You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lại95mQd3 ngCcDiMTày, HuânCcDiMT 4uY TbwTTQphục th95mQd3ị Nh95mQd3ư 4uCa rửa95mQd3 mặ95mQd3t bắt95mQd3 đầu95mQd3 bu4uổi s95mQd3ớm, mỗ4ui TbwTTQsự tTbwTTQhay đổTbwTTQi rấ95mQd3t 95mQd3nhỏ tron95mQd3g c95mQd3ử c95mQd3hỉ thầTbwTTQn tCcDiMThái 4ucủa nà95mQd3ng bọCcDiMTn h95mQd3ọ đều4u c95mQd3ó 4uthể 95mQd3phát h95mQd3iện ra.

 

Như TbwTTQCa dTbwTTQường 95mQd3như đãTbwTTQ kTbwTTQhông cònTbwTTQ l4uà NCcDiMThư 4uCa 4utrước k95mQd3ia nữa.

 

Một cảm4u g4uiác ônTbwTTQ nCcDiMThu tĩnh4u lặCcDiMTng 95mQd3toát rCcDiMTa 4utừ đôi4u mCcDiMTày của95mQd3 CcDiMTnàng, đôCcDiMTi mắt4u nàng95mQd3 trầmCcDiMT tĩ95mQd3nh nCcDiMThư mặtTbwTTQ CcDiMTnước CcDiMTao thuCcDiMT, m4uặt nàngCcDiMT toáTbwTTQt TbwTTQra TbwTTQánh s95mQd3áng bóCcDiMTng nhTbwTTQư trânTbwTTQ chTbwTTQâu. 4uNụ cườ4ui k95mQd3hẽ 95mQd3treo trên4u bờCcDiMT môi95mQd3, gTbwTTQiọng TbwTTQnàng dịuCcDiMT dànCcDiMTg tháTbwTTQnh thCcDiMTót, ánCcDiMTh mắCcDiMTt ô95mQd3n nhCcDiMTu mềCcDiMTm mại95mQd3 như95mQd3 nước95mQd3, tómTbwTTQ lCcDiMTại chỉTbwTTQ cTbwTTQó mCcDiMTột chữ4u 'đẹ4up' CcDiMTđi 95mQd3vào 4utận đCcDiMTáy lòng4u ngươi.

 

Nàng đ4uẹp nCcDiMThư biCcDiMTển rộng.

 

Mặt biểnCcDiMT sCcDiMTóng 4uêm g95mQd3ió lặ4ung vớiCcDiMT dònCcDiMTg 4uchảy nTbwTTQgầm mãTbwTTQnh 4uliệt ẩCcDiMTn sâu95mQd3 phíaTbwTTQ dưới.

 

Huân TbwTTQY nTbwTTQhìn n95mQd3àng m95mQd3à sửn4ug sốt.

 

Cùng CcDiMTmột du4ung mTbwTTQạo, TbwTTQtại sTbwTTQao Nh4uư C4ua độtCcDiMT nhiên95mQd3 trở4u TbwTTQnên TbwTTQđẹp tớiTbwTTQ mứcCcDiMT 95mQd3kinh tâmCcDiMT động95mQd3 4uphách nhưTbwTTQ vTbwTTQậy chứ?

 

Ngón trỏ4u cTbwTTQủa TuyếCcDiMTt diể95mQd3m lênCcDiMT tr4uán Nh95mQd3ư CcDiMTCa, TbwTTQsau tCcDiMThời giaCcDiMTn k95mQd3hoảng haTbwTTQi né4un hương4u, TbwTTQmột vầngTbwTTQ khóTbwTTQi trắCcDiMTng TbwTTQnhàn nh95mQd3ạn tCcDiMTỏa 95mQd3ra tCcDiMTừ giữa95mQd3 4utrán nàngTbwTTQ. Kh95mQd3uôn mặt4u nTbwTTQàng hiệnTbwTTQ vẻ95mQd3 đaTbwTTQu khổ,TbwTTQ tCcDiMTay phảiCcDiMT cCcDiMThe 95mQd3ngực, gòTbwTTQ m95mQd3á ửng95mQd3 hồng.

 

Tuyết vộ95mQd3i 4uvàng 4ubuông ngónTbwTTQ 95mQd3tay, ân4u c95mQd3ần CcDiMTnói: “Sao95mQd3 rTbwTTQồi? Vất4u vả4u lắCcDiMTm sao?”

 

Như CcDiMTCa vừaCcDiMT hTbwTTQo vừa4u 4unói: “CảmCcDiMT th4uấy hơiCcDiMT tứcCcDiMT ngực.”

 

Huân 95mQd3Y bTbwTTQưng ch95mQd3én tràCcDiMT nhTbwTTQỏ 4utới, troTbwTTQng chénTbwTTQ l4uà trTbwTTQà xuâ4un LTbwTTQong Tỉnh,95mQd3 c95mQd3hén trà4u xan95mQd3h biếCcDiMTc CcDiMTtỏa hươn4ug tCcDiMThơm ngTbwTTQát. TuyếtCcDiMT r4ua dấTbwTTQu cTbwTTQho nànTbwTTQg đCcDiMTặt chéCcDiMTn trà4u lên4u bàn95mQd3, nTbwTTQhẹ nhànTbwTTQg cTbwTTQắn n95mQd3gón t95mQd3rỏ, CcDiMTmột giọt4u máuCcDiMT t95mQd3rong suố4ut nhỏ95mQd3 95mQd3xuống chénCcDiMT trà.

 

“Uống n4uó xonCcDiMTg sCcDiMTẽ đỡCcDiMT h4uơn nhiều95mQd3.” Tuy4uết đ95mQd3ưa chénCcDiMT t4urà t95mQd3ới sá4ut môTbwTTQi nàng.

 

Như C4ua nghiêngTbwTTQ đầu:TbwTTQ “Kh95mQd3ông.” V95mQd3ì sCcDiMTao CcDiMTy TbwTTQluôn bắt95mQd3 CcDiMTnàng uCcDiMTống m4uáu 95mQd3y ch95mQd3ứ. TrCcDiMTà CcDiMThòa với4u má95mQd3u k4uhi CcDiMTuống và4uo lTbwTTQuôn cảmTbwTTQ thấy95mQd3 CcDiMTcổ nòngTbwTTQ TbwTTQbừng bừng.

 

“Nha đCcDiMTầu ngoa95mQd3n nào.”TbwTTQ Tuyế4ut cười95mQd3 khanCcDiMTh CcDiMTkhách CcDiMTnhư đ95mQd3ang TbwTTQlừa 4utrẻ con4u: “NGoaCcDiMTn nào,95mQd3 uốnCcDiMTg đi.95mQd3 M4uáu cCcDiMTủa CcDiMTta 4utuyệt đối4u 95mQd3không CcDiMTtanh đâu,TbwTTQ thơ4um lắm,95mQd3 uống95mQd3 và95mQd3o ngự95mQd3c CcDiMTsẽ bớCcDiMTt khó4u chịu.”

 

“Ta CcDiMTkhông muốnTbwTTQ uCcDiMTống, n4ugực đãTbwTTQ hế4ut tứTbwTTQc rồCcDiMTi.” CcDiMTNhư CCcDiMTa đẩyTbwTTQ chéCcDiMTn trà4u n95mQd3hỏ CcDiMTra xa.

 

“Nói dCcDiMTối lTbwTTQà kh95mQd3ông ng4uoan đâu.TbwTTQ” T4uuyết n95mQd3ở n95mQd3ụ cười95mQd3 kh95mQd3ả áiCcDiMT: TbwTTQ“NGƯơi cCcDiMTũng b95mQd3iết tíCcDiMTnh t4ua rTbwTTQồi đấ4uy, cuối4u cùnTbwTTQg 4ucũng sTbwTTQẽ b95mQd3ắt ngươiCcDiMT u95mQd3ống thôi4u. Ngươi95mQd3 mCcDiMTuốn dùnTbwTTQg mộtTbwTTQ ca4unh g4uiờ 95mQd3để uốngCcDiMT h95mQd3ay vàTbwTTQi pCcDiMThút để95mQd3 uống4u đây?”

 

“Vì saCcDiMTo cTbwTTQứ phảiCcDiMT uCcDiMTống?” N4uhư CCcDiMTa nCcDiMThíu mày.

 

“Ách… Ngươi95mQd3 m4uuốn CcDiMTnghe 95mQd3lý d95mQd3o 4uthật ha4uy lTbwTTQý dTbwTTQo giả?CcDiMT” TuyếtTbwTTQ cưCcDiMTời h95mQd3a hả.

 

Như CCcDiMTa bấtCcDiMT đắ95mQd3c dĩ95mQd3: “Lại4u cò4un cCcDiMTó hTbwTTQai CcDiMTlý 95mQd3do nữCcDiMTa chứ.”

 

“Lý dCcDiMTo t4uhứ nhấ95mQd3t làCcDiMT d4uùng mCcDiMTáu 4uta có95mQd3 t95mQd3hể nh4uanh ch4uóng c4uhuyển dờCcDiMTi hồn95mQd3 phác95mQd3h của95mQd3 ngươCcDiMTi hTbwTTQơn. LýCcDiMT CcDiMTdo ki4ua l4uại làCcDiMT dCcDiMTo tTbwTTQa CcDiMTthích tCcDiMTrong cơ95mQd3 t4uhể ngCcDiMTươi cCcDiMTó máCcDiMTu c4uủa tCcDiMTa. 4uChỉ cCcDiMTần nghĩTbwTTQ 95mQd3máu củ4ua tCcDiMTa 95mQd3đang cTbwTTQhảy troCcDiMTng nCcDiMTgười 95mQd3ngươi 95mQd3là t95mQd3a cảmCcDiMT thấyCcDiMT h4uạnh phúc95mQd3 rồi.”

 

“Vậy 4ucái nàoTbwTTQ 95mQd3là 4uthật? CáTbwTTQi nCcDiMTào làCcDiMT giả?”

 

Tuyết n4uhớp chTbwTTQớp mắtTbwTTQ, nởTbwTTQ 95mQd3nụ cườ4ui xảo4u trá:95mQd3 “Ng4uươi đoTbwTTQán xem?”

 

“Ta đ95mQd3oán đềuTbwTTQ l95mQd3à giả.”

 

Như C4ua trừTbwTTQng 4umắt nh95mQd3ìn 4uy. 4uY gCcDiMTiễu cợ4ut CcDiMTmình mớiCcDiMT là4u thật.

 

Tuyết vẻCcDiMT mCcDiMTặt ngạcCcDiMT nhiên.

 

“Oa! MớTbwTTQi uốnCcDiMTg CcDiMTmáu tTbwTTQa mấyCcDiMT ngàyCcDiMT 4umà TbwTTQđã t95mQd3hông TbwTTQminh lên4u b95mQd3ao nhiêu!TbwTTQ ThậtCcDiMT thầTbwTTQn kỳ!”

 

Như CcDiMTCa tức4u gi4uận cườiCcDiMT r4uộ lên.

 

Tuyết TbwTTQnhân cơCcDiMT hCcDiMTội lừTbwTTQa nàn4ug uốngTbwTTQ xoTbwTTQng chén95mQd3 trà.

 

Hai người95mQd3 cườiTbwTTQ CcDiMTđùa tr4uong phòng4u, hồn4u nhiênCcDiMT chẳngCcDiMT ch95mQd3út c95mQd3hú ý4u tới.

 

Huân TbwTTQY khCcDiMTom ngườiTbwTTQ l95mQd3ui rCcDiMTa ngoài.

 

Ám D95mQd3ạ TbwTTQLa nghiê4ung ngTbwTTQười dựaCcDiMT v95mQd3ào CcDiMTbức tường,95mQd3 xiêCcDiMTm TbwTTQy đỏTbwTTQ chói95mQd3 lạ95mQd3i khiến4u 95mQd3y trông4u nTbwTTQhợt n4uhạt, 95mQd3y ngCcDiMTửa cổ95mQd3 uống4u nốt95mQd3 rưTbwTTQợu tro95mQd3ng chén,95mQd3 95mQd3hai 95mQd3mắt đ4uã n95mQd3gà ngCcDiMTà s4uay nh95mQd3ìn Như95mQd3 Ca.

 

Nàng đCcDiMTang cười.

 

Khi nàn4ug cười95mQd3 t95mQd3ay CcDiMTphải 4unhẹ nhàCcDiMTng n95mQd3ắm lại,TbwTTQ CcDiMTcác n95mQd3gón ta4uy khẽTbwTTQ chạmTbwTTQ 95mQd3vào TbwTTQchop mũi4u, 95mQd3nụ cư4uời t95mQd3ừ khóeTbwTTQ m95mQd3ắt tớ95mQd3i TbwTTQbờ môi.

 

Nụ TbwTTQcười nTbwTTQày TbwTTQy 4uđã qu4uen t95mQd3huộc biTbwTTQết bao.

 

Chỉ cóCcDiMT “CcDiMTnàng” mới95mQd3 cóCcDiMT 4uthể cườiTbwTTQ ôCcDiMTn 95mQd3nhu độnCcDiMTg 4ulòng ngườCcDiMTi 4utới vậy.

 

“Ngươi 95mQd3là ai?”

 

Một giọnTbwTTQg kCcDiMThàn khàTbwTTQn q4uuấy nhiCcDiMTễu NTbwTTQhư 95mQd3Ca CcDiMTvà Tuyết.

 

Nàng và95mQd3 CcDiMTy c95mQd3ùng TbwTTQquay đầu95mQd3 nh95mQd3ìn lại.

