You are here

Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lạmfJFjCAYi nkdvggày, HuâJCmBGTQCn mfJFjCAYY phụcJCmBGTQC tmfJFjCAYhị Nhưkdvg CmfJFjCAYa JCmBGTQCrửa mặtmfJFjCAY JCmBGTQCbắt mfJFjCAYđầu buổimfJFjCAY sớm,mfJFjCAY mJCmBGTQCỗi skdvgự thmfJFjCAYay đổiJCmBGTQC rấtmfJFjCAY nhmfJFjCAYỏ trkdvgong JCmBGTQCcử chkdvgỉ thầnkdvg tháikdvg ckdvgủa nàngmfJFjCAY bkdvgọn họJCmBGTQC đJCmBGTQCều cmfJFjCAYó tkdvghể kdvgphát hkdvgiện ra.

 

Như kdvgCa dườkdvgng nhmfJFjCAYư JCmBGTQCđã khkdvgông cònJCmBGTQC lJCmBGTQCà mfJFjCAYNhư CmfJFjCAYa tmfJFjCAYrước kimfJFjCAYa nữa.

 

Một cảmJCmBGTQC JCmBGTQCgiác JCmBGTQCôn JCmBGTQCnhu tĩnhJCmBGTQC mfJFjCAYlặng mfJFjCAYtoát JCmBGTQCra từmfJFjCAY kdvgđôi màkdvgy củakdvg mfJFjCAYnàng, đJCmBGTQCôi kdvgmắt nànkdvgg kdvgtrầm tĩnhJCmBGTQC nhưkdvg mặkdvgt nưmfJFjCAYớc mfJFjCAYao mfJFjCAYthu, mặkdvgt nàngmfJFjCAY tomfJFjCAYát mfJFjCAYra áJCmBGTQCnh mfJFjCAYsáng bónJCmBGTQCg nmfJFjCAYhư mfJFjCAYtrân cJCmBGTQChâu. NụJCmBGTQC JCmBGTQCcười JCmBGTQCkhẽ trmfJFjCAYeo trêmfJFjCAYn bờJCmBGTQC mômfJFjCAYi, giọnJCmBGTQCg kdvgnàng dịmfJFjCAYu mfJFjCAYdàng kdvgthánh thótmfJFjCAY, kdvgánh mfJFjCAYmắt ônmfJFjCAY nkdvghu mềmmfJFjCAY JCmBGTQCmại nhưkdvg nước,kdvg tómJCmBGTQC lmfJFjCAYại cmfJFjCAYhỉ ckdvgó kdvgmột chJCmBGTQCữ 'đẹpJCmBGTQC' đkdvgi vàomfJFjCAY kdvgtận đkdvgáy lònkdvgg ngươi.

 

Nàng đẹkdvgp mfJFjCAYnhư biểkdvgn rộng.

 

Mặt mfJFjCAYbiển smfJFjCAYóng mfJFjCAYêm giómfJFjCAY lJCmBGTQCặng vkdvgới kdvgdòng chảykdvg ngầkdvgm mkdvgãnh liệmfJFjCAYt ẩJCmBGTQCn sâkdvgu phíakdvg dưới.

 

Huân mfJFjCAYY nhìJCmBGTQCn kdvgnàng màJCmBGTQC sửkdvgng sốt.

 

Cùng mộtmfJFjCAY duJCmBGTQCng mkdvgạo, tạiJCmBGTQC smfJFjCAYao Nhưkdvg mfJFjCAYCa độmfJFjCAYt nhiêkdvgn trkdvgở nêmfJFjCAYn đJCmBGTQCẹp tớiJCmBGTQC mfJFjCAYmức kmfJFjCAYinh tJCmBGTQCâm JCmBGTQCđộng mfJFjCAYphách nhưkdvg vậJCmBGTQCy chứ?

 

Ngón tmfJFjCAYrỏ mfJFjCAYcủa mfJFjCAYTuyết diểmkdvg lmfJFjCAYên tráJCmBGTQCn kdvgNhư kdvgCa, mfJFjCAYsau thờmfJFjCAYi giakdvgn khoảnkdvgg hakdvgi nkdvgén hương,kdvg mộtJCmBGTQC vầJCmBGTQCng khmfJFjCAYói trắnmfJFjCAYg nhkdvgàn nhạnJCmBGTQC tỏakdvg JCmBGTQCra từJCmBGTQC giữJCmBGTQCa tránmfJFjCAY mfJFjCAYnàng. KhJCmBGTQCuôn mkdvgặt nànJCmBGTQCg hiệnkdvg JCmBGTQCvẻ đaumfJFjCAY khổ,JCmBGTQC tamfJFjCAYy pkdvghải cJCmBGTQChe ngmfJFjCAYực, gJCmBGTQCò máJCmBGTQC ửkdvgng hồng.

 

Tuyết vộimfJFjCAY vJCmBGTQCàng bumfJFjCAYông ngónJCmBGTQC tamfJFjCAYy, ânkdvg cầnmfJFjCAY nómfJFjCAYi: “SaomfJFjCAY JCmBGTQCrồi? mfJFjCAYVất vmfJFjCAYả JCmBGTQClắm sao?”

 

Như CJCmBGTQCa kdvgvừa hkdvgo vkdvgừa nói:kdvg “Cảmkdvg thấyJCmBGTQC hơmfJFjCAYi mfJFjCAYtức ngực.”

 

Huân mfJFjCAYY bưngJCmBGTQC chénJCmBGTQC tJCmBGTQCrà nhkdvgỏ tớikdvg, tronJCmBGTQCg chékdvgn làmfJFjCAY tràJCmBGTQC xukdvgân LonJCmBGTQCg Tỉnhkdvg, cJCmBGTQChén tmfJFjCAYrà xkdvganh biếcmfJFjCAY tỏakdvg hươJCmBGTQCng thơmJCmBGTQC ngát.mfJFjCAY Tuyếtkdvg rmfJFjCAYa dấumfJFjCAY chmfJFjCAYo nànmfJFjCAYg đặmfJFjCAYt chkdvgén tkdvgrà kdvglên mfJFjCAYbàn, nhJCmBGTQCẹ mfJFjCAYnhàng cắnmfJFjCAY ngkdvgón trỏmfJFjCAY, mộmfJFjCAYt gJCmBGTQCiọt máukdvg trkdvgong suốJCmBGTQCt nkdvghỏ xuốngkdvg chénmfJFjCAY trà.

 

“Uống nJCmBGTQCó mfJFjCAYxong sẽkdvg đỡkdvg mfJFjCAYhơn nhiềmfJFjCAYu.” TuyJCmBGTQCết JCmBGTQCđưa cJCmBGTQChén JCmBGTQCtrà tmfJFjCAYới kdvgsát môiJCmBGTQC nàng.

 

Như Ckdvga nghiêngmfJFjCAY đmfJFjCAYầu: “Không.”mfJFjCAY VìmfJFjCAY mfJFjCAYsao JCmBGTQCy mfJFjCAYluôn bắtmfJFjCAY nànkdvgg uốnkdvgg mfJFjCAYmáu JCmBGTQCy cJCmBGTQChứ. JCmBGTQCTrà hòkdvga mfJFjCAYvới mJCmBGTQCáu khJCmBGTQCi uốngkdvg vkdvgào mfJFjCAYluôn JCmBGTQCcảm kdvgthấy cổkdvg nòngJCmBGTQC bừngkdvg bừng.

 

“Nha đầukdvg JCmBGTQCngoan nJCmBGTQCào.” TumfJFjCAYyết mfJFjCAYcười mfJFjCAYkhanh kháckdvgh nmfJFjCAYhư đankdvgg lkdvgừa tmfJFjCAYrẻ conJCmBGTQC: “NGkdvgoan JCmBGTQCnào, uốngkdvg kdvgđi. MáJCmBGTQCu kdvgcủa tmfJFjCAYa tuymfJFjCAYệt đốimfJFjCAY khôngmfJFjCAY tmfJFjCAYanh đâu,JCmBGTQC JCmBGTQCthơm lắm,JCmBGTQC uốnkdvgg vàkdvgo ngựmfJFjCAYc mfJFjCAYsẽ bJCmBGTQCớt kkdvghó chịu.”

 

“Ta khômfJFjCAYng muốnJCmBGTQC uống,JCmBGTQC ngựcmfJFjCAY đãkdvg JCmBGTQChết kdvgtức rồiJCmBGTQC.” JCmBGTQCNhư mfJFjCAYCa đJCmBGTQCẩy chkdvgén trmfJFjCAYà nhJCmBGTQCỏ rkdvga xa.

 

“Nói mfJFjCAYdối lkdvgà khôJCmBGTQCng JCmBGTQCngoan đâu.”kdvg JCmBGTQCTuyết nởJCmBGTQC nụJCmBGTQC ckdvgười khmfJFjCAYả ákdvgi: “NGƯơikdvg cũnmfJFjCAYg biếJCmBGTQCt tímfJFjCAYnh mfJFjCAYta rồimfJFjCAY đấJCmBGTQCy, cuốimfJFjCAY cùnkdvgg mfJFjCAYcũng sẽJCmBGTQC bắtkdvg ngkdvgươi uốngkdvg thJCmBGTQCôi. NgươiJCmBGTQC mfJFjCAYmuốn dùmfJFjCAYng mộkdvgt canmfJFjCAYh gkdvgiờ đểkdvg kdvguống mfJFjCAYhay vàJCmBGTQCi pJCmBGTQChút kdvgđể mfJFjCAYuống đây?”

 

“Vì sakdvgo cJCmBGTQCứ JCmBGTQCphải uốJCmBGTQCng?” NhmfJFjCAYư CJCmBGTQCa nhkdvgíu mày.

 

“Ách… Ngươkdvgi muốmfJFjCAYn ngmfJFjCAYhe lmfJFjCAYý kdvgdo thậmfJFjCAYt kdvghay lJCmBGTQCý JCmBGTQCdo kdvggiả?” TuJCmBGTQCyết mfJFjCAYcười kdvgha hả.

 

Như JCmBGTQCCa bấtmfJFjCAY đắcmfJFjCAY dĩmfJFjCAY: JCmBGTQC“Lại cònmfJFjCAY cJCmBGTQCó JCmBGTQChai lmfJFjCAYý dJCmBGTQCo nữaJCmBGTQC chứ.”

 

“Lý kdvgdo mfJFjCAYthứ nhấtJCmBGTQC JCmBGTQClà dùnJCmBGTQCg mfJFjCAYmáu tkdvga mfJFjCAYcó tJCmBGTQChể nJCmBGTQChanh chókdvgng chkdvguyển kdvgdời JCmBGTQChồn pháchkdvg cJCmBGTQCủa ngưmfJFjCAYơi hơnJCmBGTQC. LmfJFjCAYý JCmBGTQCdo kiJCmBGTQCa lạimfJFjCAY JCmBGTQClà dmfJFjCAYo mfJFjCAYta thíckdvgh tJCmBGTQCrong cmfJFjCAYơ mfJFjCAYthể ngưJCmBGTQCơi ckdvgó kdvgmáu ckdvgủa kdvgta. ChJCmBGTQCỉ JCmBGTQCcần ngkdvghĩ máukdvg củakdvg JCmBGTQCta đkdvgang chảymfJFjCAY tronJCmBGTQCg ngườikdvg ngươimfJFjCAY làJCmBGTQC JCmBGTQCta mfJFjCAYcảm thấyJCmBGTQC hJCmBGTQCạnh pmfJFjCAYhúc rồi.”

 

“Vậy ckdvgái nmfJFjCAYào lmfJFjCAYà tkdvghật? CmfJFjCAYái nJCmBGTQCào làJCmBGTQC giả?”

 

Tuyết nhớkdvgp cmfJFjCAYhớp mJCmBGTQCắt, nởmfJFjCAY kdvgnụ kdvgcười mfJFjCAYxảo tmfJFjCAYrá: “Ngươikdvg đJCmBGTQCoán xem?”

 

“Ta kdvgđoán đềuJCmBGTQC lkdvgà giả.”

 

Như CJCmBGTQCa trkdvgừng mkdvgắt nhmfJFjCAYìn kdvgy. JCmBGTQCY gikdvgễu mfJFjCAYcợt mìnJCmBGTQCh JCmBGTQCmới lkdvgà thật.

 

Tuyết vẻkdvg kdvgmặt ngạcmfJFjCAY nhiên.

 

“Oa! MmfJFjCAYới uốnJCmBGTQCg mkdvgáu tkdvga mấyJCmBGTQC nJCmBGTQCgày kdvgmà đmfJFjCAYã thônmfJFjCAYg mfJFjCAYminh lêJCmBGTQCn bJCmBGTQCao nhiêu!mfJFjCAY Tkdvghật tJCmBGTQChần kỳ!”

 

Như CmfJFjCAYa tứJCmBGTQCc giậkdvgn cườimfJFjCAY rộkdvg lên.

 

Tuyết nhâkdvgn cơkdvg hộiJCmBGTQC lmfJFjCAYừa nànJCmBGTQCg umfJFjCAYống xkdvgong chJCmBGTQCén trà.

 

Hai kdvgngười cưmfJFjCAYời đùakdvg JCmBGTQCtrong phòng,mfJFjCAY kdvghồn nhiênkdvg chẳmfJFjCAYng chúmfJFjCAYt cmfJFjCAYhú ýmfJFjCAY tới.

 

Huân JCmBGTQCY khomfJFjCAYm ngườiJCmBGTQC JCmBGTQClui rJCmBGTQCa ngoài.

 

Ám kdvgDạ Lkdvga nghiêkdvgng nmfJFjCAYgười dJCmBGTQCựa vJCmBGTQCào bứckdvg tường,mfJFjCAY xJCmBGTQCiêm kdvgy đỏJCmBGTQC cmfJFjCAYhói lạikdvg khiếnkdvg mfJFjCAYy JCmBGTQCtrông nkdvghợt nkdvghạt, mfJFjCAYy ngkdvgửa cổkdvg mfJFjCAYuống nốtkdvg JCmBGTQCrượu JCmBGTQCtrong kdvgchén, hmfJFjCAYai mắJCmBGTQCt đmfJFjCAYã mfJFjCAYngà ngàJCmBGTQC saJCmBGTQCy nhìJCmBGTQCn NhưJCmBGTQC Ca.

 

Nàng đamfJFjCAYng cười.

 

Khi nànJCmBGTQCg cưkdvgời taJCmBGTQCy phảikdvg nkdvghẹ mfJFjCAYnhàng nắmmfJFjCAY lại,mfJFjCAY cácmfJFjCAY ngókdvgn mfJFjCAYtay khẽkdvg chạkdvgm mfJFjCAYvào chomfJFjCAYp mfJFjCAYmũi, nụmfJFjCAY cưmfJFjCAYời từJCmBGTQC kkdvghóe mắtmfJFjCAY tớkdvgi bờmfJFjCAY môi.

 

Nụ kdvgcười nàykdvg kdvgy đkdvgã quekdvgn thukdvgộc biJCmBGTQCết bao.

 

Chỉ cmfJFjCAYó “nàng”JCmBGTQC mớiJCmBGTQC cómfJFjCAY tJCmBGTQChể cưJCmBGTQCời ôkdvgn mfJFjCAYnhu đJCmBGTQCộng lJCmBGTQCòng ngườiJCmBGTQC tớiJCmBGTQC vậy.

 

“Ngươi làkdvg ai?”

 

Một gJCmBGTQCiọng khàmfJFjCAYn khJCmBGTQCàn mfJFjCAYquấy nhkdvgiễu NJCmBGTQChư kdvgCa mfJFjCAYvà Tuyết.

 

Nàng vàmfJFjCAY kdvgy cùngkdvg JCmBGTQCquay đầuJCmBGTQC kdvgnhìn lại.

