You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạiyeFG ngàyKEUNc3Va, HuKEUNc3Vaân KEUNc3VaY phụcKEUNc3Va yeFGthị NhKEUNc3Vaư CqzThcQBza yeFGrửa mqzThcQBzặt bắtKEUNc3Va đqzThcQBzầu byeFGuổi sớm,yeFG qzThcQBzmỗi sựyeFG KEUNc3Vathay KEUNc3Vađổi yeFGrất nyeFGhỏ qzThcQBztrong cyeFGử chỉqzThcQBz thầnqzThcQBz tháiqzThcQBz cKEUNc3Vaủa nànKEUNc3Vag bọnyeFG KEUNc3Vahọ đềuqzThcQBz cóKEUNc3Va yeFGthể qzThcQBzphát hiệqzThcQBzn ra.

 

Như CyeFGa dườngqzThcQBz qzThcQBznhư đãyeFG khyeFGông KEUNc3Vacòn làKEUNc3Va KEUNc3VaNhư CyeFGa trướqzThcQBzc kKEUNc3Vaia nữa.

 

Một cKEUNc3Vaảm qzThcQBzgiác qzThcQBzôn nyeFGhu tKEUNc3Vaĩnh lặngqzThcQBz tyeFGoát qzThcQBzra từyeFG đôiyeFG yeFGmày qzThcQBzcủa nàyeFGng, yeFGđôi mắtKEUNc3Va nàqzThcQBzng trầmKEUNc3Va tĩqzThcQBznh nhyeFGư yeFGmặt nưyeFGớc ayeFGo thqzThcQBzu, mặtqzThcQBz nànyeFGg yeFGtoát rqzThcQBza yeFGánh qzThcQBzsáng bóngyeFG nhKEUNc3Vaư KEUNc3Vatrân châuyeFG. NụKEUNc3Va cườiyeFG qzThcQBzkhẽ trqzThcQBzeo trêqzThcQBzn yeFGbờ môyeFGi, giọKEUNc3Vang nàngqzThcQBz dịuyeFG dàngyeFG thánhyeFG thótKEUNc3Va, yeFGánh qzThcQBzmắt ôyeFGn nqzThcQBzhu mềmKEUNc3Va mKEUNc3Vaại nhqzThcQBzư nướcyeFG, tómqzThcQBz lạiqzThcQBz chỉKEUNc3Va qzThcQBzcó mqzThcQBzột chữqzThcQBz 'KEUNc3Vađẹp' đKEUNc3Vai vàKEUNc3Vao tậqzThcQBzn đáyeFGy lòqzThcQBzng ngươi.

 

Nàng đẹpyeFG nhqzThcQBzư biểnqzThcQBz rộng.

 

Mặt biểnyeFG sKEUNc3Vaóng yeFGêm gióqzThcQBz lqzThcQBzặng vớiqzThcQBz dyeFGòng chảyyeFG nKEUNc3Vagầm mãyeFGnh liệyeFGt ẩnyeFG qzThcQBzsâu phíKEUNc3Vaa dưới.

 

Huân KEUNc3VaY nhìqzThcQBzn nqzThcQBzàng màqzThcQBz sửngyeFG sốt.

 

Cùng mộtqzThcQBz qzThcQBzdung mKEUNc3Vaạo, qzThcQBztại sKEUNc3Vaao NqzThcQBzhư yeFGCa yeFGđột nhiênqzThcQBz KEUNc3Vatrở nêKEUNc3Van KEUNc3Vađẹp tớiKEUNc3Va mứKEUNc3Vac kinKEUNc3Vah tKEUNc3Vaâm độnKEUNc3Vag phácyeFGh nhưyeFG vậyKEUNc3Va chứ?

 

Ngón qzThcQBztrỏ củqzThcQBza KEUNc3VaTuyết yeFGdiểm lêqzThcQBzn trqzThcQBzán NKEUNc3Vahư CaqzThcQBz, qzThcQBzsau thờiyeFG giqzThcQBzan khqzThcQBzoảng hyeFGai nénKEUNc3Va hương,KEUNc3Va mộtyeFG vầngKEUNc3Va yeFGkhói trắngqzThcQBz nhànqzThcQBz qzThcQBznhạn tỏKEUNc3Vaa rKEUNc3Vaa từyeFG giữKEUNc3Vaa tránqzThcQBz nàqzThcQBzng. KhqzThcQBzuôn KEUNc3Vamặt nànyeFGg hiệnKEUNc3Va vẻyeFG đauyeFG khổ,yeFG taKEUNc3Vay qzThcQBzphải chKEUNc3Vae ngựcyeFG, gòqzThcQBz máKEUNc3Va ửngKEUNc3Va hồng.

 

Tuyết vộiqzThcQBz vànqzThcQBzg byeFGuông ngóyeFGn taKEUNc3Vay, âqzThcQBzn cầKEUNc3Van qzThcQBznói: yeFG“Sao rồiqzThcQBz? KEUNc3VaVất vảKEUNc3Va lKEUNc3Vaắm sao?”

 

Như CqzThcQBza KEUNc3Vavừa hqzThcQBzo vừaKEUNc3Va nqzThcQBzói: qzThcQBz“Cảm thấyyeFG hơqzThcQBzi tứcqzThcQBz ngực.”

 

Huân yeFGY yeFGbưng chényeFG tràyeFG nKEUNc3Vahỏ tớiKEUNc3Va, tKEUNc3Varong chKEUNc3Vaén qzThcQBzlà tyeFGrà xuyeFGân LonyeFGg Tỉnh,yeFG cKEUNc3Vahén qzThcQBztrà xayeFGnh byeFGiếc tỏqzThcQBza hươnKEUNc3Vag tyeFGhơm yeFGngát. TuqzThcQBzyết yeFGra dấuKEUNc3Va qzThcQBzcho nànKEUNc3Vag KEUNc3Vađặt cyeFGhén tyeFGrà lêKEUNc3Van bàn,qzThcQBz nqzThcQBzhẹ yeFGnhàng cắyeFGn ngyeFGón trỏKEUNc3Va, mộyeFGt giọtqzThcQBz máuKEUNc3Va troqzThcQBzng suốtqzThcQBz nhỏyeFG xuốngqzThcQBz chéqzThcQBzn trà.

 

“Uống nóqzThcQBz xonyeFGg sẽqzThcQBz đỡKEUNc3Va hKEUNc3Vaơn nhiyeFGều.” yeFGTuyết đKEUNc3Vaưa chénqzThcQBz tryeFGà tớqzThcQBzi sátqzThcQBz môKEUNc3Vai nàng.

 

Như CKEUNc3Vaa nghiyeFGêng đầu:qzThcQBz “Không.”yeFG VìKEUNc3Va yeFGsao qzThcQBzy lKEUNc3Vauôn KEUNc3Vabắt nàqzThcQBzng KEUNc3Vauống mKEUNc3Vaáu yeFGy chứ.qzThcQBz KEUNc3VaTrà hòayeFG KEUNc3Vavới máyeFGu kKEUNc3Vahi uốnKEUNc3Vag KEUNc3Vavào luqzThcQBzôn cảmyeFG thấyyeFG qzThcQBzcổ nqzThcQBzòng bừnKEUNc3Vag bừng.

 

“Nha đầuyeFG nyeFGgoan KEUNc3Vanào.” TuyyeFGết cưKEUNc3Vaời qzThcQBzkhanh kháyeFGch nhqzThcQBzư đayeFGng lừayeFG yeFGtrẻ conyeFG: “NGoaqzThcQBzn nào,yeFG uốKEUNc3Vang đqzThcQBzi. MyeFGáu qzThcQBzcủa KEUNc3Vata KEUNc3Vatuyệt đqzThcQBzối khyeFGông tanqzThcQBzh đâu,KEUNc3Va thơmyeFG lắyeFGm, uốnqzThcQBzg vàqzThcQBzo nKEUNc3Vagực KEUNc3Vasẽ bớtKEUNc3Va khóqzThcQBz chịu.”

 

“Ta khqzThcQBzông muKEUNc3Vaốn uốngKEUNc3Va, ngựcyeFG đãKEUNc3Va hếtyeFG tứKEUNc3Vac rqzThcQBzồi.” NKEUNc3Vahư yeFGCa đẩyyeFG cqzThcQBzhén KEUNc3Vatrà nhỏqzThcQBz KEUNc3Vara xa.

 

“Nói KEUNc3Vadối lKEUNc3Vaà qzThcQBzkhông yeFGngoan đâyeFGu.” TyeFGuyết nởyeFG nụyeFG qzThcQBzcười kqzThcQBzhả yeFGái: “NGƯơiqzThcQBz cũngqzThcQBz biếtKEUNc3Va yeFGtính KEUNc3Vata rồyeFGi đấy,KEUNc3Va qzThcQBzcuối cùqzThcQBzng cũngyeFG KEUNc3Vasẽ bắyeFGt nKEUNc3Vagươi uốngKEUNc3Va thôiyeFG. NgưKEUNc3Vaơi KEUNc3Vamuốn dùnyeFGg yeFGmột canqzThcQBzh gKEUNc3Vaiờ đểqzThcQBz uốngyeFG hKEUNc3Vaay qzThcQBzvài pKEUNc3Vahút đểyeFG uqzThcQBzống đây?”

 

“Vì yeFGsao cứyeFG phảiqzThcQBz uống?qzThcQBz” NhqzThcQBzư CyeFGa nyeFGhíu mày.

 

“Ách… NgươiKEUNc3Va myeFGuốn nghqzThcQBze lýqzThcQBz dqzThcQBzo thậqzThcQBzt hKEUNc3Vaay lýKEUNc3Va dyeFGo giả?”qzThcQBz TuyếtKEUNc3Va cưqzThcQBzời yeFGha hả.

 

Như CKEUNc3Vaa bấtyeFG đắKEUNc3Vac dĩKEUNc3Va: “LạKEUNc3Vai cònKEUNc3Va cóyeFG hqzThcQBzai lýyeFG dKEUNc3Vao nữqzThcQBza chứ.”

 

“Lý qzThcQBzdo thqzThcQBzứ nhấyeFGt lqzThcQBzà dùnqzThcQBzg máqzThcQBzu tyeFGa cóKEUNc3Va thqzThcQBzể nhanKEUNc3Vah chóKEUNc3Vang chqzThcQBzuyển dờiqzThcQBz hồnyeFG phKEUNc3Vaách yeFGcủa ngươKEUNc3Vai qzThcQBzhơn. LKEUNc3Vaý qzThcQBzdo kyeFGia lKEUNc3Vaại làqzThcQBz KEUNc3Vado tyeFGa thíchqzThcQBz troqzThcQBzng KEUNc3Vacơ tqzThcQBzhể ngyeFGươi cóKEUNc3Va máqzThcQBzu củaKEUNc3Va tKEUNc3Vaa. yeFGChỉ cầyeFGn nghĩyeFG yeFGmáu củaqzThcQBz KEUNc3Vata qzThcQBzđang chảyeFGy tyeFGrong ngKEUNc3Vaười yeFGngươi lyeFGà qzThcQBzta cảmqzThcQBz thấKEUNc3Vay hạyeFGnh phyeFGúc rồi.”

 

“Vậy cKEUNc3Vaái nàKEUNc3Vao KEUNc3Valà thật?KEUNc3Va yeFGCái nàKEUNc3Vao làyeFG giả?”

 

Tuyết nhqzThcQBzớp chớKEUNc3Vap mắt,yeFG yeFGnở nụqzThcQBz cườiKEUNc3Va xảoKEUNc3Va tqzThcQBzrá: “NyeFGgươi đoányeFG xem?”

 

“Ta đoyeFGán đềuqzThcQBz KEUNc3Valà giả.”

 

Như yeFGCa tyeFGrừng mắtyeFG KEUNc3Vanhìn yeFGy. KEUNc3VaY giễKEUNc3Vau cợtKEUNc3Va mìnhKEUNc3Va KEUNc3Vamới lKEUNc3Vaà thật.

 

Tuyết KEUNc3Vavẻ mKEUNc3Vaặt nyeFGgạc nhiên.

 

“Oa! MớiKEUNc3Va uqzThcQBzống mKEUNc3Vaáu qzThcQBzta mqzThcQBzấy ngàKEUNc3Vay qzThcQBzmà đãyeFG thôKEUNc3Vang mKEUNc3Vainh lênKEUNc3Va baKEUNc3Vao nhiêuqzThcQBz! ThậtyeFG thầnqzThcQBz kỳ!”

 

Như CyeFGa tứcqzThcQBz giậnqzThcQBz cườiqzThcQBz rộyeFG lên.

 

Tuyết nKEUNc3Vahân KEUNc3Vacơ hộqzThcQBzi yeFGlừa nànKEUNc3Vag uốKEUNc3Vang xonKEUNc3Vag KEUNc3Vachén trà.

 

Hai ngưyeFGời cườqzThcQBzi qzThcQBzđùa tronqzThcQBzg phyeFGòng, hyeFGồn nhiêyeFGn chẳngqzThcQBz cqzThcQBzhút chyeFGú KEUNc3Vaý tới.

 

Huân qzThcQBzY qzThcQBzkhom ngườyeFGi lKEUNc3Vaui qzThcQBzra ngoài.

 

Ám DạqzThcQBz yeFGLa ngqzThcQBzhiêng ngườiyeFG dựaqzThcQBz vàKEUNc3Vao KEUNc3Vabức tường,KEUNc3Va xiêqzThcQBzm qzThcQBzy đỏqzThcQBz yeFGchói lKEUNc3Vaại khiếnyeFG KEUNc3Vay yeFGtrông nhqzThcQBzợt nhạtyeFG, KEUNc3Vay ngqzThcQBzửa cổqzThcQBz uốnyeFGg nốtqzThcQBz rKEUNc3Vaượu trKEUNc3Vaong chéKEUNc3Van, hyeFGai myeFGắt đqzThcQBzã ngKEUNc3Vaà ngyeFGà sqzThcQBzay nhìnqzThcQBz NhưqzThcQBz Ca.

 

Nàng đanqzThcQBzg cười.

 

Khi nqzThcQBzàng cườyeFGi qzThcQBztay pqzThcQBzhải nhẹyeFG nhànKEUNc3Vag qzThcQBznắm KEUNc3Valại, cácqzThcQBz ngóKEUNc3Van taKEUNc3Vay qzThcQBzkhẽ chqzThcQBzạm vqzThcQBzào cqzThcQBzhop mKEUNc3Vaũi, nyeFGụ cườKEUNc3Vai yeFGtừ khóyeFGe mKEUNc3Vaắt KEUNc3Vatới bqzThcQBzờ môi.

 

Nụ cườiqzThcQBz nàyeFGy KEUNc3Vay yeFGđã quKEUNc3Vaen qzThcQBzthuộc biếKEUNc3Vat bao.

 

Chỉ yeFGcó KEUNc3Va“nàng” mớiKEUNc3Va cóyeFG tKEUNc3Vahể cườiyeFG ônyeFG qzThcQBznhu độngqzThcQBz lòKEUNc3Vang ngườiqzThcQBz tớiyeFG vậy.

 

“Ngươi KEUNc3Valà ai?”

 

Một giKEUNc3Vaọng khàyeFGn khànyeFG quấyyeFG nKEUNc3Vahiễu NhyeFGư yeFGCa vyeFGà Tuyết.

 

Nàng vqzThcQBzà yeFGy cùKEUNc3Vang quayeFGy yeFGđầu nyeFGhìn lại.

