You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lUutoại ngàPE7eE64Ty, PE7eE64THuân PE7eE64TY p8LDBprNZhục 8LDBprNZthị NUutohư CPE7eE64Ta rửaUuto mặtUuto bắtPE7eE64T đầuUuto buPE7eE64Tổi sớm,8LDBprNZ mPE7eE64Tỗi 8LDBprNZsự thaUutoy đổiPE7eE64T rấtUuto nPE7eE64Thỏ t8LDBprNZrong cử8LDBprNZ cUutohỉ thầnPE7eE64T thá8LDBprNZi củaPE7eE64T nà8LDBprNZng PE7eE64Tbọn hPE7eE64Tọ đềUutou 8LDBprNZcó tPE7eE64Thể pUutohát PE7eE64Thiện ra.

 

Như 8LDBprNZCa dườnUutog 8LDBprNZnhư đ8LDBprNZã PE7eE64Tkhông cUutoòn lPE7eE64Tà PE7eE64TNhư CPE7eE64Ta PE7eE64Ttrước 8LDBprNZkia nữa.

 

Một cảmPE7eE64T PE7eE64Tgiác 8LDBprNZôn nh8LDBprNZu tĩnPE7eE64Th PE7eE64Tlặng PE7eE64Ttoát r8LDBprNZa từUuto đôiPE7eE64T mPE7eE64Tày c8LDBprNZủa nUutoàng, đôiPE7eE64T Uutomắt nàngUuto Uutotrầm 8LDBprNZtĩnh nUutohư mặtPE7eE64T Uutonước PE7eE64Tao PE7eE64Tthu, mặt8LDBprNZ nànPE7eE64Tg toáPE7eE64Tt Uutora ánh8LDBprNZ sán8LDBprNZg bóngUuto nUutohư trâ8LDBprNZn châuUuto. NụPE7eE64T cườiUuto Uutokhẽ tr8LDBprNZeo trênUuto b8LDBprNZờ mPE7eE64Tôi, giọngUuto nàPE7eE64Tng dịuPE7eE64T dàn8LDBprNZg thánUutoh thPE7eE64Tót, áPE7eE64Tnh mắPE7eE64Tt 8LDBprNZôn 8LDBprNZnhu PE7eE64Tmềm mUutoại nhPE7eE64Tư nướcPE7eE64T, tóUutom l8LDBprNZại chỉUuto cUutoó PE7eE64Tmột cUutohữ 'đẹp'Uuto đi8LDBprNZ PE7eE64Tvào tậnPE7eE64T đáUutoy lònUutog ngươi.

 

Nàng PE7eE64Tđẹp nhUutoư bPE7eE64Tiển rộng.

 

Mặt biểnUuto PE7eE64Tsóng PE7eE64Têm gióUuto lặngUuto PE7eE64Tvới dònPE7eE64Tg chảy8LDBprNZ ngầUutom mãPE7eE64Tnh PE7eE64Tliệt Uutoẩn sâuPE7eE64T phí8LDBprNZa dưới.

 

Huân PE7eE64TY nhUutoìn nàngUuto màPE7eE64T sửngUuto sốt.

 

Cùng 8LDBprNZmột duPE7eE64Tng mạo,8LDBprNZ tạUutoi saPE7eE64To Như8LDBprNZ UutoCa đột8LDBprNZ nh8LDBprNZiên trPE7eE64Tở nên8LDBprNZ đ8LDBprNZẹp tPE7eE64Tới PE7eE64Tmức kiUutonh Uutotâm độUutong pháchPE7eE64T 8LDBprNZnhư vậyUuto chứ?

 

Ngón trUutoỏ cUutoủa TuyUutoết dPE7eE64Tiểm Uutolên tUutorán N8LDBprNZhư 8LDBprNZCa, saPE7eE64Tu thờiPE7eE64T Uutogian khoảng8LDBprNZ haUutoi nénPE7eE64T hUutoương, mộtUuto vầnPE7eE64Tg khPE7eE64Tói trắngUuto PE7eE64Tnhàn nhạPE7eE64Tn Uutotỏa rPE7eE64Ta t8LDBprNZừ giữ8LDBprNZa tráUuton nà8LDBprNZng. KhPE7eE64Tuôn mPE7eE64Tặt n8LDBprNZàng hiệnPE7eE64T v8LDBprNZẻ đUutoau khổPE7eE64T, t8LDBprNZay phPE7eE64Tải ch8LDBprNZe ngực,8LDBprNZ gò8LDBprNZ 8LDBprNZmá ửngUuto hồng.

 

Tuyết PE7eE64Tvội v8LDBprNZàng buUutoông ngó8LDBprNZn t8LDBprNZay, ânUuto PE7eE64Tcần nó8LDBprNZi: “SPE7eE64Tao Uutorồi? PE7eE64TVất vPE7eE64Tả lắmPE7eE64T sao?”

 

Như CUutoa vừ8LDBprNZa h8LDBprNZo vừUutoa Uutonói: “CảmUuto thấUutoy hPE7eE64Tơi tứ8LDBprNZc ngực.”

 

Huân PE7eE64TY bưngUuto PE7eE64Tchén trPE7eE64Tà Uutonhỏ tớUutoi, Uutotrong ch8LDBprNZén PE7eE64Tlà Uutotrà xuânPE7eE64T Lo8LDBprNZng Tỉnh,PE7eE64T cPE7eE64Thén tUutorà xaUutonh biếc8LDBprNZ tỏaUuto hươn8LDBprNZg tUutohơm n8LDBprNZgát. Tuyế8LDBprNZt PE7eE64Tra dấuUuto Uutocho nàPE7eE64Tng PE7eE64Tđặt chéUuton tUutorà Uutolên bànUuto, nhẹ8LDBprNZ n8LDBprNZhàng cắUuton ngóUuton trỏ,PE7eE64T mPE7eE64Tột giUutoọt mPE7eE64Táu trUutoong sUutouốt nhỏ8LDBprNZ xuống8LDBprNZ chPE7eE64Tén trà.

 

“Uống n8LDBprNZó 8LDBprNZxong sUutoẽ đỡUuto 8LDBprNZhơn nhiều.”Uuto T8LDBprNZuyết đưa8LDBprNZ ché8LDBprNZn tPE7eE64Trà tớiUuto sátPE7eE64T môUutoi nàng.

 

Như 8LDBprNZCa nghiUutoêng đầu:PE7eE64T “KhônPE7eE64Tg.” VUutoì sa8LDBprNZo PE7eE64Ty PE7eE64Tluôn PE7eE64Tbắt nànUutog uống8LDBprNZ mPE7eE64Táu PE7eE64Ty chứ.8LDBprNZ 8LDBprNZTrà hò8LDBprNZa PE7eE64Tvới mPE7eE64Táu Uutokhi Uutouống vàUutoo lPE7eE64Tuôn 8LDBprNZcảm tPE7eE64Thấy cổUuto 8LDBprNZnòng b8LDBprNZừng bừng.

 

“Nha đầuUuto ngo8LDBprNZan nào.Uuto” TPE7eE64Tuyết c8LDBprNZười k8LDBprNZhanh kh8LDBprNZách n8LDBprNZhư đUutoang lừUutoa trẻ8LDBprNZ PE7eE64Tcon: “NGoaUuton Uutonào, u8LDBprNZống đUutoi. MPE7eE64Táu củUutoa tUutoa PE7eE64Ttuyệt PE7eE64Tđối khôn8LDBprNZg tanPE7eE64Th PE7eE64Tđâu, thơm8LDBprNZ lắm,Uuto PE7eE64Tuống Uutovào ngực8LDBprNZ sẽUuto bớtPE7eE64T khóPE7eE64T chịu.”

 

“Ta k8LDBprNZhông mPE7eE64Tuốn uPE7eE64Tống, PE7eE64Tngực đãUuto hết8LDBprNZ tứcUuto rồi.”Uuto N8LDBprNZhư C8LDBprNZa đẩyUuto cPE7eE64Thén tUutorà nPE7eE64Thỏ PE7eE64Tra xa.

 

“Nói dố8LDBprNZi lUutoà kh8LDBprNZông 8LDBprNZngoan đâu.”8LDBprNZ TuUutoyết PE7eE64Tnở nụ8LDBprNZ cườiPE7eE64T kUutohả áUutoi: “NGƯơi8LDBprNZ Uutocũng biếPE7eE64Tt Uutotính Uutota Uutorồi đấy8LDBprNZ, cuố8LDBprNZi cùng8LDBprNZ PE7eE64Tcũng sPE7eE64Tẽ bắPE7eE64Tt ngươ8LDBprNZi Uutouống t8LDBprNZhôi. NgươUutoi Uutomuốn dùng8LDBprNZ PE7eE64Tmột c8LDBprNZanh giờPE7eE64T đPE7eE64Tể uốngUuto hUutoay vUutoài phútUuto để8LDBprNZ uống8LDBprNZ đây?”

 

“Vì saUutoo cPE7eE64Tứ pUutohải PE7eE64Tuống?” NhưUuto CUutoa nhíuPE7eE64T mày.

 

“Ách… NgUutoươi muốUuton nghPE7eE64Te lý8LDBprNZ dPE7eE64To tUutohật haUutoy lUutoý 8LDBprNZdo giả?8LDBprNZ” TuyếUutot cười8LDBprNZ h8LDBprNZa hả.

 

Như CUutoa b8LDBprNZất 8LDBprNZđắc Uutodĩ: “LạPE7eE64Ti PE7eE64Tcòn cóPE7eE64T hUutoai lýPE7eE64T d8LDBprNZo PE7eE64Tnữa chứ.”

 

“Lý d8LDBprNZo thứPE7eE64T nPE7eE64Thất làPE7eE64T dùn8LDBprNZg Uutomáu PE7eE64Tta cPE7eE64Tó Uutothể nPE7eE64Thanh cPE7eE64Thóng 8LDBprNZchuyển dờiPE7eE64T hồnUuto phUutoách củaPE7eE64T ngư8LDBprNZơi hơUuton. Lý8LDBprNZ d8LDBprNZo kiPE7eE64Ta lạUutoi lPE7eE64Tà 8LDBprNZdo 8LDBprNZta thPE7eE64Tích tro8LDBprNZng cơ8LDBprNZ thể8LDBprNZ ngPE7eE64Tươi cPE7eE64Tó Uutomáu của8LDBprNZ taUuto. Chỉ8LDBprNZ cUutoần nghUutoĩ máuUuto củaPE7eE64T Uutota đanUutog cPE7eE64Thảy trUutoong ngườiPE7eE64T ngươPE7eE64Ti PE7eE64Tlà tPE7eE64Ta c8LDBprNZảm thấyUuto hUutoạnh ph8LDBprNZúc rồi.”

 

“Vậy cáPE7eE64Ti nà8LDBprNZo 8LDBprNZlà thật8LDBprNZ? CPE7eE64Tái Uutonào lUutoà giả?”

 

Tuyết nhớ8LDBprNZp chớpPE7eE64T mắt,Uuto nở8LDBprNZ nụUuto cườiUuto xảoPE7eE64T trPE7eE64Tá: “NgươiPE7eE64T PE7eE64Tđoán xem?”

 

“Ta đoánPE7eE64T đềuPE7eE64T lPE7eE64Tà giả.”

 

Như CUutoa trừngPE7eE64T mắ8LDBprNZt nhìPE7eE64Tn y8LDBprNZ. 8LDBprNZY giễuUuto Uutocợt mìnUutoh mớiPE7eE64T là8LDBprNZ thật.

 

Tuyết vUutoẻ mặtPE7eE64T 8LDBprNZngạc nhiên.

 

“Oa! Mớ8LDBprNZi uốngPE7eE64T mUutoáu Uutota mUutoấy ngàyPE7eE64T mUutoà đ8LDBprNZã thôn8LDBprNZg 8LDBprNZminh lUutoên baPE7eE64To nhiêPE7eE64Tu! 8LDBprNZThật tPE7eE64Thần kỳ!”

 

Như 8LDBprNZCa tứcUuto giậPE7eE64Tn cườiUuto rộUuto lên.

 

Tuyết nhâUuton cơPE7eE64T hội8LDBprNZ lừ8LDBprNZa 8LDBprNZnàng 8LDBprNZuống xoUutong chPE7eE64Tén trà.

 

Hai người8LDBprNZ cườPE7eE64Ti đùa8LDBprNZ tro8LDBprNZng phòPE7eE64Tng, hồPE7eE64Tn 8LDBprNZnhiên Uutochẳng cPE7eE64Thút chúUuto PE7eE64Tý tới.

 

Huân 8LDBprNZY kho8LDBprNZm người8LDBprNZ 8LDBprNZlui PE7eE64Tra ngoài.

 

Ám PE7eE64TDạ UutoLa nghiêUutong ngưPE7eE64Tời PE7eE64Tdựa vPE7eE64Tào bứ8LDBprNZc tUutoường, xiPE7eE64Têm Uutoy đPE7eE64Tỏ chPE7eE64Tói lại8LDBprNZ khiếPE7eE64Tn PE7eE64Ty tPE7eE64Trông 8LDBprNZnhợt Uutonhạt, 8LDBprNZy 8LDBprNZngửa cổ8LDBprNZ uốngPE7eE64T Uutonốt rượu8LDBprNZ 8LDBprNZtrong ché8LDBprNZn, haPE7eE64Ti mắt8LDBprNZ đãPE7eE64T ng8LDBprNZà nUutogà sa8LDBprNZy nUutohìn N8LDBprNZhư Ca.

 

Nàng đ8LDBprNZang cười.

 

Khi PE7eE64Tnàng Uutocười PE7eE64Ttay phảiUuto nhẹUuto nhPE7eE64Tàng nắPE7eE64Tm lPE7eE64Tại, cáUutoc ng8LDBprNZón Uutotay kUutohẽ ch8LDBprNZạm vàoUuto PE7eE64Tchop m8LDBprNZũi, 8LDBprNZnụ cưPE7eE64Tời từPE7eE64T PE7eE64Tkhóe m8LDBprNZắt tớUutoi bờUuto môi.

 

Nụ cười8LDBprNZ nàPE7eE64Ty Uutoy PE7eE64Tđã que8LDBprNZn thuộc8LDBprNZ bUutoiết bao.

 

Chỉ có8LDBprNZ “nànUutog” mớiUuto 8LDBprNZcó thể8LDBprNZ cườiPE7eE64T 8LDBprNZôn nhUutou đUutoộng lòUutong ngườiPE7eE64T tớPE7eE64Ti vậy.

 

“Ngươi l8LDBprNZà ai?”

 

Một giọPE7eE64Tng khàn8LDBprNZ kUutohàn 8LDBprNZquấy nhiễPE7eE64Tu NUutohư CPE7eE64Ta v8LDBprNZà Tuyết.

 

Nàng v8LDBprNZà 8LDBprNZy cPE7eE64Tùng qUutouay đầuPE7eE64T 8LDBprNZnhìn lại.

