You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà ánsG6u2Y bibj9VGknh mởsG6u2Y sG6u2Yvào sbj9VGkáng thứbj9VGk ba.
Phiên tosG6u2Yà nSeXEkkày rấtsG6u2Y ngắnSeXEkk FEvà FEđơn giản.bj9VGk ĐSeXEkkó chbj9VGkỉ FElà mbj9VGkột hìSeXEkknh thứcFE trốsG6u2Yng rbj9VGkỗng dFEiễn rsG6u2Ya sG6u2Ykhông bj9VGkquá haSeXEkki bj9VGkmươi phFEút. TFEhật vsG6u2Yậy, SeXEkkcó cầnSeXEkk gSeXEkkì phảibj9VGk mSeXEkkất nhiềuSeXEkk tbj9VGkhời gFEiờ? KhônSeXEkkg đượFEc quySeXEkkền bSeXEkkào chữsG6u2Ya FEgì cảsG6u2Y. ĐứngsG6u2Y rSeXEkka làmSeXEkk chứngsG6u2Y, chFEỉ cóSeXEkk tbj9VGkên mậsG6u2Yt bj9VGkthám sG6u2Yvà sG6u2Ytên SeXEkksĩ sG6u2Yquan SeXEkkbị thươsG6u2Yng, cùngbj9VGk vFEới mấSeXEkky tbj9VGkên lính.FE FEBản psG6u2Yhán FEquyết bj9VGkđã SeXEkkđược thảobj9VGk sẵnFE từFE trướcsG6u2Y, Môbj9VGkng-ta-ne-li đbj9VGkã csG6u2Yó thôngFE báobj9VGk FEđồng bj9VGký mộtSeXEkk cácFEh FEkhông bj9VGkchính tFEhức nbj9VGkhững gìFE họsG6u2Y yêbj9VGku cầu.FE bj9VGkCác qubj9VGkan toàsG6u2Y lFEà viSeXEkkên bj9VGkđại tFEá PherarisG6u2Y, mộtFE thiếubj9VGk tábj9VGk sG6u2Ykỵ binbj9VGkh đsG6u2Yịa pFEhương vSeXEkkà habj9VGki sFEĩ quFEan trobj9VGkng đFEội FEcận vệbj9VGk củasG6u2Y SeXEkkGiáo hoànFEg (1FE), họsG6u2Y FEchẳng bj9VGkcó việcsG6u2Y gsG6u2Yì nhiềbj9VGku đểbj9VGk SeXEkklàm cSeXEkkả. HSeXEkkọ đbj9VGkọc tFEo bảnsG6u2Y csG6u2Yáo trạFEng, rồbj9VGki nhữsG6u2Yng ngườisG6u2Y làmsG6u2Y SeXEkkchứng đứsG6u2Yng lFEên nêusG6u2Y cbj9VGkhứng cứ.sG6u2Y Sbj9VGkau đóbj9VGk họsG6u2Y kýbj9VGk bj9VGktên FEvào sG6u2Ybản phFEán qbj9VGkuyết rồSeXEkki lấFEy bj9VGkgiọng nghiêFEm trabj9VGkng SeXEkkđọc cFEho bbj9VGkị cáoSeXEkk nghsG6u2Ye. RuồFEi TrâFEu lặngFE lbj9VGkẽ nghsG6u2Ye bSeXEkkản án.FE VFEà, bj9VGktheo hìnhsG6u2Y bj9VGkthức sG6u2Ythông thường,sG6u2Y khFEi sG6u2Yngười sG6u2Yta hỏbj9VGki cSeXEkkó phátFE biFEểu gFEì kSeXEkkhông, ansG6u2Yh cFEhỉ vộiSeXEkk vFEã xsG6u2Yua tSeXEkkay gSeXEkkạt SeXEkkđi. SeXEkkGiấu tronsG6u2Yg ngSeXEkkực anSeXEkkh SeXEkklà csG6u2Yhiếc mSeXEkkùi bj9VGkxoa sG6u2Ymà MFEông-ta-ne-li đãsG6u2Y đánhSeXEkk rơbj9VGki. SuốFEt đêmsG6u2Y sG6u2Yqua bj9VGkanh đsG6u2Yã hSeXEkkôn FEvà khóSeXEkkc chibj9VGkếc khăsG6u2Yn đFEó SeXEkknhư hôbj9VGkn bj9VGkvà khsG6u2Yóc mộbj9VGkt sbj9VGkinh linhSeXEkk. GiờFE đâbj9VGky gươnbj9VGkg mặsG6u2Yt anbj9VGkh xanSeXEkkh xsG6u2Yao sG6u2Yvà tSeXEkkhờ FEthẫn, vbj9VGkà FEmắt ansG6u2Yh vẫnbj9VGk còsG6u2Yn ngấnSeXEkk lệ.SeXEkk Hbj9VGkai tibj9VGkếng "Xửbj9VGk bFEắn" chẳnsG6u2Yg tsG6u2Yác đFEộng gìSeXEkk đếnSeXEkk anFEh. SeXEkkKhi nFEghe hbj9VGkai tiếnSeXEkkg ấySeXEkk, abj9VGknh chbj9VGkỉ SeXEkkmở SeXEkkto đFEồng tửsG6u2Y trbj9VGkong đôSeXEkki mắtbj9VGk, vàbj9VGk chỉFE cSeXEkkó thếbj9VGk thôi!
Khi mọFEi thủbj9VGk tụcSeXEkk FEđã xonSeXEkkg, vFEiên Gbj9VGkiám biFEnh FEra lệnh:
- FEĐưa bj9VGkông tsG6u2Ya vsG6u2Yề phòsG6u2Yng giam.
Viên độiFE sG6u2Ycố cbj9VGkầm nướFEc mắtFE, sờFE SeXEkkvào thâSeXEkkn hFEình SeXEkkim phăngSeXEkk psG6u2Yhắc sG6u2Yấy. RusG6u2Yồi TrsG6u2Yâu hơbj9VGki giậFEt mìsG6u2Ynh bj9VGkngoảnh lại.
- À,SeXEkk phảFEi! Tôibj9VGk qbj9VGkuên mất.
NéFEt mFEặt vsG6u2Yiên Gibj9VGkám FEbinh phảngsG6u2Y phsG6u2Yất mộtFE vbj9VGkẻ gìSeXEkk SeXEkknhư FElà thươngsG6u2Y hại.sG6u2Y Hắnbj9VGk tsG6u2Ya bảnFE cbj9VGkhất cũFEng khFEông phảSeXEkki lbj9VGkà mộtbj9VGk bj9VGkngười đFEộc ácSeXEkk sG6u2Yvà vFEai tSeXEkkrò hắnFE phSeXEkkải đóSeXEkkng msG6u2Yấy tuFEần nFEay làbj9VGkm bj9VGkcho cFEhính hSeXEkkắn sG6u2Ytrong FEthâm bj9VGktâm cũSeXEkkng tFEhấy ngượngFE ngùngbj9VGk. bj9VGkGiờ đâSeXEkky khFEi đSeXEkkã đượcbj9VGk việFEc FEcủa mìnhSeXEkk, hFEắn SeXEkksẵn lònbj9VGkg nhSeXEkkân nhượFEng SeXEkktrong mọiFE chuFEyện nhỏFE nFEào thuộsG6u2Yc qSeXEkkuyền hắn.
Đưa mFEắt nhìFEn cFEánh taSeXEkky sG6u2Ythâm tsG6u2Yím sưnFEg phồFEng bj9VGkcủa RuồisG6u2Y sG6u2YTrâu, hSeXEkkắn bảo:
- sG6u2YCác ôFEng khsG6u2Yông cầnbj9VGk cùbj9VGkm nữasG6u2Y cũbj9VGkng FEđược. CóFE thểSeXEkk chFEo ônSeXEkkg sG6u2Yta FEtrở sG6u2Ylại phòngSeXEkk gSeXEkkiam cũ.
Rồi FEquay vềsG6u2Y FEphía đSeXEkkứa cháu,SeXEkk hFEắn FEnói thêm:
- BuồngFE gbj9VGkiam tSeXEkkử tùsG6u2Y ẩmFE bj9VGkướt bj9VGkvà âmbj9VGk sG6u2Yu quá.bj9VGk Đâbj9VGky thựSeXEkkc FEra sG6u2Ycũng chỉSeXEkk lsG6u2Yà sG6u2Yvấn đềsG6u2Y sG6u2Ythủ tFEục mbj9VGkà thôi.
Hắn bốFEi rốisG6u2Y hFEo lênbj9VGk sG6u2Ymấy tiếnsG6u2Yg vFEà bj9VGkđổi sG6u2Ychân đứng.bj9VGk RsG6u2Yồi hắnbj9VGk bFEỗng FEgọi bj9VGkgiật têsG6u2Yn đSeXEkkội vFEừa gbj9VGkiải SeXEkkRuồi TrsG6u2Yâu rFEa tFEới cửa.
- ÔFEng đội,sG6u2Y chSeXEkkờ mộtsG6u2Y cbj9VGkhút. TôSeXEkki mbj9VGkuốn sG6u2Ynói vớSeXEkki ôFEng SeXEkkta FEmấy câu!
Ruồi TrâuSeXEkk đứngbj9VGk iSeXEkkm khôngsG6u2Y SeXEkknhúc nhíchbj9VGk. bj9VGkHình sG6u2Ynhư tiếSeXEkkng nósG6u2Yi bj9VGkcủa PherarSeXEkki khôngbj9VGk lọtFE FEvào tabj9VGki anh.
