You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lại6Ahg ngàygQtm, 6AhgHuân vSxFY pfXnAhục thịfXnA NhưfXnA C39JGa fXnArửa mặt39JG 39JGbắt 39JGđầu buổvSxFi sớgQtmm, 39JGmỗi s6Ahgự vSxFthay gQtmđổi rấtgQtm nvSxFhỏ fXnAtrong cửvSxF chỉ6Ahg thầnvSxF thá39JGi củ6Ahga nàng39JG b39JGọn họ6Ahg đềufXnA vSxFcó thgQtmể 6Ahgphát hiệfXnAn ra.

 

Như CfXnAa dườngvSxF nhưfXnA đ6Ahgã khôvSxFng còngQtm lgQtmà gQtmNhư CgQtma trước39JG ki39JGa nữa.

 

Một cảvSxFm gifXnAác 39JGôn nhfXnAu tĩ6Ahgnh lặng39JG toá39JGt vSxFra tfXnAừ vSxFđôi 39JGmày cgQtmủa nàng,vSxF đô6Ahgi mắt39JG nvSxFàng trầ6Ahgm fXnAtĩnh n6Ahghư mặtfXnA nướgQtmc vSxFao thu39JG, mvSxFặt nàgQtmng 6Ahgtoát r39JGa 6Ahgánh sán39JGg bógQtmng 6Ahgnhư tr6Ahgân ch39JGâu. N6Ahgụ cưvSxFời kh6Ahgẽ t6Ahgreo trêngQtm bgQtmờ mfXnAôi, giọ39JGng nàngQtmg 6Ahgdịu 6Ahgdàng t39JGhánh gQtmthót, á39JGnh 6Ahgmắt 39JGôn ngQtmhu mềfXnAm fXnAmại nhvSxFư nvSxFước, t39JGóm lạifXnA 6Ahgchỉ gQtmcó mgQtmột chữ39JG 'đẹp'fXnA đivSxF vfXnAào tận39JG đávSxFy lòngfXnA ngươi.

 

Nàng vSxFđẹp như6Ahg bfXnAiển rộng.

 

Mặt biển39JG só6Ahgng ê39JGm g6Ahgió lặng6Ahg với6Ahg dfXnAòng chảgQtmy ngầmvSxF m6Ahgãnh liệt6Ahg ẩn6Ahg sâfXnAu phígQtma dưới.

 

Huân fXnAY n39JGhìn nà6Ahgng fXnAmà s39JGửng sốt.

 

Cùng mộfXnAt d39JGung mạo39JG, tgQtmại sagQtmo NvSxFhư vSxFCa độtfXnA nhiêgQtmn trở39JG nê39JGn đẹfXnAp fXnAtới mứgQtmc kinfXnAh tâmgQtm độngvSxF phácgQtmh nhvSxFư vậy39JG chứ?

 

Ngón tvSxFrỏ củgQtma TgQtmuyết dfXnAiểm lêvSxFn tgQtmrán Như6Ahg 6AhgCa, sfXnAau thời39JG gi6Ahgan khoản39JGg ha39JGi nén39JG hươn39JGg, mộtfXnA vần39JGg k6Ahghói trắng39JG nhà39JGn nhạnfXnA tỏa39JG rvSxFa gQtmtừ giữavSxF trá6Ahgn nàng.39JG 6AhgKhuôn mặtfXnA 39JGnàng hivSxFện vfXnAẻ đ6Ahgau khổgQtm, gQtmtay phảifXnA 6Ahgche nfXnAgực, gò39JG 6Ahgmá ửngfXnA hồng.

 

Tuyết v39JGội v39JGàng bgQtmuông ngQtmgón tay6Ahg, âgQtmn cầnfXnA nói:gQtm vSxF“Sao rồfXnAi? Vất39JG vảvSxF lắgQtmm sao?”

 

Như C6Ahga vSxFvừa 39JGho vừafXnA nói:fXnA gQtm“Cảm thfXnAấy 6Ahghơi 6Ahgtức ngực.”

 

Huân vSxFY bưng6Ahg gQtmchén trfXnAà nhỏvSxF gQtmtới, tr6Ahgong chén39JG làgQtm trà39JG x6Ahguân LogQtmng fXnATỉnh, cvSxFhén tr39JGà xavSxFnh bi39JGếc tỏa39JG hươnggQtm th6Ahgơm ngá39JGt. TuyếtfXnA 6Ahgra dấvSxFu gQtmcho nàgQtmng vSxFđặt chévSxFn tràfXnA 39JGlên b6Ahgàn, nhẹfXnA n39JGhàng cắvSxFn ngónfXnA trỏ,gQtm mộ6Ahgt gi6Ahgọt m6Ahgáu tro39JGng gQtmsuốt nhỏvSxF xu6Ahgống gQtmchén trà.

 

“Uống ngQtmó xonfXnAg 6Ahgsẽ đỡgQtm gQtmhơn nhiềvSxFu.” TvSxFuyết đư6Ahga ché6Ahgn tvSxFrà tớvSxFi sá39JGt m6Ahgôi nàng.

 

Như C6Ahga ngfXnAhiêng fXnAđầu: “vSxFKhông.” VìvSxF sa6Ahgo fXnAy luônfXnA bắtvSxF gQtmnàng uốngfXnA vSxFmáu 6Ahgy fXnAchứ. TgQtmrà hòfXnAa fXnAvới máuvSxF khfXnAi 6Ahguống fXnAvào l6Ahguôn cảmgQtm thấ6Ahgy c6Ahgổ nòngvSxF bừngvSxF bừng.

 

“Nha fXnAđầu ngogQtman nào.”vSxF TuyvSxFết 39JGcười fXnAkhanh kháfXnAch nhfXnAư đafXnAng lừafXnA tr39JGẻ vSxFcon: 39JG“NGoan nào,vSxF uống39JG fXnAđi. MfXnAáu vSxFcủa 6Ahgta tvSxFuyệt đgQtmối khônfXnAg 39JGtanh đâu,39JG tgQtmhơm lắ6Ahgm, uống6Ahg vàofXnA n6Ahggực sẽfXnA bvSxFớt khó6Ahg chịu.”

 

“Ta fXnAkhông muốnvSxF uốnvSxFg, 6Ahgngực đfXnAã hết39JG tứgQtmc rồi.”fXnA Nh39JGư C39JGa 39JGđẩy cgQtmhén gQtmtrà n39JGhỏ vSxFra xa.

 

“Nói dgQtmối vSxFlà kh6Ahgông 39JGngoan đâu39JG.” TuvSxFyết nởfXnA nfXnAụ cườivSxF kgQtmhả ái39JG: “NGƯơifXnA cũnfXnAg vSxFbiết tígQtmnh fXnAta rồigQtm vSxFđấy, cuốigQtm cùgQtmng cũnfXnAg s6Ahgẽ bắt6Ahg ngư39JGơi uốngfXnA thôigQtm. Ng39JGươi vSxFmuốn dùvSxFng fXnAmột cgQtmanh giờvSxF đểfXnA u39JGống 6Ahghay vàifXnA phúvSxFt để39JG uốngvSxF đây?”

 

“Vì sa39JGo cứ39JG phảigQtm uống?”6Ahg NgQtmhư C39JGa ngQtmhíu mày.

 

“Ách… NgươivSxF m39JGuốn 39JGnghe lýgQtm 6Ahgdo tfXnAhật ha6Ahgy 6Ahglý dvSxFo 6Ahggiả?” Tuyết6Ahg 6Ahgcười gQtmha hả.

 

Như gQtmCa bấtgQtm đắ6Ahgc dĩ6Ahg: 6Ahg“Lại cvSxFòn có39JG havSxFi l39JGý d6Ahgo 6Ahgnữa chứ.”

 

“Lý dgQtmo th6Ahgứ 39JGnhất 39JGlà dùnggQtm má6Ahgu tvSxFa vSxFcó thểgQtm nhangQtmh ch6Ahgóng chuyểnvSxF dờivSxF hồn6Ahg pháchfXnA củ6Ahga fXnAngươi hơvSxFn. L6Ahgý dvSxFo gQtmkia lại6Ahg lvSxFà d39JGo 6Ahgta thíc6Ahgh tr39JGong cơgQtm thể39JG 39JGngươi 39JGcó mgQtmáu củ6Ahga t6Ahga. ChvSxFỉ cần39JG n6Ahgghĩ fXnAmáu củavSxF vSxFta đanvSxFg chảygQtm tr39JGong ngườvSxFi 6Ahgngươi làgQtm vSxFta cảm6Ahg thấyvSxF hạgQtmnh pgQtmhúc rồi.”

 

“Vậy cá39JGi fXnAnào lfXnAà thật?6Ahg Cái6Ahg nào6Ahg làgQtm giả?”

 

Tuyết n39JGhớp chớgQtmp gQtmmắt, nở39JG ngQtmụ vSxFcười xả39JGo tfXnArá: “NgươivSxF đovSxFán xem?”

 

“Ta fXnAđoán đềufXnA l6Ahgà giả.”

 

Như C39JGa trừ39JGng mắt6Ahg 39JGnhìn gQtmy. fXnAY giễvSxFu c6Ahgợt m6Ahgình m39JGới lgQtmà thật.

 

Tuyết vẻvSxF m6Ahgặt ngạcgQtm nhiên.

 

“Oa! Mới39JG 39JGuống 39JGmáu tfXnAa mvSxFấy ng39JGày vSxFmà đfXnAã t39JGhông mi39JGnh lfXnAên fXnAbao n6Ahghiêu! Thật6Ahg thfXnAần kỳ!”

 

Như CgQtma tứfXnAc giậ39JGn cườ6Ahgi rộfXnA lên.

 

Tuyết nhâfXnAn fXnAcơ 39JGhội lừagQtm gQtmnàng uốnggQtm x6Ahgong c6Ahghén trà.

 

Hai ngưvSxFời cưfXnAời gQtmđùa 39JGtrong pfXnAhòng, 6Ahghồn nh6Ahgiên chẳvSxFng chfXnAút 39JGchú fXnAý tới.

 

Huân 39JGY 6Ahgkhom người39JG lvSxFui fXnAra ngoài.

 

Ám 39JGDạ LgQtma nghiênvSxFg ngườifXnA dựafXnA vàgQtmo bứgQtmc tườnvSxFg, 39JGxiêm 39JGy đ39JGỏ chói6Ahg 6Ahglại k39JGhiến 39JGy trvSxFông nhợtgQtm nh6Ahgạt, vSxFy ngửavSxF gQtmcổ uố6Ahgng nốfXnAt rượu6Ahg tr39JGong cfXnAhén, vSxFhai mắvSxFt đã6Ahg ngfXnAà vSxFngà savSxFy ngQtmhìn Như39JG Ca.

 

Nàng đa39JGng cười.

 

Khi nàn39JGg cườivSxF 39JGtay pvSxFhải 6Ahgnhẹ nhàgQtmng nắm39JG lạigQtm, cá39JGc ngóngQtm vSxFtay khvSxFẽ c6Ahghạm vfXnAào cfXnAhop mũfXnAi, ngQtmụ c6Ahgười từgQtm khófXnAe gQtmmắt 6Ahgtới bờ6Ahg môi.

 

Nụ cười39JG fXnAnày 39JGy gQtmđã qugQtmen vSxFthuộc bgQtmiết bao.

 

Chỉ có6Ahg “ngQtmàng” mới39JG có6Ahg thể6Ahg cườfXnAi ôn39JG n6Ahghu đ39JGộng gQtmlòng ngưfXnAời tới39JG vậy.

 

“Ngươi gQtmlà ai?”

 

Một giọnvSxFg khfXnAàn khgQtmàn quấ6Ahgy nhi39JGễu 39JGNhư fXnACa 39JGvà Tuyết.

 

Nàng vàfXnA gQtmy cùngQtmg qua6Ahgy đầugQtm nhgQtmìn lại.

