You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChươngKKSY GBbs6: ÔxE2r xE2rphối ngẫu

Chuyện xấhtfAu htfAcủa thtfAôi vàhtfA KhGBbsang GBbsDuật vGBbsẫn liKKSYên thtfAục laGBbsn truyềnhtfA, kKKSYhông htfAnhững vậbW8Yy, cbW8Yòn càngxE2r ngàyxE2r htfAcàng xE2rhuy hoàng.

Tôi vàKKSY hắnhtfA xE2rđược thầGBbsy htfAthể dhtfAục KKSY chọhtfAn GBbsđi thxE2ri ĐạixE2r hộixE2r tGBbshể thabW8Yo toànxE2r kbW8Yhu, cxE2ró chếtKKSY hahtfAy khxE2rông lạibW8Y đKKSYạt đxE2rược htfA giảibW8Y qxE2ruán quâGBbsn, điềuxE2r bW8Ynày kGBbsì thậxE2rt cũnGBbsg khônKKSYg cbW8Yó gì,xE2r tôKKSYi vốnbW8Y họcbW8Y giỏibW8Y bW8Ythể htfA dụcxE2r, vậhtfAy màbW8Y htfAtruyền vàbW8Yo htfAlớp lạixE2r thaGBbsy đổibW8Y GBbsbản chất.

KhônGBbsg bibW8Yết đứaKKSY xxE2rấu xxE2ra nàoKKSY bW8Ynói htfAmột xE2rcâu GBbs“Đây bW8Ylà GBbssức mạnhbW8Y tìnhxE2r yêu.”

Sức mạnhGBbs tìbW8Ynh yêxE2ru cáKKSYi đầuKKSY mày…cáixE2r nGBbsày htfAlà thựcGBbs lựGBbsc củabW8Y tao.

Biết vậyhtfA KKSYlúc GBbsđó chạbW8Yy vềhtfA chhtfAót chhtfAo rồi.

Khóc-ing.

htfANgoài rKKSYa, vxE2rì ởhtfA tiếGBbst vGBbsăn GBbstôi htfA từngbW8Y bhtfAị thGBbsầy TôxE2rn phhtfAạt KKSYđứng, nênGBbs đểKKSY thGBbsầy xE2rTôn xE2rxếp bW8Yloại KKSYhạnh kiểmhtfA vàGBbso cuốhtfAi GBbs kìGBbs nhtfAương tabW8Yy cGBbsho KKSYcái bW8Ytội KKSYlỗi nàhtfAy cbW8Yủa tKKSYôi nhtfAên tôiGBbs họcbW8Y htfArất chămxE2r cbW8Yhú, trướcKKSY bW8Y KKSYkia điểmGBbs GBbssố mônGBbs văKKSYn củxE2ra tbW8Yôi lubW8Yôn KKSYnằm ởbW8Y xE2rphần eoGBbs, lầnhtfA nàybW8Y tbW8Yhi trbW8Yắc nghtfAhiệm htfA lbW8Yại đứnxE2rg xE2rthứ 3KKSY, nghtfAay bW8Ycả bảnxE2r thGBbsân tôihtfA KKSYđều khôxE2rng htfAtin đượcbW8Y haxE2ri mắtxE2r mGBbsình, bW8Y cònbW8Y rấtbW8Y KKSYvui htfAvẻ, GBbscó bW8Ycông xE2rmài GBbssắt cbW8Yó bW8Yngày nênbW8Y xE2rkim quGBbsả nhibW8Yên cGBbshí lí.

ThhtfAầy xE2rTôn cũngGBbs GBbscho GBbsrằng nhGBbsư bW8Y vKKSYậy, thhtfAầy chtfAòn KKSYnhớ KKSYcâu nóibW8Y mGBbsà KhanxE2rg DKKSYuật thtfAừng nGBbsói “SKKSYau KKSYlưng mỗxE2ri ngườibW8Y phụGBbs GBbs nKKSYữ tKKSYhành htfAcông xE2rnhất địnhKKSY cóbW8Y mGBbsột ngKKSYười đàbW8Yn ônxE2rg tbW8Yhành công.bW8Y”, lúhtfAc giảhtfAng bW8Y bxE2rài cKKSYòn mưhtfAợn câuhtfA xE2rnày làmGBbs vănGBbs, xE2rở trướcbW8Y mặthtfA cảxE2r GBbslớp nóbW8Yi phhtfAải noxE2ri gươnghtfA tôhtfAi GBbs vbW8Yà KhxE2rang DuGBbsật họcGBbs thtfAập, GBbshọc tậpbW8Y chbW8Yúng tôKKSYi giúpKKSY htfAđỡ lẫnGBbs bW8Ynhau, họxE2rc tậphtfA tìnhhtfA htfA htfAcảm tốGBbst đẹbW8Yp chtfAủa chúnhtfAg GBbstôi, nhưxE2r vậbW8Yy mbW8Yới xE2rcó thểGBbs làKKSYm htfAcho điểmxE2r sốKKSY nxE2râng cao.

Vì sKKSYao khtfAêu cảmbW8Y tbW8Yình tốtxE2r, vxE2rì KKSY sabW8Yo kêhtfAu bW8Ygiúp đỡbW8Y lẫnKKSY xE2rnhau, nóxE2ri tớbW8Yi GBbstai KKSYmấy đbW8Yứa KKSYtrong lớbW8Yp, đổibW8Y thhtfAành htfAtôi xE2r vGBbsà KhKKSYang DuậtGBbs thậtxE2r ânKKSY ái,KKSY xE2rân áGBbsi tớbW8Yi nỗiKKSY thGBbsành txE2rích họcbW8Y GBbstập độtGBbs nhiênbW8Y htfA xE2rtăng cao.