 

Thân hìnKEUNc3Vah đỏyeFG nhưqzThcQBz máyeFGu KEUNc3Vacủa ÁmqzThcQBz DạKEUNc3Va yeFGLa vKEUNc3Vaọt tớiyeFG trướcqzThcQBz mặqzThcQBzt NhKEUNc3Vaư yeFGCa, KEUNc3Vay xiếtyeFG chặtKEUNc3Va cằmyeFG nàngKEUNc3Va, nânyeFGg khuônKEUNc3Va yeFGmặt qzThcQBznàng lênqzThcQBz, KEUNc3Vau yeFGám hỏiKEUNc3Va: “NgươiKEUNc3Va yeFGrốt qzThcQBzcuộc yeFGlà qzThcQBzÁm DyeFGạ qzThcQBzNhư yeFGCa haqzThcQBzy lqzThcQBzà KEUNc3Vanàng đây?”

 

Như yeFGCa đauKEUNc3Va đyeFGớn yeFGhít mộyeFGt KEUNc3Vahơi, cằmqzThcQBz nàngqzThcQBz nyeFGhư sắyeFGp bịKEUNc3Va bópqzThcQBz nát.

 

“Ta khyeFGông phyeFGải ÁmKEUNc3Va DKEUNc3Vaạ qzThcQBzNhư Ca.”

 

Khuôn mặtKEUNc3Va yeFGÁm yeFGDạ LKEUNc3Vaa hiKEUNc3Vaện vẻqzThcQBz mừngyeFG qzThcQBzrỡ nhyeFGư điênKEUNc3Va: “Ngươi…”

 

“Ta làqzThcQBz LqzThcQBziệt qzThcQBzNhư Ca.”KEUNc3Va NhìyeFGn ÁmKEUNc3Va DyeFGạ KEUNc3VaLa đanyeFGg từqzThcQBz mừKEUNc3Vang qzThcQBzrỡ chuqzThcQBzyển sqzThcQBzang qzThcQBztức giậyeFGn tyeFGrong qzThcQBzlòng yeFGnàng bỗngyeFG cảmKEUNc3Va yeFGthấy niqzThcQBzềm sqzThcQBzung sqzThcQBzướng đKEUNc3Vaược trảKEUNc3Va thù.

 

Tuyết cườiqzThcQBz tớiqzThcQBz yeFGté ngyeFGửa: “TiểuKEUNc3Va LyeFGa đúngyeFG lKEUNc3Vaà ngqzThcQBzốc KEUNc3Vaa, KEUNc3Vanàng làKEUNc3Vam syeFGao manyeFGg họyeFG KEUNc3VaÁm DạyeFG đượcqzThcQBz chqzThcQBzứ? qzThcQBzCHo dùyeFG khônKEUNc3Vag gọqzThcQBzi yeFGlà LqzThcQBziệt NqzThcQBzhư CqzThcQBza cũngqzThcQBz phảiyeFG gọiKEUNc3Va lqzThcQBzà ChiếnKEUNc3Va NhưKEUNc3Va CqzThcQBza mớiyeFG đúngKEUNc3Va.”Y cườqzThcQBzi qzThcQBzcười mqzThcQBzà vaKEUNc3Vai rqzThcQBzun runqzThcQBz, ôyeFGm lqzThcQBzấy hqzThcQBzai vayeFGi NKEUNc3Vahư qzThcQBzCa cyeFGười lớyeFGn, bàyeFGn tqzThcQBzay nắmKEUNc3Va lqzThcQBzấy cằmqzThcQBz NhưKEUNc3Va yeFGCa củyeFGa ÁyeFGm qzThcQBzDạ yeFGLa nhưKEUNc3Va đượqzThcQBzc mộtKEUNc3Va cơnqzThcQBz gKEUNc3Vaió thổiyeFG quyeFGa kyeFGèm qzThcQBztheo qzThcQBzhương hKEUNc3Vaoa thơnqzThcQBz ngát.

 

Ám DKEUNc3Vaạ KEUNc3VaLa tqzThcQBzhu lKEUNc3Vaại ánhyeFG mắt,KEUNc3Va đyeFGôi myeFGắt biqzThcQBzến thàqzThcQBznh qzThcQBzđỏ tươiqzThcQBz nqzThcQBzhư qzThcQBzmáu: “NgânqzThcQBz TqzThcQBzuyết, ngươqzThcQBzi lạiqzThcQBz chqzThcQBzơi ta?”

 

Tuyết dựaqzThcQBz đầuyeFG vàqzThcQBzo vqzThcQBzai NhưyeFG KEUNc3VaCa, nhìnqzThcQBz yeFGy cườyeFGi KEUNc3Vaha hảyeFG nóiqzThcQBz: “Oa,KEUNc3Va khKEUNc3Vaông ngờyeFG lạKEUNc3Vai lKEUNc3Vaừa đưyeFGợc ÁyeFGm HàKEUNc3Va cuqzThcQBzng KEUNc3Vachủ ÁKEUNc3Vam DạyeFG LKEUNc3Vaa, tKEUNc3Vaa cqzThcQBzười tớiqzThcQBz khôqzThcQBzng đứnqzThcQBzg qzThcQBzdậy đượcqzThcQBz mất.”

 

Khuôn mặqzThcQBzt qzThcQBzÁm DạqzThcQBz LKEUNc3Vaa tryeFGắng byeFGệch, vyeFGặn vẹoyeFG thKEUNc3Vaật đKEUNc3Vaáng sợ:yeFG “KhôngqzThcQBz qzThcQBzai cqzThcQBzó thqzThcQBzể lyeFGừa tKEUNc3Vaa!” CqzThcQBzhẳng lẽyeFG cáiyeFG gọqzThcQBzi làyeFG hồnyeFG pháqzThcQBzch yeFGchuyển dờiKEUNc3Va chỉyeFG làyeFG mộtqzThcQBz cạmKEUNc3Va bẫqzThcQBzy? TyeFGay áoKEUNc3Va dàiKEUNc3Va giKEUNc3Vaương lyeFGên, cánqzThcQBzh tKEUNc3Vaay táiqzThcQBz nhợtyeFG yeFGcủa yeFGy nhKEUNc3Vaư tronKEUNc3Vag mộtyeFG đámqzThcQBz mâyqzThcQBz đỏ,yeFG xươngyeFG qzThcQBzngón tKEUNc3Vaay kêuqzThcQBz lêKEUNc3Van rănKEUNc3Vag rắc.

 

Y biếtKEUNc3Va NgyeFGân TuyqzThcQBzết đểyeFG ýKEUNc3Va nhqzThcQBzất KEUNc3Valà dqzThcQBzung mạoqzThcQBz xinKEUNc3Vah qzThcQBzđẹp củaKEUNc3Va mình.

 

Vậy, KEUNc3Vay sẽqzThcQBz cqzThcQBzhậm rãiyeFG hủyKEUNc3Va diệtqzThcQBz khuKEUNc3Vaôn mqzThcQBzặt yeFGtuyệt mỹKEUNc3Va đó.

 

Trong yeFGkhông khyeFGí bKEUNc3Vaỗng qzThcQBzbồng bềnhyeFG mộtqzThcQBz tqzThcQBzầng khKEUNc3Vaí đỏKEUNc3Va tươi

 

Tầng kqzThcQBzhí tronqzThcQBzg suốKEUNc3Vat nhyeFGư ngọcyeFG lqzThcQBzưu ly.

 

Dần KEUNc3Vadần tyeFGhắt cKEUNc3Vahặt lạqzThcQBzi, khốiqzThcQBz KEUNc3Vakhí nKEUNc3Vahư mộtyeFG chiếcqzThcQBz thqzThcQBzùng bằqzThcQBzng ngọyeFGc nhốtqzThcQBz TuyếKEUNc3Vat qzThcQBzvà NhưqzThcQBz CqzThcQBza yeFGlại bêKEUNc3Van qzThcQBztrong, khôqzThcQBzng thểqzThcQBz độnKEUNc3Vag đậy.

 

Ngón qzThcQBztay nhKEUNc3Vaẹ lướtyeFG trêqzThcQBzn gòKEUNc3Va mKEUNc3Vaá KEUNc3Vacủa Tuyết.

 

Ám DạyeFG LKEUNc3Vaa KEUNc3Vanở KEUNc3Vanụ qzThcQBzcười dắcyeFG ýKEUNc3Va: “KhắcyeFG yeFGmột đKEUNc3Vaóa yeFGhoa tuyeFGyết qzThcQBzlên mặKEUNc3Vat ngươi,KEUNc3Va liệuKEUNc3Va cKEUNc3Vaó đẹpKEUNc3Va không?”

 

Tuyết qzThcQBzuể qzThcQBzoải nóqzThcQBzi: “KhôngyeFG khắcyeFG cóyeFG lẽqzThcQBz đyeFGẹp hơn.”

 

“Vậy khắcKEUNc3Va hyeFGai bôngqzThcQBz hyeFGoa tuyếqzThcQBzt nhqzThcQBzé.” NgqzThcQBzón taKEUNc3Vay ÁyeFGm DạyeFG LKEUNc3Vaa kẽyeFG độKEUNc3Vang, mộyeFGt vếtKEUNc3Va máKEUNc3Vau sqzThcQBzâu đãqzThcQBz cyeFGắt yeFGlên KEUNc3Vagò máKEUNc3Va TuyếtKEUNc3Va, qzThcQBztừng giọyeFGt từngKEUNc3Va gyeFGiọ yeFGmáu nKEUNc3Vahỏ xuốqzThcQBzng bqzThcQBzộ xiêKEUNc3Vam qzThcQBzy trắngKEUNc3Va toát.

 

“Móng yeFGtay dKEUNc3Vaài quá.”

 

Như qzThcQBzCa yeFGkinh ngạcqzThcQBz KEUNc3Vanhìn taqzThcQBzy KEUNc3VaÁm DạqzThcQBz qzThcQBzLa, chẳngKEUNc3Va qzThcQBzbiết vyeFGì sayeFGo KEUNc3Valại tKEUNc3Vahốt lKEUNc3Vaên nhữngyeFG lờiyeFG này.

 

Ngón tayeFGy yeFGy cqzThcQBzứng đờ.

 

Vết máuKEUNc3Va chyeFGảy dàKEUNc3Vai nhưngKEUNc3Va yeFGvết thưKEUNc3Vaơng lạiqzThcQBz kqzThcQBzhông mởKEUNc3Va rộng.

 

Nàng lắqzThcQBzc đầu,KEUNc3Va nởyeFG nKEUNc3Vaụ cườiKEUNc3Va dyeFGịu dàngqzThcQBz: “ĐqzThcQBzàn ôngyeFG coyeFGn yeFGtrai khônyeFGg nKEUNc3Vaên đểKEUNc3Va mónKEUNc3Vag qzThcQBztay quqzThcQBzá dàKEUNc3Vai nhưqzThcQBz vKEUNc3Vaậy, LKEUNc3Vaa NKEUNc3Vahi, lấyKEUNc3Va dyeFGao lạKEUNc3Vai đâyKEUNc3Va, KEUNc3Vatỷ gKEUNc3Vaiúp qzThcQBzđệ yeFGsửa lạiqzThcQBz đôiKEUNc3Va chút.”

 

Ám DyeFGạ qzThcQBzLa phảngqzThcQBz phấKEUNc3Vat nhưyeFG bịyeFG điểmKEUNc3Va trúqzThcQBzng huyệtqzThcQBz đạo,qzThcQBz thyeFGân thKEUNc3Vaể yeFGy cứyeFGng KEUNc3Vangắc, chKEUNc3Vaậm KEUNc3Varãi nhyeFGìn vềqzThcQBz phKEUNc3Vaía KEUNc3Vanàng, tyeFGrong yeFGmắt đầyyeFG vẻKEUNc3Va KEUNc3Vangạc nKEUNc3Vahiên KEUNc3Vavà rKEUNc3Vaun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày KEUNc3Vamùa thKEUNc3Vau bêyeFGn qzThcQBzcon suốiyeFG nhỏ.

 

Ám DqzThcQBzạ MKEUNc3Vainh vừayeFG gyeFGội lạyeFGi máKEUNc3Vai tKEUNc3Vaóc, suốiKEUNc3Va qzThcQBztóc KEUNc3Vamềm mạqzThcQBzi bồngKEUNc3Va bềnhyeFG gyeFGợn sóngqzThcQBz dướiKEUNc3Va áqzThcQBznh nắngyeFG chiều.qzThcQBz NànKEUNc3Vag mqzThcQBzặc mộtKEUNc3Va chiếcyeFG qzThcQBzáo choàngqzThcQBz rộngKEUNc3Va thyeFGùng thìnhqzThcQBz, vạqzThcQBzt KEUNc3Vaáo yeFGthêu hoKEUNc3Vaa vănyeFG myeFGỹ yeFGlệ qzThcQBzmà pqzThcQBzhức tạp.

 

“Đừng đểqzThcQBz móngqzThcQBz tyeFGay dqzThcQBzài quá.”

 

Nàng cyeFGúi đầu,qzThcQBz qzThcQBzdùng mKEUNc3Vaột cqzThcQBzon KEUNc3Vadao sửaqzThcQBz myeFGóng taqzThcQBzy chqzThcQBzo y.

 

Cậu bqzThcQBzé KEUNc3VaÁm DqzThcQBzạ yeFGLa nằmyeFG dướiqzThcQBz chyeFGân nàyeFGng, vươnKEUNc3Va KEUNc3Vatay rqzThcQBza KEUNc3Vacho nàqzThcQBzng sửaKEUNc3Va, miệKEUNc3Vang thầyeFGm nói:yeFG “MqzThcQBzóng tayeFGy yeFGtỷ chẳqzThcQBzng qzThcQBzphải cũnKEUNc3Vag rấtyeFG yeFGdài saqzThcQBzo.” qzThcQBzNgón taKEUNc3Vay thKEUNc3Vaon thảqzThcQBz KEUNc3Vamượt yeFGmà, lKEUNc3Vaộ qzThcQBzra qzThcQBzmàu KEUNc3Vahồng nqzThcQBzhư vỏqzThcQBz sòKEUNc3Va, cóyeFG qzThcQBzkhi qzThcQBzhơi díyeFGnh chútqzThcQBz nưyeFGớc KEUNc3Vatrên đqzThcQBzóa hKEUNc3Vaoa, tKEUNc3Vaay nànKEUNc3Vag thậtKEUNc3Va đẹp.

 

Nàng cqzThcQBzẩn thậnqzThcQBz cKEUNc3Vaắt móqzThcQBzng tyeFGay KEUNc3Vacho yeFGy: “ĐệyeFG làyeFG cyeFGon tyeFGrai KEUNc3Vacơ mKEUNc3Vaà, qzThcQBzngày thyeFGường khôKEUNc3Vang luyệnKEUNc3Va vqzThcQBzõ cũngqzThcQBz tKEUNc3Vaỷ võKEUNc3Va yeFGvới ngưyeFGời taqzThcQBz, mónKEUNc3Vag qzThcQBztay dqzThcQBzài quáyeFG sẽyeFG khônqzThcQBzg tiệnKEUNc3Va. VạnKEUNc3Va nhấtqzThcQBz mónyeFGg qzThcQBztay đqzThcQBzứt rơKEUNc3Vai qzThcQBzra yeFGsẽ kyeFGhiến nKEUNc3Vagươi KEUNc3Vaphân tâmyeFG, hyeFGơn nữaqzThcQBz cũngKEUNc3Va khKEUNc3Vaông qzThcQBzsạch, trônyeFGg qzThcQBzbẩn lắm.”qzThcQBz KEUNc3VaNàng cườiqzThcQBz khyeFGẽ nói:yeFG “TỷqzThcQBz qzThcQBztỷ thìqzThcQBz khác,qzThcQBz cóKEUNc3Va KEUNc3VaLa NhKEUNc3Vai thìqzThcQBz việcyeFG gìyeFG tỷyeFG yeFGcũng yeFGkhông KEUNc3Vacần quayeFGn tâyeFGm, KEUNc3Vacho nênqzThcQBz cyeFGó tKEUNc3Vahể đKEUNc3Vaể ýKEUNc3Va yeFGchăm syeFGóc móqzThcQBzng tay.”

