You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày 5SZglại ngàeHt5y, HuNn9aân wJCAY phụcNn9a thịNn9a Như9zvr C5SZga reHt5ửa mNn9aặt bắt5SZg đNn9aầu buổiNn9a eHt5sớm, mwJCAỗi sự9zvr thNn9aay đổiwJCA reHt5ất nhỏeHt5 t9zvrrong cNn9aử chỉwJCA thầnNn9a tNn9ahái cwJCAủa nàng5SZg bọn5SZg họNn9a đềuNn9a có9zvr thể9zvr phá9zvrt hiệwJCAn ra.

 

Như CeHt5a dưNn9aờng như5SZg đ5SZgã khôneHt5g cònNn9a leHt5à eHt5Như CwJCAa trước5SZg 5SZgkia nữa.

 

Một cảmNn9a geHt5iác ôwJCAn nhNn9au tĩnh9zvr lặNn9ang toáNn9at rwJCAa từ9zvr wJCAđôi mà9zvry 9zvrcủa nàng,wJCA đô5SZgi mắt9zvr nàeHt5ng trầ5SZgm tĩnNn9ah nh9zvrư meHt5ặt 5SZgnước 5SZgao thueHt5, mặtwJCA nàngwJCA toá9zvrt 5SZgra eHt5ánh sán9zvrg eHt5bóng 9zvrnhư trâ5SZgn c9zvrhâu. Nụ5SZg eHt5cười Nn9akhẽ tre9zvro trênwJCA bờ5SZg môi5SZg, giọeHt5ng wJCAnàng Nn9adịu dwJCAàng tháneHt5h twJCAhót, ánhwJCA mắtNn9a ô5SZgn nh9zvru mềmwJCA mạwJCAi n9zvrhư nước,eHt5 9zvrtóm 9zvrlại chỉNn9a cwJCAó mwJCAột chữNn9a Nn9a'đẹp' điwJCA vào5SZg tậneHt5 đ5SZgáy lònNn9ag ngươi.

 

Nàng đẹpeHt5 Nn9anhư biểnwJCA rộng.

 

Mặt biwJCAển s9zvróng êNn9am giwJCAó wJCAlặng vớiwJCA wJCAdòng wJCAchảy ngầmwJCA mã5SZgnh liwJCAệt ẩNn9an sâuNn9a phNn9aía dưới.

 

Huân eHt5Y nhìn5SZg eHt5nàng 9zvrmà sửn5SZgg sốt.

 

Cùng mộ5SZgt dueHt5ng mạo5SZg, t5SZgại saNn9ao NheHt5ư CwJCAa Nn9ađột Nn9anhiên t9zvrrở 9zvrnên đẹpNn9a wJCAtới mNn9aức kwJCAinh tâmwJCA độn5SZgg pNn9ahách n9zvrhư vậyNn9a chứ?

 

Ngón treHt5ỏ ceHt5ủa TeHt5uyết diểeHt5m l5SZgên tráneHt5 5SZgNhư CeHt5a, s5SZgau thNn9aời gieHt5an Nn9akhoảng haeHt5i eHt5nén hương,wJCA mộ9zvrt v5SZgầng khói9zvr 9zvrtrắng nhàeHt5n n5SZghạn tỏa9zvr Nn9ara từwJCA giữaNn9a 9zvrtrán nàNn9ang. Khu9zvrôn mặwJCAt nàn9zvrg hiệneHt5 vẻwJCA đauwJCA khwJCAổ, Nn9atay p9zvrhải chNn9ae ngực,Nn9a 5SZggò Nn9amá ửngNn9a hồng.

 

Tuyết vộiNn9a eHt5vàng buô5SZgng eHt5ngón wJCAtay, âNn9an cần9zvr Nn9anói: “SeHt5ao 5SZgrồi? VấtwJCA vả5SZg lắmNn9a sao?”

 

Như wJCACa Nn9avừa wJCAho veHt5ừa wJCAnói: “CảmeHt5 thNn9aấy wJCAhơi t5SZgức ngực.”

 

Huân eHt5Y bưnwJCAg chwJCAén tr9zvrà nhỏ9zvr t5SZgới, tr9zvrong ché5SZgn là5SZg tNn9arà xuân9zvr wJCALong Tỉnh,9zvr chén5SZg tNn9arà xwJCAanh bieHt5ếc tỏaNn9a 9zvrhương thwJCAơm ngát.5SZg TuyếeHt5t eHt5ra dấuwJCA 9zvrcho Nn9anàng đặtNn9a chén5SZg t5SZgrà lwJCAên bàn,wJCA nhẹeHt5 eHt5nhàng ceHt5ắn ngón5SZg t5SZgrỏ, mwJCAột 9zvrgiọt Nn9amáu treHt5ong su9zvrốt n9zvrhỏ xuốneHt5g Nn9achén trà.

 

“Uống 5SZgnó xonwJCAg sẽ5SZg đ5SZgỡ 5SZghơn wJCAnhiều.” TuyeHt5ết đưwJCAa 5SZgchén teHt5rà tớiwJCA sáNn9at mwJCAôi nàng.

 

Như CNn9aa n5SZgghiêng đNn9aầu: “KhôeHt5ng.” wJCAVì saeHt5o wJCAy 5SZgluôn bắt9zvr nàngeHt5 uwJCAống máu5SZg 9zvry chứ.wJCA TrNn9aà hòaeHt5 vwJCAới 9zvrmáu eHt5khi uốngNn9a v5SZgào luwJCAôn cả9zvrm thấeHt5y eHt5cổ nòeHt5ng beHt5ừng bừng.

 

“Nha 9zvrđầu ngoawJCAn nà9zvro.” Nn9aTuyết cườieHt5 khanwJCAh kháchNn9a 5SZgnhư 9zvrđang l5SZgừa twJCArẻ cwJCAon: 9zvr“NGoan n9zvrào, uống9zvr đi.wJCA 5SZgMáu củaeHt5 5SZgta tuywJCAệt 9zvrđối khônwJCAg tNn9aanh đâu,5SZg thNn9aơm lắwJCAm, uống5SZg vàowJCA Nn9angực swJCAẽ bớteHt5 khó5SZg chịu.”

 

“Ta 5SZgkhông mNn9auốn uốn5SZgg, n9zvrgực Nn9ađã hế9zvrt eHt5tức r9zvrồi.” 9zvrNhư Nn9aCa đeHt5ẩy 9zvrchén t9zvrrà nNn9ahỏ reHt5a xa.

 

“Nói dốiwJCA làNn9a 9zvrkhông ngoeHt5an đâu.”5SZg Tu9zvryết neHt5ở nụ9zvr cườiwJCA khả9zvr Nn9aái: “NGƯơieHt5 cũeHt5ng biếtwJCA t5SZgính eHt5ta rồiNn9a đấy5SZg, cuốeHt5i 9zvrcùng 9zvrcũng eHt5sẽ bắtwJCA ngươi5SZg uống5SZg twJCAhôi. NgươiwJCA eHt5muốn wJCAdùng m9zvrột ca9zvrnh giờeHt5 đểeHt5 eHt5uống heHt5ay vài5SZg phúNn9at để9zvr uống5SZg đây?”

 

“Vì 5SZgsao c9zvrứ phảNn9ai uốn5SZgg?” N9zvrhư C5SZga 9zvrnhíu mày.

 

“Ách… NwJCAgươi muốnNn9a wJCAnghe lwJCAý eHt5do thwJCAật eHt5hay lNn9aý d5SZgo giả?”eHt5 9zvrTuyết c9zvrười 5SZgha hả.

 

Như CwJCAa bấwJCAt đắ5SZgc dĩ:Nn9a “LạiNn9a Nn9acòn cóeHt5 heHt5ai 5SZglý d5SZgo nữa5SZg chứ.”

 

“Lý 5SZgdo thứeHt5 nNn9ahất là9zvr dùng5SZg meHt5áu twJCAa 5SZgcó thể5SZg nhaNn9anh chóng5SZg cheHt5uyển 9zvrdời 5SZghồn wJCAphách củ9zvra ngươieHt5 hơnNn9a. L9zvrý deHt5o kwJCAia lạNn9ai là9zvr d5SZgo 9zvrta thícheHt5 tNn9arong ceHt5ơ thể5SZg nwJCAgươi c9zvró meHt5áu củaNn9a teHt5a. ChỉwJCA cầNn9an nghĩwJCA 5SZgmáu củwJCAa twJCAa đaeHt5ng 5SZgchảy tr5SZgong neHt5gười ngeHt5ươi wJCAlà t9zvra c5SZgảm thấ5SZgy hạnhNn9a ph9zvrúc rồi.”

 

“Vậy 9zvrcái neHt5ào wJCAlà t5SZghật? Cái5SZg wJCAnào l5SZgà giả?”

 

Tuyết nhớ5SZgp chớpwJCA mắt,Nn9a nởwJCA nNn9aụ cườiNn9a xảo9zvr eHt5trá: “NgươieHt5 đoáneHt5 xem?”

 

“Ta đoáNn9an đwJCAều làNn9a giả.”

 

Như CwJCAa trừngNn9a mắ9zvrt nhìeHt5n 9zvry. eHt5Y giwJCAễu cwJCAợt mìnhwJCA mớNn9ai 9zvrlà thật.

 

Tuyết vwJCAẻ mặtNn9a ngạcNn9a nhiên.

 

“Oa! Mới5SZg u9zvrống máeHt5u wJCAta mấyNn9a neHt5gày m5SZgà đNn9aã thô5SZgng eHt5minh lê9zvrn b5SZgao nhiêu!wJCA ThậtwJCA thần5SZg kỳ!”

 

Như C5SZga tứeHt5c gwJCAiận cư5SZgời rộeHt5 lên.

 

Tuyết nhâeHt5n c9zvrơ hộiwJCA lừ9zvra nà9zvrng uốngNn9a xoneHt5g chénwJCA trà.

 

Hai 5SZgngười cườiwJCA đwJCAùa trowJCAng wJCAphòng, hồn9zvr nhi5SZgên chẳneHt5g Nn9achút chwJCAú ýNn9a tới.

 

Huân 9zvrY kheHt5om người5SZg l5SZgui r9zvra ngoài.

 

Ám D9zvrạ L5SZga neHt5ghiêng ngườeHt5i eHt5dựa và5SZgo eHt5bức Nn9atường, xwJCAiêm eHt5y đỏ9zvr chói5SZg lại9zvr keHt5hiến wJCAy trôn9zvrg neHt5hợt n9zvrhạt, 5SZgy ngửa5SZg cổ9zvr uốNn9ang nốt9zvr rNn9aượu t9zvrrong cheHt5én, haeHt5i 5SZgmắt đãeHt5 ngàNn9a 5SZgngà s9zvray 5SZgnhìn Như5SZg Ca.

 

Nàng đa5SZgng cười.

 

Khi n9zvràng cwJCAười twJCAay phwJCAải 5SZgnhẹ n9zvrhàng Nn9anắm lại,Nn9a cácwJCA ng5SZgón 9zvrtay kh5SZgẽ 9zvrchạm vwJCAào wJCAchop mũi9zvr, nwJCAụ cườwJCAi từwJCA khówJCAe mắtwJCA tớ5SZgi 9zvrbờ môi.

 

Nụ cườiNn9a neHt5ày eHt5y đãeHt5 wJCAquen thuộc9zvr biếtNn9a bao.

 

Chỉ c5SZgó “nàng”wJCA mớNn9ai có9zvr 9zvrthể cư5SZgời ôwJCAn n5SZghu độeHt5ng lòn5SZgg người5SZg 9zvrtới vậy.

 

“Ngươi làeHt5 ai?”

 

Một giọwJCAng khàneHt5 eHt5khàn quấy5SZg n9zvrhiễu NhưNn9a CwJCAa vàeHt5 Tuyết.

 

Nàng veHt5à wJCAy cùng5SZg q5SZguay đầwJCAu n9zvrhìn lại.

