You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà 3AUboFosán dqiwbinh dqiwmở VhaoShnAvào sánVhaoShnAg thứVhaoShnA ba.
PhiêVhaoShnAn toàdqiw nàyVhaoShnA rấVhaoShnAt ngắ3AUboFosn vàdqiw đơn3AUboFos giản.dqiw Đdqiwó ch3AUboFosỉ l3AUboFosà m3AUboFosột h3AUboFosình thứcVhaoShnA trống3AUboFos rdqiwỗng diễnVhaoShnA 3AUboFosra kdqiwhông quádqiw hdqiwai mươi3AUboFos ph3AUboFosút. Thdqiwật vdqiwậy, dqiwcó cầ3AUboFosn dqiwgì dqiwphải mấtdqiw nhiVhaoShnAều thờVhaoShnAi gVhaoShnAiờ? Khôn3AUboFosg dqiwđược quy3AUboFosền bàVhaoShnAo chữadqiw gVhaoShnAì cảdqiw. 3AUboFosĐứng 3AUboFosra 3AUboFoslàm chVhaoShnAứng, chVhaoShnAỉ cóVhaoShnA t3AUboFosên m3AUboFosật tháVhaoShnAm 3AUboFosvà tê3AUboFosn VhaoShnAsĩ quVhaoShnAan VhaoShnAbị thdqiwương, cùng3AUboFos v3AUboFosới mấy3AUboFos VhaoShnAtên líndqiwh. B3AUboFosản phá3AUboFosn dqiwquyết dqiwđã đượcVhaoShnA thdqiwảo sẵn3AUboFos từ3AUboFos trướcVhaoShnA, Mông-ta-ne-dqiwli đãdqiw VhaoShnAcó tVhaoShnAhông b3AUboFosáo đồVhaoShnAng dqiwý mộtdqiw cdqiwách khôn3AUboFosg chí3AUboFosnh thứcVhaoShnA nhdqiwững gVhaoShnAì hVhaoShnAọ yVhaoShnAêu VhaoShnAcầu. Các3AUboFos VhaoShnAquan to3AUboFosà ldqiwà viê3AUboFosn đại3AUboFos tVhaoShnAá PVhaoShnAherari, mộdqiwt thiếVhaoShnAu táVhaoShnA VhaoShnAkỵ bVhaoShnAinh địadqiw phưdqiwơng và3AUboFos dqiwhai sdqiwĩ quVhaoShnAan troVhaoShnAng đội3AUboFos cậnVhaoShnA vdqiwệ dqiwcủa Gidqiwáo hVhaoShnAoàng (1)VhaoShnA, hVhaoShnAọ chẳVhaoShnAng códqiw việc3AUboFos gdqiwì nhidqiwều đểVhaoShnA VhaoShnAlàm cdqiwả. HọVhaoShnA VhaoShnAđọc tVhaoShnAo bảnVhaoShnA VhaoShnAcáo trạVhaoShnAng, rdqiwồi ndqiwhững ngườiVhaoShnA làm3AUboFos chứnVhaoShnAg đứVhaoShnAng ldqiwên n3AUboFosêu cdqiwhứng cdqiwứ. Sa3AUboFosu đó3AUboFos họdqiw kýdqiw VhaoShnAtên vào3AUboFos bdqiwản pVhaoShnAhán VhaoShnAquyết rồidqiw lấyVhaoShnA dqiwgiọng 3AUboFosnghiêm tVhaoShnArang 3AUboFosđọc dqiwcho bịdqiw cá3AUboFoso nghe3AUboFos. Rudqiwồi TrâVhaoShnAu ldqiwặng 3AUboFoslẽ VhaoShnAnghe bảndqiw án.3AUboFos Và,dqiw tVhaoShnAheo hdqiwình t3AUboFoshức t3AUboFoshông thườVhaoShnAng, kVhaoShnAhi ngườiVhaoShnA VhaoShnAta hỏiVhaoShnA VhaoShnAcó phát3AUboFos biểudqiw gdqiwì khôn3AUboFosg, a3AUboFosnh chdqiwỉ vộidqiw vVhaoShnAã xdqiwua tdqiway dqiwgạt đi.dqiw GiấuVhaoShnA trondqiwg nVhaoShnAgực VhaoShnAanh lVhaoShnAà cdqiwhiếc dqiwmùi x3AUboFosoa mdqiwà Mông-VhaoShnAta-ne-li đãdqiw đVhaoShnAánh rơi3AUboFos. Suốtdqiw đdqiwêm qVhaoShnAua 3AUboFosanh 3AUboFosđã hô3AUboFosn vVhaoShnAà khdqiwóc chiếc3AUboFos khă3AUboFosn đóVhaoShnA n3AUboFoshư hVhaoShnAôn 3AUboFosvà VhaoShnAkhóc mVhaoShnAột sin3AUboFosh linh3AUboFos. Giờdqiw đâyVhaoShnA g3AUboFosương mdqiwặt adqiwnh xa3AUboFosnh VhaoShnAxao vàVhaoShnA thVhaoShnAờ thẫndqiw, dqiwvà mắ3AUboFost dqiwanh vẫdqiwn cVhaoShnAòn nVhaoShnAgấn VhaoShnAlệ. VhaoShnAHai tiến3AUboFosg VhaoShnA"Xử bắ3AUboFosn" chẳdqiwng tác3AUboFos 3AUboFosđộng gdqiwì đếdqiwn andqiwh. dqiwKhi ng3AUboFoshe hVhaoShnAai tiếngdqiw ấdqiwy, 3AUboFosanh 3AUboFoschỉ VhaoShnAmở t3AUboFoso đồngVhaoShnA tdqiwử tr3AUboFosong VhaoShnAđôi 3AUboFosmắt, vàdqiw chdqiwỉ cVhaoShnAó thVhaoShnAế thôi!
Khi mọi3AUboFos dqiwthủ tụcVhaoShnA đãdqiw xVhaoShnAong, viVhaoShnAên Gidqiwám bindqiwh VhaoShnAra lệnh:
- Đưadqiw ôVhaoShnAng tdqiwa 3AUboFosvề phònVhaoShnAg giam.
Viên độidqiw cố3AUboFos VhaoShnAcầm nướ3AUboFosc mắdqiwt, sờdqiw vào3AUboFos thâVhaoShnAn hìndqiwh iVhaoShnAm phăndqiwg ph3AUboFosắc ấy.3AUboFos 3AUboFosRuồi Trâudqiw 3AUboFoshơi giậ3AUboFost dqiwmình ngoản3AUboFosh lại.
- Àdqiw, phải!3AUboFos Tdqiwôi qudqiwên mất.
Nét mVhaoShnAặt dqiwviên Giámdqiw bdqiwinh VhaoShnAphảng phấVhaoShnAt mộtVhaoShnA vẻ3AUboFos gì3AUboFos VhaoShnAnhư l3AUboFosà thương3AUboFos hại.3AUboFos 3AUboFosHắn 3AUboFosta bản3AUboFos chấtdqiw cdqiwũng kh3AUboFosông phả3AUboFosi làVhaoShnA một3AUboFos ng3AUboFosười VhaoShnAđộc ácVhaoShnA v3AUboFosà va3AUboFosi tròdqiw hắnVhaoShnA VhaoShnAphải đóngdqiw mấy3AUboFos tuVhaoShnAần dqiwnay làdqiwm c3AUboFosho chínhVhaoShnA hắnVhaoShnA trdqiwong thVhaoShnAâm VhaoShnAtâm cũndqiwg thấdqiwy ngượ3AUboFosng ngùngdqiw. Gi3AUboFosờ đâVhaoShnAy dqiwkhi đVhaoShnAã đượcVhaoShnA VhaoShnAviệc củdqiwa m3AUboFosình, dqiwhắn s3AUboFosẵn VhaoShnAlòng nhdqiwân nVhaoShnAhượng tr3AUboFosong mọVhaoShnAi chVhaoShnAuyện nhỏdqiw ndqiwào thuộcdqiw 3AUboFosquyền hắn.
ĐưaVhaoShnA mắt3AUboFos nhìnVhaoShnA cánhdqiw taVhaoShnAy thdqiwâm tVhaoShnAím sưn3AUboFosg pVhaoShnAhồng cdqiwủa Ruồ3AUboFosi TrâuVhaoShnA, hVhaoShnAắn bảo:
- VhaoShnACác ôndqiwg 3AUboFoskhông cầdqiwn cù3AUboFosm nữa3AUboFos cũ3AUboFosng được.VhaoShnA C3AUboFosó thểdqiw chdqiwo ôVhaoShnAng VhaoShnAta trdqiwở lạ3AUboFosi phòng3AUboFos gi3AUboFosam cũ.
Rồi dqiwquay vềdqiw p3AUboFoshía đứadqiw cháu,VhaoShnA hắn3AUboFos nó3AUboFosi thêm:
- Buồ3AUboFosng gdqiwiam tửdqiw tùVhaoShnA ẩ3AUboFosm ướtVhaoShnA VhaoShnAvà âm3AUboFos VhaoShnAu qVhaoShnAuá. Đâydqiw dqiwthực VhaoShnAra 3AUboFoscũng chỉVhaoShnA làVhaoShnA vấnVhaoShnA 3AUboFosđề tdqiwhủ tụcdqiw m3AUboFosà thôi.
Hắn bố3AUboFosi r3AUboFosối hdqiwo lê3AUboFosn mấy3AUboFos tidqiwếng và3AUboFos đổVhaoShnAi chânVhaoShnA đứndqiwg. Rồi3AUboFos hdqiwắn bỗnVhaoShnAg gọiVhaoShnA giậ3AUboFost dqiwtên độiVhaoShnA v3AUboFosừa dqiwgiải R3AUboFosuồi Tr3AUboFosâu VhaoShnAra dqiwtới cửa.
- VhaoShnAÔng đội,3AUboFos chờdqiw mộVhaoShnAt chút.VhaoShnA T3AUboFosôi muố3AUboFosn n3AUboFosói vớidqiw ôngdqiw tVhaoShnAa mVhaoShnAấy câu!
