You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 6K8FP: ÔK8FP phốiK6qRFqNw ngẫu

Chuyện xấK8FPu K6qRFqNwcủa K6qRFqNwtôi vàK6qRFqNw U9brCxCzKhang DuậU9brCxCzt U9brCxCzvẫn lU9brCxCziên tụcU9brCxCz lU9brCxCzan truyềnK6qRFqNw, khônU9brCxCzg nhữK6qRFqNwng vậy,K8FP còU9brCxCzn U9brCxCzcàng nU9brCxCzgày cànK6qRFqNwg hK6qRFqNwuy hoàng.

K8FPTôi vàK8FP hắnK8FP K8FPđược K8FPthầy thểK8FP dK8FPục K8FP cK8FPhọn đK8FPi K8FPthi K6qRFqNwĐại hộiK6qRFqNw thểK6qRFqNw U9brCxCzthao K8FPtoàn khK8FPu, cóK6qRFqNw chếtK8FP hK8FPay khU9brCxCzông lạiK8FP đạtK8FP đượU9brCxCzc U9brCxCz K8FPgiải quánU9brCxCz qK8FPuân, điềuU9brCxCz nK8FPày K6qRFqNwkì thậtK8FP cK6qRFqNwũng khôU9brCxCzng K8FPcó K8FPgì, tK8FPôi vốU9brCxCzn họK8FPc giU9brCxCzỏi K6qRFqNwthể K8FP dục,K6qRFqNw vậyK6qRFqNw mU9brCxCzà truK8FPyền vàU9brCxCzo lớpU9brCxCz lạiU9brCxCz K8FPthay đU9brCxCzổi bảnK6qRFqNw chất.

KhK6qRFqNwông U9brCxCzbiết đứaU9brCxCz xấuK8FP K6qRFqNwxa nU9brCxCzào K8FPnói mK6qRFqNwột câK8FPu “ĐâyK6qRFqNw làK6qRFqNw sứcU9brCxCz mU9brCxCzạnh tìK8FPnh yêu.”

Sức mU9brCxCzạnh tìnU9brCxCzh yK6qRFqNwêu K8FPcái đầuK6qRFqNw mày…cáiK8FP nK8FPày lU9brCxCzà thựcU9brCxCz lựK8FPc củU9brCxCza tao.

Biết vậyU9brCxCz lúcK8FP đU9brCxCzó U9brCxCzchạy vK6qRFqNwề chK6qRFqNwót K6qRFqNwcho rồi.

Khóc-ing.

NgoK8FPài K8FPra, K6qRFqNwvì ởK6qRFqNw tiếtU9brCxCz vK6qRFqNwăn tôU9brCxCzi K6qRFqNw K8FPtừng bịU9brCxCz K8FPthầy TôK6qRFqNwn pK8FPhạt đứng,U9brCxCz nênU9brCxCz K6qRFqNwđể thầyU9brCxCz TK8FPôn xếpK8FP loạK8FPi K8FPhạnh kK8FPiểm K8FPvào cU9brCxCzuối K8FP kK8FPì nươngU9brCxCz U9brCxCztay chU9brCxCzo K8FPcái U9brCxCztội lỗU9brCxCzi nàK8FPy củaK6qRFqNw tôK6qRFqNwi nK6qRFqNwên tK8FPôi hK6qRFqNwọc rấK6qRFqNwt chămU9brCxCz cU9brCxCzhú, trướcU9brCxCz U9brCxCz K6qRFqNwkia đU9brCxCziểm K6qRFqNwsố môK6qRFqNwn vU9brCxCzăn cK6qRFqNwủa tôK8FPi luônU9brCxCz nU9brCxCzằm ởK6qRFqNw phầnK6qRFqNw K8FPeo, lầnK6qRFqNw K6qRFqNwnày tK6qRFqNwhi trắcK8FP nghiệmK8FP K8FP lK6qRFqNwại đứK6qRFqNwng thứK6qRFqNw K6qRFqNw3, nK8FPgay cK8FPả K6qRFqNwbản thK8FPân tôiK6qRFqNw đềuK6qRFqNw K8FPkhông tiK6qRFqNwn đK6qRFqNwược hU9brCxCzai mắK6qRFqNwt mình,K8FP K6qRFqNw cK8FPòn K6qRFqNwrất K6qRFqNwvui vK6qRFqNwẻ, U9brCxCzcó K8FPcông K8FPmài sK8FPắt U9brCxCzcó ngàU9brCxCzy nênK8FP kU9brCxCzim quảU9brCxCz nhiK8FPên chíK8FP lí.

Thầy TônK6qRFqNw cũngU9brCxCz U9brCxCzcho rằU9brCxCzng nhưK6qRFqNw U9brCxCz vậyU9brCxCz, thU9brCxCzầy cU9brCxCzòn K8FPnhớ cU9brCxCzâu U9brCxCznói U9brCxCzmà KhaK6qRFqNwng DuU9brCxCzật từngU9brCxCz nóiK6qRFqNw “U9brCxCzSau lưnK6qRFqNwg mK6qRFqNwỗi ngK6qRFqNwười phK8FPụ K8FP K8FPnữ U9brCxCzthành côngK6qRFqNw nK8FPhất địnhU9brCxCz K6qRFqNwcó mộK6qRFqNwt ngườU9brCxCzi đànK6qRFqNw ôngK8FP thK6qRFqNwành công.K8FP”, lúcK8FP gK6qRFqNwiảng K8FP bK6qRFqNwài cònK6qRFqNw mượnK6qRFqNw K8FPcâu nàK8FPy K6qRFqNwlàm K6qRFqNwvăn, K8FPở trướcK6qRFqNw K8FPmặt cảK6qRFqNw U9brCxCzlớp nU9brCxCzói phảiK6qRFqNw noK6qRFqNwi gưU9brCxCzơng U9brCxCztôi K8FP vàK8FP KhaU9brCxCzng DuậtK8FP họcK8FP tậK8FPp, họcK6qRFqNw tậK8FPp U9brCxCzchúng tU9brCxCzôi K6qRFqNwgiúp đỡK8FP U9brCxCzlẫn nhK6qRFqNwau, hK6qRFqNwọc tậU9brCxCzp tU9brCxCzình U9brCxCz cảmK6qRFqNw tốtK6qRFqNw đẹU9brCxCzp cU9brCxCzủa chúnK8FPg tôi,K8FP nhưU9brCxCz U9brCxCzvậy mớiK6qRFqNw cóK8FP thK6qRFqNwể lK8FPàm chK8FPo điểmU9brCxCz K8FPsố nK8FPâng cao.

Vì sK8FPao kêuU9brCxCz cảK6qRFqNwm tìnhK6qRFqNw tốt,K8FP vK6qRFqNwì K6qRFqNw K8FPsao kêuK6qRFqNw giK8FPúp đK6qRFqNwỡ lẫnK6qRFqNw U9brCxCznhau, nK6qRFqNwói tK6qRFqNwới K8FPtai mK8FPấy đứaK8FP troK6qRFqNwng lK6qRFqNwớp, đổK8FPi thànhK8FP tU9brCxCzôi U9brCxCz vU9brCxCzà KhanK8FPg DuK8FPật thK6qRFqNwật K8FPân ái,K6qRFqNw âU9brCxCzn K8FPái tớiK8FP nỗK6qRFqNwi thK8FPành tíchK8FP họcK8FP tậpK8FP độtU9brCxCz K6qRFqNwnhiên U9brCxCz tăK8FPng cao.

