You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lại6NEf nqTCzgày, Huân6NEf yU8kY phụcqTCz thu3Fsị N435Như CyU8ka rửa6NEf m6NEfặt b435Nắt qTCzđầu buổi6NEf sớm,qTCz 6NEfmỗi s6NEfự yU8kthay đổi6NEf rấqTCzt nhỏu3Fs tron6NEfg cửu3Fs chỉu3Fs thầnyU8k th6NEfái củ435Na nàn435Ng bọyU8kn họu3Fs đềuqTCz cqTCzó thểyU8k p435Nhát hiệnqTCz ra.

 

Như Cu3Fsa dưyU8kờng n435Như đãu3Fs k435Nhông còyU8kn làu3Fs yU8kNhư C435Na 435Ntrước ki435Na nữa.

 

Một cảmu3Fs gi435Nác ônqTCz nyU8khu tĩn6NEfh lặng6NEf toáu3Fst ryU8ka từqTCz u3Fsđôi mà6NEfy củ435Na nànu3Fsg, đô435Ni u3Fsmắt nqTCzàng trầ435Nm tĩyU8knh nhqTCzư u3Fsmặt qTCznước 435Nao t6NEfhu, mqTCzặt yU8knàng 435Ntoát yU8kra án6NEfh sángqTCz bón6NEfg nqTCzhư trân6NEf châuyU8k. Nụu3Fs cưyU8kời khẽyU8k tr6NEfeo t435Nrên byU8kờ môyU8ki, giọng435N u3Fsnàng 435Ndịu dqTCzàng tháqTCznh thót,6NEf ánh435N 435Nmắt yU8kôn 435Nnhu 435Nmềm yU8kmại nhưu3Fs nư6NEfớc, tómqTCz lạ435Ni ch435Nỉ cóyU8k mu3Fsột chqTCzữ 'u3Fsđẹp' điu3Fs qTCzvào tậnyU8k đáqTCzy yU8klòng ngươi.

 

Nàng đẹpu3Fs yU8knhư biểyU8kn rộng.

 

Mặt biu3Fsển sóqTCzng êm6NEf giqTCzó lặnqTCzg v6NEfới dòngyU8k chqTCzảy ngầyU8km mãnhyU8k liệtu3Fs ẩ6NEfn sâu6NEf p6NEfhía dưới.

 

Huân 435NY nhì6NEfn 6NEfnàng mà6NEf yU8ksửng sốt.

 

Cùng 435Nmột du3Fsung mạo,u3Fs tại6NEf u3Fssao NhqTCzư C435Na yU8kđột nhi6NEfên trqTCzở 6NEfnên đẹp435N 435Ntới mức6NEf kinqTCzh tâqTCzm độngqTCz u3Fsphách qTCznhư vậu3Fsy chứ?

 

Ngón tu3Fsrỏ 6NEfcủa Tuyếtu3Fs diểyU8km l6NEfên tyU8krán qTCzNhư u3FsCa, saqTCzu thyU8kời giaqTCzn khoyU8kảng hayU8ki nénqTCz hươyU8kng, 435Nmột vầngu3Fs khóiyU8k trắu3Fsng nhàn435N nhu3Fsạn 435Ntỏa u3Fsra 6NEftừ gu3Fsiữa tráu3Fsn n6NEfàng. Khuô6NEfn mặt435N 6NEfnàng hu3Fsiện vẻqTCz đayU8ku kh6NEfổ, tau3Fsy phảiyU8k chqTCze 6NEfngực, 6NEfgò yU8kmá ửn435Ng hồng.

 

Tuyết vội435N vànyU8kg buônu3Fsg nqTCzgón tyU8kay, 6NEfân cầ435Nn nói435N: “Sao435N ryU8kồi? qTCzVất vu3Fsả lắm435N sao?”

 

Như 6NEfCa qTCzvừa hqTCzo vừayU8k nóyU8ki: “Cảm435N thu3Fsấy hyU8kơi tứ435Nc ngực.”

 

Huân u3FsY bưqTCzng chén435N t6NEfrà nh435Nỏ tyU8kới, t435Nrong chéyU8kn lu3Fsà tu3Fsrà xuânqTCz Lon435Ng Tỉnh6NEf, qTCzchén tryU8kà xaqTCznh biếc6NEf tỏa435N hươngu3Fs thơu3Fsm 6NEfngát. TuyếtyU8k ryU8ka dấuu3Fs chu3Fso nànqTCzg đyU8kặt chéqTCzn tr435Nà lênu3Fs byU8kàn, n6NEfhẹ nhà6NEfng cắnu3Fs ngyU8kón trỏ,yU8k mộ435Nt giọtu3Fs mqTCzáu trou3Fsng su3Fsuốt yU8knhỏ xuốngqTCz cu3Fshén trà.

 

“Uống n6NEfó xo435Nng sẽqTCz đỡ6NEf yU8khơn nhiềuyU8k.” Tuyếtu3Fs yU8kđưa chén6NEf tru3Fsà tớiyU8k sá6NEft mô435Ni nàng.

 

Như CyU8ka nghi6NEfêng đầu:6NEf “K435Nhông.” VìqTCz s435Nao 435Ny yU8kluôn b6NEfắt nànu3Fsg uốn435Ng mu3Fsáu u3Fsy chứ.435N TyU8krà h6NEfòa vớiqTCz qTCzmáu u3Fskhi uốqTCzng 6NEfvào lu6NEfôn cảmyU8k thấ6NEfy cổu3Fs nò6NEfng qTCzbừng bừng.

 

“Nha đầ6NEfu 6NEfngoan nào.”435N Tuyế6NEft cườiyU8k 435Nkhanh kh6NEfách qTCznhư 6NEfđang lừayU8k t435Nrẻ 435Ncon: “NGoan435N u3Fsnào, uống6NEf đu3Fsi. yU8kMáu củqTCza 6NEfta 435Ntuyệt đối6NEf khôu3Fsng tyU8kanh u3Fsđâu, thơ6NEfm lắm,qTCz uốngqTCz vàqTCzo ngựqTCzc yU8ksẽ bớtyU8k khó6NEf chịu.”

 

“Ta khôngyU8k qTCzmuốn uống6NEf, ngựcu3Fs đ6NEfã hếyU8kt tức435N rồi.”yU8k Như435N 435NCa đẩ6NEfy chqTCzén trà435N nqTCzhỏ 6NEfra xa.

 

“Nói u3Fsdối lu3Fsà 6NEfkhông ngqTCzoan đâu.”435N 6NEfTuyết n435Nở nụu3Fs c435Nười khả435N áu3Fsi: “NGƯơiqTCz cqTCzũng biếtyU8k tính6NEf tqTCza ru3Fsồi đyU8kấy, cuố435Ni c6NEfùng cũu3Fsng qTCzsẽ 6NEfbắt u3Fsngươi uốngqTCz thôi.6NEf NqTCzgươi yU8kmuốn dùnqTCzg yU8kmột can435Nh giu3Fsờ 435Nđể uống435N qTCzhay vàiqTCz 6NEfphút đểu3Fs 435Nuống đây?”

 

“Vì sqTCzao cứyU8k 6NEfphải uốu3Fsng?” NqTCzhư yU8kCa n6NEfhíu mày.

 

“Ách… N435Ngươi muu3Fsốn n6NEfghe 435Nlý qTCzdo thậu3Fst hau3Fsy l6NEfý qTCzdo giả?”435N TuqTCzyết cườiyU8k u3Fsha hả.

 

Như yU8kCa bấtqTCz đắcqTCz dĩqTCz: “Lạ6NEfi yU8kcòn có6NEf u3Fshai lu3Fsý dqTCzo nyU8kữa chứ.”

 

“Lý d6NEfo t6NEfhứ 6NEfnhất lu3Fsà d6NEfùng máu6NEf tu3Fsa yU8kcó tyU8khể nhyU8kanh chóngu3Fs chuyu3Fsển dờqTCzi hồ6NEfn phác435Nh củayU8k ngươiqTCz hơn6NEf. u3FsLý yU8kdo u3Fskia lạ6NEfi l435Nà dqTCzo 6NEfta th6NEfích trqTCzong c6NEfơ thểqTCz 435Nngươi c435Nó myU8káu củaqTCz t435Na. 6NEfChỉ cyU8kần n435Nghĩ máqTCzu củu3Fsa tyU8ka đa6NEfng chảy6NEf 6NEftrong 6NEfngười ngươi6NEf làyU8k t6NEfa yU8kcảm 435Nthấy hạu3Fsnh phúyU8kc rồi.”

 

“Vậy cáqTCzi nu3Fsào là435N thật?yU8k Cu3Fsái nà6NEfo 435Nlà giả?”

 

Tuyết u3Fsnhớp chớp6NEf mắtyU8k, nởyU8k nụqTCz 435Ncười xảu3Fso trá:u3Fs “NgươiyU8k đu3Fsoán xem?”

 

“Ta đoán6NEf 435Nđều lyU8kà giả.”

 

Như C6NEfa trừu3Fsng mắt435N nhìyU8kn y6NEf. yU8kY giễyU8ku c435Nợt mqTCzình 6NEfmới qTCzlà thật.

 

Tuyết vẻyU8k m435Nặt ngạcu3Fs nhiên.

 

“Oa! Mu3Fsới uốnu3Fsg m6NEfáu tu3Fsa mấyu3Fs ngà435Ny m435Nà 6NEfđã thyU8kông mi435Nnh lê435Nn baqTCzo nhiêyU8ku! ThqTCzật 6NEfthần kỳ!”

 

Như u3FsCa t435Nức giận435N cườiu3Fs 435Nrộ lên.

 

Tuyết nhqTCzân cqTCzơ hộyU8ki lừaqTCz yU8knàng uốnyU8kg u3Fsxong cqTCzhén trà.

 

Hai người435N cườiqTCz đùa435N 6NEftrong phòqTCzng, hồnu3Fs 6NEfnhiên yU8kchẳng chútyU8k cyU8khú ýu3Fs tới.

 

Huân 6NEfY khoqTCzm ngườ6NEfi qTCzlui rqTCza ngoài.

 

Ám Dạ435N L435Na nghqTCziêng ngườiqTCz dựa435N vqTCzào bứcyU8k tườn435Ng, xiêmqTCz qTCzy 435Nđỏ chóiqTCz lạyU8ki qTCzkhiến 6NEfy trônu3Fsg nhợtyU8k nhạt,6NEf 435Ny u3Fsngửa cu3Fsổ uu3Fsống nốt435N yU8krượu tru3Fsong ch435Nén, hau3Fsi mắtyU8k đã435N nyU8kgà ngà6NEf sayU8ky nhìyU8kn Nh6NEfư Ca.

 

Nàng đyU8kang cười.

 

Khi nà435Nng cười435N tayU8ky phả6NEfi 6NEfnhẹ n435Nhàng nắm6NEf yU8klại, cqTCzác n435Ngón 6NEftay khẽ6NEf chạyU8km vàu3Fso chqTCzop mũi,6NEf nụ435N cườiyU8k tyU8kừ khyU8kóe mắ435Nt yU8ktới bờ6NEf môi.

 

Nụ cườiu3Fs u3Fsnày u3Fsy đ435Nã q6NEfuen tqTCzhuộc bqTCziết bao.

 

Chỉ có6NEf “nàng”u3Fs mớiqTCz có6NEf tu3Fshể cườiqTCz ôn435N 435Nnhu độngu3Fs lòngqTCz ngườqTCzi t6NEfới vậy.

 

“Ngươi làyU8k ai?”

 

Một qTCzgiọng khu3Fsàn khàu3Fsn quấ435Ny nhiu3Fsễu Nhu3Fsư CqTCza v6NEfà Tuyết.

 

Nàng vàu3Fs 6NEfy 435Ncùng qqTCzuay đầuqTCz nhìnqTCz lại.

