You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà6QxBfsqW áStsSn bi6QxBfsqWnh mởPZQD2fFv vàPZQD2fFvo s6QxBfsqWáng StsSthứ ba.
Phiên 6QxBfsqWtoà nàStsSy rất6QxBfsqW ng6QxBfsqWắn PZQD2fFvvà PZQD2fFvđơn gi6QxBfsqWản. 6QxBfsqWĐó 6QxBfsqWchỉ StsSlà StsSmột StsShình PZQD2fFvthức trPZQD2fFvống StsSrỗng PZQD2fFvdiễn StsSra 6QxBfsqWkhông 6QxBfsqWquá haPZQD2fFvi mươiStsS phúPZQD2fFvt. ThậStsSt vậStsSy, c6QxBfsqWó c6QxBfsqWần 6QxBfsqWgì PZQD2fFvphải mất6QxBfsqW nhStsSiều 6QxBfsqWthời giờ?6QxBfsqW KStsShông được6QxBfsqW quyStsSền bàPZQD2fFvo chữaPZQD2fFv g6QxBfsqWì cả.StsS PZQD2fFvĐứng 6QxBfsqWra là6QxBfsqWm chứng,StsS chỉ6QxBfsqW PZQD2fFvcó tPZQD2fFvên mậtPZQD2fFv thámStsS StsSvà t6QxBfsqWên sPZQD2fFvĩ qu6QxBfsqWan PZQD2fFvbị thương,PZQD2fFv cùngStsS vPZQD2fFvới mStsSấy tênPZQD2fFv línhStsS. BảnStsS phánPZQD2fFv StsSquyết đStsSã được6QxBfsqW thảoPZQD2fFv sẵn6QxBfsqW 6QxBfsqWtừ trước,PZQD2fFv Mông-ta-ne6QxBfsqW-li đStsSã c6QxBfsqWó thôngStsS báStsSo đPZQD2fFvồng PZQD2fFvý 6QxBfsqWmột PZQD2fFvcách k6QxBfsqWhông chínhStsS thứcStsS nhữngStsS StsSgì hStsSọ PZQD2fFvyêu cầ6QxBfsqWu. CácStsS quaStsSn toà6QxBfsqW lPZQD2fFvà viêPZQD2fFvn StsSđại tPZQD2fFvá PherarStsSi, mộtStsS thi6QxBfsqWếu tPZQD2fFvá k6QxBfsqWỵ StsSbinh địPZQD2fFva pStsShương vPZQD2fFvà ha6QxBfsqWi sĩStsS 6QxBfsqWquan tronStsSg độStsSi cậStsSn 6QxBfsqWvệ củStsSa GPZQD2fFviáo hoàStsSng (PZQD2fFv1), h6QxBfsqWọ StsSchẳng cóPZQD2fFv việcPZQD2fFv 6QxBfsqWgì nhiềuPZQD2fFv đểStsS lPZQD2fFvàm cả.StsS HPZQD2fFvọ đọc6QxBfsqW tPZQD2fFvo bảStsSn cPZQD2fFváo trạnStsSg, rStsSồi nhPZQD2fFvững ngườiPZQD2fFv là6QxBfsqWm chStsSứng PZQD2fFvđứng lên6QxBfsqW nêuPZQD2fFv chứng6QxBfsqW PZQD2fFvcứ. SaStsSu đóPZQD2fFv PZQD2fFvhọ 6QxBfsqWký t6QxBfsqWên v6QxBfsqWào b6QxBfsqWản phánPZQD2fFv quyế6QxBfsqWt rồPZQD2fFvi 6QxBfsqWlấy gPZQD2fFviọng nPZQD2fFvghiêm tPZQD2fFvrang đọc6QxBfsqW 6QxBfsqWcho bStsSị cáo6QxBfsqW StsSnghe. PZQD2fFvRuồi T6QxBfsqWrâu lặngStsS StsSlẽ nghStsSe PZQD2fFvbản án.PZQD2fFv Và,PZQD2fFv tPZQD2fFvheo h6QxBfsqWình PZQD2fFvthức 6QxBfsqWthông thường6QxBfsqW, 6QxBfsqWkhi ngườiPZQD2fFv PZQD2fFvta hỏ6QxBfsqWi c6QxBfsqWó pStsShát PZQD2fFvbiểu gPZQD2fFvì khô6QxBfsqWng, a6QxBfsqWnh chStsSỉ vộStsSi 6QxBfsqWvã PZQD2fFvxua taStsSy gạPZQD2fFvt 6QxBfsqWđi. Gi6QxBfsqWấu trStsSong PZQD2fFvngực 6QxBfsqWanh là6QxBfsqW chiếPZQD2fFvc mùPZQD2fFvi xoStsSa m6QxBfsqWà Mông-ta-StsSne-li đStsSã đá6QxBfsqWnh 6QxBfsqWrơi. StsSSuốt đêm6QxBfsqW PZQD2fFvqua anStsSh đãPZQD2fFv hônPZQD2fFv v6QxBfsqWà khPZQD2fFvóc chiếcPZQD2fFv 6QxBfsqWkhăn đó6QxBfsqW như6QxBfsqW hPZQD2fFvôn vStsSà kh6QxBfsqWóc mộStsSt PZQD2fFvsinh 6QxBfsqWlinh. StsSGiờ StsSđây gươngStsS 6QxBfsqWmặt a6QxBfsqWnh xaPZQD2fFvnh xaStsSo vàStsS th6QxBfsqWờ thStsSẫn, vàStsS mắt6QxBfsqW PZQD2fFvanh 6QxBfsqWvẫn cPZQD2fFvòn ngấnPZQD2fFv StsSlệ. PZQD2fFvHai tiếng6QxBfsqW "XPZQD2fFvử PZQD2fFvbắn" chStsSẳng PZQD2fFvtác độ6QxBfsqWng gìStsS đế6QxBfsqWn aPZQD2fFvnh. KhStsSi nPZQD2fFvghe StsShai tStsSiếng ấy,PZQD2fFv anPZQD2fFvh c6QxBfsqWhỉ mởStsS t6QxBfsqWo đồngPZQD2fFv tPZQD2fFvử StsStrong đôStsSi mắtStsS, vStsSà 6QxBfsqWchỉ c6QxBfsqWó thStsSế thôi!
Khi mọiPZQD2fFv thủ6QxBfsqW tPZQD2fFvục StsSđã xongStsS, viêStsSn GiámStsS binStsSh r6QxBfsqWa lệnh:
- Đ6QxBfsqWưa PZQD2fFvông tStsSa về6QxBfsqW phòStsSng giam.
Viên PZQD2fFvđội cố6QxBfsqW StsScầm nưPZQD2fFvớc mắStsSt, sờPZQD2fFv vàoStsS tStsShân hPZQD2fFvình 6QxBfsqWim phăPZQD2fFvng phắc6QxBfsqW 6QxBfsqWấy. RuồiStsS TrPZQD2fFvâu hơi6QxBfsqW 6QxBfsqWgiật mìnPZQD2fFvh nPZQD2fFvgoảnh lại.
- PZQD2fFvÀ, PZQD2fFvphải! PZQD2fFvTôi quên6QxBfsqW mất.
Nét PZQD2fFvmặt StsSviên GiPZQD2fFvám bPZQD2fFvinh phảngStsS pStsShất m6QxBfsqWột vPZQD2fFvẻ g6QxBfsqWì StsSnhư lPZQD2fFvà th6QxBfsqWương hạ6QxBfsqWi. HắnPZQD2fFv PZQD2fFvta PZQD2fFvbản PZQD2fFvchất cũng6QxBfsqW khPZQD2fFvông phải6QxBfsqW PZQD2fFvlà m6QxBfsqWột ngườStsSi độPZQD2fFvc á6QxBfsqWc StsSvà va6QxBfsqWi PZQD2fFvtrò StsShắn phPZQD2fFvải đóng6QxBfsqW PZQD2fFvmấy tuầStsSn nPZQD2fFvay l6QxBfsqWàm c6QxBfsqWho chínStsSh hắnPZQD2fFv troPZQD2fFvng thPZQD2fFvâm tâ6QxBfsqWm cũng6QxBfsqW StsSthấy ngượngPZQD2fFv ngùngPZQD2fFv. 6QxBfsqWGiờ đâyPZQD2fFv kh6QxBfsqWi đPZQD2fFvã đượ6QxBfsqWc việcPZQD2fFv của6QxBfsqW mình,StsS hắn6QxBfsqW sẵnPZQD2fFv lòn6QxBfsqWg nhân6QxBfsqW nhStsSượng tPZQD2fFvrong PZQD2fFvmọi chPZQD2fFvuyện nhỏPZQD2fFv nà6QxBfsqWo thStsSuộc quyềnStsS hắn.
Đưa mắt6QxBfsqW StsSnhìn StsScánh tStsSay PZQD2fFvthâm tíPZQD2fFvm sưStsSng phồngStsS củaPZQD2fFv PZQD2fFvRuồi TStsSrâu, hStsSắn bảo:
- CáPZQD2fFvc ônPZQD2fFvg khôn6QxBfsqWg cầStsSn c6QxBfsqWùm nữaStsS cũPZQD2fFvng PZQD2fFvđược. 6QxBfsqWCó thểPZQD2fFv cStsSho 6QxBfsqWông 6QxBfsqWta t6QxBfsqWrở l6QxBfsqWại StsSphòng giStsSam cũ.
Rồi q6QxBfsqWuay vStsSề phía6QxBfsqW đứa6QxBfsqW ch6QxBfsqWáu, hắ6QxBfsqWn PZQD2fFvnói thêm:
- StsSBuồng PZQD2fFvgiam 6QxBfsqWtử t6QxBfsqWù StsSẩm ướStsSt v6QxBfsqWà StsSâm StsSu qStsSuá. StsSĐây t6QxBfsqWhực rStsSa StsScũng 6QxBfsqWchỉ PZQD2fFvlà v6QxBfsqWấn đ6QxBfsqWề thủStsS StsStục m6QxBfsqWà thôi.
Hắn StsSbối rốiPZQD2fFv StsSho lên6QxBfsqW mấyPZQD2fFv tiếng6QxBfsqW PZQD2fFvvà PZQD2fFvđổi châ6QxBfsqWn đPZQD2fFvứng. Rồi6QxBfsqW hắn6QxBfsqW bỗ6QxBfsqWng gStsSọi gStsSiật tênPZQD2fFv đội6QxBfsqW vPZQD2fFvừa giPZQD2fFvải Ruồ6QxBfsqWi Tr6QxBfsqWâu r6QxBfsqWa tớStsSi cửa.
- StsSÔng đStsSội, cStsShờ mộStsSt chúStsSt. TôStsSi muốn6QxBfsqW nóiPZQD2fFv PZQD2fFvvới ô6QxBfsqWng StsSta mấyStsS câu!
Ruồi TStsSrâu đứStsSng 6QxBfsqWim khôn6QxBfsqWg nhúPZQD2fFvc nPZQD2fFvhích. HìnStsSh như6QxBfsqW tiế6QxBfsqWng nói6QxBfsqW củaStsS PheraPZQD2fFvri khPZQD2fFvông lọtPZQD2fFv vàoPZQD2fFv ta6QxBfsqWi anh.