 

Thân hìn6Ahgh đỏgQtm nhưvSxF gQtmmáu c6Ahgủa fXnAÁm gQtmDạ gQtmLa 39JGvọt tớifXnA trưfXnAớc mvSxFặt vSxFNhư Ca6Ahg, gQtmy fXnAxiết 6Ahgchặt vSxFcằm nàng,gQtm nâgQtmng khuôn39JG vSxFmặt nàn39JGg lfXnAên, vSxFu ám39JG hỏi:vSxF “NgươvSxFi gQtmrốt cuộcgQtm làvSxF 6AhgÁm Dạ39JG Như6Ahg CgQtma ha6Ahgy làvSxF nàn39JGg đây?”

 

Như CfXnAa đa39JGu đớn39JG 6Ahghít mộ39JGt hơi,6Ahg cằm6Ahg 39JGnàng nhưgQtm s39JGắp bịvSxF b39JGóp nát.

 

“Ta khvSxFông gQtmphải 6AhgÁm DạfXnA NhgQtmư Ca.”

 

Khuôn m39JGặt ÁmgQtm DgQtmạ LgQtma fXnAhiện vSxFvẻ mừ6Ahgng rỡ6Ahg ngQtmhư điên:6Ahg “Ngươi…”

 

“Ta làgQtm LiệtfXnA NhvSxFư Ca.”gQtm Nhìn39JG ÁmvSxF Dạ39JG LgQtma đang39JG từfXnA mừ39JGng 6Ahgrỡ ch6Ahguyển sa6Ahgng tức39JG gifXnAận tronvSxFg lòn39JGg 39JGnàng bỗngfXnA cảm39JG tfXnAhấy 6Ahgniềm fXnAsung sư6Ahgớng được6Ahg tfXnArả thù.

 

Tuyết cườ6Ahgi tớvSxFi t39JGé ngử6Ahga: “TgQtmiểu LvSxFa đúngfXnA l39JGà ngốc39JG vSxFa, nàvSxFng làm6Ahg sagQtmo ma6Ahgng họfXnA ÁgQtmm DạvSxF đượfXnAc chứfXnA? C6AhgHo 39JGdù khônfXnAg g39JGọi lgQtmà 39JGLiệt N39JGhư gQtmCa c39JGũng phảfXnAi 39JGgọi là6Ahg ChiếngQtm NhưgQtm gQtmCa fXnAmới gQtmđúng.”Y cfXnAười 6Ahgcười 39JGmà gQtmvai ru39JGn run39JG, ômgQtm lấy39JG fXnAhai vavSxFi Nh6Ahgư 39JGCa 6Ahgcười lớn,vSxF bfXnAàn 6Ahgtay nắm39JG lấvSxFy cằm39JG N6Ahghư CgQtma 6Ahgcủa ÁvSxFm 6AhgDạ vSxFLa nh6Ahgư đượcvSxF mfXnAột cơvSxFn gQtmgió thổi39JG qu6Ahga kèm39JG the6Ahgo hươnggQtm h6Ahgoa th6Ahgơn ngát.

 

Ám DvSxFạ L6Ahga th6Ahgu lại39JG á6Ahgnh mắt,6Ahg đôi39JG mắt6Ahg biế6Ahgn t6Ahghành đfXnAỏ gQtmtươi nhfXnAư mávSxFu: “NgâvSxFn Tuyết,vSxF 39JGngươi lạifXnA 39JGchơi ta?”

 

Tuyết dự39JGa đgQtmầu fXnAvào vfXnAai NhưgQtm CfXnAa, nhìnfXnA vSxFy c6Ahgười h6Ahga hả39JG nói39JG: “OafXnA, gQtmkhông ngờgQtm lạigQtm lừavSxF đượcvSxF vSxFÁm HàfXnA c39JGung chủ39JG Á6Ahgm D6Ahgạ LgQtma, vSxFta cườivSxF tới39JG không6Ahg đứng6Ahg 6Ahgdậy fXnAđược mất.”

 

Khuôn mặt39JG ÁmvSxF DạfXnA LgQtma trfXnAắng bệch6Ahg, vặnvSxF vvSxFẹo thậ6Ahgt 39JGđáng sợ:fXnA “Không39JG afXnAi 6Ahgcó thgQtmể lừ39JGa ta!”39JG Chẳ39JGng l39JGẽ cái39JG g39JGọi lvSxFà hồn6Ahg vSxFphách chuvSxFyển dờivSxF 6Ahgchỉ là6Ahg mộfXnAt cạvSxFm bfXnAẫy? TvSxFay ávSxFo dà6Ahgi giươgQtmng lvSxFên, cánh39JG 39JGtay tvSxFái nhợ6Ahgt cgQtmủa gQtmy như39JG gQtmtrong mộ39JGt đ6Ahgám mfXnAây đỏ,6Ahg xươnggQtm ng39JGón ta6Ahgy kê39JGu 6Ahglên 39JGrăng rắc.

 

Y biế6Ahgt NfXnAgân TuyếtgQtm 6Ahgđể ývSxF gQtmnhất lgQtmà vSxFdung mfXnAạo xingQtmh đgQtmẹp củafXnA mình.

 

Vậy, gQtmy sẽvSxF chậm39JG rã6Ahgi hfXnAủy divSxFệt k6Ahghuôn mặtvSxF tuyệt6Ahg m39JGỹ đó.

 

Trong 39JGkhông kgQtmhí bỗgQtmng bồn39JGg bề39JGnh mộgQtmt tầngvSxF k6Ahghí đỏvSxF tươi

 

Tầng kfXnAhí fXnAtrong suốtgQtm nh6Ahgư ng39JGọc l6Ahgưu ly.

 

Dần dần6Ahg tgQtmhắt 39JGchặt lại6Ahg, vSxFkhối 6Ahgkhí nfXnAhư mộtfXnA chiếgQtmc vSxFthùng bvSxFằng ngọcvSxF nhố39JGt TuyếtfXnA vàgQtm NhfXnAư CfXnAa lfXnAại bfXnAên tro39JGng, không39JG gQtmthể độfXnAng đậy.

 

Ngón vSxFtay gQtmnhẹ gQtmlướt trvSxFên gfXnAò mgQtmá của39JG Tuyết.

 

Ám Dạ39JG 39JGLa n6Ahgở n6Ahgụ cườfXnAi gQtmdắc ýgQtm: “KhắcfXnA fXnAmột đóagQtm fXnAhoa tuyế39JGt lênvSxF mặ39JGt ng39JGươi, fXnAliệu có39JG đgQtmẹp không?”

 

Tuyết 6Ahguể oải6Ahg nóvSxFi: fXnA“Không k6Ahghắc cógQtm lẽ6Ahg đẹp6Ahg hơn.”

 

“Vậy khắvSxFc 39JGhai fXnAbông 39JGhoa tgQtmuyết nhvSxFé.” Ngón6Ahg tvSxFay gQtmÁm Dạ6Ahg 6AhgLa kẽ39JG động6Ahg, mộtvSxF vgQtmết máufXnA svSxFâu đã6Ahg 6Ahgcắt gQtmlên gògQtm mfXnAá Tuyết,6Ahg từnggQtm 6Ahggiọt gQtmtừng gifXnAọ máufXnA nh6Ahgỏ 6Ahgxuống fXnAbộ xiê39JGm gQtmy vSxFtrắng toát.

 

“Móng tavSxFy dfXnAài quá.”

 

Như C6Ahga ki39JGnh ngạ6Ahgc nhì39JGn fXnAtay Ám6Ahg Dạ6Ahg LvSxFa, ch6Ahgẳng biếtgQtm v39JGì sa6Ahgo lạifXnA thốt6Ahg gQtmlên nhữ6Ahgng gQtmlời này.

 

Ngón 39JGtay vSxFy vSxFcứng đờ.

 

Vết máufXnA chảy39JG dà39JGi nhưfXnAng vgQtmết tfXnAhương lạivSxF khô39JGng 39JGmở rộng.

 

Nàng lvSxFắc đầu,6Ahg nở6Ahg fXnAnụ cưfXnAời gQtmdịu fXnAdàng: “ĐvSxFàn ôfXnAng cfXnAon trfXnAai fXnAkhông nêfXnAn đểgQtm mófXnAng ta6Ahgy 6Ahgquá dàfXnAi n39JGhư vậy,6Ahg LfXnAa 6AhgNhi, lấy39JG davSxFo lgQtmại đây,fXnA vSxFtỷ giúpfXnA fXnAđệ 39JGsửa lạivSxF đfXnAôi chút.”

 

Ám DạfXnA LgQtma ph6Ahgảng fXnAphất nhgQtmư bịgQtm điểm39JG trfXnAúng huyệgQtmt đạo,fXnA tfXnAhân thểgQtm fXnAy cứng39JG ngắc,vSxF ch6Ahgậm rãigQtm nhìngQtm vềvSxF p39JGhía nvSxFàng, tronfXnAg mắgQtmt đầyvSxF vfXnAẻ ngạcfXnA nhiê6Ahgn 39JGvà rvSxFun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùagQtm gQtmthu vSxFbên cvSxFon suố39JGi nhỏ.

 

Ám fXnADạ gQtmMinh vừafXnA g39JGội gQtmlại má6Ahgi t39JGóc, sufXnAối 39JGtóc m6Ahgềm mạgQtmi bồng6Ahg bềnhfXnA gợngQtm 39JGsóng dướivSxF ávSxFnh nắgQtmng 6Ahgchiều. NànvSxFg mặcgQtm mộtvSxF chiếcgQtm vSxFáo choàn39JGg rộn39JGg thùn39JGg t39JGhình, vạvSxFt áo39JG thfXnAêu hfXnAoa fXnAvăn vSxFmỹ lệfXnA 6Ahgmà vSxFphức tạp.

 

“Đừng đểfXnA mfXnAóng vSxFtay d6Ahgài quá.”

 

Nàng cúgQtmi đ6Ahgầu, dùnfXnAg một6Ahg c39JGon dvSxFao s6Ahgửa 39JGmóng ta6Ahgy fXnAcho y.

 

Cậu bgQtmé ÁmvSxF DvSxFạ LgQtma ngQtmằm dướifXnA chgQtmân nàngQtmg, 39JGvươn 39JGtay r6Ahga cgQtmho n6Ahgàng sửafXnA, mifXnAệng thầm6Ahg 6Ahgnói: “Móng39JG tafXnAy tỷvSxF c6Ahghẳng 6Ahgphải cũng6Ahg fXnArất vSxFdài sagQtmo.” NgónfXnA tvSxFay thvSxFon fXnAthả mượtfXnA màvSxF, lộ39JG r39JGa mgQtmàu hồng6Ahg 6Ahgnhư vfXnAỏ s39JGò, có6Ahg kgQtmhi hơi39JG dgQtmính chfXnAút nướ6Ahgc trên39JG đóa39JG hogQtma, gQtmtay nàng39JG thậ6Ahgt đẹp.

 

Nàng 39JGcẩn th39JGận cắfXnAt mónggQtm t39JGay c39JGho y6Ahg: “Đệ39JG lgQtmà gQtmcon trfXnAai cơgQtm fXnAmà, ngvSxFày thườvSxFng khôn39JGg luyệvSxFn vSxFvõ vSxFcũng t6Ahgỷ vfXnAõ 39JGvới ngườfXnAi vSxFta, mgQtmóng tvSxFay gQtmdài qgQtmuá fXnAsẽ kh6Ahgông tiện.vSxF V6Ahgạn ngQtmhất móngQtmg vSxFtay đứtfXnA vSxFrơi 6Ahgra 6Ahgsẽ khiếngQtm ngươivSxF pvSxFhân tâ6Ahgm, h6Ahgơn nữfXnAa c39JGũng 39JGkhông sgQtmạch, trônvSxFg bẩvSxFn l39JGắm.” NànggQtm cườgQtmi khẽ39JG nói:39JG “TỷfXnA tỷvSxF vSxFthì khác39JG, cógQtm vSxFLa Nh39JGi thgQtmì việcgQtm gQtmgì tgQtmỷ cũngQtmg khôgQtmng cần39JG qu6Ahgan 39JGtâm, ch6Ahgo nê6Ahgn có39JG t6Ahghể đểfXnA ýfXnA c39JGhăm vSxFsóc mónggQtm tay.”

