You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà á9eePn binpBFTh mở9eeP 4zrQvào s4zrQáng thứpgRH ba.
Phiên towpWtà này9eeP rấtwpWt npgRHgắn và4zrQ đơ9eePn giảpgRHn. pgRHĐó cpgRHhỉ là9eeP 4zrQmột h9eePình thức4zrQ trốnwpWtg r4zrQỗng diễnpgRH pgRHra khônpBFTg quwpWtá ha4zrQi mư4zrQơi phwpWtút. 4zrQThật vậpBFTy, 9eePcó cầpBFTn gìpgRH ppgRHhải mwpWtất nhi4zrQều th9eePời pgRHgiờ? KhônwpWtg được4zrQ quyềnwpWt bàopBFT chpBFTữa 4zrQgì cả.4zrQ Đứng9eeP rpBFTa l4zrQàm pgRHchứng, pBFTchỉ có4zrQ tên9eeP mậtwpWt thá4zrQm vàpgRH tênpgRH sĩwpWt quapBFTn wpWtbị thương9eeP, cùpgRHng vpBFTới mấypgRH tê9eePn lípgRHnh. B9eePản p9eePhán qwpWtuyết 9eePđã đượwpWtc thảopBFT sẵpgRHn pBFTtừ trước,4zrQ Môn4zrQg-ta-ne-li đãpgRH wpWtcó 9eePthông báopgRH đpBFTồng ý4zrQ mộpgRHt cácpgRHh khônpgRHg chínpBFTh thứpgRHc nhữn9eePg wpWtgì h9eePọ ypgRHêu cầuwpWt. CwpWtác qua4zrQn pgRHtoà 9eePlà viênwpWt đạipBFT tpBFTá pBFTPherari, wpWtmột thiế4zrQu tpBFTá kỵwpWt 9eePbinh địapBFT phương4zrQ pBFTvà hpBFTai sĩpBFT qua9eePn trwpWtong độipBFT c4zrQận vệpBFT của4zrQ G4zrQiáo pgRHhoàng (1pgRH), họpgRH chẳng4zrQ 4zrQcó việc4zrQ gìpBFT nhiềpgRHu để4zrQ làmpBFT cpgRHả. Họ4zrQ đ9eePọc t9eePo bản9eeP cápgRHo trạng,4zrQ rồ4zrQi npBFThững ngườipBFT làmwpWt chứngpgRH đ4zrQứng lwpWtên nêu9eeP cpBFThứng cứ.pgRH Sa9eePu đópgRH h4zrQọ ký9eeP 4zrQtên vpgRHào pgRHbản wpWtphán wpWtquyết rồiwpWt lấywpWt g9eePiọng nghiêm9eeP t9eePrang đọ9eePc ch9eePo pgRHbị cáo4zrQ 4zrQnghe. RupBFTồi wpWtTrâu 9eePlặng lẽ9eeP pgRHnghe wpWtbản ánwpWt. Và,pgRH thepgRHo hình9eeP thứcpBFT twpWthông thườnpBFTg, kpBFThi ngườipgRH tpBFTa 9eePhỏi 9eePcó ppgRHhát bipBFTểu g4zrQì kwpWthông, wpWtanh chỉpBFT vội4zrQ vpgRHã xu4zrQa tpBFTay gạtwpWt đi4zrQ. GiấupgRH tropgRHng ngựcwpWt an9eePh lpBFTà chiwpWtếc mùipgRH xo9eePa m4zrQà MônpBFTg-ta-ne-li pgRHđã đánhwpWt 4zrQrơi. SwpWtuốt đwpWtêm q9eePua apBFTnh đã4zrQ wpWthôn vwpWtà kwpWthóc chiếcwpWt khpgRHăn 9eePđó pBFTnhư hô9eePn và4zrQ khóc9eeP mộtpBFT sinpBFTh l4zrQinh. GwpWtiờ đâypBFT gư9eePơng wpWtmặt anpBFTh xanpgRHh pBFTxao pBFTvà thpBFTờ thẫn9eeP, vpgRHà mắ4zrQt an4zrQh vẫnpgRH còwpWtn n9eePgấn lệ.9eeP pBFTHai 4zrQtiếng wpWt"Xử bắn"wpWt chẳn9eePg wpWttác độnpgRHg 9eePgì đếnpgRH anhpBFT. 4zrQKhi ngwpWthe 4zrQhai tiếngpBFT ấypgRH, apgRHnh chỉ4zrQ 9eePmở wpWtto đồng9eeP 9eePtử tronpgRHg đôipBFT mắt,pgRH vàpgRH 9eePchỉ wpWtcó thếpBFT thôi!
Khi mọipgRH th9eePủ tụ4zrQc đãpgRH xon9eePg, viê4zrQn GpgRHiám bi9eePnh pgRHra lệnh:
- ĐưpBFTa ông4zrQ wpWtta v4zrQề pgRHphòng giam.
Viên đwpWtội cốpgRH cầ4zrQm nư9eePớc mắt9eeP, sờwpWt vàopBFT 9eePthân hình4zrQ 4zrQim phăn9eePg phắcpBFT ấy.pBFT Ruồi9eeP TrâuwpWt hơipBFT giậtpgRH pBFTmình ng4zrQoảnh lại.
- ÀwpWt, phải!pBFT TwpWtôi qupBFTên mất.
Nét mặt9eeP viênpgRH GipgRHám 9eePbinh phảng9eeP pgRHphất mwpWtột v4zrQẻ wpWtgì nhưpgRH là4zrQ thươnpgRHg hại.wpWt HắpBFTn wpWtta wpWtbản 9eePchất cũ4zrQng khôn4zrQg phảpgRHi lpgRHà mwpWtột ngườiwpWt đ9eePộc ápBFTc và4zrQ vapBFTi pgRHtrò h4zrQắn phảipBFT đó9eePng 4zrQmấy pgRHtuần wpWtnay pgRHlàm cpgRHho chwpWtính hắ9eePn trowpWtng 4zrQthâm wpWttâm cũngwpWt twpWthấy ngượ4zrQng ngù4zrQng. GiờwpWt đâywpWt kwpWthi đã4zrQ đượcpgRH pBFTviệc c4zrQủa mwpWtình, hắ9eePn sẵnpgRH lòwpWtng nhpBFTân nhượngpgRH tpBFTrong pgRHmọi chuyệnwpWt nhỏ4zrQ nào9eeP thu4zrQộc quypBFTền hắn.
Đưa mắt4zrQ wpWtnhìn cpgRHánh 9eePtay t4zrQhâm wpWttím sưngwpWt phồngpBFT wpWtcủa Ruồi9eeP Trâu,4zrQ hắnpgRH bảo:
- 9eePCác ôpBFTng khôwpWtng cầnpgRH cùm9eeP nwpWtữa c4zrQũng đượcpBFT. C4zrQó pBFTthể chpBFTo pgRHông 9eePta t9eePrở lạiwpWt wpWtphòng gia4zrQm cũ.
Rồi q9eePuay vpBFTề p4zrQhía đ4zrQứa pgRHcháu, hắnpgRH 9eePnói thêm:
- Bu9eePồng gipgRHam wpWttử tùwpWt ẩmpgRH ướtpgRH 9eePvà âpgRHm pgRHu quá.4zrQ pBFTĐây pBFTthực r9eePa cũngpBFT wpWtchỉ pBFTlà vấnpgRH đề9eeP thpgRHủ tụcpBFT mpgRHà thôi.
Hắn bối4zrQ r9eePối pBFTho lêpBFTn mấwpWty tiến4zrQg và4zrQ đổiwpWt chwpWtân đ4zrQứng. Rồ9eePi hắ9eePn bỗngpBFT gọpBFTi pgRHgiật tênwpWt pBFTđội pBFTvừa giảwpWti Ruồ9eePi Trâ9eePu r4zrQa tới4zrQ cửa.
- ÔpgRHng đội,wpWt chờ9eeP pgRHmột chpgRHút. 4zrQTôi m9eePuốn npBFTói v4zrQới ôn9eePg 9eePta m9eePấy câu!
Ruồi TrâwpWtu đứ9eePng pgRHim khônwpWtg nhpgRHúc nhích.pgRH HìpBFTnh n4zrQhư tiếng4zrQ npBFTói củawpWt Phera4zrQri không9eeP lọt9eeP wpWtvào wpWttai anh.
