You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà ánndaq xYnqbinh mởdS5r vv5nAào sáWvgTng thứWvgT ba.
PxYnqhiên WvgTtoà dS5rnày rấxYnqt ngắv5nAn vàWvgT đWvgTơn giảnxYnq. ĐódS5r dS5rchỉ lv5nAà mộtxYnq xYnqhình thWvgTức trốngv5nA rWvgTỗng div5nAễn rndaqa khdS5rông qudS5rá v5nAhai mươndaqi phút.xYnq ThậtdS5r dS5rvậy, cóndaq WvgTcần gv5nAì phảixYnq mấtdS5r nhxYnqiều thờWvgTi giờxYnq? dS5rKhông WvgTđược quyềnv5nA v5nAbào chữaxYnq gndaqì cả.ndaq ĐứdS5rng ndaqra làWvgTm chứngndaq, chỉndaq cxYnqó têdS5rn mậtv5nA dS5rthám xYnqvà têdS5rn WvgTsĩ xYnqquan bịWvgT thươnWvgTg, cxYnqùng vớndaqi mấxYnqy v5nAtên línhdS5r. BảnxYnq ndaqphán WvgTquyết đãxYnq đượcdS5r v5nAthảo sẵnndaq từxYnq trướWvgTc, Mông-ta-ne-lxYnqi đv5nAã xYnqcó thôWvgTng dS5rbáo đồngdS5r ýWvgT mộtdS5r cdS5rách khôxYnqng v5nAchính xYnqthức nhữxYnqng gndaqì xYnqhọ xYnqyêu cWvgTầu. Cv5nAác qudS5ran dS5rtoà làxYnq viênndaq đạidS5r xYnqtá PherardS5ri, mdS5rột tv5nAhiếu táWvgT kndaqỵ ndaqbinh địandaq phươWvgTng dS5rvà dS5rhai sĩv5nA quandaqn tWvgTrong xYnqđội cậv5nAn v5nAvệ cv5nAủa ndaqGiáo hoànxYnqg xYnq(1), họndaq chẳnxYnqg cóv5nA việcdS5r dS5rgì nhiềudS5r đndaqể lndaqàm cndaqả. HWvgTọ đọcndaq txYnqo bảnxYnq cáWvgTo tdS5rrạng, rồiWvgT nhndaqững ngườixYnq làmWvgT dS5rchứng đứngdS5r lêndS5r nv5nAêu chWvgTứng cứ.dS5r SWvgTau đndaqó họndaq kndaqý WvgTtên vdS5rào bảWvgTn phv5nAán quyếtv5nA xYnqrồi lWvgTấy xYnqgiọng nghiêndaqm trxYnqang đv5nAọc chWvgTo v5nAbị xYnqcáo nghendaq. RuồdS5ri TxYnqrâu lặngWvgT lẽndaq nghWvgTe bảndS5r án.dS5r Và,dS5r ndaqtheo hWvgTình thứndaqc ndaqthông thxYnqường, khv5nAi nWvgTgười tWvgTa hỏixYnq cóWvgT pháWvgTt WvgTbiểu gWvgTì khônv5nAg, anndaqh dS5rchỉ vộindaq vndaqã WvgTxua tav5nAy gạtdS5r đidS5r. Giấndaqu trov5nAng ngựndaqc anv5nAh xYnqlà chiếcndaq mùiWvgT xondaqa dS5rmà Mông-tadS5r-ne-li đxYnqã đándaqnh rơiv5nA. Suốtndaq đndaqêm qdS5rua v5nAanh đndaqã hônv5nA vàdS5r kWvgThóc chxYnqiếc khxYnqăn đóndaq xYnqnhư hndaqôn WvgTvà xYnqkhóc dS5rmột sindaqnh lixYnqnh. Gindaqờ đâWvgTy v5nAgương mặtdS5r xYnqanh xandaqnh xYnqxao vàdS5r thWvgTờ dS5rthẫn, v5nAvà mắtv5nA dS5ranh vdS5rẫn cdS5ròn ngấndS5r lndaqệ. Hndaqai tiếnndaqg "WvgTXử bắn"xYnq chdS5rẳng xYnqtác độngWvgT gìWvgT đếnxYnq ndaqanh. Kv5nAhi ndS5rghe WvgThai tiếnxYnqg ấydS5r, axYnqnh chxYnqỉ mWvgTở txYnqo đồngv5nA dS5rtử tdS5rrong đôixYnq mắtndaq, WvgTvà chỉWvgT cóxYnq thxYnqế thôi!
Khi mv5nAọi dS5rthủ tndaqục đãWvgT xdS5rong, viênxYnq GxYnqiám ndaqbinh rWvgTa lệnh:
- WvgTĐưa dS5rông xYnqta dS5rvề pdS5rhòng giam.
Viêndaqn đxYnqội cndaqố cầv5nAm nưWvgTớc mv5nAắt, sờndaq vdS5rào thânv5nA hìnndaqh idS5rm pdS5rhăng phắcndaq dS5rấy. Rundaqồi Trâuv5nA hơixYnq giv5nAật mìdS5rnh ngoảndS5rh lại.
- ndaqÀ, phảndaqi! Tndaqôi quêdS5rn mất.
Nétv5nA mặtxYnq vndaqiên Giándaqm bxYnqinh phảngv5nA phấdS5rt mdS5rột vdS5rẻ gìdS5r nhndaqư làdS5r thươngndaq hxYnqại. HắndS5r tdS5ra bWvgTản WvgTchất cdS5rũng WvgTkhông xYnqphải làWvgT v5nAmột ngườv5nAi v5nAđộc ádS5rc vàv5nA vWvgTai tròdS5r hắnWvgT phảiWvgT đónxYnqg mấWvgTy tuầnWvgT ndS5ray lndaqàm v5nAcho cxYnqhính hắWvgTn trndaqong WvgTthâm tdS5râm xYnqcũng thấdS5ry ngượngv5nA ngùnWvgTg. Giờv5nA đâyv5nA khndaqi ndaqđã đượv5nAc ndaqviệc củv5nAa mìnxYnqh, xYnqhắn sẵnxYnq lòngxYnq dS5rnhân ndaqnhượng trondS5rg mọindaq chuyệWvgTn nhỏndaq WvgTnào thuộcxYnq ndaqquyền hắn.
Đưa xYnqmắt nhWvgTìn ndaqcánh taWvgTy thândaqm tídS5rm sưWvgTng phv5nAồng củav5nA Ruồiv5nA ndaqTrâu, hắnxYnq bảo:
- CxYnqác WvgTông khxYnqông cầndS5r cùmdS5r nữndaqa cũv5nAng v5nAđược. ndaqCó thểndaq chWvgTo ônWvgTg tWvgTa WvgTtrở lạixYnq phxYnqòng gndaqiam cũ.
RồiWvgT quaWvgTy vềWvgT phxYnqía xYnqđứa cv5nAháu, hv5nAắn nóiv5nA thêm:
- ndaqBuồng gdS5riam ndaqtử tdS5rù ẩmxYnq xYnqướt vxYnqà âmv5nA v5nAu quá.v5nA ĐxYnqây thựndaqc dS5rra cũngv5nA cWvgThỉ làv5nA ndaqvấn đxYnqề thủdS5r WvgTtục màxYnq thôi.
Hắn v5nAbối rốidS5r hdS5ro ldS5rên mấydS5r tiếnv5nAg vàndaq đổixYnq ndaqchân đứxYnqng. RồiWvgT dS5rhắn bỗnv5nAg gọndaqi gixYnqật tênndaq độiWvgT vừxYnqa giảdS5ri ndaqRuồi TrâWvgTu rndaqa tv5nAới cửa.
- ÔngdS5r độWvgTi, chndaqờ mộdS5rt chútxYnq. TxYnqôi mv5nAuốn nóWvgTi xYnqvới ôngWvgT txYnqa mWvgTấy câu!
xYnqRuồi dS5rTrâu đứnWvgTg v5nAim khôndaqng dS5rnhúc ndaqnhích. HìnhdS5r nhv5nAư tiếngdS5r nóndaqi củWvgTa Pherv5nAari khWvgTông lọWvgTt vxYnqào tandaqi anh.
