You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứTg nă95ayW2m, tôiTg vijfoPEừa đặt2rXyH5 cTghân lTgên ijfoPEbậc cửaTg ijfoPElớp Tgthì đã2rXyH5 nghTge t95ayW2iếng Tgbé TgMy nũnTgg 2rXyH5nịu: “ThầyijfoPE ơi.ThầyijfoPE ijfoPErảnh hijfoPEông? ijfoPEThầy điTg Tgcoi pijfoPEhim vớiTg 2rXyH5Bé MijfoPEy nh95ayW2a. 95ayW2Vì Tgbé 95ayW2My khTgông rủijfoPE đ2rXyH5ược aijfoPEi c2rXyH5ả.”. Rồi95ayW2 tiếnTgg TgSinh đTgáp trảijfoPE hơTgi ngập95ayW2 Tgngừng: “95ayW2Sao ácijfoPE v95ayW2ậy? TgBé M95ayW2y dễ95ayW2 thươTgng vậy95ayW2 mà2rXyH5 95ayW2không ijfoPEai ijfoPEđi… c2rXyH5ho tijfoPEhầy nămijfoPE p95ayW2hút đTgể s2rXyH5uy 2rXyH5nghĩ nha.2rXyH5”. Tôi95ayW2 rángijfoPE đứngTg chTgờ đ2rXyH5ợi Tgnghe câu95ayW2 2rXyH5trả lờiijfoPE củaTg Sin95ayW2h rồi95ayW2 ijfoPEmới vàoijfoPE ijfoPElớp, Tgcứ trTgả ijfoPElời là2rXyH5 “th95ayW2ầy bậ2rXyH5n” chijfoPEo tôiTg đi,2rXyH5 đừnTgg tr95ayW2ả ijfoPElời cijfoPEâu nào95ayW2 khác. 

“Ừ, cuốTgi tuầ2rXyH5n này95ayW2 thầTgy cũnijfoPEg khô95ayW2ng bậ95ayW2n. Thầ95ayW2y sijfoPEẽ ijfoPEđi 2rXyH5với 2rXyH5bé My.”,95ayW2 95ayW2con b95ayW2é 95ayW2My 95ayW2reo lênTg ijfoPEnhư bắtTg đượcijfoPE vàng:ijfoPE “HijfoPEoan h2rXyH5ô, cám2rXyH5 Tgơn t95ayW2hầy.” MộTgt c2rXyH5âu Tgtrả lời2rXyH5 2rXyH5khuyến mãTgi th2rXyH5êm 95ayW2nụ cườ95ayW2i đẹpijfoPE nTghư mơTg đãTg l2rXyH5àm tô2rXyH5i choáng95ayW2 váijfoPEng. Lại2rXyH5 tijfoPEhêm ijfoPEmột “cú2rXyH5 ijfoPEsốc kijfoPEinh dị”Tg nữ95ayW2a. 2rXyH5Con 95ayW2bé đáTgng ghét,Tg n2rXyH5ó th2rXyH5iệt làTg mưu2rXyH5 95ayW2ma chước2rXyH5 quTgỷ, ijfoPEnó d2rXyH5ám “phỗngTg t95ayW2ay 2rXyH5trên” của95ayW2 tôi…ijfoPE 2rXyH5nó 2rXyH5sẽ b2rXyH5iết 95ayW2tay tô95ayW2i… tôTgi 2rXyH5ghét nóijfoPE… t2rXyH5ôi căm2rXyH5 2rXyH5thù nó…tôi…2rXyH5 Cá2rXyH5i “ô2rXyH5ng già”95ayW2 ấyTg cũng95ayW2 dở95ayW2 hơTgi nTgữa, nghĩTg thế95ayW2 n95ayW2ào mTgà lạiijfoPE nhTgận lời95ayW2 n2rXyH5ó thế?2rXyH5 2rXyH5Còn tôi95ayW2 đây2rXyH5 ijfoPEbỏ ch2rXyH5o 95ayW2ai? Tô95ayW2i 95ayW2ghét ijfoPEcả 2rXyH5hai người…
Tôi 2rXyH5không địnhTg vàoTg họ2rXyH5c ngàTgy h2rXyH5ôm na95ayW2y đTgâu, nh95ayW2ìn h2rXyH5ai ngTgười đóijfoPE 95ayW2mắc côngijfoPE lê95ayW2n 2rXyH5tăng xônTgg điê2rXyH5n bất95ayW2 ijfoPEtử lắm.ijfoPE ĐiTg về95ayW2 cTgho y95ayW2ên chuyệ2rXyH5n. NghĩijfoPE 95ayW2vậy t95ayW2ôi li95ayW2ền 2rXyH5quay lưngTg đijfoPEi xuố95ayW2ng cầu2rXyH5 tha2rXyH5ng, đijfoPEang đ2rXyH5i lữn95ayW2g thữnTgg 95ayW2thì thầy95ayW2 LâTgm t95ayW2ừ đâuTg Tgra v95ayW2ỗ vàoTg vijfoPEai 95ayW2tôi 2rXyH5cái bộp,ijfoPE ijfoPEthầy Tgnhe ră2rXyH5ng: “Chào2rXyH5 họcijfoPE tr2rXyH5ò cTgưng, e95ayW2m tínTgh 95ayW2trốn họcTg 2rXyH5hả?”, t95ayW2ôi dòm2rXyH5 thầy2rXyH5 cốTg 95ayW2nén bực2rXyH5 dọc2rXyH5 t2rXyH5ươi cười:Tg “ijfoPE Trốn95ayW2 r2rXyH5ồi mấtijfoPE quTgà s2rXyH5ao. TgEm điijfoPE m2rXyH5ua nướcijfoPE th95ayW2ôi mà.”ijfoPE. NgijfoPEhe tớiTg Tgvụ quàijfoPE 2rXyH5cáp thijfoPEầy ijfoPELâm chaTgu mijfoPEày: “HọcTg tijfoPErò Tgthảo ghê95ayW2 n2rXyH5hỉ. 2rXyH5Thầy điTg 2rXyH5về hổng95ayW2 hỏ2rXyH5i h2rXyH5an Tggì 95ayW2mà đ95ayW2òi 2rXyH5quà rồ2rXyH5i. M2rXyH5à thôi,ijfoPE cTgon ní2rXyH5t, kh2rXyH5ông ch95ayW2ấp. Nè”.

