You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà ánxAcr biK3Xknh mởZQgD vàooKhG tZKYsáng thứtZKY ba.
Phiên toàtZKY xAcrnày rấtxAcr ngoKhGắn vtZKYà K3Xkđơn gixAcrản. ĐZQgDó chỉK3Xk lZQgDà mộtK3Xk ZQgDhình K3Xkthức trốxAcrng rxAcrỗng diễnxAcr tZKYra oKhGkhông ZQgDquá hoKhGai mưoKhGơi phút.oKhG ThậtK3Xk vtZKYậy, cótZKY cầK3Xkn ZQgDgì phảiZQgD mấtZQgD nhixAcrều thờK3Xki goKhGiờ? KK3Xkhông đượcK3Xk quyềnxAcr bàoK3Xk chữaoKhG oKhGgì K3Xkcả. ĐứntZKYg tZKYra ZQgDlàm chứnxAcrg, chỉZQgD cZQgDó têK3Xkn mậttZKY xAcrthám ZQgDvà txAcrên sK3Xkĩ qZQgDuan K3Xkbị tK3Xkhương, cùoKhGng tZKYvới mấyK3Xk txAcrên líK3Xknh. BảnxAcr phánxAcr quoKhGyết K3Xkđã đượcK3Xk thảoK3Xk sZQgDẵn từZQgD trước,ZQgD Mông-ta-nexAcr-li đãK3Xk cótZKY K3Xkthông ZQgDbáo đồnZQgDg ýxAcr mộoKhGt coKhGách khZQgDông K3Xkchính thứtZKYc nhtZKYững gtZKYì hK3Xkọ yêxAcru cK3Xkầu. CxAcrác ZQgDquan tK3Xkoà tZKYlà viêtZKYn xAcrđại táZQgD PherarxAcri, mộttZKY thZQgDiếu táoKhG kK3Xkỵ bioKhGnh địxAcra phươngoKhG vK3Xkà haoKhGi sĩK3Xk quatZKYn ZQgDtrong độiK3Xk cậoKhGn vệK3Xk củaoKhG GxAcriáo hxAcroàng (1)oKhG, hZQgDọ chẳtZKYng cK3Xkó việxAcrc gZQgDì nhiềuZQgD đểoKhG ltZKYàm K3Xkcả. oKhGHọ đọctZKY oKhGto bảnZQgD cáxAcro trạnZQgDg, rồitZKY nhữngK3Xk ngườiZQgD làZQgDm chứnK3Xkg đứngZQgD lênoKhG K3Xknêu chứK3Xkng cứ.oKhG ZQgDSau đóK3Xk hK3Xkọ kýtZKY tK3Xkên vxAcrào bK3Xkản pxAcrhán quyếtxAcr rồioKhG loKhGấy xAcrgiọng nK3Xkghiêm toKhGrang đọctZKY coKhGho bxAcrị oKhGcáo ngoKhGhe. RuồioKhG K3XkTrâu lặngZQgD lẽK3Xk ngZQgDhe bxAcrản ZQgDán. Và,K3Xk thxAcreo hìntZKYh thứcK3Xk thônK3Xkg tK3Xkhường, xAcrkhi oKhGngười toKhGa hỏxAcri cóZQgD phoKhGát biểuxAcr xAcrgì kK3Xkhông, axAcrnh chỉK3Xk K3Xkvội tZKYvã xuxAcra tZKYtay gZQgDạt đi.K3Xk tZKYGiấu oKhGtrong xAcrngực ZQgDanh ltZKYà chiếtZKYc mùitZKY ZQgDxoa màtZKY Mông-ta-ne-tZKYli xAcrđã đánhtZKY tZKYrơi. SuốtK3Xk đêoKhGm qZQgDua anoKhGh oKhGđã hônK3Xk vZQgDà tZKYkhóc ctZKYhiếc khănK3Xk đoKhGó nK3Xkhư hôZQgDn oKhGvà khK3Xkóc mộtK3Xk sixAcrnh linhK3Xk. GioKhGờ oKhGđây gươtZKYng tZKYmặt xAcranh xanZQgDh oKhGxao vàZQgD thxAcrờ thẫn,xAcr vxAcrà mắtxAcr aZQgDnh vxAcrẫn cK3Xkòn ngxAcrấn lệ.ZQgD HaK3Xki titZKYếng ZQgD"Xử bắn"tZKY chẳngtZKY tátZKYc độxAcrng gìxAcr đZQgDến xAcranh. KoKhGhi ntZKYghe hatZKYi tK3Xkiếng ấy,xAcr anoKhGh chxAcrỉ moKhGở tK3Xko đồngoKhG txAcrử troKhGong đK3Xkôi mắt,ZQgD vàtZKY chZQgDỉ ctZKYó tK3Xkhế thôi!
Khi mọoKhGi thK3Xkủ tụxAcrc đtZKYã xonxAcrg, vK3Xkiên GiáoKhGm bxAcrinh oKhGra lệnh:
- K3XkĐưa oKhGông tZQgDa vềxAcr phòngZQgD giam.
Viên đK3Xkội cốoKhG cxAcrầm nướtZKYc tZKYmắt, oKhGsờ vàZQgDo thâoKhGn K3Xkhình iK3Xkm phătZKYng phắcK3Xk ấyZQgD. RuồK3Xki xAcrTrâu hơxAcri giK3Xkật mìnhoKhG ngK3Xkoảnh lại.
- tZKYÀ, oKhGphải! TtZKYôi quZQgDên mất.
Nét mặtoKhG vtZKYiên GiámoKhG bZQgDinh phảngZQgD phấoKhGt mộtxAcr vẻZQgD gìK3Xk nhưoKhG làxAcr thưoKhGơng hại.tZKY HắZQgDn oKhGta bảnZQgD cxAcrhất cK3Xkũng khônoKhGg phảioKhG K3Xklà mtZKYột ngưK3Xkời độK3Xkc áK3Xkc vàK3Xk vZQgDai ZQgDtrò hoKhGắn tZKYphải đtZKYóng mZQgDấy ZQgDtuần naoKhGy lZQgDàm coKhGho chínoKhGh hắK3Xkn tronxAcrg thâZQgDm toKhGâm cũngtZKY tZKYthấy ngưZQgDợng ngùnZQgDg. GtZKYiờ đZQgDây kK3Xkhi K3Xkđã ZQgDđược việcZQgD ZQgDcủa oKhGmình, hắnxAcr sẵnK3Xk lòxAcrng nhânZQgD xAcrnhượng tZQgDrong mọtZKYi chuyệnoKhG nhỏxAcr K3Xknào thuK3Xkộc quyềZQgDn hắn.
Đưa mắtoKhG nhìnxAcr cáZQgDnh xAcrtay thâmoKhG tZKYtím sK3Xkưng phồngZQgD củaK3Xk RuồZQgDi ZQgDTrâu, hắnK3Xk bảo:
- CáZQgDc ônK3Xkg khônZQgDg ZQgDcần cùZQgDm tZKYnữa cũntZKYg được.tZKY CóoKhG oKhGthể ctZKYho tZKYông xAcrta txAcrrở lạxAcri tZKYphòng gioKhGam cũ.
Rồi qZQgDuay vềtZKY phíatZKY đứaoKhG cháu,K3Xk hắoKhGn oKhGnói thêm:
- BuồnZQgDg gxAcriam tửtZKY tZKYtù xAcrẩm ướtZQgD vàK3Xk âmxAcr oKhGu oKhGquá. ĐâtZKYy tZQgDhực tZKYra ZQgDcũng chZQgDỉ K3Xklà ZQgDvấn đZQgDề tK3Xkhủ tụK3Xkc mZQgDà thôi.
HắnK3Xk bốitZKY rốZQgDi hoKhGo xAcrlên mấyK3Xk tiếxAcrng oKhGvà đổitZKY coKhGhân K3Xkđứng. RK3Xkồi hắnoKhG bỗnZQgDg gọixAcr giậttZKY toKhGên độitZKY vK3Xkừa giảK3Xki RuK3Xkồi TrâtZKYu tZKYra tớitZKY cửa.
- ÔntZKYg đtZKYội, xAcrchờ mộoKhGt chZQgDút. TôZQgDi muxAcrốn xAcrnói vớiK3Xk ôZQgDng toKhGa mấyZQgD câu!
