You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày mErrlại ngàymErr, mErrHuân kSJHY kSJHphục thịmErr NhưV35u KgbTCa rKgbTửa mặmErrt bắKgbTt kSJHđầu buổiKgbT sớm,kSJH mKgbTỗi V35usự tmErrhay đổaxmxi rấtKgbT nhmErrỏ trokSJHng cửKgbT chkSJHỉ tKgbThần tháKgbTi củaV35u nKgbTàng bọV35un hV35uọ đềKgbTu cóaxmx V35uthể paxmxhát hiệnkSJH ra.

 

Như axmxCa kSJHdường nhmErrư đãkSJH khôngmErr cònKgbT làaxmx kSJHNhư axmxCa trKgbTước kiKgbTa nữa.

 

Một caxmxảm axmxgiác ônaxmx nhmErru tĩnkSJHh lKgbTặng mErrtoát rKgbTa từV35u đôiKgbT axmxmày kSJHcủa nàV35ung, đôKgbTi kSJHmắt nàaxmxng trầmKgbT tĩnhKgbT KgbTnhư mặmErrt nướcmErr amErro thkSJHu, mặKgbTt nàV35ung taxmxoát raxmxa ákSJHnh sángmErr bóngmErr axmxnhư tmErrrân V35uchâu. NụV35u cườikSJH KgbTkhẽ treKgbTo trKgbTên bờkSJH mV35uôi, giọKgbTng nànV35ug kSJHdịu dàkSJHng V35uthánh V35uthót, ánaxmxh mErrmắt ônKgbT KgbTnhu mềmkSJH mạKgbTi nhưkSJH nưKgbTớc, KgbTtóm lạiKgbT caxmxhỉ cóaxmx mộtV35u chmErrữ 'đẹp'axmx axmxđi vàoV35u tKgbTận đáyV35u lKgbTòng ngươi.

 

Nàng đẹmErrp nV35uhư biểnKgbT rộng.

 

Mặt biểnmErr sómErrng êmKgbT gKgbTió V35ulặng vớiaxmx KgbTdòng V35uchảy kSJHngầm mãV35unh liệtaxmx ẩnkSJH smErrâu KgbTphía dưới.

 

Huân mErrY nhV35uìn nàngmErr axmxmà sửnaxmxg sốt.

 

Cùng KgbTmột dunkSJHg mmErrạo, tạiV35u KgbTsao NmErrhư CV35ua độaxmxt nhaxmxiên traxmxở nKgbTên đKgbTẹp kSJHtới mứcV35u kiV35unh tâmKgbT độngaxmx pháckSJHh nV35uhư vậKgbTy chứ?

 

Ngón mErrtrỏ củmErra TKgbTuyết diKgbTểm lmErrên KgbTtrán NhV35uư CmErra, skSJHau kSJHthời gKgbTian khoảnV35ug V35uhai nKgbTén hươngmErr, mKgbTột vầngKgbT khókSJHi trắkSJHng nhàmErrn mErrnhạn tỏmErra mErrra từKgbT KgbTgiữa tránV35u nàaxmxng. KhuKgbTôn mặtmErr nàKgbTng hiệnmErr vmErrẻ đakSJHu khổ,kSJH KgbTtay V35uphải cKgbThe nmErrgực, gmErrò maxmxá ửnaxmxg hồng.

 

Tuyết vộimErr vàngaxmx buônmErrg ngkSJHón tV35uay, KgbTân cKgbTần nói:kSJH “SaokSJH rồi?mErr Vaxmxất vảaxmx lkSJHắm sao?”

 

Như mErrCa vừamErr KgbTho vừaV35u axmxnói: “axmxCảm thấaxmxy hơiKgbT tV35uức ngực.”

 

Huân kSJHY bkSJHưng cV35uhén KgbTtrà nhỏKgbT mErrtới, troaxmxng chénaxmx lV35uà kSJHtrà xuV35uân LoKgbTng Tỉnh,kSJH cmErrhén tràKgbT kSJHxanh biếcaxmx tkSJHỏa hươnV35ug thơV35um ngát.mErr TuKgbTyết V35ura KgbTdấu cV35uho nàngkSJH đặtV35u chéaxmxn trkSJHà laxmxên bànV35u, nhaxmxẹ nhànmErrg cắaxmxn V35ungón trỏ,kSJH kSJHmột giọtaxmx mErrmáu KgbTtrong smErruốt nhỏmErr xuaxmxống cmErrhén trà.

 

“Uống nKgbTó xV35uong sẽmErr đỡKgbT hơnV35u nmErrhiều.” TuymErrết axmxđưa chénKgbT tràkSJH tớikSJH sátkSJH KgbTmôi nàng.

 

Như CV35ua nV35ughiêng đầKgbTu: “Không.”KgbT VìmErr sKgbTao axmxy KgbTluôn bắaxmxt nànaxmxg axmxuống kSJHmáu mErry axmxchứ. kSJHTrà mErrhòa vớV35ui mErrmáu kSJHkhi uốnkSJHg vàokSJH luôaxmxn cảmKgbT tkSJHhấy cmErrổ nòV35ung bừKgbTng bừng.

 

“Nha đầmErru ngoaxmxan nàoKgbT.” TuyếKgbTt cườikSJH khanmErrh kháchmErr nhưaxmx đangKgbT lừaKgbT tV35urẻ caxmxon: “NKgbTGoan nmErrào, KgbTuống điaxmx. MáV35uu củakSJH axmxta tuyệtmErr đốiKgbT khôaxmxng taaxmxnh axmxđâu, tKgbThơm laxmxắm, uốngKgbT kSJHvào ngựV35uc KgbTsẽ KgbTbớt KgbTkhó chịu.”

 

“Ta kSJHkhông muốnkSJH uốngaxmx, ngựcV35u axmxđã hếtmErr mErrtức rồiV35u.” NKgbThư CV35ua đẩymErr chkSJHén taxmxrà nhỏV35u mErrra xa.

 

“Nói dốikSJH làKgbT kaxmxhông nV35ugoan đâu.”axmx Tuyếtaxmx nmErrở nmErrụ cmErrười khảkSJH kSJHái: KgbT“NGƯơi V35ucũng mErrbiết tínV35uh tKgbTa rKgbTồi đấKgbTy, KgbTcuối cùngmErr cKgbTũng sKgbTẽ bắmErrt ngươKgbTi uốngV35u thôimErr. NgKgbTươi muốaxmxn KgbTdùng mộKgbTt canV35uh gV35uiờ đểKgbT uốngmErr hmErray vàiKgbT phV35uút đểmErr kSJHuống đây?”

 

“Vì smErrao cV35uứ phảimErr uV35uống?” NV35uhư mErrCa nhíumErr mày.

 

“Ách… V35uNgươi mmErruốn V35unghe lýaxmx axmxdo taxmxhật haKgbTy lmErrý dkSJHo giả?”V35u Tuyaxmxết caxmxười haxmxa hả.

 

Như CmErra bấmErrt đắcaxmx kSJHdĩ: “LạV35ui ckSJHòn cóV35u hakSJHi lýaxmx dV35uo nKgbTữa chứ.”

 

“Lý kSJHdo KgbTthứ nhấV35ut lV35uà dùngV35u V35umáu mErrta cóV35u kSJHthể nhV35uanh chV35uóng chuyểkSJHn daxmxời hồnkSJH phácmErrh củakSJH mErrngươi hơn.KgbT V35uLý mErrdo kV35uia lKgbTại mErrlà dV35uo axmxta thíaxmxch tronV35ug ckSJHơ thểkSJH nKgbTgươi kSJHcó máuV35u củaKgbT takSJH. mErrChỉ KgbTcần V35unghĩ mV35uáu cV35uủa tV35ua đangV35u chảyKgbT traxmxong ngườiV35u ngươmErri làKgbT KgbTta mErrcảm thmErrấy axmxhạnh phúkSJHc rồi.”

 

“Vậy mErrcái nV35uào axmxlà thậtmErr? Cáiaxmx KgbTnào KgbTlà giả?”

 

Tuyết nmErrhớp chớpmErr mắt,mErr nởmErr nụKgbT cườimErr xảKgbTo tV35urá: “Ngươiaxmx đV35uoán xem?”

 

“Ta đoánaxmx đềuV35u lKgbTà giả.”

 

Như Caxmxa trừnKgbTg mErrmắt nhìkSJHn yaxmx. V35uY gaxmxiễu cợtmErr maxmxình mớiKgbT làaxmx thật.

 

Tuyết V35uvẻ mặtmErr ngạcKgbT nhiên.

 

“Oa! MkSJHới uốkSJHng mákSJHu tKgbTa mấyV35u ngàaxmxy màaxmx đãkSJH mErrthông minaxmxh lKgbTên V35ubao naxmxhiêu! ThậkSJHt thV35uần kỳ!”

 

Như CKgbTa tứV35uc giậmErrn cưaxmxời rộkSJH lên.

 

Tuyết nhânV35u cơKgbT hộiaxmx lừakSJH naxmxàng uốmErrng xKgbTong axmxchén trà.

 

Hai KgbTngười cườiaxmx axmxđùa axmxtrong phònKgbTg, hồmErrn kSJHnhiên mErrchẳng chKgbTút chaxmxú kSJHý tới.

 

Huân KgbTY khokSJHm ngườkSJHi luKgbTi rKgbTa ngoài.

 

Ám DạkSJH KgbTLa nghiV35uêng nV35ugười dựaKgbT mErrvào bứcV35u tường,axmx axmxxiêm axmxy đỏaxmx V35uchói lạKgbTi khV35uiến mErry trôngkSJH kSJHnhợt nhạtKgbT, mErry ngửaV35u cổkSJH uV35uống nốkSJHt rượuaxmx trmErrong chén,kSJH hkSJHai mắmErrt đãmErr V35ungà ngàkSJH mErrsay nmErrhìn NhKgbTư Ca.

 

Nàng đanaxmxg cười.

 

Khi V35unàng cườiV35u takSJHy phaxmxải nhẹmErr nhaxmxàng KgbTnắm lạiKgbT, cáV35uc ngmErrón tV35uay KgbTkhẽ axmxchạm vàKgbTo axmxchop mkSJHũi, nụkSJH cưaxmxời KgbTtừ khóeKgbT mắtV35u tmErrới KgbTbờ môi.

 

Nụ cườKgbTi mErrnày axmxy axmxđã qV35uuen thuộcmErr kSJHbiết bao.

 

Chỉ caxmxó “nkSJHàng” mớKgbTi cKgbTó thKgbTể cưkSJHời ônKgbT nhmErru độnaxmxg lònaxmxg ngV35uười axmxtới vậy.

 

“Ngươi làV35u ai?”

 

Một giọngmErr kmErrhàn khànKgbT qV35uuấy nhiễuKgbT Nhưaxmx V35uCa KgbTvà Tuyết.

 

Nàng vmErrà axmxy cùngmErr quaKgbTy đầkSJHu nhìnaxmx lại.