 

Thân hkdvgình đỏmfJFjCAY JCmBGTQCnhư kdvgmáu JCmBGTQCcủa mfJFjCAYÁm mfJFjCAYDạ LJCmBGTQCa vkdvgọt tớiJCmBGTQC tJCmBGTQCrước JCmBGTQCmặt JCmBGTQCNhư kdvgCa, JCmBGTQCy xiếmfJFjCAYt ckdvghặt cmfJFjCAYằm mfJFjCAYnàng, JCmBGTQCnâng khuJCmBGTQCôn mặtmfJFjCAY nàngmfJFjCAY lên,JCmBGTQC kdvgu áJCmBGTQCm kdvghỏi: “NgJCmBGTQCươi rốtmfJFjCAY cuộcJCmBGTQC làmfJFjCAY Ámkdvg DJCmBGTQCạ NmfJFjCAYhư mfJFjCAYCa hJCmBGTQCay làmfJFjCAY nàkdvgng đây?”

 

Như CmfJFjCAYa đaukdvg mfJFjCAYđớn JCmBGTQChít mmfJFjCAYột hJCmBGTQCơi, cằmJCmBGTQC nàmfJFjCAYng nhmfJFjCAYư sJCmBGTQCắp bmfJFjCAYị bkdvgóp nát.

 

“Ta JCmBGTQCkhông phảikdvg ÁmfJFjCAYm DạJCmBGTQC NhưmfJFjCAY Ca.”

 

Khuôn mặtJCmBGTQC JCmBGTQCÁm DJCmBGTQCạ mfJFjCAYLa hiJCmBGTQCện vẻkdvg mừngmfJFjCAY rJCmBGTQCỡ nkdvghư điên:kdvg “Ngươi…”

 

“Ta làkdvg mfJFjCAYLiệt NhưmfJFjCAY JCmBGTQCCa.” NhìJCmBGTQCn ÁmmfJFjCAY kdvgDạ LmfJFjCAYa kdvgđang từmfJFjCAY mkdvgừng rỡJCmBGTQC kdvgchuyển mfJFjCAYsang tứcJCmBGTQC giJCmBGTQCận tronmfJFjCAYg lòngkdvg nàngJCmBGTQC mfJFjCAYbỗng kdvgcảm tJCmBGTQChấy niềmkdvg skdvgung sướngmfJFjCAY đượckdvg JCmBGTQCtrả thù.

 

Tuyết JCmBGTQCcười JCmBGTQCtới tékdvg ngJCmBGTQCửa: JCmBGTQC“Tiểu Lkdvga đúngkdvg làJCmBGTQC ngkdvgốc amfJFjCAY, kdvgnàng lmfJFjCAYàm sJCmBGTQCao manJCmBGTQCg JCmBGTQChọ ÁJCmBGTQCm DmfJFjCAYạ đưJCmBGTQCợc cmfJFjCAYhứ? CJCmBGTQCHo dùJCmBGTQC kdvgkhông gọiJCmBGTQC làJCmBGTQC Liệtkdvg NhJCmBGTQCư JCmBGTQCCa cũJCmBGTQCng mfJFjCAYphải gJCmBGTQCọi làkdvg JCmBGTQCChiến mfJFjCAYNhư mfJFjCAYCa mfJFjCAYmới đúng.”kdvgY cườimfJFjCAY cườimfJFjCAY mkdvgà vamfJFjCAYi rmfJFjCAYun ruJCmBGTQCn, ôJCmBGTQCm mfJFjCAYlấy hamfJFjCAYi vamfJFjCAYi Nkdvghư CmfJFjCAYa ckdvgười lớn,JCmBGTQC bmfJFjCAYàn kdvgtay JCmBGTQCnắm lấkdvgy cằmJCmBGTQC NmfJFjCAYhư CJCmBGTQCa củJCmBGTQCa kdvgÁm DạJCmBGTQC mfJFjCAYLa nmfJFjCAYhư đJCmBGTQCược mfJFjCAYmột cơnkdvg giJCmBGTQCó thkdvgổi mfJFjCAYqua mfJFjCAYkèm tkdvgheo hươngkdvg hmfJFjCAYoa thơnkdvg ngát.

 

Ám DạJCmBGTQC LJCmBGTQCa kdvgthu lạmfJFjCAYi ákdvgnh mắt,mfJFjCAY mfJFjCAYđôi mắkdvgt biếkdvgn thànkdvgh đỏkdvg tkdvgươi nhJCmBGTQCư máuJCmBGTQC: “Ngkdvgân Tuyết,kdvg ngươimfJFjCAY kdvglại ckdvghơi ta?”

 

Tuyết dựakdvg đầJCmBGTQCu mfJFjCAYvào vamfJFjCAYi NmfJFjCAYhư CJCmBGTQCa, kdvgnhìn mfJFjCAYy cườimfJFjCAY mfJFjCAYha hảkdvg nmfJFjCAYói: “Oa,JCmBGTQC khôngkdvg JCmBGTQCngờ lạikdvg lừaJCmBGTQC JCmBGTQCđược Ákdvgm Hàkdvg cJCmBGTQCung chủmfJFjCAY kdvgÁm Dạkdvg JCmBGTQCLa, tkdvga ckdvgười tkdvgới JCmBGTQCkhông đứngJCmBGTQC dmfJFjCAYậy đượcmfJFjCAY mất.”

 

Khuôn mặtJCmBGTQC ÁJCmBGTQCm DạJCmBGTQC JCmBGTQCLa trkdvgắng bệch,mfJFjCAY vặnmfJFjCAY vJCmBGTQCẹo thậtkdvg đángJCmBGTQC sợ:JCmBGTQC kdvg“Không kdvgai cómfJFjCAY thkdvgể lừaJCmBGTQC ta!”mfJFjCAY Chkdvgẳng lẽmfJFjCAY kdvgcái gọkdvgi lJCmBGTQCà hồkdvgn pmfJFjCAYhách chuyểJCmBGTQCn dmfJFjCAYời mfJFjCAYchỉ mfJFjCAYlà mộJCmBGTQCt cạmkdvg kdvgbẫy? kdvgTay mfJFjCAYáo dàikdvg giươngkdvg lên,JCmBGTQC cánhJCmBGTQC tmfJFjCAYay táikdvg nhợtmfJFjCAY củaJCmBGTQC kdvgy nhJCmBGTQCư tkdvgrong mộJCmBGTQCt đámmfJFjCAY mâyJCmBGTQC đỏJCmBGTQC, xươJCmBGTQCng mfJFjCAYngón kdvgtay kêJCmBGTQCu JCmBGTQClên rJCmBGTQCăng rắc.

 

Y biếtJCmBGTQC NgâmfJFjCAYn Tkdvguyết đkdvgể mfJFjCAYý nhấmfJFjCAYt làmfJFjCAY mfJFjCAYdung mạmfJFjCAYo xinkdvgh đẹpkdvg ckdvgủa mình.

 

Vậy, JCmBGTQCy sẽmfJFjCAY JCmBGTQCchậm rãkdvgi hJCmBGTQCủy dimfJFjCAYệt kdvgkhuôn mJCmBGTQCặt tukdvgyệt mỹJCmBGTQC đó.

 

Trong khkdvgông khkdvgí bỗmfJFjCAYng bồngJCmBGTQC bJCmBGTQCềnh kdvgmột tkdvgầng kJCmBGTQChí đJCmBGTQCỏ tươi

 

Tầng kdvgkhí trmfJFjCAYong smfJFjCAYuốt nmfJFjCAYhư ngọckdvg lmfJFjCAYưu ly.

 

Dần dầnkdvg thmfJFjCAYắt chặkdvgt mfJFjCAYlại, khốiJCmBGTQC khkdvgí kdvgnhư mộtmfJFjCAY JCmBGTQCchiếc thùmfJFjCAYng bằngJCmBGTQC ngọcJCmBGTQC nhốmfJFjCAYt TuyếmfJFjCAYt JCmBGTQCvà NhưJCmBGTQC CJCmBGTQCa lạiJCmBGTQC mfJFjCAYbên tronJCmBGTQCg, khôngJCmBGTQC kdvgthể kdvgđộng đậy.

 

Ngón tJCmBGTQCay JCmBGTQCnhẹ lướJCmBGTQCt tmfJFjCAYrên kdvggò mákdvg cJCmBGTQCủa Tuyết.

 

Ám DạJCmBGTQC mfJFjCAYLa nởkdvg nụkdvg cườmfJFjCAYi dắcmfJFjCAY ý:kdvg “KhắJCmBGTQCc mộtkdvg đkdvgóa kdvghoa tuyếtmfJFjCAY lJCmBGTQCên mặmfJFjCAYt ngươi,kdvg liệmfJFjCAYu cókdvg mfJFjCAYđẹp không?”

 

Tuyết uểJCmBGTQC oJCmBGTQCải nóiJCmBGTQC: “KhôngmfJFjCAY khắcJCmBGTQC cmfJFjCAYó kdvglẽ đẹJCmBGTQCp hơn.”

 

“Vậy khắcJCmBGTQC haJCmBGTQCi bJCmBGTQCông hJCmBGTQCoa JCmBGTQCtuyết nhé.”kdvg Ngónkdvg tmfJFjCAYay Ámkdvg DạmfJFjCAY LmfJFjCAYa kdvgkẽ độngkdvg, mmfJFjCAYột vếtkdvg máumfJFjCAY kdvgsâu đãmfJFjCAY JCmBGTQCcắt lJCmBGTQCên JCmBGTQCgò JCmBGTQCmá mfJFjCAYTuyết, từnJCmBGTQCg giJCmBGTQCọt từnJCmBGTQCg giọkdvg JCmBGTQCmáu nhJCmBGTQCỏ xuốngJCmBGTQC kdvgbộ xiêJCmBGTQCm mfJFjCAYy trắkdvgng toát.

 

“Móng takdvgy dàkdvgi quá.”

 

Như kdvgCa JCmBGTQCkinh ngkdvgạc nkdvghìn takdvgy kdvgÁm DạJCmBGTQC Lakdvg, chẳkdvgng bmfJFjCAYiết vìkdvg smfJFjCAYao lJCmBGTQCại JCmBGTQCthốt lênkdvg JCmBGTQCnhững lờJCmBGTQCi này.

 

Ngón kdvgtay mfJFjCAYy cứngkdvg đờ.

 

Vết mkdvgáu chảkdvgy dàimfJFjCAY nhưngmfJFjCAY vJCmBGTQCết thươngJCmBGTQC lạimfJFjCAY khmfJFjCAYông mởmfJFjCAY rộng.

 

Nàng lắmfJFjCAYc đmfJFjCAYầu, nởkdvg nụkdvg cườimfJFjCAY dịmfJFjCAYu dkdvgàng: “Đàkdvgn ônmfJFjCAYg mfJFjCAYcon tramfJFjCAYi khôkdvgng nêmfJFjCAYn đJCmBGTQCể móngkdvg tmfJFjCAYay qkdvguá dàiJCmBGTQC nhmfJFjCAYư vậy,mfJFjCAY LmfJFjCAYa NhiJCmBGTQC, lmfJFjCAYấy JCmBGTQCdao lạimfJFjCAY đâykdvg, JCmBGTQCtỷ gikdvgúp đệkdvg sửakdvg lạiJCmBGTQC JCmBGTQCđôi chút.”

 

Ám DạJCmBGTQC mfJFjCAYLa phảJCmBGTQCng phấtmfJFjCAY nhkdvgư bịkdvg kdvgđiểm trúngkdvg hmfJFjCAYuyệt đạo,JCmBGTQC thânJCmBGTQC thểkdvg kdvgy cứkdvgng ngắc,kdvg chậmkdvg rãkdvgi JCmBGTQCnhìn kdvgvề phíkdvga nànmfJFjCAYg, tromfJFjCAYng mfJFjCAYmắt đầymfJFjCAY JCmBGTQCvẻ ngạkdvgc nmfJFjCAYhiên vàJCmBGTQC JCmBGTQCrun rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày mùaJCmBGTQC thmfJFjCAYu bênmfJFjCAY ckdvgon suốikdvg nhỏ.

 

Ám DạmfJFjCAY MJCmBGTQCinh vừaJCmBGTQC gộikdvg lạimfJFjCAY mkdvgái tóckdvg, suốikdvg tómfJFjCAYc kdvgmềm mạikdvg mfJFjCAYbồng bềnkdvgh JCmBGTQCgợn sónkdvgg dướimfJFjCAY ámfJFjCAYnh nắngJCmBGTQC chiềkdvgu. JCmBGTQCNàng mmfJFjCAYặc kdvgmột chikdvgếc áoJCmBGTQC chokdvgàng JCmBGTQCrộng thùnJCmBGTQCg thìnhJCmBGTQC, vạtkdvg ámfJFjCAYo thêumfJFjCAY JCmBGTQChoa vănkdvg mmfJFjCAYỹ lệmfJFjCAY màkdvg pkdvghức tạp.

 

“Đừng đểkdvg mónkdvgg taJCmBGTQCy dàkdvgi quá.”

 

Nàng cJCmBGTQCúi JCmBGTQCđầu, dùkdvgng mộtJCmBGTQC ckdvgon dmfJFjCAYao sửamfJFjCAY mómfJFjCAYng taJCmBGTQCy mfJFjCAYcho y.

 

Cậu JCmBGTQCbé JCmBGTQCÁm DạJCmBGTQC Lkdvga mfJFjCAYnằm dướimfJFjCAY châkdvgn nàJCmBGTQCng, vươnmfJFjCAY tJCmBGTQCay kdvgra chJCmBGTQCo nmfJFjCAYàng sửaJCmBGTQC, miệnmfJFjCAYg thầmkdvg nói:JCmBGTQC “Móngkdvg kdvgtay tỷJCmBGTQC mfJFjCAYchẳng phảkdvgi cJCmBGTQCũng kdvgrất dàmfJFjCAYi skdvgao.” NJCmBGTQCgón tamfJFjCAYy tmfJFjCAYhon thảJCmBGTQC mượtmfJFjCAY mà,kdvg lộkdvg rmfJFjCAYa màJCmBGTQCu hồngkdvg nhmfJFjCAYư vkdvgỏ sòmfJFjCAY, cóJCmBGTQC JCmBGTQCkhi hơimfJFjCAY dkdvgính mfJFjCAYchút kdvgnước trêkdvgn đókdvga hoaJCmBGTQC, tmfJFjCAYay nànJCmBGTQCg thậmfJFjCAYt đẹp.

 

Nàng cẩnmfJFjCAY JCmBGTQCthận ckdvgắt móngJCmBGTQC takdvgy ckdvgho mfJFjCAYy: “ĐệmfJFjCAY mfJFjCAYlà JCmBGTQCcon trmfJFjCAYai cơmfJFjCAY màJCmBGTQC, ngàJCmBGTQCy thưmfJFjCAYờng khôngJCmBGTQC luyệnkdvg vJCmBGTQCõ cũnJCmBGTQCg tkdvgỷ kdvgvõ vớmfJFjCAYi ngườJCmBGTQCi takdvg, mónJCmBGTQCg tamfJFjCAYy dàikdvg qumfJFjCAYá mfJFjCAYsẽ khônmfJFjCAYg tiện.mfJFjCAY VạmfJFjCAYn nhấJCmBGTQCt mónJCmBGTQCg JCmBGTQCtay đứtmfJFjCAY rơimfJFjCAY mfJFjCAYra sẽkdvg khmfJFjCAYiến mfJFjCAYngươi phânkdvg mfJFjCAYtâm, JCmBGTQChơn nữakdvg cũnkdvgg khôJCmBGTQCng sJCmBGTQCạch, tkdvgrông bẩmfJFjCAYn lắm.”mfJFjCAY kdvgNàng cườiJCmBGTQC kmfJFjCAYhẽ nói:kdvg JCmBGTQC“Tỷ kdvgtỷ thìmfJFjCAY khJCmBGTQCác, cmfJFjCAYó JCmBGTQCLa mfJFjCAYNhi tJCmBGTQChì việcmfJFjCAY JCmBGTQCgì kdvgtỷ cũnJCmBGTQCg khônmfJFjCAYg JCmBGTQCcần qJCmBGTQCuan tâm,mfJFjCAY JCmBGTQCcho nkdvgên ckdvgó thểJCmBGTQC kdvgđể JCmBGTQCý chmfJFjCAYăm smfJFjCAYóc móngmfJFjCAY tay.”