- SeXEkkÔng cbj9VGkó muốnsG6u2Y nhắsG6u2Yn gsG6u2Yì vớisG6u2Y bSeXEkkạn bj9VGkbè bj9VGkvà FEthân thícbj9VGkh ksG6u2Yhông?... SeXEkkTôi chắFEc ôFEng cósG6u2Y ngSeXEkkười thâbj9VGkn chứ?
Không mộtSeXEkk tiếngFE SeXEkktrả lời.
- VSeXEkkậy ônSeXEkkg cbj9VGkứ ngSeXEkkhĩ đisG6u2Y rồiSeXEkk nóbj9VGki vSeXEkkới tôsG6u2Yi hoặcSeXEkk vớiSeXEkk liFEnh mụcsG6u2Y tuyêFEn uýbj9VGk SeXEkk(2). TsG6u2Yôi sẽsG6u2Y đônSeXEkk sG6u2Yđốc thựcFE hiệnSeXEkk lờibj9VGk nhắnsG6u2Y củasG6u2Y sG6u2Yông. NhưngFE tốsG6u2Yt hbj9VGkơn lSeXEkkà ôsG6u2Yng nhắnsG6u2Y lsG6u2Yại bj9VGkcha SeXEkktuyên uýFE. SeXEkkCha đếbj9VGkn nbj9VGkgay bâybj9VGk giờFE vàsG6u2Y sẽSeXEkk ởbj9VGk vớFEi ônFEg suốSeXEkkt đêFEm FEnay. Nếubj9VGk SeXEkkông SeXEkkcòn cóSeXEkk nguySeXEkkện vọnSeXEkkg gSeXEkkì kbj9VGkhác nữaFE thì...
Ruồi bj9VGkTrâu FEnhìn lên:
- Ôbj9VGkng hãSeXEkky SeXEkknói vớbj9VGki linsG6u2Yh mụFEc bj9VGkrằng sG6u2Ytôi csG6u2Yhỉ muốnsG6u2Y ởFE mộSeXEkkt sG6u2Ymình. TSeXEkkôi khbj9VGkông cósG6u2Y bạsG6u2Yn SeXEkkbè sG6u2Ymà cũnFEg cbj9VGkhẳng nhắnSeXEkk FEgì cả.
sG6u2Y- NhưFEng ôSeXEkkng cũnFEg muốnFE xưbj9VGkng bj9VGktội bj9VGk(3) chứ.
- TôFEi sG6u2Ylà ngườFEi vFEô thần.SeXEkk SeXEkkTôi chbj9VGkẳng muốnFE SeXEkkgì kFEhác FEhơn ngoàFEi FEviệc đượcSeXEkk sG6u2Yyên tĩnh.
Ruồi Trâbj9VGku nóbj9VGki vớibj9VGk FEgiọng đơnSeXEkk đFEiệu, bìbj9VGknh thản,SeXEkk khôbj9VGkng csG6u2Yó bj9VGkvẻ gbj9VGkì SeXEkklà khibj9VGkêu khíchsG6u2Y sG6u2Yhoặc bựcsG6u2Y dọc,sG6u2Y rồiFE từSeXEkk FEtừ qsG6u2Yuay bj9VGkgót sG6u2Ybước SeXEkkra cửSeXEkka. NhưFEng rsG6u2Ya bj9VGkđến cửabj9VGk thFEì anSeXEkkh lạsG6u2Yi dbj9VGkừng bước:
- ÔnsG6u2Yg đạiFE FEtá, bj9VGktôi còSeXEkkn quêbj9VGkn mộtbj9VGk việc.bj9VGk Tôibj9VGk csG6u2Yhỉ bj9VGkyêu cầuFE ônbj9VGkg chFEiếu FEcố mộtFE điSeXEkkều làSeXEkk: ssG6u2Yáng mabj9VGki xiSeXEkkn sG6u2Yông đừnFEg đểSeXEkk chbj9VGko bj9VGkhọ tsG6u2Yrói hoặcFE bịtSeXEkk mắbj9VGkt bj9VGktôi. TôiSeXEkk sẽSeXEkk đứngbj9VGk yên.
*
* *
Tới sángbj9VGk ngàSeXEkky thứsG6u2Y tưFE, khFEi mặtFE trờFEi vừaSeXEkk SeXEkkló, Rubj9VGkồi Trbj9VGkâu đbj9VGkã bịSeXEkk FEdẫn rbj9VGka sân.sG6u2Y sG6u2YAnh khậpbj9VGk sG6u2Ykhiễng FErõ néFEt hơnbj9VGk mọisG6u2Y khFEi. DựaFE SeXEkkhẳn SeXEkkvào tFEay viêSeXEkkn đội,sG6u2Y RuồSeXEkki FETrâu bj9VGklê bước,bj9VGk rõbj9VGk ràngSeXEkk vớiFE vsG6u2Yẻ kFEhó khăbj9VGkn vàsG6u2Y đFEau đớn.
Nhưng mọiFE vSeXEkkẻ phFEục tùngsG6u2Y mỏiFE mệtsG6u2Y SeXEkkđã biếbj9VGkn mấtsG6u2Y trênFE mSeXEkkặt anhFE. NhữsG6u2Yng nỗibj9VGk kiFEnh hoàngSeXEkk mbj9VGka quáibj9VGk FEđã đánhsG6u2Y gụcSeXEkk aFEnh troFEng SeXEkkcảnh tịcbj9VGkh liFEêu, cbj9VGkùng nhữngFE ảosG6u2Y ảnhSeXEkk FEvà nhữngbj9VGk FEgiấc bj9VGkmơ troFEng thếsG6u2Y gbj9VGkiới âbj9VGkm sG6u2Yu nsG6u2Yay đềusG6u2Y đãbj9VGk tasG6u2Yn sG6u2Ytheo bj9VGkđêm tSeXEkkối. Ngabj9VGky sFEau sG6u2Ylúc vầngFE đôsG6u2Yng toFEả sángbj9VGk, khFEi Ruồibj9VGk TrsG6u2Yâu phảibj9VGk đốiFE diệnFE vớFEi kẻFE tsG6u2Yhù, thìFE tFEinh thSeXEkkần chiếnFE bj9VGkđấu củaFE SeXEkkanh đãbj9VGk trỗbj9VGki dậy,sG6u2Y aSeXEkknh khbj9VGkông FEcó bj9VGkgì sợsG6u2Y hãsG6u2Yi cả.
Trước bứsG6u2Yc tườnSeXEkkg lsG6u2Yeo đầSeXEkky dFEây thườngFE xuân,SeXEkk sG6u2Ysáu tasG6u2Yy SeXEkksúng đượcSeXEkk lbj9VGkệnh chFEọn đbj9VGki hàFEnh qFEuyết đãFE SeXEkkdàn thsG6u2Yành hàsG6u2Yng ngSeXEkkang. ĐâySeXEkk chínFEh làsG6u2Y bứbj9VGkc SeXEkktường nứbj9VGkt nẻFE bj9VGkvà đổsG6u2Y bj9VGknát msG6u2Yà ansG6u2Yh đãSeXEkk tsG6u2Yrèo FExuống tronFEg sG6u2Ycái đêmbj9VGk bSeXEkkất hSeXEkkạnh ấysG6u2Y đểSeXEkk hsG6u2Yòng trốSeXEkkn tsG6u2Yhoát. MsG6u2Yấy nSeXEkkgười lbj9VGkính đứngsG6u2Y nghiêsG6u2Ym, tsG6u2Yay cầsG6u2Ym bj9VGksúng màSeXEkk vẫFEn rưnSeXEkkg rưSeXEkkng nướcFE bj9VGkmắt. bj9VGkHọ cảmSeXEkk thấyFE điềubj9VGk SeXEkkkinh khủngFE ngoàiSeXEkk sứSeXEkkc tưởngsG6u2Y tượnSeXEkkg bj9VGkkhi nFEghĩ rFEằng cbj9VGkhính tbj9VGkay sG6u2Ymình phFEải SeXEkkgiết RuồiFE Trbj9VGkâu. SeXEkkCon ngườibj9VGk cSeXEkkó nhữSeXEkkng bj9VGkcâu ứngbj9VGk bj9VGkđối sắcSeXEkk sảo,bj9VGk csG6u2Yó tisG6u2Yếng csG6u2Yười vSeXEkkui SeXEkkbất SeXEkktuyệt, cSeXEkkó tinSeXEkkh thSeXEkkần dũngFE cảmFE chóisG6u2Y lọibj9VGk vàFE dsG6u2Yễ laFEn tbj9VGkruyền ấSeXEkky đãFE nhFEư mFEột tsG6u2Yia bj9VGknắng SeXEkkấm sFEoi rbj9VGkọi vàoSeXEkk cuộcsG6u2Y đSeXEkkời sG6u2Yu SeXEkkám, buSeXEkkồn thảFEm củaSeXEkk họ.SeXEkk VFEậy FEmà giờbj9VGk đâyFE cSeXEkkon ngườiFE ấySeXEkk pSeXEkkhải sG6u2Ychết, phảisG6u2Y cbj9VGkhết vìsG6u2Y chSeXEkkính tbj9VGkay họ,bj9VGk nSeXEkkhư sG6u2Ythế FEkhác nàbj9VGko họSeXEkk sắSeXEkkp pbj9VGkhải trônSeXEkkg thấFEy mặtSeXEkk trbj9VGkời cbj9VGkhói lọisG6u2Y phụSeXEkkt tắt.
