You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 65GASBv: 7WYzBJÔ p7WYzBJhối ngẫu

C7tZCGohuyện xấLJu củ5GASBva tôi7WYzBJ v5GASBvà K7tZCGohang 5GASBvDuật 7tZCGovẫn li5GASBvên 7tZCGotục l5GASBvan truyền5GASBv, kLJhông nhữ7tZCGong 7tZCGovậy, cò7tZCGon c5GASBvàng ng7tZCGoày 7WYzBJcàng LJhuy hoàng.

Tôi v7tZCGoà hLJắn được7WYzBJ thầ5GASBvy th5GASBvể LJdục 7tZCGo ch5GASBvọn 5GASBvđi th7tZCGoi Đ7WYzBJại 7WYzBJhội thể7WYzBJ t5GASBvhao toàLJn khu5GASBv, cLJó 5GASBvchết 7tZCGohay kLJhông lại7WYzBJ đạtLJ LJđược 7WYzBJ 7tZCGogiải quán7WYzBJ quân,5GASBv điều7tZCGo n5GASBvày kìLJ 7WYzBJthật 7WYzBJcũng kh5GASBvông có7tZCGo gìLJ, tô7WYzBJi v5GASBvốn 7WYzBJhọc LJgiỏi thể5GASBv 7tZCGo dục7WYzBJ, vậy7tZCGo mà5GASBv truyề7tZCGon 7tZCGovào 5GASBvlớp 7WYzBJlại tLJhay đLJổi bản7tZCGo chất.

Khô7WYzBJng biếLJt đứ7WYzBJa LJxấu 7tZCGoxa nLJào n5GASBvói LJmột câ7WYzBJu “ĐâyLJ lLJà sLJức mạn7WYzBJh tìn7WYzBJh yêu.”

Sức mạ5GASBvnh tìnhLJ yê5GASBvu cá7tZCGoi đầuLJ mày…cái5GASBv LJnày LJlà 7tZCGothực lự7tZCGoc củLJa tao.

Biết vậ7tZCGoy 5GASBvlúc đó7tZCGo c7tZCGohạy vLJề chLJót c7WYzBJho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài7tZCGo r5GASBva, 5GASBvvì ở7tZCGo tiết5GASBv vă7WYzBJn 5GASBvtôi 7WYzBJ t7WYzBJừng bị7tZCGo thầy7WYzBJ T7WYzBJôn pLJhạt đứng,5GASBv 7WYzBJnên để5GASBv thầy7tZCGo 5GASBvTôn xếp7tZCGo loạ7tZCGoi hạnh7WYzBJ 5GASBvkiểm vLJào cu7tZCGoối 7WYzBJ LJkì nươn7tZCGog tLJay ch7WYzBJo cáiLJ tộiLJ lỗi7tZCGo n5GASBvày củ5GASBva tôi5GASBv nên7tZCGo t5GASBvôi họcLJ rất5GASBv chLJăm chLJú, trước5GASBv 7WYzBJ 7WYzBJkia điểm5GASBv 7WYzBJsố môn5GASBv văn7WYzBJ 7WYzBJcủa tôLJi lu7tZCGoôn nằLJm ở5GASBv phầ7tZCGon 5GASBveo, lầ7tZCGon 7WYzBJnày th7tZCGoi trắcLJ 7tZCGonghiệm 5GASBv lạiLJ đLJứng 7WYzBJthứ LJ3, n7tZCGogay cảLJ bả5GASBvn 5GASBvthân tô7WYzBJi đề5GASBvu 7WYzBJkhông tLJin đ7WYzBJược h5GASBvai mắt7WYzBJ mLJình, 7tZCGo cò7WYzBJn rất7tZCGo 7WYzBJvui v7tZCGoẻ, LJcó công7WYzBJ mài7tZCGo sắt7WYzBJ có7tZCGo ngà7WYzBJy nêLJn ki5GASBvm 7tZCGoquả nhiê7WYzBJn chLJí lí.

Thầy Tôn7tZCGo 7WYzBJcũng 5GASBvcho 5GASBvrằng nh5GASBvư 7WYzBJ v7tZCGoậy, thầy5GASBv còn7tZCGo nhớ7tZCGo câuLJ n7WYzBJói LJmà K5GASBvhang D7tZCGouật từng5GASBv LJnói “S7WYzBJau 7tZCGolưng mỗ7tZCGoi ngườ7WYzBJi phụLJ LJ nữLJ thLJành cô5GASBvng nhấtLJ định5GASBv cóLJ 5GASBvmột ngườLJi đ7tZCGoàn ông7tZCGo LJthành c7tZCGoông.”, lúLJc 7WYzBJgiảng LJ b7tZCGoài cònLJ mượ7WYzBJn 7WYzBJcâu 7tZCGonày l5GASBvàm văn7WYzBJ, 7WYzBJở trư7WYzBJớc 7WYzBJmặt 5GASBvcả 5GASBvlớp nóiLJ phảiLJ 7tZCGonoi gương7tZCGo t7tZCGoôi LJ và7tZCGo 5GASBvKhang D7WYzBJuật 5GASBvhọc tập,7WYzBJ h7WYzBJọc tập7WYzBJ chún7tZCGog tôLJi giúp7WYzBJ đỡLJ lLJẫn nh5GASBvau, họ7tZCGoc tập5GASBv tì7tZCGonh 7tZCGo cảmLJ LJtốt đẹp5GASBv 7WYzBJcủa chLJúng tôi5GASBv, n5GASBvhư vậy5GASBv mớ7tZCGoi LJcó th7WYzBJể 5GASBvlàm LJcho 7tZCGođiểm sốLJ 7WYzBJnâng cao.

Vì 7WYzBJsao kêu7tZCGo 7tZCGocảm tìn7tZCGoh tốt,7tZCGo vì5GASBv LJ LJsao 5GASBvkêu giúp7WYzBJ đỡLJ lẫn7WYzBJ nhaLJu, nói7WYzBJ 5GASBvtới 7WYzBJtai m5GASBvấy đứa7tZCGo tr7tZCGoong 5GASBvlớp, đLJổi th7WYzBJành tô7WYzBJi LJ v5GASBvà K7WYzBJhang Duật5GASBv thật7tZCGo 7tZCGoân 7WYzBJái, â5GASBvn áLJi 7WYzBJtới nỗ7tZCGoi thành7WYzBJ tích5GASBv h7WYzBJọc tậ5GASBvp độtLJ nhiên7WYzBJ 5GASBv tăn7tZCGog cao.

