You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChưMUeFơng 6iaxASYTE: ÔiaxASYTE phốihVkrwAMN ngẫu

ChiaxASYTEuyện xấMUeFu hVkrwAMNcủa tôiiaxASYTE hVkrwAMNvà MUeFKhang DiaxASYTEuật vẫMUeFn liêniaxASYTE tụMUeFc liaxASYTEan truyiaxASYTEền, khôiaxASYTEng nhữnhVkrwAMNg vậy,hVkrwAMN chVkrwAMNòn cànMUeFg MUeFngày iaxASYTEcàng huhVkrwAMNy hoàng.

Tôi hVkrwAMNvà hắniaxASYTE đượciaxASYTE thầyhVkrwAMN thiaxASYTEể dụciaxASYTE hVkrwAMN chhVkrwAMNọn hVkrwAMNđi thMUeFi ĐạiaxASYTEi hộhVkrwAMNi hVkrwAMNthể thaMUeFo toMUeFàn khuhVkrwAMN, chVkrwAMNó chếhVkrwAMNt hhVkrwAMNay iaxASYTEkhông lạiiaxASYTE iaxASYTEđạt đượchVkrwAMN MUeF MUeFgiải quhVkrwAMNán quânMUeF, MUeFđiều nMUeFày kìMUeF thậthVkrwAMN chVkrwAMNũng MUeFkhông hVkrwAMNcó hVkrwAMNgì, tôMUeFi vốMUeFn MUeFhọc gMUeFiỏi thểhVkrwAMN iaxASYTE hVkrwAMNdục, iaxASYTEvậy mhVkrwAMNà tiaxASYTEruyền viaxASYTEào lớphVkrwAMN lạiMUeF tiaxASYTEhay đổhVkrwAMNi biaxASYTEản chất.

KhônMUeFg biếtiaxASYTE đứahVkrwAMN xấuiaxASYTE xMUeFa nàhVkrwAMNo nóiiaxASYTE MUeFmột ciaxASYTEâu MUeF“Đây làMUeF sứciaxASYTE mạnhiaxASYTE tìnhiaxASYTE yêu.”

Sức MUeFmạnh tMUeFình yiaxASYTEêu MUeFcái đầuMUeF mày…MUeFcái nàyhVkrwAMN liaxASYTEà thựcMUeF hVkrwAMNlực củaMUeF tao.

BiếtMUeF vậyiaxASYTE lMUeFúc đhVkrwAMNó chạyMUeF iaxASYTEvề chóiaxASYTEt chhVkrwAMNo rồi.

Khóc-ing.

NgMUeFoài rahVkrwAMN, vìMUeF hVkrwAMNở tiếiaxASYTEt vănhVkrwAMN tôiMUeF iaxASYTE từngiaxASYTE bịhVkrwAMN thầyMUeF TôhVkrwAMNn hVkrwAMNphạt MUeFđứng, hVkrwAMNnên đểMUeF thVkrwAMNhầy TiaxASYTEôn xhVkrwAMNếp loMUeFại hạnhVkrwAMNh kiểhVkrwAMNm iaxASYTEvào cuốiMUeF hVkrwAMN kMUeFì nươiaxASYTEng thVkrwAMNay chhVkrwAMNo cáMUeFi tộiiaxASYTE lỗiiaxASYTE nàiaxASYTEy ciaxASYTEủa tôMUeFi nêniaxASYTE hVkrwAMNtôi họciaxASYTE rấtMUeF iaxASYTEchăm chVkrwAMNhú, trướcMUeF hVkrwAMN khVkrwAMNia điểmiaxASYTE sMUeFố miaxASYTEôn iaxASYTEvăn hVkrwAMNcủa MUeFtôi iaxASYTEluôn nằmiaxASYTE ởMUeF piaxASYTEhần ehVkrwAMNo, lhVkrwAMNần iaxASYTEnày tMUeFhi trắcMUeF nghVkrwAMNhiệm hVkrwAMN lạhVkrwAMNi đứnghVkrwAMN tMUeFhứ 3hVkrwAMN, ngMUeFay chVkrwAMNả iaxASYTEbản thVkrwAMNhân thVkrwAMNôi đềuMUeF kMUeFhông tiMUeFn đượcMUeF haMUeFi mMUeFắt mìnMUeFh, iaxASYTE chVkrwAMNòn iaxASYTErất vuMUeFi vhVkrwAMNẻ, iaxASYTEcó côhVkrwAMNng màMUeFi hVkrwAMNsắt ciaxASYTEó nhVkrwAMNgày MUeFnên MUeFkim quảhVkrwAMN nhiiaxASYTEên chVkrwAMNhí lí.

Thầy TônMUeF cũiaxASYTEng hVkrwAMNcho rằMUeFng iaxASYTEnhư iaxASYTE vậiaxASYTEy, thMUeFầy còhVkrwAMNn nhớMUeF chVkrwAMNâu nMUeFói màhVkrwAMN KhiaxASYTEang DuhVkrwAMNật từngiaxASYTE nhVkrwAMNói “SMUeFau MUeFlưng mỗiaxASYTEi ngườiiaxASYTE piaxASYTEhụ MUeF MUeFnữ thMUeFành cônMUeFg niaxASYTEhất địnMUeFh cóMUeF miaxASYTEột ngiaxASYTEười đMUeFàn ônMUeFg thMUeFành công.”MUeF, lúchVkrwAMN giảngiaxASYTE iaxASYTE bàiMUeF iaxASYTEcòn mượnMUeF câuMUeF nàyhVkrwAMN làmMUeF viaxASYTEăn, ởMUeF trưiaxASYTEớc mặiaxASYTEt MUeFcả lớpMUeF nóhVkrwAMNi MUeFphải nMUeFoi gươnghVkrwAMN tôiiaxASYTE hVkrwAMN vàhVkrwAMN KMUeFhang iaxASYTEDuật họchVkrwAMN tậhVkrwAMNp, MUeFhọc tậphVkrwAMN chúngMUeF thVkrwAMNôi giúMUeFp MUeFđỡ lẫnMUeF nhahVkrwAMNu, hhVkrwAMNọc tậpiaxASYTE hVkrwAMNtình hVkrwAMN cảMUeFm tốtiaxASYTE iaxASYTEđẹp củaiaxASYTE chúngMUeF tôMUeFi, nhMUeFư vậiaxASYTEy mớiMUeF hVkrwAMNcó thMUeFể MUeFlàm cMUeFho điểmhVkrwAMN shVkrwAMNố MUeFnâng cao.

Vì saMUeFo kMUeFêu cảmMUeF tìniaxASYTEh tốtiaxASYTE, vhVkrwAMNì hVkrwAMN sahVkrwAMNo kMUeFêu gMUeFiúp đỡiaxASYTE lẫMUeFn nhahVkrwAMNu, nóiMUeF tMUeFới iaxASYTEtai mấyhVkrwAMN hVkrwAMNđứa tMUeFrong lớpMUeF, điaxASYTEổi tiaxASYTEhành tôiiaxASYTE iaxASYTE MUeFvà KhVkrwAMNhang MUeFDuật thMUeFật iaxASYTEân ái,hVkrwAMN MUeFân áMUeFi tớMUeFi MUeFnỗi thàMUeFnh tícMUeFh họciaxASYTE tậpMUeF đhVkrwAMNột nhiêniaxASYTE iaxASYTE tănhVkrwAMNg cao.

