You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChươnrmAng rmAn6: YHVJwqjeÔ pug45X2Zyhối ngẫu

Chuyug45X2Zyện xấrmAnu cYHVJwqjeủa YHVJwqjetôi YHVJwqjevà rmAnKhang DuậtYHVJwqje vẫnYHVJwqje liYHVJwqjeên tụcug45X2Zy larmAnn truYHVJwqjeyền, khôug45X2Zyng rmAnnhững vug45X2Zyậy, cYHVJwqjeòn rmAncàng ngàyug45X2Zy càngrmAn hYHVJwqjeuy hoàng.

rmAnTôi vàug45X2Zy hắnYHVJwqje đượcrmAn thầug45X2Zyy thểYHVJwqje dụcYHVJwqje rmAn rmAnchọn đug45X2Zyi thug45X2Zyi ĐrmAnại hộiYHVJwqje thểug45X2Zy trmAnhao toànYHVJwqje khrmAnu, cug45X2Zyó chếtYHVJwqje hug45X2Zyay khônYHVJwqjeg lạug45X2Zyi đYHVJwqjeạt ug45X2Zyđược ug45X2Zy giảirmAn quánYHVJwqje quânrmAn, điug45X2Zyều nrmAnày YHVJwqjekì thậtrmAn cũngYHVJwqje khrmAnông crmAnó gYHVJwqjeì, YHVJwqjetôi vốug45X2Zyn hug45X2Zyọc giỏiug45X2Zy ug45X2Zythể rmAn dụcYHVJwqje, vậyYHVJwqje mYHVJwqjeà truyềug45X2Zyn vug45X2Zyào lớYHVJwqjep lạirmAn YHVJwqjethay đổiug45X2Zy brmAnản chất.

Không biYHVJwqjeết đug45X2Zyứa xấuug45X2Zy YHVJwqjexa nàYHVJwqjeo nYHVJwqjeói mrmAnột câurmAn “ĐâYHVJwqjey làYHVJwqje rmAnsức mYHVJwqjeạnh tìug45X2Zynh yêu.”

Sức rmAnmạnh tug45X2Zyình yrmAnêu rmAncái đrmAnầu ug45X2Zymày…cái nàyug45X2Zy lrmAnà rmAnthực lựcYHVJwqje củaYHVJwqje tao.

Biết vậyrmAn lúYHVJwqjec đrmAnó chạyug45X2Zy YHVJwqjevề chóYHVJwqjet rmAncho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài rug45X2Zya, vìug45X2Zy ởug45X2Zy tiug45X2Zyết vănug45X2Zy ug45X2Zytôi rmAn từngrmAn bịrmAn thrmAnầy TônYHVJwqje prmAnhạt YHVJwqjeđứng, ug45X2Zynên ug45X2Zyđể tug45X2Zyhầy rmAnTôn rmAnxếp loạug45X2Zyi hạug45X2Zynh rmAnkiểm ug45X2Zyvào cuốrmAni YHVJwqje krmAnì nYHVJwqjeương ug45X2Zytay YHVJwqjecho cáYHVJwqjei tộug45X2Zyi lỗirmAn nYHVJwqjeày củaug45X2Zy tôiYHVJwqje nênug45X2Zy tôYHVJwqjei rmAnhọc rấtrmAn chYHVJwqjeăm rmAnchú, tYHVJwqjerước YHVJwqje kiug45X2Zya điYHVJwqjeểm sốrmAn mônrmAn văYHVJwqjen củaug45X2Zy tôrmAni luôug45X2Zyn nug45X2Zyằm ởug45X2Zy pYHVJwqjehần rmAneo, lầYHVJwqjen nàrmAny rmAnthi trắcYHVJwqje ngug45X2Zyhiệm YHVJwqje lYHVJwqjeại đứngrmAn thrmAnứ YHVJwqje3, ngYHVJwqjeay cảrmAn bảYHVJwqjen rmAnthân tôYHVJwqjei đềuYHVJwqje kYHVJwqjehông tiug45X2Zyn đượcrmAn hug45X2Zyai rmAnmắt mìnYHVJwqjeh, ug45X2Zy rmAncòn ug45X2Zyrất vurmAni vẻ,ug45X2Zy cYHVJwqjeó cônrmAng YHVJwqjemài sắtug45X2Zy cYHVJwqjeó ngàYHVJwqjey nêrmAnn kiYHVJwqjem rmAnquả ug45X2Zynhiên ug45X2Zychí lí.

Thầy YHVJwqjeTôn cũngrmAn cug45X2Zyho rằngug45X2Zy rmAnnhư YHVJwqje vậyYHVJwqje, tYHVJwqjehầy rmAncòn nhớYHVJwqje rmAncâu nóiYHVJwqje mYHVJwqjeà Khaug45X2Zyng DuậrmAnt từngug45X2Zy nóiug45X2Zy “ug45X2ZySau YHVJwqjelưng mỗiug45X2Zy nug45X2Zygười phrmAnụ rmAn nữrmAn thàrmAnnh côngrmAn nhấtrmAn địnhYHVJwqje ug45X2Zycó mộtug45X2Zy ngưug45X2Zyời ug45X2Zyđàn ôngug45X2Zy thànhYHVJwqje công.”rmAn, lrmAnúc girmAnảng YHVJwqje bàug45X2Zyi cònYHVJwqje mrmAnượn câurmAn nàrmAny ug45X2Zylàm vărmAnn, YHVJwqjeở ug45X2Zytrước mặYHVJwqjet cảug45X2Zy ug45X2Zylớp ug45X2Zynói phug45X2Zyải nrmAnoi gươngYHVJwqje tug45X2Zyôi ug45X2Zy vug45X2Zyà KYHVJwqjehang Dug45X2Zyuật họcrmAn rmAntập, họcYHVJwqje tYHVJwqjeập YHVJwqjechúng tôYHVJwqjei giúrmAnp đỡYHVJwqje lẫug45X2Zyn nhauYHVJwqje, họcYHVJwqje tậpYHVJwqje tìnYHVJwqjeh YHVJwqje crmAnảm trmAnốt đẹug45X2Zyp củaYHVJwqje chúYHVJwqjeng tôrmAni, nYHVJwqjehư rmAnvậy mớirmAn ug45X2Zycó trmAnhể làYHVJwqjem ug45X2Zycho đrmAniểm sốrmAn nângYHVJwqje cao.

Vì sarmAno YHVJwqjekêu cảmrmAn YHVJwqjetình tốt,YHVJwqje rmAnvì YHVJwqje ug45X2Zysao rmAnkêu giug45X2Zyúp đug45X2Zyỡ lYHVJwqjeẫn nYHVJwqjehau, rmAnnói tớiYHVJwqje tug45X2Zyai rmAnmấy đứaYHVJwqje trrmAnong lYHVJwqjeớp, đổiug45X2Zy thànhrmAn tôiYHVJwqje YHVJwqje vàug45X2Zy KhYHVJwqjeang rmAnDuật thug45X2Zyật ug45X2Zyân rmAnái, ânrmAn rmAnái tớirmAn nỗiYHVJwqje thYHVJwqjeành tíYHVJwqjech họcug45X2Zy tậpug45X2Zy độrmAnt nhiug45X2Zyên YHVJwqje tănug45X2Zyg cao.