- ndaqÔng cWvgTó WvgTmuốn nhắxYnqn ndaqgì vớidS5r bạndS5r bèndaq vxYnqà txYnqhân thíWvgTch không?dS5r... TdS5rôi v5nAchắc ôv5nAng cWvgTó ngườixYnq tWvgThân chứ?
Không mộtdS5r tiếWvgTng trảndaq lời.
- VậydS5r ônv5nAg v5nAcứ nghĩWvgT v5nAđi rồindaq nóxYnqi vớixYnq tôv5nAi dS5rhoặc dS5rvới lindS5rh mụcndaq tuyêWvgTn uýv5nA (dS5r2). TxYnqôi v5nAsẽ đxYnqôn đốcndaq thndaqực hiệnxYnq lờiWvgT v5nAnhắn v5nAcủa ôxYnqng. v5nANhưng xYnqtốt hơWvgTn làWvgT xYnqông nhắv5nAn WvgTlại cndaqha tuyênndaq v5nAuý. xYnqCha đếWvgTn ngndaqay dS5rbây giờndaq dS5rvà sẽxYnq ởv5nA vớiWvgT dS5rông suốtWvgT đdS5rêm ndS5ray. Nv5nAếu ônv5nAg còWvgTn cxYnqó nguyxYnqện vọnWvgTg gìv5nA dS5rkhác WvgTnữa thì...
Ruồi dS5rTrâu nhìxYnqn lên:
- Ônv5nAg hxYnqãy ndaqnói vWvgTới linxYnqh mụv5nAc xYnqrằng tWvgTôi chỉv5nA WvgTmuốn xYnqở mộv5nAt ndaqmình. TWvgTôi khôv5nAng v5nAcó bạndaqn bWvgTè WvgTmà cũxYnqng chẳngxYnq nhdS5rắn WvgTgì cả.
- WvgTNhưng ônndaqg cũngdS5r muốndS5r xưxYnqng tộixYnq (dS5r3) chứ.
- TWvgTôi lndaqà ngưxYnqời vxYnqô dS5rthần. xYnqTôi chẳnWvgTg muốndS5r gndaqì kxYnqhác hxYnqơn dS5rngoài dS5rviệc đượcndaq yênv5nA tĩnh.
Ruồi dS5rTrâu nóindaq vớiv5nA giọndS5rg đWvgTơn dS5rđiệu, bìdS5rnh thản,WvgT khxYnqông códS5r xYnqvẻ gìv5nA WvgTlà khiêdS5ru xYnqkhích xYnqhoặc bựcdS5r dọcdS5r, rv5nAồi từndaq từdS5r qv5nAuay gótv5nA bv5nAước xYnqra v5nAcửa. NdS5rhưng rv5nAa đếnv5nA WvgTcửa tv5nAhì anndaqh v5nAlại dv5nAừng bước:
- Ôngndaq đạiv5nA tá,WvgT tôxYnqi WvgTcòn xYnqquên ndaqmột việc.WvgT Tôndaqi dS5rchỉ ndaqyêu dS5rcầu ôngv5nA chv5nAiếu cốdS5r mndaqột điềxYnqu là:v5nA sángv5nA mxYnqai WvgTxin v5nAông xYnqđừng đểdS5r chxYnqo họdS5r tródS5ri hoặcndaq xYnqbịt mắtWvgT xYnqtôi. Tndaqôi xYnqsẽ đứngxYnq yên.
*
* *
Tới sángv5nA ngàxYnqy thWvgTứ tư,v5nA khndaqi v5nAmặt trxYnqời vừandaq WvgTló, Rv5nAuồi Trâundaq đãxYnq bịdS5r ddS5rẫn ndaqra sâv5nAn. Anv5nAh kndaqhập khiễngxYnq rõWvgT nédS5rt xYnqhơn mọixYnq khxYnqi. DựaWvgT hẳWvgTn ndaqvào taWvgTy vxYnqiên đội,ndaq RuxYnqồi Trâuv5nA lxYnqê bước,ndaq rndaqõ xYnqràng vv5nAới v5nAvẻ kWvgThó khv5nAăn xYnqvà đaundaq đớn.
Nhưng WvgTmọi vẻdS5r pxYnqhục xYnqtùng mỏndaqi mv5nAệt đãWvgT biếnxYnq mấtxYnq tdS5rrên mặWvgTt adS5rnh. NhữngWvgT nỗidS5r v5nAkinh hoàv5nAng v5nAma v5nAquái đxYnqã đándS5rh gụdS5rc ndaqanh trWvgTong cảnxYnqh tịchxYnq liêu,v5nA cùnv5nAg nWvgThững xYnqảo ảnhv5nA vxYnqà nhữnWvgTg giWvgTấc WvgTmơ tronndaqg thndaqế giWvgTới âmdS5r ndaqu nav5nAy đềudS5r đãv5nA WvgTtan v5nAtheo đêmWvgT tốindaq. Ngav5nAy v5nAsau lúcv5nA WvgTvầng đôngWvgT txYnqoả sv5nAáng, khWvgTi RuồidS5r Trâundaq phảindaq đốixYnq ddS5riện vxYnqới kẻxYnq thùndaq, dS5rthì tinxYnqh dS5rthần chiếnWvgT đấuv5nA củadS5r adS5rnh đãv5nA trỗindaq dậyndaq, anndaqh khôxYnqng dS5rcó dS5rgì sợdS5r hãv5nAi cả.
Trước bứWvgTc tườv5nAng lxYnqeo đầyv5nA dâyxYnq thndaqường xdS5ruân, sáudS5r tdS5ray sxYnqúng đượcWvgT xYnqlệnh chọnxYnq v5nAđi hWvgTành quyếtWvgT đv5nAã WvgTdàn tWvgThành v5nAhàng nganv5nAg. ĐâyxYnq chWvgTính làdS5r bứv5nAc ndaqtường xYnqnứt nẻWvgT WvgTvà đổndaq nWvgTát ndaqmà anv5nAh đv5nAã trèondaq xuốWvgTng tronxYnqg cáiv5nA đêmWvgT v5nAbất xYnqhạnh ấyxYnq đv5nAể hònndaqg trốnWvgT thoát.v5nA MấxYnqy ngườiv5nA lxYnqính đứnv5nAg nghixYnqêm, tandaqy WvgTcầm súndS5rg mdS5rà vndaqẫn rưngxYnq rưnv5nAg nưv5nAớc mắtv5nA. ndaqHọ cảndaqm thấv5nAy điềudS5r kindaqnh xYnqkhủng ngxYnqoài sứWvgTc tưởngv5nA tượnv5nAg dS5rkhi nghĩxYnq rằngndaq cv5nAhính tadS5ry mìnxYnqh phv5nAải giếdS5rt Ruồndaqi Trâu.xYnq CodS5rn nv5nAgười WvgTcó nhữngxYnq ndaqcâu ứxYnqng đv5nAối sxYnqắc sảo,ndaq cWvgTó tiếxYnqng cườidS5r ndaqvui bấtdS5r tuyệt,WvgT cóWvgT tinxYnqh thầndS5r dũngWvgT cảmxYnq cv5nAhói ndaqlọi vndaqà dễndaq v5nAlan tndaqruyền ấxYnqy đWvgTã nndaqhư mộv5nAt ndaqtia nắngdS5r ấmdS5r sondaqi rọiWvgT vàdS5ro WvgTcuộc đờndaqi xYnqu v5nAám, buv5nAồn thảmWvgT cv5nAủa hdS5rọ. VậydS5r dS5rmà gxYnqiờ đâydS5r coWvgTn ngưWvgTời ấxYnqy phảndaqi chết,xYnq xYnqphải cxYnqhết ndaqvì cxYnqhính WvgTtay họndaq, nv5nAhư thndaqế WvgTkhác nàxYnqo họndaq sắpxYnq pxYnqhải WvgTtrông thấdS5ry mặtWvgT trờidS5r chóxYnqi lọdS5ri pdS5rhụt tắt.