Thầy lụijfoPEc cặpijfoPE đưijfoPEa chTgo tôiTg một95ayW2 95ayW2cái 95ayW2vòng mộcijfoPE gỗ,95ayW2 2rXyH5một cá2rXyH5i đĩ95ayW2a TgCD của2rXyH5 ijfoPETrademark. ThánhTg thầijfoPEn ijfoPEơi! á95ayW2i ijfoPECD nijfoPEày tijfoPEôi lùijfoPEng tìm95ayW2 kh95ayW2ắp thàn95ayW2h ph95ayW2ố 2rXyH5mà Tgkhông t95ayW2hấy m95ayW2à naTgy c95ayW2ó rồ95ayW2i, s2rXyH5ung sưTgớng Tgquá. 2rXyH5Tôi 95ayW2ôm siết2rXyH5 2rXyH5cái C2rXyH5D tronTgg t95ayW2ay lảm2rXyH5 95ayW2nhảm: “Oh95ayW2 ijfoPEmy g2rXyH5od, Tgmy Tggod. ĐồijfoPE hiếm2rXyH5, Tgđồ hiếmTg. CTgám ơTgn th2rXyH5ầy, thầy2rXyH5 num2rXyH5ber on2rXyH5e.”, thầy95ayW2 cườiTg h95ayW2a hTgả xo2rXyH5a đầuijfoPE tôi:ijfoPE “ĐTgược, nTgumber on2rXyH5e thijfoPEì được.95ayW2 ijfoPEÀ! Còn2rXyH5 có95ayW2 h2rXyH5ai 95ayW2cái v2rXyH5é đ2rXyH5i hộiijfoPE cijfoPEhợ nè.95ayW2 ChTgo 95ayW2em luôn,Tg rủ2rXyH5 95ayW2ai thijfoPEì rủ.”

Vừa nijfoPEghe ijfoPEtới hijfoPEai cái2rXyH5 vijfoPEé lTgàm Tgtôi lijfoPEại l95ayW2iên tư95ayW2ởng ijfoPEcảnh Tgkhi n2rXyH5ãy, nồ2rXyH5ng độ95ayW2 máuijfoPE đ95ayW2iên của2rXyH5 t2rXyH5ôi l95ayW2ại 2rXyH5chạy ngược95ayW2 lêijfoPEn. NTggay l2rXyH5ập tứcijfoPE Tgtôi cijfoPEầm đĩaTg C2rXyH5D lẫnTg cái95ayW2 vòng,2rXyH5 mấyijfoPE 95ayW2cái v95ayW2é đưaijfoPE l95ayW2ại c2rXyH5ho thầy95ayW2 LTgâm, cijfoPEau có:Tg “EmijfoPE tr2rXyH5ả thầyijfoPE hếTgt nèijfoPE. GijfoPEiờ eijfoPEm đ95ayW2i vềijfoPE đâyTg. TrijfoPEốn họijfoPEc h2rXyH5ôm 2rXyH5nay Tgluôn. ĐiTgên rồ95ayW2i, qijfoPEuê rồi.Tg”. 95ayW2Cái th2rXyH5ái độijfoPE 95ayW2kì quặ2rXyH5c c95ayW2ủa tô2rXyH5i l95ayW2àm 2rXyH5thầy LâmijfoPE khTgông hTgiểu môTg tê95ayW2 ijfoPEgì ijfoPEhết, th2rXyH5ầy Tgkhệ nệ95ayW2 xách2rXyH5 đống95ayW2 quijfoPEà chạy95ayW2 th95ayW2eo tôi:2rXyH5 “Ê95ayW2, ê2rXyH5. ijfoPEGì k95ayW2ì vậ2rXyH5y? 2rXyH5Em Tgbị 95ayW2hâm hả?95ayW2 2rXyH5Tui quýn95ayW2h chếtijfoPE bâTgy gi95ayW2ờ. RéoijfoPE mu95ayW2a quijfoPEà ch2rXyH5o đãijfoPE giờ95ayW2 95ayW2không lấyijfoPE Tglà saoTg?”, 2rXyH5sẵng c2rXyH5ơn điênijfoPE ijfoPEđang c2rXyH5uồn cuộ95ayW2n tôiijfoPE qijfoPEuay lại95ayW2 95ayW2trút giậ2rXyH5n 2rXyH5lên thầyTg luôn,Tg tôijfoPEi qu2rXyH5ay 95ayW2lại gắTgt: “ỪijfoPE đ2rXyH5ấy, eTgm hâm2rXyH5, 95ayW2em Tgđiên. 95ayW2Em Tgghét cái95ayW2 ôn2rXyH5g 2rXyH5đó, e2rXyH5m 95ayW2ghét c95ayW2on 2rXyH5bé Tgđó, ijfoPEem gh95ayW2ét tijfoPEhầy luônijfoPE. TgEm về…2rXyH5Vĩnh biệt…”.

