You are here

Ông xã là phúc hắc đại nhân - 06

Chương 68KW9: 8KW9Ô phz6KTYAgBối ngẫu

Chuyện xấuz6KTYAgB 8KW9của tz6KTYAgBôi vfWpjahfLà KhfWpjahfLang Duậz6KTYAgBt vẫnfWpjahfL liênz6KTYAgB tụfWpjahfLc fWpjahfLlan 8KW9truyền, khfWpjahfLông nhữn8KW9g vậy,fWpjahfL còn8KW9 cfWpjahfLàng fWpjahfLngày fWpjahfLcàng hfWpjahfLuy hoàng.

TôifWpjahfL 8KW9và hắnz6KTYAgB đượcz6KTYAgB thz6KTYAgBầy thểfWpjahfL dụcz6KTYAgB z6KTYAgB 8KW9chọn đi8KW9 th8KW9i Đ8KW9ại hz6KTYAgBội t8KW9hể thaz6KTYAgBo toàn8KW9 kz6KTYAgBhu, cz6KTYAgBó fWpjahfLchết hfWpjahfLay khz6KTYAgBông z6KTYAgBlại đạz6KTYAgBt đượfWpjahfLc z6KTYAgB gfWpjahfLiải fWpjahfLquán qufWpjahfLân, điều8KW9 nfWpjahfLày kìz6KTYAgB tz6KTYAgBhật c8KW9ũng khôfWpjahfLng z6KTYAgBcó fWpjahfLgì, tz6KTYAgBôi vốn8KW9 z6KTYAgBhọc gz6KTYAgBiỏi tfWpjahfLhể fWpjahfL dục,z6KTYAgB vậy8KW9 màz6KTYAgB t8KW9ruyền vàfWpjahfLo 8KW9lớp fWpjahfLlại tz6KTYAgBhay đổifWpjahfL bảnz6KTYAgB chất.

Kh8KW9ông bi8KW9ết đứafWpjahfL xfWpjahfLấu xz6KTYAgBa nà8KW9o fWpjahfLnói z6KTYAgBmột fWpjahfLcâu “Đâyz6KTYAgB l8KW9à sức8KW9 mạnhfWpjahfL tfWpjahfLình yêu.”

Sứcz6KTYAgB mạnz6KTYAgBh fWpjahfLtình yêufWpjahfL cái8KW9 đầuz6KTYAgB mày…cái8KW9 nà8KW9y 8KW9là t8KW9hực lực8KW9 củfWpjahfLa tao.

Biế8KW9t vz6KTYAgBậy lúcz6KTYAgB đfWpjahfLó chfWpjahfLạy vềz6KTYAgB fWpjahfLchót z6KTYAgBcho rồi.

Khóc-ing.

Ngoài 8KW9ra, vìz6KTYAgB ởz6KTYAgB tiz6KTYAgBết vănz6KTYAgB z6KTYAgBtôi 8KW9 tz6KTYAgBừng b8KW9ị thầyz6KTYAgB 8KW9Tôn phạtz6KTYAgB đứng,8KW9 8KW9nên đ8KW9ể thầyfWpjahfL TôfWpjahfLn xếpz6KTYAgB loạiz6KTYAgB hạ8KW9nh kifWpjahfLểm vàoz6KTYAgB cuz6KTYAgBối fWpjahfL kì8KW9 nương8KW9 tfWpjahfLay fWpjahfLcho cz6KTYAgBái tfWpjahfLội lỗiz6KTYAgB nfWpjahfLày củz6KTYAgBa tôfWpjahfLi z6KTYAgBnên 8KW9tôi họ8KW9c rất8KW9 chăm8KW9 ch8KW9ú, trướcfWpjahfL fWpjahfL kifWpjahfLa điểmz6KTYAgB sốz6KTYAgB mônfWpjahfL vz6KTYAgBăn 8KW9của 8KW9tôi fWpjahfLluôn nằmz6KTYAgB fWpjahfLở 8KW9phần e8KW9o, lầnz6KTYAgB nàfWpjahfLy tz6KTYAgBhi fWpjahfLtrắc nghiệm8KW9 fWpjahfL lfWpjahfLại fWpjahfLđứng thứz6KTYAgB z6KTYAgB3, ngafWpjahfLy cả8KW9 bảnfWpjahfL t8KW9hân tô8KW9i đềufWpjahfL khôngfWpjahfL z6KTYAgBtin đượcz6KTYAgB hafWpjahfLi fWpjahfLmắt mình,fWpjahfL 8KW9 còn8KW9 rấtz6KTYAgB 8KW9vui vẻfWpjahfL, cóz6KTYAgB cz6KTYAgBông mài8KW9 sắtfWpjahfL 8KW9có ngàyfWpjahfL fWpjahfLnên k8KW9im quảfWpjahfL n8KW9hiên chífWpjahfL lí.

Thầy TônfWpjahfL cũfWpjahfLng chz6KTYAgBo rằnz6KTYAgBg nfWpjahfLhư z6KTYAgB z6KTYAgBvậy, thầy8KW9 cò8KW9n nhz6KTYAgBớ câufWpjahfL nóz6KTYAgBi fWpjahfLmà Kh8KW9ang D8KW9uật tz6KTYAgBừng n8KW9ói “Saz6KTYAgBu lưngz6KTYAgB mỗz6KTYAgBi ngườifWpjahfL p8KW9hụ z6KTYAgB nữz6KTYAgB tz6KTYAgBhành cz6KTYAgBông nhất8KW9 đ8KW9ịnh c8KW9ó mộfWpjahfLt ngườ8KW9i đàn8KW9 ônz6KTYAgBg 8KW9thành côngfWpjahfL.”, lúcz6KTYAgB giảngz6KTYAgB fWpjahfL bà8KW9i còn8KW9 z6KTYAgBmượn câu8KW9 z6KTYAgBnày làfWpjahfLm văn,z6KTYAgB fWpjahfLở z6KTYAgBtrước mặ8KW9t cfWpjahfLả lớ8KW9p fWpjahfLnói 8KW9phải noz6KTYAgBi gươz6KTYAgBng tôifWpjahfL z6KTYAgB vàz6KTYAgB Khan8KW9g DufWpjahfLật họz6KTYAgBc tập8KW9, học8KW9 tậpz6KTYAgB chz6KTYAgBúng tôi8KW9 giúp8KW9 đ8KW9ỡ lẫn8KW9 z6KTYAgBnhau, 8KW9học tậpfWpjahfL tìnhfWpjahfL 8KW9 c8KW9ảm t8KW9ốt 8KW9đẹp củ8KW9a chúz6KTYAgBng tz6KTYAgBôi, nz6KTYAgBhư vậyz6KTYAgB mớiz6KTYAgB fWpjahfLcó z6KTYAgBthể làmz6KTYAgB fWpjahfLcho điể8KW9m sốz6KTYAgB nânz6KTYAgBg cao.

Vz6KTYAgBì safWpjahfLo fWpjahfLkêu cảmfWpjahfL tì8KW9nh tốfWpjahfLt, z6KTYAgBvì z6KTYAgB safWpjahfLo kfWpjahfLêu giúfWpjahfLp đỡz6KTYAgB lẫ8KW9n nz6KTYAgBhau, z6KTYAgBnói 8KW9tới tz6KTYAgBai mfWpjahfLấy đứaz6KTYAgB tronz6KTYAgBg lớp,z6KTYAgB đổz6KTYAgBi t8KW9hành t8KW9ôi 8KW9 vz6KTYAgBà KfWpjahfLhang DuậfWpjahfLt th8KW9ật ânfWpjahfL á8KW9i, âfWpjahfLn ái8KW9 fWpjahfLtới nỗi8KW9 thà8KW9nh 8KW9tích fWpjahfLhọc tậpfWpjahfL độfWpjahfLt n8KW9hiên fWpjahfL tăfWpjahfLng cao.

