You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà árMF7n nLXWbinh XNCdmở vnLXWào sángXNCd XNCdthứ ba.
Phiên txmpHoà nà5Kj6y xmpHrất ngắrMF7n vàXNCd nLXWđơn giản.XNCd ĐnLXWó rMF7chỉ là5Kj6 nLXWmột hình5Kj6 txmpHhức trống5Kj6 rnLXWỗng xmpHdiễn rxmpHa khônnLXWg quXNCdá XNCdhai 5Kj6mươi phútrMF7. ThậtrMF7 vậy,xmpH cóxmpH rMF7cần gìrMF7 pnLXWhải mất5Kj6 nhiềrMF7u thxmpHời giờ5Kj6? Kh5Kj6ông đượrMF7c quyềnXNCd brMF7ào chữanLXW gìXNCd xmpHcả. ĐnLXWứng 5Kj6ra làm5Kj6 c5Kj6hứng, chrMF7ỉ cnLXWó tênrMF7 mật5Kj6 t5Kj6hám vxmpHà tXNCdên xmpHsĩ qrMF7uan bịnLXW thnLXWương, cùnXNCdg nLXWvới mấynLXW trMF7ên lírMF7nh. BảnrMF7 phánxmpH quyếxmpHt đãrMF7 XNCdđược thả5Kj6o xmpHsẵn 5Kj6từ trướcnLXW, Mông-rMF7ta-ne-li nLXWđã c5Kj6ó nLXWthông bXNCdáo đxmpHồng nLXWý mộ5Kj6t các5Kj6h xmpHkhông nLXWchính txmpHhức nhữ5Kj6ng xmpHgì họrMF7 yênLXWu cầu.rMF7 nLXWCác 5Kj6quan tXNCdoà làXNCd vnLXWiên đạrMF7i nLXWtá P5Kj6herari, một5Kj6 thinLXWếu tánLXW k5Kj6ỵ binLXWnh đ5Kj6ịa prMF7hương 5Kj6và 5Kj6hai s5Kj6ĩ qua5Kj6n tro5Kj6ng đ5Kj6ội XNCdcận vXNCdệ của5Kj6 GiáXNCdo hxmpHoàng (1xmpH), họ5Kj6 chẳngnLXW cnLXWó xmpHviệc gnLXWì nhiềurMF7 đểxmpH 5Kj6làm XNCdcả. H5Kj6ọ rMF7đọc trMF7o 5Kj6bản c5Kj6áo rMF7trạng, nLXWrồi nrMF7hững nxmpHgười 5Kj6làm chXNCdứng đứn5Kj6g lrMF7ên xmpHnêu cnLXWhứng xmpHcứ. SnLXWau đrMF7ó XNCdhọ kXNCdý tênXNCd vrMF7ào bảxmpHn phánxmpH qurMF7yết xmpHrồi lấxmpHy giọngrMF7 nghinLXWêm trrMF7ang đXNCdọc cXNCdho bịrMF7 cáXNCdo ngrMF7he. 5Kj6Ruồi TXNCdrâu lrMF7ặng nLXWlẽ ngXNCdhe xmpHbản XNCdán. VnLXWà, tnLXWheo hrMF7ình thứcXNCd th5Kj6ông nLXWthường, kXNCdhi ngườirMF7 xmpHta xmpHhỏi XNCdcó phá5Kj6t biể5Kj6u gìxmpH không,rMF7 5Kj6anh xmpHchỉ vXNCdội vã5Kj6 xunLXWa trMF7ay nLXWgạt đixmpH. GiấurMF7 trnLXWong ngựcxmpH a5Kj6nh lànLXW chiếxmpHc mùixmpH xonLXWa rMF7mà Mông-ta-ne-l5Kj6i đXNCdã đán5Kj6h rơi5Kj6. SrMF7uốt đrMF7êm q5Kj6ua annLXWh đXNCdã hôrMF7n vàxmpH khócXNCd chxmpHiếc knLXWhăn đó5Kj6 xmpHnhư hôXNCdn 5Kj6và khórMF7c mộtnLXW sinrMF7h linhXNCd. GxmpHiờ đâxmpHy gư5Kj6ơng mặ5Kj6t anXNCdh xan5Kj6h nLXWxao vrMF7à tXNCdhờ thẫn,rMF7 vànLXW mxmpHắt anrMF7h vẫnrMF7 cònxmpH n5Kj6gấn lxmpHệ. HaxmpHi tiếng5Kj6 "XửrMF7 bắn"rMF7 rMF7chẳng tácXNCd động5Kj6 gìxmpH đxmpHến anXNCdh. KxmpHhi nnLXWghe h5Kj6ai tiếngxmpH ấy5Kj6, aXNCdnh chỉXNCd mởrMF7 XNCdto đồng5Kj6 tửxmpH troXNCdng đôixmpH nLXWmắt, vxmpHà chỉrMF7 cnLXWó rMF7thế thôi!
Khi mọnLXWi rMF7thủ tụnLXWc đ5Kj6ã xongxmpH, viênxmpH GiámXNCd xmpHbinh rnLXWa lệnh:
- rMF7Đưa ôngrMF7 tnLXWa vềxmpH XNCdphòng giam.
Viên độixmpH cốnLXW cầmnLXW nưxmpHớc mắt5Kj6, sXNCdờ vàXNCdo txmpHhân hìnxmpHh irMF7m phXNCdăng phắcnLXW ấy.xmpH RuồixmpH XNCdTrâu hXNCdơi grMF7iật mìnLXWnh ngoảnhrMF7 lại.
- nLXWÀ, prMF7hải! TôXNCdi qu5Kj6ên mất.
Nét xmpHmặt viêxmpHn Giá5Kj6m bxmpHinh XNCdphảng p5Kj6hất XNCdmột xmpHvẻ gnLXWì nhnLXWư làrMF7 trMF7hương hại.xmpH H5Kj6ắn XNCdta bảnLXWn 5Kj6chất cũngrMF7 khô5Kj6ng phảXNCdi làxmpH mộtrMF7 nLXWngười độcXNCd 5Kj6ác vàrMF7 rMF7vai tròxmpH hắnnLXW xmpHphải đónxmpHg mấyxmpH tuầnrMF7 n5Kj6ay rMF7làm chnLXWo chíxmpHnh xmpHhắn tronxmpHg tnLXWhâm tâmnLXW cũngrMF7 thấyxmpH ngượngxmpH ngùngxmpH. G5Kj6iờ đâ5Kj6y kh5Kj6i 5Kj6đã được5Kj6 vXNCdiệc crMF7ủa mXNCdình, hắnnLXW nLXWsẵn rMF7lòng nLXWnhân nhượngrMF7 tronXNCdg mọxmpHi chrMF7uyện nhỏxmpH rMF7nào nLXWthuộc quxmpHyền hắn.
Đưa mrMF7ắt nhXNCdìn c5Kj6ánh ta5Kj6y trMF7hâm 5Kj6tím sưngnLXW phxmpHồng củrMF7a RuxmpHồi Trâu5Kj6, hắrMF7n bảo:
- XNCdCác XNCdông kXNCdhông cầxmpHn xmpHcùm xmpHnữa cũngXNCd được.5Kj6 CóXNCd tnLXWhể cxmpHho xmpHông trMF7a nLXWtrở lại5Kj6 phòrMF7ng giarMF7m cũ.
Rồi rMF7quay về5Kj6 phírMF7a đứaxmpH chXNCdáu, hắnnLXW nLXWnói thêm:
- BuồngXNCd 5Kj6giam t5Kj6ử tnLXWù ẩmrMF7 XNCdướt vàxmpH ânLXWm XNCdu q5Kj6uá. Đ5Kj6ây thựcxmpH rxmpHa cũngrMF7 chỉ5Kj6 XNCdlà vấn5Kj6 đềrMF7 thủ5Kj6 5Kj6tục 5Kj6mà thôi.
Hắn bối5Kj6 XNCdrối hXNCdo lênLXWn mấyXNCd tiếngXNCd xmpHvà đnLXWổi chânXNCd đứngXNCd. RồiXNCd hắXNCdn bỗngxmpH gọinLXW giậtXNCd txmpHên độiXNCd xmpHvừa giảixmpH RuồixmpH TxmpHrâu XNCdra tớ5Kj6i cửa.
- ÔngnLXW xmpHđội, chờxmpH mXNCdột crMF7hút. TônLXWi muốrMF7n nóXNCdi vớrMF7i XNCdông tnLXWa rMF7mấy câu!
nLXWRuồi T5Kj6râu đứnxmpHg iXNCdm khôngrMF7 XNCdnhúc nhíXNCdch. HìnhxmpH nxmpHhư tiếngrMF7 nóXNCdi cnLXWủa PhXNCderari khôrMF7ng lọxmpHt vào5Kj6 tanLXWi anh.
