You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạiuuAV nppm64bo5gày, Huâppm64bo5n ppm64bo5Y puuAVhục thịGR9STMbm Nppm64bo5hư CGR9STMbma rửppm64bo5a mặtGR9STMbm bắGR9STMbmt đầuuuAV ppm64bo5buổi sớm,GR9STMbm mỗuuAVi ppm64bo5sự thGR9STMbmay đổiGR9STMbm rấtppm64bo5 nhỏGR9STMbm tppm64bo5rong ppm64bo5cử uuAVchỉ thầppm64bo5n thppm64bo5ái củuuAVa nànGR9STMbmg bọnuuAV họppm64bo5 GR9STMbmđều GR9STMbmcó thuuAVể pppm64bo5hát GR9STMbmhiện ra.

 

Như CuuAVa GR9STMbmdường nGR9STMbmhư đãppm64bo5 ppm64bo5không cònppm64bo5 ppm64bo5là NuuAVhư Cppm64bo5a trưppm64bo5ớc kippm64bo5a nữa.

 

Một cảmGR9STMbm giGR9STMbmác uuAVôn nGR9STMbmhu ppm64bo5tĩnh GR9STMbmlặng toátppm64bo5 uuAVra từppm64bo5 đuuAVôi GR9STMbmmày cppm64bo5ủa nàng,GR9STMbm đôippm64bo5 mắuuAVt nàngGR9STMbm ppm64bo5trầm tGR9STMbmĩnh nuuAVhư mặppm64bo5t nướcppm64bo5 appm64bo5o uuAVthu, muuAVặt nàppm64bo5ng toáppm64bo5t rGR9STMbma ánhuuAV suuAVáng buuAVóng nhGR9STMbmư trânuuAV châuppm64bo5. GR9STMbmNụ cưppm64bo5ời khuuAVẽ GR9STMbmtreo trGR9STMbmên uuAVbờ ppm64bo5môi, guuAViọng nàngGR9STMbm uuAVdịu dàngGR9STMbm thánGR9STMbmh ppm64bo5thót, áGR9STMbmnh mGR9STMbmắt ôGR9STMbmn uuAVnhu mềmuuAV mạiuuAV nhưGR9STMbm nuuAVước, tómppm64bo5 lGR9STMbmại cGR9STMbmhỉ ppm64bo5có uuAVmột chữuuAV 'đẹp'uuAV đGR9STMbmi vàoppm64bo5 tGR9STMbmận đáyppm64bo5 lòngppm64bo5 ngươi.

 

Nàng đppm64bo5ẹp nhGR9STMbmư biểnuuAV rộng.

 

Mặt biểnppm64bo5 GR9STMbmsóng êppm64bo5m gippm64bo5ó lặnguuAV vớppm64bo5i dònppm64bo5g cGR9STMbmhảy ngầmuuAV mãGR9STMbmnh ppm64bo5liệt ẩnGR9STMbm sâuuuAV phíppm64bo5a dưới.

 

Huân ppm64bo5Y uuAVnhìn nàngGR9STMbm ppm64bo5mà sửnguuAV sốt.

 

Cùng ppm64bo5một duppm64bo5ng GR9STMbmmạo, tạiGR9STMbm ppm64bo5sao uuAVNhư CGR9STMbma đGR9STMbmột nGR9STMbmhiên uuAVtrở nêuuAVn đuuAVẹp tớiGR9STMbm uuAVmức kiuuAVnh tâppm64bo5m độGR9STMbmng ppm64bo5phách nGR9STMbmhư vậyppm64bo5 chứ?

 

Ngón trỏuuAV cppm64bo5ủa ppm64bo5Tuyết diểppm64bo5m lêppm64bo5n tppm64bo5rán Nppm64bo5hư GR9STMbmCa, saGR9STMbmu thờippm64bo5 ppm64bo5gian ppm64bo5khoảng hGR9STMbmai néuuAVn hppm64bo5ương, muuAVột vppm64bo5ầng GR9STMbmkhói tuuAVrắng nhàuuAVn nhGR9STMbmạn tuuAVỏa rppm64bo5a ppm64bo5từ giữuuAVa ppm64bo5trán nàGR9STMbmng. uuAVKhuôn muuAVặt nànppm64bo5g uuAVhiện ppm64bo5vẻ đappm64bo5u khổuuAV, ppm64bo5tay phảippm64bo5 cGR9STMbmhe ngựppm64bo5c, gppm64bo5ò GR9STMbmmá ửnGR9STMbmg hồng.

 

Tuyết vộiGR9STMbm uuAVvàng buôngppm64bo5 ngppm64bo5ón tayuuAV, âuuAVn GR9STMbmcần nuuAVói: “Saoppm64bo5 ruuAVồi? uuAVVất vảuuAV lppm64bo5ắm sao?”

 

Như GR9STMbmCa vừuuAVa ppm64bo5ho vừappm64bo5 uuAVnói: uuAV“Cảm thuuAVấy hơuuAVi tứcppm64bo5 ngực.”

 

Huân GR9STMbmY buuAVưng chppm64bo5én truuAVà nppm64bo5hỏ tớppm64bo5i, tronppm64bo5g chénppm64bo5 lGR9STMbmà trGR9STMbmà xuânuuAV uuAVLong Tỉnh,ppm64bo5 chéGR9STMbmn tppm64bo5rà xanppm64bo5h biếGR9STMbmc tỏGR9STMbma hươngGR9STMbm thơGR9STMbmm ngátGR9STMbm. Tuyếppm64bo5t rppm64bo5a dấuGR9STMbm chuuAVo nàuuAVng đặtppm64bo5 chéppm64bo5n ppm64bo5trà lêppm64bo5n bàn,ppm64bo5 nhẹppm64bo5 nhànppm64bo5g cắppm64bo5n ngóGR9STMbmn trỏGR9STMbm, mGR9STMbmột giọtGR9STMbm máuuAVu tppm64bo5rong suuuAVốt nGR9STMbmhỏ xuGR9STMbmống chppm64bo5én trà.

 

“Uống nGR9STMbmó xonppm64bo5g sẽuuAV đỡppm64bo5 hppm64bo5ơn nhiều.”uuAV Tuyếtppm64bo5 GR9STMbmđưa chéGR9STMbmn GR9STMbmtrà tớippm64bo5 sátGR9STMbm GR9STMbmmôi nàng.

 

Như ppm64bo5Ca nuuAVghiêng đầu:ppm64bo5 uuAV“Không.” uuAVVì suuAVao uuAVy luuuAVôn bắtGR9STMbm nuuAVàng uuuAVống máuppm64bo5 uuAVy chứ.GR9STMbm GR9STMbmTrà hppm64bo5òa vớppm64bo5i mppm64bo5áu ppm64bo5khi GR9STMbmuống uuAVvào GR9STMbmluôn cảppm64bo5m tGR9STMbmhấy cổppm64bo5 uuAVnòng bừnGR9STMbmg bừng.

 

“Nha đầuuAVu ngoGR9STMbman nào.”uuAV TGR9STMbmuyết cuuAVười khuuAVanh ppm64bo5khách GR9STMbmnhư đanGR9STMbmg lừauuAV trppm64bo5ẻ uuAVcon: “NGouuAVan nuuAVào, uốnguuAV điGR9STMbm. Máppm64bo5u cppm64bo5ủa ppm64bo5ta tuyệtppm64bo5 đốppm64bo5i ppm64bo5không tanGR9STMbmh đâuppm64bo5, thơppm64bo5m lắGR9STMbmm, uốngppm64bo5 vàoppm64bo5 ngGR9STMbmực GR9STMbmsẽ uuAVbớt kuuAVhó chịu.”

 

“Ta uuAVkhông muppm64bo5ốn uốGR9STMbmng, ngựcuuAV đãuuAV ppm64bo5hết tuuAVức ruuAVồi.” ppm64bo5Như uuAVCa GR9STMbmđẩy cppm64bo5hén tppm64bo5rà nhỏppm64bo5 GR9STMbmra xa.

 

“Nói dppm64bo5ối làuuAV khônGR9STMbmg ngoappm64bo5n đâu.”ppm64bo5 TuyuuAVết nởuuAV nụGR9STMbm cườiuuAV khảuuAV ái:uuAV “NGƯơiGR9STMbm cGR9STMbmũng biếtuuAV tínuuAVh tuuAVa ruuAVồi đấy,GR9STMbm cuốippm64bo5 cùnppm64bo5g cũngGR9STMbm sẽuuAV GR9STMbmbắt uuAVngươi uuuAVống thôGR9STMbmi. Ngưppm64bo5ơi muuuAVốn dùnGR9STMbmg mộtGR9STMbm canppm64bo5h GR9STMbmgiờ đuuAVể uốGR9STMbmng uuAVhay vàiGR9STMbm ppm64bo5phút GR9STMbmđể uốngGR9STMbm đây?”

 

“Vì uuAVsao cứppm64bo5 phảiGR9STMbm uGR9STMbmống?” NhưuuAV ppm64bo5Ca ppm64bo5nhíu mày.

 

“Ách… NGR9STMbmgươi muốnppm64bo5 GR9STMbmnghe lýppm64bo5 ppm64bo5do thậGR9STMbmt hauuAVy luuAVý dppm64bo5o giả?”uuAV ppm64bo5Tuyết cườiGR9STMbm huuAVa hả.

 

Như GR9STMbmCa bấGR9STMbmt đắcuuAV dGR9STMbmĩ: “Lppm64bo5ại cGR9STMbmòn cóGR9STMbm hppm64bo5ai lppm64bo5ý uuAVdo nuuAVữa chứ.”

 

“Lý uuAVdo thứGR9STMbm nhấppm64bo5t lppm64bo5à dùppm64bo5ng máGR9STMbmu tGR9STMbma cóGR9STMbm thGR9STMbmể nhauuAVnh chppm64bo5óng cuuAVhuyển ppm64bo5dời hồGR9STMbmn phuuAVách uuAVcủa ngươiuuAV ppm64bo5hơn. Lppm64bo5ý duuAVo ppm64bo5kia uuAVlại làGR9STMbm dGR9STMbmo ppm64bo5ta ppm64bo5thích GR9STMbmtrong cGR9STMbmơ thểGR9STMbm ngGR9STMbmươi ppm64bo5có máuuuAV cGR9STMbmủa uuAVta. ChỉGR9STMbm cầnuuAV nguuAVhĩ máGR9STMbmu củappm64bo5 GR9STMbmta đppm64bo5ang chảppm64bo5y troGR9STMbmng ngườippm64bo5 ngưGR9STMbmơi làppm64bo5 tuuAVa cảuuAVm thấyuuAV hạnhppm64bo5 phúcppm64bo5 rồi.”

 

“Vậy cppm64bo5ái uuAVnào luuAVà thậGR9STMbmt? CáiuuAV nàppm64bo5o GR9STMbmlà giả?”

 

Tuyết nhớpuuAV chớpGR9STMbm mắt,ppm64bo5 nởppm64bo5 GR9STMbmnụ cườGR9STMbmi GR9STMbmxảo trGR9STMbmá: “NgươiuuAV đouuAVán xem?”

 

“Ta đoáGR9STMbmn đềuGR9STMbm ppm64bo5là giả.”

 

Như CuuAVa trừngGR9STMbm mắtppm64bo5 nhìnuuAV yuuAV. ppm64bo5Y gippm64bo5ễu cợtuuAV mìGR9STMbmnh uuAVmới uuAVlà thật.

 

Tuyết vẻppm64bo5 mặppm64bo5t ngạcuuAV nhiên.

 

“Oa! MớuuAVi uốppm64bo5ng máGR9STMbmu ppm64bo5ta mấyppm64bo5 nuuAVgày ppm64bo5mà đppm64bo5ã thôngGR9STMbm mGR9STMbminh lppm64bo5ên ppm64bo5bao nhiuuAVêu! uuAVThật tuuAVhần kỳ!”

 

Như CuuAVa tứcGR9STMbm ppm64bo5giận cườppm64bo5i GR9STMbmrộ lên.

 

Tuyết nhânGR9STMbm cơGR9STMbm hộiGR9STMbm lừappm64bo5 nàGR9STMbmng uốnguuAV xonGR9STMbmg chGR9STMbmén trà.

 

Hai ngườippm64bo5 cGR9STMbmười đùGR9STMbma tronppm64bo5g phuuAVòng, hồnuuAV nhiuuAVên cppm64bo5hẳng GR9STMbmchút chuuAVú ppm64bo5ý tới.

 

Huân GR9STMbmY khppm64bo5om ppm64bo5người lppm64bo5ui rppm64bo5a ngoài.

 

Ám uuAVDạ LuuAVa nghiêngppm64bo5 nppm64bo5gười dựuuAVa vGR9STMbmào bứcppm64bo5 tường,uuAV xiêppm64bo5m GR9STMbmy đỏppm64bo5 cGR9STMbmhói lạiGR9STMbm khiếppm64bo5n GR9STMbmy trôngGR9STMbm ppm64bo5nhợt nhạt,GR9STMbm uuAVy nguuAVửa cổuuAV uốnguuAV ppm64bo5nốt rượuuuAV tronppm64bo5g uuAVchén, GR9STMbmhai mắtuuAV đãppm64bo5 nppm64bo5gà ngàppm64bo5 sGR9STMbmay GR9STMbmnhìn GR9STMbmNhư Ca.

 

Nàng đppm64bo5ang cười.

 

Khi nàngGR9STMbm uuAVcười taGR9STMbmy pppm64bo5hải GR9STMbmnhẹ nhàngGR9STMbm nắmGR9STMbm lạuuAVi, cácGR9STMbm nppm64bo5gón tGR9STMbmay khẽGR9STMbm cuuAVhạm vppm64bo5ào ppm64bo5chop mũi,uuAV nụuuAV cườppm64bo5i uuAVtừ khóeGR9STMbm mắtuuAV tớppm64bo5i bờuuAV môi.

 

Nụ cuuAVười ppm64bo5này uuAVy đãGR9STMbm queGR9STMbmn thuộcGR9STMbm biếuuAVt bao.

 

Chỉ cóppm64bo5 “nàng”ppm64bo5 mppm64bo5ới cóppm64bo5 ppm64bo5thể cườiuuAV ôGR9STMbmn nGR9STMbmhu đppm64bo5ộng ppm64bo5lòng ngppm64bo5ười GR9STMbmtới vậy.

 

“Ngươi luuAVà ai?”

 

Một giọppm64bo5ng khànGR9STMbm kppm64bo5hàn quấGR9STMbmy uuAVnhiễu NuuAVhư ppm64bo5Ca vGR9STMbmà Tuyết.

 

Nàng uuAVvà uuAVy uuAVcùng qGR9STMbmuay ppm64bo5đầu nhGR9STMbmìn lại.

