You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà á892e5vn biK2Cf4Mnh mởmf vhvEAsQào sámfng thứhvEAsQ ba.
Phiên tK2Cf4Moà nK2Cf4Mày hvEAsQrất ngắhvEAsQn vàK2Cf4M đơnhvEAsQ K2Cf4Mgiản. Đómf chỉK2Cf4M K2Cf4Mlà một892e5v 892e5vhình thứchvEAsQ trốnghvEAsQ 892e5vrỗng dhvEAsQiễn rhvEAsQa khôngmf qK2Cf4Muá h892e5vai mươi892e5v phútmf. Thậmft vậy,K2Cf4M mfcó cầmfn gìhvEAsQ phảihvEAsQ mfmất K2Cf4Mnhiều K2Cf4Mthời giờ?hvEAsQ KhônghvEAsQ đượ892e5vc qmfuyền bmfào K2Cf4Mchữa gìhvEAsQ K2Cf4Mcả. Đứng892e5v K2Cf4Mra 892e5vlàm mfchứng, chỉK2Cf4M cómf têhvEAsQn K2Cf4Mmật th892e5vám mfvà t892e5vên sĩmf mfquan mfbị thươ892e5vng, cK2Cf4Mùng vớhvEAsQi mấyhvEAsQ tê892e5vn líK2Cf4Mnh. B892e5vản pmfhán quyếtK2Cf4M K2Cf4Mđã đượcK2Cf4M mfthảo sẵmfn từhvEAsQ trước,mf Mông-ta-K2Cf4Mne-li mfđã cóhvEAsQ thôhvEAsQng K2Cf4Mbáo đồnghvEAsQ ýmf mộtmf cáchhvEAsQ kh892e5vông chínhmf t892e5vhức nhữngmf gìhvEAsQ hmfọ yê892e5vu mfcầu. mfCác quhvEAsQan tmfoà là892e5v vihvEAsQên đ892e5vại tmfá Pherari892e5v, mfmột thiếuK2Cf4M támf mfkỵ bihvEAsQnh địaK2Cf4M phươnhvEAsQg mfvà hmfai s892e5vĩ quK2Cf4Man t892e5vrong K2Cf4Mđội cậhvEAsQn vK2Cf4Mệ củaK2Cf4M hvEAsQGiáo hoàn892e5vg (1mf), họ892e5v chẳhvEAsQng c892e5vó vihvEAsQệc gìmf nhiK2Cf4Mều 892e5vđể làK2Cf4Mm chvEAsQả. Họmf đọ892e5vc 892e5vto bả892e5vn cáo892e5v trK2Cf4Mạng, K2Cf4Mrồi nhhvEAsQững ngườimf làmK2Cf4M chứmfng đ892e5vứng K2Cf4Mlên mfnêu chứhvEAsQng cứ892e5v. Smfau đK2Cf4Mó mfhọ kýmf 892e5vtên 892e5vvào bhvEAsQản phánK2Cf4M quhvEAsQyết rồimf lmfấy giọngK2Cf4M n892e5vghiêm thvEAsQrang đọchvEAsQ ch892e5vo bịK2Cf4M cáhvEAsQo K2Cf4Mnghe. Ru892e5vồi TK2Cf4Mrâu lặhvEAsQng lẽ892e5v nghK2Cf4Me bảnhvEAsQ 892e5ván. Vmfà, thhvEAsQeo mfhình thvEAsQhức thôK2Cf4Mng thường,K2Cf4M kK2Cf4Mhi ngườihvEAsQ tK2Cf4Ma hỏimf cóK2Cf4M phhvEAsQát biểK2Cf4Mu K2Cf4Mgì 892e5vkhông, aK2Cf4Mnh K2Cf4Mchỉ 892e5vvội K2Cf4Mvã xumfa thvEAsQay 892e5vgạt đi.mf GiấuhvEAsQ tmfrong ng892e5vực 892e5vanh làmf chimfếc hvEAsQmùi mfxoa 892e5vmà M892e5vông-ta-ne-li đK2Cf4Mã đáK2Cf4Mnh 892e5vrơi. 892e5vSuốt đ892e5vêm 892e5vqua aK2Cf4Mnh 892e5vđã hK2Cf4Môn K2Cf4Mvà hvEAsQkhóc 892e5vchiếc k892e5vhăn 892e5vđó n892e5vhư hmfôn vhvEAsQà khvEAsQhóc mộtK2Cf4M sin892e5vh li892e5vnh. G892e5viờ đâK2Cf4My gmfương mặtK2Cf4M mfanh xanK2Cf4Mh 892e5vxao v892e5và thmfờ thvEAsQhẫn, vàhvEAsQ mắ892e5vt 892e5vanh vẫmfn cmfòn ngấnhvEAsQ K2Cf4Mlệ. K2Cf4MHai tiếmfng "XửhvEAsQ bắnhvEAsQ" hvEAsQchẳng táchvEAsQ động892e5v gmfì đếnK2Cf4M anK2Cf4Mh. Kmfhi ngmfhe hamfi tiếnghvEAsQ ấymf, hvEAsQanh hvEAsQchỉ mmfở 892e5vto đồnhvEAsQg tửK2Cf4M hvEAsQtrong đôhvEAsQi mắtK2Cf4M, và892e5v chỉK2Cf4M cóK2Cf4M thvEAsQhế thôi!
Khi mọhvEAsQi hvEAsQthủ tK2Cf4Mục đhvEAsQã mfxong, viênhvEAsQ GhvEAsQiám binK2Cf4Mh K2Cf4Mra lệnh:
- Đưa892e5v hvEAsQông 892e5vta vềmf phònmfg giam.
Viê892e5vn đội892e5v cốmf c892e5vầm nướcK2Cf4M mắt,hvEAsQ 892e5vsờ mfvào thhvEAsQân hhvEAsQình 892e5vim phăK2Cf4Mng phắ892e5vc ấyK2Cf4M. RuồiK2Cf4M TrhvEAsQâu h892e5vơi giật892e5v 892e5vmình nghvEAsQoảnh lại.
- hvEAsQÀ, phK2Cf4Mải! Tômfi quênmf mất.
Nét mặt892e5v viêhvEAsQn K2Cf4MGiám binmfh phảK2Cf4Mng phấmft mộK2Cf4Mt K2Cf4Mvẻ ghvEAsQì 892e5vnhư làK2Cf4M thương892e5v hại.K2Cf4M HắnhvEAsQ K2Cf4Mta bảnK2Cf4M chhvEAsQất cũngK2Cf4M khôngmf phvEAsQhải hvEAsQlà mộhvEAsQt hvEAsQngười K2Cf4Mđộc 892e5vác vmfà vK2Cf4Mai trò892e5v hắnmf phải892e5v đóhvEAsQng mấmfy tuK2Cf4Mần K2Cf4Mnay K2Cf4Mlàm chK2Cf4Mo cK2Cf4Mhính hắn892e5v mftrong thâ892e5vm K2Cf4Mtâm K2Cf4Mcũng thấ892e5vy ngượnK2Cf4Mg K2Cf4Mngùng. GiờK2Cf4M 892e5vđây K2Cf4Mkhi đãhvEAsQ đượchvEAsQ việcmf 892e5vcủa mmfình, hắ892e5vn sẵn892e5v lòmfng nhvEAsQhân nh892e5vượng tromfng mọhvEAsQi ch892e5vuyện K2Cf4Mnhỏ nK2Cf4Mào thuộcmf quyềnhvEAsQ hắn.
Đưa mắhvEAsQt hvEAsQnhìn cáK2Cf4Mnh taK2Cf4My thâK2Cf4Mm tmfím sưnghvEAsQ hvEAsQphồng củK2Cf4Ma Rmfuồi TrâK2Cf4Mu, mfhắn bảo:
- Cámfc ôn892e5vg khôn892e5vg cầnmf cùmK2Cf4M nmfữa cũnmfg đmfược. Có892e5v th892e5vể cmfho ômfng t892e5va tmfrở lạiK2Cf4M phònghvEAsQ hvEAsQgiam cũ.
Rồi quaK2Cf4My vềmf phí892e5va đứaK2Cf4M cmfháu, 892e5vhắn nóihvEAsQ thêm:
- BuồnhvEAsQg gK2Cf4Miam tửhvEAsQ hvEAsQtù ẩm892e5v 892e5vướt vàmf mfâm mfu qumfá. 892e5vĐây K2Cf4Mthực K2Cf4Mra cũmfng chỉhvEAsQ lhvEAsQà vhvEAsQấn đề892e5v th892e5vủ tụcK2Cf4M mhvEAsQà thôi.
Hắn bốhvEAsQi hvEAsQrối hhvEAsQo lhvEAsQên mấyhvEAsQ tiếngmf vàK2Cf4M đổimf 892e5vchân đứK2Cf4Mng. RồiK2Cf4M hắ892e5vn bỗn892e5vg gọimf giật892e5v K2Cf4Mtên đội892e5v K2Cf4Mvừa giảihvEAsQ RuồihvEAsQ mfTrâu rmfa tK2Cf4Mới cửa.
- Ôn892e5vg đội,K2Cf4M chhvEAsQờ mộmft chút892e5v. TôihvEAsQ mu892e5vốn 892e5vnói vK2Cf4Mới ô892e5vng tK2Cf4Ma mấy892e5v câu!
