You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 658BcjQqw: ÔRLR8KNMS pRLR8KNMShối ngẫu

Chuyện xấuRLR8KNMS RLR8KNMScủa tôi58BcjQqw vàYr3d KhanRLR8KNMSg DuậtYr3d RLR8KNMSvẫn liê58BcjQqwn tụcYr3d laRLR8KNMSn tru58BcjQqwyền, khRLR8KNMSông nhYr3dững vậRLR8KNMSy, còYr3dn c58BcjQqwàng 58BcjQqwngày cànRLR8KNMSg hu58BcjQqwy hoàng.

Tôi vYr3dà hắnRLR8KNMS đYr3dược Yr3dthầy thể58BcjQqw dRLR8KNMSục Yr3d chọnYr3d điYr3d thRLR8KNMSi ĐYr3dại hộYr3di RLR8KNMSthể tRLR8KNMShao Yr3dtoàn khu58BcjQqw, có58BcjQqw chếtYr3d Yr3dhay khônRLR8KNMSg lạYr3di đYr3dạt đượcRLR8KNMS 58BcjQqw giảiYr3d quRLR8KNMSán quânYr3d, đYr3diều 58BcjQqwnày kìRLR8KNMS thậ58BcjQqwt cũnRLR8KNMSg k58BcjQqwhông 58BcjQqwcó gìYr3d, tôYr3di vốnYr3d học58BcjQqw Yr3dgiỏi thểRLR8KNMS RLR8KNMS d58BcjQqwục, 58BcjQqwvậy RLR8KNMSmà truyềnRLR8KNMS v58BcjQqwào lớpRLR8KNMS lạiYr3d thaYr3dy đổi58BcjQqw bảnRLR8KNMS chất.

KhôngRLR8KNMS biếtRLR8KNMS 58BcjQqwđứa Yr3dxấu x58BcjQqwa nYr3dào nó58BcjQqwi mYr3dột câYr3du “58BcjQqwĐây làYr3d sYr3dức mạnhYr3d 58BcjQqwtình yêu.”

SứYr3dc mạnh58BcjQqw Yr3dtình RLR8KNMSyêu cáRLR8KNMSi đầRLR8KNMSu RLR8KNMSmày…cái nàRLR8KNMSy làRLR8KNMS RLR8KNMSthực lựcRLR8KNMS RLR8KNMScủa tao.

BiếtRLR8KNMS vYr3dậy lRLR8KNMSúc đóRLR8KNMS chạyYr3d Yr3dvề chótYr3d 58BcjQqwcho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài ra58BcjQqw, vì58BcjQqw ởYr3d tiế58BcjQqwt vă58BcjQqwn tRLR8KNMSôi Yr3d RLR8KNMStừng Yr3dbị thầyRLR8KNMS TônYr3d phạtYr3d Yr3dđứng, Yr3dnên đ58BcjQqwể tRLR8KNMShầy RLR8KNMSTôn xếp58BcjQqw loạiRLR8KNMS 58BcjQqwhạnh kiể58BcjQqwm vàYr3do cuYr3dối 58BcjQqw k58BcjQqwì nươn58BcjQqwg t58BcjQqway c58BcjQqwho c58BcjQqwái tYr3dội 58BcjQqwlỗi nàyRLR8KNMS củ58BcjQqwa tôi58BcjQqw nênYr3d tôi58BcjQqw h58BcjQqwọc rYr3dất RLR8KNMSchăm 58BcjQqwchú, trướcYr3d RLR8KNMS 58BcjQqwkia điểYr3dm sốYr3d mRLR8KNMSôn 58BcjQqwvăn cYr3dủa RLR8KNMStôi Yr3dluôn nằmRLR8KNMS ởRLR8KNMS ph58BcjQqwần eo58BcjQqw, lầnRLR8KNMS RLR8KNMSnày thRLR8KNMSi tRLR8KNMSrắc nghiệmYr3d Yr3d lạRLR8KNMSi đứngYr3d thứRLR8KNMS 3Yr3d, Yr3dngay cảRLR8KNMS bảnRLR8KNMS tRLR8KNMShân tôi58BcjQqw đều58BcjQqw khRLR8KNMSông tiRLR8KNMSn đượRLR8KNMSc hRLR8KNMSai mắtRLR8KNMS mình,58BcjQqw Yr3d RLR8KNMScòn rấtYr3d Yr3dvui vẻYr3d, RLR8KNMScó c58BcjQqwông màRLR8KNMSi sắt58BcjQqw cRLR8KNMSó ngRLR8KNMSày nêYr3dn kYr3dim RLR8KNMSquả RLR8KNMSnhiên ch58BcjQqwí lí.

Th58BcjQqwầy TôYr3dn cũRLR8KNMSng ch58BcjQqwo rằnRLR8KNMSg nhưRLR8KNMS Yr3d vậyYr3d, thầyRLR8KNMS 58BcjQqwcòn nhớ58BcjQqw cRLR8KNMSâu nói58BcjQqw 58BcjQqwmà Yr3dKhang DuậYr3dt từRLR8KNMSng nóiRLR8KNMS “SaYr3du lưnRLR8KNMSg mỗi58BcjQqw RLR8KNMSngười p58BcjQqwhụ 58BcjQqw nữRLR8KNMS thành58BcjQqw cônRLR8KNMSg nhấ58BcjQqwt địnhYr3d RLR8KNMScó mộYr3dt ngườiYr3d Yr3dđàn 58BcjQqwông thàn58BcjQqwh công.”Yr3d, Yr3dlúc giảng58BcjQqw RLR8KNMS bàiRLR8KNMS Yr3dcòn mượnYr3d 58BcjQqwcâu nàYr3dy Yr3dlàm văn,58BcjQqw ởYr3d trướcYr3d mặt58BcjQqw c58BcjQqwả lRLR8KNMSớp 58BcjQqwnói phảiRLR8KNMS RLR8KNMSnoi gRLR8KNMSương t58BcjQqwôi RLR8KNMS vYr3dà KhRLR8KNMSang DuậtYr3d họcYr3d tậ58BcjQqwp, họcRLR8KNMS tậ58BcjQqwp chúYr3dng tôiYr3d RLR8KNMSgiúp đRLR8KNMSỡ l58BcjQqwẫn n58BcjQqwhau, họYr3dc RLR8KNMStập tình58BcjQqw 58BcjQqw cảYr3dm t58BcjQqwốt đẹp58BcjQqw 58BcjQqwcủa chú58BcjQqwng tôi,RLR8KNMS nhYr3dư 58BcjQqwvậy 58BcjQqwmới c58BcjQqwó Yr3dthể làm58BcjQqw chRLR8KNMSo điểm58BcjQqw sRLR8KNMSố nYr3dâng cao.

Vì RLR8KNMSsao Yr3dkêu cảmYr3d RLR8KNMStình tốt,RLR8KNMS vìYr3d 58BcjQqw Yr3dsao kRLR8KNMSêu giRLR8KNMSúp RLR8KNMSđỡ lẫn58BcjQqw nRLR8KNMShau, nRLR8KNMSói tớYr3di Yr3dtai RLR8KNMSmấy đứYr3da tron58BcjQqwg 58BcjQqwlớp, đổiRLR8KNMS t58BcjQqwhành tô58BcjQqwi RLR8KNMS vYr3dà KYr3dhang DRLR8KNMSuật t58BcjQqwhật Yr3dân ái,Yr3d âYr3dn á58BcjQqwi tớiYr3d nYr3dỗi th58BcjQqwành tíRLR8KNMSch họYr3dc tậpRLR8KNMS đRLR8KNMSột nYr3dhiên 58BcjQqw tă58BcjQqwng cao.

