You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChươU9ezQLg2ng oH62Bqnr6: ÔoH62Bqnr poH62Bqnrhối ngẫu

Chuyện xU9ezQLg2ấu oH62Bqnrcủa PpZEtôi PpZEvà KhaPpZEng DuậoH62Bqnrt vẫnoH62Bqnr PpZEliên tPpZEục U9ezQLg2lan truyền,U9ezQLg2 khôoH62Bqnrng nhữngPpZE vậy,U9ezQLg2 cònoH62Bqnr càU9ezQLg2ng ngàoH62Bqnry càPpZEng PpZEhuy hoàng.

Tôi voH62Bqnrà hắnoH62Bqnr đưU9ezQLg2ợc thU9ezQLg2ầy tU9ezQLg2hể dụPpZEc U9ezQLg2 chọoH62Bqnrn oH62Bqnrđi thPpZEi ĐạioH62Bqnr hU9ezQLg2ội thoH62Bqnrể thaU9ezQLg2o tooH62Bqnràn kU9ezQLg2hu, cóoH62Bqnr chếU9ezQLg2t hPpZEay khôPpZEng U9ezQLg2lại đạtPpZE đưoH62Bqnrợc oH62Bqnr giảiU9ezQLg2 qoH62Bqnruán quân,PpZE điềuoH62Bqnr nPpZEày kPpZEì PpZEthật cũngU9ezQLg2 koH62Bqnrhông cPpZEó gPpZEì, tôoH62Bqnri oH62Bqnrvốn hU9ezQLg2ọc giỏioH62Bqnr thểPpZE U9ezQLg2 dụPpZEc, vậyU9ezQLg2 U9ezQLg2mà truyềnPpZE U9ezQLg2vào lớpPpZE lPpZEại toH62Bqnrhay đổiPpZE bảnoH62Bqnr chất.

Không biếtU9ezQLg2 đứaPpZE xấuoH62Bqnr xoH62Bqnra nPpZEào nóoH62Bqnri mộtoH62Bqnr cPpZEâu “ĐâyU9ezQLg2 làPpZE oH62Bqnrsức mạnPpZEh tU9ezQLg2ình yêu.”

SứcoH62Bqnr mạnhPpZE tìU9ezQLg2nh yêoH62Bqnru cáioH62Bqnr đầuU9ezQLg2 mày…oH62Bqnrcái nàoH62Bqnry PpZElà thPpZEực lựcU9ezQLg2 củaU9ezQLg2 tao.

BiếPpZEt vậyU9ezQLg2 lúcoH62Bqnr đóoH62Bqnr chạU9ezQLg2y vềU9ezQLg2 chóoH62Bqnrt choH62Bqnro rồi.

Khóc-ing.

NgPpZEoài U9ezQLg2ra, vìU9ezQLg2 ởoH62Bqnr tU9ezQLg2iết vănU9ezQLg2 tôioH62Bqnr PpZE tU9ezQLg2ừng bPpZEị thầU9ezQLg2y U9ezQLg2Tôn phạtU9ezQLg2 đứng,oH62Bqnr nPpZEên đểU9ezQLg2 thầyPpZE ToH62Bqnrôn PpZExếp oH62Bqnrloại hạnhPpZE kiểPpZEm vàPpZEo cuốPpZEi PpZE kìPpZE U9ezQLg2nương taPpZEy PpZEcho oH62Bqnrcái tộPpZEi lỗiU9ezQLg2 nàU9ezQLg2y củaPpZE tôiPpZE noH62Bqnrên tôiPpZE họoH62Bqnrc rấtU9ezQLg2 cPpZEhăm chú,U9ezQLg2 trướcPpZE oH62Bqnr kioH62Bqnra điPpZEểm PpZEsố môPpZEn U9ezQLg2văn củaPpZE PpZEtôi luôoH62Bqnrn nằoH62Bqnrm PpZEở phầnPpZE eoU9ezQLg2, lầnPpZE noH62Bqnrày thPpZEi toH62Bqnrrắc noH62Bqnrghiệm U9ezQLg2 lạPpZEi PpZEđứng U9ezQLg2thứ 3U9ezQLg2, ngaoH62Bqnry coH62Bqnrả bảnoH62Bqnr thoH62Bqnrân tôoH62Bqnri đềuoH62Bqnr koH62Bqnrhông U9ezQLg2tin đoH62Bqnrược hoH62Bqnrai PpZEmắt mìnoH62Bqnrh, PpZE cPpZEòn rấtPpZE vuPpZEi voH62Bqnrẻ, U9ezQLg2có côngPpZE màioH62Bqnr PpZEsắt U9ezQLg2có U9ezQLg2ngày nU9ezQLg2ên kPpZEim quoH62Bqnrả nhiêU9ezQLg2n coH62Bqnrhí lí.

Thầy TôPpZEn cũnPpZEg PpZEcho U9ezQLg2rằng nhPpZEư PpZE vậyPpZE, oH62Bqnrthầy oH62Bqnrcòn nhớPpZE oH62Bqnrcâu nPpZEói màPpZE KPpZEhang DoH62Bqnruật từnPpZEg nU9ezQLg2ói “SauoH62Bqnr lPpZEưng mỗiPpZE ngườiPpZE phụU9ezQLg2 PpZE nữPpZE PpZEthành cônoH62Bqnrg nU9ezQLg2hất đPpZEịnh cóoH62Bqnr mộU9ezQLg2t ngườiU9ezQLg2 U9ezQLg2đàn ôPpZEng thànoH62Bqnrh công.”,PpZE loH62Bqnrúc giU9ezQLg2ảng U9ezQLg2 bàiPpZE cònPpZE mượoH62Bqnrn PpZEcâu nàoH62Bqnry làoH62Bqnrm U9ezQLg2văn, ởU9ezQLg2 tPpZErước moH62Bqnrặt cảU9ezQLg2 oH62Bqnrlớp nóioH62Bqnr U9ezQLg2phải nPpZEoi gU9ezQLg2ương tôU9ezQLg2i U9ezQLg2 voH62Bqnrà KhanoH62Bqnrg DuậtoH62Bqnr U9ezQLg2học tậPpZEp, oH62Bqnrhọc tậpoH62Bqnr oH62Bqnrchúng tU9ezQLg2ôi U9ezQLg2giúp đỡU9ezQLg2 lU9ezQLg2ẫn oH62Bqnrnhau, họPpZEc tậpoH62Bqnr tìnhU9ezQLg2 oH62Bqnr cảmU9ezQLg2 PpZEtốt oH62Bqnrđẹp củU9ezQLg2a U9ezQLg2chúng tôU9ezQLg2i, nhưPpZE vậPpZEy U9ezQLg2mới oH62Bqnrcó U9ezQLg2thể làmoH62Bqnr choH62Bqnro đPpZEiểm sốU9ezQLg2 nâoH62Bqnrng cao.

Vì saPpZEo kU9ezQLg2êu PpZEcảm tPpZEình tốt,PpZE vìPpZE PpZE sPpZEao oH62Bqnrkêu giU9ezQLg2úp PpZEđỡ lẫnPpZE nhauU9ezQLg2, nóU9ezQLg2i tớiPpZE toH62Bqnrai mấyPpZE đứaPpZE tronU9ezQLg2g lớpPpZE, đổioH62Bqnr thànPpZEh tU9ezQLg2ôi oH62Bqnr vU9ezQLg2à KhPpZEang U9ezQLg2Duật thậPpZEt âU9ezQLg2n U9ezQLg2ái, oH62Bqnrân áiPpZE toH62Bqnrới nU9ezQLg2ỗi thàPpZEnh oH62Bqnrtích hPpZEọc toH62Bqnrập độtU9ezQLg2 nhiênoH62Bqnr oH62Bqnr toH62Bqnrăng cao.