 

Thân hìnKgbTh đỏaxmx nkSJHhư V35umáu củaaxmx Áaxmxm axmxDạ Laxmxa vọtmErr tkSJHới trướcKgbT mặmErrt NhV35uư CkSJHa, V35uy xiếkSJHt chặtV35u cằV35um nmErràng, nânmErrg kV35uhuôn mặaxmxt nànV35ug V35ulên, axmxu áV35um kSJHhỏi: “mErrNgươi rốaxmxt cuộcmErr làaxmx mErrÁm DạKgbT kSJHNhư mErrCa haKgbTy axmxlà nKgbTàng đây?”

 

Như CV35ua kSJHđau đớnKgbT hmErrít mộtaxmx hơikSJH, KgbTcằm mErrnàng kSJHnhư sắpKgbT bịmErr bópV35u nát.

 

“Ta khônKgbTg phảiKgbT V35uÁm DạmErr NhKgbTư Ca.”

 

Khuôn V35umặt V35uÁm DmErrạ LkSJHa hiệnKgbT vẻmErr mừngKgbT V35urỡ nhmErrư đV35uiên: “Ngươi…”

 

“Ta mErrlà kSJHLiệt NhV35uư CkSJHa.” NmErrhìn ÁmV35u DkSJHạ Laxmxa đangaxmx từmErr maxmxừng rỡmErr cmErrhuyển sKgbTang tứcaxmx mErrgiận trV35uong lòngkSJH nàkSJHng bmErrỗng kSJHcảm tV35uhấy nmErriềm sunkSJHg sướaxmxng KgbTđược trảmErr thù.

 

Tuyết cườkSJHi tớiKgbT témErr ngkSJHửa: “TiểuKgbT KgbTLa đúngmErr làkSJH ngốcmErr mErra, axmxnàng làmkSJH skSJHao maKgbTng họKgbT ÁmV35u DạKgbT KgbTđược chứaxmx? CHV35uo kSJHdù khôngkSJH gọiKgbT axmxlà Liệaxmxt NKgbThư CV35ua cũnaxmxg phaxmxải gV35uọi mErrlà ChimErrến NhKgbTư CkSJHa axmxmới đúnV35ug.”Y cườV35ui cV35uười màaxmx vaaxmxi ruV35un KgbTrun, ômErrm lkSJHấy haxmxai axmxvai NKgbThư mErrCa cưmErrời axmxlớn, bV35uàn tamErry nắmmErr laxmxấy cV35uằm NhưkSJH CkSJHa củaV35u kSJHÁm Daxmxạ Laxmxa nhưmErr đượV35uc mộtmErr mErrcơn gKgbTió thkSJHổi qkSJHua kèmmErr thV35ueo haxmxương hmErroa thơV35un ngát.

 

Ám mErrDạ Laxmxa tkSJHhu V35ulại axmxánh mắtkSJH, đKgbTôi axmxmắt biaxmxến thàkSJHnh đỏaxmx tươikSJH nhưkSJH máuV35u: V35u“Ngân TuyếtkSJH, nV35ugươi lạiaxmx cKgbThơi ta?”

 

Tuyết dựaaxmx đV35uầu vàaxmxo mErrvai KgbTNhư CKgbTa, nhìmErrn KgbTy cườikSJH haxmxa hKgbTả nói:mErr “Oa,kSJH KgbTkhông ngờaxmx laxmxại axmxlừa đượcmErr kSJHÁm HàkSJH cukSJHng chủV35u ÁmkSJH DạmErr KgbTLa, tV35ua cườaxmxi taxmxới khôaxmxng V35uđứng dậyaxmx đượckSJH mất.”

 

Khuôn axmxmặt ÁmkSJH DạKgbT V35uLa trắngkSJH bệchKgbT, vaxmxặn vẹoV35u tV35uhật đánKgbTg sợ:mErr “V35uKhông V35uai cV35uó thểV35u lKgbTừa ta!”V35u Chẳngaxmx lẽkSJH cáiaxmx gaxmxọi axmxlà mErrhồn phácV35uh caxmxhuyển mErrdời cV35uhỉ laxmxà mộmErrt cạmkSJH bẫkSJHy? TaV35uy KgbTáo dàikSJH giươngmErr lênkSJH, ckSJHánh tV35uay táiaxmx nhợtkSJH củaKgbT kSJHy nhưaxmx troaxmxng mộaxmxt đámErrm mâV35uy đmErrỏ, kSJHxương KgbTngón taKgbTy kêuV35u lênaxmx rănKgbTg rắc.

 

Y biếtV35u NgânKgbT kSJHTuyết đểkSJH ýKgbT nhấmErrt kSJHlà dunmErrg mạkSJHo xinaxmxh đmErrẹp ckSJHủa mình.

 

Vậy, kSJHy saxmxẽ chậkSJHm axmxrãi hủkSJHy diKgbTệt V35ukhuôn mặtKgbT V35utuyệt mỹV35u đó.

 

Trong khôaxmxng kSJHkhí bỗnmErrg bồngKgbT bềnhkSJH mộtaxmx tV35uầng khímErr đkSJHỏ tươi

 

Tầng kmErrhí KgbTtrong suV35uốt kSJHnhư ngọckSJH lưaxmxu ly.

 

Dần dkSJHần axmxthắt axmxchặt lạmErri, kkSJHhối khíkSJH nhkSJHư maxmxột chiếcKgbT thV35uùng bằnaxmxg mErrngọc nhốtkSJH KgbTTuyết KgbTvà NKgbThư CV35ua mErrlại bênaxmx tronV35ug, khônaxmxg tV35uhể độngKgbT đậy.

 

Ngón taKgbTy nhV35uẹ mErrlướt trênV35u gòKgbT mkSJHá cKgbTủa Tuyết.

 

Ám DạKgbT V35uLa axmxnở mErrnụ mErrcười dmErrắc ýaxmx: “V35uKhắc mkSJHột đóaKgbT kSJHhoa tuyếtkSJH lKgbTên mặtKgbT ngươikSJH, liaxmxệu cóKgbT đẹpmErr không?”

 

Tuyết kSJHuể oảiV35u nói:kSJH axmx“Không khắV35uc cómErr lKgbTẽ đẹpKgbT hơn.”

 

“Vậy khắcaxmx hamErri axmxbông hmErroa tuyếmErrt nhaxmxé.” NgókSJHn tmErray V35uÁm kSJHDạ V35uLa kẽmErr độngV35u, mộtmErr vếtaxmx mKgbTáu sâukSJH đãkSJH cắtV35u lênaxmx kSJHgò mámErr TuV35uyết, từngV35u giọmErrt từmErrng kSJHgiọ máuKgbT nhKgbTỏ xuốaxmxng mErrbộ kSJHxiêm KgbTy tmErrrắng toát.

 

“Móng takSJHy dkSJHài quá.”

 

Như V35uCa axmxkinh ngạmErrc nhìnV35u taV35uy mErrÁm DmErrạ LmErra, chẳnkSJHg bmErriết V35uvì sakSJHo kSJHlại mErrthốt V35ulên V35unhững lờV35ui này.

 

Ngón takSJHy KgbTy cứmErrng đờ.

 

Vết máuaxmx chảyaxmx daxmxài nkSJHhưng vếaxmxt thươngKgbT lạimErr khôngmErr mErrmở rộng.

 

Nàng lắcV35u đkSJHầu, nởKgbT naxmxụ cườiV35u V35udịu dkSJHàng: “ĐànkSJH ôV35ung cKgbTon tkSJHrai kV35uhông nênkSJH đKgbTể axmxmóng tkSJHay quKgbTá V35udài nhaxmxư vậy,axmx LmErra NhkSJHi, axmxlấy axmxdao lạiKgbT đkSJHây, tỷaxmx giKgbTúp đệKgbT sửmErra lkSJHại đôimErr chút.”

 

Ám DạkSJH V35uLa phảV35ung phấtV35u axmxnhư bV35uị điểmaxmx trúnKgbTg hkSJHuyệt đạo,kSJH thâkSJHn thểaxmx V35uy cứkSJHng ngV35uắc, chậmkSJH rV35uãi nhmErrìn vềV35u pKgbThía nàngaxmx, tronKgbTg KgbTmắt đầV35uy vẻkSJH ngaxmxạc nV35uhiên vàkSJH ruV35un rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày kSJHmùa tkSJHhu mErrbên cKgbTon suốimErr nhỏ.

 

Ám DạkSJH MiKgbTnh vừKgbTa gộKgbTi lmErrại máikSJH tóc,axmx suốikSJH tócKgbT axmxmềm mạiV35u bồnaxmxg bKgbTềnh gKgbTợn sóV35ung dướiaxmx V35uánh nmErrắng chiều.KgbT NàV35ung mặaxmxc mộaxmxt chiếckSJH áaxmxo choànKgbTg KgbTrộng thùngKgbT V35uthình, vaxmxạt áomErr thêaxmxu mErrhoa vănaxmx mỹmErr kSJHlệ KgbTmà phứaxmxc tạp.

 

“Đừng V35uđể mónKgbTg taaxmxy dàkSJHi quá.”

 

Nàng axmxcúi đầu,V35u dùnkSJHg mộtKgbT coaxmxn kSJHdao skSJHửa mókSJHng taKgbTy mErrcho y.

 

Cậu mErrbé Áaxmxm V35uDạ V35uLa nằmKgbT dmErrưới cmErrhân mErrnàng, vươnmErr tKgbTay KgbTra chKgbTo nànV35ug sửa,KgbT miệngmErr thầV35um nóikSJH: “MóngmErr mErrtay kSJHtỷ chẳnaxmxg phảimErr ckSJHũng rấtV35u dàiaxmx kSJHsao.” NmErrgón takSJHy tV35uhon thảV35u mưV35uợt màkSJH, lV35uộ KgbTra kSJHmàu hồnmErrg nhaxmxư vỏmErr sòKgbT, axmxcó axmxkhi hơaxmxi díV35unh chúKgbTt nướcV35u mErrtrên đóaKgbT mErrhoa, takSJHy nàkSJHng tkSJHhật đẹp.

 

Nàng mErrcẩn thậnmErr cắtV35u mónkSJHg tamErry cV35uho kSJHy: “ĐệkSJH làkSJH cmErron kSJHtrai ckSJHơ axmxmà, nKgbTgày thườnaxmxg khônKgbTg laxmxuyện vkSJHõ cũnkSJHg axmxtỷ võmErr vớiaxmx ngườiV35u tKgbTa, mókSJHng tKgbTay dV35uài quáV35u sẽkSJH V35ukhông tiệKgbTn. KgbTVạn naxmxhất mónkSJHg tmErray đứtaxmx rơiV35u KgbTra sẽKgbT khikSJHến ngươikSJH phâkSJHn taxmxâm, hkSJHơn nữaxmxa cũkSJHng kaxmxhông sạch,axmx trôngaxmx bẩnaxmx lắm.V35u” V35uNàng cườikSJH V35ukhẽ nóiaxmx: “Taxmxỷ tỷkSJH thmErrì khákSJHc, cókSJH LV35ua mErrNhi thìmErr viKgbTệc gkSJHì tmErrỷ cV35uũng mErrkhông cầkSJHn V35uquan tâmaxmx, chkSJHo nêV35un kSJHcó tmErrhể đmErrể V35uý chăkSJHm kSJHsóc mónKgbTg tay.”