Vì thếiaxASYTE, sứhVkrwAMNc iaxASYTEmạnh tìhVkrwAMNnh yêuhVkrwAMN, tiaxASYTEôi triaxASYTEốn thoátiaxASYTE MUeFkhông được,hVkrwAMN nMUeFhư bóMUeFng hVkrwAMNvới hMUeFình đMUeFi theiaxASYTEo tôi.

DiaxASYTEanh hiiaxASYTEệu PhúiaxASYTEc TấnMUeF niaxASYTEày hVkrwAMNcũng bỏiaxASYTE khVkrwAMNhông được,hVkrwAMN tôiaxASYTEi sửhVkrwAMNa nhMUeFư thiaxASYTEế nàhVkrwAMNo chVkrwAMNũng uổngiaxASYTE công.

Lại bhVkrwAMNởi MUeFvì sựiaxASYTE hVkrwAMNtiến bộiaxASYTE củaiaxASYTE hahVkrwAMNi iaxASYTE cMUeFhúng MUeFtôi, MUeFthầy ThVkrwAMNôn ciaxASYTEòn cốMUeF iaxASYTEý MUeFđề nghhVkrwAMNị vớiaxASYTEi thầyhVkrwAMN chủiaxASYTE nhiệmhVkrwAMN cMUeFho MUeFKhang hVkrwAMNDuật iaxASYTE MUeFlàm chứchVkrwAMN iaxASYTEvụ ỦyMUeF viaxASYTEiên họchVkrwAMN tập,hVkrwAMN thìiaxASYTE rhVkrwAMNa ỦyhVkrwAMN viênhVkrwAMN iaxASYTEhọc tiaxASYTEâp cũhVkrwAMN TônhVkrwAMNg LMUeFê QhVkrwAMNuân hVkrwAMN (biệtiaxASYTE iaxASYTEhiệu iaxASYTETông DMUeFa) vhVkrwAMNì bhVkrwAMNị bệnhiaxASYTE màMUeF xiMUeFn nghỉiaxASYTE dMUeFài hạMUeFn, chứiaxASYTEc vụMUeF ỦyiaxASYTE viaxASYTEiên hhVkrwAMNọc hVkrwAMN tậMUeFp viaxASYTEẫn hVkrwAMNbỏ trốiaxASYTEng, lầniaxASYTE nàyhVkrwAMN đMUeFề nghhVkrwAMNị đềuiaxASYTE đượchVkrwAMN hVkrwAMNmấy đMUeFứa cohVkrwAMNn iaxASYTEtrai tronhVkrwAMNg lớhVkrwAMNp MUeF đồnhVkrwAMNg ý.

Cán hVkrwAMNbộ lớphVkrwAMN tôhVkrwAMNi, ngoạiiaxASYTE trhVkrwAMNừ chứhVkrwAMNc MUeF vhVkrwAMNụ ỦiaxASYTEy viêiaxASYTEn thểiaxASYTE dụcMUeF iaxASYTEcó íhVkrwAMNt quyềniaxASYTE lựciaxASYTE nhấhVkrwAMNt liaxASYTEà cohVkrwAMNn tiaxASYTErai iaxASYTElàm, còniaxASYTE lạiiaxASYTE đềuiaxASYTE lhVkrwAMNà iaxASYTE ciaxASYTEon gáihVkrwAMN lhVkrwAMNàm, iaxASYTEKhang DuMUeFật hiaxASYTEọc tMUeFập tiaxASYTEốt, shVkrwAMNố lượhVkrwAMNng chVkrwAMNon trhVkrwAMNai triaxASYTEong lớpMUeF lạihVkrwAMN iaxASYTE chiếMUeFm hơMUeFn hVkrwAMNmột hVkrwAMNnửa nhVkrwAMNên hắnMUeF lMUeFập tứcMUeF đượhVkrwAMNc chọn.

MUeFỦy viiaxASYTEên hhVkrwAMNọc MUeFtập làMUeF cáiiaxASYTE gì?

Lúc điaxASYTEó ủyMUeF viêiaxASYTEn họiaxASYTEc hVkrwAMNtập chínhhVkrwAMN làhVkrwAMN trhVkrwAMNợ tiaxASYTEhủ đắchVkrwAMN lựMUeFc củiaxASYTEa lớphVkrwAMN trưởng.

Tôi vhVkrwAMNà iaxASYTEKhang MUeFDuật nghVkrwAMNồi cùnghVkrwAMN bànMUeF hVkrwAMNcòn chVkrwAMNhưa hVkrwAMNtính, bâMUeFy giaxASYTEiờ còMUeFn chVkrwAMNùng nMUeFhau hVkrwAMNtrực ban.

ChVkrwAMNó nghĩMUeFa iaxASYTElà, siaxASYTEau nàhVkrwAMNy hVkrwAMNnếu hVkrwAMNcó hiaxASYTEọp MUeFhành gì,iaxASYTE hVkrwAMNhoạt điaxASYTEộng hVkrwAMNthể iaxASYTEthao gì,hVkrwAMN KhaMUeFng DuậthVkrwAMN đềuiaxASYTE điaxASYTEi tiaxASYTEheo tôiiaxASYTE, thỉnhMUeF thoảniaxASYTEg xuấthVkrwAMN MUeFhiện cạnhiaxASYTE tôi.

Thật bhVkrwAMNi thảhVkrwAMNm, iaxASYTEthật MUeFbi thảmiaxASYTE hVkrwAMNa iaxASYTEa iaxASYTEa hVkrwAMNa iaxASYTEa MUeFa MUeFa MUeFa MUeFa hVkrwAMNa a!!

CuốiMUeF tMUeFháng mhVkrwAMNười haiMUeF, sắpMUeF thVkrwAMNới MUeF kìMUeF hVkrwAMNthi MUeFhọc kiaxASYTEì, khoảMUeFng thờihVkrwAMN giMUeFan nàyiaxASYTE phỏhVkrwAMNng MUeFchừng liaxASYTEà thhVkrwAMNời iaxASYTEgian chVkrwAMNác họchVkrwAMN hVkrwAMN sMUeFinh hVkrwAMNchăm chhVkrwAMNỉ nhấiaxASYTEt, thVkrwAMNôi cũiaxASYTEng kiaxASYTEhông nMUeFgoại lệ,iaxASYTE tôhVkrwAMNi lMUeFà điểnMUeF iaxASYTEhình ciaxASYTEủa kiểuhVkrwAMN iaxASYTE hMUeFọc siMUeFnh nưiaxASYTEớc MUeFtới chhVkrwAMNân mớiMUeF nhảy,iaxASYTE vMUeFì viaxASYTEậy vMUeFừa tớiiaxASYTE lúiaxASYTEc nàMUeFy iaxASYTEtôi liềMUeFn cảMUeFm MUeF thấyMUeF MUeFcó áhVkrwAMNp lực.

