You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạimSAZog ngàyPQhccN, HumSAZogân PQhccNY mSAZogphục thPQhccNị NpKnnTBhư CmSAZoga rửmSAZoga mSAZogmặt bắtpKnnTB đầudh bPQhccNuổi sớmPQhccN, mỗimSAZog sựpKnnTB pKnnTBthay đổipKnnTB rấdht pKnnTBnhỏ tronpKnnTBg cửPQhccN cdhhỉ thdhần PQhccNthái củadh npKnnTBàng bọnPQhccN họPQhccN đềudh cpKnnTBó thpKnnTBể PQhccNphát hpKnnTBiện ra.

 

Như PQhccNCa dườmSAZogng nhưPQhccN đãmSAZog khmSAZogông cònPQhccN ldhà NpKnnTBhư Cdha tpKnnTBrước kdhia nữa.

 

Một cdhảm gidhác pKnnTBôn pKnnTBnhu tPQhccNĩnh lặngdh toápKnnTBt mSAZogra từpKnnTB pKnnTBđôi màypKnnTB củmSAZoga nàmSAZogng, pKnnTBđôi mắtpKnnTB nàmSAZogng trmSAZogầm tĩnhpKnnTB nhưmSAZog mSAZogmặt nướdhc amSAZogo tmSAZoghu, mmSAZogặt nàpKnnTBng toápKnnTBt PQhccNra ánpKnnTBh sdháng bmSAZogóng ndhhư dhtrân châu.dh Ndhụ pKnnTBcười khẽpKnnTB trdheo trênmSAZog bờmSAZog mpKnnTBôi, giọngdh mSAZognàng ddhịu dànpKnnTBg thándhh thótmSAZog, ándhh pKnnTBmắt ônpKnnTB ndhhu PQhccNmềm mpKnnTBại nmSAZoghư nước,PQhccN tmSAZogóm lạimSAZog mSAZogchỉ PQhccNcó mộtdh chữpKnnTB 'đẹp'pKnnTB điPQhccN vdhào mSAZogtận đpKnnTBáy lòngPQhccN ngươi.

 

Nàng đmSAZogẹp pKnnTBnhư bimSAZogển rộng.

 

Mặt biểnpKnnTB dhsóng êmmSAZog giódh ldhặng vớiPQhccN dpKnnTBòng chảymSAZog PQhccNngầm mãnhmSAZog liPQhccNệt ẩnPQhccN sâumSAZog phmSAZogía dưới.

 

Huân dhY pKnnTBnhìn nànmSAZogg mPQhccNà sPQhccNửng sốt.

 

Cùng mộpKnnTBt PQhccNdung mạo,PQhccN tạipKnnTB sdhao NhưpKnnTB PQhccNCa độtmSAZog nhiêdhn mSAZogtrở nêndh dhđẹp tdhới dhmức kmSAZoginh dhtâm độngmSAZog pKnnTBphách nhdhư mSAZogvậy chứ?

 

Ngón trỏmSAZog củamSAZog TuypKnnTBết mSAZogdiểm lPQhccNên trPQhccNán pKnnTBNhư pKnnTBCa, sPQhccNau tpKnnTBhời gPQhccNian khoPQhccNảng hpKnnTBai nénmSAZog hươndhg, mộpKnnTBt mSAZogvầng khpKnnTBói trắngpKnnTB nhànPQhccN mSAZognhạn tỏamSAZog rdha từmSAZog gmSAZogiữa tránpKnnTB nàPQhccNng. KhuônmSAZog mặtdh npKnnTBàng hiệnpKnnTB dhvẻ đaupKnnTB khdhổ, tPQhccNay phPQhccNải cmSAZoghe ngựcPQhccN, PQhccNgò mmSAZogá ửPQhccNng hồng.

 

Tuyết vộidh vàdhng buôngpKnnTB ngóPQhccNn PQhccNtay, ânmSAZog cdhần nóipKnnTB: “SaomSAZog mSAZogrồi? VấtpKnnTB vPQhccNả lắmPQhccN sao?”

 

Như CmSAZoga vừmSAZoga PQhccNho vừamSAZog ndhói: “Cảmdh pKnnTBthấy hmSAZogơi tứcPQhccN ngực.”

 

Huân pKnnTBY bdhưng chémSAZogn PQhccNtrà nhỏPQhccN tới,pKnnTB troPQhccNng chémSAZogn lPQhccNà trPQhccNà xmSAZoguân dhLong Tỉnh,mSAZog chmSAZogén PQhccNtrà xaPQhccNnh biếcdh pKnnTBtỏa PQhccNhương dhthơm ngátdh. TuPQhccNyết mSAZogra dấupKnnTB cPQhccNho nàngdh đdhặt chémSAZogn PQhccNtrà lPQhccNên bànmSAZog, nhẹpKnnTB nhàngdh cmSAZogắn pKnnTBngón trỏ,dh mộPQhccNt pKnnTBgiọt mádhu tmSAZogrong mSAZogsuốt nhỏPQhccN pKnnTBxuống chéPQhccNn trà.

 

“Uống nómSAZog xopKnnTBng PQhccNsẽ mSAZogđỡ pKnnTBhơn nhiPQhccNều.” PQhccNTuyết pKnnTBđưa chémSAZogn mSAZogtrà PQhccNtới mSAZogsát môdhi nàng.

 

Như CpKnnTBa nghiPQhccNêng đầu:PQhccN “KhônpKnnTBg.” VìpKnnTB samSAZogo mSAZogy lumSAZogôn bắpKnnTBt nPQhccNàng umSAZogống máPQhccNu dhy chứ.PQhccN TràPQhccN hpKnnTBòa dhvới máudh PQhccNkhi uốnmSAZogg vàoPQhccN dhluôn cảpKnnTBm thấydh cPQhccNổ nòpKnnTBng bừmSAZogng bừng.

 

“Nha pKnnTBđầu ngoadhn dhnào.” TPQhccNuyết cưmSAZogời kPQhccNhanh pKnnTBkhách nhpKnnTBư đanpKnnTBg dhlừa tpKnnTBrẻ cPQhccNon: “NGodhan nàomSAZog, uốmSAZogng đPQhccNi. MámSAZogu cpKnnTBủa PQhccNta tPQhccNuyệt đốiPQhccN khônpKnnTBg PQhccNtanh đâpKnnTBu, thơmPQhccN lắPQhccNm, dhuống vàpKnnTBo ngựcPQhccN sẽmSAZog bmSAZogớt khmSAZogó chịu.”

 

“Ta kdhhông muốnPQhccN uốdhng, ngựcdh đpKnnTBã hếtPQhccN tứcdh rdhồi.” NpKnnTBhư pKnnTBCa đẩypKnnTB cPQhccNhén tràmSAZog nhmSAZogỏ mSAZogra xa.

 

“Nói dPQhccNối dhlà khôPQhccNng ngoaPQhccNn đâuPQhccN.” Tuyếtdh nởdh nụdh cườPQhccNi khảpKnnTB ái:PQhccN “mSAZogNGƯơi cũnmSAZogg bPQhccNiết tPQhccNính PQhccNta rồpKnnTBi đấymSAZog, PQhccNcuối cùPQhccNng cũnpKnnTBg sPQhccNẽ bPQhccNắt ngdhươi uốngdh thpKnnTBôi. NpKnnTBgươi muốndh dùnmSAZogg mdhột cpKnnTBanh gdhiờ đpKnnTBể PQhccNuống pKnnTBhay vàipKnnTB mSAZogphút PQhccNđể uốPQhccNng đây?”

 

“Vì smSAZogao cdhứ phảipKnnTB uốnpKnnTBg?” Nhdhư Cdha nhímSAZogu mày.

 

“Ách… NgưmSAZogơi muốndh nghdhe dhlý dmSAZogo thậdht pKnnTBhay pKnnTBlý dpKnnTBo giả?”PQhccN TupKnnTByết cườipKnnTB PQhccNha hả.

 

Như CmSAZoga PQhccNbất pKnnTBđắc dmSAZogĩ: “LạiPQhccN còndh pKnnTBcó hadhi dhlý pKnnTBdo nữPQhccNa chứ.”

 

“Lý PQhccNdo thứPQhccN nhấtPQhccN PQhccNlà dùndhg mdháu PQhccNta cpKnnTBó thmSAZogể nhanPQhccNh chóngmSAZog chuyểnpKnnTB dờiPQhccN hồPQhccNn phácmSAZogh củadh nPQhccNgươi hmSAZogơn. LýPQhccN pKnnTBdo dhkia lạPQhccNi mSAZoglà pKnnTBdo dhta dhthích mSAZogtrong cmSAZogơ thmSAZogể ngưmSAZogơi mSAZogcó PQhccNmáu củpKnnTBa tmSAZoga. ChỉmSAZog cầnmSAZog nghĩmSAZog mámSAZogu cpKnnTBủa tPQhccNa đanmSAZogg cdhhảy dhtrong ngườipKnnTB PQhccNngươi làmSAZog dhta cảmdh thPQhccNấy PQhccNhạnh pdhhúc rồi.”

 

“Vậy cáPQhccNi mSAZognào lPQhccNà thật?mSAZog CáiPQhccN mSAZognào PQhccNlà giả?”

 

Tuyết mSAZognhớp chớpmSAZog mắdht, ndhở nụmSAZog cườimSAZog xdhảo trpKnnTBá: “NgươimSAZog đoánmSAZog xem?”

 

“Ta đoPQhccNán đềmSAZogu lPQhccNà giả.”

 

Như Cdha trừdhng mPQhccNắt nhìnmSAZog ymSAZog. dhY giễupKnnTB pKnnTBcợt mìnhPQhccN mớPQhccNi PQhccNlà thật.

 

Tuyết vẻmSAZog mặmSAZogt ngdhạc nhiên.

 

“Oa! MmSAZogới udhống máupKnnTB tmSAZoga pKnnTBmấy npKnnTBgày màmSAZog đãdh thôngpKnnTB mipKnnTBnh mSAZoglên mSAZogbao nhidhêu! Tdhhật thầnpKnnTB kỳ!”

 

Như CmSAZoga tứcmSAZog pKnnTBgiận cườidh rộdh lên.

 

Tuyết nhmSAZogân cPQhccNơ hmSAZogội mSAZoglừa nàngpKnnTB uốngdh xonmSAZogg PQhccNchén trà.

 

Hai ngườiPQhccN cpKnnTBười mSAZogđùa trondhg dhphòng, hồdhn nhiêmSAZogn chẳPQhccNng mSAZogchút chPQhccNú dhý tới.

 

Huân mSAZogY khPQhccNom nPQhccNgười lPQhccNui rPQhccNa ngoài.

 

Ám DạmSAZog Ldha ndhghiêng ngườiPQhccN dựamSAZog pKnnTBvào bpKnnTBức tường,PQhccN xiêpKnnTBm dhy đỏpKnnTB cmSAZoghói lạiPQhccN khipKnnTBến mSAZogy trônpKnnTBg ndhhợt nhPQhccNạt, mSAZogy ngửaPQhccN dhcổ uốngPQhccN npKnnTBốt rượumSAZog tdhrong pKnnTBchén, PQhccNhai mắtPQhccN đãmSAZog ngàpKnnTB npKnnTBgà pKnnTBsay npKnnTBhìn NhưmSAZog Ca.

 

Nàng đapKnnTBng cười.

 

Khi npKnnTBàng cưmSAZogời dhtay phảidh nhẹmSAZog nhàndhg nắmmSAZog lpKnnTBại, cmSAZogác ngómSAZogn tdhay khẽpKnnTB chạmSAZogm PQhccNvào pKnnTBchop PQhccNmũi, nPQhccNụ cườipKnnTB pKnnTBtừ khómSAZoge mắtPQhccN tớipKnnTB bmSAZogờ môi.

 

Nụ cpKnnTBười dhnày dhy đãPQhccN qPQhccNuen thpKnnTBuộc biếtPQhccN bao.

 

Chỉ cdhó “nàng”dh mPQhccNới cPQhccNó mSAZogthể cưdhời ôPQhccNn npKnnTBhu độngpKnnTB lòdhng ngườmSAZogi tớiPQhccN vậy.

 

“Ngươi lmSAZogà ai?”

 

Một giọngdh khàpKnnTBn mSAZogkhàn qdhuấy nhiễupKnnTB NPQhccNhư CPQhccNa PQhccNvà Tuyết.

 

Nàng pKnnTBvà pKnnTBy cùPQhccNng qdhuay đdhầu nhìndh lại.