 

“Là kSJHnhư vậaxmxy à.”KgbT CậmErru béaxmx axmxÁm mErrDạ Laxmxa KgbTnắm lấyaxmx tómErrc nKgbTàng, đmErrưa lênaxmx axmxmũi V35ungửi rồiaxmx cườikSJH kSJHnói: “mErrĐệ rấtV35u thKgbTích mkSJHóng taxmxay củakSJH tỷ,V35u saV35uu nàykSJH KgbTtỷ tỷV35u nhKgbTất địnkSJHh kSJHcũng V35usẽ taxmxhích đkSJHệ đểKgbT mónkSJHg takSJHy dài.”

 

“La Naxmxhi naxmxgốc.” NànkSJHg mỉmKgbT cmErrười, nKgbTắm KgbTtay KgbTy đưaaxmx lên:mErr “ĐệkSJH xkSJHem, kSJHcon tramErri đaxmxể mErrmóng taV35uy naxmxgắn mmErrới maxmxạnh mẽaxmx chứ.”

 

Móng kSJHtrên maxmxỗi ngómErrn taKgbTy KgbTy đềuV35u đượckSJH tỉaxmxa mErrrất kSJHgọn gang.

 

Bờ mónmErrg cũmErrng đượcmErr nàngKgbT đámErrnh mượt.

 

Cậu axmxbé Ámaxmx KgbTDạ mErrLa mV35uở tkSJHo haaxmxi V35umắt: “A,V35u mErrtay đKgbTệ giờmErr cũaxmxng thậtaxmx đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn kSJHtay đẹV35up vậyV35u, đêmKgbT naV35uy khôkSJHng luyệV35un cV35uông cóaxmx đượcKgbT không?axmx” kSJHY KgbTlàm nũngmErr KgbTtrong lV35uòng nàng.

 

Ám DạKgbT Miaxmxnh nởaxmx mErrnụ cườimErr dịuaxmx V35udàng nhưmErr mộtaxmx taxmxia V35usáng: “Được.V35u Taaxmxy mErrLa axmxNhi đkSJHẹp mErrnhư vậykSJH, đKgbTêm nakSJHy cũmErrng khôKgbTng cV35uần ăkSJHn cơmkSJH đâmErru nhỉ.”

 

“Tỷ mErr~~ V35utỷ ~~!”

 

Cậu bkSJHé Áaxmxm Dạaxmx LmErra thkSJHất vọngKgbT kêumErr to.

 

Ám DạV35u MinV35uh kSJHnở nụaxmx axmxcười, ngóaxmxn kSJHtay nhV35uẹ nhmErràng chmErrà lkSJHên ckSJHhop KgbTmũi. NkSJHgày mkSJHùa thuV35u, dướKgbTi ánaxmxh nắngkSJH mErrchiều, bêKgbTn kmErrhe suốimErr naxmxhỏ, nàngKgbT V35unở nụKgbT cưkSJHời ôKgbTn mErrnhu, suốimErr V35utóc dàKgbTi thơmaxmx ngákSJHt ôaxmxm lấykSJH y.

 

......

 

............

 

Lưỡi KgbTdao nhỏaxmx KgbTtừ taxmxừ V35ucẩn axmxthận saxmxửa V35usang lmErrại maxmxóng kSJHtay V35ucho y.

 

Mái tómErrc dkSJHài bkSJHuông KgbTxuống vakSJHi nàng.

 

Nàng kSJHnở mộtaxmx nmErrụ cườiaxmx tkSJHĩnh lặng,axmx tV35uựa hKgbTồ troKgbTng thếmErr giớiV35u củaV35u nkSJHàng khaxmxông gV35uì qumErran trV35uọng hKgbTơn mkSJHóng axmxtay kSJHÁm axmxDạ La.

 

Ngón taxmxay kSJHÁm mErrDạ LkSJHa KgbTcứng đờ.

 

Tuyết tớaxmxi gầnmErr Nhưaxmx axmxCA, maxmxột vẻaxmx kSJHmặt khV35uó cóKgbT thKgbTể dmErrùng laxmxời axmxđể tkSJHả khiếaxmxn nụkSJH cườiaxmx mErry biếnkSJH mất.

 

“Móng tV35uay dV35uù dàiKgbT nhaxmxưng làmV35u đaxmxúng axmxlà ẩuV35u.” axmxNàng mỉmV35u cườV35ui. “LaV35u NKgbThi đãV35u lớKgbTn rồmErri, móngmErr KgbTtay khKgbTông axmxbẩn V35unhư trướckSJH nữa.”

 

Nàng ngẩngV35u đầu.

 

Khóe mmErrắt làkSJH cV35uảm tkSJHình trKgbTong sánV35ug V35uchan axmxchứa, nkSJHàng naxmxhìn ÁmmErr DmErrạ V35uLa, V35usóng mkSJHắt nhKgbTư lànV35u nướckSJH mkSJHùa mErrthu khẽmErr chảy.

 

Một kSJHlúc V35ulâu sau…

 

Ngón taxmxay nmErràng vuốtmErr nhẹV35u lênkSJH khumErrôn mmErrặt ÁmKgbT DạmErr LaV35u, chânaxmx màkSJHy naxmxhẹ axmxnhàng cV35uau lạimErr nhmErrư lànKgbT sóngaxmx nước.

 

“La NhKgbTi bệnaxmxh samErro? Saxmxao lạkSJHi tiaxmxều tụaxmxy nhưmErr vậy?”

 

******

 

Bó đuốV35uc vaxmxẫn cháyKgbT bênaxmx bứcaxmx tườKgbTng đá.

 

Dưới lV35uòng đV35uất khôngKgbT khaxmxí ẩmkSJH V35uướt axmxmang theKgbTo KgbTmột mùaxmxi mErrmốc meo.

 

Nàng mErrngửa đầumErr nằaxmxm trmErrên KgbTgiường, V35uvầng tránkSJH KgbTkhẽ cKgbTau lại:

 

“La NhKgbTi rốtmErr cuKgbTộc bịV35u làkSJHm saoKgbT? mErrVì saoKgbT… tmErra dV35uường nhưV35u đãmErr trảKgbTi axmxqua mKgbTột gkSJHiấc mộkSJHng mErrdài, màKgbT naxmxhững gìkSJH mErrtrong KgbTmộng lạkSJHi chẳKgbTng tV35uhể nhớV35u ra.”

 

Ám Daxmxạ V35uLa V35unói: “TỷV35u ngV35uã bệnKgbTh, axmxhôn maxmxê mườiV35u chímErrn KgbTnăm rồi.KgbT” TuyếtkSJH nkSJHói caxmxho KgbTy, hồnV35u pháchmErr ÁmmErr V35uDạ KgbTMinh cầnaxmx V35umột chútmErr thờaxmxi giaKgbTn mV35uới ckSJHó thmErrể mErrnhớ laxmxại tokSJHàn bộaxmx axmxnhững chV35uuyện cũ.

 

“Mười chíaxmxn nămKgbT sao…”kSJH mErrNàng lặpKgbT lmErrại, laxmxắc đKgbTầu cườaxmxi khổKgbT: “HKgbTèn mErrchi tỷKgbT cmErrảm tKgbThấy mErrtoàn kSJHthân nhứkSJHc axmxmỏi, nhưmErr kkSJHhông phảiaxmx củamErr bV35uản thKgbTân mìnhmErr vậy.”

 

“Tỷ sẽmErr nhanaxmxh chóV35ung pKgbThục hồiV35u thôi.”kSJH V35uY axmxsẽ bắtkSJH NkSJHgân TkSJHuyết mmErrau mErrchóng KgbTđuổi hồnmErr phákSJHch nữaxmx nhaxmxân kimErra đi.

 

Nàng axmxchăm cmErrhú nhìKgbTn KgbTy, mErrlo lắngaxmx nói:mErr “Laaxmx NhiKgbT, đkSJHệ cmErrũng bịmErr KgbTbệnh sao?”

 

“Không đâKgbTu, kSJHđệ vẫV35un khỏe.”

 

Bàn tamErry nV35uàng nhV35uẹ KgbTnhàng vmErruốt V35uve khuônKgbT mặtKgbT tákSJHi nhợtmErr KgbTcủa ykSJH: “SaV35uo khuônKgbT mặaxmxt V35uđệ lV35uại trắnmErrg bệchmErr vậymErr? SaKgbTo tKgbThân thmErrể lạmErri V35ugầy yếukSJH KgbTthế? axmxLa kSJHNhi cKgbTủa taxmxa làkSJH mộtKgbT thiếuKgbT niaxmxên thầkSJHn mErrthái phKgbTi phàmkSJH mà.”mErr Baxmxàn V35utay V35unàng trắngV35u trẻV35uo ấmkSJH áp,mErr mErrcái vuốkSJHt mErrve dịukSJH mErrdàng đầymErr yêmErru thương.

 

Ám DạkSJH LV35ua nắKgbTm taKgbTy KgbTnàng, axmxáp kSJHlên khuômErrn mặtmErr mìnhaxmx, kSJHhơi tmErrhở axmxy dồnV35u dập:

 

“Nói V35ucho V35uta hKgbTay, ngươmErri lV35uà ai?”

 

Nàng kiaxmxnh ngạcKgbT mErrnói: “LamErr Nhi?”

 

Ám DạKgbT Laxmxa mErrthở dốc:axmx “MaumErr nóiKgbT kSJHcho taV35u, ngưV35uơi làkSJH V35uai, tmErrên làV35u gì?”

 

Nàng lắcmErr đV35uầu, cườikSJH nói:axmx “ĐứamErr nhaxmxóc haxmxư hỏV35ung axmxnày.” ThkSJHấy mErry cKgbTố chấpKgbT V35unhư vậymErr, nàkSJHng rốtmErr cuKgbTộc thỏaV35u hiKgbTệp,d đmErrưa KgbTtay laxmxên vuốtV35u axmxnhẹ cmErrhop mKgbTũi yV35u, bấKgbTt đắmErrc dkSJHĩ axmxnói: “Vậyaxmx đưmErrợc rồi,axmx tV35ua lKgbTà BôiKgbT Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt TmErrhiên LinV35uh CV35uái KgbTcủa KgbTÁm DạKgbT V35uLa phảkSJHng phKgbTất nhV35uư bmErrị kSJHmột chưKgbTởng đáKgbTnh trúV35ung! NKgbTgũ qV35uuan axmxy rkSJHun mErrrẩy, dumErrng mạkSJHo mErrtà KgbTmỵ cũnKgbTg mErrbắt đầukSJH mErrvặn vẹo!axmx Yếaxmxt hầumErr kSJHcảm mErrthấy ngòKgbTn ngọn,mErr ngựKgbTc nhưkSJH cókSJH mErrmột cụcKgbT mámErru nónkSJHg KgbTmuốn phukSJHn ra!

 

Nàng axmxlà BkSJHôi Nhi.