 

Thân hì95mQd3nh đCcDiMTỏ như95mQd3 m95mQd3áu của95mQd3 ÁTbwTTQm Dạ4u LTbwTTQa vọCcDiMTt tTbwTTQới trước95mQd3 mCcDiMTặt N95mQd3hư C4ua, 4uy xiế4ut chặ4ut cằm95mQd3 nànTbwTTQg, 95mQd3nâng 95mQd3khuôn mặt4u nàn4ug CcDiMTlên, TbwTTQu á95mQd3m 4uhỏi: “NgươiTbwTTQ rCcDiMTốt c95mQd3uộc là4u Á95mQd3m DạTbwTTQ CcDiMTNhư CTbwTTQa ha95mQd3y là95mQd3 nàn95mQd3g đây?”

 

Như 4uCa đaTbwTTQu đCcDiMTớn hítTbwTTQ một95mQd3 hơiTbwTTQ, cằCcDiMTm nàngTbwTTQ nhưTbwTTQ sắpTbwTTQ bịCcDiMT bóTbwTTQp nát.

 

“Ta kCcDiMThông pTbwTTQhải Ám4u DạCcDiMT NhTbwTTQư Ca.”

 

Khuôn mặ4ut ÁTbwTTQm TbwTTQDạ LCcDiMTa hiệnTbwTTQ 95mQd3vẻ mừng4u rỡ4u n95mQd3hư điên:4u “Ngươi…”

 

“Ta CcDiMTlà TbwTTQLiệt N4uhư CTbwTTQa.” 4uNhìn Ám95mQd3 DạTbwTTQ LCcDiMTa đan4ug TbwTTQtừ mCcDiMTừng CcDiMTrỡ chuyểnCcDiMT sanCcDiMTg tức4u CcDiMTgiận tronCcDiMTg lòTbwTTQng nàng4u bỗngCcDiMT cảmTbwTTQ thấy95mQd3 niềm95mQd3 suTbwTTQng sướ4ung được95mQd3 trảCcDiMT thù.

 

Tuyết cười4u 95mQd3tới CcDiMTté ngCcDiMTửa: TbwTTQ“Tiểu 95mQd3La đúngCcDiMT l95mQd3à nTbwTTQgốc a4u, nàng95mQd3 là95mQd3m 4usao mCcDiMTang họTbwTTQ TbwTTQÁm TbwTTQDạ đượcTbwTTQ chTbwTTQứ? CTbwTTQHo dù95mQd3 95mQd3không gọi95mQd3 CcDiMTlà LiệtCcDiMT 4uNhư C95mQd3a cũ4ung phảCcDiMTi CcDiMTgọi lTbwTTQà Chi95mQd3ến NhTbwTTQư CCcDiMTa mớiCcDiMT đúng.TbwTTQ”Y cười95mQd3 95mQd3cười CcDiMTmà vCcDiMTai 95mQd3run CcDiMTrun, 95mQd3ôm 4ulấy haCcDiMTi vaCcDiMTi NTbwTTQhư CCcDiMTa cườiTbwTTQ l95mQd3ớn, bà95mQd3n TbwTTQtay nCcDiMTắm 95mQd3lấy c95mQd3ằm Như95mQd3 4uCa của95mQd3 Á4um DTbwTTQạ LTbwTTQa nTbwTTQhư đượcCcDiMT một4u c4uơn gCcDiMTió thổ95mQd3i q4uua kè95mQd3m thCcDiMTeo hTbwTTQương ho95mQd3a t95mQd3hơn ngát.

 

Ám CcDiMTDạ 95mQd3La tTbwTTQhu 4ulại ánh4u mắt,TbwTTQ đôiCcDiMT mCcDiMTắt b4uiến thà4unh đỏTbwTTQ tư95mQd3ơi n95mQd3hư máu:TbwTTQ “NTbwTTQgân Tuyết,95mQd3 ngCcDiMTươi l95mQd3ại chCcDiMTơi ta?”

 

Tuyết dựTbwTTQa TbwTTQđầu và4uo vCcDiMTai Như4u Ca95mQd3, nhì4un CcDiMTy cườTbwTTQi hTbwTTQa hảCcDiMT nóiTbwTTQ: “Oa,CcDiMT khôCcDiMTng ngờCcDiMT lCcDiMTại lTbwTTQừa đượcCcDiMT CcDiMTÁm CcDiMTHà cunCcDiMTg ch95mQd3ủ ÁmTbwTTQ DạTbwTTQ La95mQd3, tTbwTTQa cườiTbwTTQ tới95mQd3 khôTbwTTQng đứngTbwTTQ dậ4uy đượ4uc mất.”

 

Khuôn mCcDiMTặt 95mQd3Ám CcDiMTDạ L4ua tCcDiMTrắng bệCcDiMTch, vặnCcDiMT vẹTbwTTQo thậtCcDiMT đáng95mQd3 sợ:95mQd3 “KCcDiMThông 4uai c95mQd3ó thể4u lừaCcDiMT ta!”95mQd3 Chẳng4u lẽTbwTTQ cáiCcDiMT gọCcDiMTi CcDiMTlà h95mQd3ồn pháCcDiMTch chuyểTbwTTQn dờTbwTTQi chỉ4u l4uà một4u cạ95mQd3m bẫy?CcDiMT Ta95mQd3y áo95mQd3 dà4ui giươngTbwTTQ lên,95mQd3 cán4uh t4uay tCcDiMTái CcDiMTnhợt củ95mQd3a TbwTTQy nCcDiMThư tCcDiMTrong 4umột đám4u 95mQd3mây đỏ,4u xưCcDiMTơng ngóTbwTTQn ta95mQd3y kêuTbwTTQ lêTbwTTQn rCcDiMTăng rắc.

 

Y biếTbwTTQt NCcDiMTgân Tuyết4u đTbwTTQể ý95mQd3 nhấ4ut lTbwTTQà dunTbwTTQg TbwTTQmạo xTbwTTQinh đẹpCcDiMT củaTbwTTQ mình.

 

Vậy, 95mQd3y sẽTbwTTQ chậm4u r95mQd3ãi h95mQd3ủy diệTbwTTQt kh4uuôn mặtTbwTTQ tuyTbwTTQệt m4uỹ đó.

 

Trong khôngCcDiMT kCcDiMThí bỗn4ug bồnTbwTTQg TbwTTQbềnh mộ4ut tầngCcDiMT 4ukhí đ95mQd3ỏ tươi

 

Tầng k95mQd3hí 4utrong suốt95mQd3 như95mQd3 TbwTTQngọc 95mQd3lưu ly.

 

Dần CcDiMTdần thắt95mQd3 cTbwTTQhặt lạ4ui, khốTbwTTQi kCcDiMThí nCcDiMThư mộTbwTTQt chiếc95mQd3 TbwTTQthùng CcDiMTbằng nCcDiMTgọc nhốtCcDiMT Tuyết4u v4uà N95mQd3hư CcDiMTCa TbwTTQlại bêTbwTTQn tCcDiMTrong, khôngTbwTTQ tCcDiMThể động4u đậy.

 

Ngón t95mQd3ay n95mQd3hẹ lướt95mQd3 trêCcDiMTn g95mQd3ò TbwTTQmá củ95mQd3a Tuyết.

 

Ám DCcDiMTạ TbwTTQLa TbwTTQnở nụ4u cười4u dắc95mQd3 TbwTTQý: “Khắc4u TbwTTQmột đTbwTTQóa hoTbwTTQa tuyết95mQd3 lê95mQd3n m4uặt ngươi,4u liCcDiMTệu có95mQd3 đẹpCcDiMT không?”

 

Tuyết uểCcDiMT 95mQd3oải nói:4u “KhCcDiMTông kCcDiMThắc TbwTTQcó lTbwTTQẽ đẹpTbwTTQ hơn.”

 

“Vậy khắc4u CcDiMThai bTbwTTQông TbwTTQhoa tuTbwTTQyết nhé.TbwTTQ” CcDiMTNgón t4uay 95mQd3Ám DạCcDiMT LCcDiMTa k4uẽ TbwTTQđộng, m95mQd3ột vếtCcDiMT TbwTTQmáu sâuCcDiMT đãTbwTTQ cắt95mQd3 lêCcDiMTn CcDiMTgò mCcDiMTá TCcDiMTuyết, tTbwTTQừng giọ4ut từCcDiMTng giọ95mQd3 4umáu TbwTTQnhỏ xuố4ung b95mQd3ộ xTbwTTQiêm 4uy trắnTbwTTQg toát.

 

“Móng taTbwTTQy d4uài quá.”

 

Như 95mQd3Ca 95mQd3kinh ngạcTbwTTQ nhìnTbwTTQ TbwTTQtay Á4um 95mQd3Dạ LaCcDiMT, 95mQd3chẳng biếtTbwTTQ CcDiMTvì sa4uo 95mQd3lại 4uthốt lênTbwTTQ nhữnTbwTTQg 4ulời này.

 

Ngón ta4uy 4uy cCcDiMTứng đờ.

 

Vết 4umáu CcDiMTchảy dàCcDiMTi n95mQd3hưng vếtCcDiMT 95mQd3thương l4uại khôTbwTTQng m95mQd3ở rộng.

 

Nàng lTbwTTQắc 4uđầu, nởCcDiMT nụ95mQd3 cười95mQd3 dCcDiMTịu dàng:95mQd3 CcDiMT“Đàn ôn95mQd3g CcDiMTcon 4utrai kTbwTTQhông nê95mQd3n đCcDiMTể 95mQd3móng tTbwTTQay 95mQd3quá 95mQd3dài như4u v4uậy, L95mQd3a 95mQd3Nhi, lCcDiMTấy d4uao lại4u đây,CcDiMT tỷCcDiMT gCcDiMTiúp đệ95mQd3 4usửa l4uại TbwTTQđôi chút.”

 

Ám DTbwTTQạ CcDiMTLa TbwTTQphảng 4uphất nhưCcDiMT bCcDiMTị đ4uiểm 4utrúng huyệCcDiMTt đạo,CcDiMT tTbwTTQhân tCcDiMThể 95mQd3y cứngCcDiMT ngCcDiMTắc, ch4uậm rTbwTTQãi TbwTTQnhìn vềCcDiMT 95mQd3phía TbwTTQnàng, tronTbwTTQg m4uắt đCcDiMTầy TbwTTQvẻ nTbwTTQgạc nhi95mQd3ên vTbwTTQà TbwTTQrun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùTbwTTQa t4uhu 95mQd3bên cCcDiMTon CcDiMTsuối nhỏ.

 

Ám TbwTTQDạ MinTbwTTQh vừa95mQd3 gộiCcDiMT lại4u 95mQd3mái tTbwTTQóc, 4usuối tóc95mQd3 mCcDiMTềm 4umại bồ95mQd3ng bềnh95mQd3 gCcDiMTợn sónTbwTTQg dCcDiMTưới án4uh nắTbwTTQng chiềCcDiMTu. NàCcDiMTng mặc95mQd3 mộtCcDiMT chiếc4u 4uáo choTbwTTQàng rộng95mQd3 TbwTTQthùng 4uthình, vạtTbwTTQ áo95mQd3 thêCcDiMTu hTbwTTQoa văn4u mỹ95mQd3 CcDiMTlệ mà4u phức95mQd3 tạp.

 

“Đừng đ95mQd3ể móCcDiMTng tCcDiMTay dàTbwTTQi quá.”

 

Nàng cú95mQd3i đầu95mQd3, dùTbwTTQng mộtTbwTTQ 95mQd3con d95mQd3ao sửaTbwTTQ món95mQd3g ta95mQd3y ch95mQd3o y.

 

Cậu b95mQd3é 4uÁm 95mQd3Dạ 95mQd3La nằm95mQd3 dướiTbwTTQ cTbwTTQhân nàng,95mQd3 vươn4u 4utay TbwTTQra cCcDiMTho nàngCcDiMT sửa,95mQd3 miệng95mQd3 thTbwTTQầm 95mQd3nói: “MTbwTTQóng TbwTTQtay tỷ4u 4uchẳng pTbwTTQhải CcDiMTcũng CcDiMTrất dàiCcDiMT sao.”TbwTTQ NgTbwTTQón tTbwTTQay tTbwTTQhon CcDiMTthả mượtTbwTTQ màCcDiMT, lộ4u CcDiMTra mCcDiMTàu hTbwTTQồng như95mQd3 vỏCcDiMT sò95mQd3, 95mQd3có kh4ui TbwTTQhơi d95mQd3ính ch95mQd3út nước95mQd3 trên4u TbwTTQđóa hoaCcDiMT, tCcDiMTay n95mQd3àng t95mQd3hật đẹp.

 

Nàng CcDiMTcẩn 95mQd3thận c95mQd3ắt móTbwTTQng tCcDiMTay cTbwTTQho 95mQd3y: “ĐệCcDiMT l4uà coCcDiMTn tr4uai c95mQd3ơ mà,CcDiMT ngàCcDiMTy thường4u khô4ung 95mQd3luyện vTbwTTQõ c4uũng tỷ95mQd3 TbwTTQvõ 95mQd3với CcDiMTngười tTbwTTQa, móngTbwTTQ tTbwTTQay TbwTTQdài 4uquá s95mQd3ẽ khôngCcDiMT tiệ95mQd3n. Vạn95mQd3 TbwTTQnhất TbwTTQmóng CcDiMTtay TbwTTQđứt rơCcDiMTi 95mQd3ra 95mQd3sẽ 4ukhiến 95mQd3ngươi phCcDiMTân tâm,TbwTTQ CcDiMThơn CcDiMTnữa c95mQd3ũng khôCcDiMTng sạ95mQd3ch, tr95mQd3ông 4ubẩn lắm.”CcDiMT NCcDiMTàng cưTbwTTQời khẽTbwTTQ nói:4u “Tỷ4u t4uỷ TbwTTQthì khCcDiMTác, c95mQd3ó 4uLa 4uNhi thì95mQd3 viTbwTTQệc TbwTTQgì 4utỷ cũnTbwTTQg không4u cần95mQd3 q95mQd3uan tâ4um, ch4uo nên4u CcDiMTcó 95mQd3thể đểCcDiMT 4uý chămTbwTTQ sóTbwTTQc món95mQd3g tay.”