 

“Là ngQtmhư vậyvSxF à.”gQtm CgQtmậu bévSxF 6AhgÁm Dạ6Ahg LgQtma nắ39JGm lấyfXnA 39JGtóc nàng,vSxF đvSxFưa lêgQtmn mgQtmũi ngử6Ahgi rồgQtmi cườivSxF nógQtmi: “ĐệvSxF r39JGất thíchfXnA m39JGóng fXnAtay củafXnA tỷ,vSxF s6Ahgau n6Ahgày tỷ6Ahg gQtmtỷ 6Ahgnhất định6Ahg cũngfXnA sẽgQtm gQtmthích đệgQtm đểgQtm mgQtmóng ta39JGy dài.”

 

“La 6AhgNhi ngốvSxFc.” Nàng6Ahg mỉmvSxF cườfXnAi, nắm39JG vSxFtay vSxFy đưafXnA lên:39JG “ĐfXnAệ xem6Ahg, c6Ahgon 6Ahgtrai đểfXnA vSxFmóng tgQtmay n39JGgắn vSxFmới mạnh39JG mẽ6Ahg chứ.”

 

Móng trênvSxF mỗivSxF 6Ahgngón vSxFtay gQtmy vSxFđều 39JGđược tỉavSxF 6Ahgrất gọnvSxF gang.

 

Bờ món6Ahgg cũfXnAng đ39JGược nàngfXnA fXnAđánh mượt.

 

Cậu bévSxF Ám39JG vSxFDạ vSxFLa gQtmmở gQtmto h39JGai mắt:vSxF “AfXnA, ta39JGy đệ39JG 39JGgiờ cgQtmũng thậtgQtm đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn vSxFtay đfXnAẹp vSxFvậy, đêvSxFm 6Ahgnay kgQtmhông luyện6Ahg côngQtmg 39JGcó đượ6Ahgc khvSxFông?” vSxFY là39JGm nũfXnAng tro39JGng vSxFlòng nàng.

 

Ám DạgQtm 6AhgMinh n39JGở nụ39JG cvSxFười dịugQtm dàng6Ahg nhvSxFư fXnAmột tigQtma vSxFsáng: “Đượ39JGc. TfXnAay vSxFLa N39JGhi đvSxFẹp nhgQtmư vậy,vSxF đêm6Ahg navSxFy cũn6Ahgg k6Ahghông c6Ahgần ăngQtm cơ39JGm đâu6Ahg nhỉ.”

 

“Tỷ ~vSxF~ vSxFtỷ ~~!”

 

Cậu bé39JG 39JGÁm Dạ39JG L6Ahga thất39JG vọng39JG 39JGkêu to.

 

Ám DfXnAạ 6AhgMinh nở39JG ngQtmụ cười,vSxF ngó39JGn tagQtmy nhẹfXnA n6Ahghàng c39JGhà 39JGlên cho6Ahgp 39JGmũi. fXnANgày gQtmmùa t39JGhu, 6Ahgdưới 6Ahgánh n6Ahgắng chiều,vSxF bê39JGn kh39JGe suối39JG nhvSxFỏ, fXnAnàng nởvSxF n6Ahgụ cườigQtm vSxFôn ngQtmhu, su6Ahgối tóc39JG dfXnAài 6Ahgthơm ngfXnAát ômgQtm lấ6Ahgy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi dagQtmo vSxFnhỏ từvSxF từgQtm cgQtmẩn thậnvSxF sửavSxF sfXnAang l6Ahgại mónvSxFg vSxFtay gQtmcho y.

 

Mái tóc6Ahg 6Ahgdài buông6Ahg x6Ahguống gQtmvai nàng.

 

Nàng nở6Ahg mfXnAột nụ39JG 6Ahgcười tĩn6Ahgh lặngvSxF, tựafXnA hồgQtm fXnAtrong tvSxFhế vSxFgiới củagQtm nàn6Ahgg khôngfXnA vSxFgì qvSxFuan trọng6Ahg hơn39JG vSxFmóng fXnAtay ÁmfXnA DạgQtm La.

 

Ngón ta6Ahgy ÁmfXnA DvSxFạ 39JGLa c6Ahgứng đờ.

 

Tuyết tớifXnA gfXnAần Như6Ahg CAgQtm, một6Ahg vẻ6Ahg mvSxFặt kh39JGó có39JG thfXnAể dùngQtmg lờ39JGi đvSxFể tảgQtm khiế6Ahgn 39JGnụ cười39JG 6Ahgy gQtmbiến mất.

 

“Móng ta6Ahgy 6Ahgdù dgQtmài nhưnvSxFg làm6Ahg đúngQtmg làgQtm ẩu.”gQtm NànvSxFg mgQtmỉm cườvSxFi. “La39JG N6Ahghi đãfXnA lfXnAớn rgQtmồi, móngQtmg vSxFtay khôfXnAng 39JGbẩn nh6Ahgư trướcgQtm nữa.”

 

Nàng ngẩnggQtm đầu.

 

Khóe mắt6Ahg lfXnAà cảmfXnA fXnAtình t39JGrong sánvSxFg cvSxFhan 6Ahgchứa, n6Ahgàng 39JGnhìn Ám6Ahg DfXnAạ fXnALa, sónfXnAg m6Ahgắt nfXnAhư l6Ahgàn nướcgQtm mùfXnAa fXnAthu khfXnAẽ chảy.

 

Một lúcfXnA lâuvSxF sau…

 

Ngón tagQtmy nànfXnAg vuốt6Ahg nhvSxFẹ lê6Ahgn khuôngQtm mặtgQtm ÁmfXnA gQtmDạ LvSxFa, chvSxFân fXnAmày nhẹ39JG nhànfXnAg c6Ahgau gQtmlại nhưfXnA 6Ahglàn só6Ahgng nước.

 

“La NhvSxFi bệ6Ahgnh svSxFao? SagQtmo vSxFlại tiề6Ahgu vSxFtụy nhưgQtm vậy?”

 

******

 

Bó đuốc6Ahg vẫn6Ahg chávSxFy b6Ahgên bgQtmức tườn39JGg đá.

 

Dưới fXnAlòng 6Ahgđất không6Ahg kgQtmhí ẩmgQtm ướt6Ahg mvSxFang t39JGheo vSxFmột mùivSxF mốc39JG meo.

 

Nàng ngửa6Ahg đầugQtm nvSxFằm trfXnAên giườn39JGg, vầng6Ahg t6Ahgrán k6Ahghẽ vSxFcau lại:

 

“La Nh39JGi rốtgQtm cuộvSxFc bị6Ahg l6Ahgàm saogQtm? 6AhgVì sao…fXnA tgQtma dường39JG 39JGnhư fXnAđã t39JGrải q39JGua 6Ahgmột giấvSxFc mgQtmộng dfXnAài, mgQtmà nhữnfXnAg 39JGgì gQtmtrong mvSxFộng gQtmlại chvSxFẳng thể39JG nhớfXnA ra.”

 

Ám DfXnAạ vSxFLa nógQtmi: “TỷvSxF nfXnAgã bệfXnAnh, hônfXnA 39JGmê mườigQtm chínfXnA ngQtmăm rồi.”6Ahg TuygQtmết nógQtmi chgQtmo vSxFy, h39JGồn p6Ahghách ÁmvSxF Dạ39JG MinvSxFh cfXnAần một39JG c6Ahghút thờvSxFi givSxFan mớ39JGi cófXnA thể39JG n39JGhớ lại6Ahg toàvSxFn fXnAbộ nhữngvSxF chuyện39JG cũ.

 

“Mười chfXnAín năfXnAm sao…”39JG NvSxFàng fXnAlặp l6Ahgại, 6Ahglắc 6Ahgđầu cườifXnA kfXnAhổ: “HèvSxFn cvSxFhi 6Ahgtỷ fXnAcảm thấyvSxF t39JGoàn fXnAthân nfXnAhức mỏ39JGi, như39JG khôvSxFng p39JGhải củagQtm bgQtmản t39JGhân m6Ahgình vậy.”

 

“Tỷ sfXnAẽ nhan6Ahgh chónvSxFg ph6Ahgục fXnAhồi tgQtmhôi.” 39JGY vSxFsẽ vSxFbắt Ng39JGân T6Ahguyết fXnAmau gQtmchóng đugQtmổi hồn6Ahg gQtmphách nữfXnA nhân39JG kigQtma đi.

 

Nàng vSxFchăm gQtmchú nfXnAhìn y39JG, 6Ahglo lắn6Ahgg nfXnAói: “39JGLa Nhi39JG, đệvSxF cũng39JG bịfXnA bệnh39JG sao?”

 

“Không đâu,6Ahg đệfXnA vSxFvẫn khỏe.”

 

Bàn tagQtmy ngQtmàng nfXnAhẹ nhànggQtm vuốt39JG vvSxFe khgQtmuôn mặtvSxF tái39JG n39JGhợt vSxFcủa fXnAy: “SagQtmo khu39JGôn fXnAmặt đệvSxF 6Ahglại tr39JGắng bệchgQtm vậy?39JG SafXnAo thâvSxFn tgQtmhể lfXnAại gầy39JG yế6Ahgu thvSxFế? LfXnAa NgQtmhi củ39JGa fXnAta lgQtmà mộtvSxF thiếu39JG n6Ahgiên thầnvSxF thá6Ahgi fXnAphi 39JGphàm mà.”6Ahg 39JGBàn t39JGay nàgQtmng trắfXnAng trẻfXnAo ấ6Ahgm áp,vSxF 39JGcái fXnAvuốt v39JGe dịufXnA dà39JGng đầyfXnA y39JGêu thương.

 

Ám DvSxFạ 39JGLa nắfXnAm tavSxFy 39JGnàng, 6Ahgáp l39JGên khvSxFuôn mặ39JGt mì6Ahgnh, hgQtmơi gQtmthở 6Ahgy dồn6Ahg dập:

 

“Nói cfXnAho vSxFta 39JGhay, ngư6Ahgơi l39JGà ai?”

 

Nàng kin39JGh ngạc6Ahg ngQtmói: “6AhgLa Nhi?”

 

Ám DfXnAạ 6AhgLa th6Ahgở 39JGdốc: “MauvSxF n6Ahgói chfXnAo tfXnAa, ngươi6Ahg l39JGà 6Ahgai, vSxFtên fXnAlà gì?”

 

Nàng lắc39JG đvSxFầu, cư39JGời nói:39JG “Đ39JGứa ngQtmhóc gQtmhư hỏgQtmng này.”vSxF 39JGThấy vSxFy 39JGcố chấ39JGp n39JGhư vậy6Ahg, nàgQtmng fXnArốt cuộ39JGc th39JGỏa 39JGhiệp,d đưagQtm tafXnAy lêgQtmn v39JGuốt ngQtmhẹ cho39JGp mfXnAũi yfXnA, bấgQtmt đắcfXnA dĩvSxF nvSxFói: fXnA“Vậy đượcgQtm r39JGồi, tgQtma là6Ahg 39JGBôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt gQtmThiên Lin39JGh Cái6Ahg củavSxF ÁmfXnA vSxFDạ 6AhgLa fXnAphảng phất39JG fXnAnhư 39JGbị m39JGột cgQtmhưởng đánhfXnA fXnAtrúng! NvSxFgũ qgQtmuan vSxFy gQtmrun rfXnAẩy, 39JGdung gQtmmạo vSxFtà mvSxFỵ cũgQtmng 6Ahgbắt đầu39JG vfXnAặn vẹo!vSxF Yết6Ahg hầugQtm cảmgQtm thấgQtmy ng6Ahgòn ngọn,6Ahg ngựfXnAc 39JGnhư 39JGcó một6Ahg cụcvSxF máu6Ahg nóngfXnA mvSxFuốn phuvSxFn ra!

 

Nàng 6Ahglà BôigQtm Nhi.

 

Nàng 6Ahglà BôfXnAi fXnANhi củ6Ahga y.

 

............

 

......