 

Thân hìnhGR9STMbm đỏGR9STMbm nuuAVhư muuAVáu củuuAVa Ámppm64bo5 DạGR9STMbm GR9STMbmLa vọtuuAV tớGR9STMbmi trướcGR9STMbm mặtGR9STMbm NhưGR9STMbm CuuAVa, uuAVy ppm64bo5xiết chặtGR9STMbm cằmGR9STMbm GR9STMbmnàng, ppm64bo5nâng kuuAVhuôn mGR9STMbmặt uuAVnàng luuAVên, uuAVu ámppm64bo5 hỏi:ppm64bo5 “NgươiuuAV rốGR9STMbmt cuộGR9STMbmc làuuAV ÁmuuAV Dạppm64bo5 NuuAVhư CGR9STMbma hGR9STMbmay uuAVlà nGR9STMbmàng đây?”

 

Như uuAVCa đauGR9STMbm đớnppm64bo5 híppm64bo5t ppm64bo5một ppm64bo5hơi, cằuuAVm nàngppm64bo5 nhuuAVư sppm64bo5ắp bppm64bo5ị bóGR9STMbmp nát.

 

“Ta khôngGR9STMbm phuuAVải ÁmuuAV DạGR9STMbm NhuuAVư Ca.”

 

Khuôn mặGR9STMbmt GR9STMbmÁm Dạppm64bo5 LuuAVa hiệnuuAV vẻuuAV mừGR9STMbmng rỡuuAV nhưuuAV đGR9STMbmiên: “Ngươi…”

 

“Ta GR9STMbmlà Lippm64bo5ệt GR9STMbmNhư CaGR9STMbm.” NhuuAVìn ÁmuuAV GR9STMbmDạ Lppm64bo5a đappm64bo5ng tppm64bo5ừ mừuuAVng uuAVrỡ uuAVchuyển suuAVang tứuuAVc uuAVgiận tronppm64bo5g luuAVòng nànuuAVg bỗngGR9STMbm cảppm64bo5m thấyppm64bo5 niềmuuAV GR9STMbmsung sưppm64bo5ớng đượuuAVc trppm64bo5ả thù.

 

Tuyết cườppm64bo5i tuuAVới tuuAVé ngửappm64bo5: “Tiểuppm64bo5 LuuAVa đúppm64bo5ng lGR9STMbmà ngốGR9STMbmc appm64bo5, nànppm64bo5g uuAVlàm sappm64bo5o mGR9STMbmang uuAVhọ ÁmuuAV DGR9STMbmạ đượcuuAV GR9STMbmchứ? ppm64bo5CHo dùGR9STMbm khôGR9STMbmng gọiGR9STMbm lGR9STMbmà ppm64bo5Liệt NhuuAVư uuAVCa cũnuuAVg phGR9STMbmải gọippm64bo5 uuAVlà Chppm64bo5iến NhưuuAV uuAVCa mppm64bo5ới đúng.”GR9STMbmY cườGR9STMbmi cưGR9STMbmời uuAVmà vGR9STMbmai GR9STMbmrun GR9STMbmrun, ômuuAV GR9STMbmlấy uuAVhai vaGR9STMbmi NhGR9STMbmư Cppm64bo5a cuuAVười lớppm64bo5n, uuAVbàn tuuAVay uuAVnắm lấyGR9STMbm cằmGR9STMbm NGR9STMbmhư ppm64bo5Ca cppm64bo5ủa Áppm64bo5m Dạppm64bo5 ppm64bo5La nhưuuAV đượcppm64bo5 muuAVột cppm64bo5ơn gppm64bo5ió thổuuAVi ppm64bo5qua kèmGR9STMbm thppm64bo5eo hươGR9STMbmng houuAVa thơGR9STMbmn ngát.

 

Ám GR9STMbmDạ uuAVLa thuuAVu lạuuAVi ánGR9STMbmh muuAVắt, ppm64bo5đôi mắppm64bo5t GR9STMbmbiến thGR9STMbmành đỏGR9STMbm tưppm64bo5ơi nhuuAVư máppm64bo5u: “NgânGR9STMbm TuyGR9STMbmết, ngươuuAVi lạippm64bo5 chơppm64bo5i ta?”

 

Tuyết dppm64bo5ựa đầuppm64bo5 uuAVvào vauuAVi GR9STMbmNhư Cappm64bo5, nppm64bo5hìn uuAVy cườippm64bo5 hGR9STMbma hảppm64bo5 nóGR9STMbmi: “Oa,GR9STMbm kppm64bo5hông ngờuuAV lạiuuAV lppm64bo5ừa đưppm64bo5ợc GR9STMbmÁm ppm64bo5Hà uuAVcung ppm64bo5chủ ÁuuAVm DGR9STMbmạ GR9STMbmLa, uuAVta cườiGR9STMbm ppm64bo5tới kGR9STMbmhông uuAVđứng uuAVdậy đượcppm64bo5 mất.”

 

Khuôn mặuuAVt ÁmuuAV GR9STMbmDạ ppm64bo5La GR9STMbmtrắng bệch,ppm64bo5 vặnGR9STMbm vẹoGR9STMbm thGR9STMbmật đángGR9STMbm GR9STMbmsợ: “KhônGR9STMbmg ppm64bo5ai ppm64bo5có thểuuAV lừaGR9STMbm ta!”uuAV uuAVChẳng lẽGR9STMbm uuAVcái gọGR9STMbmi lppm64bo5à hồGR9STMbmn pháuuAVch cppm64bo5huyển GR9STMbmdời chuuAVỉ luuAVà mộppm64bo5t cGR9STMbmạm bGR9STMbmẫy? uuAVTay GR9STMbmáo dàiGR9STMbm giươuuAVng lên,GR9STMbm ppm64bo5cánh tappm64bo5y táGR9STMbmi nhppm64bo5ợt củappm64bo5 GR9STMbmy nppm64bo5hư uuAVtrong mộtppm64bo5 đámGR9STMbm mâGR9STMbmy đuuAVỏ, xưuuAVơng ngónuuAV tauuAVy kêuGR9STMbm luuAVên rănuuAVg rắc.

 

Y biếtGR9STMbm NguuAVân Tuyếtppm64bo5 GR9STMbmđể ýGR9STMbm nhấtppm64bo5 luuAVà dunppm64bo5g mạouuAV GR9STMbmxinh đẹpGR9STMbm củauuAV mình.

 

Vậy, uuAVy GR9STMbmsẽ chậuuAVm ppm64bo5rãi hủyppm64bo5 duuAViệt khuônppm64bo5 mặtppm64bo5 tuyuuAVệt GR9STMbmmỹ đó.

 

Trong khuuAVông kGR9STMbmhí bỗnguuAV buuAVồng bềnhGR9STMbm mộtppm64bo5 tuuAVầng khíuuAV đỏuuAV tươi

 

Tầng kppm64bo5hí tuuAVrong sGR9STMbmuốt GR9STMbmnhư ngọcppm64bo5 lưuGR9STMbm ly.

 

Dần dầnGR9STMbm GR9STMbmthắt chặuuAVt lại,uuAV khốippm64bo5 uuAVkhí ppm64bo5như mộtGR9STMbm ppm64bo5chiếc thùngppm64bo5 GR9STMbmbằng nppm64bo5gọc nhốGR9STMbmt Tuyppm64bo5ết vàGR9STMbm Nppm64bo5hư Cppm64bo5a lạGR9STMbmi bGR9STMbmên ppm64bo5trong, khôngGR9STMbm tGR9STMbmhể độngGR9STMbm đậy.

 

Ngón uuAVtay nhuuAVẹ lppm64bo5ướt tppm64bo5rên gòuuAV mppm64bo5á cppm64bo5ủa Tuyết.

 

Ám DạuuAV Lppm64bo5a GR9STMbmnở nụppm64bo5 cườuuAVi GR9STMbmdắc ý:GR9STMbm “Khppm64bo5ắc mppm64bo5ột đuuAVóa hppm64bo5oa tuyuuAVết lênppm64bo5 mặppm64bo5t ngươi,uuAV liệuppm64bo5 cppm64bo5ó đẹpuuAV không?”

 

Tuyết uểppm64bo5 oppm64bo5ải nGR9STMbmói: “KhônGR9STMbmg khắGR9STMbmc cóuuAV luuAVẽ đẹpuuAV hơn.”

 

“Vậy khppm64bo5ắc hGR9STMbmai bôngGR9STMbm houuAVa uuAVtuyết nhppm64bo5é.” Nppm64bo5gón GR9STMbmtay Ámppm64bo5 DạGR9STMbm LGR9STMbma kGR9STMbmẽ đGR9STMbmộng, uuAVmột vếtuuAV máGR9STMbmu sGR9STMbmâu đãGR9STMbm cắppm64bo5t lênppm64bo5 GR9STMbmgò máppm64bo5 TuyếGR9STMbmt, từnppm64bo5g giọGR9STMbmt từnppm64bo5g guuAViọ máppm64bo5u uuAVnhỏ xuuuAVống bộuuAV xGR9STMbmiêm uuAVy trppm64bo5ắng toát.

 

“Móng GR9STMbmtay dàippm64bo5 quá.”

 

Như CuuAVa kinGR9STMbmh ppm64bo5ngạc nhìppm64bo5n taGR9STMbmy GR9STMbmÁm uuAVDạ LaGR9STMbm, chẳnuuAVg bppm64bo5iết vìppm64bo5 suuAVao lạGR9STMbmi thốuuAVt lppm64bo5ên uuAVnhững lGR9STMbmời này.

 

Ngón tappm64bo5y ppm64bo5y GR9STMbmcứng đờ.

 

Vết máuGR9STMbm cGR9STMbmhảy dàiuuAV nppm64bo5hưng vếtppm64bo5 thươnguuAV ppm64bo5lại khônppm64bo5g mởGR9STMbm rộng.

 

Nàng luuAVắc đầu,ppm64bo5 nởGR9STMbm nuuAVụ cườuuAVi dppm64bo5ịu GR9STMbmdàng: “Đànppm64bo5 ppm64bo5ông cppm64bo5on trppm64bo5ai khôngppm64bo5 GR9STMbmnên GR9STMbmđể móppm64bo5ng tuuAVay qGR9STMbmuá GR9STMbmdài ppm64bo5như vậy,uuAV GR9STMbmLa ppm64bo5Nhi, uuAVlấy GR9STMbmdao ppm64bo5lại đây,uuAV tỷuuAV gGR9STMbmiúp đệppm64bo5 ppm64bo5sửa ppm64bo5lại ppm64bo5đôi chút.”

 

Ám Dppm64bo5ạ LuuAVa phảngppm64bo5 phppm64bo5ất nhppm64bo5ư bịuuAV đGR9STMbmiểm tGR9STMbmrúng huyuuAVệt GR9STMbmđạo, thppm64bo5ân tppm64bo5hể GR9STMbmy cứnguuAV ngắcuuAV, chGR9STMbmậm GR9STMbmrãi nhìnGR9STMbm vềGR9STMbm phppm64bo5ía nàngppm64bo5, truuAVong mắuuAVt đuuAVầy vẻGR9STMbm nGR9STMbmgạc nhiêppm64bo5n vppm64bo5à ruGR9STMbmn rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mppm64bo5ùa uuAVthu bêppm64bo5n ppm64bo5con suốuuAVi nhỏ.

 

Ám DạGR9STMbm MiGR9STMbmnh vừGR9STMbma gGR9STMbmội lạippm64bo5 GR9STMbmmái tócGR9STMbm, suppm64bo5ối tóuuAVc ppm64bo5mềm mppm64bo5ại bồngppm64bo5 bềppm64bo5nh gợnppm64bo5 sóngGR9STMbm dưppm64bo5ới áuuAVnh nắnguuAV chiều.uuAV Nàngppm64bo5 mặGR9STMbmc mộtGR9STMbm cGR9STMbmhiếc áoGR9STMbm cuuAVhoàng rộppm64bo5ng ppm64bo5thùng thìnhppm64bo5, vạtppm64bo5 áoppm64bo5 thêGR9STMbmu GR9STMbmhoa uuAVvăn mỹGR9STMbm lệuuAV mGR9STMbmà ppm64bo5phức tạp.

 

“Đừng đGR9STMbmể mónGR9STMbmg uuAVtay dàuuAVi quá.”

 

Nàng cuuAVúi đGR9STMbmầu, duuAVùng mộGR9STMbmt cGR9STMbmon dppm64bo5ao suuAVửa mppm64bo5óng tauuAVy cppm64bo5ho y.

 

Cậu ppm64bo5bé ppm64bo5Ám DạuuAV uuAVLa nằmGR9STMbm dướiGR9STMbm chânuuAV GR9STMbmnàng, vươnppm64bo5 tppm64bo5ay rGR9STMbma GR9STMbmcho nàngppm64bo5 sửauuAV, miệuuAVng tppm64bo5hầm nGR9STMbmói: “MóngGR9STMbm GR9STMbmtay tỷuuAV cuuAVhẳng phảiGR9STMbm cũnuuAVg rấppm64bo5t dGR9STMbmài sppm64bo5ao.” Nppm64bo5gón taGR9STMbmy thoppm64bo5n GR9STMbmthả mưppm64bo5ợt màuuAV, lộppm64bo5 ruuAVa màuuuAV hồGR9STMbmng nhGR9STMbmư vGR9STMbmỏ uuAVsò, cóppm64bo5 khGR9STMbmi GR9STMbmhơi díuuAVnh cGR9STMbmhút ppm64bo5nước trppm64bo5ên đóaGR9STMbm ppm64bo5hoa, tauuAVy ppm64bo5nàng thậtppm64bo5 đẹp.

 

Nàng cẩnGR9STMbm thậnuuAV cắuuAVt mónGR9STMbmg tppm64bo5ay cppm64bo5ho yuuAV: “ĐuuAVệ ppm64bo5là ppm64bo5con traGR9STMbmi cơGR9STMbm mppm64bo5à, ppm64bo5ngày tuuAVhường uuAVkhông uuAVluyện võppm64bo5 cũnppm64bo5g tỷGR9STMbm võGR9STMbm vớippm64bo5 GR9STMbmngười tGR9STMbma, móuuAVng tppm64bo5ay dàippm64bo5 quGR9STMbmá uuAVsẽ khôGR9STMbmng tiện.uuAV uuAVVạn nhấuuAVt móGR9STMbmng tGR9STMbmay đứtGR9STMbm rơppm64bo5i rppm64bo5a sẽppm64bo5 khiếGR9STMbmn nGR9STMbmgươi phGR9STMbmân tâmGR9STMbm, huuAVơn uuAVnữa uuAVcũng khôGR9STMbmng sạchGR9STMbm, GR9STMbmtrông bẩppm64bo5n lắmGR9STMbm.” NànuuAVg cườippm64bo5 khGR9STMbmẽ nói:GR9STMbm “GR9STMbmTỷ tuuAVỷ tGR9STMbmhì ppm64bo5khác, GR9STMbmcó LGR9STMbma NhGR9STMbmi ppm64bo5thì vGR9STMbmiệc guuAVì tỷuuAV cũngppm64bo5 khôngppm64bo5 cầnppm64bo5 quuuAVan tâuuAVm, GR9STMbmcho nêppm64bo5n uuAVcó GR9STMbmthể đểppm64bo5 uuAVý chăppm64bo5m GR9STMbmsóc mónuuAVg tay.”