Vì thế,U9brCxCz sU9brCxCzức mK6qRFqNwạnh tìnhU9brCxCz yK6qRFqNwêu, tôK8FPi tK8FPrốn thoáK8FPt khôK6qRFqNwng được,K6qRFqNw nhU9brCxCzư bóngK8FP K6qRFqNwvới hìnU9brCxCzh K8FPđi U9brCxCztheo tôi.

Danh hiệuU9brCxCz PhU9brCxCzúc TấU9brCxCzn nàyK8FP cũngK6qRFqNw bỏK6qRFqNw khôngK6qRFqNw được,K6qRFqNw tK8FPôi sửK6qRFqNwa U9brCxCznhư thếK6qRFqNw K8FPnào cũU9brCxCzng K8FPuổng công.

LạK8FPi U9brCxCzbởi K8FPvì sựK8FP tiếK6qRFqNwn bK6qRFqNwộ củaU9brCxCz K6qRFqNwhai K6qRFqNw K8FPchúng tôiK6qRFqNw, tK8FPhầy TK8FPôn cònK6qRFqNw cU9brCxCzố U9brCxCzý K6qRFqNwđề nghU9brCxCzị vK6qRFqNwới thầyK8FP U9brCxCzchủ nhiU9brCxCzệm cK6qRFqNwho KhU9brCxCzang DK6qRFqNwuật K8FP K6qRFqNwlàm chứK6qRFqNwc K6qRFqNwvụ ỦyK6qRFqNw viU9brCxCzên họcK6qRFqNw tậpU9brCxCz, thK8FPì rK6qRFqNwa ỦyK8FP viênK6qRFqNw họcU9brCxCz tâpU9brCxCz cU9brCxCzũ TônK8FPg K8FPLê K6qRFqNwQuân U9brCxCz (biệtU9brCxCz hiệuK6qRFqNw K6qRFqNwTông K8FPDa) vìK8FP bịK6qRFqNw bK8FPệnh U9brCxCzmà U9brCxCzxin ngU9brCxCzhỉ dK8FPài hU9brCxCzạn, chứcU9brCxCz vụK8FP ỦyU9brCxCz K8FPviên K8FPhọc K6qRFqNw K6qRFqNwtập K8FPvẫn bK8FPỏ trK6qRFqNwống, lầK6qRFqNwn nàyK8FP đềU9brCxCz nghịK8FP đU9brCxCzều đượcK8FP mK8FPấy đứaU9brCxCz coK8FPn U9brCxCztrai trK6qRFqNwong lK6qRFqNwớp K6qRFqNw đồnK6qRFqNwg ý.

Cán U9brCxCzbộ lớpK8FP tK6qRFqNwôi, ngoK6qRFqNwại trK6qRFqNwừ chK8FPức U9brCxCz K8FPvụ ỦyU9brCxCz viênU9brCxCz thểU9brCxCz dụcU9brCxCz cóU9brCxCz ítU9brCxCz K8FPquyền lU9brCxCzực U9brCxCznhất K6qRFqNwlà cK6qRFqNwon traU9brCxCzi làm,K6qRFqNw cònK8FP lạiK8FP đềuK6qRFqNw K8FPlà U9brCxCz K6qRFqNwcon gK8FPái làm,K8FP K8FPKhang DuậtK6qRFqNw hU9brCxCzọc tậU9brCxCzp tốU9brCxCzt, sốK6qRFqNw lK8FPượng coU9brCxCzn trK6qRFqNwai K6qRFqNwtrong U9brCxCzlớp K8FPlại U9brCxCz chiK6qRFqNwếm K6qRFqNwhơn mộtU9brCxCz nK6qRFqNwửa nêK6qRFqNwn hắnU9brCxCz lậpU9brCxCz tK6qRFqNwức đượcK6qRFqNw chọn.

Ủy vK6qRFqNwiên hU9brCxCzọc tậpK6qRFqNw U9brCxCzlà cáK6qRFqNwi gì?

Lúc K6qRFqNwđó ủyK8FP K8FPviên họcK8FP tậpU9brCxCz chíK6qRFqNwnh làK8FP U9brCxCztrợ thủK6qRFqNw đắcU9brCxCz lựcK6qRFqNw củaK8FP lớK6qRFqNwp trưởng.

Tôi vU9brCxCzà KhanK6qRFqNwg K8FPDuật nK8FPgồi cùngU9brCxCz K6qRFqNwbàn còK8FPn chK8FPưa U9brCxCztính, K8FPbây giK8FPờ U9brCxCzcòn cùK6qRFqNwng nhaU9brCxCzu trựcU9brCxCz ban.

Có nghĩaK6qRFqNw lU9brCxCzà, sK6qRFqNwau K8FPnày nếuK8FP cóK6qRFqNw họK8FPp hànK6qRFqNwh gìU9brCxCz, hoK6qRFqNwạt độngK8FP tK6qRFqNwhể thaU9brCxCzo gìK6qRFqNw, KhU9brCxCzang DuậtK6qRFqNw đềK6qRFqNwu đK8FPi theK8FPo tôiK8FP, thỉK6qRFqNwnh U9brCxCzthoảng K8FPxuất hiệK8FPn K8FPcạnh tôi.

ThậtK6qRFqNw K8FPbi thảmK6qRFqNw, tU9brCxCzhật bU9brCxCzi thU9brCxCzảm K8FPa K6qRFqNwa K8FPa U9brCxCza U9brCxCza K6qRFqNwa K8FPa K8FPa K6qRFqNwa K6qRFqNwa a!!

Cuối tK8FPháng mườiK8FP haiK8FP, K6qRFqNwsắp tớiU9brCxCz K6qRFqNw kìK8FP tU9brCxCzhi K6qRFqNwhọc kU9brCxCzì, khK6qRFqNwoảng U9brCxCzthời giaK6qRFqNwn nàK8FPy phU9brCxCzỏng chK6qRFqNwừng làK8FP thờK8FPi giaK6qRFqNwn K8FPcác họcU9brCxCz K6qRFqNw K6qRFqNwsinh chU9brCxCzăm K8FPchỉ U9brCxCznhất, tU9brCxCzôi cU9brCxCzũng khônK8FPg ngoạiU9brCxCz U9brCxCzlệ, tôK8FPi U9brCxCzlà điểU9brCxCzn hìnhK8FP củaK6qRFqNw kiểuK8FP K8FP hK6qRFqNwọc sinU9brCxCzh nướU9brCxCzc tớK8FPi K8FPchân K8FPmới nhảy,U9brCxCz vìK8FP vK8FPậy vừaK6qRFqNw tớiU9brCxCz lúK8FPc nàyU9brCxCz K8FPtôi liềnU9brCxCz cảmU9brCxCz K6qRFqNw thK6qRFqNwấy cK8FPó K8FPáp lực.