 

“Là nhkdvgư vậJCmBGTQCy JCmBGTQCà.” CậuJCmBGTQC bJCmBGTQCé mfJFjCAYÁm DạJCmBGTQC Lkdvga nắmJCmBGTQC lấkdvgy kdvgtóc nàngJCmBGTQC, đưaJCmBGTQC lênJCmBGTQC mũkdvgi ngửiJCmBGTQC rồiJCmBGTQC cườkdvgi nómfJFjCAYi: “ĐệJCmBGTQC rấkdvgt thJCmBGTQCích JCmBGTQCmóng takdvgy mfJFjCAYcủa tỷ,JCmBGTQC mfJFjCAYsau nkdvgày tỷJCmBGTQC tmfJFjCAYỷ JCmBGTQCnhất địnhkdvg cũJCmBGTQCng sẽJCmBGTQC thímfJFjCAYch JCmBGTQCđệ đmfJFjCAYể mJCmBGTQCóng tJCmBGTQCay dài.”

 

“La kdvgNhi ngốc.”JCmBGTQC Nàngkdvg mỉmmfJFjCAY cười,mfJFjCAY nắmJCmBGTQC tamfJFjCAYy mfJFjCAYy đmfJFjCAYưa lêkdvgn: “ĐệJCmBGTQC xkdvgem, mfJFjCAYcon mfJFjCAYtrai đểkdvg mónJCmBGTQCg tmfJFjCAYay nJCmBGTQCgắn mkdvgới mạnhkdvg mJCmBGTQCẽ chứ.”

 

Móng JCmBGTQCtrên mỗiJCmBGTQC ngómfJFjCAYn taJCmBGTQCy mfJFjCAYy đềmfJFjCAYu kdvgđược JCmBGTQCtỉa rkdvgất JCmBGTQCgọn gang.

 

Bờ mfJFjCAYmóng cũmfJFjCAYng đượckdvg nàmfJFjCAYng đánhkdvg mượt.

 

Cậu békdvg kdvgÁm kdvgDạ kdvgLa JCmBGTQCmở mfJFjCAYto hamfJFjCAYi mắkdvgt: “A,kdvg takdvgy đệJCmBGTQC gmfJFjCAYiờ cũnJCmBGTQCg thJCmBGTQCật đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tJCmBGTQCay đẹpmfJFjCAY vậy,JCmBGTQC kdvgđêm naJCmBGTQCy khôngkdvg luyJCmBGTQCện cômfJFjCAYng ckdvgó đưJCmBGTQCợc không?”JCmBGTQC kdvgY lJCmBGTQCàm nkdvgũng tmfJFjCAYrong kdvglòng nàng.

 

Ám Dạkdvg kdvgMinh JCmBGTQCnở nụkdvg cưmfJFjCAYời dịukdvg dànmfJFjCAYg JCmBGTQCnhư mmfJFjCAYột tJCmBGTQCia sángJCmBGTQC: “Được.JCmBGTQC TJCmBGTQCay kdvgLa NhJCmBGTQCi đẹmfJFjCAYp mfJFjCAYnhư JCmBGTQCvậy, đêmkdvg nakdvgy ckdvgũng khônkdvgg ckdvgần mfJFjCAYăn mfJFjCAYcơm đâukdvg nhỉ.”

 

“Tỷ ~mfJFjCAY~ tỷJCmBGTQC ~~!”

 

Cậu béJCmBGTQC ÁmmfJFjCAY mfJFjCAYDạ LJCmBGTQCa thấtkdvg vmfJFjCAYọng kêJCmBGTQCu to.

 

Ám Dạkdvg MinJCmBGTQCh nởJCmBGTQC kdvgnụ cười,mfJFjCAY ngkdvgón JCmBGTQCtay nJCmBGTQChẹ nhàJCmBGTQCng mfJFjCAYchà lêJCmBGTQCn chomfJFjCAYp mũkdvgi. NmfJFjCAYgày mJCmBGTQCùa thukdvg, kdvgdưới kdvgánh JCmBGTQCnắng chiều,kdvg bêJCmBGTQCn kkdvghe suốJCmBGTQCi JCmBGTQCnhỏ, mfJFjCAYnàng nởmfJFjCAY nụmfJFjCAY JCmBGTQCcười mfJFjCAYôn nhmfJFjCAYu, sumfJFjCAYối tmfJFjCAYóc dmfJFjCAYài tmfJFjCAYhơm ngáJCmBGTQCt ômfJFjCAYm lấJCmBGTQCy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi JCmBGTQCdao mfJFjCAYnhỏ JCmBGTQCtừ từmfJFjCAY cẩnmfJFjCAY kdvgthận sửJCmBGTQCa sJCmBGTQCang lạkdvgi mónkdvgg JCmBGTQCtay cmfJFjCAYho y.

 

Mái tóJCmBGTQCc dàikdvg bumfJFjCAYông xuốngkdvg vkdvgai nàng.

 

Nàng mfJFjCAYnở kdvgmột nkdvgụ cmfJFjCAYười tĩnmfJFjCAYh lặnkdvgg, tựakdvg hồmfJFjCAY tronkdvgg thếJCmBGTQC giớJCmBGTQCi cmfJFjCAYủa kdvgnàng khônJCmBGTQCg gJCmBGTQCì mfJFjCAYquan trọngJCmBGTQC hJCmBGTQCơn mfJFjCAYmóng tkdvgay JCmBGTQCÁm DạJCmBGTQC La.

 

Ngón mfJFjCAYtay Ákdvgm DJCmBGTQCạ kdvgLa cứnmfJFjCAYg đờ.

 

Tuyết tkdvgới gJCmBGTQCần Nhưkdvg CkdvgA, mộmfJFjCAYt kdvgvẻ mặtJCmBGTQC khJCmBGTQCó kdvgcó tkdvghể dùngmfJFjCAY lờmfJFjCAYi đkdvgể tảmfJFjCAY khiếnmfJFjCAY nụJCmBGTQC cJCmBGTQCười JCmBGTQCy biếnkdvg mất.

 

“Móng tamfJFjCAYy JCmBGTQCdù kdvgdài nhkdvgưng mfJFjCAYlàm đúnmfJFjCAYg lmfJFjCAYà kdvgẩu.” NàngmfJFjCAY mỉmkdvg cười.mfJFjCAY “kdvgLa NhmfJFjCAYi đãJCmBGTQC lớkdvgn rồi,mfJFjCAY JCmBGTQCmóng tJCmBGTQCay kdvgkhông JCmBGTQCbẩn nkdvghư trướckdvg nữa.”

 

Nàng nkdvggẩng đầu.

 

Khóe mắJCmBGTQCt JCmBGTQClà kdvgcảm tìnJCmBGTQCh tromfJFjCAYng sánmfJFjCAYg chJCmBGTQCan cmfJFjCAYhứa, nànmfJFjCAYg nhJCmBGTQCìn ÁmmfJFjCAY kdvgDạ LamfJFjCAY, sómfJFjCAYng mkdvgắt nkdvghư lànmfJFjCAY nJCmBGTQCước mkdvgùa tJCmBGTQChu khJCmBGTQCẽ chảy.

 

Một lúkdvgc lkdvgâu sau…

 

Ngón kdvgtay nkdvgàng kdvgvuốt nJCmBGTQChẹ lêJCmBGTQCn khuônJCmBGTQC mặJCmBGTQCt Ámkdvg Dkdvgạ mfJFjCAYLa, chânkdvg mJCmBGTQCày nhẹkdvg nhmfJFjCAYàng cakdvgu lJCmBGTQCại nhmfJFjCAYư lànkdvg sóJCmBGTQCng nước.

 

“La JCmBGTQCNhi bệkdvgnh skdvgao? mfJFjCAYSao lạimfJFjCAY tJCmBGTQCiều JCmBGTQCtụy nhưmfJFjCAY vậy?”

 

******

 

Bó đuốmfJFjCAYc vẫkdvgn cháyJCmBGTQC bêJCmBGTQCn bJCmBGTQCức tườngJCmBGTQC đá.

 

Dưới JCmBGTQClòng đấtJCmBGTQC khkdvgông kdvgkhí ẩmmfJFjCAY kdvgướt manmfJFjCAYg thekdvgo mộtmfJFjCAY mùJCmBGTQCi kdvgmốc meo.

 

Nàng JCmBGTQCngửa mfJFjCAYđầu nmfJFjCAYằm trênJCmBGTQC giường,kdvg vầmfJFjCAYng tránkdvg khJCmBGTQCẽ cmfJFjCAYau lại:

 

“La NmfJFjCAYhi mfJFjCAYrốt cuộckdvg bmfJFjCAYị lkdvgàm samfJFjCAYo? VìmfJFjCAY saokdvg… kdvgta dườJCmBGTQCng JCmBGTQCnhư đãmfJFjCAY trảkdvgi JCmBGTQCqua mộtmfJFjCAY gimfJFjCAYấc mộngmfJFjCAY dàikdvg, JCmBGTQCmà nmfJFjCAYhững gìkdvg kdvgtrong mộmfJFjCAYng lạimfJFjCAY chẳJCmBGTQCng thểmfJFjCAY nmfJFjCAYhớ ra.”

 

Ám Dạkdvg kdvgLa JCmBGTQCnói: “mfJFjCAYTỷ ngJCmBGTQCã bệnh,mfJFjCAY hônJCmBGTQC mJCmBGTQCê mườimfJFjCAY kdvgchín mfJFjCAYnăm rồikdvg.” kdvgTuyết nóikdvg JCmBGTQCcho JCmBGTQCy, hmfJFjCAYồn pháchJCmBGTQC ÁmJCmBGTQC DạJCmBGTQC MmfJFjCAYinh cầmfJFjCAYn mộtJCmBGTQC chmfJFjCAYút thmfJFjCAYời gmfJFjCAYian kdvgmới cJCmBGTQCó thmfJFjCAYể nhớkdvg lạiJCmBGTQC toàkdvgn bộmfJFjCAY nJCmBGTQChững chuyệkdvgn cũ.

 

“Mười chJCmBGTQCín năJCmBGTQCm saomfJFjCAY…” JCmBGTQCNàng lặpmfJFjCAY lại,JCmBGTQC lkdvgắc đầukdvg mfJFjCAYcười kkdvghổ: “kdvgHèn kdvgchi tỷmfJFjCAY cảJCmBGTQCm thấyJCmBGTQC JCmBGTQCtoàn tkdvghân nhkdvgức mfJFjCAYmỏi, nhưJCmBGTQC mfJFjCAYkhông phJCmBGTQCải cmfJFjCAYủa JCmBGTQCbản thânJCmBGTQC mJCmBGTQCình vậy.”

 

“Tỷ JCmBGTQCsẽ nhanJCmBGTQCh chóngmfJFjCAY pkdvghục hồimfJFjCAY thôi.”kdvg JCmBGTQCY sẽJCmBGTQC bắtmfJFjCAY Nkdvggân Tuyếtkdvg JCmBGTQCmau JCmBGTQCchóng đukdvgổi hồmfJFjCAYn pháchkdvg nữkdvg nhânkdvg JCmBGTQCkia đi.

 

Nàng chkdvgăm chmfJFjCAYú nhìkdvgn ymfJFjCAY, mfJFjCAYlo lắngmfJFjCAY nómfJFjCAYi: mfJFjCAY“La NhJCmBGTQCi, đệJCmBGTQC JCmBGTQCcũng bịJCmBGTQC bệnhkdvg sao?”

 

“Không kdvgđâu, đệJCmBGTQC vẫnJCmBGTQC khỏe.”

 

Bàn mfJFjCAYtay nànkdvgg mfJFjCAYnhẹ nhJCmBGTQCàng JCmBGTQCvuốt vmfJFjCAYe khuônkdvg mfJFjCAYmặt táikdvg nhợtJCmBGTQC cmfJFjCAYủa JCmBGTQCy: “JCmBGTQCSao khuônkdvg mặkdvgt đệkdvg mfJFjCAYlại trắnJCmBGTQCg JCmBGTQCbệch vậJCmBGTQCy? Skdvgao thânJCmBGTQC thểJCmBGTQC lạimfJFjCAY mfJFjCAYgầy yếuJCmBGTQC kdvgthế? mfJFjCAYLa JCmBGTQCNhi kdvgcủa tJCmBGTQCa lkdvgà mộtJCmBGTQC tkdvghiếu nmfJFjCAYiên tmfJFjCAYhần tháJCmBGTQCi phJCmBGTQCi pkdvghàm mà.”JCmBGTQC BmfJFjCAYàn tmfJFjCAYay nàkdvgng trắngmfJFjCAY trẻokdvg ấkdvgm kdvgáp, cáikdvg vuốtJCmBGTQC vJCmBGTQCe dịuJCmBGTQC dànJCmBGTQCg đầmfJFjCAYy yêmfJFjCAYu thương.

 

Ám mfJFjCAYDạ LmfJFjCAYa JCmBGTQCnắm takdvgy kdvgnàng, áJCmBGTQCp lêmfJFjCAYn khuônkdvg mkdvgặt mìnhJCmBGTQC, hơikdvg tmfJFjCAYhở JCmBGTQCy dồnmfJFjCAY dập:

 

“Nói cmfJFjCAYho tkdvga haykdvg, nJCmBGTQCgươi JCmBGTQClà ai?”

 

Nàng kinJCmBGTQCh ngạcJCmBGTQC nómfJFjCAYi: “LamfJFjCAY Nhi?”

 

Ám DJCmBGTQCạ JCmBGTQCLa thkdvgở dốc:kdvg “Mkdvgau nóJCmBGTQCi JCmBGTQCcho tJCmBGTQCa, mfJFjCAYngươi làJCmBGTQC aJCmBGTQCi, têmfJFjCAYn lmfJFjCAYà gì?”

 

Nàng lắkdvgc đầu,JCmBGTQC cmfJFjCAYười nómfJFjCAYi: “Đứakdvg nJCmBGTQChóc hkdvgư JCmBGTQChỏng này.”JCmBGTQC ThấmfJFjCAYy mfJFjCAYy JCmBGTQCcố chấpkdvg mfJFjCAYnhư mfJFjCAYvậy, nàngmfJFjCAY rkdvgốt cuộcmfJFjCAY tJCmBGTQChỏa hiệp,dkdvg JCmBGTQCđưa mfJFjCAYtay lênJCmBGTQC vuốtkdvg nmfJFjCAYhẹ cmfJFjCAYhop mmfJFjCAYũi yJCmBGTQC, kdvgbất đắcJCmBGTQC kdvgdĩ nóimfJFjCAY: “VậymfJFjCAY đượcJCmBGTQC rồi,mfJFjCAY tkdvga làkdvg BômfJFjCAYi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt ThiênmfJFjCAY LJCmBGTQCinh kdvgCái củmfJFjCAYa kdvgÁm DạJCmBGTQC LmfJFjCAYa phkdvgảng JCmBGTQCphất nkdvghư bịJCmBGTQC mộtmfJFjCAY chưởngmfJFjCAY đmfJFjCAYánh trkdvgúng! NgũJCmBGTQC JCmBGTQCquan mfJFjCAYy rukdvgn rẩy,JCmBGTQC duJCmBGTQCng mmfJFjCAYạo tàmfJFjCAY kdvgmỵ cũnmfJFjCAYg bắtJCmBGTQC đầumfJFjCAY vặnJCmBGTQC kdvgvẹo! YếtmfJFjCAY hầumfJFjCAY cảmkdvg thấykdvg nkdvggòn ngọnkdvg, ngựcmfJFjCAY nJCmBGTQChư cókdvg mộtkdvg cụcmfJFjCAY mmfJFjCAYáu nónJCmBGTQCg muốnmfJFjCAY pJCmBGTQChun ra!

 

Nàng kdvglà Bôkdvgi Nhi.

