You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 66F5P6P2C: LYLXuRRwÔ phốiLYLXuRRw ngẫu

C8Qwzhuyện 6F5P6P2Cxấu củaLYLXuRRw tôi6F5P6P2C v6F5P6P2Cà Kha8Qwzng DuậtLYLXuRRw v8Qwzẫn liê6F5P6P2Cn tục6F5P6P2C l6F5P6P2Can truyềnLYLXuRRw, kh6F5P6P2Công những6F5P6P2C vậy,6F5P6P2C cònLYLXuRRw càng8Qwz ngLYLXuRRwày cLYLXuRRwàng h8Qwzuy hoàng.

Tôi và8Qwz hắLYLXuRRwn đ6F5P6P2Cược thầ8Qwzy thLYLXuRRwể 8Qwzdục 8Qwz 6F5P6P2Cchọn 8Qwzđi t6F5P6P2Chi Đại6F5P6P2C hộ6F5P6P2Ci thể6F5P6P2C thaLYLXuRRwo toLYLXuRRwàn khu6F5P6P2C, LYLXuRRwcó chếtLYLXuRRw hLYLXuRRway k6F5P6P2Chông lại6F5P6P2C đạtLYLXuRRw đ8Qwzược 6F5P6P2C giải6F5P6P2C q8Qwzuán qu8Qwzân, điều6F5P6P2C LYLXuRRwnày kLYLXuRRwì LYLXuRRwthật cũnLYLXuRRwg khôngLYLXuRRw cóLYLXuRRw gì,8Qwz tô8Qwzi vLYLXuRRwốn hLYLXuRRwọc gi8Qwzỏi thể6F5P6P2C 6F5P6P2C dục,LYLXuRRw 8Qwzvậy m6F5P6P2Cà tru8Qwzyền vàLYLXuRRwo l6F5P6P2Cớp lại6F5P6P2C thaLYLXuRRwy đổi8Qwz bản6F5P6P2C chất.

Không bi8Qwzết đứa6F5P6P2C 8Qwzxấu 6F5P6P2Cxa 6F5P6P2Cnào nói8Qwz mộLYLXuRRwt câ8Qwzu “Đây8Qwz 8Qwzlà sức6F5P6P2C mLYLXuRRwạnh tình8Qwz yêu.”

Sứ6F5P6P2Cc m6F5P6P2Cạnh 8Qwztình y6F5P6P2Cêu cáLYLXuRRwi đầ8Qwzu mày…cáiLYLXuRRw nLYLXuRRwày là6F5P6P2C th8Qwzực lựcLYLXuRRw củ8Qwza tao.

Biết vậy6F5P6P2C lúcLYLXuRRw đ6F5P6P2Có chạyLYLXuRRw 6F5P6P2Cvề chótLYLXuRRw chLYLXuRRwo rồi.

Khóc-ing.

Ngoài raLYLXuRRw, v8Qwzì 6F5P6P2Cở tiế8Qwzt văn6F5P6P2C t8Qwzôi LYLXuRRw t8Qwzừng bị6F5P6P2C thLYLXuRRwầy TLYLXuRRwôn 6F5P6P2Cphạt đứng,LYLXuRRw 8Qwznên đ6F5P6P2Cể thầ6F5P6P2Cy Tôn6F5P6P2C xếp6F5P6P2C l6F5P6P2Coại 6F5P6P2Chạnh kiLYLXuRRwểm vàoLYLXuRRw cuối6F5P6P2C LYLXuRRw 8Qwzkì LYLXuRRwnương 6F5P6P2Ctay ch6F5P6P2Co cá8Qwzi tội6F5P6P2C lỗiLYLXuRRw 8Qwznày củ8Qwza tôi8Qwz 8Qwznên tôiLYLXuRRw họ8Qwzc rLYLXuRRwất chămLYLXuRRw chú,6F5P6P2C trư8Qwzớc LYLXuRRw LYLXuRRwkia điểm8Qwz sLYLXuRRwố môn6F5P6P2C văn6F5P6P2C LYLXuRRwcủa tôi8Qwz l6F5P6P2Cuôn nằm6F5P6P2C ởLYLXuRRw 6F5P6P2Cphần eo6F5P6P2C, lầnLYLXuRRw n6F5P6P2Cày t6F5P6P2Chi trắc8Qwz nghiệmLYLXuRRw 6F5P6P2C LYLXuRRwlại đứ8Qwzng thứLYLXuRRw 8Qwz3, n8Qwzgay cả6F5P6P2C bản8Qwz thâ6F5P6P2Cn tôLYLXuRRwi đLYLXuRRwều LYLXuRRwkhông t8Qwzin đượcLYLXuRRw hLYLXuRRwai 6F5P6P2Cmắt mìn6F5P6P2Ch, 8Qwz LYLXuRRwcòn rấLYLXuRRwt 8Qwzvui v6F5P6P2Cẻ, 6F5P6P2Ccó công8Qwz mLYLXuRRwài sLYLXuRRwắt LYLXuRRwcó 8Qwzngày 8Qwznên LYLXuRRwkim q6F5P6P2Cuả nhiê8Qwzn cLYLXuRRwhí lí.

Thầy LYLXuRRwTôn 6F5P6P2Ccũng c6F5P6P2Cho rằnLYLXuRRwg 8Qwznhư LYLXuRRw vậ6F5P6P2Cy, thầyLYLXuRRw còn8Qwz n8Qwzhớ 8Qwzcâu 8Qwznói màLYLXuRRw KhLYLXuRRwang LYLXuRRwDuật từng6F5P6P2C 6F5P6P2Cnói “SLYLXuRRwau l6F5P6P2Cưng mỗiLYLXuRRw 6F5P6P2Cngười phụLYLXuRRw LYLXuRRw 8Qwznữ tLYLXuRRwhành côngLYLXuRRw 6F5P6P2Cnhất đị8Qwznh có8Qwz m8Qwzột ngườ6F5P6P2Ci LYLXuRRwđàn ôLYLXuRRwng 8Qwzthành công.6F5P6P2C”, LYLXuRRwlúc 8Qwzgiảng 6F5P6P2C b6F5P6P2Cài LYLXuRRwcòn mượn8Qwz 8Qwzcâu LYLXuRRwnày là8Qwzm v8Qwzăn, ở8Qwz t8Qwzrước mLYLXuRRwặt LYLXuRRwcả l8Qwzớp nóLYLXuRRwi ph8Qwzải nLYLXuRRwoi gương8Qwz tô6F5P6P2Ci 6F5P6P2C LYLXuRRwvà 6F5P6P2CKhang LYLXuRRwDuật họcLYLXuRRw tậ8Qwzp, hLYLXuRRwọc tậLYLXuRRwp cLYLXuRRwhúng LYLXuRRwtôi gi8Qwzúp 8Qwzđỡ lẫ8Qwzn nhLYLXuRRwau, học6F5P6P2C tậ6F5P6P2Cp tìLYLXuRRwnh LYLXuRRw cảm6F5P6P2C 8Qwztốt đẹLYLXuRRwp củ8Qwza 8Qwzchúng tLYLXuRRwôi, nhLYLXuRRwư vậy8Qwz m6F5P6P2Cới có8Qwz thểLYLXuRRw lLYLXuRRwàm c8Qwzho điểm6F5P6P2C s8Qwzố nâ6F5P6P2Cng cao.

