You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà ánVDCEYN bSMAz6Kinh mởSMAz6K vàVDCEYNo sSMAz6Káng thkFứ ba.
Phiên toà3r2URs này3r2URs rVDCEYNất n3r2URsgắn kFvà đơn3r2URs giản.3r2URs ĐókF SMAz6Kchỉ lSMAz6Kà mộSMAz6Kt hìn3r2URsh t3r2URshức trốVDCEYNng VDCEYNrỗng diễn3r2URs rVDCEYNa kkFhông qSMAz6Kuá haVDCEYNi mưVDCEYNơi phút3r2URs. ThậtSMAz6K kFvậy, cVDCEYNó cầ3r2URsn 3r2URsgì pSMAz6Khải mkFất SMAz6Knhiều thkFời gi3r2URsờ? KhôVDCEYNng đượckF kFquyền bSMAz6Kào ch3r2URsữa g3r2URsì cảVDCEYN. 3r2URsĐứng VDCEYNra VDCEYNlàm chứngVDCEYN, chỉ3r2URs kFcó tVDCEYNên mậtkF thá3r2URsm vVDCEYNà SMAz6Ktên sSMAz6Kĩ quakFn bịSMAz6K 3r2URsthương, 3r2URscùng SMAz6Kvới mấySMAz6K tênSMAz6K línhVDCEYN. Bả3r2URsn phkFán quyếtSMAz6K đãSMAz6K được3r2URs VDCEYNthảo sẵnSMAz6K VDCEYNtừ tVDCEYNrước, Mông-ta-ne-li3r2URs đãkF ckFó th3r2URsông 3r2URsbáo đồnkFg ý3r2URs mộtVDCEYN cáchVDCEYN khôngVDCEYN cSMAz6Khính thức3r2URs VDCEYNnhững g3r2URsì kFhọ yêu3r2URs cầu.VDCEYN SMAz6KCác qSMAz6Kuan tVDCEYNoà l3r2URsà viVDCEYNên SMAz6Kđại 3r2URstá PkFherari, mộtSMAz6K thVDCEYNiếu tSMAz6Ká k3r2URsỵ biSMAz6Knh địaSMAz6K phưkFơng SMAz6Kvà VDCEYNhai sĩVDCEYN VDCEYNquan troVDCEYNng kFđội 3r2URscận vệ3r2URs VDCEYNcủa GiSMAz6Káo ho3r2URsàng (1)kF, SMAz6Khọ c3r2URshẳng cóVDCEYN việckF 3r2URsgì nhi3r2URsều đểVDCEYN làVDCEYNm cVDCEYNả. H3r2URsọ đọcSMAz6K kFto kFbản SMAz6Kcáo trạng,3r2URs r3r2URsồi nhữSMAz6Kng ngSMAz6Kười SMAz6Klàm ch3r2URsứng đứnkFg SMAz6Klên nêVDCEYNu kFchứng cSMAz6Kứ. kFSau đóSMAz6K họkF k3r2URsý tSMAz6Kên VDCEYNvào bảVDCEYNn phánkF kFquyết VDCEYNrồi VDCEYNlấy giSMAz6Kọng nghiêmkF 3r2URstrang đọcSMAz6K cVDCEYNho bSMAz6Kị 3r2URscáo SMAz6Knghe. SMAz6KRuồi TrâuSMAz6K lặngSMAz6K lẽkF 3r2URsnghe bảnSMAz6K án3r2URs. Và,3r2URs tkFheo hìnhSMAz6K thứcVDCEYN thônSMAz6Kg thư3r2URsờng, kSMAz6Khi nVDCEYNgười t3r2URsa kFhỏi ckFó SMAz6Kphát biểuSMAz6K gkFì khô3r2URsng, anSMAz6Kh 3r2URschỉ v3r2URsội v3r2URsã xuSMAz6Ka 3r2URstay gạkFt điVDCEYN. GiấVDCEYNu troVDCEYNng ng3r2URsực aSMAz6Knh làSMAz6K chiếc3r2URs SMAz6Kmùi xkFoa màVDCEYN MôkFng-ta-ne-li đãkF đánhSMAz6K 3r2URsrơi. SuốVDCEYNt SMAz6Kđêm VDCEYNqua ankFh 3r2URsđã kFhôn vkFà SMAz6Kkhóc SMAz6Kchiếc khăSMAz6Kn đSMAz6Kó nhưVDCEYN VDCEYNhôn v3r2URsà SMAz6Kkhóc mVDCEYNột SMAz6Ksinh linh3r2URs. GiờkF đây3r2URs 3r2URsgương mặtVDCEYN an3r2URsh kFxanh xVDCEYNao kFvà thờ3r2URs th3r2URsẫn, vàkF mkFắt SMAz6Kanh vẫSMAz6Kn cònVDCEYN ngVDCEYNấn lệSMAz6K. HaSMAz6Ki tiếVDCEYNng SMAz6K"Xử bắn"3r2URs ch3r2URsẳng tácVDCEYN VDCEYNđộng gìSMAz6K đếnVDCEYN 3r2URsanh. KSMAz6Khi ng3r2URshe haSMAz6Ki tiếnSMAz6Kg 3r2URsấy, ankFh chSMAz6Kỉ mởVDCEYN tSMAz6Ko đồngkF tửSMAz6K trVDCEYNong 3r2URsđôi mkFắt, vàSMAz6K 3r2URschỉ cóVDCEYN tkFhế thôi!
KhkFi 3r2URsmọi thủVDCEYN SMAz6Ktục đãkF xonVDCEYNg, vSMAz6Kiên GiákFm bi3r2URsnh rkFa lệnh:
- Đưa3r2URs ôVDCEYNng 3r2URsta vVDCEYNề SMAz6Kphòng giam.
Viên độ3r2URsi cốVDCEYN cầkFm nư3r2URsớc mắVDCEYNt, sờ3r2URs v3r2URsào 3r2URsthân SMAz6Khình iVDCEYNm phă3r2URsng phkFắc ấykF. RuSMAz6Kồi kFTrâu hVDCEYNơi giậtSMAz6K SMAz6Kmình SMAz6Kngoảnh lại.
- 3r2URsÀ, phảSMAz6Ki! TVDCEYNôi quSMAz6Kên mất.
Nét VDCEYNmặt viêVDCEYNn Gi3r2URsám bkFinh phảnVDCEYNg phất3r2URs VDCEYNmột vSMAz6Kẻ SMAz6Kgì nhưVDCEYN làkF thươnSMAz6Kg hkFại. HắnkF kFta bSMAz6Kản chkFất cũngkF không3r2URs phảiVDCEYN làVDCEYN mộtkF nkFgười đ3r2URsộc 3r2URsác và3r2URs vaSMAz6Ki t3r2URsrò h3r2URsắn phảiVDCEYN 3r2URsđóng mấySMAz6K kFtuần n3r2URsay SMAz6Klàm ckFho chín3r2URsh hắnkF kFtrong VDCEYNthâm kFtâm cũnkFg t3r2URshấy nSMAz6Kgượng n3r2URsgùng. SMAz6KGiờ đkFây khSMAz6Ki đã3r2URs đượckF vi3r2URsệc củaSMAz6K mìSMAz6Knh, hVDCEYNắn sSMAz6Kẵn SMAz6Klòng VDCEYNnhân nhưSMAz6Kợng troVDCEYNng mọikF chuyệkFn n3r2URshỏ nào3r2URs thuVDCEYNộc q3r2URsuyền hắn.
Đưa 3r2URsmắt VDCEYNnhìn cá3r2URsnh kFtay th3r2URsâm VDCEYNtím sưnVDCEYNg VDCEYNphồng kFcủa RukFồi TrâuVDCEYN, hắnVDCEYN bảo:
- C3r2URsác ôkFng khônVDCEYNg kFcần VDCEYNcùm nữa3r2URs cũVDCEYNng đVDCEYNược. kFCó tSMAz6Khể cSMAz6Kho kFông kFta trởkF lạiSMAz6K ph3r2URsòng gVDCEYNiam cũ.
Rồi q3r2URsuay vềSMAz6K phíkFa đứ3r2URsa chVDCEYNáu, hắnVDCEYN n3r2URsói thêm:
- Buồ3r2URsng giaVDCEYNm VDCEYNtử tkFù ẩmkF ướtSMAz6K vàkF âkFm SMAz6Ku qkFuá. ĐVDCEYNây VDCEYNthực kFra cVDCEYNũng chỉSMAz6K lSMAz6Kà vSMAz6Kấn VDCEYNđề thủVDCEYN tkFục mSMAz6Kà thôi.
Hắn bVDCEYNối SMAz6Krối SMAz6Kho lSMAz6Kên mấySMAz6K tiếng3r2URs SMAz6Kvà đổi3r2URs chSMAz6Kân đứngkF. RồiVDCEYN hắVDCEYNn bkFỗng gọkFi VDCEYNgiật tênSMAz6K đ3r2URsội vừaSMAz6K giả3r2URsi RuồVDCEYNi TVDCEYNrâu rVDCEYNa tớiSMAz6K cửa.
- ÔnSMAz6Kg độiSMAz6K, chờkF 3r2URsmột chútVDCEYN. TôikF mkFuốn nVDCEYNói với3r2URs ôngVDCEYN VDCEYNta SMAz6Kmấy câu!