 

Nàng lJCmBGTQCà BôimfJFjCAY JCmBGTQCNhi kdvgcủa y.

 

............

 

......

 

Trong ánhkdvg JCmBGTQCnắng bakdvgn mai.

 

Nàng nmfJFjCAYhảy múJCmBGTQCa JCmBGTQCbên bờkdvg suối.

 

Giọt smfJFjCAYương mfJFjCAYtrên ngọmfJFjCAYn cJCmBGTQCỏ bJCmBGTQCị JCmBGTQCgóc vJCmBGTQCáy mfJFjCAYnàng JCmBGTQCcuốn lêJCmBGTQCn tạmfJFjCAYo thànhkdvg tkdvgừng ánJCmBGTQCg sươngJCmBGTQC tronJCmBGTQCg suốt.

 

Y nằmkdvg trJCmBGTQCên tkdvghảm cmfJFjCAYỏ, mfJFjCAYmiệng ngậmmfJFjCAY cọngkdvg kdvgcỏ mfJFjCAYxanh, mfJFjCAYngón JCmBGTQCtay tmfJFjCAYhưởng thứckdvg mộtmfJFjCAY mfJFjCAYchén rượkdvgu hoJCmBGTQCàng kdvgkim. mfJFjCAYThân cJCmBGTQChén JCmBGTQCphản chiJCmBGTQCếu vũmfJFjCAY JCmBGTQCđiệu rJCmBGTQCung độnmfJFjCAYg kdvgtâm cakdvgn củmfJFjCAYa nàng.

 

“Này, kdvgta kdvgkhông muốmfJFjCAYn gọikdvg nkdvggươi lmfJFjCAYà tỷmfJFjCAY tỷmfJFjCAY nữa.”

 

Y hokdvgán mfJFjCAYhận nói.

 

Nàng vẫnmfJFjCAY tiếpJCmBGTQC tụckdvg kdvgmúa, hòmfJFjCAYa vJCmBGTQCào dJCmBGTQCòng kdvgchảy củaJCmBGTQC dónkdvgg suối,JCmBGTQC hòkdvga vàmfJFjCAYo thJCmBGTQCảm mfJFjCAYcỏ xankdvgh, hòamfJFjCAY kdvgvào tJCmBGTQChế giớJCmBGTQCi mỹkdvg JCmBGTQClệ JCmBGTQCxung kdvgquanh, ckdvghẳng hềJCmBGTQC đểmfJFjCAY mfJFjCAYý tớimfJFjCAY lờkdvgi JCmBGTQCnói trẻJCmBGTQC cokdvgn JCmBGTQCcủa y.

 

“Ngươi mfJFjCAYcó kdvgnghe khJCmBGTQCông mfJFjCAYđó! SJCmBGTQCau nmfJFjCAYày JCmBGTQCta sẽkdvg khônkdvgg gmfJFjCAYọi ngkdvgươi lmfJFjCAYà tJCmBGTQCỷ tỷJCmBGTQC nữa!”kdvg JCmBGTQCY buJCmBGTQCồn kdvgrầu xJCmBGTQCoay xomfJFjCAYay chJCmBGTQCén rmfJFjCAYượu, tkdvghấp gikdvgọng nóikdvg: “GọJCmBGTQCi ngươikdvg lJCmBGTQCà tỷmfJFjCAY kdvgtỷ JCmBGTQCcứ cókdvg ckdvgảm giámfJFjCAYc JCmBGTQCnhư mfJFjCAYmãi JCmBGTQCmãi mfJFjCAYkhông mfJFjCAYlớn lkdvgên đượkdvgc.” NànJCmBGTQCg cànmfJFjCAYg mfJFjCAYngày cànJCmBGTQCg xJCmBGTQCinh đẹJCmBGTQCp, chốnmfJFjCAY gJCmBGTQCiang mfJFjCAYhồ ngJCmBGTQCày kdvgcũng ngàJCmBGTQCy kdvgcàng nhimfJFjCAYều ngưkdvgời khuJCmBGTQCynh đảoJCmBGTQC vkdvgì sắcmfJFjCAY JCmBGTQCđẹp củmfJFjCAYa nàng.

 

Y sJCmBGTQCợ kdvgrằng tJCmBGTQCrong kdvglòng nànJCmBGTQCg mìJCmBGTQCnh kdvgmãi kdvgmãi cmfJFjCAYhỉ lkdvgà mộtmfJFjCAY mfJFjCAYđệ đệ.

 

Nàng ngkdvgừng múa,mfJFjCAY JCmBGTQCngồi mfJFjCAYxuống bJCmBGTQCên nkdvggười JCmBGTQCy. XJCmBGTQCoa JCmBGTQCxoa cmfJFjCAYhop mũimfJFjCAY JCmBGTQCy, giọngkdvg nàngkdvg JCmBGTQCtựa mfJFjCAYnhư đangkdvg lừakdvg kdvgmột đứmfJFjCAYa mfJFjCAYtrẻ: mfJFjCAY“Sao lạikdvg khônJCmBGTQCg vuJCmBGTQCi thế?”

 

Chén rượkdvgu khôkdvgng ngừngmfJFjCAY qkdvguay tmfJFjCAYrong tamfJFjCAYy y.

 

Hai mắtkdvg kdvgy tỏamfJFjCAY sángJCmBGTQC: “Saukdvg nàJCmBGTQCy mfJFjCAYta gọiJCmBGTQC ngưmfJFjCAYơi JCmBGTQClà ‘BmfJFjCAYôi Nhi’JCmBGTQC JCmBGTQCnhé!” ChénJCmBGTQC rượukdvg bakdvgy mJCmBGTQCúa nJCmBGTQChư vJCmBGTQCũ đmfJFjCAYiệu củakdvg nànJCmBGTQCg, mfJFjCAYcó qkdvguang mfJFjCAYmang sángmfJFjCAY lạn,kdvg cJCmBGTQCó mfJFjCAYlưng ákdvgo mJCmBGTQCảnh khảkdvgnh, kdvgcó lànmfJFjCAY kdvgda JCmBGTQCmịn mà.kdvg HJCmBGTQCơn nmfJFjCAYữa, chénJCmBGTQC rượukdvg trokdvgng tJCmBGTQCay ymfJFjCAY, JCmBGTQCy ckdvgó tkdvghể khiếmfJFjCAYn nómfJFjCAY JCmBGTQCmúa cJCmBGTQCũng JCmBGTQCcó thểmfJFjCAY kJCmBGTQChiến nóJCmBGTQC ngừkdvgng, lạiJCmBGTQC cmfJFjCAYó tmfJFjCAYhể JCmBGTQCdùng mômfJFjCAYi nhấpkdvg nháp.

 

“Cái têmfJFjCAYn kmfJFjCAYỳ quặcmfJFjCAY quámfJFjCAY.” NàmfJFjCAYng vừmfJFjCAYa cườikdvg vừakdvg JCmBGTQClắc đầu.

 

“Được khôkdvgng? JCmBGTQCNgươi làmfJFjCAYm ‘Bôkdvgi NhJCmBGTQCi’ cmfJFjCAYủa kdvgta nhé.”mfJFjCAY kdvgY tớikdvg gmfJFjCAYần nkdvgàng, JCmBGTQCánh mắtkdvg bướngkdvg bỉnh.

 

Nhìn ánhJCmBGTQC mắtkdvg JCmBGTQCy, nkdvgàng bỗngkdvg JCmBGTQCgiật mình.

 

Nàng bmfJFjCAYiết JCmBGTQCy đãJCmBGTQC gkdvgiết rấtmfJFjCAY nhJCmBGTQCiều ngườmfJFjCAYi, mfJFjCAYdanh kdvgtiếng kdvgÁm kdvgHà CunmfJFjCAYg JCmBGTQCcũng đãJCmBGTQC lạimfJFjCAY vJCmBGTQCang dộimfJFjCAY trkdvgong chốkdvgn giamfJFjCAYng hJCmBGTQCồ, nhưnkdvgg trJCmBGTQCong mfJFjCAYlòng nàngmfJFjCAY JCmBGTQCy vJCmBGTQCẫn chỉmfJFjCAY lJCmBGTQCà mộJCmBGTQCt đứakdvg trẻ.

 

Nhưng gikdvgờ kdvgphút này,kdvg ánmfJFjCAYh mắkdvgt JCmBGTQCy manJCmBGTQCg kdvgtheo vẻJCmBGTQC nJCmBGTQCgang bướmfJFjCAYng kJCmBGTQChó tả!

 

Có lẽ,kdvg LmfJFjCAYa mfJFjCAYNhi đmfJFjCAYã thmfJFjCAYực sJCmBGTQCự tJCmBGTQCrưởng thành.

 

Nàng nởmfJFjCAY mfJFjCAYnụ cườikdvg thậJCmBGTQCt dịuJCmBGTQC dJCmBGTQCàng: “TmfJFjCAYa làkdvg tỷkdvg tỷmfJFjCAY ckdvgủa đệmfJFjCAY mà.”

 

“Bôi NJCmBGTQChi, làmkdvg BôJCmBGTQCi NhJCmBGTQCi củaJCmBGTQC ta!”mfJFjCAY JCmBGTQCY năkdvgn nỉ.

 

“Cái tkdvgên kdvgnày thậkdvgt khómfJFjCAY nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng vẫnmfJFjCAY lắckdvg đầu.

 

Y kdvgtức gimfJFjCAYận, nắmJCmBGTQC mfJFjCAYlấy cằJCmBGTQCm nàngJCmBGTQC: mfJFjCAY“Nói maukdvg! NgươimfJFjCAY đồngJCmBGTQC kdvgý JCmBGTQClàm Bôkdvgi NJCmBGTQChi cJCmBGTQCủa ta.”

 

“La mfJFjCAYNhi, mfJFjCAYđau quá.”kdvg Nànkdvgg rJCmBGTQCên rỉJCmBGTQC nói.

 

“Đồng kdvgý làmJCmBGTQC BôimfJFjCAY NhmfJFjCAYi củaJCmBGTQC kdvgta, kdvgta thkdvga kdvgcho JCmBGTQCngươi.” JCmBGTQCY càkdvgng JCmBGTQCxiết chặtmfJFjCAY tay.

 

“Không.”

 

Lửa gikdvgận bừngkdvg lêmfJFjCAYn, mfJFjCAYy đkdvgột nhiênkdvg JCmBGTQCkéo nàngJCmBGTQC mfJFjCAYlại JCmBGTQCgần! HơJCmBGTQCi tkdvghở kdvgnóng bỏng,JCmBGTQC bờmfJFjCAY môiJCmBGTQC mfJFjCAYy kdvgcách nJCmBGTQCàng cmfJFjCAYhỉ cóJCmBGTQC mộkdvgt tấmfJFjCAYc! VmfJFjCAYừa thởJCmBGTQC hổnmfJFjCAY hểJCmBGTQCn, mfJFjCAYy vừaJCmBGTQC ghékdvg sátmfJFjCAY JCmBGTQCbờ JCmBGTQCmôi mfJFjCAYđỏ tJCmBGTQChắm củaJCmBGTQC nàng!

 

“Làm BômfJFjCAYi JCmBGTQCNhi củamfJFjCAY tkdvga! NếumfJFjCAY JCmBGTQCkhông mfJFjCAYta sẽJCmBGTQC biếJCmBGTQCn ngươiJCmBGTQC thànhkdvg nJCmBGTQCữ mfJFjCAYnhân củmfJFjCAYa ta!”

 

Ngày hômfJFjCAYm đó.

 

Nàng cuốiJCmBGTQC cùngkdvg cmfJFjCAYũng pkdvghải tkdvghỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mmfJFjCAYắt Ámkdvg DạmfJFjCAY LmfJFjCAYa đỏkdvg nhmfJFjCAYư máu.

 

Y ômkdvg lấykdvg nàJCmBGTQCng, nướJCmBGTQCc mắtJCmBGTQC nmfJFjCAYhư hamfJFjCAYi JCmBGTQCdòng mámfJFjCAYu kdvgchảy xuốngkdvg từkdvg đmfJFjCAYôi JCmBGTQCmắt nhkdvgắm chặJCmBGTQCt củaJCmBGTQC JCmBGTQCy. Mkdvgàu JCmBGTQCđỏ củamfJFjCAY nướkdvgc mfJFjCAYmắt, màumfJFjCAY JCmBGTQCtrắng bệJCmBGTQCch củaJCmBGTQC haJCmBGTQCi gkdvgò mJCmBGTQCá, kdvgy kmfJFjCAYhông mfJFjCAYnén nổikdvg kdvgbi thươnJCmBGTQCg tJCmBGTQCrong lòngJCmBGTQC nhưkdvg mộtJCmBGTQC bứcJCmBGTQC kdvgtranh qkdvguỷ kdvgdị đẹpJCmBGTQC đẽmfJFjCAY JCmBGTQCmà mfJFjCAYthê lương.

 

Nàng yêmfJFjCAYu JCmBGTQCthương vukdvgốt kdvgve JCmBGTQCy: JCmBGTQC“La Nhikdvg, kdvgxin lỗi.”

 

Y JCmBGTQCôm chặJCmBGTQCt lấymfJFjCAY nàng.

 

“Tỷ kdvgngã bệnhkdvg hJCmBGTQCôn JCmBGTQCmê đkdvgã mườimfJFjCAY chínmfJFjCAY nJCmBGTQCăm, mfJFjCAYđệ JCmBGTQCnhất địnJCmBGTQCh mfJFjCAYrất vấtJCmBGTQC vảmfJFjCAY đúkdvgng mfJFjCAYkhông?” Nàkdvgng thkdvgở dài,mfJFjCAY cốmfJFjCAY gắkdvgng nởJCmBGTQC nJCmBGTQCụ cườmfJFjCAYi, ngămfJFjCAYn dònJCmBGTQCg nướckdvg mắtmfJFjCAY mìnmfJFjCAYh chảyJCmBGTQC kdvgra. “YênmfJFjCAY tâmJCmBGTQC kdvgđi, giờJCmBGTQC tJCmBGTQCỷ JCmBGTQCđã khmfJFjCAYỏi rồkdvgi, tấtJCmBGTQC cmfJFjCAYả đkdvgều skdvgẽ tJCmBGTQCốt hơn.”

 

Ám DJCmBGTQCạ JCmBGTQCLa mkdvguốn ômJCmBGTQC nàngkdvg mfJFjCAYvào lòng.

 

Những cJCmBGTQChuyện kháJCmBGTQCc JCmBGTQCy đềuJCmBGTQC khôngmfJFjCAY JCmBGTQCmuốn mfJFjCAYnghĩ tới.

 

“Mười mfJFjCAYchín nmfJFjCAYăm qumfJFjCAYa, đệkdvg vẫnkdvg ởmfJFjCAY kdvgtrong ÁJCmBGTQCm Hkdvgà CJCmBGTQCung sao?”kdvg NmfJFjCAYàng nhẹJCmBGTQC nkdvghàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởmfJFjCAY dưmfJFjCAYới lòngmfJFjCAY đất,mfJFjCAY kkdvghông thJCmBGTQCấy ánmfJFjCAYh mặtmfJFjCAY tJCmBGTQCrời, khômfJFjCAYng chútkdvg khônkdvgg khíJCmBGTQC trkdvgong làkdvgnh, hèkdvgn JCmBGTQCchi tJCmBGTQChân thểmfJFjCAY đệkdvg JCmBGTQCchẳng hềmfJFjCAY khỏmfJFjCAYe mkdvgạnh, khuôkdvgn mmfJFjCAYặt cũnJCmBGTQCg mfJFjCAYu bJCmBGTQCuồn nmfJFjCAYhư vậy.”kdvg NàJCmBGTQCng vuốtkdvg mfJFjCAYve JCmBGTQCmái tóJCmBGTQCc dmfJFjCAYài củakdvg yJCmBGTQC. “ĐềumfJFjCAY làkdvg lkdvgỗi kdvgcủa ta.”

 

Bàn mfJFjCAYtay nàngmfJFjCAY kdvgnhẹ nhmfJFjCAYàng mfJFjCAYlà vậy.

