You are here

Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thứgH jZAoXHnăm, tôiwVq7Ds vwVq7Dsừa đặtgH chjZAoXHân lêng6xryp bậwVq7Dsc g6xrypcửa lớpg6xryp gHthì wVq7Dsđã ngjZAoXHhe tjZAoXHiếng bwVq7Dsé MwVq7Dsy wVq7Dsnũng nịu:wVq7Ds “wVq7DsThầy ơigH.Thầy jZAoXHrảnh hôngHg? TgHhầy đig6xryp cjZAoXHoi phig6xrypm vớgHi BwVq7Dsé MgHy nhwVq7Dsa. jZAoXHVì g6xrypbé MwVq7Dsy kgHhông jZAoXHrủ đượcg6xryp g6xrypai cảjZAoXH.”. Rg6xrypồi tiếngjZAoXH SinjZAoXHh g6xrypđáp trgHả hwVq7Dsơi ngậwVq7Dsp njZAoXHgừng: “SaojZAoXH ácjZAoXH vậyg6xryp? BgHé MwVq7Dsy wVq7Dsdễ thưg6xrypơng vậyjZAoXH màg6xryp khjZAoXHông ajZAoXHi đi…g6xryp g6xrypcho thầgHy năjZAoXHm phúg6xrypt đjZAoXHể sugHy nghĩg6xryp nha.”.gH TgHôi ránggH đứg6xrypng chwVq7Dsờ đợigH nggHhe cjZAoXHâu trjZAoXHả gHlời củjZAoXHa SiwVq7Dsnh gHrồi mớigH vàogH ljZAoXHớp, cứjZAoXH trảg6xryp lờwVq7Dsi làgH “gHthầy bận”gH chwVq7Dso twVq7Dsôi đijZAoXH, đg6xrypừng gHtrả lờg6xrypi câug6xryp jZAoXHnào khác. 

“Ừ, cg6xrypuối tugHần wVq7Dsnày tjZAoXHhầy wVq7Dscũng khwVq7Dsông wVq7Dsbận. ThầygH g6xrypsẽ gHđi vớig6xryp wVq7Dsbé MgHy.”, cwVq7Dson jZAoXHbé MjZAoXHy wVq7Dsreo lwVq7Dsên jZAoXHnhư bắtwVq7Ds đượcwVq7Ds vwVq7Dsàng: “HwVq7Dsoan hô,jZAoXH cáwVq7Dsm ơjZAoXHn thgHầy.” Mộg6xrypt câgHu trwVq7Dsả lờwVq7Dsi khuyjZAoXHến mwVq7Dsãi thêmjZAoXH nụjZAoXH cườijZAoXH đẹpgH nhwVq7Dsư jZAoXHmơ đãgH làwVq7Dsm tgHôi gHchoáng vgHáng. LạigH thêmg6xryp mộtg6xryp g6xryp“cú sốgHc kinwVq7Dsh dị”g6xryp nữa.g6xryp Cg6xrypon bjZAoXHé đángwVq7Ds ghéjZAoXHt, gHnó thg6xrypiệt làjZAoXH jZAoXHmưu gHma cg6xryphước quwVq7Dsỷ, nógH jZAoXHdám jZAoXH“phỗng tagHy trên”g6xryp g6xrypcủa wVq7Dstôi… njZAoXHó sẽgH biwVq7Dsết g6xryptay tôi…g6xryp tôig6xryp gwVq7Dshét nó…jZAoXH tg6xrypôi cg6xrypăm thùg6xryp nógH…tôi… CwVq7Dsái “ôg6xrypng giàg6xryp” ấygH g6xrypcũng dởg6xryp hgHơi nữa,wVq7Ds jZAoXHnghĩ thg6xrypế nàowVq7Ds màwVq7Ds lạig6xryp nhậjZAoXHn lờigH nwVq7Dsó thế?gH Còg6xrypn twVq7Dsôi đg6xrypây bwVq7Dsỏ chgHo aig6xryp? wVq7DsTôi g6xrypghét cgHả hawVq7Dsi người…
Tôig6xryp khôjZAoXHng địnhjZAoXH vg6xrypào họcwVq7Ds ng6xrypgày hôjZAoXHm nagHy đâu,wVq7Ds jZAoXHnhìn gHhai ngườiwVq7Ds đówVq7Ds mắwVq7Dsc côngwVq7Ds lgHên tăwVq7Dsng xg6xrypông điênjZAoXH bấtjZAoXH tửwVq7Ds lắm.g6xryp ĐjZAoXHi g6xrypvề chwVq7Dso yêngH cgHhuyện. NghĩwVq7Ds vậyg6xryp tjZAoXHôi ligHền qgHuay lưnggH đjZAoXHi xuwVq7Dsống cwVq7Dsầu twVq7Dshang, đgHang đig6xryp ljZAoXHững thữnwVq7Dsg tgHhì thầywVq7Ds LâmjZAoXH từwVq7Ds đâgHu gHra vỗgH vàg6xrypo vagHi tgHôi cáijZAoXH wVq7Dsbộp, thgHầy nhjZAoXHe răg6xrypng: “ChàogH hjZAoXHọc wVq7Dstrò cjZAoXHưng, jZAoXHem tíg6xrypnh trốjZAoXHn hwVq7Dsọc hả?”,gH g6xryptôi dòmwVq7Ds thầygH cg6xrypố nénwVq7Ds bựcg6xryp dọjZAoXHc tjZAoXHươi g6xrypcười: “g6xryp TrốnwVq7Ds g6xryprồi mấjZAoXHt quàgH saogH. EwVq7Dsm jZAoXHđi gHmua nướcjZAoXH tjZAoXHhôi mà.”.wVq7Ds Nghg6xrype tớiwVq7Ds jZAoXHvụ qgHuà wVq7Dscáp wVq7Dsthầy LâjZAoXHm chjZAoXHau mjZAoXHày: “HọwVq7Dsc trg6xrypò thảogH gjZAoXHhê nhỉjZAoXH. g6xrypThầy đigH vềg6xryp gHhổng g6xryphỏi hawVq7Dsn ggHì wVq7Dsmà đògHi quàgH rwVq7Dsồi. MàgH thôgHi, cowVq7Dsn níg6xrypt, khôg6xrypng chấp.g6xryp Nè”.

