You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương xTXa6: WAYDÔ phWAYDối ngẫu

Chuyện xW29Vấu củaW29V W29Vtôi vàg2WW g2WWKhang DuậW29Vt vẫng2WW WAYDliên g2WWtục lag2WWn truWAYDyền, khônxTXag nhữngg2WW vậy,xTXa còWAYDn WAYDcàng WAYDngày cW29Vàng W29Vhuy hoàng.

Tôi vW29Và hắnxTXa đưg2WWợc thầyg2WW tg2WWhể dụcg2WW xTXa cAq4Ahọn đWAYDi tAq4Ahi ĐạiAq4A hộg2WWi thểxTXa tg2WWhao toànWAYD khuAq4A, WAYDcó Aq4Achết WAYDhay khôW29Vng lạiAq4A đạxTXat đưAq4Aợc WAYD gixTXaải qug2WWán qWAYDuân, đig2WWều nàWAYDy xTXakì thậtg2WW WAYDcũng W29Vkhông cW29Vó g2WWgì, tôg2WWi vốnWAYD họcg2WW giỏg2WWi thểWAYD W29V WAYDdục, vAq4Aậy WAYDmà trg2WWuyền vàg2WWo lxTXaớp Aq4Alại Aq4Athay đổig2WW bảng2WW chất.

Không bxTXaiết đW29Vứa xấWAYDu xxTXaa nàoWAYD WAYDnói mộtAq4A Aq4Acâu “ĐâAq4Ay Aq4Alà sứcW29V Aq4Amạnh txTXaình yêu.”

SứcWAYD mạnhW29V tìWAYDnh yg2WWêu cáig2WW đầuWAYD mày…cáiWAYD nàyxTXa lWAYDà WAYDthực lựW29Vc củW29Va tao.

BiWAYDết Aq4Avậy lúg2WWc đW29Vó chxTXaạy WAYDvề chótg2WW chxTXao rồi.

Khóc-ing.

Ngoài rxTXaa, g2WWvì ởAq4A tiAq4Aết văng2WW tg2WWôi g2WW từWAYDng bxTXaị thầAq4Ay TôAq4An phxTXaạt đW29Vứng, nWAYDên đểWAYD thầyAq4A TôWAYDn xếAq4Ap loWAYDại W29Vhạnh xTXakiểm vàxTXao cuốWAYDi WAYD kìg2WW nưAq4Aơng taxTXay WAYDcho cáiAq4A tộiWAYD lỗxTXai ng2WWày củg2WWa tôWAYDi nênxTXa tg2WWôi hWAYDọc rấtWAYD chămW29V chú,Aq4A trưg2WWớc g2WW kig2WWa điểmWAYD sốxTXa mônWAYD vW29Văn WAYDcủa txTXaôi luônW29V nW29Vằm xTXaở g2WWphần eWAYDo, lAq4Aần nxTXaày tAq4Ahi trắcAq4A nghWAYDiệm WAYD lạg2WWi đứngWAYD tWAYDhứ 3xTXa, ngxTXaay cảWAYD bảnW29V thg2WWân tg2WWôi Aq4Ađều khAq4Aông g2WWtin đượcg2WW hW29Vai mắtxTXa mAq4Aình, g2WW cW29Vòn g2WWrất vuxTXai vẻ,WAYD cxTXaó g2WWcông màiW29V WAYDsắt cóAq4A nW29Vgày nêW29Vn g2WWkim quW29Vả nhiêxTXan chxTXaí lí.

Thầy WAYDTôn cũnWAYDg chW29Vo rằnWAYDg nAq4Ahư Aq4A vW29Vậy, thầyxTXa cAq4Aòn nhớWAYD câW29Vu W29Vnói xTXamà g2WWKhang Duậg2WWt txTXaừng g2WWnói “SaWAYDu lW29Vưng mỗixTXa ngườig2WW g2WWphụ g2WW nữWAYD thàAq4Anh cônW29Vg nhấtxTXa địnhg2WW cxTXaó g2WWmột ngườiAq4A đànWAYD ôAq4Ang thànhWAYD công.”xTXa, lúW29Vc giảngxTXa W29V bàig2WW Aq4Acòn mượWAYDn câAq4Au nàW29Vy lg2WWàm xTXavăn, WAYDở WAYDtrước mặtAq4A cxTXaả lớg2WWp nWAYDói phW29Vải nWAYDoi gươnAq4Ag tôixTXa Aq4A vAq4Aà KhanW29Vg DuậtW29V họWAYDc Aq4Atập, họcg2WW tậAq4Ap chúnWAYDg tg2WWôi giúpxTXa W29Vđỡ WAYDlẫn xTXanhau, hg2WWọc tậg2WWp tìg2WWnh W29V cAq4Aảm tốtWAYD đẹxTXap cg2WWủa chúngWAYD tôixTXa, nhưg2WW vậyxTXa mớig2WW WAYDcó thểW29V làg2WWm WAYDcho đixTXaểm sốg2WW W29Vnâng cao.

Vì sxTXaao kAq4Aêu cảg2WWm W29Vtình g2WWtốt, WAYDvì W29V saWAYDo kW29Vêu xTXagiúp đAq4Aỡ lW29Vẫn nhAq4Aau, nóW29Vi WAYDtới txTXaai mấxTXay đWAYDứa tronW29Vg lớWAYDp, đổAq4Ai thànhAq4A tôxTXai g2WW vàxTXa Khag2WWng g2WWDuật thxTXaật âWAYDn xTXaái, ânAq4A ág2WWi xTXatới WAYDnỗi thànhAq4A tíchW29V họcxTXa tậpxTXa độW29Vt nhiêW29Vn Aq4A tăWAYDng cao.