K6qRFqNwKhang DuậK6qRFqNwt lK8FPại kK8FPhông giU9brCxCzống vK8FPậy, mộtU9brCxCz U9brCxCzchút U9brCxCzáp lK8FPực trU9brCxCzước kK8FPhi tU9brCxCzhi đềuK8FP khônU9brCxCzg K6qRFqNwcó, taK8FPn U9brCxCzhọc hoặK6qRFqNwc K8FPlúc nghU9brCxCzỉ trưK6qRFqNwa đềuK8FP điK6qRFqNw đáU9brCxCz bóng.

Tôi oánK8FP giậK6qRFqNwn nha.

TK8FPiết haK6qRFqNwi ngàU9brCxCzy hôU9brCxCzm đK6qRFqNwó U9brCxCzvừa hết,K8FP K6qRFqNw mộtK6qRFqNw tênK8FP coU9brCxCzn traU9brCxCzi chạyK8FP K6qRFqNwđến cK8FPhỗ KhanK8FPg DuậK8FPt hỏU9brCxCzi bài,K8FP aK6qRFqNwi biểK8FPu ngưK6qRFqNwời tU9brCxCza họcU9brCxCz K8FP giỏiK6qRFqNw K8FPđâu, bìnK8FPh thườngK6qRFqNw cũK8FPng sK6qRFqNwẵn sàngU9brCxCz cU9brCxCzhỉ bU9brCxCzài, hK8FPiện tạK8FPi lạiK8FP lU9brCxCzà U9brCxCzỦy viK8FPên K6qRFqNwhọc U9brCxCz tậK8FPp, nU9brCxCzgười tìK6qRFqNwm K8FPhắn hỏiK8FP U9brCxCzbài cK6qRFqNwũng nK6qRFqNwhiều hơn.

Thấy cK8FPó nK6qRFqNwgười hỏiK8FP bU9brCxCzài hắK8FPn, K8FPtôi liềK6qRFqNwn đứngU9brCxCz dậyU9brCxCz nhK8FPường chỗ.

TênU9brCxCz coU9brCxCzn traU9brCxCzi nàyU9brCxCz K6qRFqNwtên làU9brCxCz KếK8FP K6qRFqNw KiệtK6qRFqNw U9brCxCzHạnh, K8FPrất chU9brCxCzăm chỉK6qRFqNw U9brCxCzhọc hU9brCxCzành, chúU9brCxCzng tU9brCxCzôi đềU9brCxCzu gU9brCxCzọi hK6qRFqNwắn làU9brCxCz mọtK6qRFqNw sách,K6qRFqNw bởiK8FP U9brCxCz vìU9brCxCz hắnK6qRFqNw tK8FPhật sựK6qRFqNw K8FPthích đọK6qRFqNwc sK8FPách, khôngK6qRFqNw hiểuU9brCxCz liềnU9brCxCz hỏiK6qRFqNw U9brCxCzlà tU9brCxCzhói queU9brCxCzn củaK8FP K8FP hắn.

Hắn thấyU9brCxCz tôK8FPi K8FPnhường cU9brCxCzhỗ liềnU9brCxCz nóiK6qRFqNw “CảmK8FP ơU9brCxCzn lK8FPớp trưởng”

HắnU9brCxCz làK8FP U9brCxCzđứa duU9brCxCzy K8FPnhất tK8FProng K8FPlớp khôU9brCxCzng nướcK8FP cK6qRFqNwhảy U9brCxCzbèo K8FPtrôi kêuK8FP tôiU9brCxCz lK6qRFqNwà PhúcK6qRFqNw Tấn.

Tôi kícK8FPh độngK8FP đếnU9brCxCz xéK8FPm U9brCxCzkhóc, U9brCxCzN U9brCxCz lâU9brCxCzu khK8FPông U9brCxCznghe đượU9brCxCzc ngườK8FPi K6qRFqNwta U9brCxCzkêu K6qRFqNwtôi làU9brCxCz lK8FPớp trưởng,U9brCxCz K6qRFqNwhoài U9brCxCzniệm –U9brCxCz iK6qRFqNwng, hK8FPảo K6qRFqNw cảmU9brCxCz đốiU9brCxCz K6qRFqNwvới hắnK6qRFqNw cũngU9brCxCz tănU9brCxCzg têK8FPn K8FPhai trăU9brCxCzm K8FPphần trăm.

Hắn K6qRFqNwmở rK6qRFqNwa sK8FPách bàiU9brCxCz tập,K8FP K8FPhỏi KK8FPhang DuậU9brCxCzt K6qRFqNw“Khang DuậK6qRFqNwt, K6qRFqNwmình muK8FPốn hỏiK6qRFqNw bạU9brCxCzn bàK6qRFqNwi nK8FPày, bạnK8FP K6qRFqNwchỉ mìnU9brCxCzh đi.”

TôiK6qRFqNw U9brCxCzở mộK8FPt bêK6qRFqNwn U9brCxCzgật đU9brCxCzầu, chK6qRFqNwo rằngK6qRFqNw K6qRFqNwngười tốK8FPt nhưK8FP vậK8FPy, xáK6qRFqNwc thU9brCxCzật làK8FP nêK8FPn K8FPgiúp đỡK6qRFqNw hếtK6qRFqNw sức.

Ai U9brCxCzngờ U9brCxCzKhang DuậU9brCxCzt lạU9brCxCzi bàyK6qRFqNw rU9brCxCza mộK6qRFqNwt bộK8FP mặtK6qRFqNw xK6qRFqNwa K8FPcách “KhônU9brCxCzg rảnh!!”

Tôi bU9brCxCzuồn bực,K6qRFqNw bìK8FPnh thườU9brCxCzng K8FPhắn K8FPcũng khôU9brCxCzng U9brCxCznhư vậy.

KK8FPế KiK6qRFqNwệt HạK6qRFqNwnh K8FPcòn buồnK6qRFqNw bK6qRFqNwực K6qRFqNwhơn tôU9brCxCzi “TạiU9brCxCz K6qRFqNwsao vậy?”

Tôi K8FPcũng muU9brCxCzốn biếtU9brCxCz K8FPKhang DuậtK6qRFqNw U9brCxCzbị K6qRFqNwgì vK8FPậy, vìK6qRFqNw sU9brCxCzao K8FPvẻ mU9brCxCzặt K6qRFqNwkhó chịu.

Lúc nàK8FPy, TiểuK8FP K8FPPhiền U9brCxCzlại nóU9brCxCzi K8FP vK8FPới tK6qRFqNwôi “MiểuU9brCxCz U9brCxCzMiểu, ngU9brCxCzày K8FPkia lU9brCxCzà sK8FPinh nhK8FPật củaK8FP ĐạiK8FP SonK8FPg vàU9brCxCz TiểuK6qRFqNw K6qRFqNwSong, K6qRFqNw buổK8FPi K6qRFqNwchiều U9brCxCztao vớiK8FP TừK8FP OáK8FPnh điK8FP muK6qRFqNwa quàK8FP, mK6qRFqNwày cóU9brCxCz K8FPđi không?”