 

Trong ánvSxFh nắngfXnA bvSxFan mai.

 

Nàng nhgQtmảy múfXnAa b39JGên bờgQtm suối.

 

Giọt sưvSxFơng trgQtmên 6Ahgngọn fXnAcỏ bịvSxF gó39JGc 39JGváy nà39JGng cugQtmốn lêvSxFn gQtmtạo 39JGthành từn6Ahgg ávSxFng sưvSxFơng t6Ahgrong suốt.

 

Y nfXnAằm trêngQtm thảfXnAm c39JGỏ, 6Ahgmiệng vSxFngậm cọ6Ahgng cỏ6Ahg xanh39JG, ngófXnAn tafXnAy thưgQtmởng thứfXnAc mfXnAột 6Ahgchén rượugQtm hoà6Ahgng kivSxFm. ThâfXnAn ché6Ahgn phảfXnAn chiếufXnA v6Ahgũ điệugQtm 39JGrung đ6Ahgộng t6Ahgâm fXnAcan củgQtma nàng.

 

“Này, t6Ahga không6Ahg muốn39JG g39JGọi ngươfXnAi 39JGlà tỷfXnA t39JGỷ nữa.”

 

Y hoán6Ahg 39JGhận nói.

 

Nàng gQtmvẫn tiếpgQtm tụcgQtm múa,vSxF h39JGòa vgQtmào gQtmdòng chảyvSxF củavSxF dó6Ahgng 6Ahgsuối, 6Ahghòa vàgQtmo t39JGhảm cỏ39JG vSxFxanh, hòvSxFa v6Ahgào tgQtmhế giới6Ahg mỹvSxF lệfXnA xu6Ahgng quanh39JG, chẳng39JG vSxFhề đvSxFể ýfXnA tvSxFới lờgQtmi nó39JGi tgQtmrẻ c6Ahgon củafXnA y.

 

“Ngươi có6Ahg n6Ahgghe khônggQtm đógQtm! 39JGSau nàyvSxF fXnAta gQtmsẽ khôngfXnA gvSxFọi ngươi6Ahg l39JGà fXnAtỷ tỷ6Ahg nữa!6Ahg” gQtmY bufXnAồn vSxFrầu 39JGxoay xogQtmay gQtmchén rưvSxFợu, gQtmthấp givSxFọng 6Ahgnói: “vSxFGọi ng6Ahgươi l39JGà tỷvSxF vSxFtỷ cứ39JG cvSxFó cảgQtmm g6Ahgiác nhưfXnA mãivSxF vSxFmãi kgQtmhông lớ6Ahgn l6Ahgên đượ39JGc.” Nàn39JGg cvSxFàng 6Ahgngày vSxFcàng xinfXnAh đẹp,vSxF chốnvSxF gigQtmang hồ39JG 39JGngày cũgQtmng ngàfXnAy càgQtmng nhifXnAều ngườifXnA kh39JGuynh đả39JGo v39JGì sfXnAắc đẹpvSxF củavSxF nàng.

 

Y s6Ahgợ rfXnAằng tronfXnAg lòvSxFng nàvSxFng mgQtmình mãifXnA mãgQtmi chỉgQtm vSxFlà một39JG đệ39JG đệ.

 

Nàng ngừngvSxF m39JGúa, nvSxFgồi xuốn6Ahgg bênfXnA ngườ6Ahgi yfXnA. XogQtma xovSxFa chfXnAop vSxFmũi 6Ahgy, giọgQtmng nàng39JG tựa6Ahg nhưfXnA đangQtmg lvSxFừa mfXnAột đứavSxF trẻ:gQtm “Sao39JG l6Ahgại khônggQtm vu39JGi thế?”

 

Chén fXnArượu khôgQtmng ngừngvSxF qu6Ahgay tro39JGng 39JGtay y.

 

Hai mvSxFắt 6Ahgy gQtmtỏa sánfXnAg: “S39JGau ngQtmày 39JGta gọifXnA ngươifXnA lfXnAà ‘BôivSxF N39JGhi’ nhfXnAé!” fXnAChén rượ39JGu bfXnAay múgQtma nhfXnAư vvSxFũ điệufXnA củvSxFa 6Ahgnàng, cvSxFó qu39JGang fXnAmang sfXnAáng 6Ahglạn, cgQtmó lư39JGng fXnAáo 6Ahgmảnh khảnh,6Ahg gQtmcó l39JGàn gQtmda mịvSxFn m6Ahgà. HơfXnAn nữa,gQtm c6Ahghén r6Ahgượu trvSxFong tfXnAay fXnAy, 6Ahgy có39JG t6Ahghể kgQtmhiến nó6Ahg múa39JG cũnggQtm cgQtmó thểgQtm 6Ahgkhiến n39JGó ngừ39JGng, lvSxFại có39JG gQtmthể dù39JGng môigQtm gQtmnhấp nháp.

 

“Cái gQtmtên kỳvSxF quặc6Ahg quáfXnA.” fXnANàng fXnAvừa cgQtmười vừa6Ahg lắcvSxF đầu.

 

“Được kfXnAhông? NfXnAgươi lgQtmàm ‘fXnABôi Nhi’vSxF c6Ahgủa tgQtma gQtmnhé.” fXnAY tớifXnA gầnfXnA nàng,fXnA ánhvSxF 39JGmắt bướngfXnA bỉnh.

 

Nhìn ánhfXnA mắtvSxF ygQtm, nvSxFàng bvSxFỗng gi6Ahgật mình.

 

Nàng biếtfXnA fXnAy gQtmđã giếtfXnA r6Ahgất nhiềuvSxF người6Ahg, 6Ahgdanh tfXnAiếng ÁmfXnA Hà39JG 6AhgCung cũngQtmg đãvSxF lvSxFại vavSxFng 6Ahgdội tronvSxFg 6Ahgchốn gQtmgiang hfXnAồ, nfXnAhưng tr39JGong lòn6Ahgg ngQtmàng vSxFy vẫn6Ahg chỉ6Ahg 39JGlà mộtgQtm đứagQtm trẻ.

 

Nhưng gi6Ahgờ phút39JG nàyvSxF, áfXnAnh m6Ahgắt 39JGy mavSxFng gQtmtheo vẻgQtm nga39JGng bướ6Ahgng kvSxFhó tả!

 

Có lgQtmẽ, LfXnAa N39JGhi vSxFđã gQtmthực sựfXnA tfXnArưởng thành.

 

Nàng nở39JG nụgQtm vSxFcười thậvSxFt dịgQtmu dàgQtmng: “TafXnA làvSxF vSxFtỷ tfXnAỷ vSxFcủa đgQtmệ mà.”

 

“Bôi 39JGNhi, lfXnAàm B6Ahgôi NhvSxFi gQtmcủa tagQtm!” fXnAY nfXnAăn nỉ.

 

“Cái tfXnAên gQtmnày thậtfXnA kfXnAhó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng fXnAvẫn lắcvSxF đầu.

 

Y tứcvSxF giậvSxFn, nắfXnAm lấy6Ahg cằm6Ahg nàng6Ahg: “NóigQtm maugQtm! NgQtmgươi 39JGđồng gQtmý làmfXnA gQtmBôi NhgQtmi 39JGcủa ta.”

 

“La NhvSxFi, đafXnAu qfXnAuá.” NàngvSxF rê39JGn rỉ39JG nói.

 

“Đồng 39JGý làgQtmm BôifXnA NfXnAhi củ6Ahga gQtmta, t39JGa t39JGha ch6Ahgo ngươi.”gQtm 39JGY cfXnAàng xivSxFết vSxFchặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậfXnAn bừnfXnAg lgQtmên, vSxFy đ6Ahgột 6Ahgnhiên kgQtméo fXnAnàng lại6Ahg gầ39JGn! HơgQtmi thởgQtm nónvSxFg bvSxFỏng, gQtmbờ m6Ahgôi 6Ahgy các39JGh 6Ahgnàng chỉgQtm cfXnAó 6Ahgmột gQtmtấc! VừafXnA vSxFthở h39JGổn hểvSxFn, gQtmy vSxFvừa ggQtmhé sá6Ahgt bờ6Ahg m6Ahgôi đ39JGỏ tvSxFhắm của6Ahg nàng!

 

“Làm BôifXnA NvSxFhi cvSxFủa tagQtm! NgQtmếu không6Ahg fXnAta sẽgQtm gQtmbiến ngươ39JGi 6Ahgthành n39JGữ n39JGhân 39JGcủa ta!”

 

Ngày hôfXnAm đó.

 

Nàng c39JGuối cùng6Ahg cũgQtmng phảigQtm thỏfXnAa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắt39JG ÁfXnAm D39JGạ gQtmLa đỏfXnA nhưfXnA máu.

 

Y ôvSxFm lấ6Ahgy nàng39JG, ngQtmước mắ39JGt nhgQtmư vSxFhai dòfXnAng mávSxFu chảyvSxF xuốn39JGg fXnAtừ đôi39JG mfXnAắt ngQtmhắm chặtfXnA củgQtma yvSxF. MàfXnAu đỏvSxF cvSxFủa nướ39JGc mắvSxFt, mfXnAàu tvSxFrắng fXnAbệch củgQtma ha39JGi ggQtmò mfXnAá, vSxFy khônfXnAg n39JGén vSxFnổi 39JGbi t6Ahghương tro6Ahgng vSxFlòng nhgQtmư fXnAmột bứvSxFc tranfXnAh q6Ahguỷ dfXnAị đẹp6Ahg đẽgQtm mà6Ahg tvSxFhê lương.

 

Nàng 39JGyêu gQtmthương gQtmvuốt fXnAve yvSxF: “La6Ahg NhfXnAi, xvSxFin lỗi.”

 

Y 39JGôm chặt39JG gQtmlấy nàng.

 

“Tỷ nvSxFgã bệnhgQtm h6Ahgôn fXnAmê đãvSxF mưfXnAời chgQtmín 39JGnăm, vSxFđệ nhấtvSxF địnhgQtm gQtmrất vgQtmất vảvSxF đúngfXnA khônvSxFg?” 39JGNàng th39JGở d39JGài, cvSxFố gắn6Ahgg nởvSxF vSxFnụ cườigQtm, gQtmngăn dfXnAòng nướ39JGc m6Ahgắt mìnvSxFh chảy39JG 39JGra. “YênvSxF tâmvSxF đivSxF, givSxFờ vSxFtỷ đãvSxF fXnAkhỏi r6Ahgồi, gQtmtất 39JGcả đ39JGều 39JGsẽ t6Ahgốt hơn.”

 

Ám DạgQtm 6AhgLa muốnfXnA ôm39JG nàng39JG và39JGo lòng.

 

Những chuyfXnAện khgQtmác 6Ahgy đvSxFều khgQtmông mu39JGốn ngh6Ahgĩ tới.

 

“Mười 6Ahgchín gQtmnăm qu6Ahga, đệfXnA vgQtmẫn ởfXnA tron6Ahgg Á39JGm vSxFHà C6Ahgung sagQtmo?” N39JGàng nfXnAhẹ nhàng6Ahg hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn 6Ahgở dưgQtmới lò39JGng đất,vSxF gQtmkhông thấygQtm á39JGnh mgQtmặt tfXnArời, khôngQtmg chútvSxF khônggQtm kgQtmhí tron6Ahgg 6Ahglành, h39JGèn c6Ahghi thâfXnAn tgQtmhể đệgQtm chẳn6Ahgg hềvSxF kvSxFhỏe mạ39JGnh, khuônvSxF mặt6Ahg c39JGũng 6Ahgu buồn6Ahg nfXnAhư vậy.6Ahg” NfXnAàng vuốvSxFt vfXnAe m6Ahgái vSxFtóc dàfXnAi fXnAcủa y39JG. “ĐfXnAều lfXnAà lỗfXnAi củ39JGa ta.”

 

Bàn t39JGay nfXnAàng nh6Ahgẹ nhà6Ahgng làvSxF vậy.

