You are here

Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

Toà TZHHfMán bijUnh mởjU vàTZHHfMo sángUHBAs3 thứUHBAs3 ba.
Phiên toTZHHfMà nàUHBAs3y rkAaX8Tất nUHBAs3gắn kAaX8Tvà đơnTZHHfM giản.TZHHfM ĐóUHBAs3 chỉjU làkAaX8T mộtTZHHfM TZHHfMhình tkAaX8Thức trốngkAaX8T rỗkAaX8Tng dijUễn rjUa khkAaX8Tông TZHHfMquá hUHBAs3ai mươiUHBAs3 phút.TZHHfM jUThật TZHHfMvậy, cójU cầnjU gkAaX8Tì phjUải mUHBAs3ất TZHHfMnhiều thờUHBAs3i giờUHBAs3? KhjUông đượcUHBAs3 quykAaX8Tền bàoUHBAs3 chTZHHfMữa gìUHBAs3 cả.jU TZHHfMĐứng rkAaX8Ta lUHBAs3àm cjUhứng, cUHBAs3hỉ UHBAs3có tênjU mậtTZHHfM tkAaX8Thám vjUà têjUn sĩUHBAs3 UHBAs3quan kAaX8Tbị thươngTZHHfM, cùngjU jUvới mấyTZHHfM tkAaX8Tên líTZHHfMnh. BảjUn UHBAs3phán quyếjUt đãjU đượcUHBAs3 thảUHBAs3o UHBAs3sẵn từUHBAs3 trước,jU MônUHBAs3g-ta-ne-li đUHBAs3ã TZHHfMcó tkAaX8Thông bTZHHfMáo jUđồng TZHHfMý mộUHBAs3t cáchkAaX8T kjUhông chínhkAaX8T tTZHHfMhức nhữnUHBAs3g UHBAs3gì họTZHHfM jUyêu TZHHfMcầu. UHBAs3Các qUHBAs3uan tTZHHfMoà làUHBAs3 vkAaX8Tiên đạijU tjUá PherariTZHHfM, mộtjU thiếukAaX8T tUHBAs3á kTZHHfMỵ binkAaX8Th đkAaX8Tịa phươngUHBAs3 vàkAaX8T hakAaX8Ti skAaX8Tĩ quUHBAs3an trjUong độiUHBAs3 cậnkAaX8T vjUệ củakAaX8T GiáTZHHfMo hkAaX8Toàng TZHHfM(1), họkAaX8T chẳnjUg TZHHfMcó vikAaX8Tệc gìkAaX8T kAaX8Tnhiều jUđể làTZHHfMm cả.UHBAs3 HọTZHHfM đọUHBAs3c UHBAs3to bảkAaX8Tn cáoTZHHfM tkAaX8Trạng, rjUồi nhjUững ngườiTZHHfM lkAaX8Tàm chứnkAaX8Tg đTZHHfMứng lUHBAs3ên nkAaX8Têu chứngkAaX8T cjUứ. SaTZHHfMu kAaX8Tđó họTZHHfM jUký UHBAs3tên UHBAs3vào bUHBAs3ản pUHBAs3hán TZHHfMquyết rồTZHHfMi lấyjU gikAaX8Tọng jUnghiêm tjUrang TZHHfMđọc chjUo bjUị cáoUHBAs3 ngkAaX8The. RTZHHfMuồi TrUHBAs3âu jUlặng lẽUHBAs3 njUghe jUbản ákAaX8Tn. VàjU, TZHHfMtheo hìnUHBAs3h thứcTZHHfM UHBAs3thông thườnUHBAs3g, TZHHfMkhi ngườjUi tjUa hỏUHBAs3i TZHHfMcó pkAaX8Thát TZHHfMbiểu gìkAaX8T khUHBAs3ông, jUanh cUHBAs3hỉ vộijU vãUHBAs3 xjUua takAaX8Ty kAaX8Tgạt điTZHHfM. GiấuUHBAs3 trUHBAs3ong ngựcTZHHfM anjUh ljUà chiTZHHfMếc jUmùi kAaX8Txoa màUHBAs3 Mông-ta-UHBAs3ne-li TZHHfMđã đánjUh rUHBAs3ơi. SuốtTZHHfM đêTZHHfMm UHBAs3qua anTZHHfMh đãTZHHfM UHBAs3hôn vjUà kjUhóc chUHBAs3iếc khăUHBAs3n đUHBAs3ó nhkAaX8Tư hônjU vUHBAs3à khókAaX8Tc mộtTZHHfM siUHBAs3nh TZHHfMlinh. GikAaX8Tờ đkAaX8Tây gươnUHBAs3g mặkAaX8Tt TZHHfManh TZHHfMxanh xajUo UHBAs3và tjUhờ thẫkAaX8Tn, vàkAaX8T mắtTZHHfM UHBAs3anh TZHHfMvẫn còUHBAs3n ngUHBAs3ấn lTZHHfMệ. HjUai tjUiếng "XửUHBAs3 bắnkAaX8T" cTZHHfMhẳng tácUHBAs3 độngkAaX8T TZHHfMgì đếkAaX8Tn ankAaX8Th. KhjUi njUghe hkAaX8Tai tkAaX8Tiếng ấyUHBAs3, anjUh cjUhỉ mởUHBAs3 UHBAs3to đồTZHHfMng kAaX8Ttử jUtrong đôUHBAs3i mắtjU, vkAaX8Tà chỉUHBAs3 UHBAs3có tjUhế thôi!
Khi mọikAaX8T thủTZHHfM kAaX8Ttục đjUã xojUng, vjUiên GiUHBAs3ám binUHBAs3h UHBAs3ra lệnh:
- ĐUHBAs3ưa kAaX8Tông tkAaX8Ta vjUề phòngjU giam.
Viên độikAaX8T cjUố cjUầm nướcjU mắtkAaX8T, sờkAaX8T vTZHHfMào thâTZHHfMn hìnhUHBAs3 ikAaX8Tm phănTZHHfMg pUHBAs3hắc ấy.TZHHfM RujUồi TrTZHHfMâu hơUHBAs3i giậtjU kAaX8Tmình ngoảnjUh lại.
- À,TZHHfM phảUHBAs3i! kAaX8TTôi kAaX8Tquên mất.
Nét mUHBAs3ặt TZHHfMviên GiámjU kAaX8Tbinh phảngTZHHfM phấtUHBAs3 mộtTZHHfM vkAaX8Tẻ gìjU nhưTZHHfM jUlà jUthương hạkAaX8Ti. HắnUHBAs3 UHBAs3ta bảnTZHHfM chấtkAaX8T cTZHHfMũng UHBAs3không phảijU làTZHHfM mjUột ngTZHHfMười độcjU ájUc vjUà vaTZHHfMi trkAaX8Tò hắnTZHHfM phảUHBAs3i đóngUHBAs3 mấyTZHHfM tuầkAaX8Tn TZHHfMnay làkAaX8Tm cUHBAs3ho chínTZHHfMh hkAaX8Tắn tkAaX8Trong jUthâm TZHHfMtâm cũnjUg thkAaX8Tấy UHBAs3ngượng ngùngTZHHfM. GiTZHHfMờ UHBAs3đây kTZHHfMhi đãTZHHfM đưkAaX8Tợc việcjU củTZHHfMa mìnjUh, hắnjU sẵnjU lòjUng nhkAaX8Tân nhượngjU trjUong mkAaX8Tọi chujUyện nhỏUHBAs3 nkAaX8Tào tjUhuộc quyềnUHBAs3 hắn.
Đưa mTZHHfMắt njUhìn cákAaX8Tnh taUHBAs3y thâmkAaX8T tTZHHfMím skAaX8Tưng phồjUng jUcủa RuồiTZHHfM TrâujU, kAaX8Thắn bảo:
kAaX8T- jUCác ônkAaX8Tg khôjUng cầnjU cùmkAaX8T nữaTZHHfM cũnjUg được.kAaX8T CkAaX8Tó tjUhể chUHBAs3o ôngjU tUHBAs3a trởjU lạTZHHfMi UHBAs3phòng gjUiam cũ.
Rồi quaUHBAs3y vềTZHHfM phjUía kAaX8Tđứa cháujU, hkAaX8Tắn nóiTZHHfM thêm:
- BjUuồng giakAaX8Tm tUHBAs3ử jUtù kAaX8Tẩm ưTZHHfMớt vàjU âTZHHfMm UHBAs3u qTZHHfMuá. UHBAs3Đây thựcjU kAaX8Tra cũngUHBAs3 chỉkAaX8T kAaX8Tlà vấnjU đUHBAs3ề tUHBAs3hủ UHBAs3tục mUHBAs3à thôi.
HắnTZHHfM UHBAs3bối rkAaX8Tối hTZHHfMo lênjU TZHHfMmấy tiếngUHBAs3 vàjU đổijU chânjU đứng.jU RồikAaX8T UHBAs3hắn bỗkAaX8Tng gọijU giTZHHfMật tTZHHfMên đTZHHfMội vừakAaX8T gTZHHfMiải RuồiUHBAs3 jUTrâu rkAaX8Ta tớiUHBAs3 cửa.
- ÔjUng độUHBAs3i, chờTZHHfM mộUHBAs3t chútUHBAs3. TkAaX8Tôi jUmuốn nókAaX8Ti vớUHBAs3i jUông tkAaX8Ta kAaX8Tmấy câu!
Ruồi TZHHfMTrâu đứnjUg jUim khônTZHHfMg TZHHfMnhúc jUnhích. jUHình UHBAs3như tiếngkAaX8T TZHHfMnói cTZHHfMủa PherarUHBAs3i khjUông lọtTZHHfM vàoTZHHfM tjUai anh.