VRLR8KNMSì thếYr3d, sứcRLR8KNMS mạnh58BcjQqw tìnYr3dh yêYr3du, tôYr3di trRLR8KNMSốn Yr3dthoát khôngYr3d RLR8KNMSđược, 58BcjQqwnhư bóngRLR8KNMS với58BcjQqw hìYr3dnh đ58BcjQqwi theRLR8KNMSo tôi.

Danh Yr3dhiệu Phú58BcjQqwc TấnRLR8KNMS nRLR8KNMSày c58BcjQqwũng RLR8KNMSbỏ kRLR8KNMShông đư58BcjQqwợc, tRLR8KNMSôi sử58BcjQqwa nhưYr3d RLR8KNMSthế nYr3dào c58BcjQqwũng uổn58BcjQqwg công.

Lại RLR8KNMSbởi v58BcjQqwì 58BcjQqwsự RLR8KNMStiến bộ58BcjQqw cRLR8KNMSủa haYr3di RLR8KNMS RLR8KNMSchúng RLR8KNMStôi, th58BcjQqwầy 58BcjQqwTôn 58BcjQqwcòn 58BcjQqwcố 58BcjQqwý đềRLR8KNMS ngRLR8KNMShị với58BcjQqw thầyYr3d chủ58BcjQqw nRLR8KNMShiệm chRLR8KNMSo KhanYr3dg DRLR8KNMSuật 58BcjQqw 58BcjQqwlàm chứcRLR8KNMS RLR8KNMSvụ ỦyRLR8KNMS viêRLR8KNMSn học58BcjQqw tRLR8KNMSập, thRLR8KNMSì r58BcjQqwa 58BcjQqwỦy 58BcjQqwviên họcYr3d t58BcjQqwâp cũ58BcjQqw TônYr3dg Yr3dLê QYr3duân RLR8KNMS RLR8KNMS(biệt hiYr3dệu RLR8KNMSTông 58BcjQqwDa) Yr3dvì bịRLR8KNMS b58BcjQqwệnh mà58BcjQqw xi58BcjQqwn n58BcjQqwghỉ Yr3ddài hạn,58BcjQqw chứcRLR8KNMS vụRLR8KNMS ỦyYr3d vYr3diên họcYr3d Yr3d tậpYr3d RLR8KNMSvẫn bỏ58BcjQqw trốYr3dng, lRLR8KNMSần nRLR8KNMSày đề58BcjQqw ngh58BcjQqwị đề58BcjQqwu đRLR8KNMSược mấYr3dy đ58BcjQqwứa c58BcjQqwon trRLR8KNMSai tRLR8KNMSrong lớpRLR8KNMS Yr3d đồn58BcjQqwg ý.

Cán Yr3dbộ 58BcjQqwlớp tYr3dôi, 58BcjQqwngoại tRLR8KNMSrừ chứcYr3d RLR8KNMS vRLR8KNMSụ ỦyRLR8KNMS viYr3dên tRLR8KNMShể RLR8KNMSdục Yr3dcó ítYr3d quyề58BcjQqwn lựcYr3d nYr3dhất 58BcjQqwlà cRLR8KNMSon Yr3dtrai làYr3dm, cò58BcjQqwn lạiRLR8KNMS đều58BcjQqw RLR8KNMSlà 58BcjQqw c58BcjQqwon gá58BcjQqwi l58BcjQqwàm, KhYr3dang RLR8KNMSDuật họcRLR8KNMS tậpYr3d tốt,58BcjQqw Yr3dsố 58BcjQqwlượng coYr3dn traYr3di tron58BcjQqwg lYr3dớp lạiYr3d RLR8KNMS chYr3diếm hơYr3dn mộRLR8KNMSt nửa58BcjQqw nRLR8KNMSên hắnRLR8KNMS Yr3dlập tứRLR8KNMSc đượYr3dc chọn.

Ủy viênRLR8KNMS họRLR8KNMSc RLR8KNMStập là58BcjQqw cRLR8KNMSái gì?

LúYr3dc 58BcjQqwđó ủy58BcjQqw viên58BcjQqw họcRLR8KNMS tRLR8KNMSập chYr3dính làRLR8KNMS trợ58BcjQqw Yr3dthủ đắc58BcjQqw Yr3dlực củaYr3d lRLR8KNMSớp trưởng.

Tôi vàRLR8KNMS Kha58BcjQqwng Duật58BcjQqw ngồi58BcjQqw cùnRLR8KNMSg bàYr3dn còn58BcjQqw Yr3dchưa RLR8KNMStính, bâyYr3d giờYr3d còYr3dn cùngYr3d nhaRLR8KNMSu trựYr3dc ban.

Có nghĩYr3da lYr3dà, sRLR8KNMSau nàyRLR8KNMS Yr3dnếu cóRLR8KNMS họpYr3d hàYr3dnh g58BcjQqwì, hoạtYr3d 58BcjQqwđộng thểYr3d th58BcjQqwao gì,Yr3d KhaRLR8KNMSng Duật58BcjQqw 58BcjQqwđều 58BcjQqwđi tYr3dheo tô58BcjQqwi, thỉnhRLR8KNMS thoảnYr3dg xuấtRLR8KNMS hiRLR8KNMSện cạnRLR8KNMSh tôi.

ThRLR8KNMSật b58BcjQqwi th58BcjQqwảm, thRLR8KNMSật 58BcjQqwbi th58BcjQqwảm 58BcjQqwa RLR8KNMSa 58BcjQqwa RLR8KNMSa 58BcjQqwa 58BcjQqwa 58BcjQqwa RLR8KNMSa RLR8KNMSa 58BcjQqwa a!!

Cuối58BcjQqw tháng58BcjQqw mườ58BcjQqwi haiYr3d, sắp58BcjQqw tớYr3di Yr3d RLR8KNMSkì Yr3dthi họRLR8KNMSc kRLR8KNMSì, khoảngRLR8KNMS th58BcjQqwời gRLR8KNMSian 58BcjQqwnày phỏngRLR8KNMS chừngYr3d l58BcjQqwà tRLR8KNMShời gRLR8KNMSian cácYr3d 58BcjQqwhọc 58BcjQqw siYr3dnh cRLR8KNMShăm c58BcjQqwhỉ nhRLR8KNMSất, tôiYr3d cũnRLR8KNMSg Yr3dkhông ngoYr3dại lệ,58BcjQqw tôiRLR8KNMS làRLR8KNMS điểRLR8KNMSn hRLR8KNMSình của58BcjQqw kiểu58BcjQqw 58BcjQqw hYr3dọc si58BcjQqwnh nướcRLR8KNMS tới58BcjQqw chânRLR8KNMS mớYr3di RLR8KNMSnhảy, vìYr3d vậYr3dy vừaRLR8KNMS tới58BcjQqw RLR8KNMSlúc nàyRLR8KNMS tô58BcjQqwi liRLR8KNMSền Yr3dcảm Yr3d thYr3dấy cóRLR8KNMS 58BcjQqwáp lực.

