You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà q4m3án biPGNFnh mởKDsx vàPGNFo sáPJTBng thứtiCJ ba.
Phiên tPJTBoà KDsxnày rấtPGNF nPJTBgắn KDsxvà đơnPJTB PJTBgiản. ĐKDsxó PGNFchỉ lPGNFà mộtPJTB hPGNFình thứcKDsx trốngPJTB rỗngq4m3 ditiCJễn PGNFra khônq4m3g tiCJquá tiCJhai mươiPJTB pq4m3hút. ThậKDsxt vậKDsxy, tiCJcó cPJTBần PGNFgì phảiq4m3 mKDsxất ntiCJhiều thờPGNFi KDsxgiờ? q4m3Không đượctiCJ quyềnq4m3 PGNFbào cPGNFhữa gq4m3ì cq4m3ả. ĐứngPGNF rq4m3a làmPJTB chứPGNFng, KDsxchỉ PGNFcó tênKDsx q4m3mật thtiCJám vàtiCJ tKDsxên PGNFsĩ qPJTBuan bịKDsx tPJTBhương, cùnKDsxg vớiPGNF mấyPGNF têntiCJ tiCJlính. BảnPJTB phPGNFán PGNFquyết đPGNFã đượcPJTB thảq4m3o sẵnPGNF ttiCJừ trước,PJTB Mông-ta-ne-tiCJli đãPGNF cóPJTB PGNFthông báoq4m3 đồntiCJg ýPJTB mPJTBột cácPGNFh khôntiCJg chínhPJTB tPJTBhức ntiCJhững gìKDsx hKDsxọ yêutiCJ cầu.PGNF CáKDsxc quaKDsxn q4m3toà lKDsxà viênPGNF đạiPJTB táPGNF PheraPGNFri, mộtKDsx thiếuq4m3 tátiCJ q4m3kỵ biPGNFnh địaKDsx phươnPGNFg PJTBvà PJTBhai sĩPJTB PGNFquan trontiCJg độiq4m3 cKDsxận vtiCJệ ctiCJủa GiátiCJo hoàngKDsx (tiCJ1), họtiCJ chẳnPJTBg cóPJTB việctiCJ gtiCJì nPGNFhiều đPJTBể PJTBlàm ctiCJả. KDsxHọ đọcPGNF ttiCJo bảPJTBn PGNFcáo PGNFtrạng, rồiKDsx nhữPJTBng ngườiPJTB làKDsxm ctiCJhứng đứngPGNF lêtiCJn nêuKDsx chứtiCJng cứ.KDsx SaPGNFu PGNFđó họKDsx kýq4m3 q4m3tên vq4m3ào bảq4m3n PGNFphán qKDsxuyết PGNFrồi lấyq4m3 giọngPJTB KDsxnghiêm PGNFtrang đọcq4m3 PGNFcho bPJTBị cáotiCJ ngheKDsx. RuồitiCJ TrâPJTBu tiCJlặng tiCJlẽ ngPJTBhe bảnKDsx ánPGNF. VàPGNF, theKDsxo q4m3hình tq4m3hức thôngPJTB thườPJTBng, kPJTBhi ngKDsxười tiCJta hỏiq4m3 cq4m3ó PGNFphát biểuKDsx gìKDsx khPJTBông, tiCJanh chỉtiCJ vộitiCJ vãq4m3 q4m3xua PGNFtay q4m3gạt đi.PJTB Giấq4m3u trPJTBong ngựcKDsx q4m3anh tiCJlà chiq4m3ếc mùiq4m3 q4m3xoa màPJTB Mông-ta-ne-liKDsx đq4m3ã đánPJTBh rơi.q4m3 Suốtq4m3 đêmPGNF PGNFqua aKDsxnh đãPJTB htiCJôn KDsxvà KDsxkhóc chiếq4m3c khq4m3ăn đóPGNF q4m3như PGNFhôn vàKDsx khóKDsxc mộtPGNF siPGNFnh q4m3linh. GiờKDsx đâKDsxy gươngq4m3 mặtPJTB anq4m3h xanPJTBh xaPGNFo q4m3và PGNFthờ thẫn,PJTB vàKDsx mắtKDsx aPGNFnh vq4m3ẫn PJTBcòn ngấnq4m3 lệ.PJTB Hq4m3ai tPJTBiếng q4m3"Xử btiCJắn" cPJTBhẳng táPGNFc KDsxđộng q4m3gì đếnq4m3 anq4m3h. Khq4m3i nq4m3ghe haPGNFi tKDsxiếng ấytiCJ, antiCJh chỉtiCJ mtiCJở KDsxto PJTBđồng tửKDsx trotiCJng đKDsxôi mắt,PJTB vàPGNF PJTBchỉ cPGNFó tPJTBhế thôi!
PGNFKhi PJTBmọi thtiCJủ tụPGNFc q4m3đã xoPJTBng, viêKDsxn GiPGNFám bPJTBinh rKDsxa lệnh:
PGNF- ĐưaKDsx q4m3ông PGNFta vPJTBề phòngPJTB giam.
q4m3Viên độiPJTB cốq4m3 cầmtiCJ nướcPJTB mắPGNFt, sờq4m3 PJTBvào KDsxthân tiCJhình q4m3im phănPJTBg phắcKDsx ấy.tiCJ KDsxRuồi Tq4m3râu hơq4m3i gPGNFiật mìnhtiCJ ngoảnhKDsx lại.
- PGNFÀ, phải!PJTB Tôiq4m3 KDsxquên mất.
Nét mặtKDsx viêPGNFn GiPGNFám biKDsxnh pq4m3hảng phấKDsxt mộtq4m3 vKDsxẻ gìtiCJ nhPJTBư KDsxlà thươngPJTB PGNFhại. HtiCJắn PJTBta bảq4m3n chấttiCJ cPGNFũng khôq4m3ng KDsxphải làPGNF mộPGNFt ngưq4m3ời đPJTBộc q4m3ác vPJTBà vPGNFai trKDsxò hắnKDsx phảitiCJ đóngPJTB q4m3mấy tuPGNFần tiCJnay lPJTBàm chtiCJo chínhPJTB hắnPJTB tq4m3rong thâPJTBm tâmPJTB cũnPGNFg thấytiCJ nPGNFgượng ngùng.tiCJ Giờq4m3 đâq4m3y khq4m3i đtiCJã đượcKDsx viKDsxệc củaPJTB PJTBmình, hắnPJTB sPJTBẵn lònq4m3g nhPJTBân nhưPJTBợng trPGNFong mọiPJTB chuyệKDsxn ntiCJhỏ nàtiCJo thuộcq4m3 q4m3quyền hắn.
Đưa mắtPJTB nhìnKDsx cáPGNFnh KDsxtay thâmKDsx tíPGNFm sưngtiCJ phồnPJTBg củaPGNF RuồiPJTB Tq4m3râu, hắKDsxn bảo:
- CátiCJc ôtiCJng khôtiCJng cPGNFần cùmq4m3 q4m3nữa cũnq4m3g được.PJTB CKDsxó thtiCJể tiCJcho ônKDsxg tq4m3a trởq4m3 lạiKDsx phPJTBòng giKDsxam cũ.
Rồi quaq4m3y vềKDsx phíq4m3a đứaPJTB cháuPGNF, hắntiCJ tiCJnói thêm:
- Bq4m3uồng giaKDsxm tửKDsx tùPGNF ẩtiCJm ướtq4m3 vàPJTB KDsxâm q4m3u quKDsxá. ĐâytiCJ PGNFthực rKDsxa cũnKDsxg chỉtiCJ làtiCJ KDsxvấn đềq4m3 tPGNFhủ tụKDsxc màtiCJ thôi.
Hắn bốKDsxi rPGNFối hKDsxo PGNFlên mấyPJTB PJTBtiếng vàq4m3 đổiKDsx chânKDsx đứng.q4m3 RồPGNFi hắnq4m3 PJTBbỗng gọq4m3i gitiCJật tq4m3ên độiKDsx vPGNFừa giảPGNFi PJTBRuồi TrâtiCJu rPGNFa KDsxtới cửa.
- Ôq4m3ng đội,q4m3 chKDsxờ mộtPGNF chút.tiCJ TPJTBôi KDsxmuốn q4m3nói vớPJTBi ôtiCJng tPGNFa mPGNFấy câu!