- ÔngUHBAs3 cóTZHHfM kAaX8Tmuốn nhkAaX8Tắn gìUHBAs3 vớijU bạnjU jUbè vUHBAs3à thUHBAs3ân thícjUh khUHBAs3ông?... TkAaX8Tôi kAaX8Tchắc ôngUHBAs3 jUcó ngườikAaX8T thjUân chứ?
Không kAaX8Tmột tikAaX8Tếng kAaX8Ttrả lời.
kAaX8T- VậyUHBAs3 ôTZHHfMng cứkAaX8T ngkAaX8Thĩ đjUi TZHHfMrồi nóikAaX8T kAaX8Tvới tôijU UHBAs3hoặc vớiUHBAs3 ljUinh mTZHHfMục UHBAs3tuyên uýkAaX8T (2jU). TjUôi sUHBAs3ẽ TZHHfMđôn đốjUc thựTZHHfMc hiTZHHfMện lờiTZHHfM nhắTZHHfMn củjUa UHBAs3ông. UHBAs3Nhưng tUHBAs3ốt UHBAs3hơn làjU ôUHBAs3ng nhắnjU ljUại UHBAs3cha tuyêTZHHfMn UHBAs3uý. TZHHfMCha đếnjU TZHHfMngay bâTZHHfMy gTZHHfMiờ UHBAs3và UHBAs3sẽ ởUHBAs3 vớiTZHHfM ôkAaX8Tng suốtjU đêmkAaX8T naykAaX8T. NếTZHHfMu ôngTZHHfM cònkAaX8T jUcó UHBAs3nguyện vọTZHHfMng TZHHfMgì kkAaX8Thác nữaTZHHfM thì...
Ruồi TrâuUHBAs3 kAaX8Tnhìn lên:
- UHBAs3Ông kAaX8Thãy nóTZHHfMi vớiTZHHfM TZHHfMlinh mụcUHBAs3 rằnjUg tôijU chkAaX8Tỉ mujUốn UHBAs3ở mộTZHHfMt UHBAs3mình. kAaX8TTôi khUHBAs3ông TZHHfMcó bạnUHBAs3 bUHBAs3è màUHBAs3 kAaX8Tcũng TZHHfMchẳng nhTZHHfMắn gUHBAs3ì cả.
- NhjUưng ôngTZHHfM cUHBAs3ũng mUHBAs3uốn xưnUHBAs3g tộikAaX8T (3jU) chứ.
- TUHBAs3ôi kAaX8Tlà ngườikAaX8T jUvô thần.TZHHfM TUHBAs3ôi jUchẳng muUHBAs3ốn gìUHBAs3 UHBAs3khác hơUHBAs3n ngoàUHBAs3i việcUHBAs3 đượcUHBAs3 ykAaX8Tên tĩnh.
Ruồi TrkAaX8Tâu nóUHBAs3i vjUới gkAaX8Tiọng đơTZHHfMn điệuTZHHfM, bìjUnh UHBAs3thản, kkAaX8Thông cójU vUHBAs3ẻ kAaX8Tgì làjU khikAaX8Têu khíchTZHHfM hoặTZHHfMc bựckAaX8T dọc,kAaX8T kAaX8Trồi tTZHHfMừ từjU kAaX8Tquay gótUHBAs3 bướcjU UHBAs3ra cửa.jU NhưnkAaX8Tg rTZHHfMa đếnUHBAs3 cửjUa kAaX8Tthì ajUnh lUHBAs3ại dừngUHBAs3 bước:
- jUÔng UHBAs3đại jUtá, tôjUi cònjU qTZHHfMuên mộtkAaX8T việc.TZHHfM TôTZHHfMi chỉkAaX8T yêjUu cjUầu ôngTZHHfM jUchiếu UHBAs3cố kAaX8Tmột điềUHBAs3u làTZHHfM: skAaX8Táng mkAaX8Tai jUxin ôngTZHHfM đừngTZHHfM đUHBAs3ể ckAaX8Tho họjU jUtrói hoặckAaX8T bịjUt mắtUHBAs3 tjUôi. TôjUi kAaX8Tsẽ đứUHBAs3ng yên.
*
* *
Tới sánUHBAs3g TZHHfMngày UHBAs3thứ UHBAs3tư, kTZHHfMhi mTZHHfMặt trờjUi vừajU ló,TZHHfM RukAaX8Tồi TrkAaX8Tâu TZHHfMđã UHBAs3bị UHBAs3dẫn TZHHfMra sânkAaX8T. AnjUh khậpkAaX8T kAaX8Tkhiễng rTZHHfMõ nétTZHHfM hUHBAs3ơn mọikAaX8T kTZHHfMhi. DựTZHHfMa hẳnkAaX8T vàoTZHHfM tajUy jUviên độiTZHHfM, RukAaX8Tồi TrâUHBAs3u lêTZHHfM bướkAaX8Tc, rõjU rànUHBAs3g vớjUi vẻkAaX8T kAaX8Tkhó khăTZHHfMn vàUHBAs3 đaUHBAs3u đớn.
Nhưng mọUHBAs3i jUvẻ phụcTZHHfM TZHHfMtùng kAaX8Tmỏi mTZHHfMệt kAaX8Tđã biếjUn mấkAaX8Tt trêkAaX8Tn jUmặt jUanh. NhjUững njUỗi kUHBAs3inh hjUoàng mUHBAs3a quáiTZHHfM jUđã đUHBAs3ánh TZHHfMgục ankAaX8Th troTZHHfMng cảnhkAaX8T tịcTZHHfMh lijUêu, cùTZHHfMng nhữnjUg ảojU ảnhkAaX8T kAaX8Tvà kAaX8Tnhững giấjUc mTZHHfMơ tronjUg jUthế giớkAaX8Ti UHBAs3âm kAaX8Tu nkAaX8Tay đềujU đãUHBAs3 tTZHHfMan kAaX8Ttheo đjUêm tTZHHfMối. UHBAs3Ngay saTZHHfMu UHBAs3lúc vkAaX8Tầng đôUHBAs3ng jUtoả skAaX8Táng, kjUhi RjUuồi TrâukAaX8T phảijU đốiUHBAs3 djUiện vớiTZHHfM kẻjU tjUhù, tkAaX8Thì tUHBAs3inh thTZHHfMần chijUến đấuTZHHfM củaUHBAs3 ankAaX8Th kAaX8Tđã trỗikAaX8T djUậy, anTZHHfMh kkAaX8Thông cjUó gìkAaX8T sợkAaX8T kAaX8Thãi cả.
Trước bứTZHHfMc kAaX8Ttường lkAaX8Teo đầykAaX8T dTZHHfMây thUHBAs3ường xuâUHBAs3n, sjUáu kAaX8Ttay súUHBAs3ng đưjUợc lkAaX8Tệnh ckAaX8Thọn UHBAs3đi hUHBAs3ành quyếjUt jUđã dànTZHHfM thànhTZHHfM hànUHBAs3g nkAaX8Tgang. ĐâyjU chkAaX8Tính lTZHHfMà bứkAaX8Tc tườngjU kAaX8Tnứt nẻkAaX8T kAaX8Tvà đổTZHHfM nkAaX8Tát mTZHHfMà UHBAs3anh jUđã jUtrèo xUHBAs3uống tronjUg UHBAs3cái TZHHfMđêm bấtTZHHfM hạnhjU ấjUy kAaX8Tđể UHBAs3hòng tTZHHfMrốn thoát.jU MấykAaX8T ngjUười líUHBAs3nh đứngTZHHfM ngjUhiêm, taUHBAs3y cầmkAaX8T súnkAaX8Tg màTZHHfM vẫnTZHHfM rưkAaX8Tng rUHBAs3ưng nUHBAs3ước mắt.UHBAs3 HọTZHHfM cTZHHfMảm thấyTZHHfM điUHBAs3ều kAaX8Tkinh UHBAs3khủng kAaX8Tngoài sứcjU tTZHHfMưởng jUtượng TZHHfMkhi ngTZHHfMhĩ rằngjU jUchính jUtay mjUình phảTZHHfMi giếUHBAs3t RjUuồi Trâu.UHBAs3 kAaX8TCon ngườikAaX8T TZHHfMcó UHBAs3những kAaX8Tcâu UHBAs3ứng đốiTZHHfM sắcTZHHfM sảkAaX8To, cTZHHfMó tiếngjU cườTZHHfMi vkAaX8Tui jUbất kAaX8Ttuyệt, kAaX8Tcó jUtinh tkAaX8Thần dũUHBAs3ng cảTZHHfMm chTZHHfMói lọiUHBAs3 jUvà dễTZHHfM laUHBAs3n trjUuyền jUấy đTZHHfMã nhưTZHHfM mộkAaX8Tt tTZHHfMia TZHHfMnắng ấmUHBAs3 sokAaX8Ti rọikAaX8T vàokAaX8T cuộcjU đờikAaX8T UHBAs3u ám,TZHHfM buồnkAaX8T thảjUm củajU họjU. VậkAaX8Ty màkAaX8T gikAaX8Tờ đâykAaX8T cUHBAs3on nkAaX8Tgười ấyjU phUHBAs3ải chết,jU phUHBAs3ải ckAaX8Thết jUvì cTZHHfMhính taUHBAs3y họUHBAs3, kAaX8Tnhư thkAaX8Tế jUkhác TZHHfMnào TZHHfMhọ UHBAs3sắp phảiTZHHfM tkAaX8Trông kAaX8Tthấy UHBAs3mặt trờUHBAs3i chóTZHHfMi lkAaX8Tọi kAaX8Tphụt tắt.
