You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạivyrx7p ngàrTy, rTHuân xuqFWmY phụcxuqFWm tAUV4j9hị NAUV4j9hư vyrx7pCa vyrx7prửa mặrTt bắtrT đầuxuqFWm vyrx7pbuổi sớm,xuqFWm mrTỗi AUV4j9sự xuqFWmthay đổivyrx7p rấvyrx7pt vyrx7pnhỏ AUV4j9trong cửxuqFWm chxuqFWmỉ thầnxuqFWm vyrx7pthái củrTa nAUV4j9àng bvyrx7pọn họAUV4j9 rTđều cóAUV4j9 thểAUV4j9 phátxuqFWm hvyrx7piện ra.

 

Như Cvyrx7pa dườngAUV4j9 nhvyrx7pư đãrT xuqFWmkhông cAUV4j9òn làAUV4j9 NhưAUV4j9 AUV4j9Ca trưrTớc vyrx7pkia nữa.

 

Một cảmAUV4j9 giáxuqFWmc xuqFWmôn xuqFWmnhu tĩnhAUV4j9 lặngrT tvyrx7poát rTra tvyrx7pừ đôrTi màAUV4j9y củaxuqFWm nAUV4j9àng, đôixuqFWm mắtAUV4j9 xuqFWmnàng trTrầm txuqFWmĩnh nvyrx7phư vyrx7pmặt nướcAUV4j9 rTao tvyrx7phu, mặtxuqFWm nànAUV4j9g tovyrx7pát vyrx7pra ánhxuqFWm sáxuqFWmng bxuqFWmóng nhưxuqFWm tAUV4j9rân chvyrx7pâu. NụxuqFWm cườirT xuqFWmkhẽ treAUV4j9o tvyrx7prên bờAUV4j9 môi,vyrx7p gixuqFWmọng nàngxuqFWm dịuxuqFWm dvyrx7pàng thxuqFWmánh thót,AUV4j9 AUV4j9ánh mvyrx7pắt ôrTn xuqFWmnhu mềmvyrx7p xuqFWmmại nhvyrx7pư nước,AUV4j9 tórTm lạrTi chvyrx7pỉ cvyrx7pó rTmột chữvyrx7p 'đẹxuqFWmp' đxuqFWmi vàorT vyrx7ptận đáyvyrx7p xuqFWmlòng ngươi.

 

Nàng đẹpAUV4j9 nAUV4j9hư biểvyrx7pn rộng.

 

Mặt bAUV4j9iển srTóng êmxuqFWm vyrx7pgió lặngvyrx7p vrTới dònrTg chvyrx7pảy ngvyrx7pầm mxuqFWmãnh liệtvyrx7p ẩnxuqFWm sâuvyrx7p phíavyrx7p dưới.

 

Huân vyrx7pY nhrTìn nàrTng màvyrx7p sửAUV4j9ng sốt.

 

Cùng mộtvyrx7p dvyrx7pung mAUV4j9ạo, xuqFWmtại svyrx7pao NhưrT CxuqFWma rTđột nhAUV4j9iên tAUV4j9rở nrTên đẹprT tớirT mứcxuqFWm kvyrx7pinh tâvyrx7pm độngAUV4j9 phárTch xuqFWmnhư vậyxuqFWm chứ?

 

Ngón xuqFWmtrỏ củAUV4j9a TxuqFWmuyết diểmxuqFWm lêAUV4j9n tráAUV4j9n AUV4j9Như CaAUV4j9, rTsau thờixuqFWm xuqFWmgian khoảngrT hxuqFWmai néxuqFWmn hvyrx7pương, vyrx7pmột vầngxuqFWm khAUV4j9ói tvyrx7prắng nhrTàn nhạAUV4j9n tỏarT rTra từvyrx7p giữxuqFWma xuqFWmtrán nrTàng. KhxuqFWmuôn mặAUV4j9t nxuqFWmàng hivyrx7pện vyrx7pvẻ xuqFWmđau kAUV4j9hổ, tarTy xuqFWmphải rTche ngvyrx7pực, gòvyrx7p máAUV4j9 ửngrT hồng.

 

Tuyết vộiAUV4j9 vàngAUV4j9 buônvyrx7pg nAUV4j9gón xuqFWmtay, âAUV4j9n cầnxuqFWm nóiAUV4j9: “SaoxuqFWm rTrồi? VAUV4j9ất vảxuqFWm lắmvyrx7p sao?”

 

Như CxuqFWma vừarT hvyrx7po vyrx7pvừa nóirT: “CảmrT thấyAUV4j9 hvyrx7pơi tvyrx7pức ngực.”

 

Huân AUV4j9Y bưxuqFWmng chénxuqFWm trAUV4j9à nhỏAUV4j9 tới,vyrx7p trorTng chénAUV4j9 làvyrx7p trrTà xuânvyrx7p LorTng xuqFWmTỉnh, xuqFWmchén tràvyrx7p xanrTh bivyrx7pếc tỏavyrx7p AUV4j9hương thrTơm ngvyrx7pát. TAUV4j9uyết AUV4j9ra drTấu crTho nànxuqFWmg đvyrx7pặt chvyrx7pén tràxuqFWm lênrT xuqFWmbàn, nhẹxuqFWm xuqFWmnhàng cắnAUV4j9 ngóvyrx7pn trỏ,AUV4j9 mộtAUV4j9 grTiọt xuqFWmmáu tronrTg suxuqFWmốt nhxuqFWmỏ AUV4j9xuống chénrT trà.

 

“Uống nórT xonxuqFWmg sxuqFWmẽ đvyrx7pỡ AUV4j9hơn nhiềurT.” Tuvyrx7pyết AUV4j9đưa cvyrx7phén vyrx7ptrà tớirT svyrx7pát môrTi nàng.

 

Như xuqFWmCa nghiêngAUV4j9 đầu:xuqFWm “Không.”xuqFWm vyrx7pVì xuqFWmsao xuqFWmy luAUV4j9ôn bắAUV4j9t nàxuqFWmng rTuống máuAUV4j9 rTy cxuqFWmhứ. rTTrà hAUV4j9òa vớvyrx7pi vyrx7pmáu AUV4j9khi uốngvyrx7p vAUV4j9ào luônAUV4j9 cảmvyrx7p tvyrx7phấy cxuqFWmổ nòngxuqFWm bừnrTg bừng.

 

“Nha đầurT ngoAUV4j9an nàorT.” rTTuyết cxuqFWmười kvyrx7phanh kháchvyrx7p nrThư đanxuqFWmg lừaxuqFWm trẻxuqFWm rTcon: xuqFWm“NGoan nàorT, uAUV4j9ống đi.AUV4j9 xuqFWmMáu cvyrx7pủa vyrx7pta tuxuqFWmyệt đốirT rTkhông vyrx7ptanh đâurT, xuqFWmthơm lắrTm, uvyrx7pống vàovyrx7p ngựcxuqFWm AUV4j9sẽ bớtAUV4j9 kxuqFWmhó chịu.”

 

“Ta khôxuqFWmng mAUV4j9uốn uống,xuqFWm ngựcrT đrTã hếxuqFWmt tAUV4j9ức rồvyrx7pi.” NhưxuqFWm AUV4j9Ca AUV4j9đẩy chAUV4j9én trxuqFWmà nvyrx7phỏ rvyrx7pa xa.

 

“Nói vyrx7pdối vyrx7plà khrTông ngoavyrx7pn đâu.”vyrx7p AUV4j9Tuyết nởvyrx7p nAUV4j9ụ cườiAUV4j9 khảrT árTi: xuqFWm“NGƯơi cũngxuqFWm biAUV4j9ết AUV4j9tính tAUV4j9a rồxuqFWmi đấyAUV4j9, cuốvyrx7pi cAUV4j9ùng cũnvyrx7pg sxuqFWmẽ bắtrT ngươivyrx7p xuqFWmuống tvyrx7phôi. NgưAUV4j9ơi xuqFWmmuốn dùngvyrx7p mộtrT cavyrx7pnh AUV4j9giờ vyrx7pđể xuqFWmuống havyrx7py vàixuqFWm phúAUV4j9t đvyrx7pể AUV4j9uống đây?”

 

“Vì sAUV4j9ao cứxuqFWm phvyrx7pải uống?”xuqFWm NhưrT xuqFWmCa nhíxuqFWmu mày.

 

“Ách… NgươixuqFWm muốnrT rTnghe lrTý vyrx7pdo thậrTt hrTay xuqFWmlý rTdo giả?”rT Tuyếvyrx7pt cxuqFWmười hAUV4j9a hả.

 

Như rTCa bấtAUV4j9 đắxuqFWmc dĩAUV4j9: “LạrTi rTcòn cóvyrx7p vyrx7phai rTlý xuqFWmdo nữxuqFWma chứ.”

 

“Lý dAUV4j9o tAUV4j9hứ nhấxuqFWmt làvyrx7p dùnAUV4j9g vyrx7pmáu xuqFWmta córT thểvyrx7p nhAUV4j9anh cvyrx7phóng chuvyrx7pyển dờixuqFWm hvyrx7pồn pxuqFWmhách củarT ngươiAUV4j9 hơn.vyrx7p LýxuqFWm dxuqFWmo kiAUV4j9a rTlại làrT dxuqFWmo AUV4j9ta thícxuqFWmh trAUV4j9ong vyrx7pcơ thểvyrx7p ngươiAUV4j9 cóxuqFWm máurT củarT txuqFWma. ChAUV4j9ỉ cAUV4j9ần vyrx7pnghĩ máurT cxuqFWmủa txuqFWma đanAUV4j9g cAUV4j9hảy tvyrx7prong ngườAUV4j9i ngươvyrx7pi xuqFWmlà tAUV4j9a cảxuqFWmm rTthấy hxuqFWmạnh xuqFWmphúc rồi.”

 

“Vậy cáiAUV4j9 nàorT AUV4j9là thxuqFWmật? CáirT nàoAUV4j9 AUV4j9là giả?”

 

Tuyết nhxuqFWmớp cAUV4j9hớp vyrx7pmắt, nởrT nụvyrx7p cườixuqFWm xrTảo tvyrx7prá: “NgươAUV4j9i đovyrx7pán xem?”

 

“Ta đoánxuqFWm đềuAUV4j9 xuqFWmlà giả.”

 

Như AUV4j9Ca trừnvyrx7pg mAUV4j9ắt xuqFWmnhìn AUV4j9y. AUV4j9Y xuqFWmgiễu cợrTt mxuqFWmình mớixuqFWm làAUV4j9 thật.

 

Tuyết vẻvyrx7p mặtvyrx7p ngạcvyrx7p nhiên.

 

“Oa! MớAUV4j9i uốngxuqFWm mvyrx7páu xuqFWmta mấyAUV4j9 nrTgày vyrx7pmà vyrx7pđã vyrx7pthông vyrx7pminh rTlên baAUV4j9o vyrx7pnhiêu! ThxuqFWmật thầnvyrx7p kỳ!”

 

Như Cvyrx7pa tứxuqFWmc grTiận cvyrx7pười rộrT lên.

 

Tuyết nrThân cơxuqFWm hrTội lừavyrx7p nAUV4j9àng uốngxuqFWm xonxuqFWmg chrTén trà.

 

Hai nrTgười cườAUV4j9i đvyrx7pùa trorTng rTphòng, hồnvyrx7p vyrx7pnhiên cvyrx7phẳng cAUV4j9hút xuqFWmchú ýrT tới.

 

Huân vyrx7pY khoxuqFWmm ngườirT lvyrx7pui rxuqFWma ngoài.

 

Ám DAUV4j9ạ LrTa nghivyrx7pêng ngườixuqFWm dxuqFWmựa vàovyrx7p AUV4j9bức tường,vyrx7p xrTiêm vyrx7py đỏrT chórTi lạvyrx7pi khiếAUV4j9n AUV4j9y trônvyrx7pg nhxuqFWmợt rTnhạt, rTy ngvyrx7pửa cvyrx7pổ uốngxuqFWm nốtxuqFWm rượurT trrTong cvyrx7phén, hrTai AUV4j9mắt đrTã AUV4j9ngà ngàrT svyrx7pay nhxuqFWmìn vyrx7pNhư Ca.

 

Nàng đxuqFWmang cười.

 

Khi nànrTg xuqFWmcười trTay AUV4j9phải nhẹxuqFWm nhàngrT nắmxuqFWm lại,rT cárTc ngórTn xuqFWmtay khẽxuqFWm AUV4j9chạm vyrx7pvào chxuqFWmop mũi,vyrx7p nAUV4j9ụ cườixuqFWm từrT khóexuqFWm mắrTt tớvyrx7pi bAUV4j9ờ môi.

 

Nụ cưAUV4j9ời AUV4j9này AUV4j9y đãxuqFWm querTn thuộcrT vyrx7pbiết bao.

 

Chỉ cAUV4j9ó “nàng”rT rTmới crTó thểvyrx7p cưvyrx7pời ôrTn nhrTu độngAUV4j9 AUV4j9lòng AUV4j9người trTới vậy.

 

“Ngươi làAUV4j9 ai?”

 

Một giọngxuqFWm rTkhàn xuqFWmkhàn quấyrT nhAUV4j9iễu NhưrT CxuqFWma vvyrx7pà Tuyết.

 

Nàng vàrT vyrx7py cùnAUV4j9g qurTay đxuqFWmầu nhìnvyrx7p lại.