Ruồi KDsxTrâu đứngPJTB itiCJm kPGNFhông KDsxnhúc KDsxnhích. q4m3Hình nhưPGNF tiq4m3ếng PJTBnói củaKDsx PheraPJTBri khônPGNFg lọttiCJ PGNFvào tiCJtai anh.
- ÔKDsxng KDsxcó tiCJmuốn nPJTBhắn gìPGNF vKDsxới bạnPGNF btiCJè vàPJTB thânKDsx thíPGNFch khPGNFông?... TôPJTBi chắcq4m3 ônq4m3g cótiCJ ngườitiCJ thâq4m3n chứ?
Không tiCJmột tiPJTBếng trảPJTB lời.
- VKDsxậy ôntiCJg cPJTBứ nghKDsxĩ điPGNF KDsxrồi nKDsxói vớiPJTB tôPJTBi hoPGNFặc KDsxvới lPJTBinh mụcKDsx tuyPGNFên PGNFuý (2PJTB). TPJTBôi sKDsxẽ đôntiCJ đốcPJTB thKDsxực hiệnq4m3 lờPGNFi ntiCJhắn củaKDsx ôntiCJg. NhtiCJưng tPJTBốt hơnq4m3 làKDsx ôPGNFng KDsxnhắn lạiPGNF cPJTBha tuyq4m3ên uýtiCJ. CKDsxha đếntiCJ PJTBngay tiCJbây giờq4m3 PJTBvà sẽPJTB ởPGNF vPJTBới ôKDsxng suốPGNFt đPGNFêm KDsxnay. NếuKDsx ônPGNFg còtiCJn KDsxcó nPGNFguyện vọngPGNF gq4m3ì kKDsxhác tiCJnữa thì...
Ruồi TrâPJTBu nhìntiCJ lên:
- ÔnPJTBg hãyPGNF nóiKDsx vPJTBới lq4m3inh mụPGNFc rằnKDsxg tôiPGNF cPGNFhỉ muPGNFốn PGNFở mộPJTBt mPJTBình. TôtiCJi kPGNFhông cq4m3ó bạnPGNF bPGNFè KDsxmà cũngPGNF chẳPGNFng PJTBnhắn gq4m3ì cả.
- NhưPJTBng KDsxông cũnKDsxg muốntiCJ xưngPGNF tiCJtội KDsx(3) chứ.
q4m3- PJTBTôi lPGNFà PJTBngười vôPGNF thần.q4m3 TôiPJTB chẳngPGNF muốnPGNF gìq4m3 KDsxkhác hơtiCJn ngoPJTBài việcKDsx đượKDsxc yPGNFên tĩnh.
Ruồi Trâuq4m3 q4m3nói vq4m3ới giPJTBọng đơntiCJ điệq4m3u, bìnPJTBh thảKDsxn, KDsxkhông KDsxcó vẻq4m3 gìPGNF lPGNFà kq4m3hiêu khíchq4m3 hoq4m3ặc bựcPGNF dọc,tiCJ rồtiCJi tPGNFừ tq4m3ừ qtiCJuay q4m3gót bướcPJTB q4m3ra cửa.PJTB Nhưnq4m3g rPJTBa đq4m3ến cPJTBửa thìKDsx PGNFanh lq4m3ại dừngKDsx bước:
- PJTBÔng đạiKDsx tq4m3á, tôtiCJi tiCJcòn tiCJquên mq4m3ột việc.tiCJ tiCJTôi chỉPGNF yKDsxêu PGNFcầu ôPGNFng chtiCJiếu PJTBcố PJTBmột điềutiCJ q4m3là: sángPGNF tiCJmai xtiCJin q4m3ông đừngq4m3 đểtiCJ q4m3cho hPGNFọ tróKDsxi q4m3hoặc PGNFbịt tiCJmắt tôi.tiCJ TôPJTBi PGNFsẽ đứtiCJng yên.
*
* *
Tới sáPGNFng ngPJTBày thPJTBứ tPGNFư, q4m3khi KDsxmặt trờPJTBi vừaKDsx lóKDsx, RuồiPGNF TrâuPJTB đãtiCJ bịPJTB dtiCJẫn rKDsxa sântiCJ. PJTBAnh khậPGNFp khiễq4m3ng KDsxrõ néttiCJ hPGNFơn mtiCJọi tiCJkhi. Dựaq4m3 hẳnq4m3 KDsxvào tatiCJy viênPJTB đKDsxội, Ruồiq4m3 TrâtiCJu PJTBlê bướcKDsx, KDsxrõ rtiCJàng vớiKDsx vẻtiCJ khóKDsx kKDsxhăn vq4m3à đaKDsxu đớn.
Nhưng mọiPGNF vẻtiCJ q4m3phục q4m3tùng mỏiPJTB PGNFmệt PGNFđã bPJTBiến mấq4m3t tiCJtrên tiCJmặt anhPGNF. NhữngPJTB nPGNFỗi q4m3kinh hoàngq4m3 q4m3ma PGNFquái đãPJTB đáKDsxnh gụKDsxc PGNFanh PGNFtrong cảnhKDsx tịtiCJch liêu,PGNF cKDsxùng tiCJnhững PJTBảo ảntiCJh vPGNFà q4m3những gPJTBiấc mtiCJơ trq4m3ong thếtiCJ giq4m3ới âPGNFm PGNFu q4m3nay đềutiCJ đq4m3ã taPGNFn theKDsxo đêmPGNF tối.tiCJ NgatiCJy saPJTBu PJTBlúc vKDsxầng đq4m3ông toảKDsx sáng,PJTB PJTBkhi RuồiPGNF PGNFTrâu phảPGNFi đốPJTBi diệnPJTB KDsxvới kẻtiCJ thù,KDsx q4m3thì tinPJTBh ttiCJhần chiếnPGNF KDsxđấu ctiCJủa anPGNFh đKDsxã PGNFtrỗi dKDsxậy, anPGNFh khôngq4m3 cótiCJ gìPGNF KDsxsợ tiCJhãi cả.
Trước bq4m3ức tPJTBường lPJTBeo đầyKDsx dq4m3ây tKDsxhường xuâtiCJn, KDsxsáu tatiCJy sKDsxúng tiCJđược lệnhKDsx chọnq4m3 đq4m3i hànhq4m3 quyếtPJTB đãtiCJ dàtiCJn thàPGNFnh hànq4m3g ngq4m3ang. Đâq4m3y KDsxchính làq4m3 bứcq4m3 tườnq4m3g PGNFnứt nẻKDsx tiCJvà đổPJTB nátKDsx mKDsxà anPJTBh đãPJTB trèoPGNF xPJTBuống tq4m3rong PJTBcái đêq4m3m PGNFbất hạnhKDsx ấtiCJy đtiCJể hòngPGNF tPGNFrốn thoátPJTB. PGNFMấy ngườitiCJ línKDsxh đứPGNFng nKDsxghiêm, taPGNFy cầtiCJm súntiCJg q4m3mà vẫtiCJn rưntiCJg q4m3rưng nq4m3ước mắPGNFt. HPJTBọ cảmKDsx thấyKDsx điềuPGNF ktiCJinh PGNFkhủng ngoàq4m3i sứcPJTB tưởngKDsx tưtiCJợng kq4m3hi PJTBnghĩ rằngtiCJ ctiCJhính KDsxtay mìnPGNFh PJTBphải gKDsxiết q4m3Ruồi TPJTBrâu. PJTBCon ngườiq4m3 KDsxcó ntiCJhững cPGNFâu ứq4m3ng đốPJTBi PGNFsắc sảPJTBo, cPGNFó PJTBtiếng tiCJcười vPJTBui bấtKDsx tutiCJyệt, PGNFcó tKDsxinh thPGNFần dũPGNFng cảmKDsx q4m3chói lọiKDsx KDsxvà KDsxdễ KDsxlan tPJTBruyền ấyPJTB đKDsxã nhPJTBư mtiCJột tPJTBia nắKDsxng q4m3ấm PGNFsoi rọq4m3i vKDsxào cuộcq4m3 đtiCJời PJTBu ámq4m3, q4m3buồn ttiCJhảm KDsxcủa họ.KDsx Vậyq4m3 màPJTB gPJTBiờ đâyPJTB PJTBcon ngườiKDsx PJTBấy ptiCJhải cPGNFhết, q4m3phải chếtKDsx vìq4m3 chítiCJnh taKDsxy họ,PGNF nPGNFhư thPJTBế khácKDsx nàq4m3o KDsxhọ q4m3sắp pPJTBhải tPGNFrông tPJTBhấy mặtPJTB trKDsxời tiCJchói lọKDsxi pPJTBhụt tắt.
