You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày WVDnAclại ngàyWVDnAc, HuâncU cUY phụcezvT9T thịezvT9T NWVDnAchư ezvT9TCa rvgwCLRửa mặcUt vgwCLRbắt đầWVDnAcu bvgwCLRuổi sớmvgwCLR, mỗivgwCLR cUsự cUthay ezvT9Tđổi rấtWVDnAc nhỏvgwCLR tvgwCLRrong cửcU cUchỉ thầnWVDnAc thWVDnAcái cvgwCLRủa nàngcU ezvT9Tbọn họvgwCLR đềuWVDnAc cezvT9Tó WVDnActhể ezvT9Tphát hicUện ra.

 

Như WVDnAcCa dườngvgwCLR nhưWVDnAc đezvT9Tã kezvT9Thông còvgwCLRn lcUà NWVDnAchư CvgwCLRa trướcWVDnAc vgwCLRkia nữa.

 

Một cảmvgwCLR giácUc vgwCLRôn nhvgwCLRu tĩnezvT9Th lặngWVDnAc toátcU rWVDnAca từcU đôvgwCLRi màezvT9Ty củezvT9Ta nànWVDnAcg, đôWVDnAci mắtcU nàngWVDnAc trWVDnAcầm tWVDnAcĩnh ezvT9Tnhư cUmặt nưcUớc ezvT9Tao thcUu, mặvgwCLRt nànezvT9Tg WVDnActoát vgwCLRra ácUnh cUsáng cUbóng nhcUư tezvT9Trân chvgwCLRâu. NụvgwCLR cườivgwCLR kezvT9Thẽ tWVDnAcreo tezvT9Trên vgwCLRbờ môicU, giọncUg ncUàng dịvgwCLRu dànvgwCLRg thánvgwCLRh thWVDnAcót, ánvgwCLRh mắezvT9Tt ezvT9Tôn ncUhu mềmcU mạiezvT9T ezvT9Tnhư nưWVDnAcớc, tómcU vgwCLRlại chỉWVDnAc cezvT9Tó mezvT9Tột chữcU 'đẹp'ezvT9T đWVDnAci vàezvT9To tậezvT9Tn đezvT9Táy lòngezvT9T ngươi.

 

Nàng đẹpcU ezvT9Tnhư vgwCLRbiển rộng.

 

Mặt biezvT9Tển sóvgwCLRng êezvT9Tm ezvT9Tgió lWVDnAcặng cUvới dcUòng chảyvgwCLR ngvgwCLRầm mãncUh liệtezvT9T vgwCLRẩn cUsâu phíWVDnAca dưới.

 

Huân cUY nhìnWVDnAc nàngezvT9T WVDnAcmà sezvT9Tửng sốt.

 

Cùng mộvgwCLRt dvgwCLRung mạvgwCLRo, tạiWVDnAc sezvT9Tao ezvT9TNhư cUCa đezvT9Tột nhWVDnAciên ezvT9Ttrở nêezvT9Tn đẹpWVDnAc tớcUi mứcvgwCLR kcUinh tâmcU độnezvT9Tg phcUách nhưezvT9T vWVDnAcậy chứ?

 

Ngón tWVDnAcrỏ củaWVDnAc TcUuyết divgwCLRểm WVDnAclên tráncU NhcUư ezvT9TCa, scUau thờicU giavgwCLRn khoảngezvT9T haWVDnAci vgwCLRnén hươWVDnAcng, vgwCLRmột vầngvgwCLR khóiezvT9T trắWVDnAcng nhàvgwCLRn nhạnvgwCLR tỏWVDnAca rvgwCLRa từezvT9T giữWVDnAca WVDnActrán nàng.cU KhuvgwCLRôn vgwCLRmặt nvgwCLRàng hWVDnAciện ezvT9Tvẻ đauezvT9T WVDnAckhổ, tcUay WVDnAcphải cvgwCLRhe ngựcezvT9T, ezvT9Tgò cUmá ửnWVDnAcg hồng.

 

Tuyết WVDnAcvội vvgwCLRàng WVDnAcbuông ngWVDnAcón tayvgwCLR, ânezvT9T cầnvgwCLR ncUói: “SaocU rồi?ezvT9T ezvT9TVất vảvgwCLR lcUắm sao?”

 

Như CvgwCLRa vừWVDnAca hvgwCLRo vừaezvT9T nócUi: “CảmcU tvgwCLRhấy hcUơi tứcezvT9T ngực.”

 

Huân ezvT9TY bưngWVDnAc chénvgwCLR tezvT9Trà nhỏezvT9T tới,ezvT9T trovgwCLRng chéWVDnAcn vgwCLRlà cUtrà xuâWVDnAcn LonWVDnAcg TỉezvT9Tnh, chéncU tràvgwCLR xanWVDnAch biếccU tỏavgwCLR hươWVDnAcng thơWVDnAcm ngvgwCLRát. TuyezvT9Tết ezvT9Tra dấWVDnAcu chvgwCLRo nàvgwCLRng ezvT9Tđặt chénWVDnAc tcUrà ezvT9Tlên bezvT9Tàn, nhẹezvT9T vgwCLRnhàng cắnWVDnAc ngónWVDnAc trỏ,WVDnAc ezvT9Tmột giọWVDnAct mezvT9Táu tronezvT9Tg suốWVDnAct nhỏvgwCLR xuốnvgwCLRg cUchén trà.

 

“Uống nezvT9Tó cUxong scUẽ đỡWVDnAc hvgwCLRơn nhiều.”ezvT9T vgwCLRTuyết đưezvT9Ta chéezvT9Tn trezvT9Tà vgwCLRtới scUát môiWVDnAc nàng.

 

Như vgwCLRCa nghiêngWVDnAc đầuWVDnAc: “Không.vgwCLR” cUVì sezvT9Tao vgwCLRy luôcUn bắtcU nàvgwCLRng uốngWVDnAc mávgwCLRu cUy ccUhứ. TrWVDnAcà hezvT9Tòa vớiezvT9T mWVDnAcáu khezvT9Ti uốngcU vàoWVDnAc ezvT9Tluôn cUcảm cUthấy cổvgwCLR nòvgwCLRng ezvT9Tbừng bừng.

 

“Nha đvgwCLRầu ngoavgwCLRn nào.WVDnAc” TuyếtcU cưvgwCLRời cUkhanh cUkhách nhưezvT9T đancUg lcUừa WVDnActrẻ coezvT9Tn: “NWVDnAcGoan nào,cU uốngcU đi.WVDnAc MvgwCLRáu củacU vgwCLRta tuyệtvgwCLR đốcUi khWVDnAcông taWVDnAcnh đâWVDnAcu, cUthơm ezvT9Tlắm, cUuống vWVDnAcào nWVDnAcgực ezvT9Tsẽ ezvT9Tbớt kvgwCLRhó chịu.”

 

“Ta khônWVDnAcg muốcUn WVDnAcuống, ngWVDnAcực cUđã hếtvgwCLR ezvT9Ttức rồi.”WVDnAc NhưcU CezvT9Ta đẩyezvT9T chezvT9Tén tvgwCLRrà nvgwCLRhỏ rvgwCLRa xa.

 

“Nói vgwCLRdối vgwCLRlà khôezvT9Tng ngoaezvT9Tn đâu.cU” TuyếtezvT9T nởezvT9T nWVDnAcụ cườWVDnAci khezvT9Tả áWVDnAci: “cUNGƯơi cWVDnAcũng biếvgwCLRt tínhWVDnAc ezvT9Tta rồiWVDnAc đấy,vgwCLR cuvgwCLRối cùncUg cũnvgwCLRg ezvT9Tsẽ bắtvgwCLR ngươezvT9Ti uốngezvT9T thezvT9Tôi. NgvgwCLRươi vgwCLRmuốn vgwCLRdùng mezvT9Tột canvgwCLRh cUgiờ đểcU uốnWVDnAcg hezvT9Tay vezvT9Tài phúvgwCLRt đểWVDnAc uezvT9Tống đây?”

 

“Vì saezvT9To ezvT9Tcứ pvgwCLRhải uống?WVDnAc” vgwCLRNhư CvgwCLRa nhcUíu mày.

 

“Ách… vgwCLRNgươi muốnezvT9T ngWVDnAche lezvT9Tý cUdo tezvT9Thật hvgwCLRay lcUý dWVDnAco giả?”cU TuezvT9Tyết cưcUời vgwCLRha hả.

 

Như WVDnAcCa ezvT9Tbất đWVDnAcắc dĩezvT9T: “LezvT9Tại ccUòn cUcó havgwCLRi lýWVDnAc WVDnAcdo cUnữa chứ.”

 

“Lý dezvT9To thứezvT9T ezvT9Tnhất làvgwCLR dùnWVDnAcg máucU ezvT9Tta ezvT9Tcó WVDnActhể nhvgwCLRanh chvgwCLRóng chezvT9Tuyển dezvT9Tời hồWVDnAcn phávgwCLRch WVDnAccủa ngươicU hơcUn. LýWVDnAc vgwCLRdo kiWVDnAca lạWVDnAci lcUà dvgwCLRo cUta tvgwCLRhích troWVDnAcng cơcU thểWVDnAc nWVDnAcgươi WVDnAccó mácUu WVDnAccủa taezvT9T. ChỉezvT9T cầnvgwCLR ngWVDnAchĩ ezvT9Tmáu vgwCLRcủa tWVDnAca đaezvT9Tng WVDnAcchảy trcUong nezvT9Tgười nWVDnAcgươi lWVDnAcà tWVDnAca cUcảm thấcUy WVDnAchạnh cUphúc rồi.”

 

“Vậy vgwCLRcái ezvT9Tnào làWVDnAc thậtvgwCLR? CáiWVDnAc nàocU lWVDnAcà giả?”

 

Tuyết nhớpvgwCLR chớcUp ezvT9Tmắt, ncUở nWVDnAcụ cườiezvT9T xvgwCLRảo tvgwCLRrá: “NgươWVDnAci đcUoán xem?”

 

“Ta đoezvT9Tán đezvT9Tều làezvT9T giả.”

 

Như vgwCLRCa trừngcU vgwCLRmắt nhvgwCLRìn yvgwCLR. cUY giWVDnAcễu cezvT9Tợt mvgwCLRình mớivgwCLR WVDnAclà thật.

 

Tuyết WVDnAcvẻ WVDnAcmặt ngạWVDnAcc nhiên.

 

“Oa! MớWVDnAci ucUống máuezvT9T tcUa mấyWVDnAc ngWVDnAcày WVDnAcmà đWVDnAcã thôvgwCLRng micUnh lWVDnAcên bWVDnAcao nhiêvgwCLRu! ThậtcU vgwCLRthần kỳ!”

 

Như vgwCLRCa tứcWVDnAc giậcUn cườiWVDnAc rộWVDnAc lên.

 

Tuyết nhâWVDnAcn cơcU hộiezvT9T lWVDnAcừa nàncUg uốezvT9Tng cUxong chcUén trà.

 

Hai ngườvgwCLRi cườivgwCLR vgwCLRđùa tcUrong cUphòng, hồnvgwCLR nWVDnAchiên cUchẳng chútcU chúvgwCLR ezvT9Tý tới.

 

Huân cUY khovgwCLRm ngườiezvT9T lWVDnAcui rezvT9Ta ngoài.

 

Ám DạWVDnAc LcUa ezvT9Tnghiêng ngườiezvT9T dựavgwCLR vàezvT9To bứcvgwCLR tcUường, xicUêm vgwCLRy vgwCLRđỏ chcUói WVDnAclại khiếnvgwCLR vgwCLRy trônvgwCLRg vgwCLRnhợt nhạtezvT9T, WVDnAcy nvgwCLRgửa cổcU uốngcU nốezvT9Tt rượuezvT9T WVDnActrong chénezvT9T, ezvT9Thai mắtWVDnAc đãcU ngàWVDnAc ngcUà vgwCLRsay nvgwCLRhìn NhưezvT9T Ca.

 

Nàng ezvT9Tđang cười.

 

Khi nàngezvT9T cườivgwCLR WVDnActay phảicU nhcUẹ nhWVDnAcàng nắmWVDnAc lạvgwCLRi, cáccU ngvgwCLRón ezvT9Ttay khWVDnAcẽ chạmcU vgwCLRvào choWVDnAcp mũcUi, nWVDnAcụ cườvgwCLRi từWVDnAc khWVDnAcóe cUmắt tớcUi bezvT9Tờ môi.

 

Nụ cườiezvT9T ezvT9Tnày WVDnAcy WVDnAcđã qucUen tcUhuộc biezvT9Tết bao.

 

Chỉ ezvT9Tcó “nàng”WVDnAc mớvgwCLRi cóezvT9T thểWVDnAc cườcUi ôezvT9Tn nhcUu WVDnAcđộng lòngezvT9T ngườcUi tớcUi vậy.

 

“Ngươi ezvT9Tlà ai?”

 

Một giọngWVDnAc khànWVDnAc khcUàn qvgwCLRuấy nhvgwCLRiễu WVDnAcNhư CcUa vàWVDnAc Tuyết.

 

Nàng vàezvT9T vgwCLRy vgwCLRcùng cUquay đầuvgwCLR nhìnWVDnAc lại.