Vì tfWpjahfLhế, sức8KW9 m8KW9ạnh tìnfWpjahfLh yêfWpjahfLu, t8KW9ôi trfWpjahfLốn thoátfWpjahfL 8KW9không được,fWpjahfL nz6KTYAgBhư bóz6KTYAgBng với8KW9 hìnz6KTYAgBh điz6KTYAgB z6KTYAgBtheo tôi.

8KW9Danh hiệufWpjahfL PfWpjahfLhúc Tấn8KW9 nz6KTYAgBày cũz6KTYAgBng bỏfWpjahfL fWpjahfLkhông fWpjahfLđược, tôifWpjahfL sửa8KW9 nhz6KTYAgBư thếz6KTYAgB n8KW9ào c8KW9ũng uổnz6KTYAgBg công.

Lại bởiz6KTYAgB z6KTYAgBvì sfWpjahfLự tiz6KTYAgBến fWpjahfLbộ củaz6KTYAgB ha8KW9i fWpjahfL chz6KTYAgBúng tôiz6KTYAgB, thầz6KTYAgBy Tôn8KW9 fWpjahfLcòn cố8KW9 ýz6KTYAgB 8KW9đề nghz6KTYAgBị z6KTYAgBvới thầyfWpjahfL 8KW9chủ nhiệmz6KTYAgB ch8KW9o Kha8KW9ng Dz6KTYAgBuật z6KTYAgB 8KW9làm z6KTYAgBchức vụz6KTYAgB ỦfWpjahfLy fWpjahfLviên họcz6KTYAgB tậfWpjahfLp, tfWpjahfLhì z6KTYAgBra ỦyfWpjahfL viên8KW9 học8KW9 tfWpjahfLâp cfWpjahfLũ Tô8KW9ng Lê8KW9 Qu8KW9ân z6KTYAgB (biệtz6KTYAgB hiệ8KW9u TônfWpjahfLg 8KW9Da) vìfWpjahfL bfWpjahfLị bệnz6KTYAgBh màfWpjahfL xifWpjahfLn ngz6KTYAgBhỉ z6KTYAgBdài hạn,fWpjahfL chứcfWpjahfL z6KTYAgBvụ Ủ8KW9y vz6KTYAgBiên 8KW9học 8KW9 tậz6KTYAgBp vẫnfWpjahfL bỏz6KTYAgB trốngz6KTYAgB, l8KW9ần nàz6KTYAgBy đz6KTYAgBề ngfWpjahfLhị z6KTYAgBđều được8KW9 mấyz6KTYAgB z6KTYAgBđứa fWpjahfLcon trz6KTYAgBai t8KW9rong lớp8KW9 fWpjahfL 8KW9đồng ý.

Cán bộ8KW9 lớp8KW9 tôi,z6KTYAgB ngz6KTYAgBoại trz6KTYAgBừ fWpjahfLchức z6KTYAgB vụfWpjahfL Ủyz6KTYAgB vi8KW9ên thểfWpjahfL dục8KW9 8KW9có ít8KW9 quyền8KW9 lựcz6KTYAgB nhấtfWpjahfL 8KW9là cofWpjahfLn trafWpjahfLi làm,8KW9 cònz6KTYAgB fWpjahfLlại đều8KW9 lz6KTYAgBà z6KTYAgB cfWpjahfLon gfWpjahfLái lz6KTYAgBàm, Kz6KTYAgBhang Duật8KW9 họ8KW9c tậ8KW9p tốfWpjahfLt, sz6KTYAgBố lượngz6KTYAgB 8KW9con tfWpjahfLrai 8KW9trong fWpjahfLlớp lại8KW9 fWpjahfL chz6KTYAgBiếm fWpjahfLhơn mfWpjahfLột nửaz6KTYAgB nz6KTYAgBên hắn8KW9 lậpz6KTYAgB tz6KTYAgBức đượcz6KTYAgB chọn.

Ủy8KW9 z6KTYAgBviên họcz6KTYAgB tậpfWpjahfL 8KW9là fWpjahfLcái gì?

LúcfWpjahfL đó8KW9 ủy8KW9 viêfWpjahfLn họcfWpjahfL tập8KW9 chínfWpjahfLh z6KTYAgBlà z6KTYAgBtrợ thủz6KTYAgB đfWpjahfLắc lựz6KTYAgBc fWpjahfLcủa lớpz6KTYAgB trưởng.

Tôi z6KTYAgBvà Kha8KW9ng fWpjahfLDuật n8KW9gồi z6KTYAgBcùng bà8KW9n c8KW9òn chưafWpjahfL 8KW9tính, bâyz6KTYAgB gz6KTYAgBiờ cfWpjahfLòn cùngz6KTYAgB nha8KW9u z6KTYAgBtrực ban.

Có nfWpjahfLghĩa là,fWpjahfL z6KTYAgBsau nàz6KTYAgBy nếu8KW9 có8KW9 họ8KW9p hàz6KTYAgBnh g8KW9ì, hoạfWpjahfLt đfWpjahfLộng thểz6KTYAgB t8KW9hao gz6KTYAgBì, K8KW9hang DuậtfWpjahfL đềfWpjahfLu fWpjahfLđi th8KW9eo tôifWpjahfL, thỉnfWpjahfLh tz6KTYAgBhoảng xu8KW9ất h8KW9iện cạn8KW9h tôi.

Thật b8KW9i tz6KTYAgBhảm, thậtfWpjahfL bfWpjahfLi z6KTYAgBthảm z6KTYAgBa 8KW9a fWpjahfLa fWpjahfLa fWpjahfLa fWpjahfLa 8KW9a 8KW9a fWpjahfLa z6KTYAgBa a!!

Cuố8KW9i thá8KW9ng mườfWpjahfLi hfWpjahfLai, sắp8KW9 tới8KW9 8KW9 kz6KTYAgBì fWpjahfLthi học8KW9 kì,z6KTYAgB khoảz6KTYAgBng thờifWpjahfL giafWpjahfLn n8KW9ày z6KTYAgBphỏng chừnfWpjahfLg z6KTYAgBlà tfWpjahfLhời giz6KTYAgBan cfWpjahfLác 8KW9học fWpjahfL z6KTYAgBsinh chăm8KW9 8KW9chỉ nhất,fWpjahfL fWpjahfLtôi cũngz6KTYAgB kfWpjahfLhông ngoạiz6KTYAgB lệ,fWpjahfL tôi8KW9 lz6KTYAgBà điểfWpjahfLn h8KW9ình củaz6KTYAgB kiểuz6KTYAgB 8KW9 hfWpjahfLọc sfWpjahfLinh nướz6KTYAgBc 8KW9tới châ8KW9n mới8KW9 nhfWpjahfLảy, z6KTYAgBvì vậy8KW9 fWpjahfLvừa fWpjahfLtới lúcz6KTYAgB 8KW9này tô8KW9i liềnfWpjahfL cảz6KTYAgBm 8KW9 thấfWpjahfLy fWpjahfLcó 8KW9áp lực.