6F5P6P2CVì 6F5P6P2Csao kêu6F5P6P2C LYLXuRRwcảm tìLYLXuRRwnh tốt,LYLXuRRw v6F5P6P2Cì LYLXuRRw LYLXuRRwsao kêu6F5P6P2C LYLXuRRwgiúp 8Qwzđỡ lẫLYLXuRRwn nh6F5P6P2Cau, nó6F5P6P2Ci tớiLYLXuRRw tLYLXuRRwai mấyLYLXuRRw đứa8Qwz tron6F5P6P2Cg lớp8Qwz, đổi6F5P6P2C 6F5P6P2Cthành tô6F5P6P2Ci LYLXuRRw v8Qwzà LYLXuRRwKhang DuậLYLXuRRwt 6F5P6P2Cthật ân8Qwz áLYLXuRRwi, 8Qwzân ái6F5P6P2C tớ8Qwzi nỗiLYLXuRRw thànhLYLXuRRw tLYLXuRRwích họcLYLXuRRw tập6F5P6P2C độLYLXuRRwt nhiên8Qwz 6F5P6P2C tă8Qwzng cao.

VLYLXuRRwì t6F5P6P2Chế, sứcLYLXuRRw m8Qwzạnh tìnLYLXuRRwh yêLYLXuRRwu, LYLXuRRwtôi trốn6F5P6P2C LYLXuRRwthoát khôn8Qwzg được,6F5P6P2C n8Qwzhư 8Qwzbóng vớiLYLXuRRw hìLYLXuRRwnh điLYLXuRRw 6F5P6P2Ctheo tôi.

Da8Qwznh hiệLYLXuRRwu Ph6F5P6P2Cúc LYLXuRRwTấn nà6F5P6P2Cy cũngLYLXuRRw bỏLYLXuRRw khLYLXuRRwông được,8Qwz t8Qwzôi sửa6F5P6P2C 6F5P6P2Cnhư thế6F5P6P2C nà8Qwzo cũLYLXuRRwng uổngLYLXuRRw công.

Lạ8Qwzi bở8Qwzi v8Qwzì sựLYLXuRRw tiếLYLXuRRwn bộ6F5P6P2C LYLXuRRwcủa haLYLXuRRwi LYLXuRRw chúnLYLXuRRwg tôi,8Qwz thầyLYLXuRRw Tô6F5P6P2Cn LYLXuRRwcòn cố6F5P6P2C ýLYLXuRRw 6F5P6P2Cđề nLYLXuRRwghị v6F5P6P2Cới thầy8Qwz chủ8Qwz nhiệm8Qwz c8Qwzho K8Qwzhang Duậ6F5P6P2Ct LYLXuRRw làm6F5P6P2C LYLXuRRwchức v6F5P6P2Cụ 8QwzỦy v8Qwziên LYLXuRRwhọc tLYLXuRRwập, LYLXuRRwthì r6F5P6P2Ca Ủ6F5P6P2Cy viênLYLXuRRw học6F5P6P2C t6F5P6P2Câp 8Qwzcũ TLYLXuRRwông 6F5P6P2CLê QuâLYLXuRRwn 8Qwz (b8Qwziệt hiệu8Qwz Tôn8Qwzg 8QwzDa) LYLXuRRwvì bị8Qwz bệ8Qwznh 6F5P6P2Cmà x6F5P6P2Cin ngh8Qwzỉ d8Qwzài hạnLYLXuRRw, ch8Qwzức vụ6F5P6P2C ỦLYLXuRRwy viên8Qwz h8Qwzọc 6F5P6P2C tập8Qwz 8Qwzvẫn LYLXuRRwbỏ trống,LYLXuRRw lần8Qwz này6F5P6P2C đềLYLXuRRw nghị6F5P6P2C đ6F5P6P2Cều được8Qwz 8Qwzmấy đứaLYLXuRRw 8Qwzcon 8Qwztrai trLYLXuRRwong lớp6F5P6P2C 8Qwz LYLXuRRwđồng ý.

Cán bộ6F5P6P2C l8Qwzớp tô8Qwzi, 8Qwzngoại 8Qwztrừ chứ6F5P6P2Cc 6F5P6P2C vụ6F5P6P2C 8QwzỦy viêLYLXuRRwn tLYLXuRRwhể dụcLYLXuRRw c8Qwzó 6F5P6P2Cít quyền6F5P6P2C lLYLXuRRwực nLYLXuRRwhất l8Qwzà cLYLXuRRwon trLYLXuRRwai là6F5P6P2Cm, còn6F5P6P2C lạLYLXuRRwi đLYLXuRRwều l6F5P6P2Cà 8Qwz cLYLXuRRwon g6F5P6P2Cái làLYLXuRRwm, 6F5P6P2CKhang DuậtLYLXuRRw học8Qwz tập6F5P6P2C tốt,LYLXuRRw sốLYLXuRRw lượng6F5P6P2C c8Qwzon t6F5P6P2Crai tr8Qwzong lớ8Qwzp lạiLYLXuRRw 6F5P6P2C 6F5P6P2Cchiếm hLYLXuRRwơn mộLYLXuRRwt nửa6F5P6P2C nênLYLXuRRw h8Qwzắn lập8Qwz LYLXuRRwtức đư6F5P6P2Cợc chọn.

Ủy viênLYLXuRRw họcLYLXuRRw tậ6F5P6P2Cp là6F5P6P2C cá8Qwzi gì?

Lúc đ6F5P6P2Có 6F5P6P2Củy viê6F5P6P2Cn họcLYLXuRRw t8Qwzập chínLYLXuRRwh LYLXuRRwlà tr6F5P6P2Cợ t6F5P6P2Chủ đắc6F5P6P2C lực6F5P6P2C cLYLXuRRwủa l8Qwzớp trưởng.

8QwzTôi 6F5P6P2Cvà 6F5P6P2CKhang 8QwzDuật ng8Qwzồi cLYLXuRRwùng bàn6F5P6P2C 8Qwzcòn chLYLXuRRwưa 8Qwztính, bây8Qwz giờLYLXuRRw còn6F5P6P2C cùng6F5P6P2C LYLXuRRwnhau trự8Qwzc ban.

CóLYLXuRRw nghĩa6F5P6P2C lLYLXuRRwà, LYLXuRRwsau 8Qwznày nếu6F5P6P2C có6F5P6P2C họp8Qwz 8Qwzhành gì8Qwz, hLYLXuRRwoạt 6F5P6P2Cđộng th6F5P6P2Cể th6F5P6P2Cao 8Qwzgì, Khan6F5P6P2Cg Du8Qwzật 8Qwzđều 6F5P6P2Cđi t6F5P6P2Cheo 6F5P6P2Ctôi, th8Qwzỉnh t6F5P6P2Choảng xuất6F5P6P2C hiệnLYLXuRRw c6F5P6P2Cạnh tôi.

Thật b8Qwzi thảm8Qwz, thậtLYLXuRRw b6F5P6P2Ci t8Qwzhảm LYLXuRRwa LYLXuRRwa 6F5P6P2Ca 8Qwza 8Qwza 6F5P6P2Ca 8Qwza 6F5P6P2Ca LYLXuRRwa 6F5P6P2Ca a!!

Cuối thán8Qwzg mườLYLXuRRwi 8Qwzhai, sắp6F5P6P2C 8Qwztới 8Qwz 6F5P6P2Ckì t6F5P6P2Chi họcLYLXuRRw 8Qwzkì, kho8Qwzảng thời6F5P6P2C gLYLXuRRwian n8Qwzày phỏLYLXuRRwng chừnLYLXuRRwg 6F5P6P2Clà thờiLYLXuRRw giaLYLXuRRwn cá6F5P6P2Cc họ6F5P6P2Cc LYLXuRRw sLYLXuRRwinh ch6F5P6P2Căm 8Qwzchỉ LYLXuRRwnhất, tô6F5P6P2Ci cũng6F5P6P2C khô6F5P6P2Cng ngoại6F5P6P2C lệ,LYLXuRRw t6F5P6P2Côi lLYLXuRRwà điểLYLXuRRwn 6F5P6P2Chình củaLYLXuRRw kiLYLXuRRwểu 8Qwz họcLYLXuRRw 8Qwzsinh n6F5P6P2Cước tớ8Qwzi c6F5P6P2Chân 8Qwzmới nhả8Qwzy, vì6F5P6P2C vậLYLXuRRwy v6F5P6P2Cừa tới8Qwz lú8Qwzc này6F5P6P2C tLYLXuRRwôi liề6F5P6P2Cn cLYLXuRRwảm LYLXuRRw th8Qwzấy có8Qwz áp6F5P6P2C lực.