Ruồi TK3Xkrâu đứngxAcr ZQgDim khôngZQgD nxAcrhúc nhíoKhGch. HìntZKYh K3Xknhư tiZQgDếng nZQgDói củaK3Xk PheraxAcrri khônZQgDg lọtZQgD vàoZQgD tK3Xkai anh.
- ÔtZKYng cóK3Xk muK3Xkốn nhtZKYắn gìxAcr vớixAcr bạxAcrn btZKYè vK3Xkà ZQgDthân ttZKYhích không?...xAcr TtZKYôi choKhGắc K3Xkông ZQgDcó ngxAcrười thânoKhG chứ?
Không mộK3Xkt tiếK3Xkng txAcrrả lời.
- VậyxAcr xAcrông cứK3Xk nghĩZQgD đK3Xki rồtZKYi ZQgDnói xAcrvới K3Xktôi hxAcroặc ZQgDvới lZQgDinh mụctZKY tuyêntZKY uýK3Xk (2)tZKY. TtZKYôi sẽtZKY đtZKYôn đốcoKhG ttZKYhực hiệK3Xkn lờoKhGi nhoKhGắn củaoKhG ông.xAcr K3XkNhưng tốoKhGt hZQgDơn làK3Xk ôngZQgD xAcrnhắn lạxAcri tZKYcha oKhGtuyên uýK3Xk. CxAcrha đếnxAcr ngxAcray bâyoKhG giờoKhG vàoKhG K3Xksẽ ởK3Xk vớiK3Xk ôZQgDng suốtZQgD đêmZQgD natZKYy. NoKhGếu ôntZKYg K3Xkcòn cóoKhG nguoKhGyện vọngK3Xk gK3Xkì khácxAcr tZKYnữa thì...
Ruồi TK3Xkrâu nhìnoKhG lên:
- ÔZQgDng tZKYhãy nóZQgDi vớixAcr loKhGinh mK3Xkục roKhGằng xAcrtôi ZQgDchỉ muxAcrốn ởZQgD K3Xkmột mK3Xkình. TôxAcri khôngK3Xk cóK3Xk bạnxAcr ZQgDbè mtZKYà cũntZKYg chẳntZKYg nxAcrhắn gìK3Xk cả.
- NhưngZQgD ônoKhGg cũngoKhG muốnK3Xk xưngK3Xk ttZKYội (3K3Xk) chứ.
- TZQgDôi tZKYlà ngườtZKYi vôK3Xk thần.xAcr TZQgDôi chẳK3Xkng mK3Xkuốn gìtZKY oKhGkhác hơtZKYn ngoàioKhG vK3Xkiệc đượctZKY ytZKYên tĩnh.
Ruồi TrtZKYâu nóxAcri vớiZQgD giZQgDọng đơoKhGn tZKYđiệu, bìnhK3Xk thoKhGản, kK3Xkhông tZKYcó K3Xkvẻ gZQgDì lK3Xkà khtZKYiêu kxAcrhích hoặctZKY K3Xkbực dọc,oKhG rồiK3Xk tK3Xkừ K3Xktừ qxAcruay góoKhGt bướcoKhG rxAcra cửa.xAcr NK3Xkhưng roKhGa đếnxAcr cửtZKYa K3Xkthì aK3Xknh lạioKhG ZQgDdừng bước:
- ÔngxAcr đạixAcr K3Xktá, tôtZKYi oKhGcòn quênoKhG mộtxAcr ZQgDviệc. TôoKhGi chỉK3Xk ytZKYêu cầxAcru xAcrông chiếuK3Xk cốtZKY mộtZQgD điềuK3Xk làxAcr: sánK3Xkg maoKhGi xioKhGn ônoKhGg đừngoKhG đK3Xkể tZKYcho họoKhG tróxAcri hoặctZKY boKhGịt tZKYmắt tôoKhGi. TZQgDôi tZKYsẽ đứnoKhGg yên.
*
* *
Tới xAcrsáng ngàyoKhG thứK3Xk tZKYtư, oKhGkhi mặttZKY trờioKhG vừaxAcr ltZKYó, oKhGRuồi TrâZQgDu oKhGđã boKhGị dẫoKhGn tZKYra sânxAcr. oKhGAnh khậpoKhG khiễngxAcr rxAcrõ nétK3Xk oKhGhơn mọitZKY khK3Xki. DựatZKY oKhGhẳn vK3Xkào toKhGay viêntZKY độixAcr, RuồixAcr TtZKYrâu lêK3Xk bướcoKhG, rK3Xkõ ràngxAcr vớtZKYi vẻZQgD khóZQgD khăoKhGn oKhGvà đoKhGau đớn.
NhưoKhGng mtZKYọi vẻtZKY ZQgDphục K3Xktùng mỏtZKYi mệttZKY đãxAcr bZQgDiến oKhGmất ttZKYrên xAcrmặt atZKYnh. NhữngoKhG nỗxAcri kZQgDinh hoànoKhGg K3Xkma quZQgDái đãZQgD đánhxAcr gZQgDục xAcranh trK3Xkong cảoKhGnh tZKYtịch liêK3Xku, cùngxAcr noKhGhững ảooKhG ảnhxAcr K3Xkvà nhữnZQgDg giấxAcrc ZQgDmơ trotZKYng thếxAcr gioKhGới xAcrâm ZQgDu naK3Xky đềZQgDu đãK3Xk toKhGan K3Xktheo đêoKhGm toKhGối. tZKYNgay oKhGsau K3Xklúc tZKYvầng đoKhGông toảoKhG sátZKYng, koKhGhi RuồZQgDi TrâuxAcr phảiZQgD đốK3Xki K3Xkdiện vớoKhGi oKhGkẻ txAcrhù, thZQgDì tioKhGnh thầnoKhG chixAcrến đấZQgDu củatZKY aK3Xknh đãxAcr trỗiZQgD ZQgDdậy, anK3Xkh khôngxAcr cóK3Xk goKhGì tZKYsợ hãoKhGi cả.
Trước bứxAcrc txAcrường oKhGleo đầytZKY dâtZKYy txAcrhường xuân,tZKY sátZKYu tZQgDay sK3Xkúng đượxAcrc lệnhxAcr chọntZKY điZQgD hànK3Xkh quyếtxAcr đãxAcr oKhGdàn thànoKhGh hàK3Xkng nganoKhGg. ĐâoKhGy chxAcrính làtZKY bứxAcrc ttZKYường tZKYnứt tZKYnẻ vàtZKY đZQgDổ nK3Xkát mtZKYà aoKhGnh đãxAcr trxAcrèo xuốK3Xkng trotZKYng cáixAcr đêmoKhG ZQgDbất hạnhK3Xk ấtZKYy đK3Xkể hònxAcrg ttZKYrốn thoKhGoát. tZKYMấy ngưZQgDời línxAcrh đứngK3Xk xAcrnghiêm, toKhGay ZQgDcầm súngxAcr tZKYmà vẫtZKYn oKhGrưng rưnK3Xkg ZQgDnước mắZQgDt. HtZKYọ ZQgDcảm thấyZQgD ZQgDđiều kioKhGnh khủngoKhG ngoàiK3Xk stZKYức tưởngxAcr xAcrtượng ZQgDkhi xAcrnghĩ rtZKYằng chíZQgDnh tZKYtay mìnhZQgD phảitZKY ZQgDgiết RuồK3Xki Trâu.xAcr CooKhGn ngườitZKY xAcrcó nhữngtZKY ctZKYâu K3Xkứng đốxAcri sắoKhGc sảo,tZKY xAcrcó tiếngtZKY cườiZQgD vutZKYi K3Xkbất xAcrtuyệt, cxAcró tinK3Xkh thầntZKY dtZKYũng cảmoKhG chótZKYi lọixAcr K3Xkvà dễtZKY loKhGan K3Xktruyền ấytZKY đãZQgD nhtZKYư mộttZKY tiK3Xka nắngoKhG ấmtZKY sotZKYi rọiZQgD vàZQgDo cuZQgDộc đờiZQgD K3Xku áK3Xkm, ZQgDbuồn thảoKhGm cK3Xkủa htZKYọ. VxAcrậy màK3Xk gioKhGờ tZKYđây coKhGon ngườiK3Xk ZQgDấy phảioKhG chết,K3Xk oKhGphải chếZQgDt ZQgDvì chínhZQgD xAcrtay họ,ZQgD nhưK3Xk thếoKhG khxAcrác nZQgDào tZKYhọ stZKYắp pZQgDhải ttZKYrông tK3Xkhấy K3Xkmặt oKhGtrời chóxAcri lZQgDọi phụZQgDt tắt.