 

Thân hìeHt5nh đỏwJCA 9zvrnhư eHt5máu củaNn9a Nn9aÁm DạNn9a 5SZgLa vọtNn9a 9zvrtới treHt5ước mặeHt5t 5SZgNhư 9zvrCa, eHt5y Nn9axiết chặtwJCA wJCAcằm nàeHt5ng, n9zvrâng kheHt5uôn mặtNn9a nàwJCAng lên,eHt5 wJCAu ámeHt5 h9zvrỏi: “NgưeHt5ơi r9zvrốt cuộcwJCA làNn9a 5SZgÁm DạNn9a Nh9zvrư wJCACa hawJCAy 9zvrlà 5SZgnàng đây?”

 

Như wJCACa eHt5đau đớnwJCA híNn9at mộwJCAt hơ5SZgi, cằ9zvrm nàeHt5ng n5SZghư sắp9zvr bị9zvr bópeHt5 nát.

 

“Ta kh5SZgông p5SZghải 9zvrÁm D9zvrạ N9zvrhư Ca.”

 

Khuôn mặteHt5 Á9zvrm DwJCAạ wJCALa hiwJCAện vNn9aẻ mwJCAừng rỡNn9a n9zvrhư điên:Nn9a “Ngươi…”

 

“Ta làeHt5 LiệteHt5 NhưNn9a Ca.”eHt5 NhìNn9an Ám5SZg DNn9aạ wJCALa 9zvrđang từ9zvr mừNn9ang rỡ9zvr chuyểneHt5 sanNn9ag tức9zvr g5SZgiận troeHt5ng lòng5SZg n9zvràng Nn9abỗng cảmwJCA thấyNn9a 5SZgniềm sunNn9ag s5SZgướng được9zvr trảNn9a thù.

 

Tuyết c9zvrười twJCAới téNn9a ngửNn9aa: “TiểueHt5 5SZgLa đúng5SZg Nn9alà ngốcNn9a aeHt5, wJCAnàng Nn9alàm eHt5sao ma5SZgng họeHt5 ÁmNn9a DạNn9a 5SZgđược 9zvrchứ? CHwJCAo dùNn9a khôn5SZgg gọiNn9a làeHt5 5SZgLiệt NhưNn9a CwJCAa wJCAcũng pwJCAhải gọNn9ai eHt5là CheHt5iến NeHt5hư C9zvra mới5SZg đúng5SZg.”Y cườiNn9a cư9zvrời eHt5mà vaNn9ai 9zvrrun r5SZgun, ô9zvrm lấ5SZgy hNn9aai va5SZgi NeHt5hư C9zvra cườ5SZgi lớn,eHt5 beHt5àn Nn9atay nắeHt5m lấ9zvry cằmeHt5 Nh5SZgư CwJCAa c9zvrủa ÁwJCAm 5SZgDạ Nn9aLa neHt5hư đưNn9aợc mộtwJCA cơnwJCA geHt5ió teHt5hổi q5SZgua kèNn9am eHt5theo hươ5SZgng ho9zvra thơeHt5n ngát.

 

Ám DạwJCA Nn9aLa theHt5u wJCAlại án9zvrh 9zvrmắt, đôwJCAi m5SZgắt b9zvriến 5SZgthành 5SZgđỏ tươieHt5 nhưNn9a wJCAmáu: “Ngâ5SZgn T9zvruyết, ngươi9zvr lạeHt5i chơ5SZgi ta?”

 

Tuyết d9zvrựa đ9zvrầu vào5SZg veHt5ai N5SZghư Ca9zvr, nNn9ahìn Nn9ay cưNn9aời 9zvrha 5SZghả eHt5nói: “wJCAOa, khôn5SZgg n9zvrgờ l5SZgại lừa5SZg wJCAđược 9zvrÁm 5SZgHà Nn9acung 9zvrchủ eHt5Ám D9zvrạ L5SZga, t9zvra cưNn9aời tới9zvr 9zvrkhông đeHt5ứng dậy5SZg được5SZg mất.”

 

Khuôn mNn9aặt Á9zvrm Dạ5SZg 5SZgLa trắng9zvr wJCAbệch, vặn5SZg vẹeHt5o teHt5hật đáng5SZg sợ5SZg: “K9zvrhông 9zvrai cówJCA 5SZgthể lừa9zvr ta!”eHt5 9zvrChẳng eHt5lẽ wJCAcái gọieHt5 là5SZg hồneHt5 Nn9aphách chuywJCAển dờiNn9a chNn9aỉ l5SZgà mộeHt5t cạm5SZg 9zvrbẫy? wJCATay áoeHt5 dwJCAài giươ9zvrng lên,eHt5 cánhwJCA 5SZgtay Nn9atái nhợt5SZg của5SZg 9zvry nhưeHt5 teHt5rong mộtwJCA 5SZgđám meHt5ây đỏ,Nn9a xươnwJCAg Nn9angón tNn9aay kêeHt5u lên5SZg wJCArăng rắc.

 

Y biếtwJCA Ngâ5SZgn Tuyế9zvrt đ9zvrể ý9zvr nhất9zvr lwJCAà 5SZgdung m5SZgạo xinwJCAh đẹpNn9a củaeHt5 mình.

 

Vậy, 9zvry sẽwJCA 5SZgchậm rãiwJCA hủy9zvr diệeHt5t khuôn5SZg mặt5SZg t9zvruyệt 5SZgmỹ đó.

 

Trong kheHt5ông k5SZghí bỗngeHt5 bồ5SZgng b9zvrềnh mộteHt5 tầng9zvr Nn9akhí đNn9aỏ tươi

 

Tầng khíwJCA tr9zvrong s9zvruốt Nn9anhư n9zvrgọc lưeHt5u ly.

 

Dần wJCAdần thắ9zvrt chặ9zvrt lại,wJCA kNn9ahối kNn9ahí neHt5hư một9zvr chiNn9aếc thù9zvrng Nn9abằng ngọceHt5 nhốeHt5t Tu5SZgyết vàwJCA wJCANhư C5SZga leHt5ại Nn9abên treHt5ong, 5SZgkhông th9zvrể đeHt5ộng đậy.

 

Ngón 5SZgtay n5SZghẹ leHt5ướt trêNn9an gòeHt5 mNn9aá Nn9acủa Tuyết.

 

Ám eHt5Dạ LwJCAa nởeHt5 wJCAnụ cư9zvrời d9zvrắc wJCAý: “Khắc9zvr wJCAmột 9zvrđóa heHt5oa tuyếteHt5 lê5SZgn mặtwJCA ngươiwJCA, 5SZgliệu wJCAcó đẹpNn9a không?”

 

Tuyết wJCAuể 9zvroải nóeHt5i: “Không5SZg kwJCAhắc eHt5có lẽeHt5 đẹpeHt5 hơn.”

 

“Vậy khắc5SZg haeHt5i b9zvrông wJCAhoa tueHt5yết nhé.”9zvr eHt5Ngón t9zvray 9zvrÁm Dạ9zvr LwJCAa kNn9aẽ động,9zvr m9zvrột vếtNn9a máu9zvr sâu9zvr đãNn9a cắtwJCA eHt5lên 5SZggò máeHt5 eHt5Tuyết, từngeHt5 giọt5SZg từng5SZg giNn9aọ máNn9au nhNn9aỏ xuốn9zvrg eHt5bộ xiêmNn9a 5SZgy 5SZgtrắng toát.

 

“Móng taeHt5y wJCAdài quá.”

 

Như wJCACa Nn9akinh nwJCAgạc nNn9ahìn tNn9aay ÁmNn9a D9zvrạ wJCALa, chẳwJCAng b5SZgiết eHt5vì saNn9ao wJCAlại thốtwJCA wJCAlên nhữnNn9ag lờiwJCA này.

 

Ngón wJCAtay 5SZgy 9zvrcứng đờ.

 

Vết máu5SZg chảNn9ay 5SZgdài nhưng5SZg vếteHt5 thươwJCAng lạeHt5i 5SZgkhông wJCAmở rộng.

 

Nàng lắeHt5c đầu,Nn9a n5SZgở nụ5SZg cườiwJCA d5SZgịu dNn9aàng: “Đà5SZgn 5SZgông cNn9aon tNn9arai khwJCAông wJCAnên đNn9aể mó9zvrng wJCAtay quwJCAá Nn9adài nhNn9aư vậy,Nn9a LNn9aa NhiNn9a, leHt5ấy da9zvro lạieHt5 đâyeHt5, tỷwJCA g5SZgiúp đệ9zvr sửaeHt5 lạiwJCA đ5SZgôi chút.”

 

Ám DạeHt5 LeHt5a phả5SZgng pheHt5ất nhưeHt5 bNn9aị điểmeHt5 trú9zvrng huyệNn9at đạo,eHt5 thânNn9a thể5SZg wJCAy cứng9zvr ngắc,eHt5 c9zvrhậm rãNn9ai nhìnNn9a vềeHt5 p9zvrhía nànwJCAg, troeHt5ng Nn9amắt đầywJCA 5SZgvẻ Nn9angạc nhiêNn9an và9zvr ru5SZgn rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày 5SZgmùa theHt5u 9zvrbên wJCAcon suốwJCAi nhỏ.

 

Ám DwJCAạ MiwJCAnh vừaNn9a wJCAgội lwJCAại mái9zvr tówJCAc, suốeHt5i eHt5tóc mềmwJCA mại5SZg bồnwJCAg 5SZgbềnh geHt5ợn sónwJCAg dwJCAưới ánh5SZg nắng9zvr chiều.wJCA NàeHt5ng mặceHt5 mộteHt5 ceHt5hiếc áeHt5o choàeHt5ng r9zvrộng 5SZgthùng thNn9aình, vạ5SZgt Nn9aáo thê9zvru ho9zvra v5SZgăn eHt5mỹ lệ5SZg m9zvrà phức9zvr tạp.

 

“Đừng đểNn9a móneHt5g teHt5ay d5SZgài quá.”

 

Nàng cúi9zvr đầeHt5u, dù5SZgng wJCAmột cowJCAn d5SZgao swJCAửa mó9zvrng eHt5tay wJCAcho y.

 

Cậu bwJCAé eHt5Ám Nn9aDạ L9zvra nằNn9am d9zvrưới ch9zvrân nàngNn9a, vwJCAươn Nn9atay r9zvra chNn9ao neHt5àng sử9zvra, miện9zvrg theHt5ầm n5SZgói: “Món9zvrg taNn9ay eHt5tỷ ceHt5hẳng phảwJCAi cũng9zvr rấtNn9a dwJCAài swJCAao.” NgNn9aón tawJCAy th9zvron tNn9ahả mượt5SZg meHt5à, lwJCAộ rNn9aa wJCAmàu hồeHt5ng Nn9anhư wJCAvỏ sNn9aò, 5SZgcó eHt5khi hơ9zvri dí5SZgnh chNn9aút 5SZgnước wJCAtrên đó9zvra wJCAhoa, twJCAay 9zvrnàng thật9zvr đẹp.

 

Nàng cẩnwJCA thậNn9an cắtNn9a wJCAmóng taeHt5y 9zvrcho ywJCA: “ĐeHt5ệ làeHt5 wJCAcon t9zvrrai c9zvrơ mwJCAà, ng9zvrày thưNn9aờng khôngeHt5 luyện9zvr v5SZgõ cũ9zvrng tỷeHt5 võwJCA vớiwJCA ngườiNn9a 9zvrta, móNn9ang twJCAay dàwJCAi qNn9auá sẽ5SZg khôeHt5ng tiện.9zvr Vạ5SZgn wJCAnhất mó9zvrng tNn9aay đứt9zvr rơi5SZg 9zvrra sẽeHt5 Nn9akhiến ngư9zvrơi phâneHt5 tâeHt5m, heHt5ơn wJCAnữa cũwJCAng khNn9aông sạch,9zvr trôngeHt5 bẩn9zvr lắwJCAm.” NàngNn9a cườeHt5i khẽNn9a nói5SZg: “TNn9aỷ eHt5tỷ t9zvrhì khác5SZg, có5SZg LeHt5a NhwJCAi t9zvrhì vieHt5ệc gìeHt5 tỷNn9a wJCAcũng k5SZghông wJCAcần qua5SZgn tâeHt5m, ch5SZgo nêNn9an eHt5có thểNn9a để9zvr 5SZgý ch5SZgăm wJCAsóc móngwJCA tay.”

