You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

ChưwDsBơng EPrhYnpK6: ÔwDsB phốtkMBbSpzi ngẫu

Chuyện xtkMBbSpzấu củaEPrhYnpK tôEPrhYnpKi vàtkMBbSpz KhantkMBbSpzg EPrhYnpKDuật vẫnEPrhYnpK liEPrhYnpKên tkMBbSpztục wDsBlan tEPrhYnpKruyền, wDsBkhông wDsBnhững vậy,EPrhYnpK tkMBbSpzcòn cEPrhYnpKàng ntkMBbSpzgày wDsBcàng huwDsBy hoàng.

TôitkMBbSpz wDsBvà hắEPrhYnpKn EPrhYnpKđược thầytkMBbSpz thwDsBể dụcEPrhYnpK wDsB cwDsBhọn đEPrhYnpKi thwDsBi ĐạitkMBbSpz wDsBhội twDsBhể thaEPrhYnpKo towDsBàn khEPrhYnpKu, ctkMBbSpzó EPrhYnpKchết hawDsBy khôngtkMBbSpz lạiEPrhYnpK đạtEPrhYnpK đưtkMBbSpzợc wDsB giảtkMBbSpzi quEPrhYnpKán quâEPrhYnpKn, điềwDsBu ntkMBbSpzày wDsBkì wDsBthật cũEPrhYnpKng EPrhYnpKkhông wDsBcó gìtkMBbSpz, EPrhYnpKtôi vốnwDsB tkMBbSpzhọc giỏitkMBbSpz thểEPrhYnpK tkMBbSpz dục,tkMBbSpz vậyEPrhYnpK màtkMBbSpz truyềtkMBbSpzn wDsBvào EPrhYnpKlớp ltkMBbSpzại EPrhYnpKthay EPrhYnpKđổi bảtkMBbSpzn chất.

KhôngtkMBbSpz bwDsBiết đứtkMBbSpza xwDsBấu tkMBbSpzxa tkMBbSpznào nówDsBi mtkMBbSpzột EPrhYnpKcâu “ĐâytkMBbSpz làtkMBbSpz stkMBbSpzức mạnEPrhYnpKh tìntkMBbSpzh yêu.”

Sức mạnhwDsB ttkMBbSpzình yêEPrhYnpKu wDsBcái đầutkMBbSpz mày…cáiEPrhYnpK nàytkMBbSpz ltkMBbSpzà thựEPrhYnpKc EPrhYnpKlực củaEPrhYnpK tao.

BitkMBbSpzết vậtkMBbSpzy lúcwDsB đówDsB chạytkMBbSpz vềEPrhYnpK chówDsBt cEPrhYnpKho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài ratkMBbSpz, wDsBvì ởwDsB ttkMBbSpziết tkMBbSpzvăn tEPrhYnpKôi tkMBbSpz từntkMBbSpzg bịtkMBbSpz wDsBthầy TôwDsBn phtkMBbSpzạt đứtkMBbSpzng, ntkMBbSpzên đểtkMBbSpz thầyEPrhYnpK tkMBbSpzTôn xếwDsBp loạiwDsB hạnhtkMBbSpz kiểmtkMBbSpz vàtkMBbSpzo cutkMBbSpzối tkMBbSpz kEPrhYnpKì nươngEPrhYnpK EPrhYnpKtay cEPrhYnpKho cátkMBbSpzi tộiEPrhYnpK EPrhYnpKlỗi tkMBbSpznày củawDsB tôiEPrhYnpK nêwDsBn tôEPrhYnpKi tkMBbSpzhọc rấtEPrhYnpK chătkMBbSpzm chútkMBbSpz, trướEPrhYnpKc EPrhYnpK tkMBbSpzkia EPrhYnpKđiểm wDsBsố tkMBbSpzmôn vEPrhYnpKăn củtkMBbSpza EPrhYnpKtôi luôwDsBn ntkMBbSpzằm EPrhYnpKở phầwDsBn eotkMBbSpz, EPrhYnpKlần nàEPrhYnpKy tkMBbSpzthi ttkMBbSpzrắc nghtkMBbSpziệm EPrhYnpK wDsBlại đứngEPrhYnpK tEPrhYnpKhứ 3EPrhYnpK, ngatkMBbSpzy EPrhYnpKcả btkMBbSpzản thâwDsBn EPrhYnpKtôi tkMBbSpzđều khôngEPrhYnpK titkMBbSpzn đượctkMBbSpz tkMBbSpzhai mắwDsBt mình,EPrhYnpK wDsB wDsBcòn rEPrhYnpKất vEPrhYnpKui vẻ,EPrhYnpK cótkMBbSpz cônEPrhYnpKg màitkMBbSpz sắttkMBbSpz cwDsBó ngàtkMBbSpzy nênEPrhYnpK ktkMBbSpzim quảwDsB nhiêwDsBn chEPrhYnpKí lí.

Thầy EPrhYnpKTôn cũwDsBng tkMBbSpzcho rằngwDsB nhwDsBư EPrhYnpK vậy,tkMBbSpz thầEPrhYnpKy cEPrhYnpKòn wDsBnhớ câtkMBbSpzu nóitkMBbSpz màEPrhYnpK KhaEPrhYnpKng DuậtwDsB từntkMBbSpzg ntkMBbSpzói “SauEPrhYnpK lwDsBưng mwDsBỗi ngườitkMBbSpz phEPrhYnpKụ tkMBbSpz wDsBnữ thàEPrhYnpKnh côntkMBbSpzg nhEPrhYnpKất địtkMBbSpznh cówDsB mộtwDsB ngườiEPrhYnpK đàntkMBbSpz ôwDsBng thànhEPrhYnpK công.”,tkMBbSpz lúEPrhYnpKc gitkMBbSpzảng wDsB EPrhYnpKbài còwDsBn mượntkMBbSpz câutkMBbSpz nàytkMBbSpz lwDsBàm vtkMBbSpzăn, ởtkMBbSpz trưEPrhYnpKớc mwDsBặt ctkMBbSpzả lớtkMBbSpzp ntkMBbSpzói phảiwDsB tkMBbSpznoi gươntkMBbSpzg ttkMBbSpzôi tkMBbSpz vwDsBà KEPrhYnpKhang DuậtwDsB tkMBbSpzhọc tập,EPrhYnpK htkMBbSpzọc EPrhYnpKtập EPrhYnpKchúng tôiEPrhYnpK giúptkMBbSpz đỡwDsB lEPrhYnpKẫn nhauwDsB, họctkMBbSpz tEPrhYnpKập tìwDsBnh wDsB cEPrhYnpKảm tốEPrhYnpKt đẹptkMBbSpz củawDsB chútkMBbSpzng tEPrhYnpKôi, nhtkMBbSpzư EPrhYnpKvậy mớEPrhYnpKi wDsBcó tkMBbSpzthể làwDsBm cwDsBho điểmwDsB sốwDsB nântkMBbSpzg cao.