 

“Là nhqzThcQBzư vậyyeFG yeFGà.” CậuqzThcQBz byeFGé qzThcQBzÁm DạqzThcQBz LKEUNc3Vaa nắKEUNc3Vam yeFGlấy tóKEUNc3Vac nKEUNc3Vaàng, đưaqzThcQBz lqzThcQBzên yeFGmũi ngyeFGửi qzThcQBzrồi cườiqzThcQBz KEUNc3Vanói: “ĐệyeFG KEUNc3Varất thíchKEUNc3Va móngKEUNc3Va taqzThcQBzy củaqzThcQBz tỷ,yeFG sqzThcQBzau KEUNc3Vanày tKEUNc3Vaỷ tỷKEUNc3Va nhấyeFGt địyeFGnh qzThcQBzcũng sẽqzThcQBz thíKEUNc3Vach KEUNc3Vađệ đểyeFG myeFGóng tqzThcQBzay dài.”

 

“La NhKEUNc3Vai ngốyeFGc.” NyeFGàng KEUNc3Vamỉm cưKEUNc3Vaời, yeFGnắm KEUNc3Vatay KEUNc3Vay đyeFGưa lêqzThcQBzn: yeFG“Đệ xeqzThcQBzm, cKEUNc3Vaon yeFGtrai đKEUNc3Vaể qzThcQBzmóng KEUNc3Vatay qzThcQBzngắn mớqzThcQBzi mạnhyeFG mẽyeFG chứ.”

 

Móng trêyeFGn mỗKEUNc3Vai nyeFGgón yeFGtay qzThcQBzy đềuyeFG đưqzThcQBzợc tKEUNc3Vaỉa rKEUNc3Vaất gọnKEUNc3Va gang.

 

Bờ mónyeFGg cũngyeFG đưKEUNc3Vaợc qzThcQBznàng đyeFGánh mượt.

 

Cậu béyeFG ÁKEUNc3Vam DyeFGạ KEUNc3VaLa mởKEUNc3Va tqzThcQBzo qzThcQBzhai mắtKEUNc3Va: “AyeFG, taKEUNc3Vay KEUNc3Vađệ giqzThcQBzờ cyeFGũng thKEUNc3Vaật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn taKEUNc3Vay đyeFGẹp vậyeFGy, đyeFGêm naKEUNc3Vay khqzThcQBzông luyệnqzThcQBz côyeFGng cqzThcQBzó đưyeFGợc không?”qzThcQBz qzThcQBzY làyeFGm yeFGnũng troKEUNc3Vang lòKEUNc3Vang nàng.

 

Ám yeFGDạ MKEUNc3Vainh nởyeFG nKEUNc3Vaụ cyeFGười dịuqzThcQBz qzThcQBzdàng nhưKEUNc3Va mqzThcQBzột tqzThcQBzia syeFGáng: “ĐưyeFGợc. TaKEUNc3Vay LKEUNc3Vaa NhKEUNc3Vai đyeFGẹp yeFGnhư vậyKEUNc3Va, đyeFGêm naKEUNc3Vay cũnKEUNc3Vag khôyeFGng cầnKEUNc3Va qzThcQBzăn cơyeFGm đâqzThcQBzu nhỉ.”

 

“Tỷ ~yeFG~ tỷKEUNc3Va ~~!”

 

Cậu yeFGbé qzThcQBzÁm KEUNc3VaDạ LqzThcQBza KEUNc3Vathất vọngKEUNc3Va kêyeFGu to.

 

Ám qzThcQBzDạ MyeFGinh KEUNc3Vanở nqzThcQBzụ cườiqzThcQBz, qzThcQBzngón KEUNc3Vatay nhẹyeFG qzThcQBznhàng chàqzThcQBz qzThcQBzlên chyeFGop myeFGũi. NgqzThcQBzày mqzThcQBzùa KEUNc3Vathu, dưKEUNc3Vaới KEUNc3Vaánh nắngKEUNc3Va chiềuKEUNc3Va, byeFGên kKEUNc3Vahe suKEUNc3Vaối nhKEUNc3Vaỏ, nqzThcQBzàng nởKEUNc3Va nKEUNc3Vaụ cưKEUNc3Vaời ôyeFGn nhuyeFG, yeFGsuối tKEUNc3Vaóc dKEUNc3Vaài thơqzThcQBzm ngátKEUNc3Va ôKEUNc3Vam qzThcQBzlấy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi daKEUNc3Vao nhqzThcQBzỏ yeFGtừ từyeFG cyeFGẩn thyeFGận sửayeFG saKEUNc3Vang lạiyeFG yeFGmóng KEUNc3Vatay cyeFGho y.

 

Mái tóKEUNc3Vac qzThcQBzdài buônKEUNc3Vag xuKEUNc3Vaống vayeFGi nàng.

 

Nàng nởqzThcQBz mộtKEUNc3Va nụyeFG cườiqzThcQBz tĩnqzThcQBzh KEUNc3Valặng, tựayeFG yeFGhồ troqzThcQBzng tqzThcQBzhế giớiyeFG củqzThcQBza qzThcQBznàng khôKEUNc3Vang gìKEUNc3Va yeFGquan trọnyeFGg hKEUNc3Vaơn móngyeFG taKEUNc3Vay yeFGÁm DạyeFG La.

 

Ngón tyeFGay ÁqzThcQBzm yeFGDạ yeFGLa cứngyeFG đờ.

 

Tuyết qzThcQBztới gầnKEUNc3Va NyeFGhư KEUNc3VaCA, mộKEUNc3Vat vẻyeFG KEUNc3Vamặt khóyeFG cóqzThcQBz thểyeFG dùngqzThcQBz lờiKEUNc3Va đểyeFG tyeFGả khiếnKEUNc3Va nụyeFG cưKEUNc3Vaời yeFGy biKEUNc3Vaến mất.

 

“Móng tqzThcQBzay yeFGdù dàiqzThcQBz nhyeFGưng KEUNc3Valàm đúngyeFG yeFGlà ẩqzThcQBzu.” NKEUNc3Vaàng yeFGmỉm cườqzThcQBzi. qzThcQBz“La NhKEUNc3Vai đãKEUNc3Va lqzThcQBzớn rồi,yeFG qzThcQBzmóng taqzThcQBzy khôqzThcQBzng yeFGbẩn nhyeFGư trướyeFGc nữa.”

 

Nàng ngẩngyeFG đầu.

 

Khóe mắtqzThcQBz lqzThcQBzà cảmyeFG qzThcQBztình qzThcQBztrong sányeFGg chqzThcQBzan chứa,KEUNc3Va nàngqzThcQBz nhìKEUNc3Van qzThcQBzÁm DạqzThcQBz LaqzThcQBz, sKEUNc3Vaóng qzThcQBzmắt nqzThcQBzhư lyeFGàn nqzThcQBzước mùqzThcQBza tyeFGhu kqzThcQBzhẽ chảy.

 

Một lyeFGúc KEUNc3Valâu sau…

 

Ngón tqzThcQBzay nàqzThcQBzng vuốtyeFG nKEUNc3Vahẹ qzThcQBzlên khuônKEUNc3Va mặtqzThcQBz ÁqzThcQBzm yeFGDạ LaqzThcQBz, KEUNc3Vachân màKEUNc3Vay yeFGnhẹ nhàKEUNc3Vang cayeFGu lạiqzThcQBz nhưKEUNc3Va yeFGlàn KEUNc3Vasóng nước.

 

“La qzThcQBzNhi bệnqzThcQBzh saKEUNc3Vao? qzThcQBzSao lạqzThcQBzi tiềuqzThcQBz tụyeFGy nhyeFGư vậy?”

 

******

 

Bó đuKEUNc3Vaốc vẫnyeFG cKEUNc3Vaháy bênqzThcQBz bứcyeFG tườyeFGng đá.

 

Dưới lKEUNc3Vaòng đấKEUNc3Vat khôngqzThcQBz khíKEUNc3Va ẩyeFGm ướtyeFG KEUNc3Vamang KEUNc3Vatheo mộKEUNc3Vat myeFGùi mqzThcQBzốc meo.

 

Nàng ngửaKEUNc3Va đầuKEUNc3Va nằKEUNc3Vam tqzThcQBzrên giườnKEUNc3Vag, vầngyeFG tKEUNc3Varán khẽqzThcQBz KEUNc3Vacau lại:

 

“La NhyeFGi rqzThcQBzốt cuộqzThcQBzc bịqzThcQBz làmqzThcQBz saoqzThcQBz? VyeFGì saoqzThcQBz… qzThcQBzta dườngKEUNc3Va KEUNc3Vanhư đyeFGã tKEUNc3Varải qqzThcQBzua mộyeFGt giấKEUNc3Vac mộngyeFG dàqzThcQBzi, qzThcQBzmà nyeFGhững qzThcQBzgì KEUNc3Vatrong KEUNc3Vamộng lạiKEUNc3Va chẳngyeFG yeFGthể nqzThcQBzhớ ra.”

 

Ám DạKEUNc3Va LKEUNc3Vaa nóiKEUNc3Va: “KEUNc3VaTỷ ngãyeFG bqzThcQBzệnh, KEUNc3Vahôn mKEUNc3Vaê mưyeFGời chKEUNc3Vaín nKEUNc3Vaăm KEUNc3Varồi.” TuyếtyeFG qzThcQBznói chKEUNc3Vao yeFGy, hồnqzThcQBz pKEUNc3Vahách ÁKEUNc3Vam qzThcQBzDạ MqzThcQBzinh cầnKEUNc3Va mộtqzThcQBz chúqzThcQBzt thờiqzThcQBz giqzThcQBzan mớiKEUNc3Va cyeFGó thKEUNc3Vaể nhớqzThcQBz qzThcQBzlại yeFGtoàn bqzThcQBzộ nhữnyeFGg chuyKEUNc3Vaện cũ.

 

“Mười yeFGchín nămyeFG syeFGao…” NàngyeFG lặpKEUNc3Va KEUNc3Valại, lắcyeFG đầuqzThcQBz cườiKEUNc3Va khổ:yeFG “HènyeFG chyeFGi tỷqzThcQBz KEUNc3Vacảm yeFGthấy tqzThcQBzoàn thqzThcQBzân yeFGnhức mỏi,yeFG nhyeFGư khôyeFGng qzThcQBzphải củaqzThcQBz bảnKEUNc3Va thKEUNc3Vaân mqzThcQBzình vậy.”

 

“Tỷ sẽqzThcQBz KEUNc3Vanhanh chqzThcQBzóng phụcKEUNc3Va hồiqzThcQBz thôi.”KEUNc3Va yeFGY qzThcQBzsẽ bắtyeFG KEUNc3VaNgân TuyqzThcQBzết maqzThcQBzu KEUNc3Vachóng đuổiKEUNc3Va hồnqzThcQBz phácKEUNc3Vah nyeFGữ nhânyeFG yeFGkia đi.

 

Nàng cyeFGhăm qzThcQBzchú nKEUNc3Vahìn KEUNc3Vay, lqzThcQBzo lyeFGắng nóyeFGi: “LaqzThcQBz yeFGNhi, đệyeFG cũKEUNc3Vang qzThcQBzbị KEUNc3Vabệnh sao?”

 

“Không đqzThcQBzâu, qzThcQBzđệ vẫnqzThcQBz khỏe.”

 

Bàn qzThcQBztay nKEUNc3Vaàng nhẹKEUNc3Va nhàngKEUNc3Va vuốqzThcQBzt qzThcQBzve khuônqzThcQBz mqzThcQBzặt qzThcQBztái nhợtKEUNc3Va củaqzThcQBz yyeFG: “SqzThcQBzao khuôKEUNc3Van myeFGặt đệKEUNc3Va lạiqzThcQBz trắngKEUNc3Va bệcyeFGh vậy?qzThcQBz SaqzThcQBzo tyeFGhân tKEUNc3Vahể lạiKEUNc3Va gầyeFGy yếuqzThcQBz yeFGthế? LKEUNc3Vaa NhKEUNc3Vai củaqzThcQBz KEUNc3Vata lqzThcQBzà mộtKEUNc3Va thiKEUNc3Vaếu nKEUNc3Vaiên thầqzThcQBzn thyeFGái yeFGphi pqzThcQBzhàm myeFGà.” BànqzThcQBz yeFGtay qzThcQBznàng tryeFGắng trẻoqzThcQBz ấmqzThcQBz áp,KEUNc3Va yeFGcái vuốtyeFG qzThcQBzve KEUNc3Vadịu dKEUNc3Vaàng đầKEUNc3Vay yyeFGêu thương.

 

Ám DyeFGạ LKEUNc3Vaa nắmyeFG tyeFGay yeFGnàng, ápyeFG KEUNc3Valên khuônqzThcQBz qzThcQBzmặt mìnhyeFG, hơyeFGi thởyeFG qzThcQBzy dyeFGồn dập:

 

“Nói cyeFGho tqzThcQBza hKEUNc3Vaay, ngKEUNc3Vaươi lyeFGà ai?”

 

Nàng kKEUNc3Vainh ngạqzThcQBzc nKEUNc3Vaói: “LaqzThcQBz Nhi?”

 

Ám DạyeFG qzThcQBzLa thyeFGở KEUNc3Vadốc: “MauKEUNc3Va nóqzThcQBzi cqzThcQBzho taqzThcQBz, nKEUNc3Vagươi lKEUNc3Vaà aiqzThcQBz, tqzThcQBzên lyeFGà gì?”

 

Nàng qzThcQBzlắc đầyeFGu, cqzThcQBzười nóKEUNc3Vai: “ĐứqzThcQBza nhKEUNc3Vaóc hqzThcQBzư hỏngqzThcQBz nàKEUNc3Vay.” TqzThcQBzhấy KEUNc3Vay cốqzThcQBz chấpKEUNc3Va qzThcQBznhư vậyyeFG, yeFGnàng rốtKEUNc3Va cuqzThcQBzộc thỏyeFGa hiệpyeFG,d qzThcQBzđưa tKEUNc3Vaay lKEUNc3Vaên vuốKEUNc3Vat nhẹyeFG choqzThcQBzp KEUNc3Vamũi qzThcQBzy, KEUNc3Vabất đắcKEUNc3Va yeFGdĩ nqzThcQBzói: “yeFGVậy đyeFGược rồi,yeFG tyeFGa làqzThcQBz BqzThcQBzôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiyeFGên LinqzThcQBzh CáyeFGi củyeFGa yeFGÁm qzThcQBzDạ KEUNc3VaLa phảngKEUNc3Va pqzThcQBzhất nKEUNc3Vahư bịKEUNc3Va mKEUNc3Vaột chưqzThcQBzởng đáqzThcQBznh tKEUNc3Varúng! NyeFGgũ qqzThcQBzuan qzThcQBzy ruKEUNc3Van rẩy,qzThcQBz dyeFGung mKEUNc3Vaạo tqzThcQBzà mỵKEUNc3Va cKEUNc3Vaũng qzThcQBzbắt qzThcQBzđầu vặnKEUNc3Va vẹqzThcQBzo! YếtKEUNc3Va hầuyeFG cqzThcQBzảm qzThcQBzthấy nyeFGgòn ngọn,qzThcQBz ngựcqzThcQBz nhưqzThcQBz cóKEUNc3Va mKEUNc3Vaột cụcyeFG qzThcQBzmáu nóngqzThcQBz myeFGuốn phyeFGun ra!

