You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

CxBhương YwsoLd6: ÔYwsoLd pYwsoLdhối ngẫu

Chuyện xấuxB củaxB tôixB xBvà KE63EtHhang Dhps5Xzuật vxBẫn liênYwsoLd tụxBc hps5Xzlan truyềnYwsoLd, khônE63EtHg hps5Xznhững vậy,xB còhps5Xzn càngYwsoLd ngàyYwsoLd càxBng hYwsoLduy hoàng.

Tôi vàE63EtH hắnxB đhps5Xzược thầhps5Xzy tE63EtHhể dụchps5Xz xB YwsoLdchọn điYwsoLd thYwsoLdi ĐxBại hYwsoLdội thểxB tE63EtHhao toYwsoLdàn kE63EtHhu, cóhps5Xz chps5Xzhết xBhay khYwsoLdông hps5Xzlại đạtxB YwsoLdđược xB gE63EtHiải quYwsoLdán xBquân, đxBiều nàYwsoLdy hps5Xzkì E63EtHthật cũnhps5Xzg khôxBng xBcó gìYwsoLd, txBôi vốnxB họcxB giỏE63EtHi thểxB E63EtH dụcxB, YwsoLdvậy màYwsoLd trxBuyền vàoE63EtH lE63EtHớp lxBại tYwsoLdhay đổihps5Xz hps5Xzbản chất.

Không biếtYwsoLd đứaYwsoLd xấuYwsoLd hps5Xzxa nàhps5Xzo nóihps5Xz mộthps5Xz YwsoLdcâu “ĐâE63EtHy xBlà sYwsoLdức mạxBnh tìYwsoLdnh yêu.”

Sức mạnhYwsoLd tìnxBh yE63EtHêu cE63EtHái đầuxB mày…cYwsoLdái E63EtHnày làhps5Xz E63EtHthực lựcE63EtH xBcủa tao.

BE63EtHiết YwsoLdvậy lúxBc đóYwsoLd chE63EtHạy vYwsoLdề chótxB chYwsoLdo rồi.

Khóc-ing.

NgoàxBi hps5Xzra, xBvì ởE63EtH tiếE63EtHt vănE63EtH tôxBi E63EtH từngYwsoLd hps5Xzbị thầyE63EtH TôxBn pYwsoLdhạt đứhps5Xzng, E63EtHnên hps5Xzđể thhps5Xzầy YwsoLdTôn xếpYwsoLd loạiYwsoLd hạnhYwsoLd kiểmYwsoLd vàYwsoLdo cuốiE63EtH hps5Xz khps5Xzì nươE63EtHng taxBy chE63EtHo cáihps5Xz tộixB hps5Xzlỗi E63EtHnày củahps5Xz tôiYwsoLd nêYwsoLdn tE63EtHôi hps5Xzhọc hps5Xzrất chăhps5Xzm hps5Xzchú, trưYwsoLdớc E63EtH kE63EtHia điểmE63EtH sốYwsoLd mxBôn vănYwsoLd YwsoLdcủa tôxBi lhps5Xzuôn nằYwsoLdm ởxB phầnYwsoLd eoYwsoLd, lầnhps5Xz nàyhps5Xz thE63EtHi trắE63EtHc nghiệmE63EtH E63EtH lạihps5Xz YwsoLdđứng thứhps5Xz E63EtH3, E63EtHngay cYwsoLdả xBbản thhps5Xzân tôE63EtHi đềuE63EtH khE63EtHông tE63EtHin đượchps5Xz hYwsoLdai mắE63EtHt mình,E63EtH hps5Xz cònhps5Xz rhps5Xzất vE63EtHui vẻxB, YwsoLdcó côngYwsoLd màiE63EtH sắtE63EtH cóE63EtH ngàyE63EtH nêYwsoLdn kE63EtHim qxBuả nhihps5Xzên hps5Xzchí lí.

Thầy YwsoLdTôn cũnYwsoLdg cxBho rằYwsoLdng nhps5Xzhư E63EtH vậy,xB thầyYwsoLd E63EtHcòn nE63EtHhớ câE63EtHu E63EtHnói mE63EtHà KYwsoLdhang DuE63EtHật YwsoLdtừng xBnói “xBSau lưnYwsoLdg mhps5Xzỗi ngườiE63EtH pYwsoLdhụ hps5Xz nhps5Xzữ thàYwsoLdnh côE63EtHng xBnhất địnYwsoLdh xBcó mYwsoLdột ngYwsoLdười E63EtHđàn ôE63EtHng thps5Xzhành YwsoLdcông.”, xBlúc giảngE63EtH xB bàxBi hps5Xzcòn mưYwsoLdợn cE63EtHâu nàxBy YwsoLdlàm vănE63EtH, hps5Xzở trướcE63EtH mặtE63EtH cảxB lớYwsoLdp nYwsoLdói phảhps5Xzi hps5Xznoi gYwsoLdương tôihps5Xz E63EtH vàhps5Xz KhaE63EtHng xBDuật xBhọc tE63EtHập, E63EtHhọc tậpYwsoLd chúE63EtHng tôhps5Xzi giúpxB đỡYwsoLd YwsoLdlẫn nhaE63EtHu, hYwsoLdọc tậhps5Xzp E63EtHtình xB cảmYwsoLd tốtxB đẹhps5Xzp cYwsoLdủa cxBhúng txBôi, nxBhư E63EtHvậy mớiYwsoLd cóxB thYwsoLdể xBlàm YwsoLdcho E63EtHđiểm E63EtHsố nhps5Xzâng cao.

Vì E63EtHsao E63EtHkêu cE63EtHảm tYwsoLdình E63EtHtốt, vìxB YwsoLd saYwsoLdo kxBêu giYwsoLdúp đỡYwsoLd xBlẫn E63EtHnhau, nóihps5Xz tớxBi tYwsoLdai mYwsoLdấy đứaYwsoLd tronE63EtHg lxBớp, đổihps5Xz thànxBh tôYwsoLdi xB vhps5Xzà KhE63EtHang DuậYwsoLdt YwsoLdthật ânhps5Xz áiE63EtH, hps5Xzân áiE63EtH tớixB YwsoLdnỗi E63EtHthành tíxBch hE63EtHọc tậphps5Xz độtE63EtH nhiênE63EtH YwsoLd tănxBg cao.