Khang DuMUeFật MUeFlại khônghVkrwAMN giốMUeFng vậy,iaxASYTE iaxASYTEmột iaxASYTEchút áhVkrwAMNp MUeFlực trướhVkrwAMNc khhVkrwAMNi tiaxASYTEhi đMUeFều khôMUeFng MUeFcó, hVkrwAMNtan họciaxASYTE hhVkrwAMNoặc lúMUeFc nghhVkrwAMNỉ trưaMUeF đềuiaxASYTE điiaxASYTE đáiaxASYTE bóng.

Tôi oáMUeFn gMUeFiận nha.

Tiết hahVkrwAMNi nghVkrwAMNày hômhVkrwAMN hVkrwAMNđó vhVkrwAMNừa hết,iaxASYTE MUeF miaxASYTEột MUeFtên chVkrwAMNon MUeFtrai chạMUeFy đếnMUeF chỗMUeF KhahVkrwAMNng DuậhVkrwAMNt iaxASYTEhỏi bài,MUeF aMUeFi biiaxASYTEểu ngưhVkrwAMNời MUeFta hVkrwAMNhọc iaxASYTE giỏhVkrwAMNi đâuMUeF, bìiaxASYTEnh thườniaxASYTEg hVkrwAMNcũng sẵnMUeF sànhVkrwAMNg cMUeFhỉ bàiiaxASYTE, hiệhVkrwAMNn iaxASYTEtại lạhVkrwAMNi lMUeFà ỦhVkrwAMNy vhVkrwAMNiên họcMUeF iaxASYTE tập,hVkrwAMN ngưiaxASYTEời tìhVkrwAMNm hắnhVkrwAMN hỏhVkrwAMNi MUeFbài MUeFcũng MUeFnhiều hơn.

ThhVkrwAMNấy cóiaxASYTE ngiaxASYTEười hỏiMUeF bhVkrwAMNài hắnhVkrwAMN, tôiaxASYTEi liềniaxASYTE đứnghVkrwAMN dậyiaxASYTE nhườngiaxASYTE chỗ.

Tên iaxASYTEcon triaxASYTEai hVkrwAMNnày tênMUeF liaxASYTEà KếiaxASYTE hVkrwAMN KiệhVkrwAMNt Hạnh,iaxASYTE rấthVkrwAMN chVkrwAMNhăm chỉMUeF họcMUeF hVkrwAMNhành, iaxASYTEchúng iaxASYTEtôi đMUeFều gọhVkrwAMNi iaxASYTEhắn hVkrwAMNlà mọiaxASYTEt sáchhVkrwAMN, bởhVkrwAMNi hVkrwAMN vMUeFì MUeFhắn thiaxASYTEật sựiaxASYTE thíchMUeF đọiaxASYTEc hVkrwAMNsách, kiaxASYTEhông hiMUeFểu liềnhVkrwAMN hỏiMUeF hVkrwAMNlà MUeFthói MUeFquen iaxASYTEcủa MUeF hắn.

Hắn thVkrwAMNhấy tôiaxASYTEi nhườiaxASYTEng chVkrwAMNhỗ liềnhVkrwAMN nóiiaxASYTE “hVkrwAMNCảm ơiaxASYTEn lớhVkrwAMNp trưởng”

Hắn lhVkrwAMNà đhVkrwAMNứa hVkrwAMNduy nhấtMUeF MUeFtrong lớMUeFp MUeFkhông nướchVkrwAMN chMUeFảy iaxASYTEbèo trôiiaxASYTE kêhVkrwAMNu tôiaxASYTEi làiaxASYTE PhúhVkrwAMNc Tấn.

TôihVkrwAMN kíciaxASYTEh độnghVkrwAMN điaxASYTEến xMUeFém khóc,hVkrwAMN MUeFN iaxASYTE lâMUeFu khhVkrwAMNông iaxASYTEnghe đượcMUeF ngMUeFười iaxASYTEta hVkrwAMNkêu iaxASYTEtôi làMUeF lMUeFớp trhVkrwAMNưởng, hoàihVkrwAMN nMUeFiệm MUeF– inMUeFg, iaxASYTEhảo hVkrwAMN cảiaxASYTEm đốiaxASYTEi vớiMUeF MUeFhắn cũniaxASYTEg tMUeFăng iaxASYTEtên hahVkrwAMNi trămiaxASYTE phầnMUeF trăm.

hVkrwAMNHắn hVkrwAMNmở iaxASYTEra sáhVkrwAMNch bàiaxASYTEi tậMUeFp, hỏiaxASYTEi KhahVkrwAMNng hVkrwAMNDuật “KhahVkrwAMNng DuậhVkrwAMNt, mìiaxASYTEnh hVkrwAMNmuốn hMUeFỏi bMUeFạn iaxASYTEbài nhVkrwAMNày, bạMUeFn chiaxASYTEỉ iaxASYTEmình đi.”

TôihVkrwAMN ởhVkrwAMN iaxASYTEmột hVkrwAMNbên ghVkrwAMNật đMUeFầu, chiaxASYTEo riaxASYTEằng nghVkrwAMNười tốthVkrwAMN nhiaxASYTEư vậy,iaxASYTE xáchVkrwAMN iaxASYTEthật liaxASYTEà nêhVkrwAMNn giúphVkrwAMN MUeFđỡ hếiaxASYTEt sức.

Ai ngờhVkrwAMN MUeFKhang DuậhVkrwAMNt lạhVkrwAMNi bàyiaxASYTE rMUeFa hVkrwAMNmột iaxASYTEbộ mặhVkrwAMNt iaxASYTExa iaxASYTEcách “KhôngiaxASYTE rảnh!!”

Tôi MUeFbuồn bựMUeFc, bìhVkrwAMNnh thườngiaxASYTE hắniaxASYTE cũMUeFng khMUeFông nhhVkrwAMNư vậy.

Kế KMUeFiệt hVkrwAMNHạnh MUeFcòn buiaxASYTEồn MUeFbực hơniaxASYTE tôiaxASYTEi iaxASYTE“Tại sMUeFao vậy?”

Tôi hVkrwAMNcũng muốhVkrwAMNn MUeFbiết KMUeFhang DuậtMUeF bịiaxASYTE MUeFgì vậy,hVkrwAMN vìMUeF MUeFsao MUeFvẻ mặtiaxASYTE khóhVkrwAMN chịu.

LhVkrwAMNúc nàMUeFy, TiểuiaxASYTE PhiềiaxASYTEn MUeFlại nóiMUeF hVkrwAMN vớihVkrwAMN tMUeFôi iaxASYTE“Miểu Miểu,iaxASYTE ngàyMUeF MUeFkia MUeFlà iaxASYTEsinh nhậtiaxASYTE củahVkrwAMN hVkrwAMNĐại ShVkrwAMNong vàhVkrwAMN TiểhVkrwAMNu SiaxASYTEong, iaxASYTE buổihVkrwAMN MUeFchiều tMUeFao hVkrwAMNvới TừiaxASYTE OáMUeFnh điMUeF MUeFmua quàMUeF, mMUeFày cMUeFó điaxASYTEi không?”

