You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 6MnVMCB: qzÔ pqzhối ngẫu

ChMnVMCBuyện xấuqz qzcủa tôizkyH2f vqzà KhanzkyH2fg DuzkyH2fật vẫfxwyFEn liênqz tụcqz lafxwyFEn truyMnVMCBền, khônqzg nhfxwyFEững vậy,fxwyFE còzkyH2fn cànfxwyFEg nqzgày fxwyFEcàng MnVMCBhuy hoàng.

TôiMnVMCB vMnVMCBà hắnzkyH2f đượzkyH2fc fxwyFEthầy tMnVMCBhể dụcfxwyFE fxwyFE qzchọn MnVMCBđi tqzhi ĐạiMnVMCB hộiqz thểqz thqzao toànMnVMCB khfxwyFEu, zkyH2fcó chếzkyH2ft haMnVMCBy khôfxwyFEng zkyH2flại đzkyH2fạt đượzkyH2fc MnVMCB qzgiải qqzuán quqzân, điềufxwyFE nàzkyH2fy MnVMCBkì qzthật cũngfxwyFE kzkyH2fhông cqzó gì,fxwyFE fxwyFEtôi vốzkyH2fn họqzc giỏifxwyFE thqzể qz dục,zkyH2f vậyqz mMnVMCBà trqzuyền zkyH2fvào lớpqz lạqzi tqzhay đổizkyH2f qzbản chất.

Không biếfxwyFEt đứafxwyFE qzxấu xqza MnVMCBnào nóiMnVMCB fxwyFEmột cfxwyFEâu “Đâyqz qzlà sứczkyH2f mạnhMnVMCB tìnfxwyFEh yêu.”

qzSức mạnhzkyH2f tìnhqz yqzêu cáifxwyFE đầuqz mày…cáiMnVMCB nqzày làqz zkyH2fthực lựczkyH2f cMnVMCBủa tao.

Biết vqzậy lfxwyFEúc đózkyH2f cMnVMCBhạy vMnVMCBề chfxwyFEót chzkyH2fo rồi.

Khóc-ing.

Ngoài MnVMCBra, vfxwyFEì ởqz tiếtMnVMCB fxwyFEvăn tôizkyH2f fxwyFE từzkyH2fng bịMnVMCB qzthầy TMnVMCBôn phạtfxwyFE đqzứng, nêzkyH2fn đfxwyFEể thMnVMCBầy Tôqzn xếpzkyH2f loạMnVMCBi qzhạnh kiểqzm zkyH2fvào MnVMCBcuối MnVMCB kqzì nưqzơng tzkyH2fay chqzo zkyH2fcái zkyH2ftội lỗMnVMCBi fxwyFEnày cqzủa tôfxwyFEi nMnVMCBên tôiqz họqzc rấMnVMCBt chăzkyH2fm fxwyFEchú, trzkyH2fước fxwyFE kiMnVMCBa điểmqz qzsố mMnVMCBôn vzkyH2făn củqza fxwyFEtôi luônMnVMCB nằmMnVMCB ởfxwyFE phầqzn eozkyH2f, lqzần nMnVMCBày zkyH2fthi trắcfxwyFE nghiệmMnVMCB fxwyFE lạfxwyFEi đứngqz thfxwyFEứ 3MnVMCB, nMnVMCBgay fxwyFEcả MnVMCBbản tqzhân tôqzi fxwyFEđều khônMnVMCBg tifxwyFEn đượcMnVMCB qzhai qzmắt mình,zkyH2f MnVMCB cMnVMCBòn rấtqz fxwyFEvui vẻMnVMCB, MnVMCBcó czkyH2fông màqzi sMnVMCBắt fxwyFEcó nqzgày fxwyFEnên kfxwyFEim zkyH2fquả nhiênfxwyFE chífxwyFE lí.

ThzkyH2fầy fxwyFETôn cMnVMCBũng cMnVMCBho rqzằng nhưqz fxwyFE vậyqz, tqzhầy còfxwyFEn fxwyFEnhớ cfxwyFEâu nzkyH2fói fxwyFEmà KhMnVMCBang DfxwyFEuật từngzkyH2f nzkyH2fói “Sauqz lưngzkyH2f mỗiqz nMnVMCBgười phụqz fxwyFE nữfxwyFE thMnVMCBành MnVMCBcông nhấtzkyH2f địnhqz czkyH2fó mộqzt ngườzkyH2fi đqzàn ôngfxwyFE thànMnVMCBh công.zkyH2f”, lMnVMCBúc giảngzkyH2f zkyH2f bàfxwyFEi cqzòn mượnzkyH2f câzkyH2fu nàMnVMCBy fxwyFElàm MnVMCBvăn, MnVMCBở zkyH2ftrước mặqzt cfxwyFEả lớqzp nóqzi phảiMnVMCB fxwyFEnoi gươngqz fxwyFEtôi qz zkyH2fvà KfxwyFEhang DuậtMnVMCB hqzọc tzkyH2fập, họzkyH2fc tậpqz fxwyFEchúng MnVMCBtôi qzgiúp đỡqz lqzẫn nhaufxwyFE, họfxwyFEc zkyH2ftập zkyH2ftình zkyH2f cảzkyH2fm tốtMnVMCB đfxwyFEẹp qzcủa chMnVMCBúng tôi,zkyH2f nhưqz qzvậy mớiMnVMCB cófxwyFE thMnVMCBể fxwyFElàm chfxwyFEo điqzểm sốqz nqzâng cao.

Vì MnVMCBsao kMnVMCBêu czkyH2fảm fxwyFEtình tfxwyFEốt, qzvì qz sazkyH2fo kêfxwyFEu gMnVMCBiúp MnVMCBđỡ lẫqzn nhqzau, nóMnVMCBi tớizkyH2f tzkyH2fai qzmấy đứaMnVMCB fxwyFEtrong lớp,zkyH2f đổqzi tfxwyFEhành tôizkyH2f MnVMCB qzvà MnVMCBKhang DuMnVMCBật tqzhật fxwyFEân áizkyH2f, âqzn áMnVMCBi tớiMnVMCB qznỗi thànqzh fxwyFEtích họczkyH2f tMnVMCBập độtqz qznhiên fxwyFE tqzăng cao.

fxwyFEVì thế,zkyH2f sfxwyFEức mqzạnh tìnqzh yêMnVMCBu, tôfxwyFEi trốqzn fxwyFEthoát zkyH2fkhông được,MnVMCB qznhư bóqzng vớiqz hìnMnVMCBh đMnVMCBi thzkyH2feo tôi.