Vì thế,xTXa Aq4Asức mAq4Aạnh tìnW29Vh yWAYDêu, tg2WWôi tW29Vrốn thoW29Vát W29Vkhông được,Aq4A nhxTXaư bónW29Vg g2WWvới hWAYDình đig2WW xTXatheo tôi.

Danh hiệuWAYD PWAYDhúc TấnxTXa g2WWnày xTXacũng bg2WWỏ khôngg2WW đượcAq4A, tôiW29V sửag2WW nW29Vhư thếW29V ng2WWào W29Vcũng uổW29Vng công.

Lại WAYDbởi vW29Vì sựW29V g2WWtiến bWAYDộ cWAYDủa hW29Vai W29V cAq4Ahúng tôiW29V, thầyg2WW TWAYDôn cxTXaòn Aq4Acố ýW29V g2WWđề nAq4Aghị vg2WWới thầyW29V cW29Vhủ nhxTXaiệm WAYDcho KhanAq4Ag Dg2WWuật WAYD lWAYDàm chứcxTXa vụg2WW Ủg2WWy viêW29Vn hxTXaọc tậxTXap, txTXahì rg2WWa g2WWỦy viAq4Aên họcWAYD txTXaâp Aq4Acũ TôngW29V W29VLê g2WWQuân WAYD (Aq4Abiệt WAYDhiệu TôngAq4A DW29Va) WAYDvì bịxTXa g2WWbệnh màxTXa xxTXain ngWAYDhỉ dxTXaài hạW29Vn, chứcxTXa vụg2WW ỦyAq4A WAYDviên g2WWhọc WAYD tậAq4Ap Aq4Avẫn bg2WWỏ trAq4Aống, lg2WWần WAYDnày đềAq4A nghịg2WW đg2WWều đưW29Vợc mấyWAYD đAq4Aứa cW29Von trAq4Aai trW29Vong lớWAYDp xTXa đồng2WWg ý.

Cán bộxTXa lớpxTXa xTXatôi, ngoạAq4Ai trừWAYD chứcxTXa g2WW W29Vvụ ỦxTXay viêWAYDn g2WWthể dụcWAYD cóW29V ítAq4A Aq4Aquyền lựg2WWc nAq4Ahất lW29Và W29Vcon traWAYDi lAq4Aàm, còg2WWn lạWAYDi đềWAYDu lg2WWà xTXa xTXacon gáWAYDi Aq4Alàm, Kg2WWhang WAYDDuật W29Vhọc txTXaập tốtAq4A, Aq4Asố lượAq4Ang g2WWcon trAq4Aai tronWAYDg lớAq4Ap W29Vlại g2WW xTXachiếm g2WWhơn mW29Vột nW29Vửa Aq4Anên hắAq4An lg2WWập tứcAq4A đượcW29V chọn.

Ủy vW29Viên họWAYDc tậpAq4A WAYDlà cáW29Vi gì?

Lúc WAYDđó Aq4Aủy vxTXaiên họcAq4A tậpWAYD chínhAq4A WAYDlà txTXarợ tAq4Ahủ đắcWAYD lxTXaực củxTXaa lớg2WWp trưởng.

TôiAq4A vàg2WW KWAYDhang DuAq4Aật ngồAq4Ai Aq4Acùng bg2WWàn Aq4Acòn chưaW29V tW29Vính, bâyg2WW gg2WWiờ còxTXan cùng2WWg nhaxTXau txTXarực ban.

Aq4ACó W29Vnghĩa xTXalà, saW29Vu g2WWnày nW29Vếu cóW29V họWAYDp hàW29Vnh gì,xTXa hoxTXaạt độW29Vng thểW29V g2WWthao gì,W29V KWAYDhang DuậtW29V WAYDđều WAYDđi W29Vtheo Aq4Atôi, thỉxTXanh thoảngWAYD xuấW29Vt hAq4Aiện xTXacạnh tôi.

Thậtg2WW bWAYDi txTXahảm, tAq4Ahật bWAYDi thảmxTXa xTXaa g2WWa Aq4Aa Aq4Aa Aq4Aa xTXaa xTXaa WAYDa Aq4Aa W29Va a!!

Cuối thánAq4Ag mW29Vười hWAYDai, sắpW29V tớiAq4A xTXa g2WWkì W29Vthi họxTXac W29Vkì, khoảW29Vng WAYDthời giaAq4An nAq4Aày phỏAq4Ang cW29Vhừng làW29V thờW29Vi Aq4Agian cácWAYD họcW29V WAYD sWAYDinh cWAYDhăm chỉW29V W29Vnhất, tôg2WWi Aq4Acũng khôAq4Ang g2WWngoại lệ,W29V tWAYDôi lWAYDà điWAYDển hìg2WWnh củaW29V kW29Viểu xTXa hxTXaọc siWAYDnh nướcxTXa xTXatới chânW29V mAq4Aới nhảy,W29V vxTXaì vậWAYDy vừag2WW tớig2WW W29Vlúc xTXanày tôAq4Ai g2WWliền W29Vcảm xTXa txTXahấy W29Vcó g2WWáp lực.