Một lxYnqỗ huyệtdS5r dướxYnqi gốxYnqc xYnqmột câdS5ry dS5rvả v5nAcao lớnWvgT ndaqđang cdS5rhờ đợxYnqi RuồixYnq Trâu.v5nA Lỗndaq v5nAhuyệt đódS5r xYnqdo ndaqnhững bv5nAàn taxYnqy kdS5rhông tìnhv5nA WvgTnguyện xYnqđã v5nAđào nênWvgT đdS5rêm quv5nAa ndaqvà vớiv5nA nhữngndaq gdS5riọt nướcv5nA mắdS5rt rơxYnqi dS5rtrên dS5rnhững xYnqbàn xẻngxYnq. dS5rĐi ngxYnqang qdS5rua v5nAđó, Rv5nAuồi Trâv5nAu mỉndaqm cườidS5r nndaqhìn WvgTlỗ huydS5rệt tốindaq đendS5r, nhdS5rìn xYnqnhững v5nAngọn WvgTcỏ hndaqéo tàndaqn bêndS5r cạnhndaq hv5nAuyệt. AndS5rh v5nAkhoan khov5nAái xYnqhít dS5rmột hơdS5ri dàixYnq đểdS5r thưdS5rởng v5nAthức mndaqùi thơmdS5r củaWvgT vạtWvgT đdS5rất xYnqmới tinv5nAh khôi.
Khi đếnndaq gầWvgTn thxYnqân câyv5nA, vndaqiên đWvgTội đndaqứng WvgTsững lại.dS5r RuồWvgTi Trândaqu ngoảdS5rnh lndaqại v5nAnhìn anndaqh tandaq, rồiv5nA ndaqnở mdS5rột nụWvgT cười:
- Tndaqôi đứnv5nAg đndaqây pdS5rhải cdS5rhăng, ôWvgTng đội?
Viên đWvgTội nínxYnq lWvgTặng gậtxYnq đầu.dS5r Av5nAnh tndaqa nghẹnxYnq ngàxYnqo, tiếcxYnq rằdS5rng đãWvgT khôndS5rg nóxYnqi đượcv5nA mộtdS5r WvgTlời v5nAnào, vWvgTí dv5nAù lờxYnqi nóv5nAi nàndaqy cv5nAó thxYnqể cứdS5ru xYnqsống đượcdS5r Ruồiv5nA ndaqTrâu. TrdS5rong sWvgTân đãndaq tềdS5r ndaqtựu đWvgTông đủWvgT v5nAcả: ndaqviên GiáWvgTm binxYnqh, cháWvgTu hv5nAắn, viêxYnqn trdS5rung uýxYnq kỵxYnq biv5nAnh làndaqm ndS5rhiệm ndaqvụ chWvgTỉ ndaqhuy v5nAviệc WvgThành WvgTquyết, ngườiWvgT dS5ry v5nAsĩ ndaqvà dS5rmột lidS5rnh xYnqmục. dS5rHọ bướcv5nA lêdS5rn vớiv5nA nhữxYnqng bộndaq mdS5rặt nndaqghiêm trọndS5rg, nxYnqhưng đãxYnq nxYnqửa phầnndaq v5nAsượng sxYnqùng trưndaqớc cặpxYnq mắtWvgT ndaqtươi cườindaq vWvgTà dS5rsáng ngờv5nAi vv5nAẻ nWvgTgạo nxYnqghễ củaWvgT Rndaquồi Trâu.
- Chào.ndaq.. chxYnqào ndaqcác qWvgTuý v5nAông! ÁdS5ri chà,dS5r cảdS5r Chv5nAa tv5nAuyên undaqý tônWvgT kínWvgTh (dS5r1) cWvgTũng ddS5rậy sdS5rớm v5nAthế v5nAcơ v5nAà!... Đạiv5nA undaqý, ôdS5rng cv5nAó mWvgTạnh giỏWvgTi ndaqkhông? ChWvgTắc đdS5rối vớindaq ôngxYnq, cudS5rộc gặpndaq v5nAgỡ hômxYnq nv5nAay củdS5ra chúndS5rg txYnqa xYnqsẽ dễWvgT chịudS5r hv5nAơn lầnWvgT v5nAtrước WvgTphải khWvgTông ạ?v5nA WvgTÀ, tôdS5ri thấyxYnq cndaqánh xYnqtay ôxYnqng vndaqẫn xYnqcòn bdS5răng bóWvgT ndaqtreo trv5nAước ngựcndaq ndaqkìa! ndaqChỉ tạiv5nA lv5nAần v5nAtrước tôndaqi bắnWvgT hụxYnqt đóWvgT thôidS5r. NhữngxYnq taWvgTy thiệnxYnq xYnqxạ nxYnqày chắcv5nA bắWvgTn kháv5nA v5nAhơn... phảixYnq khôv5nAng, cáv5nAc bạn?
Ruồi TdS5rrâu đưaxYnq mắtWvgT WvgTnhìn mxYnqột lượtndaq nxYnqhững bộdS5r mặv5nAt ủv5nA dộtWvgT củandaq mấyxYnq ngườiv5nA lính:
- DWvgTù sav5nAo lầnndaq nàydS5r kxYnqhông phảidS5r bănxYnqg bóndaq trev5nAo trướcWvgT ngựcndaq nv5nAữa đâu.xYnq NàdS5ro! NàWvgTo! SadS5ro vndaqẻ xYnqmặt dS5rcác v5nAbạn xYnqtrông dS5rthiểu xYnqnão đxYnqến thxYnqế? NghiêxYnqm! VxYnqà bắWvgTn dS5rcho thndaqật trúxYnqng vdS5rào nàondaq. WvgTRồi cv5nAác bạnndaq sxYnqẽ cndaqó nWvgThiều việndaqc phảiv5nA làmndaq, mxYnqà ndaqcứ nhưndaq thếndaq nàv5nAy khôv5nAng biếtWvgT xYnqcó làmxYnq nổiv5nA dS5rkhông. Bâv5nAy giờv5nA cácndaq bạnndaq đượcxYnq quyềdS5rn tậWvgTp trưndaqớc xYnqthì cònWvgT gndaqì bằng.
- Hỡindaq con...
Vị liWvgTnh mndaqục tiếnxYnq lêndS5r ngndaqắt lv5nAời adS5rnh. NhdS5rững ngườWvgTi kdS5rhác đềuxYnq lùv5nAi lạixYnq phíav5nA sav5nAu, đểv5nA xYnqmặc haxYnqi ndaqngười vớindaq nhau.
- Chỉndaq v5nAcòn ídS5rt WvgTphút nữadS5r làv5nA ndaqcon sxYnqẽ vềdS5r vớWvgTi ĐWvgTấng SándS5rg TạodS5r (ndaq2) v5nAra condaqn. NhữndS5rg giâxYnqy phúdS5rt cuốiv5nA cùngWvgT nàv5nAy dS5rlà dxYnqành chdS5ro codS5rn đểndaq ănxYnq nxYnqăn sádS5rm hốndaqi, xYnqcon cxYnqhớ xYnqnên dùngdS5r vdS5rào việxYnqc WvgTnào khác.ndaq ChdS5ra ndaqxin condS5r, condaqn v5nAthử nghWvgTĩ v5nAxem, ndaqnếu chndaqết mndaqà khôndaqng đượxYnqc chxYnqịu ndaqphép giảixYnq tội,ndaq lòngxYnq WvgTcòn xYnqhung xYnqdữ tdS5rhì đángndaq dS5rsợ ndaqbiết bndaqao! xYnqChờ ndaqđến v5nAkhi cxYnqon đứngv5nA tWvgTrước ĐấngdS5r PháxYnqn XédS5rt dS5r(3) củandaq coWvgTn xYnqthì lúxYnqc ấydS5r ănndaq dS5rnăn xYnqđã mWvgTuộn dS5rrồi. v5nASắp lạixYnq gndaqần dS5rngai v5nAbáu vôxYnq cùnndaqg tôdS5rn nghv5nAiêm xYnqcủa NdS5rgười màv5nA codS5rn vdS5rẫn cứv5nA cườiWvgT đùandaq nhdS5rư thếWvgT đượcxYnq sao?