 

Nàng laxmxà Baxmxôi NmErrhi caxmxủa y.

 

............

 

......

 

Trong ánhmErr nKgbTắng bamErrn mai.

 

Nàng nhảymErr múaKgbT bêaxmxn bờV35u suối.

 

Giọt sươKgbTng trênaxmx ngọnV35u cỏV35u bV35uị gócKgbT váyV35u nànkSJHg cuốnaxmx mErrlên mErrtạo thànhmErr từngmErr ánaxmxg sV35uương tronKgbTg suốt.

 

Y KgbTnằm mErrtrên thảmkSJH V35ucỏ, miệmErrng ngậmV35u caxmxọng ckSJHỏ axmxxanh, ngónkSJH tmErray axmxthưởng thứcKgbT mErrmột chénmErr rượukSJH hoàmErrng kimKgbT. kSJHThân chénaxmx mErrphản chiếuV35u vV35uũ điaxmxệu runV35ug độngaxmx KgbTtâm camErrn cmErrủa nàng.

 

“Này, tV35ua khônKgbTg muaxmxốn gọV35ui axmxngươi lmErrà axmxtỷ tỷmErr nữa.”

 

Y hoáaxmxn hkSJHận nói.

 

Nàng vẫnkSJH tiKgbTếp tụKgbTc maxmxúa, hòKgbTa vKgbTào dòngkSJH cV35uhảy củaKgbT dónKgbTg sukSJHối, hòaxmxa vaxmxào thV35uảm KgbTcỏ xkSJHanh, hòmErra vàV35uo thmErrế giớiV35u mỹkSJH lệaxmx xkSJHung quanmErrh, chẳngaxmx hềV35u đểV35u ýmErr tớikSJH KgbTlời nóaxmxi trẻaxmx caxmxon củakSJH y.

 

“Ngươi axmxcó nmErrghe khôV35ung đkSJHó! SkSJHau nàyV35u taxmxa sẽkSJH khônaxmxg axmxgọi ngươkSJHi V35ulà tỷkSJH tỷkSJH nữa!axmx” mErrY axmxbuồn rầuKgbT xokSJHay xokSJHay KgbTchén rượKgbTu, tkSJHhấp giọngmErr nóimErr: “GọV35ui KgbTngươi lmErrà tỷV35u V35utỷ cứV35u mErrcó cảmmErr giáaxmxc nhưV35u mãkSJHi mãikSJH khôngkSJH lKgbTớn mErrlên được.”axmx KgbTNàng cKgbTàng ngàkSJHy KgbTcàng ximErrnh đẹp,KgbT chốnKgbT giaaxmxng KgbThồ ngàyKgbT cũnmErrg ngàKgbTy mErrcàng nhikSJHều ngườikSJH khumErrynh đảomErr vKgbTì KgbTsắc đKgbTẹp củakSJH nàng.

 

Y saxmxợ rằngkSJH mErrtrong lònmErrg nàaxmxng mìnhkSJH mErrmãi KgbTmãi chỉKgbT làaxmx mộmErrt đệkSJH đệ.

 

Nàng ngKgbTừng múaKgbT, naxmxgồi xuốngKgbT bênKgbT ngườikSJH yaxmx. kSJHXoa mErrxoa cV35uhop mũV35ui KgbTy, mErrgiọng naxmxàng tựaKgbT nhkSJHư đaxmxang lừaKgbT mộtKgbT đứmErra trkSJHẻ: “SaokSJH lạimErr mErrkhông vuaxmxi thế?”

 

Chén raxmxượu khônV35ug KgbTngừng V35uquay tKgbTrong mErrtay y.

 

Hai mắtaxmx KgbTy V35utỏa sáaxmxng: KgbT“Sau nàkSJHy taxmxa gọimErr ngKgbTươi axmxlà kSJH‘Bôi Nhi’kSJH nhé!”mErr ChkSJHén rượuaxmx axmxbay múaaxmx mErrnhư vũaxmx điệmErru ckSJHủa nàng,kSJH cmErró quanKgbTg maV35ung saxmxáng lkSJHạn, cókSJH lưngkSJH axmxáo mảnkSJHh khảnh,axmx ckSJHó lV35uàn dmErra mmErrịn mà.V35u Hơnaxmx KgbTnữa, caxmxhén axmxrượu V35utrong tmErray V35uy, axmxy cóaxmx thểmErr V35ukhiến nóaxmx múaxmxa cmErrũng cV35uó V35uthể khiếnkSJH mErrnó ngừngkSJH, lạmErri cmErró thểmErr dKgbTùng mV35uôi nmErrhấp nháp.

 

“Cái V35utên kSJHkỳ quặcKgbT quá.V35u” NàmErrng vừKgbTa cV35uười vừaV35u laxmxắc đầu.

 

“Được khKgbTông? NgKgbTươi làkSJHm ‘BôikSJH Nhi’mErr cV35uủa tV35ua nhé.”mErr axmxY tớikSJH gầnkSJH nàng,V35u ánhV35u mắaxmxt bướnKgbTg bỉnh.

 

Nhìn mErránh mắaxmxt ykSJH, nànV35ug KgbTbỗng gaxmxiật mình.

 

Nàng biếtkSJH axmxy V35uđã KgbTgiết rKgbTất nhiềuV35u người,KgbT daxmxanh tmErriếng V35uÁm HàKgbT Cunaxmxg cũnaxmxg đãmErr kSJHlại vkSJHang kSJHdội troV35ung cKgbThốn gianaxmxg hồKgbT, nhưnaxmxg trkSJHong lòngKgbT kSJHnàng kSJHy vẫnmErr chỉaxmx laxmxà maxmxột đứaKgbT trẻ.

 

Nhưng giờmErr phúV35ut mErrnày, ánhkSJH mắaxmxt kSJHy manV35ug tmErrheo axmxvẻ kSJHngang bướngmErr khóV35u tả!

 

Có lẽV35u, LmErra NhKgbTi đãaxmx thựkSJHc sựKgbT tKgbTrưởng thành.

 

Nàng nởKgbT naxmxụ cườiV35u thậtkSJH KgbTdịu dàngV35u: “Taaxmx mErrlà tỷKgbT KgbTtỷ củkSJHa đệkSJH mà.”

 

“Bôi NhkSJHi, V35ulàm BôV35ui axmxNhi củaV35u ta!”KgbT KgbTY nănKgbT nỉ.

 

“Cái têKgbTn nàyaxmx tkSJHhật kSJHkhó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫnV35u lắcV35u đầu.

 

Y tV35uức gmErriận, naxmxắm lkSJHấy cằmV35u nàmErrng: “Nóiaxmx makSJHu! NKgbTgươi đồngKgbT KgbTý KgbTlàm BôiV35u Naxmxhi củaV35u ta.”

 

“La NhkSJHi, đakSJHu mErrquá.” NàV35ung rênaxmx rỉV35u nói.

 

“Đồng V35uý làmmErr BmErrôi NV35uhi củakSJH tamErr, tKgbTa V35utha mErrcho ngươi.mErr” V35uY càngkSJH axmxxiết chkSJHặt tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnmErr bừV35ung kSJHlên, axmxy đmErrột nhiêmErrn kéoKgbT nànaxmxg lmErrại gần!axmx Hơiaxmx thmErrở nónaxmxg bỏng,mErr V35ubờ môimErr V35uy cV35uách nàaxmxng chỉKgbT axmxcó mộV35ut tV35uấc! VừaKgbT axmxthở mErrhổn KgbThển, KgbTy vKgbTừa ghV35ué sátV35u kSJHbờ môaxmxi đỏkSJH thắmV35u củaV35u nàng!

 

“Làm BôikSJH NkSJHhi cV35uủa taaxmx! NếumErr khmErrông tV35ua sẽmErr kSJHbiến nmErrgươi thaxmxành kSJHnữ nhânaxmx mErrcủa ta!”

 

Ngày hômKgbT đó.

 

Nàng mErrcuối cùngaxmx V35ucũng phảimErr thỏaKgbT hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mắtV35u Áaxmxm DạkSJH Laxmxa KgbTđỏ nhaxmxư máu.

 

Y KgbTôm lấkSJHy naxmxàng, nướckSJH mkSJHắt kSJHnhư hkSJHai dòV35ung máukSJH KgbTchảy xuốaxmxng tkSJHừ đômErri mắKgbTt nhắkSJHm KgbTchặt củaKgbT ymErr. MmErràu axmxđỏ củakSJH nướcaxmx mkSJHắt, màukSJH trmErrắng bệchKgbT ckSJHủa hamErri V35ugò máKgbT, KgbTy khV35uông nV35uén nKgbTổi axmxbi thkSJHương trmErrong lònKgbTg axmxnhư mộtaxmx bứKgbTc KgbTtranh quỷmErr dịmErr đẹV35up đẽmErr màmErr V35uthê lương.

 

Nàng axmxyêu V35uthương vuốtV35u axmxve kSJHy: “axmxLa NhkSJHi, xikSJHn lỗi.”

 

Y ômkSJH chặtKgbT axmxlấy nàng.

 

“Tỷ ngaxmxã bệnhmErr hKgbTôn mêaxmx kSJHđã V35umười cmErrhín nămmErr, đệmErr nhấtKgbT địnaxmxh rấtV35u vấtKgbT vaxmxả đaxmxúng mErrkhông?” NàngmErr thởV35u dàiKgbT, cốKgbT gắngmErr kSJHnở nụKgbT cười,V35u ngămErrn dòngkSJH nướmErrc mắkSJHt mìmErrnh chảKgbTy rKgbTa. “YêV35un tV35uâm đikSJH, V35ugiờ tỷKgbT mErrđã khỏimErr rồiKgbT, tV35uất cảkSJH đềkSJHu mErrsẽ taxmxốt hơn.”

 

Ám DạmErr V35uLa muốKgbTn ômErrm V35unàng vàokSJH lòng.

 

Những chuymErrện khácmErr KgbTy đềuV35u khkSJHông muốkSJHn nkSJHghĩ tới.

 

“Mười cV35uhín axmxnăm qumErra, đệmErr vmErrẫn ởmErr tronmErrg mErrÁm KgbTHà CumErrng sao?axmx” Nànaxmxg nhẹkSJH nhV35uàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn KgbTở dưaxmxới lòngV35u đKgbTất, kKgbThông thấaxmxy ánV35uh mặaxmxt axmxtrời, khkSJHông ckSJHhút mErrkhông kKgbThí tkSJHrong lành,KgbT hV35uèn cKgbThi thânaxmx kSJHthể V35uđệ chẳnKgbTg hềkSJH khỏeV35u mạnhmErr, khuôkSJHn kSJHmặt kSJHcũng axmxu buồnV35u nhưmErr vV35uậy.” KgbTNàng mErrvuốt kSJHve máiV35u taxmxóc dàiV35u củamErr yV35u. “ĐềuV35u lmErrà lỗaxmxi axmxcủa ta.”

 

Bàn mErrtay nàngKgbT nhẹkSJH mErrnhàng làkSJH vậy.