Khang Duật6F5P6P2C lạiLYLXuRRw kh6F5P6P2Công gi6F5P6P2Cống vậy,8Qwz 8Qwzmột LYLXuRRwchút 8Qwzáp lựcLYLXuRRw t6F5P6P2Crước LYLXuRRwkhi 8Qwzthi đề6F5P6P2Cu LYLXuRRwkhông có,6F5P6P2C 8Qwztan h8Qwzọc h8Qwzoặc lúcLYLXuRRw 8Qwznghỉ trư6F5P6P2Ca đều8Qwz đi8Qwz đáLYLXuRRw bóng.

Tôi o8Qwzán gi8Qwzận nha.

Tiết haLYLXuRRwi ngà6F5P6P2Cy h8Qwzôm đó6F5P6P2C vừ8Qwza hết,6F5P6P2C LYLXuRRw một8Qwz LYLXuRRwtên LYLXuRRwcon t8Qwzrai chạy8Qwz đến6F5P6P2C chLYLXuRRwỗ Kha8Qwzng DLYLXuRRwuật h8Qwzỏi bàLYLXuRRwi, a6F5P6P2Ci biểuLYLXuRRw LYLXuRRwngười t6F5P6P2Ca họcLYLXuRRw 6F5P6P2C 8Qwzgiỏi đâuLYLXuRRw, bìnLYLXuRRwh 6F5P6P2Cthường cũnLYLXuRRwg sẵLYLXuRRwn sà8Qwzng chỉ8Qwz bàiLYLXuRRw, hLYLXuRRwiện tại6F5P6P2C lại8Qwz l6F5P6P2Cà ỦyLYLXuRRw viênLYLXuRRw học8Qwz 6F5P6P2C t6F5P6P2Cập, ngườ6F5P6P2Ci t6F5P6P2Cìm hắn8Qwz hỏ6F5P6P2Ci bàLYLXuRRwi 6F5P6P2Ccũng nhiều6F5P6P2C hơn.

Thấy 8Qwzcó người6F5P6P2C hỏLYLXuRRwi bà6F5P6P2Ci hắ6F5P6P2Cn, tLYLXuRRwôi li6F5P6P2Cền đứng8Qwz 8Qwzdậy nhường8Qwz chỗ.

Tên co6F5P6P2Cn tLYLXuRRwrai nà8Qwzy tên8Qwz l8Qwzà Kế6F5P6P2C LYLXuRRw Ki8Qwzệt Hạnh,8Qwz r6F5P6P2Cất chăm6F5P6P2C 8Qwzchỉ học8Qwz hành8Qwz, ch8Qwzúng tôi6F5P6P2C đều6F5P6P2C gọiLYLXuRRw hắn8Qwz LYLXuRRwlà mọ6F5P6P2Ct sách8Qwz, bởi6F5P6P2C LYLXuRRw vì8Qwz hắnLYLXuRRw thật8Qwz sự8Qwz thícLYLXuRRwh đọc6F5P6P2C s8Qwzách, kh6F5P6P2Công hiểu6F5P6P2C liề8Qwzn hỏi8Qwz l6F5P6P2Cà thói6F5P6P2C queLYLXuRRwn LYLXuRRwcủa 8Qwz hắn.

Hắn thấ6F5P6P2Cy tôi6F5P6P2C nhường8Qwz ch6F5P6P2Cỗ li8Qwzền 6F5P6P2Cnói “Cảm8Qwz 8Qwzơn lớpLYLXuRRw trưởng”

Hắn l8Qwzà đứLYLXuRRwa duLYLXuRRwy nLYLXuRRwhất tr8Qwzong lớpLYLXuRRw LYLXuRRwkhông LYLXuRRwnước chLYLXuRRwảy bLYLXuRRwèo trô6F5P6P2Ci kê8Qwzu 6F5P6P2Ctôi l6F5P6P2Cà 6F5P6P2CPhúc Tấn.

TôLYLXuRRwi kícLYLXuRRwh 8Qwzđộng LYLXuRRwđến xé8Qwzm 8Qwzkhóc, 6F5P6P2CN LYLXuRRw lâLYLXuRRwu 6F5P6P2Ckhông nghLYLXuRRwe đư6F5P6P2Cợc người8Qwz 8Qwzta kêuLYLXuRRw t8Qwzôi 6F5P6P2Clà lớ6F5P6P2Cp LYLXuRRwtrưởng, hoài8Qwz n8Qwziệm –6F5P6P2C 8Qwzing, hảoLYLXuRRw 8Qwz cảmLYLXuRRw đối6F5P6P2C vớLYLXuRRwi hắnLYLXuRRw cũ8Qwzng 8Qwztăng tê6F5P6P2Cn ha6F5P6P2Ci tr6F5P6P2Căm phầLYLXuRRwn trăm.

Hắn LYLXuRRwmở r6F5P6P2Ca sáchLYLXuRRw bài8Qwz tập,LYLXuRRw hỏi6F5P6P2C 8QwzKhang DuậtLYLXuRRw “Kha8Qwzng Duậ6F5P6P2Ct, mLYLXuRRwình mu8Qwzốn hỏ6F5P6P2Ci b6F5P6P2Cạn bàiLYLXuRRw nà6F5P6P2Cy, LYLXuRRwbạn 8Qwzchỉ mình6F5P6P2C đi.”

Tôi ở8Qwz mộ8Qwzt b6F5P6P2Cên gật8Qwz đầ8Qwzu, c8Qwzho rằng8Qwz người8Qwz 8Qwztốt nhLYLXuRRwư vậy,8Qwz 8Qwzxác thậ8Qwzt làLYLXuRRw nêLYLXuRRwn LYLXuRRwgiúp đỡLYLXuRRw 8Qwzhết sức.

Ai ngờ6F5P6P2C KhaLYLXuRRwng DLYLXuRRwuật lạLYLXuRRwi 6F5P6P2Cbày 8Qwzra một6F5P6P2C bộLYLXuRRw 8Qwzmặt xLYLXuRRwa c6F5P6P2Cách 8Qwz“Không rảnh!!”

Tôi buồnLYLXuRRw b8Qwzực, bìn6F5P6P2Ch th6F5P6P2Cường hắ8Qwzn cũ8Qwzng khôngLYLXuRRw nh8Qwzư vậy.

Kế K6F5P6P2Ciệt HạLYLXuRRwnh cLYLXuRRwòn bu8Qwzồn bự6F5P6P2Cc LYLXuRRwhơn tôLYLXuRRwi “TLYLXuRRwại sLYLXuRRwao vậy?”

Tôi cũng6F5P6P2C muốLYLXuRRwn 6F5P6P2Cbiết 6F5P6P2CKhang LYLXuRRwDuật bịLYLXuRRw 8Qwzgì vậy,LYLXuRRw vLYLXuRRwì s8Qwzao 6F5P6P2Cvẻ mặLYLXuRRwt kh6F5P6P2Có chịu.

Lúc này,6F5P6P2C TiLYLXuRRwểu PhiềnLYLXuRRw lại8Qwz nói8Qwz 6F5P6P2C v6F5P6P2Cới 6F5P6P2Ctôi “Miểu8Qwz Miểu,LYLXuRRw ng8Qwzày k8Qwzia 6F5P6P2Clà 6F5P6P2Csinh n6F5P6P2Chật c6F5P6P2Của Đạ8Qwzi So6F5P6P2Cng 6F5P6P2Cvà 6F5P6P2CTiểu LYLXuRRwSong, LYLXuRRw buổiLYLXuRRw chiềuLYLXuRRw LYLXuRRwtao với8Qwz TLYLXuRRwừ OánhLYLXuRRw đi8Qwz mu8Qwza 6F5P6P2Cquà, LYLXuRRwmày cóLYLXuRRw đi6F5P6P2C không?”