 

Thân hezvT9Tình đỏezvT9T nWVDnAchư mcUáu cvgwCLRủa ÁvgwCLRm DvgwCLRạ LWVDnAca vọvgwCLRt tớiezvT9T trướcWVDnAc mặtcU cUNhư CacU, cUy xcUiết chặtvgwCLR cằmezvT9T WVDnAcnàng, WVDnAcnâng kvgwCLRhuôn vgwCLRmặt nezvT9Tàng vgwCLRlên, cUu ámvgwCLR hvgwCLRỏi: “NgươiWVDnAc rốvgwCLRt ccUuộc lWVDnAcà ÁmezvT9T cUDạ NWVDnAchư vgwCLRCa haWVDnAcy cUlà WVDnAcnàng đây?”

 

Như CezvT9Ta vgwCLRđau đớnezvT9T ezvT9Thít mộtcU hWVDnAcơi, cằvgwCLRm nvgwCLRàng ezvT9Tnhư sắpezvT9T bịWVDnAc bóezvT9Tp nát.

 

“Ta khôngWVDnAc phezvT9Tải WVDnAcÁm DạcU NcUhư Ca.”

 

Khuôn mặezvT9Tt ÁmvgwCLR DvgwCLRạ LvgwCLRa hiệncU WVDnAcvẻ mừnWVDnAcg rvgwCLRỡ nWVDnAchư điên:ezvT9T “Ngươi…”

 

“Ta lvgwCLRà LcUiệt NhưWVDnAc CWVDnAca.” NvgwCLRhìn vgwCLRÁm DạcU ezvT9TLa đacUng từvgwCLR mừngezvT9T rỡWVDnAc chWVDnAcuyển sancUg tứccU giậnezvT9T trezvT9Tong lòngWVDnAc nàezvT9Tng bỗncUg cảmcU thấvgwCLRy niềmcU sunWVDnAcg sướngvgwCLR đượcvgwCLR trảcU thù.

 

Tuyết cườicU tcUới téezvT9T ngửa:vgwCLR “WVDnAcTiểu LezvT9Ta đúnezvT9Tg WVDnAclà ezvT9Tngốc vgwCLRa, nàncUg lvgwCLRàm ezvT9Tsao mezvT9Tang họezvT9T vgwCLRÁm DạWVDnAc đượcvgwCLR chvgwCLRứ? vgwCLRCHo dùcU khôWVDnAcng cUgọi làezvT9T LiệtcU NhvgwCLRư CezvT9Ta cUcũng phWVDnAcải gọiezvT9T lezvT9Tà ChiếnWVDnAc NvgwCLRhư cUCa WVDnAcmới đúncUg.”Y cưcUời cườWVDnAci màezvT9T vvgwCLRai ruWVDnAcn vgwCLRrun, ôezvT9Tm lấcUy haWVDnAci ezvT9Tvai NcUhư CcUa cưvgwCLRời lớn,WVDnAc cUbàn tWVDnAcay nắmcU lấyvgwCLR vgwCLRcằm ezvT9TNhư CWVDnAca củavgwCLR ÁezvT9Tm DezvT9Tạ LWVDnAca nezvT9Thư đưcUợc mộtvgwCLR cơvgwCLRn vgwCLRgió thổvgwCLRi vgwCLRqua kècUm vgwCLRtheo hươWVDnAcng hWVDnAcoa thơezvT9Tn ngát.

 

Ám DạezvT9T WVDnAcLa cUthu lạivgwCLR ánhezvT9T mắtcU, đôiezvT9T mắezvT9Tt biếnezvT9T thàncUh đỏezvT9T tươicU nhWVDnAcư WVDnAcmáu: “NgânvgwCLR TuyvgwCLRết, ngươicU lạiezvT9T chơcUi ta?”

 

Tuyết dựaWVDnAc đầuWVDnAc vcUào vcUai NhưWVDnAc CavgwCLR, vgwCLRnhìn cUy cưvgwCLRời WVDnAcha hảcU WVDnAcnói: “OaezvT9T, WVDnAckhông ncUgờ lezvT9Tại lWVDnAcừa đưvgwCLRợc cUÁm HezvT9Tà ezvT9Tcung chủWVDnAc ÁmWVDnAc DezvT9Tạ vgwCLRLa, tcUa cưvgwCLRời tcUới khônWVDnAcg đứcUng dvgwCLRậy đượcWVDnAc mất.”

 

Khuôn mặtWVDnAc ezvT9TÁm WVDnAcDạ WVDnAcLa trắncUg bệchWVDnAc, vcUặn vWVDnAcẹo thcUật đcUáng sợvgwCLR: “KhôngWVDnAc ezvT9Tai ezvT9Tcó thểWVDnAc lừacU ta!vgwCLR” ChẳngcU ezvT9Tlẽ vgwCLRcái gọicU làezvT9T hồnWVDnAc phezvT9Tách cvgwCLRhuyển cUdời ccUhỉ WVDnAclà WVDnAcmột cạezvT9Tm bẫy?ezvT9T TaWVDnAcy áocU cUdài giươngWVDnAc lênvgwCLR, cvgwCLRánh taezvT9Ty táiezvT9T nezvT9Thợt củaWVDnAc ezvT9Ty ezvT9Tnhư tWVDnAcrong mộtcU đWVDnAcám ezvT9Tmây đỏ,ezvT9T ezvT9Txương ngóncU tvgwCLRay kêvgwCLRu WVDnAclên rănezvT9Tg rắc.

 

Y biếcUt NWVDnAcgân TuezvT9Tyết đvgwCLRể vgwCLRý nhấtezvT9T lWVDnAcà dvgwCLRung mạezvT9To xivgwCLRnh đvgwCLRẹp củvgwCLRa mình.

 

Vậy, ezvT9Ty sWVDnAcẽ chậezvT9Tm rãezvT9Ti cUhủy dWVDnAciệt vgwCLRkhuôn vgwCLRmặt tucUyệt mỹcU đó.

 

Trong kcUhông khvgwCLRí WVDnAcbỗng bWVDnAcồng cUbềnh WVDnAcmột tầngvgwCLR khíWVDnAc đỏvgwCLR tươi

 

Tầng kcUhí trvgwCLRong svgwCLRuốt nWVDnAchư cUngọc lvgwCLRưu ly.

 

Dần dầnWVDnAc thắvgwCLRt vgwCLRchặt lại,WVDnAc ezvT9Tkhối ezvT9Tkhí nhezvT9Tư mộtWVDnAc chiWVDnAcếc cUthùng WVDnAcbằng ngọWVDnAcc nhốtezvT9T TuyếezvT9Tt vàcU NhvgwCLRư ezvT9TCa vgwCLRlại bêezvT9Tn trongcU, kezvT9Thông thểvgwCLR đvgwCLRộng đậy.

 

Ngón vgwCLRtay nhẹezvT9T lướtezvT9T trêWVDnAcn gvgwCLRò mezvT9Tá củaezvT9T Tuyết.

 

Ám DạWVDnAc LWVDnAca nezvT9Tở nụezvT9T ccUười dắcWVDnAc cUý: WVDnAc“Khắc mộWVDnAct đóaWVDnAc hvgwCLRoa tuyezvT9Tết lêncU mặtWVDnAc ngươi,vgwCLR licUệu cóWVDnAc đWVDnAcẹp không?”

 

Tuyết uezvT9Tể oảvgwCLRi WVDnAcnói: ezvT9T“Không kezvT9Thắc ccUó lWVDnAcẽ đẹcUp hơn.”

 

“Vậy cUkhắc cUhai bôncUg vgwCLRhoa tuyvgwCLRết nhé.WVDnAc” cUNgón tavgwCLRy ezvT9TÁm DezvT9Tạ LWVDnAca kcUẽ độnvgwCLRg, mộtcU ezvT9Tvết máezvT9Tu sâuvgwCLR vgwCLRđã cắtWVDnAc lezvT9Tên cUgò mWVDnAcá Tuyết,WVDnAc từngcU giọezvT9Tt tezvT9Từng givgwCLRọ cUmáu ncUhỏ xuốngWVDnAc bộWVDnAc xicUêm vgwCLRy trắnvgwCLRg toát.

 

“Móng cUtay dàiWVDnAc quá.”

 

Như CWVDnAca kicUnh ngạcWVDnAc nhìezvT9Tn tacUy ÁezvT9Tm DWVDnAcạ vgwCLRLa, ccUhẳng ezvT9Tbiết vgwCLRvì WVDnAcsao lạcUi thốtvgwCLR lêncU nhữngcU WVDnAclời này.

 

Ngón tcUay ezvT9Ty vgwCLRcứng đờ.

 

Vết vgwCLRmáu chảyvgwCLR dàicU nezvT9Thưng vếtWVDnAc thưcUơng vgwCLRlại kvgwCLRhông mezvT9Tở rộng.

 

Nàng ezvT9Tlắc đầu,ezvT9T nởezvT9T nụWVDnAc vgwCLRcười dịuezvT9T dcUàng: “ĐànezvT9T ôvgwCLRng covgwCLRn tracUi ezvT9Tkhông nêezvT9Tn đểcU mónezvT9Tg cUtay qezvT9Tuá dàiWVDnAc WVDnAcnhư vậy,WVDnAc LvgwCLRa NezvT9Thi, lấezvT9Ty cUdao lạiezvT9T đâyvgwCLR, tỷvgwCLR giúvgwCLRp đệWVDnAc sửWVDnAca lạivgwCLR ezvT9Tđôi chút.”

 

Ám DạcU cULa pezvT9Thảng pezvT9Thất nhvgwCLRư ezvT9Tbị điểmezvT9T vgwCLRtrúng hvgwCLRuyệt đcUạo, tcUhân thcUể cUy cứezvT9Tng ngắvgwCLRc, ezvT9Tchậm rãWVDnAci cUnhìn vềWVDnAc phíaWVDnAc nàng,ezvT9T trcUong mvgwCLRắt đầWVDnAcy vgwCLRvẻ ngWVDnAcạc nhicUên vezvT9Tà rucUn rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày WVDnAcmùa tezvT9Thu bêcUn cvgwCLRon suốezvT9Ti nhỏ.

 

Ám vgwCLRDạ MiezvT9Tnh vừaezvT9T gộicU lạezvT9Ti vgwCLRmái tócvgwCLR, WVDnAcsuối tóWVDnAcc mWVDnAcềm mWVDnAcại bồngvgwCLR bềnWVDnAch gợWVDnAcn ezvT9Tsóng dướezvT9Ti ánezvT9Th WVDnAcnắng cUchiều. vgwCLRNàng WVDnAcmặc mcUột chiếcWVDnAc WVDnAcáo choànvgwCLRg rộngezvT9T thùngvgwCLR thìnvgwCLRh, vạtezvT9T áocU WVDnActhêu hocUa vcUăn WVDnAcmỹ lệezvT9T màvgwCLR phezvT9Tức tạp.

 

“Đừng đểWVDnAc móvgwCLRng taWVDnAcy dvgwCLRài quá.”

 

Nàng cWVDnAcúi đcUầu, dùngezvT9T mộtcU coezvT9Tn vgwCLRdao sửavgwCLR móncUg WVDnActay ezvT9Tcho y.

 

Cậu WVDnAcbé vgwCLRÁm DạcU cULa vgwCLRnằm dướWVDnAci châncU nàcUng, vươnWVDnAc tavgwCLRy cUra cWVDnAcho nàezvT9Tng vgwCLRsửa, miezvT9Tệng thầmvgwCLR nóiezvT9T: “vgwCLRMóng tavgwCLRy tezvT9Tỷ ccUhẳng phezvT9Tải cũcUng WVDnAcrất vgwCLRdài vgwCLRsao.” NgóvgwCLRn taezvT9Ty thezvT9Ton thảcU mvgwCLRượt mcUà, lộvgwCLR WVDnAcra vgwCLRmàu hồWVDnAcng ncUhư vỏezvT9T sò,vgwCLR cezvT9Tó kWVDnAchi hơcUi dínhvgwCLR vgwCLRchút nướccU trcUên đócUa hocUa, tcUay ncUàng thậvgwCLRt đẹp.

 

Nàng cezvT9Tẩn thậcUn WVDnAccắt móvgwCLRng tcUay ezvT9Tcho yezvT9T: “ĐệezvT9T lezvT9Tà coezvT9Tn WVDnActrai vgwCLRcơ mvgwCLRà, ngàvgwCLRy thưWVDnAcờng khvgwCLRông luezvT9Tyện vvgwCLRõ cezvT9Tũng vgwCLRtỷ ezvT9Tvõ vớicU WVDnAcngười vgwCLRta, mócUng tavgwCLRy dvgwCLRài qcUuá scUẽ khcUông ticUện. VạvgwCLRn nhấtezvT9T mWVDnAcóng WVDnActay WVDnAcđứt rcUơi WVDnAcra WVDnAcsẽ cUkhiến ngcUươi phvgwCLRân tâvgwCLRm, hcUơn nữacU cũnezvT9Tg khôngezvT9T sạchcU, tcUrông vgwCLRbẩn lezvT9Tắm.” NàngvgwCLR ezvT9Tcười khẽezvT9T nóezvT9Ti: “TỷcU tỷWVDnAc thWVDnAcì cUkhác, cUcó LcUa NhcUi vgwCLRthì việcWVDnAc gcUì tỷvgwCLR cUcũng ezvT9Tkhông cầnezvT9T qWVDnAcuan WVDnActâm, cUcho nêcUn cUcó thểvgwCLR đểvgwCLR ýWVDnAc chvgwCLRăm WVDnAcsóc WVDnAcmóng tay.”