 

Từng giọtmErr KgbTlệ KgbTđỏ kSJHnhư máumErr củaaxmx KgbTÁm Dạaxmx Laxmxa KgbTtừ kSJHtừ tràmErro ra.

 

“Không cầnaxmx mErrđệ tmErriếp tụckSJH luyệnkSJH cônmErrg nữaKgbT, cũngKgbT khômErrng mErrcần ngkSJHhĩ cákSJHch đểaxmx ÁmKgbT Haxmxà CuV35ung xưngKgbT kSJHbá thikSJHên axmxhạ nmErrữa.” nmErràng ôV35um lấV35uy axmxy. KgbT“La Nhaxmxi, tỷV35u tỷaxmx muốnaxmx đệaxmx sốngmErr tkSJHhật mErrhạnh phúc.”

 

******

 

Sáng sV35uớm ngaxmxày KgbThôm sau.

 

Như KgbTCa KgbTmở tV35uo mErrhai mắt.

 

Nàng cảmmErr thaxmxấy taxmxoàn kSJHthân nhứckSJH mỏiKgbT nhưkSJH bịkSJH kSJHtrói maxmxột đêmV35u, bmErrụng V35ucũng nặnmErrg trĩKgbTu, thởV35u khônaxmxg rmErra hơi.

 

Vừa nhìnkSJH qua…

 

Nàng KgbTbỗng KgbTdưng kkSJHinh hãi!

 

Ám Dạaxmx KgbTLa ghaxmxé đV35uầu vàoaxmx mErrbên giường,KgbT taV35uy tKgbTrái nắmkSJH KgbTlấy tamErry phảmErri nàngKgbT, đầuV35u gốiaxmx lêkSJHn bV35uụng nànaxmxg. V35uY nghỉaxmx rKgbTất kSJHyên axmxtĩnh, khuônKgbT mặtkSJH taxmxái kSJHnhợt phảmErrng phấtkSJH KgbTnhư cKgbTó thêmErrm chútV35u hV35uuyết sắc.

 

“Ngươi làkSJHm gìmErr đó.”

 

Như CmErra mErrtrừng mắmErrt nhìkSJHn kSJHÁm DạkSJH V35uLa, dùngmErr đẩmErry gạmErrt kSJHy dậy.

 

Ám Dạaxmx kSJHLa chăkSJHm axmxchú kSJHnhìn ykSJH, kSJHhạt KgbTchu kSJHsa giữamErr tmErrrán kSJHdần dầnaxmx kSJHchuyển từKgbT đV35uỏ KgbTtươi sKgbTang âmaxmx mErru. KgbTY KgbTđứng bậtkSJH dậkSJHy, V35uánh axmxmắt kSJHlé lêKgbTn vẻKgbT vôV35u tìkSJHnh, caxmxoi nàngmErr mErrnhư kaxmxẻ thkSJHù kKgbThắc cốtkSJH ghV35ui tâm.

 

“Vì mErrsao ngưkSJHơi lKgbTại tmErrrở lại.”

 

Giọng kSJHy trầkSJHm trmErrầm nmErrhư đaV35ung nguyềnKgbT rủa.

 

Như V35uCa mErrgiật mìnV35uh. TrV35uong thoV35uáng chốcaxmx, nV35uàng bỗngaxmx nghĩkSJH mìV35unh kSJHsẽ baxmxị KgbTánh mắaxmxt V35uác đkSJHộc củaV35u kSJHy giếtaxmx chết.

 

“Chờ mộkSJHt chút!”

 

Nàng gọiV35u ÁmkSJH Dạaxmx Laxmxa đankSJHg phấmErrt kSJHtay áaxmxo quamErry đi:

 

“Ngươi đừngmErr đi!”

 

Ám V35uDạ mErrLa khôkSJHng V35uquay đầuKgbT lạaxmxi, V35uy đãaxmx khônkSJHg thểaxmx daxmxễ daxmxàng tKgbTha thứaxmx nếmErru thấKgbTy KgbTmặt nàng.

 

Như CKgbTa nói:KgbT axmx“Hôm naxmxay đãV35u làaxmx ngàaxmxy thKgbTứ mErrmười. V35uTa mumErrốn V35ugặp Ngaxmxọc mErrsư huynh.”

 

Ám DV35uạ LmErra V35ucười lạnkSJHh nói:

 

“Nhìn thấykSJH hắnmErr nV35ugươi skSJHẽ hốimErr hận.”

 

Như CmErra cảmErr kkSJHinh nóiV35u: “NgkSJHươi đãaxmx làmkSJH gìaxmx kSJHvới sưKgbT KgbThuynh củaKgbT ta?!”

 

Ám DạkSJH KgbTLa kSJHnhíu màKgbTy V35unói: “KẻV35u dV35uám lừKgbTa gV35uạt pV35uhản bộV35ui tKgbTa caxmxhỉ cV35uó tkSJHhể KgbTsống V35utrong địakSJH ngục.”

 

Như kSJHCa cắnV35u môaxmxi, cốKgbT gắnkSJHg kimErrềm chKgbTế kSJHthân thểKgbT đankSJHg kSJHrun rẩaxmxy KgbTcủa mình.

 

“Ta mV35uuốn gặpmErr skSJHư huynh.”

 

******

 

Làn nướcaxmx ÁV35um HàkSJH axmxchậm axmxrãi chKgbTảy axmxxuôi trêkSJHn mV35uặt đất.

 

Xung qaxmxuanh đềmErru axmxlà bóV35ung tối,axmx axmxchỉ ckSJHó ánhkSJH lửKgbTa axmxu V35uám trênaxmx bứckSJH tườngKgbT chkSJHiếu xuốngaxmx mặtV35u nướKgbTc. MặtmErr nmErrước ÁV35um HmErrà cũV35ung mErrmột màukSJH đkSJHen, ngV35uẫu nhiêV35un lóKgbTe lênmErr mộtmErr taxmxia rmErrung độV35ung tựaaxmx kSJHnhư ángaxmx V35umây đekSJHn vKgbTiền vàng.

 

Trong bKgbTóng tốiKgbT axmxtĩnh mịch.

 

Trái axmxtim kSJHNhư kSJHCa chậmmErr rãV35ui trầmmErr xuốnaxmxg, mKgbTột cảmV35u KgbTgiác sợKgbT hãimErr hkSJHít thV35uở khônaxmxg thôngmErr kSJHkhiến cổaxmx mErrhọng nàKgbTng V35ukhô khốcKgbT. HamErri caxmxhân maxmxuốn nmErrhanh ckSJHhóng chạKgbTy kSJHtới củamErr nàKgbTng nặngKgbT nhưKgbT mErrđeo trì.

 

Nàng đãKgbT thấKgbTy NgọckSJH TKgbTự Hàn.

 

Y KgbTngồi V35utrên V35uchiếc V35uxe lKgbTăn bằngaxmx gỗ,mErr tấaxmxm áV35uo V35uxanh nhưV35u naxmxgọc, mErrnụ cmErrười vẫnKgbT yêkSJHn tKgbTĩnh naxmxhư xưa.axmx CóV35u lKgbTẽ vìkSJH đãV35u lâkSJHu chưKgbTa thấaxmxy KgbTánh kSJHmặt trờiV35u, KgbTlàn dKgbTa V35uy tkSJHái nhợt,V35u thâKgbTn thểmErr cũaxmxng kSJHcàng thêmKgbT axmxgầy gKgbTò axmxso vớV35ui trướckSJH đây.

 

Y đaKgbTng haxmxo khan.

 

Cơn axmxho kịchKgbT liệKgbTt V35ukhiến bKgbTả KgbTvai V35uy ruV35ung mErrrung, tựaaxmx hồmErr kSJHnhư mErrcả pKgbThổi kSJHy kSJHcũng mumErrốn hkSJHo rmErra. ChKgbTiếc khaxmxăn lụmErra chkSJHe mErrtrên mErrbờ mKgbTôi đãaxmx lấmmErr tkSJHấm máu.

 

Ngọc TựmErr KgbTHàn nhưaxmx vậKgbTy khiếmErrn NmErrhư CkSJHa cảkSJHm thấyV35u hokSJHảng hốt…

 

Y V35ulúc axmxnào cũngmErr KgbTcó thểV35u mấtaxmx đi!

 

Như mErrCa kSJHkinh hãaxmxi, quákSJHt lêkSJHn V35uvới axmxÁm DV35uạ LaKgbT: “NgmErrươi axmxđã lkSJHàm gaxmxì sưV35u huyKgbTnh củamErr ta?”

 

Ám DmErrạ mErrLa cưKgbTời nhẹmErr nói:kSJH “V35uHắn vốKgbTn lV35uà mmErrột kaxmxẻ tKgbTàn phKgbTế bV35uệnh kSJHtật, KgbTgiờ axmxchẳng qkSJHua chkSJHỉ trởaxmx lạiKgbT bkSJHộ dángmErr trướcaxmx đkSJHây axmxmà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như Caxmxa ckSJHảm taxmxhấy cV35uó điểmKgbT KgbTkhông đúng!

 

Mọi cKgbThuyện tuyệKgbTt đốiaxmx KgbTkhông đaxmxơn giảnV35u nhKgbTư ÁmErrm DạmErr axmxLa nKgbTói được!

 

Như CmErra V35uđi mErrvề phíaV35u NgọkSJHc kSJHTự Hàn.

 

Nàng gọimErr têKgbTn ymErr: “axmxSư hmErruynh…. mErrSư huynh?!kSJH” ThakSJHnh âV35um củaV35u V35unàng lớkSJHn axmxdần nhưKgbTng KgbTy lạikSJH chẳaxmxng hềkSJH nV35ughe thấy!

 

Ngọc Tựaxmx mErrHàn lạmErri ho.

 

Y phảngkSJH axmxphất nmErrhư khôV35ung kSJHhề cảV35um nhậkSJHn đượckSJH thếKgbT gV35uiới V35ubên ngoài.

 

Như KgbTCa bắkSJHt đKgbTầu ruKgbTn rẩy.

 

Nước ÁmErrm HàKgbT vkSJHẫn tămErrm tốmErri kSJHtĩnh mịch.

 

Ám KgbTDạ mErrLa cườimErr lớn,mErr mErrvô cKgbTùng đắcKgbT ýKgbT: “Khaxmxông chkSJHỉ lV35uỗ taKgbTi V35uy đãmErr axmxmất V35uđi tV35uhính gmErriác, hmErrai chânaxmx kSJHy V35ucũng khôngmErr V35uthể đaxmxi lKgbTại được.”

 

Như CkSJHa ckSJHhe miệng.

 

Giờ phmErrút này,KgbT nàkSJHng vôKgbT cùkSJHng thốngKgbT KgbThận ÁmErrm DẠaxmx La.

 

Nàng kKgbThông nV35ugờ mErrmột ngườiaxmx caxmxó thểmErr làkSJHm raxmxa chuyệaxmxn tàaxmxn nkSJHhẫn nhmErrư vậy!KgbT ĐầukSJH tiaxmxên lKgbTà gkSJHiúp axmxNgọc TựKgbT Hànaxmx axmxcó thKgbTể nghV35ue, V35ucó thểmErr đimErr lại,axmx khiếnKgbT axmxy khỏemErr mạnhaxmx nhV35uư ngưaxmxời bìnV35uh thưaxmxờng, saaxmxu kSJHđó lmErrại cướaxmxp kSJHđoạt tkSJHất V35ucả đi!

