You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giazgDxn phòhsVVng quá6WUTn barzu3v, hsVVLạc Tr6WUTăn, LiênPD76 zgDxÂn, TPD76hẩm HPD76ạ Thụy,zgDx ThPD76ất Thấ6WUTt xiêzu3vu PD76vẹo vzgDxắt ngư6WUTời lênzgDx sôhsVV ph6WUTa tzgDxán gẫu,zgDx h6WUTai chsVVậu hsVVấm c6WUTa hátPD76 PD76ở 6WUTbên trên,PD76 zgDxhát “NhữhsVVng PD76bông ho6WUTa kia”zu3v củazgDx PháhsVVc Thụ.

“Thập zgDxTam, đừnzu3vg “la”zu3v hsVVnữa [6WUT1], hsVVtôi PD76nghe sắpzgDx tắt6WUT tzgDxhở đâzu3vy nPD76ày, đổPD76i bàizgDx nPD76ào vuhsVVi hPD76ơn PD76đi!” LạczgDx PD76Trăn némzgDx PD76một chsVVái gzgDxối ôhsVVm qua.

“Được, 6WUTvậy czu3vhị zu3vthích ngh6WUTe bàPD76i nàzu3vo?” ThậphsVV TazgDxm kiềmzu3v zgDxlại giọngzgDx 6WUTcao đhsVVã “la”hsVV đến6WUT ph6WUTân nửa,hsVV nị6WUTnh nPD76ọt hỏizgDx LạzgDxc Trăn.

“Tao lạPD76i cảmPD76 thhsVVấy rấtzu3v dễhsVV ngh6WUTe, tzgDxao thízgDxch giọngzu3v PD76này, c6WUTái 6WUTgì nhỉ,PD76 hsVVu buhsVVồn, đúng6WUT zu3vkhông zu3vA Thụy?”

“Đúng, zgDxquá zgDxđúng, chịhsVV zu3vLiên nóihsVV đềuhsVV đhsVVúng!” Thẩmzu3v HạzgDx Thzu3vụy cưzu3vời zu3vhề hề.

“Tao b6WUTảo nPD76ày Thzu3vẩm HạhsVV Thụy6WUT, châzu3vn nàhsVVy củaPD76 mzu3vày zu3vdỡ zgDxtừ 6WUTtrên zu3vthân cPD76hó zu3vxuống à,PD76 sPD76au đó6WUT lắpzu3v lêhsVVn nPD76gười hsVVmình hả6WUT [PD762].” LạPD76c TrănhsVV g6WUTiơ chPD76ân h6WUTung hãPD76n chzu3vọc loạn6WUT trênPD76 đùi6WUT củaPD76 Thẩ6WUTm Hạzu3v Thụy.

“Ơ hazu3vy, quấ6WUTy rốizgDx zu3vtình dục.”

“Tao đánhzu3v mày!”

Hai cậPD76u ấm6WUT nzu3vhìn nhsVVhau, 6WUTchủ động6WUT czu3vhọn một6WUT bàzu3vi tìnhPD76 zu3vca házu3vt đôi.

“Nói đzu3vi nóhsVVi zu3vlại,” zu3vLiên Ân6WUT n6WUThìn zu3vvề phíPD76a LạPD76c ThsVVrăn đangzgDx cuộzu3vn trPD76òn trêzu3vn sôzu3v PD76pha đơn,hsVV “Bạch6WUT zgDxmã c6WUTủa màyhsVV đâu?zgDx hsVVSao chsVVhưa nghzu3ve mhsVVày nhắ6WUTc đếzgDxn zgDxnữa nhỉzgDx, trướhsVVc đâzu3vy chẳzu3vng phzu3vải ng6WUTày nPD76ào cũPD76ng thsVVreo trênhsVV miệ6WUTng sao?”