 

Thân hPQhccNình mSAZogđỏ dhnhư máPQhccNu củadh pKnnTBÁm DpKnnTBạ LPQhccNa PQhccNvọt tớiPQhccN trướcpKnnTB mặtPQhccN NhưPQhccN mSAZogCa, mSAZogy pKnnTBxiết chặmSAZogt cằmpKnnTB nàng,PQhccN nângpKnnTB kmSAZoghuôn mdhặt nàngPQhccN dhlên, dhu pKnnTBám hỏmSAZogi: “NgươiPQhccN rốmSAZogt cuộpKnnTBc lpKnnTBà dhÁm Dạdh NhpKnnTBư pKnnTBCa hpKnnTBay làdh npKnnTBàng đây?”

 

Như pKnnTBCa đadhu đớnpKnnTB hdhít mộtPQhccN hmSAZogơi, cằdhm nàngdh nhmSAZogư sắpPQhccN PQhccNbị PQhccNbóp nát.

 

“Ta PQhccNkhông phảipKnnTB PQhccNÁm DPQhccNạ Nhưdh Ca.”

 

Khuôn PQhccNmặt ÁPQhccNm DPQhccNạ LpKnnTBa hiệPQhccNn vẻPQhccN mmSAZogừng rỡmSAZog nhpKnnTBư điênpKnnTB: “Ngươi…”

 

“Ta pKnnTBlà dhLiệt NmSAZoghư Cdha.” NhmSAZogìn ÁmpKnnTB DPQhccNạ dhLa đandhg từPQhccN mmSAZogừng rỡpKnnTB chPQhccNuyển sandhg tứcPQhccN gidhận pKnnTBtrong lòngpKnnTB nànPQhccNg bỗPQhccNng cmSAZogảm thấydh nimSAZogềm sumSAZogng sướngmSAZog đưmSAZogợc tmSAZogrả thù.

 

Tuyết cườipKnnTB tpKnnTBới tPQhccNé dhngửa: “TPQhccNiểu mSAZogLa đúngmSAZog lPQhccNà ngốdhc aPQhccN, nàndhg làPQhccNm pKnnTBsao maPQhccNng họdh ÁpKnnTBm Ddhạ đdhược PQhccNchứ? CHPQhccNo dPQhccNù khôpKnnTBng gọdhi làdh LiệtpKnnTB NpKnnTBhư mSAZogCa cũngpKnnTB phảPQhccNi gọiPQhccN PQhccNlà ChiếnpKnnTB NmSAZoghư CPQhccNa mớPQhccNi đúng.”YmSAZog cườimSAZog cườimSAZog pKnnTBmà vadhi PQhccNrun rdhun, ôPQhccNm lmSAZogấy haPQhccNi vdhai NhPQhccNư Cdha cườmSAZogi lmSAZogớn, bdhàn dhtay dhnắm PQhccNlấy cằmmSAZog Ndhhư pKnnTBCa củadh dhÁm Dạdh PQhccNLa nhdhư đượcPQhccN mộtmSAZog cmSAZogơn pKnnTBgió PQhccNthổi quPQhccNa dhkèm thdheo hươngdh hoPQhccNa thơPQhccNn ngát.

 

Ám pKnnTBDạ mSAZogLa tpKnnTBhu lạmSAZogi ánmSAZogh mắtpKnnTB, đdhôi mắtPQhccN biếdhn thàPQhccNnh dhđỏ dhtươi nhưdh máupKnnTB: “NmSAZoggân pKnnTBTuyết, ngươipKnnTB lạiPQhccN cmSAZoghơi ta?”

 

Tuyết dựadh đmSAZogầu vPQhccNào mSAZogvai NhưpKnnTB CapKnnTB, mSAZognhìn mSAZogy cườimSAZog pKnnTBha hảPQhccN nóidh: “Oa,pKnnTB khpKnnTBông npKnnTBgờ lạidh lừmSAZoga đdhược ÁPQhccNm PQhccNHà cunmSAZogg chủmSAZog PQhccNÁm DmSAZogạ LpKnnTBa, tmSAZoga cườiPQhccN tớidh PQhccNkhông đứngPQhccN dậyPQhccN đưPQhccNợc mất.”

 

Khuôn mặPQhccNt Ádhm DạPQhccN pKnnTBLa trắmSAZogng bệch,pKnnTB vặmSAZogn vẹodh thậPQhccNt pKnnTBđáng sợ:mSAZog “Khôdhng mSAZogai cPQhccNó thpKnnTBể lừamSAZog PQhccNta!” dhChẳng lẽPQhccN cPQhccNái gọmSAZogi làmSAZog hpKnnTBồn pháchdh cdhhuyển ddhời dhchỉ làPQhccN PQhccNmột cạmpKnnTB bẫy?dh TmSAZogay pKnnTBáo dàidh giươngPQhccN lpKnnTBên, cámSAZognh tdhay táiPQhccN nhợmSAZogt cdhủa PQhccNy nhưdh trondhg mpKnnTBột đáPQhccNm mâmSAZogy đỏpKnnTB, xươngmSAZog ngdhón tdhay kdhêu lêndh răndhg rắc.

 

Y biPQhccNết Ngândh Tudhyết mSAZogđể ýmSAZog nPQhccNhất làdh duPQhccNng mạodh xindhh đpKnnTBẹp củapKnnTB mình.

 

Vậy, mSAZogy sẽPQhccN chậmPQhccN PQhccNrãi hủymSAZog mSAZogdiệt mSAZogkhuôn mmSAZogặt tpKnnTBuyệt mmSAZogỹ đó.

 

Trong kdhhông kmSAZoghí bỗngPQhccN dhbồng bềnhpKnnTB mộtPQhccN tầngPQhccN khpKnnTBí đỏdh tươi

 

Tầng khíPQhccN dhtrong suốmSAZogt dhnhư PQhccNngọc lPQhccNưu ly.

 

Dần dầpKnnTBn tdhhắt chặtmSAZog ldhại, PQhccNkhối khpKnnTBí nhPQhccNư mộtPQhccN chiếcpKnnTB tdhhùng PQhccNbằng ngọcpKnnTB nhmSAZogốt TuypKnnTBết vdhà NhưmSAZog CmSAZoga PQhccNlại PQhccNbên tmSAZogrong, khôdhng thểPQhccN đdhộng đậy.

 

Ngón tmSAZogay nhdhẹ lướtpKnnTB dhtrên pKnnTBgò mádh PQhccNcủa Tuyết.

 

Ám Dạdh LmSAZoga pKnnTBnở nụPQhccN dhcười dắpKnnTBc ý:PQhccN “Khắcdh mpKnnTBột đóadh hdhoa tuyPQhccNết lêndh mặtpKnnTB ngươdhi, lmSAZogiệu códh đẹmSAZogp không?”

 

Tuyết udhể oPQhccNải nóidh: PQhccN“Không khmSAZogắc dhcó lẽmSAZog đẹpdh hơn.”

 

“Vậy kPQhccNhắc mSAZoghai PQhccNbông hopKnnTBa tdhuyết nhé.”mSAZog NgómSAZogn mSAZogtay pKnnTBÁm Dạdh Ldha mSAZogkẽ động,PQhccN mộtPQhccN vếpKnnTBt dhmáu sâupKnnTB đãdh cắtpKnnTB lêmSAZogn gPQhccNò PQhccNmá TuyếtpKnnTB, từndhg gPQhccNiọt từndhg pKnnTBgiọ máudh dhnhỏ xpKnnTBuống bPQhccNộ ximSAZogêm mSAZogy tdhrắng toát.

 

“Móng tadhy dàiPQhccN quá.”

 

Như mSAZogCa kindhh ngạcPQhccN nhìndh tPQhccNay ÁmpKnnTB pKnnTBDạ LmSAZoga, chẳdhng biếtdh mSAZogvì PQhccNsao lạmSAZogi mSAZogthốt lênmSAZog nhữnmSAZogg lPQhccNời này.

 

Ngón mSAZogtay mSAZogy PQhccNcứng đờ.

 

Vết mdháu PQhccNchảy dàpKnnTBi nhưmSAZogng vếPQhccNt thươngdh lạmSAZogi dhkhông mSAZogmở rộng.

 

Nàng mSAZoglắc đầdhu, npKnnTBở pKnnTBnụ cườidh dịupKnnTB dmSAZogàng: “ĐàPQhccNn ônmSAZogg mSAZogcon pKnnTBtrai khômSAZogng nmSAZogên PQhccNđể PQhccNmóng tmSAZogay qudhá dàimSAZog nmSAZoghư vậy,mSAZog PQhccNLa NhPQhccNi, lấmSAZogy damSAZogo ldhại đâPQhccNy, tdhỷ gpKnnTBiúp PQhccNđệ mSAZogsửa lạipKnnTB đPQhccNôi chút.”

 

Ám DạmSAZog mSAZogLa phdhảng PQhccNphất ndhhư bịdh PQhccNđiểm PQhccNtrúng hpKnnTBuyệt đạo,pKnnTB thmSAZogân tpKnnTBhể PQhccNy cứnmSAZogg ngắc,dh chpKnnTBậm pKnnTBrãi nhìPQhccNn vềdh phíamSAZog nàngpKnnTB, dhtrong mSAZogmắt PQhccNđầy vẻdh ngạcmSAZog nhiêmSAZogn vàPQhccN rPQhccNun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mPQhccNùa dhthu bênmSAZog cpKnnTBon suốPQhccNi nhỏ.

 

Ám DPQhccNạ MmSAZoginh PQhccNvừa gộimSAZog lạidh máPQhccNi tócPQhccN, suốpKnnTBi tóPQhccNc mềmmSAZog mạiPQhccN bồnpKnnTBg bPQhccNềnh gợndh PQhccNsóng dpKnnTBưới ánhpKnnTB nắnmSAZogg PQhccNchiều. Ndhàng mặdhc mSAZogmột cdhhiếc áodh pKnnTBchoàng rộngdh PQhccNthùng thìPQhccNnh, vạtPQhccN mSAZogáo thêupKnnTB hdhoa mSAZogvăn mỹPQhccN lệmSAZog mSAZogmà phứcmSAZog tạp.

 

“Đừng đểmSAZog móngmSAZog tamSAZogy dàidh quá.”

 

Nàng cúimSAZog đầPQhccNu, dùPQhccNng mộtpKnnTB cpKnnTBon mSAZogdao sửPQhccNa mPQhccNóng tadhy cpKnnTBho y.

 

Cậu mSAZogbé ÁmPQhccN Ddhạ LmSAZoga pKnnTBnằm dhdưới châpKnnTBn nmSAZogàng, vươndh taPQhccNy rmSAZoga cmSAZogho nànpKnnTBg sửPQhccNa, miệndhg pKnnTBthầm dhnói: “PQhccNMóng tadhy tdhỷ chẳnpKnnTBg phảiPQhccN dhcũng rấtdh dàipKnnTB sapKnnTBo.” Ngóndh tpKnnTBay thmSAZogon thảmSAZog mượtmSAZog mà,dh lộmSAZog dhra pKnnTBmàu hồndhg PQhccNnhư vmSAZogỏ dhsò, mSAZogcó kpKnnTBhi hơpKnnTBi dPQhccNính dhchút nưmSAZogớc mSAZogtrên dhđóa mSAZoghoa, mSAZogtay nàngmSAZog thậtPQhccN đẹp.

 

Nàng cẩndh thậnmSAZog cmSAZogắt PQhccNmóng dhtay chdho PQhccNy: pKnnTB“Đệ PQhccNlà comSAZogn trdhai pKnnTBcơ PQhccNmà, ngàdhy thưpKnnTBờng khPQhccNông luymSAZogện vdhõ cdhũng PQhccNtỷ vmSAZogõ vmSAZogới ngưPQhccNời tpKnnTBa, mónPQhccNg taPQhccNy dmSAZogài quáPQhccN spKnnTBẽ khdhông tidhện. dhVạn dhnhất mónPQhccNg tdhay đứtmSAZog rơimSAZog PQhccNra sdhẽ PQhccNkhiến ngdhươi phâdhn pKnnTBtâm, PQhccNhơn npKnnTBữa pKnnTBcũng khPQhccNông sạcPQhccNh, mSAZogtrông bẩnpKnnTB pKnnTBlắm.” NàngmSAZog cườimSAZog khmSAZogẽ PQhccNnói: “TpKnnTBỷ tmSAZogỷ tpKnnTBhì khápKnnTBc, códh mSAZogLa NPQhccNhi tmSAZoghì việcpKnnTB gpKnnTBì tPQhccNỷ PQhccNcũng khdhông cầdhn quapKnnTBn tPQhccNâm, dhcho npKnnTBên mSAZogcó mSAZogthể đểmSAZog pKnnTBý chăpKnnTBm sócpKnnTB mmSAZogóng tay.”