Thầy ijfoPELâm đuổiTg thijfoPEeo nắ2rXyH5m dây95ayW2 95ayW2cặp 2rXyH5tôi kijfoPEéo lijfoPEại: “ijfoPEÊ Tg, vừ95ayW2a 95ayW2phải thijfoPEôi Tgnha. 95ayW2Tui 2rXyH5làm gìTg màijfoPE gTghét tijfoPEui? E2rXyH5m ijfoPEđang gijfoPEiận aijfoPEi mijfoPEà đ95ayW2iên dữijfoPE v95ayW2ậy? CáijfoPEi Tgông thijfoPEầy SijfoPEinh ijfoPEđó hả?ijfoPE NgijfoPEồi xuốngijfoPE Tgkể t95ayW2ui n95ayW2ghe.”. NóTgi xonTgg, thầy95ayW2 cTgầm dTgây cijfoPEặp ké2rXyH5o tô95ayW2i 2rXyH5ngồi xuốTgng Tgchân cTgầu tijfoPEhang. SẵnTg đaTgng 95ayW2có người2rXyH5 ijfoPEcần chiijfoPEa sẻijfoPE, 2rXyH5tôi phTgun ijfoPEra 2rXyH5một 2rXyH5tràng c95ayW2ho hạTg Tghỏa. TgSau k2rXyH5hi ngh2rXyH5e xonijfoPEg cTgâu chuyệnijfoPE tijfoPEhầy LâijfoPEm ijfoPEnhìn t2rXyH5ôi mỉmijfoPE Tgcười 2rXyH5vỗ va2rXyH5i Tgan ủi2rXyH5: “Thua95ayW2 2rXyH5keo nàTgy 95ayW2bày keTgo kh95ayW2ác. Đừ95ayW2ng nảijfoPEn chíTg… nhưngijfoPE c95ayW2ó đijfoPEiều…”, tô95ayW2i 95ayW2nhìn 2rXyH5thầy lạTg lẫm:2rXyH5 “NhijfoPEưng sijfoPEao hả2rXyH5 thầy?”.95ayW2Thầy LâTgm 95ayW2cau mTgặt 95ayW2lại ijfoPEđưa ijfoPEhai ta95ayW2y vTgéo ijfoPEhai m2rXyH5á ijfoPEtôi l2rXyH5èm bèm95ayW2: ijfoPE“Cái tộijfoPEi ng95ayW2ốc 2rXyH5là mijfoPEột nèijfoPE. Cá2rXyH5i tội95ayW2 vôijfoPE 95ayW2duyên, d95ayW2ám tr95ayW2út giận2rXyH5 l95ayW2ên 95ayW2tui 95ayW2là hTgai nèTg, vàTg điê95ayW2n kh95ayW2ùng l95ayW2à ba95ayW2. C2rXyH5hừa chưa?ijfoPE”, vì95ayW2 đaijfoPEu ijfoPEmà 2rXyH5tôi l95ayW2a oaTgi oá95ayW2i: “Ối,95ayW2 2rXyH5đau 2rXyH5quá!!! ThijfoPEa chijfoPEo e2rXyH5m. TgEm c95ayW2hừa r95ayW2ồi, 2rXyH5em chừijfoPEa rồi.”.

Khi 2rXyH5thầy Lâm2rXyH5 bỏ2rXyH5 t95ayW2ay ra95ayW2, tTgôi ngồiijfoPE đư2rXyH5a taijfoPEy ijfoPExoa xo2rXyH5a 95ayW2hai mijfoPEá đầ2rXyH5y nTghững vết95ayW2 đỏTg phụng95ayW2 pijfoPEhịu: “ThTgầy áTgc cònijfoPE ijfoPEhơn 95ayW2Sinh nữaijfoPE, nh2rXyH5éo đauTg quáijfoPE. 95ayW2Ui ijfoPEda! ETgm ngốijfoPEc chỗijfoPE nào?”95ayW2. Thầy95ayW2 Lâm2rXyH5 the2rXyH5o Tgthói ijfoPEquen đưa2rXyH5 tijfoPEay mijfoPEiết c95ayW2ằm: “LạiijfoPE 2rXyH5còn khôn95ayW2g nữaijfoPE hảijfoPE? Tự95ayW2 dưTgng ijfoPEđem cTgho ijfoPEcon bé95ayW2 MTgy đó95ayW2 c95ayW2ái v2rXyH5é 95ayW2làm ijfoPEgì?”, tôiTg đư2rXyH5a 95ayW2tay 95ayW2lên 2rXyH5gãi ijfoPEđầu: ijfoPE“Em đ95ayW2âu có95ayW2 ngijfoPEờ ijfoPEcon nhijfoPEỏ đTgó 2rXyH5đúng 95ayW2túyp “tự95ayW2 nhiênijfoPE nh95ayW2ư ngườTgi H2rXyH5à NộijfoPEi” đâu?”.ijfoPE Vừa95ayW2 lú2rXyH5c đ95ayW2ó chuônijfoPEg rijfoPEeng lênTg, thTgầy k2rXyH5éo tôiijfoPE đẩy2rXyH5 về95ayW2 phíaijfoPE cầuijfoPE ijfoPEthang bảo:95ayW2 “Thôi2rXyH5 95ayW2tới ijfoPEgiờ hTgọc rồi,2rXyH5 2rXyH5đi họ2rXyH5c đi.TgChuồn 95ayW2là bi2rXyH5ết taijfoPEy tui.”

Chương 16

Thẻ:thua Tgthay 95ayW2em yeTgu anh

Nhác Tgthấy mặt2rXyH5 tôijfoPEi, c2rXyH5on bTgé ijfoPEMy đijfoPEã l95ayW2ăng xijfoPEăng: “Chị2rXyH5 ơTgi, 95ayW2em mời2rXyH5 thầyijfoPE ijfoPEđi. Thầy95ayW2 đồn2rXyH5g ý95ayW2 ijfoPErồi đấyijfoPE c95ayW2hị ạ.”,2rXyH5 tô95ayW2i nhìTgn n2rXyH5ó mỉTgm cườTgi ijfoPEà lêTgn một2rXyH5 c2rXyH5âu rTga c2rXyH5hiều ngạc95ayW2 nhiên2rXyH5 lắm.95ayW2 CoijfoPEn quỷ…2rXyH5 2rXyH5ta bTgẻ cTgổ mi…lạiTg cònTg ijfoPEkhoe nữaTg 95ayW2hả? MớTgi 2rXyH5dằn đượTgc cơnijfoPE tứ2rXyH5c xoijfoPEng, ijfoPEgiờ nó2rXyH5 lạiijfoPE “quạtijfoPE” cijfoPEho 95ayW2bùng lijfoPEên. Ng95ayW2he Tgnó l2rXyH5íu lijfoPEo 95ayW2mà l95ayW2òng tTgôi nghẹnTg ngàTgo.Mình qijfoPEuả ijfoPElà điên,Tg vừ95ayW2a 2rXyH5điên vijfoPEừa 95ayW2ngốc! N95ayW2ó thìTg vuijfoPEi 95ayW2rồi chijfoPEủ nhTgật đư95ayW2ợc đi2rXyH5 xe95ayW2m phiijfoPEm vớ2rXyH5i 95ayW2Sinh còn95ayW2 mìn95ayW2h lạTgi 95ayW2nằm Tgnhà…chán ngắt.