Ruồi hvEAsQTrâu đứngmf K2Cf4Mim khôngmf nhúK2Cf4Mc nhíK2Cf4Mch. Hì892e5vnh nhK2Cf4Mư tiếngmf n892e5vói mfcủa PheK2Cf4Mrari K2Cf4Mkhông lọt892e5v v892e5vào tK2Cf4Mai anh.
- hvEAsQÔng 892e5vcó muốmfn nhắ892e5vn mfgì vhvEAsQới b892e5vạn bmfè hvEAsQvà thâhvEAsQn thíchhvEAsQ mfkhông?... TôiK2Cf4M chắcK2Cf4M ônghvEAsQ mfcó n892e5vgười hvEAsQthân chứ?
KhvEAsQhông mộtmf tiếmfng trảmf lời.
- VậK2Cf4My ôn892e5vg hvEAsQcứ nghĩ892e5v đhvEAsQi rồK2Cf4Mi K2Cf4Mnói với892e5v tmfôi hK2Cf4Moặc với892e5v linK2Cf4Mh K2Cf4Mmục tuhvEAsQyên K2Cf4Muý (2)mf. TôiK2Cf4M mfsẽ mfđôn đốchvEAsQ thựchvEAsQ mfhiện lờimf 892e5vnhắn củaK2Cf4M ônhvEAsQg. NhK2Cf4Mưng tốtK2Cf4M hơnK2Cf4M 892e5vlà ôngmf hvEAsQnhắn lạ892e5vi chvEAsQha K2Cf4Mtuyên uhvEAsQý. ChK2Cf4Ma đếnmf hvEAsQngay bây892e5v giờK2Cf4M vK2Cf4Mà sẽhvEAsQ ởhvEAsQ với892e5v ônghvEAsQ suốtmf đK2Cf4Mêm mfnay. 892e5vNếu K2Cf4Mông còn892e5v cK2Cf4Mó nguyệnmf mfvọng gì892e5v K2Cf4Mkhác nữmfa thì...
RuồiK2Cf4M Trâmfu nhvEAsQhìn lên:
- Ônmfg hãhvEAsQy nóhvEAsQi vớimf hvEAsQlinh hvEAsQmục mfrằng t892e5vôi chỉ892e5v mmfuốn ởhvEAsQ mộthvEAsQ mình.K2Cf4M TôK2Cf4Mi không892e5v cK2Cf4Mó 892e5vbạn bèhvEAsQ màhvEAsQ cũnmfg chhvEAsQẳng nhắK2Cf4Mn g892e5vì cả.
- Nmfhưng ôngmf cũhvEAsQng muhvEAsQốn xưng892e5v tộimf K2Cf4M(3) chứ.
- Tô892e5vi làhvEAsQ ngườihvEAsQ v892e5vô t892e5vhần. TôhvEAsQi cK2Cf4Mhẳng muốnK2Cf4M mfgì khvEAsQhác hơhvEAsQn nK2Cf4Mgoài việc892e5v đưmfợc yK2Cf4Mên tĩnh.
Ruồi Trâ892e5vu nhvEAsQói vớmfi giọngmf K2Cf4Mđơn điệ892e5vu, bìnK2Cf4Mh thảnmf, mfkhông chvEAsQó vẻmf K2Cf4Mgì làK2Cf4M kK2Cf4Mhiêu khíchK2Cf4M hhvEAsQoặc bhvEAsQực mfdọc, rồimf từhvEAsQ t892e5vừ qua892e5vy ghvEAsQót bướcK2Cf4M hvEAsQra mfcửa. Như892e5vng K2Cf4Mra đếnK2Cf4M cửaK2Cf4M th892e5vì 892e5vanh lại892e5v dừngK2Cf4M bước:
- 892e5vÔng đại892e5v 892e5vtá, tô892e5vi c892e5vòn quêhvEAsQn K2Cf4Mmột việcK2Cf4M. TôK2Cf4Mi chỉK2Cf4M yêuhvEAsQ cầmfu ônK2Cf4Mg chiếuhvEAsQ cốmf mfmột điềumf là:892e5v sánhvEAsQg 892e5vmai x892e5vin ônhvEAsQg đừK2Cf4Mng để892e5v chhvEAsQo họK2Cf4M t892e5vrói hmfoặc b892e5vịt m892e5vắt tôi.K2Cf4M Tôimf mfsẽ mfđứng yên.
*
* *
Tới smfáng ngàhvEAsQy thvEAsQhứ tư892e5v, 892e5vkhi mặhvEAsQt tmfrời vừhvEAsQa ló,mf Ruồmfi ThvEAsQrâu đãK2Cf4M bmfị dmfẫn hvEAsQra sân.hvEAsQ AK2Cf4Mnh kmfhập mfkhiễng rõK2Cf4M K2Cf4Mnét hơnK2Cf4M K2Cf4Mmọi 892e5vkhi. hvEAsQDựa K2Cf4Mhẳn mfvào tahvEAsQy viê892e5vn độmfi, Ruồi892e5v TK2Cf4Mrâu lhvEAsQê hvEAsQbước, rmfõ mfràng v892e5với hvEAsQvẻ k892e5vhó khăhvEAsQn vàhvEAsQ 892e5vđau đớn.
Nhưng mọ892e5vi mfvẻ phụcmf 892e5vtùng hvEAsQmỏi mệt892e5v đK2Cf4Mã K2Cf4Mbiến mK2Cf4Mất tK2Cf4Mrên mặtmf anhvEAsQh. NhhvEAsQững nK2Cf4Mỗi kihvEAsQnh h892e5voàng mK2Cf4Ma hvEAsQquái đ892e5vã đánhK2Cf4M gụcmf an892e5vh tmfrong cảK2Cf4Mnh tmfịch liêu,K2Cf4M cùhvEAsQng nhữngmf 892e5vảo ảnhvEAsQh vàmf nhữnghvEAsQ gmfiấc K2Cf4Mmơ tron892e5vg thếmf giớihvEAsQ âm892e5v 892e5vu nhvEAsQay đềuK2Cf4M đãhvEAsQ tamfn thmfeo đêmmf tốimf. NgK2Cf4May smfau hvEAsQlúc vầ892e5vng đônK2Cf4Mg toảK2Cf4M sáng,mf kK2Cf4Mhi 892e5vRuồi mfTrâu ph892e5vải đốiK2Cf4M diện892e5v vớmfi 892e5vkẻ thùmf, t892e5vhì tihvEAsQnh thầ892e5vn chiến892e5v đấhvEAsQu củaK2Cf4M a892e5vnh đãhvEAsQ tmfrỗi dậyhvEAsQ, 892e5vanh 892e5vkhông hvEAsQcó gì892e5v sợhvEAsQ mfhãi cả.
hvEAsQTrước bứK2Cf4Mc tườngK2Cf4M lK2Cf4Meo 892e5vđầy dâyhvEAsQ thhvEAsQường hvEAsQxuân, sáhvEAsQu hvEAsQtay súnK2Cf4Mg đượcmf lệnhhvEAsQ hvEAsQchọn 892e5vđi hàmfnh quyết892e5v đhvEAsQã dmfàn hvEAsQthành hàngmf nK2Cf4Mgang. ĐâK2Cf4My chínmfh là892e5v bứchvEAsQ tườ892e5vng nứK2Cf4Mt nẻhvEAsQ và892e5v đổK2Cf4M náthvEAsQ mK2Cf4Mà 892e5vanh K2Cf4Mđã trèmfo xmfuống thvEAsQrong 892e5vcái đê892e5vm 892e5vbất hạnhhvEAsQ ấK2Cf4My để892e5v hòngmf thvEAsQrốn th892e5voát. mfMấy ngưK2Cf4Mời línhhvEAsQ đứnghvEAsQ nghmfiêm, thvEAsQay cầhvEAsQm sún892e5vg mmfà vK2Cf4Mẫn rhvEAsQưng rưn892e5vg nướchvEAsQ 892e5vmắt. K2Cf4MHọ cK2Cf4Mảm tmfhấy điềuK2Cf4M kK2Cf4Minh khủngmf nK2Cf4Mgoài sứmfc tưởng892e5v tượngK2Cf4M kh892e5vi nghĩ892e5v rằngK2Cf4M chvEAsQhính K2Cf4Mtay mìn892e5vh phảimf giếmft Ruồi892e5v T892e5vrâu. Co892e5vn người892e5v cK2Cf4Mó nhữngK2Cf4M chvEAsQâu ứngK2Cf4M đốihvEAsQ sắK2Cf4Mc mfsảo, có892e5v thvEAsQiếng cưmfời vmfui bấtK2Cf4M 892e5vtuyệt, cmfó 892e5vtinh thầnhvEAsQ dũhvEAsQng 892e5vcảm cmfhói lọmfi v892e5và hvEAsQdễ la892e5vn truyền892e5v ấyK2Cf4M đãK2Cf4M mfnhư mộ892e5vt timfa 892e5vnắng mfấm somfi rọmfi vàohvEAsQ cuộcK2Cf4M đờiK2Cf4M mfu 892e5vám, buồn892e5v thvEAsQhảm củ892e5va họ.hvEAsQ hvEAsQVậy mà892e5v gimfờ hvEAsQđây c892e5von ngư892e5vời K2Cf4Mấy phải892e5v chếtK2Cf4M, phmfải hvEAsQchết 892e5vvì chínhK2Cf4M taK2Cf4My họmf, nhưhvEAsQ thvEAsQhế khámfc nmfào họ892e5v sắp892e5v p892e5vhải trmfông mfthấy mhvEAsQặt trờiK2Cf4M cmfhói lọ892e5vi pK2Cf4Mhụt tắt.
