You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạixNuC xNuCngày, HEL7T994Ruân EL7T994RY phụcz7MJ7TPa z7MJ7TPathị z7MJ7TPaNhư CEL7T994Ra EL7T994Rrửa mặxNuCt bắz7MJ7TPat đầuz7MJ7TPa EL7T994Rbuổi sEL7T994Rớm, z7MJ7TPamỗi sxNuCự z7MJ7TPathay đổiz7MJ7TPa rấz7MJ7TPat nhỏEL7T994R xNuCtrong cửz7MJ7TPa chz7MJ7TPaỉ thầz7MJ7TPan tháEL7T994Ri củEL7T994Ra nànxNuCg bọnxNuC xNuChọ EL7T994Rđều cEL7T994Ró tz7MJ7TPahể pháxNuCt EL7T994Rhiện ra.

 

Như CxNuCa dườz7MJ7TPang nhEL7T994Rư xNuCđã khônz7MJ7TPag cz7MJ7TPaòn làxNuC Nhz7MJ7TPaư Cz7MJ7TPaa txNuCrước EL7T994Rkia nữa.

 

Một cxNuCảm giz7MJ7TPaác EL7T994Rôn nEL7T994Rhu txNuCĩnh xNuClặng toáz7MJ7TPat z7MJ7TPara từxNuC đxNuCôi mEL7T994Rày củaEL7T994R nànxNuCg, đôxNuCi mắtxNuC nàngEL7T994R trz7MJ7TPaầm tĩnxNuCh nhEL7T994Rư xNuCmặt EL7T994Rnước axNuCo thxNuCu, mEL7T994Rặt nànxNuCg EL7T994Rtoát rxNuCa z7MJ7TPaánh sánz7MJ7TPag z7MJ7TPabóng nEL7T994Rhư trxNuCân châEL7T994Ru. NụEL7T994R z7MJ7TPacười EL7T994Rkhẽ trxNuCeo trênEL7T994R bờz7MJ7TPa mEL7T994Rôi, z7MJ7TPagiọng nxNuCàng dịz7MJ7TPau dEL7T994Ràng tz7MJ7TPahánh thóz7MJ7TPat, ánEL7T994Rh mEL7T994Rắt xNuCôn nEL7T994Rhu mềz7MJ7TPam mạEL7T994Ri nz7MJ7TPahư nưEL7T994Rớc, tómxNuC lạxNuCi cxNuChỉ cóxNuC mộEL7T994Rt chữz7MJ7TPa 'đẹp'z7MJ7TPa z7MJ7TPađi vàz7MJ7TPao tậz7MJ7TPan đáEL7T994Ry lòngxNuC ngươi.

 

Nàng đẹpEL7T994R nhưEL7T994R biểnEL7T994R rộng.

 

Mặt bz7MJ7TPaiển sóngxNuC êEL7T994Rm giEL7T994Ró lặngEL7T994R vxNuCới dònxNuCg cxNuChảy nxNuCgầm mxNuCãnh lixNuCệt ẩnz7MJ7TPa sâz7MJ7TPau phíz7MJ7TPaa dưới.

 

Huân z7MJ7TPaY nhìxNuCn nàngz7MJ7TPa mEL7T994Rà sửngEL7T994R sốt.

 

Cùng mxNuCột dz7MJ7TPaung mạoxNuC, tạxNuCi saxNuCo NhxNuCư CEL7T994Ra độtz7MJ7TPa nhiEL7T994Rên trởEL7T994R nêz7MJ7TPan đẹpEL7T994R tớz7MJ7TPai mứcEL7T994R kixNuCnh txNuCâm độnxNuCg pháEL7T994Rch nhEL7T994Rư EL7T994Rvậy chứ?

 

Ngón trỏxNuC cz7MJ7TPaủa TuyếtxNuC diểmz7MJ7TPa xNuClên tráz7MJ7TPan NEL7T994Rhư CaxNuC, saxNuCu thờiz7MJ7TPa giz7MJ7TPaan khEL7T994Roảng xNuChai nxNuCén hương,z7MJ7TPa mộtxNuC vEL7T994Rầng kEL7T994Rhói EL7T994Rtrắng nhàEL7T994Rn nhạnz7MJ7TPa tỏaz7MJ7TPa rz7MJ7TPaa tz7MJ7TPaừ giữEL7T994Ra tráEL7T994Rn nàngEL7T994R. KhuxNuCôn EL7T994Rmặt nàEL7T994Rng hiz7MJ7TPaện vẻz7MJ7TPa đaEL7T994Ru khổ,xNuC z7MJ7TPatay phảiEL7T994R chz7MJ7TPae ngựcz7MJ7TPa, xNuCgò máxNuC ửz7MJ7TPang hồng.

 

Tuyết xNuCvội vànz7MJ7TPag buônxNuCg ngóEL7T994Rn tayEL7T994R, âz7MJ7TPan cầnEL7T994R nóiz7MJ7TPa: xNuC“Sao xNuCrồi? xNuCVất vxNuCả lắz7MJ7TPam sao?”

 

Như Cz7MJ7TPaa vừEL7T994Ra z7MJ7TPaho xNuCvừa xNuCnói: “CảmxNuC thấyEL7T994R z7MJ7TPahơi tứcxNuC ngực.”

 

Huân z7MJ7TPaY bxNuCưng chz7MJ7TPaén tràz7MJ7TPa nEL7T994Rhỏ tớxNuCi, tronEL7T994Rg EL7T994Rchén EL7T994Rlà tràEL7T994R xuânEL7T994R Lonz7MJ7TPag Tỉnh,xNuC chéxNuCn trz7MJ7TPaà xaz7MJ7TPanh EL7T994Rbiếc tz7MJ7TPaỏa hươEL7T994Rng xNuCthơm nz7MJ7TPagát. TuyếEL7T994Rt rxNuCa dxNuCấu EL7T994Rcho xNuCnàng đEL7T994Rặt chEL7T994Rén tràEL7T994R z7MJ7TPalên bànxNuC, nhẹxNuC nhàngEL7T994R cz7MJ7TPaắn z7MJ7TPangón trz7MJ7TPaỏ, mộtEL7T994R giz7MJ7TPaọt máuxNuC trEL7T994Rong z7MJ7TPasuốt z7MJ7TPanhỏ xuốz7MJ7TPang chz7MJ7TPaén trà.

 

“Uống nz7MJ7TPaó xonz7MJ7TPag sxNuCẽ đz7MJ7TPaỡ z7MJ7TPahơn nhiều.”EL7T994R EL7T994RTuyết đưxNuCa cEL7T994Rhén trz7MJ7TPaà tớixNuC sEL7T994Rát mz7MJ7TPaôi nàng.

 

Như xNuCCa nghiênxNuCg đầz7MJ7TPau: “Không.z7MJ7TPa” VìEL7T994R EL7T994Rsao EL7T994Ry luôEL7T994Rn bắz7MJ7TPat nàEL7T994Rng uốnxNuCg EL7T994Rmáu EL7T994Ry z7MJ7TPachứ. z7MJ7TPaTrà z7MJ7TPahòa vxNuCới mxNuCáu xNuCkhi EL7T994Ruống vàoz7MJ7TPa z7MJ7TPaluôn cảmxNuC thấyEL7T994R cEL7T994Rổ nEL7T994Ròng bz7MJ7TPaừng bừng.

 

“Nha z7MJ7TPađầu ngEL7T994Roan nàz7MJ7TPao.” TuyếEL7T994Rt xNuCcười z7MJ7TPakhanh khácz7MJ7TPah nxNuChư đanz7MJ7TPag xNuClừa trẻxNuC coz7MJ7TPan: EL7T994R“NGoan nào,z7MJ7TPa EL7T994Ruống đi.EL7T994R MáuEL7T994R cEL7T994Rủa txNuCa tuxNuCyệt đốiz7MJ7TPa khz7MJ7TPaông tanxNuCh đâz7MJ7TPau, tz7MJ7TPahơm lắEL7T994Rm, uốxNuCng vàz7MJ7TPao z7MJ7TPangực sẽEL7T994R bớtz7MJ7TPa kz7MJ7TPahó chịu.”

 

“Ta khôngz7MJ7TPa muốxNuCn uốngxNuC, ngựcz7MJ7TPa đEL7T994Rã EL7T994Rhết z7MJ7TPatức rồi.”EL7T994R EL7T994RNhư z7MJ7TPaCa đEL7T994Rẩy EL7T994Rchén trxNuCà nEL7T994Rhỏ rz7MJ7TPaa xa.

 

“Nói dốiz7MJ7TPa EL7T994Rlà khxNuCông EL7T994Rngoan đâz7MJ7TPau.” Tuz7MJ7TPayết nởz7MJ7TPa z7MJ7TPanụ cườiEL7T994R khảEL7T994R áixNuC: “xNuCNGƯơi z7MJ7TPacũng biếz7MJ7TPat tínhEL7T994R tz7MJ7TPaa rồixNuC đấy,xNuC cuốixNuC EL7T994Rcùng z7MJ7TPacũng sẽxNuC bắtz7MJ7TPa ngxNuCươi uốngEL7T994R thôi.z7MJ7TPa xNuCNgươi EL7T994Rmuốn dùnxNuCg mộtz7MJ7TPa canz7MJ7TPah giờz7MJ7TPa đểz7MJ7TPa uốEL7T994Rng z7MJ7TPahay vEL7T994Rài xNuCphút EL7T994Rđể uốz7MJ7TPang đây?”

 

“Vì saEL7T994Ro cứz7MJ7TPa phảxNuCi uống?”xNuC EL7T994RNhư z7MJ7TPaCa nhíEL7T994Ru mày.

 

“Ách… xNuCNgươi muốnz7MJ7TPa EL7T994Rnghe lýz7MJ7TPa dEL7T994Ro thậtEL7T994R haxNuCy z7MJ7TPalý xNuCdo giả?”EL7T994R Tuyếz7MJ7TPat cườiEL7T994R xNuCha hả.

 

Như Cz7MJ7TPaa bấEL7T994Rt đắcz7MJ7TPa dĩ:xNuC “EL7T994RLại cònxNuC cóxNuC z7MJ7TPahai lýEL7T994R EL7T994Rdo nữxNuCa chứ.”

 

“Lý EL7T994Rdo xNuCthứ nhấxNuCt xNuClà dùngz7MJ7TPa mz7MJ7TPaáu tEL7T994Ra cóxNuC thểEL7T994R xNuCnhanh xNuCchóng chuyểEL7T994Rn dxNuCời xNuChồn phácz7MJ7TPah củaxNuC ngươixNuC hơnz7MJ7TPa. LýxNuC z7MJ7TPado kz7MJ7TPaia lạiEL7T994R lxNuCà z7MJ7TPado tEL7T994Ra thEL7T994Rích EL7T994Rtrong z7MJ7TPacơ thểz7MJ7TPa z7MJ7TPangươi xNuCcó máxNuCu củEL7T994Ra tEL7T994Ra. z7MJ7TPaChỉ cầnz7MJ7TPa nghĩz7MJ7TPa máuz7MJ7TPa củxNuCa z7MJ7TPata đz7MJ7TPaang chEL7T994Rảy trxNuCong ngườiEL7T994R xNuCngươi làEL7T994R tz7MJ7TPaa EL7T994Rcảm thấyz7MJ7TPa hạxNuCnh phúcEL7T994R rồi.”

 

“Vậy xNuCcái nàoxNuC EL7T994Rlà thật?z7MJ7TPa CáEL7T994Ri nàoEL7T994R lEL7T994Rà giả?”

 

Tuyết nhớpEL7T994R chớxNuCp mắt,z7MJ7TPa z7MJ7TPanở nụEL7T994R cườiz7MJ7TPa xEL7T994Rảo tEL7T994Rrá: “Ngz7MJ7TPaươi đoánEL7T994R xem?”

 

“Ta đoEL7T994Rán đềz7MJ7TPau lxNuCà giả.”

 

Như Cz7MJ7TPaa EL7T994Rtrừng mắtxNuC EL7T994Rnhìn yEL7T994R. xNuCY giễz7MJ7TPau cợtEL7T994R EL7T994Rmình mEL7T994Rới lxNuCà thật.

 

Tuyết vẻz7MJ7TPa mặtEL7T994R ngạEL7T994Rc nhiên.

 

“Oa! MớEL7T994Ri uxNuCống máEL7T994Ru tz7MJ7TPaa mEL7T994Rấy ngàEL7T994Ry z7MJ7TPamà đãxNuC thôngxNuC minxNuCh z7MJ7TPalên z7MJ7TPabao xNuCnhiêu! ThậtxNuC thầnz7MJ7TPa kỳ!”

 

Như z7MJ7TPaCa tứcEL7T994R gz7MJ7TPaiận cườiEL7T994R rộxNuC lên.

 

Tuyết nhz7MJ7TPaân cơz7MJ7TPa hộixNuC lxNuCừa nàz7MJ7TPang uốngz7MJ7TPa xoxNuCng xNuCchén trà.

 

Hai ngườixNuC cườixNuC đùxNuCa z7MJ7TPatrong z7MJ7TPaphòng, hồnxNuC nhiêxNuCn chẳEL7T994Rng chz7MJ7TPaút chz7MJ7TPaú EL7T994Rý tới.

 

Huân xNuCY kEL7T994Rhom ngEL7T994Rười z7MJ7TPalui rEL7T994Ra ngoài.

 

Ám Dz7MJ7TPaạ LxNuCa nghxNuCiêng ngz7MJ7TPaười dEL7T994Rựa EL7T994Rvào xNuCbức z7MJ7TPatường, xNuCxiêm z7MJ7TPay đỏz7MJ7TPa EL7T994Rchói lạiz7MJ7TPa khxNuCiến EL7T994Ry trônz7MJ7TPag nhợtz7MJ7TPa nhEL7T994Rạt, z7MJ7TPay ngửaxNuC cổxNuC uốngxNuC nốtxNuC rưxNuCợu troz7MJ7TPang cz7MJ7TPahén, haz7MJ7TPai mắtz7MJ7TPa đãz7MJ7TPa nxNuCgà ngEL7T994Rà z7MJ7TPasay nhìz7MJ7TPan NhưEL7T994R Ca.

 

Nàng z7MJ7TPađang cười.

 

Khi xNuCnàng cườxNuCi tEL7T994Ray phảiEL7T994R z7MJ7TPanhẹ nhEL7T994Ràng EL7T994Rnắm lạiEL7T994R, cáz7MJ7TPac ngxNuCón EL7T994Rtay z7MJ7TPakhẽ chạxNuCm vàoz7MJ7TPa choxNuCp mũi,xNuC nụz7MJ7TPa cườiz7MJ7TPa từz7MJ7TPa khz7MJ7TPaóe xNuCmắt tớiEL7T994R z7MJ7TPabờ môi.

 

Nụ cườxNuCi nàyxNuC EL7T994Ry EL7T994Rđã quxNuCen thuộcz7MJ7TPa bxNuCiết bao.

 

Chỉ cEL7T994Ró “nàng”EL7T994R mớz7MJ7TPai cóEL7T994R thểz7MJ7TPa cườiEL7T994R z7MJ7TPaôn nz7MJ7TPahu xNuCđộng lòxNuCng ngườiz7MJ7TPa xNuCtới vậy.

 

“Ngươi lxNuCà ai?”

 

Một giọnEL7T994Rg xNuCkhàn khànz7MJ7TPa z7MJ7TPaquấy nhiễuz7MJ7TPa NhưxNuC CxNuCa z7MJ7TPavà Tuyết.

 

Nàng vàz7MJ7TPa EL7T994Ry EL7T994Rcùng z7MJ7TPaquay đầuxNuC nhìnEL7T994R lại.

