SÓI &oHVZwUyBamp; DƯoHVZwUyBƠNG CẦM

Tác gioHVZwUyBả: DiHw79ệp Hw79Lạc VHw79ô Tâm

Biên oHVZwUyBtập: LHw79ily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừoHVZwUyBa đoHVZwUyBịnh nóoHVZwUyBi: Cảt5FinQ7Tm ơn!oHVZwUyB oHVZwUyBTôi oHVZwUyBkhông cần.

Vừa nânt5FinQ7Tg oHVZwUyBmi mắtt5FinQ7T oHVZwUyBlên loHVZwUyBại t5FinQ7Tthấy… HànoHVZwUyB TrạcoHVZwUyB ThầnoHVZwUyB đoHVZwUyBang mHw79ỉm cưHw79ời noHVZwUyBhìn tôi.

Sắc mặtt5FinQ7T cHw79ủa ônHw79g t5FinQ7Tta oHVZwUyBtrông oHVZwUyBcó vt5FinQ7Tẻ oHVZwUyBnhợt nhạtoHVZwUyB hHw79ơn thoHVZwUyBường ngày,t5FinQ7T đôoHVZwUyBi mHw79ắt vằnt5FinQ7T Hw79lên oHVZwUyBtơ máut5FinQ7T, noHVZwUyBhất đoHVZwUyBịnh oHVZwUyBlà đt5FinQ7Têm qut5FinQ7Ta ôngt5FinQ7T oHVZwUyBta kHw79hông noHVZwUyBgủ ngon!

“Sao Hw79em lạt5FinQ7Ti khóc?t5FinQ7T” t5FinQ7TÔng oHVZwUyBta vộiHw79 vànoHVZwUyBg cúiHw79 ngưoHVZwUyBời nt5FinQ7Tâng tôHw79i t5FinQ7Tdậy, trt5FinQ7Tên ngưHw79ời thHw79oảng t5FinQ7Tqua mùt5FinQ7Ti oHVZwUyBthuốc oHVZwUyBlá vàt5FinQ7T rượu.

Tôi lắHw79c đầu.

Ông oHVZwUyBta dùngoHVZwUyB t5FinQ7Ttay oHVZwUyBáo Hw79lau oHVZwUyBđi Hw79nước mắtt5FinQ7T củaHw79 tHw79ôi, đôoHVZwUyBi lôHw79ng mt5FinQ7Tày vìoHVZwUyB đaut5FinQ7T oHVZwUyBlòng moHVZwUyBà t5FinQ7Tnhíu chặt5FinQ7Tt: “Khôngt5FinQ7T oHVZwUyBphải kếtoHVZwUyB thúct5FinQ7T làt5FinQ7T hooHVZwUyBàng tHw79ử Hw79và côHw79ng ct5FinQ7Thúa sốngoHVZwUyB hạnhoHVZwUyB t5FinQ7Tphúc ct5FinQ7Tùng nhaHw79u sao?”

“Nhưng… mHw79a qHw79uỷ đãoHVZwUyB chết!”

Tôi nHw79hìn ôoHVZwUyBng Hw79ta gHw79ần trot5FinQ7Tng goHVZwUyBang tHw79ấc, chỉoHVZwUyB xHw79a noHVZwUyBhau Hw79một đêHw79m thoHVZwUyBôi màHw79 t5FinQ7Ttôi cóoHVZwUyB ct5FinQ7Tảm gHw79iác dt5FinQ7Tường nHw79hư mHw79ột nt5FinQ7Tăm đãoHVZwUyB khônt5FinQ7Tg gặp.

Tôi rấtoHVZwUyB muốHw79n ômoHVZwUyB chặtt5FinQ7T lt5FinQ7Tấy ôt5FinQ7Tng ta.

Trái oHVZwUyBtim tôt5FinQ7Ti nóoHVZwUyBi Hw79cho tôt5FinQ7Ti biết: Ôm mộtHw79 lầoHVZwUyBn, dựoHVZwUyBa moHVZwUyBột lầnoHVZwUyB. ĐoHVZwUyBể mìnhoHVZwUyB Hw79có tht5FinQ7Tể Hw79cảm nhậnoHVZwUyB sựt5FinQ7T ấmt5FinQ7T át5FinQ7Tp củoHVZwUyBa t5FinQ7Tcái t5FinQ7Tôm đấy,t5FinQ7T đểoHVZwUyB mìnht5FinQ7T oHVZwUyBnhớ kỹoHVZwUyB tHw79iếng tit5FinQ7Tm đậHw79p ct5FinQ7Tủa noHVZwUyBgười ấy,Hw79 mìnht5FinQ7T kht5FinQ7Tông that5FinQ7Tm oHVZwUyBlam, Hw79một lầnHw79 làt5FinQ7T đủ.

Lý tHw79rí tôHw79i Hw79lại gàoHw79 lt5FinQ7Tên giậnHw79 dữoHVZwUyB t5FinQ7Tvới tôi: Mày khônHw79g oHVZwUyBthể ôHw79m ônt5FinQ7Tg Hw79ta! Hw79Một lầnHw79 coHVZwUyBũng khôngHw79 thể!

Tôi Hw79thở dàioHVZwUyB mộtoHVZwUyB hơt5FinQ7Ti, oHVZwUyBlùi vềoHVZwUyB saoHVZwUyBu Hw79từng bưt5FinQ7Tớc, đèHw79 nénHw79 sựoHVZwUyB kíct5FinQ7Th Hw79động tộiHw79 lỗi.

Chẳng nghĩHw79 tớit5FinQ7T chuyệnt5FinQ7T ôngoHVZwUyB Hw79ta lHw79ại vươnoHVZwUyB taHw79y t5FinQ7Tra ôoHVZwUyBm loHVZwUyBấy oHVZwUyBtôi vHw79ào lòng.

Trái tit5FinQ7Tm ônt5FinQ7Tg t5FinQ7Tta đoHVZwUyBập vHw79ững vànoHVZwUyBg, t5FinQ7Têm t5FinQ7Ttai đHw79ến nhoHVZwUyBư vậy!

Nếu nhưHw79 coHVZwUyBó thểHw79 lựaHw79 coHVZwUyBhọn, tôHw79i khoHVZwUyBông mHw79uốn ôngt5FinQ7T toHVZwUyBa pht5FinQ7Tải ct5FinQ7Thết, oHVZwUyBthế t5FinQ7Tgiới cHw79ủa tôoHVZwUyBi đãt5FinQ7T khoHVZwUyBông toHVZwUyBhể kt5FinQ7Thông Hw79có ngưt5FinQ7Tời này!

“Thiên Thiên,Hw79 Hw79em oHVZwUyBlà ngườit5FinQ7T cooHVZwUyBn Hw79gái lươoHVZwUyBng tHw79hiện Hw79nhất màt5FinQ7T toHVZwUyBôi từngt5FinQ7T gặpoHVZwUyB!” t5FinQ7TÔng tt5FinQ7Ta nHw79hẹ gHw79iọng tht5FinQ7Tan thở.

Lương thiện?t5FinQ7T ÔngHw79 toHVZwUyBa soHVZwUyBai rồHw79i, tôit5FinQ7T lHw79à ngườiHw79 phụHw79 nữt5FinQ7T xấuHw79 xt5FinQ7Ta noHVZwUyBhất tt5FinQ7Trên đờiHw79 này.

Ông tHw79a cHw79he choHVZwUyBở tôioHVZwUyB toHVZwUyBrong lòngoHVZwUyB bàt5FinQ7Tn tayt5FinQ7T, cHw79ho dHw79ù oHVZwUyBtôi cóoHVZwUyB làHw79m tHw79ổn thươoHVZwUyBng trát5FinQ7Ti oHVZwUyBtim ôHw79ng oHVZwUyBta bat5FinQ7To nhit5FinQ7Têu, ônoHVZwUyBg t5FinQ7Tta vẫnt5FinQ7T oHVZwUyBcòn nht5FinQ7Tớ doHVZwUyBằn dHw79ò Hw79tôi ănHw79 t5FinQ7Tsáng, oHVZwUyBnhớ st5FinQ7Tai ngườiHw79 bảHw79o oHVZwUyBvệ tHw79ôi, tt5FinQ7Trong oHVZwUyBngày mưat5FinQ7T nt5FinQ7Thư nàt5FinQ7Ty sẽoHVZwUyB mHw79ở oHVZwUyBô coHVZwUyBhe chắt5FinQ7Tn coHVZwUyBho tôi.

Những việct5FinQ7T tôit5FinQ7T Hw79làm vớt5FinQ7Ti ôngHw79 tHw79a Hw79chỉ t5FinQ7Tcó coHVZwUyBăm ghét,Hw79 lt5FinQ7Từa dốit5FinQ7T, thậoHVZwUyBm choHVZwUyBí coHVZwUyBó tt5FinQ7Thể coHVZwUyBó mộtt5FinQ7T t5FinQ7Tngày tôiHw79 Hw79sẽ dùnoHVZwUyBg daoHVZwUyBo đâmoHVZwUyB t5FinQ7Tvào t5FinQ7Ttrái tit5FinQ7Tm luônt5FinQ7T luôt5FinQ7Tn chứaoHVZwUyB đựngoHVZwUyB sựHw79 t5FinQ7Tyêu thưoHVZwUyBơng bat5FinQ7To Hw79dung kia.

Ông Hw79ta toHVZwUyBhấy Hw79tôi koHVZwUyBhông noHVZwUyBói lờit5FinQ7T nào,Hw79 chiềut5FinQ7T chHw79uộng vỗHw79 vềoHVZwUyB lưngHw79 tôt5FinQ7Ti, oHVZwUyBdịu dàngoHVZwUyB oHVZwUyBdỗ oHVZwUyBtôi: “ĐoHVZwUyBừng t5FinQ7Tkhóc nữt5FinQ7Ta. MaoHVZwUyBi tôit5FinQ7T mờiHw79 noHVZwUyBgười đếnHw79 dt5FinQ7Tiễn lạioHVZwUyB ct5FinQ7Tho et5FinQ7Tm vởt5FinQ7T nàyHw79, đểHw79 Hw79công oHVZwUyBchúa yt5FinQ7Têu moHVZwUyBa quỷ,Hw79 đểt5FinQ7T hoànHw79g tửt5FinQ7T yêuoHVZwUyB thiênHw79 noHVZwUyBga oHVZwUyBđen, đểHw79 côt5FinQ7Tng chúoHVZwUyBa sốnHw79g t5FinQ7Thạnh phúct5FinQ7T Hw79cùng mHw79a quỷt5FinQ7T, đượt5FinQ7Tc không?”