Một K2Cf4Mlỗ huyK2Cf4Mệt dưới892e5v gK2Cf4Mốc mfmột câ892e5vy vảhvEAsQ K2Cf4Mcao lớn892e5v đmfang chờ892e5v đợ892e5vi Rmfuồi TK2Cf4Mrâu. hvEAsQLỗ huK2Cf4Myệt mfđó d892e5vo 892e5vnhững b892e5vàn mftay mfkhông tìn892e5vh ngK2Cf4Muyện đhvEAsQã đ892e5vào nênhvEAsQ 892e5vđêm qK2Cf4Mua vmfà mfvới n892e5vhững giọtmf hvEAsQnước hvEAsQmắt rơi892e5v trmfên 892e5vnhững K2Cf4Mbàn xẻnK2Cf4Mg. mfĐi n892e5vgang qK2Cf4Mua 892e5vđó, RuồihvEAsQ TrâuhvEAsQ mỉ892e5vm cườiK2Cf4M mfnhìn lỗ892e5v huymfệt mftối đen892e5v, hvEAsQnhìn nhữhvEAsQng hvEAsQngọn cK2Cf4Mỏ hémfo tànhvEAsQ hvEAsQbên cạ892e5vnh humfyệt. 892e5vAnh k892e5vhoan khoái892e5v hK2Cf4Mít mộtK2Cf4M hhvEAsQơi dàhvEAsQi đ892e5vể thK2Cf4Mưởng thứchvEAsQ mùK2Cf4Mi thơhvEAsQm hvEAsQcủa hvEAsQvạt đấtK2Cf4M mớmfi tihvEAsQnh khôi.
Khi đếnK2Cf4M gầnmf thâK2Cf4Mn câK2Cf4My, viênmf độ892e5vi đK2Cf4Mứng sữngmf lại.hvEAsQ Rumfồi ThvEAsQrâu ngo892e5vảnh lạimf K2Cf4Mnhìn a892e5vnh hvEAsQta, rồmfi nK2Cf4Mở mmfột nụK2Cf4M cười:
- Tômfi đứnK2Cf4Mg đây892e5v phảiK2Cf4M chăng,892e5v ôngK2Cf4M đội?
Viên đK2Cf4Mội nmfín lặK2Cf4Mng gậmft đmfầu. AhvEAsQnh t892e5va nghẹnmf nK2Cf4Mgào, tiếchvEAsQ rằnghvEAsQ đãhvEAsQ khôngmf nóihvEAsQ đư892e5vợc mộhvEAsQt lờmfi nàmfo, 892e5vví dùK2Cf4M K2Cf4Mlời 892e5vnói nmfày cóhvEAsQ thvEAsQhể c892e5vứu s892e5vống được892e5v mfRuồi TrâuK2Cf4M. 892e5vTrong sânhvEAsQ hvEAsQđã tề892e5v tựuhvEAsQ đônhvEAsQg đủhvEAsQ cả:892e5v vihvEAsQên Giámmf b892e5vinh, cháuK2Cf4M hắmfn, viK2Cf4Mên tru892e5vng uýhvEAsQ kmfỵ bK2Cf4Minh lmfàm nhi892e5vệm v892e5vụ chỉ892e5v hhvEAsQuy vimfệc 892e5vhành quyếtK2Cf4M, nghvEAsQười hvEAsQy sK2Cf4Mĩ 892e5vvà mộ892e5vt linmfh mục.892e5v 892e5vHọ mfbước K2Cf4Mlên vớimf nhữK2Cf4Mng bmfộ mhvEAsQặt mfnghiêm K2Cf4Mtrọng, nhưmfng 892e5vđã K2Cf4Mnửa phhvEAsQần sưK2Cf4Mợng sù892e5vng trướhvEAsQc cặhvEAsQp mắhvEAsQt tươi892e5v cườiK2Cf4M v892e5và shvEAsQáng ngờiK2Cf4M vẻmf ngạoK2Cf4M nghmfễ củhvEAsQa Rmfuồi Trâu.
- ChvEAsQhào... chàohvEAsQ cK2Cf4Mác qhvEAsQuý 892e5vông! ÁihvEAsQ chàK2Cf4M, cả892e5v hvEAsQCha tuyhvEAsQên K2Cf4Muý mftôn kíhvEAsQnh (hvEAsQ1) cũhvEAsQng dhvEAsQậy s892e5vớm thhvEAsQế cmfơ à!hvEAsQ... ĐạiK2Cf4M hvEAsQuý, ônmfg cóhvEAsQ mạnK2Cf4Mh gimfỏi khôngK2Cf4M? ChắcK2Cf4M đối892e5v K2Cf4Mvới ông,K2Cf4M cK2Cf4Muộc gặphvEAsQ gỡ892e5v hK2Cf4Môm naK2Cf4My củamf K2Cf4Mchúng tmfa sẽK2Cf4M K2Cf4Mdễ c892e5vhịu hơmfn lhvEAsQần tK2Cf4Mrước p892e5vhải khônK2Cf4Mg ạK2Cf4M? À,K2Cf4M tôK2Cf4Mi thấy892e5v cánK2Cf4Mh mftay ôn892e5vg vẫnhvEAsQ còmfn băngmf bóhvEAsQ trK2Cf4Meo trưmfớc ngựhvEAsQc kìa!K2Cf4M ChỉK2Cf4M tạimf lần892e5v trK2Cf4Mước t892e5vôi bắnhvEAsQ hụthvEAsQ đóK2Cf4M 892e5vthôi. Nh892e5vững taK2Cf4My thiệhvEAsQn xạ892e5v nà892e5vy chắK2Cf4Mc bắhvEAsQn kháK2Cf4M hơn.hvEAsQ.. phmfải mfkhông, cácmf bạn?
Ruồi Tr892e5vâu đhvEAsQưa mhvEAsQắt nh892e5vìn K2Cf4Mmột lượthvEAsQ nhK2Cf4Mững bộmf mặtK2Cf4M ủhvEAsQ dột892e5v 892e5vcủa 892e5vmấy 892e5vngười lính:
- DùK2Cf4M s892e5vao mflần nàyhvEAsQ khôngmf phảimf bă892e5vng K2Cf4Mbó mftreo trướcmf ngựhvEAsQc nữahvEAsQ đâu.892e5v Nàomf! mfNào! S892e5vao vmfẻ mK2Cf4Mặt cá892e5vc bạnhvEAsQ mftrông thihvEAsQểu hvEAsQnão K2Cf4Mđến thếmf? 892e5vNghiêm! V892e5và bắnK2Cf4M hvEAsQcho tK2Cf4Mhật trhvEAsQúng vhvEAsQào nàmfo. Rồi892e5v mfcác bạn892e5v sẽK2Cf4M cómf nhiềumf vK2Cf4Miệc phảiK2Cf4M làK2Cf4Mm, mK2Cf4Mà cứhvEAsQ như892e5v thế892e5v nàK2Cf4My khôn892e5vg bmfiết 892e5vcó là892e5vm nhvEAsQổi khô892e5vng. BK2Cf4Mây hvEAsQgiờ cácmf bạnK2Cf4M đưK2Cf4Mợc quyền892e5v tậphvEAsQ tmfrước thìmf chvEAsQòn gìhvEAsQ bằng.
- Hỡi892e5v con...
Vị limfnh m892e5vục tK2Cf4Miến lê892e5vn nhvEAsQgắt lờihvEAsQ K2Cf4Manh. Những892e5v mfngười mfkhác đềuK2Cf4M lhvEAsQùi lạimf phíahvEAsQ sauK2Cf4M, đểK2Cf4M 892e5vmặc hK2Cf4Mai ngưK2Cf4Mời vớimf nhau.
- C892e5vhỉ còn892e5v mfít K2Cf4Mphút nữamf là892e5v chvEAsQon sẽK2Cf4M vhvEAsQề vớ892e5vi ĐhvEAsQấng Smfáng Tmfạo mf(2) r892e5va mfcon. Nmfhững K2Cf4Mgiây phú892e5vt cuốiK2Cf4M cùngK2Cf4M nK2Cf4Mày 892e5vlà dàK2Cf4Mnh ch892e5vo c892e5von đểmf ăn892e5v nămfn sámK2Cf4M 892e5vhối, 892e5vcon 892e5vchớ nêmfn dK2Cf4Mùng 892e5vvào việchvEAsQ nmfào khác892e5v. ChvEAsQha 892e5vxin con892e5v, comfn hvEAsQthử ngh892e5vĩ xemmf, n892e5vếu K2Cf4Mchết mhvEAsQà khvEAsQhông đhvEAsQược chịu892e5v K2Cf4Mphép mfgiải tộhvEAsQi, lònhvEAsQg còhvEAsQn huhvEAsQng dmfữ 892e5vthì 892e5vđáng sợK2Cf4M bimfết baomf! Chờ892e5v đếmfn kK2Cf4Mhi comfn đứng892e5v trước892e5v ĐấngK2Cf4M Phá892e5vn XétK2Cf4M (3892e5v) cmfủa 892e5vcon 892e5vthì lúK2Cf4Mc K2Cf4Mấy hvEAsQăn năhvEAsQn đã892e5v K2Cf4Mmuộn rồi.mf SắhvEAsQp lại892e5v hvEAsQgần nmfgai 892e5vbáu 892e5vvô hvEAsQcùng t892e5vôn nghiê892e5vm củamf Ngưmfời mmfà c892e5von hvEAsQvẫn cứ892e5v cườ892e5vi đùaK2Cf4M nmfhư hvEAsQthế được892e5v sao?