Một lỗq4m3 huyPJTBệt dPGNFưới gốcKDsx mq4m3ột cPJTBây vảKDsx ctiCJao KDsxlớn đatiCJng KDsxchờ đợitiCJ RuồiPGNF Trâu.PJTB LỗPJTB hPGNFuyệt đKDsxó dPGNFo nKDsxhững bPJTBàn tKDsxay khôPGNFng tìtiCJnh nguyPGNFện đãq4m3 đàoq4m3 nêPGNFn KDsxđêm qutiCJa vàKDsx vtiCJới nhKDsxững giọttiCJ nưtiCJớc mắtKDsx rPGNFơi ttiCJrên nhữngKDsx PJTBbàn xẻtiCJng. ĐtiCJi tiCJngang qtiCJua đó,PGNF RKDsxuồi TPGNFrâu mỉmPGNF cưKDsxời nhìKDsxn lỗPGNF hutiCJyệt tốiKDsx KDsxđen, nhPJTBìn q4m3những ngPGNFọn cỏPGNF hPGNFéo tàPJTBn q4m3bên cạnhPJTB huyKDsxệt. AnKDsxh kPGNFhoan khq4m3oái hítKDsx mộtKDsx htiCJơi dq4m3ài đPGNFể thưởnKDsxg thứcPGNF PJTBmùi q4m3thơm củatiCJ vạtPGNF đấtiCJt tiCJmới tinPGNFh khôi.
Khi đếPJTBn gầnPJTB tiCJthân cPGNFây, viênKDsx độiKDsx đứq4m3ng sPGNFững lPJTBại. Ruq4m3ồi Tq4m3râu ngKDsxoảnh lạiPGNF nhìKDsxn anPJTBh taPJTB, rồiKDsx nởKDsx mộtq4m3 KDsxnụ cười:
- Tq4m3ôi đứngPGNF đâtiCJy phảiq4m3 chăng,tiCJ ôngPJTB đội?
Viên độiPGNF níKDsxn lặngPGNF PGNFgật đKDsxầu. tiCJAnh tPGNFa nghẹnPJTB ngàPJTBo, tPGNFiếc rằngKDsx đãPGNF khôPGNFng nóPGNFi đượcPJTB mKDsxột lờiq4m3 nKDsxào, vPGNFí KDsxdù PJTBlời nóKDsxi nàyPGNF cóPJTB thểtiCJ cứuPGNF sốngPGNF PGNFđược KDsxRuồi Trâu.q4m3 PJTBTrong sâq4m3n q4m3đã tềKDsx tPGNFựu đPGNFông đủq4m3 KDsxcả: vtiCJiên tiCJGiám q4m3binh, chtiCJáu hắPGNFn, viPGNFên tPJTBrung uPJTBý kỵq4m3 bq4m3inh làmq4m3 nhiPJTBệm vq4m3ụ chỉPJTB huq4m3y tiCJviệc hànhtiCJ qtiCJuyết, ngườiKDsx PJTBy PGNFsĩ vàPGNF mộttiCJ linPGNFh mục.PJTB Hq4m3ọ q4m3bước PGNFlên vớiKDsx nhữngPGNF bộq4m3 mặtPGNF nghiêq4m3m trọnKDsxg, nhưKDsxng q4m3đã KDsxnửa phầtiCJn sượngPGNF sùKDsxng trướcq4m3 cặKDsxp mắtPGNF tKDsxươi cưq4m3ời q4m3và sánq4m3g ngKDsxời vẻq4m3 ngPGNFạo nghPJTBễ cKDsxủa q4m3Ruồi Trâu.
- ChPJTBào... chtiCJào ctiCJác qutiCJý ôngq4m3! Áiq4m3 chà,tiCJ cảKDsx ChPJTBa tKDsxuyên KDsxuý q4m3tôn KDsxkính (tiCJ1) cũPJTBng dậyq4m3 sớPGNFm thếq4m3 cPGNFơ tiCJà!... Đạq4m3i PJTBuý, ôngtiCJ cóq4m3 mtiCJạnh giỏiKDsx khôngq4m3? Chq4m3ắc đốitiCJ vớitiCJ ôq4m3ng, cuộcq4m3 gq4m3ặp gỡq4m3 hq4m3ôm naq4m3y củatiCJ cKDsxhúng PJTBta sPGNFẽ dtiCJễ tiCJchịu PGNFhơn KDsxlần trướq4m3c phảiq4m3 khônKDsxg ạ?tiCJ ÀKDsx, tôitiCJ thq4m3ấy cánhtiCJ PJTBtay ôntiCJg vẫPJTBn còq4m3n băPGNFng PGNFbó tiCJtreo tKDsxrước ngựcq4m3 kìKDsxa! ChỉPGNF tạitiCJ q4m3lần tPGNFrước tôtiCJi bắnKDsx hPGNFụt đóq4m3 thôPJTBi. NhữntiCJg taKDsxy thitiCJện xạKDsx nàKDsxy chắPJTBc btiCJắn kháPJTB hơq4m3n... KDsxphải khKDsxông, cáctiCJ bạn?
Ruồi TrPJTBâu đưatiCJ mắtKDsx KDsxnhìn mKDsxột lượtq4m3 nhPJTBững bộtiCJ mặtq4m3 PGNFủ PGNFdột ctiCJủa mKDsxấy ngườitiCJ lính:
- PJTBDù stiCJao lPJTBần nàyPGNF khôngtiCJ pPGNFhải băngKDsx bóPGNF trKDsxeo trq4m3ước PJTBngực nữPJTBa đâKDsxu. PJTBNào! Nàoq4m3! Sq4m3ao tiCJvẻ PGNFmặt cq4m3ác PJTBbạn trôngPJTB thiểuq4m3 nãoq4m3 đKDsxến thếKDsx? NghiKDsxêm! tiCJVà PGNFbắn chtiCJo thậtPGNF trúngPJTB vtiCJào nPJTBào. RồKDsxi cPGNFác tiCJbạn sẽtiCJ KDsxcó nhiềuPJTB viPJTBệc q4m3phải tiCJlàm, màtiCJ cứKDsx PJTBnhư tiCJthế nPGNFày q4m3không biếtKDsx cótiCJ KDsxlàm ntiCJổi khôngPJTB. BâyKDsx giờPJTB KDsxcác btiCJạn đượcPJTB PJTBquyền tậpPJTB trưtiCJớc tq4m3hì cPGNFòn gìPJTB bằng.
- HPJTBỡi con...
Vị ltiCJinh mụctiCJ tiếnKDsx lq4m3ên nKDsxgắt lờitiCJ anhtiCJ. NKDsxhững ngKDsxười khácPGNF đềuPJTB PGNFlùi lạtiCJi q4m3phía sPJTBau, đểq4m3 mặPJTBc PJTBhai ngườiPGNF PJTBvới nhau.
- CtiCJhỉ PGNFcòn ítPJTB pKDsxhút nữaq4m3 làq4m3 cPJTBon PGNFsẽ KDsxvề vớiKDsx ĐấnPJTBg PGNFSáng TạtiCJo KDsx(2) tiCJra coPGNFn. NKDsxhững tiCJgiây PJTBphút cuốiq4m3 cPGNFùng nàyq4m3 làtiCJ dPJTBành cPJTBho cotiCJn đểq4m3 ănPJTB nănKDsx sámPJTB hối,PGNF cotiCJn cq4m3hớ PJTBnên dq4m3ùng KDsxvào vitiCJệc nPJTBào kq4m3hác. Cq4m3ha PGNFxin KDsxcon, cKDsxon thửPJTB nq4m3ghĩ xePJTBm, nPGNFếu chKDsxết mPGNFà khôngq4m3 đưtiCJợc chịKDsxu ptiCJhép PGNFgiải tội,KDsx lq4m3òng PJTBcòn huPGNFng KDsxdữ thìPGNF đánKDsxg sợq4m3 btiCJiết baKDsxo! ChPGNFờ đếnq4m3 ktiCJhi cq4m3on KDsxđứng trưq4m3ớc ĐấKDsxng PhánPGNF PGNFXét PJTB(3) cq4m3ủa coKDsxn thPJTBì lúq4m3c ấtiCJy ăq4m3n nătiCJn đãtiCJ PJTBmuộn PJTBrồi. PGNFSắp PJTBlại gtiCJần ngaPGNFi báq4m3u vôq4m3 cùngPGNF tôPGNFn nghiêPJTBm cPJTBủa Ngườq4m3i tiCJmà coq4m3n vtiCJẫn cPGNFứ cPJTBười đùaPGNF nhPJTBư thPGNFế đượctiCJ sao?
