ợc vXjrPtsiZàng: “HoanVZUK iVuhJai8hô, XjrPtsiZcám ơVZUKn tiVuhJai8hầy.” MVZUKột câuiVuhJai8 iVuhJai8trả lờiVuhJai8i khuyếnXjrPtsiZ miVuhJai8ãi VZUKthêm nụiVuhJai8 cườVZUKi đẹpVZUK nhiVuhJai8ư mVZUKơ đãVZUK liVuhJai8àm tXjrPtsiZôi cVZUKhoáng viVuhJai8áng. LạiXjrPtsiZ tiVuhJai8hêm mộiVuhJai8t “cúVZUK sVZUKốc kiVZUKnh dị”iVuhJai8 nữa.XjrPtsiZ CoXjrPtsiZn béXjrPtsiZ đáiVuhJai8ng gVZUKhét, nVZUKó XjrPtsiZthiệt liVuhJai8à mưXjrPtsiZu mVZUKa chướciVuhJai8 XjrPtsiZquỷ, XjrPtsiZnó VZUKdám “phiVuhJai8ỗng taiVuhJai8y trênVZUK” củaiVuhJai8 tôiiVuhJai8… nVZUKó sẽVZUK biếiVuhJai8t tiVuhJai8ay tôVZUKi… tôVZUKi ghétXjrPtsiZ VZUKnó… tôiiVuhJai8 ciVuhJai8ăm thùVZUK nóVZUK…tôi… CáiVZUK “ôngVZUK XjrPtsiZgià” XjrPtsiZấy cVZUKũng dVZUKở hơiVZUK iVuhJai8nữa, nghXjrPtsiZĩ tXjrPtsiZhế XjrPtsiZnào mVZUKà lạVZUKi nhậnXjrPtsiZ lờiVuhJai8i nXjrPtsiZó thế?iVuhJai8 VZUKCòn tôiVuhJai8i đVZUKây VZUKbỏ chiVuhJai8o aVZUKi? TôiVuhJai8i ghVZUKét cảXjrPtsiZ iVuhJai8hai người…
VZUKTôi khôngiVuhJai8 đXjrPtsiZịnh vVZUKào họciVuhJai8 ngàyiVuhJai8 VZUKhôm nXjrPtsiZay đâuXjrPtsiZ, nXjrPtsiZhìn haVZUKi ngXjrPtsiZười VZUKđó VZUKmắc ciVuhJai8ông VZUKlên tăngiVuhJai8 iVuhJai8xông điXjrPtsiZên bấtiVuhJai8 tửVZUK lắVZUKm. ĐVZUKi viVuhJai8ề cXjrPtsiZho yêiVuhJai8n chuVZUKyện. NgXjrPtsiZhĩ vậyVZUK iVuhJai8tôi iVuhJai8liền quaiVuhJai8y lVZUKưng VZUKđi xuiVuhJai8ống iVuhJai8cầu thangXjrPtsiZ, đangXjrPtsiZ iVuhJai8đi lữngXjrPtsiZ thữngXjrPtsiZ thiVuhJai8ì thiVuhJai8ầy LâiVuhJai8m từVZUK đVZUKâu riVuhJai8a vỗiVuhJai8 vàoiVuhJai8 vaiVuhJai8i tVZUKôi ciVuhJai8ái biVuhJai8ộp, thầyXjrPtsiZ nXjrPtsiZhe răng:iVuhJai8 “ChàoXjrPtsiZ hiVuhJai8ọc trVZUKò cXjrPtsiZưng, eXjrPtsiZm tíXjrPtsiZnh trốXjrPtsiZn họcXjrPtsiZ hả?”,XjrPtsiZ tôiVZUK dòiVuhJai8m tVZUKhầy cVZUKố VZUKnén bựiVuhJai8c iVuhJai8dọc tươiVuhJai8i cườXjrPtsiZi: VZUK“ TrốnVZUK rXjrPtsiZồi mVZUKất iVuhJai8quà sVZUKao. EiVuhJai8m điiVuhJai8 mVZUKua VZUKnước thôiiVuhJai8 mà.”.iVuhJai8 NVZUKghe tớiVuhJai8i iVuhJai8vụ qiVuhJai8uà cápXjrPtsiZ iVuhJai8thầy LâmiVuhJai8 iVuhJai8chau mXjrPtsiZày: “HọciVuhJai8 tròXjrPtsiZ tXjrPtsiZhảo giVuhJai8hê niVuhJai8hỉ. ThầiVuhJai8y đVZUKi vềiVuhJai8 hổngVZUK iVuhJai8hỏi VZUKhan giVuhJai8ì XjrPtsiZmà đòiVuhJai8i quVZUKà rồiXjrPtsiZ. MàXjrPtsiZ iVuhJai8thôi, coXjrPtsiZn níVZUKt, khônVZUKg XjrPtsiZchấp. Nè”.

Thầy lụcVZUK cặVZUKp đưaXjrPtsiZ iVuhJai8cho tôVZUKi mXjrPtsiZột cVZUKái vòVZUKng mộciVuhJai8 gỗVZUK, mộXjrPtsiZt cáiiVuhJai8 iVuhJai8đĩa VZUKCD ciVuhJai8ủa TriVuhJai8ademark. VZUKThánh iVuhJai8thần ơiVuhJai8i! VZUKái CXjrPtsiZD niVuhJai8ày tiVuhJai8ôi liVuhJai8ùng VZUKtìm khắpXjrPtsiZ tVZUKhành phốiVuhJai8 VZUKmà XjrPtsiZkhông thấyiVuhJai8 màiVuhJai8 VZUKnay XjrPtsiZcó rồi,iVuhJai8 sVZUKung sướngVZUK iVuhJai8quá. TôiXjrPtsiZ ôiVuhJai8m XjrPtsiZsiết cáiVuhJai8i iVuhJai8CD trXjrPtsiZong taXjrPtsiZy lảmVZUK nhảm:VZUK “OhVZUK iVuhJai8my giVuhJai8od, XjrPtsiZmy iVuhJai8god. ĐồiVuhJai8 hiVuhJai8iếm, đồVZUK hVZUKiếm. VZUKCám XjrPtsiZơn VZUKthầy, thầyiVuhJai8 nVZUKumber one.”,iVuhJai8 thầVZUKy cườiiVuhJai8 hiVuhJai8a hiVuhJai8ả xoXjrPtsiZa điVuhJai8ầu tôi:XjrPtsiZ “ĐượXjrPtsiZc, nVZUKumber oXjrPtsiZne tXjrPtsiZhì được.XjrPtsiZ VZUKÀ! CòXjrPtsiZn cóXjrPtsiZ hXjrPtsiZai cXjrPtsiZái vXjrPtsiZé đVZUKi hộiiVuhJai8 ciVuhJai8hợ niVuhJai8è. CVZUKho eVZUKm luiVuhJai8ôn, VZUKrủ aVZUKi tVZUKhì rủ.”

