You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà c85uán bic85unh mởP2se P2sevào squ2wáng thứqu2w ba.
Phiên c85utoà nEKvjày rấP2set nghmt8ắn vàEKvj c85uđơn giảnc85u. Đóqu2w chỉP2se lc85uà c85umột EKvjhình c85uthức thmt8rống rỗngEKvj diễnhmt8 rqu2wa kc85uhông quác85u hP2seai mươic85u pc85uhút. P2seThật vậyhmt8, chmt8ó cầc85un gP2seì phảic85u hmt8mất nhihmt8ều tEKvjhời giờ?EKvj Khhmt8ông đượcEKvj quyềqu2wn c85ubào chữEKvja gìP2se c85ucả. Đứngc85u qu2wra làmhmt8 chứngP2se, chhmt8ỉ cóhmt8 têqu2wn EKvjmật tP2sehám vhmt8à hmt8tên qu2wsĩ qP2seuan bịEKvj thc85uương, cùnhmt8g qu2wvới mấyqu2w c85utên línhc85u. Bc85uản pqu2whán quyc85uết đP2seã đhmt8ược thảoEKvj sẵnhmt8 tEKvjừ trướhmt8c, Mông-taP2se-ne-li đãEKvj cc85uó thc85uông báEKvjo EKvjđồng ýc85u mộtEKvj cáEKvjch khônhmt8g qu2wchính thứchmt8 nhc85uững gìP2se họEKvj yêEKvju cầu.EKvj Các85uc quahmt8n c85utoà qu2wlà viênqu2w đạiP2se tqu2wá qu2wPherari, qu2wmột tP2sehiếu c85utá khmt8ỵ qu2wbinh hmt8địa phươqu2wng qu2wvà hqu2wai P2sesĩ quEKvjan troEKvjng độEKvji hmt8cận vqu2wệ EKvjcủa GEKvjiáo hEKvjoàng (1c85u), hmt8họ chẳngEKvj cóEKvj vqu2wiệc hmt8gì nEKvjhiều đểP2se làEKvjm qu2wcả. Họqu2w đọchmt8 qu2wto bc85uản cc85uáo trạng,qu2w qu2wrồi P2senhững nghmt8ười làmP2se EKvjchứng đứnEKvjg lêqu2wn nêuEKvj chhmt8ứng chmt8ứ. EKvjSau đóEKvj hqu2wọ kýP2se têc85un vàc85uo bảnP2se pqu2whán quyếtEKvj rồihmt8 lấEKvjy qu2wgiọng nhmt8ghiêm tc85urang đọcP2se chmt8ho EKvjbị EKvjcáo nhmt8ghe. hmt8Ruồi TrP2seâu lặqu2wng lẽhmt8 EKvjnghe hmt8bản P2seán. qu2wVà, theEKvjo EKvjhình thứcqu2w c85uthông qu2wthường, khqu2wi ngưqu2wời c85uta hỏic85u c85ucó pháhmt8t bhmt8iểu EKvjgì khôngEKvj, hmt8anh chhmt8ỉ vc85uội EKvjvã xEKvjua taP2sey gEKvjạt đi.P2se Gihmt8ấu tEKvjrong ngc85uực anEKvjh lqu2wà c85uchiếc mhmt8ùi xoc85ua màEKvj Mông-tqu2wa-ne-li đãP2se đác85unh rơi.qu2w EKvjSuốt đêhmt8m hmt8qua anEKvjh EKvjđã hônhmt8 vEKvjà khócP2se chiếcEKvj khP2seăn đóc85u nhưEKvj hôP2sen hmt8và hmt8khóc qu2wmột c85usinh EKvjlinh. Ghmt8iờ đâc85uy gEKvjương mặP2set ac85unh xc85uanh xaqu2wo P2sevà thhmt8ờ qu2wthẫn, vqu2wà mắtc85u anqu2wh vẫnqu2w chmt8òn ngP2seấn lệ.hmt8 qu2wHai tP2seiếng "Xửhmt8 EKvjbắn" chmt8hẳng tEKvjác độnghmt8 P2segì đếnP2se anhmt8h. P2seKhi nghqu2we haEKvji tiếngEKvj hmt8ấy, EKvjanh chỉEKvj mởhmt8 qu2wto đồc85ung P2setử tronP2seg đôqu2wi mc85uắt, vàhmt8 chqu2wỉ cEKvjó EKvjthế thôi!
Khi mọP2sei thủP2se hmt8tục qu2wđã xonEKvjg, qu2wviên Giámqu2w biP2senh rEKvja lệnh:
- Đưac85u ôngEKvj tc85ua vềc85u phònEKvjg giam.
Viên độic85u cốqu2w cqu2wầm qu2wnước mEKvjắt, qu2wsờ vP2seào thânEKvj P2sehình hmt8im pEKvjhăng P2sephắc ấy.P2se Rc85uuồi Trâuhmt8 hơihmt8 ghmt8iật mìnhc85u ngoảnhqu2w lại.
- c85uÀ, phP2seải! TEKvjôi quênc85u mất.
NétEKvj mqu2wặt vic85uên GiámEKvj qu2wbinh phảngqu2w phấtP2se EKvjmột vẻhmt8 gìc85u nhưEKvj làEKvj thươngqu2w hại.EKvj Hắhmt8n tc85ua qu2wbản chấP2set cũnc85ug khônghmt8 phảP2sei c85ulà mộqu2wt ngườiqu2w độcc85u áhmt8c vàc85u P2sevai trqu2wò qu2whắn P2sephải đónEKvjg mấyEKvj tuầnP2se naP2sey làEKvjm cP2seho chínhhmt8 hắnP2se tronP2seg tP2sehâm tâqu2wm hmt8cũng thấyP2se hmt8ngượng ngùngqu2w. GiờEKvj đc85uây kEKvjhi c85uđã đượcP2se việcEKvj củP2sea mqu2wình, hắqu2wn sẵnP2se lònc85ug nhâhmt8n nhưc85uợng trc85uong mEKvjọi chuyệqu2wn nhỏqu2w nàEKvjo thP2seuộc quyềEKvjn hắn.
Đưa mắhmt8t P2senhìn c85ucánh tahmt8y tP2sehâm tíhmt8m sưhmt8ng phồhmt8ng củhmt8a Rqu2wuồi Trâu,P2se c85uhắn bảo:
- P2seCác ônP2seg qu2wkhông cầnEKvj cùmhmt8 nữaP2se cũnghmt8 đượEKvjc. Cóhmt8 tEKvjhể chP2seo hmt8ông tqu2wa trởhmt8 lạP2sei pP2sehòng ghmt8iam cũ.
Rồi EKvjquay vềhmt8 c85uphía đứaqu2w chqu2wáu, hắEKvjn nóiP2se thêm:
- Buồhmt8ng giEKvjam tửEKvj c85utù ẩmc85u EKvjướt vP2seà âmc85u EKvju ququ2wá. Đâyqu2w tqu2whực P2sera cũqu2wng chqu2wỉ làhmt8 qu2wvấn hmt8đề tEKvjhủ tEKvjục màc85u thôi.
Hắn EKvjbối rốihmt8 hEKvjo EKvjlên mấEKvjy tiếP2seng vàqu2w đổic85u EKvjchân đứqu2wng. Rồc85ui hmt8hắn bỗngEKvj gP2seọi giậthmt8 tênhmt8 P2seđội vừaP2se giảiqu2w EKvjRuồi TP2serâu rEKvja tớiP2se cửa.
- qu2wÔng đội,P2se chờhmt8 mộc85ut chhmt8út. EKvjTôi muốqu2wn P2senói vớiqu2w ôP2seng c85uta EKvjmấy câu!
Ruồi TrâP2seu đứngc85u ihmt8m khôc85ung nhEKvjúc nhhmt8ích. HìnP2seh nhưhmt8 tiếngc85u qu2wnói hmt8của P2sePherari khôqu2wng P2selọt vàEKvjo taEKvji anh.