 

Thân h8LDBprNZình đỏUuto nhUutoư mUutoáu c8LDBprNZủa ÁPE7eE64Tm DạUuto LPE7eE64Ta vọtPE7eE64T tới8LDBprNZ trướcUuto PE7eE64Tmặt PE7eE64TNhư CaPE7eE64T, Uutoy xiUutoết cPE7eE64Thặt cằUutom nàng,Uuto nân8LDBprNZg kPE7eE64Thuôn mặUutot nàng8LDBprNZ lUutoên, PE7eE64Tu á8LDBprNZm 8LDBprNZhỏi: “NgPE7eE64Tươi rốtPE7eE64T PE7eE64Tcuộc là8LDBprNZ PE7eE64TÁm Dạ8LDBprNZ NhưUuto UutoCa 8LDBprNZhay 8LDBprNZlà nàUutong đây?”

 

Như UutoCa đauUuto đớn8LDBprNZ Uutohít một8LDBprNZ 8LDBprNZhơi, cằPE7eE64Tm nàng8LDBprNZ nhưUuto sắUutop b8LDBprNZị bóUutop nát.

 

“Ta kUutohông ph8LDBprNZải ÁPE7eE64Tm D8LDBprNZạ NhưPE7eE64T Ca.”

 

Khuôn Uutomặt ÁmPE7eE64T Dạ8LDBprNZ LUutoa hPE7eE64Tiện vẻPE7eE64T mừngUuto PE7eE64Trỡ nh8LDBprNZư điên:PE7eE64T “Ngươi…”

 

“Ta lPE7eE64Tà LiệtUuto N8LDBprNZhư Ca.”Uuto NhìnUuto PE7eE64TÁm DUutoạ PE7eE64TLa đPE7eE64Tang từ8LDBprNZ m8LDBprNZừng rỡUuto chuUutoyển Uutosang tứUutoc Uutogiận tronUutog lòn8LDBprNZg nà8LDBprNZng 8LDBprNZbỗng cPE7eE64Tảm thấUutoy niềmPE7eE64T sunPE7eE64Tg 8LDBprNZsướng được8LDBprNZ 8LDBprNZtrả thù.

 

Tuyết cư8LDBprNZời tớ8LDBprNZi tPE7eE64Té ngử8LDBprNZa: “Tiểu8LDBprNZ 8LDBprNZLa đúngUuto PE7eE64Tlà ng8LDBprNZốc Uutoa, nPE7eE64Tàng PE7eE64Tlàm PE7eE64Tsao maPE7eE64Tng họUuto ÁmPE7eE64T 8LDBprNZDạ được8LDBprNZ chPE7eE64Tứ? PE7eE64TCHo dù8LDBprNZ không8LDBprNZ gọPE7eE64Ti làUuto LiệUutot NhưUuto UutoCa cũng8LDBprNZ 8LDBprNZphải gọ8LDBprNZi PE7eE64Tlà Chiế8LDBprNZn NhPE7eE64Tư PE7eE64TCa mPE7eE64Tới đúnPE7eE64Tg.”Y cườiPE7eE64T cườiPE7eE64T 8LDBprNZmà vaUutoi rUutoun ru8LDBprNZn, ô8LDBprNZm lấy8LDBprNZ PE7eE64Thai PE7eE64Tvai NhUutoư CPE7eE64Ta cười8LDBprNZ l8LDBprNZớn, bà8LDBprNZn tPE7eE64Tay nắmPE7eE64T lUutoấy cằmPE7eE64T NhPE7eE64Tư C8LDBprNZa củ8LDBprNZa ÁmPE7eE64T DạUuto PE7eE64TLa Uutonhư được8LDBprNZ Uutomột 8LDBprNZcơn gUutoió thổiUuto Uutoqua kèm8LDBprNZ th8LDBprNZeo hươnPE7eE64Tg ho8LDBprNZa thơPE7eE64Tn ngát.

 

Ám Dạ8LDBprNZ UutoLa tUutohu 8LDBprNZlại ánUutoh mUutoắt, đôi8LDBprNZ PE7eE64Tmắt bPE7eE64Tiến thànhPE7eE64T đỏUuto tươ8LDBprNZi nhPE7eE64Tư máuPE7eE64T: “Ngân8LDBprNZ Tuy8LDBprNZết, Uutongươi lại8LDBprNZ cUutohơi ta?”

 

Tuyết dPE7eE64Tựa đầu8LDBprNZ vào8LDBprNZ vaUutoi NhPE7eE64Tư 8LDBprNZCa, nUutohìn Uutoy cưUutoời PE7eE64Tha Uutohả nó8LDBprNZi: “Oa8LDBprNZ, kPE7eE64Thông Uutongờ lạiPE7eE64T lừa8LDBprNZ được8LDBprNZ UutoÁm HUutoà cun8LDBprNZg chPE7eE64Tủ ÁUutom DUutoạ La8LDBprNZ, tPE7eE64Ta cưPE7eE64Tời tớiUuto khônPE7eE64Tg Uutođứng dậyUuto đ8LDBprNZược mất.”

 

Khuôn mặUutot ÁmUuto DạPE7eE64T L8LDBprNZa trắnPE7eE64Tg bệch,PE7eE64T vặnPE7eE64T vẹoUuto thật8LDBprNZ đángPE7eE64T sợ:Uuto 8LDBprNZ“Không aPE7eE64Ti c8LDBprNZó 8LDBprNZthể lừaUuto ta!8LDBprNZ” ChPE7eE64Tẳng lẽPE7eE64T cái8LDBprNZ Uutogọi lPE7eE64Tà PE7eE64Thồn pháchUuto chuyểUuton dời8LDBprNZ chUutoỉ làPE7eE64T PE7eE64Tmột cạmPE7eE64T bẫy?8LDBprNZ TaPE7eE64Ty PE7eE64Táo dàUutoi gi8LDBprNZương lê8LDBprNZn, cUutoánh t8LDBprNZay 8LDBprNZtái nUutohợt cPE7eE64Tủa Uutoy PE7eE64Tnhư PE7eE64Ttrong mUutoột đPE7eE64Tám mPE7eE64Tây đỏ8LDBprNZ, xưUutoơng ng8LDBprNZón tUutoay kêuUuto lên8LDBprNZ Uutorăng rắc.

 

Y biếtPE7eE64T NgâPE7eE64Tn TuyUutoết 8LDBprNZđể ýPE7eE64T nhấtPE7eE64T Uutolà d8LDBprNZung Uutomạo xin8LDBprNZh đẹp8LDBprNZ PE7eE64Tcủa mình.

 

Vậy, Uutoy sẽUuto chUutoậm rãiPE7eE64T 8LDBprNZhủy di8LDBprNZệt kh8LDBprNZuôn 8LDBprNZmặt tuyệUutot mỹUuto đó.

 

Trong khônUutog Uutokhí bỗngPE7eE64T b8LDBprNZồng bềPE7eE64Tnh mộ8LDBprNZt t8LDBprNZầng khUutoí 8LDBprNZđỏ tươi

 

Tầng khíPE7eE64T tronPE7eE64Tg suốt8LDBprNZ nhUutoư ngọcPE7eE64T lưu8LDBprNZ ly.

 

Dần dần8LDBprNZ thPE7eE64Tắt chPE7eE64Tặt lUutoại, khốUutoi PE7eE64Tkhí nPE7eE64Thư mộUutot Uutochiếc thUutoùng 8LDBprNZbằng nUutogọc nhốtUuto Tuyết8LDBprNZ Uutovà NhưPE7eE64T PE7eE64TCa Uutolại b8LDBprNZên troPE7eE64Tng, 8LDBprNZkhông t8LDBprNZhể độngUuto đậy.

 

Ngón tUutoay nhUutoẹ lướt8LDBprNZ tPE7eE64Trên gPE7eE64Tò máPE7eE64T củaPE7eE64T Tuyết.

 

Ám Dạ8LDBprNZ PE7eE64TLa nởPE7eE64T 8LDBprNZnụ cườ8LDBprNZi dắ8LDBprNZc 8LDBprNZý: PE7eE64T“Khắc m8LDBprNZột Uutođóa hUutooa t8LDBprNZuyết lên8LDBprNZ mặtUuto ngươi,8LDBprNZ liệuUuto Uutocó đẹpUuto không?”

 

Tuyết Uutouể oUutoải nóUutoi: “KhUutoông kh8LDBprNZắc cóUuto lẽUuto đẹpPE7eE64T hơn.”

 

“Vậy khắUutoc ha8LDBprNZi b8LDBprNZông hPE7eE64Toa tuyết8LDBprNZ nhé.”Uuto NUutogón ta8LDBprNZy ÁmPE7eE64T D8LDBprNZạ UutoLa 8LDBprNZkẽ đUutoộng, mPE7eE64Tột vếtUuto mPE7eE64Táu sâPE7eE64Tu đãUuto cắt8LDBprNZ Uutolên gòUuto máPE7eE64T Tuyết,8LDBprNZ từng8LDBprNZ giọtPE7eE64T từngUuto giọUuto mUutoáu nhỏUuto 8LDBprNZxuống bộ8LDBprNZ xiêPE7eE64Tm 8LDBprNZy t8LDBprNZrắng toát.

 

“Móng taPE7eE64Ty dUutoài quá.”

 

Như PE7eE64TCa kinPE7eE64Th ngạc8LDBprNZ nhUutoìn t8LDBprNZay ÁmPE7eE64T DPE7eE64Tạ PE7eE64TLa, chẳngPE7eE64T biế8LDBprNZt vìPE7eE64T sa8LDBprNZo lạiUuto Uutothốt l8LDBprNZên nhữn8LDBprNZg lời8LDBprNZ này.

 

Ngón t8LDBprNZay PE7eE64Ty 8LDBprNZcứng đờ.

 

Vết máUutou chảUutoy Uutodài nhưngPE7eE64T 8LDBprNZvết thươUutong lại8LDBprNZ khUutoông m8LDBprNZở rộng.

 

Nàng lắc8LDBprNZ đầu,PE7eE64T 8LDBprNZnở nụUuto cườiUuto dịuPE7eE64T 8LDBprNZdàng: “ĐànUuto Uutoông cPE7eE64Ton traUutoi khôn8LDBprNZg nê8LDBprNZn đểUuto mPE7eE64Tóng tUutoay quá8LDBprNZ dPE7eE64Tài nhưPE7eE64T vậy,Uuto LUutoa UutoNhi, Uutolấy d8LDBprNZao lạiPE7eE64T đâyUuto, tỷPE7eE64T gi8LDBprNZúp đệ8LDBprNZ sPE7eE64Tửa lạiUuto Uutođôi chút.”

 

Ám PE7eE64TDạ LPE7eE64Ta phUutoảng Uutophất nhPE7eE64Tư bị8LDBprNZ PE7eE64Tđiểm trúngPE7eE64T hu8LDBprNZyệt đạo,PE7eE64T thâ8LDBprNZn th8LDBprNZể Uutoy cứngUuto ngắUutoc, ch8LDBprNZậm rãiPE7eE64T nhìPE7eE64Tn Uutovề p8LDBprNZhía nàngUuto, tUutorong mPE7eE64Tắt đầy8LDBprNZ vẻUuto ngạ8LDBprNZc nPE7eE64Thiên PE7eE64Tvà ruUuton rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùaPE7eE64T t8LDBprNZhu bên8LDBprNZ coUuton suốiUuto nhỏ.

 

Ám DPE7eE64Tạ MPE7eE64Tinh 8LDBprNZvừa PE7eE64Tgội lạiUuto má8LDBprNZi tóc8LDBprNZ, suốiPE7eE64T tUutoóc mPE7eE64Tềm mạiPE7eE64T bồnPE7eE64Tg bềnh8LDBprNZ gợn8LDBprNZ 8LDBprNZsóng 8LDBprNZdưới á8LDBprNZnh nắng8LDBprNZ Uutochiều. NàUutong mặcPE7eE64T 8LDBprNZmột chiếPE7eE64Tc áPE7eE64To Uutochoàng rUutoộng tUutohùng thình,Uuto v8LDBprNZạt 8LDBprNZáo thêu8LDBprNZ hoPE7eE64Ta vănUuto mỹUuto lệPE7eE64T m8LDBprNZà phUutoức tạp.

 

“Đừng đPE7eE64Tể móngUuto Uutotay dài8LDBprNZ quá.”

 

Nàng cúUutoi đ8LDBprNZầu, dùng8LDBprNZ mộtPE7eE64T coUuton dUutoao sửa8LDBprNZ món8LDBprNZg t8LDBprNZay cUutoho y.

 

Cậu béPE7eE64T ÁmPE7eE64T 8LDBprNZDạ PE7eE64TLa nằUutom dướPE7eE64Ti châUuton nàn8LDBprNZg, 8LDBprNZvươn taUutoy 8LDBprNZra ch8LDBprNZo nàng8LDBprNZ sửa,PE7eE64T miệng8LDBprNZ tUutohầm nóUutoi: “Móng8LDBprNZ tUutoay tỷUuto chẳngPE7eE64T 8LDBprNZphải cũng8LDBprNZ PE7eE64Trất Uutodài 8LDBprNZsao.” NUutogón taPE7eE64Ty Uutothon tUutohả 8LDBprNZmượt mà8LDBprNZ, l8LDBprNZộ Uutora mUutoàu hồngPE7eE64T Uutonhư vỏPE7eE64T sòUuto, Uutocó khPE7eE64Ti PE7eE64Thơi dínhUuto PE7eE64Tchút nước8LDBprNZ trênUuto đóa8LDBprNZ h8LDBprNZoa, ta8LDBprNZy nPE7eE64Tàng thPE7eE64Tật đẹp.

 

Nàng c8LDBprNZẩn tUutohận cắtUuto móngUuto t8LDBprNZay 8LDBprNZcho yPE7eE64T: “ĐệUuto PE7eE64Tlà cPE7eE64Ton tra8LDBprNZi cPE7eE64Tơ mà,PE7eE64T ngàPE7eE64Ty thưPE7eE64Tờng khUutoông luyệUuton võPE7eE64T cũ8LDBprNZng PE7eE64Ttỷ PE7eE64Tvõ vớiUuto ngư8LDBprNZời t8LDBprNZa, móUutong t8LDBprNZay dPE7eE64Tài quPE7eE64Tá 8LDBprNZsẽ 8LDBprNZkhông tiệ8LDBprNZn. VPE7eE64Tạn nUutohất mUutoóng t8LDBprNZay 8LDBprNZđứt rơUutoi PE7eE64Tra Uutosẽ khiế8LDBprNZn ngươPE7eE64Ti Uutophân tUutoâm, hơn8LDBprNZ PE7eE64Tnữa 8LDBprNZcũng khôn8LDBprNZg sạch,PE7eE64T tPE7eE64Trông bẩnUuto lắm.Uuto” NPE7eE64Tàng cười8LDBprNZ Uutokhẽ nUutoói: “TỷPE7eE64T 8LDBprNZtỷ thì8LDBprNZ kUutohác, cóPE7eE64T UutoLa NhUutoi tUutohì việcUuto gì8LDBprNZ tPE7eE64Tỷ cũUutong kPE7eE64Thông c8LDBprNZần 8LDBprNZquan t8LDBprNZâm, cPE7eE64Tho nên8LDBprNZ cPE7eE64Tó th8LDBprNZể để8LDBprNZ ý8LDBprNZ cUutohăm Uutosóc móUutong tay.”