Vừa nghiVuhJai8e tXjrPtsiZới hVZUKai cáiiVuhJai8 iVuhJai8vé làVZUKm tôiiVuhJai8 lạiiVuhJai8 lXjrPtsiZiên tưVZUKởng iVuhJai8cảnh kXjrPtsiZhi VZUKnãy, nồnVZUKg độiVuhJai8 máXjrPtsiZu VZUKđiên VZUKcủa tôiVZUK lạiVZUK XjrPtsiZchạy ngượciVuhJai8 lênVZUK. NiVuhJai8gay VZUKlập tứciVuhJai8 tôXjrPtsiZi cầmVZUK đXjrPtsiZĩa CVZUKD lẫiVuhJai8n cXjrPtsiZái vXjrPtsiZòng, miVuhJai8ấy ciVuhJai8ái véXjrPtsiZ đưaVZUK lạiXjrPtsiZ cVZUKho thầXjrPtsiZy LâmXjrPtsiZ, caXjrPtsiZu XjrPtsiZcó: “XjrPtsiZEm trảVZUK thXjrPtsiZầy VZUKhết XjrPtsiZnè. GXjrPtsiZiờ XjrPtsiZem đXjrPtsiZi XjrPtsiZvề VZUKđây. TrốnXjrPtsiZ họcXjrPtsiZ hômXjrPtsiZ XjrPtsiZnay luôniVuhJai8. iVuhJai8Điên rồiVZUK, iVuhJai8quê rồi.iVuhJai8”. CáiXjrPtsiZ thiVuhJai8ái độVZUK kìXjrPtsiZ quVZUKặc củaXjrPtsiZ tôVZUKi làmXjrPtsiZ tVZUKhầy LâmiVuhJai8 kVZUKhông hiểiVuhJai8u môiVuhJai8 VZUKtê VZUKgì hết,iVuhJai8 XjrPtsiZthầy kVZUKhệ nệiVuhJai8 xáVZUKch iVuhJai8đống VZUKquà iVuhJai8chạy tiVuhJai8heo tôiiVuhJai8: “Ê,VZUK ê.iVuhJai8 VZUKGì XjrPtsiZkì vậXjrPtsiZy? XjrPtsiZEm bịXjrPtsiZ VZUKhâm hXjrPtsiZả? VZUKTui quiVuhJai8ýnh XjrPtsiZchết iVuhJai8bây giờ.XjrPtsiZ RXjrPtsiZéo mVZUKua qXjrPtsiZuà XjrPtsiZcho XjrPtsiZđã XjrPtsiZgiờ khôngXjrPtsiZ XjrPtsiZlấy làiVuhJai8 sao?iVuhJai8”, sẵngXjrPtsiZ cơniVuhJai8 điênVZUK đanVZUKg cuồniVuhJai8 cuiVuhJai8ộn tôVZUKi iVuhJai8quay lạiVuhJai8i trúXjrPtsiZt giậVZUKn XjrPtsiZlên tXjrPtsiZhầy VZUKluôn, tôXjrPtsiZi quaiVuhJai8y lXjrPtsiZại giVuhJai8ắt: “ỪVZUK XjrPtsiZđấy, XjrPtsiZem hâmVZUK, VZUKem VZUKđiên. VZUKEm ghVZUKét cáVZUKi ôVZUKng XjrPtsiZđó, eXjrPtsiZm ghétXjrPtsiZ coiVuhJai8n iVuhJai8bé đVZUKó, eiVuhJai8m iVuhJai8ghét thầyVZUK iVuhJai8luôn. EiVuhJai8m vVZUKề…Vĩnh biệt…”.

Thầy LâmVZUK đuổiXjrPtsiZ tiVuhJai8heo nXjrPtsiZắm diVuhJai8ây ciVuhJai8ặp tôiVuhJai8i kVZUKéo XjrPtsiZlại: “ÊiVuhJai8 XjrPtsiZ, VZUKvừa phiVuhJai8ải thôiiVuhJai8 nhiVuhJai8a. XjrPtsiZTui làmVZUK iVuhJai8gì màXjrPtsiZ ghétiVuhJai8 tuiVuhJai8i? iVuhJai8Em VZUKđang giậniVuhJai8 XjrPtsiZai XjrPtsiZmà đXjrPtsiZiên XjrPtsiZdữ vậy?iVuhJai8 CáiiVuhJai8 VZUKông thầyVZUK SinVZUKh VZUKđó hiVuhJai8ả? NgồiVZUK XjrPtsiZxuống kểiVuhJai8 VZUKtui nghVZUKe.”. NXjrPtsiZói XjrPtsiZxong, iVuhJai8thầy cVZUKầm diVuhJai8ây XjrPtsiZcặp VZUKkéo tVZUKôi ngồiXjrPtsiZ xuốnVZUKg châXjrPtsiZn cầuVZUK thangVZUK. SẵniVuhJai8 đanXjrPtsiZg cóiVuhJai8 ngườiVZUK cầniVuhJai8 iVuhJai8chia sẻ,XjrPtsiZ tVZUKôi phuXjrPtsiZn riVuhJai8a mXjrPtsiZột trànVZUKg cXjrPtsiZho hiVuhJai8ạ iVuhJai8hỏa. SaiVuhJai8u XjrPtsiZkhi niVuhJai8ghe xonXjrPtsiZg VZUKcâu chuiVuhJai8yện thầyiVuhJai8 LâiVuhJai8m iVuhJai8nhìn tôVZUKi mỉVZUKm ciVuhJai8ười vỗXjrPtsiZ viVuhJai8ai aVZUKn ủXjrPtsiZi: “ThuaXjrPtsiZ XjrPtsiZkeo nàiVuhJai8y bàyVZUK keiVuhJai8o khácXjrPtsiZ. ĐừngXjrPtsiZ nảnVZUK chí…iVuhJai8 nhưiVuhJai8ng VZUKcó điều…VZUK”, tiVuhJai8ôi nhìniVuhJai8 thầyiVuhJai8 lạVZUK lẫm:VZUK “XjrPtsiZNhưng iVuhJai8sao VZUKhả thầy?VZUK”.Thầy LVZUKâm iVuhJai8cau mặtVZUK liVuhJai8ại XjrPtsiZđưa XjrPtsiZhai XjrPtsiZtay véiVuhJai8o hXjrPtsiZai miVuhJai8á iVuhJai8tôi XjrPtsiZlèm bèiVuhJai8m: “CXjrPtsiZái VZUKtội ngốXjrPtsiZc làVZUK mộXjrPtsiZt nè.VZUK CáVZUKi tộVZUKi vVZUKô duVZUKyên, dámVZUK tiVuhJai8rút gXjrPtsiZiận lXjrPtsiZên tuVZUKi làiVuhJai8 hVZUKai nè,iVuhJai8 XjrPtsiZvà điênVZUK VZUKkhùng lVZUKà biVuhJai8a. ChừVZUKa chưa?”,VZUK vìVZUK đauiVuhJai8 màiVuhJai8 tôiXjrPtsiZ lVZUKa XjrPtsiZoai oái:VZUK “ỐVZUKi, đauXjrPtsiZ quáVZUK!!! XjrPtsiZTha cVZUKho eVZUKm. EVZUKm chừaXjrPtsiZ rồi,VZUK VZUKem XjrPtsiZchừa rồi.”.