“Công cht5FinQ7Túa thiênoHVZwUyB nHw79ga sẽHw79 oHVZwUyByêu moHVZwUyBa t5FinQ7Tquỷ tàHw79n bạoHVZwUyBo sao?”

“Đương nht5FinQ7Tiên làt5FinQ7T Hw79có tHw79hể! NếuHw79 noHVZwUyBhư tHw79ôi làmoHVZwUyB t5FinQ7Tnhà boHVZwUyBiên kt5FinQ7Tịch oHVZwUyBthì choHVZwUyBắc chắnoHVZwUyB sẽt5FinQ7T thế!”

Tôi tt5FinQ7Thừa nhận:oHVZwUyB Đúng,oHVZwUyB oHVZwUyBông tHw79a oHVZwUyBcó thể!

“Có pt5FinQ7Thải ôngoHVZwUyB sẽHw79 biHw79ến mHw79a qoHVZwUyBuỷ trởHw79 nHw79ên tuấnoHVZwUyB oHVZwUyBtú, còoHVZwUyBn t5FinQ7Tcó t5FinQ7Tpháp lựHw79c t5FinQ7Tvô biênt5FinQ7T, khôngt5FinQ7T gHw79ì kHw79hông làoHVZwUyBm được,Hw79 pt5FinQ7Thải không?”

“Trừ nhữngt5FinQ7T tHw79hứ đót5FinQ7T raoHVZwUyB, toHVZwUyBôi sẽt5FinQ7T tạooHVZwUyB Hw79ra moHVZwUyBa quHw79ỷ còoHVZwUyBn Hw79si oHVZwUyBtình Hw79hơn cảoHVZwUyB hoHw79àng tử,Hw79 kioHVZwUyBên qt5FinQ7Tuyết hơHw79n, quyếoHVZwUyBn oHVZwUyBrũ hơn…”

“Được! Tôt5FinQ7Ti t5FinQ7Tsẽ đợHw79i xem!”

Tôi oHVZwUyBmỉm cười,t5FinQ7T kéooHVZwUyB cáHw79nh tat5FinQ7Ty oHVZwUyBông Hw79ta, nắmHw79 oHVZwUyBlấy t5FinQ7Tma quỷHw79 độngoHVZwUyB t5FinQ7Tlòng ngưoHVZwUyBời nhấtHw79 Hw79thế giớiHw79 này.

Chưa bHw79ao giờoHVZwUyB tôHw79i cHw79ó Hw79thể ngHw79hĩ rằngt5FinQ7T Hw79những nHw79gày mưoHVZwUyBa tronHw79g giất5FinQ7Tc t5FinQ7Tmơ coHVZwUyBủa tt5FinQ7Tôi lạiHw79 Hw79trở thànHw79h hiệnoHVZwUyB thựcHw79, oHVZwUyBthật sựHw79 cóHw79 mộtHw79 ngườit5FinQ7T Hw79đàn Hw79ông oHVZwUyBche t5FinQ7Tô oHVZwUyBcho tôioHVZwUyB oHVZwUyBrảo bHw79ước trênHw79 đường,t5FinQ7T ônoHVZwUyBg tt5FinQ7Ta t5FinQ7Tnắm lHw79ấy toHVZwUyBay Hw79tôi rẽt5FinQ7T soHVZwUyBang mộtt5FinQ7T coHw79n phốHw79 khác.

Đáng Hw79tiếc ngườioHVZwUyB nHw79ày t5FinQ7Tlà kẻHw79 tht5FinQ7Tù củt5FinQ7Ta Hw79tôi, nhHw79ững thứt5FinQ7T mHw79à ôngHw79 tt5FinQ7Ta mHw79uốn tHw79ôi khônt5FinQ7Tg thểHw79 choHVZwUyBo ônHw79g toHVZwUyBa được,oHVZwUyB nhưnoHVZwUyBg thứHw79 oHVZwUyBmà tôHw79i cóHw79 thểt5FinQ7T chHw79o ôHw79ng tHw79a trướcoHVZwUyB t5FinQ7Tsau đềuHw79 làt5FinQ7T thươngoHVZwUyB tổn.

Tôi rútHw79 bàHw79n oHVZwUyBtay đanoHVZwUyBg boHVZwUyBị ôngoHVZwUyB t5FinQ7Tta nắmHw79 lấHw79y, bướcHw79 rt5FinQ7Ta Hw79khỏi oHVZwUyBchiếc ô,Hw79 lầnHw79 Hw79thứ ht5FinQ7Tai ôt5FinQ7Tng toHVZwUyBa đuổoHVZwUyBi tt5FinQ7Theo tt5FinQ7Tôi, oHVZwUyBnắm t5FinQ7Tlấy Hw79tay tHw79ôi, kt5FinQ7Téo tôt5FinQ7Ti lạt5FinQ7Ti oHVZwUyBbên người.

“Ông oHVZwUyBbuông tat5FinQ7Ty đi.”t5FinQ7T TôiHw79 đãt5FinQ7T Hw79dùng hếtt5FinQ7T sHw79ức lựt5FinQ7Tc tt5FinQ7Toàn tHw79hân, t5FinQ7Tthế Hw79nhưng âmHw79 oHVZwUyBthanh vẫnoHVZwUyB cHw79òn yếuoHVZwUyB ớt5FinQ7Tt oHVZwUyBnhư vậy:oHVZwUyB “KhôngHw79 coHVZwUyBó khảoHVZwUyB nănoHVZwUyBg tHw79ôi sẽt5FinQ7T yHw79êu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng t5FinQ7Tta khôoHVZwUyBng ct5FinQ7Tó kHw79ết quHw79ả tHw79ốt đâu.”

Ông tt5FinQ7Ta nhìnt5FinQ7T tôHw79i, áoHVZwUyBnh oHVZwUyBmắt Hw79hoàn t5FinQ7Ttoàn ngaoHVZwUyBng noHVZwUyBgược: t5FinQ7T“Cái t5FinQ7Tem gọiHw79 oHVZwUyBlà kếtHw79 oHVZwUyBquả tốtt5FinQ7T lHw79à cáioHVZwUyB gìoHVZwUyB, Hw79em t5FinQ7Tcó tht5FinQ7Tể oHVZwUyBnói roHVZwUyBa, t5FinQ7Ttôi ct5FinQ7Tó toHVZwUyBhể làt5FinQ7Tm được!”

Tôi t5FinQ7Tao ưoHVZwUyBớc giHw79ữa chúngHw79 tHw79a oHVZwUyBkhông oHVZwUyBcó t5FinQ7Tsự tht5FinQ7Tù hận,Hw79 khôt5FinQ7Tng cóHw79 t5FinQ7Tsự doHVZwUyBối lừa,Hw79 cảHw79 đHw79ời đHw79ều sốngoHVZwUyB nht5FinQ7Tư Hw79bây giờ,oHVZwUyB Hw79cho dHw79ù khôt5FinQ7Tng yoHVZwUyBêu, cũngoHVZwUyB khôngHw79 phảit5FinQ7T t5FinQ7Txa cách!

Nhưng Hw79mà nht5FinQ7Tững thứHw79 nHw79ày ôngoHVZwUyB Hw79ta dùoHVZwUyB cóHw79 lt5FinQ7Tàm cáHw79ch Hw79nào cũngHw79 Hw79không thểHw79 oHVZwUyBlàm được.

Bởi t5FinQ7Tvì ôngt5FinQ7T Hw79ta đt5FinQ7Tã giếoHVZwUyBt cHw79ả nhàoHVZwUyB tôi.

Tôi tHw79hở t5FinQ7Tdài, khHw79ông mt5FinQ7Tuốn quoHVZwUyBanh quHw79ẩn oHVZwUyBtại vất5FinQ7Tn đHw79ề nàyt5FinQ7T nHw79ữa, đt5FinQ7Tổi cHw79hủ đề.t5FinQ7T “Vìt5FinQ7T saHw79o ôoHVZwUyBng lHw79ại ởt5FinQ7T đây?”

“Lúc oHVZwUyBtôi gọit5FinQ7T Hw79điện thoạit5FinQ7T oHVZwUyBcho TioHVZwUyBểu LýHw79, Hw79nghe coHVZwUyBậu tHw79a bảooHVZwUyB eHw79m Hw79tới xet5FinQ7Tm múat5FinQ7T Hw79ballet, baHw79n đầoHVZwUyBu tôioHVZwUyB nghoHVZwUyBĩ muốHw79n oHVZwUyBxem cùnoHVZwUyBg emHw79, khôt5FinQ7Tng lườngt5FinQ7T đượct5FinQ7T rằHw79ng loHVZwUyBoại oHVZwUyBsân khấuoHVZwUyB nàyHw79 sat5FinQ7Tu khHw79i mởt5FinQ7T mànt5FinQ7T soHVZwUyBẽ khoHVZwUyBông ct5FinQ7Tho oHVZwUyBphép ngườiHw79 nàt5FinQ7To Hw79vào nt5FinQ7Tữa… oHVZwUyBChẳng còHw79n ct5FinQ7Tách nàot5FinQ7T t5FinQ7Tkhác, Hw79tôn oHVZwUyBtrọng nt5FinQ7Tghệ tt5FinQ7Thuật mộtHw79 Hw79chút vậy!Hw79 ToHVZwUyBuy rằHw79ng t5FinQ7Ttôi coHVZwUyBũng khônHw79g hiểu!”

“Ông oHVZwUyBvẫn đứHw79ng đât5FinQ7Ty đợiHw79 tHw79ôi suốt?”

Ông tt5FinQ7Ta coHVZwUyBười Hw79cười, khoáoHVZwUyBc cánt5FinQ7Th taoHVZwUyBy lênt5FinQ7T vaoHVZwUyBi tôi,oHVZwUyB t5FinQ7Tôm t5FinQ7Tlấy tôt5FinQ7Ti đoHVZwUyBi vềoHVZwUyB phíaoHVZwUyB trước:Hw79 “TôoHVZwUyBi tìmt5FinQ7T cht5FinQ7To et5FinQ7Tm mHw79ột côoHVZwUyB Hw79giáo Hw79dạy dươngt5FinQ7T cầHw79m kháoHVZwUyB tốt5FinQ7Tt, koHVZwUyBhi nt5FinQ7Tào oHVZwUyBem Hw79không Hw79muốn đoHVZwUyBi họoHVZwUyBc thHw79ì tớit5FinQ7T chỗoHVZwUyB oHVZwUyBcô ấyoHVZwUyB họct5FinQ7T t5FinQ7Tdương cầm…t5FinQ7T ĐượcoHVZwUyB rồi,oHVZwUyB trướcoHVZwUyB kHw79hi đit5FinQ7T thìt5FinQ7T nhớt5FinQ7T gọit5FinQ7T đt5FinQ7Tiện thoạioHVZwUyB hẹnoHVZwUyB trước.”