Vì tU9ezQLg2hế, sU9ezQLg2ức mạnhU9ezQLg2 tìnhU9ezQLg2 yêU9ezQLg2u, tU9ezQLg2ôi toH62Bqnrrốn thoáoH62Bqnrt U9ezQLg2không U9ezQLg2được, U9ezQLg2như bónoH62Bqnrg vU9ezQLg2ới hìnPpZEh U9ezQLg2đi theU9ezQLg2o tôi.

Danh hoH62Bqnriệu PpZEPhúc TấnoH62Bqnr PpZEnày cũngPpZE bỏPpZE khônoH62Bqnrg PpZEđược, tôPpZEi sU9ezQLg2ửa nhưU9ezQLg2 thếPpZE PpZEnào oH62Bqnrcũng uPpZEổng công.

Lại bPpZEởi U9ezQLg2vì sựPpZE tiếnU9ezQLg2 bộPpZE củaPpZE haoH62Bqnri PpZE chúoH62Bqnrng oH62Bqnrtôi, thầU9ezQLg2y TPpZEôn còoH62Bqnrn cU9ezQLg2ố oH62Bqnrý đềU9ezQLg2 nPpZEghị vớU9ezQLg2i thầyoH62Bqnr cPpZEhủ nU9ezQLg2hiệm chPpZEo KhaoH62Bqnrng DuậtU9ezQLg2 PpZE làPpZEm U9ezQLg2chức voH62Bqnrụ ỦyPpZE viêPpZEn hU9ezQLg2ọc oH62Bqnrtập, oH62Bqnrthì PpZEra ỦyPpZE viêU9ezQLg2n oH62Bqnrhọc PpZEtâp cũPpZE TôngU9ezQLg2 LêPpZE QuâPpZEn U9ezQLg2 (biPpZEệt hiệuU9ezQLg2 TôU9ezQLg2ng DoH62Bqnra) vPpZEì U9ezQLg2bị bệnU9ezQLg2h màoH62Bqnr PpZExin nghỉU9ezQLg2 dàPpZEi hoH62Bqnrạn, chứcU9ezQLg2 vPpZEụ ỦyU9ezQLg2 viênoH62Bqnr PpZEhọc oH62Bqnr tậpU9ezQLg2 voH62Bqnrẫn bỏU9ezQLg2 trốngoH62Bqnr, loH62Bqnrần nàyoH62Bqnr đềPpZE nghịU9ezQLg2 đềuU9ezQLg2 đượcoH62Bqnr U9ezQLg2mấy đU9ezQLg2ứa cU9ezQLg2on troH62Bqnrai U9ezQLg2trong PpZElớp U9ezQLg2 đồnoH62Bqnrg ý.

Cán bộPpZE lớU9ezQLg2p tôiU9ezQLg2, U9ezQLg2ngoại tPpZErừ chứcoH62Bqnr U9ezQLg2 vụU9ezQLg2 ỦU9ezQLg2y viêU9ezQLg2n thPpZEể dU9ezQLg2ục cóPpZE íoH62Bqnrt quyềnoH62Bqnr lựoH62Bqnrc nhPpZEất làU9ezQLg2 PpZEcon tPpZErai làU9ezQLg2m, oH62Bqnrcòn lPpZEại đềuoH62Bqnr làoH62Bqnr oH62Bqnr U9ezQLg2con gU9ezQLg2ái làm,PpZE KhaPpZEng DuậU9ezQLg2t họPpZEc U9ezQLg2tập oH62Bqnrtốt, sốoH62Bqnr oH62Bqnrlượng coU9ezQLg2n traU9ezQLg2i tronoH62Bqnrg lớpPpZE oH62Bqnrlại U9ezQLg2 chiếmPpZE oH62Bqnrhơn mộtPpZE nửU9ezQLg2a nênPpZE hU9ezQLg2ắn oH62Bqnrlập tPpZEức oH62Bqnrđược chọn.

Ủy oH62Bqnrviên PpZEhọc tậU9ezQLg2p lPpZEà U9ezQLg2cái gì?

LúcoH62Bqnr oH62Bqnrđó ủyU9ezQLg2 vPpZEiên oH62Bqnrhọc toH62Bqnrập cU9ezQLg2hính PpZElà tPpZErợ oH62Bqnrthủ đắU9ezQLg2c lPpZEực PpZEcủa lớpoH62Bqnr trưởng.

U9ezQLg2Tôi vàPpZE KhaoH62Bqnrng DPpZEuật ngoH62Bqnrồi cPpZEùng bànPpZE PpZEcòn cU9ezQLg2hưa tínhoH62Bqnr, bâU9ezQLg2y giPpZEờ PpZEcòn cùnPpZEg PpZEnhau trPpZEực ban.

oH62BqnrCó nghĩaPpZE làU9ezQLg2, PpZEsau U9ezQLg2này nếuU9ezQLg2 U9ezQLg2có hPpZEọp hàPpZEnh U9ezQLg2gì, hoạtU9ezQLg2 độngoH62Bqnr PpZEthể toH62Bqnrhao gìoH62Bqnr, KhaoH62Bqnrng oH62BqnrDuật đềoH62Bqnru điPpZE thPpZEeo tôi,U9ezQLg2 thỉnhU9ezQLg2 thU9ezQLg2oảng xPpZEuất hU9ezQLg2iện cạnhU9ezQLg2 tôi.

ThoH62Bqnrật U9ezQLg2bi thảm,U9ezQLg2 thậtoH62Bqnr PpZEbi thảmPpZE PpZEa PpZEa oH62Bqnra oH62Bqnra oH62Bqnra PpZEa U9ezQLg2a U9ezQLg2a oH62Bqnra U9ezQLg2a a!!

Cuối thU9ezQLg2áng PpZEmười haiU9ezQLg2, sắpU9ezQLg2 tớiU9ezQLg2 oH62Bqnr koH62Bqnrì U9ezQLg2thi họcPpZE oH62Bqnrkì, oH62Bqnrkhoảng thờoH62Bqnri giaoH62Bqnrn nàoH62Bqnry phỏngPpZE cU9ezQLg2hừng U9ezQLg2là thờiPpZE goH62Bqnrian U9ezQLg2các họcU9ezQLg2 U9ezQLg2 sioH62Bqnrnh choH62Bqnrăm chPpZEỉ nhất,oH62Bqnr oH62Bqnrtôi PpZEcũng PpZEkhông ngoạPpZEi lệ,PpZE tôiPpZE PpZElà điểnoH62Bqnr hPpZEình củaPpZE U9ezQLg2kiểu PpZE họcPpZE soH62Bqnrinh nướoH62Bqnrc oH62Bqnrtới chânU9ezQLg2 mớPpZEi nhảy,U9ezQLg2 vìoH62Bqnr vậyPpZE vU9ezQLg2ừa tớiU9ezQLg2 lúU9ezQLg2c nàyU9ezQLg2 tôiPpZE liềU9ezQLg2n cảoH62Bqnrm PpZE oH62Bqnrthấy U9ezQLg2có U9ezQLg2áp lực.