Một lỗUHBAs3 huyệtkAaX8T dướjUi TZHHfMgốc mộtkAaX8T cjUây vkAaX8Tả cjUao lUHBAs3ớn đangUHBAs3 chờUHBAs3 đợiTZHHfM RuồikAaX8T TrâkAaX8Tu. LjUỗ huyệtkAaX8T đTZHHfMó jUdo nhữnkAaX8Tg bàkAaX8Tn jUtay khôngTZHHfM tìnhUHBAs3 ngukAaX8Tyện đãUHBAs3 đàjUo nênUHBAs3 đêjUm qkAaX8Tua vàjU jUvới nhữngUHBAs3 gikAaX8Tọt nưkAaX8Tớc jUmắt rUHBAs3ơi trêUHBAs3n nhữngTZHHfM bàUHBAs3n xẻng.TZHHfM ĐiUHBAs3 ngTZHHfMang qukAaX8Ta đUHBAs3ó, RUHBAs3uồi TUHBAs3râu UHBAs3mỉm cườiTZHHfM nUHBAs3hìn lỗUHBAs3 hjUuyệt tốijU đTZHHfMen, nhjUìn nUHBAs3hững ngọjUn cỏkAaX8T héTZHHfMo tjUàn bênTZHHfM ckAaX8Tạnh hUHBAs3uyệt. AkAaX8Tnh khoajUn khTZHHfMoái TZHHfMhít mộjUt hơjUi dàkAaX8Ti đểjU thưởUHBAs3ng thứckAaX8T mùUHBAs3i thơkAaX8Tm cTZHHfMủa vạtTZHHfM đấtjU mớiUHBAs3 tinjUh khôi.
Khi đếUHBAs3n gầnkAaX8T tUHBAs3hân câyjU, viUHBAs3ên độijU đứngTZHHfM UHBAs3sững lại.jU RukAaX8Tồi TrkAaX8Tâu ngoảnUHBAs3h TZHHfMlại nhìkAaX8Tn ajUnh jUta, rkAaX8Tồi nởUHBAs3 mộTZHHfMt nkAaX8Tụ cười:
- TôikAaX8T đứngkAaX8T đâTZHHfMy kAaX8Tphải chănTZHHfMg, ôUHBAs3ng đội?
Viên jUđội nUHBAs3ín lặnTZHHfMg gậjUt đầu.UHBAs3 UHBAs3Anh TZHHfMta nghkAaX8Tẹn ngào,UHBAs3 tTZHHfMiếc rằnjUg TZHHfMđã khôngjU kAaX8Tnói đkAaX8Tược mộkAaX8Tt lờijU nàoTZHHfM, vkAaX8Tí dUHBAs3ù lờjUi nóiTZHHfM nàUHBAs3y cóUHBAs3 thểkAaX8T cứukAaX8T sốngkAaX8T đượcjU RuồijU Trâu.kAaX8T TZHHfMTrong skAaX8Tân đkAaX8Tã tềjU kAaX8Ttựu đôTZHHfMng đủkAaX8T cUHBAs3ả: vijUên GiámkAaX8T jUbinh, cjUháu hắn,jU viênjU trunjUg uýkAaX8T kkAaX8Tỵ TZHHfMbinh jUlàm nhiệUHBAs3m jUvụ kAaX8Tchỉ kAaX8Thuy việTZHHfMc hTZHHfMành quyếUHBAs3t, ngưjUời UHBAs3y sĩkAaX8T TZHHfMvà mộtjU linkAaX8Th kAaX8Tmục. HọkAaX8T bướcTZHHfM lêkAaX8Tn vớTZHHfMi nTZHHfMhững bộjU kAaX8Tmặt ngTZHHfMhiêm trjUọng, nhưTZHHfMng UHBAs3đã nửaUHBAs3 UHBAs3phần sưjUợng sùnUHBAs3g trướcTZHHfM cặpjU kAaX8Tmắt tươiTZHHfM cườikAaX8T TZHHfMvà UHBAs3sáng ngờTZHHfMi jUvẻ ngTZHHfMạo nghTZHHfMễ củakAaX8T kAaX8TRuồi Trâu.
- Chào...UHBAs3 chàojU cácTZHHfM qujUý ôngTZHHfM! ÁTZHHfMi chà,TZHHfM jUcả jUCha tukAaX8Tyên uýjU tôUHBAs3n kíTZHHfMnh (TZHHfM1) cũkAaX8Tng dậyUHBAs3 sớjUm tUHBAs3hế jUcơ à!kAaX8T... ĐạjUi uýUHBAs3, ônjUg TZHHfMcó mạnhTZHHfM giỏiTZHHfM khôUHBAs3ng? kAaX8TChắc đốiTZHHfM vớUHBAs3i ông,UHBAs3 cuộcUHBAs3 gkAaX8Tặp gỡTZHHfM hômkAaX8T nUHBAs3ay UHBAs3của chúnjUg jUta sjUẽ dễkAaX8T chịkAaX8Tu hTZHHfMơn UHBAs3lần tjUrước phảikAaX8T kTZHHfMhông ạUHBAs3? À,kAaX8T TZHHfMtôi thTZHHfMấy TZHHfMcánh tajUy ôkAaX8Tng vẫnjU UHBAs3còn TZHHfMbăng bUHBAs3ó tjUreo trướcTZHHfM ngựTZHHfMc kìjUa! jUChỉ tjUại lUHBAs3ần trướcTZHHfM tôijU bjUắn hụtTZHHfM đóTZHHfM thôkAaX8Ti. TZHHfMNhững taTZHHfMy kAaX8Tthiện xạjU nàkAaX8Ty chkAaX8Tắc UHBAs3bắn UHBAs3khá hơUHBAs3n... phảkAaX8Ti TZHHfMkhông, cácUHBAs3 bạn?
Ruồi UHBAs3Trâu TZHHfMđưa mắUHBAs3t nUHBAs3hìn UHBAs3một lưTZHHfMợt nkAaX8Thững bộTZHHfM mjUặt UHBAs3ủ UHBAs3dột củajU mấjUy ngưUHBAs3ời lính:
- DùUHBAs3 kAaX8Tsao jUlần nUHBAs3ày UHBAs3không phảiUHBAs3 kAaX8Tbăng bjUó treTZHHfMo trướcjU jUngực njUữa đâu.jU NàokAaX8T! jUNào! SakAaX8To vkAaX8Tẻ UHBAs3mặt cácTZHHfM bạnkAaX8T trôngTZHHfM thijUểu nãojU đếnTZHHfM thUHBAs3ế? NghiUHBAs3êm! jUVà bjUắn chjUo jUthật trúnjUg vàokAaX8T kAaX8Tnào. RồkAaX8Ti cákAaX8Tc TZHHfMbạn sẽTZHHfM cjUó nhikAaX8Tều vijUệc phảijU làjUm, màjU cứTZHHfM nhkAaX8Tư tTZHHfMhế nàyUHBAs3 khôkAaX8Tng bikAaX8Tết ckAaX8Tó lTZHHfMàm nổUHBAs3i kkAaX8Thông. TZHHfMBây gUHBAs3iờ cájUc bkAaX8Tạn đượckAaX8T quyềnjU tậpTZHHfM trướckAaX8T jUthì cjUòn jUgì bằng.
- HỡikAaX8T con...
VUHBAs3ị lkAaX8Tinh mụUHBAs3c tiếnTZHHfM lênUHBAs3 ngắUHBAs3t lờTZHHfMi aUHBAs3nh. NhkAaX8Tững UHBAs3người kkAaX8Thác TZHHfMđều lùikAaX8T lạjUi phUHBAs3ía sauUHBAs3, đểUHBAs3 mặkAaX8Tc haUHBAs3i ngườiTZHHfM vớiUHBAs3 nhau.
- ChỉTZHHfM còUHBAs3n ítTZHHfM phjUút nữaTZHHfM làjU cokAaX8Tn sẽUHBAs3 vềTZHHfM vớiUHBAs3 UHBAs3Đấng SájUng TạokAaX8T (UHBAs32) rTZHHfMa coUHBAs3n. NUHBAs3hững giâjUy kAaX8Tphút cuốijU cùngTZHHfM nàyTZHHfM làTZHHfM UHBAs3dành jUcho cUHBAs3on đjUể jUăn jUnăn sjUám hốjUi, TZHHfMcon jUchớ nkAaX8Tên UHBAs3dùng kAaX8Tvào việcjU nàojU khájUc. TZHHfMCha xiTZHHfMn kAaX8Tcon, ckAaX8Ton jUthử nghĩUHBAs3 xeUHBAs3m, njUếu chếtTZHHfM màUHBAs3 khônjUg đượcjU chịujU phéjUp giảkAaX8Ti tội,TZHHfM lòngTZHHfM cjUòn hunjUg jUdữ thkAaX8Tì đáUHBAs3ng sjUợ UHBAs3biết bTZHHfMao! ChờjU đếnTZHHfM khTZHHfMi cTZHHfMon đứjUng trướckAaX8T ĐấngTZHHfM PhjUán XéUHBAs3t (3jU) cUHBAs3ủa coTZHHfMn thUHBAs3ì ljUúc ấyTZHHfM ăUHBAs3n năkAaX8Tn TZHHfMđã muộnUHBAs3 kAaX8Trồi. SắjUp kAaX8Tlại gầTZHHfMn ngakAaX8Ti TZHHfMbáu UHBAs3vô kAaX8Tcùng tônjU ngUHBAs3hiêm củakAaX8T NkAaX8Tgười mjUà TZHHfMcon vjUẫn UHBAs3cứ cườiTZHHfM kAaX8Tđùa nhTZHHfMư thếUHBAs3 đượcTZHHfM sao?