SeXEkkMột lỗSeXEkk huyệtFE dướiFE gốcsG6u2Y mộtbj9VGk câySeXEkk vbj9VGkả cbj9VGkao lớnbj9VGk đangsG6u2Y chSeXEkkờ đợiFE RuồsG6u2Yi Trâbj9VGku. SeXEkkLỗ huyệFEt đóSeXEkk dsG6u2Yo nbj9VGkhững bj9VGkbàn tbj9VGkay khôFEng tbj9VGkình nguyệnFE FEđã đàsG6u2Yo nSeXEkkên đFEêm FEqua SeXEkkvà vsG6u2Yới bj9VGknhững sG6u2Ygiọt nướSeXEkkc mắtsG6u2Y rơbj9VGki trêbj9VGkn FEnhững FEbàn xẻng.bj9VGk ĐiSeXEkk ngaSeXEkkng qubj9VGka FEđó, bj9VGkRuồi SeXEkkTrâu mỉmbj9VGk cưFEời nhìFEn lsG6u2Yỗ huyệFEt tốiSeXEkk đen,sG6u2Y bj9VGknhìn nhữngFE nsG6u2Ygọn cbj9VGkỏ héoFE bj9VGktàn bênbj9VGk cFEạnh huyệbj9VGkt. AnFEh sG6u2Ykhoan khoáiSeXEkk SeXEkkhít mFEột hơSeXEkki dàFEi đSeXEkkể thưởngsG6u2Y bj9VGkthức mùbj9VGki tFEhơm FEcủa SeXEkkvạt đấtsG6u2Y mFEới tiSeXEkknh khôi.
Khi đếnsG6u2Y gầnbj9VGk thâsG6u2Yn cSeXEkkây, viFEên độiSeXEkk đứnFEg sữngbj9VGk lại.FE bj9VGkRuồi Trâubj9VGk ngsG6u2Yoảnh lạisG6u2Y nhSeXEkkìn FEanh taFE, rồsG6u2Yi nởbj9VGk mSeXEkkột nFEụ cười:
- TsG6u2Yôi đứngFE đâyFE phảiFE chăngsG6u2Y, bj9VGkông đội?
Viên độiFE bj9VGknín lặngFE gậtbj9VGk đầFEu. sG6u2YAnh sG6u2Yta ngSeXEkkhẹn ngàosG6u2Y, sG6u2Ytiếc rằnFEg đãSeXEkk khônSeXEkkg sG6u2Ynói đượcsG6u2Y mộSeXEkkt lSeXEkkời nàbj9VGko, SeXEkkví sG6u2Ydù lờsG6u2Yi sG6u2Ynói sG6u2Ynày bj9VGkcó tSeXEkkhể cứuFE SeXEkksống đưFEợc RuồiSeXEkk Trâbj9VGku. Tronbj9VGkg sâbj9VGkn đãbj9VGk tFEề tựSeXEkku đôFEng đủsG6u2Y cả:bj9VGk vFEiên GSeXEkkiám FEbinh, cSeXEkkháu hsG6u2Yắn, bj9VGkviên trunsG6u2Yg FEuý kỵFE SeXEkkbinh SeXEkklàm sG6u2Ynhiệm vụSeXEkk chFEỉ bj9VGkhuy bj9VGkviệc SeXEkkhành quyếtSeXEkk, ngFEười sG6u2Yy ssG6u2Yĩ vSeXEkkà mFEột lbj9VGkinh mục.SeXEkk HsG6u2Yọ bướcSeXEkk lsG6u2Yên vớiFE nhữFEng SeXEkkbộ bj9VGkmặt nghiêFEm trọbj9VGkng, nhưnFEg đãSeXEkk nửbj9VGka phầnFE bj9VGksượng sùngsG6u2Y trướbj9VGkc cặSeXEkkp mắtsG6u2Y tươiSeXEkk cườSeXEkki sG6u2Yvà sángSeXEkk ngờsG6u2Yi bj9VGkvẻ ngạFEo nghễbj9VGk cSeXEkkủa Rubj9VGkồi Trâu.
- CSeXEkkhào... sG6u2Ychào cásG6u2Yc quýbj9VGk ôFEng! ÁFEi cFEhà, cbj9VGkả FECha tuysG6u2Yên bj9VGkuý tFEôn ksG6u2Yính (FE1) cũnFEg dFEậy SeXEkksớm thếsG6u2Y sG6u2Ycơ à!...SeXEkk ĐạiSeXEkk FEuý, ôsG6u2Yng cósG6u2Y mạnSeXEkkh gsG6u2Yiỏi khônsG6u2Yg? Chắbj9VGkc đốbj9VGki vớibj9VGk ông,bj9VGk bj9VGkcuộc gặFEp gỡsG6u2Y hsG6u2Yôm nabj9VGky củabj9VGk chúngSeXEkk tsG6u2Ya bj9VGksẽ bj9VGkdễ chịusG6u2Y hơnbj9VGk lầnSeXEkk tsG6u2Yrước phbj9VGkải khôsG6u2Yng bj9VGkạ? ÀFE, tôFEi thSeXEkkấy cánhSeXEkk tFEay ônbj9VGkg vẫsG6u2Yn sG6u2Ycòn băngFE FEbó FEtreo tSeXEkkrước ngsG6u2Yực kìbj9VGka! sG6u2YChỉ sG6u2Ytại lsG6u2Yần trưsG6u2Yớc tôiSeXEkk SeXEkkbắn FEhụt đósG6u2Y thôsG6u2Yi. SeXEkkNhững tSeXEkkay thsG6u2Yiện xSeXEkkạ nàysG6u2Y SeXEkkchắc bắnbj9VGk sG6u2Ykhá hơn.SeXEkk.. pbj9VGkhải SeXEkkkhông, cbj9VGkác bạn?
Ruồi Trâubj9VGk SeXEkkđưa mắtSeXEkk nhìnsG6u2Y mộtbj9VGk lFEượt nhữnbj9VGkg bộsG6u2Y mặtSeXEkk ủsG6u2Y sG6u2Ydột SeXEkkcủa mấybj9VGk ngườibj9VGk lính:
- Dùbj9VGk sabj9VGko lầsG6u2Yn nSeXEkkày FEkhông phảiSeXEkk băngSeXEkk bSeXEkkó bj9VGktreo trướcbj9VGk ngựcFE nữaFE đSeXEkkâu. Nào!bj9VGk Nàobj9VGk! SSeXEkkao vbj9VGkẻ mặFEt cáFEc bFEạn trôngFE tsG6u2Yhiểu nsG6u2Yão đSeXEkkến thế?bj9VGk NghsG6u2Yiêm! Vàbj9VGk bắbj9VGkn cSeXEkkho tbj9VGkhật trsG6u2Yúng vàFEo nàobj9VGk. RồiSeXEkk FEcác bFEạn sẽsG6u2Y cSeXEkkó nFEhiều việcbj9VGk phảibj9VGk làmFE, mbj9VGkà FEcứ nhSeXEkkư bj9VGkthế nàyFE khônsG6u2Yg biếtSeXEkk bj9VGkcó lsG6u2Yàm SeXEkknổi sG6u2Ykhông. BâSeXEkky giSeXEkkờ cSeXEkkác bạSeXEkkn FEđược quybj9VGkền tậpbj9VGk trưFEớc SeXEkkthì còFEn sG6u2Ygì bằng.
- HỡisG6u2Y con...
Vị linFEh mSeXEkkục tFEiến lêsG6u2Yn nbj9VGkgắt lờiSeXEkk SeXEkkanh. NhữFEng ngườFEi khácsG6u2Y đsG6u2Yều lSeXEkkùi FElại phFEía sSeXEkkau, đểSeXEkk mbj9VGkặc hasG6u2Yi ngườisG6u2Y vbj9VGkới nhau.
- ChFEỉ còFEn ítbj9VGk phútsG6u2Y nữabj9VGk SeXEkklà cSeXEkkon FEsẽ sG6u2Yvề vFEới ĐấngsG6u2Y SángsG6u2Y FETạo SeXEkk(2) rFEa coSeXEkkn. NhữngSeXEkk gsG6u2Yiây phúbj9VGkt cSeXEkkuối cSeXEkkùng nàysG6u2Y làFE dàFEnh cFEho coSeXEkkn đểsG6u2Y sG6u2Yăn nSeXEkkăn SeXEkksám hFEối, cobj9VGkn cbj9VGkhớ nêFEn dFEùng vsG6u2Yào vbj9VGkiệc FEnào khác.FE ChSeXEkka xisG6u2Yn conSeXEkk, FEcon sG6u2Ythử nSeXEkkghĩ xemsG6u2Y, sG6u2Ynếu chếSeXEkkt màSeXEkk kbj9VGkhông đsG6u2Yược chịSeXEkku phéFEp gsG6u2Yiải tội,bj9VGk SeXEkklòng còFEn hunFEg dữFE tbj9VGkhì SeXEkkđáng sợSeXEkk biếtbj9VGk basG6u2Yo! CFEhờ đếnsG6u2Y kSeXEkkhi coSeXEkkn đứbj9VGkng trướcbj9VGk ĐFEấng PhFEán XétSeXEkk (sG6u2Y3) cbj9VGkủa cSeXEkkon tbj9VGkhì lúcSeXEkk SeXEkkấy sG6u2Yăn nFEăn bj9VGkđã muFEộn rsG6u2Yồi. bj9VGkSắp lạiSeXEkk SeXEkkgần FEngai báFEu vbj9VGkô cùngFE tSeXEkkôn bj9VGknghiêm củaSeXEkk NgườiFE màbj9VGk coFEn bj9VGkvẫn cứSeXEkk cườibj9VGk đùasG6u2Y nFEhư thếsG6u2Y đượcsG6u2Y sao?
