You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày qT79aylại vs6Mv9ngày, HuânqT79ay FuY phụqT79ayc tH4C7Nxhị qT79ayNhư FuCa rửvs6Mv9a Fumặt bắtqT79ay qT79ayđầu buH4C7Nxổi sớFum, mỗivs6Mv9 Fusự tqT79ayhay đổiqT79ay rấtqT79ay qT79aynhỏ troH4C7Nxng cửFu chỉqT79ay thầnqT79ay thFuái qT79aycủa nvs6Mv9àng bọnH4C7Nx họvs6Mv9 đềuqT79ay H4C7Nxcó H4C7Nxthể vs6Mv9phát hiệnH4C7Nx ra.

 

Như vs6Mv9Ca dườngvs6Mv9 nhFuư qT79ayđã kFuhông còH4C7Nxn lH4C7Nxà FuNhư CFua trướqT79ayc kivs6Mv9a nữa.

 

Một cảmvs6Mv9 giácFu ôFun nhH4C7Nxu tĩnqT79ayh lặnH4C7Nxg toávs6Mv9t Fura tH4C7Nxừ đôiFu mqT79ayày củH4C7Nxa nvs6Mv9àng, đôFui mqT79ayắt nàngFu trầFum tĩnvs6Mv9h nhH4C7Nxư mặtqT79ay vs6Mv9nước aH4C7Nxo qT79aythu, mặH4C7Nxt vs6Mv9nàng toH4C7Nxát Fura H4C7Nxánh sángH4C7Nx bóqT79ayng qT79aynhư H4C7Nxtrân cFuhâu. NụFu cườH4C7Nxi H4C7Nxkhẽ trevs6Mv9o tvs6Mv9rên bFuờ môiH4C7Nx, vs6Mv9giọng qT79aynàng dịuqT79ay Fudàng thánhH4C7Nx vs6Mv9thót, qT79ayánh mắtqT79ay Fuôn H4C7Nxnhu mềqT79aym mqT79ayại nH4C7Nxhư nướH4C7Nxc, tóvs6Mv9m H4C7Nxlại qT79aychỉ vs6Mv9có mộqT79ayt H4C7Nxchữ 'đẹp'vs6Mv9 đivs6Mv9 vH4C7Nxào tH4C7Nxận đqT79ayáy lòH4C7Nxng ngươi.

 

Nàng đẹpFu vs6Mv9như biqT79ayển rộng.

 

Mặt biểnvs6Mv9 sóFung êH4C7Nxm H4C7Nxgió lặngFu vớiFu dFuòng chảyvs6Mv9 ngầmqT79ay mãqT79aynh Fuliệt ẩnH4C7Nx sâH4C7Nxu pH4C7Nxhía dưới.

 

Huân FuY qT79aynhìn nàngH4C7Nx H4C7Nxmà sH4C7Nxửng sốt.

 

Cùng mvs6Mv9ột dvs6Mv9ung mạo,H4C7Nx Futại savs6Mv9o qT79ayNhư qT79ayCa vs6Mv9đột nhiêH4C7Nxn trởvs6Mv9 nqT79ayên đẹpqT79ay tớiFu vs6Mv9mức kqT79ayinh tâH4C7Nxm độFung phácvs6Mv9h nhFuư vậyqT79ay chứ?

 

Ngón trỏvs6Mv9 củaqT79ay TuyH4C7Nxết diqT79ayểm lqT79ayên trFuán NhqT79ayư qT79ayCa, vs6Mv9sau thờqT79ayi gvs6Mv9ian khoảngFu H4C7Nxhai nénFu hươFung, mqT79ayột Fuvầng khqT79ayói trắnFug nhàvs6Mv9n nvs6Mv9hạn tỏaFu rvs6Mv9a tH4C7Nxừ gFuiữa H4C7Nxtrán vs6Mv9nàng. Khvs6Mv9uôn mặtqT79ay vs6Mv9nàng hqT79ayiện vvs6Mv9ẻ Fuđau khổ,Fu taqT79ayy phảivs6Mv9 cH4C7Nxhe vs6Mv9ngực, gòqT79ay máFu ửFung hồng.

 

Tuyết vộiqT79ay vs6Mv9vàng buôH4C7Nxng ngH4C7Nxón tayH4C7Nx, ânqT79ay cầnvs6Mv9 H4C7Nxnói: “Saovs6Mv9 Furồi? VH4C7Nxất vảqT79ay lắmqT79ay sao?”

 

Như CH4C7Nxa vvs6Mv9ừa hFuo vừH4C7Nxa vs6Mv9nói: “CH4C7Nxảm thấyvs6Mv9 H4C7Nxhơi tứvs6Mv9c ngực.”

 

Huân H4C7NxY bưnFug chéFun trvs6Mv9à nhqT79ayỏ tớqT79ayi, trovs6Mv9ng chénFu H4C7Nxlà tràH4C7Nx Fuxuân LoH4C7Nxng TỉnqT79ayh, chéH4C7Nxn qT79aytrà xanFuh biếcH4C7Nx tỏaH4C7Nx hưH4C7Nxơng thơH4C7Nxm ngátvs6Mv9. qT79ayTuyết Fura dqT79ayấu cqT79ayho nàngH4C7Nx đH4C7Nxặt cFuhén tràvs6Mv9 lFuên bqT79ayàn, nhẹqT79ay nhàngFu vs6Mv9cắn nFugón trỏ,vs6Mv9 mộtFu giọvs6Mv9t máuFu trqT79ayong sqT79ayuốt nqT79ayhỏ xuốngH4C7Nx cH4C7Nxhén trà.

 

“Uống nFuó xovs6Mv9ng H4C7Nxsẽ đFuỡ hqT79ayơn nH4C7Nxhiều.” TuFuyết đưaqT79ay chénqT79ay tFurà tFuới sH4C7Nxát H4C7Nxmôi nàng.

 

Như FuCa qT79aynghiêng đầu:H4C7Nx qT79ay“Không.” Vìvs6Mv9 savs6Mv9o qT79ayy luôvs6Mv9n bắtFu H4C7Nxnàng uvs6Mv9ống H4C7Nxmáu qT79ayy chqT79ayứ. TràH4C7Nx hòaFu vớFui qT79aymáu kqT79ayhi uốnqT79ayg vqT79ayào luqT79ayôn cảmvs6Mv9 thấH4C7Nxy Fucổ nqT79ayòng bừngqT79ay bừng.

 

“Nha đầuFu ngoqT79ayan nH4C7Nxào.” vs6Mv9Tuyết cườiH4C7Nx khanFuh kháchH4C7Nx qT79aynhư đangH4C7Nx lừaqT79ay H4C7Nxtrẻ coH4C7Nxn: “NGFuoan nàFuo, qT79ayuống vs6Mv9đi. MFuáu củH4C7Nxa tH4C7Nxa tuyqT79ayệt đqT79ayối kvs6Mv9hông tanqT79ayh đâu,Fu thơmH4C7Nx lắvs6Mv9m, uốFung vàoFu ngựcqT79ay sẽFu bớtFu khóvs6Mv9 chịu.”

 

“Ta khônH4C7Nxg muốnqT79ay uqT79ayống, ngựcqT79ay đãvs6Mv9 hếtH4C7Nx tqT79ayức rồi.”qT79ay FuNhư qT79ayCa đẩyvs6Mv9 cH4C7Nxhén tFurà nhqT79ayỏ rH4C7Nxa xa.

 

“Nói dốqT79ayi qT79aylà khôngqT79ay ngFuoan đâu.”qT79ay TuyếtqT79ay nởvs6Mv9 nụH4C7Nx cườFui khFuả H4C7Nxái: “NGƯơiqT79ay cqT79ayũng bFuiết tínvs6Mv9h vs6Mv9ta rồH4C7Nxi đấyqT79ay, cuốivs6Mv9 cH4C7Nxùng cvs6Mv9ũng qT79aysẽ Fubắt ngươiH4C7Nx uốnqT79ayg thFuôi. qT79ayNgươi mqT79ayuốn dùnH4C7Nxg mqT79ayột caH4C7Nxnh giờvs6Mv9 đvs6Mv9ể uốnvs6Mv9g Fuhay vàiH4C7Nx phútFu đểvs6Mv9 uốngH4C7Nx đây?”

 

“Vì saqT79ayo vs6Mv9cứ vs6Mv9phải uống?qT79ay” Nvs6Mv9hư CH4C7Nxa nhíH4C7Nxu mày.

 

“Ách… NqT79aygươi muốnqT79ay ngqT79ayhe lFuý qT79aydo tvs6Mv9hật vs6Mv9hay Fulý dFuo giH4C7Nxả?” qT79ayTuyết cườiH4C7Nx hvs6Mv9a hả.

 

Như CH4C7Nxa bấtqT79ay đFuắc dĩ:Fu “LạqT79ayi Fucòn qT79aycó qT79ayhai lH4C7Nxý dH4C7Nxo nữvs6Mv9a chứ.”

 

“Lý H4C7Nxdo thứqT79ay H4C7Nxnhất Fulà dùnFug mqT79ayáu H4C7Nxta vs6Mv9có thểH4C7Nx nhFuanh chóH4C7Nxng chFuuyển H4C7Nxdời hồH4C7Nxn pFuhách củaFu ngươH4C7Nxi hH4C7Nxơn. qT79ayLý Fudo Fukia lqT79ayại lH4C7Nxà qT79aydo Futa tvs6Mv9hích troH4C7Nxng Fucơ tqT79ayhể ngưH4C7Nxơi cqT79ayó mvs6Mv9áu H4C7Nxcủa tqT79aya. Chỉvs6Mv9 cFuần nghĩH4C7Nx mH4C7Nxáu củH4C7Nxa tFua đanvs6Mv9g chảyqT79ay troFung nvs6Mv9gười ngH4C7Nxươi làFu vs6Mv9ta cảmvs6Mv9 thấyqT79ay hạH4C7Nxnh phFuúc rồi.”

 

“Vậy cáH4C7Nxi nàFuo Fulà thậvs6Mv9t? Cáivs6Mv9 nH4C7Nxào lvs6Mv9à giả?”

 

Tuyết nhớH4C7Nxp Fuchớp mắFut, nởH4C7Nx nụH4C7Nx cườiH4C7Nx vs6Mv9xảo H4C7Nxtrá: “NgươiH4C7Nx đqT79ayoán xem?”

 

“Ta đoqT79ayán đềvs6Mv9u lvs6Mv9à giả.”

 

Như H4C7NxCa trừngFu mắtqT79ay nhFuìn Fuy. vs6Mv9Y giqT79ayễu cợvs6Mv9t H4C7Nxmình mvs6Mv9ới qT79aylà thật.

 

Tuyết vẻqT79ay mặtqT79ay ngạcvs6Mv9 nhiên.

 

“Oa! MqT79ayới uốH4C7Nxng máuvs6Mv9 H4C7Nxta mấFuy ngFuày màvs6Mv9 đãvs6Mv9 thônqT79ayg mH4C7Nxinh H4C7Nxlên baqT79ayo nhiêuH4C7Nx! ThậtH4C7Nx thầnH4C7Nx kỳ!”

 

Như CqT79aya tứcvs6Mv9 giậnFu cưvs6Mv9ời rộFu lên.

 

Tuyết nhânqT79ay cơH4C7Nx hộH4C7Nxi lừavs6Mv9 nFuàng uốngqT79ay xFuong chénqT79ay trà.

 

Hai ngưH4C7Nxời cườiqT79ay đùH4C7Nxa troqT79ayng phòngH4C7Nx, hvs6Mv9ồn nhivs6Mv9ên cqT79ayhẳng cFuhút chúFu ýH4C7Nx tới.

 

Huân FuY kvs6Mv9hom ngFuười luvs6Mv9i qT79ayra ngoài.

 

Ám DạFu LqT79aya nghiH4C7Nxêng ngườiqT79ay vs6Mv9dựa vàH4C7Nxo bFuức tH4C7Nxường, xiêmvs6Mv9 H4C7Nxy đỏH4C7Nx chvs6Mv9ói lạiFu H4C7Nxkhiến vs6Mv9y trôngH4C7Nx H4C7Nxnhợt Funhạt, H4C7Nxy nqT79aygửa cổFu uốngvs6Mv9 nốtvs6Mv9 rượuqT79ay tvs6Mv9rong chén,Fu haqT79ayi H4C7Nxmắt vs6Mv9đã vs6Mv9ngà nFugà saqT79ayy nhFuìn H4C7NxNhư Ca.

 

Nàng đaqT79ayng cười.

 

Khi nàngqT79ay cFuười tFuay vs6Mv9phải nqT79ayhẹ nhvs6Mv9àng nvs6Mv9ắm lạiqT79ay, cáFuc ngH4C7Nxón taFuy khH4C7Nxẽ cvs6Mv9hạm vqT79ayào chFuop mũi,H4C7Nx nvs6Mv9ụ cườH4C7Nxi từH4C7Nx khóevs6Mv9 mắtvs6Mv9 tớvs6Mv9i bvs6Mv9ờ môi.

 

Nụ cưvs6Mv9ời nàyFu Fuy đãqT79ay qFuuen thFuuộc bvs6Mv9iết bao.

 

Chỉ cóvs6Mv9 “nàng”vs6Mv9 vs6Mv9mới cóFu thểH4C7Nx H4C7Nxcười ônH4C7Nx nvs6Mv9hu độnvs6Mv9g lqT79ayòng ngườiFu tqT79ayới vậy.

 

“Ngươi H4C7Nxlà ai?”

 

Một H4C7Nxgiọng khqT79ayàn khàqT79ayn qqT79ayuấy nhqT79ayiễu Nhvs6Mv9ư qT79ayCa vàqT79ay Tuyết.

 

Nàng vàH4C7Nx H4C7Nxy cùnqT79ayg quvs6Mv9ay đầuqT79ay nhìnvs6Mv9 lại.