 

“Là 5SZgnhư 9zvrvậy à.”Nn9a 5SZgCậu wJCAbé 9zvrÁm Nn9aDạ 5SZgLa n9zvrắm lấyNn9a tówJCAc nànwJCAg, đưaNn9a lêwJCAn mũi9zvr ngửiNn9a rwJCAồi cườwJCAi 5SZgnói: “ĐệNn9a rấwJCAt thí5SZgch móngwJCA tNn9aay củeHt5a tNn9aỷ, wJCAsau wJCAnày tỷwJCA tỷwJCA nh9zvrất định5SZg cũ9zvrng sẽ9zvr Nn9athích đệ5SZg đểeHt5 mwJCAóng 5SZgtay dài.”

 

“La 5SZgNhi 9zvrngốc.” NàngeHt5 mNn9aỉm eHt5cười, nắm5SZg eHt5tay Nn9ay đưa5SZg lê9zvrn: “Đ5SZgệ xewJCAm, c5SZgon 5SZgtrai đểeHt5 mó5SZgng 5SZgtay nNn9agắn mới9zvr mwJCAạnh mẽNn9a chứ.”

 

Móng trêwJCAn mỗwJCAi 9zvrngón ta5SZgy Nn9ay đ5SZgều được5SZg tỉNn9aa rấNn9at gNn9aọn gang.

 

Bờ móng9zvr cũnNn9ag được9zvr nà5SZgng đáeHt5nh mượt.

 

Cậu béNn9a ÁeHt5m eHt5Dạ L5SZga mở5SZg teHt5o h5SZgai wJCAmắt: “A,9zvr Nn9atay đệwJCA giờeHt5 cũngNn9a thật9zvr đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn taNn9ay đẹp5SZg vNn9aậy, đêmeHt5 n5SZgay không9zvr luwJCAyện công5SZg cwJCAó đượceHt5 khôn5SZgg?” Nn9aY làNn9am n9zvrũng tNn9arong Nn9alòng nàng.

 

Ám DwJCAạ Min9zvrh 5SZgnở nụ5SZg cưwJCAời d5SZgịu dànNn9ag nhNn9aư mộteHt5 t9zvria Nn9asáng: “Được5SZg. wJCATay 9zvrLa eHt5Nhi đẹp9zvr n5SZghư eHt5vậy, đwJCAêm 5SZgnay cũneHt5g kheHt5ông cwJCAần ăeHt5n wJCAcơm đâueHt5 nhỉ.”

 

“Tỷ Nn9a~~ eHt5tỷ ~~!”

 

Cậu eHt5bé ÁmNn9a Dạ5SZg LwJCAa t9zvrhất vọ5SZgng keHt5êu to.

 

Ám DwJCAạ MiwJCAnh wJCAnở nụ5SZg cưNn9aời, ngówJCAn t5SZgay 9zvrnhẹ nhàngNn9a chàwJCA l9zvrên c5SZghop mũ5SZgi. N5SZggày m5SZgùa wJCAthu, dưới5SZg ánhwJCA nắng5SZg chiềNn9au, bênNn9a kheHt5e suốiNn9a nhỏ,wJCA n9zvràng nở9zvr Nn9anụ cư9zvrời ôn5SZg eHt5nhu, seHt5uối wJCAtóc wJCAdài thơmwJCA ngeHt5át ôm9zvr lấwJCAy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi da9zvro 9zvrnhỏ eHt5từ wJCAtừ cẩnNn9a thậneHt5 sửwJCAa san5SZgg Nn9alại eHt5móng eHt5tay wJCAcho y.

 

Mái t5SZgóc deHt5ài wJCAbuông 5SZgxuống Nn9avai nàng.

 

Nàng n9zvrở mộeHt5t neHt5ụ cưeHt5ời tĩnwJCAh l9zvrặng, tựaeHt5 hồwJCA tr5SZgong 9zvrthế giớ9zvri cwJCAủa nàneHt5g khôn5SZgg Nn9agì quaeHt5n trọ9zvrng hơwJCAn mónwJCAg t9zvray Ám9zvr Dạ5SZg La.

 

Ngón ta9zvry ÁeHt5m 5SZgDạ LwJCAa Nn9acứng đờ.

 

Tuyết tới5SZg gầ9zvrn N9zvrhư CeHt5A, mộtwJCA vẻeHt5 mặt9zvr keHt5hó cóeHt5 thểwJCA dùng5SZg leHt5ời 5SZgđể tảNn9a khiwJCAến nNn9aụ cười5SZg Nn9ay Nn9abiến mất.

 

“Móng twJCAay dùeHt5 wJCAdài nhưn9zvrg 5SZglàm đúngwJCA l5SZgà ẩu.”Nn9a Nàng5SZg mỉmwJCA cười.Nn9a “LaNn9a 9zvrNhi đãwJCA lớnwJCA rồi,Nn9a móngwJCA tNn9aay khônNn9ag bẩnwJCA như9zvr trước9zvr nữa.”

 

Nàng 9zvrngẩng đầu.

 

Khóe mắNn9at lNn9aà Nn9acảm twJCAình t9zvrrong sáNn9ang cNn9ahan chứa,Nn9a wJCAnàng nhìn9zvr Ám5SZg Dạ9zvr L9zvra, 9zvrsóng Nn9amắt 5SZgnhư l9zvràn nướceHt5 mùNn9aa wJCAthu khẽ9zvr chảy.

 

Một lúcNn9a lâwJCAu sau…

 

Ngón 5SZgtay nànNn9ag v9zvruốt nhẹwJCA 9zvrlên khNn9auôn 9zvrmặt Nn9aÁm D9zvrạ LNn9aa, châNn9an mwJCAày nhẹwJCA nh5SZgàng caNn9au lạNn9ai nhưeHt5 lNn9aàn sóneHt5g nước.

 

“La NhwJCAi bệnheHt5 sao5SZg? SaeHt5o lạieHt5 tiềueHt5 t9zvrụy n5SZghư vậy?”

 

******

 

Bó đuốeHt5c vẫnwJCA 5SZgcháy 9zvrbên bứcwJCA tườngNn9a đá.

 

Dưới lòng9zvr đấ5SZgt khNn9aông eHt5khí ẩmNn9a ướt5SZg meHt5ang 5SZgtheo một9zvr meHt5ùi mốcNn9a meo.

 

Nàng n5SZggửa đầueHt5 n9zvrằm Nn9atrên giường,wJCA vầnNn9ag tráNn9an kwJCAhẽ ceHt5au lại:

 

“La NhwJCAi eHt5rốt ceHt5uộc wJCAbị làm9zvr 9zvrsao? V9zvrì seHt5ao… t5SZga dường5SZg nh9zvrư đãeHt5 trảieHt5 qNn9aua 5SZgmột giNn9aấc mộng9zvr dwJCAài, màeHt5 những5SZg gìNn9a eHt5trong mộn9zvrg lạNn9ai eHt5chẳng thểwJCA nhớeHt5 ra.”

 

Ám 5SZgDạ L5SZga nói5SZg: “TNn9aỷ ngNn9aã bệnh,Nn9a hôn9zvr m5SZgê meHt5ười chíneHt5 năeHt5m rồi.”eHt5 TuywJCAết nóeHt5i ch9zvro ywJCA, eHt5hồn pháwJCAch ÁmwJCA Dạ9zvr Min5SZgh cầwJCAn mwJCAột ch9zvrút t9zvrhời gia5SZgn mới9zvr eHt5có t5SZghể nhớNn9a eHt5lại eHt5toàn bộ9zvr eHt5những chuwJCAyện cũ.

 

“Mười chíneHt5 năeHt5m swJCAao…” NwJCAàng lặ9zvrp lNn9aại, lNn9aắc đầueHt5 cườNn9ai khổ:Nn9a “wJCAHèn ceHt5hi wJCAtỷ cảmeHt5 teHt5hấy tNn9aoàn thâwJCAn nhwJCAức mỏi,5SZg nheHt5ư kwJCAhông phả9zvri eHt5của bản9zvr t5SZghân mì5SZgnh vậy.”

 

“Tỷ sẽwJCA nhanwJCAh chóng5SZg Nn9aphục hồieHt5 th9zvrôi.” 5SZgY sNn9aẽ bắNn9at N5SZggân TuyếtwJCA wJCAmau Nn9achóng đuổ9zvri hồnNn9a eHt5phách nữwJCA wJCAnhân kNn9aia đi.

 

Nàng 9zvrchăm ceHt5hú nhìn9zvr eHt5y, l9zvro lắwJCAng n9zvrói: “La9zvr N5SZghi, đệwJCA Nn9acũng bịNn9a bệwJCAnh sao?”

 

“Không 9zvrđâu, đệ9zvr vẫn5SZg khỏe.”

 

Bàn taNn9ay wJCAnàng nhẹNn9a nheHt5àng vuốwJCAt 5SZgve k5SZghuôn m5SZgặt t5SZgái nhợ9zvrt củaeHt5 yeHt5: “5SZgSao khuônwJCA m5SZgặt đệeHt5 lạiwJCA tr9zvrắng bệch5SZg vậy?9zvr S5SZgao t5SZghân th9zvrể lạwJCAi gwJCAầy yếNn9au teHt5hế? 9zvrLa eHt5Nhi củeHt5a tNn9aa l5SZgà wJCAmột twJCAhiếu niêwJCAn thNn9aần thá5SZgi phNn9ai p9zvrhàm 9zvrmà.” B9zvràn t5SZgay nàngwJCA twJCArắng 5SZgtrẻo Nn9aấm áp,wJCA cáwJCAi vuốtwJCA veHt5e dịuNn9a dàeHt5ng đầy9zvr yNn9aêu thương.

 

Ám Dạ9zvr LeHt5a nắmNn9a ta5SZgy nàng,Nn9a áNn9ap lê5SZgn 9zvrkhuôn mặt5SZg mìeHt5nh, hơNn9ai thởeHt5 eHt5y dồNn9an dập:

 

“Nói chwJCAo 5SZgta h5SZgay, eHt5ngươi làwJCA ai?”

 

Nàng 5SZgkinh 5SZgngạc nóiwJCA: “L5SZga Nhi?”

 

Ám DNn9aạ wJCALa thwJCAở dốc:eHt5 eHt5“Mau nó9zvri c9zvrho t5SZga, nwJCAgươi leHt5à Nn9aai, eHt5tên làeHt5 gì?”

 

Nàng lắceHt5 đ9zvrầu, cười9zvr nóieHt5: “ĐứNn9aa eHt5nhóc hNn9aư hỏnwJCAg này.”Nn9a TheHt5ấy 9zvry Nn9acố chấpeHt5 Nn9anhư vậwJCAy, nà9zvrng 9zvrrốt cuộcNn9a 9zvrthỏa hi9zvrệp,d đưaeHt5 tawJCAy lê9zvrn vuốteHt5 nheHt5ẹ cheHt5op mũi5SZg 5SZgy, bất9zvr đắc9zvr eHt5dĩ nói:eHt5 “Vậy5SZg đượwJCAc r5SZgồi, wJCAta eHt5là Bôi5SZg Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiêwJCAn LineHt5h 9zvrCái củaNn9a wJCAÁm DạeHt5 9zvrLa phản5SZgg phất9zvr như5SZg beHt5ị một5SZg Nn9achưởng đánNn9ah trú9zvrng! NgeHt5ũ q5SZguan 9zvry eHt5run rẩ9zvry, Nn9adung mạo9zvr tà9zvr 5SZgmỵ cũngeHt5 beHt5ắt đầuNn9a vặn5SZg v9zvrẹo! Yết5SZg 9zvrhầu 9zvrcảm 5SZgthấy ngòneHt5 eHt5ngọn, ngựceHt5 n9zvrhư cóeHt5 mộtNn9a cụcwJCA mNn9aáu wJCAnóng mNn9auốn ph9zvrun ra!

 

Nàng làeHt5 wJCABôi Nhi.

 

Nàng làNn9a 5SZgBôi NhNn9ai wJCAcủa y.

 

............

 

......

 

Trong áwJCAnh n5SZgắng Nn9aban mai.

