You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạiZ7Jta9 ngàLky, LkHuân Z7Jta9Y phụcD9Dhvc D9Dhvcthị ND9Dhvchư D9DhvcCa rửaD9Dhvc mặtD9Dhvc bZ7Jta9ắt đầuZZeovr buổLki sZZeovrớm, mỗZZeovri Z7Jta9sự Lkthay D9Dhvcđổi rấtD9Dhvc nhZZeovrỏ ZZeovrtrong cửZZeovr chỉLk thầnZZeovr ZZeovrthái củaZ7Jta9 Z7Jta9nàng bọnZZeovr D9Dhvchọ đLkều cóZ7Jta9 Lkthể pZ7Jta9hát D9Dhvchiện ra.

 

Như ZZeovrCa dườngZZeovr nZZeovrhư Z7Jta9đã khLkông cònZ7Jta9 làZZeovr NhZZeovrư ZZeovrCa trD9Dhvcước kiZZeovra nữa.

 

Một ZZeovrcảm D9Dhvcgiác ôZ7Jta9n nZZeovrhu tĩnLkh lZ7Jta9ặng tZZeovroát rZZeovra Z7Jta9từ đôD9Dhvci màyD9Dhvc củaZ7Jta9 nàng,ZZeovr D9Dhvcđôi mắtLk nàngLk trLkầm D9Dhvctĩnh nZZeovrhư mặtD9Dhvc nưLkớc ZZeovrao thZ7Jta9u, mZZeovrặt nàngLk toáZZeovrt rZ7Jta9a Lkánh D9Dhvcsáng Lkbóng Lknhư trânZ7Jta9 châu.D9Dhvc NụZ7Jta9 cườiD9Dhvc khD9Dhvcẽ Lktreo trênLk bD9Dhvcờ môiD9Dhvc, giọngZ7Jta9 nànLkg dịuLk dànLkg thánhLk thótLk, ánhZZeovr mắLkt ônLk ZZeovrnhu ZZeovrmềm mạiZ7Jta9 nZZeovrhư nưLkớc, tóLkm ZZeovrlại cLkhỉ cLkó mộtD9Dhvc chữZZeovr Z7Jta9'đẹp' đLki D9Dhvcvào tậnD9Dhvc Lkđáy lòD9Dhvcng ngươi.

 

Nàng đẹZ7Jta9p nhLkư biểnLk rộng.

 

Mặt biểnZ7Jta9 sónLkg Lkêm giZ7Jta9ó lặngZ7Jta9 vớiZZeovr dòngZZeovr Z7Jta9chảy ngầD9Dhvcm mãZ7Jta9nh lZ7Jta9iệt Lkẩn sâZZeovru D9Dhvcphía dưới.

 

Huân LkY Z7Jta9nhìn nLkàng Z7Jta9mà sửngLk sốt.

 

Cùng mộtZZeovr Z7Jta9dung Lkmạo, D9Dhvctại sZZeovrao NLkhư ZZeovrCa độD9Dhvct nhiD9Dhvcên trởZZeovr nZ7Jta9ên đẹpZ7Jta9 tớiLk D9Dhvcmức kLkinh tâmD9Dhvc độLkng pháZZeovrch nhưZZeovr vậyZ7Jta9 chứ?

 

Ngón trD9Dhvcỏ cZ7Jta9ủa TuyếtZZeovr diểmZ7Jta9 lêZZeovrn D9Dhvctrán LkNhư CLka, saZZeovru thờiD9Dhvc gZZeovrian khZZeovroảng hLkai ZZeovrnén hươngLk, mộtD9Dhvc D9Dhvcvầng khóLki trắngZ7Jta9 nhZ7Jta9àn nhạnZZeovr tỏLka Lkra từD9Dhvc giZZeovrữa tLkrán nàZZeovrng. KhD9Dhvcuôn mặZZeovrt nàZ7Jta9ng hiệZ7Jta9n vZZeovrẻ đD9Dhvcau khổ,D9Dhvc tD9Dhvcay phảZ7Jta9i chD9Dhvce ngD9Dhvcực, D9Dhvcgò ZZeovrmá ửngZ7Jta9 hồng.

 

Tuyết vZ7Jta9ội vàngLk buZ7Jta9ông ngD9Dhvcón taD9Dhvcy, âD9Dhvcn cầnLk nZZeovrói: ZZeovr“Sao rồi?Lk Z7Jta9Vất vảZ7Jta9 lLkắm sao?”

 

Như CZ7Jta9a vừZZeovra hLko Lkvừa nóZZeovri: “CD9Dhvcảm thấD9Dhvcy D9Dhvchơi Lktức ngực.”

 

Huân Z7Jta9Y bưD9Dhvcng D9Dhvcchén tràD9Dhvc nhLkỏ tớiLk, troZ7Jta9ng chZ7Jta9én D9Dhvclà D9Dhvctrà ZZeovrxuân LoZ7Jta9ng TỉnhZ7Jta9, cZZeovrhén tZZeovrrà xaZ7Jta9nh biếcD9Dhvc tỏD9Dhvca hưZ7Jta9ơng tLkhơm nLkgát. TuyếtD9Dhvc Z7Jta9ra dD9Dhvcấu cZ7Jta9ho nZZeovràng đặtD9Dhvc chénZZeovr tD9Dhvcrà Lklên bànLk, nZZeovrhẹ Lknhàng cắnZZeovr nLkgón trZZeovrỏ, mộtZ7Jta9 giọLkt máLku D9Dhvctrong sZ7Jta9uốt nhỏD9Dhvc xuốZZeovrng chéLkn trà.

 

“Uống nóLk xoZZeovrng sẽLk Lkđỡ hơnLk nhiềD9Dhvcu.” TuyếtLk đưaZ7Jta9 cD9Dhvchén tLkrà Z7Jta9tới D9Dhvcsát môiLk nàng.

 

Như Z7Jta9Ca nghiLkêng đầZ7Jta9u: “Không.”D9Dhvc VìZZeovr saD9Dhvco Lky D9Dhvcluôn bắtLk nàngZ7Jta9 uD9Dhvcống máZZeovru ZZeovry Z7Jta9chứ. TràD9Dhvc hZ7Jta9òa vớLki Lkmáu D9Dhvckhi uốngD9Dhvc vàoLk lZ7Jta9uôn cảZ7Jta9m thZ7Jta9ấy Z7Jta9cổ nòngZ7Jta9 bừnZZeovrg bừng.

 

“Nha Lkđầu nD9Dhvcgoan nZ7Jta9ào.” TZ7Jta9uyết cườZZeovri kLkhanh khZ7Jta9ách nhưD9Dhvc đanZZeovrg D9Dhvclừa ZZeovrtrẻ coZZeovrn: ZZeovr“NGoan nào,Lk ZZeovruống điD9Dhvc. MLkáu cZ7Jta9ủa ZZeovrta tuyệtLk D9Dhvcđối khôZZeovrng taZ7Jta9nh đâu,Z7Jta9 Lkthơm lắZ7Jta9m, uốLkng vàoZ7Jta9 ngựZZeovrc sLkẽ bD9Dhvcớt khóZZeovr chịu.”

 

“Ta khôngZ7Jta9 D9Dhvcmuốn uống,Lk ngựcLk Z7Jta9đã hếZZeovrt tứcZ7Jta9 rồi.”D9Dhvc Z7Jta9Như ZZeovrCa đD9Dhvcẩy Lkchén tràZ7Jta9 nhỏD9Dhvc rLka xa.

 

“Nói dốiZ7Jta9 Lklà khôLkng ngoaZZeovrn đâu.”Lk Z7Jta9Tuyết nởLk nụZZeovr Lkcười khảZ7Jta9 áZ7Jta9i: “NGƯơZZeovri cZ7Jta9ũng Lkbiết tíZZeovrnh tD9Dhvca Lkrồi ZZeovrđấy, cuốiLk cZZeovrùng cũnZ7Jta9g Z7Jta9sẽ bLkắt ngươiZ7Jta9 uốngLk thôiZ7Jta9. Z7Jta9Ngươi muốnD9Dhvc dùnLkg mD9Dhvcột cLkanh gZ7Jta9iờ đểZ7Jta9 ZZeovruống Z7Jta9hay vLkài phúZZeovrt Lkđể uốD9Dhvcng đây?”

 

“Vì Z7Jta9sao cứD9Dhvc phảLki uốnZ7Jta9g?” LkNhư Z7Jta9Ca Z7Jta9nhíu mày.

 

“Ách… NZ7Jta9gươi muốnD9Dhvc nghLke lýD9Dhvc D9Dhvcdo thậtLk haD9Dhvcy lýD9Dhvc D9Dhvcdo giảLk?” LkTuyết cườiZ7Jta9 ZZeovrha hả.

 

Như ZZeovrCa bấtZZeovr đắcD9Dhvc dĩ:Lk “LLkại còD9Dhvcn cóLk Lkhai lýLk dZ7Jta9o D9Dhvcnữa chứ.”

 

“Lý dZZeovro thứZZeovr nhấZZeovrt làLk dZ7Jta9ùng mZ7Jta9áu tZ7Jta9a cLkó Lkthể nhaLknh chóngZZeovr chuyểnD9Dhvc dZZeovrời Z7Jta9hồn D9Dhvcphách củZZeovra ngươZ7Jta9i D9Dhvchơn. D9DhvcLý dZ7Jta9o kZ7Jta9ia lạiZ7Jta9 lD9Dhvcà Lkdo Lkta thícLkh tZZeovrrong ZZeovrcơ tD9Dhvchể ngươiZ7Jta9 Z7Jta9có máuZZeovr củaD9Dhvc taLk. LkChỉ cZZeovrần Lknghĩ máuZZeovr Lkcủa tD9Dhvca đanZ7Jta9g Lkchảy tronD9Dhvcg ngườD9Dhvci nZZeovrgươi lZ7Jta9à tZ7Jta9a ZZeovrcảm thLkấy hạZZeovrnh phúZZeovrc rồi.”

 

“Vậy ZZeovrcái nàD9Dhvco lLkà thật?D9Dhvc CáiZZeovr nD9Dhvcào lZ7Jta9à giả?”

 

Tuyết nD9Dhvchớp chZ7Jta9ớp mắt,Lk nởZZeovr ZZeovrnụ cZZeovrười xảZZeovro tD9Dhvcrá: “NZ7Jta9gươi đoánLk xem?”

 

“Ta đoZ7Jta9án đềuZ7Jta9 lZZeovrà giả.”

 

Như ZZeovrCa trừnZZeovrg Lkmắt nhìZ7Jta9n Z7Jta9y. LkY giễuZZeovr cợD9Dhvct mLkình mớiZZeovr D9Dhvclà thật.

 

Tuyết vẻLk mặtZ7Jta9 nZZeovrgạc nhiên.

 

“Oa! MớiZZeovr Lkuống mLkáu Z7Jta9ta mấyD9Dhvc ngàLky mD9Dhvcà đãZZeovr thônD9Dhvcg miLknh ZZeovrlên bD9Dhvcao nhiZ7Jta9êu! Z7Jta9Thật thầnZ7Jta9 kỳ!”

 

Như CZZeovra tứcD9Dhvc giậD9Dhvcn cườiLk rZZeovrộ lên.

 

Tuyết D9Dhvcnhân cZZeovrơ hZ7Jta9ội lD9Dhvcừa nàLkng uốngZZeovr xZ7Jta9ong chénLk trà.

 

Hai ngườiLk cưZZeovrời đZ7Jta9ùa tD9Dhvcrong phòLkng, hZ7Jta9ồn nhiêLkn cLkhẳng Lkchút chZ7Jta9ú Lký tới.

 

Huân LkY khZ7Jta9om ngườD9Dhvci luZ7Jta9i ZZeovrra ngoài.

 

Ám DZZeovrạ ZZeovrLa nghiêngZZeovr ngườiZ7Jta9 dựD9Dhvca vàoZ7Jta9 D9Dhvcbức tD9Dhvcường, xiêmLk D9Dhvcy đỏLk chóiZ7Jta9 Z7Jta9lại khiLkến ZZeovry trZ7Jta9ông nZZeovrhợt D9Dhvcnhạt, Lky ngửLka ZZeovrcổ D9Dhvcuống nốtZ7Jta9 rZZeovrượu ZZeovrtrong chén,ZZeovr hLkai mắtZZeovr đZ7Jta9ã ngD9Dhvcà ngàD9Dhvc sD9Dhvcay nhìZZeovrn ND9Dhvchư Ca.

 

Nàng đaLkng cười.

 

Khi nàngZZeovr cườiD9Dhvc taZ7Jta9y phD9Dhvcải nhẹZ7Jta9 nhànLkg D9Dhvcnắm lạiD9Dhvc, cácLk ngZ7Jta9ón Z7Jta9tay kZZeovrhẽ chạD9Dhvcm vLkào Lkchop mũi,D9Dhvc nụZ7Jta9 Z7Jta9cười từZ7Jta9 khLkóe mắtZ7Jta9 tớiD9Dhvc bZ7Jta9ờ môi.

 

Nụ D9Dhvccười ZZeovrnày Z7Jta9y đãLk ZZeovrquen Z7Jta9thuộc biD9Dhvcết bao.

 

Chỉ cZ7Jta9ó “nD9Dhvcàng” mớiZ7Jta9 cZZeovró thểD9Dhvc cưZZeovrời ôD9Dhvcn nLkhu đLkộng ZZeovrlòng ngZZeovrười tớiD9Dhvc vậy.

 

“Ngươi lD9Dhvcà ai?”

 

Một giọngZZeovr khD9Dhvcàn khàLkn quấLky nhiễuZ7Jta9 ZZeovrNhư LkCa vZ7Jta9à Tuyết.

 

Nàng vLkà D9Dhvcy cùnLkg quaZZeovry đD9Dhvcầu nD9Dhvchìn lại.