- Ông5Kj6 cóxmpH mnLXWuốn nxmpHhắn g5Kj6ì vớrMF7i bạn5Kj6 bèXNCd vànLXW thnLXWân thínLXWch krMF7hông?... TôirMF7 cxmpHhắc ôngxmpH rMF7có nrMF7gười thâXNCdn chứ?
KhôrMF7ng 5Kj6một xmpHtiếng trMF7rả lời.
- VậxmpHy nLXWông cứxmpH nLXWnghĩ đrMF7i rồirMF7 nórMF7i vớixmpH tôirMF7 hoặXNCdc vXNCdới lXNCdinh mục5Kj6 rMF7tuyên nLXWuý (2)xmpH. TônLXWi sẽxmpH đônrMF7 đốc5Kj6 thựcxmpH XNCdhiện lờixmpH XNCdnhắn củXNCda ông.xmpH NhưngnLXW xmpHtốt hơ5Kj6n làrMF7 ôxmpHng nhắnLXWn lại5Kj6 c5Kj6ha 5Kj6tuyên uýrMF7. xmpHCha đếxmpHn n5Kj6gay rMF7bây giờnLXW vàrMF7 rMF7sẽ ởxmpH 5Kj6với ônXNCdg suốtnLXW đêxmpHm nnLXWay. XNCdNếu ôxmpHng cXNCdòn xmpHcó xmpHnguyện v5Kj6ọng gnLXWì k5Kj6hác nữaXNCd thì...
Ruồi 5Kj6Trâu nhìnxmpH lên:
- ÔngnLXW hnLXWãy nXNCdói vớxmpHi rMF7linh XNCdmục rằng5Kj6 rMF7tôi chxmpHỉ xmpHmuốn nLXWở 5Kj6một mìn5Kj6h. TôXNCdi không5Kj6 xmpHcó bạxmpHn bèrMF7 5Kj6mà cũnLXWng chxmpHẳng nhắnLXWn gìxmpH cả.
- NhưnLXWng xmpHông c5Kj6ũng muốnrMF7 xưXNCdng tXNCdội (3XNCd) chứ.
- rMF7Tôi 5Kj6là nrMF7gười vXNCdô thầnLXWn. TôXNCdi chẳngxmpH muốnXNCd gìnLXW nLXWkhác hrMF7ơn ngoàirMF7 việ5Kj6c đượXNCdc yênXNCd tĩnh.
RurMF7ồi TrnLXWâu nxmpHói xmpHvới giXNCdọng đơnnLXW xmpHđiệu, bìnhnLXW txmpHhản, k5Kj6hông cóxmpH rMF7vẻ gìxmpH nLXWlà krMF7hiêu khícnLXWh hoặc5Kj6 b5Kj6ực 5Kj6dọc, 5Kj6rồi từrMF7 trMF7ừ qunLXWay rMF7gót bước5Kj6 rMF7ra 5Kj6cửa. NhưnxmpHg rMF7ra đến5Kj6 cửaxmpH trMF7hì anXNCdh rMF7lại dừngnLXW bước:
- XNCdÔng đạixmpH tá,xmpH tôxmpHi cònxmpH qurMF7ên 5Kj6một việc5Kj6. XNCdTôi chỉnLXW rMF7yêu cầurMF7 ônrMF7g chiếu5Kj6 cốnLXW rMF7một điềuXNCd là5Kj6: 5Kj6sáng nLXWmai xmpHxin ông5Kj6 đừngxmpH đểnLXW nLXWcho nLXWhọ rMF7trói xmpHhoặc bịtrMF7 rMF7mắt tôi.nLXW TôixmpH sẽXNCd rMF7đứng yên.
*
* *
TớrMF7i sánrMF7g XNCdngày thXNCdứ tưxmpH, kxmpHhi mặtxmpH trờrMF7i vừXNCda ló,XNCd RrMF7uồi TrnLXWâu đãnLXW bịXNCd dẫn5Kj6 rrMF7a 5Kj6sân. AnnLXWh khập5Kj6 khiễnXNCdg rõXNCd rMF7nét rMF7hơn mọiXNCd kxmpHhi. xmpHDựa hẳnXNCd vàonLXW ta5Kj6y viêxmpHn đội,5Kj6 RuồrMF7i Trâ5Kj6u XNCdlê bước,xmpH xmpHrõ 5Kj6ràng vớ5Kj6i 5Kj6vẻ khóXNCd rMF7khăn xmpHvà đnLXWau đớn.
NhnLXWưng mọXNCdi vẻnLXW phục5Kj6 tùngXNCd mỏirMF7 XNCdmệt đãnLXW brMF7iến mấxmpHt txmpHrên nLXWmặt nLXWanh. XNCdNhững nỗiXNCd kixmpHnh hoànnLXWg XNCdma 5Kj6quái đãnLXW đánhxmpH rMF7gục xmpHanh 5Kj6trong cảnhXNCd rMF7tịch l5Kj6iêu, XNCdcùng nh5Kj6ững ảo5Kj6 ảnhXNCd XNCdvà nhữn5Kj6g xmpHgiấc mnLXWơ tron5Kj6g thếrMF7 xmpHgiới âm5Kj6 5Kj6u na5Kj6y đrMF7ều đXNCdã rMF7tan th5Kj6eo XNCdđêm tối.nLXW XNCdNgay s5Kj6au lnLXWúc vnLXWầng đôrMF7ng XNCdtoả sángxmpH, khrMF7i RXNCduồi XNCdTrâu phXNCdải đốixmpH dxmpHiện vớiXNCd rMF7kẻ thù5Kj6, tnLXWhì tixmpHnh trMF7hần chiếnxmpH đấurMF7 cxmpHủa arMF7nh đrMF7ã trXNCdỗi dxmpHậy, an5Kj6h kh5Kj6ông cóXNCd gnLXWì 5Kj6sợ hãXNCdi cả.
Trước xmpHbức trMF7ường lnLXWeo đầyXNCd dâXNCdy thườnLXWng xrMF7uân, sáXNCdu taXNCdy súngnLXW đượcrMF7 lện5Kj6h chọnrMF7 điXNCd hnLXWành quyếtXNCd đãnLXW d5Kj6àn 5Kj6thành hàngrMF7 nganXNCdg. nLXWĐây chxmpHính lnLXWà XNCdbức tưrMF7ờng nrMF7ứt 5Kj6nẻ vàrMF7 đổ5Kj6 xmpHnát mànLXW a5Kj6nh đrMF7ã tr5Kj6èo xuốn5Kj6g troxmpHng cnLXWái đrMF7êm bXNCdất hạXNCdnh ấxmpHy đểXNCd hòng5Kj6 trrMF7ốn thoXNCdát. Mấ5Kj6y ngườnLXWi lírMF7nh đứngnLXW XNCdnghiêm, txmpHay crMF7ầm súngxmpH mànLXW 5Kj6vẫn rưXNCdng rưngnLXW rMF7nước mắXNCdt. HọnLXW nLXWcảm txmpHhấy đrMF7iều kinLXWnh xmpHkhủng ngoàXNCdi snLXWức tưnLXWởng tượngnLXW xmpHkhi nxmpHghĩ r5Kj6ằng chính5Kj6 5Kj6tay mìnrMF7h phxmpHải xmpHgiết Ru5Kj6ồi TrârMF7u. CxmpHon ngườnLXWi rMF7có nXNCdhững rMF7câu ứn5Kj6g đốirMF7 xmpHsắc rMF7sảo, cónLXW tixmpHếng xmpHcười vnLXWui bấrMF7t tunLXWyệt, cóxmpH tin5Kj6h thầnrMF7 nLXWdũng c5Kj6ảm chóirMF7 lọXNCdi vàXNCd xmpHdễ l5Kj6an truyềnrMF7 ấyrMF7 đã5Kj6 nLXWnhư 5Kj6một rMF7tia rMF7nắng rMF7ấm soXNCdi rọi5Kj6 vàrMF7o nLXWcuộc đrMF7ời XNCdu ám5Kj6, buồnXNCd xmpHthảm củxmpHa XNCdhọ. Vậy5Kj6 mànLXW rMF7giờ 5Kj6đây conLXWn ngườixmpH ấXNCdy phả5Kj6i chếtrMF7, pXNCdhải chxmpHết vìnLXW crMF7hính taxmpHy họ,rMF7 XNCdnhư nLXWthế khánLXWc nàorMF7 họxmpH sắp5Kj6 pnLXWhải trôngrMF7 thấXNCdy mặtxmpH trờinLXW chxmpHói rMF7lọi phrMF7ụt tắt.
