You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà áf2Tnn AfKQbinh mởgoVA vàoAfKQ sáng64Sm tf2Tnhứ ba.
PhiêgoVAn tAfKQoà nàyf2Tn rấtgoVA ngắn64Sm và64Sm đơnf2Tn giản.goVA Đóf2Tn chỉNZ9x làAfKQ mf2Tnột hìNZ9xnh thf2Tnức trốgoVAng NZ9xrỗng diễf2Tnn NZ9xra AfKQkhông AfKQquá goVAhai AfKQmươi phAfKQút. Thậ64Smt vậNZ9xy, cNZ9xó cAfKQần gìAfKQ pNZ9xhải mấgoVAt nhiềuf2Tn f2Tnthời NZ9xgiờ? Không64Sm đAfKQược NZ9xquyền bà64Smo 64Smchữa goVAgì NZ9xcả. ĐgoVAứng rf2Tna làf2Tnm chứAfKQng, chỉAfKQ cgoVAó tf2Tnên mf2Tnật thá64Smm vàAfKQ tênAfKQ f2Tnsĩ NZ9xquan bị64Sm thương,goVA cù64Smng vớ64Smi mấ64Smy tê64Smn f2Tnlính. Bảnf2Tn pNZ9xhán f2Tnquyết đãgoVA đượgoVAc thảf2Tno sẵngoVA goVAtừ trước,goVA Mông-ta-ne-AfKQli đNZ9xã cóAfKQ thf2Tnông 64Smbáo đồn64Smg ýf2Tn mộtgoVA cácgoVAh kgoVAhông chgoVAính th64Smức 64Smnhững g64Smì họf2Tn yêugoVA cNZ9xầu. CácNZ9x NZ9xquan toNZ9xà lNZ9xà viAfKQên đại64Sm táf2Tn PherarAfKQi, NZ9xmột thiếgoVAu goVAtá kỵAfKQ binf2Tnh địgoVAa pgoVAhương và64Sm ha64Smi goVAsĩ qgoVAuan tronAfKQg độif2Tn NZ9xcận vệAfKQ c64Smủa AfKQGiáo hoànNZ9xg (1f2Tn), hf2Tnọ goVAchẳng NZ9xcó viNZ9xệc f2Tngì nhf2Tniều goVAđể 64Smlàm cảAfKQ. Họf2Tn đgoVAọc f2Tnto bảnf2Tn cf2Tnáo trạng,64Sm rồiNZ9x nhữnAfKQg AfKQngười f2Tnlàm cNZ9xhứng f2Tnđứng lên64Sm 64Smnêu cAfKQhứng AfKQcứ. SNZ9xau đóAfKQ họNZ9x k64Smý têNZ9xn goVAvào bảngoVA phgoVAán quyếtgoVA rAfKQồi NZ9xlấy giọ64Smng nggoVAhiêm tgoVArang đọcNZ9x cAfKQho b64Smị cáoNZ9x ng64Smhe. R64Smuồi Trf2Tnâu lặngNZ9x NZ9xlẽ nghAfKQe 64Smbản án.NZ9x VNZ9xà, tgoVAheo f2Tnhình thf2Tnức thônAfKQg thườNZ9xng, NZ9xkhi ngưf2Tnời goVAta hỏiAfKQ f2Tncó pf2Tnhát biểu64Sm gAfKQì kNZ9xhông, f2Tnanh chỉNZ9x vgoVAội vãf2Tn goVAxua tgoVAay gạtgoVA đi.NZ9x f2TnGiấu AfKQtrong ng64Smực goVAanh l64Smà chiếAfKQc AfKQmùi NZ9xxoa mAfKQà Mông-ta-goVAne-li đãf2Tn đAfKQánh goVArơi. SuốAfKQt đgoVAêm f2Tnqua NZ9xanh đf2Tnã hgoVAôn 64Smvà khócAfKQ AfKQchiếc khăNZ9xn 64Smđó ngoVAhư hônAfKQ AfKQvà khócNZ9x mộtf2Tn s64Sminh f2Tnlinh. GiNZ9xờ đâyAfKQ gươnNZ9xg mặtgoVA f2Tnanh xaNZ9xnh xNZ9xao vgoVAà thAfKQờ thẫNZ9xn, vàgoVA f2Tnmắt AfKQanh f2Tnvẫn còn64Sm ngấnf2Tn lgoVAệ. H64Smai tiếng64Sm "XửNZ9x bắn"f2Tn chẳNZ9xng tác64Sm độngNZ9x gìNZ9x đếgoVAn goVAanh. NZ9xKhi ngNZ9xhe hf2Tnai tiếgoVAng goVAấy, af2Tnnh chỉNZ9x mởgoVA tNZ9xo 64Smđồng tửAfKQ tf2Tnrong NZ9xđôi mắt,f2Tn vàAfKQ 64Smchỉ goVAcó thAfKQế thôi!
Khi mọ64Smi thủAfKQ tụcf2Tn NZ9xđã xAfKQong, viêNZ9xn NZ9xGiám NZ9xbinh rNZ9xa lệnh:
- Đưaf2Tn ôn64Smg tAfKQa về64Sm phòAfKQng giam.
Viên goVAđội cốgoVA c64Smầm f2Tnnước AfKQmắt, sờ64Sm 64Smvào tAfKQhân hìAfKQnh iNZ9xm ph64Smăng p64Smhắc 64Smấy. RgoVAuồi TrâuNZ9x hơAfKQi f2Tngiật mìnNZ9xh ngoảnAfKQh lại.
- ÀgoVA, phải!goVA Tôi64Sm quêNZ9xn mất.
Nét mặf2Tnt viAfKQên Gif2Tnám binAfKQh goVAphảng goVAphất một64Sm vf2Tnẻ g64Smì nNZ9xhư làAfKQ f2Tnthương hạiAfKQ. HắnNZ9x goVAta bảgoVAn cAfKQhất cũAfKQng kNZ9xhông phảNZ9xi goVAlà AfKQmột ngườif2Tn độNZ9xc ágoVAc v64Smà vgoVAai tr64Smò hắNZ9xn phgoVAải AfKQđóng mNZ9xấy tuầngoVA 64Smnay AfKQlàm cNZ9xho chígoVAnh hf2Tnắn goVAtrong thâmf2Tn tf2Tnâm cũnAfKQg NZ9xthấy goVAngượng ngùnf2Tng. GAfKQiờ đf2Tnây NZ9xkhi đNZ9xã đượf2Tnc AfKQviệc củagoVA mìnAfKQh, goVAhắn sẵnAfKQ AfKQlòng nhgoVAân nhượnggoVA goVAtrong mgoVAọi cf2Tnhuyện nhgoVAỏ goVAnào thuộcNZ9x NZ9xquyền hắn.
Đưa mf2Tnắt nhìnAfKQ cá64Smnh t64Smay f2Tnthâm f2Tntím sgoVAưng pNZ9xhồng củf2Tna AfKQRuồi goVATrâu, hắ64Smn bảo:
- Cf2Tnác ônNZ9xg khônAfKQg cầngoVA cù64Smm nữa64Sm cAfKQũng được.NZ9x CAfKQó goVAthể goVAcho NZ9xông 64Smta AfKQtrở f2Tnlại pgoVAhòng AfKQgiam cũ.
AfKQRồi quf2Tnay vềNZ9x phíf2Tna đứAfKQa ch64Smáu, AfKQhắn nóiNZ9x thêm:
- Buồngf2Tn giNZ9xam tửgoVA goVAtù ẩf2Tnm ướf2Tnt vNZ9xà NZ9xâm AfKQu quf2Tná. ĐAfKQây tgoVAhực f2Tnra cũAfKQng chỉ64Sm goVAlà vấgoVAn đề64Sm tNZ9xhủ tụcgoVA màNZ9x thôi.
Hắn bốf2Tni rốiNZ9x 64Smho lêgoVAn 64Smmấy tiếNZ9xng v64Smà đNZ9xổi NZ9xchân đứng.goVA AfKQRồi hắnNZ9x bgoVAỗng 64Smgọi 64Smgiật têgoVAn đội64Sm vừaAfKQ gigoVAải Ruồf2Tni Trâ64Smu rNZ9xa AfKQtới cửa.
- f2TnÔng đội,NZ9x chf2Tnờ mộtgoVA cgoVAhút. TôiNZ9x muốnNZ9x nóiNZ9x vớAfKQi AfKQông goVAta mấ64Smy câu!
Ruồ64Smi T64Smrâu AfKQđứng NZ9xim k64Smhông nhgoVAúc nhíc64Smh. HAfKQình như64Sm tgoVAiếng nó64Smi của64Sm 64SmPherari f2Tnkhông lọtf2Tn vàAfKQo tAfKQai anh.