 

Thân hLkình đD9Dhvcỏ nLkhư mD9Dhvcáu củaLk ÁmZZeovr D9DhvcDạ D9DhvcLa vọtLk tớiZ7Jta9 trướcD9Dhvc mặZ7Jta9t NhưZ7Jta9 D9DhvcCa, ZZeovry xiLkết cZZeovrhặt cằmZZeovr nàD9Dhvcng, nânD9Dhvcg khuônZZeovr mặtD9Dhvc nànLkg lZZeovrên, D9Dhvcu Z7Jta9ám hZ7Jta9ỏi: “NgươiD9Dhvc rốtD9Dhvc cuD9Dhvcộc lLkà ÁmLk DLkạ NhLkư D9DhvcCa haLky làZZeovr Z7Jta9nàng đây?”

 

Như CZZeovra Z7Jta9đau đớnD9Dhvc híLkt mộtZZeovr Z7Jta9hơi, cằmZZeovr nàZ7Jta9ng nZZeovrhư sZZeovrắp bLkị bóZ7Jta9p nát.

 

“Ta Z7Jta9không phLkải ÁmZZeovr ZZeovrDạ Z7Jta9Như Ca.”

 

Khuôn mặtZZeovr ÁZZeovrm DạD9Dhvc ZZeovrLa hiD9Dhvcện vD9Dhvcẻ mừZZeovrng rỡZZeovr nD9Dhvchư điêLkn: “Ngươi…”

 

“Ta lZZeovrà LLkiệt ND9Dhvchư CaZZeovr.” NhìZZeovrn ÁmZZeovr DZ7Jta9ạ LkLa đaZ7Jta9ng từLk mừLkng rỡLk chuyZZeovrển saLkng tứD9Dhvcc giậnD9Dhvc troLkng lòngD9Dhvc nZ7Jta9àng bỗngD9Dhvc ZZeovrcảm thấyZ7Jta9 niềmLk sZ7Jta9ung sướD9Dhvcng đưLkợc D9Dhvctrả thù.

 

Tuyết cườiZZeovr tớiZ7Jta9 tZ7Jta9é ngửaZ7Jta9: “TiZ7Jta9ểu Z7Jta9La đúZZeovrng làD9Dhvc ngốLkc aZ7Jta9, nZZeovràng ZZeovrlàm ZZeovrsao manZ7Jta9g hLkọ ÁZ7Jta9m DạZ7Jta9 đượcZ7Jta9 chứZ7Jta9? CHLko dD9Dhvcù kD9Dhvchông gọiLk Z7Jta9là LiệtD9Dhvc NhưD9Dhvc CLka cũnLkg phảZ7Jta9i gD9Dhvcọi lLkà ChD9Dhvciến D9DhvcNhư ZZeovrCa mD9Dhvcới đúng.”YD9Dhvc cLkười Lkcười màZ7Jta9 vZZeovrai rD9Dhvcun ruD9Dhvcn, Z7Jta9ôm Lklấy haZ7Jta9i vaD9Dhvci Z7Jta9Như D9DhvcCa cưZZeovrời lớn,ZZeovr bàZ7Jta9n taLky nLkắm lấyD9Dhvc cZ7Jta9ằm NhưZZeovr CZZeovra củaZZeovr ÁmLk DLkạ Z7Jta9La D9Dhvcnhư đượcZ7Jta9 mLkột cơnD9Dhvc giZZeovró thổiZ7Jta9 qD9Dhvcua kZZeovrèm tZZeovrheo hươngZ7Jta9 hZ7Jta9oa thơnZ7Jta9 ngát.

 

Ám LkDạ ZZeovrLa thZ7Jta9u lạiZZeovr ánZZeovrh D9Dhvcmắt, đôLki mD9Dhvcắt biếD9Dhvcn thànD9Dhvch D9Dhvcđỏ tươZZeovri nhưZ7Jta9 máu:Z7Jta9 “NgânZZeovr TuyếLkt, ngươLki lạZ7Jta9i cZ7Jta9hơi ta?”

 

Tuyết Lkdựa D9Dhvcđầu vàoZZeovr Z7Jta9vai NhưZZeovr Z7Jta9Ca, nhìZ7Jta9n D9Dhvcy Z7Jta9cười hLka hảZZeovr nóZ7Jta9i: “OD9Dhvca, D9Dhvckhông ngờZ7Jta9 lạZZeovri lZ7Jta9ừa đượcZ7Jta9 LkÁm HLkà cLkung cD9Dhvchủ ÁLkm DZ7Jta9ạ LkLa, Lkta cườLki tLkới Z7Jta9không ZZeovrđứng dậyZZeovr đượD9Dhvcc mất.”

 

Khuôn Z7Jta9mặt D9DhvcÁm LkDạ LZZeovra trắngD9Dhvc bệchD9Dhvc, vặnLk vẹoD9Dhvc thậtLk đZ7Jta9áng sợ:Z7Jta9 “KhLkông aZ7Jta9i cZ7Jta9ó thểD9Dhvc lừLka taZZeovr!” ChẳngZZeovr lẽZZeovr Z7Jta9cái gọiLk làLk hồnZ7Jta9 pháchLk chD9Dhvcuyển D9Dhvcdời chZZeovrỉ Z7Jta9là mộtZZeovr cạmLk bẫy?D9Dhvc TaD9Dhvcy áoZZeovr dàiZ7Jta9 giưD9Dhvcơng lên,D9Dhvc cánhZZeovr taLky Lktái nhợZ7Jta9t Lkcủa ZZeovry nZZeovrhư tronZ7Jta9g mZZeovrột D9Dhvcđám mâLky đZZeovrỏ, xươD9Dhvcng ngónLk Lktay D9Dhvckêu lêD9Dhvcn răngZZeovr rắc.

 

Y bZ7Jta9iết NgânZ7Jta9 TZ7Jta9uyết ZZeovrđể ýLk nhấtZ7Jta9 lLkà dZ7Jta9ung mạoZZeovr xinZ7Jta9h đẹpLk cLkủa mình.

 

Vậy, ZZeovry sẽZ7Jta9 chậmLk rãiLk hZZeovrủy dZ7Jta9iệt Z7Jta9khuôn mặtD9Dhvc tuZZeovryệt mLkỹ đó.

 

Trong khôZZeovrng kZ7Jta9hí bD9Dhvcỗng bồngD9Dhvc D9Dhvcbềnh mộtLk tầnLkg Z7Jta9khí đỏLk tươi

 

Tầng kLkhí troZZeovrng sLkuốt nhưD9Dhvc ngọcD9Dhvc lưuD9Dhvc ly.

 

Dần ZZeovrdần thắtZ7Jta9 chặtD9Dhvc lạiZZeovr, ZZeovrkhối khD9Dhvcí nZ7Jta9hư mộtZZeovr chiếcZZeovr thùD9Dhvcng bằD9Dhvcng ngọcLk nhốtZZeovr LkTuyết vàLk NhưD9Dhvc ZZeovrCa lạZ7Jta9i bêD9Dhvcn Lktrong, khônLkg thểD9Dhvc ZZeovrđộng đậy.

 

Ngón taLky nZ7Jta9hẹ Lklướt trLkên gZ7Jta9ò mZZeovrá cZ7Jta9ủa Tuyết.

 

Ám DạD9Dhvc LD9Dhvca nởD9Dhvc nụZ7Jta9 cZZeovrười Lkdắc Lký: “KhắcZ7Jta9 mộtZZeovr đD9Dhvcóa hoZ7Jta9a tuyếtZ7Jta9 Z7Jta9lên mặtZZeovr D9Dhvcngươi, Lkliệu cZZeovró đẹpD9Dhvc không?”

 

Tuyết uểZ7Jta9 oảLki nói:ZZeovr “KhôngZ7Jta9 khắZZeovrc cóD9Dhvc lD9Dhvcẽ đZ7Jta9ẹp hơn.”

 

“Vậy khD9Dhvcắc haZZeovri bôLkng ZZeovrhoa Z7Jta9tuyết nhéZ7Jta9.” Z7Jta9Ngón tLkay ÁLkm DạZZeovr LZZeovra kẽD9Dhvc độZZeovrng, mZZeovrột vếZZeovrt Lkmáu sâLku đãD9Dhvc cắtZZeovr lênZZeovr D9Dhvcgò D9Dhvcmá TuyZZeovrết, D9Dhvctừng giọLkt từnD9Dhvcg gZ7Jta9iọ mZZeovráu nhỏZZeovr xuZZeovrống bZ7Jta9ộ xiLkêm Lky Lktrắng toát.

 

“Móng taLky dàLki quá.”

 

Như LkCa ZZeovrkinh ngD9Dhvcạc nhìD9Dhvcn taZ7Jta9y D9DhvcÁm DạZZeovr LaLk, cLkhẳng bZ7Jta9iết vLkì sZZeovrao lạiZZeovr thốZZeovrt lZ7Jta9ên nhZZeovrững lZ7Jta9ời này.

 

Ngón ZZeovrtay Lky cứngD9Dhvc đờ.

 

Vết Lkmáu chD9Dhvcảy dàD9Dhvci nhưngZZeovr D9Dhvcvết tZ7Jta9hương lạiZZeovr Lkkhông ZZeovrmở rộng.

 

Nàng lZZeovrắc ZZeovrđầu, D9Dhvcnở Z7Jta9nụ cườiZZeovr dZZeovrịu dàngZZeovr: “ĐànD9Dhvc ônD9Dhvcg Z7Jta9con traD9Dhvci khôD9Dhvcng nêZZeovrn đểZZeovr móLkng Lktay qZ7Jta9uá dZZeovrài nhZZeovrư Z7Jta9vậy, Z7Jta9La LkNhi, lấyLk ZZeovrdao lạiD9Dhvc Lkđây, tZZeovrỷ giúpD9Dhvc đZZeovrệ sửaZZeovr lLkại đôZZeovri chút.”

 

Ám DLkạ LkLa phảnZ7Jta9g pZZeovrhất nhZ7Jta9ư bịZZeovr ZZeovrđiểm D9Dhvctrúng huyệtD9Dhvc đạo,D9Dhvc thâLkn tD9Dhvchể Lky cứngZZeovr ngắc,Z7Jta9 chD9Dhvcậm Lkrãi nhìnLk D9Dhvcvề phLkía nàD9Dhvcng, tZZeovrrong mắtZ7Jta9 đầyZZeovr vẻZZeovr ngạcZ7Jta9 nD9Dhvchiên vZZeovrà Z7Jta9run rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mLkùa tLkhu Lkbên cLkon suốZZeovri nhỏ.

 

Ám D9DhvcDạ MZZeovrinh vLkừa D9Dhvcgội lLkại máiLk tLkóc, suZZeovrối Lktóc mD9Dhvcềm ZZeovrmại ZZeovrbồng bềnD9Dhvch gợD9Dhvcn sLkóng dướiZ7Jta9 Z7Jta9ánh nắngZ7Jta9 cD9Dhvchiều. NànZZeovrg mặcZZeovr mộD9Dhvct chiLkếc áoZZeovr choànD9Dhvcg rộngLk thùngLk thìZ7Jta9nh, Lkvạt áZ7Jta9o thêuZ7Jta9 hoD9Dhvca văZZeovrn mỹLk lệD9Dhvc mZZeovrà phứcLk tạp.

 

“Đừng đểD9Dhvc móngLk taZZeovry ZZeovrdài quá.”

 

Nàng cúLki đầuLk, dZZeovrùng mộtLk coLkn ZZeovrdao sửaLk móZ7Jta9ng tD9Dhvcay cD9Dhvcho y.

 

Cậu béZ7Jta9 LkÁm DạLk LZ7Jta9a nằLkm dướiD9Dhvc châD9Dhvcn D9Dhvcnàng, vươnLk taLky rD9Dhvca cZ7Jta9ho nàngLk sửa,Z7Jta9 Z7Jta9miệng thD9Dhvcầm nóZ7Jta9i: D9Dhvc“Móng tLkay tLkỷ chẳngD9Dhvc phảiZ7Jta9 cũLkng rấZ7Jta9t dàiZ7Jta9 Z7Jta9sao.” NgZZeovrón taZ7Jta9y tZZeovrhon thảZZeovr D9Dhvcmượt màZZeovr, lộLk rD9Dhvca màD9Dhvcu hồngZ7Jta9 Lknhư vỏZZeovr sò,Z7Jta9 cóZZeovr khD9Dhvci Z7Jta9hơi dínD9Dhvch chúD9Dhvct nướcZ7Jta9 trêLkn đóZ7Jta9a hD9Dhvcoa, D9Dhvctay nLkàng Z7Jta9thật đẹp.

 

Nàng cZ7Jta9ẩn D9Dhvcthận Lkcắt móD9Dhvcng tZ7Jta9ay ZZeovrcho yZZeovr: “ĐệD9Dhvc làZ7Jta9 cZZeovron D9Dhvctrai cơZZeovr mD9Dhvcà, ngàZZeovry Lkthường khôngZ7Jta9 lD9Dhvcuyện vD9Dhvcõ cũngLk tZ7Jta9ỷ Z7Jta9võ vớiLk Z7Jta9người taLk, mónZZeovrg tLkay dàZ7Jta9i qLkuá sẽLk khôZZeovrng tiện.ZZeovr VạnLk nhấZ7Jta9t ZZeovrmóng Z7Jta9tay đứtZ7Jta9 rơLki Lkra sD9Dhvcẽ khiếD9Dhvcn ngươLki phânZ7Jta9 tD9Dhvcâm, Lkhơn nLkữa cũLkng khZ7Jta9ông sạch,D9Dhvc trôngLk bẩnD9Dhvc lắZZeovrm.” ND9Dhvcàng cưZ7Jta9ời khẽZZeovr nóZ7Jta9i: “TỷD9Dhvc tZZeovrỷ tZZeovrhì khác,ZZeovr cD9Dhvcó LkLa NhLki tLkhì việcZ7Jta9 gìZZeovr tD9Dhvcỷ ZZeovrcũng Z7Jta9không cầnLk Z7Jta9quan tLkâm, cZZeovrho nZZeovrên Z7Jta9có tLkhể đZZeovrể ýZ7Jta9 chD9Dhvcăm ZZeovrsóc móLkng tay.”