Vì thế,E63EtH shps5Xzức mạE63EtHnh tìhps5Xznh YwsoLdyêu, tôhps5Xzi trốnhps5Xz hps5Xzthoát khxBông E63EtHđược, hps5Xznhư bóngE63EtH vớYwsoLdi hYwsoLdình đxBi thE63EtHeo tôi.

Danh hxBiệu PhúcE63EtH TấYwsoLdn nàhps5Xzy cũnYwsoLdg hps5Xzbỏ kE63EtHhông đượcE63EtH, tE63EtHôi sửaxB nhưxB thE63EtHế nàohps5Xz cũnhps5Xzg hps5Xzuổng công.

LạiYwsoLd bởiE63EtH E63EtHvì sựxB tiếnxB hps5Xzbộ YwsoLdcủa hE63EtHai hps5Xz cYwsoLdhúng xBtôi, thầyxB TônYwsoLd cònhps5Xz cốxB ýYwsoLd đE63EtHề YwsoLdnghị vớYwsoLdi thE63EtHầy chE63EtHủ nhiYwsoLdệm chhps5Xzo KhanxBg E63EtHDuật hps5Xz YwsoLdlàm hps5Xzchức hps5Xzvụ ỦxBy viênxB họE63EtHc YwsoLdtập, thìYwsoLd hps5Xzra YwsoLdỦy viêYwsoLdn hYwsoLdọc tâE63EtHp cYwsoLdũ Tôhps5Xzng LêxB Quâhps5Xzn xB (hps5Xzbiệt hiệuhps5Xz TôngE63EtH hps5XzDa) hps5Xzvì bịE63EtH bệxBnh hps5Xzmà xE63EtHin nghỉxB dàE63EtHi hạn,hps5Xz chYwsoLdức vụhps5Xz ỦyxB viênxB họcYwsoLd xB hps5Xztập hps5Xzvẫn xBbỏ trốYwsoLdng, lầnE63EtH nàhps5Xzy đềE63EtH nghịE63EtH đềuYwsoLd đượhps5Xzc mE63EtHấy xBđứa hps5Xzcon trahps5Xzi tronYwsoLdg xBlớp hps5Xz xBđồng ý.

Cán bộhps5Xz lớpYwsoLd tôYwsoLdi, ngoạihps5Xz tE63EtHrừ cYwsoLdhức E63EtH vụxB ỦE63EtHy hps5Xzviên thểhps5Xz YwsoLddục hps5Xzcó íE63EtHt quyềhps5Xzn lựcE63EtH nYwsoLdhất xBlà xBcon traYwsoLdi lhps5Xzàm, hps5Xzcòn lạYwsoLdi đềuxB làxB xB hps5Xzcon gE63EtHái lhps5Xzàm, KhaxBng DYwsoLduật hE63EtHọc tE63EtHập tYwsoLdốt, shps5Xzố YwsoLdlượng cE63EtHon trxBai YwsoLdtrong lớphps5Xz lạYwsoLdi YwsoLd chiếmE63EtH hơnhps5Xz mộYwsoLdt YwsoLdnửa E63EtHnên E63EtHhắn lậpE63EtH tứcE63EtH đượcxB chọn.

Ủy viênE63EtH hYwsoLdọc txBập hps5Xzlà chps5Xzái gì?

Lúc đóE63EtH ủyxB viênhps5Xz hxBọc tậhps5Xzp chps5Xzhính hps5Xzlà tE63EtHrợ thủhps5Xz đắcE63EtH lựchps5Xz xBcủa lYwsoLdớp trưởng.

TôE63EtHi YwsoLdvà KhaxBng DuậYwsoLdt ngồixB cùE63EtHng bànYwsoLd còhps5Xzn chưaxB tínxBh, E63EtHbây gYwsoLdiờ cE63EtHòn cùnxBg YwsoLdnhau trựcxB ban.

Có nghĩahps5Xz xBlà, saYwsoLdu nxBày nxBếu cóE63EtH họpYwsoLd xBhành gì,E63EtH hoạhps5Xzt độnghps5Xz xBthể thxBao gìYwsoLd, KhaE63EtHng DYwsoLduật đềE63EtHu đE63EtHi YwsoLdtheo tE63EtHôi, thỉnE63EtHh thoảnE63EtHg xuấtxB hYwsoLdiện cxBạnh tôi.

Thật bxBi thảmYwsoLd, thE63EtHật bYwsoLdi thảmE63EtH E63EtHa hps5Xza hps5Xza xBa hps5Xza hps5Xza YwsoLda E63EtHa E63EtHa E63EtHa a!!

Cuối thángYwsoLd mxBười hps5Xzhai, shps5Xzắp tớixB xB kìYwsoLd thE63EtHi họcxB kxBì, khoảxBng txBhời gYwsoLdian nYwsoLdày phỏngYwsoLd chừxBng YwsoLdlà thờihps5Xz giahps5Xzn cYwsoLdác E63EtHhọc xB sinhps5Xzh cxBhăm YwsoLdchỉ nhấtYwsoLd, tôxBi cũxBng khôxBng ngoạYwsoLdi lệhps5Xz, tYwsoLdôi làE63EtH điểnYwsoLd hhps5Xzình cE63EtHủa kiYwsoLdểu E63EtH họcYwsoLd sxBinh nxBước tYwsoLdới chânxB mớiE63EtH nhảy,E63EtH hps5Xzvì vậE63EtHy vừaE63EtH tớiYwsoLd hps5Xzlúc nàE63EtHy thps5Xzôi YwsoLdliền cảmYwsoLd xB thE63EtHấy cóxB YwsoLdáp lực.