 

Thân hìnvs6Mv9h đỏFu nhưvs6Mv9 qT79aymáu củqT79aya ÁmFu DạqT79ay Lvs6Mv9a vọtH4C7Nx tớH4C7Nxi tqT79ayrước mFuặt NhưFu CaH4C7Nx, Fuy xiếtvs6Mv9 cH4C7Nxhặt vs6Mv9cằm nàngqT79ay, nâvs6Mv9ng khuôvs6Mv9n H4C7Nxmặt nàFung lênvs6Mv9, vs6Mv9u ámFu hỏivs6Mv9: “NgươiqT79ay H4C7Nxrốt qT79aycuộc làFu ÁFum DH4C7Nxạ Nhưvs6Mv9 CqT79aya H4C7Nxhay lqT79ayà nvs6Mv9àng đây?”

 

Như FuCa đFuau vs6Mv9đớn híH4C7Nxt mqT79ayột hơi,qT79ay Fucằm nànH4C7Nxg nhưvs6Mv9 sắpvs6Mv9 bịH4C7Nx H4C7Nxbóp nát.

 

“Ta khôngqT79ay pH4C7Nxhải ÁH4C7Nxm DạFu Nvs6Mv9hư Ca.”

 

Khuôn mặH4C7Nxt vs6Mv9Ám qT79ayDạ vs6Mv9La hiệqT79ayn qT79ayvẻ vs6Mv9mừng rFuỡ vs6Mv9như đivs6Mv9ên: “Ngươi…”

 

“Ta làqT79ay Liệvs6Mv9t Nhưvs6Mv9 Ca.H4C7Nx” vs6Mv9Nhìn ÁmH4C7Nx DạFu LFua đvs6Mv9ang Futừ mừnqT79ayg Furỡ chuH4C7Nxyển saH4C7Nxng tứcvs6Mv9 giậnH4C7Nx trqT79ayong lòngqT79ay nàqT79ayng H4C7Nxbỗng cảmFu tqT79ayhấy niềFum sFuung sqT79ayướng đượcFu trảFu thù.

 

Tuyết cườqT79ayi tớvs6Mv9i tévs6Mv9 H4C7Nxngửa: “TiểuH4C7Nx LH4C7Nxa đúngqT79ay vs6Mv9là ngốcFu avs6Mv9, qT79aynàng qT79aylàm vs6Mv9sao manFug họFu ÁmqT79ay vs6Mv9Dạ đượcvs6Mv9 chH4C7Nxứ? CqT79ayHo qT79aydù khôngvs6Mv9 gọivs6Mv9 H4C7Nxlà LiệtFu Nhvs6Mv9ư H4C7NxCa cũH4C7Nxng phảiH4C7Nx gọH4C7Nxi lvs6Mv9à CH4C7Nxhiến NH4C7Nxhư CH4C7Nxa mvs6Mv9ới đúng.”YH4C7Nx cườFui cườivs6Mv9 H4C7Nxmà vavs6Mv9i rvs6Mv9un rFuun, ômFu lH4C7Nxấy hFuai H4C7Nxvai NhưqT79ay qT79ayCa cFuười H4C7Nxlớn, bànFu qT79aytay nắmH4C7Nx lấvs6Mv9y cvs6Mv9ằm FuNhư qT79ayCa củavs6Mv9 vs6Mv9Ám DạH4C7Nx Lvs6Mv9a nFuhư đượcH4C7Nx mH4C7Nxột cvs6Mv9ơn qT79aygió tvs6Mv9hổi quvs6Mv9a kèmqT79ay vs6Mv9theo hươqT79ayng hoFua thơH4C7Nxn ngát.

 

Ám vs6Mv9Dạ LFua thH4C7Nxu vs6Mv9lại áH4C7Nxnh mắt,H4C7Nx đqT79ayôi mắtH4C7Nx biếnvs6Mv9 thànqT79ayh H4C7Nxđỏ tươiqT79ay nhvs6Mv9ư máuH4C7Nx: qT79ay“Ngân Tvs6Mv9uyết, ngưFuơi lqT79ayại chqT79ayơi ta?”

 

Tuyết dựFua đầuqT79ay vàvs6Mv9o vH4C7Nxai NhqT79ayư CqT79aya, nhìFun qT79ayy H4C7Nxcười hH4C7Nxa H4C7Nxhả qT79aynói: “Oa,H4C7Nx kvs6Mv9hông ngờH4C7Nx lqT79ayại lừavs6Mv9 đượcvs6Mv9 Ávs6Mv9m Hàvs6Mv9 cuqT79ayng chqT79ayủ qT79ayÁm Dạvs6Mv9 vs6Mv9La, tvs6Mv9a cườiFu tớiFu khôFung đứngqT79ay dậqT79ayy đượcvs6Mv9 mất.”

 

Khuôn mặqT79ayt ÁFum Dạvs6Mv9 Lvs6Mv9a trqT79ayắng bệH4C7Nxch, vặnFu vẹoFu tH4C7Nxhật vs6Mv9đáng sợH4C7Nx: “KhôngFu aFui cvs6Mv9ó Futhể lH4C7Nxừa tH4C7Nxa!” ChẳFung lẽH4C7Nx cáivs6Mv9 gọivs6Mv9 làH4C7Nx qT79ayhồn pháqT79aych chuyểnH4C7Nx dờqT79ayi cqT79ayhỉ lFuà H4C7Nxmột qT79aycạm bẫy?qT79ay TaFuy áoqT79ay dàH4C7Nxi H4C7Nxgiương lênFu, cánqT79ayh tFuay táivs6Mv9 H4C7Nxnhợt củaH4C7Nx qT79ayy nhưqT79ay vs6Mv9trong mvs6Mv9ột đáFum mâqT79ayy đỏ,qT79ay xươngH4C7Nx Fungón Futay kêuFu lqT79ayên rănvs6Mv9g rắc.

 

Y biếtFu NgânH4C7Nx TuFuyết đểqT79ay vs6Mv9ý nhấH4C7Nxt Fulà duFung mH4C7Nxạo qT79ayxinh đqT79ayẹp cqT79ayủa mình.

 

Vậy, vs6Mv9y sqT79ayẽ chậFum rãvs6Mv9i hủyqT79ay diệtvs6Mv9 kH4C7Nxhuôn mặH4C7Nxt tuyệtvs6Mv9 mFuỹ đó.

 

Trong Fukhông khíqT79ay bỗvs6Mv9ng bồngH4C7Nx bFuềnh qT79aymột tầngqT79ay khíqT79ay đqT79ayỏ tươi

 

Tầng khvs6Mv9í troqT79ayng svs6Mv9uốt Funhư ngọcFu vs6Mv9lưu ly.

 

Dần dầnvs6Mv9 thắtH4C7Nx chqT79ayặt lại,vs6Mv9 Fukhối vs6Mv9khí nvs6Mv9hư mqT79ayột chiH4C7Nxếc thùnvs6Mv9g bằngH4C7Nx ngọcvs6Mv9 nhốFut TuyếtqT79ay vàFu NH4C7Nxhư qT79ayCa H4C7Nxlại bênFu tronFug, khôngFu thểqT79ay qT79ayđộng đậy.

 

Ngón tH4C7Nxay nhẹqT79ay lướtH4C7Nx qT79aytrên gòH4C7Nx H4C7Nxmá Fucủa Tuyết.

 

Ám DạH4C7Nx LH4C7Nxa H4C7Nxnở Funụ cườFui dắcqT79ay ý:Fu “KhắcFu qT79aymột đvs6Mv9óa hovs6Mv9a tuyếtFu lêH4C7Nxn mặvs6Mv9t nH4C7Nxgươi, liệuFu qT79aycó đẹpqT79ay không?”

 

Tuyết H4C7Nxuể oH4C7Nxải nóivs6Mv9: H4C7Nx“Không khắcH4C7Nx cvs6Mv9ó lẽH4C7Nx đH4C7Nxẹp hơn.”

 

“Vậy khắcFu hH4C7Nxai bôvs6Mv9ng hH4C7Nxoa tuyếtH4C7Nx nhé.Fu” vs6Mv9Ngón vs6Mv9tay ÁmH4C7Nx DạH4C7Nx LFua H4C7Nxkẽ độngqT79ay, mộtH4C7Nx Fuvết vs6Mv9máu sâH4C7Nxu đãvs6Mv9 cắtvs6Mv9 lênH4C7Nx gòqT79ay mFuá TuyếFut, tqT79ayừng gvs6Mv9iọt từngFu Fugiọ mH4C7Nxáu nvs6Mv9hỏ qT79ayxuống bộqT79ay xH4C7Nxiêm Fuy trắngFu toát.

 

“Móng H4C7Nxtay dvs6Mv9ài quá.”

 

Như FuCa kinH4C7Nxh ngạvs6Mv9c nhìnFu H4C7Nxtay Ámvs6Mv9 Dạvs6Mv9 LaFu, cFuhẳng vs6Mv9biết qT79ayvì sqT79ayao lạqT79ayi H4C7Nxthốt lênqT79ay nhữnFug lH4C7Nxời này.

 

Ngón tvs6Mv9ay qT79ayy cứngFu đờ.

 

Vết máuH4C7Nx H4C7Nxchảy dàiFu nhvs6Mv9ưng vếtH4C7Nx tFuhương Fulại kqT79ayhông qT79aymở rộng.

 

Nàng Fulắc đầu,H4C7Nx nởvs6Mv9 nvs6Mv9ụ cFuười dịvs6Mv9u dàng:H4C7Nx “ĐànFu H4C7Nxông coH4C7Nxn traH4C7Nxi vs6Mv9không nvs6Mv9ên đểH4C7Nx móFung taH4C7Nxy quáFu dH4C7Nxài nhưH4C7Nx vậy,vs6Mv9 LqT79aya qT79ayNhi, Fulấy dvs6Mv9ao lạivs6Mv9 đâyH4C7Nx, tỷH4C7Nx giúvs6Mv9p đệH4C7Nx sửaqT79ay lạiFu H4C7Nxđôi chút.”

 

Ám DạqT79ay H4C7NxLa phảngqT79ay phấH4C7Nxt nhưFu Fubị điểmqT79ay trúngH4C7Nx huyH4C7Nxệt đvs6Mv9ạo, Futhân thFuể qT79ayy cứqT79ayng qT79ayngắc, chậmH4C7Nx rãvs6Mv9i nH4C7Nxhìn vFuề pqT79ayhía nàngqT79ay, H4C7Nxtrong mắtFu qT79ayđầy vqT79ayẻ ngạH4C7Nxc nhFuiên vvs6Mv9à Furun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mqT79ayùa vs6Mv9thu bênvs6Mv9 cvs6Mv9on suốiFu nhỏ.

 

Ám Dạvs6Mv9 H4C7NxMinh vvs6Mv9ừa gvs6Mv9ội qT79aylại mH4C7Nxái tócFu, svs6Mv9uối tócFu Fumềm mạiqT79ay bvs6Mv9ồng bềnhvs6Mv9 vs6Mv9gợn sFuóng vs6Mv9dưới ánhqT79ay nắngvs6Mv9 chivs6Mv9ều. NH4C7Nxàng mặH4C7Nxc mqT79ayột chiH4C7Nxếc ávs6Mv9o chqT79ayoàng vs6Mv9rộng thùngqT79ay thH4C7Nxình, vạH4C7Nxt áoH4C7Nx thFuêu hoqT79aya Fuvăn mỹH4C7Nx Fulệ H4C7Nxmà phH4C7Nxức tạp.

 

“Đừng đểFu qT79aymóng taH4C7Nxy dàvs6Mv9i quá.”

 

Nàng cúiH4C7Nx đầuvs6Mv9, dFuùng mộtvs6Mv9 cvs6Mv9on daH4C7Nxo sửvs6Mv9a móFung taH4C7Nxy chvs6Mv9o y.

 

Cậu vs6Mv9bé Ámvs6Mv9 DạFu FuLa nvs6Mv9ằm dướivs6Mv9 châqT79ayn nàFung, vưvs6Mv9ơn Futay vs6Mv9ra cH4C7Nxho vs6Mv9nàng sửaFu, miệnqT79ayg thầmFu nH4C7Nxói: “Móngvs6Mv9 tqT79ayay tỷFu chFuẳng vs6Mv9phải cqT79ayũng H4C7Nxrất dàvs6Mv9i sao.”Fu qT79ayNgón tqT79ayay tvs6Mv9hon vs6Mv9thả mvs6Mv9ượt mà,H4C7Nx lộFu rvs6Mv9a H4C7Nxmàu H4C7Nxhồng nhvs6Mv9ư vỏvs6Mv9 sòH4C7Nx, cóvs6Mv9 khqT79ayi hơivs6Mv9 dínhqT79ay cvs6Mv9hút nH4C7Nxước tH4C7Nxrên đóaqT79ay qT79ayhoa, Futay nànqT79ayg thậH4C7Nxt đẹp.

 

Nàng cẩnvs6Mv9 thậnH4C7Nx cqT79ayắt mFuóng tvs6Mv9ay cvs6Mv9ho vs6Mv9y: “ĐệqT79ay lFuà coFun tH4C7Nxrai qT79aycơ vs6Mv9mà, nH4C7Nxgày thườFung khqT79ayông vs6Mv9luyện vs6Mv9võ cũqT79ayng Futỷ vH4C7Nxõ H4C7Nxvới ngườiH4C7Nx taqT79ay, móFung Futay dvs6Mv9ài qqT79ayuá H4C7Nxsẽ kH4C7Nxhông tiH4C7Nxện. qT79ayVạn nhấtvs6Mv9 mónqT79ayg tFuay Fuđứt rqT79ayơi vs6Mv9ra sẽqT79ay khiqT79ayến nH4C7Nxgươi pH4C7Nxhân tâmH4C7Nx, Fuhơn qT79aynữa cũqT79ayng khôngH4C7Nx sạch,H4C7Nx trôngqT79ay bẩnqT79ay lắvs6Mv9m.” NH4C7Nxàng cưH4C7Nxời khẽqT79ay qT79aynói: “TỷqT79ay tỷvs6Mv9 thìH4C7Nx khávs6Mv9c, cH4C7Nxó vs6Mv9La qT79ayNhi thìvs6Mv9 việcH4C7Nx gH4C7Nxì Futỷ cũnqT79ayg khvs6Mv9ông qT79aycần qqT79ayuan tâm,vs6Mv9 cFuho nqT79ayên cFuó thFuể đểFu ýFu H4C7Nxchăm sócvs6Mv9 mqT79ayóng tay.”

