SÓI GCjs& D7ymUƯƠNG CẦM

Tác giACYWả: Diệp7ymU 7ymULạc 7ymUVô Tâm

Biên tập:UNNM LilbGEky Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừGCjsa địnbGEkh nói:GCjs bGEkCảm bGEkơn! TôiGCjs ACYWkhông cần.

Vừa nâGCjsng m7ymUi mắtUNNM lênbGEk lạiGCjs thGCjsấy… HànGCjs Trạc7ymU ThầACYWn đanGCjsg mỉm7ymU cưUNNMời ACYWnhìn tôi.

Sắc mặUNNMt củbGEka ôUNNMng tUNNMa trôbGEkng có7ymU bGEkvẻ nhợtACYW nhạ7ymUt hbGEkơn thưGCjsờng ngàyGCjs, đ7ymUôi mắtbGEk vằnUNNM lênGCjs tơACYW máGCjsu, nhGCjsất GCjsđịnh lUNNMà đêmbGEk qACYWua ôngUNNM ACYWta khACYWông ngGCjsủ ngon!

“Sao 7ymUem lạiGCjs kbGEkhóc?” GCjsÔng tUNNMa vộGCjsi UNNMvàng cGCjsúi ngườiUNNM nângbGEk tACYWôi dậy,ACYW tUNNMrên ngườibGEk thGCjsoảng qu7ymUa mùbGEki thuốcUNNM lá7ymU vàbGEk rượu.

Tôi lắcbGEk đầu.

Ông t7ymUa dGCjsùng taGCjsy áo7ymU lACYWau đibGEk nướcGCjs mACYWắt của7ymU tbGEkôi, đGCjsôi lôngGCjs màyUNNM vìUNNM đbGEkau lGCjsòng bGEkmà UNNMnhíu chặtGCjs: “KhônACYWg phbGEkải kếtGCjs thúGCjsc lbGEkà hoàn7ymUg tửGCjs và7ymU c7ymUông chúGCjsa sốnGCjsg hạnhUNNM pUNNMhúc cùbGEkng nhaGCjsu sao?”

“Nhưng… mbGEka qUNNMuỷ đãGCjs chết!”

Tôi 7ymUnhìn ACYWông UNNMta UNNMgần UNNMtrong gaACYWng tấcACYW, chACYWỉ ACYWxa 7ymUnhau 7ymUmột đGCjsêm thôiUNNM mACYWà tôibGEk UNNMcó bGEkcảm gGCjsiác dườACYWng nhưbGEk m7ymUột nămUNNM ACYWđã bGEkkhông gặp.

Tôi rấACYWt m7ymUuốn bGEkôm chặtUNNM lấACYWy ACYWông ta.

Trái tibGEkm 7ymUtôi nóiACYW chACYWo tôUNNMi biết: Ôm mộtUNNM lần7ymU, dựabGEk 7ymUmột 7ymUlần. ACYWĐể mìGCjsnh cóACYW ACYWthể cảGCjsm nhậACYWn sựbGEk bGEkấm ápUNNM củabGEk cái7ymU ACYWôm đấyUNNM, đểbGEk mìnUNNMh nUNNMhớ 7ymUkỹ GCjstiếng GCjstim đ7ymUập cUNNMủa ngườiUNNM ấyGCjs, mACYWình GCjskhông thaUNNMm laGCjsm, GCjsmột UNNMlần làUNNM đủ.

Lý tríGCjs tôGCjsi lại7ymU UNNMgào lênACYW giậGCjsn bGEkdữ với7ymU tôi: Mày khôGCjsng thể7ymU 7ymUôm ôUNNMng ta7ymU! GCjsMột lầnUNNM cũngbGEk không7ymU thể!

Tôi th7ymUở d7ymUài mộtGCjs ACYWhơi, ACYWlùi vềGCjs sabGEku UNNMtừng ACYWbước, đèbGEk bGEknén ACYWsự kícUNNMh bGEkđộng tGCjsội lỗi.

Chẳng UNNMnghĩ tớibGEk chuybGEkện ônbGEkg tUNNMa lạibGEk vươn7ymU taGCjsy rGCjsa GCjsôm lấybGEk tôUNNMi vàACYWo lòng.

Trái tUNNMim ôngGCjs tGCjsa đập7ymU vữbGEkng vGCjsàng, êmGCjs 7ymUtai đếnUNNM nbGEkhư vậy!

Nếu nhưUNNM cACYWó ACYWthể lựaUNNM bGEkchọn, 7ymUtôi kGCjshông muốnGCjs 7ymUông tbGEka GCjsphải chết,GCjs t7ymUhế giớiUNNM củaACYW tbGEkôi GCjsđã khônACYWg tbGEkhể ACYWkhông cóACYW GCjsngười này!

“Thiên Thi7ymUên, bGEkem lACYWà bGEkngười cUNNMon gá7ymUi lươnACYWg thiACYWện nhấUNNMt mà7ymU tôibGEk từngACYW gặp!”GCjs Ôn7ymUg 7ymUta nhẹUNNM giọACYWng tUNNMhan thở.

Lương thiệbGEkn? ÔUNNMng UNNMta sUNNMai GCjsrồi, 7ymUtôi UNNMlà ngGCjsười pACYWhụ nACYWữ xấGCjsu UNNMxa nhấtGCjs trêGCjsn đACYWời này.

Ông t7ymUa chACYWe chởGCjs ACYWtôi ACYWtrong lòACYWng bàn7ymU ACYWtay, ch7ymUo dACYWù tôiUNNM GCjscó làmUNNM bGEktổn ACYWthương tráiGCjs bGEktim ôUNNMng tbGEka bUNNMao nhiêUNNMu, bGEkông tACYWa vẫnACYW cònACYW nhớUNNM UNNMdằn dòUNNM tôiGCjs ăUNNMn sáACYWng, nhớ7ymU saACYWi ngườ7ymUi bảoUNNM vệbGEk tôi,7ymU bGEktrong 7ymUngày mưaGCjs bGEknhư ACYWnày sGCjsẽ mGCjsở UNNMô ch7ymUe cUNNMhắn GCjscho tôi.

Những UNNMviệc tôi7ymU làmbGEk v7ymUới ôACYWng bGEkta UNNMchỉ cGCjsó c7ymUăm ghbGEkét, lừa7ymU dốiGCjs, thbGEkậm chbGEkí UNNMcó thểACYW cóbGEk 7ymUmột ACYWngày ACYWtôi sẽACYW dùngbGEk bGEkdao đâmbGEk UNNMvào GCjstrái t7ymUim GCjsluôn 7ymUluôn chứbGEka đựngACYW sựbGEk yêuUNNM tGCjshương bGEkbao dUNNMung kia.

Ông tGCjsa thUNNMấy tôGCjsi khUNNMông bGEknói lời7ymU GCjsnào, chiềGCjsu chuộngACYW vỗbGEk vềbGEk bGEklưng tôACYWi, dị7ymUu dànUNNMg dỗbGEk GCjstôi: “Đ7ymUừng 7ymUkhóc nữaACYW. bGEkMai tôiGCjs mờbGEki ngACYWười đếnUNNM diễnbGEk lạGCjsi UNNMcho 7ymUem vởGCjs nàGCjsy, để7ymU 7ymUcông cACYWhúa y7ymUêu mbGEka qbGEkuỷ, để7ymU GCjshoàng UNNMtử GCjsyêu thbGEkiên bGEknga đ7ymUen, UNNMđể côn7ymUg ACYWchúa sACYWống 7ymUhạnh phbGEkúc cGCjsùng 7ymUma qu7ymUỷ, đượbGEkc không?”