 

“Là pKnnTBnhư vậyPQhccN à.”mSAZog PQhccNCậu bémSAZog PQhccNÁm DạPQhccN dhLa PQhccNnắm mSAZoglấy tómSAZogc nàdhng, đưamSAZog lêPQhccNn mũdhi ngửpKnnTBi rmSAZogồi mSAZogcười nmSAZogói: “ĐệmSAZog rpKnnTBất thdhích pKnnTBmóng tamSAZogy củadh tPQhccNỷ, pKnnTBsau npKnnTBày tỷdh mSAZogtỷ nhấpKnnTBt địnhmSAZog cũngdh smSAZogẽ thíchdh đệPQhccN đểdh mpKnnTBóng tmSAZogay dài.”

 

“La NhPQhccNi ndhgốc.” NànmSAZogg mỉmSAZogm cười,mSAZog nắmdh pKnnTBtay mSAZogy đưpKnnTBa lên:dh “Đệdh xemPQhccN, PQhccNcon pKnnTBtrai pKnnTBđể mónpKnnTBg tadhy ngắnpKnnTB mSAZogmới mạndhh mpKnnTBẽ chứ.”

 

Móng trênpKnnTB pKnnTBmỗi ngópKnnTBn pKnnTBtay mSAZogy đềPQhccNu đưpKnnTBợc tỉaPQhccN rpKnnTBất dhgọn gang.

 

Bờ módhng cũngmSAZog đượcdh nmSAZogàng đánhpKnnTB mượt.

 

Cậu bédh dhÁm Ddhạ LpKnnTBa mởmSAZog tmSAZogo hmSAZogai mắt:mSAZog “Adh, tapKnnTBy đệPQhccN gipKnnTBờ cũmSAZogng thậdht đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn PQhccNtay đẹpdh vdhậy, đêmpKnnTB namSAZogy kPQhccNhông ludhyện cdhông mSAZogcó đượcpKnnTB không?”dh dhY dhlàm nũpKnnTBng tronmSAZogg lòmSAZogng nàng.

 

Ám DạmSAZog MinpKnnTBh nởpKnnTB npKnnTBụ cườipKnnTB dịuPQhccN dàPQhccNng pKnnTBnhư mộdht PQhccNtia sángpKnnTB: “Đưdhợc. dhTay LmSAZoga NhmSAZogi PQhccNđẹp mSAZognhư dhvậy, đêmPQhccN ndhay PQhccNcũng pKnnTBkhông cầnmSAZog PQhccNăn pKnnTBcơm đâudh nhỉ.”

 

“Tỷ dh~~ tỷPQhccN ~~!”

 

Cậu béPQhccN ÁpKnnTBm DpKnnTBạ PQhccNLa thấtmSAZog vọpKnnTBng kêdhu to.

 

Ám DpKnnTBạ MpKnnTBinh nmSAZogở nụpKnnTB cườdhi, nmSAZoggón taPQhccNy pKnnTBnhẹ nhàndhg chàmSAZog lPQhccNên choPQhccNp mũi.pKnnTB NgàPQhccNy PQhccNmùa pKnnTBthu, dướipKnnTB áPQhccNnh nắngmSAZog PQhccNchiều, bênPQhccN kpKnnTBhe suốpKnnTBi nhPQhccNỏ, nàPQhccNng ndhở nụPQhccN cưpKnnTBời ôndh nhumSAZog, smSAZoguối tócmSAZog dàimSAZog thpKnnTBơm pKnnTBngát ômmSAZog lấyPQhccN y.

 

......

 

............

 

Lưỡi dapKnnTBo nhỏmSAZog từPQhccN từPQhccN cPQhccNẩn thậnpKnnTB pKnnTBsửa smSAZogang lạpKnnTBi mPQhccNóng tamSAZogy cPQhccNho y.

 

Mái tópKnnTBc pKnnTBdài buônmSAZogg xuốngpKnnTB vdhai nàng.

 

Nàng nởpKnnTB mPQhccNột nụPQhccN cườipKnnTB tĩnhdh lPQhccNặng, tựadh mSAZoghồ dhtrong pKnnTBthế gpKnnTBiới cPQhccNủa nmSAZogàng kmSAZoghông gìdh quapKnnTBn trọmSAZogng PQhccNhơn módhng pKnnTBtay ÁmPQhccN DạpKnnTB La.

 

Ngón dhtay ÁmmSAZog Dạdh Ldha cứngmSAZog đờ.

 

Tuyết tdhới PQhccNgần dhNhư CmSAZogA, mộdht pKnnTBvẻ mặdht khpKnnTBó PQhccNcó thểmSAZog dhdùng dhlời dhđể tảdh khiếnpKnnTB dhnụ cườmSAZogi PQhccNy dhbiến mất.

 

“Móng tpKnnTBay dùpKnnTB dPQhccNài nhdhưng làmdh đdhúng làPQhccN ẩu.”mSAZog Ndhàng mỉmmSAZog cười.pKnnTB “Ladh NmSAZoghi mSAZogđã lớmSAZogn rồi,mSAZog móngpKnnTB tamSAZogy mSAZogkhông dhbẩn nhưPQhccN trướdhc nữa.”

 

Nàng ngẩngPQhccN đầu.

 

Khóe mắtmSAZog dhlà cdhảm tdhình trondhg sángdh chapKnnTBn cdhhứa, nàmSAZogng nhPQhccNìn pKnnTBÁm DPQhccNạ LPQhccNa, sóngmSAZog mpKnnTBắt nmSAZoghư làpKnnTBn nướcdh mùPQhccNa thPQhccNu dhkhẽ chảy.

 

Một lmSAZogúc lpKnnTBâu sau…

 

Ngón tadhy nànpKnnTBg vdhuốt pKnnTBnhẹ lpKnnTBên khuônmSAZog mặtmSAZog ÁmmSAZog DPQhccNạ LmSAZoga, chmSAZogân mmSAZogày nhẹpKnnTB nhàngmSAZog caPQhccNu lạdhi mSAZognhư lPQhccNàn pKnnTBsóng nước.

 

“La PQhccNNhi dhbệnh sadho? PQhccNSao lạiPQhccN tiềuPQhccN tụyPQhccN nhmSAZogư vậy?”

 

******

 

Bó đuốPQhccNc vẫnPQhccN cpKnnTBháy bêndh bdhức tpKnnTBường đá.

 

Dưới lPQhccNòng đPQhccNất khônPQhccNg kPQhccNhí pKnnTBẩm ướtdh pKnnTBmang tdhheo mộtmSAZog mùiPQhccN mốpKnnTBc meo.

 

Nàng ngửadh đpKnnTBầu nằmpKnnTB trmSAZogên giườdhng, vầpKnnTBng tmSAZográn pKnnTBkhẽ cmSAZogau lại:

 

“La mSAZogNhi PQhccNrốt cuộcpKnnTB pKnnTBbị làmSAZogm saomSAZog? VìpKnnTB mSAZogsao… dhta dườngdh nhưmSAZog đãPQhccN trảimSAZog qdhua mộtdh mSAZoggiấc mộngmSAZog dàpKnnTBi, mpKnnTBà nPQhccNhững gìdh trpKnnTBong mộnPQhccNg lạidh chPQhccNẳng thểPQhccN nhớPQhccN ra.”

 

Ám DạpKnnTB Ldha nóPQhccNi: “TỷpKnnTB ngpKnnTBã bệnhPQhccN, hPQhccNôn PQhccNmê mườdhi chdhín nmSAZogăm rồi.mSAZog” Tuyếtdh nópKnnTBi PQhccNcho ypKnnTB, hồnpKnnTB phPQhccNách mSAZogÁm DạpKnnTB MipKnnTBnh dhcần mộtmSAZog chPQhccNút thờidh gPQhccNian mớidh cpKnnTBó thểdh npKnnTBhớ lmSAZogại tmSAZogoàn bộpKnnTB nhữnpKnnTBg chuyệnpKnnTB cũ.

 

“Mười chpKnnTBín PQhccNnăm sao…mSAZog” Nàdhng lặPQhccNp lại,dh lắcpKnnTB đầumSAZog cPQhccNười khổ:PQhccN PQhccN“Hèn cPQhccNhi tPQhccNỷ mSAZogcảm dhthấy toàPQhccNn thdhân nhứcdh mỏi,PQhccN nhưmSAZog khôpKnnTBng PQhccNphải cpKnnTBủa bPQhccNản PQhccNthân mìnhmSAZog vậy.”

 

“Tỷ sẽpKnnTB nhmSAZoganh chóngPQhccN dhphục hpKnnTBồi thpKnnTBôi.” mSAZogY sẽPQhccN bắpKnnTBt NgmSAZogân TpKnnTBuyết mpKnnTBau cpKnnTBhóng PQhccNđuổi hồndh phPQhccNách nữdh nhPQhccNân pKnnTBkia đi.

 

Nàng cpKnnTBhăm cpKnnTBhú ndhhìn ymSAZog, mSAZoglo lắnpKnnTBg ndhói: pKnnTB“La NPQhccNhi, đPQhccNệ cũnmSAZogg bmSAZogị bệndhh sao?”

 

“Không đâu,dh đmSAZogệ vẫpKnnTBn khỏe.”

 

Bàn tadhy mSAZognàng nhẹdh pKnnTBnhàng vuốtpKnnTB mSAZogve khupKnnTBôn mặtdh táimSAZog nhpKnnTBợt dhcủa ypKnnTB: “Saodh khuômSAZogn mặtmSAZog đệpKnnTB pKnnTBlại trắngpKnnTB bệcdhh vậpKnnTBy? Sdhao thâmSAZogn tpKnnTBhể PQhccNlại gầyPQhccN dhyếu tdhhế? Ldha NmSAZoghi củapKnnTB pKnnTBta PQhccNlà mdhột dhthiếu niêPQhccNn thmSAZogần tmSAZoghái pKnnTBphi phàmSAZogm mà.”PQhccN Bàdhn dhtay nàndhg trắngPQhccN pKnnTBtrẻo pKnnTBấm PQhccNáp, PQhccNcái vmSAZoguốt mSAZogve dịpKnnTBu ddhàng đầyPQhccN ypKnnTBêu thương.

 

Ám DạmSAZog LPQhccNa PQhccNnắm dhtay ndhàng, áPQhccNp lêPQhccNn khuôndh mặtdh mìmSAZognh, hơipKnnTB pKnnTBthở PQhccNy dồdhn dập:

 

“Nói chdho pKnnTBta PQhccNhay, ngươimSAZog làdh ai?”

 

Nàng dhkinh ngạcPQhccN pKnnTBnói: “LamSAZog Nhi?”

 

Ám DpKnnTBạ LpKnnTBa thởdh dốdhc: “MpKnnTBau dhnói cmSAZogho tmSAZoga, ngưpKnnTBơi lPQhccNà aimSAZog, tdhên mSAZoglà gì?”

 

Nàng lmSAZogắc đầu,mSAZog cmSAZogười nóimSAZog: “ĐứaPQhccN nhócmSAZog PQhccNhư hỏngPQhccN nàPQhccNy.” Thdhấy dhy cốpKnnTB cPQhccNhấp nhưpKnnTB dhvậy, nàngPQhccN pKnnTBrốt cuPQhccNộc thỏmSAZoga hiệPQhccNp,d đưPQhccNa tpKnnTBay lênPQhccN vuốtmSAZog nhẹPQhccN dhchop mpKnnTBũi ypKnnTB, bấtPQhccN đdhắc dmSAZogĩ PQhccNnói: “VậyPQhccN đượcmSAZog rồiPQhccN, tdha làPQhccN BpKnnTBôi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiPQhccNên LinmSAZogh Cádhi dhcủa pKnnTBÁm DạmSAZog dhLa phảngPQhccN phấtmSAZog nhưPQhccN bịdh mộtmSAZog PQhccNchưởng đánhdh trúnPQhccNg! NmSAZoggũ quaPQhccNn pKnnTBy pKnnTBrun rẩyPQhccN, mSAZogdung mạPQhccNo tàPQhccN mỵpKnnTB cũpKnnTBng dhbắt đầpKnnTBu pKnnTBvặn mSAZogvẹo! YpKnnTBết hầdhu cảmPQhccN PQhccNthấy mSAZogngòn ngọn,pKnnTB ngựmSAZogc nhdhư cpKnnTBó mmSAZogột cpKnnTBục máuPQhccN nónPQhccNg pKnnTBmuốn phumSAZogn ra!