- CườikAaX8T đùajU kAaX8Tư, tTZHHfMhưa cUHBAs3ha tônjU kkAaX8Tính? TôTZHHfMi jUtưởng kAaX8Tcái bkAaX8Tài jUgiáo lýjU cỏTZHHfMn cTZHHfMon ấyUHBAs3 chỉUHBAs3 đểjU cjUho nhữjUng ngUHBAs3ười cùngTZHHfM phTZHHfMía vTZHHfMới UHBAs3cha ngTZHHfMhe thTZHHfMôi chứUHBAs3! BjUao giờjU đếUHBAs3n lưkAaX8Tợt chúnjUg UHBAs3tôi, chúTZHHfMng tjUôi sẽUHBAs3 dùUHBAs3ng trọngTZHHfM kAaX8Tpháo TZHHfMchứ chẳngTZHHfM dUHBAs3ùng đếnTZHHfM djUăm khẩjUu skAaX8Túng kAaX8Tkhai hậukAaX8T cUHBAs3ũ kỹjU TZHHfMnày đTZHHfMâu! kAaX8TVà lkAaX8Túc UHBAs3bấy giờjU cáckAaX8T vTZHHfMị sẽTZHHfM thUHBAs3ấy chTZHHfMúng tUHBAs3ôi cườikAaX8T đùkAaX8Ta đếnkAaX8T đâu.
jU- CáckAaX8T cjUon jUsẽ UHBAs3dùng tjUrọng pkAaX8Tháo ư?TZHHfM Ôi!TZHHfM kAaX8TThật TZHHfMlà vôTZHHfM phúcTZHHfM chUHBAs3o cUHBAs3on quTZHHfMá! UHBAs3Con vẫnjU ckAaX8Thưa hiểuUHBAs3 rằjUng cjUon UHBAs3đang đứjUng UHBAs3trên kAaX8Tbờ vựcjU thẳmjU đáTZHHfMng skAaX8Tợ jUnhư thếUHBAs3 UHBAs3nào TZHHfMhay sao?
Ruồi jUTrâu ngoáUHBAs3i đầujU nhìkAaX8Tn lỗjU huyTZHHfMệt TZHHfMmở rộnjUg skAaX8Tau lưTZHHfMng mình.
- VậjUy cha.TZHHfM.. jUcha jUtôn kínUHBAs3h tưởngTZHHfM rằngTZHHfM đặTZHHfMt đượckAaX8T tkAaX8Tôi xuốngTZHHfM đấyUHBAs3 lkAaX8Tà xjUong chuyệTZHHfMn vớkAaX8Ti tkAaX8Tôi rồiTZHHfM kAaX8Thay sjUao? CkAaX8Tó lkAaX8Tẽ cájUc vịUHBAs3 cònkAaX8T chTZHHfMặn mộkAaX8Tt phiếnjU UHBAs3đá lênjU mồUHBAs3 tôiUHBAs3 đểjU "bTZHHfMa ngàyUHBAs3 sakAaX8Tu" tôijU... tkAaX8Tôi khỏijU sốnTZHHfMg lạijU UHBAs3chứ kAaX8Tgì? (kAaX8T4) ChUHBAs3ớ TZHHfMsợ, CkAaX8Tha tônkAaX8T kínhTZHHfM ạ!TZHHfM UHBAs3Tôi sẽTZHHfM khkAaX8Tông xâkAaX8Tm kAaX8Tphạm vàkAaX8To qjUuyền củUHBAs3a cácjU vịUHBAs3 TZHHfMtrong nhữngTZHHfM trjUò diễnTZHHfM kịcTZHHfMh TZHHfMrẻ kAaX8Ttiền UHBAs3này đâTZHHfMu. ĐặtUHBAs3 tôiUHBAs3 xuốkAaX8Tng kAaX8Tđâu, tjUôi sẽjU nkAaX8Tằm yêUHBAs3n ởkAaX8T jUđấy nhTZHHfMư mộjUt TZHHfMcon... cokAaX8Tn chuộtUHBAs3 vậy.TZHHfM NhưngjU, dùUHBAs3 sajUo mặUHBAs3c lòngUHBAs3, ckAaX8Thúng tôjUi vẫTZHHfMn sẽTZHHfM dTZHHfMùng TZHHfMđến trọUHBAs3ng pUHBAs3háo đấy.
Vị linUHBAs3h mụcTZHHfM UHBAs3kêu lên:
kAaX8T- ÔUHBAs3i! LạkAaX8Ty ChúajU lUHBAs3òng làTZHHfMnh TZHHfMvô cUHBAs3ùng! UHBAs3Xin ChúaTZHHfM thkAaX8Ta kAaX8Ttội cjUho kẻkAaX8T bấjUt hạnUHBAs3h này!
Viên trunTZHHfMg uýTZHHfM kkAaX8Tỵ bkAaX8Tinh, giọngkAaX8T ồkAaX8T ồTZHHfM khấn:
- Amen!
Còn viêkAaX8Tn đạkAaX8Ti jUtá UHBAs3và đứajU cháujU thTZHHfMì sùTZHHfMng kíjUnh làmTZHHfM dấuTZHHfM thánhUHBAs3 giá.
UHBAs3Thấy UHBAs3rõ UHBAs3rằng khujUyên bảojU nữaTZHHfM cũnkAaX8Tg cTZHHfMhẳng đikAaX8T đếTZHHfMn đâu,jU vkAaX8Tị likAaX8Tnh mụcTZHHfM đànhjU TZHHfMphải tUHBAs3ừ bỏUHBAs3 cônUHBAs3g UHBAs3việc kAaX8Tvô jUkết kAaX8Tquả củkAaX8Ta mjUình. ÔnjUg bướcjU UHBAs3sang kAaX8Tbên cạnh,jU lắcjU đầuUHBAs3, mUHBAs3ồm lầmjU rầmjU jUcầu kinhkAaX8T. ChỉkAaX8T trUHBAs3ong TZHHfMphút cTZHHfMhốc, cônjUg việjUc TZHHfMchuẩn bịjU ngjUắn gọnjU kAaX8Tvà đkAaX8Tơn giảnkAaX8T đềukAaX8T jUđã đượkAaX8Tc hốijU hjUả lTZHHfMàm xonkAaX8Tg. RukAaX8Tồi TrâuTZHHfM rjUa đứnkAaX8Tg đúnUHBAs3g jUvào chUHBAs3ỗ củaUHBAs3 mìnjUh vjUà qukAaX8Tay lạiTZHHfM thoángUHBAs3 nhUHBAs3ìn lênkAaX8T cảUHBAs3nh hUHBAs3uy hoàngkAaX8T UHBAs3chói chTZHHfMang ánTZHHfMh sákAaX8Tng TZHHfMvàng vTZHHfMà đkAaX8Tỏ củkAaX8Ta mkAaX8Tặt trờikAaX8T đaUHBAs3ng mọUHBAs3c. MộjUt lầnjU TZHHfMnữa kAaX8TRuồi TrâuTZHHfM lạiTZHHfM UHBAs3yêu cầukAaX8T khôngkAaX8T bịtUHBAs3 mUHBAs3ắt. NhTZHHfMìn vẻkAaX8T mặtkAaX8T nkAaX8Thư thjUách thứckAaX8T củajU anhkAaX8T, TZHHfMviên đạijU jUtá đàjUnh UHBAs3miễn cưỡngjU đồngkAaX8T kAaX8Tý. CảjU UHBAs3hai ngườiTZHHfM đềUHBAs3u quUHBAs3ên rằUHBAs3ng nkAaX8Thư thUHBAs3ế họkAaX8T cjUó thểTZHHfM làjUm ảnhTZHHfM hưởngTZHHfM tớikAaX8T tiTZHHfMnh thầnjU quânTZHHfM sĩ.
Ruồi TrâujU đứngUHBAs3 qjUuay thẳnjUg mUHBAs3ặt vềTZHHfM phjUía hkAaX8Tọ vàUHBAs3 mỉmTZHHfM cười.TZHHfM NhữUHBAs3ng cUHBAs3ánh kAaX8Ttay TZHHfMcầm sújUng rkAaX8Tun ljUên. jUAnh bảo:
- TjUôi hoànjU toUHBAs3àn UHBAs3sẵn sàjUng rồi.
UHBAs3Viên truUHBAs3ng uýjU bướcjU jUlên pTZHHfMhía trước,jU ngườikAaX8T rujUn TZHHfMrun UHBAs3vì xkAaX8Túc độkAaX8Tng. HUHBAs3ắn cjUhưa hkAaX8Tề ckAaX8Thỉ hjUuy UHBAs3xử bắnkAaX8T kAaX8Tbao giờ.
- TZHHfMChuẩn bị...jU NhằjUm! Bắn!
Ruồi TkAaX8Trâu hơTZHHfMi kAaX8Tlạng nUHBAs3gười đi,TZHHfM nhưkAaX8Tng lấykAaX8T ngaTZHHfMy ljUại đượcUHBAs3 thăngTZHHfM bjUằng. MjUột viênTZHHfM đạnTZHHfM bkAaX8Tắn khôjUng vữngTZHHfM đãkAaX8T jUsượt trêTZHHfMn máUHBAs3 anjUh. VàikAaX8T giọtjU mTZHHfMáu loTZHHfMang trTZHHfMên cổTZHHfM áUHBAs3o TZHHfMtrắng. MộtTZHHfM viêTZHHfMn kTZHHfMhác trúUHBAs3ng vUHBAs3ào chân,UHBAs3 phíTZHHfMa tTZHHfMrên đầujU gốkAaX8Ti. KjUhi khóikAaX8T tTZHHfMan thjUì đámTZHHfM línTZHHfMh thUHBAs3ấy TZHHfManh vẫnjU UHBAs3đứng, vkAaX8Tẫn mỉmjU cườikAaX8T nhTZHHfMư cũjU vàTZHHfM đangTZHHfM lấyUHBAs3 UHBAs3bàn kAaX8Ttay tànjU tậtUHBAs3 qkAaX8Tuệt kAaX8Tmáu trênkAaX8T má.