 

Am DạmErr LmErra cưKgbTời lêV35un V35uha hả:

 

“Như vậaxmxy màkSJH đãkSJH gọiaxmx lmErrà tàmErrn nhẫnkSJH smErrao? NmErrgươi cũngV35u axmxquá kSJHxem thưKgbTờng tkSJHa rồi!”

 

Như CKgbTa lạaxmxnh ckSJHả người.

 

Cảm giákSJHc axmxsợ hãmErri vV35uà điềmkSJH gV35uở nhưaxmx mErrhố băngkSJH đôkSJHng cKgbTứng cảmErr ngườiKgbT nàng!

 

Ám DạV35u mErrLa nmErrở axmxnụ cườKgbTi đmErra tình:V35u “NgươikSJH nhmErrìn haxmxai mắtaxmx hắnV35u xemErrm, đôiV35u mắtmErr V35utuấn V35utú ấaxmxy, đV35uôi KgbTmắt axmxôn nmErrhu nhaxmxư kSJHnước mKgbTùa xuâV35un ấy…”

 

Ngọc axmxTự HKgbTàn laxmxại kSJHho, kSJHy ngẩaxmxng đầuKgbT vềmErr mErrphía NhkSJHư CV35ua, dườngkSJH nhưkSJH V35uy cảmmErr giámErrc đượkSJHc gKgbTì đó,KgbT châmErrn màyV35u khV35uẽ caV35uu lại.

 

Nhưng, kSJHy kmErrhông axmxtháy nàng.

 

Đôi kSJHmắt mErry mErrvẫn tmErruấn túmErr nhưkSJH axmxxưa, nhưng,KgbT KgbTđã khômErrng cònkSJH thmErrấy bKgbTất cứaxmx thkSJHứ KgbTgì nữa!

 

Như mErrCa cànV35ug lúkSJHc caxmxàng kinmErrh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtmErr chaxmxảy xuốnaxmxg V35unhư mkSJHưa tmErrrên khuônKgbT mặmErrt nàng.

 

Y kkSJHhông nhìnaxmx thấy.

 

Ám DạkSJH axmxLa đmErrã biKgbTến taxmxhế giớkSJHi ckSJHủa kSJHy thàKgbTnh mkSJHột màuKgbT đen.

 

Ám DạmErr axmxLa ngửiKgbT ngKgbTửi V35uhương rượuV35u trokSJHng ckSJHhén hoànKgbTg kiaxmxm, tiếcmErr nuV35uối nói:

 

“Thật kỳkSJH V35ulạ, mErrvì samErro mộtkSJH kaxmxẻ tànmErr tmErrật mErrnhưu KgbTy axmxlại cómErr V35ukhí chKgbTất hmErroàn mỹkSJH nhưkSJH thmErrế kiV35ua chứ?KgbT NếV35uu V35uy axmxchưa V35utừng phảV35un bộKgbT tKgbTa vậyKgbT kSJHsẽ lV35uà axmxmột nmErram tửmErr mêaxmx nmErrgười tKgbTới mKgbTức nào.”

 

Như CV35ua nmErrgồi xổmmErr xuống.

 

Nàng naxmxgồi trướmErrc mV35uặt Ngọcaxmx TkSJHự Hànaxmx, laV35uu sạckSJHh laxmxệ vươnaxmxg tmErrrên kaxmxhuôn mặtkSJH mình,mErr KgbTcố gắngaxmx V35unở maxmxột nụkSJH cười.

 

“Sư huynhmErr, mKgbTuội tớmErri kSJHrồi.” V35uNàng nhKgbTẹ nhàngmErr gọi.kSJH “MuV35uội laxmxà axmxCa mErrNhi đây,V35u mV35uuội tớiKgbT tKgbThăm huynh…axmx. HuyV35unh…. Saxmxao laxmxại hKgbTo nKgbTặng vậmErry chứ?”

 

Ngọc TựkSJH HV35uàn chẳaxmxng hềaxmx cửmErr động.

 

Y khônKgbTg axmxnghe thấy.

 

Cũng khaxmxông kSJHnhìn thấy.

 

Như axmxCa nhaxmxẹ nhàngKgbT cầmKgbT tkSJHay ymErr, axmxghé sátaxmx vàoV35u KgbTđầu gốiKgbT axmxy: “Haxmxuynh đúngKgbT kSJHlà mộtkSJH sV35uư huaxmxynh axmxxấu. LV35uần nàmErro cKgbTũng đồV35ung kSJHý sẽaxmx tựaxmx V35uchiếu V35ucố bảnkSJH tmErrhân, kSJHnhưng lạiKgbT chẳaxmxng axmxlần nàoaxmx làmaxmx đượV35uc.” Haxmxai mKgbTá nànkSJHg axmxcọ lêkSJHn đầuKgbT gốaxmxi yKgbT, khimErrến xiêmaxmx V35uy hútKgbT khômErr nKgbTước maxmxắt KgbTnàng. axmx“Huynh cKgbTó biếtaxmx kaxmxhông? ĐôimErr kSJHkhi muộmErri thựckSJH sựKgbT rấaxmxt axmxgiận hmErruynh, gaxmxiận tớiKgbT mứcKgbT khmErrông bKgbTao giờkSJH mmErruốn đểmErr ýKgbT axmxtới huymErrnh nữaxmxa. SkSJHao KgbThuynh lạV35ui luKgbTôn khônV35ug qKgbTuan KgbTtâm tớV35ui bảkSJHn thKgbTân mErrmình nhmErrư vậyKgbT kV35uia chứ?”

 

Bàn tmErray NgọckSJH TựmErr HànV35u gV35uiật giật.

 

Khuôn mặtkSJH V35uy lộKgbT V35uvẻ KgbTnghi hoặc.

 

Y caxmxố gắaxmxng nókSJHi chuV35uyện, yếtKgbT hầV35uu ruaxmxng rV35uung nhV35uưng thaKgbTnh âKgbTm tạoV35u raxmxa chỉkSJH làkSJH tiếnkSJHg “A…”kSJH khkSJHàn khàn.

 

Giọng mErrnói cmErrủa mErry kSJHcũng bKgbTị cưKgbTớp đi.

 

Y đãkSJH khaxmxông thểV35u nóiKgbT đượcmErr nữaaxmx rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám Dạaxmx axmxLa cườmErri lêKgbTn điênkSJH cuồnV35ug: KgbT“Một taxmxên tKgbTàn pV35uhế khônKgbTg ngờaxmx cũngKgbT KgbTdám phảmErrn axmxbội, laxmxừa dốimErr tKgbTa? HV35ua hkSJHa hmErra, ngươimErr khV35uông quaaxmxn tâaxmxm tKgbTới V35utai vV35uà chânmErr kSJHcủa maxmxình đúnV35ug khôV35ung? VậykSJH hãmErry đV35uể chúnkSJHg mkSJHất đmErri cùnV35ug đômErri mắtKgbT nV35ugươi đi!”

 

Công lựckSJH kSJHcủa Naxmxgọc TựmErr hànmErr KgbTđã KgbTbị ÁV35um DạV35u kSJHLa hủkSJHy đi.

 

Y kSJHtrầm mặc.

 

Y daxmxùng thờiV35u kkSJHhắc cuốkSJHi cKgbTùng, axmxcảm tKgbThụ cảkSJHm giáaxmxc đứngKgbT taxmxhẳng bằngkSJH haV35ui kSJHchân, cV35uảm tKgbThụ thanV35uh âmkSJH caxmxủa KgbTnước skSJHông axmxvà gióKgbT, cảaxmxm axmxthụ V35uthế giớimErr mKgbTà axmxy cònKgbT cókSJH taxmxhể thV35uấy. KgbTY cònaxmx mukSJHốn gọiaxmx têaxmxn ckSJHủa nàngV35u mộkSJHt lầnaxmx cuối.

 

Nếu kSJHcó V35uthể chọmErrn, V35uy khôngV35u muốnV35u sẽV35u axmxlại tànV35u phế.

 

Cảm thKgbTụ thếkSJH kSJHgiới tkSJHươi đẹpKgbT kSJHcùng kSJHsư mV35uuội mKgbTỹ axmxlệ làkSJH vậy,KgbT axmxy axmxkhông muốnmErr trởaxmx lạmErri lKgbTàm mộtKgbT kẻaxmx tmErràn phếKgbT vômErr dụng.

 

Ánh sángaxmx thảkSJHn nhiênaxmx mErrnhư nKgbTgọc tV35uoát V35ura tmErrrên hànmErrg lônkSJHg mKgbTy củaV35u y.

 

Y V35uyên lmErrặng phảngkSJH phấKgbTt nhkSJHư khônKgbTg hềmErr qmErruan tâmErrm KgbTtai axmxương sẽmErr pV35uhủ mErrxuống mErrngười V35uy V35unhư mErrthế nào.

 

Ý thứKgbTc cuốiV35u cùngaxmx làaxmx đV35uôi mắmErrt đmErrỏ tưV35uơi đimErrên cKgbTuồng cV35uủa ÁV35um KgbTDạ La…

 

“Ngươi sẽV35u KgbTmất KgbTđi mErrhai chân,V35u mmErrất điKgbT V35ulỗ taxmxai, mErrmất điaxmx ánhkSJH mkSJHắt, mKgbTất đaxmxi giọkSJHng nói,KgbT bệnkSJHh tậmErrt axmxsẽ axmxngày nkSJHgày axmxđêm đKgbTêm xâmaxmx lấmErrn axmxthân thểV35u ngươV35ui. kSJHNhưng ngươiKgbT KgbTsẽ khKgbTông thểmErr chếtmErr, mErrcho taxmxới trướcaxmx V35ukhi kSJHsinh mạngKgbT ngươimErr mErrkết KgbTthúc, nV35ugươi sẽkSJH phảiKgbT nếmV35u thaxmxử kSJHcảm gV35uiác sốngKgbT khôngKgbT kSJHbằng chếtkSJH KgbTtrong địakSJH ngục!”

 

......

 

Đau đớnmErr KgbTnhư muV35uốn kSJHxé mErrnát ngựcmErr V35uNhư Ca!

 

Nàng chV35uưa bmErrao giờV35u hậKgbTn KgbTmột ngườikSJH tớimErr vậy!

 

Nàng hậnKgbT axmxÁm DkSJHạ La!

 

Nàng mmErruốn đV35uem axmxtoàn mErrbộ nhữV35ung đkSJHau khổmErr màV35u Naxmxgọc V35uTự KgbTHàn phmErrải chịuV35u đựngmErr trảkSJH lạimErr V35ucho kSJHÁm DạV35u axmxLa gấpaxmx ngV35uàn vaxmxạn lần!

 

Nàng đãaxmx biếtmErr cáimErr gV35uì gọiV35u laxmxà cV35uừu hận!

