You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà FYgbán bsLB2inh EPTZmở vàoEPTZ sángtAYT thứavbp ba.
PhitAYTên totAYTà nàtAYTy rấsLB2t ngắavbpn vFYgbà FYgbđơn giảnEPTZ. ĐsLB2ó chỉavbp sLB2là mộtavbp hìnhEPTZ EPTZthức trốtAYTng avbprỗng diễnEPTZ avbpra khôntAYTg quáFYgb hsLB2ai mavbpươi phútAYTt. TtAYThật FYgbvậy, cavbpó csLB2ần gìsLB2 phảitAYT mấtavbp nhiềuFYgb thờitAYT giờ?FYgb Khavbpông avbpđược quyềsLB2n bàotAYT chữasLB2 gìFYgb ctAYTả. ĐEPTZứng EPTZra FYgblàm chứng,tAYT EPTZchỉ cFYgbó tênsLB2 EPTZmật thavbpám avbpvà tênEPTZ sĩtAYT quEPTZan sLB2bị thương,avbp FYgbcùng vavbpới mấysLB2 têEPTZn ltAYTính. BEPTZản phánsLB2 tAYTquyết đãavbp đượFYgbc thảoavbp sẵntAYT avbptừ trướavbpc, Mông-ta-ne-sLB2li đãtAYT cFYgbó thsLB2ông bFYgbáo đồngEPTZ ýsLB2 mộtAYTt cáavbpch khônsLB2g chínhFYgb thtAYTức nhữFYgbng gìtAYT họsLB2 ysLB2êu cầu.FYgb CFYgbác qEPTZuan ttAYToà làsLB2 vitAYTên đạFYgbi ttAYTá PhersLB2ari, mavbpột thiEPTZếu tFYgbá kỵsLB2 binsLB2h địasLB2 phươnsLB2g vtAYTà hEPTZai sĩtAYT quEPTZan FYgbtrong độavbpi cFYgbận vEPTZệ củEPTZa GFYgbiáo htAYToàng tAYT(1), FYgbhọ cEPTZhẳng ctAYTó việcEPTZ gìsLB2 nhiEPTZều FYgbđể lFYgbàm tAYTcả. HọsLB2 đọctAYT avbpto bảavbpn cátAYTo trEPTZạng, rồisLB2 nhữngFYgb sLB2người làmtAYT chứngtAYT đavbpứng lêsLB2n ntAYTêu chEPTZứng cứ.tAYT SaEPTZu đóFYgb avbphọ kEPTZý ttAYTên vFYgbào bsLB2ản sLB2phán quyếFYgbt EPTZrồi lấysLB2 avbpgiọng nghiavbpêm ttAYTrang FYgbđọc chFYgbo bịEPTZ FYgbcáo nEPTZghe. Ruồiavbp TrsLB2âu lặnEPTZg lẽEPTZ nghsLB2e bảnFYgb án.EPTZ VtAYTà, FYgbtheo hìavbpnh thứcEPTZ thôntAYTg thường,avbp ktAYThi ngườitAYT tavbpa hỏFYgbi cóFYgb phátsLB2 biểutAYT gEPTZì avbpkhông, aavbpnh chEPTZỉ vộFYgbi sLB2vã xtAYTua sLB2tay gạtAYTt đFYgbi. GiấutAYT trosLB2ng ngựcsLB2 atAYTnh lsLB2à chiếcsLB2 EPTZmùi xoavbpa sLB2mà MEPTZông-ta-ne-li đsLB2ã FYgbđánh rsLB2ơi. SuEPTZốt EPTZđêm qutAYTa aavbpnh avbpđã hônEPTZ vavbpà FYgbkhóc chiếcFYgb khănEPTZ đóFYgb nhưEPTZ hônsLB2 EPTZvà ksLB2hóc EPTZmột sLB2sinh lFYgbinh. EPTZGiờ đâysLB2 gavbpương avbpmặt FYgbanh xatAYTnh avbpxao vtAYTà thờavbp thẫnavbp, vàEPTZ mFYgbắt ansLB2h vẫnFYgb còFYgbn EPTZngấn lệ.EPTZ HaFYgbi tFYgbiếng "XửsLB2 sLB2bắn" csLB2hẳng tácEPTZ đavbpộng EPTZgì EPTZđến asLB2nh. KhsLB2i ngavbphe hFYgbai tiếavbpng ấy,sLB2 EPTZanh cavbphỉ mởFYgb ttAYTo đồFYgbng sLB2tử trosLB2ng đôiEPTZ tAYTmắt, vavbpà sLB2chỉ cóEPTZ thếFYgb thôi!
Khi mọiavbp thủFYgb FYgbtục đãEPTZ avbpxong, viavbpên GiEPTZám binsLB2h EPTZra lệnh:
- ĐưaEPTZ ôntAYTg tsLB2a vềEPTZ phsLB2òng giam.
Viên độitAYT tAYTcố cầmEPTZ nướcFYgb mFYgbắt, sờtAYT vàoavbp tAYTthân hFYgbình FYgbim phănavbpg phắcEPTZ ấy.avbp RuồsLB2i TrâuEPTZ hơavbpi giậEPTZt mavbpình ngotAYTảnh lại.
- sLB2À, phảFYgbi! TôiEPTZ quênFYgb mất.
Nét avbpmặt viêtAYTn Gavbpiám bEPTZinh phảngsLB2 phavbpất mộttAYT sLB2vẻ gavbpì nFYgbhư sLB2là thtAYTương hạFYgbi. Hắavbpn sLB2ta bảFYgbn chấtFYgb FYgbcũng khôEPTZng phảiavbp làsLB2 mộttAYT ngFYgbười đEPTZộc áavbpc vàtAYT vaFYgbi tròsLB2 sLB2hắn phảsLB2i đóFYgbng msLB2ấy tavbpuần ntAYTay sLB2làm cFYgbho chísLB2nh tAYThắn tsLB2rong thFYgbâm tâsLB2m cũngavbp thEPTZấy ngượngavbp ngùng.avbp Giờavbp đâFYgby khtAYTi đãFYgb đượctAYT vFYgbiệc tAYTcủa mìFYgbnh, hắnEPTZ ssLB2ẵn lònFYgbg nhEPTZân nhượntAYTg trsLB2ong mọsLB2i chuyệnFYgb nhỏavbp navbpào tFYgbhuộc quytAYTền hắn.
ĐtAYTưa mắttAYT nhìsLB2n cánhsLB2 sLB2tay thtAYTâm tFYgbím sưtAYTng FYgbphồng cavbpủa RuFYgbồi TrâsLB2u, hắntAYT bảo:
- CácsLB2 ôngtAYT tAYTkhông cầnEPTZ EPTZcùm sLB2nữa EPTZcũng sLB2được. CóEPTZ tEPTZhể chEPTZo FYgbông ttAYTa travbpở lạiFYgb ptAYThòng gFYgbiam cũ.
Rồi quasLB2y FYgbvề sLB2phía đứFYgba cháu,avbp hắEPTZn EPTZnói thêm:
- BuEPTZồng FYgbgiam tavbpử tsLB2ù ẩmtAYT tAYTướt EPTZvà tAYTâm avbpu sLB2quá. Đâyavbp thEPTZực rtAYTa cFYgbũng chEPTZỉ tAYTlà vFYgbấn đềEPTZ thủavbp sLB2tục mFYgbà thôi.
Hắn bốiavbp rốFYgbi havbpo lEPTZên mấyEPTZ titAYTếng vavbpà đổiFYgb ctAYThân đứng.avbp tAYTRồi hEPTZắn bỗavbpng gọiEPTZ giậFYgbt avbptên độiEPTZ vừaavbp FYgbgiải RFYgbuồi Trâavbpu rsLB2a tAYTtới cửa.
- ÔngsLB2 FYgbđội, sLB2chờ mộtavbp chúttAYT. Tavbpôi muốnavbp nóiavbp EPTZvới FYgbông tavbpa mavbpấy câu!
Ruồi TrâFYgbu đFYgbứng isLB2m kEPTZhông navbphúc FYgbnhích. HìnhtAYT nhưFYgb titAYTếng nósLB2i củEPTZa PherarEPTZi khôngEPTZ FYgblọt FYgbvào tEPTZai anh.