 

“Là ZZeovrnhư vậyD9Dhvc à.Lk” CậuZ7Jta9 béLk ÁmD9Dhvc DạD9Dhvc LD9Dhvca nắmD9Dhvc lấD9Dhvcy tócLk nàng,ZZeovr đZ7Jta9ưa lênZ7Jta9 Z7Jta9mũi ngD9Dhvcửi rồiD9Dhvc cưZ7Jta9ời D9Dhvcnói: “ĐệLk rấtZ7Jta9 ZZeovrthích móLkng taZ7Jta9y ZZeovrcủa tỷD9Dhvc, sZ7Jta9au nàyLk tỷZZeovr tLkỷ nhấtZZeovr Lkđịnh cũngZZeovr Lksẽ thíLkch đệZZeovr Lkđể mZZeovróng taD9Dhvcy dài.”

 

“La D9DhvcNhi ngốc.”ZZeovr D9DhvcNàng mLkỉm D9Dhvccười, nắZ7Jta9m Z7Jta9tay D9Dhvcy đLkưa lênZ7Jta9: “ĐệZ7Jta9 ZZeovrxem, coZ7Jta9n trD9Dhvcai ZZeovrđể móZ7Jta9ng tD9Dhvcay Lkngắn mớD9Dhvci mạnhZ7Jta9 mD9Dhvcẽ chứ.”

 

Móng trênZ7Jta9 mỗiLk ngóLkn taZ7Jta9y Z7Jta9y đềuZ7Jta9 đLkược tỉaZZeovr rấtD9Dhvc gZ7Jta9ọn gang.

 

Bờ mLkóng cũnZ7Jta9g đượcD9Dhvc nàZ7Jta9ng đánLkh mượt.

 

Cậu bZ7Jta9é ÁD9Dhvcm DD9Dhvcạ D9DhvcLa mởZ7Jta9 tZ7Jta9o haZZeovri Lkmắt: “AD9Dhvc, taZZeovry đệD9Dhvc giD9Dhvcờ cũD9Dhvcng thD9Dhvcật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tLkay đẹpD9Dhvc vậZ7Jta9y, đêZZeovrm nZ7Jta9ay khônLkg luyệnZ7Jta9 ZZeovrcông cóZ7Jta9 đượZ7Jta9c khôD9Dhvcng?” LkY lZZeovràm Lknũng tronZ7Jta9g lòngZZeovr nàng.

 

Ám DLkạ MiLknh D9Dhvcnở nụZ7Jta9 cườiZ7Jta9 dZ7Jta9ịu dànZ7Jta9g ZZeovrnhư mộtZZeovr tiD9Dhvca sángD9Dhvc: D9Dhvc“Được. TaD9Dhvcy LZZeovra NhZZeovri D9Dhvcđẹp nhLkư ZZeovrvậy, ZZeovrđêm naZZeovry cũngZ7Jta9 ZZeovrkhông cầnD9Dhvc Z7Jta9ăn cơD9Dhvcm đâuZ7Jta9 nhỉ.”

 

“Tỷ ZZeovr~~ tỷD9Dhvc ~~!”

 

Cậu béZ7Jta9 ÁZZeovrm LkDạ LZZeovra thấtLk vZZeovrọng kD9Dhvcêu to.

 

Ám DZ7Jta9ạ MiZZeovrnh nởD9Dhvc nụD9Dhvc cười,Z7Jta9 nZ7Jta9gón taZ7Jta9y Z7Jta9nhẹ nhLkàng chàD9Dhvc lêD9Dhvcn choZ7Jta9p mũiZZeovr. LkNgày mZ7Jta9ùa Lkthu, dướiZZeovr áZZeovrnh nắngD9Dhvc chiềuZZeovr, bêLkn Z7Jta9khe suD9Dhvcối nhỏ,Lk Lknàng nởZZeovr nụLk cườiZZeovr ôD9Dhvcn nhLku, suốLki tóZ7Jta9c dàD9Dhvci thơmZ7Jta9 ZZeovrngát ZZeovrôm lấD9Dhvcy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi Lkdao nLkhỏ từZ7Jta9 từZZeovr cẩnZZeovr thậLkn sD9Dhvcửa sanLkg Z7Jta9lại móngLk tZ7Jta9ay chZZeovro y.

 

Mái tócLk Lkdài buZZeovrông xZ7Jta9uống vZ7Jta9ai nàng.

 

Nàng nD9Dhvcở mộtD9Dhvc nụZZeovr cườiZ7Jta9 tZ7Jta9ĩnh lặnD9Dhvcg, tZZeovrựa hồD9Dhvc trD9Dhvcong thZ7Jta9ế giớiD9Dhvc Lkcủa nZZeovràng khôZ7Jta9ng Lkgì quZ7Jta9an Z7Jta9trọng hơLkn móngZZeovr Z7Jta9tay ÁmZZeovr DD9Dhvcạ La.

 

Ngón D9Dhvctay ZZeovrÁm LkDạ LD9Dhvca D9Dhvccứng đờ.

 

Tuyết tớiD9Dhvc gầnZ7Jta9 NhLkư CZ7Jta9A, mZ7Jta9ột vẻLk mZZeovrặt khZ7Jta9ó ZZeovrcó ZZeovrthể dùnZ7Jta9g lờD9Dhvci đểLk tảLk khiếnLk ZZeovrnụ Lkcười ZZeovry biếnZZeovr mất.

 

“Móng taD9Dhvcy ZZeovrdù Z7Jta9dài nZZeovrhưng làmZ7Jta9 đLkúng làLk ẩZ7Jta9u.” NàngD9Dhvc Lkmỉm Lkcười. “LaZ7Jta9 NhZZeovri Lkđã lD9Dhvcớn rồiD9Dhvc, ZZeovrmóng taD9Dhvcy D9Dhvckhông bẩnLk nD9Dhvchư trướcD9Dhvc nữa.”

 

Nàng D9Dhvcngẩng đầu.

 

Khóe mắD9Dhvct Lklà cảmZ7Jta9 tìnZ7Jta9h troZ7Jta9ng Lksáng cZ7Jta9han chứa,Lk nLkàng nhD9Dhvcìn ZZeovrÁm D9DhvcDạ LZ7Jta9a, Z7Jta9sóng mắD9Dhvct nD9Dhvchư lZZeovràn nướcD9Dhvc ZZeovrmùa tZZeovrhu ZZeovrkhẽ chảy.

 

Một lúZ7Jta9c lâuZ7Jta9 sau…

 

Ngón D9Dhvctay nZZeovràng vZ7Jta9uốt D9Dhvcnhẹ lZZeovrên khuZZeovrôn D9Dhvcmặt ÁmZZeovr DD9Dhvcạ D9DhvcLa, cZ7Jta9hân màyLk Lknhẹ nhZZeovràng D9Dhvccau lạiZ7Jta9 nD9Dhvchư lànZZeovr sónLkg nước.

 

“La NhD9Dhvci bệnZ7Jta9h saoZZeovr? SZZeovrao lLkại tiềuZZeovr D9Dhvctụy Lknhư vậy?”

 

******

 

Bó đuốcD9Dhvc vẫnZ7Jta9 cháyLk bLkên Lkbức D9Dhvctường đá.

 

Dưới lZZeovròng đấtLk khônZZeovrg kZ7Jta9hí ẩLkm ZZeovrướt maLkng tZZeovrheo Z7Jta9một mùD9Dhvci mốZ7Jta9c meo.

 

Nàng nZ7Jta9gửa ZZeovrđầu Z7Jta9nằm trD9Dhvcên giưZZeovrờng, vầngZ7Jta9 tráZZeovrn khẽLk Z7Jta9cau lại:

 

“La NhD9Dhvci rốtZ7Jta9 Z7Jta9cuộc bịZ7Jta9 làZ7Jta9m sZ7Jta9ao? VìZZeovr saoLk… Lkta dZZeovrường Z7Jta9như đLkã trảiD9Dhvc qZZeovrua Z7Jta9một Lkgiấc mộnD9Dhvcg ZZeovrdài, mD9Dhvcà nhữngD9Dhvc gD9Dhvcì tD9Dhvcrong mộngLk Lklại chẳngZ7Jta9 thểLk nhớD9Dhvc ra.”

 

Ám DạZZeovr D9DhvcLa nD9Dhvcói: “TỷZ7Jta9 ngãD9Dhvc bệD9Dhvcnh, hônZZeovr ZZeovrmê mườiZZeovr chínD9Dhvc nămZZeovr rLkồi.” TuyếLkt Z7Jta9nói chLko ZZeovry, hồZ7Jta9n pháLkch ÁD9Dhvcm Z7Jta9Dạ Z7Jta9Minh cầLkn mZZeovrột chúD9Dhvct ZZeovrthời Lkgian mZ7Jta9ới cóD9Dhvc tD9Dhvchể nD9Dhvchớ lạiZZeovr toZ7Jta9àn D9Dhvcbộ nZZeovrhững chuZ7Jta9yện cũ.

 

“Mười chínZZeovr nămZ7Jta9 sao…”D9Dhvc NàngZ7Jta9 D9Dhvclặp lại,Z7Jta9 lắcZ7Jta9 đầuLk cưLkời khổ:ZZeovr “HènLk Z7Jta9chi tZ7Jta9ỷ cảmZZeovr thấyD9Dhvc toànLk thâZZeovrn nD9Dhvchức mỏi,D9Dhvc nLkhư kZ7Jta9hông pD9Dhvchải củaLk Lkbản thâLkn mìnZ7Jta9h vậy.”

 

“Tỷ sẽLk nhanD9Dhvch cZZeovrhóng phụcD9Dhvc hồZZeovri thôi.”D9Dhvc Z7Jta9Y sD9Dhvcẽ bắLkt ZZeovrNgân TuZ7Jta9yết maD9Dhvcu cLkhóng Lkđuổi hồnZZeovr pZZeovrhách nữD9Dhvc nhânZZeovr kiZ7Jta9a đi.

 

Nàng chămZ7Jta9 Lkchú nhìZ7Jta9n D9Dhvcy, lZZeovro lắngZZeovr nZ7Jta9ói: “LaD9Dhvc ND9Dhvchi, Z7Jta9đệ cũngLk bịZ7Jta9 bệnZ7Jta9h sao?”

 

“Không đâuZ7Jta9, Z7Jta9đệ vẫnD9Dhvc khỏe.”

 

Bàn taLky nàngZ7Jta9 nLkhẹ nhLkàng vuZ7Jta9ốt ZZeovrve khuôZ7Jta9n mặtD9Dhvc táLki nhZ7Jta9ợt củaZ7Jta9 yD9Dhvc: “SaoZ7Jta9 khuD9Dhvcôn mặZ7Jta9t Z7Jta9đệ lLkại trắnZZeovrg bệchD9Dhvc vậZ7Jta9y? SLkao thânD9Dhvc tLkhể Lklại gầZZeovry yD9Dhvcếu thế?D9Dhvc ZZeovrLa D9DhvcNhi củaLk Lkta Lklà mộtLk thiZZeovrếu niênLk thầnZ7Jta9 tháLki pD9Dhvchi phàZZeovrm mà.”D9Dhvc D9DhvcBàn tD9Dhvcay Lknàng trắngZ7Jta9 trẻoZZeovr Z7Jta9ấm áZ7Jta9p, D9Dhvccái vZZeovruốt vD9Dhvce dịLku dàD9Dhvcng đầyLk yZ7Jta9êu thương.

 

Ám DạD9Dhvc LZZeovra nD9Dhvcắm taZ7Jta9y nàng,Z7Jta9 ápLk Lklên ZZeovrkhuôn mD9Dhvcặt mìnhZZeovr, hơZZeovri thởD9Dhvc D9Dhvcy dZ7Jta9ồn dập:

 

“Nói chZ7Jta9o tZ7Jta9a haZ7Jta9y, Lkngươi lLkà ai?”

 

Nàng Z7Jta9kinh nLkgạc nZ7Jta9ói: “LaZ7Jta9 Nhi?”

 

Ám DạLk ZZeovrLa thD9Dhvcở dốD9Dhvcc: Lk“Mau Z7Jta9nói D9Dhvccho taLk, ngươZ7Jta9i Lklà Lkai, têD9Dhvcn Lklà gì?”

 

Nàng lắcZ7Jta9 đầZZeovru, cườiD9Dhvc nóiD9Dhvc: “ĐứaD9Dhvc nD9Dhvchóc Z7Jta9hư Z7Jta9hỏng này.D9Dhvc” ThấZ7Jta9y Z7Jta9y cốD9Dhvc Lkchấp nhưLk vậy,D9Dhvc nànLkg rốtD9Dhvc cuộZ7Jta9c tZ7Jta9hỏa hiệp,D9Dhvcd đưLka tZZeovray Z7Jta9lên Lkvuốt nhẹLk ZZeovrchop Lkmũi yZ7Jta9, bấtZZeovr ZZeovrđắc dĩZZeovr nóZZeovri: “VậyD9Dhvc Lkđược rồZZeovri, Lkta lZ7Jta9à BLkôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiênZZeovr LiZZeovrnh CLkái ZZeovrcủa ÁmLk DạZ7Jta9 LLka phảngZ7Jta9 phấZ7Jta9t Z7Jta9như bịD9Dhvc mD9Dhvcột chưởngZ7Jta9 đánhZ7Jta9 trúnZ7Jta9g! ZZeovrNgũ quaLkn Z7Jta9y ruD9Dhvcn Z7Jta9rẩy, Lkdung mạoZZeovr tàZZeovr Z7Jta9mỵ cD9Dhvcũng bắtLk đLkầu vặnD9Dhvc Lkvẹo! YếLkt ZZeovrhầu cảD9Dhvcm thấZZeovry ngZ7Jta9òn ngọn,ZZeovr ngựcLk nhZZeovrư cZ7Jta9ó mộLkt cụcZZeovr Z7Jta9máu nóZ7Jta9ng Z7Jta9muốn pD9Dhvchun ra!

 

Nàng Lklà BôiD9Dhvc Nhi.

 

Nàng lZ7Jta9à BZ7Jta9ôi NhLki củaLk y.

 

............

 

......

 

Trong ánZZeovrh nắngD9Dhvc Z7Jta9ban mai.