Khi VZUKthầy LâVZUKm bVZUKỏ tXjrPtsiZay raXjrPtsiZ, tXjrPtsiZôi VZUKngồi điVuhJai8ưa tVZUKay VZUKxoa xoVZUKa haXjrPtsiZi mVZUKá đầVZUKy nhữnXjrPtsiZg vVZUKết VZUKđỏ phụnXjrPtsiZg phịu:iVuhJai8 XjrPtsiZ“Thầy ácXjrPtsiZ VZUKcòn hXjrPtsiZơn VZUKSinh niVuhJai8ữa, nhéVZUKo XjrPtsiZđau quXjrPtsiZá. VZUKUi dVZUKa! VZUKEm ngốXjrPtsiZc chỗiVuhJai8 nXjrPtsiZào?”. ThiVuhJai8ầy LiVuhJai8âm thXjrPtsiZeo thóiVZUK queiVuhJai8n đưaiVuhJai8 XjrPtsiZtay iVuhJai8miết cằm:XjrPtsiZ “LạiiVuhJai8 ciVuhJai8òn khôngVZUK nữaXjrPtsiZ hVZUKả? TựXjrPtsiZ diVuhJai8ưng đeXjrPtsiZm cXjrPtsiZho XjrPtsiZcon biVuhJai8é iVuhJai8My XjrPtsiZđó cáiVuhJai8i véXjrPtsiZ làmXjrPtsiZ gì?”,XjrPtsiZ tôiXjrPtsiZ VZUKđưa XjrPtsiZtay lêiVuhJai8n gãiVZUK đầVZUKu: “EVZUKm XjrPtsiZđâu XjrPtsiZcó ngVZUKờ coVZUKn nXjrPtsiZhỏ iVuhJai8đó đúngVZUK túypXjrPtsiZ “tVZUKự nXjrPtsiZhiên nhXjrPtsiZư iVuhJai8người HiVuhJai8à Nội”iVuhJai8 đâu?”.XjrPtsiZ VừaVZUK lúciVuhJai8 đXjrPtsiZó chuôniVuhJai8g riVuhJai8eng lêXjrPtsiZn, thXjrPtsiZầy kiVuhJai8éo VZUKtôi iVuhJai8đẩy vXjrPtsiZề phíaiVuhJai8 cầuXjrPtsiZ tXjrPtsiZhang bảoiVuhJai8: XjrPtsiZ“Thôi tớiiVuhJai8 giXjrPtsiZờ họcXjrPtsiZ rồiVZUK, điVuhJai8i họiVuhJai8c đi.CVZUKhuồn lXjrPtsiZà biếXjrPtsiZt taVZUKy tui.”

Chương 16

Thẻ:thua XjrPtsiZthay XjrPtsiZem yiVuhJai8eu anh

Nhác thấyXjrPtsiZ mặXjrPtsiZt tôiVZUK, iVuhJai8con bVZUKé iVuhJai8My đãXjrPtsiZ lăngiVuhJai8 xăng:VZUK “ChịiVuhJai8 ơiVuhJai8i, eXjrPtsiZm mờiVZUK VZUKthầy đi.iVuhJai8 ThVZUKầy đồngVZUK XjrPtsiZý rồiiVuhJai8 đấiVuhJai8y VZUKchị ạ.”,VZUK XjrPtsiZtôi iVuhJai8nhìn XjrPtsiZnó mỉVZUKm cườiVZUK VZUKà lêniVuhJai8 mộXjrPtsiZt cVZUKâu iVuhJai8ra chiềuiVuhJai8 ngVZUKạc nhiVZUKên VZUKlắm. CXjrPtsiZon quỷ…VZUK tVZUKa iVuhJai8bẻ cXjrPtsiZổ mi…lạiiVuhJai8 ciVuhJai8òn iVuhJai8khoe nữXjrPtsiZa hả?VZUK MớVZUKi dằnXjrPtsiZ đXjrPtsiZược VZUKcơn iVuhJai8tức xonVZUKg, giờXjrPtsiZ nXjrPtsiZó lạXjrPtsiZi “quạt”VZUK VZUKcho bXjrPtsiZùng lên.iVuhJai8 NXjrPtsiZghe nóiVuhJai8 lXjrPtsiZíu iVuhJai8lo màiVuhJai8 lònVZUKg VZUKtôi VZUKnghẹn ngào.VZUKMình qiVuhJai8uả VZUKlà điêniVuhJai8, vừaXjrPtsiZ điênVZUK vừaVZUK XjrPtsiZngốc! VZUKNó thXjrPtsiZì XjrPtsiZvui rồiiVuhJai8 chủiVuhJai8 nhậtiVuhJai8 đượcVZUK điXjrPtsiZ xiVuhJai8em pVZUKhim iVuhJai8với VZUKSinh còVZUKn mìXjrPtsiZnh lạVZUKi XjrPtsiZnằm nhà…cháXjrPtsiZn ngắt.

Sinh VZUKcũng “kVZUKhông biết”iVuhJai8 nỗiVZUK lVZUKòng củaiVuhJai8 tôXjrPtsiZi, aVZUKnh vXjrPtsiZui vẻXjrPtsiZ đXjrPtsiZến VZUKbên VZUKtôi mỉiVuhJai8m cưiVuhJai8ời: “iVuhJai8 iVuhJai8Chủ VZUKnhật đVZUKi xeVZUKm phiXjrPtsiZm sướngXjrPtsiZ XjrPtsiZha.” XjrPtsiZTôi iVuhJai8cười nhạtiVuhJai8 thếchiVuhJai8 VZUKđáp lạiXjrPtsiZ iVuhJai8anh: “Vâng!iVuhJai8 NhVZUKưng sưXjrPtsiZớng đâuVZUK bằXjrPtsiZng XjrPtsiZai XjrPtsiZkia, điiVuhJai8 haVZUKi mìnVZUKh XjrPtsiZmới VZUKvui. ThếiVuhJai8 màXjrPtsiZ dámVZUK bảoXjrPtsiZ côiVuhJai8 iVuhJai8An khôniVuhJai8g rảnhiVuhJai8 cuốXjrPtsiZi tuầVZUKn cơXjrPtsiZ đVZUKấy.”. NVZUKghe tôiXjrPtsiZ nóVZUKi miVuhJai8óc niVuhJai8ói mỉaiVuhJai8 thế,XjrPtsiZ anVZUKh caiVuhJai8u mặtXjrPtsiZ lVZUKườm tôiVZUK: “XjrPtsiZLại ăniVuhJai8 nóVZUKi kiểuiVuhJai8 đóXjrPtsiZ nữaiVuhJai8. MuốVZUKn tôVZUKi chXjrPtsiZo VZUKmột VZUKkí vVZUKào đầuXjrPtsiZ khiVuhJai8ông hiVuhJai8ả? XjrPtsiZAi vớiVZUK ai?”.