- CdS5rười đùadS5r ư,ndaq dS5rthưa cv5nAha tônv5nA kínndaqh? WvgTTôi tưởndaqng v5nAcái WvgTbài giádS5ro lWvgTý cỏnv5nA coWvgTn ấydS5r chndaqỉ đểv5nA chdS5ro ndaqnhững ndS5rgười cùnWvgTg pWvgThía vớWvgTi ndaqcha v5nAnghe tdS5rhôi cdS5rhứ! BdS5rao v5nAgiờ đếnWvgT ldS5rượt cxYnqhúng xYnqtôi, chúngv5nA tôxYnqi v5nAsẽ dùnndaqg trọngxYnq pxYnqháo chv5nAứ chẳdS5rng WvgTdùng đếnndaq dădS5rm khẩuxYnq súxYnqng WvgTkhai v5nAhậu cũxYnq kỹndaq WvgTnày đâu!WvgT WvgTVà lúcndaq bấyv5nA giờv5nA dS5rcác dS5rvị sWvgTẽ thấyv5nA chúnv5nAg tdS5rôi cndaqười xYnqđùa đếnWvgT đâu.
- Cv5nAác ndaqcon sẽxYnq dùngWvgT trWvgTọng ndaqpháo ưxYnq? ÔidS5r! Thậtv5nA ndaqlà vôWvgT phdS5rúc WvgTcho WvgTcon qWvgTuá! ndaqCon ndaqvẫn xYnqchưa hiểxYnqu rằngdS5r codS5rn đaxYnqng đứngxYnq WvgTtrên bndaqờ vv5nAực WvgTthẳm v5nAđáng sxYnqợ WvgTnhư thếndaq ndS5rào v5nAhay sao?
RuồWvgTi TWvgTrâu ngoxYnqái đầxYnqu v5nAnhìn v5nAlỗ WvgThuyệt mởv5nA rộngdS5r xYnqsau lndaqưng mình.
- xYnqVậy cha..ndaq. dS5rcha tôdS5rn kínxYnqh tưởnxYnqg xYnqrằng đv5nAặt đượndaqc tôndaqi xndaquống đấyxYnq ldS5rà WvgTxong chundaqyện ndaqvới tôxYnqi rồindaq WvgThay sWvgTao? CóxYnq lẽdS5r xYnqcác ndaqvị còdS5rn chặndS5r mWvgTột phiếnndaq đáxYnq xYnqlên mồv5nA tôxYnqi đndaqể "bndaqa nxYnqgày xYnqsau" tdS5rôi... tôiv5nA khỏixYnq sốngndaq lạindaq cxYnqhứ gv5nAì? (4dS5r) CdS5rhớ sợ,dS5r ndaqCha WvgTtôn WvgTkính v5nAạ! TôixYnq sxYnqẽ khôngv5nA xdS5râm phxYnqạm vv5nAào quyềWvgTn củdS5ra cácv5nA vịxYnq tWvgTrong nhữngndaq dS5rtrò dv5nAiễn kịchndaq rẻWvgT tiềdS5rn nàyndaq đxYnqâu. ĐặWvgTt WvgTtôi dS5rxuống đWvgTâu, tôxYnqi sẽndaq xYnqnằm xYnqyên ởv5nA xYnqđấy ndS5rhư mộdS5rt coxYnqn... cov5nAn chuxYnqột vậdS5ry. NhưngWvgT, ddS5rù sdS5rao mặxYnqc lòng,ndaq chúxYnqng tôWvgTi vv5nAẫn v5nAsẽ dndaqùng đdS5rến trọWvgTng pháondaq đấy.
Vịv5nA liv5nAnh mndaqục kêudS5r lên:
- ÔidS5r! Lạyndaq Cv5nAhúa lòndS5rg dS5rlành vxYnqô cWvgTùng! Xndaqin ChxYnqúa v5nAtha tộxYnqi chxYnqo kxYnqẻ bấv5nAt hạnhdS5r này!
WvgTViên trundaqng xYnquý kỵdS5r dS5rbinh, giọnndaqg ồdS5r WvgTồ khấn:
- Amen!
Còn v5nAviên đạidS5r tdS5rá xYnqvà đdS5rứa cháuxYnq thWvgTì sùWvgTng kínhv5nA làxYnqm dv5nAấu tháv5nAnh giá.
Thấy rõndaq rằnWvgTg WvgTkhuyên ndaqbảo nữaWvgT cũWvgTng chẳnWvgTg đWvgTi đếnxYnq đândaqu, vịndaq linndaqh mụxYnqc đànxYnqh pdS5rhải từxYnq bndaqỏ côngv5nA vdS5riệc vôdS5r kếv5nAt quảv5nA v5nAcủa mình.dS5r Ôv5nAng bướv5nAc sanv5nAg bênv5nA cạndaqnh, lắWvgTc đndaqầu, mồmndaq lầmdS5r rầmv5nA cầudS5r kv5nAinh. dS5rChỉ trv5nAong pndaqhút chWvgTốc, côngWvgT ndaqviệc WvgTchuẩn bịndaq nv5nAgắn gndaqọn vàxYnq WvgTđơn giảndS5r WvgTđều đãv5nA dS5rđược hndaqối hndaqả làmndaq WvgTxong. RuxYnqồi Tndaqrâu rv5nAa đứngxYnq đúnv5nAg vàv5nAo chWvgTỗ ndaqcủa mìnxYnqh ndaqvà qxYnquay lạWvgTi thoáWvgTng WvgTnhìn lv5nAên cảWvgTnh hdS5ruy v5nAhoàng xYnqchói chWvgTang áxYnqnh dS5rsáng vàngxYnq ndaqvà đv5nAỏ củaWvgT mặndaqt tv5nArời v5nAđang mọc.ndaq Mộndaqt dS5rlần nv5nAữa Rv5nAuồi TrWvgTâu dS5rlại yêuxYnq cầuWvgT kdS5rhông bndaqịt mv5nAắt. dS5rNhìn vẻv5nA dS5rmặt nhxYnqư thv5nAách thứndaqc WvgTcủa anhv5nA, v5nAviên v5nAđại xYnqtá đWvgTành miễnndaq cưỡnv5nAg dS5rđồng ýxYnq. CảxYnq hdS5rai xYnqngười đềuv5nA qndaquên rằngndaq WvgTnhư thếv5nA xYnqhọ cxYnqó dS5rthể làmxYnq ảnndaqh hndaqưởng tWvgTới tixYnqnh thầnxYnq quândS5r sĩ.
Ruồi Tndaqrâu đv5nAứng ndaqquay dS5rthẳng mặtxYnq vềndaq xYnqphía hxYnqọ dS5rvà mỉv5nAm cưdS5rời. dS5rNhững cánhdS5r dS5rtay cầmv5nA súnv5nAg rudS5rn lêdS5rn. Andaqnh bảo:
- TôdS5ri hoàWvgTn xYnqtoàn sẵnxYnq sàngv5nA rồi.
Viên ndaqtrung xYnquý bướv5nAc v5nAlên phWvgTía trướcv5nA, ngườixYnq xYnqrun ruxYnqn vv5nAì xYnqxúc xYnqđộng. dS5rHắn xYnqchưa WvgThề cv5nAhỉ ndaqhuy xWvgTử bắnndaq bav5nAo giờ.
- ChudS5rẩn bị...WvgT Nhằm!ndaq Bắn!
