You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

TobH8jK6à zz4J8Bán bibH8jK6nh bH8jK6mở zz4J8Bvào sábH8jK6ng tRGhứ ba.
Phiên tobH8jK6à nàyRG bH8jK6rất ngắnRG zz4J8Bvà đơRGn RGgiản. ĐóRG chbH8jK6ỉ zz4J8Blà mPnX3Ftột hìnPnX3Fth thzz4J8Bức trốngbH8jK6 bH8jK6rỗng bH8jK6diễn RGra khôPnX3Ftng qPnX3Ftuá bH8jK6hai mưbH8jK6ơi phPnX3Ftút. ThRGật vậRGy, cPnX3Ftó RGcần gRGì RGphải mấtzz4J8B nhiềRGu thờbH8jK6i giờbH8jK6? Khzz4J8Bông đượcRG quyzz4J8Bền bRGào chữaRG zz4J8Bgì cả.bH8jK6 PnX3FtĐứng rzz4J8Ba bH8jK6làm chứng,PnX3Ft chRGỉ czz4J8Bó têRGn mậtPnX3Ft thPnX3Ftám vbH8jK6à RGtên sĩbH8jK6 quaPnX3Ftn bzz4J8Bị thươnzz4J8Bg, cùnbH8jK6g vớbH8jK6i mấybH8jK6 bH8jK6tên RGlính. BPnX3Ftản phánRG quRGyết RGđã bH8jK6được thzz4J8Bảo sẵzz4J8Bn từPnX3Ft trướzz4J8Bc, Mông-zz4J8Bta-ne-li đzz4J8Bã cóRG thôPnX3Ftng báRGo đồngRG ýPnX3Ft mbH8jK6ột cbH8jK6ách khbH8jK6ông chPnX3Ftính tRGhức nhữnRGg gìPnX3Ft PnX3Fthọ yêbH8jK6u cầRGu. Cázz4J8Bc quaPnX3Ftn tobH8jK6à bH8jK6là vbH8jK6iên đạibH8jK6 zz4J8Btá bH8jK6Pherari, mộtPnX3Ft thiếuRG bH8jK6tá kỵzz4J8B binRGh địbH8jK6a phRGương vRGà haPnX3Fti PnX3Ftsĩ PnX3Ftquan PnX3Fttrong RGđội cậnPnX3Ft RGvệ củabH8jK6 GRGiáo hoàbH8jK6ng (1zz4J8B), họbH8jK6 chẳngzz4J8B zz4J8Bcó việcbH8jK6 RGgì PnX3Ftnhiều đzz4J8Bể làPnX3Ftm cảRG. HPnX3Ftọ PnX3Ftđọc zz4J8Bto bảnbH8jK6 bH8jK6cáo trbH8jK6ạng, rồiRG bH8jK6những nzz4J8Bgười làmzz4J8B chứngRG đứngRG lPnX3Ftên zz4J8Bnêu chứnbH8jK6g cứ.RG SaRGu zz4J8Bđó họzz4J8B kýRG têRGn vàPnX3Fto bảnbH8jK6 phánzz4J8B quyếtRG bH8jK6rồi lấyzz4J8B giọnRGg nghbH8jK6iêm tranzz4J8Bg đRGọc zz4J8Bcho bịPnX3Ft bH8jK6cáo ngRGhe. Ruồzz4J8Bi Trâuzz4J8B lặnRGg lẽbH8jK6 bH8jK6nghe bảzz4J8Bn zz4J8Bán. VbH8jK6à, RGtheo hìzz4J8Bnh thứcbH8jK6 thôngRG thường,bH8jK6 zz4J8Bkhi nbH8jK6gười tRGa hỏiRG cóbH8jK6 phábH8jK6t bRGiểu bH8jK6gì PnX3Ftkhông, anPnX3Fth chỉRG PnX3Ftvội vãzz4J8B RGxua taRGy gzz4J8Bạt bH8jK6đi. GiấuRG tRGrong ngựczz4J8B abH8jK6nh làRG chiRGếc mùbH8jK6i PnX3Ftxoa màzz4J8B MônRGg-ta-ne-li đãzz4J8B bH8jK6đánh zz4J8Brơi. SuốtPnX3Ft đbH8jK6êm quzz4J8Ba anzz4J8Bh bH8jK6đã hbH8jK6ôn PnX3Ftvà khRGóc cRGhiếc kPnX3Fthăn đzz4J8Bó nhbH8jK6ư PnX3Fthôn vàzz4J8B RGkhóc bH8jK6một PnX3Ftsinh lzz4J8Binh. Gizz4J8Bờ đbH8jK6ây gươnRGg mRGặt bH8jK6anh xaPnX3Ftnh xaRGo vàzz4J8B PnX3Ftthờ thẫnzz4J8B, vàPnX3Ft mbH8jK6ắt bH8jK6anh vẫbH8jK6n cònRG ngấnbH8jK6 lệ.zz4J8B PnX3FtHai tiếngPnX3Ft "RGXử bzz4J8Bắn" cRGhẳng zz4J8Btác độngzz4J8B gbH8jK6ì đếzz4J8Bn bH8jK6anh. KhPnX3Fti nPnX3Ftghe haPnX3Fti bH8jK6tiếng ấy,RG aRGnh chPnX3Ftỉ mRGở bH8jK6to đồngbH8jK6 tửRG trobH8jK6ng đôizz4J8B PnX3Ftmắt, zz4J8Bvà zz4J8Bchỉ cPnX3Ftó thzz4J8Bế thôi!
Khi mọiPnX3Ft thPnX3Ftủ tụRGc đãRG xonPnX3Ftg, vibH8jK6ên Giámzz4J8B bbH8jK6inh rPnX3Fta lệnh:
- Đưazz4J8B ôngRG zz4J8Bta RGvề phRGòng giam.
Viên đRGội cốbH8jK6 cầmPnX3Ft nướbH8jK6c mắtRG, bH8jK6sờ bH8jK6vào tbH8jK6hân zz4J8Bhình RGim phRGăng phắcbH8jK6 RGấy. RuồbH8jK6i TrâRGu hơiRG giậtPnX3Ft mìRGnh ngoảnRGh lại.
- À,bH8jK6 phải!RG Tzz4J8Bôi qubH8jK6ên mất.
Nét mặbH8jK6t viêzz4J8Bn GRGiám binRGh phbH8jK6ảng phấtzz4J8B mộRGt vRGẻ gzz4J8Bì nhzz4J8Bư bH8jK6là thươnzz4J8Bg hạzz4J8Bi. HRGắn tbH8jK6a bảzz4J8Bn czz4J8Bhất bH8jK6cũng khônzz4J8Bg phảzz4J8Bi làPnX3Ft mzz4J8Bột nbH8jK6gười RGđộc ácbH8jK6 vàzz4J8B bH8jK6vai bH8jK6trò hắnbH8jK6 phPnX3Ftải RGđóng mPnX3Ftấy tuầnPnX3Ft bH8jK6nay làbH8jK6m chPnX3Fto zz4J8Bchính hắPnX3Ftn tronbH8jK6g bH8jK6thâm tRGâm cũPnX3Ftng thấRGy zz4J8Bngượng nPnX3Ftgùng. GiPnX3Ftờ đRGây khzz4J8Bi đRGã đượcRG việbH8jK6c cbH8jK6ủa mìnhRG, hắnbH8jK6 sẵzz4J8Bn bH8jK6lòng bH8jK6nhân nhbH8jK6ượng trPnX3Ftong mọibH8jK6 chuyệnPnX3Ft zz4J8Bnhỏ RGnào tPnX3Fthuộc quyềnRG hắn.
Đưa mắtRG nhìnPnX3Ft cánRGh tazz4J8By thâmRG tímRG sưnzz4J8Bg phồzz4J8Bng củPnX3Fta Ruồizz4J8B TrâuRG, hRGắn bảo:
- CbH8jK6ác ôRGng zz4J8Bkhông cầzz4J8Bn czz4J8Bùm nữazz4J8B cũRGng đPnX3Ftược. CóRG thPnX3Ftể chRGo ônbH8jK6g PnX3Ftta trPnX3Ftở PnX3Ftlại phòngbH8jK6 PnX3Ftgiam cũ.
Rồi qRGuay bH8jK6về zz4J8Bphía đứaPnX3Ft cháuzz4J8B, hắnbH8jK6 nóiPnX3Ft thêm:
- BPnX3Ftuồng gPnX3Ftiam tửRG tùzz4J8B bH8jK6ẩm ướtPnX3Ft vàRG âzz4J8Bm bH8jK6u quáRG. ĐâybH8jK6 tbH8jK6hực rzz4J8Ba bH8jK6cũng cRGhỉ lbH8jK6à vấbH8jK6n đềPnX3Ft thbH8jK6ủ tRGục RGmà thôi.
Hắn bốibH8jK6 rốiPnX3Ft RGho lzz4J8Bên mấbH8jK6y tiếnPnX3Ftg vàRG đổizz4J8B châPnX3Ftn đứng.zz4J8B bH8jK6Rồi hắbH8jK6n RGbỗng gọzz4J8Bi giậtRG tênPnX3Ft độRGi vừaRG giảizz4J8B Ruồizz4J8B TrâbH8jK6u PnX3Ftra tPnX3Ftới cửa.
- Ôngzz4J8B độRGi, chờRG mộtbH8jK6 chúPnX3Ftt. TôiPnX3Ft RGmuốn nóiPnX3Ft vớibH8jK6 ôPnX3Ftng tzz4J8Ba mấbH8jK6y câu!
Rzz4J8Buồi zz4J8BTrâu đứnRGg PnX3Ftim khôngbH8jK6 nbH8jK6húc nhRGích. HìRGnh PnX3Ftnhư tizz4J8Bếng zz4J8Bnói củaRG Pherarzz4J8Bi kRGhông lRGọt vàzz4J8Bo tabH8jK6i anh.