Thầy lụjZAoXHc cặpg6xryp đjZAoXHưa chwVq7Dso tôig6xryp mộtgH cg6xrypái vòng6xrypg gHmộc gỗwVq7Ds, mộtwVq7Ds cáigH g6xrypđĩa gHCD củawVq7Ds Tg6xryprademark. ThágHnh thầngH ơig6xryp! áig6xryp CgHD nwVq7Dsày gHtôi lùg6xrypng tìmgH khgHắp g6xrypthành phốwVq7Ds màgH khôngjZAoXH thấywVq7Ds màg6xryp najZAoXHy cjZAoXHó g6xryprồi, sungHg swVq7Dsướng g6xrypquá. jZAoXHTôi ômwVq7Ds sig6xrypết cáig6xryp CjZAoXHD trojZAoXHng tjZAoXHay lg6xrypảm nhảmwVq7Ds: “OhjZAoXH mwVq7Dsy gHgod, wVq7Dsmy gojZAoXHd. ĐjZAoXHồ hjZAoXHiếm, wVq7Dsđồ hiếmjZAoXH. CjZAoXHám ơnwVq7Ds tjZAoXHhầy, thầjZAoXHy ngHumber gHone.”, thầygH cườjZAoXHi hjZAoXHa hg6xrypả xogHa wVq7Dsđầu tôwVq7Dsi: “Được,jZAoXH njZAoXHumber jZAoXHone wVq7Dsthì đượcg6xryp. À!wVq7Ds gHCòn cówVq7Ds hagHi cáiwVq7Ds vjZAoXHé đigH gHhội chợwVq7Ds g6xrypnè. gHCho ejZAoXHm luwVq7Dsôn, g6xryprủ jZAoXHai thìgH rủ.”

Vừa nggHhe tớijZAoXH hag6xrypi cjZAoXHái véjZAoXH ljZAoXHàm tôg6xrypi lg6xrypại lig6xrypên tưởnggH cjZAoXHảnh kjZAoXHhi nãg6xrypy, jZAoXHnồng gHđộ mjZAoXHáu điênwVq7Ds cjZAoXHủa tôjZAoXHi lwVq7Dsại cgHhạy ngượcgH lwVq7Dsên. gHNgay lậgHp tứcgH tgHôi cầgHm đĩg6xrypa Cg6xrypD lwVq7Dsẫn wVq7Dscái g6xrypvòng, mấyjZAoXH wVq7Dscái vég6xryp jZAoXHđưa wVq7Dslại chg6xrypo g6xrypthầy LjZAoXHâm, jZAoXHcau cójZAoXH: “EwVq7Dsm twVq7Dsrả thầjZAoXHy jZAoXHhết nè.wVq7Ds jZAoXHGiờ ewVq7Dsm đijZAoXH vgHề đâjZAoXHy. g6xrypTrốn họcwVq7Ds hôwVq7Dsm nawVq7Dsy luông6xryp. Điêng6xryp rồgHi, qgHuê rồi.”g6xryp. Cág6xrypi thájZAoXHi độg6xryp kìgH qwVq7Dsuặc củajZAoXH tôigH làmgH thầyjZAoXH LâmjZAoXH khôjZAoXHng hiểug6xryp môg6xryp tg6xrypê gHgì hết,gH thg6xrypầy khg6xrypệ nệg6xryp wVq7Dsxách đốngHg qug6xrypà chạjZAoXHy g6xryptheo gHtôi: gH“Ê, ê.wVq7Ds jZAoXHGì kjZAoXHì vậy?jZAoXH EjZAoXHm bịgH wVq7Dshâm hgHả? Tg6xrypui gHquýnh cjZAoXHhết bgHây gg6xrypiờ. Rg6xrypéo g6xrypmua gHquà cwVq7Dsho đãgH giờjZAoXH khôg6xrypng lwVq7Dsấy g6xryplà sag6xrypo?”, sẵgHng cơg6xrypn điêngH wVq7Dsđang cuồng6xryp cugHộn tôjZAoXHi qjZAoXHuay lạijZAoXH trútg6xryp giậjZAoXHn lênwVq7Ds thầyg6xryp lgHuôn, tôjZAoXHi qwVq7Dsuay lgHại gắtwVq7Ds: “ỪjZAoXH đjZAoXHấy, ejZAoXHm hâg6xrypm, gHem wVq7Dsđiên. EgHm ghwVq7Dsét cg6xrypái ôg6xrypng đó,jZAoXH g6xrypem jZAoXHghét cjZAoXHon bwVq7Dsé đó,g6xryp egHm ghétjZAoXH thầg6xrypy gHluôn. wVq7DsEm gHvề…Vĩnh biệt…”.

Thầy LâmjZAoXH đg6xrypuổi theg6xrypo nắmjZAoXH wVq7Dsdây cwVq7Dsặp tôgHi kéwVq7Dso lại:g6xryp “ÊjZAoXH g6xryp, vgHừa phảig6xryp thôg6xrypi ngHha. g6xrypTui lg6xrypàm gìg6xryp màjZAoXH gHghét tug6xrypi? wVq7DsEm gHđang giwVq7Dsận gHai màg6xryp đwVq7Dsiên dwVq7Dsữ vậywVq7Ds? CáwVq7Dsi ônggH thg6xrypầy g6xrypSinh đówVq7Ds hả?jZAoXH NgồijZAoXH wVq7Dsxuống kểwVq7Ds tug6xrypi nwVq7Dsghe.”. wVq7DsNói xog6xrypng, tgHhầy cầmjZAoXH wVq7Dsdây cặpwVq7Ds wVq7Dskéo twVq7Dsôi ngồwVq7Dsi xg6xrypuống châg6xrypn gHcầu thwVq7Dsang. Sẵng6xryp đwVq7Dsang cg6xrypó ngHgười cầng6xryp chijZAoXHa gHsẻ, tôjZAoXHi phugHn rg6xrypa mộtg6xryp twVq7Dsràng chwVq7Dso hwVq7Dsạ hỏa.gH gHSau g6xrypkhi nghg6xrype xonwVq7Dsg cjZAoXHâu chg6xrypuyện tg6xryphầy gHLâm wVq7Dsnhìn tôgHi mỉjZAoXHm cưjZAoXHời vỗg6xryp vag6xrypi jZAoXHan ủg6xrypi: “Thg6xrypua keg6xrypo nàyjZAoXH bg6xrypày jZAoXHkeo khág6xrypc. jZAoXHĐừng nwVq7Dsản chí…wVq7Ds g6xrypnhưng cóg6xryp jZAoXHđiều…”, tôgHi nhìnwVq7Ds thầwVq7Dsy lwVq7Dsạ lẫmwVq7Ds: “Nhưg6xrypng sgHao hảgH thầy?”.ThầywVq7Ds LgHâm cajZAoXHu mặtgH lạiwVq7Ds g6xrypđưa hwVq7Dsai tag6xrypy véogH jZAoXHhai jZAoXHmá tôjZAoXHi lèmwVq7Ds bèm:g6xryp jZAoXH“Cái tgHội ngốcjZAoXH ljZAoXHà g6xrypmột ngHè. CjZAoXHái wVq7Dstội vwVq7Dsô djZAoXHuyên, dámjZAoXH gHtrút ggHiận lêwVq7Dsn tug6xrypi lwVq7Dsà gHhai nè,gH vg6xrypà điêjZAoXHn khùngHg lwVq7Dsà bjZAoXHa. CwVq7Dshừa chưa?”g6xryp, vìjZAoXH gHđau mg6xrypà tôwVq7Dsi jZAoXHla ogHai oáijZAoXH: “Ối,g6xryp đgHau quá!!gH! Tg6xrypha chgHo eg6xrypm. EgHm chừwVq7Dsa rồg6xrypi, eg6xrypm chg6xrypừa rồi.”.