 

“Là nhưppm64bo5 vậyuuAV à.”uuAV CuuAVậu GR9STMbmbé ÁmuuAV DạuuAV Lppm64bo5a nuuAVắm lppm64bo5ấy GR9STMbmtóc nàng,ppm64bo5 đưauuAV lênGR9STMbm mũippm64bo5 ngửiuuAV uuAVrồi cườuuAVi nóiuuAV: “ĐệuuAV rấtppm64bo5 thuuAVích mGR9STMbmóng tppm64bo5ay uuAVcủa tỷ,GR9STMbm uuAVsau nàuuAVy tỷppm64bo5 tỷppm64bo5 uuAVnhất đGR9STMbmịnh cũnuuAVg ppm64bo5sẽ thícuuAVh đuuAVệ ppm64bo5để mónGR9STMbmg taGR9STMbmy dài.”

 

“La NhuuAVi uuAVngốc.” NàngGR9STMbm mỉmppm64bo5 ppm64bo5cười, GR9STMbmnắm GR9STMbmtay ppm64bo5y đuuAVưa lGR9STMbmên: “uuAVĐệ xemppm64bo5, couuAVn GR9STMbmtrai đuuAVể móGR9STMbmng tppm64bo5ay ppm64bo5ngắn mớiuuAV muuAVạnh mGR9STMbmẽ chứ.”

 

Móng trêppm64bo5n muuAVỗi ngónppm64bo5 tGR9STMbmay ppm64bo5y uuAVđều uuAVđược tỉaGR9STMbm GR9STMbmrất gọnuuAV gang.

 

Bờ mppm64bo5óng cGR9STMbmũng đGR9STMbmược ppm64bo5nàng đánhppm64bo5 mượt.

 

Cậu bppm64bo5é uuAVÁm DGR9STMbmạ LuuAVa mppm64bo5ở ppm64bo5to ppm64bo5hai mắuuAVt: “Appm64bo5, tappm64bo5y đGR9STMbmệ ppm64bo5giờ cppm64bo5ũng thậppm64bo5t đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tappm64bo5y ppm64bo5đẹp vậy,ppm64bo5 đGR9STMbmêm nuuAVay GR9STMbmkhông lppm64bo5uyện cônppm64bo5g GR9STMbmcó đppm64bo5ược không?”GR9STMbm GR9STMbmY GR9STMbmlàm nũppm64bo5ng trGR9STMbmong GR9STMbmlòng nàng.

 

Ám DạGR9STMbm Minppm64bo5h nởGR9STMbm nụGR9STMbm uuAVcười dGR9STMbmịu dàuuAVng nhppm64bo5ư mộtuuAV uuAVtia GR9STMbmsáng: “Được.GR9STMbm Tppm64bo5ay LGR9STMbma NuuAVhi đẹGR9STMbmp GR9STMbmnhư vậy,ppm64bo5 đppm64bo5êm nappm64bo5y cũuuAVng khôGR9STMbmng cầnGR9STMbm ănuuAV uuAVcơm đâGR9STMbmu nhỉ.”

 

“Tỷ ppm64bo5~~ tỷuuAV ~~!”

 

Cậu béGR9STMbm ÁmGR9STMbm GR9STMbmDạ GR9STMbmLa thGR9STMbmất vọnguuAV kêppm64bo5u to.

 

Ám GR9STMbmDạ MiuuAVnh nppm64bo5ở GR9STMbmnụ cGR9STMbmười, uuAVngón tGR9STMbmay GR9STMbmnhẹ uuAVnhàng cuuAVhà ppm64bo5lên ppm64bo5chop mũi.ppm64bo5 Ngàppm64bo5y mppm64bo5ùa ppm64bo5thu, dướiuuAV GR9STMbmánh GR9STMbmnắng chGR9STMbmiều, bGR9STMbmên khuuAVe suốGR9STMbmi uuAVnhỏ, nàngppm64bo5 nởGR9STMbm uuAVnụ cườuuAVi GR9STMbmôn nppm64bo5hu, suốppm64bo5i tócGR9STMbm dGR9STMbmài tppm64bo5hơm nppm64bo5gát ôuuAVm lấyppm64bo5 y.

 

......

 

............

 

Lưỡi dappm64bo5o nhỏuuAV ppm64bo5từ uuAVtừ cẩGR9STMbmn thGR9STMbmận uuAVsửa sppm64bo5ang luuAVại mppm64bo5óng uuAVtay cppm64bo5ho y.

 

Mái uuAVtóc ppm64bo5dài buuuAVông xGR9STMbmuống vuuAVai nàng.

 

Nàng nởppm64bo5 mGR9STMbmột nuuAVụ cưuuAVời tĩnhppm64bo5 lặngGR9STMbm, GR9STMbmtựa hồppm64bo5 trGR9STMbmong uuAVthế giGR9STMbmới củppm64bo5a nànguuAV khGR9STMbmông uuAVgì quauuAVn trọGR9STMbmng hơnuuAV móngGR9STMbm tauuAVy Ámppm64bo5 DạGR9STMbm La.

 

Ngón tuuAVay ÁuuAVm DạuuAV Lppm64bo5a cứngppm64bo5 đờ.

 

Tuyết tớiuuAV gGR9STMbmần Nhưppm64bo5 ppm64bo5CA, mppm64bo5ột vẻGR9STMbm mặtppm64bo5 khppm64bo5ó ppm64bo5có thểGR9STMbm dùppm64bo5ng lờiuuAV đuuAVể tảGR9STMbm kppm64bo5hiến nụGR9STMbm cưuuAVời GR9STMbmy bippm64bo5ến mất.

 

“Móng tauuAVy ppm64bo5dù dàiuuAV nhưngppm64bo5 GR9STMbmlàm đúngGR9STMbm lppm64bo5à ẩu.”ppm64bo5 NGR9STMbmàng mGR9STMbmỉm cppm64bo5ười. “LauuAV NGR9STMbmhi đãGR9STMbm lGR9STMbmớn rồiGR9STMbm, mónguuAV tuuAVay khôppm64bo5ng bẩuuAVn nhppm64bo5ư trướcGR9STMbm nữa.”

 

Nàng ngẩngppm64bo5 đầu.

 

Khóe mắGR9STMbmt lppm64bo5à cuuAVảm uuAVtình truuAVong sángGR9STMbm chaGR9STMbmn chứGR9STMbma, ppm64bo5nàng ppm64bo5nhìn Áppm64bo5m uuAVDạ uuAVLa, sGR9STMbmóng mắtGR9STMbm nhGR9STMbmư lGR9STMbmàn nướcppm64bo5 mùauuAV tppm64bo5hu khẽppm64bo5 chảy.

 

Một lúppm64bo5c lâGR9STMbmu sau…

 

Ngón tauuAVy nànuuAVg vuGR9STMbmốt nppm64bo5hẹ lênppm64bo5 GR9STMbmkhuôn mặtuuAV GR9STMbmÁm DạuuAV Lppm64bo5a, cGR9STMbmhân màuuAVy nhẹGR9STMbm nppm64bo5hàng cuuAVau lạppm64bo5i nhGR9STMbmư GR9STMbmlàn sppm64bo5óng nước.

 

“La NGR9STMbmhi bệnhppm64bo5 ppm64bo5sao? ppm64bo5Sao lạiGR9STMbm tppm64bo5iều tụyppm64bo5 nhGR9STMbmư vậy?”

 

******

 

Bó đuGR9STMbmốc vuuAVẫn cháGR9STMbmy bêGR9STMbmn bppm64bo5ức tườppm64bo5ng đá.

 

Dưới lòuuAVng đấtuuAV khônuuAVg kuuAVhí ẩppm64bo5m ướGR9STMbmt mappm64bo5ng thGR9STMbmeo GR9STMbmmột mppm64bo5ùi mốuuAVc meo.

 

Nàng nGR9STMbmgửa đầuuuAV nằGR9STMbmm tuuAVrên giường,ppm64bo5 vầnppm64bo5g trppm64bo5án kuuAVhẽ uuAVcau lại:

 

“La NuuAVhi rốtuuAV cuppm64bo5ộc ppm64bo5bị làuuAVm GR9STMbmsao? VGR9STMbmì sppm64bo5ao… uuAVta dườngGR9STMbm nhppm64bo5ư đãGR9STMbm tppm64bo5rải qppm64bo5ua muuAVột gppm64bo5iấc mộnGR9STMbmg dàuuAVi, muuAVà nhữGR9STMbmng gppm64bo5ì tGR9STMbmrong mộngppm64bo5 lạuuAVi chGR9STMbmẳng uuAVthể nhớGR9STMbm ra.”

 

Ám GR9STMbmDạ Lppm64bo5a nóiuuAV: “TỷuuAV nGR9STMbmgã uuAVbệnh, hônppm64bo5 mppm64bo5ê mườiGR9STMbm chínGR9STMbm uuAVnăm rồi.”uuAV TuyGR9STMbmết uuAVnói uuAVcho yGR9STMbm, hồnppm64bo5 pháchppm64bo5 ppm64bo5Ám Dppm64bo5ạ Mppm64bo5inh cppm64bo5ần uuAVmột chútuuAV uuAVthời GR9STMbmgian mớGR9STMbmi cóGR9STMbm tuuAVhể nhớppm64bo5 lạippm64bo5 toàppm64bo5n bộppm64bo5 nGR9STMbmhững ppm64bo5chuyện cũ.

 

“Mười chppm64bo5ín uuAVnăm sao…”GR9STMbm NànguuAV uuAVlặp lại,GR9STMbm GR9STMbmlắc đầuuAVu cưuuAVời khổ:GR9STMbm ppm64bo5“Hèn chuuAVi uuAVtỷ cảGR9STMbmm thấyppm64bo5 toànppm64bo5 thânuuAV nhuuAVức ppm64bo5mỏi, nhGR9STMbmư kGR9STMbmhông phppm64bo5ải củuuAVa buuAVản thuuAVân ppm64bo5mình vậy.”

 

“Tỷ sGR9STMbmẽ nhppm64bo5anh chónuuAVg phụcuuAV hồuuAVi tppm64bo5hôi.” ppm64bo5Y uuAVsẽ uuAVbắt NgânGR9STMbm TGR9STMbmuyết muuAVau cuuAVhóng đuổiuuAV hồnuuAV phGR9STMbmách nữuuAV nhânuuAV kippm64bo5a đi.

 

Nàng chGR9STMbmăm cppm64bo5hú nhìGR9STMbmn uuAVy, lppm64bo5o lắngppm64bo5 nóiuuAV: “LaGR9STMbm NhiGR9STMbm, ppm64bo5đệ cũnGR9STMbmg bGR9STMbmị bệppm64bo5nh sao?”

 

“Không GR9STMbmđâu, uuAVđệ vẫnppm64bo5 khỏe.”

 

Bàn GR9STMbmtay nuuAVàng ppm64bo5nhẹ nhànuuAVg vuốtppm64bo5 ppm64bo5ve khppm64bo5uôn mặtGR9STMbm tGR9STMbmái nhợtGR9STMbm GR9STMbmcủa ppm64bo5y: “Saoppm64bo5 khuuuAVôn mppm64bo5ặt đệppm64bo5 lạuuAVi trppm64bo5ắng bệGR9STMbmch vậyGR9STMbm? SuuAVao thânGR9STMbm tuuAVhể luuAVại gầyGR9STMbm yếuuuAV thppm64bo5ế? GR9STMbmLa NhuuAVi củaGR9STMbm ppm64bo5ta lppm64bo5à uuAVmột tppm64bo5hiếu niênuuAV thầnppm64bo5 tháuuAVi pGR9STMbmhi phuuAVàm mà.”GR9STMbm BànuuAV GR9STMbmtay GR9STMbmnàng truuAVắng GR9STMbmtrẻo ấmGR9STMbm ápppm64bo5, cáiuuAV vuGR9STMbmốt ppm64bo5ve dịuppm64bo5 dànguuAV ppm64bo5đầy yêuppm64bo5 thương.

 

Ám ppm64bo5Dạ LGR9STMbma nuuAVắm tppm64bo5ay nuuAVàng, áGR9STMbmp GR9STMbmlên khuuuAVôn mặtppm64bo5 mìnhGR9STMbm, hGR9STMbmơi thởppm64bo5 ppm64bo5y ppm64bo5dồn dập:

 

“Nói chuuAVo GR9STMbmta hGR9STMbmay, nguuAVươi làuuAV ai?”

 

Nàng kGR9STMbminh ngạuuAVc nóuuAVi: “LauuAV Nhi?”

 

Ám DạuuAV GR9STMbmLa uuAVthở dốcuuAV: GR9STMbm“Mau nGR9STMbmói chGR9STMbmo GR9STMbmta, ngưppm64bo5ơi uuAVlà auuAVi, têuuAVn GR9STMbmlà gì?”

 

Nàng lắppm64bo5c đầu,ppm64bo5 cườppm64bo5i nuuAVói: “Đứappm64bo5 nhGR9STMbmóc uuAVhư hppm64bo5ỏng này.”GR9STMbm ThấyGR9STMbm ppm64bo5y cốGR9STMbm GR9STMbmchấp uuAVnhư vậy,GR9STMbm nàngppm64bo5 rốtuuAV cuộcppm64bo5 GR9STMbmthỏa huuAViệp,d đưauuAV tauuAVy lGR9STMbmên vuppm64bo5ốt nppm64bo5hẹ chppm64bo5op mũiGR9STMbm yuuAV, bấuuAVt đắcppm64bo5 ppm64bo5dĩ nói:uuAV “uuAVVậy đưGR9STMbmợc rồi,ppm64bo5 tppm64bo5a uuAVlà Bppm64bo5ôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt TuuAVhiên ppm64bo5Linh Cppm64bo5ái GR9STMbmcủa ÁmuuAV DạGR9STMbm ppm64bo5La phảngppm64bo5 ppm64bo5phất nGR9STMbmhư buuAVị mộGR9STMbmt cppm64bo5hưởng đánhppm64bo5 trGR9STMbmúng! Ngũppm64bo5 uuAVquan ppm64bo5y rGR9STMbmun rẩppm64bo5y, dunppm64bo5g mạoGR9STMbm ppm64bo5tà mỵGR9STMbm GR9STMbmcũng bắppm64bo5t uuAVđầu vặnGR9STMbm vẹppm64bo5o! YếtuuAV hầuppm64bo5 cuuAVảm thấGR9STMbmy nGR9STMbmgòn ngọuuAVn, ngựGR9STMbmc GR9STMbmnhư cGR9STMbmó mộtGR9STMbm cuuAVục máuuAVu ppm64bo5nóng muốuuAVn phuuuAVn ra!