- ÔPnX3Ftng cPnX3Ftó RGmuốn PnX3Ftnhắn gìbH8jK6 vRGới bạnbH8jK6 RGbè vàRG thâbH8jK6n thíchRG khônzz4J8Bg?... TôiRG cbH8jK6hắc ônbH8jK6g cózz4J8B bH8jK6người thzz4J8Bân chứ?
Không mzz4J8Bột tbH8jK6iếng trảRG lời.
- Vậyzz4J8B PnX3Ftông cứRG ngzz4J8Bhĩ zz4J8Bđi PnX3Ftrồi nóibH8jK6 vớiRG tôiRG hoPnX3Ftặc bH8jK6với PnX3Ftlinh mụczz4J8B bH8jK6tuyên PnX3Ftuý (2)RG. TôRGi sPnX3Ftẽ đônRG đốzz4J8Bc PnX3Ftthực hiệzz4J8Bn bH8jK6lời nhắnRG củzz4J8Ba ôbH8jK6ng. NhưngPnX3Ft tốtbH8jK6 hơzz4J8Bn bH8jK6là ôzz4J8Bng nhắzz4J8Bn zz4J8Blại RGcha tuyênbH8jK6 RGuý. bH8jK6Cha đếnzz4J8B RGngay bH8jK6bây PnX3Ftgiờ zz4J8Bvà sẽzz4J8B ởPnX3Ft zz4J8Bvới ôngbH8jK6 sbH8jK6uốt đêmzz4J8B naRGy. bH8jK6Nếu ônzz4J8Bg còbH8jK6n cóbH8jK6 nguyệnRG vọRGng gPnX3Ftì kbH8jK6hác nữzz4J8Ba thì...
Ruồi TbH8jK6râu zz4J8Bnhìn lên:
- ÔngRG hãPnX3Fty nóRGi vớiPnX3Ft linPnX3Fth mụcRG rằngRG tôPnX3Fti chỉzz4J8B muốnRG ởPnX3Ft mộtzz4J8B mìzz4J8Bnh. TôbH8jK6i khRGông zz4J8Bcó bạnbH8jK6 bPnX3Ftè mbH8jK6à cũPnX3Ftng chẳngPnX3Ft nRGhắn RGgì cả.
- Nhưngzz4J8B ôngPnX3Ft cRGũng muốRGn PnX3Ftxưng tộbH8jK6i bH8jK6(3) chứ.
- PnX3FtTôi bH8jK6là ngườiRG RGvô thPnX3Ftần. TôibH8jK6 zz4J8Bchẳng muzz4J8Bốn PnX3Ftgì khbH8jK6ác hzz4J8Bơn ngPnX3Ftoài viRGệc đượcbH8jK6 ybH8jK6ên tĩnh.
Ruồi RGTrâu nRGói vớPnX3Fti giọngRG đơnbH8jK6 điệRGu, bìnRGh thản,RG kPnX3Fthông cbH8jK6ó vẻRG gìRG làRG khizz4J8Bêu khzz4J8Bích hoặcPnX3Ft bựcPnX3Ft dbH8jK6ọc, rồizz4J8B tbH8jK6ừ từRG qubH8jK6ay góbH8jK6t bướRGc rzz4J8Ba cửPnX3Fta. NhưngPnX3Ft bH8jK6ra zz4J8Bđến cửabH8jK6 RGthì anzz4J8Bh PnX3Ftlại dừngRG bước:
- Ôzz4J8Bng đạizz4J8B tá,bH8jK6 tôPnX3Fti còbH8jK6n qzz4J8Buên PnX3Ftmột việPnX3Ftc. TôibH8jK6 chbH8jK6ỉ RGyêu cầzz4J8Bu ôngbH8jK6 chibH8jK6ếu cRGố mộtRG đRGiều là:zz4J8B sbH8jK6áng mzz4J8Bai RGxin zz4J8Bông bH8jK6đừng đểRG zz4J8Bcho họPnX3Ft tróizz4J8B hoặcRG bịtzz4J8B mắzz4J8Bt PnX3Fttôi. PnX3FtTôi zz4J8Bsẽ đứbH8jK6ng yên.
*
* *
Tới sábH8jK6ng ngàybH8jK6 tPnX3Fthứ tưbH8jK6, kzz4J8Bhi bH8jK6mặt trRGời vừzz4J8Ba ló,zz4J8B Rzz4J8Buồi TrPnX3Ftâu đbH8jK6ã bbH8jK6ị RGdẫn bH8jK6ra sânRG. AbH8jK6nh khRGập zz4J8Bkhiễng rbH8jK6õ PnX3Ftnét hbH8jK6ơn mRGọi khzz4J8Bi. DựaRG PnX3Fthẳn bH8jK6vào PnX3Fttay vzz4J8Biên độibH8jK6, Ruồizz4J8B TrPnX3Ftâu lêRG bRGước, rõbH8jK6 ràzz4J8Bng vớiRG vẻzz4J8B khPnX3Ftó kbH8jK6hăn bH8jK6và đauPnX3Ft đớn.
Nhưng mọiPnX3Ft PnX3Ftvẻ phụczz4J8B tùPnX3Ftng mỏzz4J8Bi mbH8jK6ệt PnX3Ftđã bbH8jK6iến mấzz4J8Bt trPnX3Ftên mzz4J8Bặt anbH8jK6h. NhữngRG nbH8jK6ỗi PnX3Ftkinh hoànzz4J8Bg mRGa qPnX3Ftuái RGđã đánhbH8jK6 zz4J8Bgục azz4J8Bnh trbH8jK6ong cảnhzz4J8B tịchzz4J8B liPnX3Ftêu, cRGùng nhữngzz4J8B ảozz4J8B ảnhzz4J8B vbH8jK6à zz4J8Bnhững giấPnX3Ftc mbH8jK6ơ tbH8jK6rong tPnX3Fthế giớiRG âPnX3Ftm PnX3Ftu nPnX3Ftay đềuRG đãRG tabH8jK6n thebH8jK6o đêmbH8jK6 tốiPnX3Ft. NbH8jK6gay sRGau PnX3Ftlúc vầPnX3Ftng đôngRG toảbH8jK6 sángbH8jK6, khzz4J8Bi RuồiPnX3Ft TrPnX3Ftâu pzz4J8Bhải đzz4J8Bối diệnPnX3Ft vớibH8jK6 kẻPnX3Ft PnX3Ftthù, thìbH8jK6 zz4J8Btinh thầnbH8jK6 chiRGến đấPnX3Ftu czz4J8Bủa anPnX3Fth đRGã trỗiRG dzz4J8Bậy, bH8jK6anh kRGhông cóRG gRGì sbH8jK6ợ zz4J8Bhãi cả.
Trước bPnX3Ftức tườngRG zz4J8Bleo đầPnX3Fty dPnX3Ftây thườngbH8jK6 xbH8jK6uân, sbH8jK6áu taPnX3Fty szz4J8Búng đưzz4J8Bợc RGlệnh PnX3Ftchọn đPnX3Fti hàRGnh quyRGết PnX3Ftđã dànzz4J8B thàzz4J8Bnh hànRGg ngPnX3Ftang. ĐâbH8jK6y czz4J8Bhính zz4J8Blà bứPnX3Ftc tRGường nứtzz4J8B nẻbH8jK6 vzz4J8Bà đổzz4J8B nátPnX3Ft màzz4J8B anbH8jK6h PnX3Ftđã trèRGo xuzz4J8Bống tRGrong cáiPnX3Ft zz4J8Bđêm bấbH8jK6t hạnhbH8jK6 ấPnX3Fty đểzz4J8B PnX3Fthòng trzz4J8Bốn thPnX3Ftoát. Mấzz4J8By ngưPnX3Ftời línhbH8jK6 đứngbH8jK6 ngzz4J8Bhiêm, tabH8jK6y RGcầm zz4J8Bsúng bH8jK6mà vẫnRG zz4J8Brưng RGrưng nưPnX3Ftớc mRGắt. HbH8jK6ọ RGcảm thấyPnX3Ft đibH8jK6ều zz4J8Bkinh kPnX3Fthủng ngzz4J8Boài bH8jK6sức tưởngzz4J8B tượngRG kPnX3Fthi nghRGĩ rằnRGg chínzz4J8Bh RGtay mìnhPnX3Ft phảRGi giPnX3Ftết RubH8jK6ồi Trâu.PnX3Ft Cozz4J8Bn ngườizz4J8B RGcó nhữnRGg câuPnX3Ft ứngbH8jK6 đốibH8jK6 sắPnX3Ftc sảozz4J8B, cbH8jK6ó tPnX3Ftiếng cbH8jK6ười bH8jK6vui bấtbH8jK6 tuRGyệt, zz4J8Bcó tinRGh tRGhần dũngRG cảmRG cRGhói lọRGi vRGà dRGễ RGlan truyềzz4J8Bn RGấy đãzz4J8B nRGhư mộtbH8jK6 tRGia nắngPnX3Ft ấmzz4J8B sbH8jK6oi rọizz4J8B vzz4J8Bào cuộcRG PnX3Ftđời bH8jK6u áRGm, buRGồn PnX3Ftthảm củazz4J8B họ.PnX3Ft VậybH8jK6 bH8jK6mà gRGiờ zz4J8Bđây coPnX3Ftn ngườiRG ấyzz4J8B bH8jK6phải PnX3Ftchết, RGphải chếtPnX3Ft vzz4J8Bì chbH8jK6ính tzz4J8Bay họ,zz4J8B nhbH8jK6ư thếbH8jK6 zz4J8Bkhác nàzz4J8Bo hbH8jK6ọ sắzz4J8Bp phzz4J8Bải tbH8jK6rông thấyPnX3Ft mặtRG bH8jK6trời bH8jK6chói lọibH8jK6 phPnX3Ftụt tắt.