 

Từng giọt39JG lệgQtm đvSxFỏ nfXnAhư máu39JG củafXnA ÁmvSxF Dạ39JG gQtmLa t39JGừ từ6Ahg vSxFtrào ra.

 

“Không cầ39JGn đệvSxF t39JGiếp tvSxFục gQtmluyện cô39JGng nữfXnAa, cũ39JGng khvSxFông cgQtmần nvSxFghĩ cácgQtmh đvSxFể ÁmvSxF HàfXnA gQtmCung xfXnAưng b39JGá thifXnAên hạ6Ahg nữvSxFa.” 6Ahgnàng 39JGôm 39JGlấy y39JG. “LafXnA Nh39JGi, vSxFtỷ tỷvSxF mgQtmuốn đệgQtm sốngvSxF tgQtmhật hạnhfXnA phúc.”

 

******

 

Sáng gQtmsớm ng39JGày h6Ahgôm sau.

 

Như 39JGCa gQtmmở fXnAto hafXnAi mắt.

 

Nàng cảm39JG thvSxFấy tofXnAàn 6Ahgthân nhvSxFức vSxFmỏi 39JGnhư bfXnAị t39JGrói m6Ahgột đêm,6Ahg bụvSxFng c6Ahgũng ngQtmặng trĩvSxFu, 6Ahgthở khô39JGng rgQtma hơi.

 

Vừa nhfXnAìn qua…

 

Nàng bỗngfXnA vSxFdưng kingQtmh hãi!

 

Ám DgQtmạ 6AhgLa ghgQtmé đầ6Ahgu fXnAvào bêgQtmn giườnvSxFg, tgQtmay 6Ahgtrái nắmfXnA l6Ahgấy 6Ahgtay phảvSxFi nàn39JGg, 39JGđầu gối39JG lêfXnAn bgQtmụng n6Ahgàng. gQtmY ngh6Ahgỉ rấgQtmt yênvSxF tĩvSxFnh, khuôngQtm mặtvSxF táifXnA nhợt39JG phảnggQtm fXnAphất nhfXnAư cgQtmó thê6Ahgm chúvSxFt huyfXnAết sắc.

 

“Ngươi lvSxFàm gfXnAì đó.”

 

Như 39JGCa fXnAtrừng mắfXnAt gQtmnhìn ÁmfXnA 6AhgDạ LvSxFa, gQtmdùng 6Ahgđẩy g39JGạt vSxFy dậy.

 

Ám DfXnAạ fXnALa chă39JGm 39JGchú n39JGhìn ygQtm, hgQtmạt gQtmchu svSxFa gfXnAiữa trán6Ahg dầnfXnA dầnfXnA chuyểngQtm tfXnAừ đfXnAỏ tươigQtm sa6Ahgng âmfXnA vSxFu. fXnAY đứ39JGng b39JGật dậy,fXnA ánvSxFh mắt6Ahg lé39JG lê6Ahgn vẻ39JG vôfXnA tvSxFình, covSxFi nà39JGng nhưgQtm kfXnAẻ t6Ahghù khắc6Ahg vSxFcốt vSxFghi tâm.

 

“Vì safXnAo n6Ahggươi lạifXnA tgQtmrở lại.”

 

Giọng 6Ahgy trầm39JG trầmfXnA nh39JGư gQtmđang fXnAnguyền rủa.

 

Như 39JGCa giật6Ahg 39JGmình. TrgQtmong thoá6Ahgng c39JGhốc, nà39JGng bgQtmỗng n39JGghĩ mìfXnAnh svSxFẽ bịvSxF gQtmánh mắgQtmt á6Ahgc đfXnAộc vSxFcủa gQtmy giếvSxFt chết.

 

“Chờ mộgQtmt chút!”

 

Nàng gọi6Ahg ÁmgQtm vSxFDạ L39JGa đanfXnAg phfXnAất fXnAtay áogQtm 39JGquay đi:

 

“Ngươi đừn6Ahgg đi!”

 

Ám fXnADạ LgQtma khônggQtm qu39JGay đầfXnAu lại,vSxF 6Ahgy đãfXnA khôngvSxF t39JGhể 6Ahgdễ dàvSxFng thgQtma thfXnAứ nếufXnA thấfXnAy mặtvSxF nàng.

 

Như 6AhgCa nó6Ahgi: “HfXnAôm navSxFy 39JGđã là6Ahg nfXnAgày thứ39JG mư6Ahgời. 6AhgTa muốnvSxF gQtmgặp NgọcfXnA 39JGsư huynh.”

 

Ám DạvSxF LvSxFa cườivSxF lạnhvSxF nói:

 

“Nhìn thấy39JG vSxFhắn ngươivSxF sẽgQtm hốigQtm hận.”

 

Như CgQtma cảvSxF kin6Ahgh vSxFnói: vSxF“Ngươi đãgQtm l6Ahgàm vSxFgì vớifXnA 39JGsư huynfXnAh vSxFcủa ta?!”

 

Ám vSxFDạ 6AhgLa nvSxFhíu vSxFmày nvSxFói: gQtm“Kẻ dámgQtm lfXnAừa ggQtmạt 6Ahgphản bộigQtm t6Ahga c6Ahghỉ gQtmcó thểgQtm sốfXnAng t6Ahgrong địa39JG ngục.”

 

Như C6Ahga cắvSxFn môi6Ahg, cố39JG gắngfXnA kivSxFềm 39JGchế thânvSxF thể6Ahg đanvSxFg rfXnAun rgQtmẩy 6Ahgcủa mình.

 

“Ta gQtmmuốn g39JGặp sưvSxF huynh.”

 

******

 

Làn ngQtmước ÁfXnAm HàfXnA chậfXnAm rãifXnA fXnAchảy xuvSxFôi trên39JG mặt6Ahg đất.

 

Xung quvSxFanh đềfXnAu l39JGà bóngQtmg tối,vSxF chỉ6Ahg vSxFcó 39JGánh vSxFlửa 39JGu ámgQtm trvSxFên vSxFbức vSxFtường chi6Ahgếu xuốnvSxFg mặtvSxF nước.gQtm Mặt6Ahg nước39JG Ám39JG fXnAHà cũngQtmg mộ6Ahgt mfXnAàu đ39JGen, nfXnAgẫu nhigQtmên lóe6Ahg l39JGên mộfXnAt tgQtmia 39JGrung độn6Ahgg vSxFtựa n6Ahghư án39JGg mâgQtmy đenvSxF viền39JG vàng.

 

Trong gQtmbóng tốigQtm 39JGtĩnh mịch.

 

Trái tifXnAm vSxFNhư 39JGCa fXnAchậm rãivSxF tgQtmrầm xuống,gQtm mộvSxFt vSxFcảm giáfXnAc s6Ahgợ 39JGhãi vSxFhít thởvSxF khô6Ahgng thôgQtmng khiến39JG cvSxFổ gQtmhọng fXnAnàng kgQtmhô khgQtmốc. HafXnAi cfXnAhân vSxFmuốn nha39JGnh chón6Ahgg chạy6Ahg tới6Ahg của39JG nàgQtmng nặngvSxF nhưfXnA đvSxFeo trì.

 

Nàng đgQtmã thấy6Ahg NgọcgQtm Tự39JG Hàn.

 

Y vSxFngồi tvSxFrên cvSxFhiếc xfXnAe lă6Ahgn bằng6Ahg g39JGỗ, 6Ahgtấm áo6Ahg xan6Ahgh nhgQtmư ngọc,fXnA nụ6Ahg cườigQtm vẫn39JG yênvSxF tĩnvSxFh fXnAnhư fXnAxưa. CófXnA l39JGẽ vfXnAì đã39JG lâfXnAu c39JGhưa thấvSxFy ánh39JG 39JGmặt t6Ahgrời, lànvSxF 6Ahgda fXnAy tái39JG nhợtfXnA, t39JGhân thể6Ahg cũngvSxF càfXnAng thêvSxFm gầyvSxF gògQtm 6Ahgso vớivSxF tfXnArước đây.

 

Y đanvSxFg fXnAho khan.

 

Cơn hgQtmo kịch6Ahg liệt39JG khifXnAến bảgQtm va6Ahgi gQtmy ruvSxFng r39JGung, vSxFtựa hồgQtm nh39JGư cfXnAả phổvSxFi 39JGy fXnAcũng muốn6Ahg h6Ahgo vSxFra. ChiếvSxFc kgQtmhăn lụa6Ahg c39JGhe trêfXnAn bờfXnA môi6Ahg 6Ahgđã l39JGấm tấmfXnA máu.

 

Ngọc TựfXnA H6Ahgàn nhưgQtm vậgQtmy khiến39JG N6Ahghư C6Ahga cảm39JG th39JGấy hoảnggQtm hốt…

 

Y lfXnAúc gQtmnào cũngQtmg vSxFcó thể6Ahg mấtgQtm đi!

 

Như CgQtma gQtmkinh hãi39JG, quá6Ahgt vSxFlên v6Ahgới ÁmvSxF 39JGDạ LvSxFa: “NgươifXnA 6Ahgđã l6Ahgàm 39JGgì sư6Ahg h6Ahguynh 6Ahgcủa ta?”

 

Ám DạvSxF 39JGLa cườifXnA 6Ahgnhẹ 39JGnói: “HfXnAắn vố39JGn lvSxFà mộvSxFt 6Ahgkẻ tàn39JG phfXnAế bệnhgQtm tật,vSxF giờfXnA chẳngfXnA vSxFqua ch6Ahgỉ trở6Ahg lfXnAại 39JGbộ dáng39JG gQtmtrước đây39JG fXnAmà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như vSxFCa cả6Ahgm gQtmthấy có6Ahg điể6Ahgm khô39JGng đúng!

 

Mọi chuyệ39JGn tuyvSxFệt đgQtmối khôn39JGg 6Ahgđơn vSxFgiản nvSxFhư vSxFÁm Dạ39JG LfXnAa nó39JGi được!

 

Như 6AhgCa đigQtm vgQtmề fXnAphía NgọcfXnA TựgQtm Hàn.

 

Nàng gọi6Ahg tê6Ahgn 6Ahgy: “SvSxFư huynh…fXnA. fXnASư huynh?!”6Ahg ThfXnAanh âgQtmm cvSxFủa nàngvSxF lớ39JGn dầ6Ahgn nhvSxFưng fXnAy lgQtmại chẳnfXnAg 6Ahghề ng39JGhe thấy!

 

Ngọc TựgQtm HvSxFàn lgQtmại ho.

 

Y phảng6Ahg p39JGhất như39JG khôfXnAng hềvSxF cvSxFảm nhậ6Ahgn đvSxFược thế39JG gigQtmới b39JGên ngoài.

 

Như CvSxFa bắtfXnA đgQtmầu ru39JGn rẩy.

 

Nước Á6Ahgm 6AhgHà gQtmvẫn 6Ahgtăm tfXnAối tĩn6Ahgh mịch.

 

Ám DạgQtm vSxFLa cưvSxFời lớn6Ahg, vSxFvô cgQtmùng gQtmđắc 39JGý: “KhôfXnAng vSxFchỉ lỗgQtm ta6Ahgi vSxFy đfXnAã mấtfXnA đ6Ahgi tfXnAhính giác,6Ahg ha39JGi cvSxFhân 6Ahgy c6Ahgũng không39JG t39JGhể đgQtmi lạvSxFi được.”

 

Như CgQtma chgQtme miệng.

 

Giờ pvSxFhút vSxFnày, 39JGnàng vôgQtm cfXnAùng thốngvSxF hgQtmận fXnAÁm 6AhgDẠ La.

 

Nàng khônfXnAg vSxFngờ m39JGột ngfXnAười cfXnAó gQtmthể 39JGlàm rgQtma chuy6Ahgện tàn39JG vSxFnhẫn nvSxFhư v6Ahgậy! Đầ39JGu tiê39JGn 39JGlà gigQtmúp NgfXnAọc TựfXnA Hà39JGn cófXnA thểfXnA ngQtmghe, 6Ahgcó thểfXnA fXnAđi 6Ahglại, khiếngQtm gQtmy khỏevSxF mạnhvSxF nhgQtmư ngưvSxFời gQtmbình thường,6Ahg sa6Ahgu đó39JG lại6Ahg cướpfXnA đoạ6Ahgt tấtfXnA cảfXnA đi!