Khi thầywVq7Ds LwVq7Dsâm bỏgH tag6xrypy rg6xrypa, tôiwVq7Ds ngjZAoXHồi đưagH tagHy xojZAoXHa xjZAoXHoa hwVq7Dsai mágH đầjZAoXHy nhgHững vếtwVq7Ds đỏg6xryp jZAoXHphụng phgHịu: “ThầygH gHác cònjZAoXH hgHơn Sig6xrypnh nữa,jZAoXH nhéowVq7Ds g6xrypđau gHquá. jZAoXHUi djZAoXHa! g6xrypEm ngốcwVq7Ds chỗjZAoXH nào?”.gH ThầgHy LâmgH thgHeo thgHói quwVq7Dsen đg6xrypưa tawVq7Dsy miếgHt cằm:gH “LạiwVq7Ds cwVq7Dsòn khôngHg ng6xrypữa gHhả? gHTự dưngjZAoXH đejZAoXHm cwVq7Dsho cwVq7Dson wVq7Dsbé g6xrypMy đówVq7Ds cág6xrypi véwVq7Ds jZAoXHlàm gjZAoXHì?”, tôgHi đưgHa g6xryptay lêng6xryp gjZAoXHãi gHđầu: “EjZAoXHm gHđâu cówVq7Ds g6xrypngờ cgHon nhwVq7Dsỏ g6xrypđó đwVq7Dsúng túypg6xryp “tựg6xryp nwVq7Dshiên jZAoXHnhư ngườiwVq7Ds HàwVq7Ds Nội”wVq7Ds đâu?”.wVq7Ds VừawVq7Ds jZAoXHlúc đg6xrypó chuônggH g6xrypreng lên,wVq7Ds thầywVq7Ds kjZAoXHéo twVq7Dsôi đẩygH vwVq7Dsề pwVq7Dshía cwVq7Dsầu gHthang bwVq7Dsảo: “gHThôi tg6xrypới giờjZAoXH họcjZAoXH rgHồi, wVq7Dsđi họcgH đg6xrypi.Chuồn ljZAoXHà biếg6xrypt twVq7Dsay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thag6xrypy ewVq7Dsm ygHeu anh

Nhác thấjZAoXHy mặtjZAoXH tgHôi, cojZAoXHn bg6xrypé MgHy đãg6xryp lăngHg jZAoXHxăng: “jZAoXHChị ơi,jZAoXH wVq7Dsem mờg6xrypi thầyjZAoXH đg6xrypi. TgHhầy gHđồng g6xrypý rồiwVq7Ds đwVq7Dsấy chịwVq7Ds wVq7Dsạ.”, tôgHi jZAoXHnhìn nwVq7Dsó wVq7Dsmỉm cườijZAoXH wVq7Dsà wVq7Dslên mộtg6xryp câwVq7Dsu jZAoXHra chiềug6xryp jZAoXHngạc nhiwVq7Dsên lắm.g6xryp CgHon quỷ…gH tjZAoXHa bẻwVq7Ds cổjZAoXH mijZAoXH…lại cg6xrypòn khog6xrype nữjZAoXHa hảwVq7Ds? MớijZAoXH dằnjZAoXH gHđược cgHơn tứcwVq7Ds g6xrypxong, jZAoXHgiờ ngHó lgHại “quạt”wVq7Ds cwVq7Dsho bùngHg lêjZAoXHn. wVq7DsNghe jZAoXHnó wVq7Dslíu gHlo màg6xryp lònwVq7Dsg jZAoXHtôi ngg6xryphẹn g6xrypngào.Mình g6xrypquả g6xryplà điwVq7Dsên, vừgHa g6xrypđiên vừajZAoXH ngốc!wVq7Ds NówVq7Ds thìwVq7Ds wVq7Dsvui rồiwVq7Ds chủjZAoXH ngHhật đjZAoXHược g6xrypđi xeg6xrypm phwVq7Dsim vớiwVq7Ds Sg6xrypinh còng6xryp mìngHh jZAoXHlại nằmgH nhà…chángH ngắt.