Sinh cũngTg “kh95ayW2ông bTgiết” nỗijfoPEi lòngTg củaTg tôi2rXyH5, 2rXyH5anh vu2rXyH5i vTgẻ đến95ayW2 ijfoPEbên 2rXyH5tôi ijfoPEmỉm cười:ijfoPE 2rXyH5“ 2rXyH5Chủ nhậtijfoPE đijfoPEi xe2rXyH5m pijfoPEhim sướTgng ha.”2rXyH5 TôTgi Tgcười nhạ2rXyH5t thếch2rXyH5 đáp95ayW2 l95ayW2ại a95ayW2nh: “VâijfoPEng! Nhưn2rXyH5g 2rXyH5sướng đâu2rXyH5 bằng2rXyH5 95ayW2ai 2rXyH5kia, 95ayW2đi 2rXyH5hai mình95ayW2 mớ2rXyH5i vuiijfoPE. TTghế 2rXyH5mà dám2rXyH5 bảoijfoPE ijfoPEcô A95ayW2n Tgkhông rảnhTg cuốTgi Tgtuần cijfoPEơ đấy.”.2rXyH5 NghTge tôiijfoPE n2rXyH5ói mó2rXyH5c nTgói 95ayW2mỉa thếTg, a2rXyH5nh cijfoPEau mặtijfoPE lưijfoPEờm tTgôi: “2rXyH5Lại ăn2rXyH5 nói2rXyH5 k2rXyH5iểu đTgó 2rXyH5nữa. Mu2rXyH5ốn Tgtôi chijfoPEo một95ayW2 2rXyH5kí vào2rXyH5 đầuijfoPE khôngijfoPE hả?ijfoPE TgAi vớiTg ai?”.

Tôi nh2rXyH5ìn a2rXyH5nh cTgong môijfoPEi lê95ayW2n, 2rXyH5nói khoáyTg thêmTg 95ayW2tiếng nữTga: “EmijfoPE n2rXyH5ói a95ayW2i đóTg chứ2rXyH5 cóijfoPE nijfoPEói 2rXyH5thầy đâ2rXyH5u. TgNgộ à!”,ijfoPE n2rXyH5ói ijfoPExong tôijfoPEi cắTgp 95ayW2cặp q2rXyH5uay lư95ayW2ng đijfoPEi 2rXyH5xuống Tgbàn bétijfoPE ng95ayW2ồi học.Tg SinTgh phù2rXyH5ng m95ayW2ang khijfoPEoanh Tgtay thở2rXyH5 dài,Tg cònijfoPE cijfoPEon b95ayW2é MijfoPEy hếTgt nh2rXyH5ìn Tgtôi rồi95ayW2 lạiijfoPE ijfoPEnhìn ijfoPEanh cijfoPEhả hiểu2rXyH5 gijfoPEì cả.

Suốt buijfoPEổi h95ayW2ọc nỗi2rXyH5 bu95ayW2ồn cháijfoPEn cijfoPEứ Tglơ mơijfoPE troijfoPEng tôijfoPEi. Hễ2rXyH5 nhì95ayW2n 95ayW2Sinh tTgôi lạiTg t95ayW2hấy n2rXyH5ghèn nTgghẹn n2rXyH5ơi 95ayW2cuống 2rXyH5họng. S95ayW2ao mijfoPEà ch95ayW2án gh95ayW2ê ta2rXyH5! CijfoPEó lẽ2rXyH5 l95ayW2à ngijfoPEày Tgchủ nhijfoPEật tô2rXyH5i nTgên ngijfoPEủ ijfoPEsuốt cảijfoPE ngàijfoPEy. Vì95ayW2 biijfoPEết 95ayW2đâu Tgtrong mơTg tijfoPEôi sẽ95ayW2 mTgơ thấy95ayW2 ijfoPEanh vàijfoPE tijfoPEôi điijfoPE xe2rXyH5m phiijfoPEm thì2rXyH5 saijfoPEo, 2rXyH5như th95ayW2ế cijfoPEòn đượcTg hơTgn nhìn95ayW2 thấyTg cTgon b95ayW2é ấ2rXyH5y cứ95ayW2 ijfoPElởn vởn95ayW2 bê2rXyH5n anh….

Khi ng95ayW2he 2rXyH5tiếng chuôn2rXyH5g ren95ayW2g, tôi2rXyH5 ijfoPElà ngư95ayW2ời vọt95ayW2 rTga 95ayW2trước nijfoPEhất. Đi2rXyH5 về95ayW2 chijfoPEo 2rXyH5lẹ Tgđể r95ayW2a qu2rXyH5án ngồiijfoPE nhâm2rXyH5 nhTgi đểijfoPE “quên”2rXyH5 buTgồn. KijfoPEhi 2rXyH5tôi đangTg đ2rXyH5ể 95ayW2xe tôiijfoPE thấy95ayW2 t2rXyH5hầy 2rXyH5Lâm vTgà an95ayW2h đứTgng ijfoPEnói c95ayW2huyện ở2rXyH5 hànhijfoPE Tglang phòngTg giáo95ayW2 vTgụ ijfoPEra cijfoPEhiều vijfoPEui vẻ2rXyH5 ijfoPElắm, c95ayW2ái nụ2rXyH5 2rXyH5cười quyến95ayW2 rũ2rXyH5 đó2rXyH5 giờTg tTgôi thấyijfoPE ijfoPEghét ijfoPEkinh khủng2rXyH5. Với95ayW2 a2rXyH5i cũn95ayW2g Tgcười đ2rXyH5ược. Tô95ayW2i t2rXyH5hất th95ayW2ểu d95ayW2ẫn xijfoPEe 95ayW2ra kTghỏi chijfoPEỗ g2rXyH5iữ, cúTgi ijfoPEmặt xuống95ayW2 đ2rXyH5ất ijfoPElắc đầuijfoPE chán95ayW2 nả95ayW2n rồiTg 95ayW2lẩm nTghẩm: ijfoPE“ Cuối2rXyH5 tijfoPEuần nàyijfoPE 2rXyH5mình lijfoPEàm gìijfoPE đâ95ayW2y, lại2rXyH5 đijfoPEi ijfoPEra quá2rXyH5n cijfoPEà ph2rXyH5ê v2rXyH5à ngồ2rXyH5i 2rXyH5ngắm ijfoPEsao hả?HayTg vặn95ayW2 má95ayW2y lạ2rXyH5nh tTgrong phòn95ayW2g v95ayW2à cuốnijfoPE mềijfoPEn 95ayW2nằm ngủ?”2rXyH5 Tên95ayW2 gijfoPEiữ xijfoPEe thấyTg tháTgi độijfoPE tôiijfoPE nijfoPEhư thế2rXyH5 2rXyH5cũng mắc2rXyH5 cười,2rXyH5 hắnijfoPE chọc:95ayW2 “2rXyH5 SijfoPEao vậyTg, thấtijfoPE tTgình hTgả cưngijfoPE? C2rXyH5uối tuần2rXyH5 2rXyH5không 95ayW2ai đijfoPEi chơijfoPEi vớiTg cưnTgg hả?AnhijfoPE đijfoPEi ch95ayW2o nè2rXyH5.”. Á2rXyH5 àTg! DijfoPEám 2rXyH5chọc bàTg à95ayW2, b2rXyH5à đTgang 95ayW2cơn đ95ayW2iên đây.Tg Mày2rXyH5 t2rXyH5ới số95ayW2 rồi.95ayW2 Ngh95ayW2ĩ thế95ayW2 95ayW2tôi buô95ayW2ng thỏngijfoPE ijfoPEhắn mộ2rXyH5t Tgcâu: “Dạ95ayW2, cám2rXyH5 2rXyH5ơn lò95ayW2ng tTgốt củ95ayW2a anhijfoPE. 2rXyH5Anh 95ayW2lo th2rXyH5u tijfoPEiền giữ95ayW2 xTge đijfoPEi, đừijfoPEng Tgở đó95ayW2 rả2rXyH5nh rỗiTg lTgo ch95ayW2o 2rXyH5em, bảijfoPEo vTgệ 95ayW2la a2rXyH5nh bâijfoPEy giờ.ijfoPE 95ayW2Em đangijfoPE vội95ayW2, 95ayW2anh 2rXyH5vui lònTgg tijfoPEhu tiềnijfoPE giữTg 95ayW2xe ijfoPEnhanh ijfoPElên chú2rXyH5t 95ayW2được không?”.Tg G95ayW2ã giữijfoPE ijfoPExe cứ2rXyH5ng họn2rXyH5g nijfoPEhìn tôTgi, tức95ayW2 tijfoPEối ijfoPElắm nh95ayW2ưng tất2rXyH5 nhi2rXyH5ên 2rXyH5hắn khôn95ayW2g thijfoPEể pijfoPEhản bá2rXyH5c gì.95ayW2 TijfoPEôi đã2rXyH5 qu95ayW2á lịchijfoPE sự.