Ruồi Tdqiwrâu đứndqiwg i3AUboFosm không3AUboFos n3AUboFoshúc nhdqiwích. HìnVhaoShnAh nhưVhaoShnA tiếng3AUboFos nóVhaoShnAi của3AUboFos dqiwPherari dqiwkhông 3AUboFoslọt vàodqiw VhaoShnAtai anh.
- 3AUboFosÔng cVhaoShnAó muốn3AUboFos nhắVhaoShnAn g3AUboFosì vớ3AUboFosi bạVhaoShnAn bèVhaoShnA v3AUboFosà th3AUboFosân thdqiwích kh3AUboFosông?... VhaoShnATôi c3AUboFoshắc ôdqiwng 3AUboFoscó ndqiwgười thVhaoShnAân chứ?
Không dqiwmột tiến3AUboFosg VhaoShnAtrả lời.
- VVhaoShnAậy ôndqiwg cứVhaoShnA nghVhaoShnAĩ đdqiwi dqiwrồi n3AUboFosói vớ3AUboFosi dqiwtôi h3AUboFosoặc với3AUboFos lidqiwnh mVhaoShnAục tuyVhaoShnAên u3AUboFosý dqiw(2). Tôdqiwi sẽ3AUboFos đôn3AUboFos đốcVhaoShnA tdqiwhực hiện3AUboFos l3AUboFosời VhaoShnAnhắn cVhaoShnAủa ôngVhaoShnA. Nhưng3AUboFos VhaoShnAtốt hơndqiw l3AUboFosà 3AUboFosông ndqiwhắn ldqiwại cdqiwha tudqiwyên 3AUboFosuý. CVhaoShnAha dqiwđến ngVhaoShnAay dqiwbây gdqiwiờ VhaoShnAvà sVhaoShnAẽ ởVhaoShnA dqiwvới ônVhaoShnAg suốdqiwt đêmdqiw nayVhaoShnA. NếuVhaoShnA dqiwông còndqiw dqiwcó nguyệndqiw vọngdqiw gVhaoShnAì khácdqiw nữVhaoShnAa thì...
Ruồi TrâVhaoShnAu nhìnVhaoShnA lên:
- VhaoShnAÔng hVhaoShnAãy nóVhaoShnAi vdqiwới linVhaoShnAh mụcVhaoShnA rằng3AUboFos tôdqiwi c3AUboFoshỉ VhaoShnAmuốn dqiwở mVhaoShnAột mìnhVhaoShnA. T3AUboFosôi khdqiwông 3AUboFoscó bạnVhaoShnA b3AUboFosè mdqiwà VhaoShnAcũng dqiwchẳng nhdqiwắn VhaoShnAgì cả.
- Nhdqiwưng ôn3AUboFosg cũndqiwg muốnVhaoShnA VhaoShnAxưng tội3AUboFos (3VhaoShnA) chứ.
- T3AUboFosôi dqiwlà ngư3AUboFosời 3AUboFosvô t3AUboFoshần. Tô3AUboFosi ch3AUboFosẳng muốndqiw 3AUboFosgì kdqiwhác hVhaoShnAơn n3AUboFosgoài viVhaoShnAệc đượcVhaoShnA dqiwyên tĩnh.
Ruồi TVhaoShnArâu dqiwnói vớiVhaoShnA gdqiwiọng đơdqiwn điệdqiwu, 3AUboFosbình thản,3AUboFos khôngVhaoShnA 3AUboFoscó v3AUboFosẻ gìdqiw ldqiwà khiêudqiw khdqiwích hodqiwặc b3AUboFosực dọdqiwc, rồi3AUboFos từ3AUboFos tVhaoShnAừ q3AUboFosuay góVhaoShnAt bước3AUboFos VhaoShnAra cửa.3AUboFos Nhưndqiwg 3AUboFosra đếVhaoShnAn cdqiwửa 3AUboFosthì aVhaoShnAnh VhaoShnAlại ddqiwừng bước:
- ÔVhaoShnAng đạ3AUboFosi táVhaoShnA, tô3AUboFosi còdqiwn quê3AUboFosn m3AUboFosột vi3AUboFosệc. Tôidqiw chdqiwỉ yêu3AUboFos cầ3AUboFosu ôngdqiw chiVhaoShnAếu cốVhaoShnA mVhaoShnAột đidqiwều làdqiw: sángVhaoShnA m3AUboFosai VhaoShnAxin 3AUboFosông đừng3AUboFos để3AUboFos c3AUboFosho hVhaoShnAọ VhaoShnAtrói hoặcdqiw bịtVhaoShnA mắt3AUboFos tôVhaoShnAi. Tdqiwôi sẽVhaoShnA đứngdqiw yên.
*
* *
Tới sán3AUboFosg ngày3AUboFos dqiwthứ tư,3AUboFos 3AUboFoskhi mặtVhaoShnA tr3AUboFosời vVhaoShnAừa ló,VhaoShnA RuồVhaoShnAi TrVhaoShnAâu 3AUboFosđã dqiwbị d3AUboFosẫn 3AUboFosra sân.dqiw dqiwAnh khVhaoShnAập khiễngVhaoShnA rVhaoShnAõ né3AUboFost hVhaoShnAơn mọi3AUboFos 3AUboFoskhi. Dựa3AUboFos hẳnVhaoShnA vàdqiwo tdqiway viêndqiw đVhaoShnAội, RuVhaoShnAồi 3AUboFosTrâu 3AUboFoslê bước,dqiw rõVhaoShnA 3AUboFosràng với3AUboFos vẻ3AUboFos 3AUboFoskhó dqiwkhăn dqiwvà dqiwđau đớn.
Nhưngdqiw mọidqiw vẻdqiw VhaoShnAphục VhaoShnAtùng mỏVhaoShnAi mệtVhaoShnA 3AUboFosđã biVhaoShnAến VhaoShnAmất trê3AUboFosn mặdqiwt a3AUboFosnh. Nhữ3AUboFosng nỗi3AUboFos k3AUboFosinh hVhaoShnAoàng dqiwma 3AUboFosquái đãVhaoShnA đánh3AUboFos gụ3AUboFosc adqiwnh dqiwtrong cảnhVhaoShnA tịch3AUboFos liêu,3AUboFos cVhaoShnAùng dqiwnhững ảodqiw ảVhaoShnAnh vdqiwà nhữdqiwng giấ3AUboFosc 3AUboFosmơ troVhaoShnAng thếVhaoShnA giớ3AUboFosi dqiwâm dqiwu 3AUboFosnay đềudqiw đãdqiw dqiwtan thVhaoShnAeo đêmVhaoShnA tVhaoShnAối. Ngadqiwy sa3AUboFosu lVhaoShnAúc vầngVhaoShnA đdqiwông tdqiwoả sá3AUboFosng, kdqiwhi R3AUboFosuồi Tdqiwrâu phVhaoShnAải đốidqiw 3AUboFosdiện vớidqiw kdqiwẻ thù,VhaoShnA thdqiwì tidqiwnh 3AUboFosthần VhaoShnAchiến đấu3AUboFos VhaoShnAcủa an3AUboFosh đãdqiw trỗiVhaoShnA dậy,3AUboFos a3AUboFosnh 3AUboFoskhông dqiwcó g3AUboFosì sợ3AUboFos hã3AUboFosi cả.
Trước b3AUboFosức 3AUboFostường l3AUboFoseo đầy3AUboFos dâ3AUboFosy 3AUboFosthường xudqiwân, sáuVhaoShnA VhaoShnAtay súngVhaoShnA đượcdqiw VhaoShnAlệnh chdqiwọn đVhaoShnAi dqiwhành quy3AUboFosết đ3AUboFosã dàndqiw 3AUboFosthành hàdqiwng ngang3AUboFos. ĐVhaoShnAây chíVhaoShnAnh ldqiwà 3AUboFosbức tdqiwường nVhaoShnAứt dqiwnẻ vàdqiw đổdqiw nát3AUboFos mVhaoShnAà anVhaoShnAh dqiwđã trè3AUboFoso xuốn3AUboFosg tdqiwrong cáidqiw đêm3AUboFos bấtVhaoShnA hạnhdqiw VhaoShnAấy VhaoShnAđể hòngVhaoShnA 3AUboFostrốn dqiwthoát. Mấy3AUboFos dqiwngười línVhaoShnAh đứng3AUboFos nghiê3AUboFosm, dqiwtay cầdqiwm sún3AUboFosg m3AUboFosà vẫnVhaoShnA rưdqiwng r3AUboFosưng VhaoShnAnước mắtVhaoShnA. Họ3AUboFos dqiwcảm VhaoShnAthấy điềudqiw 3AUboFoskinh dqiwkhủng VhaoShnAngoài sức3AUboFos 3AUboFostưởng 3AUboFostượng dqiwkhi ngh3AUboFosĩ rằVhaoShnAng 3AUboFoschính dqiwtay mìnVhaoShnAh phdqiwải giết3AUboFos Ruồi3AUboFos dqiwTrâu. CoVhaoShnAn ngườiVhaoShnA c3AUboFosó nhữn3AUboFosg dqiwcâu ứngVhaoShnA đối3AUboFos sắdqiwc sảo3AUboFos, cdqiwó tVhaoShnAiếng cười3AUboFos vu3AUboFosi bấtdqiw tuyệt,VhaoShnA códqiw t3AUboFosinh dqiwthần dqiwdũng VhaoShnAcảm chVhaoShnAói lVhaoShnAọi vdqiwà VhaoShnAdễ 3AUboFoslan truyền3AUboFos ấy3AUboFos dqiwđã VhaoShnAnhư mộVhaoShnAt VhaoShnAtia 3AUboFosnắng ấmVhaoShnA sVhaoShnAoi rọi3AUboFos 3AUboFosvào cuộ3AUboFosc đờVhaoShnAi 3AUboFosu 3AUboFosám, dqiwbuồn dqiwthảm củVhaoShnAa họ3AUboFos. VVhaoShnAậy m3AUboFosà g3AUboFosiờ VhaoShnAđây co3AUboFosn ng3AUboFosười ấy3AUboFos phải3AUboFos 3AUboFoschết, phảiVhaoShnA chếtdqiw vìdqiw chínhdqiw ta3AUboFosy VhaoShnAhọ, nhưVhaoShnA t3AUboFoshế khádqiwc dqiwnào họdqiw sVhaoShnAắp phVhaoShnAải trônVhaoShnAg thấydqiw mặt3AUboFos 3AUboFostrời cdqiwhói lọVhaoShnAi phụtVhaoShnA tắt.
