You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày ja4UuBo4lại ngàja4UuBo4y, Huja4UuBo4ân ja4UuBo4Y phụaewuJxYdc tja4UuBo4hị NhZE6Lư aewuJxYdCa rửja4UuBo4a mặZE6Lt bắtja4UuBo4 aewuJxYdđầu buổZE6Li sZE6Lớm, mZE6Lỗi sja4UuBo4ự ZE6Lthay đổiaewuJxYd raewuJxYdất nhZE6Lỏ tronZE6Lg ZE6Lcử chaewuJxYdỉ tZE6Lhần thZE6Lái củaaewuJxYd nàngZE6L bọnaewuJxYd họja4UuBo4 ZE6Lđều cóaewuJxYd ZE6Lthể phZE6Lát hiZE6Lện ra.

 

Như ZE6LCa dườngZE6L nhZE6Lư đãja4UuBo4 ZE6Lkhông aewuJxYdcòn lZE6Là aewuJxYdNhư CZE6La trướcja4UuBo4 kiZE6La nữa.

 

Một ZE6Lcảm gja4UuBo4iác ôZE6Ln nhZE6Lu tĩZE6Lnh lặngja4UuBo4 toátaewuJxYd raewuJxYda từZE6L đôZE6Li mja4UuBo4ày củaaewuJxYd nànaewuJxYdg, đja4UuBo4ôi mắtaewuJxYd ZE6Lnàng aewuJxYdtrầm aewuJxYdtĩnh ZE6Lnhư mặaewuJxYdt nướcaewuJxYd aZE6Lo aewuJxYdthu, mặtZE6L nja4UuBo4àng toáZE6Lt aewuJxYdra ZE6Lánh sángaewuJxYd aewuJxYdbóng nhưja4UuBo4 trja4UuBo4ân châuaewuJxYd. NụZE6L cườja4UuBo4i kaewuJxYdhẽ treZE6Lo trZE6Lên bja4UuBo4ờ môiaewuJxYd, giaewuJxYdọng nZE6Làng aewuJxYddịu dàZE6Lng ZE6Lthánh thója4UuBo4t, ánhja4UuBo4 aewuJxYdmắt ônZE6L nja4UuBo4hu mZE6Lềm mạija4UuBo4 nhưja4UuBo4 nước,ja4UuBo4 taewuJxYdóm lạiZE6L ZE6Lchỉ cja4UuBo4ó mộZE6Lt aewuJxYdchữ 'đẹp'ZE6L đaewuJxYdi vàoZE6L taewuJxYdận đáyZE6L lònZE6Lg ngươi.

 

Nàng đẹpaewuJxYd aewuJxYdnhư biểnZE6L rộng.

 

Mặt biểja4UuBo4n sója4UuBo4ng êmaewuJxYd aewuJxYdgió lặnaewuJxYdg vớaewuJxYdi ja4UuBo4dòng cZE6Lhảy ngầja4UuBo4m mãnZE6Lh liệaewuJxYdt ẩnaewuJxYd sja4UuBo4âu phíaaewuJxYd dưới.

 

Huân aewuJxYdY nja4UuBo4hìn nàngZE6L mZE6Là ZE6Lsửng sốt.

 

Cùng mZE6Lột daewuJxYdung maewuJxYdạo, tạiaewuJxYd aewuJxYdsao NhZE6Lư aewuJxYdCa độZE6Lt nhiêZE6Ln taewuJxYdrở ZE6Lnên aewuJxYdđẹp tZE6Lới mZE6Lức kinaewuJxYdh tja4UuBo4âm ZE6Lđộng phácja4UuBo4h aewuJxYdnhư vậyaewuJxYd chứ?

 

Ngón trỏaewuJxYd củja4UuBo4a TuyếtZE6L daewuJxYdiểm lêaewuJxYdn ZE6Ltrán Nja4UuBo4hư CaewuJxYda, ZE6Lsau thja4UuBo4ời ZE6Lgian kja4UuBo4hoảng hZE6Lai naewuJxYdén hươja4UuBo4ng, ja4UuBo4một vầngaewuJxYd khZE6Lói trắaewuJxYdng nhja4UuBo4àn aewuJxYdnhạn aewuJxYdtỏa raewuJxYda ja4UuBo4từ gaewuJxYdiữa trja4UuBo4án naewuJxYdàng. KhZE6Luôn mặZE6Lt nàZE6Lng aewuJxYdhiện ZE6Lvẻ aewuJxYdđau khổ,ZE6L ja4UuBo4tay phảija4UuBo4 chja4UuBo4e ngực,ZE6L gZE6Lò ZE6Lmá ửnaewuJxYdg hồng.

 

Tuyết vZE6Lội aewuJxYdvàng buôaewuJxYdng ngZE6Lón taaewuJxYdy, âZE6Ln cZE6Lần nója4UuBo4i: “SZE6Lao rồja4UuBo4i? ja4UuBo4Vất vZE6Lả lắmZE6L sao?”

 

Như CZE6La vừaja4UuBo4 ja4UuBo4ho vừaaewuJxYd nóiaewuJxYd: “ja4UuBo4Cảm thZE6Lấy hơZE6Li tứcZE6L ngực.”

 

Huân ja4UuBo4Y ZE6Lbưng chénaewuJxYd ja4UuBo4trà nhaewuJxYdỏ tới,aewuJxYd tZE6Lrong chja4UuBo4én ZE6Llà ZE6Ltrà xuZE6Lân LaewuJxYdong Tỉnh,ZE6L chaewuJxYdén trja4UuBo4à xja4UuBo4anh baewuJxYdiếc tja4UuBo4ỏa aewuJxYdhương taewuJxYdhơm ngátaewuJxYd. ja4UuBo4Tuyết aewuJxYdra dja4UuBo4ấu caewuJxYdho ZE6Lnàng đặaewuJxYdt chaewuJxYdén tZE6Lrà lênja4UuBo4 aewuJxYdbàn, naewuJxYdhẹ nhàngaewuJxYd cắnZE6L ZE6Lngón trỏZE6L, mZE6Lột giọtaewuJxYd mja4UuBo4áu troZE6Lng suốZE6Lt nhỏZE6L xuaewuJxYdống cZE6Lhén trà.

 

“Uống nja4UuBo4ó xonaewuJxYdg sẽja4UuBo4 đỡaewuJxYd hơnaewuJxYd nhiềZE6Lu.” TuyZE6Lết đưaZE6L chéaewuJxYdn tZE6Lrà tớiZE6L sátja4UuBo4 môiZE6L nàng.

 

Như ja4UuBo4Ca naewuJxYdghiêng đầu:aewuJxYd “Không.ZE6L” ja4UuBo4Vì saja4UuBo4o ZE6Ly luZE6Lôn bắtZE6L nàngja4UuBo4 uốngaewuJxYd máuZE6L aewuJxYdy chứ.aewuJxYd TràZE6L hja4UuBo4òa vớiaewuJxYd máZE6Lu ja4UuBo4khi uốnja4UuBo4g aewuJxYdvào lZE6Luôn cZE6Lảm thấyja4UuBo4 cổZE6L naewuJxYdòng bừja4UuBo4ng bừng.

 

“Nha đầja4UuBo4u ngoaja4UuBo4n nào.ZE6L” TuyếtZE6L cườiZE6L kja4UuBo4hanh kháaewuJxYdch nja4UuBo4hư đanaewuJxYdg lừZE6La trZE6Lẻ coja4UuBo4n: “NGoanaewuJxYd nào,aewuJxYd uốngja4UuBo4 đija4UuBo4. MaewuJxYdáu cZE6Lủa aewuJxYdta tuyệja4UuBo4t ZE6Lđối khaewuJxYdông ZE6Ltanh đâu,ZE6L thja4UuBo4ơm lắm,ZE6L uaewuJxYdống ja4UuBo4vào ngựcZE6L sẽZE6L ja4UuBo4bớt khóaewuJxYd chịu.”

 

“Ta khônja4UuBo4g mZE6Luốn uốngZE6L, ngựcZE6L đãja4UuBo4 hếZE6Lt ja4UuBo4tức rồi.”aewuJxYd NaewuJxYdhư ZE6LCa đaewuJxYdẩy chénja4UuBo4 taewuJxYdrà nhỏaewuJxYd rZE6La xa.

 

“Nói aewuJxYddối ja4UuBo4là khZE6Lông naewuJxYdgoan đâu.ZE6L” TuyếtZE6L nởZE6L ZE6Lnụ cưaewuJxYdời khZE6Lả áaewuJxYdi: “ja4UuBo4NGƯơi cũnaewuJxYdg biếtaewuJxYd aewuJxYdtính ja4UuBo4ta aewuJxYdrồi đấaewuJxYdy, cuaewuJxYdối cùngZE6L cũZE6Lng sẽaewuJxYd bắZE6Lt nZE6Lgươi uốnZE6Lg thôiZE6L. NZE6Lgươi ja4UuBo4muốn dùZE6Lng mộtaewuJxYd cja4UuBo4anh giaewuJxYdờ đểZE6L uốngja4UuBo4 hZE6Lay vàija4UuBo4 phúZE6Lt đểja4UuBo4 uốngZE6L đây?”

 

“Vì aewuJxYdsao cZE6Lứ pZE6Lhải uống?”ja4UuBo4 Nhưja4UuBo4 aewuJxYdCa nhíuaewuJxYd mày.

 

“Ách… NgưaewuJxYdơi muốnja4UuBo4 nZE6Lghe ZE6Llý dja4UuBo4o thậtaewuJxYd aewuJxYdhay lZE6Lý ZE6Ldo giZE6Lả?” TuyếaewuJxYdt cườaewuJxYdi hja4UuBo4a hả.

 

Như CZE6La bấtZE6L đja4UuBo4ắc ja4UuBo4dĩ: “LạaewuJxYdi aewuJxYdcòn ZE6Lcó haja4UuBo4i ZE6Llý ZE6Ldo nữaaewuJxYd chứ.”

 

“Lý dZE6Lo tja4UuBo4hứ nhZE6Lất làja4UuBo4 dùngZE6L máuaewuJxYd ja4UuBo4ta cóaewuJxYd thja4UuBo4ể nhanaewuJxYdh chóngja4UuBo4 cZE6Lhuyển ja4UuBo4dời hồnaewuJxYd ja4UuBo4phách aewuJxYdcủa naewuJxYdgươi hơnaewuJxYd. aewuJxYdLý dja4UuBo4o ZE6Lkia lạiaewuJxYd làaewuJxYd aewuJxYddo tZE6La thíchZE6L tronja4UuBo4g cja4UuBo4ơ tja4UuBo4hể ngươaewuJxYdi cZE6Ló máuZE6L ZE6Lcủa ja4UuBo4ta. Cja4UuBo4hỉ aewuJxYdcần nghZE6Lĩ aewuJxYdmáu củja4UuBo4a ja4UuBo4ta ZE6Lđang ja4UuBo4chảy tronZE6Lg ngja4UuBo4ười ngươiZE6L làaewuJxYd tZE6La aewuJxYdcảm thaewuJxYdấy hạnZE6Lh phZE6Lúc rồi.”

 

“Vậy ja4UuBo4cái nàaewuJxYdo làja4UuBo4 thậtZE6L? CZE6Lái nàaewuJxYdo làaewuJxYd giả?”

 

Tuyết nja4UuBo4hớp chớpja4UuBo4 aewuJxYdmắt, nởaewuJxYd nZE6Lụ ZE6Lcười xaewuJxYdảo tZE6Lrá: “NgưaewuJxYdơi ja4UuBo4đoán xem?”

 

“Ta đoánZE6L aewuJxYdđều laewuJxYdà giả.”

 

Như aewuJxYdCa trừngja4UuBo4 mắtja4UuBo4 nZE6Lhìn aewuJxYdy. ja4UuBo4Y giễuZE6L cợtZE6L mìja4UuBo4nh mớZE6Li làja4UuBo4 thật.

 

Tuyết vja4UuBo4ẻ aewuJxYdmặt ngạcja4UuBo4 nhiên.

 

“Oa! MớiaewuJxYd uốnja4UuBo4g máuaewuJxYd ZE6Lta mấyZE6L ngàja4UuBo4y ja4UuBo4mà ZE6Lđã thôngZE6L minja4UuBo4h aewuJxYdlên ja4UuBo4bao nhiaewuJxYdêu! aewuJxYdThật thầnZE6L kỳ!”

 

Như CZE6La tứja4UuBo4c giậnja4UuBo4 cườija4UuBo4 aewuJxYdrộ lên.

 

Tuyết nhânZE6L cZE6Lơ hộiaewuJxYd lừaZE6L nàZE6Lng aewuJxYduống ja4UuBo4xong chéZE6Ln trà.

 

Hai ngườiZE6L caewuJxYdười đùaZE6L taewuJxYdrong ja4UuBo4phòng, hồnZE6L nhZE6Liên ja4UuBo4chẳng chaewuJxYdút caewuJxYdhú ja4UuBo4ý tới.

 

Huân aewuJxYdY ja4UuBo4khom nja4UuBo4gười ja4UuBo4lui rZE6La ngoài.

 

Ám Dạja4UuBo4 ZE6LLa aewuJxYdnghiêng nja4UuBo4gười dựaZE6L vàoja4UuBo4 bứZE6Lc tườnja4UuBo4g, xiZE6Lêm aewuJxYdy aewuJxYdđỏ ja4UuBo4chói lạiaewuJxYd khZE6Liến ja4UuBo4y trônja4UuBo4g nhja4UuBo4ợt naewuJxYdhạt, aewuJxYdy ngửaewuJxYda aewuJxYdcổ uốngZE6L naewuJxYdốt rượuZE6L ja4UuBo4trong cja4UuBo4hén, haja4UuBo4i maewuJxYdắt đãaewuJxYd nZE6Lgà ngàja4UuBo4 aewuJxYdsay naewuJxYdhìn Nhưja4UuBo4 Ca.

 

Nàng đanaewuJxYdg cười.

 

Khi nànZE6Lg cườiaewuJxYd taja4UuBo4y phảiaewuJxYd nhẹja4UuBo4 nhànja4UuBo4g naewuJxYdắm laewuJxYdại, ZE6Lcác aewuJxYdngón taja4UuBo4y khja4UuBo4ẽ chZE6Lạm vàja4UuBo4o choja4UuBo4p mũiaewuJxYd, aewuJxYdnụ cườiZE6L từZE6L khaewuJxYdóe mắtja4UuBo4 tớija4UuBo4 bờZE6L môi.

 

Nụ cườiZE6L nàZE6Ly aewuJxYdy đãZE6L quja4UuBo4en thuja4UuBo4ộc bija4UuBo4ết bao.

 

Chỉ cja4UuBo4ó “nàng”ZE6L mớiaewuJxYd cóaewuJxYd thja4UuBo4ể cja4UuBo4ười ôZE6Ln naewuJxYdhu độngja4UuBo4 lòaewuJxYdng ngườiZE6L ZE6Ltới vậy.

 

“Ngươi lZE6Là ai?”

 

Một gja4UuBo4iọng khànaewuJxYd kaewuJxYdhàn quấyja4UuBo4 ZE6Lnhiễu NhZE6Lư ja4UuBo4Ca aewuJxYdvà Tuyết.

 

Nàng vaewuJxYdà ZE6Ly cùngZE6L quaaewuJxYdy đầZE6Lu aewuJxYdnhìn lại.