 

“Là như4u vậ95mQd3y àTbwTTQ.” CậCcDiMTu 4ubé Ám95mQd3 DạTbwTTQ 95mQd3La nTbwTTQắm lấyTbwTTQ 95mQd3tóc nànTbwTTQg, đư95mQd3a lêCcDiMTn TbwTTQmũi ngửi4u rCcDiMTồi cườ95mQd3i nóiCcDiMT: “Đệ95mQd3 rấtTbwTTQ t95mQd3hích móng95mQd3 tCcDiMTay CcDiMTcủa tỷCcDiMT, saCcDiMTu nàTbwTTQy tỷTbwTTQ t4uỷ nhấtCcDiMT địnhCcDiMT cũTbwTTQng sẽCcDiMT thCcDiMTích đệTbwTTQ đểCcDiMT TbwTTQmóng taTbwTTQy dài.”

 

“La N4uhi ngốc.”CcDiMT TbwTTQNàng m4uỉm cười,CcDiMT nCcDiMTắm CcDiMTtay CcDiMTy đ4uưa lê4un: 4u“Đệ xem4u, cTbwTTQon TbwTTQtrai để4u móngCcDiMT ta95mQd3y n4ugắn mới95mQd3 mạnh95mQd3 mẽCcDiMT chứ.”

 

Móng trênCcDiMT mỗTbwTTQi n95mQd3gón 95mQd3tay CcDiMTy đềuTbwTTQ CcDiMTđược tỉaCcDiMT rấTbwTTQt gọnTbwTTQ gang.

 

Bờ mó95mQd3ng 4ucũng đượcCcDiMT nàn95mQd3g đánh95mQd3 mượt.

 

Cậu bé95mQd3 ÁCcDiMTm Dạ4u LCcDiMTa mởCcDiMT TbwTTQto hTbwTTQai mCcDiMTắt: “A,4u t95mQd3ay đCcDiMTệ gTbwTTQiờ CcDiMTcũng thậ95mQd3t đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tTbwTTQay TbwTTQđẹp vậy,4u đê4um nTbwTTQay CcDiMTkhông luyệTbwTTQn côCcDiMTng có4u đ95mQd3ược không?95mQd3” CcDiMTY làmTbwTTQ nũ4ung tCcDiMTrong lò4ung nàng.

 

Ám D95mQd3ạ MTbwTTQinh n4uở nCcDiMTụ cTbwTTQười d4uịu dàn95mQd3g như95mQd3 mộCcDiMTt CcDiMTtia sáng:TbwTTQ “Đư95mQd3ợc. T4uay LCcDiMTa NhCcDiMTi đẹpCcDiMT nhTbwTTQư vậCcDiMTy, đ95mQd3êm TbwTTQnay TbwTTQcũng kh4uông TbwTTQcần ă95mQd3n c95mQd3ơm đâuTbwTTQ nhỉ.”

 

“Tỷ ~CcDiMT~ 95mQd3tỷ ~~!”

 

Cậu bé95mQd3 Á95mQd3m Dạ95mQd3 LTbwTTQa thấtCcDiMT vọnCcDiMTg kêu95mQd3 to.

 

Ám Dạ4u Min4uh nởCcDiMT nCcDiMTụ cười95mQd3, ngónTbwTTQ 4utay nhCcDiMTẹ nhTbwTTQàng chàCcDiMT 95mQd3lên ch4uop 95mQd3mũi. 95mQd3Ngày mù4ua tTbwTTQhu, dướiTbwTTQ 95mQd3ánh nắTbwTTQng chiều4u, 95mQd3bên kTbwTTQhe suCcDiMTối nh4uỏ, nàTbwTTQng nở95mQd3 TbwTTQnụ cườTbwTTQi ôn95mQd3 95mQd3nhu, suốTbwTTQi tócTbwTTQ dàiCcDiMT thơmCcDiMT ng95mQd3át 4uôm l95mQd3ấy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi 95mQd3dao nhTbwTTQỏ t4uừ từTbwTTQ cẩ4un thậnCcDiMT 95mQd3sửa saCcDiMTng lCcDiMTại mónCcDiMTg tTbwTTQay TbwTTQcho y.

 

Mái t95mQd3óc 95mQd3dài buTbwTTQông 95mQd3xuống va95mQd3i nàng.

 

Nàng nởTbwTTQ một4u nụTbwTTQ cườiTbwTTQ t4uĩnh lặng,CcDiMT CcDiMTtựa 95mQd3hồ t4urong TbwTTQthế g95mQd3iới TbwTTQcủa 95mQd3nàng khôTbwTTQng TbwTTQgì quaCcDiMTn trọng95mQd3 hơnTbwTTQ móng95mQd3 tCcDiMTay Á95mQd3m D4uạ La.

 

Ngón ta95mQd3y Á4um D95mQd3ạ 95mQd3La cTbwTTQứng đờ.

 

Tuyết tớiTbwTTQ TbwTTQgần NhCcDiMTư CA95mQd3, m95mQd3ột vCcDiMTẻ mặtCcDiMT khó95mQd3 c95mQd3ó 95mQd3thể d4uùng 4ulời đểTbwTTQ tCcDiMTả khiến95mQd3 n95mQd3ụ cườiTbwTTQ 95mQd3y biế4un mất.

 

“Móng 4utay dTbwTTQù TbwTTQdài nhưCcDiMTng làm4u đúngCcDiMT l4uà ẩu.”4u Nàn95mQd3g mCcDiMTỉm cười.CcDiMT “LaCcDiMT Nh95mQd3i đãCcDiMT TbwTTQlớn rồi,TbwTTQ mTbwTTQóng taTbwTTQy khôTbwTTQng bẩ95mQd3n nCcDiMThư trướ4uc nữa.”

 

Nàng nTbwTTQgẩng đầu.

 

Khóe mắt4u 4ulà 4ucảm 4utình tronCcDiMTg s95mQd3áng TbwTTQchan chứa,4u nànCcDiMTg 95mQd3nhìn Á95mQd3m DạCcDiMT CcDiMTLa, s4uóng mắtTbwTTQ n95mQd3hư lTbwTTQàn nướTbwTTQc m95mQd3ùa TbwTTQthu khẽ95mQd3 chảy.

 

Một lúc95mQd3 95mQd3lâu sau…

 

Ngón t4uay nàng95mQd3 vuTbwTTQốt nhCcDiMTẹ l95mQd3ên kh95mQd3uôn mặTbwTTQt 4uÁm DạTbwTTQ TbwTTQLa, chân95mQd3 CcDiMTmày nhẹ95mQd3 nhàn95mQd3g c4uau lạ4ui nhCcDiMTư làCcDiMTn só4ung nước.

 

“La 4uNhi bện95mQd3h saCcDiMTo? Sa95mQd3o lại4u CcDiMTtiều t4uụy nhưTbwTTQ vậy?”

 

******

 

Bó đuốc95mQd3 95mQd3vẫn c95mQd3háy b95mQd3ên bCcDiMTức tường4u đá.

 

Dưới TbwTTQlòng đấtTbwTTQ khTbwTTQông khí4u ẩm4u ướtTbwTTQ man95mQd3g thTbwTTQeo mộTbwTTQt mùTbwTTQi 4umốc meo.

 

Nàng ngửaTbwTTQ đầTbwTTQu nằm4u t4urên giường,TbwTTQ v95mQd3ầng trá95mQd3n 4ukhẽ ca95mQd3u lại:

 

“La NhTbwTTQi 95mQd3rốt cuộc4u bịTbwTTQ l95mQd3àm saoTbwTTQ? V4uì sao4u… TbwTTQta dườngTbwTTQ nTbwTTQhư đã95mQd3 95mQd3trải CcDiMTqua mộ4ut giấcCcDiMT mCcDiMTộng dàiCcDiMT, mà95mQd3 nhữCcDiMTng TbwTTQgì tr95mQd3ong CcDiMTmộng lCcDiMTại chẳCcDiMTng thể4u nh95mQd3ớ ra.”

 

Ám DTbwTTQạ 95mQd3La nó95mQd3i: “TỷTbwTTQ ngã4u bệ95mQd3nh, TbwTTQhôn 95mQd3mê mườCcDiMTi chín4u nă4um rồi.”CcDiMT TTbwTTQuyết 4unói 95mQd3cho 95mQd3y, hồn95mQd3 p95mQd3hách Á4um DạCcDiMT MinTbwTTQh cần4u một4u chCcDiMTút TbwTTQthời gia95mQd3n mớ4ui có95mQd3 t4uhể nhTbwTTQớ lạ4ui 95mQd3toàn bộTbwTTQ CcDiMTnhững cCcDiMThuyện cũ.

 

“Mười c4uhín nCcDiMTăm sao…”4u TbwTTQNàng lặpCcDiMT lại,4u lắcCcDiMT đầu95mQd3 cườiCcDiMT khổCcDiMT: “HèCcDiMTn 95mQd3chi tỷ4u cảm4u thấy4u toànTbwTTQ thânCcDiMT nh95mQd3ức TbwTTQmỏi, CcDiMTnhư khô4ung TbwTTQphải của4u bản95mQd3 thân95mQd3 mìnhTbwTTQ vậy.”

 

“Tỷ sẽCcDiMT nhan95mQd3h chóng95mQd3 ph4uục hồiCcDiMT t95mQd3hôi.” 95mQd3Y 95mQd3sẽ TbwTTQbắt Ngâ95mQd3n 95mQd3Tuyết ma4uu chó4ung đuổiTbwTTQ hồTbwTTQn pháchTbwTTQ nữ4u nhâTbwTTQn kCcDiMTia đi.

 

Nàng cCcDiMThăm c95mQd3hú nhì95mQd3n 4uy, TbwTTQlo 4ulắng CcDiMTnói: “L4ua CcDiMTNhi, đệ95mQd3 cũnTbwTTQg 95mQd3bị bệnh95mQd3 sao?”

 

“Không đâTbwTTQu, 4uđệ vẫn95mQd3 khỏe.”

 

Bàn ta4uy 95mQd3nàng nhẹCcDiMT nh4uàng vuố95mQd3t v95mQd3e khuTbwTTQôn mặ95mQd3t táTbwTTQi nhCcDiMTợt của95mQd3 y95mQd3: “SCcDiMTao 95mQd3khuôn 95mQd3mặt 4uđệ lạiCcDiMT trắnTbwTTQg bCcDiMTệch v4uậy? SCcDiMTao tCcDiMThân th4uể lạiCcDiMT gTbwTTQầy yCcDiMTếu CcDiMTthế? LTbwTTQa 4uNhi CcDiMTcủa tCcDiMTa TbwTTQlà 95mQd3một thiếTbwTTQu niê4un thTbwTTQần thái95mQd3 pTbwTTQhi phàTbwTTQm mà4u.” Bàn95mQd3 4utay nànCcDiMTg t4urắng trẻoTbwTTQ ấm95mQd3 áCcDiMTp, cái95mQd3 vuốt95mQd3 95mQd3ve dịTbwTTQu dàngTbwTTQ TbwTTQđầy yêu95mQd3 thương.

 

Ám DạTbwTTQ L95mQd3a nắm4u t95mQd3ay nàng,4u á4up TbwTTQlên khu95mQd3ôn mặ95mQd3t TbwTTQmình, CcDiMThơi 95mQd3thở CcDiMTy 95mQd3dồn dập:

 

“Nói c4uho TbwTTQta CcDiMThay, nCcDiMTgươi 4ulà ai?”

 

Nàng kiCcDiMTnh ngạcCcDiMT 4unói: “95mQd3La Nhi?”

 

Ám D4uạ TbwTTQLa tTbwTTQhở dốcTbwTTQ: “MauCcDiMT nó4ui chCcDiMTo taCcDiMT, ngươCcDiMTi l4uà TbwTTQai, tê95mQd3n lTbwTTQà gì?”

 

Nàng lắc95mQd3 đCcDiMTầu, c95mQd3ười TbwTTQnói: “ĐứaTbwTTQ nhó95mQd3c hư95mQd3 hỏngTbwTTQ này.95mQd3” ThấTbwTTQy TbwTTQy cCcDiMTố cTbwTTQhấp nh4uư CcDiMTvậy, n4uàng rốt95mQd3 cuộc4u CcDiMTthỏa hiCcDiMTệp,d đư4ua tTbwTTQay lêTbwTTQn vuốtCcDiMT nhẹTbwTTQ c95mQd3hop mũ95mQd3i y4u, TbwTTQbất đắcTbwTTQ dCcDiMTĩ CcDiMTnói: “VậyCcDiMT được95mQd3 CcDiMTrồi, t95mQd3a TbwTTQlà Bôi95mQd3 Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt Thiê95mQd3n Li95mQd3nh CcDiMTCái c4uủa ÁmCcDiMT Dạ4u 95mQd3La p4uhảng phấtTbwTTQ nhưTbwTTQ bị95mQd3 95mQd3một chưởng4u đ4uánh tCcDiMTrúng! NgCcDiMTũ quaCcDiMTn CcDiMTy CcDiMTrun rẩy,CcDiMT d95mQd3ung mạo95mQd3 tCcDiMTà mCcDiMTỵ cũnTbwTTQg bắCcDiMTt TbwTTQđầu vặn4u vCcDiMTẹo! Yết95mQd3 h95mQd3ầu cảCcDiMTm thấyTbwTTQ nCcDiMTgòn ngọCcDiMTn, 4ungực như4u cCcDiMTó 4umột c4uục m95mQd3áu TbwTTQnóng 4umuốn TbwTTQphun ra!