Khang Du8KW9ật fWpjahfLlại khônz6KTYAgBg 8KW9giống vậy,z6KTYAgB 8KW9một chút8KW9 ápfWpjahfL fWpjahfLlực trướcz6KTYAgB kz6KTYAgBhi thfWpjahfLi đều8KW9 z6KTYAgBkhông có,8KW9 fWpjahfLtan họz6KTYAgBc hoặcz6KTYAgB l8KW9úc nghỉz6KTYAgB trưaz6KTYAgB 8KW9đều đi8KW9 đ8KW9á bóng.

Tôi o8KW9án z6KTYAgBgiận nha.

Tiết hafWpjahfLi ngàyfWpjahfL hô8KW9m đóz6KTYAgB vừa8KW9 hfWpjahfLết, fWpjahfL mfWpjahfLột 8KW9tên cfWpjahfLon trafWpjahfLi z6KTYAgBchạy z6KTYAgBđến 8KW9chỗ KfWpjahfLhang DfWpjahfLuật hỏiz6KTYAgB bài,fWpjahfL afWpjahfLi biểufWpjahfL nz6KTYAgBgười 8KW9ta hfWpjahfLọc fWpjahfL g8KW9iỏi 8KW9đâu, z6KTYAgBbình z6KTYAgBthường cũz6KTYAgBng 8KW9sẵn sàfWpjahfLng z6KTYAgBchỉ bàiz6KTYAgB, hiệnfWpjahfL tạfWpjahfLi 8KW9lại lz6KTYAgBà Ủy8KW9 viênz6KTYAgB hz6KTYAgBọc fWpjahfL z6KTYAgBtập, ngườiz6KTYAgB tz6KTYAgBìm fWpjahfLhắn fWpjahfLhỏi bàiz6KTYAgB cũnfWpjahfLg nfWpjahfLhiều hơn.

Thấyz6KTYAgB cfWpjahfLó ngườfWpjahfLi hfWpjahfLỏi bàfWpjahfLi hắfWpjahfLn, fWpjahfLtôi liền8KW9 đứnz6KTYAgBg fWpjahfLdậy nhườngz6KTYAgB chỗ.

Tên fWpjahfLcon tz6KTYAgBrai nfWpjahfLày tz6KTYAgBên làz6KTYAgB Kz6KTYAgBế 8KW9 Kiệt8KW9 Hạn8KW9h, rấz6KTYAgBt chă8KW9m ch8KW9ỉ họcz6KTYAgB hành,8KW9 chúnz6KTYAgBg tô8KW9i đềuz6KTYAgB z6KTYAgBgọi hắfWpjahfLn fWpjahfLlà mọ8KW9t sáz6KTYAgBch, bởiz6KTYAgB z6KTYAgB vìfWpjahfL hắ8KW9n thz6KTYAgBật s8KW9ự tfWpjahfLhích đọc8KW9 sáchfWpjahfL, khôngfWpjahfL hiể8KW9u liềnz6KTYAgB hỏz6KTYAgBi lz6KTYAgBà z6KTYAgBthói 8KW9quen cz6KTYAgBủa z6KTYAgB hắn.

Hắn8KW9 thấfWpjahfLy tôi8KW9 nhườngfWpjahfL chỗfWpjahfL fWpjahfLliền fWpjahfLnói “Cảmz6KTYAgB ơnz6KTYAgB lớfWpjahfLp trưởng”

Hắn fWpjahfLlà đứz6KTYAgBa du8KW9y nhất8KW9 tronfWpjahfLg fWpjahfLlớp k8KW9hông nz6KTYAgBước chz6KTYAgBảy bèfWpjahfLo trôiz6KTYAgB kê8KW9u tz6KTYAgBôi fWpjahfLlà PhfWpjahfLúc Tấn.

Tôi kíchz6KTYAgB độn8KW9g đếnfWpjahfL 8KW9xém khóc,fWpjahfL z6KTYAgBN z6KTYAgB lz6KTYAgBâu khônz6KTYAgBg nfWpjahfLghe được8KW9 ngườz6KTYAgBi tz6KTYAgBa kêfWpjahfLu tôi8KW9 8KW9là lớpfWpjahfL trưởfWpjahfLng, hoàifWpjahfL n8KW9iệm 8KW9– fWpjahfLing, fWpjahfLhảo 8KW9 cảmz6KTYAgB 8KW9đối vớifWpjahfL hắnfWpjahfL cũnz6KTYAgBg tăngfWpjahfL tênz6KTYAgB fWpjahfLhai tră8KW9m fWpjahfLphần trăm.

Hắn fWpjahfLmở rz6KTYAgBa fWpjahfLsách 8KW9bài tậz6KTYAgBp, hỏiz6KTYAgB KhafWpjahfLng DuậfWpjahfLt “KhanfWpjahfLg Duật,8KW9 mìnz6KTYAgBh mz6KTYAgBuốn hỏifWpjahfL bạnz6KTYAgB bàfWpjahfLi nà8KW9y, bạnz6KTYAgB cz6KTYAgBhỉ mìz6KTYAgBnh đi.”

Tôi z6KTYAgBở m8KW9ột b8KW9ên gậz6KTYAgBt đầu,z6KTYAgB c8KW9ho rằz6KTYAgBng ngz6KTYAgBười tz6KTYAgBốt nh8KW9ư vậy,fWpjahfL xácz6KTYAgB thậtfWpjahfL l8KW9à n8KW9ên gifWpjahfLúp đỡ8KW9 hz6KTYAgBết sức.

Ai ngờ8KW9 Kz6KTYAgBhang DuậtfWpjahfL lạz6KTYAgBi bàz6KTYAgBy rfWpjahfLa một8KW9 bộfWpjahfL z6KTYAgBmặt fWpjahfLxa cáchfWpjahfL fWpjahfL“Không rảnh!!”

z6KTYAgBTôi z6KTYAgBbuồn bự8KW9c, bìnhfWpjahfL tfWpjahfLhường hfWpjahfLắn cũn8KW9g khônfWpjahfLg nhz6KTYAgBư vậy.

Kế Kiệ8KW9t fWpjahfLHạnh cz6KTYAgBòn 8KW9buồn b8KW9ực hơnfWpjahfL tôiz6KTYAgB “Tạ8KW9i safWpjahfLo vậy?”

Tôi cũng8KW9 muốnfWpjahfL bz6KTYAgBiết Khan8KW9g DuậfWpjahfLt bịfWpjahfL gìz6KTYAgB vậy,8KW9 vìz6KTYAgB sa8KW9o vẻfWpjahfL z6KTYAgBmặt k8KW9hó chịu.

Lúc8KW9 này,8KW9 Tiểu8KW9 Phiz6KTYAgBền lạiz6KTYAgB fWpjahfLnói z6KTYAgB fWpjahfLvới 8KW9tôi “Mz6KTYAgBiểu Miểu,8KW9 fWpjahfLngày kz6KTYAgBia l8KW9à sinz6KTYAgBh nhật8KW9 c8KW9ủa Đạiz6KTYAgB Sz6KTYAgBong vfWpjahfLà Ti8KW9ểu Songz6KTYAgB, z6KTYAgB buổ8KW9i chiều8KW9 8KW9tao vớiz6KTYAgB TfWpjahfLừ 8KW9Oánh đz6KTYAgBi z6KTYAgBmua quà,fWpjahfL màyfWpjahfL cóz6KTYAgB điz6KTYAgB không?”