“Sinh nhậ8Qwzt?” tô6F5P6P2Ci nLYLXuRRwghĩ mộtLYLXuRRw LYLXuRRw chLYLXuRRwút, 6F5P6P2Cnhớ 8Qwzlại 8Qwzngày, đúng6F5P6P2C là8Qwz ngàLYLXuRRwy LYLXuRRw23 thán6F5P6P2Cg 18Qwz2 l8Qwzà si6F5P6P2Cnh nhật6F5P6P2C củLYLXuRRwa ĐạiLYLXuRRw 8QwzSong 6F5P6P2C 8Qwzvà Tiểu6F5P6P2C Son8Qwzg, vộ6F5P6P2Ci và6F5P6P2Cng trả8Qwz lờiLYLXuRRw LYLXuRRw“Đi, điLYLXuRRw, 6F5P6P2Ctao đi!!”

Đang thảo8Qwz luậ8Qwzn nóngLYLXuRRw 6F5P6P2Cbỏng, K6F5P6P2Cế 8Qwz Kiệt8Qwz H6F5P6P2Cạnh đột6F5P6P2C nhiên8Qwz chạy6F5P6P2C 6F5P6P2Ctới, đứnLYLXuRRwg thẳ6F5P6P2Cng tắp8Qwz, LYLXuRRwđiên cuồnLYLXuRRwg kLYLXuRRwêu LYLXuRRwtôi “PhúLYLXuRRwc 8Qwz TấLYLXuRRwn, Ph8Qwzúc TấnLYLXuRRw, PhúcLYLXuRRw TLYLXuRRwấn, PhLYLXuRRwúc Tấn…”

Tôi s6F5P6P2Cửng 6F5P6P2Csốt, đây8Qwz là8Qwz 8Qwzý gì.

Đồ điên!!

Đợi tớ8Qwzi lLYLXuRRwúc hắ8Qwzn kêu6F5P6P2C 8Qwzkhoảng m8Qwzười 6F5P6P2Cmấy 6F5P6P2Ctiếng ‘Phú8Qwzc Tấn’LYLXuRRw rồi,6F5P6P2C tô6F5P6P2Ci nhìn8Qwz LYLXuRRwthấy KhaLYLXuRRwng Duậ6F5P6P2Ct v6F5P6P2Cẫy vẫy8Qwz taLYLXuRRwy với8Qwz hắn.

Hắn k8Qwzhông k8Qwzêu nữLYLXuRRwa, n6F5P6P2Cgoan ng8Qwzoãn LYLXuRRwquay trở6F5P6P2C về.

Tôi chợt8Qwz nLYLXuRRwghe Kh6F5P6P2Cang Duật6F5P6P2C nói6F5P6P2C “LYLXuRRwThật rLYLXuRRwa b6F5P6P2Cài 8Qwznày giảLYLXuRRwi như6F5P6P2C vậy…”

Tôi n6F5P6P2Cghe khôn8Qwzg rõLYLXuRRw nên6F5P6P2C trở6F5P6P2C l8Qwzại chỗ6F5P6P2C n8Qwzgồi, muốn8Qwz 6F5P6P2Chỏi LYLXuRRwKế KiệtLYLXuRRw HạnhLYLXuRRw cLYLXuRRwó ý8Qwz gì.

Đợi làm8Qwz bàLYLXuRRwi LYLXuRRwxong rồi,6F5P6P2C hắLYLXuRRwn nhLYLXuRRwìn t6F5P6P2Chấy tôLYLXuRRwi, nLYLXuRRwói cợt6F5P6P2C nhả8Qwz “PhúcLYLXuRRw LYLXuRRwTấn, LYLXuRRwta x8Qwzong rồi,6F5P6P2C mờiLYLXuRRw ngà8Qwzi nLYLXuRRwgồi, mờiLYLXuRRw LYLXuRRwngài ngồi.”

Tôi càn6F5P6P2Cg LYLXuRRwkhông 6F5P6P2Crõ, t8Qwzại sLYLXuRRwao 6F5P6P2Chắn LYLXuRRwlại khôn8Qwzg ngừLYLXuRRwng kê6F5P6P2Cu 8Qwztôi là6F5P6P2C P8Qwzhúc TấnLYLXuRRw, 6F5P6P2Ctôi t8Qwzrừng m6F5P6P2Cắt nhLYLXuRRwìn h8Qwzắn, 8Qwzhi vLYLXuRRwọng hắnLYLXuRRw cóLYLXuRRw tLYLXuRRwhể 8Qwzsửa miệng.

Hắn lạ6F5P6P2Ci 6F5P6P2Cmột ch6F5P6P2Cút cũ8Qwzng không8Qwz LYLXuRRw h6F5P6P2Ciểu đLYLXuRRwược, đạiLYLXuRRw 8Qwzkhái nghĩ6F5P6P2C rằ6F5P6P2Cng tLYLXuRRwôi 6F5P6P2Cngại ngồi8Qwz chLYLXuRRwỗ hắnLYLXuRRw đã6F5P6P2C ngồ6F5P6P2Ci LYLXuRRwqua, 6F5P6P2Cliền LYLXuRRw 6F5P6P2Clấy ta6F5P6P2Cy á6F5P6P2Co xoLYLXuRRwa LYLXuRRwxoa ghếLYLXuRRw 8Qwzngồi, cò8Qwzn n6F5P6P2Cói th6F5P6P2Cêm “Phú6F5P6P2Cc Tấ6F5P6P2Cn, ngồLYLXuRRwi a.”

Ngồi 8Qwzcái đầu6F5P6P2C cậu.6F5P6P2C 8QwzTôi cà6F5P6P2Cng t6F5P6P2Crừng hắn.

SửaLYLXuRRw m6F5P6P2Ciệng đ8Qwzi, cậ8Qwzu 8Qwzlà 8Qwzngười dLYLXuRRwuy nhấ6F5P6P2Ct 8Qwzgần bùLYLXuRRwn màLYLXuRRw chẳng6F5P6P2C h6F5P6P2Côi t8Qwzanh mù6F5P6P2Ci bùnLYLXuRRw n6F5P6P2Cha, tiếp8Qwz 6F5P6P2Ctục phát6F5P6P2C 8Qwzhuy điLYLXuRRw chứ.

LYLXuRRwNhưng LYLXuRRwhắn m8Qwzột chút8Qwz LYLXuRRwcũng k6F5P6P2Chông 8Qwzphản ứn6F5P6P2Cg, 8Qwzdọn d8Qwzẹp sách6F5P6P2C 8Qwzgiáo kh6F5P6P2Coa, vuốtLYLXuRRw vuốt6F5P6P2C gáyLYLXuRRw, bỏ8Qwz đi6F5P6P2C giống8Qwz 8Qwznhư kLYLXuRRwhông LYLXuRRwcó LYLXuRRwviệc gì.

Lông 6F5P6P2Cmày 6F5P6P2Ccủa LYLXuRRwtôi đều8Qwz dồnLYLXuRRw LYLXuRRwthành 6F5P6P2Cmột cụ8Qwzc, r6F5P6P2Cối rắm.

Đây l6F5P6P2Cà ý8Qwz gì,6F5P6P2C ý6F5P6P2C gì6F5P6P2C a.

Tôi nh8Qwzìn LYLXuRRwvề pLYLXuRRwhía LYLXuRRwKhang DuLYLXuRRwật, cLYLXuRRwứ cảm6F5P6P2C thấy8Qwz cLYLXuRRwó 6F5P6P2Cgì đ8Qwzó k6F5P6P2Chông 6F5P6P2Cbình thường.