Một oKhGlỗ huyệttZKY dưK3Xkới gốcoKhG mộttZKY câyK3Xk vảtZKY caxAcro lớnxAcr đxAcrang chZQgDờ đợixAcr RutZKYồi TrâuxAcr. LỗZQgD huyệtoKhG ZQgDđó ZQgDdo nhữngK3Xk tZKYbàn tZKYtay kxAcrhông tìnhxAcr ngtZKYuyện oKhGđã đàooKhG oKhGnên đêmoKhG qoKhGua vàxAcr ZQgDvới nhữngxAcr K3Xkgiọt nướxAcrc mắtoKhG rơitZKY trêxAcrn oKhGnhững bZQgDàn xẻnZQgDg. ZQgDĐi nK3Xkgang xAcrqua đó,oKhG RuồioKhG TrâoKhGu mZQgDỉm cườiK3Xk nhìnK3Xk lZQgDỗ K3Xkhuyệt tốtZKYi đeZQgDn, nhoKhGìn xAcrnhững ngK3Xkọn cZQgDỏ héZQgDo tàZQgDn ZQgDbên cxAcrạnh hZQgDuyệt. AxAcrnh khoZQgDan khxAcroái hítZQgD mK3Xkột htZKYơi dàitZKY đểtZKY thưởngtZKY tZQgDhức mùoKhGi thơmK3Xk cxAcrủa vạtZQgD đtZKYất mớioKhG oKhGtinh khôi.
Khi đếnxAcr xAcrgần tZQgDhân cây,K3Xk vioKhGên đK3Xkội đứngK3Xk sữngxAcr oKhGlại. RuK3Xkồi TrâuxAcr ngoảnhxAcr oKhGlại nhìnxAcr axAcrnh txAcra, oKhGrồi nZQgDở K3Xkmột nụZQgD cười:
- TôiZQgD đoKhGứng đâyK3Xk phK3Xkải chăngK3Xk, ôZQgDng đội?
Viên độK3Xki níoKhGn lxAcrặng gậtZQgD đầu.K3Xk AntZKYh tZQgDa nghZQgDẹn ngK3Xkào, oKhGtiếc tZKYrằng ZQgDđã tZKYkhông nóiZQgD đượxAcrc mộttZKY lờZQgDi nàooKhG, vZQgDí K3Xkdù lờixAcr nZQgDói nàtZKYy tZKYcó txAcrhể cứuK3Xk oKhGsống đượcxAcr RuồZQgDi TrâxAcru. TroZQgDng sânxAcr đãZQgD tềZQgD xAcrtựu đôngxAcr K3Xkđủ cảoKhG: ZQgDviên GiáK3Xkm binK3Xkh, choKhGáu K3Xkhắn, viênoKhG trunZQgDg uýZQgD kỵoKhG bitZKYnh ZQgDlàm nhK3Xkiệm vụK3Xk coKhGhỉ htZKYuy viZQgDệc hàtZKYnh quyết,xAcr ngZQgDười ZQgDy sĩoKhG ZQgDvà tZKYmột xAcrlinh mục.oKhG HọtZKY bK3Xkước ltZKYên vớoKhGi nhữntZKYg btZKYộ mặtZKYt nghiêmK3Xk xAcrtrọng, nhưntZKYg đãZQgD nửaoKhG tZKYphần sượngxAcr sùngZQgD trướctZKY cxAcrặp oKhGmắt oKhGtươi cưoKhGời voKhGà sánxAcrg ngờiZQgD voKhGẻ ngạoK3Xk nghK3Xkễ củaxAcr tZKYRuồi Trâu.
oKhG- tZKYChào... tZKYchào cáZQgDc tZKYquý ôK3Xkng! ÁZQgDi chà,xAcr cZQgDả xAcrCha ZQgDtuyên uýoKhG tônK3Xk ZQgDkính (xAcr1) cZQgDũng dậyK3Xk sxAcrớm txAcrhế cZQgDơ à!...tZKY ĐạiK3Xk uZQgDý, ôoKhGng ZQgDcó mạnhxAcr ZQgDgiỏi không?tZKY ChắctZKY đốxAcri oKhGvới ôntZKYg, tZKYcuộc ZQgDgặp gỡoKhG hômtZKY nZQgDay ctZKYủa oKhGchúng txAcra ZQgDsẽ dK3Xkễ chịuxAcr oKhGhơn oKhGlần trướcxAcr phK3Xkải ZQgDkhông xAcrạ? xAcrÀ, tôitZKY ZQgDthấy cáK3Xknh tZQgDay ôngxAcr vẫnxAcr còtZKYn băZQgDng oKhGbó K3Xktreo trtZKYước ngoKhGực kZQgDìa! CZQgDhỉ tạiK3Xk lầnoKhG toKhGrước ZQgDtôi bắnZQgD tZKYhụt đóoKhG thôi.K3Xk NhữnK3Xkg tatZKYy thiệntZKY K3Xkxạ nàyZQgD chắcK3Xk K3Xkbắn khátZKY hơnZQgD... phoKhGải kZQgDhông, cxAcrác bạn?
RuồK3Xki ZQgDTrâu tZKYđưa mắtoKhG nZQgDhìn mộK3Xkt lượoKhGt nhữZQgDng ZQgDbộ mặtK3Xk ủZQgD xAcrdột ZQgDcủa mấyK3Xk ngườixAcr lính:
- DK3Xkù sZQgDao lxAcrần noKhGày khôtZKYng phảixAcr băZQgDng boKhGó treK3Xko trướcZQgD ngựctZKY nữatZKY đâoKhGu. ZQgDNào! NàoK3Xk! xAcrSao vẻoKhG mặtxAcr cácxAcr bạnK3Xk trôngZQgD thiZQgDểu nãoxAcr đtZKYến thxAcrế? NghK3Xkiêm! K3XkVà ZQgDbắn chxAcro ZQgDthật trK3Xkúng vàK3Xko ZQgDnào. RtZKYồi cáxAcrc bZQgDạn sẽoKhG ZQgDcó nhiềuK3Xk vixAcrệc phtZKYải lZQgDàm, ZQgDmà tZKYcứ nhxAcrư thxAcrế nK3Xkày kZQgDhông biếtZQgD K3Xkcó làZQgDm nổixAcr ktZKYhông. BâtZKYy K3Xkgiờ ZQgDcác ZQgDbạn K3Xkđược quyềnxAcr tZQgDập troKhGước toKhGhì cònoKhG oKhGgì bằng.
- HỡitZKY con...
VịoKhG xAcrlinh mụctZKY oKhGtiến K3Xklên nxAcrgắt lờixAcr aoKhGnh. NhZQgDững nZQgDgười koKhGhác đK3Xkều lZQgDùi lạioKhG phíatZKY satZKYu, đểoKhG mặcK3Xk hxAcrai ZQgDngười vK3Xkới nhau.
- ChtZKYỉ cònoKhG ítZKYt ptZKYhút nữZQgDa tZKYlà xAcrcon sẽtZKY xAcrvề vớioKhG ĐấngtZKY K3XkSáng TạoxAcr (K3Xk2) K3Xkra coKhGon. NxAcrhững gioKhGây oKhGphút cuốZQgDi coKhGùng nàZQgDy làxAcr dàoKhGnh K3Xkcho cxAcron ZQgDđể xAcrăn nătZKYn sxAcrám oKhGhối, coK3Xkn chớK3Xk nênoKhG dùngZQgD vK3Xkào vtZKYiệc nàotZKY khác.K3Xk ChK3Xka xxAcrin coKhGon, coZQgDn thửZQgD ngxAcrhĩ xZQgDem, nếuK3Xk chếtZQgD moKhGà kZQgDhông đZQgDược chịuZQgD phoKhGép giZQgDải tội,xAcr lònK3Xkg tZKYcòn huntZKYg doKhGữ ttZKYhì đántZKYg sK3Xkợ xAcrbiết baZQgDo! ChờtZKY xAcrđến ktZKYhi cxAcron đứntZKYg trưK3Xkớc ĐấngxAcr PhxAcrán ZQgDXét ZQgD(3) ZQgDcủa coKhGon ttZKYhì ZQgDlúc ấytZKY tZKYăn năxAcrn đãK3Xk muộnK3Xk rK3Xkồi. oKhGSắp lạixAcr gầnK3Xk tZKYngai báxAcru vtZKYô cùxAcrng tôtZKYn nghiêmoKhG ctZKYủa NgườK3Xki màK3Xk cZQgDon vẫK3Xkn cứtZKY cườixAcr đùxAcra ZQgDnhư thK3Xkế đượxAcrc sao?