 

Thân hìnZE6Lh ZE6Lđỏ nhưja4UuBo4 mája4UuBo4u củaewuJxYda aewuJxYdÁm ZE6LDạ aewuJxYdLa vọtaewuJxYd tớija4UuBo4 trướcja4UuBo4 mặtZE6L ZE6LNhư aewuJxYdCa, aewuJxYdy xiếtaewuJxYd ja4UuBo4chặt cằZE6Lm ja4UuBo4nàng, aewuJxYdnâng khja4UuBo4uôn aewuJxYdmặt aewuJxYdnàng ZE6Llên, ZE6Lu aewuJxYdám ja4UuBo4hỏi: “NgươaewuJxYdi ZE6Lrốt cuộcZE6L ZE6Llà ja4UuBo4Ám ZE6LDạ Nja4UuBo4hư CaewuJxYda hja4UuBo4ay làaewuJxYd nànZE6Lg đây?”

 

Như ZE6LCa đauZE6L đớnja4UuBo4 hZE6Lít mZE6Lột hja4UuBo4ơi, cằmja4UuBo4 ZE6Lnàng ja4UuBo4như sja4UuBo4ắp aewuJxYdbị ZE6Lbóp nát.

 

“Ta ZE6Lkhông phảiZE6L ÁZE6Lm DạaewuJxYd NhaewuJxYdư Ca.”

 

Khuôn mja4UuBo4ặt ÁmZE6L ZE6LDạ LaewuJxYda aewuJxYdhiện vẻja4UuBo4 mừZE6Lng rZE6Lỡ nhưaewuJxYd đija4UuBo4ên: “Ngươi…”

 

“Ta ja4UuBo4là Liệtja4UuBo4 ja4UuBo4Như ZE6LCa.” NhìnaewuJxYd Ája4UuBo4m Dạja4UuBo4 Lja4UuBo4a ZE6Lđang tja4UuBo4ừ mja4UuBo4ừng rZE6Lỡ chuyểZE6Ln saaewuJxYdng tZE6Lức giậaewuJxYdn aewuJxYdtrong lòngja4UuBo4 nànZE6Lg baewuJxYdỗng cảZE6Lm thấyaewuJxYd niềmaewuJxYd sZE6Lung sướZE6Lng đZE6Lược trảaewuJxYd thù.

 

Tuyết cườiZE6L tớja4UuBo4i ZE6Lté ngửa:ZE6L “Tija4UuBo4ểu ja4UuBo4La đúZE6Lng aewuJxYdlà ngaewuJxYdốc ja4UuBo4a, ja4UuBo4nàng làmaewuJxYd ja4UuBo4sao maewuJxYdang aewuJxYdhọ aewuJxYdÁm aewuJxYdDạ đượcaewuJxYd caewuJxYdhứ? ZE6LCHo dùja4UuBo4 khôngja4UuBo4 gja4UuBo4ọi làZE6L LiệtZE6L NhưZE6L ZE6LCa ja4UuBo4cũng aewuJxYdphải gọija4UuBo4 ZE6Llà Chiếja4UuBo4n aewuJxYdNhư aewuJxYdCa aewuJxYdmới đúZE6Lng.”Y cườija4UuBo4 cườija4UuBo4 aewuJxYdmà vaZE6Li rZE6Lun ruZE6Ln, ôZE6Lm aewuJxYdlấy hZE6Lai vaewuJxYdai Nja4UuBo4hư ZE6LCa cườiZE6L lZE6Lớn, baewuJxYdàn taewuJxYday nắaewuJxYdm lấZE6Ly ja4UuBo4cằm NhaewuJxYdư Cja4UuBo4a củaewuJxYda ÁmaewuJxYd Dạja4UuBo4 aewuJxYdLa nhZE6Lư đượcja4UuBo4 mja4UuBo4ột cơnaewuJxYd gióaewuJxYd aewuJxYdthổi quaewuJxYda kèmja4UuBo4 tZE6Lheo hươZE6Lng haewuJxYdoa ja4UuBo4thơn ngát.

 

Ám Dạja4UuBo4 aewuJxYdLa tZE6Lhu ZE6Llại áaewuJxYdnh ZE6Lmắt, đôiZE6L mắZE6Lt biaewuJxYdến ja4UuBo4thành ja4UuBo4đỏ tưaewuJxYdơi nhưZE6L máaewuJxYdu: “NaewuJxYdgân Tuyếja4UuBo4t, ngươja4UuBo4i lạija4UuBo4 chơZE6Li ta?”

 

Tuyết dựaja4UuBo4 đZE6Lầu ja4UuBo4vào vaaewuJxYdi NhưaewuJxYd CaZE6L, nhja4UuBo4ìn ZE6Ly cườZE6Li hZE6La hja4UuBo4ả nója4UuBo4i: “ja4UuBo4Oa, ZE6Lkhông ZE6Lngờ lạija4UuBo4 ja4UuBo4lừa đja4UuBo4ược ja4UuBo4Ám HZE6Là caewuJxYdung chủZE6L ÁZE6Lm DạZE6L LaZE6L, tja4UuBo4a cườija4UuBo4 tZE6Lới khja4UuBo4ông đứngaewuJxYd aewuJxYddậy đượcja4UuBo4 mất.”

 

Khuôn mặtZE6L ZE6LÁm DạZE6L LaewuJxYda taewuJxYdrắng bệaewuJxYdch, vja4UuBo4ặn vẹja4UuBo4o thậtja4UuBo4 đaewuJxYdáng sợaewuJxYd: “KhônZE6Lg aaewuJxYdi cja4UuBo4ó aewuJxYdthể lZE6Lừa taewuJxYda!” Chẳja4UuBo4ng lja4UuBo4ẽ cáaewuJxYdi gọiZE6L ja4UuBo4là aewuJxYdhồn pZE6Lhách chuyểnaewuJxYd dờaewuJxYdi ja4UuBo4chỉ ZE6Llà mộtZE6L cạmZE6L bja4UuBo4ẫy? TaewuJxYday áoja4UuBo4 dàja4UuBo4i gija4UuBo4ương lêja4UuBo4n, cZE6Lánh aewuJxYdtay taewuJxYdái nja4UuBo4hợt ZE6Lcủa ja4UuBo4y ZE6Lnhư ZE6Ltrong mộtja4UuBo4 đámZE6L mja4UuBo4ây đỏja4UuBo4, xưja4UuBo4ơng ZE6Lngón tZE6Lay kêuaewuJxYd lja4UuBo4ên răngaewuJxYd rắc.

 

Y biếtja4UuBo4 NgâZE6Ln ja4UuBo4Tuyết đểja4UuBo4 ja4UuBo4ý nhấtZE6L aewuJxYdlà duaewuJxYdng mạoja4UuBo4 xija4UuBo4nh đZE6Lẹp aewuJxYdcủa mình.

 

Vậy, ZE6Ly ZE6Lsẽ ja4UuBo4chậm rZE6Lãi hủja4UuBo4y diệaewuJxYdt khaewuJxYduôn mặtaewuJxYd tuyệZE6Lt mZE6Lỹ đó.

 

Trong kja4UuBo4hông kja4UuBo4hí bZE6Lỗng bồaewuJxYdng bềnaewuJxYdh mộtZE6L tầnja4UuBo4g khaewuJxYdí đja4UuBo4ỏ tươi

 

Tầng kZE6Lhí tja4UuBo4rong sZE6Luốt nhja4UuBo4ư nja4UuBo4gọc lưuaewuJxYd ly.

 

Dần dầnja4UuBo4 thắtja4UuBo4 cZE6Lhặt lZE6Lại, khZE6Lối kaewuJxYdhí nhưZE6L mộaewuJxYdt chiZE6Lếc thùZE6Lng bằngZE6L ngọcja4UuBo4 nhaewuJxYdốt ZE6LTuyết vàZE6L NZE6Lhư Cja4UuBo4a ja4UuBo4lại ja4UuBo4bên trongaewuJxYd, ja4UuBo4không thểZE6L đaewuJxYdộng đậy.

 

Ngón aewuJxYdtay nZE6Lhẹ lướja4UuBo4t traewuJxYdên ZE6Lgò ja4UuBo4má củaZE6L Tuyết.

 

Ám DạZE6L LZE6La aewuJxYdnở ja4UuBo4nụ cườija4UuBo4 dắZE6Lc ýaewuJxYd: “KhắcaewuJxYd mộtZE6L ja4UuBo4đóa hoZE6La tja4UuBo4uyết ja4UuBo4lên mja4UuBo4ặt ngưZE6Lơi, laewuJxYdiệu cóZE6L đZE6Lẹp không?”

 

Tuyết uja4UuBo4ể oảija4UuBo4 naewuJxYdói: aewuJxYd“Không khắcZE6L aewuJxYdcó lẽja4UuBo4 đẹpja4UuBo4 hơn.”

 

“Vậy khắcZE6L hja4UuBo4ai ZE6Lbông haewuJxYdoa tuyếaewuJxYdt nhé.”aewuJxYd Nja4UuBo4gón ZE6Ltay Ája4UuBo4m DạZE6L LZE6La kZE6Lẽ độngaewuJxYd, mja4UuBo4ột vếtja4UuBo4 maewuJxYdáu sâuZE6L đãja4UuBo4 cắja4UuBo4t lêja4UuBo4n gòZE6L mja4UuBo4á Tuyết,ZE6L từngja4UuBo4 gaewuJxYdiọt từngja4UuBo4 gija4UuBo4ọ máuja4UuBo4 nhỏja4UuBo4 xja4UuBo4uống aewuJxYdbộ xiêmja4UuBo4 aewuJxYdy tja4UuBo4rắng toát.

 

“Móng tZE6Lay ja4UuBo4dài quá.”

 

Như CZE6La kaewuJxYdinh ngạcja4UuBo4 nhìja4UuBo4n taaewuJxYdy ja4UuBo4Ám DạZE6L LaewuJxYda, chẳngaewuJxYd biếtja4UuBo4 aewuJxYdvì aewuJxYdsao ja4UuBo4lại thốZE6Lt ZE6Llên ZE6Lnhững lờaewuJxYdi này.

 

Ngón ja4UuBo4tay ja4UuBo4y cứaewuJxYdng đờ.

 

Vết máaewuJxYdu chảyaewuJxYd dja4UuBo4ài nhưngja4UuBo4 vếZE6Lt thaewuJxYdương laewuJxYdại kaewuJxYdhông mởZE6L rộng.

 

Nàng ZE6Llắc đầuja4UuBo4, nởja4UuBo4 nụja4UuBo4 cưja4UuBo4ời ZE6Ldịu dànZE6Lg: “ja4UuBo4Đàn aewuJxYdông cja4UuBo4on trZE6Lai khônZE6Lg nêja4UuBo4n đZE6Lể mója4UuBo4ng tZE6Lay quáZE6L dàiZE6L nhưaewuJxYd vậy,aewuJxYd LZE6La ja4UuBo4Nhi, lấyja4UuBo4 dZE6Lao lạiZE6L đây,aewuJxYd tỷZE6L giaewuJxYdúp đệZE6L aewuJxYdsửa lạiaewuJxYd ZE6Lđôi chút.”

 

Ám DạZE6L aewuJxYdLa phja4UuBo4ảng phấtja4UuBo4 ZE6Lnhư bZE6Lị đZE6Liểm trúnZE6Lg huyệtaewuJxYd đạaewuJxYdo, thZE6Lân ja4UuBo4thể ja4UuBo4y cứngja4UuBo4 ngắc,ZE6L ja4UuBo4chậm rãiaewuJxYd nhìja4UuBo4n vềaewuJxYd pZE6Lhía nànaewuJxYdg, troZE6Lng mắaewuJxYdt đầyaewuJxYd ZE6Lvẻ ngạcaewuJxYd nhiêZE6Ln vàja4UuBo4 aewuJxYdrun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùZE6La taewuJxYdhu ja4UuBo4bên ZE6Lcon suZE6Lối nhỏ.

 

Ám DaewuJxYdạ MinZE6Lh vaewuJxYdừa gộiZE6L aewuJxYdlại ja4UuBo4mái tja4UuBo4óc, suốja4UuBo4i aewuJxYdtóc mja4UuBo4ềm mạiZE6L ja4UuBo4bồng bềnja4UuBo4h gợZE6Ln sóngZE6L dướija4UuBo4 áaewuJxYdnh nZE6Lắng cZE6Lhiều. Nàja4UuBo4ng mZE6Lặc mZE6Lột chiếcja4UuBo4 áoZE6L choja4UuBo4àng raewuJxYdộng tja4UuBo4hùng thìnhZE6L, vja4UuBo4ạt áoja4UuBo4 thêuaewuJxYd haewuJxYdoa vănZE6L ja4UuBo4mỹ lệZE6L ja4UuBo4mà phZE6Lức tạp.

 

“Đừng đểja4UuBo4 mónZE6Lg ja4UuBo4tay dàiaewuJxYd quá.”

 

Nàng cúja4UuBo4i đầu,aewuJxYd ZE6Ldùng mộZE6Lt aewuJxYdcon aewuJxYddao sửaja4UuBo4 ja4UuBo4móng ZE6Ltay chaewuJxYdo y.

 

Cậu béja4UuBo4 ZE6LÁm DZE6Lạ LZE6La aewuJxYdnằm dZE6Lưới châZE6Ln ZE6Lnàng, vươnaewuJxYd taZE6Ly ZE6Lra ZE6Lcho nàngaewuJxYd ja4UuBo4sửa, miZE6Lệng thầaewuJxYdm nói:ZE6L “aewuJxYdMóng tZE6Lay ZE6Ltỷ caewuJxYdhẳng phZE6Lải caewuJxYdũng rấtja4UuBo4 aewuJxYddài sao.”ja4UuBo4 Nja4UuBo4gón ja4UuBo4tay thoja4UuBo4n thja4UuBo4ả mượtja4UuBo4 màZE6L, lộZE6L aewuJxYdra mZE6Làu aewuJxYdhồng aewuJxYdnhư vỏaewuJxYd aewuJxYdsò, cja4UuBo4ó aewuJxYdkhi haewuJxYdơi dínaewuJxYdh chúaewuJxYdt nướcja4UuBo4 trêaewuJxYdn đja4UuBo4óa hoja4UuBo4a, taja4UuBo4y nàja4UuBo4ng thậtaewuJxYd đẹp.

 

Nàng cẩnZE6L taewuJxYdhận cắja4UuBo4t ja4UuBo4móng tja4UuBo4ay cZE6Lho yja4UuBo4: “ĐaewuJxYdệ làZE6L coaewuJxYdn trZE6Lai cja4UuBo4ơ mà,aewuJxYd naewuJxYdgày thườngja4UuBo4 ZE6Lkhông ja4UuBo4luyện vaewuJxYdõ cũnaewuJxYdg tỷja4UuBo4 võja4UuBo4 vớiaewuJxYd ngưja4UuBo4ời taja4UuBo4, maewuJxYdóng tZE6Lay dàja4UuBo4i aewuJxYdquá sẽaewuJxYd khôngaewuJxYd tiệZE6Ln. VạaewuJxYdn nZE6Lhất ZE6Lmóng tZE6Lay đứtja4UuBo4 rơiZE6L rja4UuBo4a ZE6Lsẽ khaewuJxYdiến nZE6Lgươi ZE6Lphân tja4UuBo4âm, hZE6Lơn nữja4UuBo4a cũnZE6Lg ja4UuBo4không sạcja4UuBo4h, trôngaewuJxYd aewuJxYdbẩn lắja4UuBo4m.” Nànja4UuBo4g cườiaewuJxYd kja4UuBo4hẽ ZE6Lnói: “TaewuJxYdỷ tỷaewuJxYd ZE6Lthì kháaewuJxYdc, cója4UuBo4 LaewuJxYda ZE6LNhi thaewuJxYdì việcaewuJxYd ja4UuBo4gì aewuJxYdtỷ ZE6Lcũng khônZE6Lg cja4UuBo4ần quaaewuJxYdn tâmja4UuBo4, chaewuJxYdo nêZE6Ln aewuJxYdcó thja4UuBo4ể đểja4UuBo4 ýaewuJxYd chăja4UuBo4m sZE6Lóc mónaewuJxYdg tay.”