Khang DuậtPpZE lạiPpZE khônU9ezQLg2g giốngoH62Bqnr voH62Bqnrậy, mộU9ezQLg2t chúoH62Bqnrt ápU9ezQLg2 lựcoH62Bqnr trướcoH62Bqnr PpZEkhi oH62Bqnrthi đềuU9ezQLg2 khôU9ezQLg2ng có,oH62Bqnr toH62Bqnran họoH62Bqnrc hU9ezQLg2oặc lúU9ezQLg2c nghỉU9ezQLg2 trU9ezQLg2ưa U9ezQLg2đều đU9ezQLg2i đU9ezQLg2á bóng.

Tôi oánPpZE PpZEgiận nha.

Tiết PpZEhai nPpZEgày oH62Bqnrhôm PpZEđó vừaPpZE hết,U9ezQLg2 U9ezQLg2 oH62Bqnrmột oH62Bqnrtên coH62Bqnron trU9ezQLg2ai coH62Bqnrhạy oH62Bqnrđến cU9ezQLg2hỗ KhanoH62Bqnrg DuậtU9ezQLg2 U9ezQLg2hỏi oH62Bqnrbài, aU9ezQLg2i bioH62Bqnrểu oH62Bqnrngười tU9ezQLg2a họPpZEc oH62Bqnr giU9ezQLg2ỏi đPpZEâu, bìoH62Bqnrnh thườoH62Bqnrng cũngPpZE sẵnPpZE soH62Bqnràng oH62Bqnrchỉ bài,U9ezQLg2 hiệnPpZE tU9ezQLg2ại lạoH62Bqnri lU9ezQLg2à ỦyU9ezQLg2 U9ezQLg2viên họcoH62Bqnr PpZE tậPpZEp, ngPpZEười tìU9ezQLg2m hắnU9ezQLg2 hỏiPpZE bàiPpZE cPpZEũng U9ezQLg2nhiều hơn.

Thấy cóPpZE ngU9ezQLg2ười hỏioH62Bqnr boH62Bqnrài hắn,PpZE toH62Bqnrôi liềnoH62Bqnr đU9ezQLg2ứng dậyPpZE nhườoH62Bqnrng chỗ.

Tên oH62Bqnrcon PpZEtrai nàyoH62Bqnr tênPpZE U9ezQLg2là U9ezQLg2Kế oH62Bqnr KiệPpZEt HạPpZEnh, U9ezQLg2rất chăU9ezQLg2m coH62Bqnrhỉ PpZEhọc PpZEhành, coH62Bqnrhúng tôioH62Bqnr đU9ezQLg2ều gU9ezQLg2ọi hắU9ezQLg2n làPpZE mọtPpZE sách,oH62Bqnr bởoH62Bqnri PpZE vU9ezQLg2ì hắnU9ezQLg2 thU9ezQLg2ật soH62Bqnrự thíchoH62Bqnr đọU9ezQLg2c sách,oH62Bqnr khônU9ezQLg2g hiPpZEểu lPpZEiền hU9ezQLg2ỏi lPpZEà oH62Bqnrthói qoH62Bqnruen củaoH62Bqnr oH62Bqnr hắn.

Hắn tPpZEhấy tU9ezQLg2ôi nPpZEhường chU9ezQLg2ỗ lU9ezQLg2iền nPpZEói “oH62BqnrCảm ơnoH62Bqnr lớpU9ezQLg2 trưởng”

HPpZEắn lPpZEà PpZEđứa oH62Bqnrduy nhấtoH62Bqnr tU9ezQLg2rong PpZElớp khôU9ezQLg2ng nướcU9ezQLg2 chPpZEảy bPpZEèo trôoH62Bqnri koH62Bqnrêu U9ezQLg2tôi làoH62Bqnr oH62BqnrPhúc Tấn.

Tôi kU9ezQLg2ích độngU9ezQLg2 đếnPpZE xéPpZEm khócU9ezQLg2, oH62BqnrN oH62Bqnr loH62Bqnrâu kU9ezQLg2hông nghPpZEe đượcU9ezQLg2 ngườioH62Bqnr PpZEta kêuoH62Bqnr tU9ezQLg2ôi làPpZE lU9ezQLg2ớp PpZEtrưởng, hoH62Bqnroài niệU9ezQLg2m –PpZE iPpZEng, hPpZEảo oH62Bqnr cảmU9ezQLg2 đoH62Bqnrối vU9ezQLg2ới hắnPpZE PpZEcũng toH62Bqnrăng tênU9ezQLg2 hU9ezQLg2ai toH62Bqnrrăm oH62Bqnrphần trăm.

Hắn mU9ezQLg2ở rPpZEa sáchPpZE bPpZEài tPpZEập, hoH62Bqnrỏi KhanoH62Bqnrg DPpZEuật “oH62BqnrKhang DuậU9ezQLg2t, mìPpZEnh mPpZEuốn hỏoH62Bqnri bạoH62Bqnrn U9ezQLg2bài nàoH62Bqnry, U9ezQLg2bạn cPpZEhỉ oH62Bqnrmình đi.”

Tôi ởU9ezQLg2 mộPpZEt oH62Bqnrbên gậoH62Bqnrt đầu,U9ezQLg2 cPpZEho rằngU9ezQLg2 ngoH62Bqnrười tốtoH62Bqnr nhU9ezQLg2ư vậy,oH62Bqnr xU9ezQLg2ác thậU9ezQLg2t lU9ezQLg2à nPpZEên gU9ezQLg2iúp đỡPpZE hếtPpZE sức.

Ai nU9ezQLg2gờ U9ezQLg2Khang oH62BqnrDuật lạiPpZE bàU9ezQLg2y roH62Bqnra mộtU9ezQLg2 bộoH62Bqnr mặU9ezQLg2t xPpZEa cáchU9ezQLg2 “KhôngPpZE rảnh!!”

Tôi bU9ezQLg2uồn bựPpZEc, oH62Bqnrbình thườngU9ezQLg2 hắnPpZE oH62Bqnrcũng khôngU9ezQLg2 PpZEnhư vậy.

Kế KiệtPpZE HạnPpZEh oH62Bqnrcòn buU9ezQLg2ồn bựU9ezQLg2c hPpZEơn PpZEtôi “TạiU9ezQLg2 oH62Bqnrsao vậy?”

Tôi cũU9ezQLg2ng muốoH62Bqnrn biếtPpZE KU9ezQLg2hang DuậU9ezQLg2t U9ezQLg2bị gìU9ezQLg2 vậy,U9ezQLg2 U9ezQLg2vì oH62Bqnrsao oH62Bqnrvẻ moH62Bqnrặt khóoH62Bqnr chịu.

Lúc này,U9ezQLg2 ToH62Bqnriểu PhiềU9ezQLg2n lạPpZEi nPpZEói oH62Bqnr PpZEvới tôPpZEi PpZE“Miểu U9ezQLg2Miểu, ngU9ezQLg2ày kiPpZEa làoH62Bqnr sPpZEinh nhậtPpZE PpZEcủa ĐạioH62Bqnr SoH62Bqnrong vàPpZE TiPpZEểu SonoH62Bqnrg, PpZE bU9ezQLg2uổi chiềuU9ezQLg2 taPpZEo vớoH62Bqnri oH62BqnrTừ OPpZEánh đioH62Bqnr muPpZEa qPpZEuà, màU9ezQLg2y cU9ezQLg2ó đU9ezQLg2i không?”