- CườioKhG oKhGđùa ưxAcr, ttZKYhưa chtZKYa oKhGtôn ZQgDkính? oKhGTôi tưởngxAcr cK3Xkái bxAcrài giZQgDáo ltZKYý cỏntZKY tZKYcon ấyxAcr chỉtZKY đểK3Xk chtZKYo ntZKYhững ngườiZQgD cùtZKYng phíaoKhG vớioKhG chxAcra K3Xknghe ZQgDthôi chứ!ZQgD BK3Xkao giZQgDờ đK3Xkến lượxAcrt cxAcrhúng tK3Xkôi, oKhGchúng xAcrtôi oKhGsẽ dùngtZKY trọoKhGng pháK3Xko chứoKhG chẳntZKYg dK3Xkùng đếoKhGn dătZKYm ktZKYhẩu oKhGsúng khaK3Xki hậuK3Xk cxAcrũ kỹtZKY tZKYnày đâxAcru! VàtZKY lúZQgDc bK3Xkấy tZKYgiờ ZQgDcác ZQgDvị oKhGsẽ thK3Xkấy chúZQgDng ZQgDtôi cườitZKY đùaZQgD ZQgDđến đâu.
- CtZKYác K3Xkcon sẽtZKY dùntZKYg ttZKYrọng pháoK3Xk ưxAcr? Ôi!ZQgD ThậtK3Xk làK3Xk vôtZKY phúcoKhG choKhGo tZKYcon qZQgDuá! CooKhGn vxAcrẫn chưaxAcr hiểuoKhG xAcrrằng cotZKYn đaxAcrng đứngZQgD troKhGên bờK3Xk ZQgDvực ttZKYhẳm tZKYđáng sợK3Xk nhưtZKY thếoKhG nàxAcro haZQgDy sao?
Ruồi TxAcrrâu ngoáxAcri K3Xkđầu tZKYnhìn lỗoKhG huyệK3Xkt oKhGmở rộngK3Xk satZKYu lK3Xkưng mình.
- VxAcrậy cha.tZKY.. ZQgDcha tK3Xkôn oKhGkính tưởtZKYng rằngZQgD đtZKYặt đượctZKY tôxAcri xtZKYuống đấyxAcr ZQgDlà ZQgDxong chuyệnK3Xk vớxAcri txAcrôi rồiZQgD hK3Xkay saooKhG? K3XkCó lẽtZKY cáctZKY vịK3Xk còZQgDn chặxAcrn mZQgDột ZQgDphiến K3Xkđá lêntZKY mồK3Xk tZKYtôi đểxAcr "tZKYba nK3Xkgày saZQgDu" tôi.K3Xk.. ZQgDtôi kxAcrhỏi sốngtZKY lạZQgDi chứtZKY gì?xAcr tZKY(4) CK3Xkhớ sợ,tZKY CtZKYha tôtZKYn kínhK3Xk ạ!K3Xk TôZQgDi sẽxAcr khôngtZKY xâxAcrm phạmoKhG K3Xkvào xAcrquyền ctZKYủa ZQgDcác vịK3Xk trooKhGng nK3Xkhững trtZKYò dZQgDiễn xAcrkịch rẻoKhG tiềnK3Xk nàyoKhG đoKhGâu. ĐặtxAcr tZKYtôi xuốK3Xkng đâu,oKhG ttZKYôi sK3Xkẽ nxAcrằm yênZQgD ởZQgD đấoKhGy nhưZQgD mộtoKhG cZQgDon... xAcrcon cK3Xkhuột vậy.tZKY NhtZKYưng, dùtZKY soKhGao mặoKhGc lòngtZKY, chúngxAcr tôitZKY vẫK3Xkn sxAcrẽ K3Xkdùng đếntZKY trọngtZKY ptZKYháo đấy.
Vị oKhGlinh mụZQgDc kêuK3Xk lên:
- tZKYÔi! LạytZKY ChúaoKhG lòngtZKY làZQgDnh tZKYvô cùK3Xkng! xAcrXin xAcrChúa thZQgDa tZKYtội chK3Xko kẻZQgD bấtZQgD hạnhxAcr này!
Viên K3Xktrung uýtZKY kỵoKhG binhZQgD, gxAcriọng oKhGồ ồK3Xk khấn:
- Amen!
Còn viênZQgD đạioKhG táxAcr ZQgDvà đứaxAcr chxAcráu oKhGthì sùtZKYng kínZQgDh làZQgDm dấuoKhG tháxAcrnh giá.
Thấy rxAcrõ rtZKYằng khuyxAcrên bxAcrảo nữaxAcr cxAcrũng chẳxAcrng xAcrđi đK3Xkến đâu,oKhG ZQgDvị ZQgDlinh mụctZKY đK3Xkành oKhGphải ZQgDtừ bỏZQgD cK3Xkông việcoKhG voKhGô kếttZKY quảZQgD củaxAcr mìnxAcrh. ÔZQgDng bướcZQgD santZKYg oKhGbên cạnh,K3Xk tZKYlắc đầu,K3Xk moKhGồm lầmoKhG ZQgDrầm cầZQgDu ZQgDkinh. ChtZKYỉ tronZQgDg ZQgDphút chốc,ZQgD côngZQgD việcoKhG chutZKYẩn bK3Xkị nZQgDgắn gxAcrọn vàoKhG đơnZQgD gioKhGản đềutZKY đtZKYã đượtZKYc hốiK3Xk htZKYả làmK3Xk xotZKYng. RuồiK3Xk TrâK3Xku xAcrra đứngK3Xk đúntZKYg vK3Xkào chK3Xkỗ củatZKY mìnhZQgD vàK3Xk quK3Xkay lZQgDại thooKhGáng nhZQgDìn lêntZKY coKhGảnh tZKYhuy hoàngK3Xk chóioKhG chaZQgDng áK3Xknh sángtZKY vàZQgDng vàZQgD ZQgDđỏ củaoKhG mặtxAcr tK3Xkrời đanoKhGg mọc.oKhG MộtxAcr ltZKYần nữaK3Xk RtZKYuồi TrâutZKY lạZQgDi ZQgDyêu coKhGầu khôngxAcr xAcrbịt mắt.oKhG NhìnZQgD vẻxAcr mặtZQgD nhưoKhG tZQgDhách thứcZQgD củtZKYa anhoKhG, viêntZKY đạiK3Xk tZKYtá đànhoKhG mioKhGễn cưỡngZQgD đồngZQgD tZKYý. xAcrCả tZKYhai ngườitZKY đềutZKY quZQgDên rằtZKYng nZQgDhư thếxAcr hK3Xkọ coKhGó K3Xkthể lZQgDàm xAcrảnh xAcrhưởng tớK3Xki tinZQgDh thtZKYần quxAcrân sĩ.
RK3Xkuồi TrâuK3Xk đứngK3Xk qxAcruay thẳngtZKY mxAcrặt tZKYvề phíK3Xka xAcrhọ vàK3Xk tZKYmỉm cưZQgDời. NxAcrhững oKhGcánh oKhGtay cầmtZKY ZQgDsúng tZKYrun lên.ZQgD AnoKhGh bảo:
- TôiZQgD oKhGhoàn toànK3Xk sẵnoKhG sànoKhGg rồi.
Viên ttZKYrung ZQgDuý bướxAcrc xAcrlên K3Xkphía trước,K3Xk oKhGngười ruxAcrn rxAcrun vZQgDì xúZQgDc đK3Xkộng. HắntZKY ZQgDchưa hềoKhG chtZKYỉ hoKhGuy xxAcrử bắnZQgD tZKYbao giờ.
- tZKYChuẩn bị...oKhG Nhằm!ZQgD Bắn!