Gần 95ayW2ra tớijfoPEi cổnTgg trườ2rXyH5ng t95ayW2hì 2rXyH5tôi ngh2rXyH5e tiếngijfoPE thầyTg Lâ2rXyH5m gọiijfoPE ý95ayW2 ớiijfoPE sa2rXyH5u lưn2rXyH5g: “Tg HijfoPE, 95ayW2H. C2rXyH5hờ chút!”.2rXyH5 ThầyTg c2rXyH5hạy đế95ayW2n ijfoPEgần 2rXyH5tôi Tgđứng Tgthở dốc:95ayW2 2rXyH5“ ThoTgắt cijfoPEái làTg thấy95ayW2 Tgra tớiTg đây2rXyH5 rồiTg. C95ayW2ái ijfoPEvé hộ95ayW2i 2rXyH5chợ nãyijfoPE quTgên lTgấy nè.MTgột véTg ijfoPEđi đượcTg h2rXyH5ai người,95ayW2 e2rXyH5m dẫn95ayW2 bạijfoPEn 2rXyH5đi ch2rXyH5o vuTgi, 2rXyH5tui Tgcũng rijfoPEủ bạTgn 95ayW2đi nữa.ĐijfoPEi quậy95ayW2 c95ayW2hơi đi,ijfoPE th2rXyH5ứ bảyijfoPE cũnijfoPEg khôTgng bậnijfoPE gì.Bậ2rXyH5t Tgmí 95ayW2nghen, bạn2rXyH5 tijfoPEui đẹTgp trTgai lắm.”

Cái n95ayW2ày Tglàm t95ayW2ôi Tghơi quTgê ijfoPEà 2rXyH5nha, ổ95ayW2ng cứTg là95ayW2m nhTgư tijfoPEôi tTghấy người2rXyH5 đẹp95ayW2 tr95ayW2ai n2rXyH5ào cũngTg nhảyTg v2rXyH5ô vậy2rXyH5 đó.Tg 95ayW2Mê đẹpijfoPE 2rXyH5trai tTghì c2rXyH5ũng p2rXyH5hải cTgó ijfoPEmức 2rXyH5độ chứijfoPE. MijfoPEà tijfoPEhôi kệTg! Thứ95ayW2 bTgảy 2rXyH5học 95ayW2xong, rảnh95ayW2 rỗiijfoPE điTg chơi95ayW2 cijfoPEho 2rXyH5đỡ buồn95ayW2. V95ayW2ề nhTgà buồTgn c95ayW2hán cũijfoPEng vậTgy. 2rXyH5Tôi gậtijfoPE đầu2rXyH5 nhưijfoPEng lại2rXyH5 Tgnói dỗi:2rXyH5 Tg“ ĐượTgc, eTgm 2rXyH5đi. Mà2rXyH5 Tgem điTg 95ayW2tại eijfoPEm cháijfoPEn thôi95ayW2, chứijfoPE ônTgg bạn2rXyH5 đẹp2rXyH5 tTgrai củTga thầyijfoPE e2rXyH5m khôngijfoPE q95ayW2uan t95ayW2âm. EijfoPEm đ2rXyH5âu cóTg 2rXyH5bạ n95ayW2gười nào2rXyH5 đẹpTg t2rXyH5rai mTgà eTgm cũnijfoPEg ijfoPEmê đâu.”
Thầy LâijfoPEm gTgật đầuijfoPE cưTgời với95ayW2 tôi:95ayW2 “Tg R2rXyH5ồi, rồi95ayW2. Bi95ayW2ết rồi,Tg xiijfoPEn lỗi.2rXyH5 Nó95ayW2i Tgtóm 2rXyH5lại ijfoPElà cTgó điTg phải2rXyH5 ijfoPEkhông? ĐúngTg Tg7 g95ayW2iờ Tgchờ 95ayW2tui ng95ayW2ay ở2rXyH5 cổng95ayW2 hộTgi chợ2rXyH5 đó95ayW2. 95ayW2Nhớ nghen…Tg 2rXyH5Nhắc lại95ayW2 ijfoPElần nữa2rXyH5 lijfoPEà đúng2rXyH5 Tg7 giờTg 95ayW2đó…”, tTgôi cTgũng ừijfoPE hửijfoPE chTgào thầijfoPEy rồi2rXyH5 leijfoPEo lên95ayW2 x2rXyH5e về….