“Sinh nhậtoH62Bqnr?” tPpZEôi ngU9ezQLg2hĩ oH62Bqnrmột oH62Bqnr U9ezQLg2chút, nhớU9ezQLg2 PpZElại ngày,PpZE đúnU9ezQLg2g làU9ezQLg2 nU9ezQLg2gày PpZE23 thU9ezQLg2áng 1oH62Bqnr2 làU9ezQLg2 U9ezQLg2sinh nhậtPpZE củU9ezQLg2a ĐoH62Bqnrại SoU9ezQLg2ng oH62Bqnr vPpZEà TioH62Bqnrểu SoU9ezQLg2ng, vộoH62Bqnri vàPpZEng trảPpZE lờiU9ezQLg2 “Đi,oH62Bqnr điPpZE, taPpZEo đi!!”

Đang thảoPpZE oH62Bqnrluận nóngPpZE bỏng,oH62Bqnr KếoH62Bqnr U9ezQLg2 KioH62Bqnrệt HạnPpZEh độU9ezQLg2t nhiU9ezQLg2ên choH62Bqnrạy tớiU9ezQLg2, đứU9ezQLg2ng thẳngoH62Bqnr oH62Bqnrtắp, điênPpZE cU9ezQLg2uồng U9ezQLg2kêu tôiU9ezQLg2 “PhúcoH62Bqnr oH62Bqnr TấnPpZE, U9ezQLg2Phúc Tấn,oH62Bqnr PoH62Bqnrhúc Tấn,PpZE PhúcU9ezQLg2 Tấn…”

Tôi sửngoH62Bqnr sốPpZEt, đoH62Bqnrây làoH62Bqnr ýPpZE gì.

Đồ điên!!

ĐU9ezQLg2ợi tớioH62Bqnr lúU9ezQLg2c hắnoH62Bqnr kêuPpZE khoảnPpZEg mU9ezQLg2ười mấyU9ezQLg2 tiếngoH62Bqnr ‘PhúcU9ezQLg2 Tấn’PpZE rồPpZEi, tPpZEôi oH62Bqnrnhìn thấyU9ezQLg2 KoH62Bqnrhang DU9ezQLg2uật vẫyPpZE vPpZEẫy tU9ezQLg2ay vớU9ezQLg2i hắn.

Hắn khôngU9ezQLg2 koH62Bqnrêu noH62Bqnrữa, nPpZEgoan PpZEngoãn quU9ezQLg2ay troH62Bqnrở về.

ToH62Bqnrôi chợtPpZE nU9ezQLg2ghe KhPpZEang DuU9ezQLg2ật nóioH62Bqnr “ThậtU9ezQLg2 roH62Bqnra bU9ezQLg2ài noH62Bqnrày giảPpZEi noH62Bqnrhư vậy…”

TPpZEôi nU9ezQLg2ghe khônU9ezQLg2g rPpZEõ nênPpZE trởU9ezQLg2 lạioH62Bqnr PpZEchỗ U9ezQLg2ngồi, PpZEmuốn hỏioH62Bqnr PpZEKế oH62BqnrKiệt HạnoH62Bqnrh U9ezQLg2có U9ezQLg2ý gì.

Đợi làmoH62Bqnr bàPpZEi xoPpZEng rồi,oH62Bqnr U9ezQLg2hắn nU9ezQLg2hìn oH62Bqnrthấy PpZEtôi, nóiU9ezQLg2 cợtU9ezQLg2 nhảU9ezQLg2 “PhúcU9ezQLg2 TấU9ezQLg2n, oH62Bqnrta xonU9ezQLg2g rồiPpZE, mờioH62Bqnr ngoH62Bqnrài U9ezQLg2ngồi, mờiU9ezQLg2 nU9ezQLg2gài ngồi.”

PpZETôi PpZEcàng khôngPpZE rõ,PpZE oH62Bqnrtại saoH62Bqnro hắU9ezQLg2n loH62Bqnrại khPpZEông noH62Bqnrgừng PpZEkêu tôioH62Bqnr làPpZE PhúU9ezQLg2c TU9ezQLg2ấn, tôPpZEi trừngPpZE mắPpZEt nhoH62Bqnrìn hắnPpZE, hoH62Bqnri voH62Bqnrọng hắoH62Bqnrn cóPpZE tU9ezQLg2hể soH62Bqnrửa miệng.

HắnPpZE oH62Bqnrlại U9ezQLg2một chútPpZE cPpZEũng khôPpZEng U9ezQLg2 hU9ezQLg2iểu được,U9ezQLg2 đạiU9ezQLg2 khU9ezQLg2ái nghU9ezQLg2ĩ U9ezQLg2rằng toH62Bqnrôi ngạiU9ezQLg2 ngồPpZEi chỗPpZE hPpZEắn U9ezQLg2đã ngồiU9ezQLg2 quaU9ezQLg2, oH62Bqnrliền U9ezQLg2 lấoH62Bqnry tU9ezQLg2ay áPpZEo U9ezQLg2xoa U9ezQLg2xoa goH62Bqnrhế ngồiU9ezQLg2, còoH62Bqnrn nóoH62Bqnri PpZEthêm “PhúU9ezQLg2c U9ezQLg2Tấn, ngồPpZEi a.”

Ngồi cáiPpZE đầuU9ezQLg2 cậu.U9ezQLg2 PpZETôi cU9ezQLg2àng tPpZErừng hắn.

SoH62Bqnrửa moH62Bqnriệng đi,oH62Bqnr cậoH62Bqnru loH62Bqnrà ngườiU9ezQLg2 dU9ezQLg2uy nhấtoH62Bqnr goH62Bqnrần bPpZEùn màU9ezQLg2 chẳngPpZE oH62Bqnrhôi oH62Bqnrtanh PpZEmùi bPpZEùn oH62Bqnrnha, tU9ezQLg2iếp PpZEtục phPpZEát U9ezQLg2huy đioH62Bqnr chứ.

Nhưng hPpZEắn mộtU9ezQLg2 chútPpZE U9ezQLg2cũng U9ezQLg2không phU9ezQLg2ản ứng,PpZE U9ezQLg2dọn dẹU9ezQLg2p soH62Bqnrách PpZEgiáo kU9ezQLg2hoa, U9ezQLg2vuốt vuốtPpZE gáyU9ezQLg2, bỏPpZE đioH62Bqnr gPpZEiống U9ezQLg2như khônoH62Bqnrg cU9ezQLg2ó việoH62Bqnrc gì.

Lông màyPpZE PpZEcủa tôioH62Bqnr đPpZEều dồU9ezQLg2n thànU9ezQLg2h mU9ezQLg2ột U9ezQLg2cục, rốiU9ezQLg2 rắm.

Đây U9ezQLg2là ýPpZE gU9ezQLg2ì, ýU9ezQLg2 goH62Bqnrì a.

Tôi oH62Bqnrnhìn vềoH62Bqnr phíoH62Bqnra KhaPpZEng Duật,PpZE oH62Bqnrcứ U9ezQLg2cảm thấoH62Bqnry cóPpZE goH62Bqnrì đóU9ezQLg2 khônU9ezQLg2g bU9ezQLg2ình thường.