- Ông9eeP wpWtcó muốnpgRH nhắwpWtn wpWtgì v4zrQới bwpWtạn wpWtbè wpWtvà thâwpWtn th4zrQích 9eePkhông?... TôpBFTi chắcpgRH wpWtông 9eePcó người9eeP thânwpWt chứ?
4zrQKhông một9eeP tiếwpWtng trwpWtả lời.
pgRH- Vậy9eeP ôn4zrQg 9eePcứ nghĩ9eeP pgRHđi rồ9eePi npgRHói vớipBFT tôiwpWt hoặpgRHc vớipBFT l4zrQinh mpgRHục tuywpWtên u4zrQý (pBFT2). Tô9eePi sẽpgRH pgRHđôn đốcpBFT t4zrQhực hi4zrQện pBFTlời nhắnwpWt c4zrQủa ông9eeP. NhưnwpWtg tố9eePt hơ9eePn làpBFT ônpBFTg nhắpBFTn lạpBFTi ch4zrQa tuyênwpWt uý.pBFT CpBFTha đếnpBFT ngpgRHay wpWtbây wpWtgiờ vàwpWt sẽ4zrQ ở4zrQ vớpgRHi ông9eeP pBFTsuốt đêpgRHm na4zrQy. N4zrQếu ô9eePng cònpgRH pgRHcó wpWtnguyện vọpBFTng gì4zrQ 4zrQkhác nwpWtữa thì...
Ruồi Tr4zrQâu pBFTnhìn lên:
- Ôn9eePg hãy9eeP nó9eePi vớiwpWt pgRHlinh mụ4zrQc rpgRHằng tpgRHôi chỉ9eeP 9eePmuốn ở4zrQ pgRHmột mìnhpgRH. pgRHTôi khôngwpWt có4zrQ pgRHbạn bpgRHè màpBFT cũwpWtng 9eePchẳng npBFThắn gìpgRH cả.
- Nhưn9eePg ôngpBFT cũwpWtng pBFTmuốn xưpBFTng pBFTtội 9eeP(3) chứ.
- Tôi4zrQ làpgRH người4zrQ vpgRHô thầwpWtn. pBFTTôi chẳwpWtng muốnpBFT wpWtgì khápgRHc hơnpgRH ngoàipBFT việc9eeP được9eeP 4zrQyên tĩnh.
Ruồi TrâupBFT nópgRHi vớipBFT giọpBFTng 4zrQđơn điệu,pgRH bìpgRHnh thản,4zrQ kh4zrQông pBFTcó 9eePvẻ g9eePì pBFTlà kh4zrQiêu khícwpWth hoặpgRHc pBFTbực dọwpWtc, rồwpWti t4zrQừ từ9eeP 9eePquay gó9eePt bước9eeP rpgRHa cửwpWta. NhưngwpWt 9eePra đpBFTến cử9eePa 9eePthì anpBFTh lpBFTại dpgRHừng bước:
- ÔpgRHng đại4zrQ tá,pBFT tô4zrQi cpBFTòn qwpWtuên 9eePmột việc.9eeP 9eePTôi chpgRHỉ pgRHyêu cầuwpWt ông9eeP pBFTchiếu cốpBFT mộtpBFT pgRHđiều là:wpWt sángpBFT 4zrQmai x4zrQin ôpgRHng đừng9eeP đểwpWt 9eePcho họpBFT tró4zrQi pgRHhoặc bịpBFTt pBFTmắt tôwpWti. Tô4zrQi sẽpBFT đứn4zrQg yên.
*
* *
Tới spBFTáng wpWtngày twpWthứ tư,4zrQ pBFTkhi mặtwpWt trờiwpWt vừpBFTa pgRHló, RuồipgRH TrpBFTâu đpBFTã bịpgRH dẫnpBFT wpWtra sânpgRH. wpWtAnh khập4zrQ khiễn4zrQg pgRHrõ nétwpWt h4zrQơn mọi9eeP khiwpWt. Dựa4zrQ hẳpBFTn vàopgRH t4zrQay vipBFTên đội,wpWt 4zrQRuồi Trâ9eePu l4zrQê bước,9eeP rõpgRH rànpgRHg vớpBFTi pBFTvẻ k9eePhó wpWtkhăn v4zrQà pBFTđau đớn.
Nhưng mọipgRH vẻpgRH phục9eeP 4zrQtùng m4zrQỏi mệtwpWt đãpgRH biếpBFTn m9eePất tr4zrQên mwpWtặt anpBFTh. NhữngpBFT nỗiwpWt ki9eePnh hoà4zrQng m4zrQa pgRHquái đã9eeP wpWtđánh gụcwpWt anpBFTh tropBFTng cảnhwpWt tịcpBFTh liêwpWtu, c9eePùng n9eePhững ả9eePo 9eePảnh pgRHvà nhữpBFTng g4zrQiấc mơwpWt trowpWtng thế4zrQ giới4zrQ âm4zrQ 4zrQu npBFTay đều9eeP 9eePđã pBFTtan pgRHtheo đê9eePm tốiwpWt. Nga9eePy 9eePsau lúwpWtc vầngpBFT đôngpgRH toảpgRH 4zrQsáng, wpWtkhi 4zrQRuồi wpWtTrâu phảpBFTi wpWtđối diệnpBFT vớpBFTi k9eePẻ 9eePthù, 9eePthì tpgRHinh pBFTthần chiếnwpWt đấupgRH củ9eePa pgRHanh đãpBFT t9eePrỗi dwpWtậy, apBFTnh khôn9eePg c9eePó gwpWtì 4zrQsợ pBFThãi cả.
Trước pgRHbức tườn9eePg le4zrQo đầypBFT dwpWtây thườngpBFT xpBFTuân, s4zrQáu wpWttay súnwpWtg 9eePđược 4zrQlệnh pBFTchọn đi9eeP hànpgRHh qupgRHyết đwpWtã dàn9eeP thpgRHành hwpWtàng nganpBFTg. ĐwpWtây chípgRHnh lwpWtà bức9eeP tườngpgRH nwpWtứt pBFTnẻ 9eePvà đwpWtổ nátpgRH mpBFTà a4zrQnh đ9eePã tpgRHrèo xuốngwpWt pBFTtrong cáipgRH đêmpBFT bấpgRHt hpBFTạnh ấ4zrQy đ4zrQể hòngpBFT trốn9eeP t4zrQhoát. MấywpWt người4zrQ l9eePính đứn4zrQg nghiêm4zrQ, twpWtay cầmpBFT súnpgRHg m9eePà vwpWtẫn rưpgRHng rưpgRHng npBFTước wpWtmắt. HpBFTọ cảpBFTm pBFTthấy điều4zrQ kpBFTinh 9eePkhủng ngoà4zrQi sức4zrQ tưởng4zrQ tpBFTượng khpgRHi npBFTghĩ rpgRHằng pgRHchính tapBFTy mì4zrQnh phả9eePi giếtpgRH R4zrQuồi 4zrQTrâu. Co9eePn ngườipgRH cpgRHó n4zrQhững 4zrQcâu ứngwpWt 9eePđối s4zrQắc sảo,pBFT pgRHcó tiếpgRHng c9eePười vuwpWti bấtwpWt tuywpWtệt, cpBFTó tin9eePh 4zrQthần dũnpBFTg wpWtcảm chówpWti lọiwpWt 9eePvà dwpWtễ lpBFTan truywpWtền ấypgRH đãpgRH nh4zrQư một9eeP t9eePia npBFTắng ấpBFTm so9eePi rọwpWti pBFTvào cuộcwpWt đwpWtời 4zrQu ám,pBFT buồnpBFT wpWtthảm wpWtcủa họpgRH. Vậ9eePy màwpWt g9eePiờ 4zrQđây c9eePon ngườwpWti ấypgRH phwpWtải chết4zrQ, phải4zrQ 4zrQchết vìwpWt chínhwpWt tawpWty họ,pBFT nh4zrQư tpBFThế k4zrQhác n4zrQào wpWthọ sắpgRHp phải4zrQ tr9eePông t9eePhấy mặt9eeP trờwpWti ch4zrQói lọi4zrQ ph4zrQụt tắt.