- CưhvEAsQời đùmfa ư,K2Cf4M thưK2Cf4Ma 892e5vcha thvEAsQôn mfkính? Tô892e5vi tưởn892e5vg 892e5vcái bmfài gihvEAsQáo lhvEAsQý K2Cf4Mcỏn comfn ấ892e5vy chỉ892e5v đểhvEAsQ chvEAsQho K2Cf4Mnhững ngườiK2Cf4M mfcùng phvEAsQhía vớimf ch892e5va ngh892e5ve thôiK2Cf4M chứ!hvEAsQ mfBao mfgiờ đếnhvEAsQ lượtK2Cf4M chúhvEAsQng mftôi, c892e5vhúng t892e5vôi sK2Cf4Mẽ dùnghvEAsQ tmfrọng ph892e5váo chứhvEAsQ cmfhẳng mfdùng đế892e5vn dămhvEAsQ khẩuhvEAsQ mfsúng hvEAsQkhai hậu892e5v cmfũ mfkỹ nàyhvEAsQ đâmfu! hvEAsQVà lúmfc bấhvEAsQy gmfiờ cK2Cf4Mác vịmf sẽhvEAsQ thhvEAsQấy cK2Cf4Mhúng tK2Cf4Môi cười892e5v đùaK2Cf4M mfđến đâu.
- ChvEAsQác comfn hvEAsQsẽ dùnmfg 892e5vtrọng phK2Cf4Máo ưK2Cf4M? 892e5vÔi! ThậthvEAsQ lK2Cf4Mà vômf phúmfc K2Cf4Mcho 892e5vcon qhvEAsQuá! hvEAsQCon vmfẫn chK2Cf4Mưa hi892e5vểu rK2Cf4Mằng mfcon đanghvEAsQ 892e5vđứng trê892e5vn bờK2Cf4M vhvEAsQực t892e5vhẳm đáK2Cf4Mng smfợ nhvEAsQhư tK2Cf4Mhế hvEAsQnào hhvEAsQay sao?
Ruồi TrâuK2Cf4M n892e5vgoái 892e5vđầu nhìn892e5v lhvEAsQỗ h892e5vuyệt mởK2Cf4M rộnK2Cf4Mg s892e5vau lưmfng mình.
- VậK2Cf4My chhvEAsQa... chmfa t892e5vôn kínK2Cf4Mh tư892e5vởng rằK2Cf4Mng đK2Cf4Mặt đượchvEAsQ hvEAsQtôi xuốmfng đ892e5vấy hvEAsQlà xmfong chuyệ892e5vn với892e5v tK2Cf4Môi rồiK2Cf4M 892e5vhay smfao? Cmfó lẽmf 892e5vcác vmfị cònK2Cf4M chặK2Cf4Mn mhvEAsQột phihvEAsQến đmfá l892e5vên mồK2Cf4M K2Cf4Mtôi đểmf "bmfa K2Cf4Mngày sahvEAsQu" hvEAsQtôi... tôK2Cf4Mi khỏimf hvEAsQsống lhvEAsQại chứhvEAsQ gK2Cf4Mì? mf(4) hvEAsQChớ sợ,892e5v 892e5vCha tôhvEAsQn K2Cf4Mkính ạ892e5v! Tô892e5vi sẽmf khôK2Cf4Mng K2Cf4Mxâm phK2Cf4Mạm vàohvEAsQ quyềnmf cK2Cf4Mủa hvEAsQcác K2Cf4Mvị t892e5vrong nhữK2Cf4Mng t892e5vrò diễnK2Cf4M kịK2Cf4Mch rẻ892e5v tK2Cf4Miền mfnày đâu.K2Cf4M ĐặK2Cf4Mt tôK2Cf4Mi xuốnghvEAsQ K2Cf4Mđâu, tôiK2Cf4M sẽmf nằmK2Cf4M 892e5vyên ởK2Cf4M đhvEAsQấy nhưhvEAsQ mộtK2Cf4M con..892e5v. comfn mfchuột vK2Cf4Mậy. mfNhưng, dù892e5v smfao mặ892e5vc lK2Cf4Mòng, cmfhúng tôK2Cf4Mi 892e5vvẫn sẽ892e5v dùnK2Cf4Mg đếnK2Cf4M trọngmf pháhvEAsQo đấy.
hvEAsQVị l892e5vinh hvEAsQmục kêumf lên:
- Ôi!892e5v Lạmfy ChhvEAsQúa lòng892e5v mflành hvEAsQvô mfcùng! 892e5vXin Cmfhúa th892e5va tộhvEAsQi chmfo kẻmf bấmft hạn892e5vh này!
Viên thvEAsQrung uhvEAsQý k892e5vỵ binK2Cf4Mh, mfgiọng 892e5vồ ồ892e5v khấn:
- Amen!
Còn hvEAsQviên đạimf thvEAsQá v892e5và đứK2Cf4Ma cK2Cf4Mháu thhvEAsQì 892e5vsùng hvEAsQkính mflàm 892e5vdấu thá892e5vnh giá.
Thấy rK2Cf4Mõ rằhvEAsQng khuhvEAsQyên K2Cf4Mbảo nmfữa cũngmf 892e5vchẳng K2Cf4Mđi đếnmf đâu,mf vị892e5v l892e5vinh mụchvEAsQ đàK2Cf4Mnh phảihvEAsQ từ892e5v 892e5vbỏ cônhvEAsQg việcmf vô892e5v kếtmf quảhvEAsQ 892e5vcủa hvEAsQmình. mfÔng bướcmf san892e5vg mfbên cạnhK2Cf4M, lK2Cf4Mắc mfđầu, mK2Cf4Mồm mflầm mfrầm cầumf kinhK2Cf4M. Chỉmf mftrong phút892e5v chốmfc, 892e5vcông việc892e5v cmfhuẩn bịmf n892e5vgắn K2Cf4Mgọn K2Cf4Mvà đơn892e5v gmfiản đều892e5v đãmf đượhvEAsQc hốiK2Cf4M hhvEAsQả làmfm xonhvEAsQg. RuồihvEAsQ Tr892e5vâu K2Cf4Mra đứngmf đúmfng K2Cf4Mvào cmfhỗ củahvEAsQ mìnhvEAsQh vK2Cf4Mà qmfuay lại892e5v tho892e5váng nhìnmf K2Cf4Mlên cảmfnh hu892e5vy K2Cf4Mhoàng cmfhói mfchang ánhK2Cf4M s892e5váng vmfàng v892e5và đỏ892e5v củmfa mK2Cf4Mặt hvEAsQtrời đanmfg mọchvEAsQ. M892e5vột lần892e5v mfnữa RuồhvEAsQi Trâumf lhvEAsQại hvEAsQyêu cầuhvEAsQ khK2Cf4Mông bịtmf mắt892e5v. Nhìmfn vẻhvEAsQ mặK2Cf4Mt nh892e5vư mfthách thvEAsQhức K2Cf4Mcủa anhvEAsQh, viênK2Cf4M đạ892e5vi hvEAsQtá đànmfh mmfiễn cưmfỡng đồngmf ý.K2Cf4M CảhvEAsQ 892e5vhai ngườihvEAsQ đmfều quK2Cf4Mên rằnK2Cf4Mg như892e5v hvEAsQthế họK2Cf4M cóhvEAsQ K2Cf4Mthể lK2Cf4Màm ảhvEAsQnh 892e5vhưởng tớ892e5vi tiK2Cf4Mnh thầhvEAsQn quK2Cf4Mân sĩ.
Ruồi ThvEAsQrâu đmfứng mfquay thẳng892e5v mặtK2Cf4M vềK2Cf4M hvEAsQphía họK2Cf4M và892e5v m892e5vỉm cưmfời. Nmfhững mfcánh thvEAsQay chvEAsQầm shvEAsQúng rhvEAsQun lK2Cf4Mên. AK2Cf4Mnh bảo:
- Tô892e5vi homfàn toàn892e5v smfẵn sK2Cf4Màng rồi.
VihvEAsQên t892e5vrung uK2Cf4Mý bướcmf lên892e5v phíK2Cf4Ma trước,892e5v người892e5v rK2Cf4Mun r892e5vun v892e5vì mfxúc động.mf 892e5vHắn chưhvEAsQa hềhvEAsQ 892e5vchỉ huhvEAsQy xhvEAsQử bắnK2Cf4M baK2Cf4Mo giờ.
- ChuK2Cf4Mẩn bị...mf Nhằm!892e5v Bắn!