- ÔPZQD2fFvng cóPZQD2fFv muố6QxBfsqWn StsSnhắn gStsSì với6QxBfsqW bPZQD2fFvạn PZQD2fFvbè vàStsS t6QxBfsqWhân StsSthích không?PZQD2fFv... Tôi6QxBfsqW chStsSắc ông6QxBfsqW cóPZQD2fFv ngườiStsS t6QxBfsqWhân chứ?
Không m6QxBfsqWột tStsSiếng 6QxBfsqWtrả lời.
- VậyStsS PZQD2fFvông cứPZQD2fFv nghĩPZQD2fFv StsSđi rồi6QxBfsqW nStsSói PZQD2fFvvới StsStôi hoặc6QxBfsqW vPZQD2fFvới li6QxBfsqWnh mụcStsS tuStsSyên u6QxBfsqWý (2)6QxBfsqW. TôPZQD2fFvi sẽPZQD2fFv đ6QxBfsqWôn đStsSốc PZQD2fFvthực h6QxBfsqWiện lời6QxBfsqW nhắnStsS c6QxBfsqWủa ô6QxBfsqWng. NhưnStsSg 6QxBfsqWtốt hơn6QxBfsqW 6QxBfsqWlà PZQD2fFvông nhắnStsS l6QxBfsqWại ch6QxBfsqWa tuyêPZQD2fFvn uStsSý. 6QxBfsqWCha đPZQD2fFvến StsSngay bây6QxBfsqW giPZQD2fFvờ PZQD2fFvvà PZQD2fFvsẽ ởStsS vớiStsS ôStsSng suốtPZQD2fFv đêmPZQD2fFv nay6QxBfsqW. Nếu6QxBfsqW ônPZQD2fFvg cStsSòn có6QxBfsqW nguyệnStsS vọStsSng PZQD2fFvgì khác6QxBfsqW nStsSữa thì...
Ruồi Trâu6QxBfsqW nh6QxBfsqWìn lên:
- ÔnStsSg hã6QxBfsqWy nPZQD2fFvói vớiPZQD2fFv lPZQD2fFvinh PZQD2fFvmục rằngPZQD2fFv tôi6QxBfsqW chỉPZQD2fFv muStsSốn ở6QxBfsqW mộtPZQD2fFv mìStsSnh. TôStsSi StsSkhông StsScó bạnStsS PZQD2fFvbè PZQD2fFvmà cũ6QxBfsqWng chẳ6QxBfsqWng nhắ6QxBfsqWn g6QxBfsqWì cả.
- NhưnPZQD2fFvg ôPZQD2fFvng cũnPZQD2fFvg muPZQD2fFvốn xưnStsSg StsStội (3PZQD2fFv) chứ.
- StsSTôi làPZQD2fFv PZQD2fFvngười vô6QxBfsqW thần.PZQD2fFv Tôi6QxBfsqW chẳng6QxBfsqW muốn6QxBfsqW gPZQD2fFvì khá6QxBfsqWc PZQD2fFvhơn ngPZQD2fFvoài 6QxBfsqWviệc đượcStsS yên6QxBfsqW tĩnh.
Ruồi TPZQD2fFvrâu 6QxBfsqWnói vStsSới giọngPZQD2fFv đStsSơn điệStsSu, bìPZQD2fFvnh thảPZQD2fFvn, khPZQD2fFvông c6QxBfsqWó vStsSẻ g6QxBfsqWì l6QxBfsqWà khPZQD2fFviêu StsSkhích 6QxBfsqWhoặc bựcPZQD2fFv dọc,PZQD2fFv rStsSồi t6QxBfsqWừ từStsS qPZQD2fFvuay StsSgót bư6QxBfsqWớc rStsSa PZQD2fFvcửa. Nhưn6QxBfsqWg rPZQD2fFva PZQD2fFvđến cPZQD2fFvửa thì6QxBfsqW aStsSnh lại6QxBfsqW StsSdừng bước:
- ÔPZQD2fFvng đStsSại PZQD2fFvtá, tô6QxBfsqWi cò6QxBfsqWn qu6QxBfsqWên mộtPZQD2fFv v6QxBfsqWiệc. T6QxBfsqWôi chỉ6QxBfsqW yê6QxBfsqWu PZQD2fFvcầu ôStsSng chiế6QxBfsqWu cốStsS mộtPZQD2fFv điềuPZQD2fFv là:PZQD2fFv s6QxBfsqWáng maPZQD2fFvi xiPZQD2fFvn ônStsSg đừStsSng đStsSể PZQD2fFvcho hStsSọ tró6QxBfsqWi PZQD2fFvhoặc StsSbịt mắStsSt tôi6QxBfsqW. Tôi6QxBfsqW sẽ6QxBfsqW đứngStsS yên.
*
6QxBfsqW* *
Tới sáng6QxBfsqW ngàPZQD2fFvy thStsSứ tư,StsS khPZQD2fFvi mặt6QxBfsqW trờStsSi vừaStsS lóPZQD2fFv, RuồPZQD2fFvi Trâ6QxBfsqWu đãPZQD2fFv StsSbị dPZQD2fFvẫn PZQD2fFvra sân.PZQD2fFv An6QxBfsqWh kh6QxBfsqWập khiễPZQD2fFvng r6QxBfsqWõ néPZQD2fFvt PZQD2fFvhơn mọiStsS khi6QxBfsqW. Dựa6QxBfsqW hẳn6QxBfsqW vàoStsS tPZQD2fFvay viStsSên StsSđội, PZQD2fFvRuồi TrâuStsS l6QxBfsqWê bướPZQD2fFvc, rõStsS rànPZQD2fFvg vớiStsS vStsSẻ kPZQD2fFvhó khPZQD2fFvăn và6QxBfsqW đaStsSu đớn.
Nhưng mọi6QxBfsqW StsSvẻ pPZQD2fFvhục tùngPZQD2fFv m6QxBfsqWỏi mệtStsS đã6QxBfsqW biế6QxBfsqWn mất6QxBfsqW PZQD2fFvtrên mặ6QxBfsqWt aStsSnh. NhữngPZQD2fFv n6QxBfsqWỗi kinPZQD2fFvh hoàn6QxBfsqWg mStsSa quPZQD2fFvái đ6QxBfsqWã đ6QxBfsqWánh gụcStsS aStsSnh tStsSrong StsScảnh tịPZQD2fFvch liêu,StsS cùPZQD2fFvng nhữngPZQD2fFv ảPZQD2fFvo ảnhPZQD2fFv v6QxBfsqWà nhữnPZQD2fFvg giPZQD2fFvấc StsSmơ tr6QxBfsqWong t6QxBfsqWhế giớStsSi StsSâm PZQD2fFvu naPZQD2fFvy đStsSều StsSđã StsStan 6QxBfsqWtheo StsSđêm tối.6QxBfsqW N6QxBfsqWgay saStsSu lúStsSc vầPZQD2fFvng đônStsSg toPZQD2fFvả sán6QxBfsqWg, PZQD2fFvkhi RuồiPZQD2fFv TrPZQD2fFvâu phải6QxBfsqW đốiPZQD2fFv diStsSện với6QxBfsqW kẻ6QxBfsqW thù,PZQD2fFv thìStsS ti6QxBfsqWnh thầPZQD2fFvn chiPZQD2fFvến đấuStsS c6QxBfsqWủa a6QxBfsqWnh đã6QxBfsqW trỗPZQD2fFvi dậ6QxBfsqWy, aPZQD2fFvnh khônPZQD2fFvg 6QxBfsqWcó gPZQD2fFvì sợ6QxBfsqW 6QxBfsqWhãi cả.
Trước bứcStsS tường6QxBfsqW StsSleo đầ6QxBfsqWy PZQD2fFvdây StsSthường xu6QxBfsqWân, sáuStsS 6QxBfsqWtay StsSsúng được6QxBfsqW lPZQD2fFvệnh chPZQD2fFvọn đi6QxBfsqW hànPZQD2fFvh qu6QxBfsqWyết PZQD2fFvđã PZQD2fFvdàn 6QxBfsqWthành hàng6QxBfsqW ngaStsSng. StsSĐây chPZQD2fFvính là6QxBfsqW bứcStsS tườPZQD2fFvng nStsSứt nẻStsS và6QxBfsqW đ6QxBfsqWổ nát6QxBfsqW PZQD2fFvmà anPZQD2fFvh đPZQD2fFvã trèPZQD2fFvo xuốPZQD2fFvng 6QxBfsqWtrong 6QxBfsqWcái đêmStsS 6QxBfsqWbất hạnh6QxBfsqW ấyStsS đ6QxBfsqWể hònPZQD2fFvg trốnStsS thoStsSát. Mấy6QxBfsqW người6QxBfsqW línhPZQD2fFv đứng6QxBfsqW ngPZQD2fFvhiêm, taPZQD2fFvy cầmStsS súng6QxBfsqW màPZQD2fFv vẫn6QxBfsqW rưnStsSg rưPZQD2fFvng PZQD2fFvnước StsSmắt. StsSHọ cảmStsS t6QxBfsqWhấy điPZQD2fFvều kPZQD2fFvinh khủngStsS n6QxBfsqWgoài PZQD2fFvsức tưởStsSng tượngPZQD2fFv khStsSi ngh6QxBfsqWĩ rằPZQD2fFvng chí6QxBfsqWnh StsStay m6QxBfsqWình phPZQD2fFvải StsSgiết Ru6QxBfsqWồi TrâuStsS. Co6QxBfsqWn ngườiPZQD2fFv StsScó n6QxBfsqWhững câStsSu ứn6QxBfsqWg đốiPZQD2fFv PZQD2fFvsắc s6QxBfsqWảo, c6QxBfsqWó tiStsSếng cười6QxBfsqW vuPZQD2fFvi bPZQD2fFvất tuyệPZQD2fFvt, PZQD2fFvcó tiStsSnh tStsShần dũ6QxBfsqWng PZQD2fFvcảm cStsShói lọiPZQD2fFv vàStsS PZQD2fFvdễ l6QxBfsqWan truyStsSền ấ6QxBfsqWy đPZQD2fFvã nStsShư mộPZQD2fFvt tiStsSa n6QxBfsqWắng ấm6QxBfsqW PZQD2fFvsoi rọi6QxBfsqW v6QxBfsqWào PZQD2fFvcuộc đờPZQD2fFvi 6QxBfsqWu PZQD2fFvám, StsSbuồn 6QxBfsqWthảm 6QxBfsqWcủa họ.6QxBfsqW PZQD2fFvVậy màStsS giờStsS đâ6QxBfsqWy cStsSon người6QxBfsqW PZQD2fFvấy phảiPZQD2fFv cPZQD2fFvhết, pPZQD2fFvhải chết6QxBfsqW vStsSì 6QxBfsqWchính PZQD2fFvtay họ,StsS nhưStsS thế6QxBfsqW kháStsSc nàPZQD2fFvo hPZQD2fFvọ sắpPZQD2fFv phảPZQD2fFvi t6QxBfsqWrông t6QxBfsqWhấy mặt6QxBfsqW trờ6QxBfsqWi chóiPZQD2fFv lPZQD2fFvọi phụ6QxBfsqWt tắt.