Khang Dhps5Xzuật lạixB khônYwsoLdg E63EtHgiống hps5Xzvậy, mộxBt chxBút YwsoLdáp lựYwsoLdc trxBước kxBhi E63EtHthi đềuE63EtH kE63EtHhông cE63EtHó, taYwsoLdn họcE63EtH hoE63EtHặc lúcE63EtH nghỉhps5Xz trưhps5Xza đềuE63EtH xBđi đáYwsoLd bóng.

Tôi YwsoLdoán giậnYwsoLd nha.

TiếtE63EtH hYwsoLdai hps5Xzngày hômE63EtH đxBó vừahps5Xz hết,YwsoLd YwsoLd mộtE63EtH têxBn hps5Xzcon traE63EtHi chhps5Xzạy đhps5Xzến chỗE63EtH YwsoLdKhang DuậtE63EtH xBhỏi bàhps5Xzi, xBai biểuhps5Xz ngườiYwsoLd thps5Xza họYwsoLdc hps5Xz giYwsoLdỏi đE63EtHâu, YwsoLdbình thườE63EtHng cũnghps5Xz sẵnxB sànYwsoLdg chxBỉ bàxBi, hiệnxB tạiYwsoLd YwsoLdlại lxBà ỦyxB viE63EtHên họchps5Xz hps5Xz tậhps5Xzp, ngườixB tìYwsoLdm E63EtHhắn hỏxBi bàixB cũE63EtHng nhiềuE63EtH hơn.

Thấy E63EtHcó nxBgười hYwsoLdỏi bhps5Xzài hắn,YwsoLd hps5Xztôi liềnxB đE63EtHứng dậE63EtHy nhườnghps5Xz chỗ.

TênYwsoLd xBcon E63EtHtrai nhps5Xzày tênYwsoLd lxBà KếYwsoLd xB KiệtE63EtH HạnxBh, rấE63EtHt chăYwsoLdm chỉhps5Xz họcYwsoLd hps5Xzhành, chps5Xzhúng tôE63EtHi đềuYwsoLd gọiE63EtH hắnYwsoLd làE63EtH mọtE63EtH E63EtHsách, bxBởi xB vhps5Xzì E63EtHhắn thậtxB sYwsoLdự thE63EtHích đọcYwsoLd sáE63EtHch, E63EtHkhông xBhiểu liềxBn hỏiE63EtH E63EtHlà thóE63EtHi quxBen hps5Xzcủa xB hắn.

Hắn thấyE63EtH thps5Xzôi nhườnghps5Xz chỗhps5Xz lixBền nóYwsoLdi “Cảmhps5Xz ơE63EtHn lớYwsoLdp trưởng”

HắnE63EtH hps5Xzlà đứxBa duYwsoLdy nhấxBt trE63EtHong lxBớp khxBông nướchps5Xz cE63EtHhảy bèoxB trôiYwsoLd kêuE63EtH E63EtHtôi làxB PhúxBc Tấn.

Tôi kíxBch hps5Xzđộng đếnYwsoLd xéhps5Xzm khhps5Xzóc, E63EtHN hps5Xz lâuhps5Xz khôngYwsoLd ngxBhe YwsoLdđược nghps5Xzười xBta kêuYwsoLd tôxBi hps5Xzlà lớphps5Xz trưYwsoLdởng, hoàxBi niệhps5Xzm –YwsoLd ihps5Xzng, hảoE63EtH xB cảmxB đốihps5Xz vớhps5Xzi xBhắn cũngxB tăYwsoLdng tênE63EtH haYwsoLdi trhps5Xzăm phps5Xzhần trăm.

Hắn mởxB E63EtHra E63EtHsách hps5Xzbài xBtập, YwsoLdhỏi Khanhps5Xzg DuxBật “xBKhang Duậhps5Xzt, mìhps5Xznh muốnhps5Xz hhps5Xzỏi bE63EtHạn YwsoLdbài nàYwsoLdy, bYwsoLdạn E63EtHchỉ mìnhE63EtH đi.”

Tôi ởhps5Xz mộhps5Xzt YwsoLdbên YwsoLdgật đầu,YwsoLd chYwsoLdo rằnhps5Xzg ngườixB tốxBt nhps5Xzhư vậyYwsoLd, xácYwsoLd thậtxB làE63EtH nênhps5Xz giúYwsoLdp đE63EtHỡ hếtE63EtH sức.

Ai nxBgờ KhxBang hps5XzDuật lạYwsoLdi xBbày rYwsoLda mộtE63EtH YwsoLdbộ mhps5Xzặt xhps5Xza cYwsoLdách “KhônYwsoLdg rảnh!!”

Tôi hps5Xzbuồn bực,E63EtH E63EtHbình hps5Xzthường hắnYwsoLd cũnxBg khôE63EtHng nhps5Xzhư vậy.

Khps5Xzế KiệtxB hps5XzHạnh còYwsoLdn buồYwsoLdn bựcYwsoLd hơxBn tôiYwsoLd “xBTại E63EtHsao vậy?”

Tôi cũnYwsoLdg muốnhps5Xz biếtYwsoLd KhanYwsoLdg DuậtYwsoLd bịxB gìhps5Xz vậy,E63EtH vYwsoLdì saE63EtHo vẻYwsoLd xBmặt khps5Xzhó chịu.

Lúc này,YwsoLd TiểuYwsoLd PhiềnxB lạYwsoLdi nhps5Xzói hps5Xz xBvới xBtôi “YwsoLdMiểu Miểhps5Xzu, hps5Xzngày kihps5Xza làE63EtH hps5Xzsinh nhậthps5Xz cE63EtHủa Đạihps5Xz YwsoLdSong vàYwsoLd TE63EtHiểu SonYwsoLdg, xB buE63EtHổi chiềuYwsoLd hps5Xztao vớihps5Xz YwsoLdTừ hps5XzOánh E63EtHđi YwsoLdmua quE63EtHà, E63EtHmày cE63EtHó YwsoLdđi không?”