Một l3AUboFosỗ hdqiwuyệt dqiwdưới gốVhaoShnAc một3AUboFos dqiwcây vả3AUboFos 3AUboFoscao lớndqiw đ3AUboFosang c3AUboFoshờ đợidqiw RVhaoShnAuồi Trâu.dqiw L3AUboFosỗ huyệtdqiw đódqiw dVhaoShnAo nhữngVhaoShnA b3AUboFosàn taVhaoShnAy kh3AUboFosông tìn3AUboFosh nguyện3AUboFos đãVhaoShnA đàodqiw nêdqiwn đêdqiwm 3AUboFosqua và3AUboFos với3AUboFos nhữdqiwng giVhaoShnAọt nướcVhaoShnA mắVhaoShnAt rơiVhaoShnA trVhaoShnAên nhữnVhaoShnAg bàn3AUboFos xẻng.3AUboFos Đidqiw n3AUboFosgang qdqiwua đ3AUboFosó, RVhaoShnAuồi VhaoShnATrâu mỉmdqiw cVhaoShnAười nhìnVhaoShnA l3AUboFosỗ huVhaoShnAyệt tốdqiwi đVhaoShnAen, VhaoShnAnhìn nhữngdqiw ngọ3AUboFosn cỏdqiw VhaoShnAhéo tà3AUboFosn bêndqiw cạndqiwh hVhaoShnAuyệt. AVhaoShnAnh k3AUboFoshoan kh3AUboFosoái hít3AUboFos một3AUboFos hdqiwơi dà3AUboFosi 3AUboFosđể thưở3AUboFosng VhaoShnAthức mVhaoShnAùi tdqiwhơm củaVhaoShnA vạt3AUboFos dqiwđất mớidqiw tdqiwinh khôi.
Khi đếnVhaoShnA gVhaoShnAần thâdqiwn 3AUboFoscây, vVhaoShnAiên độidqiw đứngdqiw VhaoShnAsững l3AUboFosại. dqiwRuồi TrVhaoShnAâu ngo3AUboFosảnh VhaoShnAlại nVhaoShnAhìn 3AUboFosanh ta3AUboFos, rồiVhaoShnA nở3AUboFos dqiwmột nụ3AUboFos cười:
- Tdqiwôi đứng3AUboFos dqiwđây phải3AUboFos chăngVhaoShnA, ôVhaoShnAng đội?
3AUboFosViên độVhaoShnAi ní3AUboFosn lặng3AUboFos 3AUboFosgật đầu.dqiw dqiwAnh tVhaoShnAa nVhaoShnAghẹn ngào3AUboFos, 3AUboFostiếc rằngVhaoShnA dqiwđã khôVhaoShnAng nóidqiw đưdqiwợc m3AUboFosột lờiVhaoShnA 3AUboFosnào, víVhaoShnA 3AUboFosdù VhaoShnAlời nVhaoShnAói dqiwnày dqiwcó tVhaoShnAhể cVhaoShnAứu sốn3AUboFosg đượcVhaoShnA Ruồdqiwi dqiwTrâu. Tro3AUboFosng sâ3AUboFosn đãdqiw VhaoShnAtề tựuVhaoShnA đôngVhaoShnA đủVhaoShnA 3AUboFoscả: viênVhaoShnA GiVhaoShnAám bidqiwnh, chdqiwáu hắVhaoShnAn, VhaoShnAviên VhaoShnAtrung dqiwuý kỵ3AUboFos bVhaoShnAinh l3AUboFosàm nhiệVhaoShnAm vụ3AUboFos VhaoShnAchỉ huVhaoShnAy việcdqiw hàVhaoShnAnh quyết,dqiw n3AUboFosgười 3AUboFosy sVhaoShnAĩ vàdqiw mdqiwột lVhaoShnAinh mụdqiwc. H3AUboFosọ bdqiwước lêndqiw vớdqiwi VhaoShnAnhững bdqiwộ mặtdqiw dqiwnghiêm trọngVhaoShnA, dqiwnhưng đãdqiw nửa3AUboFos phVhaoShnAần sượdqiwng dqiwsùng trước3AUboFos cặdqiwp mắVhaoShnAt tươiVhaoShnA cưdqiwời 3AUboFosvà sángVhaoShnA ndqiwgời vẻVhaoShnA ndqiwgạo nghễVhaoShnA của3AUboFos RuồiVhaoShnA Trâu.
- dqiwChào... dqiwchào c3AUboFosác quýVhaoShnA ông!dqiw VhaoShnAÁi chàVhaoShnA, cả3AUboFos dqiwCha tudqiwyên 3AUboFosuý tôndqiw kín3AUboFosh 3AUboFos(1) cũdqiwng dậy3AUboFos sớmdqiw tVhaoShnAhế VhaoShnAcơ àVhaoShnA!... Đại3AUboFos 3AUboFosuý, ôndqiwg dqiwcó mạnh3AUboFos giỏidqiw 3AUboFoskhông? Chắdqiwc đốidqiw 3AUboFosvới ông,dqiw dqiwcuộc gặ3AUboFosp gỡ3AUboFos hôVhaoShnAm na3AUboFosy củadqiw VhaoShnAchúng tVhaoShnAa sẽ3AUboFos dễ3AUboFos cdqiwhịu dqiwhơn lầVhaoShnAn trước3AUboFos phả3AUboFosi khdqiwông dqiwạ? VhaoShnAÀ, tdqiwôi thấVhaoShnAy cáVhaoShnAnh ta3AUboFosy ô3AUboFosng vẫnVhaoShnA 3AUboFoscòn bănVhaoShnAg dqiwbó 3AUboFostreo trướcdqiw 3AUboFosngực k3AUboFosìa! C3AUboFoshỉ t3AUboFosại lầndqiw trướVhaoShnAc tôiVhaoShnA bắdqiwn hụtdqiw đó3AUboFos thôi.3AUboFos Những3AUboFos taVhaoShnAy thidqiwện xạ3AUboFos nàdqiwy chắcdqiw bVhaoShnAắn kh3AUboFosá hơn..VhaoShnA. phVhaoShnAải khôVhaoShnAng, cdqiwác bạn?
Ruồi Trâdqiwu đư3AUboFosa mắ3AUboFost 3AUboFosnhìn mộ3AUboFost lưVhaoShnAợt nhữngVhaoShnA bộdqiw VhaoShnAmặt 3AUboFosủ dộtdqiw củaVhaoShnA 3AUboFosmấy ng3AUboFosười lính:
- Ddqiwù sVhaoShnAao lầVhaoShnAn nàdqiwy khVhaoShnAông pdqiwhải bVhaoShnAăng bóVhaoShnA dqiwtreo trVhaoShnAước ndqiwgực VhaoShnAnữa đâu.VhaoShnA NàVhaoShnAo! Nào!dqiw Sa3AUboFoso vẻ3AUboFos mặVhaoShnAt cdqiwác bạndqiw VhaoShnAtrông thiểVhaoShnAu nVhaoShnAão đ3AUboFosến 3AUboFosthế? Nghiêm3AUboFos! Vdqiwà bắ3AUboFosn dqiwcho thậtdqiw trúdqiwng v3AUboFosào ndqiwào. Rồidqiw cá3AUboFosc bạdqiwn sẽVhaoShnA cóVhaoShnA nhiVhaoShnAều việc3AUboFos phải3AUboFos làm,3AUboFos m3AUboFosà cứ3AUboFos ndqiwhư thdqiwế nàdqiwy khdqiwông biếVhaoShnAt cVhaoShnAó làVhaoShnAm nổi3AUboFos khdqiwông. Bâydqiw g3AUboFosiờ cVhaoShnAác b3AUboFosạn đượcdqiw quyền3AUboFos tVhaoShnAập tdqiwrước dqiwthì cò3AUboFosn gVhaoShnAì bằng.
- HỡVhaoShnAi con...
Vị lidqiwnh mVhaoShnAục tiế3AUboFosn lêndqiw ngắVhaoShnAt lVhaoShnAời anhVhaoShnA. NhữnVhaoShnAg ngdqiwười VhaoShnAkhác đềudqiw lùVhaoShnAi lạiVhaoShnA phVhaoShnAía sdqiwau, đểdqiw mặVhaoShnAc VhaoShnAhai ngườiVhaoShnA VhaoShnAvới nhau.
- ChVhaoShnAỉ còVhaoShnAn ídqiwt phút3AUboFos n3AUboFosữa dqiwlà coVhaoShnAn 3AUboFossẽ v3AUboFosề vVhaoShnAới Đdqiwấng 3AUboFosSáng Tạodqiw (dqiw2) dqiwra c3AUboFoson. dqiwNhững giâ3AUboFosy phút3AUboFos cVhaoShnAuối 3AUboFoscùng nàydqiw lVhaoShnAà ddqiwành c3AUboFosho dqiwcon đVhaoShnAể VhaoShnAăn dqiwnăn VhaoShnAsám hối3AUboFos, codqiwn c3AUboFoshớ nVhaoShnAên 3AUboFosdùng VhaoShnAvào VhaoShnAviệc dqiwnào k3AUboFoshác. Chdqiwa dqiwxin c3AUboFoson, dqiwcon thVhaoShnAử ng3AUboFoshĩ xVhaoShnAem, nếuVhaoShnA chếtVhaoShnA mVhaoShnAà k3AUboFoshông được3AUboFos chịVhaoShnAu phdqiwép giải3AUboFos t3AUboFosội, l3AUboFosòng cdqiwòn huVhaoShnAng dữVhaoShnA tVhaoShnAhì đángdqiw 3AUboFossợ biếtVhaoShnA bao3AUboFos! ChVhaoShnAờ đến3AUboFos k3AUboFoshi cdqiwon đứVhaoShnAng trướ3AUboFosc Đấngdqiw Phándqiw Xédqiwt VhaoShnA(3) củadqiw cdqiwon t3AUboFoshì lVhaoShnAúc ấyVhaoShnA ăVhaoShnAn 3AUboFosnăn đã3AUboFos VhaoShnAmuộn r3AUboFosồi. Sdqiwắp lạiVhaoShnA gầndqiw nga3AUboFosi báVhaoShnAu vô3AUboFos cùngVhaoShnA 3AUboFostôn nghi3AUboFosêm của3AUboFos Ngườ3AUboFosi m3AUboFosà coVhaoShnAn dqiwvẫn 3AUboFoscứ cư3AUboFosời đVhaoShnAùa ndqiwhư t3AUboFoshế đưdqiwợc sao?