Một lỗrMF7 huyệxmpHt dưới5Kj6 gốcxmpH XNCdmột cnLXWây vảxmpH xmpHcao lớxmpHn đ5Kj6ang ch5Kj6ờ đnLXWợi Ruồi5Kj6 Trâu.5Kj6 LXNCdỗ hurMF7yệt đrMF7ó dnLXWo nxmpHhững bàn5Kj6 5Kj6tay khrMF7ông XNCdtình nguyệXNCdn rMF7đã đàoxmpH rMF7nên đêmrMF7 xmpHqua XNCdvà XNCdvới nhữXNCdng gi5Kj6ọt nướcxmpH mắtXNCd rơirMF7 trên5Kj6 nhữngrMF7 bànXNCd xẻnLXWng. ĐnLXWi ngaxmpHng XNCdqua đóXNCd, xmpHRuồi nLXWTrâu mxmpHỉm cườxmpHi nhìnnLXW lrMF7ỗ huyệ5Kj6t tốiXNCd đexmpHn, nh5Kj6ìn nhrMF7ững nrMF7gọn rMF7cỏ h5Kj6éo trMF7àn bêXNCdn cạnhxmpH huyệrMF7t. AnLXWnh kh5Kj6oan krMF7hoái rMF7hít nLXWmột hơXNCdi dàinLXW đểnLXW thưởngnLXW thứcrMF7 5Kj6mùi XNCdthơm crMF7ủa vạtnLXW đấtXNCd mớinLXW tiXNCdnh khôi.
Khi đếxmpHn gần5Kj6 thâXNCdn cây,XNCd vixmpHên đội5Kj6 đứngXNCd srMF7ững lại.XNCd RunLXWồi T5Kj6râu nnLXWgoảnh lạinLXW XNCdnhìn axmpHnh trMF7a, r5Kj6ồi nrMF7ở mộtnLXW n5Kj6ụ cười:
- TôxmpHi đứnrMF7g đây5Kj6 phnLXWải chxmpHăng, ôXNCdng đội?
Viên độirMF7 ní5Kj6n lặnnLXWg rMF7gật đầXNCdu. AnnLXWh tnLXWa ngXNCdhẹn rMF7ngào, txmpHiếc rằngrMF7 đãnLXW không5Kj6 nói5Kj6 đượcxmpH mộXNCdt lờinLXW nàonLXW, xmpHví dùXNCd xmpHlời nóxmpHi nàyrMF7 nLXWcó thểXNCd cứuXNCd sốnXNCdg đượcXNCd RuồiXNCd TrâuxmpH. T5Kj6rong rMF7sân đxmpHã tềXNCd tựrMF7u xmpHđông đủXNCd cảXNCd: vixmpHên GiánLXWm b5Kj6inh, chárMF7u hắn,5Kj6 vxmpHiên trunnLXWg nLXWuý k5Kj6ỵ binrMF7h rMF7làm nhXNCdiệm vụXNCd XNCdchỉ huxmpHy XNCdviệc hxmpHành quyếxmpHt, ngườinLXW xmpHy srMF7ĩ v5Kj6à xmpHmột lXNCdinh mục.5Kj6 nLXWHọ bxmpHước lênLXWn xmpHvới nhữnLXWng bXNCdộ mặxmpHt rMF7nghiêm trọnLXWng, rMF7nhưng đãxmpH nửanLXW phầnrMF7 sượng5Kj6 sxmpHùng trướXNCdc cặpxmpH 5Kj6mắt tươinLXW 5Kj6cười 5Kj6và sánXNCdg rMF7ngời vẻXNCd ngạoxmpH ngxmpHhễ cnLXWủa RuồinLXW Trâu.
- ChànLXWo... chrMF7ào cá5Kj6c quxmpHý ônXNCdg! ÁiXNCd chànLXW, cảXNCd CnLXWha tunLXWyên u5Kj6ý tônxmpH nLXWkính (1rMF7) crMF7ũng dậyrMF7 nLXWsớm thếxmpH cXNCdơ à!rMF7... 5Kj6Đại uýxmpH, ôXNCdng rMF7có mạXNCdnh rMF7giỏi khôngrMF7? ChắcrMF7 XNCdđối vớiXNCd ônXNCdg, cuXNCdộc gặnLXWp rMF7gỡ hôXNCdm naxmpHy củaXNCd ch5Kj6úng txmpHa XNCdsẽ 5Kj6dễ chrMF7ịu nLXWhơn lần5Kj6 trướxmpHc phảinLXW nLXWkhông ạ?xmpH ÀxmpH, tônLXWi tXNCdhấy cánnLXWh tanLXWy ôrMF7ng vẫnXNCd crMF7òn bănxmpHg bórMF7 trxmpHeo t5Kj6rước ngnLXWực kXNCdìa! CrMF7hỉ xmpHtại lầrMF7n trướcxmpH tXNCdôi bắn5Kj6 hụ5Kj6t 5Kj6đó thôiXNCd. NhXNCdững 5Kj6tay thxmpHiện xạXNCd XNCdnày chắ5Kj6c bắnrMF7 nLXWkhá hơnxmpH... phải5Kj6 khô5Kj6ng, cá5Kj6c bạn?
Ruồi TrâxmpHu đư5Kj6a rMF7mắt nhìnnLXW 5Kj6một lượtnLXW nhữngrMF7 bộXNCd mXNCdặt ủXNCd dộtrMF7 XNCdcủa xmpHmấy ngườixmpH lính:
- xmpHDù saxmpHo rMF7lần nàrMF7y xmpHkhông nLXWphải bănrMF7g 5Kj6bó t5Kj6reo trướcrMF7 ngựcXNCd nữanLXW đâu.rMF7 NàoxmpH! NàoxmpH! SaxmpHo vrMF7ẻ m5Kj6ặt cácrMF7 brMF7ạn tr5Kj6ông 5Kj6thiểu nnLXWão đếnrMF7 th5Kj6ế? Nghiê5Kj6m! VàXNCd bắxmpHn cnLXWho thnLXWật trúng5Kj6 vào5Kj6 n5Kj6ào. RồnLXWi rMF7các XNCdbạn snLXWẽ cóxmpH n5Kj6hiều vixmpHệc phảinLXW XNCdlàm, mXNCdà rMF7cứ nhxmpHư XNCdthế nàynLXW khô5Kj6ng b5Kj6iết 5Kj6có 5Kj6làm nổi5Kj6 khxmpHông. BâyxmpH giờXNCd cxmpHác bạ5Kj6n đưnLXWợc quyềnXNCd 5Kj6tập tnLXWrước thìnLXW XNCdcòn g5Kj6ì bằng.
- HỡixmpH con...
XNCdVị 5Kj6linh nLXWmục tiếnnLXW lênLXWn ngắtnLXW lờnLXWi 5Kj6anh. NhữnnLXWg ngườixmpH kXNCdhác đềuXNCd lùinLXW lạixmpH phíXNCda sxmpHau, đểXNCd mặcnLXW hxmpHai nnLXWgười vớinLXW nhau.
- 5Kj6Chỉ cònxmpH íXNCdt phxmpHút nữa5Kj6 rMF7là cnLXWon sẽ5Kj6 vềrMF7 vớixmpH ĐấnxmpHg SánnLXWg TạrMF7o XNCd(2) rXNCda connLXW. NhữngxmpH giâ5Kj6y nLXWphút nLXWcuối c5Kj6ùng nàyrMF7 lXNCdà nLXWdành crMF7ho corMF7n đểXNCd ăn5Kj6 n5Kj6ăn sá5Kj6m hối,XNCd xmpHcon nLXWchớ nên5Kj6 nLXWdùng vXNCdào vi5Kj6ệc nrMF7ào khác5Kj6. 5Kj6Cha rMF7xin nLXWcon, nLXWcon txmpHhử ngrMF7hĩ 5Kj6xem, nế5Kj6u chếtxmpH rMF7mà khôngXNCd được5Kj6 chịu5Kj6 phé5Kj6p gXNCdiải tội5Kj6, lònrMF7g rMF7còn hunXNCdg nLXWdữ XNCdthì nLXWđáng sợXNCd biXNCdết xmpHbao! CnLXWhờ đ5Kj6ến knLXWhi cnLXWon đứxmpHng trưnLXWớc ĐấngnLXW PhánnLXW rMF7Xét (nLXW3) XNCdcủa cnLXWon th5Kj6ì lúnLXWc ấyrMF7 ăn5Kj6 nănnLXW đ5Kj6ã mrMF7uộn rxmpHồi. SắpxmpH lạiXNCd gầnxmpH ngnLXWai bárMF7u rMF7vô cùxmpHng tôn5Kj6 xmpHnghiêm crMF7ủa Ngư5Kj6ời 5Kj6mà cXNCdon vẫnxmpH crMF7ứ cườnLXWi đùa5Kj6 nhxmpHư nLXWthế đượcxmpH sao?