Vì thế,7WYzBJ sức7tZCGo mạn7WYzBJh tì7tZCGonh yêuLJ, t7tZCGoôi tr7WYzBJốn thoá7tZCGot không7WYzBJ được,7tZCGo 7tZCGonhư LJbóng với7tZCGo hì5GASBvnh LJđi th5GASBveo tôi.

Danh hiệu5GASBv Ph7WYzBJúc 5GASBvTấn 7WYzBJnày cũLJng 7WYzBJbỏ kLJhông 7WYzBJđược, tô5GASBvi 7WYzBJsửa nh7tZCGoư thếLJ nà7WYzBJo cũngLJ uổng7tZCGo công.

Lại bởi7tZCGo LJvì LJsự tiến7WYzBJ LJbộ c5GASBvủa LJhai 7WYzBJ cLJhúng LJtôi, thầy7tZCGo 7tZCGoTôn cLJòn 5GASBvcố LJý đề5GASBv ngh7tZCGoị với7tZCGo th7tZCGoầy chủ7tZCGo nhiệ5GASBvm chLJo KhanLJg D7WYzBJuật 7WYzBJ 7tZCGolàm chức7WYzBJ v7WYzBJụ Ủ7tZCGoy vi7tZCGoên họLJc tập,LJ th7tZCGoì r5GASBva Ủ7tZCGoy viê5GASBvn học7WYzBJ LJtâp c7WYzBJũ 7WYzBJTông L7WYzBJê 7WYzBJQuân 7WYzBJ (biệt5GASBv 7WYzBJhiệu Tôn7WYzBJg 7WYzBJDa) vLJì 5GASBvbị bệnh7tZCGo mà7tZCGo xi7WYzBJn LJnghỉ 7WYzBJdài h7WYzBJạn, chứcLJ vụLJ Ủ7WYzBJy v5GASBviên h7WYzBJọc 5GASBv tập7tZCGo vẫ7WYzBJn b7tZCGoỏ trố7WYzBJng, l5GASBvần này5GASBv đềLJ nghịLJ đề5GASBvu 7WYzBJđược mấy7tZCGo đ5GASBvứa co7tZCGon t5GASBvrai 7tZCGotrong lLJớp 7tZCGo đ7tZCGoồng ý.

Cán7tZCGo bộLJ lớp7tZCGo tôi,LJ ng5GASBvoại 7WYzBJtrừ chứLJc LJ LJvụ Ủ7WYzBJy 7WYzBJviên 7WYzBJthể d7WYzBJục 7tZCGocó 7WYzBJít qu5GASBvyền l5GASBvực nhất5GASBv làLJ co5GASBvn LJtrai là7tZCGom, còn7tZCGo l5GASBvại đề7tZCGou l7tZCGoà 7tZCGo co7WYzBJn LJgái làm,7WYzBJ K7WYzBJhang Du7tZCGoật họ7WYzBJc tập5GASBv t7tZCGoốt, s7WYzBJố lượnLJg co7WYzBJn t5GASBvrai tr7tZCGoong lớp5GASBv LJlại 5GASBv chLJiếm hơn7WYzBJ m7WYzBJột nử7tZCGoa nên5GASBv 7tZCGohắn l7WYzBJập 7WYzBJtức được7tZCGo chọn.

Ủy vi7tZCGoên 7WYzBJhọc tập7WYzBJ l7tZCGoà cLJái gì?

Lúc đó7tZCGo ủy7WYzBJ viê7tZCGon họcLJ tập5GASBv ch7WYzBJính là7tZCGo trợLJ 7WYzBJthủ đắ7WYzBJc lực5GASBv của7WYzBJ lớp5GASBv trưởng.

Tôi LJvà LJKhang DuLJật ngồ7WYzBJi cùn7WYzBJg b5GASBvàn còn5GASBv chưaLJ tính,LJ b7WYzBJây g5GASBviờ còLJn cù7tZCGong LJnhau trực7WYzBJ ban.

Có nLJghĩa 7tZCGolà, LJsau 7tZCGonày nếu5GASBv cóLJ họpLJ hàn7WYzBJh 5GASBvgì, hoLJạt động5GASBv th5GASBvể tha7WYzBJo gLJì, KhaLJng DLJuật đều7WYzBJ đi5GASBv LJtheo tôi5GASBv, 7tZCGothỉnh thoảng5GASBv x7tZCGouất h7WYzBJiện cạnLJh tôi.

ThLJật b7tZCGoi th5GASBvảm, thậ5GASBvt LJbi thảmLJ 7tZCGoa 5GASBva 7tZCGoa 7tZCGoa 5GASBva 7WYzBJa 5GASBva 7WYzBJa 5GASBva 7tZCGoa a!!

Cuối thánLJg mưLJời ha7WYzBJi, sắpLJ 7WYzBJtới 7tZCGo 7WYzBJkì t5GASBvhi họ5GASBvc k7WYzBJì, k5GASBvhoảng thời5GASBv gLJian nà7WYzBJy phỏnLJg chừng7tZCGo là5GASBv th7tZCGoời giLJan c7tZCGoác họ7tZCGoc 7WYzBJ sin7tZCGoh ch7WYzBJăm chỉLJ nhất5GASBv, 7tZCGotôi 7WYzBJcũng khLJông ngoại5GASBv lệ,7WYzBJ tô7tZCGoi l5GASBvà đi5GASBvển LJhình của7WYzBJ ki5GASBvểu 7WYzBJ học7WYzBJ si7tZCGonh nư7WYzBJớc tới7WYzBJ chân7tZCGo mới7WYzBJ nhả7WYzBJy, v7WYzBJì vậy5GASBv 7tZCGovừa t7WYzBJới lú7WYzBJc 7WYzBJnày tô7tZCGoi liề7tZCGon cảm7WYzBJ 7tZCGo thấy7tZCGo có7WYzBJ ápLJ lực.

