You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà AZGLán binRwsnh mởnRws vVoZEào sVoZEáng thAZGLứ ba.
Phiên toàAtry VoZEnày rấAtryt nAtrygắn nRwsvà đơnVoZE giảnAZGL. ĐónRws nRwschỉ VoZElà nRwsmột hìnAtryh thứcAZGL trcW2Vống rỗngAZGL dAZGLiễn Atryra khônAZGLg quáAZGL hcW2Vai cW2Vmươi phút.VoZE AZGLThật vậy,cW2V cóAZGL cầnnRws gìVoZE phảVoZEi mấtAZGL VoZEnhiều thờcW2Vi giờAZGL? KhôncW2Vg đượcVoZE qnRwsuyền bàocW2V chAZGLữa Atrygì cả.AZGL ĐứngAtry rVoZEa làVoZEm chứnRwsng, chnRwsỉ cóAtry tênVoZE mậtAtry tháVoZEm vàAtry tnRwsên scW2Vĩ qAZGLuan Atrybị thưVoZEơng, cnRwsùng vnRwsới mấyAZGL têncW2V Atrylính. BảAZGLn pháncW2V quyếAZGLt đãcW2V đượAtryc thảVoZEo sẵncW2V từnRws tnRwsrước, Mông-ta-nAtrye-li đãnRws cnRwsó tAtryhông cW2Vbáo đồngnRws ýnRws VoZEmột cVoZEách khnRwsông chínhAZGL thứcVoZE nhữnAtryg gìVoZE họAZGL yêcW2Vu cầuAtry. CcW2Vác quaVoZEn toAZGLà làcW2V viênAtry đạnRwsi AZGLtá PherarAtryi, mộtVoZE thiVoZEếu tnRwsá cW2Vkỵ binVoZEh đAtryịa phươngAZGL cW2Vvà AZGLhai sĩVoZE quaAZGLn VoZEtrong độAtryi cậnAtry vVoZEệ cW2Vcủa GAtryiáo hoàngAZGL (1nRws), Atryhọ chẳnAtryg VoZEcó vnRwsiệc gìcW2V AZGLnhiều đểAZGL làmnRws cảnRws. HọcW2V đọcAZGL tVoZEo cW2Vbản cnRwsáo tAZGLrạng, cW2Vrồi nhữAZGLng ngườiAtry làAZGLm chứnAtryg đVoZEứng lcW2Vên nêcW2Vu ccW2Vhứng cAZGLứ. SnRwsau đóAtry họAZGL kýnRws nRwstên vàonRws bảAtryn nRwsphán Atryquyết VoZErồi cW2Vlấy giọAtryng nghinRwsêm traAZGLng đnRwsọc chAZGLo Atrybị cAZGLáo ncW2Vghe. RuồicW2V TrAZGLâu lặnAZGLg lAtryẽ nghAtrye nRwsbản nRwsán. VVoZEà, thnRwseo hìnAtryh thứcnRws thôAtryng thường,AZGL Atrykhi ngườicW2V tVoZEa hỏicW2V ccW2Vó AZGLphát biểunRws gAZGLì kAtryhông, VoZEanh VoZEchỉ vộiAZGL Atryvã AZGLxua AZGLtay gạtnRws đAtryi. GinRwsấu tnRwsrong ngAZGLực Atryanh lànRws chiếcW2Vc mùiVoZE xonRwsa mAZGLà Mông-ta-ne-lAZGLi đãnRws đánAZGLh VoZErơi. SuốtAZGL đêmcW2V qnRwsua aVoZEnh AZGLđã hAtryôn vcW2Và khóAZGLc chiVoZEếc khăcW2Vn đónRws Atrynhư nRwshôn vàVoZE khócAZGL mVoZEột siAZGLnh linhnRws. AtryGiờ đâycW2V gưcW2Vơng mặtVoZE aAtrynh xanRwsnh cW2Vxao vAZGLà thVoZEờ thVoZEẫn, vànRws mVoZEắt anAtryh vVoZEẫn ccW2Vòn ngấnAtry lệ.VoZE HanRwsi tiếngVoZE "XửAtry bAtryắn" chẳngcW2V tácnRws đcW2Vộng gìAtry đếnAtry annRwsh. AtryKhi ngAtryhe nRwshai tiếngnRws ấy,VoZE aAtrynh chỉVoZE VoZEmở cW2Vto AZGLđồng tửAZGL AZGLtrong đAZGLôi mắtnRws, vnRwsà cAtryhỉ cónRws AZGLthế thôi!
Khi VoZEmọi thủVoZE Atrytục cW2Vđã xAtryong, viêcW2Vn GAtryiám cW2Vbinh Atryra lệnh:
- ĐưAtrya AZGLông AZGLta vềnRws phòngnRws giam.
Viên độiAZGL cốnRws cầAZGLm nưVoZEớc mnRwsắt, Atrysờ vàcW2Vo thânnRws hìnnRwsh nRwsim phăncW2Vg AZGLphắc nRwsấy. nRwsRuồi TnRwsrâu nRwshơi VoZEgiật Atrymình ngoAtryảnh lại.
- ÀcW2V, phcW2Vải! TôcW2Vi qnRwsuên mất.
Nét mnRwsặt viAtryên VoZEGiám binRwsnh phảngVoZE pAZGLhất mộtcW2V vẻAZGL gìnRws ncW2Vhư làAZGL thươnRwsng hnRwsại. HAtryắn VoZEta bảnAtry chấtAtry cũngAZGL kAtryhông phảinRws nRwslà AZGLmột ngưAtryời độccW2V ácW2Vc vcW2Và nRwsvai tAtryrò VoZEhắn cW2Vphải đóAZGLng mấycW2V tuVoZEần Atrynay nRwslàm cAtryho cVoZEhính hắVoZEn tcW2Vrong AZGLthâm tâAtrym AZGLcũng thấyAtry ngAZGLượng ncW2Vgùng. GVoZEiờ đnRwsây khAtryi đãnRws đnRwsược vAZGLiệc củcW2Va mìAZGLnh, VoZEhắn snRwsẵn lòAZGLng nhâVoZEn nhượngcW2V tnRwsrong mAtryọi chAtryuyện nAtryhỏ nàcW2Vo tAtryhuộc qucW2Vyền hắn.
Đưa nRwsmắt nhìnVoZE AZGLcánh cW2Vtay AZGLthâm VoZEtím sưAZGLng AZGLphồng củacW2V RucW2Vồi TrâuAtry, hắncW2V bảo:
- CánRwsc ôcW2Vng khônAtryg cVoZEần Atrycùm nữaAtry cũngVoZE đưnRwsợc. AZGLCó cW2Vthể cnRwsho ônAZGLg cW2Vta trcW2Vở lạicW2V phcW2Vòng giVoZEam cũ.
Rồi nRwsquay vềcW2V phAtryía đứacW2V cnRwsháu, hắAtryn nóiAtry thêm:
- BuồcW2Vng gAZGLiam tửnRws cW2Vtù ẩAtrym ướtnRws cW2Vvà Atryâm cW2Vu quá.VoZE ĐâyAtry nRwsthực rAtrya cũAtryng cW2Vchỉ làAtry vấcW2Vn đcW2Về thAtryủ tụAZGLc nRwsmà thôi.
HắcW2Vn bcW2Vối rốiVoZE VoZEho lcW2Vên Atrymấy tiVoZEếng AZGLvà đnRwsổi nRwschân đứng.VoZE RồnRwsi hắnnRws bỗngcW2V gọiVoZE giAZGLật AZGLtên AZGLđội vừAtrya giAZGLải RuồiVoZE TrnRwsâu VoZEra VoZEtới cửa.
- ÔngVoZE đội,Atry chờAtry mộAtryt chút.Atry AtryTôi mcW2Vuốn ncW2Vói AZGLvới ôngVoZE tVoZEa mAtryấy câu!
RuVoZEồi AZGLTrâu đứnnRwsg iAtrym khônVoZEg nhúcAtry ncW2Vhích. HìnhnRws nhưcW2V tiếnnRwsg nAZGLói cVoZEủa PheranRwsri kVoZEhông lọtAtry VoZEvào tnRwsai anh.
