You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà PTdGán bYHVBZrmzinh mYHVBZrmzở vPTdGào sángE2vUtRoZ thứYHVBZrmz ba.
Phiên toPTdGà nPTdGày PTdGrất ngắnE2vUtRoZ vE2vUtRoZà YHVBZrmzđơn giản.YHVBZrmz ĐE2vUtRoZó cPTdGhỉ PTdGlà YHVBZrmzmột hYHVBZrmzình thE2vUtRoZức trốngPTdG rỗngYHVBZrmz diễnYHVBZrmz E2vUtRoZra khYHVBZrmzông E2vUtRoZquá hYHVBZrmzai mưYHVBZrmzơi E2vUtRoZphút. YHVBZrmzThật vậYHVBZrmzy, YHVBZrmzcó E2vUtRoZcần gìYHVBZrmz phảiE2vUtRoZ mấtPTdG nYHVBZrmzhiều tE2vUtRoZhời giờ?YHVBZrmz KE2vUtRoZhông đượcYHVBZrmz quYHVBZrmzyền PTdGbào chữaE2vUtRoZ E2vUtRoZgì cả.YHVBZrmz ĐứnPTdGg rPTdGa PTdGlàm cE2vUtRoZhứng, PTdGchỉ cóE2vUtRoZ E2vUtRoZtên mE2vUtRoZật tháPTdGm PTdGvà YHVBZrmztên E2vUtRoZsĩ qE2vUtRoZuan YHVBZrmzbị thPTdGương, PTdGcùng vớiE2vUtRoZ mấPTdGy YHVBZrmztên línhE2vUtRoZ. BảPTdGn phPTdGán quyếtPTdG đãPTdG đượE2vUtRoZc thảYHVBZrmzo sẵnPTdG từE2vUtRoZ trước,PTdG Mông-ta-neE2vUtRoZ-li đãPTdG cóYHVBZrmz E2vUtRoZthông E2vUtRoZbáo đồngPTdG YHVBZrmzý mộtYHVBZrmz PTdGcách kPTdGhông chPTdGính thứcPTdG nYHVBZrmzhững gPTdGì họYHVBZrmz yêuYHVBZrmz cầuYHVBZrmz. YHVBZrmzCác quaE2vUtRoZn toàE2vUtRoZ PTdGlà viênYHVBZrmz PTdGđại táE2vUtRoZ PhE2vUtRoZerari, PTdGmột thiếuPTdG táE2vUtRoZ kYHVBZrmzỵ PTdGbinh địaPTdG phYHVBZrmzương vYHVBZrmzà haYHVBZrmzi sĩPTdG qE2vUtRoZuan trYHVBZrmzong độPTdGi E2vUtRoZcận vệYHVBZrmz củPTdGa GYHVBZrmziáo hoànPTdGg (1)E2vUtRoZ, hPTdGọ cE2vUtRoZhẳng cóYHVBZrmz việcYHVBZrmz PTdGgì nhiềuPTdG đểE2vUtRoZ làmE2vUtRoZ cả.E2vUtRoZ HọPTdG đọcYHVBZrmz E2vUtRoZto bảYHVBZrmzn cáYHVBZrmzo trạYHVBZrmzng, rồPTdGi nhYHVBZrmzững E2vUtRoZngười PTdGlàm chứnE2vUtRoZg đứnYHVBZrmzg lênE2vUtRoZ nêPTdGu E2vUtRoZchứng cứ.PTdG SaYHVBZrmzu đE2vUtRoZó họPTdG kE2vUtRoZý tE2vUtRoZên vàPTdGo bảnPTdG phPTdGán qYHVBZrmzuyết rồiPTdG lấyE2vUtRoZ giYHVBZrmzọng ngE2vUtRoZhiêm tYHVBZrmzrang đYHVBZrmzọc E2vUtRoZcho bịYHVBZrmz cYHVBZrmzáo ngE2vUtRoZhe. RuồiPTdG YHVBZrmzTrâu lặnPTdGg lE2vUtRoZẽ nghYHVBZrmze bảYHVBZrmzn áE2vUtRoZn. Và,PTdG theE2vUtRoZo hìnhE2vUtRoZ thứE2vUtRoZc thônPTdGg thườnYHVBZrmzg, kPTdGhi nE2vUtRoZgười PTdGta hỏiE2vUtRoZ YHVBZrmzcó YHVBZrmzphát biPTdGểu E2vUtRoZgì khôYHVBZrmzng, aYHVBZrmznh chE2vUtRoZỉ vộE2vUtRoZi vE2vUtRoZã xYHVBZrmzua E2vUtRoZtay gạtYHVBZrmz E2vUtRoZđi. GiấE2vUtRoZu YHVBZrmztrong nE2vUtRoZgực anE2vUtRoZh làYHVBZrmz PTdGchiếc mYHVBZrmzùi xPTdGoa màPTdG MôYHVBZrmzng-ta-ne-li đPTdGã đánhPTdG PTdGrơi. SuốtE2vUtRoZ đêPTdGm E2vUtRoZqua anE2vUtRoZh đãE2vUtRoZ hôYHVBZrmzn YHVBZrmzvà khócYHVBZrmz chYHVBZrmziếc khănPTdG PTdGđó nhưYHVBZrmz hE2vUtRoZôn E2vUtRoZvà khócYHVBZrmz PTdGmột siYHVBZrmznh linPTdGh. GiYHVBZrmzờ E2vUtRoZđây gươnPTdGg mặtE2vUtRoZ YHVBZrmzanh xYHVBZrmzanh xaYHVBZrmzo vE2vUtRoZà tE2vUtRoZhờ thẫPTdGn, vPTdGà mắtE2vUtRoZ PTdGanh PTdGvẫn cPTdGòn ngấPTdGn lYHVBZrmzệ. E2vUtRoZHai tiPTdGếng YHVBZrmz"Xử bYHVBZrmzắn" E2vUtRoZchẳng tácYHVBZrmz đE2vUtRoZộng gìPTdG đếnE2vUtRoZ anPTdGh. KPTdGhi ngYHVBZrmzhe hPTdGai tiPTdGếng ấy,YHVBZrmz aPTdGnh chỉPTdG mởPTdG tPTdGo đYHVBZrmzồng E2vUtRoZtử E2vUtRoZtrong PTdGđôi PTdGmắt, YHVBZrmzvà chỉYHVBZrmz E2vUtRoZcó PTdGthế thôi!
Khi mọPTdGi E2vUtRoZthủ tụcPTdG YHVBZrmzđã xYHVBZrmzong, vYHVBZrmziên YHVBZrmzGiám biE2vUtRoZnh rPTdGa lệnh:
- ĐưaE2vUtRoZ ôYHVBZrmzng tPTdGa vềPTdG phPTdGòng giam.
Viên độiE2vUtRoZ YHVBZrmzcố cầmE2vUtRoZ E2vUtRoZnước mắt,YHVBZrmz sờPTdG vàoYHVBZrmz tYHVBZrmzhân YHVBZrmzhình PTdGim phănYHVBZrmzg pYHVBZrmzhắc PTdGấy. RYHVBZrmzuồi TrYHVBZrmzâu hơE2vUtRoZi giậtYHVBZrmz mìYHVBZrmznh ngoảnhYHVBZrmz lại.
- À,YHVBZrmz phảiPTdG! TôiPTdG qE2vUtRoZuên mất.
Nét mặtE2vUtRoZ viênPTdG GiáE2vUtRoZm biE2vUtRoZnh phảnE2vUtRoZg phấE2vUtRoZt mE2vUtRoZột vẻPTdG gìPTdG nYHVBZrmzhư lYHVBZrmzà E2vUtRoZthương hPTdGại. HắnYHVBZrmz tYHVBZrmza bảnPTdG chấPTdGt cũnYHVBZrmzg khôngYHVBZrmz phYHVBZrmzải lPTdGà mộtPTdG nPTdGgười độcPTdG áE2vUtRoZc vPTdGà vYHVBZrmzai tròPTdG hắPTdGn pYHVBZrmzhải đE2vUtRoZóng PTdGmấy tuầnPTdG PTdGnay lPTdGàm cPTdGho chínYHVBZrmzh hắnPTdG YHVBZrmztrong thâYHVBZrmzm tâE2vUtRoZm cũE2vUtRoZng thấYHVBZrmzy E2vUtRoZngượng nYHVBZrmzgùng. GiYHVBZrmzờ đâYHVBZrmzy kYHVBZrmzhi đPTdGã đưPTdGợc viPTdGệc củaE2vUtRoZ mìYHVBZrmznh, YHVBZrmzhắn sPTdGẵn PTdGlòng PTdGnhân nhPTdGượng E2vUtRoZtrong mọiE2vUtRoZ chuyệE2vUtRoZn nhỏE2vUtRoZ nàoE2vUtRoZ thuộE2vUtRoZc quyềnPTdG hắn.
Đưa mắtPTdG nhE2vUtRoZìn cánYHVBZrmzh taPTdGy thE2vUtRoZâm tímYHVBZrmz sưnE2vUtRoZg phPTdGồng cE2vUtRoZủa RuồiE2vUtRoZ TrPTdGâu, E2vUtRoZhắn bảo:
- CáPTdGc ônPTdGg YHVBZrmzkhông cầnPTdG cùmE2vUtRoZ nPTdGữa PTdGcũng được.PTdG CYHVBZrmzó thểPTdG E2vUtRoZcho ôngE2vUtRoZ YHVBZrmzta trởYHVBZrmz lạYHVBZrmzi pE2vUtRoZhòng gE2vUtRoZiam cũ.
RồYHVBZrmzi quYHVBZrmzay YHVBZrmzvề phíaYHVBZrmz đPTdGứa chPTdGáu, hắnPTdG nPTdGói thêm:
- YHVBZrmzBuồng giE2vUtRoZam tửE2vUtRoZ tùYHVBZrmz ẩmE2vUtRoZ ướtE2vUtRoZ YHVBZrmzvà âmPTdG PTdGu qPTdGuá. ĐYHVBZrmzây thựcYHVBZrmz rYHVBZrmza cũPTdGng cE2vUtRoZhỉ lE2vUtRoZà vấnE2vUtRoZ đềYHVBZrmz tYHVBZrmzhủ E2vUtRoZtục mPTdGà thôi.
Hắn bE2vUtRoZối rốiYHVBZrmz hPTdGo lE2vUtRoZên mấE2vUtRoZy tiếngE2vUtRoZ vàYHVBZrmz E2vUtRoZđổi chYHVBZrmzân đứnE2vUtRoZg. RồE2vUtRoZi hắnPTdG bỗnYHVBZrmzg E2vUtRoZgọi giYHVBZrmzật YHVBZrmztên độiYHVBZrmz YHVBZrmzvừa giảYHVBZrmzi RuồiE2vUtRoZ TrPTdGâu E2vUtRoZra YHVBZrmztới cửa.
- PTdGÔng độiPTdG, chờE2vUtRoZ mộYHVBZrmzt chútPTdG. TôE2vUtRoZi mYHVBZrmzuốn nóiPTdG vPTdGới ôPTdGng E2vUtRoZta YHVBZrmzmấy câu!
RuồYHVBZrmzi TrâuPTdG đứngE2vUtRoZ PTdGim khôngE2vUtRoZ nhúPTdGc nE2vUtRoZhích. HPTdGình nhưPTdG E2vUtRoZtiếng nPTdGói củaPTdG PherYHVBZrmzari khôPTdGng lọYHVBZrmzt vYHVBZrmzào taE2vUtRoZi anh.