Khang 7tZCGoDuật lại5GASBv khôngLJ giố5GASBvng vậ7WYzBJy, mộ7tZCGot chú5GASBvt 7WYzBJáp lực5GASBv trướ5GASBvc k7WYzBJhi t7WYzBJhi đều7tZCGo 5GASBvkhông 7WYzBJcó, ta5GASBvn học7tZCGo hLJoặc lúLJc nghỉ5GASBv 7WYzBJtrưa đềuLJ đLJi 7WYzBJđá bóng.

Tôi 5GASBvoán giận5GASBv nha.

Tiết LJhai ngày5GASBv hô5GASBvm đó7WYzBJ vừaLJ hế5GASBvt, LJ mộtLJ tênLJ c7tZCGoon trLJai chạyLJ đến7tZCGo chỗ7WYzBJ KhLJang DLJuật hỏi5GASBv bài,7WYzBJ LJai biể7WYzBJu ngườiLJ 5GASBvta học5GASBv 7tZCGo g7tZCGoiỏi đLJâu, b5GASBvình thườn5GASBvg cũng7WYzBJ sẵn7WYzBJ sLJàng c5GASBvhỉ 5GASBvbài, hi7WYzBJện 5GASBvtại lạiLJ LJlà 5GASBvỦy 7WYzBJviên học7WYzBJ 5GASBv t5GASBvập, ngLJười t5GASBvìm h5GASBvắn hỏi7tZCGo bàiLJ cũnLJg 5GASBvnhiều hơn.

Thấy có7WYzBJ người5GASBv h5GASBvỏi b5GASBvài hắ5GASBvn, t7tZCGoôi l7tZCGoiền đứ7tZCGong dậy7tZCGo nhườn7tZCGog chỗ.

Tên c7tZCGoon tra7tZCGoi này5GASBv tLJên l7WYzBJà KếLJ 5GASBv 7tZCGoKiệt Hạ7WYzBJnh, r7tZCGoất chăm7tZCGo LJchỉ 7tZCGohọc hà7WYzBJnh, cLJhúng 7tZCGotôi đều5GASBv 7WYzBJgọi h7tZCGoắn LJlà mọtLJ sách5GASBv, bLJởi 7tZCGo 5GASBvvì h7WYzBJắn thậ7WYzBJt LJsự 7tZCGothích 7WYzBJđọc sá7WYzBJch, không5GASBv hiLJểu li7tZCGoền hỏ7tZCGoi l7WYzBJà th7WYzBJói qu7tZCGoen c7WYzBJủa 7tZCGo hắn.

Hắn5GASBv thấy5GASBv tôi5GASBv nhườLJng c5GASBvhỗ l5GASBviền 7tZCGonói “7tZCGoCảm ơLJn LJlớp trưởng”

Hắn l7tZCGoà 7tZCGođứa d7WYzBJuy n5GASBvhất tr5GASBvong l7WYzBJớp kLJhông n7tZCGoước chảy7WYzBJ bèoLJ 5GASBvtrôi k7tZCGoêu tôi7tZCGo l5GASBvà LJPhúc Tấn.

Tôi kLJích độ7tZCGong đLJến xé7WYzBJm LJkhóc, 7WYzBJN 5GASBv lâu7WYzBJ LJkhông ng7WYzBJhe được7WYzBJ 5GASBvngười t5GASBva kêu7WYzBJ tô7WYzBJi LJlà lớ7tZCGop trưở7tZCGong, h5GASBvoài 7WYzBJniệm 7WYzBJ– in7tZCGog, hả7tZCGoo 7WYzBJ cảLJm đối5GASBv vLJới LJhắn 5GASBvcũng tLJăng tê7WYzBJn haLJi trăm7WYzBJ phầ5GASBvn trăm.

Hắn mở7WYzBJ 7WYzBJra sách7tZCGo bài7tZCGo tậ7tZCGop, hỏi7tZCGo KhaLJng Duậ7tZCGot “KhangLJ Duậ7WYzBJt, 7WYzBJmình m5GASBvuốn hỏiLJ b5GASBvạn bLJài này7WYzBJ, b5GASBvạn chỉ7WYzBJ mì7tZCGonh đi.”

Tôi ởLJ m7WYzBJột bê5GASBvn 5GASBvgật đầ5GASBvu, c7tZCGoho rằ5GASBvng ng7tZCGoười t7tZCGoốt nhLJư LJvậy, xác7tZCGo 7tZCGothật LJlà nê7WYzBJn gi5GASBvúp đ7tZCGoỡ hếLJt sức.

Ai ngờ7tZCGo Kha5GASBvng DuậtLJ lạiLJ bà7WYzBJy r7tZCGoa mLJột b7WYzBJộ m7tZCGoặt LJxa LJcách 7WYzBJ“Không rảnh!!”

Tôi 7WYzBJbuồn bựLJc, bình5GASBv 7WYzBJthường LJhắn c7tZCGoũng k5GASBvhông n7tZCGohư vậy.

Kế7WYzBJ K7WYzBJiệt 5GASBvHạnh 5GASBvcòn buồLJn bực7tZCGo LJhơn 7tZCGotôi “TạiLJ saLJo vậy?”

T7tZCGoôi cũ5GASBvng muốn7tZCGo biếLJt K7WYzBJhang D7tZCGouật bị7WYzBJ gì5GASBv vậy7WYzBJ, vì7WYzBJ 5GASBvsao 5GASBvvẻ mặt5GASBv khó7tZCGo chịu.

Lúc này,LJ Tiểu7tZCGo Phiề7WYzBJn lạiLJ nóiLJ 7tZCGo 5GASBvvới tô7tZCGoi “Miể7tZCGou Miểu,7WYzBJ ngày5GASBv k7tZCGoia 7WYzBJlà s5GASBvinh nhậLJt của7WYzBJ Đại7tZCGo 5GASBvSong 7tZCGovà LJTiểu So7tZCGong, 7tZCGo buổi7WYzBJ c7WYzBJhiều ta7WYzBJo vớiLJ T7WYzBJừ Oá7tZCGonh điLJ mu5GASBva quLJà, mà5GASBvy c7tZCGoó đ7tZCGoi không?”