KhanU9ezQLg2g U9ezQLg2Duật đanPpZEg nhàoH62Bqnrn nhU9ezQLg2ã toH62Bqnrhu oH62Bqnr dọnU9ezQLg2 hộoH62Bqnrp bútU9ezQLg2, khoH62Bqnrông biếtU9ezQLg2 coH62Bqnró phPpZEải tạiU9ezQLg2 ảoPpZE gU9ezQLg2iác củaU9ezQLg2 oH62Bqnrtôi hoH62Bqnray khôngU9ezQLg2, hắnPpZE giốnPpZEg U9ezQLg2 nPpZEhư thậoH62Bqnrt oH62Bqnrsung sướng,PpZE U9ezQLg2cùng vU9ezQLg2ẻ mU9ezQLg2ặt khóPpZE chPpZEịu trướcoH62Bqnr đoH62Bqnró khácU9ezQLg2 nhPpZEau moH62Bqnrột trờU9ezQLg2i PpZE U9ezQLg2một vựcoH62Bqnr, lộU9ezQLg2 U9ezQLg2ra mộoH62Bqnrt PpZEcỗ sảngU9ezQLg2 khoái.

ĐạioH62Bqnr khoH62Bqnrái oH62Bqnrlà chPpZEú PpZEý PpZEtới áPpZEnh mắtoH62Bqnr U9ezQLg2của tôi,PpZE hắPpZEn quaU9ezQLg2y đầU9ezQLg2u “LàmoH62Bqnr oH62Bqnrsao vậy?”

“Làm sU9ezQLg2ao vậy!U9ezQLg2? TôiPpZE U9ezQLg2còn muốnoH62Bqnr biếtoH62Bqnr làmU9ezQLg2 sPpZEao U9ezQLg2vậy a?”U9ezQLg2 U9ezQLg2tôi U9ezQLg2chỉ hướngU9ezQLg2 KếU9ezQLg2 KiPpZEệt HạPpZEnh “CậuPpZE PpZElàm gìoH62Bqnr vớioH62Bqnr hắn?”

KhanPpZEg DuậtoH62Bqnr vẻU9ezQLg2 mặtoH62Bqnr PpZEgiống nhưU9ezQLg2 oH62Bqnrrất vPpZEô tộiPpZE, chớPpZEp chớpoH62Bqnr mắtPpZE nPpZEhìn toH62Bqnrôi “ChU9ezQLg2ỉ boH62Bqnrài U9ezQLg2cho hắnPpZE nha.”

“Không phảU9ezQLg2i cáPpZEi nàU9ezQLg2y, vU9ezQLg2ì saU9ezQLg2o oH62Bqnrhắn gọiU9ezQLg2 tôU9ezQLg2i làPpZE PoH62Bqnrhúc Tấn.”

U9ezQLg2Hắn càngoH62Bqnr vôU9ezQLg2 tU9ezQLg2ội nhPpZEìn tU9ezQLg2ôi “AiPpZE cU9ezQLg2ũng U9ezQLg2gọi cU9ezQLg2ậu làPpZE PU9ezQLg2húc TấnU9ezQLg2 nha.”

“Không phải…ýU9ezQLg2 PpZEtôi khôngU9ezQLg2 phảiU9ezQLg2 oH62Bqnr PpZEvậy, ýPpZE tôPpZEi làoH62Bqnr vừaU9ezQLg2 rồiPpZE PpZEhắn cònPpZE U9ezQLg2gọi oH62Bqnrtôi U9ezQLg2là lớpU9ezQLg2 trưởng,PpZE tạPpZEi saPpZEo đPpZEột nhiPpZEên U9ezQLg2 lạioH62Bqnr sửaPpZE miêng.”oH62Bqnr TrướPpZEc soH62Bqnrau chỉoH62Bqnr kéU9ezQLg2m nPpZEhau U9ezQLg2có U9ezQLg2mấy phút,oH62Bqnr màPpZE mU9ezQLg2ấy phúPpZEt oH62Bqnrnày U9ezQLg2Kế PpZE KiệtPpZE HoH62Bqnrạnh chỉPpZE đứngPpZE ởoH62Bqnr chỗPpZE hắn.

KhU9ezQLg2ang DPpZEuật thựcU9ezQLg2 sU9ezQLg2ự kU9ezQLg2hông hiểuoH62Bqnr PpZE gPpZEì hếtU9ezQLg2 nhìnU9ezQLg2 tôiPpZE, saPpZEu đU9ezQLg2ó noH62Bqnrói “LàmoH62Bqnr sPpZEao tôiPpZE biPpZEết được,PpZE tôiU9ezQLg2 PpZEcũng khôPpZEng phảiU9ezQLg2 oH62Bqnr hoH62Bqnrắn, nếU9ezQLg2u kU9ezQLg2hông cậuPpZE đU9ezQLg2i oH62Bqnrhỏi hắnoH62Bqnr đi.”

Đó U9ezQLg2là mộtU9ezQLg2 PpZEý hay.

ToH62Bqnrôi cònoH62Bqnr U9ezQLg2thật oH62Bqnrtính oH62Bqnrđi hỏiU9ezQLg2 .

Nhưng làPpZE U9ezQLg2Kế KoH62Bqnriệt HạnhoH62Bqnr vừoH62Bqnra nhPpZEìn tU9ezQLg2hấy tôiU9ezQLg2, khôngoH62Bqnr đợiPpZE tôPpZEi hỏPpZEi, tU9ezQLg2ựa nhưoH62Bqnr cPpZEon vẹtU9ezQLg2 kêPpZEu tPpZEôi PU9ezQLg2húc TấPpZEn, PhU9ezQLg2úc Tấn,PpZE PoH62Bqnrhúc Tấn.

PhoH62Bqnrúc oH62BqnrTấn oH62Bqnrtới noH62Bqnrỗi tôU9ezQLg2i hỏiU9ezQLg2 khôngoH62Bqnr nổoH62Bqnri nữa.

Xám xịtU9ezQLg2 quU9ezQLg2ay U9ezQLg2về oH62Bqnrchỗ ngồi.

Chuông oH62Bqnrvào lớpoH62Bqnr U9ezQLg2vang lên,PpZE oH62Bqnrtôi PpZE noH62Bqnrhanh chóPpZEng lU9ezQLg2ấy sáU9ezQLg2ch gU9ezQLg2iáo kU9ezQLg2hoa oH62Bqnrra, troPpZEng lU9ezQLg2òng roH62Bqnrối rắmU9ezQLg2 PpZE, PpZElại muốU9ezQLg2n hỏoH62Bqnri PpZE PpZEKhang DuU9ezQLg2ật, nhưngPpZE hắU9ezQLg2n lạiPpZE bU9ezQLg2ày U9ezQLg2ra vẻoH62Bqnr mU9ezQLg2ặt eU9ezQLg2m bPpZEé ngoanoH62Bqnr, mắtoH62Bqnr đeU9ezQLg2n PpZElúng liếngU9ezQLg2 U9ezQLg2 toH62Bqnro PpZEtròn trPpZEong suốtPpZE U9ezQLg2hết cỡ,U9ezQLg2 giốU9ezQLg2ng noH62Bqnrhư oH62Bqnrđang nU9ezQLg2ói, U9ezQLg2bé lPpZEà PpZEbé ngPpZEoan, PpZEbé oH62Bqnrvô U9ezQLg2 cùPpZEng U9ezQLg2ngoan, chuyệU9ezQLg2n xoH62Bqnrấu PpZEgì boH62Bqnré cPpZEũng oH62Bqnrkhông cóU9ezQLg2 làm.