- cW2VÔng AZGLcó cW2Vmuốn nhcW2Vắn gAtryì vớAtryi bạnnRws bnRwsè vàVoZE thâVoZEn thícnRwsh khôAtryng?... TôcW2Vi AZGLchắc ônVoZEg cóVoZE nRwsngười thânRwsn chứ?
Không mAZGLột tiếnVoZEg tcW2Vrả lời.
- VậVoZEy ônnRwsg ccW2Vứ nAZGLghĩ điAZGL rnRwsồi nóiVoZE vớiVoZE tVoZEôi hoặcnRws vớicW2V lnRwsinh mAZGLục tuyêVoZEn Atryuý (VoZE2). nRwsTôi sẽVoZE đnRwsôn đốcW2Vc thựcVoZE hVoZEiện lờAZGLi nhAZGLắn củcW2Va cW2Vông. NhưAtryng tAZGLốt hAZGLơn lVoZEà ônRwsng nhVoZEắn cW2Vlại Atrycha tuVoZEyên uýcW2V. CAZGLha AZGLđến ngaVoZEy bâycW2V giờnRws vVoZEà sẽAZGL ởnRws vớinRws ôngcW2V scW2Vuốt Atryđêm nacW2Vy. NếunRws VoZEông cAtryòn cAtryó nguAtryyện vcW2Vọng gìnRws kAtryhác nữaAZGL thì...
Ruồi TrâucW2V nhVoZEìn lên:
- ÔngVoZE hAtryãy cW2Vnói vớnRwsi linnRwsh mụcAtry rằnnRwsg tôiVoZE chVoZEỉ muốnAZGL VoZEở mộtVoZE VoZEmình. VoZETôi khVoZEông cAtryó bạAZGLn bèVoZE Atrymà cũnnRwsg chẳcW2Vng nhắnRwsn gAtryì cả.
- NAZGLhưng ôngAtry cũVoZEng VoZEmuốn xưnRwsng tAZGLội (3AZGL) chứ.
- TôicW2V nRwslà ngườiAZGL Atryvô tVoZEhần. TôVoZEi Atrychẳng muốncW2V VoZEgì kháAZGLc hVoZEơn ngoAZGLài việcnRws đượcAZGL yênnRws tĩnh.
Ruồi TAtryrâu nóicW2V vớAZGLi giọnVoZEg đơcW2Vn điVoZEệu, bìnnRwsh thản,nRws khônAtryg cónRws vAtryẻ gìcW2V lVoZEà kAtryhiêu khícVoZEh honRwsặc cW2Vbực dọAtryc, rnRwsồi AZGLtừ tAtryừ qAZGLuay gócW2Vt cW2Vbước rAZGLa cnRwsửa. NhưnRwsng nRwsra đếnVoZE cửaAtry tAZGLhì aAtrynh lAZGLại Atrydừng bước:
cW2V- ÔcW2Vng đạiAZGL tcW2Vá, cW2Vtôi cònRwsn qAZGLuên mVoZEột VoZEviệc. TôiAZGL cAtryhỉ yVoZEêu cầAZGLu VoZEông chiếunRws cAZGLố mVoZEột đnRwsiều làcW2V: sáVoZEng manRwsi xiAZGLn ôngnRws đừngnRws đểVoZE chcW2Vo cW2Vhọ tróiAtry hoAZGLặc bcW2Vịt VoZEmắt cW2Vtôi. TcW2Vôi sAZGLẽ đứngAZGL yên.
*
* *
TớiVoZE sAZGLáng ngànRwsy VoZEthứ tư,nRws khAZGLi mVoZEặt trVoZEời vừaAZGL VoZEló, RuồnRwsi AZGLTrâu đãVoZE bịcW2V dẫVoZEn rAtrya snRwsân. AnRwsnh Atrykhập khiễnAZGLg rVoZEõ nétAZGL hcW2Vơn mọnRwsi Atrykhi. DựaVoZE hẳnAZGL vàcW2Vo tcW2Vay vinRwsên nRwsđội, RuồcW2Vi TnRwsrâu cW2Vlê bướnRwsc, AZGLrõ rànnRwsg vớiAZGL vcW2Vẻ Atrykhó khănAZGL VoZEvà đauVoZE đớn.
Nhưng Atrymọi vẻnRws phụcnRws tAZGLùng VoZEmỏi mVoZEệt đãAtry biếcW2Vn mấtcW2V tnRwsrên mặtcW2V anAtryh. NVoZEhững nnRwsỗi kcW2Vinh hocW2Vàng mnRwsa qVoZEuái VoZEđã đáncW2Vh gAZGLục anAZGLh trAtryong cW2Vcảnh tịchcW2V lcW2Viêu, cùAZGLng nhữngVoZE ảocW2V ảnhAZGL vcW2Và nAtryhững gAtryiấc Atrymơ tAZGLrong thếAtry giớiVoZE âcW2Vm Atryu nAZGLay đềuAZGL đAtryã tacW2Vn nRwstheo đênRwsm tối.nRws NnRwsgay saAtryu lúAZGLc AZGLvầng đôngVoZE toVoZEả sáAZGLng, khAtryi RuồAtryi TrAtryâu phVoZEải đốinRws diệnnRws vAtryới cW2Vkẻ thùAtry, tcW2Vhì nRwstinh tnRwshần nRwschiến đấuVoZE củacW2V aVoZEnh đãnRws tcW2Vrỗi dậyAtry, cW2Vanh khôAZGLng cAZGLó gVoZEì nRwssợ Atryhãi cả.
Trước bứVoZEc tưVoZEờng lenRwso đAtryầy dAZGLây cW2Vthường xuân,cW2V sáAtryu taAtryy súngAtry đượccW2V lnRwsệnh cW2Vchọn cW2Vđi hànAtryh qucW2Vyết đVoZEã dànnRws thànnRwsh hànRwsng Atryngang. ĐAZGLây chínhAZGL lVoZEà bứnRwsc tnRwsường nứAtryt Atrynẻ vàcW2V đổAtry nátcW2V mànRws anVoZEh VoZEđã trèoAtry xuốngAZGL nRwstrong cáinRws đêmcW2V bấtAtry hạAZGLnh ấAZGLy đAtryể hònRwsng trốncW2V thoAtryát. MấcW2Vy ngườAtryi VoZElính AZGLđứng nVoZEghiêm, taAtryy cầmVoZE súAZGLng nRwsmà vAtryẫn VoZErưng rưcW2Vng nnRwsước mAZGLắt. HAZGLọ cAZGLảm AZGLthấy đinRwsều kiAtrynh AZGLkhủng nAZGLgoài snRwsức tưởngVoZE tượngVoZE khnRwsi nAZGLghĩ rằngVoZE nRwschính taAtryy mìnhnRws pcW2Vhải cW2Vgiết AtryRuồi TrVoZEâu. CoAtryn ngườnRwsi cVoZEó nnRwshững ccW2Vâu ứngcW2V đốcW2Vi cW2Vsắc sảo,nRws VoZEcó tiếnnRwsg cườiAZGL vAZGLui bAtryất tuyVoZEệt, cW2Vcó VoZEtinh thVoZEần dũVoZEng cảmAZGL chóiAZGL cW2Vlọi nRwsvà dễnRws AZGLlan truyềnAZGL VoZEấy đãcW2V nhAZGLư mộtAZGL tnRwsia nAZGLắng ấmVoZE sAtryoi rọcW2Vi vAtryào cAtryuộc đờicW2V Atryu áAZGLm, bnRwsuồn thảmcW2V củaVoZE họ.cW2V VậAtryy cW2Vmà giờAtry VoZEđây Atrycon nVoZEgười ấyAtry nRwsphải AZGLchết, phVoZEải cVoZEhết vìAtry chínAtryh taAtryy Atryhọ, nhVoZEư AZGLthế AZGLkhác nnRwsào họVoZE sắpVoZE phAtryải tAtryrông thấnRwsy mặAZGLt trờiVoZE chóAtryi lcW2Vọi cW2Vphụt tắt.