 

Thân hìnz7MJ7TPah đỏz7MJ7TPa nhxNuCư mz7MJ7TPaáu củaz7MJ7TPa Ámz7MJ7TPa z7MJ7TPaDạ xNuCLa vz7MJ7TPaọt EL7T994Rtới tEL7T994Rrước mặEL7T994Rt z7MJ7TPaNhư CaEL7T994R, z7MJ7TPay xEL7T994Riết chặtEL7T994R cằz7MJ7TPam nàng,xNuC nângz7MJ7TPa kxNuChuôn EL7T994Rmặt nz7MJ7TPaàng xNuClên, EL7T994Ru ámz7MJ7TPa hz7MJ7TPaỏi: “Ngươz7MJ7TPai rốtEL7T994R cuộEL7T994Rc làxNuC xNuCÁm Dạz7MJ7TPa NxNuChư EL7T994RCa xNuChay z7MJ7TPalà z7MJ7TPanàng đây?”

 

Như EL7T994RCa EL7T994Rđau đxNuCớn híz7MJ7TPat mEL7T994Rột hơi,EL7T994R cằz7MJ7TPam EL7T994Rnàng EL7T994Rnhư xNuCsắp bịz7MJ7TPa bóEL7T994Rp nát.

 

“Ta khôngxNuC phảixNuC xNuCÁm EL7T994RDạ NhưEL7T994R Ca.”

 

Khuôn mặEL7T994Rt EL7T994RÁm Dạz7MJ7TPa xNuCLa hiệnxNuC xNuCvẻ EL7T994Rmừng EL7T994Rrỡ xNuCnhư điên:xNuC “Ngươi…”

 

“Ta làxNuC LiệxNuCt NhxNuCư Ca.”xNuC xNuCNhìn xNuCÁm Dạz7MJ7TPa LxNuCa EL7T994Rđang txNuCừ z7MJ7TPamừng rỡEL7T994R chuyểnxNuC sEL7T994Rang tứcEL7T994R giậnxNuC EL7T994Rtrong lòxNuCng EL7T994Rnàng bỗnEL7T994Rg cảmxNuC thấyxNuC nixNuCềm suz7MJ7TPang sEL7T994Rướng đượEL7T994Rc trEL7T994Rả thù.

 

Tuyết cườz7MJ7TPai xNuCtới txNuCé nEL7T994Rgửa: “TiEL7T994Rểu LxNuCa xNuCđúng xNuClà ngốcEL7T994R axNuC, xNuCnàng làmz7MJ7TPa sEL7T994Rao maxNuCng hEL7T994Rọ xNuCÁm DạEL7T994R đượcEL7T994R chứ?EL7T994R CEL7T994RHo EL7T994Rdù kz7MJ7TPahông gọiz7MJ7TPa xNuClà Liệz7MJ7TPat Nhz7MJ7TPaư Cz7MJ7TPaa EL7T994Rcũng phxNuCải gọixNuC EL7T994Rlà ChiếxNuCn z7MJ7TPaNhư EL7T994RCa mớz7MJ7TPai đúnxNuCg.”Y cườz7MJ7TPai cEL7T994Rười màEL7T994R vaz7MJ7TPai ruz7MJ7TPan runz7MJ7TPa, ômEL7T994R lấz7MJ7TPay haz7MJ7TPai EL7T994Rvai NhxNuCư CxNuCa cườxNuCi lớn,xNuC bEL7T994Ràn taxNuCy nắmxNuC lz7MJ7TPaấy EL7T994Rcằm xNuCNhư CxNuCa củxNuCa xNuCÁm EL7T994RDạ z7MJ7TPaLa EL7T994Rnhư đượxNuCc mộtxNuC cơnz7MJ7TPa gióEL7T994R thổiz7MJ7TPa z7MJ7TPaqua kz7MJ7TPaèm z7MJ7TPatheo hươnEL7T994Rg hEL7T994Roa xNuCthơn ngát.

 

Ám EL7T994RDạ LEL7T994Ra EL7T994Rthu lạiz7MJ7TPa áEL7T994Rnh mắEL7T994Rt, EL7T994Rđôi mắtxNuC biếz7MJ7TPan thxNuCành xNuCđỏ tEL7T994Rươi xNuCnhư máz7MJ7TPau: z7MJ7TPa“Ngân TuyEL7T994Rết, ngươiEL7T994R lEL7T994Rại chEL7T994Rơi ta?”

 

Tuyết dựxNuCa đxNuCầu vàoz7MJ7TPa z7MJ7TPavai NxNuChư xNuCCa, nhEL7T994Rìn z7MJ7TPay cưEL7T994Rời xNuCha hảz7MJ7TPa nEL7T994Rói: “OaEL7T994R, kxNuChông nxNuCgờ xNuClại lừz7MJ7TPaa đượcEL7T994R ÁmxNuC HàEL7T994R cxNuCung xNuCchủ ÁmxNuC DEL7T994Rạ LaxNuC, tz7MJ7TPaa cưEL7T994Rời tớixNuC kxNuChông đứngz7MJ7TPa dậyxNuC đEL7T994Rược mất.”

 

Khuôn mxNuCặt EL7T994RÁm DạxNuC EL7T994RLa trắnz7MJ7TPag bệch,z7MJ7TPa vặz7MJ7TPan vẹoz7MJ7TPa tz7MJ7TPahật đángz7MJ7TPa sợ:z7MJ7TPa “KhôEL7T994Rng az7MJ7TPai cEL7T994Ró txNuChể xNuClừa ta!z7MJ7TPa” ChẳngEL7T994R lEL7T994Rẽ xNuCcái gọEL7T994Ri lEL7T994Rà hồxNuCn phxNuCách chuyz7MJ7TPaển dờEL7T994Ri xNuCchỉ z7MJ7TPalà mxNuCột cạmxNuC bẫxNuCy? TxNuCay EL7T994Ráo z7MJ7TPadài giz7MJ7TPaương lêxNuCn, cáxNuCnh taEL7T994Ry táiEL7T994R nhợtEL7T994R củaz7MJ7TPa xNuCy nxNuChư txNuCrong mộEL7T994Rt đáxNuCm mâyxNuC đỏ,EL7T994R EL7T994Rxương ngóEL7T994Rn tEL7T994Ray xNuCkêu EL7T994Rlên xNuCrăng rắc.

 

Y bxNuCiết NxNuCgân TuxNuCyết đểxNuC ýxNuC nhEL7T994Rất làxNuC xNuCdung mạoEL7T994R xNuCxinh xNuCđẹp z7MJ7TPacủa mình.

 

Vậy, EL7T994Ry sEL7T994Rẽ cz7MJ7TPahậm z7MJ7TParãi hủz7MJ7TPay diệxNuCt kEL7T994Rhuôn mặxNuCt txNuCuyệt EL7T994Rmỹ đó.

 

Trong khôngEL7T994R z7MJ7TPakhí bEL7T994Rỗng bồEL7T994Rng bz7MJ7TPaềnh mộtz7MJ7TPa tầngEL7T994R khEL7T994Rí đỏxNuC tươi

 

Tầng khíEL7T994R tz7MJ7TParong z7MJ7TPasuốt nhz7MJ7TPaư ngxNuCọc lưz7MJ7TPau ly.

 

Dần z7MJ7TPadần thắEL7T994Rt xNuCchặt lạz7MJ7TPai, z7MJ7TPakhối xNuCkhí xNuCnhư mxNuCột cxNuChiếc thùEL7T994Rng bxNuCằng ngEL7T994Rọc nhEL7T994Rốt TuyếtxNuC vàz7MJ7TPa NEL7T994Rhư CxNuCa lxNuCại bênxNuC trxNuCong, khz7MJ7TPaông thểz7MJ7TPa độEL7T994Rng đậy.

 

Ngón z7MJ7TPatay z7MJ7TPanhẹ lướtEL7T994R trEL7T994Rên gxNuCò z7MJ7TPamá củaEL7T994R Tuyết.

 

Ám DạEL7T994R z7MJ7TPaLa z7MJ7TPanở nụxNuC cxNuCười dắcz7MJ7TPa xNuCý: z7MJ7TPa“Khắc mộtEL7T994R đxNuCóa hoxNuCa EL7T994Rtuyết lênz7MJ7TPa mEL7T994Rặt ngươi,EL7T994R lxNuCiệu z7MJ7TPacó đẹEL7T994Rp không?”

 

Tuyết uểxNuC oEL7T994Rải nóiEL7T994R: “KhôngEL7T994R khắcxNuC cóz7MJ7TPa lẽxNuC đxNuCẹp hơn.”

 

“Vậy khắcz7MJ7TPa xNuChai bôngz7MJ7TPa hoxNuCa tuEL7T994Ryết nhé.z7MJ7TPa” NgóxNuCn taz7MJ7TPay ÁmEL7T994R DạxNuC EL7T994RLa kẽEL7T994R z7MJ7TPađộng, mộEL7T994Rt vxNuCết máuEL7T994R sxNuCâu EL7T994Rđã cxNuCắt z7MJ7TPalên z7MJ7TPagò xNuCmá TuyếtEL7T994R, từz7MJ7TPang xNuCgiọt tz7MJ7TPaừng gxNuCiọ mz7MJ7TPaáu nEL7T994Rhỏ xuz7MJ7TPaống bộEL7T994R xiêmEL7T994R xNuCy trắz7MJ7TPang toát.

 

“Móng taz7MJ7TPay EL7T994Rdài quá.”

 

Như z7MJ7TPaCa kinxNuCh ngEL7T994Rạc nz7MJ7TPahìn z7MJ7TPatay Ámz7MJ7TPa Dạz7MJ7TPa LaxNuC, chẳEL7T994Rng biếz7MJ7TPat vz7MJ7TPaì saxNuCo lEL7T994Rại tEL7T994Rhốt lêz7MJ7TPan nxNuChững lờiEL7T994R này.

 

Ngón taEL7T994Ry EL7T994Ry cứnz7MJ7TPag đờ.

 

Vết máz7MJ7TPau EL7T994Rchảy dàixNuC z7MJ7TPanhưng z7MJ7TPavết thươngz7MJ7TPa lạiz7MJ7TPa kEL7T994Rhông mởz7MJ7TPa rộng.

 

Nàng lắz7MJ7TPac đầu,xNuC z7MJ7TPanở nụxNuC cườiEL7T994R dịuEL7T994R dàng:xNuC “ĐànxNuC ôngxNuC coxNuCn txNuCrai khôEL7T994Rng z7MJ7TPanên đểz7MJ7TPa móngz7MJ7TPa taz7MJ7TPay quáz7MJ7TPa EL7T994Rdài xNuCnhư xNuCvậy, EL7T994RLa EL7T994RNhi, lấyEL7T994R z7MJ7TPadao lạixNuC đâyEL7T994R, tEL7T994Rỷ giz7MJ7TPaúp đệEL7T994R sửaz7MJ7TPa lạixNuC đôiz7MJ7TPa chút.”

 

Ám DEL7T994Rạ Lz7MJ7TPaa phảngxNuC phEL7T994Rất nhz7MJ7TPaư bz7MJ7TPaị điểz7MJ7TPam trúngz7MJ7TPa z7MJ7TPahuyệt đạo,z7MJ7TPa thâEL7T994Rn z7MJ7TPathể EL7T994Ry z7MJ7TPacứng ngắc,EL7T994R chậmEL7T994R xNuCrãi nhìEL7T994Rn vEL7T994Rề pEL7T994Rhía nànz7MJ7TPag, troEL7T994Rng mắtz7MJ7TPa đầyEL7T994R z7MJ7TPavẻ ngạxNuCc nhiêz7MJ7TPan z7MJ7TPavà rz7MJ7TPaun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùaz7MJ7TPa txNuChu bêz7MJ7TPan cz7MJ7TPaon suốxNuCi nhỏ.

 

Ám DạxNuC EL7T994RMinh vừxNuCa gz7MJ7TPaội lEL7T994Rại máz7MJ7TPai tóEL7T994Rc, suEL7T994Rối tóxNuCc mềmEL7T994R z7MJ7TPamại bồngz7MJ7TPa bz7MJ7TPaềnh z7MJ7TPagợn sóngz7MJ7TPa dướz7MJ7TPai áz7MJ7TPanh nắngxNuC chiEL7T994Rều. NxNuCàng xNuCmặc mxNuCột chiếcz7MJ7TPa z7MJ7TPaáo chxNuCoàng rộngz7MJ7TPa tz7MJ7TPahùng z7MJ7TPathình, vạtEL7T994R xNuCáo thêz7MJ7TPau EL7T994Rhoa vxNuCăn mỹxNuC EL7T994Rlệ mEL7T994Rà pxNuChức tạp.

 

“Đừng đểEL7T994R mxNuCóng txNuCay dàiEL7T994R quá.”

 

Nàng xNuCcúi đầu,EL7T994R dz7MJ7TPaùng mz7MJ7TPaột xNuCcon z7MJ7TPadao sửaz7MJ7TPa móxNuCng z7MJ7TPatay z7MJ7TPacho y.

 

Cậu béz7MJ7TPa xNuCÁm Dz7MJ7TPaạ LxNuCa nz7MJ7TPaằm dz7MJ7TPaưới chxNuCân nàngxNuC, vươEL7T994Rn txNuCay z7MJ7TPara cxNuCho nàngxNuC sửa,EL7T994R miEL7T994Rệng thầEL7T994Rm nóxNuCi: xNuC“Móng txNuCay tỷxNuC chEL7T994Rẳng pxNuChải EL7T994Rcũng rấtxNuC EL7T994Rdài saoEL7T994R.” NgóxNuCn z7MJ7TPatay thEL7T994Ron thảEL7T994R EL7T994Rmượt mz7MJ7TPaà, z7MJ7TPalộ z7MJ7TPara EL7T994Rmàu hz7MJ7TPaồng nz7MJ7TPahư vz7MJ7TPaỏ sòEL7T994R, xNuCcó xNuCkhi hơixNuC díEL7T994Rnh chEL7T994Rút EL7T994Rnước trEL7T994Rên đxNuCóa hoz7MJ7TPaa, EL7T994Rtay nàngz7MJ7TPa tEL7T994Rhật đẹp.

 

Nàng cẩnz7MJ7TPa thậnEL7T994R z7MJ7TPacắt móEL7T994Rng txNuCay EL7T994Rcho yz7MJ7TPa: “ĐệEL7T994R làz7MJ7TPa z7MJ7TPacon trz7MJ7TPaai z7MJ7TPacơ mà,z7MJ7TPa ngxNuCày thườngxNuC xNuCkhông luyxNuCện z7MJ7TPavõ cũz7MJ7TPang tỷxNuC EL7T994Rvõ xNuCvới ngườz7MJ7TPai taz7MJ7TPa, xNuCmóng taxNuCy EL7T994Rdài xNuCquá sxNuCẽ khônEL7T994Rg tiệnxNuC. VạnEL7T994R nhấxNuCt mónEL7T994Rg txNuCay đứtz7MJ7TPa rơEL7T994Ri z7MJ7TPara sẽEL7T994R khiếnxNuC ngươixNuC phEL7T994Rân tâmxNuC, EL7T994Rhơn nữxNuCa cEL7T994Rũng khôEL7T994Rng sEL7T994Rạch, xNuCtrông bẩz7MJ7TPan lắm.”z7MJ7TPa z7MJ7TPaNàng cườz7MJ7TPai khẽEL7T994R nóiz7MJ7TPa: “TỷxNuC tz7MJ7TPaỷ thìxNuC kEL7T994Rhác, xNuCcó LEL7T994Ra Nhz7MJ7TPai tEL7T994Rhì việcz7MJ7TPa EL7T994Rgì xNuCtỷ cũnEL7T994Rg EL7T994Rkhông cầnxNuC z7MJ7TPaquan tâEL7T994Rm, cxNuCho nêz7MJ7TPan cóxNuC thxNuCể đểz7MJ7TPa EL7T994Rý z7MJ7TPachăm sxNuCóc z7MJ7TPamóng tay.”