“SinhfWpjahfL nhậtfWpjahfL?” tôz6KTYAgBi ngfWpjahfLhĩ mộtfWpjahfL 8KW9 chút8KW9, 8KW9nhớ lạifWpjahfL ngàyz6KTYAgB, đúng8KW9 lfWpjahfLà nfWpjahfLgày 2z6KTYAgB3 tháfWpjahfLng 1fWpjahfL2 8KW9là fWpjahfLsinh nhậtfWpjahfL c8KW9ủa Đ8KW9ại So8KW9ng fWpjahfL vàfWpjahfL fWpjahfLTiểu Son8KW9g, vfWpjahfLội vfWpjahfLàng trảz6KTYAgB lờifWpjahfL “Đi,z6KTYAgB đi,fWpjahfL z6KTYAgBtao đi!!”

Đang 8KW9thảo lfWpjahfLuận nón8KW9g bfWpjahfLỏng, KếfWpjahfL z6KTYAgB Kz6KTYAgBiệt HạnfWpjahfLh độtfWpjahfL nhifWpjahfLên chạyz6KTYAgB tớifWpjahfL, đứng8KW9 thẳnz6KTYAgBg z6KTYAgBtắp, điêz6KTYAgBn c8KW9uồng kê8KW9u tôi8KW9 “PfWpjahfLhúc z6KTYAgB Tấnz6KTYAgB, Phz6KTYAgBúc Tấn,z6KTYAgB PhúfWpjahfLc TấnfWpjahfL, Phúz6KTYAgBc Tấn…”

Tôi sửngz6KTYAgB sốt,fWpjahfL z6KTYAgBđây 8KW9là z6KTYAgBý gì.

fWpjahfLĐồ điên!!

Đợiz6KTYAgB tớfWpjahfLi z6KTYAgBlúc 8KW9hắn kê8KW9u khoảngfWpjahfL mư8KW9ời mz6KTYAgBấy tiếngz6KTYAgB ‘Phz6KTYAgBúc Tấn8KW9’ rồi,fWpjahfL z6KTYAgBtôi nhì8KW9n thấyfWpjahfL fWpjahfLKhang DufWpjahfLật vfWpjahfLẫy vẫyz6KTYAgB tfWpjahfLay z6KTYAgBvới hắn.

Hắn khôz6KTYAgBng kêz6KTYAgBu n8KW9ữa, ngoa8KW9n ng8KW9oãn z6KTYAgBquay tr8KW9ở về.

Tôi cfWpjahfLhợt ngz6KTYAgBhe Khanz6KTYAgBg Duậz6KTYAgBt n8KW9ói “ThậfWpjahfLt rz6KTYAgBa bàfWpjahfLi 8KW9này gi8KW9ải nh8KW9ư vậy…”

Tôz6KTYAgBi ngfWpjahfLhe khôngz6KTYAgB rz6KTYAgBõ nêz6KTYAgBn trfWpjahfLở lz6KTYAgBại chỗfWpjahfL ngồi,z6KTYAgB muốn8KW9 hfWpjahfLỏi fWpjahfLKế fWpjahfLKiệt H8KW9ạnh cz6KTYAgBó ýfWpjahfL gì.

Đợiz6KTYAgB lfWpjahfLàm bàz6KTYAgBi xo8KW9ng rồi8KW9, fWpjahfLhắn 8KW9nhìn thấz6KTYAgBy tô8KW9i, n8KW9ói fWpjahfLcợt nfWpjahfLhả “P8KW9húc Tấn8KW9, 8KW9ta 8KW9xong rfWpjahfLồi, m8KW9ời ng8KW9ài ngồi,z6KTYAgB mờ8KW9i ng8KW9ài ngồi.”

Tz6KTYAgBôi cànz6KTYAgBg khôn8KW9g rõ,z6KTYAgB tạz6KTYAgBi saz6KTYAgBo z6KTYAgBhắn lạiz6KTYAgB z6KTYAgBkhông ngừz6KTYAgBng z6KTYAgBkêu 8KW9tôi 8KW9là PhúfWpjahfLc Tấz6KTYAgBn, tôz6KTYAgBi trz6KTYAgBừng mắz6KTYAgBt nfWpjahfLhìn h8KW9ắn, z6KTYAgBhi vọngfWpjahfL h8KW9ắn cóz6KTYAgB thểz6KTYAgB sử8KW9a miệng.

HfWpjahfLắn lạfWpjahfLi một8KW9 chúfWpjahfLt z6KTYAgBcũng khôn8KW9g z6KTYAgB fWpjahfLhiểu được,fWpjahfL đại8KW9 8KW9khái ng8KW9hĩ fWpjahfLrằng tôifWpjahfL ngz6KTYAgBại nz6KTYAgBgồi chỗ8KW9 hắnfWpjahfL đãfWpjahfL ngồi8KW9 q8KW9ua, lifWpjahfLền fWpjahfL 8KW9lấy tafWpjahfLy á8KW9o x8KW9oa xofWpjahfLa gfWpjahfLhế 8KW9ngồi, cònfWpjahfL nóifWpjahfL fWpjahfLthêm 8KW9“Phúc Tấn,8KW9 ngfWpjahfLồi a.”

NgồifWpjahfL cz6KTYAgBái đz6KTYAgBầu cậufWpjahfL. 8KW9Tôi cà8KW9ng tr8KW9ừng hắn.

Sửa miệngfWpjahfL đi,8KW9 8KW9cậu lz6KTYAgBà người8KW9 dfWpjahfLuy nhấtfWpjahfL gần8KW9 bz6KTYAgBùn 8KW9mà chẳnz6KTYAgBg hôiz6KTYAgB z6KTYAgBtanh mùifWpjahfL bùfWpjahfLn nhafWpjahfL, tiếp8KW9 tz6KTYAgBục phá8KW9t fWpjahfLhuy đfWpjahfLi chứ.

Nh8KW9ưng hz6KTYAgBắn fWpjahfLmột 8KW9chút cũnz6KTYAgBg không8KW9 ph8KW9ản ứnz6KTYAgBg, dọfWpjahfLn dẹfWpjahfLp 8KW9sách g8KW9iáo khfWpjahfLoa, vuz6KTYAgBốt vuốtz6KTYAgB gfWpjahfLáy, fWpjahfLbỏ điz6KTYAgB 8KW9giống 8KW9như 8KW9không cfWpjahfLó việc8KW9 gì.

Lông màfWpjahfLy của8KW9 tfWpjahfLôi đề8KW9u dồz6KTYAgBn 8KW9thành mộtz6KTYAgB cụcfWpjahfL, rốfWpjahfLi rắm.

Đây l8KW9à ýfWpjahfL gì,fWpjahfL ýz6KTYAgB gz6KTYAgBì a.

Tôi fWpjahfLnhìn vềfWpjahfL phí8KW9a KhafWpjahfLng Dz6KTYAgBuật, cứ8KW9 cảmz6KTYAgB thz6KTYAgBấy c8KW9ó fWpjahfLgì đz6KTYAgBó khônz6KTYAgBg bfWpjahfLình thường.

KhanfWpjahfLg z6KTYAgBDuật 8KW9đang nhà8KW9n nhãz6KTYAgB z6KTYAgBthu z6KTYAgB dọnfWpjahfL hz6KTYAgBộp bút8KW9, 8KW9không fWpjahfLbiết 8KW9có phảfWpjahfLi t8KW9ại ảz6KTYAgBo gfWpjahfLiác cfWpjahfLủa t8KW9ôi hfWpjahfLay kh8KW9ông, h8KW9ắn giốngz6KTYAgB 8KW9 n8KW9hư thậtfWpjahfL sun8KW9g 8KW9sướng, cùnfWpjahfLg 8KW9vẻ mfWpjahfLặt 8KW9khó fWpjahfLchịu trfWpjahfLước đ8KW9ó khác8KW9 nfWpjahfLhau mộtz6KTYAgB trờ8KW9i 8KW9 một8KW9 vực8KW9, lộfWpjahfL rfWpjahfLa 8KW9một cfWpjahfLỗ sảnfWpjahfLg khoái.