- CườisG6u2Y bj9VGkđùa ư,bj9VGk thsG6u2Yưa cbj9VGkha tSeXEkkôn kbj9VGkính? TSeXEkkôi tbj9VGkưởng cáibj9VGk bsG6u2Yài giFEáo lsG6u2Yý cỏbj9VGkn bj9VGkcon ấFEy chỉsG6u2Y sG6u2Yđể chSeXEkko nSeXEkkhững ngườsG6u2Yi cùnFEg phíaFE vbj9VGkới bj9VGkcha sG6u2Ynghe thôisG6u2Y cSeXEkkhứ! FEBao giSeXEkkờ đếnFE lsG6u2Yượt chSeXEkkúng tbj9VGkôi, chúnsG6u2Yg tSeXEkkôi sbj9VGkẽ dbj9VGkùng sG6u2Ytrọng bj9VGkpháo chứbj9VGk chẳngsG6u2Y dùnbj9VGkg đếnFE dămSeXEkk kFEhẩu sG6u2Ysúng ksG6u2Yhai hậusG6u2Y csG6u2Yũ kbj9VGkỹ sG6u2Ynày đSeXEkkâu! Vbj9VGkà lúcsG6u2Y bấsG6u2Yy giờbj9VGk sG6u2Ycác vbj9VGkị sbj9VGkẽ thsG6u2Yấy chúngsG6u2Y SeXEkktôi bj9VGkcười FEđùa đếnSeXEkk đâu.
- Cácbj9VGk sG6u2Ycon sbj9VGkẽ dFEùng trọnbj9VGkg FEpháo ưSeXEkk? Ôi!bj9VGk ThậSeXEkkt làsG6u2Y vôbj9VGk phúcbj9VGk bj9VGkcho coFEn qusG6u2Yá! CosG6u2Yn vẫnbj9VGk bj9VGkchưa SeXEkkhiểu rằngFE cFEon đanbj9VGkg đsG6u2Yứng tsG6u2Yrên bj9VGkbờ bj9VGkvực bj9VGkthẳm bj9VGkđáng sFEợ FEnhư thếFE nSeXEkkào SeXEkkhay sao?
Ruồi TrâuSeXEkk SeXEkkngoái đsG6u2Yầu nSeXEkkhìn lsG6u2Yỗ SeXEkkhuyệt mởbj9VGk rộnsG6u2Yg ssG6u2Yau lưngsG6u2Y mình.
- Vbj9VGkậy sG6u2Ycha... chbj9VGka bj9VGktôn kFEính tưởnbj9VGkg rsG6u2Yằng đặtsG6u2Y SeXEkkđược tbj9VGkôi xuốngFE đSeXEkkấy làsG6u2Y sG6u2Yxong csG6u2Yhuyện vớisG6u2Y tôiFE rsG6u2Yồi hasG6u2Yy sabj9VGko? CSeXEkkó lFEẽ SeXEkkcác vbj9VGkị còsG6u2Yn csG6u2Yhặn mộtsG6u2Y SeXEkkphiến bj9VGkđá SeXEkklên mồFE SeXEkktôi đểSeXEkk SeXEkk"ba ngàysG6u2Y saSeXEkku" FEtôi... tbj9VGkôi ksG6u2Yhỏi sFEống lạSeXEkki chbj9VGkứ gì?SeXEkk (bj9VGk4) ChsG6u2Yớ sợbj9VGk, sG6u2YCha tôFEn kínhsG6u2Y ạFE! TFEôi sSeXEkkẽ khônsG6u2Yg xâFEm phsG6u2Yạm vàoFE bj9VGkquyền FEcủa cásG6u2Yc SeXEkkvị tsG6u2Yrong nhữsG6u2Yng bj9VGktrò dibj9VGkễn kịchFE rẻSeXEkk tiềSeXEkkn nàySeXEkk SeXEkkđâu. ĐSeXEkkặt FEtôi xubj9VGkống đsG6u2Yâu, FEtôi bj9VGksẽ nSeXEkkằm yênsG6u2Y FEở đấySeXEkk nhưFE mFEột FEcon... FEcon cbj9VGkhuột vSeXEkkậy. NhưnSeXEkkg, dbj9VGkù ssG6u2Yao mặsG6u2Yc lònFEg, chúnFEg SeXEkktôi vẫbj9VGkn sSeXEkkẽ dùnbj9VGkg đbj9VGkến SeXEkktrọng pháobj9VGk đấy.
Vị lsG6u2Yinh mụcbj9VGk kêubj9VGk lên:
- Ôi!sG6u2Y LạysG6u2Y ChSeXEkkúa lòsG6u2Yng lànhbj9VGk vôSeXEkk cùsG6u2Yng! XFEin ChSeXEkkúa sG6u2Ytha tộiSeXEkk chbj9VGko kẻSeXEkk FEbất hạnSeXEkkh này!
Viên trunFEg uýSeXEkk kSeXEkkỵ SeXEkkbinh, giFEọng ồFE ồbj9VGk khấn:
- Amen!
Còn vibj9VGkên đSeXEkkại bj9VGktá vSeXEkkà đứabj9VGk chábj9VGku thsG6u2Yì sùngSeXEkk bj9VGkkính làbj9VGkm dấbj9VGku bj9VGkthánh giá.
ThấsG6u2Yy SeXEkkrõ rằnsG6u2Yg kbj9VGkhuyên bảoSeXEkk nữbj9VGka cũbj9VGkng chẳngsG6u2Y SeXEkkđi đếnsG6u2Y SeXEkkđâu, bj9VGkvị liFEnh mbj9VGkục đànhSeXEkk FEphải từSeXEkk bSeXEkkỏ côngsG6u2Y việFEc vôbj9VGk sG6u2Ykết FEquả SeXEkkcủa msG6u2Yình. SeXEkkÔng SeXEkkbước sasG6u2Yng FEbên cạnh,bj9VGk lFEắc đầu,bj9VGk mSeXEkkồm lầbj9VGkm rầmbj9VGk FEcầu kbj9VGkinh. ChsG6u2Yỉ tronsG6u2Yg phútbj9VGk cbj9VGkhốc, côSeXEkkng vibj9VGkệc SeXEkkchuẩn FEbị ngắSeXEkkn gọnsG6u2Y vbj9VGkà đơnbj9VGk gFEiản đềbj9VGku đãFE đưSeXEkkợc hbj9VGkối hảbj9VGk lbj9VGkàm xFEong. RusG6u2Yồi SeXEkkTrâu SeXEkkra đsG6u2Yứng đúngbj9VGk vSeXEkkào bj9VGkchỗ củSeXEkka bj9VGkmình vFEà quaFEy lbj9VGkại thoángbj9VGk nSeXEkkhìn lsG6u2Yên csG6u2Yảnh SeXEkkhuy bj9VGkhoàng chóSeXEkki chanSeXEkkg áSeXEkknh sángsG6u2Y vàSeXEkkng vàsG6u2Y đỏSeXEkk củbj9VGka FEmặt tbj9VGkrời sG6u2Yđang mọSeXEkkc. sG6u2YMột lầnbj9VGk nữabj9VGk RusG6u2Yồi TrSeXEkkâu FElại yêFEu cầbj9VGku kSeXEkkhông bịtsG6u2Y mắt.SeXEkk NhìnsG6u2Y bj9VGkvẻ mặtbj9VGk nhưbj9VGk tháFEch thứcsG6u2Y sG6u2Ycủa anSeXEkkh, vbj9VGkiên đạiSeXEkk SeXEkktá đsG6u2Yành miễSeXEkkn SeXEkkcưỡng đFEồng ý.bj9VGk CảFE hSeXEkkai nbj9VGkgười đềsG6u2Yu quênbj9VGk rFEằng nhưFE thbj9VGkế SeXEkkhọ cSeXEkkó thểFE SeXEkklàm ảbj9VGknh hưởngSeXEkk tớiSeXEkk tiSeXEkknh tFEhần quâSeXEkkn sĩ.
Ruồi TFErâu đứSeXEkkng quaSeXEkky thSeXEkkẳng mặSeXEkkt vềbj9VGk phíSeXEkka họFE vbj9VGkà mỉmSeXEkk cườFEi. Nhữnbj9VGkg cFEánh tabj9VGky cầFEm ssG6u2Yúng ruFEn FElên. sG6u2YAnh bảo:
- FETôi hoFEàn SeXEkktoàn sẵnFE ssG6u2Yàng rồi.
Viên trFEung uýFE bướcFE SeXEkklên phíSeXEkka sG6u2Ytrước, nbj9VGkgười rbj9VGkun ruFEn vìsG6u2Y xúSeXEkkc độngFE. Hắnbj9VGk chưbj9VGka hềFE chỉSeXEkk husG6u2Yy sG6u2Yxử bắSeXEkkn babj9VGko giờ.
- ChuẩnFE bị...sG6u2Y sG6u2YNhằm! Bắn!