“Sinh nh5GASBvật?” t5GASBvôi n7tZCGoghĩ m7WYzBJột 5GASBv 7WYzBJchút, n7tZCGohớ lại5GASBv ngLJày, đLJúng làLJ 5GASBvngày 7tZCGo23 thán7tZCGog 7WYzBJ12 7WYzBJlà s7tZCGoinh nhLJật LJcủa LJĐại Son5GASBvg 5GASBv và5GASBv T7WYzBJiểu 7tZCGoSong, v7tZCGoội v7WYzBJàng trả7tZCGo lờiLJ “5GASBvĐi, 7tZCGođi, t7WYzBJao đi!!”

Đang thảo7WYzBJ l7tZCGouận nó7WYzBJng bỏng,7WYzBJ Kế5GASBv 7tZCGo KiệLJt HạLJnh đ7WYzBJột nhi5GASBvên LJchạy t5GASBvới, đứLJng thẳn7WYzBJg tắp,LJ điên7tZCGo cLJuồng 7tZCGokêu tLJôi “5GASBvPhúc LJ Tấn,7tZCGo Phú5GASBvc TấnLJ, Phú5GASBvc 7tZCGoTấn, Phúc7WYzBJ Tấn…”

Tôi sửngLJ số7WYzBJt, đâ7tZCGoy l7tZCGoà LJý gì.

Đồ7tZCGo điên!!

Đợi tới7tZCGo lúc7tZCGo hắnLJ k7tZCGoêu k5GASBvhoảng mười7WYzBJ mấy7tZCGo ti7WYzBJếng LJ‘Phúc Tấn’7WYzBJ rồ7WYzBJi, tLJôi nhì5GASBvn thấ5GASBvy Khan7tZCGog 7tZCGoDuật vẫLJy v5GASBvẫy ta7tZCGoy với5GASBv hắn.

Hắn khLJông kêu7WYzBJ nữaLJ, ngoa5GASBvn 5GASBvngoãn LJquay t7tZCGorở về.

Tôi chợt7tZCGo 5GASBvnghe KhanLJg DuậtLJ nói7WYzBJ “Thậ7WYzBJt rLJa LJbài nLJày giải5GASBv nhưLJ vậy…”

7tZCGoTôi ng7tZCGohe khôngLJ rõLJ nêLJn trở7tZCGo lại7tZCGo c7tZCGohỗ LJngồi, LJmuốn hỏi7WYzBJ Kế5GASBv 7tZCGoKiệt H5GASBvạnh c7tZCGoó 5GASBvý gì.

Đợi7WYzBJ là7tZCGom 7WYzBJbài xLJong rồi,5GASBv hắ5GASBvn nhì7tZCGon thấyLJ tôLJi, 7WYzBJnói cợt5GASBv nhả5GASBv “P7WYzBJhúc Tấn,7WYzBJ 7WYzBJta 5GASBvxong rồi7tZCGo, mời7tZCGo ngài7WYzBJ ngồ7tZCGoi, mờ5GASBvi ngài5GASBv ngồi.”

Tôi càn5GASBvg khô7WYzBJng r7tZCGoõ, tại7tZCGo sa7tZCGoo 7WYzBJhắn lại5GASBv kh7tZCGoông ngừng7WYzBJ 7tZCGokêu tô7tZCGoi l5GASBvà Phúc7WYzBJ T7WYzBJấn, 7WYzBJtôi trừngLJ mắ7WYzBJt nLJhìn hắn,LJ hLJi vọn7tZCGog 7WYzBJhắn c7tZCGoó thể7WYzBJ sửa5GASBv miệng.

H7tZCGoắn lạ7tZCGoi mộtLJ 5GASBvchút cLJũng không7tZCGo 5GASBv hiể5GASBvu 5GASBvđược, 7tZCGođại kh5GASBvái 5GASBvnghĩ rằng5GASBv tô7tZCGoi LJngại nLJgồi ch7tZCGoỗ hắ7WYzBJn đã7tZCGo ngLJồi q7WYzBJua, liề7tZCGon 5GASBv lấy7tZCGo LJtay 7tZCGoáo 7WYzBJxoa xoLJa g7tZCGohế ngồ7WYzBJi, c7tZCGoòn nLJói tLJhêm “PLJhúc Tấ7tZCGon, ngồiLJ a.”

Ngồi c5GASBvái 7tZCGođầu 7WYzBJcậu. 5GASBvTôi cà5GASBvng trừngLJ hắn.

Sửa 7tZCGomiệng đ7WYzBJi, cậ7tZCGou lLJà n5GASBvgười du7WYzBJy nh7WYzBJất gầnLJ bLJùn 7tZCGomà 7tZCGochẳng hô7tZCGoi tan7tZCGoh m7tZCGoùi bùnLJ LJnha, ti7WYzBJếp tLJục phát7tZCGo hu5GASBvy điLJ chứ.

Nhưng hắn7tZCGo một7WYzBJ LJchút cũng7tZCGo khô7tZCGong p5GASBvhản ứn5GASBvg, dọn7WYzBJ dẹp7WYzBJ sác5GASBvh g7tZCGoiáo kho7WYzBJa, vuố7WYzBJt LJvuốt gáy5GASBv, bỏ7tZCGo đLJi giống7tZCGo nhLJư kh7WYzBJông c7tZCGoó viLJệc gì.

Lông mà5GASBvy củaLJ tô7tZCGoi 5GASBvđều 5GASBvdồn thành7tZCGo mLJột cLJục, rối7WYzBJ rắm.

Đây là7tZCGo ý5GASBv gì5GASBv, LJý gì5GASBv a.

Tôi7WYzBJ 5GASBvnhìn v5GASBvề p7WYzBJhía Kha7tZCGong Du5GASBvật, cLJứ cLJảm th7WYzBJấy có5GASBv 7WYzBJgì đ7tZCGoó khLJông b5GASBvình thường.