- CườitiCJ đùaKDsx ưPGNF, thưaq4m3 chPGNFa tônq4m3 kínhKDsx? TôitiCJ tưởngtiCJ cq4m3ái bPGNFài gtiCJiáo lKDsxý cỏPJTBn coq4m3n ấyq4m3 PGNFchỉ đểKDsx PGNFcho nhữnq4m3g ngườiPGNF cùnKDsxg KDsxphía vớiKDsx chtiCJa ngPJTBhe thq4m3ôi chtiCJứ! BatiCJo giKDsxờ đếntiCJ lượq4m3t chúnq4m3g tôiKDsx, chPJTBúng tôPJTBi sẽPGNF KDsxdùng KDsxtrọng phq4m3áo chứtiCJ cPGNFhẳng dùngKDsx đếnKDsx dătiCJm kKDsxhẩu sKDsxúng khtiCJai hậuPJTB cũtiCJ kỹPJTB nPJTBày đâu!PGNF q4m3Và PGNFlúc bấytiCJ gitiCJờ cáPGNFc vịPJTB PGNFsẽ thPGNFấy KDsxchúng KDsxtôi cườiq4m3 PGNFđùa đếnPGNF đâu.
- CácKDsx coq4m3n sẽtiCJ dùPGNFng ttiCJrọng phq4m3áo ưPGNF? KDsxÔi! ThậtPJTB tiCJlà PJTBvô phúcKDsx q4m3cho tiCJcon qutiCJá! CPJTBon vẫnPGNF cPGNFhưa hiểKDsxu rằngKDsx coPGNFn đaPJTBng đứngKDsx trênq4m3 bờtiCJ vựctiCJ thq4m3ẳm đángKDsx sợtiCJ nhưtiCJ PJTBthế ntiCJào haKDsxy sao?
Ruồi TrPJTBâu PJTBngoái đầuKDsx nhq4m3ìn lPGNFỗ huyệPJTBt mởKDsx rộtiCJng stiCJau lưntiCJg mình.
- VPJTBậy cha..KDsx. KDsxcha tKDsxôn kínhKDsx ttiCJưởng rằngtiCJ đặtPGNF đượcPJTB tôiKDsx xuốPGNFng đq4m3ấy lKDsxà xonPJTBg chuyệntiCJ vớitiCJ tKDsxôi rồiKDsx tiCJhay saPJTBo? CóKDsx lKDsxẽ cáctiCJ KDsxvị ctiCJòn cq4m3hặn mộtKDsx phiếnPJTB đKDsxá lêPJTBn mồPGNF tPJTBôi PJTBđể PJTB"ba nKDsxgày satiCJu" tôq4m3i... tôitiCJ tiCJkhỏi sốngPGNF ltiCJại chq4m3ứ gìtiCJ? tiCJ(4) Chớq4m3 sợq4m3, q4m3Cha PJTBtôn PJTBkính ạ!PGNF TôiPJTB sẽPJTB kPJTBhông xPJTBâm phtiCJạm vàKDsxo qtiCJuyền củaq4m3 cq4m3ác vịPJTB tronPGNFg ntiCJhững tPJTBrò diễPGNFn kịchPJTB KDsxrẻ tiềPGNFn nàyKDsx đâu.PJTB ĐặtPJTB tKDsxôi PGNFxuống đâu,KDsx tPJTBôi sẽPGNF nằPGNFm yênKDsx ởPJTB PJTBđấy nhưKDsx mộKDsxt cotiCJn... cPJTBon chuộtPJTB vậyKDsx. Nhưnq4m3g, dKDsxù sPJTBao mặq4m3c lòntiCJg, ctiCJhúng tôtiCJi vẫnPGNF sKDsxẽ dùntiCJg đếPJTBn trọngq4m3 pPJTBháo đấy.
Vị liKDsxnh mụcPJTB kêPJTBu lên:
- ÔiPGNF! LạytiCJ ChútiCJa lPGNFòng lq4m3ành vôPGNF cùnPGNFg! XtiCJin ChúPGNFa thtiCJa tộiq4m3 PJTBcho kẻq4m3 bấtiCJt hKDsxạnh này!
Viên q4m3trung q4m3uý kỵPJTB biPJTBnh, gPJTBiọng ồq4m3 ồPGNF khấn:
- Amen!
CòKDsxn viêKDsxn đạiq4m3 táPJTB vàPGNF đứtiCJa PGNFcháu PJTBthì stiCJùng kPJTBính lKDsxàm dấPGNFu thánhPJTB giá.
Thấy rõPJTB rằKDsxng tiCJkhuyên bKDsxảo PJTBnữa q4m3cũng chẳngPGNF tiCJđi tiCJđến đâPJTBu, KDsxvị liPGNFnh mụPJTBc PJTBđành phảPJTBi PJTBtừ bỏKDsx PGNFcông việcPJTB vq4m3ô kếtPGNF quảPGNF q4m3của mìntiCJh. q4m3Ông bưtiCJớc satiCJng bêtiCJn cạKDsxnh, lắq4m3c đầu,KDsx PGNFmồm lầtiCJm PJTBrầm cầPGNFu ktiCJinh. tiCJChỉ trotiCJng PJTBphút ctiCJhốc, cKDsxông vq4m3iệc chuẩnq4m3 tiCJbị ngắPGNFn gọnPGNF tiCJvà KDsxđơn gPJTBiản đềuKDsx đãPJTB đượcq4m3 hKDsxối PGNFhả làmPJTB xonPJTBg. Ruồiq4m3 KDsxTrâu rPJTBa đứngPGNF đúngPGNF tiCJvào chPJTBỗ củaKDsx mìKDsxnh vPJTBà quaPJTBy PJTBlại thoángtiCJ nhìKDsxn lPJTBên cảnhPJTB tiCJhuy hoàngtiCJ chKDsxói chatiCJng KDsxánh KDsxsáng vàngq4m3 PJTBvà đỏKDsx củaPJTB mặtq4m3 trờq4m3i PJTBđang mọcPGNF. MộtPGNF lầnq4m3 nữaKDsx RuồitiCJ TKDsxrâu lPGNFại yPGNFêu tiCJcầu khPGNFông bịq4m3t mPJTBắt. NtiCJhìn KDsxvẻ mặttiCJ PGNFnhư tháKDsxch PJTBthức củq4m3a PGNFanh, PGNFviên PGNFđại PJTBtá PJTBđành miễPGNFn cưỡngtiCJ đồq4m3ng PGNFý. PJTBCả tiCJhai ngưPJTBời đềutiCJ quênKDsx rằPJTBng nhPGNFư thếKDsx q4m3họ PJTBcó tPJTBhể làq4m3m ảnhPJTB hưởngtiCJ tiCJtới tiPJTBnh thầq4m3n qq4m3uân sĩ.
Ruồi TrâutiCJ đứngPJTB qPJTBuay thẳngPJTB mặttiCJ vtiCJề pPGNFhía hq4m3ọ vtiCJà PJTBmỉm cPJTBười. NhữKDsxng cáq4m3nh tq4m3ay cầmKDsx súnq4m3g ruPJTBn lPJTBên. AtiCJnh bảo:
- Tq4m3ôi hoàKDsxn totiCJàn sẵq4m3n sKDsxàng rồi.
Viên trunPGNFg PGNFuý bướKDsxc lPGNFên phtiCJía trưPJTBớc, ngPGNFười rq4m3un rutiCJn tiCJvì q4m3xúc động.PGNF PJTBHắn cPJTBhưa hềPGNF chỉq4m3 huq4m3y xPGNFử bắKDsxn tiCJbao giờ.
- ChPJTBuẩn bị...q4m3 KDsxNhằm! Bắn!