Vì stkMBbSpzao kêtkMBbSpzu cảtkMBbSpzm tìtkMBbSpznh tEPrhYnpKốt, vwDsBì wDsB sEPrhYnpKao tkMBbSpzkêu gEPrhYnpKiúp wDsBđỡ lẫwDsBn nhautkMBbSpz, nóitkMBbSpz ttkMBbSpzới wDsBtai mấywDsB đứatkMBbSpz troEPrhYnpKng tkMBbSpzlớp, wDsBđổi thànEPrhYnpKh tôEPrhYnpKi wDsB vtkMBbSpzà KwDsBhang DwDsBuật thậttkMBbSpz ânwDsB áitkMBbSpz, ânwDsB EPrhYnpKái tớtkMBbSpzi nỗitkMBbSpz thàwDsBnh twDsBích họtkMBbSpzc ttkMBbSpzập độtkMBbSpzt nhiêntkMBbSpz tkMBbSpz tăngEPrhYnpK cao.

wDsBVì thtkMBbSpzế, sEPrhYnpKức EPrhYnpKmạnh tìnhEPrhYnpK yêuEPrhYnpK, tôtkMBbSpzi twDsBrốn wDsBthoát tkMBbSpzkhông được,EPrhYnpK nwDsBhư bówDsBng EPrhYnpKvới htkMBbSpzình tkMBbSpzđi EPrhYnpKtheo tôi.

DaEPrhYnpKnh hiệuwDsB PhúcEPrhYnpK TwDsBấn nàyEPrhYnpK cũntkMBbSpzg bEPrhYnpKỏ khtkMBbSpzông wDsBđược, tôiwDsB sửwDsBa wDsBnhư thếtkMBbSpz tkMBbSpznào cũngEPrhYnpK uổwDsBng công.

Lại bởiwDsB vìwDsB sEPrhYnpKự tiếnEPrhYnpK tkMBbSpzbộ củatkMBbSpz EPrhYnpKhai EPrhYnpK chwDsBúng tôEPrhYnpKi, tEPrhYnpKhầy TôtkMBbSpzn wDsBcòn cốtkMBbSpz tkMBbSpzý đEPrhYnpKề tkMBbSpznghị vEPrhYnpKới thtkMBbSpzầy EPrhYnpKchủ nhwDsBiệm cEPrhYnpKho KhtkMBbSpzang DuậtwDsB tkMBbSpz lEPrhYnpKàm chứcwDsB vụwDsB ỦyEPrhYnpK tkMBbSpzviên họcEPrhYnpK tậpwDsB, twDsBhì wDsBra ỦyEPrhYnpK vEPrhYnpKiên họwDsBc tâwDsBp EPrhYnpKcũ TôngEPrhYnpK LêtkMBbSpz QuânwDsB EPrhYnpK (biệtkMBbSpzt wDsBhiệu TwDsBông tkMBbSpzDa) vìEPrhYnpK bịtkMBbSpz bệwDsBnh màwDsB tkMBbSpzxin ngwDsBhỉ EPrhYnpKdài hạnwDsB, EPrhYnpKchức wDsBvụ EPrhYnpKỦy viwDsBên họEPrhYnpKc wDsB tậwDsBp vẫntkMBbSpz bwDsBỏ trốwDsBng, lầntkMBbSpz nwDsBày đwDsBề nghịtkMBbSpz đềtkMBbSpzu đưEPrhYnpKợc mấyEPrhYnpK đứwDsBa cotkMBbSpzn trEPrhYnpKai troEPrhYnpKng lớtkMBbSpzp EPrhYnpK đồnEPrhYnpKg ý.

Cán bộEPrhYnpK lớptkMBbSpz tôEPrhYnpKi, ngtkMBbSpzoại trừEPrhYnpK chứtkMBbSpzc wDsB tkMBbSpzvụ ỦywDsB viwDsBên ttkMBbSpzhể dụcEPrhYnpK cEPrhYnpKó ítEPrhYnpK qtkMBbSpzuyền lựtkMBbSpzc nhấttkMBbSpz tkMBbSpzlà cEPrhYnpKon ttkMBbSpzrai wDsBlàm, còtkMBbSpzn lạiwDsB đềwDsBu ltkMBbSpzà wDsB tkMBbSpzcon gEPrhYnpKái làmtkMBbSpz, wDsBKhang DuEPrhYnpKật họctkMBbSpz tậptkMBbSpz tEPrhYnpKốt, sốEPrhYnpK lượnwDsBg ctkMBbSpzon tkMBbSpztrai tronEPrhYnpKg lớpEPrhYnpK lạtkMBbSpzi EPrhYnpK chiwDsBếm hơntkMBbSpz tkMBbSpzmột nửaEPrhYnpK nêwDsBn hắEPrhYnpKn lậpwDsB tứcEPrhYnpK đưEPrhYnpKợc chọn.

Ủy viêEPrhYnpKn họcEPrhYnpK tậptkMBbSpz làtkMBbSpz cátkMBbSpzi gì?

Lúc đóEPrhYnpK ủEPrhYnpKy vwDsBiên họctkMBbSpz tậwDsBp chíwDsBnh wDsBlà trwDsBợ thủtkMBbSpz EPrhYnpKđắc lựcwDsB củaEPrhYnpK EPrhYnpKlớp trưởng.

TôitkMBbSpz vàwDsB KhatkMBbSpzng wDsBDuật wDsBngồi EPrhYnpKcùng bàwDsBn cwDsBòn chwDsBưa tínEPrhYnpKh, EPrhYnpKbây giờwDsB cEPrhYnpKòn cEPrhYnpKùng nhatkMBbSpzu trwDsBực ban.

Có nghwDsBĩa EPrhYnpKlà, satkMBbSpzu EPrhYnpKnày nếuEPrhYnpK EPrhYnpKcó hwDsBọp hàntkMBbSpzh gwDsBì, wDsBhoạt độEPrhYnpKng tEPrhYnpKhể thEPrhYnpKao gwDsBì, KhanwDsBg EPrhYnpKDuật đềutkMBbSpz EPrhYnpKđi ttkMBbSpzheo tôi,EPrhYnpK thỉnhtkMBbSpz thoảntkMBbSpzg EPrhYnpKxuất hiEPrhYnpKện cEPrhYnpKạnh tôi.

Thật EPrhYnpKbi EPrhYnpKthảm, thậwDsBt EPrhYnpKbi thảtkMBbSpzm wDsBa tkMBbSpza tkMBbSpza wDsBa tkMBbSpza EPrhYnpKa EPrhYnpKa tkMBbSpza tkMBbSpza wDsBa a!!

Cuối thángtkMBbSpz mườitkMBbSpz haiEPrhYnpK, sEPrhYnpKắp wDsBtới tkMBbSpz tkMBbSpzkì EPrhYnpKthi họtkMBbSpzc tkMBbSpzkì, khotkMBbSpzảng ttkMBbSpzhời gwDsBian ntkMBbSpzày phỏwDsBng chừngEPrhYnpK làwDsB thờiwDsB tkMBbSpzgian ctkMBbSpzác họcwDsB wDsB EPrhYnpKsinh chEPrhYnpKăm cEPrhYnpKhỉ nhất,wDsB tôiwDsB tkMBbSpzcũng khônEPrhYnpKg ngotkMBbSpzại lEPrhYnpKệ, tôtkMBbSpzi EPrhYnpKlà điểntkMBbSpz htkMBbSpzình củtkMBbSpza wDsBkiểu EPrhYnpK EPrhYnpKhọc sinEPrhYnpKh nwDsBước ttkMBbSpzới châEPrhYnpKn mEPrhYnpKới nhảy,wDsB vwDsBì tkMBbSpzvậy tkMBbSpzvừa tớitkMBbSpz ltkMBbSpzúc wDsBnày EPrhYnpKtôi liềtkMBbSpzn cảmwDsB EPrhYnpK twDsBhấy cEPrhYnpKó áptkMBbSpz lực.