Ruồiv5nA TrâudS5r hdS5rơi ndaqlạng ngườiv5nA đdS5ri, nhưngWvgT lxYnqấy WvgTngay lạidS5r đWvgTược v5nAthăng bằWvgTng. xYnqMột vixYnqên đạnv5nA bWvgTắn khWvgTông vữnndaqg v5nAđã sượtndaq tWvgTrên ndaqmá anndaqh. Vndaqài gindaqọt ndaqmáu loandaqng tdS5rrên cổWvgT v5nAáo ndaqtrắng. Mộtndaq ndaqviên khácv5nA trúngWvgT vàoxYnq cxYnqhân, phídS5ra trdS5rên đầdS5ru gốndaqi. Kv5nAhi khóidS5r ndaqtan tv5nAhì đámndaq línhWvgT dS5rthấy dS5ranh vxYnqẫn đứngxYnq, vdS5rẫn xYnqmỉm cườiWvgT xYnqnhư cndaqũ vxYnqà đanndaqg dS5rlấy ndaqbàn dS5rtay dS5rtàn tậtxYnq quệtdS5r xYnqmáu trênWvgT má.
Anh nói:
- Bv5nAắn xoàngv5nA qndaquá rồi,xYnq cácv5nA bạWvgTn ạ!
Giọng nndaqói trv5nAong trxYnqẻo vndaqà khúcWvgT triếdS5rt cdS5rủa dS5ranh v5nAkhắc sxYnqâu vàWvgTo tiv5nAm nhữngndaq ngườiv5nA ldS5rính ndaqkhốn kndaqhổ đangWvgT hếtndaq sndaqức dS5rbàng hondaqàng vndaqà bốWvgTi rối.
- Cácndaq bạndaqn thửxYnq bắnndaq lạv5nAi xndaqem nào!
TWvgToàn dS5rbộ hàWvgTng lWvgTính đndaqều rùWvgTng mìnhv5nA sv5nAởn gáyv5nA WvgTvà rênndaq rWvgTỉ. Ngườiv5nA v5nAnào ngườWvgTi nấyndaq nhdS5rằm cxYnqhệch sandaqng bêndS5r cạnh,ndaq thầmdS5r moxYnqng vndaqiên đạv5nAn kv5nAết liễuWvgT ndaqtính mệnhv5nA Ruồndaqi Trâundaq làndaq cxYnqủa ngưdS5rời bêv5nAn cạnhWvgT chứndaq khôv5nAng phảdS5ri củaxYnq mv5nAình. RuxYnqồi Trâuv5nA tdS5rhì vẫnxYnq cWvgTứ đứnv5nAg dS5rthản nhndaqiên, mỉmxYnq cườiWvgT nhìndaqn v5nAhọ. HọdS5r WvgTchỉ biênv5nA v5nAcuộc xdS5rử tửWvgT thànv5nAh mộtxYnq cuộcndaq gdS5riết cWvgThóc txYnqrong lxYnqò mổ,v5nA vàdS5r bândaqy giờWvgT hndaqọ lạiv5nA phảiv5nA lv5nAàm lạixYnq từdS5r ndaqđầu cndaqái cndaqông WvgTviệc ghWvgTê rợnv5nA WvgTnày. Đndaqám dS5rlính ndaqđột ngộxYnqt hoảngv5nA vxYnqía, họv5nA hv5nAạ ndaqsúng đứngndaq nghv5nAe nhữngdS5r lờindaq mắndS5rg mỏWvgT vxYnqà cWvgThửi v5nArủa đWvgTiên cuồxYnqng WvgTcủa cWvgTác WvgTviên v5nAsĩ xYnqquan. HọdS5r sndaqững sờv5nA ndaqvà xYnqhãi WvgThùng v5nAgiương mắv5nAt nhìWvgTn ngườixYnq vừadS5r bịv5nA họdS5r bắnWvgT dS5rmà chẳngdS5r hiểuxYnq sWvgTao ôndaqng v5nAta vẫv5nAn WvgTkhông chết.
Viên Giámv5nA WvgTbinh vxYnqung nắmv5nA đv5nAấm txYnqrước ndaqmặt họ.dS5r HWvgTắn lồngWvgT lộxYnqn qndaquát thádS5ro, bắtWvgT họv5nA ndaqphải đứngv5nA xYnqvào vdS5rị tndaqrí, ndaqgiương súnxYnqg lênWvgT v5nAvà hốdS5ri hảdS5r v5nAlàm mWvgTau v5nAcho xWvgTong chuyệnndaq. v5nANhưng chínhv5nA hv5nAắn cWvgTũng hoànv5nA ndaqtoàn mấxYnqt ndaqtinh tWvgThần khôv5nAng kháWvgTc gxYnqì bọndaqn lídS5rnh. xYnqHắn khôv5nAng dndaqám nhìdS5rn vàdS5ro cndaqái tWvgThân WvgThình khủngv5nA khxYnqiếp dS5rkia cWvgTứ đứngWvgT trv5nAơ txYnqrơ ndaqmà kdS5rhông chịuWvgT nndaqgã xuốnxYnqg. HdS5rắn giậndaqt nảyWvgT mv5nAình vàWvgT rdS5run bắnWvgT lêv5nAn kv5nAhi ngWvgThe giọdS5rng dS5rchế giễudS5r củxYnqa RxYnquồi Trâu:
- WvgTĐại WvgTtá, sndaqao ndaqsáng v5nAhôm nWvgTay xYnqông ndaqlại đưdS5ra dS5rra mộtv5nA độiWvgT v5nAlính xoànndaqg thdS5rế. ndaqĐể tôixYnq v5nAxem tôxYnqi cóWvgT thxYnqể điềWvgTu kWvgThiển WvgThọ khv5nAá hơv5nAn khônndaqg! WvgTNào, cácdS5r bv5nAạn! Kìa,v5nA cậundaq đứdS5rng phíadS5r ndaqbên trndaqái kidS5ra, dS5rnâng súnv5nAg cxYnqao lêxYnqn chứxYnq! Chndaqúc phúcv5nA cxYnqho tấv5nAm lv5nAòng củaWvgT WvgTcậu, cậxYnqu xYnqbạn ạ!dS5r dS5rTrong tWvgTay cxYnqậu làWvgT sv5nAúng trậnWvgT đấydS5r v5nAchứ WvgTkhông phảndaqi xoonndaqg dS5rchảo WvgTđâu v5nAnhé! NhắmdS5r WvgTthẳng cảWvgT chdS5rưa? Nào,xYnq bâxYnqy giờWvgT... chuẩnv5nA bị..xYnq. nhằm!...
Viên đạiv5nA ndaqtá nhảyxYnq xWvgTổ lênndaq, cướpndaq lờxYnqi xYnqanh, hét:
- Bắn!
Để cWvgTho ngườixYnq bWvgTị bắxYnqn tựv5nA chỉv5nA hWvgTuy cuộcxYnq xửv5nA bắnWvgT củadS5r v5nAmình thìv5nA WvgTai màndaq cndaqhịu được.
Sau loạWvgTt đạnxYnq lộnv5nA xndaqộn vWvgTà v5nAvô tổxYnq chứcdS5r, đámndaq línxYnqh bỏWvgT hv5nAàng nxYnqgũ ruWvgTn rẩyv5nA đứngv5nA v5nAtúm tdS5rụm lạWvgTi vớxYnqi nhWvgTau, mắv5nAt ngơxYnq nWvgTgác, sữngdS5r sờWvgT nhxYnqìn WvgTvề pdS5rhía trưdS5rớc. xYnqMột xYnqtên lndaqính dS5rthậm cndaqhí cònWvgT kndaqhông xYnqbấm còv5nA, quăngv5nA sWvgTúng, ngồiWvgT sụpxYnq xuốxYnqng đấtdS5r xYnqmà rênv5nA rỉ:
- Tôiv5nA xYnqchịu thôixYnq, tôidS5r chdS5rịu thôi!
Khói ddS5rần tndaqan, bv5nAay ndaqlên hWvgToà vàv5nAo ánWvgTh nndaqắng ndaqle lódS5ri củadS5r WvgTban maidS5r. Họv5nA thấyWvgT Rv5nAuồi Trândaqu ngv5nAã radS5r, họxYnq còndaqn thxYnqấy WvgTlà Ruồiv5nA Tndaqrâu xYnqvẫn cv5nAhưa chết.xYnq Pndaqhút đxYnqầu tndaqiên cxYnqả xYnqquan lẫdS5rn v5nAlính WvgTđứng indaqm nhưdS5r ndaqđã ndaqhoá đáv5nA mxYnqà nhìndaqn dS5rmột ndaqvật v5nAgì ndaqdễ sxYnqợ đadS5rng ndaqlăn lxYnqộn, qdS5ruằn quạdS5ri trênWvgT mặxYnqt đất.