Ruồi Trâu3r2URs đVDCEYNứng ikFm không3r2URs nkFhúc nhích.VDCEYN HìnhkF kFnhư tiếngSMAz6K nó3r2URsi VDCEYNcủa 3r2URsPherari 3r2URskhông lọ3r2URst vàVDCEYNo VDCEYNtai anh.
- ÔSMAz6Kng SMAz6Kcó muVDCEYNốn SMAz6Knhắn 3r2URsgì SMAz6Kvới bạnkF bèVDCEYN vàkF kFthân thíchSMAz6K khSMAz6Kông?... TôkFi VDCEYNchắc ônkFg cókF nkFgười VDCEYNthân chứ?
Không mộtVDCEYN ti3r2URsếng trảSMAz6K lời.
- VậykF ôkFng cứSMAz6K n3r2URsghĩ đikF rồikF nSMAz6Kói với3r2URs 3r2URstôi SMAz6Khoặc vớiVDCEYN liVDCEYNnh m3r2URsục tuy3r2URsên uVDCEYNý (2SMAz6K). T3r2URsôi s3r2URsẽ đôVDCEYNn đ3r2URsốc th3r2URsực hVDCEYNiện lờ3r2URsi nhắnVDCEYN 3r2URscủa VDCEYNông. NhưnVDCEYNg tkFốt hơkFn 3r2URslà ôVDCEYNng nhkFắn lạiVDCEYN ch3r2URsa t3r2URsuyên uVDCEYNý. VDCEYNCha đVDCEYNến ng3r2URsay bkFây gSMAz6Kiờ vkFà sẽkF ởVDCEYN vớikF ông3r2URs suốSMAz6Kt SMAz6Kđêm naykF. Nế3r2URsu 3r2URsông còSMAz6Kn c3r2URsó nguyệnSMAz6K v3r2URsọng VDCEYNgì khVDCEYNác nữSMAz6Ka thì...
Ruồi 3r2URsTrâu nkFhìn lên:
- SMAz6KÔng 3r2URshãy nkFói vVDCEYNới linkFh mụcSMAz6K kFrằng tôiSMAz6K kFchỉ muốnVDCEYN ởSMAz6K mộtkF mìnhkF. 3r2URsTôi khôngVDCEYN kFcó 3r2URsbạn VDCEYNbè SMAz6Kmà kFcũng ch3r2URsẳng nSMAz6Khắn gì3r2URs cả.
- NhưngSMAz6K ônSMAz6Kg cũnSMAz6Kg muVDCEYNốn xVDCEYNưng tội3r2URs VDCEYN(3) chứ.
- TôiSMAz6K kFlà ngườ3r2URsi vôkF th3r2URsần. 3r2URsTôi kFchẳng mkFuốn kFgì kh3r2URsác kFhơn ngoVDCEYNài việ3r2URsc đượckF yênkF tĩnh.
Ruồi TSMAz6Krâu nókFi vớSMAz6Ki giọngkF đ3r2URsơn SMAz6Kđiệu, bìnhSMAz6K th3r2URsản, kFkhông SMAz6Kcó vẻVDCEYN gì3r2URs làVDCEYN VDCEYNkhiêu khíSMAz6Kch hokFặc bựckF dọc,3r2URs rSMAz6Kồi VDCEYNtừ từ3r2URs quaSMAz6Ky góSMAz6Kt bướVDCEYNc VDCEYNra cửa.VDCEYN NhVDCEYNưng rSMAz6Ka kFđến VDCEYNcửa SMAz6Kthì akFnh l3r2URsại VDCEYNdừng bước:
- 3r2URsÔng đạ3r2URsi tákF, t3r2URsôi cSMAz6Kòn quêSMAz6Kn 3r2URsmột việc.kF Tô3r2URsi chỉVDCEYN yêkFu cầu3r2URs ôngSMAz6K chkFiếu cốkF 3r2URsmột SMAz6Kđiều lVDCEYNà: sVDCEYNáng maVDCEYNi SMAz6Kxin ông3r2URs đừngkF 3r2URsđể chkFo họVDCEYN tróVDCEYNi hoặcVDCEYN 3r2URsbịt mắ3r2URst VDCEYNtôi. T3r2URsôi VDCEYNsẽ đứngSMAz6K yên.
*
* *
Tới sáng3r2URs nVDCEYNgày thứSMAz6K tư,kF VDCEYNkhi mkFặt t3r2URsrời vừSMAz6Ka l3r2URsó, RuSMAz6Kồi TrâkFu đVDCEYNã bSMAz6Kị VDCEYNdẫn r3r2URsa sân.VDCEYN 3r2URsAnh kkFhập khiễ3r2URsng rõkF né3r2URst hơkFn mSMAz6Kọi VDCEYNkhi. DVDCEYNựa hẳnkF vSMAz6Kào tkFay viêVDCEYNn độSMAz6Ki, Ruồi3r2URs kFTrâu lSMAz6Kê bước,kF SMAz6Krõ rànkFg vớSMAz6Ki vẻkF khkFó k3r2URshăn và3r2URs đau3r2URs đớn.
Nhưng mọi3r2URs SMAz6Kvẻ phụkFc tùVDCEYNng mỏikF mệtVDCEYN đã3r2URs VDCEYNbiến VDCEYNmất trênkF mặVDCEYNt anVDCEYNh. NhữngSMAz6K nỗiVDCEYN kiSMAz6Knh hVDCEYNoàng mVDCEYNa quái3r2URs đSMAz6Kã đánhSMAz6K VDCEYNgục ankFh tro3r2URsng cảVDCEYNnh tịchSMAz6K li3r2URsêu, 3r2URscùng nhữngkF ảokF ản3r2URsh kFvà nhữngkF gVDCEYNiấc kFmơ tronkFg 3r2URsthế g3r2URsiới âmkF SMAz6Ku nVDCEYNay đềukF đãkF VDCEYNtan thVDCEYNeo đê3r2URsm tối.VDCEYN NgaVDCEYNy sSMAz6Kau VDCEYNlúc 3r2URsvầng đô3r2URsng tVDCEYNoả s3r2URsáng, k3r2URshi Ru3r2URsồi Trâu3r2URs phảiVDCEYN đốikF diSMAz6Kện vớkFi kẻSMAz6K thVDCEYNù, thì3r2URs tin3r2URsh thầnkF c3r2URshiến SMAz6Kđấu của3r2URs aSMAz6Knh đ3r2URsã trSMAz6Kỗi SMAz6Kdậy, kFanh kVDCEYNhông ckFó g3r2URsì s3r2URsợ hã3r2URsi cả.
Trước bkFức tưVDCEYNờng SMAz6Kleo đầykF dâVDCEYNy thư3r2URsờng xuâkFn, sVDCEYNáu VDCEYNtay súnSMAz6Kg đ3r2URsược lệVDCEYNnh VDCEYNchọn đVDCEYNi hànkFh 3r2URsquyết đãSMAz6K dàkFn thànVDCEYNh hàngSMAz6K SMAz6Kngang. ĐVDCEYNây kFchính l3r2URsà bứ3r2URsc tườngVDCEYN kFnứt 3r2URsnẻ vkFà đổSMAz6K nákFt mSMAz6Kà kFanh đkFã trSMAz6Kèo xVDCEYNuống tronVDCEYNg ckFái đVDCEYNêm kFbất hạnhVDCEYN ấkFy đểVDCEYN SMAz6Khòng trkFốn thoá3r2URst. Mấy3r2URs ngườikF lính3r2URs đứngSMAz6K nghikFêm, taSMAz6Ky cầSMAz6Km skFúng màSMAz6K vẫVDCEYNn kFrưng rưkFng nướcVDCEYN m3r2URsắt. HkFọ c3r2URsảm thấykF điềukF VDCEYNkinh khVDCEYNủng ngoSMAz6Kài 3r2URssức tưởnSMAz6Kg tượngSMAz6K khSMAz6Ki kFnghĩ rằVDCEYNng chính3r2URs 3r2URstay VDCEYNmình phảiSMAz6K giếkFt RuVDCEYNồi TrâuSMAz6K. 3r2URsCon nkFgười cSMAz6Kó kFnhững câkFu ứnVDCEYNg đVDCEYNối sắVDCEYNc sSMAz6Kảo, cóSMAz6K tikFếng cườiSMAz6K SMAz6Kvui VDCEYNbất kFtuyệt, SMAz6Kcó tinSMAz6Kh t3r2URshần dũnSMAz6Kg SMAz6Kcảm VDCEYNchói lọiSMAz6K SMAz6Kvà SMAz6Kdễ lakFn truyề3r2URsn ấySMAz6K đkFã nhưVDCEYN mộkFt VDCEYNtia n3r2URsắng VDCEYNấm VDCEYNsoi rọiSMAz6K 3r2URsvào cuộckF đời3r2URs VDCEYNu á3r2URsm, buồ3r2URsn th3r2URsảm củkFa SMAz6Khọ. VậkFy mkFà giVDCEYNờ đâyVDCEYN 3r2URscon n3r2URsgười ấy3r2URs pVDCEYNhải kFchết, phảSMAz6Ki chếkFt vì3r2URs 3r2URschính tVDCEYNay họ,VDCEYN nhưSMAz6K thSMAz6Kế kFkhác nào3r2URs h3r2URsọ sVDCEYNắp phkFải trônVDCEYNg thkFấy mặ3r2URst tr3r2URsời 3r2URschói l3r2URsọi VDCEYNphụt tắt.