Khang Duậtg2WW Aq4Alại WAYDkhông giốnWAYDg vậy,xTXa mg2WWột cWAYDhút áAq4Ap lựcWAYD trướcAq4A kWAYDhi xTXathi đềAq4Au khôngg2WW có,W29V tWAYDan họxTXac hAq4Aoặc lúWAYDc ngAq4Ahỉ trxTXaưa đềuWAYD đW29Vi đAq4Aá bóng.

Tôi W29Voán giAq4Aận nha.

Tiết hWAYDai ngg2WWày hWAYDôm đWAYDó vừaWAYD hếg2WWt, g2WW g2WWmột tW29Vên coAq4An tWAYDrai Aq4Achạy W29Vđến chỗxTXa KhW29Vang Duậg2WWt g2WWhỏi xTXabài, axTXai biểAq4Au ngườg2WWi tg2WWa hxTXaọc Aq4A g2WWgiỏi Aq4Ađâu, bìnhg2WW WAYDthường cũg2WWng sẵng2WW sW29Vàng Aq4Achỉ bW29Vài, hg2WWiện tạiWAYD lạiAq4A W29Vlà ỦyW29V WAYDviên họcW29V WAYD tập,WAYD ngườiWAYD tìmW29V Aq4Ahắn hAq4Aỏi bàAq4Ai cũngWAYD nhiềuW29V hơn.

Thấy g2WWcó WAYDngười hỏW29Vi bàiW29V hắnWAYD, Aq4Atôi liềng2WW đứnxTXag dAq4Aậy nxTXahường chỗ.

Tên cog2WWn WAYDtrai nàyg2WW têg2WWn xTXalà KếxTXa WAYD KiệtAq4A Hạnh,g2WW rấtxTXa W29Vchăm cAq4Ahỉ họcAq4A hxTXaành, cAq4Ahúng tôg2WWi đềuxTXa W29Vgọi hắnxTXa g2WWlà mọW29Vt sáchAq4A, xTXabởi WAYD vìWAYD hắg2WWn tWAYDhật sựg2WW tWAYDhích đọcAq4A sAq4Aách, khônWAYDg xTXahiểu WAYDliền hỏW29Vi làWAYD thxTXaói qxTXauen củW29Va Aq4A hắn.

Hắn thấyg2WW tôg2WWi nhườngAq4A chỗg2WW W29Vliền nóig2WW “g2WWCảm ơnAq4A lWAYDớp trưởng”

Hắn lg2WWà g2WWđứa dg2WWuy ng2WWhất trog2WWng W29Vlớp khWAYDông nướcg2WW chảyWAYD bWAYDèo Aq4Atrôi kêug2WW W29Vtôi làAq4A PAq4Ahúc Tấn.

Tôi g2WWkích độnW29Vg g2WWđến xég2WWm khóWAYDc, Aq4AN g2WW lW29Vâu khôngAq4A nghWAYDe đượcg2WW nAq4Agười tAq4Aa kêuWAYD tAq4Aôi Aq4Alà lớpxTXa trưởng,WAYD hoàiAq4A niệmAq4A –g2WW ingW29V, W29Vhảo WAYD cảmxTXa đốiW29V vớig2WW hắnAq4A cũxTXang tăWAYDng xTXatên hxTXaai trAq4Aăm phầAq4An trăm.

HắnW29V mởxTXa rxTXaa Aq4Asách bàWAYDi tW29Vập, hg2WWỏi Kg2WWhang DuậWAYDt “Khang2WWg Duật,WAYD mìnW29Vh muốW29Vn hỏiW29V bạnxTXa bàixTXa Aq4Anày, bạWAYDn Aq4Achỉ mAq4Aình đi.”

TôixTXa ởW29V mộtW29V Aq4Abên gWAYDật đg2WWầu, WAYDcho rằWAYDng ng2WWgười tốtWAYD nhxTXaư vậg2WWy, xáAq4Ac thậWAYDt g2WWlà nWAYDên giúpg2WW đxTXaỡ hếW29Vt sức.

Ai ngờAq4A KW29Vhang DuW29Vật lg2WWại bg2WWày rxTXaa Aq4Amột xTXabộ mW29Vặt xxTXaa xTXacách “KhôngAq4A rảnh!!”

TW29Vôi bg2WWuồn bực,g2WW bìnWAYDh thg2WWường hxTXaắn cxTXaũng không2WWg nWAYDhư vậy.

Kế KiệtAq4A Hạng2WWh Aq4Acòn buAq4Aồn bựcW29V hơng2WW tAq4Aôi “WAYDTại sAq4Aao vậy?”

Tôi cũxTXang muốg2WWn biếg2WWt Khag2WWng DuậtAq4A bịAq4A gxTXaì WAYDvậy, g2WWvì WAYDsao Aq4Avẻ mW29Vặt kWAYDhó chịu.

xTXaLúc này,W29V TiAq4Aểu Phg2WWiền lạiWAYD xTXanói xTXa vWAYDới tW29Vôi “MiểuAq4A MiWAYDểu, nAq4Agày kxTXaia làWAYD siAq4Anh nhW29Vật cW29Vủa ĐạixTXa SonWAYDg vàxTXa Tiểug2WW Sg2WWong, Aq4A g2WWbuổi chiềuxTXa taW29Vo vớig2WW Từg2WW OánxTXah điW29V g2WWmua quàAq4A, màW29Vy cAq4Aó g2WWđi không?”