 

Am D39JGạ fXnALa cườigQtm lên6Ahg 39JGha hả:

 

“Như vậyfXnA mvSxFà gQtmđã gọifXnA làgQtm t39JGàn nhẫngQtm s39JGao? NgươivSxF c39JGũng fXnAquá 39JGxem thườngvSxF t39JGa rồi!”

 

Như CvSxFa lạnh6Ahg gQtmcả người.

 

Cảm giácgQtm sợ39JG h39JGãi và6Ahg điềm6Ahg gởgQtm nfXnAhư h39JGố b39JGăng đô39JGng vSxFcứng c6Ahgả ngườigQtm nàng!

 

Ám Dạ6Ahg LvSxFa 6Ahgnở n6Ahgụ cư6Ahgời vSxFđa tìnvSxFh: “Ngươi39JG nhvSxFìn hfXnAai mắt6Ahg hắvSxFn 39JGxem, đ6Ahgôi mfXnAắt tuấnvSxF tfXnAú ấ39JGy, đôi6Ahg fXnAmắt ôgQtmn fXnAnhu nhvSxFư nưfXnAớc 6Ahgmùa xuânfXnA ấy…”

 

Ngọc T39JGự 6AhgHàn gQtmlại gQtmho, vSxFy ngẩ6Ahgng đầu6Ahg v39JGề p39JGhía N6Ahghư Ca39JG, dườgQtmng nhfXnAư 6Ahgy cảgQtmm giávSxFc đượcfXnA gì6Ahg vSxFđó, chângQtm 39JGmày vSxFkhẽ gQtmcau lại.

 

Nhưng, gQtmy khônvSxFg 6Ahgtháy nàng.

 

Đôi mắt39JG gQtmy vvSxFẫn tuấnfXnA t6Ahgú vSxFnhư xư6Ahga, nhưng6Ahg, đã6Ahg khôngfXnA vSxFcòn thấyvSxF bấ39JGt cứgQtm th6Ahgứ gìgQtm nữa!

 

Như 6AhgCa cà39JGng lúc39JG càgQtmng 39JGkinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước m39JGắt chvSxFảy xvSxFuống nhưvSxF fXnAmưa tvSxFrên 6Ahgkhuôn mặ6Ahgt nàng.

 

Y vSxFkhông nfXnAhìn thấy.

 

Ám D39JGạ L6Ahga đã6Ahg b39JGiến thếgQtm gQtmgiới của39JG fXnAy thàvSxFnh 6Ahgmột gQtmmàu đen.

 

Ám DạvSxF gQtmLa ngửivSxF nfXnAgửi 6Ahghương rưfXnAợu trgQtmong ch39JGén hoàn39JGg kimfXnA, tiếc6Ahg nugQtmối nói:

 

“Thật kỳfXnA lạ6Ahg, v39JGì sagQtmo mộvSxFt kgQtmẻ fXnAtàn tgQtmật nh6Ahgưu fXnAy lại39JG c6Ahgó gQtmkhí chấfXnAt hoànfXnA 39JGmỹ như6Ahg 39JGthế vSxFkia chứ?6Ahg gQtmNếu gQtmy vSxFchưa từng6Ahg phản6Ahg b6Ahgộ fXnAta vậ39JGy svSxFẽ lvSxFà 39JGmột nvSxFam 6Ahgtử mgQtmê người39JG tớifXnA mức6Ahg nào.”

 

Như fXnACa ngồivSxF xổ39JGm xuống.

 

Nàng ngồivSxF vSxFtrước mặt39JG NgọgQtmc TựfXnA H6Ahgàn, lvSxFau sạch6Ahg lệgQtm vương39JG trê6Ahgn khu39JGôn mặfXnAt mìgQtmnh, cốfXnA gắngfXnA nở6Ahg fXnAmột n6Ahgụ cười.

 

“Sư fXnAhuynh, muộ39JGi tớivSxF rồi.gQtm” NàngQtmg nhẹ6Ahg nhàngQtmg gọgQtmi. “Muội6Ahg gQtmlà gQtmCa 6AhgNhi vSxFđây, muvSxFội fXnAtới thăgQtmm huynh….gQtm Huynh…39JG. SgQtmao lạigQtm h39JGo nặnggQtm vậygQtm chứ?”

 

Ngọc Tự6Ahg fXnAHàn chẳngvSxF vSxFhề cửgQtm động.

 

Y kgQtmhông ngQtmghe thấy.

 

Cũng vSxFkhông nhfXnAìn thấy.

 

Như gQtmCa nfXnAhẹ nhàvSxFng cgQtmầm tvSxFay ygQtm, ggQtmhé 39JGsát vvSxFào đầu39JG gQtmgối y39JG: “HuynvSxFh đúng6Ahg gQtmlà mộ6Ahgt sưfXnA huygQtmnh xấu.fXnA Lầ39JGn vSxFnào cũng39JG đồvSxFng 6Ahgý 6Ahgsẽ vSxFtự fXnAchiếu cố6Ahg gQtmbản th39JGân, nhưnfXnAg 39JGlại chẳngfXnA lầnfXnA nàogQtm lfXnAàm được.gQtm” HfXnAai 39JGmá nàgQtmng 6Ahgcọ lêvSxFn đầuvSxF gối6Ahg vSxFy, vSxFkhiến gQtmxiêm vSxFy gQtmhút khôvSxF nướcgQtm vSxFmắt nàn39JGg. “HuynhfXnA có39JG bvSxFiết 6Ahgkhông? Đ6Ahgôi khfXnAi mugQtmội t39JGhực sgQtmự rấtvSxF givSxFận huvSxFynh, gvSxFiận tớgQtmi fXnAmức khônvSxFg ba6Ahgo gifXnAờ muốn6Ahg đểvSxF 39JGý fXnAtới huygQtmnh nữgQtma. SgQtmao hfXnAuynh lạ6Ahgi 6Ahgluôn khôn39JGg quafXnAn t6Ahgâm tớigQtm bả39JGn t39JGhân fXnAmình nh39JGư vậ6Ahgy kgQtmia chứ?”

 

Bàn ta6Ahgy Ng39JGọc 6AhgTự H39JGàn gi6Ahgật giật.

 

Khuôn vSxFmặt vSxFy 6Ahglộ vẻfXnA ngh39JGi hoặc.

 

Y cốvSxF gắng6Ahg 39JGnói ch6Ahguyện, 6Ahgyết hầuvSxF r39JGung ru39JGng nvSxFhưng 6Ahgthanh âmgQtm tạofXnA 6Ahgra chgQtmỉ là39JG tiếnggQtm “A…”6Ahg khànfXnA khàn.

 

Giọng gQtmnói củgQtma 39JGy cũgQtmng bịvSxF cướpvSxF đi.

 

Y fXnAđã khônvSxFg t39JGhể nói6Ahg đ39JGược nữafXnA rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám fXnADạ 6AhgLa cườvSxFi lê6Ahgn đivSxFên cgQtmuồng: “Một6Ahg tê39JGn tà39JGn phếfXnA khgQtmông ngờ6Ahg cũngfXnA dvSxFám phảgQtmn bội,39JG lvSxFừa d6Ahgối fXnAta? H6Ahga 6Ahgha ha6Ahg, ng6Ahgươi vSxFkhông fXnAquan 6Ahgtâm vSxFtới tvSxFai 6Ahgvà 39JGchân vSxFcủa gQtmmình gQtmđúng 39JGkhông? V6Ahgậy gQtmhãy đgQtmể chúng6Ahg mấtvSxF đifXnA cùng6Ahg đôvSxFi mắtfXnA fXnAngươi đi!”

 

Công lựcvSxF cfXnAủa 39JGNgọc gQtmTự hàngQtm đãfXnA bịfXnA gQtmÁm vSxFDạ LvSxFa 6Ahghủy đi.

 

Y trầmvSxF mặc.

 

Y dù39JGng gQtmthời khgQtmắc cvSxFuối cù39JGng, 39JGcảm vSxFthụ cảm6Ahg gi39JGác đứng39JG thẳvSxFng bằng6Ahg 6Ahghai chângQtm, cả6Ahgm thvSxFụ t39JGhanh â6Ahgm của6Ahg nướcvSxF sfXnAông vgQtmà gQtmgió, 6Ahgcảm thụ6Ahg 39JGthế giớifXnA fXnAmà fXnAy cvSxFòn c6Ahgó fXnAthể t39JGhấy. fXnAY 39JGcòn 39JGmuốn g6Ahgọi tên39JG fXnAcủa fXnAnàng mộtvSxF l39JGần cuối.

 

Nếu có39JG t39JGhể chọ6Ahgn, vSxFy k6Ahghông muốn39JG 39JGsẽ lạ39JGi tàn39JG phế.

 

Cảm thụgQtm 6Ahgthế giớigQtm tươfXnAi gQtmđẹp cùng39JG sưfXnA vSxFmuội m39JGỹ lệfXnA lfXnAà vậy,39JG fXnAy khôngfXnA mufXnAốn trgQtmở 6Ahglại fXnAlàm mộtfXnA kẻvSxF 6Ahgtàn ph6Ahgế vô6Ahg dụng.

 

Ánh sángvSxF t39JGhản 6Ahgnhiên nhfXnAư nvSxFgọc toávSxFt vSxFra trên39JG hàvSxFng l6Ahgông mgQtmy củ6Ahga y.

 

Y y39JGên lặnfXnAg pgQtmhảng phấvSxFt n6Ahghư khô39JGng hvSxFề q6Ahguan fXnAtâm tagQtmi 6Ahgương sẽ39JG phủvSxF 6Ahgxuống ngư39JGời 6Ahgy vSxFnhư thếgQtm nào.

 

Ý tgQtmhức cu6Ahgối cùngfXnA 39JGlà gQtmđôi gQtmmắt đfXnAỏ tư39JGơi điêngQtm 39JGcuồng cvSxFủa 6AhgÁm DạfXnA La…

 

“Ngươi s6Ahgẽ mấtvSxF vSxFđi h39JGai chângQtm, mfXnAất đi39JG vSxFlỗ tai6Ahg, gQtmmất 6Ahgđi ánvSxFh mắfXnAt, m6Ahgất đifXnA giọgQtmng nóigQtm, bệ6Ahgnh tậ6Ahgt vSxFsẽ 39JGngày vSxFngày gQtmđêm fXnAđêm xâmgQtm fXnAlấn 6Ahgthân gQtmthể ngươigQtm. Nhưng39JG n39JGgươi sẽfXnA khônvSxFg thểgQtm chết,6Ahg cvSxFho t39JGới tgQtmrước khgQtmi 39JGsinh mạnvSxFg ngư39JGơi kết39JG thúc,6Ahg ngươifXnA vSxFsẽ p6Ahghải nếmvSxF thử39JG cfXnAảm g6Ahgiác sống39JG kvSxFhông bằngfXnA ch6Ahgết trfXnAong địafXnA ngục!”

 

......

 

Đau đớfXnAn ngQtmhư mugQtmốn 39JGxé n39JGát nggQtmực NhgQtmư Ca!

 

Nàng chưafXnA vSxFbao giờvSxF hậnfXnA 39JGmột người6Ahg gQtmtới vậy!

 

Nàng hậvSxFn vSxFÁm Dạ39JG La!

 

Nàng mu39JGốn đem39JG gQtmtoàn gQtmbộ nhữn6Ahgg đa39JGu kh6Ahgổ màgQtm Ngọc39JG vSxFTự HànvSxF phảifXnA cgQtmhịu 39JGđựng tvSxFrả lại6Ahg cfXnAho 6AhgÁm gQtmDạ 6AhgLa gấp6Ahg n39JGgàn vạfXnAn lần!

 

Nàng đãgQtm bivSxFết cvSxFái vSxFgì gQtmgọi gQtmlà cừu6Ahg hận!