Thẩm hsVVHạ ThụyhsVV vừazgDx nghhsVVe lPD76iền cườihsVV PD76hô hzu3vố, “NgườihsVV zgDxta sớzu3vm khzgDxông cầnhsVV nó6WUT rPD76ồi, chịzu3v zu3vLiên, hsVVchị cố6WUT hsVVý đPD76úng khôngPD76?” Thẩ6WUTm HạPD76 Thụ6WUTy czgDxòn nh6WUTớ zu3vmình đã6WUT k6WUTể czgDxhuyện zgDxnày cPD76ho LiênzgDx PD76Ân, hơnzu3v nữzu3va cònzgDx hsVVkể rhsVVất sốnhsVVg độngzgDx hì6WUTnh tượng.

Lạc TrăzgDxn lúc6WUT nàyzgDx zgDxkhông hsVVhô ứnzgDxg vớihsVV ThsVVhẩm hsVVHạ ThsVVhụy nữa,zu3v ngzgDxẩng đ6WUTầu nhìnzgDx zu3vtrần hsVVnhà lộngzgDx lẫyzu3v 6WUTvàng sozu3vn, mắzgDxt chớzu3vp chớp.

“Không tiếp6WUT thsVVục nữzu3va à?”zu3v Liên6WUT ÂzgDxn vôzu3v czgDxùng PD76kinh ngạc.

“Chị tưởnghsVV hsVVlà tizu3vểu thuyzgDxết nhiềuzgDx kPD76ỳ àzgDx, 6WUTđều làhsVV chPD76uyện zgDxcủa hsVVhai nPD76ăm trzu3vước, xPD76ong xuôiPD76 zgDxtừ lâuzu3v rồi.PD76” ThẩPD76m H6WUTạ ThụzgDxy nânghsVV lhsVVy rượzgDxu hhsVVướng qzu3vua LhsVVạc TrăhsVVn zgDxlàm 6WUTđiệu bzgDxộ zgDxchúc rượu.

“Không đúng,”hsVV Lizu3vên ÂnzgDx nzu3vgồi PD76thẳng dậ6WUTy, 6WUTcúi zgDxđầu trzu3vầm tưhsVV, PD76“Tao nPD76hớ hPD76ai nhsVVăm trướPD76c, cáiPD76 tênzu3v bạch6WUT m6WUTã ấzu3vy chsVVhạy đếnPD76 hỏhsVVi t6WUTao zgDxLạc TrăzgDxn xzgDxin họhsVVc trưhsVVờng nà6WUTo, zu3vvẻ m6WUTặt rất6WUT thànzu3vh khẩn,PD76 rấtzgDx zu3vtha thihsVVết, 6WUTrất đazgDxu khổ,PD76 rPD76ất tihsVVều tụy,6WUT szu3vuýt nữazu3v tazgDxo chsVVòn tưởngzgDx 6WUTLạc TrzgDxăn phụzu3v hắn,zu3v hsVVđương nhsVVhiên látzgDx PD76sau tzu3vao lậpPD76 tPD76ức tỉnhzgDx táohsVV, zgDxnghĩ czgDxái thzu3vằng nhóchsVV nh6WUTư hzu3vắn, đPD76ã zu3vbắt zgDxnạt ePD76m gzgDxái nhzu3và tzgDxao cònzgDx dzu3vám giảzu3v bộzgDx szgDxi tìnzu3vh trướczu3v mzgDxặt chịzu3v đâyzgDx, hsVVnhào lhsVVên đánhhsVV chhsVVo PD76một trận,6WUT k6WUTết quzgDxả —-”PD76 L6WUTiên zgDxÂn ngừzgDxng lạihsVV zu3vho h6WUTồi lâuzu3v, “B6WUTa cPD76hiêu bịzgDx chếhsVV nhsVVgự, shsVVau đózgDx tazgDxo zgDxvì hsVVthân qzu3vuên nghĩ6WUTa zgDxcho hắhsVVn địaPD76 zu3vchỉ, PD76hắn liênhsVV t6WUTục nhsVVói hzgDxai tPD76iếng zgDxcảm ơzu3vn, xhsVVong hsVVquay n6WUTgười chạzu3vy zgDxluôn, zgDxtao trPD76ông thzu3veo bózu3vng l6WUTưng nhsVVôn nó6WUTng ấyhsVV zgDxmà nghĩ,hsVV gzgDxã đhsVVàn ôngzu3v tốtzu3v thếhsVV nàzgDxy chắc6WUT tzu3vám ph6WUTần làhsVV ePD76m gPD76ái PD76mình PD76hiểu l6WUTầm rồi.”6WUT PD76Nói đến6WUT đây,zgDx LhsVViên Ân6WUT ngẩng6WUT đầuPD76 ázgDxnh mPD76ắt hunzgDxg áczgDx, “HhsVVóa zu3vra hsVVlà hzgDxỏi đểzu3v czgDxhơi t6WUThôi à!”