 

Nàng CcDiMTlà Bôi95mQd3 Nhi.

 

Nàng l95mQd3à BôiTbwTTQ NhCcDiMTi cTbwTTQủa y.

 

............

 

......

 

Trong TbwTTQánh nCcDiMTắng 95mQd3ban mai.

 

Nàng nTbwTTQhảy mú95mQd3a 4ubên CcDiMTbờ suối.

 

Giọt sTbwTTQương TbwTTQtrên ngọnTbwTTQ c95mQd3ỏ bị4u 95mQd3góc CcDiMTváy nàn95mQd3g cuố4un lên4u tạoCcDiMT thàCcDiMTnh từCcDiMTng áng95mQd3 sCcDiMTương tronTbwTTQg suốt.

 

Y nCcDiMTằm trêCcDiMTn thCcDiMTảm cỏ,TbwTTQ 4umiệng TbwTTQngậm 95mQd3cọng cỏ95mQd3 xan95mQd3h, n95mQd3gón ta4uy thưởngCcDiMT thức95mQd3 mộtCcDiMT ché4un rượ4uu hoàngTbwTTQ TbwTTQkim. Th4uân ché95mQd3n phản4u chiếu4u v4uũ điCcDiMTệu r95mQd3ung độngCcDiMT t95mQd3âm cTbwTTQan TbwTTQcủa nàng.

 

“Này, 4uta k4uhông muốnTbwTTQ g4uọi ngươ95mQd3i làTbwTTQ t95mQd3ỷ CcDiMTtỷ nữa.”

 

Y ho95mQd3án 4uhận nói.

 

Nàng vẫn95mQd3 tiTbwTTQếp tục95mQd3 CcDiMTmúa, CcDiMThòa vàTbwTTQo 4udòng ch4uảy c4uủa dón4ug suố95mQd3i, h4uòa TbwTTQvào 95mQd3thảm CcDiMTcỏ x4uanh, hò95mQd3a vTbwTTQào tTbwTTQhế giớTbwTTQi mỹTbwTTQ lệ95mQd3 TbwTTQxung quTbwTTQanh, cCcDiMThẳng h95mQd3ề để95mQd3 ý4u 95mQd3tới lờCcDiMTi nó4ui trẻTbwTTQ cCcDiMTon của4u y.

 

“Ngươi cCcDiMTó n4ughe khCcDiMTông đó95mQd3! S4uau 4unày 95mQd3ta s4uẽ k4uhông gọiCcDiMT ngươCcDiMTi TbwTTQlà tỷCcDiMT tỷTbwTTQ nữCcDiMTa!” 95mQd3Y buTbwTTQồn rầ4uu xoCcDiMTay xoCcDiMTay 4uchén rượu,TbwTTQ thTbwTTQấp g95mQd3iọng nó4ui: “GọiCcDiMT CcDiMTngươi lCcDiMTà 4utỷ tTbwTTQỷ 95mQd3cứ 95mQd3có 95mQd3cảm gi4uác nhưCcDiMT 4umãi mãiCcDiMT kCcDiMThông lớTbwTTQn lên4u đượ95mQd3c.” NàngTbwTTQ cànTbwTTQg ng4uày c4uàng xTbwTTQinh đẹp,TbwTTQ chốn4u TbwTTQgiang hồCcDiMT n95mQd3gày cũngCcDiMT ngàCcDiMTy càTbwTTQng nhiềCcDiMTu n4ugười khuyCcDiMTnh đảTbwTTQo v4uì 95mQd3sắc đẹp95mQd3 TbwTTQcủa nàng.

 

Y sợ4u rCcDiMTằng t4urong 95mQd3lòng nànCcDiMTg mìnhTbwTTQ mCcDiMTãi mã4ui ch4uỉ làCcDiMT CcDiMTmột đệTbwTTQ đệ.

 

Nàng 95mQd3ngừng 4umúa, nCcDiMTgồi xCcDiMTuống 95mQd3bên ngTbwTTQười TbwTTQy. CcDiMTXoa x4uoa ch4uop CcDiMTmũi y95mQd3, 95mQd3giọng nànCcDiMTg tựaCcDiMT nh4uư đang95mQd3 lừaCcDiMT một4u đCcDiMTứa tr95mQd3ẻ: “Sa4uo lại95mQd3 95mQd3không v95mQd3ui thế?”

 

Chén rượ4uu khônTbwTTQg ngừ4ung CcDiMTquay tron4ug tTbwTTQay y.

 

Hai mắtTbwTTQ TbwTTQy tCcDiMTỏa s95mQd3áng: “4uSau 4unày tCcDiMTa gọi4u ngươiTbwTTQ lCcDiMTà CcDiMT‘Bôi Nhi95mQd3’ 95mQd3nhé!” Ché4un rượuCcDiMT bTbwTTQay m95mQd3úa nh4uư vũCcDiMT đi4uệu của95mQd3 nàng,95mQd3 cTbwTTQó qTbwTTQuang ma4ung sán4ug lạn,CcDiMT 4ucó lưngCcDiMT áoTbwTTQ TbwTTQmảnh khảnh,95mQd3 có95mQd3 lTbwTTQàn d95mQd3a mịTbwTTQn TbwTTQmà. 4uHơn nữa,TbwTTQ cTbwTTQhén r4uượu tCcDiMTrong 95mQd3tay 4uy, 4uy c4uó CcDiMTthể k4uhiến nó95mQd3 mTbwTTQúa c4uũng cóTbwTTQ 95mQd3thể k4uhiến TbwTTQnó ngừTbwTTQng, l95mQd3ại cTbwTTQó tTbwTTQhể d4uùng m95mQd3ôi nhấpTbwTTQ nháp.

 

“Cái tênCcDiMT k95mQd3ỳ quặ4uc quá.”4u Nàn95mQd3g 4uvừa cưTbwTTQời vừaTbwTTQ lắcCcDiMT đầu.

 

“Được khôngCcDiMT? NgươiCcDiMT lCcDiMTàm ‘Bô95mQd3i N95mQd3hi’ c4uủa CcDiMTta 95mQd3nhé.” 95mQd3Y tớ95mQd3i gCcDiMTần 95mQd3nàng, TbwTTQánh 4umắt bướng4u bỉnh.

 

Nhìn 95mQd3ánh 4umắt y95mQd3, CcDiMTnàng bTbwTTQỗng giật95mQd3 mình.

 

Nàng biCcDiMTết TbwTTQy đã95mQd3 TbwTTQgiết TbwTTQrất nhiTbwTTQều người,95mQd3 danCcDiMTh tiế95mQd3ng ÁmTbwTTQ HCcDiMTà CCcDiMTung cũn95mQd3g đ4uã lạiCcDiMT vaTbwTTQng dTbwTTQội tronCcDiMTg 4uchốn giCcDiMTang h4uồ, nhCcDiMTưng trTbwTTQong l4uòng CcDiMTnàng TbwTTQy v4uẫn ch4uỉ l4uà mộtTbwTTQ 95mQd3đứa trẻ.

 

Nhưng giờTbwTTQ phút95mQd3 này4u, áCcDiMTnh 95mQd3mắt 95mQd3y manTbwTTQg theCcDiMTo v4uẻ n4ugang bư95mQd3ớng khó4u tả!

 

Có lẽCcDiMT, LTbwTTQa Nh4ui đã95mQd3 t4uhực 4usự trưởng95mQd3 thành.

 

Nàng nở4u n4uụ cườiCcDiMT tTbwTTQhật d95mQd3ịu dà95mQd3ng: “Ta95mQd3 TbwTTQlà tỷ95mQd3 tỷTbwTTQ TbwTTQcủa 4uđệ mà.”

 

“Bôi NhiTbwTTQ, làm4u 95mQd3Bôi NCcDiMThi củ4ua ta!”CcDiMT TbwTTQY năTbwTTQn nỉ.

 

“Cái tên4u này95mQd3 thậtCcDiMT khóCcDiMT nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫn95mQd3 lắ95mQd3c đầu.

 

Y tức95mQd3 giậ95mQd3n, nắmTbwTTQ lấCcDiMTy cằmCcDiMT n95mQd3àng: “NóiTbwTTQ maCcDiMTu! NgưTbwTTQơi đồ95mQd3ng TbwTTQý 4ulàm BCcDiMTôi 4uNhi của95mQd3 ta.”

 

“La NhTbwTTQi, đCcDiMTau quá.”TbwTTQ Nà95mQd3ng rTbwTTQên rỉ4u nói.

 

“Đồng 95mQd3ý 95mQd3làm Bô95mQd3i 4uNhi TbwTTQcủa CcDiMTta, 95mQd3ta 95mQd3tha c4uho ngưCcDiMTơi.” 95mQd3Y cTbwTTQàng xiết95mQd3 chặtTbwTTQ tay.

 

“Không.”

 

Lửa gTbwTTQiận bCcDiMTừng CcDiMTlên, 95mQd3y đột4u nhiê4un k4uéo 95mQd3nàng lạTbwTTQi 4ugần! TbwTTQHơi thở95mQd3 CcDiMTnóng bỏng,CcDiMT bờ95mQd3 mCcDiMTôi 95mQd3y cCcDiMTách nàngCcDiMT chỉ95mQd3 95mQd3có mộTbwTTQt tấc95mQd3! 4uVừa thởCcDiMT hổnCcDiMT hển4u, 95mQd3y TbwTTQvừa ghCcDiMTé sátCcDiMT CcDiMTbờ mô95mQd3i đ95mQd3ỏ thắmCcDiMT c4uủa nàng!

 

“Làm Bôi95mQd3 NTbwTTQhi cTbwTTQủa CcDiMTta! NếCcDiMTu CcDiMTkhông 95mQd3ta sẽCcDiMT biếnTbwTTQ n4ugươi thTbwTTQành nữCcDiMT CcDiMTnhân của4u ta!”

 

Ngày h4uôm đó.

 

Nàng cuốiCcDiMT cùTbwTTQng cũ95mQd3ng phải95mQd3 thỏaTbwTTQ hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắt95mQd3 Á4um DCcDiMTạ CcDiMTLa đỏTbwTTQ như4u máu.

 

Y ôm4u 4ulấy 95mQd3nàng, nước95mQd3 mắ95mQd3t nh4uư haCcDiMTi dòn95mQd3g máuTbwTTQ 95mQd3chảy x95mQd3uống từTbwTTQ đôi95mQd3 mắTbwTTQt 95mQd3nhắm c4uhặt củTbwTTQa y95mQd3. Màu95mQd3 TbwTTQđỏ 4ucủa nưCcDiMTớc mắt,CcDiMT màu4u trắn4ug bệ4uch củCcDiMTa CcDiMThai gò4u m4uá, 4uy khôn95mQd3g TbwTTQnén n4uổi bTbwTTQi thưCcDiMTơng 4utrong lCcDiMTòng nhưCcDiMT một95mQd3 bứcTbwTTQ tTbwTTQranh qu95mQd3ỷ dịCcDiMT đCcDiMTẹp 95mQd3đẽ mà95mQd3 t4uhê lương.

 

Nàng 95mQd3yêu thươngCcDiMT vuốtCcDiMT CcDiMTve y95mQd3: 4u“La Nh4ui, x95mQd3in lỗi.”

 

Y 95mQd3ôm 95mQd3chặt l95mQd3ấy nàng.

 

“Tỷ ngã95mQd3 bện4uh TbwTTQhôn m95mQd3ê 95mQd3đã mCcDiMTười chínCcDiMT CcDiMTnăm, đCcDiMTệ nhấtTbwTTQ TbwTTQđịnh rTbwTTQất 95mQd3vất CcDiMTvả đTbwTTQúng không?CcDiMT” NàngTbwTTQ CcDiMTthở dài95mQd3, cố4u gCcDiMTắng nởCcDiMT CcDiMTnụ cư95mQd3ời, nCcDiMTgăn dòngTbwTTQ nướTbwTTQc mắtTbwTTQ mình4u chảTbwTTQy rCcDiMTa. “YêTbwTTQn tTbwTTQâm đCcDiMTi, CcDiMTgiờ tỷTbwTTQ 4uđã khTbwTTQỏi rồi,4u CcDiMTtất cảCcDiMT đềTbwTTQu sCcDiMTẽ tốtTbwTTQ hơn.”

 

Ám TbwTTQDạ L95mQd3a muCcDiMTốn ôm4u nàTbwTTQng vào95mQd3 lòng.

 

Những chuy4uện khác95mQd3 TbwTTQy đ4uều CcDiMTkhông muốn4u nTbwTTQghĩ tới.

 

“Mười c95mQd3hín nă4um 4uqua, đ4uệ v95mQd3ẫn ởCcDiMT trTbwTTQong Á95mQd3m CcDiMTHà Cu4ung sao?”TbwTTQ NCcDiMTàng TbwTTQnhẹ nCcDiMThàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ở95mQd3 dướ95mQd3i lCcDiMTòng đất,TbwTTQ không4u TbwTTQthấy án4uh mặCcDiMTt trCcDiMTời, khônTbwTTQg TbwTTQchút k4uhông kh95mQd3í 4utrong lành,TbwTTQ hènTbwTTQ chTbwTTQi thânCcDiMT tTbwTTQhể đCcDiMTệ chTbwTTQẳng hề4u khCcDiMTỏe 4umạnh, k4uhuôn TbwTTQmặt TbwTTQcũng 4uu TbwTTQbuồn nh4uư vậy.”TbwTTQ N95mQd3àng vuốtCcDiMT vCcDiMTe má4ui t4uóc d4uài của95mQd3 y4u. “ĐềCcDiMTu là95mQd3 lỗiCcDiMT CcDiMTcủa ta.”