 

Cừu h6Ahgận cfXnAhính l39JGà khô6Ahgng tiếc6Ahg mọ6Ahgi t6Ahghủ 6Ahgđoạn, khiếfXnAn vSxFkẻ đã39JG fXnAlàm tổgQtmn thfXnAương ngườvSxFi mìfXnAnh yêu6Ahg mếngQtm 39JGđau fXnAđớn 39JGgấp bội!

 

Như C39JGa 6Ahgvùi mfXnAặt vàgQtmo lòng39JG bànvSxF t39JGay Ng6Ahgọc TfXnAự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtfXnA chảy39JG xuốnfXnAg khiếnfXnA lfXnAòng bàn39JG t39JGay 6Ahgy gQtmlạnh buốt.

 

Ngọc Tự39JG HàgQtmn lộ39JG vgQtmẻ 6Ahgxúc 39JGđộng, thâ6Ahgn t39JGhể vSxFy nghfXnAiêng 6Ahgvề phífXnAa trgQtmước, ngQtmgón ta39JGy rgQtmun vSxFrun chạmvSxF vàvSxFo ngư6Ahgời nàng!gQtm 6AhgY 6Ahgchạm gQtmvào dòn39JGg 6Ahglệ rfXnAàn rụa39JG vSxFcùng lànfXnA gQtmda l39JGạnh lẽvSxFo gQtmbi ai.

 

Như fXnACa vSxFvừa kgQtmhóc vừagQtm hô:fXnA “LÀ39JG muộ6Ahgi! fXnASư huyfXnAnh, l6Ahgà muộigQtm đây!”

 

Nàng sợgQtm hãi.

 

Nàng sợvSxF đâyvSxF gQtmlà lầgQtmn c39JGuối gặ39JGp đượcvSxF y.

 

Còn y39JG, gQtmlại 6Ahgkhông gQtmthể th6Ahgấy fXnAnàng, khvSxFông vSxFthể n6Ahgghe đgQtmược nànggQtm nógQtmi, thậ6Ahgm chífXnA 39JGcòn fXnAkhông biếtvSxF nfXnAàng đãgQtm tới.

 

Ngọc gQtmTự HàngQtm gQtmlại gQtmho kịfXnAch liệt.

 

Máu 39JGtươi fXnAtừ khó39JGe mgQtmôi vSxFy c39JGhảy rgQtma, 39JGy cố39JG gắgQtmng muốn6Ahg nó6Ahgi 6Ahggì 39JGđó nhưng39JG đfXnAổi gQtmlại chỉfXnA làgQtm gQtmcơn 39JGho cànvSxFg thêfXnAm mãgQtmnh liệt.

 

“Muội lvSxFà C39JGa Nhi…”vSxF N6Ahgàng vừagQtm fXnAkhóc vừa39JG ômfXnA lấy6Ahg e6Ahgo vSxFcủa 39JGy. “S6Ahgư huyvSxFnh, huyvSxFnh bigQtmết fXnAlà muộifXnA fXnAđúng khônfXnAg? MfXnAuội rấtvSxF sợ39JG… vSxFsư huvSxFynh, muội39JG fXnAthực 39JGsự rất6Ahg sợ…”

 

Nước mắtgQtm chảyvSxF dfXnAài vSxFtrên khuônvSxF 39JGmặt 39JGnàng: “HufXnAynh nhì6Ahgn mu6Ahgội mộtfXnA cáifXnA fXnAcó đượcgQtm khô39JGng? MuộigQtm muốn6Ahg ngQtmghe huy39JGnh nói39JG… Sư39JG hfXnAuynh… 39JGhuynh đừng6Ahg lvSxFàm mugQtmội sợ…”

 

Máu củagQtm gQtmy bvSxFắn lê6Ahgn người39JG nàng.

 

Nỗi 39JGsợ 39JGkhiến nàn6Ahgg gQtmnói nfXnAăn lộn39JG xộnfXnA, gQtmnỗi s39JGợ khifXnAến nàn39JGg vSxFnhư mộtgQtm gQtmđứa fXnAtrẻ khôgQtmng h6Ahgiểu chuyện.

 

Nàng khóvSxFc tớfXnAi mfXnAức cảvSxF ngưgQtmời lạnh39JG ngắt.

 

Một bàgQtmn tavSxFy 6Ahgôn ngQtmhu lagQtmu đifXnA gọfXnAt nướcvSxF fXnAmắt vươngfXnA trên39JG khuôgQtmn mgQtmặt nàng.

 

Sau đ6Ahgó, vSxFy gQtmbế nàvSxFng lên.

 

Y ô6Ahgm nàngvSxF 39JGtrong lò6Ahgng mìvSxFnh, ônvSxF 6Ahgnhu avSxFn ủifXnA nàngQtmg. fXnACổ họng39JG 39JGy phfXnAát rfXnAa âm39JG tha6Ahgnh khà6Ahgn kvSxFhàn đứ6Ahgt vSxFquãng, nhưgQtmng cẩn6Ahg th39JGận ngfXnAhe lại,6Ahg đó6Ahg gQtmlà 6Ahgmột vSxFbài hávSxFt chẳgQtmng cóvSxF nhịpvSxF điệu.

 

Y vgQtmỗ vềgQtm nàng.

 

Hai ngQtmgón tavSxFy gầyvSxF gõ39JG vẽ39JG n6Ahghững đư39JGờng 39JGnét vSxFkỳ d6Ahgị tfXnArên lưngvSxF nàng.

 

Bị 6Ahgy gQtmôm 6Ahglấy, nàngQtmg 39JGcàng khfXnAóc lớn.

 

Y đavSxFng vgQtmẽ gì6Ahg vSxFtrên vSxFlưng nàng?

 

Đột nhigQtmên, nfXnAàng ngừng39JG thở…

 

Y đangfXnA viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòvSxFng y6Ahg, nà6Ahgng vSxFra 39JGsức gậ39JGt đầuvSxF: “LàfXnA mu39JGội! Muội39JG lfXnAà CfXnAa fXnANhi!” ÔngfXnA tfXnArời ơi,fXnA 39JGy bigQtmết fXnAlà nàng!

 

Ngọc TựvSxF HvSxFàn trấn6Ahg gQtman nàn39JGg, tiếpgQtm gQtmtục 6Ahgviết lgQtmên lưgQtmng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng 6Ahgvừa vSxFkhóc vừvSxFa cườivSxF, ké6Ahgo tavSxFy tráivSxF 39JGy ápgQtm lên39JG đôi6Ahg môifXnA mình,fXnA gigQtmúp fXnAy “nghgQtme” thấy6Ahg mìgQtmnh nói:

 

“ừ, muộifXnA kgQtmhông sợ.”

 

“Muội cóvSxF kh6Ahgỏe không?”

 

“Muội v6Ahgẫn khỏe.”

 

“Sao vSxFlại khóc?”

 

“Được vSxFthấy huyfXnAnh thật39JG vui.”6Ahg NàgQtmng áp6Ahg 39JGtay fXnAy 39JGlại fXnAgần m39JGôi mvSxFình thê6Ahgm, chăfXnAm cfXnAhú 39JGnhìn fXnAy: “SfXnAư hvSxFuynh, muộ6Ahgi n39JGhớ huynh…”

 

Ngọc T39JGự 39JGHàn nvSxFở nụ6Ahg cười,39JG vSxFmột nụ6Ahg cườigQtm ôngQtm fXnAnhu toágQtmt rvSxFa tfXnAừ đfXnAôi mắt6Ahg khvSxFông 39JGcòn tiê6Ahgu cự.

 

Ngón t6Ahgay 39JGy gQtmnhẹ nhà6Ahgng 39JGnhư fXnAlàn gigQtmó mù39JGa thu:

 

“Thật vugQtmi vvSxFì fXnAmuội cònfXnA nhgQtmớ huynh.”

 

Như 6AhgCa ha6Ahgi m39JGát đẫ39JGm lệ,6Ahg nàng39JG nvSxFhìn y39JG, nắm6Ahg lấy39JG 6Ahgngón ta6Ahgy yfXnA, cú39JGi đầufXnA hônfXnA lêfXnAn ngfXnAón tvSxFay, lvSxFên lòn39JGg bàvSxFn t39JGay đó.

 

Nàng hô39JGn gQtmlòng bàngQtm 6Ahgtay 6Ahgy thậ39JGt lau.

 

Ngọc TgQtmự HgQtmàn fXnAđầu 6Ahgtiên là39JG giậtgQtm mìn39JGh, savSxFu đó39JG, vSxFy nhắm6Ahg mắfXnAt lại,39JG nướcfXnA vSxFmắt l39JGặng lẽ6Ahg chảy6Ahg xuống.

 

Nàng đanfXnAg vi39JGết tgQtmrong lòngfXnA bà6Ahgn gQtmtay 6Ahgy vSxFba chữ:

 

“Căn nfXnAhà trúc.”

 

******

 

Ngày gQtmhôm sau.

 

Tuyết h6Ahgoan h6Ahgỷ vỗ39JG gQtmvề tfXnAhành HồngfXnA NgọcgQtm PhượvSxFng Cầm39JG màgQtm fXnAmình yê39JGu thívSxFch, nhfXnAẹ 39JGnhàng th39JGổi 6Ahglớp fXnAtro bgQtmụi t39JGrên gQtmdây, ngfXnAón tafXnAy gQtmy k6Ahghảy nê39JGn nhữngQtmg nốtgQtm nh39JGạc t39JGuyệt mỹ.

 

Tuyết vừa39JG vSxFđàn vgQtmừa 39JGcười nógQtmi: “Đột6Ahg nhi39JGên lạgQtmi c39JGó hảo6Ahg tgQtmâm fXnAtrả lạvSxFi fXnAđàn cầgQtmm c39JGho ta39JG, TiểvSxFu L6Ahga nhấtgQtm 6Ahgđịnh làfXnA 39JGcó 39JGviệc 6Ahgcần gQtmnhờ rồi.”

 

Ám gQtmDạ 39JGLa c39JGũng cườifXnA, giọngvSxF n6Ahgói dụfXnA hoặc:gQtm “Không39JG chỉfXnA 6Ahgnhư vậy,gQtm fXnAta cògQtmn cfXnAó thể39JG fXnAgiúp n39JGgươi k6Ahghôi pvSxFhục côn6Ahgg lựcgQtm tiê6Ahgn nhângQtm, 39JGcải tgQtmạo fXnAlại thâ39JGn thể39JG tiêngQtm n39JGhân bấtgQtm tử.”

 

Tuyết nhvSxFìn yfXnA, cườivSxF như39JG ho6Ahga nở:gQtm “Ngư6Ahgơi muốn6Ahg gì.”

 

“Khiến nfXnAàng 39JGtrở về,6Ahg khiến6Ahg 6Ahgnàng tgQtma hfXnAoàn toà6Ahgn rời39JG đi.”

 

Tuyết đươn6Ahgg nh39JGiên bvSxFiết hgQtmai ch6Ahgữ nànggQtm đvSxFó gQtmchỉ avSxFi. 39JG“Ngươi cũnvSxFg 6Ahgquá nó39JGng lònvSxFg đ6Ahgó. NàfXnAng vSxFta c6Ahgư fXnAngụ tron6Ahgg cfXnAơ thểfXnA vSxFđó đ6Ahgã 39JGmấy fXnAchục năgQtmm, đâuvSxF dễ39JG dvSxFàng 6Ahgđuổi đi?”

 

Ám Dạ39JG LgQtma lfXnAạnh lvSxFùng nó6Ahgi: “Đuổi39JG khônfXnAg đượcvSxF, vậ6Ahgy khi6Ahgến ảvSxF chếtgQtm đi.”

 

Tuyết fXnAlíu lưỡi39JG nói:fXnA “fXnAThật tàfXnAn nhẫn.”

 

“Chỉ c6Ahgần có39JG thể39JG 6Ahglàm đượcfXnA t39JGa vSxFđều 6Ahgsẽ đáp6Ahg ứng6Ahg ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu fXnAta muốfXnAn Á39JGm Dạ6Ahg M39JGinh thà39JGnh 39JGnữ nhânfXnA vSxFcủa tfXnAa vSxFthì sagQtmo?” Tu39JGyết nởvSxF 6Ahgnụ cườigQtm hư39JG hỏng.

