You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà X2itán bi9smBnh mởbrXw vàoX2it sángbrXw tX2ithứ ba.
Phiên xCivtoà n9smBày rất9smB ngắnnNWH vbrXwà nNWHđơn gixCivản. 9smBĐó cxCivhỉ l9smBà brXwmột brXwhình thứbrXwc 9smBtrống rỗX2itng diX2itễn r9smBa kxCivhông qubrXwá haxCivi mbrXwươi phút.X2it ThbrXwật vậnNWHy, brXwcó cầX2itn nNWHgì phảnNWHi mấtnNWH nhiềbrXwu brXwthời giờ9smB? Không9smB đX2itược quyềnxCiv bàobrXw cnNWHhữa gì9smB cả.brXw ĐứnbrXwg brXwra làX2itm chứngbrXw, cxCivhỉ có9smB t9smBên mật9smB thá9smBm và9smB tnNWHên xCivsĩ quaX2itn bịnNWH th9smBương, cùnnNWHg vớibrXw mấyX2it tX2itên línnNWHh. BảnxCiv phxCiván qX2ituyết đ9smBã đưbrXwợc thảonNWH sẵnbrXw 9smBtừ trướ9smBc, Mông-tnNWHa-ne-li đãxCiv cnNWHó txCivhông nNWHbáo đồng9smB 9smBý brXwmột cX2itách khôX2itng ch9smBính thứxCivc nhữnX2itg nNWHgì hnNWHọ yênNWHu cầX2itu. 9smBCác xCivquan X2ittoà brXwlà vX2itiên đạixCiv txCivá PherarbrXwi, mộtbrXw thiếuX2it tX2itá kỵnNWH xCivbinh đị9smBa 9smBphương vbrXwà hanNWHi s9smBĩ xCivquan xCivtrong độibrXw cậnxCiv vX2itệ cbrXwủa GiáxCivo hoàbrXwng (1)X2it, họbrXw chẳngbrXw có9smB xCivviệc gìnNWH nhiềuxCiv để9smB lànNWHm cX2itả. Họ9smB đọcbrXw xCivto bbrXwản cánNWHo txCivrạng, 9smBrồi nh9smBững nxCivgười làmbrXw chứnnNWHg đứngnNWH lênX2it nênNWHu ch9smBứng xCivcứ. SabrXwu đxCivó hnNWHọ 9smBký tX2itên X2itvào bảX2itn phnNWHán quyếtxCiv rồinNWH nNWHlấy gi9smBọng n9smBghiêm tranNWHng đọcnNWH chnNWHo bịxCiv brXwcáo nghexCiv. RuồixCiv TrâubrXw lặngxCiv lẽxCiv nghnNWHe bảnNWHn áX2itn. VnNWHà, thnNWHeo hìnbrXwh tX2ithức thôngbrXw thư9smBờng, kxCivhi ngườixCiv t9smBa hỏX2iti xCivcó phát9smB biểnNWHu gbrXwì khô9smBng, an9smBh chỉxCiv vộxCivi v9smBã xuX2ita brXwtay gX2itạt đixCiv. GiấuxCiv txCivrong ngựcxCiv aX2itnh xCivlà chnNWHiếc m9smBùi xobrXwa màxCiv Mông-taxCiv-ne-li đãbrXw X2itđánh rơbrXwi. Suố9smBt đêmbrXw X2itqua axCivnh đãbrXw hôX2itn và9smB khóbrXwc chiếbrXwc khănxCiv đX2itó nh9smBư hônbrXw và9smB khóX2itc xCivmột snNWHinh linNWHnh. 9smBGiờ đây9smB nNWHgương m9smBặt abrXwnh xanbrXwh 9smBxao vX2ità tbrXwhờ thbrXwẫn, xCivvà 9smBmắt anbrXwh vxCivẫn cònNWHn ngấnnNWH lệ.9smB H9smBai tiến9smBg "XửbrXw nNWHbắn" chxCivẳng tnNWHác động9smB gìbrXw đếnbrXw abrXwnh. xCivKhi xCivnghe hnNWHai X2ittiếng ấynNWH, xCivanh chỉ9smB xCivmở xCivto đồngxCiv txCivử brXwtrong 9smBđôi mbrXwắt, nNWHvà brXwchỉ cóxCiv tX2ithế thôi!
KhxCivi mọiX2it brXwthủ tục9smB 9smBđã brXwxong, brXwviên GnNWHiám bX2itinh rX2ita lệnh:
- ĐưxCiva ôngnNWH nNWHta vềnNWH p9smBhòng giam.
Viên độxCivi cxCivố xCivcầm nxCivước mắxCivt, snNWHờ vàonNWH 9smBthân X2ithình inNWHm phănnNWHg phbrXwắc ấyxCiv. RuồinNWH T9smBrâu hơnNWHi g9smBiật mìnhxCiv ngbrXwoảnh lại.
- ÀnNWH, phX2itải! TX2itôi qX2ituên mất.
NébrXwt nNWHmặt viênX2it GiámxCiv binnNWHh phảngbrXw phấnNWHt một9smB vẻnNWH 9smBgì nhnNWHư lbrXwà thư9smBơng hại9smB. HắnNWHn X2itta bảnX2it nNWHchất brXwcũng 9smBkhông phảibrXw làxCiv mộtnNWH nxCivgười đxCivộc 9smBác vànNWH xCivvai trnNWHò brXwhắn phX2itải đónX2itg mấynNWH t9smBuần naxCivy làmX2it 9smBcho chính9smB hắbrXwn t9smBrong tX2ithâm tâmxCiv c9smBũng thấ9smBy ngượnnNWHg brXwngùng. nNWHGiờ đâbrXwy knNWHhi đãbrXw được9smB việxCivc củaX2it mbrXwình, hắX2itn sẵn9smB lòngnNWH brXwnhân nhượnnNWHg xCivtrong mbrXwọi chxCivuyện nhỏ9smB nxCivào thuxCivộc quX2ityền hắn.
Đưa mắt9smB nhbrXwìn cánhbrXw t9smBay thâmxCiv tí9smBm sưxCivng phồnX2itg củ9smBa Ruồ9smBi TX2itrâu, hắnnNWH bảo:
- brXwCác ônxCivg kX2ithông nNWHcần cùbrXwm nữa9smB cũngnNWH đưX2itợc. CónNWH thểxCiv X2itcho 9smBông X2itta tbrXwrở lbrXwại pxCivhòng brXwgiam cũ.
Rồi qunNWHay brXwvề phíbrXwa nNWHđứa cháu,xCiv hnNWHắn brXwnói thêm:
xCiv- BuồnxCivg 9smBgiam tửxCiv 9smBtù ẩxCivm ưX2itớt vnNWHà âm9smB brXwu quá.brXw Đ9smBây thựcbrXw 9smBra cũnxCivg nNWHchỉ lnNWHà vấnnNWH đềnNWH thủnNWH tụxCivc 9smBmà thôi.
HắnX2it bố9smBi r9smBối xCivho X2itlên nNWHmấy tiếxCivng vàxCiv đổinNWH chânxCiv đứn9smBg. RồibrXw hắ9smBn bỗngbrXw g9smBọi giậtbrXw tX2itên 9smBđội vừxCiva X2itgiải RuồixCiv TxCivrâu r9smBa tớxCivi cửa.
- ÔnxCivg độxCivi, c9smBhờ mxCivột X2itchút. brXwTôi muốnNWHn nó9smBi vớbrXwi X2itông tnNWHa mấybrXw câu!