- ÔPTdGng cóYHVBZrmz muốnYHVBZrmz nE2vUtRoZhắn gYHVBZrmzì YHVBZrmzvới bE2vUtRoZạn bPTdGè YHVBZrmzvà tPTdGhân thíchPTdG khônYHVBZrmzg?... TPTdGôi E2vUtRoZchắc YHVBZrmzông YHVBZrmzcó ngưPTdGời thânYHVBZrmz chứ?
Không mộPTdGt tiếnYHVBZrmzg trPTdGả lời.
- VậYHVBZrmzy ônPTdGg cYHVBZrmzứ nghPTdGĩ E2vUtRoZđi rồiE2vUtRoZ nPTdGói vớiYHVBZrmz tE2vUtRoZôi E2vUtRoZhoặc vớYHVBZrmzi lPTdGinh mE2vUtRoZục tuYHVBZrmzyên uýE2vUtRoZ (2YHVBZrmz). TôE2vUtRoZi PTdGsẽ đônPTdG đốcE2vUtRoZ thựcE2vUtRoZ hE2vUtRoZiện PTdGlời nhắYHVBZrmzn PTdGcủa ôngYHVBZrmz. E2vUtRoZNhưng tốYHVBZrmzt PTdGhơn E2vUtRoZlà ôngPTdG nhYHVBZrmzắn PTdGlại cPTdGha tuyE2vUtRoZên uý.YHVBZrmz CE2vUtRoZha đếnPTdG E2vUtRoZngay E2vUtRoZbây PTdGgiờ vE2vUtRoZà sẽE2vUtRoZ ởE2vUtRoZ YHVBZrmzvới E2vUtRoZông YHVBZrmzsuốt đêmE2vUtRoZ nE2vUtRoZay. PTdGNếu ônE2vUtRoZg cE2vUtRoZòn E2vUtRoZcó nguyệnYHVBZrmz vọPTdGng gYHVBZrmzì kháE2vUtRoZc nữYHVBZrmza thì...
Ruồi TrE2vUtRoZâu nhPTdGìn lên:
- ÔE2vUtRoZng hãyYHVBZrmz nPTdGói vớPTdGi PTdGlinh YHVBZrmzmục rằngPTdG tôYHVBZrmzi chỉE2vUtRoZ muốnYHVBZrmz E2vUtRoZở YHVBZrmzmột mYHVBZrmzình. TôiPTdG khE2vUtRoZông PTdGcó E2vUtRoZbạn YHVBZrmzbè màPTdG cE2vUtRoZũng chẳnYHVBZrmzg nhPTdGắn gE2vUtRoZì cả.
- NPTdGhưng ôngYHVBZrmz E2vUtRoZcũng YHVBZrmzmuốn xưnPTdGg PTdGtội YHVBZrmz(3) chứ.
- TPTdGôi làYHVBZrmz ngườiE2vUtRoZ vYHVBZrmzô thầnPTdG. E2vUtRoZTôi E2vUtRoZchẳng muE2vUtRoZốn E2vUtRoZgì khácE2vUtRoZ hE2vUtRoZơn ngoPTdGài việcPTdG đượcE2vUtRoZ YHVBZrmzyên tĩnh.
Ruồi TrE2vUtRoZâu YHVBZrmznói vPTdGới giọngPTdG đơnPTdG PTdGđiệu, YHVBZrmzbình E2vUtRoZthản, khônPTdGg cPTdGó vẻE2vUtRoZ gìPTdG làPTdG khiêuE2vUtRoZ khYHVBZrmzích hoặcPTdG bựPTdGc dPTdGọc, rồiE2vUtRoZ từYHVBZrmz PTdGtừ E2vUtRoZquay gE2vUtRoZót bưPTdGớc PTdGra cửa.E2vUtRoZ NhưnPTdGg rYHVBZrmza đếnPTdG cửaE2vUtRoZ tYHVBZrmzhì PTdGanh lYHVBZrmzại dừngE2vUtRoZ bước:
- ÔYHVBZrmzng đạiYHVBZrmz tá,PTdG tôE2vUtRoZi cònPTdG quênPTdG mộtPTdG việc.PTdG TYHVBZrmzôi chỉE2vUtRoZ yPTdGêu cầYHVBZrmzu ôngPTdG chiếuYHVBZrmz cốE2vUtRoZ mE2vUtRoZột điềuPTdG là:YHVBZrmz sángYHVBZrmz maPTdGi PTdGxin ôngE2vUtRoZ đừYHVBZrmzng đểPTdG chYHVBZrmzo họE2vUtRoZ trE2vUtRoZói hoặcE2vUtRoZ YHVBZrmzbịt mắtPTdG tôi.E2vUtRoZ PTdGTôi E2vUtRoZsẽ đứE2vUtRoZng yên.
*
* *
TớPTdGi sánYHVBZrmzg ngàyE2vUtRoZ PTdGthứ tư,PTdG PTdGkhi mPTdGặt trờiE2vUtRoZ E2vUtRoZvừa ló,PTdG RuồiPTdG E2vUtRoZTrâu đE2vUtRoZã PTdGbị dYHVBZrmzẫn rE2vUtRoZa sYHVBZrmzân. AnE2vUtRoZh khậpPTdG YHVBZrmzkhiễng rõYHVBZrmz nE2vUtRoZét YHVBZrmzhơn mE2vUtRoZọi kE2vUtRoZhi. YHVBZrmzDựa hẳnE2vUtRoZ vYHVBZrmzào tYHVBZrmzay vYHVBZrmziên đE2vUtRoZội, RuồYHVBZrmzi TrâYHVBZrmzu lêYHVBZrmz bưPTdGớc, E2vUtRoZrõ rYHVBZrmzàng vYHVBZrmzới vẻPTdG khE2vUtRoZó khănPTdG vPTdGà đauE2vUtRoZ đớn.
Nhưng mọiYHVBZrmz vẻPTdG phụYHVBZrmzc tùE2vUtRoZng mỏiYHVBZrmz mệtE2vUtRoZ đPTdGã biPTdGến mPTdGất E2vUtRoZtrên mặPTdGt anYHVBZrmzh. NhữE2vUtRoZng YHVBZrmznỗi kYHVBZrmzinh hoànE2vUtRoZg mYHVBZrmza E2vUtRoZquái YHVBZrmzđã đánE2vUtRoZh E2vUtRoZgục aYHVBZrmznh PTdGtrong YHVBZrmzcảnh tịcE2vUtRoZh liêuE2vUtRoZ, cùngYHVBZrmz nhYHVBZrmzững ảoYHVBZrmz ảnhPTdG vàYHVBZrmz PTdGnhững gE2vUtRoZiấc YHVBZrmzmơ troYHVBZrmzng thPTdGế giớiPTdG E2vUtRoZâm E2vUtRoZu nE2vUtRoZay đềYHVBZrmzu đYHVBZrmzã taPTdGn theYHVBZrmzo đPTdGêm tốE2vUtRoZi. NYHVBZrmzgay YHVBZrmzsau lúE2vUtRoZc YHVBZrmzvầng đôngYHVBZrmz PTdGtoả sánE2vUtRoZg, khE2vUtRoZi RuồYHVBZrmzi TrE2vUtRoZâu phảiPTdG đốPTdGi diệE2vUtRoZn PTdGvới kẻYHVBZrmz E2vUtRoZthù, E2vUtRoZthì tinYHVBZrmzh tPTdGhần E2vUtRoZchiến đấE2vUtRoZu củaPTdG aYHVBZrmznh E2vUtRoZđã PTdGtrỗi PTdGdậy, aYHVBZrmznh khôE2vUtRoZng cóPTdG YHVBZrmzgì E2vUtRoZsợ hãiE2vUtRoZ cả.
Trước bứcPTdG tườPTdGng lePTdGo YHVBZrmzđầy dâYHVBZrmzy PTdGthường xuânE2vUtRoZ, sáPTdGu E2vUtRoZtay sYHVBZrmzúng đượE2vUtRoZc lệYHVBZrmznh chọYHVBZrmzn điYHVBZrmz hànhE2vUtRoZ quyếtPTdG YHVBZrmzđã dàPTdGn PTdGthành hPTdGàng ngYHVBZrmzang. ĐâyE2vUtRoZ chíYHVBZrmznh làYHVBZrmz bứcE2vUtRoZ tưE2vUtRoZờng PTdGnứt nẻPTdG YHVBZrmzvà đE2vUtRoZổ náE2vUtRoZt màPTdG aYHVBZrmznh đãPTdG PTdGtrèo xuốnYHVBZrmzg tYHVBZrmzrong cáPTdGi đêmYHVBZrmz bấtPTdG hạnPTdGh PTdGấy đểPTdG hònPTdGg tPTdGrốn thoát.PTdG PTdGMấy ngườiYHVBZrmz E2vUtRoZlính đứE2vUtRoZng nPTdGghiêm, taYHVBZrmzy cYHVBZrmzầm súYHVBZrmzng màE2vUtRoZ YHVBZrmzvẫn E2vUtRoZrưng rưYHVBZrmzng nướcE2vUtRoZ mắE2vUtRoZt. YHVBZrmzHọ E2vUtRoZcảm PTdGthấy điềuE2vUtRoZ E2vUtRoZkinh khủnE2vUtRoZg ngoàiYHVBZrmz sứcYHVBZrmz tưởngE2vUtRoZ tượngPTdG kPTdGhi ngYHVBZrmzhĩ E2vUtRoZrằng chínhPTdG YHVBZrmztay E2vUtRoZmình phảiE2vUtRoZ gE2vUtRoZiết RuồiE2vUtRoZ TrPTdGâu. PTdGCon nE2vUtRoZgười cPTdGó nhYHVBZrmzững E2vUtRoZcâu ứYHVBZrmzng đốiPTdG sắcPTdG PTdGsảo, cóE2vUtRoZ tiPTdGếng cườE2vUtRoZi PTdGvui bPTdGất tuyệt,PTdG cóPTdG tiE2vUtRoZnh thầnE2vUtRoZ E2vUtRoZdũng cảE2vUtRoZm cPTdGhói lọiE2vUtRoZ vàPTdG PTdGdễ lE2vUtRoZan PTdGtruyền ấyYHVBZrmz đPTdGã nYHVBZrmzhư mộtE2vUtRoZ PTdGtia nắngPTdG ấmPTdG E2vUtRoZsoi rọiYHVBZrmz vE2vUtRoZào cuE2vUtRoZộc đờE2vUtRoZi YHVBZrmzu YHVBZrmzám, buồE2vUtRoZn thYHVBZrmzảm củPTdGa họPTdG. VE2vUtRoZậy màYHVBZrmz PTdGgiờ đâE2vUtRoZy cYHVBZrmzon YHVBZrmzngười YHVBZrmzấy phảiYHVBZrmz chếE2vUtRoZt, phảiE2vUtRoZ chếtPTdG vìYHVBZrmz chínhE2vUtRoZ YHVBZrmztay họ,YHVBZrmz nE2vUtRoZhư thếE2vUtRoZ kháPTdGc E2vUtRoZnào YHVBZrmzhọ sắpE2vUtRoZ PTdGphải trPTdGông thPTdGấy mE2vUtRoZặt tE2vUtRoZrời E2vUtRoZchói lọiPTdG pPTdGhụt tắt.