 

“Là nhưqT79ay vH4C7Nxậy à.”H4C7Nx Cậuvs6Mv9 vs6Mv9bé ÁFum DFuạ LH4C7Nxa nvs6Mv9ắm lấFuy tócvs6Mv9 nàng,Fu vs6Mv9đưa lêFun Fumũi ngFuửi rồH4C7Nxi cườqT79ayi nvs6Mv9ói: “ĐệqT79ay Furất tH4C7Nxhích móngFu vs6Mv9tay củaH4C7Nx Futỷ, savs6Mv9u nàyFu qT79aytỷ tỷvs6Mv9 nvs6Mv9hất H4C7Nxđịnh cũnH4C7Nxg Fusẽ thícH4C7Nxh đFuệ đểqT79ay mqT79ayóng qT79aytay dài.”

 

“La NqT79ayhi nFugốc.” Nvs6Mv9àng mỉmvs6Mv9 cười,Fu nắH4C7Nxm Futay vs6Mv9y đưH4C7Nxa lênH4C7Nx: “ĐệqT79ay xH4C7Nxem, Fucon H4C7Nxtrai đqT79ayể Fumóng taqT79ayy ngắnFu mqT79ayới mạnhqT79ay mqT79ayẽ chứ.”

 

Móng trênqT79ay mFuỗi ngFuón tqT79ayay Fuy đềuH4C7Nx đượcFu tỉH4C7Nxa rấtH4C7Nx Fugọn gang.

 

Bờ móFung qT79aycũng đượcH4C7Nx nànH4C7Nxg đánhvs6Mv9 mượt.

 

Cậu H4C7Nxbé ÁqT79aym Dạvs6Mv9 FuLa mH4C7Nxở tvs6Mv9o hqT79ayai mFuắt: Fu“A, tavs6Mv9y đệqT79ay Fugiờ cũH4C7Nxng thqT79ayật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tvs6Mv9ay đẹH4C7Nxp vậy,vs6Mv9 qT79ayđêm qT79aynay kH4C7Nxhông lvs6Mv9uyện côngH4C7Nx cvs6Mv9ó đượcqT79ay không?”vs6Mv9 H4C7NxY lH4C7Nxàm nũvs6Mv9ng tFurong lFuòng nàng.

 

Ám H4C7NxDạ MFuinh nởH4C7Nx nFuụ H4C7Nxcười dịuvs6Mv9 dànH4C7Nxg nhvs6Mv9ư mộtqT79ay tH4C7Nxia sávs6Mv9ng: “ĐưFuợc. TaFuy Lvs6Mv9a NhqT79ayi Fuđẹp H4C7Nxnhư vậyFu, Fuđêm navs6Mv9y cũqT79ayng khqT79ayông vs6Mv9cần ăFun cFuơm đâFuu nhỉ.”

 

“Tỷ H4C7Nx~~ tỷvs6Mv9 ~~!”

 

Cậu bFué qT79ayÁm qT79ayDạ vs6Mv9La thấtH4C7Nx vọngvs6Mv9 kêH4C7Nxu to.

 

Ám qT79ayDạ H4C7NxMinh nởvs6Mv9 nụFu cười,Fu ngónqT79ay tavs6Mv9y H4C7Nxnhẹ nH4C7Nxhàng cqT79ayhà lênqT79ay choFup mũH4C7Nxi. Ngàvs6Mv9y mùqT79aya thuFu, dướiFu ávs6Mv9nh Funắng cFuhiều, bênvs6Mv9 H4C7Nxkhe svs6Mv9uối nhqT79ayỏ, nàngH4C7Nx nởH4C7Nx H4C7Nxnụ cườH4C7Nxi vs6Mv9ôn nhuFu, suH4C7Nxối tóvs6Mv9c dàFui tH4C7Nxhơm ngátqT79ay ôFum lấH4C7Nxy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi dH4C7Nxao nhỏFu Futừ từFu cẩH4C7Nxn thậvs6Mv9n sFuửa vs6Mv9sang lạiH4C7Nx mónqT79ayg taqT79ayy cFuho y.

 

Mái tócvs6Mv9 dqT79ayài Fubuông H4C7Nxxuống vvs6Mv9ai nàng.

 

Nàng nH4C7Nxở mộtFu nụqT79ay cườivs6Mv9 tvs6Mv9ĩnh lặng,qT79ay H4C7Nxtựa Fuhồ Futrong tqT79ayhế giớivs6Mv9 củavs6Mv9 nàH4C7Nxng khôngH4C7Nx qT79aygì quH4C7Nxan qT79aytrọng hH4C7Nxơn mónvs6Mv9g taFuy H4C7NxÁm DqT79ayạ La.

 

Ngón H4C7Nxtay ÁqT79aym DH4C7Nxạ LqT79aya cứngqT79ay đờ.

 

Tuyết tớvs6Mv9i H4C7Nxgần Nhưvs6Mv9 qT79ayCA, mộtvs6Mv9 vẻvs6Mv9 mặH4C7Nxt kqT79ayhó cH4C7Nxó thểFu vs6Mv9dùng lờqT79ayi đểFu qT79aytả khFuiến nụFu Fucười Fuy qT79aybiến mất.

 

“Móng Futay dvs6Mv9ù vs6Mv9dài nhưqT79ayng lvs6Mv9àm qT79ayđúng qT79aylà ẩu.”qT79ay Nànvs6Mv9g mỉFum cườiH4C7Nx. “LaqT79ay NH4C7Nxhi vs6Mv9đã lớvs6Mv9n rồH4C7Nxi, móngvs6Mv9 taFuy qT79aykhông bqT79ayẩn nH4C7Nxhư trướcqT79ay nữa.”

 

Nàng ngẩngqT79ay đầu.

 

Khóe mắtH4C7Nx lqT79ayà cFuảm vs6Mv9tình tH4C7Nxrong sánqT79ayg chvs6Mv9an chứvs6Mv9a, nàngqT79ay nH4C7Nxhìn ÁqT79aym DạH4C7Nx Lavs6Mv9, sH4C7Nxóng mắtvs6Mv9 nhưH4C7Nx làqT79ayn nướcFu mFuùa thH4C7Nxu khH4C7Nxẽ chảy.

 

Một lúcqT79ay lâuqT79ay sau…

 

Ngón tH4C7Nxay nànH4C7Nxg vs6Mv9vuốt Funhẹ lênFu kvs6Mv9huôn mặFut qT79ayÁm DFuạ LaqT79ay, châFun Fumày nhFuẹ nhqT79ayàng vs6Mv9cau lạiH4C7Nx nhưqT79ay lFuàn sóqT79ayng nước.

 

“La NhqT79ayi bvs6Mv9ệnh sH4C7Nxao? SaH4C7Nxo lạiqT79ay tiH4C7Nxều tụvs6Mv9y nhFuư vậy?”

 

******

 

Bó đuốcvs6Mv9 vẫnqT79ay chH4C7Nxáy bvs6Mv9ên bvs6Mv9ức tườnH4C7Nxg đá.

 

Dưới vs6Mv9lòng đấtFu khvs6Mv9ông Fukhí ẩmFu ướtH4C7Nx Fumang tFuheo mộtvs6Mv9 mùFui qT79aymốc meo.

 

Nàng H4C7Nxngửa đầuH4C7Nx nằmqT79ay trênqT79ay giường,vs6Mv9 vầFung tránFu Fukhẽ caFuu lại:

 

“La NhqT79ayi rốvs6Mv9t Fucuộc bịvs6Mv9 làmH4C7Nx Fusao? Vìvs6Mv9 saoFu… tvs6Mv9a dH4C7Nxường nhvs6Mv9ư đãFu H4C7Nxtrải quvs6Mv9a mộtH4C7Nx giấcH4C7Nx mộngqT79ay dàivs6Mv9, H4C7Nxmà nvs6Mv9hững gqT79ayì vs6Mv9trong mộH4C7Nxng vs6Mv9lại chẳngqT79ay thểqT79ay nhH4C7Nxớ ra.”

 

Ám DH4C7Nxạ vs6Mv9La nóFui: “TỷqT79ay nFugã bệnh,vs6Mv9 hônvs6Mv9 mêvs6Mv9 vs6Mv9mười chvs6Mv9ín nFuăm rồi.”H4C7Nx H4C7NxTuyết nóivs6Mv9 qT79aycho yqT79ay, hồnFu pháH4C7Nxch ÁmqT79ay Dạvs6Mv9 FuMinh cvs6Mv9ần mộtqT79ay cFuhút thờH4C7Nxi vs6Mv9gian mớvs6Mv9i cH4C7Nxó thểH4C7Nx nhớFu lạiqT79ay tFuoàn Fubộ nhFuững chuqT79ayyện cũ.

 

“Mười H4C7Nxchín qT79aynăm sao…”Fu NànFug lặpqT79ay lạivs6Mv9, lvs6Mv9ắc Fuđầu cườiFu khqT79ayổ: “HènqT79ay chvs6Mv9i Futỷ cảmH4C7Nx thấqT79ayy toànH4C7Nx thânFu nH4C7Nxhức mỏi,Fu nhH4C7Nxư kvs6Mv9hông phảiH4C7Nx cFuủa bảvs6Mv9n thânFu mìH4C7Nxnh vậy.”

 

“Tỷ vs6Mv9sẽ nhqT79ayanh chóngH4C7Nx phụcH4C7Nx hồiFu thFuôi.” qT79ayY sH4C7Nxẽ bắFut NH4C7Nxgân vs6Mv9Tuyết qT79aymau H4C7Nxchóng đuổFui hồFun phH4C7Nxách Funữ Funhân kFuia đi.

 

Nàng chqT79ayăm chFuú nqT79ayhìn H4C7Nxy, H4C7Nxlo lắngqT79ay nFuói: “LqT79aya qT79ayNhi, H4C7Nxđệ cH4C7Nxũng bịH4C7Nx bH4C7Nxệnh sao?”

 

“Không đâu,vs6Mv9 đệvs6Mv9 vvs6Mv9ẫn khỏe.”

 

Bàn tFuay nànFug nhFuẹ nhàqT79ayng vuốvs6Mv9t vFue vs6Mv9khuôn mvs6Mv9ặt táqT79ayi nhợtvs6Mv9 củaqT79ay yvs6Mv9: qT79ay“Sao khH4C7Nxuôn mặtH4C7Nx đệqT79ay lạiqT79ay tvs6Mv9rắng bệH4C7Nxch vậyvs6Mv9? Savs6Mv9o thânFu thqT79ayể vs6Mv9lại gầyvs6Mv9 Fuyếu thFuế? LH4C7Nxa qT79ayNhi Fucủa Futa H4C7Nxlà qT79aymột thiếuqT79ay qT79ayniên thFuần thqT79ayái phFui phàvs6Mv9m mà.”H4C7Nx vs6Mv9Bàn H4C7Nxtay nàngvs6Mv9 vs6Mv9trắng trẻqT79ayo H4C7Nxấm qT79ayáp, cvs6Mv9ái vuốtvs6Mv9 vFue dịvs6Mv9u dàngFu đầyH4C7Nx yêuqT79ay thương.

 

Ám DạFu LFua nắmvs6Mv9 tFuay nàqT79ayng, ápFu lênFu khuôFun mvs6Mv9ặt mình,vs6Mv9 hH4C7Nxơi thởH4C7Nx H4C7Nxy dồnqT79ay dập:

 

“Nói cqT79ayho tvs6Mv9a hqT79ayay, ngươivs6Mv9 lvs6Mv9à ai?”

 

Nàng kinFuh ngạcFu nói:qT79ay “LaH4C7Nx Nhi?”

 

Ám Dvs6Mv9ạ Lvs6Mv9a Futhở dốc:Fu “MaH4C7Nxu nóvs6Mv9i chFuo taH4C7Nx, ngươivs6Mv9 làFu H4C7Nxai, qT79aytên lFuà gì?”

 

Nàng qT79aylắc đFuầu, cườiH4C7Nx H4C7Nxnói: “Đứavs6Mv9 nhH4C7Nxóc vs6Mv9hư H4C7Nxhỏng nàFuy.” Thấvs6Mv9y H4C7Nxy H4C7Nxcố chqT79ayấp H4C7Nxnhư vậyqT79ay, nFuàng rốtH4C7Nx cuộcH4C7Nx Futhỏa hH4C7Nxiệp,d đưaH4C7Nx vs6Mv9tay lênqT79ay vuốtvs6Mv9 nqT79ayhẹ Fuchop qT79aymũi qT79ayy, bấtqT79ay đắcqT79ay dĩqT79ay H4C7Nxnói: “VậyH4C7Nx đượFuc rồiH4C7Nx, tqT79aya lFuà Bôvs6Mv9i Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt TqT79ayhiên LH4C7Nxinh CáiqT79ay củFua ÁmFu qT79ayDạ vs6Mv9La phảnqT79ayg phH4C7Nxất qT79aynhư bqT79ayị Fumột H4C7Nxchưởng đáqT79aynh trúnFug! NgFuũ qFuuan vs6Mv9y Furun rẩy,vs6Mv9 dunvs6Mv9g mvs6Mv9ạo Futà mH4C7Nxỵ cũqT79ayng Fubắt đầuvs6Mv9 vặnFu vẹo!vs6Mv9 YqT79ayết Fuhầu cqT79ayảm thấyH4C7Nx ngvs6Mv9òn ngọqT79ayn, nqT79aygực nH4C7Nxhư cH4C7Nxó mộFut cvs6Mv9ục mqT79ayáu nóngqT79ay muốFun pqT79ayhun ra!

 

Nàng H4C7Nxlà Bôivs6Mv9 Nhi.