Một lVDCEYNỗ huykFệt dướiVDCEYN gốcVDCEYN một3r2URs cây3r2URs vả3r2URs SMAz6Kcao lớnSMAz6K đSMAz6Kang chVDCEYNờ đợVDCEYNi RuồikF TrâukF. L3r2URsỗ huyệtkF đóSMAz6K dVDCEYNo nhữngSMAz6K bkFàn t3r2URsay không3r2URs tkFình ngu3r2URsyện đkFã đàkFo n3r2URsên đê3r2URsm qu3r2URsa vàSMAz6K vớkFi n3r2URshững kFgiọt nước3r2URs 3r2URsmắt rơiSMAz6K kFtrên nhữVDCEYNng bàkFn xẻng.3r2URs ĐiSMAz6K ngan3r2URsg qSMAz6Kua đ3r2URsó, RuồiSMAz6K Tr3r2URsâu VDCEYNmỉm cư3r2URsời nh3r2URsìn lVDCEYNỗ 3r2URshuyệt tối3r2URs SMAz6Kđen, nhìVDCEYNn nhVDCEYNững ngọn3r2URs cỏVDCEYN hSMAz6Kéo kFtàn bêkFn 3r2URscạnh huyệt.3r2URs AnSMAz6Kh khSMAz6Koan khkFoái hítSMAz6K kFmột hơ3r2URsi SMAz6Kdài đểVDCEYN thưởngVDCEYN thứckF 3r2URsmùi tSMAz6Khơm củakF v3r2URsạt đấtSMAz6K mVDCEYNới tikFnh khôi.
KkFhi đếnVDCEYN gVDCEYNần thkFân cây,VDCEYN vVDCEYNiên đSMAz6Kội đ3r2URsứng sSMAz6Kững lVDCEYNại. Ruồi3r2URs T3r2URsrâu ngSMAz6Koảnh lVDCEYNại nhìnkF akFnh ta3r2URs, rồi3r2URs nở3r2URs VDCEYNmột nụVDCEYN cười:
- TôiSMAz6K đ3r2URsứng đâySMAz6K phảiVDCEYN chăn3r2URsg, ôngkF đội?
Viên độSMAz6Ki kFnín l3r2URsặng gậtkF đVDCEYNầu. AnSMAz6Kh VDCEYNta VDCEYNnghẹn ngào,kF tiếc3r2URs rkFằng đ3r2URsã khô3r2URsng SMAz6Knói VDCEYNđược mộtSMAz6K lờikF n3r2URsào, ví3r2URs dù3r2URs lờikF nó3r2URsi nàVDCEYNy cVDCEYNó thểVDCEYN cứkFu sốn3r2URsg được3r2URs R3r2URsuồi Trâ3r2URsu. TrSMAz6Kong sâSMAz6Kn kFđã tề3r2URs tVDCEYNựu đ3r2URsông đủkF 3r2URscả: viVDCEYNên Giá3r2URsm bSMAz6Kinh, kFcháu hắkFn, viênVDCEYN trunVDCEYNg uýSMAz6K kỵSMAz6K bin3r2URsh lVDCEYNàm nVDCEYNhiệm VDCEYNvụ chVDCEYNỉ hVDCEYNuy việc3r2URs hàVDCEYNnh qukFyết, ngườiSMAz6K 3r2URsy VDCEYNsĩ và3r2URs SMAz6Kmột li3r2URsnh mục.VDCEYN 3r2URsHọ bSMAz6Kước lêSMAz6Kn SMAz6Kvới VDCEYNnhững bộkF mặtSMAz6K nghikFêm tSMAz6Krọng, nkFhưng đãSMAz6K nửSMAz6Ka phầVDCEYNn sượngSMAz6K sùnVDCEYNg trướckF cặp3r2URs mắSMAz6Kt tươSMAz6Ki cườiVDCEYN vàVDCEYN sánVDCEYNg 3r2URsngời vẻSMAz6K ngạkFo nSMAz6Kghễ cVDCEYNủa RuồikF Trâu.
- C3r2URshào... c3r2URshào kFcác SMAz6Kquý ônkFg! Ái3r2URs ckFhà, cảkF C3r2URsha 3r2URstuyên ukFý tônVDCEYN 3r2URskính (kF1) kFcũng dậSMAz6Ky sớmVDCEYN thkFế cVDCEYNơ à!3r2URs... ĐạSMAz6Ki kFuý, 3r2URsông cóVDCEYN mkFạnh giỏiVDCEYN khônVDCEYNg? ChkFắc đốiVDCEYN với3r2URs ôn3r2URsg, cSMAz6Kuộc gặpVDCEYN gSMAz6Kỡ hVDCEYNôm nkFay củaVDCEYN chú3r2URsng t3r2URsa sẽkF kFdễ chịkFu hơkFn lầSMAz6Kn trướ3r2URsc ph3r2URsải kkFhông ạ?kF ÀkF, kFtôi thVDCEYNấy cánSMAz6Kh 3r2URstay ônkFg vẫVDCEYNn còVDCEYNn bSMAz6Kăng kFbó kFtreo trkFước kFngực kìa!3r2URs ChSMAz6Kỉ 3r2URstại lSMAz6Kần trướcVDCEYN tôiVDCEYN bkFắn hụtkF đó3r2URs thVDCEYNôi. NhữnkFg takFy thiệkFn xạkF nàkFy chắcVDCEYN SMAz6Kbắn 3r2URskhá hơSMAz6Kn... phSMAz6Kải 3r2URskhông, cácSMAz6K bạn?
Ruồi kFTrâu đưaVDCEYN mắSMAz6Kt nhSMAz6Kìn m3r2URsột l3r2URsượt kFnhững bộkF mặtkF VDCEYNủ VDCEYNdột SMAz6Kcủa mấy3r2URs ngườiVDCEYN lính:
- SMAz6KDù sakFo SMAz6Klần VDCEYNnày khôSMAz6Kng phảkFi bVDCEYNăng bó3r2URs trSMAz6Keo tkFrước 3r2URsngực n3r2URsữa đâu.3r2URs NSMAz6Kào! NàoVDCEYN! kFSao 3r2URsvẻ mặ3r2URst cVDCEYNác bạnkF trôngSMAz6K thiểuSMAz6K VDCEYNnão đếnVDCEYN thế?VDCEYN Ngh3r2URsiêm! VàVDCEYN bVDCEYNắn chSMAz6Ko SMAz6Kthật trúngSMAz6K 3r2URsvào nàkFo. kFRồi ckFác bạnSMAz6K SMAz6Ksẽ c3r2URsó nhiều3r2URs việckF phải3r2URs kFlàm, màSMAz6K cứVDCEYN nhưVDCEYN kFthế nàySMAz6K khônSMAz6Kg bkFiết VDCEYNcó làmkF kFnổi khVDCEYNông. SMAz6KBây giờkF ckFác SMAz6Kbạn đượckF quyề3r2URsn tậpSMAz6K trướckF VDCEYNthì kFcòn SMAz6Kgì bằng.
- VDCEYNHỡi con...
Vị liSMAz6Knh mụcVDCEYN tiếnVDCEYN lê3r2URsn ngVDCEYNắt lờkFi an3r2URsh. NSMAz6Khững ngườkFi VDCEYNkhác đềuSMAz6K lùVDCEYNi lạiVDCEYN phíakF skFau, 3r2URsđể mặkFc ha3r2URsi ngưSMAz6Kời vkFới nhau.
VDCEYN- ChỉVDCEYN cònkF ítSMAz6K phút3r2URs nữaSMAz6K lVDCEYNà VDCEYNcon skFẽ vVDCEYNề vớiVDCEYN ĐấngSMAz6K SSMAz6Káng TạVDCEYNo (2kF) rkFa cSMAz6Kon. Nhữ3r2URsng SMAz6Kgiây ph3r2URsút cuốSMAz6Ki cSMAz6Kùng SMAz6Knày làSMAz6K dSMAz6Kành SMAz6Kcho cokFn để3r2URs ă3r2URsn năn3r2URs sámSMAz6K SMAz6Khối, coVDCEYNn chkFớ nên3r2URs dùngVDCEYN vàSMAz6Ko việcVDCEYN nàVDCEYNo 3r2URskhác. 3r2URsCha xkFin 3r2URscon, SMAz6Kcon 3r2URsthử ngh3r2URsĩ xVDCEYNem, nế3r2URsu 3r2URschết 3r2URsmà kFkhông đượcVDCEYN cVDCEYNhịu p3r2URshép giSMAz6Kải SMAz6Ktội, lònVDCEYNg cVDCEYNòn huSMAz6Kng VDCEYNdữ tVDCEYNhì đángkF sSMAz6Kợ SMAz6Kbiết b3r2URsao! ChVDCEYNờ SMAz6Kđến SMAz6Kkhi coVDCEYNn đứSMAz6Kng trướcSMAz6K ĐấngVDCEYN Phán3r2URs SMAz6KXét (3SMAz6K) c3r2URsủa 3r2URscon SMAz6Kthì l3r2URsúc ấykF SMAz6Kăn nă3r2URsn đãkF muVDCEYNộn rồkFi. SMAz6KSắp lkFại gần3r2URs 3r2URsngai bákFu vkFô cùngVDCEYN kFtôn nghiêmVDCEYN VDCEYNcủa Ngư3r2URsời 3r2URsmà cVDCEYNon vẫnkF cSMAz6Kứ cườiSMAz6K đùakF VDCEYNnhư thế3r2URs đượcVDCEYN sao?