Khang DuậttkMBbSpz lạwDsBi khEPrhYnpKông tkMBbSpzgiống vậyEPrhYnpK, wDsBmột chtkMBbSpzút wDsBáp lwDsBực trướctkMBbSpz kwDsBhi thwDsBi đềwDsBu khôngtkMBbSpz có,tkMBbSpz taEPrhYnpKn htkMBbSpzọc hoặwDsBc lúcEPrhYnpK nghỉEPrhYnpK twDsBrưa đềEPrhYnpKu điEPrhYnpK đátkMBbSpz bóng.

Tôi tkMBbSpzoán giậnEPrhYnpK nha.

TiEPrhYnpKết haEPrhYnpKi ntkMBbSpzgày hômwDsB đówDsB vừwDsBa hếwDsBt, wDsB mEPrhYnpKột twDsBên cwDsBon twDsBrai chạyEPrhYnpK đếnEPrhYnpK wDsBchỗ wDsBKhang DutkMBbSpzật hwDsBỏi btkMBbSpzài, tkMBbSpzai wDsBbiểu EPrhYnpKngười tEPrhYnpKa hwDsBọc EPrhYnpK giỏiEPrhYnpK đâutkMBbSpz, bìtkMBbSpznh thườnEPrhYnpKg cũngEPrhYnpK stkMBbSpzẵn sàEPrhYnpKng wDsBchỉ bEPrhYnpKài, wDsBhiện tạitkMBbSpz lạiwDsB ltkMBbSpzà ỦwDsBy tkMBbSpzviên họtkMBbSpzc tkMBbSpz tkMBbSpztập, ngưwDsBời tìtkMBbSpzm hwDsBắn hwDsBỏi bàEPrhYnpKi cũnwDsBg wDsBnhiều hơn.

Thấy cóEPrhYnpK ngườtkMBbSpzi hỏwDsBi btkMBbSpzài hắn,tkMBbSpz twDsBôi lwDsBiền đứngwDsB dậytkMBbSpz nhườngEPrhYnpK chỗ.

TêEPrhYnpKn wDsBcon twDsBrai nàytkMBbSpz tênEPrhYnpK làEPrhYnpK KếEPrhYnpK wDsB KiệttkMBbSpz Hạnh,tkMBbSpz rấttkMBbSpz chăEPrhYnpKm wDsBchỉ họcwDsB EPrhYnpKhành, cwDsBhúng tôiEPrhYnpK đềutkMBbSpz wDsBgọi hắnwDsB lEPrhYnpKà mọtkMBbSpzt swDsBách, bởiwDsB wDsB wDsBvì wDsBhắn thtkMBbSpzật swDsBự EPrhYnpKthích đọEPrhYnpKc sáEPrhYnpKch, khônEPrhYnpKg hiểuwDsB lEPrhYnpKiền hỏiEPrhYnpK tkMBbSpzlà thótkMBbSpzi queEPrhYnpKn cEPrhYnpKủa tkMBbSpz hắn.

HắnwDsB thấyEPrhYnpK tôwDsBi nhườngtkMBbSpz ctkMBbSpzhỗ liềwDsBn nótkMBbSpzi “CảmwDsB ơntkMBbSpz lớwDsBp trưởng”

HắntkMBbSpz làtkMBbSpz đứaEPrhYnpK dtkMBbSpzuy nhấttkMBbSpz tronwDsBg lớpEPrhYnpK khôEPrhYnpKng nướcwDsB chảytkMBbSpz bètkMBbSpzo trEPrhYnpKôi tkMBbSpzkêu tôwDsBi làtkMBbSpz PhúcwDsB Tấn.

TôiEPrhYnpK tkMBbSpzkích độngtkMBbSpz đếnEPrhYnpK xémtkMBbSpz kEPrhYnpKhóc, wDsBN EPrhYnpK wDsBlâu khônwDsBg wDsBnghe wDsBđược ngườiwDsB tEPrhYnpKa kêuEPrhYnpK twDsBôi làEPrhYnpK EPrhYnpKlớp trưởng,wDsB EPrhYnpKhoài niệmtkMBbSpz –wDsB tkMBbSpzing, tkMBbSpzhảo wDsB tkMBbSpzcảm đốitkMBbSpz wDsBvới tkMBbSpzhắn cwDsBũng tăwDsBng têtkMBbSpzn hwDsBai trătkMBbSpzm phwDsBần trăm.

HắnwDsB tkMBbSpzmở rtkMBbSpza swDsBách bEPrhYnpKài tkMBbSpztập, hỏitkMBbSpz KhanwDsBg DtkMBbSpzuật “KhanEPrhYnpKg EPrhYnpKDuật, mìnhEPrhYnpK EPrhYnpKmuốn hỏiEPrhYnpK bEPrhYnpKạn bàitkMBbSpz ntkMBbSpzày, tkMBbSpzbạn cEPrhYnpKhỉ wDsBmình đi.”

TôiEPrhYnpK ởwDsB mEPrhYnpKột wDsBbên gtkMBbSpzật đầtkMBbSpzu, cEPrhYnpKho rằntkMBbSpzg wDsBngười tốtwDsB nhưwDsB tkMBbSpzvậy, EPrhYnpKxác thậtkMBbSpzt EPrhYnpKlà nêtkMBbSpzn gwDsBiúp đỡEPrhYnpK hếtkMBbSpzt sức.

Ai ngờwDsB KEPrhYnpKhang EPrhYnpKDuật lwDsBại btkMBbSpzày rEPrhYnpKa mwDsBột bộwDsB wDsBmặt xEPrhYnpKa wDsBcách “KhôntkMBbSpzg rảnh!!”

Tôi buồntkMBbSpz bực,wDsB tkMBbSpzbình ttkMBbSpzhường hắnEPrhYnpK cũnwDsBg khôEPrhYnpKng nwDsBhư vậy.

KtkMBbSpzế KEPrhYnpKiệt HạnhEPrhYnpK cEPrhYnpKòn buEPrhYnpKồn bựEPrhYnpKc hơEPrhYnpKn tôEPrhYnpKi “wDsBTại saEPrhYnpKo vậy?”

EPrhYnpKTôi cEPrhYnpKũng wDsBmuốn btkMBbSpziết tkMBbSpzKhang DuậEPrhYnpKt bịEPrhYnpK gìwDsB vậy,tkMBbSpz vEPrhYnpKì stkMBbSpzao vẻtkMBbSpz mặtkMBbSpzt tkMBbSpzkhó chịu.

Lúc nàwDsBy, TiểuEPrhYnpK PhiềtkMBbSpzn lạiwDsB EPrhYnpKnói wDsB wDsBvới tôwDsBi “MiểutkMBbSpz MiểEPrhYnpKu, EPrhYnpKngày kwDsBia làEPrhYnpK sintkMBbSpzh nhEPrhYnpKật củatkMBbSpz ĐạEPrhYnpKi SotkMBbSpzng vEPrhYnpKà TiểuEPrhYnpK wDsBSong, tkMBbSpz buổwDsBi EPrhYnpKchiều taEPrhYnpKo vớiwDsB EPrhYnpKTừ OáwDsBnh EPrhYnpKđi EPrhYnpKmua wDsBquà, màEPrhYnpKy tkMBbSpzcó đwDsBi không?”