 

Nàng làvs6Mv9 BôH4C7Nxi Nhvs6Mv9i củaqT79ay y.

 

............

 

......

 

Trong áFunh nắngH4C7Nx bvs6Mv9an mai.

 

Nàng nFuhảy H4C7Nxmúa bênH4C7Nx Fubờ suối.

 

Giọt H4C7Nxsương trêqT79ayn ngọnFu Fucỏ bịFu gócH4C7Nx vH4C7Nxáy nànvs6Mv9g vs6Mv9cuốn lênH4C7Nx tạoqT79ay thànhvs6Mv9 tvs6Mv9ừng ánvs6Mv9g sươngH4C7Nx Futrong suốt.

 

Y nFuằm tvs6Mv9rên thảmqT79ay H4C7Nxcỏ, mvs6Mv9iệng nqT79aygậm cọngFu cỏFu xanhqT79ay, ngH4C7Nxón taqT79ayy thưởngvs6Mv9 thứqT79ayc mqT79ayột qT79aychén rqT79ayượu hqT79ayoàng kiFum. ThânH4C7Nx chévs6Mv9n phảnFu chiqT79ayếu vũvs6Mv9 đFuiệu ruH4C7Nxng độngqT79ay qT79aytâm cH4C7Nxan củaH4C7Nx nàng.

 

“Này, Futa khôngqT79ay mqT79ayuốn gọiFu nH4C7Nxgươi lFuà tỷqT79ay tỷvs6Mv9 nữa.”

 

Y hoáFun Fuhận nói.

 

Nàng vẫnH4C7Nx tiếqT79ayp H4C7Nxtục múa,qT79ay hH4C7Nxòa qT79ayvào dònvs6Mv9g chảFuy cqT79ayủa dóngH4C7Nx suối,qT79ay hòH4C7Nxa vàoqT79ay thảmqT79ay cFuỏ xvs6Mv9anh, hòFua vàH4C7Nxo thếqT79ay giớivs6Mv9 vs6Mv9mỹ lH4C7Nxệ Fuxung quaqT79aynh, chqT79ayẳng hềqT79ay đểqT79ay ýH4C7Nx tớiH4C7Nx vs6Mv9lời nH4C7Nxói tFurẻ cFuon củvs6Mv9a y.

 

“Ngươi qT79aycó vs6Mv9nghe khôH4C7Nxng đó!H4C7Nx SqT79ayau Funày tFua H4C7Nxsẽ khFuông gqT79ayọi ngưqT79ayơi lFuà tỷFu tỷqT79ay nữa!”qT79ay H4C7NxY buồnH4C7Nx rầuqT79ay H4C7Nxxoay xoaH4C7Nxy chénFu rượH4C7Nxu, thấpH4C7Nx gqT79ayiọng nóqT79ayi: “Gọivs6Mv9 ngươiqT79ay làH4C7Nx Futỷ H4C7Nxtỷ qT79aycứ cFuó qT79aycảm gqT79ayiác nhưvs6Mv9 mãiFu qT79aymãi khvs6Mv9ông lớnH4C7Nx lqT79ayên vs6Mv9được.” NàFung càqT79ayng ngH4C7Nxày cH4C7Nxàng xqT79ayinh đẹp,Fu chvs6Mv9ốn H4C7Nxgiang hFuồ ngàyqT79ay cũnFug ngàyvs6Mv9 càngFu nhiềqT79ayu ngH4C7Nxười khFuuynh đảoFu vs6Mv9vì sắH4C7Nxc đẹpFu củaH4C7Nx nàng.

 

Y sợqT79ay rằngH4C7Nx vs6Mv9trong lòFung nànvs6Mv9g mìnqT79ayh mFuãi mvs6Mv9ãi H4C7Nxchỉ làH4C7Nx mqT79ayột đệH4C7Nx đệ.

 

Nàng ngừFung vs6Mv9múa, ngồivs6Mv9 xuốnvs6Mv9g bêqT79ayn ngườiH4C7Nx yqT79ay. Xvs6Mv9oa xvs6Mv9oa chFuop mũiFu yvs6Mv9, giFuọng nàFung vs6Mv9tựa nH4C7Nxhư đangH4C7Nx lừaH4C7Nx mộtvs6Mv9 đứavs6Mv9 trẻH4C7Nx: “Saovs6Mv9 vs6Mv9lại kH4C7Nxhông Fuvui thế?”

 

Chén rượuvs6Mv9 khôngH4C7Nx nqT79aygừng qH4C7Nxuay H4C7Nxtrong taqT79ayy y.

 

Hai H4C7Nxmắt H4C7Nxy tH4C7Nxỏa sáng:vs6Mv9 “SauH4C7Nx nàyqT79ay tFua gọFui ngưFuơi làvs6Mv9 ‘BôiFu Nhi’vs6Mv9 vs6Mv9nhé!” Chévs6Mv9n rượuqT79ay bFuay qT79aymúa nhqT79ayư vũH4C7Nx điệFuu qT79aycủa nFuàng, Fucó quaH4C7Nxng maH4C7Nxng sángH4C7Nx lạnH4C7Nx, cH4C7Nxó lưngqT79ay áoH4C7Nx mảnhvs6Mv9 khảFunh, cvs6Mv9ó lH4C7Nxàn dFua mFuịn H4C7Nxmà. Hơvs6Mv9n nữqT79aya, chénvs6Mv9 rH4C7Nxượu trH4C7Nxong vs6Mv9tay vs6Mv9y, Fuy cóqT79ay vs6Mv9thể khH4C7Nxiến nFuó vs6Mv9múa cũqT79ayng cóH4C7Nx qT79aythể khiếnqT79ay nóFu ngừFung, lạvs6Mv9i cFuó Futhể dùngH4C7Nx môiH4C7Nx vs6Mv9nhấp nháp.

 

“Cái tênH4C7Nx kỳqT79ay qFuuặc quFuá.” Nvs6Mv9àng vừqT79aya cườqT79ayi vừaqT79ay lqT79ayắc đầu.

 

“Được khH4C7Nxông? NgFuươi làH4C7Nxm ‘BôiqT79ay NFuhi’ qT79aycủa tvs6Mv9a H4C7Nxnhé.” qT79ayY tớFui gFuần nàng,Fu áqT79aynh mvs6Mv9ắt bướngH4C7Nx bỉnh.

 

Nhìn ánvs6Mv9h mFuắt Fuy, nàFung bFuỗng giậtqT79ay mình.

 

Nàng bH4C7Nxiết qT79ayy đvs6Mv9ã giếtFu rấtFu nhiềuH4C7Nx người,vs6Mv9 vs6Mv9danh tiFuếng ÁFum HàFu CunFug cũnqT79ayg đãFu lFuại vH4C7Nxang dộFui tronFug chốnH4C7Nx giaH4C7Nxng hồ,H4C7Nx nqT79ayhưng troqT79ayng lòFung Funàng Fuy vẫnFu chỉqT79ay Fulà mH4C7Nxột đứaH4C7Nx trẻ.

 

Nhưng gvs6Mv9iờ pvs6Mv9hút vs6Mv9này, ánhH4C7Nx mắtqT79ay Fuy manFug tqT79ayheo vẻqT79ay nFugang bưvs6Mv9ớng khqT79ayó tả!

 

Có lẽFu, FuLa NFuhi đH4C7Nxã Futhực sựvs6Mv9 trưởngFu thành.

 

Nàng nởFu nvs6Mv9ụ cườivs6Mv9 thậtvs6Mv9 dFuịu dàH4C7Nxng: “TFua làvs6Mv9 qT79aytỷ qT79aytỷ H4C7Nxcủa H4C7Nxđệ mà.”

 

“Bôi vs6Mv9Nhi, lvs6Mv9àm qT79ayBôi Nhvs6Mv9i vs6Mv9của Futa!” FuY nănH4C7Nx nỉ.

 

“Cái tênqT79ay nqT79ayày vs6Mv9thật khvs6Mv9ó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vH4C7Nxẫn lắqT79ayc đầu.

 

Y H4C7Nxtức qT79aygiận, nắmqT79ay lvs6Mv9ấy cằmvs6Mv9 Funàng: “Nvs6Mv9ói mauH4C7Nx! NFugươi đồFung H4C7Nxý lvs6Mv9àm BôFui NFuhi củvs6Mv9a ta.”

 

“La NH4C7Nxhi, đaqT79ayu quá.”H4C7Nx NàngqT79ay rênH4C7Nx rỉFu nói.

 

“Đồng ýFu qT79aylàm BôqT79ayi FuNhi cvs6Mv9ủa tH4C7Nxa, vs6Mv9ta tFuha vs6Mv9cho ngươi.”qT79ay H4C7NxY càngH4C7Nx xH4C7Nxiết vs6Mv9chặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa gH4C7Nxiận Fubừng lêqT79ayn, vs6Mv9y độtqT79ay vs6Mv9nhiên kéqT79ayo nàngFu lạqT79ayi gần!H4C7Nx HơFui qT79aythở nóFung bFuỏng, bờvs6Mv9 môiFu vs6Mv9y cácqT79ayh nàFung chvs6Mv9ỉ H4C7Nxcó mFuột vs6Mv9tấc! VừaH4C7Nx thH4C7Nxở hvs6Mv9ổn hểqT79ayn, Fuy H4C7Nxvừa ghFué sátH4C7Nx bờH4C7Nx môqT79ayi vs6Mv9đỏ thFuắm cH4C7Nxủa nàng!

 

“Làm BH4C7Nxôi NH4C7Nxhi củavs6Mv9 vs6Mv9ta! NếuH4C7Nx kqT79ayhông tFua vs6Mv9sẽ biFuến ngươiqT79ay thqT79ayành vs6Mv9nữ nhânqT79ay qT79aycủa ta!”

 

Ngày qT79ayhôm đó.

 

Nàng cuốiqT79ay cùngqT79ay cũngH4C7Nx phảvs6Mv9i thỏaH4C7Nx hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtFu ÁmH4C7Nx Dạvs6Mv9 Lvs6Mv9a đỏqT79ay nhqT79ayư máu.

 

Y ômH4C7Nx lấH4C7Nxy nàng,H4C7Nx nướcFu Fumắt nvs6Mv9hư qT79ayhai dònFug máqT79ayu chqT79ayảy xuqT79ayống từvs6Mv9 đqT79ayôi mvs6Mv9ắt nhắmFu chặH4C7Nxt củFua qT79ayy. Màvs6Mv9u đH4C7Nxỏ Fucủa nướcqT79ay qT79aymắt, H4C7Nxmàu trắnH4C7Nxg bệchFu củaFu vs6Mv9hai qT79aygò mFuá, Fuy khFuông nénH4C7Nx nqT79ayổi bH4C7Nxi thươngFu trH4C7Nxong H4C7Nxlòng nhưqT79ay mH4C7Nxột bứcqT79ay trFuanh H4C7Nxquỷ vs6Mv9dị qT79ayđẹp qT79ayđẽ mH4C7Nxà vs6Mv9thê lương.

 

Nàng qT79ayyêu thươvs6Mv9ng H4C7Nxvuốt vqT79aye Fuy: vs6Mv9“La NqT79ayhi, xvs6Mv9in lỗi.”

 

Y ôvs6Mv9m H4C7Nxchặt lấyvs6Mv9 nàng.

 

“Tỷ ngãFu bệnFuh Fuhôn mqT79ayê H4C7Nxđã mườiFu chFuín nqT79ayăm, đH4C7Nxệ nhqT79ayất địnhH4C7Nx rấtqT79ay vấtqT79ay vFuả đúngvs6Mv9 Fukhông?” H4C7NxNàng thởvs6Mv9 dàFui, cốH4C7Nx gắnqT79ayg nvs6Mv9ở H4C7Nxnụ cườqT79ayi, Fungăn dònFug nướcqT79ay H4C7Nxmắt mìnhH4C7Nx chFuảy raH4C7Nx. “YênH4C7Nx vs6Mv9tâm đi,qT79ay gqT79ayiờ tỷH4C7Nx đãvs6Mv9 khỏiFu rồi,qT79ay vs6Mv9tất Fucả đềuFu sFuẽ tqT79ayốt hơn.”

 

Ám DạFu qT79ayLa muH4C7Nxốn qT79ayôm nàngFu vàovs6Mv9 lòng.

 

Những chuH4C7Nxyện khácvs6Mv9 H4C7Nxy đềuFu khôngvs6Mv9 muốnvs6Mv9 H4C7Nxnghĩ tới.

 

“Mười H4C7Nxchín năqT79aym quaqT79ay, đFuệ vẫH4C7Nxn ởH4C7Nx H4C7Nxtrong ÁFum HàFu CuFung sao?”H4C7Nx NàFung nH4C7Nxhẹ nhàngqT79ay hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởvs6Mv9 dướiH4C7Nx lòH4C7Nxng qT79ayđất, khôngqT79ay tH4C7Nxhấy ánhFu vs6Mv9mặt trờiqT79ay, khôngH4C7Nx cqT79ayhút khqT79ayông khíFu qT79aytrong làvs6Mv9nh, hèvs6Mv9n H4C7Nxchi thâH4C7Nxn tFuhể đệqT79ay cvs6Mv9hẳng hềvs6Mv9 kFuhỏe mFuạnh, khvs6Mv9uôn mH4C7Nxặt cũH4C7Nxng H4C7Nxu buồvs6Mv9n nhưFu vH4C7Nxậy.” NàngqT79ay Fuvuốt vqT79aye máFui tócFu H4C7Nxdài vs6Mv9của yqT79ay. Fu“Đều lqT79ayà lỗFui H4C7Nxcủa ta.”

 

Bàn tH4C7Nxay nànqT79ayg nhFuẹ nhàngH4C7Nx vs6Mv9là vậy.

 

Từng gvs6Mv9iọt lệFu đỏqT79ay nhưFu Fumáu H4C7Nxcủa vs6Mv9Ám DH4C7Nxạ FuLa từH4C7Nx từvs6Mv9 vs6Mv9trào ra.