VDCEYN- CườkFi VDCEYNđùa ư,kF kFthưa chVDCEYNa VDCEYNtôn kínSMAz6Kh? TVDCEYNôi tVDCEYNưởng cáikF bàiVDCEYN giá3r2URso lVDCEYNý cSMAz6Kỏn SMAz6Kcon ấykF kFchỉ để3r2URs chVDCEYNo nhữngVDCEYN kFngười cVDCEYNùng pVDCEYNhía VDCEYNvới 3r2URscha n3r2URsghe thô3r2URsi ckFhứ! BVDCEYNao gkFiờ đến3r2URs lượtkF chúngSMAz6K kFtôi, chúngkF tkFôi sẽVDCEYN dùn3r2URsg tkFrọng pháVDCEYNo chứkF chẳnVDCEYNg dùngkF đếnVDCEYN dkFăm khẩ3r2URsu súngVDCEYN kFkhai hậuSMAz6K cũkF 3r2URskỹ này3r2URs đâu!SMAz6K 3r2URsVà lkFúc bấy3r2URs giờSMAz6K cáckF SMAz6Kvị sVDCEYNẽ 3r2URsthấy chúng3r2URs tô3r2URsi cườiSMAz6K đVDCEYNùa đVDCEYNến đâu.
- CákFc cVDCEYNon VDCEYNsẽ dùVDCEYNng trọngSMAz6K VDCEYNpháo SMAz6Kư? Ôi!SMAz6K Thật3r2URs lkFà 3r2URsvô kFphúc cSMAz6Kho cokFn quá!VDCEYN CoVDCEYNn vẫ3r2URsn cVDCEYNhưa hiểuVDCEYN rkFằng coSMAz6Kn đa3r2URsng đứngSMAz6K trVDCEYNên b3r2URsờ vựSMAz6Kc tSMAz6Khẳm đákFng sợ3r2URs nhkFư thếSMAz6K nSMAz6Kào hVDCEYNay sao?
SMAz6KRuồi T3r2URsrâu 3r2URsngoái đVDCEYNầu nkFhìn lỗkF huySMAz6Kệt mởkF rộng3r2URs s3r2URsau lưngSMAz6K mình.
- kFVậy cha..SMAz6K. SMAz6Kcha tôn3r2URs kính3r2URs kFtưởng rSMAz6Kằng đặtVDCEYN đưSMAz6Kợc tkFôi xuống3r2URs đấySMAz6K 3r2URslà xo3r2URsng chukFyện vớiSMAz6K tôVDCEYNi rồikF haVDCEYNy saokF? CókF lẽkF cSMAz6Kác vVDCEYNị cònkF chVDCEYNặn một3r2URs phiến3r2URs SMAz6Kđá VDCEYNlên kFmồ kFtôi đkFể "bSMAz6Ka ngkFày 3r2URssau" tôi...kF 3r2URstôi kVDCEYNhỏi sống3r2URs lạ3r2URsi chSMAz6Kứ SMAz6Kgì? (SMAz6K4) ChớVDCEYN 3r2URssợ, C3r2URsha VDCEYNtôn kính3r2URs ạ!SMAz6K TôikF sẽkF khônkFg 3r2URsxâm phạkFm 3r2URsvào quyềnVDCEYN củ3r2URsa kFcác vịkF trVDCEYNong kFnhững tr3r2URsò diVDCEYNễn kSMAz6Kịch rẻ3r2URs tVDCEYNiền 3r2URsnày đâu3r2URs. Đ3r2URsặt tôi3r2URs xukFống đâu,kF tôikF sẽSMAz6K nằmSMAz6K yênkF VDCEYNở đVDCEYNấy SMAz6Knhư kFmột con.SMAz6K.. cVDCEYNon chu3r2URsột vậy.VDCEYN NhVDCEYNưng, dùVDCEYN sVDCEYNao mặcSMAz6K lònSMAz6Kg, chúnSMAz6Kg tôiVDCEYN vkFẫn VDCEYNsẽ dùn3r2URsg đếnVDCEYN tVDCEYNrọng kFpháo đấy.
Vị 3r2URslinh mSMAz6Kục kêu3r2URs lên:
- Ôi!kF LạVDCEYNy C3r2URshúa lòngkF lànhSMAz6K vô3r2URs cùngVDCEYN! kFXin CVDCEYNhúa tSMAz6Kha tkFội SMAz6Kcho SMAz6Kkẻ bấtkF hạnkFh này!
Viên truVDCEYNng kFuý kỵkF binhVDCEYN, gkFiọng ồ3r2URs ồkF khấn:
- Amen!
Còn vkFiên đSMAz6Kại SMAz6Ktá v3r2URsà đ3r2URsứa cháuSMAz6K thVDCEYNì sùngkF kínVDCEYNh làmVDCEYN d3r2URsấu thkFánh giá.
Thấy rõkF rằngSMAz6K k3r2URshuyên bSMAz6Kảo nữSMAz6Ka cũn3r2URsg chẳkFng đSMAz6Ki 3r2URsđến đ3r2URsâu, vịkF liVDCEYNnh mkFục đànhkF phảikF từVDCEYN bỏkF kFcông việcSMAz6K vSMAz6Kô kết3r2URs quảSMAz6K của3r2URs mình3r2URs. kFÔng 3r2URsbước sankFg bên3r2URs cạnh,VDCEYN VDCEYNlắc đầkFu, m3r2URsồm lầmSMAz6K VDCEYNrầm cầuVDCEYN VDCEYNkinh. ChỉkF tronVDCEYNg phútVDCEYN chốckF, cônkFg SMAz6Kviệc chuẩkFn bịSMAz6K ngVDCEYNắn gọnVDCEYN vSMAz6Kà đơn3r2URs giảnkF đềuVDCEYN đãkF đ3r2URsược hối3r2URs hảVDCEYN làSMAz6Km xoSMAz6Kng. VDCEYNRuồi TrâkFu SMAz6Kra kFđứng đúng3r2URs vàVDCEYNo chSMAz6Kỗ của3r2URs mVDCEYNình vàkF qukFay SMAz6Klại thoángVDCEYN nhìnVDCEYN SMAz6Klên cảnh3r2URs VDCEYNhuy hoàngVDCEYN 3r2URschói ckFhang kFánh sáVDCEYNng v3r2URsàng vàkF đỏVDCEYN củaSMAz6K mặVDCEYNt trờiSMAz6K đkFang mọc.SMAz6K MkFột lầSMAz6Kn nữVDCEYNa RuồiVDCEYN TrâSMAz6Ku lạkFi 3r2URsyêu cầVDCEYNu khSMAz6Kông b3r2URsịt mắt.3r2URs Nhì3r2URsn vẻVDCEYN mặ3r2URst nSMAz6Khư thVDCEYNách th3r2URsức củakF ankFh, viSMAz6Kên 3r2URsđại SMAz6Ktá đVDCEYNành miễnVDCEYN cưỡngSMAz6K đồngVDCEYN ýVDCEYN. Cả3r2URs SMAz6Khai ngSMAz6Kười đềukF SMAz6Kquên rằng3r2URs nSMAz6Khư thếkF họ3r2URs kFcó tSMAz6Khể lSMAz6Kàm ảnhSMAz6K hưởngkF 3r2URstới tkFinh thSMAz6Kần qVDCEYNuân sĩ.
RuồSMAz6Ki TkFrâu đứng3r2URs kFquay thẳnkFg mặtSMAz6K vềkF pSMAz6Khía hVDCEYNọ và3r2URs SMAz6Kmỉm 3r2URscười. NhữnSMAz6Kg cánh3r2URs taSMAz6Ky cầmVDCEYN sún3r2URsg ruSMAz6Kn lVDCEYNên. kFAnh bảo:
- TVDCEYNôi SMAz6Khoàn toànSMAz6K VDCEYNsẵn sà3r2URsng rồi.
Viên tkFrung uý3r2URs bướcVDCEYN lSMAz6Kên p3r2URshía trướ3r2URsc, ngVDCEYNười ruVDCEYNn rSMAz6Kun vkFì xúcVDCEYN độkFng. HắnSMAz6K chSMAz6Kưa hềVDCEYN kFchỉ hkFuy SMAz6Kxử bắnVDCEYN ba3r2URso giờ.
- kFChuẩn bị...kF NhằmSMAz6K! Bắn!
Ruồi TSMAz6Krâu hơiVDCEYN lkFạng VDCEYNngười đkFi, nhSMAz6Kưng lấykF nkFgay kFlại đưkFợc thăngkF bằng.3r2URs MộtkF VDCEYNviên đạSMAz6Kn bắnVDCEYN khônVDCEYNg vữkFng đãSMAz6K sượtkF t3r2URsrên 3r2URsmá anhVDCEYN. VàikF gi3r2URsọt máSMAz6Ku VDCEYNloang tr3r2URsên cVDCEYNổ áokF VDCEYNtrắng. MộVDCEYNt vkFiên khákFc trSMAz6Kúng vàVDCEYNo chkFân, phí3r2URsa trSMAz6Kên đầukF gốiVDCEYN. KkFhi kFkhói taVDCEYNn thVDCEYNì đáVDCEYNm lkFính thVDCEYNấy an3r2URsh vẫ3r2URsn đứn3r2URsg, vẫnVDCEYN SMAz6Kmỉm cườiVDCEYN nhưkF cVDCEYNũ kFvà đaSMAz6Kng lấySMAz6K bànVDCEYN SMAz6Ktay SMAz6Ktàn tVDCEYNật quệt3r2URs máSMAz6Ku tkFrên má.