Một lỗPnX3Ft huyệPnX3Ftt dướiRG gốPnX3Ftc mộtRG câyPnX3Ft vảPnX3Ft czz4J8Bao PnX3Ftlớn đaRGng cbH8jK6hờ đợiPnX3Ft RPnX3Ftuồi Trâu.bH8jK6 LỗbH8jK6 huyệtPnX3Ft đóPnX3Ft dRGo nzz4J8Bhững bzz4J8Bàn PnX3Fttay khônRGg tìnPnX3Fth bH8jK6nguyện đãbH8jK6 đàzz4J8Bo zz4J8Bnên đêPnX3Ftm qPnX3Ftua zz4J8Bvà RGvới nhữzz4J8Bng gizz4J8Bọt nướcRG mPnX3Ftắt rơiPnX3Ft trêbH8jK6n nhPnX3Ftững PnX3Ftbàn RGxẻng. ĐibH8jK6 nganzz4J8Bg quPnX3Fta đózz4J8B, RuồiRG TRGrâu mỉmRG cườizz4J8B nhìnRG PnX3Ftlỗ huRGyệt tốiRG đenzz4J8B, nbH8jK6hìn nhữPnX3Ftng ngọPnX3Ftn PnX3Ftcỏ héRGo tàzz4J8Bn PnX3Ftbên cạnhPnX3Ft hubH8jK6yệt. PnX3FtAnh khoazz4J8Bn kRGhoái hbH8jK6ít mộtzz4J8B hơbH8jK6i dRGài đbH8jK6ể tRGhưởng zz4J8Bthức bH8jK6mùi RGthơm củazz4J8B vạbH8jK6t đấRGt bH8jK6mới zz4J8Btinh khôi.
Khi đếnzz4J8B bH8jK6gần thbH8jK6ân cbH8jK6ây, vibH8jK6ên độbH8jK6i đứbH8jK6ng sữngbH8jK6 lRGại. RuồRGi Trâuzz4J8B ngoảPnX3Ftnh lạibH8jK6 zz4J8Bnhìn anRGh tbH8jK6a, bH8jK6rồi nPnX3Ftở mbH8jK6ột bH8jK6nụ cười:
- bH8jK6Tôi đzz4J8Bứng PnX3Ftđây phảibH8jK6 chRGăng, ônRGg đội?
Viên độzz4J8Bi nízz4J8Bn lặngzz4J8B gậtRG đầu.zz4J8B ARGnh tbH8jK6a nghRGẹn nbH8jK6gào, tiPnX3Ftếc rằngbH8jK6 đãbH8jK6 kzz4J8Bhông nRGói đượcPnX3Ft mPnX3Ftột lờiRG nàobH8jK6, víPnX3Ft dbH8jK6ù lờRGi nPnX3Ftói nzz4J8Bày bH8jK6có thểRG bH8jK6cứu sốRGng đbH8jK6ược RuồiPnX3Ft TrRGâu. TronbH8jK6g bH8jK6sân đãRG PnX3Fttề tbH8jK6ựu RGđông đbH8jK6ủ RGcả: vibH8jK6ên GiPnX3Ftám bPnX3Ftinh, cháubH8jK6 hRGắn, zz4J8Bviên trbH8jK6ung PnX3Ftuý zz4J8Bkỵ bH8jK6binh zz4J8Blàm PnX3Ftnhiệm vụzz4J8B zz4J8Bchỉ hPnX3Ftuy việczz4J8B hànhPnX3Ft quyzz4J8Bết, ngườiPnX3Ft zz4J8By RGsĩ bH8jK6và mộPnX3Ftt bH8jK6linh mụczz4J8B. HbH8jK6ọ bưPnX3Ftớc lênzz4J8B vớzz4J8Bi zz4J8Bnhững bzz4J8Bộ zz4J8Bmặt ngbH8jK6hiêm trzz4J8Bọng, nhưngzz4J8B zz4J8Bđã bH8jK6nửa phầnbH8jK6 sượngRG PnX3Ftsùng tPnX3Ftrước PnX3Ftcặp mắtzz4J8B tưzz4J8Bơi bH8jK6cười PnX3Ftvà sánPnX3Ftg ngờRGi RGvẻ RGngạo PnX3Ftnghễ zz4J8Bcủa RuồiRG Trâu.
- Chào...RG czz4J8Bhào PnX3Ftcác quRGý ônzz4J8Bg! bH8jK6Ái chàPnX3Ft, cảPnX3Ft ChbH8jK6a tRGuyên uPnX3Ftý tônbH8jK6 kínzz4J8Bh (1bH8jK6) PnX3Ftcũng dRGậy sbH8jK6ớm PnX3Ftthế cơbH8jK6 à!PnX3Ft... ĐạibH8jK6 uý,PnX3Ft RGông czz4J8Bó mạRGnh zz4J8Bgiỏi kzz4J8Bhông? ChắcRG bH8jK6đối vớizz4J8B ông,zz4J8B zz4J8Bcuộc gặpzz4J8B gỡbH8jK6 hômzz4J8B naPnX3Fty củaRG chúnRGg tPnX3Fta zz4J8Bsẽ dzz4J8Bễ cbH8jK6hịu hzz4J8Bơn lầPnX3Ftn trướzz4J8Bc phbH8jK6ải kPnX3Fthông ạ?RG ÀbH8jK6, tPnX3Ftôi thấyPnX3Ft cánhbH8jK6 bH8jK6tay ônzz4J8Bg bH8jK6vẫn cPnX3Ftòn băngbH8jK6 zz4J8Bbó trbH8jK6eo trưzz4J8Bớc ngựcRG kìaRG! CbH8jK6hỉ tạiRG zz4J8Blần trưRGớc tôPnX3Fti bRGắn hụtRG đózz4J8B thzz4J8Bôi. Nhữnzz4J8Bg tabH8jK6y thPnX3Ftiện bH8jK6xạ nàRGy chắPnX3Ftc bắnRG kháPnX3Ft hơn...zz4J8B phảPnX3Fti không,zz4J8B cázz4J8Bc bạn?
RuồibH8jK6 RGTrâu đưaPnX3Ft zz4J8Bmắt nhìRGn mộtzz4J8B lRGượt nhữngRG bộPnX3Ft PnX3Ftmặt zz4J8Bủ dộtzz4J8B cPnX3Ftủa mấzz4J8By ngườzz4J8Bi lính:
- DPnX3Ftù PnX3Ftsao lầnPnX3Ft nàbH8jK6y PnX3Ftkhông phảiPnX3Ft bbH8jK6ăng zz4J8Bbó trePnX3Fto trướzz4J8Bc ngPnX3Ftực nữbH8jK6a đâu.RG Nào!PnX3Ft PnX3FtNào! SabH8jK6o vẻPnX3Ft mặtbH8jK6 cábH8jK6c bRGạn trôngzz4J8B zz4J8Bthiểu nãPnX3Fto PnX3Ftđến thếbH8jK6? Nghiêzz4J8Bm! zz4J8BVà bắnzz4J8B bH8jK6cho thậzz4J8Bt trúngbH8jK6 vàobH8jK6 nàoRG. RPnX3Ftồi cbH8jK6ác bzz4J8Bạn sẽPnX3Ft PnX3Ftcó nhiềPnX3Ftu việcPnX3Ft PnX3Ftphải lzz4J8Bàm, mzz4J8Bà cPnX3Ftứ nhưRG thRGế nPnX3Ftày khôzz4J8Bng bRGiết cbH8jK6ó làRGm nổiPnX3Ft kRGhông. BâRGy gzz4J8Biờ PnX3Ftcác bạPnX3Ftn đượcRG quyềzz4J8Bn tPnX3Ftập trướcRG PnX3Ftthì cRGòn gbH8jK6ì bằng.
- PnX3FtHỡi con...
VRGị lizz4J8Bnh mụczz4J8B tiếnzz4J8B lzz4J8Bên ngắRGt lờPnX3Fti anhzz4J8B. NhPnX3Ftững ngưzz4J8Bời kbH8jK6hác đềbH8jK6u lRGùi zz4J8Blại phíaPnX3Ft sRGau, RGđể mặcRG RGhai ngườiPnX3Ft vớibH8jK6 nhau.
- Chỉzz4J8B czz4J8Bòn íbH8jK6t pbH8jK6hút nữRGa lRGà cobH8jK6n bH8jK6sẽ vềPnX3Ft vớRGi ĐấPnX3Ftng SánPnX3Ftg TRGạo (2zz4J8B) zz4J8Bra czz4J8Bon. NhbH8jK6ững gRGiây phbH8jK6út cuốRGi czz4J8Bùng nàyzz4J8B lRGà dànPnX3Fth zz4J8Bcho PnX3Ftcon đểzz4J8B ănRG nănbH8jK6 zz4J8Bsám hối,bH8jK6 czz4J8Bon cbH8jK6hớ bH8jK6nên RGdùng vàbH8jK6o việcPnX3Ft nàPnX3Fto PnX3Ftkhác. ChPnX3Fta xRGin conzz4J8B, bH8jK6con RGthử nPnX3Ftghĩ zz4J8Bxem, nếuPnX3Ft chzz4J8Bết bH8jK6mà khônzz4J8Bg đưPnX3Ftợc chịuzz4J8B phéPnX3Ftp giảRGi tộizz4J8B, lzz4J8Bòng RGcòn hzz4J8Bung dữbH8jK6 RGthì đángzz4J8B bH8jK6sợ biếPnX3Ftt babH8jK6o! ChờPnX3Ft đếnPnX3Ft khbH8jK6i cbH8jK6on đứngRG trưbH8jK6ớc ĐbH8jK6ấng PhánPnX3Ft Xézz4J8Bt (PnX3Ft3) củaRG bH8jK6con zz4J8Bthì lbH8jK6úc ấyzz4J8B bH8jK6ăn nzz4J8Băn đãPnX3Ft muộnzz4J8B rồi.bH8jK6 PnX3FtSắp lPnX3Ftại zz4J8Bgần ngabH8jK6i bPnX3Ftáu vôzz4J8B czz4J8Bùng tônzz4J8B ngzz4J8Bhiêm củaRG zz4J8BNgười mbH8jK6à zz4J8Bcon vẫnzz4J8B cbH8jK6ứ cườibH8jK6 zz4J8Bđùa nhưzz4J8B bH8jK6thế đượcbH8jK6 sao?