Một lPZQD2fFvỗ huPZQD2fFvyệt dướiPZQD2fFv 6QxBfsqWgốc m6QxBfsqWột câPZQD2fFvy vPZQD2fFvả 6QxBfsqWcao lớ6QxBfsqWn PZQD2fFvđang chờStsS đợiStsS RuồiPZQD2fFv Trâu.6QxBfsqW LỗPZQD2fFv huyệtStsS đPZQD2fFvó PZQD2fFvdo nhPZQD2fFvững bà6QxBfsqWn tPZQD2fFvay khônPZQD2fFvg tPZQD2fFvình nguyệStsSn đStsSã đ6QxBfsqWào nPZQD2fFvên đPZQD2fFvêm PZQD2fFvqua vàStsS vớ6QxBfsqWi nhữngStsS giọtStsS PZQD2fFvnước StsSmắt rơStsSi 6QxBfsqWtrên những6QxBfsqW bà6QxBfsqWn xPZQD2fFvẻng. 6QxBfsqWĐi ngStsSang qStsSua StsSđó, StsSRuồi Trâ6QxBfsqWu m6QxBfsqWỉm cườPZQD2fFvi nh6QxBfsqWìn l6QxBfsqWỗ huPZQD2fFvyệt tố6QxBfsqWi đePZQD2fFvn, nhìnPZQD2fFv nhữnPZQD2fFvg StsSngọn c6QxBfsqWỏ hStsSéo t6QxBfsqWàn bê6QxBfsqWn c6QxBfsqWạnh h6QxBfsqWuyệt. An6QxBfsqWh khoaPZQD2fFvn kPZQD2fFvhoái hít6QxBfsqW PZQD2fFvmột StsShơi dStsSài đểPZQD2fFv thưởngStsS thức6QxBfsqW m6QxBfsqWùi thStsSơm củaPZQD2fFv vạPZQD2fFvt đấ6QxBfsqWt mớiPZQD2fFv 6QxBfsqWtinh khôi.
Khi đến6QxBfsqW StsSgần thâPZQD2fFvn câPZQD2fFvy, PZQD2fFvviên đPZQD2fFvội PZQD2fFvđứng sữ6QxBfsqWng lạiStsS. Ru6QxBfsqWồi TrâuStsS ngoản6QxBfsqWh lạ6QxBfsqWi nhì6QxBfsqWn anPZQD2fFvh StsSta, rồiPZQD2fFv nở6QxBfsqW mPZQD2fFvột nụPZQD2fFv cười:
- T6QxBfsqWôi đStsSứng StsSđây phả6QxBfsqWi ch6QxBfsqWăng, ôPZQD2fFvng đội?
Viên độStsSi n6QxBfsqWín 6QxBfsqWlặng StsSgật đầu.6QxBfsqW StsSAnh tStsSa nPZQD2fFvghẹn ngào,6QxBfsqW tiếcPZQD2fFv rStsSằng đãStsS khPZQD2fFvông nóStsSi đư6QxBfsqWợc mộtStsS lờPZQD2fFvi 6QxBfsqWnào, víPZQD2fFv dPZQD2fFvù lời6QxBfsqW 6QxBfsqWnói n6QxBfsqWày c6QxBfsqWó thể6QxBfsqW cứPZQD2fFvu số6QxBfsqWng đưStsSợc RuồiStsS TrâuStsS. Tr6QxBfsqWong sâStsSn đãStsS tPZQD2fFvề tựuStsS đôn6QxBfsqWg đủStsS cả:StsS v6QxBfsqWiên GPZQD2fFviám binhStsS, ch6QxBfsqWáu StsShắn, vStsSiên truStsSng uýPZQD2fFv k6QxBfsqWỵ StsSbinh 6QxBfsqWlàm nStsShiệm vStsSụ cStsShỉ hPZQD2fFvuy việcStsS hànhStsS quyết,StsS người6QxBfsqW StsSy s6QxBfsqWĩ vPZQD2fFvà mPZQD2fFvột 6QxBfsqWlinh mụPZQD2fFvc. Họ6QxBfsqW bướcStsS lPZQD2fFvên vớStsSi PZQD2fFvnhững StsSbộ mặtStsS nghiêStsSm trọn6QxBfsqWg, nStsShưng StsSđã 6QxBfsqWnửa phần6QxBfsqW sượnStsSg PZQD2fFvsùng t6QxBfsqWrước cặPZQD2fFvp mStsSắt tStsSươi cườiPZQD2fFv vàStsS 6QxBfsqWsáng ngờStsSi vPZQD2fFvẻ ngStsSạo nghễ6QxBfsqW cPZQD2fFvủa PZQD2fFvRuồi Trâu.
- Chào...6QxBfsqW chàPZQD2fFvo 6QxBfsqWcác 6QxBfsqWquý ô6QxBfsqWng! PZQD2fFvÁi chàPZQD2fFv, cảStsS CPZQD2fFvha tuyêPZQD2fFvn uPZQD2fFvý tôPZQD2fFvn kínPZQD2fFvh (StsS1) StsScũng dậPZQD2fFvy sPZQD2fFvớm t6QxBfsqWhế c6QxBfsqWơ à!..StsS. ĐạiStsS uý,6QxBfsqW 6QxBfsqWông cStsSó mạnhPZQD2fFv giỏiPZQD2fFv khô6QxBfsqWng? ChắPZQD2fFvc đốiStsS vớiStsS ôngPZQD2fFv, cuộcPZQD2fFv gặPZQD2fFvp gPZQD2fFvỡ hôPZQD2fFvm na6QxBfsqWy StsScủa PZQD2fFvchúng 6QxBfsqWta sẽPZQD2fFv dễ6QxBfsqW chPZQD2fFvịu PZQD2fFvhơn lầ6QxBfsqWn trước6QxBfsqW pStsShải khônPZQD2fFvg ạ?PZQD2fFv PZQD2fFvÀ, StsStôi tPZQD2fFvhấy PZQD2fFvcánh taPZQD2fFvy ôPZQD2fFvng vẫnPZQD2fFv 6QxBfsqWcòn băngStsS bóStsS tr6QxBfsqWeo trưStsSớc ngựcStsS kì6QxBfsqWa! ChỉPZQD2fFv tạiStsS lStsSần trước6QxBfsqW tôiStsS bắnStsS 6QxBfsqWhụt đóStsS thôPZQD2fFvi. Nhữ6QxBfsqWng ta6QxBfsqWy thi6QxBfsqWện xạStsS StsSnày chắ6QxBfsqWc b6QxBfsqWắn kháPZQD2fFv hơPZQD2fFvn... phảiPZQD2fFv khôngStsS, các6QxBfsqW bạn?
Ruồi 6QxBfsqWTrâu đưaStsS mắ6QxBfsqWt nPZQD2fFvhìn một6QxBfsqW lượtStsS nhữnStsSg bộPZQD2fFv mặPZQD2fFvt ủ6QxBfsqW PZQD2fFvdột củaStsS 6QxBfsqWmấy ngườiPZQD2fFv lính:
- PZQD2fFvDù saStsSo lần6QxBfsqW nStsSày khôngPZQD2fFv phả6QxBfsqWi PZQD2fFvbăng bStsSó tPZQD2fFvreo trướcPZQD2fFv ngựStsSc PZQD2fFvnữa đâu.6QxBfsqW NàoStsS! Nà6QxBfsqWo! 6QxBfsqWSao vẻPZQD2fFv mặ6QxBfsqWt cáStsSc b6QxBfsqWạn StsStrông PZQD2fFvthiểu StsSnão 6QxBfsqWđến thế?PZQD2fFv Nghiê6QxBfsqWm! VàStsS bắnStsS 6QxBfsqWcho thậ6QxBfsqWt StsStrúng StsSvào nào.6QxBfsqW R6QxBfsqWồi cá6QxBfsqWc 6QxBfsqWbạn sẽPZQD2fFv cóStsS nhiềuPZQD2fFv viStsSệc PZQD2fFvphải làPZQD2fFvm, màPZQD2fFv cứPZQD2fFv nh6QxBfsqWư thếStsS StsSnày khôPZQD2fFvng biStsSết cóStsS lStsSàm nổPZQD2fFvi 6QxBfsqWkhông. BâyPZQD2fFv giPZQD2fFvờ các6QxBfsqW b6QxBfsqWạn đượcPZQD2fFv quyề6QxBfsqWn 6QxBfsqWtập trướcStsS tPZQD2fFvhì còStsSn PZQD2fFvgì bằng.
- HỡiPZQD2fFv con...
Vị StsSlinh StsSmục tiến6QxBfsqW 6QxBfsqWlên n6QxBfsqWgắt StsSlời aStsSnh. Nhữ6QxBfsqWng n6QxBfsqWgười k6QxBfsqWhác đềuStsS lStsSùi PZQD2fFvlại phíStsSa 6QxBfsqWsau, để6QxBfsqW 6QxBfsqWmặc hStsSai n6QxBfsqWgười vớ6QxBfsqWi nhau.
- CPZQD2fFvhỉ cStsSòn ít6QxBfsqW pPZQD2fFvhút StsSnữa 6QxBfsqWlà coPZQD2fFvn sẽ6QxBfsqW vStsSề vớiStsS PZQD2fFvĐấng Sá6QxBfsqWng Tạo6QxBfsqW (26QxBfsqW) rStsSa PZQD2fFvcon. 6QxBfsqWNhững PZQD2fFvgiây PZQD2fFvphút cuPZQD2fFvối 6QxBfsqWcùng nàStsSy làPZQD2fFv dPZQD2fFvành chPZQD2fFvo StsScon đ6QxBfsqWể PZQD2fFvăn PZQD2fFvnăn sámPZQD2fFv hối,StsS cPZQD2fFvon c6QxBfsqWhớ 6QxBfsqWnên dùn6QxBfsqWg vStsSào PZQD2fFvviệc nàoPZQD2fFv kPZQD2fFvhác. StsSCha x6QxBfsqWin conStsS, PZQD2fFvcon PZQD2fFvthử nStsSghĩ x6QxBfsqWem, nếu6QxBfsqW chPZQD2fFvết 6QxBfsqWmà khStsSông đượcStsS chịuStsS 6QxBfsqWphép giảiPZQD2fFv tội,PZQD2fFv lPZQD2fFvòng còPZQD2fFvn StsShung dPZQD2fFvữ thì6QxBfsqW đPZQD2fFváng PZQD2fFvsợ biết6QxBfsqW StsSbao! Chờ6QxBfsqW đếnStsS k6QxBfsqWhi cStsSon đứng6QxBfsqW trước6QxBfsqW ĐấngPZQD2fFv Phá6QxBfsqWn StsSXét (6QxBfsqW3) PZQD2fFvcủa PZQD2fFvcon tPZQD2fFvhì lPZQD2fFvúc ấy6QxBfsqW 6QxBfsqWăn StsSnăn StsSđã mStsSuộn rồPZQD2fFvi. SắPZQD2fFvp lạ6QxBfsqWi gầPZQD2fFvn nga6QxBfsqWi PZQD2fFvbáu PZQD2fFvvô cùPZQD2fFvng tPZQD2fFvôn ngh6QxBfsqWiêm cPZQD2fFvủa 6QxBfsqWNgười mPZQD2fFvà cStsSon vẫn6QxBfsqW cứPZQD2fFv cườiPZQD2fFv đPZQD2fFvùa nhStsSư th6QxBfsqWế đượ6QxBfsqWc sao?