“Sinh nhật?”K8FP K6qRFqNwtôi nghĩU9brCxCz mộtU9brCxCz K6qRFqNw chút,U9brCxCz K6qRFqNwnhớ U9brCxCzlại ngK8FPày, đúnU9brCxCzg làK8FP ngàK6qRFqNwy K8FP23 thK6qRFqNwáng K8FP12 K8FPlà siU9brCxCznh nK6qRFqNwhật củU9brCxCza ĐạiU9brCxCz SoK6qRFqNwng K8FP U9brCxCzvà TiểuK6qRFqNw K6qRFqNwSong, vộK8FPi vàU9brCxCzng trK6qRFqNwả K8FPlời “U9brCxCzĐi, điK6qRFqNw, U9brCxCztao đi!!”

U9brCxCzĐang thK6qRFqNwảo lK8FPuận nóngK6qRFqNw bỏngK8FP, KếK6qRFqNw K8FP KiệtK8FP HạnhK6qRFqNw U9brCxCzđột U9brCxCznhiên cU9brCxCzhạy tK8FPới, đứngU9brCxCz thẳngU9brCxCz tắpK8FP, điêK8FPn K8FPcuồng kêuK8FP K6qRFqNwtôi “PhúcK8FP U9brCxCz TấnK8FP, U9brCxCzPhúc TU9brCxCzấn, PhU9brCxCzúc TấK8FPn, PhK6qRFqNwúc Tấn…”

TK6qRFqNwôi sửnK6qRFqNwg U9brCxCzsốt, đU9brCxCzây làU9brCxCz K8FPý gì.

ĐK6qRFqNwồ điên!!

Đợi tớK6qRFqNwi lúcK8FP hắnU9brCxCz kêU9brCxCzu khoảngU9brCxCz mưK8FPời mấK8FPy K8FPtiếng ‘PhúcK6qRFqNw Tấn’K8FP rồiU9brCxCz, tôU9brCxCzi nK6qRFqNwhìn thK8FPấy KhaK8FPng DuU9brCxCzật U9brCxCzvẫy vK8FPẫy tK8FPay K6qRFqNwvới hắn.

Hắn khU9brCxCzông kK6qRFqNwêu nữaU9brCxCz, U9brCxCzngoan ngK8FPoãn K8FPquay tK6qRFqNwrở về.

Tôi cK6qRFqNwhợt K6qRFqNwnghe KhK6qRFqNwang DuK6qRFqNwật nóiK6qRFqNw “U9brCxCzThật K6qRFqNwra K6qRFqNwbài K8FPnày giảiU9brCxCz nhưU9brCxCz vậy…”

Tôi ngK6qRFqNwhe khU9brCxCzông rK8FPõ nêK6qRFqNwn tU9brCxCzrở K8FPlại chỗU9brCxCz ngK8FPồi, mK6qRFqNwuốn hỏK6qRFqNwi KếK6qRFqNw K6qRFqNwKiệt HạnhK8FP cóK8FP K8FPý gì.

Đợi làmK8FP bK6qRFqNwài xK8FPong rồiK6qRFqNw, hắK6qRFqNwn nhìK8FPn tK8FPhấy tK8FPôi, U9brCxCznói cợK6qRFqNwt nhảU9brCxCz “PK6qRFqNwhúc Tấn,K6qRFqNw tU9brCxCza U9brCxCzxong rồiK8FP, mờiU9brCxCz nU9brCxCzgài ngồi,K8FP mờiU9brCxCz ngU9brCxCzài ngồi.”

Tôi càK6qRFqNwng khU9brCxCzông rõ,U9brCxCz U9brCxCztại saU9brCxCzo hắK6qRFqNwn K6qRFqNwlại khK8FPông ngừK6qRFqNwng kêK8FPu tôK6qRFqNwi làU9brCxCz PhúU9brCxCzc TấnK8FP, K8FPtôi tK6qRFqNwrừng K6qRFqNwmắt nhìK8FPn hắn,K8FP K6qRFqNwhi vọngK6qRFqNw K8FPhắn K6qRFqNwcó thểK8FP sửaK6qRFqNw miệng.

HắnK6qRFqNw lạiK6qRFqNw mộtU9brCxCz chK8FPút K6qRFqNwcũng khU9brCxCzông U9brCxCz hK8FPiểu được,U9brCxCz đạiK8FP kháK6qRFqNwi ngK8FPhĩ U9brCxCzrằng tôK8FPi ngạU9brCxCzi ngK6qRFqNwồi chỗU9brCxCz K6qRFqNwhắn đK6qRFqNwã ngK6qRFqNwồi K8FPqua, liềnK6qRFqNw U9brCxCz lK8FPấy K8FPtay áU9brCxCzo xU9brCxCzoa xoK6qRFqNwa gK6qRFqNwhế ngồK8FPi, cònK8FP nK8FPói K6qRFqNwthêm “PK6qRFqNwhúc K8FPTấn, K6qRFqNwngồi a.”

NgK6qRFqNwồi cáiU9brCxCz đU9brCxCzầu K6qRFqNwcậu. K6qRFqNwTôi cànU9brCxCzg K8FPtrừng hắn.

SửK8FPa miệU9brCxCzng đK6qRFqNwi, cậuK8FP K8FPlà ngưU9brCxCzời K8FPduy nU9brCxCzhất gầU9brCxCzn K6qRFqNwbùn mU9brCxCzà chK6qRFqNwẳng hôK8FPi tanK6qRFqNwh mùiK8FP K8FPbùn nhK6qRFqNwa, tiếpU9brCxCz K8FPtục pháU9brCxCzt huU9brCxCzy đU9brCxCzi chứ.

Nhưng hắnU9brCxCz mK6qRFqNwột chK6qRFqNwút U9brCxCzcũng khôK8FPng phảnK6qRFqNw ứngU9brCxCz, U9brCxCzdọn dẹpU9brCxCz K8FPsách giáoK8FP K6qRFqNwkhoa, K6qRFqNwvuốt vuốtK6qRFqNw gK8FPáy, U9brCxCzbỏ U9brCxCzđi giốnK8FPg nhưK6qRFqNw khôngK6qRFqNw cK8FPó việcU9brCxCz gì.

Lông K6qRFqNwmày cU9brCxCzủa tK6qRFqNwôi đềuK6qRFqNw K6qRFqNwdồn thànhU9brCxCz mK8FPột cụcK6qRFqNw, U9brCxCzrối rắm.

K8FPĐây lU9brCxCzà ýK6qRFqNw gK6qRFqNwì, K6qRFqNwý gìK8FP a.

TU9brCxCzôi nhìK6qRFqNwn vềK6qRFqNw phíaK6qRFqNw KhanU9brCxCzg DuK6qRFqNwật, cứK6qRFqNw cảmK6qRFqNw thấK6qRFqNwy cU9brCxCzó gU9brCxCzì đóK8FP khôU9brCxCzng bK6qRFqNwình thường.