 

Bàn taCcDiMTy nà95mQd3ng TbwTTQnhẹ CcDiMTnhàng là95mQd3 vậy.

 

Từng giTbwTTQọt lệ4u đCcDiMTỏ nhưTbwTTQ máu95mQd3 4ucủa ÁmTbwTTQ 95mQd3Dạ 4uLa từCcDiMT từ95mQd3 95mQd3trào ra.

 

“Không CcDiMTcần đệCcDiMT ti95mQd3ếp tục4u 95mQd3luyện cônTbwTTQg nữa95mQd3, cũnTbwTTQg k4uhông cCcDiMTần n95mQd3ghĩ cáTbwTTQch đCcDiMTể ÁTbwTTQm Hà95mQd3 Cun4ug xưn95mQd3g báCcDiMT t95mQd3hiên hạTbwTTQ nữ95mQd3a.” nà4ung TbwTTQôm lTbwTTQấy 95mQd3y. “L95mQd3a NCcDiMThi, tỷ95mQd3 tTbwTTQỷ muốnCcDiMT đệ95mQd3 sống95mQd3 th4uật hạnh95mQd3 phúc.”

 

******

 

Sáng sớ4um 4ungày hô95mQd3m sau.

 

Như C4ua mở4u CcDiMTto ha4ui mắt.

 

Nàng cảm4u thấy95mQd3 toCcDiMTàn 95mQd3thân n4uhức mCcDiMTỏi nh95mQd3ư bị95mQd3 tTbwTTQrói mộTbwTTQt đCcDiMTêm, bụng4u cũng4u nặngCcDiMT 95mQd3trĩu, thở4u kh4uông rCcDiMTa hơi.

 

Vừa nhìn95mQd3 qua…

 

Nàng bỗnCcDiMTg dư4ung kCcDiMTinh hãi!

 

Ám DCcDiMTạ L4ua ghTbwTTQé 4uđầu vàCcDiMTo bêTbwTTQn TbwTTQgiường, tCcDiMTay trái95mQd3 TbwTTQnắm l95mQd3ấy tCcDiMTay CcDiMTphải nà95mQd3ng, đầu95mQd3 gốiTbwTTQ lên95mQd3 TbwTTQbụng nàng.CcDiMT TbwTTQY n4ughỉ rấtTbwTTQ y95mQd3ên tĩnTbwTTQh, 95mQd3khuôn mặtTbwTTQ TbwTTQtái nhợCcDiMTt ph4uảng phấtCcDiMT nhTbwTTQư cTbwTTQó 95mQd3thêm chúCcDiMTt huyếtCcDiMT sắc.

 

“Ngươi lCcDiMTàm gìTbwTTQ đó.”

 

Như CTbwTTQa trừngCcDiMT mắt4u nhTbwTTQìn 95mQd3Ám Dạ4u La4u, dùn95mQd3g đTbwTTQẩy 4ugạt CcDiMTy dậy.

 

Ám DTbwTTQạ TbwTTQLa c95mQd3hăm cTbwTTQhú CcDiMTnhìn y4u, CcDiMThạt ch95mQd3u sTbwTTQa giTbwTTQữa CcDiMTtrán d4uần dầnTbwTTQ c4uhuyển 95mQd3từ 95mQd3đỏ CcDiMTtươi sanTbwTTQg âmTbwTTQ u4u. TbwTTQY đứng95mQd3 bậ4ut dCcDiMTậy, 95mQd3ánh mắCcDiMTt lé95mQd3 95mQd3lên CcDiMTvẻ vTbwTTQô tình,TbwTTQ CcDiMTcoi nànCcDiMTg n95mQd3hư kCcDiMTẻ t4uhù khTbwTTQắc cố4ut 4ughi tâm.

 

“Vì saTbwTTQo ngTbwTTQươi lạCcDiMTi 95mQd3trở lại.”

 

Giọng TbwTTQy trầmCcDiMT trầm4u nh4uư đangTbwTTQ nguyềnCcDiMT rủa.

 

Như CTbwTTQa gTbwTTQiật mì95mQd3nh. Tro4ung tho4uáng chốcTbwTTQ, nCcDiMTàng bỗng4u CcDiMTnghĩ m4uình sTbwTTQẽ TbwTTQbị 95mQd3ánh m4uắt CcDiMTác 4uđộc củTbwTTQa 4uy CcDiMTgiết chết.

 

“Chờ một95mQd3 chút!”

 

Nàng gọi95mQd3 CcDiMTÁm DạCcDiMT L95mQd3a TbwTTQđang phấ95mQd3t t95mQd3ay áo95mQd3 CcDiMTquay đi:

 

“Ngươi đừngTbwTTQ đi!”

 

Ám D95mQd3ạ 4uLa k95mQd3hông quaTbwTTQy đầu95mQd3 lại,95mQd3 4uy đã4u không95mQd3 thCcDiMTể dễ4u dànTbwTTQg t95mQd3ha 95mQd3thứ nếu95mQd3 4uthấy mặTbwTTQt nàng.

 

Như C95mQd3a nói:95mQd3 “HômTbwTTQ 95mQd3nay đã95mQd3 là95mQd3 n95mQd3gày 4uthứ mười.CcDiMT TTbwTTQa muốTbwTTQn gặp95mQd3 95mQd3Ngọc sCcDiMTư huynh.”

 

Ám Dạ4u TbwTTQLa cườCcDiMTi lạnhTbwTTQ nói:

 

“Nhìn thấCcDiMTy TbwTTQhắn ngươi4u CcDiMTsẽ hốCcDiMTi hận.”

 

Như CCcDiMTa c95mQd3ả ki4unh nói:95mQd3 “Ngươ4ui 4uđã làm95mQd3 gìTbwTTQ TbwTTQvới s4uư huy4unh c4uủa ta?!”

 

Ám D4uạ LTbwTTQa CcDiMTnhíu mà4uy n4uói: “Kẻ4u dáTbwTTQm lừTbwTTQa gạ95mQd3t pTbwTTQhản bCcDiMTội tTbwTTQa cCcDiMThỉ cCcDiMTó 95mQd3thể sốngTbwTTQ troTbwTTQng địa95mQd3 ngục.”

 

Như C95mQd3a cắn4u môTbwTTQi, cốCcDiMT gắngCcDiMT kiCcDiMTềm chế95mQd3 thâCcDiMTn thểTbwTTQ đanCcDiMTg rCcDiMTun 95mQd3rẩy của4u mình.

 

“Ta TbwTTQmuốn gặ4up 4usư huynh.”

 

******

 

Làn nướ95mQd3c Ám4u HàTbwTTQ c95mQd3hậm rã95mQd3i chảyTbwTTQ x95mQd3uôi trCcDiMTên mặtCcDiMT đất.

 

Xung TbwTTQquanh đTbwTTQều là4u b4uóng t95mQd3ối, chỉTbwTTQ cTbwTTQó ánhTbwTTQ l4uửa 95mQd3u áCcDiMTm 95mQd3trên bứ95mQd3c CcDiMTtường chiế4uu 4uxuống TbwTTQmặt CcDiMTnước. MCcDiMTặt nướcTbwTTQ Ám4u HàTbwTTQ 95mQd3cũng một95mQd3 màTbwTTQu CcDiMTđen, ngẫCcDiMTu nhiêCcDiMTn lóe4u TbwTTQlên mộtTbwTTQ 4utia ruCcDiMTng động4u t95mQd3ựa TbwTTQnhư á4ung mâ95mQd3y đeTbwTTQn CcDiMTviền vàng.

 

Trong bóngCcDiMT tTbwTTQối tĩCcDiMTnh mịch.

 

Trái tCcDiMTim Như95mQd3 CTbwTTQa chậm95mQd3 TbwTTQrãi trầm4u xCcDiMTuống, mộtTbwTTQ cảCcDiMTm gCcDiMTiác sợ4u hã4ui hítTbwTTQ CcDiMTthở khôn95mQd3g tTbwTTQhông khiến4u cổTbwTTQ họ4ung 95mQd3nàng k4uhô khốc95mQd3. TbwTTQHai chân95mQd3 muTbwTTQốn nhaCcDiMTnh TbwTTQchóng cCcDiMThạy tớiTbwTTQ 95mQd3của TbwTTQnàng nặng4u n4uhư đ4ueo trì.

 

Nàng đãTbwTTQ thCcDiMTấy Ng4uọc Tự95mQd3 Hàn.

 

Y n95mQd3gồi t95mQd3rên chiếcCcDiMT xCcDiMTe lCcDiMTăn CcDiMTbằng gỗTbwTTQ, tấm95mQd3 á95mQd3o xCcDiMTanh nh4uư ngọc,TbwTTQ nCcDiMTụ cườ95mQd3i vCcDiMTẫn yTbwTTQên tĩnh95mQd3 4unhư xưaCcDiMT. CóCcDiMT CcDiMTlẽ v95mQd3ì đCcDiMTã 4ulâu chưa95mQd3 thấy95mQd3 á4unh 95mQd3mặt 95mQd3trời, lTbwTTQàn d95mQd3a 95mQd3y t4uái nhợtCcDiMT, thân95mQd3 CcDiMTthể cũ95mQd3ng càn4ug thê95mQd3m gầy95mQd3 95mQd3gò 95mQd3so vớTbwTTQi tr95mQd3ước đây.

 

Y đang95mQd3 h95mQd3o khan.

 

Cơn 95mQd3ho kị95mQd3ch li4uệt khiếnTbwTTQ b4uả CcDiMTvai 4uy runTbwTTQg runTbwTTQg, tựa4u CcDiMThồ nh95mQd3ư cả4u TbwTTQphổi 4uy 4ucũng muTbwTTQốn 4uho rCcDiMTa. 4uChiếc TbwTTQkhăn lụa95mQd3 95mQd3che trên4u 4ubờ môiTbwTTQ TbwTTQđã lấm95mQd3 tCcDiMTấm máu.

 

Ngọc Tự4u CcDiMTHàn nhTbwTTQư vậCcDiMTy khCcDiMTiến TbwTTQNhư CTbwTTQa cảm4u thấyCcDiMT hoản95mQd3g hốt…

 

Y 4ulúc nCcDiMTào cTbwTTQũng cTbwTTQó 4uthể mCcDiMTất đi!

 

Như CTbwTTQa CcDiMTkinh hãi,4u CcDiMTquát lênTbwTTQ với4u Á95mQd3m DạTbwTTQ LaTbwTTQ: “4uNgươi đ95mQd3ã làm95mQd3 95mQd3gì sưCcDiMT hCcDiMTuynh c4uủa ta?”

 

Ám DạTbwTTQ TbwTTQLa cTbwTTQười nhẹ4u nóiTbwTTQ: “HắnTbwTTQ vốn95mQd3 là95mQd3 một4u kẻCcDiMT tà95mQd3n phế95mQd3 95mQd3bệnh tật,TbwTTQ giờCcDiMT chTbwTTQẳng q95mQd3ua chỉ95mQd3 trởTbwTTQ lạ95mQd3i bộTbwTTQ dáng95mQd3 trước95mQd3 đ4uây m4uà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CCcDiMTa cả95mQd3m thấyTbwTTQ TbwTTQcó điểmCcDiMT khôCcDiMTng đúng!

 

Mọi ch4uuyện tuyệCcDiMTt đối95mQd3 khôCcDiMTng TbwTTQđơn gi4uản TbwTTQnhư Á95mQd3m CcDiMTDạ LCcDiMTa 4unói được!

 

Như C4ua đCcDiMTi vTbwTTQề 4uphía NgTbwTTQọc TựCcDiMT Hàn.

 

Nàng gọTbwTTQi têCcDiMTn 4uy: “Sư4u huynh…4u. TbwTTQSư huynCcDiMTh?!” Th4uanh 95mQd3âm của4u nàTbwTTQng lớn4u dần4u nhưnCcDiMTg 95mQd3y l95mQd3ại chẳng4u hềTbwTTQ nghTbwTTQe thấy!

 

Ngọc 95mQd3Tự TbwTTQHàn lại95mQd3 ho.

 

Y phTbwTTQảng phấ95mQd3t như95mQd3 kh95mQd3ông hềTbwTTQ cả95mQd3m nTbwTTQhận đượcTbwTTQ thế4u 4ugiới bên4u ngoài.

 

Như 95mQd3Ca bTbwTTQắt đ95mQd3ầu ruCcDiMTn rẩy.

 

Nước CcDiMTÁm H4uà vẫnTbwTTQ tCcDiMTăm tốiTbwTTQ tĩTbwTTQnh mịch.

 

Ám Dạ95mQd3 L95mQd3a 95mQd3cười lớnCcDiMT, vTbwTTQô 4ucùng đ95mQd3ắc TbwTTQý: “4uKhông chỉTbwTTQ CcDiMTlỗ 4utai 4uy đãTbwTTQ TbwTTQmất điCcDiMT thính95mQd3 giác4u, hTbwTTQai CcDiMTchân TbwTTQy cũng4u khônCcDiMTg th4uể CcDiMTđi lTbwTTQại được.”

 

Như 95mQd3Ca 95mQd3che miệng.

 

Giờ ph4uút 95mQd3này, nCcDiMTàng vôCcDiMT cùnTbwTTQg CcDiMTthống hậnTbwTTQ TbwTTQÁm DẠCcDiMT La.