K7tZCGohang DuậLJt đangLJ nhàn5GASBv n7tZCGohã t7tZCGohu LJ dọn5GASBv hộp5GASBv bú7tZCGot, k7tZCGohông biết7tZCGo 5GASBvcó ph7tZCGoải tạ5GASBvi ảo5GASBv giác7WYzBJ của7tZCGo LJtôi ha7tZCGoy kh7WYzBJông, h5GASBvắn g5GASBviống 5GASBv 7tZCGonhư thậ7WYzBJt 7WYzBJsung 7WYzBJsướng, cù7WYzBJng vẻLJ mặ7tZCGot 7WYzBJkhó chịu5GASBv 5GASBvtrước đóLJ khá5GASBvc 5GASBvnhau m7WYzBJột 7WYzBJtrời 7WYzBJ mộtLJ vực,5GASBv lLJộ LJra m5GASBvột cỗLJ sảnLJg khoái.

Đại7WYzBJ khLJái 5GASBvlà 7WYzBJchú 7WYzBJý tới7WYzBJ ánh5GASBv mắt7tZCGo 7WYzBJcủa tôi,7WYzBJ h5GASBvắn 7tZCGoquay đ5GASBvầu “LàLJm sa7tZCGoo vậy?”

“Làm s5GASBvao 7tZCGovậy!? T7WYzBJôi còn5GASBv muố7tZCGon b7WYzBJiết l7WYzBJàm sa7WYzBJo vậy5GASBv a?LJ” tôiLJ chỉ7WYzBJ hướngLJ 5GASBvKế Kiệt5GASBv 7WYzBJHạnh “5GASBvCậu làm7tZCGo gLJì với5GASBv hắn?”

Khang D5GASBvuật vLJẻ mLJặt giốn5GASBvg nh7tZCGoư r7WYzBJất v7WYzBJô tội5GASBv, ch7tZCGoớp ch7tZCGoớp mắt7WYzBJ n5GASBvhìn t5GASBvôi LJ“Chỉ 7WYzBJbài ch5GASBvo hắ7WYzBJn nha.”

“Không phải7tZCGo c7WYzBJái LJnày, vì7tZCGo sa7WYzBJo 7WYzBJhắn gọiLJ tôi7WYzBJ là5GASBv PLJhúc Tấn.”

Hắn cà5GASBvng 7tZCGovô tội7WYzBJ nLJhìn 7tZCGotôi “7WYzBJAi cũ5GASBvng gọi7WYzBJ c5GASBvậu là7WYzBJ PhúcLJ TấnLJ nha.”

“KhônLJg phải5GASBv…ý tôiLJ k7WYzBJhông phả5GASBvi LJ LJvậy, 7WYzBJý LJtôi l5GASBvà vLJừa 5GASBvrồi 5GASBvhắn 7tZCGocòn gọiLJ tô7tZCGoi là5GASBv lớpLJ 5GASBvtrưởng, 7tZCGotại LJsao độ7WYzBJt nhiêLJn LJ lại5GASBv sửa5GASBv miêng.”LJ TrLJước sa7WYzBJu chỉLJ k7WYzBJém n5GASBvhau c7WYzBJó 7tZCGomấy phú5GASBvt, LJmà mấy7tZCGo 7tZCGophút nLJày K7WYzBJế 7WYzBJ Ki7tZCGoệt HLJạnh ch5GASBvỉ đ5GASBvứng 7WYzBJở ch7WYzBJỗ hắn.

Kh7tZCGoang Duậ7WYzBJt thực7tZCGo LJsự k7WYzBJhông hiLJểu LJ LJgì 7WYzBJhết nh7WYzBJìn t5GASBvôi, s7WYzBJau đ7tZCGoó nóiLJ 7WYzBJ“Làm LJsao 7tZCGotôi bLJiết đượ7WYzBJc, tôi7tZCGo cũn5GASBvg kh7tZCGoông 7tZCGophải 5GASBv hắn,5GASBv nế5GASBvu kh5GASBvông cậLJu đi7WYzBJ hỏiLJ hắnLJ đi.”

Đó làLJ m7tZCGoột LJý hay.

Tôi c7WYzBJòn 7WYzBJthật tí7tZCGonh đLJi hỏi5GASBv .

Nhưng l5GASBvà 7WYzBJKế Kiệt7tZCGo H7tZCGoạnh vừ7tZCGoa nLJhìn thấ5GASBvy tôi,7WYzBJ không7WYzBJ đợi5GASBv tôi5GASBv hỏi7WYzBJ, tựa7WYzBJ n7tZCGohư 7tZCGocon 7tZCGovẹt kê5GASBvu tôi7WYzBJ Phúc7WYzBJ 7WYzBJTấn, Phúc7WYzBJ T7tZCGoấn, Ph5GASBvúc Tấn.

Phúc Tấ5GASBvn tới5GASBv nỗ7tZCGoi tôLJi h7tZCGoỏi kh7WYzBJông nLJổi nữa.

Xám xị7tZCGot qu7tZCGoay vềLJ 7tZCGochỗ ngồi.

Chuông v7tZCGoào lớ5GASBvp van5GASBvg lên7WYzBJ, tôi5GASBv 7WYzBJ n7tZCGohanh cLJhóng lấy7tZCGo 7tZCGosách 7tZCGogiáo 5GASBvkhoa r5GASBva, tro7WYzBJng LJlòng rối7tZCGo rắ5GASBvm 7WYzBJ, l7WYzBJại muốn5GASBv hỏLJi LJ Kh7tZCGoang Duật7WYzBJ, n7tZCGohưng hắn7WYzBJ l5GASBvại bà7tZCGoy 7WYzBJra vẻ5GASBv 7tZCGomặt e7tZCGom bé7WYzBJ ngoan5GASBv, mắt7tZCGo 7WYzBJđen lún7tZCGog li5GASBvếng LJ t7tZCGoo trò7tZCGon LJtrong suốt7tZCGo hếtLJ cỡ,7tZCGo 5GASBvgiống nLJhư đang5GASBv nLJói, 7WYzBJbé l7WYzBJà bé5GASBv 5GASBvngoan, b7WYzBJé 5GASBvvô 7tZCGo cùngLJ ngoa7tZCGon, chuy7WYzBJện x7tZCGoấu 7WYzBJgì bé7WYzBJ c7tZCGoũng kh7tZCGoông c7tZCGoó làm.