VìKKSY thếxE2r, sứcbW8Y mạnhKKSY tìnhhtfA ybW8Yêu, tôibW8Y trốnGBbs thobW8Yát khônbW8Yg được,bW8Y nhưbW8Y bGBbsóng htfAvới KKSYhình xE2rđi xE2rtheo tôi.

Danh hiệhtfAu PhúcxE2r bW8YTấn nxE2rày cũnGBbsg bỏKKSY khônhtfAg đbW8Yược, htfAtôi sửaGBbs nhbW8Yư thếGBbs nàbW8Yo cũngKKSY uổnKKSYg công.

LGBbsại bởibW8Y vìKKSY sựbW8Y tiGBbsến htfAbộ củhtfAa haKKSYi KKSY chúKKSYng htfAtôi, thxE2rầy TônhtfA cKKSYòn cốKKSY ýKKSY đềKKSY ngbW8Yhị vớixE2r thtfAhầy KKSYchủ nhiệbW8Ym chKKSYo KbW8Yhang DuậtxE2r GBbs KKSYlàm chứcxE2r vụhtfA ỦbW8Yy viêGBbsn hKKSYọc tậpKKSY, KKSYthì rKKSYa ỦybW8Y viênKKSY họxE2rc tâpbW8Y cxE2rũ TôKKSYng LêbW8Y xE2rQuân GBbs (GBbsbiệt hiệuxE2r TxE2rông DbW8Ya) vKKSYì bGBbsị bệnhGBbs màxE2r xihtfAn nghỉbW8Y dàiGBbs hạnKKSY, chứcKKSY bW8Yvụ ỦxE2ry viênKKSY họcKKSY GBbs tậxE2rp vẫnxE2r bhtfAỏ htfAtrống, lầxE2rn GBbsnày xE2rđề nghịxE2r htfAđều đượbW8Yc mấyKKSY đứahtfA htfAcon trahtfAi tronKKSYg lớhtfAp htfA đxE2rồng ý.

Cán KKSYbộ htfAlớp txE2rôi, nKKSYgoại tbW8Yrừ GBbschức bW8Y vKKSYụ ỦyhtfA viêxE2rn thểhtfA GBbsdục chtfAó ítGBbs quyGBbsền bW8Ylực nhấhtfAt làxE2r GBbscon tKKSYrai làm,KKSY cònxE2r lhtfAại đềhtfAu lhtfAà KKSY cGBbson gáGBbsi lKKSYàm, KxE2rhang DuậKKSYt họhtfAc tậpKKSY tGBbsốt, sốbW8Y lượngKKSY KKSYcon tKKSYrai troxE2rng lớphtfA bW8Ylại bW8Y chiếmhtfA hơnGBbs mộtGBbs KKSYnửa nêbW8Yn hắnKKSY xE2rlập tứbW8Yc đượchtfA chọn.

ỦKKSYy vKKSYiên họGBbsc tậpbW8Y làbW8Y cbW8Yái gì?

xE2rLúc đxE2ró ủxE2ry vixE2rên hKKSYọc tậpxE2r cKKSYhính KKSYlà trGBbsợ thủxE2r đắcKKSY lựcKKSY bW8Ycủa lKKSYớp trưởng.

GBbsTôi GBbsvà KhanhtfAg DuậthtfA nhtfAgồi cùnghtfA GBbsbàn cònKKSY chhtfAưa tínKKSYh, GBbsbây xE2rgiờ còGBbsn cùnxE2rg nhxE2rau tKKSYrực ban.

Có nghhtfAĩa xE2rlà, sGBbsau xE2rnày xE2rnếu cbW8Yó hxE2rọp hhtfAành htfAgì, hbW8Yoạt độxE2rng thểGBbs thaxE2ro gìbW8Y, xE2rKhang DuậbW8Yt đềbW8Yu điGBbs thexE2ro tôi,xE2r thỉnhhtfA thoảnGBbsg xxE2ruất hihtfAện cbW8Yạnh tôi.

Thật bhtfAi thảhtfAm, bW8Ythật KKSYbi thbW8Yảm GBbsa htfAa KKSYa GBbsa xE2ra xE2ra KKSYa xE2ra GBbsa bW8Ya a!!

CuốihtfA tháxE2rng mườixE2r hahtfAi, sắxE2rp tớGBbsi bW8Y khtfAì thtfAhi hbW8Yọc GBbskì, khKKSYoảng KKSYthời gibW8Yan nKKSYày phỏnghtfA chừngKKSY bW8Ylà thxE2rời xE2rgian cácKKSY họcxE2r htfA sbW8Yinh chăbW8Ym chxE2rỉ nhấtxE2r, tbW8Yôi cũxE2rng khbW8Yông nghtfAoại lệ,GBbs tôihtfA làhtfA bW8Yđiển xE2rhình cxE2rủa kiểuKKSY GBbs xE2rhọc sinbW8Yh nướcKKSY tớiGBbs cGBbshân bW8Ymới nhảy,KKSY vìxE2r vậbW8Yy htfAvừa htfAtới lúcGBbs htfAnày tôixE2r liềGBbsn xE2rcảm xE2r thấxE2ry chtfAó bW8Yáp lực.

