You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày g2lại g2ngày, t6zYMjHuân KPqB5mY phụcg2 thKPqB5mị NKPqB5mhư g2Ca rzYsGEbửa mặtt6zYMj g2bắt đầuzYsGEb buổt6zYMji sớmg2, KPqB5mmỗi st6zYMjự tzYsGEbhay đổiKPqB5m rấtKPqB5m nhỏzYsGEb tt6zYMjrong cửzYsGEb cht6zYMjỉ thầng2 tháiKPqB5m củag2 nzYsGEbàng bọng2 họt6zYMj đềug2 cKPqB5mó g2thể phátt6zYMj zYsGEbhiện ra.

 

Như CzYsGEba dg2ường nhưt6zYMj đãKPqB5m kKPqB5mhông ct6zYMjòn làt6zYMj t6zYMjNhư CzYsGEba trướcKPqB5m kizYsGEba nữa.

 

Một cKPqB5mảm KPqB5mgiác g2ôn nt6zYMjhu tĩnt6zYMjh lặngg2 g2toát g2ra tKPqB5mừ zYsGEbđôi mt6zYMjày củaKPqB5m zYsGEbnàng, g2đôi g2mắt nànKPqB5mg tg2rầm tĩnhKPqB5m nhưKPqB5m mặKPqB5mt nướKPqB5mc zYsGEbao tKPqB5mhu, mg2ặt nàngzYsGEb tot6zYMját rKPqB5ma ánzYsGEbh sángzYsGEb bóng2g nhKPqB5mư tzYsGEbrân ct6zYMjhâu. Nụt6zYMj cườzYsGEbi kht6zYMjẽ treg2o trêKPqB5mn bt6zYMjờ t6zYMjmôi, giọnzYsGEbg nàt6zYMjng dịut6zYMj dàngzYsGEb thánzYsGEbh thóKPqB5mt, g2ánh mắtt6zYMj g2ôn zYsGEbnhu mềg2m mạiKPqB5m nht6zYMjư nước,t6zYMj tg2óm lg2ại chg2ỉ KPqB5mcó mộtg2 chữzYsGEb 'đẹpzYsGEb' đizYsGEb vàg2o tậnzYsGEb đáyt6zYMj t6zYMjlòng ngươi.

 

Nàng đẹpzYsGEb nhKPqB5mư biểnKPqB5m rộng.

 

Mặt biểt6zYMjn sg2óng zYsGEbêm git6zYMjó lặngzYsGEb g2với zYsGEbdòng cht6zYMjảy ng2gầm mãnhg2 lizYsGEbệt zYsGEbẩn sâug2 pKPqB5mhía dưới.

 

Huân KPqB5mY nhìg2n nàg2ng màzYsGEb sửnzYsGEbg sốt.

 

Cùng mộtKPqB5m g2dung mKPqB5mạo, tạzYsGEbi sg2ao NhKPqB5mư Ct6zYMja độtzYsGEb nhizYsGEbên trt6zYMjở g2nên đẹg2p tớig2 mứczYsGEb kiKPqB5mnh KPqB5mtâm độngKPqB5m phg2ách nht6zYMjư vậyt6zYMj chứ?

 

Ngón trỏt6zYMj cKPqB5mủa Tt6zYMjuyết dg2iểm lênzYsGEb tráng2 NhKPqB5mư CaKPqB5m, zYsGEbsau thờig2 giat6zYMjn khozYsGEbảng hg2ai nét6zYMjn hương,t6zYMj mzYsGEbột vầzYsGEbng zYsGEbkhói trắngKPqB5m nhg2àn KPqB5mnhạn tỏazYsGEb rzYsGEba từt6zYMj g2giữa tráng2 nàng.KPqB5m KhuKPqB5môn t6zYMjmặt nàg2ng hig2ện vẻg2 đzYsGEbau kht6zYMjổ, tat6zYMjy phảig2 czYsGEbhe ngựcKPqB5m, zYsGEbgò KPqB5mmá ửnt6zYMjg hồng.

 

Tuyết vKPqB5mội vàg2ng buônzYsGEbg KPqB5mngón tzYsGEbay, t6zYMjân cKPqB5mần nóig2: “SazYsGEbo rồi?zYsGEb VấKPqB5mt vt6zYMjả lắmzYsGEb sao?”

 

Như Cg2a vừat6zYMj t6zYMjho vừKPqB5ma KPqB5mnói: KPqB5m“Cảm thấKPqB5my hơizYsGEb tứt6zYMjc ngực.”

 

Huân t6zYMjY zYsGEbbưng chég2n KPqB5mtrà nKPqB5mhỏ tớig2, tronKPqB5mg chég2n lg2à t6zYMjtrà xt6zYMjuân LKPqB5mong Tỉng2h, chéKPqB5mn tt6zYMjrà xaKPqB5mnh bizYsGEbếc t6zYMjtỏa hươt6zYMjng thzYsGEbơm ngát6zYMjt. TuyzYsGEbết t6zYMjra dg2ấu chKPqB5mo nàngt6zYMj đặtKPqB5m cht6zYMjén KPqB5mtrà lêzYsGEbn bàt6zYMjn, g2nhẹ nhàt6zYMjng t6zYMjcắn nzYsGEbgón trỏ,g2 mộtKPqB5m git6zYMjọt mág2u tronzYsGEbg g2suốt nhỏzYsGEb KPqB5mxuống chénKPqB5m trà.

 

“Uống nKPqB5mó xont6zYMjg st6zYMjẽ đỡt6zYMj g2hơn nhzYsGEbiều.” Tuyt6zYMjết đưt6zYMja ct6zYMjhén g2trà tớit6zYMj sg2át t6zYMjmôi nàng.

 

Như Ct6zYMja nghzYsGEbiêng đầut6zYMj: “Không.”KPqB5m KPqB5mVì sg2ao zYsGEby luônzYsGEb bKPqB5mắt nàng2g uốnt6zYMjg máug2 zYsGEby KPqB5mchứ. Trt6zYMjà ht6zYMjòa vg2ới máuzYsGEb khzYsGEbi g2uống KPqB5mvào luônKPqB5m g2cảm tKPqB5mhấy cg2ổ g2nòng bừngg2 bừng.

 

“Nha đầug2 ngg2oan nt6zYMjào.” TuyếtzYsGEb ct6zYMjười kht6zYMjanh kháczYsGEbh nhzYsGEbư đazYsGEbng KPqB5mlừa tt6zYMjrẻ cKPqB5mon: “NGzYsGEboan nKPqB5mào, uốngt6zYMj đzYsGEbi. g2Máu ct6zYMjủa tt6zYMja tuyệtt6zYMj đKPqB5mối g2không tang2h đâuKPqB5m, thg2ơm lắm,zYsGEb uốngKPqB5m KPqB5mvào ngựcKPqB5m sẽzYsGEb bớtt6zYMj zYsGEbkhó chịu.”

 

“Ta khôngzYsGEb muống2 uốngzYsGEb, ngựcg2 g2đã hếtg2 tứczYsGEb rồt6zYMji.” Nt6zYMjhư Ct6zYMja đẩt6zYMjy chKPqB5mén trKPqB5mà t6zYMjnhỏ KPqB5mra xa.

 

“Nói dốiKPqB5m làg2 kzYsGEbhông ngt6zYMjoan đâu.zYsGEb” TuyếtKPqB5m nzYsGEbở nụzYsGEb cườit6zYMj khảg2 áKPqB5mi: g2“NGƯơi cũngzYsGEb bt6zYMjiết tíng2h zYsGEbta t6zYMjrồi đấyKPqB5m, cuốig2 cKPqB5mùng cũKPqB5mng sẽg2 zYsGEbbắt ngươt6zYMji uốngzYsGEb thôi.t6zYMj Ngươig2 mg2uốn dùzYsGEbng mộtKPqB5m ct6zYMjanh KPqB5mgiờ đểzYsGEb uốngt6zYMj ht6zYMjay vt6zYMjài pht6zYMjút đểzYsGEb uốngzYsGEb đây?”

 

“Vì sazYsGEbo zYsGEbcứ phảit6zYMj uống?t6zYMj” Nhưt6zYMj CzYsGEba nhg2íu mày.

 

“Ách… NgươiKPqB5m mKPqB5muốn t6zYMjnghe lzYsGEbý t6zYMjdo thậg2t zYsGEbhay lg2ý t6zYMjdo giả?”t6zYMj TuyếtKPqB5m cưKPqB5mời t6zYMjha hả.

 

Như Ct6zYMja bấtg2 đắcg2 dt6zYMjĩ: “LKPqB5mại cg2òn zYsGEbcó hazYsGEbi lt6zYMjý g2do KPqB5mnữa chứ.”

 

“Lý zYsGEbdo thg2ứ g2nhất zYsGEblà g2dùng mát6zYMju tzYsGEba cót6zYMj thểt6zYMj nhag2nh chóngzYsGEb chuyg2ển dg2ời hồnKPqB5m pháchg2 củag2 ngưt6zYMjơi hơn.zYsGEb t6zYMjLý t6zYMjdo g2kia g2lại g2là g2do zYsGEbta thícht6zYMj tKPqB5mrong cơzYsGEb thg2ể KPqB5mngươi cóg2 KPqB5mmáu củat6zYMj g2ta. Ct6zYMjhỉ KPqB5mcần nghĩt6zYMj KPqB5mmáu t6zYMjcủa t6zYMjta đangt6zYMj ct6zYMjhảy troKPqB5mng ngườit6zYMj ng2gươi lg2à tzYsGEba czYsGEbảm thấyKPqB5m hạnht6zYMj phzYsGEbúc rồi.”

 

“Vậy czYsGEbái nàoKPqB5m làg2 thật6zYMjt? CáiKPqB5m nKPqB5mào lt6zYMjà giả?”

 

Tuyết nhớKPqB5mp czYsGEbhớp mzYsGEbắt, nởg2 nt6zYMjụ cườit6zYMj xảKPqB5mo g2trá: “NgươiKPqB5m đoázYsGEbn xem?”

 

“Ta đoánKPqB5m đềuKPqB5m lKPqB5mà giả.”

 

Như CzYsGEba trừngt6zYMj mắtKPqB5m ng2hìn yzYsGEb. zYsGEbY gig2ễu cợtt6zYMj mìnht6zYMj mg2ới KPqB5mlà thật.

 

Tuyết vzYsGEbẻ t6zYMjmặt ngạczYsGEb nhiên.

 

“Oa! MKPqB5mới g2uống g2máu tg2a KPqB5mmấy ngàt6zYMjy màKPqB5m đãKPqB5m tzYsGEbhông mt6zYMjinh lêg2n zYsGEbbao KPqB5mnhiêu! Tt6zYMjhật thKPqB5mần kỳ!”

 

Như CzYsGEba tứg2c giậzYsGEbn cườiKPqB5m rg2ộ lên.

 

Tuyết nhât6zYMjn zYsGEbcơ hộg2i lừazYsGEb nKPqB5màng uốngg2 g2xong chét6zYMjn trà.

 

Hai ngt6zYMjười cưzYsGEbời đt6zYMjùa tg2rong g2phòng, hồg2n nhg2iên chẳngt6zYMj g2chút chúzYsGEb ýzYsGEb tới.

 

Huân g2Y g2khom ngườit6zYMj luzYsGEbi t6zYMjra ngoài.

 

Ám DạzYsGEb Lg2a nghiêngt6zYMj ngườit6zYMj t6zYMjdựa vàozYsGEb zYsGEbbức tường,t6zYMj xiKPqB5mêm g2y g2đỏ chóit6zYMj lạizYsGEb khzYsGEbiến zYsGEby trông2g nhKPqB5mợt nhạKPqB5mt, t6zYMjy ngzYsGEbửa cKPqB5mổ uKPqB5mống nốtg2 rưKPqB5mợu trg2ong chzYsGEbén, haKPqB5mi mắtKPqB5m đãt6zYMj t6zYMjngà ngàg2 KPqB5msay nzYsGEbhìn Nhg2ư Ca.

 

Nàng đant6zYMjg cười.

 

Khi nànt6zYMjg cườg2i tKPqB5may phảig2 nhẹKPqB5m nhànt6zYMjg nắmzYsGEb lạizYsGEb, zYsGEbcác ngónt6zYMj tazYsGEby khẽg2 chạmt6zYMj vzYsGEbào t6zYMjchop mũi,g2 KPqB5mnụ cườizYsGEb từzYsGEb kzYsGEbhóe mắtt6zYMj tớizYsGEb bờKPqB5m môi.

 

Nụ cưzYsGEbời nàyt6zYMj zYsGEby đãzYsGEb qg2uen thuộczYsGEb big2ết bao.

 

Chỉ cóKPqB5m “nàng”g2 mớKPqB5mi cKPqB5mó thểg2 cườig2 ônzYsGEb nzYsGEbhu g2động g2lòng ngườig2 tớzYsGEbi vậy.

 

“Ngươi lg2à ai?”

 

Một giọt6zYMjng khàg2n zYsGEbkhàn qg2uấy nhig2ễu Ng2hư KPqB5mCa vàg2 Tuyết.

 

Nàng zYsGEbvà zYsGEby cg2ùng qKPqB5muay đầuKPqB5m nKPqB5mhìn lại.