- Cườ6QxBfsqWi đùaStsS ư6QxBfsqW, thStsSưa c6QxBfsqWha tPZQD2fFvôn kínStsSh? Tôi6QxBfsqW tưStsSởng cStsSái bàiStsS 6QxBfsqWgiáo l6QxBfsqWý PZQD2fFvcỏn coStsSn ấy6QxBfsqW c6QxBfsqWhỉ đStsSể chStsSo nhữ6QxBfsqWng ngưStsSời cùPZQD2fFvng phí6QxBfsqWa vớPZQD2fFvi StsScha nghStsSe thôPZQD2fFvi chứPZQD2fFv! B6QxBfsqWao g6QxBfsqWiờ đếPZQD2fFvn StsSlượt ch6QxBfsqWúng tô6QxBfsqWi, chPZQD2fFvúng tôStsSi sẽPZQD2fFv dùng6QxBfsqW trọPZQD2fFvng phá6QxBfsqWo 6QxBfsqWchứ chẳnStsSg dùnPZQD2fFvg PZQD2fFvđến dă6QxBfsqWm khẩuPZQD2fFv súStsSng khaPZQD2fFvi hậPZQD2fFvu cStsSũ kPZQD2fFvỹ nàPZQD2fFvy đ6QxBfsqWâu! VàStsS lú6QxBfsqWc bStsSấy StsSgiờ cáStsSc vịStsS 6QxBfsqWsẽ thStsSấy chúnStsSg tôi6QxBfsqW cườiPZQD2fFv đùa6QxBfsqW PZQD2fFvđến đâu.
- CStsSác coPZQD2fFvn s6QxBfsqWẽ dùngStsS trọStsSng pháPZQD2fFvo ư6QxBfsqW? Ôi!StsS TPZQD2fFvhật lPZQD2fFvà 6QxBfsqWvô phPZQD2fFvúc c6QxBfsqWho c6QxBfsqWon quStsSá! PZQD2fFvCon vẫPZQD2fFvn cPZQD2fFvhưa hiểuPZQD2fFv rằngPZQD2fFv 6QxBfsqWcon đStsSang PZQD2fFvđứng t6QxBfsqWrên bStsSờ vự6QxBfsqWc tPZQD2fFvhẳm đánStsSg sStsSợ nhPZQD2fFvư thếStsS 6QxBfsqWnào ha6QxBfsqWy sao?
Ruồi TrPZQD2fFvâu 6QxBfsqWngoái đầu6QxBfsqW nStsShìn lỗ6QxBfsqW hPZQD2fFvuyệt mở6QxBfsqW rộnStsSg saPZQD2fFvu lưnPZQD2fFvg mình.
- PZQD2fFvVậy PZQD2fFvcha... cStsSha tôStsSn kínPZQD2fFvh StsStưởng rằngStsS PZQD2fFvđặt đượcStsS tôiStsS xuống6QxBfsqW đấ6QxBfsqWy PZQD2fFvlà xonPZQD2fFvg cPZQD2fFvhuyện vPZQD2fFvới 6QxBfsqWtôi rồ6QxBfsqWi hPZQD2fFvay saPZQD2fFvo? C6QxBfsqWó lẽPZQD2fFv cStsSác vStsSị cònPZQD2fFv chặStsSn mộStsSt pStsShiến đáPZQD2fFv lênPZQD2fFv PZQD2fFvmồ t6QxBfsqWôi đểStsS PZQD2fFv"ba 6QxBfsqWngày 6QxBfsqWsau" StsStôi... tô6QxBfsqWi khỏiPZQD2fFv s6QxBfsqWống StsSlại cStsShứ gì6QxBfsqW? (StsS4) Chớ6QxBfsqW sợ,StsS ChPZQD2fFva t6QxBfsqWôn k6QxBfsqWính ạPZQD2fFv! Tôi6QxBfsqW sẽStsS khPZQD2fFvông xPZQD2fFvâm p6QxBfsqWhạm vào6QxBfsqW quPZQD2fFvyền cPZQD2fFvủa cáStsSc vị6QxBfsqW tr6QxBfsqWong nhPZQD2fFvững trò6QxBfsqW diễnPZQD2fFv PZQD2fFvkịch rStsSẻ tiềnStsS nàyPZQD2fFv đPZQD2fFvâu. Đặ6QxBfsqWt tôiPZQD2fFv xPZQD2fFvuống đâ6QxBfsqWu, PZQD2fFvtôi sStsSẽ nằStsSm yStsSên PZQD2fFvở đấyStsS 6QxBfsqWnhư một6QxBfsqW co6QxBfsqWn... c6QxBfsqWon chuộtStsS vậyPZQD2fFv. Như6QxBfsqWng, d6QxBfsqWù saStsSo StsSmặc lòng,6QxBfsqW chúng6QxBfsqW tPZQD2fFvôi v6QxBfsqWẫn sẽStsS dStsSùng đếPZQD2fFvn tStsSrọng pháoStsS đấy.
Vị liStsSnh mụcPZQD2fFv kPZQD2fFvêu lên:
- Ôi!StsS LạyStsS StsSChúa l6QxBfsqWòng 6QxBfsqWlành 6QxBfsqWvô cùPZQD2fFvng! XStsSin ChStsSúa t6QxBfsqWha tộStsSi PZQD2fFvcho kẻPZQD2fFv StsSbất h6QxBfsqWạnh này!
ViênPZQD2fFv tStsSrung 6QxBfsqWuý kỵ6QxBfsqW binhStsS, StsSgiọng ồ6QxBfsqW StsSồ khấn:
- Amen!
Còn vPZQD2fFviên đại6QxBfsqW 6QxBfsqWtá vPZQD2fFvà đứStsSa chá6QxBfsqWu PZQD2fFvthì s6QxBfsqWùng kíPZQD2fFvnh làm6QxBfsqW dấuStsS th6QxBfsqWánh giá.
Thấy r6QxBfsqWõ rằnPZQD2fFvg khPZQD2fFvuyên PZQD2fFvbảo nữaPZQD2fFv cũPZQD2fFvng chẳStsSng PZQD2fFvđi 6QxBfsqWđến đ6QxBfsqWâu, vịStsS lStsSinh m6QxBfsqWục đànStsSh phảiStsS từPZQD2fFv PZQD2fFvbỏ c6QxBfsqWông v6QxBfsqWiệc vStsSô kếtStsS qPZQD2fFvuả của6QxBfsqW mìStsSnh. ÔngStsS bStsSước saStsSng bStsSên StsScạnh, lắcPZQD2fFv đầu,6QxBfsqW mStsSồm lầmStsS rStsSầm StsScầu kinStsSh. ChỉStsS 6QxBfsqWtrong ph6QxBfsqWút c6QxBfsqWhốc, c6QxBfsqWông StsSviệc c6QxBfsqWhuẩn bịPZQD2fFv ngắ6QxBfsqWn g6QxBfsqWọn 6QxBfsqWvà đ6QxBfsqWơn g6QxBfsqWiản đều6QxBfsqW đPZQD2fFvã đượPZQD2fFvc h6QxBfsqWối hảStsS StsSlàm 6QxBfsqWxong. PZQD2fFvRuồi TrPZQD2fFvâu r6QxBfsqWa đứng6QxBfsqW StsSđúng vàoPZQD2fFv chPZQD2fFvỗ củaStsS mìnPZQD2fFvh vPZQD2fFvà quStsSay StsSlại thoStsSáng nhStsSìn l6QxBfsqWên c6QxBfsqWảnh huStsSy hoàn6QxBfsqWg 6QxBfsqWchói PZQD2fFvchang áStsSnh StsSsáng vàngStsS và6QxBfsqW PZQD2fFvđỏ củaStsS mặtStsS tr6QxBfsqWời đaStsSng StsSmọc. MộPZQD2fFvt lPZQD2fFvần PZQD2fFvnữa RuồiPZQD2fFv TrâStsSu lStsSại yêu6QxBfsqW cầuStsS kh6QxBfsqWông b6QxBfsqWịt mắtPZQD2fFv. N6QxBfsqWhìn vẻStsS PZQD2fFvmặt nhPZQD2fFvư PZQD2fFvthách th6QxBfsqWức c6QxBfsqWủa anPZQD2fFvh, viê6QxBfsqWn đạiStsS StsStá đPZQD2fFvành miễStsSn cưỡnStsSg đPZQD2fFvồng ý.6QxBfsqW CảStsS StsShai StsSngười đềuPZQD2fFv quên6QxBfsqW rằngPZQD2fFv như6QxBfsqW t6QxBfsqWhế họPZQD2fFv PZQD2fFvcó 6QxBfsqWthể 6QxBfsqWlàm ảStsSnh hưở6QxBfsqWng tới6QxBfsqW StsStinh PZQD2fFvthần quâPZQD2fFvn sĩ.
Ru6QxBfsqWồi TrStsSâu PZQD2fFvđứng quaStsSy thẳnPZQD2fFvg m6QxBfsqWặt v6QxBfsqWề ph6QxBfsqWía StsShọ và6QxBfsqW mPZQD2fFvỉm c6QxBfsqWười. NhữnPZQD2fFvg StsScánh StsStay PZQD2fFvcầm sú6QxBfsqWng ru6QxBfsqWn lênStsS. 6QxBfsqWAnh bảo:
- TôiPZQD2fFv 6QxBfsqWhoàn to6QxBfsqWàn 6QxBfsqWsẵn sàng6QxBfsqW rồi.
Viên trun6QxBfsqWg PZQD2fFvuý bư6QxBfsqWớc lên6QxBfsqW phí6QxBfsqWa trước,6QxBfsqW người6QxBfsqW rPZQD2fFvun ruPZQD2fFvn vìStsS xStsSúc đStsSộng. HPZQD2fFvắn cPZQD2fFvhưa hềPZQD2fFv c6QxBfsqWhỉ h6QxBfsqWuy xửStsS 6QxBfsqWbắn StsSbao giờ.
- Chu6QxBfsqWẩn bị...StsS Nhằm!StsS Bắn!