Anh nói:
- jUBắn xTZHHfMoàng qkAaX8Tuá rồkAaX8Ti, cáUHBAs3c bạnUHBAs3 ạ!
Giọng nójUi tTZHHfMrong trẻokAaX8T vàkAaX8T jUkhúc tkAaX8Triết củajU kAaX8Tanh khắckAaX8T kAaX8Tsâu vàoTZHHfM tUHBAs3im nhữngkAaX8T ngườTZHHfMi líkAaX8Tnh khốnkAaX8T jUkhổ đanjUg hếtTZHHfM kAaX8Tsức bàUHBAs3ng UHBAs3hoàng kAaX8Tvà bốkAaX8Ti rối.
- CUHBAs3ác TZHHfMbạn thjUử bắnkAaX8T lạUHBAs3i UHBAs3xem nào!
Toàn jUbộ hkAaX8Tàng líUHBAs3nh jUđều rùngkAaX8T mjUình sởjUn jUgáy vUHBAs3à jUrên TZHHfMrỉ. NgườijU nàUHBAs3o jUngười nấyUHBAs3 nhjUằm chTZHHfMệch sanjUg kAaX8Tbên cạnh,kAaX8T tUHBAs3hầm TZHHfMmong vkAaX8Tiên đạnjU kếTZHHfMt liễTZHHfMu tíUHBAs3nh mệkAaX8Tnh RuồiUHBAs3 UHBAs3Trâu làTZHHfM UHBAs3của nkAaX8Tgười UHBAs3bên ckAaX8Tạnh chUHBAs3ứ khUHBAs3ông TZHHfMphải củTZHHfMa mìkAaX8Tnh. RukAaX8Tồi TrâjUu tkAaX8Thì kAaX8Tvẫn ckAaX8Tứ đứnUHBAs3g thảnTZHHfM nhiêjUn, mỉmjU cưkAaX8Tời jUnhìn họUHBAs3. HTZHHfMọ chỉjU bUHBAs3iên cuộcTZHHfM xTZHHfMử tửjU thàTZHHfMnh mộtkAaX8T cuộcTZHHfM giTZHHfMết ckAaX8Thóc trkAaX8Tong jUlò kAaX8Tmổ, vTZHHfMà bjUây UHBAs3giờ họUHBAs3 lạiTZHHfM jUphải TZHHfMlàm lạijU jUtừ đầukAaX8T ckAaX8Tái côTZHHfMng vikAaX8Tệc ghUHBAs3ê rợnjU nàUHBAs3y. ĐjUám lUHBAs3ính kAaX8Tđột ngộtjU hoảngjU víajU, họUHBAs3 hạjU sTZHHfMúng đứngTZHHfM ngUHBAs3he kAaX8Tnhững ljUời mắUHBAs3ng mỏjU vàjU chửikAaX8T rjUủa đkAaX8Tiên cuồnjUg UHBAs3của cácTZHHfM viênTZHHfM skAaX8Tĩ kAaX8Tquan. HọjU sữnjUg sờjU vUHBAs3à kAaX8Thãi hjUùng giươngkAaX8T kAaX8Tmắt nhìnUHBAs3 ngTZHHfMười vUHBAs3ừa kAaX8Tbị họjU bắnUHBAs3 kAaX8Tmà chẳjUng hiểukAaX8T sjUao kAaX8Tông kAaX8Tta vTZHHfMẫn kkAaX8Thông chết.
kAaX8TViên GjUiám bTZHHfMinh vTZHHfMung UHBAs3nắm đấmkAaX8T trưTZHHfMớc mặUHBAs3t họ.kAaX8T HTZHHfMắn jUlồng lộnkAaX8T quátjU thkAaX8Táo, bắtTZHHfM hTZHHfMọ phảiTZHHfM đứUHBAs3ng vjUào TZHHfMvị tjUrí, giươnTZHHfMg súkAaX8Tng UHBAs3lên UHBAs3và hốiUHBAs3 TZHHfMhả lkAaX8Tàm mjUau UHBAs3cho xUHBAs3ong chuyện.UHBAs3 NkAaX8Thưng chíTZHHfMnh TZHHfMhắn cUHBAs3ũng hojUàn kAaX8Ttoàn kAaX8Tmất tUHBAs3inh thầUHBAs3n khônTZHHfMg kAaX8Tkhác gìTZHHfM jUbọn lính.TZHHfM HjUắn khônTZHHfMg UHBAs3dám nkAaX8Thìn UHBAs3vào cTZHHfMái thTZHHfMân hìnTZHHfMh khủngkAaX8T khiếpUHBAs3 kTZHHfMia UHBAs3cứ đứngjU jUtrơ trkAaX8Tơ mkAaX8Tà khôngkAaX8T chịujU ngjUã TZHHfMxuống. HắTZHHfMn gjUiật jUnảy mìjUnh vàUHBAs3 rUHBAs3un UHBAs3bắn lênjU jUkhi ngjUhe giọngkAaX8T jUchế gjUiễu củajU RuồijU Trâu:
- ĐạiTZHHfM TZHHfMtá, sTZHHfMao sánUHBAs3g hômkAaX8T najUy ôTZHHfMng lạiTZHHfM đưUHBAs3a rUHBAs3a mTZHHfMột đTZHHfMội líkAaX8Tnh xoUHBAs3àng jUthế. ĐểTZHHfM tôTZHHfMi kAaX8Txem jUtôi cójU thểUHBAs3 điềuUHBAs3 TZHHfMkhiển TZHHfMhọ khájU hơnUHBAs3 khôUHBAs3ng! kAaX8TNào, cUHBAs3ác bạUHBAs3n! KìjUa, kAaX8Tcậu đứUHBAs3ng pUHBAs3hía bkAaX8Tên trUHBAs3ái kUHBAs3ia, nânTZHHfMg súngjU jUcao lêkAaX8Tn ckAaX8Thứ! CUHBAs3húc pjUhúc chTZHHfMo tkAaX8Tấm lUHBAs3òng cTZHHfMủa cậu,TZHHfM kAaX8Tcậu bạnTZHHfM ạkAaX8T! TronkAaX8Tg tajUy jUcậu làTZHHfM súngkAaX8T trậnkAaX8T đấkAaX8Ty chứkAaX8T khôkAaX8Tng phjUải xoTZHHfMong chảokAaX8T đjUâu kAaX8Tnhé! NhTZHHfMắm tUHBAs3hẳng cảjU cTZHHfMhưa? NàojU, bTZHHfMây giờ...kAaX8T chuẩUHBAs3n bTZHHfMị... nhằm!...
Viên đạijU tákAaX8T nhảyUHBAs3 xkAaX8Tổ lTZHHfMên, cTZHHfMướp UHBAs3lời jUanh, hét:
- Bắn!
Để jUcho ngườikAaX8T UHBAs3bị bắUHBAs3n tựkAaX8T TZHHfMchỉ huTZHHfMy cuộcTZHHfM UHBAs3xử bắnUHBAs3 củajU kAaX8Tmình tkAaX8Thì aTZHHfMi mUHBAs3à chịuUHBAs3 được.
Sau loạUHBAs3t đạnkAaX8T lộTZHHfMn TZHHfMxộn vkAaX8Tà vUHBAs3ô tổUHBAs3 chứcTZHHfM, đámTZHHfM ljUính bỏTZHHfM TZHHfMhàng nUHBAs3gũ rukAaX8Tn rẩykAaX8T đứTZHHfMng túkAaX8Tm tụmkAaX8T lạijU vớikAaX8T nhaukAaX8T, mắTZHHfMt ngkAaX8Tơ nUHBAs3gác, sữngTZHHfM sUHBAs3ờ nUHBAs3hìn TZHHfMvề phíajU trướjUc. jUMột tTZHHfMên línhjU thậmTZHHfM chTZHHfMí cònTZHHfM khôkAaX8Tng bkAaX8Tấm cTZHHfMò, quăkAaX8Tng sjUúng, ngTZHHfMồi sUHBAs3ụp kAaX8Txuống đấTZHHfMt TZHHfMmà rUHBAs3ên rỉ:
- kAaX8TTôi jUchịu thôjUi, tôkAaX8Ti kAaX8Tchịu thôi!
Khói dầnjU tjUan, bajUy lUHBAs3ên hUHBAs3oà vàjUo TZHHfMánh nắTZHHfMng ljUe lóikAaX8T củakAaX8T TZHHfMban TZHHfMmai. HọkAaX8T thấykAaX8T RuUHBAs3ồi jUTrâu njUgã rajU, kAaX8Thọ TZHHfMcòn thấyUHBAs3 UHBAs3là RuồikAaX8T jUTrâu jUvẫn chưakAaX8T chjUết. PhútkAaX8T TZHHfMđầu tUHBAs3iên UHBAs3cả qUHBAs3uan jUlẫn UHBAs3lính UHBAs3đứng jUim nhUHBAs3ư UHBAs3đã hkAaX8Toá TZHHfMđá kAaX8Tmà nhìnUHBAs3 TZHHfMmột vậtkAaX8T gjUì dễUHBAs3 jUsợ đanUHBAs3g lănjU lộn,jU jUquằn quạiTZHHfM tjUrên TZHHfMmặt đất.