Sinh cũngwVq7Ds “khônggH bijZAoXHết” nỗjZAoXHi lòjZAoXHng gHcủa tôi,wVq7Ds jZAoXHanh gHvui vẻjZAoXH đếjZAoXHn bênwVq7Ds tôwVq7Dsi mỉmg6xryp g6xrypcười: gH“ ChủwVq7Ds nhậtgH đig6xryp xg6xrypem jZAoXHphim swVq7Dsướng ha.”g6xryp TôwVq7Dsi cưg6xrypời nhạjZAoXHt thếchjZAoXH đápg6xryp lạig6xryp anhgH: “Vâng!wVq7Ds NhưnjZAoXHg sướjZAoXHng đâg6xrypu gHbằng awVq7Dsi kigHa, g6xrypđi jZAoXHhai mjZAoXHình gHmới vwVq7Dsui. ThếwVq7Ds mg6xrypà dág6xrypm bjZAoXHảo côwVq7Ds wVq7DsAn khôngHg rảngHh cuốiwVq7Ds tuầnwVq7Ds gHcơ đấy.”g6xryp. NggHhe jZAoXHtôi nóijZAoXH móg6xrypc nówVq7Dsi mỉag6xryp thế,wVq7Ds g6xrypanh g6xrypcau mặtgH lwVq7Dsườm tôigH: “LjZAoXHại g6xrypăn nójZAoXHi kiểuwVq7Ds đówVq7Ds nữa.g6xryp MuốjZAoXHn tôig6xryp chgHo mộtjZAoXH kígH vàowVq7Ds đầjZAoXHu jZAoXHkhông hả?gH AwVq7Dsi vớjZAoXHi ai?”.

Tôi nhgHìn ajZAoXHnh gHcong môgHi lwVq7Dsên, nówVq7Dsi khg6xrypoáy thêmwVq7Ds tiếnggH gHnữa: “Emg6xryp nwVq7Dsói wVq7Dsai đójZAoXH g6xrypchứ jZAoXHcó njZAoXHói tg6xryphầy đâugH. NggHộ à!”,gH wVq7Dsnói xgHong twVq7Dsôi cắpg6xryp cặpjZAoXH quwVq7Dsay lưngHg jZAoXHđi xug6xrypống bànjZAoXH g6xrypbét ng6xrypgồi học.gH g6xrypSinh phùnwVq7Dsg mgHang kjZAoXHhoanh tajZAoXHy thởg6xryp dài,jZAoXH jZAoXHcòn cogHn bgHé jZAoXHMy hg6xrypết njZAoXHhìn tôjZAoXHi rồijZAoXH lạwVq7Dsi nhìng6xryp wVq7Dsanh g6xrypchả hiểugH gìg6xryp cả.

Suốt bgHuổi họcg6xryp nỗjZAoXHi bgHuồn chjZAoXHán cứgH gHlơ mgHơ trg6xrypong twVq7Dsôi. HwVq7Dsễ nhjZAoXHìn SjZAoXHinh tôiwVq7Ds lạgHi thgHấy nghèwVq7Dsn nwVq7Dsghẹn nơig6xryp g6xrypcuống jZAoXHhọng. wVq7DsSao mjZAoXHà chánwVq7Ds wVq7Dsghê g6xrypta! CjZAoXHó gHlẽ wVq7Dslà ngàygH chủwVq7Ds nhậjZAoXHt tgHôi nêng6xryp ngHgủ suốg6xrypt cgHả nggHày. VwVq7Dsì jZAoXHbiết đwVq7Dsâu gHtrong mơwVq7Ds tôwVq7Dsi g6xrypsẽ mơwVq7Ds thấg6xrypy anwVq7Dsh jZAoXHvà tg6xrypôi đwVq7Dsi xegHm phiwVq7Dsm thg6xrypì sjZAoXHao, nhưjZAoXH thếgH cgHòn đượcgH hơnwVq7Ds ngHhìn gHthấy cgHon béjZAoXH ấg6xrypy jZAoXHcứ lgHởn vởwVq7Dsn wVq7Dsbên anh….

Khi ngg6xryphe tiếngg6xryp chuônggH g6xrypreng, tôwVq7Dsi jZAoXHlà g6xrypngười vọwVq7Dst gHra trướcwVq7Ds nhấg6xrypt. ĐjZAoXHi vềgH cg6xrypho jZAoXHlẹ đểjZAoXH rg6xrypa quángH wVq7Dsngồi jZAoXHnhâm wVq7Dsnhi đg6xrypể “quên”gH buồgHn. KhjZAoXHi wVq7Dstôi đanjZAoXHg đểjZAoXH xjZAoXHe gHtôi tg6xryphấy thwVq7Dsầy Lâmg6xryp gHvà awVq7Dsnh đứnggH nwVq7Dsói cgHhuyện ởjZAoXH hànhg6xryp gHlang phòngHg gijZAoXHáo vụwVq7Ds jZAoXHra chiềujZAoXH g6xrypvui vẻwVq7Ds lắm,gH cáig6xryp nụjZAoXH cg6xrypười quyếg6xrypn g6xryprũ wVq7Dsđó giờg6xryp jZAoXHtôi thjZAoXHấy gwVq7Dshét kinjZAoXHh khủng.gH gHVới gHai cũngwVq7Ds cườigH đượcjZAoXH. TôjZAoXHi thấtg6xryp wVq7Dsthểu dẫng6xryp jZAoXHxe rg6xrypa kwVq7Dshỏi chỗjZAoXH gHgiữ, gHcúi mặtwVq7Ds xuốnggH gHđất lắcgH đầug6xryp cg6xryphán wVq7Dsnản rồig6xryp lẩg6xrypm nhẩmjZAoXH: g6xryp“ g6xrypCuối tuwVq7Dsần nàyjZAoXH mìnhwVq7Ds ljZAoXHàm g6xrypgì đâg6xrypy, g6xryplại gHđi rjZAoXHa qgHuán càgH wVq7Dsphê jZAoXHvà ngồig6xryp ngắmgH sg6xrypao hả?HayjZAoXH vặngH máwVq7Dsy lgHạnh trjZAoXHong pjZAoXHhòng vàg6xryp cujZAoXHốn mềnjZAoXH njZAoXHằm ngủ?”g6xryp TêngH jZAoXHgiữ gHxe thấgHy g6xrypthái đgHộ tgHôi jZAoXHnhư thếjZAoXH cgHũng mwVq7Dsắc cưjZAoXHời, hắng6xryp chwVq7Dsọc: “wVq7Ds SjZAoXHao vậy,jZAoXH thwVq7Dsất tìgHnh hảjZAoXH cưwVq7Dsng? CuốgHi gHtuần khjZAoXHông jZAoXHai đijZAoXH chơwVq7Dsi vjZAoXHới cgHưng hả?Ang6xryph đig6xryp jZAoXHcho nè.”.g6xryp Ág6xryp àjZAoXH! gHDám chọcjZAoXH bgHà àgH, bgHà đawVq7Dsng cơg6xrypn đgHiên đây.jZAoXH MàyjZAoXH tớijZAoXH sốgH rjZAoXHồi. NwVq7Dsghĩ gHthế tôwVq7Dsi buôjZAoXHng thỏngwVq7Ds hg6xrypắn gHmột cjZAoXHâu: gH“Dạ, g6xrypcám ơngH jZAoXHlòng tốwVq7Dst g6xrypcủa anhg6xryp. g6xrypAnh wVq7Dslo wVq7Dsthu tjZAoXHiền giữwVq7Ds xwVq7Dse đwVq7Dsi, đừngjZAoXH ởwVq7Ds đgHó rảwVq7Dsnh rỗijZAoXH lwVq7Dso cgHho ejZAoXHm, bảjZAoXHo vệgH lgHa gHanh bâgHy giờ.jZAoXH EwVq7Dsm đangHg vội,jZAoXH anwVq7Dsh vg6xrypui lòg6xrypng thg6xrypu tijZAoXHền gwVq7Dsiữ jZAoXHxe nhgHanh lêwVq7Dsn chútjZAoXH jZAoXHđược khônggH?”. g6xrypGã gHgiữ wVq7Dsxe cứnwVq7Dsg hwVq7Dsọng nhjZAoXHìn tôg6xrypi, tứcgH tốiwVq7Ds lắmgH nhưngg6xryp tấtg6xryp nhijZAoXHên jZAoXHhắn kjZAoXHhông thểg6xryp phảngH bwVq7Dsác gì.gH wVq7DsTôi jZAoXHđã qujZAoXHá jZAoXHlịch sự.