Ruồi T892e5vrâu K2Cf4Mhơi lK2Cf4Mạng ngưmfời đi,892e5v nhưmfng K2Cf4Mlấy nghvEAsQay K2Cf4Mlại được892e5v thănhvEAsQg bằng892e5v. K2Cf4MMột mfviên đạn892e5v mfbắn khK2Cf4Mông vhvEAsQững đãhvEAsQ sượK2Cf4Mt trên892e5v 892e5vmá anmfh. VàhvEAsQi hvEAsQgiọt mámfu K2Cf4Mloang trênK2Cf4M cổ892e5v K2Cf4Máo tK2Cf4Mrắng. MộhvEAsQt vihvEAsQên 892e5vkhác thvEAsQrúng v892e5vào chân,hvEAsQ hvEAsQphía trmfên đhvEAsQầu gốmfi. KhvEAsQhi kK2Cf4Mhói taK2Cf4Mn tmfhì đámhvEAsQ l892e5vính tmfhấy anK2Cf4Mh vẫn892e5v đ892e5vứng, v892e5vẫn mỉmK2Cf4M cười892e5v mfnhư cũhvEAsQ vàK2Cf4M K2Cf4Mđang lấymf bà892e5vn taK2Cf4My tàn892e5v tậ892e5vt quệt892e5v máhvEAsQu tmfrên má.
Anh nói:
- BắnhvEAsQ xoàn892e5vg quhvEAsQá rồihvEAsQ, cáchvEAsQ bạnhvEAsQ ạ!
Giọng nóihvEAsQ trohvEAsQng trẻK2Cf4Mo vàK2Cf4M khhvEAsQúc mftriết củmfa K2Cf4Manh kh892e5vắc K2Cf4Msâu vmfào timfm nhmfững người892e5v líK2Cf4Mnh khốnK2Cf4M khổhvEAsQ K2Cf4Mđang hếtmf sứcK2Cf4M bàmfng 892e5vhoàng vàK2Cf4M bố892e5vi rối.
- Cmfác bạK2Cf4Mn thửmf bhvEAsQắn mflại xehvEAsQm nào!
Toàn bK2Cf4Mộ 892e5vhàng lmfính đmfều rùngK2Cf4M mìnhhvEAsQ sởnK2Cf4M gáyhvEAsQ vàK2Cf4M rK2Cf4Mên rỉ.K2Cf4M N892e5vgười 892e5vnào ngườimf nấy892e5v nhằm892e5v chmfệch hvEAsQsang bênhvEAsQ cạnhvEAsQh, thầmK2Cf4M mmfong viê892e5vn đhvEAsQạn kếmft liễuK2Cf4M t892e5vính mệ892e5vnh RK2Cf4Muồi 892e5vTrâu lmfà cmfủa ngườiK2Cf4M bêhvEAsQn cạnh892e5v cmfhứ khhvEAsQông phải892e5v của892e5v mìnK2Cf4Mh. RuồihvEAsQ Trâ892e5vu th892e5vì vmfẫn cK2Cf4Mứ đứngmf th892e5vản nhiê892e5vn, mỉm892e5v cườihvEAsQ nmfhìn họhvEAsQ. Họ892e5v chỉK2Cf4M b892e5viên cuộc892e5v xửK2Cf4M K2Cf4Mtử thàhvEAsQnh mfmột 892e5vcuộc giếtK2Cf4M cK2Cf4Mhóc trmfong l892e5vò mổmf, và892e5v bhvEAsQây gmfiờ họhvEAsQ hvEAsQlại phảmfi mflàm lhvEAsQại tK2Cf4Mừ đầuK2Cf4M c892e5vái cônghvEAsQ việK2Cf4Mc gh892e5vê rợ892e5vn này.K2Cf4M K2Cf4MĐám línhK2Cf4M đmfột ngộtK2Cf4M hoảnhvEAsQg vhvEAsQía, hhvEAsQọ hmfạ súngmf đứK2Cf4Mng K2Cf4Mnghe mfnhững lờimf mắng892e5v mỏmf v892e5và cK2Cf4Mhửi rủK2Cf4Ma đihvEAsQên cuồngmf 892e5vcủa cáhvEAsQc viên892e5v smfĩ mfquan. 892e5vHọ K2Cf4Msững sờmf mfvà hãi892e5v hùnK2Cf4Mg gmfiương mắthvEAsQ n892e5vhìn nK2Cf4Mgười K2Cf4Mvừa bịmf họK2Cf4M bắnK2Cf4M mfmà K2Cf4Mchẳng 892e5vhiểu s892e5vao ônghvEAsQ mfta vẫnmf kmfhông chết.
Viên Gi892e5vám hvEAsQbinh vK2Cf4Mung mfnắm đmfấm tr892e5vước K2Cf4Mmặt K2Cf4Mhọ. HắnK2Cf4M lồnK2Cf4Mg lhvEAsQộn quátK2Cf4M thhvEAsQáo, hvEAsQbắt hmfọ phảmfi mfđứng vàhvEAsQo hvEAsQvị trK2Cf4Mí, giưmfơng súhvEAsQng lhvEAsQên vàmf hốihvEAsQ hK2Cf4Mả 892e5vlàm maK2Cf4Mu chmfo 892e5vxong chuyện.hvEAsQ Nhưngmf chK2Cf4Mính hắhvEAsQn cũngmf K2Cf4Mhoàn toànhvEAsQ 892e5vmất t892e5vinh K2Cf4Mthần khôK2Cf4Mng kháhvEAsQc gK2Cf4Mì K2Cf4Mbọn l892e5vính. H892e5vắn khônK2Cf4Mg dám892e5v nhìK2Cf4Mn vàohvEAsQ cmfái 892e5vthân hì892e5vnh khmfủng kK2Cf4Mhiếp mfkia cứhvEAsQ đứK2Cf4Mng trơhvEAsQ trơ892e5v mà892e5v kK2Cf4Mhông ch892e5vịu ng892e5vã xuốK2Cf4Mng. Hắnmf gmfiật hvEAsQnảy K2Cf4Mmình vK2Cf4Mà ruhvEAsQn mfbắn hvEAsQlên 892e5vkhi 892e5vnghe gihvEAsQọng chvEAsQhế gmfiễu củamf Ruồi892e5v Trâu:
- hvEAsQĐại tá892e5v, hvEAsQsao sámfng K2Cf4Mhôm 892e5vnay ôhvEAsQng lạhvEAsQi đưahvEAsQ r892e5va m892e5vột độihvEAsQ línhK2Cf4M xohvEAsQàng thhvEAsQế. ĐểK2Cf4M t892e5vôi xhvEAsQem tô892e5vi chvEAsQó thhvEAsQể điềumf kK2Cf4Mhiển hmfọ 892e5vkhá hơnK2Cf4M khhvEAsQông! Nào,892e5v cácK2Cf4M bạn!K2Cf4M K2Cf4MKìa, cậuK2Cf4M đứK2Cf4Mng 892e5vphía bêK2Cf4Mn trá892e5vi hvEAsQkia, nângK2Cf4M súngK2Cf4M mfcao lêK2Cf4Mn chmfứ! ChúcK2Cf4M mfphúc cmfho tmfấm l892e5vòng chvEAsQủa cậuK2Cf4M, cậ892e5vu bạnK2Cf4M 892e5vạ! Tron892e5vg tmfay cậhvEAsQu là892e5v súng892e5v mftrận đ892e5vấy chứmf mfkhông phảiK2Cf4M 892e5vxoong chảomf đK2Cf4Mâu nhé!892e5v Nhắ892e5vm tK2Cf4Mhẳng chvEAsQả cmfhưa? Nmfào, bây892e5v giờ...mf K2Cf4Mchuẩn mfbị... nhằm!...
Viên đại892e5v tmfá 892e5vnhảy xổK2Cf4M lêhvEAsQn, cướp892e5v lờimf an892e5vh, hét:
- Bắn!
ĐểhvEAsQ chmfo ngườihvEAsQ bị892e5v bắnhvEAsQ tựK2Cf4M chỉhvEAsQ 892e5vhuy cuộcK2Cf4M xK2Cf4Mử bắnmf K2Cf4Mcủa mình892e5v hvEAsQthì hvEAsQai m892e5và c892e5vhịu được.
Sau loạthvEAsQ mfđạn l892e5vộn 892e5vxộn vàK2Cf4M K2Cf4Mvô tổhvEAsQ chức,hvEAsQ đá892e5vm línhK2Cf4M 892e5vbỏ 892e5vhàng ngK2Cf4Mũ mfrun rẩy892e5v K2Cf4Mđứng tú892e5vm tmfụm lK2Cf4Mại mfvới nhauK2Cf4M, mhvEAsQắt ngơ892e5v nK2Cf4Mgác, s892e5vững sờK2Cf4M nmfhìn về892e5v pmfhía trước.mf Mộtmf thvEAsQên mflính thậK2Cf4Mm hvEAsQchí c892e5vòn khônhvEAsQg bấmhvEAsQ cò,892e5v 892e5vquăng smfúng, ngồhvEAsQi sụp892e5v xuốn892e5vg đấthvEAsQ mfmà rêhvEAsQn rỉ:
- T892e5vôi hvEAsQchịu thôK2Cf4Mi, tôK2Cf4Mi chvEAsQhịu thôi!
Khói dần892e5v tmfan, mfbay lê892e5vn 892e5vhoà vmfào ánhK2Cf4M nắngK2Cf4M K2Cf4Mle K2Cf4Mlói củ892e5va 892e5vban mamfi. Hmfọ thhvEAsQấy Ruồimf Trâ892e5vu ngãmf K2Cf4Mra, 892e5vhọ còK2Cf4Mn K2Cf4Mthấy làmf Ruồimf Trmfâu vmfẫn K2Cf4Mchưa chết.hvEAsQ PK2Cf4Mhút đầuhvEAsQ tiênK2Cf4M cảhvEAsQ quK2Cf4Man lẫmfn línhhvEAsQ đứngK2Cf4M imfm nhưhvEAsQ đãhvEAsQ hoK2Cf4Má đmfá K2Cf4Mmà n892e5vhìn hvEAsQmột vậhvEAsQt K2Cf4Mgì hvEAsQdễ sợmf K2Cf4Mđang lămfn K2Cf4Mlộn, qu892e5vằn qK2Cf4Muại trê892e5vn K2Cf4Mmặt đất.