K3XkRuồi TrâuK3Xk hơixAcr lạntZKYg ngườioKhG đZQgDi, nhtZKYưng ltZKYấy ngoKhGay K3Xklại đK3Xkược txAcrhăng bằK3Xkng. MộtK3Xk tZKYviên đạntZKY boKhGắn kxAcrhông vữngtZKY đãZQgD sượtK3Xk tZKYtrên K3Xkmá anhoKhG. VàitZKY K3Xkgiọt mK3Xkáu loKhGoang trêxAcrn cổtZKY oKhGáo trắng.K3Xk MxAcrột vtZKYiên khácK3Xk trúZQgDng vàoKhGo choKhGân, phíaK3Xk ttZKYrên đZQgDầu ZQgDgối. KhZQgDi kZQgDhói tK3Xkan toKhGhì đámxAcr línhxAcr K3Xkthấy tZKYanh vẫoKhGn đứnxAcrg, vtZKYẫn mỉmK3Xk xAcrcười ZQgDnhư cK3Xkũ vàZQgD đanK3Xkg lấyK3Xk bxAcràn K3Xktay xAcrtàn tậxAcrt quoKhGệt tZKYmáu trZQgDên má.
Anh nói:
- BắnZQgD K3Xkxoàng quáoKhG rồitZKY, K3Xkcác tZKYbạn ạ!
Giọng oKhGnói tronK3Xkg trẻoZQgD vxAcrà oKhGkhúc oKhGtriết xAcrcủa aZQgDnh khắcK3Xk sâutZKY vàoKhGo txAcrim nhữoKhGng ngưZQgDời línxAcrh tZKYkhốn khổxAcr oKhGđang hếoKhGt sứcoKhG btZKYàng hK3Xkoàng vàoKhG bốitZKY rối.
oKhG- CácZQgD bK3Xkạn thửtZKY xAcrbắn lạoKhGi ZQgDxem nào!
Toàn bộoKhG hàngxAcr lítZKYnh đềuoKhG rùnxAcrg oKhGmình sởnoKhG gáoKhGy vZQgDà oKhGrên rỉ.tZKY NgườitZKY nàoxAcr ngườixAcr nấyK3Xk nhK3Xkằm K3Xkchệch sZQgDang xAcrbên ctZKYạnh, K3Xkthầm mooKhGng viênK3Xk đạZQgDn kếtoKhG lZQgDiễu títZKYnh mệK3Xknh RuồixAcr TroKhGâu ltZKYà củaoKhG ngK3Xkười ZQgDbên cK3Xkạnh cZQgDhứ khôxAcrng pZQgDhải coKhGủa mình.xAcr RxAcruồi TrâtZKYu xAcrthì vtZKYẫn coKhGứ đứngtZKY thảnZQgD nhixAcrên, mỉmoKhG cườxAcri nhìntZKY họZQgD. HọoKhG xAcrchỉ bixAcrên coKhGuộc tZKYxử tửK3Xk oKhGthành mK3Xkột cuộtZKYc gK3Xkiết choKhGóc tK3Xkrong oKhGlò mK3Xkổ, vtZKYà bâyZQgD giờtZKY họxAcr tZKYlại phảiK3Xk làmZQgD lạtZKYi toKhGừ đtZKYầu cáZQgDi xAcrcông ZQgDviệc gK3Xkhê roKhGợn nàytZKY. ĐáZQgDm lxAcrính độtZKYt nZQgDgột hoảngK3Xk víaoKhG, họK3Xk hạtZKY oKhGsúng đứngoKhG tZKYnghe nhữnK3Xkg lờtZKYi mắngoKhG mỏK3Xk vxAcrà chửioKhG rK3Xkủa điêZQgDn cuồngZQgD củaoKhG ZQgDcác viênoKhG stZKYĩ qK3Xkuan. HọoKhG sxAcrững sờoKhG oKhGvà hoKhGãi tZKYhùng giươngtZKY mắxAcrt nK3Xkhìn ngườxAcri vừaK3Xk bịtZKY họoKhG bắK3Xkn mtZKYà chẳxAcrng hioKhGểu K3Xksao ôK3Xkng toKhGa xAcrvẫn khtZKYông chết.
VitZKYên GiámK3Xk ZQgDbinh vtZKYung nắmxAcr đấmZQgD trướcK3Xk mặtK3Xk K3Xkhọ. HZQgDắn lồngoKhG lộnxAcr tZKYquát tháoxAcr, bắtxAcr họoKhG oKhGphải đứngK3Xk K3Xkvào vtZKYị trxAcrí, giưxAcrơng sK3Xkúng lK3Xkên vtZKYà hốiK3Xk hoKhGả lZQgDàm mK3Xkau cZQgDho xZQgDong cZQgDhuyện. NxAcrhưng chínhK3Xk hắK3Xkn ctZKYũng hoKhGoàn ZQgDtoàn mấtoKhG tinK3Xkh thoKhGần khôntZKYg kxAcrhác gtZKYì bọtZKYn líoKhGnh. HắZQgDn khoKhGông dámK3Xk nhìnK3Xk vàxAcro ctZKYái thânZQgD hoKhGình K3Xkkhủng kZQgDhiếp kitZKYa cứK3Xk tZKYđứng tZQgDrơ trơoKhG K3Xkmà kZQgDhông chịuxAcr ngãtZKY xuốK3Xkng. oKhGHắn gtZKYiật ZQgDnảy mìnK3Xkh vàtZKY rutZKYn bắnK3Xk tZKYlên kZQgDhi nK3Xkghe giZQgDọng chếZQgD oKhGgiễu củatZKY RuồxAcri Trâu:
- ĐạiZQgD tátZKY, K3Xksao tZKYsáng tZKYhôm natZKYy ôxAcrng lạioKhG đưaxAcr rtZKYa mộoKhGt độioKhG líK3Xknh xoànxAcrg txAcrhế. ĐểtZKY tôZQgDi xeoKhGm tôitZKY cxAcró thểZQgD điềuxAcr khioKhGển họK3Xk kháoKhG K3Xkhơn khôoKhGng! tZKYNào, cácoKhG bạn!xAcr KìaoKhG, K3Xkcậu tZKYđứng phíatZKY bênoKhG tráioKhG tZKYkia, nângoKhG súnZQgDg caZQgDo lxAcrên chứ!oKhG ChúoKhGc phúoKhGc cZQgDho tấmxAcr ltZKYòng củK3Xka cậu,K3Xk ctZKYậu bạnxAcr ạ!xAcr K3XkTrong taoKhGy cậuoKhG K3Xklà súntZKYg ZQgDtrận đấyoKhG xAcrchứ tZKYkhông pK3Xkhải xoonZQgDg chảotZKY đâuxAcr nhétZKY! NxAcrhắm K3Xkthẳng cảtZKY chưa?ZQgD NàxAcro, bâyK3Xk giờ...oKhG chuẩZQgDn bị.oKhG.. nhằm!...
Viên đạioKhG táZQgD nhoKhGảy xK3Xkổ lênxAcr, ctZKYướp lK3Xkời oKhGanh, hét:
- Bắn!
Để cxAcrho ngườiK3Xk bịoKhG bắnK3Xk tZQgDự chỉxAcr tZKYhuy cuộcZQgD xửxAcr bắnK3Xk xAcrcủa mZQgDình tZQgDhì oKhGai màZQgD chxAcrịu được.
Sau lK3Xkoạt xAcrđạn lộZQgDn xộnZQgD vàtZKY ZQgDvô ttZKYổ chứcK3Xk, tZKYđám líK3Xknh btZKYỏ hàngZQgD ngZQgDũ ruxAcrn rẩyZQgD đứntZKYg túZQgDm K3Xktụm oKhGlại vớitZKY nhaxAcru, mxAcrắt ngơxAcr nxAcrgác, sữngoKhG sxAcrờ nhìK3Xkn vềK3Xk phíaZQgD trưZQgDớc. MộtoKhG toKhGên lZQgDính K3Xkthậm ctZKYhí tZKYcòn khôngZQgD bấmoKhG còK3Xk, quăngK3Xk K3Xksúng, ngồoKhGi sụpK3Xk ZQgDxuống đấtK3Xk màoKhG K3Xkrên rỉ:
- TôiZQgD chịuK3Xk thtZKYôi, K3Xktôi chịxAcru thôi!
Khói dtZKYần tK3Xkan, tZKYbay lêntZKY tZKYhoà vtZKYào áK3Xknh nắngZQgD lK3Xke lóioKhG củaoKhG baK3Xkn matZKYi. HọK3Xk ZQgDthấy RK3Xkuồi TroKhGâu ngoKhGã rZQgDa, họoKhG ctZKYòn thấytZKY ZQgDlà RxAcruồi TrâuxAcr vẫnoKhG chưaZQgD chết.oKhG PhZQgDút đầuZQgD xAcrtiên cảZQgD quK3Xkan lK3Xkẫn línhtZKY K3Xkđứng itZKYm xAcrnhư đZQgDã K3Xkhoá đátZKY ZQgDmà nhxAcrìn mxAcrột vậxAcrt gìZQgD ZQgDdễ tZKYsợ đangZQgD oKhGlăn lộK3Xkn, K3Xkquằn qK3Xkuại troKhGên mặtoKhG đất.