 

Thân zYsGEbhình đzYsGEbỏ nhưt6zYMj mát6zYMju củg2a Ámt6zYMj Dạt6zYMj zYsGEbLa vọg2t tớizYsGEb trướKPqB5mc g2mặt zYsGEbNhư g2Ca, KPqB5my xg2iết zYsGEbchặt cằg2m nàng2g, t6zYMjnâng khuôg2n mKPqB5mặt KPqB5mnàng zYsGEblên, g2u zYsGEbám hKPqB5mỏi: “NgKPqB5mươi rốtzYsGEb cuzYsGEbộc làzYsGEb Ág2m g2Dạ Nhưg2 Ct6zYMja zYsGEbhay t6zYMjlà t6zYMjnàng đây?”

 

Như CKPqB5ma đauzYsGEb đt6zYMjớn hzYsGEbít mộzYsGEbt KPqB5mhơi, KPqB5mcằm t6zYMjnàng zYsGEbnhư KPqB5msắp bịt6zYMj zYsGEbbóp nát.

 

“Ta t6zYMjkhông pt6zYMjhải ÁKPqB5mm Dg2ạ Nhưt6zYMj Ca.”

 

Khuôn mặt6zYMjt Ág2m Dạg2 zYsGEbLa hzYsGEbiện KPqB5mvẻ mừngt6zYMj rỡg2 nzYsGEbhư zYsGEbđiên: “Ngươi…”

 

“Ta t6zYMjlà LiệtKPqB5m Nt6zYMjhư Ca.”zYsGEb zYsGEbNhìn Ámg2 DạKPqB5m LKPqB5ma t6zYMjđang từKPqB5m mừngg2 rỡzYsGEb zYsGEbchuyển szYsGEbang tzYsGEbức KPqB5mgiận trog2ng lònt6zYMjg zYsGEbnàng bỗngKPqB5m czYsGEbảm t6zYMjthấy niềmzYsGEb st6zYMjung sướngKPqB5m đượzYsGEbc tt6zYMjrả thù.

 

Tuyết KPqB5mcười tớizYsGEb tég2 g2ngửa: “Tg2iểu Lg2a đúngt6zYMj lKPqB5mà ngg2ốc zYsGEba, nàngt6zYMj lt6zYMjàm t6zYMjsao maKPqB5mng họg2 Ág2m KPqB5mDạ đượg2c zYsGEbchứ? CHKPqB5mo g2dù kt6zYMjhông gọig2 lt6zYMjà LiệzYsGEbt NhưKPqB5m Ct6zYMja cũng2g KPqB5mphải gg2ọi g2là Chit6zYMjến g2Như KPqB5mCa mớt6zYMji đúng.”Yg2 cườit6zYMj cườig2 màzYsGEb vazYsGEbi zYsGEbrun t6zYMjrun, ômzYsGEb lấyg2 haKPqB5mi vt6zYMjai t6zYMjNhư KPqB5mCa cKPqB5mười lớnzYsGEb, bàKPqB5mn tzYsGEbay nKPqB5mắm lt6zYMjấy cằmKPqB5m Nht6zYMjư zYsGEbCa cg2ủa Át6zYMjm DạKPqB5m KPqB5mLa nzYsGEbhư đượg2c mộtzYsGEb czYsGEbơn gg2ió thổizYsGEb qt6zYMjua zYsGEbkèm t6zYMjtheo g2hương t6zYMjhoa thKPqB5mơn ngát.

 

Ám Dạg2 LKPqB5ma t6zYMjthu lạig2 ánht6zYMj mắtg2, đôig2 mt6zYMjắt biếnt6zYMj thànht6zYMj đg2ỏ tươizYsGEb nhưg2 mát6zYMju: “Ngâng2 TuyếtzYsGEb, ngươiKPqB5m t6zYMjlại chơg2i ta?”

 

Tuyết KPqB5mdựa zYsGEbđầu vg2ào vzYsGEbai t6zYMjNhư Cag2, t6zYMjnhìn g2y cườig2 ht6zYMja zYsGEbhả g2nói: “Ot6zYMja, zYsGEbkhông ng2gờ lạKPqB5mi lzYsGEbừa đượczYsGEb ÁKPqB5mm zYsGEbHà ct6zYMjung chủzYsGEb zYsGEbÁm Dạt6zYMj LKPqB5ma, zYsGEbta KPqB5mcười tKPqB5mới khKPqB5mông đứngzYsGEb KPqB5mdậy đượcKPqB5m mất.”

 

Khuôn mặtg2 ÁmzYsGEb t6zYMjDạ zYsGEbLa trg2ắng zYsGEbbệch, vzYsGEbặn vẹog2 thậtg2 đt6zYMjáng szYsGEbợ: “KhôzYsGEbng aKPqB5mi t6zYMjcó thểt6zYMj lừg2a zYsGEbta!” ChKPqB5mẳng lẽzYsGEb cáit6zYMj gg2ọi làzYsGEb hồKPqB5mn phKPqB5mách czYsGEbhuyển dờKPqB5mi cg2hỉ t6zYMjlà mộKPqB5mt cKPqB5mạm bẫg2y? zYsGEbTay ázYsGEbo dàit6zYMj gzYsGEbiương zYsGEblên, cág2nh t6zYMjtay zYsGEbtái nhKPqB5mợt cg2ủa zYsGEby nhưg2 troKPqB5mng mt6zYMjột đámzYsGEb g2mây đzYsGEbỏ, xươnt6zYMjg ngóg2n tag2y kKPqB5mêu lêzYsGEbn rg2ăng rắc.

 

Y g2biết NgKPqB5mân TuyếtKPqB5m đểzYsGEb zYsGEbý zYsGEbnhất làg2 g2dung mạoKPqB5m xKPqB5minh đẹpt6zYMj cKPqB5mủa mình.

 

Vậy, zYsGEby sẽzYsGEb t6zYMjchậm rãKPqB5mi hủyt6zYMj diệzYsGEbt khzYsGEbuôn mặzYsGEbt tzYsGEbuyệt mt6zYMjỹ đó.

 

Trong khKPqB5mông khít6zYMj bỗngKPqB5m bồnKPqB5mg bềg2nh mộtKPqB5m tầnKPqB5mg khízYsGEb đỏzYsGEb tươi

 

Tầng khíKPqB5m trozYsGEbng t6zYMjsuốt zYsGEbnhư ngọcKPqB5m t6zYMjlưu ly.

 

Dần dầzYsGEbn thKPqB5mắt chặtKPqB5m lại,KPqB5m khốit6zYMj kzYsGEbhí nhg2ư zYsGEbmột chiếzYsGEbc zYsGEbthùng zYsGEbbằng nt6zYMjgọc nhốtKPqB5m TuyếtKPqB5m vàg2 Nht6zYMjư Cg2a lạt6zYMji bKPqB5mên troKPqB5mng, khôg2ng thểt6zYMj độngt6zYMj đậy.

 

Ngón taKPqB5my nhẹg2 zYsGEblướt trêt6zYMjn gòKPqB5m mzYsGEbá củaKPqB5m Tuyết.

 

Ám DạKPqB5m Lt6zYMja nt6zYMjở ng2ụ cườt6zYMji t6zYMjdắc ý:g2 “Kg2hắc t6zYMjmột zYsGEbđóa hot6zYMja tuzYsGEbyết lKPqB5mên mặtt6zYMj g2ngươi, lig2ệu g2có zYsGEbđẹp không?”

 

Tuyết uểzYsGEb oKPqB5mải nóKPqB5mi: “KhônzYsGEbg khg2ắc cKPqB5mó lẽzYsGEb g2đẹp hơn.”

 

“Vậy khắcKPqB5m ht6zYMjai bônzYsGEbg g2hoa tuKPqB5myết nhé.”zYsGEb NzYsGEbgón KPqB5mtay zYsGEbÁm Dạg2 LKPqB5ma kKPqB5mẽ đg2ộng, mộtt6zYMj vzYsGEbết t6zYMjmáu zYsGEbsâu g2đã cKPqB5mắt lênzYsGEb gòKPqB5m t6zYMjmá TzYsGEbuyết, từKPqB5mng t6zYMjgiọt tt6zYMjừng gizYsGEbọ mg2áu nhg2ỏ g2xuống bột6zYMj xiêg2m g2y trắnt6zYMjg toát.

 

“Móng KPqB5mtay dàit6zYMj quá.”

 

Như Ct6zYMja t6zYMjkinh ngạczYsGEb nhg2ìn tazYsGEby ÁmKPqB5m Dt6zYMjạ g2La, t6zYMjchẳng biếzYsGEbt KPqB5mvì st6zYMjao lt6zYMjại thzYsGEbốt lêKPqB5mn nhữnKPqB5mg lờzYsGEbi này.

 

Ngón tKPqB5may g2y t6zYMjcứng đờ.

 

Vết mág2u cg2hảy dàiKPqB5m nhưnt6zYMjg vếKPqB5mt thươnzYsGEbg lạt6zYMji khôngg2 mKPqB5mở rộng.

 

Nàng lắg2c đầu,g2 KPqB5mnở nụzYsGEb cườig2 dịuzYsGEb KPqB5mdàng: “ĐànKPqB5m zYsGEbông cog2n trt6zYMjai kt6zYMjhông nêng2 đg2ể mónzYsGEbg t6zYMjtay qg2uá zYsGEbdài g2như vậzYsGEby, Lt6zYMja NzYsGEbhi, lg2ấy zYsGEbdao lạg2i đâg2y, tỷzYsGEb g2giúp đệzYsGEb sửt6zYMja zYsGEblại zYsGEbđôi chút.”

 

Ám Dạt6zYMj zYsGEbLa phảngzYsGEb phzYsGEbất nhg2ư bg2ị điểmzYsGEb trút6zYMjng ht6zYMjuyệt đt6zYMjạo, thâKPqB5mn thểt6zYMj zYsGEby ct6zYMjứng nKPqB5mgắc, chậmg2 rãt6zYMji nhìzYsGEbn vềt6zYMj pKPqB5mhía nàng,g2 tg2rong mg2ắt đầyzYsGEb vẻt6zYMj ngạczYsGEb nhizYsGEbên vàzYsGEb g2run rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùzYsGEba tKPqB5mhu bt6zYMjên ct6zYMjon suốit6zYMj nhỏ.

 

Ám t6zYMjDạ Mt6zYMjinh vừazYsGEb gộit6zYMj lạg2i máiKPqB5m zYsGEbtóc, suốizYsGEb tKPqB5móc zYsGEbmềm mạg2i g2bồng bzYsGEbềnh gợng2 sózYsGEbng dướizYsGEb ánht6zYMj nắngzYsGEb chiều.zYsGEb NàngKPqB5m mặzYsGEbc mộtKPqB5m cKPqB5mhiếc zYsGEbáo choàngKPqB5m KPqB5mrộng tt6zYMjhùng tKPqB5mhình, vạtt6zYMj t6zYMjáo thêut6zYMj hozYsGEba vzYsGEbăn mt6zYMjỹ lt6zYMjệ mzYsGEbà phứcKPqB5m tạp.

 

“Đừng đt6zYMjể mónKPqB5mg tg2ay dàzYsGEbi quá.”

 

Nàng g2cúi đầu,KPqB5m dzYsGEbùng mộzYsGEbt coKPqB5mn dg2ao g2sửa móKPqB5mng zYsGEbtay cg2ho y.

 

Cậu bKPqB5mé zYsGEbÁm Dg2ạ t6zYMjLa nằmzYsGEb dướig2 czYsGEbhân nzYsGEbàng, vg2ươn t6zYMjtay g2ra chKPqB5mo nànt6zYMjg sửa,g2 miệngt6zYMj thầKPqB5mm nóg2i: t6zYMj“Móng tt6zYMjay KPqB5mtỷ chẳnzYsGEbg t6zYMjphải cKPqB5mũng rấtKPqB5m g2dài saoKPqB5m.” NgóKPqB5mn tKPqB5may tKPqB5mhon tKPqB5mhả mượtg2 mà,t6zYMj lộg2 KPqB5mra t6zYMjmàu hồnzYsGEbg nhưzYsGEb vỏt6zYMj zYsGEbsò, cót6zYMj kt6zYMjhi ht6zYMjơi dít6zYMjnh chúg2t nưg2ớc tt6zYMjrên đóat6zYMj zYsGEbhoa, KPqB5mtay nàngt6zYMj thậzYsGEbt đẹp.

 

Nàng cẩnKPqB5m tzYsGEbhận cắtKPqB5m KPqB5mmóng tzYsGEbay cg2ho yg2: “ĐệKPqB5m làKPqB5m t6zYMjcon tt6zYMjrai czYsGEbơ màKPqB5m, ngàyzYsGEb thườKPqB5mng kKPqB5mhông luyệnzYsGEb võKPqB5m cũngg2 tỷKPqB5m vKPqB5mõ vKPqB5mới ngt6zYMjười taKPqB5m, mót6zYMjng tg2ay g2dài qug2á sKPqB5mẽ khôg2ng tiện.g2 zYsGEbVạn nhg2ất KPqB5mmóng tag2y đứtKPqB5m rg2ơi rzYsGEba zYsGEbsẽ khiếnzYsGEb ngươKPqB5mi phâg2n tt6zYMjâm, hơzYsGEbn nữaKPqB5m czYsGEbũng KPqB5mkhông sKPqB5mạch, tKPqB5mrông bẩnt6zYMj lắmKPqB5m.” NàzYsGEbng cKPqB5mười kt6zYMjhẽ nóit6zYMj: “TỷKPqB5m tỷKPqB5m g2thì khág2c, cKPqB5mó zYsGEbLa NhKPqB5mi t6zYMjthì việcKPqB5m gzYsGEbì tg2ỷ cũngg2 kht6zYMjông zYsGEbcần qg2uan tâm,t6zYMj KPqB5mcho nêKPqB5mn KPqB5mcó tzYsGEbhể đểKPqB5m KPqB5mý chăKPqB5mm sóKPqB5mc móg2ng tay.”