Rồi kAaX8Tcả ngkAaX8Tười UHBAs3y sĩkAaX8T kAaX8Tvà jUviên đạkAaX8Ti tákAaX8T cùnTZHHfMg kêuUHBAs3 lkAaX8Tên ckAaX8Thạy àoUHBAs3 TZHHfMđến kAaX8Tchỗ RuồiUHBAs3 kAaX8TTrâu vTZHHfMì hkAaX8Tọ thấyjU jUanh vẫnTZHHfM UHBAs3lết mộtjU chân,jU UHBAs3quỳ lênUHBAs3 mTZHHfMà nhỏmUHBAs3 dậjUy, vẫUHBAs3n TZHHfMnhìn vUHBAs3ào tjUoán líkAaX8Tnh vàjU UHBAs3vẫn cườikAaX8T lên:
- LạiUHBAs3 bkAaX8Tắn trượtUHBAs3 rồkAaX8Ti! Bắn...kAaX8T lạikAaX8T đi,UHBAs3 ckAaX8Tác bạn!jU .UHBAs3.. ĐểkAaX8T xeTZHHfMm... nếuUHBAs3 cácTZHHfM bạnUHBAs3 TZHHfMkhông thể...
RuồiUHBAs3 TrâTZHHfMu bỗngkAaX8T lảoTZHHfM đTZHHfMảo rồiUHBAs3 ngãUHBAs3 vjUật jUsang kAaX8Tmột bênTZHHfM trêjUn TZHHfMbãi cỏ.
Viên TZHHfMđại tkAaX8Tá khẽkAaX8T hỏi:
- ÔTZHHfMng ấTZHHfMy chkAaX8Tết chưa?
NgườiUHBAs3 UHBAs3y TZHHfMsĩ UHBAs3quỳ gốikAaX8T, đặtUHBAs3 tajUy lênUHBAs3 chiếjUc sơkAaX8T mjUi đTZHHfMẫm máTZHHfMu củjUa RjUuồi Trâu,kAaX8T kAaX8Ttrả lời:
- ChắcTZHHfM vậy..UHBAs3. TạTZHHfM ơnUHBAs3 Chúa!
Viên đạikAaX8T tTZHHfMá nTZHHfMhắc theo:
- kAaX8TTạ ơnTZHHfM Chúa!kAaX8T ThjUế TZHHfMlà xong!
ĐứaTZHHfM TZHHfMcháu TZHHfMkéo jUtay áTZHHfMo hắn:
- CkAaX8Thú jUơi... HồngkAaX8T UHBAs3y giáTZHHfMo chTZHHfMủ đTZHHfMến! NgàTZHHfMi đjUang đứUHBAs3ng ởUHBAs3 cổngjU jUvà cứUHBAs3 đòijU vjUào đây.
- CáTZHHfMi gìkAaX8T? KkAaX8Thông, khôTZHHfMng được...TZHHfM UHBAs3tôi khTZHHfMông cTZHHfMho vàokAaX8T jUđược! BọnkAaX8T línhTZHHfM gáTZHHfMc đâjUu cUHBAs3ả rkAaX8Tồi? jUThưa ĐUHBAs3ức HồngjU y...
CửaTZHHfM mởkAaX8T jUrồi lạiUHBAs3 đóngTZHHfM. Mông-jUta-ne-li đãUHBAs3 đứngTZHHfM troTZHHfMng kAaX8Tsân, đôTZHHfMi mắTZHHfMt đầyTZHHfM kkAaX8Tinh hoàng,UHBAs3 trừngjU UHBAs3trừng kAaX8Tnhìn vjUề phkAaX8Tía trước.
- ThưaUHBAs3 jUĐức HồngjU jUy! TZHHfMTôi xTZHHfMin ngàUHBAs3i... cảjUnh nUHBAs3ày nUHBAs3gài UHBAs3xem bấtUHBAs3 tikAaX8Tện! VijUệc hkAaX8Tành quyếkAaX8Tt vừTZHHfMa kếtUHBAs3 thúkAaX8Tc, tTZHHfMhi hàijU cUHBAs3òn chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TôiUHBAs3 đếnkAaX8T nhìTZHHfMn nókAaX8T mộtkAaX8T chút.
GkAaX8Tiọng UHBAs3nói TZHHfMvà kAaX8Tcả TZHHfMbộ dạUHBAs3ng cUHBAs3ủa MônTZHHfMg-ta-ne-li troTZHHfMng pjUhút kAaX8Tấy đkAaX8Tã khijUến chkAaX8To TZHHfMviên GjUiám biUHBAs3nh pjUhải UHBAs3sửng sốt,kAaX8T ôngkAaX8T tkAaX8Ta nhjUư mộtkAaX8T kkAaX8Tẻ TZHHfMmộng du.
Một ngườjUi lUHBAs3ính bỗngUHBAs3 kêukAaX8T lên:
- ỐiUHBAs3, TZHHfMlạy ChúkAaX8Ta tôi!
ViêTZHHfMn GTZHHfMiám binjUh qTZHHfMuay ngoắtjU lạikAaX8T nhìn.
Quả nhjUiên thế!
TjUấm jUthân đjUẫm máuUHBAs3 tTZHHfMrên bãiUHBAs3 TZHHfMcỏ lạkAaX8Ti TZHHfMmột lầnkAaX8T nữkAaX8Ta vậtUHBAs3 vãTZHHfM vkAaX8Tà rêjUn rỉ.
Người kAaX8Ty jUsĩ kAaX8Tngồi sUHBAs3ụp xuốngkAaX8T, kêjU đầuUHBAs3 jUkẻ jUhấp hốiUHBAs3 lênjU đùiTZHHfM mình.
Ông tkAaX8Ta tujUyệt vọnkAaX8Tg jUkêu lên:
- NUHBAs3hanh lêjUn! NhaUHBAs3nh lên,UHBAs3 quânkAaX8T jUdã mankAaX8T! TZHHfMCho ôngkAaX8T UHBAs3ta chếUHBAs3t hẳjUn đkAaX8Ti, vìUHBAs3 kAaX8Tơn ChUHBAs3úa! ĐểkAaX8T tkAaX8Thế nàkAaX8Ty tộUHBAs3i njUghiệp quá!
Máu UHBAs3chảy túkAaX8Ta rkAaX8Ta hkAaX8Tai bàjUn tajUy jUngười kAaX8Ty sĩ.TZHHfM RTZHHfMun lẩyTZHHfM bẩykAaX8T từUHBAs3 đầkAaX8Tu đTZHHfMến kAaX8Tchân, ôngjU TZHHfMta cốTZHHfM giữTZHHfM yêTZHHfMn tTZHHfMhân hìUHBAs3nh cònTZHHfM kAaX8Tđang TZHHfMgiãy giụa.jU TroTZHHfMng kAaX8Tkhi ônUHBAs3g tjUa đajUng cuốjUng qTZHHfMuýt qukAaX8Tay kAaX8Tnhìn tứUHBAs3 phíaUHBAs3 đểTZHHfM cầukAaX8T monjUg giúTZHHfMp đỡ,TZHHfM vjUị likAaX8Tnh TZHHfMmục cúiTZHHfM xUHBAs3uống qTZHHfMua vajUi ôngkAaX8T, UHBAs3kệ tượnjUg ChTZHHfMúa chUHBAs3ịu nạUHBAs3n UHBAs3vào đôijU môiUHBAs3 ngườiTZHHfM hjUấp hối.
- NUHBAs3hân dajUnh ChúaTZHHfM chTZHHfMa, ChújUa con...
RukAaX8Tồi TrâUHBAs3u tựakAaX8T lênUHBAs3 đkAaX8Tùi ngườUHBAs3i UHBAs3y sĩTZHHfM, nhỏmjU dậkAaX8Ty, TZHHfMmắt mTZHHfMở UHBAs3to nkAaX8Thìn chònjUg chọcTZHHfM TZHHfMvào tjUượng ChújUa jUchịu nạn.TZHHfM RjUồi jUgữa bầkAaX8Tu tịchjU jUmịch câUHBAs3m lắnkAaX8Tg vjUà bUHBAs3ăng giákAaX8T jUấy, anUHBAs3h từUHBAs3 tjUừ gkAaX8Tiơ cánTZHHfMh TZHHfMtay phTZHHfMải bịkAaX8T bắjUn gãykAaX8T lUHBAs3ên, jUvà gTZHHfMạt chkAaX8Tiếc tượngTZHHfM thánhUHBAs3 giáTZHHfM rakAaX8T. MộtkAaX8T vếUHBAs3t máuTZHHfM kAaX8Tđỏ tjUươi jUvấy trêkAaX8Tn jUmặt tượng.
- Padre.TZHHfM.. ChúaUHBAs3 Trời.TZHHfM.. củaTZHHfM cha..jU. tjUhoả mãnjU rồiUHBAs3 chứ?
Đầu ankAaX8Th lảkAaX8T kAaX8Txuống cánhTZHHfM jUtay ngườiUHBAs3 TZHHfMy sĩ.
*
* *
- ThưTZHHfMa ĐứTZHHfMc HồTZHHfMng y?
Thấy HồngUHBAs3 jUy TZHHfMgiáo jUchủ vẫnkAaX8T chưaTZHHfM tỉnhkAaX8T giấTZHHfMc kijUnh hTZHHfMoàng, đạijU tTZHHfMá PherjUari lkAaX8Tại gọTZHHfMi tkAaX8To hơn:
kAaX8T- kAaX8TThưa ĐứcUHBAs3 HồngTZHHfM y!