ĐạifWpjahfL kfWpjahfLhái z6KTYAgBlà 8KW9chú ý8KW9 tớiz6KTYAgB ánz6KTYAgBh fWpjahfLmắt của8KW9 t8KW9ôi, h8KW9ắn fWpjahfLquay đầufWpjahfL “LàmfWpjahfL saz6KTYAgBo vậy?”

fWpjahfL“Làm 8KW9sao vậy!z6KTYAgB? Tôz6KTYAgBi cònfWpjahfL mufWpjahfLốn biếfWpjahfLt fWpjahfLlàm z6KTYAgBsao vfWpjahfLậy az6KTYAgB?” tôiz6KTYAgB chỉ8KW9 hướfWpjahfLng KếfWpjahfL KfWpjahfLiệt Hạnhz6KTYAgB “CậfWpjahfLu làz6KTYAgBm gìfWpjahfL vớifWpjahfL hắn?”

Khang DuậtfWpjahfL vz6KTYAgBẻ mặtfWpjahfL giố8KW9ng nhz6KTYAgBư rấtz6KTYAgB vfWpjahfLô tội,8KW9 c8KW9hớp 8KW9chớp mfWpjahfLắt nhìnz6KTYAgB fWpjahfLtôi “Chỉz6KTYAgB bà8KW9i fWpjahfLcho h8KW9ắn nha.”

“Không pz6KTYAgBhải 8KW9cái 8KW9này, v8KW9ì s8KW9ao hắnfWpjahfL gọ8KW9i fWpjahfLtôi fWpjahfLlà Phúz6KTYAgBc Tấn.”

Hắn8KW9 càngz6KTYAgB v8KW9ô tộ8KW9i nhì8KW9n tôi8KW9 “Aiz6KTYAgB cũnz6KTYAgBg z6KTYAgBgọi fWpjahfLcậu là8KW9 Phz6KTYAgBúc 8KW9Tấn nha.”

“Không8KW9 ph8KW9ải…ý tôiz6KTYAgB fWpjahfLkhông phảifWpjahfL 8KW9 vz6KTYAgBậy, ý8KW9 tfWpjahfLôi fWpjahfLlà vừafWpjahfL rồifWpjahfL fWpjahfLhắn cònz6KTYAgB gz6KTYAgBọi tôiz6KTYAgB z6KTYAgBlà z6KTYAgBlớp trưz6KTYAgBởng, tạz6KTYAgBi sa8KW9o đột8KW9 fWpjahfLnhiên fWpjahfL z6KTYAgBlại sửa8KW9 miê8KW9ng.” TrướfWpjahfLc z6KTYAgBsau chfWpjahfLỉ kz6KTYAgBém nha8KW9u 8KW9có mấyfWpjahfL z6KTYAgBphút, mà8KW9 8KW9mấy phúz6KTYAgBt nfWpjahfLày KfWpjahfLế z6KTYAgB Kz6KTYAgBiệt Hạnh8KW9 chz6KTYAgBỉ 8KW9đứng ởfWpjahfL fWpjahfLchỗ hắn.

Khang DuậtfWpjahfL 8KW9thực sz6KTYAgBự khz6KTYAgBông h8KW9iểu 8KW9 fWpjahfLgì hếtfWpjahfL nh8KW9ìn t8KW9ôi, saz6KTYAgBu đófWpjahfL nói8KW9 “z6KTYAgBLàm 8KW9sao tôiz6KTYAgB biz6KTYAgBết được,8KW9 tz6KTYAgBôi fWpjahfLcũng 8KW9không pz6KTYAgBhải z6KTYAgB hắn8KW9, 8KW9nếu khônz6KTYAgBg 8KW9cậu đz6KTYAgBi hỏ8KW9i 8KW9hắn đi.”

Đó 8KW9là mộtfWpjahfL 8KW9ý hay.

Tôi cz6KTYAgBòn thật8KW9 tính8KW9 đi8KW9 hỏiz6KTYAgB .

Nhưng z6KTYAgBlà Kế8KW9 8KW9Kiệt Hạnhz6KTYAgB vừafWpjahfL nhì8KW9n th8KW9ấy tôi,z6KTYAgB kz6KTYAgBhông đ8KW9ợi z6KTYAgBtôi hỏiz6KTYAgB, tựafWpjahfL z6KTYAgBnhư coz6KTYAgBn z6KTYAgBvẹt 8KW9kêu tôiz6KTYAgB Phú8KW9c TấnfWpjahfL, Phz6KTYAgBúc T8KW9ấn, z6KTYAgBPhúc Tấn.

Phúc 8KW9Tấn t8KW9ới nỗiz6KTYAgB t8KW9ôi hz6KTYAgBỏi khôngfWpjahfL nz6KTYAgBổi nữa.

Xám 8KW9xịt qufWpjahfLay 8KW9về cz6KTYAgBhỗ ngồi.

Chuông vàfWpjahfLo l8KW9ớp vz6KTYAgBang 8KW9lên, tôiz6KTYAgB 8KW9 nhaz6KTYAgBnh chóng8KW9 lấz6KTYAgBy fWpjahfLsách gfWpjahfLiáo khoz6KTYAgBa rfWpjahfLa, trfWpjahfLong lòng8KW9 fWpjahfLrối rắmfWpjahfL z6KTYAgB, lạfWpjahfLi muốnfWpjahfL hỏi8KW9 fWpjahfL Khanz6KTYAgBg Duậz6KTYAgBt, nhfWpjahfLưng hắnfWpjahfL l8KW9ại bày8KW9 fWpjahfLra v8KW9ẻ mặfWpjahfLt z6KTYAgBem bé8KW9 z6KTYAgBngoan, mắ8KW9t đefWpjahfLn lún8KW9g liếngfWpjahfL fWpjahfL tz6KTYAgBo fWpjahfLtròn tronz6KTYAgBg s8KW9uốt hếtz6KTYAgB cỡz6KTYAgB, g8KW9iống nhfWpjahfLư đangfWpjahfL nóiz6KTYAgB, béz6KTYAgB làfWpjahfL bfWpjahfLé nfWpjahfLgoan, z6KTYAgBbé 8KW9vô z6KTYAgB cfWpjahfLùng ngfWpjahfLoan, chufWpjahfLyện xấu8KW9 gz6KTYAgBì béfWpjahfL cũnfWpjahfLg khôngz6KTYAgB c8KW9ó làm.

Tôi fWpjahfLbị ánfWpjahfLh mắtfWpjahfL thz6KTYAgBuần khiế8KW9t dơz6KTYAgB bz6KTYAgBẩn nz6KTYAgBày z6KTYAgBhoàn 8KW9toàn cả8KW9n lại.

Tôi fWpjahfLtiếp tụfWpjahfLc rối8KW9 rắm,z6KTYAgB 8KW9lại cứfWpjahfL fWpjahfLrối 8KW9rắm mãfWpjahfLi z6KTYAgBmà lạz6KTYAgBi 8KW9tìm khôn8KW9g rz6KTYAgBa 8KW9đáp z6KTYAgBán gì.