 

Thân hìnhyU8k đỏ6NEf nqTCzhư m6NEfáu qTCzcủa Ám435N Du3Fsạ LqTCza u3Fsvọt qTCztới trướcqTCz mặt435N Nhu3Fsư Cu3Fsa, yU8ky xu3Fsiết chặt435N cu3Fsằm nàn435Ng, nâ435Nng khuôu3Fsn mặ6NEft nàu3Fsng lên,435N qTCzu áyU8km hỏi:435N “yU8kNgươi rốt435N cuộcu3Fs 6NEflà Áu3Fsm DạqTCz Nhu3Fsư C6NEfa u3Fshay lyU8kà nqTCzàng đây?”

 

Như C6NEfa đa435Nu u3Fsđớn qTCzhít một6NEf hqTCzơi, cằm6NEf 6NEfnàng 435Nnhư sắqTCzp bị6NEf 6NEfbóp nát.

 

“Ta 6NEfkhông phyU8kải Ám435N D435Nạ Như6NEf Ca.”

 

Khuôn m6NEfặt u3FsÁm Dạ6NEf 6NEfLa hiệnu3Fs v6NEfẻ mừyU8kng rỡqTCz nu3Fshư điên:yU8k “Ngươi…”

 

“Ta lqTCzà Liệ6NEft Nu3Fshư Ca.”qTCz Nhìn435N Ám6NEf Dạ6NEf 435NLa đ435Nang từu3Fs 6NEfmừng ryU8kỡ chuyể6NEfn sqTCzang tứ6NEfc gi6NEfận 6NEftrong 435Nlòng nqTCzàng bỗu3Fsng cảmu3Fs thyU8kấy niề435Nm 435Nsung sướnqTCzg đượcyU8k u3Fstrả thù.

 

Tuyết 435Ncười tu3Fsới téqTCz ngử6NEfa: “TiểuyU8k 6NEfLa đyU8kúng là435N ngốc435N 6NEfa, 435Nnàng làmu3Fs syU8kao u3Fsmang u3Fshọ Á6NEfm DạqTCz đư435Nợc chứ?qTCz CHqTCzo d435Nù không435N gqTCzọi qTCzlà LiệyU8kt 435NNhư qTCzCa cũngu3Fs ph6NEfải gọiyU8k u3Fslà Chiu3Fsến qTCzNhư C6NEfa mớiyU8k đúng.”Y6NEf cưqTCzời cười435N màqTCz vu3Fsai ryU8kun u3Fsrun, ô6NEfm lấyqTCz u3Fshai yU8kvai Nh435Nư CqTCza cười435N lớn,u3Fs 435Nbàn yU8ktay nắmqTCz yU8klấy cằm435N Như6NEf qTCzCa củ435Na Ámu3Fs Dạ6NEf L6NEfa nhu3Fsư đượcu3Fs yU8kmột cơnqTCz gi6NEfó thổiqTCz quu3Fsa kèqTCzm theyU8ko hươ435Nng hoqTCza thu3Fsơn ngát.

 

Ám DạyU8k u3FsLa t6NEfhu lu3Fsại á6NEfnh mắyU8kt, đôiu3Fs mắu3Fst bi6NEfến 6NEfthành đỏqTCz tươiu3Fs nyU8khư 6NEfmáu: “Ng435Nân Tu6NEfyết, nqTCzgươi lqTCzại chơi435N ta?”

 

Tuyết u3Fsdựa đầuyU8k vàoyU8k vau3Fsi Nhưu3Fs C6NEfa, nh6NEfìn yU8ky cườu3Fsi yU8kha hyU8kả qTCznói: “Ou3Fsa, khôqTCzng n435Ngờ lạu3Fsi yU8klừa đượcqTCz 435NÁm qTCzHà 435Ncung chủ435N ÁmqTCz u3FsDạ u3FsLa, t435Na cười6NEf tớu3Fsi kh6NEfông 435Nđứng dậy435N được435N mất.”

 

Khuôn qTCzmặt Ám6NEf DạqTCz 435NLa trắng6NEf bệcyU8kh, vặn435N vẹoqTCz thật435N đán435Ng sợ:6NEf “Khôngu3Fs 6NEfai cóqTCz thểqTCz lừa435N ta!”u3Fs Chẳngu3Fs l6NEfẽ 6NEfcái 435Ngọi lqTCzà hyU8kồn pháchu3Fs chyU8kuyển 6NEfdời chỉ6NEf lqTCzà u3Fsmột cạm435N byU8kẫy? TqTCzay áoyU8k d6NEfài giươyU8kng 435Nlên, 435Ncánh tyU8kay tyU8kái nhợtyU8k qTCzcủa 435Ny 6NEfnhư tr6NEfong mu3Fsột đámyU8k mâu3Fsy đỏyU8k, xươngqTCz ngóyU8kn qTCztay yU8kkêu lê435Nn răngqTCz rắc.

 

Y bqTCziết Ngu3Fsân Tuyết6NEf đểqTCz yU8ký yU8knhất làqTCz dunyU8kg myU8kạo xin6NEfh đyU8kẹp củyU8ka mình.

 

Vậy, 435Ny sẽqTCz cqTCzhậm rãiyU8k hủyu3Fs diệt435N k435Nhuôn mặtyU8k 435Ntuyệt mỹqTCz đó.

 

Trong khôqTCzng kqTCzhí bu3Fsỗng yU8kbồng bềnh435N mộtu3Fs tqTCzầng yU8kkhí đỏ6NEf tươi

 

Tầng qTCzkhí tqTCzrong suố435Nt nhu3Fsư 435Nngọc lưuqTCz ly.

 

Dần dầ435Nn thắt435N chặqTCzt lại,435N kh435Nối kyU8khí như435N mộ6NEft cu3Fshiếc tu3Fshùng byU8kằng 435Nngọc 435Nnhốt 6NEfTuyết 6NEfvà 435NNhư C435Na lạu3Fsi bênyU8k trongu3Fs, ku3Fshông thểu3Fs động6NEf đậy.

 

Ngón t6NEfay nh435Nẹ lướ435Nt yU8ktrên g6NEfò yU8kmá cyU8kủa Tuyết.

 

Ám Du3Fsạ 6NEfLa qTCznở nqTCzụ cưyU8kời 435Ndắc ý:435N “Khắc435N mộtu3Fs đóau3Fs hou3Fsa tuyết6NEf lênu3Fs m6NEfặt ngươiyU8k, li6NEfệu có435N đqTCzẹp không?”

 

Tuyết uể435N oảiqTCz qTCznói: “KhônqTCzg khắyU8kc cyU8kó lẽu3Fs đẹpqTCz hơn.”

 

“Vậy khắcyU8k hayU8ki bôn6NEfg hyU8koa tuyếqTCzt nhé.u3Fs” NgóqTCzn u3Fstay Á6NEfm D435Nạ LqTCza kyU8kẽ độn6NEfg, mộtu3Fs vế435Nt 6NEfmáu 6NEfsâu đãqTCz 6NEfcắt l435Nên qTCzgò 435Nmá Tuyết,yU8k u3Fstừng giu3Fsọt từngu3Fs gu3Fsiọ máu435N n435Nhỏ 435Nxuống bu3Fsộ xiêmyU8k yU8ky tryU8kắng toát.

 

“Móng tqTCzay dyU8kài quá.”

 

Như CyU8ka kyU8kinh ngạcu3Fs nhìnu3Fs ta435Ny Ám6NEf yU8kDạ LayU8k, cqTCzhẳng 435Nbiết 6NEfvì yU8ksao lạyU8ki qTCzthốt lu3Fsên nh6NEfững lời435N này.

 

Ngón ta435Ny yU8ky 435Ncứng đờ.

 

Vết 435Nmáu chảyu3Fs 435Ndài nhưyU8kng vếqTCzt t435Nhương lạiu3Fs u3Fskhông mở6NEf rộng.

 

Nàng u3Fslắc đầuyU8k, nu3Fsở 6NEfnụ 6NEfcười dị6NEfu dàng:435N “ĐànqTCz 6NEfông c435Non trqTCzai khô435Nng nêu3Fsn 435Nđể mónqTCzg ta435Ny u3Fsquá yU8kdài nhu3Fsư vậy435N, L6NEfa NhiyU8k, lấy435N d6NEfao lạiqTCz đây,yU8k tỷu3Fs gu3Fsiúp đệu3Fs sửau3Fs 435Nlại đôiu3Fs chút.”

 

Ám 6NEfDạ L435Na phảnyU8kg ph6NEfất nhu3Fsư bịyU8k 6NEfđiểm trúqTCzng huyệtu3Fs đạo435N, th435Nân thểu3Fs 435Ny cứ6NEfng ngắyU8kc, chậyU8km rãu3Fsi u3Fsnhìn về435N phyU8kía nàng,6NEf 6NEftrong m435Nắt u3Fsđầy vẻyU8k ngạcyU8k qTCznhiên và6NEf ru3Fsun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày m6NEfùa thqTCzu bêu3Fsn 435Ncon suố6NEfi nhỏ.

 

Ám D6NEfạ Miu3Fsnh 435Nvừa gyU8kội lu3Fsại máu3Fsi tóc435N, suốiqTCz t435Nóc 6NEfmềm mạiu3Fs 435Nbồng b435Nềnh yU8kgợn só435Nng dướqTCzi án6NEfh qTCznắng chiềyU8ku. NàqTCzng mặc6NEf yU8kmột chiếc6NEf áu3Fso choàyU8kng rộ435Nng thùngyU8k th6NEfình, vyU8kạt á435No 6NEfthêu hqTCzoa 435Nvăn mỹ435N u3Fslệ m435Nà phứ435Nc tạp.

 

“Đừng đu3Fsể món435Ng tyU8kay d6NEfài quá.”

 

Nàng u3Fscúi đầu,yU8k dqTCzùng mộtqTCz c6NEfon da6NEfo qTCzsửa mónqTCzg tqTCzay 6NEfcho y.

 

Cậu bqTCzé ÁmqTCz yU8kDạ LqTCza nằmqTCz dưới6NEf yU8kchân nànyU8kg, vưyU8kơn qTCztay r6NEfa 435Ncho qTCznàng sửa,435N miệngqTCz thầmu3Fs nóiyU8k: “qTCzMóng 435Ntay tỷ6NEf chẳn435Ng 435Nphải yU8kcũng yU8krất yU8kdài sao435N.” Ng435Nón 435Ntay th6NEfon tu3Fshả mượt6NEf mà435N, lộ435N ryU8ka myU8kàu hồn6NEfg n435Như vỏyU8k qTCzsò, cóu3Fs yU8kkhi hơiqTCz 6NEfdính ch435Nút nqTCzước 6NEftrên đóa435N hoau3Fs, t435Nay nàngqTCz tyU8khật đẹp.

 

Nàng cẩnyU8k t435Nhận cắtu3Fs móqTCzng tqTCzay cyU8kho y435N: “Đệu3Fs lqTCzà yU8kcon 6NEftrai 6NEfcơ myU8kà, ngàyU8ky thư6NEfờng khôngu3Fs luy6NEfện võyU8k cũyU8kng tỷ6NEf v6NEfõ vớu3Fsi ngườiu3Fs t6NEfa, qTCzmóng ta6NEfy dàiqTCz u3Fsquá sqTCzẽ khôn435Ng tiện.435N VạnyU8k nhấtqTCz u3Fsmóng t435Nay đứ6NEft rơqTCzi yU8kra qTCzsẽ khiếu3Fsn ngươu3Fsi phyU8kân 435Ntâm, hơnyU8k nữayU8k yU8kcũng k6NEfhông 6NEfsạch, 6NEftrông b435Nẩn lắm.”435N NànyU8kg cườiqTCz khẽqTCz nóiyU8k: “TyU8kỷ tỷqTCz thìqTCz kháqTCzc, cu3Fsó yU8kLa NhyU8ki thqTCzì việqTCzc qTCzgì t435Nỷ cũn6NEfg ku3Fshông 6NEfcần qqTCzuan tâm435N, yU8kcho nu3Fsên c6NEfó 435Nthể đyU8kể 6NEfý qTCzchăm sócyU8k mónqTCzg tay.”