- Ôn64Smg AfKQcó mf2Tnuốn nhắAfKQn gìAfKQ vớigoVA 64Smbạn goVAbè vNZ9xà thâNZ9xn thgoVAích không?..NZ9x. NZ9xTôi cgoVAhắc 64Smông cAfKQó ngf2Tnười thâgoVAn chứ?
Không mộAfKQt tf2Tniếng trNZ9xả lời.
- VậyAfKQ goVAông cf2Tnứ ngNZ9xhĩ đif2Tn rồi64Sm nAfKQói vAfKQới tôgoVAi hf2Tnoặc vNZ9xới linAfKQh m64Smục tgoVAuyên uAfKQý (f2Tn2). Tôif2Tn NZ9xsẽ f2Tnđôn đốc64Sm 64Smthực hf2Tniện lờif2Tn ngoVAhắn cf2Tnủa f2Tnông. NhưngAfKQ t64Smốt f2Tnhơn làf2Tn ôNZ9xng nhắnNZ9x lại64Sm c64Smha tuyê64Smn AfKQuý. NZ9xCha đ64Smến ngagoVAy bây64Sm gAfKQiờ v64Smà sẽAfKQ 64Smở v64Smới ôngoVAg suốf2Tnt f2Tnđêm naf2Tny. NếNZ9xu ôngoVAg goVAcòn f2Tncó nguyện64Sm goVAvọng NZ9xgì khágoVAc nữgoVAa thì...
Ruồi Trâ64Smu 64Smnhìn lên:
- ÔnAfKQg f2Tnhãy ngoVAói với64Sm lAfKQinh mụcNZ9x rằngoVAg tgoVAôi chf2Tnỉ 64Smmuốn goVAở mộtAfKQ mìnNZ9xh. Tôif2Tn khgoVAông NZ9xcó bạNZ9xn bAfKQè màf2Tn cũngNZ9x chgoVAẳng nhắAfKQn g64Smì cả.
- NhưgoVAng ôngAfKQ cf2Tnũng muốnAfKQ xưnggoVA tộNZ9xi (goVA3) chứ.
- TôiNZ9x AfKQlà người64Sm 64Smvô thần.goVA TôiNZ9x chẳnggoVA NZ9xmuốn AfKQgì kgoVAhác hơ64Smn ngof2Tnài việcAfKQ đượcf2Tn yêf2Tnn tĩnh.
Ruồi TrâgoVAu nNZ9xói vớif2Tn gif2Tnọng đNZ9xơn điệu,64Sm bìnhgoVA thNZ9xản, khôngoVAg cóNZ9x vẻf2Tn gìgoVA lgoVAà 64Smkhiêu goVAkhích hoặcgoVA b64Smực AfKQdọc, rồif2Tn t64Smừ từ64Sm goVAquay gótf2Tn f2Tnbước 64Smra cửa.AfKQ Nhưf2Tnng r64Sma đgoVAến NZ9xcửa tAfKQhì goVAanh 64Smlại dừnAfKQg bước:
- ÔngNZ9x AfKQđại goVAtá, tôNZ9xi cgoVAòn q64Smuên mộtAfKQ việcNZ9x. TôiAfKQ 64Smchỉ f2Tnyêu cầuNZ9x ô64Smng chAfKQiếu cốAfKQ mộtgoVA đAfKQiều làNZ9x: sánNZ9xg mAfKQai xigoVAn f2Tnông đừnggoVA đểf2Tn c64Smho hAfKQọ tróf2Tni AfKQhoặc bịNZ9xt mắtNZ9x tgoVAôi. TôiNZ9x sẽgoVA đứngNZ9x yên.
*
* *
Tới sángNZ9x nf2Tngày NZ9xthứ tư,goVA kf2Tnhi mặt64Sm trờigoVA vừaNZ9x goVAló, RuồNZ9xi Tf2Tnrâu đãAfKQ NZ9xbị d64Smẫn f2Tnra sân.NZ9x AnNZ9xh khậpAfKQ khiễAfKQng rõAfKQ nNZ9xét hơnNZ9x mọiAfKQ kh64Smi. Dự64Sma hAfKQẳn vàAfKQo taAfKQy NZ9xviên đội,f2Tn RuồiAfKQ Trâuf2Tn AfKQlê bướcgoVA, rõNZ9x ràn64Smg vớgoVAi vf2Tnẻ kh64Smó kh64Smăn goVAvà AfKQđau đớn.
Nhưng mọigoVA vgoVAẻ p64Smhục tùNZ9xng mỏigoVA 64Smmệt đAfKQã biAfKQến mấtAfKQ trNZ9xên mặ64Smt aAfKQnh. Nf2Tnhững nỗiNZ9x kNZ9xinh h64Smoàng goVAma quáif2Tn đãNZ9x đánhNZ9x gụcgoVA aNZ9xnh troAfKQng f2Tncảnh tịchgoVA liêu,f2Tn cùnNZ9xg nhAfKQững ảo64Sm NZ9xảnh vf2Tnà nhữgoVAng NZ9xgiấc goVAmơ trgoVAong f2Tnthế gif2Tnới âm64Sm AfKQu naf2Tny đềugoVA đãNZ9x taNZ9xn AfKQtheo đêNZ9xm t64Smối. NggoVAay sgoVAau lúcgoVA vầf2Tnng đôf2Tnng AfKQtoả sáng,goVA khf2Tni RuồgoVAi TrâuNZ9x pAfKQhải đốiNZ9x goVAdiện f2Tnvới kẻNZ9x thùgoVA, thìNZ9x tAfKQinh thầngoVA chNZ9xiến NZ9xđấu c64Smủa 64Smanh đãAfKQ trỗif2Tn 64Smdậy, af2Tnnh kf2Tnhông f2Tncó 64Smgì sợgoVA hãigoVA cả.
Trước64Sm bứAfKQc tườngAfKQ AfKQleo đầf2Tny f2Tndây thườngoVAg xuf2Tnân, sf2Tnáu tgoVAay súnggoVA đưNZ9xợc lNZ9xệnh chAfKQọn 64Smđi hàn64Smh qNZ9xuyết đã64Sm NZ9xdàn f2Tnthành hànNZ9xg NZ9xngang. Đâyf2Tn chínNZ9xh là64Sm AfKQbức tườngNZ9x 64Smnứt nẻf2Tn AfKQvà đổgoVA nátAfKQ AfKQmà anNZ9xh 64Smđã trèogoVA xuAfKQống NZ9xtrong cágoVAi đêmf2Tn bấtgoVA hạAfKQnh f2Tnấy đểgoVA 64Smhòng trốgoVAn thoátf2Tn. MấgoVAy ngf2Tnười NZ9xlính đứngAfKQ nAfKQghiêm, ta64Smy cNZ9xầm súngAfKQ màAfKQ vẫNZ9xn rưngoVAg rưnf2Tng nưgoVAớc mắtAfKQ. HNZ9xọ cả64Smm goVAthấy điều64Sm NZ9xkinh NZ9xkhủng nAfKQgoài sứf2Tnc tưNZ9xởng tượ64Smng 64Smkhi nAfKQghĩ rằn64Smg ch64Smính taAfKQy NZ9xmình pf2Tnhải gif2Tnết AfKQRuồi TrâNZ9xu. goVACon ngườf2Tni cAfKQó AfKQnhững cf2Tnâu f2Tnứng đốiNZ9x s64Smắc sảgoVAo, NZ9xcó tiếngNZ9x cười64Sm vuAfKQi bấAfKQt tuyệt,64Sm NZ9xcó tingoVAh thầnNZ9x dũnAfKQg c64Smảm chNZ9xói lọAfKQi vAfKQà 64Smdễ laNZ9xn trf2Tnuyền ấyAfKQ đãNZ9x như64Sm AfKQmột NZ9xtia 64Smnắng ấmAfKQ sf2Tnoi rọigoVA vàNZ9xo cuộc64Sm đf2Tnời f2Tnu ámAfKQ, buồnAfKQ thf2Tnảm của64Sm họ.goVA VAfKQậy màf2Tn gAfKQiờ đây64Sm co64Smn ngườigoVA ấyNZ9x phảigoVA chNZ9xết, f2Tnphải chếtf2Tn f2Tnvì chgoVAính NZ9xtay họ,AfKQ AfKQnhư thếgoVA kh64Smác nàNZ9xo NZ9xhọ sAfKQắp 64Smphải 64Smtrông thấyf2Tn mgoVAặt trời64Sm c64Smhói lọiAfKQ phụtgoVA tắt.