Tiếp thfWpjahfLeo, c8KW9húng tz6KTYAgBôi z6KTYAgBđối mặz6KTYAgBt z6KTYAgBvới kìz6KTYAgB z6KTYAgBthi cfWpjahfLuối kỳ,z6KTYAgB fWpjahfLtôi z6KTYAgBcũng kfWpjahfLhông cfWpjahfLó z6KTYAgBcơ hộifWpjahfL rối8KW9 r8KW9ắm nữa,fWpjahfL tfWpjahfLất cảfWpjahfL sufWpjahfLy ngz6KTYAgBhĩ đều8KW9 đặtfWpjahfL ở8KW9 8KW9cuộc thi.

Thi xongz6KTYAgB, tâ8KW9m trạngfWpjahfL lạiz6KTYAgB sfWpjahfLung sướngfWpjahfL, z6KTYAgBhơn 8KW9nữa tôfWpjahfLi z6KTYAgBthi c8KW9ũng khôn8KW9g tệ8KW9 lắm,8KW9 cz6KTYAgBhuyện gì&z6KTYAgBnbsp; cz6KTYAgBũng quănz6KTYAgBg rfWpjahfLa s8KW9au đầu.

Nhưng fWpjahfLtới t8KW9rước z6KTYAgBnghỉ z6KTYAgBđông, tôi8KW9 lfWpjahfLại bắz6KTYAgBt đ8KW9ầu fWpjahfLrối rắm.

CfWpjahfLhúng tôz6KTYAgBi 8KW9vào z6KTYAgBthời đó,8KW9 8KW9hơn fWpjahfL99 phầnfWpjahfL tr8KW9ăm họcfWpjahfL s8KW9inh z6KTYAgBđều sợz6KTYAgB cùn8KW9g mộtfWpjahfL thứ.

Đó làz6KTYAgB –z6KTYAgB fWpjahfLsổ liêfWpjahfLn lạc.

Đừ8KW9ng nhz6KTYAgBìn cáz6KTYAgBi quyểnz6KTYAgB 8KW9sổ z6KTYAgBmàu 8KW9đỏ z6KTYAgB (fWpjahfLcó đôifWpjahfL fWpjahfLkhi l8KW9à mà8KW9u xfWpjahfLanh) fWpjahfLchỉ n8KW9hỏ bằn8KW9g z6KTYAgBbàn taz6KTYAgBy nz6KTYAgBày màfWpjahfL z6KTYAgBxem thz6KTYAgBường, fWpjahfLlực ản8KW9h fWpjahfL hưfWpjahfLởng củ8KW9a 8KW9nó rfWpjahfLất 8KW9kinh ng8KW9ười .

TrofWpjahfLng sổz6KTYAgB cfWpjahfLó điểmfWpjahfL s8KW9ố củafWpjahfL chz6KTYAgBúng fWpjahfL tôifWpjahfL, cònz6KTYAgB cz6KTYAgBó lời8KW9 nhậz6KTYAgBn xé8KW9t của8KW9 gi8KW9áo viz6KTYAgBên, 8KW9liên q8KW9uan t8KW9ới chuy8KW9ện chz6KTYAgBúng tôi8KW9 8KW9 cfWpjahfLó thể8KW9 c8KW9ó nhữngz6KTYAgB fWpjahfLngày nz6KTYAgBghỉ y8KW9ên bình8KW9 haz6KTYAgBy khôz6KTYAgBng, tết8KW9 fWpjahfLnguyên đáfWpjahfLn cfWpjahfLó t8KW9hể 8KW9nhận z6KTYAgB được8KW9 fWpjahfLtiền lìz6KTYAgB xìz6KTYAgB z6KTYAgBhay khôngz6KTYAgB, sâufWpjahfL z6KTYAgBhơn nữa8KW9 liên8KW9 qfWpjahfLuan 8KW9tới dfWpjahfLa thz6KTYAgBịt fWpjahfLcủa 8KW9chúng z6KTYAgB tz6KTYAgBôi, quz6KTYAgByết địfWpjahfLnh z6KTYAgBxem bz6KTYAgBa mẹz6KTYAgB cfWpjahfLhúng z6KTYAgBtôi fWpjahfLcó thểz6KTYAgB fWpjahfLlấy chổifWpjahfL lô8KW9ng 8KW9gà, déz6KTYAgBp lê8KW9 hoặz6KTYAgBc 8KW9 đồfWpjahfL fWpjahfLdùng hằ8KW9ng ngà8KW9y l8KW9àm hunfWpjahfLg fWpjahfLkhí đểz6KTYAgB fWpjahfLhầu hạfWpjahfL ch8KW9úng tz6KTYAgBôi z6KTYAgBhay không.

Vậy còz6KTYAgBn chư8KW9a tính,8KW9 ítfWpjahfL rz6KTYAgBa mfWpjahfLỗi lớpfWpjahfL fWpjahfLcũng sẽz6KTYAgB fWpjahfLcó mộtfWpjahfL h8KW9ai đứa8KW9 8KW9ngon lành.

Bời v8KW9ì fWpjahfLcô chủ8KW9 fWpjahfLnhiệm fWpjahfLbị 8KW9bệnh, côz6KTYAgB li8KW9ền fWpjahfLgiao c8KW9ho 8KW9tôi làm8KW9 một8KW9 chuyệnz6KTYAgB z6KTYAgBvô 8KW9cùng z6KTYAgBvô sỉ.

Lời nhz6KTYAgBận xétfWpjahfL 8KW9trong phifWpjahfLểu li8KW9ên z6KTYAgBlạc, giz6KTYAgBao chfWpjahfLo fWpjahfLtôi viết.

Còn n8KW9ói gz6KTYAgBì 8KW9mà, z6KTYAgBem fWpjahfLlà lz6KTYAgBớp fWpjahfL trưởng,fWpjahfL rấtfWpjahfL h8KW9iểu cá8KW9c fWpjahfLbạn, fWpjahfLem 8KW9viết thfWpjahfLích h8KW9ợp nh8KW9ất, fWpjahfLbất quz6KTYAgBá cũz6KTYAgBng khôn8KW9g fWpjahfLthể z6KTYAgB 8KW9vì tìnfWpjahfLh cảmz6KTYAgB bạz6KTYAgBn b8KW9è mfWpjahfLà là8KW9m rz6KTYAgBối kỉfWpjahfL cương,8KW9 fWpjahfLphải viếtfWpjahfL đúngfWpjahfL v8KW9ới fWpjahfLthực tế.

Không đượcz6KTYAgB làz6KTYAgBm rz6KTYAgBối 8KW9kỉ cương8KW9 thz6KTYAgBì côfWpjahfL cũnfWpjahfLg 8KW9đừng k8KW9êu 8KW9em vifWpjahfLết nha.

Sau khfWpjahfLi fWpjahfLtan học,8KW9 troz6KTYAgBng 8KW9phòng z6KTYAgB chfWpjahfLỉ z6KTYAgBcó tôiz6KTYAgB vàz6KTYAgB Khanz6KTYAgBg Duật,z6KTYAgB hắnfWpjahfL là8KW9 Ủy8KW9 v8KW9iên hfWpjahfLọc tz6KTYAgBập mớz6KTYAgBi, đfWpjahfLương nhiênz6KTYAgB phảfWpjahfLi ở8KW9 8KW9 lạifWpjahfL giúfWpjahfLp tô8KW9i, thậtfWpjahfL fWpjahfLra 8KW9ngay tfWpjahfLừ đầufWpjahfL z6KTYAgBtôi cũfWpjahfLng 8KW9cảm z6KTYAgBthấy khôn8KW9g đượfWpjahfLc tựz6KTYAgB fWpjahfL nhiên.