“Công chúa7ymU thUNNMiên ng7ymUa sGCjsẽ y7ymUêu mbGEka qubGEkỷ 7ymUtàn bạobGEk sao?”

“Đương nhiên7ymU ACYWlà bGEkcó thGCjsể! UNNMNếu nhưbGEk t7ymUôi UNNMlàm nhUNNMà biUNNMên kịchUNNM th7ymUì cGCjshắc ACYWchắn sẽ7ymU thế!”

Tôi thừa7ymU nh7ymUận: bGEkĐúng, bGEkông tACYWa c7ymUó thể!

“Có phảiUNNM ôUNNMng sẽGCjs biếnACYW m7ymUa bGEkquỷ tACYWrở nênbGEk tuấn7ymU bGEktú, cbGEkòn ACYWcó ACYWpháp lực7ymU vACYWô bibGEkên, UNNMkhông gUNNMì khôngGCjs UNNMlàm được,GCjs phACYWải không?”

“Trừ nhữACYWng thứGCjs đó7ymU rGCjsa, UNNMtôi sACYWẽ tGCjsạo UNNMra bGEkma q7ymUuỷ c7ymUòn ACYWsi tìnhbGEk 7ymUhơn cảbGEk hoàngACYW tử,7ymU kibGEkên quGCjsyết hơ7ymUn, quyếnUNNM rũGCjs hơn…”

“Được! UNNMTôi 7ymUsẽ đợACYWi xem!”

Tôi mUNNMỉm 7ymUcười, UNNMkéo GCjscánh tUNNMay ônbGEkg ACYWta, bGEknắm lấybGEk mbGEka bGEkquỷ độGCjsng lòbGEkng người7ymU nbGEkhất bGEkthế gGCjsiới này.

Chưa ACYWbao giờACYW tbGEkôi UNNMcó GCjsthể nACYWghĩ rằnGCjsg nhữngACYW ngàUNNMy mưGCjsa tronACYWg giấUNNMc mơ7ymU cUNNMủa bGEktôi lạiACYW trởUNNM thGCjsành hiệbGEkn 7ymUthực, thậtbGEk sựbGEk c7ymUó mộtACYW ngườACYWi đbGEkàn ônUNNMg cACYWhe ô7ymU UNNMcho ACYWtôi UNNMrảo bbGEkước trên7ymU đGCjsường, ôUNNMng tACYWa nGCjsắm lấyUNNM bGEktay bGEktôi rẽ7ymU sACYWang UNNMmột coACYWn phốGCjs khác.

Đáng tiếUNNMc người7ymU nUNNMày lbGEkà kẻ7ymU tbGEkhù của7ymU tôUNNMi, nhữnUNNMg tUNNMhứ mACYWà ôn7ymUg t7ymUa muốn7ymU tôibGEk khônbGEkg t7ymUhể 7ymUcho ôn7ymUg bGEkta được7ymU, nhưngbGEk thbGEkứ GCjsmà t7ymUôi có7ymU thểbGEk c7ymUho GCjsông ACYWta trướUNNMc sa7ymUu đềuGCjs lGCjsà thương7ymU tổn.

Tôi rúACYWt bbGEkàn ta7ymUy đangGCjs bịACYW ôn7ymUg t7ymUa nbGEkắm lbGEkấy, bướbGEkc rGCjsa khỏbGEki chiếcGCjs ôACYW, lbGEkần thứUNNM haACYWi ôbGEkng tACYWa đuổ7ymUi thGCjseo tôbGEki, nắm7ymU GCjslấy bGEktay tôiGCjs, kéGCjso tôbGEki lACYWại bênbGEk người.

“Ông buônUNNMg bGEktay 7ymUđi.” UNNMTôi đãbGEk dùnbGEkg hếtGCjs bGEksức lựcGCjs toACYWàn thânGCjs, tACYWhế nGCjshưng âmbGEk t7ymUhanh GCjsvẫn còACYWn yếubGEk 7ymUớt nhUNNMư vACYWậy: “KhôUNNMng c7ymUó khACYWả nănGCjsg tôbGEki sUNNMẽ yêubGEk ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng t7ymUa GCjskhông cACYWó kUNNMết quảUNNM tố7ymUt đâu.”

Ông tGCjsa nhìUNNMn tGCjsôi, ánh7ymU mắtbGEk hoànbGEk toàbGEkn nganUNNMg ng7ymUược: “CáGCjsi 7ymUem g7ymUọi là7ymU kếtbGEk quảGCjs ACYWtốt 7ymUlà cbGEkái gì,ACYW 7ymUem cóGCjs tbGEkhể nóACYWi rUNNMa, UNNMtôi ACYWcó thbGEkể bGEklàm được!”

Tôi 7ymUao ước7ymU giữaGCjs ACYWchúng tACYWa khônUNNMg cóGCjs sựbGEk UNNMthù UNNMhận, kbGEkhông cóACYW sUNNMự dốUNNMi l7ymUừa, cACYWả đờiACYW đềubGEk sUNNMống nhGCjsư bbGEkây GCjsgiờ, c7ymUho d7ymUù khôbGEkng yêu7ymU, cũngACYW khôngACYW pbGEkhải bGEkxa cách!

Nhưng bGEkmà nhữngUNNM thứ7ymU nGCjsày ônGCjsg GCjsta dACYWù GCjscó làmbGEk cácbGEkh ACYWnào cGCjsũng khônGCjsg thGCjsể làmbGEk được.

Bởi vGCjsì ACYWông t7ymUa GCjsđã giết7ymU UNNMcả nhà7ymU tôi.

Tôi UNNMthở dàiGCjs, khbGEkông mubGEkốn quan7ymUh quẩn7ymU tạiGCjs vấn7ymU đềGCjs nà7ymUy nữbGEka, đổbGEki chủGCjs đUNNMề. “VìUNNM sGCjsao ôngACYW ACYWlại ở7ymU đây?”

“Lúc tôibGEk gbGEkọi đACYWiện thoUNNMại chGCjso Tiểu7ymU Lý,ACYW nGCjsghe cậuUNNM GCjsta bảoACYW bGEkem tUNNMới xebGEkm bGEkmúa bUNNMallet, bGEkban đGCjsầu tôi7ymU nghĩUNNM muốnUNNM x7ymUem c7ymUùng emGCjs, khônGCjsg 7ymUlường đưGCjsợc 7ymUrằng loạiUNNM UNNMsân kACYWhấu nàACYWy saUNNMu kUNNMhi mởbGEk mà7ymUn sGCjsẽ khbGEkông chACYWo phé7ymUp ngườ7ymUi nUNNMào vàACYWo nữa…bGEk C7ymUhẳng còbGEkn ACYWcách nàGCjso kGCjshác, tônUNNM trọn7ymUg nghUNNMệ thuậtGCjs mộ7ymUt chGCjsút vGCjsậy! TubGEky rằngbGEk tôibGEk GCjscũng k7ymUhông hiểu!”

“Ông vẫnbGEk đứngACYW đâyGCjs đợi7ymU GCjstôi suốt?”

Ông 7ymUta GCjscười cười,7ymU khoACYWác cánUNNMh t7ymUay lêACYWn bGEkvai tôi,ACYW ôGCjsm lấyACYW tôUNNMi đACYWi vềGCjs phíaUNNM trACYWước: “TôiACYW tbGEkìm chUNNMo e7ymUm mộtACYW cACYWô gibGEkáo dạybGEk dươngbGEk cầmUNNM kháACYW tốtbGEk, khbGEki nà7ymUo eUNNMm khôngACYW muACYWốn điACYW bGEkhọc GCjsthì tớibGEk chACYWỗ côACYW ấyUNNM họcbGEk dươn7ymUg cầm…ACYW ĐbGEkược rồi,UNNM trbGEkước khACYWi điACYW tbGEkhì nhớ7ymU gọi7ymU điện7ymU tGCjshoại GCjshẹn trước.”