“Vì sao?”

Vì st5FinQ7Tao Hw79ông oHVZwUyBta lạHw79i quat5FinQ7Tn t5FinQ7Ttâm chămHw79 sóoHVZwUyBc tôt5FinQ7Ti đếnoHVZwUyB thế.

Tôi t5FinQ7Tkhông cầnHw79 Hw79đưa Hw79ra bấtoHVZwUyB kỳoHVZwUyB đòioHVZwUyB hHw79ỏi gHw79ì, ônoHVZwUyBg vẫHw79n cứoHVZwUyB hit5FinQ7Tểu tôHw79i t5FinQ7Tmuốn oHVZwUyBcái gì.

“Tôi Hw79có gọioHVZwUyB điệnoHVZwUyB hỏit5FinQ7T tHw79hành tíchHw79 củaoHVZwUyB eoHVZwUyBm t5FinQ7Tở trườt5FinQ7Tng, oHVZwUyBtuy rằngt5FinQ7T tôoHVZwUyBi cũHw79ng khôt5FinQ7Tng trôngt5FinQ7T mHw79ong thànoHVZwUyBh t5FinQ7Ttích củoHVZwUyBa t5FinQ7Tem xoHVZwUyBuất sắcHw79 bHw79ao nhHw79iêu, t5FinQ7Tthế Hw79nhưng khôngHw79 oHVZwUyBnghĩ tớHw79i chỉt5FinQ7T ct5FinQ7Tó đoHVZwUyBiểm nhoHVZwUyBạc lHw79ý củHw79a Hw79em toHVZwUyBrên 60.”Hw79 ÔnHw79g tHw79a xHw79oa đầuoHVZwUyB tôHw79i, giọoHVZwUyBng nt5FinQ7Tói trHw79àn ngậpHw79 sựoHVZwUyB t5FinQ7Tyêu t5FinQ7Tchiều: “Git5FinQ7Tấc mt5FinQ7Tơ củoHVZwUyBa moHVZwUyBỗi nHw79gười đềut5FinQ7T khát5FinQ7Tc nhaoHVZwUyBu, toHVZwUyBôi kHw79hông muốnHw79 gt5FinQ7Tò ét5FinQ7Tp eHw79m cáiHw79 goHVZwUyBì hết!”

Tôi nHw79ghĩ rằngHw79 ôngoHVZwUyB toHVZwUyBa vĩnhHw79 viễt5FinQ7Tn khôt5FinQ7Tng đoánHw79 roHVZwUyBa đượct5FinQ7T ướcoHVZwUyB mơt5FinQ7T củt5FinQ7Ta toHVZwUyBôi t5FinQ7Tlà gì.

“Ông ct5FinQ7Tó ướoHVZwUyBc t5FinQ7Tmơ noHVZwUyBào khônoHVZwUyBg?” TôioHVZwUyB hỏi.

“Có!” Ôngt5FinQ7T cưt5FinQ7Tời gioHVZwUyBễu cợtoHVZwUyB chHw79ính boHVZwUyBản tHw79hân, nhìt5FinQ7Tn Hw79lên bt5FinQ7Tầu trt5FinQ7Tời t5FinQ7Tu oHVZwUyBám: “Ướct5FinQ7T t5FinQ7Tmơ củoHVZwUyBa Hw79tôi chínt5FinQ7Th làt5FinQ7T làt5FinQ7Tm moHVZwUyBột cảnHw79h sát!”

Một phầnoHVZwUyB tHw79ử t5FinQ7Txấu giết5FinQ7Tt nt5FinQ7Tgười oHVZwUyBnhư khôHw79ng cHw79ó coHVZwUyBảm giáct5FinQ7T Hw79nói oHVZwUyBrằng ướHw79c mHw79ơ củaHw79 ôHw79ng t5FinQ7Tta làt5FinQ7T oHVZwUyBlàm mộtoHVZwUyB cảnoHVZwUyBh soHVZwUyBát, thậtHw79 sựoHVZwUyB Hw79đây làoHVZwUyB chuyệHw79n oHVZwUyBđáng cườit5FinQ7T nhấtt5FinQ7T moHVZwUyBà tHw79ôi từngHw79 Hw79nghe qua.

Đi loHVZwUyBượn Hw79qua mt5FinQ7Tấy cooHVZwUyBn đườnHw79g kt5FinQ7Thông cóHw79 mụct5FinQ7T đích,Hw79 tôt5FinQ7Ti pt5FinQ7Thát Hw79hiện roHVZwUyBa mộoHVZwUyBt ct5FinQ7Tái pt5FinQ7Toster rấtt5FinQ7T đHw79ặc biệt:oHVZwUyB “Gìt5FinQ7T đoHVZwUyBây? oHVZwUyBĐây Hw79là phHw79im điệnoHVZwUyB ảHw79nh sao?”

Hình ảnoHVZwUyBh trêoHVZwUyBn posoHVZwUyBter thHw79ật sựt5FinQ7T rt5FinQ7Tất đặct5FinQ7T biệHw79t, mộtt5FinQ7T ngưoHVZwUyBời phụt5FinQ7T Hw79nữ ngHw79ồi trêoHVZwUyBn cáiHw79 đót5FinQ7T Hw79của ngưHw79ời đànHw79 ônHw79g, bHw79àn t5FinQ7Ttay duHw79ỗi oHVZwUyBsau lHw79ưng nHw79ắm lt5FinQ7Tấy mộtHw79 t5FinQ7Tthứ nhìHw79n giHw79ống nt5FinQ7Thư mộHw79t t5FinQ7Tloại vt5FinQ7Tũ oHVZwUyBkhí st5FinQ7Tắc bHw79én, ct5FinQ7Tòn hat5FinQ7Ti toHVZwUyBay ngườHw79i đàt5FinQ7Tn ôt5FinQ7Tng kioHVZwUyBa bịoHVZwUyB tróoHVZwUyBi vàoHVZwUyBo thànht5FinQ7T giườnt5FinQ7Tg, vHw79ẻ mặt5FinQ7Tt Hw79bừng bừt5FinQ7Tng phấoHVZwUyBn Hw79khích, hot5FinQ7Tàn tooHVZwUyBàn khôngHw79 hềHw79 t5FinQ7Tcó sựHw79 st5FinQ7Tợ hãioHVZwUyB kht5FinQ7Ti cáioHVZwUyB coHVZwUyBhết đếnt5FinQ7T gần.

Tôi đoHVZwUyBảo mắtHw79 nhìHw79n qoHVZwUyBua phoHVZwUyBần gt5FinQ7Tiới tHw79hiệu, oHVZwUyBbộ pHw79him nàyt5FinQ7T tHw79ên làoHVZwUyB “BHw79ản năt5FinQ7Tng gốc”[1], t5FinQ7Thôm naoHVZwUyBy đúngHw79 tronoHVZwUyBg đợtt5FinQ7T trHw79ình chiếu.

Tôi nhìt5FinQ7Tn vHw79ề pht5FinQ7Tía Hw79Hàn TrHw79ạc ThHw79ần đant5FinQ7Tg oHVZwUyBkhẽ t5FinQ7Tnhíu màyoHVZwUyB: t5FinQ7T“Ông đHw79ã tt5FinQ7Từng Hw79xem chưa?”

“Đã nght5FinQ7Te AHw79n Hw79Dĩ PhHw79ong nt5FinQ7Tói qHw79ua mộoHVZwUyBt chút…”

“Tôi muốoHVZwUyBn xem!”

Không thHw79ấy ôt5FinQ7Tng oHVZwUyBta trảt5FinQ7T lờioHVZwUyB, Hw79tôi qt5FinQ7Tuay đầut5FinQ7T lạioHVZwUyB oHVZwUyBnhìn, tt5FinQ7Thấy ôngHw79 t5FinQ7Tta đaHw79ng dùoHVZwUyBng Hw79ngón trỏt5FinQ7T voHVZwUyBà ngoHVZwUyBón cáoHVZwUyBi Hw79giật t5FinQ7Tgiật vt5FinQ7Tùng doHVZwUyBa giữaoHVZwUyB hoHVZwUyBai lônoHVZwUyBg mày,Hw79 cót5FinQ7T vẻoHVZwUyB nhưt5FinQ7T đangHw79 oHVZwUyBsuy xétt5FinQ7T kt5FinQ7Tỹ lưỡngt5FinQ7T cát5FinQ7Ti gìHw79 đó.

Tôi Hw79cho oHVZwUyBrằng ôngt5FinQ7T t5FinQ7Tta khôt5FinQ7Tng nt5FinQ7Tghe đượcHw79 nhữHw79ng lờt5FinQ7Ti tt5FinQ7Tôi nóit5FinQ7T, Hw79nhắc lạit5FinQ7T mt5FinQ7Tột loHVZwUyBần: “t5FinQ7TTôi moHVZwUyBuốn xeoHVZwUyBm bộoHVZwUyB phoHVZwUyBim này!”

“Được rồi!”Hw79 Ônt5FinQ7Tg toHVZwUyBa cut5FinQ7Tối cùHw79ng cũngoHVZwUyB oHVZwUyBnghe oHVZwUyBthấy được:t5FinQ7T “TôHw79i điHw79 moHVZwUyBua vé.”

Không biếtoHVZwUyB t5FinQ7Tvì sHw79ao vẻoHVZwUyB mặtt5FinQ7T củaHw79 ônoHVZwUyBg oHVZwUyBta oHVZwUyBlàm toHVZwUyBôi t5FinQ7Tcảm thHw79ấy Hw79ông tHw79a khôoHVZwUyBng cat5FinQ7Tm lònoHVZwUyBg, koHVZwUyBhông tìnhoHVZwUyB nguyện!

Người pht5FinQ7Tụ nữoHVZwUyB bt5FinQ7Tán vt5FinQ7Té nghiêHw79ng mắHw79t nhìnHw79 ôoHVZwUyBng tt5FinQ7Ta, oHVZwUyBrồi lHw79ại lioHVZwUyBếc nhoHVZwUyBìn bt5FinQ7Tộ đoHVZwUyBồng phụcHw79 trênt5FinQ7T tôi,oHVZwUyB t5FinQ7Tkhinh thườngHw79 loHVZwUyBườm tôoHVZwUyBi mộtoHVZwUyB cát5FinQ7Ti: “TầngHw79 trêoHVZwUyBn hoHVZwUyBay tầHw79ng dưới?”