Một lYHVBZrmzỗ huYHVBZrmzyệt dướiE2vUtRoZ gPTdGốc mYHVBZrmzột cE2vUtRoZây vYHVBZrmzả PTdGcao lớPTdGn đangPTdG chờE2vUtRoZ đợiPTdG RPTdGuồi Trâu.YHVBZrmz LỗE2vUtRoZ huyệE2vUtRoZt đóPTdG YHVBZrmzdo PTdGnhững bYHVBZrmzàn PTdGtay khônYHVBZrmzg tìPTdGnh nguE2vUtRoZyện đãE2vUtRoZ đàoYHVBZrmz nPTdGên đêPTdGm qYHVBZrmzua PTdGvà vớiPTdG YHVBZrmznhững giọtYHVBZrmz PTdGnước YHVBZrmzmắt E2vUtRoZrơi trPTdGên nhữnPTdGg bànE2vUtRoZ xẻng.YHVBZrmz PTdGĐi nganPTdGg qYHVBZrmzua đóPTdG, RuồiPTdG TrâuYHVBZrmz mỉmPTdG cườiYHVBZrmz nE2vUtRoZhìn YHVBZrmzlỗ huyệYHVBZrmzt tốE2vUtRoZi đE2vUtRoZen, E2vUtRoZnhìn nE2vUtRoZhững ngYHVBZrmzọn cỏYHVBZrmz hE2vUtRoZéo tànPTdG PTdGbên cạnhPTdG huYHVBZrmzyệt. AnE2vUtRoZh khoaE2vUtRoZn khE2vUtRoZoái híPTdGt mộE2vUtRoZt PTdGhơi E2vUtRoZdài đểYHVBZrmz E2vUtRoZthưởng thứcPTdG mùE2vUtRoZi YHVBZrmzthơm E2vUtRoZcủa vạPTdGt PTdGđất mPTdGới E2vUtRoZtinh khôi.
KhYHVBZrmzi YHVBZrmzđến gầYHVBZrmzn thYHVBZrmzân cPTdGây, viE2vUtRoZên YHVBZrmzđội đứnPTdGg sữE2vUtRoZng YHVBZrmzlại. RuồiE2vUtRoZ TrâE2vUtRoZu PTdGngoảnh YHVBZrmzlại nhE2vUtRoZìn aYHVBZrmznh tYHVBZrmza, PTdGrồi YHVBZrmznở mộYHVBZrmzt PTdGnụ cười:
- TôE2vUtRoZi đPTdGứng YHVBZrmzđây phảPTdGi chănE2vUtRoZg, PTdGông đội?
E2vUtRoZViên đYHVBZrmzội nYHVBZrmzín lặngPTdG PTdGgật đầu.E2vUtRoZ AE2vUtRoZnh PTdGta nE2vUtRoZghẹn ngào,PTdG E2vUtRoZtiếc rằngE2vUtRoZ đãE2vUtRoZ YHVBZrmzkhông nE2vUtRoZói đE2vUtRoZược mộYHVBZrmzt lờPTdGi nào,YHVBZrmz vPTdGí YHVBZrmzdù PTdGlời nóYHVBZrmzi nPTdGày cYHVBZrmzó thYHVBZrmzể cứuE2vUtRoZ sốngE2vUtRoZ đưPTdGợc RuồiPTdG PTdGTrâu. TronYHVBZrmzg sE2vUtRoZân đE2vUtRoZã tềPTdG tPTdGựu đE2vUtRoZông đủPTdG cả:E2vUtRoZ viêE2vUtRoZn GE2vUtRoZiám binE2vUtRoZh, cYHVBZrmzháu hYHVBZrmzắn, vE2vUtRoZiên tYHVBZrmzrung E2vUtRoZuý kỵYHVBZrmz bE2vUtRoZinh làE2vUtRoZm PTdGnhiệm E2vUtRoZvụ PTdGchỉ PTdGhuy việcPTdG E2vUtRoZhành quyết,PTdG nE2vUtRoZgười YHVBZrmzy sE2vUtRoZĩ vPTdGà mộtYHVBZrmz YHVBZrmzlinh mục.YHVBZrmz HọYHVBZrmz bướcPTdG lêPTdGn PTdGvới nhữnE2vUtRoZg bộYHVBZrmz YHVBZrmzmặt nghiPTdGêm trPTdGọng, nhưngYHVBZrmz đYHVBZrmzã nửaPTdG phYHVBZrmzần sượYHVBZrmzng sùngYHVBZrmz tPTdGrước cặpE2vUtRoZ mắtYHVBZrmz tươiPTdG cYHVBZrmzười PTdGvà E2vUtRoZsáng ngYHVBZrmzời vẻPTdG ngPTdGạo PTdGnghễ cPTdGủa RuồPTdGi Trâu.
- ChàE2vUtRoZo... cYHVBZrmzhào cácE2vUtRoZ quYHVBZrmzý ôngYHVBZrmz! ÁPTdGi YHVBZrmzchà, cảE2vUtRoZ ChE2vUtRoZa tuyêPTdGn uýE2vUtRoZ tôPTdGn E2vUtRoZkính (1YHVBZrmz) cũngE2vUtRoZ dậyE2vUtRoZ E2vUtRoZsớm thếE2vUtRoZ cYHVBZrmzơ à!..E2vUtRoZ. E2vUtRoZĐại E2vUtRoZuý, ôngPTdG cPTdGó mạnhE2vUtRoZ giỏYHVBZrmzi khE2vUtRoZông? ChắYHVBZrmzc đYHVBZrmzối E2vUtRoZvới ônPTdGg, cuYHVBZrmzộc gặpE2vUtRoZ gỡE2vUtRoZ hômYHVBZrmz PTdGnay củaE2vUtRoZ PTdGchúng tYHVBZrmza sPTdGẽ dễE2vUtRoZ chPTdGịu hPTdGơn lầYHVBZrmzn trYHVBZrmzước phảiPTdG E2vUtRoZkhông ạPTdG? ÀE2vUtRoZ, tôiE2vUtRoZ thấyPTdG YHVBZrmzcánh E2vUtRoZtay E2vUtRoZông vẫYHVBZrmzn cònE2vUtRoZ bănE2vUtRoZg E2vUtRoZbó YHVBZrmztreo trướcYHVBZrmz ngựcYHVBZrmz kE2vUtRoZìa! ChỉYHVBZrmz tạiE2vUtRoZ lầnPTdG tYHVBZrmzrước tôE2vUtRoZi bắnPTdG hE2vUtRoZụt đóPTdG thôiPTdG. NhữngYHVBZrmz taPTdGy thiPTdGện E2vUtRoZxạ nE2vUtRoZày chắcYHVBZrmz YHVBZrmzbắn PTdGkhá hơnPTdG... phảPTdGi khôE2vUtRoZng, cácYHVBZrmz bạn?
Ruồi TrE2vUtRoZâu E2vUtRoZđưa mắtPTdG nhìnYHVBZrmz mộtYHVBZrmz lượPTdGt nhữnPTdGg bộYHVBZrmz mE2vUtRoZặt ủYHVBZrmz E2vUtRoZdột củYHVBZrmza mấyPTdG ngườiPTdG lính:
- PTdGDù E2vUtRoZsao lPTdGần E2vUtRoZnày kYHVBZrmzhông phPTdGải băE2vUtRoZng bYHVBZrmzó tPTdGreo trướE2vUtRoZc nYHVBZrmzgực nữPTdGa YHVBZrmzđâu. NàE2vUtRoZo! NPTdGào! YHVBZrmzSao vẻE2vUtRoZ mặtPTdG cácPTdG E2vUtRoZbạn trYHVBZrmzông thiểuPTdG nYHVBZrmzão đPTdGến tPTdGhế? YHVBZrmzNghiêm! VYHVBZrmzà bYHVBZrmzắn PTdGcho thậYHVBZrmzt trúnYHVBZrmzg vàoYHVBZrmz nàoPTdG. RồYHVBZrmzi cYHVBZrmzác bạnPTdG sẽPTdG cóYHVBZrmz nPTdGhiều vYHVBZrmziệc phảiE2vUtRoZ E2vUtRoZlàm, màYHVBZrmz cứPTdG E2vUtRoZnhư tPTdGhế nàyE2vUtRoZ khôYHVBZrmzng biếtE2vUtRoZ YHVBZrmzcó làPTdGm YHVBZrmznổi khôngPTdG. BâyE2vUtRoZ giờE2vUtRoZ cáPTdGc bạPTdGn đượcYHVBZrmz YHVBZrmzquyền tE2vUtRoZập trướYHVBZrmzc YHVBZrmzthì cònPTdG gìPTdG bằng.
- YHVBZrmzHỡi con...
Vị linPTdGh mPTdGục tiếnE2vUtRoZ YHVBZrmzlên ngắtPTdG YHVBZrmzlời aE2vUtRoZnh. YHVBZrmzNhững ngYHVBZrmzười kYHVBZrmzhác E2vUtRoZđều lPTdGùi lạiE2vUtRoZ E2vUtRoZphía sE2vUtRoZau, đểYHVBZrmz mặcPTdG hYHVBZrmzai ngườiYHVBZrmz vớiYHVBZrmz nhau.
- CPTdGhỉ E2vUtRoZcòn YHVBZrmzít phútYHVBZrmz nữaPTdG làE2vUtRoZ coPTdGn sPTdGẽ vềPTdG YHVBZrmzvới ĐPTdGấng SYHVBZrmzáng TạE2vUtRoZo YHVBZrmz(2) rYHVBZrmza coPTdGn. NhYHVBZrmzững PTdGgiây PTdGphút cE2vUtRoZuối cùngE2vUtRoZ nPTdGày làYHVBZrmz dànhPTdG cPTdGho YHVBZrmzcon đểYHVBZrmz YHVBZrmzăn năYHVBZrmzn sámE2vUtRoZ YHVBZrmzhối, YHVBZrmzcon E2vUtRoZchớ E2vUtRoZnên YHVBZrmzdùng E2vUtRoZvào việYHVBZrmzc YHVBZrmznào PTdGkhác. YHVBZrmzCha xiYHVBZrmzn conPTdG, E2vUtRoZcon tPTdGhử ngE2vUtRoZhĩ xemYHVBZrmz, nếuPTdG chếtPTdG E2vUtRoZmà E2vUtRoZkhông đượE2vUtRoZc chPTdGịu phéYHVBZrmzp giPTdGải tộPTdGi, E2vUtRoZlòng cE2vUtRoZòn YHVBZrmzhung E2vUtRoZdữ YHVBZrmzthì đáE2vUtRoZng E2vUtRoZsợ PTdGbiết E2vUtRoZbao! ChờE2vUtRoZ đếnE2vUtRoZ PTdGkhi E2vUtRoZcon đứPTdGng trướcPTdG ĐấnPTdGg PTdGPhán XétE2vUtRoZ PTdG(3) củYHVBZrmza cPTdGon thYHVBZrmzì PTdGlúc ấE2vUtRoZy ănE2vUtRoZ YHVBZrmznăn đãYHVBZrmz muPTdGộn rồPTdGi. SắpE2vUtRoZ lạiE2vUtRoZ PTdGgần ngaE2vUtRoZi báuE2vUtRoZ vôYHVBZrmz cùnYHVBZrmzg YHVBZrmztôn E2vUtRoZnghiêm YHVBZrmzcủa NgE2vUtRoZười màYHVBZrmz cYHVBZrmzon vẫnPTdG cE2vUtRoZứ cườiPTdG đùYHVBZrmza YHVBZrmznhư tE2vUtRoZhế đượcE2vUtRoZ sao?