“Vì sao?”

Vì sUNNMao ACYWông 7ymUta GCjslại quaACYWn tâUNNMm UNNMchăm sUNNMóc GCjstôi đ7ymUến thế.

Tôi khUNNMông cACYWần đưUNNMa 7ymUra GCjsbất kỳbGEk GCjsđòi hỏibGEk gì7ymU, ôn7ymUg vẫnACYW cứGCjs hUNNMiểu bGEktôi muốnACYW bGEkcái gì.

“Tôi bGEkcó gọi7ymU điUNNMện hỏACYWi bGEkthành tíchGCjs củ7ymUa eACYWm ởACYW trường,ACYW tbGEkuy rằUNNMng tbGEkôi cACYWũng khôngbGEk trônGCjsg mon7ymUg thànACYWh tíACYWch của7ymU ebGEkm xuấtbGEk bGEksắc babGEko nhiê7ymUu, thếACYW bGEknhưng bGEkkhông nghĩbGEk tới7ymU chỉ7ymU cóUNNM đi7ymUểm UNNMnhạc 7ymUlý củaUNNM bGEkem trbGEkên 60.”GCjs 7ymUÔng tUNNMa xoUNNMa đầUNNMu tACYWôi, giACYWọng ACYWnói trànUNNM ACYWngập sựACYW 7ymUyêu chiều:7ymU “GiấcACYW GCjsmơ củaGCjs 7ymUmỗi ngườiUNNM đều7ymU kháGCjsc nhaGCjsu, tGCjsôi kbGEkhông mGCjsuốn gbGEkò éGCjsp ebGEkm cá7ymUi ACYWgì hết!”

Tôi nghĩbGEk rằ7ymUng ônbGEkg bGEkta vĩGCjsnh vACYWiễn UNNMkhông đbGEkoán rbGEka đượcACYW ướcACYW mGCjsơ cACYWủa tôGCjsi làUNNM gì.

“Ông cUNNMó ướ7ymUc mGCjsơ n7ymUào không7ymU?” TôiUNNM hỏi.

“Có!” UNNMÔng cườiACYW gi7ymUễu cợtACYW chínbGEkh bảnbGEk thânGCjs, nhìACYWn 7ymUlên bbGEkầu tr7ymUời UNNMu ám:bGEk “ƯớcACYW bGEkmơ ACYWcủa tUNNMôi chíUNNMnh lbGEkà lACYWàm UNNMmột cảnhUNNM sát!”

Một bGEkphần GCjstử bGEkxấu giếbGEkt UNNMngười nUNNMhư kGCjshông 7ymUcó cảmACYW giácGCjs bGEknói 7ymUrằng ACYWước GCjsmơ cUNNMủa ôngACYW GCjsta lbGEkà làGCjsm 7ymUmột cảnhbGEk sáGCjst, thật7ymU sựbGEk 7ymUđây lACYWà ch7ymUuyện đángACYW GCjscười nhACYWất màbGEk tôGCjsi từnGCjsg ngGCjshe qua.

Đi 7ymUlượn quUNNMa mGCjsấy coUNNMn đường7ymU khUNNMông cUNNMó 7ymUmục đíchGCjs, tôi7ymU bGEkphát UNNMhiện r7ymUa bGEkmột cáUNNMi pos7ymUter rấACYWt đặcUNNM biệbGEkt: “GìACYW đACYWây? 7ymUĐây ACYWlà pUNNMhim điACYWện ảnhbGEk sao?”

Hình ảnh7ymU tr7ymUên p7ymUoster tUNNMhật sự7ymU rấtGCjs ACYWđặc bGEkbiệt, mộtUNNM ngườiUNNM UNNMphụ nữbGEk nGCjsgồi t7ymUrên cUNNMái GCjsđó của7ymU ngườiUNNM đGCjsàn ông,UNNM bànbGEk UNNMtay duỗiGCjs bGEksau GCjslưng nắACYWm GCjslấy mộtACYW GCjsthứ nhìnbGEk UNNMgiống nh7ymUư mộtbGEk loGCjsại vACYWũ khíACYW sắcGCjs bGEkbén, cbGEkòn haACYWi tACYWay ngườbGEki đGCjsàn ônbGEkg bGEkkia bịGCjs trbGEkói vàoACYW thànhACYW gibGEkường, vẻACYW mặtACYW bừUNNMng bừng7ymU p7ymUhấn khích,UNNM hoànbGEk tACYWoàn khôGCjsng hề7ymU c7ymUó sựGCjs 7ymUsợ hGCjsãi 7ymUkhi c7ymUái chếtACYW đếnACYW gần.

Tôi UNNMđảo mắtbGEk nh7ymUìn bGEkqua p7ymUhần giớiUNNM thiệubGEk, bộACYW bGEkphim nàACYWy tUNNMên ACYWlà “Bản7ymU năngbGEk gốc”[1], UNNMhôm naGCjsy đúng7ymU trACYWong đợUNNMt trìn7ymUh chiếu.

Tôi nhbGEkìn vGCjsề GCjsphía HACYWàn TrạUNNMc Thầ7ymUn đangUNNM bGEkkhẽ nhíGCjsu mày:7ymU “Ông7ymU đã7ymU từACYWng xe7ymUm chưa?”

“Đã bGEknghe 7ymUAn UNNMDĩ PhonGCjsg nóiACYW ACYWqua m7ymUột chút…”

“Tôi mACYWuốn xem!”

Không thấACYWy ônGCjsg 7ymUta trảGCjs lờbGEki, tôi7ymU qua7ymUy đầGCjsu lUNNMại nhìnACYW, thấybGEk ô7ymUng tbGEka GCjsđang dACYWùng nUNNMgón trGCjsỏ 7ymUvà ngóUNNMn cáiGCjs gi7ymUật giậtACYW vùACYWng 7ymUda gGCjsiữa haGCjsi lônACYWg màybGEk, có7ymU vẻGCjs nhưGCjs đangbGEk UNNMsuy GCjsxét kỹGCjs lACYWưỡng cáiGCjs gACYWì đó.

Tôi cGCjsho 7ymUrằng UNNMông tUNNMa kbGEkhông nUNNMghe đACYWược nhữngGCjs lUNNMời tô7ymUi nói,UNNM nhắ7ymUc UNNMlại UNNMmột lần:7ymU “ACYWTôi muốnACYW xeUNNMm b7ymUộ phbGEkim này!”

“Được GCjsrồi!” ÔACYWng ACYWta cuUNNMối GCjscùng cũGCjsng nghGCjse thấyUNNM được:UNNM “Tôi7ymU đGCjsi ACYWmua vé.”

Không biUNNMết 7ymUvì sUNNMao bGEkvẻ ACYWmặt củabGEk ônACYWg UNNMta 7ymUlàm tôiGCjs cảm7ymU thấy7ymU ô7ymUng tUNNMa khônbGEkg GCjscam lònACYWg, khônGCjsg t7ymUình nguyện!

Người phụACYW bGEknữ bánUNNM vGCjsé nghiêUNNMng mắtbGEk nhìn7ymU UNNMông tbGEka, rồiGCjs lạbGEki liếUNNMc nhGCjsìn ACYWbộ đbGEkồng UNNMphục trêGCjsn tbGEkôi, khinUNNMh thường7ymU lườmbGEk 7ymUtôi mACYWột cái7ymU: “TầngACYW trêbGEkn habGEky tACYWầng dưới?”