Vì thế,YHVJwqje sứcug45X2Zy YHVJwqjemạnh tìrmAnnh yêu,ug45X2Zy tôiug45X2Zy trốnYHVJwqje thoug45X2Zyát khôug45X2Zyng đưYHVJwqjeợc, nrmAnhư bórmAnng vớiYHVJwqje hìrmAnnh đug45X2Zyi YHVJwqjetheo tôi.

DrmAnanh hug45X2Zyiệu PhúYHVJwqjec Tấnug45X2Zy nàug45X2Zyy cũnYHVJwqjeg bYHVJwqjeỏ khôug45X2Zyng đượYHVJwqjec, trmAnôi YHVJwqjesửa rmAnnhư tug45X2Zyhế nug45X2Zyào cũYHVJwqjeng uổYHVJwqjeng công.

rmAnLại bởiug45X2Zy YHVJwqjevì rmAnsự tiug45X2Zyến YHVJwqjebộ củaug45X2Zy ug45X2Zyhai YHVJwqje chúug45X2Zyng tôi,rmAn thầyYHVJwqje TYHVJwqjeôn còrmAnn cốug45X2Zy YHVJwqjeý đềYHVJwqje nghịug45X2Zy vớrmAni thrmAnầy chrmAnủ ug45X2Zynhiệm YHVJwqjecho Khaug45X2Zyng Duug45X2Zyật ug45X2Zy lrmAnàm chứcug45X2Zy vụYHVJwqje Ủug45X2Zyy viênrmAn họcYHVJwqje ug45X2Zytập, thìug45X2Zy ug45X2Zyra ỦyrmAn ug45X2Zyviên hYHVJwqjeọc tâpYHVJwqje cũYHVJwqje TôrmAnng LrmAnê Quug45X2Zyân ug45X2Zy (biệrmAnt hiệuug45X2Zy Tôngug45X2Zy DarmAn) ug45X2Zyvì bịug45X2Zy YHVJwqjebệnh mYHVJwqjeà xirmAnn ngrmAnhỉ YHVJwqjedài hạn,ug45X2Zy ug45X2Zychức vug45X2Zyụ ỦyrmAn viênug45X2Zy họcrmAn rmAn tậrmAnp vẫnrmAn bYHVJwqjeỏ trug45X2Zyống, lầrmAnn nàug45X2Zyy đềYHVJwqje rmAnnghị đrmAnều đưug45X2Zyợc mấrmAny đứaug45X2Zy cormAnn rmAntrai tronYHVJwqjeg lớug45X2Zyp YHVJwqje YHVJwqjeđồng ý.

rmAnCán bug45X2Zyộ lYHVJwqjeớp tug45X2Zyôi, ngoạiug45X2Zy tYHVJwqjerừ rmAnchức rmAn vụrmAn Ủyug45X2Zy virmAnên thểrmAn ug45X2Zydục YHVJwqjecó ítug45X2Zy quyềrmAnn lựcrmAn YHVJwqjenhất ug45X2Zylà crmAnon rmAntrai YHVJwqjelàm, cònYHVJwqje YHVJwqjelại đềurmAn làYHVJwqje rmAn rmAncon gug45X2Zyái YHVJwqjelàm, rmAnKhang rmAnDuật họcYHVJwqje tậprmAn tốYHVJwqjet, sốug45X2Zy lượngrmAn crmAnon trug45X2Zyai ug45X2Zytrong lớprmAn lạiug45X2Zy rmAn cYHVJwqjehiếm hug45X2Zyơn mộug45X2Zyt ug45X2Zynửa rmAnnên hắrmAnn lậprmAn tứcYHVJwqje đượrmAnc chọn.

Ủy viêug45X2Zyn YHVJwqjehọc tậrmAnp lYHVJwqjeà cáirmAn gì?

Lúc đug45X2Zyó ug45X2Zyủy vug45X2Zyiên hrmAnọc tậYHVJwqjep cYHVJwqjehính làYHVJwqje ug45X2Zytrợ thủrmAn rmAnđắc lựcug45X2Zy củaug45X2Zy lớpug45X2Zy trưởng.

Tôi rmAnvà KhanYHVJwqjeg DuYHVJwqjeật ngồirmAn ug45X2Zycùng bànYHVJwqje crmAnòn chug45X2Zyưa tYHVJwqjeính, ug45X2Zybây gYHVJwqjeiờ rmAncòn cùngYHVJwqje nhYHVJwqjeau tYHVJwqjerực ban.

Có nghug45X2Zyĩa ug45X2Zylà, YHVJwqjesau YHVJwqjenày nếug45X2Zyu cóYHVJwqje YHVJwqjehọp hYHVJwqjeành gìug45X2Zy, hoạug45X2Zyt độnug45X2Zyg thểYHVJwqje thrmAnao ug45X2Zygì, KYHVJwqjehang DrmAnuật đềuYHVJwqje đYHVJwqjei thug45X2Zyeo YHVJwqjetôi, YHVJwqjethỉnh YHVJwqjethoảng xug45X2Zyuất hirmAnện cạnhrmAn tôi.

Thật rmAnbi thảm,ug45X2Zy tYHVJwqjehật bug45X2Zyi tug45X2Zyhảm rmAna YHVJwqjea rmAna YHVJwqjea ug45X2Zya YHVJwqjea rmAna ug45X2Zya YHVJwqjea YHVJwqjea a!!

CuốiYHVJwqje thánYHVJwqjeg mug45X2Zyười haug45X2Zyi, sug45X2Zyắp rmAntới YHVJwqje kìYHVJwqje trmAnhi họrmAnc kì,YHVJwqje khoảnrmAng thờiug45X2Zy giarmAnn nrmAnày ug45X2Zyphỏng chừngrmAn lYHVJwqjeà thYHVJwqjeời girmAnan cácrmAn họcug45X2Zy ug45X2Zy sinug45X2Zyh cug45X2Zyhăm cYHVJwqjehỉ nhấtrmAn, tôiug45X2Zy cũrmAnng krmAnhông ngoạug45X2Zyi lug45X2Zyệ, rmAntôi làrmAn ug45X2Zyđiển hrmAnình YHVJwqjecủa kiểYHVJwqjeu YHVJwqje họrmAnc sirmAnnh YHVJwqjenước tớirmAn chânYHVJwqje mớiYHVJwqje YHVJwqjenhảy, vug45X2Zyì vậyrmAn vrmAnừa tớug45X2Zyi rmAnlúc nYHVJwqjeày tôirmAn lug45X2Zyiền ug45X2Zycảm rmAn thug45X2Zyấy YHVJwqjecó ármAnp lực.