- CườE2vUtRoZi PTdGđùa ưE2vUtRoZ, thưaYHVBZrmz cE2vUtRoZha tôYHVBZrmzn kínhE2vUtRoZ? TôYHVBZrmzi tE2vUtRoZưởng cáiPTdG YHVBZrmzbài giE2vUtRoZáo YHVBZrmzlý cPTdGỏn coYHVBZrmzn ấE2vUtRoZy chỉYHVBZrmz đểE2vUtRoZ chPTdGo nhữngYHVBZrmz YHVBZrmzngười cùnPTdGg phíaYHVBZrmz vE2vUtRoZới cE2vUtRoZha nghYHVBZrmze thôYHVBZrmzi chứ!PTdG BaPTdGo giPTdGờ đếnPTdG lượtE2vUtRoZ chúPTdGng tôE2vUtRoZi, chúYHVBZrmzng tôYHVBZrmzi YHVBZrmzsẽ dPTdGùng trọngYHVBZrmz pháoYHVBZrmz chứPTdG YHVBZrmzchẳng dPTdGùng đE2vUtRoZến dămPTdG khẩuE2vUtRoZ súnPTdGg khE2vUtRoZai hậE2vUtRoZu cE2vUtRoZũ kỹE2vUtRoZ nàYHVBZrmzy đâuE2vUtRoZ! VYHVBZrmzà lúYHVBZrmzc YHVBZrmzbấy gE2vUtRoZiờ YHVBZrmzcác vịYHVBZrmz sẽPTdG tPTdGhấy E2vUtRoZchúng tôYHVBZrmzi cưE2vUtRoZời đùaPTdG đếE2vUtRoZn đâu.
- CácYHVBZrmz YHVBZrmzcon PTdGsẽ dùngE2vUtRoZ trE2vUtRoZọng pYHVBZrmzháo ư?E2vUtRoZ Ôi!YHVBZrmz E2vUtRoZThật lE2vUtRoZà E2vUtRoZvô phúYHVBZrmzc YHVBZrmzcho YHVBZrmzcon quáE2vUtRoZ! CYHVBZrmzon vẫnPTdG chưaE2vUtRoZ hiểPTdGu rằPTdGng coPTdGn đYHVBZrmzang đứngE2vUtRoZ PTdGtrên bYHVBZrmzờ YHVBZrmzvực thẳPTdGm PTdGđáng E2vUtRoZsợ nPTdGhư thPTdGế nYHVBZrmzào haE2vUtRoZy sao?
Ruồi E2vUtRoZTrâu PTdGngoái đầuYHVBZrmz nPTdGhìn lỗYHVBZrmz huyệE2vUtRoZt PTdGmở rộngYHVBZrmz sPTdGau lPTdGưng mình.
- VậyYHVBZrmz chaE2vUtRoZ... E2vUtRoZcha tPTdGôn kíYHVBZrmznh tưởngYHVBZrmz rPTdGằng YHVBZrmzđặt đượPTdGc E2vUtRoZtôi E2vUtRoZxuống đấyPTdG lYHVBZrmzà xoPTdGng PTdGchuyện vớYHVBZrmzi tE2vUtRoZôi rồiYHVBZrmz E2vUtRoZhay sPTdGao? CYHVBZrmzó lYHVBZrmzẽ YHVBZrmzcác YHVBZrmzvị cE2vUtRoZòn chặnYHVBZrmz mYHVBZrmzột phE2vUtRoZiến đáPTdG lênPTdG mồYHVBZrmz tôPTdGi đE2vUtRoZể "YHVBZrmzba nPTdGgày sYHVBZrmzau" tYHVBZrmzôi... E2vUtRoZtôi YHVBZrmzkhỏi sốngE2vUtRoZ lạiYHVBZrmz chứPTdG E2vUtRoZgì? (4PTdG) ChớPTdG sợ,YHVBZrmz YHVBZrmzCha tôYHVBZrmzn kínPTdGh ạPTdG! TôiYHVBZrmz sẽE2vUtRoZ kPTdGhông xE2vUtRoZâm E2vUtRoZphạm vàPTdGo quyềnE2vUtRoZ củaPTdG cYHVBZrmzác vịE2vUtRoZ trPTdGong nhữngPTdG tYHVBZrmzrò diễPTdGn kịPTdGch rẻE2vUtRoZ tiE2vUtRoZền nYHVBZrmzày đâu.YHVBZrmz ĐặtE2vUtRoZ tôiE2vUtRoZ xuốngPTdG đâuYHVBZrmz, tôPTdGi YHVBZrmzsẽ YHVBZrmznằm yêPTdGn ởPTdG đấPTdGy nhPTdGư mộtYHVBZrmz con..E2vUtRoZ. coE2vUtRoZn chuộPTdGt vậy.YHVBZrmz NhưngPTdG, dùYHVBZrmz sE2vUtRoZao mặcE2vUtRoZ E2vUtRoZlòng, chúngE2vUtRoZ tôYHVBZrmzi E2vUtRoZvẫn YHVBZrmzsẽ PTdGdùng đPTdGến trE2vUtRoZọng pháoE2vUtRoZ đấy.
Vị linYHVBZrmzh PTdGmục PTdGkêu lên:
- E2vUtRoZÔi! LạyE2vUtRoZ CPTdGhúa lPTdGòng YHVBZrmzlành vôYHVBZrmz PTdGcùng! YHVBZrmzXin ChúYHVBZrmza thYHVBZrmza tộiE2vUtRoZ YHVBZrmzcho kẻE2vUtRoZ bPTdGất hạnhYHVBZrmz này!
Viên trunE2vUtRoZg E2vUtRoZuý YHVBZrmzkỵ E2vUtRoZbinh, PTdGgiọng ồE2vUtRoZ ồPTdG khấn:
- Amen!
Còn vPTdGiên đạiYHVBZrmz tE2vUtRoZá vPTdGà đứaYHVBZrmz cE2vUtRoZháu thE2vUtRoZì sùPTdGng kYHVBZrmzính lE2vUtRoZàm dấuYHVBZrmz tE2vUtRoZhánh giá.
Thấy YHVBZrmzrõ rằngE2vUtRoZ khuyêE2vUtRoZn YHVBZrmzbảo nữYHVBZrmza cũnE2vUtRoZg chYHVBZrmzẳng điYHVBZrmz đếnYHVBZrmz đâu,YHVBZrmz E2vUtRoZvị YHVBZrmzlinh mPTdGục đànhYHVBZrmz PTdGphải từE2vUtRoZ PTdGbỏ côPTdGng việcPTdG vYHVBZrmzô kE2vUtRoZết quảYHVBZrmz củaYHVBZrmz mPTdGình. ÔngPTdG bE2vUtRoZước sanE2vUtRoZg bêE2vUtRoZn PTdGcạnh, lắcE2vUtRoZ đầYHVBZrmzu, mồYHVBZrmzm lPTdGầm rầE2vUtRoZm cầuPTdG kiPTdGnh. E2vUtRoZChỉ trPTdGong phúPTdGt chốc,YHVBZrmz cônPTdGg việcPTdG cYHVBZrmzhuẩn YHVBZrmzbị PTdGngắn gọnYHVBZrmz vE2vUtRoZà đơnPTdG YHVBZrmzgiản đềuPTdG đYHVBZrmzã đượcYHVBZrmz hốiE2vUtRoZ hảE2vUtRoZ YHVBZrmzlàm xongPTdG. RuYHVBZrmzồi TrâYHVBZrmzu rPTdGa đứngPTdG đúnYHVBZrmzg vE2vUtRoZào chỗE2vUtRoZ củaYHVBZrmz mìnPTdGh vE2vUtRoZà qE2vUtRoZuay lạiE2vUtRoZ tYHVBZrmzhoáng nE2vUtRoZhìn lênE2vUtRoZ E2vUtRoZcảnh huPTdGy hoànPTdGg chYHVBZrmzói chaE2vUtRoZng E2vUtRoZánh PTdGsáng vE2vUtRoZàng vE2vUtRoZà đỏPTdG cYHVBZrmzủa mặtE2vUtRoZ trE2vUtRoZời đaPTdGng mọE2vUtRoZc. MộtYHVBZrmz lầPTdGn nE2vUtRoZữa RuồPTdGi TrâuE2vUtRoZ lạiE2vUtRoZ PTdGyêu cầuYHVBZrmz E2vUtRoZkhông bịE2vUtRoZt PTdGmắt. NhPTdGìn vẻPTdG E2vUtRoZmặt nhYHVBZrmzư tháYHVBZrmzch thứcE2vUtRoZ cE2vUtRoZủa aPTdGnh, viênE2vUtRoZ PTdGđại E2vUtRoZtá đànhE2vUtRoZ miễnPTdG cưỡE2vUtRoZng đồngYHVBZrmz ý.E2vUtRoZ CPTdGả YHVBZrmzhai ngườiPTdG đềuYHVBZrmz qPTdGuên rằnPTdGg nhưPTdG thếPTdG PTdGhọ cE2vUtRoZó thểE2vUtRoZ lYHVBZrmzàm ảnhPTdG hưởngPTdG tPTdGới tinPTdGh thE2vUtRoZần E2vUtRoZquân sĩ.
RPTdGuồi TrâuE2vUtRoZ đứngYHVBZrmz quaYHVBZrmzy thYHVBZrmzẳng mYHVBZrmzặt vPTdGề phíE2vUtRoZa họPTdG vàPTdG mỉmYHVBZrmz cườPTdGi. NhYHVBZrmzững cánPTdGh tPTdGay E2vUtRoZcầm súngPTdG rYHVBZrmzun lYHVBZrmzên. YHVBZrmzAnh bảo:
- TôiYHVBZrmz YHVBZrmzhoàn toàPTdGn sẵYHVBZrmzn sànE2vUtRoZg rồi.
Viên YHVBZrmztrung uPTdGý bE2vUtRoZước lêE2vUtRoZn pYHVBZrmzhía PTdGtrước, E2vUtRoZngười E2vUtRoZrun ruYHVBZrmzn vPTdGì xúYHVBZrmzc đYHVBZrmzộng. HắYHVBZrmzn chưE2vUtRoZa hềPTdG cE2vUtRoZhỉ hPTdGuy xửYHVBZrmz bắnYHVBZrmz baE2vUtRoZo giờ.
- E2vUtRoZChuẩn YHVBZrmzbị... NhằPTdGm! Bắn!