 

Nàng eHt5nhảy wJCAmúa 9zvrbên eHt5bờ suối.

 

Giọt sưeHt5ơng twJCArên ngọnNn9a wJCAcỏ bị5SZg Nn9agóc váwJCAy 5SZgnàng cuốn9zvr lNn9aên t5SZgạo teHt5hành eHt5từng Nn9aáng sươngeHt5 tNn9arong suốt.

 

Y nằ5SZgm Nn9atrên thảmNn9a 5SZgcỏ, miệngNn9a ngậm9zvr cọngNn9a 5SZgcỏ xa9zvrnh, ngónwJCA Nn9atay teHt5hưởng thứeHt5c mộeHt5t ch5SZgén rượNn9au ho9zvràng eHt5kim. ThâNn9an chén9zvr p5SZghản Nn9achiếu vũNn9a điệueHt5 ruwJCAng đwJCAộng tâmeHt5 9zvrcan của5SZg nàng.

 

“Này, teHt5a kheHt5ông mwJCAuốn gọieHt5 5SZgngươi lwJCAà 5SZgtỷ tỷeHt5 nữa.”

 

Y hoán9zvr h5SZgận nói.

 

Nàng vẫnwJCA tiếNn9ap tục9zvr múNn9aa, hòaeHt5 vào5SZg dòeHt5ng 5SZgchảy Nn9acủa Nn9adóng suối5SZg, wJCAhòa vwJCAào eHt5thảm ceHt5ỏ eHt5xanh, h5SZgòa vàNn9ao tNn9ahế gieHt5ới meHt5ỹ lệwJCA xuNn9ang qu5SZganh, c9zvrhẳng hề5SZg wJCAđể ý9zvr tới5SZg lờiNn9a nóiwJCA treHt5ẻ cwJCAon củwJCAa y.

 

“Ngươi wJCAcó 9zvrnghe Nn9akhông đ9zvró! 5SZgSau eHt5này wJCAta 9zvrsẽ khôn5SZgg 9zvrgọi ngwJCAươi leHt5à tỷwJCA tỷ9zvr nữa!”Nn9a wJCAY buồn9zvr rNn9aầu x9zvroay xo5SZgay c5SZghén rượu,9zvr thấpNn9a giọng9zvr nói:Nn9a “GọiNn9a ngươi9zvr lwJCAà teHt5ỷ tNn9aỷ c5SZgứ eHt5có eHt5cảm g5SZgiác nhưwJCA mNn9aãi mãeHt5i khô9zvrng l9zvrớn lêneHt5 được.”wJCA N9zvràng cwJCAàng n9zvrgày 5SZgcàng xi9zvrnh đẹ5SZgp, chốn9zvr Nn9agiang wJCAhồ eHt5ngày wJCAcũng ngà5SZgy cNn9aàng nNn9ahiều ng5SZgười khuyn5SZgh đNn9aảo v9zvrì sắc5SZg đeHt5ẹp 9zvrcủa nàng.

 

Y wJCAsợ rằngNn9a Nn9atrong Nn9alòng nàNn9ang mìnhNn9a mãeHt5i wJCAmãi c9zvrhỉ leHt5à wJCAmột đệ5SZg đệ.

 

Nàng ngNn9aừng m9zvrúa, ngồ9zvri 5SZgxuống bêNn9an người5SZg wJCAy. Xo9zvra 5SZgxoa chwJCAop mũiwJCA yeHt5, geHt5iọng nàneHt5g tNn9aựa 9zvrnhư đ9zvrang 5SZglừa Nn9amột đứ9zvra eHt5trẻ: “Nn9aSao lwJCAại khôn9zvrg vueHt5i thế?”

 

Chén rư5SZgợu kNn9ahông ngừng9zvr q9zvruay tron5SZgg twJCAay y.

 

Hai mwJCAắt eHt5y tỏaeHt5 sáNn9ang: “Sau9zvr nNn9aày t5SZga 9zvrgọi nwJCAgươi là9zvr ‘BôNn9ai Nhi9zvr’ nhé!Nn9a” 9zvrChén rượu5SZg bwJCAay mú5SZga eHt5như 5SZgvũ điNn9aệu wJCAcủa wJCAnàng, ceHt5ó q5SZguang Nn9amang s9zvráng lwJCAạn, có5SZg lưngwJCA 5SZgáo mảnh5SZg khảneHt5h, c5SZgó l9zvràn wJCAda mị9zvrn mà5SZg. HeHt5ơn nữa,5SZg wJCAchén rượueHt5 trNn9aong 9zvrtay yNn9a, Nn9ay cóNn9a thểeHt5 khNn9aiến wJCAnó mú9zvra cũnNn9ag cóeHt5 thể9zvr khiế5SZgn 5SZgnó ngừngNn9a, Nn9alại eHt5có theHt5ể dùwJCAng mNn9aôi eHt5nhấp nháp.

 

“Cái teHt5ên k9zvrỳ qNn9auặc quá.”wJCA NwJCAàng vNn9aừa cwJCAười vừa9zvr lắc5SZg đầu.

 

“Được khôn5SZgg? NgươiNn9a 9zvrlàm ‘B9zvrôi Nh5SZgi’ của9zvr tNn9aa nhé.”9zvr Nn9aY tớeHt5i gầnwJCA nNn9aàng, ánh9zvr wJCAmắt 5SZgbướng bỉnh.

 

Nhìn án5SZgh mắeHt5t y9zvr, nànNn9ag Nn9abỗng giậtwJCA mình.

 

Nàng biế5SZgt 9zvry 9zvrđã gi5SZgết rấteHt5 nhiNn9aều ngư9zvrời, da9zvrnh ti9zvrếng wJCAÁm 9zvrHà CwJCAung Nn9acũng đãNn9a 5SZglại van5SZgg dộwJCAi t5SZgrong ch5SZgốn giNn9aang wJCAhồ, n9zvrhưng tr5SZgong lòng5SZg nNn9aàng 9zvry vẫwJCAn ch5SZgỉ 9zvrlà mộteHt5 5SZgđứa trẻ.

 

Nhưng 5SZggiờ phúeHt5t nwJCAày, ánhwJCA Nn9amắt eHt5y mNn9aang 9zvrtheo vẻeHt5 ng5SZgang bướngwJCA khNn9aó tả!

 

Có lẽ5SZg, LeHt5a Nh5SZgi wJCAđã th5SZgực 5SZgsự trưởngNn9a thành.

 

Nàng nởwJCA eHt5nụ c9zvrười thNn9aật eHt5dịu dà9zvrng: Nn9a“Ta l5SZgà twJCAỷ twJCAỷ cNn9aủa đệeHt5 mà.”

 

“Bôi wJCANhi, Nn9alàm BôwJCAi eHt5Nhi củaeHt5 ta!wJCA” Nn9aY wJCAnăn nỉ.

 

“Cái t9zvrên n9zvrày thật5SZg wJCAkhó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫ9zvrn lắcwJCA đầu.

 

Y tứceHt5 g5SZgiận, neHt5ắm lấyNn9a wJCAcằm n5SZgàng: “NwJCAói maeHt5u! 5SZgNgươi đ9zvrồng 9zvrý làmwJCA Nn9aBôi Nh5SZgi củ5SZga ta.”

 

“La NhNn9ai, 5SZgđau quá.”eHt5 9zvrNàng rNn9aên rỉ5SZg nói.

 

“Đồng ýwJCA là9zvrm 5SZgBôi eHt5Nhi 9zvrcủa taNn9a, wJCAta Nn9atha ch5SZgo ngươi.”eHt5 5SZgY 5SZgcàng eHt5xiết ceHt5hặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa gi5SZgận eHt5bừng lê5SZgn, 9zvry độNn9at nhiên9zvr k5SZgéo nà5SZgng lạ5SZgi gần!eHt5 H9zvrơi thởeHt5 nwJCAóng bỏng,eHt5 Nn9abờ môeHt5i 5SZgy cáceHt5h nà9zvrng chỉ5SZg c5SZgó mNn9aột t5SZgấc! VừawJCA th9zvrở wJCAhổn wJCAhển, eHt5y vừawJCA gh5SZgé Nn9asát 5SZgbờ môi5SZg eHt5đỏ twJCAhắm wJCAcủa nàng!

 

“Làm BôeHt5i NhwJCAi 5SZgcủa ta9zvr! NwJCAếu keHt5hông teHt5a sẽ9zvr bNn9aiến neHt5gươi teHt5hành Nn9anữ nhâneHt5 củeHt5a ta!”

 

Ngày 9zvrhôm đó.

 

Nàng 5SZgcuối cùngwJCA cũnwJCAg phả9zvri thwJCAỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước m5SZgắt Nn9aÁm wJCADạ LeHt5a đỏ5SZg nheHt5ư máu.

 

Y ômwJCA lấwJCAy wJCAnàng, Nn9anước mắNn9at nhưeHt5 9zvrhai d5SZgòng máu5SZg chảeHt5y xuwJCAống teHt5ừ đôiNn9a mắt5SZg nhắmeHt5 chặt5SZg eHt5của yeHt5. 5SZgMàu đ5SZgỏ củaeHt5 Nn9anước mắt,eHt5 màu5SZg 9zvrtrắng eHt5bệch c9zvrủa haNn9ai g9zvrò máeHt5, 9zvry Nn9akhông nén5SZg nNn9aổi 5SZgbi thươngeHt5 tronwJCAg lò5SZgng eHt5như mộNn9at bức9zvr trNn9aanh eHt5quỷ 9zvrdị đẹp5SZg đẽ9zvr mwJCAà theHt5ê lương.

 

Nàng yêwJCAu thưwJCAơng vuNn9aốt eHt5ve y5SZg: Nn9a“La Nhi9zvr, 5SZgxin lỗi.”

 

Y wJCAôm chặtNn9a 5SZglấy nàng.

 

“Tỷ ngwJCAã bện9zvrh hwJCAôn mNn9aê Nn9ađã mười5SZg chíneHt5 nămeHt5, đệ5SZg 5SZgnhất địnhwJCA Nn9arất vấteHt5 vảeHt5 đúNn9ang kNn9ahông?” Nàng5SZg thở9zvr dàieHt5, cwJCAố geHt5ắng nởeHt5 nụeHt5 cườieHt5, 9zvrngăn dòngwJCA nướNn9ac Nn9amắt mNn9aình chả5SZgy 5SZgra. “YênNn9a t5SZgâm điNn9a, giờNn9a tỷNn9a đ9zvrã kwJCAhỏi rồi,wJCA wJCAtất cNn9aả đềuwJCA wJCAsẽ 9zvrtốt hơn.”

 

Ám 5SZgDạ eHt5La mNn9auốn 5SZgôm nànwJCAg và9zvro lòng.

 

Những chuyện5SZg kháeHt5c wJCAy đwJCAều khôneHt5g muốnNn9a ng9zvrhĩ tới.

 

“Mười 9zvrchín năeHt5m qua9zvr, đệNn9a vẫneHt5 Nn9aở tronwJCAg Ám5SZg HwJCAà CNn9aung 9zvrsao?” eHt5Nàng nwJCAhẹ nhàNn9ang hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn Nn9aở dướieHt5 lònNn9ag đất9zvr, khôn9zvrg thấy9zvr ánwJCAh mặt5SZg trời,5SZg kheHt5ông ch5SZgút khô5SZgng 5SZgkhí tron9zvrg làn5SZgh, h5SZgèn chNn9ai eHt5thân t9zvrhể đệNn9a 5SZgchẳng hề5SZg khỏeHt5e mạeHt5nh, khuôn5SZg mặt9zvr cũeHt5ng 9zvru buồnNn9a 9zvrnhư vậy.”9zvr N9zvràng vuốeHt5t v5SZge mái5SZg tócwJCA deHt5ài củawJCA yNn9a. “Đ9zvrều làwJCA eHt5lỗi ceHt5ủa ta.”

 

Bàn taNn9ay nàwJCAng nhẹeHt5 nhNn9aàng làwJCA vậy.

 

Từng gi9zvrọt lệeHt5 đ9zvrỏ n9zvrhư máuwJCA củ9zvra 5SZgÁm wJCADạ LNn9aa wJCAtừ tNn9aừ wJCAtrào ra.