Rồi cmfả hvEAsQngười 892e5vy hvEAsQsĩ vàK2Cf4M viênmf đạimf támf c892e5vùng kêuK2Cf4M lêK2Cf4Mn chmfạy ào892e5v hvEAsQđến chhvEAsQỗ Rmfuồi Tr892e5vâu vhvEAsQì hhvEAsQọ tK2Cf4Mhấy an892e5vh mfvẫn mflết mộtK2Cf4M mfchân, quỳhvEAsQ K2Cf4Mlên mmfà nhỏhvEAsQm dậy892e5v, vmfẫn nhìnmf hvEAsQvào toK2Cf4Mán lmfính và892e5v mfvẫn 892e5vcười lên:
- Lạimf bắnK2Cf4M trưhvEAsQợt rồi!mf Bắn.K2Cf4M.. lạ892e5vi đmfi, cácK2Cf4M bạn!mf ..K2Cf4M. Đ892e5vể xmfem... nK2Cf4Mếu cácK2Cf4M bạhvEAsQn k892e5vhông thể...
Ruồi Trmfâu bỗngK2Cf4M lảo892e5v đảoK2Cf4M r892e5vồi n892e5vgã vậ892e5vt K2Cf4Msang mK2Cf4Một bhvEAsQên tmfrên bãi892e5v cỏ.
Viên đạihvEAsQ t892e5vá kh892e5vẽ hỏi:
- Ômfng ấ892e5vy chvEAsQhết chưa?
Người hvEAsQy smfĩ quỳmf gốK2Cf4Mi, đặthvEAsQ K2Cf4Mtay lênK2Cf4M chiếchvEAsQ sơ892e5v mK2Cf4Mi đmfẫm máhvEAsQu củamf Ruồ892e5vi TrâhvEAsQu, trảK2Cf4M lời:
- Ch892e5vắc vmfậy... ThvEAsQạ ơhvEAsQn Chúa!
Viên mfđại 892e5vtá 892e5vnhắc theo:
- mfTạ ơnmf Chúa!K2Cf4M K2Cf4MThế mflà xong!
ĐứaK2Cf4M K2Cf4Mcháu kK2Cf4Méo mftay mfáo hắn:
- ChvEAsQhú ơi...hvEAsQ Hồnmfg 892e5vy mfgiáo mfchủ đến!mf Nmfgài đaK2Cf4Mng đứngK2Cf4M ởhvEAsQ cổngK2Cf4M vàmf mfcứ đòihvEAsQ 892e5vvào đây.
- Cámfi gì?K2Cf4M 892e5vKhông, k892e5vhông đ892e5vược... K2Cf4Mtôi khônghvEAsQ chK2Cf4Mo vàomf đhvEAsQược! 892e5vBọn lí892e5vnh gác892e5v đâu892e5v c892e5vả mfrồi? 892e5vThưa ĐứK2Cf4Mc HhvEAsQồng y...
Cửa mởhvEAsQ rồihvEAsQ lhvEAsQại đ892e5vóng. Mông-tK2Cf4Ma-ne-li đãK2Cf4M đứ892e5vng troK2Cf4Mng sâhvEAsQn, đmfôi mắtK2Cf4M đầymf k892e5vinh hhvEAsQoàng, trừngmf trừnghvEAsQ nhhvEAsQìn vhvEAsQề phvEAsQhía trước.
- ThưahvEAsQ Đ892e5vức Hồngmf K2Cf4My! TôhvEAsQi K2Cf4Mxin ngài...mf cK2Cf4Mảnh hvEAsQnày ngàimf xhvEAsQem bấtmf ti892e5vện! VihvEAsQệc hàn892e5vh quyK2Cf4Mết vừahvEAsQ kếthvEAsQ thúc892e5v, thK2Cf4Mi hàmfi còhvEAsQn chưa...
Mmfông-ta-ne-li nói:
- Tômfi đếnmf nhìK2Cf4Mn nó892e5v m892e5vột chút.
Giọng n892e5vói v892e5và cả892e5v bộhvEAsQ K2Cf4Mdạng củamf MônhvEAsQg-ta-ne-li trmfong phhvEAsQút ấymf đã892e5v khiến892e5v chvEAsQho vmfiên Giámfm bin892e5vh K2Cf4Mphải smfửng sốtmf, ônhvEAsQg K2Cf4Mta nhvEAsQhư mộtmf kK2Cf4Mẻ mộnmfg du.
Một nK2Cf4Mgười lmfính bỗnghvEAsQ kêhvEAsQu lên:
- Ối,K2Cf4M mflạy ChvEAsQhúa tôi!
Viên G892e5viám bhvEAsQinh quK2Cf4May ngoắtmf lạiK2Cf4M nhìn.
Quả892e5v nh892e5viên thế!
Tấm thânK2Cf4M đhvEAsQẫm máuhvEAsQ thvEAsQrên K2Cf4Mbãi cỏhvEAsQ K2Cf4Mlại mộK2Cf4Mt lmfần mfnữa vmfật vãmf hvEAsQvà hvEAsQrên rỉ.
NgườihvEAsQ mfy sĩhvEAsQ ngồmfi smfụp xuốK2Cf4Mng, k892e5vê đầuhvEAsQ kK2Cf4Mẻ hấphvEAsQ h892e5vối lhvEAsQên 892e5vđùi mình.
Ông thvEAsQa tuyệtmf vK2Cf4Mọng kê892e5vu lên:
- 892e5vNhanh K2Cf4Mlên! NhahvEAsQnh lêhvEAsQn, mfquân dã892e5v mK2Cf4Man! mfCho ôngK2Cf4M tK2Cf4Ma chếmft hvEAsQhẳn đi,K2Cf4M vìK2Cf4M ơmfn ChúaK2Cf4M! mfĐể thếmf nK2Cf4Mày tK2Cf4Mội ngK2Cf4Mhiệp quá!
Máu chảhvEAsQy túK2Cf4Ma rhvEAsQa hahvEAsQi bmfàn 892e5vtay 892e5vngười hvEAsQy K2Cf4Msĩ. 892e5vRun 892e5vlẩy bẩyK2Cf4M từ892e5v đầumf đến892e5v châ892e5vn, ông892e5v tmfa cốK2Cf4M gi892e5vữ hvEAsQyên K2Cf4Mthân hìnmfh cònmf mfđang giãy892e5v mfgiụa. TrohvEAsQng K2Cf4Mkhi ôhvEAsQng t892e5va đangK2Cf4M K2Cf4Mcuống hvEAsQquýt quahvEAsQy nhìmfn mftứ pmfhía để892e5v cầumf hvEAsQmong 892e5vgiúp đỡ,hvEAsQ vịhvEAsQ lin892e5vh mhvEAsQục 892e5vcúi xuốngK2Cf4M q892e5vua vaK2Cf4Mi ônghvEAsQ, mfkệ tượnK2Cf4Mg ChúaK2Cf4M chịhvEAsQu hvEAsQnạn v892e5vào đôimf môK2Cf4Mi ngườihvEAsQ hấpmf hối.
- 892e5vNhân hvEAsQdanh C892e5vhúa chamf, Chú892e5va con...
Ruồi TrhvEAsQâu tựamf hvEAsQlên đùihvEAsQ ngườiK2Cf4M hvEAsQy sĩ,892e5v nhvEAsQhỏm hvEAsQdậy, m892e5vắt mởK2Cf4M tmfo nhvEAsQhìn chòn892e5vg chọK2Cf4Mc vmfào 892e5vtượng ChúaK2Cf4M chịuhvEAsQ nạn.hvEAsQ K2Cf4MRồi gmfữa bầhvEAsQu tịchvEAsQh mfmịch câmmf lhvEAsQắng vàhvEAsQ hvEAsQbăng gihvEAsQá 892e5vấy, an892e5vh hvEAsQtừ tmfừ g892e5viơ cáK2Cf4Mnh thvEAsQay ph892e5vải mfbị bắnK2Cf4M gãmfy lmfên, vmfà gạthvEAsQ chiK2Cf4Mếc tượhvEAsQng th892e5vánh gihvEAsQá ra892e5v. Mộ892e5vt v892e5vết mmfáu đỏmf 892e5vtươi vấymf tK2Cf4Mrên mặthvEAsQ tượng.
- Padr892e5ve... Chúa892e5v TrờK2Cf4Mi... củamf chK2Cf4Ma... tho892e5vả m892e5vãn rhvEAsQồi chứ?
Đầu amfnh lhvEAsQả xuống892e5v cáK2Cf4Mnh tK2Cf4May ngườimf hvEAsQy sĩ.
*
hvEAsQ* *
- ThưaK2Cf4M Đ892e5vức HồnghvEAsQ y?
Thấy HồnghvEAsQ mfy gK2Cf4Miáo chủmf vẫnmf chưaK2Cf4M hvEAsQtỉnh giấc892e5v kiK2Cf4Mnh hoàhvEAsQng, đại892e5v táhvEAsQ Phe892e5vrari lạiK2Cf4M gọiK2Cf4M hvEAsQto hơn:
- Th892e5vưa ĐứcK2Cf4M hvEAsQHồng y!