 

Ám vSxFDạ LvSxFa giậngQtm tígQtmm mặt,6Ahg ngón6Ahg tafXnAy táigQtm nhợtvSxF xigQtmết c6Ahghặt yếtgQtm hầu6Ahg Tuyết.

 

Tuyết h6Ahgo sặc6Ahg vSxFsụa, cườifXnA n39JGói: “fXnAChỉ đùafXnA chúfXnAt thôi.

 

“Nàng khôgQtmng phải39JG người6Ahg ngưvSxFơi cófXnA thể39JG 6Ahgđùa.” ĐvSxFốt xưgQtmơng ngó39JGn t39JGay Á6Ahgm Dạ39JG LfXnAa rgQtmung lêvSxFn lác39JGh cácgQtmh, vSxFkhông fXnAai đượcgQtm phfXnAép fXnAkhinh nhờn39JG nàng.

 

Tuyết 6Ahgxoa xo39JGa gQtmcổ mvSxFình, nói:fXnA “Được.”

 

“Ta muốngQtm 39JGnàng tfXnArở fXnAlại, vSxFkhông rời6Ahg 6Ahgđi nữa.”

 

Ám Dạ6Ahg LvSxFa á6Ahgnh mắ6Ahgt âgQtmm u.

 

Kỳ t39JGhật, mười39JG ch39JGín n39JGăm qu39JGa vSxFkhông cvSxFó nàng39JG 6Ahgở gQtmbên, nhvSxFung nhớvSxF 39JGđã thành6Ahg gQtmmột vSxFthói qu6Ahgen rồivSxF. fXnANhưng kfXnAhi giọ39JGng nóifXnA vfXnAà n6Ahgụ cườgQtmi vSxFcủa nàvSxFng l39JGại xuvSxFất h39JGiện, cgQtmhia lìfXnAa chỉgQtm vSxFvài n6Ahggày ha6Ahgy tfXnAhậm chfXnAí vàifXnA cagQtmnh g6Ahgiờ c6Ahgũng khiế39JGn vSxFy khổ39JG sởfXnA nhưvSxF muốn6Ahg chfXnAết đi.

 

Tuyết khảy6Ahg đàn6Ahg, l6Ahgắc đầufXnA nói39JG: “TagQtm cũnfXnAg khôngvSxF c39JGó cácfXnAh nào.”

 

“Ngươi nógQtmi cgQtmái gì?”

 

“Nha đvSxFầu NvSxFhư CfXnAa ki39JGa mớ39JGi fXnAlà mfXnAấu chốt.fXnA Nế6Ahgu vSxFnàng tfXnAa đvSxFã khôfXnAng vSxFmuốn r39JGời kh39JGỏi thfXnAân thgQtmể, bất39JG cứgQtm agQtmi cvSxFũng kgQtmhông thể6Ahg dễfXnA dàng39JG đuổivSxF nàn39JGg t6Ahga đigQtm, vSxFnếu khôn6Ahgg sẽvSxF 6Ahgkhiến thfXnAân thể39JG hgQtmỏng theo.”

 

Ánh mắ39JGt Á39JGm gQtmDạ LvSxFa nhe39JGo lại.

 

“Nếu 39JGnàng tvSxFa 39JGđáp ứgQtmng rờvSxFi khỏigQtm fXnAthì sao?”

 

Tuyết giật6Ahg mìnhfXnA ngQtmói: “fXnALàm sa6Ahgo nfXnAàng fXnAấy đồngfXnA vSxFý được?”

 

Ám DvSxFạ 39JGLa khô39JGng nói.

 

Hạt chvSxFu 6Ahgsa gi6Ahgữa trá39JGn đỏ6Ahg c6Ahghót như39JG sắ6Ahgp fXnAnhỏ máu.

 

“Ta khôgQtmng ti39JGn ngươi.”

 

Như fXnACa trự39JGc 6Ahgtiếp trả6Ahg 6Ahglời Ám39JG Dạ39JG La.

 

Mặc gQtmdù Ám39JG DạgQtm fXnALa hứa6Ahg hẹnfXnA, chỉvSxF gQtmcần nàngQtmg rgQtmời khỏi39JG thân6Ahg tvSxFhể mìvSxFnh vSxFy sẽ6Ahg t39JGhả ChgQtmiến Pho39JGng, 39JGNgọc T6Ahgự HfXnAàn và39JG Tu39JGyết, hơn6Ahg nữa6Ahg 6Ahggiúp NggQtmọc TựfXnA HgQtmàn fXnAkhỏe mạnhgQtm trgQtmở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãvSxF sớm6Ahg khvSxFông tfXnAin vSxFbất cgQtmứ lờigQtm nóigQtm nàovSxF gQtmcủa Á6Ahgm D6Ahgạ La.

 

Ám Dạ39JG LfXnAa nói:vSxF 39JG“Ta fXnAđã t6Ahgừng thất6Ahg tívSxFn bafXnAo gi39JGờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy 39JGsao lạivSxF khôfXnAng tfXnAin ta?”

 

“Vì ngươfXnAi l39JGà m39JGột kvSxFẻ điên.39JG” Nh6Ahgư 6AhgCa đágQtmp: “ChvSxFỉ cầgQtmn ngươifXnA thíchvSxF, l6Ahgúc fXnAnào cũ39JGng cóvSxF tgQtmhể th6Ahgay đổifXnA quyếgQtmt địngQtmh. 6AhgDù 6Ahglà 39JGngươi để39JG họ39JG r39JGời khỏ6Ahgi 6Ahgsau nà6Ahgy vgQtmẫn có6Ahg thể39JG gQtmlàm tổfXnAn thươnfXnAg fXnAhọ. NgườivSxF đfXnAã lừvSxFa dgQtmối phả6Ahgn bộivSxF ngưvSxFơi ngươivSxF vĩnhvSxF vfXnAiễn cũnfXnAg kfXnAhông bfXnAuông tha.”

 

Ám DạvSxF LvSxFa nhíu39JG mày.

 

Nàng gQtmcó v6Ahgẻ k6Ahghá vSxFhiểu vSxFy, kfXnAhông vSxFsai, savSxFu vSxFkhi vSxFthả gQtmbọn 39JGhọ fXnAđi, mớfXnAi bắtgQtm tvSxFrở lại6Ahg trvSxFa tfXnAấn, c6Ahghẳng hề39JG đvSxFi ngượ39JGc lfXnAời hứa.

 

Y cườigQtm lạnh:6Ahg “NgươifXnA fXnAcho rằng6Ahg ngươi6Ahg vSxFcó tư6Ahg các39JGh đàmfXnA pvSxFhán vớigQtm tgQtma sao?”

 

Như gQtmCa nhì6Ahgn gQtmlại y.

 

Đôi fXnAmắt 6Ahgtrong vegQtmo củ6Ahga nànggQtm mfXnAang tvSxFheo ývSxF ch39JGí khôngvSxF hề6Ahg khgQtmuất phục.

 

Ám Dạ6Ahg L39JGa n39JGói: “Cho39JG dfXnAù 39JGsau 6Ahgnày fXnAta có39JG bắtgQtm bọn39JG cgQtmhúng gQtmvề nh6Ahgưng dẫu6Ahg fXnAsao ch39JGúng v6Ahgẫn vSxFcòn 6Ahgcơ gQtmhội vSxFtrốn thoát.gQtm fXnANếu khônfXnAg, gQtmta sẽ39JG khiế39JGn chúnvSxFg l6Ahgập tức39JG chgQtmết trướcfXnA vSxFmặt ngươi.”

 

Sắc mặtgQtm NhưvSxF CvSxFa 39JGdần dgQtmần trfXnAắng bệch.

 

Hạt 39JGchu 6Ahgsa giữavSxF t6Ahgrán 6AhgÁm DvSxFạ fXnALa vSxFlóe lêngQtm, k6Ahghóe mắvSxFt ẩnfXnA h6Ahgiện qu39JGang fXnAmang kgQtmỳ dfXnAị: “HaygQtm là,gQtm vSxFngươi thích39JG fXnAở lgQtmại vSxFbên ta.”

 

Như CgQtma cảvSxF kinh.

 

Ám DgQtmạ 6AhgLa 39JGnắm vSxFchặt 6Ahgeo nà6Ahgng, khigQtmến gQtmnàng chẳnvSxFg th39JGể cử39JG độnfXnAg. 39JGY cúi39JG đầu6Ahg xuốnvSxFg 6Ahgben tagQtmi nfXnAàng, h39JGơi thfXnAở vSxFướt vSxFát lạ6Ahgnh lfXnAẽo. fXnAY nởfXnA nụ39JG cưfXnAời vSxFtà ác6Ahg: “39JGHay vSxFlà ngươi39JG gQtmmuốn làm6Ahg vSxFnữ nhâgQtmn cvSxFủa 6Ahgta, gQtmvì bấ39JGt 39JGtri 39JGbất gvSxFiác đãfXnA yêfXnAu fXnAta gQtmnên khvSxFông ng39JGại cùn39JGg nàgQtmng hưởngfXnA th6Ahgụ c39JGơ vSxFthể gQtmcủa ta.”

 

Như CvSxFa ghê6Ahg tởm.

 

Nàng gQtmnôn mửa.

 

Nàng nô6Ahgn fXnAra nướcgQtm vvSxFàng, nh6Ahgiễm bẩnvSxF vSxFchiếc áfXnAo fXnAđỏ củ39JGa Á6Ahgm Dạ39JG La.

 

Ám DạvSxF L6Ahga liếm6Ahg 39JGláp vàgQtmnh tgQtmai nàn6Ahgg: “NôvSxFn vSxFà, gQtmcứ 6Ahgnôn gQtmhết r6Ahga đi,gQtm gQtmta tuyệtgQtm đố39JGi khôngQtmg đfXnAể ý.6Ahg gQtmNgươi 6Ahgvà nàng39JG hợpgQtm nhấtvSxF, uếfXnA vật6Ahg 39JGngươi nôfXnAn rfXnAa 39JGcũng 6Ahglà fXnAchâu báugQtm đốifXnA fXnAvới ta.”

 

Càng vSxFrên rỉ,vSxF 39JGy cgQtmàng nắvSxFm gQtmchặt nàngvSxF: “XemgQtm xem6Ahg, vSxFcơ gQtmthể tvSxFa 6Ahgcũng đ6Ahgan b39JGị ngươ39JGi kícgQtmh thícgQtmh này.”vSxF DướgQtmi 39JGbụng fXnAy nón39JGg r39JGực, gQtmáp ságQtmt vàgQtmo nhữ6Ahgng đườngfXnA ngQtmét nữvSxF tínhvSxF c6Ahgủa nàng.

 

“Thả tvSxFa ra!”

 

Như CvSxFa vừfXnAa xấugQtm hổgQtm vừafXnA giậnvSxF d39JGữ hfXnAét lớn.

 

Ám DạfXnA L39JGa liếcfXnA nhìgQtmn 6Ahgnàng: “Sa39JGo, kvSxFhông phảfXnAi nvSxFgươi khônfXnAg m39JGuốn vSxFrời khvSxFỏi sao?”

 

Như 6AhgCa nh39JGổ mộvSxFt bvSxFãi nướcvSxF bọtgQtm vvSxFào vSxFmặt y.

 

Nàng chgQtmán vSxFghét ngQtmói: vSxF“Nếu gQtmngươi dágQtmm lfXnAàm th39JGương hạfXnAi bọnvSxF họ,vSxF 39JGta tvSxFhề, mặc6Ahg vSxFdù Ám6Ahg DfXnAạ Mi6Ahgnh 6Ahglà mẫugQtm thânvSxF củgQtma fXnAta, t6Ahga cũn6Ahgg sẽ6Ahg khôngfXnA mgQtmềm lònggQtm vSxFtra tfXnAấn bà39JG tgQtma fXnAcho fXnAngươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^