 

“Là nu3Fshư vậy6NEf à.qTCz” CyU8kậu 435Nbé 435NÁm D435Nạ 435NLa nắmyU8k lấyqTCz t6NEfóc nà435Nng, yU8kđưa lê6NEfn yU8kmũi ngửiyU8k rồi435N cườ6NEfi nóiqTCz: “Đệ435N rấtqTCz thqTCzích mó435Nng tayU8ky cyU8kủa tỷ435N, sqTCzau n435Này tqTCzỷ tỷu3Fs nh435Nất định6NEf cu3Fsũng qTCzsẽ t435Nhích đệqTCz để6NEf móng6NEf tayU8ky dài.”

 

“La N6NEfhi qTCzngốc.” Nàn435Ng mỉm6NEf cưqTCzời, nắm6NEf u3Fstay 6NEfy đ6NEfưa lêyU8kn: “Đệ435N 435Nxem, co435Nn tryU8kai đểyU8k u3Fsmóng t6NEfay u3Fsngắn mới435N m6NEfạnh mẽu3Fs chứ.”

 

Móng 6NEftrên mỗ435Ni qTCzngón ta435Ny 435Ny đềyU8ku đư6NEfợc t6NEfỉa rấqTCzt gọ435Nn gang.

 

Bờ m6NEfóng cũnu3Fsg đượu3Fsc 435Nnàng đá435Nnh mượt.

 

Cậu béyU8k Ámu3Fs qTCzDạ qTCzLa mở435N tqTCzo 6NEfhai mắt:u3Fs yU8k“A, t435Nay yU8kđệ giờqTCz cũng6NEf tqTCzhật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tayU8ky đẹp435N vậy,yU8k 6NEfđêm nu3Fsay qTCzkhông luyện435N công6NEf cóqTCz đượqTCzc khôqTCzng?” yU8kY lyU8kàm nu3Fsũng troyU8kng yU8klòng nàng.

 

Ám 435NDạ qTCzMinh u3Fsnở 435Nnụ cười6NEf dị435Nu dàngyU8k nhqTCzư m6NEfột ti435Na sáng:yU8k “u3FsĐược. TayU8ky L435Na Nh435Ni 6NEfđẹp nhu3Fsư vậy,435N đêm6NEf nu3Fsay cqTCzũng không6NEf c435Nần 435Năn cơmqTCz đqTCzâu nhỉ.”

 

“Tỷ yU8k~~ u3Fstỷ ~~!”

 

Cậu béqTCz ÁmqTCz DạqTCz L6NEfa thqTCzất vọng6NEf kêu6NEf to.

 

Ám D6NEfạ yU8kMinh nyU8kở u3Fsnụ qTCzcười, nu3Fsgón tayU8ky nhẹ6NEf nhàn435Ng chàyU8k lêyU8kn chyU8kop mũqTCzi. NyU8kgày u3Fsmùa thyU8ku, dướ435Ni ánhqTCz 6NEfnắng ch6NEfiều, bênyU8k k435Nhe suối6NEf nhỏ,435N nàng435N nu3Fsở qTCznụ cười435N ôn6NEf qTCznhu, su435Nối tqTCzóc du3Fsài thơmyU8k n6NEfgát ômu3Fs lấ6NEfy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi yU8kdao nqTCzhỏ tu3Fsừ từ435N cẩ435Nn thậu3Fsn sửyU8ka s435Nang lqTCzại mó435Nng taqTCzy 435Ncho y.

 

Mái tóyU8kc dàiu3Fs buônu3Fsg xuốqTCzng vaqTCzi nàng.

 

Nàng nởu3Fs u3Fsmột nụ435N yU8kcười yU8ktĩnh lặng,yU8k tu3Fsựa h435Nồ u3Fstrong thế6NEf giớiu3Fs củ435Na nàu3Fsng qTCzkhông 6NEfgì quaqTCzn trqTCzọng u3Fshơn móu3Fsng tayU8ky Ám435N qTCzDạ La.

 

Ngón yU8ktay Ám6NEf DạyU8k 435NLa cứng435N đờ.

 

Tuyết tớu3Fsi 435Ngần u3FsNhư CA6NEf, u3Fsmột u3Fsvẻ mặyU8kt khu3Fsó u3Fscó u3Fsthể d6NEfùng lời6NEf yU8kđể tu3Fsả kh6NEfiến qTCznụ cư6NEfời 435Ny biu3Fsến mất.

 

“Móng ta435Ny d435Nù 6NEfdài n435Nhưng lyU8kàm đúngyU8k làu3Fs ẩu.”yU8k NqTCzàng qTCzmỉm cưu3Fsời. “Lau3Fs u3FsNhi đã435N lớn6NEf 435Nrồi, mónyU8kg t435Nay khô435Nng b6NEfẩn u3Fsnhư trướcqTCz nữa.”

 

Nàng ngẩnyU8kg đầu.

 

Khóe mqTCzắt lu3Fsà cảm435N tìn435Nh tronqTCzg yU8ksáng ch6NEfan chứa435N, nàngu3Fs n6NEfhìn qTCzÁm Dạu3Fs LaqTCz, són435Ng mắtu3Fs 6NEfnhư lyU8kàn nư6NEfớc 6NEfmùa th6NEfu khẽ6NEf chảy.

 

Một lúyU8kc lu3Fsâu sau…

 

Ngón 6NEftay nàyU8kng vyU8kuốt n6NEfhẹ lênu3Fs 435Nkhuôn mặtqTCz 6NEfÁm Dạu3Fs L6NEfa, chyU8kân yU8kmày nhẹ6NEf nhàu3Fsng cqTCzau lạ435Ni như6NEf 6NEflàn sónyU8kg nước.

 

“La 435NNhi bệnhu3Fs s435Nao? yU8kSao lại6NEf tiềuu3Fs u3Fstụy nhưu3Fs vậy?”

 

******

 

Bó đuốc435N vẫu3Fsn cháy6NEf yU8kbên bức6NEf tườn6NEfg đá.

 

Dưới lu3Fsòng đất435N khôngu3Fs khíu3Fs 6NEfẩm ướtqTCz 435Nmang u3Fstheo 6NEfmột mùqTCzi mốcu3Fs meo.

 

Nàng ng435Nửa đyU8kầu 6NEfnằm trê435Nn giqTCzường, qTCzvầng tr6NEfán yU8kkhẽ cu3Fsau lại:

 

“La Nhu3Fsi qTCzrốt cuộcu3Fs 6NEfbị làqTCzm u3Fssao? yU8kVì yU8ksao… tu3Fsa dường435N qTCznhư đã6NEf trải6NEf qTCzqua mộtyU8k u3Fsgiấc mộngu3Fs d435Nài, màyU8k nhữngu3Fs gqTCzì troyU8kng mộ435Nng u3Fslại chẳng435N thểqTCz nhớyU8k ra.”

 

Ám yU8kDạ L6NEfa nóu3Fsi: “TỷyU8k ngyU8kã bệnh,qTCz yU8khôn 6NEfmê mười435N yU8kchín yU8knăm ru3Fsồi.” Tuyết6NEf 435Nnói qTCzcho u3Fsy, hqTCzồn ph435Nách 6NEfÁm D435Nạ M6NEfinh cầ435Nn một435N chútyU8k thqTCzời 435Ngian mu3Fsới cóu3Fs th6NEfể yU8knhớ lạiu3Fs toànu3Fs 6NEfbộ u3Fsnhững cyU8khuyện cũ.

 

“Mười chín435N năyU8km saou3Fs…” 6NEfNàng lặpyU8k qTCzlại, yU8klắc đ6NEfầu cườiyU8k k435Nhổ: “u3FsHèn ch6NEfi tỷ6NEf c435Nảm tyU8khấy u3Fstoàn 435Nthân nhứyU8kc mỏi,435N nhqTCzư k435Nhông phảiyU8k qTCzcủa bản435N thqTCzân mì435Nnh vậy.”

 

“Tỷ yU8ksẽ nha435Nnh chóqTCzng pqTCzhục hu3Fsồi yU8kthôi.” 435NY sẽqTCz bắyU8kt NgâqTCzn yU8kTuyết u3Fsmau chóqTCzng đuổi6NEf hồnyU8k pháchqTCz nữ435N nhyU8kân k435Nia đi.

 

Nàng c6NEfhăm u3Fschú nh6NEfìn u3Fsy, lyU8ko lắng435N nqTCzói: “435NLa qTCzNhi, đệ6NEf u3Fscũng bịqTCz yU8kbệnh sao?”

 

“Không đâuyU8k, đệ6NEf vu3Fsẫn khỏe.”

 

Bàn u3Fstay nàn435Ng n435Nhẹ u3Fsnhàng vqTCzuốt 435Nve khuônu3Fs m6NEfặt tqTCzái nu3Fshợt qTCzcủa u3Fsy: “S435Nao khuôu3Fsn mặt6NEf đệ6NEf lạu3Fsi trắngqTCz bệchqTCz u3Fsvậy? Sa6NEfo thân435N th6NEfể lạiqTCz qTCzgầy 6NEfyếu thế?u3Fs u3FsLa u3FsNhi của6NEf u3Fsta 435Nlà mộ6NEft thiếyU8ku 435Nniên thầnqTCz thái435N phyU8ki phàmyU8k màqTCz.” ByU8kàn u3Fstay nàngyU8k trắ6NEfng trẻo6NEf 6NEfấm áyU8kp, cái6NEf vuốyU8kt v435Ne dyU8kịu dà6NEfng đu3Fsầy yê6NEfu thương.

 

Ám Dạ6NEf u3FsLa nắm6NEf t435Nay nàn6NEfg, ápu3Fs lqTCzên kh435Nuôn mặu3Fst mình6NEf, hơiyU8k thở6NEf u3Fsy d6NEfồn dập:

 

“Nói cqTCzho yU8kta u3Fshay, ngươ435Ni u3Fslà ai?”

 

Nàng kqTCzinh n6NEfgạc nyU8kói: 435N“La Nhi?”

 

Ám DyU8kạ 6NEfLa thởqTCz dốcu3Fs: yU8k“Mau nóu3Fsi cu3Fsho qTCzta, ngươiu3Fs yU8klà yU8kai, têu3Fsn lqTCzà gì?”

 

Nàng lắ435Nc đầuyU8k, cưqTCzời yU8knói: 435N“Đứa n435Nhóc yU8khư qTCzhỏng này.”435N T6NEfhấy qTCzy c435Nố chyU8kấp 6NEfnhư vậy,yU8k nàngu3Fs yU8krốt cuộcyU8k thqTCzỏa hiệp,dyU8k đưu3Fsa 435Ntay lê6NEfn vuyU8kốt nhẹ435N ch435Nop mũqTCzi 6NEfy, bấyU8kt u3Fsđắc 6NEfdĩ nóu3Fsi: “Vậyu3Fs được6NEf r435Nồi, 435Nta làyU8k B435Nôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiqTCzên 435NLinh Cá435Ni c6NEfủa ÁyU8km 6NEfDạ u3FsLa phu3Fsảng phqTCzất nqTCzhư u3Fsbị mộtu3Fs chưởngyU8k qTCzđánh trúng!yU8k NgyU8kũ qqTCzuan qTCzy ryU8kun 6NEfrẩy, dunu3Fsg m6NEfạo tyU8kà mqTCzỵ cqTCzũng bắtyU8k qTCzđầu vặnqTCz vqTCzẹo! Yếtu3Fs hầyU8ku cảm435N tqTCzhấy ng435Nòn ngyU8kọn, ngựcu3Fs như6NEf cu3Fsó mộtqTCz c6NEfục má6NEfu nón435Ng muốnyU8k ph6NEfun ra!

 

Nàng lyU8kà BqTCzôi Nhi.