- Ônc85ug EKvjcó muốnP2se nhắEKvjn gìEKvj c85uvới bqu2wạn bèEKvj qu2wvà qu2wthân thícP2seh khôhmt8ng?... Thmt8ôi chmt8hắc EKvjông chmt8ó ngườiP2se P2sethân chứ?
Không qu2wmột tqu2wiếng trc85uả lời.
- VậyEKvj ônhmt8g cEKvjứ nghP2seĩ hmt8đi rồic85u nóiP2se vớiEKvj tôc85ui hmt8hoặc c85uvới liEKvjnh mụP2sec tuqu2wyên c85uuý (2qu2w). TôiEKvj EKvjsẽ đônP2se đốcqu2w thựcP2se hiệP2sen lEKvjời nhắnqu2w củaqu2w ông.hmt8 Nhưc85ung qu2wtốt c85uhơn c85ulà qu2wông nhắhmt8n lP2seại qu2wcha tuqu2wyên qu2wuý. CP2seha đếnqu2w ngaP2sey P2sebây giờhmt8 vàEKvj shmt8ẽ ởc85u vớP2sei ôngc85u suốtc85u đqu2wêm EKvjnay. c85uNếu ôEKvjng cqu2wòn qu2wcó hmt8nguyện vọngqu2w gìP2se khácc85u nữaEKvj thì...
Ruồi TrâP2seu P2senhìn lên:
- c85uÔng hãyqu2w nóihmt8 vớiEKvj lqu2winh mEKvjục rc85uằng tqu2wôi chqu2wỉ muốnc85u ởP2se mộtP2se c85umình. Tôqu2wi P2sekhông cóqu2w bc85uạn bEKvjè mhmt8à cũnhmt8g qu2wchẳng nc85uhắn gc85uì cả.
- NhưEKvjng ônhmt8g EKvjcũng muốnqu2w xưnEKvjg P2setội hmt8(3) chứ.
EKvj- TEKvjôi lqu2wà ngEKvjười vôc85u thqu2wần. Tôihmt8 chẳnEKvjg muốnEKvj gìEKvj khmt8hác hơhmt8n ngoàiEKvj vhmt8iệc đEKvjược yênqu2w tĩnh.
Ruồi TrEKvjâu nP2seói vớc85ui hmt8giọng đơhmt8n điệu,EKvj bc85uình thảqu2wn, khôngP2se cóP2se vẻP2se gìhmt8 làqu2w P2sekhiêu kP2sehích c85uhoặc bựcc85u dc85uọc, rồic85u tc85uừ tqu2wừ quP2seay góqu2wt bướcP2se rP2sea cửc85ua. NhEKvjưng qu2wra đếEKvjn cửac85u P2sethì qu2wanh lc85uại dừnqu2wg bước:
- ÔnEKvjg EKvjđại tá,hmt8 tP2seôi còqu2wn qhmt8uên mộP2set vhmt8iệc. TôiP2se cc85uhỉ EKvjyêu cEKvjầu ôc85ung chiếuP2se cốP2se mộtqu2w điềuhmt8 lhmt8à: sánP2seg mqu2wai xihmt8n EKvjông đừnEKvjg EKvjđể chEKvjo họqu2w tróqu2wi hohmt8ặc bịEKvjt mắtqu2w c85utôi. hmt8Tôi c85usẽ đứnghmt8 yên.
*
* *
Tới squ2wáng nhmt8gày tEKvjhứ qu2wtư, khhmt8i EKvjmặt trờic85u c85uvừa ló,hmt8 Ruồhmt8i TP2serâu đãc85u P2sebị dEKvjẫn EKvjra sP2seân. Ac85unh khậP2sep khiễnghmt8 rõP2se néthmt8 hơnhmt8 mọqu2wi kEKvjhi. Dựahmt8 hEKvjẳn vàqu2wo taP2sey viênqu2w qu2wđội, Ruc85uồi Trâuhmt8 c85ulê bướhmt8c, EKvjrõ ràqu2wng c85uvới vẻP2se khqu2wó c85ukhăn vàEKvj đauc85u đớn.
Nhưng mEKvjọi vẻEKvj phqu2wục tùnEKvjg mỏiP2se mệtc85u đãqu2w biếnEKvj hmt8mất trêqu2wn mặtEKvj P2seanh. NhữngEKvj P2senỗi kic85unh hohmt8àng mqu2wa qEKvjuái qu2wđã đánEKvjh gụcEKvj ac85unh trEKvjong cảnhP2se tc85uịch liêuhmt8, cùnhmt8g nhữnP2seg P2seảo ảhmt8nh P2sevà nhữnghmt8 giấchmt8 hmt8mơ P2setrong hmt8thế hmt8giới âP2sem qu2wu c85unay đềuhmt8 đEKvjã tahmt8n hmt8theo đêEKvjm tối.P2se c85uNgay sP2seau lP2seúc vầngc85u đôhmt8ng tc85uoả sángP2se, hmt8khi Ruồic85u TrEKvjâu phP2seải đốiqu2w diệnP2se qu2wvới hmt8kẻ thù,qu2w tEKvjhì tinP2seh thầnP2se cEKvjhiến đấuc85u củaEKvj qu2wanh đhmt8ã trỗP2sei dhmt8ậy, aqu2wnh EKvjkhông cóEKvj ghmt8ì EKvjsợ c85uhãi cả.
Trước bc85uức tườngc85u leEKvjo hmt8đầy dâEKvjy thườngqu2w c85uxuân, sáuc85u tc85uay súP2seng đượcEKvj lệnhqu2w cqu2whọn đc85ui hànhmt8h quyqu2wết đEKvjã dàEKvjn thàP2senh EKvjhàng ngangqu2w. Đâhmt8y chínEKvjh lEKvjà bứchmt8 tườngc85u nhmt8ứt nẻc85u hmt8và hmt8đổ nátc85u màEKvj anc85uh đãc85u P2setrèo xuốnghmt8 tronc85ug cáiP2se đêmEKvj bấtc85u hmt8hạnh ấyEKvj đểc85u hòngqu2w trhmt8ốn thoát.EKvj MấP2sey ngườc85ui qu2wlính đứngqu2w nghiêmhmt8, P2setay chmt8ầm squ2wúng qu2wmà vẫnEKvj c85urưng rưnhmt8g c85unước mắt.c85u Hhmt8ọ cảmhmt8 thấEKvjy đP2seiều kEKvjinh khủngEKvj nhmt8goài sứcc85u tưởngEKvj tượngqu2w kEKvjhi nc85ughĩ rằnghmt8 chhmt8ính tEKvjay mhmt8ình pqu2whải giếP2set Ruhmt8ồi Trhmt8âu. EKvjCon EKvjngười qu2wcó nhữngEKvj cc85uâu ứP2seng đốiP2se sc85uắc sảo,P2se cqu2wó P2setiếng cườiEKvj vuP2sei bấtEKvj tuyệc85ut, P2secó tinEKvjh qu2wthần dhmt8ũng cc85uảm chP2seói qu2wlọi vc85uà dễqu2w qu2wlan tqu2wruyền ấyEKvj đP2seã nhưEKvj c85umột tiEKvja c85unắng ấqu2wm sP2seoi hmt8rọi c85uvào cuộEKvjc đờiqu2w EKvju hmt8ám, buEKvjồn thảmEKvj củEKvja c85uhọ. Vậqu2wy màEKvj ghmt8iờ đâyP2se c85ucon ngưqu2wời ấyP2se phqu2wải chết,qu2w pP2sehải chEKvjết vP2seì chíc85unh qu2wtay họ,qu2w nhEKvjư tc85uhế kháP2sec nc85uào hc85uọ hmt8sắp phảP2sei trqu2wông thấyc85u hmt8mặt c85utrời cP2sehói lhmt8ọi pEKvjhụt tắt.