Ruồi X2itTrâu đứngnNWH xCivim khôngX2it nhúxCivc nhí9smBch. HìX2itnh nnNWHhư tiếnbrXwg nxCivói của9smB Phe9smBrari khôbrXwng lọtxCiv nNWHvào tabrXwi anh.
- ÔngxCiv có9smB muốnX2it nxCivhắn gnNWHì với9smB bạX2itn bèbrXw và9smB xCivthân thícX2ith khôX2itng?... TôiX2it chnNWHắc ônnNWHg nNWHcó xCivngười th9smBân chứ?
nNWHKhông mxCivột tiếnbrXwg tbrXwrả lời.
- VxCivậy xCivông cứ9smB ngh9smBĩ đnNWHi rồ9smBi nxCivói vớnNWHi tôinNWH hoặcX2it vớinNWH l9smBinh mục9smB xCivtuyên nNWHuý (xCiv2). TôiX2it sX2itẽ đôxCivn đốc9smB thựcbrXw hiệnxCiv lX2itời nhắnxCiv 9smBcủa ông9smB. NhưbrXwng tốtX2it hơnnNWH là9smB ôbrXwng xCivnhắn lạiX2it chxCiva tuyêX2itn nNWHuý. ChbrXwa đếnbrXw n9smBgay bnNWHây giờbrXw vbrXwà brXwsẽ ởbrXw vớixCiv ôngxCiv suốbrXwt đêmxCiv nanNWHy. NếxCivu nNWHông còn9smB có9smB nguyệnbrXw vọngxCiv gìxCiv khxCivác nữnNWHa thì...
Ruồi TrâxCivu nX2ithìn lên:
- ÔnxCivg xCivhãy nóinNWH vớbrXwi lX2itinh mục9smB rằ9smBng brXwtôi c9smBhỉ munNWHốn 9smBở mX2itột mình.9smB TôixCiv khôX2itng brXwcó bạnxCiv b9smBè mà9smB cũngbrXw chẳ9smBng brXwnhắn gìxCiv cả.
- X2itNhưng ôngxCiv cũbrXwng muốnxCiv xưngnNWH tộiX2it 9smB(3) chứ.
- 9smBTôi làbrXw người9smB X2itvô thần.X2it TnNWHôi chẳnnNWHg muốnnNWH X2itgì khácnNWH hơnNWHn X2itngoài vinNWHệc X2itđược ynNWHên tĩnh.
Ruồi TrâX2itu nónNWHi vớ9smBi xCivgiọng đX2itơn điệu,9smB bnNWHình thảnX2it, knNWHhông nNWHcó vbrXwẻ gnNWHì làX2it khxCiviêu kbrXwhích hoặc9smB bựX2itc dọbrXwc, rồX2iti nNWHtừ brXwtừ quaxCivy góX2itt bước9smB 9smBra cửa.X2it brXwNhưng 9smBra đếnNWHn nNWHcửa th9smBì axCivnh lbrXwại dnNWHừng bước:
- ÔnnNWHg đạixCiv xCivtá, tô9smBi 9smBcòn quên9smB m9smBột việc.nNWH TôX2iti cnNWHhỉ 9smByêu cầX2itu 9smBông chiếxCivu cốxCiv mộtbrXw điềuxCiv lbrXwà: sánbrXwg 9smBmai xi9smBn ônxCivg đừngnNWH đểX2it brXwcho brXwhọ nNWHtrói hoặcxCiv bịxCivt mắbrXwt tôxCivi. X2itTôi sẽX2it đứngX2it yên.
*
* *
Tới sá9smBng ngàxCivy thứnNWH tư,nNWH kh9smBi mặt9smB trờX2iti vbrXwừa ló,nNWH RxCivuồi xCivTrâu đã9smB bịX2it dxCivẫn nNWHra sân.nNWH AnNWHnh xCivkhập kh9smBiễng rõbrXw nétnNWH X2ithơn mxCivọi khbrXwi. nNWHDựa hxCivẳn xCivvào 9smBtay viênNWHn độ9smBi, RbrXwuồi Trâ9smBu lênNWH bbrXwước, rõbrXw rX2itàng vớixCiv brXwvẻ khX2itó 9smBkhăn X2itvà xCivđau đớn.
Nhưng mxCivọi X2itvẻ pxCivhục tùn9smBg mX2itỏi mệxCivt đãxCiv binNWHến mấtxCiv 9smBtrên m9smBặt axCivnh. NhữngnNWH nỗi9smB X2itkinh hoxCivàng mX2ita quáibrXw đãX2it đánhbrXw X2itgục aX2itnh tronNWHng cảX2itnh X2ittịch lixCivêu, cùnNWHng nhữnbrXwg ảX2ito X2itảnh vàX2it nhữngnNWH nNWHgiấc mơ9smB tnNWHrong xCivthế xCivgiới âm9smB xCivu nbrXway đềunNWH đxCivã tbrXwan t9smBheo đêX2itm tốxCivi. xCivNgay xCivsau lúc9smB vxCivầng đôxCivng toX2itả sánX2itg, nNWHkhi RuồinNWH TrâunNWH phX2itải 9smBđối diệX2itn với9smB brXwkẻ txCivhù, txCivhì txCivinh tnNWHhần chinNWHến đấubrXw X2itcủa anX2ith đnNWHã xCivtrỗi dậX2ity, anxCivh khxCivông cóbrXw 9smBgì sX2itợ nNWHhãi cả.
TrướcnNWH brXwbức tưnNWHờng lexCivo đầy9smB dâX2ity thưbrXwờng X2itxuân, sX2itáu brXwtay súnX2itg đưnNWHợc lệnX2ith chọ9smBn nNWHđi hàn9smBh qunNWHyết nNWHđã d9smBàn thànhbrXw hànnNWHg ngabrXwng. ĐâynNWH chíbrXwnh X2itlà 9smBbức tườngxCiv nứX2itt nẻbrXw v9smBà đổxCiv nátbrXw mà9smB anxCivh đãX2it tX2itrèo x9smBuống tr9smBong cábrXwi đêmnNWH bấtbrXw hạX2itnh ấ9smBy xCivđể hòngnNWH tnNWHrốn thoát.brXw Mấy9smB xCivngười 9smBlính đứngX2it ngbrXwhiêm, t9smBay brXwcầm súngbrXw mX2ità brXwvẫn X2itrưng xCivrưng nước9smB mắt.brXw Họ9smB xCivcảm thấyxCiv điều9smB X2itkinh khủX2itng ngoà9smBi snNWHức tưởngbrXw tượngnNWH knNWHhi nghnNWHĩ rnNWHằng chínhbrXw t9smBay xCivmình phảibrXw giếX2itt RubrXwồi TrX2itâu. Co9smBn xCivngười cóxCiv nNWHnhững c9smBâu ứ9smBng đốibrXw sắ9smBc sảo,xCiv cóxCiv t9smBiếng cười9smB brXwvui bX2itất tunNWHyệt, 9smBcó tibrXwnh thxCivần dũX2itng 9smBcảm cX2ithói lọibrXw vxCivà dễxCiv l9smBan truy9smBền ấyxCiv đã9smB nbrXwhư mộnNWHt tinNWHa nắngX2it ấmbrXw soxCivi rọ9smBi 9smBvào cunNWHộc 9smBđời brXwu nNWHám, buồn9smB thảnNWHm xCivcủa họX2it. VậbrXwy xCivmà giờ9smB đâyxCiv nNWHcon ngườnNWHi ấynNWH phảbrXwi chnNWHết, X2itphải chếtxCiv X2itvì nNWHchính brXwtay nNWHhọ, nhX2itư thế9smB kháX2itc nàoX2it họ9smB X2itsắp phnNWHải brXwtrông thấyX2it mặt9smB trờiX2it 9smBchói lọibrXw phụtbrXw tắt.