 

“Không cầH4C7Nxn qT79ayđệ tvs6Mv9iếp tụH4C7Nxc lvs6Mv9uyện côvs6Mv9ng nữqT79aya, cũngqT79ay kFuhông cầnqT79ay nghĩqT79ay qT79aycách đH4C7Nxể ÁmFu Hàvs6Mv9 qT79ayCung xưnvs6Mv9g bávs6Mv9 thqT79ayiên hạH4C7Nx nữavs6Mv9.” nànFug ôqT79aym lFuấy vs6Mv9y. “qT79ayLa NhqT79ayi, tỷFu H4C7Nxtỷ muốnFu đệFu sqT79ayống vs6Mv9thật hH4C7Nxạnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớFum Fungày H4C7Nxhôm sau.

 

Như CH4C7Nxa Fumở tH4C7Nxo Fuhai mắt.

 

Nàng cảmH4C7Nx tH4C7Nxhấy toàvs6Mv9n tqT79ayhân Funhức mỏqT79ayi H4C7Nxnhư bịqT79ay Futrói mqT79ayột đêm,qT79ay qT79aybụng qT79aycũng nH4C7Nxặng trĩu,qT79ay thFuở H4C7Nxkhông rH4C7Nxa hơi.

 

Vừa nhìnH4C7Nx qua…

 

Nàng vs6Mv9bỗng dưH4C7Nxng kH4C7Nxinh hãi!

 

Ám FuDạ LqT79aya ghévs6Mv9 đầuH4C7Nx vàH4C7Nxo Fubên giường,qT79ay tFuay trávs6Mv9i nắmFu lấyqT79ay tH4C7Nxay H4C7Nxphải nàngH4C7Nx, đvs6Mv9ầu qT79aygối Fulên bụngvs6Mv9 nH4C7Nxàng. FuY nFughỉ rấtvs6Mv9 yvs6Mv9ên vs6Mv9tĩnh, kFuhuôn mặtvs6Mv9 qT79aytái nhợvs6Mv9t phảngqT79ay phấvs6Mv9t nhH4C7Nxư cH4C7Nxó thêqT79aym chútFu H4C7Nxhuyết sắc.

 

“Ngươi làvs6Mv9m gqT79ayì đó.”

 

Như FuCa trừnqT79ayg Fumắt Funhìn Ámvs6Mv9 H4C7NxDạ vs6Mv9La, dùngFu đqT79ayẩy gạFut vs6Mv9y dậy.

 

Ám Dvs6Mv9ạ qT79ayLa chăFum cqT79ayhú nFuhìn Fuy, hqT79ayạt chH4C7Nxu Fusa giữaqT79ay trvs6Mv9án dầqT79ayn dầnH4C7Nx chuyểnqT79ay tvs6Mv9ừ đỏH4C7Nx tH4C7Nxươi sanFug âqT79aym H4C7Nxu. qT79ayY đứnH4C7Nxg bậtqT79ay dFuậy, áFunh mFuắt léH4C7Nx Fulên vvs6Mv9ẻ vH4C7Nxô tìFunh, cH4C7Nxoi nàqT79ayng nFuhư kẻH4C7Nx thvs6Mv9ù vs6Mv9khắc cốtFu gFuhi tâm.

 

“Vì saFuo ngươivs6Mv9 lạFui trởFu lại.”

 

Giọng vs6Mv9y trầmvs6Mv9 trầmqT79ay nhưvs6Mv9 đangH4C7Nx ngvs6Mv9uyền rủa.

 

Như Cvs6Mv9a giậtvs6Mv9 Fumình. FuTrong thoánH4C7Nxg chốcH4C7Nx, nàqT79ayng bỗnFug qT79aynghĩ mìnFuh sH4C7Nxẽ bịvs6Mv9 Fuánh Fumắt áqT79ayc Fuđộc củFua H4C7Nxy giếtvs6Mv9 chết.

 

“Chờ mH4C7Nxột chút!”

 

Nàng gọiFu vs6Mv9Ám DFuạ H4C7NxLa Fuđang phqT79ayất tqT79ayay áH4C7Nxo H4C7Nxquay đi:

 

“Ngươi đừnH4C7Nxg đi!”

 

Ám DạH4C7Nx LqT79aya khôH4C7Nxng qT79ayquay đầuqT79ay lại,Fu vs6Mv9y H4C7Nxđã khôngvs6Mv9 vs6Mv9thể qT79aydễ dàFung thFua thvs6Mv9ứ nếvs6Mv9u thấyqT79ay mặtqT79ay nàng.

 

Như CqT79aya Funói: “Hômvs6Mv9 H4C7Nxnay đãH4C7Nx làFu Fungày vs6Mv9thứ mười.qT79ay Tvs6Mv9a mqT79ayuốn H4C7Nxgặp NgH4C7Nxọc sưvs6Mv9 huynh.”

 

Ám H4C7NxDạ Lvs6Mv9a cườiH4C7Nx H4C7Nxlạnh nói:

 

“Nhìn thấyqT79ay hH4C7Nxắn ngươiqT79ay sẽFu Fuhối hận.”

 

Như FuCa Fucả qT79aykinh nvs6Mv9ói: H4C7Nx“Ngươi đãFu làmvs6Mv9 gH4C7Nxì vqT79ayới qT79aysư vs6Mv9huynh củaqT79ay ta?!”

 

Ám DạH4C7Nx LqT79aya nhFuíu mH4C7Nxày nóiqT79ay: “KH4C7Nxẻ dámH4C7Nx lừaFu gFuạt phảnvs6Mv9 bộiqT79ay tqT79aya chỉvs6Mv9 cFuó qT79aythể sốFung tronvs6Mv9g địqT79aya ngục.”

 

Như CH4C7Nxa cắnH4C7Nx vs6Mv9môi, Fucố gắngvs6Mv9 kiềmvs6Mv9 H4C7Nxchế tvs6Mv9hân thểFu đH4C7Nxang Furun rẩvs6Mv9y Fucủa mình.

 

“Ta mFuuốn gặpH4C7Nx Fusư huynh.”

 

******

 

Làn nưvs6Mv9ớc qT79ayÁm H4C7NxHà chvs6Mv9ậm rãvs6Mv9i H4C7Nxchảy xuôqT79ayi trêH4C7Nxn mvs6Mv9ặt đất.

 

Xung qT79ayquanh đềuH4C7Nx lvs6Mv9à bH4C7Nxóng vs6Mv9tối, cqT79ayhỉ H4C7Nxcó ánqT79ayh lFuửa H4C7Nxu ámH4C7Nx trêFun bqT79ayức tvs6Mv9ường chiếuH4C7Nx xvs6Mv9uống mặtvs6Mv9 nướcqT79ay. MFuặt qT79aynước H4C7NxÁm Hàvs6Mv9 cqT79ayũng mộqT79ayt qT79aymàu vs6Mv9đen, ngẫuFu qT79aynhiên lvs6Mv9óe lvs6Mv9ên mộtH4C7Nx H4C7Nxtia runFug độngvs6Mv9 tựavs6Mv9 nhFuư ánqT79ayg Fumây đenH4C7Nx viFuền vàng.

 

Trong bóngqT79ay Futối vs6Mv9tĩnh mịch.

 

Trái qT79aytim NH4C7Nxhư Cvs6Mv9a cFuhậm rãFui trầmH4C7Nx H4C7Nxxuống, mộtH4C7Nx cảmqT79ay giácFu sH4C7Nxợ hH4C7Nxãi híqT79ayt H4C7Nxthở khvs6Mv9ông thônH4C7Nxg khiếvs6Mv9n qT79aycổ qT79ayhọng nFuàng kvs6Mv9hô khqT79ayốc. Havs6Mv9i H4C7Nxchân muốvs6Mv9n nhFuanh chónvs6Mv9g chqT79ayạy tớqT79ayi Fucủa nànFug nặnqT79ayg H4C7Nxnhư đevs6Mv9o trì.

 

Nàng vs6Mv9đã thấyqT79ay NqT79aygọc TựqT79ay Hàn.

 

Y ngFuồi trênvs6Mv9 chiếcH4C7Nx xH4C7Nxe lăqT79ayn vs6Mv9bằng gỗ,vs6Mv9 H4C7Nxtấm H4C7Nxáo xanvs6Mv9h nH4C7Nxhư ngqT79ayọc, nụqT79ay cườivs6Mv9 vẫH4C7Nxn yvs6Mv9ên tĩqT79aynh qT79aynhư xưa.vs6Mv9 CóH4C7Nx lFuẽ vìvs6Mv9 Fuđã lâuqT79ay chH4C7Nxưa thFuấy áFunh mvs6Mv9ặt vs6Mv9trời, H4C7Nxlàn dqT79aya vs6Mv9y táFui nhợtqT79ay, thânH4C7Nx thểvs6Mv9 cũH4C7Nxng càH4C7Nxng thvs6Mv9êm gầyFu gòqT79ay svs6Mv9o Fuvới tvs6Mv9rước đây.

 

Y đangvs6Mv9 hH4C7Nxo khan.

 

Cơn hH4C7Nxo kịchvs6Mv9 liqT79ayệt khiếnqT79ay H4C7Nxbả vqT79ayai Fuy Furung vs6Mv9rung, tựaFu hH4C7Nxồ H4C7Nxnhư cvs6Mv9ả phổiqT79ay H4C7Nxy vs6Mv9cũng vs6Mv9muốn H4C7Nxho rFua. ChiếcH4C7Nx khăqT79ayn vs6Mv9lụa vs6Mv9che trênqT79ay Fubờ H4C7Nxmôi đvs6Mv9ã Fulấm tFuấm máu.

 

Ngọc TFuự HqT79ayàn nhưH4C7Nx vậvs6Mv9y kvs6Mv9hiến vs6Mv9Như CFua cH4C7Nxảm thấyH4C7Nx hoảngFu hốt…

 

Y lúcFu nàFuo cũvs6Mv9ng H4C7Nxcó thểqT79ay mấvs6Mv9t đi!

 

Như FuCa kivs6Mv9nh hãiqT79ay, qFuuát lqT79ayên vớiFu qT79ayÁm Dạvs6Mv9 LaqT79ay: “NgươiFu đH4C7Nxã làFum gFuì sưqT79ay hvs6Mv9uynh củaH4C7Nx ta?”

 

Ám qT79ayDạ LFua cườiFu nhẹvs6Mv9 nqT79ayói: “HắnqT79ay vốnH4C7Nx lH4C7Nxà vs6Mv9một kqT79ayẻ tànvs6Mv9 phqT79ayế bệnhvs6Mv9 tật,qT79ay gH4C7Nxiờ chẳngH4C7Nx quH4C7Nxa cH4C7Nxhỉ trFuở lạiH4C7Nx bH4C7Nxộ vs6Mv9dáng tqT79ayrước đâyqT79ay mvs6Mv9à thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CqT79aya cvs6Mv9ảm thấyqT79ay H4C7Nxcó điểmH4C7Nx H4C7Nxkhông đúng!

 

Mọi cvs6Mv9huyện H4C7Nxtuyệt đốiH4C7Nx khôqT79ayng đFuơn giảnqT79ay vs6Mv9như ÁmFu DạH4C7Nx qT79ayLa nóiH4C7Nx được!

 

Như H4C7NxCa điFu vqT79ayề phH4C7Nxía NgọcH4C7Nx Tựvs6Mv9 Hàn.

 

Nàng qT79aygọi têH4C7Nxn yFu: “SưH4C7Nx huyFunh…. SưqT79ay huynh?!”H4C7Nx Thavs6Mv9nh âmH4C7Nx củqT79aya nàqT79ayng Fulớn dầnH4C7Nx nhFuưng Fuy lạiqT79ay chH4C7Nxẳng vs6Mv9hề ngH4C7Nxhe thấy!

 

Ngọc TựFu HàFun qT79aylại ho.

 

Y phFuảng phvs6Mv9ất nhFuư khvs6Mv9ông hqT79ayề cảmvs6Mv9 nhậnqT79ay vs6Mv9được tFuhế giH4C7Nxới bH4C7Nxên ngoài.

 

Như CFua bH4C7Nxắt đầuFu vs6Mv9run rẩy.

 

Nước H4C7NxÁm qT79ayHà vẫnH4C7Nx tvs6Mv9ăm tốiH4C7Nx tĩFunh mịch.

 

Ám DạqT79ay FuLa cườiqT79ay lớn,vs6Mv9 vs6Mv9vô cùH4C7Nxng Fuđắc Fuý: “KhôH4C7Nxng chỉH4C7Nx Fulỗ Futai qT79ayy đãH4C7Nx qT79aymất đFui thínhqT79ay giácqT79ay, haqT79ayi chFuân vs6Mv9y cũnH4C7Nxg khôngFu thqT79ayể đqT79ayi qT79aylại được.”

 

Như vs6Mv9Ca vs6Mv9che miệng.

 

Giờ phvs6Mv9út nàyH4C7Nx, nàFung vqT79ayô cùqT79ayng thốngqT79ay hậnqT79ay qT79ayÁm DFuẠ La.

 

Nàng khôngqT79ay ngờH4C7Nx mộtvs6Mv9 ngườiH4C7Nx cqT79ayó thểFu làqT79aym vs6Mv9ra chuyệnH4C7Nx qT79aytàn H4C7Nxnhẫn nhFuư vậy!qT79ay Đầvs6Mv9u tiêFun làH4C7Nx H4C7Nxgiúp NH4C7Nxgọc Tựvs6Mv9 HqT79ayàn cvs6Mv9ó vs6Mv9thể ngvs6Mv9he, qT79aycó thểqT79ay điFu lại,H4C7Nx khiếnH4C7Nx vs6Mv9y khỏeH4C7Nx Fumạnh nvs6Mv9hư ngườqT79ayi bìnqT79ayh thườngvs6Mv9, svs6Mv9au đH4C7Nxó lFuại cướpH4C7Nx đH4C7Nxoạt tấtvs6Mv9 cảFu đi!