Một lP2seỗ hP2seuyệt hmt8dưới gốc85uc mhmt8ột c85ucây vảP2se qu2wcao lớnhmt8 đanP2seg chờP2se đqu2wợi Ruc85uồi Trâu.P2se Lỗhmt8 huyEKvjệt đóP2se P2sedo nhữc85ung bhmt8àn EKvjtay kqu2whông EKvjtình nP2seguyện đhmt8ã đàqu2wo nêP2sen qu2wđêm qu2wqua vàhmt8 vớiEKvj nc85uhững giọtqu2w nưc85uớc mắtP2se rhmt8ơi P2setrên qu2wnhững EKvjbàn xẻng.EKvj EKvjĐi nP2segang quc85ua đó,qu2w Ruc85uồi c85uTrâu mỉmqu2w c85ucười nEKvjhìn hmt8lỗ huyệtEKvj tốiqu2w đen,hmt8 hmt8nhìn nhmt8hững nEKvjgọn c85ucỏ qu2whéo P2setàn c85ubên cEKvjạnh hmt8huyệt. Aqu2wnh khP2seoan khc85uoái hítEKvj mộtP2se hP2seơi dàc85ui đểhmt8 thhmt8ưởng tEKvjhức mEKvjùi thc85uơm c85ucủa EKvjvạt đấtqu2w qu2wmới c85utinh khôi.
Kc85uhi đếnP2se gầnP2se thEKvjân cqu2wây, viênqu2w qu2wđội đứngEKvj sữc85ung lạihmt8. RuồiP2se Trqu2wâu ngoảnhEKvj hmt8lại nhEKvjìn aEKvjnh taEKvj, hmt8rồi c85unở c85umột nụhmt8 cười:
- c85uTôi c85uđứng đâyP2se phhmt8ải chhmt8ăng, ôngEKvj đội?
Viên đc85uội níP2sen lặngEKvj gậtqu2w đqu2wầu. Ac85unh EKvjta nghmt8hẹn ngào,c85u tqu2wiếc qu2wrằng đãc85u qu2wkhông nhmt8ói được85uc c85umột P2selời nqu2wào, EKvjví EKvjdù lP2seời nóP2sei nàyqu2w chmt8ó thhmt8ể cứuc85u c85usống qu2wđược Ruồic85u qu2wTrâu. qu2wTrong sâqu2wn đãhmt8 hmt8tề EKvjtựu EKvjđông đủP2se hmt8cả: viêP2sen GiáEKvjm bic85unh, cháuc85u hmt8hắn, viêP2sen trP2seung uýc85u kỵc85u biP2senh lP2seàm nhic85uệm vục85u chỉhmt8 hhmt8uy việcqu2w hàEKvjnh quyqu2wết, ngườiEKvj hmt8y sEKvjĩ vP2seà mộtEKvj hmt8linh mụchmt8. Hhmt8ọ bướhmt8c lc85uên vớqu2wi nhữhmt8ng qu2wbộ P2semặt nghc85uiêm trọngEKvj, nhưngEKvj EKvjđã nửaP2se P2sephần sượngEKvj sùc85ung hmt8trước cặP2sep mắthmt8 EKvjtươi cườiP2se qu2wvà sánEKvjg ngờiEKvj vẻc85u ngạP2seo nghễP2se củac85u Ruhmt8ồi Trâu.
- Chc85uào... chàEKvjo cqu2wác quýEKvj ông!qu2w Áhmt8i chàhmt8, c85ucả hmt8Cha tuyêqu2wn c85uuý tônqu2w khmt8ính (P2se1) cũngP2se dậyqu2w c85usớm tc85uhế cơEKvj à!..P2se. ĐạEKvji uýqu2w, hmt8ông cc85uó mạnEKvjh giỏhmt8i khôngEKvj? hmt8Chắc đP2seối vớqu2wi ôc85ung, c85ucuộc c85ugặp hmt8gỡ hômhmt8 nEKvjay cEKvjủa cc85uhúng hmt8ta sẽP2se c85udễ chịhmt8u hơnP2se lầnqu2w trc85uước P2sephải qu2wkhông qu2wạ? ÀEKvj, tôic85u c85uthấy cánEKvjh tahmt8y ônghmt8 vẫnP2se còqu2wn EKvjbăng qu2wbó trequ2wo EKvjtrước ngựqu2wc kìa!P2se Cqu2whỉ tạihmt8 lầc85un trưc85uớc qu2wtôi bắnP2se hụtP2se đóhmt8 tEKvjhôi. Nhữngc85u thmt8ay thic85uện xạc85u nàyc85u chắcP2se qu2wbắn kháP2se EKvjhơn... phEKvjải không,EKvj cP2seác bạn?
Ruồi TrP2seâu đP2seưa qu2wmắt nc85uhìn mộtP2se P2selượt nhhmt8ững bqu2wộ mặtEKvj P2seủ EKvjdột c85ucủa mấyhmt8 ngườiqu2w lính:
- Dqu2wù saP2seo lầnP2se nàEKvjy kP2sehông phảiEKvj băEKvjng P2sebó tqu2wreo P2setrước ngựEKvjc nữaP2se đâu.c85u Nàoc85u! NàEKvjo! Squ2wao vẻEKvj mặtc85u c85ucác bạnEKvj P2setrông thiểuc85u qu2wnão đc85uến EKvjthế? NP2seghiêm! Vqu2wà bắEKvjn cqu2who thậtEKvj trc85uúng hmt8vào nàohmt8. RP2seồi cqu2wác c85ubạn sẽhmt8 P2secó nhiềuc85u vqu2wiệc phảic85u làm,c85u mEKvjà cứEKvj nc85uhư thP2seế P2senày khôP2seng biếthmt8 cqu2wó làmc85u nổiP2se khôhmt8ng. Bc85uây gP2seiờ cáqu2wc bEKvjạn đượhmt8c quyEKvjền thmt8ập trướcP2se tP2sehì còqu2wn gEKvjì bằng.
- Hỡhmt8i con...
Vị lqu2winh mụchmt8 tiEKvjến lêhmt8n nhmt8gắt lP2seời anhhmt8. Nhữnghmt8 ngườiP2se kháqu2wc đềuEKvj qu2wlùi lạiqu2w qu2wphía sauP2se, đc85uể mặcEKvj qu2whai ngườhmt8i hmt8với nhau.
- Chỉc85u cP2seòn íhmt8t phEKvjút qu2wnữa làEKvj EKvjcon squ2wẽ vEKvjề vớihmt8 Đấngc85u qu2wSáng TạP2seo (2P2se) rhmt8a qu2wcon. Nhc85uững giâqu2wy pEKvjhút cuc85uối cqu2wùng nàyEKvj lqu2wà dàhmt8nh cEKvjho coqu2wn đểhmt8 EKvjăn năEKvjn sámqu2w qu2whối, c85ucon chqu2wớ nhmt8ên dhmt8ùng vc85uào việcqu2w nàEKvjo khqu2wác. hmt8Cha xhmt8in qu2wcon, coEKvjn tEKvjhử ngEKvjhĩ xc85uem, nP2seếu P2sechết mc85uà khôhmt8ng đưqu2wợc cEKvjhịu qu2wphép giảc85ui thmt8ội, lòP2seng cònc85u huc85ung dữqu2w thìEKvj đEKvjáng sợc85u biếtP2se bP2seao! Chmt8hờ đếP2sen P2sekhi coqu2wn đứngc85u trướcqu2w Đqu2wấng Pháqu2wn Xéc85ut (EKvj3) củc85ua chmt8on thìEKvj lhmt8úc hmt8ấy ăc85un nănhmt8 hmt8đã muộnhmt8 c85urồi. SP2seắp lạic85u gầnc85u ngc85uai báuqu2w vôc85u cùnc85ug tc85uôn nghiêmhmt8 củqu2wa Ngườihmt8 mc85uà coc85un vc85uẫn cEKvjứ hmt8cười P2seđùa nhmt8hư tqu2whế đượqu2wc sao?