Tôi nhXjrPtsiZìn aXjrPtsiZnh ciVuhJai8ong môiVZUK lêXjrPtsiZn, nóiVuhJai8i khXjrPtsiZoáy thXjrPtsiZêm tVZUKiếng nVZUKữa: “EmiVuhJai8 iVuhJai8nói XjrPtsiZai đXjrPtsiZó chứVZUK XjrPtsiZcó nVZUKói thầyVZUK đâu.VZUK NgXjrPtsiZộ àiVuhJai8!”, nóVZUKi xoniVuhJai8g iVuhJai8tôi cắpXjrPtsiZ cặpXjrPtsiZ quVZUKay lưniVuhJai8g đVZUKi xuốniVuhJai8g bànVZUK béiVuhJai8t ngồiVuhJai8i học.XjrPtsiZ XjrPtsiZSinh phùngiVuhJai8 maXjrPtsiZng khoanXjrPtsiZh taiVuhJai8y thởVZUK dàXjrPtsiZi, ciVuhJai8òn cVZUKon bVZUKé MVZUKy hếtVZUK nhìXjrPtsiZn tôiiVuhJai8 rồiVZUK lạiVZUK nVZUKhìn VZUKanh chiVuhJai8ả hiiVuhJai8ểu iVuhJai8gì cả.

Suốt VZUKbuổi họiVuhJai8c VZUKnỗi bXjrPtsiZuồn cháiVuhJai8n cVZUKứ lơiVuhJai8 VZUKmơ triVuhJai8ong tôXjrPtsiZi. VZUKHễ niVuhJai8hìn SiXjrPtsiZnh tiVuhJai8ôi lạiVZUK tVZUKhấy nghVZUKèn nVZUKghẹn nơXjrPtsiZi cXjrPtsiZuống họnXjrPtsiZg. iVuhJai8Sao màXjrPtsiZ chánXjrPtsiZ ghXjrPtsiZê taXjrPtsiZ! iVuhJai8Có lẽVZUK làXjrPtsiZ ngàyVZUK iVuhJai8chủ nhậVZUKt VZUKtôi nVZUKên nXjrPtsiZgủ sVZUKuốt iVuhJai8cả iVuhJai8ngày. VìiVuhJai8 biếtiVuhJai8 đâXjrPtsiZu tronVZUKg mơVZUK tôXjrPtsiZi XjrPtsiZsẽ iVuhJai8mơ thấyVZUK anVZUKh viVuhJai8à tôVZUKi điVZUK xeVZUKm VZUKphim VZUKthì saoVZUK, iVuhJai8như thiVuhJai8ế iVuhJai8còn đượcXjrPtsiZ hơVZUKn VZUKnhìn VZUKthấy cVZUKon béiVuhJai8 XjrPtsiZấy VZUKcứ lVZUKởn vởnXjrPtsiZ bêniVuhJai8 anh….

Khi nXjrPtsiZghe tiếngVZUK chuôngXjrPtsiZ renVZUKg, tôXjrPtsiZi liVuhJai8à ngưXjrPtsiZời XjrPtsiZvọt XjrPtsiZra trưVZUKớc nhất.XjrPtsiZ ĐiVuhJai8i vềXjrPtsiZ XjrPtsiZcho VZUKlẹ đểVZUK rXjrPtsiZa qXjrPtsiZuán ngồiiVuhJai8 nXjrPtsiZhâm nVZUKhi đểVZUK “qXjrPtsiZuên” buXjrPtsiZồn. VZUKKhi tiVuhJai8ôi đVZUKang đVZUKể xXjrPtsiZe tVZUKôi thiVuhJai8ấy thVZUKầy LâVZUKm vXjrPtsiZà anVZUKh đứngXjrPtsiZ nXjrPtsiZói chXjrPtsiZuyện VZUKở XjrPtsiZhành laXjrPtsiZng phòVZUKng giiVuhJai8áo vụiVuhJai8 riVuhJai8a chiềuiVuhJai8 iVuhJai8vui VZUKvẻ lắm,XjrPtsiZ cVZUKái iVuhJai8nụ cXjrPtsiZười quyếnXjrPtsiZ VZUKrũ đXjrPtsiZó gVZUKiờ VZUKtôi thấyXjrPtsiZ VZUKghét kiXjrPtsiZnh XjrPtsiZkhủng. VớiXjrPtsiZ aVZUKi cXjrPtsiZũng cXjrPtsiZười đượcXjrPtsiZ. TôiVZUK XjrPtsiZthất tiVuhJai8hểu dẫXjrPtsiZn xVZUKe VZUKra khỏiXjrPtsiZ chVZUKỗ iVuhJai8giữ, ciVuhJai8úi mặiVuhJai8t xuốiVuhJai8ng đấtVZUK lắciVuhJai8 đầiVuhJai8u cháiVuhJai8n nảnVZUK rồiiVuhJai8 iVuhJai8lẩm nhẩmVZUK: “iVuhJai8 CuốVZUKi tuiVuhJai8ần nàXjrPtsiZy VZUKmình làmXjrPtsiZ iVuhJai8gì đây,iVuhJai8 XjrPtsiZlại đXjrPtsiZi riVuhJai8a quánXjrPtsiZ càXjrPtsiZ phVZUKê vàiVuhJai8 ngồiVZUK ngXjrPtsiZắm sVZUKao hả?iVuhJai8Hay vặXjrPtsiZn iVuhJai8máy iVuhJai8lạnh trVZUKong pXjrPtsiZhòng VZUKvà cVZUKuốn mềniVuhJai8 nXjrPtsiZằm ngủ?”VZUK TXjrPtsiZên iVuhJai8giữ XjrPtsiZxe thVZUKấy VZUKthái XjrPtsiZđộ tiVuhJai8ôi nhưXjrPtsiZ tiVuhJai8hế cXjrPtsiZũng mắcXjrPtsiZ ciVuhJai8ười, hắVZUKn cVZUKhọc: “VZUK SVZUKao vậyXjrPtsiZ, thấtVZUK tìnhiVuhJai8 hảiVuhJai8 VZUKcưng? CuốiXjrPtsiZ tuầnXjrPtsiZ khôngiVuhJai8 aiVuhJai8i điVZUK chơiVZUK vớiXjrPtsiZ cưngiVuhJai8 hXjrPtsiZả?Anh VZUKđi VZUKcho nèiVuhJai8.”. ÁiVuhJai8 àXjrPtsiZ! DáXjrPtsiZm chọiVuhJai8c bàXjrPtsiZ à,VZUK bàVZUK XjrPtsiZđang cVZUKơn điiVuhJai8ên điVuhJai8ây. MXjrPtsiZày tớiXjrPtsiZ VZUKsố rXjrPtsiZồi. NghĩVZUK thếiVuhJai8 tôiVuhJai8i buôniVuhJai8g thỏnXjrPtsiZg hắXjrPtsiZn mộiVuhJai8t XjrPtsiZcâu: “Dạ,XjrPtsiZ cVZUKám ơnXjrPtsiZ liVuhJai8òng tốtVZUK củaiVuhJai8 aniVuhJai8h. AXjrPtsiZnh liVuhJai8o thXjrPtsiZu tiềVZUKn giiVuhJai8ữ iVuhJai8xe điVZUK, đVZUKừng VZUKở đXjrPtsiZó rảnhiVuhJai8 VZUKrỗi iVuhJai8lo chiVuhJai8o XjrPtsiZem, bXjrPtsiZảo iVuhJai8vệ liVuhJai8a anXjrPtsiZh bâyiVuhJai8 giờiVuhJai8. iVuhJai8Em đangXjrPtsiZ vội,iVuhJai8 aiVuhJai8nh vuiVuhJai8i VZUKlòng XjrPtsiZthu tiềnVZUK giữiVuhJai8 iVuhJai8xe nhaXjrPtsiZnh lXjrPtsiZên chúiVuhJai8t đượcXjrPtsiZ khôngXjrPtsiZ?”. GãVZUK giVZUKữ iVuhJai8xe cứngVZUK hXjrPtsiZọng nhìXjrPtsiZn tôVZUKi, tứciVuhJai8 tốiVZUK liVuhJai8ắm nhưngiVuhJai8 tấtiVuhJai8 nhiXjrPtsiZên hXjrPtsiZắn VZUKkhông thểVZUK phảXjrPtsiZn báVZUKc gìXjrPtsiZ. TôVZUKi XjrPtsiZđã qXjrPtsiZuá lXjrPtsiZịch sự.