Khang LYLXuRRwDuật đan6F5P6P2Cg nhàn6F5P6P2C nh8Qwzã t6F5P6P2Chu 8Qwz dọn6F5P6P2C LYLXuRRwhộp 8Qwzbút, LYLXuRRwkhông biếtLYLXuRRw 8Qwzcó phảiLYLXuRRw 6F5P6P2Ctại 6F5P6P2Cảo 6F5P6P2Cgiác của8Qwz tLYLXuRRwôi ha6F5P6P2Cy khônLYLXuRRwg, 6F5P6P2Chắn gi8Qwzống LYLXuRRw nLYLXuRRwhư tLYLXuRRwhật sun6F5P6P2Cg sướng,6F5P6P2C cùng8Qwz vẻ6F5P6P2C mặt8Qwz 8Qwzkhó chịu8Qwz trước6F5P6P2C đ8Qwzó k6F5P6P2Chác LYLXuRRwnhau LYLXuRRwmột tLYLXuRRwrời LYLXuRRw mộtLYLXuRRw 8Qwzvực, l6F5P6P2Cộ rLYLXuRRwa mộtLYLXuRRw c8Qwzỗ sLYLXuRRwảng khoái.

Đại k8Qwzhái LYLXuRRwlà chú6F5P6P2C 6F5P6P2Cý tớiLYLXuRRw án8Qwzh mắtLYLXuRRw c8Qwzủa t8Qwzôi, hắn6F5P6P2C 8Qwzquay đầuLYLXuRRw “L6F5P6P2Càm 6F5P6P2Csao vậy?”

“Làm sLYLXuRRwao vLYLXuRRwậy!? TôiLYLXuRRw cò8Qwzn muốn6F5P6P2C biếtLYLXuRRw là6F5P6P2Cm s8Qwzao vậyLYLXuRRw a6F5P6P2C?” t6F5P6P2Côi ch8Qwzỉ hưLYLXuRRwớng KếLYLXuRRw 6F5P6P2CKiệt LYLXuRRwHạnh “CậuLYLXuRRw làm8Qwz gìLYLXuRRw vớiLYLXuRRw hắn?”

Khan6F5P6P2Cg DuậtLYLXuRRw LYLXuRRwvẻ LYLXuRRwmặt giốnLYLXuRRwg nh6F5P6P2Cư r8Qwzất vô6F5P6P2C tội8Qwz, c8Qwzhớp ch6F5P6P2Cớp LYLXuRRwmắt 8Qwznhìn tôi8Qwz LYLXuRRw“Chỉ b6F5P6P2Cài c6F5P6P2Cho hắn8Qwz nha.”

“Không ph8Qwzải cLYLXuRRwái này6F5P6P2C, v6F5P6P2Cì sa8Qwzo hắnLYLXuRRw 8Qwzgọi tôi6F5P6P2C lLYLXuRRwà LYLXuRRwPhúc Tấn.”

LYLXuRRwHắn càLYLXuRRwng 6F5P6P2Cvô 6F5P6P2Ctội nhLYLXuRRwìn tôi8Qwz LYLXuRRw“Ai cũng8Qwz gọi8Qwz cậLYLXuRRwu 8Qwzlà Ph6F5P6P2Cúc 6F5P6P2CTấn nha.”

“KhôLYLXuRRwng phải…ýLYLXuRRw tôi6F5P6P2C khôn6F5P6P2Cg ph8Qwzải 8Qwz vậ6F5P6P2Cy, ýLYLXuRRw tôiLYLXuRRw LYLXuRRwlà v8Qwzừa r8Qwzồi hắn8Qwz còLYLXuRRwn gọiLYLXuRRw tôi8Qwz làLYLXuRRw 8Qwzlớp trưởng,8Qwz tại6F5P6P2C sa6F5P6P2Co LYLXuRRwđột nhi8Qwzên LYLXuRRw l6F5P6P2Cại sửaLYLXuRRw m6F5P6P2Ciêng.” Tr8Qwzước sa6F5P6P2Cu ch8Qwzỉ k6F5P6P2Cém nh6F5P6P2Cau có8Qwz LYLXuRRwmấy phú6F5P6P2Ct, màLYLXuRRw m8Qwzấy phút8Qwz n8Qwzày 8QwzKế 6F5P6P2C KLYLXuRRwiệt HLYLXuRRwạnh c6F5P6P2Chỉ đứngLYLXuRRw 8Qwzở chỗ8Qwz hắn.

Khang D6F5P6P2Cuật t8Qwzhực sựLYLXuRRw khôn8Qwzg hi6F5P6P2Cểu LYLXuRRw gì8Qwz hết6F5P6P2C nh8Qwzìn tôi,LYLXuRRw LYLXuRRwsau đLYLXuRRwó n6F5P6P2Cói “LYLXuRRwLàm sa8Qwzo tôi8Qwz biết6F5P6P2C được,LYLXuRRw tôLYLXuRRwi c6F5P6P2Cũng khôn8Qwzg phả8Qwzi 6F5P6P2C hắn,LYLXuRRw 8Qwznếu khôngLYLXuRRw 6F5P6P2Ccậu điLYLXuRRw hỏ8Qwzi 6F5P6P2Chắn đi.”

Đó là6F5P6P2C mộtLYLXuRRw ý6F5P6P2C hay.

Tôi c6F5P6P2Còn t6F5P6P2Chật tíLYLXuRRwnh LYLXuRRwđi hỏi6F5P6P2C .

N6F5P6P2Chưng l8Qwzà K6F5P6P2Cế KiệLYLXuRRwt HạLYLXuRRwnh vừaLYLXuRRw nhìnLYLXuRRw thấLYLXuRRwy 8Qwztôi, khLYLXuRRwông đợiLYLXuRRw tô6F5P6P2Ci hỏi,8Qwz tựaLYLXuRRw nhưLYLXuRRw 8Qwzcon vẹLYLXuRRwt k8Qwzêu tô6F5P6P2Ci Ph8Qwzúc TấLYLXuRRwn, PhLYLXuRRwúc Tấn,6F5P6P2C Phú6F5P6P2Cc Tấn.

Phúc TấnLYLXuRRw LYLXuRRwtới 8Qwznỗi 6F5P6P2Ctôi 6F5P6P2Chỏi khôn8Qwzg nổi6F5P6P2C nữa.

Xám x8Qwzịt qu8Qwzay LYLXuRRwvề chỗ8Qwz ngồi.

ChuônLYLXuRRwg vLYLXuRRwào lớpLYLXuRRw 8Qwzvang 6F5P6P2Clên, tôi6F5P6P2C 8Qwz nhanLYLXuRRwh chóngLYLXuRRw lấy6F5P6P2C sác8Qwzh 6F5P6P2Cgiáo kh6F5P6P2Coa raLYLXuRRw, tronLYLXuRRwg 8Qwzlòng rốiLYLXuRRw r8Qwzắm LYLXuRRw, lạ8Qwzi muốnLYLXuRRw hLYLXuRRwỏi 6F5P6P2C Kha6F5P6P2Cng DuậtLYLXuRRw, nhLYLXuRRwưng hắLYLXuRRwn lại6F5P6P2C bàLYLXuRRwy rLYLXuRRwa 8Qwzvẻ m6F5P6P2Cặt 8Qwzem bé6F5P6P2C nLYLXuRRwgoan, m6F5P6P2Cắt đenLYLXuRRw lú6F5P6P2Cng liến6F5P6P2Cg LYLXuRRw t8Qwzo trò6F5P6P2Cn tLYLXuRRwrong s8Qwzuốt 8Qwzhết cỡLYLXuRRw, giống8Qwz nh6F5P6P2Cư đaLYLXuRRwng nó8Qwzi, bé8Qwz là8Qwz 6F5P6P2Cbé ngoan8Qwz, b6F5P6P2Cé 6F5P6P2Cvô 6F5P6P2C cLYLXuRRwùng ngoLYLXuRRwan, chLYLXuRRwuyện xấ8Qwzu gì6F5P6P2C bLYLXuRRwé c6F5P6P2Cũng 8Qwzkhông có8Qwz làm.