Ruồi TrYHVBZrmzâu hơPTdGi lạngE2vUtRoZ ngYHVBZrmzười đE2vUtRoZi, nhưPTdGng lPTdGấy ngE2vUtRoZay lạYHVBZrmzi đượcE2vUtRoZ thăE2vUtRoZng bằng.PTdG MPTdGột PTdGviên đạnPTdG bắnE2vUtRoZ kYHVBZrmzhông vữngE2vUtRoZ đãE2vUtRoZ sượtE2vUtRoZ trE2vUtRoZên máPTdG E2vUtRoZanh. YHVBZrmzVài giọtPTdG máYHVBZrmzu loanYHVBZrmzg E2vUtRoZtrên cE2vUtRoZổ E2vUtRoZáo trắng.PTdG MộE2vUtRoZt vYHVBZrmziên kPTdGhác trúnE2vUtRoZg E2vUtRoZvào chPTdGân, YHVBZrmzphía E2vUtRoZtrên PTdGđầu gối.PTdG PTdGKhi kE2vUtRoZhói taPTdGn tPTdGhì E2vUtRoZđám línhYHVBZrmz thE2vUtRoZấy anPTdGh YHVBZrmzvẫn đứng,E2vUtRoZ vẫnYHVBZrmz mỉmPTdG cườiPTdG PTdGnhư cũPTdG vàPTdG đanE2vUtRoZg PTdGlấy bànYHVBZrmz tPTdGay tàYHVBZrmzn tE2vUtRoZật quệE2vUtRoZt máuPTdG trênPTdG má.
AnPTdGh nói:
- BắnE2vUtRoZ xoànPTdGg YHVBZrmzquá rồi,PTdG cYHVBZrmzác bạnYHVBZrmz ạ!
Giọng nóiPTdG trYHVBZrmzong tPTdGrẻo vPTdGà YHVBZrmzkhúc triếtPTdG củPTdGa aPTdGnh khắE2vUtRoZc sâuYHVBZrmz vàoE2vUtRoZ tiPTdGm nhữngYHVBZrmz nYHVBZrmzgười línYHVBZrmzh kYHVBZrmzhốn PTdGkhổ YHVBZrmzđang hếPTdGt sứYHVBZrmzc bE2vUtRoZàng hoPTdGàng vàPTdG bốiYHVBZrmz rối.
- CácE2vUtRoZ bạnPTdG thửYHVBZrmz PTdGbắn lPTdGại YHVBZrmzxem nào!
Toàn bPTdGộ PTdGhàng lYHVBZrmzính đềPTdGu rùnPTdGg mìYHVBZrmznh sởnE2vUtRoZ gáyPTdG vàPTdG rênPTdG rỉ.PTdG NgPTdGười nàYHVBZrmzo ngườiPTdG nYHVBZrmzấy nhYHVBZrmzằm YHVBZrmzchệch sYHVBZrmzang bênPTdG YHVBZrmzcạnh, thầmYHVBZrmz YHVBZrmzmong viênPTdG đPTdGạn kếtE2vUtRoZ liễYHVBZrmzu tínhPTdG mYHVBZrmzệnh RuồE2vUtRoZi TrPTdGâu lPTdGà cYHVBZrmzủa ngPTdGười E2vUtRoZbên cạnE2vUtRoZh chứE2vUtRoZ khôngPTdG phảPTdGi củaPTdG mìnYHVBZrmzh. E2vUtRoZRuồi PTdGTrâu YHVBZrmzthì vẫYHVBZrmzn cứPTdG đứE2vUtRoZng thảnYHVBZrmz nhiêE2vUtRoZn, mPTdGỉm cưPTdGời nhìnE2vUtRoZ PTdGhọ. YHVBZrmzHọ chPTdGỉ biE2vUtRoZên cuYHVBZrmzộc xYHVBZrmzử tửE2vUtRoZ thànPTdGh mộtE2vUtRoZ cuộcE2vUtRoZ giYHVBZrmzết chócE2vUtRoZ troE2vUtRoZng lòE2vUtRoZ PTdGmổ, vE2vUtRoZà bâYHVBZrmzy giờE2vUtRoZ YHVBZrmzhọ lYHVBZrmzại phảiYHVBZrmz làmYHVBZrmz lạiYHVBZrmz tPTdGừ đầuE2vUtRoZ E2vUtRoZcái cônE2vUtRoZg vYHVBZrmziệc gE2vUtRoZhê rợnYHVBZrmz này.PTdG ĐámYHVBZrmz lYHVBZrmzính độtYHVBZrmz ngộtPTdG hoảngPTdG vPTdGía, hE2vUtRoZọ hPTdGạ súngE2vUtRoZ E2vUtRoZđứng nPTdGghe YHVBZrmznhững lYHVBZrmzời mắngPTdG YHVBZrmzmỏ vàPTdG chửiE2vUtRoZ rYHVBZrmzủa điênE2vUtRoZ cYHVBZrmzuồng cYHVBZrmzủa cYHVBZrmzác viêPTdGn sPTdGĩ quanYHVBZrmz. HọE2vUtRoZ sữPTdGng sờPTdG vYHVBZrmzà hãiYHVBZrmz PTdGhùng gE2vUtRoZiương YHVBZrmzmắt nhPTdGìn ngườiPTdG vE2vUtRoZừa PTdGbị họPTdG bắE2vUtRoZn màE2vUtRoZ chẳngYHVBZrmz hiểE2vUtRoZu sYHVBZrmzao ôngPTdG tPTdGa vE2vUtRoZẫn khYHVBZrmzông chết.
Viên GiámYHVBZrmz PTdGbinh YHVBZrmzvung nắmYHVBZrmz đYHVBZrmzấm trưPTdGớc mặtE2vUtRoZ họ.YHVBZrmz HắYHVBZrmzn lồnPTdGg lộnYHVBZrmz quátPTdG tE2vUtRoZháo, YHVBZrmzbắt hE2vUtRoZọ YHVBZrmzphải đứngE2vUtRoZ PTdGvào vịPTdG tE2vUtRoZrí, giPTdGương súngPTdG lênPTdG vYHVBZrmzà hPTdGối hảE2vUtRoZ lYHVBZrmzàm PTdGmau cE2vUtRoZho PTdGxong chE2vUtRoZuyện. NPTdGhưng chYHVBZrmzính hắnE2vUtRoZ cE2vUtRoZũng hYHVBZrmzoàn E2vUtRoZtoàn mấtPTdG tinE2vUtRoZh thE2vUtRoZần PTdGkhông khYHVBZrmzác PTdGgì bPTdGọn lính.YHVBZrmz HắnE2vUtRoZ khônPTdGg E2vUtRoZdám nE2vUtRoZhìn vPTdGào cPTdGái tE2vUtRoZhân hìnhE2vUtRoZ kPTdGhủng YHVBZrmzkhiếp kiE2vUtRoZa cứYHVBZrmz đứngPTdG E2vUtRoZtrơ trE2vUtRoZơ mE2vUtRoZà khE2vUtRoZông cYHVBZrmzhịu nYHVBZrmzgã xuốngPTdG. HPTdGắn giậYHVBZrmzt nYHVBZrmzảy mìnYHVBZrmzh PTdGvà E2vUtRoZrun PTdGbắn lêPTdGn kPTdGhi nghE2vUtRoZe giọngE2vUtRoZ chE2vUtRoZế giễYHVBZrmzu củaPTdG RYHVBZrmzuồi Trâu:
- ĐạYHVBZrmzi YHVBZrmztá, saPTdGo E2vUtRoZsáng hôE2vUtRoZm PTdGnay ôngPTdG lạYHVBZrmzi đưaE2vUtRoZ rYHVBZrmza mộE2vUtRoZt độiE2vUtRoZ línPTdGh PTdGxoàng tPTdGhế. ĐểYHVBZrmz tYHVBZrmzôi E2vUtRoZxem tE2vUtRoZôi cE2vUtRoZó tYHVBZrmzhể điềuE2vUtRoZ khiE2vUtRoZển hE2vUtRoZọ khE2vUtRoZá hơnE2vUtRoZ PTdGkhông! NPTdGào, cáE2vUtRoZc bạn!PTdG KE2vUtRoZìa, cYHVBZrmzậu đứngYHVBZrmz phíaE2vUtRoZ bênE2vUtRoZ tE2vUtRoZrái kiaE2vUtRoZ, nE2vUtRoZâng súPTdGng cE2vUtRoZao lênYHVBZrmz cPTdGhứ! CYHVBZrmzhúc phúPTdGc chYHVBZrmzo tấE2vUtRoZm lòPTdGng củaE2vUtRoZ cậuYHVBZrmz, cYHVBZrmzậu bạnYHVBZrmz ạYHVBZrmz! TronPTdGg taE2vUtRoZy cậYHVBZrmzu lE2vUtRoZà súngYHVBZrmz E2vUtRoZtrận PTdGđấy chứPTdG YHVBZrmzkhông phảiYHVBZrmz xYHVBZrmzoong chảoPTdG đâuE2vUtRoZ YHVBZrmznhé! NhắmYHVBZrmz tYHVBZrmzhẳng cE2vUtRoZả chưaPTdG? NàE2vUtRoZo, E2vUtRoZbây giờ..E2vUtRoZ. chPTdGuẩn bị...E2vUtRoZ nhằm!...
Viên đạiYHVBZrmz tPTdGá E2vUtRoZnhảy xổE2vUtRoZ lPTdGên, cướpPTdG lPTdGời aYHVBZrmznh, hét:
E2vUtRoZ- Bắn!
Để YHVBZrmzcho ngườiE2vUtRoZ bịE2vUtRoZ bắnYHVBZrmz tYHVBZrmzự chPTdGỉ PTdGhuy cuộcE2vUtRoZ YHVBZrmzxử bYHVBZrmzắn PTdGcủa mYHVBZrmzình thìPTdG aPTdGi màYHVBZrmz cE2vUtRoZhịu được.
E2vUtRoZSau lYHVBZrmzoạt đE2vUtRoZạn YHVBZrmzlộn xộnYHVBZrmz vPTdGà vYHVBZrmzô YHVBZrmztổ chứcYHVBZrmz, PTdGđám líYHVBZrmznh YHVBZrmzbỏ hE2vUtRoZàng nE2vUtRoZgũ rYHVBZrmzun rẩYHVBZrmzy đứngPTdG túmPTdG tụmPTdG lạPTdGi vE2vUtRoZới nhaPTdGu, mắPTdGt nE2vUtRoZgơ ngYHVBZrmzác, sữngPTdG sờPTdG nE2vUtRoZhìn YHVBZrmzvề pYHVBZrmzhía tPTdGrước. MộtPTdG têYHVBZrmzn línYHVBZrmzh thậE2vUtRoZm cPTdGhí cE2vUtRoZòn khôPTdGng E2vUtRoZbấm cò,YHVBZrmz quăPTdGng súYHVBZrmzng, ngồiPTdG sụpPTdG xuE2vUtRoZống đYHVBZrmzất E2vUtRoZmà rYHVBZrmzên rỉ:
- E2vUtRoZTôi chYHVBZrmzịu PTdGthôi, tôPTdGi chYHVBZrmzịu thôi!
YHVBZrmzKhói YHVBZrmzdần YHVBZrmztan, PTdGbay PTdGlên hYHVBZrmzoà YHVBZrmzvào E2vUtRoZánh nắngYHVBZrmz lYHVBZrmze lóPTdGi củE2vUtRoZa YHVBZrmzban maiPTdG. HYHVBZrmzọ thE2vUtRoZấy RuồiYHVBZrmz TrPTdGâu ngãYHVBZrmz rE2vUtRoZa, hE2vUtRoZọ còYHVBZrmzn thấyPTdG làYHVBZrmz RYHVBZrmzuồi TrâPTdGu vE2vUtRoZẫn chưaYHVBZrmz chết.PTdG PhE2vUtRoZút đPTdGầu PTdGtiên cPTdGả quE2vUtRoZan lE2vUtRoZẫn PTdGlính đPTdGứng PTdGim nE2vUtRoZhư đYHVBZrmzã hPTdGoá đYHVBZrmzá YHVBZrmzmà PTdGnhìn mYHVBZrmzột YHVBZrmzvật gE2vUtRoZì dPTdGễ sợE2vUtRoZ đangE2vUtRoZ lPTdGăn YHVBZrmzlộn, quằYHVBZrmzn quạE2vUtRoZi trPTdGên mặtPTdG đất.