 

“Là ezvT9Tnhư WVDnAcvậy à.”ezvT9T CcUậu vgwCLRbé ÁWVDnAcm DạvgwCLR vgwCLRLa nắvgwCLRm lezvT9Tấy cUtóc nàng,vgwCLR đưvgwCLRa vgwCLRlên mũiWVDnAc ezvT9Tngửi rồezvT9Ti cưWVDnAcời nvgwCLRói: “vgwCLRĐệ rvgwCLRất thícezvT9Th mezvT9Tóng tavgwCLRy củezvT9Ta tỷ,vgwCLR cUsau vgwCLRnày tWVDnAcỷ WVDnActỷ nhấtezvT9T địezvT9Tnh cvgwCLRũng svgwCLRẽ tvgwCLRhích WVDnAcđệ đcUể mónWVDnAcg taWVDnAcy dài.”

 

“La WVDnAcNhi ngốcezvT9T.” vgwCLRNàng mỉmWVDnAc WVDnAccười, nắmezvT9T tWVDnAcay cUy đưavgwCLR lêezvT9Tn: vgwCLR“Đệ xemezvT9T, ezvT9Tcon tracUi đểcU vgwCLRmóng vgwCLRtay ngắnWVDnAc vgwCLRmới mạnWVDnAch WVDnAcmẽ chứ.”

 

Móng trvgwCLRên mỗicU ngWVDnAcón tcUay WVDnAcy đềuWVDnAc đượccU tWVDnAcỉa rấcUt gcUọn gang.

 

Bờ móWVDnAcng cWVDnAcũng đượcvgwCLR WVDnAcnàng đánhezvT9T mượt.

 

Cậu béWVDnAc ÁmvgwCLR WVDnAcDạ LvgwCLRa mWVDnAcở cUto havgwCLRi mắt:ezvT9T “A,WVDnAc taezvT9Ty vgwCLRđệ giờWVDnAc cũngWVDnAc cUthật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tacUy đẹpvgwCLR vvgwCLRậy, WVDnAcđêm naezvT9Ty WVDnAckhông luyezvT9Tện ezvT9Tcông cócU đưvgwCLRợc khWVDnAcông?” WVDnAcY làmWVDnAc nũngvgwCLR troncUg lòcUng nàng.

 

Ám DạWVDnAc MezvT9Tinh WVDnAcnở nụezvT9T cườvgwCLRi dịcUu dànvgwCLRg WVDnAcnhư mộvgwCLRt cUtia sángcU: “vgwCLRĐược. TcUay WVDnAcLa NhvgwCLRi vgwCLRđẹp WVDnAcnhư vậy,WVDnAc đêmWVDnAc nWVDnAcay cũngezvT9T kvgwCLRhông cầnWVDnAc WVDnAcăn cơmWVDnAc vgwCLRđâu nhỉ.”

 

“Tỷ ezvT9T~~ tvgwCLRỷ ~~!”

 

Cậu vgwCLRbé ÁmezvT9T DezvT9Tạ LvgwCLRa thvgwCLRất vọngWVDnAc kêuvgwCLR to.

 

Ám DạcU MicUnh nởWVDnAc ncUụ cườiezvT9T, vgwCLRngón taWVDnAcy nhẹWVDnAc nhàngezvT9T chàcU ezvT9Tlên chocUp mũiWVDnAc. NgvgwCLRày mùaWVDnAc tWVDnAchu, dưcUới ácUnh nvgwCLRắng chiều,cU bêncU kvgwCLRhe sWVDnAcuối nhỏ,ezvT9T nàcUng nởcU cUnụ cườivgwCLR WVDnAcôn nezvT9Thu, suốivgwCLR tezvT9Tóc dàcUi cUthơm ncUgát ômezvT9T lấyezvT9T y.

 

......

 

............

 

Lưỡi dacUo nhỏvgwCLR từWVDnAc từcU vgwCLRcẩn thậncU sezvT9Tửa cUsang ezvT9Tlại móvgwCLRng ezvT9Ttay cezvT9Tho y.

 

Mái tócvgwCLR vgwCLRdài buôncUg xuốngvgwCLR vavgwCLRi nàng.

 

Nàng ncUở mộtcU nụcU cưvgwCLRời tĩnhvgwCLR lặngezvT9T, tựcUa cUhồ tWVDnAcrong thếvgwCLR gicUới cvgwCLRủa nàezvT9Tng khWVDnAcông gìezvT9T quacUn cUtrọng hơvgwCLRn mónezvT9Tg vgwCLRtay ÁmcU DạWVDnAc La.

 

Ngón tvgwCLRay cUÁm DạezvT9T LWVDnAca ezvT9Tcứng đờ.

 

Tuyết vgwCLRtới gvgwCLRần NhưcU CAcU, mộtcU vẻvgwCLR mặWVDnAct khcUó cóvgwCLR thểWVDnAc dùnWVDnAcg cUlời đezvT9Tể cUtả khiếezvT9Tn vgwCLRnụ cườiWVDnAc cUy bcUiến mất.

 

“Móng tcUay dùWVDnAc dàezvT9Ti nhưnWVDnAcg làmvgwCLR đúngvgwCLR vgwCLRlà ẩu.”WVDnAc NàezvT9Tng mỉvgwCLRm ccUười. “LaezvT9T NvgwCLRhi đcUã lớvgwCLRn rồi,ezvT9T mónWVDnAcg tezvT9Tay khôezvT9Tng bẩvgwCLRn nhezvT9Tư tcUrước nữa.”

 

Nàng ngẩngezvT9T đầu.

 

Khóe WVDnAcmắt lWVDnAcà vgwCLRcảm tìcUnh troezvT9Tng sánezvT9Tg chaezvT9Tn chứa,vgwCLR nWVDnAcàng cUnhìn ÁvgwCLRm DạezvT9T vgwCLRLa, svgwCLRóng mắezvT9Tt nhWVDnAcư làezvT9Tn nướcvgwCLR mùWVDnAca tezvT9Thu khWVDnAcẽ chảy.

 

Một lWVDnAcúc lâWVDnAcu sau…

 

Ngón tacUy nàncUg vuốtWVDnAc nhẹvgwCLR lcUên khcUuôn mcUặt ezvT9TÁm DvgwCLRạ ezvT9TLa, vgwCLRchân mcUày nhẹcU WVDnAcnhàng vgwCLRcau lạezvT9Ti nhWVDnAcư WVDnAclàn sónvgwCLRg nước.

 

“La NhezvT9Ti bệnWVDnAch saocU? ezvT9TSao WVDnAclại tiềezvT9Tu tụcUy nhezvT9Tư vậy?”

 

******

 

Bó đuốcvgwCLR vẫnvgwCLR cháyezvT9T bvgwCLRên cUbức tườngezvT9T đá.

 

Dưới lWVDnAcòng đấtezvT9T khôWVDnAcng khvgwCLRí ẩvgwCLRm ướtWVDnAc manezvT9Tg tWVDnAcheo mộtezvT9T mWVDnAcùi mốcWVDnAc meo.

 

Nàng ncUgửa đầvgwCLRu nvgwCLRằm trezvT9Tên giường,cU vầvgwCLRng cUtrán vgwCLRkhẽ cWVDnAcau lại:

 

“La ezvT9TNhi rốtezvT9T cezvT9Tuộc bịezvT9T lezvT9Tàm saWVDnAco? VvgwCLRì cUsao… WVDnActa dườcUng nWVDnAchư đãcU vgwCLRtrải quezvT9Ta WVDnAcmột giấWVDnAcc mộWVDnAcng dvgwCLRài, mcUà nhữnezvT9Tg gìWVDnAc tWVDnAcrong mộngWVDnAc WVDnAclại chẳnvgwCLRg ezvT9Tthể cUnhớ ra.”

 

Ám DạezvT9T vgwCLRLa vgwCLRnói: vgwCLR“Tỷ ngãvgwCLR bệnh,ezvT9T vgwCLRhôn mêcU mườcUi cUchín ezvT9Tnăm rWVDnAcồi.” TucUyết vgwCLRnói chezvT9To cUy, vgwCLRhồn pháezvT9Tch vgwCLRÁm DạcU cUMinh WVDnAccần mộezvT9Tt cUchút thờiezvT9T giaezvT9Tn mcUới cvgwCLRó thểvgwCLR nvgwCLRhớ lạiWVDnAc tovgwCLRàn ezvT9Tbộ nhữngWVDnAc chuyệcUn cũ.

 

“Mười ccUhín năWVDnAcm sezvT9Tao…” NWVDnAcàng WVDnAclặp lạcUi, lắcUc đầucU cườvgwCLRi khổcU: “HezvT9Tèn cUchi tỷWVDnAc cảmcU thấvgwCLRy toàcUn tWVDnAchân WVDnAcnhức mỏWVDnAci, nhWVDnAcư khônezvT9Tg pezvT9Thải ezvT9Tcủa bvgwCLRản thâcUn mcUình vậy.”

 

“Tỷ vgwCLRsẽ nhacUnh chóngvgwCLR phụcvgwCLR WVDnAchồi thôWVDnAci.” vgwCLRY sẽWVDnAc vgwCLRbắt NgâcUn TuyếtezvT9T cUmau cWVDnAchóng đuổcUi cUhồn pháchezvT9T nữvgwCLR WVDnAcnhân cUkia đi.

 

Nàng WVDnAcchăm cWVDnAchú nhìnezvT9T ycU, lcUo lắnWVDnAcg nóiWVDnAc: “LcUa NvgwCLRhi, cUđệ cũezvT9Tng bịWVDnAc bệWVDnAcnh sao?”

 

“Không đâu,WVDnAc đệezvT9T vcUẫn khỏe.”

 

Bàn tcUay nWVDnAcàng ezvT9Tnhẹ nhvgwCLRàng vcUuốt vcUe kWVDnAchuôn mặtvgwCLR táicU nhợWVDnAct WVDnAccủa yvgwCLR: “SaovgwCLR vgwCLRkhuôn mặtWVDnAc đệWVDnAc lvgwCLRại trắngWVDnAc bệchWVDnAc vậy?ezvT9T vgwCLRSao WVDnActhân thểcU cUlại gầycU cUyếu tcUhế? ezvT9TLa NWVDnAchi củaWVDnAc tWVDnAca làezvT9T cUmột thcUiếu ezvT9Tniên ezvT9Tthần tháiezvT9T pcUhi phàmcU mà.”vgwCLR BàcUn tcUay nànezvT9Tg ezvT9Ttrắng trẻcUo ấmWVDnAc WVDnAcáp, cezvT9Tái vcUuốt WVDnAcve dịuWVDnAc dàcUng đầezvT9Ty yêWVDnAcu thương.

 

Ám DạezvT9T vgwCLRLa cUnắm tcUay nàngWVDnAc, WVDnAcáp lvgwCLRên khuôWVDnAcn ezvT9Tmặt mìnWVDnAch, cUhơi thezvT9Tở ezvT9Ty dồnWVDnAc dập:

 

“Nói WVDnAccho tezvT9Ta hacUy, ngươcUi làezvT9T ai?”

 

Nàng kivgwCLRnh ngạvgwCLRc nói:cU “vgwCLRLa Nhi?”

 

Ám DWVDnAcạ LcUa thởcU dốcWVDnAc: “MauvgwCLR nvgwCLRói WVDnAccho cUta, ngưcUơi làezvT9T avgwCLRi, ezvT9Ttên vgwCLRlà gì?”

 

Nàng lắccU đầucU, cườcUi nWVDnAcói: “ĐứaezvT9T ezvT9Tnhóc cUhư hỏngvgwCLR này.cU” vgwCLRThấy vgwCLRy cvgwCLRố chấpcU ncUhư vậy,WVDnAc nàvgwCLRng rezvT9Tốt cuộcUc thỏacU WVDnAchiệp,d đưaezvT9T tWVDnAcay WVDnAclên vuốtvgwCLR nhcUẹ WVDnAcchop mũWVDnAci ezvT9Ty, bWVDnAcất WVDnAcđắc dĩvgwCLR nói:ezvT9T “VậyvgwCLR đượcWVDnAc rồicU, tvgwCLRa WVDnAclà BôiezvT9T Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiêcUn LiezvT9Tnh CáicU củWVDnAca vgwCLRÁm DạvgwCLR vgwCLRLa phảngcU cUphất nhưvgwCLR bịvgwCLR mộtezvT9T chưởngvgwCLR đáncUh trúng!WVDnAc NgũvgwCLR vgwCLRquan cUy rvgwCLRun rcUẩy, cUdung mạezvT9To tWVDnAcà vgwCLRmỵ ccUũng cUbắt đầuezvT9T vặnWVDnAc vẹo!WVDnAc cUYết hầuezvT9T cảezvT9Tm thấyvgwCLR WVDnAcngòn WVDnAcngọn, WVDnAcngực WVDnAcnhư cWVDnAcó mộtvgwCLR cụcezvT9T mezvT9Táu nóngcU mucUốn pezvT9Thun ra!

 

Nàng WVDnAclà BôiezvT9T Nhi.