Anh nói:
- BắnVDCEYN xVDCEYNoàng qVDCEYNuá rVDCEYNồi, cáVDCEYNc VDCEYNbạn ạ!
Giọng 3r2URsnói t3r2URsrong trẻVDCEYNo vàVDCEYN khúcSMAz6K 3r2URstriết cVDCEYNủa akFnh kSMAz6Khắc sâSMAz6Ku vàokF SMAz6Ktim nhữnkFg kFngười l3r2URsính khốnSMAz6K k3r2URshổ đakFng hếtSMAz6K sứcVDCEYN bàVDCEYNng hoàngkF SMAz6Kvà bốiSMAz6K rối.
- CácVDCEYN b3r2URsạn thử3r2URs bắnkF lại3r2URs VDCEYNxem nào!
Toàn bộ3r2URs hàVDCEYNng lí3r2URsnh đ3r2URsều rùn3r2URsg mìnhkF sởVDCEYNn SMAz6Kgáy 3r2URsvà rênSMAz6K kFrỉ. NgưkFời nào3r2URs nkFgười nấykF nhSMAz6Kằm chệchkF sanSMAz6Kg bên3r2URs cạVDCEYNnh, t3r2URshầm mkFong viênVDCEYN kFđạn kết3r2URs lkFiễu tínhVDCEYN mệnhkF Ruồi3r2URs TrâuVDCEYN làSMAz6K củakF nkFgười 3r2URsbên VDCEYNcạnh chứSMAz6K khôn3r2URsg pVDCEYNhải củaSMAz6K mìnVDCEYNh. RuồkFi TrVDCEYNâu thSMAz6Kì vSMAz6Kẫn c3r2URsứ đứng3r2URs thkFản nhiên,VDCEYN mỉm3r2URs cườikF nhìSMAz6Kn hVDCEYNọ. HọVDCEYN cSMAz6Khỉ biênkF VDCEYNcuộc xửVDCEYN SMAz6Ktử thànhSMAz6K mộtSMAz6K cuộVDCEYNc giế3r2URst chVDCEYNóc troSMAz6Kng lòSMAz6K SMAz6Kmổ, vàSMAz6K SMAz6Kbây giờSMAz6K họkF VDCEYNlại phkFải VDCEYNlàm l3r2URsại từkF đầuVDCEYN cá3r2URsi côn3r2URsg việcSMAz6K gSMAz6Khê rợnSMAz6K này.SMAz6K ĐámkF línVDCEYNh đSMAz6Kột ngộSMAz6Kt 3r2URshoảng vSMAz6Kía, họSMAz6K hạVDCEYN sú3r2URsng kFđứng kFnghe kFnhững SMAz6Klời mắkFng mỏSMAz6K vVDCEYNà c3r2URshửi rủVDCEYNa đi3r2URsên cuồngVDCEYN 3r2URscủa cácVDCEYN viêSMAz6Kn 3r2URssĩ quSMAz6Kan. VDCEYNHọ 3r2URssững sờ3r2URs v3r2URsà SMAz6Khãi hSMAz6Kùng gVDCEYNiương mắVDCEYNt kFnhìn người3r2URs vừVDCEYNa SMAz6Kbị hkFọ bắnVDCEYN màSMAz6K chẳngkF hiểukF VDCEYNsao VDCEYNông t3r2URsa vẫnkF khô3r2URsng chết.
Viên GiáVDCEYNm SMAz6Kbinh vunVDCEYNg kFnắm SMAz6Kđấm trướckF mặtVDCEYN hkFọ. Hắ3r2URsn lồnVDCEYNg lộnVDCEYN SMAz6Kquát tháo3r2URs, bắ3r2URst 3r2URshọ pkFhải đứngSMAz6K vVDCEYNào vịSMAz6K trkFí, giươngSMAz6K súngkF lên3r2URs vSMAz6Kà h3r2URsối hả3r2URs làmkF mVDCEYNau 3r2URscho xon3r2URsg c3r2URshuyện. NkFhưng cSMAz6Khính hắ3r2URsn cũngkF VDCEYNhoàn t3r2URsoàn mấ3r2URst 3r2URstinh thSMAz6Kần khSMAz6Kông khá3r2URsc SMAz6Kgì bọnSMAz6K líSMAz6Knh. HắVDCEYNn khVDCEYNông dkFám kFnhìn 3r2URsvào cái3r2URs thâ3r2URsn hSMAz6Kình kSMAz6Khủng khikFếp kikFa VDCEYNcứ đứngSMAz6K trơVDCEYN tr3r2URsơ SMAz6Kmà khônVDCEYNg chịu3r2URs n3r2URsgã VDCEYNxuống. HkFắn giật3r2URs kFnảy mSMAz6Kình vkFà 3r2URsrun bắn3r2URs lêVDCEYNn kSMAz6Khi nSMAz6Kghe giọnVDCEYNg chếSMAz6K VDCEYNgiễu củVDCEYNa RuồiVDCEYN Trâu:
- ĐạkFi SMAz6Ktá, saSMAz6Ko sán3r2URsg kFhôm nkFay 3r2URsông lạVDCEYNi đưkFa SMAz6Kra mVDCEYNột độiSMAz6K l3r2URsính 3r2URsxoàng thếSMAz6K. 3r2URsĐể 3r2URstôi x3r2URsem tSMAz6Kôi VDCEYNcó VDCEYNthể điề3r2URsu khiểkFn họ3r2URs khá3r2URs h3r2URsơn không3r2URs! Nào3r2URs, VDCEYNcác bkFạn! SMAz6KKìa, cậu3r2URs đứSMAz6Kng pkFhía bêSMAz6Kn trkFái kFkia, VDCEYNnâng súngkF caVDCEYNo lênSMAz6K chứ!VDCEYN ChSMAz6Kúc phúVDCEYNc kFcho tấm3r2URs lVDCEYNòng củVDCEYNa VDCEYNcậu, cậVDCEYNu 3r2URsbạn ạ!3r2URs VDCEYNTrong takFy cậVDCEYNu lSMAz6Kà SMAz6Ksúng VDCEYNtrận đấykF c3r2URshứ khôngkF p3r2URshải xoVDCEYNong chảoVDCEYN đSMAz6Kâu nSMAz6Khé! NhkFắm thẳVDCEYNng cSMAz6Kả chkFưa? Nào,3r2URs bkFây giờ.SMAz6K.. chuSMAz6Kẩn bkFị... nhằm!...
Viên đạiVDCEYN SMAz6Ktá nh3r2URsảy xổVDCEYN lê3r2URsn, 3r2URscướp lờiVDCEYN anSMAz6Kh, hét:
- Bắn!
Để SMAz6Kcho ngườiVDCEYN bịSMAz6K bắn3r2URs SMAz6Ktự c3r2URshỉ SMAz6Khuy cuSMAz6Kộc xửSMAz6K 3r2URsbắn củSMAz6Ka SMAz6Kmình thìVDCEYN akFi màkF chịVDCEYNu được.
Sau l3r2URsoạt đạnSMAz6K lkFộn xộnVDCEYN kFvà SMAz6Kvô tVDCEYNổ chức,VDCEYN đámSMAz6K línhkF bỏVDCEYN hànVDCEYNg nSMAz6Kgũ r3r2URsun kFrẩy đứnSMAz6Kg 3r2URstúm tụmSMAz6K SMAz6Klại 3r2URsvới n3r2URshau, mắtVDCEYN ngơSMAz6K VDCEYNngác, sữngkF sờSMAz6K nh3r2URsìn 3r2URsvề phVDCEYNía VDCEYNtrước. MộVDCEYNt tênVDCEYN línVDCEYNh kFthậm 3r2URschí SMAz6Kcòn kkFhông bấm3r2URs ckFò, quă3r2URsng súng3r2URs, ng3r2URsồi sVDCEYNụp xukFống SMAz6Kđất mSMAz6Kà rênSMAz6K rỉ:
- Tôi3r2URs chị3r2URsu tkFhôi, tVDCEYNôi chị3r2URsu thôi!
Khói dầnSMAz6K tanVDCEYN, bSMAz6Kay lênkF hoà3r2URs vàkFo án3r2URsh nắVDCEYNng SMAz6Kle SMAz6Klói củkFa bkFan maVDCEYNi. H3r2URsọ thấy3r2URs VDCEYNRuồi TkFrâu VDCEYNngã 3r2URsra, h3r2URsọ 3r2URscòn kFthấy SMAz6Klà RVDCEYNuồi TrâuVDCEYN vẫnSMAz6K cSMAz6Khưa c3r2URshết. PhútVDCEYN đVDCEYNầu tiêSMAz6Kn kFcả qSMAz6Kuan lẫnVDCEYN lí3r2URsnh đứngVDCEYN kFim nSMAz6Khư đkFã hoáSMAz6K đkFá màVDCEYN kFnhìn một3r2URs vậtkF gSMAz6Kì kFdễ VDCEYNsợ đkFang kFlăn lộn,kF qu3r2URsằn quạikF trSMAz6Kên mặtSMAz6K đất.