- ÔngFYgb cóFYgb muốnFYgb nhắEPTZn avbpgì vớiFYgb bạntAYT sLB2bè EPTZvà thânsLB2 tEPTZhích không?..avbp. TôitAYT chắsLB2c ônFYgbg cóavbp EPTZngười thEPTZân chứ?
Không mộFYgbt tiếFYgbng tFYgbrả lời.
- Vavbpậy ôngsLB2 cứsLB2 avbpnghĩ đtAYTi rsLB2ồi tAYTnói vFYgbới tsLB2ôi hoặctAYT avbpvới linavbph mụavbpc tuyEPTZên uEPTZý FYgb(2). tAYTTôi stAYTẽ sLB2đôn đEPTZốc tEPTZhực avbphiện lờisLB2 nhắFYgbn củasLB2 ông.EPTZ NhưntAYTg sLB2tốt hEPTZơn làFYgb ôntAYTg EPTZnhắn lạiavbp ctAYTha tuyêtAYTn uý.FYgb CtAYTha đếnFYgb FYgbngay tAYTbây gisLB2ờ vFYgbà EPTZsẽ ởEPTZ vớsLB2i ôngFYgb stAYTuốt đêmFYgb nsLB2ay. FYgbNếu tAYTông avbpcòn cótAYT nguyệntAYT vọngFYgb gìsLB2 ksLB2hác nữavbpa thì...
Ruồi avbpTrâu ntAYThìn lên:
- ÔngsLB2 hãsLB2y nótAYTi vớEPTZi linEPTZh mavbpục rằntAYTg tôavbpi chỉavbp muốnsLB2 ởsLB2 mộttAYT mtAYTình. Tavbpôi khôngtAYT cóEPTZ bEPTZạn EPTZbè mavbpà cũsLB2ng cEPTZhẳng nhắnEPTZ gsLB2ì cả.
- NhưnFYgbg ôngavbp cavbpũng muavbpốn xEPTZưng tộiFYgb (3tAYT) chứ.
- TtAYTôi làtAYT ngườFYgbi tAYTvô thần.tAYT TôsLB2i ctAYThẳng muốntAYT gìEPTZ khFYgbác tAYThơn ngosLB2ài việavbpc đượsLB2c ysLB2ên tĩnh.
Ruồi TFYgbrâu nótAYTi tAYTvới giọngtAYT đơnavbp đitAYTệu, bsLB2ình thản,FYgb khôngsLB2 cFYgbó tAYTvẻ gEPTZì ltAYTà khiêutAYT ksLB2hích hoặEPTZc bsLB2ực dọcavbp, avbprồi ttAYTừ từEPTZ qusLB2ay gótEPTZ bưtAYTớc rEPTZa cửa.FYgb Nhưnavbpg rsLB2a đếEPTZn EPTZcửa EPTZthì asLB2nh FYgblại dừngsLB2 bước:
- avbpÔng đạiEPTZ táEPTZ, tFYgbôi còsLB2n quênavbp mavbpột việc.FYgb TôisLB2 chỉtAYT yêutAYT cầusLB2 EPTZông chtAYTiếu tAYTcố mộtFYgb điEPTZều là:FYgb ssLB2áng tAYTmai xtAYTin ôtAYTng đừnsLB2g sLB2để cFYgbho havbpọ tAYTtrói hoặcsLB2 bịtsLB2 mtAYTắt tFYgbôi. TôiEPTZ sẽEPTZ đứngsLB2 yên.
*
* *
Tới sánavbpg ngsLB2ày thứEPTZ tưavbp, khtAYTi tAYTmặt trờitAYT vEPTZừa lavbpó, RuEPTZồi TrâsLB2u đavbpã FYgbbị dẫnFYgb rtAYTa sânavbp. AFYgbnh khậpFYgb khiễngsLB2 rEPTZõ EPTZnét hơFYgbn mọitAYT khFYgbi. DFYgbựa hẳntAYT vFYgbào avbptay FYgbviên độitAYT, RuồiFYgb TFYgbrâu FYgblê bưFYgbớc, rFYgbõ ràngEPTZ vớiavbp vẻavbp ksLB2hó khavbpăn vsLB2à đEPTZau đớn.
Nhưng sLB2mọi vẻEPTZ avbpphục tùnavbpg mỏitAYT mệtFYgb FYgbđã FYgbbiến mấttAYT travbpên mtAYTặt anhtAYT. NhFYgbững EPTZnỗi kinsLB2h hoFYgbàng msLB2a quátAYTi đãsLB2 đáavbpnh gtAYTục aavbpnh EPTZtrong cảntAYTh tịFYgbch lEPTZiêu, FYgbcùng nhữnavbpg EPTZảo ảFYgbnh EPTZvà nEPTZhững tAYTgiấc mEPTZơ tAYTtrong tavbphế giớiEPTZ FYgbâm EPTZu naEPTZy đềusLB2 đãtAYT FYgbtan tavbpheo đêmEPTZ tốitAYT. NgEPTZay saavbpu lúsLB2c vEPTZầng đôavbpng tsLB2oả savbpáng, kavbphi RsLB2uồi TFYgbrâu phảtAYTi tAYTđối avbpdiện vớtAYTi kFYgbẻ thù,tAYT thìavbp tiavbpnh thầntAYT chsLB2iến đấEPTZu củEPTZa FYgbanh sLB2đã travbpỗi dậFYgby, aavbpnh EPTZkhông avbpcó gavbpì sợavbp hEPTZãi cả.
TrướctAYT tAYTbức tườngavbp FYgbleo EPTZđầy dâsLB2y thườngtAYT xuâFYgbn, sFYgbáu tAYTtay súsLB2ng đượcEPTZ lệnhFYgb EPTZchọn đavbpi havbpành quavbpyết đFYgbã dànavbp FYgbthành hEPTZàng ngFYgbang. ĐâytAYT cFYgbhính avbplà avbpbức tườngEPTZ tAYTnứt nẻsLB2 vsLB2à đổEPTZ nátFYgb avbpmà FYgbanh đãFYgb tsLB2rèo xuốngavbp tavbprong cáEPTZi đêavbpm bEPTZất FYgbhạnh ấsLB2y đểFYgb hòavbpng trốsLB2n tavbphoát. Mavbpấy ngườisLB2 lítAYTnh đứEPTZng nsLB2ghiêm, tavbpay cầmtAYT ssLB2úng mavbpà vẫnavbp rưsLB2ng rưngavbp nưsLB2ớc mắt.tAYT HọsLB2 cEPTZảm thấFYgby sLB2điều avbpkinh sLB2khủng ngoàsLB2i sứcavbp tưFYgbởng tượngEPTZ kEPTZhi nFYgbghĩ rằngFYgb chísLB2nh tEPTZay tAYTmình phảiavbp giếtavbp RuồiEPTZ TrâuEPTZ. EPTZCon ngườiEPTZ EPTZcó nsLB2hững câtAYTu sLB2ứng đốisLB2 sEPTZắc sảtAYTo, EPTZcó tiếsLB2ng cườisLB2 vusLB2i bấtavbp tuyệt,EPTZ FYgbcó tFYgbinh thầnavbp dũngFYgb cảmavbp tAYTchói lọiEPTZ FYgbvà davbpễ avbplan travbpuyền ấytAYT đãEPTZ tAYTnhư sLB2một tsLB2ia ntAYTắng ấFYgbm sFYgboi rsLB2ọi vàsLB2o cavbpuộc avbpđời avbpu EPTZám, sLB2buồn ttAYThảm csLB2ủa họavbp. EPTZVậy màavbp giờFYgb đsLB2ây EPTZcon ngưavbpời ấyFYgb phảiFYgb chếtEPTZ, phảsLB2i cEPTZhết vìavbp chínhsLB2 tsLB2ay họtAYT, nhavbpư thavbpế sLB2khác nàavbpo họEPTZ tAYTsắp pFYgbhải FYgbtrông tEPTZhấy mặttAYT FYgbtrời chFYgbói lọavbpi ptAYThụt tắt.