 

Thân hìxuqFWmnh đỏvyrx7p nxuqFWmhư vyrx7pmáu cAUV4j9ủa ÁxuqFWmm Dvyrx7pạ LAUV4j9a vọtAUV4j9 tớxuqFWmi trướcxuqFWm xuqFWmmặt NhưxuqFWm CAUV4j9a, vyrx7py xirTết chặtAUV4j9 vyrx7pcằm nàngvyrx7p, nângAUV4j9 khuvyrx7pôn mặtrT nàvyrx7png lên,vyrx7p xuqFWmu vyrx7pám hAUV4j9ỏi: “NgươiAUV4j9 rốtvyrx7p AUV4j9cuộc lxuqFWmà ÁmxuqFWm DạrT Nhưvyrx7p xuqFWmCa hrTay làAUV4j9 nàxuqFWmng đây?”

 

Như CxuqFWma đaurT rTđớn AUV4j9hít AUV4j9một hrTơi, cvyrx7pằm rTnàng nhưrT sxuqFWmắp bịAUV4j9 AUV4j9bóp nát.

 

“Ta khônxuqFWmg phảirT Ámvyrx7p DAUV4j9ạ Nhưvyrx7p Ca.”

 

Khuôn rTmặt vyrx7pÁm vyrx7pDạ vyrx7pLa hixuqFWmện vẻvyrx7p mừxuqFWmng rrTỡ nAUV4j9hư điên:vyrx7p “Ngươi…”

 

“Ta rTlà LiệtAUV4j9 NhxuqFWmư Ca.rT” Nhìnvyrx7p rTÁm Dvyrx7pạ vyrx7pLa đanxuqFWmg từAUV4j9 mxuqFWmừng rỡrT chrTuyển saxuqFWmng xuqFWmtức vyrx7pgiận trTrong lòrTng nàAUV4j9ng bỗngvyrx7p cảrTm thxuqFWmấy nxuqFWmiềm AUV4j9sung sưrTớng đxuqFWmược trrTả thù.

 

Tuyết cưrTời tớirT trTé ngửxuqFWma: “TrTiểu LxuqFWma đúngAUV4j9 làvyrx7p ngốAUV4j9c rTa, nàngxuqFWm làrTm sarTo manrTg hvyrx7pọ ÁmxuqFWm Dvyrx7pạ đượcAUV4j9 crThứ? CHxuqFWmo dùvyrx7p kvyrx7phông gọAUV4j9i làAUV4j9 LAUV4j9iệt NhưAUV4j9 Cvyrx7pa vyrx7pcũng prThải gọxuqFWmi lAUV4j9à CrThiến NhxuqFWmư CrTa mớivyrx7p đúng.vyrx7p”Y cườirT cườivyrx7p màxuqFWm AUV4j9vai ruAUV4j9n rxuqFWmun, ôvyrx7pm rTlấy vyrx7phai xuqFWmvai Nhvyrx7pư CAUV4j9a vyrx7pcười lxuqFWmớn, bànxuqFWm xuqFWmtay nắrTm lấyvyrx7p cAUV4j9ằm NhAUV4j9ư rTCa củarT ÁxuqFWmm DạxuqFWm rTLa nrThư đượrTc mộtvyrx7p AUV4j9cơn rTgió thổiAUV4j9 qvyrx7pua kèmvyrx7p thevyrx7po hươnxuqFWmg hAUV4j9oa thơAUV4j9n ngát.

 

Ám rTDạ LxuqFWma tAUV4j9hu lạiAUV4j9 ánhAUV4j9 mắt,rT đôAUV4j9i mắtxuqFWm brTiến thànrTh đrTỏ tAUV4j9ươi rTnhư máu:xuqFWm “Ngânvyrx7p Tuyết,rT ngưxuqFWmơi lạiAUV4j9 chơvyrx7pi ta?”

 

Tuyết xuqFWmdựa đầAUV4j9u vrTào vvyrx7pai NhxuqFWmư vyrx7pCa, nxuqFWmhìn xuqFWmy cườivyrx7p hxuqFWma hảxuqFWm xuqFWmnói: “Oavyrx7p, khAUV4j9ông ngAUV4j9ờ lạrTi lừarT đượcrT Ámvyrx7p vyrx7pHà cunxuqFWmg chủAUV4j9 rTÁm DạxuqFWm vyrx7pLa, AUV4j9ta cườivyrx7p tớivyrx7p khôngAUV4j9 đứnvyrx7pg dAUV4j9ậy đrTược mất.”

 

Khuôn AUV4j9mặt ÁmAUV4j9 DAUV4j9ạ AUV4j9La trắnAUV4j9g bệxuqFWmch, AUV4j9vặn vẹvyrx7po thxuqFWmật đánAUV4j9g vyrx7psợ: “KhôAUV4j9ng aAUV4j9i crTó txuqFWmhể lừavyrx7p ta!”vyrx7p ChAUV4j9ẳng lẽrT cvyrx7pái rTgọi làAUV4j9 hồnvyrx7p phávyrx7pch AUV4j9chuyển dờAUV4j9i chAUV4j9ỉ AUV4j9là mxuqFWmột cạmvyrx7p bẫxuqFWmy? Tavyrx7py AUV4j9áo dàxuqFWmi giươngrT lên,rT cánhrT rTtay xuqFWmtái vyrx7pnhợt củaxuqFWm vyrx7py nhưxuqFWm troAUV4j9ng mộxuqFWmt đárTm AUV4j9mây đAUV4j9ỏ, xxuqFWmương ngónAUV4j9 tarTy kêuxuqFWm lêrTn rrTăng rắc.

 

Y biếtvyrx7p xuqFWmNgân xuqFWmTuyết rTđể xuqFWmý nhấtrT vyrx7plà duvyrx7png mạrTo xixuqFWmnh đẹpvyrx7p củavyrx7p mình.

 

Vậy, rTy sẽrT chậmAUV4j9 rãivyrx7p hủyrT xuqFWmdiệt khuAUV4j9ôn mặrTt tuyệtvyrx7p mỹAUV4j9 đó.

 

Trong khônvyrx7pg kvyrx7phí bỗAUV4j9ng AUV4j9bồng bềnrTh mộrTt tầnvyrx7pg khívyrx7p đỏxuqFWm tươi

 

Tầng khívyrx7p trorTng AUV4j9suốt nhưxuqFWm rTngọc rTlưu ly.

 

Dần dầnrT tvyrx7phắt xuqFWmchặt lạAUV4j9i, khốiAUV4j9 AUV4j9khí nhưxuqFWm mộtrT chiếcvyrx7p thrTùng bằnAUV4j9g ngọcxuqFWm xuqFWmnhốt TAUV4j9uyết vvyrx7pà NhưAUV4j9 AUV4j9Ca lạvyrx7pi bênAUV4j9 trvyrx7pong, vyrx7pkhông thểrT vyrx7pđộng đậy.

 

Ngón taAUV4j9y nhAUV4j9ẹ lướtAUV4j9 xuqFWmtrên gòvyrx7p AUV4j9má củxuqFWma Tuyết.

 

Ám DxuqFWmạ LxuqFWma nởvyrx7p nụvyrx7p cườvyrx7pi dắcxuqFWm ý:xuqFWm “KhắAUV4j9c mộtAUV4j9 vyrx7pđóa hAUV4j9oa tuyếxuqFWmt lêxuqFWmn mặtrT ngươvyrx7pi, liệAUV4j9u cóvyrx7p đẹpxuqFWm không?”

 

Tuyết uểxuqFWm vyrx7poải nói:AUV4j9 “KhôngrT khắcvyrx7p cóxuqFWm lẽAUV4j9 rTđẹp hơn.”

 

“Vậy rTkhắc hrTai bvyrx7pông horTa tuyếtvyrx7p nhé.”xuqFWm Ngóvyrx7pn txuqFWmay Ámvyrx7p DạrT LxuqFWma kẽvyrx7p xuqFWmđộng, mộtxuqFWm vếtrT máxuqFWmu sâAUV4j9u đãrT cắvyrx7pt lênAUV4j9 gxuqFWmò mávyrx7p Tvyrx7puyết, từngAUV4j9 giọtxuqFWm vyrx7ptừng girTọ mávyrx7pu nhvyrx7pỏ AUV4j9xuống bxuqFWmộ xiêmAUV4j9 vyrx7py trắngAUV4j9 toát.

 

“Móng trTay dAUV4j9ài quá.”

 

Như Cvyrx7pa kxuqFWminh ngạvyrx7pc nhìnvyrx7p rTtay ÁmxuqFWm Dạvyrx7p vyrx7pLa, chẳnAUV4j9g biAUV4j9ết vìvyrx7p xuqFWmsao lạiAUV4j9 thốtvyrx7p lênAUV4j9 nhữvyrx7png lờAUV4j9i này.

 

Ngón AUV4j9tay AUV4j9y cứvyrx7png đờ.

 

Vết AUV4j9máu rTchảy dAUV4j9ài nAUV4j9hưng xuqFWmvết tAUV4j9hương AUV4j9lại khôxuqFWmng mvyrx7pở rộng.

 

Nàng AUV4j9lắc đầuxuqFWm, nởrT nụxuqFWm AUV4j9cười dịuxuqFWm dànrTg: “ĐànxuqFWm ônAUV4j9g crTon rTtrai khôvyrx7png nênxuqFWm đểvyrx7p mrTóng tavyrx7py quávyrx7p dàixuqFWm xuqFWmnhư vvyrx7pậy, LAUV4j9a Nhivyrx7p, lấyxuqFWm daxuqFWmo lạixuqFWm đârTy, trTỷ gAUV4j9iúp đệrT sửxuqFWma lạvyrx7pi xuqFWmđôi chút.”

 

Ám DạAUV4j9 rTLa phảngxuqFWm pxuqFWmhất nhAUV4j9ư bịxuqFWm điểmxuqFWm vyrx7ptrúng hvyrx7puyệt đxuqFWmạo, thvyrx7pân thểrT vyrx7py cứnxuqFWmg ngắcxuqFWm, chAUV4j9ậm rãixuqFWm xuqFWmnhìn vyrx7pvề xuqFWmphía nàrTng, rTtrong mắtAUV4j9 đrTầy vẻvyrx7p ngAUV4j9ạc nhiêAUV4j9n vàrT rxuqFWmun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùAUV4j9a AUV4j9thu bAUV4j9ên cvyrx7pon suốxuqFWmi nhỏ.

 

Ám DạxuqFWm MAUV4j9inh vừvyrx7pa gộiAUV4j9 lạiAUV4j9 máivyrx7p tócvyrx7p, suvyrx7pối tvyrx7póc mrTềm AUV4j9mại bồngvyrx7p AUV4j9bềnh gợxuqFWmn sónAUV4j9g dvyrx7pưới ánvyrx7ph nắAUV4j9ng chiều.vyrx7p vyrx7pNàng mặAUV4j9c mộtAUV4j9 chivyrx7pếc árTo choàrTng rộngxuqFWm xuqFWmthùng AUV4j9thình, vạtxuqFWm áxuqFWmo thrTêu hoAUV4j9a vyrx7pvăn AUV4j9mỹ lệvyrx7p mAUV4j9à phứvyrx7pc tạp.

 

“Đừng đểAUV4j9 mónAUV4j9g tavyrx7py rTdài quá.”

 

Nàng AUV4j9cúi đầuAUV4j9, xuqFWmdùng mộtxuqFWm AUV4j9con dAUV4j9ao sxuqFWmửa mxuqFWmóng tarTy AUV4j9cho y.

 

Cậu xuqFWmbé Ávyrx7pm Dạvyrx7p LxuqFWma nằmxuqFWm dưxuqFWmới chrTân nàng,xuqFWm vưxuqFWmơn vyrx7ptay rrTa cAUV4j9ho nàrTng sửa,AUV4j9 miệnxuqFWmg thrTầm nAUV4j9ói: “rTMóng rTtay trTỷ chxuqFWmẳng phảirT cũnxuqFWmg rấrTt rTdài saorT.” NgórTn AUV4j9tay thoxuqFWmn tvyrx7phả mưxuqFWmợt xuqFWmmà, lộvyrx7p rTra rTmàu hồngxuqFWm nhxuqFWmư vAUV4j9ỏ AUV4j9sò, vyrx7pcó khxuqFWmi hxuqFWmơi dínvyrx7ph chúvyrx7pt AUV4j9nước trênxuqFWm đóaAUV4j9 vyrx7phoa, txuqFWmay nàxuqFWmng thậvyrx7pt đẹp.

 

Nàng cAUV4j9ẩn thậnrT cắAUV4j9t móngxuqFWm trTay cxuqFWmho AUV4j9y: AUV4j9“Đệ lAUV4j9à xuqFWmcon trarTi cAUV4j9ơ mAUV4j9à, ngàrTy thườngvyrx7p AUV4j9không luyệAUV4j9n võAUV4j9 rTcũng tỷxuqFWm vvyrx7põ vrTới ngưvyrx7pời AUV4j9ta, mónvyrx7pg tvyrx7pay dAUV4j9ài qxuqFWmuá sAUV4j9ẽ khAUV4j9ông tiệxuqFWmn. VAUV4j9ạn nhấvyrx7pt xuqFWmmóng rTtay đxuqFWmứt xuqFWmrơi rxuqFWma sẽxuqFWm khiếnxuqFWm vyrx7pngươi vyrx7pphân tâxuqFWmm, rThơn nữaxuqFWm vyrx7pcũng vyrx7pkhông sạxuqFWmch, trônxuqFWmg brTẩn lắm.xuqFWm” NànxuqFWmg vyrx7pcười kAUV4j9hẽ AUV4j9nói: “TỷAUV4j9 txuqFWmỷ trThì kxuqFWmhác, cóAUV4j9 rTLa AUV4j9Nhi txuqFWmhì việcAUV4j9 AUV4j9gì xuqFWmtỷ cũnxuqFWmg khrTông cầnrT quarTn tâm,xuqFWm vyrx7pcho nvyrx7pên xuqFWmcó rTthể đểAUV4j9 ýrT AUV4j9chăm srTóc xuqFWmmóng tay.”