cW2VMột lỗAtry AZGLhuyệt dướinRws gốcnRws cW2Vmột câyVoZE vảcW2V nRwscao lớnAZGL đcW2Vang chờnRws đợiAtry RuồicW2V Trâu.AZGL LỗVoZE hcW2Vuyệt đcW2Vó AZGLdo nhAZGLững bànAtry VoZEtay khAZGLông tìnhVoZE nguyệnVoZE đãcW2V đàoAtry nAZGLên đêmnRws AZGLqua vàVoZE vớnRwsi nhữngVoZE gnRwsiọt nướcVoZE Atrymắt nRwsrơi tVoZErên cW2Vnhững bnRwsàn xẻng.AZGL VoZEĐi nAtrygang qcW2Vua đó,AZGL AtryRuồi TrAtryâu mỉAtrym cưVoZEời nhìAZGLn lVoZEỗ huyVoZEệt tốiVoZE đVoZEen, nhìnAtry nhữngAZGL ngnRwsọn cỏVoZE hécW2Vo nRwstàn nRwsbên cạnVoZEh huyệtnRws. AZGLAnh khoaAZGLn khoáicW2V hAtryít cW2Vmột cW2Vhơi cW2Vdài đểAZGL cW2Vthưởng thứcVoZE cW2Vmùi nRwsthơm củnRwsa vcW2Vạt đấtAZGL mAZGLới tincW2Vh khôi.
Khi đếncW2V gVoZEần thAtryân Atrycây, viêAZGLn độVoZEi đcW2Vứng sữncW2Vg lạiAtry. RunRwsồi TrâVoZEu ngoAtryảnh lạVoZEi nhcW2Vìn cW2Vanh VoZEta, rồicW2V ncW2Vở mộtAtry nụAtry cười:
- TAtryôi đứAZGLng đâyAZGL phcW2Vải nRwschăng, ôngAtry đội?
Viên đcW2Vội níncW2V lặngAZGL cW2Vgật đAtryầu. AnRwsnh tcW2Va nghẹnRwsn ngAZGLào, tiếcAZGL rằngVoZE đãnRws khôngAZGL AZGLnói đượAZGLc mVoZEột lnRwsời AZGLnào, nRwsví dcW2Vù lờAZGLi nAtryói nRwsnày cVoZEó thểcW2V cứVoZEu sốngcW2V đượcAZGL RnRwsuồi TrâuVoZE. nRwsTrong scW2Vân Atryđã tcW2Về tựuVoZE đônnRwsg đủnRws cả:AZGL cW2Vviên GinRwsám binRwsnh, cháuAtry hắVoZEn, vVoZEiên trunRwsng VoZEuý VoZEkỵ binAtryh cW2Vlàm nhiệVoZEm vụcW2V chỉAtry Atryhuy viAtryệc hànhAZGL quyếAtryt, cW2Vngười Atryy sĩcW2V VoZEvà mộAtryt lVoZEinh cW2Vmục. cW2VHọ bướcAZGL lênAtry AZGLvới Atrynhững bộAtry mặtcW2V nghAtryiêm trọng,Atry nhưnVoZEg đãVoZE nRwsnửa phVoZEần sượnVoZEg sùVoZEng trướcAtry cặpAtry mắAZGLt Atrytươi cườicW2V vàcW2V sánAZGLg ngờinRws Atryvẻ ngạAZGLo nVoZEghễ củaAtry RuồinRws Trâu.
- Chào..VoZE. chàoAZGL VoZEcác qVoZEuý ôngAtry! AtryÁi chànRws, cảAtry ChAtrya tuynRwsên cW2Vuý cW2Vtôn kínhAZGL (1Atry) cũngnRws dậyAZGL sớmVoZE thếAZGL cAZGLơ à!.AZGL.. ĐạVoZEi unRwsý, ôngnRws cVoZEó mạnhnRws giỏiVoZE khAZGLông? nRwsChắc đốiAZGL vớiVoZE Atryông, cuộVoZEc nRwsgặp gỡAtry cW2Vhôm nVoZEay củaAZGL chúngVoZE Atryta sVoZEẽ dễcW2V chAZGLịu hAtryơn nRwslần trưAZGLớc phảiAtry khAtryông ạAtry? ÀAZGL, tôiAZGL cW2Vthấy cánRwsnh cW2Vtay ôngnRws vẫncW2V còncW2V băncW2Vg bAZGLó treAtryo cW2Vtrước ngAZGLực kìaVoZE! CnRwshỉ tAZGLại lầnnRws trướcnRws tônRwsi bVoZEắn hụnRwst đócW2V thVoZEôi. NhữnnRwsg taAZGLy thiệnVoZE xnRwsạ nàyAZGL chắcVoZE bắnnRws khAZGLá VoZEhơn... VoZEphải khôngVoZE, cácAZGL bạn?
Ruồi nRwsTrâu đưaAtry mắtcW2V nhVoZEìn Atrymột lượVoZEt nhữAtryng bộcW2V nRwsmặt ủAZGL Atrydột củanRws mcW2Vấy ngườinRws lính:
- DAtryù nRwssao lầnnRws ncW2Vày khôngVoZE phảicW2V bcW2Văng bóAZGL trnRwseo trướcnRws ngựcnRws nữaAtry đAZGLâu. Nào!nRws cW2VNào! AtrySao vẻAtry mặtVoZE cánRwsc bạncW2V trônAZGLg thiểunRws VoZEnão đếnVoZE thế?AZGL Nghiêm!VoZE VàAtry bcW2Vắn ccW2Vho tAtryhật trúAtryng vàoAtry nào.VoZE AtryRồi cácnRws bạnVoZE sẽAtry cóAZGL nVoZEhiều việcAZGL phảVoZEi làmAtry, AZGLmà cứVoZE nnRwshư AZGLthế nànRwsy kAtryhông biếtAtry cóVoZE lVoZEàm ncW2Vổi knRwshông. BAtryây giờnRws cAtryác bạnnRws AZGLđược VoZEquyền tậpcW2V trướcVoZE Atrythì cònAtry gìVoZE bằng.
VoZE- HAtryỡi con...
Vị liAtrynh mụcnRws tiếnVoZE Atrylên nAZGLgắt lờcW2Vi anhAtry. NhữngAtry ngườiAZGL knRwshác đnRwsều lùnRwsi lạiVoZE phínRwsa nRwssau, đểAZGL mặcVoZE haVoZEi ngườnRwsi VoZEvới nhau.
- ChỉVoZE AZGLcòn nRwsít phútAtry nnRwsữa làAZGL Atrycon sẽAZGL vềAZGL Atryvới ĐấngVoZE SVoZEáng TAZGLạo (2cW2V) rVoZEa conVoZE. NhAZGLững giâVoZEy phútAtry nRwscuối cùAZGLng VoZEnày AZGLlà dàAZGLnh chAtryo cAtryon đAZGLể Atryăn nănAZGL sáAtrym hốAtryi, AZGLcon cVoZEhớ ncW2Vên dAtryùng vVoZEào viVoZEệc nVoZEào khAZGLác. CnRwsha xnRwsin coVoZEn, VoZEcon tAZGLhử ngAZGLhĩ xnRwsem, nếAtryu chếtAZGL cW2Vmà Atrykhông đượcVoZE cnRwshịu pVoZEhép giảiVoZE tộiAtry, lòngnRws còAtryn hunVoZEg dnRwsữ thAZGLì AZGLđáng sợAtry biVoZEết bVoZEao! AtryChờ đAZGLến Atrykhi cocW2Vn đAZGLứng VoZEtrước ĐấAZGLng PhánAZGL XVoZEét (VoZE3) củacW2V cAZGLon Atrythì lVoZEúc Atryấy ănRwsn nănVoZE đãnRws mAZGLuộn rAtryồi. SắpcW2V lnRwsại gnRwsần VoZEngai báVoZEu vAtryô cùngAZGL AZGLtôn nAtryghiêm củaAtry nRwsNgười mnRwsà coAtryn nRwsvẫn cứcW2V cườicW2V đùaAZGL nAZGLhư thếcW2V đượcAtry sao?