Một lỗ9eeP huyệtpBFT dướ9eePi gốcwpWt mộwpWtt câwpWty vả4zrQ c9eePao lớnpgRH 4zrQđang chờpgRH đpBFTợi wpWtRuồi Trâu4zrQ. Lỗ9eeP huyệt4zrQ pgRHđó dpgRHo những4zrQ bà4zrQn pBFTtay khwpWtông tìnpgRHh 4zrQnguyện đ9eePã đào9eeP nê9eePn đpgRHêm wpWtqua pgRHvà 9eePvới pBFTnhững giọtpgRH nướcpgRH 4zrQmắt 4zrQrơi trê4zrQn nhpBFTững pBFTbàn xẻng.4zrQ ĐpgRHi nga9eePng quwpWta đó,wpWt Ruồi9eeP Tr9eePâu pgRHmỉm cư9eePời npBFThìn lỗ4zrQ huyệwpWtt tốipBFT đpBFTen, nhìpgRHn nhữn4zrQg n9eePgọn cpgRHỏ 9eePhéo tàwpWtn bên4zrQ cạnh4zrQ huyệ9eePt. wpWtAnh 4zrQkhoan wpWtkhoái hítwpWt mộtpgRH 9eePhơi dàiwpWt để4zrQ thưwpWtởng thứpgRHc mùpgRHi thơ4zrQm củapgRH pgRHvạt đpgRHất mới4zrQ tiwpWtnh khôi.
KhpgRHi đếnwpWt gầpgRHn thâpgRHn câypgRH, vi4zrQên đwpWtội đứnpgRHg sữn9eePg lạ4zrQi. Ruồ9eePi pgRHTrâu ngoảnh4zrQ l4zrQại nhìnpgRH awpWtnh tpBFTa, rồiwpWt 4zrQnở mộpgRHt wpWtnụ cười:
- TôipgRH 4zrQđứng đây4zrQ phải4zrQ chăn9eePg, 4zrQông đội?
Viên 4zrQđội 4zrQnín lặ4zrQng gậtpBFT đầwpWtu. AnwpWth twpWta nghẹn9eeP pgRHngào, tiếc9eeP rpgRHằng đãpBFT kpBFThông npBFTói đượcwpWt mộtwpWt lờpgRHi nàwpWto, 4zrQví pgRHdù lwpWtời n9eePói nàypBFT wpWtcó thểwpWt pBFTcứu sốnwpWtg đượwpWtc pgRHRuồi TwpWtrâu. TrowpWtng sân9eeP đãpBFT tềwpWt tựu9eeP đôn9eePg 9eePđủ wpWtcả: vpBFTiên GiámpBFT bwpWtinh, chwpWtáu hắn,wpWt viêwpWtn truwpWtng uýpBFT kỵpgRH b4zrQinh làmpBFT nhi4zrQệm v9eePụ ch4zrQỉ pgRHhuy vipBFTệc pBFThành quyếpBFTt, n9eePgười wpWty wpWtsĩ vàpgRH một4zrQ pgRHlinh m4zrQục. 9eePHọ bướcpgRH lê4zrQn với9eeP nhữngwpWt bộpBFT wpWtmặt nghipgRHêm pgRHtrọng, nhưnpBFTg đãwpWt npBFTửa phầ9eePn sượngpgRH sùn9eePg trwpWtước cpBFTặp mắtwpWt tươi4zrQ cườipgRH pgRHvà 4zrQsáng ngờpgRHi pgRHvẻ ng9eePạo wpWtnghễ củapBFT Ru4zrQồi Trâu.
- Ch9eePào... chpgRHào pgRHcác quýpgRH ôngpgRH! 4zrQÁi c4zrQhà, cpBFTả ChwpWta 9eePtuyên uý4zrQ pgRHtôn kí9eePnh (1pgRH) cũpBFTng wpWtdậy s4zrQớm thpBFTế cpBFTơ wpWtà!... Đại9eeP uýpBFT, ônwpWtg c4zrQó mạnhpgRH giỏpgRHi pgRHkhông? Ch4zrQắc đốipBFT v9eePới ôn4zrQg, wpWtcuộc 4zrQgặp pBFTgỡ hômpBFT npgRHay cwpWtủa wpWtchúng tpgRHa spgRHẽ dwpWtễ ch4zrQịu hơpgRHn pBFTlần pBFTtrước phpgRHải khôn4zrQg ạ?wpWt À,wpWt pgRHtôi 4zrQthấy cá4zrQnh t4zrQay ôpBFTng pgRHvẫn 4zrQcòn băn4zrQg pBFTbó t9eePreo trướ4zrQc ng9eePực pBFTkìa! ChpgRHỉ pBFTtại lầpBFTn pgRHtrước tôi4zrQ 4zrQbắn hụt4zrQ đó9eeP t9eePhôi. NhữnwpWtg tpgRHay twpWthiện xạpgRH npBFTày chắcpBFT bắpBFTn pgRHkhá hơn.pgRH.. pgRHphải k9eePhông, pBFTcác bạn?
Ruồi Trâ4zrQu đwpWtưa mắwpWtt nhìn9eeP một9eeP lượt4zrQ nhữngpBFT bộ4zrQ mặtpBFT ủpgRH 4zrQdột c9eePủa m4zrQấy ng4zrQười lính:
- DùpgRH swpWtao lầwpWtn này4zrQ không4zrQ phwpWtải băngpBFT pgRHbó trepgRHo trướcpgRH ngwpWtực wpWtnữa pBFTđâu. Nà4zrQo! Nào!pBFT 4zrQSao vẻpgRH mặ4zrQt cá4zrQc bạnpgRH trôngpBFT thiểwpWtu nãpgRHo đếnpBFT thế4zrQ? 9eePNghiêm! V9eePà bắnpgRH cpBFTho pBFTthật trúpBFTng vào4zrQ pBFTnào. pgRHRồi cácwpWt bpgRHạn swpWtẽ cówpWt nhiềpBFTu vpBFTiệc phảipBFT lpBFTàm, m9eePà cứ9eeP nwpWthư t9eePhế n9eePày khôn4zrQg biếpgRHt pBFTcó là4zrQm 9eePnổi khpgRHông. Bây9eeP giờpBFT cwpWtác bạnpgRH đ9eePược quyền9eeP pBFTtập 4zrQtrước t4zrQhì cò9eePn gì9eeP bằng.
- Hỡ4zrQi con...
Vị liwpWtnh 4zrQmục tiến9eeP lênpBFT ngắt4zrQ lời9eeP anpgRHh. NpgRHhững ngườipBFT pBFTkhác đềupgRH l4zrQùi lại9eeP phpBFTía sawpWtu, đểpBFT mặcwpWt hapgRHi 4zrQngười với9eeP nhau.
wpWt- 4zrQChỉ còpBFTn 4zrQít ph9eePút nữapBFT làpBFT copgRHn s9eePẽ 9eePvề vớiwpWt ĐpgRHấng SángwpWt TwpWtạo (pBFT2) 4zrQra 9eePcon. NhữngwpWt gi9eePây ph9eePút cpBFTuối c9eePùng nàwpWty là9eeP wpWtdành 9eePcho copBFTn đểpgRH 9eePăn năpgRHn spgRHám hpgRHối, copBFTn ch4zrQớ n9eePên dù4zrQng vpgRHào việc9eeP nà4zrQo pgRHkhác. C9eePha xipBFTn c4zrQon, pgRHcon thửwpWt ng9eePhĩ xepgRHm, nếupgRH chết4zrQ 9eePmà kh4zrQông đượcwpWt c4zrQhịu phépwpWt giảiwpWt tội4zrQ, 4zrQlòng còn4zrQ wpWthung pgRHdữ thìpgRH đáng4zrQ spgRHợ pBFTbiết pBFTbao! C4zrQhờ đến9eeP kwpWthi cpBFTon đứng4zrQ tr4zrQước Đấng4zrQ PhánwpWt wpWtXét (3pBFT) củapgRH co4zrQn pBFTthì lpBFTúc ấpBFTy ăwpWtn nănpBFT pBFTđã mu4zrQộn rồipBFT. wpWtSắp lại9eeP gpgRHần ngapBFTi bápgRHu vpBFTô cùpgRHng tônpgRH nghiêm9eeP pBFTcủa NgưpgRHời pBFTmà pBFTcon vẫn4zrQ cứpBFT cườiwpWt đ4zrQùa như4zrQ wpWtthế đượcpgRH sao?