 

“Là nhZE6Lư ZE6Lvậy à.”ZE6L CậuZE6L béaewuJxYd aewuJxYdÁm DạZE6L LaewuJxYda nắmja4UuBo4 lấyja4UuBo4 taewuJxYdóc nZE6Làng, ZE6Lđưa aewuJxYdlên mũZE6Li ngửija4UuBo4 rồiZE6L ja4UuBo4cười nóiZE6L: “ĐệaewuJxYd rja4UuBo4ất ja4UuBo4thích móngja4UuBo4 taaewuJxYdy caewuJxYdủa tỷ,ZE6L ja4UuBo4sau nàja4UuBo4y ZE6Ltỷ tỷaewuJxYd nhấtaewuJxYd địnhaewuJxYd cũja4UuBo4ng sẽja4UuBo4 thícaewuJxYdh đệja4UuBo4 đểZE6L aewuJxYdmóng ZE6Ltay dài.”

 

“La aewuJxYdNhi ngốcja4UuBo4.” aewuJxYdNàng ZE6Lmỉm cười,ja4UuBo4 nắaewuJxYdm taja4UuBo4y ZE6Ly đưaaewuJxYd lên:aewuJxYd “ĐệaewuJxYd aewuJxYdxem, cZE6Lon trZE6Lai đểaewuJxYd móaewuJxYdng taja4UuBo4y ngắnja4UuBo4 mớZE6Li mạnhaewuJxYd ja4UuBo4mẽ chứ.”

 

Móng trênZE6L mỗiZE6L ngóaewuJxYdn taewuJxYday ja4UuBo4y ja4UuBo4đều đượcZE6L tỉaja4UuBo4 rấja4UuBo4t gọnja4UuBo4 gang.

 

Bờ móngZE6L aewuJxYdcũng đượcaewuJxYd nàaewuJxYdng aewuJxYdđánh mượt.

 

Cậu béZE6L ÁaewuJxYdm Dạja4UuBo4 aewuJxYdLa mởZE6L tja4UuBo4o haaewuJxYdi mắt:ZE6L “A,ja4UuBo4 aewuJxYdtay đZE6Lệ gaewuJxYdiờ cũja4UuBo4ng ja4UuBo4thật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn taja4UuBo4y đẹpZE6L ja4UuBo4vậy, đja4UuBo4êm naewuJxYday khaewuJxYdông luja4UuBo4yện côja4UuBo4ng caewuJxYdó đượcja4UuBo4 không?ja4UuBo4” ja4UuBo4Y làmZE6L nũaewuJxYdng aewuJxYdtrong lòZE6Lng nàng.

 

Ám Dạja4UuBo4 MinZE6Lh nởja4UuBo4 nụja4UuBo4 cườija4UuBo4 dịuZE6L dja4UuBo4àng ZE6Lnhư mộtja4UuBo4 tiaewuJxYda aewuJxYdsáng: “Đượja4UuBo4c. TZE6Lay LaewuJxYda ja4UuBo4Nhi đẹZE6Lp nja4UuBo4hư vậy,ZE6L đaewuJxYdêm ZE6Lnay cũnZE6Lg khôngja4UuBo4 ZE6Lcần ănZE6L aewuJxYdcơm ja4UuBo4đâu nhỉ.”

 

“Tỷ ~aewuJxYd~ aewuJxYdtỷ ~~!”

 

Cậu ZE6Lbé ÁmaewuJxYd Dạja4UuBo4 Lja4UuBo4a thja4UuBo4ất vZE6Lọng kêja4UuBo4u to.

 

Ám DạaewuJxYd ZE6LMinh nởja4UuBo4 nụaewuJxYd cười,aewuJxYd ngónZE6L taZE6Ly nZE6Lhẹ naewuJxYdhàng chja4UuBo4à aewuJxYdlên cZE6Lhop mũiZE6L. NgàyZE6L mùaaewuJxYd aewuJxYdthu, ja4UuBo4dưới áZE6Lnh nắZE6Lng ja4UuBo4chiều, bêja4UuBo4n aewuJxYdkhe suốiaewuJxYd nja4UuBo4hỏ, ZE6Lnàng nja4UuBo4ở nZE6Lụ cườiZE6L ôZE6Ln nhaewuJxYdu, suZE6Lối aewuJxYdtóc aewuJxYddài taewuJxYdhơm naewuJxYdgát ômZE6L lấja4UuBo4y y.

 

......

 

............

 

Lưỡi daewuJxYdao nhỏZE6L từZE6L từja4UuBo4 ZE6Lcẩn thậnZE6L sửaaewuJxYd sanaewuJxYdg lạija4UuBo4 mZE6Lóng taja4UuBo4y ja4UuBo4cho y.

 

Mái tócaewuJxYd dàaewuJxYdi buôZE6Lng xuốnZE6Lg aewuJxYdvai nàng.

 

Nàng nởZE6L ja4UuBo4một nụja4UuBo4 ZE6Lcười ZE6Ltĩnh lZE6Lặng, ja4UuBo4tựa aewuJxYdhồ ZE6Ltrong thếaewuJxYd aewuJxYdgiới aewuJxYdcủa ZE6Lnàng khôZE6Lng gìZE6L aewuJxYdquan trọngja4UuBo4 hơZE6Ln maewuJxYdóng taaewuJxYdy ÁZE6Lm aewuJxYdDạ La.

 

Ngón ja4UuBo4tay Ámja4UuBo4 DaewuJxYdạ LaewuJxYda cứngZE6L đờ.

 

Tuyết ZE6Ltới gầaewuJxYdn Nhja4UuBo4ư CZE6LA, mộaewuJxYdt ZE6Lvẻ maewuJxYdặt khZE6Ló cóZE6L thểZE6L dùZE6Lng lja4UuBo4ời aewuJxYdđể tảZE6L khiếnaewuJxYd nụZE6L cườiZE6L aewuJxYdy ja4UuBo4biến mất.

 

“Móng aewuJxYdtay dja4UuBo4ù dZE6Lài nhưja4UuBo4ng làja4UuBo4m aewuJxYdđúng aewuJxYdlà ẩu.aewuJxYd” NànZE6Lg aewuJxYdmỉm cườija4UuBo4. ja4UuBo4“La ZE6LNhi ZE6Lđã ja4UuBo4lớn rồi,ja4UuBo4 mója4UuBo4ng tja4UuBo4ay ja4UuBo4không ZE6Lbẩn nja4UuBo4hư taewuJxYdrước nữa.”

 

Nàng ngẩnZE6Lg đầu.

 

Khóe aewuJxYdmắt lja4UuBo4à cảmZE6L tja4UuBo4ình tronaewuJxYdg sánZE6Lg ZE6Lchan ZE6Lchứa, aewuJxYdnàng nZE6Lhìn Ámja4UuBo4 DạZE6L Laja4UuBo4, ja4UuBo4sóng mắZE6Lt nhưZE6L ja4UuBo4làn nướcja4UuBo4 ja4UuBo4mùa ja4UuBo4thu khẽZE6L chảy.

 

Một ZE6Llúc lâuja4UuBo4 sau…

 

Ngón tZE6Lay nàngZE6L vuốaewuJxYdt ja4UuBo4nhẹ lêja4UuBo4n kaewuJxYdhuôn mZE6Lặt Ája4UuBo4m DạaewuJxYd LaewuJxYda, chaewuJxYdân màaewuJxYdy nhẹaewuJxYd nhZE6Làng ja4UuBo4cau lạiZE6L ZE6Lnhư làZE6Ln saewuJxYdóng nước.

 

“La ZE6LNhi bệnhaewuJxYd saZE6Lo? ZE6LSao lạiZE6L tiềja4UuBo4u tụja4UuBo4y nhưja4UuBo4 vậy?”

 

******

 

Bó đuốcaewuJxYd vẫja4UuBo4n aewuJxYdcháy bja4UuBo4ên bứZE6Lc tườngZE6L đá.

 

Dưới lòja4UuBo4ng đấtaewuJxYd aewuJxYdkhông khíaewuJxYd ja4UuBo4ẩm ướtja4UuBo4 ja4UuBo4mang thaewuJxYdeo maewuJxYdột mùiZE6L mốcja4UuBo4 meo.

 

Nàng nZE6Lgửa đầuZE6L nằmaewuJxYd trZE6Lên giưZE6Lờng, vầngZE6L trZE6Lán kaewuJxYdhẽ caewuJxYdau lại:

 

“La NhZE6Li rốtZE6L cuộcaewuJxYd bịja4UuBo4 làaewuJxYdm aewuJxYdsao? VaewuJxYdì saewuJxYdao… ja4UuBo4ta dườngaewuJxYd nhưja4UuBo4 đZE6Lã tZE6Lrải qaewuJxYdua mZE6Lột gja4UuBo4iấc mộngja4UuBo4 dài,ZE6L maewuJxYdà nhữngja4UuBo4 gìja4UuBo4 traewuJxYdong mộZE6Lng aewuJxYdlại ja4UuBo4chẳng ja4UuBo4thể naewuJxYdhớ ra.”

 

Ám DạZE6L aewuJxYdLa nZE6Lói: “TỷaewuJxYd ngja4UuBo4ã bệnhZE6L, ZE6Lhôn ja4UuBo4mê ja4UuBo4mười aewuJxYdchín năaewuJxYdm rồi.ZE6L” TaewuJxYduyết nóiaewuJxYd cja4UuBo4ho yaewuJxYd, hồnja4UuBo4 pháchja4UuBo4 ÁmaewuJxYd DạZE6L MiaewuJxYdnh cZE6Lần mộaewuJxYdt chútaewuJxYd thờiZE6L aewuJxYdgian mớaewuJxYdi ZE6Lcó ja4UuBo4thể ZE6Lnhớ lạZE6Li aewuJxYdtoàn bja4UuBo4ộ nhữngja4UuBo4 chuZE6Lyện cũ.

 

“Mười chínja4UuBo4 ja4UuBo4năm sao…”aewuJxYd NàngaewuJxYd ZE6Llặp lạija4UuBo4, ja4UuBo4lắc đầuaewuJxYd cườiZE6L khổ:ZE6L “HèaewuJxYdn chZE6Li tỷja4UuBo4 cảmZE6L thấja4UuBo4y toaewuJxYdàn taewuJxYdhân nhứcja4UuBo4 ZE6Lmỏi, nhja4UuBo4ư khja4UuBo4ông phaewuJxYdải củja4UuBo4a ja4UuBo4bản thânZE6L maewuJxYdình vậy.”

 

“Tỷ ja4UuBo4sẽ ja4UuBo4nhanh chZE6Lóng phụcja4UuBo4 hồija4UuBo4 thôija4UuBo4.” ja4UuBo4Y ZE6Lsẽ bắtZE6L aewuJxYdNgân TaewuJxYduyết maaewuJxYdu chója4UuBo4ng đuổiaewuJxYd hồnja4UuBo4 phácja4UuBo4h nữZE6L nja4UuBo4hân kja4UuBo4ia đi.

 

Nàng aewuJxYdchăm caewuJxYdhú nhìja4UuBo4n yZE6L, aewuJxYdlo lắngaewuJxYd ja4UuBo4nói: “Laja4UuBo4 NhaewuJxYdi, ZE6Lđệ cũngja4UuBo4 bịZE6L baewuJxYdệnh sao?”

 

“Không đâuaewuJxYd, đệja4UuBo4 vẫnaewuJxYd khỏe.”

 

Bàn taja4UuBo4y nàngaewuJxYd nhaewuJxYdẹ nhàZE6Lng vaewuJxYduốt ja4UuBo4ve khuja4UuBo4ôn maewuJxYdặt táaewuJxYdi aewuJxYdnhợt củja4UuBo4a ZE6Ly: “SZE6Lao khZE6Luôn ja4UuBo4mặt đZE6Lệ lja4UuBo4ại trắZE6Lng bệchja4UuBo4 vậy?ja4UuBo4 SaZE6Lo thja4UuBo4ân tZE6Lhể lạiZE6L gZE6Lầy yếZE6Lu thế?ZE6L ja4UuBo4La NZE6Lhi ZE6Lcủa taewuJxYda lja4UuBo4à mộtja4UuBo4 tZE6Lhiếu nZE6Liên thầnZE6L tháiaewuJxYd ja4UuBo4phi pZE6Lhàm mà.”aewuJxYd BàaewuJxYdn aewuJxYdtay ZE6Lnàng trắngZE6L trẻZE6Lo ấmaewuJxYd ája4UuBo4p, cáija4UuBo4 vja4UuBo4uốt vaewuJxYde dịuZE6L dàZE6Lng đầZE6Ly yêuZE6L thương.

 

Ám DạZE6L aewuJxYdLa nZE6Lắm aewuJxYdtay nànZE6Lg, ja4UuBo4áp lêZE6Ln khuôja4UuBo4n mặtaewuJxYd mìja4UuBo4nh, hơaewuJxYdi thởaewuJxYd aewuJxYdy dZE6Lồn dập:

 

“Nói ja4UuBo4cho tja4UuBo4a hayja4UuBo4, ngươja4UuBo4i làZE6L ai?”

 

Nàng kja4UuBo4inh ngạaewuJxYdc nóaewuJxYdi: “ja4UuBo4La Nhi?”

 

Ám Dja4UuBo4ạ LZE6La taewuJxYdhở dja4UuBo4ốc: “MauaewuJxYd nja4UuBo4ói cZE6Lho ja4UuBo4ta, ngươiZE6L aewuJxYdlà aiZE6L, aewuJxYdtên ZE6Llà gì?”

 

Nàng aewuJxYdlắc đaewuJxYdầu, cườiaewuJxYd nóiaewuJxYd: “Đứaja4UuBo4 nhócZE6L ZE6Lhư haewuJxYdỏng này.”aewuJxYd ThZE6Lấy ja4UuBo4y cốZE6L chấaewuJxYdp nhZE6Lư vậy,aewuJxYd nànja4UuBo4g rZE6Lốt cuja4UuBo4ộc thỏja4UuBo4a hiệpja4UuBo4,d aewuJxYdđưa taja4UuBo4y ja4UuBo4lên vuốtZE6L nhẹja4UuBo4 chaewuJxYdop mja4UuBo4ũi ZE6Ly, bấtaewuJxYd đắcZE6L aewuJxYddĩ nói:aewuJxYd “Vậja4UuBo4y đượcZE6L rồja4UuBo4i, aewuJxYdta lZE6Là BôaewuJxYdi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiênaewuJxYd LaewuJxYdinh CáZE6Li ja4UuBo4của ja4UuBo4Ám ja4UuBo4Dạ LZE6La phảngZE6L phZE6Lất nhZE6Lư ja4UuBo4bị mộtaewuJxYd cZE6Lhưởng đánhaewuJxYd trúnaewuJxYdg! aewuJxYdNgũ aewuJxYdquan ZE6Ly rja4UuBo4un rẩy,aewuJxYd ZE6Ldung mạoZE6L tàaewuJxYd mỵja4UuBo4 caewuJxYdũng aewuJxYdbắt đầuZE6L vặnaewuJxYd vẹoZE6L! Yja4UuBo4ết haewuJxYdầu cảmja4UuBo4 thấyZE6L aewuJxYdngòn ngọn,ZE6L ja4UuBo4ngực nhưZE6L aewuJxYdcó mja4UuBo4ột cụcaewuJxYd máZE6Lu nóngja4UuBo4 muốnZE6L phaewuJxYdun ra!

 

Nàng lZE6Là BôZE6Li Nhi.

 

Nàng laewuJxYdà Bôija4UuBo4 ja4UuBo4Nhi củaja4UuBo4 y.

 

............

 

......

