You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương fRWV6: fRWVÔ phố5bk4i ngẫu

Chuyện 3NGoxấu củfRWVa t4Et3ôi v3NGoà KhfRWVang DwfUpuật v4Et3ẫn 4Et3liên tụ5bk4c la3NGon t3NGoruyền, kfRWVhông nhữn3NGog fRWVvậy, 4Et3còn 4Et3càng fRWVngày càn5bk4g hu4Et3y hoàng.

5bk4Tôi vwfUpà fRWVhắn đ5bk4ược t3NGohầy thfRWVể dục5bk4 fRWV chọn3NGo đi3NGo 3NGothi 4Et3Đại hộ3NGoi thểwfUp fRWVthao to3NGoàn 3NGokhu, có4Et3 chwfUpết ha5bk4y fRWVkhông 3NGolại đ3NGoạt được3NGo fRWV giảiwfUp qu3NGoán qu3NGoân, điều4Et3 3NGonày kìfRWV thậtwfUp cũfRWVng k3NGohông có4Et3 gì5bk4, tôfRWVi vốn3NGo họ4Et3c giỏi4Et3 thể5bk4 wfUp dục5bk4, 4Et3vậy wfUpmà 3NGotruyền và3NGoo lớpwfUp lwfUpại wfUpthay đổfRWVi bảnwfUp chất.

Không biết3NGo đứafRWV xấu4Et3 x4Et3a nàofRWV n3NGoói một5bk4 câ4Et3u “ĐâfRWVy l3NGoà sứcfRWV mạnhwfUp 5bk4tình yêu.”

Sức mạnhwfUp t3NGoình y3NGoêu wfUpcái wfUpđầu mày…cáfRWVi này4Et3 5bk4là thựfRWVc wfUplực củ3NGoa tao.

Biết3NGo wfUpvậy l4Et3úc đ4Et3ó cfRWVhạy 5bk4về ch4Et3ót chfRWVo rồi.

Khóc-ing.

NwfUpgoài ra4Et3, vìwfUp ở4Et3 tiết4Et3 vă5bk4n 5bk4tôi fRWV từngwfUp bịwfUp thầy3NGo TônwfUp 5bk4phạt đứngfRWV, 5bk4nên để3NGo thầyfRWV TfRWVôn xế3NGop loại4Et3 4Et3hạnh 4Et3kiểm vào3NGo cuối3NGo fRWV 5bk4kì n3NGoương tafRWVy chfRWVo cái3NGo fRWVtội lỗi3NGo nàywfUp củ4Et3a tôi4Et3 nêwfUpn tô5bk4i hfRWVọc rấ3NGot cfRWVhăm c4Et3hú, tr5bk4ước 4Et3 3NGokia điểm3NGo số3NGo m3NGoôn vănwfUp của4Et3 t3NGoôi luwfUpôn wfUpnằm ở4Et3 phầ4Et3n 3NGoeo, lần5bk4 wfUpnày tfRWVhi trfRWVắc ngh4Et3iệm 4Et3 fRWVlại 3NGođứng thứwfUp 4Et33, 5bk4ngay cwfUpả bảnwfUp th4Et3ân 3NGotôi wfUpđều khô4Et3ng 3NGotin được5bk4 wfUphai mắtfRWV mìwfUpnh, fRWV còn3NGo rấtwfUp 5bk4vui vẻ,fRWV cófRWV côfRWVng mài5bk4 s3NGoắt có5bk4 n3NGogày nê3NGon k3NGoim quảfRWV nh4Et3iên c5bk4hí lí.

fRWVThầy Tô3NGon c4Et3ũng wfUpcho rằng5bk4 nh5bk4ư 5bk4 vậy,4Et3 thầ3NGoy wfUpcòn nhớ5bk4 3NGocâu fRWVnói 5bk4mà K3NGohang 3NGoDuật từ5bk4ng nó5bk4i wfUp“Sau lưng3NGo mỗifRWV người4Et3 pfRWVhụ 5bk4 n5bk4ữ thành4Et3 côwfUpng 5bk4nhất định4Et3 c3NGoó mfRWVột người5bk4 fRWVđàn ôwfUpng th4Et3ành c4Et3ông.”, lú3NGoc giả3NGong wfUp bà3NGoi còn5bk4 m4Et3ượn câ4Et3u 4Et3này làfRWVm 3NGovăn, 3NGoở trướ4Et3c mwfUpặt c3NGoả lfRWVớp wfUpnói ph5bk4ải no3NGoi gương5bk4 tôfRWVi 3NGo và3NGo 3NGoKhang D5bk4uật họfRWVc tậpfRWV, h4Et3ọc tập5bk4 cwfUphúng tôfRWVi giúfRWVp đỡwfUp lfRWVẫn nhau3NGo, h5bk4ọc tậfRWVp tìfRWVnh 5bk4 cả3NGom tố3NGot đwfUpẹp củfRWVa chwfUpúng 5bk4tôi, n5bk4hư vwfUpậy m3NGoới fRWVcó twfUphể lfRWVàm ch3NGoo 4Et3điểm s5bk4ố nâng3NGo cao.

Vì swfUpao 3NGokêu cfRWVảm tì5bk4nh 5bk4tốt, v4Et3ì 3NGo sa3NGoo kêu4Et3 gi5bk4úp đ5bk4ỡ 3NGolẫn nwfUphau, nó3NGoi tớ4Et3i t3NGoai mấ5bk4y đứa5bk4 fRWVtrong lớ4Et3p, đwfUpổi thà5bk4nh tôifRWV 3NGo vàwfUp Kha4Et3ng Duật5bk4 wfUpthật ân5bk4 ái,4Et3 fRWVân fRWVái wfUptới n4Et3ỗi thà5bk4nh tí5bk4ch họcwfUp tậ5bk4p độtwfUp nhifRWVên 4Et3 tănwfUpg cao.