Một lỗ9smB hnNWHuyệt dưới9smB nNWHgốc mộ9smBt cânNWHy vbrXwả cxCivao xCivlớn đan9smBg X2itchờ đợxCivi RuồxCivi TrxCivâu. LỗnNWH X2ithuyệt đóxCiv nNWHdo nxCivhững bnNWHàn 9smBtay khX2itông tìnhnNWH nguyện9smB nNWHđã đàobrXw nxCivên đê9smBm q9smBua brXwvà vớibrXw nhữxCivng ginNWHọt nNWHnước xCivmắt rxCivơi nNWHtrên nhữngbrXw bànNWHn X2itxẻng. Đ9smBi nganNWHng brXwqua đónNWH, RuồinNWH TrâX2itu mỉmxCiv cườixCiv 9smBnhìn lỗbrXw huxCivyệt tX2itối đen,brXw nhX2itìn nhữngnNWH xCivngọn cỏnNWH héonNWH tànX2it bnNWHên xCivcạnh hubrXwyệt. AxCivnh kX2ithoan kxCivhoái híX2itt mộ9smBt X2ithơi dàiX2it đểnNWH t9smBhưởng thứcnNWH mùnNWHi thX2itơm c9smBủa vxCivạt nNWHđất mX2itới tinnNWHh khôi.
Khi đếnnNWH gầnX2it thnNWHân cây,xCiv v9smBiên X2itđội đứng9smB X2itsững lại.X2it 9smBRuồi TX2itrâu ngoX2itảnh lnNWHại brXwnhìn abrXwnh tX2ita, rồibrXw nởxCiv một9smB nụbrXw cười:
- TôX2iti đứngnNWH X2itđây pxCivhải chăX2itng, ông9smB đội?
Viên độibrXw brXwnín lX2itặng gậtbrXw đầu.X2it AX2itnh xCivta nghẹ9smBn brXwngào, tiế9smBc rằngnNWH đ9smBã 9smBkhông nó9smBi đượcnNWH mộtX2it lờibrXw nàobrXw, víxCiv xCivdù lờinNWH nói9smB X2itnày cóbrXw thX2itể cứuxCiv sxCivống đxCivược RnNWHuồi 9smBTrâu. TbrXwrong sbrXwân 9smBđã 9smBtề xCivtựu 9smBđông 9smBđủ cả:brXw v9smBiên G9smBiám bixCivnh, nNWHcháu hắnxCiv, viênnNWH brXwtrung uX2itý brXwkỵ bixCivnh 9smBlàm brXwnhiệm xCivvụ xCivchỉ 9smBhuy việX2itc hành9smB quyxCivết, X2itngười X2ity sĩnNWH brXwvà một9smB librXwnh mục.X2it H9smBọ bxCivước X2itlên vớxCivi nhữngnNWH xCivbộ m9smBặt nNWHnghiêm tbrXwrọng, nbrXwhưng đãxCiv nửabrXw phnNWHần brXwsượng sùn9smBg trưbrXwớc cặpnNWH mbrXwắt t9smBươi cư9smBời vàX2it s9smBáng ngờX2iti vẻnNWH ngạ9smBo nghễxCiv nNWHcủa RuX2itồi Trâu.
- ChàobrXw... cbrXwhào xCivcác quýX2it ôn9smBg! ÁnNWHi chà,brXw cxCivả 9smBCha tuynNWHên uxCivý tôxCivn kínNWHnh (19smB) cxCivũng d9smBậy sớnNWHm thếnNWH nNWHcơ àX2it!... ĐạinNWH uX2itý, ôngnNWH cóbrXw mạxCivnh giỏibrXw khôX2itng? ChbrXwắc đX2itối X2itvới ôngX2it, cuxCivộc xCivgặp xCivgỡ hômxCiv naX2ity củabrXw 9smBchúng tnNWHa sẽxCiv nNWHdễ cnNWHhịu nNWHhơn lầnxCiv t9smBrước phải9smB kbrXwhông ạX2it? ÀxCiv, tôxCivi thấX2ity cánhX2it t9smBay ôX2itng vẫnxCiv cònNWHn băngbrXw bbrXwó trbrXweo trư9smBớc ngựcxCiv kìa!xCiv ChbrXwỉ tại9smB lX2itần tr9smBước tôibrXw bắnNWHn 9smBhụt nNWHđó tnNWHhôi. NhbrXwững tanNWHy thX2itiện xạnNWH n9smBày chắcbrXw bX2itắn 9smBkhá hơX2itn... phnNWHải khôX2itng, cá9smBc bạn?
Ruồi TrâubrXw đưbrXwa mắt9smB X2itnhìn mộtX2it lượtX2it nxCivhững bộxCiv mặnNWHt ủnNWH dộtbrXw cbrXwủa mấy9smB ngườxCivi lính:
- X2itDù sX2itao lầX2itn nnNWHày khôngbrXw p9smBhải bănX2itg brXwbó tr9smBeo trướcxCiv ngựX2itc n9smBữa đâu.brXw NàoxCiv! NàX2ito! SaX2ito X2itvẻ nNWHmặt cácX2it bạ9smBn trônNWHng thiểuxCiv brXwnão đế9smBn thế?xCiv NX2itghiêm! VàX2it bắX2itn cxCivho thậtbrXw trúnX2itg và9smBo nào.nNWH Rồ9smBi c9smBác bạn9smB sẽX2it 9smBcó nhiềnNWHu việcnNWH phải9smB lnNWHàm, mnNWHà cbrXwứ nhưbrXw nNWHthế nànNWHy khnNWHông bi9smBết cnNWHó làmxCiv nổiX2it không9smB. BX2itây gibrXwờ X2itcác X2itbạn đnNWHược qX2ituyền tậpbrXw trướcbrXw thxCivì còbrXwn xCivgì bằng.
- 9smBHỡi con...
VịnNWH linNWHnh mục9smB txCiviến X2itlên ngắtxCiv lời9smB brXwanh. Nhữ9smBng nbrXwgười khác9smB đềunNWH nNWHlùi lạibrXw p9smBhía xCivsau, đểnNWH xCivmặc hxCivai ngườ9smBi vớixCiv nhau.
- CxCivhỉ cònnNWH brXwít phútbrXw xCivnữa làbrXw conNWHn xCivsẽ vềxCiv vớxCivi ĐấngX2it SáX2itng TạoxCiv (nNWH2) rnNWHa cnNWHon. NhữngxCiv gi9smBây phxCivút X2itcuối cùn9smBg nàX2ity lnNWHà dànhbrXw X2itcho 9smBcon để9smB ă9smBn 9smBnăn snNWHám hối9smB, cxCivon c9smBhớ nnNWHên X2itdùng vnNWHào v9smBiệc n9smBào khábrXwc. ChX2ita xxCivin cX2iton, brXwcon tbrXwhử nghĩ9smB xemX2it, nếubrXw chếtbrXw màxCiv khôngbrXw đượcbrXw chịubrXw phépbrXw giảiX2it tnNWHội, 9smBlòng cònX2it hbrXwung dữ9smB tX2ithì đángbrXw X2itsợ b9smBiết baxCivo! CX2ithờ đ9smBến khbrXwi conNWHn đ9smBứng txCivrước ĐấngxCiv PX2ithán XétnNWH (3xCiv) củ9smBa cobrXwn thì9smB lúbrXwc ấyxCiv ăbrXwn nănnNWH đãX2it muộn9smB 9smBrồi. SắpxCiv lX2itại gầX2itn X2itngai nNWHbáu vônNWH cùnnNWHg tônX2it nghX2itiêm củaxCiv NgườibrXw mnNWHà coX2itn nNWHvẫn cxCivứ cườxCivi đùa9smB nhbrXwư tnNWHhế đượcnNWH sao?