- CườiPnX3Ft đùaPnX3Ft ưzz4J8B, thPnX3Ftưa bH8jK6cha tôbH8jK6n kRGính? Tôizz4J8B tưởngPnX3Ft cáibH8jK6 bàiRG gibH8jK6áo lýRG cỏbH8jK6n bH8jK6con ấRGy chỉzz4J8B đPnX3Ftể cRGho nhữnbH8jK6g ngưzz4J8Bời cbH8jK6ùng phíazz4J8B vớiRG cbH8jK6ha nzz4J8Bghe tRGhôi chứ!PnX3Ft BPnX3Ftao giờRG đếnzz4J8B lượtbH8jK6 chzz4J8Búng tôi,RG chúngbH8jK6 tPnX3Ftôi sẽbH8jK6 RGdùng trọnRGg pházz4J8Bo cRGhứ cbH8jK6hẳng dùngzz4J8B đếnPnX3Ft dRGăm khPnX3Ftẩu zz4J8Bsúng khaPnX3Fti hRGậu PnX3Ftcũ kỹbH8jK6 nàyPnX3Ft đRGâu! VRGà lúcRG bấyzz4J8B giờzz4J8B cábH8jK6c bH8jK6vị bH8jK6sẽ thbH8jK6ấy chúngbH8jK6 tôiRG cườizz4J8B đùazz4J8B đếnPnX3Ft đâu.
- Cáczz4J8B czz4J8Bon sẽzz4J8B bH8jK6dùng tzz4J8Brọng pháRGo ư?RG ÔiRG! Thzz4J8Bật lPnX3Ftà vPnX3Ftô bH8jK6phúc cRGho cozz4J8Bn qbH8jK6uá! Czz4J8Bon vẫnRG bH8jK6chưa zz4J8Bhiểu rPnX3Ftằng zz4J8Bcon đRGang đứngRG trênPnX3Ft bờPnX3Ft vựcbH8jK6 thẳmRG đzz4J8Báng sợzz4J8B nzz4J8Bhư thếRG PnX3Ftnào haPnX3Fty sao?
Ruồzz4J8Bi Trzz4J8Bâu nRGgoái đbH8jK6ầu nhìzz4J8Bn lbH8jK6ỗ huyệPnX3Ftt mởPnX3Ft bH8jK6rộng szz4J8Bau lưngPnX3Ft mình.
- VậRGy cbH8jK6ha... zz4J8Bcha tônzz4J8B kPnX3Ftính tưbH8jK6ởng bH8jK6rằng RGđặt đượcbH8jK6 tPnX3Ftôi xuốngPnX3Ft đấyzz4J8B PnX3Ftlà xzz4J8Bong chuyệnbH8jK6 vPnX3Ftới tbH8jK6ôi rồibH8jK6 haRGy saozz4J8B? zz4J8BCó lẽPnX3Ft cácbH8jK6 bH8jK6vị cbH8jK6òn PnX3Ftchặn zz4J8Bmột phzz4J8Biến đbH8jK6á lPnX3Ftên bH8jK6mồ tôbH8jK6i đbH8jK6ể zz4J8B"ba nzz4J8Bgày sPnX3Ftau" tRGôi... tôzz4J8Bi khỏiRG sốnRGg lạbH8jK6i cbH8jK6hứ gìbH8jK6? (4zz4J8B) RGChớ sợzz4J8B, Czz4J8Bha tôRGn kíRGnh RGạ! TôiPnX3Ft szz4J8Bẽ khzz4J8Bông zz4J8Bxâm phạmRG PnX3Ftvào quyPnX3Ftền zz4J8Bcủa cácRG RGvị trobH8jK6ng nPnX3Fthững trRGò dPnX3Ftiễn kịchPnX3Ft RGrẻ tiềnbH8jK6 zz4J8Bnày đâu.PnX3Ft ĐbH8jK6ặt PnX3Fttôi xbH8jK6uống đâuzz4J8B, tôPnX3Fti sẽRG nằbH8jK6m yêbH8jK6n PnX3Ftở đấyPnX3Ft nhPnX3Ftư mộtRG RGcon... czz4J8Bon zz4J8Bchuột vậPnX3Fty. NhưngPnX3Ft, dRGù saPnX3Fto bH8jK6mặc lòngzz4J8B, chzz4J8Búng tôiRG vẫnRG szz4J8Bẽ dùRGng đếnPnX3Ft trọnbH8jK6g zz4J8Bpháo đấy.
zz4J8BVị PnX3Ftlinh mụRGc kêuzz4J8B lên:
- Ôzz4J8Bi! Lzz4J8Bạy RGChúa lzz4J8Bòng lànhRG vôzz4J8B cPnX3Ftùng! XibH8jK6n ChúbH8jK6a tRGha tộiPnX3Ft RGcho kẻbH8jK6 bấtPnX3Ft hạnhRG này!
Viên trunbH8jK6g zz4J8Buý kbH8jK6ỵ zz4J8Bbinh, giọzz4J8Bng bH8jK6ồ ồzz4J8B khấn:
- Amen!
CRGòn bH8jK6viên đzz4J8Bại tRGá vPnX3Ftà đPnX3Ftứa PnX3Ftcháu thRGì sùngRG PnX3Ftkính lzz4J8Bàm dấRGu bH8jK6thánh giá.
Thấy rõRG rằngRG khuyêbH8jK6n bảRGo nữazz4J8B cũnPnX3Ftg chRGẳng đibH8jK6 đzz4J8Bến đâuzz4J8B, bH8jK6vị lPnX3Ftinh mụcRG đbH8jK6ành phảbH8jK6i tbH8jK6ừ bỏRG côPnX3Ftng việcRG vPnX3Ftô kếtzz4J8B quảPnX3Ft bH8jK6của mình.PnX3Ft ÔngPnX3Ft bướcRG zz4J8Bsang bbH8jK6ên cạnh,PnX3Ft lắbH8jK6c đbH8jK6ầu, mRGồm lầmbH8jK6 rPnX3Ftầm cầuRG kinhbH8jK6. ChỉRG zz4J8Btrong phRGút chốcPnX3Ft, côPnX3Ftng vbH8jK6iệc chPnX3Ftuẩn PnX3Ftbị ngắnbH8jK6 gọnzz4J8B zz4J8Bvà RGđơn giảnPnX3Ft đPnX3Ftều zz4J8Bđã zz4J8Bđược hốizz4J8B PnX3Fthả RGlàm xonbH8jK6g. RGRuồi PnX3FtTrâu PnX3Ftra đứngPnX3Ft đúngbH8jK6 vzz4J8Bào chỗPnX3Ft bH8jK6của mìnPnX3Fth RGvà qzz4J8Buay lạiPnX3Ft thzz4J8Boáng nhìPnX3Ftn PnX3Ftlên zz4J8Bcảnh zz4J8Bhuy hoànPnX3Ftg cPnX3Fthói chazz4J8Bng zz4J8Bánh sRGáng vàPnX3Ftng vzz4J8Bà đỏPnX3Ft zz4J8Bcủa mặRGt trRGời zz4J8Bđang mzz4J8Bọc. MPnX3Ftột lPnX3Ftần nRGữa RuồibH8jK6 TrPnX3Ftâu lạibH8jK6 yêPnX3Ftu cầzz4J8Bu khôRGng bzz4J8Bịt mPnX3Ftắt. NRGhìn vbH8jK6ẻ mặtPnX3Ft nhưRG tházz4J8Bch tRGhức củabH8jK6 anhbH8jK6, vPnX3Ftiên PnX3Ftđại tábH8jK6 đànPnX3Fth miễzz4J8Bn cưRGỡng đồnbH8jK6g ýbH8jK6. CbH8jK6ả hzz4J8Bai nPnX3Ftgười đRGều quPnX3Ftên rằnzz4J8Bg bH8jK6như thếbH8jK6 họbH8jK6 cóRG tPnX3Fthể RGlàm ảnhPnX3Ft hưởngzz4J8B tớizz4J8B tinPnX3Fth thầnPnX3Ft quâzz4J8Bn sĩ.
Ruồi Trâuzz4J8B đứbH8jK6ng qbH8jK6uay RGthẳng RGmặt vềRG phíRGa hRGọ vàzz4J8B mbH8jK6ỉm cưPnX3Ftời. Nhữngzz4J8B cánRGh tPnX3Ftay cầmzz4J8B sRGúng RGrun lbH8jK6ên. APnX3Ftnh bảo:
- Tzz4J8Bôi hozz4J8Bàn RGtoàn sẵnzz4J8B zz4J8Bsàng rồi.
Viên tbH8jK6rung uýzz4J8B bướzz4J8Bc lêbH8jK6n phRGía trưRGớc, ngườibH8jK6 rzz4J8Bun RGrun vPnX3Ftì RGxúc độPnX3Ftng. Hắnzz4J8B cRGhưa hzz4J8Bề cbH8jK6hỉ huzz4J8By xửPnX3Ft bPnX3Ftắn babH8jK6o giờ.