 

Nàng ppm64bo5là BôuuAVi Nhi.

 

Nàng uuAVlà BuuAVôi uuAVNhi củauuAV y.

 

............

 

......

 

Trong áppm64bo5nh nắngppm64bo5 bappm64bo5n mai.

 

Nàng nhảyppm64bo5 múGR9STMbma GR9STMbmbên bờGR9STMbm suối.

 

Giọt sươngppm64bo5 ppm64bo5trên ngGR9STMbmọn GR9STMbmcỏ bịGR9STMbm GR9STMbmgóc váyGR9STMbm uuAVnàng ppm64bo5cuốn luuAVên tạoGR9STMbm thppm64bo5ành từnuuAVg ánuuAVg sppm64bo5ương uuAVtrong suốt.

 

Y nằmGR9STMbm trGR9STMbmên ppm64bo5thảm cuuAVỏ, miệngppm64bo5 nuuAVgậm cọngGR9STMbm cỏuuAV xanuuAVh, ngóppm64bo5n GR9STMbmtay tppm64bo5hưởng uuAVthức mGR9STMbmột cppm64bo5hén rGR9STMbmượu houuAVàng kppm64bo5im. TuuAVhân chGR9STMbmén uuAVphản uuAVchiếu uuAVvũ điệuuAVu ruGR9STMbmng độuuAVng ppm64bo5tâm cGR9STMbman củppm64bo5a nàng.

 

“Này, uuAVta ppm64bo5không muốnppm64bo5 gppm64bo5ọi ngươiuuAV ppm64bo5là tỷGR9STMbm tuuAVỷ nữa.”

 

Y hoánppm64bo5 hậnppm64bo5 nói.

 

Nàng vppm64bo5ẫn tiếppm64bo5p tuuAVục mppm64bo5úa, uuAVhòa vppm64bo5ào dòGR9STMbmng ppm64bo5chảy củappm64bo5 dónguuAV uuAVsuối, hGR9STMbmòa ppm64bo5vào uuAVthảm uuAVcỏ xppm64bo5anh, huuAVòa ppm64bo5vào thếGR9STMbm guuAViới ppm64bo5mỹ ppm64bo5lệ xunppm64bo5g ppm64bo5quanh, chẳnguuAV huuAVề đểppm64bo5 uuAVý tGR9STMbmới lờippm64bo5 nóiGR9STMbm trẻGR9STMbm uuAVcon củauuAV y.

 

“Ngươi uuAVcó ngGR9STMbmhe khôuuAVng đó!ppm64bo5 uuAVSau nàyuuAV tGR9STMbma sẽppm64bo5 khônguuAV gGR9STMbmọi GR9STMbmngươi luuAVà tppm64bo5ỷ ppm64bo5tỷ nữuuAVa!” ppm64bo5Y buồnuuAV rầuGR9STMbm xoppm64bo5ay xouuAVay cppm64bo5hén rượu,uuAV thấpuuAV giuuAVọng nóippm64bo5: uuAV“Gọi ngươppm64bo5i làGR9STMbm tỷuuAV tỷGR9STMbm cứuuAV cóppm64bo5 cảmGR9STMbm giáppm64bo5c nhưGR9STMbm muuAVãi mãiGR9STMbm khônguuAV GR9STMbmlớn lêuuAVn được.”uuAV Nànppm64bo5g cppm64bo5àng ngGR9STMbmày GR9STMbmcàng xiuuAVnh đẹp,GR9STMbm ppm64bo5chốn giuuAVang GR9STMbmhồ ppm64bo5ngày cuuAVũng ngàGR9STMbmy cànuuAVg nppm64bo5hiều ngườiGR9STMbm ppm64bo5khuynh đảppm64bo5o vìuuAV sắcuuAV đẹpGR9STMbm củauuAV nàng.

 

Y suuAVợ rằGR9STMbmng tppm64bo5rong lppm64bo5òng ppm64bo5nàng muuAVình mãGR9STMbmi mãuuAVi chGR9STMbmỉ làppm64bo5 mộtppm64bo5 đệppm64bo5 đệ.

 

Nàng nguuAVừng mppm64bo5úa, ngồiuuAV xppm64bo5uống bêuuAVn ngưuuAVời uuAVy. GR9STMbmXoa ppm64bo5xoa GR9STMbmchop mũppm64bo5i yGR9STMbm, giọnguuAV nànppm64bo5g tựppm64bo5a nhưuuAV đGR9STMbmang lGR9STMbmừa mộtppm64bo5 đứappm64bo5 GR9STMbmtrẻ: “Sppm64bo5ao lạiuuAV khônGR9STMbmg vuuAVui thế?”

 

Chén ruuAVượu kGR9STMbmhông GR9STMbmngừng quuAVuay truuAVong GR9STMbmtay y.

 

Hai mắppm64bo5t uuAVy tỏaGR9STMbm sppm64bo5áng: “Sauppm64bo5 nàyGR9STMbm tuuAVa gọippm64bo5 ngươiGR9STMbm GR9STMbmlà ‘ppm64bo5Bôi NhGR9STMbmi’ nhé!uuAV” ChénGR9STMbm rượGR9STMbmu bGR9STMbmay múauuAV nhưuuAV vũGR9STMbm điệuuAVu củGR9STMbma nàng,GR9STMbm uuAVcó quanuuAVg GR9STMbmmang sppm64bo5áng lạnuuAV, cóGR9STMbm lưppm64bo5ng uuAVáo mảnhuuAV khảnh,uuAV cuuAVó làppm64bo5n dGR9STMbma GR9STMbmmịn mGR9STMbmà. Hơppm64bo5n nữa,ppm64bo5 chGR9STMbmén rượppm64bo5u trGR9STMbmong tGR9STMbmay uuAVy, uuAVy cóuuAV thppm64bo5ể khiuuAVến GR9STMbmnó GR9STMbmmúa cppm64bo5ũng cuuAVó tGR9STMbmhể kGR9STMbmhiến nppm64bo5ó ngGR9STMbmừng, luuAVại ppm64bo5có thểppm64bo5 dppm64bo5ùng GR9STMbmmôi nppm64bo5hấp nháp.

 

“Cái têuuAVn kGR9STMbmỳ quặcppm64bo5 qGR9STMbmuá.” Nàngppm64bo5 ppm64bo5vừa cườGR9STMbmi vừauuAV lắcGR9STMbm đầu.

 

“Được không?GR9STMbm NgươiGR9STMbm làppm64bo5m ‘BôiuuAV uuAVNhi’ ppm64bo5của uuAVta nuuAVhé.” GR9STMbmY tớuuAVi gppm64bo5ần nàppm64bo5ng, ánhuuAV mắppm64bo5t bướngppm64bo5 bỉnh.

 

Nhìn ánuuAVh mắGR9STMbmt GR9STMbmy, nànguuAV GR9STMbmbỗng giậGR9STMbmt mình.

 

Nàng biuuAVết ppm64bo5y đãuuAV giếtGR9STMbm rấtGR9STMbm nhiềuGR9STMbm ngườppm64bo5i, GR9STMbmdanh GR9STMbmtiếng Áppm64bo5m uuAVHà CunGR9STMbmg cũnguuAV đãuuAV lạippm64bo5 vanGR9STMbmg dộuuAVi tronGR9STMbmg chốppm64bo5n giGR9STMbmang hồ,GR9STMbm nGR9STMbmhưng troppm64bo5ng uuAVlòng nàppm64bo5ng ppm64bo5y vẫGR9STMbmn chỉGR9STMbm ppm64bo5là uuAVmột đứaGR9STMbm trẻ.

 

Nhưng ppm64bo5giờ phútGR9STMbm nàyppm64bo5, ánGR9STMbmh mắtppm64bo5 uuAVy maGR9STMbmng tuuAVheo uuAVvẻ nppm64bo5gang buuAVướng khóuuAV tả!

 

Có uuAVlẽ, GR9STMbmLa NhGR9STMbmi đGR9STMbmã thựcGR9STMbm ppm64bo5sự trưởnguuAV thành.

 

Nàng nởppm64bo5 nGR9STMbmụ cưuuAVời tppm64bo5hật dịuppm64bo5 duuAVàng: “Tappm64bo5 làuuAV uuAVtỷ tỷppm64bo5 ppm64bo5của đệppm64bo5 mà.”

 

“Bôi Nppm64bo5hi, làmppm64bo5 BôiuuAV NGR9STMbmhi uuAVcủa tppm64bo5a!” ppm64bo5Y GR9STMbmnăn nỉ.

 

“Cái tênppm64bo5 uuAVnày thậtGR9STMbm kGR9STMbmhó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫnGR9STMbm lắcGR9STMbm đầu.

 

Y tứppm64bo5c giậnGR9STMbm, nắmppm64bo5 lấyppm64bo5 GR9STMbmcằm nàng:GR9STMbm “NóiGR9STMbm mauppm64bo5! NgươiuuAV đồnguuAV uuAVý làGR9STMbmm BôiuuAV NuuAVhi GR9STMbmcủa ta.”

 

“La Nhippm64bo5, đappm64bo5u quá.”ppm64bo5 NàngGR9STMbm rênGR9STMbm ruuAVỉ nói.

 

“Đồng GR9STMbmý GR9STMbmlàm BôGR9STMbmi GR9STMbmNhi củappm64bo5 GR9STMbmta, tuuAVa GR9STMbmtha cGR9STMbmho ngươppm64bo5i.” uuAVY càngppm64bo5 xiuuAVết chặtppm64bo5 tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnGR9STMbm bppm64bo5ừng lppm64bo5ên, uuAVy độuuAVt GR9STMbmnhiên kGR9STMbméo nàGR9STMbmng lạiuuAV gầppm64bo5n! uuAVHơi uuAVthở nóngGR9STMbm bỏnGR9STMbmg, bờppm64bo5 môuuAVi uuAVy cuuAVách nuuAVàng chỉuuAV cuuAVó mộtuuAV tấc!ppm64bo5 VừauuAV ppm64bo5thở hổGR9STMbmn hppm64bo5ển, GR9STMbmy vừppm64bo5a gppm64bo5hé sátuuAV ppm64bo5bờ môippm64bo5 đGR9STMbmỏ tuuAVhắm củauuAV nàng!

 

“Làm BôuuAVi Nppm64bo5hi ppm64bo5của tGR9STMbma! NếuuuAV kGR9STMbmhông GR9STMbmta suuAVẽ biếnuuAV nppm64bo5gươi thàppm64bo5nh ppm64bo5nữ nhânGR9STMbm củGR9STMbma ta!”

 

Ngày GR9STMbmhôm đó.

 

Nàng uuAVcuối cùnguuAV cũGR9STMbmng phGR9STMbmải tGR9STMbmhỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtppm64bo5 Áppm64bo5m DạuuAV ppm64bo5La đỏppm64bo5 GR9STMbmnhư máu.

 

Y ômGR9STMbm lấuuAVy nàGR9STMbmng, nppm64bo5ước mGR9STMbmắt nhGR9STMbmư GR9STMbmhai dppm64bo5òng mppm64bo5áu chảyGR9STMbm xuốngGR9STMbm từppm64bo5 uuAVđôi ppm64bo5mắt nGR9STMbmhắm chặtGR9STMbm cGR9STMbmủa yuuAV. MGR9STMbmàu đuuAVỏ củuuAVa ppm64bo5nước ppm64bo5mắt, GR9STMbmmàu trắnguuAV bệcuuAVh cGR9STMbmủa hGR9STMbmai gòppm64bo5 má,GR9STMbm ppm64bo5y uuAVkhông nénGR9STMbm nổGR9STMbmi uuAVbi ppm64bo5thương troGR9STMbmng uuAVlòng nGR9STMbmhư ppm64bo5một ppm64bo5bức GR9STMbmtranh quỷppm64bo5 dịuuAV đẹpppm64bo5 đẽGR9STMbm uuAVmà GR9STMbmthê lương.

 

Nàng ppm64bo5yêu thưGR9STMbmơng vuppm64bo5ốt vGR9STMbme yuuAV: “LaGR9STMbm uuAVNhi, xGR9STMbmin lỗi.”

 

Y ôppm64bo5m chppm64bo5ặt lấyGR9STMbm nàng.

 

“Tỷ uuAVngã bệnuuAVh uuAVhôn mêGR9STMbm đãuuAV mườiGR9STMbm chínGR9STMbm năuuAVm, GR9STMbmđệ nhấuuAVt uuAVđịnh rấtppm64bo5 vấtGR9STMbm vảppm64bo5 đúnuuAVg khônguuAV?” NànGR9STMbmg thuuAVở dài,GR9STMbm cốppm64bo5 ppm64bo5gắng nởGR9STMbm nụGR9STMbm cười,uuAV nppm64bo5găn dònppm64bo5g nppm64bo5ước mắtGR9STMbm mìnuuAVh chảppm64bo5y raGR9STMbm. GR9STMbm“Yên ppm64bo5tâm đi,GR9STMbm giờuuAV tỷuuAV đGR9STMbmã khỏiGR9STMbm rồiuuAV, tấtuuAV ppm64bo5cả đềppm64bo5u sẽppm64bo5 tốtppm64bo5 hơn.”

 

Ám GR9STMbmDạ LuuAVa mGR9STMbmuốn ppm64bo5ôm nàGR9STMbmng vàppm64bo5o lòng.

 

Những GR9STMbmchuyện kppm64bo5hác GR9STMbmy đềuGR9STMbm khôngppm64bo5 GR9STMbmmuốn nghĩppm64bo5 tới.

 

“Mười chuuAVín nămGR9STMbm qGR9STMbmua, đGR9STMbmệ vẫnuuAV GR9STMbmở tuuAVrong ÁuuAVm ppm64bo5Hà Cunppm64bo5g sao?”ppm64bo5 Nànppm64bo5g nhppm64bo5ẹ nhànppm64bo5g hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởppm64bo5 GR9STMbmdưới luuAVòng đấtppm64bo5, khônguuAV thấyuuAV ánGR9STMbmh uuAVmặt ppm64bo5trời, khôGR9STMbmng chútppm64bo5 khônuuAVg ppm64bo5khí tppm64bo5rong GR9STMbmlành, uuAVhèn cGR9STMbmhi uuAVthân ppm64bo5thể đệGR9STMbm chẳppm64bo5ng GR9STMbmhề khỏGR9STMbme mạnh,uuAV khuôGR9STMbmn mặtppm64bo5 cũnguuAV uuAVu bppm64bo5uồn nGR9STMbmhư vậy.”ppm64bo5 GR9STMbmNàng vuốtGR9STMbm GR9STMbmve máiuuAV ppm64bo5tóc dGR9STMbmài cuuAVủa GR9STMbmy. “ĐềuGR9STMbm lppm64bo5à lỗiGR9STMbm cGR9STMbmủa ta.”

 

Bàn ppm64bo5tay nànppm64bo5g nhẹppm64bo5 GR9STMbmnhàng lGR9STMbmà vậy.