- Cười9eeP đwpWtùa ư,9eeP thưa9eeP cpBFTha tônpgRH kínhwpWt? Tôi4zrQ tưpgRHởng cáiwpWt b9eePài g4zrQiáo l4zrQý cpgRHỏn 9eePcon 9eePấy c4zrQhỉ để9eeP cwpWtho 9eePnhững nwpWtgười cùnwpWtg phí4zrQa v9eePới 9eePcha 4zrQnghe t4zrQhôi wpWtchứ! BapBFTo gi9eePờ đếpgRHn lpgRHượt c9eePhúng tôipgRH, wpWtchúng tôipBFT sẽ4zrQ 4zrQdùng trọng4zrQ phwpWtáo chứpgRH chẳwpWtng 4zrQdùng đếnwpWt dămpBFT pBFTkhẩu súngpBFT 9eePkhai hậpgRHu cũ4zrQ kỹpgRH này4zrQ wpWtđâu! Và9eeP l4zrQúc pBFTbấy 4zrQgiờ pBFTcác wpWtvị 9eePsẽ tpBFThấy chúpBFTng tô4zrQi cư9eePời đpBFTùa đếnwpWt đâu.
- C9eePác cpBFTon wpWtsẽ dùnpBFTg wpWttrọng pháopBFT 9eePư? pBFTÔi! 4zrQThật lpgRHà vôpBFT 9eePphúc c4zrQho c9eePon qupBFTá! CpgRHon vẫwpWtn wpWtchưa hiểuwpWt 9eePrằng cowpWtn đwpWtang đứng4zrQ t9eePrên wpWtbờ vựcpgRH wpWtthẳm đáng4zrQ s9eePợ nhpgRHư th9eePế nà9eePo pgRHhay sao?
R9eePuồi TrwpWtâu pBFTngoái đầupBFT npgRHhìn lỗ4zrQ huyệtwpWt m4zrQở rộn4zrQg pBFTsau 4zrQlưng mình.
- VwpWtậy cha.pgRH.. chwpWta tpgRHôn kínhwpWt tưởng9eeP r4zrQằng đặ4zrQt đpBFTược wpWttôi xu4zrQống đwpWtấy là4zrQ x9eePong pgRHchuyện vớipBFT tôpBFTi pgRHrồi 4zrQhay spBFTao? C9eePó l4zrQẽ cápgRHc pgRHvị 9eePcòn chặ4zrQn mộwpWtt ph4zrQiến đpgRHá lê4zrQn mồ9eeP tôipBFT đểwpWt "bwpWta npBFTgày pgRHsau" tô4zrQi... twpWtôi 4zrQkhỏi sốnpBFTg lạ9eePi chứ9eeP 9eePgì? (44zrQ) ChớpBFT pBFTsợ, CwpWtha t9eePôn kínhpBFT ạ!pBFT TôwpWti sẽwpWt khpBFTông xâm4zrQ phạmpBFT vàpBFTo quy4zrQền củ4zrQa cpBFTác 9eePvị trpBFTong nhữwpWtng wpWttrò wpWtdiễn kwpWtịch wpWtrẻ tiền9eeP nàypBFT đâ4zrQu. ĐặtpBFT tôi4zrQ xuốn4zrQg đâu,9eeP pBFTtôi s9eePẽ nằwpWtm ywpWtên ở4zrQ đấywpWt n9eePhư mộtpgRH con..4zrQ. copgRHn chuộtpBFT vậ4zrQy. NhưpBFTng, 9eePdù sawpWto pgRHmặc l4zrQòng, chúngpgRH tpBFTôi vẫnpBFT sẽ4zrQ pBFTdùng đếnwpWt trọngpgRH phpgRHáo đấy.
Vị linpgRHh mụcpBFT wpWtkêu lên:
- Ôi!pgRH Lạ9eePy CpBFThúa lònpgRHg là4zrQnh vôpBFT cùng!9eeP XpgRHin 4zrQChúa pgRHtha pgRHtội ch9eePo kẻwpWt bấ4zrQt hạnhwpWt này!
Viên trpgRHung uýpgRH kỵ4zrQ b4zrQinh, giọngpBFT ồwpWt ồpBFT khấn:
- Amen!
pgRHCòn vwpWtiên đại9eeP 9eePtá 4zrQvà đứawpWt cpgRHháu thwpWtì spBFTùng kínpBFTh là9eePm dấu4zrQ th4zrQánh giá.
Thấy rõwpWt rằpgRHng khuypgRHên bảopBFT nữawpWt cwpWtũng cwpWthẳng đipgRH đến4zrQ đâuwpWt, vị9eeP l4zrQinh m9eePục pgRHđành phả4zrQi từ4zrQ b9eePỏ c9eePông việc9eeP pgRHvô kết4zrQ quả9eeP c4zrQủa mìnhwpWt. ÔngpBFT bướcpgRH sapBFTng pgRHbên c9eePạnh, lắwpWtc đầu,9eeP mồ9eePm wpWtlầm wpWtrầm cầupBFT kiwpWtnh. Chỉ9eeP pBFTtrong phúwpWtt cpgRHhốc, c9eePông vpgRHiệc c4zrQhuẩn bị4zrQ ngắn9eeP gọpBFTn wpWtvà đ9eePơn giảnpBFT đềupgRH đãpBFT được4zrQ hpgRHối hả9eeP làwpWtm xonwpWtg. wpWtRuồi TrpBFTâu 9eePra đứng9eeP đpBFTúng v9eePào wpWtchỗ cwpWtủa 9eePmình vwpWtà q9eePuay lạwpWti thoánpBFTg nhìnpBFT 4zrQlên pBFTcảnh hpgRHuy howpWtàng chóipBFT chan9eePg án4zrQh spgRHáng v4zrQàng v4zrQà đỏpBFT c9eePủa mwpWtặt 9eePtrời wpWtđang mọpBFTc. MộpgRHt lầwpWtn n9eePữa RuồpBFTi TpgRHrâu lwpWtại pgRHyêu cầupBFT pBFTkhông bịtwpWt mắ9eePt. NhìnwpWt vẻ9eeP mặt9eeP như4zrQ thpBFTách 9eePthức 4zrQcủa wpWtanh, viê4zrQn đạ9eePi t4zrQá đành9eeP miễnwpWt cưpgRHỡng đồngwpWt ý.pgRH CảwpWt hpgRHai ngườipgRH pBFTđều quênpBFT rằ9eePng nh4zrQư thế4zrQ họ4zrQ cpBFTó thể9eeP lwpWtàm ảnhwpWt hưởn4zrQg tớipBFT pBFTtinh twpWthần 9eePquân sĩ.
Ruồi Tr4zrQâu đứnwpWtg qu9eePay thẳ4zrQng mặ4zrQt vềwpWt phíawpWt pBFThọ và9eeP pBFTmỉm cười.wpWt NhữnwpWtg cwpWtánh tapBFTy cầm9eeP sú4zrQng rwpWtun l9eePên. wpWtAnh bảo:
- T4zrQôi ho9eePàn topgRHàn sẵ9eePn sànpgRHg rồi.
Viên tr9eePung pgRHuý 9eePbước lênwpWt p4zrQhía trưwpWtớc, ngưwpWtời ru4zrQn rpgRHun wpWtvì pgRHxúc đ4zrQộng. HpgRHắn chư9eePa pBFThề chpgRHỉ hwpWtuy x4zrQử bắnpBFT b9eePao giờ.
- Chuẩn9eeP bị..wpWt. NhằmpBFT! Bắn!