Vì thwfUpế, fRWVsức mạfRWVnh fRWVtình yê4Et3u, tôiwfUp 4Et3trốn thoát3NGo k4Et3hông được,5bk4 n4Et3hư b5bk4óng với3NGo hìn5bk4h đ3NGoi thwfUpeo tôi.

Danh h5bk4iệu 5bk4Phúc 3NGoTấn này4Et3 3NGocũng fRWVbỏ k3NGohông đ5bk4ược, fRWVtôi sử3NGoa n4Et3hư th3NGoế wfUpnào wfUpcũng uổng5bk4 công.

Lại bởifRWV vì5bk4 sự3NGo tiếwfUpn 5bk4bộ củafRWV hwfUpai 3NGo chúngwfUp fRWVtôi, 4Et3thầy TôwfUpn cfRWVòn cốwfUp 4Et3ý đề4Et3 nghịfRWV 5bk4với thfRWVầy chủ5bk4 nh5bk4iệm 5bk4cho Khan3NGog Duậ3NGot fRWV lwfUpàm chức5bk4 wfUpvụ wfUpỦy v5bk4iên họwfUpc tập,fRWV thì3NGo wfUpra ỦywfUp viê3NGon học3NGo tâ5bk4p cũwfUp Tô5bk4ng L5bk4ê QuâfRWVn 3NGo (biệ5bk4t hiệu3NGo TôfRWVng fRWVDa) vì3NGo bwfUpị 3NGobệnh 3NGomà xi3NGon nghỉ4Et3 dà4Et3i hạwfUpn, chứcwfUp vụ5bk4 ỦyfRWV viwfUpên hfRWVọc 5bk4 tậpwfUp 3NGovẫn fRWVbỏ trống,wfUp lầwfUpn nàyfRWV 5bk4đề nghị5bk4 đều4Et3 được3NGo m5bk4ấy đứa3NGo wfUpcon fRWVtrai trowfUpng l5bk4ớp fRWV đồng4Et3 ý.

Cán bộ4Et3 lớp5bk4 tôi,5bk4 ng3NGooại 4Et3trừ chứcfRWV fRWV v4Et3ụ Ủy4Et3 viênfRWV thwfUpể 5bk4dục c5bk4ó ítfRWV q4Et3uyền 3NGolực nhấwfUpt lfRWVà co3NGon t3NGorai 4Et3làm, cwfUpòn lại5bk4 đềfRWVu là4Et3 4Et3 3NGocon 3NGogái làm3NGo, K3NGohang DfRWVuật học3NGo tậ4Et3p tố4Et3t, s5bk4ố lfRWVượng cofRWVn tr5bk4ai wfUptrong lwfUpớp lwfUpại 5bk4 fRWVchiếm h5bk4ơn mộ3NGot nửa5bk4 fRWVnên hắ5bk4n lập3NGo wfUptức được4Et3 chọn.

ỦywfUp vwfUpiên h5bk4ọc fRWVtập là5bk4 5bk4cái gì?

Lúc đwfUpó ủ5bk4y viêwfUpn hfRWVọc tậpfRWV chífRWVnh làwfUp tfRWVrợ 5bk4thủ đắc4Et3 l3NGoực của3NGo lớwfUpp trưởng.

wfUpTôi v4Et3à K3NGohang Duật3NGo ngồi4Et3 cù5bk4ng bàn3NGo cfRWVòn chưafRWV wfUptính, 5bk4bây gifRWVờ còfRWVn cwfUpùng nh3NGoau trực4Et3 ban.

Có fRWVnghĩa l3NGoà, sa5bk4u nàfRWVy nếuwfUp 5bk4có họpwfUp hành5bk4 gì,fRWV h4Et3oạt độngfRWV tfRWVhể twfUphao gì,fRWV K4Et3hang Duật4Et3 đều4Et3 5bk4đi 3NGotheo t5bk4ôi, thỉnh4Et3 thofRWVảng xu4Et3ất h4Et3iện cạnhfRWV tôi.

ThậtwfUp 4Et3bi 3NGothảm, thật4Et3 5bk4bi thảwfUpm 5bk4a 3NGoa 3NGoa fRWVa wfUpa 5bk4a wfUpa wfUpa fRWVa fRWVa a!!

Cuối5bk4 thá5bk4ng mười3NGo h5bk4ai, sắpfRWV tớfRWVi wfUp kwfUpì t5bk4hi hfRWVọc k5bk4ì, khoả4Et3ng thời4Et3 giafRWVn này4Et3 p5bk4hỏng chừng3NGo l3NGoà thời3NGo gifRWVan c3NGoác 3NGohọc fRWV sinfRWVh c4Et3hăm chỉ5bk4 nhất,fRWV tôifRWV cũng5bk4 5bk4không ngoại4Et3 l3NGoệ, 3NGotôi là3NGo điển4Et3 h4Et3ình cfRWVủa 4Et3kiểu wfUp học4Et3 s5bk4inh nướcwfUp t5bk4ới châwfUpn m5bk4ới nhảy,4Et3 wfUpvì v4Et3ậy vừawfUp 5bk4tới lfRWVúc này3NGo tôiwfUp l3NGoiền wfUpcảm 4Et3 thấy3NGo cwfUpó á4Et3p lực.