Khang Duật58BcjQqw 58BcjQqwlại khRLR8KNMSông giốRLR8KNMSng vậyYr3d, mộ58BcjQqwt chúRLR8KNMSt RLR8KNMSáp lRLR8KNMSực Yr3dtrước kh58BcjQqwi t58BcjQqwhi đềYr3du kYr3dhông cóYr3d, 58BcjQqwtan họRLR8KNMSc hoặcYr3d 58BcjQqwlúc nYr3dghỉ Yr3dtrưa đYr3dều đi58BcjQqw RLR8KNMSđá bóng.

TôRLR8KNMSi oá58BcjQqwn giậnYr3d nha.

TYr3diết haYr3di 58BcjQqwngày hômYr3d đRLR8KNMSó v58BcjQqwừa hết,58BcjQqw RLR8KNMS mRLR8KNMSột tê58BcjQqwn Yr3dcon trRLR8KNMSai cRLR8KNMShạy đếnYr3d cYr3dhỗ Yr3dKhang DuYr3dật hỏi58BcjQqw bYr3dài, a58BcjQqwi biểuYr3d Yr3dngười 58BcjQqwta họcYr3d 58BcjQqw gYr3diỏi đâYr3du, bình58BcjQqw th58BcjQqwường cũ58BcjQqwng s58BcjQqwẵn sà58BcjQqwng chRLR8KNMSỉ bYr3dài, hiệnYr3d tYr3dại lại58BcjQqw lRLR8KNMSà ỦyRLR8KNMS RLR8KNMSviên học58BcjQqw RLR8KNMS tậRLR8KNMSp, ngườYr3di tìRLR8KNMSm Yr3dhắn hỏi58BcjQqw bRLR8KNMSài cũngYr3d nhiềuYr3d hơn.

Thấy cYr3dó ngườiRLR8KNMS Yr3dhỏi bàYr3di hắ58BcjQqwn, tôYr3di liềRLR8KNMSn đứnRLR8KNMSg d58BcjQqwậy nhườngYr3d chỗ.

Tên coYr3dn tra58BcjQqwi này58BcjQqw tên58BcjQqw Yr3dlà KếRLR8KNMS RLR8KNMS KiệtRLR8KNMS Hạnh,Yr3d rất58BcjQqw chămRLR8KNMS chỉ58BcjQqw học58BcjQqw hàRLR8KNMSnh, chún58BcjQqwg t58BcjQqwôi đRLR8KNMSều RLR8KNMSgọi hắRLR8KNMSn lYr3dà mọtRLR8KNMS sách,58BcjQqw Yr3dbởi RLR8KNMS v58BcjQqwì hắ58BcjQqwn thậtRLR8KNMS sựYr3d thíRLR8KNMSch đọcRLR8KNMS sáchRLR8KNMS, khôngYr3d hYr3diểu liềnYr3d RLR8KNMShỏi lYr3dà t58BcjQqwhói q58BcjQqwuen cRLR8KNMSủa Yr3d hắn.

Hắn 58BcjQqwthấy Yr3dtôi nhườngYr3d chỗ58BcjQqw Yr3dliền n58BcjQqwói “CảmRLR8KNMS Yr3dơn lớYr3dp trưởng”

Hắn 58BcjQqwlà đYr3dứa Yr3dduy nhấtYr3d tYr3drong l58BcjQqwớp khôYr3dng n58BcjQqwước c58BcjQqwhảy b58BcjQqwèo trôRLR8KNMSi kêuYr3d RLR8KNMStôi làYr3d PhúcYr3d Tấn.

Tôi kích58BcjQqw đYr3dộng đế58BcjQqwn xé58BcjQqwm khóc,RLR8KNMS RLR8KNMSN Yr3d lâRLR8KNMSu khRLR8KNMSông nRLR8KNMSghe đư58BcjQqwợc ngưRLR8KNMSời 58BcjQqwta kêu58BcjQqw tôRLR8KNMSi là58BcjQqw lớpRLR8KNMS trưRLR8KNMSởng, hoàYr3di niệm58BcjQqw RLR8KNMS– ingYr3d, 58BcjQqwhảo 58BcjQqw cảm58BcjQqw đốiYr3d vRLR8KNMSới hắnYr3d cũnYr3dg tRLR8KNMSăng RLR8KNMStên haYr3di tRLR8KNMSrăm phầnRLR8KNMS trăm.

HắRLR8KNMSn 58BcjQqwmở RLR8KNMSra sách58BcjQqw bài58BcjQqw Yr3dtập, hỏRLR8KNMSi 58BcjQqwKhang Duật58BcjQqw “KRLR8KNMShang Duật,58BcjQqw m58BcjQqwình Yr3dmuốn hỏiRLR8KNMS bạnYr3d bàiYr3d này,RLR8KNMS bRLR8KNMSạn cRLR8KNMShỉ mì58BcjQqwnh đi.”

Tôi ởRLR8KNMS mộtYr3d bênRLR8KNMS gật58BcjQqw đầuRLR8KNMS, Yr3dcho rằngYr3d ngườiYr3d tốtYr3d nh58BcjQqwư vậy,Yr3d xáRLR8KNMSc tRLR8KNMShật lRLR8KNMSà nêYr3dn gi58BcjQqwúp đỡRLR8KNMS 58BcjQqwhết sức.

Ai 58BcjQqwngờ KhaRLR8KNMSng Du58BcjQqwật RLR8KNMSlại 58BcjQqwbày rRLR8KNMSa mộ58BcjQqwt bYr3dộ mặtYr3d x58BcjQqwa cácRLR8KNMSh “Không58BcjQqw rảnh!!”

Tôi buồnRLR8KNMS bực,Yr3d bình58BcjQqw thườngRLR8KNMS RLR8KNMShắn c58BcjQqwũng khôRLR8KNMSng nRLR8KNMShư vậy.

KếRLR8KNMS KiệtYr3d HạnRLR8KNMSh cònRLR8KNMS buồn58BcjQqw Yr3dbực hơYr3dn 58BcjQqwtôi “TạiRLR8KNMS 58BcjQqwsao vậy?”

Tôi cũnRLR8KNMSg muốnRLR8KNMS biRLR8KNMSết Khan58BcjQqwg Duậ58BcjQqwt RLR8KNMSbị gìRLR8KNMS vậYr3dy, v58BcjQqwì sRLR8KNMSao vYr3dẻ mặtRLR8KNMS khóYr3d chịu.

Lúc này,Yr3d Tiể58BcjQqwu PhiềnRLR8KNMS lạiYr3d nó58BcjQqwi 58BcjQqw vớRLR8KNMSi tôiYr3d “Miểu58BcjQqw Miể58BcjQqwu, ngYr3dày kRLR8KNMSia là58BcjQqw sin58BcjQqwh nhậYr3dt của58BcjQqw Đại58BcjQqw 58BcjQqwSong vYr3dà RLR8KNMSTiểu S58BcjQqwong, Yr3d buổ58BcjQqwi chiề58BcjQqwu taRLR8KNMSo 58BcjQqwvới 58BcjQqwTừ OáYr3dnh RLR8KNMSđi mYr3dua 58BcjQqwquà, Yr3dmày cóRLR8KNMS 58BcjQqwđi không?”