“Uhm… THw79ầng trênt5FinQ7T!” t5FinQ7TÔng oHVZwUyBta nói.

“Có loạioHVZwUyB oHVZwUyBhai trămHw79, cóoHVZwUyB lt5FinQ7Toại boHVZwUyBốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộHw79 phoHVZwUyBim điệoHVZwUyBn ảHw79nh tt5FinQ7Tốn tậnt5FinQ7T bt5FinQ7Tốn t5FinQ7Ttrăm? SaoHVZwUyBo lạHw79i đắHw79t nhưoHVZwUyB thế?”t5FinQ7T Hw79Rạp t5FinQ7Tchiếu t5FinQ7Tphim Hw79này cũngHw79 liệtoHVZwUyB vàoHVZwUyBo hạngt5FinQ7T khôngoHVZwUyB caHw79o cấHw79p lHw79ắm, một5FinQ7Tt bộoHVZwUyB phit5FinQ7Tm đủHw79 Hw79cho tt5FinQ7Tôi tit5FinQ7Tền oHVZwUyBăn tHw79rưa moHVZwUyBột tháng.

“Không đắoHVZwUyBt! RấtoHVZwUyB t5FinQ7Tbình thường.”

Đợi đt5FinQ7Tến t5FinQ7Tkhi lêHw79n oHVZwUyBtầng, điHw79 vàHw79o giaHw79n nhỏoHVZwUyB oHVZwUyBtôi mớioHVZwUyB hioHVZwUyBểu đHw79ược ct5FinQ7Tái gìHw79 gọioHVZwUyB là: Không đắtHw79! RấtHw79 boHVZwUyBình thường.

Gian phòt5FinQ7Tng rất5FinQ7Tt hoHVZwUyBẹp, hHw79ẹp oHVZwUyBđến t5FinQ7Tmức oHVZwUyBchỉ ct5FinQ7Tó tHw79hể cht5FinQ7Tứa đượoHVZwUyBc mộoHVZwUyBt coHVZwUyBhiếc Hw79ghế soft5FinQ7Ta t5FinQ7Tmàu hồngHw79 oHVZwUyBhơi t5FinQ7Tcó oHVZwUyBphần khoHVZwUyBoa trưt5FinQ7Tơng oHVZwUyBvà t5FinQ7Tmột chiếct5FinQ7T oHVZwUyBTV màHw79u đHw79en gắnt5FinQ7T lênHw79 oHVZwUyBtrên tườHw79ng, khôngt5FinQ7T cóHw79 cácHw79 t5FinQ7Tthiết t5FinQ7Tbị t5FinQ7Tnào khác.

Thấy thiếoHVZwUyBt kết5FinQ7T nhưoHVZwUyB thế,t5FinQ7T tôit5FinQ7T cut5FinQ7Tối t5FinQ7Tcùng cũoHVZwUyBng hiểHw79u t5FinQ7Trõ voHVZwUyBẻ mặoHVZwUyBt t5FinQ7Ttrầm toHVZwUyBư Hw79suy ngHw79hĩ kit5FinQ7Ta củHw79a ôt5FinQ7Tng oHVZwUyBta manHw79g nộiHw79 t5FinQ7Tdung gì.

Ông t5FinQ7Tta noHVZwUyBgồi t5FinQ7Ttrên st5FinQ7Tofa, bậtoHVZwUyB t5FinQ7TTV lêt5FinQ7Tn: oHVZwUyB“Em coHVZwUyBứ từHw79 từoHVZwUyB xHw79em moHVZwUyBột mìnoHVZwUyBh, Hw79tôi ngoHVZwUyBủ mt5FinQ7Tột lút5FinQ7Tc! t5FinQ7TKhi nàoHw79 hếtoHVZwUyB t5FinQ7Tthì đánoHVZwUyBh thứoHVZwUyBc tôi!”

Nói xoHVZwUyBong, ôngoHVZwUyB t5FinQ7Tta t5FinQ7Tcởi áHw79o khoHw79ác oHVZwUyBra Hw79đắp lêt5FinQ7Tn Hw79trên ngoHVZwUyBười, nừaoHVZwUyB Hw79nằm nửaHw79 oHVZwUyBdựa trênt5FinQ7T sHw79ofa, gốt5FinQ7Ti t5FinQ7Tđầu lênHw79 t5FinQ7Tthành ghế,t5FinQ7T nhHw79ắm moHVZwUyBắt lại.

“À!” ToHVZwUyBôi Hw79ôm gHw79ói bỏngt5FinQ7T ngt5FinQ7Tồi xut5FinQ7Tống, cốoHVZwUyB gắngHw79 hếtoHVZwUyB soHVZwUyBức giữoHVZwUyB khoảngHw79 cáct5FinQ7Th vớoHVZwUyBi ôHw79ng Hw79ta, dưaoHVZwUyB troHVZwUyBên thànht5FinQ7T ghết5FinQ7T cònHw79 lại.

Trong t5FinQ7Thoàn Hw79cảnh nàHw79y, cHw79ứ oHVZwUyBnên Hw79cẩn Hw79thận một5FinQ7Tt chútHw79 oHVZwUyBthì hơn.

Khi phioHVZwUyBm bắoHVZwUyBt đầt5FinQ7Tu chiếHw79u tôit5FinQ7T mớiHw79 bHw79iết tìnhHw79 tiếtoHVZwUyB khônoHVZwUyBg gHw79iống nhưoHVZwUyB nhữnt5FinQ7Tg gìt5FinQ7T tHw79ôi nghĩ.

Tôi choHVZwUyBo oHVZwUyBrằng đât5FinQ7Ty sẽoHVZwUyB lt5FinQ7Tà mộtoHVZwUyB bộHw79 pt5FinQ7Thim báoHVZwUyBo thùt5FinQ7T, Hw79mong đoHVZwUyBợi Hw79nhân vậtHw79 nữoHVZwUyB chíoHVZwUyBnh đt5FinQ7Tã từnHw79g trảioHVZwUyB quoHVZwUyBa nhữngt5FinQ7T việt5FinQ7Tc giHw79ống oHVZwUyBnhư t5FinQ7Ttôi, yoHVZwUyBêu kHw79ẻ tht5FinQ7Tù củaoHVZwUyB oHVZwUyBcô ấHw79y tht5FinQ7Tế nêoHVZwUyBn mt5FinQ7Tới toHVZwUyBhân mậtt5FinQ7T vớit5FinQ7T ngườioHVZwUyB Hw79đàn oHVZwUyBông kt5FinQ7Tia noHVZwUyBhư thế…

Chỉ Hw79có điềuHw79 Hw79cho t5FinQ7Tdù khônt5FinQ7Tg t5FinQ7Tcó tìnt5FinQ7Th tiếtoHVZwUyB tươt5FinQ7Tng tựoHVZwUyB, nhìnoHVZwUyB oHVZwUyBcách oHVZwUyBcô ấHw79y giếtHw79 oHVZwUyBngười đànt5FinQ7T ôngoHVZwUyB cườnoHVZwUyBg trát5FinQ7Tng kHw79ia nhoHVZwUyBư t5FinQ7Tthế nt5FinQ7Tào Hw79cũng khôoHVZwUyBng Hw79uổng coHVZwUyBông tôit5FinQ7T Hw79xem mộoHVZwUyBt lần.

Do đót5FinQ7T tôiHw79 xt5FinQ7Tem cựcHw79 kỳt5FinQ7T chăt5FinQ7Tm chúHw79, Hw79nhất oHVZwUyBlà đếnHw79 tht5FinQ7Tời điểmt5FinQ7T mấut5FinQ7T chốt…

Mặc oHVZwUyBdù đoHw79ạn doHVZwUyBạo oHVZwUyBđầu quát5FinQ7T dàHw79i, qut5FinQ7Tá oHVZwUyBkịch liệt,Hw79 haHw79i ngườioHVZwUyB t5FinQ7Tđiên cuồngt5FinQ7T t5FinQ7Tvặn oHVZwUyBvẹo t5FinQ7Tcơ tt5FinQ7Thể kt5FinQ7Thông dừnt5FinQ7Tg, cònt5FinQ7T tôit5FinQ7T t5FinQ7Tthì cắnt5FinQ7T rănt5FinQ7Tg, nhịn….

Trước đt5FinQ7Tây toHVZwUyBôi đãt5FinQ7T từt5FinQ7Tng xet5FinQ7Tm Hw79qua quoHVZwUyBá tHw79rình nàt5FinQ7Ty koHVZwUyBhi đọcoHVZwUyB tiểHw79u thuyHw79ết oHVZwUyBtình cHw79ảm, đạit5FinQ7T koHVZwUyBhái lHw79à hiểHw79u nhưt5FinQ7Tng khôt5FinQ7Tng coHVZwUyBó phảiHw79 t5FinQ7Tứng t5FinQ7Tgì quHw79á mứcoHVZwUyB mãnoHVZwUyBh liệt.

Hôm naHw79y thoHVZwUyBấy ngườoHVZwUyBi thậHw79t bioHVZwUyBểu diễnoHVZwUyB t5FinQ7Ttôi lạt5FinQ7Ti Hw79cảm giáHw79c khôHw79ng giHw79ống Hw79như thếHw79, thấyoHVZwUyB Hw79hai t5FinQ7Tcơ Hw79thể haHw79i ngườioHVZwUyB dâyt5FinQ7T dHw79ưa Hw79với nhoHVZwUyBau, tiếnoHVZwUyBg oHVZwUyBthở dâmt5FinQ7T loạn,oHVZwUyB tt5FinQ7Tiếng thétoHVZwUyB phóHw79ng đãng,Hw79 lòoHVZwUyBng tt5FinQ7Tôi cũnoHVZwUyBg nổit5FinQ7T lêHw79n từHw79ng cơHw79n hoảngoHVZwUyB loạn,Hw79 mHw79ặt moHVZwUyBày tựat5FinQ7T nhHw79ư đaoHVZwUyBng phát5FinQ7Tt sốt.

Chỉ cóoHVZwUyB điềut5FinQ7T vìt5FinQ7T ct5FinQ7Thờ đợioHVZwUyB đết5FinQ7Tn tìnoHVZwUyBh tt5FinQ7Tiết toHVZwUyBhen chHw79ốt, Hw79tôi nhịn!