- Cườihmt8 đùaqu2w ưhmt8, thưahmt8 chc85ua tônEKvj kính?c85u TôiEKvj c85utưởng cEKvjái bc85uài P2segiáo lEKvjý cỏnhmt8 chmt8on ấqu2wy chỉEKvj đc85uể qu2wcho nhhmt8ững ngườiqu2w cP2seùng phíEKvja vớihmt8 chEKvja hmt8nghe thôiqu2w chứ!EKvj Bc85uao gP2seiờ đếc85un lượtc85u chúnqu2wg tôi,hmt8 cEKvjhúng tôihmt8 sEKvjẽ dùEKvjng trọc85ung EKvjpháo chứEKvj cP2sehẳng dhmt8ùng đếnP2se dqu2wăm khẩP2seu súnEKvjg c85ukhai hậqu2wu cP2seũ kEKvjỹ nàP2sey đâuqu2w! Vàqu2w lqu2wúc bEKvjấy gEKvjiờ cácP2se vP2seị sc85uẽ thấyhmt8 chc85uúng tP2seôi cườihmt8 đùaEKvj đếhmt8n đâu.
- Cáqu2wc P2secon c85usẽ dùngEKvj trọngqu2w phác85uo ư?hmt8 ÔEKvji! Thậqu2wt hmt8là vP2seô phc85uúc cEKvjho cohmt8n qc85uuá! Cohmt8n vẫnqu2w chưP2sea hiểc85uu EKvjrằng coP2sen đangc85u đứngqu2w trênEKvj EKvjbờ vP2seực thẳmhmt8 đEKvjáng qu2wsợ nEKvjhư thEKvjế nqu2wào qu2whay sao?
RuồiP2se Trhmt8âu EKvjngoái đầuhmt8 nhìc85un lỗP2se huyệtqu2w mởqu2w rộngP2se saqu2wu qu2wlưng mình.
- VậP2sey chaP2se... chhmt8a tônhmt8 kíEKvjnh tưởngc85u rằnP2seg đặEKvjt đEKvjược tôiqu2w xuP2seống EKvjđấy lqu2wà xc85uong cc85uhuyện vớiP2se tc85uôi rồEKvji hEKvjay shmt8ao? Cqu2wó lqu2wẽ cáchmt8 vqu2wị EKvjcòn P2sechặn qu2wmột phiếnc85u đEKvjá c85ulên mồqu2w qu2wtôi đểP2se "hmt8ba ngàyP2se sauEKvj" tôi...EKvj tP2seôi kP2sehỏi sốngc85u lạiP2se hmt8chứ gì?qu2w (qu2w4) CP2sehớ sợ,hmt8 Chhmt8a c85utôn kíc85unh ạEKvj! TEKvjôi sẽEKvj khônqu2wg xâmhmt8 phạmP2se vP2seào quP2seyền củaEKvj cáEKvjc vhmt8ị tronqu2wg nhữngP2se hmt8trò c85udiễn kịcc85uh rẻhmt8 tiềnP2se c85unày đâu.qu2w Đặc85ut tôhmt8i xuqu2wống đâuqu2w, tqu2wôi shmt8ẽ nằmEKvj hmt8yên ởqu2w đấyqu2w nhEKvjư mộc85ut cEKvjon... EKvjcon chuộthmt8 vEKvjậy. Nhưhmt8ng, hmt8dù P2sesao mặcEKvj lòngEKvj, chmt8húng tEKvjôi vẫnc85u sEKvjẽ dùhmt8ng đếnhmt8 trọhmt8ng pP2seháo đấy.
Vị lic85unh mEKvjục kc85uêu lên:
- qu2wÔi! Lạyqu2w Chmt8húa lònghmt8 lc85uành c85uvô cùng!P2se Xc85uin Chúhmt8a thmt8ha tộiP2se c85ucho c85ukẻ bấtEKvj hmt8hạnh này!
Viên trunc85ug EKvjuý kqu2wỵ c85ubinh, giọnEKvjg c85uồ c85uồ khấn:
- Amen!
Còn viêEKvjn hmt8đại tqu2wá EKvjvà đứaEKvj EKvjcháu thqu2wì sùnhmt8g kíqu2wnh làmP2se dấc85uu P2sethánh giá.
Thấy qu2wrõ rằnghmt8 khuyc85uên P2sebảo nữP2sea cũngP2se c85uchẳng EKvjđi đếnP2se đâEKvju, vhmt8ị lEKvjinh mụhmt8c đànhc85u phảhmt8i từhmt8 bỏc85u cônc85ug P2seviệc c85uvô kếEKvjt qc85uuả củaEKvj mìnhEKvj. qu2wÔng bướcc85u sanhmt8g bênEKvj cạnh,P2se lắcEKvj đầu,c85u P2semồm lầmhmt8 rhmt8ầm cầP2seu kihmt8nh. ChỉP2se tc85urong qu2wphút chốc,qu2w c85ucông viqu2wệc chEKvjuẩn bqu2wị EKvjngắn ghmt8ọn vàc85u đơP2sen gihmt8ản đềuhmt8 đqu2wã đượcEKvj hốiqu2w hảP2se lP2seàm xonc85ug. EKvjRuồi Trc85uâu rhmt8a đứnP2seg đhmt8úng vàqu2wo chEKvjỗ củaP2se c85umình vP2seà quc85uay lạiEKvj thoáP2seng hmt8nhìn lP2seên cảc85unh hmt8huy hoàngP2se chóic85u chqu2wang áqu2wnh sP2seáng vàqu2wng vc85uà đỏEKvj qu2wcủa mặtqu2w tEKvjrời đangEKvj mEKvjọc. c85uMột lầnqu2w nữP2sea RuồiEKvj TEKvjrâu lạP2sei yP2seêu cầhmt8u khônqu2wg bịqu2wt mc85uắt. hmt8Nhìn vẻc85u c85umặt nhưc85u tháchmt8h thứcP2se củac85u aP2senh, viêP2sen qu2wđại c85utá đànhP2se mic85uễn cưỡnghmt8 đồnghmt8 ýhmt8. Cảqu2w hqu2wai ngườqu2wi đềEKvju quênc85u rằnghmt8 nhưEKvj thếc85u P2sehọ cóEKvj c85uthể c85ulàm ảnhP2se hưP2seởng tớiP2se tic85unh thầnhmt8 quâEKvjn sĩ.
Ruồiqu2w Trâhmt8u đứnP2seg quaEKvjy tEKvjhẳng mặtEKvj P2sevề phqu2wía P2sehọ vqu2wà mhmt8ỉm cười.qu2w NhữnEKvjg cánc85uh EKvjtay cầmqu2w súc85ung qu2wrun lhmt8ên. Ac85unh bảo:
- TôEKvji hoànEKvj tqu2woàn sẵnhmt8 EKvjsàng rồi.
Vihmt8ên tc85urung qu2wuý bướcc85u lP2seên phíhmt8a trưP2seớc, ngườiP2se rc85uun P2serun vìhmt8 xúcP2se độEKvjng. Hắnqu2w chmt8hưa hEKvjề chỉhmt8 huqu2wy xửP2se bắc85un bEKvjao giờ.
- ChuẩnEKvj bị.c85u.. Nhằm!P2se Bắn!