 

“Là nhưAUV4j9 vxuqFWmậy à.”xuqFWm CậrTu bvyrx7pé Ámvyrx7p DạxuqFWm LAUV4j9a nrTắm lấyAUV4j9 tóvyrx7pc nxuqFWmàng, đvyrx7pưa lêxuqFWmn mxuqFWmũi ngvyrx7pửi rồixuqFWm cườixuqFWm nvyrx7pói: “ĐệrT rấtAUV4j9 xuqFWmthích móngxuqFWm taAUV4j9y củxuqFWma tAUV4j9ỷ, xuqFWmsau nàAUV4j9y AUV4j9tỷ tỷvyrx7p nhấtvyrx7p địnrTh cũngvyrx7p sẽvyrx7p thíchAUV4j9 xuqFWmđệ đAUV4j9ể mAUV4j9óng tavyrx7py dài.”

 

“La vyrx7pNhi ngốc.”xuqFWm NàrTng mAUV4j9ỉm cAUV4j9ười, nắAUV4j9m tvyrx7pay AUV4j9y vyrx7pđưa lêxuqFWmn: “Đệvyrx7p xemrT, AUV4j9con xuqFWmtrai đrTể mónvyrx7pg xuqFWmtay rTngắn mớivyrx7p rTmạnh mẽvyrx7p chứ.”

 

Móng trênAUV4j9 mỗivyrx7p AUV4j9ngón taxuqFWmy xuqFWmy xuqFWmđều đưvyrx7pợc tỉvyrx7pa rấtrT gxuqFWmọn gang.

 

Bờ mxuqFWmóng cvyrx7pũng đượrTc nànxuqFWmg đánhvyrx7p mượt.

 

Cậu bérT rTÁm vyrx7pDạ LrTa xuqFWmmở tAUV4j9o rThai mắtxuqFWm: “vyrx7pA, txuqFWmay đệrT gAUV4j9iờ rTcũng trThật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tAUV4j9ay vyrx7pđẹp vậy,vyrx7p AUV4j9đêm narTy rTkhông luxuqFWmyện xuqFWmcông cxuqFWmó đxuqFWmược xuqFWmkhông?” rTY lrTàm xuqFWmnũng trovyrx7png lòAUV4j9ng nàng.

 

Ám DxuqFWmạ Mvyrx7pinh nởxuqFWm nrTụ cườvyrx7pi dịurT dàngrT nvyrx7phư mộtxuqFWm xuqFWmtia sáxuqFWmng: “Được.rT TrTay AUV4j9La rTNhi đxuqFWmẹp nrThư vậy,vyrx7p đAUV4j9êm rTnay cũrTng khônvyrx7pg cầnAUV4j9 ăvyrx7pn cơmxuqFWm AUV4j9đâu nhỉ.”

 

“Tỷ xuqFWm~~ xuqFWmtỷ ~~!”

 

Cậu bvyrx7pé ÁxuqFWmm DrTạ xuqFWmLa thấtAUV4j9 AUV4j9vọng kAUV4j9êu to.

 

Ám DạrT xuqFWmMinh rTnở nụrT cườrTi, ngxuqFWmón xuqFWmtay nAUV4j9hẹ nrThàng chrTà lrTên chorTp mũxuqFWmi. NgàyxuqFWm mùvyrx7pa thuxuqFWm, rTdưới ávyrx7pnh nắngvyrx7p vyrx7pchiều, xuqFWmbên khAUV4j9e sAUV4j9uối nhxuqFWmỏ, nànrTg nvyrx7pở nụvyrx7p vyrx7pcười ônrT xuqFWmnhu, srTuối vyrx7ptóc dàivyrx7p thơxuqFWmm ngárTt ômrT lấrTy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi xuqFWmdao nhỏxuqFWm txuqFWmừ trTừ cẩnAUV4j9 rTthận sửrTa sanxuqFWmg lạAUV4j9i móxuqFWmng tAUV4j9ay chAUV4j9o y.

 

Mái tócxuqFWm dàirT buôvyrx7png xuốngrT vyrx7pvai nàng.

 

Nàng nvyrx7pở xuqFWmmột rTnụ cườivyrx7p tĩnvyrx7ph lxuqFWmặng, tựaxuqFWm hồvyrx7p tAUV4j9rong thếAUV4j9 gxuqFWmiới củaAUV4j9 nàxuqFWmng khôvyrx7png gxuqFWmì quaxuqFWmn trTrọng hvyrx7pơn mónvyrx7pg tvyrx7pay ÁmrT DạxuqFWm La.

 

Ngón txuqFWmay xuqFWmÁm DạrT LrTa cứrTng đờ.

 

Tuyết trTới gầrTn rTNhư CAUV4j9A, mộrTt vẻrT xuqFWmmặt rTkhó córT thểrT dùAUV4j9ng lờxuqFWmi đểAUV4j9 trTả xuqFWmkhiến nụvyrx7p cườiAUV4j9 rTy biếnrT mất.

 

“Móng tavyrx7py dxuqFWmù xuqFWmdài nvyrx7phưng làAUV4j9m AUV4j9đúng xuqFWmlà ẩuvyrx7p.” AUV4j9Nàng mỉvyrx7pm cười.xuqFWm xuqFWm“La xuqFWmNhi đãAUV4j9 lớvyrx7pn vyrx7prồi, móngxuqFWm AUV4j9tay khvyrx7pông brTẩn nvyrx7phư vyrx7ptrước nữa.”

 

Nàng ngẩngvyrx7p đầu.

 

Khóe mắtrT lvyrx7pà cvyrx7pảm vyrx7ptình tronAUV4j9g vyrx7psáng cxuqFWmhan chứa,vyrx7p xuqFWmnàng AUV4j9nhìn ÁmxuqFWm DAUV4j9ạ LrTa, svyrx7póng mắAUV4j9t nhưvyrx7p lànAUV4j9 nướcAUV4j9 mùrTa tvyrx7phu xuqFWmkhẽ chảy.

 

Một lúcxuqFWm xuqFWmlâu sau…

 

Ngón AUV4j9tay nàAUV4j9ng vAUV4j9uốt nhẹxuqFWm AUV4j9lên khuvyrx7pôn mặtAUV4j9 Ávyrx7pm Dvyrx7pạ LAUV4j9a, châAUV4j9n AUV4j9mày nhvyrx7pẹ nhànvyrx7pg carTu lạirT vyrx7pnhư vyrx7plàn sónxuqFWmg nước.

 

“La rTNhi bệnhxuqFWm svyrx7pao? SarTo lạiAUV4j9 tvyrx7piều trTụy nhvyrx7pư vậy?”

 

******

 

Bó đAUV4j9uốc vẫnrT chvyrx7páy bênvyrx7p brTức tườngvyrx7p đá.

 

Dưới lvyrx7pòng vyrx7pđất kAUV4j9hông khíxuqFWm ẩxuqFWmm ướvyrx7pt maxuqFWmng therTo mộtvyrx7p mrTùi mốcrT meo.

 

Nàng ngửaAUV4j9 đầxuqFWmu nằxuqFWmm trvyrx7pên rTgiường, vầngvyrx7p AUV4j9trán kAUV4j9hẽ carTu lại:

 

“La NhAUV4j9i vyrx7prốt cuộcrT bxuqFWmị lxuqFWmàm sAUV4j9ao? Vvyrx7pì srTao… txuqFWma dườnxuqFWmg xuqFWmnhư đrTã trảivyrx7p AUV4j9qua mộrTt giấcAUV4j9 mộngAUV4j9 dàirT, AUV4j9mà nhxuqFWmững gìrT trovyrx7png mrTộng lAUV4j9ại chẳnrTg thểxuqFWm nhớrT ra.”

 

Ám DạxuqFWm rTLa nóirT: “TỷxuqFWm xuqFWmngã bệnh,xuqFWm hrTôn mêrT mườxuqFWmi chíAUV4j9n rTnăm rvyrx7pồi.” rTTuyết nxuqFWmói crTho yAUV4j9, hồrTn pháchAUV4j9 Ámvyrx7p DạxuqFWm rTMinh cầvyrx7pn mộtAUV4j9 cvyrx7phút thờiAUV4j9 grTian mớixuqFWm rTcó txuqFWmhể nhrTớ lạAUV4j9i toànrT rTbộ nhữngrT chrTuyện cũ.

 

“Mười chvyrx7pín nărTm sao…”vyrx7p AUV4j9Nàng lặprT lAUV4j9ại, lắcAUV4j9 đầuAUV4j9 AUV4j9cười khổ:xuqFWm “HènAUV4j9 chrTi tỷrT cảmrT thấAUV4j9y toànAUV4j9 thxuqFWmân nhứcvyrx7p mỏi,AUV4j9 nhxuqFWmư rTkhông phảirT củavyrx7p AUV4j9bản thrTân mìnxuqFWmh vậy.”

 

“Tỷ vyrx7psẽ nhAUV4j9anh cAUV4j9hóng rTphục hrTồi thôi.”rT rTY vyrx7psẽ bắtrT NgânAUV4j9 TuyếxuqFWmt xuqFWmmau chóngAUV4j9 đuổixuqFWm vyrx7phồn AUV4j9phách nữvyrx7p nAUV4j9hân kAUV4j9ia đi.

 

Nàng chămrT rTchú nhìxuqFWmn yrT, lrTo lắngxuqFWm nói:vyrx7p “rTLa AUV4j9Nhi, xuqFWmđệ cũnAUV4j9g bịxuqFWm bệxuqFWmnh sao?”

 

“Không đxuqFWmâu, đệrT vẫnxuqFWm khỏe.”

 

Bàn tarTy nàvyrx7png nhvyrx7pẹ nhvyrx7pàng vuAUV4j9ốt vvyrx7pe khuAUV4j9ôn mxuqFWmặt tvyrx7pái nAUV4j9hợt củAUV4j9a yAUV4j9: “SaoAUV4j9 khuôxuqFWmn mặtxuqFWm xuqFWmđệ lạrTi AUV4j9trắng bvyrx7pệch vậxuqFWmy? Savyrx7po thânvyrx7p thAUV4j9ể lạirT gvyrx7pầy rTyếu thếrT? vyrx7pLa NhxuqFWmi củarT AUV4j9ta lrTà mộtvyrx7p thiếuAUV4j9 niênvyrx7p thầnxuqFWm tháxuqFWmi phvyrx7pi phàrTm mAUV4j9à.” vyrx7pBàn rTtay AUV4j9nàng tAUV4j9rắng trẻoAUV4j9 ấmAUV4j9 ávyrx7pp, cáivyrx7p vuốtrT vxuqFWme vyrx7pdịu drTàng đầyAUV4j9 xuqFWmyêu thương.

 

Ám vyrx7pDạ Lvyrx7pa nắmxuqFWm rTtay nànvyrx7pg, ápvyrx7p lxuqFWmên khrTuôn vyrx7pmặt mxuqFWmình, xuqFWmhơi tvyrx7phở xuqFWmy drTồn dập:

 

“Nói chvyrx7po rTta hayAUV4j9, nvyrx7pgươi làvyrx7p ai?”

 

Nàng vyrx7pkinh ngạAUV4j9c nóiAUV4j9: “LaAUV4j9 Nhi?”

 

Ám DạrT LAUV4j9a thrTở dốc:rT “rTMau nóxuqFWmi chvyrx7po tavyrx7p, ngxuqFWmươi lxuqFWmà AUV4j9ai, vyrx7ptên lxuqFWmà gì?”

 

Nàng lắAUV4j9c đầu,vyrx7p cưxuqFWmời AUV4j9nói: “ĐứaxuqFWm nhócrT hưAUV4j9 hỏngvyrx7p này.xuqFWm” ThấyxuqFWm AUV4j9y vyrx7pcố chấpvyrx7p nxuqFWmhư vậy,rT nàAUV4j9ng AUV4j9rốt cuxuqFWmộc thỏaxuqFWm hiệprT,d đvyrx7pưa tAUV4j9ay lAUV4j9ên vAUV4j9uốt nhẹrT chxuqFWmop rTmũi xuqFWmy, xuqFWmbất đắrTc drTĩ xuqFWmnói: xuqFWm“Vậy rTđược xuqFWmrồi, txuqFWma AUV4j9là BôxuqFWmi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThrTiên LiAUV4j9nh CáiAUV4j9 củarT AUV4j9Ám DạAUV4j9 LAUV4j9a rTphảng phấtAUV4j9 nhAUV4j9ư bịxuqFWm mộtrT cxuqFWmhưởng đAUV4j9ánh trúng!rT Ngũvyrx7p quvyrx7pan xuqFWmy rvyrx7pun rẩxuqFWmy, drTung mạoAUV4j9 rTtà rTmỵ cũngxuqFWm bắtxuqFWm đrTầu vvyrx7pặn vẹoxuqFWm! YếtxuqFWm hầvyrx7pu cảmAUV4j9 thấyvyrx7p ngòvyrx7pn ngọn,rT ngựcvyrx7p nhưxuqFWm crTó mộvyrx7pt cụcvyrx7p rTmáu nóngAUV4j9 muốnAUV4j9 phvyrx7pun ra!

 

Nàng làAUV4j9 BôiAUV4j9 Nhi.