 

Từng giuuAVọt GR9STMbmlệ đỏGR9STMbm nhuuAVư muuAVáu củauuAV ppm64bo5Ám Dạppm64bo5 GR9STMbmLa từppm64bo5 tuuAVừ GR9STMbmtrào ra.

 

“Không cuuAVần đệppm64bo5 GR9STMbmtiếp tppm64bo5ục luyệnppm64bo5 cônppm64bo5g nữaGR9STMbm, cũuuAVng kppm64bo5hông cầnGR9STMbm nghĩppm64bo5 cácuuAVh đểppm64bo5 GR9STMbmÁm GR9STMbmHà ppm64bo5Cung xppm64bo5ưng báppm64bo5 thiGR9STMbmên hạppm64bo5 nữa.”ppm64bo5 nGR9STMbmàng ômuuAV GR9STMbmlấy uuAVy. “GR9STMbmLa GR9STMbmNhi, tỷuuAV tGR9STMbmỷ muốnppm64bo5 đệuuAV sốnguuAV thuuAVật GR9STMbmhạnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớmuuAV ngàppm64bo5y hôuuAVm sau.

 

Như Cppm64bo5a mởuuAV GR9STMbmto huuAVai mắt.

 

Nàng cuuAVảm thấyGR9STMbm toppm64bo5àn thGR9STMbmân nhứcuuAV muuAVỏi nhuuAVư bịuuAV tróippm64bo5 mộtppm64bo5 đêm,GR9STMbm bụnGR9STMbmg cũnppm64bo5g nặngGR9STMbm trppm64bo5ĩu, thởuuAV uuAVkhông rppm64bo5a hơi.

 

Vừa nGR9STMbmhìn qua…

 

Nàng bỗngGR9STMbm dGR9STMbmưng uuAVkinh hãi!

 

Ám Dạppm64bo5 LuuAVa ghéppm64bo5 đppm64bo5ầu vàouuAV bênppm64bo5 giuuAVường, tauuAVy tuuAVrái nppm64bo5ắm lấGR9STMbmy tauuAVy phảuuAVi nàng,uuAV uuAVđầu gốiGR9STMbm lêppm64bo5n bụngppm64bo5 GR9STMbmnàng. uuAVY nghỉGR9STMbm rấGR9STMbmt yênGR9STMbm tĩnhGR9STMbm, khuônGR9STMbm mppm64bo5ặt tGR9STMbmái GR9STMbmnhợt pGR9STMbmhảng phấtGR9STMbm ppm64bo5như uuAVcó thêmGR9STMbm cuuAVhút hppm64bo5uyết sắc.

 

“Ngươi làmGR9STMbm gGR9STMbmì đó.”

 

Như GR9STMbmCa trừGR9STMbmng GR9STMbmmắt nppm64bo5hìn ÁmuuAV DạuuAV LaGR9STMbm, dùngppm64bo5 đGR9STMbmẩy ppm64bo5gạt GR9STMbmy dậy.

 

Ám DạuuAV uuAVLa cuuAVhăm ppm64bo5chú GR9STMbmnhìn yppm64bo5, hạuuAVt chuuAVu sppm64bo5a gippm64bo5ữa trGR9STMbmán dầppm64bo5n dầnuuAV chuyuuAVển tGR9STMbmừ đỏGR9STMbm tuuAVươi sanppm64bo5g âmGR9STMbm uuAVu. uuAVY đứnguuAV bậtppm64bo5 dậyppm64bo5, uuAVánh mắtuuAV GR9STMbmlé uuAVlên vẻuuAV vôGR9STMbm tình,ppm64bo5 cGR9STMbmoi nàppm64bo5ng nhGR9STMbmư kuuAVẻ uuAVthù khắcuuAV cốppm64bo5t gGR9STMbmhi tâm.

 

“Vì ppm64bo5sao ngươiuuAV lGR9STMbmại ppm64bo5trở lại.”

 

Giọng GR9STMbmy tuuAVrầm trGR9STMbmầm nuuAVhư uuAVđang nuuAVguyền rủa.

 

Như ppm64bo5Ca giGR9STMbmật mGR9STMbmình. uuAVTrong thoánppm64bo5g chốc,uuAV uuAVnàng bỗngGR9STMbm nghĩuuAV mìnhGR9STMbm uuAVsẽ bịppm64bo5 GR9STMbmánh mGR9STMbmắt ppm64bo5ác GR9STMbmđộc củappm64bo5 GR9STMbmy giếtppm64bo5 chết.

 

“Chờ mộtppm64bo5 chút!”

 

Nàng gọiuuAV uuAVÁm DGR9STMbmạ ppm64bo5La uuAVđang phGR9STMbmất taGR9STMbmy áuuAVo quuuAVay đi:

 

“Ngươi đppm64bo5ừng đi!”

 

Ám GR9STMbmDạ LGR9STMbma khônuuAVg qppm64bo5uay đGR9STMbmầu lại,GR9STMbm GR9STMbmy đãppm64bo5 khuuAVông thểppm64bo5 dễppm64bo5 duuAVàng thuuAVa thứGR9STMbm nếuuuAV thấyuuAV mppm64bo5ặt nàng.

 

Như CGR9STMbma nGR9STMbmói: “HôuuAVm nppm64bo5ay đãuuAV làppm64bo5 nGR9STMbmgày thứGR9STMbm mườppm64bo5i. TuuAVa GR9STMbmmuốn gặpuuAV Ngppm64bo5ọc sưGR9STMbm huynh.”

 

Ám uuAVDạ LGR9STMbma cườiuuAV lạppm64bo5nh nói:

 

“Nhìn thấyGR9STMbm ppm64bo5hắn ngươiuuAV uuAVsẽ hốiuuAV hận.”

 

Như GR9STMbmCa uuAVcả ppm64bo5kinh nói:uuAV “Nppm64bo5gươi uuAVđã làppm64bo5m gìGR9STMbm vớuuAVi uuAVsư huuuAVynh ppm64bo5của ta?!”

 

Ám DuuAVạ ppm64bo5La nhíGR9STMbmu muuAVày nppm64bo5ói: “Kẻppm64bo5 dámppm64bo5 lGR9STMbmừa ppm64bo5gạt puuAVhản GR9STMbmbội tppm64bo5a GR9STMbmchỉ cppm64bo5ó ppm64bo5thể sốngppm64bo5 tGR9STMbmrong đGR9STMbmịa ngục.”

 

Như ppm64bo5Ca cắnppm64bo5 mppm64bo5ôi, GR9STMbmcố gắngppm64bo5 kiGR9STMbmềm ppm64bo5chế thâGR9STMbmn thểppm64bo5 đanuuAVg ruGR9STMbmn uuAVrẩy củaGR9STMbm mình.

 

“Ta muốGR9STMbmn uuAVgặp GR9STMbmsư huynh.”

 

******

 

Làn nướGR9STMbmc ÁmuuAV HuuAVà chậmppm64bo5 ppm64bo5rãi chảGR9STMbmy xuôiGR9STMbm tuuAVrên mặtuuAV đất.

 

Xung quppm64bo5anh ppm64bo5đều luuAVà bónGR9STMbmg tối,uuAV chỉGR9STMbm cóppm64bo5 áuuAVnh uuAVlửa GR9STMbmu áuuAVm tuuAVrên bứcppm64bo5 tGR9STMbmường GR9STMbmchiếu ppm64bo5xuống mặtGR9STMbm GR9STMbmnước. Mặtppm64bo5 nướuuAVc Áppm64bo5m ppm64bo5Hà cũngppm64bo5 uuAVmột ppm64bo5màu đen,ppm64bo5 ngppm64bo5ẫu nhiGR9STMbmên lóeuuAV luuAVên mộtppm64bo5 ppm64bo5tia ruppm64bo5ng độngppm64bo5 GR9STMbmtựa nppm64bo5hư ánppm64bo5g mâyppm64bo5 đeuuAVn viuuAVền vàng.

 

Trong bóppm64bo5ng tốiuuAV tĩnGR9STMbmh mịch.

 

Trái ppm64bo5tim Nhưppm64bo5 uuAVCa chậmuuAV rppm64bo5ãi GR9STMbmtrầm xuống,GR9STMbm mGR9STMbmột cảuuAVm giáGR9STMbmc sppm64bo5ợ uuAVhãi hppm64bo5ít tuuAVhở khGR9STMbmông ppm64bo5thông khiếGR9STMbmn uuAVcổ họngGR9STMbm nànGR9STMbmg khppm64bo5ô kppm64bo5hốc. Happm64bo5i châGR9STMbmn muốGR9STMbmn nhuuAVanh chóppm64bo5ng chạyuuAV GR9STMbmtới củappm64bo5 nGR9STMbmàng uuAVnặng GR9STMbmnhư đeoGR9STMbm trì.

 

Nàng ppm64bo5đã tppm64bo5hấy ppm64bo5Ngọc TựuuAV Hàn.

 

Y uuAVngồi ppm64bo5trên chiếcppm64bo5 xppm64bo5e ppm64bo5lăn bằnGR9STMbmg gỗppm64bo5, tấmuuAV áuuAVo xappm64bo5nh nhưppm64bo5 ngọcuuAV, nụuuAV cưuuAVời vppm64bo5ẫn yêGR9STMbmn ppm64bo5tĩnh nhưuuAV ppm64bo5xưa. CGR9STMbmó lẽGR9STMbm GR9STMbmvì đãuuAV GR9STMbmlâu chưppm64bo5a thấyppm64bo5 ánhppm64bo5 muuAVặt tppm64bo5rời, làppm64bo5n dGR9STMbma uuAVy táippm64bo5 nhợt,uuAV thânppm64bo5 uuAVthể cũppm64bo5ng càngGR9STMbm tuuAVhêm guuAVầy gGR9STMbmò ppm64bo5so vớppm64bo5i truuAVước đây.

 

Y uuAVđang uuAVho khan.

 

Cơn GR9STMbmho kịchGR9STMbm liệtuuAV uuAVkhiến GR9STMbmbả vuuAVai ppm64bo5y uuAVrung rppm64bo5ung, tựauuAV hồuuAV nhGR9STMbmư cảuuAV phổippm64bo5 GR9STMbmy cũnGR9STMbmg mppm64bo5uốn uuAVho GR9STMbmra. Chiếppm64bo5c kGR9STMbmhăn luuAVụa cGR9STMbmhe truuAVên bờGR9STMbm môiGR9STMbm ppm64bo5đã luuAVấm tấGR9STMbmm máu.

 

Ngọc Tppm64bo5ự uuAVHàn nhppm64bo5ư vậuuAVy khuuAViến GR9STMbmNhư ppm64bo5Ca cppm64bo5ảm tuuAVhấy hoảnguuAV hốt…

 

Y lúppm64bo5c nàouuAV cũngGR9STMbm GR9STMbmcó thểuuAV mGR9STMbmất đi!

 

Như ppm64bo5Ca kinuuAVh hãi,ppm64bo5 quGR9STMbmát ppm64bo5lên vppm64bo5ới Ámppm64bo5 DạGR9STMbm uuAVLa: “NgươiGR9STMbm đuuAVã làGR9STMbmm gìuuAV ppm64bo5sư huyppm64bo5nh củuuAVa ta?”

 

Ám Dạppm64bo5 LuuAVa cườiGR9STMbm uuAVnhẹ nóippm64bo5: “Hppm64bo5ắn vốnGR9STMbm làGR9STMbm mộtppm64bo5 GR9STMbmkẻ tuuAVàn pGR9STMbmhế bệnhppm64bo5 tậtppm64bo5, giờuuAV chuuAVẳng quuAVua chỉGR9STMbm trởuuAV ppm64bo5lại ppm64bo5bộ GR9STMbmdáng trướuuAVc ppm64bo5đây mppm64bo5à thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CuuAVa cuuAVảm GR9STMbmthấy cppm64bo5ó điểmppm64bo5 khôGR9STMbmng đúng!

 

Mọi chuuAVuyện GR9STMbmtuyệt GR9STMbmđối khôngGR9STMbm đơnGR9STMbm giảnuuAV GR9STMbmnhư ÁmGR9STMbm DạGR9STMbm Lppm64bo5a nuuAVói được!

 

Như ppm64bo5Ca uuAVđi vềuuAV ppm64bo5phía Nppm64bo5gọc TGR9STMbmự Hàn.

 

Nàng gọippm64bo5 tppm64bo5ên yGR9STMbm: “Sưppm64bo5 huynh….uuAV Sưppm64bo5 hppm64bo5uynh?!” ThanuuAVh GR9STMbmâm củappm64bo5 nàuuAVng ppm64bo5lớn dầnppm64bo5 GR9STMbmnhưng ppm64bo5y lạppm64bo5i uuAVchẳng huuAVề nghGR9STMbme thấy!

 

Ngọc TựuuAV Hànppm64bo5 lGR9STMbmại ho.

 

Y GR9STMbmphảng phấtGR9STMbm nppm64bo5hư khôuuAVng hềuuAV cảppm64bo5m ppm64bo5nhận đượcuuAV thếuuAV giớGR9STMbmi bênuuAV ngoài.

 

Như Cppm64bo5a bắtppm64bo5 đầuuAVu ruppm64bo5n rẩy.

 

Nước ÁmuuAV HàuuAV GR9STMbmvẫn tppm64bo5ăm tuuAVối tppm64bo5ĩnh mịch.

 

Ám DGR9STMbmạ uuAVLa cưuuAVời lớn,uuAV vôppm64bo5 cùnuuAVg đppm64bo5ắc ýppm64bo5: “Khôppm64bo5ng cGR9STMbmhỉ lGR9STMbmỗ GR9STMbmtai ppm64bo5y đãppm64bo5 GR9STMbmmất ppm64bo5đi thppm64bo5ính gippm64bo5ác, GR9STMbmhai chGR9STMbmân GR9STMbmy cGR9STMbmũng khônguuAV thểppm64bo5 uuAVđi lạippm64bo5 được.”

 

Như CuuAVa cppm64bo5he miệng.

 

Giờ ppm64bo5phút này,GR9STMbm nàGR9STMbmng vôuuAV cùGR9STMbmng thốuuAVng hGR9STMbmận GR9STMbmÁm Dppm64bo5Ạ La.

 

Nàng kppm64bo5hông uuAVngờ mộtGR9STMbm ngườippm64bo5 cppm64bo5ó tGR9STMbmhể làmppm64bo5 ruuAVa chuyệnGR9STMbm ppm64bo5tàn ppm64bo5nhẫn nhưppm64bo5 vậyGR9STMbm! ĐầuuuAV tuuAViên ppm64bo5là gGR9STMbmiúp NGR9STMbmgọc TựuuAV HàGR9STMbmn cuuAVó thppm64bo5ể nGR9STMbmghe, GR9STMbmcó tppm64bo5hể điGR9STMbm ppm64bo5lại, khiếnppm64bo5 ppm64bo5y kGR9STMbmhỏe mạppm64bo5nh nhppm64bo5ư ngườiuuAV bìnGR9STMbmh thường,ppm64bo5 sGR9STMbmau đuuAVó lạiuuAV cướpGR9STMbm đoạtGR9STMbm tấppm64bo5t cppm64bo5ả đi!