Khang Duug45X2Zyật lạiug45X2Zy khYHVJwqjeông rmAngiống vậyYHVJwqje, mộtrmAn cug45X2Zyhút ápug45X2Zy rmAnlực ug45X2Zytrước kug45X2Zyhi rmAnthi đềuug45X2Zy khônYHVJwqjeg có,rmAn taYHVJwqjen hrmAnọc hoặrmAnc ug45X2Zylúc nghrmAnỉ trưYHVJwqjea đềuYHVJwqje điug45X2Zy đármAn bóng.

Tôi YHVJwqjeoán giậYHVJwqjen nha.

Tiết haYHVJwqjei ngàug45X2Zyy hômug45X2Zy YHVJwqjeđó ug45X2Zyvừa hết,rmAn ug45X2Zy mộtug45X2Zy tênug45X2Zy YHVJwqjecon traug45X2Zyi chạyYHVJwqje đếnug45X2Zy ug45X2Zychỗ Khaug45X2Zyng DuậtrmAn hỏrmAni ug45X2Zybài, YHVJwqjeai biểYHVJwqjeu ngườiug45X2Zy trmAna họcug45X2Zy rmAn giỏiug45X2Zy rmAnđâu, bìnYHVJwqjeh tug45X2Zyhường cũug45X2Zyng sẵnYHVJwqje sàngug45X2Zy chỉug45X2Zy bYHVJwqjeài, ug45X2Zyhiện tug45X2Zyại lYHVJwqjeại YHVJwqjelà ỦyYHVJwqje viênYHVJwqje rmAnhọc YHVJwqje tập,YHVJwqje rmAnngười tìug45X2Zym hug45X2Zyắn hỏiYHVJwqje rmAnbài cũnug45X2Zyg nhiềuug45X2Zy hơn.

Thấy ug45X2Zycó ngYHVJwqjeười hỏYHVJwqjei bug45X2Zyài hắn,rmAn tôrmAni rmAnliền đứngrmAn dYHVJwqjeậy nYHVJwqjehường chỗ.

TrmAnên crmAnon trug45X2Zyai nàyrmAn tYHVJwqjeên lrmAnà KrmAnế rmAn KirmAnệt HạnYHVJwqjeh, rấrmAnt chămYHVJwqje chYHVJwqjeỉ hrmAnọc ug45X2Zyhành, chúngrmAn tôug45X2Zyi đềuYHVJwqje gọiug45X2Zy ug45X2Zyhắn lug45X2Zyà rmAnmọt sármAnch, bởirmAn YHVJwqje YHVJwqjevì hắnrmAn thug45X2Zyật sựrmAn rmAnthích đọYHVJwqjec sách,YHVJwqje khôug45X2Zyng hug45X2Zyiểu ug45X2Zyliền hỏiug45X2Zy làYHVJwqje thYHVJwqjeói queYHVJwqjen ug45X2Zycủa YHVJwqje hắn.

Hắnug45X2Zy thấrmAny rmAntôi nhườngrmAn chỗrmAn liềnug45X2Zy nYHVJwqjeói ug45X2Zy“Cảm ơrmAnn lớpYHVJwqje trưởng”

Hắn lug45X2Zyà đứaYHVJwqje duug45X2Zyy nrmAnhất trormAnng lớrmAnp khôug45X2Zyng nướcug45X2Zy ug45X2Zychảy bèoug45X2Zy trmAnrôi kêurmAn tôirmAn rmAnlà Pug45X2Zyhúc Tấn.

Tôi kíchrmAn độYHVJwqjeng đếnYHVJwqje YHVJwqjexém ug45X2Zykhóc, rmAnN ug45X2Zy rmAnlâu ug45X2Zykhông ngrmAnhe đug45X2Zyược ngườYHVJwqjei rmAnta kêrmAnu tôrmAni làug45X2Zy lớpYHVJwqje trưởng,ug45X2Zy hrmAnoài niug45X2Zyệm –rmAn ug45X2Zying, hảYHVJwqjeo ug45X2Zy cảmYHVJwqje đốrmAni vớiYHVJwqje hắnrmAn cũngug45X2Zy tărmAnng tYHVJwqjeên hYHVJwqjeai trYHVJwqjeăm phầrmAnn trăm.

Hắn mởug45X2Zy rug45X2Zya sácug45X2Zyh YHVJwqjebài tậprmAn, hỏiYHVJwqje KharmAnng DuậtrmAn “Khaug45X2Zyng DuậYHVJwqjet, mìnrmAnh mYHVJwqjeuốn hỏirmAn bạnrmAn bàiYHVJwqje nrmAnày, bạnug45X2Zy cYHVJwqjehỉ mìnug45X2Zyh đi.”

Tôi ởYHVJwqje mộYHVJwqjet bênYHVJwqje gậtYHVJwqje ug45X2Zyđầu, YHVJwqjecho rằnrmAng ngườiug45X2Zy tốtrmAn nhYHVJwqjeư vậug45X2Zyy, xármAnc thậug45X2Zyt lYHVJwqjeà nêug45X2Zyn giúYHVJwqjep đỡYHVJwqje hug45X2Zyết sức.

Ai nrmAngờ KrmAnhang DuậtYHVJwqje lug45X2Zyại YHVJwqjebày rug45X2Zya mộug45X2Zyt bYHVJwqjeộ mặtug45X2Zy ug45X2Zyxa crmAnách “KhônrmAng rảnh!!”

Tôi buồnYHVJwqje YHVJwqjebực, bìnug45X2Zyh thug45X2Zyường hắnug45X2Zy cũngrmAn khônrmAng nYHVJwqjehư vậy.

Kế Kug45X2Zyiệt Hạnhug45X2Zy cug45X2Zyòn buYHVJwqjeồn bựrmAnc hug45X2Zyơn tôug45X2Zyi “Tạiug45X2Zy sarmAno vậy?”

Tôi cũYHVJwqjeng muốrmAnn birmAnết KhrmAnang DrmAnuật YHVJwqjebị ug45X2Zygì vậyug45X2Zy, vìYHVJwqje sYHVJwqjeao vYHVJwqjeẻ mặtYHVJwqje khrmAnó chịu.

Lúc YHVJwqjenày, TiểurmAn PhiềnYHVJwqje lạiug45X2Zy rmAnnói YHVJwqje vớiug45X2Zy tôug45X2Zyi ug45X2Zy“Miểu Miểuug45X2Zy, ngàYHVJwqjey kug45X2Zyia YHVJwqjelà YHVJwqjesinh nhug45X2Zyật củaug45X2Zy ĐạirmAn ug45X2ZySong rmAnvà TiểuYHVJwqje SonYHVJwqjeg, rmAn buYHVJwqjeổi cug45X2Zyhiều trmAnao vớiug45X2Zy Từug45X2Zy OánhYHVJwqje đYHVJwqjei mrmAnua quàYHVJwqje, mYHVJwqjeày rmAncó điYHVJwqje không?”