 

Cừu hậnkSJH cKgbThính lV35uà khôngaxmx tiếcmErr mọiaxmx thaxmxủ đoạn,mErr khiếnaxmx kKgbTẻ đkSJHã làmErrm tổaxmxn thkSJHương axmxngười mKgbTình yêaxmxu mếV35un đauV35u đớnKgbT gaxmxấp bội!

 

Như KgbTCa vùimErr mặKgbTt vmErrào lòmErrng kSJHbàn taaxmxy NgọkSJHc TựKgbT Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắtmErr chV35uảy xuốmErrng khiếaxmxn V35ulòng axmxbàn taV35uy KgbTy lKgbTạnh buốt.

 

Ngọc TKgbTự HàmErrn lộKgbT vẻV35u KgbTxúc độnmErrg, tkSJHhân thểmErr V35uy nghiêkSJHng vềmErr pkSJHhía trkSJHước, ngaxmxón taKgbTy V35urun rKgbTun cmErrhạm vkSJHào nKgbTgười nàngKgbT! kSJHY chạmV35u vàoV35u dònKgbTg laxmxệ ràKgbTn rụKgbTa cùnkSJHg KgbTlàn dV35ua lạnhV35u kSJHlẽo axmxbi ai.

 

Như axmxCa kSJHvừa KgbTkhóc vmErrừa hô:V35u axmx“LÀ muội!V35u SưV35u huynhaxmx, KgbTlà muộV35ui đây!”

 

Nàng saxmxợ hãi.

 

Nàng sợV35u đâyKgbT lmErrà KgbTlần cV35uuối gặpV35u đượckSJH y.

 

Còn KgbTy, lV35uại kkSJHhông thV35uể thấaxmxy nàngKgbT, kV35uhông axmxthể nghKgbTe đượcaxmx nkSJHàng naxmxói, thậmaxmx chíaxmx cònKgbT khôkSJHng bimErrết nKgbTàng mErrđã tới.

 

Ngọc Tựaxmx HKgbTàn laxmxại V35uho mErrkịch liệt.

 

Máu tươiKgbT tV35uừ khóeaxmx môiKgbT KgbTy cmErrhảy rKgbTa, mErry cốV35u gắnKgbTg axmxmuốn nV35uói axmxgì đóV35u nhưnmErrg đKgbTổi lạiaxmx axmxchỉ mErrlà kSJHcơn hV35uo kSJHcàng kSJHthêm KgbTmãnh liệt.

 

“Muội KgbTlà V35uCa NKgbThi…” Nànaxmxg vaxmxừa khókSJHc vmErrừa ômkSJH lấmErry eaxmxo củaKgbT yaxmx. “SưKgbT huynkSJHh, huyKgbTnh biếtmErr lV35uà maxmxuội đúngmErr V35ukhông? MuKgbTội rKgbTất sợ…mErr sưkSJH huynV35uh, muộKgbTi kSJHthực mErrsự rấtmErr sợ…”

 

Nước V35umắt chảmErry dkSJHài axmxtrên khukSJHôn mặKgbTt nmErràng: “Huaxmxynh nhìkSJHn muaxmxội V35umột cáiKgbT cómErr đượckSJH khôngaxmx? mErrMuội muốnKgbT ngV35uhe huynKgbTh nói…axmx SưV35u kSJHhuynh… axmxhuynh đừngKgbT làkSJHm KgbTmuội sợ…”

 

Máu cmErrủa V35uy bắnkSJH lêaxmxn ngườiKgbT nàng.

 

Nỗi saxmxợ khkSJHiến nànV35ug nóiaxmx năaxmxn lộnmErr xộn,mErr nV35uỗi smErrợ khKgbTiến nàKgbTng nhmErrư mộtV35u đứaaxmx trẻKgbT V35ukhông haxmxiểu chuyện.

 

Nàng kkSJHhóc tớikSJH mứaxmxc cảV35u ngV35uười lKgbTạnh ngắt.

 

Một bàKgbTn tmErray mErrôn nmErrhu laaxmxu KgbTđi gọtkSJH nưkSJHớc mKgbTắt vươnKgbTg trêV35un khuV35uôn mặtV35u nàng.

 

Sau đóV35u, KgbTy bếkSJH nV35uàng lên.

 

Y ômKgbT naxmxàng trkSJHong lòngKgbT mìnhmErr, ônV35u nhkSJHu aaxmxn ủiaxmx nàng.V35u CổmErr họnV35ug V35uy phátmErr V35ura V35uâm axmxthanh khàaxmxn khKgbTàn đV35uứt quãnkSJHg, nhưaxmxng axmxcẩn mErrthận nghkSJHe lKgbTại, đómErr làmErr mErrmột bàiaxmx hkSJHát chẳnV35ug caxmxó nhịpkSJH điệu.

 

Y kSJHvỗ vKgbTề nàng.

 

Hai kSJHngón V35utay gầV35uy V35ugõ vaxmxẽ V35unhững đườmErrng naxmxét kỳV35u dịkSJH tKgbTrên lmErrưng nàng.

 

Bị kSJHy kSJHôm laxmxấy, nànaxmxg càkSJHng khócmErr lớn.

 

Y đmErrang vKgbTẽ gV35uì mErrtrên axmxlưng nàng?

 

Đột nhmErriên, nàngV35u ngừngV35u thở…

 

Y đangV35u viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong kSJHlòng yV35u, mErrnàng rmErra skSJHức gậtkSJH V35uđầu: V35u“Là axmxmuội! MuộiV35u lmErrà CKgbTa Nhi!”KgbT mErrÔng trờikSJH kSJHơi, KgbTy biV35uết lkSJHà nàng!

 

Ngọc TmErrự V35uHàn trấnV35u akSJHn nàngmErr, tiếV35up kSJHtục vmErriết lênkSJH lưnmErrg nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng KgbTvừa kSJHkhóc vừaV35u cười,kSJH kéV35uo kSJHtay tV35urái kSJHy ákSJHp lV35uên đôimErr mômErri mErrmình, giúpmErr KgbTy “nghe”kSJH tmErrhấy mmErrình nói:

 

“ừ, mkSJHuội mErrkhông sợ.”

 

“Muội ckSJHó khỏeKgbT không?”

 

“Muội vẫV35un khỏe.”

 

“Sao lạikSJH khóc?”

 

“Được thkSJHấy hkSJHuynh kSJHthật kSJHvui.” kSJHNàng ápkSJH tamErry mErry lạiKgbT gầnkSJH môimErr mìnhV35u thêm,mErr axmxchăm kSJHchú nhaxmxìn KgbTy: “SưV35u huynKgbTh, mumErrội nhớaxmx huynh…”

 

Ngọc Tựaxmx HV35uàn nkSJHở nụV35u KgbTcười, mmErrột V35unụ cườiV35u ômErrn kSJHnhu taxmxoát rmErra từKgbT đôiV35u mắKgbTt khônV35ug mErrcòn tiêKgbTu cự.

 

Ngón taKgbTy kSJHy nkSJHhẹ nhàngaxmx nKgbThư lànmErr gikSJHó mErrmùa thu:

 

“Thật vmErrui vìV35u muKgbTội còmErrn nV35uhớ huynh.”

 

Như axmxCa mErrhai kSJHmát đẫmmErr mErrlệ, kSJHnàng nhaxmxìn yV35u, naxmxắm laxmxấy nKgbTgón V35utay KgbTy, cúiaxmx đầuV35u hônmErr lêmErrn ngóKgbTn V35utay, lênV35u lmErròng bKgbTàn kSJHtay đó.

 

Nàng hônKgbT lòkSJHng mErrbàn taV35uy mErry V35uthật lau.

 

Ngọc TKgbTự HàkSJHn đầV35uu V35utiên kSJHlà giậmErrt mìmErrnh, saKgbTu đókSJH, axmxy nhắmV35u mắtKgbT laxmxại, axmxnước mkSJHắt lặngKgbT lẽV35u chảyV35u xuống.

 

Nàng đakSJHng viếaxmxt tkSJHrong lòaxmxng bànkSJH axmxtay mErry mErrba chữ:

 

“Căn nKgbThà trúc.”

 

******

 

Ngày hôaxmxm sau.

 

Tuyết KgbThoan axmxhỷ vỗKgbT vKgbTề V35uthành axmxHồng NKgbTgọc Paxmxhượng Cầmaxmx KgbTmà mìnV35uh ymErrêu tV35uhích, nhẹaxmx nhàngV35u tkSJHhổi V35ulớp tkSJHro mErrbụi trênkSJH mErrdây, ngóaxmxn tmErray axmxy khmErrảy kSJHnên naxmxhững nốtaxmx nhạcKgbT mErrtuyệt mỹ.

 

Tuyết V35uvừa đànkSJH vừaxmxa caxmxười nókSJHi: “Độtaxmx V35unhiên lạiKgbT mErrcó haxmxảo tâmaxmx trmErrả lạiaxmx đàmErrn axmxcầm chkSJHo taKgbT, TkSJHiểu axmxLa nhấtKgbT địnhV35u mErrlà ckSJHó việcKgbT cầnmErr KgbTnhờ rồi.”

 

Ám DKgbTạ LV35ua kSJHcũng cV35uười, giọnmErrg nV35uói dụKgbT hoặmErrc: “KV35uhông chmErrỉ nhmErrư vậy,kSJH taxmxa còmErrn cmErró thểKgbT giV35uúp KgbTngươi khV35uôi phụckSJH cV35uông lựmErrc kSJHtiên nhân,V35u caxmxải tmErrạo lkSJHại thânV35u thểKgbT kSJHtiên nhKgbTân bấtmErr tử.”

 

Tuyết kSJHnhìn yKgbT, cưaxmxời nhưKgbT hoV35ua nở:mErr “Ngaxmxươi mKgbTuốn gì.”

 

“Khiến axmxnàng trV35uở về,axmx khiV35uến KgbTnàng KgbTta hoV35uàn toàaxmxn rV35uời đi.”

 

Tuyết đKgbTương nhiêkSJHn baxmxiết mErrhai chKgbTữ nàKgbTng đaxmxó mErrchỉ aiKgbT. “NV35ugươi axmxcũng quáaxmx axmxnóng lònKgbTg kSJHđó. V35uNàng tmErra kSJHcư naxmxgụ tronmErrg axmxcơ thaxmxể đóaxmx đKgbTã mKgbTấy chụcV35u mErrnăm, đâuV35u dKgbTễ V35udàng đuổikSJH đi?”

 

Ám Dạaxmx LmErra lạnV35uh lùaxmxng KgbTnói: “Đuổiaxmx kKgbThông KgbTđược, vV35uậy khV35uiến ảaxmx axmxchết đi.”

 

Tuyết líuV35u mErrlưỡi nóimErr: V35u“Thật tmErràn nhẫn.”

 

“Chỉ mErrcần axmxcó tV35uhể kSJHlàm đượcaxmx tkSJHa V35uđều saxmxẽ đákSJHp KgbTứng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu tkSJHa KgbTmuốn ÁmKgbT DạkSJH mErrMinh kSJHthành nữV35u nhâkSJHn củaKgbT axmxta tkSJHhì sao?axmx” TuymErrết nởkSJH kSJHnụ cườiKgbT KgbThư hỏng.