Cuối cũngHw79 t5FinQ7Tcũng thấHw79y ngườit5FinQ7T pt5FinQ7Thụ nữHw79 kioHVZwUyBa t5FinQ7Ttừ từoHVZwUyB buoHVZwUyBộc ngườoHVZwUyBi Hw79đàn ônt5FinQ7Tg Hw79vào oHVZwUyBthành giườngHw79, Hw79tôi ngừHw79ng thoHVZwUyBở Hw79chờ đợiHw79 cHw79ô Hw79ấy Hw79lấy rt5FinQ7Ta cáit5FinQ7T dùHw79i đoHVZwUyBục tt5FinQ7Từ t5FinQ7Tnơi nào.

“Có thHw79ể tHw79ập trHw79ung xoHVZwUyBem đếnt5FinQ7T mứcHw79 t5FinQ7Tnhư toHVZwUyBhế st5FinQ7Tao?” GióngoHVZwUyB nóiHw79 củat5FinQ7T HàHw79n TrạHw79c Tht5FinQ7Tần lHw79àm tHw79ôi giậHw79t mìnoHVZwUyBh, nếut5FinQ7T ônHw79g Hw79ta t5FinQ7Tkhông oHVZwUyBnói oHVZwUyBtôi gầHw79n nhưoHVZwUyB qt5FinQ7Tuên mấtHw79 sựoHVZwUyB tồHw79n tHw79ại củaHw79 ônoHVZwUyBg ta.

“Ớ.. uhm…”t5FinQ7T Tôt5FinQ7Ti Hw79có ct5FinQ7Tảm git5FinQ7Tác nht5FinQ7Tư mìoHVZwUyBnh oHVZwUyBlà Hw79một đứaoHVZwUyB trt5FinQ7Tẻ cHw79on xt5FinQ7Tem trộmoHVZwUyB phoHVZwUyBim ngt5FinQ7Tười lớnoHVZwUyB oHVZwUyBbị ngườit5FinQ7T khoHVZwUyBác bắtoHVZwUyB gặp,t5FinQ7T oHVZwUyBnhất làoHVZwUyB lạit5FinQ7T boHVZwUyBị Hw79ông t5FinQ7Tta troHVZwUyBông thấoHVZwUyBy, tHw79ôi lạoHVZwUyBi cànHw79g ct5FinQ7Thán t5FinQ7Tnản hơn,oHVZwUyB đồngt5FinQ7T thờHw79i còoHVZwUyBn t5FinQ7Tbất at5FinQ7Tn rụtHw79 rHw79è: “KhHw79ông phảiHw79 ôngoHVZwUyB đãt5FinQ7T ngt5FinQ7Tủ sao?”

“Bị Hw79đánh oHVZwUyBthức…” ÔHw79ng oHVZwUyBta chốnHw79g taoHVZwUyBy oHVZwUyBlên sooHVZwUyBfa rồioHVZwUyB oHVZwUyBngồi xt5FinQ7Tuống, dạtoHVZwUyB dHw79ào hứHw79ng Hw79thú noHVZwUyBhìn tôoHVZwUyBi: “CHw79ó hHw79ứng thúHw79 à?”

Tôi đoáHw79n Hw79chắc Hw79rằng khuônHw79 mặtHw79 oHVZwUyBtôi bHw79ây t5FinQ7Tgiờ ct5FinQ7Tó thHw79ể đHw79un sôiHw79 mộtoHVZwUyB hồoHVZwUyB nước,t5FinQ7T t5FinQ7Tvội vànoHVZwUyBg dHw79ùng moHVZwUyBu bàHw79n Hw79tay làt5FinQ7Tm giảHw79m nhiệtoHVZwUyB đột5FinQ7T. “TôiHw79 Hw79chỉ muoHVZwUyBốn oHVZwUyBnhìn mHw79ột chútoHVZwUyB thôi…”

Nhớ tớt5FinQ7Ti mHw79ục đoHVZwUyBích củaHw79 mìnhHw79, tôt5FinQ7Ti vt5FinQ7Tội voHVZwUyBàng ngẩnHw79g đầut5FinQ7T xHw79em tiHw79ếp, đángt5FinQ7T oHVZwUyBtiếc Hw79là đHw79ã bt5FinQ7Tỏ lHw79ỡ mấtoHVZwUyB thờit5FinQ7T đt5FinQ7Tiểm mấut5FinQ7T chốt,oHVZwUyB ngườit5FinQ7T t5FinQ7Tphụ nữt5FinQ7T t5FinQ7Tkia kHw79hông biếtt5FinQ7T đãoHVZwUyB loHVZwUyBấy từHw79 đâuoHVZwUyB rt5FinQ7Ta cáoHVZwUyBi Hw79mũi dùiHw79, t5FinQ7Tđâm Hw79vào ngựcoHVZwUyB nHw79gười đànt5FinQ7T Hw79ông đấy!

Thật đHw79áng tioHVZwUyBếng Hw79là khôHw79ng thất5FinQ7Ty rõ!

“Trông oHVZwUyBem Hw79có voHVZwUyBẻ nHw79hư Hw79đang toHVZwUyBhất vọnoHVZwUyBg, cHw79ó muốnoHVZwUyB Hw79tôi t5FinQ7Ttua lạit5FinQ7T chHw79o oHVZwUyBem nhìHw79n kỹHw79 thêHw79m lầnoHVZwUyB nữaoHVZwUyB không.”

Không oHVZwUyBđợi tôit5FinQ7T tt5FinQ7Trả lờHw79i, oHVZwUyBông toHVZwUyBa Hw79đã tuoHVZwUyBa t5FinQ7Tlại mộtoHVZwUyB chútt5FinQ7T, t5FinQ7Ttôi lạHw79i càoHVZwUyBng ngượngt5FinQ7T nHw79gùng hơoHVZwUyBn, Hw79tay cht5FinQ7Tân kht5FinQ7Tông biếtoHVZwUyB đặtoHVZwUyB đâut5FinQ7T hết.

“Tôi oHVZwUyBcó Hw79thể hỏHw79i ônt5FinQ7Tg moHVZwUyBột vHw79ấn đoHVZwUyBề khôt5FinQ7Tng.” TôiHw79 thửoHVZwUyB tìoHVZwUyBm cáchoHVZwUyB đổiHw79 ct5FinQ7Thủ đềoHVZwUyB câuHw79 chuHw79yện, dờiHw79 đit5FinQ7T oHVZwUyBsự ngượngt5FinQ7T oHVZwUyBngùng củt5FinQ7Ta chít5FinQ7Tnh moHVZwUyBình. “ÔngHw79 ct5FinQ7Tó thểHw79 đoHVZwUyBể poHVZwUyBhụ noHVZwUyBữ Hw79cột oHVZwUyBông vàHw79o thàHw79nh oHVZwUyBgiường không?”

“Trừ oHVZwUyBkhi tt5FinQ7Tôi khoHVZwUyBông Hw79muốn sốHw79ng nữa!”

Tôi cũHw79ng ngt5FinQ7Thĩ nhHw79ư vậy,Hw79 cáioHVZwUyB loHVZwUyBoại ngườit5FinQ7T t5FinQ7Ttính cáHw79ch tt5FinQ7Trời sint5FinQ7Th đat5FinQ7T nghoHVZwUyBi noHVZwUyBhư ôngHw79 tt5FinQ7Ta lt5FinQ7Tàm saoHVZwUyBo Hw79có oHVZwUyBthể đểt5FinQ7T Hw79phụ nữoHVZwUyB ct5FinQ7Tó cơt5FinQ7T Hw79hội nhưHw79 thế.

Tôi Hw79suy nghĩt5FinQ7T Hw79thêm mHw79ột Hw79lát, hoHVZwUyBỏi dò:t5FinQ7T “Vậy…oHVZwUyB Nết5FinQ7Tu lt5FinQ7Tà tt5FinQ7Tôi thHw79ì saot5FinQ7T? KhHw79ông phoHVZwUyBải ônt5FinQ7Tg đt5FinQ7Tã noHVZwUyBói t5FinQ7Ttôi oHVZwUyBlà ngườt5FinQ7Ti st5FinQ7Tuy oHVZwUyBnhất ônt5FinQ7Tg tiHw79n oHVZwUyBtưởng sao…”

Đến lHw79úc tôioHVZwUyB trt5FinQ7Tông thấyHw79 sựt5FinQ7T hHw79ưng phấnt5FinQ7T kHw79hó t5FinQ7Tcó tHw79hể t5FinQ7Tđè oHVZwUyBnén đượcHw79 tront5FinQ7Tg mắtHw79 ônoHVZwUyBg tat5FinQ7T, oHVZwUyBtôi mớioHVZwUyB ýt5FinQ7T thứoHVZwUyBc đượct5FinQ7T rằngHw79 coHVZwUyBâu hỏt5FinQ7Ti củaHw79 oHVZwUyBmình Hw79có baHw79o nHw79hiêu mờHw79 ám…

Đây làt5FinQ7T kếHw79t quảt5FinQ7T củat5FinQ7T t5FinQ7Tviệc khôngt5FinQ7T giỏiHw79 toáoHVZwUyBn, oHVZwUyBkhi giảoHVZwUyB sử…Hw79 mHw79ệnh đềoHVZwUyB baHw79n đầut5FinQ7T đãHw79 Hw79xuất hiệHw79n st5FinQ7Tự st5FinQ7Tai oHVZwUyBlầm vôHw79 t5FinQ7Tcùng oHVZwUyBnghiêm trọng!

Cơ thHw79ể oHVZwUyBcủa ônoHVZwUyBg oHVZwUyBta nghiHw79êng vềt5FinQ7T pt5FinQ7Thía t5FinQ7Ttôi, hHw79ai Hw79cánh t5FinQ7Ttay oHVZwUyBđặt bênoHVZwUyB sHw79ườn tôioHVZwUyB, vừaoHVZwUyB Hw79vặn qHw79uây tt5FinQ7Tôi lạiHw79 Hw79trong kt5FinQ7Thông gt5FinQ7Tian nhỏHw79 hẹp.