“SihVkrwAMNnh MUeFnhật?” tôiMUeF MUeFnghĩ mộtMUeF MUeF chhVkrwAMNút, nhớMUeF lạMUeFi ngMUeFày, đúngiaxASYTE làiaxASYTE ngàyiaxASYTE 2hVkrwAMN3 tháMUeFng hVkrwAMN12 lhVkrwAMNà iaxASYTEsinh hVkrwAMNnhật cMUeFủa iaxASYTEĐại SohVkrwAMNng hVkrwAMN viaxASYTEà TiểMUeFu hVkrwAMNSong, MUeFvội viaxASYTEàng iaxASYTEtrả lờMUeFi MUeF“Đi, hVkrwAMNđi, hVkrwAMNtao đi!!”

MUeFĐang MUeFthảo MUeFluận nóMUeFng bỏMUeFng, KếMUeF iaxASYTE KhVkrwAMNiệt HạnhhVkrwAMN độtiaxASYTE nhiêiaxASYTEn chạyMUeF tới,MUeF đứMUeFng thiaxASYTEẳng iaxASYTEtắp, iaxASYTEđiên cuồngiaxASYTE kêuhVkrwAMN tôiiaxASYTE MUeF“Phúc MUeF Tấn,hVkrwAMN PMUeFhúc iaxASYTETấn, PhúMUeFc hVkrwAMNTấn, PhúMUeFc Tấn…”

TôMUeFi sMUeFửng sốt,hVkrwAMN MUeFđây liaxASYTEà hVkrwAMNý gì.

Đồ điên!!

Đợi tớiiaxASYTE hVkrwAMNlúc hVkrwAMNhắn kêuMUeF khhVkrwAMNoảng iaxASYTEmười hVkrwAMNmấy tiaxASYTEiếng ‘PhúciaxASYTE Tấn’hVkrwAMN rồMUeFi, tôiMUeF iaxASYTEnhìn tMUeFhấy iaxASYTEKhang DMUeFuật vẫhVkrwAMNy hVkrwAMNvẫy taiaxASYTEy vớiaxASYTEi hắn.

Hắn khônghVkrwAMN kêuhVkrwAMN nữa,hVkrwAMN ngoaiaxASYTEn ngMUeFoãn quahVkrwAMNy trởiaxASYTE về.

Tôi chợiaxASYTEt MUeFnghe KhaMUeFng DuậtiaxASYTE hVkrwAMNnói “ThậthVkrwAMN hVkrwAMNra MUeFbài MUeFnày giiaxASYTEải MUeFnhư vậy…”

Tôi iaxASYTEnghe khMUeFông rõMUeF nêiaxASYTEn trởhVkrwAMN hVkrwAMNlại chiaxASYTEỗ iaxASYTEngồi, muốniaxASYTE hỏMUeFi MUeFKế KiệhVkrwAMNt HạnhhVkrwAMN chVkrwAMNó ýiaxASYTE gì.

Đợi liaxASYTEàm bàiaxASYTEi iaxASYTExong rồiiaxASYTE, hắniaxASYTE nMUeFhìn iaxASYTEthấy MUeFtôi, nóiiaxASYTE chVkrwAMNợt nhảiaxASYTE iaxASYTE“Phúc Tấn,hVkrwAMN MUeFta xhVkrwAMNong rồiMUeF, mờiaxASYTEi MUeFngài ngMUeFồi, mờiiaxASYTE ngàiaxASYTEi ngồi.”

Tôi càiaxASYTEng kMUeFhông riaxASYTEõ, hVkrwAMNtại MUeFsao hVkrwAMNhắn lạihVkrwAMN hVkrwAMNkhông ngMUeFừng khVkrwAMNêu tMUeFôi iaxASYTElà PhúcMUeF TấniaxASYTE, tôMUeFi tiaxASYTErừng mắthVkrwAMN hVkrwAMNnhìn hắniaxASYTE, hMUeFi vọngMUeF hắMUeFn chVkrwAMNó MUeFthể shVkrwAMNửa miệng.

Hắn iaxASYTElại mhVkrwAMNột ciaxASYTEhút cũhVkrwAMNng kiaxASYTEhông iaxASYTE hiểuhVkrwAMN đưhVkrwAMNợc, đạiaxASYTEi khMUeFái nghMUeFĩ rằnMUeFg tôMUeFi nMUeFgại ngồihVkrwAMN cMUeFhỗ hắnMUeF điaxASYTEã ngồiMUeF quMUeFa, lhVkrwAMNiền MUeF hVkrwAMNlấy thVkrwAMNay áMUeFo xiaxASYTEoa xiaxASYTEoa iaxASYTEghế ngồi,iaxASYTE MUeFcòn nóihVkrwAMN thhVkrwAMNêm iaxASYTE“Phúc TấnMUeF, ngồiiaxASYTE a.”

NMUeFgồi cáiMUeF điaxASYTEầu cậMUeFu. MUeFTôi MUeFcàng trừngiaxASYTE hắn.

Sửa miệniaxASYTEg điaxASYTEi, cậuhVkrwAMN iaxASYTElà ngiaxASYTEười diaxASYTEuy niaxASYTEhất iaxASYTEgần bùnhVkrwAMN mhVkrwAMNà cMUeFhẳng hiaxASYTEôi tiaxASYTEanh iaxASYTEmùi hVkrwAMNbùn MUeFnha, tiếphVkrwAMN hVkrwAMNtục hVkrwAMNphát huhVkrwAMNy điaxASYTEi chứ.

Nhưng iaxASYTEhắn mộtMUeF chúiaxASYTEt cMUeFũng kMUeFhông phVkrwAMNhản hVkrwAMNứng, iaxASYTEdọn dMUeFẹp sáchhVkrwAMN gMUeFiáo khoaiaxASYTE, vhVkrwAMNuốt vhVkrwAMNuốt ghVkrwAMNáy, hVkrwAMNbỏ điiaxASYTE ghVkrwAMNiống hVkrwAMNnhư khhVkrwAMNông chVkrwAMNó việchVkrwAMN gì.

Lông màyhVkrwAMN củaiaxASYTE thVkrwAMNôi hVkrwAMNđều dồniaxASYTE iaxASYTEthành mộtiaxASYTE cục,hVkrwAMN rMUeFối rắm.

Đây làMUeF ýMUeF gMUeFì, ýMUeF hVkrwAMNgì a.

Tôi nhVkrwAMNhìn iaxASYTEvề phíahVkrwAMN KhhVkrwAMNang DuậtiaxASYTE, MUeFcứ ciaxASYTEảm thMUeFấy ciaxASYTEó giaxASYTEì đóMUeF khVkrwAMNhông bìnhhVkrwAMN thường.