“Sinh nhật?”ug45X2Zy YHVJwqjetôi ngYHVJwqjehĩ mộtYHVJwqje rmAn chúrmAnt, nug45X2Zyhớ rmAnlại ngug45X2Zyày, đúnYHVJwqjeg làYHVJwqje nrmAngày 2rmAn3 thángYHVJwqje 1YHVJwqje2 lug45X2Zyà sinug45X2Zyh nhậug45X2Zyt củaug45X2Zy ĐạirmAn YHVJwqjeSong YHVJwqje vYHVJwqjeà rmAnTiểu Soug45X2Zyng, vộiYHVJwqje vànYHVJwqjeg trảug45X2Zy rmAnlời “Đi,rmAn ug45X2Zyđi, rmAntao đi!!”

Đang rmAnthảo luậnYHVJwqje nóngrmAn bỏnYHVJwqjeg, Kếug45X2Zy YHVJwqje YHVJwqjeKiệt HạrmAnnh đYHVJwqjeột nhug45X2Zyiên cYHVJwqjehạy tYHVJwqjeới, đứnug45X2Zyg tug45X2Zyhẳng ug45X2Zytắp, điYHVJwqjeên cug45X2Zyuồng kYHVJwqjeêu rmAntôi “PrmAnhúc ug45X2Zy TYHVJwqjeấn, Phug45X2Zyúc TrmAnấn, Phúcug45X2Zy TYHVJwqjeấn, Phúug45X2Zyc Tấn…”

ug45X2ZyTôi sửngrmAn sốt,YHVJwqje YHVJwqjeđây lug45X2Zyà rmAný gì.

ug45X2ZyĐồ điên!!

ug45X2ZyĐợi tớrmAni lug45X2Zyúc hug45X2Zyắn kYHVJwqjeêu khoảngrmAn mrmAnười mYHVJwqjeấy tiếnYHVJwqjeg ‘Phug45X2Zyúc TấYHVJwqjen’ ug45X2Zyrồi, tôiYHVJwqje nhìnug45X2Zy thấrmAny KhYHVJwqjeang DuYHVJwqjeật rmAnvẫy vug45X2Zyẫy rmAntay vớYHVJwqjei hắn.

HắnrmAn khôngug45X2Zy kêuYHVJwqje nYHVJwqjeữa, ngYHVJwqjeoan ngoug45X2Zyãn qug45X2Zyuay trởYHVJwqje về.

Tôi chợYHVJwqjet nrmAnghe KharmAnng DuậYHVJwqjet nóiYHVJwqje “ThậtrmAn rrmAna bàrmAni rmAnnày giảiug45X2Zy ug45X2Zynhư vậy…”

TôrmAni ngYHVJwqjehe khrmAnông rõrmAn YHVJwqjenên trởrmAn lạiug45X2Zy rmAnchỗ ngồYHVJwqjei, muốnug45X2Zy hỏiYHVJwqje rmAnKế YHVJwqjeKiệt HạYHVJwqjenh cug45X2Zyó ýug45X2Zy gì.

ug45X2ZyĐợi lug45X2Zyàm bug45X2Zyài xonYHVJwqjeg rồrmAni, hắug45X2Zyn nhìYHVJwqjen thug45X2Zyấy tôYHVJwqjei, nóirmAn rmAncợt nhảug45X2Zy ug45X2Zy“Phúc Tấn,rmAn tYHVJwqjea xug45X2Zyong rồi,ug45X2Zy YHVJwqjemời ngàirmAn ngYHVJwqjeồi, mờirmAn ngàug45X2Zyi ngồi.”

Tug45X2Zyôi cug45X2Zyàng kug45X2Zyhông rõYHVJwqje, ug45X2Zytại sYHVJwqjeao hắug45X2Zyn lrmAnại rmAnkhông ngYHVJwqjeừng ug45X2Zykêu ug45X2Zytôi làrmAn Pug45X2Zyhúc TYHVJwqjeấn, tôYHVJwqjei trừngrmAn mắtYHVJwqje nhYHVJwqjeìn hắrmAnn, hrmAni vọngug45X2Zy hắYHVJwqjen ug45X2Zycó thểrmAn sửaYHVJwqje miệng.

Hắn lạiug45X2Zy YHVJwqjemột chútrmAn rmAncũng khônrmAng YHVJwqje hYHVJwqjeiểu được,YHVJwqje đrmAnại khármAni nghĩrmAn rằrmAnng tôYHVJwqjei ngạiug45X2Zy nYHVJwqjegồi cYHVJwqjehỗ hắnug45X2Zy đrmAnã nug45X2Zygồi quYHVJwqjea, liug45X2Zyền ug45X2Zy lấyug45X2Zy taYHVJwqjey YHVJwqjeáo xoYHVJwqjea YHVJwqjexoa ghếrmAn ngồrmAni, crmAnòn nóirmAn rmAnthêm “PhYHVJwqjeúc TấnrmAn, ngồiYHVJwqje a.”

Ngồi cáYHVJwqjei đầug45X2Zyu cug45X2Zyậu. TôYHVJwqjei cànrmAng trừug45X2Zyng hắn.

Sửa miệngYHVJwqje rmAnđi, ug45X2Zycậu ug45X2Zylà ngrmAnười duYHVJwqjey nhấtYHVJwqje rmAngần brmAnùn rmAnmà chrmAnẳng hôiYHVJwqje taug45X2Zynh mùug45X2Zyi brmAnùn nhaYHVJwqje, tiếpYHVJwqje rmAntục pháYHVJwqjet hrmAnuy YHVJwqjeđi chứ.

Nhưng hắnrmAn mộtrmAn chúYHVJwqjet cũug45X2Zyng kYHVJwqjehông phảnrmAn ứng,YHVJwqje dọrmAnn dẹug45X2Zyp sácug45X2Zyh giug45X2Zyáo khoYHVJwqjea, vuug45X2Zyốt vug45X2Zyuốt gáyrmAn, bỏug45X2Zy đrmAni YHVJwqjegiống ug45X2Zynhư khônug45X2Zyg córmAn ug45X2Zyviệc gì.

Lông YHVJwqjemày rmAncủa tôug45X2Zyi đềuYHVJwqje dYHVJwqjeồn thànrmAnh mộtug45X2Zy cYHVJwqjeục, rug45X2Zyối rắm.

ĐâyYHVJwqje làrmAn rmAný gYHVJwqjeì, ýrmAn grmAnì a.

Tôi nYHVJwqjehìn vềug45X2Zy pYHVJwqjehía KhrmAnang Duật,rmAn YHVJwqjecứ cug45X2Zyảm thYHVJwqjeấy cóYHVJwqje gìrmAn đóug45X2Zy ug45X2Zykhông ug45X2Zybình thường.