- CườiAZGL đùacW2V ư,nRws thưAtrya cAZGLha tônRwsn kính?cW2V TôAZGLi tưởnRwsng nRwscái bAZGLài giáoVoZE lýVoZE cW2Vcỏn nRwscon nRwsấy AZGLchỉ đAZGLể chnRwso nhcW2Vững ngườiAZGL cVoZEùng pAZGLhía vớiVoZE AZGLcha ngAtryhe thôVoZEi cAtryhứ! AtryBao giờAtry đếnnRws lượtVoZE chúngnRws tôiAZGL, cAZGLhúng nRwstôi sẽAtry dùngnRws trọAtryng pháVoZEo cAtryhứ cnRwshẳng Atrydùng đếncW2V dămAtry khẩuVoZE súVoZEng kAtryhai hậuAZGL AZGLcũ kỹAtry VoZEnày AZGLđâu! VàAtry lAtryúc VoZEbấy giờcW2V cácnRws vịAtry sVoZEẽ cW2Vthấy chVoZEúng VoZEtôi VoZEcười đùacW2V đếnVoZE đâu.
- CVoZEác cnRwson sAZGLẽ dùnAtryg trọnVoZEg pháoAtry ư?Atry nRwsÔi! TnRwshật lVoZEà vôAtry phAZGLúc nRwscho AZGLcon quánRws! CnRwson vẫnnRws cnRwshưa hiểuAZGL rằnAtryg cAtryon đangcW2V nRwsđứng tcW2Vrên bAZGLờ nRwsvực thAtryẳm VoZEđáng sợcW2V nhcW2Vư tnRwshế nnRwsào VoZEhay sao?
Ruồi TrâAZGLu ngcW2Voái đầAtryu nhAtryìn lAZGLỗ huyệtVoZE mởAZGL rộngnRws sAZGLau lưngnRws mình.
- VậAtryy cAZGLha... ccW2Vha tôAZGLn kcW2Vính tưởngVoZE rằcW2Vng AZGLđặt đượcVoZE tôiVoZE xuAtryống đấycW2V lànRws Atryxong cnRwshuyện vớiAtry tônRwsi rồnRwsi hnRwsay saoAZGL? AZGLCó lẽVoZE VoZEcác vịAZGL ccW2Vòn chặAZGLn mộtnRws VoZEphiến đnRwsá Atrylên nRwsmồ VoZEtôi Atryđể "bVoZEa ngAZGLày saVoZEu" tôi.cW2V.. tAZGLôi nRwskhỏi sốngAtry lạcW2Vi ccW2Vhứ gcW2Vì? VoZE(4) CcW2Vhớ VoZEsợ, nRwsCha tAtryôn kíncW2Vh nRwsạ! VoZETôi sẽAZGL Atrykhông xânRwsm phạAtrym vAZGLào quyềVoZEn cnRwsủa Atrycác vịAtry troAZGLng AZGLnhững tròAtry diVoZEễn kịchAtry rẻAZGL tVoZEiền nàycW2V đVoZEâu. ĐặVoZEt AZGLtôi xuốngVoZE đâunRws, tôVoZEi sẽAtry cW2Vnằm nRwsyên cW2Vở đấyAtry nhưcW2V VoZEmột cAtryon... cnRwson chuộtVoZE vậy.nRws NhAZGLưng, nRwsdù sVoZEao mcW2Vặc lAZGLòng, chúncW2Vg AZGLtôi vcW2Vẫn AZGLsẽ dùngAZGL đAZGLến trọnAtryg pnRwsháo đấy.
Vị liAtrynh mnRwsục kcW2Vêu lên:
- Ôi!Atry nRwsLạy ChAZGLúa lòVoZEng lànhVoZE AZGLvô cùnAZGLg! XiAZGLn ChúaAtry cW2Vtha tộiAZGL ccW2Vho kVoZEẻ bVoZEất hạnhAtry này!
Viên AZGLtrung uýAtry kỵcW2V Atrybinh, nRwsgiọng ồVoZE ồAtry khấn:
- Amen!
Còn VoZEviên đạiAtry tácW2V cW2Vvà đứanRws cháVoZEu thìVoZE sùVoZEng cW2Vkính cW2Vlàm dấunRws tcW2Vhánh giá.
ThấcW2Vy rõAtry rAZGLằng khcW2Vuyên bảonRws nữaVoZE cAZGLũng chẳngcW2V điAtry đếnVoZE đAtryâu, vịcW2V linVoZEh mụcAtry đànhAZGL phảiVoZE tVoZEừ Atrybỏ cônAtryg việcAtry vAtryô nRwskết qAZGLuả ccW2Vủa mìcW2Vnh. AtryÔng bướcVoZE sanVoZEg bAtryên cnRwsạnh, lắnRwsc đầu,VoZE mồmnRws VoZElầm rầAZGLm cW2Vcầu kinRwsnh. CAZGLhỉ tronAtryg cW2Vphút chốc,cW2V côngVoZE việcVoZE chnRwsuẩn bAtryị nAZGLgắn gọnnRws vAtryà AZGLđơn gVoZEiản đềucW2V đãnRws đưnRwsợc hốicW2V hảnRws lAtryàm xcW2Vong. RcW2Vuồi AtryTrâu Atryra đứngVoZE đVoZEúng vàoAZGL AZGLchỗ củacW2V mìAtrynh vAtryà quAZGLay lạAtryi nRwsthoáng nhìVoZEn lênRwsn cảnhVoZE nRwshuy hVoZEoàng chcW2Vói cAZGLhang ánhnRws sánAZGLg Atryvàng VoZEvà đỏAZGL Atrycủa mặtAtry AZGLtrời đaVoZEng mọcnRws. MộtAtry lầnAZGL nữnRwsa RuồnRwsi TrAZGLâu lạicW2V Atryyêu cnRwsầu Atrykhông bịtAZGL mắAZGLt. NcW2Vhìn vAtryẻ AZGLmặt VoZEnhư AZGLthách AZGLthức củaVoZE Atryanh, viêVoZEn đạAtryi táAtry cW2Vđành miễnnRws cưỡngAtry cW2Vđồng Atryý. CảAtry haVoZEi ngưnRwsời đAtryều quêncW2V rằVoZEng VoZEnhư tVoZEhế VoZEhọ nRwscó cW2Vthể lAZGLàm ảnnRwsh hưAtryởng tớAtryi tinAZGLh VoZEthần quAtryân sĩ.
RAZGLuồi VoZETrâu đAtryứng qucW2Vay AZGLthẳng mặtcW2V vcW2Về phVoZEía họAZGL vnRwsà mỉmAZGL cườiAtry. NhAtryững cáAtrynh AZGLtay cầmnRws súngnRws runRwsn lêAtryn. AAtrynh bảo:
- TôiVoZE hoàcW2Vn tocW2Vàn AZGLsẵn snRwsàng rồi.
Viên trnRwsung uAZGLý bướcVoZE lênVoZE phíVoZEa trướcVoZE, ngườinRws cW2Vrun rcW2Vun vìAtry cW2Vxúc động.Atry HắAZGLn chAZGLưa cW2Vhề chỉAtry hnRwsuy xửnRws bắnAtry baAtryo giờ.
- CnRwshuẩn bịcW2V... NhằnRwsm! Bắn!
Ruồi TrAZGLâu hAtryơi lạAZGLng ngnRwsười điAtry, nhAtryưng AZGLlấy nAtrygay lạicW2V VoZEđược thăncW2Vg bằng.nRws MộcW2Vt vAZGLiên đạnRwsn nRwsbắn khôngAtry vữcW2Vng đAZGLã sưnRwsợt tVoZErên mcW2Vá annRwsh. VàiAtry giAZGLọt nRwsmáu lnRwsoang VoZEtrên cAtryổ áVoZEo trắnVoZEg. MộtAtry vcW2Viên khácVoZE cW2Vtrúng vàocW2V Atrychân, phíAtrya trêAtryn nRwsđầu gốnRwsi. AtryKhi Atrykhói Atrytan thìAZGL đAtryám línnRwsh thấyAZGL aAZGLnh vẫnAtry Atryđứng, vẫnnRws Atrymỉm cườiAZGL nhưVoZE cũcW2V vànRws đangnRws lấnRwsy bàAtryn taAZGLy tànVoZE AZGLtật quệAtryt mánRwsu VoZEtrên má.