Lạc hsVVTrăn vẫnzgDx nhzu3vìn lênPD76 trầnPD76 n6WUThà, khôzgDxng hềzgDx độPD76ng đậy,hsVV tựahsVV nzgDxhư đã6WUT cứn6WUTg đờzgDx ra.

“Em gái,zgDx khônzu3vg PD76sao chứ?”PD76 ThẩhsVVm Hạ6WUT ThụzgDxy zu3vnghe PD76xong cũng6WUT hsVVsững sờzu3v, đoạnPD76 hozu3vàn hPD76ồn đázgDx ngưPD76ời bêhsVVn cạnzu3vh mộtzgDx cái.

“không zu3vsao, có6WUT thzgDxể chsVVó chuPD76yện gzu3vì 6WUTđược chứ.”6WUT Lzu3vạc Trzu3văn đứngzgDx dậyzgDx, cầzgDxm chazgDxi bihsVVa 6WUTtrên zgDxbàn tràhsVV PD76trút mzu3vột ngụmhsVV, hsVVrồi đizgDx lên6WUT bụPD76c hzgDxát nh6WUTận m6WUTicro zgDxtrên hsVVtay ThậpzgDx TazgDxm, tzu3vươi cườizu3v nóizgDx, zu3v“Đến taozgDx, zu3vtụi 6WUTmày ởzu3v d6WUTưới mhsVVà ngh6WUTe, nghsVVhe hsVVluôn c6WUTho tazgDxo zgDxnhá, bổhsVVn tiểPD76u thưhsVV cốngzu3v hiến6WUT hsVVca hát,zu3v qzgDxuán q6WUTuân tozgDxp 1zu3v0 dan6WUTh zgDxca củazgDx tr6WUTường 6WUTE tá6WUTi xzu3vuất lầ6WUTn PD76đầu tiênzgDx, nghìnhsVV vànzgDxg cũng6WUT hsVVkhó cầu.”

“Tao 6WUTcó nhsVVói chuyệzu3vn gìzu3v đánPD76g đhsVVể zgDxvui mừnPD76g à?zgDx” zu3vLiên 6WUTÂn nghiêPD76ng đầuPD76 hỏzu3vi Tzu3vhẩm PD76Hạ Thụy.

Thẩm Hzu3vạ 6WUTThụy nhấp6WUT ngzu3vụm r6WUTượu nPD76hìn lên6WUT bụcPD76, hsVVkhông lênPD76 tiếng.

Lạc Trăzu3vn házu3vt liêzgDxn tiếpzgDx hzgDxai bhsVVài tiếnPD76g anh.

“Không ngờzu3v vzgDxẫn zu3vcó zu3vchút thực6WUT lựPD76c.” LPD76iên zgDxÂn đán6WUTh gizgDxá mzu3vột czgDxách khhsVVách quan.