TôPpZEi U9ezQLg2bị ánU9ezQLg2h moH62Bqnrắt thuầnoH62Bqnr khiếtU9ezQLg2 PpZEdơ bẩnPpZE nàyPpZE hU9ezQLg2oàn toàU9ezQLg2n cảPpZEn lại.

Tôi tiếpU9ezQLg2 tụcPpZE rốiU9ezQLg2 oH62Bqnrrắm, lạU9ezQLg2i U9ezQLg2cứ rốiPpZE rắPpZEm mãU9ezQLg2i màoH62Bqnr U9ezQLg2lại tìPpZEm kU9ezQLg2hông rPpZEa đápoH62Bqnr áoH62Bqnrn gì.

Tiếp theoH62Bqnro, U9ezQLg2chúng tôU9ezQLg2i đoH62Bqnrối PpZEmặt vPpZEới kìU9ezQLg2 U9ezQLg2thi cPpZEuối kỳ,oH62Bqnr tôiPpZE coH62Bqnrũng kPpZEhông PpZEcó oH62Bqnrcơ hPpZEội rốioH62Bqnr rắmoH62Bqnr nữaU9ezQLg2, tấtoH62Bqnr cảU9ezQLg2 sPpZEuy oH62Bqnrnghĩ đềuoH62Bqnr đặPpZEt ởoH62Bqnr cuộU9ezQLg2c thi.

Thi xonU9ezQLg2g, tâU9ezQLg2m toH62Bqnrrạng lạU9ezQLg2i sunU9ezQLg2g sPpZEướng, hơU9ezQLg2n nữaPpZE tôiPpZE tPpZEhi cũU9ezQLg2ng khôngU9ezQLg2 toH62Bqnrệ lắmoH62Bqnr, choH62Bqnruyện gì&nbPpZEsp; cũngU9ezQLg2 U9ezQLg2quăng roH62Bqnra oH62Bqnrsau đầu.

Nhưng tớU9ezQLg2i oH62Bqnrtrước PpZEnghỉ đônoH62Bqnrg, tôU9ezQLg2i lạiU9ezQLg2 bắtoH62Bqnr đầU9ezQLg2u rốiU9ezQLg2 rắm.

Chúng tôiPpZE vàU9ezQLg2o thờU9ezQLg2i đóPpZE, PpZEhơn 9U9ezQLg29 phU9ezQLg2ần trămPpZE họoH62Bqnrc oH62Bqnrsinh đềuU9ezQLg2 sợU9ezQLg2 cPpZEùng oH62Bqnrmột thứ.

Đó U9ezQLg2là –PpZE sU9ezQLg2ổ liêoH62Bqnrn lạc.

oH62BqnrĐừng nhìoH62Bqnrn cU9ezQLg2ái PpZEquyển sổPpZE màoH62Bqnru đỏPpZE U9ezQLg2 (PpZEcó đôU9ezQLg2i PpZEkhi PpZElà màoH62Bqnru xanhU9ezQLg2) chỉU9ezQLg2 nhỏoH62Bqnr bằnoH62Bqnrg U9ezQLg2bàn taU9ezQLg2y nàoH62Bqnry màoH62Bqnr xePpZEm thườU9ezQLg2ng, lựcPpZE ảnhoH62Bqnr U9ezQLg2 hU9ezQLg2ưởng củaPpZE nóPpZE oH62Bqnrrất kinU9ezQLg2h noH62Bqnrgười .

Trong soH62Bqnrổ cóoH62Bqnr điểmPpZE U9ezQLg2số củaU9ezQLg2 PpZEchúng U9ezQLg2 tôioH62Bqnr, PpZEcòn cPpZEó lờioH62Bqnr nhPpZEận xéoH62Bqnrt cU9ezQLg2ủa giáoPpZE viU9ezQLg2ên, lU9ezQLg2iên quU9ezQLg2an PpZEtới chPpZEuyện chúngoH62Bqnr tôU9ezQLg2i U9ezQLg2 cóPpZE U9ezQLg2thể cPpZEó nhữngU9ezQLg2 ngU9ezQLg2ày nghỉPpZE yoH62Bqnrên bìnPpZEh haPpZEy oH62Bqnrkhông, tếtU9ezQLg2 U9ezQLg2nguyên đánPpZE cóoH62Bqnr toH62Bqnrhể nhậnU9ezQLg2 PpZE đưPpZEợc tiềU9ezQLg2n lìU9ezQLg2 oH62Bqnrxì haoH62Bqnry oH62Bqnrkhông, sPpZEâu hoH62Bqnrơn U9ezQLg2nữa liU9ezQLg2ên quoH62Bqnran tU9ezQLg2ới doH62Bqnra thịoH62Bqnrt củPpZEa chPpZEúng U9ezQLg2 tôi,U9ezQLg2 qU9ezQLg2uyết địnhPpZE xPpZEem PpZEba mẹoH62Bqnr cPpZEhúng tôiPpZE cóU9ezQLg2 U9ezQLg2thể lấyPpZE chổU9ezQLg2i lôU9ezQLg2ng PpZEgà, dépoH62Bqnr PpZElê hoặcU9ezQLg2 oH62Bqnr oH62Bqnrđồ oH62Bqnrdùng hằPpZEng PpZEngày lPpZEàm hoH62Bqnrung oH62Bqnrkhí đểPpZE hU9ezQLg2ầu PpZEhạ chU9ezQLg2úng tôoH62Bqnri hPpZEay không.

VậU9ezQLg2y cònPpZE chU9ezQLg2ưa tíU9ezQLg2nh, ítoH62Bqnr rU9ezQLg2a mU9ezQLg2ỗi lớpoH62Bqnr cũoH62Bqnrng PpZEsẽ cóU9ezQLg2 mộU9ezQLg2t hU9ezQLg2ai đứaU9ezQLg2 ngoPpZEn lành.

BờiU9ezQLg2 vìoH62Bqnr U9ezQLg2cô chU9ezQLg2ủ nhiU9ezQLg2ệm PpZEbị bệPpZEnh, PpZEcô lU9ezQLg2iền giaPpZEo coH62Bqnrho PpZEtôi làPpZEm mộtoH62Bqnr chuyU9ezQLg2ện oH62Bqnrvô cùPpZEng vôPpZE sỉ.

oH62BqnrLời nhậPpZEn PpZExét tronU9ezQLg2g phiểuU9ezQLg2 lioH62Bqnrên PpZElạc, U9ezQLg2giao choH62Bqnro oH62Bqnrtôi viết.

oH62BqnrCòn nóiU9ezQLg2 gPpZEì mà,oH62Bqnr oH62Bqnrem PpZElà lớU9ezQLg2p oH62Bqnr trưởngoH62Bqnr, rấU9ezQLg2t hPpZEiểu cácU9ezQLg2 oH62Bqnrbạn, eU9ezQLg2m vU9ezQLg2iết thíPpZEch hợoH62Bqnrp PpZEnhất, bU9ezQLg2ất qoH62Bqnruá cũnoH62Bqnrg kU9ezQLg2hông thểPpZE oH62Bqnr vU9ezQLg2ì tìoH62Bqnrnh cảmoH62Bqnr bạnPpZE PpZEbè màU9ezQLg2 làoH62Bqnrm U9ezQLg2rối kỉU9ezQLg2 U9ezQLg2cương, phoH62Bqnrải viếtPpZE PpZEđúng PpZEvới thựcoH62Bqnr tế.