 

Nàng làu3Fs Bô6NEfi 6NEfNhi củayU8k y.

 

............

 

......

 

Trong án435Nh nắngyU8k bayU8kn mai.

 

Nàng nhảy435N m6NEfúa bênqTCz yU8kbờ suối.

 

Giọt sươn6NEfg trênu3Fs nyU8kgọn cỏ435N byU8kị gócqTCz vá6NEfy yU8knàng cuốqTCzn lyU8kên tu3Fsạo u3Fsthành từngu3Fs á435Nng su3Fsương qTCztrong suốt.

 

Y n6NEfằm yU8ktrên thảqTCzm cqTCzỏ, mi6NEfệng ngậm6NEf qTCzcọng cỏ435N xanqTCzh, n6NEfgón u3Fstay thưu3Fsởng thứ435Nc mộtqTCz chén6NEf rượuu3Fs h6NEfoàng kim435N. Thân6NEf chéu3Fsn pu3Fshản chu3Fsiếu qTCzvũ điệu6NEf runu3Fsg đ6NEfộng tâ435Nm c6NEfan cu3Fsủa nàng.

 

“Này, u3Fsta khqTCzông muố435Nn gọiyU8k ngư435Nơi l6NEfà qTCztỷ tyU8kỷ nữa.”

 

Y 435Nhoán h6NEfận nói.

 

Nàng vẫnu3Fs t6NEfiếp tụ435Nc múaqTCz, hòaqTCz qTCzvào yU8kdòng chảy435N c435Nủa d435Nóng suqTCzối, hòau3Fs vàu3Fso thảmqTCz cỏ6NEf xanh435N, hu3Fsòa vàoqTCz yU8kthế giớiqTCz mqTCzỹ lệyU8k x435Nung q435Nuanh, cyU8khẳng hyU8kề để6NEf ý6NEf tớ435Ni lờiu3Fs nóiqTCz u3Fstrẻ 6NEfcon c6NEfủa y.

 

“Ngươi c6NEfó qTCznghe khôngqTCz đóu3Fs! SqTCzau 435Nnày yU8kta s435Nẽ khôu3Fsng gọi6NEf qTCzngươi lqTCzà tỷyU8k tqTCzỷ nữa!”435N 6NEfY buồn6NEf 435Nrầu 435Nxoay xoayU8ky chqTCzén rưqTCzợu, th435Nấp giọnqTCzg nói:yU8k “GọiqTCz ngưu3Fsơi làu3Fs tỷu3Fs tyU8kỷ cứu3Fs c435Nó cảqTCzm gyU8kiác nhu3Fsư 6NEfmãi mu3Fsãi không435N lớn435N lêqTCzn đượ435Nc.” Nàng435N 435Ncàng qTCzngày u3Fscàng x6NEfinh đẹp,6NEf chốnu3Fs gian6NEfg hồyU8k ng435Này cũ435Nng ngàyyU8k càqTCzng n6NEfhiều ngườiyU8k khuyyU8knh đ435Nảo u3Fsvì sắcyU8k đẹp6NEf củyU8ka nàng.

 

Y su3Fsợ rằnu3Fsg tru3Fsong lònqTCzg nàngu3Fs mìnqTCzh mã6NEfi mãiqTCz cyU8khỉ qTCzlà yU8kmột đệyU8k đệ.

 

Nàng ngừngyU8k múa,yU8k ngồu3Fsi xuốngqTCz bêyU8kn n6NEfgười yqTCz. qTCzXoa qTCzxoa cho435Np 435Nmũi yu3Fs, gqTCziọng nu3Fsàng tự6NEfa nhu3Fsư đayU8kng lừa6NEf một435N đứayU8k t6NEfrẻ: “Sao6NEf lạiqTCz khôngqTCz vu435Ni thế?”

 

Chén rượu435N khu3Fsông yU8kngừng qu3Fsuay tron435Ng tyU8kay y.

 

Hai qTCzmắt qTCzy tỏaqTCz sánqTCzg: “S435Nau này6NEf tqTCza gọiqTCz ngươi435N l435Nà ‘BôqTCzi yU8kNhi’ nhéu3Fs!” Chénu3Fs u3Fsrượu ba6NEfy qTCzmúa 6NEfnhư vũyU8k điệu6NEf cqTCzủa nu3Fsàng, cóu3Fs 435Nquang manyU8kg sáyU8kng lạyU8kn, cóqTCz lưng435N qTCzáo 6NEfmảnh k6NEfhảnh, có6NEf 435Nlàn d6NEfa mịn6NEf mà.6NEf H435Nơn nữu3Fsa, cyU8khén rượu435N tronu3Fsg 435Ntay 6NEfy, yU8ky yU8kcó thu3Fsể khiếyU8kn nqTCzó 6NEfmúa cũngqTCz 435Ncó yU8kthể kh435Niến nó435N 435Nngừng, lạqTCzi có435N thểu3Fs dùng6NEf môiqTCz nhấpu3Fs nháp.

 

“Cái yU8ktên kỳyU8k qqTCzuặc quá.”6NEf NàngqTCz vừa6NEf cưu3Fsời vừa6NEf lắcqTCz đầu.

 

“Được khôngyU8k? Ngươi435N yU8klàm 6NEf‘Bôi Nhi’qTCz củayU8k 6NEfta nhé.”6NEf u3FsY u3Fstới gqTCzần n6NEfàng, yU8kánh mắqTCzt bướngu3Fs bỉnh.

 

Nhìn ánhyU8k mắt435N qTCzy, u3Fsnàng qTCzbỗng qTCzgiật mình.

 

Nàng bu3Fsiết u3Fsy đ435Nã giyU8kết 435Nrất nhu3Fsiều người,yU8k danu3Fsh tiếyU8kng Ámu3Fs yU8kHà u3FsCung cũu3Fsng đãyU8k 435Nlại vayU8kng yU8kdội troyU8kng c6NEfhốn gianu3Fsg hồ,u3Fs nhưn435Ng tronyU8kg yU8klòng qTCznàng u3Fsy vqTCzẫn chqTCzỉ 6NEflà mu3Fsột đứaqTCz trẻ.

 

Nhưng giờqTCz phu3Fsút n435Này, á6NEfnh 6NEfmắt qTCzy manu3Fsg tqTCzheo vẻyU8k nganyU8kg bướng6NEf ku3Fshó tả!

 

Có lẽ,yU8k u3FsLa Nh6NEfi yU8kđã thựcyU8k sựu3Fs trưqTCzởng thành.

 

Nàng nyU8kở 435Nnụ cưqTCzời 435Nthật dịuqTCz dà435Nng: “T6NEfa làqTCz t435Nỷ tqTCzỷ u3Fscủa đệu3Fs mà.”

 

“Bôi NhqTCzi, làmu3Fs u3FsBôi yU8kNhi củau3Fs t6NEfa!” u3FsY nănqTCz nỉ.

 

“Cái u3Fstên nà435Ny thyU8kật khqTCzó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng qTCzvẫn lắcu3Fs đầu.

 

Y 435Ntức giận435N, nắmyU8k 435Nlấy cằmu3Fs nu3Fsàng: “NóyU8ki myU8kau! Ngươiu3Fs đồn6NEfg ý6NEf là6NEfm Bu3Fsôi 435NNhi qTCzcủa ta.”

 

“La Nhiu3Fs, đayU8ku 6NEfquá.” 6NEfNàng rên435N r6NEfỉ nói.

 

“Đồng qTCzý làyU8km BôyU8ki Nh6NEfi củ435Na u3Fsta, t435Na t435Nha 435Ncho ngươi.u3Fs” 6NEfY càng6NEf xqTCziết chu3Fsặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậ435Nn bừ435Nng lên6NEf, u3Fsy đột6NEf n6NEfhiên kéoyU8k nàyU8kng qTCzlại gu3Fsần! HơqTCzi thởqTCz nóngyU8k u3Fsbỏng, bờu3Fs mô6NEfi qTCzy cácqTCzh nàngqTCz yU8kchỉ yU8kcó mộtqTCz tấc!6NEf Vừ6NEfa thở435N hổ435Nn hển,6NEf 435Ny vừayU8k ghéu3Fs sátyU8k b6NEfờ m6NEfôi đỏu3Fs 6NEfthắm của6NEf nàng!

 

“Làm BôyU8ki yU8kNhi củyU8ka tyU8ka! N6NEfếu k6NEfhông 435Nta sẽqTCz b435Niến n6NEfgươi yU8kthành yU8knữ nh6NEfân củayU8k ta!”

 

Ngày h435Nôm đó.

 

Nàng cuốiqTCz c435Nùng cũ435Nng phu3Fsải t435Nhỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước myU8kắt ÁmyU8k yU8kDạ yU8kLa yU8kđỏ nhu3Fsư máu.

 

Y qTCzôm lấyyU8k 435Nnàng, yU8knước mắqTCzt n435Như hqTCzai dòqTCzng 435Nmáu chảyU8ky u3Fsxuống từu3Fs đôiu3Fs mắtqTCz nhắmyU8k cqTCzhặt cqTCzủa yyU8k. Mà435Nu đỏ6NEf củu3Fsa nước6NEf m6NEfắt, màuyU8k trắngyU8k bệchqTCz củaqTCz qTCzhai qTCzgò má,6NEf qTCzy 435Nkhông nényU8k yU8knổi 6NEfbi thươnyU8kg tyU8krong lò435Nng nhyU8kư u3Fsmột 6NEfbức t6NEfranh quỷu3Fs dị6NEf đ435Nẹp đyU8kẽ mu3Fsà yU8kthê lương.

 

Nàng yêu6NEf tqTCzhương vqTCzuốt vyU8ke 6NEfy: 435N“La Nhu3Fsi, 435Nxin lỗi.”

 

Y ôu3Fsm chặtyU8k lấy435N nàng.

 

“Tỷ ngqTCzã bệqTCznh h6NEfôn u3Fsmê đãqTCz mườ435Ni chín435N nău3Fsm, đ435Nệ nhu3Fsất định6NEf rất435N vất6NEf 435Nvả đún435Ng khônu3Fsg?” Nà435Nng qTCzthở dàiu3Fs, u3Fscố g435Nắng 6NEfnở n435Nụ cười435N, ng6NEfăn dòng6NEf n435Nước mắt6NEf mìnhqTCz chảyyU8k r6NEfa. “Yên6NEf tâmqTCz đi,435N g6NEfiờ yU8ktỷ đãu3Fs khỏu3Fsi rồi,6NEf tấtyU8k qTCzcả đều3Fsu sẽu3Fs tốyU8kt hơn.”

 

Ám 6NEfDạ 435NLa mu435Nốn ômu3Fs nàn435Ng qTCzvào lòng.

 

Những chuyện6NEf kh435Nác 6NEfy u3Fsđều k6NEfhông muốnyU8k nghĩu3Fs tới.

 

“Mười chín435N nău3Fsm yU8kqua, đệu3Fs 435Nvẫn qTCzở 435Ntrong Á6NEfm HàyU8k C6NEfung sqTCzao?” Nu3Fsàng nyU8khẹ nh6NEfàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn yU8kở dưqTCzới qTCzlòng đu3Fsất, kh435Nông th435Nấy áyU8knh mặyU8kt t6NEfrời, khônqTCzg chú6NEft qTCzkhông khíu3Fs t6NEfrong lành,435N qTCzhèn yU8kchi thânu3Fs t6NEfhể đệ435N chẳngqTCz hu3Fsề khqTCzỏe mạnh,435N yU8kkhuôn mặ435Nt cũnyU8kg yU8ku buồnqTCz nh435Nư vậy.”435N NànqTCzg yU8kvuốt u3Fsve má435Ni yU8któc dàu3Fsi củaqTCz yU8ky. “Đềuu3Fs 6NEflà lỗi435N của435N ta.”

 

Bàn 435Ntay nàn435Ng nhu3Fsẹ nh6NEfàng yU8klà vậy.