Gần wVq7Dsra tớig6xryp gHcổng trườnggH jZAoXHthì tôg6xrypi gHnghe tiếnggH tgHhầy LâjZAoXHm gọig6xryp ýwVq7Ds ớjZAoXHi sawVq7Dsu lwVq7Dsưng: “gH gHH, wVq7DsH. ChờwVq7Ds gHchút!”. ThầjZAoXHy cgHhạy đếwVq7Dsn gầnjZAoXH tôiwVq7Ds gHđứng thởjZAoXH dốc:wVq7Ds “gH TjZAoXHhoắt cáiwVq7Ds lgHà jZAoXHthấy gHra tớiwVq7Ds đâyg6xryp rồigH. gHCái gHvé hộgHi jZAoXHchợ nãjZAoXHy qjZAoXHuên lấygH nè.gHMột vwVq7Dsé wVq7Dsđi wVq7Dsđược hawVq7Dsi người,jZAoXH jZAoXHem jZAoXHdẫn bạng6xryp đijZAoXH wVq7Dscho vuwVq7Dsi, tug6xrypi cũngg6xryp rủjZAoXH g6xrypbạn đjZAoXHi nữa.ĐjZAoXHi quậyjZAoXH chơijZAoXH đigH, gHthứ bảwVq7Dsy cũwVq7Dsng khwVq7Dsông bậnjZAoXH gì.Bg6xrypật míg6xryp nghejZAoXHn, bạngH gHtui jZAoXHđẹp trjZAoXHai lắm.”

Cái ng6xrypày lwVq7Dsàm tôiwVq7Ds gHhơi quêjZAoXH jZAoXHà nhag6xryp, ổngjZAoXH cứwVq7Ds jZAoXHlàm nhwVq7Dsư g6xryptôi thấywVq7Ds ngHgười đẹpgH trwVq7Dsai wVq7Dsnào gHcũng nwVq7Dshảy vôwVq7Ds vậygH đó.jZAoXH jZAoXHMê đwVq7Dsẹp trajZAoXHi thìg6xryp cũgHng phảig6xryp gHcó mjZAoXHức độgH chứ.gH MàgH thôwVq7Dsi jZAoXHkệ! TwVq7Dshứ bwVq7Dsảy họcjZAoXH xongHg, rảnhg6xryp rỗg6xrypi đigH cjZAoXHhơi g6xrypcho đỡg6xryp g6xrypbuồn. VgHề g6xrypnhà buồngH chgHán cgHũng vậy.jZAoXH TôijZAoXH gjZAoXHật đầuwVq7Ds nhưngwVq7Ds lạjZAoXHi gHnói dg6xrypỗi: jZAoXH“ Được,g6xryp wVq7Dsem wVq7Dsđi. MgHà egHm đig6xryp tạigH gHem chg6xrypán thgHôi, chg6xrypứ gHông wVq7Dsbạn đẹpg6xryp twVq7Dsrai wVq7Dscủa thwVq7Dsầy g6xrypem kjZAoXHhông qwVq7Dsuan tâg6xrypm. Eg6xrypm jZAoXHđâu g6xrypcó jZAoXHbạ ngưjZAoXHời nàog6xryp đẹgHp trg6xrypai gHmà g6xrypem cũngjZAoXH mwVq7Dsê đâu.”
Thầy LâjZAoXHm gậtwVq7Ds đầug6xryp cườgHi vớijZAoXH twVq7Dsôi: gH“ RồiwVq7Ds, rồwVq7Dsi. gHBiết rồg6xrypi, xijZAoXHn lỗijZAoXH. NgHói tójZAoXHm lạwVq7Dsi wVq7Dslà cwVq7Dsó đgHi phảig6xryp không6xrypg? ĐúngHg wVq7Ds7 jZAoXHgiờ wVq7Dschờ tg6xrypui nwVq7Dsgay wVq7Dsở cổngjZAoXH g6xryphội cjZAoXHhợ đó.jZAoXH NhớwVq7Ds ngheg6xrypn… jZAoXHNhắc lạigH lầng6xryp nữawVq7Ds lgHà đúngjZAoXH wVq7Ds7 giờg6xryp đó…”,wVq7Ds tôg6xrypi cũngjZAoXH ừwVq7Ds hg6xrypử chàwVq7Dso thg6xrypầy rồg6xrypi leg6xrypo gHlên xgHe về….

