You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương k76: v9ACebÔ phốv9ACebi ngẫu

xeMqFrChuyện Pd8Eodxấu củPd8Eoda k7tôi k7và Kk7hang Duậtk7 v9ACebvẫn liv9ACebên tụck7 lav9ACebn truxeMqFryền, khôngk7 nhữngxeMqFr xeMqFrvậy, còxeMqFrn cxeMqFràng ngàyk7 v9ACebcàng huPd8Eody hoàng.

Tôi vàPd8Eod hắnPd8Eod đượxeMqFrc tv9ACebhầy thểxeMqFr dụck7 k7 chọPd8Eodn đv9ACebi k7thi Đạik7 hộik7 thểPd8Eod tk7hao txeMqFroàn khv9ACebu, xeMqFrcó chếxeMqFrt hxeMqFray khônPd8Eodg lxeMqFrại xeMqFrđạt đưxeMqFrợc xeMqFr giảiv9ACeb quPd8Eodán quân,v9ACeb đik7ều nàxeMqFry kìk7 thxeMqFrật Pd8Eodcũng kxeMqFrhông cóxeMqFr xeMqFrgì, tôiPd8Eod v9ACebvốn xeMqFrhọc giỏiv9ACeb tPd8Eodhể k7 dục,v9ACeb vậyPd8Eod Pd8Eodmà truyềnv9ACeb vPd8Eodào lớpPd8Eod lạik7 thaxeMqFry đổiv9ACeb bxeMqFrản chất.

xeMqFrKhông biếtPd8Eod đứaPd8Eod xấuv9ACeb k7xa nk7ào xeMqFrnói mộv9ACebt câxeMqFru “Đâv9ACeby Pd8Eodlà k7sức mạnhk7 v9ACebtình yêu.”

v9ACebSức mxeMqFrạnh tìv9ACebnh yêuPd8Eod cv9ACebái đk7ầu Pd8Eodmày…cái nPd8Eodày lk7à v9ACebthực v9ACeblực cv9ACebủa tao.

Biếtv9ACeb vậPd8Eody lúv9ACebc đv9ACebó chạyk7 vk7ề cxeMqFrhót chxeMqFro rồi.

Khóc-ing.

Ngoài rxeMqFra, vìxeMqFr ởv9ACeb tiếtk7 văk7n tôiv9ACeb xeMqFr txeMqFrừng bịv9ACeb thk7ầy TônxeMqFr phạk7t đứv9ACebng, nênPd8Eod đểv9ACeb tPd8Eodhầy Tôv9ACebn xếpPd8Eod lok7ại k7hạnh kiểv9ACebm xeMqFrvào cuốiPd8Eod Pd8Eod kxeMqFrì nưPd8Eodơng tk7ay xeMqFrcho v9ACebcái tk7ội Pd8Eodlỗi nxeMqFrày củaPd8Eod v9ACebtôi v9ACebnên tôixeMqFr k7học rk7ất cxeMqFrhăm cxeMqFrhú, trxeMqFrước xeMqFr kPd8Eodia đixeMqFrểm sxeMqFrố môxeMqFrn k7văn ck7ủa Pd8Eodtôi luôv9ACebn nằxeMqFrm ởxeMqFr phầv9ACebn ek7o, lầnk7 nàv9ACeby txeMqFrhi trắcv9ACeb v9ACebnghiệm xeMqFr lạiv9ACeb k7đứng thứPd8Eod 3v9ACeb, ngaPd8Eody cPd8Eodả v9ACebbản k7thân tk7ôi đềuv9ACeb khôv9ACebng v9ACebtin đượcv9ACeb k7hai xeMqFrmắt mìk7nh, Pd8Eod cònk7 rấtxeMqFr vuk7i v9ACebvẻ, Pd8Eodcó cPd8Eodông xeMqFrmài sk7ắt cók7 ngàyk7 k7nên kiv9ACebm quảv9ACeb nhiênv9ACeb k7chí lí.

Pd8EodThầy TônxeMqFr ck7ũng chxeMqFro rv9ACebằng Pd8Eodnhư Pd8Eod vPd8Eodậy, v9ACebthầy cv9ACebòn nhớPd8Eod cxeMqFrâu nv9ACebói mxeMqFrà Khanv9ACebg DuậtxeMqFr từnPd8Eodg k7nói “Sk7au lưxeMqFrng mỗixeMqFr xeMqFrngười phụPd8Eod k7 nPd8Eodữ Pd8Eodthành côPd8Eodng v9ACebnhất địnk7h cPd8Eodó mộtPd8Eod Pd8Eodngười đànv9ACeb ôv9ACebng k7thành công.”,v9ACeb lk7úc giảnv9ACebg xeMqFr xeMqFrbài cònv9ACeb mPd8Eodượn câPd8Eodu nv9ACebày v9ACeblàm vănk7, ởxeMqFr trưPd8Eodớc mặtk7 cảk7 lớpPd8Eod nóiv9ACeb phxeMqFrải xeMqFrnoi Pd8Eodgương tk7ôi xeMqFr v9ACebvà KhanxeMqFrg Dk7uật họck7 tập,v9ACeb họPd8Eodc tPd8Eodập ck7húng tv9ACebôi gPd8Eodiúp xeMqFrđỡ lẫnPd8Eod nk7hau, họcxeMqFr tậpPd8Eod tk7ình v9ACeb cảxeMqFrm tv9ACebốt đẹpv9ACeb v9ACebcủa chúPd8Eodng tôk7i, nk7hư vậyPd8Eod v9ACebmới k7có tPd8Eodhể làmv9ACeb Pd8Eodcho điểPd8Eodm sk7ố nânk7g cao.

Vv9ACebì sav9ACebo xeMqFrkêu cảxeMqFrm tìxeMqFrnh tPd8Eodốt, Pd8Eodvì Pd8Eod k7sao kêk7u giúpk7 đỡPd8Eod lxeMqFrẫn nk7hau, nók7i tớiPd8Eod taxeMqFri mk7ấy đk7ứa trk7ong lớpxeMqFr, k7đổi xeMqFrthành Pd8Eodtôi k7 vPd8Eodà Khak7ng Duậtk7 thậk7t ânv9ACeb ái,Pd8Eod âxeMqFrn k7ái tớPd8Eodi nỗik7 tPd8Eodhành tícPd8Eodh k7học tậpv9ACeb Pd8Eodđột Pd8Eodnhiên k7 tPd8Eodăng cao.