Danh hiệufxwyFE fxwyFEPhúc Tấnqz nzkyH2fày cũzkyH2fng bỏMnVMCB khôngfxwyFE đưfxwyFEợc, qztôi sửaqz nhMnVMCBư thzkyH2fế fxwyFEnào cũfxwyFEng qzuổng công.

LạizkyH2f qzbởi MnVMCBvì qzsự tiếnMnVMCB bqzộ củaMnVMCB qzhai qz chúnfxwyFEg tôzkyH2fi, thầqzy TôfxwyFEn cònMnVMCB fxwyFEcố ýfxwyFE đềqz nghịqz vqzới thầzkyH2fy chfxwyFEủ nzkyH2fhiệm chzkyH2fo KzkyH2fhang DfxwyFEuật qz lfxwyFEàm chứfxwyFEc MnVMCBvụ ỦyfxwyFE viêzkyH2fn zkyH2fhọc tqzập, MnVMCBthì rqza ỦyzkyH2f viênfxwyFE họcMnVMCB tfxwyFEâp cũMnVMCB MnVMCBTông LzkyH2fê Quâqzn MnVMCB (bizkyH2fệt hiệufxwyFE TônfxwyFEg Dqza) MnVMCBvì bqzị bệzkyH2fnh zkyH2fmà xfxwyFEin nghỉfxwyFE qzdài hạnfxwyFE, chfxwyFEức vụfxwyFE fxwyFEỦy viênMnVMCB hMnVMCBọc fxwyFE tậpzkyH2f vẫnqz bỏzkyH2f trốngzkyH2f, lầnqz nàzkyH2fy đềMnVMCB ngfxwyFEhị đềufxwyFE đfxwyFEược qzmấy fxwyFEđứa coqzn trzkyH2fai trozkyH2fng lớzkyH2fp zkyH2f MnVMCBđồng ý.

Cán bộqz lớpMnVMCB tôfxwyFEi, ngoạifxwyFE tqzrừ zkyH2fchức fxwyFE vụqz zkyH2fỦy MnVMCBviên thểMnVMCB zkyH2fdục cófxwyFE MnVMCBít quyềnzkyH2f MnVMCBlực qznhất lzkyH2fà fxwyFEcon trzkyH2fai MnVMCBlàm, cònqz lạizkyH2f đềuMnVMCB lqzà zkyH2f czkyH2fon gáizkyH2f làqzm, KhanzkyH2fg DfxwyFEuật zkyH2fhọc tậpMnVMCB tốt,fxwyFE sốzkyH2f lượnqzg cozkyH2fn traMnVMCBi tronMnVMCBg lzkyH2fớp lạMnVMCBi qz MnVMCBchiếm hMnVMCBơn mộfxwyFEt qznửa zkyH2fnên fxwyFEhắn lậpqz tMnVMCBức đưqzợc chọn.

Ủy viêfxwyFEn họcfxwyFE tậpzkyH2f làzkyH2f cqzái gì?

Lúc đóMnVMCB ủfxwyFEy viênMnVMCB họMnVMCBc tậqzp cqzhính làMnVMCB fxwyFEtrợ thủqz đắqzc lựcfxwyFE czkyH2fủa lớqzp trưởng.

Tôi MnVMCBvà KMnVMCBhang DuậtfxwyFE fxwyFEngồi cùnMnVMCBg qzbàn còqzn chMnVMCBưa MnVMCBtính, bMnVMCBây gifxwyFEờ còqzn cùfxwyFEng nhqzau trựczkyH2f ban.

CMnVMCBó ngMnVMCBhĩa làzkyH2f, sazkyH2fu qznày nMnVMCBếu cóqz hqzọp hàMnVMCBnh gfxwyFEì, hoạfxwyFEt độngfxwyFE tMnVMCBhể thafxwyFEo gì,zkyH2f Khanqzg DuậtzkyH2f đềuMnVMCB điMnVMCB qztheo tôzkyH2fi, thỉzkyH2fnh thMnVMCBoảng xqzuất MnVMCBhiện cạnhqz tôi.

ThậtzkyH2f qzbi thzkyH2fảm, tzkyH2fhật fxwyFEbi thảqzm zkyH2fa qza qza MnVMCBa MnVMCBa MnVMCBa zkyH2fa fxwyFEa fxwyFEa qza a!!

Cuốqzi tháqzng qzmười MnVMCBhai, sắpqz tớifxwyFE qz qzkì tzkyH2fhi họMnVMCBc kì,qz khoảngfxwyFE thờiqz qzgian nàyMnVMCB qzphỏng chMnVMCBừng làzkyH2f thờqzi zkyH2fgian cácqz họMnVMCBc MnVMCB sizkyH2fnh chămfxwyFE MnVMCBchỉ nhất,qz tôqzi cũngqz khôqzng ngoMnVMCBại lệ,qz tzkyH2fôi lfxwyFEà đizkyH2fển hfxwyFEình củqza kiểuzkyH2f zkyH2f họczkyH2f sqzinh nướcfxwyFE tớiMnVMCB chânqz mớMnVMCBi nhảyfxwyFE, zkyH2fvì vậyMnVMCB vừazkyH2f tớifxwyFE lúcfxwyFE zkyH2fnày tôiqz liềnzkyH2f MnVMCBcảm zkyH2f thMnVMCBấy czkyH2fó áMnVMCBp lực.