“Sinh nhEPrhYnpKật?” tôiwDsB ntkMBbSpzghĩ mtkMBbSpzột tkMBbSpz chút,EPrhYnpK nhớEPrhYnpK lwDsBại ngày,EPrhYnpK đúnwDsBg tkMBbSpzlà ngEPrhYnpKày wDsB23 tkMBbSpztháng EPrhYnpK12 EPrhYnpKlà sintkMBbSpzh nhtkMBbSpzật wDsBcủa ĐEPrhYnpKại SontkMBbSpzg wDsB vEPrhYnpKà TiểEPrhYnpKu tkMBbSpzSong, vộtkMBbSpzi vwDsBàng trwDsBả lờiwDsB “Đi,tkMBbSpz tkMBbSpzđi, tawDsBo đi!!”

Đang thảotkMBbSpz luậnwDsB nwDsBóng bỏngwDsB, KếtkMBbSpz EPrhYnpK KwDsBiệt HạnhEPrhYnpK độtEPrhYnpK nhEPrhYnpKiên tkMBbSpzchạy tớitkMBbSpz, đứtkMBbSpzng thẳngEPrhYnpK tắwDsBp, điêEPrhYnpKn tkMBbSpzcuồng kEPrhYnpKêu wDsBtôi “PwDsBhúc EPrhYnpK TấEPrhYnpKn, PtkMBbSpzhúc wDsBTấn, PhEPrhYnpKúc TấEPrhYnpKn, PhúwDsBc Tấn…”

Tôi sửwDsBng sốwDsBt, EPrhYnpKđây EPrhYnpKlà ýEPrhYnpK gì.

Đồ điên!!

ĐợtkMBbSpzi tớiwDsB tkMBbSpzlúc EPrhYnpKhắn kêwDsBu khotkMBbSpzảng mườiwDsB mấytkMBbSpz tiếtkMBbSpzng wDsB‘Phúc Tấn’tkMBbSpz EPrhYnpKrồi, tôEPrhYnpKi nhìwDsBn thấyEPrhYnpK KhEPrhYnpKang DuậtkMBbSpzt vEPrhYnpKẫy vEPrhYnpKẫy tatkMBbSpzy vEPrhYnpKới hắn.

Hắn khEPrhYnpKông EPrhYnpKkêu nwDsBữa, ngoEPrhYnpKan nEPrhYnpKgoãn quwDsBay tEPrhYnpKrở về.

TôiwDsB tkMBbSpzchợt nEPrhYnpKghe KhaEPrhYnpKng DuậtkMBbSpzt nóiwDsB “TwDsBhật rEPrhYnpKa bàtkMBbSpzi wDsBnày giảiwDsB tkMBbSpznhư vậy…”

Tôi nEPrhYnpKghe khEPrhYnpKông rEPrhYnpKõ nêwDsBn trởEPrhYnpK lEPrhYnpKại chtkMBbSpzỗ nwDsBgồi, tkMBbSpzmuốn hEPrhYnpKỏi EPrhYnpKKế KiwDsBệt HEPrhYnpKạnh EPrhYnpKcó ýtkMBbSpz gì.

Đợi lwDsBàm tkMBbSpzbài xonwDsBg rồtkMBbSpzi, wDsBhắn nEPrhYnpKhìn thấtkMBbSpzy tôwDsBi, nóiEPrhYnpK ctkMBbSpzợt nhảEPrhYnpK “PhúcwDsB EPrhYnpKTấn, ttkMBbSpza xEPrhYnpKong rồi,wDsB mwDsBời ngàitkMBbSpz ngồiEPrhYnpK, mwDsBời nEPrhYnpKgài ngồi.”

TwDsBôi càngEPrhYnpK ktkMBbSpzhông rõ,wDsB tạiwDsB swDsBao EPrhYnpKhắn EPrhYnpKlại khônwDsBg ngtkMBbSpzừng kêutkMBbSpz tEPrhYnpKôi lEPrhYnpKà PwDsBhúc EPrhYnpKTấn, tôwDsBi tEPrhYnpKrừng mắEPrhYnpKt nhìEPrhYnpKn hắEPrhYnpKn, wDsBhi vọtkMBbSpzng hEPrhYnpKắn ctkMBbSpzó thwDsBể tkMBbSpzsửa miệng.

HắEPrhYnpKn lạitkMBbSpz mộtkMBbSpzt chútkMBbSpzt cũngwDsB khônEPrhYnpKg EPrhYnpK hiểuwDsB wDsBđược, đạiEPrhYnpK kháitkMBbSpz EPrhYnpKnghĩ rEPrhYnpKằng tôEPrhYnpKi ngạiEPrhYnpK ngồiwDsB cwDsBhỗ hắnwDsB đãEPrhYnpK ngồiwDsB qEPrhYnpKua, lwDsBiền tkMBbSpz lấtkMBbSpzy tatkMBbSpzy áowDsB xwDsBoa xEPrhYnpKoa ghtkMBbSpzế ngồi,EPrhYnpK còwDsBn wDsBnói thêtkMBbSpzm “PhúcEPrhYnpK TấnEPrhYnpK, ngtkMBbSpzồi a.”

NgồtkMBbSpzi cáiEPrhYnpK đầwDsBu cậu.tkMBbSpz TôtkMBbSpzi tkMBbSpzcàng trừnEPrhYnpKg hắn.

Sửa miệtkMBbSpzng đitkMBbSpz, ctkMBbSpzậu làwDsB ngườitkMBbSpz duwDsBy nhấtwDsB EPrhYnpKgần EPrhYnpKbùn mwDsBà chẳngwDsB hôiwDsB EPrhYnpKtanh mtkMBbSpzùi bEPrhYnpKùn nhawDsB, tiếEPrhYnpKp tụcwDsB phátwDsB huEPrhYnpKy điwDsB chứ.

Nhưng hwDsBắn wDsBmột chúwDsBt cũnEPrhYnpKg khôEPrhYnpKng tkMBbSpzphản ứng,EPrhYnpK dọEPrhYnpKn tkMBbSpzdẹp tkMBbSpzsách giáowDsB khoawDsB, vuốwDsBt vuốwDsBt gátkMBbSpzy, bỏwDsB điEPrhYnpK giốEPrhYnpKng ntkMBbSpzhư ktkMBbSpzhông cótkMBbSpz EPrhYnpKviệc gì.

Lông màtkMBbSpzy EPrhYnpKcủa wDsBtôi đEPrhYnpKều dồwDsBn thàwDsBnh tkMBbSpzmột cục,tkMBbSpz rốitkMBbSpz rắm.

Đây tkMBbSpzlà tkMBbSpzý gì,wDsB ýwDsB gìtkMBbSpz a.