Khang DuậGBbst lGBbsại khôngKKSY gixE2rống vậyhtfA, bW8Ymột chxE2rút áhtfAp bW8Ylực htfAtrước kbW8Yhi GBbsthi đềuhtfA khônhtfAg cxE2ró, taGBbsn GBbshọc hGBbsoặc lKKSYúc nghỉGBbs trưaGBbs đềuKKSY điKKSY đáGBbs bóng.

Tôi ohtfAán giậnhtfA nha.

xE2rTiết hhtfAai KKSYngày hhtfAôm đóxE2r vừaKKSY bW8Yhết, xE2r mKKSYột txE2rên cKKSYon trbW8Yai cxE2rhạy GBbsđến cbW8Yhỗ KhaxE2rng DuậtGBbs hbW8Yỏi bàibW8Y, ahtfAi biểbW8Yu ngườibW8Y htfAta họbW8Yc bW8Y giỏhtfAi đhtfAâu, bìnhKKSY thGBbsường cũnKKSYg sẵnKKSY sKKSYàng chỉbW8Y bhtfAài, hhtfAiện tạxE2ri htfAlại lKKSYà ỦyGBbs htfAviên họcbW8Y GBbs tập,KKSY ngườiGBbs tìKKSYm hắnhtfA hỏiGBbs bàiKKSY cũnhtfAg nhiềuxE2r hơn.

ThấybW8Y cóKKSY nhtfAgười hỏhtfAi bhtfAài hắn,xE2r txE2rôi lixE2rền xE2rđứng dbW8Yậy nhhtfAường chỗ.

ThtfAên cbW8Yon thtfArai htfAnày tênxE2r lGBbsà GBbsKế bW8Y KhtfAiệt HạnhKKSY, xE2rrất cGBbshăm chỉbW8Y họcGBbs hành,KKSY cbW8Yhúng tôixE2r đềhtfAu bW8Ygọi hắxE2rn lGBbsà mọtxE2r htfAsách, bởKKSYi GBbs vìbW8Y htfAhắn thậtxE2r bW8Ysự thíchxE2r đhtfAọc sácGBbsh, GBbskhông hihtfAểu liềnxE2r KKSYhỏi làGBbs tGBbshói qbW8Yuen củxE2ra KKSY hắn.

HhtfAắn thấybW8Y KKSYtôi nhườnghtfA chỗhtfA lixE2rền nxE2rói htfA“Cảm ơnhtfA lớpbW8Y trưởng”

HắnxE2r làKKSY đứaKKSY duKKSYy nhKKSYất tronGBbsg lxE2rớp khônGBbsg nKKSYước chbW8Yảy bxE2rèo trKKSYôi htfAkêu tôibW8Y htfAlà PhúxE2rc Tấn.

Tôi kíchGBbs độnghtfA đếnKKSY xGBbsém khóGBbsc, bW8YN KKSY lxE2râu kxE2rhông nhtfAghe đhtfAược nGBbsgười txE2ra xE2rkêu htfAtôi GBbslà lớxE2rp trưởGBbsng, hobW8Yài nxE2riệm –htfA inhtfAg, hảoxE2r GBbs cảmbW8Y đốxE2ri KKSYvới bW8Yhắn cGBbsũng tănbW8Yg tbW8Yên haxE2ri trGBbsăm phầnxE2r trăm.

HắnbW8Y mKKSYở htfAra sáKKSYch htfAbài tbW8Yập, htfAhỏi htfAKhang KKSYDuật “KbW8Yhang bW8YDuật, mìxE2rnh muốGBbsn hỏiKKSY xE2rbạn bàxE2ri nàyGBbs, bạbW8Yn cxE2rhỉ KKSYmình đi.”

Tôi ởhtfA mộbW8Yt bênxE2r gậxE2rt đầu,xE2r chGBbso bW8Yrằng ngườiGBbs tốthtfA nhưhtfA vậKKSYy, bW8Yxác tGBbshật lKKSYà nêKKSYn giúhtfAp đỡhtfA bW8Yhết sức.

Ai nghtfAờ KKSYKhang DbW8Yuật lạixE2r bàyKKSY KKSYra GBbsmột htfAbộ mKKSYặt xxE2ra KKSYcách “KxE2rhông rảnh!!”

Tôi GBbsbuồn bực,KKSY bìGBbsnh tbW8Yhường hắnbW8Y cũbW8Yng kbW8Yhông htfAnhư vậy.

Kế KiệthtfA HbW8Yạnh cònKKSY buồxE2rn bựcGBbs hơnxE2r txE2rôi “TạibW8Y sabW8Yo vậy?”

Tôi cbW8Yũng muốnhtfA biếtKKSY KhbW8Yang DuậthtfA GBbsbị xE2rgì vậybW8Y, vìKKSY sabW8Yo vẻhtfA mặGBbst KKSYkhó chịu.

Lúc nàhtfAy, TiểhtfAu PhiềKKSYn lạihtfA bW8Ynói htfA vớibW8Y KKSYtôi “MiểxE2ru Miểu,KKSY ngKKSYày kiGBbsa lbW8Yà siGBbsnh nbW8Yhật xE2rcủa bW8YĐại bW8YSong vxE2rà KKSYTiểu SobW8Yng, htfA buxE2rổi chiềuxE2r tabW8Yo vhtfAới GBbsTừ OábW8Ynh điGBbs muGBbsa quàGBbs, màyxE2r cóxE2r đGBbsi không?”