Khi vềwVq7Ds nhàjZAoXH, thấjZAoXHy mặtjZAoXH g6xryptôi mẹjZAoXH hojZAoXHan hg6xrypỉ: “ConjZAoXH cưnjZAoXHg, chủwVq7Ds nhậtwVq7Ds đgHi ljZAoXHên ônwVq7Dsg NgoạjZAoXHi g6xrypdự đjZAoXHám giỗ.wVq7Ds gHCậu PhgHú cg6xrypon về.”gH. Tôg6xrypi đwVq7Dsám ỉugH xjZAoXHìu jZAoXH“ Dạ.”g6xryp, rồwVq7Dsi thwVq7Dsưa mẹg6xryp đgHi g6xryplên pwVq7Dshòng, mgHẹ nhìngH g6xryptheo tôjZAoXHi ngwVq7Dsơ ngác:jZAoXH “ConwVq7Ds ngHhóc nàygH lg6xrypạ thiệt,gH bìjZAoXHnh thgHường ng6xrypó ngHghe cậjZAoXHu PhjZAoXHú vềjZAoXH làg6xryp njZAoXHhảy nwVq7Dshõm wVq7Dslên “qjZAoXHuà g6xrypcon đâujZAoXH”, mg6xrypà wVq7Dsnay tỉnhjZAoXH bơjZAoXH vậy.wVq7Ds Mg6xrypà mấygH g6xrypngày ngHay thấygH nówVq7Ds gHcư jZAoXHlơ mg6xrypơ vậy,gH giốngjZAoXH wVq7Dsnhư ngườwVq7Dsi chếtjZAoXH rồigH vậygH á.”

Ba tjZAoXHôi mỉmg6xryp jZAoXHcười ngHói vớgHi mẹ:jZAoXH “wVq7Ds g6xrypKệ nwVq7Dsó jZAoXHđi ewVq7Dsm, đig6xryp jZAoXHhọc vềgH mệjZAoXHt mà.jZAoXH NjZAoXHgày g6xrypmai g6xrypnó ljZAoXHại tg6xrypưng bừwVq7Dsng cjZAoXHho coi.”

Trời! wVq7DsBa mẹg6xryp nàg6xrypo cg6xrypó biếgHt g6xryptôi “jZAoXH g6xrypI’m g6xrypin g6xrypsorrow owVq7Dsf log6xrypve (tôigH đang6xrypg wVq7Dsthất tình)”jZAoXH đjZAoXHâu, gHcó jZAoXHcòn tjZAoXHâm trạjZAoXHng wVq7Dsnào g6xrypmà đg6xrypú đởng6xryp nhưgH mọjZAoXHi jZAoXHkhi, mgHà nghjZAoXHe đếngH cwVq7Dsậu Phg6xrypú lạijZAoXH g6xrypnhớ đg6xrypến cáig6xryp ôngHg SingHh đójZAoXH. Ng6xrypgười đâgHu màjZAoXH gg6xrypiống nhwVq7Dsau g6xrypthế? Tôig6xryp bậg6xrypt mág6xrypy jZAoXHlên cheg6xrypck jZAoXHmail thìjZAoXH cậujZAoXH PwVq7Dshú tjZAoXHôi đgHang onwVq7Dsline liềjZAoXHn bowVq7Dsom vàojZAoXH nógHi chuyệnwVq7Ds vjZAoXHới tôg6xrypi: “wVq7DsCon àg6xryp, cậug6xryp sắpjZAoXH g6xrypvề. Mg6xrypai làwVq7Ds lg6xrypên mwVq7Dsáy gHbay. CgHhủ nhậgHt cậjZAoXHu gặpgH g6xrypcon g6xrypnhé. CjZAoXHó qug6xrypà jZAoXHcho cowVq7Dsn nè.jZAoXH CậugH đanwVq7Dsg gHlàm vwVq7Dsiệc, sẵng6xryp g6xryponline hjZAoXHỏi thăwVq7Dsm cgHon chg6xrypút. wVq7Ds:> gH” TwVq7Dsôi bg6xrypật cườwVq7Dsi, wVq7Dslần jZAoXHnào wVq7Dsvề mg6xrypà cậg6xrypu chẳngg6xryp cwVq7Dsó g6xrypquà jZAoXHcho tjZAoXHôi, g6xrypchỉ cwVq7Dsó wVq7Dstôi lg6xrypà chgHưa cjZAoXHó quàjZAoXH wVq7Dscho cậugH thg6xrypôi, nwVq7Dshưng tôigH gHsẽ g6xrypcố gắg6xrypng khg6xrypi nàojZAoXH rãngHh rỗwVq7Dsi twVq7Dshì thiếtwVq7Ds kếgH mộtwVq7Ds cáijZAoXH lịchwVq7Ds tặngwVq7Ds cgHậu mớijZAoXH được.

Tôi đượcgH bwVq7Dsa tgHrang bịwVq7Ds cwVq7Dsho gHmáy jZAoXHvi wVq7Dstính từgH rấtg6xryp sớmjZAoXH jZAoXHnên chuyệnwVq7Ds vọcwVq7Ds phầnjZAoXH mềmjZAoXH vớjZAoXHi tôgHi lg6xrypà gHmột tg6xryphú tiêujZAoXH khiểngH khjZAoXHá ưjZAoXH g6xryplà wVq7Dshay. gHNhờ gHnó wVq7Dsmà tôgHi đwVq7Dsi trướcg6xryp lũwVq7Ds bạwVq7Dsn gHở trưgHờng ởg6xryp khoảng6xryp tig6xrypn họcwVq7Ds vàwVq7Ds lwVq7Dsâu lâug6xryp wVq7Dslại làjZAoXHm wVq7Dsrộ lêgHn chujZAoXHyện gHbuôn bág6xrypn ảnhwVq7Ds jZAoXHdo twVq7Dsôi thiếtg6xryp kgHế tg6xrypheo đơnjZAoXH đặtgH jZAoXHhàng jZAoXHcủa wVq7Dschúng nó,jZAoXH wVq7Dsvui lwVq7Dsắm kia.

Tôi gHđịnh swVq7Dsau jZAoXHkhi tốtg6xryp nghiệjZAoXHp lớpwVq7Ds gH12 nàwVq7Dsy sẽwVq7Ds jZAoXHđi thwVq7Dseo njZAoXHgành đwVq7Dsồ hg6xrypọa jZAoXHvà tiếng6xrypg AnwVq7Dsh, tjZAoXHôi thấywVq7Ds ngànhjZAoXH đójZAoXH rấtwVq7Ds hợg6xrypp vwVq7Dsới tôi.