 

Từng giọyU8kt lệu3Fs qTCzđỏ nh435Nư mu3Fsáu củayU8k Ámu3Fs Dạ435N 435NLa tu3Fsừ tyU8kừ tràoqTCz ra.

 

“Không cu3Fsần đ435Nệ ti435Nếp qTCztục 6NEfluyện u3Fscông nữa,435N cũngu3Fs yU8kkhông cần435N nghyU8kĩ cáu3Fsch đqTCzể ÁyU8km Hu3Fsà Cu435Nng xưnqTCzg b6NEfá thi435Nên 435Nhạ nữa.”u3Fs nàng435N 435Nôm lấy6NEf 435Ny. “LaqTCz yU8kNhi, u3Fstỷ t435Nỷ muốnqTCz yU8kđệ sống435N th6NEfật hạnhqTCz phúc.”

 

******

 

Sáng sớm435N ngyU8kày yU8khôm sau.

 

Như 6NEfCa qTCzmở u3Fsto hqTCzai mắt.

 

Nàng c435Nảm thyU8kấy 435Ntoàn qTCzthân nhứu3Fsc mỏu3Fsi như435N b435Nị tró6NEfi mộu3Fst đêmyU8k, bụn435Ng cũ435Nng nặn435Ng u3Fstrĩu, thyU8kở khôngqTCz rqTCza hơi.

 

Vừa nhì6NEfn qua…

 

Nàng bỗngu3Fs du3Fsưng kiu3Fsnh hãi!

 

Ám 6NEfDạ L435Na gu3Fshé qTCzđầu vào435N bêu3Fsn giườu3Fsng, tayU8ky tryU8kái nắmu3Fs lấqTCzy 6NEftay phải6NEf nàu3Fsng, đầ6NEfu gốyU8ki lyU8kên bụyU8kng nàng.u3Fs 435NY 6NEfnghỉ yU8krất y6NEfên qTCztĩnh, khuqTCzôn m6NEfặt táiyU8k n435Nhợt phản435Ng 6NEfphất như435N có6NEf 6NEfthêm chúqTCzt huyu3Fsết sắc.

 

“Ngươi làyU8km g435Nì đó.”

 

Như 435NCa trừng6NEf mắtyU8k nhìnqTCz Á435Nm D435Nạ LqTCza, dùyU8kng u3Fsđẩy qTCzgạt u3Fsy dậy.

 

Ám Dạ6NEf yU8kLa c435Nhăm chúyU8k nh6NEfìn u3Fsy, qTCzhạt ch6NEfu su3Fsa giữa6NEf tránu3Fs u3Fsdần dầnu3Fs chuyqTCzển qTCztừ 6NEfđỏ u3Fstươi sau3Fsng âmyU8k uyU8k. u3FsY đứngyU8k yU8kbật dậyqTCz, ánhu3Fs 435Nmắt l6NEfé u3Fslên v435Nẻ yU8kvô tìn6NEfh, c435Noi nà6NEfng nhưu3Fs kẻ435N thù6NEf khắc435N cốt6NEf u3Fsghi tâm.

 

“Vì qTCzsao ngươ6NEfi lại6NEf tqTCzrở lại.”

 

Giọng 435Ny trầyU8km t6NEfrầm nhqTCzư đang6NEf nguyền435N rủa.

 

Như yU8kCa giậu3Fst mìnhyU8k. Tronu3Fsg thoáu3Fsng chốc435N, nu3Fsàng bỗngqTCz nu3Fsghĩ mìn435Nh sẽu3Fs u3Fsbị á435Nnh u3Fsmắt ác6NEf 6NEfđộc củyU8ka u3Fsy yU8kgiết chết.

 

“Chờ một435N chút!”

 

Nàng gọiu3Fs ÁqTCzm Dạu3Fs LqTCza đayU8kng phấyU8kt ta435Ny áou3Fs qqTCzuay đi:

 

“Ngươi đừn6NEfg đi!”

 

Ám DạyU8k yU8kLa 435Nkhông qu6NEfay u3Fsđầu lại,qTCz 6NEfy đã6NEf khyU8kông qTCzthể yU8kdễ dàqTCzng 6NEftha yU8kthứ nếu435N thấqTCzy m435Nặt nàng.

 

Như u3FsCa nó6NEfi: “H435Nôm n6NEfay đ6NEfã 6NEflà nyU8kgày thứu3Fs mười435N. TqTCza muốn6NEf qTCzgặp Ngọ6NEfc s6NEfư huynh.”

 

Ám Dạ435N Lu3Fsa cườiyU8k lu3Fsạnh nói:

 

“Nhìn yU8kthấy hyU8kắn ngươyU8ki sẽqTCz u3Fshối hận.”

 

Như 435NCa qTCzcả ki435Nnh 435Nnói: “Ngươ435Ni đã6NEf làm435N gìqTCz vớiqTCz 6NEfsư u3Fshuynh củayU8k ta?!”

 

Ám Dạu3Fs yU8kLa 6NEfnhíu màyu3Fs nóiqTCz: “u3FsKẻ dáu3Fsm lừau3Fs gạt435N ph435Nản bộu3Fsi tu3Fsa qTCzchỉ cu3Fsó u3Fsthể sống6NEf tro435Nng địaqTCz ngục.”

 

Như Cu3Fsa 435Ncắn mu3Fsôi, cốqTCz gắnqTCzg yU8kkiềm chếyU8k t6NEfhân thể435N đaqTCzng r6NEfun 435Nrẩy c435Nủa mình.

 

“Ta muốn6NEf gặu3Fsp sưyU8k huynh.”

 

******

 

Làn nước6NEf qTCzÁm H6NEfà chậmqTCz qTCzrãi chqTCzảy xu435Nôi u3Fstrên mặyU8kt đất.

 

Xung 6NEfquanh đều6NEf là6NEf bóngyU8k yU8ktối, chỉ6NEf cóyU8k 6NEfánh lu3Fsửa 6NEfu á6NEfm 435Ntrên 435Nbức tườ6NEfng chiếuqTCz xuốn6NEfg u3Fsmặt nưqTCzớc. Mặu3Fst nưyU8kớc Ámu3Fs H435Nà cũn435Ng một6NEf 435Nmàu đyU8ken, ngẫuu3Fs nqTCzhiên 435Nlóe 6NEflên một435N 435Ntia u3Fsrung độngyU8k tựqTCza u3Fsnhư 435Náng mâyqTCz đyU8ken viềnyU8k vàng.

 

Trong b6NEfóng tốiu3Fs tĩ6NEfnh mịch.

 

Trái yU8ktim Nhưu3Fs CyU8ka chậm435N qTCzrãi qTCztrầm xuố435Nng, mộtyU8k cảm6NEf qTCzgiác sợyU8k h435Nãi 435Nhít thởqTCz khôngu3Fs 6NEfthông khiếnqTCz cyU8kổ họyU8kng n435Nàng ku3Fshô khốqTCzc. u3FsHai c6NEfhân muyU8kốn nhanu3Fsh u3Fschóng 6NEfchạy qTCztới 6NEfcủa nu3Fsàng nu3Fsặng n435Như đeo435N trì.

 

Nàng 6NEfđã thấyU8ky Ngọ6NEfc T435Nự Hàn.

 

Y ng435Nồi trê435Nn chyU8kiếc yU8kxe lăn6NEf bằnqTCzg gỗ,435N tấmu3Fs 6NEfáo xau3Fsnh nhưyU8k qTCzngọc, nụ435N cư6NEfời vẫn435N yê6NEfn tĩu3Fsnh như435N xưa.qTCz qTCzCó lẽ435N vìqTCz đãqTCz 435Nlâu chưaqTCz 435Nthấy á6NEfnh mặtqTCz trời,6NEf lànyU8k d435Na 6NEfy yU8ktái nhợt,6NEf t6NEfhân thểu3Fs cũngqTCz cyU8kàng thêyU8km 435Ngầy 6NEfgò yU8kso v6NEfới trư6NEfớc đây.

 

Y u3Fsđang hqTCzo khan.

 

Cơn u3Fsho kịch6NEf liệtqTCz kh6NEfiến bảu3Fs vqTCzai 435Ny 435Nrung u3Fsrung, tyU8kựa h435Nồ như435N cảu3Fs phổiqTCz 435Ny cũn435Ng muốn435N h435No ru3Fsa. ChiếcyU8k khyU8kăn l435Nụa 435Nche tu3Fsrên bờ435N môyU8ki đ435Nã u3Fslấm tấm6NEf máu.

 

Ngọc 435NTự Hàn435N n435Như vu3Fsậy khqTCziến Nhu3Fsư 6NEfCa cảmqTCz thấyqTCz ho6NEfảng hốt…

 

Y lu3Fsúc nào6NEf cũnu3Fsg cóqTCz th435Nể 435Nmất đi!

 

Như qTCzCa k435Ninh hã435Ni, qTCzquát lê435Nn v6NEfới Ám6NEf Dạ435N u3FsLa: “Ngươiu3Fs đã435N lyU8kàm gìqTCz syU8kư huyyU8knh c6NEfủa ta?”

 

Ám D435Nạ L435Na cườqTCzi nhẹ6NEf nói6NEf: “HyU8kắn 6NEfvốn 6NEflà mộqTCzt ku3Fsẻ tà435Nn phế435N bệnh6NEf tu3Fsật, giyU8kờ ch435Nẳng 6NEfqua chyU8kỉ u3Fstrở lạiqTCz bqTCzộ du3Fsáng yU8ktrước đâ435Ny mqTCzà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như C6NEfa cảyU8km thấy6NEf cqTCzó điểqTCzm khqTCzông đúng!

 

Mọi chuyệyU8kn 6NEftuyệt u3Fsđối kh435Nông 435Nđơn giảu3Fsn 435Nnhư ÁmyU8k DyU8kạ 6NEfLa nó435Ni được!

 

Như CyU8ka đi6NEf vềyU8k phíaqTCz NgyU8kọc TyU8kự Hàn.

 

Nàng gọiyU8k tênu3Fs 435Ny: “SưqTCz hqTCzuynh…. S6NEfư huynqTCzh?!” Tha435Nnh yU8kâm củyU8ka nàngyU8k lớyU8kn yU8kdần nhyU8kưng qTCzy qTCzlại chqTCzẳng 435Nhề ngqTCzhe thấy!

 

Ngọc T435Nự Hàn6NEf lạiu3Fs ho.

 

Y phảng435N qTCzphất yU8knhư khqTCzông hề6NEf cảqTCzm nhậqTCzn đượ435Nc thếyU8k giớ6NEfi byU8kên ngoài.

 

Như CqTCza bắu3Fst đầuyU8k 435Nrun rẩy.

 

Nước Ámu3Fs 435NHà u3Fsvẫn yU8ktăm tu3Fsối tĩnqTCzh mịch.

 

Ám u3FsDạ L435Na cườiyU8k lu3Fsớn, vôyU8k cùngyU8k đắcyU8k ý:u3Fs “Không6NEf 435Nchỉ lu3Fsỗ tu3Fsai 435Ny đã6NEf mất435N đi6NEf thính435N giác435N, qTCzhai qTCzchân 6NEfy cũ6NEfng khô6NEfng tyU8khể u3Fsđi yU8klại được.”

 

Như C435Na chu3Fse miệng.

 

Giờ pqTCzhút nàu3Fsy, nàu3Fsng u3Fsvô cùng6NEf 6NEfthống u3Fshận yU8kÁm DyU8kẠ La.

 

Nàng khô435Nng ngờqTCz mqTCzột nyU8kgười cqTCzó u3Fsthể lu3Fsàm 435Nra chuyqTCzện qTCztàn n6NEfhẫn nhưu3Fs vqTCzậy! Đầuu3Fs tiqTCzên là6NEf giúu3Fsp NgọcqTCz u3FsTự H435Nàn u3Fscó yU8kthể nghyU8ke, 6NEfcó tu3Fshể yU8kđi lạ6NEfi, khiến435N yU8ky khỏeyU8k myU8kạnh nhqTCzư người435N bìn6NEfh thường,6NEf sa6NEfu đqTCzó lạ6NEfi cư435Nớp đ435Noạt u3Fstất yU8kcả đi!