 

Nàng nZZeovrhảy Lkmúa D9Dhvcbên ZZeovrbờ suối.

 

Giọt sươnZ7Jta9g D9Dhvctrên ngD9Dhvcọn Z7Jta9cỏ bZZeovrị gócLk váyLk nànZZeovrg cuốD9Dhvcn D9Dhvclên tZ7Jta9ạo thàZZeovrnh từngZZeovr ánD9Dhvcg sươngZZeovr troZ7Jta9ng suốt.

 

Y nằmLk trZ7Jta9ên ZZeovrthảm cỏ,Z7Jta9 mZZeovriệng nD9Dhvcgậm cọnLkg cỏD9Dhvc Lkxanh, nZ7Jta9gón Lktay thưởngLk thứZ7Jta9c mộtZ7Jta9 Lkchén rượuD9Dhvc hoàZ7Jta9ng kiZZeovrm. Z7Jta9Thân D9Dhvcchén Z7Jta9phản chZZeovriếu vD9Dhvcũ điệuZZeovr runD9Dhvcg độngLk tâmLk caZ7Jta9n cLkủa nàng.

 

“Này, tZZeovra khôLkng muốnD9Dhvc gZ7Jta9ọi ngươiZ7Jta9 làD9Dhvc tỷLk tLkỷ nữa.”

 

Y hoLkán hậnZ7Jta9 nói.

 

Nàng vLkẫn tiD9Dhvcếp tụcZ7Jta9 ZZeovrmúa, hòaZZeovr vZZeovrào Lkdòng chảLky cLkủa D9Dhvcdóng Lksuối, ZZeovrhòa vàoZZeovr thảZ7Jta9m cZZeovrỏ xanZZeovrh, hD9Dhvcòa vàoD9Dhvc tD9Dhvchế giớiD9Dhvc mỹD9Dhvc lệZZeovr Z7Jta9xung quZ7Jta9anh, cZ7Jta9hẳng hZ7Jta9ề đZZeovrể ýD9Dhvc ZZeovrtới lờZ7Jta9i D9Dhvcnói ZZeovrtrẻ D9Dhvccon củaZZeovr y.

 

“Ngươi Z7Jta9có ngZZeovrhe khôZ7Jta9ng ZZeovrđó! SaZZeovru nàyLk tZ7Jta9a Z7Jta9sẽ khôngD9Dhvc gọD9Dhvci ngươiLk lLkà tỷZZeovr tD9Dhvcỷ nữa!”D9Dhvc LkY buZ7Jta9ồn rLkầu xoaZ7Jta9y xoZZeovray chénZZeovr rượuLk, thấpLk giLkọng nói:ZZeovr ZZeovr“Gọi ngưZZeovrơi lZZeovrà tLkỷ tỷD9Dhvc cứZ7Jta9 cóZ7Jta9 cảmZ7Jta9 gZ7Jta9iác nhưLk ZZeovrmãi mãZZeovri khônZZeovrg lD9Dhvcớn lêZ7Jta9n được.”ZZeovr Z7Jta9Nàng cZZeovràng ngàyZZeovr càZZeovrng xinZ7Jta9h đẹp,Lk chốnZZeovr gD9Dhvciang Lkhồ D9Dhvcngày cũnLkg ngàZ7Jta9y cD9Dhvcàng nhiLkều ngưD9Dhvcời khuZ7Jta9ynh đảLko D9Dhvcvì sắcZZeovr đẹpZZeovr ZZeovrcủa nàng.

 

Y sLkợ rZZeovrằng Z7Jta9trong lònD9Dhvcg nàZ7Jta9ng mìnhZ7Jta9 mãiZ7Jta9 mZ7Jta9ãi cLkhỉ lLkà mLkột đệZ7Jta9 đệ.

 

Nàng Z7Jta9ngừng múa,Lk ngồiLk xuốZ7Jta9ng bênLk Lkngười ZZeovry. XoZZeovra Lkxoa choD9Dhvcp mZ7Jta9ũi Z7Jta9y, Lkgiọng nZ7Jta9àng tựaLk nhLkư đZZeovrang lừaD9Dhvc mộD9Dhvct đứZ7Jta9a Z7Jta9trẻ: D9Dhvc“Sao D9Dhvclại khôngZ7Jta9 vuLki thế?”

 

Chén rD9Dhvcượu kZZeovrhông ngừnZ7Jta9g qLkuay troD9Dhvcng taZ7Jta9y y.

 

Hai mắtD9Dhvc Z7Jta9y Z7Jta9tỏa sánZZeovrg: “SauZZeovr nàyLk tD9Dhvca gọiLk nLkgươi làZZeovr ‘BôiLk ZZeovrNhi’ nhZ7Jta9é!” ChéD9Dhvcn rượZZeovru bZ7Jta9ay múZ7Jta9a nhLkư vũZ7Jta9 điZZeovrệu D9Dhvccủa nàLkng, D9Dhvccó quaZ7Jta9ng manZZeovrg Lksáng lạnD9Dhvc, cLkó lưnD9Dhvcg áoD9Dhvc mảnhZ7Jta9 khảZ7Jta9nh, cD9Dhvcó Z7Jta9làn dZ7Jta9a mịnZZeovr màZ7Jta9. HơLkn nữaZ7Jta9, cZZeovrhén rượuZ7Jta9 trZ7Jta9ong tD9Dhvcay D9Dhvcy, D9Dhvcy Lkcó thZZeovrể kD9Dhvchiến nóZ7Jta9 mZ7Jta9úa cũnZ7Jta9g cóZ7Jta9 thểZ7Jta9 Z7Jta9khiến nóZ7Jta9 ngừng,ZZeovr lạZ7Jta9i D9Dhvccó thZ7Jta9ể ZZeovrdùng môZ7Jta9i nhấD9Dhvcp nháp.

 

“Cái Lktên D9Dhvckỳ ZZeovrquặc quáLk.” Z7Jta9Nàng Lkvừa cườiD9Dhvc vZZeovrừa lắD9Dhvcc đầu.

 

“Được kD9Dhvchông? NgươZ7Jta9i D9Dhvclàm ‘BôiD9Dhvc Nhi’D9Dhvc củaZZeovr Lkta nhéD9Dhvc.” ZZeovrY tớiZ7Jta9 gLkần nàngZ7Jta9, ánZZeovrh mắLkt bD9Dhvcướng bỉnh.

 

Nhìn Z7Jta9ánh Lkmắt yD9Dhvc, nàngD9Dhvc bỗLkng giD9Dhvcật mình.

 

Nàng biếZZeovrt Lky đãZZeovr giếZZeovrt Lkrất nhZZeovriều ngườLki, D9Dhvcdanh tiếngZ7Jta9 LkÁm HàD9Dhvc CuZ7Jta9ng cZZeovrũng đãZZeovr lạiLk vaD9Dhvcng dộZ7Jta9i D9Dhvctrong Lkchốn giaD9Dhvcng hồ,D9Dhvc nhưngD9Dhvc D9Dhvctrong lLkòng nàZ7Jta9ng D9Dhvcy vẫZZeovrn chZZeovrỉ Lklà mLkột đứaLk trẻ.

 

Nhưng Z7Jta9giờ pZ7Jta9hút nàZ7Jta9y, D9Dhvcánh mắtLk Z7Jta9y manZ7Jta9g thD9Dhvceo vD9Dhvcẻ ngZ7Jta9ang bLkướng ZZeovrkhó tả!

 

Có lẽ,Z7Jta9 LLka Z7Jta9Nhi đãZ7Jta9 thựcD9Dhvc sựD9Dhvc trưởZZeovrng thành.

 

Nàng nD9Dhvcở nLkụ cườiZ7Jta9 tD9Dhvchật dịLku dD9Dhvcàng: Z7Jta9“Ta D9Dhvclà tỷZZeovr tZZeovrỷ củZZeovra D9Dhvcđệ mà.”

 

“Bôi LkNhi, lZZeovràm LkBôi Z7Jta9Nhi củaZZeovr tZZeovra!” ZZeovrY năZZeovrn nỉ.

 

“Cái tLkên nàyZ7Jta9 tLkhật khZ7Jta9ó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫD9Dhvcn lắcD9Dhvc đầu.

 

Y tứcLk gLkiận, nắmZZeovr lấLky cLkằm nZ7Jta9àng: “NóZZeovri mauZZeovr! ZZeovrNgươi đồZ7Jta9ng D9Dhvcý làmLk ZZeovrBôi ZZeovrNhi củaLk ta.”

 

“La NhZ7Jta9i, đauLk qZZeovruá.” NàZZeovrng rLkên rZZeovrỉ nói.

 

“Đồng Lký Lklàm BôD9Dhvci NLkhi củaLk ZZeovrta, tD9Dhvca ZZeovrtha chZZeovro ngươi.Z7Jta9” Z7Jta9Y cZ7Jta9àng Lkxiết chặtZ7Jta9 tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậZ7Jta9n ZZeovrbừng lZ7Jta9ên, Lky độtLk nhiênD9Dhvc kéLko nànZ7Jta9g lZZeovrại gần!D9Dhvc HZ7Jta9ơi thZ7Jta9ở nóngLk bỏng,Lk bờLk mD9Dhvcôi ZZeovry cácZZeovrh nànD9Dhvcg cZ7Jta9hỉ D9Dhvccó mộZZeovrt tD9Dhvcấc! VừaZ7Jta9 thởLk hổD9Dhvcn hLkển, D9Dhvcy vừaZ7Jta9 Z7Jta9ghé sZZeovrát bờZ7Jta9 Z7Jta9môi đỏLk thắmZ7Jta9 ZZeovrcủa nàng!

 

“Làm BôZZeovri NLkhi củaZ7Jta9 Z7Jta9ta! ZZeovrNếu khôZ7Jta9ng tZ7Jta9a sẽZZeovr biếnLk ngươiD9Dhvc tZZeovrhành nữZ7Jta9 Z7Jta9nhân Lkcủa ta!”

 

Ngày hômZ7Jta9 đó.

 

Nàng cuốZ7Jta9i cùngLk Z7Jta9cũng pZ7Jta9hải thỏaZ7Jta9 hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtZZeovr ÁmZZeovr DạZZeovr ZZeovrLa đD9Dhvcỏ nhZZeovrư máu.

 

Y ômD9Dhvc Lklấy nàngD9Dhvc, nướcZ7Jta9 mắZ7Jta9t nhưZ7Jta9 Lkhai dònZZeovrg ZZeovrmáu D9Dhvcchảy xLkuống từLk đôD9Dhvci mắtLk nZ7Jta9hắm chặD9Dhvct củaZZeovr yZ7Jta9. MàuZZeovr đỏD9Dhvc ZZeovrcủa nướZ7Jta9c mắZ7Jta9t, màuZZeovr trắngLk bệchD9Dhvc củaLk Z7Jta9hai gòLk mD9Dhvcá, Lky Lkkhông nD9Dhvcén D9Dhvcnổi bLki thưLkơng trD9Dhvcong Lklòng nD9Dhvchư mộZ7Jta9t bứcZ7Jta9 trLkanh qZZeovruỷ dD9Dhvcị đẹLkp ZZeovrđẽ màD9Dhvc tD9Dhvchê lương.

 

Nàng Z7Jta9yêu thưLkơng vLkuốt vZZeovre yZZeovr: “LaZ7Jta9 NhD9Dhvci, xiZZeovrn lỗi.”

 

Y ôD9Dhvcm chặLkt lấyD9Dhvc nàng.

 

“Tỷ ngãD9Dhvc bệnhLk hônZZeovr mêD9Dhvc đãD9Dhvc mườZ7Jta9i chínLk nZ7Jta9ăm, đệZ7Jta9 nZ7Jta9hất địnhLk rấZ7Jta9t vấtD9Dhvc vảZ7Jta9 đúngZ7Jta9 khôLkng?” NàZ7Jta9ng thởZ7Jta9 ZZeovrdài, cLkố gắngLk nZZeovrở nụZZeovr cZ7Jta9ười, ngănZ7Jta9 dònZZeovrg nD9Dhvcước mắtLk mZ7Jta9ình cD9Dhvchảy raZZeovr. Z7Jta9“Yên tâmLk điLk, giLkờ tỷZ7Jta9 đãD9Dhvc ZZeovrkhỏi rồi,Z7Jta9 ZZeovrtất cảLk đLkều D9Dhvcsẽ tốtZ7Jta9 hơn.”

 

Ám DạD9Dhvc LZ7Jta9a muốZZeovrn ôZZeovrm nàD9Dhvcng vD9Dhvcào lòng.

 

Những D9Dhvcchuyện khLkác ZZeovry đềuD9Dhvc khôngLk muốnZZeovr nghD9Dhvcĩ tới.

 

“Mười chLkín Z7Jta9năm Lkqua, đLkệ Lkvẫn ởLk trLkong ÁmLk LkHà ZZeovrCung sao?”Z7Jta9 ZZeovrNàng nhD9Dhvcẹ nhZ7Jta9àng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởD9Dhvc dướD9Dhvci ZZeovrlòng đấtD9Dhvc, khôLkng thấyZZeovr ánZ7Jta9h mặD9Dhvct trZ7Jta9ời, khôngZ7Jta9 chD9Dhvcút khôngZ7Jta9 kD9Dhvchí D9Dhvctrong lZ7Jta9ành, hLkèn chLki Lkthân thểZZeovr đệD9Dhvc chLkẳng hềD9Dhvc kZ7Jta9hỏe mZZeovrạnh, khuôD9Dhvcn Z7Jta9mặt Lkcũng ZZeovru ZZeovrbuồn nhZ7Jta9ư vD9Dhvcậy.” NLkàng Z7Jta9vuốt vZZeovre máiZZeovr tócZ7Jta9 dZZeovrài củLka ZZeovry. “ĐềuLk làZZeovr Lklỗi củLka ta.”

 

Bàn tZZeovray nàD9Dhvcng nhẹZZeovr nD9Dhvchàng lZ7Jta9à vậy.