 

“Là g2như vậyg2 à.”t6zYMj Cậug2 béKPqB5m ÁzYsGEbm Dạg2 Lt6zYMja nt6zYMjắm lấKPqB5my tót6zYMjc nàng,g2 đưzYsGEba t6zYMjlên zYsGEbmũi t6zYMjngửi rồg2i cườit6zYMj nói:g2 “ĐệzYsGEb rzYsGEbất thzYsGEbích móKPqB5mng tazYsGEby củKPqB5ma t6zYMjtỷ, sg2au t6zYMjnày tỷt6zYMj zYsGEbtỷ nhấtt6zYMj địnKPqB5mh cũngKPqB5m sẽg2 thzYsGEbích đệzYsGEb đg2ể mózYsGEbng KPqB5mtay dài.”

 

“La zYsGEbNhi ngốc.”KPqB5m Nàngt6zYMj mỉg2m cg2ười, KPqB5mnắm tg2ay t6zYMjy đKPqB5mưa lêg2n: “g2Đệ xezYsGEbm, cg2on trt6zYMjai đểzYsGEb mg2óng tg2ay nt6zYMjgắn zYsGEbmới KPqB5mmạnh mẽt6zYMj chứ.”

 

Móng trêt6zYMjn t6zYMjmỗi KPqB5mngón tzYsGEbay zYsGEby đềug2 đượKPqB5mc tỉag2 rKPqB5mất gọnzYsGEb gang.

 

Bờ t6zYMjmóng cũnKPqB5mg đưg2ợc KPqB5mnàng zYsGEbđánh mượt.

 

Cậu bg2é ÁmzYsGEb Dạg2 zYsGEbLa mởKPqB5m KPqB5mto hzYsGEbai mắtt6zYMj: “A,g2 tKPqB5may đệzYsGEb git6zYMjờ cũngg2 thậtg2 đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn t6zYMjtay đẹpg2 vậy,KPqB5m đêmg2 nzYsGEbay kht6zYMjông lzYsGEbuyện czYsGEbông ct6zYMjó đượct6zYMj không?”KPqB5m KPqB5mY làmg2 nũg2ng troKPqB5mng lòngt6zYMj nàng.

 

Ám DzYsGEbạ MinKPqB5mh nởzYsGEb KPqB5mnụ czYsGEbười dzYsGEbịu dg2àng zYsGEbnhư mộtt6zYMj tizYsGEba sánt6zYMjg: “ĐzYsGEbược. zYsGEbTay g2La KPqB5mNhi đẹpzYsGEb nhưzYsGEb vậy,g2 đt6zYMjêm zYsGEbnay cũnzYsGEbg g2không ct6zYMjần ăt6zYMjn ct6zYMjơm đâug2 nhỉ.”

 

“Tỷ t6zYMj~~ tKPqB5mỷ ~~!”

 

Cậu bég2 t6zYMjÁm g2Dạ Lg2a thấzYsGEbt vọngg2 kêut6zYMj to.

 

Ám DzYsGEbạ MiKPqB5mnh nởt6zYMj nụt6zYMj cg2ười, nt6zYMjgón tazYsGEby nt6zYMjhẹ nhàngt6zYMj chàt6zYMj t6zYMjlên g2chop zYsGEbmũi. Ngàg2y mùzYsGEba thug2, zYsGEbdưới ázYsGEbnh nắnt6zYMjg chiềuzYsGEb, g2bên khg2e suốt6zYMji nhỏ,zYsGEb ng2àng nởzYsGEb nụg2 cườg2i ôt6zYMjn nht6zYMju, suốizYsGEb g2tóc KPqB5mdài thzYsGEbơm ngKPqB5mát ôzYsGEbm lt6zYMjấy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi dg2ao nhKPqB5mỏ tzYsGEbừ tt6zYMjừ ct6zYMjẩn thậng2 KPqB5msửa g2sang lạg2i mózYsGEbng tazYsGEby KPqB5mcho y.

 

Mái zYsGEbtóc dàzYsGEbi bg2uông xuốngzYsGEb vat6zYMji nàng.

 

Nàng t6zYMjnở mộtKPqB5m nt6zYMjụ cườit6zYMj zYsGEbtĩnh lặngt6zYMj, tựt6zYMja g2hồ trog2ng thzYsGEbế gzYsGEbiới cg2ủa zYsGEbnàng khôngg2 zYsGEbgì quaKPqB5mn trọngg2 hơng2 zYsGEbmóng t6zYMjtay zYsGEbÁm Dg2ạ La.

 

Ngón taKPqB5my ÁmKPqB5m KPqB5mDạ KPqB5mLa cứngKPqB5m đờ.

 

Tuyết tg2ới t6zYMjgần NhưKPqB5m CAg2, mộtzYsGEb vẻzYsGEb mặg2t kzYsGEbhó cózYsGEb thKPqB5mể dùt6zYMjng lờKPqB5mi đểg2 tảg2 kKPqB5mhiến nzYsGEbụ cưKPqB5mời t6zYMjy biếzYsGEbn mất.

 

“Móng taKPqB5my KPqB5mdù g2dài nKPqB5mhưng lt6zYMjàm đúngg2 lKPqB5mà t6zYMjẩu.” Nàng2g mỉmKPqB5m cười.t6zYMj “Lag2 Nhg2i đzYsGEbã lớng2 rồg2i, mzYsGEbóng KPqB5mtay khzYsGEbông bẩng2 nhg2ư trướct6zYMj nữa.”

 

Nàng ng2gẩng đầu.

 

Khóe mg2ắt lt6zYMjà cKPqB5mảm g2tình tg2rong sánzYsGEbg chzYsGEban chứg2a, nàg2ng nhg2ìn g2Ám Dt6zYMjạ Lt6zYMja, sóngKPqB5m mt6zYMjắt KPqB5mnhư zYsGEblàn nướt6zYMjc mùazYsGEb t6zYMjthu khẽg2 chảy.

 

Một lút6zYMjc lât6zYMju sau…

 

Ngón t6zYMjtay nàngKPqB5m vuốtt6zYMj nt6zYMjhẹ lg2ên kt6zYMjhuôn zYsGEbmặt t6zYMjÁm KPqB5mDạ LazYsGEb, chg2ân mzYsGEbày nhẹg2 nhzYsGEbàng g2cau lạit6zYMj nhưzYsGEb làg2n sóngg2 nước.

 

“La KPqB5mNhi bệnhKPqB5m sg2ao? SazYsGEbo t6zYMjlại tiềug2 tụyKPqB5m nhg2ư vậy?”

 

******

 

Bó đuốczYsGEb vẫnKPqB5m cg2háy g2bên bứct6zYMj tườngzYsGEb đá.

 

Dưới zYsGEblòng đất6zYMjt khôngt6zYMj kKPqB5mhí KPqB5mẩm ướtt6zYMj mg2ang g2theo mg2ột mùiKPqB5m mốg2c meo.

 

Nàng ngửzYsGEba đầug2 nằmzYsGEb KPqB5mtrên git6zYMjường, vầngzYsGEb g2trán khẽzYsGEb g2cau lại:

 

“La Nht6zYMji rốtt6zYMj cuộcg2 t6zYMjbị làt6zYMjm sat6zYMjo? Vìt6zYMj sao…KPqB5m KPqB5mta dt6zYMjường nhKPqB5mư đzYsGEbã trảiKPqB5m qzYsGEbua mộtKPqB5m giấg2c mộKPqB5mng KPqB5mdài, mt6zYMjà nhữnt6zYMjg t6zYMjgì tt6zYMjrong mt6zYMjộng lạKPqB5mi chzYsGEbẳng tht6zYMjể g2nhớ ra.”

 

Ám Dạg2 t6zYMjLa nóit6zYMj: “Tỷt6zYMj ngãg2 bệnhg2, hg2ôn g2mê KPqB5mmười KPqB5mchín nKPqB5măm rồig2.” Tuyếtg2 nóKPqB5mi chzYsGEbo zYsGEby, hồKPqB5mn phát6zYMjch Át6zYMjm DzYsGEbạ g2Minh cầKPqB5mn mộtzYsGEb ct6zYMjhút KPqB5mthời gKPqB5mian mớig2 czYsGEbó thểg2 zYsGEbnhớ lạt6zYMji t6zYMjtoàn bộzYsGEb nt6zYMjhững chuyệnzYsGEb cũ.

 

“Mười chíg2n năKPqB5mm szYsGEbao…” NàngzYsGEb lặt6zYMjp lại,g2 lắg2c đầug2 cườKPqB5mi khổ:zYsGEb “HènKPqB5m cht6zYMji tt6zYMjỷ cảmzYsGEb thzYsGEbấy tt6zYMjoàn tg2hân nhKPqB5mức mỏKPqB5mi, nhưg2 khg2ông phảig2 củazYsGEb bảnKPqB5m thânzYsGEb mìnhg2 vậy.”

 

“Tỷ KPqB5msẽ nhanKPqB5mh chóng2g pt6zYMjhục hKPqB5mồi thzYsGEbôi.” zYsGEbY zYsGEbsẽ t6zYMjbắt NgâKPqB5mn zYsGEbTuyết mg2au t6zYMjchóng t6zYMjđuổi hồng2 pháchg2 ng2ữ nht6zYMjân kizYsGEba đi.

 

Nàng ct6zYMjhăm zYsGEbchú nhìKPqB5mn g2y, t6zYMjlo lắngg2 nóig2: “t6zYMjLa NhiKPqB5m, đg2ệ cũt6zYMjng bịKPqB5m KPqB5mbệnh sao?”

 

“Không đâzYsGEbu, đệt6zYMj zYsGEbvẫn khỏe.”

 

Bàn tt6zYMjay nt6zYMjàng nhẹzYsGEb nhàngg2 vuốtg2 vKPqB5me khuônt6zYMj mặzYsGEbt tág2i nhợt6zYMjt củaKPqB5m yt6zYMj: “Saot6zYMj khut6zYMjôn mzYsGEbặt đệzYsGEb lạit6zYMj trắnzYsGEbg bệchzYsGEb vậKPqB5my? St6zYMjao thânKPqB5m tKPqB5mhể g2lại gg2ầy yếut6zYMj tKPqB5mhế? g2La NzYsGEbhi zYsGEbcủa g2ta KPqB5mlà g2một thiếug2 niêKPqB5mn tt6zYMjhần tht6zYMjái phzYsGEbi phàg2m mà.g2” BàKPqB5mn g2tay nànKPqB5mg trắngt6zYMj g2trẻo ấmzYsGEb áp,t6zYMj cáig2 zYsGEbvuốt vzYsGEbe t6zYMjdịu dàngzYsGEb đzYsGEbầy g2yêu thương.

 

Ám Dg2ạ Lt6zYMja t6zYMjnắm tag2y nàg2ng, zYsGEbáp lêt6zYMjn zYsGEbkhuôn g2mặt mìnKPqB5mh, hơKPqB5mi zYsGEbthở g2y dzYsGEbồn dập:

 

“Nói cKPqB5mho tt6zYMja zYsGEbhay, KPqB5mngươi làt6zYMj ai?”

 

Nàng kt6zYMjinh ngạcKPqB5m nói:zYsGEb “Lg2a Nhi?”

 

Ám zYsGEbDạ Lg2a thởzYsGEb t6zYMjdốc: “MKPqB5mau nóizYsGEb zYsGEbcho zYsGEbta, ngươKPqB5mi lzYsGEbà at6zYMji, têng2 g2là gì?”

 

Nàng lt6zYMjắc đầug2, zYsGEbcười nót6zYMji: “ĐứaKPqB5m nhózYsGEbc ht6zYMjư KPqB5mhỏng này.”t6zYMj ThấyzYsGEb zYsGEby cốt6zYMj chzYsGEbấp nt6zYMjhư vậyzYsGEb, g2nàng rốtzYsGEb cuộcg2 tt6zYMjhỏa hiệp,dzYsGEb đưzYsGEba tg2ay lêKPqB5mn vut6zYMjốt nhKPqB5mẹ choKPqB5mp mũig2 yKPqB5m, bấg2t đắct6zYMj dzYsGEbĩ nói:KPqB5m zYsGEb“Vậy đưKPqB5mợc rồi,t6zYMj KPqB5mta làKPqB5m BKPqB5môi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiêzYsGEbn LiKPqB5mnh KPqB5mCái củat6zYMj KPqB5mÁm Dg2ạ g2La phảngt6zYMj phzYsGEbất nzYsGEbhư bg2ị mộtg2 chưởngg2 đzYsGEbánh trzYsGEbúng! t6zYMjNgũ zYsGEbquan t6zYMjy t6zYMjrun rKPqB5mẩy, duzYsGEbng g2mạo tg2à mỵt6zYMj cũnKPqB5mg bắtg2 zYsGEbđầu vặnt6zYMj vẹt6zYMjo! Yếtg2 hầg2u g2cảm thzYsGEbấy ngònKPqB5m ngọnt6zYMj, ngựct6zYMj nhưt6zYMj KPqB5mcó mộtt6zYMj czYsGEbục mg2áu nózYsGEbng mut6zYMjốn phg2un ra!

 

Nàng KPqB5mlà Bôig2 Nhi.

 

Nàng g2là BôzYsGEbi NzYsGEbhi ct6zYMjủa y.

 

............

 

......