“Uhm… TầnbGEkg trênUNNM!” ÔngbGEk t7ymUa nói.

“Có loạUNNMi 7ymUhai trămUNNM, 7ymUcó loACYWại b7ymUốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bộGCjs pACYWhim điGCjsện ảnhUNNM tốnGCjs ACYWtận bố7ymUn ACYWtrăm? 7ymUSao 7ymUlại đắtACYW nbGEkhư t7ymUhế?” 7ymURạp chiếuACYW pbGEkhim n7ymUày cũng7ymU liệt7ymU vàbGEko hạngUNNM khônGCjsg cUNNMao cấ7ymUp lắmbGEk, mộGCjst bộUNNM pGCjshim đủbGEk chbGEko tôiGCjs ACYWtiền ănUNNM trưa7ymU một7ymU tháng.

“Không đắACYWt! RấGCjst bìUNNMnh thường.”

Đợi đếnGCjs kbGEkhi lêGCjsn tầnbGEkg, điGCjs vàbGEko giACYWan bGEknhỏ tGCjsôi mớiACYW 7ymUhiểu đượcUNNM ACYWcái 7ymUgì gọ7ymUi là: Không đắt!ACYW RấtACYW bìnbGEkh thường.

Gian phACYWòng rấtbGEk hẹbGEkp, hẹpUNNM đếnGCjs mGCjsức UNNMchỉ ACYWcó thACYWể 7ymUchứa đượcACYW mộGCjst GCjschiếc gUNNMhế sGCjsofa mUNNMàu hồnGCjsg hUNNMơi cACYWó phầnACYW kGCjshoa trưbGEkơng và7ymU mộtbGEk chiếcUNNM 7ymUTV 7ymUmàu đeACYWn gắnGCjs ACYWlên tACYWrên t7ymUường, khôbGEkng cGCjsó cácACYW thiGCjsết bUNNMị nàACYWo khác.

Thấy thiếbGEkt kế7ymU nGCjshư tbGEkhế, tôiUNNM cuố7ymUi cùng7ymU GCjscũng ACYWhiểu rõbGEk vẻbGEk mặtbGEk trầmACYW tưACYW ACYWsuy ngUNNMhĩ kiACYWa củGCjsa ôn7ymUg ACYWta mGCjsang ACYWnội dunGCjsg gì.

Ông UNNMta nACYWgồi trGCjsên sofaACYW, bật7ymU TACYWV lên:7ymU “EmbGEk cứbGEk từUNNM tACYWừ xUNNMem mộtGCjs UNNMmình, tUNNMôi ngủUNNM mộtACYW lACYWúc! GCjsKhi nàUNNMo hếtGCjs t7ymUhì đánhGCjs tACYWhức tôi!”

Nói xoGCjsng, UNNMông t7ymUa cởiACYW áoUNNM GCjskhoác rGCjsa 7ymUđắp ACYWlên trênbGEk ngưbGEkời, nừACYWa nằ7ymUm GCjsnửa dựaACYW tACYWrên sobGEkfa, GCjsgối đUNNMầu lUNNMên thànhbGEk 7ymUghế, nhGCjsắm m7ymUắt lại.

“À!” TACYWôi 7ymUôm gó7ymUi GCjsbỏng ngGCjsồi xuGCjsống, c7ymUố gắUNNMng bGEkhết sứcACYW giACYWữ khbGEkoảng cáchACYW ACYWvới ôbGEkng 7ymUta, dưACYWa trACYWên thànhbGEk ghACYWế cò7ymUn lại.

Trong hoGCjsàn cảUNNMnh 7ymUnày, cứGCjs nênGCjs cẩACYWn thậACYWn một7ymU chGCjsút tbGEkhì hơn.

Khi phiGCjsm bắtACYW đầ7ymUu chiếuUNNM tôibGEk mớibGEk biếtGCjs tUNNMình tiếtUNNM không7ymU giốngACYW nhưbGEk nhữn7ymUg GCjsgì tôbGEki nghĩ.

Tôi chbGEko rằnbGEkg đâyUNNM sbGEkẽ làACYW bGEkmột bộUNNM phUNNMim báoACYW thù,7ymU UNNMmong GCjsđợi n7ymUhân vật7ymU nữACYW c7ymUhính đã7ymU tACYWừng trảibGEk qubGEka nhữngGCjs ACYWviệc 7ymUgiống nUNNMhư GCjstôi, yêGCjsu kẻbGEk ACYWthù c7ymUủa côGCjs ấyGCjs thế7ymU nênGCjs 7ymUmới thUNNMân ACYWmật ACYWvới ngườiGCjs GCjsđàn ôngGCjs bGEkkia ACYWnhư thế…

Chỉ ACYWcó điềACYWu chbGEko dUNNMù khôACYWng cbGEkó tbGEkình tUNNMiết tươACYWng t7ymUự, nhìUNNMn cách7ymU côUNNM ấyGCjs giUNNMết ngbGEkười UNNMđàn ôngGCjs cườACYWng trángGCjs kbGEkia nhGCjsư 7ymUthế nào7ymU ACYWcũng khUNNMông GCjsuổng côGCjsng ACYWtôi ACYWxem bGEkmột lần.

Do đóACYW t7ymUôi 7ymUxem cựcACYW kỳ7ymU chăACYWm chúUNNM, n7ymUhất lACYWà đếnUNNM tUNNMhời 7ymUđiểm mấuGCjs chốt…

Mặc GCjsdù đoạGCjsn dạoACYW đầGCjsu quá7ymU dài7ymU, quábGEk kị7ymUch liệt,GCjs hGCjsai ngườiACYW đibGEkên c7ymUuồng vặACYWn vẹbGEko cbGEkơ thểUNNM khôACYWng UNNMdừng, cUNNMòn tôGCjsi th7ymUì cắGCjsn răbGEkng, nhịn….

Trước GCjsđây tôUNNMi đGCjsã từbGEkng xeUNNMm quACYWa qGCjsuá trìnUNNMh ACYWnày GCjskhi đACYWọc UNNMtiểu thuUNNMyết tìnUNNMh GCjscảm, đạiACYW GCjskhái ACYWlà hACYWiểu nhưnGCjsg kbGEkhông cbGEkó phảiGCjs ứUNNMng gbGEkì 7ymUquá mứcGCjs mãnACYWh liệt.

Hôm bGEknay tGCjshấy ngư7ymUời thbGEkật biểubGEk diễnACYW tôi7ymU lạGCjsi cUNNMảm giGCjsác UNNMkhông giốngbGEk nGCjshư tACYWhế, tGCjshấy hACYWai c7ymUơ thGCjsể hUNNMai ngườbGEki bGEkdây dưGCjsa GCjsvới bGEknhau, 7ymUtiếng thởGCjs dâbGEkm loạnUNNM, tiếnUNNMg 7ymUthét 7ymUphóng 7ymUđãng, lòbGEkng tôUNNMi cACYWũng nổbGEki lêGCjsn từnUNNMg c7ymUơn hoACYWảng loUNNMạn, mặUNNMt màGCjsy tựaGCjs UNNMnhư đangGCjs phUNNMát sốt.

Chỉ cóUNNM điềbGEku vìUNNM chờACYW đợACYWi đếGCjsn tUNNMình tiếtbGEk ACYWthen chố7ymUt, GCjstôi nhịn!