Vì thế,v9ACeb Pd8Eodsức mạnhv9ACeb v9ACebtình yêuxeMqFr, k7tôi k7trốn tv9ACebhoát khôv9ACebng đưxeMqFrợc, nPd8Eodhư v9ACebbóng Pd8Eodvới hìk7nh k7đi tk7heo tôi.

Danh hiệPd8Eodu Phúv9ACebc k7Tấn v9ACebnày cũnv9ACebg v9ACebbỏ kxeMqFrhông được,xeMqFr tôik7 sửav9ACeb Pd8Eodnhư thếPd8Eod Pd8Eodnào cv9ACebũng uổngxeMqFr công.

LạiPd8Eod bởk7i vxeMqFrì sựk7 tiếnv9ACeb k7bộ củak7 haxeMqFri xeMqFr chúnv9ACebg tôi,xeMqFr thk7ầy TônxeMqFr xeMqFrcòn cxeMqFrố v9ACebý xeMqFrđề xeMqFrnghị v9ACebvới thxeMqFrầy cxeMqFrhủ nhiệk7m cPd8Eodho KhaPd8Eodng DuậtPd8Eod k7 làmxeMqFr chứck7 vxeMqFrụ ỦyxeMqFr vixeMqFrên họcxeMqFr v9ACebtập, v9ACebthì xeMqFrra ỦyPd8Eod vxeMqFriên họk7c v9ACebtâp k7cũ TPd8Eodông Lêv9ACeb QuânxeMqFr Pd8Eod (xeMqFrbiệt xeMqFrhiệu Tk7ông Pd8EodDa) vìPd8Eod bịv9ACeb xeMqFrbệnh mPd8Eodà k7xin v9ACebnghỉ v9ACebdài Pd8Eodhạn, chk7ức vụPd8Eod ỦxeMqFry viêxeMqFrn hk7ọc xeMqFr tậpxeMqFr xeMqFrvẫn k7bỏ trốngv9ACeb, lPd8Eodần nàPd8Eody đxeMqFrề nghPd8Eodị đềuk7 đượcv9ACeb mấyv9ACeb đứav9ACeb coPd8Eodn traPd8Eodi v9ACebtrong lớpk7 v9ACeb đồnv9ACebg ý.

Cán bk7ộ lớpxeMqFr tôPd8Eodi, ngoạiPd8Eod txeMqFrrừ chứk7c v9ACeb xeMqFrvụ Ủk7y viênxeMqFr k7thể dk7ục cók7 ítk7 quyềnPd8Eod lPd8Eodực v9ACebnhất xeMqFrlà cv9ACebon trak7i làmPd8Eod, còPd8Eodn lạik7 v9ACebđều làk7 k7 cov9ACebn gáixeMqFr làm,k7 Khak7ng k7Duật hv9ACebọc tậpPd8Eod tốt,xeMqFr sốxeMqFr lưPd8Eodợng v9ACebcon traxeMqFri tronk7g lớpxeMqFr lạiPd8Eod xeMqFr chiv9ACebếm Pd8Eodhơn mộtk7 v9ACebnửa nênPd8Eod k7hắn lậpk7 tPd8Eodức đượxeMqFrc chọn.

Ủy vxeMqFriên họv9ACebc tv9ACebập lxeMqFrà cáv9ACebi gì?

Lúc đóxeMqFr ủyxeMqFr v9ACebviên hk7ọc tậpxeMqFr cPd8Eodhính v9ACeblà trợk7 thủv9ACeb đắv9ACebc lxeMqFrực ck7ủa lk7ớp trưởng.

TôxeMqFri xeMqFrvà k7Khang Dv9ACebuật Pd8Eodngồi cùngk7 Pd8Eodbàn cPd8Eodòn chv9ACebưa v9ACebtính, bxeMqFrây k7giờ Pd8Eodcòn cùnxeMqFrg nk7hau trựcPd8Eod ban.

CóxeMqFr nghĩv9ACeba làk7, sxeMqFrau nàxeMqFry nếuk7 cóPd8Eod v9ACebhọp hàxeMqFrnh gìxeMqFr, hok7ạt v9ACebđộng txeMqFrhể v9ACebthao gì,xeMqFr Khank7g xeMqFrDuật đềuxeMqFr đxeMqFri tPd8Eodheo tPd8Eodôi, tv9ACebhỉnh thoảngPd8Eod xPd8Eoduất k7hiện cạnhxeMqFr tôi.

Tv9ACebhật bk7i tPd8Eodhảm, thv9ACebật Pd8Eodbi thảmv9ACeb Pd8Eoda xeMqFra k7a k7a xeMqFra Pd8Eoda Pd8Eoda k7a k7a xeMqFra a!!

Cuối thánxeMqFrg mk7ười k7hai, sắpv9ACeb tPd8Eodới xeMqFr xeMqFrkì tv9ACebhi hxeMqFrọc kPd8Eodì, khoảngxeMqFr k7thời giv9ACeban nxeMqFrày phỏxeMqFrng chừngv9ACeb k7là thờiPd8Eod giak7n cáv9ACebc Pd8Eodhọc Pd8Eod Pd8Eodsinh chPd8Eodăm k7chỉ nhấtv9ACeb, tk7ôi cũngk7 khôngv9ACeb ngoPd8Eodại lệ,v9ACeb tv9ACebôi Pd8Eodlà điểnv9ACeb hPd8Eodình cPd8Eodủa kiểuv9ACeb k7 họcv9ACeb k7sinh nk7ước tớixeMqFr châk7n mớPd8Eodi v9ACebnhảy, vìk7 vv9ACebậy xeMqFrvừa tớixeMqFr lúk7c nàyk7 txeMqFrôi v9ACebliền ck7ảm xeMqFr thấPd8Eody xeMqFrcó k7áp lực.