Một lỗavbp hsLB2uyệt dướisLB2 gốavbpc mộtFYgb ctAYTây avbpvả FYgbcao lớsLB2n đangsLB2 ctAYThờ đợEPTZi RuồitAYT TsLB2râu. LỗFYgb huyệtavbp đósLB2 davbpo nhữsLB2ng bànsLB2 tsLB2ay avbpkhông tìnhFYgb nguyệsLB2n đavbpã đàoEPTZ nFYgbên đêavbpm EPTZqua vtAYTà vớiEPTZ nhữnsLB2g giọtsLB2 nướcsLB2 mắttAYT rơsLB2i EPTZtrên nhữngtAYT bànavbp xẻsLB2ng. tAYTĐi nganavbpg sLB2qua sLB2đó, EPTZRuồi TtAYTrâu mtAYTỉm cFYgbười nFYgbhìn lỗFYgb huyệtFYgb tFYgbối đen,FYgb EPTZnhìn nhữngsLB2 ngọntAYT cEPTZỏ havbpéo avbptàn bênFYgb FYgbcạnh huyệt.sLB2 AnFYgbh khFYgboan kFYgbhoái sLB2hít mavbpột hFYgbơi dàisLB2 đểavbp thưởnEPTZg thtAYTức mEPTZùi thsLB2ơm FYgbcủa vạsLB2t đsLB2ất mớiFYgb tisLB2nh khôi.
Khi đếavbpn avbpgần avbpthân câytAYT, viêavbpn độavbpi EPTZđứng sữsLB2ng lạtAYTi. RuồiEPTZ FYgbTrâu ngoảnhsLB2 lạEPTZi nhFYgbìn anEPTZh FYgbta, rFYgbồi nởsLB2 mộavbpt nsLB2ụ cười:
- TôitAYT đứsLB2ng đtAYTây FYgbphải chăFYgbng, avbpông đội?
Viên EPTZđội níntAYT lặFYgbng EPTZgật đtAYTầu. EPTZAnh sLB2ta FYgbnghẹn tAYTngào, sLB2tiếc sLB2rằng FYgbđã khEPTZông EPTZnói đavbpược mộsLB2t avbplời EPTZnào, vsLB2í dEPTZù avbplời nsLB2ói nàyavbp ctAYTó tEPTZhể cavbpứu avbpsống đượcavbp REPTZuồi sLB2Trâu. TEPTZrong sâavbpn EPTZđã avbptề tựuavbp đtAYTông đủavbp cEPTZả: tAYTviên GiásLB2m bitAYTnh, cháuEPTZ hắsLB2n, avbpviên sLB2trung uýsLB2 kỵavbp binFYgbh tAYTlàm nhiệtAYTm vtAYTụ chỉsLB2 hsLB2uy việcavbp EPTZhành quyết,EPTZ ngườEPTZi tAYTy avbpsĩ vFYgbà mộtsLB2 liEPTZnh mụcsLB2. HọEPTZ bavbpước lêavbpn vavbpới nhữngEPTZ bộEPTZ FYgbmặt ngFYgbhiêm trọng,tAYT nhưnsLB2g đãEPTZ nửaFYgb phầnEPTZ sưsLB2ợng sùtAYTng trướcsLB2 cặptAYT mắtsLB2 tưFYgbơi cườisLB2 vàtAYT tAYTsáng ngờisLB2 vẻEPTZ nEPTZgạo nghễtAYT ctAYTủa sLB2Ruồi Trâu.
- ChàosLB2... chsLB2ào cáFYgbc qsLB2uý ônEPTZg! Áavbpi sLB2chà, cFYgbả FYgbCha tuFYgbyên uýEPTZ tôtAYTn kínFYgbh (1EPTZ) cavbpũng tAYTdậy sớmEPTZ tsLB2hế cơavbp à!.sLB2.. ĐFYgbại uýsLB2, ôFYgbng avbpcó mEPTZạnh giỏFYgbi khsLB2ông? FYgbChắc đốtAYTi vớiEPTZ ôtAYTng, cuộtAYTc gặtAYTp sLB2gỡ hEPTZôm navbpay củasLB2 chúnFYgbg FYgbta savbpẽ dễtAYT chịuFYgb EPTZhơn EPTZlần trướtAYTc pEPTZhải khôntAYTg ạ?sLB2 À,EPTZ tôFYgbi thFYgbấy cáFYgbnh tsLB2ay EPTZông vavbpẫn cFYgbòn bătAYTng EPTZbó trsLB2eo trưFYgbớc EPTZngực kìa!tAYT Chỉavbp tavbpại tAYTlần trưavbpớc FYgbtôi bắnavbp hEPTZụt đEPTZó tEPTZhôi. NhữngtAYT ttAYTay thiệsLB2n FYgbxạ nFYgbày chắcsLB2 bắnavbp khásLB2 hơn...FYgb sLB2phải khôFYgbng, cFYgbác bạn?
Ruồi TrâutAYT đưsLB2a mắFYgbt FYgbnhìn EPTZmột lượFYgbt nhữngtAYT EPTZbộ msLB2ặt FYgbủ dộFYgbt cavbpủa mấEPTZy ngườtAYTi lính:
- DtAYTù tAYTsao EPTZlần FYgbnày khôngFYgb phảisLB2 btAYTăng avbpbó tavbpreo trướcEPTZ ngựcFYgb nữatAYT đâusLB2. NàosLB2! EPTZNào! SEPTZao vEPTZẻ mặtavbp cEPTZác bạnsLB2 trôngEPTZ thiểFYgbu nãtAYTo đếnFYgb thsLB2ế? NghiêsLB2m! Vavbpà tAYTbắn chtAYTo ttAYThật trúEPTZng vàFYgbo nsLB2ào. RồiEPTZ cácsLB2 tAYTbạn EPTZsẽ cóavbp nhiềavbpu việFYgbc phảsLB2i làFYgbm, màavbp cứavbp nFYgbhư thFYgbế nàyFYgb sLB2không bEPTZiết cósLB2 FYgblàm FYgbnổi khôngtAYT. Bâavbpy gsLB2iờ cátAYTc bạnFYgb đượcavbp quyềtAYTn tậpFYgb tavbprước tAYTthì còsLB2n EPTZgì bằng.
- HỡiFYgb con...
Vị lFYgbinh mụcFYgb tiếsLB2n lFYgbên ntAYTgắt lsLB2ời atAYTnh. NsLB2hững nsLB2gười khácsLB2 đsLB2ều lùavbpi EPTZlại phíFYgba sautAYT, FYgbđể mặcFYgb avbphai ngavbpười vớiavbp nhau.
- ChỉtAYT còntAYT FYgbít FYgbphút nữavbpa lFYgbà avbpcon sẽEPTZ vềEPTZ vớitAYT Đấngavbp SángFYgb FYgbTạo (EPTZ2) rFYgba cosLB2n. Nhữngavbp gFYgbiây phúavbpt cFYgbuối cùngEPTZ ntAYTày FYgblà dàntAYTh chsLB2o coEPTZn đểEPTZ ăntAYT nănsLB2 sáavbpm hsLB2ối, cosLB2n chớFYgb navbpên dùnEPTZg vàavbpo vitAYTệc nàEPTZo sLB2khác. ChtAYTa xavbpin coavbpn, sLB2con tFYgbhử ngtAYThĩ xeEPTZm, EPTZnếu chếtFYgb màsLB2 khôavbpng FYgbđược avbpchịu avbpphép gFYgbiải tội,tAYT lòngsLB2 cavbpòn hunEPTZg dữFYgb thìsLB2 EPTZđáng sLB2sợ bFYgbiết bFYgbao! ChtAYTờ đếavbpn khavbpi FYgbcon sLB2đứng tAYTtrước ĐFYgbấng PEPTZhán XéFYgbt (sLB23) sLB2của cosLB2n thìtAYT lúFYgbc ấytAYT sLB2ăn năEPTZn đãEPTZ FYgbmuộn rồiFYgb. SEPTZắp lạiavbp gầnsLB2 sLB2ngai bavbpáu vôavbp cùnavbpg tôEPTZn nsLB2ghiêm củaFYgb NtAYTgười mtAYTà cavbpon vẫavbpn cứFYgb cườitAYT đùaEPTZ navbphư thếavbp đượcFYgb sao?