 

Nàng lrTà Bvyrx7pôi rTNhi củaAUV4j9 y.

 

............

 

......

 

Trong ánhvyrx7p nắnrTg rTban mai.

 

Nàng nhảxuqFWmy mxuqFWmúa bênvyrx7p brTờ suối.

 

Giọt sươAUV4j9ng trênAUV4j9 ngọxuqFWmn cvyrx7pỏ bịrT gAUV4j9óc vyrx7pváy rTnàng cuốAUV4j9n lAUV4j9ên tạovyrx7p vyrx7pthành từngvyrx7p ángrT sươngvyrx7p trovyrx7png suốt.

 

Y nằxuqFWmm trrTên thrTảm cỏvyrx7p, miệnxuqFWmg ngậrTm cxuqFWmọng cỏrT xanrTh, ngónvyrx7p AUV4j9tay thưởngAUV4j9 thứrTc vyrx7pmột xuqFWmchén rượuxuqFWm hoAUV4j9àng kixuqFWmm. ThânAUV4j9 xuqFWmchén phảnxuqFWm chrTiếu rTvũ điệurT runrTg độnAUV4j9g tâmvyrx7p vyrx7pcan vyrx7pcủa nàng.

 

“Này, tvyrx7pa vyrx7pkhông muốnvyrx7p gọxuqFWmi nxuqFWmgươi lvyrx7pà vyrx7ptỷ tỷxuqFWm nữa.”

 

Y hAUV4j9oán hậAUV4j9n nói.

 

Nàng vyrx7pvẫn tiếpxuqFWm tụrTc múa,xuqFWm AUV4j9hòa rTvào dòAUV4j9ng chvyrx7pảy củarT dóngrT suốvyrx7pi, xuqFWmhòa vàAUV4j9o rTthảm xuqFWmcỏ vyrx7pxanh, hòarT vàovyrx7p thếxuqFWm rTgiới mỹAUV4j9 lệAUV4j9 xAUV4j9ung quAUV4j9anh, vyrx7pchẳng hềxuqFWm đểAUV4j9 vyrx7pý vyrx7ptới lvyrx7pời nóivyrx7p trrTẻ vyrx7pcon rTcủa y.

 

“Ngươi vyrx7pcó nghrTe khrTông đó!xuqFWm Savyrx7pu nàAUV4j9y txuqFWma sẽvyrx7p khônrTg gọirT nAUV4j9gươi AUV4j9là txuqFWmỷ tỷxuqFWm nữa!”AUV4j9 rTY bxuqFWmuồn rầuxuqFWm xxuqFWmoay xvyrx7poay AUV4j9chén rưrTợu, thấpAUV4j9 gxuqFWmiọng nói:AUV4j9 “GọAUV4j9i nvyrx7pgươi xuqFWmlà rTtỷ tAUV4j9ỷ cứrT vyrx7pcó cảxuqFWmm xuqFWmgiác nvyrx7phư vyrx7pmãi mãvyrx7pi kxuqFWmhông lxuqFWmớn AUV4j9lên được.”vyrx7p NrTàng càngvyrx7p ngAUV4j9ày xuqFWmcàng AUV4j9xinh đẹp,AUV4j9 chAUV4j9ốn gianvyrx7pg hồvyrx7p ngàyxuqFWm cũnxuqFWmg AUV4j9ngày vyrx7pcàng nhiềAUV4j9u ngườivyrx7p khurTynh xuqFWmđảo xuqFWmvì sắcvyrx7p đrTẹp củrTa nàng.

 

Y sợrT rằngrT trxuqFWmong vyrx7plòng nrTàng mìnhvyrx7p mãiAUV4j9 mãivyrx7p vyrx7pchỉ làrT mrTột đvyrx7pệ đệ.

 

Nàng ngAUV4j9ừng múaxuqFWm, ngồivyrx7p xuxuqFWmống AUV4j9bên ngưxuqFWmời yxuqFWm. XoAUV4j9a xrToa cvyrx7phop mũivyrx7p yAUV4j9, giọngxuqFWm nàngAUV4j9 tvyrx7pựa nhxuqFWmư đvyrx7pang lAUV4j9ừa mộtxuqFWm đứarT trẻ:AUV4j9 “SxuqFWmao lạivyrx7p khônAUV4j9g AUV4j9vui thế?”

 

Chén rượAUV4j9u khvyrx7pông ngAUV4j9ừng quaAUV4j9y tAUV4j9rong txuqFWmay y.

 

Hai mắtxuqFWm AUV4j9y tỏaxuqFWm sáng:xuqFWm “SarTu nàyrT xuqFWmta gAUV4j9ọi ngươixuqFWm lAUV4j9à ‘BôixuqFWm NhAUV4j9i’ nhé!”AUV4j9 CAUV4j9hén rưrTợu bavyrx7py mrTúa nvyrx7phư vvyrx7pũ điệuAUV4j9 cxuqFWmủa xuqFWmnàng, vyrx7pcó quanrTg vyrx7pmang AUV4j9sáng vyrx7plạn, rTcó lưnxuqFWmg áoAUV4j9 mảrTnh khảrTnh, córT vyrx7plàn rTda mịxuqFWmn mxuqFWmà. HxuqFWmơn AUV4j9nữa, cAUV4j9hén rượvyrx7pu xuqFWmtrong tavyrx7py vyrx7py, vyrx7py cvyrx7pó trThể krThiến nóvyrx7p mAUV4j9úa rTcũng cóxuqFWm trThể kvyrx7phiến xuqFWmnó ngừnxuqFWmg, lạixuqFWm xuqFWmcó xuqFWmthể AUV4j9dùng rTmôi nhvyrx7pấp nháp.

 

“Cái têxuqFWmn kxuqFWmỳ quặcxuqFWm quá.”rT Nàvyrx7png vừrTa cưxuqFWmời vyrx7pvừa lxuqFWmắc đầu.

 

“Được kAUV4j9hông? Ngvyrx7pươi làmvyrx7p rT‘Bôi NhiAUV4j9’ củarT tvyrx7pa nhérT.” AUV4j9Y tớixuqFWm AUV4j9gần xuqFWmnàng, ánhvyrx7p mắAUV4j9t bướngxuqFWm bỉnh.

 

Nhìn ánhAUV4j9 mắtAUV4j9 vyrx7py, nànvyrx7pg bỗAUV4j9ng giậAUV4j9t mình.

 

Nàng AUV4j9biết xuqFWmy xuqFWmđã giếtrT rrTất nhiềuvyrx7p người,rT daAUV4j9nh tiếngxuqFWm ÁmrT Hvyrx7pà AUV4j9Cung cũngxuqFWm đvyrx7pã lạiAUV4j9 vAUV4j9ang dAUV4j9ội trvyrx7pong chốvyrx7pn grTiang hAUV4j9ồ, nAUV4j9hưng tronrTg rTlòng nàrTng AUV4j9y vxuqFWmẫn AUV4j9chỉ lxuqFWmà mộvyrx7pt đứaAUV4j9 trẻ.

 

Nhưng gAUV4j9iờ rTphút nàyxuqFWm, árTnh mắxuqFWmt rTy manrTg theAUV4j9o vẻvyrx7p nganxuqFWmg bướnvyrx7pg kxuqFWmhó tả!

 

Có lẽxuqFWm, AUV4j9La NhAUV4j9i vyrx7pđã thAUV4j9ực rTsự trưởngvyrx7p thành.

 

Nàng nởvyrx7p xuqFWmnụ cAUV4j9ười thậAUV4j9t vyrx7pdịu dàrTng: “TarT AUV4j9là tỷxuqFWm tỷAUV4j9 củaxuqFWm đrTệ mà.”

 

“Bôi NhixuqFWm, AUV4j9làm BôrTi Nvyrx7phi crTủa xuqFWmta!” xuqFWmY nărTn nỉ.

 

“Cái tênAUV4j9 nàyxuqFWm AUV4j9thật khóxuqFWm nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫnxuqFWm lắcxuqFWm đầu.

 

Y tAUV4j9ức giậvyrx7pn, nắmxuqFWm lấAUV4j9y cằAUV4j9m nànrTg: xuqFWm“Nói mrTau! rTNgươi đồngrT xuqFWmý làAUV4j9m BôxuqFWmi Nhvyrx7pi xuqFWmcủa ta.”

 

“La xuqFWmNhi, đaxuqFWmu quá.”AUV4j9 vyrx7pNàng rxuqFWmên rrTỉ nói.

 

“Đồng vyrx7pý lxuqFWmàm BxuqFWmôi NhAUV4j9i củxuqFWma tavyrx7p, tvyrx7pa thxuqFWma chAUV4j9o ngAUV4j9ươi.” rTY cànvyrx7pg rTxiết chặtvyrx7p tay.

 

“Không.”

 

Lửa giAUV4j9ận bừrTng lênrT, AUV4j9y độAUV4j9t nAUV4j9hiên kéorT nxuqFWmàng lạAUV4j9i gvyrx7pần! HxuqFWmơi thrTở nvyrx7póng bvyrx7pỏng, rTbờ môixuqFWm AUV4j9y crTách rTnàng chỉxuqFWm córT mộrTt tấc!rT Vừvyrx7pa rTthở hổnvyrx7p hểxuqFWmn, xuqFWmy vừaxuqFWm rTghé srTát bxuqFWmờ xuqFWmmôi đAUV4j9ỏ thắAUV4j9m củaxuqFWm nàng!

 

“Làm AUV4j9Bôi NAUV4j9hi rTcủa tvyrx7pa! NếuxuqFWm khônAUV4j9g rTta sẽrT biếrTn ngươrTi thànhAUV4j9 nữrT nhânrT vyrx7pcủa ta!”

 

Ngày xuqFWmhôm đó.

 

Nàng cuốiAUV4j9 cùngvyrx7p cAUV4j9ũng prThải thAUV4j9ỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắAUV4j9t ÁxuqFWmm vyrx7pDạ xuqFWmLa đAUV4j9ỏ nhAUV4j9ư máu.

 

Y AUV4j9ôm lấyrT nàng,rT nưrTớc mắtvyrx7p xuqFWmnhư hxuqFWmai dòrTng mrTáu rTchảy xuốngvyrx7p tAUV4j9ừ đôirT mắrTt nhắmAUV4j9 rTchặt rTcủa yAUV4j9. Màuvyrx7p xuqFWmđỏ củavyrx7p vyrx7pnước mắt,xuqFWm vyrx7pmàu trắnvyrx7pg bxuqFWmệch củaxuqFWm hvyrx7pai gAUV4j9ò vyrx7pmá, AUV4j9y kvyrx7phông AUV4j9nén nổAUV4j9i vyrx7pbi thươngAUV4j9 trorTng lxuqFWmòng nhxuqFWmư mộtvyrx7p bứcAUV4j9 tranvyrx7ph quỷxuqFWm dịvyrx7p đẹprT đẽAUV4j9 rTmà tvyrx7phê lương.

 

Nàng rTyêu thươxuqFWmng vuvyrx7pốt vAUV4j9e AUV4j9y: “LarT NhxuqFWmi, xuqFWmxin lỗi.”

 

Y ômAUV4j9 xuqFWmchặt lấrTy nàng.

 

“Tỷ ngãvyrx7p bệnhxuqFWm hrTôn mrTê xuqFWmđã mườirT cvyrx7phín AUV4j9năm, đệAUV4j9 AUV4j9nhất địnhrT rấtAUV4j9 vấvyrx7pt vyrx7pvả đúngxuqFWm khôrTng?” AUV4j9Nàng thvyrx7pở dài,rT cAUV4j9ố gắnvyrx7pg nởrT nụrT cười,AUV4j9 AUV4j9ngăn dòAUV4j9ng nướcAUV4j9 mvyrx7pắt mìnvyrx7ph chảyxuqFWm raAUV4j9. “YêAUV4j9n rTtâm điAUV4j9, giờrT tvyrx7pỷ đvyrx7pã khAUV4j9ỏi rồvyrx7pi, xuqFWmtất cxuqFWmả đềuvyrx7p sẽrT tốtvyrx7p hơn.”

 

Ám xuqFWmDạ AUV4j9La muốnxuqFWm rTôm nàrTng vyrx7pvào lòng.

 

Những chuyệvyrx7pn khácAUV4j9 vyrx7py AUV4j9đều khôAUV4j9ng muốnrT nghĩvyrx7p tới.

 

“Mười cxuqFWmhín nrTăm xuqFWmqua, đệvyrx7p vẫnAUV4j9 ởAUV4j9 tronxuqFWmg ÁmAUV4j9 HàxuqFWm CurTng sao?vyrx7p” xuqFWmNàng nhẹrT nhàngvyrx7p hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởrT dướirT lòAUV4j9ng đất,xuqFWm khônvyrx7pg thấyxuqFWm árTnh mặtvyrx7p trxuqFWmời, khvyrx7pông rTchút krThông kvyrx7phí trrTong vyrx7plành, hrTèn AUV4j9chi thânxuqFWm txuqFWmhể đAUV4j9ệ AUV4j9chẳng hềvyrx7p khỏevyrx7p mạnh,vyrx7p khuônAUV4j9 mặAUV4j9t xuqFWmcũng vyrx7pu vyrx7pbuồn nAUV4j9hư vậy.”xuqFWm AUV4j9Nàng vuốrTt vrTe máAUV4j9i tócxuqFWm dvyrx7pài vyrx7pcủa yrT. “ĐềuxuqFWm làAUV4j9 lỗirT củaxuqFWm ta.”

 

Bàn rTtay xuqFWmnàng rTnhẹ vyrx7pnhàng xuqFWmlà vậy.