 

Nàng khTbwTTQông n4ugờ m95mQd3ột người95mQd3 cóCcDiMT t4uhể là4um r4ua chuCcDiMTyện tànCcDiMT nh95mQd3ẫn nhTbwTTQư vậy!CcDiMT ĐầuCcDiMT tiêTbwTTQn CcDiMTlà giú95mQd3p Ngọc4u 4uTự Hà4un có4u thể95mQd3 ngh4ue, cCcDiMTó thểCcDiMT TbwTTQđi lại,95mQd3 khiến95mQd3 TbwTTQy khỏe95mQd3 mạnh4u nhTbwTTQư ngườ95mQd3i b95mQd3ình thường4u, s95mQd3au đó95mQd3 TbwTTQlại cư95mQd3ớp đoạtCcDiMT tất4u cả95mQd3 đi!

 

Am DCcDiMTạ TbwTTQLa cười4u lênTbwTTQ h95mQd3a hả:

 

“Như vậyTbwTTQ m4uà 4uđã gọi4u l95mQd3à t4uàn 95mQd3nhẫn s95mQd3ao? NgươiCcDiMT cTbwTTQũng qu4uá x4uem thTbwTTQường tTbwTTQa rồi!”

 

Như C95mQd3a lạnhTbwTTQ TbwTTQcả người.

 

Cảm gTbwTTQiác sCcDiMTợ 4uhãi vàTbwTTQ điềm95mQd3 CcDiMTgở n4uhư 95mQd3hố b4uăng đôn4ug cứng4u c95mQd3ả 4ungười nàng!

 

Ám DCcDiMTạ TbwTTQLa n95mQd3ở nụ4u cười4u đa95mQd3 tTbwTTQình: “NTbwTTQgươi n95mQd3hìn 95mQd3hai m95mQd3ắt h4uắn xeCcDiMTm, đôi4u mắt4u tuấn4u túCcDiMT ấyTbwTTQ, đôiCcDiMT 4umắt 4uôn nTbwTTQhu 95mQd3như nướcTbwTTQ mCcDiMTùa xuân95mQd3 ấy…”

 

Ngọc TựTbwTTQ HTbwTTQàn lạCcDiMTi CcDiMTho, 4uy 4ungẩng 95mQd3đầu CcDiMTvề phíTbwTTQa Như4u CcDiMTCa, dCcDiMTường như4u CcDiMTy 95mQd3cảm giá95mQd3c đượcCcDiMT TbwTTQgì đCcDiMTó, chTbwTTQân 95mQd3mày CcDiMTkhẽ TbwTTQcau lại.

 

Nhưng, 4uy khônCcDiMTg thá4uy nàng.

 

Đôi m4uắt CcDiMTy vẫn95mQd3 t4uuấn 4utú nhTbwTTQư 95mQd3xưa, nhưnTbwTTQg, đãCcDiMT khô4ung còn95mQd3 t4uhấy TbwTTQbất cứ4u thTbwTTQứ g4uì nữa!

 

Như TbwTTQCa càngCcDiMT CcDiMTlúc TbwTTQcàng 95mQd3kinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtCcDiMT chTbwTTQảy xuốCcDiMTng nhCcDiMTư TbwTTQmưa trênTbwTTQ kh4uuôn mặtCcDiMT nàng.

 

Y khôTbwTTQng nhìCcDiMTn thấy.

 

Ám D4uạ LCcDiMTa 95mQd3đã biCcDiMTến 95mQd3thế giới4u củaTbwTTQ CcDiMTy thà4unh m95mQd3ột CcDiMTmàu đen.

 

Ám 95mQd3Dạ 4uLa ngửi95mQd3 ngTbwTTQửi hương95mQd3 rượ95mQd3u tron95mQd3g cTbwTTQhén hoàngTbwTTQ kim4u, t95mQd3iếc TbwTTQnuối nói:

 

“Thật kỳ95mQd3 CcDiMTlạ, TbwTTQvì sTbwTTQao mộtTbwTTQ k4uẻ 4utàn tCcDiMTật nh4uưu TbwTTQy lạ4ui cóTbwTTQ k95mQd3hí 95mQd3chất hCcDiMToàn mỹCcDiMT nhưCcDiMT tCcDiMThế k95mQd3ia chứ95mQd3? 4uNếu TbwTTQy chư95mQd3a tCcDiMTừng ph4uản bộ4u tTbwTTQa CcDiMTvậy CcDiMTsẽ làTbwTTQ mộ4ut nTbwTTQam tử4u mTbwTTQê ngườCcDiMTi 95mQd3tới TbwTTQmức nào.”

 

Như C95mQd3a ngồiTbwTTQ xổmTbwTTQ xuống.

 

Nàng n95mQd3gồi tCcDiMTrước mặtCcDiMT NCcDiMTgọc TCcDiMTự Hà4un, la4uu s4uạch lệ95mQd3 vưTbwTTQơng trêTbwTTQn k4uhuôn mặtCcDiMT mìn4uh, cTbwTTQố 95mQd3gắng nởTbwTTQ một4u nụCcDiMT cười.

 

“Sư huynh4u, TbwTTQmuội tớiCcDiMT rồCcDiMTi.” NàngCcDiMT nhẹTbwTTQ nhàTbwTTQng gọi.4u “M95mQd3uội 4ulà TbwTTQCa TbwTTQNhi CcDiMTđây, muội4u TbwTTQtới thămCcDiMT huCcDiMTynh…. HuyCcDiMTnh…. 95mQd3Sao CcDiMTlại h4uo nặn95mQd3g vTbwTTQậy chứ?”

 

Ngọc TTbwTTQự HànTbwTTQ cCcDiMThẳng hềTbwTTQ cử4u động.

 

Y khô95mQd3ng ngh4ue thấy.

 

Cũng không95mQd3 nhìnCcDiMT thấy.

 

Như CCcDiMTa n4uhẹ nhàng95mQd3 4ucầm 95mQd3tay 95mQd3y, ghé95mQd3 4usát TbwTTQvào 4uđầu gối4u yTbwTTQ: “H95mQd3uynh CcDiMTđúng l4uà mCcDiMTột 95mQd3sư CcDiMThuynh xCcDiMTấu. Lần95mQd3 nàoCcDiMT 95mQd3cũng đồngTbwTTQ 4uý sẽ95mQd3 tựTbwTTQ ch95mQd3iếu cố95mQd3 bả4un thân4u, nhưngCcDiMT CcDiMTlại chẳngCcDiMT CcDiMTlần nCcDiMTào làCcDiMTm đư4uợc.” HaCcDiMTi TbwTTQmá 95mQd3nàng cọ4u CcDiMTlên đầu4u gốiCcDiMT y95mQd3, khiến95mQd3 xiêCcDiMTm 95mQd3y 95mQd3hút khô95mQd3 nước95mQd3 mắt4u nà95mQd3ng. 95mQd3“Huynh CcDiMTcó bi4uết không?TbwTTQ 95mQd3Đôi 4ukhi muội4u th95mQd3ực sựCcDiMT rấtCcDiMT giận4u huyn95mQd3h, giậ95mQd3n tTbwTTQới mứ4uc khôngTbwTTQ bCcDiMTao gi4uờ muốnTbwTTQ đCcDiMTể 95mQd3ý tới4u huTbwTTQynh nữCcDiMTa. SCcDiMTao TbwTTQhuynh 4ulại 95mQd3luôn khTbwTTQông qua4un t4uâm tớ95mQd3i bản4u th4uân mì4unh như95mQd3 v4uậy k4uia chứ?”

 

Bàn 4utay Ngọc4u TựCcDiMT H4uàn 95mQd3giật giật.

 

Khuôn mặTbwTTQt TbwTTQy lTbwTTQộ 4uvẻ CcDiMTnghi hoặc.

 

Y cố95mQd3 gắngTbwTTQ n4uói chuyện,95mQd3 yếtCcDiMT hầ4uu TbwTTQrung run4ug nhưCcDiMTng than95mQd3h âmTbwTTQ 4utạo rTbwTTQa c4uhỉ lTbwTTQà tiếngTbwTTQ “A…”95mQd3 khCcDiMTàn khàn.

 

Giọng nTbwTTQói củaCcDiMT TbwTTQy cũng95mQd3 bị4u cướpTbwTTQ đi.

 

Y TbwTTQđã không4u thể4u nóiTbwTTQ đượCcDiMTc n4uữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DCcDiMTạ TbwTTQLa cười95mQd3 lCcDiMTên TbwTTQđiên cu95mQd3ồng: “MộtTbwTTQ t95mQd3ên CcDiMTtàn phếCcDiMT kh4uông TbwTTQngờ cũn4ug dáCcDiMTm phản4u bội,TbwTTQ 4ulừa dối4u tCcDiMTa? 95mQd3Ha TbwTTQha hCcDiMTa, ngươ4ui khôn95mQd3g qua95mQd3n tâmTbwTTQ tớ4ui tTbwTTQai vàTbwTTQ ch95mQd3ân cTbwTTQủa TbwTTQmình đú4ung kCcDiMThông? VậyTbwTTQ hãTbwTTQy đểCcDiMT chTbwTTQúng mấtCcDiMT 95mQd3đi cùn4ug đôiTbwTTQ mắt95mQd3 ngươ95mQd3i đi!”

 

Công lựcCcDiMT cCcDiMTủa NgọTbwTTQc TCcDiMTự 95mQd3hàn CcDiMTđã 4ubị Á4um Dạ4u 95mQd3La hủyTbwTTQ đi.

 

Y tr95mQd3ầm mặc.

 

Y dTbwTTQùng CcDiMTthời khắc95mQd3 cuối95mQd3 cùngCcDiMT, cảmTbwTTQ thTbwTTQụ cả95mQd3m TbwTTQgiác đứngCcDiMT tTbwTTQhẳng bằngCcDiMT CcDiMThai chânCcDiMT, cCcDiMTảm thụ95mQd3 th4uanh âmTbwTTQ củ95mQd3a nTbwTTQước sôCcDiMTng vàCcDiMT gCcDiMTió, cảmTbwTTQ thụ95mQd3 th4uế giớiTbwTTQ 4umà 4uy 4ucòn 4ucó th95mQd3ể thấy.TbwTTQ TbwTTQY cònTbwTTQ muốnTbwTTQ g95mQd3ọi tê95mQd3n củaCcDiMT 95mQd3nàng một95mQd3 lầ95mQd3n cuối.

 

Nếu TbwTTQcó thể95mQd3 c95mQd3họn, TbwTTQy khônCcDiMTg muốn95mQd3 sẽ4u lạiTbwTTQ t4uàn phế.

 

Cảm thụ95mQd3 tTbwTTQhế gCcDiMTiới tươTbwTTQi đẹpTbwTTQ CcDiMTcùng CcDiMTsư muộ95mQd3i mỹ4u lTbwTTQệ CcDiMTlà vậCcDiMTy, 4uy 95mQd3không muTbwTTQốn tCcDiMTrở lại4u làCcDiMTm mộtCcDiMT kẻ95mQd3 tà95mQd3n phế95mQd3 vôTbwTTQ dụng.

 

Ánh sáTbwTTQng t4uhản nhiêTbwTTQn nhưCcDiMT ngọ95mQd3c t95mQd3oát 95mQd3ra trên95mQd3 hàng95mQd3 lTbwTTQông mTbwTTQy củTbwTTQa y.

 

Y yênCcDiMT 4ulặng phảng95mQd3 pTbwTTQhất 95mQd3như 4ukhông hềCcDiMT TbwTTQquan tâTbwTTQm 4utai 4uương s4uẽ ph95mQd3ủ xTbwTTQuống người4u 4uy như4u thế4u nào.

 

Ý thứ4uc 4ucuối cCcDiMTùng làTbwTTQ đCcDiMTôi mắt4u đỏ4u tươi95mQd3 điêCcDiMTn cuCcDiMTồng của95mQd3 Á95mQd3m DTbwTTQạ La…

 

“Ngươi sẽTbwTTQ mCcDiMTất CcDiMTđi haTbwTTQi chân,TbwTTQ mấ95mQd3t đ95mQd3i lỗTbwTTQ taCcDiMTi, TbwTTQmất đi4u ánCcDiMTh mắt,TbwTTQ mất95mQd3 CcDiMTđi giọng95mQd3 nóTbwTTQi, bệnh95mQd3 t4uật sẽCcDiMT nTbwTTQgày ngày4u 95mQd3đêm đ4uêm xâmTbwTTQ l95mQd3ấn t4uhân thểCcDiMT ngTbwTTQươi. NhưnTbwTTQg ngư95mQd3ơi 4usẽ CcDiMTkhông thTbwTTQể chết,TbwTTQ chCcDiMTo tới95mQd3 4utrước TbwTTQkhi siCcDiMTnh mạng4u ngươ4ui kếtTbwTTQ CcDiMTthúc, ngươi4u sẽCcDiMT ph95mQd3ải TbwTTQnếm thử95mQd3 cảm95mQd3 95mQd3giác sống4u k4uhông bằngTbwTTQ c95mQd3hết tr4uong địaCcDiMT ngục!”

 

......

 

Đau đớnTbwTTQ nh4uư muTbwTTQốn x4ué náCcDiMTt ngự95mQd3c NhTbwTTQư Ca!

 

Nàng cTbwTTQhưa baTbwTTQo 4ugiờ hCcDiMTận mộtCcDiMT người4u tớiCcDiMT vậy!

 

Nàng hậnTbwTTQ Á95mQd3m DạCcDiMT La!

 

Nàng muốCcDiMTn đCcDiMTem CcDiMTtoàn b4uộ những4u CcDiMTđau kCcDiMThổ mTbwTTQà 4uNgọc Tự95mQd3 TbwTTQHàn phả4ui chịTbwTTQu đCcDiMTựng 4utrả 95mQd3lại 95mQd3cho ÁmTbwTTQ DạCcDiMT 95mQd3La gấpTbwTTQ ngàCcDiMTn vạTbwTTQn lần!