Cuối cũngUNNM cUNNMũng thấyGCjs ACYWngười UNNMphụ 7ymUnữ UNNMkia từUNNM tGCjsừ b7ymUuộc nbGEkgười đànGCjs UNNMông 7ymUvào thàACYWnh giường,ACYW GCjstôi ngUNNMừng tACYWhở cbGEkhờ đACYWợi bGEkcô ấ7ymUy lấ7ymUy rUNNMa cUNNMái dGCjsùi đụcbGEk từGCjs bGEknơi nào.

“Có thGCjsể tập7ymU GCjstrung xebGEkm đếUNNMn mức7ymU nGCjshư t7ymUhế sao?”UNNM GbGEkióng nó7ymUi củGCjsa HàACYWn Trạ7ymUc ThầUNNMn GCjslàm tôiUNNM giậtUNNM mình,bGEk nbGEkếu ôACYWng 7ymUta kbGEkhông nGCjsói t7ymUôi gầnUNNM nGCjshư GCjsquên mấ7ymUt sựUNNM tồ7ymUn ACYWtại củUNNMa ôbGEkng ta.

“Ớ.. uhm7ymU…” TôiUNNM cóGCjs cảACYWm giUNNMác n7ymUhư mìnUNNMh làGCjs 7ymUmột bGEkđứa trUNNMẻ cUNNMon xbGEkem trGCjsộm p7ymUhim ngườ7ymUi lbGEkớn bACYWị ngườGCjsi khGCjsác 7ymUbắt gặp,7ymU nhấtbGEk là7ymU lUNNMại b7ymUị ônUNNMg tACYWa trGCjsông th7ymUấy, tôGCjsi lGCjsại càUNNMng cGCjshán nảnUNNM GCjshơn, đồngUNNM thờiACYW cbGEkòn 7ymUbất bGEkan rGCjsụt rGCjsè: “Khô7ymUng UNNMphải ô7ymUng đã7ymU ngủACYW sao?”

“Bị đánGCjsh thức…bGEk” 7ymUÔng t7ymUa chốnACYWg UNNMtay lênACYW soACYWfa rồiGCjs ngUNNMồi UNNMxuống, dạtGCjs dàUNNMo hứngbGEk th7ymUú nhìnGCjs tôi:bGEk “CóUNNM GCjshứng th7ymUú à?”

Tôi đobGEkán chắcACYW rằngACYW khbGEkuôn mUNNMặt tbGEkôi bâGCjsy gibGEkờ ACYWcó 7ymUthể GCjsđun sôiUNNM mộbGEkt hồ7ymU nước,bGEk vGCjsội GCjsvàng dUNNMùng 7ymUmu bUNNMàn ta7ymUy bGEklàm giảm7ymU nhiệtUNNM UNNMđộ. “TôACYWi chỉACYW mbGEkuốn nhìnGCjs bGEkmột chbGEkút thôi…”

Nhớ tớbGEki mụcUNNM đíGCjsch của7ymU mình,ACYW tGCjsôi vộiGCjs vàng7ymU ngẩngGCjs đầuACYW 7ymUxem tiếpbGEk, bGEkđáng tiếACYWc làGCjs đãbGEk bỏbGEk lGCjsỡ mấtGCjs thờibGEk điểGCjsm mấuACYW 7ymUchốt, GCjsngười phụ7ymU nUNNMữ GCjskia khôbGEkng biếGCjst đãbGEk l7ymUấy GCjstừ 7ymUđâu 7ymUra cái7ymU mACYWũi dùiGCjs, đâmUNNM và7ymUo ngựcACYW ngACYWười đ7ymUàn ô7ymUng đấy!

Thật GCjsđáng tiếng7ymU lACYWà kh7ymUông tbGEkhấy rõ!

“Trông ACYWem GCjscó 7ymUvẻ n7ymUhư đanGCjsg thấACYWt vọng,bGEk cGCjsó muốnUNNM tôiACYW t7ymUua lbGEkại cUNNMho eUNNMm nhìUNNMn kỹUNNM tUNNMhêm ACYWlần nữbGEka không.”

Không GCjsđợi tô7ymUi trbGEkả lGCjsời, ônGCjsg tbGEka đbGEkã bGEktua lạiUNNM mộ7ymUt chút,GCjs tôACYWi lạiUNNM cGCjsàng n7ymUgượng ngùnGCjsg hơn,bGEk taACYWy chânUNNM kh7ymUông ACYWbiết đACYWặt đâubGEk hết.

“Tôi có7ymU tACYWhể hỏACYWi ôGCjsng mộtACYW vấnUNNM đềGCjs không.GCjs” 7ymUTôi thGCjsử tìmbGEk ACYWcách đGCjsổi chủbGEk đACYWề câuACYW ACYWchuyện, dờbGEki đUNNMi sựGCjs nbGEkgượng 7ymUngùng của7ymU chínUNNMh mACYWình. “ÔngACYW cóUNNM thểACYW đểACYW phụACYW nữ7ymU cộ7ymUt GCjsông vbGEkào thànhUNNM giườngGCjs không?”

“Trừ k7ymUhi tôiGCjs kh7ymUông muốn7ymU sốngUNNM nữa!”

Tôi UNNMcũng ngh7ymUĩ 7ymUnhư UNNMvậy, 7ymUcái loạbGEki ngườbGEki tín7ymUh 7ymUcách trờUNNMi sinGCjsh đ7ymUa UNNMnghi nGCjshư ônACYWg 7ymUta l7ymUàm sACYWao c7ymUó tbGEkhể đ7ymUể UNNMphụ n7ymUữ cbGEkó cACYWơ hACYWội n7ymUhư thế.

Tôi subGEky nghACYWĩ thêbGEkm một7ymU lUNNMát, hỏ7ymUi dUNNMò: “VậybGEk… Nế7ymUu bGEklà tôbGEki ACYWthì sao7ymU? KhôACYWng phảiUNNM ôngUNNM đ7ymUã GCjsnói 7ymUtôi làbGEk ngườACYWi UNNMsuy n7ymUhất ô7ymUng t7ymUin tUNNMưởng sao…”

Đến ACYWlúc GCjstôi 7ymUtrông thUNNMấy sựACYW hưnACYWg UNNMphấn kACYWhó cGCjsó thểACYW đGCjsè 7ymUnén đượcbGEk tGCjsrong bGEkmắt ôngACYW taACYW, tUNNMôi UNNMmới ý7ymU tbGEkhức đượcACYW rằACYWng câGCjsu hỏbGEki cUNNMủa mìnbGEkh cACYWó UNNMbao nGCjshiêu mACYWờ ám…

Đây lACYWà kếUNNMt bGEkquả củaUNNM vGCjsiệc khGCjsông giỏUNNMi toACYWán, UNNMkhi giảbGEk sử…bGEk mệnhbGEk đềUNNM bUNNMan 7ymUđầu đbGEkã xuất7ymU hiệGCjsn ACYWsự saACYWi lầbGEkm vGCjsô cUNNMùng ngACYWhiêm trọng!

Cơ thểGCjs của7ymU ôn7ymUg ACYWta nghiACYWêng v7ymUề bGEkphía tGCjsôi, UNNMhai bGEkcánh GCjstay đặt7ymU bACYWên sườn7ymU tGCjsôi, GCjsvừa vUNNMặn quâUNNMy tô7ymUi lGCjsại bGEktrong khôngGCjs GCjsgian ACYWnhỏ hẹp.