Gần riVuhJai8a iVuhJai8tới ciVuhJai8ổng tiVuhJai8rường VZUKthì tôXjrPtsiZi VZUKnghe tiếVZUKng thầiVuhJai8y LiVuhJai8âm VZUKgọi ýVZUK ớiVZUK iVuhJai8sau lXjrPtsiZưng: “VZUK HVZUK, VZUKH. ChờiVuhJai8 chút!”.VZUK iVuhJai8Thầy chạiVuhJai8y iVuhJai8đến XjrPtsiZgần XjrPtsiZtôi đứngiVuhJai8 thXjrPtsiZở iVuhJai8dốc: “iVuhJai8 ThoXjrPtsiZắt cáiVuhJai8i liVuhJai8à thấyVZUK XjrPtsiZra tớiVZUK đâyiVuhJai8 iVuhJai8rồi. iVuhJai8Cái XjrPtsiZvé hộiXjrPtsiZ chợXjrPtsiZ nãyiVuhJai8 VZUKquên lấyXjrPtsiZ nè.MộtiVuhJai8 VZUKvé đXjrPtsiZi đượciVuhJai8 iVuhJai8hai người,iVuhJai8 eXjrPtsiZm diVuhJai8ẫn bạnXjrPtsiZ iVuhJai8đi chVZUKo vuXjrPtsiZi, tXjrPtsiZui cũngVZUK XjrPtsiZrủ biVuhJai8ạn điXjrPtsiZ nữa.ĐiiVuhJai8 quậyVZUK ciVuhJai8hơi đi,iVuhJai8 thVZUKứ bảyVZUK cũnXjrPtsiZg kVZUKhông bậniVuhJai8 gì.BậtiVuhJai8 míXjrPtsiZ nghVZUKen, VZUKbạn XjrPtsiZtui đẹpiVuhJai8 traXjrPtsiZi lắm.”

Cái VZUKnày lXjrPtsiZàm tôiiVuhJai8 hơiXjrPtsiZ quêXjrPtsiZ XjrPtsiZà XjrPtsiZnha, ổnVZUKg cứiVuhJai8 XjrPtsiZlàm nhVZUKư VZUKtôi thấXjrPtsiZy XjrPtsiZngười đẹVZUKp XjrPtsiZtrai nàXjrPtsiZo XjrPtsiZcũng nhảyVZUK XjrPtsiZvô vậiVuhJai8y VZUKđó. MêXjrPtsiZ đẹpXjrPtsiZ traVZUKi thìXjrPtsiZ cũnVZUKg iVuhJai8phải iVuhJai8có mứcVZUK VZUKđộ chVZUKứ. XjrPtsiZMà tiVuhJai8hôi kệiVuhJai8! ThiVuhJai8ứ bảyVZUK họcXjrPtsiZ xXjrPtsiZong, rảnhiVuhJai8 rVZUKỗi đVZUKi chơXjrPtsiZi VZUKcho đỡiVuhJai8 buồnVZUK. VềiVuhJai8 nhiVuhJai8à buồVZUKn iVuhJai8chán VZUKcũng VZUKvậy. TVZUKôi VZUKgật đầiVuhJai8u nhưnVZUKg lạiiVuhJai8 nóXjrPtsiZi dỗiiVuhJai8: “XjrPtsiZ iVuhJai8Được, VZUKem VZUKđi. VZUKMà eiVuhJai8m điXjrPtsiZ tạiVZUK XjrPtsiZem chánXjrPtsiZ iVuhJai8thôi, chVZUKứ ôngXjrPtsiZ bạnVZUK đẹpXjrPtsiZ trXjrPtsiZai VZUKcủa thầyiVuhJai8 eVZUKm khôngXjrPtsiZ quXjrPtsiZan tâmXjrPtsiZ. VZUKEm đXjrPtsiZâu iVuhJai8có bạiVuhJai8 ngXjrPtsiZười nàoiVuhJai8 đẹpVZUK traVZUKi mXjrPtsiZà XjrPtsiZem ciVuhJai8ũng mêVZUK đâu.”
ThầyXjrPtsiZ LâXjrPtsiZm XjrPtsiZgật đầuiVuhJai8 iVuhJai8cười vớiiVuhJai8 tXjrPtsiZôi: XjrPtsiZ“ Rồi,VZUK rồi.VZUK BiếtVZUK rồiiVuhJai8, xVZUKin lỗiVZUK. NóiiVuhJai8 tómVZUK lạiXjrPtsiZ liVuhJai8à cóiVuhJai8 đVZUKi phảiVuhJai8i khôngVZUK? ĐúnVZUKg XjrPtsiZ7 giờiVuhJai8 XjrPtsiZchờ tuVZUKi ngaiVuhJai8y ởXjrPtsiZ cổngXjrPtsiZ hộiVZUK VZUKchợ XjrPtsiZđó. NhớVZUK nghen…XjrPtsiZ NhắiVuhJai8c lXjrPtsiZại VZUKlần nXjrPtsiZữa liVuhJai8à đúXjrPtsiZng iVuhJai87 gXjrPtsiZiờ đó…VZUK”, iVuhJai8tôi iVuhJai8cũng iVuhJai8ừ hửiVuhJai8 chàVZUKo XjrPtsiZthầy XjrPtsiZrồi leXjrPtsiZo lênVZUK iVuhJai8xe về….

Khi vVZUKề nVZUKhà, thấiVuhJai8y mặtVZUK tôiiVuhJai8 mẹVZUK hoVZUKan hỉ:XjrPtsiZ “ConVZUK cưngVZUK, chủVZUK nVZUKhật điVuhJai8i lXjrPtsiZên VZUKông NgoXjrPtsiZại dựVZUK iVuhJai8đám giỗ.VZUK CậuVZUK XjrPtsiZPhú cVZUKon vXjrPtsiZề.”. TiVuhJai8ôi đáiVuhJai8m ỉuiVuhJai8 xìuiVuhJai8 “XjrPtsiZ Dạ.”iVuhJai8, rồiXjrPtsiZ thưiVuhJai8a XjrPtsiZmẹ iVuhJai8đi lêiVuhJai8n XjrPtsiZphòng, mẹiVuhJai8 XjrPtsiZnhìn iVuhJai8theo XjrPtsiZtôi ngXjrPtsiZơ ngáXjrPtsiZc: “CoXjrPtsiZn nhóXjrPtsiZc nàyiVuhJai8 lạVZUK thiệtiVuhJai8, VZUKbình thườngiVuhJai8 nóXjrPtsiZ niVuhJai8ghe iVuhJai8cậu PiVuhJai8hú vềXjrPtsiZ lVZUKà nhảyVZUK nXjrPtsiZhõm liVuhJai8ên “quàiVuhJai8 cVZUKon đVZUKâu”, màVZUK VZUKnay tỉnhiVuhJai8 bơXjrPtsiZ vậiVuhJai8y. MXjrPtsiZà mVZUKấy ngVZUKày iVuhJai8nay thấyiVuhJai8 nóiVuhJai8 cXjrPtsiZư XjrPtsiZlơ mXjrPtsiZơ vậXjrPtsiZy, giốiVuhJai8ng nhVZUKư ngườiiVuhJai8 chếtXjrPtsiZ rồiiVuhJai8 vậyXjrPtsiZ á.”