- CườxmpHi đùaXNCd ư,xmpH 5Kj6thưa cxmpHha tôxmpHn kính?rMF7 xmpHTôi tưởngXNCd cánLXWi bà5Kj6i g5Kj6iáo XNCdlý crMF7ỏn XNCdcon ấyxmpH cXNCdhỉ đnLXWể XNCdcho nhxmpHững rMF7người cnLXWùng phíXNCda vớiXNCd 5Kj6cha ngxmpHhe thôrMF7i chứ!rMF7 B5Kj6ao giờXNCd đếnXNCd lnLXWượt chúngXNCd tnLXWôi, chúngXNCd tôirMF7 snLXWẽ 5Kj6dùng trọnxmpHg pháxmpHo 5Kj6chứ chrMF7ẳng 5Kj6dùng đếnXNCd dă5Kj6m XNCdkhẩu súng5Kj6 khrMF7ai hậurMF7 cũxmpH kỹxmpH nànLXWy đâu!xmpH XNCdVà lúrMF7c xmpHbấy XNCdgiờ c5Kj6ác vịnLXW sẽXNCd thrMF7ấy 5Kj6chúng rMF7tôi cnLXWười đùanLXW đến5Kj6 đâu.
- CxmpHác xmpHcon sxmpHẽ dù5Kj6ng trxmpHọng pháorMF7 ư?xmpH Ôi!xmpH T5Kj6hật lXNCdà vxmpHô pxmpHhúc chnLXWo coXNCdn quxmpHá! CorMF7n vẫ5Kj6n chxmpHưa nLXWhiểu rXNCdằng conLXWn đXNCdang đứngnLXW tnLXWrên bxmpHờ vựrMF7c thxmpHẳm đánnLXWg sợXNCd nh5Kj6ư xmpHthế xmpHnào haxmpHy sao?
Ruồi TrâxmpHu nXNCdgoái đầuXNCd XNCdnhìn lỗ5Kj6 huyệrMF7t nLXWmở rộngXNCd saXNCdu lưnxmpHg mình.
XNCd- nLXWVậy 5Kj6cha... chrMF7a tôn5Kj6 kínxmpHh tưởngrMF7 rxmpHằng đặt5Kj6 đnLXWược tôrMF7i xmpHxuống đấyrMF7 rMF7là xrMF7ong chuy5Kj6ện vxmpHới tôXNCdi rồi5Kj6 rMF7hay sarMF7o? CxmpHó lẽrMF7 cXNCdác xmpHvị còxmpHn chxmpHặn mộXNCdt phixmpHến rMF7đá lêrMF7n mnLXWồ trMF7ôi để5Kj6 xmpH"ba rMF7ngày sarMF7u" tôi.xmpH.. tônLXWi krMF7hỏi sốnxmpHg lạinLXW cnLXWhứ gìrMF7? (4xmpH) ChớXNCd sợnLXW, CrMF7ha tônnLXW knLXWính ạ!XNCd XNCdTôi xmpHsẽ krMF7hông xâXNCdm phạm5Kj6 XNCdvào quyXNCdền củarMF7 cXNCdác vịnLXW 5Kj6trong nxmpHhững tnLXWrò diễnXNCd kxmpHịch rẻ5Kj6 tnLXWiền nàyXNCd xmpHđâu. ĐặtrMF7 tôinLXW xuXNCdống đâunLXW, trMF7ôi sẽnLXW xmpHnằm y5Kj6ên ởxmpH đấXNCdy xmpHnhư nLXWmột con..XNCd. rMF7con chuột5Kj6 vậrMF7y. XNCdNhưng, XNCddù saxmpHo mặc5Kj6 lòn5Kj6g, cxmpHhúng xmpHtôi xmpHvẫn sXNCdẽ XNCddùng đ5Kj6ến trọnnLXWg phárMF7o đấy.
VịxmpH XNCdlinh mụ5Kj6c kêuXNCd lên:
- 5Kj6Ôi! LạyrMF7 ChúnLXWa lòxmpHng lànhxmpH v5Kj6ô cXNCdùng! XiXNCdn ChúXNCda t5Kj6ha tXNCdội ch5Kj6o kẻXNCd bấtrMF7 XNCdhạnh này!
Viên trun5Kj6g uýXNCd kỵXNCd bXNCdinh, gxmpHiọng ồXNCd XNCdồ khấn:
xmpH- Amen!
Còn 5Kj6viên nLXWđại tánLXW v5Kj6à đứaXNCd cháXNCdu thXNCdì sùngxmpH 5Kj6kính l5Kj6àm dấuXNCd thánhXNCd giá.
Thấy nLXWrõ rằngnLXW khunLXWyên bảxmpHo nLXWnữa cũngxmpH chẳxmpHng 5Kj6đi đrMF7ến đâu,rMF7 vịrMF7 lnLXWinh nLXWmục đànnLXWh phảixmpH trMF7ừ bỏnLXW 5Kj6công vXNCdiệc vô5Kj6 kếtxmpH quảnLXW củ5Kj6a mxmpHình. nLXWÔng bướcrMF7 sannLXWg bênnLXW cXNCdạnh, lrMF7ắc đxmpHầu, mồmxmpH lầmrMF7 rầmrMF7 cầrMF7u knLXWinh. Ch5Kj6ỉ nLXWtrong phXNCdút chốc,xmpH cô5Kj6ng việXNCdc chxmpHuẩn bịxmpH nLXWngắn gọn5Kj6 vXNCdà XNCdđơn ginLXWản đềrMF7u đãxmpH đượcXNCd nLXWhối hảXNCd là5Kj6m xnLXWong. RuồirMF7 TrânLXWu rXNCda đứngxmpH đún5Kj6g vàonLXW chỗnLXW của5Kj6 nLXWmình nLXWvà quanLXWy lạrMF7i nLXWthoáng nhxmpHìn lxmpHên cảnhnLXW huxmpHy h5Kj6oàng nLXWchói XNCdchang ánLXWnh sánnLXWg 5Kj6vàng vnLXWà đỏXNCd nLXWcủa mặxmpHt trờixmpH đang5Kj6 mọ5Kj6c. 5Kj6Một lầrMF7n nữaxmpH rMF7Ruồi TrânLXWu lạnLXWi 5Kj6yêu c5Kj6ầu khônxmpHg bnLXWịt mXNCdắt. NxmpHhìn v5Kj6ẻ mnLXWặt nhxmpHư thxmpHách rMF7thức củarMF7 anxmpHh, viênXNCd đạiXNCd tnLXWá đànhrMF7 miXNCdễn cưỡxmpHng đồngxmpH rMF7ý. CXNCdả xmpHhai ngườirMF7 đềunLXW quêXNCdn 5Kj6rằng nhrMF7ư XNCdthế hnLXWọ córMF7 xmpHthể làXNCdm ảnLXWnh hrMF7ưởng tớiXNCd tinnLXWh thầnrMF7 quânxmpH sĩ.
R5Kj6uồi TrâuXNCd đứngrMF7 quaXNCdy thẳngrMF7 mặtnLXW vềxmpH phíanLXW hXNCdọ vxmpHà mỉmrMF7 cười.5Kj6 NhXNCdững cá5Kj6nh t5Kj6ay cầm5Kj6 súnxmpHg ruXNCdn lênXNCd. AnXNCdh bảo:
- TôXNCdi hoXNCdàn torMF7àn nLXWsẵn sànxmpHg rồi.
Viên 5Kj6trung uýXNCd bước5Kj6 lênXNCd phXNCdía tr5Kj6ước, ngườinLXW rurMF7n r5Kj6un vnLXWì xúnLXWc động5Kj6. XNCdHắn chrMF7ưa hXNCdề c5Kj6hỉ hunLXWy xửXNCd bxmpHắn baxmpHo giờ.
- ChuẩnnLXW bxmpHị... Nhằm!xmpH Bắn!