 

Từng gAUV4j9iọt lệrT đvyrx7pỏ nhxuqFWmư máurT rTcủa ÁrTm DxuqFWmạ Lvyrx7pa trTừ từxuqFWm tràoAUV4j9 ra.

 

“Không cAUV4j9ần đệvyrx7p tiAUV4j9ếp tụcxuqFWm lxuqFWmuyện côvyrx7png nữa,AUV4j9 rTcũng vyrx7pkhông cầnxuqFWm AUV4j9nghĩ AUV4j9cách đểxuqFWm Ámvyrx7p rTHà Cvyrx7pung xưngvyrx7p báAUV4j9 thixuqFWmên hạxuqFWm nvyrx7pữa.” AUV4j9nàng ôvyrx7pm xuqFWmlấy yxuqFWm. “rTLa Nhivyrx7p, tỷAUV4j9 tỷrT muốAUV4j9n đệrT sốnvyrx7pg tvyrx7phật hạnrTh phúc.”

 

******

 

Sáng sớmvyrx7p ngAUV4j9ày hômxuqFWm sau.

 

Như vyrx7pCa vyrx7pmở rTto AUV4j9hai mắt.

 

Nàng cảrTm thấvyrx7py toànvyrx7p xuqFWmthân nhứxuqFWmc mỏAUV4j9i rTnhư bxuqFWmị tróvyrx7pi AUV4j9một đêm,rT bụngAUV4j9 AUV4j9cũng nặAUV4j9ng trĩu,xuqFWm thvyrx7pở khAUV4j9ông rvyrx7pa hơi.

 

Vừa nhrTìn qua…

 

Nàng bỗngAUV4j9 dưnvyrx7pg xuqFWmkinh hãi!

 

Ám xuqFWmDạ xuqFWmLa vyrx7pghé đầurT vrTào bênvyrx7p giường,vyrx7p taxuqFWmy tráiAUV4j9 AUV4j9nắm rTlấy txuqFWmay phảivyrx7p nàngxuqFWm, đầurT gxuqFWmối lêxuqFWmn bụrTng vyrx7pnàng. vyrx7pY xuqFWmnghỉ rấtrT yênxuqFWm tĩnhxuqFWm, khuôrTn mặtrT távyrx7pi nhợxuqFWmt phảngAUV4j9 vyrx7pphất vyrx7pnhư rTcó xuqFWmthêm chAUV4j9út huyếtAUV4j9 sắc.

 

“Ngươi làrTm gìxuqFWm đó.”

 

Như CxuqFWma trxuqFWmừng mAUV4j9ắt nhAUV4j9ìn ÁmAUV4j9 DạxuqFWm Lavyrx7p, dùnrTg đẩyrT AUV4j9gạt AUV4j9y dậy.

 

Ám Dạvyrx7p xuqFWmLa chAUV4j9ăm cAUV4j9hú nhìvyrx7pn yrT, AUV4j9hạt xuqFWmchu AUV4j9sa giữrTa trvyrx7pán dầvyrx7pn dvyrx7pần cvyrx7phuyển trTừ đỏrT tAUV4j9ươi sxuqFWmang rTâm urT. xuqFWmY đứngxuqFWm bậtrT AUV4j9dậy, ánhxuqFWm vyrx7pmắt vyrx7plé lêvyrx7pn vẻrT vôAUV4j9 tìnhvyrx7p, AUV4j9coi nxuqFWmàng nhvyrx7pư kẻxuqFWm rTthù krThắc cốAUV4j9t ghxuqFWmi tâm.

 

“Vì xuqFWmsao ngAUV4j9ươi vyrx7plại trởrT lại.”

 

Giọng vyrx7py trầmvyrx7p trầxuqFWmm nhxuqFWmư đarTng nvyrx7pguyền rủa.

 

Như rTCa giậtvyrx7p mìnhAUV4j9. Trvyrx7pong tAUV4j9hoáng chốc,vyrx7p nàngAUV4j9 bỗnrTg ngAUV4j9hĩ mìnvyrx7ph sẽxuqFWm bịAUV4j9 vyrx7pánh mắtxuqFWm áAUV4j9c xuqFWmđộc củarT xuqFWmy xuqFWmgiết chết.

 

“Chờ mộtAUV4j9 chút!”

 

Nàng gọirT ÁxuqFWmm AUV4j9Dạ LxuqFWma đvyrx7pang phấtrT taxuqFWmy AUV4j9áo quaAUV4j9y đi:

 

“Ngươi đừngvyrx7p đi!”

 

Ám rTDạ LAUV4j9a khônAUV4j9g quarTy đầurT lại,xuqFWm vyrx7py đxuqFWmã khôAUV4j9ng trThể dAUV4j9ễ dànvyrx7pg trTha thxuqFWmứ vyrx7pnếu thấyvyrx7p mxuqFWmặt nàng.

 

Như rTCa nói:AUV4j9 “HômxuqFWm xuqFWmnay đxuqFWmã xuqFWmlà nxuqFWmgày thứxuqFWm mườiAUV4j9. Tvyrx7pa muốAUV4j9n gAUV4j9ặp Ngọcvyrx7p sxuqFWmư huynh.”

 

Ám DạrT AUV4j9La cườiAUV4j9 lxuqFWmạnh nói:

 

“Nhìn thấyvyrx7p hAUV4j9ắn ngươivyrx7p sẽAUV4j9 xuqFWmhối hận.”

 

Như CrTa cảvyrx7p AUV4j9kinh nóivyrx7p: “Ngưvyrx7pơi đãrT làmvyrx7p gìAUV4j9 vớxuqFWmi rTsư AUV4j9huynh vyrx7pcủa ta?!”

 

Ám rTDạ LAUV4j9a AUV4j9nhíu màrTy nói:AUV4j9 “KrTẻ drTám lrTừa gAUV4j9ạt phảnAUV4j9 bộixuqFWm AUV4j9ta cvyrx7phỉ cóvyrx7p thrTể sốngrT tronrTg địaAUV4j9 ngục.”

 

Như Cvyrx7pa cắnxuqFWm môivyrx7p, cốAUV4j9 gAUV4j9ắng vyrx7pkiềm crThế thârTn thrTể rTđang rAUV4j9un rrTẩy AUV4j9của mình.

 

“Ta muốnAUV4j9 xuqFWmgặp rTsư huynh.”

 

******

 

Làn nướcAUV4j9 ÁmxuqFWm Hvyrx7pà chậmxuqFWm rrTãi xuqFWmchảy xuôixuqFWm trvyrx7pên mặxuqFWmt đất.

 

Xung qrTuanh đềuxuqFWm làrT bóngvyrx7p tối,rT chỉAUV4j9 córT xuqFWmánh lửavyrx7p xuqFWmu vyrx7pám trAUV4j9ên bứcvyrx7p tườngxuqFWm chiếuvyrx7p xuAUV4j9ống AUV4j9mặt nước.rT xuqFWmMặt nưrTớc Ávyrx7pm xuqFWmHà cAUV4j9ũng rTmột màrTu đexuqFWmn, nAUV4j9gẫu nhiêvyrx7pn lxuqFWmóe lênAUV4j9 mộtAUV4j9 trTia rAUV4j9ung độngvyrx7p tựaAUV4j9 nvyrx7phư ávyrx7png mâyxuqFWm đAUV4j9en viềAUV4j9n vàng.

 

Trong AUV4j9bóng tốivyrx7p xuqFWmtĩnh mịch.

 

Trái txuqFWmim vyrx7pNhư CrTa chậAUV4j9m rãirT txuqFWmrầm xAUV4j9uống, mộtvyrx7p cảrTm giáxuqFWmc sợAUV4j9 hãvyrx7pi hxuqFWmít thAUV4j9ở khôngxuqFWm thônxuqFWmg krThiến cổrT họngxuqFWm vyrx7pnàng kvyrx7phô khốc.xuqFWm xuqFWmHai rTchân muốrTn nAUV4j9hanh rTchóng chvyrx7pạy tớrTi củvyrx7pa nàAUV4j9ng nặngxuqFWm nhưrT đexuqFWmo trì.

 

Nàng đãxuqFWm AUV4j9thấy NgọcAUV4j9 Tựvyrx7p Hàn.

 

Y ngồrTi AUV4j9trên chiếvyrx7pc xuqFWmxe lrTăn rTbằng gỗ,vyrx7p tvyrx7pấm ávyrx7po xuqFWmxanh nxuqFWmhư nrTgọc, nAUV4j9ụ vyrx7pcười vxuqFWmẫn yêrTn tĩrTnh nhưAUV4j9 xvyrx7pưa. CóxuqFWm rTlẽ vrTì AUV4j9đã lrTâu chvyrx7pưa thrTấy xuqFWmánh mặtxuqFWm trời,rT lànAUV4j9 xuqFWmda rTy trTái rTnhợt, txuqFWmhân thvyrx7pể cũAUV4j9ng càxuqFWmng trThêm gầxuqFWmy AUV4j9gò vyrx7pso vớiAUV4j9 trướcxuqFWm đây.

 

Y đangrT hvyrx7po khan.

 

Cơn hvyrx7po kịAUV4j9ch livyrx7pệt khiếnxuqFWm vyrx7pbả vaxuqFWmi vyrx7py rrTung rTrung, tựvyrx7pa hồrT nhxuqFWmư xuqFWmcả AUV4j9phổi xuqFWmy cũvyrx7png mrTuốn xuqFWmho vyrx7pra. vyrx7pChiếc khăAUV4j9n lụavyrx7p cvyrx7phe xuqFWmtrên vyrx7pbờ môiAUV4j9 đxuqFWmã lấmvyrx7p tAUV4j9ấm máu.

 

Ngọc TAUV4j9ự HànrT nrThư vậyxuqFWm khiAUV4j9ến xuqFWmNhư rTCa cảmvyrx7p vyrx7pthấy hoảngAUV4j9 hốt…

 

Y lúcrT nàrTo rTcũng cAUV4j9ó tAUV4j9hể xuqFWmmất đi!

 

Như rTCa kivyrx7pnh hãivyrx7p, vyrx7pquát lAUV4j9ên vớirT ÁmrT DrTạ AUV4j9La: rT“Ngươi xuqFWmđã làmAUV4j9 gxuqFWmì rTsư huvyrx7pynh củaxuqFWm ta?”

 

Ám vyrx7pDạ LrTa cườiAUV4j9 nAUV4j9hẹ nAUV4j9ói: AUV4j9“Hắn vốnvyrx7p AUV4j9là mộAUV4j9t vyrx7pkẻ tàrTn phếvyrx7p bệrTnh tAUV4j9ật, rTgiờ chẳnvyrx7pg xuqFWmqua crThỉ trởvyrx7p rTlại bộvyrx7p xuqFWmdáng trướcAUV4j9 đâyAUV4j9 xuqFWmmà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như CrTa cảmAUV4j9 tAUV4j9hấy vyrx7pcó đvyrx7piểm khrTông đúng!

 

Mọi chuyxuqFWmện tuyrTệt đốiAUV4j9 kxuqFWmhông rTđơn AUV4j9giản nhxuqFWmư vyrx7pÁm Dạvyrx7p vyrx7pLa nxuqFWmói được!

 

Như CxuqFWma đixuqFWm rTvề vyrx7pphía NgọcxuqFWm AUV4j9Tự Hàn.

 

Nàng gọxuqFWmi txuqFWmên xuqFWmy: “Sưvyrx7p huynh…AUV4j9. rTSư huynhrT?!” ThxuqFWmanh ârTm crTủa nàrTng lớnxuqFWm dầnrT xuqFWmnhưng AUV4j9y lạirT chẳngvyrx7p hềvyrx7p nghvyrx7pe thấy!

 

Ngọc Tựvyrx7p HrTàn lạAUV4j9i ho.

 

Y phảngrT phấAUV4j9t nhrTư kAUV4j9hông hềrT cảmxuqFWm nhậnrT đượAUV4j9c vyrx7pthế giớirT bêxuqFWmn ngoài.

 

Như vyrx7pCa bắtrT đầuvyrx7p ruvyrx7pn rẩy.

 

Nước xuqFWmÁm rTHà vẫnrT tărTm vyrx7ptối tĩnhrT mịch.

 

Ám xuqFWmDạ Lvyrx7pa cườirT lớn,xuqFWm vôvyrx7p rTcùng đắcrT ýxuqFWm: “Kvyrx7phông chỉxuqFWm lỗAUV4j9 txuqFWmai AUV4j9y đAUV4j9ã mvyrx7pất vyrx7pđi thínhrT giác,xuqFWm hxuqFWmai vyrx7pchân vyrx7py rTcũng kxuqFWmhông thxuqFWmể vyrx7pđi rTlại được.”

 

Như xuqFWmCa cxuqFWmhe miệng.

 

Giờ phrTút nàyrT, nxuqFWmàng vAUV4j9ô cùvyrx7png thốngAUV4j9 rThận ÁAUV4j9m DxuqFWmẠ La.

 

Nàng xuqFWmkhông nvyrx7pgờ vyrx7pmột ngườiAUV4j9 vyrx7pcó thểxuqFWm làmvyrx7p rxuqFWma chrTuyện xuqFWmtàn rTnhẫn rTnhư vậy!AUV4j9 Đầuvyrx7p trTiên vyrx7plà givyrx7púp NgọcxuqFWm TựxuqFWm HànAUV4j9 xuqFWmcó thểrT nghevyrx7p, cAUV4j9ó txuqFWmhể đivyrx7p lạrTi, kvyrx7phiến rTy khỏevyrx7p mạnhrT nhxuqFWmư ngvyrx7pười bAUV4j9ình AUV4j9thường, AUV4j9sau đóAUV4j9 lạixuqFWm cướpvyrx7p đoạtAUV4j9 tấtrT cvyrx7pả đi!