 

“Không 5SZgcần 9zvrđệ tiếpwJCA tụeHt5c luNn9ayện côn9zvrg nữaNn9a, 9zvrcũng 9zvrkhông cầnNn9a nwJCAghĩ cáchwJCA eHt5để Ám9zvr H5SZgà C9zvrung xư5SZgng bá9zvr thi9zvrên hạwJCA nữa.9zvr” nàNn9ang ôm5SZg lấ5SZgy 9zvry. “LaeHt5 NwJCAhi, eHt5tỷ wJCAtỷ muốn9zvr đệeHt5 sốngeHt5 wJCAthật hạnh9zvr phúc.”

 

******

 

Sáng s9zvrớm ngwJCAày wJCAhôm sau.

 

Như wJCACa mở5SZg t5SZgo 9zvrhai mắt.

 

Nàng 9zvrcảm teHt5hấy toàneHt5 t5SZghân nhứcwJCA 5SZgmỏi nNn9ahư bịNn9a trówJCAi mộtNn9a đêm,wJCA wJCAbụng cũn9zvrg nặneHt5g t5SZgrĩu, thởeHt5 wJCAkhông rwJCAa hơi.

 

Vừa nwJCAhìn qua…

 

Nàng bỗnNn9ag dưng5SZg kieHt5nh hãi!

 

Ám DạeHt5 eHt5La gwJCAhé đầNn9au và9zvro 9zvrbên 9zvrgiường, taeHt5y t9zvrrái nắmeHt5 lấeHt5y 5SZgtay p5SZghải nàngNn9a, đầ9zvru gNn9aối lên5SZg bụnNn9ag nànwJCAg. eHt5Y ngeHt5hỉ rất9zvr yên9zvr tĩnh,Nn9a 9zvrkhuôn mặ9zvrt tái5SZg nNn9ahợt phảNn9ang phwJCAất nh5SZgư 9zvrcó t9zvrhêm chúwJCAt huyếwJCAt sắc.

 

“Ngươi Nn9alàm gwJCAì đó.”

 

Như CeHt5a tr9zvrừng mắeHt5t wJCAnhìn ÁmwJCA DạNn9a Nn9aLa, d9zvrùng đẩywJCA gwJCAạt 9zvry dậy.

 

Ám DạNn9a Nn9aLa 9zvrchăm 9zvrchú nh5SZgìn ywJCA, heHt5ạt eHt5chu Nn9asa g5SZgiữa t9zvrrán dần9zvr 5SZgdần cheHt5uyển từ5SZg đỏNn9a tươieHt5 s5SZgang âm9zvr eHt5u. wJCAY 9zvrđứng eHt5bật dậy,eHt5 áNn9anh 9zvrmắt lwJCAé lên9zvr veHt5ẻ vôNn9a tình,5SZg 5SZgcoi nàng9zvr n5SZghư kẻ5SZg Nn9athù khắNn9ac cố5SZgt geHt5hi tâm.

 

“Vì 5SZgsao ngNn9aươi lwJCAại trởeHt5 lại.”

 

Giọng eHt5y treHt5ầm tr9zvrầm như5SZg wJCAđang n5SZgguyền rủa.

 

Như CNn9aa g5SZgiật mwJCAình. Tron5SZgg thoáeHt5ng 5SZgchốc, nàng9zvr bỗngeHt5 n5SZgghĩ mì5SZgnh wJCAsẽ 9zvrbị áwJCAnh 9zvrmắt áceHt5 đ9zvrộc củ9zvra 5SZgy giNn9aết chết.

 

“Chờ mộNn9at chút!”

 

Nàng g9zvrọi ÁmeHt5 Dạ9zvr LeHt5a Nn9ađang Nn9aphất Nn9atay á9zvro 5SZgquay đi:

 

“Ngươi đừngNn9a đi!”

 

Ám Nn9aDạ L9zvra khônwJCAg Nn9aquay đầu5SZg eHt5lại, wJCAy đãeHt5 kheHt5ông th9zvrể d5SZgễ dàn9zvrg theHt5a thứwJCA wJCAnếu Nn9athấy mặt9zvr nàng.

 

Như C5SZga nwJCAói: “HômeHt5 nawJCAy đãwJCA làeHt5 nNn9agày thứwJCA mười.Nn9a eHt5Ta muốeHt5n gặp9zvr N5SZggọc eHt5sư huynh.”

 

Ám DạeHt5 L5SZga cườieHt5 lạn9zvrh nói:

 

“Nhìn thấeHt5y hắeHt5n ngeHt5ươi sẽ9zvr h9zvrối hận.”

 

Như Nn9aCa cảwJCA kNn9ainh Nn9anói: “Ngươ9zvri đãwJCA làm5SZg 5SZggì vớwJCAi sưNn9a hu5SZgynh củNn9aa ta?!”

 

Ám Dạ5SZg 9zvrLa n9zvrhíu mày5SZg nói9zvr: “KẻNn9a dá5SZgm eHt5lừa wJCAgạt wJCAphản bộieHt5 teHt5a 5SZgchỉ c5SZgó twJCAhể sốngNn9a trowJCAng địawJCA ngục.”

 

Như 5SZgCa cắNn9an mNn9aôi, wJCAcố gắngNn9a kwJCAiềm eHt5chế thânwJCA thể9zvr 5SZgđang 9zvrrun rẩeHt5y cNn9aủa mình.

 

“Ta muwJCAốn Nn9agặp sư9zvr huynh.”

 

******

 

Làn nướceHt5 ÁNn9am H5SZgà chậmNn9a rãieHt5 Nn9achảy xuôwJCAi trêneHt5 mNn9aặt đất.

 

Xung quan9zvrh đề9zvru là5SZg bóeHt5ng tối5SZg, c9zvrhỉ eHt5có ánhwJCA leHt5ửa eHt5u á9zvrm tr9zvrên bứcNn9a tườ9zvrng ch5SZgiếu xuốneHt5g mNn9aặt nước.wJCA MặteHt5 n9zvrước Ám5SZg HàeHt5 cũng9zvr Nn9amột màu5SZg đeHt5en, ngwJCAẫu nhiêNn9an lóeNn9a lêeHt5n mộteHt5 tNn9aia reHt5ung Nn9ađộng tựaeHt5 n5SZghư ángeHt5 mây5SZg đenwJCA viền5SZg vàng.

 

Trong bónNn9ag tốiNn9a 5SZgtĩnh mịch.

 

Trái wJCAtim Như5SZg 5SZgCa chậmwJCA rãiNn9a twJCArầm xwJCAuống, 5SZgmột cảNn9am eHt5giác sợwJCA 9zvrhãi híwJCAt thở9zvr không5SZg tNn9ahông khiếnwJCA cổNn9a họng5SZg nàng9zvr khôNn9a kNn9ahốc. HaeHt5i châeHt5n mu5SZgốn nhNn9aanh chówJCAng chạNn9ay tớieHt5 của5SZg wJCAnàng nặngwJCA như9zvr đeo9zvr trì.

 

Nàng 5SZgđã thấywJCA NgọceHt5 Tự5SZg Hàn.

 

Y ngồ5SZgi wJCAtrên chi9zvrếc Nn9axe l5SZgăn bNn9aằng wJCAgỗ, tấmNn9a áo5SZg xan9zvrh 5SZgnhư 9zvrngọc, nụNn9a cưeHt5ời veHt5ẫn wJCAyên Nn9atĩnh như9zvr xưawJCA. CNn9aó lẽ5SZg 9zvrvì đãNn9a lâeHt5u chư5SZga thấywJCA áNn9anh mwJCAặt 5SZgtrời, leHt5àn eHt5da Nn9ay twJCAái nhợtNn9a, thâNn9an Nn9athể cũngeHt5 càn9zvrg t9zvrhêm gầywJCA 5SZggò s9zvro vớieHt5 tr5SZgước đây.

 

Y 9zvrđang hNn9ao khan.

 

Cơn hNn9ao keHt5ịch liệtwJCA k9zvrhiến bảeHt5 v5SZgai 9zvry 5SZgrung rungwJCA, tựawJCA hồ5SZg n9zvrhư 5SZgcả pNn9ahổi eHt5y cNn9aũng m9zvruốn Nn9aho 9zvrra. ChieHt5ếc khăneHt5 eHt5lụa cNn9ahe 9zvrtrên wJCAbờ mwJCAôi đã9zvr l5SZgấm 9zvrtấm máu.

 

Ngọc TựeHt5 HànwJCA nNn9ahư vậ5SZgy k5SZghiến N5SZghư eHt5Ca cảmNn9a thấ9zvry hwJCAoảng hốt…

 

Y eHt5lúc nàeHt5o ceHt5ũng có5SZg thểNn9a m5SZgất đi!

 

Như Nn9aCa kiwJCAnh Nn9ahãi, quáeHt5t lênNn9a vớiwJCA ÁwJCAm DạwJCA LNn9aa: “Ngươi9zvr đã9zvr làmwJCA gì5SZg swJCAư huyn5SZgh củeHt5a ta?”

 

Ám DạNn9a wJCALa cwJCAười Nn9anhẹ nói:Nn9a “HắneHt5 5SZgvốn 9zvrlà mộtNn9a 9zvrkẻ tàwJCAn p9zvrhế bện5SZgh t9zvrật, g5SZgiờ chẳnNn9ag quwJCAa chỉNn9a trởwJCA 9zvrlại Nn9abộ dángNn9a trướcNn9a đâ5SZgy 9zvrmà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như 5SZgCa cảeHt5m tNn9ahấy 9zvrcó điể9zvrm keHt5hông đúng!

 

Mọi chuNn9ayện eHt5tuyệt đ5SZgối keHt5hông đeHt5ơn giNn9aản neHt5hư wJCAÁm Dạ9zvr LNn9aa Nn9anói được!

 

Như eHt5Ca 9zvrđi về5SZg phíaNn9a NgọceHt5 TwJCAự Hàn.

 

Nàng gọi9zvr têNn9an yNn9a: “SeHt5ư hwJCAuynh…. S9zvrư huynh?!”9zvr Than9zvrh âNn9am củwJCAa nà9zvrng lớeHt5n deHt5ần nhNn9aưng 5SZgy 9zvrlại ch5SZgẳng hềeHt5 nghwJCAe thấy!

 

Ngọc TựNn9a HàneHt5 lạ5SZgi ho.

 

Y phảngeHt5 eHt5phất n9zvrhư kwJCAhông wJCAhề ceHt5ảm n5SZghận đượwJCAc th9zvrế giwJCAới bwJCAên ngoài.

 

Như Nn9aCa bắtwJCA 5SZgđầu 9zvrrun rẩy.

 

Nước wJCAÁm HàeHt5 v9zvrẫn tăm5SZg twJCAối tĩ9zvrnh mịch.

 

Ám 5SZgDạ 5SZgLa cườ5SZgi wJCAlớn, veHt5ô cùng5SZg đắwJCAc ý9zvr: “Khô5SZgng wJCAchỉ lỗNn9a Nn9atai Nn9ay đãwJCA mấtNn9a đNn9ai thín5SZgh giáceHt5, hwJCAai cwJCAhân Nn9ay cũn5SZgg khôngeHt5 9zvrthể eHt5đi lạwJCAi được.”

 

Như 5SZgCa ch5SZge miệng.

 

Giờ phú9zvrt nà5SZgy, nànwJCAg vôeHt5 cùn9zvrg thốNn9ang h5SZgận Ám9zvr DẠ5SZg La.

 

Nàng wJCAkhông ngờeHt5 mNn9aột ngườ5SZgi có5SZg th5SZgể làNn9am Nn9ara chuyệnwJCA 9zvrtàn n5SZghẫn 5SZgnhư vậy!eHt5 Đầ5SZgu tiêneHt5 lNn9aà eHt5giúp Ng9zvrọc TwJCAự HNn9aàn c5SZgó thểNn9a ngheeHt5, 5SZgcó eHt5thể eHt5đi eHt5lại, 5SZgkhiến 9zvry kh9zvrỏe mạnhwJCA nhNn9aư Nn9angười bìn9zvrh thường,wJCA s9zvrau đó9zvr lại5SZg cướpwJCA đowJCAạt t5SZgất eHt5cả đi!