Khang zkyH2fDuật fxwyFElại kqzhông giqzống vậy,fxwyFE fxwyFEmột chfxwyFEút fxwyFEáp lựzkyH2fc trướcfxwyFE khfxwyFEi thzkyH2fi đềzkyH2fu MnVMCBkhông fxwyFEcó, fxwyFEtan họczkyH2f hqzoặc lMnVMCBúc nghỉzkyH2f trưqza đềufxwyFE điMnVMCB đzkyH2fá bóng.

Tôi zkyH2foán gMnVMCBiận nha.

Tiết hzkyH2fai fxwyFEngày hômzkyH2f fxwyFEđó qzvừa hếqzt, qz MnVMCBmột têzkyH2fn MnVMCBcon tMnVMCBrai chMnVMCBạy qzđến cqzhỗ zkyH2fKhang DuậtMnVMCB hỏiqz bài,MnVMCB fxwyFEai biểuzkyH2f fxwyFEngười qzta zkyH2fhọc MnVMCB giỏiMnVMCB đzkyH2fâu, bMnVMCBình thườngzkyH2f cũfxwyFEng sMnVMCBẵn sàqzng czkyH2fhỉ bài,fxwyFE zkyH2fhiện qztại lạifxwyFE làfxwyFE qzỦy viMnVMCBên họzkyH2fc qz tậpMnVMCB, ngưzkyH2fời qztìm hắnzkyH2f hỏfxwyFEi bMnVMCBài cũnfxwyFEg nhiềMnVMCBu hơn.

Thấy zkyH2fcó ngưfxwyFEời hqzỏi bàqzi qzhắn, tôMnVMCBi liềfxwyFEn đMnVMCBứng dậyqz nhườngzkyH2f chỗ.

TênMnVMCB cMnVMCBon tqzrai nàMnVMCBy tMnVMCBên MnVMCBlà KếzkyH2f zkyH2f Kqziệt Hạqznh, rấqzt MnVMCBchăm chỉfxwyFE họMnVMCBc hàzkyH2fnh, chúnzkyH2fg fxwyFEtôi zkyH2fđều MnVMCBgọi zkyH2fhắn fxwyFElà qzmọt sácqzh, bqzởi MnVMCB vìfxwyFE hắqzn thậtfxwyFE fxwyFEsự thícMnVMCBh đọcMnVMCB MnVMCBsách, khônfxwyFEg qzhiểu liềnfxwyFE hfxwyFEỏi zkyH2flà tqzhói qMnVMCBuen củaqz MnVMCB hắn.

Hắn thấyMnVMCB tôMnVMCBi nzkyH2fhường fxwyFEchỗ liềnqz nqzói “CảmfxwyFE fxwyFEơn lớzkyH2fp trưởng”

Hắn qzlà đứazkyH2f dMnVMCBuy nhấtfxwyFE tqzrong lớpfxwyFE khqzông nưMnVMCBớc chảyzkyH2f bèzkyH2fo tzkyH2frôi kêzkyH2fu tqzôi làfxwyFE Phúqzc Tấn.

TôMnVMCBi zkyH2fkích độfxwyFEng đếMnVMCBn xémfxwyFE khóczkyH2f, qzN qz lMnVMCBâu kMnVMCBhông nghqze đượczkyH2f ngườiMnVMCB zkyH2fta kêzkyH2fu zkyH2ftôi làzkyH2f lớpzkyH2f trưzkyH2fởng, hoàizkyH2f niMnVMCBệm –zkyH2f inqzg, hqzảo zkyH2f cảfxwyFEm đzkyH2fối vớqzi qzhắn cMnVMCBũng MnVMCBtăng fxwyFEtên haqzi trfxwyFEăm pzkyH2fhần trăm.

HắnfxwyFE mởMnVMCB rfxwyFEa sázkyH2fch bàqzi tậpqz, hfxwyFEỏi KhanzkyH2fg DuậtzkyH2f fxwyFE“Khang Duật,fxwyFE mMnVMCBình MnVMCBmuốn hỏizkyH2f zkyH2fbạn bàiqz nàqzy, bạzkyH2fn fxwyFEchỉ mìnMnVMCBh đi.”

Tôi ởMnVMCB mộtzkyH2f bênMnVMCB gậMnVMCBt đầu,MnVMCB qzcho rằfxwyFEng ngzkyH2fười tốzkyH2ft nfxwyFEhư vqzậy, xázkyH2fc thậtzkyH2f qzlà nêMnVMCBn gqziúp qzđỡ hqzết sức.

Ai ngqzờ Kqzhang MnVMCBDuật lMnVMCBại bàyqz rfxwyFEa mộtzkyH2f bqzộ mặtzkyH2f xzkyH2fa qzcách “KzkyH2fhông rảnh!!”

Tôi buqzồn bực,qz bìnfxwyFEh thườngMnVMCB hắnfxwyFE cMnVMCBũng khôngqz nhqzư vậy.

Kế KifxwyFEệt HMnVMCBạnh zkyH2fcòn buồnqz fxwyFEbực hzkyH2fơn qztôi “TạMnVMCBi safxwyFEo vậy?”

Tôi zkyH2fcũng muốMnVMCBn bMnVMCBiết KhaMnVMCBng DuậfxwyFEt bịqz gìfxwyFE vqzậy, vìzkyH2f zkyH2fsao vẻfxwyFE mfxwyFEặt khófxwyFE chịu.

qzLúc này,qz TizkyH2fểu PhiMnVMCBền zkyH2flại nMnVMCBói fxwyFE vớzkyH2fi tMnVMCBôi zkyH2f“Miểu fxwyFEMiểu, ngqzày MnVMCBkia fxwyFElà sinzkyH2fh nhMnVMCBật cfxwyFEủa ĐạiMnVMCB SofxwyFEng MnVMCBvà TiMnVMCBểu Sqzong, qz fxwyFEbuổi chifxwyFEều tMnVMCBao vqzới TMnVMCBừ OánzkyH2fh điMnVMCB mufxwyFEa qfxwyFEuà, mqzày cóqz fxwyFEđi không?”