Ba tôiVuhJai8i mỉiVuhJai8m cườiVZUK nXjrPtsiZói vớiiVuhJai8 mẹ:XjrPtsiZ “VZUK KệiVuhJai8 iVuhJai8nó điVZUK iVuhJai8em, đVZUKi họciVuhJai8 vềXjrPtsiZ mệXjrPtsiZt iVuhJai8mà. NVZUKgày mXjrPtsiZai nXjrPtsiZó lạiXjrPtsiZ tưngXjrPtsiZ bừngXjrPtsiZ VZUKcho coi.”

Trời! BXjrPtsiZa mẹiVuhJai8 iVuhJai8nào cXjrPtsiZó iVuhJai8biết tôiVZUK “iVuhJai8 VZUKI’m XjrPtsiZin sorrVZUKow oiVuhJai8f lVZUKove (tôiVuhJai8i đXjrPtsiZang thấtVZUK tìXjrPtsiZnh)” điVuhJai8âu, cóXjrPtsiZ ciVuhJai8òn XjrPtsiZtâm trạVZUKng XjrPtsiZnào iVuhJai8mà đVZUKú đởniVuhJai8 nXjrPtsiZhư mVZUKọi kVZUKhi, VZUKmà ngiVuhJai8he đếVZUKn cậXjrPtsiZu iVuhJai8Phú XjrPtsiZlại nhiVuhJai8ớ đếniVuhJai8 iVuhJai8cái ôiVuhJai8ng SVZUKinh đó.iVuhJai8 NgườiXjrPtsiZ đâiVuhJai8u mVZUKà giốngXjrPtsiZ nhXjrPtsiZau thế?VZUK TiVuhJai8ôi bậXjrPtsiZt mXjrPtsiZáy lêniVuhJai8 cheVZUKck VZUKmail thìXjrPtsiZ iVuhJai8cậu iVuhJai8Phú tVZUKôi đaVZUKng onlinVZUKe liềVZUKn boiVuhJai8om vàXjrPtsiZo VZUKnói chuyXjrPtsiZện vớiVuhJai8i tXjrPtsiZôi: iVuhJai8“Con iVuhJai8à, cậuiVuhJai8 sắpVZUK vềVZUK. VZUKMai làVZUK lêVZUKn máiVuhJai8y baiVuhJai8y. CiVuhJai8hủ nhậXjrPtsiZt ciVuhJai8ậu VZUKgặp XjrPtsiZcon XjrPtsiZnhé. CXjrPtsiZó quiVuhJai8à chiVuhJai8o iVuhJai8con XjrPtsiZnè. CậuVZUK XjrPtsiZđang làVZUKm việciVuhJai8, sẵniVuhJai8 onXjrPtsiZline hỏVZUKi thăXjrPtsiZm ciVuhJai8on XjrPtsiZchút. :&XjrPtsiZgt; iVuhJai8” TôiVZUK biVuhJai8ật cười,iVuhJai8 lầVZUKn nàoXjrPtsiZ vXjrPtsiZề VZUKmà cậuiVuhJai8 iVuhJai8chẳng cXjrPtsiZó quàiVuhJai8 XjrPtsiZcho tiVuhJai8ôi, chỉVZUK cVZUKó tôiXjrPtsiZ lVZUKà chXjrPtsiZưa VZUKcó qiVuhJai8uà XjrPtsiZcho cậuXjrPtsiZ thôXjrPtsiZi, nhXjrPtsiZưng tôiVuhJai8i VZUKsẽ ciVuhJai8ố XjrPtsiZgắng kVZUKhi niVuhJai8ào rãnhiVuhJai8 rXjrPtsiZỗi VZUKthì thiếtXjrPtsiZ kếiVuhJai8 mộVZUKt cáiiVuhJai8 lịXjrPtsiZch tặngVZUK cậuXjrPtsiZ mớiiVuhJai8 được.

Tôi iVuhJai8được iVuhJai8ba tranXjrPtsiZg iVuhJai8bị cVZUKho miVuhJai8áy XjrPtsiZvi tínhiVuhJai8 từXjrPtsiZ rấXjrPtsiZt sớiVuhJai8m nêVZUKn chuyiVuhJai8ện vọcXjrPtsiZ phầnXjrPtsiZ mềVZUKm vớiVZUK tôiXjrPtsiZ liVuhJai8à mộtiVuhJai8 thúiVuhJai8 iVuhJai8tiêu khiểiVuhJai8n khXjrPtsiZá ưiVuhJai8 VZUKlà hXjrPtsiZay. NhờVZUK nóXjrPtsiZ mVZUKà tôiVZUK đXjrPtsiZi trướcXjrPtsiZ lũiVuhJai8 bạXjrPtsiZn XjrPtsiZở trườngXjrPtsiZ ởXjrPtsiZ khXjrPtsiZoản tiVZUKn họVZUKc vàVZUK lâVZUKu lâuXjrPtsiZ iVuhJai8lại lVZUKàm VZUKrộ lVZUKên chuXjrPtsiZyện buônVZUK bániVuhJai8 ảnVZUKh dXjrPtsiZo VZUKtôi thiếtVZUK kếXjrPtsiZ theXjrPtsiZo đXjrPtsiZơn đặiVuhJai8t XjrPtsiZhàng cXjrPtsiZủa chXjrPtsiZúng VZUKnó, XjrPtsiZvui iVuhJai8lắm kia.

Tôi địnhiVuhJai8 siVuhJai8au khVZUKi tốVZUKt nghiệpXjrPtsiZ lớpXjrPtsiZ 1VZUK2 niVuhJai8ày XjrPtsiZsẽ iVuhJai8đi XjrPtsiZtheo ngàXjrPtsiZnh đồVZUK hiVuhJai8ọa vXjrPtsiZà tiếiVuhJai8ng AnVZUKh, XjrPtsiZtôi thấyVZUK ngVZUKành điVuhJai8ó rấiVuhJai8t VZUKhợp viVuhJai8ới tôi.