- CườiEPTZ đùaavbp sLB2ư, thưFYgba tAYTcha tôntAYT kínsLB2h? TFYgbôi tưởngtAYT EPTZcái bàtAYTi gtAYTiáo lsLB2ý cavbpỏn csLB2on FYgbấy chỉFYgb đểFYgb sLB2cho navbphững FYgbngười cùEPTZng phEPTZía vớiavbp cFYgbha sLB2nghe avbpthôi avbpchứ! Baavbpo sLB2giờ đếnFYgb lượEPTZt FYgbchúng tôi,sLB2 chFYgbúng tôiavbp sLB2sẽ davbpùng FYgbtrọng pháoEPTZ FYgbchứ chẳngFYgb dùntAYTg đếnavbp dEPTZăm khẩuFYgb súngsLB2 khatAYTi hậavbpu cEPTZũ kỹsLB2 nEPTZày đâuavbp! EPTZVà lúsLB2c bEPTZấy gFYgbiờ cácFYgb EPTZvị sẽavbp thsLB2ấy chúsLB2ng tôisLB2 csLB2ười đùaEPTZ avbpđến đâu.
- avbpCác cosLB2n sLB2sẽ dùsLB2ng tAYTtrọng phtAYTáo ư?avbp Ôavbpi! ThậttAYT làavbp avbpvô phúcavbp chEPTZo EPTZcon qFYgbuá! sLB2Con vẫEPTZn chưEPTZa sLB2hiểu FYgbrằng avbpcon đangFYgb đứngavbp trtAYTên bsLB2ờ vavbpực thẳmFYgb đángEPTZ sợFYgb nFYgbhư avbpthế navbpào FYgbhay sao?
Ruồi TsLB2râu ngavbpoái đầuavbp nhEPTZìn lỗFYgb huyệsLB2t mtAYTở rộngsLB2 EPTZsau lưngtAYT mình.
- VậyEPTZ chasLB2... tAYTcha tavbpôn EPTZkính tưởngEPTZ ravbpằng tAYTđặt đưFYgbợc tôitAYT xsLB2uống đấytAYT lEPTZà xosLB2ng chuyệavbpn vớavbpi FYgbtôi rồiavbp sLB2hay saosLB2? CóEPTZ lẽsLB2 ctAYTác avbpvị còntAYT chsLB2ặn msLB2ột pEPTZhiến tAYTđá EPTZlên mavbpồ avbptôi đểFYgb "bEPTZa ntAYTgày sauFYgb" tôi.tAYT.. tFYgbôi khỏiavbp sốntAYTg lạFYgbi EPTZchứ gsLB2ì? (sLB24) Cavbphớ sợ,avbp FYgbCha tAYTtôn kFYgbính ạ!avbp TôiEPTZ sẽEPTZ khFYgbông xâsLB2m phsLB2ạm tAYTvào quFYgbyền củaEPTZ cFYgbác vịEPTZ trotAYTng ntAYThững sLB2trò diễnsLB2 kavbpịch rẻsLB2 sLB2tiền nàyavbp đâavbpu. ĐặttAYT tôitAYT xuốngFYgb đâu,avbp tôisLB2 sẽEPTZ sLB2nằm yêFYgbn EPTZở đấFYgby nhưEPTZ mộEPTZt con..EPTZ. EPTZcon csLB2huột vtAYTậy. NFYgbhưng, dùtAYT tAYTsao mFYgbặc ltAYTòng, chúnsLB2g tavbpôi vẫavbpn tAYTsẽ dùnFYgbg đếFYgbn trọngsLB2 pháotAYT đấy.
Vị sLB2linh sLB2mục ktAYTêu lên:
- ÔiEPTZ! LạytAYT Chúavbpa lFYgbòng EPTZlành vFYgbô cùsLB2ng! tAYTXin ChFYgbúa sLB2tha tộisLB2 FYgbcho ksLB2ẻ bấtAYTt hEPTZạnh này!
Viên trsLB2ung uýFYgb kỵFYgb tAYTbinh, giọngEPTZ sLB2ồ sLB2ồ khấn:
- Amen!
Còn viênavbp đạiFYgb tFYgbá vtAYTà đứaEPTZ cháavbpu thsLB2ì sùnavbpg kíEPTZnh làEPTZm dấsLB2u thEPTZánh giá.
Thấy rõEPTZ rằngavbp khuyênEPTZ bảoavbp nữaavbp cũsLB2ng chavbpẳng điFYgb đếnavbp đâEPTZu, vịtAYT lavbpinh mụtAYTc đànhtAYT phsLB2ải tavbpừ bỏsLB2 côngtAYT tAYTviệc vFYgbô kFYgbết qEPTZuả củsLB2a mìnhsLB2. ÔngsLB2 EPTZbước sLB2sang avbpbên ctAYTạnh, lEPTZắc đEPTZầu, sLB2mồm FYgblầm FYgbrầm cầuEPTZ FYgbkinh. Chỉavbp troFYgbng phútEPTZ chốEPTZc, côngavbp vitAYTệc chuẩnEPTZ bFYgbị ngắtAYTn gọntAYT vEPTZà avbpđơn giảnsLB2 đềuavbp đãtAYT đượcavbp havbpối hảsLB2 FYgblàm xongtAYT. RuồsLB2i Trâuavbp rsLB2a đứnavbpg FYgbđúng vEPTZào chỗavbp avbpcủa mìntAYTh EPTZvà qutAYTay tAYTlại thEPTZoáng sLB2nhìn lênFYgb cavbpảnh FYgbhuy hoàngsLB2 csLB2hói chaavbpng áFYgbnh sLB2sáng vànsLB2g vàsLB2 tAYTđỏ EPTZcủa mặtsLB2 trờiFYgb tAYTđang mọtAYTc. MộtEPTZ lsLB2ần nữasLB2 RusLB2ồi TrâFYgbu lạiFYgb yEPTZêu cầtAYTu khôngsLB2 bFYgbịt msLB2ắt. NhìFYgbn vẻsLB2 mEPTZặt EPTZnhư tháFYgbch thtAYTức củsLB2a tAYTanh, vitAYTên FYgbđại sLB2tá đànhavbp mtAYTiễn cưỡngavbp đồngFYgb ý.EPTZ Cavbpả haavbpi nsLB2gười EPTZđều qavbpuên rằngEPTZ nhưtAYT thếsLB2 họEPTZ ctAYTó avbpthể lavbpàm ảsLB2nh sLB2hưởng tớFYgbi tinEPTZh thầtAYTn EPTZquân sĩ.
Ruồi Travbpâu đứngsLB2 qEPTZuay tAYTthẳng mặttAYT vềavbp phítAYTa họFYgb vFYgbà mavbpỉm cườEPTZi. Nhữavbpng cáFYgbnh EPTZtay cầmavbp súngavbp rutAYTn lênsLB2. AEPTZnh bảo:
- TôtAYTi hoànavbp toànEPTZ sẵnsLB2 sàngtAYT rồi.
Viên trusLB2ng uýsLB2 bưFYgbớc lênsLB2 phtAYTía trước,avbp ngườisLB2 rusLB2n tAYTrun vìEPTZ xúcavbp đtAYTộng. HtAYTắn sLB2chưa hềtAYT chỉEPTZ avbphuy xửEPTZ bắtAYTn baFYgbo giờ.
- Chuẩavbpn bị...avbp NhằmFYgb! Bắn!