 

Nàng làqzThcQBz ByeFGôi Nhi.

 

Nàng KEUNc3Valà qzThcQBzBôi NhqzThcQBzi củayeFG y.

 

............

 

......

 

Trong áyeFGnh nắngKEUNc3Va baKEUNc3Van mai.

 

Nàng nhảyqzThcQBz yeFGmúa qzThcQBzbên bờyeFG suối.

 

Giọt sươqzThcQBzng trêqzThcQBzn ngọnKEUNc3Va cqzThcQBzỏ bKEUNc3Vaị góKEUNc3Vac váKEUNc3Vay nànyeFGg cqzThcQBzuốn lqzThcQBzên tạKEUNc3Vao thàqzThcQBznh từngyeFG yeFGáng yeFGsương troKEUNc3Vang suốt.

 

Y nằmKEUNc3Va trêKEUNc3Van qzThcQBzthảm cỏ,KEUNc3Va miệnqzThcQBzg ngậmKEUNc3Va cọngKEUNc3Va yeFGcỏ xaKEUNc3Vanh, ngónyeFG KEUNc3Vatay thyeFGưởng tqzThcQBzhức mộtKEUNc3Va KEUNc3Vachén yeFGrượu hoàngyeFG kyeFGim. ThânqzThcQBz cKEUNc3Vahén pqzThcQBzhản qzThcQBzchiếu vqzThcQBzũ điệuyeFG runyeFGg độngyeFG tqzThcQBzâm caKEUNc3Van củKEUNc3Vaa nàng.

 

“Này, tKEUNc3Vaa khôngqzThcQBz muyeFGốn gọiyeFG ngươiyeFG làqzThcQBz tqzThcQBzỷ tqzThcQBzỷ nữa.”

 

Y hyeFGoán hậqzThcQBzn nói.

 

Nàng vẫnqzThcQBz tiếpyeFG tqzThcQBzục múa,qzThcQBz hòaKEUNc3Va vàyeFGo dòngKEUNc3Va chảyqzThcQBz củKEUNc3Vaa qzThcQBzdóng sqzThcQBzuối, hòKEUNc3Vaa vqzThcQBzào thảmKEUNc3Va cỏKEUNc3Va xanyeFGh, hòyeFGa vàyeFGo thếyeFG giớiyeFG KEUNc3Vamỹ lệyeFG xunqzThcQBzg qKEUNc3Vauanh, chẳngqzThcQBz hềqzThcQBz đKEUNc3Vaể ýKEUNc3Va tớKEUNc3Vai lKEUNc3Vaời nóiqzThcQBz tKEUNc3Varẻ coqzThcQBzn cKEUNc3Vaủa y.

 

“Ngươi cóKEUNc3Va nyeFGghe khôngyeFG đó!yeFG yeFGSau qzThcQBznày yeFGta yeFGsẽ kyeFGhông gyeFGọi ngKEUNc3Vaươi qzThcQBzlà tỷKEUNc3Va tỷqzThcQBz nữa!qzThcQBz” qzThcQBzY buqzThcQBzồn rầuqzThcQBz yeFGxoay qzThcQBzxoay chéqzThcQBzn rượqzThcQBzu, tKEUNc3Vahấp giọnKEUNc3Vag nóqzThcQBzi: “GyeFGọi ngươKEUNc3Vai qzThcQBzlà tỷKEUNc3Va tỷKEUNc3Va cứKEUNc3Va cqzThcQBzó cảmKEUNc3Va gyeFGiác nKEUNc3Vahư yeFGmãi mãKEUNc3Vai yeFGkhông lyeFGớn lêyeFGn được.”yeFG NànKEUNc3Vag càKEUNc3Vang ngKEUNc3Vaày cqzThcQBzàng xinyeFGh đẹp,KEUNc3Va qzThcQBzchốn KEUNc3Vagiang KEUNc3Vahồ ngàyKEUNc3Va cũKEUNc3Vang KEUNc3Vangày càqzThcQBzng nqzThcQBzhiều yeFGngười KEUNc3Vakhuynh đKEUNc3Vaảo yeFGvì KEUNc3Vasắc đẹpqzThcQBz củKEUNc3Vaa nàng.

 

Y sợKEUNc3Va rằngyeFG qzThcQBztrong lyeFGòng nàyeFGng mìKEUNc3Vanh mqzThcQBzãi mãKEUNc3Vai cyeFGhỉ lKEUNc3Vaà mKEUNc3Vaột KEUNc3Vađệ đệ.

 

Nàng ngqzThcQBzừng qzThcQBzmúa, nKEUNc3Vagồi xuốngyeFG KEUNc3Vabên ngườiqzThcQBz yqzThcQBz. qzThcQBzXoa KEUNc3Vaxoa cqzThcQBzhop mũqzThcQBzi yyeFG, giọngqzThcQBz nqzThcQBzàng tựaqzThcQBz nhưqzThcQBz đayeFGng lừaKEUNc3Va mộKEUNc3Vat đứayeFG KEUNc3Vatrẻ: “SaoKEUNc3Va lạqzThcQBzi khônKEUNc3Vag vuqzThcQBzi thế?”

 

Chén rượuKEUNc3Va kKEUNc3Vahông ngqzThcQBzừng quaKEUNc3Vay tryeFGong taqzThcQBzy y.

 

Hai qzThcQBzmắt KEUNc3Vay tỏayeFG KEUNc3Vasáng: “SaqzThcQBzu nàyKEUNc3Va tKEUNc3Vaa gọiKEUNc3Va ngươiKEUNc3Va lyeFGà ‘BôiyeFG NhqzThcQBzi’ qzThcQBznhé!” ChéKEUNc3Van rượuKEUNc3Va baqzThcQBzy múaqzThcQBz nhyeFGư vũKEUNc3Va điKEUNc3Vaệu củaqzThcQBz nàng,KEUNc3Va cKEUNc3Vaó quanKEUNc3Vag manKEUNc3Vag yeFGsáng lạKEUNc3Van, cóKEUNc3Va lưnyeFGg yeFGáo mảyeFGnh khảnhqzThcQBz, cóKEUNc3Va yeFGlàn KEUNc3Vada yeFGmịn mà.yeFG KEUNc3VaHơn nữqzThcQBza, chénKEUNc3Va rượqzThcQBzu yeFGtrong tqzThcQBzay qzThcQBzy, KEUNc3Vay cóqzThcQBz tKEUNc3Vahể khqzThcQBziến nóKEUNc3Va yeFGmúa cqzThcQBzũng cóqzThcQBz yeFGthể khiếKEUNc3Van nóKEUNc3Va ngừng,KEUNc3Va lạqzThcQBzi cyeFGó yeFGthể yeFGdùng qzThcQBzmôi nhấpKEUNc3Va nháp.

 

“Cái têqzThcQBzn kỳyeFG quặcKEUNc3Va quá.”qzThcQBz NànKEUNc3Vag vyeFGừa cưyeFGời vqzThcQBzừa lqzThcQBzắc đầu.

 

“Được khôngyeFG? NgqzThcQBzươi làKEUNc3Vam ‘BôiyeFG NqzThcQBzhi’ củaqzThcQBz KEUNc3Vata nhyeFGé.” qzThcQBzY tớyeFGi gqzThcQBzần nàKEUNc3Vang, KEUNc3Vaánh mắKEUNc3Vat bướngyeFG bỉnh.

 

Nhìn ánhyeFG mắqzThcQBzt yqzThcQBz, nànyeFGg byeFGỗng giậtqzThcQBz mình.

 

Nàng qzThcQBzbiết KEUNc3Vay qzThcQBzđã giếtyeFG qzThcQBzrất KEUNc3Vanhiều người,qzThcQBz qzThcQBzdanh tiếnyeFGg KEUNc3VaÁm HàKEUNc3Va CuKEUNc3Vang cũngKEUNc3Va đqzThcQBzã lqzThcQBzại vKEUNc3Vaang dộqzThcQBzi tronyeFGg KEUNc3Vachốn giqzThcQBzang hồKEUNc3Va, nhưqzThcQBzng troyeFGng lòKEUNc3Vang nànKEUNc3Vag KEUNc3Vay vyeFGẫn qzThcQBzchỉ KEUNc3Valà mKEUNc3Vaột đứaKEUNc3Va trẻ.

 

Nhưng giờKEUNc3Va phúyeFGt yeFGnày, yeFGánh yeFGmắt yeFGy qzThcQBzmang tKEUNc3Vaheo vẻqzThcQBz nKEUNc3Vagang bướKEUNc3Vang KEUNc3Vakhó tả!

 

Có lẽ,KEUNc3Va LqzThcQBza NhyeFGi đãyeFG KEUNc3Vathực sqzThcQBzự trKEUNc3Vaưởng thành.

 

Nàng nởKEUNc3Va nqzThcQBzụ KEUNc3Vacười tKEUNc3Vahật yeFGdịu dànKEUNc3Vag: “qzThcQBzTa làKEUNc3Va tKEUNc3Vaỷ tỷKEUNc3Va củayeFG KEUNc3Vađệ mà.”

 

“Bôi NhqzThcQBzi, làmqzThcQBz BqzThcQBzôi NhqzThcQBzi củqzThcQBza tyeFGa!” KEUNc3VaY yeFGnăn nỉ.

 

“Cái tyeFGên KEUNc3Vanày thậtyeFG KEUNc3Vakhó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫqzThcQBzn lắcqzThcQBz đầu.

 

Y tứcyeFG giKEUNc3Vaận, nắmqzThcQBz lấqzThcQBzy cqzThcQBzằm nàyeFGng: “NyeFGói mayeFGu! NgyeFGươi đồngyeFG ýyeFG lKEUNc3Vaàm BôKEUNc3Vai NhqzThcQBzi củKEUNc3Vaa ta.”

 

“La KEUNc3VaNhi, đKEUNc3Vaau quá.”KEUNc3Va NànKEUNc3Vag rênyeFG rỉqzThcQBz nói.

 

“Đồng ýyeFG KEUNc3Valàm BôiKEUNc3Va KEUNc3VaNhi cyeFGủa KEUNc3Vata, yeFGta KEUNc3Vatha chKEUNc3Vao yeFGngươi.” KEUNc3VaY cyeFGàng yeFGxiết cyeFGhặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnyeFG yeFGbừng lên,qzThcQBz yeFGy độtKEUNc3Va nqzThcQBzhiên kKEUNc3Vaéo nàyeFGng lKEUNc3Vaại gqzThcQBzần! qzThcQBzHơi qzThcQBzthở nóngKEUNc3Va yeFGbỏng, qzThcQBzbờ môqzThcQBzi yeFGy cácqzThcQBzh yeFGnàng chỉyeFG qzThcQBzcó mộtyeFG tấcKEUNc3Va! VừyeFGa thởyeFG qzThcQBzhổn qzThcQBzhển, yeFGy vừqzThcQBza ghéyeFG sKEUNc3Vaát bờyeFG mKEUNc3Vaôi đỏKEUNc3Va tKEUNc3Vahắm cKEUNc3Vaủa nàng!

 

“Làm BôqzThcQBzi qzThcQBzNhi củyeFGa KEUNc3Vata! NếuqzThcQBz khyeFGông KEUNc3Vata sẽyeFG biếnKEUNc3Va ngưqzThcQBzơi qzThcQBzthành nữKEUNc3Va nhâyeFGn củaqzThcQBz ta!”

 

Ngày hqzThcQBzôm đó.

 

Nàng cuốiyeFG yeFGcùng KEUNc3Vacũng phảiqzThcQBz KEUNc3Vathỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mKEUNc3Vaắt ÁyeFGm qzThcQBzDạ LyeFGa đỏqzThcQBz qzThcQBznhư máu.

 

Y ôyeFGm lấqzThcQBzy nànqzThcQBzg, yeFGnước myeFGắt nhưKEUNc3Va hayeFGi KEUNc3Vadòng máuqzThcQBz KEUNc3Vachảy xuốnKEUNc3Vag yeFGtừ đôiKEUNc3Va mắyeFGt nhắKEUNc3Vam chặtyeFG củqzThcQBza qzThcQBzy. MàqzThcQBzu đỏyeFG củayeFG nưyeFGớc mắtKEUNc3Va, mKEUNc3Vaàu trắnKEUNc3Vag bệchqzThcQBz yeFGcủa hayeFGi gKEUNc3Vaò mqzThcQBzá, qzThcQBzy khôngKEUNc3Va nyeFGén nổyeFGi KEUNc3Vabi thươngqzThcQBz qzThcQBztrong lòngKEUNc3Va nhqzThcQBzư qzThcQBzmột bứcyeFG tryeFGanh quỷqzThcQBz dịqzThcQBz đẹpyeFG đKEUNc3Vaẽ qzThcQBzmà thêKEUNc3Va lương.

 

Nàng qzThcQBzyêu thươKEUNc3Vang vuốKEUNc3Vat vKEUNc3Vae yKEUNc3Va: qzThcQBz“La NhqzThcQBzi, xqzThcQBzin lỗi.”

 

Y yeFGôm chặtyeFG KEUNc3Valấy nàng.

 

“Tỷ yeFGngã bệKEUNc3Vanh hKEUNc3Vaôn mqzThcQBzê đyeFGã mưyeFGời cyeFGhín yeFGnăm, đệyeFG nyeFGhất địnhyeFG rấtKEUNc3Va vấtqzThcQBz vyeFGả đúngKEUNc3Va khôqzThcQBzng?” NyeFGàng thKEUNc3Vaở dàqzThcQBzi, cốKEUNc3Va qzThcQBzgắng nqzThcQBzở KEUNc3Vanụ KEUNc3Vacười, nqzThcQBzgăn dòKEUNc3Vang KEUNc3Vanước mắtyeFG mìqzThcQBznh chảyKEUNc3Va rqzThcQBza. “YênyeFG tâmqzThcQBz đKEUNc3Vai, gqzThcQBziờ KEUNc3Vatỷ KEUNc3Vađã khỏiqzThcQBz yeFGrồi, tấtKEUNc3Va qzThcQBzcả đềuqzThcQBz sẽKEUNc3Va qzThcQBztốt hơn.”

 

Ám DạyeFG LqzThcQBza mqzThcQBzuốn qzThcQBzôm nKEUNc3Vaàng vàKEUNc3Vao lòng.

 

Những chuyKEUNc3Vaện khácyeFG KEUNc3Vay đềuqzThcQBz kyeFGhông muốnKEUNc3Va yeFGnghĩ tới.

 

“Mười chyeFGín nKEUNc3Vaăm quaqzThcQBz, đệqzThcQBz vyeFGẫn ởKEUNc3Va tronKEUNc3Vag KEUNc3VaÁm KEUNc3VaHà yeFGCung saqzThcQBzo?” NàqzThcQBzng nhyeFGẹ KEUNc3Vanhàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn qzThcQBzở yeFGdưới lòngKEUNc3Va đấKEUNc3Vat, khôyeFGng thấyyeFG ánqzThcQBzh mặyeFGt trời,KEUNc3Va kyeFGhông KEUNc3Vachút khôngKEUNc3Va khKEUNc3Vaí troqzThcQBzng lyeFGành, hèKEUNc3Van KEUNc3Vachi tyeFGhân KEUNc3Vathể đệyeFG chẳqzThcQBzng hềqzThcQBz khỏqzThcQBze mạnh,KEUNc3Va khuôqzThcQBzn myeFGặt cũqzThcQBzng qzThcQBzu buồnqzThcQBz yeFGnhư vậy.”yeFG NàyeFGng vuyeFGốt vKEUNc3Vae mqzThcQBzái tyeFGóc dàyeFGi qzThcQBzcủa yeFGy. “ĐềuyeFG yeFGlà lỗKEUNc3Vai yeFGcủa ta.”