 

Am GR9STMbmDạ uuAVLa cườippm64bo5 lênGR9STMbm hppm64bo5a hả:

 

“Như vậyppm64bo5 ppm64bo5mà đãuuAV gọiGR9STMbm GR9STMbmlà uuAVtàn nhẫnGR9STMbm saouuAV? Nppm64bo5gươi cuuAVũng quáppm64bo5 xeuuAVm thườppm64bo5ng ppm64bo5ta rồi!”

 

Như CGR9STMbma lạnhppm64bo5 cảGR9STMbm người.

 

Cảm giáppm64bo5c ppm64bo5sợ hãGR9STMbmi vàuuAV đppm64bo5iềm gởGR9STMbm uuAVnhư hppm64bo5ố bănGR9STMbmg ppm64bo5đông cppm64bo5ứng ppm64bo5cả uuAVngười nàng!

 

Ám DạuuAV GR9STMbmLa uuAVnở nụGR9STMbm cườppm64bo5i đGR9STMbma ppm64bo5tình: “NgươiuuAV nhìuuAVn haGR9STMbmi mắppm64bo5t hắppm64bo5n uuAVxem, đGR9STMbmôi mppm64bo5ắt GR9STMbmtuấn GR9STMbmtú ấppm64bo5y, đGR9STMbmôi mắuuAVt ôuuAVn nhppm64bo5u nppm64bo5hư nướGR9STMbmc mùGR9STMbma xGR9STMbmuân ấy…”

 

Ngọc TựuuAV HàuuAVn lạuuAVi houuAV, GR9STMbmy ngẩnguuAV đGR9STMbmầu ppm64bo5về ppm64bo5phía Nppm64bo5hư CGR9STMbma, duuAVường nhưppm64bo5 ppm64bo5y cảmGR9STMbm gppm64bo5iác đượcGR9STMbm GR9STMbmgì GR9STMbmđó, ppm64bo5chân uuAVmày ppm64bo5khẽ caGR9STMbmu lại.

 

Nhưng, GR9STMbmy khônGR9STMbmg tháGR9STMbmy nàng.

 

Đôi mắuuAVt GR9STMbmy vuuAVẫn tuấGR9STMbmn GR9STMbmtú nhGR9STMbmư uuAVxưa, nhGR9STMbmưng, ppm64bo5đã khôppm64bo5ng cuuAVòn thấyGR9STMbm bấtuuAV cppm64bo5ứ GR9STMbmthứ gìppm64bo5 nữa!

 

Như CuuAVa càngGR9STMbm lúcppm64bo5 càGR9STMbmng kGR9STMbminh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước ppm64bo5mắt cppm64bo5hảy xuốngppm64bo5 GR9STMbmnhư mưppm64bo5a trênppm64bo5 khuuuAVôn mGR9STMbmặt nàng.

 

Y khppm64bo5ông GR9STMbmnhìn thấy.

 

Ám uuAVDạ uuAVLa uuAVđã bppm64bo5iến thếuuAV giớiGR9STMbm cGR9STMbmủa GR9STMbmy thppm64bo5ành mộGR9STMbmt màuppm64bo5 đen.

 

Ám Dạppm64bo5 GR9STMbmLa ngửuuAVi ngửuuAVi ppm64bo5hương rượuGR9STMbm truuAVong uuAVchén hoGR9STMbmàng kGR9STMbmim, uuAVtiếc nppm64bo5uối nói:

 

“Thật kỳppm64bo5 lppm64bo5ạ, vìGR9STMbm sappm64bo5o mộtGR9STMbm kppm64bo5ẻ tànuuAV uuAVtật nhuuAVưu uuAVy lạGR9STMbmi cóuuAV GR9STMbmkhí cGR9STMbmhất ppm64bo5hoàn mỹuuAV GR9STMbmnhư tuuAVhế GR9STMbmkia chGR9STMbmứ? NuuAVếu GR9STMbmy chưppm64bo5a từngppm64bo5 puuAVhản buuAVộ tGR9STMbma vậyuuAV uuAVsẽ GR9STMbmlà muuAVột ppm64bo5nam ppm64bo5tử mGR9STMbmê ngườiuuAV tuuAVới mứcuuAV nào.”

 

Như Cppm64bo5a nuuAVgồi xổmppm64bo5 xuống.

 

Nàng ngồiGR9STMbm ppm64bo5trước uuAVmặt Ngọppm64bo5c TựuuAV HàuuAVn, lauuAVu sạcuuAVh GR9STMbmlệ uuAVvương trênppm64bo5 khuôppm64bo5n uuAVmặt ppm64bo5mình, cốuuAV gắngppm64bo5 uuAVnở mộtGR9STMbm nụppm64bo5 cười.

 

“Sư huyGR9STMbmnh, muGR9STMbmội tGR9STMbmới rồi.”uuAV GR9STMbmNàng nhẹGR9STMbm uuAVnhàng gọiuuAV. “MuộuuAVi lppm64bo5à GR9STMbmCa NuuAVhi đâyuuAV, muộippm64bo5 ppm64bo5tới tuuAVhăm huynh…ppm64bo5. Huynh….uuAV SauuAVo lạiuuAV hppm64bo5o GR9STMbmnặng vậppm64bo5y chứ?”

 

Ngọc TựuuAV Hppm64bo5àn chẳnppm64bo5g hềGR9STMbm cửGR9STMbm động.

 

Y ppm64bo5không nghGR9STMbme thấy.

 

Cũng khôngGR9STMbm nhìnuuAV thấy.

 

Như CuuAVa nhẹppm64bo5 nhàppm64bo5ng cầppm64bo5m ppm64bo5tay yppm64bo5, ppm64bo5ghé sppm64bo5át vàoGR9STMbm uuAVđầu guuAVối ppm64bo5y: “uuAVHuynh đúGR9STMbmng GR9STMbmlà mộtuuAV ppm64bo5sư huppm64bo5ynh xấu.uuAV uuAVLần nuuAVào cppm64bo5ũng đuuAVồng GR9STMbmý sẽGR9STMbm tựppm64bo5 chiếuuuAV cốGR9STMbm bảnGR9STMbm GR9STMbmthân, nhưuuAVng lạippm64bo5 chGR9STMbmẳng GR9STMbmlần GR9STMbmnào uuAVlàm ppm64bo5được.” GR9STMbmHai mppm64bo5á nàppm64bo5ng cọppm64bo5 lênppm64bo5 đầppm64bo5u gốGR9STMbmi yppm64bo5, khppm64bo5iến xiêGR9STMbmm GR9STMbmy hGR9STMbmút kppm64bo5hô nưppm64bo5ớc mppm64bo5ắt ppm64bo5nàng. “Huynppm64bo5h GR9STMbmcó biếtppm64bo5 khônppm64bo5g? uuAVĐôi ppm64bo5khi muuAVuội tppm64bo5hực uuAVsự rấtGR9STMbm giậnGR9STMbm hGR9STMbmuynh, giậnppm64bo5 tớiGR9STMbm uuAVmức khônuuAVg uuAVbao uuAVgiờ muppm64bo5ốn đểppm64bo5 ýppm64bo5 uuAVtới huppm64bo5ynh nữuuAVa. SGR9STMbmao huynGR9STMbmh GR9STMbmlại luuuAVôn khôGR9STMbmng uuAVquan tâmuuAV tớGR9STMbmi bảnppm64bo5 thânuuAV ppm64bo5mình nppm64bo5hư vậyppm64bo5 kppm64bo5ia chứ?”

 

Bàn uuAVtay ppm64bo5Ngọc TựuuAV HàGR9STMbmn giậtGR9STMbm giật.

 

Khuôn ppm64bo5mặt GR9STMbmy lGR9STMbmộ vẻuuAV nppm64bo5ghi hoặc.

 

Y cGR9STMbmố gắnppm64bo5g nóGR9STMbmi ppm64bo5chuyện, yếtppm64bo5 uuAVhầu rGR9STMbmung GR9STMbmrung uuAVnhưng tGR9STMbmhanh âmGR9STMbm tạoppm64bo5 uuAVra chỉGR9STMbm làGR9STMbm tiếnguuAV “A…ppm64bo5” kGR9STMbmhàn khàn.

 

Giọng nppm64bo5ói củaGR9STMbm uuAVy cũngGR9STMbm bịuuAV cướuuAVp đi.

 

Y đãuuAV khôngppm64bo5 ppm64bo5thể ppm64bo5nói đượuuAVc nữaGR9STMbm rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạuuAV GR9STMbmLa ppm64bo5cười ppm64bo5lên điênuuAV cuồnguuAV: “Mộtppm64bo5 tppm64bo5ên tuuAVàn phGR9STMbmế khôppm64bo5ng ngờuuAV uuAVcũng dppm64bo5ám phGR9STMbmản bội,GR9STMbm lừauuAV dGR9STMbmối tppm64bo5a? Hppm64bo5a GR9STMbmha GR9STMbmha, ngươippm64bo5 khônGR9STMbmg qGR9STMbmuan GR9STMbmtâm tớiuuAV tauuAVi vàGR9STMbm cGR9STMbmhân củuuAVa mìppm64bo5nh đúnguuAV khôGR9STMbmng? VậGR9STMbmy hãuuAVy đểuuAV GR9STMbmchúng mấuuAVt uuAVđi cùngppm64bo5 đôiuuAV mắuuAVt ngGR9STMbmươi đi!”

 

Công ppm64bo5lực củppm64bo5a NgọuuAVc Tựppm64bo5 hànppm64bo5 đãGR9STMbm bịGR9STMbm GR9STMbmÁm DạGR9STMbm GR9STMbmLa ppm64bo5hủy đi.

 

Y GR9STMbmtrầm mặc.

 

Y GR9STMbmdùng thờippm64bo5 khắcGR9STMbm cuốiuuAV cùngppm64bo5, cảppm64bo5m tppm64bo5hụ cảmGR9STMbm giáGR9STMbmc đứnppm64bo5g thuuAVẳng bằGR9STMbmng happm64bo5i chGR9STMbmân, ppm64bo5cảm GR9STMbmthụ thauuAVnh âmppm64bo5 uuAVcủa nướuuAVc uuAVsông ppm64bo5và guuAVió, cảGR9STMbmm tGR9STMbmhụ thppm64bo5ế giớiuuAV màuuAV GR9STMbmy cònppm64bo5 cóuuAV thểppm64bo5 thấy.ppm64bo5 uuAVY cppm64bo5òn muốppm64bo5n gọuuAVi tênuuAV củappm64bo5 nànguuAV mộGR9STMbmt lầGR9STMbmn cuối.

 

Nếu GR9STMbmcó thểppm64bo5 chuuAVọn, GR9STMbmy khôuuAVng muốGR9STMbmn suuAVẽ ppm64bo5lại tppm64bo5àn phế.

 

Cảm uuAVthụ tuuAVhế giớiGR9STMbm tưuuAVơi uuAVđẹp ppm64bo5cùng GR9STMbmsư muộiGR9STMbm mỹGR9STMbm lệppm64bo5 ppm64bo5là vuuAVậy, ppm64bo5y khôuuAVng muuAVuốn tGR9STMbmrở lạiuuAV uuAVlàm mộtppm64bo5 kuuAVẻ tppm64bo5àn phppm64bo5ế vGR9STMbmô dụng.

 

Ánh sánGR9STMbmg thppm64bo5ản nhippm64bo5ên nhưuuAV ngọppm64bo5c toGR9STMbmát ppm64bo5ra ppm64bo5trên hàngGR9STMbm GR9STMbmlông muuAVy củaGR9STMbm y.

 

Y yênGR9STMbm lặppm64bo5ng phảnuuAVg phấppm64bo5t nhưuuAV khônppm64bo5g hềppm64bo5 qGR9STMbmuan uuAVtâm GR9STMbmtai ươppm64bo5ng sẽppm64bo5 puuAVhủ xuốGR9STMbmng ngườiGR9STMbm uuAVy ppm64bo5như uuAVthế nào.

 

Ý thuuAVức cppm64bo5uối cùnuuAVg ppm64bo5là đôppm64bo5i mắuuAVt đuuAVỏ tươiuuAV uuAVđiên cppm64bo5uồng củappm64bo5 Áppm64bo5m DạuuAV La…

 

“Ngươi suuAVẽ mppm64bo5ất đuuAVi uuAVhai cuuAVhân, mấtGR9STMbm đppm64bo5i lỗuuAV GR9STMbmtai, mấGR9STMbmt đippm64bo5 ánhGR9STMbm ppm64bo5mắt, mấuuAVt GR9STMbmđi gippm64bo5ọng nói,uuAV ppm64bo5bệnh tậppm64bo5t suuAVẽ nGR9STMbmgày uuAVngày đêuuAVm đêppm64bo5m xâmGR9STMbm lấnuuAV thâppm64bo5n thểuuAV ngươi.ppm64bo5 NhGR9STMbmưng ngưuuAVơi sẽppm64bo5 khôppm64bo5ng GR9STMbmthể chết,ppm64bo5 chppm64bo5o tớiGR9STMbm GR9STMbmtrước khppm64bo5i sinuuAVh mạnppm64bo5g ngươGR9STMbmi kếtppm64bo5 thúc,uuAV ngươppm64bo5i sẽGR9STMbm pppm64bo5hải nếmuuAV uuAVthử GR9STMbmcảm giGR9STMbmác sốGR9STMbmng ppm64bo5không bằnuuAVg chếtppm64bo5 troppm64bo5ng địappm64bo5 ngục!”

 

......

 

Đau đớnuuAV nhppm64bo5ư muốppm64bo5n xéppm64bo5 náGR9STMbmt ngựcppm64bo5 GR9STMbmNhư Ca!

 

Nàng chGR9STMbmưa GR9STMbmbao gppm64bo5iờ hppm64bo5ận mộtuuAV nguuAVười tGR9STMbmới vậy!

 

Nàng hGR9STMbmận ÁuuAVm GR9STMbmDạ La!

 

Nàng muốuuAVn đeppm64bo5m tGR9STMbmoàn bộGR9STMbm nhữnguuAV ppm64bo5đau kGR9STMbmhổ mppm64bo5à NgọcuuAV TựuuAV HàGR9STMbmn phảGR9STMbmi chuuAVịu đựuuAVng trảppm64bo5 ppm64bo5lại uuAVcho ppm64bo5Ám uuAVDạ LuuAVa gấpGR9STMbm nGR9STMbmgàn vuuAVạn lần!

 

Nàng đãGR9STMbm bippm64bo5ết cáiGR9STMbm gìppm64bo5 gppm64bo5ọi lppm64bo5à cGR9STMbmừu hận!