 

Trong ánhZE6L nắZE6Lng baewuJxYdan mai.

 

Nàng nhZE6Lảy múja4UuBo4a bja4UuBo4ên ja4UuBo4bờ suối.

 

Giọt sZE6Lương ZE6Ltrên naewuJxYdgọn cỏZE6L ja4UuBo4bị gja4UuBo4óc vaewuJxYdáy ja4UuBo4nàng cuốnja4UuBo4 lênja4UuBo4 tạoja4UuBo4 thànaewuJxYdh ja4UuBo4từng ánja4UuBo4g sươZE6Lng traewuJxYdong suốt.

 

Y nằmaewuJxYd trja4UuBo4ên ja4UuBo4thảm ja4UuBo4cỏ, mja4UuBo4iệng ngaewuJxYdậm cọngaewuJxYd cỏaewuJxYd xanaewuJxYdh, ngaewuJxYdón taja4UuBo4y thưởngZE6L thứaewuJxYdc mja4UuBo4ột chZE6Lén rượuja4UuBo4 hoja4UuBo4àng kaewuJxYdim. aewuJxYdThân chénaewuJxYd phảnja4UuBo4 aewuJxYdchiếu vũZE6L điệuaewuJxYd raewuJxYdung độngja4UuBo4 tâmZE6L aewuJxYdcan caewuJxYdủa nàng.

 

“Này, ZE6Lta kZE6Lhông muốnaewuJxYd gọiaewuJxYd nja4UuBo4gươi làja4UuBo4 tỷaewuJxYd aewuJxYdtỷ nữa.”

 

Y ZE6Lhoán hZE6Lận nói.

 

Nàng vaewuJxYdẫn tiếja4UuBo4p tụcja4UuBo4 ZE6Lmúa, hòaewuJxYda vja4UuBo4ào aewuJxYddòng ja4UuBo4chảy cja4UuBo4ủa dóaewuJxYdng sja4UuBo4uối, haewuJxYdòa vàaewuJxYdo tZE6Lhảm cỏaewuJxYd xanZE6Lh, ja4UuBo4hòa ZE6Lvào thja4UuBo4ế giớija4UuBo4 mỹja4UuBo4 laewuJxYdệ xunaewuJxYdg quanja4UuBo4h, chẳja4UuBo4ng haewuJxYdề đZE6Lể ja4UuBo4ý tớaewuJxYdi lờija4UuBo4 nóiaewuJxYd ZE6Ltrẻ coja4UuBo4n củaaewuJxYd y.

 

“Ngươi cZE6Ló ngja4UuBo4he khôngja4UuBo4 đó!ZE6L SaewuJxYdau nàyZE6L tja4UuBo4a sẽZE6L ZE6Lkhông gọiaewuJxYd naewuJxYdgươi làja4UuBo4 ZE6Ltỷ ZE6Ltỷ nZE6Lữa!” ZE6LY buồja4UuBo4n rầuaewuJxYd aewuJxYdxoay aewuJxYdxoay ja4UuBo4chén rượuaewuJxYd, tja4UuBo4hấp giọaewuJxYdng nói:ja4UuBo4 ja4UuBo4“Gọi ngươiZE6L ja4UuBo4là tỷja4UuBo4 ZE6Ltỷ aewuJxYdcứ caewuJxYdó cảaewuJxYdm aewuJxYdgiác aewuJxYdnhư ja4UuBo4mãi mZE6Lãi khôngZE6L lớnaewuJxYd aewuJxYdlên được.”ja4UuBo4 NànaewuJxYdg càngZE6L ngàaewuJxYdy ZE6Lcàng xja4UuBo4inh đja4UuBo4ẹp, chốnZE6L giZE6Lang haewuJxYdồ nZE6Lgày cũngZE6L ngZE6Lày càja4UuBo4ng naewuJxYdhiều ngườiZE6L khuyaewuJxYdnh đảoaewuJxYd ja4UuBo4vì saewuJxYdắc ZE6Lđẹp củja4UuBo4a nàng.

 

Y sợaewuJxYd ja4UuBo4rằng taewuJxYdrong lòngaewuJxYd ZE6Lnàng maewuJxYdình mãZE6Li mãiZE6L caewuJxYdhỉ làZE6L ja4UuBo4một đệja4UuBo4 đệ.

 

Nàng ngừZE6Lng múaaewuJxYd, ngồja4UuBo4i xuốngja4UuBo4 bêZE6Ln ngườZE6Li aewuJxYdy. XaewuJxYdoa xZE6Loa ja4UuBo4chop mZE6Lũi yZE6L, giọaewuJxYdng nànaewuJxYdg tựaja4UuBo4 nhưja4UuBo4 aewuJxYdđang lừaaewuJxYd mộtaewuJxYd đứaaewuJxYd trẻaewuJxYd: “ZE6LSao lạiaewuJxYd khôja4UuBo4ng vaewuJxYdui thế?”

 

Chén rZE6Lượu khôja4UuBo4ng ngừnja4UuBo4g quja4UuBo4ay traewuJxYdong taewuJxYday y.

 

Hai mắtaewuJxYd aewuJxYdy ZE6Ltỏa sZE6Láng: ZE6L“Sau ja4UuBo4này tja4UuBo4a gọija4UuBo4 ngaewuJxYdươi làaewuJxYd ‘aewuJxYdBôi Nhi’ZE6L nhéaewuJxYd!” ja4UuBo4Chén rượuaewuJxYd bZE6Lay aewuJxYdmúa nja4UuBo4hư aewuJxYdvũ điệuja4UuBo4 cja4UuBo4ủa nàja4UuBo4ng, aewuJxYdcó quaewuJxYdang manja4UuBo4g sja4UuBo4áng lạn,ZE6L cója4UuBo4 lZE6Lưng ja4UuBo4áo mảZE6Lnh khảnh,aewuJxYd ja4UuBo4có làja4UuBo4n daewuJxYda mja4UuBo4ịn mà.ZE6L ja4UuBo4Hơn aewuJxYdnữa, chéZE6Ln rượuZE6L tronZE6Lg taZE6Ly yja4UuBo4, ja4UuBo4y cja4UuBo4ó thểja4UuBo4 khiếnZE6L naewuJxYdó ja4UuBo4múa ja4UuBo4cũng ZE6Lcó aewuJxYdthể khiếnja4UuBo4 aewuJxYdnó ja4UuBo4ngừng, lạja4UuBo4i cóaewuJxYd thểZE6L dùaewuJxYdng ZE6Lmôi nhấpZE6L nháp.

 

“Cái aewuJxYdtên kỳaewuJxYd ZE6Lquặc quá.”ja4UuBo4 Nja4UuBo4àng vừaja4UuBo4 cườiZE6L vừZE6La lắaewuJxYdc đầu.

 

“Được không?ja4UuBo4 NgươZE6Li laewuJxYdàm ‘BôZE6Li aewuJxYdNhi’ củaZE6L tZE6La nhé.aewuJxYd” aewuJxYdY taewuJxYdới gầnaewuJxYd nàZE6Lng, ánhja4UuBo4 mắtaewuJxYd ja4UuBo4bướng bỉnh.

 

Nhìn ánhZE6L maewuJxYdắt yZE6L, ja4UuBo4nàng bỗngja4UuBo4 giậtaewuJxYd mình.

 

Nàng aewuJxYdbiết aewuJxYdy đãZE6L gja4UuBo4iết rja4UuBo4ất nhiềuZE6L người,ZE6L danaewuJxYdh tZE6Liếng Ája4UuBo4m HàZE6L CunaewuJxYdg cũnZE6Lg đãaewuJxYd ZE6Llại vanja4UuBo4g dja4UuBo4ội tronja4UuBo4g ja4UuBo4chốn gja4UuBo4iang ja4UuBo4hồ, ZE6Lnhưng tronZE6Lg lja4UuBo4òng nàngZE6L ZE6Ly vẫnZE6L caewuJxYdhỉ làja4UuBo4 mộtZE6L đứaZE6L trẻ.

 

Nhưng ja4UuBo4giờ ja4UuBo4phút nja4UuBo4ày, aewuJxYdánh mắja4UuBo4t aewuJxYdy aewuJxYdmang taewuJxYdheo vẻja4UuBo4 nZE6Lgang bướngja4UuBo4 khója4UuBo4 tả!

 

Có lẽ,ZE6L ZE6LLa Nhja4UuBo4i đãZE6L thựZE6Lc sựZE6L trưởngZE6L thành.

 

Nàng nja4UuBo4ở ja4UuBo4nụ cườiaewuJxYd thậtja4UuBo4 dịuaewuJxYd dja4UuBo4àng: “ja4UuBo4Ta lja4UuBo4à taewuJxYdỷ tỷZE6L caewuJxYdủa ja4UuBo4đệ mà.”

 

“Bôi NaewuJxYdhi, làmja4UuBo4 BZE6Lôi ZE6LNhi củaaewuJxYd ZE6Lta!” ZE6LY nănaewuJxYd nỉ.

 

“Cái ja4UuBo4tên nàyaewuJxYd taewuJxYdhật kaewuJxYdhó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫnja4UuBo4 lja4UuBo4ắc đầu.

 

Y tứcaewuJxYd gZE6Liận, nắmja4UuBo4 ja4UuBo4lấy cằmaewuJxYd ZE6Lnàng: “Nóija4UuBo4 maaewuJxYdu! NgươiaewuJxYd đja4UuBo4ồng ja4UuBo4ý lZE6Làm BZE6Lôi Nja4UuBo4hi ZE6Lcủa ta.”

 

“La NZE6Lhi, aewuJxYdđau quá.”ja4UuBo4 NànZE6Lg raewuJxYdên raewuJxYdỉ nói.

 

“Đồng ja4UuBo4ý làZE6Lm BôaewuJxYdi ZE6LNhi củaaewuJxYd taja4UuBo4, ja4UuBo4ta ZE6Ltha cja4UuBo4ho ngươi.ZE6L” ZE6LY caewuJxYdàng xiếtja4UuBo4 chặja4UuBo4t tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậZE6Ln bừngZE6L lên,aewuJxYd aewuJxYdy aewuJxYdđột ZE6Lnhiên ZE6Lkéo ja4UuBo4nàng ja4UuBo4lại aewuJxYdgần! aewuJxYdHơi ja4UuBo4thở naewuJxYdóng bỏngja4UuBo4, bờja4UuBo4 mja4UuBo4ôi ja4UuBo4y cáchZE6L nàja4UuBo4ng ZE6Lchỉ cója4UuBo4 mộZE6Lt aewuJxYdtấc! ja4UuBo4Vừa thja4UuBo4ở hổZE6Ln hển,aewuJxYd ja4UuBo4y vaewuJxYdừa gZE6Lhé sáZE6Lt aewuJxYdbờ môiZE6L aewuJxYdđỏ tja4UuBo4hắm ja4UuBo4của nàng!

 

“Làm BZE6Lôi NhaewuJxYdi cja4UuBo4ủa tZE6La! NZE6Lếu khôja4UuBo4ng tja4UuBo4a sZE6Lẽ biếnZE6L ngươja4UuBo4i thàZE6Lnh nữaewuJxYd nhâZE6Ln củaZE6L ta!”

 

Ngày ja4UuBo4hôm đó.

 

Nàng cuốiaewuJxYd cùngZE6L ja4UuBo4cũng phảiaewuJxYd thỏaja4UuBo4 hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắaewuJxYdt Ája4UuBo4m DạZE6L LaewuJxYda đỏaewuJxYd nhaewuJxYdư máu.

 

Y ôja4UuBo4m lấyja4UuBo4 ZE6Lnàng, nướcja4UuBo4 mắtZE6L nhZE6Lư haZE6Li dòngZE6L mZE6Láu chảyZE6L xaewuJxYduống từja4UuBo4 đZE6Lôi mắZE6Lt nhắja4UuBo4m cZE6Lhặt củja4UuBo4a yaewuJxYd. MàuZE6L đỏZE6L củaaewuJxYd nướcaewuJxYd maewuJxYdắt, maewuJxYdàu tja4UuBo4rắng bệaewuJxYdch củaja4UuBo4 hZE6Lai ja4UuBo4gò má,ZE6L ja4UuBo4y khôZE6Lng aewuJxYdnén nổja4UuBo4i ja4UuBo4bi thươngja4UuBo4 tronaewuJxYdg lòja4UuBo4ng ZE6Lnhư mộtja4UuBo4 ja4UuBo4bức traZE6Lnh qja4UuBo4uỷ dịaewuJxYd đẹaewuJxYdp đaewuJxYdẽ mZE6Là tZE6Lhê lương.

 

Nàng yZE6Lêu thươngZE6L ZE6Lvuốt vZE6Le ja4UuBo4y: ja4UuBo4“La aewuJxYdNhi, xaewuJxYdin lỗi.”

 

Y ôaewuJxYdm cja4UuBo4hặt lấyZE6L nàng.

 

“Tỷ ngja4UuBo4ã bệZE6Lnh hôZE6Ln mêja4UuBo4 đãja4UuBo4 mườija4UuBo4 chínja4UuBo4 aewuJxYdnăm, đệaewuJxYd nhấtZE6L địnhja4UuBo4 rấtja4UuBo4 vấja4UuBo4t vảZE6L đja4UuBo4úng không?ZE6L” NZE6Làng thởZE6L dài,aewuJxYd cốaewuJxYd gắnZE6Lg nởaewuJxYd nụZE6L ZE6Lcười, ZE6Lngăn dòngZE6L aewuJxYdnước aewuJxYdmắt mìnZE6Lh chja4UuBo4ảy raZE6L. “Yênja4UuBo4 tâmaewuJxYd ZE6Lđi, ja4UuBo4giờ tZE6Lỷ ja4UuBo4đã kZE6Lhỏi rồi,aewuJxYd tấtZE6L cZE6Lả đềuaewuJxYd sZE6Lẽ ja4UuBo4tốt hơn.”

 

Ám DạaewuJxYd aewuJxYdLa muja4UuBo4ốn ômaewuJxYd nànZE6Lg vZE6Lào lòng.

 

Những aewuJxYdchuyện khja4UuBo4ác ZE6Ly aewuJxYdđều ZE6Lkhông muaewuJxYdốn nghja4UuBo4ĩ tới.

 

“Mười chínja4UuBo4 ja4UuBo4năm aewuJxYdqua, đệja4UuBo4 ZE6Lvẫn ZE6Lở tZE6Lrong ÁmaewuJxYd HZE6Là ja4UuBo4Cung ZE6Lsao?” Nàngja4UuBo4 ja4UuBo4nhẹ aewuJxYdnhàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởZE6L dướiaewuJxYd lòngZE6L đấtja4UuBo4, khôja4UuBo4ng tZE6Lhấy ánhaewuJxYd mặtja4UuBo4 traewuJxYdời, khônZE6Lg chZE6Lút aewuJxYdkhông khja4UuBo4í troZE6Lng lZE6Lành, hèZE6Ln caewuJxYdhi taewuJxYdhân tZE6Lhể đệja4UuBo4 chẳngZE6L hềZE6L khaewuJxYdỏe ZE6Lmạnh, ZE6Lkhuôn mặtZE6L cũngZE6L aewuJxYdu buồnZE6L nja4UuBo4hư vậy.”ja4UuBo4 aewuJxYdNàng vuaewuJxYdốt vZE6Le maewuJxYdái tócaewuJxYd dZE6Lài ZE6Lcủa ja4UuBo4y. “ĐềuaewuJxYd ja4UuBo4là ZE6Llỗi aewuJxYdcủa ta.”

 

Bàn tja4UuBo4ay nja4UuBo4àng nja4UuBo4hẹ ja4UuBo4nhàng laewuJxYdà vậy.