Khang Duậtv9ACeb lv9ACebại khPd8Eodông giốnk7g Pd8Eodvậy, mộtv9ACeb v9ACebchút ápPd8Eod v9ACeblực Pd8Eodtrước kxeMqFrhi thk7i k7đều khônxeMqFrg cóv9ACeb, taPd8Eodn hPd8Eodọc hoặxeMqFrc lúcv9ACeb nghỉk7 txeMqFrrưa xeMqFrđều đxeMqFri đák7 bóng.

Tôi oáv9ACebn xeMqFrgiận nha.

Tiết v9ACebhai nxeMqFrgày hôk7m đPd8Eodó vừak7 hPd8Eodết, Pd8Eod mộtv9ACeb k7tên coxeMqFrn trav9ACebi Pd8Eodchạy đếv9ACebn xeMqFrchỗ Pd8EodKhang DuậPd8Eodt hỏk7i bài,v9ACeb av9ACebi biểxeMqFru nk7gười xeMqFrta hk7ọc v9ACeb giỏik7 đâu,xeMqFr bìnhk7 Pd8Eodthường v9ACebcũng Pd8Eodsẵn sàxeMqFrng chv9ACebỉ bàxeMqFri, hv9ACebiện tạik7 lạik7 làk7 Ủyk7 viêPd8Eodn xeMqFrhọc v9ACeb tv9ACebập, v9ACebngười tìv9ACebm hắk7n hỏv9ACebi bv9ACebài k7cũng nhiềPd8Eodu hơn.

Thấy v9ACebcó ngưk7ời v9ACebhỏi bv9ACebài hắn,xeMqFr tk7ôi liềnPd8Eod xeMqFrđứng dậyxeMqFr nhưv9ACebờng chỗ.

Tên ck7on Pd8Eodtrai nxeMqFrày xeMqFrtên lPd8Eodà KếxeMqFr k7 Kiệtv9ACeb Hạnhv9ACeb, xeMqFrrất chv9ACebăm cv9ACebhỉ họcxeMqFr hàPd8Eodnh, chxeMqFrúng tôik7 đềuv9ACeb gk7ọi hắnPd8Eod lPd8Eodà mọtk7 sách,Pd8Eod bởixeMqFr xeMqFr vìxeMqFr hPd8Eodắn thậtxeMqFr sựxeMqFr k7thích đọcPd8Eod sáck7h, kv9ACebhông xeMqFrhiểu xeMqFrliền hỏiPd8Eod xeMqFrlà thk7ói Pd8Eodquen củxeMqFra Pd8Eod hắn.

v9ACebHắn thấyv9ACeb tôk7i nPd8Eodhường cxeMqFrhỗ lxeMqFriền nóiPd8Eod “Ck7ảm v9ACebơn lv9ACebớp trưởng”

Hắnk7 xeMqFrlà đứav9ACeb duxeMqFry nhxeMqFrất trov9ACebng lớpPd8Eod k7không nướcPd8Eod chảv9ACeby Pd8Eodbèo tPd8Eodrôi kPd8Eodêu tôxeMqFri lPd8Eodà PPd8Eodhúc Tấn.

Tv9ACebôi kíxeMqFrch độngk7 đxeMqFrến v9ACebxém khóc,Pd8Eod xeMqFrN xeMqFr lâk7u khôngv9ACeb v9ACebnghe đượxeMqFrc ngườik7 v9ACebta xeMqFrkêu tôv9ACebi làv9ACeb lớpPd8Eod v9ACebtrưởng, hoàiv9ACeb k7niệm –v9ACeb inv9ACebg, hảv9ACebo Pd8Eod cv9ACebảm đốixeMqFr vớixeMqFr hắnk7 cũnk7g tăPd8Eodng tênv9ACeb hxeMqFrai trăPd8Eodm phầxeMqFrn trăm.

Hắn mởv9ACeb Pd8Eodra sPd8Eodách bàixeMqFr txeMqFrập, hv9ACebỏi k7Khang Duậtk7 “KhanxeMqFrg xeMqFrDuật, mìnPd8Eodh Pd8Eodmuốn hỏixeMqFr xeMqFrbạn bxeMqFrài này,v9ACeb bạnv9ACeb chk7ỉ mPd8Eodình đi.”

Tk7ôi ởk7 mộtxeMqFr bêPd8Eodn gk7ật v9ACebđầu, v9ACebcho rằnv9ACebg ngườixeMqFr tốtPd8Eod nxeMqFrhư vậv9ACeby, xák7c v9ACebthật xeMqFrlà nênv9ACeb gixeMqFrúp đỡPd8Eod hxeMqFrết sức.

Ai ngờxeMqFr KhanPd8Eodg Duậtk7 xeMqFrlại xeMqFrbày xeMqFrra mộtk7 bộk7 k7mặt k7xa cáchk7 “Khôk7ng rảnh!!”

Tôi buk7ồn bực,v9ACeb bìk7nh thườPd8Eodng hắnxeMqFr cũngk7 v9ACebkhông nk7hư vậy.

Kế Kiệv9ACebt HạnhPd8Eod cònPd8Eod bPd8Eoduồn xeMqFrbực hxeMqFrơn tôPd8Eodi “Tạik7 sPd8Eodao vậy?”

Tôiv9ACeb cũngv9ACeb v9ACebmuốn biếtv9ACeb Pd8EodKhang xeMqFrDuật bk7ị Pd8Eodgì Pd8Eodvậy, vìv9ACeb sav9ACebo vẻPd8Eod mặtxeMqFr kv9ACebhó chịu.

Lúc này,k7 k7Tiểu Pk7hiền v9ACeblại nv9ACebói k7 vớik7 tv9ACebôi “v9ACebMiểu Mv9ACebiểu, nv9ACebgày kv9ACebia làk7 xeMqFrsinh nhậtv9ACeb củaxeMqFr ĐxeMqFrại SoPd8Eodng vàxeMqFr Tiểv9ACebu SonPd8Eodg, xeMqFr bPd8Eoduổi chiềPd8Eodu tk7ao vớk7i Từk7 OánhxeMqFr đik7 xeMqFrmua k7quà, mPd8Eodày ck7ó đPd8Eodi không?”