Khang Duug45X2Zyật đangYHVJwqje nYHVJwqjehàn nrmAnhã YHVJwqjethu YHVJwqje drmAnọn hộpug45X2Zy rmAnbút, khônYHVJwqjeg biếug45X2Zyt crmAnó ug45X2Zyphải tYHVJwqjeại ảrmAno giácrmAn crmAnủa tôiug45X2Zy haug45X2Zyy khôrmAnng, hắYHVJwqjen grmAniống YHVJwqje nYHVJwqjehư thậtYHVJwqje sug45X2Zyung sướng,rmAn rmAncùng ug45X2Zyvẻ rmAnmặt YHVJwqjekhó chịug45X2Zyu trướcug45X2Zy rmAnđó khácug45X2Zy nhug45X2Zyau mộtrmAn trmAnrời rmAn rmAnmột vực,ug45X2Zy rmAnlộ ug45X2Zyra mộug45X2Zyt cỗrmAn sYHVJwqjeảng khoái.

Đại kug45X2Zyhái lYHVJwqjeà YHVJwqjechú ýrmAn rmAntới ánhYHVJwqje mắtYHVJwqje củaug45X2Zy tôYHVJwqjei, rmAnhắn qrmAnuay đầYHVJwqjeu “LàrmAnm sYHVJwqjeao vậy?”

“LàmrmAn sYHVJwqjeao rmAnvậy!? TrmAnôi còug45X2Zyn muốnug45X2Zy biếug45X2Zyt làug45X2Zym saYHVJwqjeo vậYHVJwqjey rmAna?” tôiug45X2Zy ug45X2Zychỉ hug45X2Zyướng Kếug45X2Zy Kiug45X2Zyệt HạrmAnnh “Cậuug45X2Zy làYHVJwqjem gYHVJwqjeì vớiYHVJwqje hắn?”

YHVJwqjeKhang DuậrmAnt vrmAnẻ mặtYHVJwqje giốngrmAn nhưrmAn rmAnrất vrmAnô tộrmAni, chrmAnớp chớpYHVJwqje mắYHVJwqjet nhrmAnìn tYHVJwqjeôi “YHVJwqjeChỉ brmAnài rmAncho hắnug45X2Zy nha.”

“Khôngug45X2Zy pug45X2Zyhải cáug45X2Zyi nàrmAny, rmAnvì sarmAno hắnug45X2Zy gọiug45X2Zy tôiug45X2Zy lYHVJwqjeà Phúug45X2Zyc Tấn.”

Hắn càngYHVJwqje rmAnvô tộiYHVJwqje nrmAnhìn tôrmAni “YHVJwqjeAi cũngug45X2Zy rmAngọi cYHVJwqjeậu YHVJwqjelà PhYHVJwqjeúc TấnYHVJwqje nha.”

“KrmAnhông phải…YHVJwqjeý tug45X2Zyôi khrmAnông pYHVJwqjehải ug45X2Zy ug45X2Zyvậy, ýYHVJwqje tôug45X2Zyi làrmAn rmAnvừa ug45X2Zyrồi ug45X2Zyhắn còrmAnn gọiYHVJwqje tYHVJwqjeôi làrmAn lớug45X2Zyp tYHVJwqjerưởng, ug45X2Zytại rmAnsao độtYHVJwqje nhug45X2Zyiên YHVJwqje lạiYHVJwqje YHVJwqjesửa miYHVJwqjeêng.” Trướug45X2Zyc sYHVJwqjeau cYHVJwqjehỉ kug45X2Zyém nhYHVJwqjeau YHVJwqjecó mấug45X2Zyy ug45X2Zyphút, màYHVJwqje mấrmAny phrmAnút nYHVJwqjeày YHVJwqjeKế YHVJwqje Kug45X2Zyiệt rmAnHạnh chỉrmAn đYHVJwqjeứng ug45X2Zyở chỗug45X2Zy hắn.

YHVJwqjeKhang DrmAnuật thựcYHVJwqje YHVJwqjesự khôngrmAn hYHVJwqjeiểu YHVJwqje rmAngì hug45X2Zyết nhug45X2Zyìn tôYHVJwqjei, rmAnsau đYHVJwqjeó nYHVJwqjeói “LàmrmAn saug45X2Zyo YHVJwqjetôi birmAnết đượug45X2Zyc, YHVJwqjetôi cug45X2Zyũng kYHVJwqjehông phảug45X2Zyi rmAn hug45X2Zyắn, nrmAnếu khôug45X2Zyng cậYHVJwqjeu đirmAn rmAnhỏi hắnYHVJwqje đi.”

Đó làug45X2Zy mrmAnột ýug45X2Zy hay.

Tôi còug45X2Zyn thậtrmAn tínhYHVJwqje điug45X2Zy hỏiYHVJwqje .

Nhưng rmAnlà Kếug45X2Zy KiệtYHVJwqje Hug45X2Zyạnh vừaug45X2Zy nug45X2Zyhìn tug45X2Zyhấy tôirmAn, khug45X2Zyông đợiYHVJwqje tug45X2Zyôi hYHVJwqjeỏi, rmAntựa nrmAnhư ug45X2Zycon vẹug45X2Zyt kYHVJwqjeêu rmAntôi PYHVJwqjehúc TấrmAnn, Phúcug45X2Zy TấYHVJwqjen, YHVJwqjePhúc Tấn.

Phúc TấnrmAn trmAnới nỗiug45X2Zy tôYHVJwqjei hrmAnỏi khônrmAng nổYHVJwqjei nữa.

XámYHVJwqje xịtYHVJwqje rmAnquay vềug45X2Zy chỗYHVJwqje ngồi.

YHVJwqjeChuông ug45X2Zyvào ug45X2Zylớp YHVJwqjevang lên,rmAn tYHVJwqjeôi YHVJwqje nhanug45X2Zyh rmAnchóng lấyrmAn sáchug45X2Zy gYHVJwqjeiáo kYHVJwqjehoa rYHVJwqjea, tYHVJwqjerong lòrmAnng rốug45X2Zyi rug45X2Zyắm ug45X2Zy, lạrmAni murmAnốn hỏiYHVJwqje ug45X2Zy KharmAnng Duậug45X2Zyt, nhưngug45X2Zy YHVJwqjehắn lạug45X2Zyi bYHVJwqjeày rug45X2Zya vYHVJwqjeẻ mặrmAnt eug45X2Zym rmAnbé rmAnngoan, mắug45X2Zyt đYHVJwqjeen lúnug45X2Zyg liếngug45X2Zy ug45X2Zy tYHVJwqjeo tròrmAnn tYHVJwqjerong sug45X2Zyuốt hrmAnết rmAncỡ, gug45X2Zyiống nrmAnhư ug45X2Zyđang nóiYHVJwqje, YHVJwqjebé lrmAnà YHVJwqjebé YHVJwqjengoan, bug45X2Zyé vug45X2Zyô ug45X2Zy cug45X2Zyùng ngoaug45X2Zyn, cYHVJwqjehuyện xấYHVJwqjeu gìug45X2Zy bYHVJwqjeé cũrmAnng khônYHVJwqjeg córmAn làm.

ug45X2ZyTôi bịrmAn ánhug45X2Zy mug45X2Zyắt thuầnug45X2Zy khiếtYHVJwqje ug45X2Zydơ bẩnug45X2Zy nàYHVJwqjey hoàYHVJwqjen toàYHVJwqjen cYHVJwqjeản lại.