 

Từng gmfJFjCAYiọt mfJFjCAYlệ đỏmfJFjCAY nhkdvgư máumfJFjCAY củakdvg ÁJCmBGTQCm DmfJFjCAYạ kdvgLa JCmBGTQCtừ từmfJFjCAY trmfJFjCAYào ra.

 

“Không cầnmfJFjCAY đệmfJFjCAY mfJFjCAYtiếp tụcmfJFjCAY kdvgluyện côngmfJFjCAY nữamfJFjCAY, cmfJFjCAYũng JCmBGTQCkhông cầmfJFjCAYn nkdvgghĩ mfJFjCAYcách đểJCmBGTQC ÁJCmBGTQCm HJCmBGTQCà CumfJFjCAYng xưnJCmBGTQCg kdvgbá thiêkdvgn kdvghạ nữa.”kdvg nmfJFjCAYàng ôkdvgm mfJFjCAYlấy ymfJFjCAY. kdvg“La NJCmBGTQChi, tJCmBGTQCỷ tkdvgỷ mJCmBGTQCuốn đệkdvg sốnmfJFjCAYg thậtmfJFjCAY hạmfJFjCAYnh phúc.”

 

******

 

Sáng sớmfJFjCAYm nmfJFjCAYgày hkdvgôm sau.

 

Như kdvgCa mJCmBGTQCở tJCmBGTQCo hakdvgi mắt.

 

Nàng JCmBGTQCcảm thấymfJFjCAY tmfJFjCAYoàn tmfJFjCAYhân nhJCmBGTQCức mJCmBGTQCỏi nhưJCmBGTQC bịJCmBGTQC tróJCmBGTQCi mộtJCmBGTQC đêm,mfJFjCAY bụngkdvg cmfJFjCAYũng nặngkdvg trĩkdvgu, thkdvgở khôngmfJFjCAY JCmBGTQCra hơi.

 

Vừa nhìnmfJFjCAY qua…

 

Nàng bỗngmfJFjCAY dưngkdvg kkdvginh hãi!

 

Ám JCmBGTQCDạ kdvgLa gkdvghé JCmBGTQCđầu vJCmBGTQCào mfJFjCAYbên giườJCmBGTQCng, tJCmBGTQCay tráiJCmBGTQC nắmkdvg lấJCmBGTQCy mfJFjCAYtay phảikdvg nàngmfJFjCAY, đầuJCmBGTQC gkdvgối lJCmBGTQCên bụngkdvg nkdvgàng. mfJFjCAYY mfJFjCAYnghỉ mfJFjCAYrất yêmfJFjCAYn tĩnhmfJFjCAY, khuômfJFjCAYn JCmBGTQCmặt táiJCmBGTQC nhợtmfJFjCAY phảngmfJFjCAY kdvgphất nhưmfJFjCAY cJCmBGTQCó thêmfJFjCAYm kdvgchút huJCmBGTQCyết sắc.

 

“Ngươi lmfJFjCAYàm gìmfJFjCAY đó.”

 

Như JCmBGTQCCa tkdvgrừng mắtkdvg nhkdvgìn JCmBGTQCÁm kdvgDạ LaJCmBGTQC, dkdvgùng đẩyJCmBGTQC JCmBGTQCgạt kdvgy dậy.

 

Ám DạmfJFjCAY LJCmBGTQCa chămJCmBGTQC chmfJFjCAYú nhìkdvgn ykdvg, hạmfJFjCAYt chkdvgu kdvgsa JCmBGTQCgiữa trákdvgn JCmBGTQCdần dầnkdvg chkdvguyển kdvgtừ đỏkdvg tmfJFjCAYươi sanJCmBGTQCg âmmfJFjCAY umfJFjCAY. JCmBGTQCY đứkdvgng bậtJCmBGTQC dậykdvg, ánhkdvg mắtkdvg lJCmBGTQCé lênJCmBGTQC JCmBGTQCvẻ JCmBGTQCvô tìnhkdvg, kdvgcoi nàkdvgng nhưJCmBGTQC kẻmfJFjCAY thkdvgù khắckdvg cốmfJFjCAYt JCmBGTQCghi tâm.

 

“Vì JCmBGTQCsao ngươiJCmBGTQC lạimfJFjCAY tmfJFjCAYrở lại.”

 

Giọng mfJFjCAYy trầmkdvg trầmfJFjCAYm nhưmfJFjCAY đamfJFjCAYng nguymfJFjCAYền rủa.

 

Như CJCmBGTQCa giậtJCmBGTQC mình.kdvg mfJFjCAYTrong thJCmBGTQCoáng chốcmfJFjCAY, nmfJFjCAYàng bỗngJCmBGTQC nghĩJCmBGTQC mìkdvgnh sẽJCmBGTQC bịJCmBGTQC ánhmfJFjCAY mắtJCmBGTQC ácmfJFjCAY độcmfJFjCAY củamfJFjCAY mfJFjCAYy gikdvgết chết.

 

“Chờ mộtkdvg chút!”

 

Nàng mfJFjCAYgọi ÁmfJFjCAYm DạJCmBGTQC kdvgLa đkdvgang phấkdvgt JCmBGTQCtay JCmBGTQCáo quaJCmBGTQCy đi:

 

“Ngươi đkdvgừng đi!”

 

Ám Dạkdvg JCmBGTQCLa khôkdvgng quaJCmBGTQCy đầukdvg lại,kdvg JCmBGTQCy JCmBGTQCđã khmfJFjCAYông kdvgthể dễkdvg dànkdvgg thkdvga thứkdvg JCmBGTQCnếu thkdvgấy mfJFjCAYmặt nàng.

 

Như Ckdvga nókdvgi: “HômJCmBGTQC nmfJFjCAYay kdvgđã làmfJFjCAY ngàyJCmBGTQC JCmBGTQCthứ mười.mfJFjCAY TmfJFjCAYa muốkdvgn gặmfJFjCAYp NgmfJFjCAYọc skdvgư huynh.”

 

Ám Dkdvgạ JCmBGTQCLa cườkdvgi lạnhJCmBGTQC nói:

 

“Nhìn tJCmBGTQChấy hắnmfJFjCAY ngươimfJFjCAY sẽkdvg hốikdvg hận.”

 

Như CmfJFjCAYa ckdvgả kdvgkinh nókdvgi: “Ngưkdvgơi đJCmBGTQCã làkdvgm gìJCmBGTQC vớiJCmBGTQC kdvgsư humfJFjCAYynh cmfJFjCAYủa ta?!”

 

Ám DạJCmBGTQC mfJFjCAYLa kdvgnhíu mJCmBGTQCày nókdvgi: “Kẻkdvg dámJCmBGTQC lừJCmBGTQCa kdvggạt phkdvgản bộiJCmBGTQC mfJFjCAYta chJCmBGTQCỉ cJCmBGTQCó thkdvgể sốnJCmBGTQCg tronmfJFjCAYg địaJCmBGTQC ngục.”

 

Như JCmBGTQCCa kdvgcắn kdvgmôi, cốkdvg gJCmBGTQCắng kmfJFjCAYiềm mfJFjCAYchế tkdvghân thểmfJFjCAY đamfJFjCAYng rkdvgun rẩyJCmBGTQC củaJCmBGTQC mình.

 

“Ta mumfJFjCAYốn gặpmfJFjCAY sJCmBGTQCư huynh.”

 

******

 

Làn nướckdvg kdvgÁm Hkdvgà chậkdvgm rãikdvg cJCmBGTQChảy xumfJFjCAYôi trênmfJFjCAY mặtmfJFjCAY đất.

 

Xung quanmfJFjCAYh đmfJFjCAYều làkdvg bónJCmBGTQCg tốimfJFjCAY, chỉJCmBGTQC cJCmBGTQCó ánhmfJFjCAY lửamfJFjCAY mfJFjCAYu mfJFjCAYám tmfJFjCAYrên bứkdvgc tườngmfJFjCAY ckdvghiếu xuốngJCmBGTQC mặJCmBGTQCt nướJCmBGTQCc. JCmBGTQCMặt nướmfJFjCAYc ÁJCmBGTQCm HàJCmBGTQC cmfJFjCAYũng mộtJCmBGTQC màuJCmBGTQC đenJCmBGTQC, ngẫJCmBGTQCu nhJCmBGTQCiên lóemfJFjCAY lêJCmBGTQCn mmfJFjCAYột mfJFjCAYtia rmfJFjCAYung độngmfJFjCAY tựaJCmBGTQC nJCmBGTQChư áJCmBGTQCng mmfJFjCAYây đeJCmBGTQCn viềnmfJFjCAY vàng.

 

Trong bmfJFjCAYóng tốkdvgi tĩJCmBGTQCnh mịch.

 

Trái timfJFjCAYm NmfJFjCAYhư mfJFjCAYCa chậmmfJFjCAY rJCmBGTQCãi trầmJCmBGTQC xuống,mfJFjCAY mộJCmBGTQCt cảmkdvg kdvggiác skdvgợ hãiJCmBGTQC JCmBGTQChít thởkdvg khôngJCmBGTQC thônkdvgg khiếJCmBGTQCn kdvgcổ họngkdvg nJCmBGTQCàng JCmBGTQCkhô kJCmBGTQChốc. HamfJFjCAYi mfJFjCAYchân muJCmBGTQCốn nkdvghanh chóngJCmBGTQC JCmBGTQCchạy tkdvgới củaJCmBGTQC mfJFjCAYnàng nkdvgặng nhmfJFjCAYư đemfJFjCAYo trì.

 

Nàng đJCmBGTQCã thmfJFjCAYấy NmfJFjCAYgọc Tựkdvg Hàn.

 

Y nkdvggồi tmfJFjCAYrên cmfJFjCAYhiếc JCmBGTQCxe lănmfJFjCAY bJCmBGTQCằng JCmBGTQCgỗ, tấJCmBGTQCm ámfJFjCAYo xanJCmBGTQCh mfJFjCAYnhư ngọcmfJFjCAY, nụJCmBGTQC kdvgcười vẫnkdvg yênkdvg tĩnJCmBGTQCh nkdvghư xưkdvga. CómfJFjCAY JCmBGTQClẽ vJCmBGTQCì đkdvgã lâkdvgu chưmfJFjCAYa tmfJFjCAYhấy kdvgánh kdvgmặt JCmBGTQCtrời, làkdvgn dmfJFjCAYa mfJFjCAYy táJCmBGTQCi nhJCmBGTQCợt, mfJFjCAYthân thJCmBGTQCể cũnkdvgg càkdvgng thêmJCmBGTQC gầymfJFjCAY gJCmBGTQCò kdvgso vớiJCmBGTQC trưkdvgớc đây.

 

Y đaJCmBGTQCng hmfJFjCAYo khan.

 

Cơn hmfJFjCAYo kịchJCmBGTQC liệtmfJFjCAY kkdvghiến bảkdvg JCmBGTQCvai mfJFjCAYy rmfJFjCAYung ruJCmBGTQCng, JCmBGTQCtựa mfJFjCAYhồ nhJCmBGTQCư cảJCmBGTQC JCmBGTQCphổi kdvgy cũnkdvgg mmfJFjCAYuốn JCmBGTQCho raJCmBGTQC. ChiếcmfJFjCAY khănkdvg lụamfJFjCAY cJCmBGTQChe kdvgtrên bJCmBGTQCờ môimfJFjCAY đãkdvg lấmmfJFjCAY tấmkdvg máu.

 

Ngọc TựJCmBGTQC HJCmBGTQCàn kdvgnhư vậyJCmBGTQC khiếnkdvg Nhkdvgư mfJFjCAYCa cảJCmBGTQCm thấykdvg hoảJCmBGTQCng hốt…

 

Y lúckdvg nkdvgào cũJCmBGTQCng cJCmBGTQCó tmfJFjCAYhể mấtkdvg đi!

 

Như CJCmBGTQCa kdvgkinh hãi,kdvg kdvgquát lêkdvgn vớkdvgi JCmBGTQCÁm JCmBGTQCDạ Lakdvg: “kdvgNgươi đãmfJFjCAY lJCmBGTQCàm gkdvgì kdvgsư hkdvguynh củaJCmBGTQC ta?”

 

Ám kdvgDạ LJCmBGTQCa cườiJCmBGTQC nhẹJCmBGTQC nói:mfJFjCAY kdvg“Hắn vốJCmBGTQCn mfJFjCAYlà mộtJCmBGTQC kdvgkẻ tàmfJFjCAYn phếJCmBGTQC bệnkdvgh kdvgtật, giờkdvg chẳngkdvg qkdvgua JCmBGTQCchỉ kdvgtrở lạkdvgi bmfJFjCAYộ dángkdvg trướckdvg đmfJFjCAYây mfJFjCAYmà thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như kdvgCa cảmJCmBGTQC thấymfJFjCAY JCmBGTQCcó đikdvgểm khôngJCmBGTQC đúng!

 

Mọi chuyệnmfJFjCAY tkdvguyệt đốiJCmBGTQC khôngJCmBGTQC JCmBGTQCđơn giảnkdvg mfJFjCAYnhư ÁmmfJFjCAY kdvgDạ LmfJFjCAYa nókdvgi được!

 

Như mfJFjCAYCa mfJFjCAYđi vềmfJFjCAY phmfJFjCAYía NgọcJCmBGTQC Tựkdvg Hàn.

 

Nàng gkdvgọi JCmBGTQCtên JCmBGTQCy: “Skdvgư hmfJFjCAYuynh…. kdvgSư JCmBGTQChuynh?!” Thakdvgnh âJCmBGTQCm củaJCmBGTQC nànkdvgg lớnJCmBGTQC dJCmBGTQCần nhưJCmBGTQCng mfJFjCAYy lạimfJFjCAY chJCmBGTQCẳng hềmfJFjCAY nJCmBGTQCghe thấy!

 

Ngọc TmfJFjCAYự HànmfJFjCAY lkdvgại ho.

 

Y phảngkdvg phấtmfJFjCAY mfJFjCAYnhư khkdvgông JCmBGTQChề cảmmfJFjCAY nmfJFjCAYhận đượcmfJFjCAY thếmfJFjCAY JCmBGTQCgiới bêkdvgn ngoài.

 

Như Ckdvga JCmBGTQCbắt đầkdvgu rmfJFjCAYun rẩy.

 

Nước ÁmJCmBGTQC HmfJFjCAYà vẫkdvgn tămJCmBGTQC tốJCmBGTQCi JCmBGTQCtĩnh mịch.

 

Ám DạJCmBGTQC LmfJFjCAYa cườikdvg lớn,kdvg mfJFjCAYvô cùngkdvg đắckdvg ý:kdvg “KhônJCmBGTQCg chỉJCmBGTQC lỗJCmBGTQC taJCmBGTQCi kdvgy mfJFjCAYđã mấtJCmBGTQC đikdvg thímfJFjCAYnh mfJFjCAYgiác, JCmBGTQChai cJCmBGTQChân JCmBGTQCy JCmBGTQCcũng khôngkdvg tmfJFjCAYhể kdvgđi lạikdvg được.”

 

Như kdvgCa chJCmBGTQCe miệng.

 

Giờ phkdvgút nàmfJFjCAYy, JCmBGTQCnàng kdvgvô cùnJCmBGTQCg kdvgthống hmfJFjCAYận kdvgÁm DJCmBGTQCẠ La.

 

Nàng kmfJFjCAYhông mfJFjCAYngờ mộtJCmBGTQC ngườkdvgi cókdvg thkdvgể làmJCmBGTQC rmfJFjCAYa chuykdvgện tànkdvg nhẫmfJFjCAYn nhưmfJFjCAY vậyJCmBGTQC! Đầukdvg tmfJFjCAYiên mfJFjCAYlà giúpJCmBGTQC kdvgNgọc TmfJFjCAYự HàJCmBGTQCn JCmBGTQCcó thểJCmBGTQC nmfJFjCAYghe, ckdvgó thmfJFjCAYể đJCmBGTQCi lại,mfJFjCAY khiếmfJFjCAYn mfJFjCAYy kkdvghỏe mạnhJCmBGTQC nkdvghư ngmfJFjCAYười bìmfJFjCAYnh thường,JCmBGTQC saJCmBGTQCu đkdvgó lmfJFjCAYại cướkdvgp đokdvgạt tkdvgất cảJCmBGTQC đi!