- Cườdqiwi dqiwđùa dqiwư, tdqiwhưa dqiwcha tdqiwôn kínVhaoShnAh? Tôi3AUboFos tVhaoShnAưởng 3AUboFoscái bàVhaoShnAi giádqiwo VhaoShnAlý c3AUboFosỏn VhaoShnAcon ấy3AUboFos chỉdqiw dqiwđể c3AUboFosho nhữngdqiw ngVhaoShnAười cùndqiwg p3AUboFoshía vớ3AUboFosi ch3AUboFosa nghVhaoShnAe thô3AUboFosi cdqiwhứ! Ba3AUboFoso gdqiwiờ đếndqiw lVhaoShnAượt ch3AUboFosúng VhaoShnAtôi, chúngdqiw tôiVhaoShnA 3AUboFossẽ dùngVhaoShnA tr3AUboFosọng pháVhaoShnAo chứ3AUboFos c3AUboFoshẳng 3AUboFosdùng đếdqiwn 3AUboFosdăm khẩ3AUboFosu súdqiwng khadqiwi hVhaoShnAậu cũVhaoShnA dqiwkỹ nVhaoShnAày đâuVhaoShnA! Vdqiwà lúVhaoShnAc bấy3AUboFos giVhaoShnAờ dqiwcác vị3AUboFos sẽ3AUboFos VhaoShnAthấy c3AUboFoshúng VhaoShnAtôi cưVhaoShnAời đVhaoShnAùa đế3AUboFosn đâu.
- C3AUboFosác codqiwn s3AUboFosẽ dùngVhaoShnA trọng3AUboFos pdqiwháo dqiwư? Ô3AUboFosi! Thậ3AUboFost làdqiw vôdqiw phúcVhaoShnA VhaoShnAcho c3AUboFoson qu3AUboFosá! VhaoShnACon VhaoShnAvẫn chưa3AUboFos hidqiwểu rằng3AUboFos VhaoShnAcon đaVhaoShnAng đứngdqiw trê3AUboFosn 3AUboFosbờ vVhaoShnAực thVhaoShnAẳm đ3AUboFosáng s3AUboFosợ VhaoShnAnhư VhaoShnAthế VhaoShnAnào dqiwhay sao?
Ruồi Tr3AUboFosâu 3AUboFosngoái đầ3AUboFosu nhì3AUboFosn l3AUboFosỗ huyệt3AUboFos VhaoShnAmở rộn3AUboFosg sdqiwau VhaoShnAlưng mình.
- 3AUboFosVậy cVhaoShnAha... ch3AUboFosa tôn3AUboFos 3AUboFoskính tưởngVhaoShnA VhaoShnArằng đặtdqiw đượcVhaoShnA t3AUboFosôi xuống3AUboFos đấy3AUboFos là3AUboFos xdqiwong chuydqiwện với3AUboFos tVhaoShnAôi rồiVhaoShnA h3AUboFosay saodqiw? dqiwCó VhaoShnAlẽ cácdqiw 3AUboFosvị 3AUboFoscòn cdqiwhặn mộtVhaoShnA dqiwphiến đá3AUboFos lêVhaoShnAn dqiwmồ tôidqiw để3AUboFos 3AUboFos"ba ndqiwgày s3AUboFosau" tôiVhaoShnA... tô3AUboFosi kdqiwhỏi VhaoShnAsống l3AUboFosại chứVhaoShnA gìVhaoShnA? VhaoShnA(4) Chdqiwớ sợdqiw, C3AUboFosha t3AUboFosôn kính3AUboFos ạ!VhaoShnA TVhaoShnAôi sẽdqiw khôVhaoShnAng xdqiwâm phạm3AUboFos vàoVhaoShnA quyềndqiw củVhaoShnAa 3AUboFoscác v3AUboFosị trdqiwong nVhaoShnAhững t3AUboFosrò diVhaoShnAễn 3AUboFoskịch r3AUboFosẻ tiềdqiwn VhaoShnAnày 3AUboFosđâu. ĐặtVhaoShnA tôidqiw xu3AUboFosống đâu,dqiw tôidqiw s3AUboFosẽ ndqiwằm y3AUboFosên 3AUboFosở đ3AUboFosấy nhưVhaoShnA mộtVhaoShnA con3AUboFos... codqiwn chuộVhaoShnAt v3AUboFosậy. VhaoShnANhưng, d3AUboFosù saVhaoShnAo dqiwmặc lòng,dqiw VhaoShnAchúng tô3AUboFosi vẫndqiw sẽdqiw dqiwdùng đdqiwến trọngdqiw phdqiwáo đấy.
Vị linVhaoShnAh mụcdqiw VhaoShnAkêu lên:
- Ô3AUboFosi! Lạy3AUboFos dqiwChúa lòndqiwg 3AUboFoslành vVhaoShnAô cù3AUboFosng! Xi3AUboFosn Ch3AUboFosúa tVhaoShnAha tộVhaoShnAi VhaoShnAcho kdqiwẻ 3AUboFosbất 3AUboFoshạnh này!
Viên truVhaoShnAng uýdqiw kỵ3AUboFos bidqiwnh, giọngdqiw ồVhaoShnA ồdqiw khấn:
- Amen!
Còn dqiwviên đạVhaoShnAi dqiwtá VhaoShnAvà đVhaoShnAứa chdqiwáu tVhaoShnAhì sùngVhaoShnA dqiwkính là3AUboFosm dấu3AUboFos thá3AUboFosnh giá.
Thấy rVhaoShnAõ dqiwrằng khVhaoShnAuyên bảdqiwo n3AUboFosữa cũn3AUboFosg chẳndqiwg đVhaoShnAi đếnVhaoShnA đ3AUboFosâu, v3AUboFosị dqiwlinh mụcdqiw đ3AUboFosành p3AUboFoshải từ3AUboFos bỏdqiw cVhaoShnAông việcdqiw 3AUboFosvô k3AUboFosết quảdqiw củ3AUboFosa dqiwmình. Ô3AUboFosng bư3AUboFosớc sa3AUboFosng b3AUboFosên 3AUboFoscạnh, 3AUboFoslắc đdqiwầu, VhaoShnAmồm lầ3AUboFosm r3AUboFosầm cVhaoShnAầu kinh3AUboFos. Chỉdqiw troVhaoShnAng 3AUboFosphút ch3AUboFosốc, dqiwcông dqiwviệc 3AUboFoschuẩn bVhaoShnAị 3AUboFosngắn gọ3AUboFosn 3AUboFosvà đơdqiwn giảndqiw đVhaoShnAều đãVhaoShnA đượcdqiw hối3AUboFos dqiwhả 3AUboFoslàm xVhaoShnAong. VhaoShnARuồi TrâuVhaoShnA rVhaoShnAa đứdqiwng đúngdqiw vVhaoShnAào chdqiwỗ của3AUboFos mìnVhaoShnAh và3AUboFos q3AUboFosuay lVhaoShnAại 3AUboFosthoáng VhaoShnAnhìn lên3AUboFos cảVhaoShnAnh huVhaoShnAy ho3AUboFosàng chdqiwói chVhaoShnAang ándqiwh sVhaoShnAáng vàngVhaoShnA v3AUboFosà đVhaoShnAỏ 3AUboFoscủa mặt3AUboFos trờidqiw đangdqiw dqiwmọc. M3AUboFosột dqiwlần nữa3AUboFos RuVhaoShnAồi dqiwTrâu lạidqiw yêudqiw cầudqiw 3AUboFoskhông 3AUboFosbịt mắtVhaoShnA. 3AUboFosNhìn vẻdqiw m3AUboFosặt nh3AUboFosư thdqiwách thức3AUboFos củadqiw an3AUboFosh, dqiwviên đạ3AUboFosi tVhaoShnAá đàn3AUboFosh 3AUboFosmiễn cưỡngVhaoShnA 3AUboFosđồng ýVhaoShnA. dqiwCả ha3AUboFosi ngư3AUboFosời đềudqiw quêdqiwn r3AUboFosằng ndqiwhư 3AUboFosthế họ3AUboFos có3AUboFos thể3AUboFos làmdqiw ảdqiwnh hưởngVhaoShnA tớ3AUboFosi t3AUboFosinh thVhaoShnAần quândqiw sĩ.
Ruồidqiw Tr3AUboFosâu đứdqiwng dqiwquay thẳnVhaoShnAg 3AUboFosmặt vềVhaoShnA phí3AUboFosa họdqiw dqiwvà mỉVhaoShnAm cdqiwười. Nhữ3AUboFosng cádqiwnh ta3AUboFosy cầdqiwm VhaoShnAsúng r3AUboFosun lên.dqiw 3AUboFosAnh bảo:
- dqiwTôi hodqiwàn VhaoShnAtoàn sẵVhaoShnAn sVhaoShnAàng rồi.
Viên trundqiwg 3AUboFosuý bướdqiwc lênVhaoShnA phíaVhaoShnA t3AUboFosrước, ngườiVhaoShnA dqiwrun ruVhaoShnAn vdqiwì xúcVhaoShnA độngdqiw. HVhaoShnAắn 3AUboFoschưa 3AUboFoshề chỉVhaoShnA VhaoShnAhuy xử3AUboFos bắn3AUboFos badqiwo giờ.
- CVhaoShnAhuẩn 3AUboFosbị... Ndqiwhằm! Bắn!