 

Am D6NEfạ u3FsLa cườiqTCz lênqTCz hyU8ka hả:

 

“Như vậyyU8k 435Nmà đã6NEf gọiyU8k 6NEflà tà435Nn qTCznhẫn su3Fsao? NgươyU8ki cũqTCzng quá435N xeqTCzm yU8kthường tqTCza rồi!”

 

Như CyU8ka lu3Fsạnh cảyU8k người.

 

Cảm giácyU8k sợ435N yU8khãi và435N đ435Niềm gởyU8k 6NEfnhư yU8khố băngqTCz đqTCzông cứngu3Fs c435Nả qTCzngười nàng!

 

Ám yU8kDạ 6NEfLa nởu3Fs nụyU8k cười435N 435Nđa tu3Fsình: “NgqTCzươi nhìnu3Fs haqTCzi mắtqTCz hắn6NEf xeyU8km, đô6NEfi myU8kắt tuấnu3Fs túu3Fs ấyqTCz, đô6NEfi mu3Fsắt ônu3Fs nh6NEfu nhu3Fsư nướcu3Fs mùqTCza yU8kxuân ấy…”

 

Ngọc TựqTCz Hàu3Fsn lạ6NEfi h435No, u3Fsy 435Nngẩng đầuyU8k về6NEf phqTCzía Nu3Fshư u3FsCa, dườ435Nng nhu3Fsư u3Fsy u3Fscảm giác435N đ435Nược 435Ngì đó,u3Fs cyU8khân màyU8ky u3Fskhẽ 435Ncau lại.

 

Nhưng, 435Ny khô435Nng 435Ntháy nàng.

 

Đôi yU8kmắt 435Ny vẫnyU8k 435Ntuấn tú6NEf nqTCzhư xưa,yU8k như435Nng, đãqTCz kyU8không cyU8kòn thấyyU8k 6NEfbất 435Ncứ thứu3Fs qTCzgì nữa!

 

Như C435Na cànu3Fsg qTCzlúc 435Ncàng kinyU8kh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắqTCzt chảy6NEf xuốnqTCzg nhưqTCz mu3Fsưa tu3Fsrên khuônu3Fs m6NEfặt nàng.

 

Y khôngu3Fs nu3Fshìn thấy.

 

Ám 6NEfDạ LqTCza đqTCzã biếnu3Fs thế435N giớiu3Fs củqTCza 6NEfy thànu3Fsh một6NEf màuu3Fs đen.

 

Ám D435Nạ L435Na ngửiyU8k ngửi6NEf hương6NEf r435Nượu yU8ktrong ché435Nn hoàngu3Fs k435Nim, tiếc6NEf nuố6NEfi nói:

 

“Thật yU8kkỳ lạ6NEf, vu3Fsì sqTCzao mộtqTCz kẻ435N tyU8kàn tậtu3Fs như6NEfu 435Ny lạyU8ki cyU8kó khíqTCz c435Nhất hoànqTCz mỹ6NEf 6NEfnhư t435Nhế k435Nia chứu3Fs? Nếu3Fsu 6NEfy chưaqTCz từyU8kng u3Fsphản yU8kbộ t435Na vậyqTCz sẽ6NEf lyU8kà 6NEfmột nu3Fsam tqTCzử 435Nmê ngườ435Ni tới6NEf mức6NEf nào.”

 

Như qTCzCa ngồiyU8k xqTCzổm xuống.

 

Nàng ngồiyU8k trướ435Nc myU8kặt NgọqTCzc TựqTCz Hà435Nn, 6NEflau u3Fssạch lệ6NEf yU8kvương trên6NEf khuôqTCzn qTCzmặt mìn6NEfh, cốqTCz u3Fsgắng nở435N qTCzmột 435Nnụ cười.

 

“Sư huynqTCzh, muộ6NEfi tới435N r435Nồi.” Nàng6NEf nhẹ6NEf nhàn435Ng yU8kgọi. “Muộ6NEfi l6NEfà qTCzCa u3FsNhi đ435Nây, muộiu3Fs tớ6NEfi thămu3Fs huynh….yU8k Huy435Nnh…. yU8kSao lạ6NEfi hu3Fso yU8knặng 6NEfvậy chứ?”

 

Ngọc TựyU8k Hu3Fsàn chẳngyU8k qTCzhề cửu3Fs động.

 

Y khôyU8kng ng6NEfhe thấy.

 

Cũng khô435Nng n435Nhìn thấy.

 

Như 435NCa nu3Fshẹ n435Nhàng cầqTCzm yU8ktay 6NEfy, ghu3Fsé sátqTCz vyU8kào đầyU8ku g6NEfối yqTCz: “HuynyU8kh u3Fsđúng u3Fslà mộtu3Fs u3Fssư huyu3Fsnh 6NEfxấu. L6NEfần nà435No cu3Fsũng đồng6NEf yU8ký sẽ435N tự6NEf chiếuqTCz 435Ncố b6NEfản thân,435N nhqTCzưng lạiyU8k c435Nhẳng lần6NEf nàou3Fs lyU8kàm được.”435N HaqTCzi má6NEf nyU8kàng cọu3Fs lêqTCzn 435Nđầu gốyU8ki yyU8k, k6NEfhiến xi6NEfêm yU8ky hút435N khô435N nước6NEf 435Nmắt nàng.qTCz “HuynqTCzh có6NEf biqTCzết kh6NEfông? ĐôiyU8k ku3Fshi u3Fsmuội thựcu3Fs sựu3Fs ru3Fsất giận6NEf huynhyU8k, giận435N tớiqTCz mứ435Nc khônu3Fsg b435Nao gqTCziờ muố435Nn đểyU8k yU8ký tớiu3Fs huynyU8kh nữu3Fsa. Sa435No huy435Nnh lạiyU8k l435Nuôn kqTCzhông qu435Nan tâu3Fsm tới6NEf bảnu3Fs thânyU8k mình435N như6NEf v435Nậy 6NEfkia chứ?”

 

Bàn 435Ntay Ng6NEfọc T6NEfự HàyU8kn giậqTCzt giật.

 

Khuôn qTCzmặt 435Ny lộyU8k vẻ435N nqTCzghi hoặc.

 

Y cốu3Fs gắqTCzng yU8knói chuyện,u3Fs 6NEfyết hu3Fsầu runqTCzg ru3Fsung 6NEfnhưng tha435Nnh âmqTCz tạ435No r6NEfa 435Nchỉ là435N tiến435Ng 6NEf“A…” kh6NEfàn khàn.

 

Giọng nóu3Fsi củ435Na 435Ny cũngyU8k bịu3Fs cướp435N đi.

 

Y đyU8kã khu3Fsông thqTCzể 6NEfnói u3Fsđược nữaqTCz rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạyU8k LqTCza cười6NEf 6NEflên điyU8kên cuồng6NEf: “435NMột tqTCzên u3Fstàn phyU8kế khônqTCzg ngờu3Fs cũnqTCzg dqTCzám pu3Fshản bội,6NEf lừau3Fs u3Fsdối t6NEfa? HqTCza u3Fsha ha435N, ngươiyU8k khô6NEfng qu6NEfan tâyU8km u3Fstới taqTCzi 6NEfvà châyU8kn củyU8ka mìu3Fsnh đúngyU8k khôngu3Fs? Vậyu3Fs h6NEfãy đểu3Fs chúngyU8k mấtyU8k đu3Fsi cùn6NEfg đôi435N mắyU8kt ngươ435Ni đi!”

 

Công lựcyU8k u3Fscủa 435NNgọc TựqTCz hu3Fsàn đqTCzã bịyU8k 6NEfÁm DạqTCz LyU8ka hủ6NEfy đi.

 

Y trầm6NEf mặc.

 

Y dyU8kùng thời435N yU8kkhắc cu435Nối cùng,435N cảmqTCz thyU8kụ cảm435N giác6NEf đứngu3Fs thẳngqTCz bằyU8kng ha6NEfi u3Fschân, cqTCzảm tyU8khụ th6NEfanh yU8kâm củ435Na nưyU8kớc su3Fsông v435Nà gióyU8k, cảyU8km thụu3Fs thếu3Fs u3Fsgiới màqTCz 6NEfy 435Ncòn cóu3Fs yU8kthể thu3Fsấy. qTCzY u3Fscòn muốu3Fsn gọ6NEfi u3Fstên củyU8ka nàn6NEfg một435N lầ435Nn cuối.

 

Nếu yU8kcó thểyU8k chọ435Nn, yU8ky khôngu3Fs muốnu3Fs sẽqTCz l435Nại tqTCzàn phế.

 

Cảm qTCzthụ thế6NEf yU8kgiới tươiqTCz đẹpyU8k cù6NEfng yU8ksư muộqTCzi 6NEfmỹ lu3Fsệ lyU8kà vậyyU8k, u3Fsy kh6NEfông muốn435N 6NEftrở lạ6NEfi 435Nlàm mộqTCzt kẻu3Fs 6NEftàn pyU8khế vqTCzô dụng.

 

Ánh s435Náng 435Nthản nhiên435N yU8knhư 6NEfngọc toáyU8kt 435Nra tu3Fsrên hàn435Ng lqTCzông qTCzmy củaqTCz y.

 

Y qTCzyên yU8klặng ph435Nảng phấ435Nt n435Như khu3Fsông 435Nhề quau3Fsn tâyU8km taqTCzi ư6NEfơng sqTCzẽ phủ435N xuốngu3Fs ngườyU8ki 435Ny nu3Fshư t435Nhế nào.

 

Ý 435Nthức cu3Fsuối c435Nùng lyU8kà đu3Fsôi mắt6NEf đỏ435N tươi6NEf điêu3Fsn cuồngyU8k của435N Ámu3Fs 6NEfDạ La…

 

“Ngươi u3Fssẽ mu3Fsất u3Fsđi hau3Fsi chânu3Fs, mấtu3Fs đi6NEf lỗ435N yU8ktai, m6NEfất đ6NEfi áyU8knh mắt6NEf, mu3Fsất đu3Fsi giyU8kọng nói435N, bệnh435N 435Ntật sẽ435N qTCzngày 6NEfngày qTCzđêm đêmu3Fs x6NEfâm l6NEfấn t435Nhân th435Nể ngươi.qTCz yU8kNhưng nu3Fsgươi qTCzsẽ qTCzkhông th6NEfể chếtyU8k, ch435No tqTCzới trướcyU8k khyU8ki si6NEfnh mạng6NEf nqTCzgươi kết435N thúc435N, ngư435Nơi 435Nsẽ 6NEfphải nế6NEfm 6NEfthử 435Ncảm giá6NEfc số6NEfng khôngu3Fs bằn435Ng chết6NEf tronyU8kg đ6NEfịa ngục!”

 

......

 

Đau đớnqTCz nhưu3Fs muốu3Fsn 435Nxé 6NEfnát ngựcyU8k NqTCzhư Ca!

 

Nàng chưyU8ka byU8kao gi6NEfờ hậyU8kn mqTCzột n6NEfgười 6NEftới vậy!

 

Nàng hậnu3Fs u3FsÁm DqTCzạ La!

 

Nàng muốqTCzn đyU8kem tou3Fsàn bộyU8k những6NEf đ435Nau khqTCzổ 6NEfmà NgọcyU8k Tự6NEf Hà435Nn p435Nhải chịuqTCz 6NEfđựng u3Fstrả 435Nlại u3Fscho 435NÁm DạqTCz yU8kLa gấpu3Fs yU8kngàn vu3Fsạn lần!

 

Nàng đ6NEfã biếtqTCz cu3Fsái gìyU8k yU8kgọi l6NEfà cừu435N hận!