“Sinh WAYDnhật?” g2WWtôi WAYDnghĩ mộtWAYD Aq4A chútW29V, nhAq4Aớ lạiW29V ngày,W29V đúnAq4Ag làg2WW ngàW29Vy 2xTXa3 thxTXaáng 1Aq4A2 xTXalà siW29Vnh nhậtxTXa xTXacủa ĐạAq4Ai W29VSong xTXa vàxTXa xTXaTiểu xTXaSong, vWAYDội vàngWAYD Aq4Atrả lờiAq4A “Aq4AĐi, Aq4Ađi, xTXatao đi!!”

Đang thảxTXao luxTXaận g2WWnóng bỏnWAYDg, KếxTXa WAYD KiWAYDệt HạnhW29V độtWAYD nhiêxTXan chWAYDạy tAq4Aới, đứW29Vng g2WWthẳng tAq4Aắp, điênWAYD cW29Vuồng kêW29Vu tW29Vôi “W29VPhúc WAYD TW29Vấn, Phúcg2WW TấxTXan, g2WWPhúc TấnxTXa, xTXaPhúc Tấn…”

Tôi sửAq4Ang sốt,W29V đWAYDây lg2WWà g2WWý gì.

Đồ điên!!

Đợi tớig2WW lúg2WWc W29Vhắn kêW29Vu khoảngWAYD mườig2WW g2WWmấy tiếnxTXag ‘PhúWAYDc Tấn’g2WW xTXarồi, tW29Vôi nhìnxTXa thấWAYDy Khg2WWang DuậtW29V W29Vvẫy vẫW29Vy tg2WWay vớAq4Ai hắn.

Hắn khW29Vông kêg2WWu nW29Vữa, W29Vngoan ngoãnAq4A quxTXaay g2WWtrở về.

Tôi chợtW29V ngW29Vhe Khg2WWang Dug2WWật nóW29Vi “TW29Vhật xTXara bWAYDài nàyxTXa WAYDgiải nhưg2WW vậy…”

Tôi nW29Vghe xTXakhông rWAYDõ nênWAYD Aq4Atrở Aq4Alại chAq4Aỗ ngồi,xTXa muốnWAYD hỏW29Vi KếW29V Kiệtg2WW HxTXaạnh xTXacó xTXaý gì.

ĐợiW29V lAq4Aàm g2WWbài xW29Vong rồiAq4A, hắng2WW nhìnAq4A thấyxTXa tôAq4Ai, W29Vnói cợtWAYD nhWAYDả “PhúAq4Ac TấnxTXa, WAYDta xW29Vong Aq4Arồi, mờig2WW ngàg2WWi ngAq4Aồi, mờg2WWi ngAq4Aài ngồi.”

Tôi càngW29V khôxTXang g2WWrõ, tạixTXa sW29Vao hắxTXan xTXalại khôngg2WW ngAq4Aừng kg2WWêu tôxTXai lg2WWà Phúcg2WW TấnAq4A, txTXaôi trừngW29V W29Vmắt g2WWnhìn hắxTXan, hWAYDi W29Vvọng hắg2WWn Aq4Acó tAq4Ahể sửaAq4A miệng.

Hắn lạig2WW W29Vmột chúxTXat W29Vcũng g2WWkhông g2WW hg2WWiểu được,g2WW đạixTXa khW29Vái nghĩxTXa rằngg2WW WAYDtôi ngạixTXa ngWAYDồi chỗg2WW WAYDhắn đxTXaã ngồAq4Ai Aq4Aqua, lixTXaền xTXa lấyW29V taxTXay Aq4Aáo g2WWxoa WAYDxoa W29Vghế ngồiWAYD, g2WWcòn nóiWAYD tWAYDhêm “PhúcxTXa TấAq4An, Aq4Angồi a.”

Ngồi cg2WWái g2WWđầu cậu.W29V TôxTXai cxTXaàng trừnAq4Ag hắn.

Sửa miệg2WWng đi,xTXa WAYDcậu lAq4Aà ngAq4Aười duW29Vy g2WWnhất gầnAq4A g2WWbùn mWAYDà chW29Vẳng hôAq4Ai tanW29Vh mùiWAYD bùW29Vn W29Vnha, tig2WWếp Aq4Atục phátAq4A hug2WWy WAYDđi chứ.

Nhưng hắW29Vn mộg2WWt cWAYDhút cũWAYDng khW29Vông pW29Vhản ứnWAYDg, dọnAq4A dg2WWẹp sáW29Vch giW29Váo khoAq4Aa, vuxTXaốt vuốWAYDt gáy,xTXa bAq4Aỏ điWAYD giống2WWg nhg2WWư WAYDkhông cW29Vó vWAYDiệc gì.

Lông màyxTXa củaAq4A tôiAq4A W29Vđều dxTXaồn g2WWthành mAq4Aột cụcW29V, rW29Vối rắm.

Đây làxTXa ýg2WW gìWAYD, ýxTXa gWAYDì a.

Tôi nhìnxTXa vềg2WW pxTXahía KxTXahang DWAYDuật, cứW29V W29Vcảm tAq4Ahấy cg2WWó W29Vgì xTXađó kg2WWhông bìWAYDnh thường.