 

Am DạqT79ay LH4C7Nxa cườiqT79ay H4C7Nxlên H4C7Nxha hả:

 

“Như vậyFu màH4C7Nx H4C7Nxđã gọiH4C7Nx làvs6Mv9 tvs6Mv9àn nhẫnvs6Mv9 saovs6Mv9? NgươiH4C7Nx cqT79ayũng quFuá xevs6Mv9m thườH4C7Nxng tH4C7Nxa rồi!”

 

Như FuCa lvs6Mv9ạnh cảvs6Mv9 người.

 

Cảm giáFuc sợqT79ay hH4C7Nxãi vH4C7Nxà điềmH4C7Nx gởH4C7Nx nhH4C7Nxư hvs6Mv9ố Fubăng Fuđông H4C7Nxcứng cảH4C7Nx ngFuười nàng!

 

Ám DạqT79ay qT79ayLa nởFu H4C7Nxnụ cqT79ayười Fuđa vs6Mv9tình: “NFugươi nhìvs6Mv9n hvs6Mv9ai H4C7Nxmắt vs6Mv9hắn xeqT79aym, đôivs6Mv9 mắtFu H4C7Nxtuấn tvs6Mv9ú ấy,vs6Mv9 đôivs6Mv9 mắtvs6Mv9 ôFun nhH4C7Nxu nhưvs6Mv9 nướH4C7Nxc Fumùa xuânvs6Mv9 ấy…”

 

Ngọc TựFu Hvs6Mv9àn vs6Mv9lại vs6Mv9ho, vs6Mv9y ngẩngqT79ay đH4C7Nxầu vềvs6Mv9 phívs6Mv9a vs6Mv9Như FuCa, dườngFu vs6Mv9như vs6Mv9y qT79aycảm gH4C7Nxiác đượFuc gìH4C7Nx đó,Fu châH4C7Nxn H4C7Nxmày vs6Mv9khẽ H4C7Nxcau lại.

 

Nhưng, Fuy khônqT79ayg Futháy nàng.

 

Đôi mFuắt qT79ayy vẫnH4C7Nx tuvs6Mv9ấn Futú nhqT79ayư xưqT79aya, nhưng,qT79ay đH4C7Nxã qT79aykhông cvs6Mv9òn thấH4C7Nxy bấtFu cH4C7Nxứ H4C7Nxthứ gqT79ayì nữa!

 

Như qT79ayCa cànqT79ayg vs6Mv9lúc càvs6Mv9ng kinvs6Mv9h hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắqT79ayt chảqT79ayy xuốngFu Funhư qT79aymưa H4C7Nxtrên khuônvs6Mv9 mặqT79ayt nàng.

 

Y khônH4C7Nxg qT79aynhìn thấy.

 

Ám DạqT79ay LH4C7Nxa đãFu biếqT79ayn thếH4C7Nx giớqT79ayi củavs6Mv9 Fuy Futhành mộtqT79ay mFuàu đen.

 

Ám qT79ayDạ LH4C7Nxa ngửiH4C7Nx nFugửi vs6Mv9hương rFuượu tronvs6Mv9g chéH4C7Nxn hoH4C7Nxàng Fukim, tiếcvs6Mv9 nH4C7Nxuối nói:

 

“Thật kỳqT79ay lạH4C7Nx, vFuì sH4C7Nxao qT79aymột kFuẻ qT79aytàn tậtqT79ay nhưFuu H4C7Nxy lạiFu qT79aycó khvs6Mv9í chqT79ayất H4C7Nxhoàn Fumỹ nhưH4C7Nx thqT79ayế kFuia H4C7Nxchứ? NếqT79ayu H4C7Nxy chưaqT79ay từngH4C7Nx pFuhản vs6Mv9bộ tvs6Mv9a vậyqT79ay svs6Mv9ẽ làqT79ay mộtvs6Mv9 nH4C7Nxam tửFu vs6Mv9mê ngườivs6Mv9 tớiqT79ay mứH4C7Nxc nào.”

 

Như CqT79aya ngồiH4C7Nx Fuxổm xuống.

 

Nàng ngồivs6Mv9 tH4C7Nxrước mFuặt H4C7NxNgọc Tựvs6Mv9 HqT79ayàn, H4C7Nxlau sạchFu lệvs6Mv9 H4C7Nxvương Futrên khuônH4C7Nx mặFut mqT79ayình, cốvs6Mv9 gqT79ayắng nqT79ayở H4C7Nxmột vs6Mv9nụ cười.

 

“Sư huvs6Mv9ynh, mH4C7Nxuội tớqT79ayi rồiH4C7Nx.” vs6Mv9Nàng nhvs6Mv9ẹ nhàH4C7Nxng H4C7Nxgọi. “MuH4C7Nxội lH4C7Nxà Cvs6Mv9a Nhvs6Mv9i đâyvs6Mv9, muộiH4C7Nx tớiFu thăqT79aym huynh….Fu qT79ayHuynh…. qT79aySao lạiqT79ay hqT79ayo nặnvs6Mv9g Fuvậy chứ?”

 

Ngọc TựH4C7Nx HqT79ayàn cqT79ayhẳng hềvs6Mv9 cvs6Mv9ử động.

 

Y kvs6Mv9hông ngvs6Mv9he thấy.

 

Cũng qT79aykhông nhvs6Mv9ìn thấy.

 

Như H4C7NxCa nhH4C7Nxẹ qT79aynhàng cầmH4C7Nx taH4C7Nxy yvs6Mv9, gH4C7Nxhé sátFu vs6Mv9vào H4C7Nxđầu qT79aygối yvs6Mv9: “Huynvs6Mv9h đH4C7Nxúng lFuà mộtFu sqT79ayư hqT79ayuynh xấu.qT79ay LầnH4C7Nx nàoFu cũngqT79ay đồnH4C7Nxg qT79ayý sẽvs6Mv9 H4C7Nxtự chiếH4C7Nxu cốvs6Mv9 bảnvs6Mv9 thân,qT79ay nhưngH4C7Nx qT79aylại chẳngqT79ay lầnH4C7Nx nàH4C7Nxo lH4C7Nxàm được.vs6Mv9” HaFui mávs6Mv9 nqT79ayàng qT79aycọ H4C7Nxlên vs6Mv9đầu gốiFu Fuy, kvs6Mv9hiến xiqT79ayêm qT79ayy hútvs6Mv9 H4C7Nxkhô nướcH4C7Nx qT79aymắt nàngvs6Mv9. “H4C7NxHuynh H4C7Nxcó vs6Mv9biết không?vs6Mv9 ĐôiFu Fukhi muộiqT79ay thựvs6Mv9c svs6Mv9ự rấFut giậqT79ayn huynhH4C7Nx, giậnH4C7Nx vs6Mv9tới mứcFu vs6Mv9không bqT79ayao giờqT79ay muH4C7Nxốn đểqT79ay ýFu qT79aytới H4C7Nxhuynh nữaH4C7Nx. Savs6Mv9o huvs6Mv9ynh lqT79ayại luônqT79ay vs6Mv9không qvs6Mv9uan tâmqT79ay tqT79ayới bảnFu thânvs6Mv9 mìH4C7Nxnh nhvs6Mv9ư vH4C7Nxậy kH4C7Nxia chứ?”

 

Bàn Futay NFugọc H4C7NxTự qT79ayHàn vs6Mv9giật giật.

 

Khuôn mặtvs6Mv9 vs6Mv9y vs6Mv9lộ vẻqT79ay nqT79ayghi hoặc.

 

Y cqT79ayố gắFung nóivs6Mv9 chuyện,vs6Mv9 yếtqT79ay hầuFu rFuung runqT79ayg nhưvs6Mv9ng thaH4C7Nxnh qT79ayâm tạoqT79ay rvs6Mv9a chvs6Mv9ỉ lFuà tiFuếng “AFu…” khàvs6Mv9n khàn.

 

Giọng nóiH4C7Nx cqT79ayủa vs6Mv9y cqT79ayũng vs6Mv9bị cướpH4C7Nx đi.

 

Y H4C7Nxđã khqT79ayông thểvs6Mv9 nóqT79ayi đưvs6Mv9ợc nữFua rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám FuDạ LqT79aya cườiqT79ay lqT79ayên điênH4C7Nx cuồng:Fu “Mộtvs6Mv9 tFuên vs6Mv9tàn phếqT79ay khôFung ngờH4C7Nx qT79aycũng dámqT79ay phảH4C7Nxn bH4C7Nxội, lFuừa dốiFu qT79ayta? vs6Mv9Ha vs6Mv9ha Fuha, nqT79aygươi khôngqT79ay qH4C7Nxuan tâmFu tớH4C7Nxi tH4C7Nxai qT79ayvà H4C7Nxchân củaqT79ay mvs6Mv9ình đqT79ayúng qT79aykhông? VậyqT79ay hãH4C7Nxy đểH4C7Nx chúH4C7Nxng mấtH4C7Nx qT79ayđi Fucùng H4C7Nxđôi mắH4C7Nxt ngH4C7Nxươi đi!”

 

Công lựcqT79ay cFuủa NgọcH4C7Nx Tựvs6Mv9 hànvs6Mv9 đãH4C7Nx bvs6Mv9ị ÁFum DạFu LH4C7Nxa hủH4C7Nxy đi.

 

Y H4C7Nxtrầm mặc.

 

Y dùvs6Mv9ng tvs6Mv9hời khắcqT79ay cuốiH4C7Nx cùng,vs6Mv9 cảFum thụqT79ay cảmFu giH4C7Nxác đứFung thẳnH4C7Nxg bằngqT79ay havs6Mv9i cqT79ayhân, cảmvs6Mv9 thụqT79ay thvs6Mv9anh âvs6Mv9m củqT79aya nướcqT79ay sôqT79ayng vvs6Mv9à gióqT79ay, cảmvs6Mv9 thụqT79ay H4C7Nxthế Fugiới màFu vs6Mv9y Fucòn cFuó tFuhể Futhấy. H4C7NxY Fucòn H4C7Nxmuốn gqT79ayọi tênvs6Mv9 củaFu nH4C7Nxàng mqT79ayột qT79aylần cuối.

 

Nếu vs6Mv9có tvs6Mv9hể cqT79ayhọn, H4C7Nxy khqT79ayông muqT79ayốn qT79aysẽ qT79aylại tvs6Mv9àn phế.

 

Cảm H4C7Nxthụ tvs6Mv9hế giớvs6Mv9i tươiFu đẹpvs6Mv9 H4C7Nxcùng svs6Mv9ư muộFui mFuỹ lqT79ayệ lFuà vậyH4C7Nx, Fuy qT79aykhông mqT79ayuốn trqT79ayở lạiFu làqT79aym mộtqT79ay kqT79ayẻ tàqT79ayn qT79ayphế vôH4C7Nx dụng.

 

Ánh sFuáng thảFun nFuhiên nhFuư ngọvs6Mv9c toáH4C7Nxt Fura Futrên hFuàng lônFug H4C7Nxmy cH4C7Nxủa y.

 

Y Fuyên lvs6Mv9ặng pFuhảng phấtH4C7Nx nhưqT79ay kvs6Mv9hông hFuề quaFun qT79aytâm tH4C7Nxai ươH4C7Nxng sFuẽ phvs6Mv9ủ xuốnFug ngườivs6Mv9 Fuy nhưFu qT79aythế nào.

 

Ý thứFuc cuốiqT79ay cvs6Mv9ùng lH4C7Nxà qT79ayđôi mắvs6Mv9t đỏvs6Mv9 tươivs6Mv9 điêvs6Mv9n cuồngvs6Mv9 cH4C7Nxủa vs6Mv9Ám DạH4C7Nx La…

 

“Ngươi H4C7Nxsẽ mấvs6Mv9t đivs6Mv9 H4C7Nxhai chqT79ayân, mấtFu Fuđi H4C7Nxlỗ Futai, mấtFu qT79ayđi Fuánh mắqT79ayt, mấqT79ayt đvs6Mv9i Fugiọng nóiqT79ay, bệnhH4C7Nx tậFut sFuẽ nvs6Mv9gày ngàyqT79ay vs6Mv9đêm đêmvs6Mv9 H4C7Nxxâm lấnvs6Mv9 thâvs6Mv9n vs6Mv9thể ngưH4C7Nxơi. Nhưvs6Mv9ng ngươiH4C7Nx sẽqT79ay kFuhông H4C7Nxthể chết,qT79ay cvs6Mv9ho tH4C7Nxới trưqT79ayớc kqT79ayhi siH4C7Nxnh mạngH4C7Nx ngươH4C7Nxi kếH4C7Nxt thúcvs6Mv9, ngqT79ayươi vs6Mv9sẽ vs6Mv9phải nếqT79aym thửH4C7Nx H4C7Nxcảm giácH4C7Nx sốngqT79ay kqT79ayhông bằnFug chếvs6Mv9t trH4C7Nxong địavs6Mv9 ngục!”

 

......

 

Đau đvs6Mv9ớn nhưvs6Mv9 mvs6Mv9uốn xqT79ayé H4C7Nxnát ngH4C7Nxực NhưqT79ay Ca!

 

Nàng Fuchưa bavs6Mv9o giờH4C7Nx hFuận Fumột ngườiH4C7Nx vs6Mv9tới vậy!

 

Nàng hFuận qT79ayÁm FuDạ La!

 

Nàng muvs6Mv9ốn Fuđem toàvs6Mv9n bộvs6Mv9 nhữngqT79ay đFuau khqT79ayổ màvs6Mv9 vs6Mv9Ngọc Tựvs6Mv9 H4C7NxHàn phảiqT79ay chịuFu Fuđựng trvs6Mv9ả lạiFu Fucho ÁmFu qT79ayDạ FuLa gấpqT79ay ngànqT79ay vạnFu lần!

 

Nàng đFuã qT79aybiết cáiqT79ay gìFu gọH4C7Nxi làH4C7Nx cvs6Mv9ừu hận!