 

Cừu ppm64bo5hận chínppm64bo5h uuAVlà khôngGR9STMbm tiếcuuAV mppm64bo5ọi thủppm64bo5 đoạn,GR9STMbm kppm64bo5hiến ppm64bo5kẻ uuAVđã làmGR9STMbm tGR9STMbmổn thưuuAVơng ngườuuAVi uuAVmình uuAVyêu GR9STMbmmến đaGR9STMbmu đớnppm64bo5 gấpuuAV bội!

 

Như ppm64bo5Ca vuuAVùi mặppm64bo5t uuAVvào GR9STMbmlòng bàuuAVn tuuAVay NgọcuuAV Tựppm64bo5 Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắuuAVt cppm64bo5hảy xuốppm64bo5ng khiếnGR9STMbm lppm64bo5òng bàGR9STMbmn uuAVtay ppm64bo5y lạGR9STMbmnh buốt.

 

Ngọc uuAVTự HànGR9STMbm ppm64bo5lộ ppm64bo5vẻ xGR9STMbmúc GR9STMbmđộng, thppm64bo5ân thểuuAV ppm64bo5y nuuAVghiêng vềppm64bo5 pGR9STMbmhía trước,ppm64bo5 ngónGR9STMbm tappm64bo5y rGR9STMbmun GR9STMbmrun cGR9STMbmhạm vàoppm64bo5 ngưGR9STMbmời nàppm64bo5ng! uuAVY GR9STMbmchạm vàoGR9STMbm dònuuAVg lệGR9STMbm ràGR9STMbmn rụGR9STMbma cùppm64bo5ng làppm64bo5n duuAVa lạnGR9STMbmh luuAVẽo GR9STMbmbi ai.

 

Như ppm64bo5Ca vppm64bo5ừa uuAVkhóc vừGR9STMbma GR9STMbmhô: “uuAVLÀ mGR9STMbmuội! SưuuAV hppm64bo5uynh, làuuAV muộippm64bo5 đây!”

 

Nàng uuAVsợ hãi.

 

Nàng suuAVợ đâyuuAV lGR9STMbmà lầnppm64bo5 cuốGR9STMbmi uuAVgặp ppm64bo5được y.

 

Còn yGR9STMbm, lạiGR9STMbm khônGR9STMbmg tuuAVhể thấyppm64bo5 nuuAVàng, kGR9STMbmhông tppm64bo5hể uuAVnghe đuuAVược nàppm64bo5ng nói,ppm64bo5 tppm64bo5hậm chppm64bo5í cuuAVòn khôngppm64bo5 biếtuuAV nànppm64bo5g đãuuAV tới.

 

Ngọc TuuAVự Hppm64bo5àn lạiuuAV hGR9STMbmo uuAVkịch liệt.

 

Máu tươiGR9STMbm từppm64bo5 khóeuuAV môiGR9STMbm ppm64bo5y chuuAVảy GR9STMbmra, uuAVy ppm64bo5cố gắGR9STMbmng muốuuAVn nóiGR9STMbm ppm64bo5gì đóGR9STMbm nhưnuuAVg đổippm64bo5 ppm64bo5lại chỉuuAV lppm64bo5à cơnppm64bo5 GR9STMbmho cGR9STMbmàng thêppm64bo5m uuAVmãnh liệt.

 

“Muội ppm64bo5là Cppm64bo5a NuuAVhi…” Nànppm64bo5g vừppm64bo5a khGR9STMbmóc vGR9STMbmừa ômGR9STMbm lấyppm64bo5 GR9STMbmeo GR9STMbmcủa yGR9STMbm. “GR9STMbmSư huuuAVynh, huyppm64bo5nh biếppm64bo5t làppm64bo5 muuAVuội đuuAVúng khuuAVông? MuuuAVội rấtppm64bo5 ppm64bo5sợ… sưGR9STMbm hGR9STMbmuynh, mppm64bo5uội GR9STMbmthực sựGR9STMbm rấuuAVt sợ…”

 

Nước mGR9STMbmắt chuuAVảy dàGR9STMbmi trGR9STMbmên uuAVkhuôn mặtppm64bo5 nànppm64bo5g: “Hppm64bo5uynh nhìnppm64bo5 uuAVmuội mộGR9STMbmt cáiuuAV cóuuAV GR9STMbmđược khppm64bo5ông? Mppm64bo5uội muốuuAVn nppm64bo5ghe huynuuAVh nóGR9STMbmi… Sppm64bo5ư huyGR9STMbmnh… huyuuAVnh đừngppm64bo5 uuAVlàm muộppm64bo5i sợ…”

 

Máu ppm64bo5của uuAVy bắGR9STMbmn uuAVlên ngườippm64bo5 nàng.

 

Nỗi sppm64bo5ợ uuAVkhiến nànguuAV nóGR9STMbmi nănGR9STMbm lộppm64bo5n xGR9STMbmộn, uuAVnỗi sợGR9STMbm khiếppm64bo5n nànguuAV nhưGR9STMbm mộppm64bo5t đứppm64bo5a GR9STMbmtrẻ khôngppm64bo5 hiểuGR9STMbm chuyện.

 

Nàng ppm64bo5khóc tớippm64bo5 mứcuuAV cảGR9STMbm nuuAVgười lạnppm64bo5h ngắt.

 

Một bàppm64bo5n tappm64bo5y ônppm64bo5 uuAVnhu lppm64bo5au GR9STMbmđi gGR9STMbmọt nưGR9STMbmớc mắGR9STMbmt vppm64bo5ương trGR9STMbmên ppm64bo5khuôn mặtppm64bo5 nàng.

 

Sau đó,GR9STMbm GR9STMbmy bếGR9STMbm nànppm64bo5g lên.

 

Y ôppm64bo5m nànguuAV tppm64bo5rong lppm64bo5òng mìnppm64bo5h, ôuuAVn nhGR9STMbmu uuAVan ủippm64bo5 uuAVnàng. CổGR9STMbm họppm64bo5ng uuAVy phátGR9STMbm ppm64bo5ra âuuAVm thanGR9STMbmh khGR9STMbmàn khàuuAVn đứtppm64bo5 qGR9STMbmuãng, nGR9STMbmhưng cGR9STMbmẩn thậnGR9STMbm nghGR9STMbme lại,uuAV GR9STMbmđó lppm64bo5à GR9STMbmmột bàGR9STMbmi háuuAVt chẳngppm64bo5 ppm64bo5có nhịpuuAV điệu.

 

Y ppm64bo5vỗ ppm64bo5về nàng.

 

Hai ngóppm64bo5n tGR9STMbmay gầyppm64bo5 uuAVgõ vuuAVẽ nhữppm64bo5ng GR9STMbmđường GR9STMbmnét kuuAVỳ dGR9STMbmị trêppm64bo5n lưnuuAVg nàng.

 

Bị ppm64bo5y ôuuAVm uuAVlấy, nuuAVàng cppm64bo5àng khóGR9STMbmc lớn.

 

Y đanguuAV vẽppm64bo5 gìGR9STMbm uuAVtrên lGR9STMbmưng nàng?

 

Đột ppm64bo5nhiên, nàngppm64bo5 ngừnppm64bo5g thở…

 

Y đanGR9STMbmg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lppm64bo5òng yuuAV, nuuAVàng rppm64bo5a sứcuuAV ppm64bo5gật đầu:GR9STMbm “ppm64bo5Là muộGR9STMbmi! Muộippm64bo5 làppm64bo5 CuuAVa Nhi!”uuAV Ôppm64bo5ng tGR9STMbmrời ơi,ppm64bo5 uuAVy buuAViết luuAVà nàng!

 

Ngọc TGR9STMbmự Hànppm64bo5 trấppm64bo5n auuAVn nGR9STMbmàng, GR9STMbmtiếp tụcuuAV viếppm64bo5t lênppm64bo5 GR9STMbmlưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vppm64bo5ừa kGR9STMbmhóc vừauuAV GR9STMbmcười, kéuuAVo GR9STMbmtay tráiuuAV ppm64bo5y áGR9STMbmp lêuuAVn đppm64bo5ôi GR9STMbmmôi mìnuuAVh, gippm64bo5úp uuAVy “nghe”uuAV GR9STMbmthấy GR9STMbmmình nói:

 

“ừ, muộiGR9STMbm kppm64bo5hông sợ.”

 

“Muội cóppm64bo5 khỏuuAVe không?”

 

“Muội vGR9STMbmẫn khỏe.”

 

“Sao luuAVại khóc?”

 

“Được tuuAVhấy huyppm64bo5nh thậuuAVt vui.GR9STMbm” NànGR9STMbmg ápGR9STMbm tappm64bo5y uuAVy lạiuuAV gầnppm64bo5 GR9STMbmmôi uuAVmình thêuuAVm, chuuAVăm chúuuAV nhGR9STMbmìn yGR9STMbm: “SưGR9STMbm GR9STMbmhuynh, muộuuAVi nhGR9STMbmớ huynh…”

 

Ngọc TựGR9STMbm HànuuAV ppm64bo5nở nụGR9STMbm cười,uuAV mGR9STMbmột nụuuAV cườiGR9STMbm ôppm64bo5n nhGR9STMbmu toáppm64bo5t ppm64bo5ra từppm64bo5 đôippm64bo5 mGR9STMbmắt khônGR9STMbmg còppm64bo5n ppm64bo5tiêu cự.

 

Ngón tauuAVy uuAVy nhẹuuAV nhàngGR9STMbm nhppm64bo5ư lGR9STMbmàn GR9STMbmgió muuAVùa thu:

 

“Thật vuuuAVi vuuAVì mppm64bo5uội ppm64bo5còn nhớuuAV huynh.”

 

Như CGR9STMbma huuAVai mátppm64bo5 đẫmppm64bo5 ppm64bo5lệ, nàGR9STMbmng nhìGR9STMbmn yGR9STMbm, nắuuAVm luuAVấy ngónGR9STMbm tappm64bo5y yuuAV, cúGR9STMbmi đầGR9STMbmu GR9STMbmhôn lppm64bo5ên ngóGR9STMbmn tayppm64bo5, lêGR9STMbmn lònGR9STMbmg ppm64bo5bàn tuuAVay đó.

 

Nàng huuAVôn lònuuAVg bànppm64bo5 tappm64bo5y uuAVy thppm64bo5ật lau.

 

Ngọc TựuuAV HànGR9STMbm đầuGR9STMbm tiêuuAVn lppm64bo5à GR9STMbmgiật mìnhuuAV, uuAVsau đppm64bo5ó, uuAVy nhắppm64bo5m mắtppm64bo5 ppm64bo5lại, nướcuuAV mGR9STMbmắt lặnGR9STMbmg ppm64bo5lẽ cGR9STMbmhảy xuống.

 

Nàng đanuuAVg viếtGR9STMbm trGR9STMbmong lGR9STMbmòng bànppm64bo5 GR9STMbmtay GR9STMbmy uuAVba chữ:

 

“Căn nhuuAVà trúc.”

 

******

 

Ngày ppm64bo5hôm sau.

 

Tuyết huuAVoan hỷppm64bo5 GR9STMbmvỗ vềppm64bo5 thàGR9STMbmnh HồGR9STMbmng GR9STMbmNgọc Phưppm64bo5ợng CuuAVầm màGR9STMbm muuAVình yêppm64bo5u thích,uuAV nppm64bo5hẹ nhàppm64bo5ng uuAVthổi luuAVớp tppm64bo5ro bụippm64bo5 trênppm64bo5 dâppm64bo5y, ngóppm64bo5n taGR9STMbmy GR9STMbmy khảyuuAV nGR9STMbmên nhữnguuAV nốtuuAV nhạcGR9STMbm tGR9STMbmuyệt mỹ.

 

Tuyết vừppm64bo5a uuAVđàn vuuAVừa cườGR9STMbmi ppm64bo5nói: “ĐộtuuAV nhiênppm64bo5 lppm64bo5ại cóppm64bo5 hảoppm64bo5 tGR9STMbmâm trảGR9STMbm lạiuuAV đànppm64bo5 cầmGR9STMbm chGR9STMbmo tGR9STMbma, TuuAViểu LuuAVa nhấtGR9STMbm đppm64bo5ịnh làGR9STMbm cóGR9STMbm việcppm64bo5 cầnppm64bo5 nuuAVhờ rồi.”

 

Ám DGR9STMbmạ ppm64bo5La cũnguuAV uuAVcười, giọngGR9STMbm ppm64bo5nói GR9STMbmdụ huuAVoặc: “KhôngGR9STMbm GR9STMbmchỉ nhuuAVư ppm64bo5vậy, uuAVta ppm64bo5còn ppm64bo5có thuuAVể gippm64bo5úp nppm64bo5gươi khGR9STMbmôi pGR9STMbmhục cGR9STMbmông lựcppm64bo5 tiuuAVên nhppm64bo5ân, cảippm64bo5 tạppm64bo5o luuAVại thânppm64bo5 thGR9STMbmể uuAVtiên nhppm64bo5ân bấGR9STMbmt tử.”

 

Tuyết nuuAVhìn yppm64bo5, cườiuuAV nhưGR9STMbm ppm64bo5hoa nở:ppm64bo5 “NgươGR9STMbmi muốnppm64bo5 gì.”

 

“Khiến nànppm64bo5g trởGR9STMbm uuAVvề, khippm64bo5ến ppm64bo5nàng ppm64bo5ta uuAVhoàn toàGR9STMbmn rờppm64bo5i đi.”

 

Tuyết đươngppm64bo5 uuAVnhiên biếtGR9STMbm huuAVai chữGR9STMbm nàngppm64bo5 đóuuAV chỉppm64bo5 aiuuAV. “NgưGR9STMbmơi cũppm64bo5ng quáuuAV uuAVnóng lònguuAV đppm64bo5ó. NGR9STMbmàng ppm64bo5ta cưuuAV ngppm64bo5ụ troGR9STMbmng cppm64bo5ơ thểGR9STMbm đppm64bo5ó đãGR9STMbm mấGR9STMbmy chGR9STMbmục nămGR9STMbm, đâuuuAV uuAVdễ dànppm64bo5g đuuuAVổi đi?”

 

Ám DạGR9STMbm ppm64bo5La luuAVạnh uuAVlùng nói:ppm64bo5 “Đuổppm64bo5i khôuuAVng đGR9STMbmược, vậyppm64bo5 khGR9STMbmiến ảuuAV chếppm64bo5t đi.”

 

Tuyết líuuAVu lưỡppm64bo5i nuuAVói: “ThuuAVật uuAVtàn nhẫn.”

 

“Chỉ cppm64bo5ần cppm64bo5ó tppm64bo5hể uuAVlàm đuuAVược ppm64bo5ta đềuGR9STMbm sẽGR9STMbm đáppm64bo5p GR9STMbmứng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu uuAVta muốnuuAV ÁGR9STMbmm DạuuAV Minppm64bo5h thàppm64bo5nh GR9STMbmnữ nhâGR9STMbmn củauuAV tuuAVa tGR9STMbmhì sppm64bo5ao?” TuyếGR9STMbmt nởGR9STMbm nụuuAV cưGR9STMbmời hưGR9STMbm hỏng.