KK6qRFqNwhang DuậK6qRFqNwt U9brCxCzđang nhànU9brCxCz nhãK8FP tU9brCxCzhu K8FP dọnU9brCxCz hộK6qRFqNwp bU9brCxCzút, khôK8FPng biU9brCxCzết cóU9brCxCz phU9brCxCzải tạU9brCxCzi ảK6qRFqNwo giácK8FP củaK8FP K8FPtôi K8FPhay khônK6qRFqNwg, U9brCxCzhắn giốK8FPng U9brCxCz K6qRFqNwnhư tK8FPhật sK6qRFqNwung U9brCxCzsướng, cùK6qRFqNwng vU9brCxCzẻ mặK8FPt khK6qRFqNwó chịuU9brCxCz trU9brCxCzước K6qRFqNwđó K8FPkhác nhaU9brCxCzu mộtK6qRFqNw K8FPtrời U9brCxCz mộK6qRFqNwt K8FPvực, U9brCxCzlộ K8FPra mộK6qRFqNwt cỗK8FP sK6qRFqNwảng khoái.

ĐK6qRFqNwại K8FPkhái U9brCxCzlà cU9brCxCzhú U9brCxCzý tớU9brCxCzi K8FPánh mắK6qRFqNwt củK6qRFqNwa tôK8FPi, hắnK6qRFqNw quU9brCxCzay đầuK6qRFqNw “LàmU9brCxCz saU9brCxCzo vậy?”

“LàmK6qRFqNw sK8FPao vậyK8FP!? TôiK8FP K6qRFqNwcòn mU9brCxCzuốn biK8FPết làmK8FP sU9brCxCzao vậyK8FP a?”K6qRFqNw K6qRFqNwtôi chỉK8FP hướngK8FP U9brCxCzKế KiU9brCxCzệt HạK8FPnh U9brCxCz“Cậu làU9brCxCzm gìK8FP vớU9brCxCzi hắn?”

KhanK8FPg DuậtU9brCxCz vẻK6qRFqNw mK6qRFqNwặt K6qRFqNwgiống nK8FPhư rU9brCxCzất vôK6qRFqNw tU9brCxCzội, chớpK8FP K8FPchớp mắtK8FP nhìK8FPn tôU9brCxCzi “ChỉK6qRFqNw K8FPbài cK8FPho K6qRFqNwhắn nha.”

“Không phảiU9brCxCz cáU9brCxCzi nàU9brCxCzy, vìK6qRFqNw sK6qRFqNwao hK6qRFqNwắn U9brCxCzgọi tôK8FPi làU9brCxCz K6qRFqNwPhúc Tấn.”

Hắn cK6qRFqNwàng vK8FPô tộiK6qRFqNw nhK8FPìn tôiU9brCxCz “AiU9brCxCz cK6qRFqNwũng gọiK8FP U9brCxCzcậu lU9brCxCzà PU9brCxCzhúc K8FPTấn nha.”

“Không phải…K8FPý K8FPtôi khK8FPông phảK6qRFqNwi U9brCxCz U9brCxCzvậy, U9brCxCzý tôK6qRFqNwi lK6qRFqNwà vừK6qRFqNwa rồiK8FP hắnK8FP K8FPcòn gọiU9brCxCz K6qRFqNwtôi K6qRFqNwlà lK6qRFqNwớp trK8FPưởng, tK8FPại K8FPsao U9brCxCzđột U9brCxCznhiên K8FP lạiK8FP sU9brCxCzửa miênK8FPg.” TrU9brCxCzước saU9brCxCzu chỉK8FP kéU9brCxCzm nK8FPhau cK8FPó mấK8FPy phK8FPút, màK6qRFqNw mấK8FPy phúK6qRFqNwt nàyK8FP KK8FPế K6qRFqNw U9brCxCzKiệt HạK6qRFqNwnh cK6qRFqNwhỉ đứngK6qRFqNw ởU9brCxCz cK8FPhỗ hắn.

Khang DuậtK8FP tK6qRFqNwhực sK8FPự kK8FPhông hiU9brCxCzểu K6qRFqNw K6qRFqNwgì U9brCxCzhết nhìnK6qRFqNw tôU9brCxCzi, U9brCxCzsau đóK6qRFqNw nK8FPói “K6qRFqNwLàm saK6qRFqNwo tôiK6qRFqNw bU9brCxCziết K6qRFqNwđược, U9brCxCztôi cũK6qRFqNwng khôK6qRFqNwng K6qRFqNwphải U9brCxCz hắnK8FP, nếuU9brCxCz K8FPkhông K6qRFqNwcậu đK6qRFqNwi hỏK6qRFqNwi hắnU9brCxCz đi.”

ĐóU9brCxCz U9brCxCzlà mộtU9brCxCz K6qRFqNwý hay.

K6qRFqNwTôi cK8FPòn thậtU9brCxCz tínK6qRFqNwh K6qRFqNwđi hỏU9brCxCzi .

NhK6qRFqNwưng lK8FPà KếK6qRFqNw KiệK8FPt HạnhK8FP vừaK6qRFqNw nhìnU9brCxCz thấyK6qRFqNw K8FPtôi, khôngK6qRFqNw đợK6qRFqNwi tôU9brCxCzi K6qRFqNwhỏi, tựaK6qRFqNw nhưK8FP cK6qRFqNwon vẹtK8FP kK6qRFqNwêu K8FPtôi PhK8FPúc Tấn,K6qRFqNw PhK6qRFqNwúc TấnK6qRFqNw, PhúcK8FP Tấn.

Phúc TK8FPấn tớiK6qRFqNw nK6qRFqNwỗi U9brCxCztôi hỏK6qRFqNwi khôngU9brCxCz nổU9brCxCzi nữa.

Xám xịK8FPt qU9brCxCzuay vU9brCxCzề chU9brCxCzỗ ngồi.

Chuông K6qRFqNwvào lớpK8FP vanU9brCxCzg lU9brCxCzên, tK8FPôi U9brCxCz nhaU9brCxCznh chK6qRFqNwóng lấyK6qRFqNw sáK6qRFqNwch giK8FPáo kK8FPhoa K8FPra, K8FPtrong lòU9brCxCzng rốiK6qRFqNw rắK6qRFqNwm K6qRFqNw, lạK6qRFqNwi muK8FPốn hU9brCxCzỏi K8FP KK6qRFqNwhang DuU9brCxCzật, K8FPnhưng hắK6qRFqNwn lạiK8FP bK8FPày rK6qRFqNwa vẻU9brCxCz mặK6qRFqNwt eK8FPm béU9brCxCz ngK6qRFqNwoan, mắK8FPt đK8FPen lúngK6qRFqNw liếngU9brCxCz U9brCxCz U9brCxCzto K8FPtròn troK8FPng suốU9brCxCzt hếtU9brCxCz cỡK6qRFqNw, giốU9brCxCzng nhưU9brCxCz K8FPđang nK6qRFqNwói, K8FPbé K6qRFqNwlà bU9brCxCzé ngoaK6qRFqNwn, K8FPbé vK6qRFqNwô K6qRFqNw cK6qRFqNwùng ngK8FPoan, chuyệU9brCxCzn U9brCxCzxấu gìK6qRFqNw K6qRFqNwbé cũnK6qRFqNwg kK8FPhông cóK6qRFqNw làm.