 

Trong ánht6zYMj nzYsGEbắng KPqB5mban mai.

 

Nàng nhảyt6zYMj mKPqB5múa bêg2n bg2ờ suối.

 

Giọt sưg2ơng t6zYMjtrên ngọnzYsGEb czYsGEbỏ bzYsGEbị gót6zYMjc vg2áy nànzYsGEbg cuốnKPqB5m lêKPqB5mn g2tạo thànt6zYMjh từngt6zYMj áKPqB5mng zYsGEbsương tKPqB5mrong suốt.

 

Y nằzYsGEbm trKPqB5mên g2thảm KPqB5mcỏ, miệngzYsGEb ngt6zYMjậm cọt6zYMjng cỏKPqB5m xanzYsGEbh, ngóg2n tKPqB5may thưởngt6zYMj thứKPqB5mc mộtzYsGEb g2chén zYsGEbrượu hozYsGEbàng kimKPqB5m. Thâg2n chénKPqB5m phảKPqB5mn chig2ếu vKPqB5mũ điệt6zYMju t6zYMjrung KPqB5mđộng tâg2m ct6zYMjan t6zYMjcủa nàng.

 

“Này, tt6zYMja kg2hông muốnzYsGEb gọig2 t6zYMjngươi làg2 tỷt6zYMj tt6zYMjỷ nữa.”

 

Y g2hoán hậzYsGEbn nói.

 

Nàng zYsGEbvẫn tiếpt6zYMj tụcKPqB5m múa,zYsGEb hòt6zYMja vàoKPqB5m dt6zYMjòng cht6zYMjảy củat6zYMj dóngzYsGEb szYsGEbuối, hòg2a vàog2 thảmt6zYMj cỏzYsGEb xang2h, KPqB5mhòa t6zYMjvào thết6zYMj giớKPqB5mi mKPqB5mỹ lệzYsGEb xKPqB5mung quanht6zYMj, cg2hẳng hềzYsGEb đểKPqB5m KPqB5mý tKPqB5mới lKPqB5mời nóit6zYMj tg2rẻ cKPqB5mon củaKPqB5m y.

 

“Ngươi czYsGEbó nghg2e khôngzYsGEb đóKPqB5m! SaKPqB5mu nt6zYMjày t6zYMjta sẽzYsGEb khôg2ng gọig2 ngKPqB5mươi t6zYMjlà tzYsGEbỷ g2tỷ nữa!”g2 KPqB5mY bug2ồn KPqB5mrầu xozYsGEbay xoaKPqB5my chént6zYMj rượut6zYMj, tht6zYMjấp giọnt6zYMjg nzYsGEbói: “GọiKPqB5m ngươiKPqB5m lKPqB5mà tỷzYsGEb zYsGEbtỷ cứKPqB5m g2có cảKPqB5mm gt6zYMjiác nhưt6zYMj mãg2i mt6zYMjãi khôngg2 lzYsGEbớn lênzYsGEb đượg2c.” KPqB5mNàng zYsGEbcàng ngàg2y cg2àng xig2nh đẹzYsGEbp, chống2 t6zYMjgiang hồt6zYMj nKPqB5mgày cũngzYsGEb ngg2ày cg2àng nhiềt6zYMju ngg2ười khuynKPqB5mh đt6zYMjảo vìg2 sắct6zYMj đẹpKPqB5m t6zYMjcủa nàng.

 

Y g2sợ rằngt6zYMj tronzYsGEbg lt6zYMjòng nàngt6zYMj mìnKPqB5mh t6zYMjmãi g2mãi cKPqB5mhỉ làt6zYMj mộtg2 đzYsGEbệ đệ.

 

Nàng ngừngt6zYMj múa,KPqB5m ngồg2i xuốzYsGEbng bênKPqB5m ngườizYsGEb yt6zYMj. XozYsGEba xzYsGEboa zYsGEbchop mũt6zYMji t6zYMjy, giọt6zYMjng nt6zYMjàng zYsGEbtựa nhưg2 đanzYsGEbg lt6zYMjừa mộtg2 đứaKPqB5m g2trẻ: g2“Sao t6zYMjlại khônzYsGEbg vzYsGEbui thế?”

 

Chén rKPqB5mượu khônzYsGEbg ngt6zYMjừng quazYsGEby tg2rong t6zYMjtay y.

 

Hai mắtg2 t6zYMjy tỏazYsGEb g2sáng: t6zYMj“Sau nàt6zYMjy zYsGEbta g2gọi ng2gươi lKPqB5mà ‘KPqB5mBôi Nhi’zYsGEb nhé!zYsGEb” g2Chén rượuKPqB5m KPqB5mbay t6zYMjmúa nht6zYMjư vzYsGEbũ điệuzYsGEb củaKPqB5m nàngg2, g2có quanKPqB5mg manKPqB5mg sáng2g lạn,zYsGEb cKPqB5mó lzYsGEbưng g2áo mảnhKPqB5m khg2ảnh, cg2ó lànt6zYMj dg2a mịnKPqB5m mKPqB5mà. HKPqB5mơn nữt6zYMja, chét6zYMjn rượKPqB5mu t6zYMjtrong KPqB5mtay yKPqB5m, g2y g2có tKPqB5mhể khiếng2 g2nó múag2 cũnzYsGEbg g2có thểKPqB5m khKPqB5miến nt6zYMjó ngừt6zYMjng, lạKPqB5mi zYsGEbcó thểg2 dùngg2 môig2 nhấpt6zYMj nháp.

 

“Cái tzYsGEbên kỳzYsGEb quặg2c quá.t6zYMj” NàzYsGEbng KPqB5mvừa zYsGEbcười vừazYsGEb lắct6zYMj đầu.

 

“Được khôngKPqB5m? Ngưg2ơi làmKPqB5m ‘BôizYsGEb NzYsGEbhi’ củat6zYMj tt6zYMja nhé.”zYsGEb KPqB5mY tớKPqB5mi gầt6zYMjn nàng,g2 át6zYMjnh mt6zYMjắt bướngt6zYMj bỉnh.

 

Nhìn KPqB5mánh mg2ắt t6zYMjy, KPqB5mnàng bỗngzYsGEb giậtKPqB5m mình.

 

Nàng biếzYsGEbt KPqB5my đt6zYMjã giếtg2 rấKPqB5mt nhiềuKPqB5m nKPqB5mgười, dazYsGEbnh tiKPqB5mếng ÁzYsGEbm Hàg2 CKPqB5mung zYsGEbcũng đãg2 zYsGEblại zYsGEbvang zYsGEbdội KPqB5mtrong chốnt6zYMj gKPqB5miang hồKPqB5m, nhưnzYsGEbg troKPqB5mng t6zYMjlòng nàng2g KPqB5my vẫnt6zYMj chỉg2 lKPqB5mà mộtzYsGEb đứag2 trẻ.

 

Nhưng gt6zYMjiờ pzYsGEbhút nàt6zYMjy, áng2h mắg2t t6zYMjy mag2ng thzYsGEbeo vẻt6zYMj ngKPqB5mang bướngt6zYMj kKPqB5mhó tả!

 

Có t6zYMjlẽ, LzYsGEba NhzYsGEbi đt6zYMjã thựcg2 sựt6zYMj trưởngt6zYMj thành.

 

Nàng KPqB5mnở KPqB5mnụ cườizYsGEb t6zYMjthật dịg2u dàg2ng: “t6zYMjTa zYsGEblà tt6zYMjỷ tỷt6zYMj củaKPqB5m đệt6zYMj mà.”

 

“Bôi NzYsGEbhi, làmt6zYMj Bôig2 g2Nhi cKPqB5mủa tt6zYMja!” t6zYMjY zYsGEbnăn nỉ.

 

“Cái zYsGEbtên nKPqB5mày thậtzYsGEb t6zYMjkhó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫng2 lzYsGEbắc đầu.

 

Y tKPqB5mức giậnzYsGEb, nắmzYsGEb lấyzYsGEb cằt6zYMjm nàng2g: “Nóg2i mauzYsGEb! t6zYMjNgươi t6zYMjđồng ýKPqB5m làzYsGEbm zYsGEbBôi Nhg2i ct6zYMjủa ta.”

 

“La NzYsGEbhi, đt6zYMjau quKPqB5má.” Nànt6zYMjg KPqB5mrên rzYsGEbỉ nói.

 

“Đồng g2ý làt6zYMjm BzYsGEbôi NKPqB5mhi củaKPqB5m taKPqB5m, tg2a thzYsGEba chKPqB5mo ngươi.”t6zYMj t6zYMjY KPqB5mcàng xiếg2t chzYsGEbặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa zYsGEbgiận bừKPqB5mng lêg2n, g2y độtg2 nKPqB5mhiên kt6zYMjéo nànKPqB5mg lạizYsGEb gần!zYsGEb HơizYsGEb thởg2 nóngg2 zYsGEbbỏng, bờzYsGEb zYsGEbmôi KPqB5my g2cách nàzYsGEbng chg2ỉ cg2ó mộg2t tấc!t6zYMj g2Vừa thởt6zYMj hổzYsGEbn hển,t6zYMj zYsGEby zYsGEbvừa g2ghé KPqB5msát bờKPqB5m môizYsGEb đKPqB5mỏ g2thắm czYsGEbủa nàng!

 

“Làm BôzYsGEbi NKPqB5mhi củazYsGEb zYsGEbta! NếzYsGEbu khKPqB5mông tg2a sẽt6zYMj biết6zYMjn ngươizYsGEb thàKPqB5mnh KPqB5mnữ nhânKPqB5m củat6zYMj ta!”

 

Ngày ht6zYMjôm đó.

 

Nàng cuốg2i cùngt6zYMj cũzYsGEbng phảzYsGEbi tht6zYMjỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mzYsGEbắt t6zYMjÁm DạKPqB5m t6zYMjLa đỏt6zYMj nhưt6zYMj máu.

 

Y ôt6zYMjm lấKPqB5my nànKPqB5mg, nướg2c mắt6zYMjt nhưKPqB5m KPqB5mhai dòngzYsGEb máuKPqB5m chảyt6zYMj t6zYMjxuống tzYsGEbừ đzYsGEbôi mắtg2 nhắmzYsGEb chặtKPqB5m củaKPqB5m yKPqB5m. Màut6zYMj đKPqB5mỏ t6zYMjcủa nướcKPqB5m mắtzYsGEb, màuzYsGEb trắngzYsGEb bệchg2 củat6zYMj hg2ai gòKPqB5m mázYsGEb, zYsGEby khôngg2 zYsGEbnén ng2ổi bzYsGEbi tg2hương tronzYsGEbg zYsGEblòng t6zYMjnhư t6zYMjmột bứcg2 trant6zYMjh KPqB5mquỷ g2dị đẹpg2 đẽg2 mzYsGEbà thêKPqB5m lương.

 

Nàng t6zYMjyêu tg2hương vuốtKPqB5m vg2e g2y: “KPqB5mLa NhiKPqB5m, xKPqB5min lỗi.”

 

Y KPqB5môm chặKPqB5mt lấyg2 nàng.

 

“Tỷ zYsGEbngã bệnzYsGEbh ht6zYMjôn KPqB5mmê đKPqB5mã mườzYsGEbi KPqB5mchín g2năm, đt6zYMjệ nhấzYsGEbt địnKPqB5mh g2rất vấtKPqB5m vKPqB5mả đúnt6zYMjg kzYsGEbhông?” NànzYsGEbg tht6zYMjở dàizYsGEb, ct6zYMjố g2gắng nởKPqB5m g2nụ KPqB5mcười, zYsGEbngăn zYsGEbdòng t6zYMjnước mắg2t mìzYsGEbnh ct6zYMjhảy raKPqB5m. “YênKPqB5m t6zYMjtâm đg2i, giờg2 tỷt6zYMj đãzYsGEb khzYsGEbỏi rồiKPqB5m, zYsGEbtất KPqB5mcả KPqB5mđều szYsGEbẽ g2tốt hơn.”

 

Ám DKPqB5mạ Lt6zYMja muốzYsGEbn ôzYsGEbm nàngg2 vg2ào lòng.

 

Những chuyệKPqB5mn khácKPqB5m KPqB5my đềuzYsGEb khônt6zYMjg mg2uốn ngKPqB5mhĩ tới.

 

“Mười cg2hín nămKPqB5m qut6zYMja, đệzYsGEb KPqB5mvẫn ởzYsGEb t6zYMjtrong ÁzYsGEbm t6zYMjHà Cunt6zYMjg saot6zYMj?” NKPqB5màng nhẹt6zYMj nhàg2ng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn t6zYMjở dưKPqB5mới lòngt6zYMj đất,zYsGEb kKPqB5mhông tKPqB5mhấy ánzYsGEbh zYsGEbmặt trời,zYsGEb kg2hông chútt6zYMj KPqB5mkhông kKPqB5mhí trot6zYMjng làKPqB5mnh, zYsGEbhèn cKPqB5mhi thânKPqB5m thKPqB5mể zYsGEbđệ chẳngKPqB5m KPqB5mhề khỏet6zYMj mg2ạnh, khuôzYsGEbn mặtzYsGEb cũng2g t6zYMju zYsGEbbuồn zYsGEbnhư t6zYMjvậy.” zYsGEbNàng vug2ốt vg2e mg2ái tóKPqB5mc g2dài củat6zYMj yg2. “ĐềuzYsGEb lzYsGEbà KPqB5mlỗi cg2ủa ta.”

 

Bàn KPqB5mtay nàKPqB5mng zYsGEbnhẹ nhàKPqB5mng t6zYMjlà vậy.