Khuôn Hw79mặt củat5FinQ7T ôHw79ng toHVZwUyBa tớioHVZwUyB t5FinQ7Tgần boHVZwUyBên tt5FinQ7Tai Hw79tôi, doHVZwUyBùng gioHVZwUyBọng t5FinQ7Tnói t5FinQ7Tgợi cảmt5FinQ7T hơiHw79 moHVZwUyBang thHw79eo ýoHVZwUyB cườit5FinQ7T nót5FinQ7Ti: “Nết5FinQ7Tu Hw79như cứHw79 Hw79theo lờit5FinQ7T eoHVZwUyBm nói…oHVZwUyB tôHw79i lạt5FinQ7Ti ct5FinQ7Tàng mt5FinQ7Tuốn trHw79ói Hw79em oHVZwUyBlại tt5FinQ7Trên giường,t5FinQ7T Hw79nghe Hw79em cầut5FinQ7T xt5FinQ7Tin t5FinQ7Ttôi… ChuyHw79ện đấoHVZwUyBy quHw79ả thậtHw79 roHVZwUyBất kHw79ích thích…”

Khi ôngt5FinQ7T toHVZwUyBa nóiHw79, hơt5FinQ7Ti nóHw79ng pHw79he phoHVZwUyBẩy sHw79au taHw79i oHVZwUyBtôi, cát5FinQ7Tnh toHVZwUyBay tôoHVZwUyBi cứngHw79 lạoHVZwUyBi, gót5FinQ7Ti bỏngoHVZwUyB trt5FinQ7Tên oHVZwUyBtay Hw79rơi xuống,vut5FinQ7Tng vãoHVZwUyBi khắpoHVZwUyB mặtt5FinQ7T đất.

Không oHVZwUyBchỉ cót5FinQ7T giọngoHVZwUyB nót5FinQ7Ti củat5FinQ7T Hw79ông tHw79a bt5FinQ7Tiến Hw79đổi, oHVZwUyBánh mắtoHVZwUyB cũngt5FinQ7T rấtt5FinQ7T bấHw79t thường,t5FinQ7T tHw79rong mắoHVZwUyBt loHVZwUyBóe loHVZwUyBên nhữnHw79g đốmHw79 sángt5FinQ7T nhoHVZwUyBư lửa,Hw79 Hw79tràn ngậpHw79 sựHw79 đHw79iên cuồHw79ng chit5FinQ7Tếm Hw79giữ t5FinQ7Tvà cướpHw79 đoạt.

Nhưng sựoHVZwUyB kháct5FinQ7T t5FinQ7Tthường nhoHVZwUyBất chínhoHVZwUyB lHw79à ôngt5FinQ7T tHw79a t5FinQ7Tdùng đầut5FinQ7T lưoHVZwUyBỡi Hw79liếm soHVZwUyBau tt5FinQ7Tai tôi,oHVZwUyB cảHw79m gt5FinQ7Tiác tt5FinQ7Trơn t5FinQ7Ttrợt ẩHw79m ướtHw79 két5FinQ7To oHVZwUyBtheo oHVZwUyBnhững xúct5FinQ7T cảmoHVZwUyB khônHw79g oHVZwUyBdự đoánt5FinQ7T trướcHw79 đượcoHVZwUyB củoHVZwUyBa cHw79ơ tht5FinQ7Tể, tHw79ôi sợHw79 đếnoHVZwUyB nHw79ỗi lùt5FinQ7Ti mìnht5FinQ7T Hw79lẩn tránHw79h, thHw79ế nhưnt5FinQ7Tg đt5FinQ7Tằng Hw79sau đãHw79 chạmoHVZwUyB vàoHVZwUyBo taHw79y t5FinQ7Tvịn sofat5FinQ7T, khônoHVZwUyBg coHVZwUyBòn đườnoHVZwUyBg trốnt5FinQ7T thoát!

Tôi bịt5FinQ7T đt5FinQ7Tộng oHVZwUyBtác củat5FinQ7T ônoHVZwUyBg oHVZwUyBta dọaoHVZwUyB đết5FinQ7Tn ngoHVZwUyBây nt5FinQ7Tgẩn cảoHVZwUyB nt5FinQ7Tgười, ht5FinQ7Toàn toàHw79n khônt5FinQ7Tg bt5FinQ7Tiết nênt5FinQ7T oHVZwUyBlàm cáHw79i goHVZwUyBì bâyHw79 giờ!

Đôi mHw79ôi ôngHw79 t5FinQ7Tta hônt5FinQ7T từt5FinQ7T soHVZwUyBau taHw79i tt5FinQ7Tôi dọoHVZwUyBc Hw79theo cầnHw79 cổHw79, oHVZwUyBtrằn trọct5FinQ7T t5FinQ7Ttrên t5FinQ7Tlàn oHVZwUyBda t5FinQ7Tđang loHVZwUyBộ t5FinQ7Tra ngoàt5FinQ7Ti áHw79o, nhHw79ẹ nhoHVZwUyBàng t5FinQ7Tmút lấy,Hw79 nt5FinQ7Tụ hônt5FinQ7T lt5FinQ7Túc nhẹt5FinQ7T loHVZwUyBúc sâu,t5FinQ7T loHVZwUyBúc nHw79hanh oHVZwUyBlúc cHw79hậm, đôit5FinQ7T kt5FinQ7Thi còHw79n ct5FinQ7Tó tt5FinQ7Thể dùHw79ng hàmt5FinQ7T roHVZwUyBăng oHVZwUyBkhẽ cắn,oHVZwUyB ct5FinQ7Tơ thểt5FinQ7T đanoHVZwUyBg căHw79ng cứt5FinQ7Tng vìoHVZwUyB st5FinQ7Tợ củaHw79 toHVZwUyBôi dầHw79n dầHw79n trởt5FinQ7T nHw79ên bủnt5FinQ7T oHVZwUyBrủn, khônt5FinQ7Tg cònt5FinQ7T t5FinQ7Tsức lực…

Trước đâyt5FinQ7T koHVZwUyBhi oHVZwUyBđọc tiểt5FinQ7Tu thuyếoHVZwUyBt voHVZwUyBiết, st5FinQ7Tau khoHVZwUyBi phụt5FinQ7T noHVZwUyBữ thoHVZwUyBân mật5FinQ7Tt voHVZwUyBới đànoHVZwUyB ôngHw79, trênt5FinQ7T ngưoHVZwUyBời sẽt5FinQ7T lt5FinQ7Tưu lạioHVZwUyB nhiềoHVZwUyBu doHVZwUyBấu hôn,oHVZwUyB t5FinQ7Ttôi khônt5FinQ7Tg hioHVZwUyBểu vHw79ì saHw79o t5FinQ7Tđàn Hw79ông lạHw79i phHw79ải oHVZwUyBthô lHw79ỗ nht5FinQ7Tư thế,oHVZwUyB hiệoHVZwUyBn gt5FinQ7Tiờ tt5FinQ7Tôi mớioHVZwUyB hiểut5FinQ7T đượt5FinQ7Tc, oHVZwUyBsự đoHVZwUyBau đớnt5FinQ7T oHVZwUyBkiểu nt5FinQ7Tày sẽt5FinQ7T làt5FinQ7Tm noHVZwUyBgười toHVZwUyBa t5FinQ7Tcó t5FinQ7Tloại cảmt5FinQ7T giácHw79 hưởnHw79g Hw79thụ oHVZwUyBđặc t5FinQ7Tbiệt, thHw79ân thểt5FinQ7T bắtoHVZwUyB t5FinQ7Tđầu dấyt5FinQ7T lênHw79 nhiệHw79t độHw79 oHVZwUyBlàm tHw79ôi koHVZwUyBinh hoảng!

Hưởng thụoHVZwUyB! Hw79Nghĩ oHVZwUyBđến oHVZwUyBmột tínt5FinQ7Th từt5FinQ7T nt5FinQ7Thư vậyoHVZwUyB, toHVZwUyBrái tioHVZwUyBm t5FinQ7Ttôi lạioHVZwUyB coHVZwUyBàng Hw79kinh t5FinQ7Thoàng thêm.

Tôi Hw79vừa muốnoHVZwUyB Hw79ra st5FinQ7Tức đẩyHw79 Hw79ông tt5FinQ7Ta, gHw79ào lên: Đừng!

Chợt ngt5FinQ7The tt5FinQ7Thấy giat5FinQ7Tn phòngHw79 soHVZwUyBát vácht5FinQ7T Hw79vọng oHVZwUyBđến tiếnHw79g roHVZwUyBên nũnt5FinQ7Tg nịt5FinQ7Tu củt5FinQ7Ta mộHw79t Hw79phụ nữ:Hw79 “ĐừnoHVZwUyBg mà!”

Cái oHVZwUyBchữ toHVZwUyBôi Hw79vừa muoHVZwUyBốn ht5FinQ7Tét rt5FinQ7Ta bịt5FinQ7T koHVZwUyBẹt lạHw79i troHw79ng cổoHVZwUyB họngHw79, kt5FinQ7Thông hétHw79 đưoHVZwUyBợc nữa.

Ngay cảt5FinQ7T bàt5FinQ7Tn tt5FinQ7Tay Hw79của tôt5FinQ7Ti đặtt5FinQ7T oHVZwUyBtrong t5FinQ7Tngực ôt5FinQ7Tng toHVZwUyBa, cũoHVZwUyBng bắoHVZwUyBt t5FinQ7Tđầu bịHw79 ônHw79g t5FinQ7Tta đt5FinQ7Tè chặt.

Trời ơi,Hw79 oHVZwUyBnơi nàyHw79 sut5FinQ7Ty cHw79ho cùnt5FinQ7Tg oHVZwUyBlà chốnt5FinQ7T nt5FinQ7Tào hả!

Tôi đâHw79y khôt5FinQ7Tng phoHVZwUyBải tHw79ự t5FinQ7Tmình cht5FinQ7Tủ t5FinQ7Tđộng dâoHVZwUyBng đếnt5FinQ7T mt5FinQ7Tiệng ngườit5FinQ7T t5FinQ7Tta sao?

“Muốn oHVZwUyBthử không?”

Khóe miệngoHVZwUyB ôngoHVZwUyB tt5FinQ7Ta thoánoHVZwUyBg oHVZwUyBnhếch lt5FinQ7Tên, t5FinQ7Tmi mắtHw79 oHVZwUyBchớp đột5FinQ7Tng, oHVZwUyBý cườit5FinQ7T kt5FinQ7Tia t5FinQ7Tmang oHVZwUyBtheo chútHw79 Hw79tà Hw79ác Hw79mị hoặc,oHVZwUyB oHVZwUyBtôi nghoHVZwUyBĩ rằnHw79g t5FinQ7Tngay cảt5FinQ7T oHVZwUyBAn DoHVZwUyBĩ PhoHw79ng cũnHw79g phảHw79i t5FinQ7Tcảm thấyoHVZwUyB Hw79xấu hổoHVZwUyB muốnHw79 cHw79hui đầuoHVZwUyB xt5FinQ7Tuống đất,oHVZwUyB Hw79tự thấyt5FinQ7T khôngt5FinQ7T bằng!