- ChuRGẩn bị...RG RGNhằm! Bắn!
bH8jK6Ruồi TRGrâu hbH8jK6ơi lzz4J8Bạng ngườibH8jK6 zz4J8Bđi, nhưnbH8jK6g lấybH8jK6 ngbH8jK6ay lạiRG đượcRG thăzz4J8Bng bằng.zz4J8B RGMột viênzz4J8B đạnbH8jK6 bắnRG khôzz4J8Bng vữnRGg đPnX3Ftã sượtbH8jK6 tPnX3Ftrên zz4J8Bmá anhbH8jK6. VàRGi giọbH8jK6t mázz4J8Bu loabH8jK6ng RGtrên czz4J8Bổ zz4J8Báo trắngRG. MPnX3Ftột viênRG kzz4J8Bhác RGtrúng vàPnX3Fto cRGhân, phzz4J8Bía trzz4J8Bên đầuRG gối.PnX3Ft bH8jK6Khi khóizz4J8B tPnX3Ftan bH8jK6thì đámRG lRGính zz4J8Bthấy aPnX3Ftnh vbH8jK6ẫn đRGứng, PnX3Ftvẫn mỉmbH8jK6 cưzz4J8Bời nhưzz4J8B bH8jK6cũ vàzz4J8B bH8jK6đang lPnX3Ftấy PnX3Ftbàn tabH8jK6y tzz4J8Bàn tậPnX3Ftt quzz4J8Bệt máubH8jK6 trênRG má.
Anh nói:
- BắbH8jK6n xoàPnX3Ftng quábH8jK6 rồi,bH8jK6 cácRG zz4J8Bbạn ạ!
Giọng nóPnX3Fti tronzz4J8Bg trẻPnX3Fto vRGà khúzz4J8Bc triPnX3Ftết zz4J8Bcủa PnX3Ftanh khắRGc sâuzz4J8B RGvào tiRGm nhbH8jK6ững ngườiPnX3Ft línhzz4J8B khốnbH8jK6 khbH8jK6ổ đanzz4J8Bg zz4J8Bhết sứcbH8jK6 bbH8jK6àng PnX3Fthoàng vàPnX3Ft bốiPnX3Ft rối.
- CPnX3Ftác bạPnX3Ftn RGthử RGbắn lRGại xezz4J8Bm nào!
Toàn bộzz4J8B hàbH8jK6ng lPnX3Ftính đềPnX3Ftu rùngbH8jK6 mìnhbH8jK6 bH8jK6sởn gáyPnX3Ft vPnX3Ftà rêRGn rỉ.RG NgườibH8jK6 nàzz4J8Bo ngườibH8jK6 zz4J8Bnấy bH8jK6nhằm chbH8jK6ệch sbH8jK6ang bênRG RGcạnh, thầRGm mobH8jK6ng viêPnX3Ftn đạnzz4J8B kếtPnX3Ft bH8jK6liễu tRGính mRGệnh RuồiRG TrRGâu bH8jK6là củaPnX3Ft nzz4J8Bgười bênzz4J8B RGcạnh bH8jK6chứ khônbH8jK6g PnX3Ftphải củazz4J8B mìnRGh. RubH8jK6ồi TbH8jK6râu tbH8jK6hì vẫnzz4J8B czz4J8Bứ đbH8jK6ứng thảnRG nhiên,zz4J8B RGmỉm cưzz4J8Bời nhìPnX3Ftn họ.PnX3Ft HọRG chỉRG biênPnX3Ft cuộPnX3Ftc xửzz4J8B zz4J8Btử thàbH8jK6nh mộzz4J8Bt cuộcbH8jK6 giếtRG chbH8jK6óc PnX3Fttrong lPnX3Ftò mổ,zz4J8B vàPnX3Ft bâbH8jK6y gPnX3Ftiờ hzz4J8Bọ lạizz4J8B phảbH8jK6i bH8jK6làm lạibH8jK6 tPnX3Ftừ đầuPnX3Ft cáiPnX3Ft cPnX3Ftông PnX3Ftviệc ghêPnX3Ft rợnPnX3Ft nàPnX3Fty. ĐámRG línhzz4J8B độPnX3Ftt nzz4J8Bgột hoRGảng vía,PnX3Ft hRGọ bH8jK6hạ sRGúng zz4J8Bđứng PnX3Ftnghe nhữzz4J8Bng lờiPnX3Ft mắngPnX3Ft mỏzz4J8B vàRG RGchửi rủabH8jK6 zz4J8Bđiên cuồnPnX3Ftg củabH8jK6 cáczz4J8B viRGên sĩbH8jK6 quzz4J8Ban. HọRG sữPnX3Ftng zz4J8Bsờ vàbH8jK6 hãRGi hùngbH8jK6 giươRGng mắPnX3Ftt nhbH8jK6ìn ngưzz4J8Bời vừaPnX3Ft bịbH8jK6 họPnX3Ft bắPnX3Ftn màzz4J8B chẳnRGg hiểuzz4J8B sRGao ôzz4J8Bng RGta PnX3Ftvẫn khôbH8jK6ng chết.
Viên GiámbH8jK6 biPnX3Ftnh vunPnX3Ftg nắmbH8jK6 PnX3Ftđấm trướcbH8jK6 mặtRG họ.PnX3Ft HắnPnX3Ft lồzz4J8Bng lbH8jK6ộn qbH8jK6uát tháoPnX3Ft, bắtPnX3Ft họzz4J8B pRGhải đứngRG vbH8jK6ào zz4J8Bvị PnX3Fttrí, giRGương zz4J8Bsúng lêbH8jK6n vPnX3Ftà RGhối hPnX3Ftả làbH8jK6m PnX3Ftmau zz4J8Bcho xoRGng cRGhuyện. Nhưnzz4J8Bg chízz4J8Bnh hắnRG RGcũng hPnX3Ftoàn toàzz4J8Bn mấbH8jK6t tinzz4J8Bh thầnzz4J8B khôngPnX3Ft kPnX3Fthác PnX3Ftgì bọnzz4J8B líPnX3Ftnh. HắnbH8jK6 kbH8jK6hông dáRGm nhìPnX3Ftn vàRGo RGcái tRGhân hRGình khzz4J8Bủng khiếpPnX3Ft bH8jK6kia cứbH8jK6 đRGứng trơzz4J8B trơPnX3Ft mRGà bH8jK6không chịbH8jK6u nPnX3Ftgã zz4J8Bxuống. Hzz4J8Bắn PnX3Ftgiật PnX3Ftnảy mPnX3Ftình vzz4J8Bà rubH8jK6n bắnPnX3Ft zz4J8Blên RGkhi zz4J8Bnghe giPnX3Ftọng PnX3Ftchế giễubH8jK6 PnX3Ftcủa Ruồizz4J8B Trâu:
- ĐạbH8jK6i tábH8jK6, saRGo zz4J8Bsáng RGhôm nRGay ôbH8jK6ng bH8jK6lại đưzz4J8Ba rRGa mộbH8jK6t đbH8jK6ội lPnX3Ftính xoàngPnX3Ft thếPnX3Ft. Đểzz4J8B tôizz4J8B xbH8jK6em bH8jK6tôi cózz4J8B tbH8jK6hể bH8jK6điều kzz4J8Bhiển RGhọ kRGhá hơRGn khônzz4J8Bg! NàRGo, cPnX3Ftác bzz4J8Bạn! KìabH8jK6, bH8jK6cậu đứngbH8jK6 phRGía PnX3Ftbên bH8jK6trái kiazz4J8B, zz4J8Bnâng sPnX3Ftúng cabH8jK6o lbH8jK6ên chzz4J8Bứ! ChRGúc RGphúc PnX3Ftcho zz4J8Btấm zz4J8Blòng củaRG cậu,zz4J8B cậuRG bạzz4J8Bn ạPnX3Ft! TbH8jK6rong bH8jK6tay cậuzz4J8B PnX3Ftlà súnRGg trPnX3Ftận đấyPnX3Ft cRGhứ khônPnX3Ftg RGphải xoRGong chảozz4J8B đâubH8jK6 nhé!PnX3Ft NhắmPnX3Ft thẳnzz4J8Bg cảRG chưabH8jK6? zz4J8BNào, RGbây giờ...PnX3Ft bH8jK6chuẩn bị...PnX3Ft nhằm!...
Viên đạibH8jK6 tzz4J8Bá nhzz4J8Bảy PnX3Ftxổ lên,zz4J8B cướpbH8jK6 lờPnX3Fti anhzz4J8B, hét:
- Bắn!
ĐểPnX3Ft cRGho nPnX3Ftgười bPnX3Ftị zz4J8Bbắn tựbH8jK6 chỉPnX3Ft zz4J8Bhuy cubH8jK6ộc bH8jK6xử bắnzz4J8B củaPnX3Ft mìnzz4J8Bh thbH8jK6ì RGai PnX3Ftmà cbH8jK6hịu được.
Sau loạtbH8jK6 đạnRG lộnPnX3Ft xộPnX3Ftn vàbH8jK6 vPnX3Ftô tbH8jK6ổ chức,zz4J8B đámRG líPnX3Ftnh zz4J8Bbỏ hàngPnX3Ft RGngũ ruPnX3Ftn rẩzz4J8By đứngbH8jK6 túmbH8jK6 tụbH8jK6m zz4J8Blại RGvới nhauPnX3Ft, mzz4J8Bắt zz4J8Bngơ nRGgác, bH8jK6sững zz4J8Bsờ nhìnzz4J8B vềzz4J8B PnX3Ftphía trướbH8jK6c. MộtPnX3Ft bH8jK6tên bH8jK6lính tzz4J8Bhậm chíPnX3Ft bH8jK6còn khônPnX3Ftg bấmRG còRG, quănbH8jK6g súnRGg, ngồiPnX3Ft PnX3Ftsụp xuốPnX3Ftng đấtzz4J8B màPnX3Ft rzz4J8Bên rỉ:
- TôiPnX3Ft chịuRG thôRGi, tPnX3Ftôi chzz4J8Bịu thôi!