58BcjQqw“Sinh nhật?”58BcjQqw RLR8KNMStôi nghĩYr3d mộtYr3d Yr3d RLR8KNMSchút, n58BcjQqwhớ 58BcjQqwlại ngày,58BcjQqw RLR8KNMSđúng làRLR8KNMS ngàyYr3d RLR8KNMS23 th58BcjQqwáng RLR8KNMS12 làYr3d sRLR8KNMSinh nRLR8KNMShật củaYr3d Yr3dĐại SoRLR8KNMSng RLR8KNMS vàRLR8KNMS Ti58BcjQqwểu Son58BcjQqwg, vộiYr3d vàn58BcjQqwg trảRLR8KNMS lờYr3di “Đi,Yr3d đi,58BcjQqw ta58BcjQqwo đi!!”

Đang thảoYr3d luậ58BcjQqwn nóng58BcjQqw bỏn58BcjQqwg, KếYr3d 58BcjQqw KiYr3dệt RLR8KNMSHạnh độYr3dt Yr3dnhiên chạyYr3d tới,Yr3d đứ58BcjQqwng RLR8KNMSthẳng tắYr3dp, điêRLR8KNMSn cuRLR8KNMSồng kêRLR8KNMSu tôiRLR8KNMS “Phúc58BcjQqw RLR8KNMS Tấn,58BcjQqw Yr3dPhúc Tấn58BcjQqw, PhYr3dúc TấRLR8KNMSn, PhRLR8KNMSúc Tấn…”

Tôi sửngRLR8KNMS sốt,58BcjQqw đRLR8KNMSây làYr3d 58BcjQqwý gì.

Đồ điên!!

Đợi tớiYr3d lúc58BcjQqw hắRLR8KNMSn kêYr3du kh58BcjQqwoảng mườiYr3d mấyYr3d tiếng58BcjQqw ‘PhúRLR8KNMSc Tấn58BcjQqw’ rYr3dồi, tôi58BcjQqw Yr3dnhìn thấyRLR8KNMS KhanYr3dg Duậ58BcjQqwt vẫ58BcjQqwy vẫyYr3d t58BcjQqway vớiYr3d hắn.

HắnYr3d khônYr3dg RLR8KNMSkêu 58BcjQqwnữa, ngoRLR8KNMSan ngYr3doãn qu58BcjQqway trở58BcjQqw về.

Tôi RLR8KNMSchợt nghYr3de 58BcjQqwKhang DuậYr3dt n58BcjQqwói “Thật58BcjQqw 58BcjQqwra b58BcjQqwài này58BcjQqw g58BcjQqwiải nhYr3dư vậy…”

Tôi RLR8KNMSnghe kh58BcjQqwông r58BcjQqwõ n58BcjQqwên tr58BcjQqwở lạiYr3d ch58BcjQqwỗ ngồiRLR8KNMS, muốnRLR8KNMS hỏiRLR8KNMS KếYr3d KiệRLR8KNMSt HạnRLR8KNMSh cóYr3d ýRLR8KNMS gì.

Đợi l58BcjQqwàm bàiYr3d xonRLR8KNMSg rYr3dồi, hYr3dắn nYr3dhìn RLR8KNMSthấy Yr3dtôi, nYr3dói cợtYr3d nhả58BcjQqw “58BcjQqwPhúc TYr3dấn, tRLR8KNMSa xonYr3dg rồRLR8KNMSi, mờRLR8KNMSi ngài58BcjQqw ngồRLR8KNMSi, mYr3dời ngà58BcjQqwi ngồi.”

T58BcjQqwôi cànRLR8KNMSg kh58BcjQqwông rõ,RLR8KNMS RLR8KNMStại saRLR8KNMSo 58BcjQqwhắn lYr3dại kYr3dhông ngừngYr3d kêu58BcjQqw RLR8KNMStôi là58BcjQqw 58BcjQqwPhúc 58BcjQqwTấn, tYr3dôi tRLR8KNMSrừng mắtYr3d nhìYr3dn hắn,Yr3d h58BcjQqwi vọngRLR8KNMS RLR8KNMShắn có58BcjQqw thểYr3d Yr3dsửa miệng.

Hắn lạRLR8KNMSi mộ58BcjQqwt chútYr3d cRLR8KNMSũng khôngRLR8KNMS 58BcjQqw 58BcjQqwhiểu đưRLR8KNMSợc, đRLR8KNMSại 58BcjQqwkhái ngYr3dhĩ rằng58BcjQqw tôYr3di nYr3dgại 58BcjQqwngồi chỗ58BcjQqw hắ58BcjQqwn 58BcjQqwđã ng58BcjQqwồi qRLR8KNMSua, liềnRLR8KNMS Yr3d lấyRLR8KNMS RLR8KNMStay RLR8KNMSáo xYr3doa 58BcjQqwxoa Yr3dghế ngồ58BcjQqwi, cò58BcjQqwn nó58BcjQqwi RLR8KNMSthêm “58BcjQqwPhúc Tấn58BcjQqw, ngồiRLR8KNMS a.”

Ngồi cáiRLR8KNMS đầuYr3d cậRLR8KNMSu. RLR8KNMSTôi càngRLR8KNMS trừnRLR8KNMSg hắn.

Sửa miệnRLR8KNMSg đi,Yr3d cRLR8KNMSậu RLR8KNMSlà ngườiRLR8KNMS 58BcjQqwduy nhất58BcjQqw g58BcjQqwần bùRLR8KNMSn mRLR8KNMSà ch58BcjQqwẳng hRLR8KNMSôi tYr3danh RLR8KNMSmùi bùn58BcjQqw nh58BcjQqwa, tiếp58BcjQqw tRLR8KNMSục phá58BcjQqwt 58BcjQqwhuy đRLR8KNMSi chứ.

RLR8KNMSNhưng hắn58BcjQqw mRLR8KNMSột ch58BcjQqwút cũnYr3dg khônRLR8KNMSg phảnYr3d ứnYr3dg, dọRLR8KNMSn dRLR8KNMSẹp sácYr3dh giRLR8KNMSáo 58BcjQqwkhoa, vuốYr3dt vuốt58BcjQqw 58BcjQqwgáy, bỏYr3d điYr3d g58BcjQqwiống nYr3dhư RLR8KNMSkhông Yr3dcó 58BcjQqwviệc gì.

Lông RLR8KNMSmày củ58BcjQqwa tôYr3di RLR8KNMSđều dồYr3dn thàn58BcjQqwh m58BcjQqwột cụRLR8KNMSc, r58BcjQqwối rắm.

Đây là58BcjQqw Yr3dý RLR8KNMSgì, ýYr3d gìYr3d a.

Tôi nRLR8KNMShìn Yr3dvề Yr3dphía KRLR8KNMShang DYr3duật, c58BcjQqwứ cYr3dảm Yr3dthấy cRLR8KNMSó gYr3dì đó58BcjQqw không58BcjQqw bìYr3dnh thường.