KPpZEhông đượcoH62Bqnr PpZElàm rU9ezQLg2ối kỉU9ezQLg2 cươnU9ezQLg2g thPpZEì cPpZEô oH62Bqnrcũng đừngoH62Bqnr kêuoH62Bqnr PpZEem viếoH62Bqnrt nha.

Sau khPpZEi taPpZEn họU9ezQLg2c, trPpZEong phU9ezQLg2òng PpZE cPpZEhỉ cóPpZE tPpZEôi oH62Bqnrvà KhU9ezQLg2ang Duật,PpZE oH62Bqnrhắn lU9ezQLg2à oH62BqnrỦy PpZEviên hPpZEọc tậPpZEp U9ezQLg2mới, đươoH62Bqnrng noH62Bqnrhiên phoH62Bqnrải U9ezQLg2ở oH62Bqnr oH62Bqnrlại giúpoH62Bqnr tôiPpZE, thPpZEật PpZEra ngaoH62Bqnry tU9ezQLg2ừ đoH62Bqnrầu PpZEtôi cU9ezQLg2ũng PpZEcảm thU9ezQLg2ấy kPpZEhông đượcoH62Bqnr U9ezQLg2tự U9ezQLg2 nhiên.

oH62BqnrNhưng màU9ezQLg2 nhìU9ezQLg2n cuốnoH62Bqnr sổU9ezQLg2 liêU9ezQLg2n lạcPpZE đangU9ezQLg2 nằmPpZE trênU9ezQLg2 U9ezQLg2tay tôiU9ezQLg2 này…

Lòng U9ezQLg2tôi lPpZEại không&nbspU9ezQLg2; cònoH62Bqnr khPpZEông U9ezQLg2tự nhiênPpZE nữa.

Tất cảU9ezQLg2 đềuoH62Bqnr lU9ezQLg2à mU9ezQLg2àu đPpZEỏ, đioH62Bqnrểm oH62Bqnrsố đềuoH62Bqnr tPpZEừ U9ezQLg25 tPpZEới 15oH62Bqnr, PpZEkhông U9ezQLg2xem tPpZEên PpZEcũng biếtU9ezQLg2 lU9ezQLg2à ai.

oH62BqnrĐại vươnPpZEg lớpPpZE chPpZEúng tPpZEôi, bạPpZEn ChPpZEu DũngPpZE Cường.

Hắn U9ezQLg2có tiU9ezQLg2ếng làU9ezQLg2 hoH62Bqnrọc sioH62Bqnrnh U9ezQLg2cá PpZE bPpZEiệt, suốtPpZE ngàU9ezQLg2y ởU9ezQLg2 toH62Bqnrrường PpZEđánh noH62Bqnrhau, đánhPpZE PpZEtrận nàooH62Bqnr PpZEto trậoH62Bqnrn nU9ezQLg2ấy, oH62Bqnrmẹ hắU9ezQLg2n vPpZEì U9ezQLg2 vioH62Bqnrệc hắPpZEn đánhoH62Bqnr nU9ezQLg2hau, thườoH62Bqnrng bịoH62Bqnr gọoH62Bqnri tU9ezQLg2ới trường,oH62Bqnr toH62Bqnruần oH62Bqnrtrước cònU9ezQLg2 đếnoH62Bqnr oH62Bqnrmột U9ezQLg2 lầoH62Bqnrn đâuPpZE? NhưoH62Bqnrng mẹPpZE hắU9ezQLg2n cU9ezQLg2ưng choH62Bqnriều hắnoH62Bqnr, thậtoH62Bqnr U9ezQLg2nhiều U9ezQLg2chuyện cũnPpZEg koH62Bqnrhông noH62Bqnrói oH62Bqnr coH62Bqnrho PpZEbố hắnPpZE, hằU9ezQLg2ng nPpZEăm PpZEkhông  oH62Bqnrcó ởoH62Bqnr oH62Bqnrnhà, U9ezQLg2làm huấU9ezQLg2n luU9ezQLg2yện voH62Bqnriên quyềnoH62Bqnr anhPpZE, U9ezQLg2cho U9ezQLg2 PpZEnên việcoH62Bqnr nàyoH62Bqnr củaPpZE oH62Bqnrhắn, boH62Bqnrố hoH62Bqnrắn cũngoH62Bqnr khônoH62Bqnrg biết,U9ezQLg2 đợiU9ezQLg2 tớoH62Bqnri lúoH62Bqnrc bPpZEiết, năoH62Bqnrm PpZE trU9ezQLg2ước đánU9ezQLg2h tớU9ezQLg2i oH62Bqnrnỗi mặtoH62Bqnr U9ezQLg2hắn PpZEsưng lêPpZEn, cU9ezQLg2òn kéoPpZE loH62Bqnrỗ PpZEtai hắnoH62Bqnr đếnoH62Bqnr trường,PpZE tU9ezQLg2ìm PpZE mấoH62Bqnry oH62Bqnrđứa PpZEbị U9ezQLg2hắn đánhU9ezQLg2 oH62Bqnrđể xioH62Bqnrn lỗi.

Bố oH62Bqnrhắn lúcPpZE đóoH62Bqnr nPpZEói cứPpZEng oH62Bqnr“Thành oH62Bqnr tíchPpZE PpZEhọc tậpU9ezQLg2 kPpZEhông tốtoH62Bqnr, oH62Bqnrlà dPpZEo mU9ezQLg2ày khôngU9ezQLg2 thôPpZEng moH62Bqnrinh, toH62Bqnrao kPpZEhông trU9ezQLg2ách, U9ezQLg2 nhưnU9ezQLg2g đểPpZE chPpZEo U9ezQLg2tao bioH62Bqnrết màoH62Bqnry đoH62Bqnránh ngoH62Bqnrười khU9ezQLg2ác, taU9ezQLg2o đánhPpZE gãoH62Bqnry chPpZEân mày.”

Do PpZEmẹ hắU9ezQLg2n cưnoH62Bqnrg chiều,PpZE điệU9ezQLg2n U9ezQLg2 thoạioH62Bqnr cU9ezQLg2ố PpZEđịnh lPpZEúc đóU9ezQLg2 cònoH62Bqnr chưoH62Bqnra tPpZEhông dụoH62Bqnrng, koH62Bqnrhông toH62Bqnrhể thườnU9ezQLg2g oH62Bqnrxuyên liênoH62Bqnr U9ezQLg2 hệ,oH62Bqnr bốU9ezQLg2 hắU9ezQLg2n yêuPpZE cầuPpZE toH62Bqnrhầy PpZEgiáo oH62Bqnrcuối kìoH62Bqnr mỗiPpZE nămU9ezQLg2 liềoH62Bqnrn gPpZEửi U9ezQLg2sổ lPpZEiên lPpZEạc toH62Bqnrrực PpZE tiPpZEếp tớiU9ezQLg2 chPpZEỗ ông.

ThàPpZEnh oH62Bqnrtích hU9ezQLg2ọc tậU9ezQLg2p cU9ezQLg2ủa hắnoH62Bqnr PpZE khôU9ezQLg2ng tốtU9ezQLg2, bốPpZE hPpZEắn biếPpZEt cũnoH62Bqnrg khôngU9ezQLg2 sPpZEao, nhưnU9ezQLg2g màPpZE lờiU9ezQLg2 oH62Bqnrnhận xét…đếoH62Bqnrn lúU9ezQLg2c đóoH62Bqnr oH62Bqnr chắPpZEc bốoH62Bqnr hắPpZEn đáU9ezQLg2nh gãPpZEy choH62Bqnrân PpZEhắn luôn.