 

“Là nhUutoư PE7eE64Tvậy à.”8LDBprNZ CUutoậu bé8LDBprNZ ÁPE7eE64Tm DạPE7eE64T UutoLa nắmUuto PE7eE64Tlấy tó8LDBprNZc nàngPE7eE64T, Uutođưa lênPE7eE64T mũi8LDBprNZ 8LDBprNZngửi rồPE7eE64Ti cườiPE7eE64T nóUutoi: “PE7eE64TĐệ rấUutot t8LDBprNZhích móng8LDBprNZ tUutoay củ8LDBprNZa tỷ,PE7eE64T Uutosau PE7eE64Tnày tỷPE7eE64T t8LDBprNZỷ nhấ8LDBprNZt Uutođịnh cũUutong Uutosẽ thíPE7eE64Tch PE7eE64Tđệ 8LDBprNZđể móPE7eE64Tng taUutoy dài.”

 

“La Nh8LDBprNZi ngUutoốc.” NàPE7eE64Tng mỉUutom cườPE7eE64Ti, nắmUuto ta8LDBprNZy PE7eE64Ty đ8LDBprNZưa lên8LDBprNZ: “Đệ8LDBprNZ xem8LDBprNZ, cUutoon traUutoi đểUuto mónUutog tUutoay ngắUuton mPE7eE64Tới mạnhUuto m8LDBprNZẽ chứ.”

 

Móng trPE7eE64Tên mỗi8LDBprNZ nPE7eE64Tgón PE7eE64Ttay 8LDBprNZy đềUutou đượcUuto tỉaUuto rất8LDBprNZ gọn8LDBprNZ gang.

 

Bờ móPE7eE64Tng cũUutong đUutoược Uutonàng đá8LDBprNZnh mượt.

 

Cậu bUutoé Á8LDBprNZm DUutoạ L8LDBprNZa 8LDBprNZmở t8LDBprNZo Uutohai mắUutot: “A,PE7eE64T t8LDBprNZay đệUuto giờPE7eE64T cũngUuto thậtUuto đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn ta8LDBprNZy đPE7eE64Tẹp vUutoậy, đêUutom naPE7eE64Ty Uutokhông luyPE7eE64Tện cUutoông có8LDBprNZ đượcUuto không?”PE7eE64T 8LDBprNZY làmPE7eE64T nũnUutog tron8LDBprNZg lòn8LDBprNZg nàng.

 

Ám DạUuto MiPE7eE64Tnh nởPE7eE64T nụ8LDBprNZ cPE7eE64Tười Uutodịu 8LDBprNZdàng nPE7eE64Thư PE7eE64Tmột tiUutoa PE7eE64Tsáng: “ĐượcPE7eE64T. TPE7eE64Tay LPE7eE64Ta Nh8LDBprNZi đẹpUuto n8LDBprNZhư vậy,PE7eE64T đêmUuto nUutoay cũngUuto khônPE7eE64Tg PE7eE64Tcần PE7eE64Tăn cPE7eE64Tơm 8LDBprNZđâu nhỉ.”

 

“Tỷ 8LDBprNZ~~ tUutoỷ ~~!”

 

Cậu bPE7eE64Té Ám8LDBprNZ DạUuto PE7eE64TLa thPE7eE64Tất vọPE7eE64Tng kêuUuto to.

 

Ám UutoDạ MiUutonh nởUuto nụPE7eE64T PE7eE64Tcười, nPE7eE64Tgón tUutoay nhUutoẹ nhPE7eE64Tàng c8LDBprNZhà lêPE7eE64Tn cUutohop mũUutoi. NgàyUuto mùaUuto thuUuto, dưới8LDBprNZ ánUutoh nắ8LDBprNZng chiều,8LDBprNZ bêPE7eE64Tn kPE7eE64The suốiPE7eE64T PE7eE64Tnhỏ, nà8LDBprNZng nởPE7eE64T nụPE7eE64T cườiPE7eE64T ônUuto nhu8LDBprNZ, suốiUuto t8LDBprNZóc dUutoài tUutohơm nPE7eE64Tgát ôUutom lPE7eE64Tấy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi PE7eE64Tdao nPE7eE64Thỏ t8LDBprNZừ từPE7eE64T cẩnPE7eE64T t8LDBprNZhận sUutoửa sPE7eE64Tang lPE7eE64Tại móng8LDBprNZ ta8LDBprNZy cUutoho y.

 

Mái tUutoóc Uutodài buô8LDBprNZng xuốngUuto vPE7eE64Tai nàng.

 

Nàng nởPE7eE64T một8LDBprNZ n8LDBprNZụ cười8LDBprNZ PE7eE64Ttĩnh lặn8LDBprNZg, tUutoựa hồPE7eE64T tr8LDBprNZong thếUuto giPE7eE64Tới củ8LDBprNZa nàngPE7eE64T Uutokhông gìUuto quaUuton trọngUuto hPE7eE64Tơn mPE7eE64Tóng taPE7eE64Ty PE7eE64TÁm Dạ8LDBprNZ La.

 

Ngón 8LDBprNZtay ÁmUuto Dạ8LDBprNZ L8LDBprNZa cứnPE7eE64Tg đờ.

 

Tuyết tới8LDBprNZ gUutoần NPE7eE64Thư C8LDBprNZA, một8LDBprNZ 8LDBprNZvẻ mặtPE7eE64T kh8LDBprNZó cUutoó thể8LDBprNZ dùUutong PE7eE64Tlời đểUuto tảPE7eE64T kh8LDBprNZiến n8LDBprNZụ Uutocười 8LDBprNZy biếnUuto mất.

 

“Móng taUutoy dUutoù PE7eE64Tdài Uutonhưng làUutom đúngPE7eE64T PE7eE64Tlà ẩPE7eE64Tu.” NàUutong mPE7eE64Tỉm cười.8LDBprNZ “LaPE7eE64T NhUutoi đãPE7eE64T lUutoớn rUutoồi, món8LDBprNZg taUutoy khônPE7eE64Tg bẩnPE7eE64T nhưPE7eE64T trướUutoc nữa.”

 

Nàng ngẩUutong đầu.

 

Khóe Uutomắt l8LDBprNZà PE7eE64Tcảm tìnhUuto trUutoong sán8LDBprNZg Uutochan c8LDBprNZhứa, nàngUuto Uutonhìn ÁUutom DạPE7eE64T 8LDBprNZLa, sóUutong mắPE7eE64Tt n8LDBprNZhư lànUuto nướcPE7eE64T Uutomùa thUutou khẽ8LDBprNZ chảy.

 

Một Uutolúc lPE7eE64Tâu sau…

 

Ngón tPE7eE64Tay 8LDBprNZnàng vuốtUuto 8LDBprNZnhẹ lênPE7eE64T 8LDBprNZkhuôn mặt8LDBprNZ Á8LDBprNZm 8LDBprNZDạ PE7eE64TLa, ch8LDBprNZân mày8LDBprNZ nUutohẹ nhàng8LDBprNZ caPE7eE64Tu lạiPE7eE64T nhUutoư l8LDBprNZàn só8LDBprNZng nước.

 

“La 8LDBprNZNhi bệnhPE7eE64T Uutosao? Sa8LDBprNZo lUutoại 8LDBprNZtiều tụy8LDBprNZ Uutonhư vậy?”

 

******

 

Bó đuốcPE7eE64T vẫnUuto chá8LDBprNZy PE7eE64Tbên bứcUuto PE7eE64Ttường đá.

 

Dưới l8LDBprNZòng đất8LDBprNZ Uutokhông khPE7eE64Tí ẩm8LDBprNZ ướtUuto mUutoang tPE7eE64Theo mộ8LDBprNZt 8LDBprNZmùi mốcUuto meo.

 

Nàng ngPE7eE64Tửa đầ8LDBprNZu nằPE7eE64Tm t8LDBprNZrên gi8LDBprNZường, vPE7eE64Tầng PE7eE64Ttrán khẽUuto c8LDBprNZau lại:

 

“La PE7eE64TNhi r8LDBprNZốt 8LDBprNZcuộc bị8LDBprNZ PE7eE64Tlàm Uutosao? 8LDBprNZVì sao…8LDBprNZ t8LDBprNZa dườngPE7eE64T Uutonhư đãPE7eE64T PE7eE64Ttrải qUutoua mộtPE7eE64T gPE7eE64Tiấc m8LDBprNZộng dài,8LDBprNZ Uutomà nhữngPE7eE64T gìPE7eE64T troPE7eE64Tng mộUutong lạiPE7eE64T c8LDBprNZhẳng thể8LDBprNZ n8LDBprNZhớ ra.”

 

Ám Dạ8LDBprNZ L8LDBprNZa n8LDBprNZói: “T8LDBprNZỷ ng8LDBprNZã bệnh,8LDBprNZ hônUuto Uutomê mườiPE7eE64T chínUuto 8LDBprNZnăm rồiUuto.” TuyếUutot PE7eE64Tnói 8LDBprNZcho yUuto, hồn8LDBprNZ pPE7eE64Thách Ám8LDBprNZ D8LDBprNZạ PE7eE64TMinh cầnPE7eE64T PE7eE64Tmột PE7eE64Tchút tPE7eE64Thời gi8LDBprNZan mớPE7eE64Ti PE7eE64Tcó thểPE7eE64T nhPE7eE64Tớ lạiPE7eE64T toànUuto bộPE7eE64T những8LDBprNZ chuyệnPE7eE64T cũ.

 

“Mười chínUuto năUutom sUutoao…” Nàng8LDBprNZ lặpPE7eE64T lạ8LDBprNZi, lắUutoc đầu8LDBprNZ 8LDBprNZcười khổ:8LDBprNZ “Hèn8LDBprNZ ch8LDBprNZi t8LDBprNZỷ cảmPE7eE64T thấy8LDBprNZ toUutoàn tPE7eE64Thân nhứ8LDBprNZc mỏi,8LDBprNZ như8LDBprNZ khô8LDBprNZng PE7eE64Tphải cUutoủa bảPE7eE64Tn th8LDBprNZân mìnUutoh vậy.”

 

“Tỷ 8LDBprNZsẽ nh8LDBprNZanh chónPE7eE64Tg phụUutoc hồUutoi thôiUuto.” PE7eE64TY sUutoẽ bắtPE7eE64T N8LDBprNZgân Tuy8LDBprNZết mUutoau cUutohóng 8LDBprNZđuổi hUutoồn phá8LDBprNZch nPE7eE64Tữ nhânPE7eE64T 8LDBprNZkia đi.

 

Nàng chăm8LDBprNZ c8LDBprNZhú nhPE7eE64Tìn yUuto, lPE7eE64To lắngPE7eE64T nó8LDBprNZi: “LUutoa NUutohi, đệ8LDBprNZ cPE7eE64Tũng bUutoị bệnhUuto sao?”

 

“Không 8LDBprNZđâu, đệPE7eE64T Uutovẫn khỏe.”

 

Bàn ta8LDBprNZy nPE7eE64Tàng nhẹUuto 8LDBprNZnhàng PE7eE64Tvuốt v8LDBprNZe khuPE7eE64Tôn mặUutot 8LDBprNZtái nh8LDBprNZợt củaUuto 8LDBprNZy: “Sa8LDBprNZo 8LDBprNZkhuôn mặtPE7eE64T đệ8LDBprNZ lạUutoi trắngPE7eE64T bệPE7eE64Tch vậy?8LDBprNZ 8LDBprNZSao Uutothân thể8LDBprNZ lạiUuto gầyUuto y8LDBprNZếu thế?Uuto PE7eE64TLa PE7eE64TNhi củaUuto PE7eE64Tta lUutoà một8LDBprNZ 8LDBprNZthiếu niêUuton thầnUuto tUutohái pUutohi phPE7eE64Tàm mà.”8LDBprNZ PE7eE64TBàn Uutotay nànPE7eE64Tg Uutotrắng trUutoẻo ấmUuto 8LDBprNZáp, cáPE7eE64Ti v8LDBprNZuốt Uutove dịPE7eE64Tu dàn8LDBprNZg đPE7eE64Tầy yê8LDBprNZu thương.

 

Ám 8LDBprNZDạ PE7eE64TLa nắPE7eE64Tm PE7eE64Ttay nPE7eE64Tàng, 8LDBprNZáp PE7eE64Tlên kPE7eE64Thuôn mặUutot mìUutonh, hơUutoi thUutoở PE7eE64Ty dồ8LDBprNZn dập:

 

“Nói PE7eE64Tcho 8LDBprNZta haPE7eE64Ty, ngươiPE7eE64T Uutolà ai?”

 

Nàng 8LDBprNZkinh PE7eE64Tngạc nói:PE7eE64T “PE7eE64TLa Nhi?”

 

Ám DạUuto LUutoa thở8LDBprNZ dốc:PE7eE64T “MUutoau nUutoói Uutocho 8LDBprNZta, ngUutoươi lPE7eE64Tà ai8LDBprNZ, tênUuto làPE7eE64T gì?”

 

Nàng lUutoắc đUutoầu, cườiUuto nóiUuto: “ĐứaPE7eE64T n8LDBprNZhóc hUutoư hUutoỏng này.”8LDBprNZ ThấyUuto PE7eE64Ty cố8LDBprNZ c8LDBprNZhấp nhưPE7eE64T vậUutoy, nUutoàng rốt8LDBprNZ cu8LDBprNZộc tUutohỏa hiệUutop,d đUutoưa Uutotay l8LDBprNZên vuốtPE7eE64T 8LDBprNZnhẹ choPE7eE64Tp mũ8LDBprNZi Uutoy, bấtPE7eE64T PE7eE64Tđắc 8LDBprNZdĩ nói:Uuto “VậyPE7eE64T đưPE7eE64Tợc rUutoồi, t8LDBprNZa lPE7eE64Tà UutoBôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiUutoên 8LDBprNZLinh CPE7eE64Tái củaPE7eE64T ÁmPE7eE64T 8LDBprNZDạ PE7eE64TLa phảng8LDBprNZ phấUutot 8LDBprNZnhư bị8LDBprNZ mộPE7eE64Tt ch8LDBprNZưởng đánUutoh trúUutong! NgPE7eE64Tũ quUutoan PE7eE64Ty ruPE7eE64Tn r8LDBprNZẩy, dPE7eE64Tung 8LDBprNZmạo tUutoà PE7eE64Tmỵ cũnPE7eE64Tg bắUutot đầuUuto vặnPE7eE64T vẹ8LDBprNZo! YếtUuto h8LDBprNZầu cảmUuto th8LDBprNZấy PE7eE64Tngòn ngọn,PE7eE64T ngựcPE7eE64T nhPE7eE64Tư cóPE7eE64T mộtUuto Uutocục 8LDBprNZmáu nPE7eE64Tóng muốPE7eE64Tn Uutophun ra!

 

Nàng làPE7eE64T BôiPE7eE64T Nhi.

 

Nàng lUutoà PE7eE64TBôi PE7eE64TNhi cPE7eE64Tủa y.

 

............

 

......

 

Trong áPE7eE64Tnh nPE7eE64Tắng Uutoban mai.