“Không thsVVhế t6WUThì PD76sao giàPD76nh quhsVVán quâzu3vn zu3vhả.” ThPD76ẩm HạhsVV Thụ6WUTy mỉmPD76 cười,hsVV cũ6WUTng hsVVnhớ hsVVlại cuzu3vộc t6WUThi PD76ca 6WUThát làzu3vm cPD76ho cảzu3v trườngPD76 xônzu3v zu3vxao v6WUTào năzgDxm thứzgDx hsVVba, khzgDxi ấzgDxy LạchsVV TrănzgDx zgDxcó thểhsVV tzu3vham zu3vgia 6WUTđược là6WUT 6WUTdo khhsVVông cẩnzgDx thậnzu3v nhsVVghe zgDxnói chủzu3v tịzu3vch PD76hội họPD76c szu3vinh Mạc6WUT zgDxHoành zgDxlà mộtzgDx zgDxgiám khảozu3v củahsVV vònzu3vg zgDxsơ lozgDxại, zgDxmà cáhsVVi cohsVVn béPD76 PD76Lạc Trăn6WUT 6WUThay trêuzu3v 6WUTchọc nzgDxam PD76sinh là6WUTm thúzu3v v6WUTui cuộhsVVc hsVVsống đương6WUT nhhsVViên sẽPD76 khôngzu3v bởhsVV lỡ6WUT bấtzu3v c6WUTứ c6WUTơ zu3vhội hsVVnào, lzgDxảo đ6WUTảo hsVVchạy đzgDxi bázu3vo danh6WUT, zu3vcòn vzgDxề 6WUTsau làmhsVV sahsVVo lzgDxại gihsVVành đượczu3v zgDxgiải nzu3vhất, zu3vThẩm HzgDxạ T6WUThụy chsVVũng mPD76ơ hồ,hsVV thực6WUT lựczgDx thìhsVV khônhsVVg kzgDxém nhưnghsVV chư6WUTa đ6WUTến mứczu3v đượ6WUTc giảihsVV zgDxnhất, trozu3vng đóPD76 cóhsVV hahsVVi thhsVVí sihsVVnh czu3vô thhsVVấy còPD76n mạPD76nh hsVVmẽ zgDxhơn zu3vcả zgDxLạc TrzgDxăn, zgDxsau nàzgDxy TPD76hẩm HạPD76 Thụyzu3v ngẫmhsVV PD76lại zu3vcũng đãhsVV thônPD76g suốt,6WUT làmzgDx c6WUTa sĩ6WUT quazgDxn zgDxtrọng hsVVnhất lzu3và gì,zgDx vẻ6WUT bềzu3v ngoàhsVVi! BềhsVV nhsVVgoài ổzgDxn tiếngPD76 quỷ6WUT g6WUTọi ngườizgDx cũn6WUTg hsVVnghe zgDxnhư tiPD76ếng trờiPD76, còPD76n ngzgDxược lại,6WUT chỉzu3v cPD76ó 6WUTvề nzgDxhà zgDxhát chzu3vo mìnhhsVV nghsVVhe thôhsVVi. Thzu3vật r6WUTa kýzu3v ứzu3vc sâzu3vu đậmPD76 nhhsVVất vềzgDx cuộc6WUT thzgDxi zgDxấy c6WUThính lPD76à lễzgDx PD76trao giải,zu3v hômzu3v đhsVVó MạchsVV Hzu3voành b6WUTước lênhsVV tặhsVVng hoaPD76, mỉmhsVV cườhsVVi nóihsVV mộtzu3v zu3vcâu vzgDxô cùnPD76g kizu3vnh điển,6WUT “6WUTNăm nzu3vay d6WUTù PD76sao cũhsVVng PD76ngoài 6WUTdự zu3vđoán”, to6WUTàn trPD76ường xPD76ôn xao.

Thẩm Hạ6WUT Thzu3vụy 6WUTnghĩ đếnzgDx đây,PD76 khôngzu3v khỏPD76i c6WUTảm thá6WUTn mộthsVV ti6WUTếng, tuổPD76i tPD76rẻ thsVVhật nhizu3vều hoàiPD76 bão.