 

Bàn tyeFGay nàngyeFG nhẹyeFG nhàqzThcQBzng làqzThcQBz vậy.

 

Từng giọtyeFG lệqzThcQBz đỏyeFG KEUNc3Vanhư máuqzThcQBz củayeFG ÁmqzThcQBz DạqzThcQBz LqzThcQBza từqzThcQBz qzThcQBztừ tràqzThcQBzo ra.

 

“Không cầnKEUNc3Va đệKEUNc3Va tiếpyeFG tụyeFGc luyqzThcQBzện côngKEUNc3Va nữa,yeFG yeFGcũng khôngyeFG cầyeFGn nghĩqzThcQBz cáchyeFG đểKEUNc3Va ÁmKEUNc3Va HKEUNc3Vaà CuKEUNc3Vang KEUNc3Vaxưng báyeFG tKEUNc3Vahiên hạyeFG nữa.”KEUNc3Va nKEUNc3Vaàng qzThcQBzôm qzThcQBzlấy yeFGy. yeFG“La NhiqzThcQBz, tỷKEUNc3Va tKEUNc3Vaỷ qzThcQBzmuốn KEUNc3Vađệ sốqzThcQBzng KEUNc3Vathật KEUNc3Vahạnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớmKEUNc3Va nKEUNc3Vagày KEUNc3Vahôm sau.

 

Như KEUNc3VaCa mởqzThcQBz tyeFGo hayeFGi mắt.

 

Nàng cảmyeFG thấyKEUNc3Va tqzThcQBzoàn KEUNc3Vathân nqzThcQBzhức yeFGmỏi nhqzThcQBzư byeFGị tróqzThcQBzi myeFGột đêm,KEUNc3Va bụyeFGng cũnqzThcQBzg nặngqzThcQBz yeFGtrĩu, thởyeFG khôngyeFG rqzThcQBza hơi.

 

Vừa yeFGnhìn qua…

 

Nàng bỗnKEUNc3Vag KEUNc3Vadưng KEUNc3Vakinh hãi!

 

Ám DạKEUNc3Va KEUNc3VaLa ghKEUNc3Vaé đKEUNc3Vaầu vàoyeFG KEUNc3Vabên giường,qzThcQBz taqzThcQBzy yeFGtrái yeFGnắm lấyKEUNc3Va KEUNc3Vatay phyeFGải KEUNc3Vanàng, đầqzThcQBzu qzThcQBzgối lêqzThcQBzn bụngqzThcQBz nàng.qzThcQBz yeFGY nghỉyeFG rấyeFGt yênKEUNc3Va tĩnhqzThcQBz, kyeFGhuôn mặtyeFG táqzThcQBzi nhợyeFGt phảngKEUNc3Va pqzThcQBzhất nhqzThcQBzư cKEUNc3Vaó thêqzThcQBzm chúKEUNc3Vat hKEUNc3Vauyết sắc.

 

“Ngươi lyeFGàm qzThcQBzgì đó.”

 

Như CqzThcQBza trừKEUNc3Vang myeFGắt nqzThcQBzhìn ÁyeFGm qzThcQBzDạ LayeFG, dùnyeFGg KEUNc3Vađẩy gKEUNc3Vaạt yeFGy dậy.

 

Ám DạKEUNc3Va qzThcQBzLa chămyeFG qzThcQBzchú nhìnyeFG KEUNc3Vay, hKEUNc3Vaạt KEUNc3Vachu syeFGa giyeFGữa tránqzThcQBz dầnKEUNc3Va yeFGdần KEUNc3Vachuyển tyeFGừ đqzThcQBzỏ tưyeFGơi sqzThcQBzang âmKEUNc3Va yeFGu. KEUNc3VaY đKEUNc3Vaứng KEUNc3Vabật yeFGdậy, KEUNc3Vaánh mắyeFGt léqzThcQBz lêyeFGn KEUNc3Vavẻ vKEUNc3Vaô tìyeFGnh, coyeFGi nànqzThcQBzg KEUNc3Vanhư kKEUNc3Vaẻ KEUNc3Vathù KEUNc3Vakhắc qzThcQBzcốt ghqzThcQBzi tâm.

 

“Vì yeFGsao ngươiKEUNc3Va lạiKEUNc3Va trởqzThcQBz lại.”

 

Giọng yeFGy trầmyeFG tKEUNc3Varầm nhưqzThcQBz KEUNc3Vađang qzThcQBznguyền rủa.

 

Như CKEUNc3Vaa giậqzThcQBzt mKEUNc3Vaình. TrKEUNc3Vaong thoánqzThcQBzg chốyeFGc, KEUNc3Vanàng byeFGỗng nghĩqzThcQBz mKEUNc3Vaình sẽqzThcQBz bqzThcQBzị ánqzThcQBzh mKEUNc3Vaắt áKEUNc3Vac độcKEUNc3Va củaKEUNc3Va qzThcQBzy giếtqzThcQBz chết.

 

“Chờ mộKEUNc3Vat chút!”

 

Nàng gọqzThcQBzi KEUNc3VaÁm DKEUNc3Vaạ LqzThcQBza đanyeFGg phấtyeFG taqzThcQBzy KEUNc3Vaáo qqzThcQBzuay đi:

 

“Ngươi đqzThcQBzừng đi!”

 

Ám DạyeFG LKEUNc3Vaa khqzThcQBzông quaqzThcQBzy đầqzThcQBzu lại,yeFG qzThcQBzy đãyeFG khônqzThcQBzg KEUNc3Vathể dễyeFG dyeFGàng qzThcQBztha thKEUNc3Vaứ nếKEUNc3Vau thqzThcQBzấy mặtqzThcQBz nàng.

 

Như CyeFGa nyeFGói: “KEUNc3VaHôm qzThcQBznay đãKEUNc3Va qzThcQBzlà nyeFGgày tqzThcQBzhứ mườqzThcQBzi. yeFGTa qzThcQBzmuốn gặpKEUNc3Va NgọKEUNc3Vac qzThcQBzsư huynh.”

 

Ám DạyeFG yeFGLa cườiKEUNc3Va lạnqzThcQBzh nói:

 

“Nhìn KEUNc3Vathấy KEUNc3Vahắn qzThcQBzngươi sẽKEUNc3Va yeFGhối hận.”

 

Như CKEUNc3Vaa yeFGcả qzThcQBzkinh nói:qzThcQBz “NgươiKEUNc3Va đãqzThcQBz làKEUNc3Vam gìyeFG vyeFGới yeFGsư huynqzThcQBzh củyeFGa ta?!”

 

Ám DạKEUNc3Va KEUNc3VaLa nhíuqzThcQBz màKEUNc3Vay nóiyeFG: “KyeFGẻ KEUNc3Vadám yeFGlừa gạtyeFG KEUNc3Vaphản bqzThcQBzội KEUNc3Vata chỉKEUNc3Va cKEUNc3Vaó thểyeFG sốyeFGng troKEUNc3Vang đKEUNc3Vaịa ngục.”

 

Như CyeFGa cqzThcQBzắn môyeFGi, KEUNc3Vacố qzThcQBzgắng kiqzThcQBzềm KEUNc3Vachế thâKEUNc3Van thqzThcQBzể đangKEUNc3Va ruKEUNc3Van rẩyyeFG củKEUNc3Vaa mình.

 

“Ta muqzThcQBzốn gặpyeFG sưKEUNc3Va huynh.”

 

******

 

Làn nướyeFGc ÁmqzThcQBz HqzThcQBzà chậyeFGm rqzThcQBzãi chảyKEUNc3Va xuôKEUNc3Vai trêqzThcQBzn mặtyeFG đất.

 

Xung quKEUNc3Vaanh đKEUNc3Vaều KEUNc3Valà bóngKEUNc3Va tối,yeFG cKEUNc3Vahỉ cyeFGó áqzThcQBznh lửayeFG KEUNc3Vau áKEUNc3Vam trqzThcQBzên bứcqzThcQBz tườngyeFG chKEUNc3Vaiếu xuốyeFGng mặtyeFG nyeFGước. MqzThcQBzặt nướqzThcQBzc ÁmyeFG HqzThcQBzà cũyeFGng mộKEUNc3Vat màKEUNc3Vau đen,qzThcQBz nKEUNc3Vagẫu nhiqzThcQBzên lóKEUNc3Vae lênyeFG mộtqzThcQBz tKEUNc3Vaia runyeFGg độnqzThcQBzg tựaqzThcQBz nyeFGhư ángyeFG qzThcQBzmây đyeFGen viềqzThcQBzn vàng.

 

Trong bKEUNc3Vaóng tKEUNc3Vaối tĩnhyeFG mịch.

 

Trái tKEUNc3Vaim NKEUNc3Vahư yeFGCa chậmyeFG rãKEUNc3Vai trầqzThcQBzm xuống,KEUNc3Va qzThcQBzmột cảyeFGm giácyeFG qzThcQBzsợ hãyeFGi hyeFGít tKEUNc3Vahở khqzThcQBzông thôqzThcQBzng khiyeFGến cổKEUNc3Va họngqzThcQBz nàKEUNc3Vang khôqzThcQBz khyeFGốc. HaKEUNc3Vai chânqzThcQBz muyeFGốn KEUNc3Vanhanh KEUNc3Vachóng chqzThcQBzạy tớyeFGi củaqzThcQBz nàngKEUNc3Va KEUNc3Vanặng nKEUNc3Vahư qzThcQBzđeo trì.

 

Nàng đãKEUNc3Va thấyeFGy NgọyeFGc TqzThcQBzự Hàn.

 

Y ngKEUNc3Vaồi tryeFGên KEUNc3Vachiếc xqzThcQBze lqzThcQBzăn bằyeFGng gỗ,KEUNc3Va tấmyeFG yeFGáo KEUNc3Vaxanh nhqzThcQBzư ngọKEUNc3Vac, nụqzThcQBz cqzThcQBzười KEUNc3Vavẫn yKEUNc3Vaên tĩnhyeFG nqzThcQBzhư xưyeFGa. yeFGCó lẽyeFG vìyeFG yeFGđã lqzThcQBzâu chưKEUNc3Vaa thấqzThcQBzy ánqzThcQBzh mặtKEUNc3Va tyeFGrời, lqzThcQBzàn yeFGda KEUNc3Vay táqzThcQBzi nhợqzThcQBzt, thânyeFG yeFGthể cũyeFGng cànyeFGg thêqzThcQBzm gầyqzThcQBz gKEUNc3Vaò sqzThcQBzo vớKEUNc3Vai trướcyeFG đây.

 

Y đqzThcQBzang hyeFGo khan.

 

Cơn hKEUNc3Vao yeFGkịch liệyeFGt KEUNc3Vakhiến bảqzThcQBz vqzThcQBzai qzThcQBzy runyeFGg yeFGrung, yeFGtựa yeFGhồ yeFGnhư yeFGcả phqzThcQBzổi qzThcQBzy yeFGcũng muốnqzThcQBz hKEUNc3Vao raKEUNc3Va. KEUNc3VaChiếc khănKEUNc3Va lụyeFGa chqzThcQBze trêyeFGn bờyeFG môqzThcQBzi đãyeFG lấmKEUNc3Va tấqzThcQBzm máu.

 

Ngọc TựKEUNc3Va HyeFGàn nqzThcQBzhư yeFGvậy khiếyeFGn NhyeFGư qzThcQBzCa cyeFGảm tyeFGhấy qzThcQBzhoảng hốt…

 

Y lúcqzThcQBz nàoKEUNc3Va KEUNc3Vacũng yeFGcó yeFGthể mấtyeFG đi!

 

Như qzThcQBzCa kinKEUNc3Vah hãyeFGi, quqzThcQBzát lênyeFG vớiqzThcQBz qzThcQBzÁm KEUNc3VaDạ qzThcQBzLa: “NgươyeFGi đKEUNc3Vaã lKEUNc3Vaàm gìyeFG yeFGsư huqzThcQBzynh củayeFG ta?”

 

Ám DạKEUNc3Va qzThcQBzLa cườKEUNc3Vai nKEUNc3Vahẹ nóqzThcQBzi: “HắnyeFG vyeFGốn lqzThcQBzà qzThcQBzmột kKEUNc3Vaẻ tyeFGàn phếqzThcQBz bệqzThcQBznh tyeFGật, gyeFGiờ chẳyeFGng qyeFGua qzThcQBzchỉ tKEUNc3Varở lạyeFGi bqzThcQBzộ dángKEUNc3Va KEUNc3Vatrước đâyqzThcQBz mqzThcQBzà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như yeFGCa cảmqzThcQBz tKEUNc3Vahấy KEUNc3Vacó điyeFGểm khyeFGông đúng!

 

Mọi chuyệyeFGn tuyệyeFGt qzThcQBzđối KEUNc3Vakhông KEUNc3Vađơn giảnyeFG yeFGnhư qzThcQBzÁm DạKEUNc3Va qzThcQBzLa nKEUNc3Vaói được!

 

Như CKEUNc3Vaa điyeFG qzThcQBzvề phKEUNc3Vaía qzThcQBzNgọc TKEUNc3Vaự Hàn.

 

Nàng gọiKEUNc3Va têqzThcQBzn yyeFG: “SưyeFG huynhyeFG…. SyeFGư KEUNc3Vahuynh?!” ThKEUNc3Vaanh âmyeFG củaqzThcQBz nàyeFGng KEUNc3Valớn dầnyeFG nhưngyeFG qzThcQBzy lạyeFGi chẳnqzThcQBzg KEUNc3Vahề nghyeFGe thấy!

 

Ngọc TKEUNc3Vaự HàyeFGn lKEUNc3Vaại ho.

 

Y phyeFGảng qzThcQBzphất nhyeFGư khqzThcQBzông hềKEUNc3Va cảmKEUNc3Va nhyeFGận đượcKEUNc3Va thếqzThcQBz gKEUNc3Vaiới bKEUNc3Vaên ngoài.

 

Như qzThcQBzCa KEUNc3Vabắt đầuKEUNc3Va ryeFGun rẩy.

 

Nước yeFGÁm HqzThcQBzà vẫnqzThcQBz KEUNc3Vatăm tốyeFGi qzThcQBztĩnh mịch.

 

Ám DạKEUNc3Va LqzThcQBza cườiyeFG qzThcQBzlớn, vKEUNc3Vaô cùKEUNc3Vang đắcKEUNc3Va qzThcQBzý: “KEUNc3VaKhông KEUNc3Vachỉ lyeFGỗ tqzThcQBzai yeFGy đãKEUNc3Va mấtyeFG điqzThcQBz yeFGthính giyeFGác, hKEUNc3Vaai yeFGchân KEUNc3Vay cũKEUNc3Vang KEUNc3Vakhông thểqzThcQBz yeFGđi lạiqzThcQBz được.”

 

Như CKEUNc3Vaa cKEUNc3Vahe miệng.

 

Giờ qzThcQBzphút yeFGnày, nàngyeFG qzThcQBzvô cùKEUNc3Vang thốngqzThcQBz yeFGhận yeFGÁm DKEUNc3VaẠ La.

 

Nàng khKEUNc3Vaông qzThcQBzngờ mộtqzThcQBz ngườiKEUNc3Va cKEUNc3Vaó thểyeFG qzThcQBzlàm qzThcQBzra yeFGchuyện qzThcQBztàn yeFGnhẫn nhưyeFG vậy!yeFG ĐầuyeFG tiênKEUNc3Va lKEUNc3Vaà giúpKEUNc3Va NgọyeFGc TKEUNc3Vaự HyeFGàn cóKEUNc3Va thểyeFG ngyeFGhe, KEUNc3Vacó thểqzThcQBz điyeFG lại,yeFG khiếyeFGn KEUNc3Vay khKEUNc3Vaỏe mạnhyeFG yeFGnhư nKEUNc3Vagười bìnyeFGh qzThcQBzthường, syeFGau đqzThcQBzó lạiyeFG cướpyeFG đoạKEUNc3Vat qzThcQBztất cqzThcQBzả đi!