KhanwfUpg DuwfUpật lfRWVại k4Et3hông giốn4Et3g vậy,wfUp một3NGo chút5bk4 ápwfUp lự3NGoc tfRWVrước wfUpkhi t5bk4hi đwfUpều fRWVkhông 3NGocó, tafRWVn wfUphọc 4Et3hoặc 5bk4lúc nghỉwfUp trưfRWVa 5bk4đều 3NGođi đá5bk4 bóng.

Tôi fRWVoán giận4Et3 nha.

Tiết5bk4 ha5bk4i 3NGongày hôwfUpm đ3NGoó vừawfUp 5bk4hết, wfUp mộ5bk4t tên4Et3 3NGocon tfRWVrai chạyfRWV 3NGođến chỗ5bk4 Khan5bk4g Du3NGoật hfRWVỏi bài,wfUp awfUpi biểu5bk4 n3NGogười 5bk4ta 5bk4học 3NGo 5bk4giỏi đâu,4Et3 5bk4bình thườngwfUp cũn5bk4g sẵn5bk4 s4Et3àng ch5bk4ỉ bài,4Et3 hiệnfRWV tfRWVại lfRWVại lfRWVà fRWVỦy vfRWViên họ4Et3c 4Et3 tập4Et3, nfRWVgười t3NGoìm 4Et3hắn hỏfRWVi bà3NGoi 4Et3cũng n3NGohiều hơn.

Thấy 3NGocó người4Et3 hỏ3NGoi bàiwfUp wfUphắn, t5bk4ôi lifRWVền đ3NGoứng d4Et3ậy n3NGohường chỗ.

3NGoTên 3NGocon trwfUpai nwfUpày fRWVtên 3NGolà KếfRWV 5bk4 Kiệ3NGot Hạnh3NGo, rấtwfUp ch3NGoăm chỉ3NGo hwfUpọc hànwfUph, chúng4Et3 tôi3NGo đfRWVều gọi5bk4 hắnwfUp 5bk4là mọtwfUp s5bk4ách, bởi5bk4 fRWV vfRWVì hắwfUpn thfRWVật sự5bk4 thífRWVch đọcfRWV sách,fRWV kh4Et3ông 4Et3hiểu liền3NGo hỏwfUpi lfRWVà t5bk4hói 3NGoquen c3NGoủa wfUp hắn.

Hắn thwfUpấy t3NGoôi nhườn3NGog chfRWVỗ liề5bk4n nó5bk4i 5bk4“Cảm ơfRWVn lớp3NGo trưởng”

Hắn 3NGolà đứafRWV du4Et3y nhwfUpất 5bk4trong 4Et3lớp khôn5bk4g nưwfUpớc c3NGohảy bèo3NGo tr3NGoôi kê3NGou tfRWVôi là4Et3 PhúfRWVc Tấn.

Tôi kfRWVích động5bk4 đến5bk4 x5bk4ém k3NGohóc, fRWVN fRWV l3NGoâu kh3NGoông nghwfUpe được4Et3 người3NGo t4Et3a k3NGoêu 3NGotôi l4Et3à lwfUpớp trưởng,3NGo hoài4Et3 niwfUpệm 5bk4– in4Et3g, hwfUpảo 5bk4 cảmwfUp đối3NGo vfRWVới hắn3NGo cũnwfUpg tăng3NGo 4Et3tên 4Et3hai twfUprăm p4Et3hần trăm.

Hắn m3NGoở r5bk4a sáchwfUp b3NGoài 4Et3tập, hỏifRWV KhafRWVng DuậfRWVt “KhanfRWVg Du5bk4ật, mìnfRWVh wfUpmuốn hỏ4Et3i b5bk4ạn bài5bk4 n4Et3ày, bạwfUpn 4Et3chỉ fRWVmình đi.”

T3NGoôi ởfRWV m4Et3ột 3NGobên gật4Et3 đầu,fRWV ch5bk4o rằng4Et3 ngườiwfUp 5bk4tốt nhfRWVư wfUpvậy, xá4Et3c th5bk4ật làfRWV nên5bk4 g5bk4iúp đ5bk4ỡ hết4Et3 sức.

Ai fRWVngờ Khan3NGog Duật5bk4 lạiwfUp bà5bk4y 5bk4ra một3NGo bộ4Et3 mặ5bk4t xfRWVa cwfUpách fRWV“Không rảnh!!”

TfRWVôi buồfRWVn bực,3NGo 5bk4bình thường3NGo h5bk4ắn cũng3NGo kfRWVhông nhwfUpư vậy.

Kế KwfUpiệt HfRWVạnh 4Et3còn wfUpbuồn b3NGoực hwfUpơn twfUpôi “TạifRWV safRWVo vậy?”

Tôi fRWVcũng muốn5bk4 biế4Et3t 3NGoKhang 4Et3Duật bịfRWV gìwfUp vậy,3NGo wfUpvì safRWVo 4Et3vẻ mặtwfUp khófRWV chịu.

3NGoLúc này,3NGo T5bk4iểu Phi3NGoền 5bk4lại nówfUpi fRWV với5bk4 tôfRWVi “Miểu5bk4 Miểu4Et3, n3NGogày kwfUpia là4Et3 sifRWVnh nhậfRWVt cfRWVủa Đ5bk4ại S5bk4ong v4Et3à TiwfUpểu So4Et3ng, wfUp fRWVbuổi chiề5bk4u 4Et3tao 5bk4với 5bk4Từ OánwfUph fRWVđi m5bk4ua quà,3NGo 4Et3mày cfRWVó wfUpđi không?”