“Siqznh nhMnVMCBật?” tôizkyH2f nghzkyH2fĩ mộfxwyFEt qz chút,zkyH2f nhớMnVMCB lạizkyH2f nMnVMCBgày, đúMnVMCBng làqz ngMnVMCBày 2zkyH2f3 thángzkyH2f 1MnVMCB2 fxwyFElà sfxwyFEinh nhfxwyFEật củfxwyFEa zkyH2fĐại fxwyFESong MnVMCB vàzkyH2f Tiểuqz SongzkyH2f, vMnVMCBội vqzàng tfxwyFErả lfxwyFEời “ĐfxwyFEi, đi,MnVMCB fxwyFEtao đi!!”

Đang thảzkyH2fo luậnMnVMCB nzkyH2fóng bỏfxwyFEng, KếzkyH2f MnVMCB KiệtzkyH2f HạfxwyFEnh MnVMCBđột zkyH2fnhiên chạyzkyH2f tớqzi, MnVMCBđứng qzthẳng zkyH2ftắp, qzđiên cuồnqzg kqzêu qztôi qz“Phúc qz Tấnqz, Pqzhúc Tấn,zkyH2f Phúqzc Tấn,MnVMCB PfxwyFEhúc Tấn…”

Tôi qzsửng sốt,fxwyFE đâyzkyH2f fxwyFElà fxwyFEý gì.

Đồ điên!!

ĐợMnVMCBi tớMnVMCBi lúcfxwyFE hắMnVMCBn kêuMnVMCB khoảnfxwyFEg zkyH2fmười mấyfxwyFE tMnVMCBiếng ‘Phqzúc Tấn’zkyH2f rồi,zkyH2f tôqzi nhìMnVMCBn thấyqz KMnVMCBhang Duậqzt zkyH2fvẫy MnVMCBvẫy qztay vMnVMCBới hắn.

Hắn khôfxwyFEng kqzêu zkyH2fnữa, nqzgoan ngoqzãn qufxwyFEay trMnVMCBở về.

Tôi chfxwyFEợt MnVMCBnghe KhanfxwyFEg DfxwyFEuật nóizkyH2f “Thậqzt fxwyFEra MnVMCBbài nàyfxwyFE giảizkyH2f zkyH2fnhư vậy…”

Tôi nqzghe kzkyH2fhông rqzõ nêMnVMCBn tzkyH2frở lạiMnVMCB chỗMnVMCB fxwyFEngồi, muốfxwyFEn MnVMCBhỏi KếfxwyFE KiệtMnVMCB HfxwyFEạnh cózkyH2f ýMnVMCB gì.

Đợi làmqz MnVMCBbài xzkyH2fong fxwyFErồi, MnVMCBhắn nhìfxwyFEn thấyfxwyFE tqzôi, nóifxwyFE qzcợt nhảzkyH2f MnVMCB“Phúc Tấn,fxwyFE qzta xMnVMCBong rzkyH2fồi, mzkyH2fời ngàMnVMCBi ngồi,qz mờiqz ngzkyH2fài ngồi.”

Tôi cMnVMCBàng zkyH2fkhông rMnVMCBõ, tạiMnVMCB MnVMCBsao hắMnVMCBn lạqzi MnVMCBkhông nzkyH2fgừng qzkêu qztôi làfxwyFE PhúzkyH2fc TấzkyH2fn, tôfxwyFEi trừqzng mắtMnVMCB nfxwyFEhìn hqzắn, hMnVMCBi vọfxwyFEng qzhắn zkyH2fcó thzkyH2fể sửaMnVMCB miệng.

Hắn lạifxwyFE mộzkyH2ft chfxwyFEút cũfxwyFEng fxwyFEkhông zkyH2f hiqzểu đfxwyFEược, đạiMnVMCB kMnVMCBhái ngzkyH2fhĩ rằngqz tôMnVMCBi ngạqzi ngồqzi MnVMCBchỗ hắnzkyH2f đãMnVMCB ngồzkyH2fi quMnVMCBa, liềnfxwyFE fxwyFE fxwyFElấy MnVMCBtay áozkyH2f xfxwyFEoa xzkyH2foa zkyH2fghế ngồi,MnVMCB MnVMCBcòn nófxwyFEi MnVMCBthêm “PhúcfxwyFE fxwyFETấn, ngồMnVMCBi a.”

NgồMnVMCBi cqzái đầuMnVMCB cậufxwyFE. Tôiqz czkyH2fàng tzkyH2frừng hắn.

Sửa miệngMnVMCB qzđi, cqzậu zkyH2flà ngườiMnVMCB MnVMCBduy qznhất zkyH2fgần bùnMnVMCB màzkyH2f chẳngqz zkyH2fhôi tzkyH2fanh mùifxwyFE bùqzn zkyH2fnha, tiếzkyH2fp tqzục zkyH2fphát hfxwyFEuy zkyH2fđi chứ.

Nhưng hắfxwyFEn mộtzkyH2f chMnVMCBút cMnVMCBũng khônMnVMCBg MnVMCBphản ứngqz, dọMnVMCBn fxwyFEdẹp sáchzkyH2f fxwyFEgiáo khoMnVMCBa, qzvuốt qzvuốt gáy,zkyH2f bỏzkyH2f đzkyH2fi giốngqz nhưfxwyFE khônMnVMCBg cóqz vzkyH2fiệc gì.

Lôngqz màyqz cfxwyFEủa tôifxwyFE đềuqz dồnqz thànqzh MnVMCBmột cMnVMCBục, rốifxwyFE rắm.

Đây lfxwyFEà qzý gqzì, ýzkyH2f gMnVMCBì a.

fxwyFETôi nhìnMnVMCB MnVMCBvề pqzhía KhzkyH2fang Duậqzt, zkyH2fcứ cảmMnVMCB zkyH2fthấy MnVMCBcó gfxwyFEì đfxwyFEó fxwyFEkhông bìMnVMCBnh thường.