K6qRFqNwTôi K6qRFqNwbị ánK6qRFqNwh mU9brCxCzắt thuầnU9brCxCz khiếU9brCxCzt dU9brCxCzơ bẩnU9brCxCz nU9brCxCzày hoU9brCxCzàn toK8FPàn cảnU9brCxCz lại.

Tôi tiK8FPếp tụcU9brCxCz rK8FPối rắm,U9brCxCz lK8FPại U9brCxCzcứ K8FPrối rK8FPắm K6qRFqNwmãi K6qRFqNwmà lạK6qRFqNwi tìK8FPm kU9brCxCzhông K6qRFqNwra K6qRFqNwđáp K6qRFqNwán gì.

Tiếp U9brCxCztheo, chúnK6qRFqNwg K8FPtôi đốiU9brCxCz mặtK8FP K8FPvới U9brCxCzkì tK8FPhi cuốK8FPi kỳ,K8FP K8FPtôi U9brCxCzcũng khK6qRFqNwông cK8FPó cơU9brCxCz hộiK8FP rốK6qRFqNwi K8FPrắm nữK6qRFqNwa, tấtU9brCxCz cảU9brCxCz K8FPsuy K6qRFqNwnghĩ đềuK6qRFqNw đặU9brCxCzt ởK6qRFqNw cK6qRFqNwuộc thi.

Thi xonK8FPg, tK6qRFqNwâm trạK8FPng lạiK6qRFqNw sK6qRFqNwung sưK6qRFqNwớng, hơK8FPn nữK8FPa tôK6qRFqNwi tU9brCxCzhi K8FPcũng khôK6qRFqNwng tK8FPệ K8FPlắm, chuyệU9brCxCzn K6qRFqNwgì  cũngK6qRFqNw quăngK6qRFqNw K8FPra K6qRFqNwsau đầu.

Nhưng tK6qRFqNwới trướcK8FP K6qRFqNwnghỉ đôU9brCxCzng, tK8FPôi lạiK6qRFqNw bắtK8FP đầK6qRFqNwu rốiK6qRFqNw rắm.

ChúU9brCxCzng K8FPtôi vàoU9brCxCz thờU9brCxCzi đó,K6qRFqNw K8FPhơn U9brCxCz99 phầnU9brCxCz trU9brCxCzăm hK8FPọc K8FPsinh đềK8FPu sợK8FP cùnK6qRFqNwg mK8FPột thứ.

U9brCxCzĐó K6qRFqNwlà –K8FP sổU9brCxCz lU9brCxCziên lạc.

Đừng nhK8FPìn K8FPcái quyểU9brCxCzn sổU9brCxCz U9brCxCzmàu K8FPđỏ K6qRFqNw (K6qRFqNwcó đôiU9brCxCz khK8FPi làK6qRFqNw màK8FPu xaK8FPnh) chỉK6qRFqNw nK8FPhỏ bằK8FPng bànK6qRFqNw taK6qRFqNwy nàK6qRFqNwy mK8FPà xK8FPem thườnU9brCxCzg, K8FPlực ảnhK8FP K6qRFqNw hưởnK8FPg U9brCxCzcủa nóK6qRFqNw K6qRFqNwrất K6qRFqNwkinh ngưK6qRFqNwời .

TrK8FPong sổK6qRFqNw U9brCxCzcó đK8FPiểm sốK8FP củaU9brCxCz chúnK8FPg K8FP tK6qRFqNwôi, cònK6qRFqNw cK6qRFqNwó lờiK6qRFqNw K8FPnhận K6qRFqNwxét cU9brCxCzủa giáU9brCxCzo U9brCxCzviên, liêK6qRFqNwn quK8FPan tK6qRFqNwới chuyU9brCxCzện chúU9brCxCzng tôiK6qRFqNw U9brCxCz cóU9brCxCz thểK6qRFqNw cóK6qRFqNw K8FPnhững ngU9brCxCzày nK8FPghỉ yK8FPên bìnhK6qRFqNw K6qRFqNwhay không,K8FP tếU9brCxCzt nK8FPguyên đK8FPán U9brCxCzcó K6qRFqNwthể nhậK8FPn U9brCxCz đưK6qRFqNwợc tiềnK6qRFqNw K6qRFqNwlì xK6qRFqNwì K8FPhay khU9brCxCzông, K6qRFqNwsâu hơU9brCxCzn U9brCxCznữa K6qRFqNwliên K6qRFqNwquan K6qRFqNwtới dU9brCxCza thịtU9brCxCz cK8FPủa chúK6qRFqNwng K6qRFqNw K6qRFqNwtôi, quyếtK6qRFqNw U9brCxCzđịnh K6qRFqNwxem K6qRFqNwba mẹK8FP chU9brCxCzúng tôiK6qRFqNw cK8FPó K6qRFqNwthể lK8FPấy chổiU9brCxCz K8FPlông K6qRFqNwgà, déU9brCxCzp K6qRFqNwlê hoặcK8FP K8FP đồK6qRFqNw U9brCxCzdùng hằngK8FP ngàyU9brCxCz làmK8FP hunU9brCxCzg khíK8FP đểU9brCxCz hầuK6qRFqNw hK8FPạ chK6qRFqNwúng tU9brCxCzôi haK6qRFqNwy không.

Vậy K6qRFqNwcòn cU9brCxCzhưa tínK8FPh, K6qRFqNwít U9brCxCzra mU9brCxCzỗi lU9brCxCzớp cũngU9brCxCz K6qRFqNwsẽ cK8FPó mU9brCxCzột K8FPhai K8FPđứa nK8FPgon lành.

BK6qRFqNwời K8FPvì cK8FPô chủK8FP nU9brCxCzhiệm bịK6qRFqNw bU9brCxCzệnh, cU9brCxCzô K8FPliền giK8FPao cK8FPho tôK6qRFqNwi làK8FPm mộK8FPt chuyệnK8FP vôK6qRFqNw cK8FPùng vK8FPô sỉ.

Lời nhậU9brCxCzn xK8FPét tK8FProng phiểuK6qRFqNw liK6qRFqNwên lK8FPạc, giK8FPao cU9brCxCzho tôiK8FP viết.

K8FPCòn K8FPnói gìK8FP màK6qRFqNw, U9brCxCzem lK8FPà lớpK8FP K8FP trưởnK6qRFqNwg, rấK8FPt K8FPhiểu cácK6qRFqNw bạn,U9brCxCz eK6qRFqNwm vU9brCxCziết tK8FPhích hợpK6qRFqNw nhất,K8FP bK6qRFqNwất qK6qRFqNwuá cũngK8FP khK6qRFqNwông thểU9brCxCz U9brCxCz vU9brCxCzì K6qRFqNwtình cảmK8FP K6qRFqNwbạn K8FPbè màK6qRFqNw làmU9brCxCz rốK8FPi kỉU9brCxCz cương,K8FP phảiU9brCxCz viK8FPết đK8FPúng vK8FPới thựcK8FP tế.

KhU9brCxCzông đượcK6qRFqNw K8FPlàm rốiK6qRFqNw kỉK8FP cươngK8FP K6qRFqNwthì côK8FP cũnK6qRFqNwg đừngK6qRFqNw kêuU9brCxCz U9brCxCzem viếtK6qRFqNw nha.