 

Nàng PE7eE64Tnhảy múaPE7eE64T bênUuto bờ8LDBprNZ suối.

 

Giọt sươngPE7eE64T trPE7eE64Tên n8LDBprNZgọn PE7eE64Tcỏ bUutoị gó8LDBprNZc váyUuto nàPE7eE64Tng PE7eE64Tcuốn lêPE7eE64Tn Uutotạo tPE7eE64Thành PE7eE64Ttừng áPE7eE64Tng PE7eE64Tsương tUutorong suốt.

 

Y nUutoằm 8LDBprNZtrên t8LDBprNZhảm cỏUuto, mPE7eE64Tiệng nPE7eE64Tgậm cUutoọng cỏ8LDBprNZ xanhPE7eE64T, ngóUuton taUutoy Uutothưởng 8LDBprNZthức mộtPE7eE64T ch8LDBprNZén Uutorượu hPE7eE64Toàng k8LDBprNZim. ThUutoân cUutohén p8LDBprNZhản 8LDBprNZchiếu v8LDBprNZũ điệuPE7eE64T ru8LDBprNZng 8LDBprNZđộng tPE7eE64Tâm c8LDBprNZan củ8LDBprNZa nàng.

 

“Này, Uutota khôn8LDBprNZg muốnPE7eE64T gọiPE7eE64T ngươiPE7eE64T PE7eE64Tlà PE7eE64Ttỷ tỷPE7eE64T nữa.”

 

Y hoáPE7eE64Tn hận8LDBprNZ nói.

 

Nàng PE7eE64Tvẫn tiếpPE7eE64T tục8LDBprNZ m8LDBprNZúa, hòaUuto vàoPE7eE64T dòn8LDBprNZg chảy8LDBprNZ của8LDBprNZ dón8LDBprNZg suốiUuto, h8LDBprNZòa vàoPE7eE64T thảmUuto 8LDBprNZcỏ 8LDBprNZxanh, hòPE7eE64Ta và8LDBprNZo thUutoế giớiPE7eE64T mỹUuto l8LDBprNZệ xPE7eE64Tung quanhUuto, chẳUutong hPE7eE64Tề đểUuto ý8LDBprNZ 8LDBprNZtới PE7eE64Tlời nóiPE7eE64T trẻ8LDBprNZ cPE7eE64Ton cUutoủa y.

 

“Ngươi PE7eE64Tcó Uutonghe không8LDBprNZ PE7eE64Tđó! SPE7eE64Tau PE7eE64Tnày t8LDBprNZa PE7eE64Tsẽ khUutoông gọi8LDBprNZ ngUutoươi làPE7eE64T 8LDBprNZtỷ tỷ8LDBprNZ nữa!”PE7eE64T UutoY b8LDBprNZuồn rầPE7eE64Tu xoaUutoy x8LDBprNZoay chén8LDBprNZ rượu,8LDBprNZ Uutothấp giọng8LDBprNZ nói8LDBprNZ: Uuto“Gọi ngưUutoơi 8LDBprNZlà Uutotỷ Uutotỷ 8LDBprNZcứ cPE7eE64Tó cảmPE7eE64T gUutoiác nh8LDBprNZư m8LDBprNZãi mãiUuto kUutohông lớnPE7eE64T l8LDBprNZên được.”8LDBprNZ NàPE7eE64Tng 8LDBprNZcàng ngà8LDBprNZy càUutong 8LDBprNZxinh đUutoẹp, chốnPE7eE64T gianUutog hồ8LDBprNZ ngPE7eE64Tày 8LDBprNZcũng 8LDBprNZngày cUutoàng nhiềUutou ng8LDBprNZười kUutohuynh đảo8LDBprNZ 8LDBprNZvì sắcUuto PE7eE64Tđẹp củ8LDBprNZa nàng.

 

Y sợPE7eE64T rằUutong tPE7eE64Trong lUutoòng nà8LDBprNZng 8LDBprNZmình mãi8LDBprNZ m8LDBprNZãi 8LDBprNZchỉ là8LDBprNZ m8LDBprNZột đệUuto đệ.

 

Nàng ngừng8LDBprNZ múUutoa, ngồPE7eE64Ti xu8LDBprNZống bUutoên 8LDBprNZngười 8LDBprNZy. 8LDBprNZXoa xoPE7eE64Ta Uutochop mũ8LDBprNZi Uutoy, PE7eE64Tgiọng n8LDBprNZàng tựaUuto 8LDBprNZnhư đa8LDBprNZng lừUutoa mộtUuto đUutoứa trẻ:8LDBprNZ “SUutoao lại8LDBprNZ khUutoông vu8LDBprNZi thế?”

 

Chén rượuUuto khônUutog ngừnUutog qUutouay tPE7eE64Trong ta8LDBprNZy y.

 

Hai mắtPE7eE64T PE7eE64Ty tUutoỏa s8LDBprNZáng: “SauUuto nàyPE7eE64T tUutoa gọiPE7eE64T ngUutoươi lUutoà ‘Bô8LDBprNZi Nhi’PE7eE64T nhPE7eE64Té!” ChénUuto rUutoượu Uutobay PE7eE64Tmúa 8LDBprNZnhư vũPE7eE64T điệuUuto cUutoủa nàng,PE7eE64T cUutoó qPE7eE64Tuang maPE7eE64Tng PE7eE64Tsáng lạnPE7eE64T, Uutocó lPE7eE64Tưng á8LDBprNZo mảnh8LDBprNZ khảPE7eE64Tnh, có8LDBprNZ lUutoàn dPE7eE64Ta mịnPE7eE64T 8LDBprNZmà. HUutoơn nữUutoa, chénPE7eE64T rượuUuto tPE7eE64Trong 8LDBprNZtay PE7eE64Ty, Uutoy cóUuto t8LDBprNZhể khiếnPE7eE64T nóPE7eE64T Uutomúa cUutoũng 8LDBprNZcó t8LDBprNZhể khiUutoến n8LDBprNZó ngừng,PE7eE64T lPE7eE64Tại c8LDBprNZó thểUuto dùnUutog m8LDBprNZôi nhUutoấp nháp.

 

“Cái tênPE7eE64T Uutokỳ qPE7eE64Tuặc quá.”8LDBprNZ NànPE7eE64Tg PE7eE64Tvừa cười8LDBprNZ vừaPE7eE64T lắcUuto đầu.

 

“Được k8LDBprNZhông? UutoNgươi làPE7eE64Tm ‘Bô8LDBprNZi Nhi’Uuto PE7eE64Tcủa tUutoa nUutohé.” 8LDBprNZY tớiUuto gần8LDBprNZ nàngPE7eE64T, án8LDBprNZh mắt8LDBprNZ bướn8LDBprNZg bỉnh.

 

Nhìn áUutonh mắt8LDBprNZ yUuto, nàPE7eE64Tng PE7eE64Tbỗng giậtPE7eE64T mình.

 

Nàng bUutoiết 8LDBprNZy đUutoã giếtPE7eE64T rất8LDBprNZ nhiều8LDBprNZ người8LDBprNZ, danPE7eE64Th 8LDBprNZtiếng Ám8LDBprNZ UutoHà UutoCung cũ8LDBprNZng đãUuto lạiUuto vanUutog dộUutoi tUutorong chốnPE7eE64T 8LDBprNZgiang hồ,Uuto n8LDBprNZhưng trPE7eE64Tong lòn8LDBprNZg nàn8LDBprNZg Uutoy vPE7eE64Tẫn chỉUuto l8LDBprNZà mộtPE7eE64T đứ8LDBprNZa trẻ.

 

Nhưng Uutogiờ ph8LDBprNZút này,8LDBprNZ ánUutoh 8LDBprNZmắt PE7eE64Ty maPE7eE64Tng t8LDBprNZheo vẻUuto nganUutog bướngPE7eE64T khó8LDBprNZ tả!

 

Có 8LDBprNZlẽ, UutoLa Nh8LDBprNZi Uutođã th8LDBprNZực sựPE7eE64T trưởngPE7eE64T thành.

 

Nàng Uutonở nụPE7eE64T cPE7eE64Tười t8LDBprNZhật dịPE7eE64Tu dà8LDBprNZng: PE7eE64T“Ta lPE7eE64Tà tỷUuto tỷUuto củPE7eE64Ta đệUuto mà.”

 

“Bôi NUutohi, lUutoàm PE7eE64TBôi Nh8LDBprNZi c8LDBprNZủa ta8LDBprNZ!” UutoY nănPE7eE64T nỉ.

 

“Cái tênPE7eE64T nàUutoy thậPE7eE64Tt khó8LDBprNZ nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng 8LDBprNZvẫn l8LDBprNZắc đầu.

 

Y tứcUuto gPE7eE64Tiận, nắm8LDBprNZ lấyPE7eE64T cằmUuto nàUutong: “UutoNói mUutoau! NgưPE7eE64Tơi đPE7eE64Tồng Uutoý PE7eE64Tlàm PE7eE64TBôi NPE7eE64Thi củaUuto ta.”

 

“La Nhi8LDBprNZ, đaPE7eE64Tu quá.8LDBprNZ” Nàn8LDBprNZg rê8LDBprNZn Uutorỉ nói.

 

“Đồng 8LDBprNZý làmUuto BPE7eE64Tôi 8LDBprNZNhi củ8LDBprNZa tUutoa, 8LDBprNZta thUutoa ch8LDBprNZo ngươi.”Uuto 8LDBprNZY càngUuto 8LDBprNZxiết 8LDBprNZchặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnPE7eE64T bừn8LDBprNZg lên8LDBprNZ, PE7eE64Ty độtPE7eE64T nhiêPE7eE64Tn kéPE7eE64To nàngPE7eE64T lạiUuto 8LDBprNZgần! HơUutoi Uutothở nPE7eE64Tóng bỏ8LDBprNZng, bờ8LDBprNZ môi8LDBprNZ 8LDBprNZy cách8LDBprNZ nàngPE7eE64T ch8LDBprNZỉ cPE7eE64Tó mộtPE7eE64T tấ8LDBprNZc! VừPE7eE64Ta thUutoở hổPE7eE64Tn hểnUuto, Uutoy vừaPE7eE64T gPE7eE64Thé sPE7eE64Tát bờPE7eE64T môiUuto đỏUuto PE7eE64Tthắm c8LDBprNZủa nàng!

 

“Làm BUutoôi NhUutoi củ8LDBprNZa taUuto! 8LDBprNZNếu khôngUuto 8LDBprNZta sẽPE7eE64T biếUuton ngPE7eE64Tươi PE7eE64Tthành Uutonữ Uutonhân củaPE7eE64T ta!”

 

Ngày hômUuto đó.

 

Nàng cuối8LDBprNZ cùnUutog cPE7eE64Tũng pPE7eE64Thải t8LDBprNZhỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắPE7eE64Tt UutoÁm DạUuto L8LDBprNZa đỏPE7eE64T nhUutoư máu.

 

Y ôUutom lấy8LDBprNZ nàn8LDBprNZg, nước8LDBprNZ mắ8LDBprNZt nhưPE7eE64T hPE7eE64Tai dòUutong m8LDBprNZáu Uutochảy xuống8LDBprNZ từ8LDBprNZ đUutoôi PE7eE64Tmắt nhắmUuto 8LDBprNZchặt củPE7eE64Ta PE7eE64Ty. MàUutou đỏPE7eE64T cUutoủa nUutoước mắt,8LDBprNZ mPE7eE64Tàu tr8LDBprNZắng bPE7eE64Tệch củaPE7eE64T haPE7eE64Ti gòUuto m8LDBprNZá, 8LDBprNZy PE7eE64Tkhông néPE7eE64Tn nPE7eE64Tổi bPE7eE64Ti tPE7eE64Thương tro8LDBprNZng lòngUuto 8LDBprNZnhư 8LDBprNZmột PE7eE64Tbức trPE7eE64Tanh qPE7eE64Tuỷ dPE7eE64Tị đ8LDBprNZẹp đẽUuto Uutomà Uutothê lương.

 

Nàng yêu8LDBprNZ thươngUuto vuUutoốt vPE7eE64Te Uutoy: “La8LDBprNZ NUutohi, xiPE7eE64Tn lỗi.”

 

Y PE7eE64Tôm c8LDBprNZhặt lấ8LDBprNZy nàng.

 

“Tỷ nUutogã bPE7eE64Tệnh hô8LDBprNZn mêUuto 8LDBprNZđã Uutomười c8LDBprNZhín năm,PE7eE64T đệPE7eE64T PE7eE64Tnhất địnhPE7eE64T 8LDBprNZrất vấPE7eE64Tt vảUuto đúnPE7eE64Tg khônUutog?” Nàng8LDBprNZ thở8LDBprNZ Uutodài, cPE7eE64Tố gắ8LDBprNZng 8LDBprNZnở nụUuto cười,8LDBprNZ nUutogăn dònUutog Uutonước mUutoắt mìnhUuto chả8LDBprNZy Uutora. “YêPE7eE64Tn tâ8LDBprNZm điUuto, gPE7eE64Tiờ tỷ8LDBprNZ đãUuto k8LDBprNZhỏi rồi,PE7eE64T tấtPE7eE64T cả8LDBprNZ Uutođều 8LDBprNZsẽ tốtPE7eE64T hơn.”

 

Ám DPE7eE64Tạ L8LDBprNZa mPE7eE64Tuốn ôUutom nàPE7eE64Tng vàUutoo lòng.

 

Những chu8LDBprNZyện khUutoác Uutoy đPE7eE64Tều khônUutog mu8LDBprNZốn n8LDBprNZghĩ tới.

 

“Mười chí8LDBprNZn PE7eE64Tnăm qu8LDBprNZa, đệPE7eE64T vẫnUuto 8LDBprNZở trUutoong ÁmPE7eE64T HàPE7eE64T CuPE7eE64Tng sUutoao?” Nàng8LDBprNZ Uutonhẹ nh8LDBprNZàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởUuto dUutoưới PE7eE64Tlòng đ8LDBprNZất, khôUutong thấy8LDBprNZ áPE7eE64Tnh Uutomặt trời,PE7eE64T 8LDBprNZkhông c8LDBprNZhút khô8LDBprNZng kh8LDBprNZí tron8LDBprNZg l8LDBprNZành, h8LDBprNZèn 8LDBprNZchi thPE7eE64Tân thểUuto đệPE7eE64T chUutoẳng hềUuto khỏePE7eE64T mạnh,8LDBprNZ Uutokhuôn mặt8LDBprNZ cũ8LDBprNZng PE7eE64Tu Uutobuồn nh8LDBprNZư vậUutoy.” Nàng8LDBprNZ vu8LDBprNZốt vPE7eE64Te 8LDBprNZmái t8LDBprNZóc PE7eE64Tdài cUutoủa PE7eE64Ty. “ĐềPE7eE64Tu 8LDBprNZlà lỗi8LDBprNZ 8LDBprNZcủa ta.”

 

Bàn tPE7eE64Tay nPE7eE64Tàng nh8LDBprNZẹ n8LDBprNZhàng là8LDBprNZ vậy.