- Cư9smBời brXwđùa ưX2it, thưxCiva chX2ita tôxCivn kxCivính? TôixCiv brXwtưởng cáX2iti bbrXwài gbrXwiáo lnNWHý cỏn9smB cbrXwon ấnNWHy xCivchỉ đểnNWH chX2ito 9smBnhững nX2itgười xCivcùng phía9smB với9smB xCivcha nX2itghe t9smBhôi chứnNWH! BxCivao giờbrXw đếbrXwn lượtX2it chnNWHúng xCivtôi, cbrXwhúng xCivtôi sẽxCiv dùnnNWHg txCivrọng phX2itáo ch9smBứ chẳng9smB dùngX2it đếnX2it dămxCiv khxCivẩu súxCivng khanNWHi hậu9smB brXwcũ brXwkỹ n9smBày đâbrXwu! VnNWHà l9smBúc 9smBbấy giờbrXw cácnNWH vịX2it X2itsẽ thấynNWH chúnxCivg tôiX2it nNWHcười đùbrXwa đếnnNWH đâu.
- CX2itác 9smBcon X2itsẽ dùngxCiv trnNWHọng pxCivháo ưbrXw? ÔinNWH! ThậX2itt lxCivà vôX2it phúcnNWH X2itcho co9smBn 9smBquá! CoX2itn vẫbrXwn chnNWHưa hiểuxCiv brXwrằng X2itcon đnNWHang đứnbrXwg trbrXwên bờ9smB vựxCivc tX2ithẳm X2itđáng 9smBsợ nbrXwhư thếxCiv nàoxCiv hxCivay sao?
Ruồi TrxCivâu nnNWHgoái đầunNWH nxCivhìn lỗnNWH huybrXwệt mở9smB rộ9smBng sX2itau lX2itưng mình.
- VậybrXw X2itcha... cX2itha tôX2itn kínxCivh tưởng9smB rằngX2it đặtbrXw đượcxCiv tôxCivi xuốxCivng đ9smBấy nNWHlà xX2itong cX2ithuyện 9smBvới tôbrXwi r9smBồi hbrXway sxCivao? xCivCó lbrXwẽ cá9smBc X2itvị 9smBcòn chặnX2it brXwmột phixCivến đá9smB lê9smBn mnNWHồ tôbrXwi đểbrXw X2it"ba X2itngày sauxCiv" tôi..brXw. tôX2iti 9smBkhỏi sốngxCiv lạinNWH chứ9smB gì?xCiv X2it(4) 9smBChớ sX2itợ, ChbrXwa tônNWHn X2itkính brXwạ! brXwTôi sẽ9smB kbrXwhông xxCivâm phạmxCiv vnNWHào xCivquyền củ9smBa cá9smBc vnNWHị tronNWHng nX2ithững tr9smBò nNWHdiễn kịxCivch rẻX2it tX2itiền nX2itày đâunNWH. ĐặtX2it tôixCiv 9smBxuống đâunNWH, tôibrXw sbrXwẽ nằmxCiv yênbrXw ởX2it đấy9smB xCivnhư brXwmột con.X2it.. cbrXwon chuộtbrXw vậy.nNWH NhưnNWHng, dùX2it sX2itao mX2itặc lònnNWHg, chúxCivng tôiX2it vnNWHẫn sẽxCiv dùbrXwng đếnNWHn txCivrọng pnNWHháo đấy.
Vị linbrXwh mụcxCiv kê9smBu lên:
- ÔbrXwi! Lạy9smB ChúxCiva lnNWHòng lànnNWHh vnNWHô cùng!9smB XixCivn Chú9smBa t9smBha tội9smB xCivcho kẻbrXw bấtnNWH hạnhX2it này!
ViênxCiv trnNWHung xCivuý xCivkỵ binh9smB, giọngxCiv ồ9smB ồbrXw khấn:
- Amen!
Còn viênnNWH đạibrXw nNWHtá nNWHvà đứbrXwa cX2itháu tnNWHhì X2itsùng xCivkính làmbrXw 9smBdấu thX2itánh giá.
Thấy r9smBõ rằngnNWH khuyênNWHn bảX2ito nữaX2it c9smBũng chnNWHẳng X2itđi đxCivến đxCivâu, vịxCiv linNWHnh mX2itục đànnNWHh xCivphải tnNWHừ xCivbỏ cô9smBng 9smBviệc v9smBô knNWHết quảnNWH củ9smBa mnNWHình. ÔX2itng brXwbước sannNWHg bênbrXw cxCivạnh, lắcxCiv đầu,xCiv mồmnNWH lầmxCiv rầmnNWH cbrXwầu kinnNWHh. ChỉX2it tX2itrong phX2itút ch9smBốc, X2itcông 9smBviệc 9smBchuẩn xCivbị n9smBgắn gọ9smBn X2itvà đơn9smB giảnxCiv đềubrXw đãxCiv đượcX2it hốibrXw hảX2it làxCivm xonNWHng. RuồiX2it Tr9smBâu nNWHra nNWHđứng đúnnNWHg và9smBo xCivchỗ củabrXw mìX2itnh brXwvà qua9smBy lạnNWHi X2itthoáng nnNWHhìn lênnNWH cX2itảnh 9smBhuy hoX2itàng chX2itói cbrXwhang nNWHánh sángxCiv X2itvàng vnNWHà X2itđỏ của9smB mặxCivt trờX2iti đang9smB nNWHmọc. MộtX2it lnNWHần nnNWHữa R9smBuồi X2itTrâu lạixCiv ynNWHêu cầuxCiv k9smBhông xCivbịt mắtnNWH. brXwNhìn vẻnNWH mặ9smBt nhnNWHư tháxCivch nNWHthức củaX2it axCivnh, vX2itiên đạibrXw tábrXw đànhX2it miễbrXwn cưỡX2itng đồbrXwng xCivý. xCivCả nNWHhai nNWHngười đX2itều quênX2it rằ9smBng nhưnNWH xCivthế hbrXwọ cbrXwó xCivthể lànNWHm ảbrXwnh hưX2itởng X2ittới tinxCivh thầnbrXw quân9smB sĩ.
Ruồi TrnNWHâu đứng9smB qunNWHay thẳnnNWHg mặtbrXw vềxCiv p9smBhía họ9smB và9smB brXwmỉm cườixCiv. NhữnX2itg cáX2itnh txCivay cầxCivm sú9smBng brXwrun lên.X2it AnnNWHh bảo:
- TôbrXwi 9smBhoàn toànnNWH sẵnnNWH sàn9smBg rồi.
Viên xCivtrung uýX2it bướcxCiv lênbrXw phíxCiva tnNWHrước, ngườbrXwi xCivrun ruX2itn xCivvì xúbrXwc đX2itộng. Hắn9smB cnNWHhưa hề9smB chỉ9smB nNWHhuy xbrXwử bắnxCiv X2itbao giờ.
- CbrXwhuẩn bị.X2it.. NhằbrXwm! Bắn!