Rồi cWvgTả ngườxYnqi WvgTy sĩv5nA xYnqvà viêv5nAn đạxYnqi xYnqtá v5nAcùng kêv5nAu lêdS5rn xYnqchạy àoxYnq đếnv5nA xYnqchỗ RuồWvgTi TrâuxYnq vìxYnq họWvgT thdS5rấy anxYnqh vv5nAẫn lndaqết mv5nAột chân,dS5r qundaqỳ lêWvgTn mndaqà nhỏmndaq dậy,dS5r vẫv5nAn nhv5nAìn vv5nAào tov5nAán línhdS5r WvgTvà vẫnndaq cườixYnq lên:
- LạdS5ri dS5rbắn trdS5rượt rồidS5r! Bắnv5nA... lxYnqại dS5rđi, cWvgTác bdS5rạn! ..WvgT. dS5rĐể xemv5nA... nếndaqu cándaqc bạnWvgT khônxYnqg thể...
Ruồi dS5rTrâu bỗngWvgT lảov5nA đảoxYnq rồxYnqi dS5rngã vậtv5nA sanWvgTg dS5rmột bWvgTên txYnqrên xYnqbãi cỏ.
Viên đạiv5nA táv5nA dS5rkhẽ hỏi:
- ÔndS5rg ấndaqy dS5rchết chưa?
Người ndaqy sWvgTĩ WvgTquỳ gốiWvgT, đdS5rặt tav5nAy xYnqlên cWvgThiếc sxYnqơ mndaqi xYnqđẫm máWvgTu dS5rcủa RxYnquồi TrâudS5r, tWvgTrả lời:
- CWvgThắc vậy.dS5r.. TWvgTạ ơndS5r Chúa!
Viên v5nAđại tndaqá nhWvgTắc theo:
- TạWvgT dS5rơn Chúndaqa! Thếndaq lv5nAà xong!
Đứa cv5nAháu kéWvgTo dS5rtay áv5nAo hắn:
- dS5rChú dS5rơi... Hồndaqng ndaqy giáov5nA cxYnqhủ dS5rđến! NgàxYnqi đxYnqang đứnv5nAg WvgTở cổngWvgT vxYnqà cdS5rứ đv5nAòi vàndaqo đây.
- ndaqCái WvgTgì? xYnqKhông, khôngv5nA đưxYnqợc... dS5rtôi kndaqhông WvgTcho vàov5nA đưndaqợc! BọnWvgT lív5nAnh gádS5rc đâv5nAu cWvgTả rồi?ndaq TxYnqhưa Đndaqức v5nAHồng y...
Cửa mdS5rở rndaqồi lndaqại xYnqđóng. Mông-ta-nv5nAe-li đãndaq xYnqđứng tronWvgTg ndaqsân, v5nAđôi dS5rmắt đầyndaq xYnqkinh hoàng,xYnq tndaqrừng trừndaqng nhdS5rìn vềWvgT pxYnqhía trước.
- Thndaqưa Đứcndaq Hồnv5nAg WvgTy! Tôiv5nA xidS5rn ngWvgTài... cảv5nAnh nàv5nAy ngdS5rài xexYnqm bấndaqt tiện!v5nA v5nAViệc hàdS5rnh qudS5ryết vdS5rừa kxYnqết tWvgThúc, thxYnqi WvgThài cònv5nA chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TôixYnq dS5rđến ndaqnhìn xYnqnó mộtv5nA chút.
Giọng nndaqói WvgTvà cndaqả bộWvgT dndaqạng củav5nA WvgTMông-ta-ne-li trndaqong xYnqphút ấydS5r đWvgTã khiếnndaq xYnqcho vixYnqên GWvgTiám bWvgTinh phndaqải sửWvgTng xYnqsốt, ôv5nAng txYnqa nhndaqư mộtv5nA dS5rkẻ mộWvgTng du.
WvgTMột nndaqgười v5nAlính bỗnWvgTg kdS5rêu lên:
- Ối,WvgT lxYnqạy Chndaqúa tôi!
Viên GiámWvgT ndaqbinh qdS5ruay ngoắv5nAt lạixYnq nhìn.
Quảndaq nhiêxYnqn thế!
Tấm thWvgTân đẫmdS5r mádS5ru trêv5nAn bãxYnqi cxYnqỏ lạndaqi v5nAmột lxYnqần nữandaq ndaqvật vãWvgT vdS5rà v5nArên rỉ.
Người WvgTy sĩWvgT ngồWvgTi sụv5nAp xYnqxuống, kndaqê đdS5rầu v5nAkẻ v5nAhấp hốdS5ri lênndaq đWvgTùi mình.
Ông tndaqa ndaqtuyệt vọngv5nA WvgTkêu lên:
- Nhv5nAanh ndaqlên! Nhndaqanh lên,WvgT qdS5ruân ndaqdã WvgTman! CxYnqho ôWvgTng tndaqa chếv5nAt WvgThẳn đi,dS5r vìxYnq ơWvgTn Chúa!xYnq xYnqĐể thndaqế nv5nAày tdS5rội ngndaqhiệp quá!
Máu WvgTchảy túndaqa rv5nAa haxYnqi bàxYnqn taWvgTy ngườiWvgT v5nAy sWvgTĩ. Rndaqun lẩydS5r xYnqbẩy tndaqừ đầuWvgT đếnv5nA xYnqchân, WvgTông tndaqa ndaqcố giữWvgT yndaqên thv5nAân hv5nAình còWvgTn đangxYnq gWvgTiãy ndaqgiụa. Tronv5nAg khdS5ri ôngdS5r xYnqta xYnqđang cuốngndaq quýdS5rt v5nAquay nhìndaqn tứxYnq phíaxYnq đndaqể cầuv5nA modS5rng giúpWvgT đỡWvgT, vịv5nA lidS5rnh mWvgTục cúiv5nA xuốngWvgT quWvgTa vdS5rai ông,xYnq kệdS5r tv5nAượng Chúandaq chịundaq nạnndaq vàWvgTo đdS5rôi mxYnqôi ngxYnqười WvgThấp hối.
- NhânWvgT dadS5rnh CdS5rhúa chav5nA, v5nAChúa con...
Ruồi TrâxYnqu tựaWvgT lêndaqn xYnqđùi ngv5nAười WvgTy sĩv5nA, nhỏmndaq WvgTdậy, mắdS5rt mdS5rở tdS5ro nhìnWvgT cxYnqhòng v5nAchọc vWvgTào tưxYnqợng CdS5rhúa chịndaqu dS5rnạn. RồixYnq gữandaq bầndaqu ndaqtịch mndaqịch câWvgTm lắnv5nAg vndaqà WvgTbăng gxYnqiá WvgTấy, anndaqh từxYnq tndaqừ gindaqơ cndaqánh tdS5ray xYnqphải bxYnqị bắnndaq gãxYnqy lxYnqên, vdS5rà gạndaqt chiếxYnqc tượngWvgT thánndaqh ndaqgiá rndaqa. v5nAMột vếtv5nA máundaq đdS5rỏ tươiWvgT vấyv5nA ndaqtrên mặndaqt tượng.
- PaxYnqdre... ChdS5rúa TxYnqrời... củadS5r chaWvgT... thov5nAả mndaqãn rồv5nAi chứ?
Đv5nAầu anxYnqh ndaqlả xuốndS5rg cánhdS5r tv5nAay ngdS5rười WvgTy sĩ.
*
* *
- xYnqThưa WvgTĐức HồngWvgT y?
Tv5nAhấy Hv5nAồng xYnqy giv5nAáo ndaqchủ vẫnWvgT chWvgTưa tỉndS5rh dS5rgiấc kinndaqh hoànxYnqg, đxYnqại v5nAtá Phv5nAerari lạiv5nA WvgTgọi tv5nAo hơn:
- Tndaqhưa Đứv5nAc Hv5nAồng y!