Ruồi Tr3AUboFosâu hơVhaoShnAi lạdqiwng 3AUboFosngười điVhaoShnA, 3AUboFosnhưng VhaoShnAlấy ngdqiway lại3AUboFos đ3AUboFosược th3AUboFosăng bằn3AUboFosg. Một3AUboFos VhaoShnAviên đạdqiwn bắndqiw kVhaoShnAhông vữngdqiw đVhaoShnAã sưdqiwợt 3AUboFostrên VhaoShnAmá andqiwh. 3AUboFosVài gVhaoShnAiọt dqiwmáu loandqiwg t3AUboFosrên c3AUboFosổ áodqiw tVhaoShnArắng. Mộ3AUboFost viê3AUboFosn dqiwkhác trú3AUboFosng vàdqiwo dqiwchân, dqiwphía trêVhaoShnAn đầVhaoShnAu g3AUboFosối. KhVhaoShnAi kVhaoShnAhói tadqiwn t3AUboFoshì đá3AUboFosm líndqiwh VhaoShnAthấy aVhaoShnAnh vVhaoShnAẫn đứng,dqiw vẫndqiw mỉmdqiw cười3AUboFos VhaoShnAnhư c3AUboFosũ và3AUboFos đaVhaoShnAng lấVhaoShnAy bàndqiw tVhaoShnAay tVhaoShnAàn t3AUboFosật quệdqiwt mádqiwu trên3AUboFos má.
Anh nói:
- Bắndqiw dqiwxoàng dqiwquá rdqiwồi, 3AUboFoscác bạn3AUboFos ạ!
Gdqiwiọng nVhaoShnAói dqiwtrong trẻ3AUboFoso VhaoShnAvà dqiwkhúc triếtVhaoShnA c3AUboFosủa an3AUboFosh 3AUboFoskhắc sâVhaoShnAu vdqiwào tidqiwm nhữdqiwng ng3AUboFosười líVhaoShnAnh khdqiwốn kh3AUboFosổ đandqiwg hếtdqiw dqiwsức bàngdqiw hoàngVhaoShnA vdqiwà bối3AUboFos rối.
- Cádqiwc 3AUboFosbạn t3AUboFoshử bdqiwắn dqiwlại xe3AUboFosm nào!
Toàn bộVhaoShnA 3AUboFoshàng VhaoShnAlính đềudqiw 3AUboFosrùng 3AUboFosmình dqiwsởn gáyVhaoShnA VhaoShnAvà 3AUboFosrên rỉ.3AUboFos NgườiVhaoShnA VhaoShnAnào ngườidqiw nấ3AUboFosy 3AUboFosnhằm chệchVhaoShnA dqiwsang b3AUboFosên cạnh,3AUboFos thầmVhaoShnA monVhaoShnAg viên3AUboFos đạVhaoShnAn kết3AUboFos liễ3AUboFosu tín3AUboFosh mệndqiwh Ruồi3AUboFos TrâVhaoShnAu dqiwlà củadqiw 3AUboFosngười bên3AUboFos cdqiwạnh chứVhaoShnA khôn3AUboFosg dqiwphải c3AUboFosủa mình.VhaoShnA Ruồi3AUboFos Trâ3AUboFosu t3AUboFoshì vẫVhaoShnAn cứVhaoShnA đứdqiwng thảndqiw nhiênVhaoShnA, mỉ3AUboFosm cườdqiwi nVhaoShnAhìn họ.dqiw HọVhaoShnA chỉVhaoShnA bi3AUboFosên c3AUboFosuộc VhaoShnAxử 3AUboFostử th3AUboFosành mộVhaoShnAt cuộcdqiw gdqiwiết chócdqiw tro3AUboFosng lVhaoShnAò dqiwmổ, vVhaoShnAà bâ3AUboFosy VhaoShnAgiờ họ3AUboFos lạidqiw VhaoShnAphải làmVhaoShnA lạiVhaoShnA từVhaoShnA đầu3AUboFos dqiwcái cdqiwông việcVhaoShnA gVhaoShnAhê r3AUboFosợn dqiwnày. Đádqiwm l3AUboFosính dqiwđột nVhaoShnAgột hoảng3AUboFos v3AUboFosía, họdqiw hạ3AUboFos s3AUboFosúng đứng3AUboFos VhaoShnAnghe nhVhaoShnAững ldqiwời mdqiwắng 3AUboFosmỏ vdqiwà dqiwchửi rVhaoShnAủa điên3AUboFos c3AUboFosuồng của3AUboFos 3AUboFoscác vVhaoShnAiên sĩ3AUboFos qudqiwan. Họdqiw VhaoShnAsững sờ3AUboFos vàVhaoShnA hVhaoShnAãi hùdqiwng giương3AUboFos mắtVhaoShnA nhìdqiwn ngườidqiw vdqiwừa b3AUboFosị hdqiwọ bắnVhaoShnA VhaoShnAmà cVhaoShnAhẳng hiểuVhaoShnA s3AUboFosao ôngVhaoShnA tVhaoShnAa vVhaoShnAẫn khôngVhaoShnA chết.
Viên GiVhaoShnAám biVhaoShnAnh vdqiwung 3AUboFosnắm đấ3AUboFosm trVhaoShnAước mặt3AUboFos hdqiwọ. HắnVhaoShnA lVhaoShnAồng lộndqiw q3AUboFosuát dqiwtháo, bắdqiwt họVhaoShnA phải3AUboFos đứn3AUboFosg vàdqiwo vdqiwị tdqiwrí, g3AUboFosiương súngdqiw VhaoShnAlên vàdqiw hốVhaoShnAi hả3AUboFos VhaoShnAlàm maVhaoShnAu ch3AUboFoso dqiwxong chuyệdqiwn. VhaoShnANhưng c3AUboFoshính hắn3AUboFos cVhaoShnAũng h3AUboFosoàn toàVhaoShnAn mấdqiwt ti3AUboFosnh thầnVhaoShnA khô3AUboFosng khdqiwác gVhaoShnAì bọn3AUboFos línhVhaoShnA. 3AUboFosHắn VhaoShnAkhông dVhaoShnAám nhìnVhaoShnA vàoVhaoShnA cVhaoShnAái thâVhaoShnAn hìVhaoShnAnh VhaoShnAkhủng khiếdqiwp VhaoShnAkia c3AUboFosứ đứngdqiw trơdqiw t3AUboFosrơ mà3AUboFos khôngdqiw chịu3AUboFos 3AUboFosngã xuống.VhaoShnA HắnVhaoShnA g3AUboFosiật nảdqiwy mình3AUboFos và3AUboFos rdqiwun bắndqiw l3AUboFosên kh3AUboFosi nVhaoShnAghe giọngVhaoShnA chếdqiw g3AUboFosiễu c3AUboFosủa VhaoShnARuồi Trâu:
- Đạdqiwi tádqiw, s3AUboFosao sá3AUboFosng hômdqiw n3AUboFosay ôndqiwg 3AUboFoslại đ3AUboFosưa VhaoShnAra mộtVhaoShnA đVhaoShnAội lí3AUboFosnh xo3AUboFosàng thế.dqiw ĐểVhaoShnA tôVhaoShnAi xe3AUboFosm t3AUboFosôi cóVhaoShnA tVhaoShnAhể điềudqiw kVhaoShnAhiển 3AUboFoshọ kh3AUboFosá hơ3AUboFosn khôngdqiw! NàVhaoShnAo, cdqiwác bạn!VhaoShnA Kìa,VhaoShnA c3AUboFosậu đứVhaoShnAng phíadqiw bêdqiwn dqiwtrái dqiwkia, nân3AUboFosg súngdqiw ca3AUboFoso lê3AUboFosn VhaoShnAchứ! Ch3AUboFosúc phVhaoShnAúc c3AUboFosho t3AUboFosấm lòn3AUboFosg củaVhaoShnA cậu,dqiw cậu3AUboFos bạndqiw ạdqiw! TronVhaoShnAg dqiwtay VhaoShnAcậu ldqiwà sún3AUboFosg VhaoShnAtrận đấy3AUboFos c3AUboFoshứ không3AUboFos phải3AUboFos dqiwxoong chảodqiw đâu3AUboFos nh3AUboFosé! Nhắdqiwm th3AUboFosẳng 3AUboFoscả cVhaoShnAhưa? Nàodqiw, bâyVhaoShnA gdqiwiờ... chuVhaoShnAẩn bị.dqiw.. nhằm!...
Viên đVhaoShnAại 3AUboFostá nhảydqiw xdqiwổ lêdqiwn, dqiwcướp lời3AUboFos adqiwnh, hét:
dqiw- Bắn!
Để3AUboFos cdqiwho người3AUboFos bị3AUboFos bắnVhaoShnA VhaoShnAtự ch3AUboFosỉ h3AUboFosuy cuộc3AUboFos xVhaoShnAử dqiwbắn củaVhaoShnA mình3AUboFos thVhaoShnAì 3AUboFosai màVhaoShnA VhaoShnAchịu được.
Sdqiwau loạt3AUboFos đạ3AUboFosn lộ3AUboFosn xộnVhaoShnA vàdqiw vôdqiw tVhaoShnAổ chức,3AUboFos dqiwđám lídqiwnh bVhaoShnAỏ 3AUboFoshàng ngdqiwũ rudqiwn rdqiwẩy đứngVhaoShnA VhaoShnAtúm tụmdqiw lạiVhaoShnA với3AUboFos n3AUboFoshau, m3AUboFosắt ngơVhaoShnA ngác,dqiw sững3AUboFos sờVhaoShnA nh3AUboFosìn vềVhaoShnA ph3AUboFosía trước.dqiw M3AUboFosột tên3AUboFos lí3AUboFosnh tVhaoShnAhậm chVhaoShnAí còndqiw khônVhaoShnAg bấ3AUboFosm c3AUboFosò, quVhaoShnAăng súngVhaoShnA, ngồVhaoShnAi sụp3AUboFos xuVhaoShnAống đấtVhaoShnA màVhaoShnA rêdqiwn rỉ:
- TVhaoShnAôi chdqiwịu tVhaoShnAhôi, tôidqiw ch3AUboFosịu thôi!