Tôi LYLXuRRwbị ánLYLXuRRwh mắt8Qwz thuầ8Qwzn khiết8Qwz LYLXuRRwdơ bLYLXuRRwẩn 8Qwznày h6F5P6P2Coàn toàn8Qwz cảLYLXuRRwn lại.

Tôi ti8Qwzếp tụ6F5P6P2Cc rốLYLXuRRwi rắm,6F5P6P2C LYLXuRRwlại cứ8Qwz rố8Qwzi rắm8Qwz 8Qwzmãi m6F5P6P2Cà lại8Qwz 8Qwztìm khô8Qwzng LYLXuRRwra đ6F5P6P2Cáp 8Qwzán gì.

TiếpLYLXuRRw t8Qwzheo, chLYLXuRRwúng tLYLXuRRwôi 8Qwzđối 8Qwzmặt với6F5P6P2C kì6F5P6P2C tLYLXuRRwhi cuốiLYLXuRRw kLYLXuRRwỳ, tLYLXuRRwôi 8Qwzcũng khôn6F5P6P2Cg c8Qwzó LYLXuRRwcơ LYLXuRRwhội rLYLXuRRwối rắmLYLXuRRw nữa,6F5P6P2C t8Qwzất cả8Qwz LYLXuRRwsuy LYLXuRRwnghĩ đ8Qwzều đLYLXuRRwặt ởLYLXuRRw cuộcLYLXuRRw thi.

8QwzThi 8Qwzxong, tâ6F5P6P2Cm trạ8Qwzng lạiLYLXuRRw 8Qwzsung sướnLYLXuRRwg, hơLYLXuRRwn nữ8Qwza LYLXuRRwtôi t6F5P6P2Chi cũ8Qwzng khôn8Qwzg tLYLXuRRwệ lắ8Qwzm, 6F5P6P2Cchuyện gì&nbsp6F5P6P2C; 6F5P6P2Ccũng qu8Qwzăng 6F5P6P2Cra 6F5P6P2Csau đầu.

N8Qwzhưng 6F5P6P2Ctới trước6F5P6P2C ngh6F5P6P2Cỉ đô6F5P6P2Cng, 6F5P6P2Ctôi lạiLYLXuRRw bắtLYLXuRRw đ8Qwzầu rối6F5P6P2C rắm.

Chúng tôLYLXuRRwi vàLYLXuRRwo thờ8Qwzi đ6F5P6P2Có, hLYLXuRRwơn 6F5P6P2C99 ph6F5P6P2Cần t8Qwzrăm 6F5P6P2Chọc sin6F5P6P2Ch đềuLYLXuRRw sợ8Qwz c6F5P6P2Cùng một6F5P6P2C thứ.

Đó lLYLXuRRwà 6F5P6P2C– LYLXuRRwsổ liLYLXuRRwên lạc.

Đừng nhìn8Qwz 6F5P6P2Ccái quyển6F5P6P2C LYLXuRRwsổ màLYLXuRRwu đỏ6F5P6P2C LYLXuRRw (8Qwzcó đôi8Qwz LYLXuRRwkhi 6F5P6P2Clà màLYLXuRRwu xa6F5P6P2Cnh) chỉ6F5P6P2C nhỏLYLXuRRw bằ8Qwzng LYLXuRRwbàn ta6F5P6P2Cy nà6F5P6P2Cy mà6F5P6P2C xe6F5P6P2Cm thLYLXuRRwường, lựcLYLXuRRw ả8Qwznh LYLXuRRw h8Qwzưởng của8Qwz 6F5P6P2Cnó rất6F5P6P2C k8Qwzinh ngư8Qwzời .

Trong sổ8Qwz cóLYLXuRRw LYLXuRRwđiểm số6F5P6P2C củaLYLXuRRw chúng6F5P6P2C LYLXuRRw tôLYLXuRRwi, 6F5P6P2Ccòn LYLXuRRwcó l6F5P6P2Cời nh8Qwzận 8Qwzxét của8Qwz g8Qwziáo viê8Qwzn, liê6F5P6P2Cn q8Qwzuan tới8Qwz LYLXuRRwchuyện ch8Qwzúng tôi8Qwz LYLXuRRw LYLXuRRwcó thLYLXuRRwể có8Qwz nhữn6F5P6P2Cg ngà8Qwzy nghỉ6F5P6P2C yê6F5P6P2Cn 6F5P6P2Cbình 8Qwzhay khôLYLXuRRwng, tế6F5P6P2Ct ngLYLXuRRwuyên đán8Qwz cLYLXuRRwó thểLYLXuRRw nhận8Qwz LYLXuRRw đưLYLXuRRwợc t8Qwziền lì8Qwz xìLYLXuRRw LYLXuRRwhay không,LYLXuRRw sâ6F5P6P2Cu h6F5P6P2Cơn nữ8Qwza l8Qwziên q8Qwzuan tới8Qwz 6F5P6P2Cda thị6F5P6P2Ct LYLXuRRwcủa chúLYLXuRRwng 8Qwz t8Qwzôi, quyết6F5P6P2C địn6F5P6P2Ch xLYLXuRRwem 6F5P6P2Cba m8Qwzẹ ch8Qwzúng tôLYLXuRRwi có6F5P6P2C th6F5P6P2Cể 8Qwzlấy chổLYLXuRRwi LYLXuRRwlông 8Qwzgà, dép6F5P6P2C l6F5P6P2Cê LYLXuRRwhoặc LYLXuRRw đ6F5P6P2Cồ 8Qwzdùng hLYLXuRRwằng ngLYLXuRRwày l6F5P6P2Càm 6F5P6P2Chung k8Qwzhí đ6F5P6P2Cể hầ8Qwzu hạ8Qwz chú8Qwzng tLYLXuRRwôi 6F5P6P2Chay không.

Vậy còn8Qwz c8Qwzhưa tínLYLXuRRwh, 6F5P6P2Cít 8Qwzra mLYLXuRRwỗi lớp8Qwz 6F5P6P2Ccũng 8Qwzsẽ 8Qwzcó mộLYLXuRRwt ha8Qwzi đ8Qwzứa ngo6F5P6P2Cn lành.

Bời LYLXuRRwvì côLYLXuRRw c6F5P6P2Chủ nhiệmLYLXuRRw bị6F5P6P2C bệnh,LYLXuRRw cô8Qwz liề8Qwzn giLYLXuRRwao ch8Qwzo 8Qwztôi làmLYLXuRRw một8Qwz chu8Qwzyện vô8Qwz cù8Qwzng v6F5P6P2Cô sỉ.

Lời 6F5P6P2Cnhận xé8Qwzt trLYLXuRRwong phiể6F5P6P2Cu li6F5P6P2Cên lạcLYLXuRRw, 8Qwzgiao 8Qwzcho tLYLXuRRwôi viết.

Còn nó8Qwzi g6F5P6P2Cì m6F5P6P2Cà, eLYLXuRRwm l8Qwzà lớp6F5P6P2C 6F5P6P2C trưởngLYLXuRRw, r6F5P6P2Cất hiểu8Qwz c8Qwzác bạn,LYLXuRRw e6F5P6P2Cm LYLXuRRwviết thíchLYLXuRRw LYLXuRRwhợp nhấLYLXuRRwt, bất8Qwz quLYLXuRRwá c6F5P6P2Cũng kh6F5P6P2Công t6F5P6P2Chể 8Qwz vìLYLXuRRw tìnhLYLXuRRw cLYLXuRRwảm b6F5P6P2Cạn bè6F5P6P2C 6F5P6P2Cmà là6F5P6P2Cm rố8Qwzi kỉ6F5P6P2C cư6F5P6P2Cơng, phải8Qwz viết6F5P6P2C 6F5P6P2Cđúng LYLXuRRwvới thựLYLXuRRwc tế.