 

Am qzThcQBzDạ LyeFGa cườqzThcQBzi lKEUNc3Vaên hKEUNc3Vaa hả:

 

“Như vqzThcQBzậy qzThcQBzmà đãqzThcQBz KEUNc3Vagọi làKEUNc3Va tàyeFGn nhKEUNc3Vaẫn sayeFGo? yeFGNgươi cKEUNc3Vaũng quáqzThcQBz xKEUNc3Vaem thườngyeFG tqzThcQBza rồi!”

 

Như KEUNc3VaCa lạnhyeFG cảyeFG người.

 

Cảm giáKEUNc3Vac sợyeFG yeFGhãi vKEUNc3Vaà điềyeFGm gởqzThcQBz nhưyeFG hốqzThcQBz băyeFGng đôyeFGng cqzThcQBzứng cảyeFG ngườqzThcQBzi nàng!

 

Ám DqzThcQBzạ qzThcQBzLa nởyeFG nụyeFG cườiyeFG đqzThcQBza tìyeFGnh: “NgươiKEUNc3Va yeFGnhìn hqzThcQBzai mắtyeFG hắnqzThcQBz xeqzThcQBzm, đôKEUNc3Vai qzThcQBzmắt tuấKEUNc3Van tyeFGú ấy,KEUNc3Va đôyeFGi qzThcQBzmắt ônKEUNc3Va qzThcQBznhu nhqzThcQBzư nướcyeFG qzThcQBzmùa xuânyeFG ấy…”

 

Ngọc TựyeFG KEUNc3VaHàn yeFGlại hoqzThcQBz, KEUNc3Vay ngẩngqzThcQBz đyeFGầu vềyeFG phíyeFGa NhưKEUNc3Va CqzThcQBza, dườngqzThcQBz nKEUNc3Vahư KEUNc3Vay cảyeFGm giqzThcQBzác đượcyeFG gìyeFG đóKEUNc3Va, cqzThcQBzhân qzThcQBzmày khẽKEUNc3Va caqzThcQBzu lại.

 

Nhưng, KEUNc3Vay kyeFGhông tháyyeFG nàng.

 

Đôi KEUNc3Vamắt KEUNc3Vay yeFGvẫn KEUNc3Vatuấn tKEUNc3Vaú nhKEUNc3Vaư xKEUNc3Vaưa, nhKEUNc3Vaưng, KEUNc3Vađã khôngqzThcQBz còKEUNc3Van thấKEUNc3Vay bấtyeFG qzThcQBzcứ thứqzThcQBz gìyeFG nữa!

 

Như CKEUNc3Vaa càyeFGng lKEUNc3Vaúc yeFGcàng yeFGkinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mKEUNc3Vaắt cyeFGhảy KEUNc3Vaxuống nqzThcQBzhư mưqzThcQBza trqzThcQBzên khuôKEUNc3Van mặtyeFG nàng.

 

Y khôKEUNc3Vang nhìnKEUNc3Va thấy.

 

Ám DKEUNc3Vaạ LyeFGa đqzThcQBzã biKEUNc3Vaến KEUNc3Vathế giKEUNc3Vaới củayeFG yeFGy tyeFGhành mộtyeFG màuKEUNc3Va đen.

 

Ám KEUNc3VaDạ qzThcQBzLa ngKEUNc3Vaửi ngửiqzThcQBz hươngqzThcQBz rượuyeFG tKEUNc3Varong KEUNc3Vachén hoàngKEUNc3Va KEUNc3Vakim, tiếcqzThcQBz nqzThcQBzuối nói:

 

“Thật KEUNc3Vakỳ qzThcQBzlạ, yeFGvì sKEUNc3Vaao mộKEUNc3Vat kẻyeFG KEUNc3Vatàn qzThcQBztật nhưqzThcQBzu yeFGy lqzThcQBzại cqzThcQBzó khyeFGí chấtKEUNc3Va hoànyeFG mỹyeFG nyeFGhư KEUNc3Vathế kKEUNc3Vaia yeFGchứ? yeFGNếu KEUNc3Vay yeFGchưa từnyeFGg phảnKEUNc3Va bộqzThcQBz tKEUNc3Vaa vậqzThcQBzy qzThcQBzsẽ làqzThcQBz KEUNc3Vamột KEUNc3Vanam qzThcQBztử yeFGmê ngườiqzThcQBz tớiyeFG mứcKEUNc3Va nào.”

 

Như qzThcQBzCa ngyeFGồi qzThcQBzxổm xuống.

 

Nàng nyeFGgồi trướqzThcQBzc mqzThcQBzặt NgKEUNc3Vaọc TqzThcQBzự HànKEUNc3Va, layeFGu sạchyeFG qzThcQBzlệ vươngyeFG tKEUNc3Varên khuqzThcQBzôn yeFGmặt mìKEUNc3Vanh, cốKEUNc3Va gắngyeFG nqzThcQBzở mộtyeFG nKEUNc3Vaụ cười.

 

“Sư huKEUNc3Vaynh, muộqzThcQBzi qzThcQBztới qzThcQBzrồi.” qzThcQBzNàng yeFGnhẹ nhànKEUNc3Vag gọqzThcQBzi. “MuộiKEUNc3Va qzThcQBzlà KEUNc3VaCa NhyeFGi đâqzThcQBzy, KEUNc3Vamuội KEUNc3Vatới thăKEUNc3Vam hqzThcQBzuynh…. HuynqzThcQBzh…. SKEUNc3Vaao lyeFGại hKEUNc3Vao nặngqzThcQBz vậyqzThcQBz chứ?”

 

Ngọc TKEUNc3Vaự HàKEUNc3Van chẳngyeFG yeFGhề cửKEUNc3Va động.

 

Y khôngyeFG nghyeFGe thấy.

 

Cũng kKEUNc3Vahông nKEUNc3Vahìn thấy.

 

Như CyeFGa nhKEUNc3Vaẹ nhyeFGàng cyeFGầm yeFGtay yeFGy, KEUNc3Vaghé sáyeFGt KEUNc3Vavào đầqzThcQBzu gqzThcQBzối yqzThcQBz: “HuynKEUNc3Vah đyeFGúng KEUNc3Valà myeFGột syeFGư huyeFGynh xấuKEUNc3Va. LầnyeFG nàyeFGo cũnKEUNc3Vag đồnKEUNc3Vag yeFGý sẽyeFG qzThcQBztự chiếuyeFG cốKEUNc3Va byeFGản thâKEUNc3Van, nhyeFGưng lạyeFGi chẳnyeFGg lầnqzThcQBz nàKEUNc3Vao qzThcQBzlàm được.”yeFG HaqzThcQBzi qzThcQBzmá nàngqzThcQBz cọyeFG lêyeFGn đầuqzThcQBz gyeFGối yyeFG, khKEUNc3Vaiến xiêyeFGm qzThcQBzy húqzThcQBzt khqzThcQBzô nướcyeFG mKEUNc3Vaắt nànqzThcQBzg. “HuyyeFGnh KEUNc3Vacó qzThcQBzbiết khKEUNc3Vaông? ĐôiyeFG kqzThcQBzhi muộiKEUNc3Va qzThcQBzthực yeFGsự KEUNc3Varất yeFGgiận huynKEUNc3Vah, KEUNc3Vagiận tKEUNc3Vaới yeFGmức khyeFGông baKEUNc3Vao gyeFGiờ muốnKEUNc3Va đểyeFG ýqzThcQBz tớiKEUNc3Va huyyeFGnh nữa.yeFG SqzThcQBzao KEUNc3Vahuynh lạiyeFG lqzThcQBzuôn khôyeFGng qyeFGuan tâyeFGm tớKEUNc3Vai bảnyeFG tKEUNc3Vahân myeFGình yeFGnhư vậyyeFG kKEUNc3Vaia chứ?”

 

Bàn taqzThcQBzy NKEUNc3Vagọc TqzThcQBzự qzThcQBzHàn KEUNc3Vagiật giật.

 

Khuôn myeFGặt yeFGy lqzThcQBzộ vẻyeFG ngKEUNc3Vahi hoặc.

 

Y cốyeFG gắngyeFG nóyeFGi chuyện,KEUNc3Va yếtKEUNc3Va yeFGhầu ruqzThcQBzng ryeFGung nhưKEUNc3Vang tyeFGhanh KEUNc3Vaâm tKEUNc3Vaạo yeFGra chyeFGỉ lqzThcQBzà tiqzThcQBzếng “A…”qzThcQBz KEUNc3Vakhàn khàn.

 

Giọng nóiqzThcQBz cyeFGủa qzThcQBzy cũqzThcQBzng bịyeFG cqzThcQBzướp đi.

 

Y đKEUNc3Vaã khônyeFGg thểqzThcQBz qzThcQBznói đượcKEUNc3Va KEUNc3Vanữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạKEUNc3Va LKEUNc3Vaa cườyeFGi lKEUNc3Vaên KEUNc3Vađiên cKEUNc3Vauồng: “MộtyeFG têqzThcQBzn tàyeFGn pqzThcQBzhế kqzThcQBzhông ngờqzThcQBz cyeFGũng qzThcQBzdám phảKEUNc3Van bội,qzThcQBz lừaKEUNc3Va dốiqzThcQBz tqzThcQBza? HKEUNc3Vaa hyeFGa haqzThcQBz, ngươKEUNc3Vai khôqzThcQBzng qqzThcQBzuan tKEUNc3Vaâm qzThcQBztới taKEUNc3Vai yeFGvà châKEUNc3Van cKEUNc3Vaủa mìnqzThcQBzh đKEUNc3Vaúng khKEUNc3Vaông? VậyqzThcQBz qzThcQBzhãy qzThcQBzđể chyeFGúng mấtqzThcQBz qzThcQBzđi KEUNc3Vacùng đôiqzThcQBz mắKEUNc3Vat ngươiKEUNc3Va đi!”

 

Công lựKEUNc3Vac KEUNc3Vacủa NyeFGgọc TựKEUNc3Va hàqzThcQBzn qzThcQBzđã qzThcQBzbị ÁKEUNc3Vam DyeFGạ qzThcQBzLa hủyqzThcQBz đi.

 

Y tqzThcQBzrầm mặc.

 

Y dùqzThcQBzng tqzThcQBzhời khắcqzThcQBz cuốiqzThcQBz cùngyeFG, cảmyeFG thụKEUNc3Va cKEUNc3Vaảm giKEUNc3Vaác đứnyeFGg thẳnyeFGg byeFGằng haqzThcQBzi KEUNc3Vachân, cảKEUNc3Vam thụqzThcQBz thyeFGanh qzThcQBzâm yeFGcủa nưyeFGớc sônqzThcQBzg vàKEUNc3Va giqzThcQBzó, cảmqzThcQBz thụKEUNc3Va thếqzThcQBz gqzThcQBziới yeFGmà qzThcQBzy còyeFGn cqzThcQBzó thểqzThcQBz qzThcQBzthấy. qzThcQBzY cònyeFG muốnyeFG gọiyeFG tKEUNc3Vaên củaqzThcQBz nàKEUNc3Vang mộtKEUNc3Va lầnyeFG cuối.

 

Nếu cyeFGó thểyeFG cKEUNc3Vahọn, yeFGy khôyeFGng yeFGmuốn sẽKEUNc3Va lạiyeFG yeFGtàn phế.

 

Cảm thqzThcQBzụ thyeFGế giKEUNc3Vaới yeFGtươi đẹpyeFG cyeFGùng sưyeFG muộiKEUNc3Va mỹyeFG KEUNc3Valệ làyeFG vyeFGậy, qzThcQBzy kqzThcQBzhông muốnKEUNc3Va KEUNc3Vatrở lạKEUNc3Vai lyeFGàm mộtKEUNc3Va kẻyeFG yeFGtàn phếyeFG vôKEUNc3Va dụng.

 

Ánh sáKEUNc3Vang tKEUNc3Vahản yeFGnhiên nKEUNc3Vahư ngọcyeFG toyeFGát KEUNc3Vara tqzThcQBzrên yeFGhàng lôKEUNc3Vang mKEUNc3Vay củaKEUNc3Va y.

 

Y yêqzThcQBzn lqzThcQBzặng pqzThcQBzhảng phấyeFGt nhyeFGư khKEUNc3Vaông hềyeFG quaKEUNc3Van tâKEUNc3Vam tKEUNc3Vaai ươngyeFG sẽqzThcQBz phqzThcQBzủ xuốqzThcQBzng ngườiKEUNc3Va KEUNc3Vay nhyeFGư thyeFGế nào.

 

Ý thứcqzThcQBz cuốKEUNc3Vai cùngqzThcQBz yeFGlà đôiyeFG KEUNc3Vamắt đKEUNc3Vaỏ tươiKEUNc3Va đKEUNc3Vaiên cuyeFGồng củayeFG yeFGÁm DyeFGạ La…

 

“Ngươi qzThcQBzsẽ mấKEUNc3Vat KEUNc3Vađi hKEUNc3Vaai chân,KEUNc3Va mấtqzThcQBz KEUNc3Vađi lỗKEUNc3Va taiKEUNc3Va, mấtyeFG điqzThcQBz áqzThcQBznh qzThcQBzmắt, mấtqzThcQBz qzThcQBzđi giọngqzThcQBz nóKEUNc3Vai, bệnKEUNc3Vah tậtqzThcQBz yeFGsẽ ngàyyeFG ngàyqzThcQBz đyeFGêm đêqzThcQBzm xKEUNc3Vaâm lấnqzThcQBz thâKEUNc3Van yeFGthể ngươi.qzThcQBz NhưngyeFG ngyeFGươi sẽyeFG KEUNc3Vakhông tqzThcQBzhể chết,qzThcQBz chKEUNc3Vao yeFGtới trướcKEUNc3Va khqzThcQBzi siqzThcQBznh mạnKEUNc3Vag qzThcQBzngươi qzThcQBzkết thúc,yeFG ngyeFGươi sẽyeFG phKEUNc3Vaải nếKEUNc3Vam thửyeFG cảKEUNc3Vam KEUNc3Vagiác sqzThcQBzống kyeFGhông bằnqzThcQBzg qzThcQBzchết KEUNc3Vatrong địaqzThcQBz ngục!”

 

......

 

Đau đớnyeFG nhKEUNc3Vaư muốnyeFG qzThcQBzxé náyeFGt ngựqzThcQBzc KEUNc3VaNhư Ca!

 

Nàng chưyeFGa yeFGbao qzThcQBzgiờ hậnKEUNc3Va KEUNc3Vamột ngưqzThcQBzời tớiKEUNc3Va vậy!

 

Nàng hậnKEUNc3Va ÁmKEUNc3Va DKEUNc3Vaạ La!

 

Nàng qzThcQBzmuốn đKEUNc3Vaem toyeFGàn qzThcQBzbộ nhữngqzThcQBz đaKEUNc3Vau khổKEUNc3Va mqzThcQBzà NgọcKEUNc3Va TqzThcQBzự HànyeFG yeFGphải chịyeFGu đựKEUNc3Vang tyeFGrả KEUNc3Valại chKEUNc3Vao ÁmKEUNc3Va DyeFGạ qzThcQBzLa yeFGgấp ngànqzThcQBz vạnqzThcQBz lần!

 

Nàng KEUNc3Vađã biếtKEUNc3Va cáKEUNc3Vai gyeFGì gyeFGọi lyeFGà cừyeFGu hận!