Khói dầndqiw 3AUboFostan, dqiwbay lên3AUboFos VhaoShnAhoà vàoVhaoShnA ádqiwnh nVhaoShnAắng lVhaoShnAe ldqiwói dqiwcủa baVhaoShnAn dqiwmai. 3AUboFosHọ tdqiwhấy Rudqiwồi Trâu3AUboFos ndqiwgã VhaoShnAra, h3AUboFosọ cVhaoShnAòn thdqiwấy dqiwlà Ruồidqiw TrâuVhaoShnA vẫndqiw chưadqiw dqiwchết. Ph3AUboFosút đầdqiwu dqiwtiên cảdqiw qVhaoShnAuan lẫndqiw lVhaoShnAính dqiwđứng i3AUboFosm nhdqiwư đVhaoShnAã hoVhaoShnAá đ3AUboFosá VhaoShnAmà VhaoShnAnhìn mdqiwột vậ3AUboFost g3AUboFosì dễVhaoShnA sợdqiw đ3AUboFosang lădqiwn lộndqiw, quVhaoShnAằn qdqiwuại trêndqiw m3AUboFosặt đất.
R3AUboFosồi cảdqiw ngườiVhaoShnA VhaoShnAy sĩ3AUboFos vàVhaoShnA VhaoShnAviên đạ3AUboFosi dqiwtá cùngdqiw k3AUboFosêu lêdqiwn chạydqiw àodqiw đếnVhaoShnA 3AUboFoschỗ RuồiVhaoShnA Tdqiwrâu 3AUboFosvì họdqiw thấydqiw dqiwanh 3AUboFosvẫn lVhaoShnAết m3AUboFosột cdqiwhân, quỳdqiw lêdqiwn mà3AUboFos nh3AUboFosỏm dậy,3AUboFos vẫn3AUboFos nhìVhaoShnAn dqiwvào toáVhaoShnAn lí3AUboFosnh và3AUboFos dqiwvẫn cười3AUboFos lên:
- LạiVhaoShnA bắndqiw dqiwtrượt rồidqiw! Bắdqiwn... ldqiwại đVhaoShnAi, cVhaoShnAác bạn3AUboFos! ..VhaoShnA. ĐểVhaoShnA xem3AUboFos... nếudqiw c3AUboFosác b3AUboFosạn khôngVhaoShnA thể...
Ruồi dqiwTrâu bỗndqiwg lảodqiw đảodqiw rồiVhaoShnA VhaoShnAngã dqiwvật sandqiwg một3AUboFos 3AUboFosbên dqiwtrên 3AUboFosbãi cỏ.
Viên đạiVhaoShnA tádqiw dqiwkhẽ hỏi:
- ÔnVhaoShnAg ấVhaoShnAy cVhaoShnAhết chưa?
Người 3AUboFosy VhaoShnAsĩ qVhaoShnAuỳ gối,3AUboFos đặdqiwt 3AUboFostay 3AUboFoslên cVhaoShnAhiếc sơdqiw mdqiwi đẫmVhaoShnA má3AUboFosu củVhaoShnAa Ruồdqiwi Tdqiwrâu, dqiwtrả lời:
- Chắc3AUboFos vậ3AUboFosy... Tạdqiw dqiwơn Chúa!
Viên đạ3AUboFosi tVhaoShnAá nhắVhaoShnAc theo:
- Tạdqiw ơnVhaoShnA Chúa!VhaoShnA ThếVhaoShnA làdqiw xong!
Đứa dqiwcháu k3AUboFoséo tVhaoShnAay dqiwáo hắn:
dqiw- C3AUboFoshú ơdqiwi... Hồngdqiw dqiwy dqiwgiáo chủdqiw đến!dqiw 3AUboFosNgài dqiwđang đứnVhaoShnAg 3AUboFosở 3AUboFoscổng 3AUboFosvà cứ3AUboFos đ3AUboFosòi 3AUboFosvào đây.
- C3AUboFosái 3AUboFosgì? KhôVhaoShnAng, kVhaoShnAhông đVhaoShnAược... VhaoShnAtôi khôVhaoShnAng VhaoShnAcho VhaoShnAvào được!VhaoShnA Bọdqiwn línVhaoShnAh VhaoShnAgác đâVhaoShnAu cả3AUboFos rồi?dqiw dqiwThưa Đức3AUboFos Hdqiwồng y...
VhaoShnACửa mởdqiw rồ3AUboFosi lại3AUboFos đóngVhaoShnA. Mông-ta-nVhaoShnAe-li đVhaoShnAã đVhaoShnAứng t3AUboFosrong sdqiwân, đôidqiw m3AUboFosắt đầyVhaoShnA kVhaoShnAinh hoàng,3AUboFos dqiwtrừng trừngdqiw nhVhaoShnAìn v3AUboFosề phíVhaoShnAa trước.
- TVhaoShnAhưa Đức3AUboFos Hdqiwồng y3AUboFos! Tôdqiwi dqiwxin ndqiwgài... c3AUboFosảnh nVhaoShnAày ngài3AUboFos xedqiwm bVhaoShnAất tiện!dqiw Việcdqiw hành3AUboFos qVhaoShnAuyết vừdqiwa kếtdqiw thúc3AUboFos, 3AUboFosthi hVhaoShnAài 3AUboFoscòn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- Tôdqiwi đếnVhaoShnA nhìVhaoShnAn n3AUboFosó 3AUboFosmột chút.
Giọng nói3AUboFos VhaoShnAvà cdqiwả bộVhaoShnA dạdqiwng củdqiwa Môndqiwg-ta-ne-li 3AUboFostrong VhaoShnAphút dqiwấy đãVhaoShnA khiến3AUboFos c3AUboFosho 3AUboFosviên Giám3AUboFos bdqiwinh 3AUboFosphải sửng3AUboFos dqiwsốt, ông3AUboFos t3AUboFosa VhaoShnAnhư VhaoShnAmột kẻ3AUboFos mộdqiwng du.
Một ngườiVhaoShnA línVhaoShnAh bỗndqiwg kê3AUboFosu lên:
- Ố3AUboFosi, lạVhaoShnAy C3AUboFoshúa tôi!
Viên dqiwGiám bVhaoShnAinh qua3AUboFosy ngo3AUboFosắt lạidqiw nhìn.
Quả VhaoShnAnhiên thế!
Tấm thdqiwân đẫmVhaoShnA mVhaoShnAáu tdqiwrên bãidqiw VhaoShnAcỏ lVhaoShnAại 3AUboFosmột 3AUboFoslần nữadqiw vVhaoShnAật vVhaoShnAã dqiwvà r3AUboFosên rỉ.
Người 3AUboFosy VhaoShnAsĩ ngồ3AUboFosi sdqiwụp xVhaoShnAuống, kVhaoShnAê đVhaoShnAầu k3AUboFosẻ hấ3AUboFosp hốiVhaoShnA lVhaoShnAên đùdqiwi mình.
Ông tdqiwa 3AUboFostuyệt v3AUboFosọng VhaoShnAkêu lên:
- Nhandqiwh lênVhaoShnA! NhanVhaoShnAh lVhaoShnAên, q3AUboFosuân ddqiwã 3AUboFosman! 3AUboFosCho ôn3AUboFosg VhaoShnAta chdqiwết hẳn3AUboFos đVhaoShnAi, vì3AUboFos ơVhaoShnAn CVhaoShnAhúa! dqiwĐể dqiwthế 3AUboFosnày tội3AUboFos 3AUboFosnghiệp quá!
Máu chảy3AUboFos t3AUboFosúa 3AUboFosra h3AUboFosai bVhaoShnAàn dqiwtay ngVhaoShnAười dqiwy s3AUboFosĩ. Ru3AUboFosn lẩVhaoShnAy b3AUboFosẩy tVhaoShnAừ đ3AUboFosầu đến3AUboFos chân3AUboFos, VhaoShnAông t3AUboFosa cốVhaoShnA VhaoShnAgiữ yêVhaoShnAn thândqiw VhaoShnAhình cò3AUboFosn đan3AUboFosg giãyVhaoShnA giVhaoShnAụa. Trondqiwg kVhaoShnAhi ôVhaoShnAng tVhaoShnAa đadqiwng cuVhaoShnAống qVhaoShnAuýt q3AUboFosuay nhdqiwìn tứ3AUboFos phíadqiw để3AUboFos 3AUboFoscầu monVhaoShnAg giúVhaoShnAp 3AUboFosđỡ, 3AUboFosvị li3AUboFosnh mụ3AUboFosc cúdqiwi xuVhaoShnAống dqiwqua 3AUboFosvai dqiwông, k3AUboFosệ VhaoShnAtượng Cdqiwhúa chị3AUboFosu 3AUboFosnạn vàdqiwo đô3AUboFosi 3AUboFosmôi ndqiwgười 3AUboFoshấp hối.
- Nh3AUboFosân dan3AUboFosh CVhaoShnAhúa 3AUboFoscha, Chúa3AUboFos con...
Ruồi Trâu3AUboFos tựa3AUboFos lêndqiw đùi3AUboFos người3AUboFos dqiwy VhaoShnAsĩ, nhỏmVhaoShnA dậy,dqiw mắtVhaoShnA mởdqiw tdqiwo VhaoShnAnhìn cVhaoShnAhòng chọcVhaoShnA 3AUboFosvào tượnVhaoShnAg 3AUboFosChúa VhaoShnAchịu nạn.dqiw Rồidqiw gữadqiw bầu3AUboFos tịchdqiw mịdqiwch dqiwcâm lắngVhaoShnA vàVhaoShnA dqiwbăng dqiwgiá 3AUboFosấy, adqiwnh tdqiwừ 3AUboFostừ giơdqiw c3AUboFosánh tadqiwy p3AUboFoshải bVhaoShnAị bắdqiwn 3AUboFosgãy lênVhaoShnA, vVhaoShnAà dqiwgạt cVhaoShnAhiếc tượnVhaoShnAg tháVhaoShnAnh giáVhaoShnA raVhaoShnA. Mộtdqiw vếtdqiw m3AUboFosáu đỏ3AUboFos t3AUboFosươi vấy3AUboFos dqiwtrên dqiwmặt tượng.
- VhaoShnAPadre... CVhaoShnAhúa Trdqiwời... củdqiwa 3AUboFoscha... dqiwthoả mãdqiwn rồi3AUboFos chứ?
Đầu dqiwanh lảVhaoShnA 3AUboFosxuống cánhVhaoShnA VhaoShnAtay người3AUboFos dqiwy sĩ.
*
* *
- 3AUboFosThưa ĐứcVhaoShnA dqiwHồng y?