Khang DuYr3dật đang58BcjQqw nhàYr3dn nYr3dhã 58BcjQqwthu 58BcjQqw dọnYr3d hRLR8KNMSộp bút58BcjQqw, RLR8KNMSkhông biRLR8KNMSết cRLR8KNMSó phảiRLR8KNMS tRLR8KNMSại ảo58BcjQqw giáRLR8KNMSc củ58BcjQqwa tôRLR8KNMSi hYr3day 58BcjQqwkhông, hắ58BcjQqwn giống58BcjQqw RLR8KNMS nRLR8KNMShư thật58BcjQqw RLR8KNMSsung sướng,Yr3d cù58BcjQqwng vẻ58BcjQqw mặ58BcjQqwt kRLR8KNMShó chịuYr3d trước58BcjQqw đóRLR8KNMS khYr3dác nhYr3dau mộ58BcjQqwt tYr3drời Yr3d một58BcjQqw vRLR8KNMSực, lYr3dộ rYr3da mộYr3dt cỗRLR8KNMS sảYr3dng khoái.

Đại khá58BcjQqwi lRLR8KNMSà cRLR8KNMShú ýYr3d tớiRLR8KNMS án58BcjQqwh mắtYr3d củaRLR8KNMS tôi58BcjQqw, 58BcjQqwhắn q58BcjQqwuay đYr3dầu “Làm58BcjQqw sYr3dao vậy?”

“Làm saYr3do vậy!RLR8KNMS? Tôi58BcjQqw còn58BcjQqw muốn58BcjQqw 58BcjQqwbiết Yr3dlàm saYr3do vYr3dậy a?58BcjQqw” tYr3dôi cRLR8KNMShỉ hướnYr3dg 58BcjQqwKế KRLR8KNMSiệt HạnhYr3d “Cậu58BcjQqw làmYr3d Yr3dgì vớYr3di hắn?”

Khang DuậRLR8KNMSt vYr3dẻ Yr3dmặt gi58BcjQqwống nhưYr3d rấ58BcjQqwt vô58BcjQqw tội,Yr3d chớpYr3d chớpYr3d mYr3dắt nhì58BcjQqwn tRLR8KNMSôi “58BcjQqwChỉ bàiYr3d chRLR8KNMSo hắn58BcjQqw nha.”

“Không phRLR8KNMSải Yr3dcái nàYr3dy, vRLR8KNMSì sa58BcjQqwo hắn58BcjQqw gRLR8KNMSọi tYr3dôi lYr3dà Yr3dPhúc Tấn.”

Hắn cRLR8KNMSàng vô58BcjQqw tYr3dội nhì58BcjQqwn Yr3dtôi “A58BcjQqwi cũnYr3dg gọi58BcjQqw cYr3dậu 58BcjQqwlà Phúc58BcjQqw Tấ58BcjQqwn nha.”

“Không phải…ý58BcjQqw tôiYr3d khôngYr3d RLR8KNMSphải Yr3d vậy,Yr3d ýRLR8KNMS Yr3dtôi Yr3dlà v58BcjQqwừa rồi58BcjQqw 58BcjQqwhắn cònYr3d gọiRLR8KNMS tRLR8KNMSôi làYr3d lớpYr3d trưởng,Yr3d tYr3dại saRLR8KNMSo đột58BcjQqw nhiêYr3dn Yr3d lạRLR8KNMSi sửaYr3d miêng.”58BcjQqw TYr3drước RLR8KNMSsau chỉRLR8KNMS Yr3dkém nYr3dhau cóRLR8KNMS mấy58BcjQqw phútRLR8KNMS, m58BcjQqwà RLR8KNMSmấy Yr3dphút RLR8KNMSnày Kế58BcjQqw Yr3d KYr3diệt Hạ58BcjQqwnh chỉ58BcjQqw đứn58BcjQqwg ởYr3d chYr3dỗ hắn.

Khan58BcjQqwg DuậtYr3d thRLR8KNMSực 58BcjQqwsự khô58BcjQqwng hi58BcjQqwểu RLR8KNMS 58BcjQqwgì hết58BcjQqw nhìRLR8KNMSn tôi,58BcjQqw sa58BcjQqwu 58BcjQqwđó 58BcjQqwnói “LàYr3dm sa58BcjQqwo tYr3dôi Yr3dbiết 58BcjQqwđược, t58BcjQqwôi cũnYr3dg kRLR8KNMShông phảiRLR8KNMS Yr3d hắn,58BcjQqw 58BcjQqwnếu khôngYr3d cậuYr3d đYr3di hỏYr3di hắn58BcjQqw đi.”

Đó làRLR8KNMS mộtRLR8KNMS ýYr3d hay.

TYr3dôi c58BcjQqwòn thYr3dật tính58BcjQqw đYr3di hRLR8KNMSỏi .

Nhưng lRLR8KNMSà KếRLR8KNMS KRLR8KNMSiệt HạnRLR8KNMSh v58BcjQqwừa RLR8KNMSnhìn tYr3dhấy tôi,RLR8KNMS khôRLR8KNMSng đợiRLR8KNMS 58BcjQqwtôi hỏi58BcjQqw, tựYr3da nhưRLR8KNMS cRLR8KNMSon vẹtRLR8KNMS k58BcjQqwêu 58BcjQqwtôi PhYr3dúc TấnYr3d, PYr3dhúc Tấn,58BcjQqw PhúYr3dc Tấn.

PhúcRLR8KNMS TRLR8KNMSấn tớiYr3d nỗiRLR8KNMS tôYr3di hỏRLR8KNMSi khôngRLR8KNMS nổRLR8KNMSi nữa.

RLR8KNMSXám xRLR8KNMSịt quaYr3dy Yr3dvề cYr3dhỗ ngồi.

Chuông 58BcjQqwvào lớRLR8KNMSp v58BcjQqwang lRLR8KNMSên, Yr3dtôi RLR8KNMS Yr3dnhanh cYr3dhóng lRLR8KNMSấy Yr3dsách giRLR8KNMSáo k58BcjQqwhoa raYr3d, RLR8KNMStrong lònRLR8KNMSg rốYr3di rắmRLR8KNMS RLR8KNMS, lạ58BcjQqwi 58BcjQqwmuốn h58BcjQqwỏi 58BcjQqw KYr3dhang Du58BcjQqwật, 58BcjQqwnhưng h58BcjQqwắn lạiYr3d bày58BcjQqw rRLR8KNMSa vẻRLR8KNMS mRLR8KNMSặt Yr3dem bRLR8KNMSé ngoanYr3d, mắtRLR8KNMS đRLR8KNMSen lúRLR8KNMSng liếYr3dng Yr3d RLR8KNMSto trYr3dòn trRLR8KNMSong suốRLR8KNMSt hếRLR8KNMSt cRLR8KNMSỡ, giố58BcjQqwng nhYr3dư đaYr3dng 58BcjQqwnói, béYr3d lRLR8KNMSà béRLR8KNMS ngRLR8KNMSoan, bé58BcjQqw RLR8KNMSvô 58BcjQqw Yr3dcùng ngo58BcjQqwan, cRLR8KNMShuyện xấu58BcjQqw gRLR8KNMSì béRLR8KNMS cũng58BcjQqw khôngRLR8KNMS cóYr3d làm.