 

Nàng lmSAZogà BômSAZogi Nhi.

 

Nàng pKnnTBlà BôPQhccNi NhpKnnTBi củpKnnTBa y.

 

............

 

......

 

Trong dhánh nắngdh bamSAZogn mai.

 

Nàng nhảmSAZogy dhmúa bênmSAZog bpKnnTBờ suối.

 

Giọt sưPQhccNơng mSAZogtrên ngọdhn cPQhccNỏ bịpKnnTB gócpKnnTB váypKnnTB PQhccNnàng cuPQhccNốn lmSAZogên mSAZogtạo pKnnTBthành từPQhccNng ánPQhccNg sưdhơng tronpKnnTBg suốt.

 

Y ndhằm trêndh thảmPQhccN cdhỏ, mSAZogmiệng ndhgậm cọngPQhccN mSAZogcỏ xanPQhccNh, dhngón tamSAZogy thưởmSAZogng thứmSAZogc mdhột mSAZogchén rượuPQhccN hpKnnTBoàng kdhim. pKnnTBThân chémSAZogn phảnmSAZog chiếuPQhccN vmSAZogũ điệumSAZog rupKnnTBng độngPQhccN tâmPQhccN cpKnnTBan củdha nàng.

 

“Này, pKnnTBta mSAZogkhông mSAZogmuốn gọiPQhccN ndhgươi dhlà tỷdh tỷdh nữa.”

 

Y hPQhccNoán hậndh nói.

 

Nàng vpKnnTBẫn tiếmSAZogp tụcpKnnTB múPQhccNa, mSAZoghòa pKnnTBvào dònmSAZogg chảypKnnTB cpKnnTBủa dpKnnTBóng suPQhccNối, hòPQhccNa PQhccNvào tpKnnTBhảm cỏmSAZog xaPQhccNnh, hòmSAZoga vpKnnTBào thếdh giớidh mSAZogmỹ lệpKnnTB PQhccNxung qupKnnTBanh, chẳngpKnnTB PQhccNhề pKnnTBđể ýmSAZog dhtới lờidh nóimSAZog tpKnnTBrẻ cpKnnTBon cmSAZogủa y.

 

“Ngươi cómSAZog nghpKnnTBe kPQhccNhông đPQhccNó! Sadhu nàypKnnTB dhta sẽPQhccN khôpKnnTBng gọipKnnTB ngPQhccNươi lmSAZogà tỷpKnnTB tỷmSAZog nữamSAZog!” mSAZogY bmSAZoguồn rầupKnnTB xomSAZogay xoaPQhccNy chéndh PQhccNrượu, thấpdh giọngPQhccN nópKnnTBi: “Gọidh nPQhccNgươi dhlà dhtỷ tỷpKnnTB mSAZogcứ cPQhccNó PQhccNcảm giácpKnnTB nhdhư PQhccNmãi mãmSAZogi khôngpKnnTB dhlớn lênpKnnTB được.”dh NàpKnnTBng PQhccNcàng ngPQhccNày cpKnnTBàng xinPQhccNh đẹpPQhccN, chốnpKnnTB giapKnnTBng hmSAZogồ ngpKnnTBày cũnmSAZogg ngàpKnnTBy càndhg nhiềpKnnTBu ngưmSAZogời khdhuynh đảopKnnTB vpKnnTBì sắcpKnnTB pKnnTBđẹp pKnnTBcủa nàng.

 

Y dhsợ rdhằng tdhrong dhlòng ndhàng mìnhmSAZog mpKnnTBãi mãimSAZog PQhccNchỉ PQhccNlà mmSAZogột pKnnTBđệ đệ.

 

Nàng ngừndhg mpKnnTBúa, ngồPQhccNi xpKnnTBuống pKnnTBbên ngpKnnTBười PQhccNy. pKnnTBXoa mSAZogxoa chpKnnTBop mũpKnnTBi ydh, dhgiọng nPQhccNàng PQhccNtựa nhưdh đPQhccNang lừpKnnTBa mộtdh đdhứa trpKnnTBẻ: “SpKnnTBao pKnnTBlại kPQhccNhông vumSAZogi thế?”

 

Chén rượupKnnTB khônpKnnTBg ngừdhng qudhay pKnnTBtrong mSAZogtay y.

 

Hai mắPQhccNt dhy mSAZogtỏa sángPQhccN: mSAZog“Sau pKnnTBnày tmSAZoga gmSAZogọi ngưmSAZogơi PQhccNlà ‘Bôidh Nhi’mSAZog nhé!PQhccN” Chéndh rmSAZogượu bapKnnTBy mPQhccNúa nhPQhccNư vPQhccNũ điệupKnnTB củdha nPQhccNàng, PQhccNcó qpKnnTBuang mPQhccNang sángmSAZog ldhạn, dhcó lmSAZogưng áPQhccNo mpKnnTBảnh pKnnTBkhảnh, cópKnnTB lànPQhccN pKnnTBda pKnnTBmịn màmSAZog. HơnpKnnTB nữamSAZog, cmSAZoghén rượumSAZog tdhrong taPQhccNy ymSAZog, pKnnTBy cdhó pKnnTBthể khdhiến mSAZognó mPQhccNúa cũngPQhccN pKnnTBcó thểmSAZog kPQhccNhiến PQhccNnó ngừdhng, lạpKnnTBi cóPQhccN dhthể dùpKnnTBng mdhôi nhPQhccNấp nháp.

 

“Cái tdhên kpKnnTBỳ quặcpKnnTB qdhuá.” PQhccNNàng vừdha cưdhời vpKnnTBừa lpKnnTBắc đầu.

 

“Được khôndhg? NpKnnTBgươi PQhccNlàm ‘pKnnTBBôi pKnnTBNhi’ củpKnnTBa tdha nhmSAZogé.” PQhccNY tớidh gmSAZogần pKnnTBnàng, ánhpKnnTB mắmSAZogt bdhướng bỉnh.

 

Nhìn ánhdh mắmSAZogt pKnnTBy, nàpKnnTBng bPQhccNỗng dhgiật mình.

 

Nàng mSAZogbiết PQhccNy đPQhccNã giếtmSAZog dhrất nPQhccNhiều ngườimSAZog, danmSAZogh tidhếng ÁmmSAZog HàPQhccN dhCung pKnnTBcũng đPQhccNã pKnnTBlại mSAZogvang dộidh trdhong cmSAZoghốn PQhccNgiang PQhccNhồ, nhưpKnnTBng trPQhccNong lòngdh npKnnTBàng mSAZogy PQhccNvẫn PQhccNchỉ làpKnnTB mộtmSAZog mSAZogđứa trẻ.

 

Nhưng gpKnnTBiờ phútdh nàymSAZog, ánhpKnnTB mắmSAZogt mSAZogy manpKnnTBg tpKnnTBheo vẻdh npKnnTBgang bướngPQhccN khódh tả!

 

Có lẽ,dh PQhccNLa NhpKnnTBi đãmSAZog thPQhccNực sựdh trưởdhng thành.

 

Nàng nởdh nụpKnnTB pKnnTBcười tPQhccNhật ddhịu dpKnnTBàng: “TmSAZoga PQhccNlà dhtỷ pKnnTBtỷ cmSAZogủa dhđệ mà.”

 

“Bôi pKnnTBNhi, lmSAZogàm Bdhôi NhmSAZogi củadh ta!”dh mSAZogY dhnăn nỉ.

 

“Cái tênpKnnTB nàPQhccNy thậtpKnnTB khódh nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫdhn ldhắc đầu.

 

Y pKnnTBtức giận,mSAZog mSAZognắm lpKnnTBấy cằmmSAZog nàngpKnnTB: “NóipKnnTB mPQhccNau! NgươipKnnTB đpKnnTBồng dhý dhlàm Bôdhi NmSAZoghi củamSAZog ta.”

 

“La dhNhi, đadhu qpKnnTBuá.” NàngPQhccN rdhên rmSAZogỉ nói.

 

“Đồng PQhccNý làmdh BôpKnnTBi Ndhhi cpKnnTBủa tPQhccNa, tmSAZoga tmSAZogha PQhccNcho ngPQhccNươi.” dhY PQhccNcàng xiếmSAZogt chặtdh tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnPQhccN PQhccNbừng lêdhn, mSAZogy độdht nhiênpKnnTB képKnnTBo mSAZognàng lạiPQhccN gmSAZogần! HơpKnnTBi tdhhở npKnnTBóng bỏdhng, bờPQhccN môipKnnTB mSAZogy mSAZogcách nàngPQhccN cmSAZoghỉ PQhccNcó mộtdh tấc!dh VừapKnnTB tmSAZoghở hổndh hển,mSAZog mSAZogy vừaPQhccN PQhccNghé sámSAZogt mSAZogbờ mSAZogmôi đmSAZogỏ thắpKnnTBm cdhủa nàng!

 

“Làm BôimSAZog Ndhhi củapKnnTB tmSAZoga! NếuPQhccN khôngpKnnTB dhta sẽmSAZog dhbiến ngươpKnnTBi pKnnTBthành nữPQhccN nhânmSAZog cPQhccNủa ta!”

 

Ngày hôpKnnTBm đó.

 

Nàng pKnnTBcuối cùpKnnTBng cũPQhccNng pdhhải thỏmSAZoga hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mpKnnTBắt Ádhm DPQhccNạ LpKnnTBa đpKnnTBỏ PQhccNnhư máu.

 

Y dhôm lấymSAZog nàng,mSAZog nướpKnnTBc mắpKnnTBt mSAZognhư pKnnTBhai dòpKnnTBng mámSAZogu chảdhy xuốngPQhccN từmSAZog đôipKnnTB mắtmSAZog dhnhắm chặPQhccNt củamSAZog ypKnnTB. MmSAZogàu đdhỏ củPQhccNa nướcdh mắt,PQhccN mpKnnTBàu trắnmSAZogg bPQhccNệch cdhủa hmSAZogai gPQhccNò pKnnTBmá, pKnnTBy khôngdh nénpKnnTB nổmSAZogi bpKnnTBi thươngmSAZog dhtrong mSAZoglòng nPQhccNhư mộdht bứdhc tdhranh quỷdh dịmSAZog đmSAZogẹp đẽPQhccN màpKnnTB pKnnTBthê lương.

 

Nàng pKnnTByêu thươndhg vpKnnTBuốt vPQhccNe dhy: “dhLa Ndhhi, ximSAZogn lỗi.”

 

Y ômSAZogm chặtPQhccN dhlấy nàng.

 

“Tỷ ngPQhccNã bệnhPQhccN hôpKnnTBn mêdh mSAZogđã mườdhi pKnnTBchín nămdh, đệmSAZog nhấtmSAZog địnhPQhccN rấtpKnnTB vpKnnTBất vảPQhccN dhđúng kpKnnTBhông?” mSAZogNàng thởdh dàidh, cốdh mSAZoggắng nởmSAZog nụpKnnTB dhcười, ngădhn dòngPQhccN nưdhớc pKnnTBmắt mìpKnnTBnh chảypKnnTB rmSAZoga. “pKnnTBYên mSAZogtâm đdhi, giờmSAZog tỷmSAZog đpKnnTBã mSAZogkhỏi rmSAZogồi, tấtdh dhcả đPQhccNều sẽPQhccN PQhccNtốt hơn.”

 

Ám DạmSAZog PQhccNLa mSAZogmuốn ômPQhccN nPQhccNàng PQhccNvào lòng.

 

Những chudhyện kdhhác pKnnTBy đềudh khôndhg muốdhn nghdhĩ tới.

 

“Mười cpKnnTBhín PQhccNnăm quamSAZog, đdhệ vẫPQhccNn PQhccNở troPQhccNng Ámdh HàPQhccN CunmSAZogg PQhccNsao?” Nàndhg PQhccNnhẹ nhàndhg hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn PQhccNở dướiPQhccN lòngdh đất,dh khôngmSAZog thấyPQhccN ándhh mặtPQhccN trpKnnTBời, kmSAZoghông mSAZogchút kmSAZoghông kdhhí PQhccNtrong lpKnnTBành, pKnnTBhèn dhchi thânmSAZog thểdh đệpKnnTB pKnnTBchẳng hềdh khỏdhe mmSAZogạnh, khuPQhccNôn mpKnnTBặt cũpKnnTBng dhu buồpKnnTBn ndhhư vậy.pKnnTB” NpKnnTBàng vuPQhccNốt vmSAZoge pKnnTBmái tóPQhccNc dpKnnTBài mSAZogcủa mSAZogy. “mSAZogĐều lPQhccNà lỗimSAZog PQhccNcủa ta.”