 

Cừu hậnvs6Mv9 Fuchính Fulà khôngqT79ay Futiếc mFuọi tvs6Mv9hủ đvs6Mv9oạn, kH4C7Nxhiến kẻqT79ay đãFu làH4C7Nxm tổnvs6Mv9 thH4C7Nxương ngườiH4C7Nx mìnH4C7Nxh yêuH4C7Nx mếvs6Mv9n đaqT79ayu đH4C7Nxớn gấH4C7Nxp bội!

 

Như CFua vùiFu mặtFu vFuào lvs6Mv9òng bànFu taH4C7Nxy vs6Mv9Ngọc vs6Mv9Tự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtFu chảH4C7Nxy xuốvs6Mv9ng khiếvs6Mv9n lòFung bànFu tqT79ayay qT79ayy H4C7Nxlạnh buốt.

 

Ngọc TqT79ayự HàH4C7Nxn lộqT79ay vẻqT79ay xúcFu độnvs6Mv9g, thâvs6Mv9n thểqT79ay qT79ayy nghqT79ayiêng vềvs6Mv9 phqT79ayía vs6Mv9trước, ngóFun tFuay rH4C7Nxun Furun chFuạm vvs6Mv9ào ngqT79ayười nàngH4C7Nx! H4C7NxY chạmqT79ay vàoFu dòngqT79ay lqT79ayệ rH4C7Nxàn rụaqT79ay cùnqT79ayg vs6Mv9làn H4C7Nxda lạnhH4C7Nx lẽvs6Mv9o bH4C7Nxi ai.

 

Như FuCa vừavs6Mv9 khqT79ayóc vừqT79aya hôH4C7Nx: “H4C7NxLÀ muội!qT79ay Sưvs6Mv9 hH4C7Nxuynh, lFuà mH4C7Nxuội đây!”

 

Nàng H4C7Nxsợ hãi.

 

Nàng sFuợ đH4C7Nxây Fulà lầqT79ayn cuốqT79ayi gvs6Mv9ặp đượcFu y.

 

Còn yqT79ay, lạFui khôngqT79ay tFuhể thấH4C7Nxy nànvs6Mv9g, khH4C7Nxông thểqT79ay nvs6Mv9ghe đưqT79ayợc nàngqT79ay nqT79ayói, thậmFu chvs6Mv9í cònH4C7Nx H4C7Nxkhông qT79aybiết nvs6Mv9àng đãH4C7Nx tới.

 

Ngọc TựqT79ay qT79ayHàn lạH4C7Nxi qT79ayho H4C7Nxkịch liệt.

 

Máu tươqT79ayi qT79aytừ khóqT79aye môiqT79ay H4C7Nxy chvs6Mv9ảy qT79ayra, vs6Mv9y cốFu Fugắng muốFun H4C7Nxnói gH4C7Nxì đH4C7Nxó qT79aynhưng đH4C7Nxổi lạivs6Mv9 qT79aychỉ lFuà cơH4C7Nxn vs6Mv9ho cànqT79ayg thêvs6Mv9m mãH4C7Nxnh liệt.

 

“Muội H4C7Nxlà H4C7NxCa Nhi…H4C7Nx” NFuàng vH4C7Nxừa khóqT79ayc Fuvừa ômFu Fulấy H4C7Nxeo củaFu vs6Mv9y. Fu“Sư huyH4C7Nxnh, vs6Mv9huynh bvs6Mv9iết lH4C7Nxà muộivs6Mv9 đvs6Mv9úng qT79aykhông? MuộiFu rấtFu sợ…H4C7Nx sưH4C7Nx huyFunh, mqT79ayuội thựcqT79ay sựFu rqT79ayất sợ…”

 

Nước mắvs6Mv9t chH4C7Nxảy dFuài trvs6Mv9ên H4C7Nxkhuôn mqT79ayặt vs6Mv9nàng: H4C7Nx“Huynh H4C7Nxnhìn mFuuội mFuột cáH4C7Nxi qT79aycó đượcFu kvs6Mv9hông? MH4C7Nxuội muH4C7Nxốn nFughe huFuynh nói…H4C7Nx Svs6Mv9ư huynh…qT79ay hFuuynh đqT79ayừng làH4C7Nxm mFuuội sợ…”

 

Máu cFuủa H4C7Nxy bqT79ayắn lêH4C7Nxn ngườiFu nàng.

 

Nỗi vs6Mv9sợ khiH4C7Nxến nàngvs6Mv9 nFuói năFun lộnH4C7Nx xvs6Mv9ộn, nỗiqT79ay sợqT79ay khiếnH4C7Nx nqT79ayàng nhH4C7Nxư Fumột đFuứa trFuẻ khôH4C7Nxng vs6Mv9hiểu chuyện.

 

Nàng kFuhóc H4C7Nxtới mứcFu cH4C7Nxả ngườFui lạnhvs6Mv9 ngắt.

 

Một bqT79ayàn tqT79ayay H4C7Nxôn nFuhu lFuau điH4C7Nx gọvs6Mv9t nướcvs6Mv9 mắtH4C7Nx vưFuơng trqT79ayên khuqT79ayôn mvs6Mv9ặt nàng.

 

Sau đó,Fu Fuy vs6Mv9bế nH4C7Nxàng lên.

 

Y ôqT79aym nvs6Mv9àng Futrong lòngFu mìnqT79ayh, ônvs6Mv9 nH4C7Nxhu aFun ủiqT79ay nàvs6Mv9ng. CổH4C7Nx H4C7Nxhọng Fuy phFuát H4C7Nxra âqT79aym Futhanh khvs6Mv9àn khàvs6Mv9n qT79ayđứt quãFung, nhvs6Mv9ưng cẩqT79ayn thậnvs6Mv9 nghqT79aye lH4C7Nxại, qT79ayđó H4C7Nxlà mH4C7Nxột bàvs6Mv9i hFuát chẳnqT79ayg cóvs6Mv9 nhịpH4C7Nx điệu.

 

Y vH4C7Nxỗ vềFu nàng.

 

Hai ngóvs6Mv9n tavs6Mv9y gầFuy qT79aygõ vqT79ayẽ nhữngqT79ay đườngFu Funét kỳH4C7Nx vs6Mv9dị trêFun lưqT79ayng nàng.

 

Bị vs6Mv9y vs6Mv9ôm lấy,Fu H4C7Nxnàng càngvs6Mv9 khóH4C7Nxc lớn.

 

Y vs6Mv9đang vẽqT79ay gH4C7Nxì trêvs6Mv9n lưFung nàng?

 

Đột nvs6Mv9hiên, nàqT79ayng ngvs6Mv9ừng thở…

 

Y đFuang viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lònqT79ayg yH4C7Nx, nàFung rH4C7Nxa sứqT79ayc gậtvs6Mv9 đầu:H4C7Nx “FuLà muội!H4C7Nx MuH4C7Nxội làFu Cvs6Mv9a Nvs6Mv9hi!” ÔnqT79ayg trFuời ơvs6Mv9i, qT79ayy biếtH4C7Nx qT79aylà nàng!

 

Ngọc H4C7NxTự HànFu trấnFu Fuan nàngqT79ay, tiếvs6Mv9p qT79aytục H4C7Nxviết lêvs6Mv9n lưngvs6Mv9 nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaqT79ay Fukhóc vừvs6Mv9a cqT79ayười, kéoqT79ay tavs6Mv9y tráiFu H4C7Nxy ápqT79ay lêqT79ayn đôivs6Mv9 mH4C7Nxôi mìnH4C7Nxh, givs6Mv9úp qT79ayy “nqT79ayghe” thấqT79ayy mìvs6Mv9nh nói:

 

“ừ, muộH4C7Nxi khôqT79ayng sợ.”

 

“Muội qT79aycó khỏFue không?”

 

“Muội vqT79ayẫn khỏe.”

 

“Sao lạFui khóc?”

 

“Được thấyvs6Mv9 hqT79ayuynh tFuhật H4C7Nxvui.” NH4C7Nxàng ápvs6Mv9 tavs6Mv9y H4C7Nxy lạFui gầnvs6Mv9 môqT79ayi mìnH4C7Nxh thêmvs6Mv9, chFuăm chvs6Mv9ú nhìnqT79ay vs6Mv9y: “SưqT79ay Fuhuynh, qT79aymuội nFuhớ huynh…”

 

Ngọc TqT79ayự HànFu nởqT79ay nụqT79ay cườivs6Mv9, mộtvs6Mv9 nụH4C7Nx cưvs6Mv9ời ôFun qT79aynhu tqT79ayoát rvs6Mv9a từH4C7Nx đôiFu mắtvs6Mv9 khônqT79ayg cFuòn vs6Mv9tiêu cự.

 

Ngón H4C7Nxtay Fuy nhẹH4C7Nx qT79aynhàng qT79aynhư làH4C7Nxn gFuió H4C7Nxmùa thu:

 

“Thật H4C7Nxvui vìvs6Mv9 mH4C7Nxuội vs6Mv9còn nhớFu huynh.”

 

Như vs6Mv9Ca hH4C7Nxai mFuát vs6Mv9đẫm lệFu, nànH4C7Nxg nH4C7Nxhìn Fuy, nqT79ayắm lấyqT79ay vs6Mv9ngón taFuy qT79ayy, cqT79ayúi đầFuu Fuhôn H4C7Nxlên ngH4C7Nxón tH4C7Nxay, lêFun lòqT79ayng bàFun H4C7Nxtay đó.

 

Nàng hônqT79ay lòngFu bànvs6Mv9 taFuy qT79ayy vs6Mv9thật lau.

 

Ngọc TựH4C7Nx H4C7NxHàn đầvs6Mv9u tFuiên làH4C7Nx giậqT79ayt mìnvs6Mv9h, savs6Mv9u Fuđó, vs6Mv9y nhH4C7Nxắm mắtvs6Mv9 lạiFu, nướcqT79ay Fumắt lặnH4C7Nxg lH4C7Nxẽ chFuảy xuống.

 

Nàng đangH4C7Nx viếtH4C7Nx tH4C7Nxrong H4C7Nxlòng bàFun taFuy qT79ayy bvs6Mv9a chữ:

 

“Căn H4C7Nxnhà trúc.”

 

******

 

Ngày hH4C7Nxôm sau.

 

Tuyết hvs6Mv9oan H4C7Nxhỷ H4C7Nxvỗ vH4C7Nxề tH4C7Nxhành Hồnvs6Mv9g NH4C7Nxgọc PhượngqT79ay FuCầm H4C7Nxmà mìnFuh yH4C7Nxêu thíqT79aych, nhẹH4C7Nx nhàngFu tqT79ayhổi qT79aylớp trqT79ayo bụivs6Mv9 trênvs6Mv9 dây,H4C7Nx nvs6Mv9gón Futay vs6Mv9y khảyH4C7Nx nêqT79ayn nhữnvs6Mv9g nốtvs6Mv9 nhH4C7Nxạc tuyệqT79ayt mỹ.

 

Tuyết vừFua đànFu H4C7Nxvừa vs6Mv9cười nói:vs6Mv9 “FuĐột nhiqT79ayên lạiH4C7Nx cqT79ayó hảovs6Mv9 tâmqT79ay trH4C7Nxả lạiqT79ay đànvs6Mv9 vs6Mv9cầm cH4C7Nxho tavs6Mv9, Tivs6Mv9ểu LH4C7Nxa Funhất địnhqT79ay lvs6Mv9à cóqT79ay việcvs6Mv9 cầnH4C7Nx H4C7Nxnhờ rồi.”

 

Ám DạH4C7Nx H4C7NxLa Fucũng cườivs6Mv9, gvs6Mv9iọng nóivs6Mv9 qT79aydụ hvs6Mv9oặc: “KhôngqT79ay chỉqT79ay nhH4C7Nxư vậyqT79ay, qT79ayta cFuòn cóqT79ay thểFu Fugiúp ngưvs6Mv9ơi khôivs6Mv9 phvs6Mv9ục qT79aycông lvs6Mv9ực tiêH4C7Nxn nhH4C7Nxân, cảiqT79ay tạoH4C7Nx lạiH4C7Nx thâvs6Mv9n vs6Mv9thể tiênFu nhH4C7Nxân bấtH4C7Nx tử.”

 

Tuyết nhqT79ayìn yH4C7Nx, cưqT79ayời nhqT79ayư hvs6Mv9oa nở:qT79ay “Ngươivs6Mv9 muốnH4C7Nx gì.”

 

“Khiến nFuàng qT79aytrở vềFu, khqT79ayiến nàngqT79ay H4C7Nxta hoànqT79ay tqT79ayoàn rờivs6Mv9 đi.”

 

Tuyết vs6Mv9đương nhiH4C7Nxên biếvs6Mv9t havs6Mv9i chqT79ayữ nqT79ayàng đóH4C7Nx vs6Mv9chỉ aiH4C7Nx. “Ngươivs6Mv9 Fucũng qqT79ayuá nóqT79ayng lònH4C7Nxg đó.qT79ay NàngFu qT79ayta cFuư ngụqT79ay vs6Mv9trong cơqT79ay thH4C7Nxể H4C7Nxđó đãvs6Mv9 mH4C7Nxấy cqT79ayhục năH4C7Nxm, đâuFu H4C7Nxdễ dànFug đuổiH4C7Nx đi?”

 

Ám DạqT79ay qT79ayLa lFuạnh lùnqT79ayg qT79aynói: “ĐuổiH4C7Nx vs6Mv9không đượFuc, H4C7Nxvậy khqT79ayiến Fuả Fuchết đi.”

 

Tuyết líuvs6Mv9 lưqT79ayỡi vs6Mv9nói: Fu“Thật tàvs6Mv9n nhẫn.”

 

“Chỉ Fucần cóFu tvs6Mv9hể qT79aylàm đượcqT79ay vs6Mv9ta qT79ayđều sẽqT79ay đápFu ứH4C7Nxng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tvs6Mv9a muốnFu ÁFum H4C7NxDạ MiFunh thànFuh nữH4C7Nx nhâvs6Mv9n củaFu qT79ayta Futhì savs6Mv9o?” Tvs6Mv9uyết nởFu nụvs6Mv9 cườqT79ayi qT79ayhư hỏng.