KKSY“Sinh nhậhtfAt?” tôibW8Y nbW8Yghĩ mộtGBbs xE2r cKKSYhút, bW8Ynhớ lxE2rại ngàyhtfA, KKSYđúng xE2rlà nxE2rgày 2xE2r3 xE2rtháng 1bW8Y2 xE2rlà GBbssinh nhậhtfAt củahtfA ĐạGBbsi bW8YSong htfA vGBbsà TGBbsiểu ShtfAong, vộKKSYi xE2rvàng trGBbsả lờibW8Y “Đi,htfA đhtfAi, KKSYtao đi!!”

ĐahtfAng GBbsthảo luhtfAận nóngGBbs bỏnghtfA, xE2rKế KKSY xE2rKiệt htfAHạnh độtbW8Y nhtfAhiên chtfAhạy tớibW8Y, đứnxE2rg txE2rhẳng tắp,xE2r xE2rđiên cKKSYuồng kGBbsêu tôGBbsi “bW8YPhúc KKSY TxE2rấn, PhKKSYúc TGBbsấn, KKSYPhúc TấKKSYn, PhúGBbsc Tấn…”

TôihtfA bW8Ysửng shtfAốt, đâyhtfA làxE2r htfAý gì.

Đồ điên!!

ĐợibW8Y tớiGBbs lúxE2rc hắGBbsn khtfAêu khtfAhoảng mườiGBbs mấybW8Y tiếngxE2r KKSY‘Phúc TbW8Yấn’ rồibW8Y, tôiKKSY nxE2rhìn tKKSYhấy KGBbshang GBbsDuật xE2rvẫy vẫybW8Y tahtfAy GBbsvới hắn.

Hắn khôhtfAng bW8Ykêu nữa,htfA nhtfAgoan ngoãnhtfA quahtfAy GBbstrở về.

Tôi chợKKSYt ngbW8Yhe KbW8Yhang DuậthtfA nóiKKSY “GBbsThật rbW8Ya bàxE2ri nhtfAày gbW8Yiải nhưhtfA vậy…”

Tôi nghGBbse khôGBbsng GBbsrõ nêbW8Yn trởbW8Y lbW8Yại GBbschỗ nhtfAgồi, mxE2ruốn hỏibW8Y KếhtfA KGBbsiệt HạnhxE2r cbW8Yó ýxE2r gì.

Đợi làGBbsm bGBbsài xoGBbsng rồi,xE2r hắnxE2r xE2rnhìn thtfAhấy tôi,GBbs xE2rnói cợhtfAt htfAnhả “PKKSYhúc Tấn,xE2r bW8Yta xKKSYong xE2rrồi, mờKKSYi ngàiGBbs ngồbW8Yi, htfAmời ngàhtfAi ngồi.”

Tôi xE2rcàng KKSYkhông GBbsrõ, tạiKKSY sbW8Yao hắxE2rn lạbW8Yi khKKSYông ngừnbW8Yg kêuKKSY tôiKKSY GBbslà PhúGBbsc TấGBbsn, tôiGBbs txE2rrừng mắthtfA nhGBbsìn hắhtfAn, hxE2ri xE2rvọng hắnKKSY cóGBbs htfAthể sửaGBbs miệng.

Hắn htfAlại KKSYmột cGBbshút cũKKSYng KKSYkhông KKSY hiểGBbsu được,GBbs xE2rđại kháixE2r nbW8Yghĩ KKSYrằng tôixE2r ngbW8Yại ngồixE2r chỗGBbs hxE2rắn đãKKSY ngồiGBbs xE2rqua, liềxE2rn GBbs htfAlấy GBbstay GBbsáo xohtfAa xoxE2ra ghếbW8Y ngồi,htfA cxE2ròn nGBbsói thêmKKSY KKSY“Phúc GBbsTấn, ngồhtfAi a.”

Ngồi chtfAái đầuhtfA cậbW8Yu. ThtfAôi GBbscàng trxE2rừng hắn.

Sửa mKKSYiệng đGBbsi, KKSYcậu lhtfAà ngưGBbsời dKKSYuy nhbW8Yất gầnbW8Y KKSYbùn KKSYmà cKKSYhẳng hôiGBbs taGBbsnh KKSYmùi bhtfAùn nhbW8Ya, tiếpxE2r tụcGBbs phtfAhát hbW8Yuy đGBbsi chứ.

NhưGBbsng hắxE2rn mộtbW8Y cbW8Yhút GBbscũng khôngbW8Y pGBbshản bW8Yứng, dọbW8Yn dhtfAẹp sáGBbsch gixE2ráo khxE2roa, vuốxE2rt vuốtxE2r gáy,bW8Y bỏKKSY đKKSYi xE2rgiống nhtfAhư htfAkhông cóhtfA viGBbsệc gì.

LGBbsông mhtfAày bW8Ycủa bW8Ytôi đềuxE2r dồbW8Yn thànKKSYh mộbW8Yt GBbscục, rGBbsối rắm.

Đây htfAlà KKSYý ghtfAì, GBbsý gKKSYì a.

Tôi GBbsnhìn vềbW8Y phíhtfAa KGBbshang Duật,htfA htfAcứ cảhtfAm bW8Ythấy GBbscó bW8Ygì đóhtfA khôngxE2r bìhtfAnh thường.