Ruồi TpgRHrâu h4zrQơi lpgRHạng 9eePngười đi,pBFT npBFThưng lấypgRH 9eePngay 9eePlại đượ4zrQc t9eePhăng bằ9eePng. M9eePột wpWtviên đạ4zrQn bắpgRHn kwpWthông 4zrQvững đã9eeP sượpBFTt tpgRHrên mpBFTá awpWtnh. V4zrQài giọtwpWt 9eePmáu 4zrQloang tpBFTrên cổpBFT 9eePáo trắng.pgRH Một9eeP viêwpWtn kh9eePác trúng9eeP vpBFTào chân9eeP, phpBFTía trênwpWt đầuwpWt gối.wpWt wpWtKhi kpBFThói 9eePtan th4zrQì 4zrQđám lpgRHính thấwpWty a9eePnh vẫn4zrQ đpBFTứng, vẫn9eeP mpBFTỉm cpBFTười nwpWthư 9eePcũ vàpBFT đangpBFT lấpBFTy 9eePbàn tpBFTay tàwpWtn tật9eeP quệt4zrQ mpgRHáu 4zrQtrên má.
ApgRHnh nói:
- pgRHBắn xoàpBFTng quwpWtá rồ4zrQi, 4zrQcác bạn4zrQ ạ!
Giọng nópBFTi tpBFTrong tpBFTrẻo vwpWtà khúwpWtc triwpWtết củ4zrQa awpWtnh khắcpgRH sâu4zrQ 4zrQvào 4zrQtim pBFTnhững ngườiwpWt línhpgRH khốn4zrQ khổ9eeP đang9eeP hpBFTết sức9eeP 4zrQbàng hoàng4zrQ và4zrQ bốpgRHi rối.
- pBFTCác bạnpBFT thửwpWt bắnwpWt lại4zrQ xpgRHem nào!
Toàn bộwpWt hà9eePng l4zrQính đpBFTều rùngpBFT mìnhwpWt sởn4zrQ gá9eePy và4zrQ rpgRHên rỉ.pBFT Người4zrQ 4zrQnào 4zrQngười 9eePnấy nhằmpgRH chệch4zrQ san9eePg 9eePbên cạn9eePh, th4zrQầm monpBFTg pBFTviên đạwpWtn kếtpgRH liễuwpWt pBFTtính mệ9eePnh Ruồi4zrQ TrâpgRHu làpgRH củpgRHa 4zrQngười bên9eeP cạn4zrQh wpWtchứ khôngwpWt p9eePhải c4zrQủa mình.pBFT RpgRHuồi TpBFTrâu thìpgRH vẫpgRHn c9eePứ đứn9eePg thảnwpWt nhiênwpWt, mỉpgRHm wpWtcười 9eePnhìn họ.9eeP 9eePHọ 4zrQchỉ biê9eePn cuộcwpWt xử9eeP tpgRHử thànhwpWt mpBFTột wpWtcuộc gwpWtiết chóc9eeP tropBFTng lpgRHò pgRHmổ, và9eeP bây9eeP gwpWtiờ họwpWt lạipBFT phảipgRH làpBFTm l4zrQại pgRHtừ đầupBFT cáwpWti pBFTcông việcwpWt ghpgRHê rợnpgRH n4zrQày. Đám9eeP lín9eePh đột9eeP ngộtwpWt hoảwpWtng ví9eePa, pgRHhọ h9eePạ s9eePúng đứwpWtng 4zrQnghe n9eePhững lwpWtời mắn9eePg mỏwpWt v4zrQà pBFTchửi rủwpWta đi4zrQên cuồngwpWt c9eePủa cácpBFT viênpBFT spBFTĩ quwpWtan. 4zrQHọ sữpBFTng sờpgRH pBFTvà hãpgRHi pBFThùng gpBFTiương mắtpgRH wpWtnhìn ngwpWtười vừapgRH pgRHbị họ9eeP 4zrQbắn 4zrQmà ch4zrQẳng pgRHhiểu sapgRHo ôwpWtng t9eePa vẫn9eeP khwpWtông chết.
Viên GiápBFTm 9eePbinh vwpWtung nắm4zrQ đấm4zrQ trưwpWtớc pgRHmặt họpBFT. 4zrQHắn 9eePlồng 4zrQlộn quátwpWt thápgRHo, bắt9eeP họ9eeP p4zrQhải đứnpBFTg vwpWtào 9eePvị twpWtrí, giươnpgRHg súngpgRH lêpBFTn pgRHvà hối9eeP hảwpWt làpgRHm mapBFTu cpgRHho x9eePong chuyện.4zrQ NhưpBFTng chínwpWth hwpWtắn 4zrQcũng hoànpgRH tpgRHoàn mấwpWtt 4zrQtinh thầpgRHn khônpBFTg khápBFTc 4zrQgì bọn4zrQ wpWtlính. HắnwpWt kh9eePông d9eePám pgRHnhìn 9eePvào wpWtcái thân4zrQ hìnpBFTh khpgRHủng khiếp9eeP kpgRHia c9eePứ 4zrQđứng trpgRHơ trơpgRH m4zrQà khônwpWtg chịu9eeP wpWtngã xuống9eeP. HắnwpWt giậtwpWt nảpgRHy mwpWtình vpBFTà ruwpWtn bắnpBFT wpWtlên khpgRHi ngpgRHhe gipBFTọng c9eePhế wpWtgiễu c9eePủa RuồiwpWt Trâu:
- Đại9eeP tápBFT, sawpWto pBFTsáng 9eePhôm 9eePnay ôpBFTng 9eePlại pgRHđưa r4zrQa một9eeP độiwpWt línhwpWt pgRHxoàng thế.pBFT ĐểpgRH tô9eePi xepBFTm 9eePtôi cópBFT wpWtthể đi4zrQều khpBFTiển họ4zrQ khá4zrQ wpWthơn khôpgRHng! Nào,4zrQ cáwpWtc bpBFTạn! KpgRHìa, cậupgRH đứngwpWt 9eePphía bênwpWt t9eePrái kia4zrQ, nânpBFTg súngpBFT cawpWto lênpgRH chứpBFT! C4zrQhúc phúcwpWt c9eePho tpgRHấm lòn9eePg củpgRHa pgRHcậu, cậuwpWt bạwpWtn pBFTạ! TrwpWtong tpBFTay cpBFTậu 9eePlà wpWtsúng tr4zrQận đ9eePấy chpgRHứ kpgRHhông p9eePhải xoonpgRHg chảowpWt đpBFTâu nhé!wpWt NwpWthắm twpWthẳng cảwpWt cwpWthưa? NpBFTào, pBFTbây g4zrQiờ... chuẩn4zrQ bị..pBFT. nhằm!...
Viên đại4zrQ tápgRH n4zrQhảy x4zrQổ lên,pBFT cướpBFTp lpgRHời 9eePanh, hét:
- Bắn!
ĐểpgRH c9eePho wpWtngười bwpWtị b9eePắn 4zrQtự chỉwpWt pgRHhuy cuộpBFTc x9eePử bắnpBFT củpBFTa mìpgRHnh thì4zrQ a4zrQi màpgRH 4zrQchịu được.
Sau l9eePoạt đạnpgRH l9eePộn 9eePxộn và9eeP vôpgRH t9eePổ chức,pBFT đá9eePm líwpWtnh bỏ4zrQ h4zrQàng ngũ9eeP wpWtrun rẩwpWty wpWtđứng wpWttúm tụpBFTm 4zrQlại v9eePới nhapBFTu, mắt9eeP npBFTgơ npgRHgác, sữnwpWtg sờpBFT n9eePhìn về9eeP p9eePhía trước.wpWt MộtwpWt têwpWtn lính9eeP twpWthậm chí4zrQ còn4zrQ khôn4zrQg bấm9eeP cò,wpWt quăng4zrQ súngpgRH, ngồiwpWt sụppgRH wpWtxuống đấtwpWt màpgRH rên4zrQ rỉ:
- TôwpWti chịu4zrQ thpgRHôi, tôi9eeP chpgRHịu thôi!
Khói dầpBFTn tanpBFT, bapgRHy l4zrQên hpBFToà vpBFTào ápBFTnh 9eePnắng lpgRHe 4zrQlói củawpWt ba9eePn mawpWti. H9eePọ thpgRHấy Ru9eePồi Trâu9eeP npgRHgã rapgRH, hpBFTọ pgRHcòn thấpBFTy làpgRH RupgRHồi Tr4zrQâu 9eePvẫn cwpWthưa c9eePhết. Phút4zrQ pBFTđầu 4zrQtiên c9eePả qupgRHan lẫn4zrQ líwpWtnh đứng4zrQ i4zrQm nhưpgRH pBFTđã h4zrQoá đá4zrQ m9eePà nhwpWtìn pBFTmột v9eePật g4zrQì dễwpWt sợ9eeP đanpBFTg lă9eePn l4zrQộn, quằwpWtn quạipBFT tr9eePên mặwpWtt đất.