Tôi nhìnwDsB EPrhYnpKvề phíEPrhYnpKa KhwDsBang Duật,tkMBbSpz EPrhYnpKcứ cảwDsBm thấwDsBy cówDsB wDsBgì đówDsB khôngEPrhYnpK bìnhwDsB thường.

tkMBbSpzKhang DuEPrhYnpKật EPrhYnpKđang nhànwDsB EPrhYnpKnhã thwDsBu wDsB dọtkMBbSpzn hộtkMBbSpzp tkMBbSpzbút, khôngtkMBbSpz wDsBbiết wDsBcó ptkMBbSpzhải tạiwDsB EPrhYnpKảo gEPrhYnpKiác tkMBbSpzcủa tkMBbSpztôi tkMBbSpzhay khôwDsBng, tkMBbSpzhắn giốnEPrhYnpKg tkMBbSpz nhtkMBbSpzư thEPrhYnpKật sEPrhYnpKung sEPrhYnpKướng, cùEPrhYnpKng vẻtkMBbSpz mặwDsBt khEPrhYnpKó cwDsBhịu trướcEPrhYnpK đótkMBbSpz khtkMBbSpzác EPrhYnpKnhau mwDsBột EPrhYnpKtrời EPrhYnpK mộtkMBbSpzt wDsBvực, lộtkMBbSpz tkMBbSpzra mộtwDsB ctkMBbSpzỗ sảntkMBbSpzg khoái.

ĐạwDsBi kEPrhYnpKhái làwDsB chwDsBú wDsBý tớEPrhYnpKi átkMBbSpznh wDsBmắt củtkMBbSpza tôitkMBbSpz, htkMBbSpzắn qutkMBbSpzay đwDsBầu wDsB“Làm wDsBsao vậy?”

“Làm sEPrhYnpKao vậy!?tkMBbSpz tkMBbSpzTôi cònEPrhYnpK muốtkMBbSpzn biếtwDsB EPrhYnpKlàm sawDsBo vậytkMBbSpz EPrhYnpKa?” tkMBbSpztôi cEPrhYnpKhỉ EPrhYnpKhướng wDsBKế KwDsBiệt HạnhwDsB “EPrhYnpKCậu làtkMBbSpzm gìEPrhYnpK vớiEPrhYnpK hắn?”

Khang DutkMBbSpzật vẻtkMBbSpz mEPrhYnpKặt giốnEPrhYnpKg nhưtkMBbSpz rấtwDsB vtkMBbSpzô tộiwDsB, chớpEPrhYnpK chtkMBbSpzớp tkMBbSpzmắt nwDsBhìn tôitkMBbSpz “CEPrhYnpKhỉ EPrhYnpKbài cEPrhYnpKho hắtkMBbSpzn nha.”

“EPrhYnpKKhông phEPrhYnpKải cátkMBbSpzi ntkMBbSpzày, wDsBvì satkMBbSpzo tkMBbSpzhắn tkMBbSpzgọi tEPrhYnpKôi tkMBbSpzlà PhúctkMBbSpz Tấn.”

HEPrhYnpKắn càntkMBbSpzg vEPrhYnpKô wDsBtội nEPrhYnpKhìn twDsBôi “AiEPrhYnpK cũngwDsB gwDsBọi EPrhYnpKcậu làtkMBbSpz PhúEPrhYnpKc TấnwDsB nha.”

“Không phải…ýwDsB tôiEPrhYnpK tkMBbSpzkhông phảitkMBbSpz tkMBbSpz vậy,wDsB EPrhYnpKý twDsBôi lEPrhYnpKà vừEPrhYnpKa rEPrhYnpKồi hắnwDsB cònEPrhYnpK gọiEPrhYnpK wDsBtôi wDsBlà lớptkMBbSpz twDsBrưởng, ttkMBbSpzại wDsBsao độwDsBt nhEPrhYnpKiên EPrhYnpK lwDsBại swDsBửa mEPrhYnpKiêng.” TrwDsBước stkMBbSpzau ctkMBbSpzhỉ kéEPrhYnpKm wDsBnhau wDsBcó mấyEPrhYnpK phúttkMBbSpz, mtkMBbSpzà mấytkMBbSpz phúttkMBbSpz nEPrhYnpKày KếEPrhYnpK tkMBbSpz KitkMBbSpzệt HạnwDsBh tkMBbSpzchỉ đứngEPrhYnpK EPrhYnpKở chỗEPrhYnpK hắn.

Khang DuậttkMBbSpz thEPrhYnpKực EPrhYnpKsự khtkMBbSpzông hiểwDsBu EPrhYnpK gEPrhYnpKì hếtwDsB nhìtkMBbSpzn tôwDsBi, EPrhYnpKsau đEPrhYnpKó nóiEPrhYnpK “LàmtkMBbSpz satkMBbSpzo tEPrhYnpKôi wDsBbiết được,tkMBbSpz tkMBbSpztôi cEPrhYnpKũng EPrhYnpKkhông EPrhYnpKphải wDsB hắnwDsB, nếutkMBbSpz khôntkMBbSpzg cậtkMBbSpzu đEPrhYnpKi hỏiEPrhYnpK hắtkMBbSpzn đi.”

ĐEPrhYnpKó lwDsBà mộtEPrhYnpK wDsBý hay.

Tôi cònEPrhYnpK EPrhYnpKthật títkMBbSpznh đtkMBbSpzi wDsBhỏi .

Nhưng wDsBlà KEPrhYnpKế KiệttkMBbSpz tkMBbSpzHạnh vừawDsB nhìwDsBn thấywDsB tkMBbSpztôi, wDsBkhông đợitkMBbSpz tEPrhYnpKôi wDsBhỏi, tựatkMBbSpz nhtkMBbSpzư tkMBbSpzcon vtkMBbSpzẹt kêuwDsB tôEPrhYnpKi wDsBPhúc Tấn,tkMBbSpz PhúEPrhYnpKc EPrhYnpKTấn, PtkMBbSpzhúc Tấn.

Phúc TấEPrhYnpKn tớiEPrhYnpK nEPrhYnpKỗi tôitkMBbSpz hỏiwDsB tkMBbSpzkhông tkMBbSpznổi nữa.

tkMBbSpzXám xịtEPrhYnpK tkMBbSpzquay tkMBbSpzvề chỗtkMBbSpz ngồi.

EPrhYnpKChuông vàotkMBbSpz EPrhYnpKlớp vaEPrhYnpKng lEPrhYnpKên, ttkMBbSpzôi EPrhYnpK ntkMBbSpzhanh chóntkMBbSpzg EPrhYnpKlấy swDsBách EPrhYnpKgiáo tkMBbSpzkhoa rwDsBa, twDsBrong wDsBlòng rốwDsBi rắmEPrhYnpK EPrhYnpK, wDsBlại muốnEPrhYnpK hỏitkMBbSpz wDsB KhwDsBang wDsBDuật, EPrhYnpKnhưng hắtkMBbSpzn lạiEPrhYnpK EPrhYnpKbày EPrhYnpKra vtkMBbSpzẻ mwDsBặt tkMBbSpzem bEPrhYnpKé ngoaEPrhYnpKn, wDsBmắt wDsBđen tkMBbSpzlúng liếngEPrhYnpK wDsB wDsBto trEPrhYnpKòn tkMBbSpztrong tkMBbSpzsuốt hếttkMBbSpz cỡ,tkMBbSpz giốtkMBbSpzng EPrhYnpKnhư đwDsBang tkMBbSpznói, tkMBbSpzbé làEPrhYnpK wDsBbé ngtkMBbSpzoan, btkMBbSpzé wDsBvô EPrhYnpK cùtkMBbSpzng ngoaEPrhYnpKn, chuEPrhYnpKyện xấutkMBbSpz gEPrhYnpKì wDsBbé cũngEPrhYnpK khwDsBông cówDsB làm.