 

Từng giọt8LDBprNZ lệUuto Uutođỏ nPE7eE64Thư Uutomáu 8LDBprNZcủa Ám8LDBprNZ DạUuto LPE7eE64Ta tUutoừ từUuto Uutotrào ra.

 

“Không c8LDBprNZần đệ8LDBprNZ 8LDBprNZtiếp Uutotục luyệnUuto cônUutog nữaPE7eE64T, Uutocũng khônPE7eE64Tg 8LDBprNZcần nghUutoĩ cáUutoch đểUuto Á8LDBprNZm HàUuto CuPE7eE64Tng xưPE7eE64Tng b8LDBprNZá th8LDBprNZiên h8LDBprNZạ nPE7eE64Tữa.” nUutoàng 8LDBprNZôm lấUutoy y8LDBprNZ. “L8LDBprNZa NUutohi, PE7eE64Ttỷ tỷUuto muốn8LDBprNZ đệPE7eE64T sốnUutog thPE7eE64Tật hạUutonh phúc.”

 

******

 

Sáng sớUutom nUutogày hôm8LDBprNZ sau.

 

Như UutoCa PE7eE64Tmở tUutoo haPE7eE64Ti mắt.

 

Nàng cPE7eE64Tảm t8LDBprNZhấy tPE7eE64Toàn PE7eE64Tthân nhứcUuto m8LDBprNZỏi nhưUuto bPE7eE64Tị tróUutoi Uutomột đêmUuto, bụPE7eE64Tng cũn8LDBprNZg n8LDBprNZặng tUutorĩu, thở8LDBprNZ khôngPE7eE64T rPE7eE64Ta hơi.

 

Vừa nPE7eE64Thìn qua…

 

Nàng bPE7eE64Tỗng dưng8LDBprNZ k8LDBprNZinh hãi!

 

Ám DUutoạ LPE7eE64Ta ghUutoé PE7eE64Tđầu và8LDBprNZo b8LDBprNZên giường,8LDBprNZ taPE7eE64Ty trUutoái nắm8LDBprNZ 8LDBprNZlấy tPE7eE64Tay phảUutoi n8LDBprNZàng, đầu8LDBprNZ gốiUuto lUutoên PE7eE64Tbụng nàPE7eE64Tng. PE7eE64TY nghUutoỉ rấ8LDBprNZt y8LDBprNZên tĩnhUuto, kh8LDBprNZuôn m8LDBprNZặt táiUuto nhợt8LDBprNZ phảngUuto phất8LDBprNZ nhUutoư cUutoó th8LDBprNZêm Uutochút huyế8LDBprNZt sắc.

 

“Ngươi PE7eE64Tlàm 8LDBprNZgì đó.”

 

Như C8LDBprNZa t8LDBprNZrừng mắ8LDBprNZt Uutonhìn ÁmUuto Dạ8LDBprNZ L8LDBprNZa, dù8LDBprNZng PE7eE64Tđẩy 8LDBprNZgạt 8LDBprNZy dậy.

 

Ám PE7eE64TDạ L8LDBprNZa chUutoăm chúUuto n8LDBprNZhìn 8LDBprNZy, Uutohạt PE7eE64Tchu sUutoa 8LDBprNZgiữa tr8LDBprNZán PE7eE64Tdần dầnPE7eE64T cPE7eE64Thuyển từPE7eE64T đỏUuto tư8LDBprNZơi sPE7eE64Tang PE7eE64Tâm u8LDBprNZ. PE7eE64TY 8LDBprNZđứng PE7eE64Tbật dậy,Uuto Uutoánh m8LDBprNZắt PE7eE64Tlé lêPE7eE64Tn vẻUuto vPE7eE64Tô PE7eE64Ttình, co8LDBprNZi nàPE7eE64Tng nhUutoư k8LDBprNZẻ tUutohù khắ8LDBprNZc cốtUuto gPE7eE64Thi tâm.

 

“Vì s8LDBprNZao ngươiUuto lPE7eE64Tại Uutotrở lại.”

 

Giọng 8LDBprNZy trầmUuto trầmUuto Uutonhư đ8LDBprNZang Uutonguyền rủa.

 

Như 8LDBprNZCa g8LDBprNZiật mìUutonh. UutoTrong thoá8LDBprNZng cPE7eE64Thốc, nPE7eE64Tàng bỗng8LDBprNZ ngUutohĩ mìUutonh sPE7eE64Tẽ bịPE7eE64T ánhUuto mắtPE7eE64T áUutoc độcUuto cPE7eE64Tủa 8LDBprNZy giết8LDBprNZ chết.

 

“Chờ mộ8LDBprNZt chút!”

 

Nàng gUutoọi Á8LDBprNZm 8LDBprNZDạ 8LDBprNZLa 8LDBprNZđang phấ8LDBprNZt t8LDBprNZay á8LDBprNZo q8LDBprNZuay đi:

 

“Ngươi đừnUutog đi!”

 

Ám D8LDBprNZạ L8LDBprNZa khôPE7eE64Tng 8LDBprNZquay đầuUuto PE7eE64Tlại, 8LDBprNZy đã8LDBprNZ Uutokhông PE7eE64Tthể Uutodễ dànUutog PE7eE64Ttha 8LDBprNZthứ nếuUuto tPE7eE64Thấy Uutomặt nàng.

 

Như CUutoa nUutoói: “PE7eE64THôm nPE7eE64Tay đUutoã làUuto ngUutoày thUutoứ mUutoười. UutoTa mu8LDBprNZốn Uutogặp NgọcUuto sPE7eE64Tư huynh.”

 

Ám 8LDBprNZDạ 8LDBprNZLa c8LDBprNZười l8LDBprNZạnh nói:

 

“Nhìn thấUutoy hắnUuto ngươ8LDBprNZi sẽPE7eE64T hốiPE7eE64T hận.”

 

Như CUutoa 8LDBprNZcả ki8LDBprNZnh nói:Uuto “NUutogươi đã8LDBprNZ Uutolàm PE7eE64Tgì v8LDBprNZới s8LDBprNZư huynPE7eE64Th c8LDBprNZủa ta?!”

 

Ám DạUuto 8LDBprNZLa Uutonhíu màyPE7eE64T nóiUuto: “KPE7eE64Tẻ dPE7eE64Tám Uutolừa Uutogạt pPE7eE64Thản bội8LDBprNZ PE7eE64Tta chỉUuto cóUuto thểPE7eE64T sốUutong Uutotrong địPE7eE64Ta ngục.”

 

Như CPE7eE64Ta cPE7eE64Tắn m8LDBprNZôi, cốUuto gắngUuto kiPE7eE64Tềm chUutoế PE7eE64Tthân t8LDBprNZhể PE7eE64Tđang Uutorun PE7eE64Trẩy của8LDBprNZ mình.

 

“Ta Uutomuốn g8LDBprNZặp Uutosư huynh.”

 

******

 

Làn nướcPE7eE64T PE7eE64TÁm HàUuto chậmUuto rãPE7eE64Ti chảyPE7eE64T Uutoxuôi t8LDBprNZrên m8LDBprNZặt đất.

 

Xung qu8LDBprNZanh đ8LDBprNZều làPE7eE64T Uutobóng tối,8LDBprNZ cUutohỉ PE7eE64Tcó 8LDBprNZánh Uutolửa Uutou ámUuto 8LDBprNZtrên bứcPE7eE64T tưPE7eE64Tờng chiế8LDBprNZu xuốPE7eE64Tng mUutoặt nước.PE7eE64T MặtUuto Uutonước 8LDBprNZÁm H8LDBprNZà cũUutong một8LDBprNZ màPE7eE64Tu đe8LDBprNZn, 8LDBprNZngẫu nhiêPE7eE64Tn lóePE7eE64T 8LDBprNZlên mộtUuto tUutoia rPE7eE64Tung PE7eE64Tđộng PE7eE64Ttựa nhưPE7eE64T án8LDBprNZg mâUutoy đ8LDBprNZen viềPE7eE64Tn vàng.

 

Trong bónUutog tốUutoi tĩPE7eE64Tnh mịch.

 

Trái ti8LDBprNZm NPE7eE64Thư CPE7eE64Ta chậm8LDBprNZ rãi8LDBprNZ trầmPE7eE64T xuốngUuto, 8LDBprNZmột 8LDBprNZcảm 8LDBprNZgiác sợ8LDBprNZ PE7eE64Thãi híUutot Uutothở khôngUuto tUutohông 8LDBprNZkhiến cổUuto họnUutog n8LDBprNZàng kPE7eE64Thô khốUutoc. Ha8LDBprNZi chUutoân mUutouốn nhUutoanh 8LDBprNZchóng 8LDBprNZchạy tớPE7eE64Ti của8LDBprNZ nàngUuto nUutoặng nPE7eE64Thư đeoUuto trì.

 

Nàng PE7eE64Tđã th8LDBprNZấy NUutogọc TPE7eE64Tự Hàn.

 

Y ngồUutoi trênUuto chiế8LDBprNZc xUutoe Uutolăn bằ8LDBprNZng gỗ,PE7eE64T Uutotấm áoPE7eE64T xaPE7eE64Tnh n8LDBprNZhư n8LDBprNZgọc, nụ8LDBprNZ PE7eE64Tcười vẫn8LDBprNZ PE7eE64Tyên tUutoĩnh PE7eE64Tnhư xUutoưa. Có8LDBprNZ lẽPE7eE64T vìUuto Uutođã lâPE7eE64Tu PE7eE64Tchưa th8LDBprNZấy ánh8LDBprNZ mUutoặt tPE7eE64Trời, làUuton dUutoa PE7eE64Ty táiPE7eE64T PE7eE64Tnhợt, Uutothân thUutoể 8LDBprNZcũng càPE7eE64Tng thPE7eE64Têm gUutoầy Uutogò PE7eE64Tso v8LDBprNZới trước8LDBprNZ đây.

 

Y đan8LDBprNZg 8LDBprNZho khan.

 

Cơn 8LDBprNZho kịPE7eE64Tch liệ8LDBprNZt khUutoiến bUutoả vPE7eE64Tai PE7eE64Ty ruUutong Uutorung, tựPE7eE64Ta hồUuto nPE7eE64Thư cPE7eE64Tả phổPE7eE64Ti Uutoy cũPE7eE64Tng muUutoốn PE7eE64Tho 8LDBprNZra. Chiếc8LDBprNZ kh8LDBprNZăn lụaUuto c8LDBprNZhe trê8LDBprNZn bPE7eE64Tờ môiPE7eE64T PE7eE64Tđã l8LDBprNZấm tUutoấm máu.

 

Ngọc TựPE7eE64T HànPE7eE64T PE7eE64Tnhư vậyPE7eE64T khPE7eE64Tiến NhưPE7eE64T CPE7eE64Ta cảmUuto PE7eE64Tthấy hoUutoảng hốt…

 

Y lúUutoc 8LDBprNZnào PE7eE64Tcũng cPE7eE64Tó thểUuto PE7eE64Tmất đi!

 

Như UutoCa kPE7eE64Tinh 8LDBprNZhãi, qu8LDBprNZát lêPE7eE64Tn với8LDBprNZ Á8LDBprNZm D8LDBprNZạ LUutoa: “NgưPE7eE64Tơi đã8LDBprNZ l8LDBprNZàm gìPE7eE64T sư8LDBprNZ Uutohuynh củaPE7eE64T ta?”

 

Ám DạPE7eE64T UutoLa cười8LDBprNZ nPE7eE64Thẹ nói:PE7eE64T “HắnPE7eE64T vPE7eE64Tốn làUuto mộtPE7eE64T kẻ8LDBprNZ tàn8LDBprNZ 8LDBprNZphế bệUutonh tật,8LDBprNZ giờUuto ch8LDBprNZẳng qu8LDBprNZa 8LDBprNZchỉ 8LDBprNZtrở lạiUuto b8LDBprNZộ dUutoáng trướcPE7eE64T đâyUuto m8LDBprNZà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như PE7eE64TCa cảmPE7eE64T thấyPE7eE64T Uutocó điểmUuto khPE7eE64Tông đúng!

 

Mọi 8LDBprNZchuyện tuyệPE7eE64Tt đốiUuto khônUutog đơnPE7eE64T giPE7eE64Tản PE7eE64Tnhư UutoÁm DạUuto PE7eE64TLa nóiPE7eE64T được!

 

Như C8LDBprNZa đ8LDBprNZi vPE7eE64Tề phUutoía N8LDBprNZgọc UutoTự Hàn.

 

Nàng gọiPE7eE64T tên8LDBprNZ y8LDBprNZ: “SưPE7eE64T huynh…Uuto. SPE7eE64Tư huynh8LDBprNZ?!” ThaUutonh âmUuto PE7eE64Tcủa n8LDBprNZàng lớn8LDBprNZ dầnPE7eE64T nhPE7eE64Tưng 8LDBprNZy 8LDBprNZlại chẳngUuto 8LDBprNZhề nUutoghe thấy!

 

Ngọc TựPE7eE64T Hàn8LDBprNZ lPE7eE64Tại ho.

 

Y phảngPE7eE64T p8LDBprNZhất nhPE7eE64Tư khônUutog hề8LDBprNZ cảmUuto nhậnPE7eE64T được8LDBprNZ thếUuto g8LDBprNZiới bê8LDBprNZn ngoài.

 

Như PE7eE64TCa bắUutot đầPE7eE64Tu rUutoun rẩy.

 

Nước ÁPE7eE64Tm HàUuto vẫn8LDBprNZ tămPE7eE64T tUutoối tĩnhPE7eE64T mịch.

 

Ám DạUuto 8LDBprNZLa cưUutoời l8LDBprNZớn, PE7eE64Tvô PE7eE64Tcùng đ8LDBprNZắc 8LDBprNZý: “Khôn8LDBprNZg cPE7eE64Thỉ lỗUuto taPE7eE64Ti Uutoy đãUuto mất8LDBprNZ điPE7eE64T Uutothính giác8LDBprNZ, hPE7eE64Tai chân8LDBprNZ Uutoy cũn8LDBprNZg khUutoông thểPE7eE64T PE7eE64Tđi Uutolại được.”

 

Như UutoCa 8LDBprNZche miệng.

 

Giờ phúUutot n8LDBprNZày, Uutonàng vôPE7eE64T cùn8LDBprNZg thốPE7eE64Tng hận8LDBprNZ ÁmUuto D8LDBprNZẠ La.

 

Nàng Uutokhông nPE7eE64Tgờ một8LDBprNZ nUutogười c8LDBprNZó thể8LDBprNZ làm8LDBprNZ PE7eE64Tra chuyệnPE7eE64T 8LDBprNZtàn nhUutoẫn Uutonhư vậy!8LDBprNZ ĐUutoầu tUutoiên 8LDBprNZlà gi8LDBprNZúp NgọPE7eE64Tc UutoTự 8LDBprNZHàn PE7eE64Tcó Uutothể ng8LDBprNZhe, có8LDBprNZ thểUuto điPE7eE64T lại,Uuto Uutokhiến 8LDBprNZy khUutoỏe Uutomạnh n8LDBprNZhư nUutogười bìnPE7eE64Th thườngUuto, saUutou Uutođó lạ8LDBprNZi c8LDBprNZướp đoạtUuto tấUutot PE7eE64Tcả đi!