RồiZQgD cảtZKY K3Xkngười K3Xky ZQgDsĩ xAcrvà ZQgDviên đạiK3Xk ZQgDtá cùnZQgDg xAcrkêu lêK3Xkn chtZKYạy àotZKY đếnZQgD chỗZQgD RuồiK3Xk TrtZKYâu vK3Xkì tZKYhọ thấyK3Xk antZKYh vẫnZQgD xAcrlết mộttZKY châxAcrn, quỳK3Xk lZQgDên xAcrmà nhoKhGỏm dậyxAcr, ZQgDvẫn nhZQgDìn vxAcrào toánZQgD línhoKhG vàtZKY vẫnoKhG cưtZKYời lên:
- LạiK3Xk boKhGắn trưoKhGợt oKhGrồi! Bắn...ZQgD lZQgDại điK3Xk, cácxAcr bạn!K3Xk oKhG... ĐểxAcr xemoKhG... nếuK3Xk cxAcrác xAcrbạn khoKhGông thể...
Ruồi TtZKYrâu bỗZQgDng lảZQgDo oKhGđảo rồioKhG tZKYngã vậttZKY oKhGsang mộtxAcr bênxAcr trêoKhGn bxAcrãi cỏ.
ZQgDViên đK3Xkại ZQgDtá khẽZQgD hỏi:
- tZKYÔng ấyxAcr chếoKhGt chưa?
Người K3Xky stZKYĩ xAcrquỳ gối,tZKY đặoKhGt toKhGay lênK3Xk ctZKYhiếc sZQgDơ mZQgDi đẫmtZKY máuxAcr củaoKhG K3XkRuồi TroKhGâu, trảxAcr lời:
- ChắcK3Xk vậy.oKhG.. tZKYTạ ơoKhGn Chúa!
Viên tZKYđại oKhGtá nhoKhGắc theo:
- TạxAcr ơK3Xkn ChúaZQgD! ThxAcrế ZQgDlà xong!
Đứa cháxAcru kéK3Xko tatZKYy K3Xkáo hắn:
- ChoKhGú ơi..tZKY. HồxAcrng oKhGy giK3Xkáo chủtZKY đến!ZQgD NgK3Xkài đanoKhGg đứngtZKY K3Xkở cổngtZKY voKhGà cứoKhG đòiZQgD vàZQgDo đây.
- CoKhGái gxAcrì? KtZKYhông, kxAcrhông được...tZKY tôK3Xki K3Xkkhông oKhGcho K3Xkvào đtZKYược! oKhGBọn líntZKYh goKhGác đâtZKYu ZQgDcả roKhGồi? oKhGThưa ĐứcZQgD HồntZKYg y...
Cửa mởxAcr rồixAcr loKhGại đóng.K3Xk tZKYMông-ta-ne-li đK3Xkã đứngtZKY xAcrtrong sânZQgD, tZKYđôi K3Xkmắt đầyK3Xk xAcrkinh hoàngoKhG, tK3Xkrừng xAcrtrừng ntZKYhìn ZQgDvề phíxAcra trước.
- ThưaxAcr ĐứcoKhG xAcrHồng yoKhG! TôtZKYi xoKhGin nxAcrgài... xAcrcảnh ntZKYày ngàiZQgD tZKYxem bấoKhGt tiện!oKhG VK3Xkiệc hànxAcrh quyếtoKhG vtZKYừa kZQgDết thúc,xAcr ZQgDthi hàioKhG cxAcròn chưa...
Mông-ta-neZQgD-li nói:
- TxAcrôi đếnoKhG nhìnK3Xk noKhGó ZQgDmột chút.
Giọng nótZKYi vtZKYà cảtZKY boKhGộ ZQgDdạng xAcrcủa Mông-K3Xkta-ne-li K3Xktrong phúK3Xkt ấK3Xky đK3Xkã khiếnZQgD cK3Xkho ZQgDviên GiámxAcr bZQgDinh xAcrphải sửntZKYg tZKYsốt, ônxAcrg toKhGa tZKYnhư K3Xkmột tZKYkẻ mộngoKhG du.
Một ngườixAcr línZQgDh bỗoKhGng K3Xkkêu lên:
ZQgD- Ối,xAcr lạK3Xky ZQgDChúa tôi!
Viên GiátZKYm btZKYinh quaZQgDy nxAcrgoắt ltZKYại nhìn.
Quả oKhGnhiên thế!
Tấm oKhGthân đẫxAcrm máuZQgD trtZKYên bãxAcri oKhGcỏ lạiZQgD mK3Xkột lầoKhGn nK3Xkữa vZQgDật ZQgDvã tZKYvà rênK3Xk rỉ.
Người oKhGy ZQgDsĩ ngồixAcr sụpK3Xk xuống,ZQgD xAcrkê tZKYđầu kẻZQgD hxAcrấp ZQgDhối lZQgDên đùiZQgD mình.
ÔnK3Xkg tZKYta tuyxAcrệt vZQgDọng kêuZQgD lên:
ZQgD- NhtZKYanh lênZQgD! NxAcrhanh lênZQgD, quânK3Xk dãK3Xk mxAcran! ChoKhGo ônoKhGg ZQgDta chếtZQgD hK3Xkẳn đioKhG, vìZQgD tZKYơn Chúa!ZQgD ĐểoKhG xAcrthế nàyoKhG tộoKhGi ZQgDnghiệp quá!
Máu chảoKhGy túaxAcr xAcrra hK3Xkai bàtZKYn taK3Xky ngưoKhGời ZQgDy sĩtZKY. K3XkRun lẩxAcry bẩK3Xky từxAcr tZKYđầu đếnxAcr cxAcrhân, ôngK3Xk ZQgDta ctZKYố giữxAcr yêZQgDn thxAcrân K3Xkhình còZQgDn oKhGđang giãyoKhG giụa.ZQgD tZKYTrong kxAcrhi ôngxAcr xAcrta đK3Xkang cuZQgDống quýtZKYt qK3Xkuay nhìnxAcr tứK3Xk ptZKYhía đểtZKY cầoKhGu moK3Xkng giZQgDúp đỡ,ZQgD vK3Xkị lixAcrnh mụtZKYc coKhGúi xoKhGuống tZKYqua voKhGai ôK3Xkng, kệxAcr tượngtZKY ChúaK3Xk chịuK3Xk K3Xknạn vàZQgDo đôiZQgD môiK3Xk ngườiZQgD hấK3Xkp hối.
- NhânZQgD dK3Xkanh CtZKYhúa chaZQgD, CZQgDhúa con...
Ruồi TrZQgDâu txAcrựa lêK3Xkn đùK3Xki ngườiZQgD oKhGy sĩ,ZQgD K3Xknhỏm dậy,ZQgD oKhGmắt mởZQgD K3Xkto ntZKYhìn chònoKhGg chK3Xkọc vàtZKYo tượngtZKY ZQgDChúa coKhGhịu nạn.xAcr oKhGRồi gữatZKY tZKYbầu ttZKYịch mxAcrịch câmxAcr lắntZKYg tZKYvà bănxAcrg giK3Xká ấyK3Xk, K3Xkanh K3Xktừ từZQgD giơoKhG cáxAcrnh xAcrtay phảiZQgD bịxAcr bxAcrắn gxAcrãy ltZKYên, vàZQgD gạtoKhG chiếZQgDc tượngxAcr thánhxAcr gxAcriá rK3Xka. MộK3Xkt vếttZKY mxAcráu K3Xkđỏ tươxAcri vấtZKYy ttZKYrên ZQgDmặt tượng.
- PoKhGadre... ChútZKYa TrờoKhGi... củaK3Xk cha..ZQgD. tK3Xkhoả mãoKhGn rồiZQgD chứ?
Đầu aoKhGnh lxAcrả xuốngtZKY xAcrcánh taxAcry ngườoKhGi oKhGy sĩ.
*
* *
- ThưZQgDa ĐứcZQgD HồngxAcr y?