Nhưng8KW9 m8KW9à nhfWpjahfLìn cfWpjahfLuốn sổfWpjahfL lz6KTYAgBiên fWpjahfLlạc đfWpjahfLang nằmfWpjahfL tz6KTYAgBrên tz6KTYAgBay tôi8KW9 này…

Lòng8KW9 tôfWpjahfLi lại8KW9 khônfWpjahfLg  c8KW9òn không8KW9 tfWpjahfLự n8KW9hiên nữa.

Tất z6KTYAgBcả đềufWpjahfL z6KTYAgBlà màz6KTYAgBu z6KTYAgBđỏ, điz6KTYAgBểm sốz6KTYAgB đềfWpjahfLu từ8KW9 z6KTYAgB5 tới8KW9 z6KTYAgB15, khfWpjahfLông xez6KTYAgBm tên8KW9 c8KW9ũng 8KW9biết z6KTYAgBlà ai.

Đại vươngfWpjahfL 8KW9lớp chúnfWpjahfLg tfWpjahfLôi, bạz6KTYAgBn Chz6KTYAgBu 8KW9Dũng Cường.

Hắn cóz6KTYAgB tiếngz6KTYAgB là8KW9 z6KTYAgBhọc z6KTYAgBsinh fWpjahfLcá 8KW9 z6KTYAgBbiệt, suố8KW9t ngày8KW9 ởfWpjahfL fWpjahfLtrường đánz6KTYAgBh n8KW9hau, đán8KW9h trậnz6KTYAgB nào8KW9 8KW9to trậnfWpjahfL nấy,z6KTYAgB mẹz6KTYAgB hắ8KW9n vìfWpjahfL fWpjahfL việ8KW9c hắz6KTYAgBn đfWpjahfLánh nh8KW9au, thường8KW9 bịz6KTYAgB gọfWpjahfLi tớz6KTYAgBi tr8KW9ường, tuầnz6KTYAgB trư8KW9ớc 8KW9còn fWpjahfLđến mộtz6KTYAgB fWpjahfL lần8KW9 đâz6KTYAgBu? Nhưn8KW9g mẹz6KTYAgB hắ8KW9n cưngz6KTYAgB chiềuz6KTYAgB hắfWpjahfLn, thậfWpjahfLt nhifWpjahfLều chuyệ8KW9n cũ8KW9ng khônfWpjahfLg nfWpjahfLói fWpjahfL z6KTYAgBcho fWpjahfLbố hắ8KW9n, hfWpjahfLằng 8KW9năm 8KW9không  cóz6KTYAgB z6KTYAgBở nh8KW9à, làmz6KTYAgB hfWpjahfLuấn 8KW9luyện v8KW9iên q8KW9uyền afWpjahfLnh, fWpjahfLcho fWpjahfL nênz6KTYAgB viz6KTYAgBệc nàfWpjahfLy fWpjahfLcủa hắ8KW9n, bốfWpjahfL z6KTYAgBhắn c8KW9ũng kfWpjahfLhông bifWpjahfLết, đ8KW9ợi tz6KTYAgBới lúfWpjahfLc biết,8KW9 năm8KW9 8KW9 trước8KW9 đfWpjahfLánh tz6KTYAgBới 8KW9nỗi 8KW9mặt hz6KTYAgBắn sưngfWpjahfL lên,z6KTYAgB z6KTYAgBcòn kéz6KTYAgBo 8KW9lỗ tfWpjahfLai hắfWpjahfLn đếnfWpjahfL trư8KW9ờng, tz6KTYAgBìm fWpjahfL mấyz6KTYAgB đứa8KW9 bị8KW9 hắnz6KTYAgB đánhfWpjahfL để8KW9 xi8KW9n lỗi.

Bố 8KW9hắn lúcfWpjahfL đz6KTYAgBó nói8KW9 cz6KTYAgBứng z6KTYAgB“Thành 8KW9 tfWpjahfLích họcz6KTYAgB tfWpjahfLập khz6KTYAgBông fWpjahfLtốt, là8KW9 8KW9do fWpjahfLmày z6KTYAgBkhông th8KW9ông min8KW9h, fWpjahfLtao khôz6KTYAgBng trách,8KW9 fWpjahfL nhưfWpjahfLng fWpjahfLđể chfWpjahfLo taz6KTYAgBo biếtz6KTYAgB mfWpjahfLày đánh8KW9 ngườ8KW9i kh8KW9ác, ta8KW9o đán8KW9h gãfWpjahfLy cz6KTYAgBhân mày.”

Dz6KTYAgBo mẹfWpjahfL hắn8KW9 z6KTYAgBcưng chiềz6KTYAgBu, điệz6KTYAgBn 8KW9 thoại8KW9 cốfWpjahfL địnhz6KTYAgB 8KW9lúc đó8KW9 cfWpjahfLòn c8KW9hưa thônz6KTYAgBg dụng,8KW9 k8KW9hông t8KW9hể thườngfWpjahfL xz6KTYAgBuyên liêfWpjahfLn 8KW9 hệz6KTYAgB, bốz6KTYAgB hắnz6KTYAgB y8KW9êu z6KTYAgBcầu thầfWpjahfLy giá8KW9o fWpjahfLcuối 8KW9kì z6KTYAgBmỗi năfWpjahfLm lz6KTYAgBiền fWpjahfLgửi sổ8KW9 8KW9liên lạfWpjahfLc tz6KTYAgBrực z6KTYAgB tiz6KTYAgBếp fWpjahfLtới c8KW9hỗ ông.

Thành tífWpjahfLch họcfWpjahfL tậpfWpjahfL cz6KTYAgBủa hắnfWpjahfL fWpjahfL fWpjahfLkhông tốfWpjahfLt, bfWpjahfLố hắnz6KTYAgB biếtz6KTYAgB c8KW9ũng khôn8KW9g sfWpjahfLao, nhưnz6KTYAgBg mz6KTYAgBà lờifWpjahfL nhậnfWpjahfL xét…đếnz6KTYAgB lúc8KW9 đófWpjahfL fWpjahfL fWpjahfLchắc bz6KTYAgBố z6KTYAgBhắn đá8KW9nh 8KW9gãy ch8KW9ân hắnz6KTYAgB luôn.

Đến lú8KW9c đfWpjahfLó, tz6KTYAgBôi chỉz6KTYAgB z6KTYAgBphải lz6KTYAgBàm đồngfWpjahfL phạm.

LfWpjahfLàm lz6KTYAgBớp trưfWpjahfLởng, 8KW9làm bạ8KW9n học,8KW9 t8KW9ôi đều8KW9 cóz6KTYAgB nghz6KTYAgBĩa vụfWpjahfL fWpjahfLbảo vệfWpjahfL thâfWpjahfLn z6KTYAgBthể và8KW9 sinz6KTYAgBh mz6KTYAgBệnh cáfWpjahfLc 8KW9bạn tz6KTYAgBrong lớp.

Nhưng cá8KW9i z6KTYAgBnghĩa vụfWpjahfL h8KW9uy hz6KTYAgBoàng này8KW9, lại8KW9 fWpjahfLlàm ch8KW9o tôz6KTYAgBi z6KTYAgBviết cáz6KTYAgBi 8KW9lời n8KW9hận xz6KTYAgBét khỉ8KW9 8KW9gió 8KW9này, lfWpjahfLại cònfWpjahfL phảifWpjahfL viếfWpjahfLt fWpjahfLcho đúngz6KTYAgB sựfWpjahfL 8KW9thật nữa.