Tôi b5GASBvị ánh7tZCGo mắLJt thuần7WYzBJ khi7tZCGoết d5GASBvơ 5GASBvbẩn nà7tZCGoy hoà7tZCGon toàn7WYzBJ cản7WYzBJ lại.

Tôi7WYzBJ tiếpLJ tụ5GASBvc rối7tZCGo r7WYzBJắm, lạ7tZCGoi c5GASBvứ rLJối rắm7tZCGo 5GASBvmãi mà7tZCGo lạ7WYzBJi t7tZCGoìm khôn5GASBvg r7tZCGoa đápLJ 7tZCGoán gì.

7tZCGoTiếp tLJheo, 7tZCGochúng tô7WYzBJi đốiLJ mLJặt vớ7WYzBJi kì5GASBv 7WYzBJthi cuố7WYzBJi 5GASBvkỳ, tôLJi cũng5GASBv khôn5GASBvg có7tZCGo c7WYzBJơ LJhội r5GASBvối rắmLJ nữa7tZCGo, tấtLJ cả5GASBv 7WYzBJsuy ng5GASBvhĩ đềuLJ đặLJt LJở cuộc5GASBv thi.

Thi xLJong, 7tZCGotâm trạng7WYzBJ lại7WYzBJ s5GASBvung s5GASBvướng, hơn7tZCGo 5GASBvnữa 7tZCGotôi 5GASBvthi cũ7tZCGong khôngLJ tLJệ lắm,7tZCGo chu5GASBvyện gì&7tZCGonbsp; cũng7tZCGo qLJuăng LJra 7WYzBJsau đầu.

Nhưng 7tZCGotới t5GASBvrước n7WYzBJghỉ đLJông, tôi5GASBv lạ7WYzBJi bắt7tZCGo đầu7WYzBJ rối5GASBv rắm.

Ch7WYzBJúng tLJôi v7tZCGoào t7WYzBJhời 7tZCGođó, hơ5GASBvn LJ99 ph7WYzBJần 7tZCGotrăm LJhọc sin7tZCGoh đềLJu 5GASBvsợ LJcùng mộ5GASBvt thứ.

Đó LJlà –7WYzBJ sLJổ liênLJ lạc.

7tZCGoĐừng 7tZCGonhìn 5GASBvcái quyể5GASBvn sổ5GASBv màu5GASBv đLJỏ LJ 7WYzBJ(có 7tZCGođôi k5GASBvhi l5GASBvà mLJàu 7WYzBJxanh) chỉ5GASBv n7WYzBJhỏ bằn7WYzBJg LJbàn tLJay này7WYzBJ mà7tZCGo x5GASBvem thườn7WYzBJg, lực7tZCGo ảnh5GASBv 7WYzBJ hLJưởng củ7tZCGoa nó7WYzBJ rất7tZCGo ki5GASBvnh 5GASBvngười .

Tr5GASBvong 7tZCGosổ cLJó đLJiểm 7tZCGosố c5GASBvủa ch5GASBvúng 7tZCGo tô7WYzBJi, còLJn có7tZCGo lLJời nLJhận xét5GASBv của7tZCGo giLJáo viê7WYzBJn, l5GASBviên q7tZCGouan 7WYzBJtới ch7WYzBJuyện ch7tZCGoúng t7tZCGoôi LJ có5GASBv thể7tZCGo c5GASBvó nhữLJng ngày7tZCGo LJnghỉ 7WYzBJyên bì7tZCGonh haLJy không7WYzBJ, tếLJt nguyLJên đ5GASBván c7tZCGoó thể5GASBv nhậ7tZCGon 7WYzBJ đưLJợc tiLJền l7WYzBJì x7tZCGoì 7tZCGohay LJkhông, 5GASBvsâu hơnLJ n7WYzBJữa liênLJ 5GASBvquan LJtới dLJa thịt7tZCGo củLJa chúngLJ 7WYzBJ tôi7WYzBJ, quyết5GASBv LJđịnh x5GASBvem bLJa 7WYzBJmẹ chún7WYzBJg tôi7tZCGo c5GASBvó thể7tZCGo lấy7tZCGo chổLJi 5GASBvlông gà,5GASBv dép7tZCGo l7tZCGoê hoặc5GASBv LJ 7WYzBJđồ dùngLJ 5GASBvhằng nLJgày là5GASBvm hu5GASBvng 7WYzBJkhí để5GASBv 5GASBvhầu hạ5GASBv c7tZCGohúng t5GASBvôi 7tZCGohay không.

Vậ7WYzBJy cònLJ chLJưa tính7tZCGo, 5GASBvít r7tZCGoa m5GASBvỗi lớp7tZCGo cũ7WYzBJng sẽ7WYzBJ c7tZCGoó mộtLJ hLJai 7tZCGođứa ng7tZCGoon lành.

Bời v7tZCGoì c5GASBvô c7tZCGohủ nh7tZCGoiệm 7tZCGobị bệnh,LJ 7WYzBJcô liLJền giLJao c7WYzBJho tôiLJ lLJàm mộLJt chuy5GASBvện 7tZCGovô cùn7tZCGog 5GASBvvô sỉ.

L7WYzBJời LJnhận xétLJ tron5GASBvg p7WYzBJhiểu LJliên l7tZCGoạc, g5GASBviao c7tZCGoho 5GASBvtôi viết.

Còn 5GASBvnói g7WYzBJì m7WYzBJà, e5GASBvm làLJ 7tZCGolớp LJ trưởng,5GASBv r7tZCGoất 7tZCGohiểu c7tZCGoác bạn,LJ LJem LJviết th7WYzBJích hợp7tZCGo nhất5GASBv, LJbất quLJá 7WYzBJcũng khôn5GASBvg 7tZCGothể LJ vì7WYzBJ tì5GASBvnh cảmLJ bạ7tZCGon bè7tZCGo mLJà làLJm rố5GASBvi kỉ5GASBv cư7tZCGoơng, phải5GASBv viế5GASBvt đú7WYzBJng 7tZCGovới 5GASBvthực tế.

Không được7WYzBJ làm7WYzBJ 7tZCGorối 7WYzBJkỉ cươn7tZCGog t5GASBvhì côLJ 5GASBvcũng đừn5GASBvg k5GASBvêu LJem vi5GASBvết nha.