 

“Là EL7T994Rnhư xNuCvậy à.”EL7T994R Cậuz7MJ7TPa EL7T994Rbé xNuCÁm z7MJ7TPaDạ LxNuCa nắmz7MJ7TPa lấEL7T994Ry xNuCtóc nànz7MJ7TPag, đz7MJ7TPaưa z7MJ7TPalên mũEL7T994Ri z7MJ7TPangửi rồEL7T994Ri cườEL7T994Ri nóEL7T994Ri: “ĐệxNuC rấz7MJ7TPat thz7MJ7TPaích móngxNuC txNuCay cxNuCủa z7MJ7TPatỷ, saxNuCu nàyEL7T994R tEL7T994Rỷ tỷxNuC nxNuChất địnxNuCh cũngxNuC sẽz7MJ7TPa tEL7T994Rhích đxNuCệ đểz7MJ7TPa mxNuCóng txNuCay dài.”

 

“La NxNuChi ngốc.”z7MJ7TPa Nàz7MJ7TPang mz7MJ7TPaỉm cườz7MJ7TPai, nắmEL7T994R txNuCay EL7T994Ry đưaxNuC z7MJ7TPalên: “z7MJ7TPaĐệ xez7MJ7TPam, z7MJ7TPacon z7MJ7TPatrai z7MJ7TPađể z7MJ7TPamóng txNuCay nEL7T994Rgắn z7MJ7TPamới mạnhz7MJ7TPa z7MJ7TPamẽ chứ.”

 

Móng trêxNuCn mz7MJ7TPaỗi ngónxNuC xNuCtay EL7T994Ry đxNuCều đượcz7MJ7TPa tz7MJ7TPaỉa rấtz7MJ7TPa gEL7T994Rọn gang.

 

Bờ xNuCmóng cũngEL7T994R đEL7T994Rược nànxNuCg đánxNuCh mượt.

 

Cậu EL7T994Rbé Áz7MJ7TPam Dạz7MJ7TPa xNuCLa xNuCmở tz7MJ7TPao haz7MJ7TPai mắt:EL7T994R xNuC“A, tEL7T994Ray đệz7MJ7TPa xNuCgiờ cũnEL7T994Rg thậtEL7T994R đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn z7MJ7TPatay z7MJ7TPađẹp vậyxNuC, EL7T994Rđêm z7MJ7TPanay khôngEL7T994R luyxNuCện côngEL7T994R xNuCcó đEL7T994Rược không?z7MJ7TPa” z7MJ7TPaY làmxNuC nz7MJ7TPaũng xNuCtrong lòngz7MJ7TPa nàng.

 

Ám DEL7T994Rạ MinxNuCh nởEL7T994R xNuCnụ cườiEL7T994R EL7T994Rdịu dàngxNuC nEL7T994Rhư mộtz7MJ7TPa tEL7T994Ria EL7T994Rsáng: “Được.EL7T994R TaxNuCy LEL7T994Ra Nhz7MJ7TPai đẹpEL7T994R nhz7MJ7TPaư vz7MJ7TPaậy, đêmz7MJ7TPa z7MJ7TPanay cũnEL7T994Rg khôz7MJ7TPang EL7T994Rcần ănxNuC cơEL7T994Rm đâuxNuC nhỉ.”

 

“Tỷ xNuC~~ tỷz7MJ7TPa ~~!”

 

Cậu béxNuC Áz7MJ7TPam DEL7T994Rạ LEL7T994Ra thấEL7T994Rt vọnEL7T994Rg kêxNuCu to.

 

Ám DạEL7T994R MinEL7T994Rh nởEL7T994R xNuCnụ cười,xNuC ngónxNuC tz7MJ7TPaay nhz7MJ7TPaẹ nhàngEL7T994R z7MJ7TPachà lênz7MJ7TPa cxNuChop mũixNuC. NgàyEL7T994R z7MJ7TPamùa thuz7MJ7TPa, dướixNuC ánxNuCh nắngxNuC chiềz7MJ7TPau, bêz7MJ7TPan z7MJ7TPakhe suốixNuC nhỏ,xNuC nàngEL7T994R xNuCnở nụz7MJ7TPa cưEL7T994Rời ôEL7T994Rn nz7MJ7TPahu, suốiEL7T994R xNuCtóc dàixNuC thơxNuCm ngáEL7T994Rt ôz7MJ7TPam lấyxNuC y.

 

......

 

............

 

Lưỡi daz7MJ7TPao nhxNuCỏ tz7MJ7TPaừ từz7MJ7TPa z7MJ7TPacẩn z7MJ7TPathận sửaz7MJ7TPa saEL7T994Rng z7MJ7TPalại móEL7T994Rng tz7MJ7TPaay EL7T994Rcho y.

 

Mái txNuCóc dz7MJ7TPaài buEL7T994Rông xuz7MJ7TPaống vxNuCai nàng.

 

Nàng EL7T994Rnở EL7T994Rmột nụEL7T994R cườiz7MJ7TPa tĩz7MJ7TPanh lEL7T994Rặng, tựaz7MJ7TPa hồEL7T994R troz7MJ7TPang thxNuCế giớixNuC củaEL7T994R nàEL7T994Rng kxNuChông gxNuCì qxNuCuan trọngz7MJ7TPa hơnz7MJ7TPa mónz7MJ7TPag EL7T994Rtay ÁmEL7T994R Dạz7MJ7TPa La.

 

Ngón tz7MJ7TPaay ÁmEL7T994R EL7T994RDạ xNuCLa xNuCcứng đờ.

 

Tuyết tớiz7MJ7TPa EL7T994Rgần NxNuChư xNuCCA, mộtxNuC vz7MJ7TPaẻ mEL7T994Rặt khóEL7T994R cxNuCó thxNuCể dùEL7T994Rng lờEL7T994Ri đểz7MJ7TPa tz7MJ7TPaả khiz7MJ7TPaến nz7MJ7TPaụ cz7MJ7TPaười z7MJ7TPay biz7MJ7TPaến mất.

 

“Móng tEL7T994Ray dxNuCù dàxNuCi nhưnz7MJ7TPag EL7T994Rlàm đúnxNuCg EL7T994Rlà ẩu.”z7MJ7TPa Nz7MJ7TPaàng mxNuCỉm cười.xNuC “z7MJ7TPaLa z7MJ7TPaNhi xNuCđã z7MJ7TPalớn rồz7MJ7TPai, mónEL7T994Rg EL7T994Rtay khôngxNuC bẩnxNuC z7MJ7TPanhư trướcEL7T994R nữa.”

 

Nàng ngz7MJ7TPaẩng đầu.

 

Khóe mắtz7MJ7TPa làEL7T994R cxNuCảm tìnhz7MJ7TPa tEL7T994Rrong sz7MJ7TPaáng chaEL7T994Rn chứa,EL7T994R nànz7MJ7TPag nxNuChìn ÁmEL7T994R Dạz7MJ7TPa EL7T994RLa, sóngxNuC mEL7T994Rắt nEL7T994Rhư lànz7MJ7TPa nEL7T994Rước mxNuCùa thxNuCu khẽEL7T994R chảy.

 

Một xNuClúc lEL7T994Râu sau…

 

Ngón EL7T994Rtay nàz7MJ7TPang vEL7T994Ruốt nhẹEL7T994R lênxNuC kxNuChuôn mặtz7MJ7TPa EL7T994RÁm DạEL7T994R LxNuCa, cxNuChân màyEL7T994R nhxNuCẹ nxNuChàng cz7MJ7TPaau lạixNuC nhưEL7T994R lEL7T994Ràn sóEL7T994Rng nước.

 

“La z7MJ7TPaNhi bệnhz7MJ7TPa z7MJ7TPasao? EL7T994RSao lạixNuC tiEL7T994Rều tụyz7MJ7TPa z7MJ7TPanhư vậy?”

 

******

 

Bó đuốcxNuC vEL7T994Rẫn chxNuCáy bêEL7T994Rn bứcz7MJ7TPa tưEL7T994Rờng đá.

 

Dưới lòxNuCng xNuCđất kEL7T994Rhông kz7MJ7TPahí ẩmEL7T994R ướtz7MJ7TPa EL7T994Rmang thxNuCeo mộtxNuC z7MJ7TPamùi mốz7MJ7TPac meo.

 

Nàng ngửaxNuC đz7MJ7TPaầu EL7T994Rnằm trênz7MJ7TPa gz7MJ7TPaiường, vEL7T994Rầng tz7MJ7TParán kz7MJ7TPahẽ xNuCcau lại:

 

“La NhxNuCi rxNuCốt cuộcxNuC bịxNuC làxNuCm sEL7T994Rao? EL7T994RVì z7MJ7TPasao… EL7T994Rta dườnz7MJ7TPag nhxNuCư đãxNuC EL7T994Rtrải qz7MJ7TPaua mộtz7MJ7TPa giz7MJ7TPaấc mxNuCộng dEL7T994Rài, mEL7T994Rà nhữngEL7T994R gìz7MJ7TPa trEL7T994Rong mộz7MJ7TPang lạxNuCi chẳngEL7T994R tEL7T994Rhể nhớEL7T994R ra.”

 

Ám xNuCDạ z7MJ7TPaLa nxNuCói: “TỷxNuC nxNuCgã bệxNuCnh, xNuChôn mêEL7T994R mưxNuCời chxNuCín năEL7T994Rm rồiEL7T994R.” TuyếtEL7T994R nEL7T994Rói cEL7T994Rho z7MJ7TPay, xNuChồn phácz7MJ7TPah Ámz7MJ7TPa EL7T994RDạ Mz7MJ7TPainh cầnz7MJ7TPa mộxNuCt chxNuCút thEL7T994Rời giEL7T994Ran xNuCmới cEL7T994Ró xNuCthể nhz7MJ7TPaớ xNuClại toàEL7T994Rn bộz7MJ7TPa nhữnz7MJ7TPag chuyệnxNuC cũ.

 

“Mười chEL7T994Rín nz7MJ7TPaăm sao…”xNuC EL7T994RNàng lặpz7MJ7TPa lạEL7T994Ri, lắz7MJ7TPac đxNuCầu cườiz7MJ7TPa khổ:EL7T994R “HènxNuC chz7MJ7TPai tỷxNuC cảmz7MJ7TPa xNuCthấy toz7MJ7TPaàn xNuCthân nhứcxNuC mỏixNuC, nhưEL7T994R khz7MJ7TPaông phảEL7T994Ri củaxNuC z7MJ7TPabản xNuCthân mìnxNuCh vậy.”

 

“Tỷ sxNuCẽ nhz7MJ7TPaanh chz7MJ7TPaóng phụcz7MJ7TPa hz7MJ7TPaồi thôi.”z7MJ7TPa xNuCY xNuCsẽ bắtEL7T994R EL7T994RNgân TuxNuCyết mEL7T994Rau chóz7MJ7TPang đuổixNuC z7MJ7TPahồn pház7MJ7TPach EL7T994Rnữ nhânz7MJ7TPa kxNuCia đi.

 

Nàng chămxNuC cxNuChú z7MJ7TPanhìn yEL7T994R, z7MJ7TPalo lz7MJ7TPaắng nói:z7MJ7TPa z7MJ7TPa“La NhixNuC, đệxNuC cxNuCũng bxNuCị bệz7MJ7TPanh sao?”

 

“Không z7MJ7TPađâu, z7MJ7TPađệ vEL7T994Rẫn khỏe.”

 

Bàn xNuCtay nàngz7MJ7TPa nxNuChẹ nhànz7MJ7TPag vuxNuCốt z7MJ7TPave khuEL7T994Rôn mặtz7MJ7TPa táiz7MJ7TPa EL7T994Rnhợt cz7MJ7TPaủa xNuCy: “SaoEL7T994R xNuCkhuôn mặtz7MJ7TPa đệEL7T994R xNuClại trắnz7MJ7TPag bệchEL7T994R EL7T994Rvậy? EL7T994RSao thxNuCân tEL7T994Rhể EL7T994Rlại gầEL7T994Ry yếuxNuC thếxNuC? Lz7MJ7TPaa z7MJ7TPaNhi củEL7T994Ra z7MJ7TPata EL7T994Rlà mxNuCột thiếEL7T994Ru z7MJ7TPaniên EL7T994Rthần tház7MJ7TPai phEL7T994Ri phàEL7T994Rm mà.EL7T994R” BEL7T994Ràn xNuCtay z7MJ7TPanàng trắEL7T994Rng txNuCrẻo ấEL7T994Rm áz7MJ7TPap, cxNuCái EL7T994Rvuốt vEL7T994Re dịuEL7T994R dz7MJ7TPaàng đầyEL7T994R yêz7MJ7TPau thương.

 

Ám DEL7T994Rạ LxNuCa xNuCnắm taEL7T994Ry nàEL7T994Rng, áz7MJ7TPap z7MJ7TPalên khuônz7MJ7TPa EL7T994Rmặt mìEL7T994Rnh, hEL7T994Rơi tEL7T994Rhở xNuCy dồnxNuC dập:

 

“Nói EL7T994Rcho z7MJ7TPata hxNuCay, nz7MJ7TPagươi lxNuCà ai?”

 

Nàng kixNuCnh xNuCngạc nóEL7T994Ri: “LaEL7T994R Nhi?”

 

Ám Dạz7MJ7TPa LEL7T994Ra thởEL7T994R dốEL7T994Rc: “z7MJ7TPaMau nóixNuC cxNuCho xNuCta, ngz7MJ7TPaươi lz7MJ7TPaà EL7T994Rai, txNuCên làz7MJ7TPa gì?”

 

Nàng lắcz7MJ7TPa đầu,z7MJ7TPa cườiz7MJ7TPa nói:z7MJ7TPa “ĐứaxNuC nhEL7T994Róc xNuChư hỏngxNuC này.”EL7T994R ThấyxNuC EL7T994Ry cốz7MJ7TPa chấpxNuC nEL7T994Rhư vậz7MJ7TPay, nàngEL7T994R rốtz7MJ7TPa cuộxNuCc tz7MJ7TPahỏa hxNuCiệp,d đxNuCưa z7MJ7TPatay lxNuCên vEL7T994Ruốt EL7T994Rnhẹ EL7T994Rchop mz7MJ7TPaũi EL7T994Ry, bxNuCất đắcxNuC dz7MJ7TPaĩ EL7T994Rnói: “z7MJ7TPaVậy z7MJ7TPađược EL7T994Rrồi, z7MJ7TPata làz7MJ7TPa BôiEL7T994R Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThEL7T994Riên Lz7MJ7TPainh z7MJ7TPaCái củz7MJ7TPaa EL7T994RÁm Dạz7MJ7TPa z7MJ7TPaLa phz7MJ7TPaảng phấtz7MJ7TPa nhEL7T994Rư bịxNuC mộxNuCt chưởngxNuC đáxNuCnh trEL7T994Rúng! xNuCNgũ z7MJ7TPaquan z7MJ7TPay ruxNuCn EL7T994Rrẩy, dunxNuCg mạoxNuC txNuCà mz7MJ7TPaỵ cEL7T994Rũng bắEL7T994Rt đầuEL7T994R xNuCvặn vẹo!z7MJ7TPa YếEL7T994Rt hầuz7MJ7TPa EL7T994Rcảm z7MJ7TPathấy ngEL7T994Ròn nz7MJ7TPagọn, nEL7T994Rgực nxNuChư xNuCcó mộtz7MJ7TPa cEL7T994Rục máxNuCu nEL7T994Róng muốnz7MJ7TPa xNuCphun ra!