 

Ám DH4C7Nxạ H4C7NxLa Fugiận tFuím mặtvs6Mv9, nvs6Mv9gón vs6Mv9tay H4C7Nxtái nvs6Mv9hợt xiH4C7Nxết chH4C7Nxặt yếtvs6Mv9 hầH4C7Nxu Tuyết.

 

Tuyết Fuho vs6Mv9sặc sqT79ayụa, cườiqT79ay Funói: “qT79ayChỉ đùH4C7Nxa chFuút thôi.

 

“Nàng khôngH4C7Nx phảiFu ngqT79ayười H4C7Nxngươi cóqT79ay tH4C7Nxhể đùa.H4C7Nx” ĐH4C7Nxốt xươnqT79ayg ngóFun taH4C7Nxy ÁFum DH4C7Nxạ FuLa rH4C7Nxung lênvs6Mv9 láFuch H4C7Nxcách, kvs6Mv9hông vs6Mv9ai đượcFu phévs6Mv9p khvs6Mv9inh nhờnvs6Mv9 nàng.

 

Tuyết H4C7Nxxoa vs6Mv9xoa qT79aycổ mìnhqT79ay, nói:vs6Mv9 “Được.”

 

“Ta muqT79ayốn nànqT79ayg trvs6Mv9ở H4C7Nxlại, khôngqT79ay rờiqT79ay đqT79ayi nữa.”

 

Ám vs6Mv9Dạ LH4C7Nxa H4C7Nxánh mắtH4C7Nx Fuâm u.

 

Kỳ thậtqT79ay, mưqT79ayời chínqT79ay nvs6Mv9ăm qvs6Mv9ua khvs6Mv9ông H4C7Nxcó nànvs6Mv9g ởqT79ay bêqT79ayn, nhunH4C7Nxg nhH4C7Nxớ đH4C7Nxã vs6Mv9thành mqT79ayột Futhói quqT79ayen rqT79ayồi. NhưnH4C7Nxg khqT79ayi giọngvs6Mv9 nvs6Mv9ói vàvs6Mv9 nH4C7Nxụ cườiFu qT79aycủa nànH4C7Nxg Fulại xvs6Mv9uất qT79ayhiện, cvs6Mv9hia lvs6Mv9ìa chH4C7Nxỉ vàqT79ayi qT79ayngày haFuy thậqT79aym qT79aychí vqT79ayài Fucanh gvs6Mv9iờ cũvs6Mv9ng khiH4C7Nxến H4C7Nxy khổvs6Mv9 vs6Mv9sở nH4C7Nxhư mFuuốn Fuchết đi.

 

Tuyết kvs6Mv9hảy đvs6Mv9àn, H4C7Nxlắc đvs6Mv9ầu H4C7Nxnói: “Tavs6Mv9 cũnvs6Mv9g vs6Mv9không H4C7Nxcó cácvs6Mv9h nào.”

 

“Ngươi nqT79ayói cH4C7Nxái gì?”

 

“Nha đầH4C7Nxu H4C7NxNhư Cvs6Mv9a kFuia mFuới làqT79ay mấvs6Mv9u chốtH4C7Nx. NếuqT79ay nànH4C7Nxg H4C7Nxta đãqT79ay kqT79ayhông muốH4C7Nxn rờFui vs6Mv9khỏi thvs6Mv9ân thể,vs6Mv9 bqT79ayất cứqT79ay H4C7Nxai cũngFu khônH4C7Nxg thH4C7Nxể dễvs6Mv9 vs6Mv9dàng đuổiFu nànvs6Mv9g qT79ayta điH4C7Nx, Funếu khônH4C7Nxg H4C7Nxsẽ khiếqT79ayn thânqT79ay thểvs6Mv9 H4C7Nxhỏng theo.”

 

Ánh Fumắt H4C7NxÁm Dạvs6Mv9 LFua nqT79ayheo lại.

 

“Nếu nàFung tH4C7Nxa đqT79ayáp ứqT79ayng rvs6Mv9ời khỏiqT79ay thH4C7Nxì sao?”

 

Tuyết giậH4C7Nxt qT79aymình nóivs6Mv9: “LàmFu vs6Mv9sao nH4C7Nxàng ấvs6Mv9y đồnH4C7Nxg ývs6Mv9 được?”

 

Ám Dạvs6Mv9 LFua khôvs6Mv9ng nói.

 

Hạt H4C7Nxchu vs6Mv9sa giữaFu tránH4C7Nx đFuỏ chótvs6Mv9 Funhư sắpvs6Mv9 nhỏqT79ay máu.

 

“Ta khôngvs6Mv9 tqT79ayin ngươi.”

 

Như CFua tqT79ayrực Futiếp tH4C7Nxrả qT79aylời vs6Mv9Ám DạqT79ay La.

 

Mặc dùqT79ay Ámvs6Mv9 DH4C7Nxạ qT79ayLa hứqT79aya hẹnqT79ay, chỉqT79ay cầvs6Mv9n nànqT79ayg Furời khỏivs6Mv9 thânFu thểFu mìFunh vs6Mv9y svs6Mv9ẽ thvs6Mv9ả CFuhiến PhonH4C7Nxg, vs6Mv9Ngọc TựH4C7Nx HàH4C7Nxn vs6Mv9và Tuyết,H4C7Nx hơFun nữaqT79ay giúpH4C7Nx NH4C7Nxgọc TựH4C7Nx HàH4C7Nxn khỏeFu mạnvs6Mv9h trởFu lại.

 

Nhưng…

 

Nàng H4C7Nxđã sớvs6Mv9m khôngqT79ay tiqT79ayn Fubất cFuứ lờvs6Mv9i nóvs6Mv9i nH4C7Nxào củaH4C7Nx qT79ayÁm DFuạ La.

 

Ám Dạvs6Mv9 LH4C7Nxa nH4C7Nxói: “TqT79aya đFuã từvs6Mv9ng tqT79ayhất tíqT79ayn vs6Mv9bao gH4C7Nxiờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy vs6Mv9sao lạiqT79ay khônH4C7Nxg Futin ta?”

 

“Vì qT79ayngươi làFu mộqT79ayt kẻFu Fuđiên.” qT79ayNhư CH4C7Nxa đápvs6Mv9: “Chỉvs6Mv9 cầvs6Mv9n Fungươi thíchvs6Mv9, lúcH4C7Nx nH4C7Nxào cqT79ayũng cqT79ayó thểqT79ay tqT79ayhay đổiFu Fuquyết định.vs6Mv9 H4C7NxDù làFu ngươiH4C7Nx đểH4C7Nx họFu rờH4C7Nxi qT79aykhỏi qT79aysau nàyqT79ay vẫnqT79ay cóFu thểvs6Mv9 H4C7Nxlàm vs6Mv9tổn thưFuơng họH4C7Nx. NgườqT79ayi đH4C7Nxã qT79aylừa Fudối qT79ayphản bvs6Mv9ội ngươiH4C7Nx ngươH4C7Nxi H4C7Nxvĩnh Fuviễn cũFung H4C7Nxkhông buvs6Mv9ông tha.”

 

Ám DạFu LqT79aya nhíH4C7Nxu mày.

 

Nàng cvs6Mv9ó H4C7Nxvẻ kvs6Mv9há hiqT79ayểu yFu, khôvs6Mv9ng svs6Mv9ai, saqT79ayu khvs6Mv9i tvs6Mv9hả bọnqT79ay họqT79ay đH4C7Nxi, mqT79ayới bắtFu trởqT79ay lạiFu vs6Mv9tra tấn,H4C7Nx chẳnqT79ayg hqT79ayề đH4C7Nxi ngưH4C7Nxợc qT79aylời hứa.

 

Y cườqT79ayi lạnqT79ayh: “NgươqT79ayi chFuo rằngvs6Mv9 Fungươi cóFu Futư cácqT79ayh H4C7Nxđàm phánFu qT79ayvới H4C7Nxta sao?”

 

Như H4C7NxCa nvs6Mv9hìn lạiFu y.

 

Đôi mắqT79ayt tvs6Mv9rong vevs6Mv9o củaH4C7Nx nvs6Mv9àng mavs6Mv9ng Futheo Fuý cqT79ayhí khqT79ayông qT79ayhề khuấqT79ayt phục.

 

Ám FuDạ LH4C7Nxa Funói: “CH4C7Nxho H4C7Nxdù svs6Mv9au nàH4C7Nxy tFua cóqT79ay H4C7Nxbắt bqT79ayọn chH4C7Nxúng vềFu nhưngFu dH4C7Nxẫu H4C7Nxsao chqT79ayúng H4C7Nxvẫn qT79aycòn qT79aycơ H4C7Nxhội trốFun thqT79ayoát. NếuFu không,Fu tvs6Mv9a svs6Mv9ẽ khiếnFu Fuchúng lậpqT79ay tứvs6Mv9c chếtvs6Mv9 trưvs6Mv9ớc mặH4C7Nxt ngươi.”

 

Sắc mặH4C7Nxt H4C7NxNhư H4C7NxCa dH4C7Nxần vs6Mv9dần trắnFug bệch.

 

Hạt qT79aychu qT79aysa givs6Mv9ữa tqT79ayrán vs6Mv9Ám DạH4C7Nx FuLa lóFue lên,qT79ay khqT79ayóe mắtH4C7Nx ẩnqT79ay hvs6Mv9iện quanqT79ayg mqT79ayang kqT79ayỳ dị:H4C7Nx “Havs6Mv9y là,Fu ngươFui tH4C7Nxhích ởH4C7Nx lvs6Mv9ại bêqT79ayn ta.”

 

Như Cvs6Mv9a cảqT79ay kinh.

 

Ám DạqT79ay LFua nắmH4C7Nx cFuhặt H4C7Nxeo nFuàng, khFuiến vs6Mv9nàng chẳngH4C7Nx vs6Mv9thể H4C7Nxcử động.H4C7Nx vs6Mv9Y cúiqT79ay đqT79ayầu xuốngFu beH4C7Nxn taH4C7Nxi vs6Mv9nàng, hvs6Mv9ơi thởH4C7Nx vs6Mv9ướt ávs6Mv9t lạqT79aynh lẽo.qT79ay FuY nởqT79ay nụFu cườqT79ayi Futà ác:Fu “HayFu lqT79ayà ngưH4C7Nxơi muốFun làmqT79ay nữFu nhqT79ayân củaFu taH4C7Nx, qT79ayvì bấtqT79ay trvs6Mv9i qT79aybất giávs6Mv9c H4C7Nxđã Fuyêu tH4C7Nxa vs6Mv9nên kH4C7Nxhông vs6Mv9ngại H4C7Nxcùng H4C7Nxnàng Fuhưởng thFuụ cFuơ tvs6Mv9hể Fucủa ta.”

 

Như vs6Mv9Ca vs6Mv9ghê tởm.

 

Nàng nqT79ayôn mửa.

 

Nàng nôH4C7Nxn vs6Mv9ra nvs6Mv9ước vH4C7Nxàng, nhiễmvs6Mv9 bẩnvs6Mv9 chiếcH4C7Nx áFuo đỏvs6Mv9 củaqT79ay Ámvs6Mv9 Dvs6Mv9ạ La.

 

Ám DạFu vs6Mv9La liếmFu lH4C7Nxáp vàH4C7Nxnh taH4C7Nxi nàngFu: “FuNôn Fuà, cứFu nôqT79ayn hếtqT79ay rH4C7Nxa điH4C7Nx, tvs6Mv9a tuyệH4C7Nxt đốiFu khônFug đểqT79ay ývs6Mv9. Ngươivs6Mv9 vàH4C7Nx nàngvs6Mv9 hFuợp vs6Mv9nhất, uếFu vậH4C7Nxt nvs6Mv9gươi nFuôn rvs6Mv9a qT79aycũng lvs6Mv9à cqT79ayhâu báuvs6Mv9 đốiqT79ay vH4C7Nxới ta.”

 

Càng rvs6Mv9ên qT79ayrỉ, qT79ayy cqT79ayàng nắmvs6Mv9 cvs6Mv9hặt nàng:qT79ay “vs6Mv9Xem xFuem, qT79aycơ Futhể tqT79aya cH4C7Nxũng đFuan bịH4C7Nx ngưvs6Mv9ơi kíchH4C7Nx thvs6Mv9ích H4C7Nxnày.” DướH4C7Nxi bụngH4C7Nx H4C7Nxy vs6Mv9nóng rực,H4C7Nx vs6Mv9áp vs6Mv9sát vàoH4C7Nx nhữnvs6Mv9g đvs6Mv9ường Funét nữH4C7Nx H4C7Nxtính H4C7Nxcủa nàng.

 

“Thả tvs6Mv9a ra!”

 

Như vs6Mv9Ca vừavs6Mv9 xấuH4C7Nx hổFu vừaFu giậFun dữH4C7Nx Fuhét lớn.

 

Ám FuDạ qT79ayLa liếcqT79ay nFuhìn nàng:qT79ay “Savs6Mv9o, vs6Mv9không pqT79ayhải ngvs6Mv9ươi khôvs6Mv9ng muốnqT79ay rH4C7Nxời kFuhỏi sao?”

 

Như CqT79aya nFuhổ mH4C7Nxột bãqT79ayi nướcH4C7Nx bọtvs6Mv9 vFuào mặtFu y.

 

Nàng chánH4C7Nx vs6Mv9ghét qT79aynói: “NếH4C7Nxu ngươvs6Mv9i Fudám làmqT79ay thươnH4C7Nxg hạivs6Mv9 bFuọn họ,vs6Mv9 H4C7Nxta thềqT79ay, mặcvs6Mv9 qT79aydù vs6Mv9Ám vs6Mv9Dạ MqT79ayinh lFuà mẫuqT79ay vs6Mv9thân cFuủa tFua, tqT79aya cũngFu sH4C7Nxẽ khôngFu H4C7Nxmềm Fulòng trqT79aya tấH4C7Nxn bH4C7Nxà tFua chqT79ayo ngươFui xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^