Khuôn mặtACYW củaACYW ô7ymUng tUNNMa tới7ymU gầGCjsn bên7ymU GCjstai tôUNNMi, GCjsdùng giọACYWng bGEknói gợiGCjs cảUNNMm 7ymUhơi ACYWmang theGCjso ACYWý cườibGEk 7ymUnói: “7ymUNếu nhưGCjs cUNNMứ GCjstheo lờiACYW ACYWem nóiACYW… tôiACYW lACYWại 7ymUcàng ACYWmuốn tróiGCjs ACYWem lạGCjsi trêbGEkn giường,UNNM nbGEkghe e7ymUm cầGCjsu xiACYWn tôUNNMi… ChuyUNNMện đACYWấy bGEkquả thậtGCjs 7ymUrất kíGCjsch thích…”

Khi ôngUNNM ACYWta GCjsnói, hơiUNNM nóngGCjs p7ymUhe phẩyUNNM sa7ymUu GCjstai tôi7ymU, cánhUNNM GCjstay t7ymUôi cbGEkứng lạ7ymUi, góACYWi bỏngUNNM trUNNMên taACYWy rơ7ymUi xuống,GCjsvung vãbGEki ACYWkhắp GCjsmặt đất.

Không ch7ymUỉ cóbGEk giọUNNMng nUNNMói của7ymU ônGCjsg GCjsta biGCjsến UNNMđổi, UNNMánh mUNNMắt cũnUNNMg rấtACYW bUNNMất thườnbGEkg, GCjstrong GCjsmắt l7ymUóe lênUNNM nhữnbGEkg đốGCjsm sánUNNMg nGCjshư ACYWlửa, GCjstràn nbGEkgập UNNMsự điUNNMên c7ymUuồng chiếm7ymU GCjsgiữ vàACYW GCjscướp đoạt.

Nhưng UNNMsự 7ymUkhác thườnbGEkg nhấtACYW chGCjsính lbGEkà ôbGEkng t7ymUa 7ymUdùng đầubGEk lưỡiUNNM 7ymUliếm sACYWau taACYWi tô7ymUi, cảbGEkm giábGEkc tACYWrơn ACYWtrợt ẩmbGEk ướGCjst UNNMkéo thUNNMeo nhữn7ymUg xúACYWc cACYWảm ACYWkhông dự7ymU đoá7ymUn GCjstrước đượ7ymUc củaGCjs GCjscơ thểACYW, GCjstôi sợ7ymU đUNNMến nỗUNNMi lùGCjsi mìnACYWh lẩUNNMn trán7ymUh, tbGEkhế nhUNNMưng đbGEkằng 7ymUsau 7ymUđã chạmACYW vàobGEk tGCjsay vịnbGEk sofUNNMa, khACYWông cònGCjs đườ7ymUng trUNNMốn thoát!

Tôi bịUNNM độnUNNMg tUNNMác của7ymU ôUNNMng bGEkta dọaACYW đếnbGEk ngâbGEky ngẩACYWn ACYWcả ngbGEkười, hoGCjsàn toGCjsàn khônUNNMg biếtACYW nênbGEk ACYWlàm cGCjsái 7ymUgì bGEkbây giờ!

Đôi m7ymUôi ôngGCjs bGEkta hôUNNMn từ7ymU GCjssau 7ymUtai 7ymUtôi dọcUNNM th7ymUeo ACYWcần ACYWcổ, trằbGEkn tr7ymUọc bGEktrên bGEklàn UNNMda đabGEkng lACYWộ ACYWra bGEkngoài áGCjso, bGEknhẹ nhànUNNMg mACYWút lấybGEk, nụ7ymU hônACYW GCjslúc ACYWnhẹ lúACYWc sâuUNNM, ACYWlúc n7ymUhanh lúbGEkc chậm,7ymU đôiGCjs khGCjsi cò7ymUn UNNMcó bGEkthể d7ymUùng hGCjsàm bGEkrăng kACYWhẽ cắn,UNNM cbGEkơ thể7ymU đangGCjs c7ymUăng cứnGCjsg bGEkvì sGCjsợ củaUNNM tôi7ymU dần7ymU dGCjsần trbGEkở n7ymUên bGEkbủn rủn,7ymU khbGEkông cACYWòn ACYWsức lực…

Trước đbGEkây khUNNMi đọcACYW tiGCjsểu thGCjsuyết GCjsviết, saUNNMu khGCjsi ACYWphụ nữACYW 7ymUthân mậtGCjs vACYWới đà7ymUn ôn7ymUg, UNNMtrên nUNNMgười sẽUNNM GCjslưu lạibGEk nUNNMhiều dấUNNMu hônbGEk, tôiUNNM khônbGEkg UNNMhiểu GCjsvì sabGEko đACYWàn ôUNNMng ACYWlại phảiGCjs tbGEkhô bGEklỗ nhUNNMư thế,UNNM hiệnbGEk giờbGEk tôi7ymU m7ymUới hbGEkiểu được,bGEk sựbGEk UNNMđau đớnbGEk kiểuUNNM này7ymU GCjssẽ lGCjsàm ngườiUNNM t7ymUa có7ymU lbGEkoại GCjscảm gbGEkiác hưởngbGEk thụbGEk đặcbGEk biệt,GCjs th7ymUân thACYWể bắACYWt bGEkđầu dbGEkấy lêUNNMn nhbGEkiệt độGCjs 7ymUlàm tôACYWi kinUNNMh hoảng!

Hưởng thụ!7ymU Ng7ymUhĩ ACYWđến mGCjsột tí7ymUnh từUNNM nhưACYW GCjsvậy, tráiACYW tACYWim tUNNMôi lạiUNNM UNNMcàng ki7ymUnh bGEkhoàng thêm.

Tôi vừaUNNM mGCjsuốn rbGEka sứUNNMc đẩUNNMy ôACYWng tabGEk, gàUNNMo lên: Đừng!

Chợt ngACYWhe tGCjshấy gia7ymUn phòng7ymU sáGCjst váACYWch vọng7ymU đếnbGEk tiếGCjsng rêGCjsn nũACYWng nịuGCjs cbGEkủa mGCjsột phụUNNM nữ:bGEk “ĐGCjsừng mà!”

Cái chGCjsữ tôbGEki vừaACYW muốGCjsn hébGEkt rbGEka bịACYW kẹt7ymU lạGCjsi tronbGEkg cGCjsổ họng,bGEk UNNMkhông hUNNMét đư7ymUợc nữa.

Ngay UNNMcả bàUNNMn tACYWay GCjscủa tô7ymUi đặbGEkt tbGEkrong ngựcUNNM ACYWông GCjsta, cũnACYWg bGEkbắt đầuACYW bACYWị 7ymUông ACYWta đè7ymU chặt.

Trời GCjsơi, ACYWnơi 7ymUnày 7ymUsuy ACYWcho UNNMcùng GCjslà GCjschốn UNNMnào hả!

Tôi đâACYWy khACYWông ph7ymUải tự7ymU mì7ymUnh GCjschủ độACYWng bGEkdâng đếnACYW m7ymUiệng ngườiACYW GCjsta sao?

“Muốn tGCjshử không?”

Khóe mACYWiệng ôACYWng UNNMta thobGEkáng GCjsnhếch l7ymUên, m7ymUi mắ7ymUt chớpUNNM động,GCjs bGEký cườ7ymUi bGEkkia manACYWg tGCjsheo cbGEkhút t7ymUà ác7ymU mịACYW h7ymUoặc, tbGEkôi ngGCjshĩ rUNNMằng ngaACYWy cả7ymU GCjsAn 7ymUDĩ PhobGEkng 7ymUcũng phảbGEki cảmGCjs tbGEkhấy xấuGCjs ACYWhổ muACYWốn UNNMchui đầubGEk xuốngACYW đấ7ymUt, tGCjsự thấ7ymUy khUNNMông bằng!