Đến lúcPpZE đó,PpZE tU9ezQLg2ôi cPpZEhỉ phU9ezQLg2ải loH62Bqnràm đồngPpZE phạm.

Làm lPpZEớp trưởng,U9ezQLg2 làmoH62Bqnr bạnPpZE họU9ezQLg2c, tôoH62Bqnri đềuoH62Bqnr cU9ezQLg2ó nghPpZEĩa vPpZEụ bảoPpZE U9ezQLg2vệ tPpZEhân toH62Bqnrhể vPpZEà PpZEsinh mệnU9ezQLg2h cácU9ezQLg2 bạoH62Bqnrn PpZEtrong lớp.

Nhưng cáU9ezQLg2i ngU9ezQLg2hĩa PpZEvụ huU9ezQLg2y hoU9ezQLg2àng nPpZEày, oH62Bqnrlại oH62Bqnrlàm cU9ezQLg2ho PpZEtôi viPpZEết PpZEcái loH62Bqnrời nhậnPpZE xoH62Bqnrét PpZEkhỉ gioH62Bqnró này,PpZE lPpZEại cònPpZE phảiU9ezQLg2 viPpZEết choH62Bqnro đúU9ezQLg2ng sựoH62Bqnr toH62Bqnrhật nữa.

Tôi rốiU9ezQLg2 rắmU9ezQLg2 tớiPpZE mứcU9ezQLg2 bạPpZEc tóc.

Ánh mắtoH62Bqnr U9ezQLg2xấu U9ezQLg2xa liềnPpZE tPpZEoát ra.

Tôi nhìnoH62Bqnr vềPpZE phíoH62Bqnra KhanoH62Bqnrg DuPpZEật “CáiU9ezQLg2 nàPpZEy cậuoH62Bqnr viết.”

HắnPpZE làoH62Bqnr ỦyPpZE U9ezQLg2viên họoH62Bqnrc tập,PpZE cPpZEũng PpZEcó quyPpZEền vioH62Bqnrết lPpZEời nPpZEhận xét.

PpZETôi voH62Bqnrội vàoH62Bqnrng noH62Bqnrém chU9ezQLg2o PpZEhắn, đểoH62Bqnr U9ezQLg2 hPpZEắn buồnoH62Bqnr rầuoH62Bqnr đU9ezQLg2i, tôPpZEi PpZEmặc kệ,U9ezQLg2 nhanoH62Bqnrh U9ezQLg2nhanh viếtoH62Bqnr mấyU9ezQLg2 oH62Bqnrcái khU9ezQLg2ác, tPpZEôi cònPpZE U9ezQLg2muốn U9ezQLg2 nhanU9ezQLg2h chU9ezQLg2óng vU9ezQLg2ề oH62Bqnrnhanh PpZEchờ xU9ezQLg2em ĐồoH62Bqnrng xoH62Bqnruân hPpZEỏa diễmU9ezQLg2 a.

Tôi oH62Bqnrviết, mộU9ezQLg2t bêPpZEn oH62Bqnrcòn oH62Bqnrnhìn lénoH62Bqnr PpZE PpZEKhang Duật,PpZE thấyU9ezQLg2 hU9ezQLg2ắn choH62Bqnríu U9ezQLg2chặt mày,oH62Bqnr toH62Bqnrâm oH62Bqnrtình tôioH62Bqnr thậoH62Bqnrt sảPpZEng khoái,oH62Bqnr nPpZEghĩ U9ezQLg2 thầU9ezQLg2m tronU9ezQLg2g lòng,PpZE cU9ezQLg2ậu PpZEcũng cóU9ezQLg2 PpZEngày hôoH62Bqnrm PpZEnay, đểPpZE xoH62Bqnrem cậPpZEu oH62Bqnrviết nhoH62Bqnrư PpZEthế nàoH62Bqnro, oH62Bqnr hừPpZE hừ!!

Khang U9ezQLg2Duật suU9ezQLg2y nghĩoH62Bqnr trU9ezQLg2ong coH62Bqnrhốc PpZE látoH62Bqnr, thậPpZEt sựU9ezQLg2 cPpZEhỉ tronPpZEg chPpZEốc lU9ezQLg2át, saPpZEu đPpZEó oH62Bqnrcầm PpZEbút lêU9ezQLg2n, vU9ezQLg2ung oH62Bqnrtay rẹU9ezQLg2t rU9ezQLg2ẹt, PpZE PpZEviết oH62Bqnrxong, liềnPpZE U9ezQLg2ném lạioH62Bqnr coH62Bqnrho tôi.

“Xong rồi!”

Xong rồioH62Bqnr!! NàyPpZE oH62Bqnrthì oH62Bqnrxong rồi.

Việc làoH62Bqnrm oH62Bqnrtôi sầoH62Bqnru khổU9ezQLg2 nửaU9ezQLg2 tiếngU9ezQLg2, U9ezQLg2chỉ mườoH62Bqnri phúPpZEt U9ezQLg2là xong.

TôU9ezQLg2i khôPpZEng tiU9ezQLg2n, bỏPpZE oH62Bqnrbút xuốU9ezQLg2ng, mởPpZE roH62Bqnra oH62Bqnrphiếu liênPpZE lạcU9ezQLg2 củaoH62Bqnr CoH62Bqnrhu PpZEDũng CườngU9ezQLg2, lậtoH62Bqnr tớoH62Bqnri trU9ezQLg2ang cóU9ezQLg2 lờiPpZE nhậnU9ezQLg2 xét.

Trên đU9ezQLg2ó chU9ezQLg2ỉ viếtU9ezQLg2 PpZEít ỏiPpZE mPpZEấy chPpZEữ –oH62Bqnr BạoH62Bqnrn PpZEDũng thPpZEành U9ezQLg2tích ổnPpZE địnhPpZE, năPpZEng lựcPpZE đấmU9ezQLg2 PpZEđá rấoH62Bqnrt mạnh.

Cái gìPpZE kêuPpZE lU9ezQLg2àm oH62Bqnrrối oH62Bqnrkỉ cươU9ezQLg2ng tớiU9ezQLg2 cU9ezQLg2ảnh gPpZEiới U9ezQLg2cao nhất,PpZE cPpZEhính làPpZE đâoH62Bqnry, làmPpZE rốoH62Bqnri kỉoH62Bqnr cPpZEương tớiU9ezQLg2 mPpZEức tìPpZEm oH62Bqnrkhông oH62Bqnrra chỗoH62Bqnr PpZEnào khôPpZEng hợpPpZE lí.

“Như oH62Bqnrthế nào?oH62Bqnr ViếtoH62Bqnr U9ezQLg2không đúnoH62Bqnrg?” hắPpZEn hỏi.

Tôi nhaoH62Bqnrnh chóngU9ezQLg2 U9ezQLg2lắc oH62Bqnrđầu, đúngPpZE lPpZEà vPpZEiết khôngoH62Bqnr cPpZEhê U9ezQLg2vào đU9ezQLg2âu được.

“VPpZEậy U9ezQLg2mau PpZEkí tên!”

“Ừ, oH62Bqnrđược!” lờiU9ezQLg2 PpZEnhận xétoH62Bqnr dU9ezQLg2o toH62Bqnrôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.