 

Từng gg2iọt zYsGEblệ đỏzYsGEb t6zYMjnhư mág2u cKPqB5mủa Ámt6zYMj KPqB5mDạ Lt6zYMja từt6zYMj g2từ trzYsGEbào ra.

 

“Không czYsGEbần đg2ệ tiếpKPqB5m tụct6zYMj lg2uyện côngt6zYMj nữa,g2 ct6zYMjũng khôKPqB5mng cầnKPqB5m ngg2hĩ cáct6zYMjh KPqB5mđể t6zYMjÁm zYsGEbHà CunKPqB5mg xt6zYMjưng t6zYMjbá thKPqB5miên hzYsGEbạ nữt6zYMja.” nàngg2 t6zYMjôm zYsGEblấy yg2. t6zYMj“La Nhg2i, tzYsGEbỷ zYsGEbtỷ muốnKPqB5m đzYsGEbệ sốngzYsGEb thậtt6zYMj hạnht6zYMj phúc.”

 

******

 

Sáng sớg2m ngàyzYsGEb zYsGEbhôm sau.

 

Như Ct6zYMja mởg2 tKPqB5mo hag2i mắt.

 

Nàng cảKPqB5mm thấyg2 t6zYMjtoàn tg2hân nhzYsGEbức mỏit6zYMj zYsGEbnhư bg2ị tróg2i mộtzYsGEb đêg2m, bt6zYMjụng t6zYMjcũng nặngg2 trĩzYsGEbu, thởt6zYMj g2không rt6zYMja hơi.

 

Vừa nhìnKPqB5m qua…

 

Nàng KPqB5mbỗng dưngg2 kig2nh hãi!

 

Ám Dg2ạ Lt6zYMja ghzYsGEbé đầut6zYMj vàt6zYMjo zYsGEbbên gt6zYMjiường, tzYsGEbay trázYsGEbi nắmzYsGEb lzYsGEbấy tat6zYMjy phảig2 nàng2g, đầut6zYMj gốit6zYMj lênzYsGEb bzYsGEbụng g2nàng. zYsGEbY nghỉg2 rt6zYMjất yêng2 tĩnhzYsGEb, kzYsGEbhuôn mzYsGEbặt tt6zYMjái nhợtKPqB5m phảngKPqB5m zYsGEbphất ng2hư cóKPqB5m tg2hêm KPqB5mchút huyếtg2 sắc.

 

“Ngươi zYsGEblàm gìKPqB5m đó.”

 

Như CzYsGEba zYsGEbtrừng mKPqB5mắt KPqB5mnhìn ÁmzYsGEb Dg2ạ LaKPqB5m, dg2ùng zYsGEbđẩy gạtzYsGEb t6zYMjy dậy.

 

Ám Dạt6zYMj LKPqB5ma chămzYsGEb zYsGEbchú nhìng2 t6zYMjy, hzYsGEbạt cKPqB5mhu KPqB5msa giữaKPqB5m tg2rán dầnKPqB5m dầng2 KPqB5mchuyển từt6zYMj đỏKPqB5m tưt6zYMjơi saKPqB5mng âmzYsGEb uzYsGEb. t6zYMjY đứngg2 bậtt6zYMj dg2ậy, ánt6zYMjh mg2ắt t6zYMjlé zYsGEblên KPqB5mvẻ zYsGEbvô tìnzYsGEbh, g2coi nànzYsGEbg KPqB5mnhư kt6zYMjẻ g2thù khg2ắc cốtt6zYMj g2ghi tâm.

 

“Vì sazYsGEbo t6zYMjngươi lạt6zYMji tzYsGEbrở lại.”

 

Giọng KPqB5my trầmg2 zYsGEbtrầm nt6zYMjhư đat6zYMjng nguyềzYsGEbn rủa.

 

Như Ct6zYMja giậtzYsGEb mình.t6zYMj TrozYsGEbng tzYsGEbhoáng chốt6zYMjc, nzYsGEbàng bzYsGEbỗng nghKPqB5mĩ mzYsGEbình sẽKPqB5m bg2ị ánhg2 mắtKPqB5m áczYsGEb độczYsGEb củazYsGEb g2y giếg2t chết.

 

“Chờ mộg2t chút!”

 

Nàng gọg2i Ámg2 Dạt6zYMj LKPqB5ma đag2ng phấtKPqB5m t6zYMjtay t6zYMjáo t6zYMjquay đi:

 

“Ngươi đừg2ng đi!”

 

Ám Dạt6zYMj LzYsGEba khônzYsGEbg qKPqB5muay đầug2 lt6zYMjại, t6zYMjy đãKPqB5m kzYsGEbhông thểg2 dễKPqB5m dg2àng tzYsGEbha thứzYsGEb nếuKPqB5m thấzYsGEby mặtt6zYMj nàng.

 

Như KPqB5mCa nói:zYsGEb “HômzYsGEb nt6zYMjay đãKPqB5m lzYsGEbà ngàzYsGEby tKPqB5mhứ mườg2i. TzYsGEba muốKPqB5mn gzYsGEbặp Ngọcg2 sưzYsGEb huynh.”

 

Ám DzYsGEbạ LzYsGEba zYsGEbcười lg2ạnh nói:

 

“Nhìn tg2hấy g2hắn nKPqB5mgươi sg2ẽ zYsGEbhối hận.”

 

Như zYsGEbCa cg2ả t6zYMjkinh nKPqB5mói: “NgươiKPqB5m đzYsGEbã làmg2 g2gì vớt6zYMji sg2ư zYsGEbhuynh củat6zYMj ta?!”

 

Ám Dạg2 Lt6zYMja nhíuzYsGEb màt6zYMjy t6zYMjnói: KPqB5m“Kẻ KPqB5mdám lừag2 gạtKPqB5m phzYsGEbản zYsGEbbội zYsGEbta chỉg2 cg2ó tht6zYMjể t6zYMjsống g2trong t6zYMjđịa ngục.”

 

Như g2Ca zYsGEbcắn môi,t6zYMj t6zYMjcố gắng2g kiềmKPqB5m cKPqB5mhế KPqB5mthân thểKPqB5m zYsGEbđang rzYsGEbun rẩyg2 củag2 mình.

 

“Ta t6zYMjmuốn gặpt6zYMj t6zYMjsư huynh.”

 

******

 

Làn nướct6zYMj Ámg2 Hg2à t6zYMjchậm rãig2 cht6zYMjảy xKPqB5muôi trt6zYMjên mặtzYsGEb đất.

 

Xung quant6zYMjh đzYsGEbều t6zYMjlà bt6zYMjóng tg2ối, cKPqB5mhỉ KPqB5mcó áng2h g2lửa t6zYMju KPqB5mám KPqB5mtrên bứcKPqB5m tườngt6zYMj chizYsGEbếu xuốngKPqB5m mặtt6zYMj nước.g2 Mt6zYMjặt zYsGEbnước KPqB5mÁm Hàt6zYMj cũnKPqB5mg mộtg2 mzYsGEbàu đen,KPqB5m t6zYMjngẫu nhiêzYsGEbn lzYsGEbóe lêng2 mzYsGEbột t6zYMjtia runt6zYMjg KPqB5mđộng tt6zYMjựa nhưKPqB5m áng2g mât6zYMjy đKPqB5men zYsGEbviền vàng.

 

Trong bóngt6zYMj t6zYMjtối g2tĩnh mịch.

 

Trái tKPqB5mim NzYsGEbhư zYsGEbCa czYsGEbhậm rãit6zYMj trầmg2 xuốt6zYMjng, mộtKPqB5m cảmzYsGEb gt6zYMjiác sợKPqB5m hãg2i zYsGEbhít thởt6zYMj khôg2ng KPqB5mthông khizYsGEbến cổg2 ht6zYMjọng nàg2ng KPqB5mkhô khốc.zYsGEb HazYsGEbi KPqB5mchân mt6zYMjuốn nhag2nh chónKPqB5mg chạyg2 tớizYsGEb zYsGEbcủa nànt6zYMjg nặngt6zYMj nhzYsGEbư đeog2 trì.

 

Nàng đãzYsGEb thấyt6zYMj zYsGEbNgọc TựzYsGEb Hàn.

 

Y nzYsGEbgồi zYsGEbtrên chiếczYsGEb xzYsGEbe KPqB5mlăn bằng2g g2gỗ, tấzYsGEbm áoKPqB5m xanzYsGEbh g2như ngọcg2, nzYsGEbụ cườiKPqB5m zYsGEbvẫn KPqB5myên tKPqB5mĩnh nhưKPqB5m KPqB5mxưa. Cót6zYMj lẽzYsGEb g2vì đzYsGEbã lâKPqB5mu KPqB5mchưa KPqB5mthấy zYsGEbánh mzYsGEbặt tt6zYMjrời, KPqB5mlàn dt6zYMja t6zYMjy tázYsGEbi nhợzYsGEbt, KPqB5mthân thểg2 zYsGEbcũng càngKPqB5m tKPqB5mhêm gầyKPqB5m gòzYsGEb sg2o vg2ới trướzYsGEbc đây.

 

Y zYsGEbđang ht6zYMjo khan.

 

Cơn hzYsGEbo kKPqB5mịch lg2iệt khiếnKPqB5m zYsGEbbả vKPqB5mai t6zYMjy ruzYsGEbng ruKPqB5mng, KPqB5mtựa hồg2 nKPqB5mhư cảg2 phổig2 zYsGEby cũngKPqB5m mut6zYMjốn hzYsGEbo zYsGEbra. t6zYMjChiếc kKPqB5mhăn lụzYsGEba ct6zYMjhe tt6zYMjrên bKPqB5mờ môKPqB5mi g2đã lấmg2 tấmzYsGEb máu.

 

Ngọc TựKPqB5m Hg2àn nhưzYsGEb zYsGEbvậy kht6zYMjiến KPqB5mNhư KPqB5mCa cảmg2 zYsGEbthấy hoảngKPqB5m hốt…

 

Y lúcKPqB5m nàKPqB5mo cũngg2 czYsGEbó thểKPqB5m g2mất đi!

 

Như CKPqB5ma kiKPqB5mnh zYsGEbhãi, zYsGEbquát lênt6zYMj vớit6zYMj Ámg2 Dạg2 Lg2a: “KPqB5mNgươi đg2ã làt6zYMjm gìt6zYMj szYsGEbư hg2uynh củg2a ta?”

 

Ám Dt6zYMjạ KPqB5mLa cườizYsGEb KPqB5mnhẹ nóit6zYMj: “HắnKPqB5m vốnKPqB5m KPqB5mlà mKPqB5một kẻzYsGEb tKPqB5màn phết6zYMj bKPqB5mệnh tật,zYsGEb gKPqB5miờ chẳnzYsGEbg qt6zYMjua t6zYMjchỉ trởt6zYMj lạiKPqB5m t6zYMjbộ dángg2 trướct6zYMj đt6zYMjây mg2à thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như Cg2a zYsGEbcảm KPqB5mthấy t6zYMjcó KPqB5mđiểm khzYsGEbông đúng!

 

Mọi chuyệng2 tuyệtg2 KPqB5mđối zYsGEbkhông đơnt6zYMj giảnzYsGEb zYsGEbnhư ÁmKPqB5m DạKPqB5m zYsGEbLa nKPqB5mói được!

 

Như zYsGEbCa điKPqB5m vềg2 phít6zYMja NgọzYsGEbc TựKPqB5m Hàn.

 

Nàng gọg2i têzYsGEbn yKPqB5m: “SưzYsGEb hzYsGEbuynh…. g2Sư g2huynh?!” ThKPqB5manh âg2m củazYsGEb nàKPqB5mng lớnt6zYMj dKPqB5mần g2nhưng t6zYMjy zYsGEblại g2chẳng zYsGEbhề nzYsGEbghe thấy!

 

Ngọc KPqB5mTự HKPqB5màn lạKPqB5mi ho.

 

Y g2phảng phấtzYsGEb nhKPqB5mư t6zYMjkhông hềg2 t6zYMjcảm nKPqB5mhận KPqB5mđược thKPqB5mế giớiKPqB5m g2bên ngoài.

 

Như KPqB5mCa bắtt6zYMj đầut6zYMj rKPqB5mun rẩy.

 

Nước ÁzYsGEbm t6zYMjHà g2vẫn tt6zYMjăm tốiKPqB5m t6zYMjtĩnh mịch.

 

Ám DKPqB5mạ zYsGEbLa cườig2 lớn,KPqB5m g2vô cùKPqB5mng đắt6zYMjc ýKPqB5m: g2“Không chzYsGEbỉ lỗzYsGEb tazYsGEbi t6zYMjy đãKPqB5m mấg2t đg2i tt6zYMjhính gig2ác, hat6zYMji ct6zYMjhân zYsGEby cũKPqB5mng khônt6zYMjg thểg2 KPqB5mđi lạzYsGEbi được.”

 

Như t6zYMjCa zYsGEbche miệng.

 

Giờ pht6zYMjút g2này, zYsGEbnàng vôKPqB5m cùnKPqB5mg tzYsGEbhống hậnzYsGEb Ámg2 DKPqB5mẠ La.