Khang g2WWDuật đxTXaang Aq4Anhàn nAq4Ahã xTXathu WAYD dọnAq4A W29Vhộp bút,WAYD kg2WWhông W29Vbiết cóAq4A pg2WWhải tW29Vại Aq4Aảo giácg2WW củg2WWa tôixTXa hW29Vay kxTXahông, hắnAq4A giốngWAYD WAYD g2WWnhư thậtW29V WAYDsung sướng,WAYD cWAYDùng Aq4Avẻ mg2WWặt khóg2WW cAq4Ahịu trg2WWước WAYDđó khW29Vác nhAq4Aau mộtW29V trWAYDời xTXa mộtWAYD g2WWvực, lộxTXa rg2WWa mộtg2WW cỗg2WW Aq4Asảng khoái.

Đại kg2WWhái WAYDlà cWAYDhú W29Vý txTXaới Aq4Aánh mắg2WWt củAq4Aa tW29Vôi, W29Vhắn qxTXauay đWAYDầu “LàmW29V sWAYDao vậy?”

“Làm sxTXaao vậy!?WAYD TôW29Vi g2WWcòn muốnW29V biếAq4At lg2WWàm saxTXao vWAYDậy a?”Aq4A tôiW29V chAq4Aỉ hướnWAYDg Kếg2WW KWAYDiệt HxTXaạnh “Cậug2WW làAq4Am xTXagì vớW29Vi hắn?”

Aq4AKhang Aq4ADuật W29Vvẻ mặg2WWt giốngW29V nW29Vhư rấtWAYD W29Vvô Aq4Atội, chW29Vớp cg2WWhớp mWAYDắt nhìxTXan tôg2WWi “ChỉxTXa Aq4Abài W29Vcho Aq4Ahắn nha.”

“Aq4AKhông phảig2WW cáixTXa WAYDnày, g2WWvì sW29Vao hắAq4An gọWAYDi tg2WWôi lg2WWà Aq4APhúc Tấn.”

Hắn càng2WWg vW29Vô tộiW29V nhìxTXan tAq4Aôi “W29VAi cũW29Vng gọWAYDi cậuWAYD lg2WWà PhúcWAYD Aq4ATấn nha.”

“Khôngg2WW phải…ýWAYD Aq4Atôi xTXakhông phảiWAYD Aq4A vậyW29V, xTXaý tôAq4Ai g2WWlà vừxTXaa rồig2WW hắnWAYD cònWAYD gg2WWọi tg2WWôi g2WWlà W29Vlớp trưởnW29Vg, g2WWtại g2WWsao độtxTXa nxTXahiên WAYD lAq4Aại sửaxTXa miWAYDêng.” Trướcg2WW sxTXaau WAYDchỉ kémW29V WAYDnhau cg2WWó g2WWmấy phg2WWút, Aq4Amà WAYDmấy pAq4Ahút nàxTXay KWAYDế g2WW KiệAq4At HạnhW29V chỉxTXa xTXađứng ởWAYD chỗAq4A hắn.

KWAYDhang Dug2WWật thựcxTXa sựg2WW khôWAYDng hig2WWểu xTXa gìg2WW hếtAq4A nhìWAYDn tôi,W29V sWAYDau đóg2WW nóiWAYD “LàmAq4A sW29Vao tWAYDôi biếW29Vt đượcg2WW, tg2WWôi WAYDcũng WAYDkhông phWAYDải W29V hắAq4An, W29Vnếu khônxTXag Aq4Acậu điWAYD hỏW29Vi hắxTXan đi.”

Đó lg2WWà mộxTXat Aq4Aý hay.

Tôi W29Vcòn thxTXaật tínAq4Ah điAq4A WAYDhỏi .

NhưngAq4A Aq4Alà WAYDKế KiệxTXat WAYDHạnh vừaAq4A nhìg2WWn g2WWthấy tAq4Aôi, kAq4Ahông đợiAq4A Aq4Atôi WAYDhỏi, tựaW29V nhưWAYD WAYDcon vẹW29Vt kêxTXau g2WWtôi PhW29Vúc Tấn,W29V PhúAq4Ac TấxTXan, PhúxTXac Tấn.

Phúc TấW29Vn tAq4Aới nW29Vỗi tôiW29V hWAYDỏi kxTXahông xTXanổi nữa.

XxTXaám xịxTXat W29Vquay vW29Về g2WWchỗ ngồi.

ChuônW29Vg vW29Vào lớxTXap vanWAYDg Aq4Alên, W29Vtôi W29V Aq4Anhanh W29Vchóng lấyWAYD Aq4Asách gig2WWáo khoWAYDa rg2WWa, tronAq4Ag lxTXaòng rốixTXa g2WWrắm WAYD, lạiAq4A mug2WWốn hỏiWAYD xTXa KhAq4Aang W29VDuật, ng2WWhưng hắnWAYD xTXalại bàyAq4A rxTXaa g2WWvẻ mặxTXat eAq4Am béW29V ngWAYDoan, mắtWAYD Aq4Ađen lúngAq4A lW29Viếng W29V tg2WWo trAq4Aòn Aq4Atrong suWAYDốt g2WWhết cỡW29V, giWAYDống nhưW29V đaWAYDng nóg2WWi, béW29V làWAYD béxTXa nWAYDgoan, g2WWbé xTXavô xTXa cW29Vùng nxTXagoan, Aq4Achuyện xấuAq4A gìg2WW bxTXaé cg2WWũng khôWAYDng Aq4Acó làm.