“Sinh nhật?”xeMqFr tôk7i nghĩv9ACeb mPd8Eodột xeMqFr ck7hút, nhv9ACebớ lạxeMqFri ngày,xeMqFr đv9ACebúng lPd8Eodà nv9ACebgày k723 thxeMqFráng k712 làk7 sPd8Eodinh nhậtPd8Eod củak7 ĐạixeMqFr Sok7ng v9ACeb vàv9ACeb Tiểk7u Songk7, vộiPd8Eod vv9ACebàng trxeMqFrả v9ACeblời “ĐPd8Eodi, đi,v9ACeb Pd8Eodtao đi!!”

Pd8EodĐang thảPd8Eodo v9ACebluận nxeMqFróng bv9ACebỏng, Kếk7 xeMqFr Kiệtk7 Hv9ACebạnh độtk7 nhiêv9ACebn chạyv9ACeb tk7ới, đPd8Eodứng tk7hẳng k7tắp, xeMqFrđiên cv9ACebuồng kêuxeMqFr tôiv9ACeb “Phúck7 xeMqFr Tấk7n, PhxeMqFrúc Pd8EodTấn, Phk7úc Tấv9ACebn, xeMqFrPhúc Tấn…”

Tôi sv9ACebửng Pd8Eodsốt, đâyPd8Eod lk7à ýPd8Eod gì.

Đồ điên!!

Đợi tv9ACebới lúck7 Pd8Eodhắn kêuv9ACeb k7khoảng mưv9ACebời xeMqFrmấy tiv9ACebếng ‘Phúcv9ACeb TấxeMqFrn’ v9ACebrồi, tôiv9ACeb nhv9ACebìn xeMqFrthấy Khanv9ACebg v9ACebDuật vk7ẫy vẫyPd8Eod k7tay vớPd8Eodi hắn.

Hắn khxeMqFrông Pd8Eodkêu nữa,Pd8Eod ngoak7n ngok7ãn v9ACebquay v9ACebtrở về.

Tôi k7chợt ngv9ACebhe v9ACebKhang DuậtxeMqFr nk7ói “ThậxeMqFrt rk7a bk7ài nPd8Eodày gPd8Eodiải nk7hư vậy…”

TôPd8Eodi ngxeMqFrhe kv9ACebhông rPd8Eodõ nênv9ACeb trk7ở Pd8Eodlại chPd8Eodỗ nv9ACebgồi, k7muốn xeMqFrhỏi KếPd8Eod Kiệtv9ACeb HạnhPd8Eod cóv9ACeb ýk7 gì.

Đợi làk7m Pd8Eodbài xonxeMqFrg rồk7i, k7hắn nv9ACebhìn thấyPd8Eod k7tôi, nóik7 ck7ợt v9ACebnhả “Phk7úc TấPd8Eodn, tk7a xonPd8Eodg rồi,Pd8Eod k7mời ngàk7i ngồiv9ACeb, mờixeMqFr ngàiv9ACeb ngồi.”

Tôi càngPd8Eod khôngPd8Eod rk7õ, tạk7i sak7o xeMqFrhắn lạik7 khôngPd8Eod nk7gừng kk7êu tôiv9ACeb xeMqFrlà Phúk7c TấnxeMqFr, tôiv9ACeb trừk7ng mắPd8Eodt k7nhìn xeMqFrhắn, hk7i vọxeMqFrng hắv9ACebn cPd8Eodó thểk7 sửv9ACeba miệng.

Hắn lạik7 mộtPd8Eod chxeMqFrút cũk7ng khv9ACebông xeMqFr Pd8Eodhiểu đxeMqFrược, đạxeMqFri khk7ái nghĩv9ACeb rằxeMqFrng tôik7 ngạiPd8Eod k7ngồi k7chỗ hắnk7 đPd8Eodã ngk7ồi qk7ua, xeMqFrliền v9ACeb xeMqFrlấy taPd8Eody v9ACebáo xv9ACeboa k7xoa ghếv9ACeb ngồi,Pd8Eod còk7n nxeMqFrói thêmv9ACeb “PhúPd8Eodc Tấnv9ACeb, nv9ACebgồi a.”

NPd8Eodgồi ck7ái v9ACebđầu cPd8Eodậu. Tk7ôi càxeMqFrng trừnv9ACebg hắn.

Sửa mixeMqFrệng đi,Pd8Eod cậuPd8Eod lxeMqFrà ngườk7i dxeMqFruy Pd8Eodnhất gầnPd8Eod v9ACebbùn mPd8Eodà chẳv9ACebng k7hôi tak7nh Pd8Eodmùi bxeMqFrùn nhk7a, txeMqFriếp v9ACebtục xeMqFrphát huxeMqFry đPd8Eodi chứ.

v9ACebNhưng hắnk7 xeMqFrmột cxeMqFrhút cũPd8Eodng khôPd8Eodng phxeMqFrản ứng,k7 Pd8Eoddọn dẹPd8Eodp xeMqFrsách giv9ACebáo kv9ACebhoa, vuốtxeMqFr vuốk7t v9ACebgáy, k7bỏ Pd8Eodđi giốPd8Eodng nhưv9ACeb khônPd8Eodg v9ACebcó v9ACebviệc gì.

Lông màxeMqFry v9ACebcủa tôPd8Eodi đxeMqFrều k7dồn thàv9ACebnh xeMqFrmột v9ACebcục, rốixeMqFr rắm.

Đây lk7à Pd8Eodý gì,v9ACeb ýPd8Eod gv9ACebì a.

Tôi Pd8Eodnhìn v9ACebvề pk7hía Pd8EodKhang DuPd8Eodật, cPd8Eodứ cảmxeMqFr tPd8Eodhấy cóxeMqFr gk7ì Pd8Eodđó xeMqFrkhông bìnxeMqFrh thường.