Thấy Hồndqiwg VhaoShnAy giáoVhaoShnA chủ3AUboFos vdqiwẫn chưaVhaoShnA tỉnhVhaoShnA gidqiwấc kiVhaoShnAnh hoàndqiwg, đdqiwại táVhaoShnA Ph3AUboFoserari lạ3AUboFosi dqiwgọi dqiwto hơn:
- Thưadqiw Đdqiwức Hdqiwồng y!
MônVhaoShnAg-ta-ne-li nhìndqiw lên:
- Ndqiwó chVhaoShnAết rồi.
- 3AUboFosVâng, chết3AUboFos hẳn3AUboFos rồi,VhaoShnA tVhaoShnAhưa Đứcdqiw Hồ3AUboFosng ydqiw. Xdqiwin nVhaoShnAgài r3AUboFosa thôiVhaoShnA chứ3AUboFos ạ?...VhaoShnA Cảndqiwh tượng3AUboFos n3AUboFosày rùngVhaoShnA rợndqiw lắm...
- VhaoShnANó 3AUboFoschết rồidqiw VhaoShnA- Mông-ta-3AUboFosne-li n3AUboFoshắc lạiVhaoShnA và3AUboFos mộdqiwt lầndqiw nữVhaoShnAa nhdqiwìn xuống3AUboFos dqiwmặt RuVhaoShnAồi Trâu3AUboFos VhaoShnA- Tdqiwa đãVhaoShnA 3AUboFossờ và3AUboFoso 3AUboFosngười ndqiwó dqiwmà ndqiway nóVhaoShnA VhaoShnAchết mấtdqiw rồidqiw (1).
Viên t3AUboFosrung uý3AUboFos xdqiwì xà3AUboFoso một3AUboFos giọng3AUboFos khinVhaoShnAh bạc:
- Nửa3AUboFos 3AUboFostá VhaoShnAđạn vàVhaoShnAo ngưdqiwời, ôngVhaoShnA t3AUboFosa còdqiwn monVhaoShnAg ch3AUboFosờ VhaoShnAgì nữa?
NgườiVhaoShnA dqiwy s3AUboFosĩ cũngdqiw dqiwthì 3AUboFosthào đVhaoShnAáp lại:
- Chdqiwắc ônVhaoShnAg VhaoShnAấy ki3AUboFosnh 3AUboFoshãi vìdqiw VhaoShnAtrông thấydqiw máu.
Viên Giámdqiw bindqiwh kidqiwên quy3AUboFosết kdqiwéo tadqiwy Mông-ta-ne-li:
- X3AUboFosin Đứcdqiw HồnVhaoShnAg dqiwy đừng3AUboFos nhdqiwìn hắVhaoShnAn nữa.3AUboFos Ngdqiwài 3AUboFoscho phdqiwép cdqiwha tudqiwyên uVhaoShnAý đưaVhaoShnA ngVhaoShnAài vềVhaoShnA VhaoShnAchứ ạ?
- PVhaoShnAhải... tôidqiw về.
Mông-ta-ne-li từVhaoShnA 3AUboFostừ quaVhaoShnAy VhaoShnAgót r3AUboFosa 3AUboFoskhỏi bãdqiwi cỏVhaoShnA VhaoShnAđẫm mdqiwáu 3AUboFosmà bước3AUboFos VhaoShnAra ngoàiVhaoShnA, vịdqiw ldqiwinh mục3AUboFos vdqiwà viê3AUboFosn độidqiw VhaoShnAtheo dqiwsau. Đến3AUboFos cổng,dqiw ôngVhaoShnA VhaoShnAta dừng3AUboFos bướdqiwc vVhaoShnAà vẫn3AUboFos nVhaoShnAgoái VhaoShnAlại nhì3AUboFosn với3AUboFos dqiwcặp VhaoShnAmắt kinVhaoShnAh ngạcdqiw vàdqiw đờ3AUboFos dqiwđẫn nhdqiwư mVhaoShnAắt mộdqiwt c3AUboFoson ma.
- N3AUboFosó chết3AUboFos rồi.
*
dqiw* *
VhaoShnAMấy tiếngdqiw đồdqiwng 3AUboFoshồ saVhaoShnAu, Mdqiwác-cô-nê đếnVhaoShnA căn3AUboFos nhàVhaoShnA nh3AUboFosỏ VhaoShnAtrên sườnVhaoShnA đồi3AUboFos đểdqiw bá3AUboFoso ch3AUboFoso Mác-tidqiw-ni biếVhaoShnAt ldqiwà aVhaoShnAnh khỏi3AUboFos 3AUboFosphải hdqiwy sin3AUboFosh 3AUboFosthân mìnhVhaoShnA mộ3AUboFost c3AUboFosách vôdqiw ídqiwch nữa.
Kế hVhaoShnAoạch dqiwgiải c3AUboFosứu cdqiwho RuồVhaoShnAi Tdqiwrâu lầndqiw thứ3AUboFos hdqiwai đãVhaoShnA 3AUboFoschuẩn bị3AUboFos xongdqiw, bVhaoShnAởi vdqiwì lầdqiwn n3AUboFosày bố3AUboFos dqiwtrí đơdqiwn dqiwgiản hdqiwơn lầnVhaoShnA tVhaoShnArước nhiều.VhaoShnA Hdqiwọ quVhaoShnAyết địVhaoShnAnh dqiwđến sádqiwng hôVhaoShnAm sadqiwu, kVhaoShnAhi đá3AUboFosm rướcVhaoShnA "VhaoShnAMình Thándqiwh" diễuVhaoShnA quVhaoShnAa cdqiwhân 3AUboFosđồi trê3AUboFosn códqiw phádqiwo đài,VhaoShnA Mác-ti3AUboFos-ni sVhaoShnAẽ tdqiwừ tdqiwrong đáVhaoShnAm đôngdqiw t3AUboFosiên lVhaoShnAên trước,VhaoShnA r3AUboFosút 3AUboFossúng ngắn3AUboFos giấudqiw tro3AUboFosng ngựcVhaoShnA áo3AUboFos rVhaoShnAa, bắndqiw dqiwvào mặt3AUboFos dqiwviên 3AUboFosGiám bi3AUboFosnh. Nhâ3AUboFosn lúcdqiw lộndqiw xdqiwộn, hVhaoShnAai mươiVhaoShnA người3AUboFos đầdqiwy đủVhaoShnA khí3AUboFos VhaoShnAgiới sVhaoShnAẽ th3AUboFosình lình3AUboFos xông3AUboFos t3AUboFosới VhaoShnAcổng, đádqiwnh dqiwphá tới3AUboFos tận3AUboFos thádqiwp canhVhaoShnA, dùndqiwg v3AUboFosũ lự3AUboFosc bắtdqiw giữVhaoShnA tê3AUboFosn giữ3AUboFos dqiwchìa VhaoShnAkhoá 3AUboFosngục, buộcVhaoShnA 3AUboFosnó phảVhaoShnAi 3AUboFosmở dqiwcửa xàdqiw limVhaoShnA, cVhaoShnAõng Ruồidqiw T3AUboFosrâu dqiwra vàdqiw VhaoShnAbắn chếVhaoShnAt 3AUboFoshoặc chếVhaoShnA ngựVhaoShnA bấtVhaoShnA cdqiwứ kẻ3AUboFos nà3AUboFoso đ3AUboFosịnh cả3AUboFosn đường.VhaoShnA dqiwRa đế3AUboFosn cổng3AUboFos dqiwhọ sẽdqiw dqiwvừa đdqiwánh vừadqiw 3AUboFosrút, đ3AUboFosồng thdqiwời yểmVhaoShnA hVhaoShnAộ cdqiwho một3AUboFos toánVhaoShnA d3AUboFosân buVhaoShnAôn lậudqiw thứ3AUboFos hVhaoShnAai dqiwcó dqiwvũ traVhaoShnAng vdqiwà cưỡdqiwi ngựa3AUboFos đếnVhaoShnA để3AUboFos VhaoShnAđem RuồiVhaoShnA TVhaoShnArâu tớdqiwi c3AUboFoshỗ ẩnVhaoShnA nấpdqiw dqiwan toà3AUboFosn trên3AUboFos núVhaoShnAi cao.
Trong 3AUboFosnhóm cốVhaoShnAt cádqiwn ch3AUboFosỉ 3AUboFoscó Giê3AUboFos- mVhaoShnAa VhaoShnAlà khôdqiwng bi3AUboFosết tídqiw g3AUboFosì vVhaoShnAề kếdqiw hoạ3AUboFosch này.3AUboFos Mác-ti-VhaoShnAni đãVhaoShnA VhaoShnAcó nguyện3AUboFos vọng3AUboFos đặc3AUboFos biệtdqiw yê3AUboFosu cầudqiw khôn3AUboFosg đểVhaoShnA chVhaoShnAo cdqiwhị biết.dqiw dqiwAnh bảo:
- VhaoShnAChẳng 3AUboFosmấy cVhaoShnAhốc chịVhaoShnA ấy3AUboFos vỡ3AUboFos tVhaoShnAim rVhaoShnAa mất.
Vừa thấdqiwy Mác-cô-nê3AUboFos đếnVhaoShnA cdqiwổng, MVhaoShnAác-ti-ni đ3AUboFosã mở3AUboFos cửadqiw kính,VhaoShnA 3AUboFosbước 3AUboFosra 3AUboFoshiên đón:
- Cdqiwó tidqiwn gì3AUboFos khôn3AUboFosg, M3AUboFosác-cô-nê? Ôi!...
Mác-cô-VhaoShnAnê kVhaoShnAhông trdqiwả lời3AUboFos, 3AUboFoschỉ hấVhaoShnAt ch3AUboFosiếc m3AUboFosũ dqiwrơm rộngVhaoShnA và3AUboFosnh 3AUboFosra sdqiwau gáy.
Họ cùVhaoShnAng n3AUboFoshau ngồ3AUboFosi dưVhaoShnAới VhaoShnAmái hiên.
Không VhaoShnAai ndqiwói mộVhaoShnAt 3AUboFoslời. NhưngVhaoShnA chỉ3AUboFos thoánVhaoShnAg nhìnVhaoShnA VhaoShnAvẻ mặtdqiw ẩVhaoShnAn dqiwdưới vành3AUboFos VhaoShnAmũ k3AUboFoshi Mác-côdqiw-nê bướcVhaoShnA vàoVhaoShnA, dqiwMác-ti-ni cũngdqiw dqiwđã hdqiwiểu rõVhaoShnA tìnVhaoShnAh hình.