Khang DuậtMUeF điaxASYTEang iaxASYTEnhàn nhMUeFã thiaxASYTEu MUeF diaxASYTEọn hộphVkrwAMN iaxASYTEbút, khôngMUeF biếMUeFt cMUeFó phhVkrwAMNải tạhVkrwAMNi ảoMUeF hVkrwAMNgiác củahVkrwAMN tôiMUeF hhVkrwAMNay khônhVkrwAMNg, hắnMUeF gMUeFiống iaxASYTE niaxASYTEhư tiaxASYTEhật sunMUeFg hVkrwAMNsướng, cùnhVkrwAMNg vẻiaxASYTE mặthVkrwAMN iaxASYTEkhó chịuMUeF trướMUeFc đóiaxASYTE iaxASYTEkhác nhMUeFau mộtMUeF trờMUeFi MUeF iaxASYTEmột vMUeFực, iaxASYTElộ MUeFra mộtiaxASYTE hVkrwAMNcỗ sảiaxASYTEng khoái.

ĐạiaxASYTEi hVkrwAMNkhái liaxASYTEà chMUeFú ýhVkrwAMN tớihVkrwAMN áhVkrwAMNnh mắhVkrwAMNt củMUeFa thVkrwAMNôi, hắnhVkrwAMN qMUeFuay đầuhVkrwAMN “LMUeFàm siaxASYTEao vậy?”

“Làm sahVkrwAMNo vậyhVkrwAMN!? TôhVkrwAMNi còniaxASYTE muốniaxASYTE biếiaxASYTEt làmiaxASYTE saiaxASYTEo vậyMUeF a?iaxASYTE” tôiaxASYTEi chỉMUeF hVkrwAMNhướng KếiaxASYTE KiệtiaxASYTE HạnhVkrwAMNh “CậuMUeF làmhVkrwAMN gMUeFì vớiaxASYTEi hắn?”

Khang DiaxASYTEuật vẻiaxASYTE hVkrwAMNmặt giMUeFống nhiaxASYTEư rấtMUeF vôhVkrwAMN tội,hVkrwAMN chớphVkrwAMN MUeFchớp mắiaxASYTEt MUeFnhìn tôihVkrwAMN “ChỉiaxASYTE bàhVkrwAMNi chMUeFo hắnMUeF nha.”

“Không phảiaxASYTEi cáiaxASYTEi này,hVkrwAMN vìMUeF saMUeFo hMUeFắn gọMUeFi tôihVkrwAMN lMUeFà PhVkrwAMNhúc Tấn.”

HắnMUeF cànghVkrwAMN vôMUeF tiaxASYTEội nhMUeFìn tiaxASYTEôi hVkrwAMN“Ai cũMUeFng hVkrwAMNgọi cậuhVkrwAMN iaxASYTElà PiaxASYTEhúc TấnMUeF nha.”

“Không piaxASYTEhải…ý tôiiaxASYTE khôMUeFng MUeFphải hVkrwAMN vậy,hVkrwAMN ýMUeF tôiiaxASYTE làiaxASYTE vhVkrwAMNừa rồMUeFi hắnMUeF cònhVkrwAMN gọiaxASYTEi tôMUeFi MUeFlà lớpiaxASYTE trưởng,hVkrwAMN tạiMUeF sMUeFao điaxASYTEột nMUeFhiên iaxASYTE lạiMUeF iaxASYTEsửa mMUeFiêng.” TrướcMUeF sMUeFau cMUeFhỉ kémMUeF nhiaxASYTEau cMUeFó iaxASYTEmấy phMUeFút, MUeFmà mấyiaxASYTE pMUeFhút nàyiaxASYTE MUeFKế iaxASYTE KiệtiaxASYTE HạnhMUeF chỉhVkrwAMN đứniaxASYTEg hVkrwAMNở chỗMUeF hắn.

Khang DuậtiaxASYTE thựMUeFc sựiaxASYTE iaxASYTEkhông iaxASYTEhiểu iaxASYTE gìhVkrwAMN hhVkrwAMNết nhiaxASYTEìn thVkrwAMNôi, sMUeFau đóMUeF nhVkrwAMNói “LàmMUeF sahVkrwAMNo tôMUeFi biiaxASYTEết được,hVkrwAMN tMUeFôi cũhVkrwAMNng khônMUeFg phảhVkrwAMNi MUeF hMUeFắn, hVkrwAMNnếu khhVkrwAMNông cậMUeFu đMUeFi hỏiaxASYTEi hắnhVkrwAMN đi.”

Đó lMUeFà mộMUeFt MUeFý hay.

TôMUeFi còiaxASYTEn thậMUeFt tMUeFính đhVkrwAMNi hMUeFỏi .

Nhưng iaxASYTElà KếhVkrwAMN KiMUeFệt HạnhMUeF vừiaxASYTEa nhMUeFìn MUeFthấy MUeFtôi, khôMUeFng iaxASYTEđợi tôihVkrwAMN hỏi,iaxASYTE iaxASYTEtựa hVkrwAMNnhư MUeFcon vẹtiaxASYTE kêuhVkrwAMN tôiaxASYTEi hVkrwAMNPhúc hVkrwAMNTấn, PhMUeFúc TấnhVkrwAMN, PhMUeFúc Tấn.

Phúc ThVkrwAMNấn iaxASYTEtới nỗiaxASYTEi tMUeFôi hỏihVkrwAMN khhVkrwAMNông nổiaxASYTEi nữa.

Xám xịtMUeF quiaxASYTEay viaxASYTEề chỗMUeF ngồi.

ChuôniaxASYTEg iaxASYTEvào lớpiaxASYTE iaxASYTEvang hVkrwAMNlên, tôiMUeF iaxASYTE nhVkrwAMNhanh chiaxASYTEóng lấyiaxASYTE sáchhVkrwAMN giáhVkrwAMNo khoiaxASYTEa rMUeFa, iaxASYTEtrong iaxASYTElòng rốiaxASYTEi iaxASYTErắm hVkrwAMN, liaxASYTEại muốniaxASYTE iaxASYTEhỏi hVkrwAMN KhaMUeFng DuhVkrwAMNật, hVkrwAMNnhưng MUeFhắn lạiMUeF bàyhVkrwAMN riaxASYTEa vẻMUeF iaxASYTEmặt eiaxASYTEm biaxASYTEé ngoMUeFan, mắhVkrwAMNt hVkrwAMNđen lúhVkrwAMNng liếngiaxASYTE hVkrwAMN thVkrwAMNo tròMUeFn trMUeFong suốthVkrwAMN hVkrwAMNhết cỡMUeF, hVkrwAMNgiống iaxASYTEnhư đanMUeFg nhVkrwAMNói, bMUeFé làMUeF bhVkrwAMNé nghVkrwAMNoan, béiaxASYTE vôhVkrwAMN hVkrwAMN iaxASYTEcùng nMUeFgoan, chuyiaxASYTEện xMUeFấu hVkrwAMNgì bhVkrwAMNé cũhVkrwAMNng MUeFkhông cóMUeF làm.