Khang DPd8Eoduật đaPd8Eodng nk7hàn Pd8Eodnhã xeMqFrthu Pd8Eod xeMqFrdọn Pd8Eodhộp k7bút, khôngxeMqFr biếtk7 cók7 phảixeMqFr tạxeMqFri xeMqFrảo giáPd8Eodc củav9ACeb tôiv9ACeb hav9ACeby khônv9ACebg, hắnPd8Eod gixeMqFrống xeMqFr nhưv9ACeb thk7ật sunv9ACebg sướng,xeMqFr xeMqFrcùng Pd8Eodvẻ Pd8Eodmặt k7khó chịuv9ACeb trướcxeMqFr k7đó khk7ác nhav9ACebu mộPd8Eodt trờixeMqFr k7 mộtPd8Eod vực,xeMqFr lxeMqFrộ Pd8Eodra Pd8Eodmột cỗPd8Eod sảnv9ACebg khoái.

Đại kháPd8Eodi Pd8Eodlà v9ACebchú ýxeMqFr txeMqFrới Pd8Eodánh mắk7t củv9ACeba tôk7i, hắnxeMqFr qk7uay đầuPd8Eod “Pd8EodLàm sPd8Eodao vậy?”

“Làm sPd8Eodao vậy!?k7 TxeMqFrôi ck7òn xeMqFrmuốn Pd8Eodbiết lxeMqFràm sk7ao vậyPd8Eod a?v9ACeb” tPd8Eodôi chxeMqFrỉ hướngk7 KếxeMqFr Pd8EodKiệt k7Hạnh “Cậuv9ACeb làPd8Eodm gk7ì xeMqFrvới hắn?”

Khang DuậtxeMqFr vẻxeMqFr Pd8Eodmặt giốngPd8Eod nhPd8Eodư rấtxeMqFr k7vô tv9ACebội, cPd8Eodhớp chớpk7 mắxeMqFrt nk7hìn tôPd8Eodi “Chỉv9ACeb bàxeMqFri xeMqFrcho hk7ắn nha.”

“Không phảk7i cxeMqFrái nàPd8Eody, vxeMqFrì sxeMqFrao xeMqFrhắn gọPd8Eodi k7tôi lxeMqFrà v9ACebPhúc Tấn.”

xeMqFrHắn càk7ng vxeMqFrô txeMqFrội nhìnk7 tôv9ACebi “v9ACebAi cũxeMqFrng gọiv9ACeb ck7ậu làk7 Phk7úc Tấk7n nha.”

“Khôngk7 phải…xeMqFrý tôk7i khôk7ng phảk7i Pd8Eod vậyPd8Eod, ýv9ACeb tôv9ACebi làxeMqFr vk7ừa rồv9ACebi hắnv9ACeb cònPd8Eod gọiv9ACeb k7tôi xeMqFrlà lớpxeMqFr trưởv9ACebng, tạv9ACebi Pd8Eodsao độtxeMqFr nhiêv9ACebn Pd8Eod lạPd8Eodi sửak7 miênPd8Eodg.” TrướcPd8Eod sk7au chỉPd8Eod kémxeMqFr nv9ACebhau v9ACebcó mấxeMqFry pv9ACebhút, màPd8Eod mấPd8Eody v9ACebphút nk7ày Kk7ế Pd8Eod KiệtxeMqFr HạnhxeMqFr chỉPd8Eod đứxeMqFrng ởPd8Eod cv9ACebhỗ hắn.

Khang Pd8EodDuật k7thực sựPd8Eod kk7hông hiểxeMqFru v9ACeb gk7ì hv9ACebết nhìv9ACebn tôi,xeMqFr sv9ACebau v9ACebđó nPd8Eodói “LxeMqFràm saxeMqFro tôv9ACebi xeMqFrbiết k7được, tôiv9ACeb cũnxeMqFrg khôngPd8Eod phảxeMqFri k7 hắn,k7 xeMqFrnếu khPd8Eodông cậuxeMqFr đv9ACebi k7hỏi hắnv9ACeb đi.”

Đó làv9ACeb mk7ột v9ACebý hay.

Tôi cònxeMqFr thậtxeMqFr tík7nh k7đi hk7ỏi .

Nhưng làk7 KếPd8Eod k7Kiệt Hạnhk7 Pd8Eodvừa nhìxeMqFrn thv9ACebấy tôi,k7 khôngk7 đợk7i tk7ôi hỏi,xeMqFr tựak7 nhv9ACebư coxeMqFrn vẹtxeMqFr kxeMqFrêu Pd8Eodtôi Phv9ACebúc TxeMqFrấn, Pk7húc TxeMqFrấn, Phúcv9ACeb Tấn.

Phúck7 TấnPd8Eod tớiPd8Eod Pd8Eodnỗi txeMqFrôi hỏiv9ACeb xeMqFrkhông nổiPd8Eod nữa.

Xk7ám v9ACebxịt qPd8Eoduay vềxeMqFr k7chỗ ngồi.

Chk7uông vàPd8Eodo lv9ACebớp vanPd8Eodg lênv9ACeb, tôiPd8Eod k7 nhanv9ACebh chv9ACebóng v9ACeblấy sácv9ACebh v9ACebgiáo khv9ACeboa raxeMqFr, tronk7g lxeMqFròng rốik7 k7rắm k7, xeMqFrlại k7muốn hỏiPd8Eod xeMqFr Khv9ACebang Duật,k7 nhxeMqFrưng hắnxeMqFr lạixeMqFr bàk7y xeMqFrra vẻPd8Eod mv9ACebặt Pd8Eodem béPd8Eod ngv9ACeboan, mắtPd8Eod k7đen lúngk7 liếPd8Eodng Pd8Eod Pd8Eodto trònv9ACeb tronxeMqFrg suốtxeMqFr hếk7t ck7ỡ, giốxeMqFrng xeMqFrnhư đangv9ACeb Pd8Eodnói, k7bé làv9ACeb béxeMqFr v9ACebngoan, v9ACebbé vPd8Eodô Pd8Eod cùxeMqFrng Pd8Eodngoan, chxeMqFruyện xPd8Eodấu gk7ì xeMqFrbé cũv9ACebng khônxeMqFrg cv9ACebó làm.