Ruồi Tbj9VGkrâu FEhơi lạngFE sG6u2Yngười đi,FE nhsG6u2Yưng lbj9VGkấy nSeXEkkgay lạFEi đượcSeXEkk SeXEkkthăng bFEằng. bj9VGkMột vibj9VGkên đạnFE SeXEkkbắn khôngbj9VGk FEvững đãbj9VGk sưFEợt sG6u2Ytrên mSeXEkká anhsG6u2Y. VàiSeXEkk giSeXEkkọt máusG6u2Y loanbj9VGkg trbj9VGkên FEcổ bj9VGkáo trắng.bj9VGk MsG6u2Yột vsG6u2Yiên khSeXEkkác trúnFEg FEvào châSeXEkkn, SeXEkkphía tFErên đầusG6u2Y gốsG6u2Yi. SeXEkkKhi khsG6u2Yói FEtan thsG6u2Yì đámSeXEkk línSeXEkkh bj9VGkthấy ansG6u2Yh vẫsG6u2Yn đứnsG6u2Yg, vẫFEn sG6u2Ymỉm cưSeXEkkời nhbj9VGkư cũbj9VGk vbj9VGkà đbj9VGkang lấysG6u2Y bànSeXEkk FEtay tànFE FEtật FEquệt mSeXEkkáu trFEên má.
Anh nói:
- Bắnbj9VGk xobj9VGkàng SeXEkkquá rsG6u2Yồi, cásG6u2Yc bạnSeXEkk ạ!
Giọng nóibj9VGk trsG6u2Yong sG6u2Ytrẻo vbj9VGkà khbj9VGkúc triếFEt củasG6u2Y ansG6u2Yh khắcsG6u2Y sâubj9VGk vàoFE tbj9VGkim nhữnFEg ngườiSeXEkk lFEính bj9VGkkhốn khổsG6u2Y đanbj9VGkg bj9VGkhết sG6u2Ysức bsG6u2Yàng hobj9VGkàng vSeXEkkà bốibj9VGk rối.
- FECác bạnsG6u2Y SeXEkkthử bắsG6u2Yn lạiFE xFEem nào!
TSeXEkkoàn bsG6u2Yộ hàsG6u2Yng línsG6u2Yh FEđều rsG6u2Yùng FEmình bj9VGksởn gáybj9VGk vàbj9VGk SeXEkkrên rỉ.bj9VGk Ngườibj9VGk nàsG6u2Yo ngườibj9VGk nấyFE nhằbj9VGkm chbj9VGkệch sabj9VGkng bêFEn bj9VGkcạnh, thbj9VGkầm monSeXEkkg vsG6u2Yiên đạnbj9VGk kếtsG6u2Y liSeXEkkễu tínSeXEkkh mệSeXEkknh SeXEkkRuồi TrâsG6u2Yu bj9VGklà củaSeXEkk nsG6u2Ygười bFEên cạsG6u2Ynh chứsG6u2Y khônsG6u2Yg FEphải củsG6u2Ya mình.bj9VGk RuSeXEkkồi Tbj9VGkrâu thìFE vẫnFE bj9VGkcứ đứnSeXEkkg thSeXEkkản nhiênsG6u2Y, mỉmSeXEkk cườSeXEkki nhìSeXEkkn SeXEkkhọ. bj9VGkHọ cSeXEkkhỉ biênSeXEkk cuộbj9VGkc xửFE tSeXEkkử thànFEh mbj9VGkột cFEuộc gisG6u2Yết bj9VGkchóc tbj9VGkrong lsG6u2Yò mbj9VGkổ, SeXEkkvà bâbj9VGky gibj9VGkờ họSeXEkk lbj9VGkại phảibj9VGk bj9VGklàm lạFEi FEtừ bj9VGkđầu cáSeXEkki côngsG6u2Y việbj9VGkc ghêFE rợnbj9VGk nFEày. ĐámFE línhbj9VGk SeXEkkđột ngộSeXEkkt hoảnSeXEkkg víFEa, hbj9VGkọ hạSeXEkk súngFE đứngSeXEkk sG6u2Ynghe nsG6u2Yhững lờibj9VGk mắngSeXEkk FEmỏ FEvà chửibj9VGk FErủa điêsG6u2Yn cubj9VGkồng củaFE cácSeXEkk sG6u2Yviên sĩFE qusG6u2Yan. HsG6u2Yọ sG6u2Ysững ssG6u2Yờ vàbj9VGk FEhãi SeXEkkhùng giươngFE mFEắt nhìnFE ngưSeXEkkời vừaSeXEkk FEbị họbj9VGk bắnsG6u2Y bj9VGkmà csG6u2Yhẳng hiểuSeXEkk bj9VGksao ôngbj9VGk bj9VGkta vẫnSeXEkk khFEông chết.
Viên Giábj9VGkm bbj9VGkinh vSeXEkkung nắsG6u2Ym đSeXEkkấm trướcFE bj9VGkmặt SeXEkkhọ. HắnFE lồnFEg sG6u2Ylộn quátSeXEkk tháFEo, bắFEt họFE phảSeXEkki đứngbj9VGk vSeXEkkào vịFE trí,FE giưFEơng súnsG6u2Yg lênFE vàSeXEkk hốiSeXEkk hFEả làmSeXEkk SeXEkkmau csG6u2Yho xbj9VGkong chuyFEện. NhSeXEkkưng FEchính hắnsG6u2Y cũngsG6u2Y hoSeXEkkàn tobj9VGkàn mấtbj9VGk sG6u2Ytinh thầnFE khôngbj9VGk khFEác gsG6u2Yì bFEọn lsG6u2Yính. sG6u2YHắn khôsG6u2Yng sG6u2Ydám nhFEìn SeXEkkvào cásG6u2Yi thFEân hìnhSeXEkk kFEhủng khiếpFE kFEia bj9VGkcứ đứngsG6u2Y trFEơ trFEơ msG6u2Yà khôbj9VGkng cFEhịu ngsG6u2Yã xuốnFEg. Hắnbj9VGk giậSeXEkkt SeXEkknảy mìnhbj9VGk vFEà bj9VGkrun bắnbj9VGk SeXEkklên khFEi SeXEkknghe giọngsG6u2Y sG6u2Ychế giễSeXEkku cSeXEkkủa RuồiFE Trâu:
- FEĐại bj9VGktá, sbj9VGkao ssG6u2Yáng hômsG6u2Y naSeXEkky ônFEg lạisG6u2Y đưaFE rFEa mộbj9VGkt độbj9VGki lsG6u2Yính xobj9VGkàng thế.sG6u2Y ĐểFE tôbj9VGki xeFEm SeXEkktôi cFEó thểSeXEkk đisG6u2Yều khbj9VGkiển SeXEkkhọ bj9VGkkhá sG6u2Yhơn ksG6u2Yhông! NàoSeXEkk, cSeXEkkác bạnbj9VGk! Kìa,SeXEkk cậusG6u2Y đứnFEg phsG6u2Yía bj9VGkbên trbj9VGkái kiFEa, nâFEng súngsG6u2Y bj9VGkcao lênsG6u2Y chứ!FE sG6u2YChúc phSeXEkkúc chbj9VGko tấFEm lòSeXEkkng cbj9VGkủa cFEậu, cậSeXEkku bạnbj9VGk ạsG6u2Y! TronFEg tFEay cậuFE làSeXEkk ssG6u2Yúng trSeXEkkận FEđấy chứFE khôngSeXEkk phảisG6u2Y xoobj9VGkng chảFEo đâubj9VGk nFEhé! NsG6u2Yhắm thbj9VGkẳng cảFE chưa?bj9VGk NàoFE, bâFEy giờbj9VGk... chsG6u2Yuẩn bj9VGkbị... nhằm!...
Viên đạibj9VGk tSeXEkká bj9VGknhảy xFEổ lsG6u2Yên, cướpSeXEkk lbj9VGkời aFEnh, hét:
- Bắn!
ĐểsG6u2Y sG6u2Ycho ngườsG6u2Yi bịFE FEbắn sG6u2Ytự chỉFE husG6u2Yy cFEuộc xửsG6u2Y bắnFE sG6u2Ycủa mìSeXEkknh thìFE sG6u2Yai bj9VGkmà cSeXEkkhịu được.
Sau loạtsG6u2Y đạnbj9VGk lộFEn xộnSeXEkk vSeXEkkà FEvô tFEổ chbj9VGkức, đámsG6u2Y línhbj9VGk sG6u2Ybỏ bj9VGkhàng nSeXEkkgũ rsG6u2Yun rẩybj9VGk đứnsG6u2Yg túbj9VGkm tụmbj9VGk SeXEkklại vớisG6u2Y nhaFEu, mắbj9VGkt ngFEơ SeXEkkngác, sữFEng sờSeXEkk nhsG6u2Yìn vềFE phíaFE trướsG6u2Yc. FEMột tFEên FElính bj9VGkthậm cFEhí cònbj9VGk khôSeXEkkng bj9VGkbấm bj9VGkcò, qusG6u2Yăng sbj9VGkúng, sG6u2Yngồi sụpsG6u2Y xuốsG6u2Yng đấtbj9VGk FEmà SeXEkkrên rỉ:
- TsG6u2Yôi chFEịu thôSeXEkki, tôibj9VGk chịuFE thôi!
Khói sG6u2Ydần taSeXEkkn, basG6u2Yy SeXEkklên hsG6u2Yoà vàobj9VGk ánbj9VGkh nắngsG6u2Y lsG6u2Ye lóibj9VGk cSeXEkkủa baFEn masG6u2Yi. HọSeXEkk thấbj9VGky RuồsG6u2Yi Trâubj9VGk ngãsG6u2Y raFE, họSeXEkk còFEn thbj9VGkấy làSeXEkk RuồisG6u2Y TrâuFE vẫnSeXEkk SeXEkkchưa FEchết. bj9VGkPhút đầsG6u2Yu FEtiên cbj9VGkả SeXEkkquan lẫnFE lsG6u2Yính đứFEng FEim SeXEkknhư bj9VGkđã hoábj9VGk đásG6u2Y mbj9VGkà sG6u2Ynhìn mộtbj9VGk vậSeXEkkt gìFE dbj9VGkễ sợSeXEkk đaSeXEkkng lFEăn lộn,sG6u2Y quằSeXEkkn quạFEi trêFEn mặtFE đất.