 

Từng giọtaewuJxYd lja4UuBo4ệ aewuJxYdđỏ nhaewuJxYdư ZE6Lmáu caewuJxYdủa ÁmZE6L Dạja4UuBo4 ZE6LLa ja4UuBo4từ taewuJxYdừ aewuJxYdtrào ra.

 

“Không cầnaewuJxYd đệZE6L tiếpja4UuBo4 tụaewuJxYdc luyZE6Lện cônaewuJxYdg nja4UuBo4ữa, aewuJxYdcũng aewuJxYdkhông cầnja4UuBo4 naewuJxYdghĩ aewuJxYdcách đểja4UuBo4 ÁZE6Lm HàZE6L CuaewuJxYdng ja4UuBo4xưng bZE6Lá thZE6Liên hZE6Lạ nữa.”ja4UuBo4 nàja4UuBo4ng ôaewuJxYdm lấaewuJxYdy aewuJxYdy. “LaewuJxYda ZE6LNhi, tỷaewuJxYd aewuJxYdtỷ muốZE6Ln ja4UuBo4đệ sốnja4UuBo4g tja4UuBo4hật aewuJxYdhạnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớmaewuJxYd ngZE6Lày hôja4UuBo4m sau.

 

Như CZE6La mởaewuJxYd ZE6Lto haja4UuBo4i mắt.

 

Nàng ZE6Lcảm thấyja4UuBo4 toZE6Làn thja4UuBo4ân nhứcaewuJxYd ja4UuBo4mỏi nhưaewuJxYd bja4UuBo4ị aewuJxYdtrói mộZE6Lt đja4UuBo4êm, bụngja4UuBo4 aewuJxYdcũng nặnaewuJxYdg taewuJxYdrĩu, thaewuJxYdở khôja4UuBo4ng ja4UuBo4ra hơi.

 

Vừa nhìnZE6L qua…

 

Nàng baewuJxYdỗng dưnaewuJxYdg kinaewuJxYdh hãi!

 

Ám Dạja4UuBo4 LZE6La ghja4UuBo4é đầuZE6L aewuJxYdvào bênja4UuBo4 giường,aewuJxYd tja4UuBo4ay ja4UuBo4trái nắZE6Lm lZE6Lấy taja4UuBo4y phảija4UuBo4 nàng,aewuJxYd đầZE6Lu gốija4UuBo4 aewuJxYdlên bZE6Lụng nànZE6Lg. aewuJxYdY ngaewuJxYdhỉ rấtja4UuBo4 ja4UuBo4yên taewuJxYdĩnh, kZE6Lhuôn aewuJxYdmặt táZE6Li nhợtaewuJxYd phảngZE6L phấtaewuJxYd nhưZE6L cZE6Ló tZE6Lhêm chúZE6Lt huyếtaewuJxYd sắc.

 

“Ngươi lja4UuBo4àm gìja4UuBo4 đó.”

 

Như ja4UuBo4Ca tZE6Lrừng mắaewuJxYdt naewuJxYdhìn ZE6LÁm Dja4UuBo4ạ ja4UuBo4La, dùngja4UuBo4 đẩyZE6L ja4UuBo4gạt aewuJxYdy dậy.

 

Ám aewuJxYdDạ ja4UuBo4La chăaewuJxYdm ZE6Lchú nhìaewuJxYdn yZE6L, hja4UuBo4ạt caewuJxYdhu saewuJxYda giữZE6La tráZE6Ln daewuJxYdần ZE6Ldần chja4UuBo4uyển ja4UuBo4từ đỏaewuJxYd tưaewuJxYdơi sja4UuBo4ang aewuJxYdâm uZE6L. aewuJxYdY đứngaewuJxYd bậtja4UuBo4 daewuJxYdậy, ánhZE6L maewuJxYdắt léaewuJxYd ZE6Llên vẻaewuJxYd vôZE6L tìnja4UuBo4h, ZE6Lcoi nàngaewuJxYd ja4UuBo4như ZE6Lkẻ thùaewuJxYd khắaewuJxYdc ja4UuBo4cốt ghja4UuBo4i tâm.

 

“Vì sZE6Lao ZE6Lngươi lZE6Lại traewuJxYdở lại.”

 

Giọng ja4UuBo4y trầmaewuJxYd trầmaewuJxYd nhZE6Lư đaaewuJxYdng nguyaewuJxYdền rủa.

 

Như ZE6LCa giậaewuJxYdt mja4UuBo4ình. Tronja4UuBo4g thZE6Loáng chốcZE6L, nàZE6Lng bỗngZE6L ngaewuJxYdhĩ ja4UuBo4mình sẽja4UuBo4 bịaewuJxYd ánja4UuBo4h mắja4UuBo4t ácZE6L độcja4UuBo4 củaja4UuBo4 ZE6Ly gaewuJxYdiết chết.

 

“Chờ aewuJxYdmột chút!”

 

Nàng gZE6Lọi ÁZE6Lm DạaewuJxYd ja4UuBo4La aewuJxYdđang pZE6Lhất taZE6Ly ja4UuBo4áo aewuJxYdquay đi:

 

“Ngươi đừZE6Lng đi!”

 

Ám Dạja4UuBo4 ja4UuBo4La kZE6Lhông aewuJxYdquay đja4UuBo4ầu aewuJxYdlại, aewuJxYdy đaewuJxYdã kZE6Lhông thểja4UuBo4 dZE6Lễ dàngja4UuBo4 thja4UuBo4a thZE6Lứ nếuZE6L thấyaewuJxYd mặtZE6L nàng.

 

Như Cja4UuBo4a nóiZE6L: “HôZE6Lm aewuJxYdnay đja4UuBo4ã ZE6Llà ngàaewuJxYdy thứaewuJxYd mườija4UuBo4. aewuJxYdTa mja4UuBo4uốn gặpZE6L NgọcaewuJxYd sưZE6L huynh.”

 

Ám DạaewuJxYd LaewuJxYda cườiaewuJxYd lạja4UuBo4nh nói:

 

“Nhìn taewuJxYdhấy hắnZE6L ngươZE6Li saewuJxYdẽ hja4UuBo4ối hận.”

 

Như CZE6La cja4UuBo4ả kaewuJxYdinh ja4UuBo4nói: “Ngja4UuBo4ươi đãja4UuBo4 làmZE6L gaewuJxYdì vja4UuBo4ới ZE6Lsư huja4UuBo4ynh ja4UuBo4của ta?!”

 

Ám DạZE6L aewuJxYdLa aewuJxYdnhíu màZE6Ly ZE6Lnói: “KẻaewuJxYd dja4UuBo4ám lừaZE6L gZE6Lạt phảnja4UuBo4 bộaewuJxYdi tZE6La chỉZE6L cja4UuBo4ó ZE6Lthể sốja4UuBo4ng traewuJxYdong địaewuJxYda ngục.”

 

Như CZE6La cắja4UuBo4n môiaewuJxYd, cốja4UuBo4 gắaewuJxYdng kiềmZE6L caewuJxYdhế thânZE6L thểZE6L đanaewuJxYdg ruja4UuBo4n rẩyZE6L ja4UuBo4của mình.

 

“Ta muốnaewuJxYd gặja4UuBo4p ja4UuBo4sư huynh.”

 

******

 

Làn naewuJxYdước ZE6LÁm HàZE6L chậmja4UuBo4 rãaewuJxYdi ZE6Lchảy ZE6Lxuôi trêZE6Ln mặtaewuJxYd đất.

 

Xung quaewuJxYdanh đềuja4UuBo4 lZE6Là aewuJxYdbóng taewuJxYdối, chỉaewuJxYd cóZE6L ánhja4UuBo4 lửaZE6L aewuJxYdu ZE6Lám tja4UuBo4rên bứaewuJxYdc tja4UuBo4ường chZE6Liếu xuốZE6Lng mặja4UuBo4t nước.ZE6L MặtZE6L nưja4UuBo4ớc ÁZE6Lm HaewuJxYdà cũnaewuJxYdg mộaewuJxYdt mZE6Làu aewuJxYdđen, ngaewuJxYdẫu nhiZE6Lên lóeZE6L ja4UuBo4lên mộtaewuJxYd tija4UuBo4a ruaewuJxYdng đaewuJxYdộng tựaewuJxYda nhZE6Lư ája4UuBo4ng mja4UuBo4ây đeZE6Ln viềZE6Ln vàng.

 

Trong bónZE6Lg tja4UuBo4ối ZE6Ltĩnh mịch.

 

Trái tiZE6Lm NhZE6Lư ja4UuBo4Ca chZE6Lậm rja4UuBo4ãi trầaewuJxYdm xuốja4UuBo4ng, ZE6Lmột cảmaewuJxYd giácja4UuBo4 sợaewuJxYd ja4UuBo4hãi hZE6Lít thởaewuJxYd khônja4UuBo4g thZE6Lông khiếnja4UuBo4 cổja4UuBo4 họja4UuBo4ng nàngZE6L aewuJxYdkhô khốaewuJxYdc. HaewuJxYdai chaewuJxYdân muốnaewuJxYd nhaaewuJxYdnh chóngZE6L chạaewuJxYdy tớiaewuJxYd củaaewuJxYd nàaewuJxYdng naewuJxYdặng nhZE6Lư đeZE6Lo trì.

 

Nàng aewuJxYdđã thấyja4UuBo4 Ngọcja4UuBo4 TựaewuJxYd Hàn.

 

Y ngồija4UuBo4 trêZE6Ln chiếaewuJxYdc aewuJxYdxe lZE6Lăn bằngZE6L gỗZE6L, tấja4UuBo4m aewuJxYdáo xaZE6Lnh nhja4UuBo4ư ngọcaewuJxYd, nụaewuJxYd cườiZE6L vẫnaewuJxYd aewuJxYdyên tĩZE6Lnh ja4UuBo4như xja4UuBo4ưa. CóaewuJxYd aewuJxYdlẽ vaewuJxYdì đãZE6L lâZE6Lu chưja4UuBo4a thấyja4UuBo4 áaewuJxYdnh mặtja4UuBo4 trời,aewuJxYd lànaewuJxYd dZE6La ja4UuBo4y táZE6Li nhZE6Lợt, ja4UuBo4thân thja4UuBo4ể cũnja4UuBo4g càngja4UuBo4 thêmaewuJxYd aewuJxYdgầy gZE6Lò sZE6Lo vaewuJxYdới ja4UuBo4trước đây.

 

Y ZE6Lđang hZE6Lo khan.

 

Cơn hja4UuBo4o kaewuJxYdịch laewuJxYdiệt kja4UuBo4hiến bảZE6L vaewuJxYdai aewuJxYdy runZE6Lg rungZE6L, tựaewuJxYda hồja4UuBo4 nja4UuBo4hư cảaewuJxYd ZE6Lphổi ZE6Ly cũngZE6L ja4UuBo4muốn ja4UuBo4ho raaewuJxYd. ChiaewuJxYdếc kja4UuBo4hăn ja4UuBo4lụa cZE6Lhe trênaewuJxYd bờja4UuBo4 môiZE6L đãja4UuBo4 lấmaewuJxYd tấZE6Lm máu.

 

Ngọc TZE6Lự Hàja4UuBo4n nhưaewuJxYd vậja4UuBo4y khiếnja4UuBo4 Nhja4UuBo4ư Cja4UuBo4a cZE6Lảm tZE6Lhấy hoảngja4UuBo4 hốt…

 

Y aewuJxYdlúc nZE6Lào cZE6Lũng ja4UuBo4có tZE6Lhể ZE6Lmất đi!

 

Như CaewuJxYda aewuJxYdkinh aewuJxYdhãi, quZE6Lát lêja4UuBo4n aewuJxYdvới ÁaewuJxYdm DaewuJxYdạ Lja4UuBo4a: “NgươiaewuJxYd đãja4UuBo4 lja4UuBo4àm aewuJxYdgì aewuJxYdsư hja4UuBo4uynh ZE6Lcủa ta?”

 

Ám Dạja4UuBo4 ZE6LLa cườiZE6L nhẹaewuJxYd ja4UuBo4nói: “HắnaewuJxYd vốja4UuBo4n làZE6L maewuJxYdột kja4UuBo4ẻ tàZE6Ln pZE6Lhế bệaewuJxYdnh aewuJxYdtật, giờja4UuBo4 chaewuJxYdẳng qaewuJxYdua chỉja4UuBo4 taewuJxYdrở lạja4UuBo4i bộaewuJxYd dánja4UuBo4g trướcZE6L ja4UuBo4đây maewuJxYdà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như ja4UuBo4Ca cảaewuJxYdm thấyZE6L ZE6Lcó điểZE6Lm kZE6Lhông đúng!

 

Mọi chuyZE6Lện tuja4UuBo4yệt đốiaewuJxYd khônaewuJxYdg đơnja4UuBo4 giảnZE6L naewuJxYdhư ÁaewuJxYdm DạZE6L LZE6La nóiaewuJxYd được!

 

Như aewuJxYdCa aewuJxYdđi vềaewuJxYd pZE6Lhía NgZE6Lọc TZE6Lự Hàn.

 

Nàng aewuJxYdgọi têZE6Ln yaewuJxYd: “SưZE6L haewuJxYduynh…. aewuJxYdSư huynh?!”ZE6L TZE6Lhanh âja4UuBo4m ZE6Lcủa nànja4UuBo4g lja4UuBo4ớn dầnaewuJxYd nhưngaewuJxYd aewuJxYdy laewuJxYdại chẳngZE6L hZE6Lề nja4UuBo4ghe thấy!

 

Ngọc TaewuJxYdự HàaewuJxYdn aewuJxYdlại ho.

 

Y phảaewuJxYdng pja4UuBo4hất nhaewuJxYdư khôngja4UuBo4 hềja4UuBo4 cảZE6Lm nhậaewuJxYdn ja4UuBo4được thếaewuJxYd giớZE6Li ZE6Lbên ngoài.

 

Như aewuJxYdCa ZE6Lbắt đầuZE6L rja4UuBo4un rẩy.

 

Nước ZE6LÁm HaewuJxYdà vẫnZE6L tămZE6L tZE6Lối tĩnhZE6L mịch.

 

Ám DaewuJxYdạ aewuJxYdLa cườija4UuBo4 lớn,ja4UuBo4 vôja4UuBo4 ja4UuBo4cùng đắcaewuJxYd ý:aewuJxYd “ja4UuBo4Không chaewuJxYdỉ ZE6Llỗ ZE6Ltai ja4UuBo4y đãja4UuBo4 mấtaewuJxYd đija4UuBo4 ZE6Lthính giáaewuJxYdc, haaewuJxYdi chânaewuJxYd ja4UuBo4y cũnja4UuBo4g khaewuJxYdông thểaewuJxYd đija4UuBo4 ZE6Llại được.”

 

Như ja4UuBo4Ca chja4UuBo4e miệng.

 

Giờ paewuJxYdhút nZE6Lày, ja4UuBo4nàng ja4UuBo4vô ZE6Lcùng thốnZE6Lg haewuJxYdận ÁZE6Lm DẠja4UuBo4 La.

 

Nàng ja4UuBo4không ngờZE6L mộtaewuJxYd ZE6Lngười cja4UuBo4ó ja4UuBo4thể laewuJxYdàm raewuJxYda chZE6Luyện tàaewuJxYdn nhẫnZE6L aewuJxYdnhư vậy!aewuJxYd ĐaewuJxYdầu tZE6Liên lja4UuBo4à giúpaewuJxYd aewuJxYdNgọc ja4UuBo4Tự HaewuJxYdàn aewuJxYdcó thaewuJxYdể ngheaewuJxYd, ja4UuBo4có ja4UuBo4thể đija4UuBo4 lại,ZE6L khiếnaewuJxYd ZE6Ly khỏeaewuJxYd mạnhaewuJxYd nhưaewuJxYd ZE6Lngười ja4UuBo4bình thường,aewuJxYd sja4UuBo4au ZE6Lđó lạija4UuBo4 cưZE6Lớp đoaewuJxYdạt tấtja4UuBo4 cảZE6L đi!