Khi vềijfoPE nhà,ijfoPE thấyTg 2rXyH5mặt tôi95ayW2 mẹ95ayW2 Tghoan Tghỉ: “2rXyH5Con cư2rXyH5ng, chTgủ ijfoPEnhật đ95ayW2i lêijfoPEn 2rXyH5ông TgNgoại dựTg 2rXyH5đám giỗ.95ayW2 TgCậu PTghú co2rXyH5n về.”.95ayW2 Tô95ayW2i đámTg ỉuijfoPE xìuTg “ijfoPE ijfoPEDạ.”, rồi95ayW2 thưaTg 2rXyH5mẹ đi95ayW2 lTgên phijfoPEòng, mẹTg nijfoPEhìn tTgheo tTgôi 95ayW2ngơ ngácTg: “Co2rXyH5n nhó95ayW2c 2rXyH5này l95ayW2ạ thiệt,ijfoPE bìnhTg thường2rXyH5 95ayW2nó nijfoPEghe cậuTg TgPhú v2rXyH5ề làTg nhTgảy 95ayW2nhõm lê2rXyH5n “quàijfoPE co95ayW2n đijfoPEâu”, 95ayW2mà nTgay ijfoPEtỉnh bơ95ayW2 vậy95ayW2. MijfoPEà 2rXyH5mấy 2rXyH5ngày Tgnay thijfoPEấy nó2rXyH5 cư2rXyH5 2rXyH5lơ mơ95ayW2 vậy,95ayW2 giTgống Tgnhư người95ayW2 chijfoPEết 95ayW2rồi vậ2rXyH5y á.”

Ba t2rXyH5ôi 2rXyH5mỉm c95ayW2ười nó2rXyH5i vớijfoPEi mijfoPEẹ: “ijfoPE KệTg n2rXyH5ó điTg eTgm, đi95ayW2 ijfoPEhọc vềijfoPE mệ95ayW2t mà.Tg NgàyTg m95ayW2ai 95ayW2nó lại2rXyH5 tưTgng bừngijfoPE cTgho coi.”

Trời! TgBa mẹ95ayW2 nàoTg Tgcó 95ayW2biết tTgôi “Tg I’mijfoPE iTgn sijfoPEorrow oijfoPEf lo2rXyH5ve (tôi95ayW2 đaTgng thTgất tình)”2rXyH5 đâu95ayW2, có2rXyH5 Tgcòn tijfoPEâm t2rXyH5rạng 2rXyH5nào m95ayW2à ijfoPEđú đởnijfoPE nhưTg mọijfoPEi kijfoPEhi, mTgà nTgghe đến95ayW2 cậ95ayW2u ijfoPEPhú lạiijfoPE n95ayW2hớ đếnijfoPE cáiTg ijfoPEông Sin95ayW2h đó.Tg NgưTgời đâ95ayW2u Tgmà giố2rXyH5ng nhTgau th95ayW2ế? Tôi95ayW2 bậ95ayW2t m95ayW2áy l2rXyH5ên c95ayW2heck 95ayW2mail thìijfoPE cậu2rXyH5 Ph2rXyH5ú t95ayW2ôi đ95ayW2ang 2rXyH5online 2rXyH5liền 2rXyH5boom v2rXyH5ào nóiijfoPE chuyệijfoPEn v95ayW2ới tô2rXyH5i: “ConTg à,Tg cậu2rXyH5 s2rXyH5ắp vTgề. TgMai làijfoPE lên95ayW2 máyTg ba95ayW2y. Chủ95ayW2 nhật2rXyH5 cậijfoPEu gặp2rXyH5 c2rXyH5on nh95ayW2é. C95ayW2ó ijfoPEquà chijfoPEo co95ayW2n 95ayW2nè. 95ayW2Cậu đaTgng ijfoPElàm việc,Tg sẵ2rXyH5n ijfoPEonline ijfoPEhỏi thă95ayW2m 95ayW2con chút2rXyH5. 95ayW2:> ”95ayW2 T2rXyH5ôi bậijfoPEt cười,2rXyH5 lầTgn nàoTg vềTg m2rXyH5à cậuTg cTghẳng ijfoPEcó qTguà cijfoPEho tôi,ijfoPE chỉ95ayW2 2rXyH5có t2rXyH5ôi Tglà 95ayW2chưa cijfoPEó quà95ayW2 c2rXyH5ho Tgcậu t95ayW2hôi, nhưnijfoPEg tôi95ayW2 sẽ95ayW2 cốijfoPE gắnTgg khijfoPEi nào95ayW2 ijfoPErãnh rỗiijfoPE Tgthì thijfoPEiết k95ayW2ế mộtTg cáTgi lịc95ayW2h tặngijfoPE cậTgu mớijfoPEi được.

Tôi đượcijfoPE bijfoPEa t2rXyH5rang bịijfoPE chTgo má2rXyH5y 2rXyH5vi t2rXyH5ính 2rXyH5từ rấtTg sớ2rXyH5m nê95ayW2n chuy2rXyH5ện vọ95ayW2c ph95ayW2ần mềijfoPEm vớijfoPEi tô2rXyH5i 2rXyH5là Tgmột th2rXyH5ú tTgiêu k2rXyH5hiển khijfoPEá ijfoPEư Tglà hayTg. ijfoPENhờ n2rXyH5ó mTgà tôi95ayW2 95ayW2đi trưTgớc lũijfoPE bạ95ayW2n 95ayW2ở trườn2rXyH5g Tgở kh2rXyH5oản 2rXyH5tin ijfoPEhọc vàTg Tglâu l2rXyH5âu lạTgi lijfoPEàm rộ2rXyH5 lêijfoPEn chuy2rXyH5ện buôn95ayW2 bá95ayW2n ả95ayW2nh dijfoPEo tôiTg 95ayW2thiết kế95ayW2 tijfoPEheo ijfoPEđơn đijfoPEặt Tghàng c2rXyH5ủa cijfoPEhúng Tgnó, vTgui lắijfoPEm kia.

Tôi địnhTg s95ayW2au 95ayW2khi t95ayW2ốt nijfoPEghiệp Tglớp ijfoPE12 nijfoPEày sẽ2rXyH5 đi95ayW2 th95ayW2eo ngàTgnh đồTg họa95ayW2 v95ayW2à tiếijfoPEng 95ayW2Anh, tô95ayW2i tTghấy nijfoPEgành đijfoPEó r2rXyH5ất hợp2rXyH5 vTgới tôi.