 

Am DmfJFjCAYạ Lkdvga kdvgcười lênkdvg JCmBGTQCha hả:

 

“Như vậymfJFjCAY mJCmBGTQCà đmfJFjCAYã JCmBGTQCgọi lmfJFjCAYà kdvgtàn mfJFjCAYnhẫn samfJFjCAYo? Ngưkdvgơi cmfJFjCAYũng mfJFjCAYquá xekdvgm thườJCmBGTQCng tJCmBGTQCa rồi!”

 

Như CJCmBGTQCa lạnmfJFjCAYh cảJCmBGTQC người.

 

Cảm giákdvgc sợkdvg JCmBGTQChãi JCmBGTQCvà mfJFjCAYđiềm gởkdvg nhJCmBGTQCư hốkdvg bănJCmBGTQCg đômfJFjCAYng cứngkdvg cảkdvg nmfJFjCAYgười nàng!

 

Ám Dạkdvg mfJFjCAYLa nởkdvg nụmfJFjCAY cườikdvg đJCmBGTQCa tình:kdvg “NgmfJFjCAYươi nhìJCmBGTQCn hamfJFjCAYi mắtmfJFjCAY hắmfJFjCAYn mfJFjCAYxem, đkdvgôi mfJFjCAYmắt tkdvguấn mfJFjCAYtú ấykdvg, đkdvgôi mắJCmBGTQCt ônJCmBGTQC mfJFjCAYnhu nhưmfJFjCAY nmfJFjCAYước mùkdvga xuânmfJFjCAY ấy…”

 

Ngọc TmfJFjCAYự HànmfJFjCAY lạiJCmBGTQC kdvgho, mfJFjCAYy ngẩngkdvg đầuJCmBGTQC vềJCmBGTQC pJCmBGTQChía Nkdvghư mfJFjCAYCa, dườnJCmBGTQCg nhưkdvg mfJFjCAYy cảmmfJFjCAY giácJCmBGTQC đượckdvg gmfJFjCAYì đó,mfJFjCAY chmfJFjCAYân màyJCmBGTQC kkdvghẽ ckdvgau lại.

 

Nhưng, mfJFjCAYy JCmBGTQCkhông thmfJFjCAYáy nàng.

 

Đôi mắtJCmBGTQC mfJFjCAYy vẫnkdvg tuấnmfJFjCAY tkdvgú nJCmBGTQChư xưakdvg, nhưngmfJFjCAY, đJCmBGTQCã JCmBGTQCkhông cmfJFjCAYòn thấykdvg bkdvgất cmfJFjCAYứ tkdvghứ gìkdvg nữa!

 

Như JCmBGTQCCa càkdvgng mfJFjCAYlúc cmfJFjCAYàng kkdvginh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtJCmBGTQC chảmfJFjCAYy xuốngkdvg nhkdvgư kdvgmưa tJCmBGTQCrên khumfJFjCAYôn kdvgmặt nàng.

 

Y mfJFjCAYkhông nhìnkdvg thấy.

 

Ám Dkdvgạ kdvgLa đãmfJFjCAY biếJCmBGTQCn thếkdvg giớimfJFjCAY mfJFjCAYcủa kdvgy thàmfJFjCAYnh mộtkdvg mkdvgàu đen.

 

Ám Dạkdvg JCmBGTQCLa ngửimfJFjCAY ngkdvgửi hươkdvgng rượumfJFjCAY tromfJFjCAYng chénJCmBGTQC hoànkdvgg mfJFjCAYkim, tiJCmBGTQCếc nJCmBGTQCuối nói:

 

“Thật kdvgkỳ lạ,kdvg vJCmBGTQCì smfJFjCAYao mộtJCmBGTQC kkdvgẻ tàkdvgn tậJCmBGTQCt nhJCmBGTQCưu JCmBGTQCy lạikdvg cJCmBGTQCó khmfJFjCAYí chấtkdvg hoànJCmBGTQC mkdvgỹ nhưJCmBGTQC thếJCmBGTQC mfJFjCAYkia chứ?JCmBGTQC NếJCmBGTQCu JCmBGTQCy chưaJCmBGTQC tmfJFjCAYừng phJCmBGTQCản bộkdvg tJCmBGTQCa vJCmBGTQCậy sẽJCmBGTQC kdvglà mmfJFjCAYột nJCmBGTQCam tửJCmBGTQC mkdvgê ngườiJCmBGTQC tớiJCmBGTQC mkdvgức nào.”

 

Như JCmBGTQCCa mfJFjCAYngồi xổmmfJFjCAY xuống.

 

Nàng ngồmfJFjCAYi trưJCmBGTQCớc mặtkdvg Ngọkdvgc Tựkdvg HJCmBGTQCàn, kdvglau sạkdvgch kdvglệ vươnkdvgg trênmfJFjCAY khuônJCmBGTQC mJCmBGTQCặt mìmfJFjCAYnh, cốJCmBGTQC gắngJCmBGTQC nởJCmBGTQC mộmfJFjCAYt nụJCmBGTQC cười.

 

“Sư hkdvguynh, muộimfJFjCAY JCmBGTQCtới rồi.mfJFjCAY” Nkdvgàng nkdvghẹ nhàJCmBGTQCng gọmfJFjCAYi. “Mkdvguội làmfJFjCAY mfJFjCAYCa Nhkdvgi đây,mfJFjCAY mfJFjCAYmuội tớikdvg thăJCmBGTQCm huynhkdvg…. Huynh….mfJFjCAY JCmBGTQCSao JCmBGTQClại JCmBGTQCho nkdvgặng vmfJFjCAYậy chứ?”

 

Ngọc TmfJFjCAYự HJCmBGTQCàn cmfJFjCAYhẳng hềkdvg cửkdvg động.

 

Y khmfJFjCAYông nmfJFjCAYghe thấy.

 

Cũng khJCmBGTQCông nhkdvgìn thấy.

 

Như CmfJFjCAYa nhkdvgẹ nhànmfJFjCAYg kdvgcầm taJCmBGTQCy yJCmBGTQC, ghékdvg sátmfJFjCAY JCmBGTQCvào JCmBGTQCđầu gốimfJFjCAY ymfJFjCAY: mfJFjCAY“Huynh đúngmfJFjCAY lmfJFjCAYà mộmfJFjCAYt sưJCmBGTQC hmfJFjCAYuynh xấumfJFjCAY. LmfJFjCAYần nàkdvgo cũkdvgng đồngmfJFjCAY kdvgý sJCmBGTQCẽ tựJCmBGTQC chiếukdvg cốkdvg mfJFjCAYbản thmfJFjCAYân, nhưngkdvg lạimfJFjCAY chẳngJCmBGTQC mfJFjCAYlần nàJCmBGTQCo làmJCmBGTQC được.”mfJFjCAY HamfJFjCAYi máJCmBGTQC nàJCmBGTQCng cmfJFjCAYọ lêJCmBGTQCn JCmBGTQCđầu gốiJCmBGTQC yJCmBGTQC, khiếnmfJFjCAY kdvgxiêm kdvgy JCmBGTQChút kkdvghô nưmfJFjCAYớc mfJFjCAYmắt nàng.JCmBGTQC kdvg“Huynh mfJFjCAYcó biếtmfJFjCAY khôngmfJFjCAY? Đôkdvgi kmfJFjCAYhi mmfJFjCAYuội thựcJCmBGTQC sựkdvg rJCmBGTQCất giậnmfJFjCAY hmfJFjCAYuynh, gkdvgiận tớiJCmBGTQC mfJFjCAYmức kJCmBGTQChông bmfJFjCAYao giờJCmBGTQC muốnmfJFjCAY đểJCmBGTQC mfJFjCAYý tớikdvg huymfJFjCAYnh mfJFjCAYnữa. JCmBGTQCSao huyJCmBGTQCnh lạiJCmBGTQC lkdvguôn khônJCmBGTQCg kdvgquan tâmJCmBGTQC tớiJCmBGTQC bảnmfJFjCAY thmfJFjCAYân JCmBGTQCmình nhmfJFjCAYư vậJCmBGTQCy JCmBGTQCkia chứ?”

 

Bàn tmfJFjCAYay Ngọckdvg TựmfJFjCAY HànJCmBGTQC giậJCmBGTQCt giật.

 

Khuôn mfJFjCAYmặt JCmBGTQCy lJCmBGTQCộ vJCmBGTQCẻ nJCmBGTQCghi hoặc.

 

Y cốkdvg gắkdvgng nóiJCmBGTQC chuymfJFjCAYện, ykdvgết hầukdvg mfJFjCAYrung rukdvgng nmfJFjCAYhưng kdvgthanh âmJCmBGTQC tJCmBGTQCạo mfJFjCAYra cmfJFjCAYhỉ làmfJFjCAY tiếmfJFjCAYng “A…”kdvg khàmfJFjCAYn khàn.

 

Giọng JCmBGTQCnói củaJCmBGTQC kdvgy JCmBGTQCcũng bkdvgị cướpmfJFjCAY đi.

 

Y đkdvgã khJCmBGTQCông mfJFjCAYthể JCmBGTQCnói đmfJFjCAYược nữakdvg rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám JCmBGTQCDạ LmfJFjCAYa cJCmBGTQCười JCmBGTQClên đkdvgiên cuồJCmBGTQCng: “MộtmfJFjCAY tJCmBGTQCên tmfJFjCAYàn phmfJFjCAYế khkdvgông ngờmfJFjCAY cũkdvgng dákdvgm pmfJFjCAYhản bộiJCmBGTQC, lừaJCmBGTQC dốikdvg kdvgta? mfJFjCAYHa hmfJFjCAYa hamfJFjCAY, nJCmBGTQCgươi khômfJFjCAYng quJCmBGTQCan kdvgtâm kdvgtới tmfJFjCAYai vàJCmBGTQC ckdvghân củkdvga mJCmBGTQCình đúngJCmBGTQC khôngJCmBGTQC? Vậykdvg hãykdvg đểmfJFjCAY chmfJFjCAYúng mấtkdvg JCmBGTQCđi mfJFjCAYcùng đJCmBGTQCôi mkdvgắt ngươikdvg đi!”

 

Công lựcJCmBGTQC củaJCmBGTQC NgọcJCmBGTQC kdvgTự JCmBGTQChàn JCmBGTQCđã bịkdvg ÁmmfJFjCAY DmfJFjCAYạ LJCmBGTQCa hJCmBGTQCủy đi.

 

Y trmfJFjCAYầm mặc.

 

Y dùkdvgng thờmfJFjCAYi khJCmBGTQCắc cuốJCmBGTQCi cJCmBGTQCùng, cJCmBGTQCảm tmfJFjCAYhụ mfJFjCAYcảm giáJCmBGTQCc đứngmfJFjCAY mfJFjCAYthẳng bằngmfJFjCAY hakdvgi châJCmBGTQCn, JCmBGTQCcảm thụmfJFjCAY thaJCmBGTQCnh JCmBGTQCâm củkdvga nưkdvgớc kdvgsông mfJFjCAYvà gJCmBGTQCió, cảmkdvg tmfJFjCAYhụ thmfJFjCAYế mfJFjCAYgiới màkdvg mfJFjCAYy mfJFjCAYcòn cókdvg thểmfJFjCAY thấy.JCmBGTQC mfJFjCAYY cònJCmBGTQC mkdvguốn gọiJCmBGTQC tJCmBGTQCên cJCmBGTQCủa nàngkdvg mộtmfJFjCAY kdvglần cuối.

 

Nếu cóJCmBGTQC thểJCmBGTQC chọn,kdvg mfJFjCAYy khônmfJFjCAYg muốnkdvg sẽmfJFjCAY mfJFjCAYlại tàmfJFjCAYn phế.

 

Cảm tmfJFjCAYhụ thếmfJFjCAY gikdvgới tươimfJFjCAY đẹpmfJFjCAY cùngkdvg mfJFjCAYsư kdvgmuội mỹkdvg lệmfJFjCAY mfJFjCAYlà vậy,JCmBGTQC mfJFjCAYy khônmfJFjCAYg muốnmfJFjCAY trởJCmBGTQC lạimfJFjCAY làJCmBGTQCm mộmfJFjCAYt kẻJCmBGTQC tànmfJFjCAY JCmBGTQCphế JCmBGTQCvô dụng.

 

Ánh kdvgsáng thảnkdvg nhJCmBGTQCiên nJCmBGTQChư nkdvggọc toáJCmBGTQCt mfJFjCAYra trkdvgên hànJCmBGTQCg lmfJFjCAYông kdvgmy củakdvg y.

 

Y yênkdvg lặkdvgng phảngmfJFjCAY phấtkdvg nhkdvgư khônkdvgg hềJCmBGTQC JCmBGTQCquan kdvgtâm JCmBGTQCtai ươmfJFjCAYng JCmBGTQCsẽ phủmfJFjCAY xuốnJCmBGTQCg ngmfJFjCAYười JCmBGTQCy nmfJFjCAYhư JCmBGTQCthế nào.

 

Ý JCmBGTQCthức mfJFjCAYcuối cùngkdvg lkdvgà đmfJFjCAYôi mắtmfJFjCAY đỏJCmBGTQC tươkdvgi điênkdvg cmfJFjCAYuồng củkdvga Ámkdvg Dkdvgạ La…

 

“Ngươi kdvgsẽ mấJCmBGTQCt đimfJFjCAY JCmBGTQChai cJCmBGTQChân, kdvgmất đimfJFjCAY lkdvgỗ takdvgi, mfJFjCAYmất đikdvg JCmBGTQCánh mắtmfJFjCAY, mấtJCmBGTQC đJCmBGTQCi mfJFjCAYgiọng mfJFjCAYnói, bệnhkdvg tJCmBGTQCật mfJFjCAYsẽ nJCmBGTQCgày nJCmBGTQCgày đêkdvgm JCmBGTQCđêm xâmmfJFjCAY lấnkdvg tkdvghân thểkdvg ngưmfJFjCAYơi. kdvgNhưng ngươiJCmBGTQC skdvgẽ khônJCmBGTQCg thểJCmBGTQC JCmBGTQCchết, cJCmBGTQCho tkdvgới trướkdvgc kkdvghi mfJFjCAYsinh kdvgmạng mfJFjCAYngươi kếkdvgt JCmBGTQCthúc, ngưJCmBGTQCơi sẽmfJFjCAY phJCmBGTQCải nJCmBGTQCếm tJCmBGTQChử cmfJFjCAYảm gkdvgiác sốnmfJFjCAYg khôJCmBGTQCng bằJCmBGTQCng chếtmfJFjCAY troJCmBGTQCng kdvgđịa ngục!”

 

......

 

Đau đớmfJFjCAYn nhmfJFjCAYư muốnJCmBGTQC xémfJFjCAY náJCmBGTQCt ngựckdvg NJCmBGTQChư Ca!

 

Nàng mfJFjCAYchưa bmfJFjCAYao gJCmBGTQCiờ kdvghận mmfJFjCAYột ngJCmBGTQCười tớikdvg vậy!

 

Nàng hkdvgận Ámkdvg DạmfJFjCAY La!

 

Nàng mJCmBGTQCuốn đJCmBGTQCem toànkdvg mfJFjCAYbộ nhữngmfJFjCAY đakdvgu kJCmBGTQChổ mmfJFjCAYà NmfJFjCAYgọc TựmfJFjCAY kdvgHàn phảikdvg chịuJCmBGTQC đựngmfJFjCAY trảmfJFjCAY lạiJCmBGTQC cmfJFjCAYho mfJFjCAYÁm DmfJFjCAYạ JCmBGTQCLa kdvggấp JCmBGTQCngàn mfJFjCAYvạn lần!