“SinhYwsoLd nhật?”E63EtH tôE63EtHi nghE63EtHĩ mộtxB YwsoLd YwsoLdchút, nhps5Xzhớ lạiE63EtH nghps5Xzày, hps5Xzđúng lE63EtHà nhps5Xzgày 2E63EtH3 thánYwsoLdg 1YwsoLd2 E63EtHlà xBsinh nhậtxB YwsoLdcủa ĐạiYwsoLd SYwsoLdong YwsoLd vàhps5Xz E63EtHTiểu Shps5Xzong, vYwsoLdội vàxBng trảhps5Xz YwsoLdlời “Đi,xB đxBi, E63EtHtao đi!!”

Đang thảoxB lhps5Xzuận nóYwsoLdng bỏng,E63EtH KếxB xB hps5XzKiệt HạnYwsoLdh YwsoLdđột nhiêhps5Xzn cE63EtHhạy tới,YwsoLd đE63EtHứng thẳngxB tắhps5Xzp, đihps5Xzên cuồngYwsoLd YwsoLdkêu txBôi “PhúcxB xB Tấn,xB YwsoLdPhúc Tấnhps5Xz, E63EtHPhúc TE63EtHấn, Phúhps5Xzc Tấn…”

Tôi sửnxBg sốt,hps5Xz đâyxB làhps5Xz hps5Xzý gì.

ĐồxB điên!!

Đợhps5Xzi tớE63EtHi lYwsoLdúc hắnE63EtH E63EtHkêu khoảnhps5Xzg mưhps5Xzời mấyxB txBiếng hps5Xz‘Phúc Tấn’xB rhps5Xzồi, tôihps5Xz nxBhìn YwsoLdthấy KhaxBng Duậthps5Xz hps5Xzvẫy vẫyxB txBay vE63EtHới hắn.

Hắn khôYwsoLdng kêYwsoLdu nữa,E63EtH ngxBoan ngE63EtHoãn xBquay hps5Xztrở về.

Tôi hps5Xzchợt xBnghe YwsoLdKhang DuậtE63EtH nóixB E63EtH“Thật rYwsoLda E63EtHbài nxBày giảixB nhưhps5Xz vậy…”

Tôhps5Xzi nhps5Xzghe khôngE63EtH xBrõ nE63EtHên trởE63EtH YwsoLdlại chỗhps5Xz ngồxBi, muhps5Xzốn hỏYwsoLdi KếxB Kihps5Xzệt Hạnhps5Xzh YwsoLdcó hps5Xzý gì.

Đợi làmxB bàhps5Xzi YwsoLdxong rồi,E63EtH hYwsoLdắn nhxBìn thxBấy xBtôi, nYwsoLdói cợtxB nhảE63EtH hps5Xz“Phúc E63EtHTấn, xBta xonxBg rồiYwsoLd, mờhps5Xzi ngàixB ngồi,YwsoLd hps5Xzmời YwsoLdngài ngồi.”

Tôi cànxBg khôE63EtHng rõE63EtH, tạixB sxBao xBhắn lạixB khônhps5Xzg ngừnE63EtHg kE63EtHêu hps5Xztôi E63EtHlà E63EtHPhúc Tấn,hps5Xz tôiE63EtH YwsoLdtrừng mYwsoLdắt nhìnhps5Xz xBhắn, hYwsoLdi vọngxB hắE63EtHn cóE63EtH thểE63EtH sửahps5Xz miệng.

Hắn lE63EtHại mhps5Xzột chps5Xzhút cũnE63EtHg khônhps5Xzg YwsoLd hps5Xzhiểu đượcxB, đạiE63EtH kháihps5Xz nghxBĩ rằE63EtHng thps5Xzôi nghps5Xzại ngồiE63EtH chps5Xzhỗ hắnYwsoLd đhps5Xzã ngồihps5Xz quE63EtHa, lYwsoLdiền E63EtH lấYwsoLdy hps5Xztay áohps5Xz YwsoLdxoa YwsoLdxoa ghếE63EtH ngồi,E63EtH còYwsoLdn nóixB thêmYwsoLd “PE63EtHhúc Tấnhps5Xz, ngồhps5Xzi a.”

YwsoLdNgồi hps5Xzcái đE63EtHầu cậE63EtHu. TôYwsoLdi càngYwsoLd trxBừng hắn.

Sửa miệnghps5Xz đxBi, cậuYwsoLd E63EtHlà ngườiYwsoLd dhps5Xzuy nhhps5Xzất gầnYwsoLd bhps5Xzùn màYwsoLd chẳYwsoLdng hE63EtHôi YwsoLdtanh mhps5Xzùi bùYwsoLdn nhYwsoLda, tiếphps5Xz tE63EtHục pháE63EtHt hE63EtHuy hps5Xzđi chứ.

Nhưng E63EtHhắn mộhps5Xzt xBchút cũnE63EtHg khxBông phảnxB YwsoLdứng, dọYwsoLdn hps5Xzdẹp sácE63EtHh giE63EtHáo khoahps5Xz, vuốthps5Xz vE63EtHuốt gáyE63EtH, bỏxB đihps5Xz giốngxB YwsoLdnhư kYwsoLdhông chps5Xzó viE63EtHệc gì.

Lông xBmày cYwsoLdủa thps5Xzôi đềuhps5Xz dxBồn thps5Xzhành mxBột hps5Xzcục, xBrối rắm.

Đây làxB hps5Xzý ghps5Xzì, E63EtHý hps5Xzgì a.

Tôi nhìE63EtHn vềxB phps5Xzhía xBKhang Duật,hps5Xz cứhps5Xz hps5Xzcảm tYwsoLdhấy chps5Xzó gxBì YwsoLdđó hps5Xzkhông hps5Xzbình thường.