Một lỗNZ9x huyf2Tnệt dướiAfKQ gốf2Tnc goVAmột câyf2Tn vảAfKQ cgoVAao NZ9xlớn NZ9xđang 64Smchờ đợf2Tni 64SmRuồi TAfKQrâu. LỗNZ9x huf2Tnyệt đógoVA df2Tno nhữngf2Tn AfKQbàn 64Smtay khAfKQông AfKQtình nguyện64Sm AfKQđã đàNZ9xo nênAfKQ đêm64Sm quAfKQa vàgoVA vNZ9xới nAfKQhững giọt64Sm nưgoVAớc mắtf2Tn rơAfKQi trêAfKQn nhữnggoVA bàngoVA xẻng.64Sm Đ64Smi ngoVAgang 64Smqua đó,AfKQ Ruồif2Tn Tr64Smâu mỉmgoVA goVAcười nhìf2Tnn lf2Tnỗ huyệt64Sm tgoVAối đen,NZ9x nAfKQhìn 64Smnhững goVAngọn cf2Tnỏ hNZ9xéo tàAfKQn f2Tnbên cạgoVAnh huyệNZ9xt. AgoVAnh khoaNZ9xn NZ9xkhoái hí64Smt mộ64Smt hơNZ9xi d64Smài đf2Tnể tNZ9xhưởng f2Tnthức mùif2Tn thơmNZ9x c64Smủa vạtgoVA đấtf2Tn NZ9xmới AfKQtinh khôi.
Khi đếNZ9xn goVAgần thAfKQân AfKQcây, viênf2Tn độ64Smi đứngf2Tn sữngoVAg lại.f2Tn 64SmRuồi TrAfKQâu ngoảnhf2Tn l64Smại nhìnNZ9x f2Tnanh tNZ9xa, rồif2Tn NZ9xnở mNZ9xột n64Smụ cười:
- goVATôi goVAđứng đAfKQây NZ9xphải cgoVAhăng, 64Smông đội?
Viên AfKQđội ní64Smn lặ64Smng gậNZ9xt đầu.goVA An64Smh t64Sma ngoVAghẹn ngàoNZ9x, tigoVAếc goVArằng đã64Sm khôngAfKQ nói64Sm AfKQđược mộ64Smt lờiNZ9x nNZ9xào, vAfKQí d64Smù lờf2Tni f2Tnnói nNZ9xày 64Smcó thểf2Tn cứugoVA sgoVAống được64Sm RugoVAồi Tf2Tnrâu. TroAfKQng sâf2Tnn 64Smđã tềgoVA tựuf2Tn đôngf2Tn đủAfKQ cả:NZ9x 64Smviên GigoVAám binNZ9xh, chAfKQáu hắn,NZ9x f2Tnviên NZ9xtrung uýAfKQ kgoVAỵ bf2Tninh làNZ9xm f2Tnnhiệm vụAfKQ chỉgoVA hAfKQuy goVAviệc f2Tnhành quyếgoVAt, người64Sm AfKQy sgoVAĩ f2Tnvà NZ9xmột lNZ9xinh mục.goVA Họf2Tn bướcAfKQ goVAlên với64Sm nhNZ9xững bộNZ9x AfKQmặt nghiêf2Tnm trọnggoVA, nhưNZ9xng đã64Sm nửaAfKQ phầ64Smn AfKQsượng sAfKQùng trước64Sm cặgoVAp mắtf2Tn tgoVAươi cườgoVAi vàf2Tn sángAfKQ ngAfKQời vẻ64Sm ngạ64Smo ngh64Smễ cf2Tnủa RuồigoVA Trâu.
- Chào.AfKQ.. chàoNZ9x NZ9xcác quýAfKQ ông!NZ9x Áf2Tni chà,f2Tn cảAfKQ CNZ9xha tuyê64Smn uNZ9xý t64Smôn kf2Tnính (64Sm1) c64Smũng AfKQdậy sớm64Sm tAfKQhế cNZ9xơ à!...64Sm Đạif2Tn uýf2Tn, f2Tnông cgoVAó mạnh64Sm giỏiNZ9x kh64Smông? ChgoVAắc đốiAfKQ vớiAfKQ ông,AfKQ cuộcAfKQ gặpNZ9x gỡNZ9x hôgoVAm n64Smay c64Smủa chúf2Tnng tAfKQa f2Tnsẽ dễAfKQ chịuNZ9x 64Smhơn lầnf2Tn goVAtrước phAfKQải khôNZ9xng ạ?f2Tn ÀgoVA, tôi64Sm thấNZ9xy cAfKQánh tAfKQay ôAfKQng vẫnf2Tn cgoVAòn bă64Smng f2Tnbó AfKQtreo NZ9xtrước ngựf2Tnc kNZ9xìa! Chỉ64Sm tạiNZ9x lầnf2Tn trưNZ9xớc tôigoVA NZ9xbắn hụf2Tnt NZ9xđó f2Tnthôi. Nhữngf2Tn t64Smay thiệngoVA xạ64Sm f2Tnnày chắNZ9xc bắnNZ9x kf2Tnhá hơn..64Sm. NZ9xphải khAfKQông, cácgoVA bạn?
Ruồi NZ9xTrâu đưaNZ9x mắtgoVA nhìNZ9xn mộtgoVA goVAlượt những64Sm NZ9xbộ mAfKQặt ủf2Tn df2Tnột củaf2Tn mấy64Sm nggoVAười lính:
- AfKQDù sAfKQao NZ9xlần nàAfKQy khônNZ9xg phảgoVAi băngNZ9x bó64Sm tr64Smeo NZ9xtrước ngựcNZ9x nữaNZ9x đâu.goVA Nà64Smo! N64Smào! Sf2Tnao vẻ64Sm mặ64Smt cá64Smc bạnNZ9x trf2Tnông NZ9xthiểu nãoAfKQ đếf2Tnn thế?f2Tn NghiêmgoVA! VàgoVA bắngoVA f2Tncho thậtgoVA trúNZ9xng vf2Tnào nàgoVAo. Rồ64Smi cácf2Tn bNZ9xạn sẽf2Tn cAfKQó n64Smhiều vNZ9xiệc phả64Smi làm,f2Tn màAfKQ 64Smcứ AfKQnhư thếgoVA 64Smnày kgoVAhông biếtAfKQ cógoVA lNZ9xàm nổiNZ9x khônf2Tng. AfKQBây gif2Tnờ 64Smcác bạ64Smn đượcNZ9x quyềngoVA tậ64Smp trưNZ9xớc thìgoVA c64Smòn g64Smì bằng.
- Hỡif2Tn con...
Vị linNZ9xh 64Smmục goVAtiến lêNZ9xn ngắt64Sm lNZ9xời a64Smnh. NhữngAfKQ ngNZ9xười k64Smhác f2Tnđều lf2Tnùi lạiNZ9x phíaf2Tn sauNZ9x, goVAđể mặNZ9xc hagoVAi ngườiNZ9x goVAvới nhau.
- ChỉAfKQ cògoVAn ítAfKQ 64Smphút 64Smnữa lNZ9xà cNZ9xon sẽNZ9x vềf2Tn vớiAfKQ ĐNZ9xấng 64SmSáng AfKQTạo (64Sm2) rgoVAa cf2Tnon. Nhữn64Smg f2Tngiây phútNZ9x cuốAfKQi cNZ9xùng nAfKQày lAfKQà dNZ9xành c64Smho AfKQcon đ64Smể ănNZ9x 64Smnăn sgoVAám hối,AfKQ goVAcon chớNZ9x goVAnên dùAfKQng vàAfKQo AfKQviệc nàf2Tno khác.64Sm Chf2Tna goVAxin NZ9xcon, co64Smn thử64Sm n64Smghĩ xeNZ9xm, nếuAfKQ chếtAfKQ 64Smmà khôgoVAng đượcNZ9x chịAfKQu NZ9xphép gi64Smải tộ64Smi, lòf2Tnng còngoVA hugoVAng dữNZ9x thì64Sm đáf2Tnng sf2Tnợ biNZ9xết goVAbao! CAfKQhờ đếNZ9xn 64Smkhi NZ9xcon đứnf2Tng trưAfKQớc ĐấngAfKQ Pf2Tnhán XéAfKQt f2Tn(3) cAfKQủa coAfKQn t64Smhì lAfKQúc ấf2Tny ăgoVAn nAfKQăn đãf2Tn AfKQmuộn rồi.f2Tn Sắ64Smp lạ64Smi goVAgần ngoVAgai bágoVAu v64Smô cù64Smng tôn64Sm NZ9xnghiêm củaf2Tn Ngườif2Tn 64Smmà cAfKQon vẫf2Tnn cứ64Sm NZ9xcười đf2Tnùa nNZ9xhư tgoVAhế AfKQđược sao?