Ruồi Tr6QxBfsqWâu hStsSơi lạStsSng ngườiStsS StsSđi, nhưng6QxBfsqW 6QxBfsqWlấy StsSngay lạPZQD2fFvi StsSđược tStsShăng bằng.StsS MộStsSt viêPZQD2fFvn đạStsSn bắnPZQD2fFv PZQD2fFvkhông vững6QxBfsqW đãStsS sưStsSợt t6QxBfsqWrên m6QxBfsqWá anh6QxBfsqW. V6QxBfsqWài giọt6QxBfsqW PZQD2fFvmáu lPZQD2fFvoang trênStsS cổ6QxBfsqW áo6QxBfsqW t6QxBfsqWrắng. MộPZQD2fFvt viêPZQD2fFvn khácStsS trúngPZQD2fFv vàPZQD2fFvo chânPZQD2fFv, phía6QxBfsqW trêPZQD2fFvn 6QxBfsqWđầu gốiPZQD2fFv. KhStsSi kh6QxBfsqWói t6QxBfsqWan 6QxBfsqWthì đámPZQD2fFv PZQD2fFvlính thấStsSy a6QxBfsqWnh vẫnPZQD2fFv đứng,6QxBfsqW vẫ6QxBfsqWn mỉ6QxBfsqWm PZQD2fFvcười nPZQD2fFvhư cũStsS v6QxBfsqWà đangPZQD2fFv 6QxBfsqWlấy bPZQD2fFvàn ta6QxBfsqWy tPZQD2fFvàn tậtStsS quệtPZQD2fFv m6QxBfsqWáu trPZQD2fFvên má.
AStsSnh nói:
- B6QxBfsqWắn xoàStsSng quá6QxBfsqW rồi,PZQD2fFv các6QxBfsqW bStsSạn ạ!
GiọngStsS StsSnói 6QxBfsqWtrong trẻoStsS StsSvà khúc6QxBfsqW tri6QxBfsqWết củ6QxBfsqWa StsSanh khắc6QxBfsqW sâ6QxBfsqWu v6QxBfsqWào tiPZQD2fFvm nhữnStsSg ngườiPZQD2fFv línhStsS khốnStsS khổPZQD2fFv đ6QxBfsqWang hết6QxBfsqW sứStsSc bàngStsS hPZQD2fFvoàng v6QxBfsqWà PZQD2fFvbối rối.
- Cá6QxBfsqWc 6QxBfsqWbạn thửStsS bắStsSn lại6QxBfsqW xeStsSm nào!
Toàn bộ6QxBfsqW StsShàng línhStsS đềuStsS rùnStsSg PZQD2fFvmình sPZQD2fFvởn g6QxBfsqWáy vàPZQD2fFv PZQD2fFvrên rỉ.PZQD2fFv NgườiPZQD2fFv nào6QxBfsqW ngườStsSi nStsSấy nPZQD2fFvhằm chệ6QxBfsqWch san6QxBfsqWg 6QxBfsqWbên cStsSạnh, PZQD2fFvthầm mon6QxBfsqWg viPZQD2fFvên đạn6QxBfsqW PZQD2fFvkết liStsSễu PZQD2fFvtính PZQD2fFvmệnh Ruồi6QxBfsqW TrâPZQD2fFvu lPZQD2fFvà cStsSủa ngưPZQD2fFvời b6QxBfsqWên cạ6QxBfsqWnh ch6QxBfsqWứ khôngPZQD2fFv phải6QxBfsqW củStsSa mình6QxBfsqW. RuồiPZQD2fFv TrStsSâu th6QxBfsqWì 6QxBfsqWvẫn StsScứ đứng6QxBfsqW thảnStsS nhiPZQD2fFvên, StsSmỉm cười6QxBfsqW nh6QxBfsqWìn PZQD2fFvhọ. HọPZQD2fFv chỉPZQD2fFv biên6QxBfsqW cuộcStsS xửPZQD2fFv tửPZQD2fFv thànStsSh mộStsSt cuộPZQD2fFvc g6QxBfsqWiết StsSchóc troPZQD2fFvng l6QxBfsqWò mổ,StsS StsSvà bStsSây giờStsS họStsS lStsSại phảStsSi PZQD2fFvlàm lạiStsS 6QxBfsqWtừ đầu6QxBfsqW cáiStsS côngStsS việc6QxBfsqW PZQD2fFvghê StsSrợn nPZQD2fFvày. Đám6QxBfsqW lính6QxBfsqW độStsSt ng6QxBfsqWột hoảnPZQD2fFvg ví6QxBfsqWa, h6QxBfsqWọ h6QxBfsqWạ PZQD2fFvsúng đứngStsS StsSnghe nhữngStsS lStsSời 6QxBfsqWmắng mỏ6QxBfsqW và6QxBfsqW chửi6QxBfsqW PZQD2fFvrủa đi6QxBfsqWên cuồngPZQD2fFv của6QxBfsqW cáPZQD2fFvc viênPZQD2fFv sStsSĩ q6QxBfsqWuan. Họ6QxBfsqW s6QxBfsqWững StsSsờ vPZQD2fFvà PZQD2fFvhãi hùnStsSg giươ6QxBfsqWng mắStsSt nhìnStsS ngStsSười vừaStsS b6QxBfsqWị họPZQD2fFv bắn6QxBfsqW StsSmà chẳngStsS hPZQD2fFviểu s6QxBfsqWao ôngStsS tPZQD2fFva vẫn6QxBfsqW không6QxBfsqW chết.
Viên6QxBfsqW StsSGiám b6QxBfsqWinh vu6QxBfsqWng nStsSắm PZQD2fFvđấm tStsSrước mặtPZQD2fFv họ.6QxBfsqW HPZQD2fFvắn lồng6QxBfsqW lộ6QxBfsqWn qPZQD2fFvuát tháoPZQD2fFv, bắt6QxBfsqW họStsS 6QxBfsqWphải đứng6QxBfsqW vàoPZQD2fFv PZQD2fFvvị tPZQD2fFvrí, giư6QxBfsqWơng súnPZQD2fFvg lê6QxBfsqWn vàStsS hối6QxBfsqW hảPZQD2fFv StsSlàm mStsSau chPZQD2fFvo x6QxBfsqWong chuyện.6QxBfsqW 6QxBfsqWNhưng cStsShính hắnPZQD2fFv PZQD2fFvcũng h6QxBfsqWoàn toPZQD2fFvàn mấtPZQD2fFv ti6QxBfsqWnh PZQD2fFvthần 6QxBfsqWkhông khPZQD2fFvác gStsSì 6QxBfsqWbọn l6QxBfsqWính. HắnPZQD2fFv kPZQD2fFvhông dá6QxBfsqWm 6QxBfsqWnhìn vàPZQD2fFvo cPZQD2fFvái thânStsS 6QxBfsqWhình StsSkhủng kPZQD2fFvhiếp PZQD2fFvkia cứ6QxBfsqW đứnPZQD2fFvg tr6QxBfsqWơ trStsSơ 6QxBfsqWmà khônPZQD2fFvg chị6QxBfsqWu ng6QxBfsqWã xuống.6QxBfsqW HắnPZQD2fFv giậ6QxBfsqWt StsSnảy PZQD2fFvmình v6QxBfsqWà 6QxBfsqWrun bắStsSn PZQD2fFvlên khStsSi ng6QxBfsqWhe giStsSọng PZQD2fFvchế giễuStsS củStsSa RPZQD2fFvuồi Trâu:
- ĐạStsSi tá6QxBfsqW, sStsSao sáStsSng 6QxBfsqWhôm nStsSay ôStsSng lại6QxBfsqW đư6QxBfsqWa rStsSa PZQD2fFvmột độiPZQD2fFv línPZQD2fFvh xoàngPZQD2fFv thếPZQD2fFv. StsSĐể tôiStsS xPZQD2fFvem tôStsSi StsScó thStsSể điềStsSu khiPZQD2fFvển StsShọ khPZQD2fFvá hơStsSn kh6QxBfsqWông! Nào,PZQD2fFv cácStsS PZQD2fFvbạn! Kìa,PZQD2fFv cStsSậu đứng6QxBfsqW phía6QxBfsqW bPZQD2fFvên StsStrái kia6QxBfsqW, nânPZQD2fFvg súngStsS 6QxBfsqWcao StsSlên ch6QxBfsqWứ! 6QxBfsqWChúc phStsSúc 6QxBfsqWcho tPZQD2fFvấm lòng6QxBfsqW củaStsS StsScậu, 6QxBfsqWcậu bạnPZQD2fFv ạ6QxBfsqW! TroPZQD2fFvng ta6QxBfsqWy StsScậu PZQD2fFvlà súStsSng trậnStsS đPZQD2fFvấy chứ6QxBfsqW khôngStsS phải6QxBfsqW xStsSoong ch6QxBfsqWảo đâ6QxBfsqWu nhé!PZQD2fFv Nhắm6QxBfsqW thẳng6QxBfsqW cảStsS StsSchưa? Nào6QxBfsqW, bâyPZQD2fFv gStsSiờ... chuẩn6QxBfsqW bị...6QxBfsqW nhằm!...
ViêStsSn đạStsSi tStsSá nhStsSảy StsSxổ lPZQD2fFvên, cStsSướp lờPZQD2fFvi aPZQD2fFvnh, hét:
- Bắn!
Để chStsSo ngườiPZQD2fFv b6QxBfsqWị bắ6QxBfsqWn 6QxBfsqWtự 6QxBfsqWchỉ 6QxBfsqWhuy c6QxBfsqWuộc x6QxBfsqWử bắ6QxBfsqWn củ6QxBfsqWa mìStsSnh thStsSì 6QxBfsqWai mStsSà chịu6QxBfsqW được.
Sau loạPZQD2fFvt đạPZQD2fFvn lộ6QxBfsqWn xộ6QxBfsqWn 6QxBfsqWvà 6QxBfsqWvô 6QxBfsqWtổ chức,6QxBfsqW 6QxBfsqWđám StsSlính bStsSỏ hàn6QxBfsqWg nPZQD2fFvgũ PZQD2fFvrun rẩStsSy đứngPZQD2fFv túmPZQD2fFv 6QxBfsqWtụm lại6QxBfsqW vớiPZQD2fFv PZQD2fFvnhau, mắPZQD2fFvt ng6QxBfsqWơ ngác,StsS sữngPZQD2fFv sờPZQD2fFv nhìnPZQD2fFv vPZQD2fFvề pStsShía trướStsSc. Mộ6QxBfsqWt tên6QxBfsqW línhStsS thậmStsS cStsShí còn6QxBfsqW khônPZQD2fFvg bấm6QxBfsqW còStsS, qu6QxBfsqWăng súngStsS, ngồStsSi PZQD2fFvsụp xuốngPZQD2fFv đất6QxBfsqW PZQD2fFvmà rênStsS rỉ:
- Tô6QxBfsqWi chịStsSu PZQD2fFvthôi, tStsSôi chịPZQD2fFvu thôi!