Khang hps5XzDuật đxBang YwsoLdnhàn nhãhps5Xz txBhu E63EtH dọnE63EtH hộhps5Xzp bút,xB E63EtHkhông biếtE63EtH cóxB phảhps5Xzi tạixB ảE63EtHo giáYwsoLdc củxBa tYwsoLdôi haE63EtHy không,hps5Xz hhps5Xzắn giốhps5Xzng hps5Xz YwsoLdnhư thậthps5Xz sunYwsoLdg sướnYwsoLdg, cùhps5Xzng vẻE63EtH mặthps5Xz khóYwsoLd chịuE63EtH trưE63EtHớc hps5Xzđó kháhps5Xzc nxBhau mxBột trờixB xB mxBột vhps5Xzực, lộYwsoLd rhps5Xza mộtYwsoLd cYwsoLdỗ sảngE63EtH khoái.

ĐạYwsoLdi kháxBi làE63EtH chúhps5Xz hps5Xzý tớihps5Xz xBánh E63EtHmắt củahps5Xz tôhps5Xzi, hắnE63EtH YwsoLdquay đầuYwsoLd “LYwsoLdàm E63EtHsao vậy?”

“Làm saxBo vYwsoLdậy!? TôiE63EtH cònxB muxBốn biếE63EtHt lE63EtHàm saxBo vậYwsoLdy axB?” thps5Xzôi chYwsoLdỉ hướngYwsoLd xBKế Kihps5Xzệt Hạnhhps5Xz xB“Cậu làmxB YwsoLdgì vớiYwsoLd hắn?”

Khang DuậxBt vẻhps5Xz mặxBt giốnghps5Xz E63EtHnhư rấtxB vôxB tội,hps5Xz YwsoLdchớp chhps5Xzớp mắhps5Xzt nhìnxB tôYwsoLdi “Chỉhps5Xz bàixB YwsoLdcho hắnYwsoLd nha.”

“YwsoLdKhông phYwsoLdải cáihps5Xz nàyxB, vìE63EtH hps5Xzsao E63EtHhắn YwsoLdgọi tôhps5Xzi lE63EtHà Phúchps5Xz Tấn.”

HắnYwsoLd càYwsoLdng hps5Xzvô xBtội nhìE63EtHn tôYwsoLdi “AE63EtHi cũE63EtHng gọiYwsoLd cậxBu YwsoLdlà PhxBúc Tấnhps5Xz nha.”

“Không phảhps5Xzi…ý tYwsoLdôi khôngYwsoLd phảixB YwsoLd vhps5Xzậy, YwsoLdý txBôi E63EtHlà vừE63EtHa xBrồi hắnYwsoLd còYwsoLdn gọiYwsoLd xBtôi E63EtHlà YwsoLdlớp trxBưởng, thps5Xzại saxBo độthps5Xz xBnhiên YwsoLd lạiYwsoLd sửaE63EtH xBmiêng.” Thps5Xzrước sYwsoLdau chỉE63EtH kxBém nYwsoLdhau cE63EtHó mYwsoLdấy pYwsoLdhút, mhps5Xzà mhps5Xzấy E63EtHphút xBnày KếxB xB KYwsoLdiệt HạnhE63EtH chE63EtHỉ E63EtHđứng ởE63EtH xBchỗ hắn.

Khang YwsoLdDuật thựcxB sựhps5Xz xBkhông hiểhps5Xzu YwsoLd xBgì hE63EtHết nhhps5Xzìn tôi,hps5Xz sxBau đhps5Xzó nYwsoLdói “LàmE63EtH E63EtHsao tôE63EtHi biếtE63EtH YwsoLdđược, tôhps5Xzi chps5Xzũng kxBhông phảiE63EtH hps5Xz hắnE63EtH, E63EtHnếu khE63EtHông cYwsoLdậu đYwsoLdi hE63EtHỏi hắnE63EtH đi.”

Đó làYwsoLd E63EtHmột ýE63EtH hay.

Tôi hps5Xzcòn txBhật tíhps5Xznh xBđi hỏiYwsoLd .

Nhưng lhps5Xzà hps5XzKế KiệxBt HạnhE63EtH vừxBa nhìhps5Xzn thps5Xzhấy YwsoLdtôi, khhps5Xzông đợiYwsoLd tôiE63EtH hỏi,hps5Xz E63EtHtựa nhYwsoLdư cxBon vxBẹt kêuE63EtH E63EtHtôi PxBhúc Tấn,YwsoLd PhúE63EtHc Tấn,hps5Xz PhúxBc Tấn.

Phúc Tấhps5Xzn tớiE63EtH xBnỗi tôixB hE63EtHỏi khônYwsoLdg nYwsoLdổi nữa.

Xám xxBịt quahps5Xzy xBvề xBchỗ ngồi.

ChuxBông vE63EtHào lớphps5Xz vanhps5Xzg lên,YwsoLd tôihps5Xz YwsoLd nhaE63EtHnh cxBhóng lấyE63EtH hps5Xzsách hps5Xzgiáo E63EtHkhoa raE63EtH, YwsoLdtrong xBlòng rốE63EtHi rE63EtHắm hps5Xz, lhps5Xzại muốnhps5Xz hxBỏi hps5Xz Khps5Xzhang Duật,hps5Xz nhhps5Xzưng hYwsoLdắn lE63EtHại bàyhps5Xz rxBa vẻYwsoLd mặthps5Xz hps5Xzem bE63EtHé ngxBoan, mắhps5Xzt xBđen lúngxB liếnghps5Xz xB YwsoLdto E63EtHtròn E63EtHtrong suốtxB hếYwsoLdt cỡ,hps5Xz gixBống nE63EtHhư xBđang nóiE63EtH, béE63EtH lYwsoLdà YwsoLdbé ngohps5Xzan, béYwsoLd xBvô hps5Xz cùE63EtHng ngoE63EtHan, cxBhuyện xấuhps5Xz E63EtHgì YwsoLdbé cũnhps5Xzg khE63EtHông chps5Xzó làm.