Sau kLJhi t7WYzBJan h7WYzBJọc, tron7WYzBJg 5GASBvphòng 7tZCGo chỉ5GASBv có7tZCGo tôiLJ và7WYzBJ Khan5GASBvg Duậ5GASBvt, hắnLJ 7WYzBJlà Ủ7tZCGoy LJviên họ7tZCGoc tLJập 5GASBvmới, đ5GASBvương LJnhiên phảiLJ ở7tZCGo LJ lạ7WYzBJi g7WYzBJiúp tô7tZCGoi, th7WYzBJật r7tZCGoa nga5GASBvy tLJừ đầuLJ t5GASBvôi cũn7tZCGog cLJảm thấy7WYzBJ khôn7tZCGog đ7tZCGoược tLJự LJ nhiên.

Nhưng 7tZCGomà nLJhìn cu5GASBvốn sổ7tZCGo liênLJ lạc7WYzBJ 7WYzBJđang nằm7WYzBJ 7tZCGotrên taLJy LJtôi này…

LJLòng tLJôi l7tZCGoại không&7tZCGonbsp; LJcòn khô7tZCGong tự7tZCGo n7tZCGohiên nữa.

Tấ7tZCGot 7tZCGocả đều7WYzBJ 7WYzBJlà m7WYzBJàu đỏ7tZCGo, điểm5GASBv số5GASBv đềuLJ từ7WYzBJ LJ5 5GASBvtới 1LJ5, khôLJng x5GASBvem tê7WYzBJn cũLJng 7WYzBJbiết l5GASBvà ai.

7WYzBJĐại vư7tZCGoơng lLJớp chún5GASBvg tôi,7WYzBJ bạn7WYzBJ CLJhu DũLJng Cường.

7WYzBJHắn 7WYzBJcó tiếnLJg 7tZCGolà 7tZCGohọc sin5GASBvh 7tZCGocá 7tZCGo 7tZCGobiệt, suốLJt ngày7WYzBJ 7tZCGoở trường7tZCGo đá7WYzBJnh nh5GASBvau, đá7WYzBJnh trậ7tZCGon nà7WYzBJo 5GASBvto trận7tZCGo nấy,LJ mẹLJ hắLJn v7WYzBJì 5GASBv v7WYzBJiệc hắ7tZCGon đánh7WYzBJ n7WYzBJhau, thườnLJg bị5GASBv 5GASBvgọi tớiLJ trườ5GASBvng, tuần7WYzBJ trướ7tZCGoc 5GASBvcòn đến7tZCGo một5GASBv 7WYzBJ l7WYzBJần đâu?LJ 7tZCGoNhưng 7WYzBJmẹ hắn7tZCGo c7WYzBJưng chiều7WYzBJ hắn7WYzBJ, t5GASBvhật nhi5GASBvều chu5GASBvyện cũn7tZCGog 7WYzBJkhông n5GASBvói 7WYzBJ c7tZCGoho bố7WYzBJ hắn5GASBv, hằng7tZCGo nLJăm khôn7tZCGog  5GASBvcó LJở nh7WYzBJà, làmLJ huấn7WYzBJ 7WYzBJluyện 5GASBvviên quyền7WYzBJ a5GASBvnh, chLJo LJ 7WYzBJnên việcLJ 7WYzBJnày của7WYzBJ 5GASBvhắn, b5GASBvố hắnLJ cũnLJg không7WYzBJ biLJết, đợi7WYzBJ 7tZCGotới lúc7WYzBJ biết7tZCGo, 7tZCGonăm 5GASBv trước7tZCGo LJđánh tớiLJ nLJỗi mặtLJ LJhắn sưn7tZCGog lên,7tZCGo còn5GASBv kéLJo lỗ7tZCGo 7WYzBJtai 5GASBvhắn đ7WYzBJến trườngLJ, t7tZCGoìm 7tZCGo mấ5GASBvy đứLJa bị7WYzBJ hắnLJ 7WYzBJđánh đểLJ 7tZCGoxin lỗi.

Bố hắ7tZCGon 7tZCGolúc đó7WYzBJ nói7WYzBJ c7WYzBJứng “Thành7tZCGo 7tZCGo tíc7tZCGoh họ7tZCGoc tập5GASBv khôLJng tốt7WYzBJ, làLJ d5GASBvo mà7WYzBJy khôn5GASBvg 5GASBvthông minhLJ, tLJao k7tZCGohông t5GASBvrách, 7WYzBJ nhưnLJg để5GASBv c7tZCGoho t5GASBvao biếLJt m7tZCGoày đánh7WYzBJ người7WYzBJ khá7tZCGoc, t7tZCGoao đán7WYzBJh gã5GASBvy LJchân mày.”

Do mẹLJ hắn7tZCGo 5GASBvcưng c7WYzBJhiều, điLJện 7tZCGo tho5GASBvại cố5GASBv đị7tZCGonh lúLJc đ5GASBvó LJcòn 5GASBvchưa thônLJg dụnLJg, khôn5GASBvg thể7WYzBJ thườnLJg xuyLJên lLJiên 7tZCGo hệ5GASBv, bố7tZCGo h5GASBvắn LJyêu cầu7tZCGo 5GASBvthầy gi7WYzBJáo c7WYzBJuối 7tZCGokì mLJỗi năm5GASBv l7WYzBJiền gửiLJ s7WYzBJổ liênLJ lạc7WYzBJ LJtrực 7WYzBJ tiếp5GASBv tLJới ch7WYzBJỗ ông.

T5GASBvhành tLJích học7tZCGo tập7tZCGo củ5GASBva 7tZCGohắn 7WYzBJ khônLJg tLJốt, 7WYzBJbố hắ5GASBvn biết7tZCGo 5GASBvcũng kh7tZCGoông sa7WYzBJo, nhưn5GASBvg m5GASBvà 7tZCGolời nhậLJn x5GASBvét…đến lúc5GASBv đóLJ 7WYzBJ chắLJc 7tZCGobố hLJắn đánhLJ gLJãy LJchân hắ7tZCGon luôn.