Lạc TPD76răn lạizu3v hzu3vát mộzgDxt bàiPD76 tiếnzu3vg azgDxnh rPD76ồi zgDxđi PD76xuống, vươnhsVV taPD76y đón6WUT lấyPD76 6WUTly sohsVVda PD76Thẩm zu3vHạ ThụyhsVV đưa.

“Chị Lạzu3vc Trăn,PD76 chịzu3v qPD76uả làPD76 ch6WUTân nhâzu3vn khôPD76ng lộPD76 czu3vhân tướng.”hsVV ThPD76ập Tzu3vam vỗzu3v tayPD76, mzu3vắt lấpPD76 lánhsVVh tizgDxm hồng.

“Tôi hsVVcòn chsVVhân thậ6WUTt zgDxhơn nhsVVữa czu3vơ, zgDxnào hsVVlại đâyzu3v, zgDxuống zgDxrượu vzu3với chịPD76, khôPD76ng zu3vsay kzgDxhông về.”

“Vâng, hsVVchị nóihsVV thế6WUT nào6WUT, ThậzgDxp T6WUTam czu3vũng t6WUTheo hầu.”

“Thế zu3vnày làPD76 thPD76ế nào?”zgDx LiPD76ên Âzu3vn cuốihsVV cùn6WUTg đzu3vã nhzgDxìn zgDxra chút6WUT bPD76ất thường.

“Thỉnh thoảnzu3vg lạizgDx pzgDxhát táPD76c mzgDxột lầ6WUTn, th6WUTường thhsVVôi.” ThzgDxẩm H6WUTạ ThụyhsVV cưPD76ời hàhsVV hhsVVà hhsVVai zgDxtiếng, nzgDxgoảnh zu3vđầu hsVVnhìn dzu3vi độngPD76 củzgDxa hsVVLạc Trăzu3vn đặtzgDx trhsVVên bàn6WUT hsVVtrà lạhsVVi đa6WUTng rzu3vung, hsVV“Có cầnPD76 bhsVVảo với6WUT hsVVnó khsVVhông, điệnPD76 thozu3vại củaPD76 nóPD76 hsVVđã zgDxkêu nzu3văm lầnhsVV rồi?zgDx” Thzu3vẩm Hạ6WUT ThụyzgDx cầmhsVV zgDxdi độnzgDxg lênPD76, nhPD76íu mày,PD76 “HạhsVV Thzu3viên Liên?”

Thẩm Hzu3vạ Thụzu3vy zu3vhất đzu3vầu thoáhsVVng zu3vliếc q6WUTua Lạzu3vc Trăzu3vn đazgDxng đuzgDxa rượzgDxu czu3vùng Th6WUTập 6WUTTam thPD76iếu, bỗzgDxng nhiênzu3v mỉPD76m zgDxcười nóizgDx vớzu3vi zgDxLiên Ân,6WUT “ChịPD76 Liên,PD76 czu3vó muố6WUTn xe6WUTm tròzgDx vuzgDxi không?”

Liên ÂzgDxn zu3vnhư chìhsVVm trohsVVng sươnghsVV mù.

Thẩm HạPD76 6WUTThụy lạzgDxi bậtzgDx cườhsVVi zgDxha h6WUTả, tiếpPD76 đóhsVV lhsVVập tức6WUT cúizgDx đzu3vầu mở6WUT zu3vmàn hì6WUTnh dhsVVi độngPD76 củazu3v LPD76ạc ThsVVrăn, gzu3vửi tPD76in nhắnzu3v, zgDxhai tin.

Nội zgDxdung giống6WUT nzgDxhau, đzgDxều PD76là, [zu3vEm zu3vuống 6WUTsay quázgDx, czgDxưng àhsVV, tớihsVV PD76đón hsVVem đi.]zgDx còn6WUT bhsVVổ suzu3vng thêzgDxm địahsVV cPD76hỉ czu3vụ thể.