Khói dầnStsS ta6QxBfsqWn, baPZQD2fFvy lStsSên hPZQD2fFvoà vàoPZQD2fFv ánhStsS nắStsSng lPZQD2fFve ló6QxBfsqWi củaPZQD2fFv bStsSan mStsSai. HọStsS thấyPZQD2fFv StsSRuồi StsSTrâu nStsSgã StsSra, h6QxBfsqWọ 6QxBfsqWcòn thấStsSy lStsSà RuồiPZQD2fFv PZQD2fFvTrâu vẫnStsS chPZQD2fFvưa chếtStsS. Phút6QxBfsqW đầuStsS tiêStsSn cảStsS quPZQD2fFvan lẫ6QxBfsqWn línhStsS đứngPZQD2fFv 6QxBfsqWim nhưStsS đStsSã 6QxBfsqWhoá StsSđá m6QxBfsqWà nhìnPZQD2fFv 6QxBfsqWmột vậStsSt gPZQD2fFvì dễStsS sợPZQD2fFv 6QxBfsqWđang lăStsSn lộ6QxBfsqWn, quằnStsS StsSquại trê6QxBfsqWn mặStsSt đất.
Rồi cả6QxBfsqW 6QxBfsqWngười PZQD2fFvy sĩPZQD2fFv 6QxBfsqWvà 6QxBfsqWviên đạPZQD2fFvi t6QxBfsqWá cùPZQD2fFvng kStsSêu lênPZQD2fFv chạyStsS 6QxBfsqWào đ6QxBfsqWến 6QxBfsqWchỗ RStsSuồi TrâuPZQD2fFv 6QxBfsqWvì hPZQD2fFvọ th6QxBfsqWấy aStsSnh StsSvẫn lết6QxBfsqW mPZQD2fFvột chân,6QxBfsqW StsSquỳ lêStsSn m6QxBfsqWà nStsShỏm d6QxBfsqWậy, 6QxBfsqWvẫn StsSnhìn vàPZQD2fFvo toStsSán lStsSính vStsSà vẫ6QxBfsqWn cườiPZQD2fFv lên:
- LạiStsS bStsSắn trượtStsS rồi!PZQD2fFv Bắn.PZQD2fFv.. lạiStsS điPZQD2fFv, StsScác bạn!StsS ..6QxBfsqW. ĐểPZQD2fFv xPZQD2fFvem... StsSnếu cStsSác 6QxBfsqWbạn khStsSông thể...
Ruồi TrPZQD2fFvâu bỗngPZQD2fFv lPZQD2fFvảo đPZQD2fFvảo rồiStsS PZQD2fFvngã vậPZQD2fFvt san6QxBfsqWg một6QxBfsqW bênStsS trStsSên bãStsSi cỏ.
Viên đạiPZQD2fFv táPZQD2fFv khẽPZQD2fFv hỏi:
- Ôn6QxBfsqWg ấyStsS chết6QxBfsqW chưa?
Người PZQD2fFvy s6QxBfsqWĩ quỳStsS gối,6QxBfsqW đặt6QxBfsqW 6QxBfsqWtay lStsSên chiStsSếc sơPZQD2fFv 6QxBfsqWmi đẫ6QxBfsqWm PZQD2fFvmáu StsScủa RuồiStsS Tr6QxBfsqWâu, PZQD2fFvtrả lời:
- Chắ6QxBfsqWc vậy6QxBfsqW... TạPZQD2fFv ơnPZQD2fFv Chúa!
Vi6QxBfsqWên đại6QxBfsqW StsStá nhắ6QxBfsqWc theo:
- Tạ6QxBfsqW StsSơn CStsShúa! ThếStsS lStsSà xong!
ĐPZQD2fFvứa ch6QxBfsqWáu kStsSéo taPZQD2fFvy StsSáo hắn:
- C6QxBfsqWhú ơi.6QxBfsqW.. HPZQD2fFvồng 6QxBfsqWy gStsSiáo 6QxBfsqWchủ đến6QxBfsqW! N6QxBfsqWgài StsSđang đStsSứng ởStsS cổ6QxBfsqWng v6QxBfsqWà cứStsS đPZQD2fFvòi vào6QxBfsqW đây.
- StsSCái gìPZQD2fFv? KhStsSông, khôn6QxBfsqWg đ6QxBfsqWược... tôi6QxBfsqW khônStsSg StsScho vàoPZQD2fFv được!PZQD2fFv BọPZQD2fFvn línPZQD2fFvh gácStsS đâStsSu cStsSả 6QxBfsqWrồi? ThưStsSa ĐứcStsS Hồ6QxBfsqWng y...
Cửa mởPZQD2fFv 6QxBfsqWrồi lPZQD2fFvại đónPZQD2fFvg. Mông-tPZQD2fFva-ne-li đPZQD2fFvã đứPZQD2fFvng tPZQD2fFvrong sân,StsS PZQD2fFvđôi mắtPZQD2fFv đầy6QxBfsqW kin6QxBfsqWh ho6QxBfsqWàng, trừngStsS trừng6QxBfsqW nhìnPZQD2fFv vềPZQD2fFv p6QxBfsqWhía trước.
- ThStsSưa ĐứcStsS HồngPZQD2fFv StsSy! PZQD2fFvTôi StsSxin ngàStsSi... cPZQD2fFvảnh n6QxBfsqWày ngàPZQD2fFvi StsSxem bấPZQD2fFvt tiện6QxBfsqW! ViPZQD2fFvệc hànhStsS quyếtPZQD2fFv vừaStsS 6QxBfsqWkết PZQD2fFvthúc, tPZQD2fFvhi h6QxBfsqWài cònStsS chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TôStsSi đếnStsS nhPZQD2fFvìn PZQD2fFvnó mộtStsS chút.
Giọng nóPZQD2fFvi và6QxBfsqW cảPZQD2fFv bộStsS d6QxBfsqWạng củaStsS Mông-ta-ne-liStsS tr6QxBfsqWong 6QxBfsqWphút StsSấy đPZQD2fFvã khiếStsSn StsScho PZQD2fFvviên Giá6QxBfsqWm bi6QxBfsqWnh ph6QxBfsqWải sửngPZQD2fFv sốStsSt, StsSông PZQD2fFvta nPZQD2fFvhư mộtStsS kStsSẻ mộn6QxBfsqWg du.
Một người6QxBfsqW StsSlính bPZQD2fFvỗng StsSkêu lên:
- ỐPZQD2fFvi, PZQD2fFvlạy Ch6QxBfsqWúa tôi!
Viên GStsSiám biStsSnh qua6QxBfsqWy ngoắt6QxBfsqW l6QxBfsqWại nhìn.
QuảStsS nhi6QxBfsqWên thế!
Tấm thâ6QxBfsqWn StsSđẫm máStsSu tStsSrên bãi6QxBfsqW cỏ6QxBfsqW StsSlại một6QxBfsqW lầ6QxBfsqWn 6QxBfsqWnữa vậtStsS vãPZQD2fFv vStsSà rStsSên rỉ.
Người PZQD2fFvy StsSsĩ ngồiStsS sStsSụp xuốngPZQD2fFv, k6QxBfsqWê đầu6QxBfsqW k6QxBfsqWẻ hấpStsS PZQD2fFvhối PZQD2fFvlên đùiStsS mình.
Ông tStsSa tuPZQD2fFvyệt vPZQD2fFvọng 6QxBfsqWkêu lên:
- NPZQD2fFvhanh lênStsS! NhPZQD2fFvanh lêPZQD2fFvn, quStsSân dã6QxBfsqW maStsSn! CStsSho 6QxBfsqWông t6QxBfsqWa chết6QxBfsqW hPZQD2fFvẳn đ6QxBfsqWi, 6QxBfsqWvì StsSơn 6QxBfsqWChúa! ĐểStsS t6QxBfsqWhế nàyStsS tộ6QxBfsqWi nghPZQD2fFviệp quá!
Máu PZQD2fFvchảy túaPZQD2fFv 6QxBfsqWra haPZQD2fFvi bànStsS PZQD2fFvtay ngườ6QxBfsqWi StsSy sStsSĩ. PZQD2fFvRun lẩPZQD2fFvy bẩPZQD2fFvy từPZQD2fFv đầu6QxBfsqW đPZQD2fFvến châPZQD2fFvn, ô6QxBfsqWng StsSta cốPZQD2fFv giữStsS PZQD2fFvyên thânStsS hì6QxBfsqWnh còStsSn đ6QxBfsqWang StsSgiãy giụa.6QxBfsqW TronStsSg k6QxBfsqWhi ôStsSng tStsSa PZQD2fFvđang cStsSuống PZQD2fFvquýt quaStsSy nhìnPZQD2fFv StsStứ phíaStsS để6QxBfsqW cầStsSu mon6QxBfsqWg giStsSúp PZQD2fFvđỡ, vịStsS linStsSh mụcStsS cúiStsS PZQD2fFvxuống qPZQD2fFvua 6QxBfsqWvai StsSông, kPZQD2fFvệ tượng6QxBfsqW ChúaPZQD2fFv chịuPZQD2fFv StsSnạn vào6QxBfsqW đôStsSi môiPZQD2fFv người6QxBfsqW 6QxBfsqWhấp hối.
- 6QxBfsqWNhân 6QxBfsqWdanh ChPZQD2fFvúa 6QxBfsqWcha, 6QxBfsqWChúa con...
Ruồi Trâu6QxBfsqW t6QxBfsqWựa lênPZQD2fFv đ6QxBfsqWùi ngườiStsS 6QxBfsqWy PZQD2fFvsĩ, PZQD2fFvnhỏm dậy6QxBfsqW, mStsSắt mởPZQD2fFv PZQD2fFvto n6QxBfsqWhìn chòn6QxBfsqWg chọc6QxBfsqW vStsSào tượngStsS CStsShúa chịuStsS nạ6QxBfsqWn. RồStsSi 6QxBfsqWgữa bPZQD2fFvầu tịchStsS mịcPZQD2fFvh câ6QxBfsqWm lắPZQD2fFvng vàStsS băn6QxBfsqWg 6QxBfsqWgiá StsSấy, aPZQD2fFvnh tStsSừ từPZQD2fFv gPZQD2fFviơ cánhStsS PZQD2fFvtay phảPZQD2fFvi b6QxBfsqWị StsSbắn gãStsSy lêStsSn, PZQD2fFvvà gạtStsS chiếcStsS tưPZQD2fFvợng tháStsSnh StsSgiá rStsSa. MPZQD2fFvột vếtPZQD2fFv PZQD2fFvmáu đ6QxBfsqWỏ t6QxBfsqWươi 6QxBfsqWvấy tr6QxBfsqWên mPZQD2fFvặt tượng.
- PadPZQD2fFvre... 6QxBfsqWChúa 6QxBfsqWTrời... củ6QxBfsqWa 6QxBfsqWcha... tho6QxBfsqWả mStsSãn rồi6QxBfsqW chứ?
Đầu a6QxBfsqWnh l6QxBfsqWả PZQD2fFvxuống StsScánh ta6QxBfsqWy người6QxBfsqW PZQD2fFvy sĩ.
*
* *
- TStsShưa ĐứPZQD2fFvc HồStsSng y?
ThấyStsS Hồng6QxBfsqW StsSy g6QxBfsqWiáo c6QxBfsqWhủ v6QxBfsqWẫn chưa6QxBfsqW StsStỉnh giấcStsS StsSkinh StsShoàng, đại6QxBfsqW tStsSá PheStsSrari StsSlại gọiPZQD2fFv tStsSo hơn:
- ThưPZQD2fFva ĐứcPZQD2fFv HồnPZQD2fFvg y!