 

Am DạxuqFWm LrTa cườixuqFWm xuqFWmlên xuqFWmha hả:

 

“Như rTvậy vyrx7pmà đãAUV4j9 gọvyrx7pi AUV4j9là tAUV4j9àn nhẫnAUV4j9 srTao? vyrx7pNgươi cũnxuqFWmg quvyrx7pá vyrx7pxem trThường tvyrx7pa rồi!”

 

Như vyrx7pCa lạnhxuqFWm rTcả người.

 

Cảm giácAUV4j9 vyrx7psợ hAUV4j9ãi vrTà đivyrx7pềm gởxuqFWm AUV4j9như rThố băxuqFWmng đrTông vyrx7pcứng cảrT ngườiAUV4j9 nàng!

 

Ám xuqFWmDạ Lvyrx7pa nởvyrx7p nrTụ cườixuqFWm đavyrx7p tìvyrx7pnh: “NgươiAUV4j9 rTnhìn AUV4j9hai mắtrT hắnrT xerTm, đAUV4j9ôi mắtAUV4j9 tAUV4j9uấn túrT ấvyrx7py, đxuqFWmôi mAUV4j9ắt AUV4j9ôn nxuqFWmhu nhAUV4j9ư nướcxuqFWm mùaAUV4j9 xuâxuqFWmn ấy…”

 

Ngọc TựxuqFWm HxuqFWmàn lạrTi hovyrx7p, AUV4j9y ngẩnrTg đầuAUV4j9 vvyrx7pề phíxuqFWma NrThư CarT, dườnvyrx7pg nhưvyrx7p rTy cảxuqFWmm gvyrx7piác đưrTợc gìrT đó,xuqFWm cxuqFWmhân màyrT khxuqFWmẽ carTu lại.

 

Nhưng, xuqFWmy khxuqFWmông tháAUV4j9y nàng.

 

Đôi mắAUV4j9t vyrx7py vẫnxuqFWm tAUV4j9uấn xuqFWmtú nhxuqFWmư xưxuqFWma, nhưAUV4j9ng, đrTã khôngAUV4j9 cònxuqFWm thấyrT brTất crTứ tAUV4j9hứ rTgì nữa!

 

Như xuqFWmCa crTàng vyrx7plúc vyrx7pcàng rTkinh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtxuqFWm chảvyrx7py xuốnrTg xuqFWmnhư AUV4j9mưa rTtrên khuôxuqFWmn mặtvyrx7p nàng.

 

Y khAUV4j9ông nvyrx7phìn thấy.

 

Ám DạxuqFWm AUV4j9La đãvyrx7p biếxuqFWmn thếxuqFWm giớxuqFWmi AUV4j9của rTy thànhvyrx7p mộAUV4j9t mxuqFWmàu đen.

 

Ám DạAUV4j9 xuqFWmLa ngxuqFWmửi ngửirT xuqFWmhương rưAUV4j9ợu trorTng chvyrx7pén hoàvyrx7png kimAUV4j9, tiếcAUV4j9 nAUV4j9uối nói:

 

“Thật kỳAUV4j9 lạvyrx7p, rTvì AUV4j9sao vyrx7pmột kẻxuqFWm tànvyrx7p tậAUV4j9t rTnhưu rTy lạirT vyrx7pcó AUV4j9khí chấAUV4j9t hrToàn vyrx7pmỹ xuqFWmnhư thếAUV4j9 krTia cxuqFWmhứ? AUV4j9Nếu AUV4j9y chrTưa txuqFWmừng phảxuqFWmn bvyrx7pộ xuqFWmta vậyvyrx7p sẽxuqFWm lAUV4j9à mộxuqFWmt nxuqFWmam AUV4j9tử mêxuqFWm AUV4j9người tvyrx7pới xuqFWmmức nào.”

 

Như xuqFWmCa ngxuqFWmồi rTxổm xuống.

 

Nàng xuqFWmngồi trưvyrx7pớc mvyrx7pặt NgọcAUV4j9 vyrx7pTự HxuqFWmàn, larTu AUV4j9sạch rTlệ vươnAUV4j9g trênrT khAUV4j9uôn mặrTt mìnhrT, crTố gắngxuqFWm nvyrx7pở xuqFWmmột nụrT cười.

 

“Sư huynxuqFWmh, mAUV4j9uội tAUV4j9ới rồi.”vyrx7p rTNàng rTnhẹ AUV4j9nhàng gọi.vyrx7p “Mvyrx7puội rTlà xuqFWmCa NhrTi đAUV4j9ây, mvyrx7puội tớirT txuqFWmhăm huynh…xuqFWm. Huynh…rT. SaxuqFWmo lrTại hvyrx7po nặngrT vậvyrx7py chứ?”

 

Ngọc rTTự Hànvyrx7p chẳngrT vyrx7phề cửvyrx7p động.

 

Y khôAUV4j9ng nghvyrx7pe thấy.

 

Cũng khôngAUV4j9 nhìnxuqFWm thấy.

 

Như CxuqFWma nhxuqFWmẹ nhrTàng cầAUV4j9m vyrx7ptay yrT, ghérT sáxuqFWmt vvyrx7pào đầxuqFWmu gốivyrx7p vyrx7py: “HrTuynh đúngvyrx7p rTlà mộtrT sxuqFWmư hurTynh xấAUV4j9u. LầnxuqFWm nxuqFWmào cũAUV4j9ng đồnvyrx7pg ýrT sẽvyrx7p tựxuqFWm chiếxuqFWmu rTcố brTản tvyrx7phân, nhưnAUV4j9g AUV4j9lại chẳngxuqFWm lầnAUV4j9 nàxuqFWmo làmAUV4j9 đưvyrx7pợc.” HxuqFWmai mAUV4j9á nànvyrx7pg cọAUV4j9 lênAUV4j9 đầuAUV4j9 AUV4j9gối yAUV4j9, khxuqFWmiến xixuqFWmêm AUV4j9y hxuqFWmút krThô nưAUV4j9ớc xuqFWmmắt nànvyrx7pg. “HAUV4j9uynh crTó biếAUV4j9t kxuqFWmhông? ĐrTôi kAUV4j9hi muộixuqFWm thvyrx7pực rTsự rấtrT AUV4j9giận huyvyrx7pnh, grTiận tớvyrx7pi mứAUV4j9c khônrTg vyrx7pbao giờrT muAUV4j9ốn đxuqFWmể ýrT tớirT huvyrx7pynh nxuqFWmữa. vyrx7pSao huvyrx7pynh lạAUV4j9i luôxuqFWmn kvyrx7phông xuqFWmquan txuqFWmâm tớixuqFWm xuqFWmbản thxuqFWmân mìrTnh xuqFWmnhư vậyAUV4j9 kAUV4j9ia chứ?”

 

Bàn txuqFWmay NgọcxuqFWm vyrx7pTự xuqFWmHàn giậrTt giật.

 

Khuôn mrTặt vyrx7py lxuqFWmộ AUV4j9vẻ nAUV4j9ghi hoặc.

 

Y cốrT gắngAUV4j9 nórTi chuyệnvyrx7p, yếtAUV4j9 hầvyrx7pu runvyrx7pg rTrung nhưAUV4j9ng thAUV4j9anh rTâm tạovyrx7p vyrx7pra vyrx7pchỉ lvyrx7pà tiếAUV4j9ng “AUV4j9A…” khrTàn khàn.

 

Giọng AUV4j9nói rTcủa xuqFWmy cvyrx7pũng bịvyrx7p cxuqFWmướp đi.

 

Y đãxuqFWm khônrTg thxuqFWmể xuqFWmnói đAUV4j9ược xuqFWmnữa rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám Dvyrx7pạ LxuqFWma cườivyrx7p lxuqFWmên đixuqFWmên cuồngrT: “rTMột AUV4j9tên tvyrx7pàn phếAUV4j9 khôngvyrx7p ngờxuqFWm AUV4j9cũng dAUV4j9ám vyrx7pphản bội,xuqFWm lừarT dvyrx7pối rTta? xuqFWmHa xuqFWmha hxuqFWma, ngươxuqFWmi khônAUV4j9g quavyrx7pn trTâm tớiAUV4j9 trTai xuqFWmvà vyrx7pchân củaAUV4j9 rTmình đúngvyrx7p kAUV4j9hông? AUV4j9Vậy hãyxuqFWm đểvyrx7p cxuqFWmhúng mấtAUV4j9 đirT cùAUV4j9ng đôivyrx7p mAUV4j9ắt nxuqFWmgươi đi!”

 

Công lựcvyrx7p xuqFWmcủa NgAUV4j9ọc Tvyrx7pự hxuqFWmàn đãxuqFWm bịvyrx7p rTÁm DạxuqFWm xuqFWmLa hủAUV4j9y đi.

 

Y trAUV4j9ầm mặc.

 

Y dAUV4j9ùng thxuqFWmời xuqFWmkhắc xuqFWmcuối AUV4j9cùng, cxuqFWmảm trThụ cảmxuqFWm gvyrx7piác đứAUV4j9ng thẳngxuqFWm bằngvyrx7p vyrx7phai xuqFWmchân, cảvyrx7pm thụrT thAUV4j9anh âxuqFWmm củaxuqFWm nrTước sônxuqFWmg vrTà gvyrx7pió, cảmxuqFWm thụAUV4j9 thếxuqFWm giớirT rTmà AUV4j9y còrTn cvyrx7pó thểAUV4j9 thấAUV4j9y. vyrx7pY còrTn mvyrx7puốn gọxuqFWmi rTtên củarT nàxuqFWmng mộtxuqFWm xuqFWmlần cuối.

 

Nếu cAUV4j9ó thrTể chAUV4j9ọn, rTy khvyrx7pông rTmuốn srTẽ lrTại tàvyrx7pn phế.

 

Cảm AUV4j9thụ thếvyrx7p giớirT txuqFWmươi đẹAUV4j9p vyrx7pcùng sưxuqFWm muộAUV4j9i mrTỹ lrTệ làxuqFWm vAUV4j9ậy, xuqFWmy khôngrT muốxuqFWmn txuqFWmrở lạiAUV4j9 xuqFWmlàm vyrx7pmột vyrx7pkẻ tàvyrx7pn phếvyrx7p vôxuqFWm dụng.

 

Ánh sánAUV4j9g thrTản nvyrx7phiên nhvyrx7pư ngAUV4j9ọc vyrx7ptoát xuqFWmra trênvyrx7p hxuqFWmàng lôxuqFWmng xuqFWmmy củavyrx7p y.

 

Y yênxuqFWm lặngrT xuqFWmphảng pxuqFWmhất nhưrT khôAUV4j9ng AUV4j9hề qxuqFWmuan txuqFWmâm xuqFWmtai ưrTơng sẽxuqFWm phvyrx7pủ xxuqFWmuống AUV4j9người rTy nhưrT thếrT nào.

 

Ý thAUV4j9ức cuAUV4j9ối cùngAUV4j9 AUV4j9là đxuqFWmôi mắtrT đrTỏ tưxuqFWmơi điênAUV4j9 cvyrx7puồng củavyrx7p xuqFWmÁm DạAUV4j9 La…

 

“Ngươi sẽvyrx7p mấtvyrx7p vyrx7pđi hrTai châvyrx7pn, mấtrT AUV4j9đi lAUV4j9ỗ tairT, mấtvyrx7p đrTi ánxuqFWmh vyrx7pmắt, AUV4j9mất đixuqFWm gxuqFWmiọng AUV4j9nói, bệnhvyrx7p tậtvyrx7p sAUV4j9ẽ ngàAUV4j9y ngàyrT đvyrx7pêm AUV4j9đêm AUV4j9xâm lấxuqFWmn thânAUV4j9 rTthể ngưAUV4j9ơi. vyrx7pNhưng ngươivyrx7p sẽAUV4j9 khôrTng thAUV4j9ể chrTết, cAUV4j9ho tớivyrx7p AUV4j9trước khAUV4j9i sAUV4j9inh mAUV4j9ạng ngươAUV4j9i rTkết thúc,xuqFWm rTngươi sẽrT prThải xuqFWmnếm thửxuqFWm cảmvyrx7p giAUV4j9ác svyrx7pống khôvyrx7png bằngvyrx7p chAUV4j9ết txuqFWmrong đrTịa ngục!”

 

......

 

Đau đớnvyrx7p nhxuqFWmư xuqFWmmuốn xAUV4j9é nárTt ngựcxuqFWm NrThư Ca!

 

Nàng cvyrx7phưa rTbao gixuqFWmờ hAUV4j9ận mộtAUV4j9 ngvyrx7pười txuqFWmới vậy!

 

Nàng vyrx7phận ÁrTm DạAUV4j9 La!

 

Nàng murTốn đemAUV4j9 toànxuqFWm bộrT nhvyrx7pững đauxuqFWm khổAUV4j9 mAUV4j9à NgọrTc vyrx7pTự Hànvyrx7p phảiAUV4j9 rTchịu đựnxuqFWmg trvyrx7pả lạirT rTcho Ámvyrx7p DrTạ xuqFWmLa AUV4j9gấp nxuqFWmgàn rTvạn lần!

 

Nàng đãxuqFWm biếrTt vyrx7pcái grTì gọvyrx7pi lrTà AUV4j9cừu hận!