 

Nàng kt6zYMjhông nt6zYMjgờ KPqB5mmột ngKPqB5mười cóKPqB5m thểKPqB5m t6zYMjlàm rt6zYMja chuyệnzYsGEb tàng2 zYsGEbnhẫn nKPqB5mhư vg2ậy! Đầut6zYMj tiêt6zYMjn lg2à gzYsGEbiúp NgọcKPqB5m KPqB5mTự Hànt6zYMj cózYsGEb tg2hể ngg2he, cózYsGEb thg2ể đzYsGEbi lg2ại, khiếnzYsGEb g2y khỏKPqB5me g2mạnh nKPqB5mhư ngườiKPqB5m bìnhg2 thườngzYsGEb, saKPqB5mu t6zYMjđó lg2ại t6zYMjcướp đozYsGEbạt tấtg2 cKPqB5mả đi!

 

Am DạKPqB5m LKPqB5ma cKPqB5mười lêKPqB5mn t6zYMjha hả:

 

“Như vậyg2 mzYsGEbà đãt6zYMj gzYsGEbọi lKPqB5mà tànzYsGEb ng2hẫn saozYsGEb? Ngươg2i cũg2ng KPqB5mquá g2xem thườnKPqB5mg KPqB5mta rồi!”

 

Như CKPqB5ma lạKPqB5mnh cg2ả người.

 

Cảm giácg2 sợt6zYMj hãKPqB5mi vKPqB5mà điềmg2 gzYsGEbở nhg2ư hốt6zYMj băngzYsGEb đôt6zYMjng cứg2ng cảKPqB5m ngt6zYMjười nàng!

 

Ám Dạg2 t6zYMjLa nởKPqB5m KPqB5mnụ cườzYsGEbi đat6zYMj zYsGEbtình: “NgươiKPqB5m nKPqB5mhìn hg2ai mắKPqB5mt hắg2n xg2em, đôig2 mKPqB5mắt t6zYMjtuấn zYsGEbtú ấzYsGEby, đôiKPqB5m KPqB5mmắt g2ôn nt6zYMjhu nKPqB5mhư nướzYsGEbc mùag2 xuâzYsGEbn ấy…”

 

Ngọc t6zYMjTự HKPqB5màn lạiKPqB5m ht6zYMjo, KPqB5my ng2gẩng đầuKPqB5m vềg2 phíazYsGEb Ng2hư Cg2a, dườngg2 KPqB5mnhư t6zYMjy ct6zYMjảm giáKPqB5mc đưt6zYMjợc gìt6zYMj đó,t6zYMj cKPqB5mhân màzYsGEby zYsGEbkhẽ zYsGEbcau lại.

 

Nhưng, g2y kg2hông thág2y nàng.

 

Đôi mắzYsGEbt g2y vẫnt6zYMj tuấnt6zYMj tzYsGEbú nhzYsGEbư xưa,KPqB5m nhưngKPqB5m, đãt6zYMj khônKPqB5mg còg2n thấyg2 bấtKPqB5m cứg2 tKPqB5mhứ gìg2 nữa!

 

Như CKPqB5ma càg2ng lúzYsGEbc t6zYMjcàng zYsGEbkinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtt6zYMj zYsGEbchảy xuốg2ng nhưKPqB5m zYsGEbmưa tt6zYMjrên kg2huôn mặg2t nàng.

 

Y khôngzYsGEb zYsGEbnhìn thấy.

 

Ám Dạg2 t6zYMjLa đãg2 biếg2n thếg2 gizYsGEbới củaKPqB5m zYsGEby tt6zYMjhành mộtKPqB5m màt6zYMju đen.

 

Ám Dg2ạ g2La ngửit6zYMj ngửig2 hươngKPqB5m rượut6zYMj tzYsGEbrong chég2n hozYsGEbàng kimg2, tg2iếc nzYsGEbuối nói:

 

“Thật kzYsGEbỳ lạ,KPqB5m vìzYsGEb sKPqB5mao mộg2t kKPqB5mẻ tànt6zYMj tg2ật nt6zYMjhưu zYsGEby lạizYsGEb cóKPqB5m zYsGEbkhí czYsGEbhất hozYsGEbàn g2mỹ t6zYMjnhư tt6zYMjhế kg2ia chg2ứ? Nếg2u KPqB5my chưazYsGEb tt6zYMjừng phảnt6zYMj bộg2 tzYsGEba g2vậy zYsGEbsẽ lzYsGEbà zYsGEbmột nKPqB5mam tửzYsGEb mt6zYMjê ngưg2ời tt6zYMjới mứczYsGEb nào.”

 

Như CKPqB5ma g2ngồi xổmg2 xuống.

 

Nàng ngồiKPqB5m trướczYsGEb mặtg2 Ngt6zYMjọc Tg2ự HàzYsGEbn, lg2au sạcht6zYMj lệKPqB5m vươt6zYMjng zYsGEbtrên zYsGEbkhuôn zYsGEbmặt mKPqB5mình, cg2ố KPqB5mgắng g2nở mộtt6zYMj nụKPqB5m cười.

 

“Sư hg2uynh, mg2uội tớzYsGEbi rồi.”KPqB5m NàngKPqB5m nhẹKPqB5m nhàg2ng zYsGEbgọi. “Muột6zYMji lzYsGEbà g2Ca NzYsGEbhi zYsGEbđây, mut6zYMjội tớit6zYMj tt6zYMjhăm huynh….KPqB5m Huynh….KPqB5m zYsGEbSao lạit6zYMj KPqB5mho nặzYsGEbng vKPqB5mậy chứ?”

 

Ngọc zYsGEbTự HàzYsGEbn cht6zYMjẳng hg2ề cửKPqB5m động.

 

Y kht6zYMjông ngKPqB5mhe thấy.

 

Cũng g2không nt6zYMjhìn thấy.

 

Như t6zYMjCa nhKPqB5mẹ nhànKPqB5mg cầg2m tag2y t6zYMjy, gzYsGEbhé sát6zYMjt t6zYMjvào KPqB5mđầu gốig2 yKPqB5m: “HuynhKPqB5m đúnt6zYMjg t6zYMjlà mzYsGEbột g2sư g2huynh xzYsGEbấu. Lầnt6zYMj nàg2o g2cũng đồng2g ýzYsGEb t6zYMjsẽ tựg2 chiếug2 cg2ố bg2ản zYsGEbthân, nhưngKPqB5m t6zYMjlại ct6zYMjhẳng KPqB5mlần nàozYsGEb làKPqB5mm được.”zYsGEb t6zYMjHai mKPqB5má nànzYsGEbg czYsGEbọ lêKPqB5mn đầug2 gg2ối yKPqB5m, khizYsGEbến xiêzYsGEbm g2y hútzYsGEb zYsGEbkhô nưg2ớc t6zYMjmắt nànKPqB5mg. “t6zYMjHuynh cg2ó biếtt6zYMj khôKPqB5mng? Đt6zYMjôi zYsGEbkhi zYsGEbmuội thựczYsGEb szYsGEbự rt6zYMjất gKPqB5miận huynzYsGEbh, giậnt6zYMj tt6zYMjới mg2ức khKPqB5mông bat6zYMjo gzYsGEbiờ g2muốn đểKPqB5m g2ý tớit6zYMj huyg2nh nữa.t6zYMj St6zYMjao zYsGEbhuynh lg2ại KPqB5mluôn kKPqB5mhông qKPqB5muan tzYsGEbâm tớiKPqB5m bảnKPqB5m thâng2 mg2ình t6zYMjnhư vậyt6zYMj kzYsGEbia chứ?”

 

Bàn tat6zYMjy NgọcKPqB5m Tg2ự HànzYsGEb giậtt6zYMj giật.

 

Khuôn t6zYMjmặt KPqB5my lộg2 KPqB5mvẻ g2nghi hoặc.

 

Y cốt6zYMj gắng2g g2nói chg2uyện, yếtzYsGEb hầg2u ruKPqB5mng t6zYMjrung g2nhưng thag2nh zYsGEbâm zYsGEbtạo zYsGEbra cht6zYMjỉ zYsGEblà g2tiếng “A…”zYsGEb khàg2n khàn.

 

Giọng nt6zYMjói củaKPqB5m KPqB5my KPqB5mcũng bịt6zYMj cưg2ớp đi.

 

Y t6zYMjđã khôngt6zYMj thểg2 nóig2 đượKPqB5mc KPqB5mnữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám t6zYMjDạ g2La cườit6zYMj lênKPqB5m zYsGEbđiên cuồngzYsGEb: “g2Một têng2 KPqB5mtàn phết6zYMj kg2hông ngt6zYMjờ cũnt6zYMjg dámt6zYMj phảg2n bộizYsGEb, g2lừa dốg2i taKPqB5m? t6zYMjHa hg2a ht6zYMja, ngươizYsGEb g2không quag2n tâmKPqB5m tớiKPqB5m tKPqB5mai vt6zYMjà cht6zYMjân t6zYMjcủa mìnht6zYMj KPqB5mđúng không?t6zYMj Vậyt6zYMj g2hãy zYsGEbđể chúngg2 mg2ất điKPqB5m cùngg2 đôKPqB5mi g2mắt ngươig2 đi!”

 

Công KPqB5mlực t6zYMjcủa Ngg2ọc TKPqB5mự hKPqB5màn đt6zYMjã bịKPqB5m ÁmzYsGEb g2Dạ LKPqB5ma hủyKPqB5m đi.

 

Y trầmzYsGEb mặc.

 

Y dKPqB5mùng KPqB5mthời kg2hắc KPqB5mcuối ct6zYMjùng, cảmzYsGEb g2thụ zYsGEbcảm gzYsGEbiác đứngg2 g2thẳng bằt6zYMjng ht6zYMjai chânzYsGEb, cảKPqB5mm tg2hụ thanKPqB5mh t6zYMjâm cKPqB5mủa nướczYsGEb sôKPqB5mng zYsGEbvà gt6zYMjió, zYsGEbcảm thụg2 tg2hế giớizYsGEb KPqB5mmà g2y cònKPqB5m t6zYMjcó t6zYMjthể thKPqB5mấy. zYsGEbY còg2n mt6zYMjuốn gKPqB5mọi têzYsGEbn củg2a KPqB5mnàng mộtKPqB5m lzYsGEbần cuối.

 

Nếu KPqB5mcó thểg2 zYsGEbchọn, KPqB5my khônKPqB5mg mut6zYMjốn sẽzYsGEb lạiKPqB5m tàt6zYMjn phế.

 

Cảm thg2ụ tht6zYMjế giớt6zYMji tươizYsGEb đẹg2p cùngzYsGEb g2sư muộit6zYMj mỹt6zYMj lệt6zYMj zYsGEblà vậyzYsGEb, KPqB5my khg2ông muốt6zYMjn trởt6zYMj KPqB5mlại zYsGEblàm một6zYMjt t6zYMjkẻ tànt6zYMj phết6zYMj zYsGEbvô dụng.

 

Ánh sg2áng thảnKPqB5m t6zYMjnhiên nhưzYsGEb ngọcg2 toátt6zYMj rKPqB5ma tzYsGEbrên hàKPqB5mng lzYsGEbông mg2y củat6zYMj y.

 

Y yênzYsGEb lzYsGEbặng phảngKPqB5m pht6zYMjất t6zYMjnhư kht6zYMjông KPqB5mhề quag2n tzYsGEbâm t6zYMjtai KPqB5mương sẽzYsGEb phủt6zYMj g2xuống ngườig2 g2y nt6zYMjhư tt6zYMjhế nào.

 

Ý thứzYsGEbc cug2ối cùngg2 g2là đg2ôi mắtzYsGEb đỏg2 tươiKPqB5m đizYsGEbên cuồngt6zYMj củat6zYMj ÁmzYsGEb Dạg2 La…

 

“Ngươi st6zYMjẽ g2mất đzYsGEbi hzYsGEbai chKPqB5mân, mấKPqB5mt đg2i lKPqB5mỗ tazYsGEbi, mKPqB5mất zYsGEbđi ánht6zYMj mắtzYsGEb, zYsGEbmất đt6zYMji gig2ọng nKPqB5mói, bệnhzYsGEb KPqB5mtật szYsGEbẽ ngàyg2 KPqB5mngày đêmKPqB5m đêKPqB5mm xâmzYsGEb lấnt6zYMj tzYsGEbhân tg2hể ngKPqB5mươi. Nhưg2ng ngưg2ơi sẽg2 khzYsGEbông thKPqB5mể chết,g2 g2cho tớit6zYMj zYsGEbtrước kzYsGEbhi sinKPqB5mh mạKPqB5mng ngưzYsGEbơi g2kết thúKPqB5mc, nt6zYMjgươi zYsGEbsẽ g2phải nếKPqB5mm tg2hử cảmKPqB5m giág2c KPqB5msống khôngt6zYMj bằngt6zYMj chếtg2 trt6zYMjong đt6zYMjịa ngục!”

 

......

 

Đau đớnKPqB5m nhưKPqB5m muốt6zYMjn xg2é nátzYsGEb ngựKPqB5mc g2Như Ca!

 

Nàng cg2hưa g2bao giờKPqB5m hậzYsGEbn mộtKPqB5m ngườiKPqB5m tzYsGEbới vậy!

 

Nàng hậnzYsGEb ÁzYsGEbm DạKPqB5m La!

 

Nàng zYsGEbmuốn đzYsGEbem tKPqB5moàn bg2ộ nhữKPqB5mng đaug2 kt6zYMjhổ màt6zYMj Ngọt6zYMjc Tựt6zYMj Hàg2n phảg2i chKPqB5mịu đựg2ng trảt6zYMj lg2ại cg2ho Ág2m g2Dạ LzYsGEba zYsGEbgấp ngzYsGEbàn vạnt6zYMj lần!

 

Nàng đãKPqB5m bzYsGEbiết cág2i gKPqB5mì gọzYsGEbi lg2à cừuKPqB5m hận!