Tôi bịxTXa ánhxTXa mắtg2WW thug2WWần khiếtxTXa g2WWdơ bW29Vẩn nàg2WWy hoànW29V tAq4Aoàn cảnAq4A lại.

Tôi tiếpAq4A tụcW29V rAq4Aối rắm,g2WW lxTXaại cxTXaứ rốig2WW rắWAYDm mWAYDãi WAYDmà lạiW29V tW29Vìm khônW29Vg rW29Va đápg2WW ánxTXa gì.

Tiếp g2WWtheo, W29Vchúng tôW29Vi đốiW29V mặAq4At vxTXaới Aq4Akì thW29Vi cuốig2WW kỳAq4A, tW29Vôi cũngg2WW khxTXaông cóg2WW cg2WWơ W29Vhội g2WWrối rắmxTXa nữaxTXa, WAYDtất W29Vcả suW29Vy nghĩAq4A đềuxTXa đặtg2WW g2WWở cug2WWộc thi.

Tg2WWhi W29Vxong, g2WWtâm trạnW29Vg lW29Vại sunWAYDg sướng,WAYD hơnWAYD nAq4Aữa tW29Vôi WAYDthi cũngxTXa khôngW29V tệW29V lắWAYDm, cW29Vhuyện g2WWgì  cũW29Vng qg2WWuăng xTXara sAq4Aau đầu.

Nhưng txTXaới trướcAq4A nghỉg2WW đôWAYDng, tôiW29V Aq4Alại bắtAq4A đầuxTXa rốixTXa rắm.

ChúnW29Vg tW29Vôi vàoxTXa thờiAq4A W29Vđó, hơW29Vn 9xTXa9 phầnWAYD trăW29Vm họcAq4A sig2WWnh g2WWđều sAq4Aợ cùngg2WW WAYDmột thứ.

Đó lg2WWà W29V– sổW29V liW29Vên lạc.

ĐừngAq4A nhAq4Aìn cáW29Vi quyểnW29V sg2WWổ mWAYDàu đỏW29V xTXa W29V(có đôiW29V khW29Vi lW29Và màWAYDu xang2WWh) W29Vchỉ nhg2WWỏ bằngWAYD bàAq4An Aq4Atay nàyAq4A mg2WWà xg2WWem thườnW29Vg, lựcxTXa ảnhxTXa xTXa Aq4Ahưởng Aq4Acủa nxTXaó rấtxTXa g2WWkinh ngườiWAYD .

Trong sổg2WW cóW29V đW29Viểm sxTXaố củaW29V chúAq4Ang xTXa tg2WWôi, W29Vcòn cóxTXa W29Vlời nhg2WWận xg2WWét củaAq4A gig2WWáo viên,W29V lWAYDiên quAq4Aan tg2WWới chWAYDuyện chúWAYDng txTXaôi xTXa cóxTXa thểAq4A cWAYDó nhữngxTXa W29Vngày nghỉWAYD yênW29V WAYDbình hW29Vay khôngg2WW, tếtWAYD ng2WWguyên đánxTXa cóW29V thAq4Aể W29Vnhận WAYD đượcAq4A tiềnxTXa WAYDlì xìW29V haWAYDy khôWAYDng, sâug2WW Aq4Ahơn ng2WWữa liAq4Aên Aq4Aquan tg2WWới dxTXaa thịxTXat củaxTXa chúnxTXag xTXa tôxTXai, quyếW29Vt địnhAq4A W29Vxem g2WWba mxTXaẹ chúxTXang tôig2WW WAYDcó thAq4Aể W29Vlấy cxTXahổi g2WWlông gWAYDà, dépxTXa lW29Vê hW29Voặc g2WW đồg2WW dùW29Vng WAYDhằng xTXangày lxTXaàm hunAq4Ag khW29Ví WAYDđể hầug2WW hxTXaạ chWAYDúng tôW29Vi hg2WWay không.

Vậy cònW29V cW29Vhưa tínAq4Ah, Aq4Aít Aq4Ara mg2WWỗi g2WWlớp cg2WWũng sẽg2WW W29Vcó mộtxTXa W29Vhai đứaAq4A ngAq4Aon lành.

Bg2WWời g2WWvì xTXacô chW29Vủ nxTXahiệm bịAq4A bệnhWAYD, cg2WWô Aq4Aliền Aq4Agiao chWAYDo WAYDtôi lWAYDàm mxTXaột chuxTXayện vôW29V cùnWAYDg g2WWvô sỉ.

Lời nhW29Vận g2WWxét txTXarong pW29Vhiểu W29Vliên lạc,WAYD gWAYDiao cAq4Aho tôig2WW viết.

Còn nóAq4Ai gìxTXa mAq4Aà, eWAYDm g2WWlà W29Vlớp Aq4A Aq4Atrưởng, rấtg2WW hiểuxTXa cácg2WW bạnxTXa, eAq4Am viếg2WWt thícW29Vh W29Vhợp nhất,g2WW W29Vbất quxTXaá xTXacũng khôW29Vng xTXathể g2WW xTXavì tWAYDình cW29Vảm WAYDbạn bèxTXa Aq4Amà làmg2WW rốiWAYD kxTXaỉ Aq4Acương, phảixTXa g2WWviết đúxTXang vớAq4Ai thW29Vực tế.

KhôngWAYD đượcW29V xTXalàm WAYDrối kỉAq4A cW29Vương thg2WWì WAYDcô cũnAq4Ag đxTXaừng W29Vkêu eAq4Am viếtW29V nha.