- CườiAfKQ đùAfKQa f2Tnư, AfKQthưa chgoVAa tô64Smn kính64Sm? TôiNZ9x tưởngoVAg cágoVAi bàiAfKQ gNZ9xiáo f2Tnlý cỏnNZ9x cNZ9xon ấyNZ9x c64Smhỉ NZ9xđể ch64Smo nhgoVAững ngườiAfKQ cùngoVAg phíagoVA f2Tnvới cf2Tnha NZ9xnghe tf2Tnhôi chứf2Tn! BagoVAo giờNZ9x đếnf2Tn lượNZ9xt chúgoVAng tôiNZ9x, chúnAfKQg goVAtôi sẽAfKQ dùgoVAng trọnf2Tng AfKQpháo NZ9xchứ chf2Tnẳng dùnAfKQg goVAđến dăAfKQm khẩugoVA sf2Tnúng khaAfKQi f2Tnhậu 64Smcũ kf2Tnỹ nàyNZ9x đâNZ9xu! VàAfKQ lúc64Sm bấy64Sm gNZ9xiờ cá64Smc vf2Tnị sẽAfKQ thAfKQấy chgoVAúng tNZ9xôi cườigoVA đùaAfKQ đếnNZ9x đâu.
- CáAfKQc cf2Tnon sẽf2Tn dùngoVAg trọ64Smng 64Smpháo NZ9xư? Ôi64Sm! T64Smhật làgoVA vôNZ9x NZ9xphúc AfKQcho cgoVAon qgoVAuá! CoAfKQn vẫngoVA chNZ9xưa h64Smiểu goVArằng 64Smcon đanNZ9xg đứnNZ9xg trgoVAên bf2Tnờ v64Smực thẳmNZ9x đánAfKQg sAfKQợ ngoVAhư thếf2Tn nàNZ9xo 64Smhay sao?
Ruồi TAfKQrâu ngoáif2Tn đầugoVA nhìnf2Tn NZ9xlỗ f2Tnhuyệt mởNZ9x rộngf2Tn saNZ9xu l64Smưng mình.
- VậyAfKQ cNZ9xha... f2Tncha tAfKQôn kíngoVAh tưởnggoVA goVArằng đặAfKQt đf2Tnược NZ9xtôi AfKQxuống đấygoVA lNZ9xà xonAfKQg ch64Smuyện vớiAfKQ AfKQtôi rNZ9xồi hf2Tnay 64Smsao? AfKQCó lẽNZ9x các64Sm AfKQvị còf2Tnn cgoVAhặn mgoVAột phgoVAiến NZ9xđá lêNZ9xn mNZ9xồ tf2Tnôi đf2Tnể "bgoVAa AfKQngày saNZ9xu" tôi...f2Tn tôgoVAi khỏAfKQi sốn64Smg lAfKQại chứgoVA gì64Sm? (f2Tn4) C64Smhớ sợ,AfKQ CNZ9xha tgoVAôn kín64Smh ạAfKQ! Tôi64Sm AfKQsẽ khAfKQông xâ64Smm phạmNZ9x AfKQvào AfKQquyền củaf2Tn 64Smcác f2Tnvị 64Smtrong nf2Tnhững tf2Tnrò 64Smdiễn kịcNZ9xh f2Tnrẻ tiNZ9xền nAfKQày AfKQđâu. ĐặtAfKQ 64Smtôi xuống64Sm f2Tnđâu, tôi64Sm sAfKQẽ nằf2Tnm AfKQyên ởNZ9x đấAfKQy nAfKQhư mf2Tnột cogoVAn... coAfKQn chuAfKQột vậy.NZ9x NhưnAfKQg, df2Tnù f2Tnsao mặcAfKQ lònNZ9xg, chúng64Sm tôiAfKQ goVAvẫn f2Tnsẽ dùgoVAng đếAfKQn tAfKQrọng phAfKQáo đấy.
Vị linf2Tnh mf2Tnục kêAfKQu lên:
goVA- ÔAfKQi! LạyAfKQ f2TnChúa AfKQlòng là64Smnh vgoVAô cùn64Smg! XAfKQin ChúagoVA thNZ9xa tộif2Tn cf2Tnho goVAkẻ bấtgoVA hạnAfKQh này!
Viên tru64Smng uýAfKQ kỵ64Sm binhAfKQ, gf2Tniọng ồgoVA ồ64Sm khấn:
- Amen!
Còn viênNZ9x NZ9xđại tá64Sm goVAvà đứagoVA ch64Smáu thNZ9xì sf2Tnùng kgoVAính là64Smm dấugoVA tháNZ9xnh giá.
Thấy r64Smõ rằn64Smg khuNZ9xyên bgoVAảo nữaAfKQ cũngoVAg chẳngoVAg NZ9xđi đếnAfKQ đâu64Sm, vAfKQị lin64Smh f2Tnmục đànhgoVA phảiNZ9x từNZ9x bf2Tnỏ cAfKQông việcgoVA vf2Tnô kếtNZ9x NZ9xquả củaNZ9x mìngoVAh. ÔNZ9xng bướcAfKQ f2Tnsang bênNZ9x goVAcạnh, 64Smlắc đầu,AfKQ mồNZ9xm lgoVAầm 64Smrầm cầf2Tnu ki64Smnh. ChỉgoVA trgoVAong 64Smphút chNZ9xốc, cAfKQông NZ9xviệc chu64Smẩn bịf2Tn ngắngoVA gọngoVA v64Smà đơnAfKQ giảnAfKQ đềuNZ9x đf2Tnã đượNZ9xc AfKQhối hả64Sm làm64Sm xo64Smng. goVARuồi TrgoVAâu r64Sma đNZ9xứng đúngAfKQ NZ9xvào chỗAfKQ goVAcủa mìn64Smh vàNZ9x quNZ9xay lạgoVAi f2Tnthoáng nhìnAfKQ lêf2Tnn cảnhAfKQ NZ9xhuy hogoVAàng chgoVAói NZ9xchang á64Smnh sáNZ9xng vànggoVA vàgoVA đỏAfKQ củaf2Tn mf2Tnặt tNZ9xrời đang64Sm mf2Tnọc. MộtNZ9x lgoVAần nữaAfKQ R64Smuồi TrNZ9xâu lAfKQại ygoVAêu cNZ9xầu khNZ9xông bịtNZ9x mAfKQắt. NhìNZ9xn vAfKQẻ mặtNZ9x AfKQnhư tháchgoVA tNZ9xhức cAfKQủa goVAanh, viêngoVA đại64Sm táNZ9x đànhAfKQ miễf2Tnn cưf2Tnỡng đồngf2Tn ýNZ9x. CảAfKQ f2Tnhai ngNZ9xười đềuNZ9x goVAquên rằngNZ9x nhAfKQư thếf2Tn họAfKQ cNZ9xó tgoVAhể lAfKQàm f2Tnảnh hưởgoVAng AfKQtới tinAfKQh thần64Sm quNZ9xân sĩ.
Ruồi Trf2Tnâu đứngNZ9x quaNZ9xy tAfKQhẳng mặtAfKQ vềNZ9x 64Smphía họf2Tn và64Sm f2Tnmỉm cười.64Sm Nhữf2Tnng cánhNZ9x taNZ9xy cầmNZ9x sNZ9xúng ru64Smn lêf2Tnn. goVAAnh bảo:
- T64Smôi hogoVAàn tf2Tnoàn NZ9xsẵn sà64Smng rồi.
Viên 64Smtrung uýAfKQ bướf2Tnc l64Smên phíf2Tna trưf2Tnớc, ngườAfKQi ruAfKQn rNZ9xun vì64Sm xúNZ9xc độnggoVA. HắngoVA chưaNZ9x hềgoVA cgoVAhỉ huAfKQy xửNZ9x bắ64Smn b64Smao giờ.
- ChuNZ9xẩn bị..f2Tn. 64SmNhằm! Bắn!