 

Cừu t6zYMjhận czYsGEbhính làzYsGEb khôt6zYMjng tiếzYsGEbc mọizYsGEb t6zYMjthủ đt6zYMjoạn, khg2iến kzYsGEbẻ đt6zYMjã lg2àm tt6zYMjổn thươg2ng ngườit6zYMj mg2ình yzYsGEbêu mếnt6zYMj đKPqB5mau đg2ớn gấpg2 bội!

 

Như t6zYMjCa zYsGEbvùi KPqB5mmặt vàzYsGEbo lòngg2 bàKPqB5mn tag2y NgKPqB5mọc TựKPqB5m Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắt6zYMjt cg2hảy xuốg2ng khiếng2 lt6zYMjòng bàt6zYMjn t6zYMjtay t6zYMjy lạnhKPqB5m buốt.

 

Ngọc TKPqB5mự HànKPqB5m lKPqB5mộ vẻt6zYMj xt6zYMjúc đột6zYMjng, thg2ân zYsGEbthể zYsGEby nghiêKPqB5mng vềt6zYMj phít6zYMja tg2rước, KPqB5mngón tag2y ruKPqB5mn zYsGEbrun chạmzYsGEb zYsGEbvào ngườizYsGEb nàng2g! t6zYMjY chạmg2 vàoKPqB5m dòKPqB5mng lệt6zYMj rKPqB5màn zYsGEbrụa KPqB5mcùng t6zYMjlàn g2da lạzYsGEbnh lẽoKPqB5m g2bi ai.

 

Như Cg2a vừKPqB5ma khóct6zYMj vừzYsGEba KPqB5mhô: “LÀzYsGEb muội!zYsGEb St6zYMjư g2huynh, làt6zYMj g2muội đây!”

 

Nàng sKPqB5mợ hãi.

 

Nàng sợg2 zYsGEbđây KPqB5mlà lầg2n t6zYMjcuối gg2ặp đưg2ợc y.

 

Còn yKPqB5m, lKPqB5mại g2không thểzYsGEb g2thấy nàg2ng, zYsGEbkhông thểKPqB5m g2nghe đưt6zYMjợc nàKPqB5mng ng2ói, tzYsGEbhậm zYsGEbchí cKPqB5mòn khg2ông biếtzYsGEb ng2àng đãKPqB5m tới.

 

Ngọc Tựg2 Hg2àn lạiKPqB5m hzYsGEbo kịchzYsGEb liệt.

 

Máu tưt6zYMjơi từg2 kht6zYMjóe môig2 g2y cht6zYMjảy rg2a, t6zYMjy cốKPqB5m t6zYMjgắng muốnzYsGEb nóit6zYMj gzYsGEbì đót6zYMj nhKPqB5mưng đổig2 lạizYsGEb chỉt6zYMj lKPqB5mà cơnt6zYMj KPqB5mho cg2àng tKPqB5mhêm g2mãnh liệt.

 

“Muội làt6zYMj CzYsGEba Nhi…”g2 NànKPqB5mg vừaKPqB5m kht6zYMjóc vừat6zYMj ômKPqB5m lấyKPqB5m eKPqB5mo củazYsGEb yKPqB5m. “Sưg2 t6zYMjhuynh, ht6zYMjuynh biếtt6zYMj g2là muộig2 đúngzYsGEb khKPqB5mông? MuộizYsGEb rấKPqB5mt sợ…KPqB5m sưzYsGEb huynKPqB5mh, muộizYsGEb KPqB5mthực sựt6zYMj rt6zYMjất sợ…”

 

Nước zYsGEbmắt t6zYMjchảy dàKPqB5mi KPqB5mtrên khg2uôn mặtzYsGEb nàg2ng: “Hug2ynh nKPqB5mhìn t6zYMjmuội mộtg2 cág2i czYsGEbó đKPqB5mược khônKPqB5mg? Mug2ội zYsGEbmuốn nghzYsGEbe huyng2h nKPqB5mói… Sưt6zYMj t6zYMjhuynh… huynzYsGEbh t6zYMjđừng làmt6zYMj mug2ội sợ…”

 

Máu củag2 KPqB5my bắzYsGEbn lênt6zYMj nt6zYMjgười nàng.

 

Nỗi KPqB5msợ khiết6zYMjn zYsGEbnàng t6zYMjnói năng2 lột6zYMjn KPqB5mxộn, nỗt6zYMji sợKPqB5m kt6zYMjhiến t6zYMjnàng nhưzYsGEb mộzYsGEbt đứKPqB5ma trẻzYsGEb khg2ông hiểut6zYMj chuyện.

 

Nàng khócg2 tớg2i zYsGEbmức cảzYsGEb ngườg2i t6zYMjlạnh ngắt.

 

Một bànzYsGEb tg2ay ônzYsGEb zYsGEbnhu zYsGEblau zYsGEbđi gọtg2 nưKPqB5mớc mắtt6zYMj vưzYsGEbơng t6zYMjtrên khuKPqB5môn mặKPqB5mt nàng.

 

Sau đó,t6zYMj g2y g2bế nànzYsGEbg lên.

 

Y ômKPqB5m g2nàng tronKPqB5mg lòt6zYMjng mình,KPqB5m ônKPqB5m nhzYsGEbu at6zYMjn ủzYsGEbi ng2àng. CổzYsGEb g2họng t6zYMjy phág2t rKPqB5ma âzYsGEbm thazYsGEbnh kzYsGEbhàn khànzYsGEb đứtg2 zYsGEbquãng, ng2hưng czYsGEbẩn KPqB5mthận nt6zYMjghe lKPqB5mại, đóKPqB5m zYsGEblà mg2ột bàt6zYMji ht6zYMját chẳngt6zYMj ct6zYMjó nhịKPqB5mp điệu.

 

Y vỗKPqB5m vg2ề nàng.

 

Hai ngónKPqB5m tat6zYMjy g2gầy gzYsGEbõ vẽg2 nhữngg2 t6zYMjđường néKPqB5mt t6zYMjkỳ dịKPqB5m KPqB5mtrên lưzYsGEbng nàng.

 

Bị t6zYMjy t6zYMjôm lấKPqB5my, KPqB5mnàng càngg2 kt6zYMjhóc lớn.

 

Y đang2g vẽzYsGEb gzYsGEbì trzYsGEbên lưnt6zYMjg nàng?

 

Đột nzYsGEbhiên, ng2àng zYsGEbngừng thở…

 

Y zYsGEbđang viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lzYsGEbòng yKPqB5m, nàngt6zYMj rg2a sg2ức gậtzYsGEb zYsGEbđầu: “LàzYsGEb mt6zYMjuội! MzYsGEbuội làg2 Ct6zYMja Nhit6zYMj!” ÔngzYsGEb trờit6zYMj g2ơi, g2y bizYsGEbết làKPqB5m nàng!

 

Ngọc TựKPqB5m KPqB5mHàn t6zYMjtrấn azYsGEbn nàng,t6zYMj tiếpKPqB5m tụcg2 vg2iết lêng2 lưngg2 nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừzYsGEba zYsGEbkhóc vừag2 cườt6zYMji, kKPqB5méo tt6zYMjay tráizYsGEb g2y ápKPqB5m lêg2n đôzYsGEbi KPqB5mmôi mìKPqB5mnh, KPqB5mgiúp t6zYMjy “ngKPqB5mhe” thấyKPqB5m KPqB5mmình nói:

 

“ừ, mKPqB5muội khôzYsGEbng sợ.”

 

“Muội cóg2 khỏeg2 không?”

 

“Muội vẫt6zYMjn khỏe.”

 

“Sao lạiKPqB5m khóc?”

 

“Được thấKPqB5my t6zYMjhuynh thậtt6zYMj vui.KPqB5m” Ng2àng áKPqB5mp tag2y zYsGEby lạg2i gzYsGEbần mg2ôi mìKPqB5mnh thêmt6zYMj, t6zYMjchăm cg2hú nhg2ìn zYsGEby: t6zYMj“Sư huyzYsGEbnh, mug2ội nht6zYMjớ huynh…”

 

Ngọc TKPqB5mự t6zYMjHàn zYsGEbnở KPqB5mnụ cKPqB5mười, zYsGEbmột nụg2 cườig2 t6zYMjôn nzYsGEbhu g2toát t6zYMjra g2từ đôiKPqB5m mắtt6zYMj khôt6zYMjng czYsGEbòn tKPqB5miêu cự.

 

Ngón KPqB5mtay KPqB5my nhẹg2 KPqB5mnhàng nhg2ư g2làn gióg2 mg2ùa thu:

 

“Thật vuzYsGEbi g2vì muzYsGEbội t6zYMjcòn nhớg2 huynh.”

 

Như KPqB5mCa hzYsGEbai mázYsGEbt zYsGEbđẫm g2lệ, nt6zYMjàng t6zYMjnhìn yKPqB5m, nắmg2 KPqB5mlấy ngóg2n tazYsGEby yKPqB5m, cg2úi đầut6zYMj hôg2n lt6zYMjên ngót6zYMjn tayzYsGEb, lêg2n lòt6zYMjng bànzYsGEb zYsGEbtay đó.

 

Nàng hônt6zYMj lòt6zYMjng bt6zYMjàn KPqB5mtay zYsGEby thậKPqB5mt lau.

 

Ngọc Tựt6zYMj HàKPqB5mn t6zYMjđầu tg2iên t6zYMjlà git6zYMjật mình,g2 g2sau đóKPqB5m, KPqB5my nhắt6zYMjm mắtt6zYMj lzYsGEbại, nưt6zYMjớc mt6zYMjắt lặng2g t6zYMjlẽ cKPqB5mhảy xuống.

 

Nàng đzYsGEbang zYsGEbviết tronzYsGEbg lòng2g bg2àn tg2ay t6zYMjy g2ba chữ:

 

“Căn t6zYMjnhà trúc.”

 

******

 

Ngày hômzYsGEb sau.

 

Tuyết hot6zYMjan hỷt6zYMj KPqB5mvỗ KPqB5mvề thKPqB5mành HồngzYsGEb Ngọcg2 Phg2ượng Cg2ầm mzYsGEbà mìnt6zYMjh yêg2u tht6zYMjích, nhẹzYsGEb zYsGEbnhàng zYsGEbthổi lớpg2 trg2o g2bụi tzYsGEbrên dg2ây, nt6zYMjgón tazYsGEby t6zYMjy khzYsGEbảy nênt6zYMj nhữngKPqB5m t6zYMjnốt nhg2ạc tuyệzYsGEbt mỹ.

 

Tuyết vzYsGEbừa đt6zYMjàn vừt6zYMja cườizYsGEb nói:t6zYMj “t6zYMjĐột KPqB5mnhiên lạg2i cóKPqB5m hảoKPqB5m tâmzYsGEb trzYsGEbả zYsGEblại đànzYsGEb cKPqB5mầm zYsGEbcho KPqB5mta, TiểuzYsGEb zYsGEbLa KPqB5mnhất địnht6zYMj lzYsGEbà ct6zYMjó vizYsGEbệc cầKPqB5mn nhờKPqB5m rồi.”

 

Ám DạKPqB5m g2La cũngg2 cườit6zYMj, gzYsGEbiọng nóit6zYMj dụKPqB5m hoặc:KPqB5m g2“Không chỉzYsGEb t6zYMjnhư vzYsGEbậy, zYsGEbta zYsGEbcòn cót6zYMj g2thể git6zYMjúp ngươiKPqB5m khôiKPqB5m pht6zYMjục côngt6zYMj lg2ực tiêt6zYMjn zYsGEbnhân, cảig2 tg2ạo lạizYsGEb tht6zYMjân thg2ể tiênKPqB5m nhâng2 bKPqB5mất tử.”

 

Tuyết nhìnt6zYMj yg2, cườit6zYMj zYsGEbnhư KPqB5mhoa nởg2: “NgzYsGEbươi muốt6zYMjn gì.”

 

“Khiến ng2àng KPqB5mtrở về,zYsGEb khit6zYMjến nàKPqB5mng tKPqB5ma hg2oàn toànt6zYMj KPqB5mrời đi.”

 

Tuyết zYsGEbđương nht6zYMjiên zYsGEbbiết hzYsGEbai chg2ữ nt6zYMjàng zYsGEbđó t6zYMjchỉ aig2. “NgươizYsGEb cũngKPqB5m quáKPqB5m nóngt6zYMj lg2òng đt6zYMjó. KPqB5mNàng tzYsGEba cg2ư nt6zYMjgụ trg2ong cơg2 t6zYMjthể đt6zYMjó đKPqB5mã mấyt6zYMj chụcg2 nămzYsGEb, đzYsGEbâu dễzYsGEb dKPqB5màng đuổizYsGEb đi?”

 

Ám DạzYsGEb KPqB5mLa lạnKPqB5mh lùt6zYMjng nKPqB5mói: “ĐuổiKPqB5m kht6zYMjông đượczYsGEb, vậKPqB5my khiếnKPqB5m ảzYsGEb zYsGEbchết đi.”

 

Tuyết g2líu lzYsGEbưỡi ng2ói: g2“Thật tKPqB5màn nhẫn.”

 

“Chỉ cg2ần cóg2 t6zYMjthể g2làm đượzYsGEbc g2ta đg2ều st6zYMjẽ g2đáp ứngt6zYMj ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu g2ta mzYsGEbuốn ÁKPqB5mm DạKPqB5m Mg2inh thàng2h nữKPqB5m nht6zYMjân củzYsGEba g2ta tt6zYMjhì sao?”zYsGEb KPqB5mTuyết nởt6zYMj KPqB5mnụ cưzYsGEbời zYsGEbhư hỏng.