 

Cừu h435Nận cyU8khính làyU8k yU8kkhông tiu3Fsếc u3Fsmọi thủu3Fs đoạn,qTCz khiu3Fsến u3Fskẻ u3Fsđã làqTCzm tổn435N thươu3Fsng người6NEf mìnhu3Fs yêuu3Fs mến435N đaqTCzu đ6NEfớn u3Fsgấp bội!

 

Như 435NCa vùu3Fsi mặtu3Fs v435Nào lòn435Ng u3Fsbàn t6NEfay 6NEfNgọc TqTCzự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước myU8kắt c6NEfhảy xuốnqTCzg khiếu3Fsn lòngqTCz b6NEfàn tqTCzay 6NEfy lyU8kạnh buốt.

 

Ngọc T435Nự qTCzHàn lu3Fsộ qTCzvẻ xu3Fsúc 435Nđộng, tu3Fshân yU8kthể 435Ny nghi6NEfêng yU8kvề phía435N trướu3Fsc, ngóu3Fsn tqTCzay ru435Nn rqTCzun chạqTCzm qTCzvào ngườiyU8k nqTCzàng! yU8kY u3Fschạm u3Fsvào 435Ndòng lu3Fsệ u3Fsràn rụa435N cùnyU8kg làn6NEf 435Nda lạnh435N lẽu3Fso b435Ni ai.

 

Như u3FsCa u3Fsvừa u3Fskhóc vừau3Fs hôqTCz: “LÀ435N muội6NEf! Sư435N huqTCzynh, l6NEfà muu3Fsội đây!”

 

Nàng 435Nsợ hãi.

 

Nàng sợqTCz đâyU8ky l6NEfà lyU8kần cuốyU8ki gặp435N được435N y.

 

Còn yyU8k, lại435N ku3Fshông thểu3Fs 6NEfthấy yU8knàng, kyU8không thểyU8k n435Nghe đượ435Nc nqTCzàng nói,yU8k tyU8khậm chí6NEf 435Ncòn không6NEf byU8kiết nànyU8kg đãyU8k tới.

 

Ngọc TựqTCz Hà435Nn lạqTCzi u3Fsho kyU8kịch liệt.

 

Máu 435Ntươi tu3Fsừ khóu3Fse môiqTCz qTCzy qTCzchảy rqTCza, qTCzy cốqTCz gu3Fsắng mqTCzuốn nqTCzói gì435N đó6NEf nhưng6NEf đổi6NEf lạiqTCz cyU8khỉ u3Fslà c6NEfơn yU8kho càng435N th6NEfêm mãqTCznh liệt.

 

“Muội là435N 6NEfCa Nhi…”yU8k yU8kNàng vqTCzừa khu3Fsóc vừa6NEf 435Nôm lấy435N u3Fseo củayU8k qTCzy. “Sư6NEf huyu3Fsnh, 6NEfhuynh bi6NEfết là435N m435Nuội đu3Fsúng kyU8không? 435NMuội rấtqTCz sợ…qTCz s435Nư huy435Nnh, muộiyU8k t6NEfhực s6NEfự rqTCzất sợ…”

 

Nước mắyU8kt qTCzchảy dà6NEfi tr435Nên khuôn435N 6NEfmặt n6NEfàng: “HuynqTCzh u3Fsnhìn muội435N yU8kmột c6NEfái cóyU8k đ6NEfược khôngyU8k? Mu3Fsuội u3Fsmuốn yU8knghe hu435Nynh nóu3Fsi… Su3Fsư hu435Nynh… huqTCzynh đừnyU8kg lyU8kàm myU8kuội sợ…”

 

Máu của435N 435Ny b435Nắn lênqTCz n6NEfgười nàng.

 

Nỗi 6NEfsợ khu3Fsiến nànqTCzg nói6NEf u3Fsnăn lộyU8kn xộn,qTCz nỗyU8ki sqTCzợ khiến435N n435Nàng n435Như myU8kột đu3Fsứa tryU8kẻ k435Nhông hiể435Nu chuyện.

 

Nàng khócu3Fs tớqTCzi mứ435Nc qTCzcả n6NEfgười lạnh435N ngắt.

 

Một bàu3Fsn tyU8kay ôn435N u3Fsnhu yU8klau điyU8k gọtu3Fs 6NEfnước 435Nmắt vươnqTCzg trênu3Fs khuônu3Fs mặt6NEf nàng.

 

Sau đ6NEfó, 6NEfy bếqTCz n6NEfàng lên.

 

Y ôu3Fsm nàn435Ng tro6NEfng yU8klòng mìnqTCzh, ôn435N qTCznhu 435Nan ủiu3Fs nàng.435N CổqTCz họngqTCz u3Fsy phátyU8k u3Fsra âmyU8k thyU8kanh k6NEfhàn khyU8kàn đứt6NEf quyU8kãng, nhưnyU8kg c6NEfẩn t6NEfhận n6NEfghe lại,qTCz đó435N làqTCz mộtyU8k b6NEfài hát6NEf chẳnu3Fsg cqTCzó nh6NEfịp điệu.

 

Y v6NEfỗ 435Nvề nàng.

 

Hai ng6NEfón qTCztay u3Fsgầy yU8kgõ vqTCzẽ nhyU8kững đường6NEf nyU8két kỳqTCz dịyU8k trênu3Fs lưnyU8kg nàng.

 

Bị u3Fsy ôyU8km lấ435Ny, nqTCzàng cànyU8kg khócqTCz lớn.

 

Y đanqTCzg v6NEfẽ gì435N tru3Fsên lưnqTCzg nàng?

 

Đột nhiênu3Fs, nànyU8kg ngừng435N thở…

 

Y đangyU8k viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong 6NEflòng y435N, nàn6NEfg qTCzra u3Fssức gqTCzật 6NEfđầu: “Làu3Fs u3Fsmuội! 435NMuội l435Nà CyU8ka Nhi!”u3Fs Ông435N trời435N qTCzơi, qTCzy biếtyU8k 6NEflà nàng!

 

Ngọc T6NEfự H435Nàn trấnyU8k a435Nn nàng,qTCz tiếpqTCz tụ435Nc viế6NEft yU8klên l6NEfưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng v6NEfừa khóyU8kc yU8kvừa cườ435Ni, yU8kkéo tau3Fsy tráu3Fsi yU8ky áp435N yU8klên đô6NEfi m6NEfôi mìnhqTCz, qTCzgiúp u3Fsy “nghe”435N th435Nấy mu3Fsình nói:

 

“ừ, m435Nuội u3Fskhông sợ.”

 

“Muội qTCzcó khỏqTCze không?”

 

“Muội 435Nvẫn khỏe.”

 

“Sao lạ435Ni khóc?”

 

“Được th435Nấy hqTCzuynh thật435N vui.”435N Nàn6NEfg á6NEfp yU8ktay 435Ny 6NEflại gầnu3Fs môi6NEf mì6NEfnh thêm,6NEf chămqTCz chúyU8k nhì6NEfn 6NEfy: 6NEf“Sư huyn6NEfh, muộiyU8k u3Fsnhớ huynh…”

 

Ngọc Tựu3Fs HàyU8kn nởqTCz nụqTCz u3Fscười, một435N nqTCzụ cườiyU8k ôn435N nhyU8ku toát6NEf rqTCza yU8ktừ đôiqTCz mắt6NEf yU8kkhông cqTCzòn tiêuu3Fs cự.

 

Ngón tau3Fsy 435Ny nhẹu3Fs nh6NEfàng u3Fsnhư làqTCzn gióyU8k mù435Na thu:

 

“Thật vu3Fsui v435Nì muộyU8ki còyU8kn nhớ435N huynh.”

 

Như CqTCza h435Nai mu3Fsát đ435Nẫm qTCzlệ, nàngyU8k 6NEfnhìn y435N, 435Nnắm l435Nấy ngqTCzón ta6NEfy yyU8k, cúu3Fsi u3Fsđầu qTCzhôn l435Nên ngó435Nn qTCztay, lu3Fsên lòng6NEf bànqTCz 435Ntay đó.

 

Nàng hôu3Fsn lqTCzòng bàn435N taqTCzy yU8ky thyU8kật lau.

 

Ngọc TựyU8k Hàn6NEf đầ6NEfu tiê6NEfn làqTCz qTCzgiật qTCzmình, qTCzsau đó,u3Fs yU8ky nhắmqTCz mắ435Nt lạiu3Fs, nướyU8kc mắtqTCz 435Nlặng l435Nẽ chảy435N xuống.

 

Nàng đangyU8k viếtyU8k trqTCzong lòyU8kng bàn435N tyU8kay qTCzy 435Nba chữ:

 

“Căn nhàyU8k trúc.”

 

******

 

Ngày hyU8kôm sau.

 

Tuyết hoaqTCzn hỷ435N vỗqTCz về6NEf thànu3Fsh HồngyU8k Ngọc435N Pu3Fshượng Cầm435N màu3Fs mu3Fsình yêuu3Fs t6NEfhích, nhẹqTCz nhàu3Fsng thyU8kổi lu3Fsớp 6NEftro b435Nụi 6NEftrên 6NEfdây, ngóqTCzn ta435Ny u3Fsy kh6NEfảy nên435N nh435Nững nốtyU8k nhạcqTCz tuyyU8kệt mỹ.

 

Tuyết vqTCzừa đànyU8k vu3Fsừa cườyU8ki nói:435N “Đột6NEf nhiu3Fsên u3Fslại cóu3Fs hảou3Fs tyU8kâm yU8ktrả lqTCzại 6NEfđàn cầmyU8k c6NEfho tyU8ka, Tiể435Nu L6NEfa n435Nhất định435N làu3Fs 435Ncó việc6NEf cầnyU8k nhu3Fsờ rồi.”

 

Ám yU8kDạ Lu3Fsa cũqTCzng cưu3Fsời, giọqTCzng nqTCzói d6NEfụ hoặqTCzc: “435NKhông chqTCzỉ nhu3Fsư vyU8kậy, tqTCza còqTCzn c6NEfó yU8kthể gi6NEfúp ngươiqTCz khôi6NEf pyU8khục công435N lu3Fsực tiêqTCzn nqTCzhân, cải435N tạo6NEf qTCzlại thâ6NEfn thểu3Fs tiênu3Fs n6NEfhân bấtqTCz tử.”

 

Tuyết yU8knhìn y6NEf, cườiqTCz nh435Nư hqTCzoa nở:u3Fs “Ngươi6NEf u3Fsmuốn gì.”

 

“Khiến nàngqTCz trqTCzở về,u3Fs khiến435N nànqTCzg 6NEfta qTCzhoàn u3Fstoàn rờ435Ni đi.”

 

Tuyết đưu3Fsơng nhiêqTCzn biếtu3Fs ha435Ni chữyU8k nàng435N đó435N chỉyU8k ayU8ki. “NgươiyU8k c435Nũng qu3Fsuá nóngyU8k lqTCzòng đó.qTCz Nàn6NEfg u3Fsta cưqTCz ngụ435N trou3Fsng c435Nơ u3Fsthể đ435Nó đã6NEf mqTCzấy chụyU8kc nă6NEfm, đâuu3Fs dễu3Fs 6NEfdàng 435Nđuổi đi?”

 

Ám u3FsDạ u3FsLa lqTCzạnh lùngqTCz u3Fsnói: “Đuổiu3Fs khôn6NEfg được,yU8k 6NEfvậy khqTCziến ảqTCz chếtyU8k đi.”

 

Tuyết yU8klíu lưỡiyU8k nóiqTCz: “qTCzThật u3Fstàn nhẫn.”

 

“Chỉ u3Fscần 6NEfcó u3Fsthể l435Nàm đượ6NEfc tyU8ka đều6NEf sẽ6NEf đápu3Fs 435Nứng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tu3Fsa myU8kuốn ÁmqTCz DqTCzạ MiyU8knh t435Nhành nữyU8k nhâqTCzn củau3Fs t6NEfa tyU8khì sao?6NEf” Tuyếu3Fst yU8knở nụu3Fs cu3Fsười hyU8kư hỏng.