 

Nàng z7MJ7TPalà xNuCBôi Nhi.

 

Nàng EL7T994Rlà BôiEL7T994R Nz7MJ7TPahi cxNuCủa y.

 

............

 

......

 

Trong ánhz7MJ7TPa nắngEL7T994R EL7T994Rban mai.

 

Nàng EL7T994Rnhảy múz7MJ7TPaa EL7T994Rbên bz7MJ7TPaờ suối.

 

Giọt sưz7MJ7TPaơng z7MJ7TPatrên nEL7T994Rgọn z7MJ7TPacỏ bịEL7T994R góxNuCc vEL7T994Ráy nxNuCàng EL7T994Rcuốn xNuClên tz7MJ7TPaạo z7MJ7TPathành từnz7MJ7TPag ángxNuC sươz7MJ7TPang txNuCrong suốt.

 

Y nằmEL7T994R tEL7T994Rrên thz7MJ7TPaảm cỏz7MJ7TPa, miệEL7T994Rng nxNuCgậm cọz7MJ7TPang cỏz7MJ7TPa xanxNuCh, ngxNuCón z7MJ7TPatay thưxNuCởng z7MJ7TPathức mộz7MJ7TPat chéxNuCn rượz7MJ7TPau hxNuCoàng kiz7MJ7TPam. EL7T994RThân xNuCchén phz7MJ7TPaản chiếxNuCu vũz7MJ7TPa đz7MJ7TPaiệu xNuCrung độnz7MJ7TPag xNuCtâm cEL7T994Ran cxNuCủa nàng.

 

“Này, tEL7T994Ra khônEL7T994Rg muốxNuCn EL7T994Rgọi ngươEL7T994Ri lz7MJ7TPaà tỷxNuC z7MJ7TPatỷ nữa.”

 

Y hoxNuCán hậnxNuC nói.

 

Nàng vẫEL7T994Rn tixNuCếp tụcz7MJ7TPa múa,EL7T994R hòaEL7T994R vàoz7MJ7TPa dxNuCòng chảyxNuC củaxNuC EL7T994Rdóng sz7MJ7TPauối, hòaEL7T994R xNuCvào thảmxNuC cỏxNuC xaz7MJ7TPanh, xNuChòa vxNuCào thEL7T994Rế giớiz7MJ7TPa mxNuCỹ lệz7MJ7TPa xxNuCung qEL7T994Ruanh, chẳnz7MJ7TPag hxNuCề đểz7MJ7TPa EL7T994Rý txNuCới lờiEL7T994R nóiz7MJ7TPa trẻxNuC xNuCcon củxNuCa y.

 

“Ngươi EL7T994Rcó z7MJ7TPanghe khôngEL7T994R đó!z7MJ7TPa SaEL7T994Ru nàz7MJ7TPay txNuCa sz7MJ7TPaẽ khz7MJ7TPaông gọixNuC ngưz7MJ7TPaơi z7MJ7TPalà tỷz7MJ7TPa EL7T994Rtỷ nữa!xNuC” z7MJ7TPaY EL7T994Rbuồn rầuxNuC xxNuCoay xEL7T994Roay chénxNuC rượu,z7MJ7TPa thấpEL7T994R EL7T994Rgiọng nóxNuCi: “GọiEL7T994R nxNuCgươi lxNuCà tỷxNuC EL7T994Rtỷ cEL7T994Rứ cóz7MJ7TPa cxNuCảm giz7MJ7TPaác nxNuChư mãz7MJ7TPai mãEL7T994Ri z7MJ7TPakhông lEL7T994Rớn lêxNuCn được.”z7MJ7TPa EL7T994RNàng càz7MJ7TPang ngàyEL7T994R cEL7T994Ràng xxNuCinh xNuCđẹp, cEL7T994Rhốn giaxNuCng hồEL7T994R ngz7MJ7TPaày cũnEL7T994Rg ngàxNuCy càEL7T994Rng nhiềuEL7T994R xNuCngười khuyEL7T994Rnh đảoEL7T994R vz7MJ7TPaì sắxNuCc đẹpxNuC củxNuCa nàng.

 

Y sợxNuC EL7T994Rrằng trxNuCong lòEL7T994Rng nEL7T994Ràng EL7T994Rmình mãxNuCi z7MJ7TPamãi chỉEL7T994R xNuClà mxNuCột đệxNuC đệ.

 

Nàng ngừz7MJ7TPang múaEL7T994R, EL7T994Rngồi xuốngxNuC bênEL7T994R nz7MJ7TPagười yz7MJ7TPa. Xz7MJ7TPaoa xoz7MJ7TPaa chz7MJ7TPaop mxNuCũi z7MJ7TPay, EL7T994Rgiọng EL7T994Rnàng EL7T994Rtựa xNuCnhư đaxNuCng lừaz7MJ7TPa mộtxNuC đứxNuCa z7MJ7TPatrẻ: “EL7T994RSao z7MJ7TPalại khxNuCông xNuCvui thế?”

 

Chén rưxNuCợu khôEL7T994Rng z7MJ7TPangừng quEL7T994Ray tronxNuCg EL7T994Rtay y.

 

Hai mắz7MJ7TPat z7MJ7TPay txNuCỏa sáz7MJ7TPang: “Sz7MJ7TPaau xNuCnày tz7MJ7TPaa gxNuCọi nz7MJ7TPagươi làz7MJ7TPa ‘Bz7MJ7TPaôi Nhi’z7MJ7TPa z7MJ7TPanhé!” ChEL7T994Rén rxNuCượu z7MJ7TPabay mxNuCúa z7MJ7TPanhư vz7MJ7TPaũ đEL7T994Riệu z7MJ7TPacủa nàngxNuC, cóEL7T994R quaEL7T994Rng maz7MJ7TPang sánEL7T994Rg z7MJ7TPalạn, cEL7T994Ró lưngEL7T994R EL7T994Ráo mảnhEL7T994R khảnhEL7T994R, xNuCcó làz7MJ7TPan xNuCda mịnz7MJ7TPa z7MJ7TPamà. HxNuCơn nữEL7T994Ra, chénEL7T994R rượz7MJ7TPau z7MJ7TPatrong xNuCtay yxNuC, xNuCy cóz7MJ7TPa z7MJ7TPathể khiEL7T994Rến nEL7T994Ró múxNuCa cũnz7MJ7TPag cxNuCó thểxNuC khiếnEL7T994R nóxNuC ngEL7T994Rừng, lz7MJ7TPaại cóEL7T994R z7MJ7TPathể dxNuCùng EL7T994Rmôi nhEL7T994Rấp nháp.

 

“Cái tênxNuC kEL7T994Rỳ quặcEL7T994R quá.”xNuC Nàz7MJ7TPang vừaEL7T994R z7MJ7TPacười vừxNuCa xNuClắc đầu.

 

“Được không?z7MJ7TPa NgxNuCươi làz7MJ7TPam ‘xNuCBôi Nhz7MJ7TPai’ xNuCcủa txNuCa nhé.”EL7T994R z7MJ7TPaY xNuCtới gz7MJ7TPaần nEL7T994Ràng, ánhEL7T994R mắEL7T994Rt bướngz7MJ7TPa bỉnh.

 

Nhìn xNuCánh mắtz7MJ7TPa yz7MJ7TPa, nàngxNuC bỗnEL7T994Rg gz7MJ7TPaiật mình.

 

Nàng xNuCbiết xNuCy đãEL7T994R gixNuCết rxNuCất nhiz7MJ7TPaều người,EL7T994R danEL7T994Rh tiếnxNuCg ÁmxNuC HxNuCà EL7T994RCung cEL7T994Rũng xNuCđã lEL7T994Rại vz7MJ7TPaang xNuCdội EL7T994Rtrong z7MJ7TPachốn z7MJ7TPagiang hz7MJ7TPaồ, nhưnEL7T994Rg tronz7MJ7TPag lz7MJ7TPaòng nEL7T994Ràng xNuCy vẫnEL7T994R cEL7T994Rhỉ z7MJ7TPalà z7MJ7TPamột đứaz7MJ7TPa trẻ.

 

Nhưng xNuCgiờ phEL7T994Rút này,z7MJ7TPa ánhxNuC mắtEL7T994R xNuCy mz7MJ7TPaang txNuCheo vẻz7MJ7TPa nganEL7T994Rg bướnxNuCg kxNuChó tả!

 

Có xNuClẽ, EL7T994RLa xNuCNhi đãz7MJ7TPa thựEL7T994Rc sựz7MJ7TPa trưởngz7MJ7TPa thành.

 

Nàng nxNuCở nụxNuC cưEL7T994Rời thz7MJ7TPaật dịuz7MJ7TPa dxNuCàng: “TxNuCa lxNuCà tỷxNuC tỷxNuC củaxNuC đệxNuC mà.”

 

“Bôi EL7T994RNhi, xNuClàm BEL7T994Rôi xNuCNhi củaxNuC ta!”EL7T994R EL7T994RY nănz7MJ7TPa nỉ.

 

“Cái têEL7T994Rn nEL7T994Rày thậtxNuC khóz7MJ7TPa nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫz7MJ7TPan z7MJ7TPalắc đầu.

 

Y tz7MJ7TPaức giz7MJ7TPaận, nắz7MJ7TPam EL7T994Rlấy cằmz7MJ7TPa nàng:z7MJ7TPa “xNuCNói maxNuCu! Nz7MJ7TPagươi đồnxNuCg xNuCý làmEL7T994R BôxNuCi NhEL7T994Ri cxNuCủa ta.”

 

“La Nhiz7MJ7TPa, đEL7T994Rau xNuCquá.” NànEL7T994Rg rênEL7T994R rỉxNuC nói.

 

“Đồng ýxNuC làEL7T994Rm BôxNuCi NEL7T994Rhi củaEL7T994R z7MJ7TPata, xNuCta tEL7T994Rha xNuCcho ngươi.”xNuC EL7T994RY càngz7MJ7TPa xNuCxiết chặxNuCt tay.

 

“Không.”

 

Lửa EL7T994Rgiận bừngxNuC lên,z7MJ7TPa xNuCy đz7MJ7TPaột nhiênxNuC kéoEL7T994R nàEL7T994Rng lạixNuC gầEL7T994Rn! HơEL7T994Ri thởEL7T994R nóxNuCng bỏnz7MJ7TPag, bờEL7T994R môz7MJ7TPai EL7T994Ry cz7MJ7TPaách nàEL7T994Rng xNuCchỉ cóEL7T994R mộtxNuC EL7T994Rtấc! VừaEL7T994R EL7T994Rthở xNuChổn hểnEL7T994R, EL7T994Ry vừaz7MJ7TPa ghz7MJ7TPaé sáEL7T994Rt bờEL7T994R mEL7T994Rôi đỏxNuC thắz7MJ7TPam củaz7MJ7TPa nàng!

 

“Làm Bôz7MJ7TPai xNuCNhi củxNuCa taz7MJ7TPa! NEL7T994Rếu khxNuCông EL7T994Rta sẽxNuC biếnz7MJ7TPa nEL7T994Rgươi thàEL7T994Rnh nEL7T994Rữ nhxNuCân EL7T994Rcủa ta!”

 

Ngày hxNuCôm đó.

 

Nàng cuxNuCối z7MJ7TPacùng cũnz7MJ7TPag phảz7MJ7TPai txNuChỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắz7MJ7TPat Áz7MJ7TPam Dạz7MJ7TPa z7MJ7TPaLa đỏxNuC nhưz7MJ7TPa máu.

 

Y ômEL7T994R lấz7MJ7TPay nàng,z7MJ7TPa nướEL7T994Rc mxNuCắt z7MJ7TPanhư hxNuCai xNuCdòng mEL7T994Ráu chảyEL7T994R xuốngEL7T994R từz7MJ7TPa đôiEL7T994R mắtz7MJ7TPa nhắmxNuC chặtxNuC củaz7MJ7TPa xNuCy. MàuxNuC đỏEL7T994R củaEL7T994R nướcEL7T994R z7MJ7TPamắt, z7MJ7TPamàu trắngxNuC bệcz7MJ7TPah EL7T994Rcủa xNuChai EL7T994Rgò EL7T994Rmá, EL7T994Ry khôngz7MJ7TPa néEL7T994Rn nz7MJ7TPaổi bz7MJ7TPai thươnz7MJ7TPag trEL7T994Rong lòz7MJ7TPang nhưxNuC mộtxNuC bứz7MJ7TPac txNuCranh quỷz7MJ7TPa dxNuCị đẹz7MJ7TPap đẽEL7T994R màxNuC thêEL7T994R lương.

 

Nàng yêuEL7T994R thươnxNuCg vuốEL7T994Rt EL7T994Rve yxNuC: “Lz7MJ7TPaa Nz7MJ7TPahi, xEL7T994Rin lỗi.”

 

Y xNuCôm chặtz7MJ7TPa EL7T994Rlấy nàng.

 

“Tỷ ngz7MJ7TPaã bệnhz7MJ7TPa hônz7MJ7TPa z7MJ7TPamê đãEL7T994R mườiEL7T994R chínEL7T994R năEL7T994Rm, đEL7T994Rệ nhấtxNuC địnhEL7T994R rEL7T994Rất vz7MJ7TPaất vảEL7T994R EL7T994Rđúng kz7MJ7TPahông?” NànxNuCg z7MJ7TPathở EL7T994Rdài, xNuCcố gắxNuCng nởEL7T994R z7MJ7TPanụ cưz7MJ7TPaời, ngEL7T994Răn dEL7T994Ròng nướxNuCc mxNuCắt EL7T994Rmình chảyEL7T994R rxNuCa. “YênxNuC tâmxNuC đxNuCi, gz7MJ7TPaiờ tỷz7MJ7TPa đz7MJ7TPaã khỏiz7MJ7TPa rồi,EL7T994R tấtEL7T994R cEL7T994Rả đềuxNuC xNuCsẽ tốtEL7T994R hơn.”

 

Ám xNuCDạ z7MJ7TPaLa muốnEL7T994R ôz7MJ7TPam xNuCnàng vz7MJ7TPaào lòng.

 

Những chuxNuCyện xNuCkhác xNuCy đEL7T994Rều kEL7T994Rhông muxNuCốn ngEL7T994Rhĩ tới.

 

“Mười chíz7MJ7TPan nămz7MJ7TPa quEL7T994Ra, đxNuCệ vẫnxNuC EL7T994Rở trz7MJ7TPaong xNuCÁm HàxNuC CunxNuCg saoEL7T994R?” NànxNuCg nhxNuCẹ nhàngxNuC hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởz7MJ7TPa dướiEL7T994R lòngxNuC đất,z7MJ7TPa EL7T994Rkhông thấxNuCy xNuCánh z7MJ7TPamặt z7MJ7TPatrời, khxNuCông EL7T994Rchút khôxNuCng kEL7T994Rhí trxNuCong z7MJ7TPalành, hènz7MJ7TPa chxNuCi thânxNuC thểxNuC đxNuCệ chẳngxNuC hềxNuC khxNuCỏe mạz7MJ7TPanh, xNuCkhuôn mEL7T994Rặt cũngxNuC z7MJ7TPau buồnz7MJ7TPa nEL7T994Rhư vậy.”EL7T994R Nànz7MJ7TPag vuốtz7MJ7TPa z7MJ7TPave mz7MJ7TPaái EL7T994Rtóc dz7MJ7TPaài củaxNuC EL7T994Ry. “z7MJ7TPaĐều z7MJ7TPalà lỗixNuC cxNuCủa ta.”

 

Bàn tEL7T994Ray z7MJ7TPanàng nEL7T994Rhẹ nhàxNuCng lz7MJ7TPaà vậy.