Tôi đXjrPtsiZánh trảXjrPtsiZ iVuhJai8lời lạiiVuhJai8 VZUKcậu: XjrPtsiZ“ DVZUKạ, cVZUKon cámVZUK ơVZUKn cậuVZUK nhiVZUKều. VZUKCậu iVuhJai8ơi, mấXjrPtsiZy tháVZUKng iVuhJai8nay iVuhJai8ở trưVZUKờng XjrPtsiZcon họcXjrPtsiZ aniVuhJai8h vXjrPtsiZăn iVuhJai8có ôVZUKng thầyiVuhJai8 giốniVuhJai8g cậuVZUK lVZUKắm, khoảngVZUK XjrPtsiZ85 %XjrPtsiZ. CVZUKó kVZUKhi nàoVZUK ổnVZUKg XjrPtsiZlà XjrPtsiZanh eXjrPtsiZm họXjrPtsiZ XjrPtsiZvới cXjrPtsiZậu khôngiVuhJai8? ;;)”.

“ GiVZUKống XjrPtsiZ85% hảVZUK coXjrPtsiZn XjrPtsiZ:-O VZUK? ỪiVuhJai8 nhiVZUKều khVZUKi VZUKanh iVuhJai8em iVuhJai8rơi rớiVuhJai8t đâuVZUK khôngXjrPtsiZ biết :iVuhJai8-? Mà đẹpiVuhJai8 traVZUKi giốngiVuhJai8 cậuXjrPtsiZ VZUKhả? ChiVuhJai8ắc khôVZUKng bằVZUKng VZUKđâu VZUKnhỉ, cậuiVuhJai8 đẹVZUKp tVZUKrai hiVuhJai8ơn. iVuhJai8Con vVZUKô cXjrPtsiZoi kĩXjrPtsiZ lạiVZUK đi  ) .GiỡniVuhJai8 thôiVuhJai8i. XjrPtsiZCon XjrPtsiZchưa nXjrPtsiZgủ hả?XjrPtsiZ”. TôVZUKi ômiVuhJai8 bàXjrPtsiZn phíXjrPtsiZm cườiXjrPtsiZ nVZUKắc nẻVZUK. VZUKCậu XjrPtsiZPhú tiVuhJai8ôi liVuhJai8à nVZUKgười riVuhJai8ất XjrPtsiZđẹp traXjrPtsiZi XjrPtsiZvà dVZUKễ thương…VZUK nXjrPtsiZhưng diVuhJai8ễ VZUKthương thứXjrPtsiZ mấyiVuhJai8 tVZUKrong nhVZUKà iVuhJai8thì khôniVuhJai8g biết,iVuhJai8 vVZUKì nhXjrPtsiZà tôVZUKi cóVZUK nhiềXjrPtsiZu cậuVZUK iVuhJai8dễ thươngiVuhJai8 lắm.VZUK MặcVZUK VZUKdù cậuXjrPtsiZ chVZUKỉ làiVuhJai8 cậuXjrPtsiZ hXjrPtsiZọ, nhưVZUKng tìniVuhJai8h thươnXjrPtsiZg củaiVuhJai8 cXjrPtsiZậu điVuhJai8ối vớiiVuhJai8 tXjrPtsiZôi VZUKthì khiVuhJai8ông thuiVuhJai8a gìXjrPtsiZ mấyXjrPtsiZ ngườiVZUK iVuhJai8cậu XjrPtsiZruột VZUKcả. TôVZUKi muốXjrPtsiZn VZUKgì iVuhJai8cậu VZUKcũng gửXjrPtsiZi cXjrPtsiZho, nVZUKhà tôiiVuhJai8 gặpVZUK khóXjrPtsiZ kXjrPtsiZhăn gXjrPtsiZì cậXjrPtsiZu XjrPtsiZcũng giVZUKúp đỡ.

Khi tiVuhJai8ôi XjrPtsiZcòn nhỏ,iVuhJai8 tôiVZUK haXjrPtsiZy ưiVuhJai8ớc VZUKnếu cóVZUK VZUKngười yêVZUKu tVZUKhì tVZUKôi cũVZUKng mXjrPtsiZơ ướcVZUK VZUKcó mộtXjrPtsiZ ngườVZUKi giốnXjrPtsiZg nhXjrPtsiZư cậu.VZUK ĐúngVZUK làVZUK cầuVZUK đượcXjrPtsiZ ướiVuhJai8c thấVZUKy, VZUKgặp thXjrPtsiZì giVuhJai8ặp rXjrPtsiZồi iVuhJai8đó VZUKmà đâuVZUK XjrPtsiZcó diVuhJai8ễ thươiVuhJai8ng bằng.iVuhJai8 VZUKThậm chíVZUK lXjrPtsiZà cònVZUK đVZUKáng ghétVZUK, riVuhJai8ất đángXjrPtsiZ ghét.

“ DạiVuhJai8 coVZUKn sắpVZUK đVZUKi nVZUKgủ đây.VZUK VZUKCậu iVuhJai8làm việciVuhJai8 vuiVuhJai8i nhXjrPtsiZé. BữaVZUK nVZUKào đượcVZUK coXjrPtsiZn XjrPtsiZsẽ gửVZUKi hXjrPtsiZình ổngVZUK iVuhJai8cho cậuiVuhJai8 coiVZUK. VZUKKhông giốngVZUK khôngVZUK ănXjrPtsiZ tVZUKiền VZUKB-) OápVZUK!!! GiXjrPtsiZờ XjrPtsiZcon buồnVZUK ngủiVuhJai8 XjrPtsiZquá XjrPtsiZ(:| iVuhJai8. CiVuhJai8on ofVZUKf VZUKđây. HẹiVuhJai8p gặXjrPtsiZp cậVZUKu cVZUKhủ nhật.BVZUKB, G9”-iVuhJai8Tôi mVZUKỉm cườiiVuhJai8 đáXjrPtsiZnh lạiXjrPtsiZ. NhữngVZUK coiVuhJai8n chữXjrPtsiZ cVZUKủa cXjrPtsiZậu lạVZUKi lầiVuhJai8n lưiVuhJai8ợt VZUKhiện raVZUK: “NgápXjrPtsiZ gìiVuhJai8 XjrPtsiZmà XjrPtsiZto thế.VZUK VZUKNhớ đưaVZUK taXjrPtsiZy ciVuhJai8he miVZUKệng lạVZUKi kẻoVZUK riVuhJai8uồi iVuhJai8bay vô &nbXjrPtsiZsp;) VZUK. Ừ,XjrPtsiZ byVZUKe VZUKcon, saVZUKo lXjrPtsiZũ trẻVZUK bXjrPtsiZay giờiVuhJai8 pVZUKhát XjrPtsiZminh iVuhJai8ra ngXjrPtsiZôn ngữVZUK ciVuhJai8hat lVZUKạ XjrPtsiZquá viVuhJai8ậy, XjrPtsiZbb làiVuhJai8 iVuhJai8bye byeiVuhJai8, iVuhJai8rồi GVZUK9 VZUKlà gooXjrPtsiZd niiVuhJai8ght. TiệVZUKn nhỉ.”….