Khang DuậtfxwyFE đangfxwyFE nhànfxwyFE zkyH2fnhã thMnVMCBu qz dọnfxwyFE hộfxwyFEp búMnVMCBt, khôfxwyFEng biếtfxwyFE qzcó MnVMCBphải tạqzi ảqzo gzkyH2fiác fxwyFEcủa tôqzi hMnVMCBay khfxwyFEông, hzkyH2fắn giốngfxwyFE zkyH2f fxwyFEnhư thậtqz qzsung sướng,zkyH2f cùnfxwyFEg fxwyFEvẻ mặtMnVMCB khófxwyFE fxwyFEchịu tMnVMCBrước đóMnVMCB khzkyH2fác nhMnVMCBau mộtMnVMCB trờifxwyFE fxwyFE mqzột vực,zkyH2f lộqz rzkyH2fa mộtqz cMnVMCBỗ sảzkyH2fng khoái.

Đại kzkyH2fhái lMnVMCBà chzkyH2fú zkyH2fý tớifxwyFE áqznh qzmắt củaqz tzkyH2fôi, hắnfxwyFE quaMnVMCBy fxwyFEđầu “LMnVMCBàm sfxwyFEao vậy?”

“Làm MnVMCBsao vậy!?qz TôizkyH2f qzcòn muMnVMCBốn biếtMnVMCB lMnVMCBàm sMnVMCBao zkyH2fvậy a?”qz tôiqz fxwyFEchỉ hướMnVMCBng zkyH2fKế KiệzkyH2ft Hạnhqz “Cậuqz làqzm qzgì vớizkyH2f hắn?”

Khang DMnVMCBuật vẻzkyH2f mặtzkyH2f qzgiống fxwyFEnhư rấtMnVMCB vôfxwyFE zkyH2ftội, chqzớp czkyH2fhớp mắtqz nqzhìn tôifxwyFE “CzkyH2fhỉ bàizkyH2f qzcho hắnqz nha.”

“Không phảzkyH2fi cáMnVMCBi zkyH2fnày, vìfxwyFE sazkyH2fo fxwyFEhắn gọiqz tôifxwyFE lqzà Pqzhúc Tấn.”

Hắn fxwyFEcàng zkyH2fvô tộizkyH2f nhìMnVMCBn tôifxwyFE qz“Ai cũnqzg zkyH2fgọi czkyH2fậu lfxwyFEà zkyH2fPhúc MnVMCBTấn nha.”

“KhfxwyFEông phảiqz…ý tôzkyH2fi kqzhông phảifxwyFE zkyH2f vậy,fxwyFE ýqz zkyH2ftôi làzkyH2f vừafxwyFE rồfxwyFEi hMnVMCBắn còzkyH2fn gọMnVMCBi tôifxwyFE làfxwyFE zkyH2flớp trưởng,zkyH2f tMnVMCBại szkyH2fao fxwyFEđột nhqziên MnVMCB fxwyFElại sửaqz mizkyH2fêng.” MnVMCBTrước MnVMCBsau chỉMnVMCB kqzém nhfxwyFEau cóMnVMCB mấyMnVMCB phút,qz zkyH2fmà mzkyH2fấy phqzút MnVMCBnày KfxwyFEế fxwyFE fxwyFEKiệt HạnhfxwyFE chqzỉ đứngMnVMCB ởfxwyFE cqzhỗ hắn.

fxwyFEKhang DuậtMnVMCB thựcfxwyFE fxwyFEsự khôMnVMCBng hiểuMnVMCB zkyH2f gìfxwyFE hếqzt fxwyFEnhìn qztôi, saqzu đzkyH2fó nóiMnVMCB “LzkyH2fàm safxwyFEo tqzôi biếtfxwyFE qzđược, tMnVMCBôi cũzkyH2fng fxwyFEkhông phảqzi fxwyFE hắn,zkyH2f nqzếu zkyH2fkhông cậuzkyH2f đMnVMCBi hỏiqz hắnqz đi.”

Đó lMnVMCBà mộqzt fxwyFEý hay.

Tôi czkyH2fòn thậtfxwyFE tínfxwyFEh điqz hỏzkyH2fi .

Nhưng fxwyFElà KếfxwyFE KiMnVMCBệt Hạnhqz zkyH2fvừa nhìzkyH2fn thấqzy tôiMnVMCB, khônfxwyFEg MnVMCBđợi MnVMCBtôi hỏi,qz tựzkyH2fa nMnVMCBhư cMnVMCBon vẹtMnVMCB kêMnVMCBu tôqzi PzkyH2fhúc Tấn,zkyH2f PhúMnVMCBc Tấn,zkyH2f PhMnVMCBúc Tấn.

fxwyFEPhúc Tấnqz tớiMnVMCB nỗifxwyFE zkyH2ftôi hỏiMnVMCB khônqzg zkyH2fnổi nữa.

Xám xfxwyFEịt qzquay vềqz cfxwyFEhỗ ngồi.

Chuông vzkyH2fào fxwyFElớp qzvang lfxwyFEên, fxwyFEtôi fxwyFE nhanqzh chzkyH2fóng lấyMnVMCB sqzách giáozkyH2f khozkyH2fa rfxwyFEa, troqzng lòfxwyFEng qzrối rzkyH2fắm zkyH2f, lfxwyFEại muzkyH2fốn hỏfxwyFEi zkyH2f qzKhang Duật,MnVMCB nhưfxwyFEng hắzkyH2fn lạzkyH2fi bàyqz zkyH2fra vẻqz mặfxwyFEt eqzm MnVMCBbé MnVMCBngoan, mắtMnVMCB đenzkyH2f lúngzkyH2f liếngqz MnVMCB MnVMCBto trònqz zkyH2ftrong sqzuốt hMnVMCBết cỡfxwyFE, giốnqzg zkyH2fnhư đanzkyH2fg qznói, béqz lqzà zkyH2fbé qzngoan, zkyH2fbé vMnVMCBô zkyH2f cùfxwyFEng ngoaqzn, qzchuyện xấMnVMCBu gìfxwyFE bfxwyFEé cũfxwyFEng khMnVMCBông fxwyFEcó làm.

Tôi bịfxwyFE áqznh mắfxwyFEt thuầMnVMCBn khifxwyFEết dơfxwyFE bẩnqz zkyH2fnày hfxwyFEoàn toqzàn fxwyFEcản lại.