 

Từng gixNuCọt lệxNuC đỏxNuC nhxNuCư mz7MJ7TPaáu củxNuCa ÁmxNuC xNuCDạ xNuCLa từz7MJ7TPa từEL7T994R tràxNuCo ra.

 

“Không cầnxNuC đệz7MJ7TPa tiếpz7MJ7TPa tụcEL7T994R luyz7MJ7TPaện côngEL7T994R nz7MJ7TPaữa, cũngxNuC z7MJ7TPakhông cxNuCần z7MJ7TPanghĩ cáchz7MJ7TPa đểz7MJ7TPa ÁmEL7T994R Hàz7MJ7TPa xNuCCung xxNuCưng EL7T994Rbá thixNuCên EL7T994Rhạ nữa.xNuC” xNuCnàng ôEL7T994Rm lấz7MJ7TPay yxNuC. “LxNuCa Nz7MJ7TPahi, xNuCtỷ tỷxNuC xNuCmuốn đEL7T994Rệ sốnxNuCg tz7MJ7TPahật hạnhxNuC phúc.”

 

******

 

Sáng sớxNuCm ngàEL7T994Ry hômxNuC sau.

 

Như Cz7MJ7TPaa mởz7MJ7TPa tz7MJ7TPao z7MJ7TPahai mắt.

 

Nàng xNuCcảm thấyEL7T994R toàxNuCn xNuCthân nhứz7MJ7TPac mỏiEL7T994R EL7T994Rnhư bịxNuC tróiz7MJ7TPa mộtz7MJ7TPa đêxNuCm, bụnz7MJ7TPag z7MJ7TPacũng nặngEL7T994R trĩu,xNuC thEL7T994Rở khônEL7T994Rg EL7T994Rra hơi.

 

Vừa z7MJ7TPanhìn qua…

 

Nàng xNuCbỗng EL7T994Rdưng kinz7MJ7TPah hãi!

 

Ám xNuCDạ EL7T994RLa EL7T994Rghé đầuz7MJ7TPa vàoEL7T994R bênEL7T994R giườngxNuC, z7MJ7TPatay tráz7MJ7TPai nắmEL7T994R lấyEL7T994R txNuCay phảixNuC nàngxNuC, đầuz7MJ7TPa gxNuCối lz7MJ7TPaên bụngz7MJ7TPa nàngz7MJ7TPa. xNuCY nghỉEL7T994R rấtz7MJ7TPa yênxNuC z7MJ7TPatĩnh, khxNuCuôn mặtEL7T994R z7MJ7TPatái nEL7T994Rhợt pxNuChảng xNuCphất nhEL7T994Rư cóxNuC thêmxNuC chxNuCút huyxNuCết sắc.

 

“Ngươi lEL7T994Ràm gìEL7T994R đó.”

 

Như CxNuCa trừngxNuC mz7MJ7TPaắt nhìnEL7T994R ÁEL7T994Rm DạxNuC xNuCLa, dùngEL7T994R đẩyz7MJ7TPa gạz7MJ7TPat z7MJ7TPay dậy.

 

Ám DạxNuC EL7T994RLa chz7MJ7TPaăm cz7MJ7TPahú nhìEL7T994Rn z7MJ7TPay, z7MJ7TPahạt chxNuCu sz7MJ7TPaa EL7T994Rgiữa trEL7T994Rán dầnz7MJ7TPa dầz7MJ7TPan chuyểnxNuC EL7T994Rtừ đxNuCỏ z7MJ7TPatươi sanz7MJ7TPag âmz7MJ7TPa z7MJ7TPau. EL7T994RY xNuCđứng bậtEL7T994R dậy,EL7T994R ánhxNuC mEL7T994Rắt léEL7T994R lêz7MJ7TPan vẻz7MJ7TPa xNuCvô tìnz7MJ7TPah, coxNuCi xNuCnàng nxNuChư EL7T994Rkẻ tz7MJ7TPahù khắz7MJ7TPac cEL7T994Rốt gEL7T994Rhi tâm.

 

“Vì sz7MJ7TPaao ngươiz7MJ7TPa lạixNuC trởz7MJ7TPa lại.”

 

Giọng z7MJ7TPay trầmz7MJ7TPa trz7MJ7TPaầm EL7T994Rnhư đEL7T994Rang nguyềnz7MJ7TPa rủa.

 

Như CxNuCa giậtz7MJ7TPa mìnEL7T994Rh. TronxNuCg thoz7MJ7TPaáng xNuCchốc, xNuCnàng bỗxNuCng nghEL7T994Rĩ xNuCmình sẽEL7T994R bEL7T994Rị ánz7MJ7TPah mắxNuCt áz7MJ7TPac độz7MJ7TPac củEL7T994Ra EL7T994Ry gixNuCết chết.

 

“Chờ xNuCmột chút!”

 

Nàng gọEL7T994Ri Áz7MJ7TPam DạEL7T994R xNuCLa đz7MJ7TPaang phấEL7T994Rt txNuCay áEL7T994Ro qxNuCuay đi:

 

“Ngươi đừngxNuC đi!”

 

Ám DEL7T994Rạ xNuCLa khz7MJ7TPaông quaxNuCy đEL7T994Rầu lại,xNuC z7MJ7TPay đEL7T994Rã khz7MJ7TPaông thểxNuC dễz7MJ7TPa dàngz7MJ7TPa EL7T994Rtha thz7MJ7TPaứ z7MJ7TPanếu thz7MJ7TPaấy mặtxNuC nàng.

 

Như EL7T994RCa nz7MJ7TPaói: z7MJ7TPa“Hôm nxNuCay z7MJ7TPađã z7MJ7TPalà ngàz7MJ7TPay z7MJ7TPathứ mườxNuCi. TEL7T994Ra muEL7T994Rốn gặxNuCp NgọcxNuC sz7MJ7TPaư huynh.”

 

Ám DEL7T994Rạ xNuCLa cườz7MJ7TPai z7MJ7TPalạnh nói:

 

“Nhìn thấyz7MJ7TPa hắEL7T994Rn nz7MJ7TPagươi sẽxNuC xNuChối hận.”

 

Như Cz7MJ7TPaa cảz7MJ7TPa kinEL7T994Rh nói:z7MJ7TPa “xNuCNgươi z7MJ7TPađã z7MJ7TPalàm gìEL7T994R vz7MJ7TPaới sưz7MJ7TPa xNuChuynh củaz7MJ7TPa ta?!”

 

Ám DạEL7T994R z7MJ7TPaLa z7MJ7TPanhíu mxNuCày nói:EL7T994R “xNuCKẻ EL7T994Rdám lEL7T994Rừa gạtz7MJ7TPa phảnxNuC bộixNuC EL7T994Rta cxNuChỉ cz7MJ7TPaó thểz7MJ7TPa z7MJ7TPasống tronEL7T994Rg đxNuCịa ngục.”

 

Như Cz7MJ7TPaa cắnz7MJ7TPa môixNuC, cxNuCố gắngxNuC xNuCkiềm cEL7T994Rhế thEL7T994Rân thểz7MJ7TPa đaEL7T994Rng rEL7T994Run rẩyEL7T994R củaxNuC mình.

 

“Ta muốnz7MJ7TPa EL7T994Rgặp sxNuCư huynh.”

 

******

 

Làn nướcEL7T994R Áz7MJ7TPam HàxNuC cxNuChậm rãiEL7T994R chảxNuCy xEL7T994Ruôi EL7T994Rtrên mặtz7MJ7TPa đất.

 

Xung quz7MJ7TPaanh đềuEL7T994R làEL7T994R z7MJ7TPabóng tối,z7MJ7TPa chỉEL7T994R z7MJ7TPacó áxNuCnh lửaEL7T994R EL7T994Ru z7MJ7TPaám trxNuCên bứxNuCc tườngz7MJ7TPa xNuCchiếu xz7MJ7TPauống xNuCmặt nước.xNuC EL7T994RMặt nướxNuCc ÁEL7T994Rm z7MJ7TPaHà cũngEL7T994R mxNuCột màxNuCu đen,z7MJ7TPa ngz7MJ7TPaẫu nhxNuCiên z7MJ7TPalóe lEL7T994Rên z7MJ7TPamột tiEL7T994Ra rz7MJ7TPaung đz7MJ7TPaộng tựaxNuC nEL7T994Rhư ángz7MJ7TPa mâxNuCy đexNuCn viềEL7T994Rn vàng.

 

Trong bóngz7MJ7TPa tốiEL7T994R tĩnhEL7T994R mịch.

 

Trái xNuCtim Nhz7MJ7TPaư xNuCCa cxNuChậm z7MJ7TParãi trEL7T994Rầm EL7T994Rxuống, mộtz7MJ7TPa xNuCcảm giáxNuCc sợz7MJ7TPa hãz7MJ7TPai híz7MJ7TPat thởz7MJ7TPa khônxNuCg thôxNuCng khiếnEL7T994R cxNuCổ họngz7MJ7TPa nàngEL7T994R EL7T994Rkhô khEL7T994Rốc. HEL7T994Rai châz7MJ7TPan mz7MJ7TPauốn nEL7T994Rhanh chóngEL7T994R chạz7MJ7TPay tớz7MJ7TPai củaEL7T994R nz7MJ7TPaàng EL7T994Rnặng nhz7MJ7TPaư z7MJ7TPađeo trì.

 

Nàng đãxNuC thấEL7T994Ry NxNuCgọc TxNuCự Hàn.

 

Y nEL7T994Rgồi tz7MJ7TParên chiếcz7MJ7TPa xxNuCe lăEL7T994Rn bEL7T994Rằng gỗ,EL7T994R txNuCấm áoz7MJ7TPa EL7T994Rxanh nhEL7T994Rư ngọc,xNuC z7MJ7TPanụ cườiEL7T994R vz7MJ7TPaẫn yênz7MJ7TPa tĩnEL7T994Rh nhưz7MJ7TPa xưa.z7MJ7TPa z7MJ7TPaCó lẽz7MJ7TPa vEL7T994Rì đãxNuC z7MJ7TPalâu cEL7T994Rhưa thấyxNuC áz7MJ7TPanh mặtz7MJ7TPa z7MJ7TPatrời, làz7MJ7TPan dz7MJ7TPaa z7MJ7TPay táixNuC nhợt,xNuC tEL7T994Rhân txNuChể cũnxNuCg cz7MJ7TPaàng thêz7MJ7TPam gầyxNuC gxNuCò sxNuCo vz7MJ7TPaới trz7MJ7TPaước đây.

 

Y đxNuCang hEL7T994Ro khan.

 

Cơn hxNuCo kịchz7MJ7TPa liệz7MJ7TPat kxNuChiến bảz7MJ7TPa vaz7MJ7TPai EL7T994Ry xNuCrung ruEL7T994Rng, tựaEL7T994R hồxNuC nhưEL7T994R cEL7T994Rả phz7MJ7TPaổi EL7T994Ry cũnz7MJ7TPag muốnz7MJ7TPa z7MJ7TPaho EL7T994Rra. ChixNuCếc khăz7MJ7TPan lụxNuCa cz7MJ7TPahe trêxNuCn bờz7MJ7TPa môiz7MJ7TPa đxNuCã lấxNuCm tấmxNuC máu.

 

Ngọc TEL7T994Rự EL7T994RHàn nhEL7T994Rư vậxNuCy khiếnz7MJ7TPa NhưEL7T994R z7MJ7TPaCa cảxNuCm thEL7T994Rấy hoảEL7T994Rng hốt…

 

Y lúcEL7T994R nàoxNuC cũEL7T994Rng cóEL7T994R thểxNuC mấtEL7T994R đi!

 

Như CEL7T994Ra z7MJ7TPakinh hz7MJ7TPaãi, EL7T994Rquát EL7T994Rlên vz7MJ7TPaới ÁmxNuC DEL7T994Rạ LaxNuC: “NgưxNuCơi EL7T994Rđã làmz7MJ7TPa gz7MJ7TPaì sưEL7T994R hz7MJ7TPauynh cEL7T994Rủa ta?”

 

Ám DạEL7T994R LEL7T994Ra cườixNuC nxNuChẹ nói:z7MJ7TPa “HxNuCắn vốz7MJ7TPan z7MJ7TPalà mộz7MJ7TPat kẻz7MJ7TPa tànz7MJ7TPa pEL7T994Rhế xNuCbệnh tz7MJ7TPaật, giz7MJ7TPaờ chẳz7MJ7TPang quEL7T994Ra chz7MJ7TPaỉ trởxNuC lạxNuCi bxNuCộ dáxNuCng trz7MJ7TPaước đâxNuCy xNuCmà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CxNuCa cxNuCảm z7MJ7TPathấy cóEL7T994R điểmz7MJ7TPa khônEL7T994Rg đúng!

 

Mọi chuyệnz7MJ7TPa tuEL7T994Ryệt đEL7T994Rối khôngz7MJ7TPa EL7T994Rđơn giz7MJ7TPaản xNuCnhư z7MJ7TPaÁm Dạz7MJ7TPa EL7T994RLa nxNuCói được!

 

Như EL7T994RCa xNuCđi vềxNuC pz7MJ7TPahía NEL7T994Rgọc z7MJ7TPaTự Hàn.

 

Nàng gEL7T994Rọi tênz7MJ7TPa yxNuC: “SưEL7T994R huynxNuCh…. xNuCSư huyxNuCnh?!” xNuCThanh âmz7MJ7TPa củaEL7T994R nànxNuCg z7MJ7TPalớn dầnz7MJ7TPa nhưngxNuC xNuCy lạEL7T994Ri cEL7T994Rhẳng hEL7T994Rề xNuCnghe thấy!

 

Ngọc Tz7MJ7TPaự Hàz7MJ7TPan lạEL7T994Ri ho.

 

Y pz7MJ7TPahảng phấtEL7T994R z7MJ7TPanhư kxNuChông hEL7T994Rề cxNuCảm nhậnEL7T994R đượcz7MJ7TPa EL7T994Rthế giEL7T994Rới bxNuCên ngoài.

 

Như z7MJ7TPaCa bắtxNuC đz7MJ7TPaầu z7MJ7TParun rẩy.

 

Nước Áz7MJ7TPam EL7T994RHà vẫEL7T994Rn tăxNuCm xNuCtối EL7T994Rtĩnh mịch.

 

Ám DạxNuC xNuCLa cưz7MJ7TPaời lớn,xNuC vz7MJ7TPaô cùxNuCng đắcEL7T994R ýEL7T994R: “KhôxNuCng chỉxNuC xNuClỗ xNuCtai xNuCy đãEL7T994R mấtxNuC đxNuCi thíEL7T994Rnh giáxNuCc, hz7MJ7TPaai chEL7T994Rân xNuCy xNuCcũng z7MJ7TPakhông thểz7MJ7TPa đz7MJ7TPai lxNuCại được.”

 

Như Cz7MJ7TPaa cxNuChe miệng.

 

Giờ pEL7T994Rhút EL7T994Rnày, nànxNuCg vôEL7T994R cùngz7MJ7TPa tEL7T994Rhống hậnxNuC Áz7MJ7TPam DẠz7MJ7TPa La.

 

Nàng khxNuCông EL7T994Rngờ z7MJ7TPamột ngườiz7MJ7TPa z7MJ7TPacó thểxNuC EL7T994Rlàm rEL7T994Ra chz7MJ7TPauyện tànEL7T994R nhẫnxNuC nxNuChư EL7T994Rvậy! Đầuz7MJ7TPa tiênEL7T994R làz7MJ7TPa giúpxNuC NgọEL7T994Rc Tz7MJ7TPaự Hàz7MJ7TPan cóz7MJ7TPa txNuChể nghEL7T994Re, xNuCcó thEL7T994Rể z7MJ7TPađi lại,z7MJ7TPa khxNuCiến xNuCy kxNuChỏe mEL7T994Rạnh EL7T994Rnhư ngườixNuC bEL7T994Rình thxNuCường, saEL7T994Ru đEL7T994Ró lạiEL7T994R cEL7T994Rướp xNuCđoạt tEL7T994Rất cEL7T994Rả đi!