 

Am DạaewuJxYd ja4UuBo4La cưja4UuBo4ời lênja4UuBo4 haewuJxYda hả:

 

“Như vậyZE6L ZE6Lmà đãja4UuBo4 gọja4UuBo4i ZE6Llà ZE6Ltàn nhẫnaewuJxYd saoja4UuBo4? NgươiZE6L caewuJxYdũng quja4UuBo4á ZE6Lxem thườaewuJxYdng tja4UuBo4a rồi!”

 

Như CaewuJxYda lạnhaewuJxYd cja4UuBo4ả người.

 

Cảm gja4UuBo4iác ZE6Lsợ aewuJxYdhãi vàja4UuBo4 đaewuJxYdiềm gởZE6L nhaewuJxYdư hốZE6L bja4UuBo4ăng đja4UuBo4ông ZE6Lcứng cảja4UuBo4 nja4UuBo4gười nàng!

 

Ám DạZE6L Lja4UuBo4a ZE6Lnở ja4UuBo4nụ cườija4UuBo4 đaewuJxYda tìnZE6Lh: ja4UuBo4“Ngươi nhìZE6Ln haaewuJxYdi mắtja4UuBo4 hắnja4UuBo4 xZE6Lem, đôija4UuBo4 mắtZE6L tuaewuJxYdấn túja4UuBo4 ấy,ja4UuBo4 đôiZE6L mZE6Lắt ja4UuBo4ôn naewuJxYdhu nhưaewuJxYd nướcaewuJxYd ZE6Lmùa ZE6Lxuân ấy…”

 

Ngọc TựZE6L Hànja4UuBo4 lạiZE6L haewuJxYdo, ZE6Ly nZE6Lgẩng đầuZE6L vềZE6L phíja4UuBo4a NhZE6Lư ja4UuBo4Ca, dườja4UuBo4ng nja4UuBo4hư ZE6Ly cảmaewuJxYd giáZE6Lc đượaewuJxYdc ja4UuBo4gì đóaewuJxYd, châja4UuBo4n ZE6Lmày ZE6Lkhẽ caZE6Lu lại.

 

Nhưng, aewuJxYdy aewuJxYdkhông taewuJxYdháy nàng.

 

Đôi mZE6Lắt ZE6Ly vẫnZE6L tuấZE6Ln tja4UuBo4ú nhja4UuBo4ư xưa,ZE6L naewuJxYdhưng, ZE6Lđã khôja4UuBo4ng còZE6Ln taewuJxYdhấy bấtZE6L cứZE6L tja4UuBo4hứ aewuJxYdgì nữa!

 

Như CZE6La càZE6Lng lúZE6Lc cànja4UuBo4g aewuJxYdkinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mZE6Lắt aewuJxYdchảy xuja4UuBo4ống nZE6Lhư mja4UuBo4ưa trêaewuJxYdn khaewuJxYduôn mặaewuJxYdt nàng.

 

Y khZE6Lông nhZE6Lìn thấy.

 

Ám DaewuJxYdạ ZE6LLa đja4UuBo4ã biếnZE6L tja4UuBo4hế giaewuJxYdới aewuJxYdcủa aewuJxYdy thànaewuJxYdh mja4UuBo4ột mja4UuBo4àu đen.

 

Ám DạZE6L Lja4UuBo4a nja4UuBo4gửi ZE6Lngửi hươnaewuJxYdg rja4UuBo4ượu traewuJxYdong aewuJxYdchén hoàaewuJxYdng kZE6Lim, tiếcaewuJxYd nuja4UuBo4ối nói:

 

“Thật kỳja4UuBo4 lạja4UuBo4, ZE6Lvì ZE6Lsao mộtZE6L ZE6Lkẻ tànja4UuBo4 tậtaewuJxYd nhưja4UuBo4u ja4UuBo4y lạZE6Li cja4UuBo4ó ja4UuBo4khí chấtja4UuBo4 hoaewuJxYdàn aewuJxYdmỹ naewuJxYdhư thaewuJxYdế ZE6Lkia chứZE6L? NếuZE6L ZE6Ly chưaaewuJxYd từaewuJxYdng phảja4UuBo4n bộja4UuBo4 taewuJxYda vZE6Lậy sja4UuBo4ẽ làZE6L mộZE6Lt ja4UuBo4nam tZE6Lử mêaewuJxYd ngườija4UuBo4 tớaewuJxYdi mứcaewuJxYd nào.”

 

Như ZE6LCa ngồiaewuJxYd xổaewuJxYdm xuống.

 

Nàng ngồja4UuBo4i trướcja4UuBo4 mặtZE6L ja4UuBo4Ngọc ZE6LTự Hàn,ZE6L laja4UuBo4u sạchja4UuBo4 lệaewuJxYd vươngaewuJxYd trênja4UuBo4 ZE6Lkhuôn mặja4UuBo4t mìnaewuJxYdh, cốja4UuBo4 ja4UuBo4gắng nZE6Lở mộZE6Lt nụZE6L cười.

 

“Sư huynhja4UuBo4, muộZE6Li tớiaewuJxYd rồi.”aewuJxYd NàZE6Lng nja4UuBo4hẹ nhja4UuBo4àng gọiaewuJxYd. “Muộija4UuBo4 làaewuJxYd CaewuJxYda NZE6Lhi đây,ZE6L muộiaewuJxYd tớaewuJxYdi aewuJxYdthăm huynhZE6L…. HaewuJxYduynh…. ja4UuBo4Sao ZE6Llại hja4UuBo4o aewuJxYdnặng vaewuJxYdậy chứ?”

 

Ngọc Tựja4UuBo4 HànaewuJxYd chẳnaewuJxYdg ja4UuBo4hề cZE6Lử động.

 

Y khônja4UuBo4g aewuJxYdnghe thấy.

 

Cũng khôja4UuBo4ng nhìja4UuBo4n thấy.

 

Như CZE6La nhẹja4UuBo4 aewuJxYdnhàng cầmja4UuBo4 taZE6Ly ja4UuBo4y, ghja4UuBo4é sja4UuBo4át vàoja4UuBo4 đầuZE6L ja4UuBo4gối yZE6L: ZE6L“Huynh đZE6Lúng ZE6Llà mộtZE6L sưaewuJxYd ja4UuBo4huynh ZE6Lxấu. ja4UuBo4Lần nàoaewuJxYd caewuJxYdũng đồngZE6L ýaewuJxYd sẽaewuJxYd tZE6Lự chja4UuBo4iếu cốaewuJxYd bảnZE6L tZE6Lhân, nhưnja4UuBo4g lạiZE6L chẳja4UuBo4ng lầnZE6L nàoZE6L làmZE6L được.”ja4UuBo4 ja4UuBo4Hai máZE6L nàngaewuJxYd ja4UuBo4cọ laewuJxYdên đZE6Lầu ja4UuBo4gối yja4UuBo4, aewuJxYdkhiến xja4UuBo4iêm ZE6Ly ja4UuBo4hút khja4UuBo4ô ja4UuBo4nước mắtaewuJxYd nàZE6Lng. “Huynhja4UuBo4 cóZE6L biếtZE6L ja4UuBo4không? Đôja4UuBo4i khaewuJxYdi muaewuJxYdội thựcaewuJxYd ja4UuBo4sự rấtaewuJxYd giậnZE6L huyaewuJxYdnh, giậnZE6L tớiaewuJxYd mứja4UuBo4c khôaewuJxYdng bja4UuBo4ao ja4UuBo4giờ mja4UuBo4uốn ZE6Lđể ja4UuBo4ý tZE6Lới huyZE6Lnh nữZE6La. ja4UuBo4Sao huZE6Lynh lạija4UuBo4 luaewuJxYdôn khôngja4UuBo4 ja4UuBo4quan taewuJxYdâm tớiZE6L bảnZE6L ja4UuBo4thân mìnhja4UuBo4 nhja4UuBo4ư vZE6Lậy ZE6Lkia chứ?”

 

Bàn taaewuJxYdy NgọcZE6L Tựja4UuBo4 HànaewuJxYd giaewuJxYdật giật.

 

Khuôn mặtja4UuBo4 ja4UuBo4y lộja4UuBo4 vẻja4UuBo4 aewuJxYdnghi hoặc.

 

Y cốja4UuBo4 gắZE6Lng nja4UuBo4ói chuyện,aewuJxYd yếtZE6L hầZE6Lu ruaewuJxYdng runja4UuBo4g nhưnZE6Lg thaja4UuBo4nh ZE6Lâm tZE6Lạo rZE6La chỉja4UuBo4 ja4UuBo4là tiếnZE6Lg “ZE6LA…” khaewuJxYdàn khàn.

 

Giọng aewuJxYdnói ZE6Lcủa aewuJxYdy cũngja4UuBo4 bịaewuJxYd caewuJxYdướp đi.

 

Y đja4UuBo4ã khôaewuJxYdng thểZE6L naewuJxYdói đượcaewuJxYd nữaZE6L rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám Dja4UuBo4ạ LaewuJxYda cja4UuBo4ười ja4UuBo4lên điêja4UuBo4n cja4UuBo4uồng: “Mộtja4UuBo4 aewuJxYdtên tàaewuJxYdn phếja4UuBo4 khaewuJxYdông ngờja4UuBo4 cũja4UuBo4ng dája4UuBo4m phja4UuBo4ản bội,ZE6L lừaewuJxYda dốZE6Li taaewuJxYd? aewuJxYdHa haewuJxYda hja4UuBo4a, ngưaewuJxYdơi khônja4UuBo4g quaZE6Ln tja4UuBo4âm tja4UuBo4ới tZE6Lai ZE6Lvà chânZE6L cZE6Lủa mìnZE6Lh đúja4UuBo4ng khônja4UuBo4g? VậyZE6L haewuJxYdãy ZE6Lđể chúngaewuJxYd mấZE6Lt điaewuJxYd cùja4UuBo4ng đôiZE6L mja4UuBo4ắt ngưaewuJxYdơi đi!”

 

Công lựcaewuJxYd ja4UuBo4của NZE6Lgọc TựZE6L hànaewuJxYd đãZE6L bja4UuBo4ị ÁaewuJxYdm ja4UuBo4Dạ ZE6LLa hủyZE6L đi.

 

Y aewuJxYdtrầm mặc.

 

Y ZE6Ldùng ja4UuBo4thời khắcZE6L cuốiZE6L ZE6Lcùng, cảmaewuJxYd thụZE6L ZE6Lcảm gija4UuBo4ác đứnZE6Lg thZE6Lẳng bằaewuJxYdng aewuJxYdhai cja4UuBo4hân, cảaewuJxYdm thụaewuJxYd ZE6Lthanh âmZE6L củaewuJxYda nướaewuJxYdc sôaewuJxYdng ja4UuBo4và gja4UuBo4ió, cảmZE6L taewuJxYdhụ thaewuJxYdế gZE6Liới aewuJxYdmà aewuJxYdy còZE6Ln cója4UuBo4 tZE6Lhể ja4UuBo4thấy. aewuJxYdY cònja4UuBo4 ja4UuBo4muốn gọija4UuBo4 têZE6Ln caewuJxYdủa nàaewuJxYdng mộtja4UuBo4 ja4UuBo4lần cuối.

 

Nếu cója4UuBo4 thểja4UuBo4 chọaewuJxYdn, ja4UuBo4y khônja4UuBo4g ZE6Lmuốn sZE6Lẽ lja4UuBo4ại tànaewuJxYd phế.

 

Cảm thaewuJxYdụ thếja4UuBo4 giớZE6Li tươja4UuBo4i đẹaewuJxYdp aewuJxYdcùng sưja4UuBo4 muộiaewuJxYd mja4UuBo4ỹ ja4UuBo4lệ lZE6Là vậyaewuJxYd, ZE6Ly kZE6Lhông mja4UuBo4uốn trZE6Lở lạija4UuBo4 làmaewuJxYd aewuJxYdmột kaewuJxYdẻ aewuJxYdtàn ZE6Lphế vôZE6L dụng.

 

Ánh sZE6Láng aewuJxYdthản naewuJxYdhiên ZE6Lnhư ZE6Lngọc toáaewuJxYdt rZE6La trêja4UuBo4n hànaewuJxYdg laewuJxYdông mja4UuBo4y củaaewuJxYd y.

 

Y yêZE6Ln ZE6Llặng phảngZE6L phấja4UuBo4t nhaewuJxYdư khôZE6Lng ZE6Lhề quja4UuBo4an taewuJxYdâm tja4UuBo4ai ươja4UuBo4ng sja4UuBo4ẽ phủaewuJxYd xuốZE6Lng ngườiaewuJxYd aewuJxYdy naewuJxYdhư tja4UuBo4hế nào.

 

Ý ja4UuBo4thức cZE6Luối cùnZE6Lg làZE6L đôaewuJxYdi ja4UuBo4mắt đỏZE6L tja4UuBo4ươi aewuJxYdđiên cZE6Luồng caewuJxYdủa Ámja4UuBo4 ja4UuBo4Dạ La…

 

“Ngươi sẽaewuJxYd mấja4UuBo4t đaewuJxYdi ZE6Lhai cZE6Lhân, mấtja4UuBo4 đja4UuBo4i laewuJxYdỗ tja4UuBo4ai, maewuJxYdất ja4UuBo4đi áaewuJxYdnh maewuJxYdắt, ZE6Lmất đja4UuBo4i giọngja4UuBo4 nóaewuJxYdi, bệja4UuBo4nh tậtaewuJxYd ja4UuBo4sẽ ZE6Lngày naewuJxYdgày đêmaewuJxYd aewuJxYdđêm xâaewuJxYdm lấnja4UuBo4 thâja4UuBo4n thZE6Lể ngươi.aewuJxYd NhưnaewuJxYdg ngươZE6Li sẽja4UuBo4 kja4UuBo4hông tja4UuBo4hể chếaewuJxYdt, caewuJxYdho aewuJxYdtới trja4UuBo4ước aewuJxYdkhi sja4UuBo4inh mạngaewuJxYd aewuJxYdngươi kếaewuJxYdt thaewuJxYdúc, ngươija4UuBo4 sẽaewuJxYd aewuJxYdphải nếmja4UuBo4 thja4UuBo4ử cảja4UuBo4m giZE6Lác sốngaewuJxYd khZE6Lông bằnZE6Lg chja4UuBo4ết troja4UuBo4ng địZE6La ngục!”

 

......

 

Đau đớnZE6L ja4UuBo4như muja4UuBo4ốn xja4UuBo4é náaewuJxYdt ngựaewuJxYdc Nhưja4UuBo4 Ca!

 

Nàng chưja4UuBo4a ja4UuBo4bao ZE6Lgiờ hậnaewuJxYd mộtaewuJxYd nja4UuBo4gười tZE6Lới vậy!

 

Nàng hậZE6Ln ÁmaewuJxYd DạZE6L La!

 

Nàng muốja4UuBo4n ja4UuBo4đem tZE6Loàn bộZE6L nhaewuJxYdững ZE6Lđau khổaewuJxYd ZE6Lmà NgZE6Lọc ja4UuBo4Tự aewuJxYdHàn phảaewuJxYdi chja4UuBo4ịu đựja4UuBo4ng trja4UuBo4ả lạija4UuBo4 ja4UuBo4cho aewuJxYdÁm DạZE6L Lja4UuBo4a gaewuJxYdấp nZE6Lgàn ja4UuBo4vạn lần!

 

Nàng đãaewuJxYd ZE6Lbiết cája4UuBo4i ja4UuBo4gì gọiaewuJxYd lja4UuBo4à cừuZE6L hận!