ToKhGhấy HồngZQgD ZQgDy gitZKYáo tZKYchủ tZKYvẫn chưaxAcr tỉnhoKhG gZQgDiấc kZQgDinh hoKhGoàng, đạtZKYi txAcrá PhK3Xkerari lạZQgDi gọZQgDi K3Xkto hơn:
- ThưZQgDa tZKYĐức HồxAcrng y!
MôngK3Xk-ta-ne-li noKhGhìn lên:
- xAcrNó ZQgDchết rồi.
- VâxAcrng, chếoKhGt hẳxAcrn rtZKYồi, thK3Xkưa ĐZQgDức HồntZKYg yoKhG. XiK3Xkn ngàZQgDi xAcrra K3Xkthôi chK3Xkứ ạ?.oKhG.. CảnhK3Xk txAcrượng nàoKhGy rùngtZKY rợnxAcr lắm...
- NxAcró tZKYchết rồitZKY oKhG- MK3Xkông-ta-ne-li ZQgDnhắc lxAcrại vàtZKY mộZQgDt lầK3Xkn nữaoKhG nhK3Xkìn xuốZQgDng mZQgDặt RuồK3Xki TrâutZKY xAcr- TK3Xka đãZQgD sờxAcr vàotZKY ngườxAcri ZQgDnó oKhGmà oKhGnay nótZKY chZQgDết mtZKYất rồioKhG (1).
Viên trunK3Xkg K3Xkuý xK3Xkì xàK3Xko mộtZQgD giZQgDọng khtZKYinh bạc:
- NửZQgDa ZQgDtá đK3Xkạn voKhGào ngườioKhG, ônZQgDg tZKYta cònK3Xk mxAcrong chờoKhG gxAcrì nữa?
Người K3Xky sxAcrĩ cxAcrũng thìtZKY thàxAcro đtZKYáp lại:
- ChtZKYắc ônxAcrg ấxAcry kinK3Xkh hK3Xkãi vxAcrì oKhGtrông txAcrhấy máu.
tZKYViên GiK3Xkám oKhGbinh ktZKYiên quyếtZKYt kéotZKY taK3Xky Mông-ta-ne-li:
- ZQgDXin ĐoKhGức HồnK3Xkg xAcry đừngK3Xk noKhGhìn ZQgDhắn nữa.tZKY NgK3Xkài oKhGcho ZQgDphép coKhGha tuyZQgDên uK3Xký đưaZQgD ngtZKYài vềtZKY chứoKhG ạ?
- Phải..oKhG. tôitZKY về.
Mông-ta-ne-li từK3Xk từxAcr quxAcray góoKhGt rxAcra khK3Xkỏi bãxAcri cỏK3Xk đẫmxAcr ZQgDmáu màtZKY tZKYbước tZKYra ngoàK3Xki, vịxAcr K3Xklinh mụxAcrc xAcrvà vtZKYiên độitZKY theK3Xko ZQgDsau. ĐoKhGến cổng,tZKY ôngtZKY oKhGta dừngZQgD bướcxAcr K3Xkvà vxAcrẫn ngZQgDoái ltZKYại nhìoKhGn vớixAcr cặtZKYp mắtZQgD K3Xkkinh K3Xkngạc vàtZKY oKhGđờ đẫnZQgD nZQgDhư mắttZKY mộtxAcr xAcrcon ma.
- NoKhGó chếK3Xkt rồi.
*
* *
Mấy tiK3Xkếng đồnK3Xkg hồZQgD saZQgDu, Mác-tZKYcô-nê đK3Xkến cZQgDăn nhàK3Xk nhZQgDỏ troKhGên sườoKhGn đồK3Xki đtZKYể báZQgDo ctZKYho Mác-oKhGti-ni bitZKYết tZKYlà aoKhGnh khỏtZKYi phảoKhGi xAcrhy stZKYinh ttZKYhân moKhGình mộttZKY ctZKYách oKhGvô íchoKhG nữa.
Kế hoạchoKhG giảixAcr cứtZKYu xAcrcho RuồiZQgD TrâuK3Xk ltZKYần thoKhGứ haoKhGi đãxAcr chxAcruẩn oKhGbị K3Xkxong, btZKYởi vìZQgD loKhGần xAcrnày bốoKhG tZKYtrí đơntZKY gioKhGản oKhGhơn lầnoKhG trưZQgDớc nhtZKYiều. HọoKhG oKhGquyết địK3Xknh đếnoKhG tZKYsáng hK3Xkôm saZQgDu, kZQgDhi đoKhGám rưxAcrớc "MtZKYình ThánhoKhG" diễuZQgD xAcrqua chânZQgD ZQgDđồi tK3Xkrên oKhGcó phK3Xkáo đàoKhGi, MáoKhGc-ti-ni tZKYsẽ tZQgDừ troKhGong tZKYđám đôngoKhG tiêoKhGn lZQgDên ZQgDtrước, rútZKYt oKhGsúng ngắK3Xkn giấutZKY tronZQgDg K3Xkngực ZQgDáo xAcrra, bắZQgDn vàtZKYo tZKYmặt viêntZKY GioKhGám bitZKYnh. oKhGNhân loKhGúc lộK3Xkn xộxAcrn, haK3Xki mươioKhG ngườixAcr đầytZKY đủxAcr tZKYkhí gioKhGới sẽoKhG thìnoKhGh lìK3Xknh xxAcrông K3Xktới cổng,K3Xk K3Xkđánh pháZQgD tZQgDới tậnK3Xk oKhGtháp caxAcrnh, dùtZKYng ZQgDvũ lựcZQgD btZKYắt xAcrgiữ têoKhGn gtZKYiữ chìaK3Xk kZQgDhoá ngục,K3Xk buộcZQgD nóK3Xk phảiZQgD mởxAcr tZKYcửa oKhGxà limxAcr, ctZKYõng RuồZQgDi TrâoKhGu rxAcra vtZKYà K3Xkbắn cK3Xkhết hoặcxAcr choKhGế ngK3Xkự bấtZQgD cứZQgD kẻxAcr noKhGào địnhK3Xk cảnxAcr đK3Xkường. RoKhGa K3Xkđến cổngZQgD tZKYhọ sẽZQgD oKhGvừa đánoKhGh vxAcrừa K3Xkrút, đồngtZKY thờK3Xki xAcryểm hộtZKY cZQgDho mộtZQgD toánZQgD dtZKYân buôK3Xkn lậtZKYu tK3Xkhứ hZQgDai xAcrcó K3Xkvũ tK3Xkrang vxAcrà cxAcrưỡi ngK3Xkựa đK3Xkến oKhGđể đemxAcr oKhGRuồi TrZQgDâu tớiK3Xk chỗK3Xk ẩtZKYn nấtZKYp ZQgDan toànZQgD trênK3Xk núiZQgD cao.
Trong nhóoKhGm ctZKYốt cánZQgD choKhGỉ coKhGó GixAcrê- K3Xkma ltZKYà khoKhGông biếtxAcr txAcrí gZQgDì vềZQgD kếZQgD hoạchxAcr nàoKhGy. Mác-titZKY-ni đãZQgD cxAcró ngxAcruyện vọngoKhG tZKYđặc biệtZQgD yêZQgDu cZQgDầu khoKhGông đểxAcr K3Xkcho chịtZKY biết.oKhG AnZQgDh bảo:
- ChoKhGẳng oKhGmấy chốcZQgD chịZQgD tZKYấy vK3Xkỡ txAcrim roKhGa mất.
Vừa thxAcrấy MáZQgDc-cô-nê đếoKhGn cổK3Xkng, MácK3Xk-ti-ni đãoKhG mởtZKY cửxAcra kínhK3Xk, bướZQgDc roKhGa hixAcrên đón:
- oKhGCó toKhGin gìtZKY khôngtZKY, Mác-xAcrcô-nê? Ôi!...
Mác-oKhGcô-nê khxAcrông xAcrtrả lời,xAcr K3Xkchỉ tZKYhất chioKhGếc mK3Xkũ rơtZKYm rộnZQgDg vànhoKhG K3Xkra stZKYau gáy.
Họ cùngZQgD noKhGhau ntZKYgồi dướiZQgD máioKhG hiên.
Không aoKhGi nóiZQgD mZQgDột lời.tZKY NhK3Xkưng chxAcrỉ thoángoKhG nhK3Xkìn vẻoKhG mặZQgDt tZKYẩn dZQgDưới vànxAcrh mũoKhG khZQgDi Mác-cô-nêoKhG oKhGbước ZQgDvào, MátZKYc-ti-ni cũoKhGng tZKYđã hiểuxAcr rK3Xkõ tìxAcrnh hình.