“Yên tâGCjsm, t7ymUôi sẽUNNM rUNNMất dịuACYW dà7ymUng, khbGEkông UNNMlàm đauGCjs e7ymUm đâu…”

Tôi nuố7ymUt GCjsmột ngbGEkụm nUNNMước b7ymUọt, hô7ymU hấpUNNM b7ymUắt đầubGEk khôUNNMng cânUNNM bằngACYW, th7ymUấy ACYWrõ ngựcUNNM bGEkmình bắGCjst đầuUNNM phUNNMập phồng7ymU khbGEkông tGCjsheo qbGEkuy luật,ACYW ACYWcơ UNNMthể b7ymUất 7ymUgiác tACYWrở nênACYW UNNMnóng bỏng.

Tôi bắt7ymU ACYWđầu nghbGEkiêm GCjstúc bGEksuy nghbGEkĩ lờiUNNM ôngbGEk UNNMta nói,ACYW thậtGCjs GCjslà sẽbGEk kh7ymUông đabGEku không?

Tôi lắcACYW đ7ymUầu, vấn7ymU đ7ymUề cầnACYW bGEksuy nghUNNMĩ l7ymUúc n7ymUày khônACYWg 7ymUphải đGCjsau hACYWay khUNNMông GCjsđau, m7ymUà l7ymUà hìGCjsnh n7ymUhư ôngACYW GCjsta thậtUNNM GCjssự muốbGEkn làmACYW nhữngUNNM chuyệnACYW không7ymU bằnbGEkg cầmbGEk thGCjsú vGCjsới tôi.

Không thể,7ymU nACYWếu nGCjshư nbGEkgay cGCjsả cbGEkơ tUNNMhể GCjstôi cUNNMũng ACYWdâng UNNMcho ông7ymU t7ymUa, tUNNMất cả7ymU 7ymUmọi thACYWứ sẽUNNM khACYWông c7ymUòn kiể7ymUm sUNNMoát đượcACYW nữa.

“Tôi nghĩGCjs GCjscó thACYWể bGEkông bGEkđang ACYWhiểu lầUNNMm bGEký củbGEka tôi…”bGEk TGCjsôi đanUNNMg nghĩACYW cácGCjsh ACYWlàm tGCjshế nàbGEko UNNMđể giảiACYW thUNNMích, ônbGEkg GCjsta ngACYWhiêng ngườUNNMi nằmGCjs xuGCjsống GCjsbên ngườiGCjs tbGEkôi, bGEkmột tabGEky ôACYWm UNNMlấy vUNNMai 7ymUtôi, kéo7ymU cGCjshặt tôi7ymU ACYWvào trUNNMong lồUNNMng ngực,7ymU ta7ymUy kiACYWa nUNNMâng lênGCjs chbGEkân tôbGEki đặUNNMt trACYWên sofACYWa, UNNMdùng nUNNMgón tbGEkay nGCjshẹ nh7ymUàng trượtACYW dọUNNMc ACYWtheo cACYWhân GCjstôi đế7ymUn bắpUNNM đGCjsùi, tiếp7ymU tụbGEkc bGEklần vACYWào bUNNMên trong7ymU, ACYWthăm dGCjsò vàUNNMo bên7ymU tACYWrong bGEkchiếc vbGEkáy GCjstôi, lựACYWc ACYWtay bGEkvừa đủACYW ACYWkhiến ngườbGEki bGEkta ACYWcó cảm7ymU gACYWiác têACYW ngứaUNNM tớUNNMi từUNNMng khbGEkớp xương.

Sự UNNMkích độngACYW tGCjsrong TGCjsV l7ymUại b7ymUắt đầbGEku, nbGEkhân vậtUNNM ACYWnữ UNNMchính thGCjsở dốc,GCjs rênACYW ACYWrỉ, ngườiACYW đ7ymUàn ôbGEkng théACYWt lêUNNMn GCjsmột tiếngACYW rồiUNNM lạibGEk mộtGCjs tiếngGCjs ACYWcàng UNNMtrầm luUNNMân hơn.

Cách v7ymUách cGCjsòn vọngbGEk tớiACYW bGEkmột tiếUNNMng kbGEkêu cònACYW ướtbGEk 7ymUát GCjshơn cảUNNM 7ymUtrên GCjsTV: “Mau7ymU UNNMlên mbGEkột chút,GCjs 7ymUmau nữa…”

Ông tGCjsa GCjsthản 7ymUnhiên cười,UNNM ngónbGEk tGCjsay bGEkdài lGCjsại cACYWhầm chậmbGEk lướbGEkt 7ymUtrên đACYWùi ACYWtôi, tựGCjsa nhưGCjs GCjscó ACYWsức quyế7ymUn bGEkrũ kbGEkỳ lạ,bGEk khiếnUNNM cGCjsơ tACYWhể tôUNNMi ru7ymUn rẩGCjsy 7ymUtừng cơn.

“Đừng…” GibGEkọng nóiACYW nàGCjsy b7ymUật rGCjsa, tbGEkôi mới7ymU bGEkphát hUNNMiện UNNMra r7ymUằng 7ymUđộ ướtUNNM áACYWt bGEkso vớibGEk 7ymUngười phụ7ymU nữGCjs cáGCjsch vUNNMách dườnUNNMg như7ymU chGCjsỉ cóUNNM hơnUNNM chứGCjs khôACYWng GCjscó kém.

“Mẫn cảACYWm thếbGEk sao…”7ymU bGEkÔng UNNMta tựaUNNM UNNMhồ như7ymU càng7ymU lACYWúc cànUNNMg t7ymUhích thú,7ymU hônbGEk UNNMnhẹ lê7ymUn GCjsmôi UNNMtôi: “NhưACYW tACYWhế GCjsthì cACYWhúng ACYWta cứUNNM từACYW t7ymUừ bGEkmà lGCjsàm GCjslà đượACYWc rồi.”

Ngón GCjstay ACYWlinh hACYWoạt GCjscủa ônACYWg 7ymUta m7ymUâm bGEkmê luồnUNNM v7ymUào 7ymUtrong đồACYWng p7ymUhục c7ymUủa tôi,7ymU UNNMlực taGCjsy UNNMcùng tGCjsốc 7ymUđộ rấACYWt chậUNNMm bGEkkhiến tUNNMôi khUNNMông nhị7ymUn đượcUNNM hítUNNM mộtACYW hơi.

Tay ônbGEkg bGEkta cUNNMách mộtbGEk lớpUNNM áUNNMo nắmACYW lACYWấy nACYWgực tôi7ymU, ACYWđầu ng7ymUón taGCjsy xoUNNMay vòngACYW bGEktrên vịGCjs GCjstrí mẫn7ymU cả7ymUm nhấGCjst, vờnGCjs quanh.

Tôi phUNNMải cbGEkắn cGCjshặt ACYWmôi mớbGEki ACYWcó thể7ymU 7ymUkhông bấtACYW 7ymUra tiACYWếng rêACYWn khiếnGCjs bGEkngười 7ymUta cả7ymUm thấUNNMy UNNMmất ACYWthể dbGEkiện kia.

Dục vọngACYW màbGEk tôiGCjs UNNMmuốn cACYWự tuybGEkệt dầGCjsn dầnACYW tUNNMrở nêbGEkn mãACYWnh lACYWiệt dần….

Ông ACYWta bGEkdường nhACYWư bGEkphát hiệUNNMn rbGEka tôiGCjs khACYWông mUNNMuốn bật7ymU rbGEka ACYWthành tiế7ymUng, liềnGCjs GCjshôn bGEklên đACYWôi môi,UNNM dùnUNNMg lưGCjsỡi đẩyACYW r7ymUa hUNNMàm răng7ymU đang7ymU c7ymUắn chACYWặt 7ymUlấy UNNMmôi, điACYW sâuGCjs vàACYWo d7ymUò xGCjsét bê7ymUn tACYWrong, UNNMnuốt ACYWhết tiếngGCjs kêubGEk rênACYW cACYWủa tôi.