“Sinh nhật?”wfUp t3NGoôi ng3NGohĩ một5bk4 5bk4 chfRWVút, nhwfUpớ lạfRWVi ngà4Et3y, đfRWVúng 4Et3là ngày5bk4 23NGo3 thángfRWV wfUp12 là4Et3 wfUpsinh n5bk4hật 3NGocủa Đạ4Et3i So5bk4ng wfUp và4Et3 TiểfRWVu So3NGong, 5bk4vội v3NGoàng trwfUpả lờifRWV “ĐiwfUp, đi4Et3, t5bk4ao đi!!”

Đang th3NGoảo luậnwfUp nófRWVng bỏ4Et3ng, KếwfUp 4Et3 Kiệt3NGo wfUpHạnh đột5bk4 fRWVnhiên 5bk4chạy tới5bk4, đứng3NGo thẳ4Et3ng tắp3NGo, điêwfUpn cuồng4Et3 4Et3kêu tôifRWV “Phúc5bk4 fRWV fRWVTấn, PwfUphúc Tấ3NGon, PhúcfRWV T3NGoấn, 3NGoPhúc Tấn…”

TwfUpôi s4Et3ửng 3NGosốt, đ3NGoây fRWVlà wfUpý gì.

5bk4Đồ điên!!

Đợi tới5bk4 l5bk4úc 5bk4hắn kê4Et3u khoả4Et3ng mườfRWVi m5bk4ấy tiếngfRWV ‘PhúcwfUp TấwfUpn’ rồi,4Et3 3NGotôi 3NGonhìn thấfRWVy Kha5bk4ng DuậtfRWV vẫ4Et3y fRWVvẫy 5bk4tay với5bk4 hắn.

Hắn k3NGohông kêuwfUp wfUpnữa, 5bk4ngoan ng4Et3oãn qu5bk4ay 4Et3trở về.

Tôi cfRWVhợt nfRWVghe 4Et3Khang DwfUpuật wfUpnói “ThậwfUpt r5bk4a fRWVbài nàywfUp giả3NGoi nhưwfUp vậy…”

Tôi ngh5bk4e khôngwfUp rõwfUp nêwfUpn tr3NGoở lạ5bk4i chỗfRWV ngồi,fRWV muốnfRWV h5bk4ỏi KếwfUp KiệtfRWV Hạnh3NGo c3NGoó 4Et3ý gì.

ĐợiwfUp là5bk4m 4Et3bài xon3NGog 4Et3rồi, hắ3NGon nhìfRWVn thfRWVấy 5bk4tôi, 3NGonói cợtwfUp nhfRWVả “PhúcwfUp Tấn4Et3, 5bk4ta xon4Et3g rồi,fRWV mời3NGo ngà5bk4i ngồi,5bk4 4Et3mời ngà5bk4i ngồi.”

Tôi càngfRWV khôngfRWV rõ4Et3, fRWVtại s5bk4ao hắn5bk4 l5bk4ại khôngwfUp 3NGongừng 5bk4kêu tô3NGoi l5bk4à P4Et3húc TấwfUpn, t5bk4ôi 4Et3trừng 3NGomắt nhìn5bk4 hắ3NGon, 5bk4hi vọng3NGo hắwfUpn có4Et3 5bk4thể wfUpsửa miệng.

Hắn lạ4Et3i mwfUpột chfRWVút cũnfRWVg không3NGo 5bk4 hiể3NGou được,5bk4 đại4Et3 khá3NGoi nfRWVghĩ rfRWVằng fRWVtôi ngạ5bk4i ng5bk4ồi chỗ3NGo hắn3NGo đã4Et3 ng5bk4ồi qua4Et3, liền4Et3 4Et3 5bk4lấy 5bk4tay áo3NGo xo4Et3a 3NGoxoa ghếfRWV ngồ4Et3i, 3NGocòn 5bk4nói thê3NGom “Phú5bk4c TwfUpấn, ngồwfUpi a.”

Ngồi cá5bk4i đầufRWV c3NGoậu. TwfUpôi cfRWVàng wfUptrừng hắn.

Sửa mifRWVệng đi,wfUp cậfRWVu là5bk4 ngưfRWVời du3NGoy nhấfRWVt wfUpgần wfUpbùn mà4Et3 wfUpchẳng hfRWVôi tafRWVnh m5bk4ùi bùn3NGo nh4Et3a, tifRWVếp tụ3NGoc phát4Et3 hfRWVuy đifRWV chứ.

Nhưng hắwfUpn mộwfUpt ch5bk4út c3NGoũng 3NGokhông pfRWVhản ứn4Et3g, dọwfUpn dẹ3NGop sác3NGoh giá5bk4o k4Et3hoa, 3NGovuốt vuốt4Et3 g3NGoáy, bỏ3NGo wfUpđi fRWVgiống như4Et3 kh3NGoông 5bk4có vi5bk4ệc gì.

Lô5bk4ng màfRWVy củfRWVa 3NGotôi đều4Et3 dồn3NGo thwfUpành mộtwfUp 3NGocục, rwfUpối rắm.

Đây 5bk4là ý4Et3 g3NGoì, wfUpý g3NGoì a.

Tôi nhìn4Et3 5bk4về fRWVphía Khan3NGog Duật3NGo, cứ3NGo 4Et3cảm fRWVthấy cwfUpó wfUpgì đófRWV không5bk4 bì4Et3nh thường.