Tôi rmAntiếp rmAntục rốrmAni rắmug45X2Zy, lrmAnại cứYHVJwqje rốug45X2Zyi rmAnrắm rmAnmãi mug45X2Zyà lạirmAn tìmug45X2Zy kYHVJwqjehông rYHVJwqjea đug45X2Zyáp ánYHVJwqje gì.

TiếprmAn theoug45X2Zy, chYHVJwqjeúng tôYHVJwqjei YHVJwqjeđối mặtYHVJwqje vớirmAn YHVJwqjekì tYHVJwqjehi cug45X2Zyuối kỳ,ug45X2Zy tôug45X2Zyi cũnrmAng kug45X2Zyhông cóug45X2Zy crmAnơ hộiug45X2Zy rốrmAni rắmYHVJwqje nrmAnữa, trmAnất YHVJwqjecả suYHVJwqjey ngug45X2Zyhĩ rmAnđều đặtrmAn YHVJwqjeở cuYHVJwqjeộc thi.

Thi xYHVJwqjeong, tâmrmAn trạngug45X2Zy lạiug45X2Zy sYHVJwqjeung rmAnsướng, YHVJwqjehơn nữarmAn ug45X2Zytôi ug45X2Zythi crmAnũng ug45X2Zykhông ug45X2Zytệ lắmYHVJwqje, cYHVJwqjehuyện gì ug45X2Zy crmAnũng quYHVJwqjeăng YHVJwqjera sug45X2Zyau đầu.

Nhưng tớiYHVJwqje trrmAnước nghỉug45X2Zy đYHVJwqjeông, tôug45X2Zyi lạrmAni bắtYHVJwqje đầuYHVJwqje rrmAnối rắm.

YHVJwqjeChúng tôirmAn vug45X2Zyào thrmAnời đó,rmAn ug45X2Zyhơn ug45X2Zy99 phrmAnần rmAntrăm họcug45X2Zy ug45X2Zysinh đềYHVJwqjeu sợYHVJwqje YHVJwqjecùng rmAnmột thứ.

rmAnĐó lYHVJwqjeà YHVJwqje– sổrmAn liênrmAn lạc.

Đừng nhìnYHVJwqje cáirmAn quyểnrmAn sYHVJwqjeổ màurmAn đỏYHVJwqje rmAn (córmAn đôug45X2Zyi kYHVJwqjehi lug45X2Zyà YHVJwqjemàu xanrmAnh) YHVJwqjechỉ nhỏug45X2Zy brmAnằng bànYHVJwqje tarmAny YHVJwqjenày rmAnmà ug45X2Zyxem YHVJwqjethường, lrmAnực ảnhrmAn ug45X2Zy hưởngrmAn rmAncủa rmAnnó rấtug45X2Zy kinrmAnh ngườiYHVJwqje .

Trong sug45X2Zyổ cYHVJwqjeó điug45X2Zyểm sốug45X2Zy củaYHVJwqje cug45X2Zyhúng ug45X2Zy tôi,rmAn còYHVJwqjen córmAn lờirmAn nug45X2Zyhận xétYHVJwqje củarmAn giáYHVJwqjeo vYHVJwqjeiên, lirmAnên qrmAnuan tYHVJwqjeới churmAnyện chúrmAnng tug45X2Zyôi ug45X2Zy crmAnó thug45X2Zyể cóYHVJwqje nhữYHVJwqjeng ngàug45X2Zyy nug45X2Zyghỉ rmAnyên bìnug45X2Zyh haYHVJwqjey kYHVJwqjehông, ug45X2Zytết nguug45X2Zyyên đáYHVJwqjen rmAncó thểug45X2Zy nhYHVJwqjeận rmAn đượcYHVJwqje tiềnYHVJwqje lug45X2Zyì xrmAnì ug45X2Zyhay khônrmAng, ug45X2Zysâu hơnYHVJwqje nữaYHVJwqje liêug45X2Zyn quYHVJwqjean tớrmAni YHVJwqjeda thug45X2Zyịt củrmAna cYHVJwqjehúng YHVJwqje tôrmAni, quyếtYHVJwqje địnrmAnh xeYHVJwqjem brmAna mẹug45X2Zy chúngug45X2Zy tôug45X2Zyi YHVJwqjecó thểrmAn rmAnlấy chổiug45X2Zy lôug45X2Zyng gàrmAn, dérmAnp lêYHVJwqje hoặcug45X2Zy YHVJwqje đồrmAn dYHVJwqjeùng hằrmAnng ngug45X2Zyày làYHVJwqjem hunrmAng krmAnhí đểug45X2Zy hầuug45X2Zy hYHVJwqjeạ rmAnchúng tôirmAn harmAny không.

Vậy cònrmAn chưYHVJwqjea tính,YHVJwqje ug45X2Zyít rrmAna mỗiug45X2Zy lớYHVJwqjep cYHVJwqjeũng sẽYHVJwqje crmAnó ug45X2Zymột harmAni đứrmAna ngYHVJwqjeon lành.

Bời vìrmAn crmAnô ug45X2Zychủ nrmAnhiệm rmAnbị bệrmAnnh, côug45X2Zy liềnug45X2Zy giug45X2Zyao crmAnho ug45X2Zytôi làmug45X2Zy mug45X2Zyột chuyệrmAnn vrmAnô YHVJwqjecùng vôug45X2Zy sỉ.

Lời nhậnYHVJwqje YHVJwqjexét rmAntrong phiểrmAnu liug45X2Zyên lạYHVJwqjec, ug45X2Zygiao chrmAno YHVJwqjetôi viết.

Còn nóiYHVJwqje gìug45X2Zy mà,rmAn ermAnm YHVJwqjelà YHVJwqjelớp YHVJwqje rmAntrưởng, rấtug45X2Zy hiug45X2Zyểu cácug45X2Zy bạn,ug45X2Zy eYHVJwqjem viếrmAnt rmAnthích hợprmAn nhất,ug45X2Zy bug45X2Zyất qurmAná cũug45X2Zyng ug45X2Zykhông thểYHVJwqje rmAn ug45X2Zyvì trmAnình cảmYHVJwqje brmAnạn brmAnè YHVJwqjemà làYHVJwqjem rốiug45X2Zy kỉrmAn YHVJwqjecương, phug45X2Zyải rmAnviết đYHVJwqjeúng vrmAnới thrmAnực tế.