E2vUtRoZRồi cảE2vUtRoZ ngườPTdGi PTdGy sE2vUtRoZĩ vPTdGà vPTdGiên đạiE2vUtRoZ YHVBZrmztá cùnYHVBZrmzg kPTdGêu PTdGlên cYHVBZrmzhạy àoPTdG đếYHVBZrmzn chỗE2vUtRoZ RuồiE2vUtRoZ TYHVBZrmzrâu E2vUtRoZvì hYHVBZrmzọ thPTdGấy PTdGanh vẫnPTdG PTdGlết PTdGmột YHVBZrmzchân, quE2vUtRoZỳ lYHVBZrmzên màE2vUtRoZ nE2vUtRoZhỏm dậy,PTdG vẫPTdGn PTdGnhìn E2vUtRoZvào YHVBZrmztoán líYHVBZrmznh PTdGvà vPTdGẫn cườE2vUtRoZi lên:
- PTdGLại YHVBZrmzbắn trượtYHVBZrmz PTdGrồi! Bắn..E2vUtRoZ. lạiYHVBZrmz YHVBZrmzđi, cYHVBZrmzác E2vUtRoZbạn! .E2vUtRoZ.. ĐểE2vUtRoZ xemPTdG... nếuPTdG cácYHVBZrmz YHVBZrmzbạn E2vUtRoZkhông thể...
Ruồi TrâE2vUtRoZu bỗYHVBZrmzng lảoE2vUtRoZ đảoPTdG rồiE2vUtRoZ PTdGngã vậE2vUtRoZt sE2vUtRoZang mPTdGột bPTdGên trênE2vUtRoZ bãPTdGi cỏ.
Viên PTdGđại táE2vUtRoZ khẽYHVBZrmz hỏi:
- YHVBZrmzÔng ấyE2vUtRoZ E2vUtRoZchết chưa?
Người PTdGy sYHVBZrmzĩ quỳPTdG gốE2vUtRoZi, đặtE2vUtRoZ tE2vUtRoZay lênE2vUtRoZ chiếcE2vUtRoZ sơPTdG PTdGmi đẫmPTdG PTdGmáu cYHVBZrmzủa RuồiYHVBZrmz Trâu,E2vUtRoZ trảE2vUtRoZ lời:
- ChPTdGắc vậy...PTdG TạE2vUtRoZ YHVBZrmzơn Chúa!
Viên đạYHVBZrmzi E2vUtRoZtá nhYHVBZrmzắc theo:
- TạE2vUtRoZ ơnPTdG Chúa!YHVBZrmz PTdGThế lPTdGà xong!
YHVBZrmzĐứa cháuE2vUtRoZ YHVBZrmzkéo E2vUtRoZtay áoYHVBZrmz hắn:
- ChPTdGú ơi...PTdG HYHVBZrmzồng E2vUtRoZy giPTdGáo chE2vUtRoZủ đến!YHVBZrmz NgàPTdGi E2vUtRoZđang đứngPTdG ởYHVBZrmz cPTdGổng vàYHVBZrmz cứPTdG đòiE2vUtRoZ vE2vUtRoZào đây.
- YHVBZrmzCái gìYHVBZrmz? KhônE2vUtRoZg, khE2vUtRoZông đượE2vUtRoZc... tE2vUtRoZôi khôngYHVBZrmz YHVBZrmzcho vàPTdGo được!PTdG BọPTdGn YHVBZrmzlính gácPTdG đâuE2vUtRoZ PTdGcả rồE2vUtRoZi? TE2vUtRoZhưa ĐứcPTdG HồPTdGng y...
CPTdGửa E2vUtRoZmở rồiPTdG lạiPTdG đónYHVBZrmzg. Mông-ta-neYHVBZrmz-li YHVBZrmzđã đứE2vUtRoZng troE2vUtRoZng YHVBZrmzsân, đE2vUtRoZôi mPTdGắt đYHVBZrmzầy kinPTdGh hoE2vUtRoZàng, trừngE2vUtRoZ trừngPTdG nhYHVBZrmzìn vềYHVBZrmz phYHVBZrmzía trước.
- ThưE2vUtRoZa ĐứcE2vUtRoZ HồYHVBZrmzng YHVBZrmzy! TôiYHVBZrmz xiE2vUtRoZn E2vUtRoZngài... cảnhPTdG nàyE2vUtRoZ PTdGngài xPTdGem bấtE2vUtRoZ tiệYHVBZrmzn! ViệPTdGc YHVBZrmzhành qPTdGuyết vừaPTdG kếtE2vUtRoZ E2vUtRoZthúc, tPTdGhi hE2vUtRoZài YHVBZrmzcòn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TYHVBZrmzôi PTdGđến nhPTdGìn nóE2vUtRoZ mộYHVBZrmzt chút.
Giọng E2vUtRoZnói vPTdGà cảE2vUtRoZ bộPTdG dE2vUtRoZạng củaPTdG Mông-tE2vUtRoZa-ne-li tPTdGrong phútPTdG E2vUtRoZấy đE2vUtRoZã PTdGkhiến PTdGcho viênYHVBZrmz GiPTdGám YHVBZrmzbinh YHVBZrmzphải sE2vUtRoZửng sốt,PTdG E2vUtRoZông PTdGta nhưYHVBZrmz mộtE2vUtRoZ kPTdGẻ YHVBZrmzmộng du.
Một ngườiE2vUtRoZ lPTdGính E2vUtRoZbỗng kYHVBZrmzêu lên:
- YHVBZrmzỐi, lYHVBZrmzạy ChE2vUtRoZúa tôi!
Viên GYHVBZrmziám bE2vUtRoZinh E2vUtRoZquay ngYHVBZrmzoắt YHVBZrmzlại nhìn.
Quả nhiêPTdGn thế!
Tấm thYHVBZrmzân đE2vUtRoZẫm YHVBZrmzmáu trêYHVBZrmzn bãiPTdG cỏYHVBZrmz lạiE2vUtRoZ mộtE2vUtRoZ lầE2vUtRoZn nYHVBZrmzữa vậPTdGt vãYHVBZrmz PTdGvà rênPTdG rỉ.
E2vUtRoZNgười E2vUtRoZy sĩYHVBZrmz nPTdGgồi sụpPTdG xuPTdGống, kêE2vUtRoZ đPTdGầu E2vUtRoZkẻ hấpYHVBZrmz hE2vUtRoZối lênPTdG đùiPTdG mình.
Ông tPTdGa tuyệtPTdG PTdGvọng PTdGkêu lên:
- NhaE2vUtRoZnh lPTdGên! E2vUtRoZNhanh E2vUtRoZlên, quânE2vUtRoZ dPTdGã maPTdGn! ChYHVBZrmzo ôPTdGng tYHVBZrmza chếtYHVBZrmz hẳPTdGn PTdGđi, vìE2vUtRoZ ơE2vUtRoZn ChúE2vUtRoZa! ĐPTdGể tYHVBZrmzhế nàyE2vUtRoZ tộiPTdG ngE2vUtRoZhiệp quá!
Máu chảyYHVBZrmz tE2vUtRoZúa PTdGra haPTdGi bE2vUtRoZàn tYHVBZrmzay E2vUtRoZngười YHVBZrmzy YHVBZrmzsĩ. RuYHVBZrmzn lE2vUtRoZẩy bẩyE2vUtRoZ tYHVBZrmzừ YHVBZrmzđầu đếnYHVBZrmz châYHVBZrmzn, ôngPTdG tPTdGa cốYHVBZrmz giữYHVBZrmz yêE2vUtRoZn thânYHVBZrmz hPTdGình YHVBZrmzcòn PTdGđang giãYHVBZrmzy YHVBZrmzgiụa. TrYHVBZrmzong YHVBZrmzkhi PTdGông YHVBZrmzta đPTdGang cuốnPTdGg quýYHVBZrmzt YHVBZrmzquay nhìnPTdG tứPTdG phPTdGía đểPTdG cPTdGầu moE2vUtRoZng gPTdGiúp đỡ,PTdG PTdGvị lE2vUtRoZinh mụYHVBZrmzc cúiPTdG xYHVBZrmzuống qE2vUtRoZua vaPTdGi ônPTdGg, kệE2vUtRoZ tượngE2vUtRoZ ChúaYHVBZrmz chịuE2vUtRoZ nYHVBZrmzạn YHVBZrmzvào đPTdGôi YHVBZrmzmôi ngườYHVBZrmzi hấpE2vUtRoZ hối.
- NhânE2vUtRoZ danYHVBZrmzh PTdGChúa cYHVBZrmzha, ChE2vUtRoZúa con...
Ruồi TYHVBZrmzrâu tựaE2vUtRoZ lêPTdGn đùiPTdG ngE2vUtRoZười YHVBZrmzy sĩE2vUtRoZ, nhỏmYHVBZrmz dậPTdGy, mắtE2vUtRoZ mởPTdG tPTdGo nhE2vUtRoZìn chE2vUtRoZòng chPTdGọc vPTdGào tượnPTdGg ChúaE2vUtRoZ chịuPTdG nE2vUtRoZạn. RồiPTdG gữYHVBZrmza E2vUtRoZbầu tịchYHVBZrmz PTdGmịch câmPTdG lắnYHVBZrmzg vE2vUtRoZà băngPTdG E2vUtRoZgiá ấy,YHVBZrmz anYHVBZrmzh tPTdGừ từE2vUtRoZ giE2vUtRoZơ cYHVBZrmzánh taYHVBZrmzy phảiE2vUtRoZ bịPTdG bắPTdGn gãYHVBZrmzy lênE2vUtRoZ, vàE2vUtRoZ PTdGgạt YHVBZrmzchiếc tPTdGượng thánhE2vUtRoZ gE2vUtRoZiá E2vUtRoZra. MộYHVBZrmzt PTdGvết máuE2vUtRoZ đPTdGỏ E2vUtRoZtươi vấyPTdG tE2vUtRoZrên E2vUtRoZmặt tượng.
- PaYHVBZrmzdre... ChúaYHVBZrmz Trời...E2vUtRoZ cPTdGủa cYHVBZrmzha... YHVBZrmzthoả mãnYHVBZrmz rồiPTdG chứ?
Đầu PTdGanh lảE2vUtRoZ YHVBZrmzxuống cánhYHVBZrmz taPTdGy ngưE2vUtRoZời YHVBZrmzy sĩ.
*
* *
YHVBZrmz- E2vUtRoZThưa ĐYHVBZrmzức HồngYHVBZrmz y?
PTdGThấy PTdGHồng YHVBZrmzy giáPTdGo YHVBZrmzchủ E2vUtRoZvẫn PTdGchưa tỉnPTdGh giấcPTdG kinPTdGh hoànYHVBZrmzg, đạiYHVBZrmz E2vUtRoZtá PheraE2vUtRoZri lạPTdGi gọiE2vUtRoZ tPTdGo hơn:
- PTdGThưa E2vUtRoZĐức HồE2vUtRoZng y!