 

Am DạPE7eE64T LPE7eE64Ta cư8LDBprNZời 8LDBprNZlên 8LDBprNZha hả:

 

“Như vậyPE7eE64T mUutoà đPE7eE64Tã gọiPE7eE64T làUuto 8LDBprNZtàn nPE7eE64Thẫn saoPE7eE64T? 8LDBprNZNgươi cũngPE7eE64T qu8LDBprNZá 8LDBprNZxem thường8LDBprNZ tPE7eE64Ta rồi!”

 

Như CUutoa lạnUutoh PE7eE64Tcả người.

 

Cảm giá8LDBprNZc s8LDBprNZợ hãiPE7eE64T Uutovà điềm8LDBprNZ 8LDBprNZgở nhPE7eE64Tư hố8LDBprNZ b8LDBprNZăng đ8LDBprNZông PE7eE64Tcứng cảUuto Uutongười nàng!

 

Ám DạUuto LPE7eE64Ta nở8LDBprNZ nụPE7eE64T 8LDBprNZcười đPE7eE64Ta tìPE7eE64Tnh: “Ngươi8LDBprNZ nh8LDBprNZìn ha8LDBprNZi mắtUuto hắnPE7eE64T xUutoem, 8LDBprNZđôi mắtPE7eE64T tUutouấn túPE7eE64T ấy,Uuto đôiUuto mắtUuto ôPE7eE64Tn Uutonhu nUutohư nưUutoớc mPE7eE64Tùa xPE7eE64Tuân ấy…”

 

Ngọc PE7eE64TTự H8LDBprNZàn l8LDBprNZại hoPE7eE64T, PE7eE64Ty Uutongẩng đUutoầu vPE7eE64Tề phíPE7eE64Ta NhưPE7eE64T CUutoa, dườngUuto nhưPE7eE64T PE7eE64Ty cPE7eE64Tảm g8LDBprNZiác đượUutoc Uutogì đUutoó, chânPE7eE64T Uutomày khẽ8LDBprNZ caPE7eE64Tu lại.

 

Nhưng, 8LDBprNZy khô8LDBprNZng tháPE7eE64Ty nàng.

 

Đôi m8LDBprNZắt PE7eE64Ty vẫnUuto PE7eE64Ttuấn 8LDBprNZtú như8LDBprNZ Uutoxưa, n8LDBprNZhưng, đãPE7eE64T khôUutong 8LDBprNZcòn tPE7eE64Thấy bấUutot cứPE7eE64T 8LDBprNZthứ 8LDBprNZgì nữa!

 

Như CPE7eE64Ta càUutong 8LDBprNZlúc PE7eE64Tcàng Uutokinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtPE7eE64T chảUutoy xuống8LDBprNZ 8LDBprNZnhư PE7eE64Tmưa trê8LDBprNZn kPE7eE64Thuôn mUutoặt nàng.

 

Y kh8LDBprNZông n8LDBprNZhìn thấy.

 

Ám Dạ8LDBprNZ L8LDBprNZa PE7eE64Tđã PE7eE64Tbiến thPE7eE64Tế PE7eE64Tgiới củUutoa PE7eE64Ty PE7eE64Tthành mộtPE7eE64T m8LDBprNZàu đen.

 

Ám Dạ8LDBprNZ LPE7eE64Ta ngửPE7eE64Ti ngửUutoi hương8LDBprNZ r8LDBprNZượu tron8LDBprNZg chéUuton hoànPE7eE64Tg Uutokim, ti8LDBprNZếc nu8LDBprNZối nói:

 

“Thật kỳ8LDBprNZ lạ,8LDBprNZ vìPE7eE64T 8LDBprNZsao mộtUuto kẻPE7eE64T PE7eE64Ttàn Uutotật như8LDBprNZu 8LDBprNZy lạiPE7eE64T c8LDBprNZó k8LDBprNZhí cUutohất hUutooàn mPE7eE64Tỹ nPE7eE64Thư thếPE7eE64T PE7eE64Tkia chứ?Uuto Nếu8LDBprNZ Uutoy chưa8LDBprNZ từng8LDBprNZ phảnPE7eE64T 8LDBprNZbộ 8LDBprNZta Uutovậy s8LDBprNZẽ l8LDBprNZà Uutomột na8LDBprNZm Uutotử mPE7eE64Tê người8LDBprNZ Uutotới mức8LDBprNZ nào.”

 

Như CUutoa ngồi8LDBprNZ x8LDBprNZổm xuống.

 

Nàng ngồ8LDBprNZi trUutoước 8LDBprNZmặt Ngọ8LDBprNZc TựPE7eE64T UutoHàn, Uutolau sạPE7eE64Tch lệUuto vươ8LDBprNZng tUutorên kh8LDBprNZuôn PE7eE64Tmặt mUutoình, cố8LDBprNZ gắPE7eE64Tng Uutonở mộtPE7eE64T 8LDBprNZnụ cười.

 

“Sư huynUutoh, muộiUuto tớiPE7eE64T rồi.”PE7eE64T NUutoàng nUutohẹ nh8LDBprNZàng gọUutoi. “Muội8LDBprNZ làPE7eE64T 8LDBprNZCa NhUutoi đâUutoy, muộiPE7eE64T tUutoới thămPE7eE64T huynh….8LDBprNZ Huynh….Uuto SUutoao lạiUuto PE7eE64Tho nặngUuto vậyPE7eE64T chứ?”

 

Ngọc TựUuto Hàn8LDBprNZ PE7eE64Tchẳng hềUuto PE7eE64Tcử động.

 

Y khôngUuto ngPE7eE64The thấy.

 

Cũng khôn8LDBprNZg 8LDBprNZnhìn thấy.

 

Như CPE7eE64Ta n8LDBprNZhẹ nhàng8LDBprNZ cầ8LDBprNZm tPE7eE64Tay 8LDBprNZy, gUutohé PE7eE64Tsát vPE7eE64Tào đầPE7eE64Tu 8LDBprNZgối PE7eE64Ty: “HuPE7eE64Tynh PE7eE64Tđúng lPE7eE64Tà một8LDBprNZ s8LDBprNZư PE7eE64Thuynh xấu.8LDBprNZ LầnPE7eE64T nàUutoo cũnPE7eE64Tg đồngUuto PE7eE64Tý 8LDBprNZsẽ t8LDBprNZự Uutochiếu c8LDBprNZố bản8LDBprNZ thân,PE7eE64T nhưnUutog lạiPE7eE64T c8LDBprNZhẳng lầUuton PE7eE64Tnào lUutoàm Uutođược.” HaUutoi máPE7eE64T nàngPE7eE64T cọPE7eE64T lêUuton Uutođầu gốUutoi 8LDBprNZy, kPE7eE64Thiến xUutoiêm 8LDBprNZy húUutot khUutoô Uutonước mắPE7eE64Tt nàng8LDBprNZ. “Huynh8LDBprNZ cUutoó biết8LDBprNZ PE7eE64Tkhông? ĐPE7eE64Tôi Uutokhi mUutouội 8LDBprNZthực sự8LDBprNZ rấ8LDBprNZt giậnPE7eE64T h8LDBprNZuynh, giậnPE7eE64T tPE7eE64Tới mPE7eE64Tức khôngPE7eE64T ba8LDBprNZo giờ8LDBprNZ muốnPE7eE64T đểPE7eE64T PE7eE64Tý tới8LDBprNZ huyUutonh 8LDBprNZnữa. 8LDBprNZSao PE7eE64Thuynh lạPE7eE64Ti luôPE7eE64Tn khPE7eE64Tông quUutoan 8LDBprNZtâm tớiUuto Uutobản tUutohân mìnhPE7eE64T 8LDBprNZnhư Uutovậy kiUutoa chứ?”

 

Bàn tPE7eE64Tay NgUutoọc Tự8LDBprNZ PE7eE64THàn giậUutot giật.

 

Khuôn mặtPE7eE64T PE7eE64Ty lộUuto vẻUuto ngUutohi hoặc.

 

Y cốUuto gắng8LDBprNZ nóiUuto chuyện,Uuto yếUutot hầuPE7eE64T runPE7eE64Tg runUutog nhưPE7eE64Tng thanPE7eE64Th âm8LDBprNZ tUutoạo rPE7eE64Ta ch8LDBprNZỉ làPE7eE64T tiế8LDBprNZng PE7eE64T“A…” khànUuto khàn.

 

Giọng nóiUuto của8LDBprNZ 8LDBprNZy cũ8LDBprNZng bị8LDBprNZ cPE7eE64Tướp đi.

 

Y đãPE7eE64T k8LDBprNZhông thể8LDBprNZ Uutonói đượcUuto n8LDBprNZữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạUuto LPE7eE64Ta cườiUuto lênUuto điêUuton cuPE7eE64Tồng: Uuto“Một tên8LDBprNZ tPE7eE64Tàn phếPE7eE64T kPE7eE64Thông ngờPE7eE64T cũUutong dámPE7eE64T phảPE7eE64Tn bội,8LDBprNZ lừaUuto dốiUuto ta8LDBprNZ? H8LDBprNZa PE7eE64Tha ha8LDBprNZ, 8LDBprNZngươi 8LDBprNZkhông quUutoan tâUutom tớiPE7eE64T ta8LDBprNZi Uutovà châUuton của8LDBprNZ mUutoình đúUutong khôPE7eE64Tng? VậPE7eE64Ty hãUutoy đPE7eE64Tể 8LDBprNZchúng mấtPE7eE64T đi8LDBprNZ cùng8LDBprNZ đUutoôi mắtPE7eE64T Uutongươi đi!”

 

Công lựcUuto củUutoa NUutogọc TựUuto hàPE7eE64Tn đãPE7eE64T b8LDBprNZị ÁmUuto DạPE7eE64T UutoLa hUutoủy đi.

 

Y PE7eE64Ttrầm mặc.

 

Y d8LDBprNZùng thờiPE7eE64T khắUutoc cuối8LDBprNZ cùngPE7eE64T, cPE7eE64Tảm thụUuto cảm8LDBprNZ giácUuto đứng8LDBprNZ thẳUutong 8LDBprNZbằng haPE7eE64Ti PE7eE64Tchân, PE7eE64Tcảm t8LDBprNZhụ thPE7eE64Tanh âPE7eE64Tm PE7eE64Tcủa nướcUuto sPE7eE64Tông vàPE7eE64T gió,Uuto cảUutom thPE7eE64Tụ tUutohế giới8LDBprNZ Uutomà 8LDBprNZy còn8LDBprNZ cPE7eE64Tó thểPE7eE64T tPE7eE64Thấy. 8LDBprNZY cPE7eE64Tòn m8LDBprNZuốn PE7eE64Tgọi têPE7eE64Tn củaPE7eE64T PE7eE64Tnàng mộ8LDBprNZt 8LDBprNZlần cuối.

 

Nếu có8LDBprNZ t8LDBprNZhể chọn,PE7eE64T 8LDBprNZy kUutohông muốn8LDBprNZ PE7eE64Tsẽ lại8LDBprNZ tUutoàn phế.

 

Cảm 8LDBprNZthụ Uutothế giớUutoi Uutotươi 8LDBprNZđẹp PE7eE64Tcùng PE7eE64Tsư muội8LDBprNZ m8LDBprNZỹ lệ8LDBprNZ Uutolà vUutoậy, 8LDBprNZy PE7eE64Tkhông muốn8LDBprNZ PE7eE64Ttrở lạiPE7eE64T làm8LDBprNZ mộtUuto Uutokẻ tà8LDBprNZn Uutophế vUutoô dụng.

 

Ánh sUutoáng thUutoản 8LDBprNZnhiên nh8LDBprNZư ngọPE7eE64Tc toát8LDBprNZ Uutora PE7eE64Ttrên hàngUuto lôUutong 8LDBprNZmy của8LDBprNZ y.

 

Y y8LDBprNZên 8LDBprNZlặng 8LDBprNZphảng pPE7eE64Thất Uutonhư PE7eE64Tkhông hUutoề quUutoan tâm8LDBprNZ tPE7eE64Tai ư8LDBprNZơng sPE7eE64Tẽ phUutoủ xuốngUuto nUutogười 8LDBprNZy 8LDBprNZnhư thếPE7eE64T nào.

 

Ý thứcPE7eE64T cuPE7eE64Tối cùng8LDBprNZ lPE7eE64Tà đPE7eE64Tôi mắtPE7eE64T đỏ8LDBprNZ tưPE7eE64Tơi Uutođiên c8LDBprNZuồng củaPE7eE64T ÁUutom DạPE7eE64T La…

 

“Ngươi sPE7eE64Tẽ mấPE7eE64Tt 8LDBprNZđi 8LDBprNZhai chânPE7eE64T, PE7eE64Tmất 8LDBprNZđi lPE7eE64Tỗ taiPE7eE64T, mấtPE7eE64T Uutođi PE7eE64Tánh mUutoắt, mấUutot đi8LDBprNZ giọngPE7eE64T nóPE7eE64Ti, bUutoệnh tật8LDBprNZ s8LDBprNZẽ ngà8LDBprNZy ngàUutoy đêmPE7eE64T đUutoêm Uutoxâm PE7eE64Tlấn thâPE7eE64Tn thPE7eE64Tể nUutogươi. NhưnUutog ngư8LDBprNZơi sẽUuto khônPE7eE64Tg thểUuto chếUutot, PE7eE64Tcho tUutoới tPE7eE64Trước 8LDBprNZkhi PE7eE64Tsinh mạPE7eE64Tng ngPE7eE64Tươi kếtUuto Uutothúc, ngươiUuto sẽPE7eE64T p8LDBprNZhải nPE7eE64Tếm thUutoử cảmPE7eE64T giáPE7eE64Tc sPE7eE64Tống không8LDBprNZ bằPE7eE64Tng chết8LDBprNZ PE7eE64Ttrong địa8LDBprNZ ngục!”

 

......

 

Đau đ8LDBprNZớn nPE7eE64Thư mPE7eE64Tuốn Uutoxé n8LDBprNZát ngUutoực NUutohư Ca!

 

Nàng chPE7eE64Tưa PE7eE64Tbao g8LDBprNZiờ hPE7eE64Tận mộtUuto n8LDBprNZgười t8LDBprNZới vậy!

 

Nàng hậnPE7eE64T ÁmUuto DạPE7eE64T La!

 

Nàng mUutouốn đPE7eE64Tem toànUuto bộPE7eE64T nhữnPE7eE64Tg đPE7eE64Tau kPE7eE64Thổ m8LDBprNZà NgọcUuto Tự8LDBprNZ HàUuton Uutophải cUutohịu PE7eE64Tđựng trảUuto lUutoại chUutoo 8LDBprNZÁm DạUuto LPE7eE64Ta gấpPE7eE64T ngPE7eE64Tàn vạUuton lần!

 

Nàng đãPE7eE64T biếPE7eE64Tt cáPE7eE64Ti Uutogì 8LDBprNZgọi lPE7eE64Tà cừPE7eE64Tu hận!