Tôi đág6xrypnh trảwVq7Ds lờwVq7Dsi lạijZAoXH wVq7Dscậu: g6xryp“ Dạ,jZAoXH cg6xrypon cámwVq7Ds ơnjZAoXH gHcậu ngHhiều. CgHậu ơi,gH mwVq7Dsấy thángjZAoXH njZAoXHay ởgH trườngg6xryp cgHon họjZAoXHc wVq7Dsanh vgHăn cwVq7Dsó ôngwVq7Ds thầygH wVq7Dsgiống cậug6xryp jZAoXHlắm, khg6xrypoảng 8g6xryp5 %wVq7Ds. jZAoXHCó khgHi g6xrypnào ổng6xrypg jZAoXHlà ag6xrypnh gHem họwVq7Ds jZAoXHvới cwVq7Dsậu khôngHg? ;;)”.

“ GiốgHng 8gH5% wVq7Dshả wVq7Dscon wVq7Ds:-O wVq7Ds? ỪjZAoXH nhiềjZAoXHu jZAoXHkhi jZAoXHanh jZAoXHem rơgHi rớtjZAoXH đwVq7Dsâu khôngwVq7Ds biết  jZAoXHMà đẹpwVq7Ds trjZAoXHai gjZAoXHiống cgHậu hg6xrypả? Chg6xrypắc jZAoXHkhông jZAoXHbằng đgHâu nhjZAoXHỉ, cậug6xryp đẹpgH trag6xrypi hơwVq7Dsn. g6xrypCon vwVq7Dsô cg6xrypoi kĩjZAoXH gHlại đi :g6xryp)&gHnbsp;) jZAoXH.Giỡn thôijZAoXH. CjZAoXHon chưagH ngủjZAoXH hả?g6xryp”. TôijZAoXH ôg6xrypm bànwVq7Ds phímg6xryp cườigH ngHắc njZAoXHẻ. CậuwVq7Ds wVq7DsPhú tôiwVq7Ds làjZAoXH ngườig6xryp rấjZAoXHt đwVq7Dsẹp tjZAoXHrai vwVq7Dsà dwVq7Dsễ thươnwVq7Dsg… g6xrypnhưng dễjZAoXH tgHhương thứg6xryp mấyg6xryp trgHong nhjZAoXHà jZAoXHthì kgHhông biết,jZAoXH vwVq7Dsì nhàjZAoXH tôig6xryp cówVq7Ds nhig6xrypều jZAoXHcậu dễjZAoXH thgHương lắmgH. Mg6xrypặc dgHù wVq7Dscậu cwVq7Dshỉ làjZAoXH cậujZAoXH hg6xrypọ, nhưng6xrypg jZAoXHtình thươgHng củawVq7Ds gHcậu đốijZAoXH vớgHi twVq7Dsôi thìjZAoXH khg6xrypông thg6xrypua ggHì mấg6xrypy ngườg6xrypi gHcậu ruộtgH cgHả. TgHôi muốnwVq7Ds gìgH cậujZAoXH cũg6xrypng gửgHi chg6xrypo, nhgHà tôiwVq7Ds gg6xrypặp gHkhó khănjZAoXH gHgì cậuwVq7Ds cũngHg wVq7Dsgiúp đỡ.

Khi tôjZAoXHi jZAoXHcòn nhỏgH, tgHôi hgHay ướcgH ng6xrypếu cówVq7Ds ngườwVq7Dsi yêjZAoXHu g6xrypthì tg6xrypôi cwVq7Dsũng mgHơ ướcjZAoXH jZAoXHcó mwVq7Dsột ngjZAoXHười jZAoXHgiống nhjZAoXHư cậjZAoXHu. ĐújZAoXHng làg6xryp cầug6xryp đượjZAoXHc jZAoXHước g6xrypthấy, gặpg6xryp tg6xryphì gặg6xrypp rồig6xryp wVq7Dsđó mg6xrypà đâujZAoXH cójZAoXH g6xrypdễ jZAoXHthương wVq7Dsbằng. ThậmwVq7Ds chg6xrypí ljZAoXHà còngH gHđáng gjZAoXHhét, jZAoXHrất đángwVq7Ds ghét.

“ gHDạ jZAoXHcon swVq7Dsắp wVq7Dsđi ngủg6xryp đâygH. jZAoXHCậu làmwVq7Ds việg6xrypc vg6xrypui nhé.g6xryp wVq7DsBữa g6xrypnào đượcwVq7Ds cojZAoXHn swVq7Dsẽ gửjZAoXHi hìgHnh ổnggH chg6xrypo cjZAoXHậu g6xrypcoi. wVq7DsKhông giốgHng khgHông g6xrypăn g6xryptiền BwVq7Ds-) Oáp!wVq7Ds!! GijZAoXHờ cjZAoXHon buồwVq7Dsn nwVq7Dsgủ quágH gH(:| g6xryp. CjZAoXHon ofjZAoXHf đâywVq7Ds. HwVq7Dsẹp jZAoXHgặp cậwVq7Dsu chủwVq7Ds nhậtg6xryp.BB, GgH9”-Tôi mỉmgH cườg6xrypi đánhgH lạigH. NhữngjZAoXH cowVq7Dsn chữwVq7Ds củajZAoXH cậug6xryp lạiwVq7Ds lầgHn lượgHt hg6xrypiện rajZAoXH: “NgápwVq7Ds gjZAoXHì màwVq7Ds jZAoXHto thế.jZAoXH NhjZAoXHớ wVq7Dsđưa tawVq7Dsy g6xrypche miệngHg lạijZAoXH wVq7Dskẻo ruồjZAoXHi gHbay vô  ) wVq7Ds. Ừ,gH byg6xrype cogHn, sg6xrypao lũgH trẻjZAoXH bajZAoXHy gjZAoXHiờ phátgH mwVq7Dsinh rwVq7Dsa nwVq7Dsgôn ngữjZAoXH wVq7Dschat lạwVq7Ds g6xrypquá wVq7Dsvậy, bjZAoXHb làwVq7Ds gHbye byewVq7Ds, rồijZAoXH GgH9 ljZAoXHà goojZAoXHd nightg6xryp. TiệnwVq7Ds nhỉ.”….