Tôi bịEPrhYnpK ántkMBbSpzh mắtEPrhYnpK thuầntkMBbSpz tkMBbSpzkhiết wDsBdơ bẩnEPrhYnpK nEPrhYnpKày hoàwDsBn toànwDsB cảnwDsB lại.

TtkMBbSpzôi tiếptkMBbSpz tụctkMBbSpz rốEPrhYnpKi rắmtkMBbSpz, lạEPrhYnpKi cứEPrhYnpK rốwDsBi rắmwDsB mãEPrhYnpKi mwDsBà ltkMBbSpzại tìmtkMBbSpz EPrhYnpKkhông EPrhYnpKra đápwDsB áEPrhYnpKn gì.

Tiếp theotkMBbSpz, chúnEPrhYnpKg tôEPrhYnpKi đốitkMBbSpz wDsBmặt wDsBvới kEPrhYnpKì thEPrhYnpKi cuốEPrhYnpKi kỳ,EPrhYnpK wDsBtôi wDsBcũng khôEPrhYnpKng cEPrhYnpKó tkMBbSpzcơ wDsBhội rwDsBối rắwDsBm nEPrhYnpKữa, EPrhYnpKtất tkMBbSpzcả EPrhYnpKsuy nghwDsBĩ tkMBbSpzđều đặtwDsB ởwDsB cuwDsBộc thi.

Thi xoEPrhYnpKng, wDsBtâm trạEPrhYnpKng lạtkMBbSpzi swDsBung sướEPrhYnpKng, EPrhYnpKhơn nữaEPrhYnpK EPrhYnpKtôi tkMBbSpzthi cũnwDsBg khôngEPrhYnpK tệtkMBbSpz ltkMBbSpzắm, chwDsBuyện gì&nwDsBbsp; cwDsBũng quăwDsBng tkMBbSpzra saEPrhYnpKu đầu.

Nhưng tớiwDsB trtkMBbSpzước ngwDsBhỉ đwDsBông, tôtkMBbSpzi ltkMBbSpzại bắEPrhYnpKt đầwDsBu rốwDsBi rắm.

tkMBbSpzChúng tôwDsBi vEPrhYnpKào ttkMBbSpzhời đó,EPrhYnpK wDsBhơn EPrhYnpK99 phầnwDsB tkMBbSpztrăm họcwDsB stkMBbSpzinh đềuwDsB sợEPrhYnpK cùtkMBbSpzng mtkMBbSpzột thứ.

Đó làwDsB tkMBbSpz– sổtkMBbSpz litkMBbSpzên lạc.

Đừng nhwDsBìn tkMBbSpzcái quEPrhYnpKyển tkMBbSpzsổ mwDsBàu đỏwDsB wDsB wDsB(có đôiEPrhYnpK EPrhYnpKkhi ltkMBbSpzà màtkMBbSpzu xtkMBbSpzanh) ctkMBbSpzhỉ nhỏwDsB EPrhYnpKbằng bàtkMBbSpzn ttkMBbSpzay nàEPrhYnpKy wDsBmà xwDsBem thường,tkMBbSpz lựcwDsB ảnhwDsB tkMBbSpz hưởwDsBng ctkMBbSpzủa EPrhYnpKnó rEPrhYnpKất kintkMBbSpzh ngườwDsBi .

Trong wDsBsổ cEPrhYnpKó điểmtkMBbSpz swDsBố ctkMBbSpzủa chútkMBbSpzng tkMBbSpz tôEPrhYnpKi, wDsBcòn ctkMBbSpzó lờwDsBi nhậntkMBbSpz xétEPrhYnpK cEPrhYnpKủa giEPrhYnpKáo viwDsBên, ltkMBbSpziên tkMBbSpzquan tEPrhYnpKới chuyệnEPrhYnpK chúnEPrhYnpKg tôiwDsB EPrhYnpK wDsBcó tEPrhYnpKhể wDsBcó nhtkMBbSpzững tkMBbSpzngày ngEPrhYnpKhỉ yêtkMBbSpzn bìntkMBbSpzh hatkMBbSpzy khwDsBông, EPrhYnpKtết ngtkMBbSpzuyên đtkMBbSpzán ctkMBbSpzó thểtkMBbSpz nhậtkMBbSpzn wDsB đượcwDsB tiềtkMBbSpzn lìwDsB xEPrhYnpKì tkMBbSpzhay khôwDsBng, stkMBbSpzâu hơnwDsB tkMBbSpznữa lEPrhYnpKiên EPrhYnpKquan tớiEPrhYnpK dEPrhYnpKa thịttkMBbSpz củaEPrhYnpK EPrhYnpKchúng EPrhYnpK tôEPrhYnpKi, qwDsBuyết địnhtkMBbSpz EPrhYnpKxem EPrhYnpKba mẹwDsB cwDsBhúng tôiEPrhYnpK wDsBcó wDsBthể lấwDsBy chổtkMBbSpzi tkMBbSpzlông gà,tkMBbSpz dtkMBbSpzép lêwDsB hoặcwDsB wDsB đwDsBồ dtkMBbSpzùng hwDsBằng nEPrhYnpKgày làtkMBbSpzm wDsBhung tkMBbSpzkhí đểEPrhYnpK hầutkMBbSpz hạtkMBbSpz chEPrhYnpKúng wDsBtôi hawDsBy không.

VwDsBậy cwDsBòn chưwDsBa twDsBính, íEPrhYnpKt tkMBbSpzra mỗEPrhYnpKi EPrhYnpKlớp cũwDsBng EPrhYnpKsẽ wDsBcó mộwDsBt wDsBhai đứawDsB ngwDsBon lành.

Bời tkMBbSpzvì cEPrhYnpKô tkMBbSpzchủ nhiệmEPrhYnpK bEPrhYnpKị bệnh,EPrhYnpK EPrhYnpKcô liềtkMBbSpzn wDsBgiao EPrhYnpKcho tôtkMBbSpzi lEPrhYnpKàm wDsBmột cEPrhYnpKhuyện EPrhYnpKvô cùEPrhYnpKng vôtkMBbSpz sỉ.

Lời nhwDsBận xEPrhYnpKét trEPrhYnpKong phiểutkMBbSpz liênwDsB wDsBlạc, giwDsBao wDsBcho tkMBbSpztôi viết.

CtkMBbSpzòn nóiEPrhYnpK gEPrhYnpKì mEPrhYnpKà, ewDsBm lwDsBà lớpwDsB tkMBbSpz trưởntkMBbSpzg, rEPrhYnpKất tkMBbSpzhiểu cwDsBác bạn,EPrhYnpK etkMBbSpzm viếtEPrhYnpK thEPrhYnpKích hợptkMBbSpz nhất,tkMBbSpz bấttkMBbSpz quEPrhYnpKá tkMBbSpzcũng khwDsBông wDsBthể EPrhYnpK EPrhYnpKvì tkMBbSpztình cảmEPrhYnpK bạnEPrhYnpK bèEPrhYnpK màEPrhYnpK tkMBbSpzlàm wDsBrối kwDsBỉ cương,EPrhYnpK pEPrhYnpKhải viếtEPrhYnpK đúngEPrhYnpK vwDsBới tEPrhYnpKhực tế.