Tôi 58BcjQqwbị ánhRLR8KNMS mắtYr3d th58BcjQqwuần khi58BcjQqwết RLR8KNMSdơ bẩn58BcjQqw nYr3dày hoànYr3d toànYr3d cảnYr3d lại.

TôiRLR8KNMS tiếYr3dp tYr3dục r58BcjQqwối rRLR8KNMSắm, lạRLR8KNMSi cứYr3d rố58BcjQqwi rYr3dắm mRLR8KNMSãi Yr3dmà lạiRLR8KNMS tìYr3dm khôngRLR8KNMS rRLR8KNMSa Yr3dđáp 58BcjQqwán gì.

Tiếp theo58BcjQqw, chún58BcjQqwg tôYr3di đốRLR8KNMSi Yr3dmặt với58BcjQqw kìRLR8KNMS Yr3dthi cYr3duối kỳ,RLR8KNMS Yr3dtôi cRLR8KNMSũng kh58BcjQqwông cóYr3d cơYr3d hộiYr3d rố58BcjQqwi rắRLR8KNMSm Yr3dnữa, RLR8KNMStất cảRLR8KNMS s58BcjQqwuy nYr3dghĩ đều58BcjQqw đặt58BcjQqw ởYr3d Yr3dcuộc thi.

Thi xo58BcjQqwng, tâRLR8KNMSm trYr3dạng lạYr3di sunYr3dg sướng,RLR8KNMS hơnRLR8KNMS n58BcjQqwữa tôi58BcjQqw t58BcjQqwhi cũngRLR8KNMS khôn58BcjQqwg tệYr3d lắYr3dm, chuYr3dyện gì&Yr3dnbsp; cYr3dũng Yr3dquăng rYr3da sYr3dau đầu.

Nhưng tớRLR8KNMSi trước58BcjQqw nghỉRLR8KNMS đông,58BcjQqw t58BcjQqwôi RLR8KNMSlại bắ58BcjQqwt đầuYr3d rố58BcjQqwi rắm.

Chúng tôRLR8KNMSi vàRLR8KNMSo tYr3dhời đóRLR8KNMS, RLR8KNMShơn 9Yr3d9 phầ58BcjQqwn RLR8KNMStrăm 58BcjQqwhọc sinRLR8KNMSh đềuRLR8KNMS sợ58BcjQqw cRLR8KNMSùng mộtRLR8KNMS thứ.

ĐóYr3d l58BcjQqwà –58BcjQqw s58BcjQqwổ liênYr3d lạc.

ĐRLR8KNMSừng Yr3dnhìn cáRLR8KNMSi q58BcjQqwuyển sYr3dổ màRLR8KNMSu đYr3dỏ RLR8KNMS (có58BcjQqw đYr3dôi Yr3dkhi RLR8KNMSlà mYr3dàu xan58BcjQqwh) ch58BcjQqwỉ nhỏRLR8KNMS bằnRLR8KNMSg RLR8KNMSbàn RLR8KNMStay n58BcjQqwày RLR8KNMSmà x58BcjQqwem tRLR8KNMShường, lựRLR8KNMSc ảnYr3dh Yr3d hưởnRLR8KNMSg củaYr3d nó58BcjQqw r58BcjQqwất kinRLR8KNMSh người58BcjQqw .

Trong RLR8KNMSsổ cóRLR8KNMS đ58BcjQqwiểm số58BcjQqw củaRLR8KNMS chRLR8KNMSúng RLR8KNMS tôi58BcjQqw, cYr3dòn c58BcjQqwó lYr3dời nhậnRLR8KNMS 58BcjQqwxét của58BcjQqw g58BcjQqwiáo viên,58BcjQqw liYr3dên qYr3duan tớRLR8KNMSi cRLR8KNMShuyện 58BcjQqwchúng RLR8KNMStôi Yr3d có58BcjQqw thểRLR8KNMS cóYr3d Yr3dnhững RLR8KNMSngày ngYr3dhỉ yêYr3dn bì58BcjQqwnh Yr3dhay kh58BcjQqwông, tếtYr3d nguYr3dyên đánYr3d cRLR8KNMSó thể58BcjQqw 58BcjQqwnhận Yr3d được58BcjQqw tiềnYr3d Yr3dlì xì58BcjQqw ha58BcjQqwy khRLR8KNMSông, sâu58BcjQqw hRLR8KNMSơn nữaRLR8KNMS 58BcjQqwliên Yr3dquan t58BcjQqwới RLR8KNMSda RLR8KNMSthịt củYr3da chúngRLR8KNMS 58BcjQqw tôi,Yr3d quyYr3dết địnRLR8KNMSh Yr3dxem bYr3da Yr3dmẹ RLR8KNMSchúng tôiRLR8KNMS cóYr3d thểYr3d lấRLR8KNMSy 58BcjQqwchổi 58BcjQqwlông gàRLR8KNMS, dépRLR8KNMS lê58BcjQqw hoặcRLR8KNMS RLR8KNMS đồ58BcjQqw RLR8KNMSdùng hRLR8KNMSằng ngàyRLR8KNMS làYr3dm hRLR8KNMSung khíRLR8KNMS đ58BcjQqwể hRLR8KNMSầu 58BcjQqwhạ chún58BcjQqwg tô58BcjQqwi h58BcjQqway không.

Vậy còYr3dn Yr3dchưa RLR8KNMStính, Yr3dít r58BcjQqwa mỗiYr3d lớpYr3d cRLR8KNMSũng 58BcjQqwsẽ RLR8KNMScó RLR8KNMSmột haYr3di đứa58BcjQqw Yr3dngon lành.

Bời v58BcjQqwì 58BcjQqwcô chủ58BcjQqw nhi58BcjQqwệm bị58BcjQqw bệnYr3dh, Yr3dcô liềnRLR8KNMS gRLR8KNMSiao c58BcjQqwho tRLR8KNMSôi Yr3dlàm một58BcjQqw chuyện58BcjQqw vô58BcjQqw 58BcjQqwcùng 58BcjQqwvô sỉ.

L58BcjQqwời nhậnYr3d RLR8KNMSxét trRLR8KNMSong phiểu58BcjQqw liRLR8KNMSên lạcYr3d, giYr3dao Yr3dcho tôiYr3d viết.

Còn n58BcjQqwói gìYr3d mà,Yr3d e58BcjQqwm lYr3dà l58BcjQqwớp Yr3d trưởng,Yr3d rRLR8KNMSất Yr3dhiểu Yr3dcác bạn,RLR8KNMS e58BcjQqwm viếtYr3d thRLR8KNMSích Yr3dhợp nhấtYr3d, bất58BcjQqw quá58BcjQqw RLR8KNMScũng k58BcjQqwhông thểRLR8KNMS 58BcjQqw Yr3dvì tìnRLR8KNMSh cảmYr3d bạn58BcjQqw bè58BcjQqw Yr3dmà lYr3dàm r58BcjQqwối kỉYr3d cư58BcjQqwơng, phRLR8KNMSải viết58BcjQqw đúRLR8KNMSng vớiRLR8KNMS thự58BcjQqwc tế.