RuồiX2it TrX2itâu hơnNWHi nNWHlạng ngườixCiv đX2iti, nbrXwhưng lấX2ity ng9smBay lạnNWHi đ9smBược t9smBhăng bX2itằng. nNWHMột viênX2it đạn9smB X2itbắn kh9smBông vX2itững đ9smBã sượtnNWH trbrXwên má9smB annNWHh. VàixCiv gbrXwiọt X2itmáu loanxCivg trên9smB nNWHcổ á9smBo trắnnNWHg. M9smBột viX2itên kh9smBác trúxCivng vàbrXwo chX2itân, brXwphía 9smBtrên đxCivầu X2itgối. Kh9smBi khónNWHi tanNWHn tX2ithì đámbrXw brXwlính thấyX2it anX2ith vbrXwẫn đứng,9smB v9smBẫn mxCivỉm xCivcười xCivnhư cxCivũ vàxCiv đX2itang brXwlấy bX2itàn tbrXway tnNWHàn X2ittật 9smBquệt máuX2it X2ittrên má.
Anh nói:
- BắX2itn 9smBxoàng quánNWH nNWHrồi, xCivcác bxCivạn ạ!
Giọng nóbrXwi trobrXwng trẻo9smB v9smBà khúxCivc trnNWHiết củanNWH anbrXwh khắX2itc sânNWHu vX2itào tX2itim nnNWHhững ngườiX2it línhbrXw X2itkhốn nNWHkhổ đa9smBng hếbrXwt sứcbrXw bbrXwàng hoàngbrXw và9smB bX2itối rối.
- nNWHCác bạnNWHn nNWHthử b9smBắn brXwlại xexCivm nào!
Toàn bộbrXw hàngX2it nNWHlính đềuX2it rùnX2itg mìnNWHnh s9smBởn nNWHgáy vàxCiv rxCivên rỉ.X2it brXwNgười nxCivào ngxCivười nấ9smBy nhxCivằm xCivchệch sanbrXwg X2itbên cạnh,9smB thầmxCiv mobrXwng nNWHviên đạn9smB kếtbrXw lnNWHiễu tíxCivnh mệnh9smB RuồbrXwi brXwTrâu X2itlà củbrXwa ngườixCiv 9smBbên cạnh9smB chứX2it kxCivhông phảiX2it củaX2it mì9smBnh. RuồnNWHi TrbrXwâu X2itthì vẫnnNWH cứbrXw đứngnNWH thảnxCiv nhiênX2it, mỉ9smBm cườxCivi nhìnxCiv họ.brXw HọX2it chỉX2it biênbrXw cX2ituộc xử9smB tử9smB thX2itành mộtbrXw cuộX2itc giếtxCiv chóX2itc tronxCivg lX2itò mổX2it, vàxCiv bâxCivy giờxCiv họnNWH lbrXwại pbrXwhải làmnNWH lạixCiv X2ittừ đ9smBầu brXwcái cnNWHông việbrXwc brXwghê rợnNWHn nàxCivy. brXwĐám lí9smBnh đxCivột ngộX2itt ho9smBảng víxCiva, họX2it hạnNWH 9smBsúng đứngbrXw ngh9smBe nhữngX2it lời9smB mắnX2itg mỏbrXw vàX2it X2itchửi rủX2ita điênbrXw cuồngbrXw củaX2it cxCivác brXwviên brXwsĩ quannNWH. 9smBHọ sữnbrXwg snNWHờ vàbrXw X2ithãi brXwhùng giươngxCiv mắX2itt nhìxCivn ngưnNWHời vừxCiva b9smBị họxCiv nNWHbắn m9smBà chẳnNWHng hiểubrXw saxCivo ôngnNWH brXwta X2itvẫn brXwkhông chết.
Viên GiX2itám bin9smBh xCivvung nX2itắm đ9smBấm trướcxCiv mặtxCiv xCivhọ. HắnbrXw lồnNWHng lxCivộn qX2ituát txCivháo, xCivbắt hnNWHọ phải9smB đnNWHứng vàoX2it vịbrXw trí,brXw giươngnNWH súnNWHng lênnNWH và9smB hốixCiv hả9smB là9smBm m9smBau X2itcho nNWHxong chbrXwuyện. NhưnX2itg chínX2ith nNWHhắn cũn9smBg hoànnNWH toàxCivn mnNWHất tinxCivh thầnNWHn khôxCivng khxCivác brXwgì X2itbọn línxCivh. H9smBắn kh9smBông dxCivám nhX2itìn vàobrXw c9smBái thâbrXwn hbrXwình khủnbrXwg khbrXwiếp kibrXwa cxCivứ đX2itứng tX2itrơ 9smBtrơ màxCiv khônxCivg xCivchịu nnNWHgã xuống.X2it HắnbrXw gX2itiật X2itnảy mìnnNWHh vbrXwà ruX2itn xCivbắn lênxCiv khbrXwi ngh9smBe nNWHgiọng 9smBchế giễuxCiv xCivcủa Ruồi9smB Trâu:
- brXwĐại txCivá, s9smBao sángxCiv 9smBhôm nabrXwy ôX2itng lạbrXwi đưxCiva X2itra mộtbrXw độ9smBi líX2itnh xxCivoàng thếbrXw. X2itĐể xCivtôi xenNWHm tnNWHôi cóX2it thểnNWH điều9smB brXwkhiển nNWHhọ kxCivhá xCivhơn khnNWHông! N9smBào, cX2itác bnNWHạn! KìxCiva, cnNWHậu đứngbrXw pbrXwhía bênxCiv trnNWHái kiabrXw, nân9smBg snNWHúng cnNWHao lên9smB xCivchứ! ChxCivúc p9smBhúc chX2ito tấmbrXw lòn9smBg củaX2it brXwcậu, cậbrXwu bạbrXwn ạ!xCiv xCivTrong X2ittay 9smBcậu brXwlà súngbrXw trxCivận đấX2ity cbrXwhứ 9smBkhông pnNWHhải xoonbrXwg c9smBhảo 9smBđâu nNWHnhé! NhắmnNWH thẳngbrXw xCivcả chưbrXwa? NnNWHào, brXwbây giờ...X2it chbrXwuẩn nNWHbị... nhằm!...
Viên đạX2iti táxCiv nhảbrXwy xnNWHổ lên,xCiv cư9smBớp xCivlời anhbrXw, hét:
- Bắn!
Để xCivcho người9smB bịxCiv nNWHbắn tựxCiv chỉX2it huX2ity cuộcX2it xử9smB bX2itắn cnNWHủa mìxCivnh X2itthì anNWHi mànNWH chịbrXwu được.
SaX2itu nNWHloạt đạnbrXw lộ9smBn xộbrXwn vxCivà vôbrXw tổxCiv brXwchức, đámxCiv línX2ith bỏnNWH hàngxCiv n9smBgũ rubrXwn 9smBrẩy đứngbrXw túX2itm tbrXwụm lạnNWHi vnNWHới 9smBnhau, mắt9smB n9smBgơ ngác,xCiv snNWHững sờbrXw nhnNWHìn v9smBề phxCivía trước.X2it MX2itột tê9smBn 9smBlính X2itthậm cxCivhí cX2itòn kbrXwhông bX2itấm xCivcò, quănX2itg súng,X2it ngồxCivi 9smBsụp nNWHxuống đbrXwất X2itmà rê9smBn rỉ:
- TôX2iti cbrXwhịu thôiX2it, tôbrXwi chịu9smB thôi!
Khói xCivdần brXwtan, banNWHy lbrXwên hoX2ità và9smBo án9smBh nắbrXwng l9smBe lóixCiv củxCiva bxCivan maibrXw. HX2itọ 9smBthấy RuxCivồi TnNWHrâu nbrXwgã rnNWHa, 9smBhọ 9smBcòn thấynNWH làxCiv RuồiX2it TnNWHrâu vẫn9smB chưaxCiv cnNWHhết. PhX2itút đầX2itu tinNWHên cảnNWH qxCivuan lẫnnNWH lính9smB đứng9smB iX2itm nhX2itư đãxCiv brXwhoá 9smBđá brXwmà nxCivhìn mộtnNWH vậtxCiv xCivgì dễbrXw sợxCiv đnNWHang xCivlăn lộn,nNWH X2itquằn qnNWHuại brXwtrên xCivmặt đất.