RồsG6u2Yi cSeXEkkả ngườiSeXEkk sG6u2Yy ssG6u2Yĩ vàbj9VGk vSeXEkkiên đbj9VGkại táFE cùbj9VGkng kêsG6u2Yu lênbj9VGk chạySeXEkk àoFE FEđến chbj9VGkỗ RuFEồi Trbj9VGkâu SeXEkkvì họsG6u2Y thấysG6u2Y anbj9VGkh vẫnbj9VGk lsG6u2Yết mộtFE chânSeXEkk, qsG6u2Yuỳ lêSeXEkkn sG6u2Ymà bj9VGknhỏm dậsG6u2Yy, vFEẫn nhsG6u2Yìn vàosG6u2Y toánsG6u2Y lFEính bj9VGkvà vẫnbj9VGk cưbj9VGkời lên:
- LạisG6u2Y bắnSeXEkk tsG6u2Yrượt rồibj9VGk! BắsG6u2Yn... lsG6u2Yại đsG6u2Yi, cáFEc bSeXEkkạn! .bj9VGk.. FEĐể SeXEkkxem... FEnếu cSeXEkkác SeXEkkbạn khôngbj9VGk thể...
RuFEồi Trbj9VGkâu bỗbj9VGkng lsG6u2Yảo đảosG6u2Y rbj9VGkồi FEngã SeXEkkvật ssG6u2Yang mộSeXEkkt bsG6u2Yên trêSeXEkkn bãbj9VGki cỏ.
VsG6u2Yiên đạsG6u2Yi táSeXEkk khbj9VGkẽ hỏi:
- ÔsG6u2Yng ấbj9VGky csG6u2Yhết chưa?
Người SeXEkky sĩFE SeXEkkquỳ gSeXEkkối, đặtFE taSeXEkky lênsG6u2Y SeXEkkchiếc FEsơ mFEi FEđẫm máSeXEkku củbj9VGka RuồsG6u2Yi Trâubj9VGk, bj9VGktrả lời:
- sG6u2YChắc SeXEkkvậy... TạFE sG6u2Yơn Chúa!
Viên đSeXEkkại tsG6u2Yá bj9VGknhắc theo:
- bj9VGkTạ ơsG6u2Yn FEChúa! TsG6u2Yhế SeXEkklà xong!
ĐứasG6u2Y bj9VGkcháu bj9VGkkéo tbj9VGkay áosG6u2Y hắn:
- ChFEú ơibj9VGk... HồnsG6u2Yg FEy giSeXEkkáo chủFE đến!bj9VGk NgàiSeXEkk đanFEg đứngsG6u2Y ởsG6u2Y cổngsG6u2Y vàbj9VGk cứFE đòiSeXEkk SeXEkkvào đây.
- CáFEi bj9VGkgì? KhôngsG6u2Y, khFEông được..SeXEkk. tôiSeXEkk khônsG6u2Yg cSeXEkkho FEvào FEđược! BọFEn bj9VGklính gáFEc đâFEu csG6u2Yả rồFEi? ThSeXEkkưa ĐứcSeXEkk SeXEkkHồng y...
Cửa mởFE sG6u2Yrồi lạsG6u2Yi đóng.sG6u2Y Mông-tFEa-ne-li đãbj9VGk đứngsG6u2Y sG6u2Ytrong sâsG6u2Yn, đFEôi msG6u2Yắt đầyFE sG6u2Ykinh hbj9VGkoàng, SeXEkktrừng trừnFEg nsG6u2Yhìn vFEề pSeXEkkhía trước.
- TFEhưa Đứcbj9VGk HồnFEg ybj9VGk! Tbj9VGkôi xiFEn ngài..sG6u2Y. cảnhFE nFEày sG6u2Yngài sG6u2Yxem bấsG6u2Yt tiFEện! VsG6u2Yiệc hsG6u2Yành qusG6u2Yyết vừabj9VGk kếtSeXEkk thúc,sG6u2Y tSeXEkkhi hàSeXEkki sG6u2Ycòn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TôisG6u2Y bj9VGkđến nsG6u2Yhìn nsG6u2Yó mộFEt chút.
Giọng nósG6u2Yi vSeXEkkà cảSeXEkk bộsG6u2Y dạngSeXEkk củasG6u2Y Mông-ta-nebj9VGk-li FEtrong sG6u2Yphút ấFEy SeXEkkđã khiếnSeXEkk chsG6u2Yo SeXEkkviên GiSeXEkkám bj9VGkbinh phảisG6u2Y sửnsG6u2Yg sốt,SeXEkk sG6u2Yông tbj9VGka nSeXEkkhư SeXEkkmột bj9VGkkẻ sG6u2Ymộng du.
Mộtbj9VGk FEngười líFEnh bỗSeXEkkng kFEêu lên:
- sG6u2YỐi, sG6u2Ylạy Cbj9VGkhúa tôi!
ViênSeXEkk GiásG6u2Ym bibj9VGknh quasG6u2Yy ngobj9VGkắt lạisG6u2Y nhìn.
Quả nhisG6u2Yên thế!
Tấm thâbj9VGkn đẫmbj9VGk máuSeXEkk trbj9VGkên sG6u2Ybãi cỏSeXEkk lạisG6u2Y mộtSeXEkk lSeXEkkần nữbj9VGka bj9VGkvật FEvã vFEà rêbj9VGkn rỉ.
Người SeXEkky sFEĩ ngSeXEkkồi sFEụp xuốSeXEkkng, kbj9VGkê đầubj9VGk kẻFE hấpbj9VGk hbj9VGkối SeXEkklên đSeXEkkùi mình.
Ông bj9VGkta tuyệtbj9VGk vọbj9VGkng kFEêu lên:
FE- SeXEkkNhanh lênsG6u2Y! Nhabj9VGknh lênsG6u2Y, qusG6u2Yân dbj9VGkã masG6u2Yn! CsG6u2Yho sG6u2Yông SeXEkkta chSeXEkkết hẳbj9VGkn đFEi, vFEì ơSeXEkkn ChúFEa! Đểbj9VGk thSeXEkkế nbj9VGkày tộiFE nghiệbj9VGkp quá!
Máu chảysG6u2Y túabj9VGk FEra hSeXEkkai bbj9VGkàn tasG6u2Yy ngườibj9VGk sG6u2Yy sbj9VGkĩ. Rbj9VGkun lFEẩy bsG6u2Yẩy từbj9VGk đầusG6u2Y đFEến chânSeXEkk, ôsG6u2Yng SeXEkkta cFEố giữFE yênsG6u2Y thFEân hìnFEh cbj9VGkòn đangFE bj9VGkgiãy giụaSeXEkk. TronsG6u2Yg ksG6u2Yhi FEông FEta sG6u2Yđang cuốSeXEkkng quýtFE qFEuay nhìbj9VGkn tbj9VGkứ bj9VGkphía SeXEkkđể cbj9VGkầu mSeXEkkong gFEiúp đỡ,bj9VGk vSeXEkkị lisG6u2Ynh mFEục cSeXEkkúi xuốFEng quSeXEkka vabj9VGki ôsG6u2Yng, kFEệ tượngSeXEkk ChúasG6u2Y chịubj9VGk nạnbj9VGk vàFEo sG6u2Yđôi SeXEkkmôi ngườisG6u2Y hấpbj9VGk hối.
- Nhâbj9VGkn dsG6u2Yanh Chúbj9VGka chbj9VGka, Chúbj9VGka con...
RSeXEkkuồi TrFEâu SeXEkktựa sG6u2Ylên đùsG6u2Yi ngườisG6u2Y sG6u2Yy sĩ,bj9VGk nhFEỏm dậFEy, mbj9VGkắt sG6u2Ymở tFEo nhìnSeXEkk chònSeXEkkg chsG6u2Yọc vàoFE tượFEng CSeXEkkhúa chịFEu bj9VGknạn. RSeXEkkồi gữaSeXEkk bầbj9VGku tFEịch msG6u2Yịch câmSeXEkk lắsG6u2Yng bj9VGkvà băngFE giSeXEkká ấySeXEkk, bj9VGkanh sG6u2Ytừ tsG6u2Yừ gsG6u2Yiơ cánhFE taFEy pSeXEkkhải SeXEkkbị bbj9VGkắn SeXEkkgãy lêSeXEkkn, vàsG6u2Y gạtsG6u2Y chiếSeXEkkc tượngSeXEkk thánbj9VGkh gFEiá raFE. Mộtbj9VGk vsG6u2Yết SeXEkkmáu đỏbj9VGk tươiSeXEkk vấybj9VGk trêFEn mặbj9VGkt tượng.
- Padre..bj9VGk. ChúasG6u2Y TrFEời... củabj9VGk bj9VGkcha... FEthoả mãnsG6u2Y SeXEkkrồi chứ?
Đầu asG6u2Ynh lsG6u2Yả xbj9VGkuống cánFEh taSeXEkky ngườibj9VGk FEy sĩ.
*
* *
- ThSeXEkkưa ĐứcsG6u2Y HồnsG6u2Yg y?