Không đượug45X2Zyc rmAnlàm rrmAnối kug45X2Zyỉ YHVJwqjecương thYHVJwqjeì cug45X2Zyô cũngug45X2Zy đừngYHVJwqje ug45X2Zykêu ug45X2Zyem viếtug45X2Zy nha.

Sau khrmAni YHVJwqjetan hYHVJwqjeọc, tronug45X2Zyg phòngug45X2Zy rmAn chỉug45X2Zy cóYHVJwqje tôirmAn vàug45X2Zy rmAnKhang YHVJwqjeDuật, hắrmAnn lrmAnà rmAnỦy viênrmAn họcrmAn trmAnập YHVJwqjemới, đươYHVJwqjeng nhiug45X2Zyên YHVJwqjephải ởrmAn rmAn lạiYHVJwqje grmAniúp tug45X2Zyôi, thậtrmAn ug45X2Zyra ngYHVJwqjeay tug45X2Zyừ đYHVJwqjeầu tug45X2Zyôi cũngug45X2Zy cảmYHVJwqje thYHVJwqjeấy khôug45X2Zyng đượcug45X2Zy tYHVJwqjeự YHVJwqje nhiên.

Nhưng màYHVJwqje nhYHVJwqjeìn cuốYHVJwqjen srmAnổ liug45X2Zyên rmAnlạc đangrmAn nug45X2Zyằm trmAnrên tarmAny ug45X2Zytôi này…

Lòng tôirmAn lYHVJwqjeại không&nbYHVJwqjesp; YHVJwqjecòn krmAnhông trmAnự nhiêrmAnn nữa.

Tất cảrmAn đềurmAn lrmAnà màurmAn đYHVJwqjeỏ, điểrmAnm sốug45X2Zy đềuYHVJwqje tug45X2Zyừ ug45X2Zy5 tớiug45X2Zy rmAn15, khrmAnông xrmAnem têYHVJwqjen YHVJwqjecũng biếtYHVJwqje ug45X2Zylà ai.

Đại vrmAnương lớpYHVJwqje ug45X2Zychúng tug45X2Zyôi, bạnug45X2Zy ug45X2ZyChu YHVJwqjeDũng Cường.

Hắn rmAncó tiug45X2Zyếng làug45X2Zy hYHVJwqjeọc sinYHVJwqjeh YHVJwqjecá ug45X2Zy biệt,YHVJwqje surmAnốt ngàrmAny ởug45X2Zy trug45X2Zyường đug45X2Zyánh nharmAnu, đánhrmAn trậnYHVJwqje nàYHVJwqjeo tug45X2Zyo trậrmAnn nấyug45X2Zy, rmAnmẹ hắnug45X2Zy ug45X2Zyvì ug45X2Zy việYHVJwqjec hYHVJwqjeắn đánhug45X2Zy nhaYHVJwqjeu, thườngug45X2Zy bịrmAn grmAnọi tớirmAn ug45X2Zytrường, trmAnuần trưrmAnớc ug45X2Zycòn đếnrmAn mộtrmAn ug45X2Zy lầYHVJwqjen đâurmAn? YHVJwqjeNhưng mrmAnẹ hYHVJwqjeắn YHVJwqjecưng ug45X2Zychiều hắn,YHVJwqje thrmAnật nhiềrmAnu chuyrmAnện cũnrmAng khug45X2Zyông nóYHVJwqjei YHVJwqje cug45X2Zyho bYHVJwqjeố hắug45X2Zyn, hằnrmAng rmAnnăm ug45X2Zykhông  YHVJwqjecó ởrmAn YHVJwqjenhà, làmrmAn huấnug45X2Zy luyệnug45X2Zy vYHVJwqjeiên quyềnrmAn aYHVJwqjenh, YHVJwqjecho ug45X2Zy nYHVJwqjeên việcrmAn nàyYHVJwqje củarmAn hắnrmAn, ug45X2Zybố hắnYHVJwqje cũnug45X2Zyg khôngug45X2Zy rmAnbiết, YHVJwqjeđợi tớirmAn ug45X2Zylúc ug45X2Zybiết, nărmAnm rmAn trướcrmAn đánhrmAn ug45X2Zytới nỗiug45X2Zy mrmAnặt hắnYHVJwqje sưngug45X2Zy lênrmAn, rmAncòn kéYHVJwqjeo lỗug45X2Zy YHVJwqjetai hắnYHVJwqje đếnug45X2Zy ug45X2Zytrường, trmAnìm YHVJwqje mấyug45X2Zy đứaug45X2Zy bịrmAn rmAnhắn đánhrmAn đểug45X2Zy xirmAnn lỗi.

Bố hắnug45X2Zy lúrmAnc đóYHVJwqje ug45X2Zynói cứngug45X2Zy “ThàYHVJwqjenh YHVJwqje tíYHVJwqjech họug45X2Zyc tậpug45X2Zy khôrmAnng tốtYHVJwqje, lug45X2Zyà drmAno màrmAny kug45X2Zyhông thrmAnông mrmAninh, ug45X2Zytao khôrmAnng trách,YHVJwqje ug45X2Zy nhug45X2Zyưng đểrmAn ug45X2Zycho tug45X2Zyao bYHVJwqjeiết màrmAny đánug45X2Zyh ngườYHVJwqjei khármAnc, tarmAno đánYHVJwqjeh gãyrmAn châug45X2Zyn mày.”

Do YHVJwqjemẹ ug45X2Zyhắn YHVJwqjecưng chiều,ug45X2Zy điệnYHVJwqje ug45X2Zy thoạiYHVJwqje ug45X2Zycố địnrmAnh lug45X2Zyúc đórmAn còrmAnn chưYHVJwqjea thYHVJwqjeông dụng,YHVJwqje khôYHVJwqjeng rmAnthể thườnYHVJwqjeg xuyênug45X2Zy liênrmAn ug45X2Zy hrmAnệ, bốug45X2Zy hug45X2Zyắn yug45X2Zyêu cầuYHVJwqje thầYHVJwqjey YHVJwqjegiáo cuốug45X2Zyi kug45X2Zyì mỗYHVJwqjei nărmAnm liềnYHVJwqje gửiug45X2Zy sổrmAn liug45X2Zyên lrmAnạc tYHVJwqjerực ug45X2Zy tiếrmAnp tớiYHVJwqje ug45X2Zychỗ ông.

ThYHVJwqjeành tíYHVJwqjech họcYHVJwqje tYHVJwqjeập củarmAn hrmAnắn rmAn khYHVJwqjeông tốrmAnt, bốug45X2Zy YHVJwqjehắn ug45X2Zybiết cũngYHVJwqje khôngrmAn saug45X2Zyo, ug45X2Zynhưng mug45X2Zyà lờYHVJwqjei nhậrmAnn xét…đug45X2Zyến lúcrmAn ug45X2Zyđó ug45X2Zy chYHVJwqjeắc bYHVJwqjeố hắnug45X2Zy đármAnnh YHVJwqjegãy chânrmAn ug45X2Zyhắn luôn.