Tôi MUeFbị MUeFánh mắtMUeF thVkrwAMNhuần khhVkrwAMNiết dơhVkrwAMN biaxASYTEẩn nàyhVkrwAMN hiaxASYTEoàn toànMUeF cảhVkrwAMNn lại.

Tôi thVkrwAMNiếp tụMUeFc rốhVkrwAMNi rắmMUeF, lhVkrwAMNại cứhVkrwAMN riaxASYTEối rắmMUeF mãiaxASYTEi hVkrwAMNmà lạihVkrwAMN tìMUeFm kiaxASYTEhông hVkrwAMNra đáphVkrwAMN MUeFán gì.

Tiếp tiaxASYTEheo, chhVkrwAMNúng tôiMUeF điaxASYTEối mặtiaxASYTE hVkrwAMNvới kiaxASYTEì hVkrwAMNthi cuốiMUeF kiaxASYTEỳ, tôihVkrwAMN cũhVkrwAMNng hVkrwAMNkhông ciaxASYTEó ciaxASYTEơ hộihVkrwAMN rhVkrwAMNối riaxASYTEắm nữhVkrwAMNa, tiaxASYTEất cảiaxASYTE suiaxASYTEy ngiaxASYTEhĩ đềuiaxASYTE đặtiaxASYTE MUeFở cuộMUeFc thi.

Thi MUeFxong, iaxASYTEtâm trhVkrwAMNạng lhVkrwAMNại suMUeFng sMUeFướng, MUeFhơn nMUeFữa MUeFtôi MUeFthi iaxASYTEcũng khônghVkrwAMN tệhVkrwAMN hVkrwAMNlắm, chhVkrwAMNuyện gì&hVkrwAMNnbsp; hVkrwAMNcũng quhVkrwAMNăng MUeFra MUeFsau đầu.

NhưnhVkrwAMNg iaxASYTEtới trưiaxASYTEớc nghỉhVkrwAMN đMUeFông, tiaxASYTEôi lhVkrwAMNại bắthVkrwAMN đầuiaxASYTE rốiiaxASYTE rắm.

ChúMUeFng iaxASYTEtôi vàiaxASYTEo thờiMUeF đóMUeF, hhVkrwAMNơn MUeF99 phầnMUeF iaxASYTEtrăm họcMUeF siaxASYTEinh iaxASYTEđều sợMUeF chVkrwAMNùng mộtMUeF thứ.

hVkrwAMNĐó làiaxASYTE –MUeF iaxASYTEsổ liêhVkrwAMNn lạc.

Đừng nhìhVkrwAMNn cáihVkrwAMN qiaxASYTEuyển sổiaxASYTE mhVkrwAMNàu đỏMUeF MUeF (ciaxASYTEó đôihVkrwAMN khhVkrwAMNi làhVkrwAMN mMUeFàu xanMUeFh) chhVkrwAMNỉ nhỏMUeF hVkrwAMNbằng MUeFbàn hVkrwAMNtay MUeFnày mhVkrwAMNà xhVkrwAMNem thưhVkrwAMNờng, lựiaxASYTEc ảnhiaxASYTE MUeF hưởngiaxASYTE ciaxASYTEủa iaxASYTEnó hVkrwAMNrất kiMUeFnh nghVkrwAMNười .

Trong sổhVkrwAMN hVkrwAMNcó đMUeFiểm sốhVkrwAMN củhVkrwAMNa chúhVkrwAMNng iaxASYTE hVkrwAMNtôi, chVkrwAMNòn chVkrwAMNó lMUeFời nMUeFhận xéhVkrwAMNt củMUeFa iaxASYTEgiáo iaxASYTEviên, liêiaxASYTEn qMUeFuan hVkrwAMNtới chuhVkrwAMNyện chúniaxASYTEg tôihVkrwAMN iaxASYTE cóMUeF thhVkrwAMNể cMUeFó nhVkrwAMNhững ngàMUeFy niaxASYTEghỉ yêhVkrwAMNn bhVkrwAMNình hiaxASYTEay khôngMUeF, tếtMUeF nghVkrwAMNuyên điaxASYTEán ciaxASYTEó thMUeFể hVkrwAMNnhận hVkrwAMN đượcMUeF tiMUeFền liaxASYTEì xìMUeF iaxASYTEhay khVkrwAMNhông, sâuMUeF hơMUeFn nữahVkrwAMN liMUeFên quaMUeFn hVkrwAMNtới dhVkrwAMNa MUeFthịt củahVkrwAMN chúMUeFng MUeF tôiMUeF, quyếthVkrwAMN địnhiaxASYTE xeMUeFm bhVkrwAMNa mẹhVkrwAMN ciaxASYTEhúng tôiMUeF MUeFcó thiaxASYTEể liaxASYTEấy chổiiaxASYTE lMUeFông gà,MUeF diaxASYTEép liaxASYTEê hhVkrwAMNoặc MUeF đồhVkrwAMN dùnghVkrwAMN hằnghVkrwAMN ngàyiaxASYTE làMUeFm MUeFhung khíhVkrwAMN iaxASYTEđể hầuMUeF hiaxASYTEạ chúniaxASYTEg tôiiaxASYTE hhVkrwAMNay không.

VậyMUeF còMUeFn chVkrwAMNhưa tiaxASYTEính, ítiaxASYTE rhVkrwAMNa MUeFmỗi lMUeFớp chVkrwAMNũng sẽiaxASYTE chVkrwAMNó iaxASYTEmột hMUeFai điaxASYTEứa nhVkrwAMNgon lành.

Bời vìMUeF iaxASYTEcô MUeFchủ nhMUeFiệm bịhVkrwAMN bệnMUeFh, cMUeFô lihVkrwAMNền giMUeFao chMUeFo tôihVkrwAMN làmiaxASYTE mộiaxASYTEt chuyệhVkrwAMNn viaxASYTEô cùnghVkrwAMN MUeFvô sỉ.

LờiMUeF nhVkrwAMNhận xéMUeFt tiaxASYTErong phhVkrwAMNiểu liiaxASYTEên lạhVkrwAMNc, iaxASYTEgiao chMUeFo thVkrwAMNôi viết.

CiaxASYTEòn nMUeFói ghVkrwAMNì màiaxASYTE, ehVkrwAMNm iaxASYTElà MUeFlớp hVkrwAMN trưởng,iaxASYTE hVkrwAMNrất hhVkrwAMNiểu cáciaxASYTE bạnhVkrwAMN, MUeFem MUeFviết thícMUeFh iaxASYTEhợp nhấMUeFt, bấiaxASYTEt hVkrwAMNquá cũngiaxASYTE khMUeFông iaxASYTEthể MUeF hVkrwAMNvì thVkrwAMNình cảmiaxASYTE bạnhVkrwAMN bMUeFè MUeFmà làmiaxASYTE rốiaxASYTEi iaxASYTEkỉ cương,hVkrwAMN pMUeFhải viếtiaxASYTE hVkrwAMNđúng iaxASYTEvới thhVkrwAMNực tế.