Khang wfUpDuật đawfUpng nhàn5bk4 nh5bk4ã t4Et3hu fRWV d5bk4ọn hộp4Et3 4Et3bút, khô4Et3ng biwfUpết có4Et3 phải4Et3 tạifRWV ảwfUpo giáfRWVc c4Et3ủa tôwfUpi hawfUpy khôngfRWV, hfRWVắn fRWVgiống 3NGo như4Et3 tfRWVhật su5bk4ng sướn4Et3g, cùng4Et3 vẻ5bk4 mặt3NGo kh5bk4ó ch3NGoịu trước3NGo 3NGođó 3NGokhác n4Et3hau m4Et3ột trời4Et3 5bk4 mộtfRWV wfUpvực, 5bk4lộ wfUpra 3NGomột cỗwfUp sảngfRWV khoái.

Đại kfRWVhái l4Et3à c3NGohú ý5bk4 tfRWVới 5bk4ánh m5bk4ắt fRWVcủa tôi,4Et3 4Et3hắn qwfUpuay đwfUpầu “4Et3Làm sawfUpo vậy?”

“LàwfUpm safRWVo vậ4Et3y!? TwfUpôi còn5bk4 muốwfUpn b3NGoiết làfRWVm fRWVsao vậy4Et3 a?”wfUp twfUpôi c5bk4hỉ hướ3NGong KếwfUp KfRWViệt 3NGoHạnh “CậufRWV 4Et3làm gwfUpì vớiwfUp hắn?”

Khan3NGog DuậwfUpt v4Et3ẻ mặ4Et3t gi3NGoống nh5bk4ư rấtwfUp vô4Et3 t3NGoội, chớp4Et3 chớpfRWV mắtwfUp nhìnfRWV 5bk4tôi “ChỉfRWV bàifRWV cfRWVho hắn3NGo nha.”

“Không p5bk4hải cái5bk4 này,5bk4 3NGovì s5bk4ao h4Et3ắn gwfUpọi twfUpôi l5bk4à Phúc4Et3 Tấn.”

HắfRWVn càfRWVng 4Et3vô tộifRWV nhìwfUpn tfRWVôi “AiwfUp c3NGoũng 5bk4gọi cậu4Et3 3NGolà PhfRWVúc 4Et3Tấn nha.”

“Không phải…ý4Et3 tôfRWVi không3NGo phải5bk4 4Et3 vậy,5bk4 ýfRWV tôi4Et3 l3NGoà vừawfUp rwfUpồi 3NGohắn còwfUpn 5bk4gọi t5bk4ôi là4Et3 lớp5bk4 trưởng,3NGo tạifRWV s4Et3ao độtfRWV nhiên3NGo 3NGo 4Et3lại sửawfUp miênwfUpg.” TfRWVrước 5bk4sau chỉ4Et3 k3NGoém nhafRWVu 5bk4có 3NGomấy phú3NGot, m4Et3à 4Et3mấy phúwfUpt 5bk4này Kế4Et3 5bk4 KifRWVệt HạnhfRWV chỉ3NGo đfRWVứng 5bk4ở chwfUpỗ hắn.

Kh4Et3ang DufRWVật t3NGohực sự4Et3 fRWVkhông hi4Et3ểu 4Et3 g4Et3ì 3NGohết nhì3NGon tô5bk4i, sa5bk4u wfUpđó nfRWVói “fRWVLàm wfUpsao tôi5bk4 biếwfUpt được4Et3, t5bk4ôi cũng3NGo wfUpkhông fRWVphải wfUp hắn3NGo, nếu3NGo khô3NGong cậu5bk4 wfUpđi hwfUpỏi hắnfRWV đi.”

Đó là5bk4 4Et3một 3NGoý hay.

Tôi còn4Et3 tfRWVhật t4Et3ính đ3NGoi wfUphỏi .

Nhưng 3NGolà KfRWVế KifRWVệt HwfUpạnh vfRWVừa nh5bk4ìn thfRWVấy fRWVtôi, khôwfUpng đợi5bk4 tô3NGoi hỏi,wfUp tựawfUp 4Et3như 4Et3con fRWVvẹt fRWVkêu fRWVtôi Phúc4Et3 Tấn,wfUp PhúcwfUp Tấn,4Et3 Phú3NGoc Tấn.

PhfRWVúc TấnfRWV tớ3NGoi nỗwfUpi fRWVtôi hỏ4Et3i không5bk4 nổi3NGo nữa.

Xám wfUpxịt 3NGoquay v3NGoề 3NGochỗ ngồi.

Chuông vwfUpào lớp5bk4 4Et3vang lên,wfUp tôifRWV 5bk4 wfUpnhanh chónwfUpg lấywfUp 3NGosách gwfUpiáo kho5bk4a wfUpra, tro5bk4ng lòng5bk4 r4Et3ối rắmwfUp 3NGo, lạwfUpi muốnfRWV hỏ4Et3i fRWV K3NGohang Duật4Et3, nhưng5bk4 h4Et3ắn lạiwfUp 3NGobày 5bk4ra vẻwfUp m5bk4ặt e4Et3m bé5bk4 fRWVngoan, mắtwfUp đenwfUp lwfUpúng liến5bk4g 4Et3 3NGoto tròn4Et3 t5bk4rong su4Et3ốt hếfRWVt cỡ,wfUp giống4Et3 như4Et3 đa5bk4ng nói,fRWV 5bk4bé lwfUpà béwfUp nfRWVgoan, béwfUp vô3NGo 5bk4 wfUpcùng ngfRWVoan, chu3NGoyện 4Et3xấu gì5bk4 b3NGoé 3NGocũng khôwfUpng c3NGoó làm.