ĐếnrmAn lúug45X2Zyc đug45X2Zyó, tug45X2Zyôi chỉYHVJwqje phrmAnải làYHVJwqjem đồngYHVJwqje phạm.

Làm lớug45X2Zyp trưởng,ug45X2Zy làmrmAn bạYHVJwqjen hrmAnọc, YHVJwqjetôi đềurmAn crmAnó nrmAnghĩa vụYHVJwqje rmAnbảo ug45X2Zyvệ rmAnthân thYHVJwqjeể vàrmAn sYHVJwqjeinh mệnYHVJwqjeh cácug45X2Zy bạnYHVJwqje trYHVJwqjeong lớp.

Nhưng cYHVJwqjeái nghrmAnĩa vụYHVJwqje hurmAny rmAnhoàng nàYHVJwqjey, lạYHVJwqjei lYHVJwqjeàm chrmAno tôug45X2Zyi viếtYHVJwqje cáirmAn lờYHVJwqjei nug45X2Zyhận xétug45X2Zy kYHVJwqjehỉ girmAnó ug45X2Zynày, rmAnlại cYHVJwqjeòn phảirmAn viYHVJwqjeết rmAncho đúnrmAng sựYHVJwqje thug45X2Zyật nữa.

Tôi rốirmAn rắug45X2Zym trmAnới mứcrmAn bạrmAnc tóc.

Ánh mắtug45X2Zy xấuYHVJwqje xrmAna lug45X2Zyiền toármAnt ra.

Tôi nhYHVJwqjeìn vềYHVJwqje phíaug45X2Zy KhaYHVJwqjeng ug45X2ZyDuật “ug45X2ZyCái ug45X2Zynày crmAnậu viết.”

Hắn lYHVJwqjeà ỦyrmAn viug45X2Zyên họcrmAn tập,YHVJwqje cũngug45X2Zy crmAnó quyềYHVJwqjen YHVJwqjeviết lờYHVJwqjei nhậrmAnn xét.

Tôi vộirmAn vYHVJwqjeàng némrmAn rmAncho hắn,ug45X2Zy đểug45X2Zy YHVJwqje hắnug45X2Zy buồnYHVJwqje YHVJwqjerầu đYHVJwqjei, tôrmAni mặYHVJwqjec kệ,YHVJwqje YHVJwqjenhanh nhrmAnanh viếtrmAn rmAnmấy cáiYHVJwqje kháug45X2Zyc, tôiYHVJwqje cònug45X2Zy muug45X2Zyốn YHVJwqje nhYHVJwqjeanh chrmAnóng vrmAnề nharmAnnh ug45X2Zychờ YHVJwqjexem Đồnug45X2Zyg ug45X2Zyxuân hYHVJwqjeỏa YHVJwqjediễm a.

Tôi viết,ug45X2Zy mộtYHVJwqje rmAnbên ug45X2Zycòn nhìug45X2Zyn lYHVJwqjeén YHVJwqje KhanrmAng DuậrmAnt, YHVJwqjethấy hắYHVJwqjen crmAnhíu chug45X2Zyặt rmAnmày, rmAntâm trmAnình tYHVJwqjeôi ug45X2Zythật sảngug45X2Zy khoái,ug45X2Zy nghĩYHVJwqje ug45X2Zy thug45X2Zyầm trmAnrong lònug45X2Zyg, YHVJwqjecậu cũnug45X2Zyg cóYHVJwqje ngàyYHVJwqje YHVJwqjehôm nayYHVJwqje, YHVJwqjeđể YHVJwqjexem cậYHVJwqjeu viếug45X2Zyt nhug45X2Zyư thếYHVJwqje YHVJwqjenào, ug45X2Zy YHVJwqjehừ hừ!!

Khang DuậtYHVJwqje suug45X2Zyy nrmAnghĩ troYHVJwqjeng rmAnchốc YHVJwqje lrmAnát, thrmAnật srmAnự chYHVJwqjeỉ ug45X2Zytrong crmAnhốc ug45X2Zylát, YHVJwqjesau đóug45X2Zy cầmug45X2Zy bútug45X2Zy YHVJwqjelên, vrmAnung tug45X2Zyay rẹtug45X2Zy rẹt,YHVJwqje YHVJwqje viếtrmAn YHVJwqjexong, liềnYHVJwqje némYHVJwqje rmAnlại cug45X2Zyho tôi.

“XongrmAn rồi!”

Xong rmAnrồi!! Nàug45X2Zyy tug45X2Zyhì xonrmAng rồi.

Việc YHVJwqjelàm tôrmAni sug45X2Zyầu khổug45X2Zy nug45X2Zyửa tiếngug45X2Zy, chỉrmAn mrmAnười phrmAnút lug45X2Zyà xong.

TôrmAni khôrmAnng tinYHVJwqje, rmAnbỏ bYHVJwqjeút xuống,rmAn YHVJwqjemở YHVJwqjera phiếug45X2Zyu liêug45X2Zyn lạcug45X2Zy YHVJwqjecủa ug45X2ZyChu DũnrmAng YHVJwqjeCường, lậtrmAn ug45X2Zytới trarmAnng crmAnó lờirmAn nrmAnhận xét.

TrêrmAnn đóug45X2Zy cYHVJwqjehỉ viếtYHVJwqje ítrmAn YHVJwqjeỏi mấYHVJwqjey chữug45X2Zy –ug45X2Zy Bug45X2Zyạn YHVJwqjeDũng tug45X2Zyhành tíchYHVJwqje ổYHVJwqjen định,YHVJwqje nănug45X2Zyg lựcYHVJwqje đYHVJwqjeấm đáYHVJwqje rug45X2Zyất mạnh.

Cái gYHVJwqjeì kêurmAn làmYHVJwqje rYHVJwqjeối ug45X2Zykỉ cươnYHVJwqjeg tớYHVJwqjei cYHVJwqjeảnh YHVJwqjegiới carmAno nhYHVJwqjeất, chínhrmAn YHVJwqjelà đYHVJwqjeây, làrmAnm rốYHVJwqjei YHVJwqjekỉ YHVJwqjecương tug45X2Zyới ug45X2Zymức tìmrmAn khôug45X2Zyng rrmAna chỗrmAn nàormAn khônYHVJwqjeg hợprmAn lí.

“Nhưug45X2Zy ug45X2Zythế ug45X2Zynào? ViếtYHVJwqje khônrmAng đúYHVJwqjeng?” hug45X2Zyắn hỏi.

Tôi nhanrmAnh chóngrmAn lắcrmAn đầuug45X2Zy, đúngug45X2Zy rmAnlà viYHVJwqjeết kug45X2Zyhông chêug45X2Zy rmAnvào đâurmAn được.

“Vậy ug45X2Zymau kug45X2Zyí tên!”

“Ừ, được!”YHVJwqje ug45X2Zylời nhậnrmAn xétYHVJwqje dYHVJwqjeo tYHVJwqjeôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.