 

Am DạeHt5 9zvrLa cười9zvr 5SZglên wJCAha hả:

 

“Như vậyeHt5 mà9zvr đã5SZg g9zvrọi Nn9alà tànwJCA nhẫn5SZg saoNn9a? NgươNn9ai cũnwJCAg q5SZguá 9zvrxem thwJCAường t9zvra rồi!”

 

Như CNn9aa l9zvrạnh cảNn9a người.

 

Cảm giáceHt5 sợeHt5 hãiNn9a vwJCAà eHt5điềm gởwJCA nNn9ahư eHt5hố băng9zvr đôngNn9a cứngeHt5 5SZgcả ngườiwJCA nàng!

 

Ám DạwJCA 9zvrLa eHt5nở nụwJCA cười5SZg eHt5đa tìNn9anh: “NgươNn9ai Nn9anhìn Nn9ahai mNn9aắt hắeHt5n x9zvrem, đôeHt5i Nn9amắt tNn9auấn 5SZgtú ấyNn9a, eHt5đôi 5SZgmắt Nn9aôn nh9zvru n9zvrhư nướeHt5c mù5SZga xuwJCAân ấy…”

 

Ngọc TựNn9a Nn9aHàn lạ5SZgi h5SZgo, wJCAy ngẩnwJCAg đầNn9au 9zvrvề pheHt5ía 9zvrNhư CNn9aa, dường5SZg như9zvr eHt5y c5SZgảm gNn9aiác được9zvr eHt5gì đwJCAó, chânNn9a mà9zvry Nn9akhẽ caeHt5u lại.

 

Nhưng, Nn9ay kh5SZgông tháwJCAy nàng.

 

Đôi mắt5SZg 5SZgy 5SZgvẫn eHt5tuấn 9zvrtú nhNn9aư wJCAxưa, nheHt5ưng, đãeHt5 kheHt5ông còn5SZg th9zvrấy bấtNn9a cứeHt5 thứeHt5 5SZggì nữa!

 

Như CwJCAa càwJCAng lú9zvrc cwJCAàng kinwJCAh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtwJCA chảyNn9a xeHt5uống n5SZghư mưNn9aa tNn9arên khueHt5ôn eHt5mặt nàng.

 

Y khôwJCAng nhwJCAìn thấy.

 

Ám DạeHt5 LNn9aa đeHt5ã biế5SZgn 9zvrthế giớwJCAi củeHt5a 5SZgy thàn9zvrh mộ9zvrt mà5SZgu đen.

 

Ám DạeHt5 LwJCAa ng9zvrửi ngửiwJCA hươ9zvrng rưNn9aợu tr5SZgong cNn9ahén ho9zvràng kiNn9am, tiNn9aếc nu9zvrối nói:

 

“Thật kỳNn9a lạ,eHt5 v9zvrì Nn9asao mộtNn9a kẻeHt5 tà5SZgn tNn9aật 9zvrnhưu 5SZgy l9zvrại có5SZg eHt5khí chấteHt5 hoNn9aàn mỹeHt5 5SZgnhư th5SZgế 5SZgkia chứ?wJCA NếuwJCA eHt5y chưeHt5a từ5SZgng phản9zvr bNn9aộ Nn9ata vậyNn9a sẽ5SZg lwJCAà mộteHt5 wJCAnam tửwJCA mêNn9a ngườ9zvri Nn9atới mứNn9ac nào.”

 

Như Nn9aCa ngwJCAồi xổmeHt5 xuống.

 

Nàng ngeHt5ồi trư9zvrớc mặeHt5t NgọwJCAc TựNn9a Hàn,5SZg lNn9aau sạceHt5h eHt5lệ vươ9zvrng trên9zvr khuôeHt5n mặteHt5 mìNn9anh, Nn9acố gắ9zvrng nwJCAở một5SZg 9zvrnụ cười.

 

“Sư huynNn9ah, muộ5SZgi tớiwJCA rồi.”9zvr wJCANàng nhẹ5SZg nh5SZgàng Nn9agọi. wJCA“Muội l9zvrà C9zvra NeHt5hi đây,wJCA mwJCAuội tớieHt5 t9zvrhăm huynwJCAh…. 9zvrHuynh…. SawJCAo lạiwJCA h5SZgo nặNn9ang vậ5SZgy chứ?”

 

Ngọc T5SZgự H5SZgàn eHt5chẳng h9zvrề cửeHt5 động.

 

Y khwJCAông Nn9anghe thấy.

 

Cũng keHt5hông nhì5SZgn thấy.

 

Như 5SZgCa wJCAnhẹ nhNn9aàng cầmNn9a taeHt5y 9zvry, ghé9zvr eHt5sát Nn9avào đầu9zvr gốeHt5i yNn9a: 5SZg“Huynh đeHt5úng wJCAlà eHt5một sNn9aư hNn9auynh xNn9aấu. Nn9aLần neHt5ào cũNn9ang đồng9zvr Nn9aý sNn9aẽ tựNn9a cheHt5iếu eHt5cố 9zvrbản thâneHt5, nh5SZgưng lạiwJCA chẳngwJCA lầnwJCA Nn9anào eHt5làm được.9zvr” HeHt5ai máwJCA nàeHt5ng cọNn9a lNn9aên đầu5SZg gố5SZgi eHt5y, khiến9zvr xiêm5SZg 5SZgy húeHt5t kh5SZgô nư5SZgớc mắt5SZg neHt5àng. Nn9a“Huynh 5SZgcó biNn9aết khôngwJCA? ĐeHt5ôi kwJCAhi muội5SZg wJCAthực wJCAsự rấ9zvrt giậnNn9a huyneHt5h, giậnNn9a 5SZgtới mứceHt5 wJCAkhông beHt5ao giwJCAờ mueHt5ốn để5SZg ýeHt5 tớ9zvri 9zvrhuynh nữeHt5a. SwJCAao huyeHt5nh lại9zvr luô5SZgn khô5SZgng q9zvruan 9zvrtâm tớeHt5i bảnNn9a tNn9ahân mwJCAình nhwJCAư vNn9aậy k9zvria chứ?”

 

Bàn tawJCAy NgọeHt5c Tự9zvr Hà5SZgn giậtNn9a giật.

 

Khuôn m5SZgặt 5SZgy wJCAlộ 9zvrvẻ nwJCAghi hoặc.

 

Y cố9zvr gắngwJCA nó9zvri chuyện,wJCA yết9zvr h9zvrầu rNn9aung ruwJCAng nhNn9aưng thaeHt5nh âwJCAm tạoeHt5 rNn9aa c5SZghỉ l9zvrà tiếNn9ang “eHt5A…” 5SZgkhàn khàn.

 

Giọng nóiNn9a của5SZg wJCAy 5SZgcũng bị5SZg cướpeHt5 đi.

 

Y đãeHt5 khôneHt5g t5SZghể nówJCAi được5SZg nữ9zvra rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DNn9aạ LeHt5a cư5SZgời eHt5lên điên5SZg cuồng:eHt5 “MộtwJCA 5SZgtên tà5SZgn phế9zvr 5SZgkhông ngờeHt5 cũeHt5ng 9zvrdám 5SZgphản bội,eHt5 lừa9zvr dốiNn9a 5SZgta? Nn9aHa eHt5ha hNn9aa, n9zvrgươi khônwJCAg 5SZgquan teHt5âm tớeHt5i taNn9ai vwJCAà ch9zvrân củeHt5a mìnheHt5 đúng9zvr khNn9aông? V5SZgậy hwJCAãy để5SZg chúngNn9a 5SZgmất đi9zvr ceHt5ùng đôiwJCA mắ9zvrt ngươiNn9a đi!”

 

Công leHt5ực củawJCA Ngọ9zvrc 9zvrTự 9zvrhàn đã9zvr bwJCAị ÁeHt5m DạeHt5 wJCALa hủy9zvr đi.

 

Y teHt5rầm mặc.

 

Y dùnNn9ag eHt5thời khwJCAắc cu5SZgối cNn9aùng, cảwJCAm thụ5SZg cwJCAảm gwJCAiác đứn5SZgg thẳngwJCA 5SZgbằng 9zvrhai châwJCAn, cảmwJCA t5SZghụ thaneHt5h eHt5âm c9zvrủa 9zvrnước sôn5SZgg 9zvrvà g9zvrió, cả5SZgm thwJCAụ th9zvrế giới9zvr wJCAmà 5SZgy cònwJCA cNn9aó th9zvrể th9zvrấy. 9zvrY 5SZgcòn muốnwJCA geHt5ọi t5SZgên của5SZg nà9zvrng mộtwJCA lần9zvr cuối.

 

Nếu cNn9aó t9zvrhể chọn,Nn9a 9zvry kwJCAhông muốn5SZg s9zvrẽ 9zvrlại tNn9aàn phế.

 

Cảm th5SZgụ th5SZgế gieHt5ới tưwJCAơi đẹpNn9a cùng5SZg seHt5ư muộiwJCA mỹ5SZg Nn9alệ 9zvrlà vậy,Nn9a eHt5y khôeHt5ng muốnwJCA treHt5ở lạwJCAi wJCAlàm 9zvrmột kẻwJCA tà5SZgn phếeHt5 vô9zvr dụng.

 

Ánh s5SZgáng t9zvrhản nhiêeHt5n như5SZg ngwJCAọc toátNn9a wJCAra 5SZgtrên h5SZgàng lôeHt5ng m5SZgy củaeHt5 y.

 

Y yê9zvrn Nn9alặng phảngwJCA phấeHt5t nhwJCAư khôneHt5g 5SZghề 5SZgquan tâNn9am tawJCAi ương5SZg seHt5ẽ pwJCAhủ xuốwJCAng ngườeHt5i Nn9ay nhưeHt5 twJCAhế nào.

 

Ý twJCAhức wJCAcuối cùnwJCAg lwJCAà đôeHt5i mắNn9at đỏeHt5 eHt5tươi điên9zvr cuồeHt5ng củNn9aa Nn9aÁm D9zvrạ La…

 

“Ngươi 9zvrsẽ mất9zvr Nn9ađi 9zvrhai cwJCAhân, m9zvrất điwJCA lỗeHt5 eHt5tai, mấNn9at đieHt5 áneHt5h mắt,Nn9a mwJCAất wJCAđi gieHt5ọng neHt5ói, bệnh5SZg tậNn9at 5SZgsẽ ngàyeHt5 n9zvrgày Nn9ađêm đêmeHt5 xâeHt5m leHt5ấn thwJCAân theHt5ể ngươi.wJCA Nn9aNhưng ngươ9zvri sẽwJCA khôngeHt5 thểeHt5 ch5SZgết, chNn9ao eHt5tới trướceHt5 k9zvrhi swJCAinh mạng5SZg n9zvrgươi kế5SZgt thúc9zvr, ngươwJCAi sẽeHt5 pheHt5ải neHt5ếm thwJCAử cảmwJCA giá5SZgc 5SZgsống khôngwJCA bằngeHt5 cheHt5ết teHt5rong 9zvrđịa ngục!”

 

......

 

Đau đớn5SZg eHt5như mwJCAuốn wJCAxé 9zvrnát n9zvrgực Như5SZg Ca!

 

Nàng ch9zvrưa bNn9aao 5SZggiờ hậnwJCA mộ9zvrt nwJCAgười tới9zvr vậy!

 

Nàng wJCAhận Ám5SZg DạNn9a La!

 

Nàng wJCAmuốn eHt5đem toàeHt5n bộwJCA những5SZg đaNn9au eHt5khổ eHt5mà NgọcwJCA eHt5Tự H9zvràn peHt5hải chịueHt5 đựwJCAng Nn9atrả Nn9alại chNn9ao 5SZgÁm DNn9aạ LNn9aa gấpeHt5 wJCAngàn vạeHt5n lần!

 

Nàng 9zvrđã beHt5iết cái5SZg gìNn9a 5SZggọi l9zvrà cừ9zvru hận!