Ruồi Trâuavbp hơiFYgb lsLB2ạng ngườisLB2 đtAYTi, nFYgbhưng lấavbpy nsLB2gay tAYTlại đFYgbược tAYTthăng bằng.tAYT MEPTZột vtAYTiên đạnEPTZ bEPTZắn kFYgbhông vữngavbp đtAYTã sượtEPTZ trêFYgbn máFYgb anFYgbh. VtAYTài gavbpiọt máusLB2 loEPTZang EPTZtrên cổavbp áavbpo trEPTZắng. Mavbpột viênFYgb khácsLB2 EPTZtrúng vàoEPTZ chânEPTZ, phíaavbp trênsLB2 đFYgbầu gối.sLB2 KsLB2hi EPTZkhói taEPTZn avbpthì sLB2đám lsLB2ính thấyFYgb aEPTZnh vavbpẫn đứnsLB2g, sLB2vẫn tAYTmỉm cườiFYgb FYgbnhư FYgbcũ EPTZvà đsLB2ang lFYgbấy sLB2bàn tFYgbay tàtAYTn tavbpật EPTZquệt mavbpáu EPTZtrên má.
Anh nói:
tAYT- BEPTZắn sLB2xoàng qusLB2á rồFYgbi, cácEPTZ bạsLB2n ạ!
Giọnavbpg nóavbpi travbpong trtAYTẻo vàavbp khúsLB2c triếtEPTZ EPTZcủa FYgbanh khắsLB2c sâEPTZu vàavbpo tiFYgbm nhữtAYTng ngườiFYgb lEPTZính khtAYTốn kFYgbhổ đEPTZang hếtsLB2 avbpsức bànFYgbg hoEPTZàng vàavbp bốisLB2 rối.
- sLB2Các bạnFYgb thavbpử sLB2bắn lạsLB2i xetAYTm nào!
Toàn bộavbp hàntAYTg línhtAYT đềavbpu rùngtAYT mEPTZình stAYTởn tAYTgáy vFYgbà rsLB2ên EPTZrỉ. NgườisLB2 nàoFYgb ngưtAYTời nấyEPTZ nhằmtAYT cEPTZhệch sanFYgbg bêsLB2n cạnh,EPTZ FYgbthầm msLB2ong viênsLB2 đsLB2ạn kếavbpt liEPTZễu tFYgbính mệnhsLB2 sLB2Ruồi FYgbTrâu FYgblà sLB2của ngườitAYT bêavbpn sLB2cạnh sLB2chứ kavbphông phảsLB2i củaEPTZ mìsLB2nh. RtAYTuồi avbpTrâu tAYTthì vẫnsLB2 ctAYTứ đứsLB2ng avbpthản nhiêtAYTn, msLB2ỉm cườavbpi nhEPTZìn họ.EPTZ sLB2Họ tAYTchỉ avbpbiên cavbpuộc xsLB2ử avbptử ttAYThành mộtavbp cuộcFYgb giếtEPTZ chóEPTZc trotAYTng lòFYgb mổsLB2, vàFYgb tAYTbây giFYgbờ họavbp lạiFYgb phảiFYgb ltAYTàm lạiavbp từavbp avbpđầu cáFYgbi csLB2ông việtAYTc avbpghê rợnEPTZ này.EPTZ ĐámtAYT lísLB2nh FYgbđột ngộtEPTZ hEPTZoảng vía,avbp havbpọ sLB2hạ sLB2súng đứngEPTZ ntAYTghe tAYTnhững lờisLB2 mắEPTZng mỏsLB2 EPTZvà cEPTZhửi sLB2rủa điênEPTZ FYgbcuồng ctAYTủa cátAYTc vitAYTên avbpsĩ EPTZquan. Havbpọ sữnsLB2g ssLB2ờ vEPTZà hãiavbp hùngFYgb giFYgbương mắtsLB2 nhEPTZìn avbpngười vừaavbp bavbpị hEPTZọ bsLB2ắn sLB2mà chẳngavbp hiểuavbp saFYgbo ôngavbp tEPTZa vẫntAYT khôngsLB2 chết.
Viên Giáavbpm bEPTZinh vunFYgbg FYgbnắm đấmavbp trướcEPTZ mặtFYgb EPTZhọ. HắntAYT lavbpồng FYgblộn quáttAYT tháo,tAYT bắtEPTZ tAYThọ phtAYTải đứtAYTng vàFYgbo vịEPTZ tavbprí, giFYgbương sFYgbúng lsLB2ên vàtAYT hFYgbối hsLB2ả sLB2làm FYgbmau FYgbcho xonsLB2g chuyện.sLB2 sLB2Nhưng EPTZchính hắFYgbn cũEPTZng hoEPTZàn toànEPTZ mấtsLB2 avbptinh tavbphần khôEPTZng kháEPTZc gìFYgb bọntAYT lavbpính. HsLB2ắn khôngsLB2 dátAYTm nhìntAYT avbpvào cáiavbp EPTZthân htAYTình avbpkhủng khsLB2iếp kitAYTa cứEPTZ đứngtAYT trơsLB2 trơtAYT màFYgb ktAYThông chEPTZịu ngãsLB2 xuốngtAYT. Hắnavbp gitAYTật nEPTZảy mìnsLB2h FYgbvà rtAYTun EPTZbắn lêEPTZn kavbphi avbpnghe giFYgbọng chavbpế giễutAYT cEPTZủa RutAYTồi Trâu:
- ĐạtAYTi EPTZtá, stAYTao sángavbp avbphôm nFYgbay FYgbông lạiEPTZ đưaEPTZ FYgbra mộtEPTZ độiavbp líntAYTh xFYgboàng thế.EPTZ sLB2Để tsLB2ôi xetAYTm tAYTtôi cFYgbó thtAYTể đEPTZiều ktAYThiển hEPTZọ khavbpá hơnFYgb khavbpông! NàotAYT, ctAYTác FYgbbạn! KìasLB2, cậFYgbu đứnsLB2g EPTZphía avbpbên tráavbpi kitAYTa, EPTZnâng súnavbpg csLB2ao sLB2lên chavbpứ! ChúsLB2c phFYgbúc avbpcho tEPTZấm lònEPTZg củaFYgb tAYTcậu, cậusLB2 bạEPTZn ạ!tAYT TrtAYTong tsLB2ay cậFYgbu làEPTZ súFYgbng FYgbtrận đấavbpy cavbphứ EPTZkhông pEPTZhải xFYgboong chảoavbp tAYTđâu nhéavbp! Nhavbpắm thẳtAYTng cFYgbả chtAYTưa? NFYgbào, bâEPTZy gEPTZiờ... chuẩnavbp bịFYgb... nhằm!...
Viên đạisLB2 FYgbtá nhảFYgby xổEPTZ lên,sLB2 csLB2ướp lờiEPTZ aFYgbnh, hét:
- Bắn!
Để chEPTZo ngườtAYTi bavbpị bắEPTZn tựEPTZ sLB2chỉ huFYgby cuộavbpc xFYgbử sLB2bắn củsLB2a mìnFYgbh thìFYgb EPTZai màsLB2 chịavbpu được.
sLB2Sau losLB2ạt đạntAYT lộnsLB2 xộntAYT vEPTZà FYgbvô sLB2tổ chsLB2ức, đámEPTZ línsLB2h bỏEPTZ hFYgbàng nFYgbgũ rtAYTun rẩysLB2 đFYgbứng tútAYTm avbptụm EPTZlại vEPTZới nsLB2hau, mắtavbp ngsLB2ơ ngácsLB2, sữngavbp sờtAYT FYgbnhìn avbpvề avbpphía trưEPTZớc. Mộtavbp tênsLB2 líFYgbnh thậmavbp chFYgbí FYgbcòn khFYgbông bấFYgbm csLB2ò, qusLB2ăng súngFYgb, ntAYTgồi sLB2sụp xusLB2ống đấtEPTZ avbpmà rFYgbên rỉ:
- avbpTôi ctAYThịu thôavbpi, tôitAYT chịusLB2 thôi!
Khói dầnavbp tavbpan, bEPTZay lEPTZên hoàtAYT avbpvào ánsLB2h tAYTnắng tAYTle lóiavbp củFYgba FYgbban maFYgbi. sLB2Họ thFYgbấy RusLB2ồi TrEPTZâu ngsLB2ã rFYgba, họsLB2 cònFYgb thấyEPTZ ltAYTà RuồEPTZi TrâsLB2u sLB2vẫn chavbpưa chFYgbết. PhsLB2út đầFYgbu tiEPTZên FYgbcả qutAYTan ltAYTẫn sLB2lính đFYgbứng FYgbim nhEPTZư sLB2đã hotAYTá đáEPTZ FYgbmà nsLB2hìn EPTZmột vậtavbp gìFYgb dFYgbễ tAYTsợ avbpđang lănFYgb lộn,FYgb qFYgbuằn qtAYTuại trênsLB2 avbpmặt đất.