Tôi bịPd8Eod áv9ACebnh mắtk7 thuPd8Eodần kv9ACebhiết dơPd8Eod bv9ACebẩn nàyxeMqFr hoàPd8Eodn toxeMqFràn v9ACebcản lại.

Tôi tiếpv9ACeb tụPd8Eodc Pd8Eodrối rắm,Pd8Eod lạPd8Eodi cv9ACebứ rốixeMqFr xeMqFrrắm mãiPd8Eod màk7 Pd8Eodlại xeMqFrtìm Pd8Eodkhông rk7a đv9ACebáp Pd8Eodán gì.

Tiếp theov9ACeb, chúngxeMqFr tôv9ACebi đốiv9ACeb mặtxeMqFr vớixeMqFr kìPd8Eod tk7hi cuốixeMqFr kỳv9ACeb, v9ACebtôi cũngPd8Eod kv9ACebhông cxeMqFró cv9ACebơ hộixeMqFr rk7ối k7rắm xeMqFrnữa, k7tất k7cả sv9ACebuy nv9ACebghĩ v9ACebđều đặtxeMqFr k7ở cuộcv9ACeb thi.

Thi xoxeMqFrng, tâmxeMqFr trv9ACebạng lạPd8Eodi xeMqFrsung sướng,v9ACeb hv9ACebơn nữav9ACeb v9ACebtôi v9ACebthi cv9ACebũng khônxeMqFrg tệPd8Eod lắm,v9ACeb chuk7yện gì k7 cũk7ng quk7ăng k7ra v9ACebsau đầu.

Nhưng tPd8Eodới Pd8Eodtrước nghPd8Eodỉ đônk7g, tv9ACebôi lạPd8Eodi bắv9ACebt đầuk7 Pd8Eodrối rắm.

Chúng tôPd8Eodi k7vào thờxeMqFri đó,k7 hơv9ACebn xeMqFr99 phk7ần trămk7 họcPd8Eod Pd8Eodsinh đềuxeMqFr sợv9ACeb cùxeMqFrng mộtPd8Eod thứ.

k7Đó k7là –k7 sổxeMqFr liênv9ACeb lạc.

ĐừngPd8Eod k7nhìn k7cái Pd8Eodquyển sxeMqFrổ màuv9ACeb đỏPd8Eod xeMqFr (cóv9ACeb đôxeMqFri xeMqFrkhi lk7à màv9ACebu xaPd8Eodnh) chPd8Eodỉ nhPd8Eodỏ bằngxeMqFr k7bàn tv9ACebay v9ACebnày màv9ACeb k7xem thườngk7, lPd8Eodực k7ảnh Pd8Eod hưởnxeMqFrg v9ACebcủa nóxeMqFr rấPd8Eodt v9ACebkinh ngườk7i .

Pd8EodTrong sổk7 k7có Pd8Eodđiểm sốk7 củv9ACeba cxeMqFrhúng Pd8Eod tôi,xeMqFr v9ACebcòn cók7 lờiv9ACeb nk7hận xk7ét củak7 giPd8Eodáo vPd8Eodiên, lPd8Eodiên qPd8Eoduan tớiv9ACeb cPd8Eodhuyện cxeMqFrhúng tôiv9ACeb k7 cók7 thểxeMqFr cók7 nhữngk7 ngàv9ACeby nghỉPd8Eod yênPd8Eod bìnv9ACebh hav9ACeby khônv9ACebg, tếxeMqFrt ngk7uyên đánxeMqFr ck7ó thểv9ACeb nhậnxeMqFr k7 đk7ược tiềk7n lìPd8Eod xìxeMqFr hak7y Pd8Eodkhông, k7sâu hơxeMqFrn v9ACebnữa lPd8Eodiên Pd8Eodquan tớiPd8Eod k7da thịv9ACebt củk7a chúngxeMqFr Pd8Eod tôxeMqFri, quyếtPd8Eod địPd8Eodnh Pd8Eodxem bv9ACeba mPd8Eodẹ chúngPd8Eod tôv9ACebi cóxeMqFr thk7ể xeMqFrlấy chổxeMqFri lônv9ACebg gxeMqFrà, dév9ACebp v9ACeblê hoặck7 v9ACeb đxeMqFrồ dùv9ACebng hằngxeMqFr ngàxeMqFry Pd8Eodlàm huk7ng khív9ACeb đểk7 hầuPd8Eod hạPd8Eod cv9ACebhúng k7tôi v9ACebhay không.

VậPd8Eody v9ACebcòn chưaPd8Eod txeMqFrính, k7ít Pd8Eodra k7mỗi v9ACeblớp cũngk7 xeMqFrsẽ xeMqFrcó Pd8Eodmột hav9ACebi đk7ứa v9ACebngon lành.

Bời Pd8Eodvì cPd8Eodô chủxeMqFr v9ACebnhiệm bịv9ACeb bệnh,v9ACeb k7cô liềnPd8Eod gv9ACebiao chxeMqFro txeMqFrôi làxeMqFrm mộtk7 chuyệnxeMqFr vôxeMqFr cùv9ACebng vôk7 sỉ.

Lời nhậnPd8Eod xéxeMqFrt trk7ong phiPd8Eodểu lk7iên lạv9ACebc, gxeMqFriao chv9ACebo tPd8Eodôi viết.

Còn nóixeMqFr k7gì mPd8Eodà, ek7m làPd8Eod lxeMqFrớp k7 trưởngxeMqFr, k7rất hiểPd8Eodu v9ACebcác bk7ạn, xeMqFrem viPd8Eodết thíchPd8Eod hk7ợp xeMqFrnhất, bấtxeMqFr quáPd8Eod cũk7ng khônk7g thểk7 Pd8Eod vxeMqFrì v9ACebtình Pd8Eodcảm v9ACebbạn Pd8Eodbè màxeMqFr làk7m k7rối kỉv9ACeb cươPd8Eodng, phảiPd8Eod viếv9ACebt đúPd8Eodng vớik7 tPd8Eodhực tế.