Tôi vừiVuhJai8a đưaVZUK tiVuhJai8ay tắXjrPtsiZt máVZUKy thVZUKì XjrPtsiZđiện tiVuhJai8hoại rengiVuhJai8, tVZUKôi cVZUKầm máyXjrPtsiZ XjrPtsiZa iVuhJai8lô thXjrPtsiZì tiVuhJai8iếng coiVuhJai8n TrâiVuhJai8m viVuhJai8ang lênVZUK: “TaoXjrPtsiZ nè.VZUK iVuhJai8Sao VZUKrồi, cXjrPtsiZhủ nhậtXjrPtsiZ đVZUKi iVuhJai8coi piVuhJai8him vVZUKới ảnhXjrPtsiZ phảiXjrPtsiZ khôVZUKng? SướngVZUK quáXjrPtsiZ ta.”.VZUK TôiVZUK gằnVZUK VZUKgiọng vớiXjrPtsiZ nVZUKó: VZUK“ RấXjrPtsiZt tiếcVZUK đãXjrPtsiZ làXjrPtsiZm màyVZUK tXjrPtsiZhất vọVZUKng, nhXjrPtsiZưng chiVuhJai8ủ nXjrPtsiZhật iVuhJai8tao siVuhJai8ẽ iVuhJai8đi lêXjrPtsiZn XjrPtsiZông NXjrPtsiZgoại iVuhJai8dự đVZUKám giỗiVuhJai8. CXjrPtsiZòn tốiXjrPtsiZ đếniVuhJai8 thXjrPtsiZì nằVZUKm nhVZUKà hXjrPtsiZoặc quXjrPtsiZa màyiVuhJai8 chơi.XjrPtsiZ CiVuhJai8òn VZUKảnh hả,iVuhJai8 iVuhJai8quên đi.”

“ Huh?VZUK?? iVuhJai8Dzậy VZUKlà saiVuhJai8o? iVuhJai8Mày cXjrPtsiZó iVuhJai8vé rồXjrPtsiZi saXjrPtsiZo lạiXjrPtsiZ nằVZUKm nhà?”-iVuhJai8 TrâmiVuhJai8 ngạcXjrPtsiZ VZUKnhiên hỏiVZUK lạiVZUK. TôiVZUK đoánXjrPtsiZ làVZUK cáXjrPtsiZi mặXjrPtsiZt nVZUKó lúcXjrPtsiZ nàVZUKy khôngiVuhJai8 khácVZUK VZUKvới cáiVZUK muiVuhJai8ỗng làiVuhJai8 mấy,XjrPtsiZ vìVZUK XjrPtsiZnó iVuhJai8ưa ngVZUKhệch mặVZUKt riVuhJai8a mỗiXjrPtsiZ kiVuhJai8hi ngXjrPtsiZạc nhiên.

Tôi biVuhJai8èn kXjrPtsiZể XjrPtsiZtừ đXjrPtsiZầu tớiVuhJai8i đuXjrPtsiZôi ciVuhJai8ho XjrPtsiZnó nghXjrPtsiZe chuyiVuhJai8ện miVuhJai8ấy naVZUKy XjrPtsiZtôi cVZUKhưa cVZUKó dVZUKịp kểVZUK iVuhJai8vì XjrPtsiZkhông qXjrPtsiZua lớpVZUK nóiVuhJai8 VZUKchơi. TuVZUKy TiVuhJai8râm làVZUK bạVZUKn thXjrPtsiZân VZUKcủa tVZUKôi nhưXjrPtsiZng lạiXjrPtsiZ kVZUKhông chXjrPtsiZung lớpVZUK, kểiVuhJai8 rVZUKa tVZUKhì TrâiVuhJai8m viVuhJai8à tXjrPtsiZôi cũngVZUK iVuhJai8có duiVuhJai8yên VZUKkì XjrPtsiZngộ rấVZUKt VZUKlạ, tôXjrPtsiZi biVuhJai8iết niVuhJai8ó liVuhJai8à bạnVZUK XjrPtsiZcủa bạnVZUK cùniVuhJai8g XjrPtsiZbàn vớiXjrPtsiZ tôiVuhJai8i đầuVZUK VZUKnăm lớXjrPtsiZp 1XjrPtsiZ1, niVuhJai8hưng XjrPtsiZtôi qVZUKuen nXjrPtsiZó tronXjrPtsiZg mVZUKột dịpiVuhJai8 cXjrPtsiZa VZUKnhạc củaVZUK trXjrPtsiZường, VZUKnói chuiVuhJai8yện hạpVZUK quiVuhJai8á nVZUKên “kếXjrPtsiZt dínVZUKh” niVuhJai8hau tiVuhJai8ừ đấXjrPtsiZy. (iVuhJai8Tính cVZUKho đếnVZUK naVZUKy thiVuhJai8ì TVZUKrâm VZUKvà VZUKtôi đãVZUK iVuhJai8chơi đượcXjrPtsiZ bảyiVuhJai8 iVuhJai8năm rXjrPtsiZồi, vVZUKà VZUKchuyện củaVZUK tôiVZUK vVZUKà SiiVuhJai8nh ngàyVZUK VZUKđó thìiVuhJai8 nóXjrPtsiZ vàVZUK thầyVZUK LVZUKâm làXjrPtsiZ iVuhJai8hai ngườiVZUK “rắpVZUK tâmVZUK vVZUKun vén”iVuhJai8 )

Vừa niVuhJai8ghe iVuhJai8tôi iVuhJai8kể hVZUKết, niVuhJai8ó héXjrPtsiZt tronXjrPtsiZg điVuhJai8iện thiVuhJai8oại làXjrPtsiZm tXjrPtsiZhôi muiVuhJai8ốn thủniVuhJai8g iVuhJai8màng nhĩ:VZUK XjrPtsiZ“ XjrPtsiZTrời ơiiVuhJai8 !!!VZUK! iVuhJai8Ngốc tử!XjrPtsiZ MàyVZUK cóVZUK iVuhJai8điên VZUKkhông vậy?”.XjrPtsiZ TiVuhJai8ôi lấmiVuhJai8 léiVuhJai8t XjrPtsiZlí nhí:XjrPtsiZ “VZUK XjrPtsiZHic… VZUKtại ciVuhJai8on nXjrPtsiZhỏ kiVuhJai8ia khXjrPtsiZông XjrPtsiZbiết điều,iVuhJai8 đXjrPtsiZâu phảVZUKi tạiXjrPtsiZ taoXjrPtsiZ. TiVuhJai8ao iVuhJai8bị thầyVZUK VZUKLâm nhéiVuhJai8o, giờiVuhJai8 tiVuhJai8ới màVZUKy iVuhJai8chửi niVuhJai8ữa hảiVuhJai8? TVZUKhôi bỏVZUK qVZUKua đXjrPtsiZi, tVZUKhầy LâiVuhJai8m rXjrPtsiZủ tXjrPtsiZhứ VZUKbảy nàVZUKy điVZUK XjrPtsiZchơi. MàyiVuhJai8 điVuhJai8i niVuhJai8ha, VZUKvì VZUKtao cóVZUK viVuhJai8é VZUKđi VZUKcho XjrPtsiZhai nXjrPtsiZgười, thầyiVuhJai8 XjrPtsiZLâm ciVuhJai8ũng rủiVuhJai8 bạniVuhJai8. NgiVuhJai8he nVZUKói bXjrPtsiZạn ổniVuhJai8g đẹiVuhJai8p traVZUKi lắmiVuhJai8.”, tiếngXjrPtsiZ VZUKTrâm cườiiVuhJai8 kXjrPtsiZhúc khíXjrPtsiZch: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….