Rồi sLB2cả sLB2người sLB2y sLB2sĩ vàtAYT viFYgbên EPTZđại táFYgb EPTZcùng EPTZkêu lêsLB2n chạytAYT EPTZào đavbpến sLB2chỗ RsLB2uồi TrsLB2âu vìFYgb họtAYT thsLB2ấy antAYTh vEPTZẫn lếFYgbt mộtavbp chântAYT, qavbpuỳ FYgblên mavbpà nhỏmEPTZ dậy,tAYT vẫnFYgb avbpnhìn vtAYTào toátAYTn línFYgbh avbpvà vẫnEPTZ csLB2ười lên:
- LạiEPTZ bắnsLB2 tFYgbrượt rồavbpi! Bắn..FYgb. avbplại FYgbđi, cásLB2c bạn!FYgb sLB2... tAYTĐể xeavbpm... nsLB2ếu avbpcác bạntAYT khôavbpng thể...
Ruồi TrâEPTZu bỗngFYgb lavbpảo đavbpảo rồisLB2 ngEPTZã vậtsLB2 sanEPTZg mộttAYT bêFYgbn ttAYTrên bavbpãi cỏ.
Viên đFYgbại tEPTZá khẽFYgb hỏi:
- ÔEPTZng ấyavbp tAYTchết chưa?
NgườiEPTZ avbpy sĩsLB2 qEPTZuỳ gtAYTối, đặtEPTZ tatAYTy sLB2lên chiếcsLB2 ssLB2ơ FYgbmi đẫmavbp mátAYTu EPTZcủa RusLB2ồi TrâsLB2u, trảsLB2 lời:
- ChắFYgbc vậytAYT... TạFYgb ơEPTZn Chúa!
Viên tAYTđại táavbp ntAYThắc theo:
- TsLB2ạ ơavbpn Chúa!FYgb ThếEPTZ lEPTZà xong!
ĐFYgbứa chsLB2áu kFYgbéo sLB2tay EPTZáo hắn:
- FYgbChú ơtAYTi... Hồavbpng FYgby gFYgbiáo cFYgbhủ đếnsLB2! sLB2Ngài đangavbp đứngEPTZ ởavbp tAYTcổng vFYgbà avbpcứ đòisLB2 vàotAYT đây.
- CáEPTZi gìavbp? KhôngtAYT, khFYgbông được...FYgb tFYgbôi kFYgbhông cFYgbho vàoFYgb được!EPTZ FYgbBọn línhsLB2 gáEPTZc đâavbpu cảtAYT rồsLB2i? ThưFYgba ĐứcsLB2 HồngsLB2 y...
Cửa mEPTZở rồiavbp lạiavbp đóng.avbp Mông-ta-sLB2ne-li đEPTZã đứsLB2ng FYgbtrong EPTZsân, đôEPTZi mắtAYTt FYgbđầy kintAYTh hoàtAYTng, tAYTtrừng trừngavbp nhìEPTZn avbpvề tAYTphía trước.
- sLB2Thưa Đứavbpc Hồnavbpg yavbp! FYgbTôi EPTZxin ngài...sLB2 cảnhEPTZ sLB2này ngàsLB2i xsLB2em bấttAYT EPTZtiện! ViFYgbệc hàsLB2nh quyếtEPTZ vừaavbp kFYgbết thúc,tAYT thFYgbi tAYThài còntAYT chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- sLB2Tôi đếnsLB2 nhìavbpn nEPTZó mEPTZột chút.
GiọtAYTng tAYTnói vEPTZà ctAYTả bộsLB2 dạngEPTZ ctAYTủa Mông-ta-FYgbne-li trontAYTg phúavbpt ấEPTZy đãFYgb avbpkhiến cavbpho vEPTZiên GFYgbiám bisLB2nh phảiFYgb sLB2sửng FYgbsốt, ôtAYTng tEPTZa nhưsLB2 mộtEPTZ kEPTZẻ mEPTZộng du.
Một ngườiavbp línFYgbh bỗngFYgb kêuFYgb lên:
- ỐiFYgb, lạEPTZy Cavbphúa tôi!
Viên Giavbpám bisLB2nh quaavbpy FYgbngoắt sLB2lại nhìn.
Quả nhiavbpên thế!
TấmsLB2 thtAYTân đẫavbpm EPTZmáu trênavbp bãisLB2 cFYgbỏ lạiFYgb sLB2một lầnEPTZ nữaavbp EPTZvật vãsLB2 avbpvà rênEPTZ rỉ.
NgườitAYT avbpy sĩsLB2 ngồiEPTZ tAYTsụp xuEPTZống, EPTZkê đầuFYgb kẻtAYT hsLB2ấp hốFYgbi lênEPTZ đùiavbp mình.
Ông FYgbta tutAYTyệt vọngsLB2 kêavbpu lên:
- NEPTZhanh lEPTZên! Nhavbpanh lavbpên, quâFYgbn FYgbdã mtAYTan! sLB2Cho ônEPTZg ttAYTa chtAYTết hẳnEPTZ đi,EPTZ sLB2vì EPTZơn Chúaavbp! ĐểFYgb ttAYThế nàyavbp tsLB2ội nghEPTZiệp quá!
Máu chảavbpy sLB2túa tAYTra EPTZhai bàtAYTn tavbpay ngườavbpi tAYTy EPTZsĩ. REPTZun lẩyavbp bẩavbpy tAYTtừ đầuavbp đếnsLB2 chFYgbân, ôngavbp FYgbta cavbpố giữtAYT yFYgbên ttAYThân hìFYgbnh còEPTZn đanFYgbg gEPTZiãy giụatAYT. EPTZTrong khFYgbi sLB2ông avbpta đasLB2ng tAYTcuống qsLB2uýt qtAYTuay navbphìn tứEPTZ phsLB2ía đểFYgb cầuavbp sLB2mong tAYTgiúp sLB2đỡ, vtAYTị lEPTZinh tAYTmục avbpcúi xsLB2uống qavbpua vEPTZai ônEPTZg, ksLB2ệ tưEPTZợng ChúFYgba chịuEPTZ nạnFYgb vàotAYT đôitAYT mavbpôi ngườiEPTZ tAYThấp hối.
- NhtAYTân datAYTnh CFYgbhúa chEPTZa, ChútAYTa con...
Ruồi TrâEPTZu tavbpựa ltAYTên đùisLB2 ngườiEPTZ sLB2y FYgbsĩ, nhỏmFYgb dậy,EPTZ mắavbpt mởtAYT tAYTto nhìntAYT chònEPTZg chọcEPTZ vàoavbp tượnFYgbg tAYTChúa EPTZchịu ntAYTạn. Rồavbpi avbpgữa bầuFYgb tịcEPTZh mịchFYgb sLB2câm avbplắng tAYTvà bătAYTng gisLB2á ấy,avbp ansLB2h ttAYTừ avbptừ giavbpơ cáFYgbnh EPTZtay phảEPTZi bịsLB2 bEPTZắn gsLB2ãy sLB2lên, vàsLB2 gsLB2ạt ctAYThiếc tượntAYTg thavbpánh tAYTgiá sLB2ra. MộtAYTt vếttAYT EPTZmáu đỏEPTZ tưavbpơi vấyEPTZ sLB2trên mặtFYgb tượng.
- PadtAYTre... EPTZChúa Trời...EPTZ củFYgba avbpcha... avbpthoả mãnavbp ravbpồi chứ?
Đầu FYgbanh avbplả xuốtAYTng EPTZcánh FYgbtay ngườiEPTZ sLB2y sĩ.
*
* *
- ThưsLB2a ĐứctAYT HồngEPTZ y?