Ruồi TrâtiCJu hPGNFơi lạngPGNF ngườiq4m3 đi,KDsx nhPGNFưng lấPJTBy nq4m3gay lạitiCJ đượcq4m3 KDsxthăng bPGNFằng. MộtPJTB viq4m3ên đạnPGNF bKDsxắn khônKDsxg vPGNFững q4m3đã sưq4m3ợt trêq4m3n mtiCJá q4m3anh. tiCJVài giọtq4m3 tiCJmáu loPJTBang trPJTBên cổq4m3 PGNFáo trắPGNFng. MPJTBột vPGNFiên kháPJTBc trtiCJúng tiCJvào chân,KDsx ptiCJhía trPGNFên PGNFđầu gốtiCJi. Kq4m3hi khtiCJói q4m3tan thìPGNF đáPGNFm KDsxlính thấPJTBy PJTBanh vẫnPGNF đứnq4m3g, vẫnPJTB mỉmtiCJ cưPJTBời nPGNFhư cũq4m3 vPJTBà đantiCJg ltiCJấy PJTBbàn taPGNFy tàq4m3n PJTBtật qPJTBuệt máq4m3u trênq4m3 má.
Anh nói:
- BắnPGNF xoàtiCJng PJTBquá rồi,KDsx cáKDsxc bạnq4m3 ạ!
GKDsxiọng PGNFnói tKDsxrong tPGNFrẻo vàPGNF khúPGNFc trKDsxiết củtiCJa KDsxanh khắq4m3c tiCJsâu tiCJvào tq4m3im nhữngtiCJ ngườiPGNF PGNFlính ktiCJhốn PGNFkhổ đangPJTB q4m3hết sứcKDsx bPJTBàng hoq4m3àng vKDsxà bốq4m3i rối.
- KDsxCác bạnKDsx thửKDsx bắnPJTB lq4m3ại xePGNFm nào!
Toàn q4m3bộ htiCJàng líntiCJh đềutiCJ rPJTBùng mìnhKDsx PJTBsởn gáKDsxy KDsxvà rq4m3ên rtiCJỉ. NgườtiCJi nKDsxào PJTBngười ntiCJấy nPGNFhằm chệchPGNF saKDsxng bêPJTBn cạnh,KDsx thầmKDsx mKDsxong q4m3viên đạnPJTB kếtq4m3 tiCJliễu KDsxtính mPGNFệnh RuPJTBồi Trâuq4m3 ltiCJà cPJTBủa ngườiKDsx tiCJbên q4m3cạnh chứq4m3 khônPJTBg phảq4m3i ctiCJủa q4m3mình. PJTBRuồi TrâuPJTB thìPJTB vẫnPGNF cKDsxứ đq4m3ứng thảnPGNF nKDsxhiên, PJTBmỉm cườiPJTB nKDsxhìn tiCJhọ. KDsxHọ chỉPJTB biêntiCJ ctiCJuộc xtiCJử tPJTBử thtiCJành mộtq4m3 cuộcq4m3 giếtq4m3 ctiCJhóc trPGNFong lPJTBò mổ,KDsx q4m3và bâtiCJy giờPGNF hPGNFọ lạiPGNF phảq4m3i làtiCJm tiCJlại KDsxtừ đầutiCJ cáKDsxi q4m3công việcKDsx gtiCJhê rợntiCJ nàyq4m3. PJTBĐám línhKDsx độtPJTB nPGNFgột hoảnq4m3g víPJTBa, họKDsx htiCJạ súPGNFng đtiCJứng PJTBnghe q4m3những lờiPGNF q4m3mắng mỏKDsx vàKDsx KDsxchửi rủtiCJa điênKDsx cuồnPGNFg củatiCJ cácPGNF viêPGNFn sPJTBĩ quanq4m3. HtiCJọ sPJTBững sờtiCJ vàq4m3 hãiPGNF hùnKDsxg giq4m3ương mắKDsxt nhìnPJTB ngưPGNFời vừaq4m3 bịq4m3 họPGNF btiCJắn màtiCJ chẳngtiCJ htiCJiểu stiCJao ôPJTBng PJTBta vẫnq4m3 khôngtiCJ chết.
Viên GiáKDsxm bitiCJnh vKDsxung tiCJnắm đấmKDsx trướq4m3c mặtPJTB KDsxhọ. HPJTBắn lồngKDsx lộtiCJn KDsxquát thq4m3áo, bắtPJTB họPJTB phảiKDsx PGNFđứng vàoPJTB q4m3vị trKDsxí, giưq4m3ơng súnPJTBg KDsxlên vàPGNF KDsxhối hKDsxả làmPJTB mPJTBau tiCJcho xotiCJng chuPJTByện. NhưnPGNFg chíPGNFnh hắnKDsx cPJTBũng hoq4m3àn ttiCJoàn PGNFmất tinq4m3h tiCJthần khônPJTBg kháPGNFc gìtiCJ bọnq4m3 lPJTBính. KDsxHắn khôKDsxng tiCJdám nq4m3hìn vàoPGNF PGNFcái thPGNFân hìnPGNFh khủngPGNF khiq4m3ếp kitiCJa cPGNFứ đứngtiCJ trPGNFơ trơq4m3 màq4m3 khPJTBông chịPGNFu ngq4m3ã xuốnPGNFg. HắKDsxn giậtq4m3 nPGNFảy mìtiCJnh q4m3và q4m3run PGNFbắn lKDsxên ktiCJhi PJTBnghe giọngtiCJ cPGNFhế giq4m3ễu q4m3của RuồiPGNF Trâu:
- ĐạPJTBi tKDsxá, saKDsxo sángtiCJ hôq4m3m naPGNFy ôPJTBng lq4m3ại đPGNFưa PJTBra mộPGNFt độiq4m3 líKDsxnh xoàngPJTB tPJTBhế. ĐểPGNF tôq4m3i PGNFxem tôtiCJi ctiCJó PGNFthể điềuPGNF khiểnq4m3 htiCJọ kPGNFhá htiCJơn q4m3không! Nào,PGNF cáq4m3c bạn!q4m3 PGNFKìa, cậKDsxu đứKDsxng pq4m3hía bêKDsxn tráiKDsx kPGNFia, tiCJnâng súPGNFng q4m3cao lênPGNF chứ!q4m3 Chq4m3úc phtiCJúc chPJTBo tấmq4m3 lònPJTBg củatiCJ q4m3cậu, cậuKDsx bạnq4m3 ạq4m3! TPGNFrong taq4m3y cậutiCJ làq4m3 súnKDsxg trậntiCJ đấyPGNF PGNFchứ khôntiCJg phPGNFải xotiCJong chPGNFảo đâuPJTB nPGNFhé! KDsxNhắm thPGNFẳng cPJTBả chPJTBưa? NàtiCJo, tiCJbây giờ...tiCJ cKDsxhuẩn bị.PJTB.. nhằm!...
Viên đạiPGNF tátiCJ nhảPJTBy xổPGNF lênq4m3, cướpKDsx lờPJTBi aq4m3nh, hét:
- Bắn!
Để chPJTBo ngq4m3ười bPGNFị bắq4m3n tựPGNF cPGNFhỉ tiCJhuy cuộPGNFc xtiCJử bắnq4m3 q4m3của mìnPGNFh q4m3thì q4m3ai màPGNF cPGNFhịu được.
Sau lotiCJạt q4m3đạn tiCJlộn xPJTBộn vPJTBà tiCJvô tổPGNF cq4m3hức, đáPJTBm línhtiCJ bỏtiCJ PJTBhàng ngũq4m3 rutiCJn rẩPGNFy đứngq4m3 túKDsxm tụmKDsx lạitiCJ vớiPJTB nhtiCJau, mắPGNFt ngơKDsx ngPJTBác, tiCJsững sq4m3ờ nKDsxhìn tiCJvề phq4m3ía trq4m3ước. Mộq4m3t têntiCJ línKDsxh thậmPGNF chíPGNF cònPJTB khônPGNFg bấmPGNF tiCJcò, quănPJTBg sPJTBúng, PGNFngồi sụpPJTB xuốnPJTBg đtiCJất mKDsxà rênPJTB rỉ:
- TôiPJTB cKDsxhịu thôi,PJTB tôiKDsx chịuKDsx thôi!
Khói dầntiCJ tiCJtan, PJTBbay lêtiCJn hPJTBoà vKDsxào áq4m3nh nắPJTBng tiCJle tiCJlói củPGNFa baPGNFn maKDsxi. PGNFHọ thPJTBấy RPJTBuồi TPGNFrâu nKDsxgã rtiCJa, họtiCJ còtiCJn thấyq4m3 PJTBlà RutiCJồi TPGNFrâu KDsxvẫn chưaq4m3 cKDsxhết. PhPJTBút q4m3đầu tiêPGNFn tiCJcả quaKDsxn lẫnPGNF línPGNFh đứngPJTB iPGNFm nKDsxhư đãKDsx hoátiCJ q4m3đá màtiCJ nhìtiCJn mộtPJTB vq4m3ật tiCJgì dPJTBễ tiCJsợ đangq4m3 lăKDsxn lPJTBộn, q4m3quằn quạiPGNF trKDsxên PJTBmặt đất.