Sau Aq4Akhi txTXaan học,W29V trg2WWong g2WWphòng Aq4A cg2WWhỉ cxTXaó tôiW29V g2WWvà KhanW29Vg DuxTXaật, hắnAq4A làxTXa ỦyAq4A vWAYDiên Aq4Ahọc tậpg2WW mới,W29V đg2WWương nhxTXaiên phxTXaải ởg2WW Aq4A lAq4Aại giúg2WWp tôig2WW, thậtAq4A WAYDra W29Vngay tW29Vừ đầxTXau tôig2WW cũnWAYDg cảWAYDm thấyWAYD khôW29Vng đượcW29V tg2WWự Aq4A nhiên.

NW29Vhưng mAq4Aà nhìng2WW cug2WWốn sWAYDổ lixTXaên lạW29Vc đangW29V W29Vnằm g2WWtrên Aq4Atay txTXaôi này…

Aq4ALòng tW29Vôi lạiWAYD không&nbAq4Asp; còAq4An khg2WWông tựWAYD nhiêng2WW nữa.

Tất cảxTXa đềuxTXa lWAYDà mWAYDàu đỏ,g2WW điểmW29V sốWAYD đềuxTXa từg2WW Aq4A5 tớixTXa 1W29V5, khW29Vông xg2WWem têWAYDn cũW29Vng big2WWết g2WWlà ai.

Đại vưxTXaơng lớpWAYD chúW29Vng tôAq4Ai, bạxTXan ChW29Vu DW29Vũng Cường.

g2WWHắn cóAq4A tiếngW29V làW29V họWAYDc sAq4Ainh Aq4Acá Aq4A WAYDbiệt, suxTXaốt ng2WWgày xTXaở trườngg2WW đánhg2WW nhAq4Aau, đánhg2WW trậAq4An nàAq4Ao tW29Vo trậnW29V ng2WWấy, mẹW29V hắWAYDn vìxTXa g2WW vig2WWệc Aq4Ahắn đánhWAYD nhaxTXau, thườngg2WW xTXabị xTXagọi xTXatới trWAYDường, WAYDtuần tW29Vrước g2WWcòn đếxTXan mộtW29V xTXa lWAYDần đâuAq4A? NhW29Vưng mg2WWẹ W29Vhắn W29Vcưng chiềuW29V g2WWhắn, thậtW29V nWAYDhiều chW29Vuyện cW29Vũng khxTXaông W29Vnói Aq4A chW29Vo bAq4Aố hắn,xTXa hằngW29V nămg2WW không&WAYDnbsp; cAq4Aó Aq4Aở nhàg2WW, làmWAYD huấng2WW lg2WWuyện vixTXaên quyềnAq4A anhWAYD, chxTXao W29V nWAYDên W29Vviệc WAYDnày cxTXaủa hắn,Aq4A bg2WWố g2WWhắn xTXacũng khôngg2WW biết,g2WW đW29Vợi tớig2WW lúAq4Ac biết,xTXa ng2WWăm Aq4A trướcW29V đánhW29V tg2WWới nỗig2WW mặW29Vt xTXahắn sg2WWưng lg2WWên, W29Vcòn W29Vkéo lWAYDỗ tW29Vai hắAq4An đếnxTXa trườg2WWng, tAq4Aìm g2WW mấyAq4A đxTXaứa bịxTXa hắnxTXa đáW29Vnh đểxTXa xg2WWin lỗi.

Bố hắWAYDn lúWAYDc đxTXaó nóxTXai cứnWAYDg “WAYDThành WAYD tW29Vích họWAYDc Aq4Atập khônAq4Ag tốt,Aq4A g2WWlà dg2WWo màWAYDy khôg2WWng thôngW29V g2WWminh, taxTXao khôngxTXa trág2WWch, xTXa nhưngWAYD đểAq4A chWAYDo taAq4Ao bxTXaiết Aq4Amày đánhxTXa ngườiAq4A kháW29Vc, tW29Vao đánhAq4A gãxTXay Aq4Achân mày.”

Do mAq4Aẹ hắnW29V Aq4Acưng cWAYDhiều, Aq4Ađiện g2WW thoạiW29V cốxTXa địnhW29V W29Vlúc đóWAYD cònW29V chg2WWưa thônWAYDg dụng,W29V khôg2WWng thểW29V thưWAYDờng xuyênAq4A liêng2WW Aq4A hg2WWệ, bốg2WW hắnxTXa yxTXaêu cầug2WW thầxTXay gg2WWiáo cuốig2WW kìxTXa mAq4Aỗi năg2WWm liềng2WW gửiWAYD sổxTXa xTXaliên W29Vlạc trựcg2WW Aq4A tiếxTXap tAq4Aới chỗWAYD ông.

Thàng2WWh WAYDtích họcAq4A tậAq4Ap củAq4Aa hắnW29V W29V Aq4Akhông W29Vtốt, bốxTXa hg2WWắn WAYDbiết cũngW29V khxTXaông WAYDsao, nhưngg2WW g2WWmà lờiWAYD nhậW29Vn xét…g2WWđến lúg2WWc đg2WWó Aq4A chắAq4Ac bốW29V g2WWhắn đánW29Vh gãyAq4A châAq4An WAYDhắn luôn.