 

Nàng đãTbwTTQ bTbwTTQiết TbwTTQcái g4uì gCcDiMTọi TbwTTQlà cTbwTTQừu hận!

 

Cừu hTbwTTQận chínhTbwTTQ là95mQd3 khô95mQd3ng tiếc95mQd3 m95mQd3ọi 4uthủ đoạn,TbwTTQ khTbwTTQiến kẻ95mQd3 đãCcDiMT CcDiMTlàm tổnTbwTTQ thưTbwTTQơng người95mQd3 mìn4uh yêu95mQd3 m4uến đ4uau đớnCcDiMT gấp4u bội!

 

Như C95mQd3a vùiTbwTTQ CcDiMTmặt vàCcDiMTo lòngTbwTTQ 4ubàn tCcDiMTay 4uNgọc T4uự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắCcDiMTt chảyTbwTTQ xuốnCcDiMTg khCcDiMTiến 4ulòng 4ubàn ta95mQd3y 95mQd3y lạnh95mQd3 buốt.

 

Ngọc Tự95mQd3 Hà95mQd3n 4ulộ v95mQd3ẻ 95mQd3xúc độngTbwTTQ, tCcDiMThân thCcDiMTể CcDiMTy ng4uhiêng TbwTTQvề phíaCcDiMT tr4uước, ngón4u t4uay rTbwTTQun rCcDiMTun chạm95mQd3 TbwTTQvào nCcDiMTgười 95mQd3nàng! TbwTTQY chạmCcDiMT vàTbwTTQo 4udòng TbwTTQlệ rCcDiMTàn rụ95mQd3a cùngTbwTTQ lTbwTTQàn 4uda lạn4uh 95mQd3lẽo TbwTTQbi ai.

 

Như 95mQd3Ca vừCcDiMTa k4uhóc vừ4ua hô:CcDiMT “CcDiMTLÀ muội!TbwTTQ STbwTTQư huyCcDiMTnh, làTbwTTQ muộTbwTTQi đây!”

 

Nàng sợ4u hãi.

 

Nàng sTbwTTQợ đâyTbwTTQ làTbwTTQ lần4u cuốiCcDiMT gặpCcDiMT TbwTTQđược y.

 

Còn CcDiMTy, lạTbwTTQi kTbwTTQhông thể4u thấyTbwTTQ nàng,95mQd3 khônTbwTTQg TbwTTQthể nTbwTTQghe đượcCcDiMT nàngTbwTTQ nó95mQd3i, thTbwTTQậm chCcDiMTí c4uòn khô95mQd3ng biếtCcDiMT nàngCcDiMT đ95mQd3ã tới.

 

Ngọc TựCcDiMT 4uHàn lại95mQd3 CcDiMTho 95mQd3kịch liệt.

 

Máu tươ95mQd3i từTbwTTQ kTbwTTQhóe môi95mQd3 95mQd3y chảyCcDiMT rTbwTTQa, CcDiMTy c95mQd3ố g4uắng muCcDiMTốn TbwTTQnói gìCcDiMT CcDiMTđó CcDiMTnhưng đổi95mQd3 lại95mQd3 CcDiMTchỉ 4ulà cơ95mQd3n hTbwTTQo càng4u thêm95mQd3 TbwTTQmãnh liệt.

 

“Muội lTbwTTQà 4uCa Nhi…”TbwTTQ N95mQd3àng v95mQd3ừa khó95mQd3c vừa95mQd3 95mQd3ôm lCcDiMTấy eTbwTTQo 95mQd3của 95mQd3y. 4u“Sư huy4unh, huy95mQd3nh bCcDiMTiết TbwTTQlà muội95mQd3 đúnTbwTTQg k4uhông? MuộiCcDiMT rấ95mQd3t sợ…95mQd3 CcDiMTsư huynCcDiMTh, mu4uội thực95mQd3 sự4u rấCcDiMTt sợ…”

 

Nước mắtCcDiMT chảy4u d4uài tTbwTTQrên khuô4un mặt4u nàng95mQd3: CcDiMT“Huynh 4unhìn muộiTbwTTQ một95mQd3 cáTbwTTQi cTbwTTQó đượcCcDiMT kTbwTTQhông? Mu4uội muốCcDiMTn ngh4ue CcDiMThuynh n4uói… Sư4u huynh…95mQd3 hu4uynh đừng95mQd3 là95mQd3m TbwTTQmuội sợ…”

 

Máu c95mQd3ủa 4uy 95mQd3bắn lênTbwTTQ ngườiTbwTTQ nàng.

 

Nỗi 95mQd3sợ khi4uến nà95mQd3ng nói95mQd3 n4uăn lộTbwTTQn xộ4un, TbwTTQnỗi sợ95mQd3 khiến95mQd3 CcDiMTnàng 4unhư mộtTbwTTQ đứ4ua trTbwTTQẻ 95mQd3không hiểu95mQd3 chuyện.

 

Nàng khóTbwTTQc 95mQd3tới mức95mQd3 c95mQd3ả người4u lạCcDiMTnh ngắt.

 

Một 4ubàn taCcDiMTy ô4un 95mQd3nhu laCcDiMTu điTbwTTQ gọtTbwTTQ nước4u TbwTTQmắt vươ4ung trê95mQd3n kh4uuôn m4uặt nàng.

 

Sau đTbwTTQó, 95mQd3y bCcDiMTế nànCcDiMTg lên.

 

Y CcDiMTôm TbwTTQnàng tronCcDiMTg l4uòng mìCcDiMTnh, 4uôn TbwTTQnhu 95mQd3an TbwTTQủi n95mQd3àng. 95mQd3Cổ họnTbwTTQg TbwTTQy CcDiMTphát 95mQd3ra 95mQd3âm thanTbwTTQh khàn4u khCcDiMTàn đứt4u quã4ung, nhưn95mQd3g cTbwTTQẩn TbwTTQthận ngTbwTTQhe 95mQd3lại, đó95mQd3 là95mQd3 4umột bàTbwTTQi háCcDiMTt 95mQd3chẳng c4uó n4uhịp điệu.

 

Y 4uvỗ về95mQd3 nàng.

 

Hai ngó95mQd3n CcDiMTtay gầyCcDiMT gTbwTTQõ vẽ95mQd3 TbwTTQnhững đ4uường CcDiMTnét kỳ4u dịTbwTTQ trên95mQd3 lưngTbwTTQ nàng.

 

Bị CcDiMTy ô95mQd3m CcDiMTlấy, n4uàng càngTbwTTQ khóc4u lớn.

 

Y đaTbwTTQng CcDiMTvẽ gìCcDiMT trêCcDiMTn 95mQd3lưng nàng?

 

Đột nh4uiên, nà4ung nTbwTTQgừng thở…

 

Y đanCcDiMTg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòngCcDiMT CcDiMTy, nàngTbwTTQ CcDiMTra sCcDiMTức gCcDiMTật 4uđầu: “LCcDiMTà CcDiMTmuội! Mu95mQd3ội 95mQd3là 95mQd3Ca NhiCcDiMT!” Ôn95mQd3g trờCcDiMTi ơi,TbwTTQ CcDiMTy biếCcDiMTt l4uà nàng!

 

Ngọc 4uTự TbwTTQHàn trấnCcDiMT CcDiMTan nà95mQd3ng, ti4uếp t4uục viế95mQd3t l4uên lưn4ug nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaTbwTTQ 95mQd3khóc vừaTbwTTQ cười,CcDiMT kéTbwTTQo 95mQd3tay TbwTTQtrái CcDiMTy á95mQd3p 4ulên 95mQd3đôi môiTbwTTQ mìTbwTTQnh, 4ugiúp 4uy “nghe”CcDiMT t4uhấy mìn4uh nói:

 

“ừ, mTbwTTQuội 95mQd3không sợ.”

 

“Muội cóCcDiMT khCcDiMTỏe không?”

 

“Muội vẫ95mQd3n khỏe.”

 

“Sao 4ulại khóc?”

 

“Được CcDiMTthấy huynCcDiMTh thật4u vui.TbwTTQ” 95mQd3Nàng TbwTTQáp t4uay 4uy lạiTbwTTQ gần4u mô4ui mì95mQd3nh 4uthêm, chăTbwTTQm ch95mQd3ú nh95mQd3ìn yTbwTTQ: “Sư4u 95mQd3huynh, CcDiMTmuội nCcDiMThớ huynh…”

 

Ngọc Tự4u CcDiMTHàn nở95mQd3 n95mQd3ụ cườiCcDiMT, mộCcDiMTt nụTbwTTQ cTbwTTQười ôn95mQd3 TbwTTQnhu tCcDiMToát rTbwTTQa từ4u đôiCcDiMT CcDiMTmắt k4uhông TbwTTQcòn CcDiMTtiêu cự.

 

Ngón 95mQd3tay 95mQd3y nhẹCcDiMT nhàng95mQd3 nhCcDiMTư TbwTTQlàn giTbwTTQó mùaCcDiMT thu:

 

“Thật v95mQd3ui vTbwTTQì muộTbwTTQi c95mQd3òn nh95mQd3ớ huynh.”

 

Như 95mQd3Ca TbwTTQhai máCcDiMTt đẫmTbwTTQ lệ,4u n95mQd3àng n4uhìn y95mQd3, nTbwTTQắm lấyCcDiMT ngóCcDiMTn taCcDiMTy yTbwTTQ, cCcDiMTúi đầuCcDiMT hôTbwTTQn lên4u ngónTbwTTQ 4utay, lên4u lònCcDiMTg bà4un TbwTTQtay đó.

 

Nàng hTbwTTQôn lònTbwTTQg bàTbwTTQn t95mQd3ay CcDiMTy thậtCcDiMT lau.

 

Ngọc 4uTự 4uHàn đầ4uu tiêCcDiMTn 95mQd3là CcDiMTgiật mìn95mQd3h, CcDiMTsau đó,TbwTTQ CcDiMTy nhắmCcDiMT mắ95mQd3t lại4u, nCcDiMTước CcDiMTmắt lCcDiMTặng TbwTTQlẽ 95mQd3chảy xuống.

 

Nàng 4uđang viếtTbwTTQ tr4uong lòCcDiMTng bà4un CcDiMTtay 95mQd3y CcDiMTba chữ:

 

“Căn nhà4u trúc.”

 

******

 

Ngày hôTbwTTQm sau.

 

Tuyết hoa4un hỷ4u 4uvỗ TbwTTQvề tCcDiMThành HồngTbwTTQ 95mQd3Ngọc Phượng95mQd3 Cầ95mQd3m m4uà m4uình 95mQd3yêu thíTbwTTQch, nhẹTbwTTQ n95mQd3hàng thổiCcDiMT lớ95mQd3p tr95mQd3o bụCcDiMTi trên95mQd3 d95mQd3ây, TbwTTQngón CcDiMTtay 95mQd3y khả95mQd3y nêCcDiMTn nh4uững nốt4u nTbwTTQhạc TbwTTQtuyệt mỹ.

 

Tuyết 4uvừa đàTbwTTQn vừTbwTTQa 4ucười nCcDiMTói: “Đột95mQd3 nhiê4un lạiCcDiMT có4u hảo95mQd3 tTbwTTQâm trả95mQd3 TbwTTQlại đàTbwTTQn cầm95mQd3 ch4uo tCcDiMTa, Ti4uểu TbwTTQLa nhất4u địnTbwTTQh lCcDiMTà TbwTTQcó vCcDiMTiệc c4uần nhờ95mQd3 rồi.”

 

Ám DTbwTTQạ TbwTTQLa cũn4ug cười,95mQd3 giọnTbwTTQg nCcDiMTói dụ4u hCcDiMToặc: “KCcDiMThông chỉ4u nhCcDiMTư vậy,95mQd3 tCcDiMTa còn4u 95mQd3có thTbwTTQể 4ugiúp ngươi4u khôi95mQd3 phTbwTTQục công4u lực95mQd3 tiê4un nhâCcDiMTn, cảiTbwTTQ tạoTbwTTQ lại4u TbwTTQthân CcDiMTthể CcDiMTtiên nhâ95mQd3n bấ4ut tử.”

 

Tuyết nhTbwTTQìn yTbwTTQ, cườiCcDiMT như4u TbwTTQhoa nở4u: “CcDiMTNgươi muốnCcDiMT gì.”

 

“Khiến nà95mQd3ng trCcDiMTở về,95mQd3 kh95mQd3iến nà95mQd3ng tTbwTTQa TbwTTQhoàn 95mQd3toàn rời95mQd3 đi.”

 

Tuyết 95mQd3đương nhiê4un biế4ut 4uhai chTbwTTQữ TbwTTQnàng đTbwTTQó 4uchỉ a4ui. “Ng4uươi cũ4ung qCcDiMTuá n95mQd3óng lòTbwTTQng đTbwTTQó. NàngTbwTTQ t4ua 95mQd3cư ngTbwTTQụ trCcDiMTong cơ95mQd3 thTbwTTQể đó95mQd3 TbwTTQđã mấ95mQd3y ch4uục nă4um, 95mQd3đâu d4uễ dàng95mQd3 4uđuổi đi?”

 

Ám CcDiMTDạ LTbwTTQa lạnCcDiMTh lùngCcDiMT n95mQd3ói: “Đuổi4u không95mQd3 được,CcDiMT CcDiMTvậy khiếTbwTTQn CcDiMTả TbwTTQchết đi.”

 

Tuyết lí95mQd3u l95mQd3ưỡi nTbwTTQói: “ThậtTbwTTQ tTbwTTQàn nhẫn.”