 

Cừu hậnUuto 8LDBprNZchính lPE7eE64Tà kPE7eE64Thông tiếcPE7eE64T mọUutoi thUutoủ đoạn,Uuto khiến8LDBprNZ 8LDBprNZkẻ đãUuto làPE7eE64Tm tổnUuto thưPE7eE64Tơng ngườiUuto mì8LDBprNZnh yê8LDBprNZu mPE7eE64Tến đa8LDBprNZu đớ8LDBprNZn gấpUuto bội!

 

Như PE7eE64TCa vùiPE7eE64T Uutomặt vàoPE7eE64T l8LDBprNZòng Uutobàn tUutoay NgọPE7eE64Tc 8LDBprNZTự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước 8LDBprNZmắt Uutochảy 8LDBprNZxuống khiếnUuto lòngPE7eE64T bUutoàn 8LDBprNZtay PE7eE64Ty lạnhUuto buốt.

 

Ngọc Tự8LDBprNZ PE7eE64THàn l8LDBprNZộ Uutovẻ 8LDBprNZxúc PE7eE64Tđộng, PE7eE64Tthân thểPE7eE64T 8LDBprNZy ngh8LDBprNZiêng vPE7eE64Tề phía8LDBprNZ trước,PE7eE64T nUutogón tPE7eE64Tay ruPE7eE64Tn ruPE7eE64Tn cUutohạm vPE7eE64Tào người8LDBprNZ nàng!Uuto UutoY chạm8LDBprNZ 8LDBprNZvào 8LDBprNZdòng l8LDBprNZệ rànPE7eE64T Uutorụa cùPE7eE64Tng làUuton 8LDBprNZda lạnhPE7eE64T lẽPE7eE64To Uutobi ai.

 

Như CUutoa vừ8LDBprNZa khócPE7eE64T vừUutoa hô8LDBprNZ: “L8LDBprNZÀ Uutomuội! UutoSư huynhPE7eE64T, l8LDBprNZà mPE7eE64Tuội đây!”

 

Nàng Uutosợ hãi.

 

Nàng sợPE7eE64T đâyPE7eE64T lUutoà lầnPE7eE64T cuối8LDBprNZ gặpUuto đượcPE7eE64T y.

 

Còn yPE7eE64T, lạiPE7eE64T khôngUuto thểUuto thấUutoy PE7eE64Tnàng, k8LDBprNZhông t8LDBprNZhể Uutonghe đượcUuto nàngPE7eE64T nóiUuto, t8LDBprNZhậm cUutohí cPE7eE64Tòn PE7eE64Tkhông bUutoiết nPE7eE64Tàng đãPE7eE64T tới.

 

Ngọc PE7eE64TTự PE7eE64THàn 8LDBprNZlại h8LDBprNZo kịch8LDBprNZ liệt.

 

Máu 8LDBprNZtươi từPE7eE64T khPE7eE64Tóe môiUuto PE7eE64Ty chả8LDBprNZy 8LDBprNZra, 8LDBprNZy cUutoố gắngUuto muốnUuto Uutonói PE7eE64Tgì đ8LDBprNZó nhưPE7eE64Tng đUutoổi lạiUuto chỉPE7eE64T Uutolà cơnUuto h8LDBprNZo càPE7eE64Tng tUutohêm mãnUutoh liệt.

 

“Muội l8LDBprNZà C8LDBprNZa NhiUuto…” Nà8LDBprNZng vừaUuto 8LDBprNZkhóc vừaPE7eE64T 8LDBprNZôm Uutolấy ePE7eE64To củ8LDBprNZa 8LDBprNZy. “8LDBprNZSư huyn8LDBprNZh, hu8LDBprNZynh PE7eE64Tbiết Uutolà muộ8LDBprNZi đúnPE7eE64Tg không8LDBprNZ? MuộiUuto rấtUuto PE7eE64Tsợ… PE7eE64Tsư Uutohuynh, m8LDBprNZuội thPE7eE64Tực Uutosự rấtUuto sợ…”

 

Nước PE7eE64Tmắt chPE7eE64Tảy d8LDBprNZài Uutotrên khuô8LDBprNZn mặt8LDBprNZ Uutonàng: “HuPE7eE64Tynh nh8LDBprNZìn mUutouội mộtPE7eE64T cáUutoi cóPE7eE64T đPE7eE64Tược khônPE7eE64Tg? MuộiUuto m8LDBprNZuốn 8LDBprNZnghe huyPE7eE64Tnh nó8LDBprNZi… S8LDBprNZư Uutohuynh… 8LDBprNZhuynh đừng8LDBprNZ Uutolàm muUutoội sợ…”

 

Máu cUutoủa PE7eE64Ty bắnUuto 8LDBprNZlên ngườiPE7eE64T nàng.

 

Nỗi sPE7eE64Tợ khi8LDBprNZến nànPE7eE64Tg nPE7eE64Tói nănPE7eE64T lộUuton xộn,Uuto nỗ8LDBprNZi s8LDBprNZợ khUutoiến nUutoàng nhUutoư một8LDBprNZ đứaPE7eE64T 8LDBprNZtrẻ k8LDBprNZhông hiểuUuto chuyện.

 

Nàng khóc8LDBprNZ PE7eE64Ttới mứcUuto cPE7eE64Tả ngườiPE7eE64T lạnhPE7eE64T ngắt.

 

Một bà8LDBprNZn taUutoy PE7eE64Tôn n8LDBprNZhu la8LDBprNZu 8LDBprNZđi gọPE7eE64Tt nUutoước mắtPE7eE64T vươ8LDBprNZng trê8LDBprNZn khuôn8LDBprNZ mặPE7eE64Tt nàng.

 

Sau đó,PE7eE64T 8LDBprNZy bếUuto nàng8LDBprNZ lên.

 

Y ômUuto n8LDBprNZàng trPE7eE64Tong lòngUuto mình8LDBprNZ, ônPE7eE64T Uutonhu 8LDBprNZan ủUutoi n8LDBprNZàng. UutoCổ họngUuto PE7eE64Ty p8LDBprNZhát rPE7eE64Ta âmUuto PE7eE64Tthanh Uutokhàn khUutoàn đứPE7eE64Tt q8LDBprNZuãng, nh8LDBprNZưng c8LDBprNZẩn 8LDBprNZthận PE7eE64Tnghe lại,8LDBprNZ 8LDBprNZđó PE7eE64Tlà một8LDBprNZ bà8LDBprNZi há8LDBprNZt chUutoẳng có8LDBprNZ nhPE7eE64Tịp điệu.

 

Y vUutoỗ về8LDBprNZ nàng.

 

Hai nUutogón 8LDBprNZtay gPE7eE64Tầy 8LDBprNZgõ vPE7eE64Tẽ những8LDBprNZ đườngPE7eE64T n8LDBprNZét kPE7eE64Tỳ Uutodị tr8LDBprNZên lưnPE7eE64Tg nàng.

 

Bị PE7eE64Ty ôPE7eE64Tm lấy,PE7eE64T nàngPE7eE64T càngUuto khóPE7eE64Tc lớn.

 

Y đangUuto vẽ8LDBprNZ Uutogì trêUuton lưngPE7eE64T nàng?

 

Đột n8LDBprNZhiên, nPE7eE64Tàng ngUutoừng thở…

 

Y đaUutong viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong 8LDBprNZlòng y8LDBprNZ, nàUutong r8LDBprNZa 8LDBprNZsức gUutoật đầu:PE7eE64T “LàUuto muộiUuto! Muội8LDBprNZ lUutoà CUutoa UutoNhi!” 8LDBprNZÔng trờUutoi ơUutoi, 8LDBprNZy b8LDBprNZiết Uutolà nàng!

 

Ngọc PE7eE64TTự HPE7eE64Tàn PE7eE64Ttrấn aUuton PE7eE64Tnàng, tiếpUuto tụ8LDBprNZc viếPE7eE64Tt lUutoên 8LDBprNZlưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng v8LDBprNZừa 8LDBprNZkhóc vPE7eE64Từa cười,8LDBprNZ kéoPE7eE64T tUutoay trUutoái 8LDBprNZy Uutoáp lêPE7eE64Tn đôi8LDBprNZ 8LDBprNZmôi mìnhUuto, giúPE7eE64Tp Uutoy “nghe”Uuto thUutoấy mìUutonh nói:

 

“ừ, 8LDBprNZmuội khUutoông sợ.”

 

“Muội cUutoó khỏeUuto không?”

 

“Muội vẫnPE7eE64T khỏe.”

 

“Sao lạUutoi khóc?”

 

“Được thấyUuto hUutouynh t8LDBprNZhật vuiPE7eE64T.” NPE7eE64Tàng áUutop taUutoy 8LDBprNZy lạiPE7eE64T Uutogần m8LDBprNZôi mìnUutoh th8LDBprNZêm, chămPE7eE64T ch8LDBprNZú 8LDBprNZnhìn 8LDBprNZy: “SưUuto huynhPE7eE64T, muộiPE7eE64T nPE7eE64Thớ huynh…”

 

Ngọc PE7eE64TTự 8LDBprNZHàn nởUuto nụUuto cười,PE7eE64T 8LDBprNZmột 8LDBprNZnụ cườiPE7eE64T ôUuton nUutohu tUutooát Uutora từPE7eE64T 8LDBprNZđôi 8LDBprNZmắt khônPE7eE64Tg còUuton tiêu8LDBprNZ cự.

 

Ngón ta8LDBprNZy 8LDBprNZy nhẹPE7eE64T Uutonhàng nhưPE7eE64T làn8LDBprNZ gi8LDBprNZó PE7eE64Tmùa thu:

 

“Thật PE7eE64Tvui Uutovì mPE7eE64Tuội c8LDBprNZòn nhPE7eE64Tớ huynh.”

 

Như CPE7eE64Ta ha8LDBprNZi máUutot đẫmUuto lệ8LDBprNZ, nàng8LDBprNZ nhUutoìn y8LDBprNZ, PE7eE64Tnắm lấyPE7eE64T nPE7eE64Tgón t8LDBprNZay Uutoy, cú8LDBprNZi PE7eE64Tđầu hô8LDBprNZn l8LDBprNZên PE7eE64Tngón tUutoay, lênUuto lòUutong bPE7eE64Tàn tUutoay đó.

 

Nàng hô8LDBprNZn l8LDBprNZòng bànUuto taPE7eE64Ty Uutoy thậtUuto lau.

 

Ngọc TPE7eE64Tự HànPE7eE64T đầuPE7eE64T tiêUuton PE7eE64Tlà giậtPE7eE64T mình,PE7eE64T saPE7eE64Tu đ8LDBprNZó, Uutoy nhắm8LDBprNZ mUutoắt lạPE7eE64Ti, 8LDBprNZnước mắtUuto l8LDBprNZặng PE7eE64Tlẽ chUutoảy xuống.

 

Nàng đPE7eE64Tang viế8LDBprNZt PE7eE64Ttrong lònPE7eE64Tg b8LDBprNZàn tUutoay 8LDBprNZy Uutoba chữ:

 

“Căn nUutohà trúc.”

 

******

 

Ngày hô8LDBprNZm sau.

 

Tuyết hoUutoan Uutohỷ vỗPE7eE64T Uutovề th8LDBprNZành Hồn8LDBprNZg NgọPE7eE64Tc PUutohượng CUutoầm màUuto mìPE7eE64Tnh y8LDBprNZêu thícUutoh, nhUutoẹ nhàPE7eE64Tng thổ8LDBprNZi lớpUuto 8LDBprNZtro PE7eE64Tbụi t8LDBprNZrên dâyUuto, PE7eE64Tngón taPE7eE64Ty PE7eE64Ty 8LDBprNZkhảy nên8LDBprNZ nhữn8LDBprNZg PE7eE64Tnốt n8LDBprNZhạc tUutouyệt mỹ.

 

Tuyết vừaUuto đUutoàn vừa8LDBprNZ cUutoười nó8LDBprNZi: “PE7eE64TĐột nhPE7eE64Tiên lPE7eE64Tại cPE7eE64Tó h8LDBprNZảo tâmPE7eE64T t8LDBprNZrả lại8LDBprNZ đànUuto PE7eE64Tcầm chUutoo taPE7eE64T, Tiể8LDBprNZu LUutoa nhPE7eE64Tất địn8LDBprNZh Uutolà cóUuto PE7eE64Tviệc cần8LDBprNZ nhờUuto rồi.”

 

Ám DạPE7eE64T 8LDBprNZLa cũPE7eE64Tng cư8LDBprNZời, gPE7eE64Tiọng nPE7eE64Tói dPE7eE64Tụ hoặc:Uuto “KhôngPE7eE64T chỉ8LDBprNZ nhPE7eE64Tư v8LDBprNZậy, tPE7eE64Ta còUuton có8LDBprNZ thể8LDBprNZ giúPE7eE64Tp ngươiPE7eE64T PE7eE64Tkhôi phục8LDBprNZ cPE7eE64Tông lự8LDBprNZc tPE7eE64Tiên nhPE7eE64Tân, cảPE7eE64Ti tạoPE7eE64T lạUutoi th8LDBprNZân PE7eE64Tthể tUutoiên nhânUuto 8LDBprNZbất tử.”

 

Tuyết nhìnUuto yPE7eE64T, Uutocười nh8LDBprNZư PE7eE64Thoa nở:8LDBprNZ “NgPE7eE64Tươi muốUuton gì.”

 

“Khiến nàPE7eE64Tng trởPE7eE64T 8LDBprNZvề, khPE7eE64Tiến nàn8LDBprNZg t8LDBprNZa hoUutoàn t8LDBprNZoàn rờiPE7eE64T đi.”

 

Tuyết đươnUutog nhiênPE7eE64T bUutoiết PE7eE64Thai c8LDBprNZhữ nàUutong đUutoó cPE7eE64Thỉ aiPE7eE64T. “Ngươi8LDBprNZ c8LDBprNZũng quáPE7eE64T 8LDBprNZnóng PE7eE64Tlòng đó.Uuto Nà8LDBprNZng t8LDBprNZa cPE7eE64Tư ngUutoụ tUutorong cUutoơ thểUuto đóUuto đãUuto m8LDBprNZấy 8LDBprNZchục năm,Uuto đâuPE7eE64T dUutoễ dPE7eE64Tàng đuổiUuto đi?”

 

Ám Dạ8LDBprNZ PE7eE64TLa lạn8LDBprNZh lùngUuto nóPE7eE64Ti: “ĐuổiPE7eE64T 8LDBprNZkhông đUutoược, 8LDBprNZvậy khiếPE7eE64Tn 8LDBprNZả Uutochết đi.”

 

Tuyết lí8LDBprNZu lưỡUutoi nóPE7eE64Ti: “ThậtPE7eE64T tàPE7eE64Tn nhẫn.”

 

“Chỉ cPE7eE64Tần cóPE7eE64T PE7eE64Tthể làUutom đ8LDBprNZược 8LDBprNZta đềuPE7eE64T sẽPE7eE64T đUutoáp ứng8LDBprNZ ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu t8LDBprNZa muốnPE7eE64T 8LDBprNZÁm PE7eE64TDạ MiUutonh Uutothành Uutonữ PE7eE64Tnhân của8LDBprNZ tPE7eE64Ta PE7eE64Tthì saoUuto?” TuyPE7eE64Tết nởUuto 8LDBprNZnụ cưUutoời hưPE7eE64T hỏng.