Không đượcv9ACeb làk7m rk7ối v9ACebkỉ cươnxeMqFrg thìk7 côxeMqFr cũngv9ACeb xeMqFrđừng kêxeMqFru ev9ACebm viếtxeMqFr nha.

Sau khv9ACebi tak7n họPd8Eodc, troxeMqFrng phxeMqFròng v9ACeb chk7ỉ cóv9ACeb tôxeMqFri vxeMqFrà Khv9ACebang Dv9ACebuật, v9ACebhắn làv9ACeb Ủv9ACeby vPd8Eodiên hv9ACebọc xeMqFrtập mớixeMqFr, đưk7ơng nhv9ACebiên phảik7 xeMqFrở xeMqFr lạPd8Eodi k7giúp tôPd8Eodi, xeMqFrthật rv9ACeba ngv9ACebay v9ACebtừ đầxeMqFru Pd8Eodtôi xeMqFrcũng cxeMqFrảm thấxeMqFry khônxeMqFrg đượck7 txeMqFrự k7 nhiên.

xeMqFrNhưng màk7 nxeMqFrhìn cuốnk7 sổk7 liênk7 lạk7c đxeMqFrang nằmxeMqFr tv9ACebrên k7tay tôik7 này…

Lòng tôik7 lạxeMqFri không&xeMqFrnbsp; ck7òn v9ACebkhông tựxeMqFr xeMqFrnhiên nữa.

Tất cv9ACebả đềxeMqFru lxeMqFrà mv9ACebàu đỏ,v9ACeb đv9ACebiểm v9ACebsố k7đều từxeMqFr k75 tớPd8Eodi v9ACeb15, khôngv9ACeb xePd8Eodm tênPd8Eod v9ACebcũng biếPd8Eodt lk7à ai.

Đại vPd8Eodương lớpPd8Eod chk7úng tv9ACebôi, bạxeMqFrn Chv9ACebu k7Dũng Cường.

Hắn k7có tv9ACebiếng làk7 họxeMqFrc sixeMqFrnh ck7á k7 k7biệt, sxeMqFruốt ngàyxeMqFr ởPd8Eod trPd8Eodường đáPd8Eodnh nxeMqFrhau, đPd8Eodánh trPd8Eodận nxeMqFrào tPd8Eodo trv9ACebận nấy,v9ACeb mẹPd8Eod hắnk7 v9ACebvì xeMqFr việxeMqFrc hv9ACebắn xeMqFrđánh nhaxeMqFru, thườngk7 v9ACebbị gọxeMqFri tớk7i trưv9ACebờng, k7tuần tv9ACebrước k7còn đếnv9ACeb mộtk7 xeMqFr lầk7n đxeMqFrâu? NhưngPd8Eod xeMqFrmẹ hắnv9ACeb cưv9ACebng v9ACebchiều hắn,xeMqFr thậtv9ACeb nhiềk7u chuyệnk7 cũngk7 khônPd8Eodg nóixeMqFr v9ACeb k7cho bốxeMqFr hắk7n, hằngxeMqFr nk7ăm không&nbk7sp; cók7 ởxeMqFr nhk7à, làmv9ACeb huấnxeMqFr luyệnxeMqFr vik7ên qxeMqFruyền axeMqFrnh, cxeMqFrho Pd8Eod k7nên vv9ACebiệc nàxeMqFry Pd8Eodcủa hắn,v9ACeb xeMqFrbố hắnxeMqFr cũxeMqFrng khôv9ACebng bxeMqFriết, đợik7 tớv9ACebi lk7úc biếtk7, năv9ACebm k7 trướck7 đánhPd8Eod tớk7i nỗiv9ACeb k7mặt hắnk7 sPd8Eodưng lv9ACebên, cxeMqFròn kéPd8Eodo lv9ACebỗ txeMqFrai v9ACebhắn đếnxeMqFr trk7ường, tìv9ACebm Pd8Eod mấv9ACeby đứPd8Eoda bPd8Eodị v9ACebhắn đPd8Eodánh đểxeMqFr xk7in lỗi.

Bố hk7ắn lúcPd8Eod xeMqFrđó Pd8Eodnói cứnxeMqFrg “Thànv9ACebh Pd8Eod tíPd8Eodch họk7c tậpxeMqFr v9ACebkhông xeMqFrtốt, làPd8Eod dk7o màk7y kk7hông thôngv9ACeb mv9ACebinh, taPd8Eodo khôPd8Eodng trách,v9ACeb k7 nhk7ưng đv9ACebể chPd8Eodo tk7ao bixeMqFrết màv9ACeby v9ACebđánh xeMqFrngười v9ACebkhác, tv9ACebao đák7nh v9ACebgãy xeMqFrchân mày.”

Dk7o mẹPd8Eod hắnPd8Eod cưxeMqFrng chiềv9ACebu, điệnv9ACeb v9ACeb tk7hoại Pd8Eodcố địnPd8Eodh lv9ACebúc đk7ó cònxeMqFr chưak7 tPd8Eodhông dụng,v9ACeb kk7hông thểv9ACeb tv9ACebhường xuyêk7n lPd8Eodiên v9ACeb hệv9ACeb, bốxeMqFr hPd8Eodắn yêuk7 cầPd8Eodu thầPd8Eody giáxeMqFro cuv9ACebối kìPd8Eod mv9ACebỗi nk7ăm lxeMqFriền k7gửi sPd8Eodổ lPd8Eodiên lạxeMqFrc trPd8Eodực xeMqFr tiếpPd8Eod tớxeMqFri chv9ACebỗ ông.

ThPd8Eodành tík7ch họcxeMqFr tậpPd8Eod củav9ACeb hắnk7 Pd8Eod kPd8Eodhông tốtk7, k7bố hxeMqFrắn biếv9ACebt cũnv9ACebg khônPd8Eodg sk7ao, nhưnv9ACebg v9ACebmà lờiv9ACeb nhậnk7 xét…đPd8Eodến Pd8Eodlúc v9ACebđó Pd8Eod chắv9ACebc bk7ố hắnPd8Eod đxeMqFránh gãv9ACeby châPd8Eodn hắv9ACebn luôn.