Thấy EPTZHồng avbpy sLB2giáo chFYgbủ vẫnFYgb FYgbchưa tỉnhFYgb gavbpiấc kinFYgbh hoàngsLB2, đEPTZại ttAYTá PherarFYgbi lạitAYT gọisLB2 ttAYTo hơn:
- ThFYgbưa FYgbĐức tAYTHồng y!
Mông-ta-ne-li tAYTnhìn lên:
- NFYgbó cFYgbhết rồi.
- VângFYgb, chEPTZết sLB2hẳn rồitAYT, thFYgbưa Đứcavbp HồngsLB2 yFYgb. XEPTZin ngàiavbp rtAYTa ttAYThôi EPTZchứ avbpạ?... Cảnhavbp tượngavbp navbpày ravbpùng rợntAYT lắm...
- sLB2Nó chếtFYgb rồisLB2 FYgb- Mông-ta-ne-liFYgb nhEPTZắc EPTZlại vàFYgb mộEPTZt lầnsLB2 avbpnữa nhìnavbp xuốngsLB2 EPTZmặt REPTZuồi sLB2Trâu tAYT- EPTZTa avbpđã sờFYgb vàsLB2o ngườiavbp avbpnó màavbp sLB2nay nóavbp chếttAYT mấttAYT FYgbrồi (1).
Viên trunavbpg utAYTý xFYgbì xàavbpo mộtavbp giọnFYgbg khinavbph bạc:
- Nửaavbp tsLB2á đạnsLB2 vàEPTZo nEPTZgười, ôsLB2ng tFYgba cEPTZòn moFYgbng chtAYTờ sLB2gì nữa?
Người FYgby EPTZsĩ cũEPTZng thavbpì tAYTthào đáptAYT lại:
- Chắavbpc ôngFYgb ấyEPTZ FYgbkinh havbpãi tAYTvì trôavbpng tAYTthấy máu.
Viên avbpGiám biavbpnh FYgbkiên quyếtsLB2 EPTZkéo avbptay Mông-ta-ne-li:
- XiEPTZn ĐứcEPTZ HồtAYTng EPTZy đừnFYgbg nhFYgbìn hắnEPTZ nữa.FYgb NgàFYgbi csLB2ho phEPTZép cavbpha EPTZtuyên sLB2uý FYgbđưa FYgbngài vềtAYT chứsLB2 ạ?
- sLB2Phải... tôEPTZi về.
Mông-ta-ne-li tsLB2ừ tFYgbừ qEPTZuay gtAYTót tAYTra khỏavbpi bãEPTZi cỏtAYT đẫmtAYT máuEPTZ màEPTZ EPTZbước FYgbra EPTZngoài, vịavbp linFYgbh mụcsLB2 sLB2và avbpviên đavbpội thtAYTeo sauFYgb. ĐếnEPTZ sLB2cổng, ônFYgbg avbpta dừngFYgb btAYTước sLB2và vẫnEPTZ ngoáEPTZi lạiEPTZ nhìntAYT vớitAYT cặFYgbp mắtAYTt kinavbph avbpngạc FYgbvà đờtAYT đtAYTẫn ntAYThư mắtEPTZ mộtFYgb EPTZcon ma.
- EPTZNó chsLB2ết rồi.
*
* *
Mấy tiếEPTZng đồngavbp FYgbhồ sausLB2, MáctAYT-cô-nê đavbpến căEPTZn nhEPTZà nhavbpỏ trêavbpn avbpsườn đồsLB2i tAYTđể báEPTZo tAYTcho Mác-ti-EPTZni biEPTZết avbplà ansLB2h khỏisLB2 FYgbphải htAYTy sinsLB2h thsLB2ân mìnFYgbh mộtEPTZ cácFYgbh tAYTvô íchEPTZ nữa.
Kế hoạcsLB2h giảiFYgb FYgbcứu chFYgbo RuEPTZồi Tavbprâu lầnFYgb tavbphứ hEPTZai đãFYgb chuẩnavbp bịavbp xonFYgbg, bởavbpi vìFYgb lầnavbp navbpày bốavbp trsLB2í đơntAYT giảntAYT hEPTZơn EPTZlần tavbprước nhiFYgbều. HọsLB2 quyếavbpt địnhFYgb đếnsLB2 sánavbpg hsLB2ôm sauEPTZ, khavbpi đsLB2ám rướctAYT "EPTZMình Thánh"EPTZ diFYgbễu qEPTZua chEPTZân đồiFYgb sLB2trên ctAYTó phsLB2áo đFYgbài, Mác-tiavbp-ni savbpẽ tsLB2ừ avbptrong đátAYTm đôntAYTg tiavbpên lêtAYTn trướtAYTc, rútAYTt súnsLB2g EPTZngắn giEPTZấu trotAYTng ngựctAYT avbpáo ravbpa, EPTZbắn vàFYgbo msLB2ặt tAYTviên avbpGiám bEPTZinh. NhEPTZân lúFYgbc lộnsLB2 xEPTZộn, EPTZhai mưEPTZơi ngườisLB2 đầyEPTZ đủFYgb FYgbkhí giớitAYT sFYgbẽ sLB2thình FYgblình xôngsLB2 tớiavbp cổng,sLB2 đáEPTZnh phEPTZá tEPTZới tậEPTZn tFYgbháp FYgbcanh, dùnFYgbg tAYTvũ FYgblực bắtavbp tAYTgiữ tênFYgb EPTZgiữ chtAYTìa avbpkhoá navbpgục, tAYTbuộc avbpnó phtAYTải EPTZmở cửasLB2 xàEPTZ ltAYTim, cõnEPTZg Ruồiavbp FYgbTrâu tAYTra sLB2và bắEPTZn cavbphết hsLB2oặc sLB2chế avbpngự bấtEPTZ cFYgbứ ksLB2ẻ nFYgbào địnhtAYT EPTZcản đườnFYgbg. avbpRa sLB2đến cổavbpng họtAYT stAYTẽ vừavbpa đavbpánh vừaavbp EPTZrút, sLB2đồng thờiavbp yểmsLB2 hộavbp EPTZcho mEPTZột toánsLB2 tAYTdân buôavbpn lậavbpu thEPTZứ htAYTai EPTZcó vFYgbũ avbptrang vàsLB2 cưỡiEPTZ ngựaavbp đếnavbp FYgbđể sLB2đem RuồiFYgb TrâtAYTu sLB2tới chavbpỗ ẩntAYT FYgbnấp asLB2n toàsLB2n trtAYTên núisLB2 cao.
Trong nhómtAYT ctAYTốt cavbpán chỉavbp cóEPTZ Giavbpê- mavbpa làFYgb EPTZkhông FYgbbiết títAYT gavbpì vFYgbề kFYgbế hoavbpạch sLB2này. Mác-avbpti-ni EPTZđã cóFYgb nEPTZguyện vọngEPTZ đsLB2ặc bFYgbiệt ysLB2êu cầuavbp khôEPTZng đFYgbể avbpcho EPTZchị biết.sLB2 EPTZAnh bảo:
- CEPTZhẳng mFYgbấy chốcavbp chịavbp FYgbấy vỡavbp FYgbtim rFYgba mất.
Vừa thấEPTZy Mác-ctAYTô-nê đếavbpn cổnFYgbg, Mác-ti-nEPTZi đãavbp mFYgbở EPTZcửa tAYTkính, btAYTước sLB2ra FYgbhiên đón:
- EPTZCó avbptin tAYTgì khavbpông, Mác-cô-nêEPTZ? Ôi!...
Mác-cô-nê khôntAYTg trảEPTZ lờsLB2i, chỉavbp hấttAYT chiFYgbếc mũEPTZ rtAYTơm rộngsLB2 tAYTvành avbpra ssLB2au gáy.
Họ cùnFYgbg nEPTZhau nsLB2gồi dướiFYgb máiFYgb hiên.
Không asLB2i nóFYgbi mộavbpt lời.tAYT NhEPTZưng cEPTZhỉ thoavbpáng tAYTnhìn vẻsLB2 mặtavbp ẩsLB2n davbpưới vàtAYTnh mũavbp khFYgbi Máavbpc-cô-nê bướtAYTc vàtAYTo, Mác-sLB2ti-ni cũngtAYT sLB2đã hiểavbpu rõEPTZ tìsLB2nh hình.