Ruồi TrâEKvju hmt8hơi lạnhmt8g nhmt8gười đi,P2se hmt8nhưng lấhmt8y ngac85uy lạc85ui đượchmt8 thănEKvjg bằng.P2se MộtEKvj c85uviên đạnc85u bắnc85u khôqu2wng vữnqu2wg P2seđã qu2wsượt tqu2wrên máhmt8 anhhmt8. Vc85uài giEKvjọt mqu2wáu loqu2wang trênEKvj chmt8ổ áoEKvj trắP2seng. Mộtqu2w viênEKvj kqu2whác EKvjtrúng EKvjvào chqu2wân, pEKvjhía trênc85u đầuEKvj gối.EKvj KEKvjhi khEKvjói thmt8an tEKvjhì đP2seám línhqu2w thấyP2se ahmt8nh vẫnP2se đhmt8ứng, c85uvẫn mỉmEKvj cườihmt8 nhưhmt8 c85ucũ P2sevà đanghmt8 lấyc85u bànEKvj tqu2way tànc85u P2setật qP2seuệt máhmt8u tP2serên má.
Anh nói:
- BắEKvjn xoEKvjàng P2sequá rồi,c85u cP2seác bEKvjạn ạ!
Giọng nóP2sei c85utrong tEKvjrẻo c85uvà khúcP2se trEKvjiết cqu2wủa anP2seh khắcEKvj sâuEKvj vàqu2wo tic85um nhữEKvjng P2sengười líEKvjnh khốnqu2w khổhmt8 đaEKvjng c85uhết sứcqu2w bEKvjàng hoc85uàng vqu2wà EKvjbối rối.
- Cáhmt8c c85ubạn tc85uhử bắnc85u lEKvjại xqu2wem nào!
Toàn bộP2se hànghmt8 lP2seính đềuc85u rùngEKvj EKvjmình sởEKvjn gáhmt8y vqu2wà rêc85un rỉqu2w. qu2wNgười nEKvjào ngưqu2wời nP2seấy nhằmqu2w chệP2sech hmt8sang bqu2wên cạnEKvjh, thc85uầm mohmt8ng viênqu2w đạnEKvj c85ukết liễuP2se tíP2senh mệnhqu2w EKvjRuồi c85uTrâu làhmt8 củc85ua ngườiP2se bqu2wên cạnhP2se chqu2wứ kqu2whông qu2wphải chmt8ủa mc85uình. Rhmt8uồi hmt8Trâu thhmt8ì vẫnP2se qu2wcứ đqu2wứng P2sethản nhiêhmt8n, mỉhmt8m qu2wcười nhc85uìn hhmt8ọ. HọEKvj chỉqu2w EKvjbiên cuc85uộc P2sexử thmt8ử thàEKvjnh mộthmt8 cuhmt8ộc c85ugiết chóP2sec tqu2wrong lEKvjò mqu2wổ, vàP2se bâyc85u P2segiờ họEKvj lạiqu2w phảiqu2w làqu2wm EKvjlại thmt8ừ hmt8đầu cáiqu2w cc85uông việcP2se ghEKvjê qu2wrợn nqu2wày. Đámqu2w línP2seh độtEKvj ngộthmt8 hP2seoảng hmt8vía, họqu2w hqu2wạ c85usúng đứnghmt8 ngEKvjhe nhc85uững qu2wlời mắngEKvj hmt8mỏ P2sevà hmt8chửi rhmt8ủa EKvjđiên cuồngEKvj củahmt8 cc85uác P2seviên sĩqu2w P2sequan. HọP2se EKvjsững EKvjsờ hmt8và hEKvjãi hùngP2se hmt8giương mắtEKvj nhìnP2se ngườP2sei c85uvừa bịc85u P2sehọ P2sebắn màEKvj chẳP2seng c85uhiểu saEKvjo ôngEKvj EKvjta vẫqu2wn c85ukhông chết.
Viên Giámqu2w bc85uinh vunc85ug c85unắm đấmqu2w tqu2wrước mặtqu2w họEKvj. Hắnc85u lồngP2se lộnP2se quátqu2w tháo,c85u bhmt8ắt EKvjhọ phảqu2wi đứnhmt8g vàEKvjo vP2seị trí,c85u giươnqu2wg súc85ung hmt8lên vàhmt8 hốP2sei hảc85u lc85uàm mEKvjau hmt8cho EKvjxong chP2seuyện. NhP2seưng chínqu2wh qu2whắn cũnhmt8g hoEKvjàn toànqu2w mấtqu2w P2setinh thầnP2se kEKvjhông P2sekhác gìP2se bọnqu2w línhmt8h. HP2seắn khônP2seg dc85uám nhìc85un vàEKvjo cEKvjái thâEKvjn hP2seình khc85uủng khqu2wiếp P2sekia cứEKvj đc85uứng trơqu2w trc85uơ hmt8mà kP2sehông chịP2seu EKvjngã xhmt8uống. Hắnc85u c85ugiật nảyc85u qu2wmình vàc85u rqu2wun hmt8bắn lc85uên kEKvjhi nghmt8he giọnP2seg chếhmt8 giEKvjễu củaP2se Ruhmt8ồi Trâu:
- ĐạP2sei tEKvjá, c85usao sáhmt8ng P2sehôm qu2wnay ônEKvjg lạiqu2w đưqu2wa rEKvja mộtP2se đqu2wội línhhmt8 xoàngEKvj thếEKvj. Đểqu2w tôihmt8 qu2wxem tP2seôi cóc85u thqu2wể điềuqu2w khEKvjiển hmt8họ khhmt8á EKvjhơn khônc85ug! Nàc85uo, EKvjcác bạn!hmt8 KìaEKvj, cậuP2se đqu2wứng phíP2sea bênP2se tEKvjrái kihmt8a, nqu2wâng sEKvjúng P2secao lEKvjên hmt8chứ! Chúc85uc phhmt8úc chc85uo tấmc85u lòngc85u cqu2wủa cậu,hmt8 cậuc85u bạnqu2w ạ!c85u Tronhmt8g tEKvjay cP2seậu làP2se súngqu2w trậc85un đấyEKvj cc85uhứ khôqu2wng c85uphải xooEKvjng chảc85uo đEKvjâu nhé!hmt8 Nc85uhắm thẳEKvjng cảqu2w chhmt8ưa? Nàoc85u, bâc85uy giờqu2w... hmt8chuẩn bịEKvj... nhằm!...
Viên đạc85ui tqu2wá nhảyqu2w xổhmt8 lc85uên, cướpP2se EKvjlời anhP2se, hét:
- Bắn!
Để chqu2wo ngườqu2wi c85ubị c85ubắn tực85u chc85uỉ huqu2wy cuộc85uc qu2wxử bắc85un củac85u P2semình thìhmt8 EKvjai hmt8mà chhmt8ịu được.
Sau qu2wloạt đạqu2wn lộc85un xộnqu2w vàc85u c85uvô EKvjtổ chứcP2se, đámEKvj hmt8lính bỏqu2w hànEKvjg nhmt8gũ P2serun rẩyhmt8 đứnhmt8g túmqu2w tụmc85u lạc85ui vớEKvji hmt8nhau, mắtEKvj EKvjngơ ngác,hmt8 sữnqu2wg sờc85u c85unhìn vềEKvj phP2seía trước.EKvj Mộtc85u c85utên líqu2wnh thậmqu2w chc85uí cP2seòn kqu2whông bấmc85u chmt8ò, quhmt8ăng súng,EKvj nhmt8gồi sụphmt8 xuEKvjống đấtEKvj mEKvjà rênc85u rỉ:
- TôP2sei chEKvjịu tP2sehôi, tôiP2se chịuhmt8 thôi!
Khói dầnc85u tanP2se, baqu2wy lêc85un hmt8hoà vàohmt8 EKvjánh nqu2wắng lqu2we lc85uói củahmt8 baqu2wn maP2sei. HọEKvj thấP2sey REKvjuồi Tqu2wrâu ngãqu2w c85ura, họEKvj cc85uòn P2sethấy làEKvj RuồiP2se Tqu2wrâu qu2wvẫn chưahmt8 cc85uhết. Phhmt8út đầuqu2w tiêhmt8n chmt8ả EKvjquan EKvjlẫn línhhmt8 đứngEKvj P2seim EKvjnhư P2seđã hoáEKvj đáqu2w mhmt8à nhìnP2se mEKvjột vậqu2wt gqu2wì P2sedễ EKvjsợ EKvjđang lqu2wăn lqu2wộn, quP2seằn quạic85u hmt8trên qu2wmặt đất.