“Yên tHw79âm, toHVZwUyBôi sẽHw79 rấtt5FinQ7T dHw79ịu dàng,oHVZwUyB khôHw79ng lt5FinQ7Tàm đaHw79u t5FinQ7Tem đâu…”

Tôi nt5FinQ7Tuốt mộtoHVZwUyB ngụmoHVZwUyB nướct5FinQ7T bọHw79t, hôHw79 hấpoHVZwUyB bắtoHVZwUyB đHw79ầu khôngt5FinQ7T câHw79n bằngoHVZwUyB, thấoHVZwUyBy roHVZwUyBõ Hw79ngực mìnoHVZwUyBh bt5FinQ7Tắt đầoHVZwUyBu phậpt5FinQ7T phồnoHVZwUyBg kt5FinQ7Thông Hw79theo quHw79y loHVZwUyBuật, cơoHVZwUyB thoHVZwUyBể bấtoHVZwUyB gt5FinQ7Tiác tHw79rở nêoHVZwUyBn nónoHVZwUyBg bỏng.

Tôi bắHw79t đầuHw79 nghiêmt5FinQ7T t5FinQ7Ttúc sut5FinQ7Ty Hw79nghĩ lờoHVZwUyBi ôngHw79 t5FinQ7Tta nói,t5FinQ7T thậtHw79 làoHVZwUyB sHw79ẽ Hw79không đHw79au không?

Tôi Hw79lắc đầu,Hw79 vấnt5FinQ7T đềHw79 oHVZwUyBcần soHVZwUyBuy Hw79nghĩ lHw79úc nàyt5FinQ7T khHw79ông oHVZwUyBphải đaHw79u Hw79hay khônoHVZwUyBg đauHw79, màHw79 làt5FinQ7T hìnht5FinQ7T oHVZwUyBnhư ôoHVZwUyBng tHw79a thật5FinQ7Tt sựHw79 muốt5FinQ7Tn lHw79àm nhoHVZwUyBững Hw79chuyện oHVZwUyBkhông bằngHw79 cầt5FinQ7Tm tht5FinQ7Tú vớt5FinQ7Ti tôi.

Không oHVZwUyBthể, nếuoHVZwUyB nhoHVZwUyBư ngoHVZwUyBay oHVZwUyBcả cơHw79 t5FinQ7Tthể tôoHVZwUyBi cHw79ũng dât5FinQ7Tng cht5FinQ7To ônt5FinQ7Tg oHVZwUyBta, toHVZwUyBất cảHw79 mọHw79i thứt5FinQ7T t5FinQ7Tsẽ khônHw79g còHw79n kiểmt5FinQ7T soáHw79t đượct5FinQ7T nữa.

“Tôi noHVZwUyBghĩ Hw79có thoHVZwUyBể ôoHVZwUyBng đanHw79g hiểHw79u lầmoHVZwUyB ýoHVZwUyB t5FinQ7Tcủa tôi…”oHVZwUyB t5FinQ7TTôi đangHw79 nHw79ghĩ coHVZwUyBách làmoHVZwUyB toHVZwUyBhế nt5FinQ7Tào đểHw79 giảit5FinQ7T tt5FinQ7Thích, Hw79ông oHVZwUyBta nghiêngHw79 ngưHw79ời nằoHVZwUyBm xHw79uống bêoHVZwUyBn ngườiHw79 tôi,oHVZwUyB mộtt5FinQ7T oHVZwUyBtay ôt5FinQ7Tm lấyt5FinQ7T vt5FinQ7Tai Hw79tôi, oHVZwUyBkéo chặt5FinQ7Tt tt5FinQ7Tôi vHw79ào troHVZwUyBong lồngt5FinQ7T ngực,t5FinQ7T tt5FinQ7Tay t5FinQ7Tkia noHVZwUyBâng t5FinQ7Tlên cHw79hân toHVZwUyBôi đHw79ặt trênt5FinQ7T sofHw79a, dùoHVZwUyBng nHw79gón tHw79ay nhẹoHVZwUyB nhànt5FinQ7Tg trượtt5FinQ7T dọcoHVZwUyB theoHVZwUyBo chât5FinQ7Tn Hw79tôi đếnoHVZwUyB bắpoHVZwUyB đùHw79i, oHVZwUyBtiếp tHw79ục lHw79ần vàot5FinQ7T bênt5FinQ7T trt5FinQ7Tong, thăoHVZwUyBm dòoHVZwUyB vàoHw79 bêHw79n trot5FinQ7Tng Hw79chiếc oHVZwUyBváy Hw79tôi, lựt5FinQ7Tc tat5FinQ7Ty vừaoHVZwUyB đoHVZwUyBủ khiếnt5FinQ7T ngườiHw79 toHVZwUyBa t5FinQ7Tcó cảoHVZwUyBm giáct5FinQ7T têt5FinQ7T t5FinQ7Tngứa tớioHVZwUyB toHVZwUyBừng kht5FinQ7Tớp xương.

Sự Hw79kích độngHw79 trHw79ong THw79V Hw79lại bHw79ắt đầu,oHVZwUyB Hw79nhân vậtt5FinQ7T nữHw79 t5FinQ7Tchính toHVZwUyBhở oHVZwUyBdốc, rt5FinQ7Tên rỉHw79, ngườit5FinQ7T đànHw79 oHVZwUyBông théoHVZwUyBt Hw79lên mộtoHVZwUyB tiếnt5FinQ7Tg rồHw79i loHVZwUyBại mộoHVZwUyBt t5FinQ7Ttiếng cànt5FinQ7Tg trầmHw79 luâoHVZwUyBn hơn.

Cách oHVZwUyBvách Hw79còn vọHw79ng tớiHw79 t5FinQ7Tmột tiếngoHVZwUyB Hw79kêu cHw79òn ưHw79ớt átt5FinQ7T oHVZwUyBhơn cảoHVZwUyB trêoHVZwUyBn Tt5FinQ7TV: “MauoHVZwUyB lêoHVZwUyBn mHw79ột chút,Hw79 mHw79au nữa…”

Ông t5FinQ7Tta oHVZwUyBthản nhiêt5FinQ7Tn cười,oHVZwUyB noHVZwUyBgón taoHVZwUyBy dàHw79i loHVZwUyBại chầmHw79 cht5FinQ7Tậm lưoHVZwUyBớt trêHw79n đHw79ùi tôit5FinQ7T, tựoHVZwUyBa Hw79như cóoHVZwUyB t5FinQ7Tsức quyếoHVZwUyBn rHw79ũ t5FinQ7Tkỳ lạ,Hw79 koHVZwUyBhiến oHVZwUyBcơ t5FinQ7Tthể tôt5FinQ7Ti ruoHVZwUyBn rẩoHVZwUyBy oHVZwUyBtừng cơn.

“Đừng…” GiọHw79ng nt5FinQ7Tói nàoHVZwUyBy bậtHw79 rat5FinQ7T, tôit5FinQ7T moHVZwUyBới phátoHVZwUyB hiệnoHVZwUyB oHVZwUyBra rt5FinQ7Tằng độHw79 ướtt5FinQ7T oHVZwUyBát soHVZwUyBo vớoHVZwUyBi ngườiHw79 phụt5FinQ7T t5FinQ7Tnữ cáHw79ch váchoHVZwUyB dưoHVZwUyBờng noHVZwUyBhư coHVZwUyBhỉ Hw79có ht5FinQ7Tơn Hw79chứ khoHVZwUyBông t5FinQ7Tcó kém.

“Mẫn cHw79ảm thếHw79 sao…”Hw79 ÔnHw79g t5FinQ7Tta tHw79ựa hoHVZwUyBồ t5FinQ7Tnhư ct5FinQ7Tàng lúcHw79 cànoHVZwUyBg thoHVZwUyBích tht5FinQ7Tú, Hw79hôn nhoHVZwUyBẹ lHw79ên oHVZwUyBmôi tôioHVZwUyB: oHVZwUyB“Như thết5FinQ7T thoHVZwUyBì cHw79húng t5FinQ7Tta cứt5FinQ7T từt5FinQ7T Hw79từ mt5FinQ7Tà làmoHVZwUyB Hw79là Hw79được rồi.”

Ngón t5FinQ7Ttay lit5FinQ7Tnh hoạtoHVZwUyB củHw79a ôt5FinQ7Tng Hw79ta mt5FinQ7Tâm mêt5FinQ7T luồnt5FinQ7T Hw79vào tronoHVZwUyBg đồngt5FinQ7T phụct5FinQ7T củaoHVZwUyB tHw79ôi, lựct5FinQ7T tt5FinQ7Tay cùngoHVZwUyB tốct5FinQ7T độHw79 rấtoHVZwUyB chậmoHVZwUyB khiếnHw79 tôiHw79 khHw79ông nhịnt5FinQ7T đoHVZwUyBược hítoHVZwUyB mộtt5FinQ7T hơi.

Tay oHVZwUyBông Hw79ta cácHw79h mt5FinQ7Tột lớpHw79 Hw79áo nắmHw79 Hw79lấy Hw79ngực tôHw79i, đầuHw79 ngót5FinQ7Tn Hw79tay xooHVZwUyBay vòngt5FinQ7T trêHw79n vịoHVZwUyB trít5FinQ7T mẫnoHVZwUyB t5FinQ7Tcảm oHVZwUyBnhất, vHw79ờn quanh.

Tôi t5FinQ7Tphải cắoHVZwUyBn coHVZwUyBhặt Hw79môi mớiHw79 coHVZwUyBó thểoHVZwUyB kHw79hông bấtHw79 rt5FinQ7Ta tiếngt5FinQ7T rênt5FinQ7T khiếHw79n Hw79người t5FinQ7Tta cảoHVZwUyBm thấyoHVZwUyB mấoHVZwUyBt Hw79thể Hw79diện kia.

Dục vọnt5FinQ7Tg t5FinQ7Tmà tôoHVZwUyBi oHVZwUyBmuốn Hw79cự tuyệoHVZwUyBt dt5FinQ7Tần dầnoHVZwUyB tHw79rở nênt5FinQ7T moHVZwUyBãnh liệtoHVZwUyB dần….

Ông oHVZwUyBta dt5FinQ7Tường t5FinQ7Tnhư pht5FinQ7Tát hiệnt5FinQ7T rt5FinQ7Ta tôioHVZwUyB khônoHVZwUyBg muốnt5FinQ7T oHVZwUyBbật rHw79a thoHVZwUyBành tiếngoHVZwUyB, liềHw79n ht5FinQ7Tôn Hw79lên đôioHVZwUyB mt5FinQ7Tôi, dùnt5FinQ7Tg lt5FinQ7Tưỡi oHVZwUyBđẩy rHw79a hHw79àm răngoHVZwUyB oHVZwUyBđang cắHw79n chặtHw79 lấyHw79 môi,t5FinQ7T đt5FinQ7Ti sâuHw79 t5FinQ7Tvào dòt5FinQ7T t5FinQ7Txét oHVZwUyBbên oHVZwUyBtrong, nuốoHVZwUyBt Hw79hết tiếnoHVZwUyBg Hw79kêu t5FinQ7Trên củoHVZwUyBa tôi.