Tôi tiếpqz tụqzc rốzkyH2fi qzrắm, lMnVMCBại fxwyFEcứ MnVMCBrối MnVMCBrắm mãfxwyFEi mqzà lạqzi tìmfxwyFE khôfxwyFEng MnVMCBra đápMnVMCB ázkyH2fn gì.

Tiếp thzkyH2feo, qzchúng tôifxwyFE đốiqz mặtqz vớizkyH2f fxwyFEkì MnVMCBthi cuốizkyH2f kỳ,zkyH2f tqzôi cũngfxwyFE khzkyH2fông cfxwyFEó cqzơ qzhội rzkyH2fối rắmfxwyFE nữMnVMCBa, tấtfxwyFE cảMnVMCB sMnVMCBuy nghqzĩ MnVMCBđều qzđặt zkyH2fở cuộfxwyFEc thi.

Thi fxwyFExong, zkyH2ftâm trạngzkyH2f lạiMnVMCB sfxwyFEung sfxwyFEướng, MnVMCBhơn nữaMnVMCB zkyH2ftôi tzkyH2fhi cũngzkyH2f kqzhông tệqz zkyH2flắm, chuyệnMnVMCB gì&nbfxwyFEsp; cũMnVMCBng quzkyH2făng rfxwyFEa fxwyFEsau đầu.

Nhưng tớifxwyFE trướcfxwyFE nghzkyH2fỉ đônzkyH2fg, tôqzi lạMnVMCBi bắtzkyH2f đầuMnVMCB rốiMnVMCB rắm.

Chúng tôifxwyFE fxwyFEvào thzkyH2fời đqzó, hơfxwyFEn 9MnVMCB9 phzkyH2fần trămqz họcMnVMCB sizkyH2fnh zkyH2fđều sợfxwyFE cùngqz mộtMnVMCB thứ.

Đó qzlà zkyH2f– MnVMCBsổ qzliên lạc.

Đừng nhzkyH2fìn zkyH2fcái quyểnqz sổqz zkyH2fmàu fxwyFEđỏ MnVMCB (czkyH2fó đôifxwyFE khMnVMCBi qzlà màuzkyH2f xafxwyFEnh) fxwyFEchỉ MnVMCBnhỏ bằMnVMCBng bànMnVMCB taqzy nMnVMCBày màMnVMCB qzxem thườngzkyH2f, lựczkyH2f ảnhfxwyFE MnVMCB hưởngMnVMCB củqza nóqz rấtfxwyFE qzkinh ngườMnVMCBi .

Trong szkyH2fổ cófxwyFE qzđiểm sốMnVMCB cMnVMCBủa fxwyFEchúng MnVMCB tôiMnVMCB, fxwyFEcòn cqzó lờizkyH2f nhậnfxwyFE xMnVMCBét củaMnVMCB MnVMCBgiáo MnVMCBviên, fxwyFEliên qufxwyFEan tớiMnVMCB chuyệnzkyH2f cqzhúng tfxwyFEôi qz cóMnVMCB fxwyFEthể cfxwyFEó nhữnMnVMCBg qzngày nqzghỉ yêzkyH2fn bìMnVMCBnh haMnVMCBy khônzkyH2fg, tếtMnVMCB qznguyên đánzkyH2f cózkyH2f thfxwyFEể nhfxwyFEận zkyH2f đượzkyH2fc tifxwyFEền MnVMCBlì xìfxwyFE MnVMCBhay khônqzg, zkyH2fsâu hqzơn nữafxwyFE lifxwyFEên quaMnVMCBn tớMnVMCBi dqza thịtzkyH2f qzcủa chúnMnVMCBg fxwyFE tôizkyH2f, quyếMnVMCBt địnhqz fxwyFExem bfxwyFEa mẹfxwyFE MnVMCBchúng tMnVMCBôi czkyH2fó fxwyFEthể fxwyFElấy fxwyFEchổi lfxwyFEông gà,qz dépzkyH2f zkyH2flê hoặqzc fxwyFE đồqz dMnVMCBùng qzhằng ngàfxwyFEy làfxwyFEm hunfxwyFEg khfxwyFEí đMnVMCBể zkyH2fhầu hạzkyH2f chúqzng tzkyH2fôi zkyH2fhay không.

Vậy cònqz chzkyH2fưa tíMnVMCBnh, fxwyFEít rqza mMnVMCBỗi qzlớp cũnzkyH2fg sẽqz czkyH2fó fxwyFEmột zkyH2fhai đứzkyH2fa ngofxwyFEn lành.

Bời qzvì MnVMCBcô chzkyH2fủ nhiệzkyH2fm qzbị bệnh,fxwyFE côMnVMCB lizkyH2fền gfxwyFEiao chMnVMCBo tqzôi MnVMCBlàm fxwyFEmột chuyệfxwyFEn fxwyFEvô cùngzkyH2f qzvô sỉ.

Lời nhậnzkyH2f xqzét trofxwyFEng phiểfxwyFEu lifxwyFEên lfxwyFEạc, gizkyH2fao MnVMCBcho fxwyFEtôi viết.

Còn fxwyFEnói fxwyFEgì qzmà, eMnVMCBm lqzà lớpMnVMCB MnVMCB trưởng,MnVMCB rấtzkyH2f hiểqzu cfxwyFEác bạMnVMCBn, eMnVMCBm viếtMnVMCB thfxwyFEích hợzkyH2fp nhMnVMCBất, bấtMnVMCB qMnVMCBuá qzcũng khfxwyFEông thzkyH2fể zkyH2f vìfxwyFE tìnzkyH2fh fxwyFEcảm bạzkyH2fn bèzkyH2f màMnVMCB zkyH2flàm rốiMnVMCB kỉfxwyFE zkyH2fcương, phảMnVMCBi viếtMnVMCB đfxwyFEúng vớiqz thựzkyH2fc tế.

Không đượcMnVMCB làmfxwyFE MnVMCBrối kỉfxwyFE cqzương tqzhì fxwyFEcô zkyH2fcũng đừnMnVMCBg kêuzkyH2f fxwyFEem viếfxwyFEt nha.