 

Từng giọLkt ZZeovrlệ đỏLk nhưLk máZ7Jta9u củaZZeovr Z7Jta9Ám DạLk LZZeovra từD9Dhvc tD9Dhvcừ tràoLk ra.

 

“Không cZZeovrần đZZeovrệ tiếpLk ZZeovrtục luyệD9Dhvcn D9Dhvccông D9Dhvcnữa, Lkcũng khôLkng cầZZeovrn nLkghĩ cáLkch đểD9Dhvc D9DhvcÁm D9DhvcHà CunZZeovrg xưnZ7Jta9g bZZeovrá Z7Jta9thiên Lkhạ nữa.”Z7Jta9 nàngLk ôD9Dhvcm lấD9Dhvcy D9Dhvcy. “LaZ7Jta9 D9DhvcNhi, tZZeovrỷ tZ7Jta9ỷ muốnZZeovr đệZZeovr sZ7Jta9ống ZZeovrthật hạnhD9Dhvc phúc.”

 

******

 

Sáng D9Dhvcsớm ngàyLk hôLkm sau.

 

Như CD9Dhvca mởD9Dhvc Lkto Lkhai mắt.

 

Nàng cZ7Jta9ảm tZZeovrhấy toànZ7Jta9 Lkthân ZZeovrnhức mỏZ7Jta9i nhưZ7Jta9 ZZeovrbị trD9Dhvcói mộtZ7Jta9 đêm,Z7Jta9 bZZeovrụng cũD9Dhvcng nặngLk tLkrĩu, thởZ7Jta9 kLkhông rD9Dhvca hơi.

 

Vừa nhLkìn qua…

 

Nàng bỗngZZeovr dưZ7Jta9ng kinZ7Jta9h hãi!

 

Ám DạLk LZ7Jta9a Lkghé đầuLk vD9Dhvcào bLkên giườD9Dhvcng, taZZeovry ZZeovrtrái Z7Jta9nắm lấLky tLkay phảiZ7Jta9 nànZ7Jta9g, đầuZ7Jta9 gốiZZeovr lZZeovrên bZZeovrụng nànD9Dhvcg. LkY ngLkhỉ rấtLk ZZeovryên tĩZ7Jta9nh, Z7Jta9khuôn mặtZZeovr tD9Dhvcái nhợZ7Jta9t phảD9Dhvcng phấtZ7Jta9 nZZeovrhư Lkcó tZ7Jta9hêm cLkhút huLkyết sắc.

 

“Ngươi làmLk gìZZeovr đó.”

 

Như CD9Dhvca Lktrừng mD9Dhvcắt nLkhìn ÁmZZeovr D9DhvcDạ LaZZeovr, dLkùng đẩyZZeovr gLkạt ZZeovry dậy.

 

Ám DD9Dhvcạ LZZeovra chămZ7Jta9 cLkhú nhìnLk yD9Dhvc, hạtZ7Jta9 D9Dhvcchu Lksa giữZ7Jta9a ZZeovrtrán dầnZ7Jta9 dLkần cZZeovrhuyển từLk đD9Dhvcỏ tươiLk sanLkg D9Dhvcâm uD9Dhvc. Z7Jta9Y Lkđứng bậtD9Dhvc dậy,Lk Z7Jta9ánh mZ7Jta9ắt D9Dhvclé lêZ7Jta9n Lkvẻ Lkvô tìnZ7Jta9h, Z7Jta9coi nLkàng Z7Jta9như kẻLk thLkù kZZeovrhắc cốtLk ghZZeovri tâm.

 

“Vì saLko nD9Dhvcgươi lD9Dhvcại trLkở lại.”

 

Giọng Z7Jta9y trầmLk trZ7Jta9ầm nZ7Jta9hư đangZZeovr nLkguyền rủa.

 

Như D9DhvcCa giậtZZeovr Lkmình. LkTrong thoángLk chốcLk, nàngLk D9Dhvcbỗng Z7Jta9nghĩ ZZeovrmình sẽLk bZ7Jta9ị áZZeovrnh mắtD9Dhvc Lkác Z7Jta9độc củaLk D9Dhvcy giếtD9Dhvc chết.

 

“Chờ mộtZZeovr chút!”

 

Nàng gọiZZeovr ÁLkm DZZeovrạ Z7Jta9La D9Dhvcđang phấtD9Dhvc Z7Jta9tay áZ7Jta9o D9Dhvcquay đi:

 

“Ngươi đừZ7Jta9ng đi!”

 

Ám Z7Jta9Dạ LLka kZZeovrhông D9Dhvcquay đầuLk lại,ZZeovr Z7Jta9y đãLk ZZeovrkhông D9Dhvcthể dễD9Dhvc dZZeovràng tZZeovrha ZZeovrthứ nếuZ7Jta9 Lkthấy mặtLk nàng.

 

Như CD9Dhvca nóLki: “D9DhvcHôm naD9Dhvcy đãD9Dhvc lZ7Jta9à ZZeovrngày thứD9Dhvc mười.ZZeovr D9DhvcTa mZZeovruốn gặpZ7Jta9 NgZZeovrọc sưZ7Jta9 huynh.”

 

Ám DZZeovrạ D9DhvcLa cườiZZeovr lạnhLk nói:

 

“Nhìn thấyZZeovr hắnZZeovr ngươiZ7Jta9 sẽLk hốiZZeovr hận.”

 

Như ZZeovrCa cD9Dhvcả kinZZeovrh nói:ZZeovr “NgươiZ7Jta9 ZZeovrđã làmZ7Jta9 D9Dhvcgì vớLki sưZ7Jta9 huyZZeovrnh ZZeovrcủa ta?!”

 

Ám D9DhvcDạ LLka Lknhíu màD9Dhvcy nóiLk: “Z7Jta9Kẻ dZ7Jta9ám lừaZ7Jta9 gạtLk phảnZ7Jta9 bLkội tLka chỉZ7Jta9 cZ7Jta9ó thểZZeovr sốngLk troLkng địaZZeovr ngục.”

 

Như CZ7Jta9a cắnZZeovr mD9Dhvcôi, cốLk gLkắng Lkkiềm chếD9Dhvc tZ7Jta9hân Lkthể đLkang ZZeovrrun Lkrẩy cD9Dhvcủa mình.

 

“Ta muốnD9Dhvc gặpZZeovr sưLk huynh.”

 

******

 

Làn nZZeovrước ÁZZeovrm HZ7Jta9à chLkậm rZZeovrãi chảyZ7Jta9 xuôD9Dhvci trZZeovrên Lkmặt đất.

 

Xung qD9Dhvcuanh đềuZ7Jta9 Lklà bóLkng ZZeovrtối, chỉLk cLkó áLknh lửLka Lku ámZZeovr tZZeovrrên bứcLk tườngZ7Jta9 chiếLku xLkuống Lkmặt nướD9Dhvcc. MặtD9Dhvc nLkước ÁLkm HLkà cũnLkg mộtD9Dhvc màuD9Dhvc đen,Lk ngẫZ7Jta9u nhZ7Jta9iên Z7Jta9lóe lênLk D9Dhvcmột tiD9Dhvca runZ7Jta9g độZZeovrng tZZeovrựa nLkhư áLkng mâyD9Dhvc đenZZeovr Lkviền vàng.

 

Trong bónLkg tốiZ7Jta9 tD9Dhvcĩnh mịch.

 

Trái tiZ7Jta9m NZZeovrhư ZZeovrCa chậD9Dhvcm rãiZ7Jta9 trD9Dhvcầm ZZeovrxuống, mộtZ7Jta9 cảD9Dhvcm gZ7Jta9iác Z7Jta9sợ Z7Jta9hãi Lkhít tLkhở Z7Jta9không thôngLk khiếnZ7Jta9 cD9Dhvcổ họngLk nZZeovràng kZZeovrhô khốc.Z7Jta9 LkHai châLkn muốnLk nD9Dhvchanh cZ7Jta9hóng chZ7Jta9ạy ZZeovrtới D9Dhvccủa D9Dhvcnàng nặngD9Dhvc nD9Dhvchư đD9Dhvceo trì.

 

Nàng ZZeovrđã thấyZ7Jta9 NLkgọc TựZZeovr Hàn.

 

Y ngồiD9Dhvc trZZeovrên cZZeovrhiếc xZ7Jta9e lănD9Dhvc bằngLk gỗ,Lk tấmLk Lkáo xanZ7Jta9h nhưD9Dhvc ngọcLk, nụZZeovr cD9Dhvcười vẫLkn yêZ7Jta9n D9Dhvctĩnh nhưZ7Jta9 xưaZZeovr. CóZZeovr lẽZZeovr vZZeovrì đãZ7Jta9 lZZeovrâu cZ7Jta9hưa Z7Jta9thấy ánZZeovrh mZ7Jta9ặt tZZeovrrời, làLkn Z7Jta9da Z7Jta9y tLkái nhợtD9Dhvc, thâZ7Jta9n thểZZeovr Z7Jta9cũng ZZeovrcàng thêZZeovrm gD9Dhvcầy Z7Jta9gò ZZeovrso vớiZZeovr tD9Dhvcrước đây.

 

Y Lkđang hZ7Jta9o khan.

 

Cơn Lkho kịchZ7Jta9 liệtZZeovr khiZZeovrến bảZ7Jta9 Lkvai Z7Jta9y ruZ7Jta9ng rungLk, tựLka Lkhồ nhD9Dhvcư cảLk ZZeovrphổi Lky ZZeovrcũng muốnLk Lkho rZZeovra. ChZ7Jta9iếc khănZZeovr lụZZeovra chD9Dhvce trênLk bờZ7Jta9 môD9Dhvci đZ7Jta9ã Lklấm tD9Dhvcấm máu.

 

Ngọc TLkự ZZeovrHàn nhD9Dhvcư vậLky khiếnD9Dhvc NZ7Jta9hư CZ7Jta9a cảmD9Dhvc thấyZZeovr hLkoảng hốt…

 

Y lúD9Dhvcc nD9Dhvcào cZZeovrũng cZ7Jta9ó thLkể mấtLk đi!

 

Như CLka kZZeovrinh hãi,Lk qLkuát Lklên ZZeovrvới D9DhvcÁm DạD9Dhvc LaLk: Z7Jta9“Ngươi Z7Jta9đã làZ7Jta9m gìD9Dhvc sưZ7Jta9 Z7Jta9huynh D9Dhvccủa ta?”

 

Ám ZZeovrDạ LD9Dhvca cườiD9Dhvc ZZeovrnhẹ nói:D9Dhvc “HD9Dhvcắn D9Dhvcvốn Lklà mộtZ7Jta9 D9Dhvckẻ tàLkn pZZeovrhế bệnhD9Dhvc tật,D9Dhvc giD9Dhvcờ cZZeovrhẳng qLkua chỉZ7Jta9 trởLk lạiLk Z7Jta9bộ Z7Jta9dáng trưZ7Jta9ớc đZ7Jta9ây màZ7Jta9 thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như Z7Jta9Ca cLkảm thấyD9Dhvc cóLk đZ7Jta9iểm khôngZ7Jta9 đúng!

 

Mọi ZZeovrchuyện tuD9Dhvcyệt đốiZ7Jta9 khôngLk đD9Dhvcơn Z7Jta9giản nZZeovrhư ÁmZZeovr DạZZeovr Z7Jta9La nóiD9Dhvc được!

 

Như LkCa đD9Dhvci vềZZeovr phZZeovría ZZeovrNgọc TZ7Jta9ự Hàn.

 

Nàng gọD9Dhvci tênZZeovr D9Dhvcy: “SưD9Dhvc huynLkh…. SD9Dhvcư huynZZeovrh?!” ThaZ7Jta9nh âmZZeovr củaD9Dhvc nàD9Dhvcng Z7Jta9lớn dầnZ7Jta9 Lknhưng Z7Jta9y lZZeovrại chẳnD9Dhvcg ZZeovrhề nZZeovrghe thấy!

 

Ngọc TựLk HàZ7Jta9n Lklại ho.

 

Y Lkphảng phLkất nD9Dhvchư khôngD9Dhvc D9Dhvchề cảLkm nhậZZeovrn đượcZZeovr thếD9Dhvc ZZeovrgiới Z7Jta9bên ngoài.

 

Như ZZeovrCa bắtLk đầZZeovru rZ7Jta9un rẩy.

 

Nước ÁZ7Jta9m LkHà vZZeovrẫn tămZ7Jta9 tốiD9Dhvc tZ7Jta9ĩnh mịch.

 

Ám DạLk LZZeovra cưLkời lớnZ7Jta9, vLkô cùnZZeovrg đắZZeovrc ýLk: “LkKhông ZZeovrchỉ lZ7Jta9ỗ tZZeovrai ZZeovry Lkđã mấtZ7Jta9 ZZeovrđi D9Dhvcthính gZZeovriác, haLki chânD9Dhvc ZZeovry cũnD9Dhvcg khZ7Jta9ông thểZZeovr Lkđi lZZeovrại được.”

 

Như LkCa cZZeovrhe miệng.

 

Giờ pZ7Jta9hút nàD9Dhvcy, nànLkg vLkô cùngLk thLkống hậZ7Jta9n D9DhvcÁm LkDẠ La.

 

Nàng kZ7Jta9hông D9Dhvcngờ mộtZ7Jta9 ngườiD9Dhvc Z7Jta9có Z7Jta9thể làmZ7Jta9 rZZeovra chuZ7Jta9yện tD9Dhvcàn nZ7Jta9hẫn nhưZZeovr Z7Jta9vậy! ĐầuD9Dhvc tiD9Dhvcên làLk giLkúp NgọcZ7Jta9 TLkự HàZ7Jta9n ZZeovrcó thểD9Dhvc Z7Jta9nghe, cZZeovró thểLk điD9Dhvc lZ7Jta9ại, khiếnZ7Jta9 Lky kZ7Jta9hỏe mạnhD9Dhvc Z7Jta9như nD9Dhvcgười bìnZZeovrh thường,Z7Jta9 saD9Dhvcu ZZeovrđó Z7Jta9lại Lkcướp đoạtD9Dhvc tấtZZeovr D9Dhvccả đi!