Mông-ta-ne-li UHBAs3nhìn lên:
- TZHHfMNó chếtkAaX8T rồi.
- VTZHHfMâng, chjUết hẳTZHHfMn kAaX8Trồi, TZHHfMthưa ĐkAaX8Tức HồngUHBAs3 TZHHfMy. XikAaX8Tn kAaX8Tngài kAaX8Tra thôkAaX8Ti jUchứ ạ?..jU. jUCảnh tượnkAaX8Tg nàjUy kAaX8Trùng rợkAaX8Tn lắm...
- NóTZHHfM chếtUHBAs3 rồijU TZHHfM- MkAaX8Tông-ta-ne-li nhắckAaX8T lTZHHfMại UHBAs3và mjUột UHBAs3lần nữajU nhUHBAs3ìn xuốngTZHHfM mặkAaX8Tt RuồiTZHHfM TrâuTZHHfM jU- kAaX8TTa đãkAaX8T sờjU jUvào ngườiUHBAs3 nkAaX8Tó màjU najUy TZHHfMnó chếTZHHfMt UHBAs3mất rồUHBAs3i (1).
Viên tTZHHfMrung UHBAs3uý kAaX8Txì xàkAaX8To TZHHfMmột giọngUHBAs3 khjUinh bạc:
- NửaUHBAs3 tjUá đTZHHfMạn vàjUo ngưTZHHfMời, jUông jUta cUHBAs3òn mUHBAs3ong chờTZHHfM gTZHHfMì nữa?
TZHHfMNgười TZHHfMy sĩTZHHfM cũUHBAs3ng tUHBAs3hì thàkAaX8To đjUáp lại:
- ChắckAaX8T ônjUg jUấy kinUHBAs3h hkAaX8Tãi vkAaX8Tì trôngkAaX8T thấyTZHHfM máu.
Viên UHBAs3Giám biTZHHfMnh kiênjU quyếtTZHHfM kéoUHBAs3 tTZHHfMay Mông-ta-ne-li:
- XikAaX8Tn ĐjUức kAaX8THồng UHBAs3y đừjUng nhkAaX8Tìn hắnUHBAs3 nữa.UHBAs3 NjUgài chjUo phTZHHfMép chUHBAs3a tTZHHfMuyên uýjU đkAaX8Tưa nkAaX8Tgài vTZHHfMề UHBAs3chứ ạ?
- Phải...jU UHBAs3tôi về.
Mông-ta-ne-li từjU jUtừ qukAaX8Tay gókAaX8Tt rUHBAs3a khỏkAaX8Ti bãiUHBAs3 cỏUHBAs3 đẫmkAaX8T mkAaX8Táu màTZHHfM bướUHBAs3c rUHBAs3a ngjUoài, vịUHBAs3 liUHBAs3nh mjUục kAaX8Tvà viênTZHHfM đTZHHfMội jUtheo sakAaX8Tu. ĐTZHHfMến cổjUng, ônjUg tUHBAs3a dUHBAs3ừng bướckAaX8T vàkAaX8T vẫnUHBAs3 ngoUHBAs3ái lạijU jUnhìn vớijU cặkAaX8Tp mắTZHHfMt kAaX8Tkinh ngạcUHBAs3 vkAaX8Tà đUHBAs3ờ đẫnkAaX8T nhkAaX8Tư mắtUHBAs3 UHBAs3một cjUon ma.
- NTZHHfMó TZHHfMchết rồi.
*
* *
Mấy tkAaX8Tiếng đồngUHBAs3 UHBAs3hồ sajUu, MácjU-cô-nê kAaX8Tđến cănTZHHfM nTZHHfMhà UHBAs3nhỏ TZHHfMtrên sưjUờn đồiTZHHfM đểjU bjUáo chjUo Mác-ti-nkAaX8Ti biếtUHBAs3 ljUà ankAaX8Th khỏikAaX8T phảijU jUhy siTZHHfMnh thTZHHfMân mìnhUHBAs3 mUHBAs3ột ckAaX8Tách jUvô UHBAs3ích nữa.
Kế TZHHfMhoạch gjUiải TZHHfMcứu chjUo RuồiTZHHfM TZHHfMTrâu lầUHBAs3n thkAaX8Tứ hajUi đãTZHHfM chkAaX8Tuẩn TZHHfMbị xkAaX8Tong, bởUHBAs3i vUHBAs3ì lTZHHfMần nàyTZHHfM bốjU tTZHHfMrí đơnkAaX8T gjUiản hơnTZHHfM kAaX8Tlần trướcjU TZHHfMnhiều. HọUHBAs3 quyếtTZHHfM đkAaX8Tịnh đếnTZHHfM sánUHBAs3g hômkAaX8T jUsau, kTZHHfMhi đámjU TZHHfMrước UHBAs3"Mình ThájUnh" TZHHfMdiễu jUqua chkAaX8Tân đồikAaX8T trêUHBAs3n cójU pháTZHHfMo đàiUHBAs3, Mác-ti-niTZHHfM sjUẽ tjUừ trkAaX8Tong đámTZHHfM đôngkAaX8T tiênkAaX8T kAaX8Tlên trước,kAaX8T rútkAaX8T sTZHHfMúng nkAaX8Tgắn jUgiấu tronTZHHfMg ngựUHBAs3c UHBAs3áo raUHBAs3, bắUHBAs3n vkAaX8Tào mặUHBAs3t viêUHBAs3n GiTZHHfMám biTZHHfMnh. NhâkAaX8Tn lúTZHHfMc lộkAaX8Tn TZHHfMxộn, kAaX8Thai mươjUi ngườikAaX8T đầkAaX8Ty đủUHBAs3 kkAaX8Thí giớijU kAaX8Tsẽ tjUhình lìjUnh xôjUng tkAaX8Tới ckAaX8Tổng, đánhTZHHfM jUphá tUHBAs3ới jUtận tkAaX8Tháp canhTZHHfM, TZHHfMdùng vũTZHHfM lựcTZHHfM bắTZHHfMt giữTZHHfM têUHBAs3n gijUữ cjUhìa UHBAs3khoá TZHHfMngục, kAaX8Tbuộc nUHBAs3ó phTZHHfMải jUmở cửakAaX8T xTZHHfMà limUHBAs3, cUHBAs3õng TZHHfMRuồi TjUrâu TZHHfMra jUvà bắnTZHHfM chếtTZHHfM kAaX8Thoặc chkAaX8Tế njUgự bấTZHHfMt cứjU kUHBAs3ẻ jUnào jUđịnh ckAaX8Tản đườUHBAs3ng. RTZHHfMa đếkAaX8Tn cTZHHfMổng kAaX8Thọ kAaX8Tsẽ vừaUHBAs3 kAaX8Tđánh vừUHBAs3a kAaX8Trút, jUđồng thờiTZHHfM jUyểm hộkAaX8T chjUo mkAaX8Tột tkAaX8Toán dâTZHHfMn bujUôn lTZHHfMậu thứUHBAs3 haTZHHfMi cójU vũkAaX8T tjUrang UHBAs3và cưỡijU jUngựa đếnTZHHfM đểTZHHfM đkAaX8Tem RuồjUi TrUHBAs3âu tjUới cTZHHfMhỗ ẩUHBAs3n kAaX8Tnấp ajUn jUtoàn trênUHBAs3 núkAaX8Ti cao.
TroUHBAs3ng kAaX8Tnhóm jUcốt cákAaX8Tn chkAaX8Tỉ kAaX8Tcó Giê-TZHHfM UHBAs3ma lTZHHfMà khôngjU biếtjU jUtí gìUHBAs3 vềTZHHfM kếUHBAs3 hoạchjU này.jU Mác-ti-nkAaX8Ti đãTZHHfM kAaX8Tcó nguyệUHBAs3n vọTZHHfMng jUđặc biệtTZHHfM yjUêu cầUHBAs3u khôngTZHHfM đTZHHfMể jUcho cjUhị bikAaX8Tết. AkAaX8Tnh bảo:
- CTZHHfMhẳng mấyUHBAs3 chốcTZHHfM chịkAaX8T ấTZHHfMy vỡUHBAs3 UHBAs3tim jUra mất.
jUVừa thấkAaX8Ty Mác-côTZHHfM-nê jUđến cổnUHBAs3g, Mác-ti-nkAaX8Ti đãjU mởjU cửTZHHfMa kUHBAs3ính, bjUước rTZHHfMa hiêUHBAs3n đón:
- CójU tiTZHHfMn gìUHBAs3 khôngUHBAs3, Mác-cô-nê?jU Ôi!...
Mác-cô-nê khkAaX8Tông tkAaX8Trả lời,jU chỉUHBAs3 hấkAaX8Tt chiếTZHHfMc mũkAaX8T rTZHHfMơm rộngkAaX8T vàTZHHfMnh kAaX8Tra sjUau gáy.
Họ cùUHBAs3ng TZHHfMnhau ngồTZHHfMi dướikAaX8T májUi hiên.
KhôngTZHHfM TZHHfMai nókAaX8Ti mTZHHfMột lTZHHfMời. NjUhưng chỉTZHHfM thoájUng nhìnkAaX8T vẻUHBAs3 mkAaX8Tặt ẩnUHBAs3 dướiUHBAs3 jUvành mTZHHfMũ khUHBAs3i MákAaX8Tc-cô-nê bướcjU vkAaX8Tào, Mác-tUHBAs3i-ni cũnjUg đUHBAs3ã hiểkAaX8Tu UHBAs3rõ jUtình hình.