TôifRWV wfUpbị wfUpánh 3NGomắt thuầnwfUp khiế3NGot wfUpdơ bẩ5bk4n nàyfRWV hoàn3NGo fRWVtoàn cản4Et3 lại.

Tôi t3NGoiếp wfUptục rố4Et3i r5bk4ắm, lfRWVại cứ4Et3 rốiwfUp r3NGoắm 5bk4mãi mwfUpà fRWVlại 4Et3tìm không3NGo r4Et3a đ3NGoáp fRWVán gì.

T4Et3iếp thewfUpo, chúngwfUp tôfRWVi đốwfUpi mặt5bk4 3NGovới fRWVkì th4Et3i cuốiwfUp kỳ,3NGo wfUptôi 4Et3cũng không4Et3 có5bk4 cơ5bk4 fRWVhội rốiwfUp rắ4Et3m nữa3NGo, tấwfUpt cảfRWV 3NGosuy 3NGonghĩ wfUpđều 5bk4đặt ởwfUp cuộcwfUp thi.

Thi xonwfUpg, 5bk4tâm trạ5bk4ng lạiwfUp fRWVsung sướng,fRWV hơfRWVn nữa5bk4 t3NGoôi tfRWVhi 5bk4cũng k3NGohông tệwfUp lắm,4Et3 4Et3chuyện gì&nbs5bk4p; cũ5bk4ng quwfUpăng 4Et3ra fRWVsau đầu.

Nhưn4Et3g tớ3NGoi trước5bk4 nghỉ5bk4 đ3NGoông, tfRWVôi lạiwfUp bắ5bk4t đầ5bk4u wfUprối rắm.

Chún5bk4g tô4Et3i fRWVvào thời3NGo đó,5bk4 wfUphơn 94Et39 phầnfRWV trămwfUp hwfUpọc siwfUpnh đ4Et3ều sợ5bk4 cùng5bk4 mộtwfUp thứ.

Đó5bk4 wfUplà –3NGo sổwfUp liêwfUpn lạc.

Đừng nhìwfUpn cwfUpái qu3NGoyển fRWVsổ 3NGomàu đwfUpỏ wfUp 3NGo(có đôiwfUp khwfUpi wfUplà màuwfUp 5bk4xanh) 4Et3chỉ nhỏfRWV b5bk4ằng bà5bk4n ta3NGoy nà3NGoy m5bk4à xe5bk4m thườngfRWV, lực3NGo ản3NGoh wfUp hưởngwfUp c3NGoủa 4Et3nó rấ4Et3t kfRWVinh người3NGo .

Trong s3NGoổ 5bk4có điểm3NGo số4Et3 củfRWVa 3NGochúng wfUp 4Et3tôi, 4Et3còn 4Et3có lờ5bk4i nhậwfUpn x4Et3ét củafRWV giá4Et3o viê3NGon, l5bk4iên qu3NGoan tới4Et3 wfUpchuyện chún4Et3g wfUptôi 4Et3 cfRWVó th5bk4ể cówfUp nhfRWVững 5bk4ngày nghỉwfUp fRWVyên b3NGoình hfRWVay khôn4Et3g, t4Et3ết ngufRWVyên đá4Et3n c5bk4ó th3NGoể nhận3NGo fRWV đượ4Et3c tiề3NGon lì5bk4 xfRWVì ha3NGoy wfUpkhông, sâ5bk4u hơ4Et3n nữa3NGo liêfRWVn q4Et3uan tới3NGo dwfUpa thịt3NGo 4Et3của cfRWVhúng 3NGo t4Et3ôi, quy3NGoết định4Et3 xewfUpm fRWVba mẹwfUp chúng5bk4 tôifRWV 4Et3có thể3NGo l5bk4ấy chổiwfUp lô3NGong g5bk4à, d3NGoép l3NGoê howfUpặc 4Et3 đồ5bk4 dù3NGong wfUphằng ngày3NGo làm3NGo hu3NGong 4Et3khí để4Et3 5bk4hầu hfRWVạ chún5bk4g t4Et3ôi ha3NGoy không.

Vậy cfRWVòn ch3NGoưa tí5bk4nh, 4Et3ít r3NGoa wfUpmỗi lớp4Et3 cũ5bk4ng sẽfRWV cwfUpó wfUpmột hafRWVi đứfRWVa nfRWVgon lành.

Bời 3NGovì fRWVcô ch4Et3ủ nhiệmwfUp 3NGobị bwfUpệnh, 5bk4cô liề3NGon gwfUpiao ch4Et3o 5bk4tôi làmfRWV m4Et3ột 3NGochuyện vôfRWV 5bk4cùng v4Et3ô sỉ.

Lời 5bk4nhận xét4Et3 trowfUpng 4Et3phiểu liên4Et3 lạ3NGoc, gifRWVao cfRWVho 5bk4tôi viết.

Còn nó5bk4i 3NGogì 4Et3mà, efRWVm 3NGolà wfUplớp 5bk4 tr4Et3ưởng, wfUprất hiểfRWVu 4Et3các fRWVbạn, ewfUpm vfRWViết t3NGohích 3NGohợp nhất4Et3, bất5bk4 qufRWVá 3NGocũng kh4Et3ông 5bk4thể fRWV vìwfUp tìfRWVnh cảm5bk4 bạn5bk4 fRWVbè mà4Et3 làmwfUp 3NGorối kỉ5bk4 c5bk4ương, ph3NGoải fRWVviết đúngfRWV vớiwfUp t3NGohực tế.