 

Bàn tapKnnTBy mSAZognàng nPQhccNhẹ nhàpKnnTBng mSAZoglà vậy.

 

Từng dhgiọt mSAZoglệ đỏpKnnTB ndhhư PQhccNmáu pKnnTBcủa ÁmSAZogm DạPQhccN LmSAZoga tpKnnTBừ từmSAZog tpKnnTBrào ra.

 

“Không cpKnnTBần dhđệ tmSAZogiếp tụcPQhccN dhluyện côpKnnTBng nữadh, cũpKnnTBng kpKnnTBhông cdhần nghĩdh cpKnnTBách đểpKnnTB PQhccNÁm HàpKnnTB mSAZogCung mSAZogxưng báPQhccN tdhhiên hạPQhccN nữa.”mSAZog nàngPQhccN ômPQhccN mSAZoglấy PQhccNy. mSAZog“La PQhccNNhi, tỷdh dhtỷ mudhốn đệPQhccN sốngpKnnTB thậdht hạnhdh phúc.”

 

******

 

Sáng sớmPQhccN PQhccNngày hôdhm sau.

 

Như CPQhccNa mdhở tpKnnTBo dhhai mắt.

 

Nàng cảmPQhccN tPQhccNhấy tPQhccNoàn tpKnnTBhân dhnhức dhmỏi npKnnTBhư bịPQhccN trPQhccNói mộtpKnnTB đêm,PQhccN bụnpKnnTBg cũnmSAZogg nặPQhccNng trĩpKnnTBu, PQhccNthở PQhccNkhông rPQhccNa hơi.

 

Vừa nhìmSAZogn qua…

 

Nàng pKnnTBbỗng dưngmSAZog kiPQhccNnh hãi!

 

Ám DạmSAZog LPQhccNa gPQhccNhé mSAZogđầu vàpKnnTBo bênPQhccN giườnmSAZogg, tPQhccNay tráidh nắmdh PQhccNlấy dhtay phPQhccNải nànPQhccNg, đầumSAZog gốiPQhccN lPQhccNên bụngdh nàngdh. PQhccNY ngdhhỉ rấtmSAZog PQhccNyên tmSAZogĩnh, kdhhuôn PQhccNmặt tPQhccNái dhnhợt phảnpKnnTBg pmSAZoghất nhưdh cPQhccNó tPQhccNhêm mSAZogchút huPQhccNyết sắc.

 

“Ngươi ldhàm mSAZoggì đó.”

 

Như CmSAZoga trừmSAZogng mpKnnTBắt PQhccNnhìn PQhccNÁm DạmSAZog PQhccNLa, dùngPQhccN đẩydh gmSAZogạt pKnnTBy dậy.

 

Ám DạmSAZog LmSAZoga chmSAZogăm chúpKnnTB pKnnTBnhìn ypKnnTB, hạtmSAZog cdhhu pKnnTBsa mSAZoggiữa trámSAZogn dầpKnnTBn dầmSAZogn chudhyển PQhccNtừ đỏdh tươimSAZog sanmSAZogg pKnnTBâm uPQhccN. pKnnTBY mSAZogđứng bậtpKnnTB dậy,mSAZog dhánh mpKnnTBắt dhlé lpKnnTBên vẻdh vmSAZogô tmSAZogình, codhi dhnàng mSAZognhư kẻdh tdhhù khpKnnTBắc cốtmSAZog dhghi tâm.

 

“Vì smSAZogao ngươipKnnTB lạidh trmSAZogở lại.”

 

Giọng PQhccNy trầmmSAZog trầmSAZogm npKnnTBhư đangPQhccN ngumSAZogyền rủa.

 

Như Cdha giậtmSAZog mình.PQhccN Trdhong thopKnnTBáng chốcdh, nànPQhccNg bỗPQhccNng ndhghĩ mìdhnh sPQhccNẽ dhbị ánPQhccNh mắpKnnTBt ácdh độcPQhccN củaPQhccN pKnnTBy giếtdh chết.

 

“Chờ mPQhccNột chút!”

 

Nàng gọdhi mSAZogÁm DpKnnTBạ LpKnnTBa đamSAZogng phdhất tpKnnTBay áomSAZog quaPQhccNy đi:

 

“Ngươi đừngpKnnTB đi!”

 

Ám PQhccNDạ Ldha khônmSAZogg qpKnnTBuay dhđầu lại,pKnnTB dhy đãmSAZog khômSAZogng thểmSAZog dmSAZogễ dhdàng tdhha pKnnTBthứ dhnếu mSAZogthấy dhmặt nàng.

 

Như dhCa PQhccNnói: “HômmSAZog PQhccNnay đãmSAZog lPQhccNà nmSAZoggày thứmSAZog dhmười. mSAZogTa muốndh gặpdh NgmSAZogọc sưPQhccN huynh.”

 

Ám Ddhạ PQhccNLa cườipKnnTB lạnhPQhccN nói:

 

“Nhìn thấymSAZog hắnPQhccN ngPQhccNươi sẽpKnnTB hốPQhccNi hận.”

 

Như CpKnnTBa cdhả kiPQhccNnh nóipKnnTB: “NmSAZoggươi đãdh làdhm gìmSAZog vpKnnTBới smSAZogư PQhccNhuynh củdha ta?!”

 

Ám Dạdh pKnnTBLa nhdhíu mSAZogmày npKnnTBói: dh“Kẻ dámdh lừmSAZoga gạtmSAZog PQhccNphản dhbội pKnnTBta chmSAZogỉ cópKnnTB tmSAZoghể sốnmSAZogg trondhg địaPQhccN ngục.”

 

Như Cdha cắdhn môpKnnTBi, cốPQhccN gắPQhccNng kiPQhccNềm chPQhccNế thâpKnnTBn thmSAZogể mSAZogđang dhrun rẩypKnnTB PQhccNcủa mình.

 

“Ta muốdhn gPQhccNặp sdhư huynh.”

 

******

 

Làn nưdhớc Ámdh HpKnnTBà dhchậm pKnnTBrãi cpKnnTBhảy dhxuôi PQhccNtrên PQhccNmặt đất.

 

Xung quPQhccNanh đmSAZogều làmSAZog bóPQhccNng tpKnnTBối, chỉpKnnTB cPQhccNó áPQhccNnh mSAZoglửa PQhccNu mSAZogám trênPQhccN bứcdh tdhường chPQhccNiếu xdhuống mặtPQhccN pKnnTBnước. MặPQhccNt dhnước dhÁm HpKnnTBà dhcũng PQhccNmột màumSAZog đedhn, ngPQhccNẫu mSAZognhiên lPQhccNóe pKnnTBlên mộtPQhccN tPQhccNia rupKnnTBng PQhccNđộng tựamSAZog mSAZognhư ángPQhccN mâmSAZogy đpKnnTBen vimSAZogền vàng.

 

Trong bóngmSAZog PQhccNtối tĩmSAZognh mịch.

 

Trái tpKnnTBim Nhdhư PQhccNCa dhchậm rãidh trdhầm xPQhccNuống, mộtPQhccN cảpKnnTBm giácmSAZog sợmSAZog hãiPQhccN hpKnnTBít tPQhccNhở dhkhông thdhông khimSAZogến cổdh hpKnnTBọng nànmSAZogg khmSAZogô khốc.dh HpKnnTBai dhchân mudhốn PQhccNnhanh dhchóng chạPQhccNy tớmSAZogi củapKnnTB nànmSAZogg nặPQhccNng dhnhư pKnnTBđeo trì.

 

Nàng đãdh thấPQhccNy PQhccNNgọc pKnnTBTự Hàn.

 

Y PQhccNngồi trpKnnTBên cpKnnTBhiếc xPQhccNe lPQhccNăn bằngdh gỗPQhccN, tấPQhccNm ádho xadhnh nhưpKnnTB ngpKnnTBọc, nụdh cườipKnnTB vdhẫn pKnnTByên tpKnnTBĩnh PQhccNnhư dhxưa. CóPQhccN lpKnnTBẽ dhvì đãpKnnTB pKnnTBlâu chdhưa tPQhccNhấy ánpKnnTBh mặtmSAZog trờpKnnTBi, làdhn ddha dhy tPQhccNái nhpKnnTBợt, tmSAZoghân pKnnTBthể cũnPQhccNg cànpKnnTBg thêmdh pKnnTBgầy gPQhccNò smSAZogo vớipKnnTB tPQhccNrước đây.

 

Y đadhng mSAZogho khan.

 

Cơn hpKnnTBo kịchmSAZog mSAZogliệt khiếPQhccNn pKnnTBbả dhvai dhy rumSAZogng runpKnnTBg, tựPQhccNa PQhccNhồ nmSAZoghư pKnnTBcả phổpKnnTBi dhy cũmSAZogng muốPQhccNn pKnnTBho rdha. pKnnTBChiếc khPQhccNăn lụapKnnTB mSAZogche trêdhn bờmSAZog dhmôi đãpKnnTB lấmpKnnTB tPQhccNấm máu.

 

Ngọc dhTự HpKnnTBàn nhưdh mSAZogvậy khipKnnTBến pKnnTBNhư pKnnTBCa cảmdh tdhhấy dhhoảng hốt…

 

Y lúdhc dhnào cũngpKnnTB dhcó tpKnnTBhể mPQhccNất đi!

 

Như pKnnTBCa mSAZogkinh hmSAZogãi, qdhuát lênPQhccN vmSAZogới PQhccNÁm PQhccNDạ mSAZogLa: “Ndhgươi PQhccNđã làdhm gìmSAZog sưmSAZog hudhynh củdha ta?”

 

Ám DpKnnTBạ LpKnnTBa cườiPQhccN nhPQhccNẹ nóidh: “Hắndh vpKnnTBốn PQhccNlà mộtPQhccN kdhẻ tàmSAZogn phếpKnnTB PQhccNbệnh tậtpKnnTB, gmSAZogiờ chẳdhng qPQhccNua chPQhccNỉ trởmSAZog lạiPQhccN bộPQhccN dmSAZogáng trướcPQhccN đâypKnnTB màdh thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như pKnnTBCa PQhccNcảm mSAZogthấy cópKnnTB điểmmSAZog khônPQhccNg đúng!

 

Mọi chuyệnPQhccN tuyệPQhccNt đốiPQhccN khPQhccNông đơnPQhccN giảnmSAZog nhdhư ÁmSAZogm DpKnnTBạ dhLa mSAZognói được!

 

Như mSAZogCa đdhi vềPQhccN phíapKnnTB Ngọdhc TựPQhccN Hàn.

 

Nàng pKnnTBgọi têPQhccNn ypKnnTB: “Sưdh huynh….PQhccN SPQhccNư huyndhh?!” ThanpKnnTBh âmmSAZog củamSAZog mSAZognàng lớnmSAZog dầdhn nhưmSAZogng PQhccNy ldhại chẳngmSAZog dhhề ngmSAZoghe thấy!

 

Ngọc TựPQhccN HmSAZogàn lạidh ho.

 

Y pdhhảng pmSAZoghất nhưmSAZog dhkhông mSAZoghề cảmpKnnTB nhậnpKnnTB đượcpKnnTB thếdh gdhiới bênpKnnTB ngoài.

 

Như CpKnnTBa bắPQhccNt dhđầu rudhn rẩy.

 

Nước Ámdh Hdhà vẫnPQhccN tămdh tốmSAZogi tĩnhPQhccN mịch.

 

Ám Dạdh PQhccNLa cưdhời lpKnnTBớn, vôPQhccN cpKnnTBùng đắcdh dhý: “Khôngdh chỉPQhccN lỗPQhccN tpKnnTBai PQhccNy đãPQhccN mấpKnnTBt điPQhccN thdhính giádhc, hadhi chdhân dhy cũmSAZogng khôpKnnTBng thểPQhccN đpKnnTBi lạimSAZog được.”

 

Như PQhccNCa chdhe miệng.

 

Giờ phúPQhccNt nPQhccNày, nàngmSAZog vmSAZogô mSAZogcùng thốngdh PQhccNhận ÁmPQhccN mSAZogDẠ La.

 

Nàng kdhhông ngờmSAZog mmSAZogột ngườimSAZog cdhó tmSAZoghể làmmSAZog mSAZogra chPQhccNuyện tdhàn nhPQhccNẫn PQhccNnhư vậmSAZogy! ĐầumSAZog tidhên dhlà giúpdh NgọcmSAZog dhTự pKnnTBHàn cóPQhccN thểpKnnTB ngmSAZoghe, códh thPQhccNể đidh lại,dh khmSAZogiến mSAZogy kpKnnTBhỏe PQhccNmạnh ndhhư ngưPQhccNời bìnhpKnnTB tdhhường, dhsau đdhó lạmSAZogi cPQhccNướp đoạtpKnnTB tấtdh cảPQhccN đi!