 

Nàng lvgwCLRà WVDnAcBôi ezvT9TNhi củaezvT9T y.

 

............

 

......

 

Trong ávgwCLRnh nắvgwCLRng cUban mai.

 

Nàng ezvT9Tnhảy múezvT9Ta cUbên ezvT9Tbờ suối.

 

Giọt sươngvgwCLR trênezvT9T ngọnWVDnAc cỏvgwCLR bezvT9Tị gvgwCLRóc vWVDnAcáy nànezvT9Tg cuezvT9Tốn lêncU tạocU thànhcU WVDnActừng ángezvT9T sưcUơng tezvT9Trong suốt.

 

Y nằWVDnAcm tWVDnAcrên thảcUm cUcỏ, WVDnAcmiệng ngậvgwCLRm cọnWVDnAcg cỏezvT9T xaWVDnAcnh, WVDnAcngón tcUay WVDnActhưởng tcUhức mộtvgwCLR chénezvT9T rượuWVDnAc hoezvT9Tàng kicUm. vgwCLRThân chénezvT9T phảnvgwCLR chiếvgwCLRu vũezvT9T điệuWVDnAc ruvgwCLRng độngezvT9T tâvgwCLRm ccUan củezvT9Ta nàng.

 

“Này, tWVDnAca kWVDnAchông muốnvgwCLR gọWVDnAci ngưWVDnAcơi làvgwCLR tỷcU ezvT9Ttỷ nữa.”

 

Y hcUoán hezvT9Tận nói.

 

Nàng vcUẫn tiếpcU WVDnActục múavgwCLR, hezvT9Tòa vàocU dònezvT9Tg WVDnAcchảy củavgwCLR dónezvT9Tg vgwCLRsuối, hòvgwCLRa vàcUo thảmcU cỏezvT9T xanhcU, hòavgwCLR vàoezvT9T thếvgwCLR giớiezvT9T mỹWVDnAc WVDnAclệ xuezvT9Tng quanezvT9Th, chẳngvgwCLR hcUề đcUể cUý tớiezvT9T lờiWVDnAc vgwCLRnói trezvT9Tẻ cWVDnAcon cWVDnAcủa y.

 

“Ngươi cócU ngvgwCLRhe khvgwCLRông đó!cU SacUu vgwCLRnày WVDnActa sẽvgwCLR kezvT9Thông gezvT9Tọi ngezvT9Tươi lWVDnAcà tỷcU tỷezvT9T nữcUa!” ezvT9TY buồncU rầuWVDnAc xovgwCLRay xWVDnAcoay chWVDnAcén rvgwCLRượu, thấpcU gcUiọng nói:vgwCLR ezvT9T“Gọi ngưvgwCLRơi lezvT9Tà tỷWVDnAc tvgwCLRỷ cvgwCLRứ cóezvT9T cảmWVDnAc giezvT9Tác cUnhư mãvgwCLRi cUmãi kcUhông lớnvgwCLR lênWVDnAc cUđược.” NànvgwCLRg càWVDnAcng ngàyezvT9T cànezvT9Tg xicUnh đẹp,vgwCLR WVDnAcchốn vgwCLRgiang hồezvT9T ngWVDnAcày cũnvgwCLRg cUngày càvgwCLRng nhiWVDnAcều nvgwCLRgười khcUuynh cUđảo cUvì sắccU vgwCLRđẹp củacU nàng.

 

Y cUsợ ezvT9Trằng trvgwCLRong lezvT9Tòng nàngcU mìnhezvT9T mãiWVDnAc mãiWVDnAc chỉezvT9T làezvT9T mộtezvT9T ezvT9Tđệ đệ.

 

Nàng ngừngcU múa,ezvT9T ngồvgwCLRi xuốngvgwCLR bêcUn ngườiezvT9T yezvT9T. vgwCLRXoa ezvT9Txoa chcUop mũWVDnAci WVDnAcy, giezvT9Tọng nànWVDnAcg tcUựa nWVDnAchư đanWVDnAcg lezvT9Từa ezvT9Tmột đứavgwCLR trẻ:vgwCLR “SaoWVDnAc lạiezvT9T khôngvgwCLR vgwCLRvui thế?”

 

Chén rượucU khôngcU ngWVDnAcừng ezvT9Tquay trWVDnAcong tacUy y.

 

Hai mắtvgwCLR cUy tỏaezvT9T vgwCLRsáng: “SaucU vgwCLRnày cUta gọiWVDnAc ngươezvT9Ti làWVDnAc cU‘Bôi NWVDnAchi’ WVDnAcnhé!” ChvgwCLRén rượuWVDnAc bvgwCLRay múacU nhvgwCLRư vgwCLRvũ đicUệu củvgwCLRa nàncUg, cWVDnAcó qezvT9Tuang maWVDnAcng svgwCLRáng vgwCLRlạn, ezvT9Tcó vgwCLRlưng áoezvT9T WVDnAcmảnh khảnhezvT9T, ezvT9Tcó làWVDnAcn dezvT9Ta mWVDnAcịn màcU. HcUơn nvgwCLRữa, cUchén rượuWVDnAc trcUong WVDnActay ezvT9Ty, cUy ezvT9Tcó tcUhể vgwCLRkhiến cUnó múacU cũngezvT9T WVDnAccó thểvgwCLR khiezvT9Tến WVDnAcnó ngừng,cU lạiWVDnAc cóezvT9T thểezvT9T dcUùng môivgwCLR WVDnAcnhấp nháp.

 

“Cái tezvT9Tên kỳvgwCLR cUquặc quá.cU” NàngcU vừcUa cưcUời vừaWVDnAc lcUắc đầu.

 

“Được khezvT9Tông? NWVDnAcgươi lezvT9Tàm ‘WVDnAcBôi Nhi’WVDnAc cUcủa tWVDnAca nvgwCLRhé.” ezvT9TY tớvgwCLRi WVDnAcgần nàvgwCLRng, cUánh mắezvT9Tt bưcUớng bỉnh.

 

Nhìn vgwCLRánh ezvT9Tmắt yWVDnAc, nezvT9Tàng bỗngezvT9T giậcUt mình.

 

Nàng bezvT9Tiết WVDnAcy đãWVDnAc giếezvT9Tt vgwCLRrất nhvgwCLRiều ngvgwCLRười, dvgwCLRanh tiếnvgwCLRg ÁvgwCLRm HvgwCLRà CunWVDnAcg cũngezvT9T đãvgwCLR lạezvT9Ti vvgwCLRang dcUội cUtrong cvgwCLRhốn gianWVDnAcg hWVDnAcồ, nhưngWVDnAc tronWVDnAcg vgwCLRlòng vgwCLRnàng vgwCLRy ezvT9Tvẫn chỉezvT9T lvgwCLRà mộtcU đứaezvT9T trẻ.

 

Nhưng giờcU phútvgwCLR này,ezvT9T cUánh mắWVDnAct vgwCLRy manezvT9Tg thecUo vẻezvT9T ngezvT9Tang bướngvgwCLR kvgwCLRhó tả!

 

Có lẽ,cU WVDnAcLa NhcUi đãWVDnAc thựcvgwCLR vgwCLRsự trưởngezvT9T thành.

 

Nàng nWVDnAcở nụvgwCLR cườiWVDnAc thậtcU dịcUu dàng:cU “TaWVDnAc làWVDnAc WVDnActỷ ezvT9Ttỷ củacU WVDnAcđệ mà.”

 

“Bôi NcUhi, làmWVDnAc BvgwCLRôi NcUhi củaWVDnAc ta!”cU vgwCLRY năezvT9Tn nỉ.

 

“Cái tWVDnAcên WVDnAcnày thậtcU khcUó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vcUẫn ezvT9Tlắc đầu.

 

Y tứcezvT9T giậWVDnAcn, WVDnAcnắm lấyWVDnAc WVDnAccằm nàcUng: “NóiezvT9T mauWVDnAc! NgươiWVDnAc đồngezvT9T ývgwCLR lvgwCLRàm BôezvT9Ti NcUhi vgwCLRcủa ta.”

 

“La cUNhi, đauvgwCLR qcUuá.” cUNàng rezvT9Tên rcUỉ nói.

 

“Đồng cUý làmcU BvgwCLRôi cUNhi củacU taWVDnAc, WVDnActa tcUha WVDnAccho ngươi.WVDnAc” WVDnAcY càngvgwCLR xcUiết chvgwCLRặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa cUgiận bừezvT9Tng lênWVDnAc, ezvT9Ty độtezvT9T vgwCLRnhiên kéocU WVDnAcnàng WVDnAclại gWVDnAcần! HơicU thởezvT9T nvgwCLRóng bỏng,WVDnAc bờWVDnAc môivgwCLR WVDnAcy cácvgwCLRh nàvgwCLRng chỉvgwCLR cócU mvgwCLRột tấc!WVDnAc vgwCLRVừa thởWVDnAc vgwCLRhổn hvgwCLRển, WVDnAcy vvgwCLRừa ghévgwCLR sátcU bcUờ ezvT9Tmôi đỏcU thắmWVDnAc cvgwCLRủa nàng!

 

“Làm BvgwCLRôi ezvT9TNhi củaWVDnAc taWVDnAc! NếucU cUkhông tcUa svgwCLRẽ biếWVDnAcn ngưWVDnAcơi tcUhành nWVDnAcữ nhâncU cvgwCLRủa ta!”

 

Ngày hvgwCLRôm đó.

 

Nàng cUcuối WVDnAccùng cũngcU phảivgwCLR thWVDnAcỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắWVDnAct ÁezvT9Tm DcUạ LcUa ezvT9Tđỏ WVDnAcnhư máu.

 

Y vgwCLRôm lấycU nàcUng, nưcUớc mắWVDnAct nhWVDnAcư havgwCLRi dvgwCLRòng vgwCLRmáu chảyvgwCLR WVDnAcxuống từWVDnAc WVDnAcđôi mezvT9Tắt nhắvgwCLRm chặvgwCLRt WVDnAccủa yvgwCLR. cUMàu đỏvgwCLR củezvT9Ta ezvT9Tnước mắt,WVDnAc màcUu vgwCLRtrắng bệcezvT9Th củaezvT9T haezvT9Ti gezvT9Tò mWVDnAcá, cUy khôngvgwCLR WVDnAcnén nWVDnAcổi vgwCLRbi thươngcU tronezvT9Tg vgwCLRlòng nvgwCLRhư mộvgwCLRt bcUức traWVDnAcnh WVDnAcquỷ dcUị đẹcUp ezvT9Tđẽ màezvT9T thcUê lương.

 

Nàng yêcUu tcUhương vuốezvT9Tt vWVDnAce cUy: “LavgwCLR NhWVDnAci, cUxin lỗi.”

 

Y ôcUm cvgwCLRhặt lcUấy nàng.

 

“Tỷ ncUgã bệnvgwCLRh hônWVDnAc mvgwCLRê ezvT9Tđã mườWVDnAci ezvT9Tchín năcUm, đệvgwCLR nhấvgwCLRt đezvT9Tịnh rấtWVDnAc WVDnAcvất WVDnAcvả đúngvgwCLR WVDnAckhông?” NàvgwCLRng thởWVDnAc dài,vgwCLR cốezvT9T gắnWVDnAcg nởcU nụezvT9T cười,ezvT9T ngăWVDnAcn dòncUg nướcUc mWVDnAcắt WVDnAcmình chảyezvT9T racU. “YêWVDnAcn tâWVDnAcm đivgwCLR, giờvgwCLR tỷvgwCLR ezvT9Tđã kvgwCLRhỏi rcUồi, tấtcU cvgwCLRả đềuvgwCLR sezvT9Tẽ vgwCLRtốt hơn.”

 

Ám DcUạ LWVDnAca muốnezvT9T ômvgwCLR nànvgwCLRg WVDnAcvào lòng.

 

Những ccUhuyện WVDnAckhác WVDnAcy đềuWVDnAc kcUhông mvgwCLRuốn ngezvT9Thĩ tới.

 

“Mười cezvT9Thín WVDnAcnăm quvgwCLRa, đệWVDnAc vẫnWVDnAc ởvgwCLR tronezvT9Tg cUÁm HàWVDnAc CunvgwCLRg sao?cU” vgwCLRNàng WVDnAcnhẹ nhWVDnAcàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởezvT9T dưezvT9Tới WVDnAclòng đất,vgwCLR khôngezvT9T cUthấy ávgwCLRnh mặtWVDnAc trời,cU kvgwCLRhông cezvT9Thút khcUông khíWVDnAc trcUong lành,ezvT9T hcUèn vgwCLRchi ezvT9Tthân vgwCLRthể đệezvT9T chẳngcU hềezvT9T khỏevgwCLR mạnvgwCLRh, khcUuôn mvgwCLRặt cũnvgwCLRg vgwCLRu ezvT9Tbuồn nhcUư cUvậy.” NànezvT9Tg vuốcUt vgwCLRve mezvT9Tái tóWVDnAcc vgwCLRdài củvgwCLRa cUy. “ĐềvgwCLRu làvgwCLR lvgwCLRỗi ccUủa ta.”

 

Bàn WVDnActay nàngcU ncUhẹ nhànezvT9Tg ezvT9Tlà vậy.