 

Am D9DhvcDạ LkLa cườiZZeovr lLkên hZZeovra hả:

 

“Như Lkvậy mLkà đãZ7Jta9 gZ7Jta9ọi lZZeovrà ZZeovrtàn nhẫnD9Dhvc saLko? NZ7Jta9gươi cũZZeovrng qZZeovruá xZZeovrem thườngZ7Jta9 D9Dhvcta rồi!”

 

Như D9DhvcCa lạnhZ7Jta9 Z7Jta9cả người.

 

Cảm gZZeovriác sợZZeovr Z7Jta9hãi D9Dhvcvà Lkđiềm gZZeovrở nhưZZeovr hốZ7Jta9 bZ7Jta9ăng Lkđông cứngLk cD9Dhvcả ngườiZZeovr nàng!

 

Ám DZZeovrạ LZ7Jta9a D9Dhvcnở nụLk cườiD9Dhvc đZZeovra tZZeovrình: “NgươiZZeovr nZZeovrhìn D9Dhvchai mắtZZeovr hắD9Dhvcn xZ7Jta9em, đôiZZeovr mắLkt Lktuấn tD9Dhvcú ấZZeovry, D9Dhvcđôi mắLkt D9Dhvcôn nZ7Jta9hu nhD9Dhvcư Lknước mùaZ7Jta9 xuânZZeovr ấy…”

 

Ngọc TựZ7Jta9 HànD9Dhvc lạiZZeovr hoZ7Jta9, Lky ngD9Dhvcẩng ZZeovrđầu vềD9Dhvc phíZ7Jta9a NhưD9Dhvc ZZeovrCa, dườnLkg nhZZeovrư ZZeovry ZZeovrcảm gLkiác D9Dhvcđược Lkgì đó,D9Dhvc cZ7Jta9hân ZZeovrmày khD9Dhvcẽ D9Dhvccau lại.

 

Nhưng, Lky khZ7Jta9ông tháyZZeovr nàng.

 

Đôi mắtZ7Jta9 ZZeovry D9Dhvcvẫn D9Dhvctuấn túZ7Jta9 nhưLk xD9Dhvcưa, nhưnD9Dhvcg, D9Dhvcđã khôZ7Jta9ng còLkn thZZeovrấy ZZeovrbất cứZ7Jta9 thứZZeovr ZZeovrgì nữa!

 

Như CZZeovra cLkàng lúZ7Jta9c càngZ7Jta9 kiLknh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mD9Dhvcắt D9Dhvcchảy xZ7Jta9uống Lknhư mưZZeovra trêD9Dhvcn khLkuôn mặtLk nàng.

 

Y kZZeovrhông nhZ7Jta9ìn thấy.

 

Ám DZ7Jta9ạ LZZeovra đZZeovrã biếnZ7Jta9 ZZeovrthế giZ7Jta9ới củZZeovra Lky thànhZ7Jta9 mộZZeovrt Z7Jta9màu đen.

 

Ám DạZ7Jta9 Z7Jta9La ngZ7Jta9ửi ngửiLk hươnD9Dhvcg rưZZeovrợu tronZZeovrg Lkchén D9Dhvchoàng kZ7Jta9im, tiếLkc Lknuối nói:

 

“Thật kỳLk lD9Dhvcạ, vZ7Jta9ì sD9Dhvcao mộtZZeovr kD9Dhvcẻ tànZ7Jta9 tậtZZeovr nhD9Dhvcưu Z7Jta9y lạiZ7Jta9 D9Dhvccó khZ7Jta9í chấD9Dhvct hZZeovroàn D9Dhvcmỹ nZZeovrhư tD9Dhvchế kiZZeovra Lkchứ? NZZeovrếu D9Dhvcy chưaLk từngZ7Jta9 Lkphản bộLk Lkta Lkvậy sZZeovrẽ Lklà Z7Jta9một naZZeovrm tửD9Dhvc mLkê ngườiZZeovr tớiLk mZZeovrức nào.”

 

Như D9DhvcCa ngLkồi xổZ7Jta9m xuống.

 

Nàng ngồiZ7Jta9 trưLkớc mZ7Jta9ặt NgọcZZeovr TựLk HàD9Dhvcn, Z7Jta9lau sạcD9Dhvch lD9Dhvcệ D9Dhvcvương trêZZeovrn Lkkhuôn mD9Dhvcặt ZZeovrmình, cốZZeovr ZZeovrgắng Z7Jta9nở mộZ7Jta9t nụZ7Jta9 cười.

 

“Sư Lkhuynh, mZZeovruội tớiZZeovr rồi.”Z7Jta9 NànZ7Jta9g nZZeovrhẹ nhD9Dhvcàng gọZ7Jta9i. ZZeovr“Muội lD9Dhvcà Z7Jta9Ca NhZ7Jta9i Lkđây, muộiZ7Jta9 tZZeovrới thămZ7Jta9 huyD9Dhvcnh…. Huynh….D9Dhvc SLkao lạD9Dhvci Lkho nặngZZeovr vậyZ7Jta9 chứ?”

 

Ngọc LkTự ZZeovrHàn Z7Jta9chẳng Lkhề cửD9Dhvc động.

 

Y khônZ7Jta9g ngD9Dhvche thấy.

 

Cũng khôngZZeovr nZ7Jta9hìn thấy.

 

Như CZ7Jta9a nhD9Dhvcẹ nLkhàng cZ7Jta9ầm tZ7Jta9ay Z7Jta9y, ghD9Dhvcé sLkát vàoZ7Jta9 D9Dhvcđầu gLkối Lky: “LkHuynh đúngD9Dhvc lZ7Jta9à mộD9Dhvct sLkư hLkuynh xấu.ZZeovr Z7Jta9Lần nàoD9Dhvc cũngZZeovr đồD9Dhvcng D9Dhvcý sẽZ7Jta9 tLkự chZZeovriếu cốZZeovr bảZZeovrn thânD9Dhvc, D9Dhvcnhưng ZZeovrlại chẳngZ7Jta9 lầZZeovrn nàoZZeovr làmLk được.”ZZeovr HD9Dhvcai máZZeovr nàZ7Jta9ng ZZeovrcọ ZZeovrlên đLkầu Lkgối yZZeovr, khiếnLk xiêmLk Lky hLkút kD9Dhvchô nướcZ7Jta9 ZZeovrmắt Z7Jta9nàng. “HuynhLk Z7Jta9có biZ7Jta9ết không?ZZeovr ĐôiD9Dhvc kD9Dhvchi muộiZ7Jta9 thựcLk ZZeovrsự rấtZZeovr giD9Dhvcận huyZZeovrnh, gZ7Jta9iận Z7Jta9tới mứcD9Dhvc khôngLk D9Dhvcbao ZZeovrgiờ muD9Dhvcốn Z7Jta9để Lký tớZ7Jta9i Z7Jta9huynh Z7Jta9nữa. SaLko huynD9Dhvch lạiZ7Jta9 luônZ7Jta9 khônD9Dhvcg quZZeovran ZZeovrtâm tớZ7Jta9i bảZZeovrn thânD9Dhvc mìnD9Dhvch nLkhư vậyD9Dhvc D9Dhvckia chứ?”

 

Bàn Z7Jta9tay ND9Dhvcgọc TD9Dhvcự HD9Dhvcàn giậZ7Jta9t giật.

 

Khuôn mặZ7Jta9t D9Dhvcy ZZeovrlộ vẻZZeovr nghD9Dhvci hoặc.

 

Y Lkcố gLkắng nóiLk chuyện,ZZeovr yếtD9Dhvc hầuD9Dhvc ruLkng Lkrung ZZeovrnhưng ZZeovrthanh ZZeovrâm Z7Jta9tạo rD9Dhvca Z7Jta9chỉ làD9Dhvc tiếnLkg “A…”Lk khàZZeovrn khàn.

 

Giọng nóZZeovri cZ7Jta9ủa D9Dhvcy cũZ7Jta9ng bịZZeovr D9Dhvccướp đi.

 

Y đD9Dhvcã khônZ7Jta9g thểLk nóiZ7Jta9 đượcLk nữaZZeovr rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám Z7Jta9Dạ LLka cZ7Jta9ười lêLkn điênD9Dhvc cuZZeovrồng: Lk“Một tênLk tàD9Dhvcn phếLk kZZeovrhông Lkngờ cũLkng Z7Jta9dám phảnLk Lkbội, lLkừa dốiZZeovr ZZeovrta? D9DhvcHa hLka haZZeovr, ngươLki khôD9Dhvcng quaZZeovrn tâmD9Dhvc tD9Dhvcới taLki D9Dhvcvà cLkhân Z7Jta9của mìnhZ7Jta9 Lkđúng Z7Jta9không? VậZ7Jta9y hD9Dhvcãy đZ7Jta9ể chúnLkg Z7Jta9mất điD9Dhvc cùngLk D9Dhvcđôi mắtD9Dhvc ngươiLk đi!”

 

Công lD9Dhvcực củaZ7Jta9 NgZZeovrọc TựZZeovr hàLkn đãD9Dhvc bZ7Jta9ị ZZeovrÁm DạLk LZZeovra Z7Jta9hủy đi.

 

Y trầLkm mặc.

 

Y dLkùng D9Dhvcthời khắcLk D9Dhvccuối cùng,Lk cảmZ7Jta9 thụZZeovr cảmD9Dhvc giLkác đD9Dhvcứng Z7Jta9thẳng bằngZZeovr D9Dhvchai cD9Dhvchân, cảmLk D9Dhvcthụ thaD9Dhvcnh ZZeovrâm Z7Jta9của nướcLk Z7Jta9sông Lkvà D9Dhvcgió, ZZeovrcảm Z7Jta9thụ thếD9Dhvc giớiZ7Jta9 màLk D9Dhvcy Z7Jta9còn Z7Jta9có tZZeovrhể thấZZeovry. Z7Jta9Y cònD9Dhvc muLkốn gọZZeovri tênZZeovr củaLk nD9Dhvcàng mLkột Lklần cuối.

 

Nếu Lkcó thểZZeovr D9Dhvcchọn, D9Dhvcy khZ7Jta9ông muốnLk sẽD9Dhvc lZZeovrại ZZeovrtàn phế.

 

Cảm thZZeovrụ thZ7Jta9ế gZ7Jta9iới tZ7Jta9ươi đẹZZeovrp cZZeovrùng sZ7Jta9ư muộZ7Jta9i ZZeovrmỹ lệD9Dhvc làLk vậZ7Jta9y, D9Dhvcy khLkông muốnZZeovr trởZ7Jta9 lD9Dhvcại làmZZeovr mộD9Dhvct Lkkẻ tàZ7Jta9n phZ7Jta9ế vôD9Dhvc dụng.

 

Ánh sánLkg thảnZ7Jta9 Z7Jta9nhiên Z7Jta9như ngọcLk toáZ7Jta9t rZ7Jta9a trênZ7Jta9 hàngD9Dhvc lôZZeovrng mLky củaLk y.

 

Y yênZZeovr lZ7Jta9ặng phảngD9Dhvc phZZeovrất D9Dhvcnhư khôngD9Dhvc hD9Dhvcề quD9Dhvcan tâmZ7Jta9 tZZeovrai ươngZ7Jta9 ZZeovrsẽ phủZ7Jta9 xuZ7Jta9ống ngưD9Dhvcời Z7Jta9y nhZZeovrư thếZ7Jta9 nào.

 

Ý thứcD9Dhvc Lkcuối Lkcùng ZZeovrlà đôiLk mắtZZeovr Z7Jta9đỏ tưLkơi điênZ7Jta9 cuồnZ7Jta9g củaLk ÁmZ7Jta9 D9DhvcDạ La…

 

“Ngươi sẽZZeovr mấtZ7Jta9 ZZeovrđi hD9Dhvcai châZZeovrn, ZZeovrmất Lkđi lLkỗ taZZeovri, mD9Dhvcất đLki áD9Dhvcnh mắD9Dhvct, D9Dhvcmất đD9Dhvci giọD9Dhvcng nói,Z7Jta9 bệD9Dhvcnh ZZeovrtật Lksẽ nZ7Jta9gày ngZ7Jta9ày đLkêm đLkêm xâZZeovrm lấnD9Dhvc thâZ7Jta9n Lkthể ngươD9Dhvci. ND9Dhvchưng ngZZeovrươi Z7Jta9sẽ ZZeovrkhông tD9Dhvchể chZZeovrết, chZZeovro tớiZ7Jta9 trướcD9Dhvc Z7Jta9khi Lksinh mạngD9Dhvc ngươiZZeovr kếD9Dhvct thD9Dhvcúc, ngZZeovrươi Lksẽ pD9Dhvchải Z7Jta9nếm thửZ7Jta9 cảD9Dhvcm Z7Jta9giác sốnLkg khôZZeovrng Lkbằng chếtD9Dhvc tronLkg đLkịa ngục!”

 

......

 

Đau đớZZeovrn nhưLk muốnZ7Jta9 xLké Lknát D9Dhvcngực LkNhư Ca!

 

Nàng chZZeovrưa baZZeovro giờZZeovr hậnZZeovr mLkột ngưD9Dhvcời tớiZ7Jta9 vậy!

 

Nàng hậnZ7Jta9 Z7Jta9Ám D9DhvcDạ La!

 

Nàng Lkmuốn đZZeovrem toàZ7Jta9n bộZZeovr nhZZeovrững đaLku kZ7Jta9hổ mD9Dhvcà Z7Jta9Ngọc TựZ7Jta9 D9DhvcHàn phD9Dhvcải chịZ7Jta9u đựZZeovrng trảZ7Jta9 lạiLk Lkcho ÁZZeovrm D9DhvcDạ ZZeovrLa gấpLk ngD9Dhvcàn vạD9Dhvcn lần!

 

Nàng Z7Jta9đã biếLkt cáiZZeovr D9Dhvcgì gọZZeovri lLkà cZ7Jta9ừu hận!

 

Cừu hLkận cZ7Jta9hính làLk Lkkhông tiếcZ7Jta9 mọLki tD9Dhvchủ đoạn,Lk khD9Dhvciến kLkẻ đãD9Dhvc lD9Dhvcàm tLkổn thươnLkg ngườiLk mD9Dhvcình yêZZeovru mếZ7Jta9n đaZZeovru đZZeovrớn gấpLk bội!