Rồi cPGNFả ngưtiCJời PJTBy sKDsxĩ PGNFvà viênPGNF đạitiCJ táKDsx cùngPGNF kêPJTBu lênPGNF cKDsxhạy KDsxào đtiCJến q4m3chỗ RuPJTBồi Tq4m3râu vKDsxì hq4m3ọ thấPGNFy PGNFanh vẫntiCJ lếKDsxt mộtPGNF PGNFchân, quỳq4m3 q4m3lên mtiCJà nhỏmq4m3 dKDsxậy, vẫnKDsx PJTBnhìn vàKDsxo q4m3toán líKDsxnh KDsxvà PJTBvẫn cườiKDsx lên:
KDsx- LtiCJại btiCJắn PJTBtrượt KDsxrồi! Bắq4m3n... lạiPGNF điKDsx, KDsxcác bạn!KDsx .tiCJ.. Đểq4m3 xem.q4m3.. nếq4m3u PGNFcác bạntiCJ kq4m3hông thể...
Ruồi PJTBTrâu bỗngtiCJ q4m3lảo KDsxđảo rKDsxồi nPGNFgã vậPJTBt q4m3sang mq4m3ột bêtiCJn trêPJTBn bãiq4m3 cỏ.
Viên đq4m3ại tPGNFá khPGNFẽ hỏi:
- ÔnKDsxg KDsxấy chPGNFết chưa?
Người q4m3y tiCJsĩ quỳPJTB PGNFgối, đặKDsxt taPJTBy lênPGNF chiếcq4m3 sPJTBơ q4m3mi đẫmtiCJ PGNFmáu củatiCJ RPGNFuồi TrâKDsxu, tPGNFrả lời:
- ChắcPJTB vậy..KDsx. TạtiCJ ơPGNFn Chúa!
Viên tiCJđại PGNFtá nhKDsxắc theo:
- TạPGNF ơnKDsx Chúq4m3a! TPJTBhế lPGNFà xong!
PJTBĐứa cháuPGNF kéKDsxo PGNFtay áoKDsx hắn:
- tiCJChú PJTBơi... HồngPGNF tiCJy giáKDsxo chủPJTB đếnPJTB! NKDsxgài đanq4m3g đPJTBứng tiCJở cổngKDsx vàtiCJ PGNFcứ đòitiCJ vàq4m3o đây.
- q4m3Cái tiCJgì? KDsxKhông, khônq4m3g đtiCJược... PJTBtôi khôngq4m3 tiCJcho vPJTBào đưtiCJợc! tiCJBọn lPJTBính gátiCJc đtiCJâu KDsxcả rồi?PJTB Thq4m3ưa ĐKDsxức Hồngq4m3 y...
Cửa q4m3mở rq4m3ồi lạiPGNF q4m3đóng. Mông-ta-ne-PJTBli q4m3đã đứnPJTBg tiCJtrong sâPGNFn, đKDsxôi tiCJmắt đầyKDsx kintiCJh hoàKDsxng, ttiCJrừng trừPJTBng nhìnKDsx vPGNFề pPJTBhía trước.
- ThưPGNFa PJTBĐức HồngtiCJ PGNFy! TôKDsxi q4m3xin ngài.q4m3.. cảnKDsxh tiCJnày nPJTBgài q4m3xem bấq4m3t tiện!q4m3 Viq4m3ệc q4m3hành q4m3quyết vừtiCJa kPGNFết tKDsxhúc, thtiCJi q4m3hài cònq4m3 chưa...
Mông-tPGNFa-ne-li nói:
- TtiCJôi PGNFđến nhìnKDsx nKDsxó mộq4m3t chút.
Giọng nóiKDsx vPGNFà cảq4m3 bộPJTB dạKDsxng cKDsxủa Mông-ta-tiCJne-li troPJTBng phPJTBút tiCJấy PJTBđã khiPJTBến chtiCJo viênPGNF KDsxGiám q4m3binh phKDsxải sửPJTBng sốtPJTB, ôntiCJg KDsxta nhKDsxư mộtPJTB kẻPGNF mộntiCJg du.
Một ngườtiCJi línhPGNF q4m3bỗng kêutiCJ lên:
- q4m3Ối, lạyPGNF CPJTBhúa tôi!
ViêKDsxn Giq4m3ám bitiCJnh quPGNFay ngoPGNFắt lạiq4m3 nhìn.
Quả nhiêPJTBn thế!
Tấm thânPGNF đẫmKDsx mátiCJu trênKDsx KDsxbãi cPJTBỏ PJTBlại PGNFmột KDsxlần nữq4m3a q4m3vật vq4m3ã vàtiCJ rKDsxên rỉ.
Người PJTBy PJTBsĩ PGNFngồi sq4m3ụp xuPGNFống, kPGNFê đầuPGNF kẻq4m3 hấpq4m3 hốPGNFi lêKDsxn đùtiCJi mình.
Ông q4m3ta tq4m3uyệt vọKDsxng PGNFkêu lên:
tiCJ- PJTBNhanh PJTBlên! NhanPGNFh lên,KDsx KDsxquân dq4m3ã matiCJn! CPJTBho ônq4m3g tPJTBa chq4m3ết hKDsxẳn điKDsx, vKDsxì PJTBơn Chúa!PJTB Đểq4m3 thếPGNF nKDsxày PGNFtội ngKDsxhiệp quá!
Máu chảyq4m3 tPGNFúa rq4m3a haPJTBi bàtiCJn taPJTBy ngườiPJTB tiCJy sĩq4m3. RPJTBun lẩytiCJ bẩyPJTB từtiCJ đầutiCJ đếntiCJ KDsxchân, PGNFông q4m3ta cPJTBố gq4m3iữ yPJTBên tPJTBhân hìPJTBnh cPJTBòn đKDsxang giãtiCJy giụa.PGNF TKDsxrong khtiCJi ôngPGNF q4m3ta đPJTBang cuPGNFống PGNFquýt quaPGNFy nhPJTBìn tứKDsx phPJTBía q4m3để cầPJTBu motiCJng giPGNFúp đỡ,q4m3 PJTBvị linq4m3h mụctiCJ cúitiCJ xutiCJống quPGNFa vaPGNFi tiCJông, kệKDsx tượngPJTB ChúatiCJ cPJTBhịu nạKDsxn vq4m3ào đtiCJôi môiPGNF ngưq4m3ời hấPJTBp hối.
PJTB- NhPJTBân dPJTBanh ChúatiCJ chaq4m3, CKDsxhúa con...
Ruồi TrâuPGNF ttiCJựa lênKDsx đùitiCJ ngườitiCJ PGNFy sĩKDsx, nhtiCJỏm PJTBdậy, mPGNFắt mởKDsx tKDsxo nhìPGNFn chòtiCJng tiCJchọc vtiCJào tượnPGNFg CPJTBhúa ctiCJhịu nạntiCJ. Rq4m3ồi gữaq4m3 bầtiCJu KDsxtịch mịPJTBch tiCJcâm q4m3lắng vàq4m3 bPJTBăng giáPGNF ấytiCJ, atiCJnh từq4m3 ttiCJừ giơtiCJ PJTBcánh taKDsxy pPGNFhải bịPJTB PJTBbắn gãPJTBy lêKDsxn, PJTBvà gạPGNFt chiếPGNFc tượngPJTB thánPGNFh gPGNFiá rq4m3a. MộPJTBt vếtKDsx máKDsxu đỏtiCJ tPJTBươi vPJTBấy trtiCJên mặttiCJ tượng.
- PaPGNFdre... CtiCJhúa Trời...PJTB cKDsxủa cha.KDsx.. tiCJthoả mPGNFãn rồPJTBi chứ?
Đầu KDsxanh lPGNFả xuốngKDsx cánhPGNF taPGNFy ngườKDsxi q4m3y sĩ.
*
* *
- ThưtiCJa ĐứcPGNF HồngKDsx y?
Thấy HồPJTBng PGNFy giq4m3áo cq4m3hủ vtiCJẫn chtiCJưa tỉnhPJTB giấPJTBc kinKDsxh htiCJoàng, đtiCJại q4m3tá Pq4m3herari ltiCJại gọitiCJ q4m3to hơn:
- Thq4m3ưa ĐứcKDsx HồngtiCJ y!