Thấy HSeXEkkồng sG6u2Yy giSeXEkkáo cFEhủ vẫnSeXEkk chưsG6u2Ya tsG6u2Yỉnh giấcSeXEkk kinsG6u2Yh hbj9VGkoàng, sG6u2Yđại tsG6u2Yá Pbj9VGkherari sG6u2Ylại gọiSeXEkk bj9VGkto hơn:
- Thưbj9VGka Đứbj9VGkc HồngSeXEkk y!
Mông-ta-ne-li FEnhìn lên:
- SeXEkkNó chếbj9VGkt rồi.
- Vâng,bj9VGk cbj9VGkhết hSeXEkkẳn rồi,bj9VGk thưbj9VGka SeXEkkĐức FEHồng ySeXEkk. XisG6u2Yn ngàiSeXEkk FEra FEthôi chứbj9VGk ạsG6u2Y?... CảsG6u2Ynh tSeXEkkượng nàSeXEkky rùFEng rợnSeXEkk lắm...
- Nbj9VGkó chếtSeXEkk sG6u2Yrồi FE- MôngsG6u2Y-ta-ne-li nFEhắc lạSeXEkki vàsG6u2Y mộtFE bj9VGklần nữaSeXEkk nhSeXEkkìn xuốnbj9VGkg mSeXEkkặt RuSeXEkkồi TrâuFE FE- sG6u2YTa đãbj9VGk sờFE vàFEo ngườibj9VGk SeXEkknó màFE nFEay nóbj9VGk SeXEkkchết msG6u2Yất rồFEi (1).
Viên tbj9VGkrung uFEý FExì xàsG6u2Yo mộtbj9VGk giọSeXEkkng khinbj9VGkh bạc:
- NửSeXEkka táFE đFEạn vàoSeXEkk ngưbj9VGkời, FEông tbj9VGka còbj9VGkn mSeXEkkong SeXEkkchờ sG6u2Ygì nữa?
Người sG6u2Yy sSeXEkkĩ cũbj9VGkng thbj9VGkì thàSeXEkko đápFE lại:
- CsG6u2Yhắc ôngbj9VGk ấyFE kSeXEkkinh FEhãi vbj9VGkì trFEông thấySeXEkk máu.
Viên Giámbj9VGk binsG6u2Yh ksG6u2Yiên quyếbj9VGkt kéoSeXEkk taSeXEkky Mông-ta-ne-li:
- bj9VGkXin ĐứsG6u2Yc HồngFE FEy đừngsG6u2Y bj9VGknhìn hbj9VGkắn nữbj9VGka. NgSeXEkkài SeXEkkcho phépsG6u2Y chsG6u2Ya tuyFEên uýsG6u2Y đbj9VGkưa ngàSeXEkki bj9VGkvề bj9VGkchứ ạ?
- sG6u2YPhải... tôbj9VGki về.
MôFEng-ta-ne-li bj9VGktừ sG6u2Ytừ quSeXEkkay sG6u2Ygót rbj9VGka sG6u2Ykhỏi bj9VGkbãi SeXEkkcỏ đFEẫm máSeXEkku màsG6u2Y bưsG6u2Yớc rSeXEkka nSeXEkkgoài, vịFE lFEinh SeXEkkmục vsG6u2Yà viêsG6u2Yn sG6u2Yđội thebj9VGko FEsau. ĐSeXEkkến cSeXEkkổng, FEông tFEa dừngbj9VGk bướcSeXEkk vFEà vẫnFE ngoáFEi lạiFE nbj9VGkhìn vớFEi cặpsG6u2Y mắsG6u2Yt kinsG6u2Yh ngạbj9VGkc vàFE đờFE đẫnSeXEkk nhưSeXEkk mắSeXEkkt mộtFE sG6u2Ycon ma.
- NsG6u2Yó chếtsG6u2Y rồi.
*
* *
Mấy tiếngbj9VGk đồnsG6u2Yg hồbj9VGk sausG6u2Y, Mác-cô-nêSeXEkk đếnsG6u2Y căSeXEkkn nhàbj9VGk nhỏFE bj9VGktrên sưFEờn FEđồi đểFE básG6u2Yo bj9VGkcho Mácbj9VGk-ti-ni bFEiết làFE ansG6u2Yh khỏsG6u2Yi bj9VGkphải FEhy sibj9VGknh thânSeXEkk mìnhbj9VGk mộbj9VGkt sG6u2Ycách vôFE ícSeXEkkh nữa.
Kế hoạcsG6u2Yh FEgiải cứFEu chSeXEkko RuồSeXEkki TrâusG6u2Y lầnbj9VGk thbj9VGkứ sG6u2Yhai đãbj9VGk chuẩSeXEkkn bsG6u2Yị bj9VGkxong, bởsG6u2Yi vìFE lầnSeXEkk nFEày FEbố tríFE đSeXEkkơn giSeXEkkản bj9VGkhơn lầsG6u2Yn trsG6u2Yước nhFEiều. HọFE qbj9VGkuyết địnhSeXEkk đếbj9VGkn bj9VGksáng hômsG6u2Y sSeXEkkau, kSeXEkkhi đSeXEkkám rưsG6u2Yớc "MìnFEh Thánh"bj9VGk diễuSeXEkk qubj9VGka bj9VGkchân FEđồi trênSeXEkk sG6u2Ycó phsG6u2Yáo đàisG6u2Y, Mác-tiSeXEkk-ni sFEẽ từFE trbj9VGkong đFEám đôngbj9VGk tiêsG6u2Yn SeXEkklên FEtrước, rbj9VGkút súnSeXEkkg sG6u2Yngắn giấubj9VGk tSeXEkkrong ngựcFE áoSeXEkk SeXEkkra, bbj9VGkắn FEvào mSeXEkkặt viêbj9VGkn GSeXEkkiám binSeXEkkh. NhâsG6u2Yn bj9VGklúc lộnFE xộn,FE hsG6u2Yai FEmươi ngườiFE đầyFE đFEủ sG6u2Ykhí bj9VGkgiới sẽSeXEkk thbj9VGkình lìFEnh xôbj9VGkng SeXEkktới cổng,SeXEkk đánsG6u2Yh SeXEkkphá tớsG6u2Yi tậnsG6u2Y thsG6u2Yáp cabj9VGknh, dùFEng sG6u2Yvũ lựbj9VGkc bắtFE giữbj9VGk bj9VGktên giữFE bj9VGkchìa FEkhoá ngFEục, busG6u2Yộc FEnó pFEhải mởFE cửabj9VGk xàbj9VGk limbj9VGk, cõnSeXEkkg RuSeXEkkồi TFErâu rSeXEkka vàsG6u2Y bbj9VGkắn chếtSeXEkk hoặcbj9VGk cSeXEkkhế ngựSeXEkk bấFEt cbj9VGkứ kẻbj9VGk sG6u2Ynào đFEịnh cảnbj9VGk đưbj9VGkờng. SeXEkkRa bj9VGkđến cổngbj9VGk họbj9VGk SeXEkksẽ vừbj9VGka đánFEh vừabj9VGk bj9VGkrút, đSeXEkkồng tFEhời yểSeXEkkm hộFE SeXEkkcho mộtSeXEkk toáSeXEkkn dânFE bFEuôn lậubj9VGk thứbj9VGk hsG6u2Yai cSeXEkkó bj9VGkvũ trSeXEkkang sG6u2Yvà cưỡiSeXEkk ngựSeXEkka đếnbj9VGk FEđể đeFEm RSeXEkkuồi bj9VGkTrâu sG6u2Ytới chỗbj9VGk ẩnFE nSeXEkkấp FEan toàsG6u2Yn trênbj9VGk bj9VGknúi cao.
FETrong nhóSeXEkkm cSeXEkkốt cáSeXEkkn cSeXEkkhỉ csG6u2Yó GiêsG6u2Y- mFEa sG6u2Ylà FEkhông biSeXEkkết sG6u2Ytí FEgì bj9VGkvề SeXEkkkế hFEoạch nFEày. MácsG6u2Y-ti-ni đFEã sG6u2Ycó ngSeXEkkuyện vFEọng FEđặc biệtbj9VGk yêFEu FEcầu kSeXEkkhông đểSeXEkk cFEho chSeXEkkị sG6u2Ybiết. ASeXEkknh bảo:
- Chẳngbj9VGk mấyFE chốcbj9VGk chbj9VGkị sG6u2Yấy FEvỡ tisG6u2Ym rFEa mất.
Vừa thbj9VGkấy Mác-cFEô-nê đếnFE cổFEng, Mác-tisG6u2Y-ni SeXEkkđã mbj9VGkở cửbj9VGka SeXEkkkính, bsG6u2Yước SeXEkkra sG6u2Yhiên đón:
- bj9VGkCó tisG6u2Yn SeXEkkgì khôngsG6u2Y, MsG6u2Yác-cô-nê? Ôi!...
Mác-cô-nê khbj9VGkông sG6u2Ytrả lờisG6u2Y, chỉbj9VGk hấtsG6u2Y chbj9VGkiếc FEmũ rSeXEkkơm rộsG6u2Yng vsG6u2Yành rbj9VGka sG6u2Ysau gáy.
Họ csG6u2Yùng nhsG6u2Yau ngồiFE dướibj9VGk mSeXEkkái hiên.
Không SeXEkkai nóiFE mộbj9VGkt lờiFE. NhFEưng chsG6u2Yỉ thobj9VGkáng nhìnFE vẻSeXEkk mặtbj9VGk ẩnSeXEkk dướisG6u2Y vsG6u2Yành mũsG6u2Y SeXEkkkhi Mác-cô-nêSeXEkk bướcsG6u2Y vSeXEkkào, Mác-tiFE-ni cbj9VGkũng đãFE hiểuSeXEkk sG6u2Yrõ bj9VGktình hình.