KhôEPrhYnpKng đưEPrhYnpKợc làmtkMBbSpz EPrhYnpKrối kỉwDsB cwDsBương tkMBbSpzthì cEPrhYnpKô EPrhYnpKcũng EPrhYnpKđừng kêuwDsB ewDsBm vitkMBbSpzết nha.

Sau khEPrhYnpKi tkMBbSpztan học,tkMBbSpz trwDsBong phòtkMBbSpzng wDsB chỉwDsB EPrhYnpKcó tôtkMBbSpzi vàEPrhYnpK KhawDsBng DuậEPrhYnpKt, hắwDsBn lwDsBà ỦytkMBbSpz viênEPrhYnpK họtkMBbSpzc tậpEPrhYnpK tkMBbSpzmới, đươwDsBng nhtkMBbSpziên phảEPrhYnpKi wDsBở wDsB lạiEPrhYnpK gEPrhYnpKiúp twDsBôi, wDsBthật rEPrhYnpKa ngtkMBbSpzay từEPrhYnpK đầuEPrhYnpK tôEPrhYnpKi cũnwDsBg cảmtkMBbSpz thtkMBbSpzấy khtkMBbSpzông đượcwDsB tựtkMBbSpz wDsB nhiên.

Nhưng mEPrhYnpKà nhìntkMBbSpz wDsBcuốn swDsBổ ltkMBbSpziên lwDsBạc đantkMBbSpzg nằmEPrhYnpK tkMBbSpztrên taEPrhYnpKy tkMBbSpztôi này…

Lòng tôEPrhYnpKi lạwDsBi không&ntkMBbSpzbsp; cEPrhYnpKòn kEPrhYnpKhông twDsBự nhwDsBiên nữa.

Tất cảtkMBbSpz đwDsBều wDsBlà mEPrhYnpKàu wDsBđỏ, đwDsBiểm sốwDsB tkMBbSpzđều từwDsB tkMBbSpz5 tớEPrhYnpKi 15wDsB, tkMBbSpzkhông xtkMBbSpzem têntkMBbSpz cũnEPrhYnpKg bwDsBiết lEPrhYnpKà ai.

ĐạiwDsB vươngtkMBbSpz lớEPrhYnpKp chúngwDsB tôwDsBi, bạwDsBn ChtkMBbSpzu wDsBDũng Cường.

Hắn cwDsBó tiếtkMBbSpzng lwDsBà họcwDsB swDsBinh cátkMBbSpz wDsB btkMBbSpziệt, tkMBbSpzsuốt EPrhYnpKngày ởEPrhYnpK trưwDsBờng đánEPrhYnpKh nhaEPrhYnpKu, đánhEPrhYnpK trậntkMBbSpz nàtkMBbSpzo tkMBbSpzto tkMBbSpztrận EPrhYnpKnấy, wDsBmẹ hắnwDsB vwDsBì wDsB wDsBviệc htkMBbSpzắn đánwDsBh nhautkMBbSpz, thEPrhYnpKường bịtkMBbSpz tkMBbSpzgọi twDsBới trườnEPrhYnpKg, tuầnwDsB trướcwDsB wDsBcòn đếnwDsB mộEPrhYnpKt EPrhYnpK wDsBlần đâuEPrhYnpK? NhưntkMBbSpzg wDsBmẹ tkMBbSpzhắn cEPrhYnpKưng chEPrhYnpKiều hắn,wDsB tEPrhYnpKhật ntkMBbSpzhiều ctkMBbSpzhuyện cũngtkMBbSpz khôngEPrhYnpK EPrhYnpKnói wDsB tkMBbSpzcho bEPrhYnpKố hắtkMBbSpzn, hằnEPrhYnpKg nămwDsB không&nbstkMBbSpzp; ctkMBbSpzó ởtkMBbSpz nhà,wDsB làmtkMBbSpz huấnwDsB lwDsBuyện vtkMBbSpziên qutkMBbSpzyền anEPrhYnpKh, wDsBcho EPrhYnpK nwDsBên việcwDsB nwDsBày củatkMBbSpz hắn,tkMBbSpz bEPrhYnpKố htkMBbSpzắn cũtkMBbSpzng kEPrhYnpKhông biết,EPrhYnpK tkMBbSpzđợi tớiEPrhYnpK ltkMBbSpzúc biết,EPrhYnpK tkMBbSpznăm EPrhYnpK wDsBtrước đáEPrhYnpKnh tớtkMBbSpzi nỗEPrhYnpKi wDsBmặt htkMBbSpzắn wDsBsưng lEPrhYnpKên, tkMBbSpzcòn kéotkMBbSpz lEPrhYnpKỗ twDsBai hắnEPrhYnpK đếwDsBn trường,EPrhYnpK twDsBìm EPrhYnpK mwDsBấy đứawDsB bEPrhYnpKị hắnEPrhYnpK đánhwDsB đtkMBbSpzể EPrhYnpKxin lỗi.

Bố hắtkMBbSpzn lúctkMBbSpz đótkMBbSpz tkMBbSpznói cứngEPrhYnpK “tkMBbSpzThành EPrhYnpK tíchwDsB htkMBbSpzọc ttkMBbSpzập khôngtkMBbSpz tkMBbSpztốt, ltkMBbSpzà dwDsBo mtkMBbSpzày khônwDsBg tEPrhYnpKhông mwDsBinh, taEPrhYnpKo kEPrhYnpKhông trách,EPrhYnpK wDsB nhưngEPrhYnpK đểtkMBbSpz chwDsBo tEPrhYnpKao bEPrhYnpKiết màyEPrhYnpK đánhtkMBbSpz ngtkMBbSpzười khtkMBbSpzác, EPrhYnpKtao đánEPrhYnpKh gEPrhYnpKãy châwDsBn mày.”

Do mẹwDsB htkMBbSpzắn tkMBbSpzcưng chEPrhYnpKiều, điệnEPrhYnpK EPrhYnpK thoạiwDsB cốEPrhYnpK đtkMBbSpzịnh ltkMBbSpzúc đótkMBbSpz còtkMBbSpzn chEPrhYnpKưa thôngEPrhYnpK tkMBbSpzdụng, khwDsBông thểEPrhYnpK thườngtkMBbSpz xuyêtkMBbSpzn liêEPrhYnpKn wDsB hệ,EPrhYnpK bốEPrhYnpK wDsBhắn yêEPrhYnpKu EPrhYnpKcầu thwDsBầy giáowDsB wDsBcuối ktkMBbSpzì mỗiwDsB nămwDsB liềwDsBn gửitkMBbSpz EPrhYnpKsổ liêwDsBn lEPrhYnpKạc trwDsBực EPrhYnpK tiếpwDsB tớiwDsB ctkMBbSpzhỗ ông.

Thành tíchwDsB họcwDsB tậpwDsB củtkMBbSpza hắtkMBbSpzn EPrhYnpK khôntkMBbSpzg tốwDsBt, bốwDsB hắnEPrhYnpK EPrhYnpKbiết cwDsBũng khEPrhYnpKông tkMBbSpzsao, nhưtkMBbSpzng màEPrhYnpK lờiEPrhYnpK EPrhYnpKnhận xét…EPrhYnpKđến lúcwDsB đóEPrhYnpK EPrhYnpK chắwDsBc btkMBbSpzố hắntkMBbSpz đánhEPrhYnpK gãytkMBbSpz chtkMBbSpzân hắnEPrhYnpK luôn.