Mông-ta-ne-litiCJ nKDsxhìn lên:
- NóPGNF chtiCJết rồi.
- VKDsxâng, chếPGNFt hẳq4m3n rồitiCJ, thưaq4m3 PJTBĐức KDsxHồng q4m3y. Xq4m3in PJTBngài PJTBra PGNFthôi chứtiCJ ạ?...PJTB CPGNFảnh PGNFtượng PGNFnày rùngPGNF rợPGNFn lắm...
- NKDsxó chếtKDsx rq4m3ồi KDsx- Mông-ta-ne-PGNFli q4m3nhắc lạiPJTB vKDsxà mPJTBột lầnPGNF nữaq4m3 nhìnq4m3 xuốKDsxng mặq4m3t RutiCJồi Tq4m3râu tiCJ- TPJTBa tiCJđã q4m3sờ vàPJTBo ngườitiCJ ntiCJó màKDsx nKDsxay PJTBnó chếttiCJ PJTBmất rồiKDsx (1).
Viên trunPGNFg q4m3uý xKDsxì KDsxxào mộtPJTB giọPJTBng khitiCJnh bạc:
- NPJTBửa táKDsx tiCJđạn q4m3vào nPJTBgười, q4m3ông tPJTBa KDsxcòn monPJTBg chPGNFờ gìq4m3 nữa?
Người PGNFy sĩq4m3 cũnPJTBg q4m3thì thq4m3ào đápPGNF lại:
- ChPJTBắc ôngPGNF KDsxấy kinPJTBh hãPGNFi vtiCJì PGNFtrông thấytiCJ máu.
Viên Giq4m3ám binPJTBh kq4m3iên q4m3quyết kéoKDsx ttiCJay Mông-ta-ne-li:
- PJTBXin ĐPGNFức q4m3Hồng PGNFy đừnPJTBg nhìPGNFn hắnPGNF nữa.q4m3 NgàPJTBi chPGNFo phtiCJép cKDsxha PGNFtuyên uPGNFý đưq4m3a KDsxngài PJTBvề cPJTBhứ ạ?
- Phải...q4m3 tPGNFôi về.
Mông-ta-ne-li tiCJtừ q4m3từ qq4m3uay gq4m3ót q4m3ra khỏtiCJi btiCJãi cỏq4m3 đẫmKDsx máPJTBu q4m3mà bướPGNFc rPJTBa ngPJTBoài, vịq4m3 ltiCJinh PGNFmục vàPGNF viPJTBên độiKDsx PJTBtheo sauPGNF. ĐPJTBến cổPJTBng, tiCJông tPJTBa dừngtiCJ bướcq4m3 vtiCJà PGNFvẫn PGNFngoái lạPJTBi PGNFnhìn vớiPGNF cặpPGNF tiCJmắt kiq4m3nh ngạq4m3c tiCJvà đPJTBờ q4m3đẫn nhq4m3ư mắtPGNF mộtPJTB cq4m3on ma.
- NPJTBó chếtPGNF rồi.
*
* *
MấyPGNF ttiCJiếng đồnq4m3g tiCJhồ sauPJTB, MtiCJác-cô-nê đếnPJTB cănPJTB q4m3nhà nhỏq4m3 PJTBtrên sườnq4m3 PJTBđồi q4m3để báq4m3o chKDsxo Mác-q4m3ti-ni biếtq4m3 làKDsx PGNFanh PJTBkhỏi phảKDsxi PGNFhy KDsxsinh tq4m3hân mìPGNFnh PJTBmột cáPJTBch vKDsxô PJTBích nữa.
Kế hoạchtiCJ giảiKDsx cứuPGNF ctiCJho PGNFRuồi TKDsxrâu lKDsxần PJTBthứ PGNFhai q4m3đã cPJTBhuẩn KDsxbị xoq4m3ng, bKDsxởi q4m3vì lầntiCJ nàyPGNF bốq4m3 tiCJtrí đơntiCJ giảnPJTB hơnq4m3 lầnq4m3 trPJTBước nhiềPGNFu. KDsxHọ quyếtPJTB địPGNFnh KDsxđến sPJTBáng hôq4m3m sPGNFau, kq4m3hi đáPGNFm PJTBrước "Mìq4m3nh ThánPGNFh" diễuPGNF qtiCJua châq4m3n đồiq4m3 trPGNFên q4m3có pháoPJTB đàitiCJ, Mác-titiCJ-ni sẽq4m3 từPGNF tronq4m3g đámtiCJ đôKDsxng tiênq4m3 KDsxlên trướPJTBc, rúPJTBt sPJTBúng nKDsxgắn giấuPGNF troPGNFng ngựctiCJ áPGNFo PGNFra, bKDsxắn vàoPJTB mặtq4m3 vtiCJiên GitiCJám PGNFbinh. NhâKDsxn lúcPGNF lộntiCJ xộn,PJTB haPGNFi mươPGNFi PGNFngười đầyKDsx đủq4m3 PJTBkhí giớtiCJi sẽPGNF thìnhq4m3 lìPGNFnh xôngKDsx tớiKDsx cổKDsxng, đPJTBánh phátiCJ tớKDsxi tậntiCJ tKDsxháp canq4m3h, dùPGNFng vũKDsx lựcPJTB bắtPJTB giữKDsx PJTBtên PJTBgiữ chìatiCJ khoáPJTB ngục,PJTB buộKDsxc ntiCJó phtiCJải mKDsxở cửaq4m3 xPJTBà lPJTBim, cõngPJTB RuồiKDsx TrâPGNFu q4m3ra vàKDsx KDsxbắn chếttiCJ KDsxhoặc cKDsxhế ngq4m3ự bấtq4m3 cứq4m3 kẻq4m3 nàoPJTB đPJTBịnh cảPJTBn đườngPJTB. PJTBRa đếnPGNF PGNFcổng tiCJhọ q4m3sẽ vPJTBừa đánKDsxh vừatiCJ rúPGNFt, PGNFđồng thờKDsxi yPGNFểm KDsxhộ chPGNFo mộtPJTB toánq4m3 dâPGNFn buKDsxôn lậuPGNF thứtiCJ htiCJai cq4m3ó vũtiCJ PJTBtrang vàtiCJ cưỡiPJTB ngựatiCJ đếnq4m3 đểPJTB đKDsxem RuồPJTBi TrâtiCJu tớitiCJ chỗKDsx ẩnKDsx nấpq4m3 aPJTBn toànPGNF tq4m3rên nútiCJi cao.
TronPJTBg nhq4m3óm cốtiCJt cátiCJn chtiCJỉ cótiCJ GiPGNFê- tiCJma ltiCJà khôngq4m3 biếtKDsx tíPGNF gìKDsx vềPJTB kếPGNF hoạKDsxch này.q4m3 Mác-PJTBti-ni đãtiCJ cPGNFó ngPJTBuyện vọnKDsxg đặcq4m3 biệttiCJ q4m3yêu KDsxcầu khôtiCJng PGNFđể chtiCJo chịPGNF biếPGNFt. PGNFAnh bảo:
- ChẳngPJTB mấytiCJ chốctiCJ chPJTBị ấytiCJ vPGNFỡ PJTBtim PJTBra mất.
Vừa ttiCJhấy Mác-côtiCJ-nê đPGNFến cổngKDsx, Mác-ti-nKDsxi PJTBđã mq4m3ở cửtiCJa PJTBkính, PGNFbước rKDsxa hitiCJên đón:
- KDsxCó PJTBtin gìPGNF khôtiCJng, Mác-cô-KDsxnê? Ôi!...
tiCJMác-cô-nê khPGNFông trảPGNF lời,PJTB cPJTBhỉ hấPJTBt chiếPGNFc mũPGNF rPGNFơm rộKDsxng vKDsxành PJTBra tiCJsau gáy.
Họ cPJTBùng q4m3nhau ngồPGNFi dướPGNFi PJTBmái hiên.
KhPGNFông aPJTBi nóiPJTB mộtKDsx lời.PJTB tiCJNhưng chỉPGNF thoángPJTB nhìq4m3n vẻPGNF mặq4m3t ẩnKDsx dướiPGNF vPJTBành mũPJTB kq4m3hi Mác-cô-nêtiCJ bKDsxước vàtiCJo, MáctiCJ-ti-ni cPGNFũng đPJTBã hiểuPJTB rKDsxõ ttiCJình hình.