Rồi xCivcả nX2itgười brXwy xCivsĩ X2itvà vixCivên đạiX2it tbrXwá cX2itùng kbrXwêu lX2itên chạX2ity 9smBào đếbrXwn nNWHchỗ RbrXwuồi TrâuX2it vxCivì họnNWH thấ9smBy brXwanh 9smBvẫn lếtnNWH một9smB cbrXwhân, quỳX2it lêX2itn mànNWH nhX2itỏm dậy,X2it vbrXwẫn nhìbrXwn vàxCivo tobrXwán línhbrXw vàbrXw vbrXwẫn 9smBcười lên:
- LạibrXw bắn9smB trượX2itt rồnNWHi! B9smBắn... brXwlại đxCivi, 9smBcác bạnNWHn! 9smB... ĐểxCiv nNWHxem... nếX2itu cáX2itc bạX2itn kxCivhông thể...
Ruồi brXwTrâu bỗngX2it lảobrXw đả9smBo nNWHrồi xCivngã vậtnNWH san9smBg mộnNWHt nNWHbên tX2itrên brXwbãi cỏ.
ViênnNWH đạixCiv tábrXw khbrXwẽ hỏi:
- Ôn9smBg ấbrXwy chếtX2it chưa?
Ngư9smBời X2ity snNWHĩ qubrXwỳ gnNWHối, đặtnNWH brXwtay lêbrXwn chiếcbrXw snNWHơ 9smBmi đẫmX2it mX2itáu cnNWHủa RuồibrXw TX2itrâu, brXwtrả lời:
- ChắcX2it vậy...brXw nNWHTạ ơxCivn Chúa!
Viên đạX2iti t9smBá nnNWHhắc theo:
- brXwTạ ơX2itn Chúa!xCiv ThếxCiv lànNWH xong!
Đứa chbrXwáu kxCivéo X2ittay áonNWH hắn:
- xCivChú ơX2iti... HX2itồng brXwy gixCiváo cbrXwhủ đến!brXw NgxCivài đaxCivng nNWHđứng X2itở cổngX2it vànNWH nNWHcứ đò9smBi vX2itào đây.
- X2itCái gì?brXw KhônX2itg, kh9smBông được..brXw. brXwtôi khX2itông X2itcho xCivvào được!9smB BọnX2it lín9smBh xCivgác đâuX2it cảbrXw 9smBrồi? ThưbrXwa xCivĐức HồnX2itg y...
Cửa mởxCiv r9smBồi lạiX2it đóbrXwng. Mông-ta-nexCiv-li nNWHđã đứngnNWH trbrXwong xCivsân, đô9smBi mắnNWHt đầybrXw ki9smBnh hoàxCivng, trnNWHừng tr9smBừng nNWHnhìn vềbrXw xCivphía trước.
- ThxCivưa ĐứxCivc Hồng9smB brXwy! T9smBôi xinNWHn ngàiX2it... cảnhxCiv nX2itày ngnNWHài 9smBxem bấxCivt tiệX2itn! ViX2itệc hànX2ith qubrXwyết vừa9smB kếnNWHt thúc9smB, thbrXwi hàiX2it cònxCiv chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- 9smBTôi đxCivến nhìnnNWH nxCivó 9smBmột chút.
Gi9smBọng nbrXwói vàbrXw X2itcả bộnNWH dX2itạng củabrXw MnNWHông-ta-ne-li txCivrong p9smBhút ấyX2it đã9smB khiếnnNWH chX2ito viên9smB GnNWHiám bin9smBh phảinNWH 9smBsửng s9smBốt, ôngX2it X2itta nhX2itư m9smBột kẻnNWH mộngnNWH du.
Một người9smB lxCivính bỗxCivng knNWHêu lên:
- ỐibrXw, lạynNWH Chúa9smB tôi!
Viên Gi9smBám b9smBinh quX2itay ngoắtxCiv lX2itại nhìn.
Quả nNWHnhiên thế!
Tấm 9smBthân đẫmxCiv máX2itu trxCivên bãxCivi cỏX2it lxCivại mnNWHột lnNWHần nữanNWH vX2itật X2itvã vàxCiv rênbrXw rỉ.
NgườxCivi 9smBy 9smBsĩ nnNWHgồi sụnNWHp xuống,brXw kê9smB đầubrXw brXwkẻ hấpxCiv hốixCiv 9smBlên đùixCiv mình.
Ông txCiva tuyệtX2it vọngbrXw k9smBêu lên:
- NhanNWHnh lnNWHên! NhaxCivnh lêX2itn, qnNWHuân dbrXwã manxCiv! CbrXwho ôxCivng nNWHta chết9smB nNWHhẳn đ9smBi, vìnNWH ơn9smB CX2ithúa! ĐểX2it xCivthế nànNWHy tộibrXw ngX2ithiệp quá!
Máu chảynNWH tbrXwúa rnNWHa ha9smBi bà9smBn ta9smBy ngườiX2it X2ity s9smBĩ. RubrXwn lbrXwẩy bẩbrXwy từxCiv đbrXwầu đếnX2it cnNWHhân, nNWHông tbrXwa cX2itố giữbrXw nNWHyên thân9smB X2ithình cnNWHòn đaxCivng giã9smBy gixCivụa. TronbrXwg kbrXwhi X2itông tX2ita nNWHđang nNWHcuống quýX2itt nNWHquay nhX2itìn tX2itứ pX2ithía nNWHđể X2itcầu mon9smBg gxCiviúp xCivđỡ, vnNWHị lX2itinh m9smBục cúixCiv xuốn9smBg xCivqua vxCivai 9smBông, kệxCiv tưbrXwợng ChúaxCiv chịubrXw nạnnNWH vàobrXw đôibrXw mxCivôi ngườinNWH hấpbrXw hối.
- NhxCivân daX2itnh ChbrXwúa chaX2it, ChúaX2it con...
RuồbrXwi TrânNWHu tựxCiva lênxCiv 9smBđùi ng9smBười nNWHy s9smBĩ, nbrXwhỏm 9smBdậy, mắtX2it xCivmở nNWHto n9smBhìn cbrXwhòng chọbrXwc vbrXwào tượng9smB ChnNWHúa X2itchịu nạnX2it. RồX2iti 9smBgữa bầxCivu tịchX2it mnNWHịch câmxCiv lắngbrXw vàxCiv brXwbăng gnNWHiá ấnNWHy, anxCivh từX2it nNWHtừ X2itgiơ nNWHcánh brXwtay phX2itải bxCivị nNWHbắn gãybrXw lên,9smB 9smBvà xCivgạt X2itchiếc tượngX2it thnNWHánh gi9smBá nNWHra. MộtxCiv v9smBết máuX2it xCivđỏ tươiX2it vấybrXw nNWHtrên brXwmặt tượng.
- Padre..nNWH. Ch9smBúa TrxCivời... cnNWHủa cbrXwha... thoảxCiv mãxCivn rồibrXw chứ?
Đầu axCivnh lảX2it xuốngX2it cá9smBnh X2ittay ngườinNWH nNWHy sĩ.
*
* *
- ThbrXwưa ĐứnNWHc brXwHồng y?
Thấy HồnnNWHg nNWHy gxCiviáo 9smBchủ vẫn9smB chxCivưa tỉnhX2it giấcX2it knNWHinh ho9smBàng, đạibrXw tX2itá PbrXwherari lxCivại xCivgọi nNWHto hơn:
- ThxCivưa ĐứcX2it HxCivồng y!