Một hồi3AUboFos dqiwim lặdqiwng d3AUboFosài. dqiwCuối dqiwcùng, andqiwh hỏi:
- Xảydqiw rdqiwa lúc3AUboFos nVhaoShnAào thế?
Chính VhaoShnAtai a3AUboFosnh tựVhaoShnA nghedqiw, M3AUboFosác-ti-ni cũng3AUboFos đãVhaoShnA thdqiwấy giọngVhaoShnA nó3AUboFosi của3AUboFos m3AUboFosình VhaoShnAuể 3AUboFosoải 3AUboFosvà 3AUboFoschán ngá3AUboFosn như3AUboFos cảdqiw thdqiwế gi3AUboFosới này.
- Sádqiwng VhaoShnAnay, 3AUboFoslúc rạngVhaoShnA VhaoShnAđông. ViêVhaoShnAn dqiwđội ch3AUboFoso tdqiwôi biết.dqiw Adqiwnh VhaoShnAta códqiw VhaoShnAmặt 3AUboFosở đ3AUboFosó, t3AUboFosrông rõ3AUboFos cả.
Mác-ti-ni nhVhaoShnAìn xuốngVhaoShnA, rdqiwứt VhaoShnAđứt đ3AUboFosoạn chỉVhaoShnA vưVhaoShnAớng ởdqiw tdqiway áo.
Mọi sựdqiw đềuVhaoShnA lVhaoShnAà h3AUboFosư khô3AUboFosng (1)VhaoShnA. Chuyệ3AUboFosn ndqiwày cũ3AUboFosng là3AUboFos hưdqiw khônVhaoShnAg 3AUboFosnốt. 3AUboFosĐáng l3AUboFosẽ ngàyVhaoShnA mdqiwai dqiwanh dqiwsẽ pdqiwhải chếVhaoShnAt. VậyVhaoShnA mà3AUboFos bâyVhaoShnA giờdqiw thếdqiw giới3AUboFos dqiwmơ VhaoShnAước 3AUboFoscủa lònVhaoShnAg aVhaoShnAnh đãdqiw taVhaoShnAn điVhaoShnA, hệtVhaoShnA dqiwnhư VhaoShnAcái VhaoShnAthế gVhaoShnAiới thầnVhaoShnA tiêdqiwn củadqiw nhdqiwững giấc3AUboFos 3AUboFosmộng vàn3AUboFosg l3AUboFosúc ho3AUboFosàng hôdqiwn t3AUboFosan đidqiw VhaoShnAkhi màVhaoShnAn dqiwđêm bVhaoShnAuông VhaoShnAxuống. và3AUboFos anVhaoShnAh đdqiwã bị3AUboFos đ3AUboFosuổi dqiwbật 3AUboFostrở 3AUboFoslại vớ3AUboFosi 3AUboFoscái tVhaoShnAhế giVhaoShnAới buồ3AUboFosn tẻ,dqiw lầndqiw hồi3AUboFos ngdqiwày nàydqiw qudqiwa thdqiwáng k3AUboFoshác, cáVhaoShnAi dqiwthế giới3AUboFos cVhaoShnAủa Gơ-rát-xi-nidqiw 3AUboFosvà Galdqiwi, 3AUboFoscủa mậtdqiw m3AUboFosã vVhaoShnAà nhữ3AUboFosng VhaoShnAbài v3AUboFosăn 3AUboFoschâm bidqiwếm, của3AUboFos nhữndqiwg dqiwcuộc cãiVhaoShnA vVhaoShnAã gi3AUboFosữa các3AUboFos 3AUboFosđồng c3AUboFoshí dqiwtrong đảng,dqiw củdqiwa nhữngdqiw mưVhaoShnAu sdqiwâu chướcVhaoShnA hi3AUboFosểm của3AUboFos bọdqiwn mậVhaoShnAt thámdqiw Áodqiw, v3AUboFosà ndqiwói c3AUboFoshung làVhaoShnA 3AUboFoscủa VhaoShnAcái dqiwcối 3AUboFosxay (VhaoShnA2) côVhaoShnAng tá3AUboFosc hàVhaoShnAng ndqiwgày khiVhaoShnAến coVhaoShnAn tiVhaoShnAm cháVhaoShnAn dqiwngắt. Giờdqiw dqiwđây, RVhaoShnAuồi 3AUboFosTrâu chếtVhaoShnA đi3AUboFos lVhaoShnAàm cVhaoShnAho dướidqiw đáVhaoShnAy tâVhaoShnAm h3AUboFosồn VhaoShnAanh chỉdqiw còdqiwn làVhaoShnA mộtdqiw kdqiwhoảng trốngVhaoShnA r3AUboFosỗng lớnVhaoShnA, dqiwmột kho3AUboFosảng tVhaoShnArống k3AUboFoshông VhaoShnAcó g3AUboFosì vdqiwà khônVhaoShnAg a3AUboFosi lấp3AUboFos nổi.
Nghe dqiwcó tiVhaoShnAếng 3AUboFosai đandqiwg hỏidqiw mìnhVhaoShnA, Mdqiwác-ti-ni ng3AUboFosẩng đầu3AUboFos ngVhaoShnAạc dqiwnhiên, khôngdqiw biết3AUboFos dqiwbây dqiwgiờ VhaoShnAcòn có3AUboFos chVhaoShnAuyện VhaoShnAgì đángdqiw mấtdqiw dqiwcông bàVhaoShnAn lVhaoShnAuận nữadqiw đây.
- AVhaoShnAnh vừa3AUboFos nóiVhaoShnA gdqiwì vậy?
3AUboFos- dqiwTôi 3AUboFosđang VhaoShnAbảo lVhaoShnAà VhaoShnAtất nhiêVhaoShnAn VhaoShnAanh sVhaoShnAẽ nVhaoShnAói dqiwcho 3AUboFoschị ấydqiw bdqiwiết chứ?
Sự3AUboFos sốngdqiw dqiwcùng vớiVhaoShnA ndqiwỗi gdqiwhê sợVhaoShnA về3AUboFos sdqiwự sống,dqiw VhaoShnAđã trởVhaoShnA lạiVhaoShnA trêndqiw gươngVhaoShnA mặtdqiw Mác-ti-n3AUboFosi. Andqiwh 3AUboFoskêu lên:
- L3AUboFosàm 3AUboFossao điVhaoShnA VhaoShnAnói chdqiwo chịVhaoShnA 3AUboFosấy biVhaoShnAết được.3AUboFos 3AUboFosNhư thdqiwế kh3AUboFosác VhaoShnAnào 3AUboFosanh bảo3AUboFos điVhaoShnA đếnVhaoShnA đâm3AUboFos dqiwchết chVhaoShnAị ấy.VhaoShnA Ôdqiwi, tôidqiw 3AUboFosbiết VhaoShnAnói t3AUboFoshế nàodqiw vớiVhaoShnA chịVhaoShnA ấydqiw bâ3AUboFosy 3AUboFosgiờ? Tôdqiwi nóidqiw sVhaoShnAao bâyVhaoShnA giờ?
Mác-ti-ni 3AUboFosđưa lạiVhaoShnA VhaoShnAtay VhaoShnAlên bưnVhaoShnAg kín3AUboFos mdqiwắt. Nhưng,dqiw tu3AUboFosy khdqiwông nhìn,VhaoShnA adqiwnh vẫnVhaoShnA dqiwcảm th3AUboFosấy Mác-cô-nê3AUboFos dqiwbỗng nhVhaoShnAiên giật3AUboFos mì3AUboFosnh. AVhaoShnAnh ndqiwgẩng đVhaoShnAầu nhìdqiwn lênVhaoShnA. Giê-3AUboFos 3AUboFosma đVhaoShnAã đứng3AUboFos ngadqiwy tdqiwrước cửa.
Chị nói:
- Trê3AUboFos-da-rê, 3AUboFosanh dqiwđã ngh3AUboFose tVhaoShnAin chVhaoShnAưa? VhaoShnAThế ldqiwà hết,3AUboFos chVhaoShnAúng đãVhaoShnA bắn3AUboFos dqiwchết 3AUboFosanh dqiwấy rồi.
-----------
(1) NguVhaoShnAyên 3AUboFosvăn dqiwlà 3AUboFos"theo 3AUboFosSwiss guards"3AUboFos, tức3AUboFos Độ3AUboFosi cậndqiw vệdqiw Thuỵ3AUboFos dqiwSĩ, 3AUboFosvì đ3AUboFosội cậVhaoShnAn vệdqiw trdqiwong cá3AUboFosc đặcdqiw dqiwkhu tVhaoShnAhuộc Gdqiwiáo hodqiwàng c3AUboFosó lVhaoShnAệ 3AUboFosđặc biVhaoShnAệt tdqiwhuê tuyển3AUboFos VhaoShnAngười Thuỵdqiw 3AUboFosSĩ làdqiwm cận3AUboFos vệ.
(2) Ldqiwinh dqiwmục chuy3AUboFosên vidqiwệc dqiwgiảng VhaoShnAđạo, l3AUboFosàm ph3AUboFosép đVhaoShnAạo VhaoShnAtrong cáVhaoShnAc dqiwtrại gdqiwiam (nh3AUboFosà tVhaoShnAù), bệdqiwnh 3AUboFosviện, trườ3AUboFosng hdqiwọc, quâVhaoShnAn đội.3AUboFos ThưVhaoShnAờng dqiwgọi làVhaoShnA dqiwcha tuydqiwên uý.
(3AUboFos3) 3AUboFosTo conVhaoShnAfess, confess3AUboFosion (tiVhaoShnAếng A3AUboFosnh): cũndqiwg dqiwlà thdqiwú t3AUboFosội, tdqiwự thú.
(1) H3AUboFosis Reverdqiwence (tiVhaoShnAếng AVhaoShnAnh): cácdqiwh xưnVhaoShnAg 3AUboFoshô kính3AUboFos trọVhaoShnAng đốiVhaoShnA vớidqiw ldqiwinh mục.
(2) dqiwYour Mdqiwaker (tdqiwiếng Andqiwh): cũdqiwng dqiwlà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.