—-***—-

[1] BàhsVVi hzu3vát nàhsVVy czgDxó nhPD76iều đoạnzu3v “la6WUT lzu3va” zgDx: ))

[2] PD76ý chỉzgDx chânPD76 zu3vchó zu3v(= nịnzu3vh hót),PD76 PD76tức kêu6WUT PD76Thẩm Hạzu3v ThụhsVVy biếtPD76 cáPD76ch nịnhzu3v nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng 6WUTdi độngzu3v hsVVvang 6WUTlên, p6WUThá 6WUTvỡ mzgDxột cuzu3vộc hzgDxội nhsVVghị thảozu3v l6WUTuận nghiêPD76m túhsVVc. Mzu3vạc HoàhsVVnh ngPD76ồi zu3vtrên zgDxghế cPD76hủ zu3vtọa PD76cầm lấyzu3v chiếc6WUT điệnzgDx thoạizu3v mzgDxàu đPD76en si6WUTêu mỏnghsVV đặzu3vt thsVVrên mépzu3v b6WUTàn, hhsVVai gzu3viây zu3vsau, bànhsVV hsVVtay nắmhsVV dzu3vi đzgDxộng nhấzu3vt thzgDxời szu3viết chặthsVV lại.

Lúc zgDxHạ Th6WUTiên LihsVVên chạy6WUT đếPD76n phòzu3vng quázu3vn b6WUTar zgDxđã thấhsVVy Lạc6WUT TrăPD76n đzgDxang nhsVVằm trozgDxng lhsVVòng m6WUTột ghsVVã đẹpzu3v tra6WUTi, conPD76g ngưhsVVời khô6WUTng đượhsVVc zgDxthoải mhsVVái, nhớzgDx PD76lại zu3vkhi 6WUTnãy mìzu3vnh vượhsVVt zgDxba cá6WUTi đènzgDx đỏzu3v liPD76ên zgDxtiếp, zu3vkhông khỏizgDx lắczgDx đầuhsVV 6WUTcười khổ.

Trên PD76bàn tzgDxrà 6WUTbày lhsVVa liệt6WUT biPD76a bọtzu3v cPD76ùng mấyhsVV ch6WUTai rượuhsVV ngozu3vại cazgDxo cấphsVV cóhsVV ni6WUTên 6WUTđại lâuPD76 đời,zu3v zu3vtrong 6WUTly rượu6WUT rzgDxót đPD76ầy những6WUT lhsVVoại rượhsVVu hPD76ỗn tạp6WUT màuhsVV sắczu3v khôhsVVng đồzu3vng zgDxnhất, PD76hắn biếPD76t PD76tửu lưzu3vợng czu3vủa côPD76 khzgDxông 6WUTtồi, cóPD76 thsVVhể nzgDxói l6WUTà cựczgDx kỳ6WUT khá6WUT, hsVVnhưng hsVVpha PD76rượu, khôngPD76 saPD76y cũngzu3v khóPD76. HhsVVạ TPD76hiên zu3vLiên đứngPD76 ởPD76 cPD76ửa mộzgDxt lzgDxúc mớiPD76 cấtzgDx hsVVbước đếzgDxn zgDxbên LzgDxạc Tră6WUTn, hắzgDxn giờhsVV nhsVVày czgDxhỉ h6WUTy vọnPD76g 6WUTcô khzu3vông mượnPD76 rượuhsVV l6WUTàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trhsVVả lời.

“Chị Lạczu3v TrănPD76 uốnPD76g szgDxay thư6WUTờng rấthsVV yê6WUTn ổn.”

Hạ ThiênhsVV Liênzu3v ngẩngzgDx đầPD76u nhìPD76n ghsVVã trazgDxi thazu3vnh túhsVV vừahsVV hsVVnói PD76chuyện, “Cậuzu3v vzu3vất zgDxvả quá.”

Thập TzgDxam cườiPD76 cườzu3vi, “Khô6WUTng saoPD76, PD76đây làzgDx trhsVVách nhiệPD76m czu3vủa tôi.”

Hạ ThiênPD76 L6WUTiên hơ6WUTi nhzgDxếch kzu3vhóe hsVVmiệng, cúhsVVi zgDxngười đzu3vịnh nângzgDx LạczgDx TrhsVVăn dậy.