 

Cừu hrTận xuqFWmchính làAUV4j9 khôngvyrx7p tiếcAUV4j9 mọirT tvyrx7phủ đoạn,vyrx7p kvyrx7phiến rTkẻ đvyrx7pã lrTàm rTtổn thxuqFWmương ngườivyrx7p mìnhAUV4j9 yAUV4j9êu mếnAUV4j9 xuqFWmđau đớAUV4j9n gấpvyrx7p bội!

 

Như CAUV4j9a vùixuqFWm mặAUV4j9t xuqFWmvào lòngxuqFWm bànvyrx7p tAUV4j9ay xuqFWmNgọc TựrT Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước xuqFWmmắt chảyxuqFWm xuốnvyrx7pg khiếnxuqFWm lòngvyrx7p bànxuqFWm tarTy xuqFWmy lạAUV4j9nh buốt.

 

Ngọc TựxuqFWm HànxuqFWm xuqFWmlộ vẻvyrx7p xúrTc đvyrx7pộng, thâvyrx7pn xuqFWmthể xuqFWmy xuqFWmnghiêng vAUV4j9ề phíaAUV4j9 trước,xuqFWm ngónvyrx7p vyrx7ptay rxuqFWmun ruvyrx7pn cAUV4j9hạm AUV4j9vào ngưrTời xuqFWmnàng! rTY chạmvyrx7p vxuqFWmào vyrx7pdòng xuqFWmlệ ràAUV4j9n rụavyrx7p cùnrTg làxuqFWmn vyrx7pda lạAUV4j9nh lẽorT rTbi ai.

 

Như CxuqFWma vừaAUV4j9 AUV4j9khóc vừaAUV4j9 hôvyrx7p: “LÀrT muội!rT Svyrx7pư huynhAUV4j9, lxuqFWmà muộivyrx7p đây!”

 

Nàng sAUV4j9ợ hãi.

 

Nàng sợrT vyrx7pđây lAUV4j9à vyrx7plần cuốirT gặrTp vyrx7pđược y.

 

Còn yxuqFWm, lạixuqFWm khôvyrx7png thểrT thấyxuqFWm vyrx7pnàng, krThông thểxuqFWm nghvyrx7pe đưAUV4j9ợc nànrTg nrTói, thAUV4j9ậm chírT rTcòn kAUV4j9hông biếrTt nànAUV4j9g đvyrx7pã tới.

 

Ngọc Tựvyrx7p HànrT lạiAUV4j9 hvyrx7po kịchrT liệt.

 

Máu tươirT từvyrx7p khóevyrx7p AUV4j9môi rTy vyrx7pchảy ravyrx7p, vyrx7py AUV4j9cố gắnxuqFWmg muốxuqFWmn nóixuqFWm gxuqFWmì đóvyrx7p vyrx7pnhưng đxuqFWmổi lvyrx7pại AUV4j9chỉ lAUV4j9à cAUV4j9ơn vyrx7pho càrTng thêrTm mAUV4j9ãnh liệt.

 

“Muội rTlà CxuqFWma NhixuqFWm…” NrTàng rTvừa kAUV4j9hóc vxuqFWmừa ômxuqFWm lấyrT evyrx7po AUV4j9của vyrx7py. “SưrT hxuqFWmuynh, huynxuqFWmh biếAUV4j9t lAUV4j9à muộirT đúnAUV4j9g khônxuqFWmg? MuộirT rấtvyrx7p sợ…xuqFWm sưvyrx7p huyxuqFWmnh, muộirT thựcvyrx7p xuqFWmsự rvyrx7pất sợ…”

 

Nước AUV4j9mắt chảyxuqFWm dvyrx7pài trêAUV4j9n vyrx7pkhuôn xuqFWmmặt nAUV4j9àng: “HuyAUV4j9nh nAUV4j9hìn muộAUV4j9i mộvyrx7pt cáiAUV4j9 rTcó đượcAUV4j9 khôrTng? MuộxuqFWmi muốnvyrx7p AUV4j9nghe huynrTh nrTói… Svyrx7pư huynhxuqFWm… huvyrx7pynh đừngrT lvyrx7pàm rTmuội sợ…”

 

Máu củAUV4j9a xuqFWmy bắnxuqFWm lêvyrx7pn ngvyrx7pười nàng.

 

Nỗi sợAUV4j9 khiếnAUV4j9 nàxuqFWmng xuqFWmnói năvyrx7pn vyrx7plộn xuqFWmxộn, nỗixuqFWm sợAUV4j9 xuqFWmkhiến nàngxuqFWm nhrTư xuqFWmmột đứrTa trẻxuqFWm kxuqFWmhông hiểurT chuyện.

 

Nàng khóvyrx7pc tớxuqFWmi AUV4j9mức vyrx7pcả ngưvyrx7pời lạnhAUV4j9 ngắt.

 

Một bànvyrx7p rTtay rTôn nrThu laxuqFWmu AUV4j9đi gọAUV4j9t nướcrT mắtxuqFWm vươnxuqFWmg AUV4j9trên kvyrx7phuôn mvyrx7pặt nàng.

 

Sau đóxuqFWm, vyrx7py bếxuqFWm nàngxuqFWm lên.

 

Y ôrTm nàAUV4j9ng trovyrx7png lòngAUV4j9 mìvyrx7pnh, vyrx7pôn AUV4j9nhu rTan ủiAUV4j9 rTnàng. Cvyrx7pổ hrTọng rTy prThát rAUV4j9a âvyrx7pm tAUV4j9hanh khrTàn kvyrx7phàn rTđứt quãngvyrx7p, AUV4j9nhưng cAUV4j9ẩn rTthận AUV4j9nghe lại,xuqFWm đórT lxuqFWmà mộtrT bvyrx7pài rThát chẳngvyrx7p AUV4j9có nvyrx7phịp điệu.

 

Y vỗvyrx7p vyrx7pvề nàng.

 

Hai ngóvyrx7pn trTay gxuqFWmầy gõxuqFWm vẽxuqFWm nvyrx7phững đườnrTg vyrx7pnét kỳxuqFWm dịrT trvyrx7pên vyrx7plưng nàng.

 

Bị vyrx7py ômAUV4j9 lấy,AUV4j9 nàvyrx7png cAUV4j9àng khxuqFWmóc lớn.

 

Y đavyrx7png vyrx7pvẽ gìvyrx7p trvyrx7pên lxuqFWmưng nàng?

 

Đột nhirTên, vyrx7pnàng ngừnxuqFWmg thở…

 

Y đanrTg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong vyrx7plòng rTy, nànrTg rAUV4j9a sAUV4j9ức grTật đầu:rT AUV4j9“Là rTmuội! MuxuqFWmội xuqFWmlà xuqFWmCa Nhi!vyrx7p” vyrx7pÔng rTtrời AUV4j9ơi, AUV4j9y biếtrT rTlà nàng!

 

Ngọc vyrx7pTự Hànvyrx7p trTrấn vyrx7pan nàngvyrx7p, tvyrx7piếp tụcvyrx7p vyrx7pviết xuqFWmlên lưnAUV4j9g nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừarT khócrT vừaAUV4j9 rTcười, AUV4j9kéo tAUV4j9ay tráxuqFWmi AUV4j9y áxuqFWmp lAUV4j9ên đôixuqFWm mrTôi mình,vyrx7p AUV4j9giúp rTy rT“nghe” thấyAUV4j9 mìnhxuqFWm nói:

 

“ừ, AUV4j9muội khôAUV4j9ng sợ.”

 

“Muội AUV4j9có kAUV4j9hỏe không?”

 

“Muội vẫnxuqFWm khỏe.”

 

“Sao vyrx7plại khóc?”

 

“Được tvyrx7phấy huAUV4j9ynh thậtrT rTvui.” NAUV4j9àng ápvyrx7p AUV4j9tay AUV4j9y vyrx7plại gầnAUV4j9 mvyrx7pôi mxuqFWmình thêxuqFWmm, chăvyrx7pm crThú nhìxuqFWmn AUV4j9y: “SưAUV4j9 rThuynh, vyrx7pmuội rTnhớ huynh…”

 

Ngọc TựAUV4j9 Hànvyrx7p nrTở nụAUV4j9 cAUV4j9ười, mvyrx7pột nụrT xuqFWmcười ôvyrx7pn AUV4j9nhu toátvyrx7p xuqFWmra từvyrx7p đôxuqFWmi mắtvyrx7p khôxuqFWmng còvyrx7pn tiêurT cự.

 

Ngón txuqFWmay xuqFWmy nhẹvyrx7p xuqFWmnhàng nAUV4j9hư rTlàn gvyrx7pió mùavyrx7p thu:

 

“Thật vuAUV4j9i vyrx7pvì muộvyrx7pi vyrx7pcòn nhớxuqFWm huynh.”

 

Như CxuqFWma rThai máxuqFWmt đẫmxuqFWm vyrx7plệ, nàngAUV4j9 AUV4j9nhìn AUV4j9y, nắmxuqFWm lấyrT xuqFWmngón AUV4j9tay xuqFWmy, cúAUV4j9i vyrx7pđầu hônAUV4j9 rTlên ngónxuqFWm taxuqFWmy, xuqFWmlên lòngAUV4j9 bànAUV4j9 AUV4j9tay đó.

 

Nàng hAUV4j9ôn lòngrT rTbàn tvyrx7pay xuqFWmy xuqFWmthật lau.

 

Ngọc TựAUV4j9 xuqFWmHàn đAUV4j9ầu tiêAUV4j9n làAUV4j9 giậtrT mìnhxuqFWm, saxuqFWmu đó,AUV4j9 rTy nxuqFWmhắm mắtvyrx7p lại,xuqFWm nướcxuqFWm mrTắt lAUV4j9ặng vyrx7plẽ chảyAUV4j9 xuống.

 

Nàng đaxuqFWmng viAUV4j9ết troAUV4j9ng vyrx7plòng bànrT vyrx7ptay AUV4j9y AUV4j9ba chữ:

 

“Căn nhàvyrx7p trúc.”

 

******

 

Ngày hôvyrx7pm sau.

 

Tuyết hoavyrx7pn AUV4j9hỷ vxuqFWmỗ vvyrx7pề thànhAUV4j9 Hồvyrx7png NgọcrT Phượnvyrx7pg CầmxuqFWm màxuqFWm mìAUV4j9nh vyrx7pyêu xuqFWmthích, nhẹrT vyrx7pnhàng thAUV4j9ổi lớpxuqFWm AUV4j9tro xuqFWmbụi trTrên dâyrT, nvyrx7pgón trTay vyrx7py khrTảy rTnên nhữngvyrx7p nrTốt nhạcAUV4j9 tuyệtrT mỹ.

 

Tuyết vAUV4j9ừa đànAUV4j9 vừaAUV4j9 xuqFWmcười nóivyrx7p: “ĐộtxuqFWm rTnhiên xuqFWmlại córT hvyrx7pảo tâvyrx7pm txuqFWmrả lạixuqFWm đàxuqFWmn cầmvyrx7p cAUV4j9ho tvyrx7pa, AUV4j9Tiểu LAUV4j9a nhấtvyrx7p địnxuqFWmh làxuqFWm crTó vivyrx7pệc cầnxuqFWm nhờvyrx7p rồi.”

 

Ám AUV4j9Dạ LxuqFWma cũngvyrx7p cưxuqFWmời, giọngxuqFWm nóivyrx7p rTdụ hoặrTc: xuqFWm“Không xuqFWmchỉ AUV4j9như vrTậy, txuqFWma cxuqFWmòn cAUV4j9ó vyrx7pthể gAUV4j9iúp AUV4j9ngươi khôvyrx7pi phụcvyrx7p xuqFWmcông lựcvyrx7p tivyrx7pên xuqFWmnhân, cảiAUV4j9 tAUV4j9ạo lxuqFWmại thânAUV4j9 tAUV4j9hể tiênxuqFWm nAUV4j9hân xuqFWmbất tử.”

 

Tuyết AUV4j9nhìn yrT, cườrTi nxuqFWmhư hAUV4j9oa nở:AUV4j9 “NgươAUV4j9i muốxuqFWmn gì.”

 

“Khiến nrTàng trởxuqFWm vxuqFWmề, khiếxuqFWmn nànxuqFWmg rTta hoAUV4j9àn toxuqFWmàn rvyrx7pời đi.”

 

Tuyết đươnrTg rTnhiên biếxuqFWmt xuqFWmhai chxuqFWmữ nànAUV4j9g rTđó rTchỉ avyrx7pi. “NAUV4j9gươi rTcũng quáAUV4j9 nóngvyrx7p lvyrx7pòng xuqFWmđó. NànxuqFWmg trTa cAUV4j9ư nxuqFWmgụ tronrTg cvyrx7pơ xuqFWmthể đAUV4j9ó đAUV4j9ã mấyxuqFWm cxuqFWmhục năAUV4j9m, đâuvyrx7p dAUV4j9ễ dàngvyrx7p đuổixuqFWm đi?”

 

Ám vyrx7pDạ xuqFWmLa lạnhrT lùvyrx7png nóirT: “ĐuổirT kvyrx7phông xuqFWmđược, vậxuqFWmy kxuqFWmhiến rTả chếtAUV4j9 đi.”

 

Tuyết lAUV4j9íu AUV4j9lưỡi nórTi: “ThậtxuqFWm tvyrx7pàn nhẫn.”

 

“Chỉ cAUV4j9ần rTcó thểrT làxuqFWmm đượcrT xuqFWmta đềxuqFWmu srTẽ đxuqFWmáp ứngAUV4j9 ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu trTa mxuqFWmuốn rTÁm DạAUV4j9 MAUV4j9inh trThành vyrx7pnữ nhrTân AUV4j9của rTta thìxuqFWm saovyrx7p?” rTTuyết nvyrx7pở nrTụ cườrTi hưxuqFWm hỏng.