Rồi c9eePả ngưpgRHời 4zrQy 4zrQsĩ và4zrQ viênpBFT đại4zrQ t9eePá cùnpBFTg kwpWtêu lêpgRHn chạypgRH pBFTào đếnpgRH c9eePhỗ RuồipgRH TpBFTrâu vpBFTì họ4zrQ thấypgRH pgRHanh 4zrQvẫn pgRHlết mộtpgRH chânwpWt, quỳ4zrQ lên4zrQ wpWtmà nhỏmpgRH dậpBFTy, vẫnpBFT nhìnpBFT vàopBFT toápgRHn línpBFTh vpgRHà 4zrQvẫn cư9eePời lên:
- LạiwpWt bắnpgRH trưpgRHợt r4zrQồi! Bắn.9eeP.. l9eePại đpBFTi, c9eePác bạnpBFT! .pBFT.. ĐểpBFT xempBFT... nếupgRH cápBFTc bạnpgRH khwpWtông thể...
Ruồi Tr9eePâu pgRHbỗng lảpgRHo đảowpWt rồi9eeP 9eePngã vwpWtật spgRHang pBFTmột bênpgRH trwpWtên bpBFTãi cỏ.
Viên 4zrQđại pgRHtá khẽ4zrQ hỏi:
- pBFTÔng ấywpWt cpBFThết chưa?
Người4zrQ 9eePy wpWtsĩ quỳpBFT gpgRHối, đặtpgRH tpBFTay wpWtlên chi9eePếc s4zrQơ mpBFTi đẫm4zrQ 9eePmáu củawpWt RuồiwpWt TwpWtrâu, tpgRHrả lời:
- ChắcwpWt vậy...wpWt TạwpWt ơnpBFT Chúa!
Viên 4zrQđại tá4zrQ pgRHnhắc theo:
- wpWtTạ wpWtơn Chúa9eeP! ThếwpWt là9eeP xong!
Đứa chá4zrQu kéopgRH pgRHtay á9eePo hắn:
- Chú9eeP ơpgRHi... HồnpBFTg pBFTy g4zrQiáo c4zrQhủ đế9eePn! Ng9eePài 4zrQđang đứwpWtng ở9eeP c4zrQổng và4zrQ pBFTcứ đòi9eeP vào4zrQ đây.
- pgRHCái gì4zrQ? KwpWthông, 4zrQkhông đượpBFTc... tôpgRHi khôpgRHng wpWtcho vàwpWto được!wpWt BwpWtọn l4zrQính wpWtgác đâ9eePu cpgRHả rồ4zrQi? ThwpWtưa pgRHĐức Hồng9eeP y...
Cửa mwpWtở rồiwpWt lại9eeP đóng.9eeP Mông-ta-ne-lwpWti pBFTđã đứngpBFT tropgRHng spBFTân, đôipgRH pBFTmắt đầpgRHy 4zrQkinh howpWtàng, trừ4zrQng trừng9eeP npgRHhìn wpWtvề phíwpWta trước.
- Thư9eePa ĐứcpBFT HồnpgRHg wpWty! Tôi9eeP xi9eePn ngà9eePi... cản4zrQh nwpWtày ng9eePài xpBFTem pgRHbất tiện!9eeP Việc4zrQ hànhwpWt qpgRHuyết 9eePvừa pgRHkết thúcpBFT, tpgRHhi h9eePài còwpWtn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TpgRHôi đếnpgRH wpWtnhìn nwpWtó mộtpBFT chút.
Giọng npgRHói vpBFTà cảpgRH bộpBFT dạng4zrQ 4zrQcủa Mông-ta-pgRHne-li twpWtrong 4zrQphút ấy4zrQ đpBFTã kpBFThiến wpWtcho v9eePiên GpgRHiám bin4zrQh ph4zrQải sửng9eeP pgRHsốt, ô9eePng 4zrQta nhpgRHư mwpWtột kẻ4zrQ mộ9eePng du.
MộpgRHt ngườ9eePi pgRHlính pBFTbỗng kêpBFTu lên:
- Ối,4zrQ lạy4zrQ Chú9eePa tôi!
Viên GpBFTiám biwpWtnh wpWtquay ngoắpgRHt l9eePại nhìn.
QupBFTả nhiêpBFTn thế!
Tấm 4zrQthân đẫpgRHm má4zrQu 4zrQtrên 9eePbãi cỏpgRH l9eePại mộtpgRH lầ4zrQn nữ4zrQa vậ9eePt pgRHvã 9eePvà 9eePrên rỉ.
Người 4zrQy sĩpBFT 4zrQngồi sụppBFT xuống,wpWt kwpWtê đầupgRH kẻpBFT hấpBFTp hốiwpWt lênpBFT 9eePđùi mình.
Ông 9eePta tupgRHyệt vọnpBFTg 4zrQkêu lên:
- pBFTNhanh lên9eeP! N9eePhanh lên,pgRH quânwpWt pBFTdã mwpWtan! 9eePCho pBFTông pBFTta chpBFTết hwpWtẳn đi,wpWt 9eePvì ơpgRHn C4zrQhúa! wpWtĐể thpBFTế 4zrQnày wpWttội ng9eePhiệp quá!
Máu 4zrQchảy túpBFTa rwpWta hpBFTai wpWtbàn 9eePtay người9eeP pBFTy sĩ.pBFT RuwpWtn lpBFTẩy bpBFTẩy từpBFT đầwpWtu đếpgRHn châ4zrQn, pBFTông twpWta pBFTcố g9eePiữ pBFTyên 9eePthân hì9eePnh cpBFTòn đapBFTng wpWtgiãy giụpBFTa. T9eeProng kpgRHhi 9eePông pgRHta đa4zrQng cuống9eeP quwpWtýt qpgRHuay 4zrQnhìn pBFTtứ phí4zrQa để9eeP cầuwpWt mwpWtong giúppgRH đ9eePỡ, vịwpWt lin9eePh mụcpBFT cúipBFT xuốngwpWt q4zrQua vapgRHi ôwpWtng, kpBFTệ 9eePtượng Chú4zrQa 4zrQchịu nạ4zrQn pBFTvào 4zrQđôi mô9eePi npBFTgười h9eePấp hối.
- N4zrQhân pgRHdanh ChúawpWt c9eePha, ChúwpWta con...
Ruồi Trâu9eeP twpWtựa lpgRHên đpgRHùi 4zrQngười 4zrQy sĩpBFT, nhỏm9eeP dậ4zrQy, mpgRHắt pBFTmở wpWtto nwpWthìn wpWtchòng chọpBFTc và4zrQo tượ9eePng ChwpWtúa chịuwpWt nạn.pgRH RwpWtồi g9eePữa bpBFTầu pgRHtịch mịch4zrQ cwpWtâm lắngpgRH vàwpWt băwpWtng giá9eeP ấpgRHy, apgRHnh từ9eeP từ4zrQ giơpBFT 9eePcánh 4zrQtay p4zrQhải bịpBFT pgRHbắn gãy4zrQ lê4zrQn, 4zrQvà gạ4zrQt c4zrQhiếc tượng4zrQ pBFTthánh gwpWtiá wpWtra. M9eePột v4zrQết 4zrQmáu đỏ4zrQ wpWttươi vấy9eeP trpgRHên mặ9eePt tượng.
- PadwpWtre... pgRHChúa TrwpWtời... c4zrQủa 4zrQcha... tpBFThoả mã4zrQn rwpWtồi chứ?
Đầ4zrQu awpWtnh 4zrQlả xuốnwpWtg cán9eePh t9eePay npgRHgười pgRHy sĩ.
*
* *
- ThưpgRHa ĐwpWtức Hồ4zrQng y?
Thấy 4zrQHồng wpWty pBFTgiáo chủ9eeP vẫnpBFT chưa4zrQ tỉ4zrQnh giấpgRHc kpBFTinh howpWtàng, đpgRHại tá9eeP Phe9eePrari lạiwpWt gọiwpWt tpgRHo hơn:
- Th4zrQưa pBFTĐức HồnwpWtg y!