 

Từng giọtWVDnAc lệWVDnAc đvgwCLRỏ nhWVDnAcư ezvT9Tmáu WVDnAccủa ÁmvgwCLR DạvgwCLR ezvT9TLa WVDnActừ từWVDnAc tràvgwCLRo ra.

 

“Không cUcần đệcU vgwCLRtiếp cUtục luyệncU WVDnAccông nữavgwCLR, cũncUg khôncUg vgwCLRcần nezvT9Tghĩ cvgwCLRách vgwCLRđể ÁmezvT9T HàvgwCLR CuezvT9Tng xưnWVDnAcg bávgwCLR thiêncU hạcU nữa.”vgwCLR vgwCLRnàng vgwCLRôm lcUấy yWVDnAc. “LaezvT9T NcUhi, tỷvgwCLR tWVDnAcỷ muốWVDnAcn WVDnAcđệ sốncUg thậWVDnAct hạvgwCLRnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớcUm nWVDnAcgày hôWVDnAcm sau.

 

Như CcUa ezvT9Tmở tvgwCLRo hWVDnAcai mắt.

 

Nàng cảmezvT9T thWVDnAcấy toàcUn thâWVDnAcn nhcUức mỏicU nhWVDnAcư bezvT9Tị tróivgwCLR mezvT9Tột cUđêm, bụncUg cũnvgwCLRg vgwCLRnặng trcUĩu, ezvT9Tthở khôngvgwCLR vgwCLRra hơi.

 

Vừa nhezvT9Tìn qua…

 

Nàng bỗngcU dưngvgwCLR kivgwCLRnh hãi!

 

Ám DạcU LcUa ghezvT9Té đầuvgwCLR vàoWVDnAc bêvgwCLRn cUgiường, WVDnActay tráWVDnAci nắvgwCLRm lấycU WVDnActay phảiezvT9T cUnàng, đầucU gốvgwCLRi lênWVDnAc bụWVDnAcng nàWVDnAcng. WVDnAcY nghỉcU rấtcU yêezvT9Tn tĩWVDnAcnh, khcUuôn mặtWVDnAc tácUi nhợvgwCLRt vgwCLRphảng pcUhất ncUhư cWVDnAcó cUthêm chúvgwCLRt hucUyết sắc.

 

“Ngươi làmezvT9T gcUì đó.”

 

Như WVDnAcCa trừngvgwCLR mắtWVDnAc nWVDnAchìn ÁmezvT9T DWVDnAcạ LvgwCLRa, dùngcU đẩWVDnAcy gạtcU vgwCLRy dậy.

 

Ám DạWVDnAc ezvT9TLa cezvT9Thăm ccUhú nhìnWVDnAc cUy, hạtcU WVDnAcchu cUsa gicUữa cUtrán dezvT9Tần dầnvgwCLR chuyWVDnAcển từWVDnAc đWVDnAcỏ tươiWVDnAc sezvT9Tang âcUm uWVDnAc. ezvT9TY ezvT9Tđứng bậtWVDnAc dậyWVDnAc, cUánh ezvT9Tmắt léWVDnAc lcUên cUvẻ vgwCLRvô tvgwCLRình, coezvT9Ti WVDnAcnàng vgwCLRnhư cUkẻ thùWVDnAc ezvT9Tkhắc cốcUt gezvT9Thi tâm.

 

“Vì WVDnAcsao WVDnAcngươi lạiezvT9T trởezvT9T lại.”

 

Giọng vgwCLRy ezvT9Ttrầm WVDnActrầm nhưcU đcUang ngWVDnAcuyền rủa.

 

Như WVDnAcCa gWVDnAciật mìnhezvT9T. TezvT9Trong tvgwCLRhoáng chWVDnAcốc, nWVDnAcàng bỗngcU ngWVDnAchĩ WVDnAcmình sẽezvT9T bịezvT9T áWVDnAcnh vgwCLRmắt WVDnAcác độcvgwCLR củaezvT9T WVDnAcy gWVDnAciết chết.

 

“Chờ mộtWVDnAc chút!”

 

Nàng gọicU ÁmezvT9T DvgwCLRạ cULa đangezvT9T pcUhất cUtay áoWVDnAc qezvT9Tuay đi:

 

“Ngươi vgwCLRđừng đi!”

 

Ám DcUạ ezvT9TLa khôngezvT9T qezvT9Tuay đầezvT9Tu lạiWVDnAc, vgwCLRy đãWVDnAc kcUhông thezvT9Tể dễvgwCLR ezvT9Tdàng thezvT9Ta thezvT9Tứ vgwCLRnếu thấyWVDnAc mặezvT9Tt nàng.

 

Như CWVDnAca nóezvT9Ti: “HôcUm ezvT9Tnay đWVDnAcã làezvT9T ngàezvT9Ty thứezvT9T mưcUời. TWVDnAca muốnvgwCLR gặvgwCLRp NgọcvgwCLR vgwCLRsư huynh.”

 

Ám vgwCLRDạ LvgwCLRa cườiWVDnAc lạnvgwCLRh nói:

 

“Nhìn thcUấy hắncU vgwCLRngươi sẽcU hốicU hận.”

 

Như CcUa cảcU kvgwCLRinh nócUi: “WVDnAcNgươi đWVDnAcã WVDnAclàm gìezvT9T vớicU svgwCLRư hucUynh cWVDnAcủa ta?!”

 

Ám DạWVDnAc LvgwCLRa vgwCLRnhíu màezvT9Ty nóWVDnAci: “KẻcU dámWVDnAc lừezvT9Ta gạtcU phcUản bWVDnAcội tezvT9Ta cWVDnAchỉ ccUó tcUhể ezvT9Tsống cUtrong địaezvT9T ngục.”

 

Như CWVDnAca cezvT9Tắn môiezvT9T, cốvgwCLR gắWVDnAcng kiềmezvT9T cWVDnAchế thânWVDnAc thểcU đanezvT9Tg WVDnAcrun rẩyWVDnAc ccUủa mình.

 

“Ta muốWVDnAcn gặpWVDnAc sWVDnAcư huynh.”

 

******

 

Làn nướccU ÁvgwCLRm HàWVDnAc cWVDnAchậm rãezvT9Ti chảycU xvgwCLRuôi tcUrên mặezvT9Tt đất.

 

Xung quanvgwCLRh đềcUu vgwCLRlà bóncUg tối,vgwCLR cvgwCLRhỉ ezvT9Tcó ávgwCLRnh lửWVDnAca cUu ámWVDnAc trênvgwCLR bezvT9Tức tvgwCLRường vgwCLRchiếu xuốngezvT9T mặezvT9Tt nước.vgwCLR MặtvgwCLR nướvgwCLRc vgwCLRÁm WVDnAcHà cũnWVDnAcg mộtWVDnAc màuvgwCLR vgwCLRđen, cUngẫu nWVDnAchiên WVDnAclóe ezvT9Tlên cUmột vgwCLRtia runezvT9Tg đvgwCLRộng tựavgwCLR ezvT9Tnhư áezvT9Tng mcUây đeezvT9Tn vvgwCLRiền vàng.

 

Trong bónWVDnAcg tcUối tWVDnAcĩnh mịch.

 

Trái WVDnActim NhưWVDnAc CcUa ccUhậm rezvT9Tãi vgwCLRtrầm xuống,cU mcUột cảmvgwCLR ezvT9Tgiác scUợ hvgwCLRãi hezvT9Tít vgwCLRthở WVDnAckhông WVDnActhông khiếncU cổWVDnAc họncUg ezvT9Tnàng ezvT9Tkhô khốcezvT9T. cUHai châncU muezvT9Tốn cUnhanh WVDnAcchóng chạWVDnAcy tớivgwCLR vgwCLRcủa ezvT9Tnàng cUnặng nhưvgwCLR WVDnAcđeo trì.

 

Nàng đãWVDnAc thấcUy NgọezvT9Tc TựvgwCLR Hàn.

 

Y cUngồi trWVDnAcên chiếcvgwCLR cUxe cUlăn bằcUng gỗWVDnAc, tấvgwCLRm ávgwCLRo xaWVDnAcnh nvgwCLRhư ngọc,cU WVDnAcnụ cườivgwCLR vẫnvgwCLR vgwCLRyên tĩcUnh WVDnAcnhư xưWVDnAca. CvgwCLRó lcUẽ vcUì đcUã lâcUu chezvT9Tưa cUthấy áncUh mặtvgwCLR trWVDnAcời, lcUàn vgwCLRda vgwCLRy tvgwCLRái nhợt,vgwCLR WVDnActhân tWVDnAchể cUcũng cWVDnAcàng thêvgwCLRm WVDnAcgầy gòWVDnAc WVDnAcso vcUới tvgwCLRrước đây.

 

Y đWVDnAcang hWVDnAco khan.

 

Cơn hWVDnAco kịchezvT9T cUliệt khiếnezvT9T WVDnAcbả vezvT9Tai vgwCLRy rucUng ruvgwCLRng, ezvT9Ttựa ezvT9Thồ nhWVDnAcư cảcU ezvT9Tphổi vgwCLRy cũWVDnAcng WVDnAcmuốn ezvT9Tho WVDnAcra. CWVDnAchiếc khăcUn lụvgwCLRa cezvT9The trcUên bờvgwCLR cUmôi đãcU lvgwCLRấm tấezvT9Tm máu.

 

Ngọc TựcU HànWVDnAc cUnhư vậyvgwCLR khiếnezvT9T ezvT9TNhư cUCa cảmcU thWVDnAcấy cUhoảng hốt…

 

Y lcUúc nàWVDnAco cũnWVDnAcg cUcó thểcU cUmất đi!

 

Như CezvT9Ta kvgwCLRinh hãi,ezvT9T qcUuát lWVDnAcên cUvới ezvT9TÁm DạvgwCLR LcUa: “NgươcUi đãezvT9T lWVDnAcàm gWVDnAcì sWVDnAcư hvgwCLRuynh ccUủa ta?”

 

Ám DạvgwCLR LvgwCLRa cườicU nhezvT9Tẹ nvgwCLRói: “HắnWVDnAc vốnvgwCLR ezvT9Tlà mvgwCLRột kẻcU tànezvT9T phWVDnAcế bệnhcU tật,cU gicUờ chẳngezvT9T qWVDnAcua chỉezvT9T trWVDnAcở lcUại ezvT9Tbộ dcUáng trướcWVDnAc đâyezvT9T cUmà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như cUCa WVDnAccảm tcUhấy cUcó điểmvgwCLR khôngvgwCLR đúng!

 

Mọi chuyệnWVDnAc tvgwCLRuyệt đốivgwCLR khôngcU đơcUn vgwCLRgiản nhcUư vgwCLRÁm DạezvT9T LcUa vgwCLRnói được!

 

Như WVDnAcCa đvgwCLRi vWVDnAcề pWVDnAchía ezvT9TNgọc TựWVDnAc Hàn.

 

Nàng gọiWVDnAc tênvgwCLR WVDnAcy: “SưWVDnAc hezvT9Tuynh…. WVDnAcSư huynh?!”ezvT9T ThWVDnAcanh âmvgwCLR WVDnAccủa vgwCLRnàng lớnWVDnAc WVDnAcdần nhưWVDnAcng WVDnAcy lạiezvT9T chẳnvgwCLRg hềcU WVDnAcnghe thấy!

 

Ngọc ezvT9TTự HàWVDnAcn lạvgwCLRi ho.

 

Y phcUảng phấtWVDnAc nhezvT9Tư khôvgwCLRng hềvgwCLR cảmcU nhậnvgwCLR đWVDnAcược thếcU givgwCLRới bWVDnAcên ngoài.

 

Như WVDnAcCa bắtvgwCLR đầuWVDnAc ruezvT9Tn rẩy.

 

Nước ÁmWVDnAc HàcU vẫnWVDnAc tămWVDnAc vgwCLRtối tĩnhezvT9T mịch.

 

Ám DạvgwCLR LcUa cườivgwCLR lớnWVDnAc, ezvT9Tvô cùnWVDnAcg đắcvgwCLR ezvT9Tý: “KhôngcU ccUhỉ lWVDnAcỗ taezvT9Ti cUy đcUã mấWVDnAct điezvT9T vgwCLRthính giác,cU WVDnAchai cWVDnAchân ezvT9Ty cũnezvT9Tg khôncUg tvgwCLRhể đivgwCLR lạiezvT9T được.”

 

Như CvgwCLRa vgwCLRche miệng.

 

Giờ pvgwCLRhút nàcUy, nàngWVDnAc vôcU cùngcU thốngezvT9T WVDnAchận vgwCLRÁm DezvT9TẠ La.

 

Nàng khônezvT9Tg ngờezvT9T mộtvgwCLR ngườWVDnAci cóWVDnAc thểezvT9T WVDnAclàm rvgwCLRa ccUhuyện ezvT9Ttàn nhẫncU nhưvgwCLR vậy!ezvT9T ezvT9TĐầu tiêvgwCLRn WVDnAclà giúezvT9Tp NgWVDnAcọc TựezvT9T HànvgwCLR ccUó thểvgwCLR nvgwCLRghe, cWVDnAcó tWVDnAchể đezvT9Ti lWVDnAcại, khiếnWVDnAc cUy khezvT9Tỏe mạcUnh nhezvT9Tư ngườiezvT9T bìvgwCLRnh tWVDnAchường, svgwCLRau đezvT9Tó lạvgwCLRi cướpcU đoạtezvT9T WVDnActất WVDnAccả đi!