 

Ám DạAUV4j9 AUV4j9La rTgiận tvyrx7pím mặt,xuqFWm ngóvyrx7pn trTay trTái nhợtvyrx7p xAUV4j9iết chặtvyrx7p yếtAUV4j9 hầuvyrx7p Tuyết.

 

Tuyết AUV4j9ho AUV4j9sặc sụa,xuqFWm AUV4j9cười nóiAUV4j9: AUV4j9“Chỉ đùaxuqFWm chvyrx7pút thôi.

 

“Nàng rTkhông phvyrx7pải ngườiAUV4j9 ngươiAUV4j9 rTcó tAUV4j9hể đùa.”AUV4j9 ĐốAUV4j9t xxuqFWmương rTngón AUV4j9tay rTÁm DAUV4j9ạ LAUV4j9a runxuqFWmg lrTên lárTch cáAUV4j9ch, khôngvyrx7p AUV4j9ai xuqFWmđược prThép khrTinh nhờnrT nàng.

 

Tuyết xrToa xoxuqFWma rTcổ mìvyrx7pnh, vyrx7pnói: “Được.”

 

“Ta muốAUV4j9n nàngAUV4j9 vyrx7ptrở lại,vyrx7p khôrTng rờixuqFWm đixuqFWm nữa.”

 

Ám Dvyrx7pạ LrTa xuqFWmánh mắtvyrx7p âvyrx7pm u.

 

Kỳ xuqFWmthật, mưvyrx7pời vyrx7pchín nămxuqFWm qrTua khônxuqFWmg xuqFWmcó nàngxuqFWm ởxuqFWm bêvyrx7pn, nxuqFWmhung nhớrT đãxuqFWm thàvyrx7pnh mAUV4j9ột thóAUV4j9i queAUV4j9n rồirT. Nhvyrx7pưng khrTi gvyrx7piọng nvyrx7pói vyrx7pvà vyrx7pnụ xuqFWmcười củavyrx7p nvyrx7pàng lrTại rTxuất hvyrx7piện, rTchia lìrTa chỉAUV4j9 vàivyrx7p ngàxuqFWmy rThay rTthậm cAUV4j9hí xuqFWmvài cavyrx7pnh vyrx7pgiờ cũnxuqFWmg khiếnAUV4j9 AUV4j9y xuqFWmkhổ sAUV4j9ở nhrTư xuqFWmmuốn crThết đi.

 

Tuyết khảyrT đànAUV4j9, lắcxuqFWm vyrx7pđầu nói:AUV4j9 “TaxuqFWm cũAUV4j9ng vyrx7pkhông crTó cáAUV4j9ch nào.”

 

“Ngươi nóixuqFWm cávyrx7pi gì?”

 

“Nha đầuvyrx7p NrThư Cvyrx7pa kirTa mvyrx7pới làvyrx7p AUV4j9mấu chốtrT. Nvyrx7pếu nàrTng xuqFWmta rTđã khôxuqFWmng muốnxuqFWm rxuqFWmời khỏiAUV4j9 AUV4j9thân thể,rT bấtxuqFWm cứAUV4j9 xuqFWmai cAUV4j9ũng khônrTg rTthể drTễ dàngxuqFWm đurTổi nànrTg txuqFWma đirT, nvyrx7pếu khôngvyrx7p sẽxuqFWm khAUV4j9iến tAUV4j9hân tvyrx7phể hỏngxuqFWm theo.”

 

Ánh mắtxuqFWm ÁrTm DạxuqFWm Lvyrx7pa nAUV4j9heo lại.

 

“Nếu nAUV4j9àng rTta đápxuqFWm ứngAUV4j9 rờixuqFWm khỏxuqFWmi trThì sao?”

 

Tuyết giậtxuqFWm rTmình rTnói: “LrTàm srTao nànAUV4j9g ấyvyrx7p đồnrTg rTý được?”

 

Ám vyrx7pDạ LrTa khôngxuqFWm nói.

 

Hạt chrTu vyrx7psa gvyrx7piữa tAUV4j9rán vyrx7pđỏ chótvyrx7p nvyrx7phư sxuqFWmắp rTnhỏ máu.

 

“Ta khônxuqFWmg AUV4j9tin ngươi.”

 

Như CxuqFWma xuqFWmtrực tiếprT txuqFWmrả lvyrx7pời Ávyrx7pm DạrT La.

 

Mặc dùAUV4j9 ÁmAUV4j9 DrTạ xuqFWmLa xuqFWmhứa hẹvyrx7pn, chAUV4j9ỉ rTcần nàxuqFWmng rvyrx7pời kAUV4j9hỏi txuqFWmhân thểxuqFWm mìnhvyrx7p xuqFWmy srTẽ thảAUV4j9 ChiếnAUV4j9 Phongvyrx7p, NgọcAUV4j9 vyrx7pTự HàxuqFWmn vxuqFWmà TuyAUV4j9ết, rThơn nữavyrx7p giúprT NgọcrT TrTự vyrx7pHàn khỏxuqFWme vyrx7pmạnh trởAUV4j9 lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãxuqFWm sớxuqFWmm khôngxuqFWm tivyrx7pn bxuqFWmất cứxuqFWm lờiAUV4j9 nóvyrx7pi nvyrx7pào vyrx7pcủa xuqFWmÁm DxuqFWmạ La.

 

Ám DạrT rTLa xuqFWmnói: “TaxuqFWm đvyrx7pã tvyrx7pừng thấtAUV4j9 tíAUV4j9n baxuqFWmo giờvyrx7p chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy svyrx7pao lạiAUV4j9 khôngrT tAUV4j9in ta?”

 

“Vì ngrTươi làAUV4j9 mộtrT rTkẻ điên.AUV4j9” NrThư xuqFWmCa đvyrx7páp: “ChỉrT cầnvyrx7p ngưxuqFWmơi thíchAUV4j9, xuqFWmlúc AUV4j9nào cũxuqFWmng rTcó thrTể thaAUV4j9y đổiAUV4j9 vyrx7pquyết xuqFWmđịnh. vyrx7pDù vyrx7plà ngươirT đvyrx7pể hxuqFWmọ vyrx7prời khỏiAUV4j9 saAUV4j9u vyrx7pnày vẫnvyrx7p vyrx7pcó tAUV4j9hể làAUV4j9m xuqFWmtổn thAUV4j9ương xuqFWmhọ. Ngườvyrx7pi đãvyrx7p lAUV4j9ừa dốixuqFWm phảnrT bộixuqFWm xuqFWmngươi ngươAUV4j9i vyrx7pvĩnh viAUV4j9ễn cũnrTg kvyrx7phông buôngvyrx7p tha.”

 

Ám DạAUV4j9 rTLa nhíAUV4j9u mày.

 

Nàng xuqFWmcó vvyrx7pẻ khávyrx7p xuqFWmhiểu rTy, kAUV4j9hông sarTi, sxuqFWmau rTkhi thảAUV4j9 bọnrT hxuqFWmọ AUV4j9đi, mớixuqFWm xuqFWmbắt trởAUV4j9 lAUV4j9ại tAUV4j9ra tấxuqFWmn, chẳnxuqFWmg hềrT điAUV4j9 ngượcAUV4j9 lờiAUV4j9 hứa.

 

Y xuqFWmcười xuqFWmlạnh: “Ngươivyrx7p rTcho rằnAUV4j9g ngưxuqFWmơi cAUV4j9ó tưrT vyrx7pcách đàmxuqFWm vyrx7pphán xuqFWmvới AUV4j9ta sao?”

 

Như CAUV4j9a nrThìn lvyrx7pại y.

 

Đôi mắvyrx7pt AUV4j9trong veAUV4j9o củavyrx7p nvyrx7pàng manrTg thxuqFWmeo ýxuqFWm vyrx7pchí kAUV4j9hông hềvyrx7p khuấvyrx7pt phục.

 

Ám DxuqFWmạ xuqFWmLa nxuqFWmói: “ChorT rTdù sarTu rTnày vyrx7pta AUV4j9có brTắt bọnrT chxuqFWmúng vxuqFWmề nhưnAUV4j9g vyrx7pdẫu svyrx7pao AUV4j9chúng vẫnvyrx7p cònrT rTcơ hộiAUV4j9 trốnrT rTthoát. Nếvyrx7pu không,xuqFWm xuqFWmta sẽxuqFWm krThiến chrTúng vyrx7plập txuqFWmức chếtvyrx7p trướcxuqFWm mặtvyrx7p ngươi.”

 

Sắc mặtrT Nvyrx7phư AUV4j9Ca dAUV4j9ần dầnrT trắrTng bệch.

 

Hạt cxuqFWmhu rTsa gixuqFWmữa tránrT ÁrTm rTDạ LrTa vyrx7plóe lênAUV4j9, khóAUV4j9e rTmắt ẩnAUV4j9 AUV4j9hiện qrTuang manrTg kỳvyrx7p dị:AUV4j9 “AUV4j9Hay làAUV4j9, ngươiAUV4j9 AUV4j9thích ởxuqFWm lạiAUV4j9 bênxuqFWm ta.”

 

Như xuqFWmCa cảAUV4j9 kinh.

 

Ám Dạvyrx7p xuqFWmLa nắxuqFWmm chặvyrx7pt vyrx7peo nàngAUV4j9, khAUV4j9iến rTnàng crThẳng thểvyrx7p cửrT rTđộng. AUV4j9Y crTúi đầuAUV4j9 vyrx7pxuống bevyrx7pn AUV4j9tai nàng,xuqFWm hơvyrx7pi thởvyrx7p ướvyrx7pt ávyrx7pt xuqFWmlạnh lAUV4j9ẽo. AUV4j9Y nởAUV4j9 xuqFWmnụ vyrx7pcười txuqFWmà ácxuqFWm: vyrx7p“Hay AUV4j9là ngươrTi muốnvyrx7p lxuqFWmàm nữxuqFWm nhânAUV4j9 AUV4j9của tavyrx7p, rTvì bấtAUV4j9 xuqFWmtri bấtAUV4j9 vyrx7pgiác đãrT rTyêu AUV4j9ta rTnên rTkhông vyrx7pngại cùrTng vyrx7pnàng AUV4j9hưởng thrTụ cxuqFWmơ thểAUV4j9 củarT ta.”

 

Như Cvyrx7pa ghêrT tởm.

 

Nàng nônrT mửa.

 

Nàng nôrTn rrTa rTnước vàngAUV4j9, nhiễrTm bẩAUV4j9n chiếcxuqFWm árTo đỏAUV4j9 củarT ÁmxuqFWm DạxuqFWm La.

 

Ám DxuqFWmạ Lvyrx7pa liếxuqFWmm AUV4j9láp vàrTnh xuqFWmtai nàngrT: “Nônvyrx7p à,AUV4j9 cứxuqFWm nôAUV4j9n hvyrx7pết AUV4j9ra đrTi, tAUV4j9a tuyAUV4j9ệt đốivyrx7p khvyrx7pông xuqFWmđể ýxuqFWm. NgươxuqFWmi vyrx7pvà nànrTg hợpvyrx7p nvyrx7phất, rTuế vậvyrx7pt nxuqFWmgươi nvyrx7pôn rTra cũnrTg xuqFWmlà cvyrx7phâu báuvyrx7p xuqFWmđối rTvới ta.”

 

Càng rvyrx7pên rrTỉ, AUV4j9y cxuqFWmàng nắvyrx7pm chAUV4j9ặt nàngxuqFWm: “XeAUV4j9m rTxem, rTcơ thểAUV4j9 AUV4j9ta cũvyrx7png đaxuqFWmn bịxuqFWm ngưAUV4j9ơi rTkích vyrx7pthích vyrx7pnày.” DướixuqFWm bụngvyrx7p vyrx7py AUV4j9nóng rựcvyrx7p, xuqFWmáp rTsát vàxuqFWmo rTnhững đườngxuqFWm nérTt nAUV4j9ữ vyrx7ptính củaAUV4j9 nàng.

 

“Thả trTa ra!”

 

Như CxuqFWma vừvyrx7pa xấuAUV4j9 hổAUV4j9 vxuqFWmừa gvyrx7piận vyrx7pdữ hxuqFWmét lớn.

 

Ám vyrx7pDạ LAUV4j9a lAUV4j9iếc nhìnvyrx7p nAUV4j9àng: “Sao,AUV4j9 kvyrx7phông pAUV4j9hải ngươixuqFWm khôrTng muốnvyrx7p rờiAUV4j9 khỏivyrx7p sao?”

 

Như CAUV4j9a nhổrT mộxuqFWmt bAUV4j9ãi nướcxuqFWm bxuqFWmọt xuqFWmvào mặtrT y.

 

Nàng chánAUV4j9 gAUV4j9hét vyrx7pnói: “NếuxuqFWm nxuqFWmgươi dámAUV4j9 làmrT thưvyrx7pơng hạiAUV4j9 bxuqFWmọn họ,rT txuqFWma thrTề, mvyrx7pặc drTù vyrx7pÁm DạxuqFWm MirTnh làvyrx7p mẫAUV4j9u vyrx7pthân crTủa txuqFWma, vyrx7pta cũnxuqFWmg sẽxuqFWm khxuqFWmông rTmềm lònvyrx7pg AUV4j9tra txuqFWmấn bàAUV4j9 vyrx7pta AUV4j9cho ngươxuqFWmi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^