Một hồiK3Xk itZKYm lặngoKhG oKhGdài. CutZKYối K3Xkcùng, aK3Xknh hỏi:
- XảyK3Xk xAcrra lúcZQgD oKhGnào thế?
Chính xAcrtai axAcrnh K3Xktự ntZKYghe, MxAcrác-ti-ni cũnxAcrg đãxAcr thấyxAcr gZQgDiọng nK3Xkói xAcrcủa mìoKhGnh ZQgDuể oK3Xkải tZKYvà cháK3Xkn ngánK3Xk nxAcrhư cảoKhG oKhGthế giớioKhG này.
- SántZKYg nayxAcr, lxAcrúc rZQgDạng đtZKYông. ZQgDViên đK3Xkội cZQgDho K3Xktôi biếtxAcr. AxAcrnh xAcrta cóxAcr mặtoKhG ởoKhG đóZQgD, trôZQgDng rtZKYõ cả.
Mác-ti-ni ntZKYhìn xuống,ZQgD rxAcrứt đứtxAcr đoạtZKYn cK3Xkhỉ xAcrvướng xAcrở xAcrtay áo.
Mọi sựxAcr đềuZQgD làK3Xk hưK3Xk kZQgDhông oKhG(1). ChutZKYyện oKhGnày tZKYcũng làZQgD hưxAcr khôntZKYg nxAcrốt. K3XkĐáng ZQgDlẽ ngxAcrày mK3Xkai aZQgDnh sẽZQgD phảitZKY xAcrchết. VậZQgDy ZQgDmà bxAcrây gixAcrờ thếK3Xk gZQgDiới ZQgDmơ ướcZQgD củaoKhG lòngK3Xk anoKhGh đãZQgD xAcrtan đi,oKhG hệtxAcr nhưK3Xk cáoKhGi thếoKhG giớiZQgD thầnZQgD tiênxAcr củaxAcr nhữnZQgDg giấZQgDc mZQgDộng vànxAcrg K3Xklúc hoàxAcrng hZQgDôn taZQgDn đoKhGi khxAcri màoKhGn đêmK3Xk oKhGbuông xuống.tZKY vàoKhG ZQgDanh oKhGđã bịK3Xk đoKhGuổi bậK3Xkt xAcrtrở lạoKhGi vớZQgDi xAcrcái tZKYthế goKhGiới buồtZKYn oKhGtẻ, lầntZKY hồioKhG ngàoKhGy tZKYnày qxAcrua toKhGháng khác,oKhG xAcrcái thếZQgD giớZQgDi oKhGcủa Gơ-rát-xK3Xki-ni voKhGà GalixAcr, củaxAcr mậtZQgD K3Xkmã oKhGvà nxAcrhững bàoKhGi vtZKYăn cxAcrhâm biếm,ZQgD cZQgDủa tZKYnhững xAcrcuộc cãZQgDi vxAcrã gK3Xkiữa xAcrcác đồntZKYg chZQgDí tZQgDrong đK3Xkảng, củatZKY xAcrnhững mưuK3Xk sZQgDâu chướcZQgD tZKYhiểm củxAcra xAcrbọn mậtK3Xk xAcrthám ÁoxAcr, xAcrvà nóioKhG chuxAcrng tZKYlà củtZKYa cáiZQgD oKhGcối xaK3Xky tZKY(2) côngK3Xk táK3Xkc hàoKhGng nxAcrgày K3Xkkhiến tZKYcon tK3Xkim ZQgDchán ngắt.oKhG GiờxAcr đâyK3Xk, ZQgDRuồi TrâuxAcr tZKYchết đK3Xki làK3Xkm cZQgDho dướixAcr tZKYđáy K3Xktâm hK3Xkồn tZKYanh chỉxAcr cZQgDòn làxAcr mộZQgDt khoZQgDảng trốngK3Xk rỗngxAcr lxAcrớn, mộtZKYt khoảxAcrng trxAcrống ZQgDkhông K3Xkcó gìK3Xk vàtZKY K3Xkkhông ZQgDai lấptZKY nổi.
Nghe ctZKYó tiếngZQgD oKhGai đaZQgDng hỏitZKY mìK3Xknh, oKhGMác-ti-ni ngẩxAcrng đZQgDầu ngxAcrạc nhiênxAcr, tZKYkhông biếxAcrt bK3Xkây tZKYgiờ còoKhGn cóoKhG cxAcrhuyện oKhGgì đángxAcr mấtxAcr côoKhGng bàntZKY luậnK3Xk nK3Xkữa đây.
- AZQgDnh xAcrvừa nóK3Xki goKhGì vậy?
- TxAcrôi đanZQgDg bxAcrảo xAcrlà tZKYtất noKhGhiên axAcrnh sẽZQgD ntZKYói choKhGo K3Xkchị xAcrấy boKhGiết chứ?
Sự sốnoKhGg cùntZKYg vớiZQgD nỗxAcri goKhGhê ZQgDsợ vềK3Xk K3Xksự sốnoKhGg, đãtZKY trởoKhG lạoKhGi trênoKhG gươngK3Xk mK3Xkặt Mác-ti-nitZKY. AnZQgDh kêuoKhG lên:
- LàmZQgD xAcrsao tZKYđi nóK3Xki tZKYcho chịxAcr ấyZQgD biếtK3Xk đưZQgDợc. NhưxAcr thếK3Xk koKhGhác K3Xknào tZKYanh bảoK3Xk tZKYđi đếnZQgD đâmoKhG cZQgDhết chịZQgD ấytZKY. ÔiK3Xk, tK3Xkôi biếoKhGt nóiZQgD thếoKhG nàxAcro voKhGới cZQgDhị ấyK3Xk bâytZKY ZQgDgiờ? TxAcrôi oKhGnói sxAcrao bxAcrây giờ?
Mác-ti-ni đZQgDưa tZKYlại xAcrtay ltZKYên bưnxAcrg kíntZKY mắt.K3Xk NhưZQgDng, tK3Xkuy khoKhGông nhìn,oKhG anxAcrh vẫZQgDn coKhGảm thK3Xkấy Mác-cô-tZKYnê bỗngtZKY nhiêtZKYn giậtxAcr mìnhZQgD. oKhGAnh ngẩtZKYng đầuxAcr nZQgDhìn lêoKhGn. K3XkGiê- mtZKYa đxAcrã đứoKhGng ngoKhGay trướcK3Xk cửa.
Chị nói:
- Trê-daxAcr-rê, aK3Xknh đãoKhG nghxAcre ttZKYin cxAcrhưa? ToKhGhế làZQgD K3Xkhết, cZQgDhúng đZQgDã xAcrbắn chxAcrết axAcrnh ấyoKhG rồi.
-----------
(1) NguyxAcrên văK3Xkn làoKhG "tZQgDheo SwoKhGiss guaroKhGds", tứK3Xkc ĐZQgDội cậnZQgD vệtZKY tZKYThuỵ Sĩ,ZQgD K3Xkvì độitZKY xAcrcận oKhGvệ tZKYtrong cáctZKY đặcK3Xk kxAcrhu tZKYthuộc GiáZQgDo htZKYoàng cótZKY loKhGệ đặcZQgD biệoKhGt thuêoKhG ZQgDtuyển ngưxAcrời ThuoKhGỵ SĩoKhG làoKhGm cậxAcrn vệ.
(2) xAcrLinh mụctZKY chuxAcryên việcK3Xk giảngK3Xk oKhGđạo, làmoKhG ptZKYhép đZQgDạo toKhGrong cátZKYc trZQgDại gxAcriam xAcr(nhà txAcrù), bệnhZQgD vtZKYiện, trưoKhGờng học,K3Xk tZKYquân đội.K3Xk ThườnZQgDg gọitZKY xAcrlà cZQgDha tuyênxAcr uý.
(3) TtZKYo conoKhGfess, confessiooKhGn (tiếngtZKY xAcrAnh): cũnZQgDg làoKhG thtZKYú tộiK3Xk, xAcrtự thú.
(1) xAcrHis ReoKhGverence (tiếnxAcrg AnhxAcr): cáK3Xkch xưngxAcr hôtZKY kínoKhGh trọngtZKY đốiZQgD vZQgDới xAcrlinh mục.
(2) YoKhGour MakexAcrr (tiếngxAcr AxAcrnh): cũntZKYg lK3Xkà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.