Trong lt5FinQ7Túc triềnt5FinQ7T miêt5FinQ7Tn điênt5FinQ7T cHw79uồng, sưoHVZwUyB koHVZwUyBhó chịut5FinQ7T cHw79ủa cHw79ơ thểHw79 đượct5FinQ7T giảmHw79 Hw79đi đôHw79i Hw79chút, oHVZwUyBkhi mHw79ôi lưỡoHVZwUyBi dHw79ây dưaoHVZwUyB tiếngoHVZwUyB kt5FinQ7Têu rêHw79n ct5FinQ7Tũng coHVZwUyBó t5FinQ7Tthể khôHw79ng cHw79ần phảiHw79 koHVZwUyBìm chế,t5FinQ7T oHVZwUyBcứ mt5FinQ7Tặc Hw79nó boHVZwUyBật ra…

Tôi thởoHVZwUyB gt5FinQ7Tấp gápoHVZwUyB, oHVZwUyBtận mt5FinQ7Tột t5FinQ7Tchỗ Hw79sâu nt5FinQ7Tào đóoHVZwUyB toHVZwUyBrong oHVZwUyBcơ thoHVZwUyBể bHw79ắt đầuoHVZwUyB nóoHVZwUyBng lt5FinQ7Tên, t5FinQ7Tnóng lên,Hw79 vHw79ô thứcoHVZwUyB khHw79ao kht5FinQ7Tát moHw79ng oHVZwUyBmuốn t5FinQ7Tnhiều hoHVZwUyBơn cáHw79i gHw79ì đó.

Bàn toHVZwUyBay oHVZwUyBtôi đặt5FinQ7Tt trêt5FinQ7Tn t5FinQ7Tngực ôHw79ng oHVZwUyBta dầnHw79 dầnoHVZwUyB chuyHw79ển Hw79qua saoHVZwUyBu oHVZwUyBlưng ngHw79ười ấy,Hw79 hôt5FinQ7Tn tHw79rả lạit5FinQ7T ôt5FinQ7Tng t5FinQ7Tta, họcoHVZwUyB coHVZwUyBách koHVZwUyBhi t5FinQ7Tông Hw79ta t5FinQ7Tlần đầHw79u tiêt5FinQ7Tn oHVZwUyBhôn toHVZwUyBôi, đầuoHVZwUyB lưỡioHVZwUyB t5FinQ7Tduyện lấyt5FinQ7T lưỡiHw79 t5FinQ7Tông t5FinQ7Tta, mútt5FinQ7T lấyHw79 môioHVZwUyB củaHw79 ngườioHVZwUyB ấy.

Trong cổoHVZwUyB họnHw79g ôHw79ng toHVZwUyBa t5FinQ7Tbật oHVZwUyBra mộtoHVZwUyB tiếnt5FinQ7Tg thaHw79n tHw79rầm đụoHVZwUyBc, xHw79oay oHVZwUyBngười t5FinQ7Tđè tôiHw79 xuốngHw79, oHVZwUyBmột vịt5FinQ7T t5FinQ7Ttrí nàoHVZwUyBo oHVZwUyBđó củoHVZwUyBa oHVZwUyBcơ thểHw79 cốHw79 gắngoHVZwUyB đặtoHVZwUyB tHw79rên t5FinQ7Tbắp đùioHVZwUyB tôi…

“Suy oHVZwUyBcho cùngoHVZwUyB et5FinQ7Tm làHw79 tt5FinQ7Thiên t5FinQ7Tsứ ht5FinQ7Tay lt5FinQ7Tà yêoHVZwUyBu tHw79inh hoHVZwUyBả!” GiọngoHVZwUyB oHVZwUyBnói oHVZwUyBcủa ônHw79g Hw79ta oHVZwUyBkhàn t5FinQ7Tđặc màHw79 koHVZwUyBhô kt5FinQ7Thốc, ht5FinQ7Tô oHVZwUyBhấp nặngHw79 noHVZwUyBề, hỗt5FinQ7Tn loạn.

Ông t5FinQ7Tta khôt5FinQ7Tng hềt5FinQ7T dịt5FinQ7Tu dàHw79ng, t5FinQ7Trút oHVZwUyBbàn taHw79y đangt5FinQ7T oHVZwUyBđặt trênt5FinQ7T ngựoHVZwUyBc tôt5FinQ7Ti raHw79, rấtt5FinQ7T oHVZwUyBnhanh Hw79chóng mởHw79 từoHVZwUyBng Hw79cúc áooHVZwUyB oHVZwUyBcủa toHVZwUyBôi rat5FinQ7T, luHw79ồn tt5FinQ7Tay voHVZwUyBào troHVZwUyBong áot5FinQ7T lót,Hw79 cảmoHVZwUyB giácHw79 mát5FinQ7Tt lạnoHVZwUyBh củHw79a ngót5FinQ7Tn taHw79y ôoHVZwUyBng tt5FinQ7Ta mat5FinQ7Tng toHVZwUyBheo cảmHw79 oHVZwUyBgiác kíchHw79 độnHw79g đặcoHVZwUyB thùt5FinQ7T, t5FinQ7Ttôi muốnHw79 trát5FinQ7Tnh nt5FinQ7Té, cơoHVZwUyB t5FinQ7Tthể dướoHVZwUyBi ngườioHVZwUyB ôoHVZwUyBng oHVZwUyBta t5FinQ7Tvặn voHVZwUyBẹo kHw79hông yên.

Ông tHw79a t5FinQ7Trút lt5FinQ7Tại bànoHVZwUyB t5FinQ7Ttay ômt5FinQ7T lấyHw79 vaoHVZwUyBi tt5FinQ7Tôi, oHVZwUyBvỗ vềt5FinQ7T dHw79ọc thet5FinQ7To oHVZwUyBđầu gốit5FinQ7T, oHVZwUyBhướng oHVZwUyBvê nơt5FinQ7Ti bt5FinQ7Tí ẩnHw79 mt5FinQ7Tềm moHVZwUyBại nhất…

Tôi khoHVZwUyBông t5FinQ7Tcó cáoHVZwUyBch nàooHVZwUyB độngoHVZwUyB đậy,Hw79 chỉHw79 cóoHVZwUyB tHw79hể lt5FinQ7Tấy noHVZwUyBgón Hw79tay giữHw79 chặHw79t lấHw79y Hw79áo oHVZwUyBsơ mHw79i củoHVZwUyBa ôngt5FinQ7T tHw79a, oHVZwUyBđể kệoHVZwUyB boHVZwUyBàn taHw79y ônoHVZwUyBg tHw79a t5FinQ7Tdi chuyHw79ển troHVZwUyBên toàt5FinQ7Tn Hw79thân thôit5FinQ7T, khuấoHVZwUyBy độngt5FinQ7T trot5FinQ7Tng tHw79ôi mộoHVZwUyBt loạiHw79 Hw79dục vọnHw79g tộioHVZwUyB lỗi…

Cơ toHVZwUyBhể củaoHVZwUyB tôit5FinQ7T t5FinQ7Thoàn toànoHVZwUyB bHw79ị ôngoHVZwUyB tHw79a chit5FinQ7Tnh pHw79hục, nhHw79ắm mắtoHVZwUyB lạioHVZwUyB, tìmoHVZwUyB kiếmHw79 đòoHVZwUyBi hỏioHVZwUyB Hw79nụ hôoHVZwUyBn củt5FinQ7Ta ônHw79g tt5FinQ7Ta, t5FinQ7Tcùng Hw79ông tt5FinQ7Ta soHVZwUyBa vHw79ào cảHw79m giát5FinQ7Tc t5FinQ7Tkích tt5FinQ7Thích cùnoHVZwUyBg vựcHw79 t5FinQ7Tsâu t5FinQ7Tdục vọng…


[1] Phim Bản nt5FinQ7Tăng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) t5FinQ7Tlà mộtoHVZwUyB Hw79bộ phHw79im Hw79hồi hột5FinQ7Tp của điệnoHVZwUyB ảnhHw79 Mỹ đượcoHVZwUyB st5FinQ7Tản xoHVZwUyBuất oHVZwUyBnăm 199oHVZwUyB2. PhHw79im đượcoHVZwUyB PHw79aul VerhoHVZwUyBoeven t5FinQ7Tđạo Hw79diễn voHVZwUyBà viếtHw79 kịcht5FinQ7T Hw79bản bởHw79i JoHw79e EoHVZwUyBszterhas, cácoHVZwUyB dit5FinQ7Tễn vioHVZwUyBên choHVZwUyBính tHw79ham Hw79gia oHVZwUyBphim là&noHVZwUyBbsp;Sharon Stone, MicHw79hael Douglast5FinQ7T, Jeanne Tripplehorn oHVZwUyBvà George Dt5FinQ7Tzundza. Bột5FinQ7T pHw79him xt5FinQ7Toay quanoHVZwUyBh nhât5FinQ7Tn vậtoHVZwUyB tháoHVZwUyBm tHw79ử NicoHVZwUyBk CurrHw79an (DooHVZwUyBuglas), oHVZwUyBngười phụt5FinQ7T trácoHVZwUyBh điềuHw79 trt5FinQ7Ta voHVZwUyBề mHw79ột vụoHVZwUyB t5FinQ7Tgiết ngườHw79i moHVZwUyBan Hw79rợ Hw79mà nạnHw79 nhânoHVZwUyB làoHVZwUyB mộHw79t cựoHVZwUyBu oHVZwUyBca Hw79sĩ giàt5FinQ7Tu cHw79ó,một Hw79nhà oHVZwUyBvăn Hw79quyến t5FinQ7Trũ giàuoHVZwUyB oHVZwUyBsang oHVZwUyBtên làHw79 Catherine Tramell&nboHVZwUyBsp;(Stone)cũng Hw79liên quat5FinQ7Tn Hw79đến vụoHVZwUyB ánt5FinQ7T vHw79à mốHw79i quHw79an Hw79hệ củoHVZwUyBa Nt5FinQ7Tick Ct5FinQ7Turran vớioHVZwUyB ngườiHw79 poHVZwUyBhụ nữoHVZwUyB Hw79bí ẩn. (theo wiki Việt Nam)