KxE2rhang DuxE2rật đangGBbs nhàKKSYn nxE2rhã thtfAhu xE2r dọnKKSY bW8Yhộp bhtfAút, khônhtfAg htfAbiết cóxE2r GBbsphải bW8Ytại ảoxE2r giKKSYác củahtfA tbW8Yôi habW8Yy khôKKSYng, bW8Yhắn gibW8Yống htfA nbW8Yhư thậtGBbs xE2rsung sưbW8Yớng, cùnKKSYg vẻxE2r bW8Ymặt khóKKSY cxE2rhịu trướcbW8Y đbW8Yó khxE2rác KKSYnhau mộtKKSY xE2rtrời KKSY mộtbW8Y vựcbW8Y, lxE2rộ GBbsra mGBbsột KKSYcỗ sảngxE2r khoái.

ĐbW8Yại kháGBbsi lGBbsà KKSYchú ýbW8Y xE2rtới ánxE2rh mhtfAắt củxE2ra xE2rtôi, hắnhtfA xE2rquay đầGBbsu “LhtfAàm htfAsao vậy?”

“Làm saKKSYo vậGBbsy!? xE2rTôi cònGBbs muốnKKSY GBbsbiết làmKKSY xE2rsao vậbW8Yy aKKSY?” tôbW8Yi chỉGBbs hướngbW8Y KhtfAế KiệKKSYt HạKKSYnh bW8Y“Cậu làGBbsm gìhtfA vKKSYới hắn?”

xE2rKhang DuậtbW8Y vẻhtfA mặGBbst giốngGBbs nhbW8Yư bW8Yrất vbW8Yô xE2rtội, cKKSYhớp chhtfAớp mGBbsắt nhGBbsìn tbW8Yôi “ChỉhtfA htfAbài GBbscho xE2rhắn nha.”

“KhônghtfA phảbW8Yi cáibW8Y nhtfAày, vhtfAì KKSYsao hắnbW8Y gọihtfA tôhtfAi GBbslà xE2rPhúc Tấn.”

Hắn htfAcàng vbW8Yô tộiKKSY htfAnhìn GBbstôi KKSY“Ai cbW8Yũng gọiKKSY bW8Ycậu GBbslà xE2rPhúc ThtfAấn nha.”

“Không phảiKKSY…ý tôibW8Y khônKKSYg pKKSYhải htfA vậy,GBbs GBbsý tbW8Yôi làhtfA vxE2rừa KKSYrồi hắnGBbs chtfAòn gKKSYọi tôKKSYi làxE2r lớpbW8Y trưởnbW8Yg, txE2rại htfAsao GBbsđột nhtfAhiên bW8Y lạiGBbs GBbssửa miêng.”GBbs TrướcxE2r GBbssau KKSYchỉ kbW8Yém htfAnhau cGBbsó GBbsmấy phúthtfA, GBbsmà mấGBbsy pxE2rhút nàKKSYy KếKKSY KKSY KiệtKKSY HạnhhtfA cxE2rhỉ đứnKKSYg ởxE2r bW8Ychỗ hắn.

htfAKhang DuậtKKSY thựcxE2r sựhtfA bW8Ykhông hKKSYiểu bW8Y xE2rgì hbW8Yết nxE2rhìn bW8Ytôi, saKKSYu htfAđó nhtfAói “LàmbW8Y bW8Ysao xE2rtôi bbW8Yiết được,bW8Y xE2rtôi cũhtfAng kbW8Yhông phảihtfA htfA xE2rhắn, nGBbsếu khôGBbsng cậbW8Yu đGBbsi KKSYhỏi hắnGBbs đi.”

Đó lxE2rà mộtKKSY ýKKSY hay.

Tôi cxE2ròn htfAthật tínhtfAh đhtfAi hxE2rỏi .

NhưnghtfA bW8Ylà KhtfAế KKKSYiệt HạnbW8Yh vbW8Yừa nxE2rhìn xE2rthấy tôi,htfA khônGBbsg bW8Yđợi tôxE2ri hỏi,xE2r htfAtựa nhưhtfA xE2rcon vẹKKSYt kêxE2ru tôixE2r PhKKSYúc TấnbW8Y, xE2rPhúc TấnGBbs, PhúKKSYc Tấn.

PbW8Yhúc ThtfAấn tớhtfAi bW8Ynỗi tôGBbsi xE2rhỏi khôngKKSY nKKSYổi nữa.

Xám xịxE2rt qubW8Yay vềhtfA chỗKKSY ngồi.

Chuông vàohtfA lớpKKSY vaGBbsng htfAlên, GBbstôi GBbs nhahtfAnh chóhtfAng lấxE2ry sGBbsách giáoxE2r khbW8Yoa KKSYra, tGBbsrong lònghtfA rốixE2r rắmbW8Y htfA, lạiKKSY muốxE2rn hỏibW8Y KKSY KKSYKhang Duật,KKSY nhưGBbsng hắKKSYn htfAlại bhtfAày rKKSYa vbW8Yẻ mặthtfA ebW8Ym béxE2r KKSYngoan, mbW8Yắt đGBbsen lhtfAúng liếKKSYng htfA tKKSYo tKKSYròn KKSYtrong suốhtfAt hếtKKSY cỡ,htfA xE2rgiống nbW8Yhư đahtfAng nóKKSYi, béxE2r htfAlà bébW8Y ngoKKSYan, bW8Ybé vôxE2r GBbs cGBbsùng ngoGBbsan, chuyhtfAện xấhtfAu gbW8Yì GBbsbé cbW8Yũng khxE2rông htfAcó làm.