R64Smuồi NZ9xTrâu hgoVAơi NZ9xlạng ngưAfKQời đ64Smi, nhưAfKQng lấyNZ9x ngagoVAy lạ64Smi đượcAfKQ tNZ9xhăng bằnggoVA. MộNZ9xt vgoVAiên đạ64Smn bắnf2Tn khNZ9xông vf2Tnững đãgoVA sưAfKQợt trêAfKQn mágoVA af2Tnnh. VAfKQài giọtNZ9x má64Smu loNZ9xang trên64Sm cổ64Sm áoAfKQ goVAtrắng. Mộf2Tnt viêngoVA khácf2Tn tNZ9xrúng v64Smào cNZ9xhân, phíagoVA trêNZ9xn đầf2Tnu gố64Smi. K64Smhi khf2Tnói 64Smtan th64Smì goVAđám línf2Tnh goVAthấy 64Smanh NZ9xvẫn đứf2Tnng, vẫgoVAn mỉmNZ9x cưf2Tnời nhgoVAư 64Smcũ vàgoVA f2Tnđang NZ9xlấy bàgoVAn tgoVAay tNZ9xàn f2Tntật quệt64Sm máAfKQu trAfKQên má.
Anh nói:
- BAfKQắn xoàAfKQng qugoVAá f2Tnrồi, c64Smác f2Tnbạn ạ!
Giọng AfKQnói tf2Tnrong tNZ9xrẻo 64Smvà khf2Tnúc 64Smtriết củf2Tna 64Smanh khắcf2Tn NZ9xsâu vgoVAào tif2Tnm nNZ9xhững ngườNZ9xi lính64Sm khốnAfKQ 64Smkhổ đaNZ9xng hf2Tnết sứAfKQc f2Tnbàng hoàngf2Tn AfKQvà bốigoVA rối.
- goVACác b64Smạn f2Tnthử bgoVAắn lại64Sm xegoVAm nào!
Toàn bộgoVA h64Smàng lgoVAính đềuNZ9x rgoVAùng mìnhNZ9x sởnf2Tn gáyAfKQ AfKQvà rêgoVAn AfKQrỉ. NNZ9xgười nà64Smo ngườf2Tni nấygoVA nhằf2Tnm chAfKQệch sf2Tnang bêNZ9xn cạnh,AfKQ thầmAfKQ f2Tnmong viAfKQên đạngoVA kếtNZ9x liAfKQễu tf2Tnính mAfKQệnh RuồAfKQi TrNZ9xâu l64Smà củaAfKQ người64Sm bêf2Tnn cạf2Tnnh cf2Tnhứ kf2Tnhông goVAphải cgoVAủa mìNZ9xnh. RuồigoVA T64Smrâu tgoVAhì AfKQvẫn cgoVAứ đ64Smứng thản64Sm nhiên,goVA f2Tnmỉm cgoVAười nhìngoVA NZ9xhọ. 64SmHọ chỉf2Tn biêNZ9xn cuộcgoVA xử64Sm tửNZ9x thàn64Smh m64Smột cuộcf2Tn gf2Tniết ch64Smóc goVAtrong lòNZ9x mgoVAổ, vàf2Tn bây64Sm giờAfKQ hf2Tnọ 64Smlại p64Smhải l64Smàm lAfKQại f2Tntừ AfKQđầu NZ9xcái cf2Tnông viNZ9xệc 64Smghê rợnf2Tn này.goVA AfKQĐám língoVAh đột64Sm goVAngột hoNZ9xảng vía,f2Tn h64Smọ hạf2Tn súngoVAg đứgoVAng nghgoVAe nf2Tnhững f2Tnlời mắngoVAg mỏf2Tn vAfKQà c64Smhửi rủaAfKQ đgoVAiên cuồnf2Tng củaf2Tn NZ9xcác viêf2Tnn sĩNZ9x qNZ9xuan. 64SmHọ f2Tnsững sờ64Sm và64Sm hãiAfKQ hùnNZ9xg giươngAfKQ mắf2Tnt nhìngoVA f2Tnngười 64Smvừa NZ9xbị hgoVAọ bắnNZ9x 64Smmà chẳnNZ9xg goVAhiểu sagoVAo ôngf2Tn tgoVAa vf2Tnẫn không64Sm chết.
Viên GiNZ9xám bingoVAh vun64Smg nắm64Sm đấNZ9xm trướcNZ9x mặtAfKQ hNZ9xọ. f2TnHắn AfKQlồng AfKQlộn qu64Smát tháAfKQo, bắf2Tnt 64Smhọ phảigoVA đứAfKQng vNZ9xào 64Smvị tf2Tnrí, gi64Smương súnAfKQg lênAfKQ 64Smvà hNZ9xối hảf2Tn NZ9xlàm mgoVAau AfKQcho xNZ9xong chuyện.64Sm NhưngNZ9x chính64Sm hắnAfKQ c64Smũng hgoVAoàn 64Smtoàn mấ64Smt tinAfKQh 64Smthần k64Smhông khf2Tnác g64Smì bgoVAọn lính.f2Tn HắnAfKQ khôAfKQng dgoVAám nhìn64Sm vàNZ9xo AfKQcái thân64Sm hìnhf2Tn kAfKQhủng khf2Tniếp f2Tnkia cứgoVA đứng64Sm trNZ9xơ trơgoVA màgoVA khôf2Tnng chịAfKQu f2Tnngã xuống.goVA HắnAfKQ giậtgoVA goVAnảy f2Tnmình vNZ9xà ruf2Tnn bắnNZ9x AfKQlên kAfKQhi 64Smnghe giọAfKQng chế64Sm giNZ9xễu củaf2Tn RuồiAfKQ Trâu:
- ĐạiAfKQ t64Smá, sf2Tnao sá64Smng hômNZ9x nagoVAy ônAfKQg lạiAfKQ đưaAfKQ rNZ9xa mộtAfKQ đNZ9xội lNZ9xính xoàn64Smg 64Smthế. ĐểAfKQ tôiNZ9x xef2Tnm tôiNZ9x cógoVA thểNZ9x đi64Smều k64Smhiển 64Smhọ khá64Sm goVAhơn không!f2Tn Nào,64Sm cágoVAc bAfKQạn! Kìa64Sm, cậugoVA đứngoVAg pNZ9xhía AfKQbên tráigoVA kNZ9xia, nângf2Tn súAfKQng cNZ9xao lêngoVA AfKQchứ! C64Smhúc phúcAfKQ chNZ9xo tấmf2Tn lòf2Tnng cAfKQủa cf2Tnậu, cf2Tnậu bạ64Smn goVAạ! Tr64Smong AfKQtay AfKQcậu lAfKQà súnf2Tng trậnAfKQ đấyAfKQ chứNZ9x goVAkhông phảif2Tn x64Smoong chgoVAảo đâugoVA 64Smnhé! NhắmNZ9x thẳngNZ9x c64Smả cNZ9xhưa? Nào,goVA bf2Tnây g64Smiờ... chugoVAẩn bị...NZ9x nhằm!...
ViAfKQên goVAđại tNZ9xá nhảyAfKQ xổf2Tn lê64Smn, cướ64Smp lNZ9xời anf2Tnh, hét:
- Bắn!
NZ9xĐể c64Smho ngườigoVA f2Tnbị b64Smắn tự64Sm AfKQchỉ huf2Tny cgoVAuộc xNZ9xử AfKQbắn cgoVAủa f2Tnmình thìf2Tn f2Tnai mAfKQà chịuAfKQ được.
SagoVAu loNZ9xạt đgoVAạn l64Smộn xộnf2Tn goVAvà NZ9xvô tổf2Tn chứcgoVA, đAfKQám líNZ9xnh bf2Tnỏ hàngf2Tn ngũNZ9x rf2Tnun f2Tnrẩy đứf2Tnng túf2Tnm t64Smụm lại64Sm vớgoVAi nhaugoVA, NZ9xmắt goVAngơ f2Tnngác, sữngf2Tn sờ64Sm nhìnAfKQ vềgoVA 64Smphía tr64Smước. MộgoVAt tê64Smn lAfKQính AfKQthậm chígoVA cògoVAn khgoVAông goVAbấm cNZ9xò, q64Smuăng súng64Sm, ngoVAgồi AfKQsụp xuố64Smng goVAđất f2Tnmà rgoVAên rỉ:
- TôAfKQi chịf2Tnu thôNZ9xi, 64Smtôi NZ9xchịu thôi!
Khói dầnAfKQ taf2Tnn, 64Smbay 64Smlên hoàgoVA 64Smvào áf2Tnnh nắnAfKQg NZ9xle lógoVAi cNZ9xủa AfKQban maf2Tni. HọgoVA thấyf2Tn Rf2Tnuồi TrAfKQâu ngãgoVA ra64Sm, họAfKQ cò64Smn thấy64Sm lgoVAà RuồigoVA Trâuf2Tn vẫNZ9xn chưgoVAa NZ9xchết. PAfKQhút đầu64Sm ti64Smên cả64Sm f2Tnquan lẫnAfKQ líf2Tnnh đứngNZ9x iAfKQm n64Smhư đNZ9xã hoáf2Tn đáNZ9x màgoVA goVAnhìn mộtNZ9x vậtAfKQ g64Smì 64Smdễ 64Smsợ đaAfKQng 64Smlăn lộ64Smn, qu64Smằn quạigoVA tNZ9xrên 64Smmặt đất.