 

Ám DạPE7eE64T LPE7eE64Ta giPE7eE64Tận tím8LDBprNZ mặt,Uuto nPE7eE64Tgón PE7eE64Ttay táPE7eE64Ti nUutohợt xUutoiết chặUutot 8LDBprNZyết hầuPE7eE64T Tuyết.

 

Tuyết hUutoo sặcUuto 8LDBprNZsụa, c8LDBprNZười nó8LDBprNZi: “Chỉ8LDBprNZ Uutođùa c8LDBprNZhút thôi.

 

“Nàng khôn8LDBprNZg phả8LDBprNZi ngưUutoời n8LDBprNZgươi cUutoó tUutohể PE7eE64Tđùa.” ĐốtUuto xươngUuto ngónPE7eE64T PE7eE64Ttay ÁmUuto Dạ8LDBprNZ UutoLa 8LDBprNZrung Uutolên láchUuto cPE7eE64Tách, khô8LDBprNZng aPE7eE64Ti đPE7eE64Tược phépPE7eE64T kUutohinh nPE7eE64Thờn nàng.

 

Tuyết xPE7eE64Toa xUutooa cPE7eE64Tổ mìnUutoh, nóiUuto: “Được.”

 

“Ta muốnUuto nàUutong trở8LDBprNZ lại,PE7eE64T khô8LDBprNZng rời8LDBprNZ đUutoi nữa.”

 

Ám Dạ8LDBprNZ PE7eE64TLa á8LDBprNZnh mắUutot âUutom u.

 

Kỳ thật,Uuto 8LDBprNZmười chínUuto Uutonăm q8LDBprNZua khôn8LDBprNZg 8LDBprNZcó nà8LDBprNZng ởPE7eE64T b8LDBprNZên, PE7eE64Tnhung PE7eE64Tnhớ đ8LDBprNZã thànUutoh mộ8LDBprNZt thóiPE7eE64T qUutouen rồi.PE7eE64T NhưnUutog khPE7eE64Ti giọnUutog nó8LDBprNZi PE7eE64Tvà Uutonụ cườ8LDBprNZi củ8LDBprNZa nà8LDBprNZng lạiUuto x8LDBprNZuất hiện,Uuto chiUutoa PE7eE64Tlìa chỉUuto v8LDBprNZài ngàPE7eE64Ty haPE7eE64Ty thậm8LDBprNZ chíPE7eE64T vàPE7eE64Ti PE7eE64Tcanh gi8LDBprNZờ cũnPE7eE64Tg 8LDBprNZkhiến PE7eE64Ty khổUuto 8LDBprNZsở nhPE7eE64Tư muốn8LDBprNZ chếtPE7eE64T đi.

 

Tuyết khảy8LDBprNZ đ8LDBprNZàn, lắcPE7eE64T đầuUuto n8LDBprNZói: “Ta8LDBprNZ cũn8LDBprNZg khôngPE7eE64T cóPE7eE64T cácUutoh nào.”

 

“Ngươi n8LDBprNZói cái8LDBprNZ gì?”

 

“Nha 8LDBprNZđầu NhUutoư C8LDBprNZa ki8LDBprNZa PE7eE64Tmới làPE7eE64T mấUutou chốt.Uuto NUutoếu nPE7eE64Tàng PE7eE64Tta đPE7eE64Tã kUutohông muốn8LDBprNZ rờ8LDBprNZi 8LDBprNZkhỏi 8LDBprNZthân thUutoể, 8LDBprNZbất cứ8LDBprNZ a8LDBprNZi cũPE7eE64Tng kh8LDBprNZông thểUuto dPE7eE64Tễ dàn8LDBprNZg đuPE7eE64Tổi nàn8LDBprNZg 8LDBprNZta 8LDBprNZđi, PE7eE64Tnếu PE7eE64Tkhông sẽ8LDBprNZ kPE7eE64Thiến Uutothân th8LDBprNZể hUutoỏng theo.”

 

Ánh mắt8LDBprNZ ÁUutom D8LDBprNZạ LPE7eE64Ta nPE7eE64Theo lại.

 

“Nếu nUutoàng tPE7eE64Ta đáPE7eE64Tp ứng8LDBprNZ rUutoời khỏiPE7eE64T thPE7eE64Tì sao?”

 

Tuyết gi8LDBprNZật mìnUutoh nUutoói: “LàmUuto sPE7eE64Tao nànUutog ấy8LDBprNZ PE7eE64Tđồng ýPE7eE64T được?”

 

Ám 8LDBprNZDạ L8LDBprNZa khô8LDBprNZng nói.

 

Hạt Uutochu Uutosa Uutogiữa 8LDBprNZtrán đỏUuto cUutohót nhưPE7eE64T sắp8LDBprNZ n8LDBprNZhỏ máu.

 

“Ta kPE7eE64Thông 8LDBprNZtin ngươi.”

 

Như UutoCa trựPE7eE64Tc tPE7eE64Tiếp trảUuto lờUutoi ÁmUuto DạUuto La.

 

Mặc dùUuto Á8LDBprNZm DạUuto 8LDBprNZLa PE7eE64Thứa hẹn,8LDBprNZ chỉPE7eE64T cầUuton nà8LDBprNZng rờPE7eE64Ti khỏiUuto t8LDBprNZhân thểUuto m8LDBprNZình Uutoy s8LDBprNZẽ thảUuto PE7eE64TChiến Phon8LDBprNZg, NgọcUuto Tự8LDBprNZ HPE7eE64Tàn vUutoà Tuyết,Uuto hPE7eE64Tơn PE7eE64Tnữa PE7eE64Tgiúp NgọcUuto PE7eE64TTự UutoHàn khỏeUuto mạnUutoh trởUuto lại.

 

Nhưng…

 

Nàng 8LDBprNZđã Uutosớm kh8LDBprNZông Uutotin bất8LDBprNZ cứUuto lờPE7eE64Ti 8LDBprNZnói nPE7eE64Tào củaPE7eE64T ÁmPE7eE64T PE7eE64TDạ La.

 

Ám PE7eE64TDạ LUutoa nói:8LDBprNZ “TUutoa đã8LDBprNZ từngPE7eE64T Uutothất tínUuto b8LDBprNZao giờPE7eE64T chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy s8LDBprNZao lạiUuto khônUutog ti8LDBprNZn ta?”

 

“Vì ngươiUuto làUuto một8LDBprNZ kẻUuto điên.”PE7eE64T Như8LDBprNZ C8LDBprNZa đáp:Uuto “ChỉUuto cầnPE7eE64T PE7eE64Tngươi t8LDBprNZhích, lúcPE7eE64T 8LDBprNZnào cũnUutog 8LDBprNZcó thểUuto tUutohay đổPE7eE64Ti quyPE7eE64Tết 8LDBprNZđịnh. Dù8LDBprNZ Uutolà ng8LDBprNZươi đUutoể họ8LDBprNZ Uutorời khỏiPE7eE64T saUutou nàUutoy vẫUuton PE7eE64Tcó thểUuto làmPE7eE64T tổn8LDBprNZ tUutohương họ.PE7eE64T NgườUutoi đãUuto lừPE7eE64Ta dốiPE7eE64T phUutoản PE7eE64Tbội PE7eE64Tngươi ngươi8LDBprNZ vĩn8LDBprNZh viUutoễn cũnPE7eE64Tg khônUutog b8LDBprNZuông tha.”

 

Ám D8LDBprNZạ PE7eE64TLa nhUutoíu mày.

 

Nàng PE7eE64Tcó vẻ8LDBprNZ k8LDBprNZhá hiểuUuto yUuto, 8LDBprNZkhông saiUuto, 8LDBprNZsau kUutohi thPE7eE64Tả bọnPE7eE64T PE7eE64Thọ điPE7eE64T, mớiPE7eE64T bắPE7eE64Tt trởUuto lUutoại tUutora tPE7eE64Tấn, chẳUutong 8LDBprNZhề đUutoi ngượ8LDBprNZc lờPE7eE64Ti hứa.

 

Y cưPE7eE64Tời lạPE7eE64Tnh: “Ng8LDBprNZươi cPE7eE64Tho rằngUuto PE7eE64Tngươi PE7eE64Tcó tư8LDBprNZ cáchPE7eE64T PE7eE64Tđàm phUutoán với8LDBprNZ PE7eE64Tta sao?”

 

Như UutoCa nhìnUuto lạiPE7eE64T y.

 

Đôi mắtPE7eE64T t8LDBprNZrong vUutoeo củPE7eE64Ta nàn8LDBprNZg mUutoang thPE7eE64Teo 8LDBprNZý chPE7eE64Tí khôUutong 8LDBprNZhề khPE7eE64Tuất phục.

 

Ám DạUuto 8LDBprNZLa nóiUuto: “Cho8LDBprNZ PE7eE64Tdù sa8LDBprNZu này8LDBprNZ t8LDBprNZa cóPE7eE64T 8LDBprNZbắt bọPE7eE64Tn chúngPE7eE64T về8LDBprNZ 8LDBprNZnhưng dẫu8LDBprNZ saUutoo cPE7eE64Thúng vUutoẫn cònPE7eE64T cPE7eE64Tơ h8LDBprNZội trốnUuto thoát8LDBprNZ. NUutoếu không8LDBprNZ, 8LDBprNZta sẽPE7eE64T khiPE7eE64Tến chún8LDBprNZg lậpUuto 8LDBprNZtức chếPE7eE64Tt trướcUuto 8LDBprNZmặt ngươi.”

 

Sắc mặt8LDBprNZ NhPE7eE64Tư C8LDBprNZa Uutodần 8LDBprNZdần trắUutong bệch.

 

Hạt Uutochu Uutosa giữa8LDBprNZ tránUuto UutoÁm DPE7eE64Tạ UutoLa lUutoóe lên8LDBprNZ, khUutoóe PE7eE64Tmắt ẩnPE7eE64T hiệnPE7eE64T quaUutong maPE7eE64Tng kỳUuto dị:Uuto “HaUutoy l8LDBprNZà, ngư8LDBprNZơi Uutothích ở8LDBprNZ lạiPE7eE64T bUutoên ta.”

 

Như CUutoa cUutoả kinh.

 

Ám 8LDBprNZDạ LUutoa nắm8LDBprNZ ch8LDBprNZặt eUutoo nUutoàng, khiếUuton nànUutog cPE7eE64Thẳng th8LDBprNZể PE7eE64Tcử động.PE7eE64T PE7eE64TY cúiUuto 8LDBprNZđầu xuốnPE7eE64Tg be8LDBprNZn ta8LDBprNZi 8LDBprNZnàng, hơiUuto tUutohở ướtPE7eE64T át8LDBprNZ Uutolạnh lẽo.8LDBprNZ UutoY nởUuto PE7eE64Tnụ Uutocười tàPE7eE64T áUutoc: “PE7eE64THay PE7eE64Tlà ngưPE7eE64Tơi muốPE7eE64Tn Uutolàm nUutoữ Uutonhân củPE7eE64Ta taPE7eE64T, vPE7eE64Tì PE7eE64Tbất trPE7eE64Ti bPE7eE64Tất PE7eE64Tgiác đ8LDBprNZã yêu8LDBprNZ tPE7eE64Ta nêPE7eE64Tn khPE7eE64Tông ng8LDBprNZại cUutoùng nàPE7eE64Tng hưởngPE7eE64T t8LDBprNZhụ Uutocơ thPE7eE64Tể c8LDBprNZủa ta.”

 

Như 8LDBprNZCa gh8LDBprNZê tởm.

 

Nàng nônUuto mửa.

 

Nàng nônUuto 8LDBprNZra nướcPE7eE64T vàPE7eE64Tng, nhUutoiễm bẩn8LDBprNZ chi8LDBprNZếc áoPE7eE64T đỏPE7eE64T của8LDBprNZ PE7eE64TÁm DạPE7eE64T La.

 

Ám DPE7eE64Tạ LPE7eE64Ta li8LDBprNZếm lápPE7eE64T vPE7eE64Tành taPE7eE64Ti nPE7eE64Tàng: “Nô8LDBprNZn 8LDBprNZà, 8LDBprNZcứ nônPE7eE64T hết8LDBprNZ 8LDBprNZra 8LDBprNZđi, Uutota tuyệUutot 8LDBprNZđối không8LDBprNZ Uutođể ý.8LDBprNZ Ngươi8LDBprNZ vPE7eE64Tà nànPE7eE64Tg hợpUuto nhấUutot, 8LDBprNZuế PE7eE64Tvật ngươi8LDBprNZ nPE7eE64Tôn rUutoa cũng8LDBprNZ làPE7eE64T châuUuto báPE7eE64Tu đốPE7eE64Ti vớ8LDBprNZi ta.”

 

Càng rênPE7eE64T rỉ8LDBprNZ, PE7eE64Ty 8LDBprNZcàng n8LDBprNZắm PE7eE64Tchặt nàPE7eE64Tng: “XeUutom 8LDBprNZxem, cPE7eE64Tơ thể8LDBprNZ Uutota 8LDBprNZcũng đan8LDBprNZ bịPE7eE64T ngươiUuto k8LDBprNZích t8LDBprNZhích này.”8LDBprNZ DUutoưới bụngPE7eE64T PE7eE64Ty nUutoóng rực,8LDBprNZ 8LDBprNZáp sáUutot vàoUuto nhữngPE7eE64T đườ8LDBprNZng né8LDBprNZt nữ8LDBprNZ PE7eE64Ttính của8LDBprNZ nàng.

 

“Thả t8LDBprNZa ra!”

 

Như CUutoa v8LDBprNZừa 8LDBprNZxấu hổ8LDBprNZ Uutovừa giậnPE7eE64T d8LDBprNZữ hPE7eE64Tét lớn.

 

Ám DPE7eE64Tạ UutoLa liếUutoc 8LDBprNZnhìn n8LDBprNZàng: “SaoUuto, khônPE7eE64Tg ph8LDBprNZải Uutongươi kPE7eE64Thông PE7eE64Tmuốn rờiPE7eE64T khỏi8LDBprNZ sao?”

 

Như CPE7eE64Ta Uutonhổ mộ8LDBprNZt bãiUuto nư8LDBprNZớc bọt8LDBprNZ vàoUuto mặt8LDBprNZ y.

 

Nàng chánUuto ghét8LDBprNZ nUutoói: Uuto“Nếu PE7eE64Tngươi dámUuto là8LDBprNZm thPE7eE64Tương hại8LDBprNZ 8LDBprNZbọn PE7eE64Thọ, 8LDBprNZta thềPE7eE64T, 8LDBprNZmặc Uutodù UutoÁm DạUuto MPE7eE64Tinh là8LDBprNZ mẫuUuto th8LDBprNZân củaPE7eE64T PE7eE64Tta, PE7eE64Tta cũPE7eE64Tng s8LDBprNZẽ khUutoông Uutomềm lòngPE7eE64T tUutora 8LDBprNZtấn bàUuto PE7eE64Tta 8LDBprNZcho ngưUutoơi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^