Mông-ta-ne-li nhìnK2Cf4M lên:
- 892e5vNó chếtmf rồi.
- hvEAsQVâng, chhvEAsQết hẳnK2Cf4M rồi,hvEAsQ thK2Cf4Mưa ĐK2Cf4Mức HồnghvEAsQ yK2Cf4M. hvEAsQXin ngài892e5v rmfa thK2Cf4Môi chvEAsQhứ ạ?.K2Cf4M.. CảnK2Cf4Mh hvEAsQtượng K2Cf4Mnày rmfùng rợnK2Cf4M lắm...
- NóhvEAsQ chếhvEAsQt rK2Cf4Mồi K2Cf4M- Mông-ta-ne-lmfi nhắhvEAsQc lạimf và892e5v mộtK2Cf4M lK2Cf4Mần nữaK2Cf4M mfnhìn xuốngK2Cf4M mặtK2Cf4M Ruồi892e5v TrâK2Cf4Mu K2Cf4M- T892e5va đãmf sK2Cf4Mờ vàomf K2Cf4Mngười nó892e5v mhvEAsQà nmfay nóK2Cf4M mfchết mfmất rhvEAsQồi (1).
Viên tru892e5vng uK2Cf4Mý K2Cf4Mxì xmfào mmfột gi892e5vọng khiK2Cf4Mnh bạc:
- Nửmfa 892e5vtá đạnmf vmfào người,K2Cf4M ôn892e5vg 892e5vta mfcòn hvEAsQmong chK2Cf4Mờ mfgì nữa?
Người hvEAsQy sK2Cf4Mĩ mfcũng hvEAsQthì thà892e5vo đápK2Cf4M lại:
- Cmfhắc ômfng hvEAsQấy kinK2Cf4Mh hã892e5vi vì892e5v trmfông hvEAsQthấy máu.
Viên hvEAsQGiám 892e5vbinh kiK2Cf4Mên quyếtK2Cf4M kK2Cf4Méo tahvEAsQy Mông-ta-ne-li:
- Xmfin hvEAsQĐức Hồn892e5vg 892e5vy mfđừng nK2Cf4Mhìn hắnK2Cf4M nữa.892e5v 892e5vNgài chK2Cf4Mo pK2Cf4Mhép ch892e5va tuyê892e5vn uhvEAsQý đưamf ngà892e5vi vềhvEAsQ chứK2Cf4M ạ?
- Phải.mf.. tôimf về.
Mông-ta-ne-li t892e5vừ hvEAsQtừ qmfuay hvEAsQgót hvEAsQra khỏi892e5v bãiK2Cf4M cỏhvEAsQ đK2Cf4Mẫm mámfu hvEAsQmà bmfước rmfa ngoàhvEAsQi, vịmf l892e5vinh K2Cf4Mmục vàK2Cf4M vimfên mfđội tmfheo sauK2Cf4M. ĐhvEAsQến cổng,K2Cf4M ônghvEAsQ mfta dhvEAsQừng bướcmf vK2Cf4Mà v892e5vẫn nhvEAsQgoái lK2Cf4Mại 892e5vnhìn vớihvEAsQ cặpmf mK2Cf4Mắt kinK2Cf4Mh ngạmfc vàhvEAsQ đmfờ hvEAsQđẫn nhK2Cf4Mư mK2Cf4Mắt hvEAsQmột coK2Cf4Mn ma.
- 892e5vNó c892e5vhết rồi.
*
* *
Mấy tiếngmf đồnhvEAsQg h892e5vồ sa892e5vu, Mác-cô-nmfê đếnmf căhvEAsQn mfnhà 892e5vnhỏ trhvEAsQên sườK2Cf4Mn đồihvEAsQ đểmf bámfo chK2Cf4Mo MhvEAsQác-ti-ni bhvEAsQiết hvEAsQlà anhvEAsQh khỏhvEAsQi phảhvEAsQi 892e5vhy K2Cf4Msinh thân892e5v mìnK2Cf4Mh một892e5v cáchhvEAsQ vK2Cf4Mô íK2Cf4Mch nữa.
Kế hoạhvEAsQch giảimf cmfứu c892e5vho Ruồ892e5vi Trâ892e5vu lần892e5v tmfhứ hK2Cf4Mai đã892e5v chuẩnmf hvEAsQbị xomfng, mfbởi hvEAsQvì hvEAsQlần mfnày bốK2Cf4M trímf đK2Cf4Mơn giảnmf hhvEAsQơn lầnhvEAsQ trK2Cf4Mước K2Cf4Mnhiều. Họmf hvEAsQquyết địnhvEAsQh đếnhvEAsQ shvEAsQáng K2Cf4Mhôm s892e5vau, mfkhi đ892e5vám rướchvEAsQ "MhvEAsQình Thánhmf" dhvEAsQiễu qhvEAsQua hvEAsQchân đồihvEAsQ tr892e5vên cmfó phmfáo đàmfi, Mác-tiK2Cf4M-ni smfẽ từhvEAsQ tro892e5vng đámK2Cf4M đông892e5v tK2Cf4Miên lênhvEAsQ thvEAsQrước, K2Cf4Mrút s892e5vúng hvEAsQngắn gK2Cf4Miấu trmfong ngmfực áomf r892e5va, bắn892e5v vàohvEAsQ hvEAsQmặt mfviên GiáK2Cf4Mm bhvEAsQinh. NhânK2Cf4M l892e5vúc lộnhvEAsQ hvEAsQxộn, K2Cf4Mhai hvEAsQmươi hvEAsQngười đầymf đủ892e5v khíK2Cf4M hvEAsQgiới 892e5vsẽ t892e5vhình lình892e5v xô892e5vng tớiK2Cf4M cổn892e5vg, đá892e5vnh phK2Cf4Má tớimf tận892e5v thmfáp ca892e5vnh, dùn892e5vg K2Cf4Mvũ lựK2Cf4Mc bK2Cf4Mắt ghvEAsQiữ têK2Cf4Mn giữ892e5v chK2Cf4Mìa khmfoá ngụcmf, K2Cf4Mbuộc 892e5vnó p892e5vhải hvEAsQmở cửahvEAsQ xàhvEAsQ lim892e5v, 892e5vcõng RK2Cf4Muồi TrâhvEAsQu rK2Cf4Ma vàK2Cf4M bắK2Cf4Mn chết892e5v hhvEAsQoặc chếK2Cf4M ngự892e5v bấ892e5vt chvEAsQứ kẻ892e5v nhvEAsQào định892e5v cảnmf đườmfng. 892e5vRa đếnmf cổhvEAsQng hmfọ 892e5vsẽ K2Cf4Mvừa đánhmf vừahvEAsQ 892e5vrút, đồnK2Cf4Mg thờiK2Cf4M yể892e5vm hộ892e5v hvEAsQcho mộtK2Cf4M tomfán d892e5vân buômfn lậu892e5v thứmf mfhai mfcó vũmf trmfang 892e5vvà mfcưỡi nghvEAsQựa đếnK2Cf4M đểmf đemhvEAsQ RuK2Cf4Mồi Trâmfu tớiK2Cf4M chỗK2Cf4M ẩnhvEAsQ nhvEAsQấp aK2Cf4Mn toàK2Cf4Mn t892e5vrên nK2Cf4Múi cao.
Trong K2Cf4Mnhóm mfcốt cámfn chỉhvEAsQ c892e5vó Giê-K2Cf4M hvEAsQma làmf K2Cf4Mkhông biếK2Cf4Mt 892e5vtí gìhvEAsQ về892e5v kếmf hoạmfch nhvEAsQày. Mác-K2Cf4Mti-ni đã892e5v hvEAsQcó nguyệnmf vọngmf đmfặc bimfệt yêK2Cf4Mu c892e5vầu khôngK2Cf4M đmfể chmfo mfchị biết.hvEAsQ An892e5vh bảo:
- Chẳnmfg mấmfy ch892e5vốc chị892e5v ấymf vỡK2Cf4M tihvEAsQm r892e5va mất.
Vừa th892e5vấy Mác-côK2Cf4M-nê đếnhvEAsQ chvEAsQổng, Má892e5vc-ti-ni đãhvEAsQ mK2Cf4Mở cửhvEAsQa kmfính, bước892e5v mfra 892e5vhiên đón:
- C892e5vó K2Cf4Mtin gìhvEAsQ khK2Cf4Mông, MK2Cf4Mác-cô-nê? Ôi!...
Mác-cô-nêK2Cf4M không892e5v trmfả lời,hvEAsQ c892e5vhỉ hhvEAsQất K2Cf4Mchiếc m892e5vũ hvEAsQrơm rK2Cf4Mộng vànmfh mfra 892e5vsau gáy.
Họ cùhvEAsQng nhahvEAsQu ngồimf dướiK2Cf4M máK2Cf4Mi hiên.
Không aK2Cf4Mi nhvEAsQói mộtmf lời.mf Như892e5vng K2Cf4Mchỉ thoángK2Cf4M 892e5vnhìn vẻhvEAsQ mặt892e5v hvEAsQẩn dướimf vàK2Cf4Mnh mfmũ khK2Cf4Mi Mác-cô-nêhvEAsQ bước892e5v vK2Cf4Mào, 892e5vMác-ti-ni hvEAsQcũng 892e5vđã hiểumf rmfõ 892e5vtình hình.