Khói dầnzz4J8B tanPnX3Ft, babH8jK6y lênzz4J8B hoàPnX3Ft vbH8jK6ào áPnX3Ftnh RGnắng lzz4J8Be lbH8jK6ói củzz4J8Ba zz4J8Bban bH8jK6mai. HọPnX3Ft thấRGy RubH8jK6ồi zz4J8BTrâu ngãRG raRG, bH8jK6họ cPnX3Ftòn tbH8jK6hấy làPnX3Ft RuồPnX3Fti Trzz4J8Bâu vẫnzz4J8B zz4J8Bchưa czz4J8Bhết. PhúRGt đầuPnX3Ft tiêzz4J8Bn cảRG RGquan lẫnRG línRGh đứngRG RGim nhRGư PnX3Ftđã RGhoá đRGá màPnX3Ft RGnhìn mộbH8jK6t vậtzz4J8B gìbH8jK6 RGdễ sPnX3Ftợ đazz4J8Bng lzz4J8Băn lộn,RG zz4J8Bquằn quạibH8jK6 RGtrên mặtzz4J8B đất.
Rồi PnX3Ftcả ngườzz4J8Bi zz4J8By sĩzz4J8B RGvà viêPnX3Ftn đạizz4J8B tázz4J8B czz4J8Bùng kzz4J8Bêu lênPnX3Ft cbH8jK6hạy PnX3Ftào đếnzz4J8B chỗPnX3Ft RRGuồi TrâRGu vìzz4J8B RGhọ thPnX3Ftấy azz4J8Bnh vẫnPnX3Ft lPnX3Ftết mộbH8jK6t chRGân, quỳPnX3Ft zz4J8Blên màPnX3Ft nhbH8jK6ỏm dzz4J8Bậy, vẫnbH8jK6 nhìnbH8jK6 vRGào toáPnX3Ftn línPnX3Fth vàPnX3Ft vẫPnX3Ftn cườRGi lên:
- Lzz4J8Bại bắnzz4J8B trượzz4J8Bt bH8jK6rồi! BắbH8jK6n... bH8jK6lại điRG, bH8jK6các bạbH8jK6n! zz4J8B... RGĐể xeRGm... nRGếu RGcác bạnRG khônzz4J8Bg thể...
Ruồi TRGrâu bỗngPnX3Ft lzz4J8Bảo PnX3Ftđảo rồibH8jK6 nRGgã vbH8jK6ật sabH8jK6ng mộtbH8jK6 bêPnX3Ftn tbH8jK6rên bbH8jK6ãi cỏ.
Viên đạPnX3Fti bH8jK6tá khẽbH8jK6 hỏi:
- RGÔng ấyzz4J8B cPnX3Fthết chưa?
NgườibH8jK6 zz4J8By sbH8jK6ĩ quỳPnX3Ft gPnX3Ftối, đặtbH8jK6 RGtay PnX3Ftlên bH8jK6chiếc sơPnX3Ft bH8jK6mi đẫmRG zz4J8Bmáu củabH8jK6 RRGuồi Trâu,zz4J8B trảzz4J8B lời:
- Chắczz4J8B vzz4J8Bậy... TRGạ ơnPnX3Ft Chúa!
Viên đạiRG tbH8jK6á nbH8jK6hắc theo:
- TạPnX3Ft PnX3Ftơn bH8jK6Chúa! Tzz4J8Bhế lRGà xong!
Đứa cháuzz4J8B kéozz4J8B zz4J8Btay áoRG hắn:
- ChPnX3Ftú ơi.zz4J8B.. HồngRG zz4J8By giáoPnX3Ft cPnX3Fthủ đến!PnX3Ft NgàRGi đaPnX3Ftng đứngbH8jK6 bH8jK6ở cổnzz4J8Bg vbH8jK6à cPnX3Ftứ đòzz4J8Bi zz4J8Bvào đây.
- PnX3FtCái gRGì? KhPnX3Ftông, kbH8jK6hông được..RG. PnX3Fttôi khôngbH8jK6 chbH8jK6o zz4J8Bvào đưRGợc! BRGọn líRGnh gzz4J8Bác đâuPnX3Ft zz4J8Bcả PnX3Ftrồi? ThbH8jK6ưa ĐbH8jK6ức HồngbH8jK6 y...
Cửa mởPnX3Ft rồiPnX3Ft bH8jK6lại zz4J8Bđóng. Mông-ta-PnX3Ftne-li đãRG đPnX3Ftứng trobH8jK6ng sâPnX3Ftn, bH8jK6đôi mắtPnX3Ft zz4J8Bđầy kinPnX3Fth hoàngbH8jK6, trừngzz4J8B tbH8jK6rừng nhzz4J8Bìn bH8jK6về phízz4J8Ba trước.
- ThbH8jK6ưa ĐbH8jK6ức HRGồng bH8jK6y! TbH8jK6ôi xRGin ngài..PnX3Ft. cảnhbH8jK6 nàybH8jK6 nRGgài xePnX3Ftm bPnX3Ftất tiệPnX3Ftn! Việczz4J8B hàbH8jK6nh quRGyết vPnX3Ftừa kếtPnX3Ft tzz4J8Bhúc, bH8jK6thi hàbH8jK6i còPnX3Ftn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- PnX3FtTôi đếnzz4J8B nhìzz4J8Bn nzz4J8Bó mộzz4J8Bt chút.
Giọng nóibH8jK6 vàzz4J8B bH8jK6cả bộPnX3Ft dạngRG PnX3Ftcủa Mông-tbH8jK6a-ne-li tronbH8jK6g RGphút ấPnX3Fty zz4J8Bđã khRGiến bH8jK6cho RGviên GiámPnX3Ft binRGh phảibH8jK6 sửngzz4J8B sốbH8jK6t, ôzz4J8Bng PnX3Ftta nhRGư PnX3Ftmột kẻzz4J8B mRGộng du.
Một nRGgười líPnX3Ftnh bỗnbH8jK6g kbH8jK6êu lên:
- Ốzz4J8Bi, lạyPnX3Ft zz4J8BChúa tôi!
ViPnX3Ftên GPnX3Ftiám binRGh qRGuay nRGgoắt bH8jK6lại nhìn.
Quả RGnhiên thế!
Tấm thRGân đbH8jK6ẫm mPnX3Ftáu trêRGn bPnX3Ftãi bH8jK6cỏ lạRGi RGmột lRGần nữbH8jK6a vậtRG vRGã zz4J8Bvà rPnX3Ftên rỉ.
Người bH8jK6y sĩPnX3Ft ngzz4J8Bồi sụpzz4J8B zz4J8Bxuống, kzz4J8Bê đầuzz4J8B bH8jK6kẻ hấpPnX3Ft hốiPnX3Ft lênPnX3Ft PnX3Ftđùi mình.
Ông tbH8jK6a tuyệtRG vọRGng kzz4J8Bêu lên:
- NRGhanh lên!PnX3Ft PnX3FtNhanh lêRGn, quPnX3Ftân dPnX3Ftã manzz4J8B! ChbH8jK6o ônRGg RGta chbH8jK6ết hẳPnX3Ftn đRGi, RGvì PnX3Ftơn ChúaPnX3Ft! ĐểbH8jK6 thếbH8jK6 PnX3Ftnày tbH8jK6ội nghiệpRG quá!
MbH8jK6áu chảybH8jK6 tbH8jK6úa PnX3Ftra hRGai bànRG PnX3Fttay ngườiPnX3Ft RGy sĩ.zz4J8B RPnX3Ftun lẩyzz4J8B bẩyRG từzz4J8B đầPnX3Ftu PnX3Ftđến chân,RG ôngzz4J8B tPnX3Fta cRGố gPnX3Ftiữ yênbH8jK6 thânbH8jK6 hìnhzz4J8B còRGn đRGang gzz4J8Biãy gzz4J8Biụa. bH8jK6Trong kbH8jK6hi ôngPnX3Ft tRGa đaRGng cuốngRG quPnX3Ftýt quabH8jK6y nhìbH8jK6n tbH8jK6ứ pPnX3Fthía đểRG zz4J8Bcầu monPnX3Ftg gRGiúp đỡ,PnX3Ft vịzz4J8B bH8jK6linh mụzz4J8Bc czz4J8Búi xuốngPnX3Ft PnX3Ftqua vRGai PnX3Ftông, kệPnX3Ft tượngzz4J8B ChúbH8jK6a chịuRG nạnRG vzz4J8Bào đôiRG môPnX3Fti RGngười bH8jK6hấp hối.
- NhbH8jK6ân danbH8jK6h PnX3FtChúa chzz4J8Ba, Chúzz4J8Ba con...
Ruồi Tzz4J8Brâu tzz4J8Bựa lênzz4J8B zz4J8Bđùi ngRGười RGy szz4J8Bĩ, nhỏmPnX3Ft dậy,PnX3Ft mắtPnX3Ft RGmở tPnX3Fto nPnX3Fthìn chRGòng chọRGc vàRGo RGtượng zz4J8BChúa chịuzz4J8B nzz4J8Bạn. RồiPnX3Ft PnX3Ftgữa bầRGu tịchPnX3Ft mbH8jK6ịch câbH8jK6m lắnPnX3Ftg vàRG băngzz4J8B giáPnX3Ft PnX3Ftấy, zz4J8Banh PnX3Fttừ tRGừ gbH8jK6iơ PnX3Ftcánh tazz4J8By phảbH8jK6i bịPnX3Ft bắnzz4J8B PnX3Ftgãy lênbH8jK6, vàPnX3Ft gRGạt chiếzz4J8Bc tRGượng thPnX3Ftánh giábH8jK6 razz4J8B. Mộzz4J8Bt vếtPnX3Ft mRGáu đỏRG tưPnX3Ftơi vPnX3Ftấy trêzz4J8Bn mặtPnX3Ft tượng.
- Padre..zz4J8B. ChbH8jK6úa TrbH8jK6ời... cbH8jK6ủa cPnX3Ftha... tRGhoả mãbH8jK6n PnX3Ftrồi chứ?
Đầu bH8jK6anh lPnX3Ftả xbH8jK6uống cánRGh taPnX3Fty ngưbH8jK6ời PnX3Fty sĩ.
*
* *
zz4J8B- TPnX3Fthưa ĐứcPnX3Ft Hồnzz4J8Bg y?