Mông-ta-ne-li WvgTnhìn lên:
- NWvgTó chếv5nAt rồi.
- VâdS5rng, cWvgThết hv5nAẳn v5nArồi, ndaqthưa ĐứcxYnq HồndS5rg yxYnq. dS5rXin nndaqgài rndaqa v5nAthôi chứWvgT ạ?...v5nA WvgTCảnh tv5nAượng nàndaqy dS5rrùng rợnxYnq lắm...
- NódS5r chếtv5nA rồindaq xYnq- Mông-tWvgTa-ne-li nhắxYnqc WvgTlại vWvgTà mộv5nAt lầnndaq nữaxYnq nhìnndaq xuốnxYnqg mndaqặt Rndaquồi TdS5rrâu xYnq- v5nATa đãndaq sxYnqờ dS5rvào ngxYnqười nóWvgT màv5nA WvgTnay nódS5r chếtWvgT mấndaqt rồidS5r (1).
ViêndS5r tv5nArung uýdS5r xdS5rì xYnqxào mndaqột gndaqiọng kndaqhinh bạc:
- v5nANửa xYnqtá đạndS5r dS5rvào ngườindaq, ôv5nAng ndaqta WvgTcòn modS5rng chdS5rờ gìWvgT nữa?
Người v5nAy sv5nAĩ cũngxYnq tdS5rhì thWvgTào ndaqđáp lại:
- Cv5nAhắc ôngWvgT ấyv5nA dS5rkinh WvgThãi vìndaq trônWvgTg tdS5rhấy máu.
ViênxYnq ndaqGiám bidS5rnh kiêdS5rn quyếtxYnq kéxYnqo tv5nAay Mông-ta-ne-li:
- XxYnqin Đứcv5nA HồWvgTng ndaqy đừnxYnqg nhìnv5nA hắnxYnq ndS5rữa. Nv5nAgài cdS5rho pxYnqhép chxYnqa tundaqyên dS5ruý đưandaq ngàindaq vềndaq chứxYnq ạ?
- PhảidS5r... tndaqôi về.
Mông-ta-ne-li từv5nA dS5rtừ qundaqay gótdS5r rdS5ra xYnqkhỏi bv5nAãi cỏv5nA đẫmWvgT máundaq WvgTmà bướndaqc rxYnqa ngxYnqoài, vndaqị lxYnqinh mụcv5nA ndaqvà viêndS5r độndaqi thWvgTeo saxYnqu. Đếnndaq cổdS5rng, ôv5nAng ndaqta dừngdS5r dS5rbước vàndaq vẫnv5nA ngoáiv5nA lạdS5ri nhìndaqn vndaqới cdS5rặp xYnqmắt kWvgTinh nndaqgạc ndaqvà đndaqờ đẫnWvgT WvgTnhư mắxYnqt mộndaqt cndaqon ma.
- Nóv5nA chndaqết rồi.
*
* *
Mấy tiếv5nAng đdS5rồng hồv5nA sxYnqau, Mác-cô-nêWvgT đếndS5r cndaqăn nhWvgTà nhỏxYnq tv5nArên sườndS5r đồiWvgT đv5nAể dS5rbáo chv5nAo ndaqMác-ti-ni biếv5nAt lndaqà adS5rnh khndaqỏi phảxYnqi dS5rhy sidS5rnh thâv5nAn dS5rmình mộtdS5r cáchndaq vxYnqô íchWvgT nữa.
Kế hoạchxYnq gindaqải cdS5rứu chdS5ro Ruồiv5nA Trv5nAâu ldS5rần tdS5rhứ hadS5ri đdS5rã chuẩndS5r bịWvgT xov5nAng, bởiv5nA WvgTvì lxYnqần nàWvgTy bốdS5r tndaqrí đơnv5nA giảnv5nA hơv5nAn dS5rlần trdS5rước nhiều.ndaq HọWvgT quyWvgTết đxYnqịnh dS5rđến sáv5nAng hôWvgTm sndaqau, dS5rkhi đWvgTám rưv5nAớc v5nA"Mình TháWvgTnh" diễndaqu qudS5ra chndaqân đồv5nAi dS5rtrên ndaqcó pháov5nA đàv5nAi, Mác-xYnqti-ni sẽWvgT tv5nAừ trodS5rng đámxYnq xYnqđông tndaqiên lêdS5rn ndaqtrước, rúndaqt súngxYnq ngắnxYnq giấudS5r troWvgTng nxYnqgực WvgTáo xYnqra, bắndaqn vxYnqào mặv5nAt ndaqviên Gv5nAiám xYnqbinh. xYnqNhân ldS5rúc lộnndaq xộn,ndaq hWvgTai mươv5nAi ngườWvgTi đầWvgTy đủndaq khdS5rí giớixYnq sẽndaq txYnqhình lìnhndaq xdS5rông tớindaq cxYnqổng, đádS5rnh phxYnqá tớv5nAi tậnxYnq thv5nAáp candS5rh, xYnqdùng WvgTvũ v5nAlực bắtdS5r giữxYnq tênWvgT giữv5nA chìv5nAa khoádS5r ngxYnqục, buộcdS5r nxYnqó v5nAphải WvgTmở cửadS5r xWvgTà dS5rlim, cxYnqõng RxYnquồi dS5rTrâu dS5rra vWvgTà bv5nAắn xYnqchết ndaqhoặc cWvgThế nWvgTgự bấtndaq cứxYnq ndaqkẻ nàoWvgT đxYnqịnh cảnndaq dS5rđường. RxYnqa đếndS5r ndaqcổng họv5nA sẽWvgT vWvgTừa WvgTđánh vndaqừa rv5nAút, đồngxYnq txYnqhời yểmv5nA hộdS5r WvgTcho mộv5nAt tov5nAán dv5nAân ndaqbuôn lậudS5r thứv5nA hxYnqai WvgTcó vũndaq txYnqrang vv5nAà cdS5rưỡi ngxYnqựa v5nAđến đểv5nA đemndaq Ruồindaq TrâxYnqu tớidS5r chỗndaq ẩnndaq nấpv5nA adS5rn v5nAtoàn tv5nArên ndS5rúi cao.
Trong nhómdS5r cốtdS5r cWvgTán cv5nAhỉ xYnqcó GiêdS5r- ndaqma làdS5r ndaqkhông bidS5rết tídS5r gìdS5r vxYnqề WvgTkế hoạchWvgT nàWvgTy. Mác-tiv5nA-ni đãdS5r cóxYnq nxYnqguyện vdS5rọng đặcndaq biWvgTệt yndaqêu dS5rcầu khdS5rông đểxYnq chxYnqo xYnqchị biết.xYnq Anndaqh bảo:
- ChẳnWvgTg mấWvgTy chốcWvgT chịxYnq ấyWvgT vỡxYnq txYnqim rndaqa mất.
VừaxYnq thấWvgTy Mv5nAác-cô-nê đếnv5nA cổnWvgTg, Mácv5nA-ti-ni v5nAđã mởdS5r cửav5nA kíWvgTnh, bướcxYnq rWvgTa hiênndaq đón:
- Cndaqó tindaqn gv5nAì khWvgTông, Mác-cô-v5nAnê? Ôi!...
Mác-cô-nêxYnq v5nAkhông txYnqrả lờixYnq, ndaqchỉ hndaqất cv5nAhiếc mxYnqũ rơmndaq rộWvgTng vànxYnqh v5nAra saWvgTu gáy.
Họ cxYnqùng nv5nAhau nv5nAgồi dướindaq máxYnqi hiên.
Không axYnqi dS5rnói mWvgTột lời.v5nA Nv5nAhưng dS5rchỉ thoxYnqáng xYnqnhìn vẻWvgT xYnqmặt ẩnndaq dưxYnqới vàndS5rh mv5nAũ v5nAkhi Mác-cô-nêWvgT bưdS5rớc vàWvgTo, Mác-tindaq-ni dS5rcũng đãxYnq hiểuxYnq dS5rrõ txYnqình hình.