TôxBi bịE63EtH E63EtHánh hps5Xzmắt tE63EtHhuần khYwsoLdiết dxBơ YwsoLdbẩn nàyxB hoànhps5Xz txBoàn cảnxB lại.

Tôi thps5Xziếp tụhps5Xzc hps5Xzrối rắmhps5Xz, lạYwsoLdi cxBứ rốixB rắE63EtHm mãYwsoLdi YwsoLdmà lạhps5Xzi tìYwsoLdm E63EtHkhông rhps5Xza đhps5Xzáp áYwsoLdn gì.

Thps5Xziếp tE63EtHheo, chxBúng xBtôi đốixB mặhps5Xzt vớE63EtHi kYwsoLdì thhps5Xzi cuốiYwsoLd kỳ,xB tôiE63EtH cũnghps5Xz khE63EtHông cóYwsoLd cYwsoLdơ hộiYwsoLd rốihps5Xz rắxBm nữa,hps5Xz tấtE63EtH E63EtHcả suxBy YwsoLdnghĩ đềuxB YwsoLdđặt ởxB cuộcYwsoLd thi.

ThxBi xongE63EtH, tYwsoLdâm tE63EtHrạng lạiYwsoLd YwsoLdsung sướng,xB hps5Xzhơn nxBữa tôiE63EtH txBhi YwsoLdcũng khxBông tệE63EtH lắYwsoLdm, chuyệnE63EtH gì&nbYwsoLdsp; cũngxB qhps5Xzuăng hps5Xzra saE63EtHu đầu.

Nhưng tớiYwsoLd trướcYwsoLd nghỉE63EtH đônxBg, tôihps5Xz lạiE63EtH bắhps5Xzt đầuE63EtH rốYwsoLdi rắm.

Chúng tôxBi vE63EtHào hps5Xzthời đó,E63EtH hơnYwsoLd 9xB9 phYwsoLdần xBtrăm họxBc sinE63EtHh đE63EtHều sợhps5Xz cùnghps5Xz mộtxB thứ.

Đó E63EtHlà –hps5Xz sE63EtHổ liE63EtHên lạc.

Đừng E63EtHnhìn YwsoLdcái qhps5Xzuyển sổE63EtH màE63EtHu đỏE63EtH E63EtH (hps5Xzcó đôE63EtHi YwsoLdkhi lYwsoLdà màxBu xanhhps5Xz) cxBhỉ nhYwsoLdỏ bYwsoLdằng bànE63EtH xBtay nàhps5Xzy hps5Xzmà xxBem thườnghps5Xz, lxBực ảxBnh YwsoLd hưởxBng chps5Xzủa nóE63EtH rhps5Xzất YwsoLdkinh ngườiE63EtH .

E63EtHTrong shps5Xzổ cYwsoLdó đihps5Xzểm sốhps5Xz cxBủa chúngYwsoLd hps5Xz thps5Xzôi, cònYwsoLd YwsoLdcó lờiE63EtH nhậhps5Xzn E63EtHxét củE63EtHa giáhps5Xzo viênhps5Xz, lhps5Xziên quaYwsoLdn E63EtHtới chuyệE63EtHn cYwsoLdhúng xBtôi E63EtH cóYwsoLd thểxB xBcó nhYwsoLdững ngàyE63EtH nghỉE63EtH yênYwsoLd bE63EtHình haYwsoLdy khônE63EtHg, tếxBt nguyênhps5Xz đhps5Xzán cóhps5Xz thểYwsoLd nhậYwsoLdn E63EtH đượchps5Xz thps5Xziền lìhps5Xz xYwsoLdì hps5Xzhay khYwsoLdông, sâhps5Xzu hE63EtHơn nữxBa E63EtHliên E63EtHquan tớxBi dE63EtHa thhps5Xzịt E63EtHcủa chxBúng YwsoLd tôi,hps5Xz quyếhps5Xzt địnhxB xhps5Xzem bhps5Xza xBmẹ cxBhúng tôiE63EtH xBcó thểYwsoLd lấyhps5Xz hps5Xzchổi lhps5Xzông gYwsoLdà, dépxB xBlê hxBoặc hps5Xz đồE63EtH dE63EtHùng hằnE63EtHg nxBgày hps5Xzlàm E63EtHhung xBkhí xBđể hps5Xzhầu hạE63EtH cE63EtHhúng hps5Xztôi hE63EtHay không.

Vậy còhps5Xzn chxBưa tínxBh, íxBt rYwsoLda hps5Xzmỗi lớphps5Xz cũnghps5Xz sẽhps5Xz xBcó mộthps5Xz YwsoLdhai đứYwsoLda E63EtHngon lành.

Bời vxBì chps5Xzô chủxB nhiệmYwsoLd bịhps5Xz bệnhYwsoLd, YwsoLdcô liềhps5Xzn giaYwsoLdo E63EtHcho tôiE63EtH hps5Xzlàm mộthps5Xz chuhps5Xzyện vxBô cùnghps5Xz vYwsoLdô sỉ.

Lời nhậnhps5Xz YwsoLdxét trohps5Xzng hps5Xzphiểu lixBên lạc,E63EtH gYwsoLdiao chE63EtHo tôixB viết.

Cònhps5Xz xBnói YwsoLdgì mE63EtHà, xBem lxBà E63EtHlớp YwsoLd trưởngYwsoLd, rấthps5Xz hiểYwsoLdu cáxBc bE63EtHạn, hps5Xzem vYwsoLdiết thhps5Xzích hợpE63EtH hps5Xznhất, YwsoLdbất qhps5Xzuá cũxBng kYwsoLdhông tYwsoLdhể xB vhps5Xzì xBtình cảmYwsoLd bạnE63EtH xBbè mE63EtHà làYwsoLdm rốYwsoLdi YwsoLdkỉ cươngE63EtH, phps5Xzhải viếYwsoLdt YwsoLdđúng vE63EtHới thYwsoLdực tế.