Khô6F5P6P2Cng được6F5P6P2C là6F5P6P2Cm rLYLXuRRwối LYLXuRRwkỉ cươn8Qwzg th6F5P6P2Cì c6F5P6P2Cô c8Qwzũng đừn6F5P6P2Cg kêu6F5P6P2C 8Qwzem viếLYLXuRRwt nha.

SLYLXuRRwau k8Qwzhi ta6F5P6P2Cn học,LYLXuRRw 6F5P6P2Ctrong 6F5P6P2Cphòng 8Qwz 6F5P6P2Cchỉ LYLXuRRwcó tLYLXuRRwôi v8Qwzà Kha6F5P6P2Cng D8Qwzuật, hắn8Qwz l6F5P6P2Cà ỦyLYLXuRRw viê6F5P6P2Cn LYLXuRRwhọc tậ6F5P6P2Cp mới,LYLXuRRw đ6F5P6P2Cương nhiê8Qwzn phải8Qwz 8Qwzở LYLXuRRw l8Qwzại gi6F5P6P2Cúp tôi,LYLXuRRw 8Qwzthật LYLXuRRwra 6F5P6P2Cngay từ8Qwz đầu6F5P6P2C t6F5P6P2Côi LYLXuRRwcũng cảLYLXuRRwm thLYLXuRRwấy k6F5P6P2Chông đưLYLXuRRwợc 8Qwztự LYLXuRRw nhiên.

Nhưng màLYLXuRRw n6F5P6P2Chìn cLYLXuRRwuốn sổ6F5P6P2C l6F5P6P2Ciên LYLXuRRwlạc 6F5P6P2Cđang nằm8Qwz trêLYLXuRRwn 8Qwztay tôLYLXuRRwi này…

Lòng t8Qwzôi lại8Qwz khLYLXuRRwông  còLYLXuRRwn không8Qwz tựLYLXuRRw nhiên6F5P6P2C nữa.

T8Qwzất c8Qwzả đều6F5P6P2C 8Qwzlà 8Qwzmàu LYLXuRRwđỏ, điể6F5P6P2Cm số8Qwz LYLXuRRwđều từ6F5P6P2C LYLXuRRw5 tới8Qwz LYLXuRRw15, kh6F5P6P2Công xe6F5P6P2Cm LYLXuRRwtên cũngLYLXuRRw bLYLXuRRwiết lLYLXuRRwà ai.

Đại LYLXuRRwvương lớ8Qwzp cLYLXuRRwhúng 6F5P6P2Ctôi, bạn6F5P6P2C CLYLXuRRwhu DũngLYLXuRRw Cường.

Hắn c8Qwzó tiếnLYLXuRRwg 8Qwzlà học8Qwz s6F5P6P2Cinh cLYLXuRRwá 8Qwz biệt,8Qwz su6F5P6P2Cốt ngLYLXuRRwày 6F5P6P2Cở trườ8Qwzng đánhLYLXuRRw n6F5P6P2Chau, đánh8Qwz 6F5P6P2Ctrận nà8Qwzo t6F5P6P2Co trậLYLXuRRwn 8Qwznấy, mẹLYLXuRRw h8Qwzắn 6F5P6P2Cvì 8Qwz v6F5P6P2Ciệc LYLXuRRwhắn đánLYLXuRRwh nLYLXuRRwhau, thườngLYLXuRRw bị8Qwz gọi8Qwz 6F5P6P2Ctới trườ8Qwzng, tu6F5P6P2Cần trưLYLXuRRwớc còn6F5P6P2C 6F5P6P2Cđến 6F5P6P2Cmột 8Qwz LYLXuRRwlần đ6F5P6P2Câu? 8QwzNhưng mẹLYLXuRRw hắ8Qwzn 6F5P6P2Ccưng chiLYLXuRRwều hắn,LYLXuRRw thật6F5P6P2C nhi6F5P6P2Cều ch6F5P6P2Cuyện cũn6F5P6P2Cg k8Qwzhông n6F5P6P2Cói LYLXuRRw 6F5P6P2Ccho bốLYLXuRRw h8Qwzắn, hằn6F5P6P2Cg n6F5P6P2Căm không&nbsLYLXuRRwp; 6F5P6P2Ccó 6F5P6P2Cở nhà,8Qwz lLYLXuRRwàm h8Qwzuấn luy8Qwzện viên8Qwz quyề6F5P6P2Cn anh8Qwz, ch6F5P6P2Co LYLXuRRw nên6F5P6P2C việLYLXuRRwc 8Qwznày c8Qwzủa hLYLXuRRwắn, 6F5P6P2Cbố hắ6F5P6P2Cn c8Qwzũng khôLYLXuRRwng biết6F5P6P2C, đợiLYLXuRRw tới6F5P6P2C lúc8Qwz biết,LYLXuRRw 8Qwznăm 8Qwz trước8Qwz đ8Qwzánh tới8Qwz nỗi8Qwz m8Qwzặt h8Qwzắn sưngLYLXuRRw lên,LYLXuRRw LYLXuRRwcòn ké8Qwzo LYLXuRRwlỗ 6F5P6P2Ctai h6F5P6P2Cắn đếnLYLXuRRw trường,8Qwz tLYLXuRRwìm LYLXuRRw mấ6F5P6P2Cy đ6F5P6P2Cứa LYLXuRRwbị hắnLYLXuRRw đá8Qwznh 6F5P6P2Cđể x6F5P6P2Cin lỗi.

Bố hắn6F5P6P2C lúc8Qwz LYLXuRRwđó n6F5P6P2Cói 8Qwzcứng “ThànLYLXuRRwh 6F5P6P2C tíc8Qwzh 8Qwzhọc t8Qwzập 8Qwzkhông tốt,6F5P6P2C là6F5P6P2C LYLXuRRwdo LYLXuRRwmày kh8Qwzông thôLYLXuRRwng min8Qwzh, ta6F5P6P2Co không8Qwz trách,LYLXuRRw 6F5P6P2C như6F5P6P2Cng LYLXuRRwđể ch6F5P6P2Co t6F5P6P2Cao biếtLYLXuRRw 8Qwzmày đáLYLXuRRwnh ngưLYLXuRRwời 8Qwzkhác, t8Qwzao đá6F5P6P2Cnh gã6F5P6P2Cy chLYLXuRRwân mày.”

8QwzDo mẹLYLXuRRw hắn8Qwz 8Qwzcưng LYLXuRRwchiều, điện8Qwz 6F5P6P2C thoạiLYLXuRRw cố6F5P6P2C định8Qwz lLYLXuRRwúc đóLYLXuRRw cò6F5P6P2Cn chư8Qwza th8Qwzông dụ6F5P6P2Cng, khô6F5P6P2Cng thểLYLXuRRw thườngLYLXuRRw x8Qwzuyên l6F5P6P2Ciên 6F5P6P2C hLYLXuRRwệ, bố6F5P6P2C hắnLYLXuRRw yêu6F5P6P2C cầuLYLXuRRw thầyLYLXuRRw giLYLXuRRwáo cu8Qwzối k8Qwzì 6F5P6P2Cmỗi năm8Qwz liềLYLXuRRwn gử8Qwzi 8Qwzsổ 8Qwzliên lạc6F5P6P2C trựLYLXuRRwc LYLXuRRw 6F5P6P2Ctiếp tới8Qwz chLYLXuRRwỗ ông.

Thành tích8Qwz học6F5P6P2C tậpLYLXuRRw củaLYLXuRRw hắn6F5P6P2C 6F5P6P2C không6F5P6P2C 8Qwztốt, bố8Qwz hắ8Qwzn bLYLXuRRwiết cũng8Qwz khLYLXuRRwông sa8Qwzo, nh8Qwzưng m6F5P6P2Cà l6F5P6P2Cời n6F5P6P2Chận xét…đến6F5P6P2C lúLYLXuRRwc đ8Qwzó 6F5P6P2C chắc8Qwz LYLXuRRwbố hắLYLXuRRwn đLYLXuRRwánh 6F5P6P2Cgãy châLYLXuRRwn hắ6F5P6P2Cn luôn.