 

Cừu haewuJxYdận chínhZE6L làja4UuBo4 kaewuJxYdhông tiếcZE6L mọija4UuBo4 thZE6Lủ đaewuJxYdoạn, khZE6Liến kẻaewuJxYd đãaewuJxYd làmZE6L tổnaewuJxYd thưja4UuBo4ơng ngườija4UuBo4 ja4UuBo4mình yêja4UuBo4u mếnaewuJxYd ja4UuBo4đau đớnja4UuBo4 gấpZE6L bội!

 

Như aewuJxYdCa vùaewuJxYdi mặtja4UuBo4 vZE6Lào lòZE6Lng bàja4UuBo4n taaewuJxYdy NgọcaewuJxYd TựZE6L Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắZE6Lt ja4UuBo4chảy xuốngZE6L khiếja4UuBo4n aewuJxYdlòng ja4UuBo4bàn taewuJxYday ja4UuBo4y lạnhaewuJxYd buốt.

 

Ngọc ja4UuBo4Tự HZE6Làn ZE6Llộ ja4UuBo4vẻ xZE6Lúc độnja4UuBo4g, thâZE6Ln thểZE6L ZE6Ly nghiZE6Lêng vềZE6L phZE6Lía trước,ja4UuBo4 naewuJxYdgón ja4UuBo4tay ruaewuJxYdn rja4UuBo4un aewuJxYdchạm ja4UuBo4vào ngườiaewuJxYd ja4UuBo4nàng! ZE6LY aewuJxYdchạm vja4UuBo4ào ja4UuBo4dòng ZE6Llệ rànZE6L rụaaewuJxYd cùngja4UuBo4 lànZE6L ZE6Lda lạZE6Lnh aewuJxYdlẽo ja4UuBo4bi ai.

 

Như CZE6La vừaZE6L ja4UuBo4khóc vừja4UuBo4a hôZE6L: “LZE6LÀ aewuJxYdmuội! SZE6Lư huaewuJxYdynh, lja4UuBo4à muaewuJxYdội đây!”

 

Nàng sZE6Lợ hãi.

 

Nàng ZE6Lsợ đâja4UuBo4y ZE6Llà lZE6Lần cuốja4UuBo4i gặpaewuJxYd đượja4UuBo4c y.

 

Còn yja4UuBo4, ja4UuBo4lại khônja4UuBo4g thểaewuJxYd thấyja4UuBo4 nàngaewuJxYd, khôja4UuBo4ng thểZE6L ZE6Lnghe đượcaewuJxYd ZE6Lnàng naewuJxYdói, thậmZE6L chaewuJxYdí cZE6Lòn khôja4UuBo4ng biếtaewuJxYd nàZE6Lng đãja4UuBo4 tới.

 

Ngọc ZE6LTự Hàja4UuBo4n ja4UuBo4lại ZE6Lho aewuJxYdkịch liệt.

 

Máu tươiaewuJxYd từZE6L kja4UuBo4hóe mja4UuBo4ôi ZE6Ly chaewuJxYdảy raZE6L, ZE6Ly cốZE6L gắnaewuJxYdg mZE6Luốn ZE6Lnói gìja4UuBo4 đója4UuBo4 nja4UuBo4hưng đổja4UuBo4i lạija4UuBo4 chỉja4UuBo4 ja4UuBo4là ja4UuBo4cơn aewuJxYdho càZE6Lng thja4UuBo4êm mãnZE6Lh liệt.

 

“Muội ja4UuBo4là ja4UuBo4Ca aewuJxYdNhi…” ZE6LNàng vừaja4UuBo4 khócja4UuBo4 ja4UuBo4vừa ZE6Lôm lấja4UuBo4y eZE6Lo cZE6Lủa aewuJxYdy. “SaewuJxYdư hZE6Luynh, huyZE6Lnh biếtZE6L ja4UuBo4là ja4UuBo4muội đúngja4UuBo4 aewuJxYdkhông? MZE6Luội rấtaewuJxYd sợZE6L… ZE6Lsư huynZE6Lh, muộija4UuBo4 thựcZE6L sja4UuBo4ự raewuJxYdất sợ…”

 

Nước mắtja4UuBo4 chảZE6Ly dàiZE6L trênZE6L aewuJxYdkhuôn ja4UuBo4mặt naewuJxYdàng: “ZE6LHuynh nhìnaewuJxYd muộja4UuBo4i maewuJxYdột ja4UuBo4cái cZE6Ló đượcZE6L ja4UuBo4không? MuZE6Lội mja4UuBo4uốn nghja4UuBo4e huynZE6Lh nói…ZE6L Sja4UuBo4ư haewuJxYduynh… huaewuJxYdynh đừnaewuJxYdg làmja4UuBo4 muộaewuJxYdi sợ…”

 

Máu caewuJxYdủa ZE6Ly baewuJxYdắn lêaewuJxYdn ngườja4UuBo4i nàng.

 

Nỗi sZE6Lợ ja4UuBo4khiến nàngZE6L nóiZE6L nănja4UuBo4 lộnja4UuBo4 xộn,aewuJxYd nỗaewuJxYdi sợaewuJxYd khaewuJxYdiến nàngZE6L nhưaewuJxYd mộja4UuBo4t đứaja4UuBo4 trẻaewuJxYd kZE6Lhông hja4UuBo4iểu chuyện.

 

Nàng ja4UuBo4khóc ZE6Ltới ZE6Lmức cja4UuBo4ả ja4UuBo4người lạnaewuJxYdh ngắt.

 

Một bàaewuJxYdn ja4UuBo4tay ônja4UuBo4 nhZE6Lu laewuJxYdau ja4UuBo4đi gọtZE6L nướcZE6L mắtZE6L ZE6Lvương ja4UuBo4trên khuônja4UuBo4 ja4UuBo4mặt nàng.

 

Sau ja4UuBo4đó, ZE6Ly bếja4UuBo4 ZE6Lnàng lên.

 

Y ja4UuBo4ôm nàngja4UuBo4 aewuJxYdtrong lòja4UuBo4ng mìnja4UuBo4h, ja4UuBo4ôn ja4UuBo4nhu ja4UuBo4an ja4UuBo4ủi nZE6Làng. aewuJxYdCổ haewuJxYdọng ZE6Ly aewuJxYdphát ja4UuBo4ra âja4UuBo4m taewuJxYdhanh khaewuJxYdàn khàja4UuBo4n đứtaewuJxYd qZE6Luãng, nhưnja4UuBo4g cẩnZE6L tZE6Lhận nghaewuJxYde lại,ja4UuBo4 đója4UuBo4 laewuJxYdà aewuJxYdmột ja4UuBo4bài hátaewuJxYd chja4UuBo4ẳng cóZE6L nhịaewuJxYdp điệu.

 

Y vỗaewuJxYd vềja4UuBo4 nàng.

 

Hai naewuJxYdgón ja4UuBo4tay gầaewuJxYdy aewuJxYdgõ ja4UuBo4vẽ nhữja4UuBo4ng đườja4UuBo4ng nétaewuJxYd kỳZE6L daewuJxYdị ZE6Ltrên lưnZE6Lg nàng.

 

Bị ja4UuBo4y ôaewuJxYdm lấyja4UuBo4, nàZE6Lng càngZE6L kaewuJxYdhóc lớn.

 

Y đaewuJxYdang vẽaewuJxYd gìja4UuBo4 trja4UuBo4ên laewuJxYdưng nàng?

 

Đột nhija4UuBo4ên, ZE6Lnàng ngừja4UuBo4ng thở…

 

Y đanja4UuBo4g viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong aewuJxYdlòng aewuJxYdy, nàngja4UuBo4 raewuJxYda ZE6Lsức ja4UuBo4gật đja4UuBo4ầu: “LàZE6L muội!aewuJxYd Mja4UuBo4uội laewuJxYdà Cja4UuBo4a Nhi!ZE6L” Ôngja4UuBo4 ZE6Ltrời ja4UuBo4ơi, ZE6Ly biếja4UuBo4t làaewuJxYd nàng!

 

Ngọc TZE6Lự aewuJxYdHàn ja4UuBo4trấn aZE6Ln naewuJxYdàng, tiaewuJxYdếp tụcZE6L aewuJxYdviết lênaewuJxYd lZE6Lưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaja4UuBo4 khóZE6Lc vừZE6La cười,ja4UuBo4 kéoaewuJxYd taewuJxYday taewuJxYdrái aewuJxYdy ápaewuJxYd lja4UuBo4ên aewuJxYdđôi môZE6Li mìZE6Lnh, gaewuJxYdiúp aewuJxYdy “nja4UuBo4ghe” thấyZE6L ja4UuBo4mình nói:

 

“ừ, muộiZE6L kZE6Lhông sợ.”

 

“Muội ZE6Lcó aewuJxYdkhỏe không?”

 

“Muội vẫZE6Ln khỏe.”

 

“Sao lạiaewuJxYd khóc?”

 

“Được thZE6Lấy huyaewuJxYdnh thậja4UuBo4t vuja4UuBo4i.” ZE6LNàng áaewuJxYdp ZE6Ltay ja4UuBo4y lạiaewuJxYd gaewuJxYdần maewuJxYdôi aewuJxYdmình thja4UuBo4êm, chăZE6Lm aewuJxYdchú naewuJxYdhìn ZE6Ly: ja4UuBo4“Sư aewuJxYdhuynh, ja4UuBo4muội aewuJxYdnhớ huynh…”

 

Ngọc TựaewuJxYd Hja4UuBo4àn nZE6Lở nụZE6L cưZE6Lời, maewuJxYdột nZE6Lụ cườija4UuBo4 ôZE6Ln nhZE6Lu tja4UuBo4oát rja4UuBo4a tZE6Lừ đôiaewuJxYd mắtZE6L khôngaewuJxYd cja4UuBo4òn tiZE6Lêu cự.

 

Ngón ja4UuBo4tay aewuJxYdy ZE6Lnhẹ nhàngaewuJxYd naewuJxYdhư làZE6Ln aewuJxYdgió mùaewuJxYda thu:

 

“Thật vja4UuBo4ui vìZE6L muộiaewuJxYd ZE6Lcòn nhja4UuBo4ớ huynh.”

 

Như ZE6LCa haewuJxYdai maewuJxYdát đẫmZE6L ZE6Llệ, nànja4UuBo4g nja4UuBo4hìn yja4UuBo4, nắmZE6L laewuJxYdấy ZE6Lngón taZE6Ly yaewuJxYd, cja4UuBo4úi đầZE6Lu aewuJxYdhôn lêZE6Ln nja4UuBo4gón tja4UuBo4ay, lênaewuJxYd lòngZE6L bàja4UuBo4n taja4UuBo4y đó.

 

Nàng hZE6Lôn lònZE6Lg bZE6Làn tja4UuBo4ay aewuJxYdy thậtja4UuBo4 lau.

 

Ngọc Tja4UuBo4ự HànZE6L đầuaewuJxYd tija4UuBo4ên lZE6Là gaewuJxYdiật mìja4UuBo4nh, ZE6Lsau đóZE6L, ZE6Ly nhắaewuJxYdm mắja4UuBo4t lạja4UuBo4i, nja4UuBo4ước mắja4UuBo4t ZE6Llặng ZE6Llẽ chảyja4UuBo4 xuống.

 

Nàng đja4UuBo4ang vZE6Liết aewuJxYdtrong aewuJxYdlòng bàja4UuBo4n ZE6Ltay ja4UuBo4y bZE6La chữ:

 

“Căn nhàja4UuBo4 trúc.”

 

******

 

Ngày hômja4UuBo4 sau.

 

Tuyết ja4UuBo4hoan haewuJxYdỷ aewuJxYdvỗ vềja4UuBo4 thàaewuJxYdnh HồZE6Lng NgọaewuJxYdc PhượnaewuJxYdg ZE6LCầm màaewuJxYd ja4UuBo4mình yja4UuBo4êu thja4UuBo4ích, ja4UuBo4nhẹ ja4UuBo4nhàng thja4UuBo4ổi ZE6Llớp trja4UuBo4o bụaewuJxYdi trZE6Lên dây,ZE6L ngónaewuJxYd taewuJxYday aewuJxYdy kZE6Lhảy aewuJxYdnên aewuJxYdnhững nốtaewuJxYd nhạZE6Lc tuyệtZE6L mỹ.

 

Tuyết vừaja4UuBo4 đànZE6L ZE6Lvừa aewuJxYdcười naewuJxYdói: “Độtja4UuBo4 nhaewuJxYdiên lạiZE6L cóZE6L hja4UuBo4ảo tâaewuJxYdm trZE6Lả lạija4UuBo4 đaewuJxYdàn ZE6Lcầm ZE6Lcho ja4UuBo4ta, TiểuaewuJxYd ZE6LLa nhấtaewuJxYd đaewuJxYdịnh làaewuJxYd cóaewuJxYd viZE6Lệc ZE6Lcần aewuJxYdnhờ rồi.”

 

Ám aewuJxYdDạ ja4UuBo4La cũnaewuJxYdg cườiZE6L, giọnZE6Lg nóZE6Li dụaewuJxYd hZE6Loặc: “ja4UuBo4Không caewuJxYdhỉ nhja4UuBo4ư ZE6Lvậy, aewuJxYdta còaewuJxYdn caewuJxYdó ZE6Lthể gaewuJxYdiúp ngươija4UuBo4 aewuJxYdkhôi phụcZE6L aewuJxYdcông lựcja4UuBo4 tiênZE6L ja4UuBo4nhân, cảiaewuJxYd tạZE6Lo laewuJxYdại thZE6Lân tja4UuBo4hể ZE6Ltiên nhâja4UuBo4n bja4UuBo4ất tử.”

 

Tuyết nhìja4UuBo4n ZE6Ly, cườiZE6L nhZE6Lư ja4UuBo4hoa nở:ja4UuBo4 “NgươiZE6L mZE6Luốn gì.”

 

“Khiến ZE6Lnàng trởaewuJxYd vja4UuBo4ề, kaewuJxYdhiến naewuJxYdàng ja4UuBo4ta hoZE6Làn ja4UuBo4toàn rờija4UuBo4 đi.”

 

Tuyết aewuJxYdđương nhiênaewuJxYd bja4UuBo4iết haja4UuBo4i chZE6Lữ nàngZE6L đója4UuBo4 chaewuJxYdỉ aiZE6L. “NgươZE6Li cũZE6Lng qZE6Luá nóngZE6L lòZE6Lng ja4UuBo4đó. ja4UuBo4Nàng tZE6La cưja4UuBo4 naewuJxYdgụ ZE6Ltrong ja4UuBo4cơ tZE6Lhể ZE6Lđó đZE6Lã mấyZE6L chụcja4UuBo4 nămja4UuBo4, đâuaewuJxYd ja4UuBo4dễ dàja4UuBo4ng đuổaewuJxYdi đi?”

 

Ám Dja4UuBo4ạ ja4UuBo4La lZE6Lạnh lùnaewuJxYdg nója4UuBo4i: “ĐuổiZE6L khôngZE6L được,ja4UuBo4 vậyja4UuBo4 khiếnaewuJxYd aewuJxYdả chếZE6Lt đi.”

 

Tuyết aewuJxYdlíu aewuJxYdlưỡi nóiaewuJxYd: “Thậtja4UuBo4 tàaewuJxYdn nhẫn.”

 

“Chỉ cZE6Lần ja4UuBo4có taewuJxYdhể ZE6Llàm đưja4UuBo4ợc tZE6La đja4UuBo4ều ja4UuBo4sẽ đápja4UuBo4 ứngaewuJxYd ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu ZE6Lta ja4UuBo4muốn ÁZE6Lm DạaewuJxYd aewuJxYdMinh thànhaewuJxYd nữja4UuBo4 nhZE6Lân củaaewuJxYd tZE6La thaewuJxYdì sao?”ZE6L Tuyếtja4UuBo4 aewuJxYdnở nZE6Lụ aewuJxYdcười hưja4UuBo4 hỏng.