 

Am DạezvT9T LezvT9Ta cườiezvT9T WVDnAclên hcUa hả:

 

“Như vậcUy màezvT9T đãezvT9T gọiezvT9T làcU ezvT9Ttàn nhẫcUn saovgwCLR? ezvT9TNgươi WVDnAccũng qucUá xWVDnAcem thườngWVDnAc ezvT9Tta rồi!”

 

Như CWVDnAca WVDnAclạnh ccUả người.

 

Cảm gezvT9Tiác sợezvT9T vgwCLRhãi WVDnAcvà điềmvgwCLR cUgở WVDnAcnhư hốezvT9T băvgwCLRng cUđông cứngezvT9T WVDnAccả ngezvT9Tười nàng!

 

Ám DạWVDnAc ezvT9TLa nvgwCLRở WVDnAcnụ cườiWVDnAc đavgwCLR tìncUh: “NvgwCLRgươi nhìWVDnAcn cUhai mắtvgwCLR hcUắn xezvT9Tem, đôivgwCLR mắezvT9Tt tuấnWVDnAc tezvT9Tú ấy,vgwCLR đôicU mắtWVDnAc cUôn vgwCLRnhu nhưWVDnAc nướvgwCLRc mùaWVDnAc xuvgwCLRân ấy…”

 

Ngọc cUTự HWVDnAcàn ezvT9Tlại vgwCLRho, cUy vgwCLRngẩng đầuvgwCLR vvgwCLRề phWVDnAcía vgwCLRNhư ezvT9TCa, dườezvT9Tng ncUhư WVDnAcy cWVDnAcảm giácWVDnAc ezvT9Tđược gìezvT9T đezvT9Tó, châvgwCLRn màyvgwCLR kcUhẽ cvgwCLRau lại.

 

Nhưng, cUy vgwCLRkhông tháWVDnAcy nàng.

 

Đôi mắtezvT9T ezvT9Ty vẫnWVDnAc tuezvT9Tấn tWVDnAcú nvgwCLRhư xưWVDnAca, nhưngcU, đWVDnAcã khôWVDnAcng cUcòn tWVDnAchấy bấvgwCLRt cvgwCLRứ tcUhứ gìezvT9T nữa!

 

Như WVDnAcCa cUcàng lúcvgwCLR WVDnAccàng vgwCLRkinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước vgwCLRmắt chảycU xuốezvT9Tng nezvT9Thư mWVDnAcưa trênvgwCLR khuônWVDnAc mezvT9Tặt nàng.

 

Y khôngvgwCLR ncUhìn thấy.

 

Ám DạezvT9T cULa ezvT9Tđã biếWVDnAcn thvgwCLRế giớivgwCLR cvgwCLRủa cUy thànhcU mộtWVDnAc mcUàu đen.

 

Ám DạWVDnAc WVDnAcLa ngửWVDnAci vgwCLRngửi cUhương rượuWVDnAc troezvT9Tng chWVDnAcén hoezvT9Tàng kimezvT9T, tiếcezvT9T nuốiWVDnAc nói:

 

“Thật cUkỳ lạcU, cUvì saezvT9To mezvT9Tột kẻvgwCLR tvgwCLRàn tậvgwCLRt nWVDnAchưu ezvT9Ty lạWVDnAci ccUó khWVDnAcí cWVDnAchất hoezvT9Tàn mỹvgwCLR WVDnAcnhư thezvT9Tế WVDnAckia chWVDnAcứ? NếcUu cUy chvgwCLRưa từcUng WVDnAcphản vgwCLRbộ tWVDnAca vậWVDnAcy sẽvgwCLR làezvT9T mộtvgwCLR nacUm tửWVDnAc cUmê ngườivgwCLR tezvT9Tới mứWVDnAcc nào.”

 

Như ezvT9TCa WVDnAcngồi ezvT9Txổm xuống.

 

Nàng ngồiezvT9T trướcvgwCLR mặezvT9Tt NgọcezvT9T TựvgwCLR HàcUn, ezvT9Tlau sạchcU lệcU vươngezvT9T trezvT9Tên khezvT9Tuôn mặtWVDnAc mvgwCLRình, cốWVDnAc gắngvgwCLR nWVDnAcở cUmột nụezvT9T cười.

 

“Sư hvgwCLRuynh, muộivgwCLR tcUới rồi.”ezvT9T NànWVDnAcg nhẹvgwCLR nhàWVDnAcng gọi.cU “MuộiWVDnAc cUlà ezvT9TCa cUNhi đây,vgwCLR mcUuội tớcUi vgwCLRthăm huycUnh…. HuvgwCLRynh…. SezvT9Tao lạiWVDnAc hvgwCLRo nặngezvT9T vgwCLRvậy chứ?”

 

Ngọc cUTự WVDnAcHàn chẳezvT9Tng hvgwCLRề cửezvT9T động.

 

Y kezvT9Thông cUnghe thấy.

 

Cũng ezvT9Tkhông nhWVDnAcìn thấy.

 

Như CcUa vgwCLRnhẹ nhàngcU cầmvgwCLR tvgwCLRay yvgwCLR, gvgwCLRhé sWVDnAcát cUvào đầvgwCLRu gốiWVDnAc ycU: “HuyncUh đúngvgwCLR ezvT9Tlà ezvT9Tmột sưezvT9T huycUnh xấu.vgwCLR LWVDnAcần nezvT9Tào vgwCLRcũng đồngWVDnAc cUý svgwCLRẽ tựezvT9T chiếuWVDnAc cốvgwCLR bvgwCLRản tvgwCLRhân, nhưnWVDnAcg lạivgwCLR chvgwCLRẳng lầnezvT9T ezvT9Tnào làWVDnAcm đvgwCLRược.” cUHai ezvT9Tmá nàngWVDnAc cọWVDnAc lvgwCLRên đầuWVDnAc ezvT9Tgối WVDnAcy, khiếcUn xiêWVDnAcm ezvT9Ty hútWVDnAc kezvT9Thô nưcUớc mắWVDnAct nàvgwCLRng. “HWVDnAcuynh cóezvT9T biếtvgwCLR khônWVDnAcg? ĐWVDnAcôi khWVDnAci mucUội thựcezvT9T sựvgwCLR rấvgwCLRt giậvgwCLRn cUhuynh, giậWVDnAcn tớiezvT9T mứcezvT9T khôngezvT9T bcUao giWVDnAcờ muezvT9Tốn đểvgwCLR vgwCLRý cUtới huezvT9Tynh vgwCLRnữa. SvgwCLRao hWVDnAcuynh WVDnAclại cUluôn khôncUg vgwCLRquan cUtâm tớivgwCLR bảnWVDnAc ezvT9Tthân mìcUnh nhưcU vậezvT9Ty kiezvT9Ta chứ?”

 

Bàn vgwCLRtay NgọcUc TcUự WVDnAcHàn gezvT9Tiật giật.

 

Khuôn mcUặt WVDnAcy lộezvT9T vgwCLRvẻ nghcUi hoặc.

 

Y cốcU gWVDnAcắng nóiezvT9T cezvT9Thuyện, ycUết hWVDnAcầu rcUung rcUung nhưWVDnAcng tcUhanh âvgwCLRm tạovgwCLR rvgwCLRa chỉezvT9T cUlà ezvT9Ttiếng “A…”ezvT9T kWVDnAchàn khàn.

 

Giọng nvgwCLRói củavgwCLR cUy cUcũng bịWVDnAc cướpWVDnAc đi.

 

Y đãcU kWVDnAchông thezvT9Tể ezvT9Tnói đượcezvT9T nvgwCLRữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám DạWVDnAc LWVDnAca cườezvT9Ti lêncU điênvgwCLR cuồnezvT9Tg: “MộtcU tênezvT9T tWVDnAcàn phezvT9Tế khvgwCLRông ngcUờ cũngvgwCLR dámWVDnAc phảezvT9Tn bWVDnAcội, lừcUa dốicU cUta? HcUa WVDnAcha haezvT9T, nvgwCLRgươi kvgwCLRhông vgwCLRquan tâWVDnAcm tớezvT9Ti WVDnActai vezvT9Tà châezvT9Tn củcUa mìncUh đúngvgwCLR không?ezvT9T VcUậy hãycU đvgwCLRể chúngvgwCLR mezvT9Tất WVDnAcđi cùngvgwCLR đôiWVDnAc mắtezvT9T ngươWVDnAci đi!”

 

Công lWVDnAcực củvgwCLRa NgezvT9Tọc TựWVDnAc hàvgwCLRn đezvT9Tã bezvT9Tị ÁmcU DạvgwCLR cULa hủyWVDnAc đi.

 

Y tvgwCLRrầm mặc.

 

Y ezvT9Tdùng thờicU vgwCLRkhắc cWVDnAcuối cùng,vgwCLR WVDnAccảm thụvgwCLR cảmvgwCLR gcUiác đứngcU vgwCLRthẳng bằncUg cUhai chânezvT9T, cảezvT9Tm thụvgwCLR vgwCLRthanh âezvT9Tm cvgwCLRủa nướWVDnAcc svgwCLRông vezvT9Tà gWVDnAció, cảmvgwCLR tWVDnAchụ thWVDnAcế ezvT9Tgiới WVDnAcmà cUy cvgwCLRòn cóezvT9T cUthể thấy.WVDnAc ezvT9TY cUcòn muWVDnAcốn gezvT9Tọi têvgwCLRn cWVDnAcủa nàvgwCLRng mộtezvT9T lầncU cuối.

 

Nếu ezvT9Tcó tWVDnAchể chọn,vgwCLR vgwCLRy khôngezvT9T muốnvgwCLR sẽcU lạivgwCLR tàWVDnAcn phế.

 

Cảm thụezvT9T thvgwCLRế giớicU ezvT9Ttươi đẹezvT9Tp cWVDnAcùng WVDnAcsư muWVDnAcội mỹezvT9T lệvgwCLR làcU vậy,vgwCLR WVDnAcy khWVDnAcông muốnezvT9T trởcU ezvT9Tlại lcUàm mộtvgwCLR WVDnAckẻ tàWVDnAcn phếvgwCLR vôezvT9T dụng.

 

Ánh sángvgwCLR tcUhản nWVDnAchiên nhezvT9Tư ngọcezvT9T tWVDnAcoát rWVDnAca trWVDnAcên vgwCLRhàng lôvgwCLRng WVDnAcmy vgwCLRcủa y.

 

Y yênvgwCLR lặngvgwCLR pvgwCLRhảng phấcUt cUnhư khônWVDnAcg WVDnAchề quezvT9Tan tâcUm tWVDnAcai cUương sẽWVDnAc phezvT9Tủ xuốngcU ngườiezvT9T vgwCLRy nhezvT9Tư cUthế nào.

 

Ý thứcvgwCLR cuốicU cùnvgwCLRg lcUà cUđôi mắtvgwCLR đỏWVDnAc tươicU đvgwCLRiên ccUuồng củaezvT9T ÁWVDnAcm cUDạ La…

 

“Ngươi sẽcU ezvT9Tmất đcUi haWVDnAci chân,WVDnAc WVDnAcmất ezvT9Tđi WVDnAclỗ tacUi, mấtvgwCLR điezvT9T áezvT9Tnh mắt,ezvT9T mWVDnAcất đWVDnAci givgwCLRọng nvgwCLRói, bệncUh tậWVDnAct sWVDnAcẽ ngàyWVDnAc ngàezvT9Ty đêcUm đêezvT9Tm xâmezvT9T lấncU tezvT9Thân ezvT9Tthể ngWVDnAcươi. NhưcUng ngươicU sẽezvT9T khôezvT9Tng ezvT9Tthể chếtvgwCLR, cWVDnAcho tớiWVDnAc trướWVDnAcc ezvT9Tkhi siezvT9Tnh mvgwCLRạng vgwCLRngươi kếtezvT9T thúezvT9Tc, ngưezvT9Tơi sẽWVDnAc WVDnAcphải nếvgwCLRm thửvgwCLR cảmWVDnAc gWVDnAciác sốngezvT9T khôezvT9Tng bằncUg cWVDnAchết vgwCLRtrong địaezvT9T ngục!”

 

......

 

Đau WVDnAcđớn nvgwCLRhư muốcUn xéWVDnAc nezvT9Tát ngựccU NhvgwCLRư Ca!

 

Nàng chWVDnAcưa bacUo giờvgwCLR WVDnAchận mộtvgwCLR ezvT9Tngười tớiezvT9T vậy!

 

Nàng hậncU vgwCLRÁm DvgwCLRạ La!

 

Nàng mucUốn đeWVDnAcm tcUoàn bezvT9Tộ nhữngezvT9T đaWVDnAcu khổvgwCLR WVDnAcmà ezvT9TNgọc TựcU HàncU phảicU vgwCLRchịu đựngWVDnAc tcUrả lạivgwCLR cvgwCLRho cUÁm DvgwCLRạ LezvT9Ta gấpvgwCLR ngWVDnAcàn vvgwCLRạn lần!

 

Nàng đãWVDnAc biếtvgwCLR vgwCLRcái gezvT9Tì gọvgwCLRi lezvT9Tà cừucU hận!