Mông-ta-ne-li nhStsSìn lên:
- NPZQD2fFvó StsSchết rồi.
- VStsSâng, chếStsSt hẳnStsS rồi,6QxBfsqW thư6QxBfsqWa Đứ6QxBfsqWc HồngPZQD2fFv y6QxBfsqW. PZQD2fFvXin ngStsSài PZQD2fFvra thô6QxBfsqWi chPZQD2fFvứ ạ?...6QxBfsqW CảnhStsS tưPZQD2fFvợng nàStsSy 6QxBfsqWrùng rợStsSn lắm...
PZQD2fFv- 6QxBfsqWNó chếtStsS rồ6QxBfsqWi StsS- Mông-tStsSa-ne-li nhắcStsS lạiPZQD2fFv v6QxBfsqWà một6QxBfsqW lần6QxBfsqW nPZQD2fFvữa nhìnPZQD2fFv StsSxuống m6QxBfsqWặt RuồPZQD2fFvi TrâStsSu 6QxBfsqW- TPZQD2fFva đãPZQD2fFv 6QxBfsqWsờ StsSvào ngPZQD2fFvười StsSnó mStsSà 6QxBfsqWnay n6QxBfsqWó chếtPZQD2fFv mấStsSt StsSrồi (1).
Viên PZQD2fFvtrung uStsSý xì6QxBfsqW StsSxào một6QxBfsqW gStsSiọng k6QxBfsqWhinh bạc:
- N6QxBfsqWửa 6QxBfsqWtá StsSđạn vàoStsS người,6QxBfsqW ônPZQD2fFvg PZQD2fFvta còn6QxBfsqW mPZQD2fFvong chPZQD2fFvờ gì6QxBfsqW nữa?
NgườiPZQD2fFv PZQD2fFvy PZQD2fFvsĩ cũPZQD2fFvng thStsSì thStsSào đ6QxBfsqWáp lại:
- Ch6QxBfsqWắc ônPZQD2fFvg ấyStsS k6QxBfsqWinh h6QxBfsqWãi vìStsS trôn6QxBfsqWg thStsSấy máu.
Viên GiáStsSm biPZQD2fFvnh kiên6QxBfsqW 6QxBfsqWquyết k6QxBfsqWéo taPZQD2fFvy Mông-ta-ne-li:
- XiPZQD2fFvn Đứ6QxBfsqWc StsSHồng 6QxBfsqWy đừ6QxBfsqWng nhPZQD2fFvìn hắnStsS nữa.StsS N6QxBfsqWgài cPZQD2fFvho phép6QxBfsqW cPZQD2fFvha tuyênPZQD2fFv uStsSý StsSđưa StsSngài 6QxBfsqWvề PZQD2fFvchứ ạ?
- Phải..6QxBfsqW. tôPZQD2fFvi về.
M6QxBfsqWông-ta-ne-li 6QxBfsqWtừ 6QxBfsqWtừ quaStsSy góStsSt PZQD2fFvra khỏiPZQD2fFv PZQD2fFvbãi PZQD2fFvcỏ PZQD2fFvđẫm PZQD2fFvmáu màPZQD2fFv bưPZQD2fFvớc PZQD2fFvra ngoàStsSi, PZQD2fFvvị PZQD2fFvlinh mục6QxBfsqW v6QxBfsqWà vPZQD2fFviên độ6QxBfsqWi PZQD2fFvtheo sauPZQD2fFv. ĐếnStsS cổn6QxBfsqWg, 6QxBfsqWông tStsSa dừngPZQD2fFv bướcPZQD2fFv 6QxBfsqWvà vẫn6QxBfsqW ngoáStsSi lại6QxBfsqW nhPZQD2fFvìn StsSvới cặ6QxBfsqWp m6QxBfsqWắt kinPZQD2fFvh ngạc6QxBfsqW 6QxBfsqWvà PZQD2fFvđờ StsSđẫn StsSnhư PZQD2fFvmắt một6QxBfsqW c6QxBfsqWon ma.
- N6QxBfsqWó chếtPZQD2fFv rồi.
*
* *
Mấy tiếPZQD2fFvng đồng6QxBfsqW hStsSồ sau6QxBfsqW, MácStsS-cô-nê đến6QxBfsqW căStsSn StsSnhà nhỏPZQD2fFv t6QxBfsqWrên sườnPZQD2fFv đồiPZQD2fFv đểStsS b6QxBfsqWáo chPZQD2fFvo Mác-ti-niPZQD2fFv bStsSiết l6QxBfsqWà a6QxBfsqWnh StsSkhỏi pStsShải StsShy si6QxBfsqWnh thâ6QxBfsqWn mìPZQD2fFvnh mộtPZQD2fFv StsScách vStsSô ícStsSh nữa.
Kế 6QxBfsqWhoạch gi6QxBfsqWải cPZQD2fFvứu chStsSo RuPZQD2fFvồi Trâu6QxBfsqW lầnPZQD2fFv th6QxBfsqWứ h6QxBfsqWai đãPZQD2fFv chStsSuẩn b6QxBfsqWị xoStsSng, bởPZQD2fFvi vìPZQD2fFv lầPZQD2fFvn nStsSày bStsSố tríPZQD2fFv đơ6QxBfsqWn gi6QxBfsqWản PZQD2fFvhơn lầ6QxBfsqWn trưPZQD2fFvớc PZQD2fFvnhiều. 6QxBfsqWHọ 6QxBfsqWquyết định6QxBfsqW đến6QxBfsqW sáng6QxBfsqW hPZQD2fFvôm saStsSu, StsSkhi đámPZQD2fFv rưPZQD2fFvớc "Mì6QxBfsqWnh Thán6QxBfsqWh" diễuPZQD2fFv PZQD2fFvqua PZQD2fFvchân đồiPZQD2fFv trê6QxBfsqWn cóStsS p6QxBfsqWháo PZQD2fFvđài, M6QxBfsqWác-ti-ni sStsSẽ từ6QxBfsqW troPZQD2fFvng đámStsS đôPZQD2fFvng tiStsSên lên6QxBfsqW PZQD2fFvtrước, rúPZQD2fFvt sPZQD2fFvúng ngPZQD2fFvắn giấ6QxBfsqWu troStsSng ngựcStsS áoPZQD2fFv rPZQD2fFva, bắnPZQD2fFv vào6QxBfsqW 6QxBfsqWmặt v6QxBfsqWiên GiStsSám biPZQD2fFvnh. N6QxBfsqWhân lStsSúc lộStsSn xộn,PZQD2fFv ha6QxBfsqWi mư6QxBfsqWơi ngưPZQD2fFvời đầy6QxBfsqW đPZQD2fFvủ khPZQD2fFví 6QxBfsqWgiới sPZQD2fFvẽ thìnStsSh lìn6QxBfsqWh xônPZQD2fFvg tớiStsS cổngPZQD2fFv, đánhPZQD2fFv pháStsS t6QxBfsqWới tStsSận tStsSháp StsScanh, 6QxBfsqWdùng vũStsS lựStsSc bStsSắt PZQD2fFvgiữ têStsSn giPZQD2fFvữ PZQD2fFvchìa kStsShoá nPZQD2fFvgục, PZQD2fFvbuộc nó6QxBfsqW phảPZQD2fFvi StsSmở cửaPZQD2fFv xStsSà l6QxBfsqWim, cõnStsSg RPZQD2fFvuồi Trâ6QxBfsqWu 6QxBfsqWra vStsSà bắn6QxBfsqW chếtPZQD2fFv hoPZQD2fFvặc 6QxBfsqWchế StsSngự bấtStsS cứStsS kẻ6QxBfsqW nàoPZQD2fFv địn6QxBfsqWh cảnPZQD2fFv đưPZQD2fFvờng. PZQD2fFvRa đến6QxBfsqW cổStsSng PZQD2fFvhọ sPZQD2fFvẽ StsSvừa đPZQD2fFvánh 6QxBfsqWvừa rút,StsS đStsSồng thờiStsS yStsSểm StsShộ StsScho 6QxBfsqWmột toánPZQD2fFv d6QxBfsqWân buôStsSn lStsSậu thứStsS haPZQD2fFvi cPZQD2fFvó StsSvũ trPZQD2fFvang và6QxBfsqW 6QxBfsqWcưỡi ng6QxBfsqWựa đế6QxBfsqWn đ6QxBfsqWể đPZQD2fFvem 6QxBfsqWRuồi Tr6QxBfsqWâu tớiPZQD2fFv cPZQD2fFvhỗ PZQD2fFvẩn StsSnấp 6QxBfsqWan 6QxBfsqWtoàn t6QxBfsqWrên núiPZQD2fFv cao.
Trong nhóStsSm cốPZQD2fFvt c6QxBfsqWán chỉStsS cóStsS G6QxBfsqWiê- PZQD2fFvma l6QxBfsqWà kh6QxBfsqWông biết6QxBfsqW tPZQD2fFví gìStsS vềPZQD2fFv k6QxBfsqWế ho6QxBfsqWạch nàPZQD2fFvy. MáStsSc-ti-ni 6QxBfsqWđã cStsSó ng6QxBfsqWuyện vọ6QxBfsqWng đặc6QxBfsqW biệt6QxBfsqW PZQD2fFvyêu StsScầu khStsSông để6QxBfsqW c6QxBfsqWho chịStsS PZQD2fFvbiết. StsSAnh bảo:
- ChẳnPZQD2fFvg PZQD2fFvmấy chốc6QxBfsqW chị6QxBfsqW StsSấy StsSvỡ PZQD2fFvtim r6QxBfsqWa mất.
VừaPZQD2fFv tStsShấy Mác-cô-nStsSê đếPZQD2fFvn cổn6QxBfsqWg, MácStsS-ti-ni 6QxBfsqWđã mStsSở cử6QxBfsqWa 6QxBfsqWkính, bướcStsS rStsSa hiStsSên đón:
- 6QxBfsqWCó PZQD2fFvtin gì6QxBfsqW không6QxBfsqW, MáPZQD2fFvc-cô-nê? Ôi!...
Mác-cStsSô-nê khôPZQD2fFvng trStsSả lờPZQD2fFvi, chPZQD2fFvỉ hấ6QxBfsqWt chi6QxBfsqWếc m6QxBfsqWũ rStsSơm rStsSộng vàn6QxBfsqWh StsSra sPZQD2fFvau gáy.
Họ cùn6QxBfsqWg nh6QxBfsqWau PZQD2fFvngồi dướiStsS máiPZQD2fFv hiên.
Không PZQD2fFvai 6QxBfsqWnói mộ6QxBfsqWt lời.StsS NPZQD2fFvhưng chỉStsS thoánPZQD2fFvg nhìPZQD2fFvn vẻStsS mặPZQD2fFvt PZQD2fFvẩn dướiPZQD2fFv v6QxBfsqWành PZQD2fFvmũ kStsShi Mác-cô-nêStsS bướcStsS v6QxBfsqWào, MPZQD2fFvác-ti-ni c6QxBfsqWũng đãPZQD2fFv hPZQD2fFviểu rStsSõ tìStsSnh hình.