Không đưMUeFợc iaxASYTElàm rMUeFối hVkrwAMNkỉ cươMUeFng thiaxASYTEì côhVkrwAMN MUeFcũng đhVkrwAMNừng kêiaxASYTEu eMUeFm viếMUeFt nha.

Sau khiaxASYTEi iaxASYTEtan iaxASYTEhọc, thVkrwAMNrong hVkrwAMNphòng hVkrwAMN chhVkrwAMNỉ chVkrwAMNó hVkrwAMNtôi iaxASYTEvà KhanMUeFg DuậhVkrwAMNt, hắniaxASYTE hVkrwAMNlà hVkrwAMNỦy viMUeFên họchVkrwAMN iaxASYTEtập mớihVkrwAMN, đươhVkrwAMNng nhiêniaxASYTE piaxASYTEhải ởMUeF MUeF lMUeFại hVkrwAMNgiúp tôihVkrwAMN, thậthVkrwAMN riaxASYTEa ngaMUeFy từhVkrwAMN đầuhVkrwAMN tôiMUeF cũhVkrwAMNng MUeFcảm iaxASYTEthấy kiaxASYTEhông đưMUeFợc iaxASYTEtự hVkrwAMN nhiên.

NhhVkrwAMNưng hVkrwAMNmà MUeFnhìn cuốMUeFn sổiaxASYTE liaxASYTEiên lạiaxASYTEc iaxASYTEđang nằiaxASYTEm trênhVkrwAMN iaxASYTEtay tôihVkrwAMN này…

Lòng thVkrwAMNôi lạiaxASYTEi kMUeFhông  còiaxASYTEn khôniaxASYTEg hVkrwAMNtự nhhVkrwAMNiên nữa.

MUeFTất iaxASYTEcả đềuMUeF làiaxASYTE màuhVkrwAMN đỏ,MUeF đihVkrwAMNểm sốhVkrwAMN MUeFđều từiaxASYTE iaxASYTE5 thVkrwAMNới 1hVkrwAMN5, khôniaxASYTEg hVkrwAMNxem MUeFtên iaxASYTEcũng biếtiaxASYTE MUeFlà ai.

Đại vươnghVkrwAMN lớphVkrwAMN cMUeFhúng tMUeFôi, MUeFbạn hVkrwAMNChu DMUeFũng Cường.

HắniaxASYTE cMUeFó tiếnghVkrwAMN MUeFlà họiaxASYTEc siMUeFnh MUeFcá iaxASYTE biệtMUeF, suMUeFốt ngàyMUeF ởMUeF trườngiaxASYTE điaxASYTEánh iaxASYTEnhau, MUeFđánh trhVkrwAMNận nàohVkrwAMN tMUeFo trhVkrwAMNận niaxASYTEấy, mhVkrwAMNẹ hVkrwAMNhắn vMUeFì MUeF việchVkrwAMN hắnhVkrwAMN đhVkrwAMNánh nhauhVkrwAMN, thườMUeFng bịhVkrwAMN gọiiaxASYTE tớiMUeF trường,MUeF tuầniaxASYTE tMUeFrước chVkrwAMNòn đhVkrwAMNến hVkrwAMNmột MUeF lầMUeFn iaxASYTEđâu? NhiaxASYTEưng mẹiaxASYTE hắniaxASYTE hVkrwAMNcưng chiềuMUeF hắn,hVkrwAMN thậhVkrwAMNt nhihVkrwAMNều chuyệMUeFn cMUeFũng khVkrwAMNhông nhVkrwAMNói hVkrwAMN hVkrwAMNcho biaxASYTEố hắn,MUeF hằhVkrwAMNng iaxASYTEnăm không&nbshVkrwAMNp; cóhVkrwAMN ởhVkrwAMN iaxASYTEnhà, hVkrwAMNlàm huMUeFấn lhVkrwAMNuyện viêhVkrwAMNn quyềniaxASYTE anhiaxASYTE, ciaxASYTEho iaxASYTE hVkrwAMNnên việchVkrwAMN iaxASYTEnày củaMUeF hắhVkrwAMNn, bMUeFố hắnhVkrwAMN cũngiaxASYTE iaxASYTEkhông biết,hVkrwAMN đợihVkrwAMN tớiMUeF lúMUeFc biết,iaxASYTE hVkrwAMNnăm iaxASYTE iaxASYTEtrước đánhiaxASYTE tMUeFới nMUeFỗi MUeFmặt hắiaxASYTEn siaxASYTEưng hVkrwAMNlên, cMUeFòn kéoiaxASYTE lMUeFỗ taiaxASYTEi hắnhVkrwAMN đMUeFến thVkrwAMNrường, iaxASYTEtìm iaxASYTE mấMUeFy đứaMUeF bịiaxASYTE hắiaxASYTEn đMUeFánh đểhVkrwAMN MUeFxin lỗi.

Bố hắniaxASYTE lúcMUeF đóiaxASYTE nóMUeFi cứnMUeFg “iaxASYTEThành MUeF tMUeFích họciaxASYTE iaxASYTEtập kiaxASYTEhông MUeFtốt, làiaxASYTE diaxASYTEo mMUeFày khônhVkrwAMNg hVkrwAMNthông MUeFminh, tMUeFao khôiaxASYTEng tráchMUeF, MUeF nhưMUeFng đểiaxASYTE chMUeFo tiaxASYTEao hVkrwAMNbiết màyMUeF đánhVkrwAMNh ngườiiaxASYTE khhVkrwAMNác, thVkrwAMNao hVkrwAMNđánh hVkrwAMNgãy chMUeFân mày.”

Do iaxASYTEmẹ hắnMUeF cưhVkrwAMNng chiềuMUeF, điệnMUeF hVkrwAMN thoạMUeFi cốhVkrwAMN địnhhVkrwAMN hVkrwAMNlúc đóiaxASYTE còniaxASYTE chưhVkrwAMNa thôngiaxASYTE dụng,hVkrwAMN khMUeFông thểiaxASYTE thườnghVkrwAMN xuyêhVkrwAMNn lhVkrwAMNiên hVkrwAMN hệ,iaxASYTE bốMUeF hắhVkrwAMNn hVkrwAMNyêu cầuMUeF thầMUeFy giáoiaxASYTE cuMUeFối kiaxASYTEì mMUeFỗi nămiaxASYTE MUeFliền gửMUeFi MUeFsổ lhVkrwAMNiên lạMUeFc trMUeFực MUeF tiMUeFếp tớhVkrwAMNi chiaxASYTEỗ ông.

Thành MUeFtích họchVkrwAMN tậphVkrwAMN củaMUeF hiaxASYTEắn hVkrwAMN MUeFkhông tốt,hVkrwAMN bốhVkrwAMN hắhVkrwAMNn biiaxASYTEết cMUeFũng khMUeFông MUeFsao, nhVkrwAMNhưng iaxASYTEmà lờiiaxASYTE nhậnhVkrwAMN xét…đếnhVkrwAMN lMUeFúc đóiaxASYTE MUeF chắchVkrwAMN bMUeFố hắnMUeF đáiaxASYTEnh hVkrwAMNgãy hVkrwAMNchân hiaxASYTEắn luôn.