Anh nói:
- BAtryắn xoàncW2Vg qVoZEuá rồinRws, cácAtry bcW2Vạn ạ!
Giọng nóiAtry troVoZEng AZGLtrẻo vVoZEà kcW2Vhúc triếtcW2V VoZEcủa AZGLanh khắVoZEc sâcW2Vu AZGLvào VoZEtim AZGLnhững cW2Vngười lVoZEính nRwskhốn AZGLkhổ đangcW2V hếtAtry sứcnRws bànVoZEg hoAZGLàng VoZEvà bốiAZGL rối.
- AtryCác bnRwsạn cW2Vthử nRwsbắn lạicW2V xeVoZEm nào!
Toàn bộcW2V Atryhàng línnRwsh đềucW2V rùnnRwsg AZGLmình sởnnRws gánRwsy vAZGLà rêVoZEn VoZErỉ. nRwsNgười nàoVoZE ngưVoZEời nấAZGLy nhằnRwsm AZGLchệch saVoZEng bênnRws Atrycạnh, cW2Vthầm mAZGLong vnRwsiên VoZEđạn VoZEkết linRwsễu tAtryính mnRwsệnh VoZERuồi TrâuAtry lAtryà củaAtry ngcW2Vười bnRwsên cạcW2Vnh chAtryứ khônRwsng phAZGLải Atrycủa mìnnRwsh. AZGLRuồi TcW2Vrâu tAtryhì vẫAtryn cW2Vcứ VoZEđứng thảnVoZE nhnRwsiên, Atrymỉm cAtryười nhìnVoZE Atryhọ. HọAtry cAZGLhỉ biênVoZE AZGLcuộc xửAtry tAZGLử thànhAZGL mnRwsột ccW2Vuộc giếtnRws nRwschóc nRwstrong lcW2Vò mổ,Atry VoZEvà bâyAZGL nRwsgiờ họnRws lạinRws phảiAtry lcW2Vàm lạcW2Vi VoZEtừ đầAtryu cW2Vcái côcW2Vng viVoZEệc gAZGLhê rợnnRws nànRwsy. ĐámAtry línhVoZE độtAZGL ngộtAtry hoảngVoZE vía,cW2V cW2Vhọ hạcW2V AZGLsúng đứngcW2V cW2Vnghe nhữAtryng lờiAZGL mắnVoZEg mỏnRws vàVoZE chửAZGLi rủnRwsa điêcW2Vn cuồAtryng cW2Vcủa cánRwsc viêcW2Vn sVoZEĩ qcW2Vuan. HọAtry sữnAtryg Atrysờ vVoZEà cW2Vhãi hùnnRwsg cW2Vgiương mắtAtry nAtryhìn ngườiVoZE vừaVoZE VoZEbị họVoZE bắnAtry mcW2Và chẳncW2Vg hiểucW2V saAZGLo ônnRwsg AZGLta vẫnRwsn khôngVoZE chết.
Viên VoZEGiám bAZGLinh vcW2Vung nắAtrym đấmAtry tAZGLrước mặtAtry Atryhọ. HắnAZGL lồngVoZE lộnAtry quátnRws thAtryáo, bcW2Vắt VoZEhọ pnRwshải đứAtryng AZGLvào vịAtry tVoZErí, giươngAtry súAZGLng VoZElên vnRwsà hốnRwsi hảcW2V làVoZEm mnRwsau VoZEcho xcW2Vong chuVoZEyện. NhAZGLưng cAtryhính hắnAZGL nRwscũng hoànRwsn tocW2Vàn mấtVoZE tincW2Vh thầnAtry khAtryông khánRwsc nRwsgì bAtryọn línhVoZE. HắncW2V khcW2Vông Atrydám nhìVoZEn vàVoZEo cánRwsi thâcW2Vn hVoZEình cW2Vkhủng khiếpAZGL kicW2Va cAtryứ đứVoZEng trVoZEơ Atrytrơ mAZGLà khôVoZEng VoZEchịu nAZGLgã xuốAZGLng. HắnnRws Atrygiật nảcW2Vy Atrymình vàAZGL Atryrun bVoZEắn VoZElên kVoZEhi nAtryghe VoZEgiọng cVoZEhế giAtryễu củVoZEa RuAZGLồi Trâu:
- ĐạiVoZE tAtryá, Atrysao sángVoZE hcW2Vôm VoZEnay cW2Vông lcW2Vại đưaAtry rnRwsa cW2Vmột độiVoZE línhnRws xonRwsàng thế.AZGL AZGLĐể tôVoZEi xVoZEem Atrytôi cAtryó thểAtry đVoZEiều khiểnAtry VoZEhọ nRwskhá hơncW2V khAtryông! Nào,nRws cácW2Vc bạVoZEn! KAtryìa, cậuAZGL đnRwsứng phcW2Vía bêAZGLn tráicW2V knRwsia, cW2Vnâng súncW2Vg caVoZEo lVoZEên VoZEchứ! CAZGLhúc phúcAZGL nRwscho tấcW2Vm lòncW2Vg cAZGLủa cậVoZEu, cAZGLậu bạnRwsn nRwsạ! TcW2Vrong AZGLtay cậcW2Vu làAZGL VoZEsúng trậcW2Vn đấycW2V VoZEchứ khôVoZEng cW2Vphải xooncW2Vg ccW2Vhảo đâuAtry Atrynhé! NhắmAtry thẳAZGLng cảAZGL chưa?cW2V VoZENào, nRwsbây giờAZGL... chAZGLuẩn bAtryị... nhằm!...
Viên đVoZEại nRwstá nhảyAtry xAZGLổ lên,Atry cưAtryớp lờiAZGL anVoZEh, hét:
- Bắn!
Để cW2Vcho ngườiVoZE nRwsbị bắncW2V tựcW2V AZGLchỉ cW2Vhuy cuộcAZGL xửcW2V bắnVoZE củacW2V mVoZEình AZGLthì aAZGLi mAtryà chịuAtry được.
SAtryau lnRwsoạt đạnVoZE lộcW2Vn Atryxộn nRwsvà vônRws Atrytổ chAZGLức, đcW2Vám Atrylính nRwsbỏ hAtryàng Atryngũ VoZErun nRwsrẩy đứcW2Vng nRwstúm Atrytụm lạnRwsi VoZEvới nAZGLhau, mắtcW2V ngnRwsơ VoZEngác, sữnRwsng cW2Vsờ ncW2Vhìn vềcW2V phíanRws nRwstrước. cW2VMột tnRwsên lAtryính thậmVoZE chVoZEí cAZGLòn khônnRwsg cW2Vbấm nRwscò, quăngAtry snRwsúng, ngồiAtry sụAZGLp xuốngAtry đấtVoZE mAZGLà AZGLrên rỉ:
- TVoZEôi cnRwshịu thVoZEôi, tôinRws chịuAZGL thôi!
Khói cW2Vdần tanRwsn, bAtryay lênRwsn hcW2Voà vnRwsào nRwsánh nắngcW2V nRwsle lóAtryi củaAZGL bcW2Van macW2Vi. HAtryọ tAZGLhấy RucW2Vồi TnRwsrâu ngVoZEã rnRwsa, họVoZE ccW2Vòn thấyAtry AZGLlà RuồicW2V TrâuAtry vẫnVoZE chcW2Vưa chết.nRws PhcW2Vút đầuAZGL tAZGLiên Atrycả quaVoZEn Atrylẫn línhAZGL đcW2Vứng nRwsim nhưAtry VoZEđã hoAZGLá cW2Vđá màVoZE nhìAtryn mộtnRws vậtAtry nRwsgì dcW2Vễ sợAtry AZGLđang lănAZGL lộn,nRws quAZGLằn qucW2Vại tAtryrên AZGLmặt đất.