UHBAs3Một TZHHfMhồi ijUm lặngjU dài.UHBAs3 CuTZHHfMối cùngTZHHfM, anTZHHfMh hỏi:
- XảykAaX8T TZHHfMra lúcjU UHBAs3nào thế?
Chính takAaX8Ti TZHHfManh tUHBAs3ự nUHBAs3ghe, MáUHBAs3c-ti-ni kAaX8Tcũng đãTZHHfM thấyUHBAs3 giTZHHfMọng kAaX8Tnói củkAaX8Ta jUmình uểkAaX8T oảiTZHHfM vjUà chánTZHHfM kAaX8Tngán nTZHHfMhư cảTZHHfM thếjU giớijU này.
- SánTZHHfMg naykAaX8T, kAaX8Tlúc TZHHfMrạng đkAaX8Tông. ViêjUn độUHBAs3i ckAaX8Tho tTZHHfMôi biếtUHBAs3. AnjUh tkAaX8Ta cTZHHfMó TZHHfMmặt ởjU UHBAs3đó, trôkAaX8Tng rjUõ cả.
Mác-ti-ni nhUHBAs3ìn xuốnkAaX8Tg, jUrứt đứtTZHHfM đoạnjU cTZHHfMhỉ vưjUớng ởkAaX8T kAaX8Ttay áo.
MọkAaX8Ti sựTZHHfM TZHHfMđều làTZHHfM hưUHBAs3 khkAaX8Tông (1jU). ChUHBAs3uyện nàyTZHHfM cUHBAs3ũng kAaX8Tlà hUHBAs3ư khôngTZHHfM nốUHBAs3t. ĐángTZHHfM lẽTZHHfM ngàkAaX8Ty mjUai anUHBAs3h sẽTZHHfM phảikAaX8T chếtUHBAs3. VậykAaX8T màjU bâjUy gjUiờ tTZHHfMhế gkAaX8Tiới TZHHfMmơ ướkAaX8Tc jUcủa lònjUg kAaX8Tanh đãkAaX8T tkAaX8Tan đikAaX8T, hUHBAs3ệt nhkAaX8Tư cUHBAs3ái thếkAaX8T gUHBAs3iới thầnTZHHfM tiênkAaX8T củkAaX8Ta nhữngkAaX8T gjUiấc kAaX8Tmộng vàngkAaX8T TZHHfMlúc hTZHHfMoàng hônkAaX8T takAaX8Tn đUHBAs3i jUkhi mànkAaX8T đêmkAaX8T bujUông xuốnUHBAs3g. kAaX8Tvà ajUnh jUđã bịUHBAs3 đuổiTZHHfM bậkAaX8Tt jUtrở lạijU vớiTZHHfM cáikAaX8T thếkAaX8T TZHHfMgiới bkAaX8Tuồn tẻ,TZHHfM lầnUHBAs3 jUhồi ngTZHHfMày nàyjU qTZHHfMua UHBAs3tháng TZHHfMkhác, ckAaX8Tái tkAaX8Thế kAaX8Tgiới củajU Gơ-ráTZHHfMt-xi-ni TZHHfMvà GkAaX8Tali, củakAaX8T mậtTZHHfM mjUã vkAaX8Tà nhữUHBAs3ng bàijU vănjU ckAaX8Thâm bijUếm, cjUủa nhữngUHBAs3 cuộcTZHHfM cUHBAs3ãi UHBAs3vã giữaTZHHfM cáUHBAs3c đồngUHBAs3 kAaX8Tchí tTZHHfMrong đjUảng, củajU nhữngjU mưukAaX8T sâuUHBAs3 chướckAaX8T jUhiểm củjUa bọjUn mTZHHfMật tkAaX8Thám jUÁo, vjUà nTZHHfMói chunTZHHfMg kAaX8Tlà củkAaX8Ta UHBAs3cái jUcối xajUy TZHHfM(2) kAaX8Tcông táTZHHfMc kAaX8Thàng ngUHBAs3ày khiếTZHHfMn cTZHHfMon tjUim chTZHHfMán ngắUHBAs3t. GTZHHfMiờ đâyjU, RuồiTZHHfM TrjUâu chếkAaX8Tt điTZHHfM làmjU chUHBAs3o dướkAaX8Ti đájUy tkAaX8Tâm hồjUn anjUh chỉUHBAs3 còUHBAs3n làjU mộtUHBAs3 khoảngjU UHBAs3trống rỗnTZHHfMg lớnUHBAs3, mUHBAs3ột khUHBAs3oảng trốngTZHHfM khkAaX8Tông cjUó kAaX8Tgì vàkAaX8T khôngTZHHfM TZHHfMai lấpkAaX8T nổi.
Nghe cUHBAs3ó tiếngTZHHfM aUHBAs3i UHBAs3đang hỏiUHBAs3 mìnhkAaX8T, Mác-tiTZHHfM-ni ngẩngkAaX8T đầuUHBAs3 ngạckAaX8T nhTZHHfMiên, UHBAs3không bTZHHfMiết bâyUHBAs3 giờUHBAs3 UHBAs3còn cójU chuyệnTZHHfM gjUì kAaX8Tđáng mấjUt ckAaX8Tông bkAaX8Tàn kAaX8Tluận nữkAaX8Ta đây.
- AkAaX8Tnh vjUừa nókAaX8Ti UHBAs3gì vậy?
- TôkAaX8Ti đTZHHfMang bảojU ljUà tấtjU nhikAaX8Tên jUanh skAaX8Tẽ nóijU jUcho chịjU jUấy biếtjU chứ?
Sự sUHBAs3ống cùkAaX8Tng vớjUi nỗiUHBAs3 ghkAaX8Tê TZHHfMsợ TZHHfMvề sựkAaX8T sốkAaX8Tng, đUHBAs3ã trởTZHHfM ljUại trUHBAs3ên gươngUHBAs3 mjUặt MácTZHHfM-ti-ni. jUAnh kêTZHHfMu lên:
- LàmkAaX8T sjUao đTZHHfMi nUHBAs3ói chjUo chUHBAs3ị TZHHfMấy biếtUHBAs3 đưUHBAs3ợc. NhưkAaX8T thếkAaX8T kháckAaX8T nàjUo ankAaX8Th bảUHBAs3o đUHBAs3i đếnjU đUHBAs3âm chếTZHHfMt chịTZHHfM ấykAaX8T. Ôi,TZHHfM tôijU kAaX8Tbiết njUói tkAaX8Thế nàokAaX8T vUHBAs3ới chịkAaX8T ấyUHBAs3 bâkAaX8Ty giờ?kAaX8T kAaX8TTôi nójUi sakAaX8To bkAaX8Tây giờ?
Mác-ti-ni đưakAaX8T kAaX8Tlại tUHBAs3ay TZHHfMlên bưjUng kíTZHHfMn mắTZHHfMt. Nhưng,kAaX8T TZHHfMtuy khjUông nhìnTZHHfM, ankAaX8Th vẫTZHHfMn cảjUm thấyjU jUMác-cô-nê kAaX8Tbỗng nhiênUHBAs3 gijUật jUmình. AnTZHHfMh ngẩUHBAs3ng đUHBAs3ầu nhUHBAs3ìn lên.jU TZHHfMGiê- kAaX8Tma đãjU đứngUHBAs3 ngUHBAs3ay tTZHHfMrước cửa.
Chị nói:
- Trê-da-rêkAaX8T, jUanh jUđã nTZHHfMghe TZHHfMtin TZHHfMchưa? ThếjU lkAaX8Tà hếtjU, TZHHfMchúng đãTZHHfM bắnUHBAs3 kAaX8Tchết UHBAs3anh ấyjU rồi.
-----------
(1) NguyênTZHHfM kAaX8Tvăn lTZHHfMà "thjUeo STZHHfMwiss guarUHBAs3ds", tứckAaX8T ĐộUHBAs3i UHBAs3cận vệTZHHfM TZHHfMThuỵ UHBAs3Sĩ, vìkAaX8T độiUHBAs3 cậnkAaX8T vệjU trojUng cáckAaX8T đặcTZHHfM jUkhu tTZHHfMhuộc jUGiáo hoànTZHHfMg TZHHfMcó lệjU đặkAaX8Tc biệtTZHHfM thTZHHfMuê tuyểkAaX8Tn ngườiTZHHfM TZHHfMThuỵ SjUĩ làTZHHfMm kAaX8Tcận vệ.
(2) LinUHBAs3h mụckAaX8T cUHBAs3huyên việUHBAs3c gTZHHfMiảng đạTZHHfMo, làmkAaX8T pkAaX8Thép đạokAaX8T TZHHfMtrong cáUHBAs3c trkAaX8Tại jUgiam (nhkAaX8Tà jUtù), bjUệnh vkAaX8Tiện, tUHBAs3rường họcjU, quânjU độUHBAs3i. ThườkAaX8Tng gọjUi lkAaX8Tà chTZHHfMa tuyêUHBAs3n uý.
(3) TjUo UHBAs3confess, ckAaX8Tonfession (UHBAs3tiếng UHBAs3Anh): cũkAaX8Tng làkAaX8T thújU tội,UHBAs3 UHBAs3tự thú.
(1) jUHis ReverekAaX8Tnce (tTZHHfMiếng AnkAaX8Th): cácUHBAs3h TZHHfMxưng hôUHBAs3 kínjUh trọngjU đốkAaX8Ti vớiUHBAs3 ljUinh mục.
(2) UHBAs3Your MaTZHHfMker (tiếngjU AnTZHHfMh): cũngjU TZHHfMlà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.