 

Cừu hậKEUNc3Van cKEUNc3Vahính qzThcQBzlà khônKEUNc3Vag tiếcqzThcQBz mọqzThcQBzi KEUNc3Vathủ yeFGđoạn, khiếnqzThcQBz KEUNc3Vakẻ đãyeFG qzThcQBzlàm tổKEUNc3Van tyeFGhương nyeFGgười mìnhKEUNc3Va yqzThcQBzêu qzThcQBzmến yeFGđau đớnqzThcQBz gấpqzThcQBz bội!

 

Như yeFGCa vùqzThcQBzi mặtKEUNc3Va vyeFGào lòngqzThcQBz bàqzThcQBzn yeFGtay NgọKEUNc3Vac TựyeFG Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước yeFGmắt chảKEUNc3Vay xuốngKEUNc3Va khiếnyeFG lKEUNc3Vaòng bànqzThcQBz tyeFGay qzThcQBzy yeFGlạnh buốt.

 

Ngọc TựKEUNc3Va HàyeFGn lộqzThcQBz vẻyeFG KEUNc3Vaxúc độyeFGng, tKEUNc3Vahân thyeFGể qzThcQBzy nghKEUNc3Vaiêng yeFGvề phíayeFG trước,KEUNc3Va ngónqzThcQBz tayeFGy ruKEUNc3Van rKEUNc3Vaun cqzThcQBzhạm vqzThcQBzào ngườiKEUNc3Va nànqzThcQBzg! qzThcQBzY chạmyeFG vàoyeFG dqzThcQBzòng lKEUNc3Vaệ KEUNc3Varàn ryeFGụa cùngqzThcQBz lànyeFG yeFGda lạKEUNc3Vanh KEUNc3Valẽo bKEUNc3Vai ai.

 

Như CyeFGa KEUNc3Vavừa khócKEUNc3Va vừyeFGa hôKEUNc3Va: “LyeFGÀ muộiyeFG! yeFGSư hKEUNc3Vauynh, lqzThcQBzà muộiKEUNc3Va đây!”

 

Nàng sợqzThcQBz hãi.

 

Nàng sqzThcQBzợ đâyKEUNc3Va làKEUNc3Va KEUNc3Valần qzThcQBzcuối qzThcQBzgặp đượcKEUNc3Va y.

 

Còn yKEUNc3Va, lạiKEUNc3Va kKEUNc3Vahông tKEUNc3Vahể tKEUNc3Vahấy nàng,yeFG khyeFGông tqzThcQBzhể nghyeFGe đượcKEUNc3Va nKEUNc3Vaàng KEUNc3Vanói, thậmqzThcQBz chqzThcQBzí cKEUNc3Vaòn khôqzThcQBzng biếtKEUNc3Va nànqzThcQBzg đãyeFG tới.

 

Ngọc TựqzThcQBz KEUNc3VaHàn yeFGlại KEUNc3Vaho qzThcQBzkịch liệt.

 

Máu KEUNc3Vatươi từKEUNc3Va khóeqzThcQBz môiyeFG KEUNc3Vay chảyKEUNc3Va KEUNc3Vara, qzThcQBzy cốKEUNc3Va gắyeFGng muyeFGốn nóiKEUNc3Va gyeFGì đyeFGó nhKEUNc3Vaưng KEUNc3Vađổi lạiyeFG chỉyeFG làyeFG cơqzThcQBzn KEUNc3Vaho càngKEUNc3Va thêmyeFG mãnhyeFG liệt.

 

“Muội lqzThcQBzà CyeFGa NKEUNc3Vahi…” NàKEUNc3Vang vừyeFGa khyeFGóc vKEUNc3Vaừa ôqzThcQBzm lqzThcQBzấy eKEUNc3Vao KEUNc3Vacủa yKEUNc3Va. “KEUNc3VaSư hqzThcQBzuynh, hqzThcQBzuynh biếtKEUNc3Va lKEUNc3Vaà muKEUNc3Vaội đúngyeFG kKEUNc3Vahông? MuộKEUNc3Vai yeFGrất KEUNc3Vasợ… sưKEUNc3Va huynyeFGh, muộiyeFG thựKEUNc3Vac syeFGự rấtyeFG sợ…”

 

Nước mắtqzThcQBz chảyyeFG dàqzThcQBzi tyeFGrên khuqzThcQBzôn mặtyeFG nànqzThcQBzg: “HuyeFGynh KEUNc3Vanhìn mqzThcQBzuội qzThcQBzmột yeFGcái cóyeFG đKEUNc3Vaược khônqzThcQBzg? KEUNc3VaMuội yeFGmuốn nKEUNc3Vaghe huynyeFGh nóiKEUNc3Va… SưqzThcQBz huyKEUNc3Vanh… huyeFGynh yeFGđừng lKEUNc3Vaàm muộiKEUNc3Va sợ…”

 

Máu cyeFGủa KEUNc3Vay bắnKEUNc3Va lênqzThcQBz ngườiyeFG nàng.

 

Nỗi sợyeFG khiếnqzThcQBz nyeFGàng nóiyeFG nyeFGăn yeFGlộn xyeFGộn, nỗiqzThcQBz sqzThcQBzợ khiếqzThcQBzn nàngqzThcQBz qzThcQBznhư mộyeFGt đứaqzThcQBz KEUNc3Vatrẻ kyeFGhông hqzThcQBziểu chuyện.

 

Nàng KEUNc3Vakhóc tớiqzThcQBz mứKEUNc3Vac cảyeFG ngqzThcQBzười lạqzThcQBznh ngắt.

 

Một byeFGàn tqzThcQBzay qzThcQBzôn qzThcQBznhu lKEUNc3Vaau KEUNc3Vađi gọtqzThcQBz nướcqzThcQBz qzThcQBzmắt vqzThcQBzương trênqzThcQBz khKEUNc3Vauôn mặqzThcQBzt nàng.

 

Sau yeFGđó, KEUNc3Vay bếyeFG nàqzThcQBzng lên.

 

Y ômKEUNc3Va nànyeFGg tronqzThcQBzg lòqzThcQBzng mìnKEUNc3Vah, ôKEUNc3Van nKEUNc3Vahu aKEUNc3Van ủiyeFG nàngqzThcQBz. qzThcQBzCổ họnqzThcQBzg yeFGy phátyeFG rqzThcQBza KEUNc3Vaâm thanyeFGh kyeFGhàn yeFGkhàn đứtKEUNc3Va qqzThcQBzuãng, nKEUNc3Vahưng cẩnqzThcQBz tKEUNc3Vahận nghqzThcQBze lại,yeFG đqzThcQBzó qzThcQBzlà qzThcQBzmột yeFGbài háKEUNc3Vat KEUNc3Vachẳng cKEUNc3Vaó KEUNc3Vanhịp điệu.

 

Y vyeFGỗ vềKEUNc3Va nàng.

 

Hai qzThcQBzngón yeFGtay gKEUNc3Vaầy qzThcQBzgõ vqzThcQBzẽ nhữngyeFG đườqzThcQBzng KEUNc3Vanét kqzThcQBzỳ dyeFGị trênKEUNc3Va lqzThcQBzưng nàng.

 

Bị KEUNc3Vay ôqzThcQBzm lấKEUNc3Vay, nànKEUNc3Vag cànyeFGg kyeFGhóc lớn.

 

Y KEUNc3Vađang vẽyeFG gìyeFG trqzThcQBzên lKEUNc3Vaưng nàng?

 

Đột nhiêyeFGn, nàngyeFG ngừnKEUNc3Vag thở…

 

Y đqzThcQBzang viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòngqzThcQBz yqzThcQBz, nàqzThcQBzng rqzThcQBza sứcKEUNc3Va gậtyeFG đầuyeFG: “LàKEUNc3Va muộiqzThcQBz! MuqzThcQBzội lKEUNc3Vaà CqzThcQBza NhKEUNc3Vai!” qzThcQBzÔng KEUNc3Vatrời yeFGơi, yeFGy bqzThcQBziết làqzThcQBz nàng!

 

Ngọc KEUNc3VaTự HàyeFGn trqzThcQBzấn ayeFGn nànKEUNc3Vag, tyeFGiếp tụcyeFG viếqzThcQBzt lênyeFG lưnyeFGg nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừayeFG kqzThcQBzhóc vừaqzThcQBz cười,qzThcQBz kKEUNc3Vaéo KEUNc3Vatay tráiyeFG KEUNc3Vay ápKEUNc3Va lKEUNc3Vaên KEUNc3Vađôi myeFGôi myeFGình, qzThcQBzgiúp yeFGy “nghe”yeFG thấyKEUNc3Va mìnKEUNc3Vah nói:

 

“ừ, muKEUNc3Vaội khônyeFGg sợ.”

 

“Muội yeFGcó kqzThcQBzhỏe không?”

 

“Muội vẫnKEUNc3Va khỏe.”

 

“Sao lyeFGại khóc?”

 

“Được yeFGthấy qzThcQBzhuynh tKEUNc3Vahật vui.”KEUNc3Va NàyeFGng ápKEUNc3Va tKEUNc3Vaay KEUNc3Vay yeFGlại KEUNc3Vagần myeFGôi KEUNc3Vamình thêmKEUNc3Va, chKEUNc3Vaăm chúyeFG nyeFGhìn yKEUNc3Va: “SưyeFG huynhyeFG, muộKEUNc3Vai nhqzThcQBzớ huynh…”

 

Ngọc TựqzThcQBz HànqzThcQBz nởyeFG yeFGnụ cưKEUNc3Vaời, mộKEUNc3Vat qzThcQBznụ cườiyeFG ônyeFG nqzThcQBzhu toátqzThcQBz yeFGra tKEUNc3Vaừ đôyeFGi mắtqzThcQBz yeFGkhông cyeFGòn tiêuyeFG cự.

 

Ngón tayeFGy qzThcQBzy nhqzThcQBzẹ nhàKEUNc3Vang nKEUNc3Vahư lqzThcQBzàn gyeFGió mqzThcQBzùa thu:

 

“Thật KEUNc3Vavui vìKEUNc3Va KEUNc3Vamuội cyeFGòn nhKEUNc3Vaớ huynh.”

 

Như CyeFGa yeFGhai máqzThcQBzt đẫmKEUNc3Va qzThcQBzlệ, nàyeFGng nhìnyeFG qzThcQBzy, nKEUNc3Vaắm KEUNc3Valấy ngóKEUNc3Van KEUNc3Vatay yqzThcQBz, qzThcQBzcúi đKEUNc3Vaầu hôqzThcQBzn lyeFGên ngónqzThcQBz tayKEUNc3Va, lêqzThcQBzn lòngqzThcQBz bànyeFG yeFGtay đó.

 

Nàng hônqzThcQBz lòqzThcQBzng bànqzThcQBz tyeFGay KEUNc3Vay tyeFGhật lau.

 

Ngọc TựKEUNc3Va HqzThcQBzàn đầyeFGu qzThcQBztiên làqzThcQBz giậtKEUNc3Va KEUNc3Vamình, syeFGau đKEUNc3Vaó, qzThcQBzy nhắmqzThcQBz myeFGắt lạyeFGi, nướcqzThcQBz yeFGmắt yeFGlặng KEUNc3Valẽ KEUNc3Vachảy xuống.

 

Nàng đqzThcQBzang viếtqzThcQBz KEUNc3Vatrong lònqzThcQBzg qzThcQBzbàn taKEUNc3Vay yeFGy byeFGa chữ:

 

“Căn nhàqzThcQBz trúc.”

 

******

 

Ngày hôKEUNc3Vam sau.

 

Tuyết qzThcQBzhoan hỷqzThcQBz yeFGvỗ KEUNc3Vavề qzThcQBzthành HồngqzThcQBz NyeFGgọc PhượKEUNc3Vang CqzThcQBzầm mKEUNc3Vaà mKEUNc3Vaình qzThcQBzyêu yeFGthích, nhẹqzThcQBz nqzThcQBzhàng thKEUNc3Vaổi lớqzThcQBzp tKEUNc3Varo bụiyeFG yeFGtrên dây,yeFG nqzThcQBzgón tayeFGy qzThcQBzy khảyyeFG nêqzThcQBzn nhữyeFGng KEUNc3Vanốt nhạcyeFG tuyệqzThcQBzt mỹ.

 

Tuyết vqzThcQBzừa đyeFGàn vqzThcQBzừa cườqzThcQBzi nóiKEUNc3Va: KEUNc3Va“Đột nhqzThcQBziên lạiqzThcQBz qzThcQBzcó hảyeFGo qzThcQBztâm trảKEUNc3Va lạiqzThcQBz KEUNc3Vađàn cầmyeFG chqzThcQBzo taqzThcQBz, qzThcQBzTiểu KEUNc3VaLa nhyeFGất địnhKEUNc3Va lKEUNc3Vaà cóqzThcQBz việyeFGc cqzThcQBzần nhờKEUNc3Va rồi.”

 

Ám KEUNc3VaDạ yeFGLa cũqzThcQBzng cười,KEUNc3Va KEUNc3Vagiọng nóqzThcQBzi dyeFGụ hoKEUNc3Vaặc: “yeFGKhông chqzThcQBzỉ yeFGnhư vậqzThcQBzy, qzThcQBzta cònKEUNc3Va KEUNc3Vacó thểqzThcQBz yeFGgiúp nKEUNc3Vagươi yeFGkhôi pqzThcQBzhục cyeFGông yeFGlực tiêKEUNc3Van nyeFGhân, cKEUNc3Vaải tạoKEUNc3Va lạKEUNc3Vai thKEUNc3Vaân thKEUNc3Vaể tiênyeFG nhânyeFG bấtyeFG tử.”

 

Tuyết nhìqzThcQBzn yyeFG, yeFGcười nhưqzThcQBz hoqzThcQBza nở:KEUNc3Va “NgưqzThcQBzơi myeFGuốn gì.”

 

“Khiến nàngqzThcQBz KEUNc3Vatrở về,yeFG qzThcQBzkhiến qzThcQBznàng yeFGta hoànyeFG toànKEUNc3Va KEUNc3Varời đi.”

 

Tuyết đưqzThcQBzơng nhqzThcQBziên biếqzThcQBzt KEUNc3Vahai chKEUNc3Vaữ nàngyeFG đyeFGó chỉKEUNc3Va KEUNc3Vaai. “NqzThcQBzgươi cũngqzThcQBz yeFGquá nqzThcQBzóng lòngqzThcQBz đó.qzThcQBz NàngyeFG qzThcQBzta yeFGcư nqzThcQBzgụ tryeFGong cơKEUNc3Va thqzThcQBzể KEUNc3Vađó đãqzThcQBz mấyyeFG chyeFGục KEUNc3Vanăm, đâuKEUNc3Va dễyeFG dànKEUNc3Vag đuổiKEUNc3Va đi?”

 

Ám DqzThcQBzạ LqzThcQBza lqzThcQBzạnh lùyeFGng nói:qzThcQBz “qzThcQBzĐuổi kqzThcQBzhông được,yeFG vậKEUNc3Vay khiếyeFGn ảyeFG chKEUNc3Vaết đi.”

 

Tuyết qzThcQBzlíu yeFGlưỡi nóyeFGi: “yeFGThật yeFGtàn nhẫn.”

 

“Chỉ KEUNc3Vacần cóKEUNc3Va yeFGthể làmqzThcQBz đượcqzThcQBz tKEUNc3Vaa đềuyeFG KEUNc3Vasẽ đápyeFG ứqzThcQBzng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu KEUNc3Vata muqzThcQBzốn yeFGÁm KEUNc3VaDạ MinqzThcQBzh tyeFGhành nữqzThcQBz nhyeFGân củaqzThcQBz yeFGta tKEUNc3Vahì saoqzThcQBz?” TuyyeFGết nởqzThcQBz nqzThcQBzụ cườKEUNc3Vai hyeFGư hỏng.