Một hồiavbp itAYTm FYgblặng dài.EPTZ CuốEPTZi cùng,EPTZ sLB2anh hỏi:
- XFYgbảy sLB2ra FYgblúc nàavbpo thế?
Chính sLB2tai asLB2nh tựavbp nghsLB2e, Mác-EPTZti-ni csLB2ũng đEPTZã thấysLB2 giọFYgbng nóFYgbi củatAYT mFYgbình sLB2uể oavbpải vàtAYT chánFYgb navbpgán FYgbnhư cảtAYT tsLB2hế giớavbpi này.
- Savbpáng EPTZnay, lúEPTZc rạngEPTZ đônFYgbg. Viêavbpn độtAYTi sLB2cho tôitAYT bFYgbiết. Aavbpnh sLB2ta avbpcó mặtAYTt ởFYgb đó,FYgb trôEPTZng rõsLB2 cả.
Mác-ti-ni nhìntAYT EPTZxuống, rứavbpt đứavbpt đoạnsLB2 chtAYTỉ vướntAYTg EPTZở EPTZtay áo.
Mọi sFYgbự đềuFYgb avbplà hưFYgb khônsLB2g (1)EPTZ. CtAYThuyện nEPTZày cũtAYTng FYgblà EPTZhư khôngEPTZ nốtsLB2. ĐátAYTng lẽavbp ngsLB2ày msLB2ai aEPTZnh sẽsLB2 phảiEPTZ chếttAYT. VEPTZậy màEPTZ bsLB2ây giEPTZờ tEPTZhế gisLB2ới mFYgbơ ướctAYT củasLB2 lavbpòng antAYTh đãFYgb taEPTZn đavbpi, htAYTệt nEPTZhư cásLB2i tFYgbhế giớtAYTi thầntAYT tiFYgbên tAYTcủa EPTZnhững giấctAYT FYgbmộng vEPTZàng FYgblúc hoànEPTZg hônFYgb FYgbtan EPTZđi khEPTZi mànFYgb đêmavbp buôngEPTZ xuavbpống. vàavbp atAYTnh FYgbđã bịFYgb đFYgbuổi bậtsLB2 tEPTZrở FYgblại vớisLB2 ctAYTái FYgbthế giớtAYTi avbpbuồn tẻFYgb, EPTZlần hồtAYTi ntAYTgày nàsLB2y avbpqua thsLB2áng khácsLB2, cáFYgbi thếEPTZ gEPTZiới avbpcủa Gơ-rát-xFYgbi-ni vsLB2à EPTZGali, củaavbp mậttAYT FYgbmã vàavbp avbpnhững bàiFYgb vănsLB2 cavbphâm biếtAYTm, củavbpa nhữntAYTg EPTZcuộc cEPTZãi vãtAYT giữatAYT cáEPTZc đồsLB2ng chEPTZí trsLB2ong avbpđảng, củatAYT nhữnavbpg FYgbmưu EPTZsâu chướcEPTZ EPTZhiểm củFYgba btAYTọn mậtFYgb thámtAYT Áo,avbp vsLB2à nóiFYgb chunsLB2g FYgblà củatAYT cáiEPTZ cốFYgbi xavbpay (2EPTZ) cEPTZông ttAYTác hàngEPTZ ngàtAYTy khiếnavbp coEPTZn tisLB2m EPTZchán ntAYTgắt. avbpGiờ FYgbđây, RutAYTồi TrâEPTZu sLB2chết tAYTđi làmavbp csLB2ho dưavbpới đáyFYgb tEPTZâm hồFYgbn aavbpnh cavbphỉ cavbpòn lsLB2à avbpmột khosLB2ảng trốFYgbng avbprỗng lớavbpn, msLB2ột tAYTkhoảng trốavbpng khôavbpng ctAYTó FYgbgì avbpvà khôavbpng tAYTai avbplấp nổi.
Nghe cóEPTZ tiếavbpng aEPTZi FYgbđang avbphỏi mìnsLB2h, MácFYgb-ti-ni ngẩntAYTg đầsLB2u ngạcavbp nhtAYTiên, FYgbkhông biFYgbết bâyavbp gisLB2ờ còavbpn cóFYgb EPTZchuyện gìFYgb đángFYgb mấavbpt ctAYTông btAYTàn luậntAYT EPTZnữa đây.
- Aavbpnh vừFYgba nóavbpi gFYgbì vậy?
- Tôiavbp đatAYTng bsLB2ảo làsLB2 tavbpất nhiavbpên aFYgbnh sFYgbẽ avbpnói chavbpo sLB2chị ấyavbp biavbpết chứ?
SựFYgb sốngEPTZ cavbpùng tAYTvới navbpỗi FYgbghê sợavbp vềsLB2 sựtAYT sốnsLB2g, avbpđã trởtAYT lạitAYT ttAYTrên gươEPTZng msLB2ặt Mác-ti-nitAYT. FYgbAnh ksLB2êu lên:
EPTZ- LàFYgbm saavbpo đavbpi nósLB2i cFYgbho chịavbp ấyavbp biavbpết đượcEPTZ. NtAYThư thEPTZế ksLB2hác nàsLB2o aFYgbnh bảavbpo đisLB2 đếnavbp đâmFYgb avbpchết cavbphị ấyFYgb. sLB2Ôi, tôEPTZi biếtsLB2 nFYgbói tAYTthế nàoavbp sLB2với chịEPTZ ấsLB2y FYgbbây giờEPTZ? TôisLB2 nótAYTi sFYgbao bsLB2ây giờ?
Mác-ti-ni đưtAYTa sLB2lại avbptay lsLB2ên bFYgbưng kíavbpn mắtavbp. NtAYThưng, tusLB2y avbpkhông nhìn,tAYT anEPTZh vẫnsLB2 cảmFYgb thấtAYTy Mác-cô-nFYgbê bỗngtAYT nhtAYTiên gEPTZiật EPTZmình. AnEPTZh nsLB2gẩng đavbpầu ntAYThìn lênavbp. GiEPTZê- FYgbma đFYgbã đứFYgbng ntAYTgay trướctAYT cửa.
Chị nói:
- Trê-daFYgb-rê, EPTZanh đãtAYT nFYgbghe avbptin chavbpưa? ThsLB2ế làtAYT hết,sLB2 sLB2chúng đavbpã bắEPTZn chavbpết aavbpnh sLB2ấy rồi.
-----------
EPTZ(1) NgutAYTyên vsLB2ăn làEPTZ "FYgbtheo tAYTSwiss guarEPTZds", avbptức ĐộiFYgb cậnEPTZ vệFYgb tAYTThuỵ Sĩavbp, vsLB2ì độiavbp cậntAYT sLB2vệ tronavbpg cáEPTZc đtAYTặc khsLB2u thuộcavbp tAYTGiáo hoàngEPTZ EPTZcó lavbpệ đặcavbp biệavbpt thuêtAYT tuyểntAYT ngưavbpời ThuỵEPTZ SĩEPTZ sLB2làm cậsLB2n vệ.
(2) LinFYgbh mụctAYT chuyêntAYT việFYgbc giảFYgbng đạo,sLB2 làFYgbm phéavbpp EPTZđạo travbpong avbpcác ttAYTrại sLB2giam (EPTZnhà tù)EPTZ, avbpbệnh viện,FYgb trưEPTZờng học,FYgb quâsLB2n sLB2đội. ThườnEPTZg gọavbpi avbplà EPTZcha tuyênsLB2 uý.
(3) sLB2To confavbpess, sLB2confession (sLB2tiếng Anh)tAYT: csLB2ũng làFYgb tavbphú tộiavbp, tựFYgb thú.
(1) HsLB2is RevereEPTZnce EPTZ(tiếng Anh)sLB2: cácFYgbh xưnsLB2g hôEPTZ kítAYTnh trọngavbp đốisLB2 vớiavbp lFYgbinh mục.
(FYgb2) YEPTZour EPTZMaker (tiếngEPTZ Anh)avbp: cũFYgbng sLB2là Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.