Rồi cSMAz6Kả ngườiSMAz6K SMAz6Ky skFĩ 3r2URsvà vSMAz6Kiên đạiSMAz6K 3r2URstá c3r2URsùng kêuSMAz6K SMAz6Klên ch3r2URsạy àkFo đ3r2URsến chkFỗ VDCEYNRuồi kFTrâu SMAz6Kvì VDCEYNhọ thSMAz6Kấy aVDCEYNnh vẫnSMAz6K kFlết mộtVDCEYN VDCEYNchân, quỳ3r2URs lên3r2URs SMAz6Kmà nSMAz6Khỏm dậyVDCEYN, vVDCEYNẫn nVDCEYNhìn vSMAz6Kào toánVDCEYN línhSMAz6K vàSMAz6K kFvẫn cười3r2URs lên:
- LạiVDCEYN SMAz6Kbắn trượt3r2URs rồi!3r2URs BắnkF... lạkFi đkFi, cáVDCEYNc bạ3r2URsn! SMAz6K... ĐểkF xem.SMAz6K.. nkFếu cSMAz6Kác bạnkF khônVDCEYNg thể...
Ruồi VDCEYNTrâu bỗngkF lảoSMAz6K đảoSMAz6K r3r2URsồi kFngã vậtVDCEYN sankFg SMAz6Kmột bênkF trênSMAz6K bã3r2URsi cỏ.
Viên SMAz6Kđại VDCEYNtá SMAz6Kkhẽ hỏi:
- Ô3r2URsng ấkFy cVDCEYNhết chưa?
Người 3r2URsy 3r2URssĩ 3r2URsquỳ gốikF, SMAz6Kđặt VDCEYNtay lêkFn cVDCEYNhiếc SMAz6Ksơ 3r2URsmi đẫmVDCEYN m3r2URsáu củaVDCEYN 3r2URsRuồi SMAz6KTrâu, trVDCEYNả lời:
- ChắcSMAz6K vậy...SMAz6K T3r2URsạ ơnSMAz6K Chúa!
Viên đkFại SMAz6Ktá nhSMAz6Kắc theo:
- kFTạ ơkFn ChVDCEYNúa! ThếVDCEYN làVDCEYN xong!
Đứa ckFháu ké3r2URso tkFay SMAz6Káo hắn:
- ChúVDCEYN ơi..kF. 3r2URsHồng VDCEYNy giVDCEYNáo chkFủ đếnkF! NSMAz6Kgài đaSMAz6Kng đứngVDCEYN ở3r2URs cổn3r2URsg vkFà VDCEYNcứ đVDCEYNòi và3r2URso đây.
- 3r2URsCái gìSMAz6K? Không3r2URs, 3r2URskhông được...VDCEYN 3r2URstôi SMAz6Kkhông c3r2URsho 3r2URsvào đưVDCEYNợc! VDCEYNBọn líSMAz6Knh gkFác đâu3r2URs cảkF rồkFi? 3r2URsThưa ĐứkFc SMAz6KHồng y...
Cửa 3r2URsmở 3r2URsrồi lạiVDCEYN đVDCEYNóng. Mông-ta-VDCEYNne-li đkFã đkFứng VDCEYNtrong sânkF, đôiVDCEYN mắtSMAz6K đầkFy kkFinh hoàngSMAz6K, tkFrừng trSMAz6Kừng SMAz6Knhìn vềkF VDCEYNphía trước.
- TkFhưa ĐứcVDCEYN HồngVDCEYN SMAz6Ky! T3r2URsôi xi3r2URsn ngSMAz6Kài... VDCEYNcảnh nkFày VDCEYNngài xeSMAz6Km bấtkF tiện!SMAz6K Việc3r2URs 3r2URshành quyếtSMAz6K SMAz6Kvừa kếtVDCEYN 3r2URsthúc, SMAz6Kthi h3r2URsài còVDCEYNn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TôSMAz6Ki đếSMAz6Kn nhìnSMAz6K nkFó một3r2URs chút.
GiVDCEYNọng VDCEYNnói 3r2URsvà 3r2URscả bộ3r2URs d3r2URsạng củVDCEYNa Mô3r2URsng-ta-ne-li VDCEYNtrong phútSMAz6K ấyVDCEYN đãkF VDCEYNkhiến SMAz6Kcho vkFiên G3r2URsiám biVDCEYNnh phảiVDCEYN sửngkF sốt,VDCEYN ông3r2URs tVDCEYNa nhkFư mộtVDCEYN kẻkF 3r2URsmộng du.
Một SMAz6Kngười líSMAz6Knh bỗngkF 3r2URskêu lên:
- Ối,kF lSMAz6Kạy Chúa3r2URs tôi!
Viên kFGiám bkFinh qua3r2URsy ngoSMAz6Kắt lạiVDCEYN nhìn.
Quả nhiVDCEYNên thế!
Tấm thânSMAz6K đẫmkF mákFu trêSMAz6Kn bãikF cỏVDCEYN kFlại mộSMAz6Kt lầnkF VDCEYNnữa VDCEYNvật vã3r2URs VDCEYNvà rVDCEYNên rỉ.
Người 3r2URsy sVDCEYNĩ kFngồi sụVDCEYNp xSMAz6Kuống, kêkF kFđầu kẻVDCEYN VDCEYNhấp hố3r2URsi lVDCEYNên đùiSMAz6K mình.
Ông tkFa tuykFệt vọng3r2URs SMAz6Kkêu lên:
- 3r2URsNhanh lên!SMAz6K NhaVDCEYNnh lkFên, q3r2URsuân dSMAz6Kã mankF! C3r2URsho ôn3r2URsg SMAz6Kta 3r2URschết hSMAz6Kẳn 3r2URsđi, v3r2URsì ơSMAz6Kn CVDCEYNhúa! Để3r2URs thế3r2URs nà3r2URsy tộikF ngSMAz6Khiệp quá!
Máu ckFhảy kFtúa SMAz6Kra 3r2URshai bàSMAz6Kn tVDCEYNay ngườ3r2URsi kFy s3r2URsĩ. RkFun SMAz6Klẩy VDCEYNbẩy tkFừ đầuVDCEYN đkFến chânVDCEYN, ôngkF tkFa ckFố kFgiữ yVDCEYNên thkFân hìnhSMAz6K cònSMAz6K đaSMAz6Kng VDCEYNgiãy giụa3r2URs. 3r2URsTrong VDCEYNkhi ôngVDCEYN tVDCEYNa SMAz6Kđang cuốkFng qkFuýt quVDCEYNay nhì3r2URsn SMAz6Ktứ phía3r2URs đểkF c3r2URsầu VDCEYNmong giúkFp đỡ,kF 3r2URsvị likFnh mụ3r2URsc cúVDCEYNi xuố3r2URsng qkFua 3r2URsvai ôkFng, VDCEYNkệ tư3r2URsợng Chú3r2URsa chịu3r2URs 3r2URsnạn vàkFo SMAz6Kđôi mô3r2URsi ngườ3r2URsi 3r2URshấp hối.
- NhânkF SMAz6Kdanh Chú3r2URsa chkFa, VDCEYNChúa con...
Ruồi TrâuSMAz6K tkFựa lVDCEYNên 3r2URsđùi ngư3r2URsời 3r2URsy s3r2URsĩ, nSMAz6Khỏm dVDCEYNậy, 3r2URsmắt m3r2URsở kFto nkFhìn chòngSMAz6K chọcVDCEYN vàoVDCEYN tượng3r2URs Ch3r2URsúa chịVDCEYNu nkFạn. RồikF kFgữa bầuSMAz6K t3r2URsịch mịchSMAz6K 3r2URscâm lắngVDCEYN 3r2URsvà bă3r2URsng gi3r2URsá ấySMAz6K, anSMAz6Kh t3r2URsừ từkF gikFơ cánhSMAz6K tkFay pVDCEYNhải bVDCEYNị bắn3r2URs kFgãy lkFên, SMAz6Kvà gạtkF chiSMAz6Kếc tượng3r2URs thánVDCEYNh gi3r2URsá ra3r2URs. VDCEYNMột vết3r2URs máuVDCEYN 3r2URsđỏ SMAz6Ktươi vấykF trkFên mặkFt tượng.
- PaSMAz6Kdre... ChúkFa Trời...VDCEYN củaSMAz6K chSMAz6Ka... tho3r2URsả mãVDCEYNn rồiVDCEYN chứ?
Đầu VDCEYNanh lả3r2URs xuốngVDCEYN SMAz6Kcánh tVDCEYNay ngkFười VDCEYNy sĩ.
*
* *
- ThưaVDCEYN ĐứcSMAz6K 3r2URsHồng y?
Thấy HồngSMAz6K SMAz6Ky SMAz6Kgiáo kFchủ vẫ3r2URsn chưVDCEYNa tỉnkFh gkFiấc kinkFh hoàn3r2URsg, đại3r2URs kFtá PherakFri kFlại VDCEYNgọi tkFo hơn:
- T3r2URshưa ĐứcSMAz6K VDCEYNHồng y!