 

Cừu hậ9zvrn chíeHt5nh lwJCAà wJCAkhông tiếc5SZg mọi5SZg Nn9athủ đoạn5SZg, khiwJCAến 5SZgkẻ wJCAđã lwJCAàm tổn9zvr thươneHt5g Nn9angười mìn9zvrh yêeHt5u mếneHt5 Nn9ađau đNn9aớn gấpNn9a bội!

 

Như C5SZga 9zvrvùi m5SZgặt 9zvrvào lòeHt5ng bwJCAàn teHt5ay NgNn9aọc Tự9zvr Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước m9zvrắt wJCAchảy xuốngNn9a khNn9aiến 9zvrlòng wJCAbàn twJCAay wJCAy lwJCAạnh buốt.

 

Ngọc Tự9zvr HNn9aàn lộ5SZg vẻeHt5 9zvrxúc độwJCAng, thân5SZg thNn9aể eHt5y wJCAnghiêng vNn9aề ph9zvría Nn9atrước, n9zvrgón ta5SZgy r9zvrun wJCArun chạwJCAm và5SZgo ng5SZgười 5SZgnàng! Nn9aY cNn9ahạm wJCAvào deHt5òng lệ5SZg rNn9aàn 9zvrrụa c9zvrùng eHt5làn 9zvrda lạnhNn9a l9zvrẽo wJCAbi ai.

 

Như 9zvrCa vừeHt5a Nn9akhóc veHt5ừa 9zvrhô: 9zvr“LÀ muộiwJCA! Nn9aSư huynheHt5, leHt5à muội9zvr đây!”

 

Nàng s5SZgợ hãi.

 

Nàng eHt5sợ đâyeHt5 làNn9a lwJCAần cuwJCAối 9zvrgặp đượceHt5 y.

 

Còn yNn9a, lạiwJCA khô9zvrng thể5SZg thấ9zvry nàng,Nn9a khôn5SZgg thểeHt5 n5SZgghe được9zvr eHt5nàng nó9zvri, wJCAthậm ceHt5hí ceHt5òn khôeHt5ng bieHt5ết wJCAnàng đã5SZg tới.

 

Ngọc Tự9zvr 5SZgHàn lạNn9ai eHt5ho kwJCAịch liệt.

 

Máu wJCAtươi eHt5từ 5SZgkhóe môeHt5i wJCAy chNn9aảy Nn9ara, 9zvry ceHt5ố gắeHt5ng muốnNn9a nóNn9ai gìNn9a Nn9ađó nh9zvrưng đổi9zvr lNn9aại chỉeHt5 là9zvr cơ9zvrn wJCAho càn9zvrg thêmNn9a mãnheHt5 liệt.

 

“Muội leHt5à C9zvra Nhi…eHt5” NànNn9ag vừwJCAa kwJCAhóc veHt5ừa ô9zvrm lấeHt5y eeHt5o của9zvr ywJCA. “S5SZgư hu9zvrynh, huyeHt5nh biếteHt5 làeHt5 muộiNn9a đúneHt5g khNn9aông? M5SZguội 9zvrrất sợ…9zvr 9zvrsư huynwJCAh, muộieHt5 th5SZgực swJCAự rấ5SZgt sợ…”

 

Nước meHt5ắt Nn9achảy d5SZgài treHt5ên khuônNn9a mặeHt5t 5SZgnàng: Nn9a“Huynh nNn9ahìn muộeHt5i mộeHt5t eHt5cái c9zvró đượcwJCA kheHt5ông? Mu9zvrội muố9zvrn ngNn9ahe hNn9auynh nóeHt5i… wJCASư huynheHt5… huy5SZgnh đừwJCAng làwJCAm Nn9amuội sợ…”

 

Máu ceHt5ủa wJCAy bắneHt5 lêNn9an ngườiNn9a nàng.

 

Nỗi sợeHt5 khiếeHt5n nwJCAàng n5SZgói n9zvrăn lộwJCAn xộn,eHt5 nỗNn9ai eHt5sợ Nn9akhiến neHt5àng n5SZghư eHt5một đứa5SZg tr9zvrẻ khôngeHt5 hiểu9zvr chuyện.

 

Nàng khóNn9ac tớNn9ai mức5SZg cảeHt5 ngườieHt5 lạneHt5h ngắt.

 

Một b5SZgàn t9zvray ônwJCA nheHt5u lNn9aau đ9zvri gọtNn9a 5SZgnước mwJCAắt vwJCAương 5SZgtrên khuônwJCA mặ9zvrt nàng.

 

Sau đNn9aó, 5SZgy beHt5ế nàwJCAng lên.

 

Y ômeHt5 nàng5SZg tr9zvrong lònNn9ag mình,9zvr Nn9aôn eHt5nhu eHt5an Nn9aủi Nn9anàng. Cổ9zvr họnNn9ag eHt5y phátNn9a reHt5a âm9zvr thwJCAanh Nn9akhàn kwJCAhàn eHt5đứt quNn9aãng, nh9zvrưng cẩ9zvrn thận9zvr nwJCAghe lại9zvr, đeHt5ó lwJCAà mộ9zvrt bàiNn9a hátwJCA chẳneHt5g có5SZg nNn9ahịp điệu.

 

Y vỗeHt5 vwJCAề nàng.

 

Hai ng5SZgón wJCAtay Nn9agầy g5SZgõ vẽNn9a Nn9anhững đư5SZgờng wJCAnét wJCAkỳ wJCAdị trên5SZg 9zvrlưng nàng.

 

Bị 9zvry ôwJCAm lấy,wJCA nàneHt5g cànNn9ag wJCAkhóc lớn.

 

Y đ9zvrang vẽNn9a g5SZgì twJCArên l9zvrưng nàng?

 

Đột nhiên9zvr, n5SZgàng ngeHt5ừng thở…

 

Y đa9zvrng viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòng5SZg y9zvr, nàn5SZgg 9zvrra sứceHt5 gậwJCAt đwJCAầu: “LwJCAà muội!Nn9a MuộeHt5i làwJCA C5SZga NhNn9ai!” Ô5SZgng trwJCAời eHt5ơi, Nn9ay biếteHt5 lNn9aà nàng!

 

Ngọc Tự9zvr HeHt5àn tr5SZgấn wJCAan nàNn9ang, Nn9atiếp tụNn9ac viếtNn9a lêneHt5 leHt5ưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng 5SZgvừa eHt5khóc vừa5SZg cư5SZgời, wJCAkéo tawJCAy treHt5ái wJCAy áp9zvr lên9zvr đôwJCAi mNn9aôi eHt5mình, gwJCAiúp 9zvry wJCA“nghe” tNn9ahấy Nn9amình nói:

 

“ừ, muộieHt5 khôngwJCA sợ.”

 

“Muội 5SZgcó khỏe5SZg không?”

 

“Muội vẫnNn9a khỏe.”

 

“Sao lạwJCAi khóc?”

 

“Được thấ9zvry hNn9auynh th5SZgật v9zvrui.” 9zvrNàng wJCAáp taeHt5y eHt5y lạ5SZgi gầeHt5n eHt5môi meHt5ình thêm,Nn9a chămwJCA eHt5chú nhìn5SZg yNn9a: “SưeHt5 huynhNn9a, muộwJCAi nhwJCAớ huynh…”

 

Ngọc Tự9zvr 9zvrHàn nở9zvr Nn9anụ cười,eHt5 mNn9aột neHt5ụ ceHt5ười eHt5ôn nhwJCAu 9zvrtoát wJCAra từwJCA eHt5đôi mắt9zvr k5SZghông còneHt5 t9zvriêu cự.

 

Ngón ta9zvry 5SZgy nhẹwJCA nhàneHt5g wJCAnhư làeHt5n geHt5ió eHt5mùa thu:

 

“Thật vueHt5i v9zvrì eHt5muội cònNn9a nhớNn9a huynh.”

 

Như C5SZga hNn9aai eHt5mát đẫmwJCA eHt5lệ, nàn5SZgg nh5SZgìn yNn9a, nắmwJCA lấNn9ay neHt5gón 5SZgtay y9zvr, cúi5SZg đầwJCAu hôneHt5 lêeHt5n nwJCAgón ta5SZgy, lê5SZgn eHt5lòng b5SZgàn Nn9atay đó.

 

Nàng hônwJCA eHt5lòng eHt5bàn teHt5ay eHt5y thậtwJCA lau.

 

Ngọc eHt5Tự HànwJCA đầeHt5u t5SZgiên wJCAlà giwJCAật mình9zvr, Nn9asau Nn9ađó, wJCAy eHt5nhắm eHt5mắt lại,5SZg nước5SZg mắt9zvr lặnNn9ag lẽ9zvr chảyNn9a xuống.

 

Nàng đangeHt5 viếtNn9a teHt5rong lòngwJCA bànwJCA wJCAtay 9zvry beHt5a chữ:

 

“Căn nhàwJCA trúc.”

 

******

 

Ngày hô9zvrm sau.

 

Tuyết hoNn9aan h9zvrỷ vỗwJCA vềeHt5 th9zvrành HồNn9ang NgọceHt5 PwJCAhượng CầNn9am màeHt5 Nn9amình Nn9ayêu thícwJCAh, nh9zvrẹ nhàngwJCA 9zvrthổi eHt5lớp 5SZgtro b9zvrụi 9zvrtrên 9zvrdây, ngówJCAn tawJCAy eHt5y 5SZgkhảy nNn9aên những5SZg 9zvrnốt nhạ9zvrc tuyệt9zvr mỹ.

 

Tuyết vừwJCAa 5SZgđàn vNn9aừa cư9zvrời nói9zvr: 5SZg“Đột nhiênwJCA lạ5SZgi cóeHt5 hảowJCA eHt5tâm trảwJCA lạiwJCA đà9zvrn cầeHt5m Nn9acho Nn9ata, Tiểu9zvr Nn9aLa 5SZgnhất địnhNn9a l9zvrà wJCAcó vwJCAiệc cNn9aần nhờeHt5 rồi.”

 

Ám D9zvrạ eHt5La cũ5SZgng cười,Nn9a wJCAgiọng eHt5nói wJCAdụ hoặc:Nn9a Nn9a“Không chỉ5SZg eHt5như veHt5ậy, eHt5ta 9zvrcòn cwJCAó thểwJCA gieHt5úp nwJCAgươi khôiNn9a Nn9aphục eHt5công lựNn9ac 9zvrtiên neHt5hân, cảNn9ai tạo5SZg lạNn9ai thân5SZg thNn9aể wJCAtiên nhânNn9a bấteHt5 tử.”

 

Tuyết nwJCAhìn eHt5y, cườieHt5 nwJCAhư hwJCAoa 5SZgnở: “NeHt5gươi muốn5SZg gì.”

 

“Khiến nàwJCAng twJCArở về,eHt5 khieHt5ến n5SZgàng Nn9ata hoà5SZgn tNn9aoàn rờ5SZgi đi.”

 

Tuyết đư9zvrơng nhiên5SZg bi9zvrết h9zvrai wJCAchữ nàngNn9a đóeHt5 chỉwJCA 5SZgai. “5SZgNgươi 9zvrcũng qNn9auá nóNn9ang lòngwJCA 9zvrđó. Nà9zvrng t9zvra 9zvrcư ngụwJCA tronNn9ag cơwJCA eHt5thể Nn9ađó eHt5đã mấyeHt5 chụcwJCA nămeHt5, eHt5đâu dwJCAễ 9zvrdàng đuổ5SZgi đi?”

 

Ám 9zvrDạ eHt5La lạnhwJCA wJCAlùng nói:wJCA “ĐuổiNn9a wJCAkhông eHt5được, wJCAvậy khiếwJCAn ảeHt5 c5SZghết đi.”

 

Tuyết lí9zvru lưỡi5SZg nói:Nn9a “ThwJCAật tà9zvrn nhẫn.”

 

“Chỉ c9zvrần c9zvró t9zvrhể Nn9alàm đượceHt5 t9zvra đềuwJCA sNn9aẽ đápNn9a ứnNn9ag ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tNn9aa muố9zvrn Ám9zvr DạeHt5 MNn9ainh thàn5SZgh nữeHt5 wJCAnhân của9zvr tNn9aa thìwJCA sao?”eHt5 TuyếtNn9a nở5SZg nNn9aụ cườiNn9a Nn9ahư hỏng.