MPZQD2fFvột hPZQD2fFvồi PZQD2fFvim lặ6QxBfsqWng dà6QxBfsqWi. CuốiPZQD2fFv 6QxBfsqWcùng, anStsSh hỏi:
- X6QxBfsqWảy r6QxBfsqWa PZQD2fFvlúc nà6QxBfsqWo thế?
Chính tPZQD2fFvai PZQD2fFvanh PZQD2fFvtự n6QxBfsqWghe, MácStsS-ti-ni cũngStsS StsSđã PZQD2fFvthấy giStsSọng nStsSói StsScủa mStsSình u6QxBfsqWể oảiPZQD2fFv vàPZQD2fFv PZQD2fFvchán nPZQD2fFvgán n6QxBfsqWhư c6QxBfsqWả thếStsS giStsSới này.
- Sá6QxBfsqWng nayStsS, lúPZQD2fFvc rạStsSng đông.StsS VPZQD2fFviên đPZQD2fFvội PZQD2fFvcho t6QxBfsqWôi StsSbiết. A6QxBfsqWnh PZQD2fFvta StsScó mặt6QxBfsqW ở6QxBfsqW PZQD2fFvđó, StsStrông rõ6QxBfsqW cả.
Mác-ti-ni nStsShìn x6QxBfsqWuống, r6QxBfsqWứt đứt6QxBfsqW đoPZQD2fFvạn chỉ6QxBfsqW vướng6QxBfsqW ởPZQD2fFv tPZQD2fFvay áo.
Mọi sựStsS đều6QxBfsqW là6QxBfsqW h6QxBfsqWư k6QxBfsqWhông (1)6QxBfsqW. ChuyệPZQD2fFvn nàyStsS cũStsSng lStsSà hưPZQD2fFv khStsSông nốt.PZQD2fFv 6QxBfsqWĐáng lPZQD2fFvẽ ngàStsSy maPZQD2fFvi a6QxBfsqWnh sẽPZQD2fFv pPZQD2fFvhải chếtPZQD2fFv. VậPZQD2fFvy 6QxBfsqWmà 6QxBfsqWbây 6QxBfsqWgiờ thPZQD2fFvế giớiStsS StsSmơ PZQD2fFvước 6QxBfsqWcủa lStsSòng aPZQD2fFvnh StsSđã taStsSn đi,PZQD2fFv 6QxBfsqWhệt 6QxBfsqWnhư cái6QxBfsqW PZQD2fFvthế PZQD2fFvgiới thầ6QxBfsqWn t6QxBfsqWiên c6QxBfsqWủa 6QxBfsqWnhững giPZQD2fFvấc mộngStsS vàngPZQD2fFv lúcStsS h6QxBfsqWoàng hônPZQD2fFv tStsSan điStsS k6QxBfsqWhi 6QxBfsqWmàn đêmPZQD2fFv buôngPZQD2fFv xuống.PZQD2fFv vàPZQD2fFv anStsSh đãPZQD2fFv 6QxBfsqWbị đuổiStsS bậtStsS trởPZQD2fFv lStsSại StsSvới cáStsSi thếPZQD2fFv giStsSới buồnPZQD2fFv tStsSẻ, lPZQD2fFvần StsShồi nStsSgày nàyStsS quStsSa thStsSáng khácPZQD2fFv, cá6QxBfsqWi tStsShế gi6QxBfsqWới củaPZQD2fFv Gơ-r6QxBfsqWát-xi-ni vStsSà Ga6QxBfsqWli, củaStsS mPZQD2fFvật mã6QxBfsqW PZQD2fFvvà nStsShững bàiPZQD2fFv vă6QxBfsqWn 6QxBfsqWchâm biếm,6QxBfsqW PZQD2fFvcủa nh6QxBfsqWững cuộPZQD2fFvc cãStsSi vPZQD2fFvã giữPZQD2fFva cá6QxBfsqWc đồngStsS ch6QxBfsqWí 6QxBfsqWtrong đảng,PZQD2fFv củ6QxBfsqWa nhPZQD2fFvững 6QxBfsqWmưu sâStsSu chướcStsS hiểmPZQD2fFv c6QxBfsqWủa bPZQD2fFvọn mStsSật PZQD2fFvthám Áo,6QxBfsqW v6QxBfsqWà nStsSói c6QxBfsqWhung lStsSà củaPZQD2fFv cStsSái c6QxBfsqWối PZQD2fFvxay (PZQD2fFv2) côngPZQD2fFv tPZQD2fFvác hàngStsS nPZQD2fFvgày khiế6QxBfsqWn 6QxBfsqWcon StsStim c6QxBfsqWhán ngắt6QxBfsqW. GiờPZQD2fFv đâ6QxBfsqWy, RuStsSồi TrStsSâu chStsSết điStsS làmStsS PZQD2fFvcho StsSdưới PZQD2fFvđáy StsStâm hồn6QxBfsqW aStsSnh StsSchỉ StsScòn PZQD2fFvlà 6QxBfsqWmột khoả6QxBfsqWng trốStsSng rỗStsSng lớn6QxBfsqW, một6QxBfsqW kStsShoảng trốngPZQD2fFv khônStsSg cStsSó gìPZQD2fFv vPZQD2fFvà 6QxBfsqWkhông aPZQD2fFvi lPZQD2fFvấp nổi.
Nghe cóStsS PZQD2fFvtiếng a6QxBfsqWi 6QxBfsqWđang hỏiStsS mình,PZQD2fFv Mác-tStsSi-ni ngẩ6QxBfsqWng đầuPZQD2fFv n6QxBfsqWgạc nh6QxBfsqWiên, khô6QxBfsqWng 6QxBfsqWbiết bâ6QxBfsqWy giờPZQD2fFv còn6QxBfsqW cóStsS chuyện6QxBfsqW gPZQD2fFvì 6QxBfsqWđáng mấtStsS cô6QxBfsqWng bàPZQD2fFvn luậnPZQD2fFv PZQD2fFvnữa đây.
- AnPZQD2fFvh vừaStsS nó6QxBfsqWi g6QxBfsqWì vậy?
- 6QxBfsqWTôi đStsSang StsSbảo PZQD2fFvlà StsStất nhiênStsS a6QxBfsqWnh sẽPZQD2fFv nóStsSi cPZQD2fFvho cPZQD2fFvhị ấPZQD2fFvy PZQD2fFvbiết chứ?
Sự sốPZQD2fFvng cùng6QxBfsqW vớPZQD2fFvi nỗ6QxBfsqWi ghê6QxBfsqW sStsSợ v6QxBfsqWề sựStsS sống,6QxBfsqW 6QxBfsqWđã 6QxBfsqWtrở lại6QxBfsqW trêPZQD2fFvn gươStsSng mPZQD2fFvặt Mác-tStsSi-ni. 6QxBfsqWAnh k6QxBfsqWêu lên:
- LàmPZQD2fFv s6QxBfsqWao StsSđi nóiStsS ch6QxBfsqWo PZQD2fFvchị 6QxBfsqWấy biếPZQD2fFvt được.6QxBfsqW NPZQD2fFvhư tStsShế kStsShác nàPZQD2fFvo StsSanh bảo6QxBfsqW điStsS đếnPZQD2fFv PZQD2fFvđâm StsSchết chịStsS ấy.PZQD2fFv Ôi,StsS t6QxBfsqWôi biếtPZQD2fFv nóiPZQD2fFv tPZQD2fFvhế nào6QxBfsqW 6QxBfsqWvới chịPZQD2fFv ấStsSy bâyPZQD2fFv giStsSờ? T6QxBfsqWôi nói6QxBfsqW sStsSao bPZQD2fFvây giờ?
Mác-6QxBfsqWti-ni PZQD2fFvđưa lạiStsS tStsSay StsSlên PZQD2fFvbưng kPZQD2fFvín mắtPZQD2fFv. NhStsSưng, tuPZQD2fFvy 6QxBfsqWkhông nhìn,6QxBfsqW StsSanh StsSvẫn cả6QxBfsqWm PZQD2fFvthấy Mác-cô-nêPZQD2fFv bỗ6QxBfsqWng StsSnhiên giPZQD2fFvật mình6QxBfsqW. APZQD2fFvnh ngẩStsSng đầStsSu nhìn6QxBfsqW PZQD2fFvlên. GiêPZQD2fFv- mStsSa đã6QxBfsqW đứngPZQD2fFv ngaStsSy trưStsSớc cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rê,StsS 6QxBfsqWanh 6QxBfsqWđã ngStsShe tStsSin chưaPZQD2fFv? TStsShế PZQD2fFvlà hết,StsS chúng6QxBfsqW đStsSã bắn6QxBfsqW chPZQD2fFvết PZQD2fFvanh 6QxBfsqWấy rồi.
-----------
PZQD2fFv(1) NStsSguyên vă6QxBfsqWn lPZQD2fFvà "StsStheo PZQD2fFvSwiss guards"6QxBfsqW, tứcPZQD2fFv ĐộStsSi 6QxBfsqWcận v6QxBfsqWệ PZQD2fFvThuỵ Sĩ,6QxBfsqW PZQD2fFvvì đội6QxBfsqW cậ6QxBfsqWn vStsSệ trPZQD2fFvong cStsSác đ6QxBfsqWặc kPZQD2fFvhu thuộ6QxBfsqWc Giá6QxBfsqWo hoànPZQD2fFvg StsScó lệ6QxBfsqW đặStsSc biệ6QxBfsqWt tStsShuê tuStsSyển ngStsSười ThStsSuỵ SStsSĩ làmStsS cậnPZQD2fFv vệ.
(2) LPZQD2fFvinh mụcPZQD2fFv chuyên6QxBfsqW viPZQD2fFvệc giảPZQD2fFvng đạo,StsS làm6QxBfsqW pPZQD2fFvhép đ6QxBfsqWạo tronStsSg cáPZQD2fFvc trạPZQD2fFvi 6QxBfsqWgiam StsS(nhà tù)StsS, bệnhPZQD2fFv StsSviện, trStsSường hStsSọc, StsSquân đội.StsS Thườn6QxBfsqWg gọStsSi lStsSà c6QxBfsqWha tuPZQD2fFvyên uý.
(3) StsSTo con6QxBfsqWfess, confePZQD2fFvssion (t6QxBfsqWiếng 6QxBfsqWAnh): c6QxBfsqWũng l6QxBfsqWà 6QxBfsqWthú tStsSội, tựStsS thú.
(1) HiStsSs Revere6QxBfsqWnce (PZQD2fFvtiếng AnhStsS): PZQD2fFvcách xưn6QxBfsqWg h6QxBfsqWô kíStsSnh trọngStsS đPZQD2fFvối 6QxBfsqWvới lin6QxBfsqWh mục.
(2) 6QxBfsqWYour Make6QxBfsqWr (tiếStsSng APZQD2fFvnh): cũ6QxBfsqWng lPZQD2fFvà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.