Rồi cnRwsả ngườiAZGL AZGLy VoZEsĩ cW2Vvà viêVoZEn đạicW2V VoZEtá nRwscùng kêAZGLu lnRwsên chạyVoZE nRwsào cW2Vđến Atrychỗ RuồAtryi TrAtryâu vnRwsì hVoZEọ thấyVoZE Atryanh vẫVoZEn lếtVoZE mnRwsột chânnRws, AZGLquỳ AZGLlên mAtryà VoZEnhỏm dậy,nRws cW2Vvẫn nhìVoZEn vàocW2V toáncW2V línhVoZE AZGLvà vAtryẫn cườinRws lên:
- LAZGLại cW2Vbắn trượtnRws rAtryồi! Bắn..nRws. Atrylại đcW2Vi, cácnRws bạn!VoZE AZGL... ĐểcW2V xemnRws... nVoZEếu cAZGLác bạnAtry khôngnRws thể...
Ruồi TrcW2Vâu Atrybỗng lảoVoZE đảoAZGL nRwsrồi AZGLngã vnRwsật saAtryng mộtVoZE bênAtry trênRwsn nRwsbãi cỏ.
VinRwsên đạiVoZE nRwstá khẽAtry hỏi:
- nRwsÔng ấyAZGL chếtAZGL chưa?
Người cW2Vy cW2Vsĩ quỳnRws Atrygối, đặtVoZE tAZGLay lênAtry chiếcAtry nRwssơ mnRwsi đẫmnRws máuVoZE Atrycủa RuồinRws TrAZGLâu, nRwstrả lời:
- ChAZGLắc vậy.Atry.. TạcW2V nRwsơn Chúa!
Viên đạiAZGL tAZGLá nRwsnhắc theo:
- AZGLTạ ơnRwsn CcW2Vhúa! TVoZEhế cW2Vlà xong!
Đứa chácW2Vu nRwskéo taVoZEy áAZGLo hắn:
- ChúAtry ơicW2V... HồAtryng cW2Vy gcW2Viáo VoZEchủ đếnAtry! NgàiVoZE nRwsđang AZGLđứng VoZEở cAtryổng vàAZGL cW2Vcứ đòinRws vàVoZEo đây.
- CáiAZGL gìnRws? KhAZGLông, khôAtryng được...nRws tôiVoZE khônnRwsg chAZGLo nRwsvào được!cW2V BọAtryn VoZElính gácnRws đâuAtry cảcW2V rồi?VoZE TAtryhưa ĐứcVoZE HồcW2Vng y...
Cửa mnRwsở rồicW2V lAtryại đcW2Vóng. Mông-taVoZE-ne-li đãnRws đứVoZEng tronRwsng sânAtry, đôiAtry mắtAtry cW2Vđầy kinAZGLh hoàng,cW2V trnRwsừng trAZGLừng nnRwshìn VoZEvề phícW2Va trước.
- VoZEThưa cW2VĐức HồAZGLng nRwsy! TnRwsôi xicW2Vn ngàiAZGL... cảnAtryh nàyVoZE ngàinRws xecW2Vm bấtnRws tinRwsện! ViệcnRws hAZGLành qcW2Vuyết vừcW2Va kếAZGLt tnRwshúc, VoZEthi VoZEhài cònAZGL chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- cW2VTôi đếnAZGL nhAtryìn AZGLnó mộnRwst chút.
GiọngAZGL nóinRws Atryvà cVoZEả bAtryộ dạngAtry AZGLcủa MônRwsng-ta-ne-li troVoZEng phúnRwst AZGLấy đVoZEã khiếnAZGL nRwscho viêAZGLn VoZEGiám binRwsnh phảiAZGL sửnRwsng sốtAZGL, ôngcW2V AZGLta nAtryhư nRwsmột AZGLkẻ mcW2Vộng du.
VoZEMột VoZEngười lícW2Vnh bỗngnRws AZGLkêu lên:
- VoZEỐi, lạyAtry ChúacW2V tôi!
Viên GiáAtrym binRwsnh quaVoZEy nnRwsgoắt lạAtryi nhìn.
Quả Atrynhiên thế!
Tấm thânnRws đẫmnRws Atrymáu trênnRws Atrybãi cnRwsỏ lạiAZGL mộtAtry lcW2Vần nữacW2V vậtAZGL vAtryã nRwsvà rêncW2V rỉ.
Người Atryy VoZEsĩ ngồnRwsi Atrysụp xcW2Vuống, VoZEkê đầAZGLu knRwsẻ hấVoZEp hốnRwsi Atrylên đùiVoZE mình.
ÔngcW2V tAZGLa tuyệAtryt vọngVoZE nRwskêu lên:
- NcW2Vhanh cW2Vlên! NhanRwsnh lên,nRws cW2Vquân Atrydã VoZEman! ChcW2Vo VoZEông nRwsta AZGLchết VoZEhẳn đnRwsi, vAtryì Atryơn cW2VChúa! ĐểnRws thếVoZE VoZEnày tộicW2V cW2Vnghiệp quá!
Máu chảyAtry túnRwsa VoZEra hcW2Vai bàAtryn AZGLtay ngườcW2Vi VoZEy sĩ.cW2V AZGLRun lẩAZGLy bẩVoZEy từAtry đầuVoZE đếnVoZE chân,Atry ôAtryng tAtrya nRwscố giữVoZE yêAZGLn thânRwsn AZGLhình cònnRws đAZGLang giãyVoZE giụa.Atry TcW2Vrong khcW2Vi ôngAtry tAZGLa nRwsđang cuAZGLống quýAtryt Atryquay Atrynhìn tVoZEứ phíAtrya đểAtry cầnRwsu moAtryng giúcW2Vp đỡ,nRws vịAZGL lVoZEinh mụcW2Vc cAtryúi xuVoZEống qnRwsua Atryvai ôngcW2V, AZGLkệ tVoZEượng CAZGLhúa cAZGLhịu nạnVoZE vVoZEào Atryđôi môVoZEi ngnRwsười hVoZEấp hối.
- NVoZEhân daVoZEnh ChúaAZGL Atrycha, CnRwshúa con...
Ruồi TrâuVoZE tnRwsựa lênRwsn đùinRws ngườinRws Atryy sĩ,AZGL nhỏnRwsm dậyAZGL, AZGLmắt mởVoZE tAtryo nhVoZEìn chòngVoZE chọccW2V AZGLvào Atrytượng VoZEChúa chịAZGLu nạn.Atry RồiAtry gữaVoZE bAtryầu tịchAZGL mịAZGLch câmAZGL lắngcW2V vcW2Và cW2Vbăng giánRws ấynRws, anAtryh từAZGL tnRwsừ giơcW2V cáAZGLnh taAtryy phảnRwsi Atrybị Atrybắn gãAZGLy lênRwsn, AZGLvà gcW2Vạt ccW2Vhiếc tưVoZEợng thnRwsánh gnRwsiá VoZEra. AZGLMột VoZEvết máAZGLu đcW2Vỏ cW2Vtươi vấynRws trêncW2V Atrymặt tượng.
- PaAZGLdre... ChúAtrya TnRwsrời... cVoZEủa cVoZEha... thoảcW2V mAZGLãn cW2Vrồi chứ?
Đầu AZGLanh cW2Vlả xAZGLuống cánRwsnh Atrytay ngườVoZEi AZGLy sĩ.
*
* *
- ThVoZEưa ĐứVoZEc HnRwsồng y?
Thấy HồngcW2V Atryy cW2Vgiáo ccW2Vhủ vẫAtryn cAZGLhưa tỉnhVoZE ginRwsấc kcW2Vinh nRwshoàng, đạicW2V tácW2V cW2VPherari cW2Vlại gọnRwsi tAtryo hơn:
- ThưaVoZE ĐcW2Vức VoZEHồng y!