Tôi GBbsbị htfAánh mắtxE2r txE2rhuần KKSYkhiết bW8Ydơ bẩnKKSY GBbsnày hoànbW8Y toàGBbsn cảnxE2r lại.

ThtfAôi tbW8Yiếp tụcxE2r rGBbsối bW8Yrắm, lxE2rại cứKKSY rốibW8Y xE2rrắm mbW8Yãi mhtfAà lạiKKSY KKSYtìm khôbW8Yng KKSYra đáphtfA ánGBbs gì.

TiếphtfA thxE2reo, chúngxE2r tôiKKSY đốKKSYi KKSYmặt vKKSYới bW8Ykì thxE2ri cxE2ruối kỳxE2r, tôxE2ri cKKSYũng kGBbshông cGBbsó chtfAơ hộGBbsi rhtfAối rắmGBbs nữa,GBbs tấGBbst cảxE2r sbW8Yuy nghKKSYĩ đềuxE2r đặGBbst ởGBbs cuộcGBbs thi.

Thi xKKSYong, tbW8Yâm trạnKKSYg KKSYlại suxE2rng sướnghtfA, GBbshơn KKSYnữa tôixE2r bW8Ythi cũngKKSY khônKKSYg tệbW8Y lắmxE2r, chuyệnbW8Y gì&nbspGBbs; cGBbsũng quăngxE2r rxE2ra KKSYsau đầu.

xE2rNhưng xE2rtới trướxE2rc nghỉKKSY đôngKKSY, htfAtôi KKSYlại bW8Ybắt đầuGBbs rốKKSYi rắm.

Chúng tôhtfAi xE2rvào thờixE2r đó,htfA hơnbW8Y htfA99 phầxE2rn trămhtfA họxE2rc siKKSYnh đềubW8Y GBbssợ cùnbW8Yg mộxE2rt thứ.

ĐóxE2r lxE2rà –GBbs sổhtfA libW8Yên lạc.

Đừng nhxE2rìn cáixE2r quyểnKKSY shtfAổ mbW8Yàu đỏGBbs xE2r (cóbW8Y đôixE2r khtfAhi làhtfA mbW8Yàu xanbW8Yh) cxE2rhỉ nhhtfAỏ bằnxE2rg bKKSYàn taGBbsy KKSYnày mKKSYà xE2rxem thườKKSYng, lựchtfA ảbW8Ynh xE2r hưởngxE2r chtfAủa nxE2ró xE2rrất kiKKSYnh nghtfAười .

TrKKSYong sổxE2r cóKKSY điGBbsểm sxE2rố củahtfA xE2rchúng htfA tôi,xE2r cGBbsòn xE2rcó GBbslời nhậnbW8Y xéhtfAt củaxE2r giáobW8Y vixE2rên, liêhtfAn qGBbsuan tớbW8Yi chuyệnGBbs chúnGBbsg bW8Ytôi GBbs cbW8Yó bW8Ythể cóGBbs nhữnbW8Yg ngàyhtfA nghỉbW8Y xE2ryên bìbW8Ynh hahtfAy không,GBbs thtfAết nguyhtfAên đáKKSYn cKKSYó tbW8Yhể nhậxE2rn bW8Y đượGBbsc tiềnGBbs lìKKSY xxE2rì bW8Yhay khôngxE2r, bW8Ysâu GBbshơn nữaKKSY liKKSYên quaxE2rn tớiGBbs htfAda thịtxE2r KKSYcủa chúKKSYng htfA tôiKKSY, quyếtGBbs đhtfAịnh xeGBbsm GBbsba mẹhtfA cKKSYhúng tôbW8Yi cóKKSY thxE2rể lấyGBbs KKSYchổi lôngGBbs gà,bW8Y déKKSYp lêKKSY hoặcxE2r htfA KKSYđồ dGBbsùng hằGBbsng nbW8Ygày làGBbsm hhtfAung khxE2rí htfAđể hầuhtfA hạxE2r chbW8Yúng tôGBbsi KKSYhay không.

Vậy còKKSYn chxE2rưa tínxE2rh, ítxE2r rKKSYa GBbsmỗi lớpKKSY cũngGBbs sẽxE2r KKSYcó mộtKKSY KKSYhai đứaKKSY ngoGBbsn lành.

Bời vìbW8Y htfAcô chGBbsủ nhhtfAiệm bịhtfA bKKSYệnh, côhtfA libW8Yền bW8Ygiao GBbscho tKKSYôi làxE2rm KKSYmột xE2rchuyện vôGBbs bW8Ycùng vôGBbs sỉ.

Lời nhậxE2rn xéxE2rt tbW8Yrong xE2rphiểu liGBbsên lạcbW8Y, gxE2riao bW8Ycho tôihtfA viết.

Còn htfAnói gìbW8Y mbW8Yà, bW8Yem bW8Ylà lớpxE2r xE2r trưởKKSYng, rấtxE2r hiểhtfAu cáxE2rc bxE2rạn, eGBbsm vxE2riết KKSYthích hợpGBbs nhất,bW8Y bấthtfA qxE2ruá cũngKKSY khôKKSYng txE2rhể xE2r vhtfAì tìnGBbsh cảmhtfA bạnGBbs KKSYbè bW8Ymà lhtfAàm KKSYrối kxE2rỉ htfAcương, pKKSYhải GBbsviết bW8Yđúng vớihtfA thựhtfAc tế.

Không htfAđược lxE2ràm rbW8Yối kKKSYỉ cxE2rương thhtfAì cGBbsô cKKSYũng đừKKSYng kêuKKSY exE2rm vhtfAiết nha.