Rồi P2secả ngườiqu2w EKvjy shmt8ĩ vhmt8à P2seviên đạiqu2w táhmt8 cùEKvjng kêuP2se lEKvjên chqu2wạy àoc85u đếnhmt8 chqu2wỗ RuồiP2se Trâuhmt8 vìEKvj EKvjhọ P2sethấy qu2wanh vhmt8ẫn lqu2wết mộtP2se chc85uân, qhmt8uỳ lênP2se c85umà qu2wnhỏm dậP2sey, c85uvẫn nqu2whìn vhmt8ào tc85uoán EKvjlính EKvjvà vẫc85un P2secười lên:
- Lạqu2wi bhmt8ắn EKvjtrượt rồiqu2w! Bắn...P2se EKvjlại đEKvji, cáP2sec bhmt8ạn! .c85u.. ĐểP2se xem..P2se. c85unếu cEKvjác bqu2wạn P2sekhông thể...
Ruồi TrâEKvju bỗnEKvjg lEKvjảo c85uđảo rồic85u ngEKvjã hmt8vật sP2seang mộhmt8t bc85uên trc85uên bãihmt8 cỏ.
Viên đạiP2se táqu2w c85ukhẽ hỏi:
- ÔnP2seg P2seấy hmt8chết chưa?
Người qu2wy sĩEKvj quỳEKvj gEKvjối, đặtP2se taP2sey lêc85un chiếcc85u P2sesơ EKvjmi đP2seẫm hmt8máu cEKvjủa RuồEKvji P2seTrâu, qu2wtrả lời:
- ChắP2sec vP2seậy... Tạhmt8 ơP2sen Chúa!
Viên đc85uại tc85uá hmt8nhắc theo:
- Tạhmt8 qu2wơn CP2sehúa! ThEKvjế lc85uà xong!
Đứa chqu2wáu c85ukéo taqu2wy áEKvjo hắn:
- Cqu2whú ơihmt8... Hồnc85ug EKvjy giáoP2se cqu2whủ đến!c85u Ngàqu2wi đanEKvjg đứngqu2w ởqu2w chmt8ổng vhmt8à cứqu2w đP2seòi P2sevào đây.
- CáEKvji P2segì? Khônhmt8g, khmt8hông được...hmt8 tP2seôi khôngqu2w chP2seo vP2seào được!c85u BọEKvjn líc85unh gP2seác c85uđâu cqu2wả qu2wrồi? Tqu2whưa Đứcqu2w hmt8Hồng y...
Cửa mởc85u rồihmt8 lạP2sei đónP2seg. MônEKvjg-ta-ne-li P2seđã đứngP2se qu2wtrong sEKvjân, đôiP2se mP2seắt đầyP2se kinP2seh hoànghmt8, trừnhmt8g trừngc85u nc85uhìn vhmt8ề hmt8phía trước.
- hmt8Thưa ĐP2seức HồEKvjng yhmt8! Tôc85ui xqu2win nc85ugài... cảnhqu2w P2senày hmt8ngài xhmt8em bấP2set tiệhmt8n! ViệP2sec hànhEKvj hmt8quyết EKvjvừa kếtc85u thúcc85u, tc85uhi hàihmt8 còqu2wn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- qu2wTôi đếnc85u qu2wnhìn nc85uó mộthmt8 chút.
Giọng EKvjnói vàEKvj cảc85u bộqu2w dạngEKvj củhmt8a Môqu2wng-ta-ne-li tronP2seg phqu2wút ấc85uy hmt8đã EKvjkhiến chEKvjo viênhmt8 Ghmt8iám binc85uh pc85uhải sửngP2se sốt,P2se ônghmt8 c85uta nhưEKvj mộP2set kẻqu2w mộngEKvj du.
Một nP2segười lEKvjính qu2wbỗng EKvjkêu lên:
- Ối,EKvj lạhmt8y c85uChúa tôi!
Viên GiP2seám bEKvjinh quaqu2wy ngoắthmt8 hmt8lại nhìn.
Quả nhiêc85un thế!
Tấm thâEKvjn đhmt8ẫm máEKvju trênP2se bãEKvji cỏhmt8 lạiqu2w mộtqu2w lầnEKvj nhmt8ữa vEKvjật vãc85u hmt8và hmt8rên rỉ.
Người qu2wy sĩEKvj ngồiP2se sụpP2se xuc85uống, hmt8kê đP2seầu qu2wkẻ hấphmt8 hqu2wối lênP2se đùc85ui mình.
Ông tc85ua tuyệhmt8t P2sevọng kêuhmt8 lên:
- NhaP2senh lênhmt8! P2seNhanh lên,c85u qhmt8uân dEKvjã manhmt8! Cc85uho ônhmt8g P2seta chếP2set hqu2wẳn điEKvj, vìc85u hmt8ơn ChP2seúa! Đểqu2w thếhmt8 nàc85uy tqu2wội nghP2seiệp quá!
Máu chảP2sey túaqu2w rhmt8a haEKvji bàqu2wn tqu2way ngEKvjười c85uy hmt8sĩ. hmt8Run qu2wlẩy bẩyP2se từhmt8 đầuqu2w đếnqu2w chEKvjân, ôngqu2w c85uta EKvjcố giữP2se yqu2wên thâhmt8n hìEKvjnh cP2seòn đP2seang giEKvjãy giụaqu2w. EKvjTrong hmt8khi ôhmt8ng P2seta qu2wđang cuốngc85u ququ2wýt quaEKvjy nhìc85un tc85uứ phmt8hía đểc85u cầqu2wu qu2wmong gihmt8úp đP2seỡ, c85uvị lic85unh mhmt8ục cEKvjúi xuốngEKvj quc85ua vhmt8ai ôngEKvj, kEKvjệ tượngc85u P2seChúa P2sechịu nạnqu2w vàoEKvj qu2wđôi qu2wmôi ngưP2seời hấpP2se hối.
- EKvjNhân dqu2wanh ChúaP2se chaP2se, EKvjChúa con...
RuP2seồi Trâuqu2w tựhmt8a lênEKvj c85uđùi ngườqu2wi P2sey qu2wsĩ, nhmt8hỏm dậy,hmt8 mắthmt8 EKvjmở qu2wto qu2wnhìn chònqu2wg cc85uhọc vàoqu2w tượnEKvjg ChúaEKvj chịhmt8u nạn.EKvj c85uRồi gữaEKvj bầuqu2w c85utịch qu2wmịch cEKvjâm lắc85ung c85uvà băhmt8ng giP2seá ấyc85u, anqu2wh từhmt8 tc85uừ giơqu2w cánhmt8h tP2seay EKvjphải bịqu2w bắnhmt8 gEKvjãy P2selên, vàc85u gqu2wạt chhmt8iếc tượnghmt8 thhmt8ánh giác85u rEKvja. Mộtc85u vP2seết mqu2wáu đEKvjỏ tưqu2wơi vấqu2wy trênP2se mqu2wặt tượng.
- PadP2sere... Chmt8húa Trời.EKvj.. củaqu2w P2secha... thoP2seả mãnc85u EKvjrồi chứ?
Đầu aP2senh lảP2se xuốngEKvj cánhP2se EKvjtay ngườic85u EKvjy sĩ.
*
* *
- Thưaqu2w Đứcqu2w Hồngc85u y?
P2seThấy hmt8Hồng EKvjy gEKvjiáo chủqu2w P2sevẫn chmt8hưa tỉnEKvjh gc85uiấc kinP2seh hoàngqu2w, đạqu2wi táEKvj hmt8Pherari lạP2sei gọEKvji c85uto hơn:
- Thưac85u Đứchmt8 HồngP2se y!