 

Nàng đãmfJFjCAY bmfJFjCAYiết cáiJCmBGTQC kdvggì JCmBGTQCgọi làkdvg cừkdvgu hận!

 

Cừu hmfJFjCAYận chínhkdvg làJCmBGTQC khJCmBGTQCông tiếmfJFjCAYc mmfJFjCAYọi tJCmBGTQChủ đoạn,mfJFjCAY khiếnmfJFjCAY kẻJCmBGTQC kdvgđã lJCmBGTQCàm tổmfJFjCAYn thmfJFjCAYương ngưkdvgời mkdvgình yJCmBGTQCêu mếJCmBGTQCn đkdvgau đJCmBGTQCớn gấmfJFjCAYp bội!

 

Như Ckdvga vùimfJFjCAY mkdvgặt vàoJCmBGTQC JCmBGTQClòng bànmfJFjCAY mfJFjCAYtay mfJFjCAYNgọc TựmfJFjCAY Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắmfJFjCAYt kdvgchảy xuốnkdvgg JCmBGTQCkhiến lònmfJFjCAYg JCmBGTQCbàn takdvgy kdvgy mfJFjCAYlạnh buốt.

 

Ngọc TựJCmBGTQC Hàkdvgn mfJFjCAYlộ mfJFjCAYvẻ xúcJCmBGTQC động,kdvg thmfJFjCAYân tkdvghể kdvgy nghmfJFjCAYiêng JCmBGTQCvề phíaJCmBGTQC trkdvgước, ngónmfJFjCAY takdvgy rumfJFjCAYn ruJCmBGTQCn JCmBGTQCchạm vàoJCmBGTQC ngưkdvgời nàmfJFjCAYng! JCmBGTQCY chạmkdvg vàJCmBGTQCo dònJCmBGTQCg lệkdvg rkdvgàn rụamfJFjCAY cùnkdvgg lànmfJFjCAY dkdvga lạnhkdvg JCmBGTQClẽo bkdvgi ai.

 

Như JCmBGTQCCa vừkdvga khJCmBGTQCóc vừamfJFjCAY hô:mfJFjCAY “LÀkdvg muội!mfJFjCAY SJCmBGTQCư hmfJFjCAYuynh, lJCmBGTQCà mmfJFjCAYuội đây!”

 

Nàng sợJCmBGTQC hãi.

 

Nàng smfJFjCAYợ đâyJCmBGTQC lmfJFjCAYà kdvglần cuốimfJFjCAY gặpJCmBGTQC đượcmfJFjCAY y.

 

Còn ymfJFjCAY, mfJFjCAYlại kkdvghông thểkdvg thấyJCmBGTQC mfJFjCAYnàng, kmfJFjCAYhông kdvgthể nmfJFjCAYghe đJCmBGTQCược nànkdvgg nóikdvg, thậmmfJFjCAY cmfJFjCAYhí cònkdvg mfJFjCAYkhông biJCmBGTQCết nàngkdvg kdvgđã tới.

 

Ngọc TJCmBGTQCự mfJFjCAYHàn lạimfJFjCAY hkdvgo mfJFjCAYkịch liệt.

 

Máu tmfJFjCAYươi từkdvg mfJFjCAYkhóe môkdvgi JCmBGTQCy ckdvghảy raJCmBGTQC, mfJFjCAYy cJCmBGTQCố mfJFjCAYgắng muốnmfJFjCAY nóJCmBGTQCi gìJCmBGTQC đkdvgó nhưngmfJFjCAY đJCmBGTQCổi lạikdvg JCmBGTQCchỉ kdvglà cơnJCmBGTQC hJCmBGTQCo cànkdvgg tkdvghêm mkdvgãnh liệt.

 

“Muội làmfJFjCAY kdvgCa Nhi…”kdvg Nàngkdvg vừaJCmBGTQC khókdvgc vừakdvg ômkdvg lấykdvg ekdvgo củamfJFjCAY mfJFjCAYy. “Sưkdvg hJCmBGTQCuynh, huymfJFjCAYnh biếtkdvg làJCmBGTQC muộkdvgi đúngmfJFjCAY khôngkdvg? MuộimfJFjCAY rấtmfJFjCAY sợ…mfJFjCAY sJCmBGTQCư huyJCmBGTQCnh, mJCmBGTQCuội thựcJCmBGTQC sựmfJFjCAY JCmBGTQCrất sợ…”

 

Nước mắtkdvg chảymfJFjCAY dmfJFjCAYài trêkdvgn khumfJFjCAYôn mJCmBGTQCặt nànJCmBGTQCg: “HuynJCmBGTQCh nhìJCmBGTQCn muộiJCmBGTQC mmfJFjCAYột mfJFjCAYcái cóJCmBGTQC đượcmfJFjCAY khônkdvgg? MuộJCmBGTQCi muJCmBGTQCốn nghkdvge huynmfJFjCAYh nói…mfJFjCAY JCmBGTQCSư huynh…mfJFjCAY hmfJFjCAYuynh đừngkdvg làmfJFjCAYm JCmBGTQCmuội sợ…”

 

Máu JCmBGTQCcủa kdvgy bJCmBGTQCắn lkdvgên kdvgngười nàng.

 

Nỗi mfJFjCAYsợ kkdvghiến nJCmBGTQCàng nJCmBGTQCói nămfJFjCAYn lmfJFjCAYộn mfJFjCAYxộn, nỗikdvg sợmfJFjCAY khimfJFjCAYến nànmfJFjCAYg nhưJCmBGTQC mJCmBGTQCột đứkdvga mfJFjCAYtrẻ khônJCmBGTQCg kdvghiểu chuyện.

 

Nàng mfJFjCAYkhóc tmfJFjCAYới mứkdvgc cảkdvg ngưkdvgời lạmfJFjCAYnh ngắt.

 

Một bàJCmBGTQCn taJCmBGTQCy ômfJFjCAYn nhmfJFjCAYu laJCmBGTQCu điJCmBGTQC gọtkdvg nướcmfJFjCAY mắtkdvg vươJCmBGTQCng tkdvgrên khkdvguôn mặtJCmBGTQC nàng.

 

Sau đó,JCmBGTQC JCmBGTQCy bkdvgế nmfJFjCAYàng lên.

 

Y ômkdvg nàngmfJFjCAY tkdvgrong lònJCmBGTQCg mình,mfJFjCAY ônkdvg kdvgnhu amfJFjCAYn ủikdvg nmfJFjCAYàng. Cổkdvg họnmfJFjCAYg kdvgy phJCmBGTQCát rkdvga âmmfJFjCAY thakdvgnh JCmBGTQCkhàn khkdvgàn mfJFjCAYđứt quJCmBGTQCãng, JCmBGTQCnhưng cẩnmfJFjCAY thậnkdvg nJCmBGTQCghe lJCmBGTQCại, đókdvg lkdvgà mộtJCmBGTQC JCmBGTQCbài hátkdvg chẳngmfJFjCAY ckdvgó nhịJCmBGTQCp điệu.

 

Y vỗkdvg vkdvgề nàng.

 

Hai ngómfJFjCAYn kdvgtay JCmBGTQCgầy gmfJFjCAYõ kdvgvẽ nhữnJCmBGTQCg đườngJCmBGTQC nétmfJFjCAY JCmBGTQCkỳ dịJCmBGTQC trênmfJFjCAY lưmfJFjCAYng nàng.

 

Bị JCmBGTQCy ôkdvgm lấy,kdvg nàngmfJFjCAY càJCmBGTQCng kkdvghóc lớn.

 

Y đJCmBGTQCang vmfJFjCAYẽ gìJCmBGTQC trêkdvgn mfJFjCAYlưng nàng?

 

Đột nJCmBGTQChiên, nànkdvgg ngmfJFjCAYừng thở…

 

Y đakdvgng viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong lkdvgòng ykdvg, nàngkdvg rkdvga sJCmBGTQCức gậtkdvg JCmBGTQCđầu: “LàmfJFjCAY muội!mfJFjCAY MumfJFjCAYội lmfJFjCAYà mfJFjCAYCa Nhi!”kdvg ÔnJCmBGTQCg trJCmBGTQCời mfJFjCAYơi, kdvgy bimfJFjCAYết làJCmBGTQC nàng!

 

Ngọc TJCmBGTQCự HJCmBGTQCàn trấnmfJFjCAY amfJFjCAYn nàng,mfJFjCAY tJCmBGTQCiếp tụcmfJFjCAY viếtkdvg kdvglên lưnkdvgg nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaJCmBGTQC khókdvgc vừamfJFjCAY cười,JCmBGTQC mfJFjCAYkéo tmfJFjCAYay trákdvgi mfJFjCAYy ámfJFjCAYp mfJFjCAYlên đôiJCmBGTQC môkdvgi mình,mfJFjCAY giúpJCmBGTQC mfJFjCAYy “nghe”JCmBGTQC thấymfJFjCAY mfJFjCAYmình nói:

 

“ừ, kdvgmuội khôJCmBGTQCng sợ.”

 

“Muội cJCmBGTQCó khỏemfJFjCAY không?”

 

“Muội vẫnkdvg khỏe.”

 

“Sao lạiJCmBGTQC khóc?”

 

“Được thJCmBGTQCấy huyJCmBGTQCnh tJCmBGTQChật vJCmBGTQCui.” Nànkdvgg JCmBGTQCáp tkdvgay JCmBGTQCy lJCmBGTQCại gầnmfJFjCAY JCmBGTQCmôi mìnmfJFjCAYh tkdvghêm, chămJCmBGTQC ckdvghú nhkdvgìn yJCmBGTQC: JCmBGTQC“Sư hJCmBGTQCuynh, mJCmBGTQCuội nmfJFjCAYhớ huynh…”

 

Ngọc kdvgTự HJCmBGTQCàn nởkdvg nmfJFjCAYụ cJCmBGTQCười, mộtkdvg nụJCmBGTQC cườikdvg JCmBGTQCôn nhmfJFjCAYu toátkdvg rJCmBGTQCa từkdvg đJCmBGTQCôi mfJFjCAYmắt khôJCmBGTQCng ckdvgòn tJCmBGTQCiêu cự.

 

Ngón tmfJFjCAYay kdvgy nhẹmfJFjCAY nhànkdvgg nhmfJFjCAYư lànkdvg gimfJFjCAYó mmfJFjCAYùa thu:

 

“Thật JCmBGTQCvui vJCmBGTQCì kdvgmuội JCmBGTQCcòn nhkdvgớ huynh.”

 

Như kdvgCa hamfJFjCAYi mátJCmBGTQC mfJFjCAYđẫm JCmBGTQClệ, kdvgnàng nhìnmfJFjCAY kdvgy, nắkdvgm lkdvgấy mfJFjCAYngón takdvgy ykdvg, cúkdvgi kdvgđầu hôJCmBGTQCn lêmfJFjCAYn ngómfJFjCAYn takdvgy, kdvglên lòngJCmBGTQC bkdvgàn tamfJFjCAYy đó.

 

Nàng hJCmBGTQCôn lkdvgòng mfJFjCAYbàn kdvgtay kdvgy thậtkdvg lau.

 

Ngọc TựJCmBGTQC HàmfJFjCAYn đJCmBGTQCầu tiênJCmBGTQC làmfJFjCAY giậtkdvg mkdvgình, kdvgsau đó,kdvg JCmBGTQCy kdvgnhắm mắtJCmBGTQC lJCmBGTQCại, nmfJFjCAYước mJCmBGTQCắt JCmBGTQClặng kdvglẽ chảmfJFjCAYy xuống.

 

Nàng đangmfJFjCAY vikdvgết mfJFjCAYtrong lònmfJFjCAYg bkdvgàn kdvgtay mfJFjCAYy mfJFjCAYba chữ:

 

“Căn JCmBGTQCnhà trúc.”

 

******

 

Ngày hômmfJFjCAY sau.

 

Tuyết hkdvgoan hỷkdvg kdvgvỗ vềJCmBGTQC thàmfJFjCAYnh HồnmfJFjCAYg Ngọckdvg PhưJCmBGTQCợng Ckdvgầm mmfJFjCAYà mìnmfJFjCAYh yêJCmBGTQCu thích,kdvg nhẹJCmBGTQC nhàngmfJFjCAY thmfJFjCAYổi lớJCmBGTQCp mfJFjCAYtro kdvgbụi trêmfJFjCAYn dJCmBGTQCây, nJCmBGTQCgón mfJFjCAYtay mfJFjCAYy khảkdvgy JCmBGTQCnên nkdvghững nJCmBGTQCốt nhạJCmBGTQCc tmfJFjCAYuyệt mỹ.

 

Tuyết vừamfJFjCAY đànJCmBGTQC vừakdvg cườikdvg nói:mfJFjCAY “ĐộtJCmBGTQC nhiêkdvgn lạJCmBGTQCi kdvgcó hảkdvgo tâkdvgm trảkdvg lạmfJFjCAYi JCmBGTQCđàn cầJCmBGTQCm cJCmBGTQCho tamfJFjCAY, TiểmfJFjCAYu mfJFjCAYLa nhmfJFjCAYất địnhkdvg lkdvgà cókdvg việckdvg cầnmfJFjCAY nhờJCmBGTQC rồi.”

 

Ám kdvgDạ kdvgLa JCmBGTQCcũng cười,mfJFjCAY gimfJFjCAYọng nóiJCmBGTQC dụmfJFjCAY hoặc:mfJFjCAY “KhôngJCmBGTQC chỉkdvg nJCmBGTQChư vậykdvg, mfJFjCAYta cònkdvg cómfJFjCAY kdvgthể gJCmBGTQCiúp ngươimfJFjCAY kmfJFjCAYhôi mfJFjCAYphục kdvgcông lựckdvg tmfJFjCAYiên nhJCmBGTQCân, cảiJCmBGTQC tạoJCmBGTQC lạmfJFjCAYi kdvgthân thểkdvg tiêkdvgn nhkdvgân bấtkdvg tử.”

 

Tuyết nhìnmfJFjCAY JCmBGTQCy, JCmBGTQCcười nhưJCmBGTQC mfJFjCAYhoa nở:mfJFjCAY “mfJFjCAYNgươi muốJCmBGTQCn gì.”

 

“Khiến nànmfJFjCAYg JCmBGTQCtrở JCmBGTQCvề, khiếnJCmBGTQC nàngmfJFjCAY tmfJFjCAYa hmfJFjCAYoàn tJCmBGTQCoàn mfJFjCAYrời đi.”

 

Tuyết đươnJCmBGTQCg nhiêmfJFjCAYn kdvgbiết haJCmBGTQCi cJCmBGTQChữ nàkdvgng JCmBGTQCđó chJCmBGTQCỉ akdvgi. “NgmfJFjCAYươi cũnJCmBGTQCg mfJFjCAYquá nónmfJFjCAYg lJCmBGTQCòng đó.JCmBGTQC NàmfJFjCAYng JCmBGTQCta cưmfJFjCAY kdvgngụ trmfJFjCAYong cơJCmBGTQC tkdvghể đkdvgó kdvgđã mấymfJFjCAY cmfJFjCAYhục năm,mfJFjCAY mfJFjCAYđâu dễJCmBGTQC dànkdvgg đuổiJCmBGTQC đi?”

 

Ám kdvgDạ kdvgLa lạmfJFjCAYnh lùkdvgng nóiJCmBGTQC: JCmBGTQC“Đuổi kmfJFjCAYhông mfJFjCAYđược, vkdvgậy khiếnmfJFjCAY mfJFjCAYả chếtmfJFjCAY đi.”

 

Tuyết lkdvgíu lưỡikdvg nóiJCmBGTQC: “ThậtmfJFjCAY JCmBGTQCtàn nhẫn.”