 

Am Dạz7MJ7TPa Lz7MJ7TPaa cườEL7T994Ri lxNuCên z7MJ7TPaha hả:

 

“Như vậyEL7T994R mEL7T994Rà đãz7MJ7TPa z7MJ7TPagọi lz7MJ7TPaà tàz7MJ7TPan nhẫnxNuC saxNuCo? NgươxNuCi cũngxNuC xNuCquá xEL7T994Rem thưEL7T994Rờng xNuCta rồi!”

 

Như CxNuCa lạxNuCnh xNuCcả người.

 

Cảm giácz7MJ7TPa sEL7T994Rợ hãiEL7T994R vz7MJ7TPaà điềmEL7T994R z7MJ7TPagở xNuCnhư hEL7T994Rố băngz7MJ7TPa đôngz7MJ7TPa cứnEL7T994Rg cxNuCả EL7T994Rngười nàng!

 

Ám Dạz7MJ7TPa Lz7MJ7TPaa nxNuCở xNuCnụ cườiEL7T994R đaz7MJ7TPa tìnz7MJ7TPah: “NgươixNuC xNuCnhìn hz7MJ7TPaai mắtz7MJ7TPa xNuChắn xemz7MJ7TPa, EL7T994Rđôi mắEL7T994Rt tuEL7T994Rấn túz7MJ7TPa ấy,EL7T994R đxNuCôi EL7T994Rmắt xNuCôn nhz7MJ7TPau nhz7MJ7TPaư nưxNuCớc mxNuCùa xz7MJ7TPauân ấy…”

 

Ngọc TEL7T994Rự z7MJ7TPaHàn lạiEL7T994R hoz7MJ7TPa, EL7T994Ry ngEL7T994Rẩng đầuEL7T994R vxNuCề z7MJ7TPaphía NhưEL7T994R CxNuCa, dườngEL7T994R EL7T994Rnhư z7MJ7TPay EL7T994Rcảm giácz7MJ7TPa đượEL7T994Rc gìEL7T994R đz7MJ7TPaó, châxNuCn màyEL7T994R z7MJ7TPakhẽ z7MJ7TPacau lại.

 

Nhưng, z7MJ7TPay khôngEL7T994R thz7MJ7TPaáy nàng.

 

Đôi mắtEL7T994R EL7T994Ry vEL7T994Rẫn tuấz7MJ7TPan z7MJ7TPatú nhưz7MJ7TPa xưaxNuC, nhưng,EL7T994R đz7MJ7TPaã khôngEL7T994R còxNuCn thấxNuCy bấxNuCt z7MJ7TPacứ thứxNuC gìxNuC nữa!

 

Như EL7T994RCa cànz7MJ7TPag lz7MJ7TPaúc càngz7MJ7TPa kinxNuCh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước z7MJ7TPamắt chảEL7T994Ry xuốEL7T994Rng nhz7MJ7TPaư EL7T994Rmưa trxNuCên khuônxNuC mặEL7T994Rt nàng.

 

Y khz7MJ7TPaông nhìEL7T994Rn thấy.

 

Ám xNuCDạ xNuCLa z7MJ7TPađã bEL7T994Riến tEL7T994Rhế giớiz7MJ7TPa củaz7MJ7TPa EL7T994Ry thàxNuCnh mộtxNuC EL7T994Rmàu đen.

 

Ám DxNuCạ LxNuCa EL7T994Rngửi nxNuCgửi hưz7MJ7TPaơng rượxNuCu txNuCrong cz7MJ7TPahén hoàngz7MJ7TPa kixNuCm, tiếcEL7T994R nz7MJ7TPauối nói:

 

“Thật kxNuCỳ lEL7T994Rạ, vz7MJ7TPaì EL7T994Rsao mộxNuCt kẻz7MJ7TPa tEL7T994Ràn txNuCật nhưxNuCu xNuCy lạxNuCi cz7MJ7TPaó kxNuChí z7MJ7TPachất EL7T994Rhoàn mỹz7MJ7TPa EL7T994Rnhư thếxNuC kxNuCia chứ?EL7T994R NếuxNuC xNuCy xNuCchưa từnxNuCg phảEL7T994Rn bộEL7T994R txNuCa vEL7T994Rậy sẽz7MJ7TPa lxNuCà mộtz7MJ7TPa nxNuCam tEL7T994Rử mEL7T994Rê ngườiz7MJ7TPa z7MJ7TPatới xNuCmức nào.”

 

Như CEL7T994Ra ngồEL7T994Ri xổmEL7T994R xuống.

 

Nàng z7MJ7TPangồi txNuCrước mz7MJ7TPaặt NEL7T994Rgọc xNuCTự xNuCHàn, z7MJ7TPalau sạchz7MJ7TPa lệz7MJ7TPa vươnz7MJ7TPag trêxNuCn xNuCkhuôn mặz7MJ7TPat mình,EL7T994R cốxNuC gxNuCắng EL7T994Rnở mộtz7MJ7TPa nụEL7T994R cười.

 

“Sư huxNuCynh, muộiz7MJ7TPa tớiEL7T994R z7MJ7TParồi.” NànxNuCg nhẹEL7T994R nhz7MJ7TPaàng z7MJ7TPagọi. “MuxNuCội EL7T994Rlà CxNuCa EL7T994RNhi đây,EL7T994R muxNuCội tớEL7T994Ri thămxNuC hxNuCuynh…. HuyxNuCnh…. Saz7MJ7TPao lz7MJ7TPaại xNuCho nặngz7MJ7TPa vậxNuCy chứ?”

 

Ngọc TựxNuC HàEL7T994Rn cz7MJ7TPahẳng EL7T994Rhề cửxNuC động.

 

Y khxNuCông ngxNuChe thấy.

 

Cũng z7MJ7TPakhông nhìnEL7T994R thấy.

 

Như EL7T994RCa EL7T994Rnhẹ nhàEL7T994Rng cầmz7MJ7TPa z7MJ7TPatay xNuCy, gEL7T994Rhé sáxNuCt xNuCvào đầEL7T994Ru xNuCgối z7MJ7TPay: “HuynhxNuC đúxNuCng lEL7T994Rà xNuCmột sEL7T994Rư hxNuCuynh xấxNuCu. LầxNuCn nz7MJ7TPaào cũz7MJ7TPang đồngEL7T994R xNuCý xNuCsẽ EL7T994Rtự chiếEL7T994Ru cốz7MJ7TPa bxNuCản thxNuCân, nz7MJ7TPahưng lạiz7MJ7TPa chẳngEL7T994R lầEL7T994Rn nàoEL7T994R làmEL7T994R được.”z7MJ7TPa Hz7MJ7TPaai mEL7T994Rá nz7MJ7TPaàng cọEL7T994R lêz7MJ7TPan đầuEL7T994R gốixNuC EL7T994Ry, khiếz7MJ7TPan xiêz7MJ7TPam z7MJ7TPay húxNuCt khz7MJ7TPaô nướcz7MJ7TPa mắz7MJ7TPat EL7T994Rnàng. “HuynhxNuC EL7T994Rcó biEL7T994Rết khEL7T994Rông? ĐôxNuCi kz7MJ7TPahi muộixNuC thựcz7MJ7TPa sz7MJ7TPaự z7MJ7TParất giậnz7MJ7TPa z7MJ7TPahuynh, giậnxNuC tz7MJ7TPaới mz7MJ7TPaức khônEL7T994Rg xNuCbao xNuCgiờ muốnz7MJ7TPa đểz7MJ7TPa z7MJ7TPaý EL7T994Rtới hxNuCuynh nữa.z7MJ7TPa xNuCSao EL7T994Rhuynh lEL7T994Rại luônz7MJ7TPa EL7T994Rkhông quaz7MJ7TPan tâz7MJ7TPam tớixNuC bảxNuCn thâz7MJ7TPan mz7MJ7TPaình nhưxNuC xNuCvậy kiz7MJ7TPaa chứ?”

 

Bàn taxNuCy NgọcxNuC TEL7T994Rự xNuCHàn giEL7T994Rật giật.

 

Khuôn z7MJ7TPamặt EL7T994Ry xNuClộ vẻxNuC nghxNuCi hoặc.

 

Y cốz7MJ7TPa gắxNuCng EL7T994Rnói chuyệEL7T994Rn, yz7MJ7TPaết hầEL7T994Ru z7MJ7TParung runxNuCg nhưEL7T994Rng thxNuCanh xNuCâm tz7MJ7TPaạo rz7MJ7TPaa cEL7T994Rhỉ EL7T994Rlà tz7MJ7TPaiếng “A…”z7MJ7TPa khz7MJ7TPaàn khàn.

 

Giọng nóiEL7T994R củaEL7T994R EL7T994Ry xNuCcũng bịEL7T994R cướEL7T994Rp đi.

 

Y đEL7T994Rã khôngz7MJ7TPa thểEL7T994R z7MJ7TPanói đượcz7MJ7TPa nữaxNuC rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạEL7T994R EL7T994RLa cườixNuC lênz7MJ7TPa điênz7MJ7TPa cuồnz7MJ7TPag: “MộtxNuC z7MJ7TPatên tànz7MJ7TPa phEL7T994Rế khônz7MJ7TPag ngz7MJ7TPaờ cũnz7MJ7TPag z7MJ7TPadám xNuCphản bz7MJ7TPaội, z7MJ7TPalừa dốixNuC txNuCa? EL7T994RHa xNuCha hEL7T994Ra, ngxNuCươi khEL7T994Rông qxNuCuan EL7T994Rtâm txNuCới txNuCai vxNuCà chz7MJ7TPaân củaz7MJ7TPa xNuCmình đxNuCúng khôz7MJ7TPang? VậyxNuC hãyxNuC đểz7MJ7TPa xNuCchúng z7MJ7TPamất điz7MJ7TPa cEL7T994Rùng đôz7MJ7TPai EL7T994Rmắt ngz7MJ7TPaươi đi!”

 

Công lựcxNuC củaxNuC NgEL7T994Rọc TựxNuC EL7T994Rhàn đxNuCã bịEL7T994R ÁmEL7T994R DạxNuC z7MJ7TPaLa EL7T994Rhủy đi.

 

Y z7MJ7TPatrầm mặc.

 

Y dz7MJ7TPaùng thờiEL7T994R khắEL7T994Rc cuốiz7MJ7TPa xNuCcùng, cz7MJ7TPaảm thụxNuC cEL7T994Rảm z7MJ7TPagiác đứngxNuC thẳngz7MJ7TPa bEL7T994Rằng EL7T994Rhai chân,EL7T994R cxNuCảm thụz7MJ7TPa tz7MJ7TPahanh âmEL7T994R củaxNuC nướcxNuC sôxNuCng z7MJ7TPavà gió,z7MJ7TPa cảxNuCm EL7T994Rthụ thếxNuC giớiEL7T994R xNuCmà xNuCy z7MJ7TPacòn cóxNuC tEL7T994Rhể EL7T994Rthấy. xNuCY cònxNuC muốz7MJ7TPan gọixNuC tênxNuC cz7MJ7TPaủa nànz7MJ7TPag mộtz7MJ7TPa lz7MJ7TPaần cuối.

 

Nếu cóz7MJ7TPa tEL7T994Rhể chEL7T994Rọn, EL7T994Ry EL7T994Rkhông muEL7T994Rốn xNuCsẽ lạixNuC tàz7MJ7TPan phế.

 

Cảm tz7MJ7TPahụ thEL7T994Rế xNuCgiới tươxNuCi đEL7T994Rẹp cùz7MJ7TPang sEL7T994Rư muộixNuC mEL7T994Rỹ EL7T994Rlệ lEL7T994Rà xNuCvậy, EL7T994Ry khôz7MJ7TPang EL7T994Rmuốn trởz7MJ7TPa lạEL7T994Ri làz7MJ7TPam EL7T994Rmột kz7MJ7TPaẻ txNuCàn phếxNuC xNuCvô dụng.

 

Ánh sánz7MJ7TPag xNuCthản nhxNuCiên z7MJ7TPanhư ngọz7MJ7TPac toáEL7T994Rt rxNuCa trz7MJ7TPaên hEL7T994Ràng lôngxNuC mEL7T994Ry củaEL7T994R y.

 

Y yEL7T994Rên EL7T994Rlặng EL7T994Rphảng xNuCphất nEL7T994Rhư khôxNuCng hềz7MJ7TPa qz7MJ7TPauan tâmEL7T994R taz7MJ7TPai z7MJ7TPaương sz7MJ7TPaẽ phEL7T994Rủ xuEL7T994Rống ngEL7T994Rười xNuCy nz7MJ7TPahư thếz7MJ7TPa nào.

 

Ý thứEL7T994Rc cEL7T994Ruối cxNuCùng làz7MJ7TPa đôEL7T994Ri mắtz7MJ7TPa đỏxNuC xNuCtươi đz7MJ7TPaiên cxNuCuồng củaz7MJ7TPa xNuCÁm Dạz7MJ7TPa La…

 

“Ngươi sẽEL7T994R mấtz7MJ7TPa điz7MJ7TPa haxNuCi châEL7T994Rn, mấtz7MJ7TPa đEL7T994Ri lỗz7MJ7TPa taz7MJ7TPai, xNuCmất z7MJ7TPađi EL7T994Ránh xNuCmắt, mấtEL7T994R điz7MJ7TPa giọnz7MJ7TPag nóz7MJ7TPai, bệnhEL7T994R z7MJ7TPatật xNuCsẽ ngàEL7T994Ry nEL7T994Rgày đEL7T994Rêm đêEL7T994Rm xxNuCâm lấnz7MJ7TPa EL7T994Rthân thểEL7T994R ngươi.EL7T994R NxNuChưng ngươxNuCi EL7T994Rsẽ khxNuCông thz7MJ7TPaể chếtz7MJ7TPa, cz7MJ7TPaho tớiz7MJ7TPa trướxNuCc khEL7T994Ri EL7T994Rsinh mạngxNuC ngxNuCươi EL7T994Rkết xNuCthúc, ngz7MJ7TPaươi sẽxNuC pxNuChải xNuCnếm thửz7MJ7TPa cảEL7T994Rm xNuCgiác sốnxNuCg khôEL7T994Rng bằngEL7T994R cxNuChết tEL7T994Rrong địaz7MJ7TPa ngục!”

 

......

 

Đau đớnxNuC nhxNuCư muốnxNuC z7MJ7TPaxé nátz7MJ7TPa EL7T994Rngực NxNuChư Ca!

 

Nàng chưxNuCa xNuCbao gixNuCờ hậnEL7T994R mộtz7MJ7TPa ngEL7T994Rười tz7MJ7TPaới vậy!

 

Nàng hxNuCận EL7T994RÁm DạxNuC La!

 

Nàng z7MJ7TPamuốn đemz7MJ7TPa toàxNuCn bộxNuC nhữngEL7T994R đaxNuCu khổxNuC màz7MJ7TPa Ngọz7MJ7TPac Tựz7MJ7TPa HànxNuC phảiEL7T994R chEL7T994Rịu đz7MJ7TPaựng txNuCrả lEL7T994Rại EL7T994Rcho ÁEL7T994Rm Dạz7MJ7TPa LxNuCa gấpz7MJ7TPa ngxNuCàn vạEL7T994Rn lần!

 

Nàng đEL7T994Rã biếxNuCt cáz7MJ7TPai gìz7MJ7TPa gọiEL7T994R lEL7T994Rà cừuz7MJ7TPa hận!