Tôi đá95ayW2nh trả95ayW2 l2rXyH5ời lạiTg cậ2rXyH5u: “95ayW2 Dạ,ijfoPE cTgon c95ayW2ám 2rXyH5ơn cậuijfoPE 95ayW2nhiều. CậuijfoPE ơi,Tg 95ayW2mấy thá2rXyH5ng 2rXyH5nay ở2rXyH5 tijfoPErường c2rXyH5on 95ayW2học anTgh văijfoPEn cóTg ôTgng thầijfoPEy gi2rXyH5ống cậu95ayW2 2rXyH5lắm, khoảngijfoPE 82rXyH55 %95ayW2. 2rXyH5Có khijfoPEi 95ayW2nào 95ayW2ổng Tglà Tganh Tgem họ2rXyH5 với95ayW2 cậuTg không?2rXyH5 ;;)”.

“ 95ayW2Giống 95ayW285% h95ayW2ả cijfoPEon Tg:-O Tg? TgỪ nhiều95ayW2 95ayW2khi an95ayW2h e95ayW2m rơi2rXyH5 rớtijfoPE đâu2rXyH5 khTgông biết 95ayW2:-?&nbs95ayW2p;Mà đẹTgp ijfoPEtrai giống95ayW2 2rXyH5cậu h95ayW2ả? ChắcijfoPE kTghông bằTgng đâu95ayW2 nhijfoPEỉ, cậuTg đ95ayW2ẹp t95ayW2rai hơnTg. ijfoPECon 2rXyH5vô ijfoPEcoi kĩTg lạ95ayW2i đi &nb2rXyH5sp;) .G95ayW2iỡn thôiTg. C2rXyH5on chTgưa ngủTg hả?”.ijfoPE Tôi95ayW2 ôm95ayW2 bàTgn p2rXyH5hím cườiTg nắijfoPEc nẻ.Tg CậuTg ijfoPEPhú tijfoPEôi l95ayW2à nijfoPEgười rấtTg đ2rXyH5ẹp tra95ayW2i và2rXyH5 2rXyH5dễ thương…Tg nh95ayW2ưng d95ayW2ễ thương95ayW2 th2rXyH5ứ mấyijfoPE tTgrong nhàTg tijfoPEhì 2rXyH5không biết,Tg vTgì nijfoPEhà ijfoPEtôi có95ayW2 nhiều2rXyH5 ijfoPEcậu dễijfoPE thươ2rXyH5ng lắTgm. MijfoPEặc d2rXyH5ù 95ayW2cậu ch2rXyH5ỉ l2rXyH5à cijfoPEậu họ2rXyH5, nTghưng tìnhijfoPE tTghương củ95ayW2a cậ2rXyH5u đối95ayW2 95ayW2với tôi2rXyH5 95ayW2thì khôngijfoPE th95ayW2ua g95ayW2ì mấ95ayW2y ngườiTg cậ95ayW2u ruTgột cả.ijfoPE 95ayW2Tôi mTguốn Tggì cậ2rXyH5u 2rXyH5cũng gửiTg Tgcho, Tgnhà t2rXyH5ôi gặpTg khó2rXyH5 2rXyH5khăn g2rXyH5ì cậuTg cũ2rXyH5ng g2rXyH5iúp đỡ.

Khi tôiijfoPE c95ayW2òn nTghỏ, tôi95ayW2 h2rXyH5ay 2rXyH5ước nế95ayW2u cTgó người2rXyH5 yêuTg Tgthì t2rXyH5ôi cũ95ayW2ng Tgmơ ước2rXyH5 cTgó 95ayW2một người95ayW2 2rXyH5giống nijfoPEhư c2rXyH5ậu. 2rXyH5Đúng là2rXyH5 cầu2rXyH5 đijfoPEược ướijfoPEc thTgấy, gặpTg 95ayW2thì gặp95ayW2 rồiijfoPE đó2rXyH5 m2rXyH5à đâu2rXyH5 ijfoPEcó ijfoPEdễ 95ayW2thương Tgbằng. ThậmTg chTgí Tglà cijfoPEòn đáng95ayW2 gTghét, r95ayW2ất đáng95ayW2 ghét.

“ DạTg co95ayW2n sTgắp đi2rXyH5 n2rXyH5gủ đây.ijfoPE Cậu95ayW2 l2rXyH5àm việcTg v95ayW2ui nhéTg. Bữ2rXyH5a Tgnào đượcijfoPE coijfoPEn sẽijfoPE gijfoPEửi hì2rXyH5nh ổ95ayW2ng 2rXyH5cho cậu95ayW2 2rXyH5coi. KhijfoPEông gijfoPEiống kTghông Tgăn tiềnTg BTg-) Oáp!Tg!! GijfoPEiờ cTgon buồnTg ng95ayW2ủ qTguá 2rXyH5(:| 95ayW2. Co2rXyH5n ofijfoPEf đây.95ayW2 Hẹ95ayW2p gặpTg 2rXyH5cậu chủijfoPE nhậtijfoPE.BB, G9”-2rXyH5Tôi mỉmTg cười2rXyH5 đánh95ayW2 lại.95ayW2 Những95ayW2 coijfoPEn 2rXyH5chữ củaTg Tgcậu lại2rXyH5 lầnTg lượ95ayW2t hi95ayW2ện rTga: “NgTgáp g95ayW2ì mà95ayW2 t2rXyH5o tijfoPEhế. Nhớ95ayW2 đư2rXyH5a t2rXyH5ay ijfoPEche miệijfoPEng ijfoPElại kẻo95ayW2 rijfoPEuồi 2rXyH5bay vô 95ayW2":)"&ijfoPEnbsp;) 95ayW2. TgỪ, bTgye con95ayW2, sijfoPEao lũTg tr95ayW2ẻ 2rXyH5bay giờ95ayW2 pháTgt mi2rXyH5nh r95ayW2a nijfoPEgôn nTggữ ch2rXyH5at lTgạ quáijfoPE vậy,ijfoPE 2rXyH5bb l2rXyH5à by95ayW2e bijfoPEye, rồ2rXyH5i 95ayW2G9 l2rXyH5à 95ayW2good niTgght. T2rXyH5iện nhỉ.”….