Thấy HồngbH8jK6 RGy giáobH8jK6 chủPnX3Ft vẫnRG chưabH8jK6 tỉnhRG zz4J8Bgiấc kzz4J8Binh hoànPnX3Ftg, đạibH8jK6 tRGá Pherarzz4J8Bi lạbH8jK6i gRGọi tzz4J8Bo hơn:
- ThưaPnX3Ft ĐứcbH8jK6 HồngbH8jK6 y!
Mông-ta-ne-li PnX3Ftnhìn lên:
- NRGó czz4J8Bhết rồi.
- VângbH8jK6, chếtbH8jK6 hẳnPnX3Ft zz4J8Brồi, bH8jK6thưa bH8jK6Đức Hồngzz4J8B yPnX3Ft. XbH8jK6in zz4J8Bngài PnX3Ftra thbH8jK6ôi chRGứ ạ?..bH8jK6. RGCảnh tượngRG nbH8jK6ày rzz4J8Bùng rợnPnX3Ft lắm...
- zz4J8BNó chếzz4J8Bt PnX3Ftrồi bH8jK6- bH8jK6Mông-ta-ne-li nhắczz4J8B lạiPnX3Ft vàPnX3Ft mPnX3Ftột PnX3Ftlần nRGữa nbH8jK6hìn xubH8jK6ống mặtPnX3Ft bH8jK6Ruồi TrPnX3Ftâu zz4J8B- RGTa đãRG sờbH8jK6 vàbH8jK6o ngườiPnX3Ft nóbH8jK6 màzz4J8B RGnay nzz4J8Bó chếRGt mấtzz4J8B rồPnX3Fti (1).
Viên RGtrung RGuý xìPnX3Ft xàPnX3Fto mộPnX3Ftt giọngzz4J8B khinbH8jK6h bạc:
- NPnX3Ftửa táPnX3Ft đPnX3Ftạn vàRGo ngPnX3Ftười, ôngRG tzz4J8Ba còbH8jK6n monbH8jK6g chRGờ zz4J8Bgì nữa?
Người zz4J8By sPnX3Ftĩ cũngRG zz4J8Bthì tRGhào đáPnX3Ftp lại:
- CbH8jK6hắc ôzz4J8Bng ấzz4J8By zz4J8Bkinh hãizz4J8B vPnX3Ftì bH8jK6trông thấzz4J8By máu.
Viên GiPnX3Ftám bPnX3Ftinh kbH8jK6iên quybH8jK6ết kRGéo taRGy Mông-ta-ne-li:
- XPnX3Ftin RGĐức HPnX3Ftồng zz4J8By đừngPnX3Ft nbH8jK6hìn RGhắn nữa.zz4J8B NgàiPnX3Ft cPnX3Ftho phRGép zz4J8Bcha tuyPnX3Ftên uýPnX3Ft đRGưa ngbH8jK6ài bH8jK6về chPnX3Ftứ ạ?
- PhảibH8jK6... tôiRG về.
Mông-ta-ne-li từzz4J8B bH8jK6từ qubH8jK6ay zz4J8Bgót rzz4J8Ba zz4J8Bkhỏi bãzz4J8Bi cỏRG đẫmzz4J8B mzz4J8Báu màRG bướzz4J8Bc zz4J8Bra ngoàizz4J8B, vịzz4J8B bH8jK6linh mzz4J8Bục RGvà viêPnX3Ftn độiPnX3Ft tRGheo sRGau. RGĐến cổngzz4J8B, zz4J8Bông RGta dừngbH8jK6 bướczz4J8B vàbH8jK6 vbH8jK6ẫn ngoáPnX3Fti zz4J8Blại nhPnX3Ftìn vớizz4J8B cặRGp mắRGt kinRGh ngạcRG vàPnX3Ft đờRG đẫzz4J8Bn nhưPnX3Ft mắtRG mộPnX3Ftt cRGon ma.
- zz4J8BNó chRGết rồi.
*
* *
Mấy tbH8jK6iếng RGđồng hồRG sauPnX3Ft, MábH8jK6c-cô-nê đếbH8jK6n căPnX3Ftn PnX3Ftnhà nbH8jK6hỏ trênRG sườRGn đRGồi RGđể bábH8jK6o bH8jK6cho Mác-ti-nPnX3Fti bRGiết lRGà anzz4J8Bh khRGỏi phảiRG hPnX3Fty bH8jK6sinh thânPnX3Ft mbH8jK6ình mRGột cábH8jK6ch vôbH8jK6 ícPnX3Fth nữa.
Kế hzz4J8Boạch bH8jK6giải cứuPnX3Ft cbH8jK6ho RuồRGi TrâPnX3Ftu lầPnX3Ftn thứbH8jK6 bH8jK6hai PnX3Ftđã chbH8jK6uẩn bRGị xzz4J8Bong, bởRGi vRGì lầRGn nàybH8jK6 bRGố RGtrí đơbH8jK6n giảzz4J8Bn zz4J8Bhơn lầRGn trướcbH8jK6 nhiềuzz4J8B. Họzz4J8B quyếtzz4J8B zz4J8Bđịnh đbH8jK6ến sángRG hPnX3Ftôm saPnX3Ftu, RGkhi đzz4J8Bám rướcRG "MìnPnX3Fth RGThánh" diễbH8jK6u quPnX3Fta bH8jK6chân đồiRG trêPnX3Ftn bH8jK6có phzz4J8Báo đPnX3Ftài, bH8jK6Mác-ti-ni sẽbH8jK6 bH8jK6từ troPnX3Ftng đámPnX3Ft bH8jK6đông tiênzz4J8B lêPnX3Ftn trước,PnX3Ft rútRG súngbH8jK6 ngắbH8jK6n giấubH8jK6 tPnX3Ftrong ngựcPnX3Ft áRGo PnX3Ftra, bắnzz4J8B zz4J8Bvào mặRGt viêbH8jK6n GiábH8jK6m binhPnX3Ft. NhânbH8jK6 lúRGc lbH8jK6ộn xộzz4J8Bn, PnX3Fthai mươibH8jK6 ngườbH8jK6i đầyzz4J8B đủzz4J8B khzz4J8Bí gbH8jK6iới sRGẽ thìzz4J8Bnh lìzz4J8Bnh xônPnX3Ftg tớbH8jK6i cổng,zz4J8B đáPnX3Ftnh pháRG tzz4J8Bới zz4J8Btận thábH8jK6p canbH8jK6h, dùngPnX3Ft vPnX3Ftũ lựRGc zz4J8Bbắt giữbH8jK6 zz4J8Btên giữRG chzz4J8Bìa khPnX3Ftoá ngRGục, buộPnX3Ftc nóRG phRGải mởzz4J8B cửbH8jK6a xàPnX3Ft limPnX3Ft, cõngbH8jK6 RRGuồi TrâRGu RGra PnX3Ftvà bắnPnX3Ft chzz4J8Bết hoặcRG PnX3Ftchế RGngự bấbH8jK6t cứPnX3Ft kẻzz4J8B PnX3Ftnào địzz4J8Bnh cảnzz4J8B đường.zz4J8B PnX3FtRa bH8jK6đến zz4J8Bcổng họRG sẽPnX3Ft PnX3Ftvừa đzz4J8Bánh vừaPnX3Ft rút,PnX3Ft đồngbH8jK6 thờibH8jK6 yểRGm RGhộ chRGo bH8jK6một toánPnX3Ft dânRG buônRG lậuRG thứPnX3Ft RGhai cóPnX3Ft bH8jK6vũ trazz4J8Bng vàbH8jK6 cưỡbH8jK6i zz4J8Bngựa đếzz4J8Bn PnX3Ftđể đemzz4J8B RuồiRG TrbH8jK6âu tớiPnX3Ft chỗbH8jK6 bH8jK6ẩn PnX3Ftnấp RGan toPnX3Ftàn trzz4J8Bên núbH8jK6i cao.
Trong RGnhóm bH8jK6cốt cánPnX3Ft chỉRG cbH8jK6ó Giêzz4J8B- PnX3Ftma lzz4J8Bà khôngbH8jK6 biếtRG tízz4J8B gìbH8jK6 vềPnX3Ft kếzz4J8B PnX3Fthoạch zz4J8Bnày. MáPnX3Ftc-ti-ni đãPnX3Ft cbH8jK6ó nzz4J8Bguyện vRGọng bH8jK6đặc bbH8jK6iệt yêuzz4J8B cbH8jK6ầu PnX3Ftkhông đểRG chPnX3Fto chbH8jK6ị biPnX3Ftết. PnX3FtAnh bảo:
- ChẳngPnX3Ft mấyPnX3Ft chốcRG chzz4J8Bị ấybH8jK6 vỡRG tbH8jK6im rbH8jK6a mất.
Vừa thấyRG RGMác-cô-nê đbH8jK6ến cổnbH8jK6g, Mác-ti-nibH8jK6 bH8jK6đã mởRG cửaPnX3Ft kíbH8jK6nh, bưRGớc rRGa hiêbH8jK6n đón:
- CRGó tbH8jK6in gìbH8jK6 khôRGng, Mác-côbH8jK6-nê? Ôi!...
Mác-cô-nê kPnX3Fthông trPnX3Ftả lời,PnX3Ft RGchỉ hấtbH8jK6 chiếzz4J8Bc mPnX3Ftũ zz4J8Brơm RGrộng vànhPnX3Ft rbH8jK6a bH8jK6sau gáy.
Họ cbH8jK6ùng nbH8jK6hau ngồbH8jK6i zz4J8Bdưới máizz4J8B hiên.
Không azz4J8Bi nPnX3Ftói mRGột lời.PnX3Ft Nhưngzz4J8B cRGhỉ thozz4J8Báng nhPnX3Ftìn vẻbH8jK6 zz4J8Bmặt ẩPnX3Ftn dướizz4J8B vànhRG bH8jK6mũ khbH8jK6i Mác-cô-bH8jK6nê bướczz4J8B zz4J8Bvào, Mác-ti-nizz4J8B cũRGng RGđã hiểuPnX3Ft zz4J8Brõ tìnhbH8jK6 hình.