Mông-ta-necW2V-li nhìAtryn lên:
nRws- NócW2V chVoZEết rồi.
- VcW2Vâng, chếcW2Vt hẳVoZEn rồiAZGL, thưaAtry ĐứAtryc HồcW2Vng Atryy. XnRwsin nAtrygài AZGLra Atrythôi AZGLchứ ạ?...VoZE CảncW2Vh tượngVoZE nAtryày rùngAZGL rAtryợn lắm...
cW2V- NócW2V chếtcW2V rồiAZGL cW2V- Mông-ta-ne-lnRwsi nhắccW2V VoZElại vàcW2V mộVoZEt lầnnRws nữaAZGL nhìncW2V xuAZGLống mVoZEặt RucW2Vồi cW2VTrâu VoZE- TcW2Va đãAtry sAtryờ vànRwso ngườiVoZE nóVoZE Atrymà AZGLnay nnRwsó chếtVoZE mấnRwst rồVoZEi (1).
VAZGLiên AZGLtrung uVoZEý xìnRws xàocW2V mộcW2Vt giọngnRws khVoZEinh bạc:
cW2V- NửnRwsa táVoZE đạnAtry vàoVoZE Atryngười, ôngVoZE VoZEta còcW2Vn moAZGLng chờcW2V gìAZGL nữa?
Người Atryy sAtryĩ VoZEcũng thìVoZE thàVoZEo đVoZEáp lại:
- ChcW2Vắc ôncW2Vg ấyAZGL Atrykinh VoZEhãi vnRwsì trôngAtry thấyAtry máu.
ViêAZGLn GiámAtry binRwsnh kAtryiên quyếtAZGL nRwskéo tAtryay Mông-ta-ne-li:
- XinRwsn VoZEĐức HồngnRws nRwsy đừngVoZE VoZEnhìn AZGLhắn nnRwsữa. NgàicW2V cAtryho pAZGLhép chnRwsa tuyêcW2Vn nRwsuý đưaAtry ngàiAtry vềnRws Atrychứ ạ?
- Phải.AZGL.. VoZEtôi về.
MônRwsng-ta-ne-li từAZGL VoZEtừ AZGLquay Atrygót rcW2Va khỏcW2Vi bVoZEãi cỏnRws đAtryẫm mAZGLáu mAtryà bướVoZEc rnRwsa ngoàiAZGL, vịAtry Atrylinh mcW2Vục Atryvà cW2Vviên độiAZGL thAtryeo AZGLsau. ĐVoZEến VoZEcổng, ôAtryng tAZGLa nRwsdừng bướcAZGL cW2Vvà vẫnAZGL ngoáAZGLi lnRwsại cW2Vnhìn vớicW2V cặpAtry cW2Vmắt cW2Vkinh nAtrygạc cW2Vvà cW2Vđờ đẫnVoZE AZGLnhư mắtAZGL mộtVoZE AZGLcon ma.
- NóAZGL AZGLchết rồi.
*
* *
Mấy ticW2Vếng đAtryồng hồAtry sauVoZE, Mác-cô-nêAZGL VoZEđến cănRwsn nhcW2Và Atrynhỏ cW2Vtrên sưVoZEờn đnRwsồi đểcW2V VoZEbáo cW2Vcho Mác-ti-cW2Vni biếAZGLt làcW2V aVoZEnh cW2Vkhỏi phảnRwsi hcW2Vy sAtryinh thcW2Vân mìnhVoZE mộcW2Vt cVoZEách vAZGLô cW2Vích nữa.
Kế hoạccW2Vh giảcW2Vi ccW2Vứu chVoZEo RuồiVoZE VoZETrâu lầnAZGL thứnRws hcW2Vai đcW2Vã AZGLchuẩn bịcW2V xoAZGLng, bAtryởi AZGLvì lầnAZGL cW2Vnày bAtryố trAZGLí đAtryơn giảncW2V Atryhơn lnRwsần trướcAtry nhinRwsều. HọAtry quyếtAtry địnhAtry đếnRwsn VoZEsáng VoZEhôm sacW2Vu, AZGLkhi đámAtry rướcnRws VoZE"Mình ThcW2Vánh" dAtryiễu AZGLqua VoZEchân đồinRws AZGLtrên cnRwsó pVoZEháo cW2Vđài, Mác-nRwsti-ni AZGLsẽ tnRwsừ tronnRwsg đámVoZE AZGLđông tAtryiên Atrylên Atrytrước, rcW2Vút cW2Vsúng ncW2Vgắn VoZEgiấu tcW2Vrong ngAtryực áoAZGL rAZGLa, bắnAZGL vàoVoZE VoZEmặt vicW2Vên GiáAZGLm binVoZEh. NhAZGLân lAZGLúc Atrylộn cW2Vxộn, hanRwsi mươinRws ngườAtryi đầycW2V đnRwsủ cW2Vkhí gnRwsiới cW2Vsẽ thìnAtryh lìAtrynh xôcW2Vng tAZGLới cAtryổng, đánhcW2V pháVoZE tớVoZEi tậnAtry tháAtryp canhcW2V, dùncW2Vg vAZGLũ lựcVoZE bắtVoZE VoZEgiữ tAtryên VoZEgiữ chìacW2V khonRwsá ngục,cW2V bVoZEuộc VoZEnó phnRwsải mcW2Vở cửcW2Va xcW2Và linRwsm, cW2Vcõng RuồinRws AZGLTrâu rcW2Va vnRwsà Atrybắn chVoZEết hoặcW2Vc chếAZGL nRwsngự bấtAtry AZGLcứ kẻVoZE Atrynào địnhVoZE cảnRwsn Atryđường. nRwsRa đếnRwsn cổAZGLng hAtryọ sVoZEẽ AZGLvừa nRwsđánh vừacW2V Atryrút, đồngcW2V tVoZEhời yểmAtry AZGLhộ VoZEcho cW2Vmột cW2Vtoán dAtryân buVoZEôn lậAZGLu nRwsthứ hcW2Vai cóVoZE vVoZEũ tranAtryg VoZEvà cưỡiAtry ngVoZEựa đếnAtry đểcW2V VoZEđem RuồnRwsi AZGLTrâu tớiAtry chỗcW2V ẩAZGLn nAZGLấp cW2Van toVoZEàn Atrytrên cW2Vnúi cao.
Trong nhómAtry cốtAZGL cáncW2V nRwschỉ VoZEcó GnRwsiê- mnRwsa lcW2Và khAZGLông VoZEbiết tícW2V Atrygì vềcW2V kếnRws hoạcnRwsh Atrynày. Mác-ti-AZGLni đVoZEã Atrycó nguyệncW2V vAZGLọng đặVoZEc nRwsbiệt yêucW2V cầunRws kAZGLhông đcW2Vể cW2Vcho chịcW2V biAtryết. AAtrynh bảo:
- ChAtryẳng mấyAtry VoZEchốc chịnRws ấycW2V vỡVoZE AZGLtim cW2Vra mất.
VừacW2V cW2Vthấy Mác-cô-Atrynê đếncW2V cổngAZGL, Mác-ti-nRwsni đVoZEã mAtryở cnRwsửa kcW2Vính, bướcnRws Atryra hicW2Vên đón:
- nRwsCó nRwstin nRwsgì khAZGLông, Mác-cô-AZGLnê? Ôi!...
Mác-cô-nê khônAZGLg tAZGLrả lờiAtry, chAZGLỉ hấtVoZE Atrychiếc mũAtry rơmcW2V rộngAZGL vànhAZGL AZGLra cW2Vsau gáy.
Họ VoZEcùng ncW2Vhau ngồinRws dnRwsưới AZGLmái hiên.
Không aAtryi nVoZEói mộtnRws lAZGLời. NhAZGLưng chỉcW2V thoángAZGL nnRwshìn Atryvẻ mặcW2Vt AZGLẩn dướiAZGL vànhAZGL nRwsmũ khVoZEi Mác-cô-Atrynê bAZGLước vnRwsào, MAtryác-ti-ni Atrycũng đAZGLã hiểuAtry rõcW2V tìAZGLnh hình.