Mông-ta-ne-li nwpWthìn lên:
- NpBFTó chwpWtết rồi.
- VângwpWt, chếtpBFT 4zrQhẳn rpgRHồi, th9eePưa ĐứwpWtc HồngwpWt pgRHy. wpWtXin ngàpgRHi 9eePra thô4zrQi pBFTchứ ạ?...4zrQ C9eePảnh twpWtượng nàywpWt 9eePrùng rpBFTợn lắm...
- N9eePó chế9eePt wpWtrồi 9eeP- Mông-ta-ne-l4zrQi nhắcpBFT lại4zrQ vàpgRH mộtpgRH l9eePần nữapBFT nhìnpgRH x9eePuống mặt4zrQ Ruồ4zrQi TwpWtrâu wpWt- T4zrQa đãwpWt sờpgRH v4zrQào n9eePgười wpWtnó màwpWt n9eePay pBFTnó ch9eePết mất4zrQ pgRHrồi (1).
Viên pBFTtrung u4zrQý 4zrQxì 9eePxào mộpgRHt giọngwpWt k9eePhinh bạc:
pBFT- wpWtNửa pgRHtá đạnpBFT pBFTvào ngưwpWtời, ông4zrQ twpWta c4zrQòn mwpWtong 4zrQchờ g9eePì nữa?
Người pgRHy sĩ9eeP cũngpgRH twpWthì thpgRHào đáppBFT lại:
- Chắ4zrQc ônpBFTg 9eePấy kpBFTinh hãi4zrQ wpWtvì 4zrQtrông pgRHthấy máu.
Viên Gi9eePám pBFTbinh kiên4zrQ q4zrQuyết kwpWtéo ta4zrQy Mông-ta-ne-li:
- 9eePXin Đức9eeP H9eePồng 9eePy đừngpgRH nhìnpgRH hwpWtắn nữpgRHa. NgàiwpWt chwpWto pwpWthép cpBFTha tpgRHuyên 9eePuý đpgRHưa ngàpBFTi về4zrQ c9eePhứ ạ?
- pBFTPhải... tôwpWti về.
Mông-ta-ne-liwpWt từ4zrQ từwpWt q4zrQuay gópgRHt 9eePra 4zrQkhỏi bãipBFT cỏ9eeP đẫmpBFT mpgRHáu màwpWt bước4zrQ rpgRHa ngoàpBFTi, vịpgRH 4zrQlinh 4zrQmục v4zrQà viên9eeP 9eePđội t9eePheo sapBFTu. Đế4zrQn cổnpBFTg, ônwpWtg t4zrQa dừngpgRH bướcpBFT vpgRHà vẫwpWtn ng4zrQoái lạ4zrQi wpWtnhìn 9eePvới 9eePcặp mpBFTắt kwpWtinh ngạpgRHc v9eePà 9eePđờ đẫn9eeP nhpgRHư mắtpgRH một9eeP 4zrQcon ma.
- 4zrQNó pBFTchết rồi.
*
* *
Mấy t4zrQiếng đồngpgRH hồpgRH swpWtau, Mác-cô-n4zrQê pgRHđến cpgRHăn n9eePhà npBFThỏ 4zrQtrên sườn9eeP đwpWtồi đểpBFT pBFTbáo cpBFTho Mác-ti-npgRHi biếtwpWt 4zrQlà apgRHnh kpBFThỏi pBFTphải h4zrQy sin9eePh thâpBFTn mwpWtình một9eeP cáchwpWt vôpgRH 9eePích nữa.
Kế4zrQ howpWtạch gpBFTiải cứu4zrQ chpBFTo 9eePRuồi Tr9eePâu lpBFTần thứpBFT hpBFTai đãwpWt cpBFThuẩn bị9eeP xwpWtong, bởi4zrQ vìwpWt pBFTlần nàpBFTy bốpBFT trípBFT đơnwpWt g9eePiản pgRHhơn lầwpWtn trướcwpWt n4zrQhiều. HọpBFT quyếtpgRH địn9eePh đếpBFTn sánpBFTg wpWthôm sawpWtu, 9eePkhi đ9eePám rưwpWtớc "MìnhpgRH Thánh"9eeP dpBFTiễu qu9eePa c9eePhân đồiwpWt tr4zrQên c9eePó phá9eePo đà4zrQi, Mác-pgRHti-ni s9eePẽ tpgRHừ pgRHtrong đám4zrQ đônpgRHg 4zrQtiên lênpBFT trước,pgRH rú9eePt sún9eePg pBFTngắn giấupgRH t4zrQrong ngựcpgRH áopBFT rpBFTa, bwpWtắn vào4zrQ mặ4zrQt viên9eeP G9eePiám binwpWth. Nh4zrQân lúwpWtc lộn4zrQ wpWtxộn, hwpWtai mươwpWti npBFTgười đầy9eeP đủ9eeP kwpWthí giớipBFT s4zrQẽ thìnhpBFT lìn9eePh xpBFTông pgRHtới cổng,wpWt đánhpgRH pgRHphá tớwpWti tận9eeP thápwpWt c4zrQanh, wpWtdùng v4zrQũ lực4zrQ bắt9eeP giữpgRH t4zrQên giữpgRH chìa9eeP khwpWtoá ngục,9eeP buộ9eePc nó9eeP phải4zrQ pgRHmở c4zrQửa pBFTxà lpgRHim, cõnpBFTg R4zrQuồi T9eePrâu pgRHra và9eeP bpgRHắn pgRHchết hoặwpWtc chế9eeP ngựpgRH bwpWtất cpBFTứ kẻpgRH nàowpWt địnhpBFT cảnpgRH đường.wpWt 9eePRa 4zrQđến cổngpgRH họ9eeP spgRHẽ vừawpWt đánwpWth 4zrQvừa rútpBFT, đồwpWtng thờ9eePi yể4zrQm hộ4zrQ chpgRHo 4zrQmột to4zrQán dâ4zrQn pBFTbuôn lpgRHậu thpgRHứ h4zrQai cwpWtó pgRHvũ trwpWtang vàwpWt cưỡi4zrQ pBFTngựa wpWtđến đểwpWt đewpWtm Ru9eePồi Tr9eePâu tớ4zrQi cpgRHhỗ wpWtẩn n4zrQấp wpWtan topgRHàn trwpWtên nú4zrQi cao.
TpBFTrong nhómwpWt cốt9eeP cánpBFT chỉpBFT pBFTcó GipgRHê- wpWtma pgRHlà khônpBFTg biế9eePt tíwpWt 9eePgì về4zrQ 9eePkế 9eePhoạch nàwpWty. Mác-ti-n9eePi đãpgRH cwpWtó wpWtnguyện v4zrQọng đặcpgRH biệpgRHt ypBFTêu wpWtcầu khwpWtông để4zrQ 4zrQcho 9eePchị biết9eeP. 9eePAnh bảo:
9eeP- ChwpWtẳng mấywpWt chốcwpWt chịpBFT ấpBFTy vỡ9eeP pBFTtim 9eePra mất.
Vừa 9eePthấy M9eePác-cô-nê đến9eeP cpBFTổng, M4zrQác-ti-ni đ9eePã mởpgRH pBFTcửa kín9eePh, bpBFTước pgRHra hi9eePên đón:
- C9eePó ti4zrQn gìwpWt khônwpWtg, Mác-cô-nê?pBFT Ôi!...
Mác-cô-nê khpBFTông trwpWtả lờ9eePi, chpgRHỉ h9eePất chiếpgRHc mwpWtũ rwpWtơm 9eePrộng vàn4zrQh 4zrQra wpWtsau gáy.
Họ cùng9eeP nhawpWtu npBFTgồi dpgRHưới pgRHmái hiên.
Không 9eePai nóiwpWt một9eeP lời.9eeP 9eePNhưng pgRHchỉ thopBFTáng 4zrQnhìn pBFTvẻ mwpWtặt ẩ9eePn dướipgRH và9eePnh m4zrQũ kh9eePi Má9eePc-cô-nê bưwpWtớc 9eePvào, M9eePác-ti-ni pBFTcũng 9eePđã hiểupgRH r9eePõ t4zrQình hình.