 

“Chỉ cầmfJFjCAYn ckdvgó thmfJFjCAYể mfJFjCAYlàm đượcJCmBGTQC tmfJFjCAYa đềuJCmBGTQC smfJFjCAYẽ đápkdvg mfJFjCAYứng ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu mfJFjCAYta mukdvgốn JCmBGTQCÁm JCmBGTQCDạ MiJCmBGTQCnh thàJCmBGTQCnh nữJCmBGTQC nhânmfJFjCAY củJCmBGTQCa tJCmBGTQCa tkdvghì sao?kdvg” TuyếtJCmBGTQC nmfJFjCAYở nụmfJFjCAY kdvgcười hưmfJFjCAY hỏng.

 

Ám DạJCmBGTQC Lkdvga gmfJFjCAYiận kdvgtím mặtkdvg, ngónmfJFjCAY mfJFjCAYtay táJCmBGTQCi nhợkdvgt xiếtJCmBGTQC chặtkdvg yJCmBGTQCết hJCmBGTQCầu Tuyết.

 

Tuyết hmfJFjCAYo mfJFjCAYsặc sụa,kdvg cườimfJFjCAY nókdvgi: mfJFjCAY“Chỉ đùamfJFjCAY chkdvgút thôi.

 

“Nàng kdvgkhông pkdvghải kdvgngười ngươiJCmBGTQC mfJFjCAYcó thểmfJFjCAY đùa.”JCmBGTQC Đốtkdvg xươnkdvgg nkdvggón tJCmBGTQCay ÁJCmBGTQCm mfJFjCAYDạ Lkdvga JCmBGTQCrung lJCmBGTQCên lkdvgách cách,mfJFjCAY khôkdvgng mfJFjCAYai đưmfJFjCAYợc mfJFjCAYphép khikdvgnh JCmBGTQCnhờn nàng.

 

Tuyết xmfJFjCAYoa xoJCmBGTQCa cJCmBGTQCổ mfJFjCAYmình, nóikdvg: “Được.”

 

“Ta mkdvguốn kdvgnàng trởmfJFjCAY lạkdvgi, khônkdvgg rờJCmBGTQCi đkdvgi nữa.”

 

Ám DạmfJFjCAY JCmBGTQCLa ámfJFjCAYnh mắkdvgt âmmfJFjCAY u.

 

Kỳ thật,JCmBGTQC mườikdvg chímfJFjCAYn nămJCmBGTQC kdvgqua khônJCmBGTQCg JCmBGTQCcó nàngJCmBGTQC mfJFjCAYở bmfJFjCAYên, nkdvghung mfJFjCAYnhớ đãmfJFjCAY thànhmfJFjCAY mkdvgột thóJCmBGTQCi mfJFjCAYquen rồi.kdvg Nhưngkdvg khkdvgi giọnmfJFjCAYg JCmBGTQCnói vàkdvg kdvgnụ cưJCmBGTQCời cmfJFjCAYủa mfJFjCAYnàng lJCmBGTQCại xuấtJCmBGTQC hiJCmBGTQCện, chiJCmBGTQCa lJCmBGTQCìa chỉJCmBGTQC vàimfJFjCAY kdvgngày hkdvgay thmfJFjCAYậm chJCmBGTQCí vkdvgài canmfJFjCAYh JCmBGTQCgiờ cJCmBGTQCũng khiếnmfJFjCAY kdvgy khổmfJFjCAY kdvgsở nhưJCmBGTQC muốnmfJFjCAY chếmfJFjCAYt đi.

 

Tuyết khảymfJFjCAY đmfJFjCAYàn, lmfJFjCAYắc đầuJCmBGTQC nóiJCmBGTQC: “Takdvg cũngJCmBGTQC JCmBGTQCkhông ckdvgó cácmfJFjCAYh nào.”

 

“Ngươi nómfJFjCAYi ckdvgái gì?”

 

“Nha đJCmBGTQCầu kdvgNhư CmfJFjCAYa kmfJFjCAYia mkdvgới làkdvg mấkdvgu chốt.JCmBGTQC kdvgNếu nàngJCmBGTQC tkdvga đJCmBGTQCã khônJCmBGTQCg muốnmfJFjCAY rờJCmBGTQCi kdvgkhỏi tJCmBGTQChân thể,kdvg bấtmfJFjCAY JCmBGTQCcứ JCmBGTQCai cũnkdvgg khônmfJFjCAYg thểkdvg dkdvgễ dàngJCmBGTQC đuổiJCmBGTQC nàmfJFjCAYng mfJFjCAYta đi,kdvg nếJCmBGTQCu khônkdvgg smfJFjCAYẽ khiJCmBGTQCến thânmfJFjCAY tJCmBGTQChể hỏngkdvg theo.”

 

Ánh mắtmfJFjCAY ÁmfJFjCAYm Dkdvgạ LmfJFjCAYa nJCmBGTQCheo lại.

 

“Nếu nàkdvgng tkdvga kdvgđáp ứngmfJFjCAY rờimfJFjCAY khJCmBGTQCỏi thìkdvg sao?”

 

Tuyết gikdvgật mìmfJFjCAYnh nóiJCmBGTQC: “LàmmfJFjCAY saJCmBGTQCo JCmBGTQCnàng mfJFjCAYấy đồnmfJFjCAYg ýJCmBGTQC được?”

 

Ám kdvgDạ mfJFjCAYLa khôkdvgng nói.

 

Hạt chmfJFjCAYu mfJFjCAYsa giữaJCmBGTQC tJCmBGTQCrán đỏkdvg chótkdvg mfJFjCAYnhư kdvgsắp nhỏJCmBGTQC máu.

 

“Ta khôngkdvg timfJFjCAYn ngươi.”

 

Như kdvgCa trựmfJFjCAYc tiếpmfJFjCAY trảJCmBGTQC lkdvgời ÁmmfJFjCAY kdvgDạ La.

 

Mặc dùmfJFjCAY mfJFjCAYÁm Dkdvgạ JCmBGTQCLa hứmfJFjCAYa JCmBGTQChẹn, chỉkdvg cầnkdvg nàJCmBGTQCng rờiJCmBGTQC khỏimfJFjCAY thâmfJFjCAYn thểkdvg mmfJFjCAYình mfJFjCAYy sJCmBGTQCẽ mfJFjCAYthả ChiếnJCmBGTQC PhJCmBGTQCong, Ngọkdvgc TựmfJFjCAY Hànkdvg vkdvgà TuyếtJCmBGTQC, mfJFjCAYhơn kdvgnữa giúpkdvg NmfJFjCAYgọc TựmfJFjCAY JCmBGTQCHàn mfJFjCAYkhỏe mạJCmBGTQCnh mfJFjCAYtrở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãmfJFjCAY sớmJCmBGTQC kmfJFjCAYhông tiJCmBGTQCn bấmfJFjCAYt cứJCmBGTQC lkdvgời nómfJFjCAYi nàmfJFjCAYo kdvgcủa Ámkdvg DJCmBGTQCạ La.

 

Ám DạmfJFjCAY LmfJFjCAYa nóikdvg: “TaJCmBGTQC đkdvgã tmfJFjCAYừng thJCmBGTQCất tíkdvgn bmfJFjCAYao giờkdvg chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy mfJFjCAYsao kdvglại khônJCmBGTQCg tkdvgin ta?”

 

“Vì kdvgngươi JCmBGTQClà mkdvgột kẻkdvg điên.”mfJFjCAY JCmBGTQCNhư mfJFjCAYCa đáp:mfJFjCAY “ChỉmfJFjCAY ckdvgần ngươiJCmBGTQC thíckdvgh, lúkdvgc nàmfJFjCAYo JCmBGTQCcũng JCmBGTQCcó thểJCmBGTQC tJCmBGTQChay kdvgđổi qkdvguyết đmfJFjCAYịnh. mfJFjCAYDù làkdvg ngươimfJFjCAY đJCmBGTQCể JCmBGTQChọ rkdvgời kdvgkhỏi skdvgau nkdvgày vẫnmfJFjCAY cókdvg thểJCmBGTQC làmmfJFjCAY JCmBGTQCtổn thươJCmBGTQCng họkdvg. NgườiJCmBGTQC đãmfJFjCAY lừaJCmBGTQC dốikdvg JCmBGTQCphản bộiJCmBGTQC mfJFjCAYngươi ngươimfJFjCAY kdvgvĩnh viễnJCmBGTQC cũmfJFjCAYng khmfJFjCAYông mfJFjCAYbuông tha.”

 

Ám Dạkdvg LJCmBGTQCa nhmfJFjCAYíu mày.

 

Nàng cJCmBGTQCó vẻkdvg kdvgkhá hiểuJCmBGTQC ymfJFjCAY, khkdvgông saimfJFjCAY, JCmBGTQCsau JCmBGTQCkhi kdvgthả bọmfJFjCAYn hmfJFjCAYọ đi,kdvg mmfJFjCAYới bắtkdvg trởJCmBGTQC lạikdvg kdvgtra tấnJCmBGTQC, cmfJFjCAYhẳng hềkdvg mfJFjCAYđi nmfJFjCAYgược lờmfJFjCAYi hứa.

 

Y cườimfJFjCAY lJCmBGTQCạnh: “mfJFjCAYNgươi chkdvgo rằJCmBGTQCng ngưJCmBGTQCơi cómfJFjCAY tkdvgư ckdvgách đàmkdvg JCmBGTQCphán vmfJFjCAYới tmfJFjCAYa sao?”

 

Như kdvgCa kdvgnhìn lkdvgại y.

 

Đôi mmfJFjCAYắt mfJFjCAYtrong veJCmBGTQCo cJCmBGTQCủa nkdvgàng maJCmBGTQCng tJCmBGTQCheo mfJFjCAYý kdvgchí khôJCmBGTQCng hềkdvg khuấtmfJFjCAY phục.

 

Ám DJCmBGTQCạ LmfJFjCAYa nóikdvg: “Ckdvgho mfJFjCAYdù sJCmBGTQCau nàkdvgy tkdvga cJCmBGTQCó JCmBGTQCbắt bọJCmBGTQCn chúnmfJFjCAYg JCmBGTQCvề nhưnkdvgg dẫumfJFjCAY sJCmBGTQCao chúJCmBGTQCng vẫnJCmBGTQC cònJCmBGTQC JCmBGTQCcơ hộimfJFjCAY trJCmBGTQCốn thJCmBGTQCoát. NếuJCmBGTQC kkdvghông, mfJFjCAYta kdvgsẽ kJCmBGTQChiến chúngJCmBGTQC kdvglập tứmfJFjCAYc cJCmBGTQChết trướcJCmBGTQC mặkdvgt ngươi.”

 

Sắc kdvgmặt Nhưkdvg mfJFjCAYCa dầnkdvg dầkdvgn trắngmfJFjCAY bệch.

 

Hạt chkdvgu kdvgsa giữmfJFjCAYa mfJFjCAYtrán ÁJCmBGTQCm DJCmBGTQCạ LmfJFjCAYa lmfJFjCAYóe lênkdvg, kkdvghóe mắJCmBGTQCt ẩnkdvg hiệkdvgn quJCmBGTQCang mamfJFjCAYng kỳmfJFjCAY dJCmBGTQCị: “Hkdvgay làmfJFjCAY, ngJCmBGTQCươi thíckdvgh ởmfJFjCAY lkdvgại kdvgbên ta.”

 

Như CmfJFjCAYa cảJCmBGTQC kinh.

 

Ám DạmfJFjCAY LmfJFjCAYa mfJFjCAYnắm chkdvgặt eJCmBGTQCo JCmBGTQCnàng, kmfJFjCAYhiến nàngkdvg JCmBGTQCchẳng kdvgthể cửmfJFjCAY độJCmBGTQCng. mfJFjCAYY mfJFjCAYcúi đầukdvg xuốkdvgng mfJFjCAYben mfJFjCAYtai nàng,mfJFjCAY kdvghơi thởJCmBGTQC ướtkdvg átmfJFjCAY lạnhkdvg lẽo.kdvg mfJFjCAYY JCmBGTQCnở nụJCmBGTQC cườkdvgi tàmfJFjCAY ácJCmBGTQC: “kdvgHay làJCmBGTQC ngmfJFjCAYươi muốnmfJFjCAY lmfJFjCAYàm nữJCmBGTQC nhâmfJFjCAYn củamfJFjCAY tmfJFjCAYa, JCmBGTQCvì mfJFjCAYbất kdvgtri bấtkdvg giámfJFjCAYc đJCmBGTQCã yêmfJFjCAYu JCmBGTQCta nênmfJFjCAY khôngkdvg ngạiJCmBGTQC cùmfJFjCAYng nàJCmBGTQCng hJCmBGTQCưởng thkdvgụ cơkdvg thểkdvg JCmBGTQCcủa ta.”

 

Như Ckdvga mfJFjCAYghê tởm.

 

Nàng mfJFjCAYnôn mửa.

 

Nàng nôkdvgn kdvgra JCmBGTQCnước vJCmBGTQCàng, nhiễmJCmBGTQC bJCmBGTQCẩn chiếckdvg JCmBGTQCáo kdvgđỏ củakdvg ÁmfJFjCAYm Dạkdvg La.

 

Ám DạmfJFjCAY LJCmBGTQCa mfJFjCAYliếm lámfJFjCAYp vàkdvgnh tmfJFjCAYai nàngkdvg: “NômfJFjCAYn à,kdvg cứkdvg nôJCmBGTQCn hếtkdvg mfJFjCAYra đimfJFjCAY, mfJFjCAYta tukdvgyệt kdvgđối khôngJCmBGTQC đểmfJFjCAY ý.kdvg NJCmBGTQCgươi vkdvgà kdvgnàng hợkdvgp nhấtJCmBGTQC, uếJCmBGTQC vậJCmBGTQCt mfJFjCAYngươi nômfJFjCAYn kdvgra mfJFjCAYcũng làmfJFjCAY mfJFjCAYchâu bámfJFjCAYu mfJFjCAYđối vớJCmBGTQCi ta.”

 

Càng rêkdvgn kdvgrỉ, mfJFjCAYy cànmfJFjCAYg nắmJCmBGTQC chặmfJFjCAYt nànmfJFjCAYg: JCmBGTQC“Xem xJCmBGTQCem, mfJFjCAYcơ thkdvgể tmfJFjCAYa cmfJFjCAYũng đmfJFjCAYan bịkdvg ngươimfJFjCAY kíckdvgh tmfJFjCAYhích này.kdvg” DướimfJFjCAY bmfJFjCAYụng kdvgy JCmBGTQCnóng mfJFjCAYrực, JCmBGTQCáp sátmfJFjCAY vàokdvg nhJCmBGTQCững đmfJFjCAYường nétkdvg nmfJFjCAYữ tíJCmBGTQCnh củkdvga nàng.

 

“Thả tJCmBGTQCa ra!”

 

Như CmfJFjCAYa vừakdvg xấukdvg hổJCmBGTQC vừakdvg gikdvgận dữJCmBGTQC hékdvgt lớn.

 

Ám kdvgDạ JCmBGTQCLa likdvgếc kdvgnhìn nàmfJFjCAYng: “kdvgSao, kkdvghông phảiJCmBGTQC ngmfJFjCAYươi khôngJCmBGTQC mmfJFjCAYuốn rJCmBGTQCời khkdvgỏi sao?”

 

Như mfJFjCAYCa mfJFjCAYnhổ mJCmBGTQCột bmfJFjCAYãi kdvgnước bọJCmBGTQCt vàokdvg mặtJCmBGTQC y.

 

Nàng chánJCmBGTQC ghétkdvg JCmBGTQCnói: “Nếkdvgu ngươkdvgi dákdvgm làmJCmBGTQC thươnkdvgg hạmfJFjCAYi bọkdvgn họ,JCmBGTQC kdvgta thề,kdvg kdvgmặc dùkdvg ÁmmfJFjCAY Dạkdvg Mkdvginh kdvglà mẫukdvg thâmfJFjCAYn củamfJFjCAY tmfJFjCAYa, kdvgta kdvgcũng sẽkdvg khôngJCmBGTQC mềkdvgm lòngmfJFjCAY trmfJFjCAYa tkdvgấn JCmBGTQCbà tmfJFjCAYa chkdvgo nkdvggươi xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^