Ruồi TrâuxmpH hơXNCdi rMF7lạng XNCdngười đi,5Kj6 nhưngnLXW lấyrMF7 XNCdngay l5Kj6ại nLXWđược nLXWthăng bằnLXWng. xmpHMột viênLXWn đạrMF7n bắn5Kj6 khô5Kj6ng vữngxmpH đrMF7ã snLXWượt nLXWtrên xmpHmá anhnLXW. 5Kj6Vài gi5Kj6ọt mXNCdáu lxmpHoang trXNCdên c5Kj6ổ árMF7o 5Kj6trắng. MxmpHột viênLXWn khrMF7ác trúngxmpH vàonLXW chânrMF7, phíarMF7 rMF7trên XNCdđầu g5Kj6ối. KhxmpHi 5Kj6khói xmpHtan thrMF7ì đámxmpH rMF7lính thrMF7ấy rMF7anh vẫnnLXW đứngxmpH, 5Kj6vẫn mỉmrMF7 cxmpHười nhưnLXW nLXWcũ vnLXWà đanxmpHg lấrMF7y bnLXWàn tarMF7y tànrMF7 tật5Kj6 quệtrMF7 mXNCdáu rMF7trên má.
Anh nói:
- 5Kj6Bắn xoàrMF7ng qurMF7á nLXWrồi, cácrMF7 bạn5Kj6 ạ!
GiọnLXWng nxmpHói 5Kj6trong trnLXWẻo vnLXWà rMF7khúc triếnLXWt củarMF7 rMF7anh khắc5Kj6 s5Kj6âu vrMF7ào XNCdtim nhữngnLXW ngxmpHười línLXWnh khốnrMF7 khổrMF7 đ5Kj6ang rMF7hết sứnLXWc bàngnLXW XNCdhoàng 5Kj6và bốxmpHi rối.
- rMF7Các bạn5Kj6 txmpHhử bắxmpHn lrMF7ại xenLXWm nào!
Toàn rMF7bộ hàngnLXW lính5Kj6 đxmpHều rùXNCdng mXNCdình sởnrMF7 g5Kj6áy vàXNCd 5Kj6rên rỉ.XNCd Người5Kj6 5Kj6nào rMF7người nấrMF7y nhằxmpHm chệchXNCd sanXNCdg bênnLXW c5Kj6ạnh, thXNCdầm mon5Kj6g v5Kj6iên đạnrMF7 kếtxmpH lixmpHễu t5Kj6ính mệnhXNCd RuồrMF7i TnLXWrâu làrMF7 củaXNCd ngXNCdười nLXWbên cạnXNCdh chrMF7ứ khôngXNCd p5Kj6hải củaxmpH mxmpHình. RuồXNCdi TrMF7râu thì5Kj6 vXNCdẫn XNCdcứ đứnnLXWg th5Kj6ản nhixmpHên, mỉmxmpH cười5Kj6 5Kj6nhìn hnLXWọ. HọXNCd cxmpHhỉ bXNCdiên cxmpHuộc xửxmpH tửrMF7 thànhxmpH mnLXWột curMF7ộc xmpHgiết xmpHchóc trrMF7ong l5Kj6ò XNCdmổ, vXNCdà b5Kj6ây giờxmpH nLXWhọ 5Kj6lại phảinLXW làmXNCd lạirMF7 5Kj6từ đầuXNCd cnLXWái cXNCdông việcxmpH gnLXWhê XNCdrợn nàxmpHy. ĐámrMF7 rMF7lính độtnLXW ngộtrMF7 horMF7ảng vía,5Kj6 rMF7họ XNCdhạ snLXWúng XNCdđứng 5Kj6nghe xmpHnhững 5Kj6lời mắng5Kj6 mỏ5Kj6 vàrMF7 crMF7hửi rủarMF7 điênXNCd cuồn5Kj6g cxmpHủa cáxmpHc viêXNCdn rMF7sĩ qunLXWan. HọxmpH sữXNCdng sXNCdờ vànLXW hãixmpH hxmpHùng giươXNCdng mắnLXWt nXNCdhìn ngườinLXW vừanLXW bị5Kj6 họXNCd bắnrMF7 mXNCdà chẳngrMF7 5Kj6hiểu s5Kj6ao ông5Kj6 xmpHta xmpHvẫn khxmpHông chết.
Viên GiámXNCd bxmpHinh vunLXWng nắm5Kj6 đXNCdấm trướcnLXW mặnLXWt họXNCd. XNCdHắn lồngXNCd lộnxmpH quát5Kj6 thárMF7o, bắtrMF7 họnLXW phải5Kj6 đứngnLXW 5Kj6vào xmpHvị tríXNCd, giư5Kj6ơng súrMF7ng lrMF7ên XNCdvà hốnLXWi hả5Kj6 làmrMF7 m5Kj6au chxmpHo 5Kj6xong chuyệnrMF7. NhưnXNCdg xmpHchính hắn5Kj6 cũ5Kj6ng hoàrMF7n toà5Kj6n mất5Kj6 trMF7inh thầnxmpH xmpHkhông rMF7khác gxmpHì 5Kj6bọn lí5Kj6nh. HắnnLXW kh5Kj6ông dáXNCdm 5Kj6nhìn vàoXNCd cáXNCdi thXNCdân hìnhnLXW khủnnLXWg kXNCdhiếp ki5Kj6a nLXWcứ xmpHđứng trơ5Kj6 5Kj6trơ mxmpHà khrMF7ông nLXWchịu nnLXWgã xu5Kj6ống. HắnLXWn giậtnLXW nảxmpHy m5Kj6ình và5Kj6 rrMF7un bắrMF7n lênxmpH kxmpHhi nghxmpHe XNCdgiọng cXNCdhế gi5Kj6ễu củrMF7a RurMF7ồi Trâu:
- ĐạinLXW tá,XNCd sanLXWo sánxmpHg hô5Kj6m nnLXWay XNCdông lạixmpH đxmpHưa 5Kj6ra xmpHmột độixmpH línhnLXW xoà5Kj6ng xmpHthế. rMF7Để tônLXWi xXNCdem trMF7ôi rMF7có txmpHhể XNCdđiều rMF7khiển 5Kj6họ khXNCdá hơrMF7n 5Kj6không! NànLXWo, crMF7ác bXNCdạn! KìaXNCd, c5Kj6ậu đứngxmpH phíarMF7 bêrMF7n tráinLXW kirMF7a, nâxmpHng súngxmpH XNCdcao XNCdlên c5Kj6hứ! ChúcxmpH p5Kj6húc chXNCdo tấm5Kj6 lòng5Kj6 củaxmpH cậu,XNCd cậxmpHu bạXNCdn ạ!nLXW T5Kj6rong ta5Kj6y cậurMF7 lànLXW snLXWúng t5Kj6rận đấyXNCd chứXNCd XNCdkhông phảinLXW xooXNCdng chảoxmpH đâu5Kj6 n5Kj6hé! NhắnLXWm thnLXWẳng cnLXWả cnLXWhưa? Nào,nLXW 5Kj6bây gXNCdiờ... chuẩrMF7n bị...5Kj6 nhằm!...
Viên đại5Kj6 5Kj6tá nhảyrMF7 xổxmpH 5Kj6lên, cướpxmpH l5Kj6ời anXNCdh, hét:
- Bắn!
Để rMF7cho người5Kj6 b5Kj6ị 5Kj6bắn txmpHự chnLXWỉ huXNCdy cuxmpHộc x5Kj6ử b5Kj6ắn củnLXWa rMF7mình trMF7hì rMF7ai mànLXW crMF7hịu được.
Sau l5Kj6oạt 5Kj6đạn lộnXNCd nLXWxộn vàrMF7 vônLXW tổnLXW chứrMF7c, đánLXWm XNCdlính bỏXNCd h5Kj6àng n5Kj6gũ rxmpHun rXNCdẩy đứnXNCdg túmXNCd tụmXNCd rMF7lại vớixmpH nhauXNCd, mắtXNCd n5Kj6gơ ngrMF7ác, sXNCdững snLXWờ xmpHnhìn vXNCdề rMF7phía t5Kj6rước. MxmpHột tênnLXW XNCdlính thậ5Kj6m c5Kj6hí 5Kj6còn khônrMF7g bấmnLXW c5Kj6ò, XNCdquăng súng,XNCd ngồinLXW snLXWụp xuố5Kj6ng đấtxmpH m5Kj6à r5Kj6ên rỉ:
- TôirMF7 chịuXNCd trMF7hôi, tôirMF7 chịuxmpH thôi!
Khói 5Kj6dần tarMF7n, ba5Kj6y lênrMF7 hoXNCdà XNCdvào xmpHánh nắngXNCd nLXWle nLXWlói củarMF7 bnLXWan ma5Kj6i. XNCdHọ thấy5Kj6 RuồrMF7i Tr5Kj6âu ngã5Kj6 rrMF7a, nLXWhọ c5Kj6òn thấyxmpH XNCdlà 5Kj6Ruồi Tr5Kj6âu vXNCdẫn xmpHchưa chếtxmpH. PhútxmpH đrMF7ầu rMF7tiên cảxmpH xmpHquan xmpHlẫn lín5Kj6h đứngnLXW iXNCdm nhxmpHư đãxmpH hoá5Kj6 đá5Kj6 mànLXW nhìn5Kj6 mộtrMF7 nLXWvật gì5Kj6 dễXNCd rMF7sợ đnLXWang lrMF7ăn l5Kj6ộn, quằnrMF7 quạXNCdi trXNCdên mXNCdặt đất.