ĐếtkMBbSpzn lúwDsBc đó,EPrhYnpK ttkMBbSpzôi tkMBbSpzchỉ phảiwDsB làEPrhYnpKm đồntkMBbSpzg phạm.

Làm tkMBbSpzlớp trưởng,tkMBbSpz ltkMBbSpzàm btkMBbSpzạn học,wDsB tEPrhYnpKôi đềuwDsB EPrhYnpKcó ngwDsBhĩa vụEPrhYnpK bảoEPrhYnpK vệEPrhYnpK wDsBthân thểEPrhYnpK vàEPrhYnpK sitkMBbSpznh mệnhEPrhYnpK tkMBbSpzcác bạnEPrhYnpK tEPrhYnpKrong lớp.

Nhưng cEPrhYnpKái nghwDsBĩa tkMBbSpzvụ htkMBbSpzuy hoàwDsBng nàyEPrhYnpK, lạiEPrhYnpK wDsBlàm wDsBcho tôiwDsB vtkMBbSpziết tkMBbSpzcái lờitkMBbSpz nhậwDsBn xétEPrhYnpK khỉtkMBbSpz gióEPrhYnpK tkMBbSpznày, lạEPrhYnpKi tkMBbSpzcòn phwDsBải viếEPrhYnpKt cwDsBho đEPrhYnpKúng sựtkMBbSpz ttkMBbSpzhật nữa.

Tôi rốEPrhYnpKi rắmEPrhYnpK wDsBtới mứtkMBbSpzc bEPrhYnpKạc tóc.

Ánh mắtEPrhYnpK EPrhYnpKxấu xEPrhYnpKa litkMBbSpzền toáttkMBbSpz ra.

Tôi ntkMBbSpzhìn vềwDsB phíEPrhYnpKa KwDsBhang DwDsBuật “CáiEPrhYnpK ntkMBbSpzày cEPrhYnpKậu viết.”

HắnEPrhYnpK lwDsBà ỦywDsB EPrhYnpKviên họcEPrhYnpK tập,tkMBbSpz ctkMBbSpzũng tkMBbSpzcó wDsBquyền vitkMBbSpzết lờiwDsB wDsBnhận xét.

TEPrhYnpKôi vộitkMBbSpz vàwDsBng néwDsBm ctkMBbSpzho hắn,EPrhYnpK đểwDsB wDsB hắnEPrhYnpK buồnwDsB rầwDsBu đi,tkMBbSpz wDsBtôi mặctkMBbSpz kệwDsB, nhatkMBbSpznh nEPrhYnpKhanh viwDsBết mwDsBấy cáwDsBi kEPrhYnpKhác, ttkMBbSpzôi EPrhYnpKcòn muốnwDsB wDsB nhanEPrhYnpKh chónwDsBg vềwDsB nhtkMBbSpzanh wDsBchờ wDsBxem EPrhYnpKĐồng xEPrhYnpKuân EPrhYnpKhỏa diwDsBễm a.

Tôi viết,tkMBbSpz mwDsBột EPrhYnpKbên còtkMBbSpzn nhìntkMBbSpz lénEPrhYnpK tkMBbSpz KhantkMBbSpzg DwDsBuật, ttkMBbSpzhấy hEPrhYnpKắn chíuEPrhYnpK ctkMBbSpzhặt EPrhYnpKmày, tâmtkMBbSpz twDsBình tEPrhYnpKôi thậEPrhYnpKt sảngtkMBbSpz khoáwDsBi, nEPrhYnpKghĩ EPrhYnpK thầmtkMBbSpz trotkMBbSpzng wDsBlòng, cEPrhYnpKậu cũtkMBbSpzng cówDsB ngtkMBbSpzày EPrhYnpKhôm nEPrhYnpKay, wDsBđể wDsBxem ctkMBbSpzậu viếttkMBbSpz nhưtkMBbSpz thếtkMBbSpz nàEPrhYnpKo, tkMBbSpz hừEPrhYnpK hừ!!

Khang wDsBDuật EPrhYnpKsuy EPrhYnpKnghĩ tkMBbSpztrong tkMBbSpzchốc tkMBbSpz lát,EPrhYnpK EPrhYnpKthật swDsBự chỉtkMBbSpz ttkMBbSpzrong chốEPrhYnpKc ltkMBbSpzát, EPrhYnpKsau tkMBbSpzđó tkMBbSpzcầm EPrhYnpKbút lêntkMBbSpz, vunwDsBg ttkMBbSpzay EPrhYnpKrẹt rwDsBẹt, tkMBbSpz vitkMBbSpzết xtkMBbSpzong, liEPrhYnpKền ntkMBbSpzém wDsBlại tkMBbSpzcho tôi.

“Xong rồi!”

XtkMBbSpzong rồiwDsB!! NàywDsB thìwDsB tkMBbSpzxong rồi.

Việc lwDsBàm twDsBôi swDsBầu khổtkMBbSpz nwDsBửa tiếnEPrhYnpKg, wDsBchỉ mườiEPrhYnpK wDsBphút lEPrhYnpKà xong.

Tôi khEPrhYnpKông titkMBbSpzn, bỏwDsB btkMBbSpzút xuốnwDsBg, mởwDsB rEPrhYnpKa tkMBbSpzphiếu liEPrhYnpKên lạcEPrhYnpK củEPrhYnpKa ChEPrhYnpKu DũEPrhYnpKng CưtkMBbSpzờng, lậtwDsB tớtkMBbSpzi ttkMBbSpzrang tkMBbSpzcó wDsBlời EPrhYnpKnhận xét.

Trên đóEPrhYnpK ctkMBbSpzhỉ wDsBviết íEPrhYnpKt ỏiEPrhYnpK mwDsBấy EPrhYnpKchữ wDsB– BEPrhYnpKạn DũngEPrhYnpK thàntkMBbSpzh tícwDsBh wDsBổn địwDsBnh, nănwDsBg lựctkMBbSpz đtkMBbSpzấm tkMBbSpzđá rwDsBất mạnh.

Cái gìEPrhYnpK kêwDsBu lwDsBàm rtkMBbSpzối kỉtkMBbSpz cươtkMBbSpzng tớiEPrhYnpK cảnhtkMBbSpz gEPrhYnpKiới catkMBbSpzo nhất,wDsB chtkMBbSpzính EPrhYnpKlà đây,tkMBbSpz lEPrhYnpKàm rtkMBbSpzối kỉwDsB cươngtkMBbSpz tớitkMBbSpz mứEPrhYnpKc wDsBtìm khônwDsBg wDsBra chỗEPrhYnpK nEPrhYnpKào khôntkMBbSpzg hợtkMBbSpzp lí.

“NwDsBhư thếtkMBbSpz ntkMBbSpzào? tkMBbSpzViết wDsBkhông đúntkMBbSpzg?” wDsBhắn hỏi.

Tôi tkMBbSpznhanh chóngwDsB lắctkMBbSpz đầu,EPrhYnpK đtkMBbSpzúng lEPrhYnpKà viếttkMBbSpz kwDsBhông cwDsBhê EPrhYnpKvào đâutkMBbSpz được.

“Vậy wDsBmau kwDsBí tên!”

“ỪtkMBbSpz, được!”EPrhYnpK lờtkMBbSpzi nhậnwDsB xtkMBbSpzét EPrhYnpKdo tEPrhYnpKôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.