 

Cừu hậnxNuC chínhEL7T994R z7MJ7TPalà kxNuChông tEL7T994Riếc mọiEL7T994R thủEL7T994R đoạn,EL7T994R khEL7T994Riến xNuCkẻ xNuCđã lxNuCàm tEL7T994Rổn thươngxNuC ngz7MJ7TPaười mEL7T994Rình yêEL7T994Ru mz7MJ7TPaến đauz7MJ7TPa đớEL7T994Rn gấpEL7T994R bội!

 

Như z7MJ7TPaCa vxNuCùi mặz7MJ7TPat xNuCvào lòEL7T994Rng bàEL7T994Rn taxNuCy NgxNuCọc Tựz7MJ7TPa Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắEL7T994Rt chảyxNuC xuEL7T994Rống khiEL7T994Rến lònxNuCg bEL7T994Ràn z7MJ7TPatay z7MJ7TPay lạnEL7T994Rh buốt.

 

Ngọc TựxNuC z7MJ7TPaHàn lộxNuC vẻxNuC xúcxNuC động,z7MJ7TPa thEL7T994Rân thz7MJ7TPaể xNuCy nghiz7MJ7TPaêng EL7T994Rvề phz7MJ7TPaía trướz7MJ7TPac, nEL7T994Rgón taxNuCy rxNuCun rxNuCun chEL7T994Rạm vàxNuCo EL7T994Rngười nàng!xNuC z7MJ7TPaY chạmEL7T994R vàoxNuC EL7T994Rdòng lệz7MJ7TPa ràEL7T994Rn EL7T994Rrụa cùnEL7T994Rg lxNuCàn xNuCda lạnz7MJ7TPah lẽEL7T994Ro bEL7T994Ri ai.

 

Như xNuCCa vxNuCừa khóEL7T994Rc vz7MJ7TPaừa hEL7T994Rô: “Lz7MJ7TPaÀ muxNuCội! SưxNuC huynhEL7T994R, làxNuC mEL7T994Ruội đây!”

 

Nàng sz7MJ7TPaợ hãi.

 

Nàng xNuCsợ z7MJ7TPađây xNuClà lầnEL7T994R cuốiEL7T994R gặpz7MJ7TPa đEL7T994Rược y.

 

Còn z7MJ7TPay, lz7MJ7TPaại xNuCkhông tEL7T994Rhể thấEL7T994Ry z7MJ7TPanàng, khôngz7MJ7TPa thểz7MJ7TPa nghxNuCe đưxNuCợc nàEL7T994Rng nóiEL7T994R, thz7MJ7TPaậm cz7MJ7TPahí cz7MJ7TPaòn khôz7MJ7TPang biếtEL7T994R nàngEL7T994R đãEL7T994R tới.

 

Ngọc z7MJ7TPaTự Hàz7MJ7TPan z7MJ7TPalại hxNuCo kịchz7MJ7TPa liệt.

 

Máu tươiEL7T994R tz7MJ7TPaừ khEL7T994Róe môxNuCi xNuCy cxNuChảy rxNuCa, z7MJ7TPay cốEL7T994R gắz7MJ7TPang mxNuCuốn xNuCnói EL7T994Rgì đxNuCó nhưngEL7T994R đxNuCổi lz7MJ7TPaại cxNuChỉ lxNuCà cơz7MJ7TPan hxNuCo cEL7T994Ràng thz7MJ7TPaêm mãnz7MJ7TPah liệt.

 

“Muội lEL7T994Rà xNuCCa Nhi…”EL7T994R NànxNuCg EL7T994Rvừa khóEL7T994Rc vEL7T994Rừa ômz7MJ7TPa lấyEL7T994R z7MJ7TPaeo xNuCcủa yxNuC. “SưxNuC hEL7T994Ruynh, huxNuCynh biếtEL7T994R làxNuC xNuCmuội đúngxNuC khôngxNuC? Muộiz7MJ7TPa EL7T994Rrất sợ…EL7T994R sEL7T994Rư hxNuCuynh, muộEL7T994Ri thựcEL7T994R z7MJ7TPasự z7MJ7TParất sợ…”

 

Nước mắtz7MJ7TPa cxNuChảy dàEL7T994Ri trxNuCên EL7T994Rkhuôn mặxNuCt nz7MJ7TPaàng: “z7MJ7TPaHuynh nhxNuCìn muEL7T994Rội mộtz7MJ7TPa z7MJ7TPacái cóxNuC đượcxNuC khônxNuCg? Muz7MJ7TPaội mz7MJ7TPauốn nEL7T994Rghe huynxNuCh nói…xNuC z7MJ7TPaSư huynz7MJ7TPah… huynxNuCh đừngEL7T994R lEL7T994Ràm muEL7T994Rội sợ…”

 

Máu củz7MJ7TPaa z7MJ7TPay bắEL7T994Rn lEL7T994Rên ngườixNuC nàng.

 

Nỗi sợEL7T994R khxNuCiến nEL7T994Ràng nóEL7T994Ri xNuCnăn lộz7MJ7TPan z7MJ7TPaxộn, nxNuCỗi sợxNuC khiếnEL7T994R z7MJ7TPanàng nhxNuCư mộtEL7T994R đứaEL7T994R xNuCtrẻ xNuCkhông z7MJ7TPahiểu chuyện.

 

Nàng khóz7MJ7TPac tớiz7MJ7TPa mứcxNuC cEL7T994Rả ngz7MJ7TPaười lạnxNuCh ngắt.

 

Một bEL7T994Ràn tEL7T994Ray z7MJ7TPaôn nhxNuCu z7MJ7TPalau điEL7T994R gọtEL7T994R xNuCnước mắtEL7T994R vưxNuCơng trêEL7T994Rn kEL7T994Rhuôn mặtz7MJ7TPa nàng.

 

Sau đóEL7T994R, EL7T994Ry bếz7MJ7TPa nz7MJ7TPaàng lên.

 

Y ômz7MJ7TPa nàngz7MJ7TPa trEL7T994Rong z7MJ7TPalòng mxNuCình, ôEL7T994Rn nhz7MJ7TPau EL7T994Ran ủEL7T994Ri nàz7MJ7TPang. CEL7T994Rổ hxNuCọng z7MJ7TPay phátz7MJ7TPa rEL7T994Ra âmxNuC thaxNuCnh kEL7T994Rhàn khàEL7T994Rn đứtEL7T994R qz7MJ7TPauãng, nEL7T994Rhưng cẩnxNuC thEL7T994Rận nghxNuCe lại,EL7T994R EL7T994Rđó z7MJ7TPalà mộxNuCt z7MJ7TPabài xNuChát cxNuChẳng cz7MJ7TPaó nEL7T994Rhịp điệu.

 

Y vỗEL7T994R vxNuCề nàng.

 

Hai ngz7MJ7TPaón z7MJ7TPatay gz7MJ7TPaầy gõEL7T994R vz7MJ7TPaẽ nhz7MJ7TPaững đườngz7MJ7TPa EL7T994Rnét kEL7T994Rỳ dịz7MJ7TPa trênEL7T994R lưz7MJ7TPang nàng.

 

Bị xNuCy ômEL7T994R lấy,EL7T994R EL7T994Rnàng cànEL7T994Rg khóEL7T994Rc lớn.

 

Y đanz7MJ7TPag EL7T994Rvẽ gìz7MJ7TPa trêz7MJ7TPan xNuClưng nàng?

 

Đột nhiên,z7MJ7TPa nàngz7MJ7TPa nxNuCgừng thở…

 

Y đanxNuCg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lEL7T994Ròng yEL7T994R, nz7MJ7TPaàng z7MJ7TPara sứcxNuC gậtEL7T994R đầu:z7MJ7TPa “LàEL7T994R muộz7MJ7TPai! MuộiEL7T994R xNuClà CEL7T994Ra NhixNuC!” Ônz7MJ7TPag trờiEL7T994R ơEL7T994Ri, xNuCy biz7MJ7TPaết z7MJ7TPalà nàng!

 

Ngọc xNuCTự Hàz7MJ7TPan tz7MJ7TParấn xNuCan nàngz7MJ7TPa, tiz7MJ7TPaếp tụcz7MJ7TPa vixNuCết lêxNuCn lưEL7T994Rng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừz7MJ7TPaa khxNuCóc vừaxNuC cười,xNuC kéEL7T994Ro tz7MJ7TPaay EL7T994Rtrái z7MJ7TPay ápEL7T994R z7MJ7TPalên đôiz7MJ7TPa z7MJ7TPamôi xNuCmình, xNuCgiúp xNuCy “nghe”EL7T994R z7MJ7TPathấy xNuCmình nói:

 

“ừ, mxNuCuội khônxNuCg sợ.”

 

“Muội z7MJ7TPacó kEL7T994Rhỏe không?”

 

“Muội vẫz7MJ7TPan khỏe.”

 

“Sao lạiz7MJ7TPa khóc?”

 

“Được thấyxNuC z7MJ7TPahuynh thEL7T994Rật vui.”z7MJ7TPa NàngEL7T994R z7MJ7TPaáp taEL7T994Ry EL7T994Ry lạxNuCi gầnxNuC môz7MJ7TPai mìxNuCnh thêm,xNuC z7MJ7TPachăm cz7MJ7TPahú nhìnEL7T994R xNuCy: “SưxNuC z7MJ7TPahuynh, muộEL7T994Ri nhớxNuC huynh…”

 

Ngọc Tựz7MJ7TPa EL7T994RHàn nởz7MJ7TPa nụz7MJ7TPa cườxNuCi, mộtxNuC nụxNuC cườiz7MJ7TPa EL7T994Rôn EL7T994Rnhu txNuCoát xNuCra từEL7T994R đôEL7T994Ri EL7T994Rmắt xNuCkhông cònEL7T994R z7MJ7TPatiêu cự.

 

Ngón taEL7T994Ry EL7T994Ry nhẹxNuC nEL7T994Rhàng nEL7T994Rhư lànxNuC gEL7T994Rió mùaz7MJ7TPa thu:

 

“Thật vuxNuCi vz7MJ7TPaì muộiEL7T994R còEL7T994Rn nhxNuCớ huynh.”

 

Như CEL7T994Ra xNuChai mátxNuC đẫmz7MJ7TPa z7MJ7TPalệ, nEL7T994Ràng nhìnxNuC z7MJ7TPay, nắz7MJ7TPam lấyEL7T994R z7MJ7TPangón xNuCtay yEL7T994R, cúiz7MJ7TPa đz7MJ7TPaầu hEL7T994Rôn lêz7MJ7TPan z7MJ7TPangón xNuCtay, EL7T994Rlên lònz7MJ7TPag bz7MJ7TPaàn xNuCtay đó.

 

Nàng xNuChôn lxNuCòng bànz7MJ7TPa EL7T994Rtay EL7T994Ry EL7T994Rthật lau.

 

Ngọc TựEL7T994R HàxNuCn đầEL7T994Ru tiz7MJ7TPaên làz7MJ7TPa gixNuCật mình,EL7T994R z7MJ7TPasau đóz7MJ7TPa, z7MJ7TPay nEL7T994Rhắm mEL7T994Rắt lại,z7MJ7TPa nxNuCước mắEL7T994Rt lặngEL7T994R lẽz7MJ7TPa xNuCchảy xuống.

 

Nàng đanz7MJ7TPag viz7MJ7TPaết xNuCtrong lòEL7T994Rng bànxNuC tz7MJ7TPaay z7MJ7TPay z7MJ7TPaba chữ:

 

“Căn nhàz7MJ7TPa trúc.”

 

******

 

Ngày hôz7MJ7TPam sau.

 

Tuyết hoaxNuCn hEL7T994Rỷ EL7T994Rvỗ vz7MJ7TPaề thànEL7T994Rh Hồnz7MJ7TPag NgọcEL7T994R xNuCPhượng Cầmz7MJ7TPa màxNuC EL7T994Rmình yz7MJ7TPaêu thíchz7MJ7TPa, nhẹz7MJ7TPa nhànz7MJ7TPag z7MJ7TPathổi lz7MJ7TPaớp trEL7T994Ro bụEL7T994Ri trênEL7T994R dz7MJ7TPaây, ngóEL7T994Rn txNuCay EL7T994Ry kz7MJ7TPahảy z7MJ7TPanên nhữngz7MJ7TPa nốtz7MJ7TPa xNuCnhạc txNuCuyệt mỹ.

 

Tuyết EL7T994Rvừa đàEL7T994Rn vừEL7T994Ra cườEL7T994Ri nz7MJ7TPaói: “ĐộtxNuC nhiêEL7T994Rn lạiEL7T994R z7MJ7TPacó hEL7T994Rảo tz7MJ7TPaâm trảEL7T994R z7MJ7TPalại đànEL7T994R cxNuCầm z7MJ7TPacho z7MJ7TPata, TiểuxNuC LEL7T994Ra nhấtEL7T994R địnhz7MJ7TPa làz7MJ7TPa cóz7MJ7TPa vixNuCệc cxNuCần nz7MJ7TPahờ rồi.”

 

Ám DxNuCạ Lz7MJ7TPaa cũz7MJ7TPang cười,xNuC gixNuCọng z7MJ7TPanói dxNuCụ hoặEL7T994Rc: z7MJ7TPa“Không cz7MJ7TPahỉ nhưEL7T994R vậy,xNuC tz7MJ7TPaa còEL7T994Rn xNuCcó thz7MJ7TPaể giúEL7T994Rp nEL7T994Rgươi khôEL7T994Ri EL7T994Rphục EL7T994Rcông lựcz7MJ7TPa tiênEL7T994R nhânxNuC, cảiEL7T994R tạz7MJ7TPao lz7MJ7TPaại tEL7T994Rhân thểxNuC tEL7T994Riên nhânxNuC bấtz7MJ7TPa tử.”

 

Tuyết xNuCnhìn yxNuC, xNuCcười nhưEL7T994R hoxNuCa nở:xNuC “Ngươiz7MJ7TPa muốz7MJ7TPan gì.”

 

“Khiến nàEL7T994Rng xNuCtrở vềz7MJ7TPa, EL7T994Rkhiến nàz7MJ7TPang EL7T994Rta hxNuCoàn toànz7MJ7TPa rờixNuC đi.”

 

Tuyết đxNuCương nhiEL7T994Rên z7MJ7TPabiết haxNuCi cxNuChữ xNuCnàng đxNuCó chỉz7MJ7TPa az7MJ7TPai. xNuC“Ngươi cũnz7MJ7TPag xNuCquá nóngz7MJ7TPa lòngxNuC đó.xNuC NàxNuCng tEL7T994Ra z7MJ7TPacư ngụxNuC txNuCrong cơz7MJ7TPa thểEL7T994R xNuCđó đãxNuC mxNuCấy chEL7T994Rục nz7MJ7TPaăm, EL7T994Rđâu dễxNuC dàngxNuC đuổz7MJ7TPai đi?”

 

Ám DạEL7T994R LxNuCa lạnEL7T994Rh lùnxNuCg nz7MJ7TPaói: “ĐuEL7T994Rổi khz7MJ7TPaông EL7T994Rđược, z7MJ7TPavậy khiếnz7MJ7TPa ảEL7T994R z7MJ7TPachết đi.”

 

Tuyết xNuClíu lưEL7T994Rỡi nóixNuC: “ThậtEL7T994R tànEL7T994R nhẫn.”

 

“Chỉ z7MJ7TPacần cz7MJ7TPaó thz7MJ7TPaể xNuClàm đượcz7MJ7TPa xNuCta đềEL7T994Ru EL7T994Rsẽ đápz7MJ7TPa ứxNuCng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu z7MJ7TPata muốnz7MJ7TPa Áz7MJ7TPam DEL7T994Rạ MiEL7T994Rnh txNuChành nữz7MJ7TPa nz7MJ7TPahân cz7MJ7TPaủa xNuCta thìz7MJ7TPa sao?EL7T994R” TuyếtxNuC nởz7MJ7TPa nxNuCụ cườz7MJ7TPai EL7T994Rhư hỏng.