Không đượ3NGoc làwfUpm rố5bk4i kỉ4Et3 fRWVcương twfUphì c4Et3ô cũng5bk4 đừng4Et3 kê3NGou efRWVm viế5bk4t nha.

Sau kh3NGoi ta4Et3n học5bk4, twfUprong ph3NGoòng fRWV c5bk4hỉ c5bk4ó tôifRWV v3NGoà KhawfUpng Duật,5bk4 hắ4Et3n lwfUpà wfUpỦy viên3NGo học3NGo fRWVtập mới4Et3, đươn3NGog 3NGonhiên phfRWVải ở3NGo 5bk4 lạ5bk4i gi4Et3úp tôi4Et3, thậtwfUp r4Et3a 5bk4ngay twfUpừ đầuwfUp fRWVtôi cũn5bk4g cảmwfUp thấwfUpy wfUpkhông được3NGo 5bk4tự fRWV nhiên.

Nh3NGoưng 5bk4mà 3NGonhìn wfUpcuốn sổ4Et3 lwfUpiên lạ4Et3c đanwfUpg nằmfRWV t5bk4rên tfRWVay tôwfUpi này…

L5bk4òng twfUpôi lạiwfUp không 3NGo còn3NGo khôn3NGog 4Et3tự n4Et3hiên nữa.

3NGoTất cả5bk4 đề4Et3u wfUplà màuwfUp wfUpđỏ, điểm3NGo sốwfUp đềufRWV 3NGotừ wfUp5 tới4Et3 15wfUp, khôwfUpng x3NGoem tênwfUp cũng5bk4 biết4Et3 wfUplà ai.

Đại vương3NGo l5bk4ớp 4Et3chúng t4Et3ôi, 3NGobạn CwfUphu 4Et3Dũng Cường.

Hắn cwfUpó tiếfRWVng là4Et3 học3NGo swfUpinh cáfRWV 5bk4 bi3NGoệt, suốfRWVt 3NGongày ở4Et3 trườngwfUp đ3NGoánh n4Et3hau, đán5bk4h trận4Et3 nào4Et3 t5bk4o trfRWVận nấy,3NGo mẹfRWV hwfUpắn 5bk4vì 5bk4 3NGoviệc hắn3NGo đfRWVánh nhaufRWV, thư4Et3ờng bịwfUp gọifRWV t3NGoới trường,3NGo tuầ4Et3n trư4Et3ớc 3NGocòn đến4Et3 một4Et3 3NGo wfUplần đâu?5bk4 NhưngwfUp 3NGomẹ hắ5bk4n c4Et3ưng chiềwfUpu hắn,3NGo 5bk4thật nhiều5bk4 chuyện4Et3 cũng3NGo k3NGohông nwfUpói 4Et3 4Et3cho b3NGoố hắn,4Et3 hằngwfUp nfRWVăm không&nbsfRWVp; cófRWV ở5bk4 n5bk4hà, l4Et3àm h4Et3uấn luyệ4Et3n v3NGoiên qfRWVuyền anhfRWV, chwfUpo wfUp nên5bk4 vi3NGoệc này5bk4 cfRWVủa hwfUpắn, bố3NGo hắn4Et3 cũn4Et3g khôn3NGog biế4Et3t, đ5bk4ợi fRWVtới wfUplúc 3NGobiết, 5bk4năm wfUp tr4Et3ước đánhwfUp tớiwfUp nỗiwfUp m5bk4ặt wfUphắn 5bk4sưng l5bk4ên, cò3NGon 3NGokéo lỗwfUp t5bk4ai hfRWVắn đếnfRWV tfRWVrường, tfRWVìm 4Et3 mấy5bk4 đứfRWVa bị5bk4 3NGohắn đánh4Et3 đểwfUp 4Et3xin lỗi.

Bố h5bk4ắn 5bk4lúc 5bk4đó 4Et3nói cfRWVứng “Thành3NGo 5bk4 tíc4Et3h fRWVhọc tậpwfUp khô3NGong tốwfUpt, làfRWV 3NGodo mà5bk4y kh3NGoông th5bk4ông mifRWVnh, tfRWVao không5bk4 3NGotrách, 3NGo như4Et3ng fRWVđể chwfUpo tafRWVo biết4Et3 mà3NGoy đánwfUph người4Et3 khác,4Et3 4Et3tao fRWVđánh gãyfRWV chân3NGo mày.”

Do mẹ4Et3 wfUphắn cưnwfUpg cfRWVhiều, điệwfUpn wfUp fRWVthoại c3NGoố địnhwfUp l5bk4úc đfRWVó 4Et3còn chưawfUp wfUpthông d3NGoụng, khôngwfUp wfUpthể t3NGohường 4Et3xuyên lfRWViên wfUp hệ,fRWV bốwfUp hắwfUpn 3NGoyêu cầu5bk4 th3NGoầy giáofRWV wfUpcuối k4Et3ì mỗifRWV n3NGoăm liềfRWVn gửifRWV sổwfUp 4Et3liên 3NGolạc trực5bk4 fRWV tiếp3NGo tớ5bk4i chỗ3NGo ông.

Thành tícwfUph họcfRWV tậ4Et3p củwfUpa hắnwfUp 5bk4 k3NGohông fRWVtốt, bố3NGo fRWVhắn bi3NGoết cũ3NGong khôwfUpng sao4Et3, nhưn4Et3g mà4Et3 l3NGoời nhận3NGo xétfRWV…đến wfUplúc đó5bk4 3NGo chắ3NGoc b4Et3ố hắnfRWV đán4Et3h gwfUpãy wfUpchân wfUphắn luôn.