 

Cừu cUhận chívgwCLRnh vgwCLRlà khôvgwCLRng WVDnActiếc mọicU ezvT9Tthủ đoWVDnAcạn, khiếnezvT9T kẻvgwCLR đãcU WVDnAclàm tổncU thươngvgwCLR ngườivgwCLR mezvT9Tình yêcUu mếncU đezvT9Tau đớnvgwCLR gấpWVDnAc bội!

 

Như cUCa vcUùi ezvT9Tmặt vàocU lòncUg bàezvT9Tn vgwCLRtay NgọccU cUTự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtWVDnAc chảyezvT9T xWVDnAcuống vgwCLRkhiến lònvgwCLRg bWVDnAcàn tavgwCLRy ezvT9Ty lạezvT9Tnh buốt.

 

Ngọc TWVDnAcự ezvT9THàn vgwCLRlộ WVDnAcvẻ ezvT9Txúc độezvT9Tng, thâcUn thvgwCLRể cUy nghiêngezvT9T vềvgwCLR phícUa trước,WVDnAc ngcUón tacUy ezvT9Trun rezvT9Tun cvgwCLRhạm vàovgwCLR ngườicU nànezvT9Tg! WVDnAcY chạmvgwCLR vàoezvT9T dòcUng ezvT9Tlệ rcUàn rụaezvT9T cWVDnAcùng cUlàn WVDnAcda vgwCLRlạnh lẽWVDnAco WVDnAcbi ai.

 

Như CcUa vWVDnAcừa WVDnAckhóc vừaezvT9T vgwCLRhô: vgwCLR“LÀ muWVDnAcội! SvgwCLRư WVDnAchuynh, làWVDnAc muộiezvT9T đây!”

 

Nàng cUsợ hãi.

 

Nàng sWVDnAcợ đâcUy lvgwCLRà vgwCLRlần cuốWVDnAci vgwCLRgặp đượccU y.

 

Còn yvgwCLR, lcUại kvgwCLRhông cUthể thezvT9Tấy nWVDnAcàng, khôezvT9Tng tcUhể nghvgwCLRe vgwCLRđược nàvgwCLRng vgwCLRnói, tcUhậm chíWVDnAc cWVDnAcòn ezvT9Tkhông bWVDnAciết WVDnAcnàng ezvT9Tđã tới.

 

Ngọc TvgwCLRự HvgwCLRàn lạicU hWVDnAco kịcvgwCLRh liệt.

 

Máu tươivgwCLR WVDnActừ khWVDnAcóe môivgwCLR cUy chảyvgwCLR cUra, WVDnAcy ccUố gắngvgwCLR ezvT9Tmuốn WVDnAcnói gìezvT9T vgwCLRđó nhưcUng đổvgwCLRi lạivgwCLR chỉezvT9T làcU cơezvT9Tn hvgwCLRo càngcU thêcUm mezvT9Tãnh liệt.

 

“Muội làezvT9T CvgwCLRa NhicU…” WVDnAcNàng WVDnAcvừa khócvgwCLR WVDnAcvừa cUôm lấyezvT9T ecUo vgwCLRcủa cUy. “cUSư huycUnh, huycUnh biếtWVDnAc vgwCLRlà WVDnAcmuội đúnezvT9Tg khôngcU? MucUội rấvgwCLRt vgwCLRsợ… ezvT9Tsư huynezvT9Th, muộivgwCLR thựcUc scUự rấtezvT9T sợ…”

 

Nước mắtvgwCLR vgwCLRchảy dàiezvT9T tcUrên khuôezvT9Tn vgwCLRmặt nàngWVDnAc: “HezvT9Tuynh nhìnWVDnAc muộiWVDnAc mộWVDnAct cWVDnAcái ezvT9Tcó đưvgwCLRợc không?ezvT9T MuộivgwCLR muốcUn nWVDnAcghe vgwCLRhuynh nócUi… SWVDnAcư huyWVDnAcnh… huynvgwCLRh đừngcU WVDnAclàm vgwCLRmuội sợ…”

 

Máu củaWVDnAc cUy bắezvT9Tn lêWVDnAcn ngWVDnAcười nàng.

 

Nỗi sợcU khezvT9Tiến nàvgwCLRng nóicU nvgwCLRăn lcUộn xộn,ezvT9T nỗivgwCLR sợcU khiếnezvT9T nàvgwCLRng nhWVDnAcư mộcUt đứaezvT9T tcUrẻ khôWVDnAcng hiểuezvT9T chuyện.

 

Nàng khWVDnAcóc tớiWVDnAc mezvT9Tức cảvgwCLR cUngười lạnhvgwCLR ngắt.

 

Một bvgwCLRàn tWVDnAcay ôncU nhezvT9Tu vgwCLRlau cUđi gọtvgwCLR nướcWVDnAc mắtcU vưWVDnAcơng tezvT9Trên khuôvgwCLRn vgwCLRmặt nàng.

 

Sau ezvT9Tđó, cUy bếcU nàezvT9Tng lên.

 

Y ezvT9Tôm WVDnAcnàng trWVDnAcong lòngvgwCLR mvgwCLRình, ezvT9Tôn nhezvT9Tu aWVDnAcn ủiezvT9T nWVDnAcàng. CổWVDnAc họngcU WVDnAcy pháWVDnAct ezvT9Tra âcUm tvgwCLRhanh cUkhàn khàncU đứtezvT9T qucUãng, nhWVDnAcưng WVDnAccẩn thậvgwCLRn ngcUhe lại,ezvT9T đvgwCLRó cUlà mvgwCLRột vgwCLRbài hátvgwCLR chẳezvT9Tng vgwCLRcó ezvT9Tnhịp điệu.

 

Y vvgwCLRỗ vcUề nàng.

 

Hai ngcUón vgwCLRtay cUgầy vgwCLRgõ vẽcU nhữngezvT9T đườngcU cUnét kỳWVDnAc dịWVDnAc trênezvT9T lưezvT9Tng nàng.

 

Bị vgwCLRy ôezvT9Tm cUlấy, vgwCLRnàng cànWVDnAcg cUkhóc lớn.

 

Y đezvT9Tang vezvT9Tẽ WVDnAcgì tvgwCLRrên lWVDnAcưng nàng?

 

Đột nhiêcUn, nàezvT9Tng nvgwCLRgừng thở…

 

Y đvgwCLRang viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lònezvT9Tg ezvT9Ty, nWVDnAcàng WVDnAcra cUsức gậtezvT9T đầu:ezvT9T “LezvT9Tà mvgwCLRuội! MuWVDnAcội vgwCLRlà CcUa NhiWVDnAc!” ÔngvgwCLR trờiWVDnAc ơvgwCLRi, vgwCLRy biếtvgwCLR ezvT9Tlà nàng!

 

Ngọc ezvT9TTự HàncU trvgwCLRấn cUan nànWVDnAcg, ticUếp tụcvgwCLR viếWVDnAct lezvT9Tên lưngWVDnAc nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừavgwCLR khóezvT9Tc vezvT9Từa cười,ezvT9T kécUo cUtay cUtrái WVDnAcy ácUp lezvT9Tên vgwCLRđôi cUmôi mvgwCLRình, gvgwCLRiúp ezvT9Ty vgwCLR“nghe” thấycU mìnezvT9Th nói:

 

“ừ, muộiWVDnAc kvgwCLRhông sợ.”

 

“Muội cWVDnAcó kWVDnAchỏe không?”

 

“Muội vezvT9Tẫn khỏe.”

 

“Sao lạicU khóc?”

 

“Được thấyWVDnAc huyncUh thậtezvT9T vui.ezvT9T” NànezvT9Tg ápvgwCLR cUtay cUy lạicU gầnWVDnAc mezvT9Tôi mìnhvgwCLR thezvT9Têm, vgwCLRchăm ezvT9Tchú nhezvT9Tìn WVDnAcy: “SưWVDnAc huvgwCLRynh, muộWVDnAci nhớWVDnAc huynh…”

 

Ngọc TựcU ezvT9THàn nởcU nụvgwCLR cezvT9Tười, mộtezvT9T nụWVDnAc cưezvT9Tời vgwCLRôn vgwCLRnhu toávgwCLRt rvgwCLRa WVDnActừ vgwCLRđôi mắtvgwCLR vgwCLRkhông cezvT9Tòn tiêezvT9Tu cự.

 

Ngón vgwCLRtay WVDnAcy nhẹvgwCLR nhvgwCLRàng nhưcU làncU gezvT9Tió mùezvT9Ta thu:

 

“Thật vuWVDnAci vcUì muộivgwCLR còvgwCLRn nvgwCLRhớ huynh.”

 

Như cUCa haezvT9Ti cUmát đẫmcU WVDnAclệ, nànvgwCLRg vgwCLRnhìn cUy, nắcUm lấyezvT9T ngóncU tWVDnAcay yvgwCLR, WVDnAccúi đWVDnAcầu hônvgwCLR lcUên ngóWVDnAcn taWVDnAcy, cUlên lòncUg bàcUn tezvT9Tay đó.

 

Nàng hôezvT9Tn lòngvgwCLR vgwCLRbàn tvgwCLRay ezvT9Ty tezvT9Thật lau.

 

Ngọc TvgwCLRự HWVDnAcàn cUđầu tvgwCLRiên ezvT9Tlà WVDnAcgiật mình,vgwCLR vgwCLRsau đóvgwCLR, ezvT9Ty nhắWVDnAcm mắtvgwCLR WVDnAclại, nưezvT9Tớc mắvgwCLRt lcUặng vgwCLRlẽ chWVDnAcảy xuống.

 

Nàng đavgwCLRng vgwCLRviết troezvT9Tng lòngvgwCLR bànezvT9T WVDnActay cUy ezvT9Tba chữ:

 

“Căn nWVDnAchà trúc.”

 

******

 

Ngày hômWVDnAc sau.

 

Tuyết hoWVDnAcan hỷezvT9T vỗvgwCLR ezvT9Tvề thvgwCLRành HồcUng NvgwCLRgọc PhượcUng CầmWVDnAc màWVDnAc mezvT9Tình yêcUu thíchezvT9T, ezvT9Tnhẹ nhezvT9Tàng thezvT9Tổi lcUớp WVDnActro bụiezvT9T trezvT9Tên dâycU, cUngón tvgwCLRay ezvT9Ty khảyvgwCLR nêWVDnAcn nhữnezvT9Tg nWVDnAcốt nvgwCLRhạc tuyvgwCLRệt mỹ.

 

Tuyết vừezvT9Ta đàncU cUvừa cvgwCLRười nói:vgwCLR “ĐộtvgwCLR nhiezvT9Tên lạcUi cWVDnAcó vgwCLRhảo tâmvgwCLR trảvgwCLR lạiWVDnAc ezvT9Tđàn cầmvgwCLR chvgwCLRo tWVDnAca, TivgwCLRểu vgwCLRLa nezvT9Thất đezvT9Tịnh làvgwCLR ezvT9Tcó việcUc cầnvgwCLR nhvgwCLRờ rồi.”

 

Ám DWVDnAcạ ezvT9TLa cũngezvT9T cvgwCLRười, giọngcU nWVDnAcói dvgwCLRụ hoặc:WVDnAc “KezvT9Thông chWVDnAcỉ nWVDnAchư vgwCLRvậy, tvgwCLRa còezvT9Tn cezvT9Tó thểcU gicUúp ngươiWVDnAc ezvT9Tkhôi cUphục côngWVDnAc lWVDnAcực tiênezvT9T nhânezvT9T, cWVDnAcải tạocU lạivgwCLR thWVDnAcân thezvT9Tể ticUên WVDnAcnhân bấtvgwCLR tử.”

 

Tuyết nvgwCLRhìn yWVDnAc, cườicU nvgwCLRhư WVDnAchoa WVDnAcnở: “NgươicU muezvT9Tốn gì.”

 

“Khiến ezvT9Tnàng trởcU về,WVDnAc ezvT9Tkhiến nàvgwCLRng vgwCLRta hoàncU tezvT9Toàn rờezvT9Ti đi.”

 

Tuyết đươWVDnAcng vgwCLRnhiên WVDnAcbiết ezvT9Thai chữcU nàngezvT9T đócU ccUhỉ aiezvT9T. “NcUgươi ccUũng qWVDnAcuá nóezvT9Tng lvgwCLRòng đcUó. NàngvgwCLR cUta cezvT9Tư nvgwCLRgụ ezvT9Ttrong ccUơ tWVDnAchể đóWVDnAc vgwCLRđã mấWVDnAcy chcUục cUnăm, vgwCLRđâu WVDnAcdễ dWVDnAcàng ezvT9Tđuổi đi?”

 

Ám ezvT9TDạ vgwCLRLa lWVDnAcạnh WVDnAclùng nóvgwCLRi: “ĐucUổi ezvT9Tkhông đưWVDnAcợc, vậycU khiếnWVDnAc ảcU cvgwCLRhết đi.”

 

Tuyết líezvT9Tu cUlưỡi nóezvT9Ti: “ThậtvgwCLR tcUàn nhẫn.”

 

“Chỉ vgwCLRcần WVDnAccó cUthể WVDnAclàm đượcWVDnAc tcUa đềuWVDnAc sẽWVDnAc đápezvT9T ứncUg ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tcUa mcUuốn ÁmcU vgwCLRDạ MWVDnAcinh thàvgwCLRnh cUnữ nhânezvT9T củaezvT9T ezvT9Tta tezvT9Thì cUsao?” TuyvgwCLRết nWVDnAcở nụvgwCLR cvgwCLRười hưWVDnAc hỏng.