Sau khGBbsi txE2ran hxE2rọc, troKKSYng phhtfAòng bW8Y bW8Ychỉ KKSYcó tôhtfAi vàGBbs KhanxE2rg DuậKKSYt, hắnbW8Y làhtfA ỦyhtfA viêhtfAn hhtfAọc KKSYtập mxE2rới, bW8Yđương nxE2rhiên phtfAhải ởhtfA GBbs lạixE2r gbW8Yiúp tôibW8Y, bW8Ythật rxE2ra ngaGBbsy tbW8Yừ đầKKSYu tôiKKSY GBbscũng cảGBbsm thấybW8Y GBbskhông KKSYđược txE2rự htfA nhiên.

NhưngbW8Y màGBbs nhtfAhìn GBbscuốn shtfAổ liênbW8Y lạcbW8Y đGBbsang nằmbW8Y tbW8Yrên htfAtay tôihtfA này…

Lòng tôGBbsi lạKKSYi không&nbshtfAp; còGBbsn khôbW8Yng xE2rtự GBbsnhiên nữa.

TấbW8Yt bW8Ycả đềhtfAu lbW8Yà màhtfAu KKSYđỏ, điểmhtfA htfAsố đềKKSYu từhtfA KKSY5 tKKSYới KKSY15, khtfAhông xxE2rem KKSYtên cũhtfAng xE2rbiết lbW8Yà ai.

ĐạibW8Y vươnbW8Yg bW8Ylớp chúngbW8Y tbW8Yôi, bạnGBbs htfAChu DũKKSYng Cường.

KKSYHắn cóxE2r tiếnghtfA xE2rlà hxE2rọc sixE2rnh KKSYcá bW8Y bxE2riệt, suGBbsốt ngbW8Yày ởKKSY trườngGBbs đánhGBbs nhKKSYau, htfAđánh trậnbW8Y bW8Ynào tKKSYo trậnhtfA nấhtfAy, KKSYmẹ hắnGBbs GBbsvì KKSY vKKSYiệc GBbshắn đánhxE2r KKSYnhau, bW8Ythường GBbsbị gọiGBbs tớiGBbs trường,bW8Y tuầKKSYn trướcxE2r còhtfAn đếbW8Yn mKKSYột GBbs xE2rlần đâuhtfA? NhưngKKSY GBbsmẹ htfAhắn cưnGBbsg chKKSYiều hGBbsắn, thậtxE2r nhiềuhtfA chuxE2ryện cGBbsũng bW8Ykhông nóihtfA KKSY chtfAho bGBbsố hắn,htfA hằnGBbsg bW8Ynăm khôxE2rng  cóbW8Y ởGBbs nhàhtfA, bW8Ylàm huấKKSYn lubW8Yyện viKKSYên quhtfAyền anKKSYh, chGBbso GBbs bW8Ynên vibW8Yệc nàyKKSY củGBbsa hắhtfAn, bốxE2r hKKSYắn chtfAũng bW8Ykhông biết,KKSY đợhtfAi tớixE2r lúcbW8Y biKKSYết, nămhtfA GBbs tGBbsrước đánhxE2r tớihtfA nỗiGBbs mặtbW8Y xE2rhắn htfAsưng lhtfAên, GBbscòn kéoKKSY lbW8Yỗ thtfAai hắxE2rn đếnhtfA trKKSYường, thtfAìm htfA mhtfAấy đứahtfA bhtfAị hắnKKSY đGBbsánh đểbW8Y xxE2rin lỗi.

Bố xE2rhắn lKKSYúc đóhtfA nóiGBbs cứnghtfA “ThhtfAành bW8Y tícKKSYh họcGBbs tậpxE2r khôGBbsng tốt,KKSY làhtfA KKSYdo màGBbsy khôbW8Yng thôngGBbs bW8Yminh, GBbstao khônGBbsg tráGBbsch, GBbs nhưnGBbsg đểbW8Y KKSYcho tbW8Yao biếKKSYt KKSYmày đánhKKSY ngườihtfA kháKKSYc, KKSYtao đánGBbsh gxE2rãy cGBbshân mày.”

Do mẹGBbs hắKKSYn cưnKKSYg htfAchiều, đbW8Yiện htfA KKSYthoại cốxE2r địnhKKSY lxE2rúc GBbsđó cònKKSY chưaGBbs thônxE2rg dụng,GBbs khbW8Yông xE2rthể txE2rhường xuhtfAyên lbW8Yiên xE2r GBbshệ, bGBbsố GBbshắn yêKKSYu cầuxE2r thầxE2ry gKKSYiáo GBbscuối kxE2rì xE2rmỗi năGBbsm liềxE2rn GBbsgửi htfAsổ liênGBbs xE2rlạc tKKSYrực htfA tiếKKSYp tớiKKSY cKKSYhỗ ông.

Thành tícKKSYh họxE2rc tậGBbsp củaGBbs GBbshắn GBbs khxE2rông tKKSYốt, bốKKSY xE2rhắn biếtbW8Y cbW8Yũng kbW8Yhông sxE2rao, nhưhtfAng mhtfAà lờiGBbs htfAnhận xéGBbst…đến lhtfAúc bW8Yđó KKSY chắKKSYc KKSYbố GBbshắn đxE2ránh gãybW8Y chGBbsân hắxE2rn luôn.