 

Ám Dạja4UuBo4 LZE6La giậnZE6L taewuJxYdím mZE6Lặt, ngóZE6Ln taja4UuBo4y tZE6Lái nZE6Lhợt xja4UuBo4iết chặtja4UuBo4 ZE6Lyết hầuaewuJxYd Tuyết.

 

Tuyết hZE6Lo sặcaewuJxYd sụa,ZE6L cườiZE6L nóaewuJxYdi: “ChỉZE6L đùaja4UuBo4 chúaewuJxYdt thôi.

 

“Nàng khônaewuJxYdg phảija4UuBo4 nja4UuBo4gười aewuJxYdngươi cZE6Ló thaewuJxYdể đùa.”ja4UuBo4 aewuJxYdĐốt xươngja4UuBo4 ngónaewuJxYd taaewuJxYdy Ája4UuBo4m ja4UuBo4Dạ ja4UuBo4La ZE6Lrung lêZE6Ln laewuJxYdách aewuJxYdcách, khônja4UuBo4g aja4UuBo4i aewuJxYdđược phéZE6Lp khZE6Linh ja4UuBo4nhờn nàng.

 

Tuyết xoZE6La xoaewuJxYda cổja4UuBo4 mình,ZE6L nZE6Lói: “Được.”

 

“Ta muốnaewuJxYd nànaewuJxYdg tZE6Lrở aewuJxYdlại, khZE6Lông rờaewuJxYdi điaewuJxYd nữa.”

 

Ám DạZE6L ja4UuBo4La áaewuJxYdnh mắja4UuBo4t âaewuJxYdm u.

 

Kỳ thậtja4UuBo4, mườiaewuJxYd chíja4UuBo4n năaewuJxYdm qja4UuBo4ua khôngZE6L ja4UuBo4có nàZE6Lng ởZE6L ZE6Lbên, nhuZE6Lng nhZE6Lớ đãZE6L taewuJxYdhành ZE6Lmột thóiZE6L quZE6Len raewuJxYdồi. NhưngZE6L khaewuJxYdi ZE6Lgiọng nója4UuBo4i vàZE6L nụZE6L cườiZE6L củaaewuJxYd nànja4UuBo4g lạZE6Li xZE6Luất haewuJxYdiện, cja4UuBo4hia ja4UuBo4lìa chỉaewuJxYd vàZE6Li aewuJxYdngày hja4UuBo4ay thja4UuBo4ậm cja4UuBo4hí aewuJxYdvài ZE6Lcanh gZE6Liờ cũja4UuBo4ng kja4UuBo4hiến aewuJxYdy khổZE6L sởja4UuBo4 ZE6Lnhư muja4UuBo4ốn chja4UuBo4ết đi.

 

Tuyết aewuJxYdkhảy đànaewuJxYd, lắcZE6L đầuja4UuBo4 nZE6Lói: “TaaewuJxYd cũnja4UuBo4g kja4UuBo4hông aewuJxYdcó cZE6Lách nào.”

 

“Ngươi nóija4UuBo4 cáiZE6L gì?”

 

“Nha đầja4UuBo4u NhưZE6L ja4UuBo4Ca kiaewuJxYda mớiaewuJxYd aewuJxYdlà mZE6Lấu chốtaewuJxYd. NếaewuJxYdu nàngja4UuBo4 ja4UuBo4ta đaewuJxYdã khôaewuJxYdng muaewuJxYdốn rờiaewuJxYd kja4UuBo4hỏi thja4UuBo4ân thể,ZE6L aewuJxYdbất ZE6Lcứ ja4UuBo4ai cja4UuBo4ũng ZE6Lkhông thểaewuJxYd daewuJxYdễ dànZE6Lg đuổiZE6L ja4UuBo4nàng taewuJxYda đija4UuBo4, nếuZE6L kaewuJxYdhông ja4UuBo4sẽ kja4UuBo4hiến thâaewuJxYdn ZE6Lthể hỏngaewuJxYd theo.”

 

Ánh mắtZE6L ÁZE6Lm ZE6LDạ ZE6LLa nZE6Lheo lại.

 

“Nếu nànaewuJxYdg ja4UuBo4ta ZE6Lđáp ứnja4UuBo4g rờiZE6L khỏZE6Li thZE6Lì sao?”

 

Tuyết aewuJxYdgiật ja4UuBo4mình ZE6Lnói: “Làja4UuBo4m sZE6Lao nànZE6Lg ấyja4UuBo4 đồnZE6Lg ja4UuBo4ý được?”

 

Ám Dạja4UuBo4 ZE6LLa ZE6Lkhông nói.

 

Hạt chja4UuBo4u sja4UuBo4a giữaaewuJxYd ja4UuBo4trán đỏja4UuBo4 cZE6Lhót nhưZE6L sắpja4UuBo4 nhỏaewuJxYd máu.

 

“Ta khôngja4UuBo4 tiaewuJxYdn ngươi.”

 

Như ZE6LCa trựZE6Lc ja4UuBo4tiếp trja4UuBo4ả ja4UuBo4lời ZE6LÁm Dạja4UuBo4 La.

 

Mặc aewuJxYddù ZE6LÁm DạaewuJxYd LaewuJxYda haewuJxYdứa hẹn,ZE6L cZE6Lhỉ cja4UuBo4ần naewuJxYdàng rờiZE6L khZE6Lỏi ZE6Lthân ja4UuBo4thể ja4UuBo4mình ZE6Ly sja4UuBo4ẽ thaewuJxYdả ja4UuBo4Chiến ZE6LPhong, Ngọcja4UuBo4 TZE6Lự ZE6LHàn vaewuJxYdà Tuyết,ZE6L hơnaewuJxYd nữaaewuJxYd giZE6Lúp NaewuJxYdgọc aewuJxYdTự Hànja4UuBo4 kja4UuBo4hỏe mạZE6Lnh trởaewuJxYd lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãZE6L sZE6Lớm ZE6Lkhông tja4UuBo4in bấja4UuBo4t cứaewuJxYd lờiZE6L ZE6Lnói aewuJxYdnào củaja4UuBo4 ZE6LÁm Dạja4UuBo4 La.

 

Ám ZE6LDạ aewuJxYdLa nója4UuBo4i: aewuJxYd“Ta đãaewuJxYd tZE6Lừng tZE6Lhất ZE6Ltín baZE6Lo gZE6Liờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy saewuJxYdao lạaewuJxYdi khôngja4UuBo4 tija4UuBo4n ta?”

 

“Vì aewuJxYdngươi ja4UuBo4là maewuJxYdột kẻZE6L điênja4UuBo4.” ja4UuBo4Như aewuJxYdCa đZE6Láp: “aewuJxYdChỉ cầnZE6L nZE6Lgươi thícZE6Lh, lja4UuBo4úc nja4UuBo4ào ja4UuBo4cũng ja4UuBo4có thaewuJxYdể thZE6Lay đổiaewuJxYd quyja4UuBo4ết địnZE6Lh. DZE6Lù ZE6Llà ngươaewuJxYdi ja4UuBo4để hja4UuBo4ọ ZE6Lrời aewuJxYdkhỏi saja4UuBo4u nàja4UuBo4y vZE6Lẫn ZE6Lcó tZE6Lhể làja4UuBo4m ja4UuBo4tổn thưaewuJxYdơng họ.ja4UuBo4 Ngưja4UuBo4ời đãja4UuBo4 lừZE6La dZE6Lối paewuJxYdhản bộija4UuBo4 ngươiaewuJxYd ngươaewuJxYdi vĩZE6Lnh viZE6Lễn cũngZE6L khôaewuJxYdng ZE6Lbuông tha.”

 

Ám DạaewuJxYd ZE6LLa nhaewuJxYdíu mày.

 

Nàng cóaewuJxYd vẻaewuJxYd kZE6Lhá hiaewuJxYdểu ja4UuBo4y, khônja4UuBo4g saaewuJxYdi, saja4UuBo4u ja4UuBo4khi ja4UuBo4thả ZE6Lbọn họja4UuBo4 đaewuJxYdi, mớiZE6L baewuJxYdắt tja4UuBo4rở lạija4UuBo4 trja4UuBo4a tấn,ja4UuBo4 chẳnaewuJxYdg haewuJxYdề đja4UuBo4i ngượcaewuJxYd lờja4UuBo4i hứa.

 

Y cườiaewuJxYd lja4UuBo4ạnh: “NgZE6Lươi ZE6Lcho rằja4UuBo4ng ngươZE6Li cZE6Ló aewuJxYdtư cáchZE6L đàZE6Lm ja4UuBo4phán vaewuJxYdới ZE6Lta sao?”

 

Như Cja4UuBo4a nhja4UuBo4ìn ja4UuBo4lại y.

 

Đôi mắtja4UuBo4 tja4UuBo4rong aewuJxYdveo củaZE6L nànaewuJxYdg mja4UuBo4ang taewuJxYdheo ýja4UuBo4 cja4UuBo4hí kaewuJxYdhông aewuJxYdhề khuấtaewuJxYd phục.

 

Ám DaewuJxYdạ LZE6La nóaewuJxYdi: “Choja4UuBo4 dùja4UuBo4 ja4UuBo4sau nàyZE6L taewuJxYda caewuJxYdó bắtZE6L bọnaewuJxYd ja4UuBo4chúng vja4UuBo4ề nhaewuJxYdưng dẫuja4UuBo4 saZE6Lo chúnaewuJxYdg vẫnja4UuBo4 ZE6Lcòn ZE6Lcơ hộija4UuBo4 ZE6Ltrốn ZE6Lthoát. NaewuJxYdếu khja4UuBo4ông, ja4UuBo4ta sẽja4UuBo4 kZE6Lhiến chZE6Lúng lậZE6Lp aewuJxYdtức chếtZE6L trướcaewuJxYd mặtZE6L ngươi.”

 

Sắc mZE6Lặt Nhưja4UuBo4 ja4UuBo4Ca dầnja4UuBo4 ja4UuBo4dần trắnaewuJxYdg bệch.

 

Hạt cZE6Lhu ZE6Lsa giữaZE6L tránja4UuBo4 ÁaewuJxYdm DaewuJxYdạ Lja4UuBo4a lZE6Lóe lên,ja4UuBo4 khója4UuBo4e ZE6Lmắt ẩja4UuBo4n hiệnaewuJxYd qZE6Luang maZE6Lng ja4UuBo4kỳ dị:aewuJxYd “HayaewuJxYd lZE6Là, ngươiZE6L tja4UuBo4hích ởja4UuBo4 laewuJxYdại bênja4UuBo4 ta.”

 

Như CaewuJxYda cZE6Lả kinh.

 

Ám ZE6LDạ LZE6La nja4UuBo4ắm chặtja4UuBo4 ZE6Leo ZE6Lnàng, khja4UuBo4iến nàZE6Lng chẳngja4UuBo4 thja4UuBo4ể cZE6Lử đZE6Lộng. ZE6LY ja4UuBo4cúi đầaewuJxYdu xuốngZE6L bZE6Len taZE6Li nàng,aewuJxYd hơija4UuBo4 tZE6Lhở ướtaewuJxYd ja4UuBo4át lja4UuBo4ạnh lẽoZE6L. ZE6LY nởja4UuBo4 nụja4UuBo4 cZE6Lười tZE6Là ája4UuBo4c: “HaewuJxYday làja4UuBo4 ngZE6Lươi muốja4UuBo4n làmZE6L ZE6Lnữ nja4UuBo4hân củaaewuJxYd aewuJxYdta, vaewuJxYdì bấja4UuBo4t tja4UuBo4ri bZE6Lất aewuJxYdgiác đja4UuBo4ã yêuZE6L tZE6La nênja4UuBo4 khônaewuJxYdg ngaewuJxYdại caewuJxYdùng naewuJxYdàng hưởngja4UuBo4 ja4UuBo4thụ cơaewuJxYd tja4UuBo4hể củZE6La ta.”

 

Như CZE6La ghêaewuJxYd tởm.

 

Nàng nja4UuBo4ôn mửa.

 

Nàng nônja4UuBo4 ZE6Lra ja4UuBo4nước vZE6Làng, nhiễaewuJxYdm bZE6Lẩn caewuJxYdhiếc ája4UuBo4o đỏaewuJxYd aewuJxYdcủa aewuJxYdÁm DạZE6L La.

 

Ám Dạja4UuBo4 ja4UuBo4La liếmZE6L láZE6Lp ZE6Lvành taja4UuBo4i nàng:ZE6L aewuJxYd“Nôn àaewuJxYd, cứZE6L ZE6Lnôn hếtZE6L rja4UuBo4a đaewuJxYdi, tja4UuBo4a tuja4UuBo4yệt đốiZE6L khaewuJxYdông đểZE6L ýZE6L. Ngươija4UuBo4 ZE6Lvà ja4UuBo4nàng hZE6Lợp nhấtZE6L, uếaewuJxYd vậtaewuJxYd ngưja4UuBo4ơi nôZE6Ln rja4UuBo4a ja4UuBo4cũng lZE6Là châuZE6L ZE6Lbáu đốiaewuJxYd vớaewuJxYdi ta.”

 

Càng rêZE6Ln ZE6Lrỉ, aewuJxYdy càaewuJxYdng nja4UuBo4ắm ja4UuBo4chặt nànaewuJxYdg: “ja4UuBo4Xem xeja4UuBo4m, cZE6Lơ thZE6Lể taewuJxYda cũnZE6Lg aewuJxYdđan bZE6Lị ngươija4UuBo4 kja4UuBo4ích thíchja4UuBo4 này.”aewuJxYd DướiZE6L bụnZE6Lg ja4UuBo4y nója4UuBo4ng rựja4UuBo4c, ája4UuBo4p sátZE6L vàoaewuJxYd nhaewuJxYdững đưaewuJxYdờng aewuJxYdnét ja4UuBo4nữ tínaewuJxYdh ZE6Lcủa nàng.

 

“Thả tZE6La ra!”

 

Như aewuJxYdCa vừaZE6L xZE6Lấu ZE6Lhổ vừaaewuJxYd aewuJxYdgiận dữja4UuBo4 haewuJxYdét lớn.

 

Ám DạaewuJxYd ZE6LLa ja4UuBo4liếc nhja4UuBo4ìn ja4UuBo4nàng: “Sao,ja4UuBo4 aewuJxYdkhông ja4UuBo4phải ZE6Lngươi aewuJxYdkhông muốja4UuBo4n raewuJxYdời khỏiaewuJxYd sao?”

 

Như Cja4UuBo4a nhja4UuBo4ổ mộtja4UuBo4 bãiZE6L nướcZE6L bọtaewuJxYd ja4UuBo4vào mặtZE6L y.

 

Nàng cZE6Lhán ghaewuJxYdét aewuJxYdnói: “Nja4UuBo4ếu ngươiZE6L dja4UuBo4ám lja4UuBo4àm thươnja4UuBo4g hạja4UuBo4i bja4UuBo4ọn hja4UuBo4ọ, ja4UuBo4ta thề,ZE6L mặcja4UuBo4 dùaewuJxYd Ámja4UuBo4 aewuJxYdDạ Minja4UuBo4h làja4UuBo4 maewuJxYdẫu thânZE6L củaja4UuBo4 taaewuJxYd, ja4UuBo4ta cũnaewuJxYdg sZE6Lẽ khôaewuJxYdng maewuJxYdềm lZE6Lòng taewuJxYdra aewuJxYdtấn bàja4UuBo4 taewuJxYda cZE6Lho ngưZE6Lơi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^