 

Ám DWVDnAcạ WVDnAcLa vgwCLRgiận tímvgwCLR mcUặt, ngezvT9Tón ezvT9Ttay vgwCLRtái nhWVDnAcợt xiếWVDnAct cezvT9Thặt vgwCLRyết hcUầu Tuyết.

 

Tuyết vgwCLRho sezvT9Tặc vgwCLRsụa, cườWVDnAci vgwCLRnói: ezvT9T“Chỉ ezvT9Tđùa chútvgwCLR thôi.

 

“Nàng khezvT9Tông phảivgwCLR ngườezvT9Ti ngươiezvT9T cezvT9Tó tWVDnAchể đùa.”vgwCLR ĐezvT9Tốt xvgwCLRương nWVDnAcgón vgwCLRtay ÁmWVDnAc vgwCLRDạ WVDnAcLa runWVDnAcg lênWVDnAc lávgwCLRch cáchezvT9T, khôvgwCLRng ezvT9Tai đượcWVDnAc phcUép khinvgwCLRh ezvT9Tnhờn nàng.

 

Tuyết WVDnAcxoa xWVDnAcoa cổezvT9T mìnhezvT9T, nói:ezvT9T “Được.”

 

“Ta muốcUn nànvgwCLRg ezvT9Ttrở lcUại, cUkhông rờWVDnAci đivgwCLR nữa.”

 

Ám DạWVDnAc vgwCLRLa WVDnAcánh mắtWVDnAc âmWVDnAc u.

 

Kỳ thật,vgwCLR mườvgwCLRi chínWVDnAc nămWVDnAc WVDnAcqua khôngWVDnAc cezvT9Tó cUnàng vgwCLRở ezvT9Tbên, vgwCLRnhung nhvgwCLRớ đvgwCLRã thànhezvT9T mộtvgwCLR tvgwCLRhói qcUuen rezvT9Tồi. NezvT9Thưng kvgwCLRhi giọnvgwCLRg nóiezvT9T vàcU nụcU cườezvT9Ti củacU nànezvT9Tg lezvT9Tại xuấtezvT9T vgwCLRhiện, chiWVDnAca lezvT9Tìa cvgwCLRhỉ vgwCLRvài ngàcUy WVDnAchay tezvT9Thậm chezvT9Tí vàivgwCLR canWVDnAch givgwCLRờ cezvT9Tũng khiếnvgwCLR cUy khổWVDnAc svgwCLRở nhưcU muốnezvT9T chếcUt đi.

 

Tuyết khảyezvT9T đàn,ezvT9T lắezvT9Tc đezvT9Tầu ezvT9Tnói: “TacU cũnezvT9Tg khôncUg cvgwCLRó cávgwCLRch nào.”

 

“Ngươi nezvT9Tói cáicU gì?”

 

“Nha đầucU NhvgwCLRư ezvT9TCa kezvT9Tia mớezvT9Ti ezvT9Tlà mWVDnAcấu WVDnAcchốt. NếvgwCLRu nezvT9Tàng tezvT9Ta WVDnAcđã khôWVDnAcng muốncU rờicU khỏiWVDnAc thâvgwCLRn cUthể, bấtvgwCLR cứezvT9T acUi cezvT9Tũng khWVDnAcông tcUhể cUdễ ezvT9Tdàng đuổiezvT9T nWVDnAcàng tezvT9Ta đWVDnAci, ezvT9Tnếu khônvgwCLRg sẽcU khivgwCLRến tezvT9Thân thểezvT9T hcUỏng theo.”

 

Ánh vgwCLRmắt ÁvgwCLRm DạvgwCLR cULa nhezvT9Teo lại.

 

“Nếu nàngcU vgwCLRta đápcU ứngcU vgwCLRrời khỏicU tezvT9Thì sao?”

 

Tuyết gicUật mezvT9Tình nói:vgwCLR ezvT9T“Làm vgwCLRsao nàcUng cUấy đồngvgwCLR ývgwCLR được?”

 

Ám DWVDnAcạ WVDnAcLa ezvT9Tkhông nói.

 

Hạt cWVDnAchu sezvT9Ta gWVDnAciữa vgwCLRtrán vgwCLRđỏ chóezvT9Tt cUnhư WVDnAcsắp nhvgwCLRỏ máu.

 

“Ta kWVDnAchông tcUin ngươi.”

 

Như WVDnAcCa trựWVDnAcc tiếcUp trảvgwCLR ezvT9Tlời cUÁm ezvT9TDạ La.

 

Mặc WVDnAcdù ÁmWVDnAc DạvgwCLR LezvT9Ta hứvgwCLRa hẹcUn, cvgwCLRhỉ ccUần nànWVDnAcg WVDnAcrời khỏivgwCLR vgwCLRthân thezvT9Tể mìnWVDnAch cUy sẽWVDnAc tWVDnAchả ChiếnezvT9T PhongWVDnAc, NWVDnAcgọc vgwCLRTự WVDnAcHàn WVDnAcvà TcUuyết, hơWVDnAcn nWVDnAcữa giúpWVDnAc NgọcWVDnAc TvgwCLRự HànvgwCLR khỏWVDnAce mạnhcU trởvgwCLR lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãcU sớmezvT9T cUkhông tiWVDnAcn bezvT9Tất cứvgwCLR WVDnAclời nóiWVDnAc nàocU củvgwCLRa ezvT9TÁm DezvT9Tạ La.

 

Ám DạcU WVDnAcLa nóiWVDnAc: “TavgwCLR cUđã từngWVDnAc thấtvgwCLR tíWVDnAcn bWVDnAcao giờvgwCLR chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy sacUo lạivgwCLR khônWVDnAcg cUtin ta?”

 

“Vì ngưvgwCLRơi làezvT9T mộWVDnAct kWVDnAcẻ điên.”WVDnAc NhưcU vgwCLRCa đWVDnAcáp: “CcUhỉ cầcUn vgwCLRngươi thícUch, lWVDnAcúc nezvT9Tào cũnvgwCLRg cóezvT9T cUthể tvgwCLRhay đvgwCLRổi quyếtezvT9T cUđịnh. DùWVDnAc lezvT9Tà ngươicU đểWVDnAc họcU rờiezvT9T khỏiezvT9T sezvT9Tau ezvT9Tnày vẫnezvT9T ccUó thểvgwCLR làezvT9Tm tổWVDnAcn thvgwCLRương họezvT9T. ezvT9TNgười đcUã lừaWVDnAc vgwCLRdối pcUhản bộiezvT9T nWVDnAcgươi nWVDnAcgươi vĩcUnh viezvT9Tễn cũWVDnAcng khônezvT9Tg buônezvT9Tg tha.”

 

Ám DạcU LezvT9Ta ncUhíu mày.

 

Nàng vgwCLRcó vẻcU khácU hiểezvT9Tu yWVDnAc, kcUhông saiWVDnAc, WVDnAcsau cUkhi thcUả ezvT9Tbọn họcU đvgwCLRi, mớiWVDnAc bắezvT9Tt vgwCLRtrở lạicU tvgwCLRra tấnezvT9T, chẳngWVDnAc hềezvT9T WVDnAcđi ngưvgwCLRợc lờivgwCLR hứa.

 

Y cưWVDnAcời lạnWVDnAch: “NgươWVDnAci cezvT9Tho rằngezvT9T ngWVDnAcươi WVDnAccó tưcU cvgwCLRách đàcUm pháWVDnAcn WVDnAcvới WVDnActa sao?”

 

Như CcUa cUnhìn lạWVDnAci y.

 

Đôi cUmắt tronvgwCLRg ezvT9Tveo củaezvT9T nàcUng mavgwCLRng tvgwCLRheo ývgwCLR ezvT9Tchí khôcUng hvgwCLRề kcUhuất phục.

 

Ám ezvT9TDạ LezvT9Ta nói:cU “ChcUo dùWVDnAc sezvT9Tau nàWVDnAcy cUta vgwCLRcó bắtvgwCLR WVDnAcbọn cezvT9Thúng vcUề nhưngcU dẫezvT9Tu savgwCLRo cezvT9Thúng vẫnezvT9T vgwCLRcòn cUcơ hộivgwCLR trốnWVDnAc thoát.ezvT9T NếezvT9Tu khônezvT9Tg, tcUa sezvT9Tẽ khiếncU chúngcU lậpvgwCLR vgwCLRtức cezvT9Thết trướcezvT9T mcUặt ngươi.”

 

Sắc mặtWVDnAc NhvgwCLRư CvgwCLRa cUdần dầvgwCLRn ezvT9Ttrắng bệch.

 

Hạt chcUu sezvT9Ta giữacU cUtrán ÁmcU DcUạ vgwCLRLa ezvT9Tlóe lên,WVDnAc khóevgwCLR mắtvgwCLR ẩvgwCLRn hWVDnAciện quacUng manvgwCLRg vgwCLRkỳ dịcU: “HayWVDnAc là,cU ngvgwCLRươi thíchcU ởWVDnAc lạvgwCLRi bWVDnAcên ta.”

 

Như WVDnAcCa vgwCLRcả kinh.

 

Ám DạWVDnAc ezvT9TLa nắmezvT9T chặtvgwCLR ecUo nWVDnAcàng, khiếnezvT9T nàncUg ezvT9Tchẳng thcUể cửezvT9T độWVDnAcng. vgwCLRY cúivgwCLR ezvT9Tđầu xuốcUng bcUen ezvT9Ttai nàng,ezvT9T hơvgwCLRi ezvT9Tthở cUướt cUát lạnhWVDnAc lẽo.WVDnAc cUY nvgwCLRở nezvT9Tụ cWVDnAcười tàezvT9T áWVDnAcc: vgwCLR“Hay WVDnAclà ngươiezvT9T mWVDnAcuốn làmWVDnAc nữcU ncUhân củaezvT9T vgwCLRta, vWVDnAcì bấtezvT9T trezvT9Ti ezvT9Tbất giezvT9Tác cUđã yWVDnAcêu tWVDnAca nêWVDnAcn khôcUng ngạivgwCLR cWVDnAcùng nàvgwCLRng ezvT9Thưởng thụezvT9T cơWVDnAc thvgwCLRể củWVDnAca ta.”

 

Như CvgwCLRa gezvT9Thê tởm.

 

Nàng nôvgwCLRn mửa.

 

Nàng nôncU rvgwCLRa nưvgwCLRớc vàng,ezvT9T nhivgwCLRễm bẩcUn ezvT9Tchiếc áezvT9To đWVDnAcỏ cezvT9Tủa ÁmcU DạezvT9T La.

 

Ám WVDnAcDạ LvgwCLRa liếWVDnAcm vgwCLRláp vezvT9Tành vgwCLRtai nànezvT9Tg: “NônezvT9T à,ezvT9T cUcứ vgwCLRnôn vgwCLRhết WVDnAcra đicU, vgwCLRta vgwCLRtuyệt đốicU vgwCLRkhông ezvT9Tđể WVDnAcý. NgWVDnAcươi cUvà nvgwCLRàng ezvT9Thợp nhất,WVDnAc uếezvT9T vậtezvT9T ngươcUi nWVDnAcôn rcUa cũngcU cUlà châWVDnAcu bcUáu đốivgwCLR vcUới ta.”

 

Càng WVDnAcrên rỉ,WVDnAc ezvT9Ty càcUng nvgwCLRắm chặtezvT9T nànvgwCLRg: “cUXem xemezvT9T, cơcU thểezvT9T tvgwCLRa cũezvT9Tng đezvT9Tan bịcU ngươicU cUkích tezvT9Thích này.”cU DướiezvT9T bcUụng cUy nóvgwCLRng rực,WVDnAc ávgwCLRp sWVDnAcát vàezvT9To cUnhững đưvgwCLRờng ezvT9Tnét ncUữ tínhWVDnAc củaezvT9T nàng.

 

“Thả vgwCLRta ra!”

 

Như CWVDnAca vừaezvT9T ezvT9Txấu vgwCLRhổ vừacU ezvT9Tgiận dWVDnAcữ hécUt lớn.

 

Ám DcUạ LvgwCLRa licUếc nhìcUn nàng:vgwCLR “cUSao, khônvgwCLRg phvgwCLRải ngươiWVDnAc khôngezvT9T muezvT9Tốn rờiezvT9T khỏicU sao?”

 

Như WVDnAcCa ncUhổ mcUột bãWVDnAci nướezvT9Tc bezvT9Tọt vàoWVDnAc mặtezvT9T y.

 

Nàng vgwCLRchán ghévgwCLRt nóvgwCLRi: “NếuWVDnAc ngươiezvT9T dvgwCLRám WVDnAclàm thươWVDnAcng hạicU bcUọn họcU, ezvT9Tta vgwCLRthề, mcUặc dùezvT9T ezvT9TÁm DạcU MiezvT9Tnh lWVDnAcà mẫuWVDnAc thezvT9Tân củacU WVDnActa, cUta cWVDnAcũng sẽcU kWVDnAchông mềmWVDnAc lòngezvT9T cUtra ezvT9Ttấn bàcU WVDnActa WVDnAccho ngươicU xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^