Rồi cảXNCd nxmpHgười rMF7y srMF7ĩ và5Kj6 vxmpHiên đại5Kj6 tnLXWá cnLXWùng kêuxmpH lrMF7ên chạrMF7y nLXWào đếXNCdn chỗ5Kj6 RuồiXNCd TrânLXWu xmpHvì họxmpH thấrMF7y anrMF7h vẫnxmpH l5Kj6ết mộtxmpH chxmpHân, qrMF7uỳ lrMF7ên màxmpH nhỏm5Kj6 dậxmpHy, vẫnLXWn 5Kj6nhìn 5Kj6vào toánnLXW línhXNCd rMF7và vẫxmpHn cườixmpH lên:
- LXNCdại XNCdbắn trưXNCdợt rồ5Kj6i! B5Kj6ắn... lạXNCdi đi,rMF7 cánLXWc rMF7bạn! .nLXW.. Để5Kj6 xemrMF7... nnLXWếu cárMF7c bạnxmpH krMF7hông thể...
Ruồi TrxmpHâu bỗngrMF7 lảorMF7 đXNCdảo rồ5Kj6i n5Kj6gã vXNCdật xmpHsang mộrMF7t nLXWbên trênXNCd XNCdbãi cỏ.
Viên đxmpHại táxmpH khẽ5Kj6 hỏi:
- XNCdÔng ấyXNCd chết5Kj6 chưa?
nLXWNgười nLXWy sxmpHĩ quỳnLXW gốirMF7, XNCdđặt nLXWtay xmpHlên chiếc5Kj6 sxmpHơ m5Kj6i đẫmXNCd nLXWmáu củarMF7 RuồxmpHi 5Kj6Trâu, trảxmpH lời:
- C5Kj6hắc vậrMF7y... XNCdTạ ơXNCdn Chúa!
Viên XNCdđại táXNCd xmpHnhắc theo:
- rMF7Tạ rMF7ơn ChúaxmpH! ThrMF7ế nLXWlà xong!
Đứa chxmpHáu kérMF7o txmpHay rMF7áo hắn:
- CXNCdhú ơinLXW... HồngXNCd xmpHy gixmpHáo chủXNCd đến!5Kj6 NnLXWgài 5Kj6đang đxmpHứng ởxmpH cổ5Kj6ng vnLXWà xmpHcứ 5Kj6đòi và5Kj6o đây.
- CxmpHái gìnLXW? KhônLXWng, khôngnLXW được..XNCd. tôrMF7i khxmpHông xmpHcho vrMF7ào đượcxmpH! rMF7Bọn lín5Kj6h gácxmpH đâuXNCd XNCdcả rồiXNCd? TnLXWhưa ĐứcxmpH XNCdHồng y...
CxmpHửa mở5Kj6 rồ5Kj6i xmpHlại 5Kj6đóng. Mông-taXNCd-ne-li xmpHđã đứngxmpH tron5Kj6g sâxmpHn, đôixmpH 5Kj6mắt 5Kj6đầy kxmpHinh XNCdhoàng, tnLXWrừng tnLXWrừng nxmpHhìn vXNCdề phxmpHía trước.
- rMF7Thưa ĐứcxmpH HồnxmpHg nLXWy! TrMF7ôi xiXNCdn ngrMF7ài... cảnhxmpH nàrMF7y xmpHngài xe5Kj6m bất5Kj6 tiện!5Kj6 ViệcXNCd hànhXNCd qunLXWyết vnLXWừa kếtrMF7 thúnLXWc, rMF7thi xmpHhài c5Kj6òn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- nLXWTôi đếnnLXW nhrMF7ìn nXNCdó 5Kj6một chút.
GiọnLXWng nói5Kj6 v5Kj6à c5Kj6ả rMF7bộ dạ5Kj6ng củaXNCd Mông-ta-ne-li5Kj6 tronXNCdg phrMF7út ấyxmpH XNCdđã khiếnXNCd c5Kj6ho viênXNCd GixmpHám bi5Kj6nh phảinLXW sửn5Kj6g sốxmpHt, xmpHông tnLXWa rMF7như mnLXWột kxmpHẻ mộngnLXW du.
Một ngườinLXW lnLXWính b5Kj6ỗng kêxmpHu lên:
- rMF7Ối, lạxmpHy CrMF7húa tôi!
Viên Giá5Kj6m brMF7inh qxmpHuay ngoắtxmpH lrMF7ại nhìn.
QuxmpHả nhiêXNCdn thế!
Tấm thârMF7n đẫ5Kj6m máXNCdu trêxmpHn bnLXWãi cxmpHỏ lạixmpH xmpHmột XNCdlần nữ5Kj6a vXNCdật xmpHvã nLXWvà rnLXWên rỉ.
Người 5Kj6y xmpHsĩ ngồxmpHi 5Kj6sụp xuốxmpHng, krMF7ê đXNCdầu kẻXNCd xmpHhấp XNCdhối 5Kj6lên đùi5Kj6 mình.
Ông5Kj6 5Kj6ta tuyrMF7ệt vọxmpHng XNCdkêu lên:
- NxmpHhanh xmpHlên! NXNCdhanh lêXNCdn, quânnLXW rMF7dã mannLXW! CrMF7ho ôXNCdng 5Kj6ta chết5Kj6 hẳn5Kj6 nLXWđi, vì5Kj6 ơn5Kj6 CrMF7húa! 5Kj6Để thế5Kj6 nàynLXW tộixmpH ngrMF7hiệp quá!
Máu chảynLXW túa5Kj6 rrMF7a h5Kj6ai 5Kj6bàn t5Kj6ay ngườXNCdi 5Kj6y sĩ.rMF7 rMF7Run lrMF7ẩy rMF7bẩy từnLXW đầu5Kj6 đến5Kj6 crMF7hân, ô5Kj6ng rMF7ta rMF7cố g5Kj6iữ yrMF7ên thârMF7n hXNCdình nLXWcòn đa5Kj6ng xmpHgiãy 5Kj6giụa. TronLXWng 5Kj6khi ô5Kj6ng txmpHa nLXWđang cuống5Kj6 nLXWquýt 5Kj6quay nXNCdhìn nLXWtứ pXNCdhía đểXNCd cầunLXW monxmpHg giúprMF7 đỡ,XNCd vị5Kj6 lin5Kj6h mụXNCdc cúixmpH xuốnrMF7g quxmpHa va5Kj6i 5Kj6ông, kệ5Kj6 tưnLXWợng ChúnLXWa chị5Kj6u nXNCdạn nLXWvào đrMF7ôi mô5Kj6i nXNCdgười hấxmpHp hối.
- NxmpHhân d5Kj6anh ChnLXWúa cXNCdha, C5Kj6húa con...
Ruồi TXNCdrâu tựarMF7 lênrMF7 đxmpHùi xmpHngười xmpHy sĩ,rMF7 nXNCdhỏm dậ5Kj6y, xmpHmắt 5Kj6mở txmpHo nh5Kj6ìn crMF7hòng chọrMF7c vrMF7ào tư5Kj6ợng ChúanLXW 5Kj6chịu nạn.nLXW xmpHRồi gữarMF7 bầnLXWu tịrMF7ch mịXNCdch câXNCdm lắngXNCd 5Kj6và băng5Kj6 XNCdgiá xmpHấy, aXNCdnh từXNCd từnLXW giơxmpH crMF7ánh nLXWtay phảixmpH 5Kj6bị bắXNCdn gãynLXW lên,xmpH vànLXW xmpHgạt c5Kj6hiếc tXNCdượng xmpHthánh rMF7giá xmpHra. nLXWMột v5Kj6ết máuXNCd đỏxmpH tXNCdươi rMF7vấy trênrMF7 rMF7mặt tượng.
- Padre.rMF7.. CnLXWhúa TXNCdrời... củ5Kj6a cxmpHha... t5Kj6hoả m5Kj6ãn rồxmpHi chứ?
Đầu rMF7anh 5Kj6lả xuốnLXWng XNCdcánh tanLXWy ngxmpHười nLXWy sĩ.
*
* *
- ThưrMF7a ĐứcrMF7 HồnLXWng y?
Thấy HxmpHồng rMF7y XNCdgiáo chủnLXW vẫn5Kj6 nLXWchưa tỉnnLXWh grMF7iấc kin5Kj6h 5Kj6hoàng, đạ5Kj6i tá5Kj6 PxmpHherari lxmpHại gọixmpH rMF7to hơn:
- ThưXNCda ĐứXNCdc Hồn5Kj6g y!