Tôi vừjZAoXHa đưajZAoXH tag6xrypy tắtgH májZAoXHy thìwVq7Ds điệgHn tjZAoXHhoại rengwVq7Ds, tôig6xryp cầmjZAoXH mgHáy wVq7Dsa lwVq7Dsô thg6xrypì tiwVq7Dsếng wVq7Dscon TrâgHm vg6xrypang lêngH: jZAoXH“Tao g6xrypnè. Sg6xrypao g6xryprồi, cgHhủ nhậtwVq7Ds đwVq7Dsi cogHi pjZAoXHhim vớigH g6xrypảnh g6xrypphải khjZAoXHông? jZAoXHSướng gHquá ta.”wVq7Ds. TjZAoXHôi gằgHn giọngjZAoXH g6xrypvới nógH: “wVq7Ds Rấtg6xryp tiếcg6xryp đãgH lwVq7Dsàm g6xrypmày tjZAoXHhất vg6xrypọng, nwVq7Dshưng cgHhủ njZAoXHhật tgHao sjZAoXHẽ đjZAoXHi lênwVq7Ds ôwVq7Dsng Ngg6xrypoại dựwVq7Ds đámg6xryp wVq7Dsgiỗ. Còg6xrypn tốgHi đếnjZAoXH wVq7Dsthì nằmg6xryp nhàwVq7Ds g6xryphoặc qujZAoXHa jZAoXHmày cgHhơi. CònjZAoXH wVq7Dsảnh jZAoXHhả, qgHuên đi.”

“ g6xrypHuh??? jZAoXHDzậy làjZAoXH sg6xrypao? MjZAoXHày cg6xrypó g6xrypvé rồwVq7Dsi sag6xrypo lạigH nằmgH nhà?”-jZAoXH TrgHâm ngạcjZAoXH nhiwVq7Dsên hỏijZAoXH lạigH. Tg6xrypôi đogHán làgH cg6xrypái jZAoXHmặt nójZAoXH lúgHc nàyg6xryp khôngHg kjZAoXHhác vớigH cjZAoXHái muỗwVq7Dsng làwVq7Ds mấy,g6xryp vìwVq7Ds ng6xrypó ưag6xryp ngg6xryphệch mặtg6xryp rjZAoXHa mỗijZAoXH gHkhi ngạcwVq7Ds nhiên.

Tôi bèng6xryp kểjZAoXH wVq7Dstừ đjZAoXHầu gHtới đuôigH jZAoXHcho nógH jZAoXHnghe chg6xrypuyện mấygH nagHy tgHôi cgHhưa cóg6xryp dịpjZAoXH kểg6xryp vjZAoXHì khjZAoXHông g6xrypqua lớgHp gHnó chơwVq7Dsi. TujZAoXHy TrâgHm làjZAoXH bạnjZAoXH tg6xryphân củjZAoXHa g6xryptôi wVq7Dsnhưng lạijZAoXH khg6xrypông cjZAoXHhung lớp,g6xryp jZAoXHkể g6xrypra tgHhì TrwVq7Dsâm vwVq7Dsà g6xryptôi cũnggH wVq7Dscó dujZAoXHyên kìjZAoXH ngộwVq7Ds rấtgH lạ,gH wVq7Dstôi biếtwVq7Ds ngHó làgH bạwVq7Dsn củagH wVq7Dsbạn wVq7Dscùng bàwVq7Dsn vjZAoXHới tjZAoXHôi đg6xrypầu nwVq7Dsăm lgHớp 11wVq7Ds, nhưngwVq7Ds jZAoXHtôi qjZAoXHuen ngHó trgHong wVq7Dsmột dịpwVq7Ds wVq7Dsca nhgHạc jZAoXHcủa trường6xrypg, gHnói chuyệjZAoXHn hạpgH qgHuá g6xrypnên “kếtwVq7Ds dính”wVq7Ds nhag6xrypu g6xryptừ đấywVq7Ds. (Tíg6xrypnh cgHho đếgHn najZAoXHy tg6xryphì TrâmjZAoXH jZAoXHvà gHtôi đãjZAoXH chơjZAoXHi đượcjZAoXH bảygH nămg6xryp rgHồi, vàgH cg6xryphuyện jZAoXHcủa tjZAoXHôi vwVq7Dsà gHSinh nggHày đójZAoXH thgHì nwVq7Dsó vg6xrypà thầg6xrypy Lâmg6xryp gHlà hag6xrypi ngườijZAoXH “gHrắp tâmg6xryp vwVq7Dsun vén”gH )

Vừa gHnghe tôijZAoXH kểg6xryp hg6xrypết, gHnó hjZAoXHét gHtrong điệnwVq7Ds tgHhoại làmgH tjZAoXHhôi mug6xrypốn thủg6xrypng mànwVq7Dsg nhg6xrypĩ: gH“ TrgHời ơwVq7Dsi !jZAoXH!!! Ngốg6xrypc tửgH! jZAoXHMày cógH điêgHn không6xrypg vậy?”.gH Tôig6xryp lg6xrypấm léwVq7Dst lg6xrypí nhjZAoXHí: gH“ Hig6xrypc… jZAoXHtại jZAoXHcon njZAoXHhỏ kg6xrypia g6xrypkhông jZAoXHbiết điềgHu, đâug6xryp phảigH tạiwVq7Ds tg6xrypao. gHTao bịgH tjZAoXHhầy LâjZAoXHm gHnhéo, gig6xrypờ tớjZAoXHi màywVq7Ds chửiwVq7Ds nữagH hả?wVq7Ds ThôjZAoXHi bg6xrypỏ qwVq7Dsua đigH, thgHầy LâwVq7Dsm rủgH thứg6xryp bảgHy gHnày jZAoXHđi chơwVq7Dsi. Màyg6xryp jZAoXHđi ngHha, vwVq7Dsì tgHao cwVq7Dsó vég6xryp g6xrypđi jZAoXHcho hjZAoXHai ngườiwVq7Ds, wVq7Dsthầy LâmwVq7Ds cwVq7Dsũng rủgH gHbạn. NwVq7Dsghe ngHói gHbạn ổngjZAoXH đẹpjZAoXH tragHi lắm.”,gH twVq7Dsiếng TrjZAoXHâm cườiwVq7Ds khúgHc khjZAoXHích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….