ĐếnW29V WAYDlúc xTXađó, W29Vtôi chỉWAYD phg2WWải làmWAYD đồngAq4A phạm.

LàAq4Am lớAq4Ap trưởng,Aq4A làmAq4A bạng2WW hg2WWọc, W29Vtôi đềW29Vu W29Vcó nghĩag2WW vụxTXa W29Vbảo vệg2WW xTXathân thW29Vể Aq4Avà sixTXanh mệnhAq4A xTXacác bạng2WW troW29Vng lớp.

Nhưng Aq4Acái g2WWnghĩa vụWAYD huxTXay xTXahoàng nàyg2WW, lW29Vại lW29Vàm chg2WWo xTXatôi viếW29Vt cAq4Aái lờg2WWi nhậxTXan xétg2WW kg2WWhỉ giW29Vó W29Vnày, lWAYDại cònW29V phảxTXai vxTXaiết xTXacho WAYDđúng sựW29V thậW29Vt nữa.

Tôi W29Vrối rắmg2WW tớg2WWi g2WWmức bạW29Vc tóc.

Ánh mắtxTXa xấuW29V g2WWxa liềnxTXa toátxTXa ra.

TôAq4Ai nAq4Ahìn vW29Về phíag2WW KhW29Vang xTXaDuật “CAq4Aái nàyxTXa g2WWcậu viết.”

HắWAYDn W29Vlà Ủyg2WW viênxTXa họcWAYD tAq4Aập, cAq4Aũng xTXacó quyềng2WW viếtW29V lxTXaời nhậnxTXa xét.

Tôi vộiW29V xTXavàng W29Vném g2WWcho hắg2WWn, đểg2WW g2WW hắng2WW buồWAYDn rầuAq4A đi,Aq4A tôiW29V mxTXaặc W29Vkệ, nhaAq4Anh nhaAq4Anh viếtxTXa mg2WWấy Aq4Acái xTXakhác, tôWAYDi cònAq4A xTXamuốn Aq4A nhAq4Aanh Aq4Achóng vềxTXa nhaW29Vnh chWAYDờ xg2WWem ĐồW29Vng xuâg2WWn g2WWhỏa g2WWdiễm a.

Tg2WWôi vxTXaiết, mộW29Vt bg2WWên cònWAYD nhìWAYDn lxTXaén g2WW KhanW29Vg Duật,Aq4A thW29Vấy hắng2WW cxTXahíu cAq4Ahặt mày,xTXa tâxTXam tìnhWAYD tAq4Aôi xTXathật sảnWAYDg khoáW29Vi, nghĩWAYD Aq4A xTXathầm trog2WWng lg2WWòng, cWAYDậu xTXacũng cW29Vó W29Vngày WAYDhôm WAYDnay, đểW29V xxTXaem g2WWcậu viếtxTXa nAq4Ahư thếg2WW xTXanào, WAYD hừg2WW hừ!!

Khag2WWng DuậtW29V sg2WWuy nghAq4Aĩ tronxTXag chAq4Aốc xTXa lg2WWát, thậtg2WW sựg2WW chỉAq4A xTXatrong cg2WWhốc lág2WWt, Aq4Asau đg2WWó cầg2WWm bWAYDút g2WWlên, vg2WWung taxTXay rẹWAYDt rẹWAYDt, W29V viếtWAYD xAq4Aong, liAq4Aền xTXaném lạxTXai chxTXao tôi.

xTXa“Xong rồi!”

Xong WAYDrồi!! NWAYDày thWAYDì xonWAYDg rồi.

Việc làAq4Am g2WWtôi sầuW29V khổAq4A xTXanửa W29Vtiếng, chỉxTXa mườiWAYD phúAq4At WAYDlà xong.

WAYDTôi khAq4Aông ting2WW, bg2WWỏ búg2WWt xuốngxTXa, mxTXaở rg2WWa WAYDphiếu liêW29Vn Aq4Alạc củag2WW CxTXahu DũnxTXag Cườngg2WW, lAq4Aật xTXatới trang2WWg cóW29V lAq4Aời nhWAYDận xét.

Trên đóxTXa Aq4Achỉ viếtg2WW WAYDít ỏAq4Ai mấg2WWy W29Vchữ W29V– BạnW29V Aq4ADũng thWAYDành tíchAq4A ổW29Vn địnAq4Ah, năngWAYD lựcAq4A đấmxTXa Aq4Ađá rấtg2WW mạnh.

Cái xTXagì Aq4Akêu xTXalàm rốig2WW g2WWkỉ cươngg2WW tớiW29V cg2WWảnh giớig2WW Aq4Acao nhấtxTXa, cWAYDhính g2WWlà Aq4Ađây, xTXalàm rAq4Aối kW29Vỉ cươngAq4A tớixTXa mứg2WWc tìmAq4A xTXakhông rW29Va chỗxTXa ng2WWào kg2WWhông hợpAq4A lí.

“Như thxTXaế nàoxTXa? Vg2WWiết W29Vkhông đúng?WAYD” hắng2WW hỏi.

g2WWTôi nhAq4Aanh chW29Vóng lWAYDắc đầAq4Au, g2WWđúng g2WWlà vAq4Aiết kxTXahông WAYDchê vàAq4Ao đâuAq4A được.

“Vậy maAq4Au kAq4Aí tên!”

“Ừ, được!W29V” lờiWAYD nhậnWAYD g2WWxét W29Vdo tôW29Vi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.