 

Am Dạdh dhLa pKnnTBcười lêmSAZogn dhha hả:

 

“Như PQhccNvậy dhmà đãPQhccN gọimSAZog lPQhccNà dhtàn nhPQhccNẫn sPQhccNao? dhNgươi pKnnTBcũng dhquá xpKnnTBem thườngpKnnTB PQhccNta rồi!”

 

Như CPQhccNa lạdhnh cảpKnnTB người.

 

Cảm giápKnnTBc pKnnTBsợ hãipKnnTB vàmSAZog điềPQhccNm gpKnnTBở nhPQhccNư hốpKnnTB dhbăng đônpKnnTBg cứPQhccNng cpKnnTBả ngườimSAZog nàng!

 

Ám DạmSAZog LpKnnTBa nởpKnnTB nmSAZogụ cPQhccNười đamSAZog tìPQhccNnh: “Ngdhươi dhnhìn pKnnTBhai mắtPQhccN hắPQhccNn dhxem, đôiPQhccN mắpKnnTBt tuấpKnnTBn túPQhccN ấdhy, pKnnTBđôi mắtmSAZog ônpKnnTB PQhccNnhu nhưpKnnTB mSAZognước mùPQhccNa xuâPQhccNn ấy…”

 

Ngọc TựmSAZog Hàdhn lạiPQhccN PQhccNho, dhy ngẩngpKnnTB đmSAZogầu vPQhccNề phíPQhccNa NpKnnTBhư pKnnTBCa, mSAZogdường nmSAZoghư dhy cảpKnnTBm PQhccNgiác đượcpKnnTB pKnnTBgì đó,PQhccN chândh mdhày khpKnnTBẽ cadhu lại.

 

Nhưng, pKnnTBy kPQhccNhông thPQhccNáy nàng.

 

Đôi pKnnTBmắt PQhccNy vẫnPQhccN tuPQhccNấn pKnnTBtú nhdhư xdhưa, nhưPQhccNng, đPQhccNã pKnnTBkhông cpKnnTBòn thmSAZogấy bấPQhccNt cứpKnnTB thứPQhccN gìmSAZog nữa!

 

Như PQhccNCa càdhng lúcdh cdhàng kdhinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtpKnnTB chảyPQhccN xuốngPQhccN nhưmSAZog mSAZogmưa trêPQhccNn khmSAZoguôn mặtPQhccN nàng.

 

Y khônpKnnTBg nhìnpKnnTB thấy.

 

Ám Dạdh LPQhccNa đãpKnnTB bdhiến thếpKnnTB giớipKnnTB cpKnnTBủa PQhccNy thànhdh mộdht mSAZogmàu đen.

 

Ám DPQhccNạ mSAZogLa ngửidh ngửipKnnTB hưpKnnTBơng rượPQhccNu tronmSAZogg chénmSAZog pKnnTBhoàng kidhm, tmSAZogiếc nuốPQhccNi nói:

 

“Thật kPQhccNỳ ldhạ, vPQhccNì sadho mộtmSAZog pKnnTBkẻ tàndh tmSAZogật nhưpKnnTBu pKnnTBy lạiPQhccN códh pKnnTBkhí chấtPQhccN hoàPQhccNn mỹmSAZog nhưdh thếmSAZog dhkia dhchứ? NếumSAZog pKnnTBy pKnnTBchưa từngdh phPQhccNản bPQhccNộ tPQhccNa vdhậy sẽdh lPQhccNà mmSAZogột nmSAZogam PQhccNtử PQhccNmê nPQhccNgười tdhới mứpKnnTBc nào.”

 

Như CpKnnTBa ngPQhccNồi xdhổm xuống.

 

Nàng ngồidh tpKnnTBrước PQhccNmặt Ngdhọc Tdhự HpKnnTBàn, ladhu sạcdhh dhlệ vPQhccNương tPQhccNrên kpKnnTBhuôn dhmặt mpKnnTBình, cpKnnTBố gắmSAZogng npKnnTBở mộtpKnnTB mSAZognụ cười.

 

“Sư huPQhccNynh, muộidh dhtới rồi.pKnnTB” NànpKnnTBg nhẹmSAZog dhnhàng gọPQhccNi. “MuộipKnnTB dhlà pKnnTBCa Ndhhi đây,mSAZog mupKnnTBội tớipKnnTB thămSAZogm huynh….pKnnTB Huynh….mSAZog SPQhccNao lạimSAZog PQhccNho mSAZognặng vậpKnnTBy chứ?”

 

Ngọc TựmSAZog Hdhàn pKnnTBchẳng hềpKnnTB cPQhccNử động.

 

Y khôngdh nghpKnnTBe thấy.

 

Cũng khpKnnTBông nhìPQhccNn thấy.

 

Như pKnnTBCa npKnnTBhẹ nhàngmSAZog cầmmSAZog tdhay mSAZogy, gdhhé pKnnTBsát vàoPQhccN đPQhccNầu pKnnTBgối ydh: “Hdhuynh đúpKnnTBng lmSAZogà mộtpKnnTB sưPQhccN pKnnTBhuynh xấudh. LầnmSAZog nàmSAZogo cdhũng PQhccNđồng ýdh sẽpKnnTB dhtự cmSAZoghiếu cốpKnnTB bảnmSAZog tPQhccNhân, nmSAZoghưng lạimSAZog chẳnmSAZogg lầnmSAZog nàopKnnTB lPQhccNàm được.”pKnnTB dhHai dhmá nàndhg cọdh lêndh đầuPQhccN gdhối ypKnnTB, kdhhiến xiêmmSAZog PQhccNy hpKnnTBút khPQhccNô nmSAZogước mắtdh nàngdh. “Huynhdh cóPQhccN biếtmSAZog khpKnnTBông? ĐôiPQhccN PQhccNkhi mdhuội thựcPQhccN sựpKnnTB rấtdh gmSAZogiận hudhynh, gpKnnTBiận tớidh mứcpKnnTB khôngPQhccN bpKnnTBao giờPQhccN muốnPQhccN dhđể ýPQhccN dhtới hmSAZoguynh nmSAZogữa. Sadho huydhnh mSAZoglại luôPQhccNn khôngpKnnTB qpKnnTBuan mSAZogtâm pKnnTBtới bảnmSAZog tpKnnTBhân mPQhccNình nmSAZoghư vậypKnnTB kidha chứ?”

 

Bàn taPQhccNy NgọcpKnnTB TpKnnTBự HàPQhccNn giậtPQhccN giật.

 

Khuôn mặdht dhy lmSAZogộ vẻpKnnTB nghdhi hoặc.

 

Y cốmSAZog gắdhng ndhói chuyện,mSAZog yếdht PQhccNhầu mSAZogrung runPQhccNg nhưnPQhccNg thapKnnTBnh âPQhccNm tạpKnnTBo mSAZogra chỉmSAZog lPQhccNà tiếngmSAZog “A…”mSAZog dhkhàn khàn.

 

Giọng mSAZognói pKnnTBcủa mSAZogy mSAZogcũng dhbị cướpdh đi.

 

Y đPQhccNã khôdhng thmSAZogể npKnnTBói đmSAZogược nữadh rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DpKnnTBạ dhLa cườimSAZog lêndh đdhiên cuồngPQhccN: “MộtpKnnTB tmSAZogên tàmSAZogn phếdh khPQhccNông ngờdh cũmSAZogng dádhm pPQhccNhản bộipKnnTB, lừapKnnTB dốidh tapKnnTB? Hdha PQhccNha PQhccNha, pKnnTBngươi khôpKnnTBng quaPQhccNn tmSAZogâm tớimSAZog PQhccNtai pKnnTBvà cPQhccNhân dhcủa dhmình đúdhng khôngmSAZog? VPQhccNậy dhhãy đểPQhccN cdhhúng mấtpKnnTB đpKnnTBi dhcùng đôimSAZog dhmắt ngưPQhccNơi đi!”

 

Công lựpKnnTBc củapKnnTB Ngdhọc Tựdh hàPQhccNn đãmSAZog bịdh ÁmpKnnTB mSAZogDạ LmSAZoga hủydh đi.

 

Y trầmdh mặc.

 

Y dùngpKnnTB thờidh khắPQhccNc cmSAZoguối mSAZogcùng, cảmpKnnTB thụPQhccN cảpKnnTBm giPQhccNác đứngPQhccN tPQhccNhẳng PQhccNbằng hpKnnTBai châmSAZogn, cảPQhccNm PQhccNthụ thanmSAZogh pKnnTBâm củpKnnTBa nướcpKnnTB sôPQhccNng PQhccNvà gipKnnTBó, mSAZogcảm pKnnTBthụ thPQhccNế pKnnTBgiới màpKnnTB mSAZogy cònpKnnTB cdhó thểpKnnTB PQhccNthấy. pKnnTBY cònpKnnTB mPQhccNuốn gọiPQhccN tênPQhccN dhcủa nànmSAZogg mộtmSAZog lầdhn cuối.

 

Nếu cmSAZogó thpKnnTBể chmSAZogọn, dhy kmSAZoghông muốmSAZogn spKnnTBẽ lạiPQhccN tdhàn phế.

 

Cảm thụPQhccN tpKnnTBhế giớiPQhccN tươPQhccNi đẹpmSAZog cùmSAZogng mSAZogsư mPQhccNuội mỹpKnnTB lệdh ldhà mSAZogvậy, pKnnTBy khôndhg muốnmSAZog trởpKnnTB lmSAZogại mSAZoglàm mộpKnnTBt kẻmSAZog tànmSAZog dhphế mSAZogvô dụng.

 

Ánh sdháng thảnmSAZog nhiêPQhccNn nhưdh ngdhọc tomSAZogát rPQhccNa tPQhccNrên hàngpKnnTB lômSAZogng mdhy củaPQhccN y.

 

Y pKnnTByên lặmSAZogng phảpKnnTBng phdhất nmSAZoghư khôngmSAZog hềpKnnTB mSAZogquan tâpKnnTBm PQhccNtai ươngpKnnTB sẽdh ppKnnTBhủ xuốngmSAZog ngưpKnnTBời pKnnTBy ndhhư thếdh nào.

 

Ý thmSAZogức cuốdhi cPQhccNùng làdh đmSAZogôi mắtdh đỏmSAZog tưpKnnTBơi điênPQhccN cudhồng củaPQhccN PQhccNÁm Dạdh La…

 

“Ngươi sẽmSAZog mấtpKnnTB mSAZogđi hapKnnTBi dhchân, mSAZogmất điPQhccN pKnnTBlỗ tdhai, mấtpKnnTB đPQhccNi dhánh mắmSAZogt, pKnnTBmất đmSAZogi giPQhccNọng nmSAZogói, PQhccNbệnh tdhật sẽPQhccN ngàmSAZogy ngpKnnTBày đêpKnnTBm pKnnTBđêm xdhâm lpKnnTBấn tPQhccNhân thpKnnTBể ngưpKnnTBơi. Ndhhưng ngưPQhccNơi sdhẽ khôPQhccNng dhthể cmSAZoghết, dhcho pKnnTBtới trướpKnnTBc pKnnTBkhi sPQhccNinh mạnpKnnTBg ndhgươi pKnnTBkết thúpKnnTBc, npKnnTBgươi sdhẽ ppKnnTBhải nếmpKnnTB dhthử cảPQhccNm giácpKnnTB smSAZogống kpKnnTBhông bằngPQhccN chdhết tronmSAZogg địadh ngục!”

 

......

 

Đau đớnpKnnTB nhPQhccNư dhmuốn pKnnTBxé náPQhccNt nmSAZoggực NhưPQhccN Ca!

 

Nàng PQhccNchưa badho dhgiờ hậnPQhccN mộtpKnnTB ngườmSAZogi tớPQhccNi vậy!

 

Nàng mSAZoghận Ádhm DạmSAZog La!

 

Nàng mdhuốn đemPQhccN tpKnnTBoàn bộpKnnTB nhữngpKnnTB dhđau pKnnTBkhổ màmSAZog NgọpKnnTBc TựmSAZog HmSAZogàn pdhhải chịPQhccNu đựngdh tpKnnTBrả pKnnTBlại cmSAZogho Ámdh DạpKnnTB PQhccNLa pKnnTBgấp PQhccNngàn vdhạn lần!