Tôi rốz6KTYAgBi rắ8KW9m tớz6KTYAgBi mứcfWpjahfL bạc8KW9 tóc.

Ánh mắtz6KTYAgB xấufWpjahfL xz6KTYAgBa fWpjahfLliền fWpjahfLtoát ra.

Tôi nhìnfWpjahfL vfWpjahfLề phí8KW9a KfWpjahfLhang Dz6KTYAgBuật “Cáiz6KTYAgB fWpjahfLnày c8KW9ậu viết.”

Hắn8KW9 lfWpjahfLà ỦyfWpjahfL z6KTYAgBviên hz6KTYAgBọc tậ8KW9p, cũnfWpjahfLg z6KTYAgBcó quyền8KW9 z6KTYAgBviết lz6KTYAgBời nhz6KTYAgBận xét.

T8KW9ôi vộ8KW9i vàngfWpjahfL nfWpjahfLém z6KTYAgBcho hz6KTYAgBắn, đfWpjahfLể 8KW9 h8KW9ắn fWpjahfLbuồn 8KW9rầu điz6KTYAgB, 8KW9tôi mặ8KW9c 8KW9kệ, nh8KW9anh nh8KW9anh viếfWpjahfLt m8KW9ấy fWpjahfLcái kfWpjahfLhác, tfWpjahfLôi 8KW9còn mufWpjahfLốn fWpjahfL nhan8KW9h chfWpjahfLóng vềfWpjahfL nfWpjahfLhanh cz6KTYAgBhờ 8KW9xem Đ8KW9ồng xuâ8KW9n hz6KTYAgBỏa diễmfWpjahfL a.

Tô8KW9i viế8KW9t, mộ8KW9t bz6KTYAgBên cz6KTYAgBòn nhìn8KW9 lé8KW9n 8KW9 K8KW9hang DfWpjahfLuật, thấfWpjahfLy z6KTYAgBhắn fWpjahfLchíu c8KW9hặt mày,fWpjahfL tâ8KW9m tìz6KTYAgBnh tôz6KTYAgBi t8KW9hật sfWpjahfLảng kz6KTYAgBhoái, ng8KW9hĩ z6KTYAgB thầmz6KTYAgB 8KW9trong lòngfWpjahfL, c8KW9ậu cũngfWpjahfL z6KTYAgBcó z6KTYAgBngày hô8KW9m nayz6KTYAgB, fWpjahfLđể xz6KTYAgBem cậfWpjahfLu viết8KW9 nhưfWpjahfL th8KW9ế nàz6KTYAgBo, fWpjahfL 8KW9hừ hừ!!

Khaz6KTYAgBng Duậtz6KTYAgB z6KTYAgBsuy ng8KW9hĩ tronfWpjahfLg 8KW9chốc fWpjahfL fWpjahfLlát, z6KTYAgBthật 8KW9sự ch8KW9ỉ tronz6KTYAgBg z6KTYAgBchốc láz6KTYAgBt, 8KW9sau đó8KW9 cầmfWpjahfL 8KW9bút lênfWpjahfL, vunfWpjahfLg ta8KW9y rẹ8KW9t rẹfWpjahfLt, fWpjahfL viếtfWpjahfL xoz6KTYAgBng, lz6KTYAgBiền z6KTYAgBném l8KW9ại cfWpjahfLho tôi.

“Xong rồi!”

Xong z6KTYAgBrồi!! z6KTYAgBNày fWpjahfLthì xonfWpjahfLg rồi.

Việc8KW9 làmfWpjahfL z6KTYAgBtôi sầuz6KTYAgB khz6KTYAgBổ 8KW9nửa tiếfWpjahfLng, 8KW9chỉ mườiz6KTYAgB pz6KTYAgBhút lfWpjahfLà xong.

Tôi khfWpjahfLông tinfWpjahfL, bỏ8KW9 búfWpjahfLt xfWpjahfLuống, mở8KW9 rz6KTYAgBa phiếu8KW9 liênfWpjahfL lạz6KTYAgBc fWpjahfLcủa fWpjahfLChu Dũn8KW9g z6KTYAgBCường, lậfWpjahfLt tớ8KW9i tranz6KTYAgBg cfWpjahfLó z6KTYAgBlời fWpjahfLnhận xét.

Trên đóz6KTYAgB ch8KW9ỉ viz6KTYAgBết ítfWpjahfL ỏi8KW9 z6KTYAgBmấy chữz6KTYAgB –z6KTYAgB Bạn8KW9 8KW9Dũng fWpjahfLthành tz6KTYAgBích ổnfWpjahfL địnhz6KTYAgB, 8KW9năng lực8KW9 đấmfWpjahfL đáfWpjahfL rấfWpjahfLt mạnh.

Cái gz6KTYAgBì k8KW9êu lz6KTYAgBàm rốifWpjahfL kỉ8KW9 cz6KTYAgBương 8KW9tới cảfWpjahfLnh 8KW9giới cz6KTYAgBao nhấtfWpjahfL, chz6KTYAgBính là8KW9 đây,8KW9 z6KTYAgBlàm fWpjahfLrối kfWpjahfLỉ c8KW9ương tớ8KW9i mứz6KTYAgBc tìfWpjahfLm kfWpjahfLhông 8KW9ra cfWpjahfLhỗ n8KW9ào khôz6KTYAgBng z6KTYAgBhợp lí.

“Như8KW9 thế8KW9 8KW9nào? VifWpjahfLết kfWpjahfLhông đúfWpjahfLng?” h8KW9ắn hỏi.

Tôi nh8KW9anh chó8KW9ng lắz6KTYAgBc đầz6KTYAgBu, fWpjahfLđúng z6KTYAgBlà viz6KTYAgBết kz6KTYAgBhông fWpjahfLchê fWpjahfLvào đâuz6KTYAgB được.

“VậyfWpjahfL mafWpjahfLu kz6KTYAgBí tên!”

“Ừ, được!”fWpjahfL lz6KTYAgBời nhậnz6KTYAgB xé8KW9t dz6KTYAgBo 8KW9tôi viết, tất nhiên tôi phải kí tên.

Tôi đặt bút xuống viết tên của mình, sau đó lại đưa cho Khang Duật, bảo hắn xem lại.

Hắn nhìn chữ kí của tôi, nhíu mày nói “Chữ kí của cậu thật xấu, sau này tôi cho cậu kí ở ô phối ngẫu, cậu kí như vậy tôi sẽ rất mất mặt, về nhà lo mà luyện tập đi.”

Ô phối ngẫu!?

Tôi sửng sốt một chút, chỉ nghĩ rằng hắn chê chữ tôi xấu, dè dặt hỏi “Khang Duật, ô phối ngẫu là gì…” xin mời tha thứ, tôi là học sinh sinh sau năm 80 nên không biết.

Mặt Khang Duật nhất thời đen thui như đít nồi.

Mắc mớ gì lấy vẻ mặt dọa người như vậy nhìn tôi, ghét bỏ chữ tôi xấu, xấu thì xấu, cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi còn chưa hiểu, đeo cặp sách lên vai, bỏ đi.

Trước khi đi, còn quay đầu lại mắng tôi “Đồ ngu ngốc!!”

Ui cha, còn mắng tôi nữa.

Tôi vừa định chửi, hắn đã đá cửa chạy lấy người, hai cánh cửa bị hắn đá kêu rầm rầm.

Tôi ngồi tại chỗ, thở phì phì cho đỡ tức.

Nhưng mà…ô phối ngẫu là gì vậy?

Tôi thật sự không biết nha.

Lại rối rắm.