KhônE63EtHg đượcxB làmYwsoLd xBrối kỉE63EtH chps5Xzương xBthì côE63EtH cũE63EtHng đừngYwsoLd kêhps5Xzu YwsoLdem viếtYwsoLd nha.

Sau E63EtHkhi txBan E63EtHhọc, trhps5Xzong phhps5Xzòng YwsoLd cxBhỉ chps5Xzó xBtôi vxBà KhxBang xBDuật, hắxBn lE63EtHà xBỦy viêE63EtHn hhps5Xzọc tE63EtHập mớixB, đươnxBg nhiênE63EtH phảhps5Xzi xBở E63EtH lạiYwsoLd ghps5Xziúp tôiE63EtH, E63EtHthật YwsoLdra ngE63EtHay từE63EtH đầuxB thps5Xzôi xBcũng YwsoLdcảm thấyxB E63EtHkhông đhps5Xzược tE63EtHự hps5Xz nhiên.

Nhưng E63EtHmà YwsoLdnhìn cuốnxB E63EtHsổ lxBiên YwsoLdlạc đangE63EtH nằmxB YwsoLdtrên tahps5Xzy tôihps5Xz này…

Lòng txBôi lạiYwsoLd không&nbhps5Xzsp; cònxB khôYwsoLdng tựYwsoLd hps5Xznhiên nữa.

TE63EtHất cảYwsoLd đềYwsoLdu E63EtHlà màhps5Xzu đỏxB, đihps5Xzểm sốYwsoLd đềuYwsoLd E63EtHtừ hps5Xz5 tE63EtHới 15hps5Xz, khôngxB E63EtHxem txBên cũnxBg bihps5Xzết lYwsoLdà ai.

xBĐại vhps5Xzương lớpxB chúnYwsoLdg tôxBi, hps5Xzbạn ChYwsoLdu DũYwsoLdng Cường.

Hắn cxBó tiếngE63EtH làE63EtH họE63EtHc sinhps5Xzh cáYwsoLd xB biệxBt, suốthps5Xz ngàE63EtHy xBở trườhps5Xzng đáxBnh nhauhps5Xz, đE63EtHánh trậnxB nYwsoLdào E63EtHto trậnxB nấy,YwsoLd mẹE63EtH hxBắn xBvì hps5Xz YwsoLdviệc hắhps5Xzn đáxBnh nYwsoLdhau, thườnghps5Xz bịhps5Xz gọYwsoLdi xBtới trYwsoLdường, thps5Xzuần trưxBớc cònE63EtH đếhps5Xzn mYwsoLdột E63EtH lầnhps5Xz đâu?E63EtH Nhps5Xzhưng E63EtHmẹ hắnhps5Xz cưYwsoLdng chhps5Xziều hYwsoLdắn, YwsoLdthật E63EtHnhiều chuyệE63EtHn cYwsoLdũng khôngYwsoLd nóiE63EtH xB chps5Xzho bốE63EtH hxBắn, hằnYwsoLdg nE63EtHăm không&nbxBsp; hps5Xzcó YwsoLdở nhàhps5Xz, YwsoLdlàm huxBấn YwsoLdluyện vixBên quE63EtHyền aYwsoLdnh, xBcho xB xBnên việcxB nàE63EtHy cE63EtHủa hE63EtHắn, bE63EtHố hắnxB cũhps5Xzng khôxBng biết,YwsoLd đợiE63EtH tớixB lúxBc biếYwsoLdt, nămhps5Xz hps5Xz tE63EtHrước đánhYwsoLd tớihps5Xz nỗixB mặE63EtHt hYwsoLdắn sxBưng lêxBn, còE63EtHn kéE63EtHo lỗhps5Xz YwsoLdtai YwsoLdhắn đxBến trường,xB hps5Xztìm xB mấyxB đứaYwsoLd bịYwsoLd hắnhps5Xz hps5Xzđánh đểYwsoLd YwsoLdxin lỗi.

BốxB hắnhps5Xz lxBúc đóYwsoLd nóiYwsoLd cứxBng “ThànhYwsoLd E63EtH tíxBch E63EtHhọc thps5Xzập khE63EtHông tốE63EtHt, làE63EtH dhps5Xzo YwsoLdmày khôngxB thônE63EtHg minYwsoLdh, taYwsoLdo khE63EtHông tráchps5Xzh, YwsoLd nhưnYwsoLdg đxBể YwsoLdcho taYwsoLdo biếtE63EtH màyxB đánhxB ngườixB khxBác, tE63EtHao E63EtHđánh gãyhps5Xz E63EtHchân mày.”

Do hps5Xzmẹ hắYwsoLdn YwsoLdcưng chps5Xzhiều, đhps5Xziện hps5Xz hps5Xzthoại cốhps5Xz E63EtHđịnh lúcYwsoLd đóhps5Xz cònYwsoLd hps5Xzchưa YwsoLdthông dụng,YwsoLd khxBông thểxB thườxBng xuyYwsoLdên liênxB E63EtH xBhệ, bxBố hắnE63EtH yYwsoLdêu xBcầu thầyhps5Xz giáxBo YwsoLdcuối kxBì hps5Xzmỗi nămxB E63EtHliền gửiYwsoLd sổYwsoLd lixBên lạcYwsoLd trựE63EtHc YwsoLd tiếpxB txBới chỗhps5Xz ông.

ThànhxB YwsoLdtích họchps5Xz tậpYwsoLd xBcủa hắnxB xB khxBông tốtE63EtH, bốE63EtH hắnhps5Xz biếtE63EtH cũnghps5Xz kYwsoLdhông hps5Xzsao, nhưnghps5Xz hps5Xzmà lờihps5Xz nE63EtHhận xét…đếnE63EtH E63EtHlúc YwsoLdđó YwsoLd chắxBc hps5Xzbố hYwsoLdắn hps5Xzđánh xBgãy E63EtHchân hắE63EtHn luôn.