Sau khU9brCxCzi K6qRFqNwtan họcK6qRFqNw, trK6qRFqNwong phònK6qRFqNwg K8FP K8FPchỉ K8FPcó tôK8FPi vK6qRFqNwà U9brCxCzKhang DuK6qRFqNwật, hU9brCxCzắn U9brCxCzlà ỦyK6qRFqNw vK6qRFqNwiên họK6qRFqNwc tậpU9brCxCz mới,K6qRFqNw đươngK6qRFqNw nhiênK6qRFqNw pU9brCxCzhải U9brCxCzở K8FP lạiK6qRFqNw gU9brCxCziúp tôiK6qRFqNw, thậU9brCxCzt rK6qRFqNwa nK6qRFqNwgay từK6qRFqNw đầuK6qRFqNw tôiK8FP cũK8FPng cU9brCxCzảm tU9brCxCzhấy khôK6qRFqNwng đượK8FPc tựK6qRFqNw K6qRFqNw nhiên.

NhK8FPưng mK6qRFqNwà nhìU9brCxCzn U9brCxCzcuốn sổK8FP liêK8FPn lạK6qRFqNwc đaK8FPng nK8FPằm tK6qRFqNwrên K8FPtay tôiK6qRFqNw này…

Lòng tU9brCxCzôi lU9brCxCzại không&nbK8FPsp; cK6qRFqNwòn K6qRFqNwkhông tựK8FP nhU9brCxCziên nữa.

TấtU9brCxCz cảU9brCxCz đềuU9brCxCz lU9brCxCzà màuK6qRFqNw đỏ,K6qRFqNw đK8FPiểm K6qRFqNwsố đềuU9brCxCz tK6qRFqNwừ K8FP5 U9brCxCztới 1K6qRFqNw5, khôngK8FP xeK6qRFqNwm têK8FPn cũK6qRFqNwng biếtK6qRFqNw lK6qRFqNwà ai.

Đại vU9brCxCzương lU9brCxCzớp chúnU9brCxCzg tôU9brCxCzi, bạnK6qRFqNw K8FPChu DũK6qRFqNwng Cường.

Hắn cóU9brCxCz tU9brCxCziếng làU9brCxCz họcK6qRFqNw sinU9brCxCzh cáK8FP U9brCxCz bK8FPiệt, suU9brCxCzốt K8FPngày U9brCxCzở trườK6qRFqNwng đánhU9brCxCz K6qRFqNwnhau, đáK6qRFqNwnh trậnU9brCxCz nàU9brCxCzo K6qRFqNwto trU9brCxCzận nấy,U9brCxCz mK8FPẹ K8FPhắn K6qRFqNwvì K6qRFqNw viU9brCxCzệc hắK8FPn K8FPđánh K8FPnhau, U9brCxCzthường bK6qRFqNwị gọiK6qRFqNw tớiK6qRFqNw trườnU9brCxCzg, tuầnK8FP tK8FPrước K6qRFqNwcòn đếnU9brCxCz mK6qRFqNwột U9brCxCz U9brCxCzlần đK6qRFqNwâu? NhưnU9brCxCzg mẹK8FP hK6qRFqNwắn K8FPcưng K8FPchiều K8FPhắn, tK6qRFqNwhật nhiềuU9brCxCz chuyU9brCxCzện cũnK8FPg khU9brCxCzông nóiK8FP K6qRFqNw K8FPcho bốU9brCxCz hắU9brCxCzn, hằnU9brCxCzg K8FPnăm không&nU9brCxCzbsp; cK6qRFqNwó K6qRFqNwở nU9brCxCzhà, U9brCxCzlàm huK8FPấn lU9brCxCzuyện vK8FPiên quU9brCxCzyền anU9brCxCzh, chK6qRFqNwo K6qRFqNw nênK6qRFqNw việcK6qRFqNw nàK8FPy cU9brCxCzủa hK8FPắn, bốU9brCxCz hU9brCxCzắn cũK6qRFqNwng khK8FPông K8FPbiết, K6qRFqNwđợi tớK6qRFqNwi lúcU9brCxCz biếtK6qRFqNw, năK8FPm K6qRFqNw trK8FPước đánhK8FP tớU9brCxCzi K8FPnỗi mặtK8FP K8FPhắn K6qRFqNwsưng lK6qRFqNwên, còK6qRFqNwn kK8FPéo lỗK8FP K8FPtai hắnK8FP đếK6qRFqNwn trườngK6qRFqNw, tìmK8FP K8FP mấyK8FP đứaK8FP bK6qRFqNwị hắnK6qRFqNw đánK8FPh K8FPđể xK8FPin lỗi.

Bố hắnK6qRFqNw K6qRFqNwlúc đK6qRFqNwó U9brCxCznói cứngU9brCxCz U9brCxCz“Thành K8FP tícK6qRFqNwh họcU9brCxCz tK6qRFqNwập khônK8FPg tốtK8FP, làK8FP dU9brCxCzo màyU9brCxCz khônK6qRFqNwg thônK8FPg minhU9brCxCz, tU9brCxCzao kK6qRFqNwhông K6qRFqNwtrách, K8FP nK6qRFqNwhưng đểU9brCxCz cK8FPho taK6qRFqNwo biếU9brCxCzt mK6qRFqNwày đK8FPánh ngườK8FPi U9brCxCzkhác, tK8FPao đK6qRFqNwánh gãyK8FP chU9brCxCzân mày.”

Do mK8FPẹ K8FPhắn cưngK8FP chiềuK6qRFqNw, đU9brCxCziện K6qRFqNw thoạK8FPi cU9brCxCzố địnhK6qRFqNw lúK6qRFqNwc đK8FPó cònU9brCxCz chU9brCxCzưa thôK6qRFqNwng dụng,U9brCxCz khU9brCxCzông thểK6qRFqNw tK8FPhường xuK8FPyên liK6qRFqNwên U9brCxCz K8FPhệ, K6qRFqNwbố U9brCxCzhắn K8FPyêu cầK6qRFqNwu thK6qRFqNwầy giáK8FPo cuốiU9brCxCz kK6qRFqNwì mỗK8FPi nămK6qRFqNw liềK8FPn gK8FPửi sổK8FP liêU9brCxCzn lạcK8FP trựcU9brCxCz U9brCxCz tK6qRFqNwiếp tớiK8FP chỗU9brCxCz ông.

Thành K6qRFqNwtích họK6qRFqNwc tậU9brCxCzp củaU9brCxCz U9brCxCzhắn U9brCxCz khônK6qRFqNwg K6qRFqNwtốt, bU9brCxCzố hắnK8FP K8FPbiết cK8FPũng khônU9brCxCzg K8FPsao, nhưngU9brCxCz màK8FP lờiK6qRFqNw nhU9brCxCzận xét…đếnU9brCxCz lK8FPúc đK6qRFqNwó U9brCxCz K8FPchắc bốK6qRFqNw hắnK6qRFqNw đU9brCxCzánh gK6qRFqNwãy U9brCxCzchân hắnU9brCxCz luôn.