 

Như Z7Jta9Ca vùiD9Dhvc D9Dhvcmặt Z7Jta9vào lòngD9Dhvc bàZ7Jta9n Lktay NLkgọc TựD9Dhvc Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtZ7Jta9 cZ7Jta9hảy xuốngZZeovr khiếnZZeovr lD9Dhvcòng D9Dhvcbàn taZ7Jta9y ZZeovry lạLknh buốt.

 

Ngọc TựZZeovr ZZeovrHàn lộLk Lkvẻ xúZ7Jta9c động,ZZeovr thZ7Jta9ân thểZZeovr ZZeovry ngZZeovrhiêng ZZeovrvề phíZ7Jta9a trước,Z7Jta9 ngZ7Jta9ón D9Dhvctay Lkrun ruZ7Jta9n chạZZeovrm ZZeovrvào ngưLkời nàng!D9Dhvc Z7Jta9Y chạmD9Dhvc Z7Jta9vào dòngZ7Jta9 D9Dhvclệ rànZZeovr rLkụa cLkùng Z7Jta9làn dZ7Jta9a lạZZeovrnh lẽoLk D9Dhvcbi ai.

 

Như CZZeovra vừaZZeovr khócD9Dhvc vừaZZeovr hLkô: D9Dhvc“LÀ muD9Dhvcội! Z7Jta9Sư huynhZZeovr, D9Dhvclà muZ7Jta9ội đây!”

 

Nàng sZ7Jta9ợ hãi.

 

Nàng sợLk ZZeovrđây làZ7Jta9 lầnZ7Jta9 cuốiZ7Jta9 Lkgặp đượcD9Dhvc y.

 

Còn D9Dhvcy, ZZeovrlại kZ7Jta9hông thểZ7Jta9 thấyZZeovr Lknàng, khônZZeovrg tD9Dhvchể nghLke D9Dhvcđược nàLkng nóD9Dhvci, tZ7Jta9hậm chZ7Jta9í cZ7Jta9òn khLkông biZ7Jta9ết nZZeovràng đãD9Dhvc tới.

 

Ngọc ZZeovrTự HàD9Dhvcn lạZ7Jta9i hZZeovro kịcZZeovrh liệt.

 

Máu tươZZeovri từD9Dhvc khD9Dhvcóe mLkôi Lky cZZeovrhảy ZZeovrra, ZZeovry Lkcố gLkắng muốnZ7Jta9 nóZZeovri gLkì D9Dhvcđó nhưZZeovrng đổiD9Dhvc lạZ7Jta9i cLkhỉ lZZeovrà cơnLk hD9Dhvco càLkng thêD9Dhvcm mãLknh liệt.

 

“Muội làZZeovr CLka Nhi…”Z7Jta9 NZ7Jta9àng vZ7Jta9ừa kLkhóc Lkvừa ZZeovrôm lZZeovrấy eZZeovro Z7Jta9của Lky. “D9DhvcSư huyLknh, D9Dhvchuynh biếtLk làZZeovr muộiZZeovr đúngD9Dhvc không?D9Dhvc MuộD9Dhvci ZZeovrrất sD9Dhvcợ… Z7Jta9sư huynLkh, Lkmuội Z7Jta9thực sựZ7Jta9 rấZ7Jta9t sợ…”

 

Nước mắZZeovrt chD9Dhvcảy dàD9Dhvci trêZ7Jta9n khuôZZeovrn mZZeovrặt nàngLk: “HuynhLk nhìD9Dhvcn D9Dhvcmuội mộLkt cáiZZeovr cóD9Dhvc ZZeovrđược khôZZeovrng? MuộiLk Z7Jta9muốn ZZeovrnghe huLkynh nói…D9Dhvc SZ7Jta9ư huynh…Z7Jta9 hLkuynh đừD9Dhvcng Z7Jta9làm ZZeovrmuội sợ…”

 

Máu củLka D9Dhvcy bắnZ7Jta9 lênZ7Jta9 ngườiZZeovr nàng.

 

Nỗi Lksợ khiếnZ7Jta9 nànZ7Jta9g nZZeovrói năLkn lộnZZeovr xZ7Jta9ộn, nỗZZeovri sZZeovrợ kZ7Jta9hiến nZZeovràng Z7Jta9như mộtD9Dhvc đứaZZeovr tZZeovrrẻ kZZeovrhông hiD9Dhvcểu chuyện.

 

Nàng D9Dhvckhóc tớiZ7Jta9 mứcZ7Jta9 ZZeovrcả ngườiZZeovr lạnhZZeovr ngắt.

 

Một Z7Jta9bàn Z7Jta9tay ôZ7Jta9n nhZZeovru laZZeovru điZZeovr gD9Dhvcọt nZZeovrước mắtZZeovr vươngZZeovr trênZ7Jta9 ZZeovrkhuôn mặtZ7Jta9 nàng.

 

Sau đLkó, Z7Jta9y bLkế nàZ7Jta9ng lên.

 

Y D9Dhvcôm nàngD9Dhvc tronLkg lònZZeovrg mìnLkh, ônLk nZ7Jta9hu D9Dhvcan Z7Jta9ủi nàngD9Dhvc. CổZ7Jta9 họD9Dhvcng Z7Jta9y phZZeovrát D9Dhvcra Z7Jta9âm Lkthanh khLkàn khànZ7Jta9 đứtZ7Jta9 quD9Dhvcãng, Lknhưng cẩnZZeovr Lkthận nghZZeovre Lklại, ZZeovrđó Z7Jta9là mộtZZeovr bàiLk háLkt chẳLkng cóD9Dhvc nhịpLk điệu.

 

Y vZ7Jta9ỗ ZZeovrvề nàng.

 

Hai ngZ7Jta9ón tD9Dhvcay gầyZ7Jta9 Lkgõ D9Dhvcvẽ nhữnZ7Jta9g đườngZZeovr nétZ7Jta9 ZZeovrkỳ dLkị trêLkn lưnZZeovrg nàng.

 

Bị Z7Jta9y ôD9Dhvcm lấy,Z7Jta9 nànZ7Jta9g cànD9Dhvcg khZZeovróc lớn.

 

Y đaZ7Jta9ng vLkẽ gLkì D9Dhvctrên lưLkng nàng?

 

Đột nhiLkên, nàLkng ngừnZ7Jta9g thở…

 

Y đanZ7Jta9g viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòngZ7Jta9 yZ7Jta9, nàZ7Jta9ng rZ7Jta9a sứcZ7Jta9 gậD9Dhvct Lkđầu: “LàZ7Jta9 muội!D9Dhvc MuLkội Lklà CZZeovra Nhi!”Z7Jta9 ÔZ7Jta9ng trờD9Dhvci ơiZ7Jta9, Z7Jta9y biếtD9Dhvc làZ7Jta9 nàng!

 

Ngọc TZ7Jta9ự HànZZeovr trấD9Dhvcn aD9Dhvcn nàZ7Jta9ng, tLkiếp tZ7Jta9ục viếtD9Dhvc Z7Jta9lên lZZeovrưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaLk khóZ7Jta9c vD9Dhvcừa cười,D9Dhvc Z7Jta9kéo tZ7Jta9ay tráiZZeovr Z7Jta9y áLkp lLkên đZZeovrôi môZZeovri mZ7Jta9ình, giZ7Jta9úp Lky “nghe”Lk thấyZZeovr mD9Dhvcình nói:

 

“ừ, muộD9Dhvci kLkhông sợ.”

 

“Muội cLkó kZ7Jta9hỏe không?”

 

“Muội vZ7Jta9ẫn khỏe.”

 

“Sao lạiLk khóc?”

 

“Được D9Dhvcthấy huynZ7Jta9h thậtZZeovr vui.”D9Dhvc Z7Jta9Nàng áLkp tZ7Jta9ay D9Dhvcy lạiD9Dhvc gZ7Jta9ần ZZeovrmôi mZZeovrình thZ7Jta9êm, chămLk chZZeovrú nhìnLk yZZeovr: “LkSư hD9Dhvcuynh, Z7Jta9muội nhớZ7Jta9 huynh…”

 

Ngọc TD9Dhvcự HànD9Dhvc ZZeovrnở ZZeovrnụ cD9Dhvcười, Z7Jta9một nụZZeovr cườiZZeovr ôZZeovrn Z7Jta9nhu toD9Dhvcát Lkra Z7Jta9từ D9Dhvcđôi mắtLk khôD9Dhvcng cònZ7Jta9 D9Dhvctiêu cự.

 

Ngón D9Dhvctay Z7Jta9y nLkhẹ nhànD9Dhvcg nhZZeovrư làD9Dhvcn Lkgió mZZeovrùa thu:

 

“Thật Z7Jta9vui vD9Dhvcì muộiZ7Jta9 ZZeovrcòn ZZeovrnhớ huynh.”

 

Như CD9Dhvca ZZeovrhai D9Dhvcmát đẫmLk lZ7Jta9ệ, nànD9Dhvcg nD9Dhvchìn yLk, nZZeovrắm lấyZZeovr nLkgón ZZeovrtay yD9Dhvc, D9Dhvccúi đầuZ7Jta9 hôD9Dhvcn lZZeovrên ngónZZeovr taLky, lD9Dhvcên D9Dhvclòng Z7Jta9bàn ZZeovrtay đó.

 

Nàng hZ7Jta9ôn lD9Dhvcòng ZZeovrbàn taZ7Jta9y Lky thZ7Jta9ật lau.

 

Ngọc TựLk HànZZeovr D9Dhvcđầu tLkiên làLk giậtD9Dhvc Lkmình, D9Dhvcsau đZ7Jta9ó, ZZeovry nhắmD9Dhvc mắtLk lại,Lk nưD9Dhvcớc mắtZZeovr lặZZeovrng lẽZ7Jta9 ZZeovrchảy xuống.

 

Nàng đaZ7Jta9ng viếD9Dhvct tZ7Jta9rong Z7Jta9lòng bD9Dhvcàn tZZeovray D9Dhvcy Z7Jta9ba chữ:

 

“Căn nD9Dhvchà trúc.”

 

******

 

Ngày hD9Dhvcôm sau.

 

Tuyết hoaZZeovrn ZZeovrhỷ vZZeovrỗ D9Dhvcvề thànZ7Jta9h HồngD9Dhvc NgọZ7Jta9c PhưLkợng CầmZ7Jta9 D9Dhvcmà mìnZZeovrh yêuZ7Jta9 thíchD9Dhvc, nhẹD9Dhvc Lknhàng Lkthổi lớpD9Dhvc tD9Dhvcro bụiZZeovr ZZeovrtrên dây,Lk ngónZZeovr D9Dhvctay Lky khảZZeovry Z7Jta9nên nhLkững nốtD9Dhvc nhạcZ7Jta9 tuD9Dhvcyệt mỹ.

 

Tuyết vZ7Jta9ừa Lkđàn vừaZZeovr Z7Jta9cười nD9Dhvcói: “ĐộtD9Dhvc ZZeovrnhiên lạiD9Dhvc cóZ7Jta9 ZZeovrhảo Z7Jta9tâm trảZ7Jta9 ZZeovrlại đànD9Dhvc cầmLk D9Dhvccho tZ7Jta9a, D9DhvcTiểu LD9Dhvca nhZ7Jta9ất địZ7Jta9nh lZ7Jta9à Z7Jta9có viLkệc cầZZeovrn nhZZeovrờ rồi.”

 

Ám DạZ7Jta9 D9DhvcLa cũngZZeovr cưZZeovrời, giọnZZeovrg nóD9Dhvci dụLk Lkhoặc: “KhôngZ7Jta9 D9Dhvcchỉ nhưZZeovr vậLky, tLka cònZ7Jta9 cD9Dhvcó ZZeovrthể giD9Dhvcúp ngươiZ7Jta9 khôiD9Dhvc ZZeovrphục cônLkg lựZZeovrc tiZZeovrên nhZ7Jta9ân, ZZeovrcải tạLko lD9Dhvcại thânD9Dhvc ZZeovrthể tiZZeovrên nhânZZeovr bZ7Jta9ất tử.”

 

Tuyết nhìnD9Dhvc yZZeovr, cLkười Lknhư hLkoa nởD9Dhvc: “NgươLki muốZZeovrn gì.”

 

“Khiến nàD9Dhvcng trởZZeovr vZZeovrề, khiếnZ7Jta9 Z7Jta9nàng D9Dhvcta Z7Jta9hoàn toLkàn rờZ7Jta9i đi.”

 

Tuyết đươngLk nLkhiên biếLkt haD9Dhvci D9Dhvcchữ ZZeovrnàng đóZZeovr chỉZZeovr D9Dhvcai. “D9DhvcNgươi cũZ7Jta9ng qZZeovruá nZZeovróng lòngLk đóZ7Jta9. ND9Dhvcàng ZZeovrta Lkcư ngLkụ tronZZeovrg D9Dhvccơ tLkhể đóD9Dhvc đãLk mZZeovrấy chụcLk Z7Jta9năm, đZ7Jta9âu dễD9Dhvc dZ7Jta9àng đuổiZZeovr đi?”

 

Ám DạLk ZZeovrLa lạnhZZeovr lùLkng nZZeovrói: “ĐuổiZ7Jta9 khôZ7Jta9ng được,D9Dhvc Lkvậy khiếnLk ảLk cD9Dhvchết đi.”

 

Tuyết lD9Dhvcíu lZZeovrưỡi nóLki: “TD9Dhvchật tànZ7Jta9 nhẫn.”

 

“Chỉ cầnZZeovr Z7Jta9có tZ7Jta9hể D9Dhvclàm đượcZZeovr Z7Jta9ta đềuZZeovr sZZeovrẽ đáD9Dhvcp ứngZZeovr ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu Lkta muốnZ7Jta9 ÁZ7Jta9m LkDạ MiD9Dhvcnh tZ7Jta9hành nữZ7Jta9 nhânD9Dhvc củaD9Dhvc Z7Jta9ta thZZeovrì sao?”ZZeovr TD9Dhvcuyết nZZeovrở Lknụ cD9Dhvcười hưD9Dhvc hỏng.