Đến lhps5Xzúc đó,YwsoLd tE63EtHôi E63EtHchỉ phảiE63EtH làmE63EtH đồngE63EtH phạm.

Làm lớpYwsoLd trưởnxBg, lxBàm bxBạn xBhọc, tE63EtHôi đềuYwsoLd cYwsoLdó ngxBhĩa E63EtHvụ bhps5Xzảo vệE63EtH thYwsoLdân thểYwsoLd vàE63EtH E63EtHsinh mệnhxB chps5Xzác bạYwsoLdn YwsoLdtrong lớp.

Nhưng YwsoLdcái E63EtHnghĩa vhps5Xzụ huxBy hYwsoLdoàng YwsoLdnày, lxBại lhps5Xzàm YwsoLdcho tôxBi vixBết xBcái lờhps5Xzi nhậhps5Xzn xéYwsoLdt kYwsoLdhỉ E63EtHgió YwsoLdnày, lạihps5Xz cxBòn phảiE63EtH viếthps5Xz hps5Xzcho hps5Xzđúng sựYwsoLd hps5Xzthật nữa.

Tôi rốYwsoLdi hps5Xzrắm E63EtHtới mứcE63EtH bạcxB tóc.

Ánh mắxBt xấhps5Xzu xYwsoLda lxBiền toátxB ra.

Tôi nhps5Xzhìn YwsoLdvề phhps5Xzía KhanYwsoLdg DuậYwsoLdt “CáiYwsoLd nàxBy YwsoLdcậu viết.”

Hắn làhps5Xz hps5XzỦy hps5Xzviên YwsoLdhọc thps5Xzập, cũnE63EtHg xBcó qYwsoLduyền hps5Xzviết lờxBi nhậE63EtHn xét.

Tôi vộihps5Xz vànghps5Xz néxBm xBcho hắn,E63EtH đểxB hps5Xz hắnxB buồhps5Xzn rầuYwsoLd đi,xB tôhps5Xzi mặcE63EtH kệhps5Xz, nhYwsoLdanh nhE63EtHanh viếtE63EtH mấE63EtHy YwsoLdcái xBkhác, hps5Xztôi cònhps5Xz xBmuốn YwsoLd nhanxBh chYwsoLdóng vềhps5Xz nhanE63EtHh cYwsoLdhờ xxBem ĐxBồng hps5Xzxuân hYwsoLdỏa diE63EtHễm a.

Tôi viếthps5Xz, mộYwsoLdt bênYwsoLd cxBòn nhYwsoLdìn lhps5Xzén E63EtH Khahps5Xzng Duật,hps5Xz thấyhps5Xz hps5Xzhắn E63EtHchíu chặYwsoLdt mày,xB hps5Xztâm YwsoLdtình tYwsoLdôi thE63EtHật sYwsoLdảng YwsoLdkhoái, nYwsoLdghĩ hps5Xz thầmYwsoLd txBrong lòng,hps5Xz cậuhps5Xz chps5Xzũng cxBó ngàE63EtHy hôxBm naxBy, đểxB xxBem cxBậu viếtE63EtH nhhps5Xzư thếYwsoLd xBnào, E63EtH hừhps5Xz hừ!!

Khang DuậtYwsoLd suE63EtHy nghĩE63EtH tE63EtHrong cxBhốc xB látYwsoLd, thậtE63EtH E63EtHsự chhps5Xzỉ tronYwsoLdg chốcxB YwsoLdlát, YwsoLdsau đhps5Xzó cầhps5Xzm búhps5Xzt lêYwsoLdn, vuYwsoLdng xBtay rẹE63EtHt rẹtE63EtH, E63EtH viếthps5Xz xonE63EtHg, lYwsoLdiền némhps5Xz lạxBi chYwsoLdo tôi.

“xBXong rồi!”

Xong rồi!!YwsoLd NxBày txBhì xhps5Xzong rồi.

Việc làhps5Xzm txBôi sầuhps5Xz hps5Xzkhổ xBnửa tiếngYwsoLd, chỉE63EtH mườihps5Xz phúxBt lYwsoLdà xong.

Tôi khônxBg tinhps5Xz, bhps5Xzỏ xBbút xuE63EtHống, mởxB xBra YwsoLdphiếu liêYwsoLdn lYwsoLdạc hps5Xzcủa ChxBu DũngE63EtH Cườhps5Xzng, lxBật tớihps5Xz tranYwsoLdg hps5Xzcó lờihps5Xz hps5Xznhận xét.

Trên đóhps5Xz cE63EtHhỉ viếtYwsoLd ítxB ỏiYwsoLd mấyE63EtH chữhps5Xz –hps5Xz YwsoLdBạn xBDũng thps5Xzhành hps5Xztích hps5Xzổn địYwsoLdnh, năngE63EtH lE63EtHực đấYwsoLdm đáE63EtH rYwsoLdất mạnh.

Cái ghps5Xzì hps5Xzkêu lhps5Xzàm rốiE63EtH hps5Xzkỉ cươnhps5Xzg txBới cYwsoLdảnh gihps5Xzới YwsoLdcao nhấE63EtHt, cE63EtHhính làYwsoLd đây,xB lhps5Xzàm rốixB kxBỉ cươngYwsoLd YwsoLdtới hps5Xzmức tìYwsoLdm khxBông rYwsoLda chxBỗ nàYwsoLdo khôhps5Xzng xBhợp lí.

“Như thếxB nàYwsoLdo? ViếtxB khYwsoLdông đúng?YwsoLd” hYwsoLdắn hỏi.

Tôi xBnhanh chóYwsoLdng lắchps5Xz đhps5Xzầu, đhps5Xzúng YwsoLdlà E63EtHviết khôngxB cE63EtHhê vhps5Xzào đxBâu được.

“Vậy mhps5Xzau YwsoLdkí tên!”

“Ừ, được!”hps5Xz hps5Xzlời nYwsoLdhận xE63EtHét E63EtHdo tôihps5Xz viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.