RAfKQồi cf2Tnả ngưf2Tnời NZ9xy sĩAfKQ f2Tnvà f2Tnviên đạiNZ9x t64Smá AfKQcùng goVAkêu lênf2Tn chạygoVA 64Smào NZ9xđến c64Smhỗ RgoVAuồi TrgoVAâu AfKQvì NZ9xhọ thấyNZ9x anAfKQh vẫnNZ9x f2Tnlết mNZ9xột cf2Tnhân, quỳ64Sm goVAlên màf2Tn nhỏm64Sm dậy,64Sm AfKQvẫn nhìnf2Tn và64Smo tf2Tnoán lí64Smnh và64Sm vẫngoVA cưAfKQời lên:
- LNZ9xại b64Smắn trưNZ9xợt rồi!NZ9x Bắn..goVA. lf2Tnại đi,NZ9x cgoVAác bạn!64Sm ..NZ9x. ĐểNZ9x xef2Tnm... nếNZ9xu AfKQcác bNZ9xạn khôf2Tnng thể...
Ruồi Trâ64Smu goVAbỗng lAfKQảo đảgoVAo rNZ9xồi ngãAfKQ AfKQvật sanAfKQg f2Tnmột bf2Tnên trênAfKQ bãi64Sm cỏ.
Viên đNZ9xại táAfKQ f2Tnkhẽ hỏi:
- f2TnÔng goVAấy f2Tnchết chưa?
Người 64Smy sĩ64Sm 64Smquỳ gốf2Tni, đặtNZ9x f2Tntay lAfKQên chiếgoVAc f2Tnsơ mNZ9xi đẫmgoVA má64Smu goVAcủa RuồiNZ9x AfKQTrâu, tNZ9xrả lời:
- Ch64Smắc vậygoVA... Tạ64Sm AfKQơn Chúa!
Viên đạiNZ9x AfKQtá nhắcAfKQ theo:
- TạAfKQ ơngoVA ChúgoVAa! Thếf2Tn lNZ9xà xong!
Đứf2Tna cháNZ9xu ké64Smo NZ9xtay 64Smáo hắn:
- ChAfKQú ơAfKQi... Hồng64Sm 64Smy giáf2Tno goVAchủ đf2Tnến! N64Smgài AfKQđang đứn64Smg ở64Sm c64Smổng NZ9xvà cf2Tnứ đòf2Tni v64Smào đây.
- Cái64Sm gìgoVA? KNZ9xhông, NZ9xkhông được...NZ9x tôiNZ9x khô64Smng 64Smcho f2Tnvào đNZ9xược! Bọnf2Tn lín64Smh gác64Sm đâNZ9xu AfKQcả rồi?64Sm NZ9xThưa ĐứcNZ9x HồnAfKQg y...
Cửa mf2Tnở rồigoVA lạAfKQi đóng.f2Tn Mông-tAfKQa-ne-li đã64Sm đứf2Tnng tNZ9xrong sâAfKQn, đôgoVAi mắtNZ9x đầygoVA kif2Tnnh hoàng,NZ9x trừf2Tnng trừnggoVA nhìngoVA vềNZ9x phNZ9xía trước.
- TAfKQhưa goVAĐức HồNZ9xng AfKQy! goVATôi xgoVAin ngài...NZ9x cảgoVAnh nàyf2Tn ngàiNZ9x xegoVAm AfKQbất tif2Tnện! VAfKQiệc hành64Sm quyếtNZ9x AfKQvừa kếtf2Tn 64Smthúc, t64Smhi hà64Smi còngoVA chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TôiNZ9x đếngoVA goVAnhìn nNZ9xó mAfKQột chút.
Giọng 64Smnói v64Smà cảf2Tn b64Smộ dạAfKQng c64Smủa Mông-ta-ne-li64Sm tronNZ9xg phú64Smt ấyf2Tn đNZ9xã khNZ9xiến chAfKQo viêNZ9xn Giám64Sm bAfKQinh AfKQphải sửng64Sm sNZ9xốt, goVAông NZ9xta nhưNZ9x mộgoVAt kẻ64Sm mộngNZ9x du.
Một ngườAfKQi línf2Tnh bỗngf2Tn kêugoVA lên:
- Ốif2Tn, lạyf2Tn ChúNZ9xa tôi!
VgoVAiên Giám64Sm binAfKQh qf2Tnuay ngoắAfKQt lạf2Tni nhìn.
Quả nhiêAfKQn thế!
Tấm thAfKQân đẫmNZ9x máNZ9xu t64Smrên bãiNZ9x cỏf2Tn lạf2Tni mf2Tnột lần64Sm n64Smữa vậAfKQt 64Smvã vNZ9xà r64Smên rỉ.
Người goVAy f2Tnsĩ ngồiAfKQ sụp64Sm goVAxuống, kgoVAê đ64Smầu kNZ9xẻ hấAfKQp hốAfKQi lên64Sm đùiAfKQ mình.
Ông f2Tnta tuyf2Tnệt vọng64Sm 64Smkêu lên:
- NZ9xNhanh 64Smlên! Nhanf2Tnh lên,64Sm qu64Smân d64Smã AfKQman! 64SmCho AfKQông NZ9xta cNZ9xhết hẳngoVA đi,goVA vìAfKQ ơnNZ9x Chúa64Sm! ĐểgoVA tNZ9xhế n64Smày tAfKQội ngAfKQhiệp quá!
Máu chảy64Sm túAfKQa rf2Tna 64Smhai bàn64Sm tagoVAy ngườigoVA goVAy sĩ.NZ9x RuNZ9xn AfKQlẩy bẩyNZ9x 64Smtừ đf2Tnầu đếnNZ9x chân,goVA ôNZ9xng tNZ9xa cốgoVA gigoVAữ yênNZ9x thgoVAân hìnhAfKQ cAfKQòn đ64Smang NZ9xgiãy AfKQgiụa. Tro64Smng kh64Smi ôngoVAg f2Tnta đgoVAang cuốngAfKQ goVAquýt qugoVAay nhf2Tnìn AfKQtứ 64Smphía đểf2Tn cầuNZ9x m64Smong gif2Tnúp đỡ,NZ9x vịAfKQ l64Sminh mụcgoVA cúAfKQi xuốNZ9xng qugoVAa f2Tnvai ôf2Tnng, kệf2Tn tượn64Smg Chf2Tnúa chf2Tnịu nạnAfKQ vàNZ9xo đôf2Tni mô64Smi ngưAfKQời h64Smấp hối.
- Nhân64Sm AfKQdanh ChúNZ9xa c64Smha, ChúNZ9xa con...
Ruồi T64Smrâu tựaAfKQ lf2Tnên đùi64Sm người64Sm 64Smy sAfKQĩ, nhỏmf2Tn f2Tndậy, mAfKQắt mởf2Tn tNZ9xo nhìNZ9xn chf2Tnòng chọ64Smc vàoAfKQ f2Tntượng Chúaf2Tn chịuf2Tn nạngoVA. Rồi64Sm gữa64Sm goVAbầu tịc64Smh mAfKQịch AfKQcâm lAfKQắng 64Smvà bgoVAăng giAfKQá ấy,NZ9x angoVAh từgoVA tAfKQừ AfKQgiơ cáAfKQnh taNZ9xy 64Smphải f2Tnbị f2Tnbắn g64Smãy lgoVAên, goVAvà gạtNZ9x chNZ9xiếc t64Smượng thán64Smh giágoVA rNZ9xa. MộtAfKQ 64Smvết máu64Sm đỏAfKQ goVAtươi v64Smấy goVAtrên mNZ9xặt tượng.
- NZ9xPadre... Chúaf2Tn Trời64Sm... củaNZ9x f2Tncha... thoảgoVA mãngoVA rồAfKQi chứ?
NZ9xĐầu anNZ9xh AfKQlả xuốngf2Tn AfKQcánh NZ9xtay nggoVAười NZ9xy sĩ.
*
goVA* *
- ThưNZ9xa ĐứcAfKQ HồnggoVA y?
Thấy Hồ64Smng 64Smy gf2Tniáo chf2Tnủ vẫNZ9xn f2Tnchưa tf2Tnỉnh giấcf2Tn goVAkinh hoàng,64Sm đạgoVAi t64Smá f2TnPherari lạiAfKQ gf2Tnọi tgoVAo hơn:
- ThưaAfKQ ĐứcNZ9x HồNZ9xng y!
f2TnMông-ta-ne-li nhìAfKQn lên:
- N64Smó cNZ9xhết rồi.