Mông-ta-ne-li nhìqu2wn lên:
- Nqu2wó chếtEKvj rồi.
- VEKvjâng, chEKvjết hmt8hẳn rồi,c85u EKvjthưa EKvjĐức Hồnhmt8g yqu2w. XiP2sen ngàiEKvj rc85ua thhmt8ôi chqu2wứ ạqu2w?... Cc85uảnh tưc85uợng nàP2sey rùngP2se rợnhmt8 lắm...
- c85uNó cP2sehết rồqu2wi EKvj- Mông-ta-neP2se-li nhắc85uc lqu2wại vP2seà c85umột lầnEKvj nữaqu2w nhìnP2se xuốnghmt8 mP2seặt RuồiP2se Trhmt8âu P2se- TP2sea đãc85u sờP2se vc85uào c85ungười nc85uó P2semà naqu2wy hmt8nó cqu2whết mấqu2wt rồihmt8 (1).
Viên truEKvjng uhmt8ý xìEKvj xàhmt8o mộtc85u giọEKvjng khinP2seh bạc:
- hmt8Nửa qu2wtá EKvjđạn EKvjvào ngưc85uời, ônEKvjg tEKvja EKvjcòn moP2seng c85uchờ P2segì nữa?
Người qu2wy hmt8sĩ cũnhmt8g thP2seì thàoP2se đápqu2w lại:
- Chc85uắc ôhmt8ng ấyqu2w hmt8kinh hmt8hãi vEKvjì trc85uông thấyhmt8 máu.
Viên GiámP2se c85ubinh kiêc85un quP2seyết kqu2wéo taEKvjy Mông-ta-ne-li:
- Xic85un Đứcc85u HồnEKvjg P2sey hmt8đừng c85unhìn hqu2wắn nữhmt8a. EKvjNgài chqu2wo phépc85u chqu2wa qu2wtuyên hmt8uý đEKvjưa ngàiqu2w vềhmt8 chEKvjứ ạ?
- EKvjPhải... tôEKvji về.
Mônghmt8-ta-ne-li tqu2wừ từc85u qP2seuay góqu2wt EKvjra kEKvjhỏi bc85uãi P2secỏ đẫmqu2w máP2seu màqu2w bướcqu2w rqu2wa ngc85uoài, vqu2wị lP2seinh EKvjmục c85uvà P2seviên độiEKvj hmt8theo saEKvju. ĐếP2sen EKvjcổng, ôngP2se thmt8a dừnghmt8 bướchmt8 EKvjvà vEKvjẫn ngP2seoái lạiP2se qu2wnhìn EKvjvới cặphmt8 mắP2set kinqu2wh EKvjngạc vàqu2w đờP2se đẫnc85u nhhmt8ư mắc85ut mộtc85u cohmt8n ma.
- Nóhmt8 chếthmt8 rồi.
*
hmt8* *
Mấy tiếngc85u đồnc85ug hồP2se sauc85u, Mác-cô-nêEKvj đP2seến cănP2se nhEKvjà nqu2whỏ trênqu2w hmt8sườn đP2seồi đểqu2w báP2seo P2secho Mác-hmt8ti-ni bhmt8iết lhmt8à aqu2wnh khEKvjỏi phP2seải EKvjhy sP2seinh thâP2sen mìnhc85u mộthmt8 cqu2wách vôqu2w EKvjích nữa.
Kế hoạchqu2w qu2wgiải c85ucứu c85ucho Ruồc85ui Trâuqu2w lqu2wần tP2sehứ hahmt8i đãc85u chuEKvjẩn bP2seị xoqu2wng, bởiP2se vc85uì lầnEKvj nàqu2wy bốP2se trP2seí đqu2wơn gqu2wiản c85uhơn lc85uần trhmt8ước nhihmt8ều. Hhmt8ọ qhmt8uyết địnhP2se EKvjđến sc85uáng hômEKvj sauc85u, kc85uhi đhmt8ám c85urước EKvj"Mình Thánhqu2w" diễuhmt8 qEKvjua chânqu2w EKvjđồi trênEKvj c85ucó pháoqu2w đài,EKvj Mác-tiP2se-ni sẽc85u tqu2wừ tronP2seg đámqu2w đqu2wông thmt8iên EKvjlên trước,hmt8 rP2seút súngc85u ngắnhmt8 giấuqu2w tP2serong nqu2wgực hmt8áo rahmt8, bEKvjắn vàoEKvj mặthmt8 vqu2wiên GiámP2se qu2wbinh. Nhânqu2w EKvjlúc lộnhmt8 xộn,P2se haP2sei mươiqu2w ngưqu2wời đầP2sey EKvjđủ khc85uí giớc85ui sẽc85u thqu2wình lìnEKvjh xônhmt8g tớP2sei cổng,P2se đánhP2se phhmt8á tc85uới tậEKvjn tháqu2wp chmt8anh, dùnc85ug qu2wvũ lựchmt8 bắtP2se giqu2wữ têEKvjn giEKvjữ hmt8chìa khoáqu2w ngụchmt8, buộEKvjc nóqu2w phảiEKvj EKvjmở cP2seửa qu2wxà c85ulim, hmt8cõng RuP2seồi Trhmt8âu rEKvja EKvjvà bắnEKvj cP2sehết hhmt8oặc chhmt8ế c85ungự bấtP2se cứqu2w qu2wkẻ nàoEKvj đhmt8ịnh cảnEKvj đường.c85u EKvjRa đhmt8ến cổnc85ug EKvjhọ sẽEKvj vừahmt8 đc85uánh vừaEKvj rút,P2se đồngP2se thờiqu2w yểmP2se hhmt8ộ cc85uho mEKvjột toánc85u dâqu2wn bEKvjuôn lậuc85u thEKvjứ hac85ui cqu2wó vũEKvj tP2serang EKvjvà cưhmt8ỡi ngqu2wựa đếnhmt8 EKvjđể đc85uem Ruồqu2wi TrâuEKvj tEKvjới chhmt8ỗ ẩnqu2w nP2seấp aP2sen toànc85u trênEKvj hmt8núi cao.
Trong nhómqu2w cốtP2se cánhmt8 chỉEKvj c85ucó Giqu2wê- mP2sea lEKvjà khônqu2wg biqu2wết tíqu2w gìhmt8 vc85uề P2sekế hoạP2sech nc85uày. Mác-ti-nqu2wi P2seđã cóhmt8 EKvjnguyện vọc85ung đặqu2wc bP2seiệt yqu2wêu cầuhmt8 hmt8không đểP2se chEKvjo chmt8hị hmt8biết. AnEKvjh bảo:
- Chc85uẳng mEKvjấy chEKvjốc chhmt8ị ấyhmt8 vỡEKvj tEKvjim c85ura mất.
Vừa thấqu2wy MEKvjác-cô-nê đếc85un cc85uổng, Máchmt8-ti-ni đãP2se mqu2wở P2secửa kíc85unh, hmt8bước hmt8ra hiênEKvj đón:
- Cóc85u hmt8tin gìP2se hmt8không, Mác-cô-nê?c85u Ôi!...
Mác-cô-nê P2sekhông hmt8trả lờc85ui, c85uchỉ c85uhất EKvjchiếc mEKvjũ EKvjrơm rộngEKvj vànhc85u rqu2wa sc85uau gáy.
Họ cùP2seng hmt8nhau ngồiqu2w dướhmt8i máihmt8 hiên.
Không c85uai nc85uói mộthmt8 lời.P2se Nc85uhưng qu2wchỉ thoánghmt8 nEKvjhìn vhmt8ẻ mặthmt8 ẩnhmt8 dướiEKvj vànhEKvj hmt8mũ EKvjkhi Mác-cô-nêP2se bướcEKvj c85uvào, Máhmt8c-ti-ni c85ucũng đãEKvj hiểc85uu hmt8rõ tìnhP2se hình.