Một hVoZEồi inRwsm lặnAZGLg VoZEdài. CuốiAZGL cùAtryng, aVoZEnh hỏi:
- XảyAtry AZGLra Atrylúc nàonRws thế?
ChínhAtry tAtryai anRwsnh tAZGLự nghcW2Ve, cW2VMác-ti-ni nRwscũng đãAZGL thấycW2V giọcW2Vng nóiAZGL củaVoZE mìnRwsnh uểVoZE oảiAtry vàVoZE chánnRws Atryngán Atrynhư cảAZGL thếAtry gAZGLiới này.
- SángAtry nacW2Vy, lúcAtry rVoZEạng đôVoZEng. ViêAZGLn độcW2Vi cnRwsho tôicW2V binRwsết. AnAtryh tcW2Va ccW2Vó mặtVoZE Atryở đó,cW2V Atrytrông rVoZEõ cả.
Mác-ti-ni nhcW2Vìn xuốncW2Vg, rAZGLứt đứtVoZE VoZEđoạn chỉcW2V vướngAZGL ởcW2V cW2Vtay áo.
Mọi sựAZGL đềuAZGL VoZElà hVoZEư khAtryông (1AZGL). ChuyệnnRws nnRwsày cũngAZGL lànRws hVoZEư khcW2Vông nốtcW2V. ĐánAZGLg lẽnRws Atryngày VoZEmai anRwsnh sAZGLẽ phảiAZGL chếcW2Vt. VậycW2V mnRwsà bâAtryy cW2Vgiờ thVoZEế AZGLgiới mơVoZE ưAtryớc củaVoZE lòVoZEng aVoZEnh đAZGLã taVoZEn đi,VoZE hệtcW2V Atrynhư cáAtryi thếcW2V AZGLgiới thầAtryn tiVoZEên củcW2Va nhữVoZEng giấcnRws mộcW2Vng vàngAZGL lúccW2V hoànAZGLg Atryhôn tVoZEan điVoZE Atrykhi nRwsmàn đêmcW2V buôngcW2V xuốngcW2V. nRwsvà aVoZEnh đãcW2V bịcW2V đuổiVoZE VoZEbật trởAZGL lạAZGLi vnRwsới cánRwsi thếAZGL giớiAZGL buồnAtry VoZEtẻ, lầnVoZE nRwshồi ngàyVoZE nàVoZEy quAtrya VoZEtháng kcW2Vhác, cnRwsái VoZEthế giớiAtry củaAtry Gơ-rát-xAtryi-ni vcW2Và GcW2Vali, củacW2V VoZEmật nRwsmã vànRws nhữngAtry bàiVoZE vănAZGL cnRwshâm bVoZEiếm, ccW2Vủa nhữnRwsng cuộcW2Vc cãcW2Vi vnRwsã giữAZGLa ccW2Vác đAtryồng cW2Vchí troVoZEng đảAtryng, cnRwsủa ncW2Vhững VoZEmưu scW2Vâu chVoZEước hiVoZEểm củanRws bọnAtry mAtryật tháVoZEm ÁnRwso, VoZEvà nónRwsi chuncW2Vg làcW2V củacW2V cnRwsái cốAtryi xaAZGLy (2nRws) côcW2Vng tácAtry hVoZEàng ngàyAtry khAtryiến VoZEcon tAtryim chnRwsán ngắtcW2V. GiAtryờ đây,cW2V RuồinRws TcW2Vrâu chếtnRws Atryđi VoZElàm chAZGLo nRwsdưới đánRwsy tâAZGLm hồAZGLn annRwsh cnRwshỉ cAZGLòn lAZGLà mộnRwst kcW2Vhoảng trVoZEống rỗnnRwsg lớn,VoZE mộAZGLt khocW2Vảng trốnVoZEg kcW2Vhông cAZGLó cW2Vgì vàAZGL khnRwsông aVoZEi Atrylấp nổi.
Nghe cAZGLó tiếngAZGL Atryai đangnRws Atryhỏi mình,VoZE Mác-ti-VoZEni nnRwsgẩng đầuAZGL ngạcnRws nVoZEhiên, khôngAtry biếtAZGL bAZGLây gAZGLiờ còAZGLn cóAtry chuyệncW2V gìAZGL đánRwsng mấcW2Vt côngnRws bànnRws lAZGLuận nữacW2V đây.
- AnAZGLh vừaAZGL nónRwsi gìnRws vậy?
- VoZETôi đangAZGL bảoVoZE làcW2V tấtcW2V nhiVoZEên aAtrynh sẽVoZE nAZGLói chcW2Vo chịAZGL VoZEấy biếtVoZE chứ?
Sự sốngVoZE cùngAZGL vVoZEới nỗicW2V gVoZEhê sAtryợ nRwsvề VoZEsự sốngnRws, đAZGLã trởAtry lAZGLại tcW2Vrên gươnRwsng cW2Vmặt Mác-tiAZGL-ni. AncW2Vh kênRwsu lên:
- LAtryàm AZGLsao đicW2V nóinRws chAtryo Atrychị ấynRws biếtVoZE được.nRws AtryNhư nRwsthế kháVoZEc nàoAtry VoZEanh bảonRws nRwsđi đếnAtry đâmVoZE chếtVoZE chịAZGL ấAZGLy. ÔAZGLi, tôinRws biếAZGLt VoZEnói tAtryhế nàoAZGL VoZEvới chcW2Vị ấynRws bVoZEây nRwsgiờ? TAZGLôi nóinRws saAtryo nRwsbây giờ?
Mác-ti-ni đưacW2V lạAtryi VoZEtay cW2Vlên nRwsbưng kcW2Vín mắt.VoZE NhưncW2Vg, tunRwsy nRwskhông ncW2Vhìn, nRwsanh vẫVoZEn cảVoZEm thấyAZGL Mác-cô-nêAZGL bAtryỗng nhcW2Viên Atrygiật mìnhcW2V. AnRwsnh ngẩncW2Vg đầucW2V nhìVoZEn lVoZEên. Giê-VoZE AZGLma đãVoZE đứngcW2V Atryngay tcW2Vrước cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rêAZGL, Atryanh VoZEđã ngVoZEhe Atrytin VoZEchưa? TAtryhế lnRwsà Atryhết, chúngAZGL Atryđã cW2Vbắn cW2Vchết acW2Vnh ấynRws rồi.
-----------
(1Atry) NguyênnRws nRwsvăn làVoZE "theAZGLo SAZGLwiss guarVoZEds", tnRwsức ĐộicW2V cậAZGLn VoZEvệ ThcW2Vuỵ Sĩ,Atry vAtryì độicW2V cậnVoZE vệVoZE tronAZGLg cácVoZE đặcVoZE knRwshu thucW2Vộc GiáAZGLo hVoZEoàng AZGLcó lAtryệ đặAZGLc biệtAtry tcW2Vhuê tuyểnAZGL ngườiVoZE ThuAtryỵ SAtryĩ lnRwsàm cW2Vcận vệ.
(2) LcW2Vinh mụcnRws ccW2Vhuyên việcAtry nRwsgiảng đạo,Atry VoZElàm cW2Vphép đạonRws VoZEtrong cáAZGLc nRwstrại gVoZEiam (Atrynhà tù),nRws bnRwsệnh việnRwsn, tVoZErường họAZGLc, qAtryuân đnRwsội. nRwsThường gọinRws lVoZEà Atrycha tuVoZEyên uý.
(3) TVoZEo cnRwsonfess, cAZGLonfession (tcW2Viếng AZGLAnh): cũcW2Vng lAZGLà tVoZEhú tộAtryi, tựcW2V thú.
(1) HAZGLis RevAtryerence (tiếVoZEng AZGLAnh): cnRwsách xưAtryng VoZEhô kíAtrynh Atrytrọng đAtryối vớiAZGL lnRwsinh mục.
(2) YoAtryur nRwsMaker Atry(tiếng AtryAnh): cũngVoZE nRwslà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.