ĐếhVkrwAMNn lúchVkrwAMN đóhVkrwAMN, tôiiaxASYTE chỉiaxASYTE phVkrwAMNhải hVkrwAMNlàm đồiaxASYTEng phạm.

LàmMUeF lớpiaxASYTE trưởng,hVkrwAMN làmMUeF iaxASYTEbạn iaxASYTEhọc, tôiMUeF đềuMUeF hVkrwAMNcó niaxASYTEghĩa vụiaxASYTE bMUeFảo vệhVkrwAMN tiaxASYTEhân thểiaxASYTE vàhVkrwAMN sinhVkrwAMNh mệnhMUeF MUeFcác bạniaxASYTE MUeFtrong lớp.

Nhưng cáMUeFi nghMUeFĩa vụiaxASYTE iaxASYTEhuy hoàngiaxASYTE nàyiaxASYTE, lhVkrwAMNại làiaxASYTEm chhVkrwAMNo tôMUeFi vhVkrwAMNiết cáMUeFi lờiMUeF nhậniaxASYTE xéiaxASYTEt khhVkrwAMNỉ iaxASYTEgió nMUeFày, lhVkrwAMNại iaxASYTEcòn phảMUeFi viếMUeFt iaxASYTEcho đúngiaxASYTE sựiaxASYTE thậtMUeF nữa.

ThVkrwAMNôi rhVkrwAMNối rắmMUeF tớihVkrwAMN mMUeFức bạchVkrwAMN tóc.

Ánh mhVkrwAMNắt xấMUeFu hVkrwAMNxa liềniaxASYTE tohVkrwAMNát ra.

Tôi nhìniaxASYTE vềiaxASYTE phMUeFía iaxASYTEKhang iaxASYTEDuật “CáiMUeF nàyhVkrwAMN cậuMUeF viết.”

Hắn hVkrwAMNlà iaxASYTEỦy viêhVkrwAMNn họMUeFc tập,MUeF MUeFcũng cóMUeF quyềniaxASYTE viếMUeFt lờMUeFi hVkrwAMNnhận xét.

Tôi vộihVkrwAMN vàniaxASYTEg MUeFném chiaxASYTEo hVkrwAMNhắn, đểhVkrwAMN MUeF hhVkrwAMNắn buồiaxASYTEn hVkrwAMNrầu đMUeFi, tMUeFôi mhVkrwAMNặc kMUeFệ, nhhVkrwAMNanh niaxASYTEhanh viếtiaxASYTE mấiaxASYTEy hVkrwAMNcái khiaxASYTEác, tôiiaxASYTE còniaxASYTE miaxASYTEuốn MUeF nMUeFhanh chVkrwAMNhóng vhVkrwAMNề nhMUeFanh MUeFchờ xehVkrwAMNm ĐồniaxASYTEg xuânhVkrwAMN hhVkrwAMNỏa dihVkrwAMNễm a.

Tôi vhVkrwAMNiết, mộthVkrwAMN bêiaxASYTEn cMUeFòn nhìnhVkrwAMN léhVkrwAMNn iaxASYTE hVkrwAMNKhang MUeFDuật, thấyhVkrwAMN hắnMUeF chíuiaxASYTE chiaxASYTEặt màyiaxASYTE, iaxASYTEtâm tìnhVkrwAMNh tôhVkrwAMNi thậtiaxASYTE sảngiaxASYTE kMUeFhoái, nghMUeFĩ MUeF thầmiaxASYTE tMUeFrong liaxASYTEòng, ciaxASYTEậu iaxASYTEcũng chVkrwAMNó niaxASYTEgày hôhVkrwAMNm niaxASYTEay, đểMUeF xeMUeFm chVkrwAMNậu viếthVkrwAMN hVkrwAMNnhư hVkrwAMNthế nMUeFào, hVkrwAMN hừMUeF hừ!!

Khang DuậthVkrwAMN hVkrwAMNsuy ngMUeFhĩ tronMUeFg MUeFchốc MUeF látMUeF, thhVkrwAMNật sMUeFự hVkrwAMNchỉ hVkrwAMNtrong chhVkrwAMNốc iaxASYTElát, sMUeFau hVkrwAMNđó cầmiaxASYTE MUeFbút lêMUeFn, vunhVkrwAMNg tMUeFay riaxASYTEẹt rẹt,iaxASYTE iaxASYTE viếtMUeF xongMUeF, lMUeFiền nhVkrwAMNém lạihVkrwAMN ciaxASYTEho tôi.

“XMUeFong rồi!”

iaxASYTEXong rồihVkrwAMN!! NiaxASYTEày tMUeFhì xiaxASYTEong rồi.

Việc lhVkrwAMNàm tôhVkrwAMNi sMUeFầu MUeFkhổ MUeFnửa hVkrwAMNtiếng, cMUeFhỉ miaxASYTEười phúMUeFt iaxASYTElà xong.

Tôi khhVkrwAMNông iaxASYTEtin, MUeFbỏ bútiaxASYTE xhVkrwAMNuống, mởhVkrwAMN MUeFra phihVkrwAMNếu lihVkrwAMNên lạcMUeF củiaxASYTEa ChiaxASYTEu MUeFDũng ChVkrwAMNường, lậhVkrwAMNt tớMUeFi tranMUeFg MUeFcó lờiaxASYTEi nhVkrwAMNhận xét.

Trên đóhVkrwAMN chiaxASYTEỉ iaxASYTEviết íthVkrwAMN ỏMUeFi mấhVkrwAMNy chữMUeF iaxASYTE– hVkrwAMNBạn DMUeFũng thVkrwAMNhành tíchMUeF ổnMUeF địnhVkrwAMNh, nănghVkrwAMN lhVkrwAMNực MUeFđấm đáiaxASYTE MUeFrất mạnh.

Cái gìhVkrwAMN MUeFkêu làiaxASYTEm rốMUeFi MUeFkỉ cưMUeFơng tớiaxASYTEi cảnhMUeF giMUeFới cMUeFao nhấhVkrwAMNt, chiaxASYTEính lhVkrwAMNà iaxASYTEđây, MUeFlàm rốiaxASYTEi hVkrwAMNkỉ cươngMUeF tớhVkrwAMNi mứchVkrwAMN iaxASYTEtìm khôMUeFng hVkrwAMNra chỗhVkrwAMN iaxASYTEnào hVkrwAMNkhông hợhVkrwAMNp lí.

“Như tiaxASYTEhế nàoMUeF? VMUeFiết iaxASYTEkhông đúngMUeF?” hắniaxASYTE hỏi.

Tôi nhiaxASYTEanh ciaxASYTEhóng lắchVkrwAMN đầMUeFu, MUeFđúng lMUeFà hVkrwAMNviết khôniaxASYTEg chêhVkrwAMN iaxASYTEvào iaxASYTEđâu được.

“VậyMUeF maiaxASYTEu kMUeFí tên!”

“Ừ, được!”MUeF lờiMUeF nhậnMUeF xétiaxASYTE dMUeFo tôhVkrwAMNi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.