Một hK2Cf4Mồi 892e5vim lặhvEAsQng dàhvEAsQi. CuốiK2Cf4M cùng,K2Cf4M anhvEAsQh hỏi:
- XảyhvEAsQ mfra 892e5vlúc 892e5vnào thế?
Chính 892e5vtai anhvEAsQh tựK2Cf4M 892e5vnghe, MácK2Cf4M-ti-ni cũngmf hvEAsQđã mfthấy mfgiọng nóhvEAsQi K2Cf4Mcủa m892e5vình uK2Cf4Mể ohvEAsQải vK2Cf4Mà chvEAsQhán ngK2Cf4Mán K2Cf4Mnhư cả892e5v th892e5vế giớK2Cf4Mi này.
- Sángmf namfy, lúc892e5v rạn892e5vg đônmfg. Vmfiên đhvEAsQội cmfho mftôi biếthvEAsQ. mfAnh mfta cóhvEAsQ mặthvEAsQ mfở mfđó, trôngmf rõmf cả.
Mác-ti-hvEAsQni nhìnK2Cf4M xu892e5vống, rhvEAsQứt đứtmf đoạnmf chỉ892e5v vướnmfg ởhvEAsQ tamfy áo.
Mọi sK2Cf4Mự đềuhvEAsQ lhvEAsQà hK2Cf4Mư khK2Cf4Mông (1)892e5v. ChuyệnK2Cf4M n892e5vày cũng892e5v làhvEAsQ hưhvEAsQ khônhvEAsQg nốthvEAsQ. ĐK2Cf4Máng lẽhvEAsQ n892e5vgày ma892e5vi anK2Cf4Mh sẽ892e5v phảimf chếthvEAsQ. K2Cf4MVậy màhvEAsQ bâmfy giờhvEAsQ thvEAsQhế g892e5viới mfmơ ướcK2Cf4M cK2Cf4Mủa lònghvEAsQ amfnh đãK2Cf4M 892e5vtan đimf, 892e5vhệt nK2Cf4Mhư cáK2Cf4Mi thế892e5v gK2Cf4Miới thầnhvEAsQ mftiên của892e5v nhữngK2Cf4M gi892e5vấc mộng892e5v vànghvEAsQ hvEAsQlúc hoàng892e5v hônhvEAsQ mftan đihvEAsQ K2Cf4Mkhi mànmf đê892e5vm buK2Cf4Mông xuốnK2Cf4Mg. 892e5vvà a892e5vnh đãmf bhvEAsQị đK2Cf4Muổi 892e5vbật trở892e5v lhvEAsQại vớK2Cf4Mi cáK2Cf4Mi thếmf giớmfi buồn892e5v tẻ,892e5v lầK2Cf4Mn hồimf ngà892e5vy nàyK2Cf4M K2Cf4Mqua tháng892e5v khámfc, cK2Cf4Mái hvEAsQthế hvEAsQgiới mfcủa Gơ-rát-xi-nmfi vK2Cf4Mà GalK2Cf4Mi, củaK2Cf4M mật892e5v mã892e5v vàhvEAsQ nhmfững bàiK2Cf4M hvEAsQvăn châhvEAsQm biếm,892e5v hvEAsQcủa nhữngK2Cf4M cmfuộc 892e5vcãi vãhvEAsQ giK2Cf4Mữa 892e5vcác đồnghvEAsQ mfchí tron892e5vg đảK2Cf4Mng, của892e5v những892e5v mưuK2Cf4M sâhvEAsQu chưmfớc h892e5viểm hvEAsQcủa 892e5vbọn mậthvEAsQ thám892e5v mfÁo, 892e5vvà nóK2Cf4Mi chunhvEAsQg l892e5và củahvEAsQ chvEAsQái cố892e5vi xa892e5vy (2K2Cf4M) 892e5vcông tá892e5vc hànhvEAsQg nK2Cf4Mgày kh892e5viến chvEAsQon tihvEAsQm chhvEAsQán K2Cf4Mngắt. hvEAsQGiờ đây892e5v, Rmfuồi Trâmfu hvEAsQchết đimf 892e5vlàm chhvEAsQo dhvEAsQưới đK2Cf4Máy tâmhvEAsQ hồK2Cf4Mn K2Cf4Manh hvEAsQchỉ 892e5vcòn 892e5vlà mộthvEAsQ kh892e5voảng trốmfng rỗngK2Cf4M lớnmf, mhvEAsQột khoảng892e5v tr892e5vống khônhvEAsQg cmfó 892e5vgì K2Cf4Mvà khô892e5vng hvEAsQai lK2Cf4Mấp nổi.
Nghe có892e5v tiếK2Cf4Mng aK2Cf4Mi đanghvEAsQ h892e5vỏi m892e5vình, MáchvEAsQ-ti-ni ng892e5vẩng đmfầu ngạchvEAsQ nhiên,892e5v khôngK2Cf4M b892e5viết hvEAsQbây gimfờ cònK2Cf4M cóK2Cf4M chuyệnmf gìhvEAsQ đá892e5vng mấthvEAsQ c892e5vông hvEAsQbàn l892e5vuận nữ892e5va đây.
- hvEAsQAnh vừahvEAsQ nói892e5v K2Cf4Mgì vậy?
- TôihvEAsQ đahvEAsQng bả892e5vo mflà t892e5vất nhhvEAsQiên K2Cf4Manh K2Cf4Msẽ nóhvEAsQi cK2Cf4Mho mfchị 892e5vấy bi892e5vết chứ?
Sự sốnmfg cùnK2Cf4Mg với892e5v 892e5vnỗi gK2Cf4Mhê sợhvEAsQ v892e5về hvEAsQsự sốngK2Cf4M, K2Cf4Mđã trởhvEAsQ lại892e5v trêmfn g892e5vương mặtK2Cf4M Mác-tiK2Cf4M-ni. 892e5vAnh kêumf lên:
- LàmhvEAsQ mfsao đhvEAsQi hvEAsQnói mfcho chị892e5v mfấy biếthvEAsQ được.K2Cf4M Nh892e5vư thK2Cf4Mế kh892e5vác nàomf hvEAsQanh bảohvEAsQ đhvEAsQi đếhvEAsQn đâhvEAsQm hvEAsQchết c892e5vhị ấ892e5vy. ÔK2Cf4Mi, tôi892e5v mfbiết nóhvEAsQi thế892e5v K2Cf4Mnào v892e5với chvEAsQhị ấymf 892e5vbây gihvEAsQờ? Tômfi nmfói shvEAsQao bâymf giờ?
Mác-ti-ni đK2Cf4Mưa lạK2Cf4Mi 892e5vtay K2Cf4Mlên b892e5vưng kínhvEAsQ mfmắt. mfNhưng, tuK2Cf4My khôngK2Cf4M nhìnhvEAsQ, 892e5vanh vẫmfn cảmK2Cf4M thấyK2Cf4M Mác-cô-mfnê bỗng892e5v n892e5vhiên gK2Cf4Miật mìhvEAsQnh. A892e5vnh hvEAsQngẩng 892e5vđầu n892e5vhìn lêK2Cf4Mn. G892e5viê- mhvEAsQa đK2Cf4Mã đứn892e5vg ng892e5vay trK2Cf4Mước cửa.
Chị nói:
- TrhvEAsQê-da-rê, ahvEAsQnh đ892e5vã ngK2Cf4Mhe tmfin chưmfa? Thếmf l892e5và K2Cf4Mhết, chúnghvEAsQ đãK2Cf4M bắK2Cf4Mn chếmft anmfh ấyK2Cf4M rồi.
-----------
(1) mfNguyên văK2Cf4Mn làK2Cf4M "thK2Cf4Meo 892e5vSwiss guamfrds", mftức ĐK2Cf4Mội 892e5vcận vệmf ThuK2Cf4Mỵ S892e5vĩ, 892e5vvì đội892e5v cậ892e5vn hvEAsQvệ tronmfg cáchvEAsQ hvEAsQđặc 892e5vkhu thuộK2Cf4Mc Gmfiáo hK2Cf4Moàng K2Cf4Mcó lệmf đ892e5vặc hvEAsQbiệt tK2Cf4Mhuê tuyểK2Cf4Mn ng892e5vười ThK2Cf4Muỵ Sĩ892e5v hvEAsQlàm cậnK2Cf4M vệ.
(2) Limfnh mụmfc chuyhvEAsQên vhvEAsQiệc giảngmf đạo892e5v, làmhvEAsQ phéK2Cf4Mp đạoK2Cf4M tr892e5vong cámfc trạK2Cf4Mi mfgiam mf(nhà 892e5vtù), bệnhhvEAsQ K2Cf4Mviện, trườhvEAsQng mfhọc, q892e5vuân đội.mf ThvEAsQhường gmfọi là892e5v K2Cf4Mcha tmfuyên uý.
(3) K2Cf4MTo conf892e5vess, conmffession (tiK2Cf4Mếng AnK2Cf4Mh): cũn892e5vg hvEAsQlà thúK2Cf4M tội,K2Cf4M mftự thú.
(1hvEAsQ) Himfs Revermfence (mftiếng AnhK2Cf4M): các892e5vh xưngK2Cf4M 892e5vhô hvEAsQkính trhvEAsQọng đ892e5vối vớK2Cf4Mi liK2Cf4Mnh mục.
(2) You892e5vr MhvEAsQaker (tiếmfng AnK2Cf4Mh): cũngmf hvEAsQlà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.