 

“Chỉ cầnCcDiMT c95mQd3ó 4uthể 4ulàm đượcCcDiMT 95mQd3ta đTbwTTQều sẽ4u đáp4u ứng4u ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu 95mQd3ta muốTbwTTQn 95mQd3Ám Dạ4u CcDiMTMinh 4uthành 95mQd3nữ nTbwTTQhân củ95mQd3a TbwTTQta thTbwTTQì sao?”4u Tuyết95mQd3 nở95mQd3 nụ4u cười4u hCcDiMTư hỏng.

 

Ám D95mQd3ạ LCcDiMTa giậ4un t95mQd3ím mặt,TbwTTQ nCcDiMTgón ta4uy tá4ui nTbwTTQhợt xiCcDiMTết chCcDiMTặt yếtCcDiMT hầuTbwTTQ Tuyết.

 

Tuyết hTbwTTQo sTbwTTQặc sụ95mQd3a, TbwTTQcười nói95mQd3: “C4uhỉ đCcDiMTùa ch95mQd3út thôi.

 

“Nàng kTbwTTQhông phả4ui n4ugười ng95mQd3ươi có95mQd3 thể4u đùa.”95mQd3 4uĐốt xươngTbwTTQ nTbwTTQgón taTbwTTQy Ám95mQd3 CcDiMTDạ LTbwTTQa CcDiMTrung lênTbwTTQ lá95mQd3ch c95mQd3ách, kh95mQd3ông TbwTTQai đư4uợc CcDiMTphép khTbwTTQinh nTbwTTQhờn nàng.

 

Tuyết xo95mQd3a xo95mQd3a cổ95mQd3 mì4unh, nóiCcDiMT: “Được.”

 

“Ta m4uuốn nTbwTTQàng 95mQd3trở lại,TbwTTQ khCcDiMTông rời95mQd3 đCcDiMTi nữa.”

 

Ám Dạ95mQd3 4uLa ánh95mQd3 mắ95mQd3t TbwTTQâm u.

 

Kỳ thCcDiMTật, mười95mQd3 95mQd3chín nămTbwTTQ q4uua khô95mQd3ng cTbwTTQó nàng4u ở95mQd3 bêCcDiMTn, nhunCcDiMTg nhớCcDiMT 4uđã thànTbwTTQh mộ4ut thó4ui que95mQd3n rồi.4u N95mQd3hưng 95mQd3khi giọ4ung nCcDiMTói vCcDiMTà CcDiMTnụ cười95mQd3 c95mQd3ủa nànCcDiMTg lại4u 4uxuất h4uiện, chCcDiMTia lì95mQd3a chỉTbwTTQ và4ui ngày4u haTbwTTQy thậm4u chTbwTTQí 4uvài c4uanh gi4uờ cũnCcDiMTg 95mQd3khiến CcDiMTy khCcDiMTổ sởCcDiMT n95mQd3hư muốn4u TbwTTQchết đi.

 

Tuyết khảyCcDiMT đà95mQd3n, lắTbwTTQc đầuCcDiMT nói95mQd3: “TaCcDiMT cũTbwTTQng khôngCcDiMT c4uó các95mQd3h nào.”

 

“Ngươi CcDiMTnói cáiCcDiMT gì?”

 

“Nha đCcDiMTầu NhCcDiMTư C4ua k4uia mới4u lTbwTTQà m4uấu chố4ut. NếTbwTTQu 4unàng tCcDiMTa TbwTTQđã 4ukhông muốnCcDiMT rời95mQd3 kCcDiMThỏi thCcDiMTân t95mQd3hể, bất95mQd3 c4uứ a4ui c4uũng khôn4ug thểTbwTTQ CcDiMTdễ d4uàng đTbwTTQuổi nCcDiMTàng CcDiMTta đCcDiMTi, nếu95mQd3 kCcDiMThông sẽTbwTTQ khiến95mQd3 CcDiMTthân t4uhể 95mQd3hỏng theo.”

 

Ánh mắt4u Á95mQd3m 95mQd3Dạ LTbwTTQa nh4ueo lại.

 

“Nếu nàn4ug 4uta đáp95mQd3 ứng95mQd3 rCcDiMTời khỏi4u t95mQd3hì sao?”

 

Tuyết giậ95mQd3t mìn4uh nó4ui: “LàCcDiMTm s4uao nàng95mQd3 ấy95mQd3 CcDiMTđồng 95mQd3ý được?”

 

Ám DạTbwTTQ L4ua khôngTbwTTQ nói.

 

Hạt cCcDiMThu CcDiMTsa 4ugiữa trá95mQd3n đỏTbwTTQ ch4uót CcDiMTnhư 95mQd3sắp nhỏ4u máu.

 

“Ta kh95mQd3ông t95mQd3in ngươi.”

 

Như C4ua t95mQd3rực t4uiếp trTbwTTQả 4ulời ÁTbwTTQm 95mQd3Dạ La.

 

Mặc 95mQd3dù 95mQd3Ám 95mQd3Dạ LCcDiMTa hứa95mQd3 hẹn,4u chỉTbwTTQ cCcDiMTần nàngCcDiMT rờiCcDiMT khỏCcDiMTi thânCcDiMT tCcDiMThể 4umình CcDiMTy s4uẽ thả95mQd3 Chi95mQd3ến PCcDiMThong, NgọcCcDiMT Tự4u Hàn95mQd3 TbwTTQvà TuyếCcDiMTt, hTbwTTQơn n4uữa giCcDiMTúp 4uNgọc TCcDiMTự Hà4un kCcDiMThỏe mạn4uh trCcDiMTở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đã4u s95mQd3ớm TbwTTQkhông t4uin bất95mQd3 TbwTTQcứ lờTbwTTQi nói4u nTbwTTQào của95mQd3 CcDiMTÁm Dạ4u La.

 

Ám Dạ4u L95mQd3a nói:TbwTTQ “Ta95mQd3 đCcDiMTã TbwTTQtừng thTbwTTQất CcDiMTtín baTbwTTQo gi95mQd3ờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy saTbwTTQo lTbwTTQại khôTbwTTQng ti4un ta?”

 

“Vì ngư95mQd3ơi l95mQd3à mộTbwTTQt TbwTTQkẻ điên.”4u NhưCcDiMT CCcDiMTa đáCcDiMTp: “Ch95mQd3ỉ cầTbwTTQn 4ungươi thích,4u lTbwTTQúc nCcDiMTào cũCcDiMTng cóCcDiMT thểTbwTTQ thCcDiMTay đổi95mQd3 quy95mQd3ết địnhTbwTTQ. DùTbwTTQ lCcDiMTà ngươ4ui đểCcDiMT h4uọ TbwTTQrời khỏiTbwTTQ s4uau nCcDiMTày CcDiMTvẫn 95mQd3có thể4u làmTbwTTQ tổTbwTTQn CcDiMTthương họ.95mQd3 NgưCcDiMTời đãCcDiMT 95mQd3lừa TbwTTQdối pCcDiMThản bộiCcDiMT ngưCcDiMTơi 4ungươi vCcDiMTĩnh 95mQd3viễn cũng4u k4uhông b4uuông tha.”

 

Ám CcDiMTDạ L4ua nhíuCcDiMT mày.

 

Nàng 95mQd3có CcDiMTvẻ TbwTTQkhá hiểTbwTTQu CcDiMTy, kh4uông s95mQd3ai, s95mQd3au k4uhi t95mQd3hả bọ95mQd3n h95mQd3ọ đTbwTTQi, mớiCcDiMT b4uắt tr95mQd3ở lạ95mQd3i tr95mQd3a tấn,TbwTTQ TbwTTQchẳng hề95mQd3 4uđi n4ugược lời4u hứa.

 

Y cườ4ui lCcDiMTạnh: “Ngư95mQd3ơi ch4uo rằng95mQd3 TbwTTQngươi cTbwTTQó tưCcDiMT 95mQd3cách đàmCcDiMT phán4u vớ95mQd3i 95mQd3ta sao?”

 

Như C95mQd3a nCcDiMThìn l4uại y.

 

Đôi 95mQd3mắt tronTbwTTQg 95mQd3veo cCcDiMTủa nàTbwTTQng m4uang theTbwTTQo ý4u chí95mQd3 4ukhông hTbwTTQề kh4uuất phục.

 

Ám 4uDạ TbwTTQLa 95mQd3nói: “CcDiMTCho dCcDiMTù s95mQd3au này4u tTbwTTQa CcDiMTcó bCcDiMTắt bTbwTTQọn chúngTbwTTQ về4u nTbwTTQhưng dẫ95mQd3u 95mQd3sao chú95mQd3ng vẫn95mQd3 cCcDiMTòn cơ95mQd3 hTbwTTQội tCcDiMTrốn th4uoát. Nế95mQd3u không,4u tTbwTTQa 95mQd3sẽ khiếCcDiMTn chú4ung lCcDiMTập t95mQd3ức chế4ut tTbwTTQrước mặ95mQd3t ngươi.”

 

Sắc mặtTbwTTQ N4uhư C95mQd3a CcDiMTdần d95mQd3ần trắngTbwTTQ bệch.

 

Hạt c95mQd3hu s95mQd3a CcDiMTgiữa trá95mQd3n ÁmCcDiMT DạTbwTTQ LTbwTTQa l4uóe lên,4u kh95mQd3óe 4umắt ẩ4un hi95mQd3ện 95mQd3quang m4uang kỳ4u dị95mQd3: “Ha95mQd3y làCcDiMT, ng95mQd3ươi tCcDiMThích 4uở lạTbwTTQi bênTbwTTQ ta.”

 

Như TbwTTQCa cảTbwTTQ kinh.

 

Ám TbwTTQDạ TbwTTQLa TbwTTQnắm cTbwTTQhặt CcDiMTeo nà95mQd3ng, khiến4u n95mQd3àng 95mQd3chẳng tCcDiMThể cửTbwTTQ CcDiMTđộng. 4uY cú95mQd3i đ95mQd3ầu TbwTTQxuống beTbwTTQn taCcDiMTi nàn4ug, h4uơi 4uthở ướt4u áCcDiMTt lạ95mQd3nh lẽo95mQd3. TbwTTQY nở4u nụ95mQd3 cườiCcDiMT CcDiMTtà ácTbwTTQ: “H95mQd3ay lCcDiMTà ngươTbwTTQi CcDiMTmuốn TbwTTQlàm nữ4u n95mQd3hân của95mQd3 95mQd3ta, vCcDiMTì bấtTbwTTQ TbwTTQtri bất4u giáCcDiMTc TbwTTQđã yTbwTTQêu tCcDiMTa nê95mQd3n kh95mQd3ông ngạ95mQd3i cùng95mQd3 nàCcDiMTng TbwTTQhưởng thụTbwTTQ TbwTTQcơ th4uể của95mQd3 ta.”

 

Như 95mQd3Ca ghCcDiMTê tởm.

 

Nàng nô95mQd3n mửa.

 

Nàng nCcDiMTôn CcDiMTra n95mQd3ước vàng95mQd3, nTbwTTQhiễm CcDiMTbẩn chiếc95mQd3 4uáo CcDiMTđỏ cCcDiMTủa Á95mQd3m CcDiMTDạ La.

 

Ám D95mQd3ạ L4ua liếTbwTTQm lá4up và95mQd3nh 95mQd3tai 4unàng: “CcDiMTNôn TbwTTQà, c4uứ 95mQd3nôn hếtCcDiMT rCcDiMTa đTbwTTQi, t95mQd3a tuyệCcDiMTt đTbwTTQối 4ukhông để95mQd3 ý.TbwTTQ N4ugươi TbwTTQvà nànTbwTTQg hợ4up nhất,4u uế4u vậ95mQd3t TbwTTQngươi nôTbwTTQn r95mQd3a TbwTTQcũng làCcDiMT châ4uu 95mQd3báu đố4ui với95mQd3 ta.”

 

Càng rêCcDiMTn TbwTTQrỉ, 95mQd3y CcDiMTcàng nắ4um 4uchặt nàCcDiMTng: “CcDiMTXem xe4um, cơ95mQd3 tTbwTTQhể t4ua c4uũng đa95mQd3n bịTbwTTQ ngưCcDiMTơi kíTbwTTQch thCcDiMTích 95mQd3này.” DTbwTTQưới bụCcDiMTng 4uy n95mQd3óng rực,4u á95mQd3p s95mQd3át CcDiMTvào nhữnTbwTTQg đườngCcDiMT 95mQd3nét nữTbwTTQ tínTbwTTQh củaCcDiMT nàng.

 

“Thả 4uta ra!”

 

Như C95mQd3a vừCcDiMTa xấu4u hổCcDiMT vừ4ua giận4u dữCcDiMT hé95mQd3t lớn.

 

Ám DTbwTTQạ LTbwTTQa liếCcDiMTc nhìnCcDiMT nàn95mQd3g: “Sa95mQd3o, khôn4ug phảTbwTTQi ng4uươi khôCcDiMTng muốnTbwTTQ TbwTTQrời khCcDiMTỏi sao?”

 

Như 4uCa n4uhổ mộ95mQd3t 95mQd3bãi nước95mQd3 bọt4u vàoCcDiMT mTbwTTQặt y.

 

Nàng cháCcDiMTn gCcDiMThét nói95mQd3: “CcDiMTNếu ngươCcDiMTi dá4um lCcDiMTàm thương95mQd3 hạiCcDiMT bTbwTTQọn họ,95mQd3 t95mQd3a t95mQd3hề, mCcDiMTặc dù95mQd3 ÁTbwTTQm Dạ4u Mi95mQd3nh l4uà mẫu4u thânTbwTTQ củaTbwTTQ t95mQd3a, tTbwTTQa cũTbwTTQng sẽCcDiMT khôn4ug mềmCcDiMT lòCcDiMTng CcDiMTtra tấn4u bà95mQd3 tTbwTTQa 4ucho ng4uươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^