 

Ám DạyeFG LyeFGa gKEUNc3Vaiận tímKEUNc3Va mặKEUNc3Vat, ngónyeFG tyeFGay KEUNc3Vatái nhợqzThcQBzt xiếtqzThcQBz chKEUNc3Vaặt yếtqzThcQBz hầuqzThcQBz Tuyết.

 

Tuyết qzThcQBzho sặcqzThcQBz sụa,KEUNc3Va yeFGcười nqzThcQBzói: “CqzThcQBzhỉ đùayeFG chútyeFG thôi.

 

“Nàng khôqzThcQBzng phKEUNc3Vaải ngườqzThcQBzi ngươiKEUNc3Va qzThcQBzcó qzThcQBzthể đùa.”yeFG ĐốqzThcQBzt xươngqzThcQBz yeFGngón taqzThcQBzy ÁmyeFG DyeFGạ KEUNc3VaLa ruyeFGng qzThcQBzlên KEUNc3Valách cáchyeFG, khônKEUNc3Vag yeFGai đượcKEUNc3Va KEUNc3Vaphép kKEUNc3Vahinh nhờqzThcQBzn nàng.

 

Tuyết xoyeFGa KEUNc3Vaxoa cổyeFG mìKEUNc3Vanh, nói:KEUNc3Va “Được.”

 

“Ta muốnKEUNc3Va nàyeFGng trởKEUNc3Va lạqzThcQBzi, khqzThcQBzông rờiyeFG yeFGđi nữa.”

 

Ám DqzThcQBzạ KEUNc3VaLa ányeFGh mắtKEUNc3Va âyeFGm u.

 

Kỳ thật,KEUNc3Va mườiqzThcQBz chínKEUNc3Va năKEUNc3Vam qzThcQBzqua khôKEUNc3Vang cóyeFG nàngqzThcQBz yeFGở qzThcQBzbên, nhuKEUNc3Vang nhyeFGớ đãqzThcQBz thànyeFGh mqzThcQBzột thóqzThcQBzi quKEUNc3Vaen rồKEUNc3Vai. NhưngqzThcQBz qzThcQBzkhi giyeFGọng nóqzThcQBzi vàKEUNc3Va nụyeFG cườKEUNc3Vai qzThcQBzcủa nàngKEUNc3Va lạiyeFG xuấyeFGt hiệnqzThcQBz, chiqzThcQBza KEUNc3Valìa chỉKEUNc3Va KEUNc3Vavài ngàKEUNc3Vay haqzThcQBzy qzThcQBzthậm yeFGchí vàiyeFG caKEUNc3Vanh gyeFGiờ cũKEUNc3Vang khKEUNc3Vaiến yeFGy yeFGkhổ sởqzThcQBz qzThcQBznhư muốnyeFG chếtqzThcQBz đi.

 

Tuyết khKEUNc3Vaảy đàqzThcQBzn, lKEUNc3Vaắc đầKEUNc3Vau nKEUNc3Vaói: “yeFGTa cũngyeFG khôKEUNc3Vang yeFGcó cáchKEUNc3Va nào.”

 

“Ngươi nóiqzThcQBz cyeFGái gì?”

 

“Nha đKEUNc3Vaầu NhưqzThcQBz KEUNc3VaCa yeFGkia mớiKEUNc3Va qzThcQBzlà mấuKEUNc3Va chốt.qzThcQBz qzThcQBzNếu yeFGnàng tKEUNc3Vaa đqzThcQBzã khôqzThcQBzng muốqzThcQBzn ryeFGời KEUNc3Vakhỏi thyeFGân thyeFGể, bấKEUNc3Vat cứqzThcQBz qzThcQBzai cũyeFGng khôKEUNc3Vang KEUNc3Vathể dễqzThcQBz dàKEUNc3Vang đuổiyeFG nànKEUNc3Vag tqzThcQBza điqzThcQBz, nyeFGếu khôyeFGng sẽyeFG khiếnqzThcQBz thyeFGân tKEUNc3Vahể hỏngyeFG theo.”

 

Ánh mắKEUNc3Vat yeFGÁm DạyeFG LKEUNc3Vaa yeFGnheo lại.

 

“Nếu nyeFGàng qzThcQBzta yeFGđáp ứKEUNc3Vang rờyeFGi kqzThcQBzhỏi thqzThcQBzì sao?”

 

Tuyết qzThcQBzgiật mìnqzThcQBzh nói:KEUNc3Va KEUNc3Va“Làm saqzThcQBzo yeFGnàng ấyqzThcQBz đồqzThcQBzng ýKEUNc3Va được?”

 

Ám yeFGDạ LqzThcQBza khôyeFGng nói.

 

Hạt cqzThcQBzhu syeFGa qzThcQBzgiữa tráqzThcQBzn đỏKEUNc3Va chKEUNc3Vaót nhưKEUNc3Va sắpyeFG nhỏyeFG máu.

 

“Ta khônyeFGg tiqzThcQBzn ngươi.”

 

Như CKEUNc3Vaa trựyeFGc tiếqzThcQBzp qzThcQBztrả KEUNc3Valời KEUNc3VaÁm qzThcQBzDạ La.

 

Mặc dùyeFG KEUNc3VaÁm DyeFGạ LKEUNc3Vaa hKEUNc3Vaứa hqzThcQBzẹn, chyeFGỉ cầnqzThcQBz nàngyeFG rờiKEUNc3Va khỏiKEUNc3Va thâyeFGn thyeFGể myeFGình KEUNc3Vay sẽqzThcQBz tqzThcQBzhả ChiyeFGến PhongKEUNc3Va, NqzThcQBzgọc TựKEUNc3Va HKEUNc3Vaàn vqzThcQBzà TuyếtKEUNc3Va, yeFGhơn nữayeFG KEUNc3Vagiúp NgọyeFGc TyeFGự HKEUNc3Vaàn kKEUNc3Vahỏe mạnKEUNc3Vah trqzThcQBzở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đKEUNc3Vaã sớKEUNc3Vam khônKEUNc3Vag qzThcQBztin bấtKEUNc3Va cKEUNc3Vaứ lờiKEUNc3Va yeFGnói nKEUNc3Vaào củyeFGa yeFGÁm DạKEUNc3Va La.

 

Ám DyeFGạ LyeFGa nKEUNc3Vaói: yeFG“Ta KEUNc3Vađã từyeFGng KEUNc3Vathất tínyeFG baKEUNc3Vao giyeFGờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy KEUNc3Vasao lạiKEUNc3Va khôngqzThcQBz qzThcQBztin ta?”

 

“Vì ngươiyeFG lqzThcQBzà mộKEUNc3Vat yeFGkẻ qzThcQBzđiên.” NhqzThcQBzư CqzThcQBza đáp:qzThcQBz “ChỉyeFG cầnKEUNc3Va ngKEUNc3Vaươi thíKEUNc3Vach, qzThcQBzlúc nàyeFGo cyeFGũng qzThcQBzcó thểKEUNc3Va thqzThcQBzay đyeFGổi qzThcQBzquyết định.yeFG DyeFGù làqzThcQBz ngươiKEUNc3Va yeFGđể KEUNc3Vahọ rKEUNc3Vaời khỏiqzThcQBz sKEUNc3Vaau nqzThcQBzày vẫKEUNc3Van cqzThcQBzó yeFGthể lqzThcQBzàm tổKEUNc3Van thưKEUNc3Vaơng yeFGhọ. NgưqzThcQBzời qzThcQBzđã lừaqzThcQBz dyeFGối phảnKEUNc3Va KEUNc3Vabội ngươiyeFG nqzThcQBzgươi vĩnhyeFG viễqzThcQBzn cũngKEUNc3Va qzThcQBzkhông buônKEUNc3Vag tha.”

 

Ám DạqzThcQBz yeFGLa KEUNc3Vanhíu mày.

 

Nàng cóqzThcQBz vẻKEUNc3Va kqzThcQBzhá hqzThcQBziểu yqzThcQBz, khônKEUNc3Vag qzThcQBzsai, syeFGau khqzThcQBzi yeFGthả bọnqzThcQBz họKEUNc3Va đi,KEUNc3Va mớiyeFG yeFGbắt trqzThcQBzở lạiKEUNc3Va tqzThcQBzra tấnyeFG, chqzThcQBzẳng qzThcQBzhề đqzThcQBzi ngqzThcQBzược qzThcQBzlời hứa.

 

Y cườqzThcQBzi lạnh:qzThcQBz “NyeFGgươi cqzThcQBzho rKEUNc3Vaằng ngươiKEUNc3Va KEUNc3Vacó tyeFGư cáchqzThcQBz đKEUNc3Vaàm pháyeFGn vớiyeFG tqzThcQBza sao?”

 

Như CqzThcQBza nhyeFGìn lqzThcQBzại y.

 

Đôi qzThcQBzmắt tqzThcQBzrong veyeFGo cqzThcQBzủa nqzThcQBzàng mqzThcQBzang thyeFGeo KEUNc3Vaý chíKEUNc3Va yeFGkhông KEUNc3Vahề khuấqzThcQBzt phục.

 

Ám DạKEUNc3Va KEUNc3VaLa nóKEUNc3Vai: “ChKEUNc3Vao dùyeFG saKEUNc3Vau nàqzThcQBzy tyeFGa cqzThcQBzó bqzThcQBzắt KEUNc3Vabọn chúngqzThcQBz yeFGvề nhưngKEUNc3Va dẫKEUNc3Vau sKEUNc3Vaao yeFGchúng vẫnKEUNc3Va cKEUNc3Vaòn qzThcQBzcơ hqzThcQBzội trốnqzThcQBz thyeFGoát. NếuyeFG không,qzThcQBz qzThcQBzta sẽqzThcQBz kyeFGhiến qzThcQBzchúng lKEUNc3Vaập tứyeFGc KEUNc3Vachết trướcqzThcQBz qzThcQBzmặt ngươi.”

 

Sắc mặqzThcQBzt NhyeFGư KEUNc3VaCa dầnyeFG yeFGdần trắnqzThcQBzg bệch.

 

Hạt yeFGchu yeFGsa giữaKEUNc3Va trányeFG ÁqzThcQBzm DạyeFG yeFGLa lóqzThcQBze lênKEUNc3Va, kqzThcQBzhóe mắtyeFG qzThcQBzẩn hqzThcQBziện KEUNc3Vaquang manyeFGg kỳqzThcQBz dịyeFG: KEUNc3Va“Hay yeFGlà, ngưKEUNc3Vaơi tqzThcQBzhích ởKEUNc3Va lạiqzThcQBz bêKEUNc3Van ta.”

 

Như CyeFGa cảKEUNc3Va kinh.

 

Ám DạqzThcQBz LyeFGa yeFGnắm chqzThcQBzặt eyeFGo qzThcQBznàng, khiếqzThcQBzn nàngyeFG cKEUNc3Vahẳng tKEUNc3Vahể cửyeFG KEUNc3Vađộng. KEUNc3VaY KEUNc3Vacúi đầyeFGu qzThcQBzxuống beqzThcQBzn taqzThcQBzi nàng,KEUNc3Va KEUNc3Vahơi tKEUNc3Vahở ướtqzThcQBz áyeFGt lạnhyeFG qzThcQBzlẽo. yeFGY nởqzThcQBz KEUNc3Vanụ cườiqzThcQBz qzThcQBztà qzThcQBzác: qzThcQBz“Hay qzThcQBzlà qzThcQBzngươi muqzThcQBzốn làmyeFG nữyeFG nhânqzThcQBz củyeFGa tayeFG, vìqzThcQBz bấyeFGt KEUNc3Vatri bqzThcQBzất giáKEUNc3Vac yeFGđã yêqzThcQBzu tyeFGa nqzThcQBzên khôngyeFG nyeFGgại cùnyeFGg nànKEUNc3Vag hqzThcQBzưởng tqzThcQBzhụ cơqzThcQBz KEUNc3Vathể củaKEUNc3Va ta.”

 

Như qzThcQBzCa gyeFGhê tởm.

 

Nàng nKEUNc3Vaôn mửa.

 

Nàng nôqzThcQBzn rKEUNc3Vaa nướcqzThcQBz vànyeFGg, yeFGnhiễm bẩnyeFG chiếcqzThcQBz yeFGáo đỏKEUNc3Va củaKEUNc3Va ÁmqzThcQBz DạKEUNc3Va La.

 

Ám DyeFGạ LyeFGa liếqzThcQBzm lqzThcQBzáp qzThcQBzvành tayeFGi nqzThcQBzàng: “NônKEUNc3Va qzThcQBzà, yeFGcứ nqzThcQBzôn hếtyeFG ryeFGa đKEUNc3Vai, tqzThcQBza tqzThcQBzuyệt yeFGđối yeFGkhông đểqzThcQBz ý.yeFG NgyeFGươi vàKEUNc3Va nàngKEUNc3Va hợpqzThcQBz nhấtqzThcQBz, qzThcQBzuế vyeFGật qzThcQBzngươi nônKEUNc3Va rKEUNc3Vaa cũnqzThcQBzg làyeFG châuyeFG byeFGáu đKEUNc3Vaối vớiKEUNc3Va ta.”

 

Càng KEUNc3Varên rqzThcQBzỉ, qzThcQBzy yeFGcàng nqzThcQBzắm chặtyeFG qzThcQBznàng: “XemyeFG xeyeFGm, cqzThcQBzơ KEUNc3Vathể qzThcQBzta cKEUNc3Vaũng đanKEUNc3Va bịyeFG nyeFGgươi kKEUNc3Vaích thíchKEUNc3Va này.”qzThcQBz DqzThcQBzưới bqzThcQBzụng qzThcQBzy yeFGnóng yeFGrực, ápKEUNc3Va yeFGsát vàoqzThcQBz nhữngKEUNc3Va đườngyeFG nétKEUNc3Va nqzThcQBzữ tyeFGính củaqzThcQBz nàng.

 

“Thả KEUNc3Vata ra!”

 

Như qzThcQBzCa vừKEUNc3Vaa xấqzThcQBzu hổKEUNc3Va vừayeFG gKEUNc3Vaiận dKEUNc3Vaữ hKEUNc3Vaét lớn.

 

Ám DqzThcQBzạ LqzThcQBza liếcyeFG nhqzThcQBzìn nàng:yeFG KEUNc3Va“Sao, qzThcQBzkhông phảiqzThcQBz ngưKEUNc3Vaơi khônyeFGg muốKEUNc3Van rờKEUNc3Vai khyeFGỏi sao?”

 

Như yeFGCa KEUNc3Vanhổ mộKEUNc3Vat bãiqzThcQBz nướcyeFG qzThcQBzbọt yeFGvào qzThcQBzmặt y.

 

Nàng chqzThcQBzán gKEUNc3Vahét nKEUNc3Vaói: “NếuqzThcQBz ngưKEUNc3Vaơi dáyeFGm qzThcQBzlàm thươKEUNc3Vang yeFGhại KEUNc3Vabọn hyeFGọ, tqzThcQBza thềyeFG, myeFGặc dùKEUNc3Va ÁmKEUNc3Va DyeFGạ MinyeFGh lyeFGà mẫuqzThcQBz thyeFGân củaKEUNc3Va taKEUNc3Va, tyeFGa cqzThcQBzũng sẽyeFG khôngKEUNc3Va mềmKEUNc3Va qzThcQBzlòng yeFGtra tấqzThcQBzn byeFGà qzThcQBzta chKEUNc3Vao KEUNc3Vangươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^