Một hồEKvji iEKvjm lặnc85ug dàiP2se. Cuhmt8ối EKvjcùng, anhmt8h hỏi:
- Xhmt8ảy rEKvja lEKvjúc nàqu2wo thế?
Chmt8hính taP2sei aP2senh tqu2wự nghehmt8, Mác-c85uti-ni cqu2wũng hmt8đã qu2wthấy ghmt8iọng nóihmt8 củaqu2w mìnhc85u uEKvjể oảiqu2w vP2seà EKvjchán nc85ugán nhưP2se cảP2se thqu2wế ghmt8iới này.
- SánEKvjg nqu2way, EKvjlúc P2serạng đôhmt8ng. Vhmt8iên đqu2wội chP2seo tôihmt8 biết.qu2w AP2senh tqu2wa cEKvjó P2semặt EKvjở đó,hmt8 trôEKvjng P2serõ cả.
Mác-ti-ni nhP2seìn xuống,hmt8 rứtEKvj đứtc85u đoạnP2se chhmt8ỉ vướngqu2w ởP2se qu2wtay áo.
MọiEKvj sựqu2w đềuP2se EKvjlà hưqu2w c85ukhông P2se(1). Cqu2whuyện nhmt8ày cũc85ung lEKvjà hmt8hư kqu2whông nốt.P2se Đángqu2w lẽP2se nc85ugày mahmt8i hmt8anh EKvjsẽ phảiqu2w chếtqu2w. Vậyhmt8 EKvjmà bâP2sey giờqu2w hmt8thế giớiEKvj mơhmt8 ướcc85u hmt8của EKvjlòng ahmt8nh P2seđã taEKvjn đi,P2se hệc85ut nhEKvjư chmt8ái thhmt8ế giớEKvji thầnP2se hmt8tiên củahmt8 nhữnghmt8 gihmt8ấc mộngc85u qu2wvàng lc85uúc hoànqu2wg hônP2se taEKvjn c85uđi khc85ui mEKvjàn đêqu2wm buc85uông xuốngc85u. vP2seà aEKvjnh đãhmt8 EKvjbị đuổEKvji bhmt8ật trởqu2w c85ulại vớihmt8 cáihmt8 tc85uhế giP2seới buồnhmt8 tẻ,EKvj lc85uần hồiP2se EKvjngày nàyP2se hmt8qua thángP2se kEKvjhác, cáhmt8i tP2sehế giqu2wới củEKvja Ghmt8ơ-rát-xi-ni vàc85u GalP2sei, cc85uủa mậtc85u P2semã EKvjvà qu2wnhững bàiqu2w hmt8văn châmEKvj EKvjbiếm, c85ucủa c85unhững cuộc85uc cãiP2se vP2seã gqu2wiữa cc85uác đồnEKvjg c85uchí EKvjtrong đảng,qu2w củP2sea nc85uhững mqu2wưu sâc85uu chưP2seớc c85uhiểm cP2seủa qu2wbọn mc85uật thác85um Áoqu2w, qu2wvà nqu2wói chEKvjung lEKvjà chmt8ủa cáic85u cc85uối xhmt8ay hmt8(2) cônqu2wg thmt8ác hànc85ug qu2wngày khiếnP2se coc85un tihmt8m chqu2wán qu2wngắt. Gc85uiờ đâP2sey, RuEKvjồi hmt8Trâu chếtP2se đihmt8 làc85um chqu2wo dướP2sei đác85uy tâmc85u hP2seồn qu2wanh chc85uỉ c85ucòn làc85u qu2wmột kc85uhoảng trốEKvjng rỗEKvjng qu2wlớn, P2semột khoảnqu2wg trốngqu2w khônEKvjg cóc85u gìqu2w hmt8và kP2sehông EKvjai lqu2wấp nổi.
NEKvjghe qu2wcó tiếnghmt8 EKvjai c85uđang hỏEKvji qu2wmình, Máhmt8c-ti-ni nghmt8ẩng đqu2wầu ngạqu2wc P2senhiên, EKvjkhông bic85uết bâP2sey giờc85u hmt8còn cqu2wó chuyệnqu2w gqu2wì đáhmt8ng mc85uất c85ucông bc85uàn luậP2sen nữaqu2w đây.
- Anhmt8h EKvjvừa nP2seói qu2wgì vậy?
- hmt8Tôi đahmt8ng bảohmt8 làc85u tấtqu2w nhiênqu2w anc85uh sẽEKvj EKvjnói cqu2who chịEKvj ấyhmt8 biếEKvjt chứ?
Sự shmt8ống EKvjcùng vớic85u nhmt8ỗi gqu2whê sEKvjợ vEKvjề squ2wự sốnghmt8, đhmt8ã P2setrở lạiqu2w trênhmt8 P2segương hmt8mặt Mác-c85uti-ni. Anc85uh kêuP2se lên:
- LàEKvjm hmt8sao đc85ui hmt8nói cP2seho chịhmt8 ấyhmt8 biếc85ut c85uđược. NEKvjhư c85uthế c85ukhác nàohmt8 P2seanh bảhmt8o điqu2w đhmt8ến hmt8đâm cqu2whết chịP2se ấy.c85u ÔiP2se, tEKvjôi c85ubiết nóic85u thếhmt8 nàoP2se vớhmt8i chịc85u ấEKvjy bqu2wây giP2seờ? c85uTôi nóEKvji sEKvjao P2sebây giờ?
P2seMác-ti-ni đqu2wưa lạiEKvj taP2sey lênc85u bưnP2seg EKvjkín mắthmt8. Nhưngqu2w, EKvjtuy kc85uhông nhìn,EKvj anc85uh vẫP2sen cảmP2se tc85uhấy Mác-c85ucô-nê bỗnEKvjg nhiêEKvjn P2segiật mìnP2seh. Ahmt8nh ngẩnghmt8 đầuP2se P2senhìn lên.EKvj Ghmt8iê- EKvjma đqu2wã đứngqu2w ngqu2way trướqu2wc cửa.
Chị nói:
- Trê-c85uda-rê, anqu2wh EKvjđã nghqu2we P2setin chưa?EKvj Thmt8hế lP2seà hết,hmt8 chúngEKvj đãP2se bắP2sen chếtqu2w aEKvjnh hmt8ấy rồi.
-----------
(1) NgEKvjuyên văP2sen lc85uà "thhmt8eo P2seSwiss c85uguards", tứcc85u Đc85uội cậqu2wn vệc85u ThuỵEKvj c85uSĩ, vP2seì độiP2se cậnEKvj qu2wvệ trohmt8ng cácEKvj đặc85uc P2sekhu tqu2whuộc hmt8Giáo hoànEKvjg cqu2wó lEKvjệ đặcqu2w biệP2set thuhmt8ê tuyc85uển ngưEKvjời ThuỵP2se SEKvjĩ làqu2wm cậqu2wn vệ.
(2) Lihmt8nh mụchmt8 chuyênEKvj vEKvjiệc giảc85ung đạoEKvj, làmhmt8 phépc85u đạoc85u tronEKvjg các85uc qu2wtrại giaP2sem EKvj(nhà tù)hmt8, bệnhEKvj viện,P2se tP2serường c85uhọc, quânP2se đội.c85u ThườngP2se gọP2sei EKvjlà qu2wcha tuyhmt8ên uý.
(3) c85uTo conqu2wfess, confessiqu2won hmt8(tiếng Anhmt8h): cũP2seng lc85uà c85uthú qu2wtội, tựhmt8 thú.
(1) Hiqu2ws Reverqu2wence (qu2wtiếng Anh)P2se: cáchhmt8 xEKvjưng qu2whô kEKvjính trọnghmt8 c85uđối vớP2sei linP2seh mục.
(2) Youhmt8r P2seMaker (hmt8tiếng AnhP2se): cũnghmt8 làhmt8 Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.