Không đượcYr3d 58BcjQqwlàm rốRLR8KNMSi kỉYr3d cRLR8KNMSương t58BcjQqwhì cRLR8KNMSô cũYr3dng đừnYr3dg 58BcjQqwkêu e58BcjQqwm viết58BcjQqw nha.

58BcjQqwSau khYr3di ta58BcjQqwn học,RLR8KNMS RLR8KNMStrong phYr3dòng 58BcjQqw RLR8KNMSchỉ Yr3dcó t58BcjQqwôi vàYr3d KhYr3dang DuRLR8KNMSật, hắRLR8KNMSn lRLR8KNMSà Ủ58BcjQqwy viêRLR8KNMSn hYr3dọc tậpRLR8KNMS mới,Yr3d đưRLR8KNMSơng nhiênRLR8KNMS phảiRLR8KNMS ởRLR8KNMS Yr3d lạYr3di giúRLR8KNMSp tôiRLR8KNMS, tRLR8KNMShật Yr3dra n58BcjQqwgay Yr3dtừ đầuRLR8KNMS tôYr3di c58BcjQqwũng cảmYr3d thấy58BcjQqw khôngYr3d được58BcjQqw tự58BcjQqw 58BcjQqw nhiên.

Nhưng Yr3dmà nhìn58BcjQqw cuRLR8KNMSốn sổ58BcjQqw Yr3dliên lạcYr3d đaRLR8KNMSng nRLR8KNMSằm trêRLR8KNMSn ta58BcjQqwy tôi58BcjQqw này…

Lòng 58BcjQqwtôi lại58BcjQqw khônRLR8KNMSg  58BcjQqwcòn kh58BcjQqwông tự58BcjQqw nhiênYr3d nữa.

Tất cảYr3d RLR8KNMSđều Yr3dlà màuYr3d đỏRLR8KNMS, điểm58BcjQqw số58BcjQqw 58BcjQqwđều 58BcjQqwtừ 58BcjQqw5 tớiYr3d 1558BcjQqw, khYr3dông Yr3dxem tYr3dên cũYr3dng biếYr3dt Yr3dlà ai.

RLR8KNMSĐại vưRLR8KNMSơng lớpRLR8KNMS chúngYr3d tôRLR8KNMSi, bYr3dạn CRLR8KNMShu Dũng58BcjQqw Cường.

Hắn 58BcjQqwcó t58BcjQqwiếng lYr3dà hYr3dọc siYr3dnh RLR8KNMScá 58BcjQqw biệ58BcjQqwt, su58BcjQqwốt nYr3dgày ở58BcjQqw trườngYr3d đánYr3dh nRLR8KNMShau, đánh58BcjQqw trậYr3dn Yr3dnào t58BcjQqwo trậnYr3d nRLR8KNMSấy, mẹRLR8KNMS hắ58BcjQqwn vìYr3d RLR8KNMS v58BcjQqwiệc Yr3dhắn Yr3dđánh nhaYr3du, thườRLR8KNMSng bị58BcjQqw gọ58BcjQqwi tớ58BcjQqwi trườRLR8KNMSng, RLR8KNMStuần trước58BcjQqw cò58BcjQqwn đếnYr3d m58BcjQqwột 58BcjQqw lầRLR8KNMSn đâu?58BcjQqw NhưngRLR8KNMS mYr3dẹ hắnYr3d cưnYr3dg chi58BcjQqwều hắYr3dn, Yr3dthật RLR8KNMSnhiều cYr3dhuyện cũn58BcjQqwg khô58BcjQqwng nóYr3di 58BcjQqw RLR8KNMScho bốRLR8KNMS hắn,58BcjQqw hằRLR8KNMSng nRLR8KNMSăm khôRLR8KNMSng  Yr3dcó ở58BcjQqw nhà58BcjQqw, làYr3dm huấnYr3d luyệ58BcjQqwn vRLR8KNMSiên quyềnYr3d 58BcjQqwanh, cRLR8KNMSho RLR8KNMS nêYr3dn việcYr3d nàyRLR8KNMS cRLR8KNMSủa h58BcjQqwắn, bốYr3d Yr3dhắn cũ58BcjQqwng khRLR8KNMSông biRLR8KNMSết, đợi58BcjQqw tớ58BcjQqwi lú58BcjQqwc Yr3dbiết, nămYr3d 58BcjQqw trướYr3dc đ58BcjQqwánh tới58BcjQqw nỗiRLR8KNMS mặtYr3d Yr3dhắn sư58BcjQqwng lênYr3d, còYr3dn RLR8KNMSkéo lỗ58BcjQqw taRLR8KNMSi Yr3dhắn RLR8KNMSđến trường,RLR8KNMS tRLR8KNMSìm Yr3d mấyYr3d 58BcjQqwđứa RLR8KNMSbị hRLR8KNMSắn Yr3dđánh đểYr3d xiRLR8KNMSn lỗi.

Bố hắRLR8KNMSn lYr3dúc 58BcjQqwđó nóiYr3d cứnRLR8KNMSg “58BcjQqwThành Yr3d tíRLR8KNMSch họ58BcjQqwc Yr3dtập khônRLR8KNMSg tốt,RLR8KNMS là58BcjQqw d58BcjQqwo mRLR8KNMSày khôRLR8KNMSng thYr3dông minh58BcjQqw, 58BcjQqwtao khYr3dông trách,58BcjQqw Yr3d nhYr3dưng đểYr3d Yr3dcho taYr3do b58BcjQqwiết mRLR8KNMSày Yr3dđánh ngườ58BcjQqwi khác,RLR8KNMS taRLR8KNMSo đ58BcjQqwánh gãy58BcjQqw RLR8KNMSchân mày.”

Do mẹRLR8KNMS h58BcjQqwắn 58BcjQqwcưng chiềuYr3d, điệnYr3d Yr3d thoạiYr3d cố58BcjQqw đị58BcjQqwnh lúcYr3d đóYr3d c58BcjQqwòn ch58BcjQqwưa thônYr3dg dụngRLR8KNMS, k58BcjQqwhông t58BcjQqwhể t58BcjQqwhường xYr3duyên liYr3dên Yr3d hệ,58BcjQqw bố58BcjQqw Yr3dhắn Yr3dyêu cầuYr3d thầy58BcjQqw gRLR8KNMSiáo RLR8KNMScuối kìYr3d mRLR8KNMSỗi Yr3dnăm liềnRLR8KNMS gRLR8KNMSửi 58BcjQqwsổ liênYr3d lạcYr3d trRLR8KNMSực 58BcjQqw tRLR8KNMSiếp tớRLR8KNMSi chỗRLR8KNMS ông.

Thành t58BcjQqwích hYr3dọc tập58BcjQqw củ58BcjQqwa hắnYr3d Yr3d khYr3dông tốt,RLR8KNMS bRLR8KNMSố h58BcjQqwắn biế58BcjQqwt cũnRLR8KNMSg khôYr3dng sRLR8KNMSao, Yr3dnhưng mà58BcjQqw lRLR8KNMSời nRLR8KNMShận xét…đếnYr3d lúc58BcjQqw đó58BcjQqw RLR8KNMS cRLR8KNMShắc 58BcjQqwbố h58BcjQqwắn Yr3dđánh gãyYr3d chân58BcjQqw hắRLR8KNMSn luôn.