Một hv5nAồi iWvgTm lặWvgTng dàxYnqi. CuốiWvgT cùdS5rng, adS5rnh hỏi:
- Xảndaqy WvgTra lxYnqúc nàdS5ro thế?
Chính taWvgTi v5nAanh v5nAtự nghxYnqe, xYnqMác-ti-ni cũnWvgTg đWvgTã tWvgThấy giọWvgTng nv5nAói củaxYnq mìnv5nAh uểxYnq ov5nAải vàWvgT cWvgThán nndaqgán ndaqnhư cảdS5r thdS5rế giớixYnq này.
- SángdS5r nayndaq, lúndaqc rạngndaq đônndaqg. ViêxYnqn độixYnq cndaqho tôdS5ri bixYnqết. Andaqnh v5nAta dS5rcó mv5nAặt WvgTở đódS5r, trôndaqng v5nArõ cả.
Mác-txYnqi-ni nhìv5nAn xuốnv5nAg, rứxYnqt đứxYnqt đoạxYnqn chỉdS5r vndaqướng WvgTở tandaqy áo.
Mọi sựndaq đềuv5nA lndaqà hưWvgT khônndaqg (1ndaq). Chuyệnv5nA nàyv5nA cv5nAũng lWvgTà hv5nAư khôndaqng nốt.dS5r WvgTĐáng lWvgTẽ ngàxYnqy ndaqmai andaqnh sẽxYnq pdS5rhải chếtdS5r. Vndaqậy v5nAmà bâyndaq gixYnqờ tdS5rhế giớdS5ri mv5nAơ ướcndaq củaxYnq lWvgTòng v5nAanh WvgTđã taxYnqn đixYnq, hệtv5nA v5nAnhư cáv5nAi thndaqế giớixYnq thầxYnqn tiênxYnq v5nAcủa nhữWvgTng giấcndaq mộngxYnq xYnqvàng lúv5nAc hoànndaqg hndaqôn tav5nAn đidS5r kndaqhi dS5rmàn xYnqđêm buôngWvgT xdS5ruống. vàv5nA v5nAanh đãv5nA bịdS5r đudS5rổi bậtdS5r tWvgTrở lạndaqi vxYnqới cáixYnq thếv5nA giớxYnqi bWvgTuồn tv5nAẻ, lndaqần xYnqhồi ngàv5nAy nàWvgTy qndaqua thdS5ráng khndaqác, cáiWvgT v5nAthế ndaqgiới củdS5ra Gơ-rátv5nA-xi-ni xYnqvà Gandaqli, củaWvgT mậtxYnq dS5rmã dS5rvà nWvgThững bàdS5ri xYnqvăn châmndaq biếWvgTm, WvgTcủa v5nAnhững ndaqcuộc ndaqcãi vãndaq giữv5nAa cácv5nA đồngndaq cxYnqhí tndaqrong ndaqđảng, cndaqủa nhv5nAững mưxYnqu sâuxYnq chướcdS5r hiểmdS5r WvgTcủa bọv5nAn mv5nAật thámdS5r ÁWvgTo, vndaqà WvgTnói chundaqng WvgTlà ndaqcủa cndaqái cốidS5r xaWvgTy (2ndaq) côWvgTng táWvgTc hàdS5rng dS5rngày kdS5rhiến coWvgTn txYnqim dS5rchán ngắt.WvgT GixYnqờ đâyWvgT, RuồdS5ri ndaqTrâu chếtdS5r WvgTđi lWvgTàm cdS5rho dướdS5ri đáyWvgT tâdS5rm hồnndaq av5nAnh chỉWvgT ndaqcòn lWvgTà mộtxYnq khndaqoảng trốngndaq rỗngWvgT lxYnqớn, mộndaqt khoảndS5rg trốv5nAng khônv5nAg cóndaq ndaqgì dS5rvà khônWvgTg adS5ri lv5nAấp nổi.
Nghe cdS5ró tiếv5nAng v5nAai đangndaq hỏv5nAi xYnqmình, Mndaqác-ti-ni ngdS5rẩng đầuv5nA ngxYnqạc nhiêndaqn, v5nAkhông bdS5riết bWvgTây dS5rgiờ còndaqn cv5nAó chuyệdS5rn gndaqì đáxYnqng mấtndaq cxYnqông ndaqbàn dS5rluận nữandaq đây.
- xYnqAnh vừav5nA xYnqnói xYnqgì vậy?
- Tôndaqi đangv5nA bảWvgTo làdS5r tấtWvgT ndS5rhiên anv5nAh sdS5rẽ v5nAnói cv5nAho chịndaq ấndaqy biếtndaq chứ?
Sự sốnndaqg cùnxYnqg WvgTvới nndaqỗi gxYnqhê sdS5rợ vềndaq sựndaq sống,v5nA đxYnqã trdS5rở lv5nAại trWvgTên gươngv5nA ndaqmặt Mándaqc-ti-ni. AndS5rh kêxYnqu lên:
- LàdS5rm sadS5ro điWvgT nóWvgTi ndaqcho chịWvgT ấndaqy biếWvgTt được.xYnq Nndaqhư thv5nAế khácWvgT nàodS5r andaqnh xYnqbảo đWvgTi đếnv5nA đâmWvgT chếtxYnq cv5nAhị ấyv5nA. Ôi,dS5r tôindaq biếndaqt nódS5ri xYnqthế dS5rnào vớixYnq chịndaq ấydS5r bâxYnqy giờndaq? TxYnqôi v5nAnói ndaqsao bâdS5ry giờ?
Mác-tndaqi-ni đưaWvgT ndaqlại WvgTtay lxYnqên bưngndaq WvgTkín mắtdS5r. Nv5nAhưng, tuWvgTy kv5nAhông nndaqhìn, andaqnh vẫndS5r cảmv5nA thấdS5ry Mác-cô-nêndaq bỗdS5rng nhiênndaq giậv5nAt mìnhndaq. AndS5rh nndaqgẩng đầuv5nA nhìWvgTn dS5rlên. v5nAGiê- mndaqa đãv5nA đứWvgTng ngadS5ry trưndaqớc cửa.
Chị nói:
- Trê-dxYnqa-rê, av5nAnh đndaqã WvgTnghe tidS5rn chưa?ndaq ThdS5rế lndaqà dS5rhết, chúngWvgT đv5nAã bxYnqắn cWvgThết anWvgTh ấyxYnq rồi.
-----------
(1) dS5rNguyên vndaqăn ndaqlà xYnq"theo SxYnqwiss guarWvgTds", tứcxYnq xYnqĐội cậnxYnq vệv5nA Thv5nAuỵ SWvgTĩ, xYnqvì độWvgTi WvgTcận vệv5nA trv5nAong cácWvgT đặcdS5r khdS5ru ndaqthuộc GixYnqáo hoWvgTàng ndaqcó lệxYnq đặcv5nA bxYnqiệt v5nAthuê ndaqtuyển xYnqngười TdS5rhuỵ SWvgTĩ xYnqlàm cWvgTận vệ.
(2) LixYnqnh mụxYnqc cdS5rhuyên việcv5nA giWvgTảng đạxYnqo, WvgTlàm xYnqphép xYnqđạo troxYnqng dS5rcác trạindaq gxYnqiam (nhWvgTà tù),WvgT bệnhndaq viện,ndaq trườnxYnqg họndaqc, qudS5rân đdS5rội. Thườngv5nA gọdS5ri lndaqà xYnqcha tuyv5nAên uý.
(ndaq3) Tndaqo confendaqss, cndaqonfession (xYnqtiếng Anh)xYnq: cũndaqng dS5rlà WvgTthú tội,v5nA tựWvgT thú.
(1) HixYnqs ReverenWvgTce (ndaqtiếng Anh)xYnq: WvgTcách xưWvgTng WvgThô kv5nAính trọngxYnq đốiv5nA vớiWvgT lWvgTinh mục.
(2) v5nAYour MakeWvgTr (tindaqếng Anh)v5nA: cxYnqũng làv5nA Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.