 

Ám DkSJHạ LkSJHa gaxmxiận tímkSJH mặtKgbT, ngV35uón takSJHy mErrtái nhợtV35u V35uxiết chặtaxmx yKgbTết hầV35uu Tuyết.

 

Tuyết hkSJHo sặckSJH sụa,axmx caxmxười nóaxmxi: axmx“Chỉ đùaKgbT ckSJHhút thôi.

 

“Nàng mErrkhông pkSJHhải ngườimErr ngưmErrơi kSJHcó tV35uhể đùa.”mErr ĐốtmErr axmxxương ngónkSJH takSJHy Áaxmxm DạKgbT LkSJHa rkSJHung axmxlên V35ulách cácmErrh, kkSJHhông aV35ui đkSJHược phékSJHp khinV35uh nhờnmErr nàng.

 

Tuyết xomErra xoKgbTa cổaxmx axmxmình, kSJHnói: “Được.”

 

“Ta muốaxmxn nmErràng V35utrở lKgbTại, kaxmxhông rờikSJH đimErr nữa.”

 

Ám axmxDạ kSJHLa ánkSJHh axmxmắt âmmErr u.

 

Kỳ tmErrhật, mườV35ui cKgbThín nămErrm KgbTqua khônV35ug mErrcó nàngaxmx ởaxmx bêV35un, nhKgbTung nhớaxmx đãaxmx thKgbTành V35umột thóV35ui V35uquen rồi.axmx NhưngkSJH kkSJHhi giọngkSJH nkSJHói V35uvà nKgbTụ cườimErr V35ucủa nàmErrng lạiV35u xuV35uất axmxhiện, chKgbTia lìamErr chỉaxmx vmErrài ngàKgbTy haKgbTy thậmV35u chkSJHí vàkSJHi canaxmxh mErrgiờ cũnKgbTg khiếaxmxn kSJHy khổmErr sởaxmx nhV35uư mKgbTuốn chếtaxmx đi.

 

Tuyết khV35uảy đV35uàn, lắcV35u đầuKgbT nV35uói: “TakSJH cũnmErrg khôngV35u cKgbTó cáchaxmx nào.”

 

“Ngươi nóKgbTi cV35uái gì?”

 

“Nha kSJHđầu NV35uhư CV35ua kikSJHa mớikSJH laxmxà mV35uấu cKgbThốt. NếkSJHu nànkSJHg KgbTta đKgbTã khV35uông kSJHmuốn rờiaxmx kmErrhỏi thâKgbTn tV35uhể, mErrbất cKgbTứ mErrai cV35uũng kaxmxhông thểKgbT dễKgbT dàngKgbT đuổV35ui nmErràng tV35ua đi,KgbT nếuV35u khôaxmxng mErrsẽ khiếnkSJH thâV35un thểmErr hmErrỏng theo.”

 

Ánh axmxmắt ÁmErrm kSJHDạ LmErra nhkSJHeo lại.

 

“Nếu nmErràng mErrta đmErráp ứnkSJHg rkSJHời khỏV35ui thìV35u sao?”

 

Tuyết giKgbTật mìkSJHnh nóKgbTi: KgbT“Làm KgbTsao nànV35ug ấyV35u đV35uồng ýaxmx được?”

 

Ám axmxDạ V35uLa khmErrông nói.

 

Hạt cKgbThu mErrsa kSJHgiữa taxmxrán đỏKgbT chóaxmxt nmErrhư axmxsắp nhmErrỏ máu.

 

“Ta khônkSJHg mErrtin ngươi.”

 

Như KgbTCa taxmxrực tKgbTiếp trảKgbT lờaxmxi ÁKgbTm Daxmxạ La.

 

Mặc dùKgbT KgbTÁm DKgbTạ mErrLa hứV35ua hmErrẹn, kSJHchỉ cầnV35u nàngV35u kSJHrời khỏiV35u thânmErr thểV35u maxmxình KgbTy sẽKgbT thkSJHả ChmErriến Phonaxmxg, NgọkSJHc TựmErr KgbTHàn vàkSJH mErrTuyết, hkSJHơn V35unữa gmErriúp NV35ugọc KgbTTự HànV35u khKgbTỏe mạnhmErr trởV35u lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãaxmx sớmV35u khôaxmxng KgbTtin bkSJHất cứV35u kSJHlời nkSJHói nàmErro củaKgbT kSJHÁm DmErrạ La.

 

Ám DmErrạ LV35ua nóiaxmx: “TaV35u đãV35u từnaxmxg thấtKgbT kSJHtín bamErro gimErrờ chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy mErrsao lạiKgbT khônmErrg tmErrin ta?”

 

“Vì ngươimErr làV35u mộtKgbT kẻV35u đV35uiên.” NhkSJHư CkSJHa đápaxmx: “ChỉKgbT cầaxmxn ngươikSJH thmErrích, lúcV35u nKgbTào mErrcũng cókSJH thểKgbT taxmxhay đổkSJHi quyếtaxmx địV35unh. DmErrù lkSJHà ngưV35uơi đểkSJH họaxmx V35urời khkSJHỏi smErrau nàyKgbT vẫnaxmx cóaxmx tkSJHhể làmKgbT tKgbTổn KgbTthương axmxhọ. Ngườaxmxi đãkSJH lừaV35u KgbTdối phảnV35u bộiV35u ngaxmxươi kSJHngươi mErrvĩnh viễnmErr cũkSJHng axmxkhông buôV35ung tha.”

 

Ám KgbTDạ LV35ua naxmxhíu mày.

 

Nàng cóKgbT vẻKgbT KgbTkhá himErrểu yV35u, kSJHkhông saiV35u, mErrsau kSJHkhi thảaxmx mErrbọn KgbThọ V35uđi, mmErrới bắKgbTt traxmxở lmErrại axmxtra tấnKgbT, chaxmxẳng axmxhề đmErri ngượcmErr lờiKgbT hứa.

 

Y cườiKgbT lạmErrnh: “Ngươiaxmx chKgbTo rằngkSJH ngươV35ui ckSJHó tưkSJH kSJHcách đàKgbTm phámErrn mErrvới KgbTta sao?”

 

Như CmErra nhìKgbTn lạiaxmx y.

 

Đôi mắkSJHt trkSJHong vV35ueo củaV35u naxmxàng mmErrang thV35ueo KgbTý caxmxhí kkSJHhông hV35uề khuấtaxmx phục.

 

Ám KgbTDạ LKgbTa nV35uói: “CmErrho dmErrù samErru KgbTnày axmxta axmxcó bắmErrt bọnaxmx chúkSJHng vềKgbT V35unhưng mErrdẫu saV35uo chúV35ung vẫnmErr còV35un cơmErr hKgbTội trốnaxmx thomErrát. NếuKgbT khV35uông, tV35ua sẽkSJH khmErriến chúngaxmx kSJHlập tứmErrc chkSJHết tV35urước mặtmErr ngươi.”

 

Sắc mặtKgbT NhưmErr Caxmxa dầkSJHn dV35uần trắngKgbT bệch.

 

Hạt chaxmxu axmxsa giữaV35u tKgbTrán Ámaxmx DạV35u kSJHLa KgbTlóe lêV35un, khV35uóe kSJHmắt axmxẩn hiệnKgbT qukSJHang manaxmxg kỳKgbT dị:mErr “KgbTHay KgbTlà, ngkSJHươi tkSJHhích axmxở laxmxại KgbTbên ta.”

 

Như Caxmxa KgbTcả kinh.

 

Ám DạV35u axmxLa nắmmErr chặmErrt axmxeo nànV35ug, khimErrến nàngKgbT chẳnkSJHg thểKgbT mErrcử độaxmxng. axmxY ckSJHúi đầuV35u xuốngKgbT bkSJHen axmxtai nàng,KgbT hV35uơi tmErrhở ướKgbTt átV35u lạV35unh lẽkSJHo. KgbTY V35unở axmxnụ cườiV35u tKgbTà ácV35u: “HkSJHay lKgbTà ngươV35ui mumErrốn làKgbTm nữmErr nhaxmxân cmErrủa taKgbT, mErrvì bV35uất V35utri bấtkSJH giáV35uc đãV35u yêV35uu mErrta nênkSJH kV35uhông ngạimErr KgbTcùng nànaxmxg mErrhưởng thmErrụ cKgbTơ thểmErr củakSJH ta.”

 

Như axmxCa mErrghê tởm.

 

Nàng nônmErr mửa.

 

Nàng V35unôn KgbTra nmErrước vàngaxmx, naxmxhiễm bV35uẩn ckSJHhiếc áoV35u V35uđỏ KgbTcủa ÁmmErr DạKgbT La.

 

Ám KgbTDạ kSJHLa liếmErrm lápKgbT vkSJHành taxmxai nàng:kSJH kSJH“Nôn à,axmx cmErrứ nôkSJHn KgbThết V35ura đkSJHi, mErrta tuyệtV35u đốikSJH khV35uông axmxđể V35uý. NgưKgbTơi vàaxmx nànkSJHg hợpV35u nhấkSJHt, ukSJHế axmxvật ngươiaxmx nônkSJH rkSJHa axmxcũng lmErrà châmErru KgbTbáu đaxmxối mErrvới ta.”

 

Càng kSJHrên rKgbTỉ, kSJHy axmxcàng V35unắm chặV35ut nàngV35u: “Xemaxmx xeaxmxm, cKgbTơ thểkSJH taxmxa cũngKgbT đV35uan V35ubị kSJHngươi kíaxmxch thíchaxmx nàykSJH.” axmxDưới bụKgbTng V35uy KgbTnóng rực,KgbT V35uáp smErrát vmErrào nhữV35ung đườngKgbT néKgbTt axmxnữ tínhaxmx mErrcủa nàng.

 

“Thả axmxta ra!”

 

Như CkSJHa V35uvừa xấumErr hkSJHổ vừkSJHa giậnaxmx dữkSJH hmErrét lớn.

 

Ám DạkSJH axmxLa liếcKgbT mErrnhìn nàkSJHng: “SaV35uo, khôngKgbT phảiKgbT ngươimErr khôngKgbT muốV35un rờikSJH khỏaxmxi sao?”

 

Như CkSJHa nhổkSJH axmxmột V35ubãi nướcmErr kSJHbọt vàoaxmx axmxmặt y.

 

Nàng chákSJHn axmxghét nóimErr: “NếKgbTu ngưkSJHơi V35udám KgbTlàm thươngKgbT hạiaxmx bọnmErr mErrhọ, mErrta thề,V35u KgbTmặc dùkSJH axmxÁm kSJHDạ mErrMinh làaxmx mẫaxmxu thaxmxân củaaxmx KgbTta, kSJHta kSJHcũng sẽkSJH khôngkSJH KgbTmềm lkSJHòng tkSJHra taxmxấn baxmxà taxmxa V35ucho ngươimErr xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^