Đến lPd8Eodúc đó,v9ACeb v9ACebtôi chỉv9ACeb pk7hải lk7àm đồnv9ACebg phạm.

Lk7àm v9ACeblớp trưk7ởng, v9ACeblàm bxeMqFrạn hxeMqFrọc, tôixeMqFr v9ACebđều xeMqFrcó ngv9ACebhĩa vụv9ACeb bảv9ACebo k7vệ thânxeMqFr thểxeMqFr xeMqFrvà siPd8Eodnh mệnhk7 ck7ác xeMqFrbạn trPd8Eodong lớp.

Nhưng cáv9ACebi nghĩav9ACeb vxeMqFrụ k7huy hoàv9ACebng nàyPd8Eod, lạixeMqFr k7làm k7cho tv9ACebôi viếtxeMqFr k7cái lxeMqFrời nPd8Eodhận Pd8Eodxét khỉxeMqFr gixeMqFró nàyk7, k7lại còxeMqFrn Pd8Eodphải vk7iết chPd8Eodo đúngv9ACeb v9ACebsự thk7ật nữa.

k7Tôi v9ACebrối rv9ACebắm tớv9ACebi mứck7 bạPd8Eodc tóc.

Ánh mắv9ACebt xấuxeMqFr xxeMqFra xeMqFrliền toátPd8Eod ra.

Tôi nhìk7n vk7ề xeMqFrphía KhanPd8Eodg DuậtxeMqFr “Cáv9ACebi nàyv9ACeb cậuk7 viết.”

HắnPd8Eod k7là v9ACebỦy vv9ACebiên họv9ACebc tậxeMqFrp, cv9ACebũng cxeMqFró quyềnxeMqFr vik7ết v9ACeblời nhxeMqFrận xét.

v9ACebTôi Pd8Eodvội vànv9ACebg némxeMqFr chv9ACebo hắn,Pd8Eod đPd8Eodể k7 hắnxeMqFr buồnxeMqFr rk7ầu xeMqFrđi, tôiPd8Eod mặcv9ACeb kệ,v9ACeb nhxeMqFranh nxeMqFrhanh k7viết mấyv9ACeb cáxeMqFri kPd8Eodhác, tôixeMqFr còv9ACebn muxeMqFrốn Pd8Eod nv9ACebhanh cPd8Eodhóng vềv9ACeb nhaxeMqFrnh cxeMqFrhờ xek7m Đk7ồng xPd8Eoduân hỏak7 dPd8Eodiễm a.

Tôv9ACebi xeMqFrviết, mPd8Eodột bv9ACebên còxeMqFrn nv9ACebhìn Pd8Eodlén k7 Pd8EodKhang DuậxeMqFrt, txeMqFrhấy hắnxeMqFr chíuxeMqFr chv9ACebặt k7mày, tâmk7 k7tình tôPd8Eodi tk7hật sảnv9ACebg khok7ái, xeMqFrnghĩ v9ACeb thPd8Eodầm trok7ng k7lòng, cậk7u cPd8Eodũng ck7ó ngàPd8Eody hôPd8Eodm nk7ay, đk7ể xPd8Eodem cậuv9ACeb viPd8Eodết xeMqFrnhư thếPd8Eod nàov9ACeb, Pd8Eod xeMqFrhừ hừ!!

Khang Duậtk7 sxeMqFruy nv9ACebghĩ tronxeMqFrg v9ACebchốc Pd8Eod látPd8Eod, thv9ACebật sựPd8Eod chỉxeMqFr troPd8Eodng chốcPd8Eod lát,k7 sav9ACebu đPd8Eodó cầmPd8Eod v9ACebbút xeMqFrlên, vv9ACebung Pd8Eodtay k7rẹt rẹt,k7 Pd8Eod k7viết xonxeMqFrg, liềxeMqFrn Pd8Eodném lạik7 k7cho tôi.

“Xong rồi!”

Xov9ACebng rồi!!v9ACeb Nv9ACebày thPd8Eodì xonxeMqFrg rồi.

ViệPd8Eodc xeMqFrlàm xeMqFrtôi v9ACebsầu k7khổ Pd8Eodnửa tiếng,v9ACeb v9ACebchỉ mườiPd8Eod phxeMqFrút lxeMqFrà xong.

Tôi kxeMqFrhông xeMqFrtin, bỏv9ACeb bútv9ACeb xuốnv9ACebg, mởxeMqFr k7ra phiếPd8Eodu lPd8Eodiên lạPd8Eodc củPd8Eoda Chk7u Pd8EodDũng Cườnk7g, lv9ACebật tớixeMqFr trank7g k7có lờiv9ACeb nhậnPd8Eod xét.

Trên đók7 chỉv9ACeb vPd8Eodiết íxeMqFrt ỏiPd8Eod mấyxeMqFr chữv9ACeb –k7 BPd8Eodạn Dũv9ACebng xeMqFrthành k7tích ổnk7 đk7ịnh, nănPd8Eodg lPd8Eodực k7đấm đPd8Eodá rk7ất mạnh.

Cái gk7ì v9ACebkêu làPd8Eodm rốv9ACebi kỉxeMqFr cươnxeMqFrg tớPd8Eodi cảnxeMqFrh gv9ACebiới Pd8Eodcao nhấv9ACebt, chk7ính lxeMqFrà đây,xeMqFr làk7m rốv9ACebi kỉxeMqFr cưPd8Eodơng tớik7 mứxeMqFrc tPd8Eodìm kk7hông rk7a chk7ỗ nàoxeMqFr kPd8Eodhông hợpxeMqFr lí.

“Như thếk7 nào?Pd8Eod ViếtxeMqFr khôngv9ACeb đúng?”k7 xeMqFrhắn hỏi.

Tk7ôi nPd8Eodhanh chók7ng lxeMqFrắc đầxeMqFru, v9ACebđúng Pd8Eodlà vxeMqFriết kv9ACebhông cv9ACebhê vàPd8Eodo đâuxeMqFr được.

“Vậy v9ACebmau kív9ACeb tên!”

“Ừ, được!”k7 lờiPd8Eod nhv9ACebận xxeMqFrét xeMqFrdo xeMqFrtôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.