Mông-ta-ne-li 3r2URsnhìn lên:
- NóVDCEYN VDCEYNchết rồi.
- Vâng3r2URs, chếtVDCEYN hẳn3r2URs rồ3r2URsi, thư3r2URsa ĐứckF Hồng3r2URs yVDCEYN. XkFin n3r2URsgài rSMAz6Ka SMAz6Kthôi chứ3r2URs ạ?...VDCEYN CảnhkF tượngVDCEYN nàyVDCEYN kFrùng rợnVDCEYN lắm...
- NkFó chSMAz6Kết SMAz6Krồi VDCEYN- MôngSMAz6K-ta-ne-li nhắckF lạikF vSMAz6Kà mộtSMAz6K VDCEYNlần kFnữa 3r2URsnhìn xuốnSMAz6Kg mặtSMAz6K RuồikF VDCEYNTrâu SMAz6K- TVDCEYNa đãkF s3r2URsờ 3r2URsvào kFngười nóSMAz6K VDCEYNmà naSMAz6Ky nkFó VDCEYNchết VDCEYNmất rồikF (1).
Viên trun3r2URsg SMAz6Kuý xì3r2URs SMAz6Kxào VDCEYNmột giọSMAz6Kng khVDCEYNinh bạc:
- SMAz6KNửa kFtá đạnSMAz6K vàokF người,kF ônkFg tkFa còVDCEYNn kFmong kFchờ gìSMAz6K nữa?
Người VDCEYNy SMAz6Ksĩ cSMAz6Kũng thSMAz6Kì thàokF VDCEYNđáp lại:
- Chắ3r2URsc ônSMAz6Kg VDCEYNấy VDCEYNkinh 3r2URshãi v3r2URsì trôngSMAz6K th3r2URsấy máu.
Viên GiámVDCEYN bi3r2URsnh kiên3r2URs quykFết VDCEYNkéo tSMAz6Kay Mông-ta-ne-li:
- XSMAz6Kin ĐứcVDCEYN HồngVDCEYN kFy đừngVDCEYN kFnhìn hắnSMAz6K 3r2URsnữa. Ngà3r2URsi chSMAz6Ko pVDCEYNhép ckFha tuyVDCEYNên u3r2URsý đưa3r2URs ngSMAz6Kài vkFề chứ3r2URs ạ?
- PVDCEYNhải... tô3r2URsi về.
Mông-ta-ne-li từVDCEYN từSMAz6K quSMAz6Kay gó3r2URst 3r2URsra khỏiVDCEYN bãSMAz6Ki cỏVDCEYN đẫSMAz6Km máukF mVDCEYNà 3r2URsbước r3r2URsa ngoàSMAz6Ki, v3r2URsị lin3r2URsh mụcSMAz6K vVDCEYNà viênSMAz6K độikF thSMAz6Keo sa3r2URsu. ĐếnVDCEYN cổng3r2URs, ôngVDCEYN SMAz6Kta d3r2URsừng bưkFớc v3r2URsà vkFẫn n3r2URsgoái 3r2URslại nhìVDCEYNn vớiSMAz6K 3r2URscặp mắVDCEYNt ki3r2URsnh ngạcSMAz6K vàSMAz6K đờVDCEYN đẫnVDCEYN 3r2URsnhư mắtSMAz6K kFmột cSMAz6Kon ma.
- NkFó chết3r2URs rồi.
*
* *
Mấy tiến3r2URsg 3r2URsđồng kFhồ sakFu, Má3r2URsc-cô-nê đến3r2URs căVDCEYNn nSMAz6Khà VDCEYNnhỏ tVDCEYNrên 3r2URssườn đVDCEYNồi kFđể báoVDCEYN cSMAz6Kho M3r2URsác-ti-ni biế3r2URst kFlà ankFh khỏ3r2URsi 3r2URsphải VDCEYNhy sinkFh kFthân mìSMAz6Knh mộSMAz6Kt cácVDCEYNh VDCEYNvô íckFh nữa.
Kế hSMAz6Koạch kFgiải cứSMAz6Ku cVDCEYNho 3r2URsRuồi Trâ3r2URsu lầ3r2URsn thứSMAz6K kFhai VDCEYNđã chuVDCEYNẩn bị3r2URs xkFong, bởi3r2URs vì3r2URs kFlần n3r2URsày bốkF trSMAz6Kí đơVDCEYNn gi3r2URsản hơnkF lầVDCEYNn tVDCEYNrước nhiềuSMAz6K. 3r2URsHọ kFquyết địSMAz6Knh đến3r2URs sáVDCEYNng VDCEYNhôm saVDCEYNu, khSMAz6Ki đáSMAz6Km rước3r2URs "Mình3r2URs TkFhánh" diễuVDCEYN q3r2URsua c3r2URshân đồiSMAz6K trVDCEYNên VDCEYNcó 3r2URspháo đài,VDCEYN Mác-ti-n3r2URsi SMAz6Ksẽ từkF tron3r2URsg đSMAz6Kám 3r2URsđông tiSMAz6Kên lênSMAz6K VDCEYNtrước, rúSMAz6Kt sún3r2URsg ngắ3r2URsn giấukF tronkFg ngựckF ákFo raVDCEYN, bSMAz6Kắn v3r2URsào mặVDCEYNt viVDCEYNên Giám3r2URs kFbinh. Nh3r2URsân l3r2URsúc l3r2URsộn kFxộn, hkFai mươiSMAz6K ngườiVDCEYN 3r2URsđầy đủkF khkFí gi3r2URsới kFsẽ thìnVDCEYNh lìnVDCEYNh xônVDCEYNg tới3r2URs cổng,3r2URs 3r2URsđánh p3r2URshá VDCEYNtới kFtận VDCEYNtháp can3r2URsh, dùn3r2URsg SMAz6Kvũ VDCEYNlực b3r2URsắt gi3r2URsữ tê3r2URsn giữSMAz6K chìaSMAz6K kVDCEYNhoá ngụVDCEYNc, buộckF nó3r2URs phkFải SMAz6Kmở cửVDCEYNa x3r2URsà limkF, cõkFng RukFồi kFTrâu VDCEYNra kFvà 3r2URsbắn cSMAz6Khết hoặckF chếkF ngVDCEYNự bất3r2URs ckFứ k3r2URsẻ nà3r2URso đVDCEYNịnh cảnkF đường.SMAz6K RVDCEYNa đVDCEYNến cổSMAz6Kng hSMAz6Kọ sẽkF vừaSMAz6K đánkFh 3r2URsvừa rú3r2URst, đkFồng VDCEYNthời yểmkF hộ3r2URs ckFho một3r2URs VDCEYNtoán dâSMAz6Kn b3r2URsuôn lậuVDCEYN thSMAz6Kứ hSMAz6Kai có3r2URs 3r2URsvũ tVDCEYNrang SMAz6Kvà cưỡ3r2URsi SMAz6Kngựa kFđến đểSMAz6K đeVDCEYNm RuồkFi TSMAz6Krâu tSMAz6Kới ch3r2URsỗ 3r2URsẩn nấpVDCEYN SMAz6Kan toànVDCEYN tr3r2URsên VDCEYNnúi cao.
Trong nhómVDCEYN ckFốt cákFn c3r2URshỉ ckFó Giê-VDCEYN 3r2URsma VDCEYNlà kSMAz6Không biếkFt 3r2URstí kFgì vềkF kếkF hoạVDCEYNch nàySMAz6K. MkFác-ti-ni VDCEYNđã cóVDCEYN nguyệnSMAz6K vọnVDCEYNg VDCEYNđặc biệtSMAz6K y3r2URsêu cầukF khôngkF đểSMAz6K chVDCEYNo VDCEYNchị biếVDCEYNt. 3r2URsAnh bảo:
- 3r2URsChẳng kFmấy chốckF c3r2URshị ấySMAz6K vỡSMAz6K t3r2URsim SMAz6Kra mất.
Vừa 3r2URsthấy Mác-cô-nkFê đếnkF cổnSMAz6Kg, MácVDCEYN-ti-ni đã3r2URs VDCEYNmở c3r2URsửa kín3r2URsh, VDCEYNbước VDCEYNra 3r2URshiên đón:
VDCEYN- SMAz6KCó tiSMAz6Kn gì3r2URs khôVDCEYNng, Mác-cô-nê?3r2URs Ôi!...
Mác-cô-nê khkFông kFtrả 3r2URslời, chSMAz6Kỉ h3r2URsất chSMAz6Kiếc mũVDCEYN rơmkF rộnkFg vàkFnh VDCEYNra SMAz6Ksau gáy.
Họ cùngSMAz6K nhaSMAz6Ku ngồiSMAz6K dkFưới m3r2URsái hiên.
Không aVDCEYNi kFnói mộtkF lờkFi. Nhưn3r2URsg chỉSMAz6K thoáng3r2URs nhìn3r2URs vVDCEYNẻ mặtSMAz6K kFẩn dướikF vkFành mũVDCEYN 3r2URskhi Mác-cô-VDCEYNnê bướcVDCEYN vàVDCEYNo, Mác-tikF-ni cSMAz6Kũng đã3r2URs hiểukF kFrõ VDCEYNtình hình.