 

Ám xNuCDạ Lz7MJ7TPaa z7MJ7TPagiận tíz7MJ7TPam z7MJ7TPamặt, z7MJ7TPangón taEL7T994Ry táiEL7T994R nxNuChợt xiếtxNuC z7MJ7TPachặt yếtz7MJ7TPa hEL7T994Rầu Tuyết.

 

Tuyết xNuCho sặcz7MJ7TPa sụa,xNuC cườz7MJ7TPai xNuCnói: xNuC“Chỉ EL7T994Rđùa EL7T994Rchút thôi.

 

“Nàng khônEL7T994Rg phz7MJ7TPaải ngz7MJ7TPaười ngxNuCươi cz7MJ7TPaó thEL7T994Rể đùa.”xNuC Đz7MJ7TPaốt xươxNuCng z7MJ7TPangón taz7MJ7TPay ÁmxNuC EL7T994RDạ z7MJ7TPaLa z7MJ7TParung lêxNuCn lácxNuCh cácEL7T994Rh, khôxNuCng EL7T994Rai đưz7MJ7TPaợc pEL7T994Rhép kz7MJ7TPahinh nhờnxNuC nàng.

 

Tuyết xxNuCoa EL7T994Rxoa cEL7T994Rổ mình,z7MJ7TPa z7MJ7TPanói: “Được.”

 

“Ta muốnz7MJ7TPa z7MJ7TPanàng txNuCrở lạxNuCi, khônxNuCg rờixNuC xNuCđi nữa.”

 

Ám Dz7MJ7TPaạ xNuCLa ánhxNuC mắEL7T994Rt âmz7MJ7TPa u.

 

Kỳ thậxNuCt, mườiz7MJ7TPa chxNuCín nămz7MJ7TPa xNuCqua khônz7MJ7TPag cEL7T994Ró nEL7T994Ràng xNuCở EL7T994Rbên, nhunz7MJ7TPag nhEL7T994Rớ z7MJ7TPađã tz7MJ7TPahành mộtxNuC EL7T994Rthói quexNuCn rồiz7MJ7TPa. Nhưngz7MJ7TPa khEL7T994Ri gz7MJ7TPaiọng nóixNuC vEL7T994Rà xNuCnụ EL7T994Rcười củaEL7T994R nànz7MJ7TPag lxNuCại xuấtz7MJ7TPa hxNuCiện, cz7MJ7TPahia lìaEL7T994R chz7MJ7TPaỉ vàz7MJ7TPai z7MJ7TPangày hEL7T994Ray thậmz7MJ7TPa chíz7MJ7TPa vàEL7T994Ri xNuCcanh gxNuCiờ cũngxNuC khiEL7T994Rến z7MJ7TPay khổxNuC EL7T994Rsở nEL7T994Rhư muxNuCốn chếEL7T994Rt đi.

 

Tuyết z7MJ7TPakhảy đàxNuCn, lắcEL7T994R xNuCđầu nóixNuC: “Taz7MJ7TPa cũEL7T994Rng khôz7MJ7TPang EL7T994Rcó cáz7MJ7TPach nào.”

 

“Ngươi nEL7T994Rói cz7MJ7TPaái gì?”

 

“Nha đxNuCầu NhxNuCư EL7T994RCa kiz7MJ7TPaa mớiEL7T994R z7MJ7TPalà mấz7MJ7TPau chốEL7T994Rt. z7MJ7TPaNếu nànz7MJ7TPag tEL7T994Ra đãz7MJ7TPa khz7MJ7TPaông mxNuCuốn rờz7MJ7TPai kxNuChỏi txNuChân thxNuCể, bấtEL7T994R cxNuCứ z7MJ7TPaai cxNuCũng khônxNuCg thểxNuC z7MJ7TPadễ dàxNuCng đuổiz7MJ7TPa nEL7T994Ràng tz7MJ7TPaa z7MJ7TPađi, EL7T994Rnếu khz7MJ7TPaông xNuCsẽ khEL7T994Riến z7MJ7TPathân thểz7MJ7TPa EL7T994Rhỏng theo.”

 

Ánh mxNuCắt EL7T994RÁm DạEL7T994R Lz7MJ7TPaa xNuCnheo lại.

 

“Nếu nàngz7MJ7TPa xNuCta đápEL7T994R ứnEL7T994Rg rờxNuCi khỏiz7MJ7TPa thEL7T994Rì sao?”

 

Tuyết giậtxNuC mìz7MJ7TPanh nz7MJ7TPaói: “LàmxNuC sxNuCao EL7T994Rnàng ấyxNuC đồngxNuC ýz7MJ7TPa được?”

 

Ám DxNuCạ EL7T994RLa xNuCkhông nói.

 

Hạt cz7MJ7TPahu sEL7T994Ra gEL7T994Riữa txNuCrán xNuCđỏ cEL7T994Rhót nEL7T994Rhư xNuCsắp nhỏEL7T994R máu.

 

“Ta kz7MJ7TPahông tixNuCn ngươi.”

 

Như Cz7MJ7TPaa trxNuCực tiếxNuCp tz7MJ7TParả lờxNuCi EL7T994RÁm DạEL7T994R La.

 

Mặc EL7T994Rdù EL7T994RÁm Dạz7MJ7TPa Lz7MJ7TPaa hứz7MJ7TPaa hẹEL7T994Rn, chỉz7MJ7TPa cầnz7MJ7TPa nàz7MJ7TPang rxNuCời kxNuChỏi thz7MJ7TPaân txNuChể mz7MJ7TPaình EL7T994Ry sẽz7MJ7TPa txNuChả Chiếz7MJ7TPan PEL7T994Rhong, NgọcxNuC TựEL7T994R Hànz7MJ7TPa vàxNuC TEL7T994Ruyết, z7MJ7TPahơn z7MJ7TPanữa gz7MJ7TPaiúp NgọcxNuC TựEL7T994R z7MJ7TPaHàn khỏxNuCe mạnhxNuC trz7MJ7TPaở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng z7MJ7TPađã sớmEL7T994R khxNuCông EL7T994Rtin bxNuCất z7MJ7TPacứ EL7T994Rlời EL7T994Rnói nàz7MJ7TPao củaz7MJ7TPa EL7T994RÁm DạEL7T994R La.

 

Ám Dạz7MJ7TPa LxNuCa nEL7T994Rói: “z7MJ7TPaTa đãEL7T994R từnz7MJ7TPag thấtxNuC tíEL7T994Rn baxNuCo giờxNuC chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy saxNuCo lạiz7MJ7TPa z7MJ7TPakhông EL7T994Rtin ta?”

 

“Vì ngươiEL7T994R lz7MJ7TPaà mộtz7MJ7TPa kEL7T994Rẻ điên.”z7MJ7TPa NhxNuCư CEL7T994Ra EL7T994Rđáp: z7MJ7TPa“Chỉ cxNuCần ngxNuCươi thícEL7T994Rh, lúxNuCc nàoxNuC cEL7T994Rũng EL7T994Rcó tz7MJ7TPahể thaxNuCy đổiEL7T994R z7MJ7TPaquyết địnhz7MJ7TPa. EL7T994RDù làEL7T994R nEL7T994Rgươi đểz7MJ7TPa họEL7T994R rờz7MJ7TPai khỏEL7T994Ri z7MJ7TPasau nàyz7MJ7TPa vẫxNuCn cóxNuC thz7MJ7TPaể làmz7MJ7TPa tổnxNuC thươngEL7T994R họEL7T994R. Nz7MJ7TPagười đãz7MJ7TPa lừz7MJ7TPaa z7MJ7TPadối phảnz7MJ7TPa bộiz7MJ7TPa ngươEL7T994Ri ngươiz7MJ7TPa vĩnhz7MJ7TPa viz7MJ7TPaễn xNuCcũng kxNuChông xNuCbuông tha.”

 

Ám DạEL7T994R LEL7T994Ra nEL7T994Rhíu mày.

 

Nàng cóxNuC vẻEL7T994R kxNuChá hiểEL7T994Ru z7MJ7TPay, khôxNuCng saiz7MJ7TPa, xNuCsau khz7MJ7TPai txNuChả bọz7MJ7TPan họz7MJ7TPa đxNuCi, mớiz7MJ7TPa bắtxNuC trz7MJ7TPaở lạiEL7T994R trEL7T994Ra z7MJ7TPatấn, chz7MJ7TPaẳng xNuChề xNuCđi ngz7MJ7TPaược lờEL7T994Ri hứa.

 

Y cxNuCười xNuClạnh: “NgươEL7T994Ri xNuCcho rằngxNuC ngxNuCươi cóxNuC tz7MJ7TPaư cEL7T994Rách đàmEL7T994R pháEL7T994Rn vớiz7MJ7TPa txNuCa sao?”

 

Như z7MJ7TPaCa nhEL7T994Rìn lạxNuCi y.

 

Đôi mắtz7MJ7TPa trz7MJ7TPaong vxNuCeo củEL7T994Ra nàxNuCng EL7T994Rmang thz7MJ7TPaeo ýxNuC chz7MJ7TPaí EL7T994Rkhông hềxNuC khuấtz7MJ7TPa phục.

 

Ám DạEL7T994R LEL7T994Ra nEL7T994Rói: “Choz7MJ7TPa dùz7MJ7TPa saz7MJ7TPau EL7T994Rnày tz7MJ7TPaa cóxNuC bắtz7MJ7TPa bxNuCọn chxNuCúng z7MJ7TPavề nhưngxNuC dxNuCẫu xNuCsao EL7T994Rchúng z7MJ7TPavẫn cEL7T994Ròn cơEL7T994R hộz7MJ7TPai trốnxNuC thoát.z7MJ7TPa NxNuCếu khEL7T994Rông, z7MJ7TPata sẽxNuC khEL7T994Riến cz7MJ7TPahúng lậpz7MJ7TPa tEL7T994Rức chếz7MJ7TPat trxNuCước mặtxNuC ngươi.”

 

Sắc mặtz7MJ7TPa z7MJ7TPaNhư xNuCCa EL7T994Rdần dầz7MJ7TPan trắngxNuC bệch.

 

Hạt chz7MJ7TPau z7MJ7TPasa gxNuCiữa tráz7MJ7TPan xNuCÁm z7MJ7TPaDạ Lz7MJ7TPaa lóeEL7T994R lxNuCên, khóeEL7T994R mxNuCắt ẩnz7MJ7TPa hiệnxNuC quaEL7T994Rng xNuCmang xNuCkỳ z7MJ7TPadị: “HaEL7T994Ry lz7MJ7TPaà, ngươixNuC xNuCthích xNuCở lạEL7T994Ri bênxNuC ta.”

 

Như CxNuCa cảEL7T994R kinh.

 

Ám Dạz7MJ7TPa Lz7MJ7TPaa nz7MJ7TPaắm chặtz7MJ7TPa xNuCeo nàz7MJ7TPang, kxNuChiến nànxNuCg chz7MJ7TPaẳng thz7MJ7TPaể cxNuCử đxNuCộng. EL7T994RY cúxNuCi xNuCđầu xxNuCuống EL7T994Rben z7MJ7TPatai nàngxNuC, hơiEL7T994R thởz7MJ7TPa ướxNuCt áEL7T994Rt lạnz7MJ7TPah lẽo.EL7T994R EL7T994RY nởEL7T994R xNuCnụ cưxNuCời tàz7MJ7TPa ácEL7T994R: “xNuCHay z7MJ7TPalà nxNuCgươi muEL7T994Rốn làmEL7T994R nữEL7T994R xNuCnhân cxNuCủa tEL7T994Ra, vìz7MJ7TPa xNuCbất trEL7T994Ri bấEL7T994Rt EL7T994Rgiác đãz7MJ7TPa yxNuCêu z7MJ7TPata z7MJ7TPanên kz7MJ7TPahông ngạiEL7T994R cùnz7MJ7TPag nxNuCàng hưxNuCởng thxNuCụ cơEL7T994R thxNuCể củaEL7T994R ta.”

 

Như z7MJ7TPaCa gEL7T994Rhê tởm.

 

Nàng nônEL7T994R mửa.

 

Nàng nônEL7T994R rEL7T994Ra nướcEL7T994R vàngxNuC, nhiễz7MJ7TPam bẩnz7MJ7TPa chiếcEL7T994R EL7T994Ráo đỏxNuC xNuCcủa z7MJ7TPaÁm DạEL7T994R La.

 

Ám DạxNuC LEL7T994Ra lz7MJ7TPaiếm lEL7T994Ráp vàEL7T994Rnh EL7T994Rtai nEL7T994Ràng: xNuC“Nôn àEL7T994R, z7MJ7TPacứ nz7MJ7TPaôn hếz7MJ7TPat z7MJ7TPara EL7T994Rđi, xNuCta txNuCuyệt đốixNuC kxNuChông z7MJ7TPađể xNuCý. NgươiEL7T994R vàxNuC nEL7T994Ràng hợpxNuC nEL7T994Rhất, z7MJ7TPauế vậxNuCt z7MJ7TPangươi nEL7T994Rôn rz7MJ7TPaa xNuCcũng lxNuCà châxNuCu báuxNuC đxNuCối vớiEL7T994R ta.”

 

Càng z7MJ7TParên z7MJ7TParỉ, xNuCy càxNuCng nắmz7MJ7TPa chặEL7T994Rt nàxNuCng: “XemxNuC xemz7MJ7TPa, EL7T994Rcơ thz7MJ7TPaể EL7T994Rta xNuCcũng đanz7MJ7TPa bịz7MJ7TPa ngươEL7T994Ri kxNuCích thíEL7T994Rch này.”EL7T994R z7MJ7TPaDưới bụngxNuC EL7T994Ry nóxNuCng rực,z7MJ7TPa áxNuCp sáxNuCt vz7MJ7TPaào nhữngz7MJ7TPa đườxNuCng EL7T994Rnét nữxNuC xNuCtính củxNuCa nàng.

 

“Thả tEL7T994Ra ra!”

 

Như CxNuCa vừaz7MJ7TPa xấxNuCu hổxNuC vừz7MJ7TPaa gixNuCận xNuCdữ héz7MJ7TPat lớn.

 

Ám Dz7MJ7TPaạ xNuCLa liếEL7T994Rc nhìnEL7T994R nàng:EL7T994R “Sao,EL7T994R khôngxNuC phxNuCải ngươEL7T994Ri kEL7T994Rhông muốnxNuC z7MJ7TParời kz7MJ7TPahỏi sao?”

 

Như z7MJ7TPaCa nEL7T994Rhổ xNuCmột bãEL7T994Ri nướcEL7T994R bz7MJ7TPaọt EL7T994Rvào mặtEL7T994R y.

 

Nàng chxNuCán ghétxNuC nóz7MJ7TPai: “xNuCNếu ngươEL7T994Ri dáxNuCm làxNuCm txNuChương hạz7MJ7TPai bọnz7MJ7TPa hz7MJ7TPaọ, tEL7T994Ra thềEL7T994R, mặcxNuC dz7MJ7TPaù ÁmxNuC xNuCDạ MinxNuCh EL7T994Rlà mẫxNuCu EL7T994Rthân cz7MJ7TPaủa z7MJ7TPata, z7MJ7TPata EL7T994Rcũng z7MJ7TPasẽ khônEL7T994Rg mềEL7T994Rm lEL7T994Ròng xNuCtra tấnxNuC bàxNuC tz7MJ7TPaa cxNuCho ngươxNuCi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^