Mông-ta-ne-li nhì9smBn lên:
- NnNWHó c9smBhết rồi.
- brXwVâng, chếbrXwt nNWHhẳn rồixCiv, nNWHthưa ĐứcxCiv HồngxCiv yxCiv. Xi9smBn ngàbrXwi rX2ita brXwthôi nNWHchứ ạ?...xCiv CảnxCivh tưnNWHợng n9smBày rùngX2it rợnxCiv lắm...
- nNWHNó 9smBchết nNWHrồi 9smB- Mông-ta-nebrXw-li X2itnhắc lạxCivi vnNWHà mộtxCiv lầnnNWH nữxCiva n9smBhìn xbrXwuống mặ9smBt RuồbrXwi TrânNWHu 9smB- T9smBa đã9smB sờxCiv 9smBvào ngườinNWH xCivnó brXwmà nbrXway nóxCiv chbrXwết X2itmất rnNWHồi (1).
Viên trunbrXwg unNWHý xìbrXw xàX2ito xCivmột giọngxCiv nNWHkhinh bạc:
- NửabrXw X2ittá đ9smBạn vàonNWH người,9smB xCivông tnNWHa xCivcòn moX2itng nNWHchờ gìX2it nữa?
Người 9smBy 9smBsĩ cũ9smBng X2itthì xCivthào xCivđáp lại:
- xCivChắc ôngxCiv ấyxCiv kinX2ith hãX2iti nNWHvì tnNWHrông thxCivấy máu.
Viên GnNWHiám 9smBbinh kiêxCivn quynNWHết kéX2ito brXwtay Mông-ta-ne-li:
- brXwXin Đ9smBức HồbrXwng brXwy đừngX2it nhìn9smB hxCivắn n9smBữa. NgX2itài cX2itho phxCivép ch9smBa tuyênX2it u9smBý đưnNWHa 9smBngài vềxCiv chứxCiv ạ?
- PhbrXwải... tôbrXwi về.
Mông-ta-nbrXwe-li tbrXwừ nNWHtừ qunNWHay gxCivót brXwra k9smBhỏi bãnNWHi cỏxCiv đẫbrXwm xCivmáu nNWHmà bướnNWHc r9smBa ngoànNWHi, vịX2it linxCivh mục9smB xCivvà viêX2itn độinNWH thnNWHeo saX2itu. ĐếnNWHn cổng9smB, ônnNWHg 9smBta dừnNWHng bướcX2it vxCivà X2itvẫn ngoá9smBi lạixCiv nhìnbrXw vớiX2it cặbrXwp xCivmắt kinnNWHh ngạcxCiv vxCivà brXwđờ xCivđẫn nhưX2it X2itmắt X2itmột cobrXwn ma.
- 9smBNó chết9smB rồi.
*
X2it* *
Mấy tiếnX2itg đồngX2it X2ithồ sauX2it, Mác-cô-nê9smB đến9smB cX2ităn nhX2ità X2itnhỏ trên9smB sườnbrXw đồnNWHi đểxCiv bá9smBo ch9smBo Mác-X2itti-ni bixCivết làX2it an9smBh nNWHkhỏi phảinNWH hbrXwy sbrXwinh thX2itân mìnX2ith mxCivột cánNWHch X2itvô íchnNWH nữa.
Kế hoạnNWHch 9smBgiải cứubrXw cnNWHho RuồiX2it TnNWHrâu l9smBần thứnNWH X2ithai 9smBđã chuẩnX2it X2itbị xCivxong, bởibrXw vìbrXw lầnX2it này9smB b9smBố trínNWH đơ9smBn gi9smBản hơnNWHn lầnX2it trưbrXwớc nhiều.X2it Họ9smB quyếtbrXw đbrXwịnh đbrXwến brXwsáng h9smBôm sabrXwu, k9smBhi nNWHđám rướcnNWH "Mì9smBnh ThánbrXwh" diễX2itu qbrXwua chX2itân đồiX2it tnNWHrên cX2itó phánNWHo đài,nNWH Mác-ti-n9smBi sẽxCiv xCivtừ brXwtrong đámnNWH đôngX2it tiêX2itn lêxCivn trước,xCiv rX2itút súnbrXwg brXwngắn giấX2itu troxCivng nX2itgực brXwáo rnNWHa, bắX2itn vàoX2it mặt9smB vX2itiên GbrXwiám binhnNWH. Nh9smBân 9smBlúc lộ9smBn xộn,X2it haX2iti nNWHmươi ngườixCiv brXwđầy đX2itủ khnNWHí giớinNWH snNWHẽ thìnNWHnh nNWHlình xôngbrXw tớxCivi X2itcổng, đnNWHánh pbrXwhá txCivới tậnxCiv nNWHtháp cabrXwnh, dùn9smBg vX2itũ lựcX2it 9smBbắt nNWHgiữ têxCivn gX2itiữ ch9smBìa khoX2itá ng9smBục, bnNWHuộc X2itnó nNWHphải mởbrXw cửxCiva brXwxà nNWHlim, cõnNWHng RX2ituồi TrâxCivu X2itra vX2ità bắnbrXw chnNWHết hoặnNWHc chế9smB ngnNWHự bX2itất cứ9smB k9smBẻ X2itnào xCivđịnh cX2itản đường.X2it nNWHRa đếnxCiv X2itcổng họbrXw sẽbrXw vừabrXw đánhX2it xCivvừa rxCivút, đồng9smB tbrXwhời yểmxCiv hộ9smB c9smBho mộX2itt tX2itoán dbrXwân buôX2itn lậuX2it thbrXwứ haxCivi X2itcó vũxCiv tran9smBg vX2ità cưỡinNWH ngựanNWH X2itđến đểnNWH đ9smBem RunNWHồi TrnNWHâu tớixCiv X2itchỗ ẩnX2it nấpX2it a9smBn toànX2it tnNWHrên n9smBúi cao.
Trong nhóbrXwm cốt9smB cX2itán chnNWHỉ c9smBó Gi9smBê- mX2ita X2itlà 9smBkhông nNWHbiết nNWHtí gxCivì 9smBvề nNWHkế hoạchxCiv này.X2it Mác-9smBti-ni đ9smBã 9smBcó nguynNWHện vọngbrXw đặcX2it biệnNWHt nNWHyêu cầubrXw k9smBhông để9smB brXwcho chịxCiv biết.nNWH AnnNWHh bảo:
- ChẳX2itng mấynNWH chX2itốc chxCivị ấybrXw vỡxCiv tinNWHm rnNWHa mất.
Vừa thấnNWHy Má9smBc-cô-nê đếnbrXw cX2itổng, Mác-ti-n9smBi brXwđã mởX2it cử9smBa kíbrXwnh, bướ9smBc brXwra brXwhiên đón:
- CóX2it tX2itin gìxCiv k9smBhông, M9smBác-cô-nê? Ôi!...
Mác-cô-nê khô9smBng nNWHtrả lời,brXw cX2ithỉ hấtnNWH chX2itiếc mnNWHũ rơX2itm rộngbrXw vàX2itnh rbrXwa saxCivu gáy.
Họ cX2itùng xCivnhau ngồinNWH 9smBdưới mbrXwái hiên.
KhônNWHng 9smBai n9smBói mnNWHột lời9smB. NxCivhưng nNWHchỉ thoánX2itg nhìnNWHn vẻbrXw mặtbrXw ẩbrXwn dưbrXwới vànhX2it mũxCiv k9smBhi Mác-cô-nê9smB bướcbrXw vàobrXw, Mác-ti-nxCivi brXwcũng đãbrXw hiểuX2it rX2itõ tX2itình hình.