Sau qzkhi taqzn họcqz, tqzrong phqzòng MnVMCB chỉzkyH2f cófxwyFE tMnVMCBôi vqzà KzkyH2fhang DMnVMCBuật, hắMnVMCBn làzkyH2f ỦyfxwyFE vifxwyFEên fxwyFEhọc qztập mới,zkyH2f đươnzkyH2fg nzkyH2fhiên pfxwyFEhải ởqz fxwyFE lạMnVMCBi qzgiúp tôi,fxwyFE thậzkyH2ft rzkyH2fa ngMnVMCBay từfxwyFE đầuqz tqzôi cũzkyH2fng fxwyFEcảm thấyzkyH2f khôfxwyFEng đưfxwyFEợc tựzkyH2f zkyH2f nhiên.

Nhưng mqzà MnVMCBnhìn cuqzốn fxwyFEsổ liênqz lạczkyH2f đanzkyH2fg nằmMnVMCB trMnVMCBên tafxwyFEy tôfxwyFEi này…

Lòng tôizkyH2f fxwyFElại kMnVMCBhông  fxwyFEcòn kMnVMCBhông zkyH2ftự nhiêfxwyFEn nữa.

Tất fxwyFEcả đềuMnVMCB làMnVMCB màzkyH2fu đỏ,fxwyFE điểmzkyH2f sốqz đềuMnVMCB qztừ zkyH2f5 MnVMCBtới fxwyFE15, khôngqz zkyH2fxem tMnVMCBên MnVMCBcũng biếtqz qzlà ai.

Đại vươngfxwyFE lMnVMCBớp fxwyFEchúng tzkyH2fôi, bạnMnVMCB Cqzhu DMnVMCBũng Cường.

Hắn cqzó qztiếng lqzà họMnVMCBc siqznh cqzá zkyH2f bfxwyFEiệt, zkyH2fsuốt nzkyH2fgày ởfxwyFE fxwyFEtrường zkyH2fđánh nhauzkyH2f, đánzkyH2fh trậfxwyFEn nMnVMCBào tMnVMCBo trậzkyH2fn nấfxwyFEy, mqzẹ fxwyFEhắn zkyH2fvì zkyH2f việMnVMCBc hắfxwyFEn đánhMnVMCB nhqzau, thườngzkyH2f zkyH2fbị gọiqz tớiqz trườnMnVMCBg, tuầnfxwyFE trướcfxwyFE czkyH2fòn đếnzkyH2f mộfxwyFEt qz lầzkyH2fn đâfxwyFEu? NhưfxwyFEng mẹqz MnVMCBhắn czkyH2fưng qzchiều hMnVMCBắn, thậtMnVMCB nMnVMCBhiều chuyệnfxwyFE cũnfxwyFEg khôMnVMCBng nóqzi zkyH2f chfxwyFEo bốfxwyFE hzkyH2fắn, hằqzng nzkyH2făm khônMnVMCBg  cózkyH2f ởfxwyFE MnVMCBnhà, làmzkyH2f hMnVMCBuấn luyqzện viêfxwyFEn quzkyH2fyền fxwyFEanh, chqzo qz nênzkyH2f vzkyH2fiệc MnVMCBnày củaMnVMCB hắMnVMCBn, fxwyFEbố hắnfxwyFE cũnzkyH2fg khqzông fxwyFEbiết, đợiqz fxwyFEtới lfxwyFEúc bfxwyFEiết, nămzkyH2f qz trướczkyH2f đqzánh fxwyFEtới nỗzkyH2fi mặtMnVMCB hắzkyH2fn sưnfxwyFEg lên,fxwyFE qzcòn qzkéo lỗfxwyFE fxwyFEtai hzkyH2fắn đfxwyFEến trườngzkyH2f, zkyH2ftìm fxwyFE mMnVMCBấy đqzứa qzbị hắMnVMCBn đáfxwyFEnh đểfxwyFE qzxin lỗi.

Bốqz hắnqz lúcqz đfxwyFEó qznói cứfxwyFEng “TfxwyFEhành MnVMCB tícMnVMCBh họqzc tậpqz khfxwyFEông fxwyFEtốt, zkyH2flà zkyH2fdo màfxwyFEy kzkyH2fhông fxwyFEthông mzkyH2finh, zkyH2ftao kMnVMCBhông trácMnVMCBh, fxwyFE zkyH2fnhưng đểMnVMCB MnVMCBcho tMnVMCBao biếtMnVMCB màfxwyFEy đánhqz ngưMnVMCBời khác,MnVMCB taqzo đánfxwyFEh qzgãy châzkyH2fn mày.”

fxwyFEDo mẹqz hắnzkyH2f cưnqzg fxwyFEchiều, điqzện fxwyFE thoạiMnVMCB cốfxwyFE địMnVMCBnh lúczkyH2f đóMnVMCB còMnVMCBn cfxwyFEhưa qzthông dụnqzg, fxwyFEkhông thểMnVMCB thườnMnVMCBg xuyMnVMCBên liêqzn MnVMCB hệ,zkyH2f bqzố hắMnVMCBn yêzkyH2fu cầufxwyFE thầyzkyH2f giáozkyH2f cuốiqz fxwyFEkì mỗifxwyFE nqzăm liềnqz gzkyH2fửi sổfxwyFE lfxwyFEiên lạcfxwyFE trqzực fxwyFE tiếMnVMCBp tớMnVMCBi chỗzkyH2f ông.

Tqzhành tíqzch họczkyH2f zkyH2ftập fxwyFEcủa hzkyH2fắn qz khôMnVMCBng tốt,fxwyFE bốzkyH2f fxwyFEhắn biếqzt cũnfxwyFEg khzkyH2fông szkyH2fao, nhưngfxwyFE zkyH2fmà fxwyFElời nhậfxwyFEn xét…đếnMnVMCB qzlúc MnVMCBđó MnVMCB chMnVMCBắc bốzkyH2f hắnqz đázkyH2fnh gãqzy chfxwyFEân hqzắn luôn.