MRGột hồizz4J8B PnX3Ftim lzz4J8Bặng dPnX3Ftài. Cuốizz4J8B cùng,PnX3Ft anbH8jK6h hỏi:
- XảyPnX3Ft rPnX3Fta lRGúc nzz4J8Bào thế?
Chính PnX3Fttai zz4J8Banh RGtự nPnX3Ftghe, Mác-bH8jK6ti-ni cũbH8jK6ng đãzz4J8B thấyRG giọPnX3Ftng nóRGi cPnX3Ftủa mìzz4J8Bnh uểbH8jK6 zz4J8Boải vàPnX3Ft cháRGn ngáRGn RGnhư cảPnX3Ft tzz4J8Bhế giớiRG này.
- bH8jK6Sáng nabH8jK6y, zz4J8Blúc rạnPnX3Ftg đôRGng. Vizz4J8Bên độibH8jK6 PnX3Ftcho RGtôi biếRGt. AnbH8jK6h tPnX3Fta cózz4J8B mặtbH8jK6 ởbH8jK6 đózz4J8B, tzz4J8Brông rPnX3Ftõ cả.
Mác-ti-ni nhìbH8jK6n xzz4J8Buống, rứtRG đứtRG đoRGạn chỉRG vướngbH8jK6 PnX3Ftở zz4J8Btay áo.
Mọi sựPnX3Ft đPnX3Ftều lbH8jK6à hzz4J8Bư khônbH8jK6g bH8jK6(1). ChPnX3Ftuyện nàyzz4J8B cbH8jK6ũng bH8jK6là hRGư kzz4J8Bhông nốbH8jK6t. ĐáPnX3Ftng lẽRG bH8jK6ngày PnX3Ftmai bH8jK6anh sẽbH8jK6 phảiRG cRGhết. VbH8jK6ậy zz4J8Bmà bâbH8jK6y giờbH8jK6 zz4J8Bthế giớPnX3Fti RGmơ ướcRG củbH8jK6a lònbH8jK6g RGanh PnX3Ftđã tRGan đi,PnX3Ft hệtzz4J8B zz4J8Bnhư cábH8jK6i zz4J8Bthế bH8jK6giới thầnzz4J8B tiênPnX3Ft củzz4J8Ba nhPnX3Ftững RGgiấc bH8jK6mộng vPnX3Ftàng lúPnX3Ftc hoànPnX3Ftg hbH8jK6ôn tazz4J8Bn đRGi PnX3Ftkhi mzz4J8Bàn đêbH8jK6m buôngPnX3Ft xuốnRGg. vàzz4J8B zz4J8Banh đzz4J8Bã bịPnX3Ft đuổiPnX3Ft bậtbH8jK6 trởbH8jK6 lạizz4J8B bH8jK6với bH8jK6cái thPnX3Ftế zz4J8Bgiới buồPnX3Ftn tẻbH8jK6, lầnzz4J8B hbH8jK6ồi PnX3Ftngày nàbH8jK6y qbH8jK6ua zz4J8Btháng khác,RG cábH8jK6i tbH8jK6hế giớiPnX3Ft cRGủa Gơ-RGrát-xi-ni zz4J8Bvà GaliRG, củaPnX3Ft mậbH8jK6t mRGã bH8jK6và RGnhững bH8jK6bài vPnX3Ftăn châPnX3Ftm PnX3Ftbiếm, củaPnX3Ft nhữngbH8jK6 cuộczz4J8B czz4J8Bãi bH8jK6vã giRGữa cázz4J8Bc đzz4J8Bồng chRGí troRGng đảnRGg, củabH8jK6 nhRGững mưuzz4J8B szz4J8Bâu chưzz4J8Bớc hiểPnX3Ftm củabH8jK6 bọnzz4J8B mậtbH8jK6 thámzz4J8B ÁoPnX3Ft, RGvà nRGói chzz4J8Bung làzz4J8B PnX3Ftcủa cáibH8jK6 cbH8jK6ối xbH8jK6ay (2zz4J8B) côngPnX3Ft tbH8jK6ác hàngzz4J8B ngàbH8jK6y khiếnbH8jK6 coPnX3Ftn tizz4J8Bm PnX3Ftchán bH8jK6ngắt. GiờRG đây,RG RPnX3Ftuồi TbH8jK6râu cRGhết zz4J8Bđi làmzz4J8B cPnX3Ftho dướizz4J8B đázz4J8By tâmPnX3Ft hồnbH8jK6 abH8jK6nh chỉRG bH8jK6còn lRGà mộzz4J8Bt khoảRGng trốngRG rỗRGng lớn,bH8jK6 mộtbH8jK6 khoảnPnX3Ftg PnX3Fttrống khôbH8jK6ng cPnX3Ftó gìPnX3Ft bH8jK6và khôngbH8jK6 zz4J8Bai lấRGp nổi.
Ngzz4J8Bhe bH8jK6có tiếngRG zz4J8Bai đanPnX3Ftg hỏibH8jK6 bH8jK6mình, zz4J8BMác-ti-ni ngẩngbH8jK6 đầuPnX3Ft ngạcbH8jK6 nhiêzz4J8Bn, kbH8jK6hông biếtbH8jK6 bâzz4J8By giờbH8jK6 bH8jK6còn zz4J8Bcó chuybH8jK6ện PnX3Ftgì đángRG RGmất côzz4J8Bng PnX3Ftbàn luậRGn nữabH8jK6 đây.
- ARGnh vừaPnX3Ft nóbH8jK6i gzz4J8Bì vậy?
- TôiPnX3Ft đangPnX3Ft zz4J8Bbảo làRG RGtất nhiênPnX3Ft anRGh sẽbH8jK6 nóiPnX3Ft PnX3Ftcho chịRG bH8jK6ấy bbH8jK6iết chứ?
Sự sốngbH8jK6 cùnRGg vớibH8jK6 nzz4J8Bỗi ghzz4J8Bê bH8jK6sợ vềRG RGsự sống,RG đbH8jK6ã tbH8jK6rở lạizz4J8B trzz4J8Bên gươngRG mặtzz4J8B Mác-ti-bH8jK6ni. AnPnX3Fth kêbH8jK6u lên:
- LàbH8jK6m sabH8jK6o RGđi nóPnX3Fti chbH8jK6o cPnX3Fthị bH8jK6ấy zz4J8Bbiết được.bH8jK6 bH8jK6Như thRGế kházz4J8Bc nàPnX3Fto azz4J8Bnh bH8jK6bảo RGđi đRGến đâbH8jK6m chếtzz4J8B RGchị ấy.PnX3Ft RGÔi, zz4J8Btôi RGbiết nóiPnX3Ft thPnX3Ftế nPnX3Ftào vớRGi chịzz4J8B RGấy bâzz4J8By giờ?zz4J8B zz4J8BTôi nózz4J8Bi sbH8jK6ao bâyzz4J8B giờ?
Mác-ti-nizz4J8B RGđưa lzz4J8Bại tazz4J8By lPnX3Ftên bưbH8jK6ng kíRGn mắtPnX3Ft. Nhưng,bH8jK6 bH8jK6tuy khôngRG nhìnzz4J8B, PnX3Ftanh bH8jK6vẫn zz4J8Bcảm thấzz4J8By MábH8jK6c-cô-nê bH8jK6bỗng nhiêRGn giậtzz4J8B mzz4J8Bình. AnRGh bH8jK6ngẩng đzz4J8Bầu nbH8jK6hìn lên.zz4J8B GibH8jK6ê- bH8jK6ma PnX3Ftđã zz4J8Bđứng nRGgay tbH8jK6rước cửa.
Chị nói:
- TrRGê-da-rê, aPnX3Ftnh PnX3Ftđã nPnX3Ftghe tibH8jK6n chzz4J8Bưa? zz4J8BThế bH8jK6là hết,bH8jK6 cRGhúng đãPnX3Ft bắnPnX3Ft zz4J8Bchết anbH8jK6h ấzz4J8By rồi.
-----------
(1) PnX3FtNguyên PnX3Ftvăn lPnX3Ftà "tbH8jK6heo SwisRGs guardzz4J8Bs", tzz4J8Bức Độizz4J8B cậRGn vệPnX3Ft TRGhuỵ Sĩ,PnX3Ft vìRG độiPnX3Ft cậnRG vệzz4J8B RGtrong cRGác đRGặc zz4J8Bkhu thuộczz4J8B zz4J8BGiáo RGhoàng bH8jK6có lệzz4J8B RGđặc biệtRG tRGhuê tuyểnPnX3Ft ngbH8jK6ười PnX3FtThuỵ Sĩzz4J8B lzz4J8Bàm cậnbH8jK6 vệ.
(2) Linzz4J8Bh mRGục chPnX3Ftuyên việcbH8jK6 PnX3Ftgiảng đạo,zz4J8B lbH8jK6àm bH8jK6phép đạoRG tronRGg cáRGc tPnX3Ftrại bH8jK6giam (nzz4J8Bhà tbH8jK6ù), bệzz4J8Bnh viện,bH8jK6 trườngzz4J8B bH8jK6học, quâzz4J8Bn PnX3Ftđội. ThưPnX3Ftờng PnX3Ftgọi làbH8jK6 RGcha tuyRGên uý.
(3) RGTo confbH8jK6ess, confessiRGon (tPnX3Ftiếng Anh)zz4J8B: cũngRG zz4J8Blà thRGú tộbH8jK6i, tbH8jK6ự thú.
(1PnX3Ft) RGHis bH8jK6Reverence (tiếnRGg APnX3Ftnh): cácPnX3Fth PnX3Ftxưng hôzz4J8B zz4J8Bkính trRGọng đPnX3Ftối vớibH8jK6 lzz4J8Binh mục.
(2) YouRGr MaRGker (RGtiếng AnhPnX3Ft): cPnX3Ftũng bH8jK6là Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.