ĐếnLJ lLJúc đLJó, tôi7tZCGo 7tZCGochỉ phải7tZCGo l7WYzBJàm 5GASBvđồng phạm.

L7WYzBJàm 7tZCGolớp tr7WYzBJưởng, l7WYzBJàm 5GASBvbạn học,7WYzBJ tLJôi đ7tZCGoều có7tZCGo ngh7tZCGoĩa 7tZCGovụ bLJảo vLJệ t7WYzBJhân thể7WYzBJ và7tZCGo siLJnh mLJệnh c7tZCGoác b7WYzBJạn tro7WYzBJng lớp.

Nhưng cáiLJ nghĩ7WYzBJa vụLJ huLJy hoàng5GASBv này5GASBv, lại7tZCGo l7WYzBJàm 5GASBvcho 7WYzBJtôi viết7WYzBJ 5GASBvcái lờiLJ nhLJận xét7tZCGo khỉ7tZCGo gLJió 5GASBvnày, lại5GASBv còn7tZCGo p7tZCGohải viếtLJ 5GASBvcho đ5GASBvúng s7WYzBJự thậ5GASBvt nữa.

Tôi rốiLJ rắ7tZCGom t7tZCGoới mLJức b7WYzBJạc tóc.

Ánh mắt7tZCGo x7tZCGoấu x7WYzBJa liềnLJ to5GASBvát ra.

Tôi nhìn7tZCGo về7WYzBJ ph5GASBvía LJKhang Duật7WYzBJ “Cái5GASBv nà7tZCGoy 5GASBvcậu viết.”

Hắn7tZCGo l7WYzBJà Ủy5GASBv v5GASBviên h7WYzBJọc t7tZCGoập, c5GASBvũng LJcó quyề7tZCGon v7tZCGoiết lờLJi nhận5GASBv xét.

Tôi vộiLJ vàng7tZCGo né7WYzBJm 7WYzBJcho hắn7WYzBJ, đểLJ LJ hắLJn 7tZCGobuồn rầu7tZCGo đ5GASBvi, LJtôi 5GASBvmặc kệ,LJ nhan7tZCGoh 7tZCGonhanh viết5GASBv m5GASBvấy c7tZCGoái kh5GASBvác, tôi5GASBv còn7tZCGo muốn7WYzBJ LJ 7WYzBJnhanh chó7tZCGong vLJề n7WYzBJhanh chờ7WYzBJ xLJem Đồng7tZCGo xu7tZCGoân hỏLJa diễm5GASBv a.

Tôi vi5GASBvết, một7WYzBJ bê5GASBvn cLJòn nhìLJn l5GASBvén 7tZCGo Kh7tZCGoang Duật,LJ tLJhấy hắ7tZCGon ch5GASBvíu ch7WYzBJặt LJmày, tâm7WYzBJ tình5GASBv t7tZCGoôi thậLJt sảngLJ khoái7WYzBJ, ng5GASBvhĩ 5GASBv thầ5GASBvm tro7tZCGong 5GASBvlòng, cậ7tZCGou cũng5GASBv có7WYzBJ ngLJày 7WYzBJhôm 5GASBvnay, để7WYzBJ x5GASBvem cậ7WYzBJu viết5GASBv như7WYzBJ 7WYzBJthế nàLJo, 7WYzBJ h7tZCGoừ hừ!!

Khang DuậtLJ s7WYzBJuy ngh7tZCGoĩ troLJng chốc5GASBv 7WYzBJ LJlát, thậtLJ sựLJ c5GASBvhỉ tLJrong chốcLJ 5GASBvlát, s7tZCGoau đó7tZCGo cầmLJ b7WYzBJút 5GASBvlên, LJvung LJtay rẹt7WYzBJ 5GASBvrẹt, LJ viết5GASBv xon5GASBvg, lLJiền ném5GASBv lại5GASBv 5GASBvcho tôi.

“Xo7tZCGong rồi!”

Xon5GASBvg rồi5GASBv!! Này7tZCGo thìLJ LJxong rồi.

Việc7tZCGo l7tZCGoàm tôi7tZCGo sầLJu khổ7WYzBJ LJnửa tiến7tZCGog, 7WYzBJchỉ mLJười phú5GASBvt 5GASBvlà xong.

5GASBvTôi khôLJng 7WYzBJtin, 5GASBvbỏ 7tZCGobút xuống5GASBv, m5GASBvở r5GASBva phiếLJu liên5GASBv lạc5GASBv củLJa Ch5GASBvu 5GASBvDũng C7WYzBJường, lậtLJ tớ7tZCGoi tra7tZCGong LJcó lời5GASBv nhậ7WYzBJn xét.

Trên 5GASBvđó chỉ5GASBv v7tZCGoiết 7tZCGoít ỏ5GASBvi mấy7tZCGo LJchữ –LJ Bạn7tZCGo Dũ7tZCGong 7tZCGothành tíLJch ổn5GASBv đLJịnh, 7tZCGonăng 5GASBvlực đấm5GASBv 5GASBvđá rất5GASBv mạnh.

Cái gì7WYzBJ k7tZCGoêu l5GASBvàm LJrối kỉ7WYzBJ cươ5GASBvng t7WYzBJới cả7WYzBJnh g7tZCGoiới 7WYzBJcao nhấtLJ, chLJính là5GASBv 7tZCGođây, 7WYzBJlàm LJrối kỉ7WYzBJ cươnLJg tớiLJ mức7WYzBJ 7WYzBJtìm khô7WYzBJng rLJa chỗLJ nLJào kh5GASBvông hợpLJ lí.

“Như5GASBv t5GASBvhế nào7WYzBJ? 7WYzBJViết không7tZCGo đú7tZCGong?” hắ5GASBvn hỏi.

Tôi 5GASBvnhanh chóLJng l5GASBvắc đầu,7tZCGo đ7WYzBJúng l7WYzBJà 7WYzBJviết khô7WYzBJng ch5GASBvê vào7tZCGo đâLJu được.

“Vậy ma7WYzBJu kí7WYzBJ tên!”

“7tZCGoỪ, được!”LJ lời7WYzBJ nhLJận xétLJ 5GASBvdo 7tZCGotôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.