- Vâng,AfKQ chết64Sm hAfKQẳn rồi,goVA tgoVAhưa ĐgoVAức Hồng64Sm ygoVA. X64Smin ngàiAfKQ rgoVAa thôif2Tn NZ9xchứ ạ?..f2Tn. CảnAfKQh f2Tntượng nàAfKQy rù64Smng rợnf2Tn lắm...
- AfKQNó chết64Sm f2Tnrồi NZ9x- Mông-taAfKQ-ne-li nh64Smắc lạ64Smi vgoVAà mộNZ9xt 64Smlần 64Smnữa nhgoVAìn 64Smxuống mặtgoVA Ruồif2Tn TrâAfKQu f2Tn- Tf2Tna đãAfKQ sờf2Tn và64Smo ngườ64Smi NZ9xnó màgoVA nAfKQay nóf2Tn NZ9xchết 64Smmất rồAfKQi (1).
64SmViên trf2Tnung uýAfKQ AfKQxì xAfKQào một64Sm giọf2Tnng k64Smhinh bạc:
- Nf2Tnửa goVAtá đạ64Smn f2Tnvào ngưNZ9xời, ônAfKQg f2Tnta goVAcòn 64Smmong ch64Smờ AfKQgì nữa?
Người f2Tny NZ9xsĩ cũAfKQng thìgoVA t64Smhào đAfKQáp lại:
- ChgoVAắc ôn64Smg ấyAfKQ kigoVAnh hãf2Tni vNZ9xì trôgoVAng goVAthấy máu.
Viên goVAGiám bgoVAinh kiê64Smn qu64Smyết kgoVAéo taf2Tny Mông-ta-ne-li:
- goVAXin ĐAfKQức HồnAfKQg NZ9xy đừn64Smg nh64Smìn hắnf2Tn nữa.NZ9x Ngà64Smi ch64Smo phéf2Tnp AfKQcha tuyf2Tnên uf2Tný goVAđưa ngàf2Tni v64Smề c64Smhứ ạ?
goVA- Phf2Tnải... tôgoVAi về.
f2TnMông-ta-ne-li tf2Tnừ từ64Sm qgoVAuay 64Smgót NZ9xra AfKQkhỏi bãigoVA c64Smỏ đẫ64Smm mgoVAáu goVAmà bước64Sm 64Smra ngoAfKQài, vị64Sm lNZ9xinh mục64Sm 64Smvà viêf2Tnn đAfKQội thNZ9xeo sauf2Tn. 64SmĐến cổngf2Tn, 64Smông NZ9xta dừngAfKQ bưAfKQớc AfKQvà vẫnAfKQ f2Tnngoái goVAlại nhf2Tnìn vớiNZ9x cặp64Sm mf2Tnắt ki64Smnh f2Tnngạc goVAvà NZ9xđờ đẫnNZ9x nhf2Tnư m64Smắt mộNZ9xt f2Tncon ma.
- NóNZ9x chếtf2Tn rồi.
*
* *
MgoVAấy tiếngNZ9x đf2Tnồng hNZ9xồ f2Tnsau, M64Smác-cô-nê đếnAfKQ cgoVAăn nf2Tnhà nhỏAfKQ trêngoVA sườAfKQn đồif2Tn đAfKQể báoAfKQ cAfKQho Mác-tf2Tni-ni goVAbiết NZ9xlà 64Smanh khỏiNZ9x AfKQphải f2Tnhy sigoVAnh NZ9xthân mìnAfKQh 64Smmột cácAfKQh v64Smô ícf2Tnh nữa.
Kế hof2Tnạch giảiNZ9x cAfKQứu chf2Tno RuồigoVA Trâ64Smu lầAfKQn th64Smứ hf2Tnai đ64Smã chf2Tnuẩn b64Smị xAfKQong, AfKQbởi v64Smì lgoVAần này64Sm 64Smbố AfKQtrí đơAfKQn giả64Smn hơn64Sm f2Tnlần trf2Tnước nhiều.goVA HọNZ9x AfKQquyết địf2Tnnh đếnf2Tn sNZ9xáng hômgoVA f2Tnsau, kh64Smi đáAfKQm 64Smrước "MìngoVAh ThgoVAánh" diễuNZ9x 64Smqua chân64Sm đồif2Tn tAfKQrên cgoVAó pf2Tnháo đgoVAài, Mác-ti-64Smni sgoVAẽ từNZ9x tron64Smg 64Smđám đAfKQông tiêf2Tnn lf2Tnên trước,f2Tn rúAfKQt súf2Tnng ngAfKQắn gi64Smấu trgoVAong ngAfKQực áNZ9xo raAfKQ, bắnNZ9x AfKQvào mặNZ9xt viêngoVA f2TnGiám bf2Tninh. NZ9xNhân goVAlúc goVAlộn f2Tnxộn, hf2Tnai mươ64Smi ngAfKQười đầygoVA đgoVAủ kh64Smí AfKQgiới f2Tnsẽ 64Smthình l64Smình xôgoVAng tớigoVA cổng,goVA đá64Smnh pf2Tnhá tớAfKQi 64Smtận thápNZ9x goVAcanh, NZ9xdùng vgoVAũ lf2Tnực bắf2Tnt goVAgiữ têNZ9xn giữ64Sm f2Tnchìa khoAfKQá 64Smngục, buộcf2Tn nf2Tnó phf2Tnải mởNZ9x cửaf2Tn AfKQxà limgoVA, cõn64Smg NZ9xRuồi TrâNZ9xu r64Sma vgoVAà bgoVAắn 64Smchết hoặNZ9xc goVAchế ngựgoVA 64Smbất cgoVAứ kẻ64Sm goVAnào đAfKQịnh cAfKQản đf2Tnường. goVARa đến64Sm cổngNZ9x họNZ9x sẽAfKQ vf2Tnừa f2Tnđánh vAfKQừa NZ9xrút, f2Tnđồng f2Tnthời yểmNZ9x hAfKQộ goVAcho mộtNZ9x AfKQtoán goVAdân buôn64Sm lậugoVA tAfKQhứ hf2Tnai cgoVAó goVAvũ tr64Smang goVAvà cưỡi64Sm nNZ9xgựa đf2Tnến f2Tnđể goVAđem Ruồi64Sm TrAfKQâu tớif2Tn goVAchỗ ẩNZ9xn nấpAfKQ a64Smn toAfKQàn trê64Smn AfKQnúi cao.
Trong nhómAfKQ cốt64Sm cAfKQán chỉf2Tn cóf2Tn GiêNZ9x- f2Tnma làf2Tn k64Smhông biếtAfKQ tígoVA gìf2Tn vềgoVA kếgoVA hoạNZ9xch nàf2Tny. MáNZ9xc-ti-ni đãgoVA cNZ9xó 64Smnguyện vọnggoVA đặ64Smc bNZ9xiệt yêNZ9xu cầf2Tnu kf2Tnhông đNZ9xể chAfKQo f2Tnchị biếtf2Tn. An64Smh bảo:
64Sm- Chẳf2Tnng mấyAfKQ chốcAfKQ chịf2Tn ấyNZ9x vỡgoVA tiNZ9xm 64Smra mất.
Vừa thấAfKQy Mác-cô-f2Tnnê đếngoVA f2Tncổng, MáAfKQc-ti-ni đãNZ9x 64Smmở cửaAfKQ kính,f2Tn bướcAfKQ NZ9xra hgoVAiên đón:
- Có64Sm goVAtin ggoVAì khôNZ9xng, Máf2Tnc-cô-nê? Ôi!...
Mác-cô-nêNZ9x khôngNZ9x goVAtrả lờNZ9xi, chỉNZ9x goVAhất chiếcAfKQ mũAfKQ AfKQrơm rộ64Smng vànhNZ9x 64Smra saAfKQu gáy.
Họ cAfKQùng nha64Smu nAfKQgồi dưf2Tnới máAfKQi hiên.
Không AfKQai AfKQnói mộtgoVA lời.goVA NhưnNZ9xg chỉgoVA thoáNZ9xng nhìnf2Tn goVAvẻ f2Tnmặt ẩn64Sm dướiAfKQ vành64Sm f2Tnmũ khAfKQi Mác-cô-nêAfKQ bướcAfKQ vào,NZ9x Mác-tgoVAi-ni NZ9xcũng đã64Sm hiểuf2Tn AfKQrõ f2Tntình hình.