Đến l3NGoúc wfUpđó, tôfRWVi chỉ5bk4 phả4Et3i là4Et3m wfUpđồng phạm.

Làm lớp3NGo tr4Et3ưởng, 4Et3làm b4Et3ạn họcfRWV, 3NGotôi đều4Et3 có3NGo nghfRWVĩa vwfUpụ b3NGoảo v3NGoệ tfRWVhân thểfRWV và4Et3 si5bk4nh m5bk4ệnh các4Et3 4Et3bạn tr5bk4ong lớp.

5bk4Nhưng fRWVcái ngh5bk4ĩa 3NGovụ hufRWVy hoàng4Et3 n4Et3ày, lại4Et3 làmfRWV cfRWVho t3NGoôi v4Et3iết fRWVcái lờ5bk4i 4Et3nhận xé5bk4t khỉ5bk4 gfRWVió n4Et3ày, lạwfUpi còfRWVn phwfUpải viếtwfUp 5bk4cho đúng3NGo swfUpự thậtfRWV nữa.

Tôi3NGo rốiwfUp r4Et3ắm tớiwfUp mứcwfUp bạcwfUp tóc.

Ánh mắt5bk4 xfRWVấu xfRWVa li5bk4ền t5bk4oát ra.

Tôi 4Et3nhìn về5bk4 pwfUphía 4Et3Khang Du3NGoật “CwfUpái 3NGonày cfRWVậu viết.”

Hắn là4Et3 ỦywfUp viênwfUp học5bk4 twfUpập, cũng4Et3 3NGocó q5bk4uyền viết4Et3 lời4Et3 4Et3nhận xét.

Tôi vộiwfUp vàng3NGo nfRWVém 4Et3cho hắnwfUp, đ4Et3ể 5bk4 h5bk4ắn 5bk4buồn rầ4Et3u đfRWVi, t4Et3ôi mặcfRWV kệ4Et3, nhan5bk4h fRWVnhanh viết3NGo mấ4Et3y c5bk4ái kh3NGoác, tôi3NGo 5bk4còn muốfRWVn 5bk4 n3NGohanh chóngfRWV v4Et3ề nha4Et3nh chờ4Et3 x5bk4em ĐồngfRWV x5bk4uân h5bk4ỏa 5bk4diễm a.

Tôi vi5bk4ết, 3NGomột bfRWVên còfRWVn nfRWVhìn 3NGolén 3NGo fRWVKhang DfRWVuật, twfUphấy fRWVhắn chíufRWV 3NGochặt 5bk4mày, t5bk4âm tình3NGo tô3NGoi thật3NGo sảfRWVng kho5bk4ái, nghĩ5bk4 5bk4 thầ5bk4m t5bk4rong lfRWVòng, cậu4Et3 cũng5bk4 cówfUp ngà3NGoy hô4Et3m nayfRWV, 4Et3để x3NGoem c3NGoậu vi5bk4ết nh4Et3ư th4Et3ế nào,wfUp wfUp hừ4Et3 hừ!!

Khang Du4Et3ật s4Et3uy n4Et3ghĩ trwfUpong chốcfRWV 4Et3 lá5bk4t, t3NGohật sự3NGo cwfUphỉ twfUprong 4Et3chốc l5bk4át, s3NGoau đwfUpó c3NGoầm b3NGoút 5bk4lên, fRWVvung ta3NGoy fRWVrẹt fRWVrẹt, 4Et3 vi5bk4ết x5bk4ong, liền5bk4 ném5bk4 lạiwfUp c4Et3ho tôi.

“Xong rồi!”

Xong rồi!4Et3! NàfRWVy 5bk4thì xon4Et3g rồi.

5bk4Việc làmwfUp tô5bk4i sầu4Et3 kfRWVhổ nử3NGoa tiếng,fRWV chỉfRWV mười3NGo pwfUphút là3NGo xong.

Tôi kfRWVhông tifRWVn, bỏfRWV bfRWVút xuố3NGong, wfUpmở fRWVra phiế5bk4u l5bk4iên l4Et3ạc wfUpcủa 4Et3Chu 3NGoDũng CfRWVường, lậ5bk4t tới5bk4 5bk4trang 5bk4có 5bk4lời nfRWVhận xét.

5bk4Trên đó4Et3 chwfUpỉ viết5bk4 í3NGot ỏifRWV m3NGoấy chfRWVữ –3NGo fRWVBạn Dũn4Et3g wfUpthành tích4Et3 ổn4Et3 định,wfUp năfRWVng lực4Et3 đấm4Et3 đ3NGoá 5bk4rất mạnh.

Cái gì5bk4 k4Et3êu làfRWVm rối4Et3 kỉ3NGo c5bk4ương t3NGoới cảnhwfUp fRWVgiới c3NGoao nhất,fRWV cwfUphính 4Et3là đây,wfUp lwfUpàm wfUprối kỉfRWV cươ4Et3ng tới4Et3 mứ5bk4c 5bk4tìm khfRWVông r4Et3a ch5bk4ỗ nào4Et3 khôfRWVng hợp3NGo lí.

“Như 5bk4thế nào4Et3? ViếtfRWV khôn4Et3g đúng?”5bk4 hắwfUpn hỏi.

Tô5bk4i fRWVnhanh 5bk4chóng l3NGoắc đầu,3NGo đú5bk4ng làwfUp viếtwfUp khô3NGong chê4Et3 5bk4vào đâu3NGo được.

“Vậy m3NGoau fRWVkí tên!”

“Ừ, được!”4Et3 lời3NGo wfUpnhận xé3NGot 4Et3do 5bk4tôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.