Mông-ta-ne-li PTdGnhìn lên:
- NóE2vUtRoZ chếtYHVBZrmz rồi.
- PTdGVâng, chếtPTdG E2vUtRoZhẳn rồiPTdG, thE2vUtRoZưa ĐứYHVBZrmzc HồYHVBZrmzng YHVBZrmzy. XiPTdGn ngE2vUtRoZài YHVBZrmzra tYHVBZrmzhôi chE2vUtRoZứ ạ?..E2vUtRoZ. CảnhE2vUtRoZ PTdGtượng PTdGnày rùnE2vUtRoZg rE2vUtRoZợn lắm...
- NE2vUtRoZó chPTdGết rồiPTdG PTdG- Mông-PTdGta-ne-li YHVBZrmznhắc lE2vUtRoZại vàPTdG mộYHVBZrmzt lầnE2vUtRoZ nữaE2vUtRoZ nhìnPTdG YHVBZrmzxuống mặtE2vUtRoZ RuồiYHVBZrmz YHVBZrmzTrâu YHVBZrmz- YHVBZrmzTa YHVBZrmzđã sYHVBZrmzờ YHVBZrmzvào nYHVBZrmzgười nE2vUtRoZó E2vUtRoZmà nE2vUtRoZay nYHVBZrmzó cYHVBZrmzhết mYHVBZrmzất E2vUtRoZrồi (1).
Viên trunPTdGg uYHVBZrmzý YHVBZrmzxì xYHVBZrmzào YHVBZrmzmột gYHVBZrmziọng khinE2vUtRoZh bạc:
- NửE2vUtRoZa táE2vUtRoZ đE2vUtRoZạn vYHVBZrmzào ngườiPTdG, ôngYHVBZrmz YHVBZrmzta còPTdGn mE2vUtRoZong chYHVBZrmzờ gìPTdG nữa?
Người E2vUtRoZy E2vUtRoZsĩ cũE2vUtRoZng thìPTdG PTdGthào đápE2vUtRoZ lại:
- ChắcYHVBZrmz ôYHVBZrmzng E2vUtRoZấy PTdGkinh E2vUtRoZhãi vìYHVBZrmz trôngYHVBZrmz thPTdGấy máu.
Viên YHVBZrmzGiám PTdGbinh kiPTdGên quyếYHVBZrmzt kéPTdGo taYHVBZrmzy Mông-ta-ne-li:
- YHVBZrmzXin ĐE2vUtRoZức HồngYHVBZrmz PTdGy đừngPTdG nhYHVBZrmzìn hắPTdGn nữPTdGa. NgYHVBZrmzài YHVBZrmzcho pPTdGhép cE2vUtRoZha tuyE2vUtRoZên uýYHVBZrmz đưaPTdG E2vUtRoZngài vYHVBZrmzề cE2vUtRoZhứ ạ?
- Phải...YHVBZrmz YHVBZrmztôi về.
Mông-ta-ne-li tYHVBZrmzừ tPTdGừ YHVBZrmzquay góYHVBZrmzt rE2vUtRoZa khỏE2vUtRoZi bYHVBZrmzãi cỏYHVBZrmz đPTdGẫm mYHVBZrmzáu YHVBZrmzmà bướcE2vUtRoZ rYHVBZrmza ngoPTdGài, YHVBZrmzvị liYHVBZrmznh PTdGmục E2vUtRoZvà viPTdGên độiE2vUtRoZ theYHVBZrmzo E2vUtRoZsau. ĐếnPTdG cổng,E2vUtRoZ ôE2vUtRoZng tPTdGa dừngE2vUtRoZ bướcYHVBZrmz vàE2vUtRoZ vẫE2vUtRoZn ngoáiE2vUtRoZ lạE2vUtRoZi nhìnPTdG vớYHVBZrmzi cặE2vUtRoZp mắE2vUtRoZt kinYHVBZrmzh ngạYHVBZrmzc E2vUtRoZvà đờPTdG đẫYHVBZrmzn nE2vUtRoZhư mắtE2vUtRoZ mộtPTdG cE2vUtRoZon ma.
- E2vUtRoZNó chếE2vUtRoZt rồi.
*
* *
Mấy tiE2vUtRoZếng đồnE2vUtRoZg hồE2vUtRoZ sauPTdG, Mác-cYHVBZrmzô-nê đếnPTdG cănE2vUtRoZ YHVBZrmznhà nhPTdGỏ tE2vUtRoZrên sườnE2vUtRoZ đồiE2vUtRoZ đE2vUtRoZể bE2vUtRoZáo PTdGcho MácYHVBZrmz-ti-ni biếtPTdG lYHVBZrmzà anYHVBZrmzh khỏYHVBZrmzi phảiE2vUtRoZ PTdGhy sYHVBZrmzinh thPTdGân PTdGmình mộtE2vUtRoZ cáchYHVBZrmz E2vUtRoZvô íchYHVBZrmz nữa.
Kế hoạcYHVBZrmzh giYHVBZrmzải cứE2vUtRoZu YHVBZrmzcho RuPTdGồi TrâuE2vUtRoZ E2vUtRoZlần YHVBZrmzthứ haYHVBZrmzi đPTdGã chuYHVBZrmzẩn bịYHVBZrmz E2vUtRoZxong, bởiPTdG vìPTdG lầnYHVBZrmz nàE2vUtRoZy bốE2vUtRoZ tE2vUtRoZrí đơPTdGn giảnYHVBZrmz hơnE2vUtRoZ lầnE2vUtRoZ trướYHVBZrmzc nhiềuE2vUtRoZ. HE2vUtRoZọ quyE2vUtRoZết địnhYHVBZrmz đếnE2vUtRoZ sáE2vUtRoZng E2vUtRoZhôm saPTdGu, kPTdGhi đámPTdG rướcE2vUtRoZ "MPTdGình ThánhYHVBZrmz" diễuYHVBZrmz qYHVBZrmzua E2vUtRoZchân đồiYHVBZrmz tE2vUtRoZrên cóPTdG pháoYHVBZrmz đE2vUtRoZài, Mác-ti-E2vUtRoZni sYHVBZrmzẽ từPTdG PTdGtrong đáE2vUtRoZm đôngPTdG tiênPTdG lPTdGên trPTdGước, rúYHVBZrmzt súngE2vUtRoZ YHVBZrmzngắn giPTdGấu tE2vUtRoZrong nYHVBZrmzgực áE2vUtRoZo raPTdG, bắPTdGn vàoYHVBZrmz mặYHVBZrmzt viêYHVBZrmzn GYHVBZrmziám YHVBZrmzbinh. NhâYHVBZrmzn lE2vUtRoZúc lộnYHVBZrmz xPTdGộn, haPTdGi mươiE2vUtRoZ ngườiE2vUtRoZ đầyYHVBZrmz YHVBZrmzđủ kYHVBZrmzhí E2vUtRoZgiới YHVBZrmzsẽ thìnPTdGh E2vUtRoZlình xôE2vUtRoZng tớiE2vUtRoZ cổngE2vUtRoZ, YHVBZrmzđánh pYHVBZrmzhá tớE2vUtRoZi tE2vUtRoZận tE2vUtRoZháp cPTdGanh, dùnE2vUtRoZg E2vUtRoZvũ lựcE2vUtRoZ bPTdGắt giữE2vUtRoZ têPTdGn E2vUtRoZgiữ cPTdGhìa PTdGkhoá ngục,YHVBZrmz buE2vUtRoZộc nóPTdG phE2vUtRoZải PTdGmở cE2vUtRoZửa xPTdGà liYHVBZrmzm, cõngYHVBZrmz RuồiE2vUtRoZ TYHVBZrmzrâu E2vUtRoZra vYHVBZrmzà bPTdGắn YHVBZrmzchết hoặcPTdG chếE2vUtRoZ YHVBZrmzngự YHVBZrmzbất cứE2vUtRoZ kPTdGẻ nPTdGào địnhPTdG cYHVBZrmzản đưPTdGờng. RYHVBZrmza đếnE2vUtRoZ cổnE2vUtRoZg họPTdG PTdGsẽ vPTdGừa đánE2vUtRoZh PTdGvừa rútE2vUtRoZ, đồnE2vUtRoZg tPTdGhời YHVBZrmzyểm hộPTdG cPTdGho mộYHVBZrmzt toáYHVBZrmzn YHVBZrmzdân buôPTdGn lậE2vUtRoZu thứPTdG haE2vUtRoZi cYHVBZrmzó YHVBZrmzvũ tPTdGrang vàPTdG cE2vUtRoZưỡi ngựE2vUtRoZa đếnE2vUtRoZ PTdGđể đemPTdG RuồYHVBZrmzi PTdGTrâu tớiPTdG chỗYHVBZrmz YHVBZrmzẩn nE2vUtRoZấp aPTdGn toàPTdGn trE2vUtRoZên núE2vUtRoZi cao.
TroPTdGng nYHVBZrmzhóm PTdGcốt cáE2vUtRoZn chỉYHVBZrmz cóYHVBZrmz E2vUtRoZGiê- E2vUtRoZma làPTdG khôE2vUtRoZng bPTdGiết PTdGtí gE2vUtRoZì vE2vUtRoZề E2vUtRoZkế hoE2vUtRoZạch nàyYHVBZrmz. Mác-tiPTdG-ni đãE2vUtRoZ YHVBZrmzcó nguyệnE2vUtRoZ vọngPTdG PTdGđặc biệtE2vUtRoZ yêuYHVBZrmz cE2vUtRoZầu khYHVBZrmzông đểE2vUtRoZ cE2vUtRoZho PTdGchị bYHVBZrmziết. AnPTdGh bảo:
- ChẳngYHVBZrmz mấyPTdG chốcYHVBZrmz chịPTdG ấPTdGy vỡYHVBZrmz YHVBZrmztim rYHVBZrmza mất.
Vừa thấyE2vUtRoZ Mác-YHVBZrmzcô-nê đếYHVBZrmzn cYHVBZrmzổng, Mác-ti-niE2vUtRoZ đãE2vUtRoZ mởE2vUtRoZ cửaE2vUtRoZ YHVBZrmzkính, bướcPTdG E2vUtRoZra hiênE2vUtRoZ đón:
- CYHVBZrmzó tPTdGin gE2vUtRoZì kPTdGhông, Mác-cô-nêYHVBZrmz? Ôi!...
Mác-cô-nê YHVBZrmzkhông YHVBZrmztrả lờYHVBZrmzi, chỉE2vUtRoZ hấtPTdG chiếcYHVBZrmz mũE2vUtRoZ rơPTdGm rPTdGộng vànhPTdG E2vUtRoZra saPTdGu gáy.
Họ cùngE2vUtRoZ nYHVBZrmzhau nYHVBZrmzgồi dướiYHVBZrmz E2vUtRoZmái hiên.
KhPTdGông YHVBZrmzai nóiE2vUtRoZ PTdGmột lYHVBZrmzời. NhưnYHVBZrmzg chYHVBZrmzỉ tPTdGhoáng nhìnPTdG vẻYHVBZrmz mặtPTdG ẩnE2vUtRoZ E2vUtRoZdưới vànPTdGh mPTdGũ khYHVBZrmzi Mác-cô-nE2vUtRoZê YHVBZrmzbước vE2vUtRoZào, Mác-tYHVBZrmzi-ni cũnE2vUtRoZg đãE2vUtRoZ hiểuPTdG PTdGrõ tìnhPTdG hình.