Một 64Smhồi goVAim lặng64Sm dài64Sm. CuốigoVA f2Tncùng, aAfKQnh hỏi:
- AfKQXảy NZ9xra AfKQlúc nNZ9xào thế?
Chính f2Tntai f2Tnanh tự64Sm nggoVAhe, Mác-ti-nf2Tni cũngf2Tn đãgoVA tgoVAhấy gAfKQiọng nf2Tnói củgoVAa mìgoVAnh uểgoVA oảiNZ9x 64Smvà chán64Sm ng64Smán nh64Smư 64Smcả thế64Sm giớgoVAi này.
- SAfKQáng nayf2Tn, lúNZ9xc 64Smrạng đông.goVA ViêAfKQn độNZ9xi f2Tncho t64Smôi biếAfKQt. 64SmAnh tNZ9xa goVAcó mgoVAặt ởAfKQ đó,goVA trôngoVAg f2Tnrõ cả.
Mác-ti-f2Tnni nhìAfKQn xf2Tnuống, rứtgoVA đứtAfKQ đ64Smoạn chỉgoVA 64Smvướng ởAfKQ t64Smay áo.
Mọi sựAfKQ đềugoVA làNZ9x h64Smư khônNZ9xg (NZ9x1). CgoVAhuyện nàAfKQy cf2Tnũng làf2Tn hưgoVA kAfKQhông nốt.64Sm Đáng64Sm NZ9xlẽ ngà64Smy NZ9xmai an64Smh sẽ64Sm NZ9xphải chếf2Tnt. Vậyf2Tn f2Tnmà bf2Tnây giờ64Sm thếgoVA giớiNZ9x mgoVAơ ưNZ9xớc củaf2Tn lòf2Tnng aAfKQnh đãNZ9x taf2Tnn đAfKQi, hệtAfKQ nf2Tnhư cgoVAái thếAfKQ AfKQgiới 64Smthần tiAfKQên cAfKQủa nhữngoVAg gf2Tniấc mgoVAộng vànggoVA lúAfKQc hoànggoVA hNZ9xôn t64Sman 64Smđi khf2Tni màf2Tnn đAfKQêm buNZ9xông xuống.AfKQ vNZ9xà anAfKQh đã64Sm b64Smị đuổiNZ9x bậtf2Tn goVAtrở f2Tnlại goVAvới cá64Smi thếf2Tn giớf2Tni buồnAfKQ tNZ9xẻ, lNZ9xần hgoVAồi ng64Smày nàf2Tny AfKQqua thá64Smng kf2Tnhác, cáf2Tni goVAthế NZ9xgiới củAfKQa Gơ-r64Smát-xi-ni AfKQvà Gal64Smi, củaAfKQ mậNZ9xt AfKQmã vàgoVA nhữngf2Tn 64Smbài văgoVAn AfKQchâm bgoVAiếm, cf2Tnủa nhNZ9xững cuộgoVAc AfKQcãi vãf2Tn giữaf2Tn cáAfKQc đồ64Smng f2Tnchí tronAfKQg đAfKQảng, củNZ9xa những64Sm 64Smmưu sâuNZ9x chướcNZ9x hiểmAfKQ củaNZ9x bọnAfKQ mf2Tnật tNZ9xhám AfKQÁo, f2Tnvà nói64Sm AfKQchung 64Smlà củagoVA cágoVAi cốigoVA xaf2Tny (2f2Tn) cônggoVA tf2Tnác 64Smhàng nf2Tngày khiếf2Tnn cogoVAn tgoVAim NZ9xchán ngắt.64Sm GAfKQiờ đâ64Smy, RuồAfKQi TrâNZ9xu chếf2Tnt đif2Tn làmgoVA NZ9xcho dNZ9xưới đf2Tnáy tâmAfKQ hồnf2Tn anNZ9xh cAfKQhỉ còNZ9xn AfKQlà f2Tnmột khoảngAfKQ trgoVAống AfKQrỗng lAfKQớn, m64Smột khoảnf2Tng trốAfKQng khôngAfKQ goVAcó gì64Sm f2Tnvà khf2Tnông 64Smai lấpNZ9x nổi.
NAfKQghe cógoVA tiếng64Sm AfKQai đanggoVA hỏiNZ9x mìnhf2Tn, Mác-ti-NZ9xni ngoVAgẩng f2Tnđầu nAfKQgạc nhiêf2Tnn, kh64Smông goVAbiết goVAbây 64Smgiờ cògoVAn cóf2Tn chuyệnNZ9x goVAgì 64Smđáng mấtAfKQ côgoVAng AfKQbàn lu64Smận ngoVAữa đây.
- f2TnAnh NZ9xvừa NZ9xnói 64Smgì vậy?
- TôiNZ9x đAfKQang bảof2Tn lgoVAà tấf2Tnt nh64Smiên f2Tnanh sẽf2Tn nóNZ9xi goVAcho cf2Tnhị NZ9xấy biếtNZ9x chứ?
Sự sốn64Smg cùf2Tnng vgoVAới n64Smỗi gAfKQhê sợAfKQ v64Smề sựf2Tn sốngAfKQ, f2Tnđã NZ9xtrở lNZ9xại trêf2Tnn gươnf2Tng mặtNZ9x MáNZ9xc-ti-ni. AgoVAnh kêuAfKQ lên:
- LàmAfKQ f2Tnsao đNZ9xi nóf2Tni chf2Tno ch64Smị ấyf2Tn bi64Smết được.64Sm Nhf2Tnư thNZ9xế khácgoVA nàNZ9xo af2Tnnh 64Smbảo đ64Smi đếngoVA đâmf2Tn NZ9xchết AfKQchị ấy.goVA Ôi,f2Tn NZ9xtôi biếAfKQt n64Smói th64Smế nNZ9xào với64Sm chịNZ9x ấyAfKQ bâNZ9xy giờ?f2Tn Tôif2Tn AfKQnói saNZ9xo bâyf2Tn giờ?
Mác-AfKQti-ni AfKQđưa lgoVAại tagoVAy lênNZ9x bưnNZ9xg kíf2Tnn mắf2Tnt. Nhưng,64Sm f2Tntuy k64Smhông nhìn,NZ9x anAfKQh f2Tnvẫn 64Smcảm AfKQthấy Mác-cô-nêNZ9x bỗng64Sm nhiêngoVA giậtAfKQ mf2Tnình. AfKQAnh f2Tnngẩng đAfKQầu nhf2Tnìn lêAfKQn. GiêNZ9x- f2Tnma đNZ9xã f2Tnđứng n64Smgay tr64Smước cửa.
Chị nói:
- 64SmTrê-da-rê, NZ9xanh đãNZ9x f2Tnnghe tif2Tnn chưNZ9xa? 64SmThế goVAlà hếNZ9xt, cgoVAhúng đãNZ9x AfKQbắn chf2Tnết AfKQanh ấyNZ9x rồi.
-----------
(1) NgNZ9xuyên AfKQvăn l64Smà "tf2Tnheo Swi64Smss guardsgoVA", 64Smtức Độf2Tni cậgoVAn 64Smvệ Thuỵ64Sm NZ9xSĩ, vNZ9xì đNZ9xội cậNZ9xn AfKQvệ tro64Smng cácf2Tn đNZ9xặc khAfKQu thugoVAộc Gif2Tnáo hoàngAfKQ cóf2Tn lệ64Sm đặcf2Tn bgoVAiệt thuêAfKQ tuyển64Sm f2Tnngười ThuNZ9xỵ SNZ9xĩ lNZ9xàm cậngoVA vệ.
(2) Li64Smnh m64Smục chuyêNZ9xn goVAviệc giảnggoVA đạo,NZ9x lAfKQàm NZ9xphép đạoAfKQ trAfKQong cAfKQác AfKQtrại gNZ9xiam (64Smnhà tù),64Sm bệnf2Tnh v64Smiện, trườnAfKQg họgoVAc, quâ64Smn độNZ9xi. ThưgoVAờng gf2Tnọi 64Smlà cf2Tnha tuyênAfKQ uý.
(3) TgoVAo coNZ9xnfess, confessNZ9xion (tf2Tniếng Anh)f2Tn: cũf2Tnng lgoVAà 64Smthú tội,f2Tn tNZ9xự thú.
(1) Hi64Sms RevereNZ9xnce (tiếngoVAg A64Smnh): cá64Smch xưngAfKQ hgoVAô kgoVAính 64Smtrọng f2Tnđối vớf2Tni goVAlinh mục.
(2) AfKQYour MaNZ9xker (tiếnNZ9xg Anf2Tnh): cũ64Smng goVAlà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.