Đến 58BcjQqwlúc đó,RLR8KNMS tôRLR8KNMSi 58BcjQqwchỉ phải58BcjQqw làmRLR8KNMS đồngRLR8KNMS phạm.

58BcjQqwLàm Yr3dlớp trưYr3dởng, làmRLR8KNMS bạ58BcjQqwn họcRLR8KNMS, tôi58BcjQqw đềuRLR8KNMS 58BcjQqwcó nYr3dghĩa vụ58BcjQqw 58BcjQqwbảo vệRLR8KNMS th58BcjQqwân t58BcjQqwhể Yr3dvà 58BcjQqwsinh mệnh58BcjQqw c58BcjQqwác bạnYr3d tronRLR8KNMSg lớp.

Nh58BcjQqwưng cáiYr3d nghĩaRLR8KNMS vụ58BcjQqw hYr3duy 58BcjQqwhoàng này,58BcjQqw RLR8KNMSlại 58BcjQqwlàm RLR8KNMScho tôiYr3d viếRLR8KNMSt cáRLR8KNMSi lời58BcjQqw nh58BcjQqwận xRLR8KNMSét k58BcjQqwhỉ RLR8KNMSgió nàyYr3d, lạiRLR8KNMS còYr3dn phải58BcjQqw vYr3diết c58BcjQqwho đ58BcjQqwúng sựRLR8KNMS thRLR8KNMSật nữa.

Tôi rốYr3di rắRLR8KNMSm tYr3dới mứ58BcjQqwc bạcRLR8KNMS tóc.

Ánh mắYr3dt Yr3dxấu x58BcjQqwa lRLR8KNMSiền Yr3dtoát ra.

Tôi nhìYr3dn RLR8KNMSvề phí58BcjQqwa KYr3dhang D58BcjQqwuật “CRLR8KNMSái nà58BcjQqwy cậuYr3d viết.”

Hắn58BcjQqw l58BcjQqwà Yr3dỦy viêRLR8KNMSn họYr3dc tập,Yr3d cũng58BcjQqw cRLR8KNMSó quyềRLR8KNMSn viếtYr3d lờiYr3d nhậ58BcjQqwn xét.

TôiRLR8KNMS RLR8KNMSvội vàRLR8KNMSng némYr3d cYr3dho hắnRLR8KNMS, RLR8KNMSđể Yr3d hắnRLR8KNMS bu58BcjQqwồn RLR8KNMSrầu đYr3di, tôi58BcjQqw mặc58BcjQqw kệ,RLR8KNMS nhaYr3dnh Yr3dnhanh viếtYr3d mấyYr3d cá58BcjQqwi kháRLR8KNMSc, tôiYr3d còYr3dn muốn58BcjQqw RLR8KNMS nhanRLR8KNMSh cRLR8KNMShóng vềRLR8KNMS nhaYr3dnh chờ58BcjQqw xe58BcjQqwm Yr3dĐồng xRLR8KNMSuân hỏaRLR8KNMS diễm58BcjQqw a.

58BcjQqwTôi RLR8KNMSviết, mộYr3dt bên58BcjQqw còn58BcjQqw nhìRLR8KNMSn lén58BcjQqw 58BcjQqw KhYr3dang Duật,RLR8KNMS tYr3dhấy h58BcjQqwắn chíuYr3d chặ58BcjQqwt mRLR8KNMSày, tâmRLR8KNMS tìnhYr3d t58BcjQqwôi thậtRLR8KNMS sảng58BcjQqw khoái58BcjQqw, ng58BcjQqwhĩ Yr3d thầm58BcjQqw troYr3dng lòngYr3d, cậuYr3d c58BcjQqwũng cóRLR8KNMS RLR8KNMSngày hRLR8KNMSôm nRLR8KNMSay, Yr3dđể xYr3dem cậu58BcjQqw vi58BcjQqwết nhưYr3d Yr3dthế nàoRLR8KNMS, RLR8KNMS hừYr3d hừ!!

Kh58BcjQqwang Yr3dDuật s58BcjQqwuy nghĩYr3d trRLR8KNMSong 58BcjQqwchốc 58BcjQqw láYr3dt, Yr3dthật sYr3dự chỉ58BcjQqw tro58BcjQqwng chốYr3dc lát58BcjQqw, saYr3du Yr3dđó cầ58BcjQqwm búYr3dt lên58BcjQqw, vunRLR8KNMSg taYr3dy rẹtYr3d rẹ58BcjQqwt, 58BcjQqw vYr3diết xRLR8KNMSong, liRLR8KNMSền néRLR8KNMSm RLR8KNMSlại chYr3do tôi.

“Xo58BcjQqwng rồi!”

Xong rồi!!RLR8KNMS 58BcjQqwNày RLR8KNMSthì 58BcjQqwxong rồi.

Việc58BcjQqw làRLR8KNMSm tôRLR8KNMSi sRLR8KNMSầu kRLR8KNMShổ nửRLR8KNMSa ti58BcjQqwếng, RLR8KNMSchỉ mRLR8KNMSười pYr3dhút RLR8KNMSlà xong.

Tôi khYr3dông tYr3din, bỏ58BcjQqw b58BcjQqwút xuốngRLR8KNMS, mởYr3d RLR8KNMSra pYr3dhiếu l58BcjQqwiên lạRLR8KNMSc củaYr3d CRLR8KNMShu DũYr3dng C58BcjQqwường, Yr3dlật tớ58BcjQqwi tranYr3dg c58BcjQqwó lYr3dời RLR8KNMSnhận xét.

Trên đóRLR8KNMS cRLR8KNMShỉ viếtYr3d í58BcjQqwt ỏiYr3d mấYr3dy chữYr3d –Yr3d BạnYr3d Dũ58BcjQqwng thànhYr3d RLR8KNMStích ổnRLR8KNMS địYr3dnh, năng58BcjQqw Yr3dlực đấmRLR8KNMS đá58BcjQqw 58BcjQqwrất mạnh.

Cái gRLR8KNMSì kYr3dêu làmYr3d rối58BcjQqw kYr3dỉ cư58BcjQqwơng tớiRLR8KNMS cảnRLR8KNMSh giới58BcjQqw cYr3dao nhấRLR8KNMSt, 58BcjQqwchính làRLR8KNMS đây,Yr3d làRLR8KNMSm rRLR8KNMSối 58BcjQqwkỉ cYr3dương tớRLR8KNMSi mứYr3dc tìYr3dm kh58BcjQqwông rRLR8KNMSa chỗYr3d nà58BcjQqwo khôRLR8KNMSng hợpYr3d lí.

“NhưRLR8KNMS 58BcjQqwthế n58BcjQqwào? ViếtRLR8KNMS khôngYr3d đú58BcjQqwng?” hắnYr3d hỏi.

Tôi n58BcjQqwhanh chóRLR8KNMSng lRLR8KNMSắc đầuYr3d, đRLR8KNMSúng lYr3dà vi58BcjQqwết không58BcjQqw RLR8KNMSchê vàoYr3d đâYr3du được.

“Vậy m58BcjQqwau kYr3dí tên!”

“Ừ, được!”58BcjQqw RLR8KNMSlời nh58BcjQqwận xYr3dét Yr3ddo tRLR8KNMSôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.