 

Nàng đãdh biếmSAZogt dhcái PQhccNgì gọipKnnTB ldhà cừudh hận!

 

Cừu hậdhn chdhính làPQhccN khônPQhccNg tiếcPQhccN mọimSAZog thủdh đoạmSAZogn, khiếdhn kẻmSAZog đãmSAZog mSAZoglàm tdhổn thươngmSAZog ngườiPQhccN mìnhmSAZog PQhccNyêu dhmến đadhu đpKnnTBớn dhgấp bội!

 

Như CmSAZoga vùimSAZog pKnnTBmặt mSAZogvào lònmSAZogg dhbàn PQhccNtay Ngọcdh TPQhccNự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mPQhccNắt chpKnnTBảy xuốnPQhccNg khiếPQhccNn ldhòng PQhccNbàn tadhy pKnnTBy lạnhpKnnTB buốt.

 

Ngọc mSAZogTự Hàdhn pKnnTBlộ vẻmSAZog pKnnTBxúc pKnnTBđộng, thânPQhccN thểPQhccN pKnnTBy nghiênpKnnTBg vềmSAZog phdhía trướcPQhccN, ngómSAZogn pKnnTBtay ruPQhccNn ruPQhccNn chdhạm vàomSAZog ngườimSAZog nàngmSAZog! pKnnTBY chạPQhccNm vàopKnnTB dòngdh ldhệ ràndh rụapKnnTB cPQhccNùng làPQhccNn PQhccNda lạnhpKnnTB lẽomSAZog pKnnTBbi ai.

 

Như PQhccNCa vừamSAZog khPQhccNóc vừamSAZog hô:pKnnTB “LÀpKnnTB muộdhi! SPQhccNư huyPQhccNnh, dhlà muộidh đây!”

 

Nàng sdhợ hãi.

 

Nàng mSAZogsợ đâdhy dhlà lầnpKnnTB cuPQhccNối gặdhp đượcmSAZog y.

 

Còn ypKnnTB, lạiPQhccN kPQhccNhông tdhhể thấymSAZog dhnàng, khôngdh thPQhccNể ngdhhe đượmSAZogc nànpKnnTBg PQhccNnói, PQhccNthậm chípKnnTB cdhòn khôngmSAZog bipKnnTBết nànpKnnTBg đãmSAZog tới.

 

Ngọc TpKnnTBự pKnnTBHàn lmSAZogại dhho kdhịch liệt.

 

Máu tươipKnnTB từpKnnTB kmSAZoghóe môiPQhccN dhy dhchảy radh, mSAZogy cốdh gắngpKnnTB muốnmSAZog dhnói gpKnnTBì đódh nhưmSAZogng đổiPQhccN lạidh chỉmSAZog làdh cơPQhccNn hdho cpKnnTBàng thêPQhccNm mãnPQhccNh liệt.

 

“Muội PQhccNlà Cdha NhimSAZog…” NànmSAZogg vừapKnnTB khócPQhccN vừadh ômdh lấypKnnTB pKnnTBeo cpKnnTBủa ymSAZog. “SmSAZogư huynmSAZogh, huPQhccNynh biếPQhccNt lPQhccNà mmSAZoguội đúngmSAZog pKnnTBkhông? MuộimSAZog rấtpKnnTB sợ…pKnnTB sPQhccNư hpKnnTBuynh, pKnnTBmuội tdhhực sựpKnnTB pKnnTBrất sợ…”

 

Nước mắtpKnnTB chảyPQhccN dàiPQhccN trênmSAZog khupKnnTBôn mpKnnTBặt dhnàng: “Huyndhh nhìpKnnTBn muộmSAZogi dhmột cámSAZogi cdhó mSAZogđược khômSAZogng? MuộPQhccNi muốnPQhccN ngpKnnTBhe huynpKnnTBh nói…pKnnTB mSAZogSư hmSAZoguynh… dhhuynh dhđừng lpKnnTBàm muộiPQhccN sợ…”

 

Máu củpKnnTBa dhy bắPQhccNn lêndh ngườpKnnTBi nàng.

 

Nỗi sPQhccNợ mSAZogkhiến dhnàng nódhi npKnnTBăn pKnnTBlộn xộn,PQhccN nỗdhi pKnnTBsợ khiếdhn mSAZognàng nPQhccNhư mộtdh đứadh trẻPQhccN khmSAZogông hiểuPQhccN chuyện.

 

Nàng dhkhóc tpKnnTBới mứcdh cdhả ngưmSAZogời ldhạnh ngắt.

 

Một mSAZogbàn tdhay pKnnTBôn nhpKnnTBu dhlau đdhi gọtmSAZog nưmSAZogớc mmSAZogắt vươPQhccNng dhtrên dhkhuôn mặtPQhccN nàng.

 

Sau đó,mSAZog dhy pKnnTBbế dhnàng lên.

 

Y ôPQhccNm nàPQhccNng tronpKnnTBg lPQhccNòng mìdhnh, ôdhn nhdhu PQhccNan ủmSAZogi nPQhccNàng. Cổdh họngpKnnTB PQhccNy pháPQhccNt dhra pKnnTBâm pKnnTBthanh khànmSAZog mSAZogkhàn đứtpKnnTB mSAZogquãng, nhdhưng pKnnTBcẩn thPQhccNận ngpKnnTBhe lại,pKnnTB đópKnnTB dhlà mộtdh dhbài háPQhccNt chdhẳng cóPQhccN mSAZognhịp điệu.

 

Y vpKnnTBỗ vềpKnnTB nàng.

 

Hai ngómSAZogn tdhay gầydh PQhccNgõ vdhẽ nhữngmSAZog đườnmSAZogg nétPQhccN kỳmSAZog pKnnTBdị trpKnnTBên lưPQhccNng nàng.

 

Bị pKnnTBy ôPQhccNm lmSAZogấy, nàngdh PQhccNcàng khódhc lớn.

 

Y dhđang pKnnTBvẽ gìdh trêmSAZogn lưngpKnnTB nàng?

 

Đột nhidhên, nànpKnnTBg ngừmSAZogng thở…

 

Y mSAZogđang viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lòdhng ydh, dhnàng rdha sứcmSAZog gPQhccNật đầu:PQhccN dh“Là dhmuội! Muộidh làdh CPQhccNa Nhi!PQhccN” ÔngmSAZog trmSAZogời dhơi, dhy biếtmSAZog làdh nàng!

 

Ngọc PQhccNTự HànPQhccN trấndh adhn nàngdh, tiếppKnnTB tụcdh viPQhccNết mSAZoglên lưnmSAZogg nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vmSAZogừa kPQhccNhóc mSAZogvừa cưmSAZogời, mSAZogkéo taPQhccNy trpKnnTBái PQhccNy áPQhccNp lPQhccNên đmSAZogôi môidh PQhccNmình, gmSAZogiúp dhy “nghdhe” pKnnTBthấy mmSAZogình nói:

 

“ừ, muộipKnnTB kmSAZoghông sợ.”

 

“Muội cómSAZog kPQhccNhỏe không?”

 

“Muội vẫndh khỏe.”

 

“Sao lạimSAZog khóc?”

 

“Được tmSAZoghấy huPQhccNynh thPQhccNật vuiPQhccN.” Nàngdh ápPQhccN tamSAZogy dhy lạipKnnTB pKnnTBgần mPQhccNôi mìnmSAZogh tmSAZoghêm, chmSAZogăm chúPQhccN nmSAZoghìn ypKnnTB: “Sưdh hmSAZoguynh, mumSAZogội nhớmSAZog huynh…”

 

Ngọc TựpKnnTB Hdhàn nmSAZogở nụpKnnTB cười,dh mộtPQhccN nụmSAZog cườPQhccNi PQhccNôn nPQhccNhu toámSAZogt PQhccNra PQhccNtừ đôpKnnTBi mắPQhccNt khônmSAZogg cònmSAZog PQhccNtiêu cự.

 

Ngón pKnnTBtay dhy ndhhẹ nhPQhccNàng nhưdh làmSAZogn gmSAZogió mdhùa thu:

 

“Thật pKnnTBvui PQhccNvì muộipKnnTB cònPQhccN nhớpKnnTB huynh.”

 

Như Cdha hpKnnTBai mpKnnTBát PQhccNđẫm lệ,pKnnTB ndhàng nhìnPQhccN yPQhccN, nmSAZogắm lấydh ngóndh tmSAZogay PQhccNy, cúimSAZog đầupKnnTB hônPQhccN lêPQhccNn dhngón mSAZogtay, lpKnnTBên lònpKnnTBg bàpKnnTBn taPQhccNy đó.

 

Nàng hônPQhccN lòpKnnTBng pKnnTBbàn tpKnnTBay dhy PQhccNthật lau.

 

Ngọc dhTự dhHàn đầpKnnTBu PQhccNtiên làmSAZog giậmSAZogt mình,PQhccN saPQhccNu đó,pKnnTB dhy pKnnTBnhắm mmSAZogắt dhlại, nướcdh mắtdh lặpKnnTBng lẽpKnnTB chPQhccNảy xuống.

 

Nàng đpKnnTBang viếtdh troPQhccNng pKnnTBlòng bàdhn pKnnTBtay mSAZogy pKnnTBba chữ:

 

“Căn nhpKnnTBà trúc.”

 

******

 

Ngày hômpKnnTB sau.

 

Tuyết hdhoan hỷmSAZog vỗdh vềdh thPQhccNành pKnnTBHồng Ngọcdh PhượngpKnnTB Cdhầm mdhà mìnPQhccNh yPQhccNêu thícdhh, mSAZognhẹ nhdhàng thổidh lớppKnnTB pKnnTBtro bụdhi trdhên pKnnTBdây, ngómSAZogn tPQhccNay dhy mSAZogkhảy nêndh nhữnmSAZogg PQhccNnốt mSAZognhạc tuyPQhccNệt mỹ.

 

Tuyết vPQhccNừa đmSAZogàn PQhccNvừa cườiPQhccN mSAZognói: “ĐộPQhccNt nhiêmSAZogn lạmSAZogi cPQhccNó pKnnTBhảo tâdhm trPQhccNả pKnnTBlại đàmSAZogn cầmmSAZog cmSAZogho tpKnnTBa, pKnnTBTiểu dhLa nhấtmSAZog PQhccNđịnh ldhà cmSAZogó việcdh cmSAZogần nhdhờ rồi.”

 

Ám Dạdh dhLa cũdhng cười,PQhccN giọngPQhccN nPQhccNói PQhccNdụ hoặc:mSAZog “Kdhhông cPQhccNhỉ dhnhư pKnnTBvậy, tmSAZoga còmSAZogn mSAZogcó dhthể giúpPQhccN ngươiPQhccN pKnnTBkhôi phụdhc côngdh mSAZoglực tmSAZogiên pKnnTBnhân, cảiPQhccN mSAZogtạo mSAZoglại thâdhn PQhccNthể mSAZogtiên nhmSAZogân PQhccNbất tử.”

 

Tuyết ndhhìn yPQhccN, cườPQhccNi npKnnTBhư PQhccNhoa nởpKnnTB: “NgươpKnnTBi muPQhccNốn gì.”

 

“Khiến nàngPQhccN trmSAZogở vềmSAZog, khiếnpKnnTB nàdhng tmSAZoga hoànmSAZog tPQhccNoàn rờimSAZog đi.”

 

Tuyết đươngPQhccN nhmSAZogiên biếtpKnnTB hpKnnTBai cmSAZoghữ pKnnTBnàng đmSAZogó dhchỉ pKnnTBai. mSAZog“Ngươi pKnnTBcũng quámSAZog nóndhg dhlòng dhđó. dhNàng PQhccNta PQhccNcư pKnnTBngụ tronPQhccNg cơmSAZog mSAZogthể đmSAZogó PQhccNđã mấymSAZog chdhục nămPQhccN, đâuPQhccN dhdễ dPQhccNàng đuổiPQhccN đi?”

 

Ám mSAZogDạ LPQhccNa lạmSAZognh lùngPQhccN nódhi: “ĐuổipKnnTB dhkhông được,mSAZog vPQhccNậy kpKnnTBhiến dhả chếtmSAZog đi.”

 

Tuyết lmSAZogíu lưỡipKnnTB npKnnTBói: PQhccN“Thật tàdhn nhẫn.”

 

“Chỉ cầnmSAZog códh thPQhccNể làmSAZogm pKnnTBđược tdha đềumSAZog sdhẽ đápPQhccN ứngpKnnTB ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tmSAZoga muốnPQhccN Ámdh Dạdh MpKnnTBinh thànmSAZogh nữdh nhânPQhccN cpKnnTBủa PQhccNta PQhccNthì spKnnTBao?” TuyPQhccNết nởmSAZog nụPQhccN cườiPQhccN hpKnnTBư hỏng.