 

Ám DZ7Jta9ạ ZZeovrLa gD9Dhvciận tímZZeovr mặZ7Jta9t, ngónZ7Jta9 tZ7Jta9ay tZZeovrái nhợtD9Dhvc xiZZeovrết chặZZeovrt yếtLk D9Dhvchầu Tuyết.

 

Tuyết hZ7Jta9o sZZeovrặc sụaLk, cD9Dhvcười nóZ7Jta9i: D9Dhvc“Chỉ đùaZZeovr chúLkt thôi.

 

“Nàng khôngD9Dhvc phZ7Jta9ải ngườiD9Dhvc ngưZ7Jta9ơi cóD9Dhvc thểLk D9Dhvcđùa.” ĐốtLk xươnD9Dhvcg ngóD9Dhvcn taLky Z7Jta9Ám Z7Jta9Dạ LD9Dhvca runD9Dhvcg Lklên láZ7Jta9ch cZ7Jta9ách, khôLkng aZZeovri đượcLk pD9Dhvchép khinD9Dhvch ZZeovrnhờn nàng.

 

Tuyết ZZeovrxoa xoD9Dhvca cLkổ mìZZeovrnh, nLkói: “Được.”

 

“Ta muốnD9Dhvc Lknàng ZZeovrtrở lạZ7Jta9i, khôngD9Dhvc Lkrời đD9Dhvci nữa.”

 

Ám DạLk Z7Jta9La Z7Jta9ánh mắtZ7Jta9 âmZZeovr u.

 

Kỳ thậZ7Jta9t, mườiLk Lkchín nămD9Dhvc Lkqua Z7Jta9không cZ7Jta9ó nànZZeovrg ởLk bD9Dhvcên, nhunLkg nhớD9Dhvc đD9Dhvcã thZ7Jta9ành mộZ7Jta9t thóiD9Dhvc queZZeovrn Lkrồi. NhưLkng khLki giọngLk Z7Jta9nói vLkà nụLk cườiZ7Jta9 củaZZeovr ZZeovrnàng lạiZZeovr xuấtZ7Jta9 hiện,Z7Jta9 chLkia lZZeovrìa chZ7Jta9ỉ vD9Dhvcài nZ7Jta9gày haD9Dhvcy thD9Dhvcậm chLkí vàiZZeovr caZZeovrnh giờZ7Jta9 D9Dhvccũng Lkkhiến Lky kZ7Jta9hổ sLkở Lknhư muốZZeovrn cLkhết đi.

 

Tuyết khảZZeovry đàZZeovrn, lắcLk đầuZ7Jta9 nóZZeovri: “TaD9Dhvc ZZeovrcũng khZ7Jta9ông cóZ7Jta9 cD9Dhvcách nào.”

 

“Ngươi nZZeovrói cáZZeovri gì?”

 

“Nha đầuZZeovr ND9Dhvchư ZZeovrCa kiZZeovra mZ7Jta9ới D9Dhvclà mD9Dhvcấu chLkốt. NếuZ7Jta9 nàngZZeovr tZ7Jta9a ZZeovrđã khônZ7Jta9g muốnD9Dhvc rờiZ7Jta9 khỏZ7Jta9i Lkthân thD9Dhvcể, bấZ7Jta9t cứLk aD9Dhvci cũngD9Dhvc kD9Dhvchông thểLk dLkễ dàZ7Jta9ng đZZeovruổi Lknàng tD9Dhvca đi,Lk nếZZeovru Z7Jta9không sẽZZeovr khiếD9Dhvcn thânZZeovr thểLk hỏngZZeovr theo.”

 

Ánh mắtD9Dhvc ÁmZZeovr DạZ7Jta9 Z7Jta9La nheZZeovro lại.

 

“Nếu Lknàng tD9Dhvca đápZZeovr ứngZ7Jta9 Lkrời khỏiZZeovr thZZeovrì sao?”

 

Tuyết giậtZ7Jta9 ZZeovrmình nLkói: “LD9Dhvcàm saZ7Jta9o nànZZeovrg ấyD9Dhvc đZZeovrồng ýZ7Jta9 được?”

 

Ám DạZ7Jta9 ZZeovrLa khôngD9Dhvc nói.

 

Hạt chD9Dhvcu Lksa giữaZZeovr trZZeovrán ZZeovrđỏ cZ7Jta9hót nZZeovrhư sD9Dhvcắp nhỏLk máu.

 

“Ta khôngZZeovr D9Dhvctin ngươi.”

 

Như LkCa trLkực tLkiếp tD9Dhvcrả lờiZ7Jta9 D9DhvcÁm DD9Dhvcạ La.

 

Mặc dùZZeovr ÁLkm LkDạ ZZeovrLa hứZ7Jta9a hẹn,ZZeovr chLkỉ cZZeovrần nàngZZeovr rờZ7Jta9i khZZeovrỏi tLkhân thểZ7Jta9 D9Dhvcmình Z7Jta9y D9Dhvcsẽ Lkthả ChiếnZ7Jta9 PhonD9Dhvcg, NgọcZ7Jta9 TZZeovrự HànLk vD9Dhvcà TuyZ7Jta9ết, hơLkn nữaD9Dhvc giD9Dhvcúp NgọcZ7Jta9 TLkự HàLkn kLkhỏe mạnhZ7Jta9 trởLk lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãZ7Jta9 sớmZ7Jta9 khônD9Dhvcg ZZeovrtin ZZeovrbất cứZZeovr lờiZ7Jta9 nZZeovrói nàLko củaZ7Jta9 ÁZ7Jta9m DD9Dhvcạ La.

 

Ám ZZeovrDạ LLka nói:ZZeovr “TaZZeovr Z7Jta9đã Lktừng thấD9Dhvct tíLkn bZ7Jta9ao gZZeovriờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy saZZeovro lZ7Jta9ại khôD9Dhvcng tD9Dhvcin ta?”

 

“Vì ngLkươi Z7Jta9là mộLkt kZ7Jta9ẻ điênD9Dhvc.” NhưZ7Jta9 D9DhvcCa đD9Dhvcáp: “LkChỉ cầnLk nD9Dhvcgươi thD9Dhvcích, lúcZZeovr nZ7Jta9ào cũnLkg cD9Dhvcó thểZ7Jta9 thZ7Jta9ay đLkổi quyếZZeovrt định.ZZeovr Z7Jta9Dù lZZeovrà ngươLki đểZ7Jta9 họZZeovr rờiLk khỏZ7Jta9i sLkau nàyZ7Jta9 vẫnZ7Jta9 cZZeovró thểD9Dhvc D9Dhvclàm tổnZZeovr thươngLk hD9Dhvcọ. NgưD9Dhvcời đãLk lừaLk dốZ7Jta9i phảD9Dhvcn bD9Dhvcội ngưLkơi Z7Jta9ngươi vD9Dhvcĩnh viễnZZeovr cũnZZeovrg khônLkg buôZZeovrng tha.”

 

Ám DạZ7Jta9 LLka nhD9Dhvcíu mày.

 

Nàng cóLk Lkvẻ kháZ7Jta9 hZ7Jta9iểu yZZeovr, khônD9Dhvcg saLki, sZZeovrau khZ7Jta9i thZZeovrả bọnD9Dhvc hZ7Jta9ọ đi,Lk mớiZ7Jta9 bắtZ7Jta9 trLkở lZ7Jta9ại tD9Dhvcra tấn,Lk chẳnZ7Jta9g hZ7Jta9ề đLki D9Dhvcngược lờiLk hứa.

 

Y cưD9Dhvcời lạnD9Dhvch: “LkNgươi cLkho rằngZ7Jta9 ngZZeovrươi cóLk tLkư cD9Dhvcách D9Dhvcđàm phánLk vớiD9Dhvc D9Dhvcta sao?”

 

Như D9DhvcCa nLkhìn ZZeovrlại y.

 

Đôi mắtZZeovr tronD9Dhvcg vZ7Jta9eo Z7Jta9của nàngZ7Jta9 ZZeovrmang ZZeovrtheo ýZ7Jta9 chLkí khôZ7Jta9ng hềZ7Jta9 khuấLkt phục.

 

Ám DLkạ LLka nóD9Dhvci: “CZ7Jta9ho dùZ7Jta9 sZZeovrau nàZZeovry ZZeovrta cóD9Dhvc bD9Dhvcắt bọnD9Dhvc chúZ7Jta9ng vềD9Dhvc nhưngZZeovr dẫZZeovru Lksao chD9Dhvcúng vẫnLk cD9Dhvcòn cZ7Jta9ơ hLkội trốnD9Dhvc thoLkát. NếuZ7Jta9 D9Dhvckhông, tLka D9Dhvcsẽ kD9Dhvchiến cD9Dhvchúng lậLkp tứcLk chếtD9Dhvc ZZeovrtrước mặtZ7Jta9 ngươi.”

 

Sắc mặtZ7Jta9 NhưD9Dhvc ZZeovrCa Lkdần dầLkn tZ7Jta9rắng bệch.

 

Hạt ZZeovrchu Z7Jta9sa giữaZ7Jta9 tD9Dhvcrán ÁLkm DạD9Dhvc LZZeovra Lklóe lD9Dhvcên, kLkhóe mắD9Dhvct Lkẩn hiệnZ7Jta9 quaD9Dhvcng Lkmang kỳZ7Jta9 dịLk: “HayZ7Jta9 lD9Dhvcà, ngLkươi Z7Jta9thích Lkở Z7Jta9lại bêZ7Jta9n ta.”

 

Như CLka cD9Dhvcả kinh.

 

Ám Z7Jta9Dạ LkLa nắmLk Lkchặt eZZeovro nD9Dhvcàng, khiếLkn nàD9Dhvcng Lkchẳng D9Dhvcthể D9Dhvccử động.D9Dhvc ZZeovrY cD9Dhvcúi đầZZeovru xZZeovruống beZ7Jta9n tZZeovrai Z7Jta9nàng, hZZeovrơi ZZeovrthở ướtLk áD9Dhvct lạnhZZeovr Lklẽo. D9DhvcY ZZeovrnở ZZeovrnụ Z7Jta9cười tàZZeovr ác:D9Dhvc Lk“Hay lZ7Jta9à ngưZ7Jta9ơi muốnLk Lklàm nữD9Dhvc nhânD9Dhvc cZZeovrủa taZ7Jta9, vìZ7Jta9 bLkất trZ7Jta9i bấtLk giáZ7Jta9c đZZeovrã yêZZeovru tLka nênD9Dhvc khLkông ngạiZZeovr cùngZ7Jta9 nànZZeovrg hưởnLkg tD9Dhvchụ D9Dhvccơ thZ7Jta9ể củaZ7Jta9 ta.”

 

Như CZZeovra gZ7Jta9hê tởm.

 

Nàng nônLk mửa.

 

Nàng ZZeovrnôn Lkra nướZ7Jta9c vàng,Lk nLkhiễm bẩD9Dhvcn cD9Dhvchiếc áoLk đỏD9Dhvc củaD9Dhvc ZZeovrÁm DD9Dhvcạ La.

 

Ám D9DhvcDạ LZ7Jta9a liếmZZeovr lLkáp Lkvành tZZeovrai nZ7Jta9àng: “NZZeovrôn Lkà, cứZ7Jta9 nônZ7Jta9 hZZeovrết D9Dhvcra đi,Z7Jta9 tD9Dhvca tuyLkệt đốD9Dhvci kD9Dhvchông đểZZeovr ý.Lk NgưZZeovrơi Lkvà nàngZZeovr hợD9Dhvcp nhấD9Dhvct, uếZ7Jta9 vLkật ZZeovrngươi Lknôn Lkra ZZeovrcũng lZ7Jta9à châLku bZ7Jta9áu đốiZ7Jta9 D9Dhvcvới ta.”

 

Càng rênZ7Jta9 rỉ,Lk Z7Jta9y ZZeovrcàng nắZZeovrm chặtZZeovr nànD9Dhvcg: “XZZeovrem xemZ7Jta9, cLkơ D9Dhvcthể ZZeovrta cũngLk đanZ7Jta9 bD9Dhvcị ngưD9Dhvcơi kíZZeovrch ZZeovrthích này.”D9Dhvc DZ7Jta9ưới bụngD9Dhvc Z7Jta9y Z7Jta9nóng D9Dhvcrực, ápZ7Jta9 Lksát vàZ7Jta9o nhữZ7Jta9ng đưZ7Jta9ờng nétZZeovr nữZ7Jta9 tínLkh củaZZeovr nàng.

 

“Thả tLka ra!”

 

Như CZZeovra ZZeovrvừa xấuD9Dhvc hổD9Dhvc vừD9Dhvca Z7Jta9giận dD9Dhvcữ Lkhét lớn.

 

Ám DạZZeovr LkLa Z7Jta9liếc nZZeovrhìn nànD9Dhvcg: “SaoZZeovr, khônD9Dhvcg pZZeovrhải ngươiZ7Jta9 kLkhông muD9Dhvcốn rờiLk kLkhỏi sao?”

 

Như ZZeovrCa nhổZ7Jta9 mộtZ7Jta9 D9Dhvcbãi nD9Dhvcước bZZeovrọt vàoD9Dhvc mặtZ7Jta9 y.

 

Nàng chZ7Jta9án ghLkét ZZeovrnói: “ND9Dhvcếu nLkgươi dD9Dhvcám làZZeovrm thươngLk hạLki bD9Dhvcọn hZ7Jta9ọ, ZZeovrta thềZZeovr, mZ7Jta9ặc dLkù ÁmD9Dhvc Z7Jta9Dạ D9DhvcMinh làZ7Jta9 mẫD9Dhvcu Lkthân cLkủa tD9Dhvca, tD9Dhvca D9Dhvccũng Z7Jta9sẽ khônZ7Jta9g Z7Jta9mềm Z7Jta9lòng trZZeovra Z7Jta9tấn bàZ7Jta9 tD9Dhvca cLkho ngưLkơi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^