Một hồbrXwi 9smBim xCivlặng dbrXwài. Cuố9smBi cùng,X2it annNWHh hỏi:
- XảyX2it r9smBa lúX2itc nàoxCiv thế?
ChíX2itnh tabrXwi X2itanh tX2itự ngnNWHhe, MácnNWH-ti-ni cũngnNWH đãX2it thấnNWHy giọngxCiv nX2itói củaxCiv nNWHmình nNWHuể xCivoải 9smBvà chán9smB 9smBngán nxCivhư c9smBả nNWHthế giớbrXwi này.
- SábrXwng nayX2it, lxCivúc brXwrạng đôngbrXw. Viên9smB đội9smB 9smBcho tôi9smB biết.9smB AnxCivh brXwta xCivcó mặtnNWH X2itở 9smBđó, trô9smBng 9smBrõ cả.
Mác-ti-ni brXwnhìn xu9smBống, rứtxCiv đứtbrXw đnNWHoạn brXwchỉ vướn9smBg ở9smB nNWHtay áo.
Mọi sựX2it đềuX2it lbrXwà hX2itư 9smBkhông (1)xCiv. ChuyệnxCiv n9smBày cũbrXwng lànNWH hư9smB khônX2itg nốt.xCiv ĐnNWHáng lẽX2it ngàX2ity xCivmai xCivanh snNWHẽ phảiX2it chếnNWHt. VậyxCiv brXwmà X2itbây brXwgiờ 9smBthế giớinNWH mnNWHơ ướcnNWH củ9smBa xCivlòng axCivnh đãnNWH t9smBan đX2iti, hệnNWHt nxCivhư xCivcái txCivhế giớixCiv t9smBhần txCiviên củanNWH nhữngnNWH giX2itấc mộnX2itg vànbrXwg lúcxCiv hoànxCivg hbrXwôn tanNWHn đibrXw kh9smBi mbrXwàn xCivđêm buôxCivng x9smBuống. v9smBà aX2itnh đ9smBã bịbrXw đuổnNWHi bxCivật trở9smB lạibrXw X2itvới cái9smB thế9smB giớbrXwi buồnnNWH tX2itẻ, X2itlần hX2itồi n9smBgày 9smBnày qu9smBa thángxCiv khábrXwc, cX2itái brXwthế giớbrXwi củaX2it Gơ-rát-xi-nixCiv vnNWHà GxCivali, cnNWHủa mậtX2it brXwmã nNWHvà nhữngbrXw bnNWHài vănxCiv châmX2it biếxCivm, củaX2it nhữnNWHng cuộcbrXw nNWHcãi vX2itã gnNWHiữa cácnNWH đồnnNWHg nNWHchí tronbrXwg đảnNWHng, nNWHcủa nhbrXwững xCivmưu sâX2itu chướcnNWH brXwhiểm cnNWHủa bX2itọn mậnNWHt thámnNWH ÁnNWHo, v9smBà nX2itói chuxCivng là9smB 9smBcủa cáiX2it 9smBcối xa9smBy (xCiv2) côX2itng tá9smBc nNWHhàng nnNWHgày khxCiviến cnNWHon 9smBtim cháX2itn ngắxCivt. GiờxCiv đnNWHây, RbrXwuồi xCivTrâu chết9smB xCivđi lnNWHàm cnNWHho dưới9smB đábrXwy t9smBâm h9smBồn anxCivh chỉxCiv cònxCiv lnNWHà một9smB kho9smBảng trốngnNWH nNWHrỗng lớxCivn, mộtnNWH nNWHkhoảng trốnNWHng khbrXwông có9smB gì9smB vànNWH khnNWHông xCivai nNWHlấp nổi.
NghnNWHe cxCivó tiếX2itng anNWHi đX2itang hỏixCiv m9smBình, Mác-ti-ninNWH ngẩnxCivg đầuxCiv nnNWHgạc nbrXwhiên, khônNWHng biếtX2it bâybrXw g9smBiờ còn9smB xCivcó chuxCivyện gì9smB đáng9smB brXwmất côngbrXw bànX2it luX2itận nữa9smB đây.
- 9smBAnh vừ9smBa nX2itói gìnNWH vậy?
- TônNWHi đangbrXw 9smBbảo lànNWH tấtbrXw nhiêX2itn X2itanh nNWHsẽ nNWHnói cX2itho chX2itị ấbrXwy binNWHết chứ?
Sự sốbrXwng cùngbrXw với9smB n9smBỗi ghêbrXw sợnNWH X2itvề sxCivự xCivsống, brXwđã trởX2it lạX2iti trên9smB gươngxCiv mặtX2it Mác-ti-brXwni. AnNWHnh kX2itêu lên:
- LX2itàm sbrXwao 9smBđi nóX2iti X2itcho chịxCiv ấynNWH biếtxCiv đượnNWHc. brXwNhư thế9smB khnNWHác brXwnào xCivanh bả9smBo đi9smB đếX2itn nNWHđâm cnNWHhết X2itchị ấ9smBy. Ôi9smB, tôX2iti bbrXwiết X2itnói brXwthế nnNWHào vớiX2it chịbrXw ấyxCiv bâyX2it gxCiviờ? TôixCiv nóibrXw sabrXwo bâbrXwy giờ?
Mác-ti-ni nNWHđưa lạiX2it ta9smBy lên9smB xCivbưng kí9smBn mắt.xCiv Nhưng,X2it t9smBuy không9smB 9smBnhìn, brXwanh brXwvẫn nNWHcảm tbrXwhấy MX2itác-cô-nê bỗng9smB nhiênnNWH giậtnNWH mìnbrXwh. brXwAnh ngẩng9smB đnNWHầu n9smBhìn lêxCivn. GiênNWH- 9smBma đãxCiv brXwđứng ngaxCivy tbrXwrước cửa.
brXwChị nói:
- Trê-da-rê9smB, axCivnh đãX2it nnNWHghe tX2itin chưnNWHa? TbrXwhế brXwlà hết,xCiv chúngnNWH đã9smB bắnX2it cbrXwhết abrXwnh X2itấy rồi.
-----------
(1) NguxCivyên X2itvăn làX2it brXw"theo nNWHSwiss guards"X2it, tứcbrXw Đội9smB cX2itận vệ9smB ThX2ituỵ SnNWHĩ, v9smBì độiX2it cậnNWHn vệbrXw tronnNWHg cnNWHác đnNWHặc khxCivu thnNWHuộc GiáoxCiv hoànxCivg brXwcó lệnNWH đặcxCiv xCivbiệt X2itthuê tu9smByển n9smBgười ThunNWHỵ xCivSĩ lX2itàm nNWHcận vệ.
(2) nNWHLinh mụ9smBc chuyênxCiv vbrXwiệc gibrXwảng đạo,X2it l9smBàm phéX2itp đạobrXw tnNWHrong 9smBcác trbrXwại g9smBiam (nhxCivà tù9smB), nNWHbệnh việnNWHn, trườxCivng nNWHhọc, quX2itân đội.xCiv ThườngxCiv gnNWHọi là9smB chbrXwa tuy9smBên uý.
(3) X2itTo confessnNWH, confessX2ition (tiế9smBng brXwAnh): cũnnNWHg lnNWHà t9smBhú xCivtội, t9smBự thú.
(1) HxCivis RevexCivrence (tibrXwếng AX2itnh): cX2itách xưngxCiv nNWHhô kínnNWHh trọn9smBg đốixCiv vớixCiv linbrXwh mục.
(2) YX2itour Make9smBr X2it(tiếng AnNWHnh): cũngnNWH làbrXw Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.