 

Ám DạGR9STMbm GR9STMbmLa giậnGR9STMbm tímppm64bo5 mặtuuAV, ngppm64bo5ón GR9STMbmtay GR9STMbmtái nuuAVhợt xippm64bo5ết uuAVchặt yếtuuAV ppm64bo5hầu Tuyết.

 

Tuyết hppm64bo5o sặppm64bo5c sụaGR9STMbm, cườiGR9STMbm nóppm64bo5i: “Cppm64bo5hỉ GR9STMbmđùa cppm64bo5hút thôi.

 

“Nàng khppm64bo5ông phảiuuAV ngườiGR9STMbm ngGR9STMbmươi cppm64bo5ó GR9STMbmthể đùaGR9STMbm.” ĐốtGR9STMbm xươnGR9STMbmg ngGR9STMbmón tGR9STMbmay ÁuuAVm DạuuAV uuAVLa ruuuAVng lGR9STMbmên lGR9STMbmách cách,uuAV kGR9STMbmhông uuAVai đượcGR9STMbm phépGR9STMbm kppm64bo5hinh nuuAVhờn nàng.

 

Tuyết xoppm64bo5a GR9STMbmxoa cổppm64bo5 mppm64bo5ình, nppm64bo5ói: “Được.”

 

“Ta uuAVmuốn nppm64bo5àng ppm64bo5trở lạiGR9STMbm, khôuuAVng rppm64bo5ời đGR9STMbmi nữa.”

 

Ám Dạppm64bo5 GR9STMbmLa ppm64bo5ánh mắtGR9STMbm GR9STMbmâm u.

 

Kỳ tuuAVhật, mườippm64bo5 cGR9STMbmhín ppm64bo5năm ppm64bo5qua khônGR9STMbmg cóGR9STMbm ppm64bo5nàng ppm64bo5ở bppm64bo5ên, nhuuAVung uuAVnhớ đãppm64bo5 tuuAVhành mộppm64bo5t uuAVthói uuAVquen ppm64bo5rồi. NhưngGR9STMbm khuuAVi giọppm64bo5ng ppm64bo5nói vàppm64bo5 uuAVnụ cườippm64bo5 củGR9STMbma nuuAVàng GR9STMbmlại ppm64bo5xuất hppm64bo5iện, chppm64bo5ia uuAVlìa cGR9STMbmhỉ vGR9STMbmài ngGR9STMbmày uuAVhay thậmGR9STMbm cuuAVhí vàppm64bo5i cappm64bo5nh giờGR9STMbm cũnGR9STMbmg khiếnuuAV uuAVy kuuAVhổ sGR9STMbmở ppm64bo5như muốnppm64bo5 chếtppm64bo5 đi.

 

Tuyết khảyGR9STMbm đàn,uuAV uuAVlắc ppm64bo5đầu nóuuAVi: “GR9STMbmTa GR9STMbmcũng khuuAVông cppm64bo5ó cáchGR9STMbm nào.”

 

“Ngươi nGR9STMbmói cáiuuAV gì?”

 

“Nha GR9STMbmđầu GR9STMbmNhư CuuAVa kppm64bo5ia mGR9STMbmới ppm64bo5là mấuppm64bo5 ppm64bo5chốt. GR9STMbmNếu nànGR9STMbmg tGR9STMbma GR9STMbmđã khuuAVông uuAVmuốn GR9STMbmrời khGR9STMbmỏi tppm64bo5hân GR9STMbmthể, bấppm64bo5t cuuAVứ appm64bo5i uuAVcũng khôngGR9STMbm tGR9STMbmhể dễGR9STMbm dGR9STMbmàng ppm64bo5đuổi ppm64bo5nàng GR9STMbmta đppm64bo5i, nppm64bo5ếu khôppm64bo5ng uuAVsẽ khiếuuAVn thGR9STMbmân thGR9STMbmể hỏnguuAV theo.”

 

Ánh uuAVmắt ppm64bo5Ám Dạppm64bo5 LGR9STMbma nhppm64bo5eo lại.

 

“Nếu nànuuAVg GR9STMbmta ppm64bo5đáp ứngppm64bo5 GR9STMbmrời khỏiGR9STMbm ppm64bo5thì sao?”

 

Tuyết ppm64bo5giật mìnuuAVh nói:ppm64bo5 “LàGR9STMbmm ppm64bo5sao nàuuAVng GR9STMbmấy uuAVđồng ýuuAV được?”

 

Ám DạuuAV LuuAVa kppm64bo5hông nói.

 

Hạt ppm64bo5chu sGR9STMbma giữauuAV tráuuAVn đỏppm64bo5 chGR9STMbmót nhưGR9STMbm suuAVắp nhỏuuAV máu.

 

“Ta khônuuAVg tiuuAVn ngươi.”

 

Như Cppm64bo5a trựppm64bo5c tippm64bo5ếp uuAVtrả lờiGR9STMbm uuAVÁm DuuAVạ La.

 

Mặc dGR9STMbmù ÁGR9STMbmm DGR9STMbmạ GR9STMbmLa huuAVứa GR9STMbmhẹn, chỉuuAV cầnppm64bo5 nànppm64bo5g GR9STMbmrời ppm64bo5khỏi thGR9STMbmân tGR9STMbmhể mìppm64bo5nh uuAVy ppm64bo5sẽ thảuuAV ChiếnGR9STMbm GR9STMbmPhong, Ngppm64bo5ọc Tựppm64bo5 Hppm64bo5àn ppm64bo5và TuuAVuyết, GR9STMbmhơn nữaGR9STMbm giúpppm64bo5 NgGR9STMbmọc TựuuAV HàuuAVn khỏeuuAV mạppm64bo5nh trởGR9STMbm lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãuuAV sGR9STMbmớm kGR9STMbmhông tuuAVin bấtppm64bo5 uuAVcứ lờGR9STMbmi ppm64bo5nói GR9STMbmnào củappm64bo5 Áppm64bo5m DGR9STMbmạ La.

 

Ám DGR9STMbmạ LuuAVa nóuuAVi: “TaGR9STMbm đãGR9STMbm tuuAVừng tuuAVhất tíGR9STMbmn ppm64bo5bao giờuuAV chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy saGR9STMbmo uuAVlại kuuAVhông tppm64bo5in ta?”

 

“Vì ngưuuAVơi luuAVà ppm64bo5một kẻppm64bo5 đippm64bo5ên.” NhưuuAV CGR9STMbma đápuuAV: “ChỉGR9STMbm cầnGR9STMbm ngươiuuAV thích,ppm64bo5 lúcGR9STMbm nàGR9STMbmo cũngGR9STMbm cóppm64bo5 thểGR9STMbm tGR9STMbmhay đổiGR9STMbm quyếGR9STMbmt định.ppm64bo5 DùGR9STMbm làppm64bo5 nppm64bo5gươi đểGR9STMbm họppm64bo5 rờippm64bo5 kuuAVhỏi suuAVau ppm64bo5này vẫnuuAV uuAVcó ppm64bo5thể làuuAVm tổnppm64bo5 thươngppm64bo5 họ.uuAV Ngườippm64bo5 đuuAVã GR9STMbmlừa dốiuuAV phảnuuAV bGR9STMbmội ngươiGR9STMbm ngươiuuAV vĩnppm64bo5h viễnuuAV cuuAVũng khGR9STMbmông buôGR9STMbmng tha.”

 

Ám Dppm64bo5ạ LGR9STMbma nhGR9STMbmíu mày.

 

Nàng cóuuAV uuAVvẻ kGR9STMbmhá hiểGR9STMbmu GR9STMbmy, khuuAVông ppm64bo5sai, sappm64bo5u ppm64bo5khi thppm64bo5ả bọuuAVn hGR9STMbmọ đi,uuAV mớippm64bo5 GR9STMbmbắt trởuuAV uuAVlại trppm64bo5a tấn,ppm64bo5 chẳnuuAVg hềGR9STMbm đppm64bo5i ngưppm64bo5ợc lppm64bo5ời hứa.

 

Y cuuAVười lạnh:ppm64bo5 “NgưGR9STMbmơi chppm64bo5o rGR9STMbmằng ngươippm64bo5 cppm64bo5ó tppm64bo5ư GR9STMbmcách đàmuuAV pháppm64bo5n vớppm64bo5i tGR9STMbma sao?”

 

Như CGR9STMbma nhìGR9STMbmn lạuuAVi y.

 

Đôi mắtGR9STMbm trppm64bo5ong vGR9STMbmeo củauuAV nàppm64bo5ng uuAVmang ppm64bo5theo GR9STMbmý chppm64bo5í khôngppm64bo5 ppm64bo5hề khuấtuuAV phục.

 

Ám DạuuAV Lppm64bo5a GR9STMbmnói: “GR9STMbmCho duuAVù sGR9STMbmau nàyGR9STMbm tppm64bo5a cóuuAV buuAVắt buuAVọn GR9STMbmchúng vGR9STMbmề nhưGR9STMbmng dẫuppm64bo5 saGR9STMbmo chuuAVúng vẫnppm64bo5 cònuuAV cơppm64bo5 hộiGR9STMbm trppm64bo5ốn thoGR9STMbmát. Nếuppm64bo5 GR9STMbmkhông, ppm64bo5ta ppm64bo5sẽ khiGR9STMbmến chúGR9STMbmng lậGR9STMbmp tứcppm64bo5 chGR9STMbmết trGR9STMbmước mặtGR9STMbm ngươi.”

 

Sắc ppm64bo5mặt NhuuAVư CGR9STMbma dGR9STMbmần dGR9STMbmần trắppm64bo5ng bệch.

 

Hạt cuuAVhu sppm64bo5a gppm64bo5iữa tráuuAVn ÁGR9STMbmm Dạppm64bo5 Lppm64bo5a lóuuAVe lêGR9STMbmn, kppm64bo5hóe mắtuuAV ẩppm64bo5n ppm64bo5hiện quppm64bo5ang mauuAVng kỳGR9STMbm dị:ppm64bo5 “HGR9STMbmay GR9STMbmlà, ngươiuuAV tuuAVhích uuAVở luuAVại bênuuAV ta.”

 

Như GR9STMbmCa cuuAVả kinh.

 

Ám ppm64bo5Dạ GR9STMbmLa nppm64bo5ắm chuuAVặt eGR9STMbmo nàng,ppm64bo5 khiếnppm64bo5 nàuuAVng chẳppm64bo5ng thểuuAV uuAVcử động.ppm64bo5 uuAVY cppm64bo5úi đầuppm64bo5 xuGR9STMbmống ppm64bo5ben ppm64bo5tai ppm64bo5nàng, huuAVơi thởppm64bo5 uuAVướt átppm64bo5 lạnhppm64bo5 lẽo.ppm64bo5 GR9STMbmY nuuAVở nụuuAV cườiuuAV tuuAVà ácuuAV: “HayuuAV uuAVlà ngưppm64bo5ơi muốuuAVn ppm64bo5làm nGR9STMbmữ nGR9STMbmhân củaGR9STMbm tuuAVa, vuuAVì bấtuuAV trppm64bo5i bấppm64bo5t giuuAVác đGR9STMbmã yêGR9STMbmu uuAVta uuAVnên kppm64bo5hông ngạppm64bo5i uuAVcùng nàppm64bo5ng hppm64bo5ưởng thuuAVụ uuAVcơ thểGR9STMbm củappm64bo5 ta.”

 

Như CGR9STMbma GR9STMbmghê tởm.

 

Nàng GR9STMbmnôn mửa.

 

Nàng nuuAVôn ppm64bo5ra nướcppm64bo5 vGR9STMbmàng, uuAVnhiễm bẩGR9STMbmn chiếcGR9STMbm áGR9STMbmo đỏGR9STMbm ppm64bo5của ÁmuuAV Dạppm64bo5 La.

 

Ám DGR9STMbmạ Lppm64bo5a liuuAVếm láuuAVp vànGR9STMbmh tppm64bo5ai nàuuAVng: “Nôppm64bo5n à,uuAV cứuuAV GR9STMbmnôn hếtppm64bo5 uuAVra đi,GR9STMbm tppm64bo5a tuyệtuuAV đốippm64bo5 kGR9STMbmhông đểuuAV ý.GR9STMbm Ngươippm64bo5 vppm64bo5à nuuAVàng hợpGR9STMbm nhất,ppm64bo5 uếuuAV vậtuuAV ngGR9STMbmươi nôGR9STMbmn rGR9STMbma cũnppm64bo5g ppm64bo5là ppm64bo5châu báppm64bo5u đốppm64bo5i vớppm64bo5i ta.”

 

Càng uuAVrên rỉ,ppm64bo5 ppm64bo5y càuuAVng nGR9STMbmắm chặtGR9STMbm GR9STMbmnàng: “ppm64bo5Xem xuuAVem, cơGR9STMbm tGR9STMbmhể tGR9STMbma cũGR9STMbmng đauuAVn bịGR9STMbm nuuAVgươi uuAVkích tuuAVhích này.”uuAV DướiuuAV ppm64bo5bụng GR9STMbmy nónGR9STMbmg rực,GR9STMbm ppm64bo5áp sppm64bo5át vàGR9STMbmo nhữnguuAV đưppm64bo5ờng nétGR9STMbm nữGR9STMbm uuAVtính GR9STMbmcủa nàng.

 

“Thả tuuAVa ra!”

 

Như ppm64bo5Ca vừGR9STMbma ppm64bo5xấu huuAVổ vừaGR9STMbm giậnuuAV dữGR9STMbm GR9STMbmhét lớn.

 

Ám DuuAVạ ppm64bo5La liGR9STMbmếc nhìuuAVn uuAVnàng: “SaoGR9STMbm, ppm64bo5không phảiGR9STMbm ngươiGR9STMbm khuuAVông muốnuuAV rờippm64bo5 khỏippm64bo5 sao?”

 

Như ppm64bo5Ca nhổppm64bo5 mộtGR9STMbm bGR9STMbmãi nướcuuAV uuAVbọt vàGR9STMbmo mặppm64bo5t y.

 

Nàng cuuAVhán ghéGR9STMbmt nói:ppm64bo5 “Nếppm64bo5u ngưGR9STMbmơi dGR9STMbmám làGR9STMbmm thươnguuAV hạiuuAV bọuuAVn uuAVhọ, tGR9STMbma thềuuAV, mặcppm64bo5 ppm64bo5dù Ámppm64bo5 ppm64bo5Dạ MiGR9STMbmnh uuAVlà mẫppm64bo5u tuuAVhân củauuAV tappm64bo5, tuuAVa cũGR9STMbmng sẽppm64bo5 kppm64bo5hông mềmuuAV lòppm64bo5ng ppm64bo5tra tấnGR9STMbm bàGR9STMbm tppm64bo5a ppm64bo5cho ngppm64bo5ươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^