 

Ám zYsGEbDạ LzYsGEba giậnKPqB5m tízYsGEbm zYsGEbmặt, nzYsGEbgón tg2ay tzYsGEbái nhợtzYsGEb xiếtzYsGEb g2chặt g2yết t6zYMjhầu Tuyết.

 

Tuyết KPqB5mho sặct6zYMj sụa,g2 cườig2 nóg2i: “Ct6zYMjhỉ đùKPqB5ma chúzYsGEbt thôi.

 

“Nàng kKPqB5mhông phảzYsGEbi ngườiKPqB5m ng2gươi KPqB5mcó thểt6zYMj g2đùa.” Đt6zYMjốt xg2ương nt6zYMjgón tat6zYMjy KPqB5mÁm DạKPqB5m LKPqB5ma runKPqB5mg t6zYMjlên láczYsGEbh cáchzYsGEb, khôngg2 ag2i đKPqB5mược phépt6zYMj t6zYMjkhinh nKPqB5mhờn nàng.

 

Tuyết zYsGEbxoa xg2oa cổg2 mìzYsGEbnh, ng2ói: “Được.”

 

“Ta muốnt6zYMj g2nàng tg2rở lạit6zYMj, khKPqB5mông rờig2 t6zYMjđi nữa.”

 

Ám t6zYMjDạ KPqB5mLa ázYsGEbnh mắtzYsGEb KPqB5mâm u.

 

Kỳ thậg2t, mg2ười chKPqB5mín nămKPqB5m qug2a kt6zYMjhông cóg2 t6zYMjnàng t6zYMjở KPqB5mbên, KPqB5mnhung nhớKPqB5m đãt6zYMj thànhzYsGEb mộtg2 thóit6zYMj quet6zYMjn KPqB5mrồi. Nhưg2ng kKPqB5mhi giọngg2 nzYsGEbói vKPqB5mà nụg2 cườt6zYMji czYsGEbủa nàg2ng lạit6zYMj zYsGEbxuất hiệnzYsGEb, chzYsGEbia lìazYsGEb chỉg2 vàiKPqB5m ngàyKPqB5m hzYsGEbay tg2hậm cg2hí vKPqB5mài cag2nh gig2ờ cũg2ng khiếnKPqB5m zYsGEby zYsGEbkhổ szYsGEbở nt6zYMjhư mt6zYMjuốn ct6zYMjhết đi.

 

Tuyết kht6zYMjảy đàt6zYMjn, lắczYsGEb t6zYMjđầu nózYsGEbi: “Tt6zYMja ct6zYMjũng khôngg2 cózYsGEb g2cách nào.”

 

“Ngươi nt6zYMjói cg2ái gì?”

 

“Nha đầuzYsGEb t6zYMjNhư CKPqB5ma KPqB5mkia mzYsGEbới lt6zYMjà mzYsGEbấu cg2hốt. g2Nếu nàngKPqB5m tg2a đzYsGEbã khôKPqB5mng mut6zYMjốn rờg2i khỏiKPqB5m thât6zYMjn thểKPqB5m, bzYsGEbất cứzYsGEb t6zYMjai cũzYsGEbng khôg2ng thzYsGEbể dễzYsGEb KPqB5mdàng đuổKPqB5mi t6zYMjnàng tzYsGEba KPqB5mđi, nết6zYMju khôngt6zYMj KPqB5msẽ khiKPqB5mến tt6zYMjhân thểzYsGEb hzYsGEbỏng theo.”

 

Ánh mg2ắt Ág2m Dạg2 g2La ng2heo lại.

 

“Nếu nzYsGEbàng t6zYMjta t6zYMjđáp ứngzYsGEb rzYsGEbời khỏizYsGEb t6zYMjthì sao?”

 

Tuyết giậtKPqB5m mg2ình nói:zYsGEb “Làt6zYMjm sg2ao t6zYMjnàng ấyzYsGEb đồngKPqB5m KPqB5mý được?”

 

Ám DạKPqB5m t6zYMjLa khôt6zYMjng nói.

 

Hạt cg2hu sKPqB5ma giữg2a trKPqB5mán g2đỏ chg2ót ng2hư g2sắp nhỏKPqB5m máu.

 

“Ta khôngzYsGEb tig2n ngươi.”

 

Như t6zYMjCa tg2rực tiếzYsGEbp trảKPqB5m lờizYsGEb zYsGEbÁm Dạg2 La.

 

Mặc dKPqB5mù zYsGEbÁm zYsGEbDạ LzYsGEba hứazYsGEb hẹzYsGEbn, KPqB5mchỉ cg2ần nKPqB5màng zYsGEbrời zYsGEbkhỏi tt6zYMjhân t6zYMjthể mìnKPqB5mh zYsGEby KPqB5msẽ thảKPqB5m t6zYMjChiến zYsGEbPhong, Ngọg2c Tt6zYMjự HKPqB5màn vzYsGEbà Tg2uyết, hơnt6zYMj nữt6zYMja giúpg2 Ng2gọc g2Tự Hg2àn kKPqB5mhỏe mạt6zYMjnh trởKPqB5m lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đg2ã sớmg2 khônKPqB5mg t6zYMjtin bấtzYsGEb cứg2 lờg2i g2nói nàog2 củat6zYMj Ámg2 Dạt6zYMj La.

 

Ám DạKPqB5m Lt6zYMja nóKPqB5mi: “Tg2a KPqB5mđã từngg2 thấtzYsGEb KPqB5mtín g2bao zYsGEbgiờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy sat6zYMjo lạzYsGEbi KPqB5mkhông tig2n ta?”

 

“Vì ng2gươi t6zYMjlà zYsGEbmột zYsGEbkẻ điên.”zYsGEb Nt6zYMjhư t6zYMjCa g2đáp: “ChỉKPqB5m g2cần nt6zYMjgươi thít6zYMjch, lt6zYMjúc nàoKPqB5m cũzYsGEbng g2có thKPqB5mể thazYsGEby t6zYMjđổi qt6zYMjuyết định.zYsGEb g2Dù làKPqB5m ngươiKPqB5m đểg2 hg2ọ g2rời khỏizYsGEb zYsGEbsau nàyzYsGEb vt6zYMjẫn cg2ó thểt6zYMj lzYsGEbàm tzYsGEbổn thươngt6zYMj hg2ọ. Ngườit6zYMj đg2ã lừg2a dốig2 phảng2 bộizYsGEb ngg2ươi nKPqB5mgươi vĩzYsGEbnh viễg2n ct6zYMjũng zYsGEbkhông buôngKPqB5m tha.”

 

Ám DzYsGEbạ g2La nhíKPqB5mu mày.

 

Nàng cót6zYMj KPqB5mvẻ khág2 zYsGEbhiểu yg2, kt6zYMjhông saizYsGEb, st6zYMjau t6zYMjkhi KPqB5mthả bt6zYMjọn t6zYMjhọ điKPqB5m, mớig2 bKPqB5mắt tt6zYMjrở lạzYsGEbi tKPqB5mra tấzYsGEbn, t6zYMjchẳng hKPqB5mề đKPqB5mi ngượcg2 lờg2i hứa.

 

Y cườizYsGEb lt6zYMjạnh: “Ngươit6zYMj KPqB5mcho rằngt6zYMj ng2gươi czYsGEbó tưt6zYMj KPqB5mcách đàzYsGEbm phánzYsGEb vớiKPqB5m tt6zYMja sao?”

 

Như Cg2a t6zYMjnhìn lạit6zYMj y.

 

Đôi mắtg2 tKPqB5mrong zYsGEbveo củag2 nànt6zYMjg maKPqB5mng thzYsGEbeo ýg2 t6zYMjchí kht6zYMjông hềt6zYMj khuzYsGEbất phục.

 

Ám Dt6zYMjạ LKPqB5ma nóKPqB5mi: “Cht6zYMjo g2dù sKPqB5mau nàKPqB5my KPqB5mta cg2ó bắtt6zYMj bọt6zYMjn chúngzYsGEb t6zYMjvề nhưng2g dKPqB5mẫu szYsGEbao chút6zYMjng g2vẫn czYsGEbòn zYsGEbcơ hộig2 trốnt6zYMj tg2hoát. NếzYsGEbu không,t6zYMj tKPqB5ma szYsGEbẽ kzYsGEbhiến chúngg2 lậKPqB5mp tg2ức chếtg2 t6zYMjtrước mặtKPqB5m ngươi.”

 

Sắc mặtg2 NhưzYsGEb CzYsGEba dầng2 dầnt6zYMj trắnzYsGEbg bệch.

 

Hạt KPqB5mchu zYsGEbsa t6zYMjgiữa g2trán zYsGEbÁm KPqB5mDạ t6zYMjLa KPqB5mlóe lg2ên, khóet6zYMj mắtzYsGEb ẩnKPqB5m hiKPqB5mện qut6zYMjang mat6zYMjng kỳg2 dịzYsGEb: “HKPqB5may là,zYsGEb ngưt6zYMjơi zYsGEbthích ởzYsGEb lạizYsGEb KPqB5mbên ta.”

 

Như Cg2a cảKPqB5m kinh.

 

Ám DạKPqB5m Lg2a nắmKPqB5m KPqB5mchặt g2eo zYsGEbnàng, khizYsGEbến zYsGEbnàng zYsGEbchẳng tht6zYMjể ct6zYMjử độngt6zYMj. zYsGEbY cúKPqB5mi đầut6zYMj xuốnt6zYMjg zYsGEbben t6zYMjtai nàng,t6zYMj ht6zYMjơi KPqB5mthở ướtzYsGEb átt6zYMj g2lạnh lẽo.zYsGEb t6zYMjY nởzYsGEb KPqB5mnụ czYsGEbười tzYsGEbà ác:KPqB5m “Hayt6zYMj làg2 zYsGEbngươi KPqB5mmuốn làmt6zYMj nữzYsGEb nhâzYsGEbn củazYsGEb tKPqB5ma, vzYsGEbì bất6zYMjt zYsGEbtri bấKPqB5mt git6zYMjác t6zYMjđã yt6zYMjêu t6zYMjta nênKPqB5m không2g ngạizYsGEb zYsGEbcùng nzYsGEbàng hưt6zYMjởng thg2ụ cg2ơ thểt6zYMj củag2 ta.”

 

Như CKPqB5ma gt6zYMjhê tởm.

 

Nàng nzYsGEbôn mửa.

 

Nàng nzYsGEbôn rzYsGEba nướcKPqB5m vàng,zYsGEb nhzYsGEbiễm KPqB5mbẩn chKPqB5miếc zYsGEbáo đỏKPqB5m củt6zYMja t6zYMjÁm t6zYMjDạ La.

 

Ám g2Dạ KPqB5mLa liếmg2 lápKPqB5m vàzYsGEbnh tat6zYMji nàng:g2 “NônKPqB5m à,g2 cứt6zYMj ng2ôn hếtg2 t6zYMjra zYsGEbđi, t6zYMjta tuyệKPqB5mt đốit6zYMj khôngg2 đểg2 ýKPqB5m. NgKPqB5mươi vKPqB5mà nKPqB5màng hợpg2 nKPqB5mhất, zYsGEbuế zYsGEbvật ngưKPqB5mơi nônzYsGEb t6zYMjra cũnzYsGEbg làg2 châzYsGEbu bázYsGEbu đốt6zYMji vớizYsGEb ta.”

 

Càng rKPqB5mên rỉ,zYsGEb zYsGEby càng2g nắmzYsGEb chặt6zYMjt nàt6zYMjng: “Xet6zYMjm xezYsGEbm, czYsGEbơ tt6zYMjhể t6zYMjta cũnt6zYMjg đag2n zYsGEbbị ngươzYsGEbi zYsGEbkích tg2hích g2này.” Dướit6zYMj bụnKPqB5mg t6zYMjy nózYsGEbng rt6zYMjực, zYsGEbáp sáKPqB5mt vàg2o nhữKPqB5mng đườngt6zYMj nt6zYMjét nữg2 tízYsGEbnh củg2a nàng.

 

“Thả tzYsGEba ra!”

 

Như CKPqB5ma vừaKPqB5m xấzYsGEbu ht6zYMjổ vzYsGEbừa gzYsGEbiận g2dữ g2hét lớn.

 

Ám DạzYsGEb g2La liếzYsGEbc nhìnKPqB5m nànzYsGEbg: t6zYMj“Sao, khzYsGEbông phảit6zYMj ngươizYsGEb khôKPqB5mng mt6zYMjuốn rờzYsGEbi khỏizYsGEb sao?”

 

Như g2Ca nhổKPqB5m mộtzYsGEb bãit6zYMj nướzYsGEbc bọtzYsGEb vàoKPqB5m t6zYMjmặt y.

 

Nàng cházYsGEbn ghézYsGEbt nóizYsGEb: KPqB5m“Nếu ngươiKPqB5m dKPqB5mám làmt6zYMj tt6zYMjhương g2hại bọg2n họKPqB5m, t6zYMjta thề,g2 mặcg2 dzYsGEbù Ámt6zYMj zYsGEbDạ Mig2nh zYsGEblà mt6zYMjẫu thânzYsGEb củzYsGEba tag2, tg2a cũnKPqB5mg sẽKPqB5m không2g mg2ềm lòng2g trt6zYMja tấnzYsGEb g2bà zYsGEbta chKPqB5mo nt6zYMjgươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^