Đến lúU9brCxCzc đU9brCxCzó, tK8FPôi cK8FPhỉ phảK6qRFqNwi lK6qRFqNwàm đồnK6qRFqNwg phạm.

LU9brCxCzàm lớU9brCxCzp trưởK8FPng, làK6qRFqNwm bạnU9brCxCz họcU9brCxCz, tôiK8FP K6qRFqNwđều K6qRFqNwcó ngK6qRFqNwhĩa vK8FPụ bảK8FPo K8FPvệ thK8FPân K8FPthể vàK8FP K6qRFqNwsinh K6qRFqNwmệnh cK6qRFqNwác U9brCxCzbạn troK6qRFqNwng lớp.

Nhưng K6qRFqNwcái nghĩaK6qRFqNw U9brCxCzvụ K6qRFqNwhuy hK6qRFqNwoàng nK6qRFqNwày, K6qRFqNwlại lU9brCxCzàm cK6qRFqNwho tôK6qRFqNwi U9brCxCzviết U9brCxCzcái lK8FPời nhậK8FPn xéU9brCxCzt K6qRFqNwkhỉ gióU9brCxCz K8FPnày, lU9brCxCzại còK6qRFqNwn phảK8FPi K8FPviết cK6qRFqNwho K8FPđúng K8FPsự thU9brCxCzật nữa.

Tôi rK8FPối rắmK8FP K8FPtới mứK8FPc bạcK6qRFqNw tóc.

Ánh mắtK6qRFqNw K8FPxấu K6qRFqNwxa liU9brCxCzền tK6qRFqNwoát ra.

Tôi nK8FPhìn vềK6qRFqNw phíaU9brCxCz KK8FPhang K8FPDuật “CáiU9brCxCz nK6qRFqNwày cK8FPậu viết.”

Hắn làK6qRFqNw ỦyK6qRFqNw viêU9brCxCzn họcK6qRFqNw tập,K6qRFqNw cU9brCxCzũng cK8FPó quyềK6qRFqNwn K8FPviết lờU9brCxCzi nhậnU9brCxCz xét.

TôiK6qRFqNw vộiK8FP vànU9brCxCzg K6qRFqNwném chK8FPo hắn,K6qRFqNw đểK8FP K8FP hắK6qRFqNwn buồnU9brCxCz rK6qRFqNwầu điK6qRFqNw, tU9brCxCzôi mặU9brCxCzc kK8FPệ, nK6qRFqNwhanh nhU9brCxCzanh vU9brCxCziết mấK6qRFqNwy cáK6qRFqNwi kK6qRFqNwhác, tôiU9brCxCz cU9brCxCzòn muốnK8FP K8FP nhanU9brCxCzh cK6qRFqNwhóng vK6qRFqNwề nhU9brCxCzanh chờK8FP xeU9brCxCzm ĐK6qRFqNwồng xK6qRFqNwuân hỏK8FPa diễmU9brCxCz a.

Tôi viK8FPết, mU9brCxCzột bênU9brCxCz K8FPcòn U9brCxCznhìn lK6qRFqNwén K8FP KhaK8FPng Duật,K6qRFqNw thấyU9brCxCz hắnK8FP chíU9brCxCzu chặtK8FP mK8FPày, tâmK8FP tìnhU9brCxCz tôiU9brCxCz thK8FPật sK6qRFqNwảng khoáK6qRFqNwi, nghU9brCxCzĩ K8FP thầmK6qRFqNw tK8FProng U9brCxCzlòng, K8FPcậu K8FPcũng K8FPcó ngK6qRFqNwày hôK6qRFqNwm nK6qRFqNway, đểK6qRFqNw xU9brCxCzem K8FPcậu viếK8FPt K6qRFqNwnhư thếU9brCxCz K8FPnào, K6qRFqNw hừK8FP hừ!!

Khang DuậK8FPt U9brCxCzsuy nK8FPghĩ trK8FPong chK8FPốc K8FP U9brCxCzlát, thậtK6qRFqNw U9brCxCzsự chỉK8FP tU9brCxCzrong chốcK8FP láK6qRFqNwt, saK8FPu đK6qRFqNwó cầK8FPm K8FPbút lên,K6qRFqNw vuU9brCxCzng tU9brCxCzay rK6qRFqNwẹt U9brCxCzrẹt, K8FP viếtK8FP xongK8FP, liềnU9brCxCz némK6qRFqNw lU9brCxCzại K8FPcho tôi.

“Xong rồi!”

Xong U9brCxCzrồi!! NK6qRFqNwày tK6qRFqNwhì xonK6qRFqNwg rồi.

Việc làU9brCxCzm tôK6qRFqNwi sầK6qRFqNwu khổK8FP nửaU9brCxCz tiếngU9brCxCz, chU9brCxCzỉ mườiK6qRFqNw phU9brCxCzút làK6qRFqNw xong.

Tôi khônK8FPg K6qRFqNwtin, bỏK6qRFqNw bU9brCxCzút xuốngU9brCxCz, mởU9brCxCz rK6qRFqNwa phiếuK6qRFqNw liêK6qRFqNwn lạU9brCxCzc củaU9brCxCz ChU9brCxCzu DũK6qRFqNwng Cường,U9brCxCz lậK8FPt U9brCxCztới traU9brCxCzng cóK6qRFqNw lờiU9brCxCz nhậnK6qRFqNw xét.

K8FPTrên đóK6qRFqNw cK8FPhỉ vK8FPiết ítK8FP ỏiK6qRFqNw K6qRFqNwmấy chữU9brCxCz –K6qRFqNw BạnK6qRFqNw DũnK6qRFqNwg thànhK6qRFqNw K6qRFqNwtích ổnK8FP U9brCxCzđịnh, K8FPnăng lU9brCxCzực đấK6qRFqNwm đáK8FP rK6qRFqNwất mạnh.

Cái gìU9brCxCz kêuK6qRFqNw làK8FPm U9brCxCzrối kK8FPỉ cươngK6qRFqNw tớK6qRFqNwi cK6qRFqNwảnh giớiK6qRFqNw U9brCxCzcao nhấK8FPt, chínU9brCxCzh lU9brCxCzà đây,U9brCxCz lU9brCxCzàm rốiU9brCxCz K8FPkỉ cươngK6qRFqNw tớK8FPi mứcK8FP tìmK6qRFqNw khU9brCxCzông K6qRFqNwra chỗU9brCxCz nàoU9brCxCz K6qRFqNwkhông hợpK8FP lí.

“Như tK6qRFqNwhế nàU9brCxCzo? ViếtK6qRFqNw K6qRFqNwkhông đúK8FPng?” hU9brCxCzắn hỏi.

Tôi nhK8FPanh chónU9brCxCzg lắcK8FP đầuU9brCxCz, K6qRFqNwđúng làK8FP viếtK8FP kU9brCxCzhông cK8FPhê vU9brCxCzào đâK6qRFqNwu được.

“Vậy maK8FPu K6qRFqNwkí tên!”

“Ừ, được!”U9brCxCz lK6qRFqNwời nK6qRFqNwhận xétU9brCxCz K6qRFqNwdo K6qRFqNwtôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.