 

Ám DạwJCA LNn9aa gNn9aiận twJCAím mặt,wJCA nNn9agón tawJCAy táwJCAi eHt5nhợt xiếwJCAt chặ9zvrt Nn9ayết eHt5hầu Tuyết.

 

Tuyết 5SZgho sặeHt5c sụa,Nn9a cư9zvrời n9zvrói: “Chỉ5SZg đù5SZga ch5SZgút thôi.

 

“Nàng khôneHt5g phảieHt5 n5SZggười ngưwJCAơi cNn9aó t5SZghể đùeHt5a.” Đốt9zvr xương9zvr ngón5SZg tNn9aay wJCAÁm DạwJCA Nn9aLa ruwJCAng lêneHt5 l5SZgách cá9zvrch, khwJCAông Nn9aai 9zvrđược phéeHt5p khin5SZgh nhờn5SZg nàng.

 

Tuyết 9zvrxoa x5SZgoa cổ5SZg mìneHt5h, nóNn9ai: “Được.”

 

“Ta muốNn9an nàng9zvr teHt5rở 5SZglại, khôn9zvrg rờNn9ai đ9zvri nữa.”

 

Ám DạeHt5 L9zvra ánh5SZg mwJCAắt 5SZgâm u.

 

Kỳ thậtwJCA, mưNn9aời cwJCAhín 5SZgnăm quNn9aa keHt5hông ceHt5ó nàngeHt5 ở9zvr bê9zvrn, eHt5nhung nhớNn9a đã9zvr thàNn9anh mộ5SZgt thóiNn9a quNn9aen rwJCAồi. eHt5Nhưng kNn9ahi giọwJCAng nwJCAói eHt5và neHt5ụ cười5SZg củaNn9a nàngeHt5 5SZglại xuất5SZg hiện,eHt5 ch5SZgia lNn9aìa chỉ5SZg wJCAvài 5SZgngày 9zvrhay thậ9zvrm chwJCAí vàiwJCA 5SZgcanh giwJCAờ cũn9zvrg kwJCAhiến Nn9ay khwJCAổ sởNn9a nhwJCAư m9zvruốn chếeHt5t đi.

 

Tuyết kh5SZgảy 9zvrđàn, l5SZgắc đầuwJCA nó5SZgi: “Ta5SZg cũeHt5ng khNn9aông có5SZg wJCAcách nào.”

 

“Ngươi nói5SZg cáieHt5 gì?”

 

“Nha đầu9zvr wJCANhư CwJCAa eHt5kia mớeHt5i làwJCA mấu9zvr chốt.9zvr N9zvrếu 5SZgnàng t9zvra đã9zvr wJCAkhông muwJCAốn rờeHt5i eHt5khỏi thâ9zvrn t5SZghể, b9zvrất wJCAcứ a5SZgi cũnwJCAg k9zvrhông t9zvrhể eHt5dễ dwJCAàng đuổiNn9a nwJCAàng t5SZga đi9zvr, nếuwJCA khôn5SZgg sNn9aẽ khi9zvrến thâ9zvrn th9zvrể heHt5ỏng theo.”

 

Ánh m9zvrắt Ám9zvr wJCADạ LeHt5a nh9zvreo lại.

 

“Nếu nwJCAàng eHt5ta đáNn9ap ứng9zvr rời5SZg kNn9ahỏi thì5SZg sao?”

 

Tuyết giật9zvr Nn9amình nói:eHt5 “LeHt5àm saNn9ao nàngwJCA 5SZgấy 5SZgđồng eHt5ý được?”

 

Ám Dạ5SZg LNn9aa khôn9zvrg nói.

 

Hạt ch5SZgu wJCAsa giữaNn9a tr9zvrán đỏ5SZg chó9zvrt Nn9anhư sắpwJCA n5SZghỏ máu.

 

“Ta khôeHt5ng t5SZgin ngươi.”

 

Như C5SZga 9zvrtrực ti5SZgếp trảNn9a l9zvrời Ám9zvr D9zvrạ La.

 

Mặc dwJCAù wJCAÁm Dạ5SZg 5SZgLa hứaNn9a hẹwJCAn, chỉNn9a ceHt5ần nàngNn9a wJCArời khỏi5SZg thâ9zvrn thểwJCA mình5SZg eHt5y wJCAsẽ teHt5hả ChiếnwJCA eHt5Phong, NgọwJCAc TNn9aự HàneHt5 wJCAvà TuyếtwJCA, wJCAhơn nữawJCA gi9zvrúp NeHt5gọc TeHt5ự HànwJCA khỏNn9ae mạnh5SZg tr5SZgở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đã9zvr Nn9asớm k9zvrhông Nn9atin bấteHt5 9zvrcứ lNn9aời neHt5ói nàowJCA củaeHt5 Nn9aÁm DạNn9a La.

 

Ám DạNn9a 5SZgLa nói:5SZg “9zvrTa eHt5đã từneHt5g thấtwJCA t5SZgín 9zvrbao g9zvriờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy s5SZgao lại9zvr khô9zvrng tiwJCAn ta?”

 

“Vì ngươeHt5i là9zvr mộeHt5t eHt5kẻ điên.”9zvr NhưwJCA C9zvra đá5SZgp: “C5SZghỉ cầ9zvrn n5SZggươi 5SZgthích, lwJCAúc nNn9aào cũNn9ang cóNn9a thwJCAể twJCAhay đ5SZgổi qNn9auyết Nn9ađịnh. wJCADù leHt5à ngươ5SZgi Nn9ađể heHt5ọ rời9zvr Nn9akhỏi s9zvrau nwJCAày vẫeHt5n cówJCA teHt5hể làm9zvr tổnNn9a thưNn9aơng 9zvrhọ. Người5SZg đã9zvr lừNn9aa dố5SZgi pheHt5ản b9zvrội ngư5SZgơi ngươi5SZg vĩ9zvrnh eHt5viễn cũeHt5ng khôeHt5ng buôn5SZgg tha.”

 

Ám DeHt5ạ L5SZga nhí5SZgu mày.

 

Nàng c5SZgó wJCAvẻ kh5SZgá hiểNn9au 5SZgy, khô9zvrng s9zvrai, wJCAsau kheHt5i eHt5thả bọ5SZgn họeHt5 đNn9ai, mớNn9ai bắteHt5 trởNn9a lạiwJCA tr9zvra tấn9zvr, chẳ5SZgng hNn9aề 5SZgđi ngượeHt5c lờ9zvri hứa.

 

Y cười5SZg lạnh:eHt5 “Ngươ9zvri cwJCAho rằngNn9a 9zvrngươi c5SZgó tNn9aư cá5SZgch đàmNn9a Nn9aphán với9zvr wJCAta sao?”

 

Như wJCACa nwJCAhìn lwJCAại y.

 

Đôi mắtNn9a tNn9arong ve5SZgo eHt5của nàngNn9a maneHt5g the9zvro eHt5ý Nn9achí kheHt5ông heHt5ề khuất9zvr phục.

 

Ám eHt5Dạ eHt5La 5SZgnói: “5SZgCho dù9zvr sa5SZgu nNn9aày teHt5a wJCAcó bắNn9at bwJCAọn ch9zvrúng vềwJCA nhưngNn9a wJCAdẫu saNn9ao Nn9achúng vẫNn9an cònwJCA cơ5SZg hwJCAội t5SZgrốn thoát.eHt5 NếueHt5 keHt5hông, 9zvrta 5SZgsẽ Nn9akhiến chúNn9ang l9zvrập tứcNn9a chếtwJCA teHt5rước wJCAmặt ngươi.”

 

Sắc wJCAmặt Nh9zvrư CwJCAa dwJCAần deHt5ần 9zvrtrắng bệch.

 

Hạt ceHt5hu wJCAsa giữaNn9a 9zvrtrán eHt5Ám Nn9aDạ 5SZgLa 5SZglóe Nn9alên, khóeHt5e eHt5mắt ẩnwJCA hNn9aiện quan9zvrg mwJCAang wJCAkỳ Nn9adị: “HayNn9a l5SZgà, ngươ9zvri 5SZgthích ở9zvr lạ5SZgi 9zvrbên ta.”

 

Như CwJCAa cả5SZg kinh.

 

Ám 9zvrDạ LeHt5a nắ9zvrm chặtwJCA wJCAeo nàng5SZg, 9zvrkhiến nàneHt5g ceHt5hẳng thểeHt5 cử9zvr động.9zvr Nn9aY cúiwJCA đầu5SZg xuốnNn9ag eHt5ben twJCAai nàng,eHt5 hơeHt5i t9zvrhở ướteHt5 át5SZg lạnhwJCA 9zvrlẽo. Nn9aY Nn9anở nNn9aụ ceHt5ười Nn9atà 5SZgác: eHt5“Hay 9zvrlà wJCAngươi muốnwJCA lNn9aàm eHt5nữ nhNn9aân củaeHt5 wJCAta, vìeHt5 bấtwJCA t9zvrri 9zvrbất giáNn9ac đãwJCA yêu5SZg wJCAta eHt5nên khôngwJCA Nn9angại eHt5cùng nà9zvrng hưởeHt5ng thụ9zvr 5SZgcơ thểeHt5 củeHt5a ta.”

 

Như C9zvra ghê9zvr tởm.

 

Nàng nô9zvrn mửa.

 

Nàng n9zvrôn 9zvrra nưeHt5ớc vàngeHt5, nwJCAhiễm beHt5ẩn ch5SZgiếc áo5SZg 5SZgđỏ c9zvrủa Nn9aÁm Dạ5SZg La.

 

Ám D9zvrạ eHt5La liếmwJCA láeHt5p vwJCAành ta5SZgi 9zvrnàng: “NôneHt5 àeHt5, c5SZgứ eHt5nôn hếeHt5t r5SZga điNn9a, teHt5a tuyệteHt5 đốiNn9a kh5SZgông Nn9ađể ý.9zvr Ngươi9zvr Nn9avà Nn9anàng h9zvrợp nh5SZgất, u9zvrế vậtwJCA ngươwJCAi nôeHt5n r9zvra cũnwJCAg làeHt5 Nn9achâu báuNn9a đốwJCAi vớeHt5i ta.”

 

Càng r5SZgên r9zvrỉ, 5SZgy Nn9acàng n9zvrắm chặeHt5t nàeHt5ng: wJCA“Xem xeNn9am, cNn9aơ thểNn9a twJCAa c9zvrũng 9zvrđan b9zvrị ngươi5SZg keHt5ích thNn9aích này.”9zvr DeHt5ưới wJCAbụng eHt5y 9zvrnóng r5SZgực, á5SZgp sát9zvr và9zvro nhwJCAững 9zvrđường neHt5ét nữeHt5 eHt5tính của9zvr nàng.

 

“Thả 9zvrta ra!”

 

Như C9zvra vừawJCA xấeHt5u h5SZgổ vừa9zvr gi9zvrận eHt5dữ wJCAhét lớn.

 

Ám Dạ9zvr LwJCAa liếcNn9a nwJCAhìn nà9zvrng: Nn9a“Sao, khôngeHt5 phảwJCAi ngươieHt5 khôngeHt5 muốneHt5 5SZgrời khỏi9zvr sao?”

 

Như Nn9aCa nhổNn9a một5SZg bã9zvri nước9zvr bọtwJCA wJCAvào meHt5ặt y.

 

Nàng cháneHt5 ghé9zvrt 5SZgnói: “NếuNn9a ngươi5SZg dNn9aám lNn9aàm thư9zvrơng eHt5hại bọwJCAn Nn9ahọ, t5SZga thềNn9a, mặ5SZgc wJCAdù Nn9aÁm 5SZgDạ MieHt5nh l9zvrà meHt5ẫu t9zvrhân c9zvrủa twJCAa, t5SZga 9zvrcũng sẽNn9a khônNn9ag mềmeHt5 leHt5òng eHt5tra Nn9atấn beHt5à tNn9aa ceHt5ho ngươ5SZgi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^