Đến lGBbsúc đóhtfA, tôbW8Yi chGBbsỉ phảiKKSY làhtfAm htfAđồng phạm.

Làm lxE2rớp trưởngGBbs, làGBbsm bGBbsạn học,KKSY GBbstôi đềuhtfA htfAcó nghĩxE2ra GBbsvụ bảoGBbs vệKKSY tbW8Yhân thểGBbs vàKKSY sinGBbsh mệKKSYnh cGBbsác bạbW8Yn KKSYtrong lớp.

GBbsNhưng cáxE2ri nghtfAhĩa vụKKSY hbW8Yuy hoàGBbsng bW8Ynày, lạixE2r làmbW8Y cKKSYho tôibW8Y GBbsviết cáiKKSY lờiGBbs xE2rnhận xbW8Yét khỉxE2r giKKSYó nKKSYày, lạibW8Y KKSYcòn phảiKKSY vKKSYiết GBbscho đbW8Yúng sựxE2r thbW8Yật nữa.

Tôi rhtfAối rắmKKSY tớibW8Y mứbW8Yc bW8Ybạc tóc.

Ánh mắtGBbs xấuxE2r xGBbsa liềnxE2r toáKKSYt ra.

Tôi nhhtfAìn vềbW8Y phKKSYía KKSYKhang DbW8Yuật “KKSYCái nhtfAày cậubW8Y viết.”

HắnKKSY bW8Ylà ỦyxE2r viKKSYên họKKSYc tậpKKSY, cGBbsũng cóxE2r quyềKKSYn vixE2rết lờibW8Y nhGBbsận xét.

Tôi vộhtfAi htfAvàng némGBbs KKSYcho KKSYhắn, đểKKSY KKSY htfAhắn buồGBbsn rhtfAầu đbW8Yi, KKSYtôi mặKKSYc kệ,bW8Y nGBbshanh nhbW8Yanh viKKSYết htfAmấy cáGBbsi khácbW8Y, tôbW8Yi cbW8Yòn KKSYmuốn bW8Y nhGBbsanh chóngxE2r vềxE2r nhhtfAanh chGBbsờ xexE2rm ĐhtfAồng xuâbW8Yn hỏabW8Y htfAdiễm a.

Tôi vihtfAết, mKKSYột bêhtfAn cGBbsòn nhtfAhìn GBbslén bW8Y KhbW8Yang DuậthtfA, thấxE2ry hắhtfAn chíhtfAu chặtbW8Y màyxE2r, tbW8Yâm tìxE2rnh xE2rtôi thbW8Yật bW8Ysảng khoái,htfA nghĩGBbs GBbs thầmxE2r tronKKSYg lKKSYòng, cxE2rậu cũnGBbsg bW8Ycó ngàxE2ry hôGBbsm naGBbsy, đểbW8Y xeKKSYm cậGBbsu htfAviết nGBbshư thxE2rế nGBbsào, GBbs hừGBbs hừ!!

KhahtfAng DuậtGBbs subW8Yy KKSYnghĩ trobW8Yng chốcbW8Y bW8Y bW8Ylát, thậthtfA GBbssự cKKSYhỉ KKSYtrong chốcxE2r láthtfA, htfAsau xE2rđó cầmGBbs KKSYbút lên,GBbs bW8Yvung tabW8Yy rẹGBbst rẹKKSYt, GBbs viếtxE2r xhtfAong, lihtfAền némGBbs lKKSYại chtfAho tôi.

“Xong rồi!”

Xong rồGBbsi!! NGBbsày thìbW8Y KKSYxong rồi.

Việc làbW8Ym tGBbsôi htfAsầu khtfAhổ nửabW8Y tiếnbW8Yg, cbW8Yhỉ mưGBbsời htfAphút làKKSY xong.

Tôi khôngbW8Y tinhtfA, bKKSYỏ bhtfAút xuxE2rống, mKKSYở bW8Yra phiếuGBbs lhtfAiên lạcbW8Y htfAcủa ChGBbsu DũbW8Yng CườngGBbs, lậtGBbs tớixE2r trabW8Yng htfAcó lKKSYời nhbW8Yận xét.

Trên đbW8Yó chỉbW8Y xE2rviết íhtfAt GBbsỏi mấbW8Yy chữGBbs –bW8Y KKSYBạn DũnxE2rg tbW8Yhành KKSYtích ổKKSYn xE2rđịnh, nGBbsăng lựcbW8Y đấmKKSY đxE2rá rbW8Yất mạnh.

CáibW8Y gìxE2r kêbW8Yu làxE2rm rhtfAối kỉKKSY bW8Ycương tớihtfA cxE2rảnh gbW8Yiới caxE2ro nhxE2rất, chbW8Yính làbW8Y đâyGBbs, KKSYlàm rốiGBbs khtfAỉ cươngxE2r GBbstới bW8Ymức tìGBbsm khôhtfAng rxE2ra cxE2rhỗ nàhtfAo khônxE2rg GBbshợp lí.

“NhưGBbs thếGBbs nàKKSYo? VxE2riết khôngGBbs đúng?”xE2r hxE2rắn hỏi.

Tôi bW8Ynhanh chtfAhóng lắbW8Yc đầu,htfA đúnbW8Yg lGBbsà viếhtfAt kKKSYhông cbW8Yhê bW8Yvào đâuxE2r được.

“VậyGBbs bW8Ymau kíKKSY tên!”

“Ừ, được!”bW8Y GBbslời nhậnbW8Y xéthtfA dhtfAo tôGBbsi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.