Một SMAz6Khồi ikFm l3r2URsặng dài.3r2URs CuốkFi cSMAz6Kùng, akFnh hỏi:
- XảVDCEYNy kFra kFlúc nàokF thế?
C3r2URshính tkFai ankFh tựkF nVDCEYNghe, Mác-ti-VDCEYNni cũnVDCEYNg đãSMAz6K thấSMAz6Ky giọn3r2URsg VDCEYNnói cVDCEYNủa mSMAz6Kình uSMAz6Kể oảSMAz6Ki SMAz6Kvà ckFhán 3r2URsngán nhưkF cả3r2URs thVDCEYNế giới3r2URs này.
- SáVDCEYNng 3r2URsnay, lúcSMAz6K rạngSMAz6K kFđông. ViêSMAz6Kn đ3r2URsội chSMAz6Ko t3r2URsôi bVDCEYNiết. 3r2URsAnh kFta 3r2URscó mặ3r2URst VDCEYNở kFđó, t3r2URsrông rõ3r2URs cả.
Mác-ti-ni nVDCEYNhìn xuố3r2URsng, VDCEYNrứt VDCEYNđứt VDCEYNđoạn chỉSMAz6K kFvướng VDCEYNở taVDCEYNy áo.
Mọi sựkF đềukF làkF hưVDCEYN khôngVDCEYN SMAz6K(1). VDCEYNChuyện n3r2URsày cVDCEYNũng làSMAz6K VDCEYNhư khôn3r2URsg nố3r2URst. Đán3r2URsg lẽ3r2URs SMAz6Kngày kFmai kFanh sẽ3r2URs phVDCEYNải chếtVDCEYN. VDCEYNVậy mSMAz6Kà bâykF VDCEYNgiờ t3r2URshế gkFiới VDCEYNmơ ướckF củVDCEYNa VDCEYNlòng an3r2URsh đãkF SMAz6Ktan đi,VDCEYN hệtVDCEYN 3r2URsnhư cVDCEYNái th3r2URsế giVDCEYNới thầnVDCEYN tiê3r2URsn củkFa nhữnVDCEYNg giấc3r2URs kFmộng vàngkF SMAz6Klúc hoàn3r2URsg hôkFn tVDCEYNan đkFi khVDCEYNi m3r2URsàn đêmkF buônVDCEYNg xuốSMAz6Kng. vàkF SMAz6Kanh đãkF bVDCEYNị đuổiSMAz6K bVDCEYNật trở3r2URs lạiVDCEYN vớiSMAz6K cSMAz6Kái 3r2URsthế VDCEYNgiới bkFuồn tkFẻ, lầVDCEYNn hSMAz6Kồi ngàSMAz6Ky nà3r2URsy q3r2URsua thán3r2URsg kh3r2URsác, cái3r2URs tVDCEYNhế giới3r2URs của3r2URs Gơ-rát3r2URs-xi-ni SMAz6Kvà GaSMAz6Kli, ckFủa mkFật mVDCEYNã SMAz6Kvà kFnhững bSMAz6Kài văn3r2URs ch3r2URsâm bSMAz6Kiếm, củSMAz6Ka nhữngSMAz6K cuộkFc c3r2URsãi vãSMAz6K giữSMAz6Ka cáckF đồ3r2URsng chíkF tr3r2URsong đVDCEYNảng, củaVDCEYN VDCEYNnhững mưuVDCEYN sâu3r2URs chướcSMAz6K hiểVDCEYNm của3r2URs bọ3r2URsn mSMAz6Kật thkFám Áo,SMAz6K và3r2URs nVDCEYNói kFchung làSMAz6K củVDCEYNa cáiVDCEYN cVDCEYNối 3r2URsxay (2kF) cônSMAz6Kg táSMAz6Kc hà3r2URsng ngVDCEYNày kh3r2URsiến c3r2URson tSMAz6Kim chVDCEYNán ngắt.VDCEYN GiờVDCEYN đây,3r2URs kFRuồi TrâSMAz6Ku chếkFt đSMAz6Ki làmSMAz6K cSMAz6Kho dưới3r2URs đ3r2URsáy tâmVDCEYN SMAz6Khồn anSMAz6Kh chSMAz6Kỉ SMAz6Kcòn làkF kFmột khoảng3r2URs trốngkF rỗnSMAz6Kg lớn3r2URs, mộtSMAz6K khoSMAz6Kảng trốn3r2URsg kh3r2URsông 3r2URscó gì3r2URs vVDCEYNà khô3r2URsng VDCEYNai lấkFp nổi.
Nghe cóSMAz6K tiếnVDCEYNg 3r2URsai đangkF hỏVDCEYNi mkFình, Mác-ti-nikF ngẩngSMAz6K đầukF ngạVDCEYNc 3r2URsnhiên, khVDCEYNông SMAz6Kbiết bVDCEYNây gkFiờ 3r2URscòn ckFó chuyệnVDCEYN VDCEYNgì đáSMAz6Kng mVDCEYNất c3r2URsông bà3r2URsn luVDCEYNận 3r2URsnữa đây.
- VDCEYNAnh vừa3r2URs SMAz6Knói gìSMAz6K vậy?
- TôSMAz6Ki đanSMAz6Kg VDCEYNbảo SMAz6Klà SMAz6Ktất SMAz6Knhiên aVDCEYNnh skFẽ nVDCEYNói chVDCEYNo chị3r2URs VDCEYNấy b3r2URsiết chứ?
kFSự sốnkFg cùn3r2URsg vớSMAz6Ki nỗSMAz6Ki VDCEYNghê sợ3r2URs về3r2URs s3r2URsự sống,kF 3r2URsđã tr3r2URsở lạ3r2URsi VDCEYNtrên gương3r2URs mặtVDCEYN MSMAz6Kác-ti-ni. AkFnh kkFêu lên:
- LSMAz6Kàm sSMAz6Kao đSMAz6Ki nó3r2URsi cSMAz6Kho VDCEYNchị ấSMAz6Ky biếkFt được.VDCEYN NhSMAz6Kư thếSMAz6K kháckF nàoSMAz6K an3r2URsh bảSMAz6Ko kFđi đếnVDCEYN đSMAz6Kâm chếtkF chSMAz6Kị VDCEYNấy. Ôi,VDCEYN VDCEYNtôi biếVDCEYNt SMAz6Knói thếkF nàokF vớiVDCEYN ckFhị ấykF kFbây giờ?3r2URs Tô3r2URsi nVDCEYNói 3r2URssao bây3r2URs giờ?
Mác-ti-ni đưaVDCEYN lạSMAz6Ki VDCEYNtay lê3r2URsn bưSMAz6Kng VDCEYNkín SMAz6Kmắt. NhkFưng, VDCEYNtuy khônkFg nhìSMAz6Kn, 3r2URsanh 3r2URsvẫn kFcảm tVDCEYNhấy Mác-cô-nê3r2URs bSMAz6Kỗng nhSMAz6Kiên giật3r2URs mìnVDCEYNh. AVDCEYNnh VDCEYNngẩng đầuSMAz6K nh3r2URsìn lên.3r2URs Giê-VDCEYN m3r2URsa đãVDCEYN kFđứng ngSMAz6Kay trưVDCEYNớc cửa.
Chị nói:
- kFTrê-da-rê, VDCEYNanh đkFã SMAz6Knghe t3r2URsin chưakF? VDCEYNThế 3r2URslà hVDCEYNết, c3r2URshúng đSMAz6Kã bắnkF chế3r2URst a3r2URsnh ấySMAz6K rồi.
-----------
(1) N3r2URsguyên văSMAz6Kn làVDCEYN "theSMAz6Ko SwisVDCEYNs g3r2URsuards", t3r2URsức ĐVDCEYNội cậnSMAz6K vệ3r2URs ThuSMAz6Kỵ Sĩ,SMAz6K vSMAz6Kì độSMAz6Ki cậnSMAz6K vkFệ trokFng cVDCEYNác đặc3r2URs khSMAz6Ku thuộckF Gi3r2URsáo VDCEYNhoàng ckFó 3r2URslệ đặcVDCEYN biệkFt 3r2URsthuê tuSMAz6Kyển ngườ3r2URsi ThuỵkF SĩSMAz6K làSMAz6Km cận3r2URs vệ.
(2) L3r2URsinh mụckF chkFuyên việkFc giảngVDCEYN đkFạo, lkFàm phépSMAz6K đạo3r2URs troSMAz6Kng cSMAz6Kác t3r2URsrại giakFm (nkFhà tù),3r2URs bệnhSMAz6K vVDCEYNiện, trVDCEYNường họckF, quSMAz6Kân độVDCEYNi. ThưVDCEYNờng gọ3r2URsi SMAz6Klà cVDCEYNha tuyêkFn uý.
(3) 3r2URsTo confesVDCEYNs, kFconfession (tiếVDCEYNng kFAnh): cSMAz6Kũng kFlà kFthú tộVDCEYNi, tVDCEYNự thú.
(1) HiSMAz6Ks RSMAz6Keverence kF(tiếng A3r2URsnh): 3r2URscách xkFưng hôSMAz6K kín3r2URsh kFtrọng SMAz6Kđối SMAz6Kvới lSMAz6Kinh mục.
(2) VDCEYNYour MSMAz6Kaker (tSMAz6Kiếng AnhVDCEYN): cũnkFg lkFà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.