 

Ám Dạu3Fs u3FsLa qTCzgiận tímu3Fs mặt,435N ngónyU8k tyU8kay táu3Fsi nhợtqTCz xiếtu3Fs yU8kchặt yếu3Fst hầu6NEf Tuyết.

 

Tuyết h6NEfo sặ6NEfc sụau3Fs, cưqTCzời nóiyU8k: “ChỉyU8k đùayU8k 435Nchút thôi.

 

“Nàng không435N pyU8khải ngườiqTCz ngưqTCzơi yU8kcó tqTCzhể đùa.”6NEf Đốtu3Fs xưu3Fsơng ngqTCzón ta435Ny ÁmyU8k yU8kDạ L6NEfa run6NEfg lêqTCzn láchqTCz cáqTCzch, khônqTCzg a6NEfi đượqTCzc phépu3Fs 435Nkhinh nhờnyU8k nàng.

 

Tuyết 6NEfxoa 435Nxoa cổ6NEf m6NEfình, nó6NEfi: “Được.”

 

“Ta myU8kuốn nqTCzàng t6NEfrở lại,435N không435N rờyU8ki đqTCzi nữa.”

 

Ám DyU8kạ yU8kLa qTCzánh u3Fsmắt u3Fsâm u.

 

Kỳ qTCzthật, mư6NEfời qTCzchín nu3Fsăm yU8kqua kyU8không có6NEf 435Nnàng ở435N yU8kbên, nhu435Nng nhớqTCz đ6NEfã thànu3Fsh mqTCzột thóu3Fsi queqTCzn rồiqTCz. NhưngqTCz 6NEfkhi giọyU8kng nói6NEf vqTCzà nụu3Fs cườiqTCz củau3Fs nà435Nng qTCzlại xuấtqTCz 6NEfhiện, chi435Na lyU8kìa chỉqTCz vyU8kài ngày435N hau3Fsy yU8kthậm c435Nhí vàu3Fsi 6NEfcanh 435Ngiờ c435Nũng khyU8kiến 6NEfy k435Nhổ 6NEfsở n435Như muốn6NEf chếu3Fst đi.

 

Tuyết khảyyU8k đàn,yU8k lắc6NEf u3Fsđầu nói:yU8k “TqTCza cũn435Ng khô6NEfng c6NEfó cá6NEfch nào.”

 

“Ngươi qTCznói cáiu3Fs gì?”

 

“Nha u3Fsđầu NhưqTCz yU8kCa 6NEfkia 6NEfmới lqTCzà m435Nấu 6NEfchốt. N435Nếu nàngqTCz yU8kta 435Nđã khyU8kông muốn435N rờ435Ni khỏi435N thânqTCz thểu3Fs, bấ435Nt cyU8kứ a6NEfi cqTCzũng khôngu3Fs thể6NEf qTCzdễ u3Fsdàng đ6NEfuổi 435Nnàng tqTCza đu3Fsi, nếu3Fsu khôngyU8k u3Fssẽ khiếnyU8k u3Fsthân 435Nthể hỏu3Fsng theo.”

 

Ánh mắtu3Fs Ám435N D435Nạ LyU8ka 435Nnheo lại.

 

“Nếu nà6NEfng u3Fsta 435Nđáp ứn435Ng u3Fsrời 6NEfkhỏi thqTCzì sao?”

 

Tuyết giật435N 435Nmình nóyU8ki: 6NEf“Làm sa435No nàng6NEf ấu3Fsy đồnyU8kg 6NEfý được?”

 

Ám DạyU8k 435NLa kh435Nông nói.

 

Hạt yU8kchu yU8ksa giữ435Na tu3Fsrán đỏyU8k qTCzchót nhưu3Fs sắp435N 435Nnhỏ máu.

 

“Ta khônyU8kg u3Fstin ngươi.”

 

Như 6NEfCa tr435Nực tiếp435N t6NEfrả lờ435Ni Á435Nm 6NEfDạ La.

 

Mặc du3Fsù ÁqTCzm DạyU8k L435Na hứa435N hẹqTCzn, cu3Fshỉ cyU8kần nànyU8kg rời6NEf yU8kkhỏi thânyU8k thyU8kể 6NEfmình 6NEfy yU8ksẽ t435Nhả Ch6NEfiến PqTCzhong, Ngọc6NEf Tựu3Fs HànqTCz vu3Fsà Tuyu3Fsết, hơ6NEfn nqTCzữa giú6NEfp N6NEfgọc Tựu3Fs yU8kHàn khu3Fsỏe 435Nmạnh trởyU8k lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đã6NEf sớ435Nm k6NEfhông 6NEftin 435Nbất cyU8kứ lời6NEf nó6NEfi nàou3Fs cu3Fsủa Á435Nm Dạ435N La.

 

Ám DqTCzạ LyU8ka nóqTCzi: “Tau3Fs u3Fsđã u3Fstừng th6NEfất tu3Fsín baqTCzo giờ435N chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy sayU8ko lạiqTCz không6NEf u3Fstin ta?”

 

“Vì ngươi435N làu3Fs mộqTCzt kẻ6NEf điên.”yU8k N6NEfhư CyU8ka đáu3Fsp: “ChỉqTCz cầnyU8k ngươyU8ki t435Nhích, 6NEflúc nàqTCzo qTCzcũng 6NEfcó thu3Fsể 6NEfthay đqTCzổi 6NEfquyết định435N. yU8kDù 435Nlà ngươqTCzi đểu3Fs h6NEfọ rời435N khỏiqTCz sayU8ku nàyqTCz v6NEfẫn cóqTCz th6NEfể làm435N 6NEftổn thương435N họ.6NEf qTCzNgười đã435N lừa6NEf u3Fsdối pqTCzhản 6NEfbội ngươiqTCz ngươ435Ni vĩnqTCzh viễnyU8k cũngu3Fs khôn435Ng buôngqTCz tha.”

 

Ám Dạ435N yU8kLa nhíyU8ku mày.

 

Nàng cyU8kó vu3Fsẻ khyU8ká hiểqTCzu 435Ny, 6NEfkhông s435Nai, sa6NEfu kh435Ni thảyU8k bọnyU8k h435Nọ đ6NEfi, mớqTCzi bắtu3Fs tu3Fsrở lại435N tu3Fsra 6NEftấn, cyU8khẳng hều3Fs đu3Fsi ngượcyU8k lờ435Ni hứa.

 

Y u3Fscười qTCzlạnh: “NgươiyU8k chu3Fso rằnu3Fsg yU8kngươi cyU8kó tu3Fsư 6NEfcách đàmu3Fs pqTCzhán với6NEf u3Fsta sao?”

 

Như C6NEfa nhìn6NEf lạiqTCz y.

 

Đôi mqTCzắt tronu3Fsg 435Nveo củqTCza nàngyU8k myU8kang the6NEfo ýqTCz yU8kchí kyU8không hqTCzề khuất435N phục.

 

Ám Du3Fsạ L6NEfa nyU8kói: 435N“Cho qTCzdù sa435Nu nàyU8ky tyU8ka cóqTCz bắtqTCz bọn435N chún6NEfg v6NEfề nhưn435Ng yU8kdẫu su3Fsao chún6NEfg vẫ6NEfn còyU8kn cơqTCz h435Nội trốqTCzn t6NEfhoát. N6NEfếu u3Fskhông, t6NEfa qTCzsẽ ku3Fshiến chúng6NEf qTCzlập tứyU8kc c6NEfhết trước435N mu3Fsặt ngươi.”

 

Sắc 6NEfmặt NyU8khư CqTCza d6NEfần dầnyU8k t6NEfrắng bệch.

 

Hạt chu3Fsu qTCzsa yU8kgiữa qTCztrán Áu3Fsm DạqTCz L6NEfa yU8klóe lênu3Fs, khóeqTCz m6NEfắt ẩu3Fsn 435Nhiện qqTCzuang yU8kmang qTCzkỳ dị:u3Fs “HayqTCz làqTCz, ngươi6NEf t435Nhích ở6NEf lại6NEf bêyU8kn ta.”

 

Như yU8kCa qTCzcả kinh.

 

Ám DạyU8k 435NLa u3Fsnắm chặu3Fst e435No nqTCzàng, khiến6NEf nànyU8kg 435Nchẳng thu3Fsể cyU8kử độqTCzng. qTCzY c6NEfúi đ435Nầu xuốngqTCz qTCzben tu3Fsai n6NEfàng, hơu3Fsi thởqTCz 435Nướt qTCzát 6NEflạnh lẽ435No. 435NY n435Nở nụqTCz cườ6NEfi 435Ntà ácqTCz: “HaqTCzy là6NEf n6NEfgươi m435Nuốn l6NEfàm nữyU8k nhâ435Nn củqTCza taqTCz, vu3Fsì bấtqTCz tru3Fsi bấtu3Fs giqTCzác u3Fsđã yêuqTCz 435Nta nênu3Fs khônu3Fsg u3Fsngại cù435Nng nàngu3Fs hưởu3Fsng u3Fsthụ 435Ncơ th435Nể củayU8k ta.”

 

Như 435NCa ghêyU8k tởm.

 

Nàng nôqTCzn mửa.

 

Nàng nônu3Fs rqTCza 435Nnước vqTCzàng, u3Fsnhiễm yU8kbẩn qTCzchiếc áoyU8k đqTCzỏ củau3Fs ÁmyU8k yU8kDạ La.

 

Ám Dạu3Fs 435NLa liếm435N lá435Np vànhyU8k tqTCzai n435Nàng: “Nônu3Fs qTCzà, cứ6NEf nôn435N hế6NEft ru3Fsa đu3Fsi, t435Na tuyệ435Nt đối435N kh435Nông đ6NEfể ýu3Fs. NgưqTCzơi v435Nà nànu3Fsg 435Nhợp 6NEfnhất, uế6NEf vậtu3Fs u3Fsngươi nôyU8kn ru3Fsa u3Fscũng 6NEflà châuu3Fs báu3Fsu đố6NEfi vớiqTCz ta.”

 

Càng 6NEfrên rỉ,435N 435Ny càyU8kng nắm6NEf chyU8kặt nàyU8kng: “Xem6NEf u3Fsxem, cu3Fsơ thu3Fsể yU8kta cũn6NEfg đan6NEf yU8kbị u3Fsngươi kíc435Nh thích6NEf nàyyU8k.” Dướ6NEfi bụn6NEfg 6NEfy nóyU8kng 435Nrực, ápyU8k 6NEfsát vàou3Fs nhữnyU8kg đườyU8kng né435Nt 435Nnữ tính435N cqTCzủa nàng.

 

“Thả t435Na ra!”

 

Như u3FsCa vừaqTCz xyU8kấu hổqTCz vừa6NEf giậ435Nn d435Nữ hétu3Fs lớn.

 

Ám yU8kDạ LyU8ka liếcyU8k 6NEfnhìn qTCznàng: “Sao,u3Fs khôn435Ng 6NEfphải qTCzngươi khôngu3Fs muqTCzốn ru3Fsời khỏiqTCz sao?”

 

Như Cu3Fsa nhổ435N mộ435Nt bu3Fsãi nu3Fsước bọtu3Fs vqTCzào 6NEfmặt y.

 

Nàng cqTCzhán ghéu3Fst nói:435N “qTCzNếu 435Nngươi dámyU8k làm435N thưqTCzơng 6NEfhại bọn435N họ,6NEf qTCzta t435Nhề, myU8kặc dyU8kù ÁqTCzm Du3Fsạ u3FsMinh u3Fslà m6NEfẫu 6NEfthân củqTCza taqTCz, tqTCza 435Ncũng sẽ435N khônyU8kg mềmqTCz lqTCzòng tqTCzra tấqTCzn bà435N 6NEfta u3Fscho ngu3Fsươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^