Đến8Qwz 6F5P6P2Clúc đLYLXuRRwó, t8Qwzôi ch8Qwzỉ p8Qwzhải là8Qwzm LYLXuRRwđồng phạm.

Làm lớpLYLXuRRw trưởng,8Qwz làLYLXuRRwm bạ6F5P6P2Cn học8Qwz, LYLXuRRwtôi đều6F5P6P2C c8Qwzó nghĩ8Qwza vụ6F5P6P2C bảo6F5P6P2C vệLYLXuRRw 8Qwzthân 8Qwzthể 6F5P6P2Cvà sin6F5P6P2Ch mệnhLYLXuRRw các6F5P6P2C bạnLYLXuRRw trLYLXuRRwong lớp.

Nh8Qwzưng cái6F5P6P2C nghĩa8Qwz 8Qwzvụ hu6F5P6P2Cy hoàng8Qwz nà8Qwzy, lạLYLXuRRwi là8Qwzm chLYLXuRRwo tôLYLXuRRwi viết8Qwz cái8Qwz 6F5P6P2Clời LYLXuRRwnhận xét8Qwz kh8Qwzỉ LYLXuRRwgió nàyLYLXuRRw, LYLXuRRwlại c8Qwzòn 8Qwzphải viếtLYLXuRRw cLYLXuRRwho đLYLXuRRwúng sự6F5P6P2C LYLXuRRwthật nữa.

Tôi LYLXuRRwrối r6F5P6P2Cắm t8Qwzới LYLXuRRwmức 8Qwzbạc tóc.

Ánh 6F5P6P2Cmắt x8Qwzấu x8Qwza li6F5P6P2Cền t6F5P6P2Coát ra.

T8Qwzôi n6F5P6P2Chìn vềLYLXuRRw phí6F5P6P2Ca Kh8Qwzang DuậtLYLXuRRw “Cá8Qwzi nLYLXuRRwày cậuLYLXuRRw viết.”

6F5P6P2CHắn làLYLXuRRw Ủy6F5P6P2C viênLYLXuRRw h6F5P6P2Cọc tập,6F5P6P2C cũng6F5P6P2C 8Qwzcó quy8Qwzền viết8Qwz lờiLYLXuRRw nhậLYLXuRRwn xét.

6F5P6P2CTôi vLYLXuRRwội 6F5P6P2Cvàng n6F5P6P2Cém chLYLXuRRwo hLYLXuRRwắn, đểLYLXuRRw 8Qwz hắnLYLXuRRw buồn6F5P6P2C r6F5P6P2Cầu 6F5P6P2Cđi, 8Qwztôi mặc8Qwz k6F5P6P2Cệ, nha6F5P6P2Cnh n6F5P6P2Chanh viếLYLXuRRwt 6F5P6P2Cmấy cá8Qwzi khá8Qwzc, tLYLXuRRwôi c8Qwzòn 6F5P6P2Cmuốn 8Qwz n8Qwzhanh chóng6F5P6P2C 6F5P6P2Cvề n8Qwzhanh chờLYLXuRRw LYLXuRRwxem ĐồngLYLXuRRw xu6F5P6P2Cân LYLXuRRwhỏa d8Qwziễm a.

Tôi v6F5P6P2Ciết, một6F5P6P2C 6F5P6P2Cbên LYLXuRRwcòn n8Qwzhìn lénLYLXuRRw 6F5P6P2C Kh8Qwzang DuậtLYLXuRRw, 6F5P6P2Cthấy LYLXuRRwhắn ch6F5P6P2Cíu 8Qwzchặt mày,LYLXuRRw tâLYLXuRRwm t8Qwzình tô8Qwzi thật8Qwz s8Qwzảng khLYLXuRRwoái, nghĩ6F5P6P2C 8Qwz LYLXuRRwthầm tro8Qwzng l8Qwzòng, cậuLYLXuRRw cLYLXuRRwũng cLYLXuRRwó nLYLXuRRwgày hôm8Qwz 6F5P6P2Cnay, để8Qwz xeLYLXuRRwm cậ6F5P6P2Cu v8Qwziết như6F5P6P2C thế8Qwz nào,6F5P6P2C LYLXuRRw hừ8Qwz hừ!!

Khang D8Qwzuật suLYLXuRRwy n8Qwzghĩ tLYLXuRRwrong chốc8Qwz 8Qwz 8Qwzlát, LYLXuRRwthật sự8Qwz chLYLXuRRwỉ tronLYLXuRRwg chốLYLXuRRwc LYLXuRRwlát, LYLXuRRwsau LYLXuRRwđó cầmLYLXuRRw 8Qwzbút lên,6F5P6P2C vu6F5P6P2Cng taLYLXuRRwy rẹt8Qwz r6F5P6P2Cẹt, 6F5P6P2C vi6F5P6P2Cết x8Qwzong, liền6F5P6P2C nLYLXuRRwém lạLYLXuRRwi ch8Qwzo tôi.

“Xong rồi!”

6F5P6P2CXong rồiLYLXuRRw!! N6F5P6P2Cày thì6F5P6P2C 6F5P6P2Cxong rồi.

Việc làLYLXuRRwm tôiLYLXuRRw sầu6F5P6P2C khổ6F5P6P2C nửaLYLXuRRw 8Qwztiếng, c6F5P6P2Chỉ mườLYLXuRRwi p6F5P6P2Chút là8Qwz xong.

Tôi kh6F5P6P2Công t8Qwzin, bỏ8Qwz bú6F5P6P2Ct xuLYLXuRRwống, mở8Qwz r6F5P6P2Ca p8Qwzhiếu liê6F5P6P2Cn l6F5P6P2Cạc c8Qwzủa CLYLXuRRwhu LYLXuRRwDũng Cườn8Qwzg, lậLYLXuRRwt t8Qwzới tr8Qwzang có6F5P6P2C lờLYLXuRRwi n8Qwzhận xét.

T8Qwzrên 8Qwzđó ch8Qwzỉ 8Qwzviết ítLYLXuRRw ỏiLYLXuRRw 8Qwzmấy chữLYLXuRRw –6F5P6P2C 8QwzBạn DLYLXuRRwũng thà8Qwznh tíc6F5P6P2Ch ổ8Qwzn định,LYLXuRRw năn8Qwzg l8Qwzực đấm8Qwz đ8Qwzá rất6F5P6P2C mạnh.

Cái LYLXuRRwgì kêu8Qwz là8Qwzm rối8Qwz kLYLXuRRwỉ cương6F5P6P2C tới6F5P6P2C cảnhLYLXuRRw giớ8Qwzi c8Qwzao nhấ6F5P6P2Ct, chí8Qwznh là6F5P6P2C 6F5P6P2Cđây, là8Qwzm rố8Qwzi 6F5P6P2Ckỉ cươngLYLXuRRw t8Qwzới mứLYLXuRRwc 6F5P6P2Ctìm khôn8Qwzg LYLXuRRwra ch6F5P6P2Cỗ n8Qwzào không8Qwz hợpLYLXuRRw lí.

“Nh8Qwzư thếLYLXuRRw nàoLYLXuRRw? V8Qwziết khôn6F5P6P2Cg đún8Qwzg?” hắn8Qwz hỏi.

Tôi nhanLYLXuRRwh chóngLYLXuRRw lắc6F5P6P2C đ8Qwzầu, 8Qwzđúng 8Qwzlà viết6F5P6P2C khônLYLXuRRwg cLYLXuRRwhê vào8Qwz LYLXuRRwđâu được.

“Vậy m6F5P6P2Cau kíLYLXuRRw tên!”

“Ừ, đư8Qwzợc!” lLYLXuRRwời nhLYLXuRRwận x8Qwzét 6F5P6P2Cdo tô6F5P6P2Ci viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.