Mộbj9VGkt sG6u2Yhồi bj9VGkim lặsG6u2Yng dàibj9VGk. CFEuối cùnbj9VGkg, SeXEkkanh hỏi:
- XảySeXEkk FEra lbj9VGkúc nàobj9VGk thế?
Chính tasG6u2Yi ansG6u2Yh tựbj9VGk ngFEhe, MáFEc-ti-ni cũFEng FEđã thấysG6u2Y giọngFE nóiSeXEkk csG6u2Yủa mìnhSeXEkk ubj9VGkể oảSeXEkki vFEà cbj9VGkhán ngbj9VGkán nhưbj9VGk cSeXEkkả sG6u2Ythế gsG6u2Yiới này.
- Sbj9VGkáng naybj9VGk, FElúc rạnSeXEkkg đôSeXEkkng. ViêFEn độiSeXEkk bj9VGkcho tSeXEkkôi biFEết. ASeXEkknh tFEa cbj9VGkó mFEặt ởFE bj9VGkđó, trôngbj9VGk FErõ cả.
Mác-tiFE-ni nbj9VGkhìn xbj9VGkuống, FErứt đứbj9VGkt đoạnsG6u2Y chSeXEkkỉ vướFEng ởSeXEkk tabj9VGky áo.
Mọi bj9VGksự đềuSeXEkk FElà hSeXEkkư khôngbj9VGk bj9VGk(1). ChuSeXEkkyện SeXEkknày csG6u2Yũng lSeXEkkà bj9VGkhư khônsG6u2Yg SeXEkknốt. FEĐáng lsG6u2Yẽ sG6u2Yngày maFEi anbj9VGkh sẽbj9VGk phFEải chsG6u2Yết. VậyFE bj9VGkmà SeXEkkbây giờFE thếFE giớiSeXEkk mFEơ ướcsG6u2Y củabj9VGk lsG6u2Yòng anbj9VGkh đãsG6u2Y sG6u2Ytan đi,sG6u2Y hệbj9VGkt SeXEkknhư cáibj9VGk thbj9VGkế giớSeXEkki thầnSeXEkk tFEiên củaFE nhữnsG6u2Yg giấSeXEkkc mộngFE sG6u2Yvàng FElúc hbj9VGkoàng hbj9VGkôn taFEn FEđi bj9VGkkhi sG6u2Ymàn sG6u2Yđêm bj9VGkbuông xSeXEkkuống. vàbj9VGk SeXEkkanh đãFE bịFE đuổibj9VGk bậsG6u2Yt trởFE lạiSeXEkk vớisG6u2Y bj9VGkcái thSeXEkkế sG6u2Ygiới buồnSeXEkk tbj9VGkẻ, lSeXEkkần hbj9VGkồi ngSeXEkkày nàSeXEkky sG6u2Yqua FEtháng khásG6u2Yc, cáSeXEkki thSeXEkkế giớiSeXEkk FEcủa Gơ-rsG6u2Yát-xi-ni SeXEkkvà bj9VGkGali, củaSeXEkk bj9VGkmật mãSeXEkk vSeXEkkà nhữngbj9VGk bàFEi văFEn châSeXEkkm biếSeXEkkm, củaFE nhữngSeXEkk cFEuộc sG6u2Ycãi vbj9VGkã sG6u2Ygiữa cFEác SeXEkkđồng chíFE trobj9VGkng đSeXEkkảng, cFEủa nhFEững mưubj9VGk SeXEkksâu chưFEớc hbj9VGkiểm csG6u2Yủa SeXEkkbọn sG6u2Ymật thábj9VGkm Ábj9VGko, vàSeXEkk nFEói bj9VGkchung SeXEkklà củSeXEkka FEcái cFEối xasG6u2Yy SeXEkk(2) côsG6u2Yng táFEc sG6u2Yhàng nbj9VGkgày khbj9VGkiến csG6u2Yon SeXEkktim chánSeXEkk ngbj9VGkắt. GiSeXEkkờ đFEây, RuồiSeXEkk Trâbj9VGku chsG6u2Yết đisG6u2Y làmSeXEkk SeXEkkcho dSeXEkkưới SeXEkkđáy tâSeXEkkm hồbj9VGkn sG6u2Yanh chbj9VGkỉ cònFE SeXEkklà SeXEkkmột khobj9VGkảng trốngbj9VGk rSeXEkkỗng lớn,bj9VGk FEmột khoSeXEkkảng tsG6u2Yrống khôSeXEkkng bj9VGkcó gìsG6u2Y FEvà ksG6u2Yhông abj9VGki lFEấp nổi.
Nghe cbj9VGkó tiếnbj9VGkg FEai đabj9VGkng sG6u2Yhỏi mình,sG6u2Y Mác-ti-nbj9VGki nSeXEkkgẩng đầSeXEkku ngạbj9VGkc nhiên,FE bj9VGkkhông biFEết bFEây giờbj9VGk cbj9VGkòn bj9VGkcó chuSeXEkkyện gìbj9VGk đánbj9VGkg mấSeXEkkt côSeXEkkng bàsG6u2Yn luậnbj9VGk nữaSeXEkk đây.
- SeXEkkAnh vừasG6u2Y SeXEkknói gbj9VGkì vậy?
- TsG6u2Yôi đansG6u2Yg bảosG6u2Y làsG6u2Y tấtSeXEkk bj9VGknhiên ansG6u2Yh sẽsG6u2Y nóFEi FEcho chịSeXEkk ấsG6u2Yy biếtSeXEkk chứ?
SựSeXEkk sốnSeXEkkg FEcùng vớiFE nỗsG6u2Yi gSeXEkkhê sbj9VGkợ vềSeXEkk sSeXEkkự SeXEkksống, sG6u2Yđã bj9VGktrở lạiFE tFErên gưSeXEkkơng mặSeXEkkt Mác-tbj9VGki-ni. AsG6u2Ynh kêuSeXEkk lên:
- sG6u2YLàm saSeXEkko đisG6u2Y nóSeXEkki chsG6u2Yo chịbj9VGk ấFEy bbj9VGkiết được.sG6u2Y FENhư thếsG6u2Y kSeXEkkhác nàFEo ansG6u2Yh bbj9VGkảo SeXEkkđi đếnFE đâmFE chếSeXEkkt SeXEkkchị FEấy. ÔiSeXEkk, tôsG6u2Yi biếbj9VGkt nFEói bj9VGkthế nSeXEkkào vớbj9VGki cSeXEkkhị ấySeXEkk bFEây giờ?SeXEkk TôiSeXEkk SeXEkknói sabj9VGko bâyFE giờ?
Mác-ti-ni đsG6u2Yưa FElại taSeXEkky lêFEn bưbj9VGkng kbj9VGkín msG6u2Yắt. Nhbj9VGkưng, sG6u2Ytuy FEkhông FEnhìn, abj9VGknh vbj9VGkẫn cSeXEkkảm thấySeXEkk Mác-cô-nbj9VGkê bỗngFE FEnhiên gsG6u2Yiật mìnhFE. Anbj9VGkh ngẩngbj9VGk đầubj9VGk nFEhìn lên.SeXEkk Giê-bj9VGk SeXEkkma sG6u2Yđã đứSeXEkkng ngabj9VGky trướcsG6u2Y cửa.
Chị nói:
- Trê-daFE-rê, SeXEkkanh đãFE nsG6u2Yghe bj9VGktin chưa?sG6u2Y FEThế làbj9VGk hết,SeXEkk cbj9VGkhúng sG6u2Yđã bắbj9VGkn chếtSeXEkk anbj9VGkh SeXEkkấy rồi.
-----------
(1) NsG6u2Yguyên vănFE lSeXEkkà "thFEeo SwsG6u2Yiss guasG6u2Yrds", tứSeXEkkc ĐộiSeXEkk cậnFE vsG6u2Yệ ThFEuỵ SĩSeXEkk, SeXEkkvì độSeXEkki cậnFE vệFE troFEng cáSeXEkkc SeXEkkđặc SeXEkkkhu thuộcsG6u2Y SeXEkkGiáo hoàngsG6u2Y cósG6u2Y lệSeXEkk đFEặc bFEiệt tsG6u2Yhuê tFEuyển ngườiFE ThuỵsG6u2Y SĩSeXEkk lsG6u2Yàm cậnSeXEkk vệ.
(2) LinFEh mbj9VGkục cbj9VGkhuyên việbj9VGkc giảnbj9VGkg đạFEo, sG6u2Ylàm phéSeXEkkp đFEạo bj9VGktrong cácFE trạisG6u2Y gSeXEkkiam FE(nhà tù)FE, bệnhsG6u2Y viện,FE trườngFE SeXEkkhọc, quânsG6u2Y độiSeXEkk. ThườsG6u2Yng bj9VGkgọi SeXEkklà SeXEkkcha tuFEyên uý.
(3) sG6u2YTo consG6u2Yfess, confebj9VGkssion (tiếSeXEkkng Anh)SeXEkk: csG6u2Yũng SeXEkklà bj9VGkthú sG6u2Ytội, tựsG6u2Y thú.
(1) HisG6u2Ys FEReverence (tiếngSeXEkk Anhbj9VGk): cácSeXEkkh xưnbj9VGkg hôSeXEkk kSeXEkkính trọnSeXEkkg đốibj9VGk vớiFE lFEinh mục.
(2) YosG6u2Yur MFEaker (tbj9VGkiếng AnSeXEkkh): cũngSeXEkk làsG6u2Y Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.