Một hồiE2vUtRoZ iPTdGm lặE2vUtRoZng dàPTdGi. YHVBZrmzCuối cPTdGùng, anE2vUtRoZh hỏi:
- XPTdGảy E2vUtRoZra E2vUtRoZlúc nE2vUtRoZào thế?
Chính taE2vUtRoZi E2vUtRoZanh tựPTdG ngYHVBZrmzhe, Mác-tiPTdG-ni cũnE2vUtRoZg đãPTdG thấyPTdG giọYHVBZrmzng PTdGnói củYHVBZrmza mìnPTdGh uểPTdG oPTdGải YHVBZrmzvà cPTdGhán ngáYHVBZrmzn nYHVBZrmzhư cPTdGả thếE2vUtRoZ giớiYHVBZrmz này.
- SE2vUtRoZáng nPTdGay, lúYHVBZrmzc rạnE2vUtRoZg YHVBZrmzđông. ViênYHVBZrmz độE2vUtRoZi cYHVBZrmzho tôYHVBZrmzi biE2vUtRoZết. YHVBZrmzAnh tYHVBZrmza cYHVBZrmzó mặtE2vUtRoZ ởE2vUtRoZ đó,E2vUtRoZ tE2vUtRoZrông PTdGrõ cả.
Mác-ti-ni nhìnPTdG xPTdGuống, rYHVBZrmzứt đứtPTdG đoạnYHVBZrmz cE2vUtRoZhỉ vướngYHVBZrmz ởYHVBZrmz YHVBZrmztay áo.
MọiPTdG sựPTdG E2vUtRoZđều E2vUtRoZlà E2vUtRoZhư PTdGkhông PTdG(1). ChuyE2vUtRoZện nàPTdGy cũnYHVBZrmzg lYHVBZrmzà PTdGhư khônE2vUtRoZg nYHVBZrmzốt. ĐángYHVBZrmz lẽYHVBZrmz YHVBZrmzngày mE2vUtRoZai anPTdGh sE2vUtRoZẽ YHVBZrmzphải chết.E2vUtRoZ VYHVBZrmzậy PTdGmà bPTdGây giPTdGờ thPTdGế giớiE2vUtRoZ mơPTdG ướcYHVBZrmz cPTdGủa lYHVBZrmzòng aPTdGnh đãE2vUtRoZ tE2vUtRoZan YHVBZrmzđi, hệE2vUtRoZt nhPTdGư cáPTdGi thếPTdG giớiYHVBZrmz thầnE2vUtRoZ YHVBZrmztiên củE2vUtRoZa nhYHVBZrmzững giấcPTdG mE2vUtRoZộng vPTdGàng lúcPTdG hoàngYHVBZrmz E2vUtRoZhôn taPTdGn YHVBZrmzđi kPTdGhi mYHVBZrmzàn đêmE2vUtRoZ buônYHVBZrmzg xuốPTdGng. vàPTdG YHVBZrmzanh đPTdGã PTdGbị đuổiYHVBZrmz bậPTdGt tYHVBZrmzrở YHVBZrmzlại vớiE2vUtRoZ PTdGcái thếPTdG giớiE2vUtRoZ YHVBZrmzbuồn tPTdGẻ, PTdGlần hồiPTdG ngàyPTdG nE2vUtRoZày qYHVBZrmzua thángYHVBZrmz khácYHVBZrmz, E2vUtRoZcái thếE2vUtRoZ giớYHVBZrmzi củYHVBZrmza Gơ-rátE2vUtRoZ-xi-ni vE2vUtRoZà GYHVBZrmzali, củaPTdG PTdGmật mPTdGã vàYHVBZrmz nhữnE2vUtRoZg bàE2vUtRoZi văPTdGn châYHVBZrmzm bPTdGiếm, củE2vUtRoZa E2vUtRoZnhững cuộYHVBZrmzc cãiE2vUtRoZ vE2vUtRoZã giPTdGữa cáE2vUtRoZc đồngPTdG E2vUtRoZchí trPTdGong đảng,E2vUtRoZ cYHVBZrmzủa nhPTdGững PTdGmưu sE2vUtRoZâu chướcPTdG hPTdGiểm PTdGcủa bọPTdGn mậtE2vUtRoZ thámE2vUtRoZ YHVBZrmzÁo, vPTdGà YHVBZrmznói chunPTdGg lYHVBZrmzà củaPTdG cáiE2vUtRoZ cốiE2vUtRoZ PTdGxay (PTdG2) côngYHVBZrmz tácPTdG hàE2vUtRoZng ngàyYHVBZrmz khPTdGiến cYHVBZrmzon E2vUtRoZtim YHVBZrmzchán ngắtPTdG. GE2vUtRoZiờ đâyE2vUtRoZ, RuồiYHVBZrmz TYHVBZrmzrâu chếYHVBZrmzt đPTdGi lE2vUtRoZàm cE2vUtRoZho dE2vUtRoZưới đáE2vUtRoZy tâPTdGm hồnE2vUtRoZ E2vUtRoZanh E2vUtRoZchỉ còPTdGn PTdGlà mộtPTdG khoảngPTdG tE2vUtRoZrống PTdGrỗng lớn,YHVBZrmz mộtE2vUtRoZ khoảngYHVBZrmz trốE2vUtRoZng khôE2vUtRoZng E2vUtRoZcó gìPTdG E2vUtRoZvà YHVBZrmzkhông PTdGai PTdGlấp nổi.
Nghe cYHVBZrmzó tiếnPTdGg aPTdGi đanYHVBZrmzg hYHVBZrmzỏi mìnE2vUtRoZh, Mác-ti-niE2vUtRoZ YHVBZrmzngẩng E2vUtRoZđầu ngạPTdGc PTdGnhiên, E2vUtRoZkhông bYHVBZrmziết bâyYHVBZrmz YHVBZrmzgiờ cYHVBZrmzòn cóE2vUtRoZ chPTdGuyện gìPTdG E2vUtRoZđáng mấPTdGt cYHVBZrmzông bàYHVBZrmzn luậnPTdG nữaYHVBZrmz đây.
- APTdGnh vừaYHVBZrmz PTdGnói YHVBZrmzgì vậy?
- E2vUtRoZTôi đanYHVBZrmzg PTdGbảo E2vUtRoZlà tấtPTdG nhiênYHVBZrmz YHVBZrmzanh sẽE2vUtRoZ nYHVBZrmzói cPTdGho cPTdGhị ấyE2vUtRoZ biPTdGết chứ?
SựYHVBZrmz sE2vUtRoZống E2vUtRoZcùng vớPTdGi nỗiYHVBZrmz gPTdGhê sợYHVBZrmz vềYHVBZrmz sựPTdG YHVBZrmzsống, đãYHVBZrmz trởYHVBZrmz lạE2vUtRoZi tE2vUtRoZrên gưPTdGơng mặtE2vUtRoZ MáE2vUtRoZc-ti-ni. AE2vUtRoZnh kêE2vUtRoZu lên:
- LàYHVBZrmzm YHVBZrmzsao điPTdG nóiYHVBZrmz chE2vUtRoZo chịYHVBZrmz ấyPTdG PTdGbiết đE2vUtRoZược. YHVBZrmzNhư thếE2vUtRoZ khácE2vUtRoZ nYHVBZrmzào aPTdGnh bảYHVBZrmzo E2vUtRoZđi đếnYHVBZrmz đâmPTdG chếPTdGt YHVBZrmzchị ấy.E2vUtRoZ Ôi,YHVBZrmz PTdGtôi biYHVBZrmzết YHVBZrmznói thếE2vUtRoZ nàPTdGo vớPTdGi PTdGchị ấyPTdG bE2vUtRoZây YHVBZrmzgiờ? TôPTdGi E2vUtRoZnói sE2vUtRoZao bâYHVBZrmzy giờ?
Mác-ti-ni đưaYHVBZrmz lạiE2vUtRoZ taPTdGy lêPTdGn E2vUtRoZbưng kíYHVBZrmzn PTdGmắt. NhPTdGưng, tPTdGuy YHVBZrmzkhông nPTdGhìn, YHVBZrmzanh PTdGvẫn cảmPTdG E2vUtRoZthấy MácPTdG-cô-nê bỗngPTdG YHVBZrmznhiên giậtPTdG mìPTdGnh. AnPTdGh ngE2vUtRoZẩng đầuPTdG nhìnE2vUtRoZ lênE2vUtRoZ. GiPTdGê- mPTdGa đPTdGã đứnPTdGg ngYHVBZrmzay PTdGtrước cửa.
Chị nói:
- Trê-dYHVBZrmza-rê, aPTdGnh đYHVBZrmzã nghPTdGe tYHVBZrmzin chE2vUtRoZưa? ThE2vUtRoZế lPTdGà hết,E2vUtRoZ chúE2vUtRoZng E2vUtRoZđã bPTdGắn chếtYHVBZrmz anE2vUtRoZh YHVBZrmzấy rồi.
-----------
(1) NE2vUtRoZguyên vPTdGăn lE2vUtRoZà "tPTdGheo SwiPTdGss guE2vUtRoZards", YHVBZrmztức PTdGĐội cậnPTdG vE2vUtRoZệ ThuỵYHVBZrmz Sĩ,YHVBZrmz vìPTdG độiPTdG cYHVBZrmzận vệYHVBZrmz troE2vUtRoZng cE2vUtRoZác đPTdGặc E2vUtRoZkhu thuộcYHVBZrmz PTdGGiáo E2vUtRoZhoàng cóE2vUtRoZ lệE2vUtRoZ YHVBZrmzđặc biệE2vUtRoZt YHVBZrmzthuê tuyểPTdGn ngưE2vUtRoZời PTdGThuỵ SPTdGĩ PTdGlàm cậnYHVBZrmz vệ.
(2) LYHVBZrmzinh mụcYHVBZrmz chPTdGuyên việcE2vUtRoZ giảngYHVBZrmz đPTdGạo, PTdGlàm phépYHVBZrmz đYHVBZrmzạo YHVBZrmztrong cáE2vUtRoZc trạE2vUtRoZi YHVBZrmzgiam (E2vUtRoZnhà tù),E2vUtRoZ bYHVBZrmzệnh việnPTdG, trườngPTdG họcYHVBZrmz, E2vUtRoZquân YHVBZrmzđội. TYHVBZrmzhường E2vUtRoZgọi làYHVBZrmz cPTdGha tuyênE2vUtRoZ uý.
(3YHVBZrmz) TE2vUtRoZo PTdGconfess, E2vUtRoZconfession (tiếngE2vUtRoZ AnYHVBZrmzh): YHVBZrmzcũng lYHVBZrmzà thúYHVBZrmz tội,E2vUtRoZ tựPTdG thú.
(1) E2vUtRoZHis RevYHVBZrmzerence (tiếngE2vUtRoZ Anh)PTdG: cácYHVBZrmzh xưngPTdG PTdGhô kínhE2vUtRoZ YHVBZrmztrọng đốE2vUtRoZi vớiPTdG liPTdGnh mục.
(2) YouE2vUtRoZr MaE2vUtRoZker (YHVBZrmztiếng AYHVBZrmznh): E2vUtRoZcũng làE2vUtRoZ Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.