Trong lúbGEkc triềnUNNM mUNNMiên ACYWđiên cuồng,UNNM sACYWư kUNNMhó cUNNMhịu củabGEk 7ymUcơ tACYWhể GCjsđược giGCjsảm đACYWi đGCjsôi chGCjsút, kbGEkhi môiUNNM lưUNNMỡi GCjsdây dưaUNNM tiACYWếng kê7ymUu ACYWrên bGEkcũng bGEkcó thểGCjs khôACYWng GCjscần phbGEkải UNNMkìm chế7ymU, cACYWứ mặc7ymU 7ymUnó bậtGCjs ra…

Tôi thởACYW gACYWấp bGEkgáp, tậnACYW một7ymU chỗ7ymU sâuACYW nàoGCjs đbGEkó tro7ymUng cGCjsơ thUNNMể bắGCjst đầuUNNM nóng7ymU lên,bGEk nóngACYW lênGCjs, vôbGEk t7ymUhức kGCjshao khACYWát bGEkmong m7ymUuốn nhiềuUNNM hbGEkơn 7ymUcái gbGEkì đó.

Bàn taGCjsy tbGEkôi đặtACYW trên7ymU ngự7ymUc ôngACYW GCjsta 7ymUdần bGEkdần chuyểnACYW GCjsqua saGCjsu ACYWlưng ngưGCjsời ấy,UNNM hô7ymUn trảGCjs lbGEkại ôACYWng UNNMta, GCjshọc cACYWách ACYWkhi ôngACYW tUNNMa lầUNNMn đầubGEk tiênGCjs hônACYW t7ymUôi, GCjsđầu lưỡUNNMi 7ymUduyện lấbGEky lưỡiUNNM ôGCjsng ta7ymU, mGCjsút lấyACYW m7ymUôi UNNMcủa ngưGCjsời ấy.

Trong cACYWổ hGCjsọng ônbGEkg t7ymUa bậACYWt rbGEka GCjsmột GCjstiếng thabGEkn UNNMtrầm đbGEkục, GCjsxoay ngườiACYW đèUNNM ACYWtôi bGEkxuống, mộACYWt vịGCjs trbGEkí nàoGCjs đóACYW củaUNNM cUNNMơ thểbGEk cUNNMố gắ7ymUng đặbGEkt trêGCjsn bắpbGEk GCjsđùi tôi…

“Suy chGCjso cùACYWng ACYWem lGCjsà thiênGCjs 7ymUsứ hGCjsay lGCjsà yêubGEk tiACYWnh hả!UNNM” Giọng7ymU nbGEkói củaACYW UNNMông 7ymUta khànUNNM ACYWđặc bGEkmà kGCjshô khốc7ymU, hôGCjs hấpACYW nbGEkặng nề,7ymU hỗnACYW loạn.

Ông t7ymUa khôngACYW h7ymUề dịACYWu dàn7ymUg, 7ymUrút bàGCjsn taUNNMy đaACYWng đặtGCjs trên7ymU nbGEkgực bGEktôi UNNMra, r7ymUất GCjsnhanh chUNNMóng m7ymUở từng7ymU bGEkcúc áGCjso GCjscủa UNNMtôi 7ymUra, lUNNMuồn taGCjsy vàGCjso trobGEkng á7ymUo lUNNMót, cảbGEkm giácUNNM mGCjsát lạnGCjsh của7ymU ngbGEkón tabGEky ônUNNMg t7ymUa ma7ymUng thACYWeo cảmGCjs gibGEkác kíGCjsch UNNMđộng đặcbGEk tUNNMhù, t7ymUôi GCjsmuốn tránhUNNM nébGEk, cACYWơ thểGCjs dbGEkưới người7ymU ACYWông GCjsta vbGEkặn vẹUNNMo khô7ymUng yên.

Ông tbGEka rACYWút l7ymUại bànACYW taUNNMy ACYWôm l7ymUấy vaACYWi tôi,UNNM vỗbGEk vềUNNM dọcUNNM GCjstheo đầ7ymUu gối,UNNM hưUNNMớng vbGEkê 7ymUnơi GCjsbí ẩnUNNM mềmACYW mGCjsại nhất…

Tôi GCjskhông cUNNMó GCjscách n7ymUào đACYWộng đậyACYW, cUNNMhỉ cóACYW thểGCjs GCjslấy ngóACYWn taGCjsy gUNNMiữ GCjschặt ACYWlấy GCjsáo s7ymUơ bGEkmi củabGEk UNNMông ta7ymU, GCjsđể kệGCjs bACYWàn 7ymUtay ônGCjsg tACYWa GCjsdi GCjschuyển ACYWtrên tobGEkàn thUNNMân bGEkthôi, khUNNMuấy 7ymUđộng tronUNNMg tGCjsôi mộtUNNM lACYWoại dbGEkục UNNMvọng tộUNNMi lỗi…

Cơ bGEkthể củaACYW tôGCjsi hoACYWàn toàUNNMn 7ymUbị ô7ymUng tbGEka c7ymUhinh pbGEkhục, nhắmGCjs mắUNNMt lạiUNNM, t7ymUìm kiếmUNNM đòUNNMi hỏbGEki GCjsnụ hô7ymUn củACYWa ôn7ymUg taUNNM, c7ymUùng ôbGEkng 7ymUta UNNMsa vào7ymU cảmbGEk giACYWác ACYWkích bGEkthích bGEkcùng GCjsvực sâ7ymUu dụcGCjs vọng…


[1] Phim Bản nănUNNMg gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) GCjslà mộ7ymUt bộ7ymU pUNNMhim hồiACYW hộ7ymUp của điệnGCjs ảnhUNNM Mỹ&nUNNMbsp;được sACYWản xuACYWất nGCjsăm GCjs1992. UNNMPhim đượUNNMc PaUNNMul VerhoeveACYWn đạobGEk diễnUNNM v7ymUà vUNNMiết kGCjsịch bảnGCjs bởiGCjs ACYWJoe EsztbGEkerhas, cáUNNMc diễn7ymU viênUNNM chíbGEknh thaACYWm 7ymUgia phUNNMim là&nbbGEksp;Sharon Stone, Mich7ymUael DoGCjsuglas, Jeanne Tripplehorn và&bGEknbsp;George DbGEkzundza. BộGCjs ph7ymUim xGCjsoay qGCjsuanh nhânUNNM vậtUNNM thámACYW t7ymUử Ni7ymUck CuACYWrran (DougUNNMlas), ngườibGEk phUNNMụ tráACYWch đ7ymUiều trUNNMa vềbGEk mộACYWt vụ7ymU gbGEkiết ngườiUNNM mbGEkan UNNMrợ UNNMmà nạ7ymUn GCjsnhân lUNNMà mộGCjst cựuGCjs GCjsca sĩGCjs giàu7ymU có,mộACYWt nhàGCjs GCjsvăn quyế7ymUn GCjsrũ gACYWiàu sanbGEkg bGEktên là&nbACYWsp;Catherine Tramell (StUNNMone)cũng GCjsliên quaUNNMn đACYWến vụGCjs á7ymUn vàUNNM 7ymUmối GCjsquan hệUNNM củaUNNM NicGCjsk UNNMCurran vớiACYW ngưGCjsời phụGCjs nữ7ymU UNNMbí ẩn. (theo wiki Việt Nam)