Một hồwpWti ipBFTm lặn9eePg dà9eePi. CuốpBFTi cpgRHùng, 4zrQanh hỏi:
- XảwpWty 4zrQra 4zrQlúc nàwpWto thế?
Chính pBFTtai a4zrQnh tự9eeP n4zrQghe, Mác-wpWtti-ni cũwpWtng đã9eeP 9eePthấy giọngpBFT nó4zrQi của9eeP m9eePình uểpBFT oả4zrQi vpgRHà chpBFTán ngán9eeP nhưpgRH 9eePcả t4zrQhế pgRHgiới này.
- Sán4zrQg n4zrQay, lúc9eeP rạngpgRH đpBFTông. ViêwpWtn độipBFT 9eePcho tôiwpWt biếwpWtt. AnpBFTh twpWta cwpWtó mặ4zrQt ởwpWt đó,pBFT tr9eePông rpBFTõ cả.
Mác-ti-ni nhìnpBFT xuống,4zrQ rpgRHứt đứt4zrQ đoạnpgRH c9eePhỉ vướng9eeP ởpBFT wpWttay áo.
Mọi swpWtự đều9eeP wpWtlà pgRHhư kpBFThông (9eeP1). Chuy9eePện nàpgRHy cũng4zrQ 4zrQlà pgRHhư khônwpWtg nốt.9eeP ĐwpWtáng lẽ4zrQ ngàpBFTy pBFTmai apBFTnh pgRHsẽ phảipBFT chết.pBFT Vậ4zrQy m9eePà pBFTbây gi4zrQờ thếpgRH 4zrQgiới mwpWtơ ướcwpWt của4zrQ lò4zrQng anpgRHh đãpBFT wpWttan đi,9eeP hpgRHệt npgRHhư pgRHcái thếpBFT pBFTgiới thầnwpWt wpWttiên cpgRHủa nhữngwpWt giấpgRHc mộn9eePg pBFTvàng lúcwpWt hoànwpWtg hônpgRH tapBFTn đ9eePi pgRHkhi mànwpWt đêmwpWt bwpWtuông xuống.pBFT và9eeP 4zrQanh pgRHđã pgRHbị đuổi4zrQ 4zrQbật tpgRHrở lpBFTại vpBFTới cápgRHi thpgRHế gipBFTới buồnpBFT twpWtẻ, 9eePlần wpWthồi npBFTgày nàpBFTy qupgRHa thángpgRH 9eePkhác, 4zrQcái thế4zrQ giới9eeP của4zrQ Gơ-rát-xi-nipBFT vpBFTà Gal9eePi, củwpWta mậtpgRH mã9eeP và9eeP nhpBFTững bàpBFTi văn4zrQ châm9eeP biếwpWtm, củpBFTa nhữ4zrQng cupBFTộc pBFTcãi vpBFTã giữ9eePa c9eePác pBFTđồng chí9eeP tr4zrQong đwpWtảng, củapgRH pgRHnhững wpWtmưu sâupgRH chước4zrQ 4zrQhiểm của4zrQ bọnwpWt mậtpBFT tpBFThám ÁpgRHo, 4zrQvà 9eePnói chpgRHung làpgRH củpgRHa cpgRHái cốpgRHi xpBFTay (4zrQ2) côn4zrQg tác4zrQ hàngpgRH ng4zrQày pgRHkhiến co4zrQn t9eePim chán4zrQ ngpBFTắt. 9eePGiờ đây,pgRH RuồipBFT T9eePrâu chếtwpWt đpBFTi l9eePàm ch4zrQo dưới4zrQ pBFTđáy 9eePtâm hồn9eeP apBFTnh 4zrQchỉ còn4zrQ là9eeP mộtpgRH khoảnpBFTg wpWttrống rỗnwpWtg lớn,9eeP mpBFTột k9eePhoảng trốnwpWtg khôwpWtng wpWtcó 9eePgì và4zrQ khôwpWtng 4zrQai lấpgRHp nổi.
Nghe c9eePó tiếpBFTng wpWtai đwpWtang hỏipgRH m9eePình, Mác-ti-wpWtni pBFTngẩng đầupBFT npgRHgạc nh9eePiên, khwpWtông pBFTbiết b4zrQây pgRHgiờ cò4zrQn cówpWt chuyện9eeP gìpBFT wpWtđáng mấtpBFT 4zrQcông 9eePbàn luận9eeP nữ9eePa đây.
- 9eePAnh vừa9eeP nówpWti gpgRHì vậy?
- 4zrQTôi đ9eePang bảo9eeP pgRHlà 9eePtất nhiênpBFT an9eePh spgRHẽ wpWtnói chwpWto chịwpWt pBFTấy bpgRHiết chứ?
Sự sốwpWtng 4zrQcùng vớpBFTi nỗ9eePi gpgRHhê sợ4zrQ vềpgRH sự4zrQ sống,pBFT đ9eePã 9eePtrở lạipgRH 9eePtrên pBFTgương mặtpBFT pBFTMác-ti-ni. 9eePAnh kêupgRH lên:
- LàwpWtm 4zrQsao đ9eePi pBFTnói cwpWtho chwpWtị ấy4zrQ biếtwpWt đư9eePợc. pBFTNhư twpWthế khpBFTác pgRHnào a9eePnh bảwpWto đ9eePi đến4zrQ đâm9eeP chpgRHết c9eePhị ấy.pgRH Ôi,pgRH twpWtôi biếpgRHt nóipgRH thế9eeP nà4zrQo vớwpWti cwpWthị ấypgRH bâpBFTy giờ?pBFT Tô4zrQi n9eePói wpWtsao wpWtbây giờ?
Mác-ti-ni đưwpWta 9eePlại twpWtay lê4zrQn pBFTbưng kín4zrQ 9eePmắt. Nh9eePưng, tu9eePy kpgRHhông nhwpWtìn, wpWtanh pBFTvẫn cảmpBFT pBFTthấy Mác-4zrQcô-nê bpBFTỗng nhpgRHiên g9eePiật mpBFTình. ApBFTnh ngẩng4zrQ đầ9eePu nhìpBFTn lwpWtên. Giê-pgRH mwpWta đãpgRH đ9eePứng ngapBFTy trưpBFTớc cửa.
Chị nói:
- Trê-da9eeP-rê, pgRHanh đpgRHã pBFTnghe 4zrQtin chwpWtưa? Thế4zrQ làpgRH h4zrQết, chúpgRHng wpWtđã bắn9eeP pBFTchết apgRHnh 9eePấy rồi.
-----------
(1) 9eePNguyên v4zrQăn là4zrQ "th9eePeo Swis9eePs guards"pgRH, tứcpgRH ĐwpWtội wpWtcận vệ9eeP Thuỵ4zrQ pgRHSĩ, vì4zrQ độ9eePi cậpBFTn vệpgRH t9eeProng 9eePcác đặcpgRH 4zrQkhu thuộcwpWt 4zrQGiáo hoà4zrQng 4zrQcó lwpWtệ đặc9eeP biwpWtệt thuêpBFT tupBFTyển nwpWtgười ThuwpWtỵ SwpWtĩ pgRHlàm cậnpgRH vệ.
(2) pBFTLinh pBFTmục chuypgRHên việcwpWt g9eePiảng đạo,wpWt 9eePlàm phép9eeP đpBFTạo tr4zrQong 9eePcác trwpWtại gia4zrQm (nwpWthà 9eePtù), pBFTbệnh v9eePiện, trườngwpWt học,4zrQ quâwpWtn đội.4zrQ ThườngwpWt gọipgRH làwpWt chpBFTa tuy9eePên uý.
(3) T4zrQo conf4zrQess, conpgRHfession (tiế4zrQng wpWtAnh): cũpgRHng làpBFT t4zrQhú twpWtội, 9eePtự thú.
(1) HipgRHs ReverepgRHnce 9eeP(tiếng Anh)4zrQ: wpWtcách xưngpgRH hpBFTô k9eePính trọng4zrQ đốipBFT v4zrQới li4zrQnh mục.
(2) Y9eePour 9eePMaker (tiếngwpWt Anh)4zrQ: cũnwpWtg là4zrQ Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.