Mông-txmpHa-ne-li n5Kj6hìn lên:
- xmpHNó chết5Kj6 rồi.
- VânxmpHg, chếxmpHt hẳxmpHn rồ5Kj6i, trMF7hưa ĐxmpHức HồnrMF7g rMF7y. XrMF7in 5Kj6ngài rXNCda thôXNCdi rMF7chứ ạrMF7?... CnLXWảnh trMF7ượng nàyrMF7 rùn5Kj6g rợnLXWn lắm...
- NóxmpH chếtXNCd rồinLXW 5Kj6- Mông-ta-ne-lxmpHi nhắXNCdc lnLXWại và5Kj6 nLXWmột lXNCdần nXNCdữa nnLXWhìn xunLXWống mặrMF7t nLXWRuồi TrâunLXW xmpH- TXNCda đãnLXW sờxmpH vào5Kj6 rMF7người nnLXWó mXNCdà xmpHnay 5Kj6nó c5Kj6hết mấXNCdt rrMF7ồi (1).
Viên trunXNCdg uxmpHý nLXWxì rMF7xào rMF7một giọrMF7ng XNCdkhinh bạc:
- Nửa5Kj6 xmpHtá đạnnLXW nLXWvào ngưXNCdời, ônxmpHg nLXWta 5Kj6còn moxmpHng chờrMF7 gìrMF7 nữa?
NxmpHgười 5Kj6y srMF7ĩ cũngXNCd tXNCdhì thà5Kj6o đXNCdáp lại:
- ChắxmpHc ông5Kj6 ấy5Kj6 kxmpHinh hnLXWãi v5Kj6ì trôngnLXW txmpHhấy máu.
VnLXWiên GiámXNCd binxmpHh nLXWkiên qxmpHuyết kXNCdéo rMF7tay Mông-ta-ne-li:
- XixmpHn 5Kj6Đức HồngXNCd 5Kj6y đừng5Kj6 nhìXNCdn hắnLXWn 5Kj6nữa. nLXWNgài chnLXWo phéprMF7 nLXWcha tuyxmpHên urMF7ý đư5Kj6a ngà5Kj6i rMF7về chrMF7ứ ạ?
- PnLXWhải... tôirMF7 về.
Mô5Kj6ng-ta-ne-li từrMF7 từrMF7 quaXNCdy gótxmpH nLXWra khỏirMF7 bãiXNCd cỏXNCd đẫmxmpH márMF7u mnLXWà bướcnLXW rrMF7a n5Kj6goài, vịrMF7 liXNCdnh mục5Kj6 vxmpHà viên5Kj6 độnLXWi th5Kj6eo 5Kj6sau. ĐếnnLXW cổng,XNCd ônXNCdg 5Kj6ta dừnrMF7g bưnLXWớc vàxmpH vẫ5Kj6n ngo5Kj6ái lại5Kj6 nh5Kj6ìn với5Kj6 cặp5Kj6 mắnLXWt kxmpHinh ngạnLXWc và5Kj6 đờXNCd đẫnrMF7 như5Kj6 mắtnLXW mXNCdột corMF7n ma.
- xmpHNó chếxmpHt rồi.
*
* *
MấyxmpH tiếngXNCd đồng5Kj6 XNCdhồ snLXWau, Mác-cô-nêrMF7 đếXNCdn că5Kj6n nhàXNCd nhnLXWỏ nLXWtrên rMF7sườn đồnLXWi đểnLXW báoxmpH cxmpHho Mác-t5Kj6i-ni bXNCdiết lXNCdà rMF7anh khỏrMF7i phảinLXW XNCdhy snLXWinh xmpHthân mnLXWình mộtXNCd cách5Kj6 vxmpHô íXNCdch nữa.
Kế hrMF7oạch gXNCdiải cứxmpHu XNCdcho RuồXNCdi T5Kj6râu lầnxmpH thứrMF7 harMF7i đãnLXW chuẩn5Kj6 bịrMF7 xon5Kj6g, bởnLXWi vìrMF7 lầnnLXW nàynLXW bố5Kj6 tríxmpH đơnXNCd grMF7iản hơnrMF7 lầxmpHn trước5Kj6 nhiều5Kj6. HxmpHọ quyếnLXWt địn5Kj6h đnLXWến snLXWáng hôm5Kj6 xmpHsau, kxmpHhi đámXNCd rxmpHước "MìnhXNCd ThárMF7nh" dnLXWiễu qrMF7ua c5Kj6hân xmpHđồi trênxmpH có5Kj6 nLXWpháo đà5Kj6i, M5Kj6ác-ti-ni sẽ5Kj6 5Kj6từ tronnLXWg đámnLXW đônxmpHg tinLXWên lxmpHên trnLXWước, rúXNCdt srMF7úng nnLXWgắn giấnLXWu tXNCdrong nxmpHgực áoXNCd raxmpH, bắnnLXW vàoXNCd XNCdmặt vixmpHên GnLXWiám binhxmpH. NhânnLXW lúXNCdc lộnrMF7 xộrMF7n, harMF7i 5Kj6mươi ngườ5Kj6i XNCdđầy đủnLXW XNCdkhí nLXWgiới sẽnLXW thìXNCdnh lìnrMF7h xônxmpHg tớXNCdi cổng5Kj6, 5Kj6đánh XNCdphá tnLXWới tậXNCdn thnLXWáp canhxmpH, dùxmpHng vũxmpH xmpHlực bắtnLXW giữ5Kj6 têxmpHn 5Kj6giữ cxmpHhìa khoárMF7 ngục,rMF7 bnLXWuộc nxmpHó prMF7hải xmpHmở cửarMF7 XNCdxà lirMF7m, xmpHcõng RuồirMF7 TrâxmpHu XNCdra 5Kj6và bắnXNCd xmpHchết horMF7ặc chếxmpH nLXWngự bấnLXWt XNCdcứ kẻnLXW nnLXWào địnhnLXW xmpHcản đường.rMF7 RXNCda đếnrMF7 cổngrMF7 xmpHhọ s5Kj6ẽ vrMF7ừa đrMF7ánh vừa5Kj6 nLXWrút, đồn5Kj6g thờ5Kj6i ynLXWểm hộrMF7 xmpHcho mộtxmpH toá5Kj6n d5Kj6ân nLXWbuôn 5Kj6lậu thứXNCd hnLXWai crMF7ó nLXWvũ 5Kj6trang xmpHvà cưỡxmpHi ngựaxmpH đếnXNCd đểxmpH 5Kj6đem RurMF7ồi TrâxmpHu xmpHtới chỗ5Kj6 xmpHẩn nấpxmpH a5Kj6n tonLXWàn txmpHrên n5Kj6úi cao.
Trong nhóm5Kj6 cốtXNCd cá5Kj6n rMF7chỉ cóxmpH Giê5Kj6- rMF7ma 5Kj6là nLXWkhông rMF7biết tírMF7 5Kj6gì 5Kj6về XNCdkế hoạ5Kj6ch nXNCdày. Mác-tinLXW-ni đã5Kj6 cnLXWó nnLXWguyện vọngrMF7 đặnLXWc biệtXNCd yxmpHêu cầu5Kj6 khôXNCdng đxmpHể chXNCdo chịrMF7 biết.XNCd 5Kj6Anh bảo:
- ChxmpHẳng rMF7mấy chốc5Kj6 chịXNCd ấXNCdy vỡrMF7 rMF7tim rxmpHa mất.
Vừa XNCdthấy rMF7Mác-cô-nê đếnrMF7 cổng,rMF7 Mác-nLXWti-ni 5Kj6đã mởxmpH rMF7cửa kírMF7nh, b5Kj6ước rXNCda hiênnLXW đón:
- 5Kj6Có t5Kj6in gxmpHì khôngxmpH, Mác-cô-nxmpHê? Ôi!...
Mác-cô-nê khônrMF7g trrMF7ả l5Kj6ời, ch5Kj6ỉ nLXWhất chXNCdiếc mxmpHũ rơm5Kj6 rộngXNCd rMF7vành rxmpHa 5Kj6sau gáy.
Họ rMF7cùng nhaxmpHu ngXNCdồi dướirMF7 mrMF7ái hiên.
Không 5Kj6ai XNCdnói mộtXNCd lờXNCdi. Nhưn5Kj6g rMF7chỉ txmpHhoáng nhXNCdìn xmpHvẻ mặnLXWt ẩn5Kj6 dướinLXW vàn5Kj6h mũ5Kj6 rMF7khi Mác-XNCdcô-nê XNCdbước xmpHvào, Mác-ti-niXNCd cxmpHũng đã5Kj6 hiểrMF7u rMF7rõ t5Kj6ình hình.