Tôi 2rXyH5vừa đư2rXyH5a Tgtay tắ95ayW2t ijfoPEmáy tijfoPEhì điện95ayW2 Tgthoại r2rXyH5eng, 2rXyH5tôi 95ayW2cầm máyTg Tga lôijfoPE thijfoPEì tiếng2rXyH5 coijfoPEn T95ayW2râm Tgvang lijfoPEên: “2rXyH5Tao nè.95ayW2 SaTgo rồi,Tg ch95ayW2ủ nhật2rXyH5 đijfoPEi c95ayW2oi pijfoPEhim vớTgi ảnhijfoPE phải2rXyH5 không?95ayW2 Sướng95ayW2 quá95ayW2 ta.95ayW2”. TôiijfoPE g2rXyH5ằn giijfoPEọng vớiTg nijfoPEó: “Tg Rất95ayW2 95ayW2tiếc đ2rXyH5ã ijfoPElàm Tgmày Tgthất vọng,Tg Tgnhưng 2rXyH5chủ 95ayW2nhật ijfoPEtao sẽijfoPE điijfoPE 95ayW2lên ông2rXyH5 Ngoại2rXyH5 dựTg đám95ayW2 giTgỗ. C2rXyH5òn tốiijfoPE đếTgn t2rXyH5hì nằm2rXyH5 nTghà hoặcijfoPE q2rXyH5ua mà95ayW2y Tgchơi. CTgòn ản95ayW2h hả95ayW2, ijfoPEquên đi.”

“ H2rXyH5uh??? Dz2rXyH5ậy ijfoPElà 2rXyH5sao? 2rXyH5Mày Tgcó 2rXyH5vé rồi95ayW2 saijfoPEo lại2rXyH5 nằTgm nhàTg?”- TrâTgm ngạcijfoPE nhiên95ayW2 hỏi95ayW2 lại.95ayW2 TôTgi đoTgán l2rXyH5à cTgái mặ2rXyH5t nijfoPEó lúijfoPEc nàijfoPEy 95ayW2không ijfoPEkhác vớiTg Tgcái 95ayW2muỗng làTg Tgmấy, vìTg nóijfoPE ưaijfoPE nghệch95ayW2 mijfoPEặt rTga mỗi2rXyH5 k95ayW2hi ijfoPEngạc nhiên.

Tôi 95ayW2bèn kể95ayW2 từTg đầu95ayW2 2rXyH5tới đuôi95ayW2 cTgho ijfoPEnó Tgnghe chuyệ95ayW2n Tgmấy Tgnay tôiTg ch95ayW2ưa 2rXyH5có dịpijfoPE kểijfoPE v2rXyH5ì kh95ayW2ông quijfoPEa lớp2rXyH5 nijfoPEó chơTgi. TuTgy TrâijfoPEm là2rXyH5 b95ayW2ạn thijfoPEân 95ayW2của t95ayW2ôi như95ayW2ng lạijfoPEi khTgông chunTgg 2rXyH5lớp, k95ayW2ể Tgra th95ayW2ì TrâijfoPEm vàijfoPE tô2rXyH5i 95ayW2cũng có2rXyH5 d2rXyH5uyên kTgì ngộ95ayW2 rấtijfoPE lạijfoPE, tijfoPEôi bijfoPEiết ijfoPEnó l2rXyH5à bạ95ayW2n củ95ayW2a bạijfoPEn cù95ayW2ng bànijfoPE v2rXyH5ới 2rXyH5tôi đầ2rXyH5u n95ayW2ăm lớpijfoPE 1ijfoPE1, nhưnTgg tôiTg qTguen nTgó tTgrong Tgmột dịp2rXyH5 ijfoPEca nhạcijfoPE của95ayW2 trường,Tg nóijfoPEi chuyệ95ayW2n hạ2rXyH5p q95ayW2uá nên95ayW2 2rXyH5“kết ijfoPEdính” nhijfoPEau tTgừ đ2rXyH5ấy. (Tính95ayW2 95ayW2cho đến95ayW2 nijfoPEay ijfoPEthì TrTgâm và95ayW2 ijfoPEtôi đã2rXyH5 ch2rXyH5ơi được2rXyH5 bả2rXyH5y 95ayW2năm 2rXyH5rồi, 95ayW2và cTghuyện cijfoPEủa Tgtôi v2rXyH5à TgSinh 2rXyH5ngày đó95ayW2 thìTg nijfoPEó vTgà 95ayW2thầy Lâ2rXyH5m là2rXyH5 hTgai n2rXyH5gười “ijfoPErắp tâijfoPEm vuTgn vijfoPEén” )

Vừa nijfoPEghe 2rXyH5tôi Tgkể hếtTg, nó95ayW2 h95ayW2ét tron2rXyH5g đi2rXyH5ện 95ayW2thoại l2rXyH5àm 2rXyH5thôi muijfoPEốn thủngTg màn2rXyH5g nhĩTg: 95ayW2“ Tr95ayW2ời ơi2rXyH5 !!!ijfoPE! Ng2rXyH5ốc tửTg! MàijfoPEy 95ayW2có ijfoPEđiên kijfoPEhông vijfoPEậy?”. Tôi2rXyH5 lấTgm lé95ayW2t lijfoPEí 2rXyH5nhí: “2rXyH5 HicijfoPE… ijfoPEtại co2rXyH5n 95ayW2nhỏ kTgia khôn2rXyH5g biếtTg Tgđiều, 95ayW2đâu pTghải tạiTg taoijfoPE. ijfoPETao bị95ayW2 thầy95ayW2 LâmijfoPE nh95ayW2éo, giờ95ayW2 tớiTg m95ayW2ày chử95ayW2i nữaijfoPE hả?Tg TTghôi 2rXyH5bỏ quTga đ2rXyH5i, tijfoPEhầy LâmTg rủ2rXyH5 thứijfoPE 95ayW2bảy nTgày đ95ayW2i chơi.2rXyH5 2rXyH5Mày điTg nha2rXyH5, vìijfoPE t95ayW2ao cóijfoPE véijfoPE đi95ayW2 chTgo haijfoPEi ngườiTg, thầy2rXyH5 ijfoPELâm cũnijfoPEg r2rXyH5ủ 2rXyH5bạn. TgNghe nó95ayW2i bạijfoPEn ổTgng đẹijfoPEp ijfoPEtrai lắm.”,95ayW2 tiế2rXyH5ng TrâmijfoPE cười2rXyH5 kTghúc khijfoPEích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….