Đến lzkyH2fúc fxwyFEđó, tMnVMCBôi chỉMnVMCB phqzải lfxwyFEàm đồnMnVMCBg phạm.

LàmMnVMCB zkyH2flớp qztrưởng, lMnVMCBàm bạnMnVMCB họcMnVMCB, tôMnVMCBi đềfxwyFEu cózkyH2f nzkyH2fghĩa qzvụ zkyH2fbảo vệzkyH2f thfxwyFEân thểqz vqzà siMnVMCBnh mMnVMCBệnh czkyH2fác zkyH2fbạn tronMnVMCBg lớp.

Nhưng cáizkyH2f nghĩfxwyFEa vụqz huqzy hMnVMCBoàng MnVMCBnày, lạifxwyFE làfxwyFEm fxwyFEcho tôfxwyFEi viếtfxwyFE cáqzi lờiMnVMCB nhậMnVMCBn xfxwyFEét fxwyFEkhỉ gqzió nfxwyFEày, lạizkyH2f cònqz phảifxwyFE viếMnVMCBt zkyH2fcho đúngfxwyFE sMnVMCBự thfxwyFEật nữa.

Tôi rốiqz fxwyFErắm tớifxwyFE mzkyH2fức bạcMnVMCB tóc.

ÁzkyH2fnh mắtMnVMCB xzkyH2fấu MnVMCBxa liềzkyH2fn toáqzt ra.

Tôi zkyH2fnhìn vềqz fxwyFEphía KhanfxwyFEg fxwyFEDuật “fxwyFECái nàMnVMCBy cậuzkyH2f viết.”

Hắn lMnVMCBà ỦyfxwyFE viênzkyH2f MnVMCBhọc tậpzkyH2f, cMnVMCBũng czkyH2fó quyqzền vizkyH2fết lờizkyH2f nhfxwyFEận xét.

Tôi vMnVMCBội vàzkyH2fng némfxwyFE chMnVMCBo hắqzn, MnVMCBđể qz hắnqz buMnVMCBồn rfxwyFEầu đMnVMCBi, tfxwyFEôi MnVMCBmặc MnVMCBkệ, nhaqznh nhaqznh vizkyH2fết mấzkyH2fy cázkyH2fi qzkhác, fxwyFEtôi còMnVMCBn zkyH2fmuốn MnVMCB qznhanh chózkyH2fng vềqz nhMnVMCBanh chMnVMCBờ fxwyFExem Đồqzng xqzuân hMnVMCBỏa qzdiễm a.

fxwyFETôi viếzkyH2ft, mộtzkyH2f bêMnVMCBn cònMnVMCB nhMnVMCBìn fxwyFElén zkyH2f Khaqzng qzDuật, zkyH2fthấy hắnzkyH2f fxwyFEchíu chặtzkyH2f mày,qz tâMnVMCBm tqzình tôifxwyFE thMnVMCBật sảngzkyH2f khzkyH2foái, nghĩzkyH2f zkyH2f thầmfxwyFE tqzrong lzkyH2fòng, cfxwyFEậu cũnzkyH2fg MnVMCBcó ngàfxwyFEy hôfxwyFEm naqzy, đMnVMCBể MnVMCBxem cfxwyFEậu MnVMCBviết nfxwyFEhư qzthế nqzào, MnVMCB hừzkyH2f hừ!!

Khang DuMnVMCBật sfxwyFEuy nghfxwyFEĩ trzkyH2fong MnVMCBchốc fxwyFE lfxwyFEát, tzkyH2fhật sựMnVMCB chqzỉ troqzng chốcqz lMnVMCBát, zkyH2fsau đóMnVMCB fxwyFEcầm bzkyH2fút lqzên, vqzung zkyH2ftay rẹfxwyFEt rẹtqz, qz vfxwyFEiết xoMnVMCBng, liềnfxwyFE nMnVMCBém MnVMCBlại zkyH2fcho tôi.

“XongfxwyFE rồi!”

Xong qzrồi!! zkyH2fNày tMnVMCBhì xfxwyFEong rồi.

Việc làmMnVMCB tqzôi sầuMnVMCB khổMnVMCB nửqza tiếng,MnVMCB chỉqz mườiqz fxwyFEphút fxwyFElà xong.

Tôi kfxwyFEhông tinqz, bỏqz búqzt xufxwyFEống, mởqz rzkyH2fa phiếfxwyFEu MnVMCBliên lạcfxwyFE củzkyH2fa ChMnVMCBu DũfxwyFEng Cường,MnVMCB lậtzkyH2f tfxwyFEới tqzrang cófxwyFE lờiMnVMCB nhậnfxwyFE xét.

Trên đóMnVMCB chỉqz vzkyH2fiết ítqz ỏiqz mzkyH2fấy fxwyFEchữ –qz BfxwyFEạn DũngMnVMCB qzthành tícqzh ổnMnVMCB định,fxwyFE fxwyFEnăng lựqzc đấmfxwyFE đáfxwyFE rấtqz mạnh.

Cái gìMnVMCB MnVMCBkêu làMnVMCBm rốiMnVMCB qzkỉ cươqzng tớiqz cảnMnVMCBh gMnVMCBiới caqzo nhấzkyH2ft, chínhzkyH2f lMnVMCBà zkyH2fđây, MnVMCBlàm rqzối kMnVMCBỉ cươqzng fxwyFEtới mứzkyH2fc qztìm khqzông rqza chỗfxwyFE nàzkyH2fo khônfxwyFEg hợpqz lí.

“Như thzkyH2fế nào?qz VfxwyFEiết khôMnVMCBng đMnVMCBúng?” hắnMnVMCB hỏi.

Tôi nhanzkyH2fh chMnVMCBóng lqzắc đầu,fxwyFE MnVMCBđúng làzkyH2f fxwyFEviết khôMnVMCBng chzkyH2fê vqzào đâuqz được.

MnVMCB“Vậy mMnVMCBau kíqz tên!”

“Ừ, đượzkyH2fc!” lờifxwyFE nhMnVMCBận xétfxwyFE dqzo tMnVMCBôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.