 

Ám DạPQhccN pKnnTBLa dhgiận tdhím mSAZogmặt, ngómSAZogn tdhay tádhi nhpKnnTBợt xpKnnTBiết chdhặt mSAZogyết hầumSAZog Tuyết.

 

Tuyết dhho sặdhc sụPQhccNa, cdhười PQhccNnói: “ChỉPQhccN đdhùa cdhhút thôi.

 

“Nàng dhkhông phảipKnnTB ngườiPQhccN ngưmSAZogơi códh thểdh đùa.”dh ĐốtPQhccN xươnPQhccNg ngmSAZogón tapKnnTBy ÁmpKnnTB dhDạ PQhccNLa ruPQhccNng ldhên lPQhccNách cácmSAZogh, khômSAZogng PQhccNai đượcdh pdhhép khimSAZognh nhPQhccNờn nàng.

 

Tuyết xdhoa xPQhccNoa cổpKnnTB pKnnTBmình, nmSAZogói: “Được.”

 

“Ta mSAZogmuốn nàPQhccNng trởpKnnTB lại,PQhccN khônPQhccNg rờdhi điPQhccN nữa.”

 

Ám DạmSAZog PQhccNLa ádhnh mắtmSAZog âmPQhccN u.

 

Kỳ thPQhccNật, PQhccNmười PQhccNchín nmSAZogăm qdhua khôPQhccNng cPQhccNó nàngPQhccN ởPQhccN pKnnTBbên, nhundhg nhớPQhccN mSAZogđã tmSAZoghành mdhột thópKnnTBi pKnnTBquen mSAZogrồi. PQhccNNhưng pKnnTBkhi gidhọng dhnói mSAZogvà pKnnTBnụ cườPQhccNi cPQhccNủa dhnàng lạimSAZog xmSAZoguất hiPQhccNện, chidha mSAZoglìa chỉmSAZog vpKnnTBài ngàpKnnTBy hdhay thậPQhccNm chípKnnTB vàmSAZogi cmSAZoganh gpKnnTBiờ cũPQhccNng khiếPQhccNn dhy kdhhổ sPQhccNở nhưPQhccN muốPQhccNn chếdht đi.

 

Tuyết kmSAZoghảy đànpKnnTB, mSAZoglắc dhđầu nói:pKnnTB mSAZog“Ta cũnPQhccNg khôngPQhccN cpKnnTBó cácmSAZogh nào.”

 

“Ngươi nmSAZogói pKnnTBcái gì?”

 

“Nha đầdhu dhNhư pKnnTBCa kipKnnTBa mớiPQhccN dhlà mấuPQhccN chốt.PQhccN NếupKnnTB nànpKnnTBg pKnnTBta đãpKnnTB pKnnTBkhông muốnPQhccN rờimSAZog dhkhỏi thânmSAZog thể,PQhccN bấtpKnnTB PQhccNcứ PQhccNai pKnnTBcũng khôdhng tPQhccNhể dễdh pKnnTBdàng đuổmSAZogi npKnnTBàng tPQhccNa PQhccNđi, nmSAZogếu kPQhccNhông mSAZogsẽ khiếnpKnnTB thâdhn dhthể mSAZoghỏng theo.”

 

Ánh mắtpKnnTB Ámdh pKnnTBDạ LmSAZoga PQhccNnheo lại.

 

“Nếu npKnnTBàng tdha đápdh ứmSAZogng pKnnTBrời khmSAZogỏi thmSAZogì sao?”

 

Tuyết giậtpKnnTB mìnhdh nmSAZogói: “dhLàm samSAZogo nàngdh ấypKnnTB đồngdh ýPQhccN được?”

 

Ám Ddhạ PQhccNLa khônpKnnTBg nói.

 

Hạt cdhhu dhsa dhgiữa dhtrán đmSAZogỏ chótpKnnTB mSAZognhư sắpdh nPQhccNhỏ máu.

 

“Ta khôdhng pKnnTBtin ngươi.”

 

Như Cdha trựcPQhccN tiếpmSAZog trpKnnTBả lờdhi ÁpKnnTBm DạPQhccN La.

 

Mặc ddhù ÁpKnnTBm DạPQhccN mSAZogLa hứdha hẹn,pKnnTB cPQhccNhỉ cầnPQhccN nàngPQhccN rpKnnTBời khỏimSAZog thâPQhccNn thểPQhccN mmSAZogình mSAZogy sPQhccNẽ thảdh Chiếndh PPQhccNhong, Ngọcdh TpKnnTBự HàpKnnTBn vàmSAZog dhTuyết, hơPQhccNn nữPQhccNa gimSAZogúp NgọcmSAZog Tdhự PQhccNHàn khỏepKnnTB mạnhdh trpKnnTBở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãdh sớmPQhccN khômSAZogng mSAZogtin bấtdh cdhứ lờidh PQhccNnói npKnnTBào củmSAZoga Ámdh dhDạ La.

 

Ám DmSAZogạ mSAZogLa nói:dh “TapKnnTB đãpKnnTB mSAZogtừng thấtmSAZog pKnnTBtín bapKnnTBo gidhờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy spKnnTBao dhlại kPQhccNhông dhtin ta?”

 

“Vì ngmSAZogươi làdh mSAZogmột kẻmSAZog điên.”PQhccN NhPQhccNư CpKnnTBa đáppKnnTB: “Chỉdh cpKnnTBần npKnnTBgươi thdhích, lPQhccNúc nàpKnnTBo cũngpKnnTB cPQhccNó thểPQhccN dhthay đổdhi quyếtmSAZog địpKnnTBnh. DPQhccNù mSAZoglà ngươidh đểPQhccN họmSAZog rờimSAZog khỏiPQhccN sPQhccNau nàyPQhccN pKnnTBvẫn cdhó thểpKnnTB làmmSAZog tổndh thdhương họdh. NpKnnTBgười đãmSAZog lừapKnnTB dPQhccNối phảnPQhccN bpKnnTBội ngươdhi pKnnTBngươi PQhccNvĩnh dhviễn dhcũng khômSAZogng mSAZogbuông tha.”

 

Ám DạPQhccN PQhccNLa nmSAZoghíu mày.

 

Nàng mSAZogcó vpKnnTBẻ khápKnnTB pKnnTBhiểu yPQhccN, kpKnnTBhông PQhccNsai, PQhccNsau kPQhccNhi pKnnTBthả bpKnnTBọn họPQhccN đipKnnTB, mớipKnnTB bắtmSAZog trởdh lmSAZogại tmSAZogra tấn,pKnnTB chẳnpKnnTBg dhhề đmSAZogi pKnnTBngược lờpKnnTBi hứa.

 

Y cườipKnnTB lạmSAZognh: “mSAZogNgươi cdhho rằnmSAZogg ngưPQhccNơi PQhccNcó pKnnTBtư cádhch đàmSAZogm phámSAZogn vớipKnnTB mSAZogta sao?”

 

Như CmSAZoga nhìnPQhccN lạipKnnTB y.

 

Đôi mắtmSAZog tromSAZogng PQhccNveo củapKnnTB nàPQhccNng mandhg thePQhccNo mSAZogý dhchí khdhông mSAZoghề khumSAZogất phục.

 

Ám DPQhccNạ PQhccNLa nói:mSAZog “Chodh pKnnTBdù samSAZogu dhnày tpKnnTBa dhcó bdhắt pKnnTBbọn PQhccNchúng vềpKnnTB pKnnTBnhưng dẫupKnnTB samSAZogo mSAZogchúng vẫdhn cPQhccNòn cơPQhccN pKnnTBhội trốmSAZogn thoPQhccNát. NếupKnnTB kdhhông, tPQhccNa sẽdh khiếmSAZogn chpKnnTBúng lậpmSAZog tpKnnTBức cPQhccNhết trướcdh mmSAZogặt ngươi.”

 

Sắc mSAZogmặt NPQhccNhư CmSAZoga dầPQhccNn dầmSAZogn pKnnTBtrắng bệch.

 

Hạt pKnnTBchu pKnnTBsa giữpKnnTBa trádhn ÁpKnnTBm pKnnTBDạ PQhccNLa dhlóe pKnnTBlên, khóemSAZog mắtPQhccN ẩnpKnnTB hdhiện quandhg dhmang kỳmSAZog dị:pKnnTB “HayPQhccN pKnnTBlà, npKnnTBgươi mSAZogthích PQhccNở lạpKnnTBi pKnnTBbên ta.”

 

Như mSAZogCa cảdh kinh.

 

Ám DPQhccNạ pKnnTBLa nPQhccNắm chPQhccNặt dheo nàndhg, khipKnnTBến npKnnTBàng PQhccNchẳng tPQhccNhể cửpKnnTB độngPQhccN. pKnnTBY cúimSAZog đầupKnnTB xuốngmSAZog PQhccNben tPQhccNai nànmSAZogg, hơidh thởpKnnTB ướtPQhccN mSAZogát lmSAZogạnh lẽoPQhccN. PQhccNY dhnở nụmSAZog cườiPQhccN tPQhccNà PQhccNác: “HmSAZogay làmSAZog ngươPQhccNi pKnnTBmuốn mSAZoglàm mSAZognữ nhmSAZogân pKnnTBcủa tpKnnTBa, dhvì bấtPQhccN trPQhccNi bấPQhccNt giácdh đãdh ymSAZogêu dhta dhnên kPQhccNhông ngpKnnTBại cPQhccNùng nàdhng hưởnpKnnTBg thụdh dhcơ thểPQhccN pKnnTBcủa ta.”

 

Như CpKnnTBa pKnnTBghê tởm.

 

Nàng ndhôn mửa.

 

Nàng nôpKnnTBn dhra nướcPQhccN vànmSAZogg, nhiễdhm bẩmSAZogn chmSAZogiếc áodh đỏpKnnTB củamSAZog pKnnTBÁm DPQhccNạ La.

 

Ám mSAZogDạ LPQhccNa liếPQhccNm mSAZogláp PQhccNvành tadhi nàngpKnnTB: “NônPQhccN àPQhccN, cdhứ nôPQhccNn hếtPQhccN rpKnnTBa đmSAZogi, dhta tuypKnnTBệt đốipKnnTB khônPQhccNg đểmSAZog ýmSAZog. NgpKnnTBươi mSAZogvà mSAZognàng hợpKnnTBp nhấdht, umSAZogế mSAZogvật ngdhươi nôndh mSAZogra cũpKnnTBng lPQhccNà PQhccNchâu báumSAZog đốPQhccNi vdhới ta.”

 

Càng PQhccNrên rỉ,PQhccN PQhccNy càngdh PQhccNnắm mSAZogchặt nàPQhccNng: “PQhccNXem xPQhccNem, cdhơ thểmSAZog mSAZogta cũmSAZogng dhđan bịPQhccN ngươidh kíchpKnnTB PQhccNthích này.”dh DưmSAZogới bPQhccNụng pKnnTBy nóngPQhccN mSAZogrực, ápPQhccN pKnnTBsát vPQhccNào nhữndhg đườngdh nétPQhccN ndhữ mSAZogtính củmSAZoga nàng.

 

“Thả PQhccNta ra!”

 

Như dhCa vừPQhccNa xpKnnTBấu mSAZoghổ mSAZogvừa gdhiận dữPQhccN hémSAZogt lớn.

 

Ám DạmSAZog pKnnTBLa liếcmSAZog nhìnPQhccN nàngmSAZog: “SmSAZogao, dhkhông phảPQhccNi ngươimSAZog khôdhng muốnpKnnTB dhrời khỏiPQhccN sao?”

 

Như CPQhccNa nhổPQhccN mộpKnnTBt bãpKnnTBi nưpKnnTBớc bọmSAZogt vàoPQhccN mmSAZogặt y.

 

Nàng chPQhccNán mSAZogghét nóidh: PQhccN“Nếu ngươidh dhdám làmdh pKnnTBthương hạdhi dhbọn họ,pKnnTB tdha tmSAZoghề, mmSAZogặc dPQhccNù mSAZogÁm DạPQhccN pKnnTBMinh mSAZoglà mẫumSAZog dhthân củadh tadh, mSAZogta cũngpKnnTB PQhccNsẽ pKnnTBkhông mềPQhccNm lònpKnnTBg tmSAZogra pKnnTBtấn dhbà PQhccNta cPQhccNho ngươmSAZogi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^