Một hồitiCJ KDsxim lặnKDsxg dài.PGNF CPGNFuối cùq4m3ng, aKDsxnh hỏi:
- Xảyq4m3 q4m3ra lKDsxúc PJTBnào thế?
Chq4m3ính tatiCJi antiCJh tựq4m3 PJTBnghe, Mác-tKDsxi-ni PGNFcũng đPJTBã thấyKDsx gPGNFiọng nq4m3ói củatiCJ mìnq4m3h tiCJuể oảtiCJi vPJTBà PJTBchán ngq4m3án nPJTBhư cảPGNF thPGNFế gKDsxiới này.
PGNF- Sángq4m3 ntiCJay, lúKDsxc rạngtiCJ đông.KDsx q4m3Viên độiPGNF tiCJcho tôitiCJ biPGNFết. KDsxAnh tq4m3a PJTBcó mPGNFặt ởPJTB q4m3đó, tPGNFrông rõq4m3 cả.
Mác-ti-ni nhìntiCJ xuq4m3ống, rứttiCJ đứtq4m3 đPGNFoạn chỉPGNF vướngtiCJ KDsxở taPGNFy áo.
MọiPJTB sựq4m3 đềuq4m3 làq4m3 PGNFhư khônPGNFg (KDsx1). ChuyKDsxện nàPGNFy cũngPJTB ltiCJà hưPJTB khôPGNFng nốKDsxt. ĐPJTBáng tiCJlẽ ngàtiCJy PJTBmai anKDsxh sPJTBẽ ptiCJhải chết.KDsx VậyPJTB mPGNFà bâytiCJ giờtiCJ PGNFthế giớKDsxi q4m3mơ ướcPJTB cKDsxủa lòq4m3ng anPGNFh q4m3đã PGNFtan PGNFđi, hệtq4m3 PGNFnhư cPGNFái tiCJthế giớq4m3i thq4m3ần tq4m3iên củPGNFa nhữngtiCJ giấcq4m3 mộngtiCJ vànKDsxg lúq4m3c hoàq4m3ng hôKDsxn tiCJtan đPGNFi ktiCJhi mànKDsx KDsxđêm buôPGNFng xuốq4m3ng. vtiCJà tiCJanh tiCJđã bịtiCJ đKDsxuổi bậtq4m3 trởPGNF lạiPJTB q4m3với cKDsxái thtiCJế giớiPGNF buồnq4m3 PJTBtẻ, lầPGNFn hq4m3ồi ngPGNFày nàyKDsx qq4m3ua thángKDsx khácKDsx, cáPGNFi PJTBthế giớiPJTB ctiCJủa KDsxGơ-rát-xi-ni KDsxvà q4m3Gali, củatiCJ mPJTBật mPGNFã PJTBvà q4m3những bàiKDsx vănq4m3 chPGNFâm biếmtiCJ, củaKDsx nhKDsxững cuộcPGNF cãiq4m3 q4m3vã giữaPJTB cácPGNF đồPJTBng chtiCJí troKDsxng đq4m3ảng, củaPJTB nhữKDsxng q4m3mưu KDsxsâu chướctiCJ hiPJTBểm củaPJTB bọnKDsx mq4m3ật tháq4m3m ÁKDsxo, vKDsxà nóitiCJ chuKDsxng làq4m3 củKDsxa q4m3cái cPJTBối xaPGNFy (2KDsx) côPJTBng PGNFtác hàq4m3ng KDsxngày khiếnKDsx cotiCJn ttiCJim chánPJTB ngPGNFắt. GiờPJTB đâPJTBy, RuồiKDsx TtiCJrâu chếttiCJ đKDsxi làmtiCJ chq4m3o dướPGNFi đáyPGNF KDsxtâm hq4m3ồn anq4m3h PGNFchỉ PJTBcòn q4m3là mộKDsxt khPGNFoảng trPGNFống rỗtiCJng lớnq4m3, mộtPJTB khoảngq4m3 tPGNFrống khtiCJông PGNFcó gìPJTB vPGNFà kPGNFhông PJTBai lấptiCJ nổi.
Nghe cóPGNF tiếngtiCJ PGNFai đKDsxang hPJTBỏi PJTBmình, MPJTBác-ti-ni ngẩngPGNF đầKDsxu tiCJngạc nKDsxhiên, khPJTBông bPGNFiết bâtiCJy giờq4m3 còPGNFn cKDsxó chuyPGNFện q4m3gì đPGNFáng PJTBmất cônPJTBg bàPGNFn luậnq4m3 nq4m3ữa đây.
- APJTBnh vừaKDsx nóiPGNF gìPGNF vậy?
- q4m3Tôi đKDsxang bảPJTBo lKDsxà tấtKDsx nhiênPGNF PGNFanh q4m3sẽ nPGNFói chPJTBo chịPGNF ấyq4m3 bPGNFiết chứ?
Sự sốngq4m3 cùnq4m3g vớiq4m3 nỗPJTBi gtiCJhê tiCJsợ vềtiCJ sựq4m3 sốnKDsxg, đãq4m3 KDsxtrở ltiCJại q4m3trên gươngPJTB mPJTBặt Mác-tPJTBi-ni. PJTBAnh kq4m3êu lên:
- PGNFLàm satiCJo đq4m3i PJTBnói chKDsxo chịPGNF ấytiCJ bq4m3iết đPGNFược. NhtiCJư thếtiCJ kPJTBhác nPJTBào aPGNFnh KDsxbảo đPJTBi đPGNFến đq4m3âm cPGNFhết tiCJchị ấtiCJy. Ôiq4m3, q4m3tôi biếtPJTB PGNFnói tq4m3hế nàKDsxo vq4m3ới chịKDsx ấtiCJy bq4m3ây giKDsxờ? TKDsxôi nóKDsxi KDsxsao bâKDsxy giờ?
tiCJMác-ti-ni đưq4m3a PJTBlại PJTBtay lênPGNF bPGNFưng PGNFkín mắq4m3t. NKDsxhưng, KDsxtuy khônPGNFg nhtiCJìn, tiCJanh vẫnPGNF cảmPJTB tPGNFhấy Mác-cKDsxô-nê bPGNFỗng PJTBnhiên giậttiCJ mìnhq4m3. AKDsxnh ngq4m3ẩng đầuKDsx nhìq4m3n lPJTBên. Gq4m3iê- PGNFma đãtiCJ đKDsxứng nPJTBgay tKDsxrước cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rq4m3ê, PGNFanh đãq4m3 tiCJnghe tiq4m3n chưaPJTB? ThếtiCJ làPJTB tiCJhết, chúnq4m3g q4m3đã bắnPGNF chq4m3ết PGNFanh ấPGNFy rồi.
-----------
(1) Ngq4m3uyên vtiCJăn làKDsx "PGNFtheo Swiq4m3ss guardsPGNF", PGNFtức ĐộitiCJ cậKDsxn KDsxvệ Thuq4m3ỵ tiCJSĩ, vìPJTB độq4m3i cậntiCJ vệtiCJ PGNFtrong q4m3các đPJTBặc kq4m3hu tPJTBhuộc GiPGNFáo hoànPJTBg cPJTBó KDsxlệ KDsxđặc biệPJTBt thuPJTBê tuytiCJển nPJTBgười ThPJTBuỵ PGNFSĩ làPJTBm cậq4m3n vệ.
(2) Linq4m3h PJTBmục chq4m3uyên việcq4m3 gKDsxiảng đạo,PJTB lPJTBàm phtiCJép đạotiCJ tKDsxrong cKDsxác PGNFtrại KDsxgiam (nhàPGNF tù)KDsx, bệPGNFnh việnPGNF, trườngtiCJ họPGNFc, quânKDsx đKDsxội. ThườngPGNF gọiPJTB làPGNF cq4m3ha tKDsxuyên uý.
(3) KDsxTo confessPJTB, coPGNFnfession (tiếngKDsx Anh)PGNF: cKDsxũng lKDsxà PGNFthú tPJTBội, tiCJtự thú.
(1tiCJ) HKDsxis Revq4m3erence (tiếKDsxng AntiCJh): cácKDsxh xưngKDsx hôtiCJ kq4m3ính trọngtiCJ đốtiCJi vớiq4m3 lintiCJh mục.
(2) YPGNFour MPGNFaker (tiếKDsxng tiCJAnh): cũnKDsxg ltiCJà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.