Một h5Kj6ồi nLXWim lặxmpHng dànLXWi. rMF7Cuối XNCdcùng, anLXWnh hỏi:
- XảyrMF7 rnLXWa lúXNCdc nnLXWào thế?
Chính xmpHtai arMF7nh tựrMF7 nXNCdghe, MXNCdác-ti-ni cxmpHũng đãXNCd thxmpHấy giọngrMF7 nóixmpH cxmpHủa mì5Kj6nh uểnLXW oảinLXW 5Kj6và ch5Kj6án nLXWngán xmpHnhư 5Kj6cả t5Kj6hế giớiXNCd này.
- Sáng5Kj6 nrMF7ay, l5Kj6úc rạnxmpHg đông.nLXW ViênxmpH đxmpHội chXNCdo nLXWtôi biết5Kj6. rMF7Anh t5Kj6a 5Kj6có mặnLXWt ởXNCd đó,rMF7 trônnLXWg rnLXWõ cả.
Mác-ti-ni nhìXNCdn xuXNCdống, XNCdrứt đxmpHứt đoạnXNCd chỉxmpH vướngnLXW ởxmpH txmpHay áo.
MọrMF7i sựxmpH đềXNCdu lnLXWà hnLXWư knLXWhông (rMF71). ChuyxmpHện nxmpHày rMF7cũng lnLXWà nLXWhư khôrMF7ng nnLXWốt. ĐánxmpHg lẽXNCd ngàXNCdy nLXWmai anxmpHh XNCdsẽ phảiXNCd chết5Kj6. VnLXWậy màxmpH bâyrMF7 ginLXWờ thếrMF7 gixmpHới mơxmpH ướcXNCd c5Kj6ủa lòngrMF7 an5Kj6h đãxmpH tanLXWn rMF7đi, hệxmpHt rMF7như cáinLXW thếxmpH 5Kj6giới thầnnLXW 5Kj6tiên củarMF7 những5Kj6 g5Kj6iấc mộng5Kj6 vXNCdàng l5Kj6úc XNCdhoàng h5Kj6ôn rMF7tan XNCdđi khnLXWi màXNCdn đêmXNCd buônxmpHg xuốnrMF7g. 5Kj6và arMF7nh đãrMF7 5Kj6bị đXNCduổi bậtXNCd trởxmpH nLXWlại với5Kj6 rMF7cái thếrMF7 giới5Kj6 buxmpHồn tẻ,nLXW lầXNCdn hồiXNCd ngàXNCdy nà5Kj6y qxmpHua thxmpHáng nLXWkhác, xmpHcái thế5Kj6 giớixmpH củrMF7a Gơ-rát-xi-5Kj6ni vàxmpH GalnLXWi, củXNCda rMF7mật mãnLXW vxmpHà nhữnnLXWg bàinLXW văn5Kj6 chârMF7m birMF7ếm, củanLXW nXNCdhững cuộcxmpH cxmpHãi nLXWvã gxmpHiữa xmpHcác đ5Kj6ồng chnLXWí t5Kj6rong đảng,rMF7 cxmpHủa nLXWnhững mưurMF7 sâu5Kj6 chướcxmpH hinLXWểm c5Kj6ủa bọnxmpH mậtxmpH thánLXWm ÁrMF7o, vàxmpH xmpHnói chunXNCdg làxmpH củnLXWa cXNCdái cnLXWối xnLXWay (5Kj62) côngrMF7 nLXWtác rMF7hàng ngànLXWy khiế5Kj6n nLXWcon nLXWtim chá5Kj6n ngắt.XNCd GiờxmpH đnLXWây, RuồiXNCd TrârMF7u chếnLXWt nLXWđi lnLXWàm chXNCdo nLXWdưới đáxmpHy nLXWtâm 5Kj6hồn 5Kj6anh cnLXWhỉ cònLXWn l5Kj6à mộtrMF7 khoXNCdảng tnLXWrống rỗrMF7ng lxmpHớn, mộtXNCd khoảrMF7ng xmpHtrống khôngXNCd cnLXWó gìxmpH vnLXWà khôngxmpH XNCdai lấpxmpH nổi.
Nghe c5Kj6ó rMF7tiếng XNCdai đanXNCdg xmpHhỏi xmpHmình, Mác-tinLXW-ni ngẩXNCdng đầurMF7 ngạ5Kj6c nhirMF7ên, khXNCdông biếtXNCd xmpHbây grMF7iờ xmpHcòn 5Kj6có chuyXNCdện gì5Kj6 nLXWđáng nLXWmất côngxmpH 5Kj6bàn lxmpHuận nrMF7ữa đây.
- AnXNCdh vxmpHừa nóiXNCd nLXWgì vậy?
- TôiXNCd đanXNCdg bảoxmpH làrMF7 tấtrMF7 nhiênxmpH anLXWnh rMF7sẽ nói5Kj6 chrMF7o XNCdchị ấXNCdy bnLXWiết chứ?
SựXNCd s5Kj6ống cùng5Kj6 vớixmpH nỗixmpH gxmpHhê sợnLXW vềXNCd sự5Kj6 sốngxmpH, 5Kj6đã xmpHtrở 5Kj6lại tXNCdrên gươngXNCd mặtxmpH Mác-ti-nirMF7. xmpHAnh rMF7kêu lên:
- LxmpHàm sanLXWo điXNCd nóxmpHi chnLXWo cxmpHhị ấyXNCd bixmpHết được.xmpH XNCdNhư txmpHhế knLXWhác nà5Kj6o anrMF7h 5Kj6bảo đixmpH đếnxmpH đâmrMF7 5Kj6chết chxmpHị ấyrMF7. ÔrMF7i, trMF7ôi biếrMF7t nóxmpHi thrMF7ế nxmpHào vớinLXW rMF7chị ấy5Kj6 rMF7bây nLXWgiờ? TxmpHôi nóiXNCd 5Kj6sao bXNCdây giờ?
Mác-ti-ni đư5Kj6a lạinLXW tXNCday lênrMF7 b5Kj6ưng kí5Kj6n mắxmpHt. XNCdNhưng, nLXWtuy knLXWhông xmpHnhìn, anrMF7h vrMF7ẫn cxmpHảm th5Kj6ấy Mác-crMF7ô-nê bỗngnLXW nLXWnhiên giậnLXWt mình.rMF7 AXNCdnh nrMF7gẩng đ5Kj6ầu n5Kj6hìn lêxmpHn. GixmpHê- 5Kj6ma đãxmpH đrMF7ứng nxmpHgay trMF7rước cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rê,xmpH anrMF7h đã5Kj6 nrMF7ghe XNCdtin XNCdchưa? ThếxmpH 5Kj6là hếXNCdt, chúnLXWng đrMF7ã bắnxmpH chếnLXWt a5Kj6nh ấyXNCd rồi.
-----------
(1) NrMF7guyên văxmpHn nLXWlà "t5Kj6heo SwxmpHiss guardsXNCd", trMF7ức ĐộixmpH cậXNCdn vệxmpH TXNCdhuỵ SrMF7ĩ, vìrMF7 xmpHđội cậnLXWn vệXNCd 5Kj6trong c5Kj6ác đặrMF7c krMF7hu thuXNCdộc GrMF7iáo hoànLXWng cnLXWó lệ5Kj6 đặcrMF7 biệt5Kj6 thuXNCdê trMF7uyển nxmpHgười rMF7Thuỵ nLXWSĩ XNCdlàm cậXNCdn vệ.
(2) LixmpHnh mụcrMF7 chuynLXWên nLXWviệc gxmpHiảng đạnLXWo, lànLXWm p5Kj6hép đạoXNCd rMF7trong nLXWcác trại5Kj6 rMF7giam (nhxmpHà tùnLXW), bệnhnLXW viện,XNCd trườngXNCd họcnLXW, quxmpHân đội.rMF7 ThườngnLXW nLXWgọi lrMF7à cXNCdha tuyêxmpHn uý.
(3) rMF7To conxmpHfess, conferMF7ssion (tiếng5Kj6 Anh)xmpH: cũnrMF7g 5Kj6là thúxmpH XNCdtội, tựrMF7 thú.
(1) HinLXWs ReverXNCdence (tiến5Kj6g A5Kj6nh): các5Kj6h nLXWxưng xmpHhô rMF7kính nLXWtrọng đốirMF7 vớirMF7 xmpHlinh mục.
(2) Y5Kj6our nLXWMaker rMF7(tiếng AxmpHnh): cũrMF7ng làxmpH Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.