“Để c6WUThị ấ6WUTy zu3vngủ mộ6WUTt láthsVV đã,zu3v nếPD76u khô6WUTng chịhsVV ấyzu3v szu3vẽ pházu3vt hsVVcáu.” Thậ6WUTp Ta6WUTm ngzgDxăn cản,hsVV câu6WUT nzu3vày cũnzgDxg hsVVcoi nhhsVVư làPD76 thậ6WUTt lòng.

Hạ ThiênzgDx LPD76iên ngừn6WUTg lại,6WUT giPD76ơ cổPD76 zgDxtay nhzgDxìn đồngzu3v hồ,zgDx “NămhsVV p6WUThút n6WUTữa đượcPD76 không?”

Thập PD76Tam zgDxhíp mPD76ắt, cầzgDxm czgDxhai bizgDxa trzu3vên b6WUTàn uốn6WUTg mấyzu3v ng6WUTụm, khôPD76ng nó6WUTi gì.

Một 6WUTlát sa6WUTu zgDxHạ PD76Thiên LPD76iên vươhsVVn t6WUTay kéoPD76 lấyPD76 ePD76o PD76Lạc TzgDxrăn, chỉzu3v PD76là vẫnhsVV 6WUTchưa đợi6WUT hắnhsVV 6WUTcó độngPD76 tzu3vác hsVVtiếp th6WUTeo, mộtzu3v hsVVbàn tazu3vy zgDxđột nhihsVVên táczu3vh zu3vtay hPD76ắn ra.

“Để tôi.hsVV” GPD76iọng nPD76ói đzu3vạm nhạhsVVt cóhsVV vzu3vị xPD76a hsVVcách 6WUTtrời sinh.

Hạ TzgDxhiên hsVVLiên qua6WUTy đầ6WUTu lzu3vại 6WUTnhìn, lPD76ập t6WUTức cườihsVV nPD76ói, “MPD76ạc tiênhsVV sinzu3vh, hsVVngưỡng mzgDxộ đãzu3v lâu.”

Mạc HhsVVoành n6WUTghiêng đầu,zu3v khẽ6WUT 6WUTgật, “Tôizu3v cPD76ũng vậy.”

Hạ T6WUThiên Liênzu3v zgDxcười lặngzgDx lẽ,zu3v “Có6WUT lhsVVẽ chúng6WUT zgDxta nêzu3vn PD76ngồi 6WUTxuống tzgDxrò chuyệnPD76 mộtPD76 lát.”

“Cần thi6WUTết PD76không?” MạzgDxc HoPD76ành hPD76ỏi, khẩuhsVV zgDxkhí đãzgDx hsVVchối từ.

“Chí hsVVít cPD76húng PD76ta zu3vcó cPD76ùng một6WUT chzgDxủ đề.”

Mạc Hoànhzu3v nhPD76ìn lại6WUT Hạ6WUT Tzu3vhiên LiênPD76, vPD76ẻ mặzu3vt hsVVđiềm đạPD76m, “Tôizu3v khôPD76ng cảm6WUT thzu3vấy cần6WUT thiếhsVVt phzgDxải zgDxcó hsVVcuộc PD76đàm hsVVluận này.”

“Thế ư?”hsVV SắczgDx zgDxmặt Hạzu3v ThsVVhiên LiênhsVV chốchsVV lázu3vt tzu3vrở n6WUTên nghsVVhiêm túc.

Trong zu3vmê manzgDx, g6WUTiọng nPD76ói trầzgDxm thấphsVV qzgDxuen thuộzgDxc khiế6WUTn giấczu3v ngủhsVV cPD76ủa hsVVLạc Trănzu3v cựcPD76 hsVVkỳ buồnzgDx bực,6WUT giữazu3v zu3vlúc ngẩzgDxn 6WUTngơ 6WUTcó một6WUT cánhsVVh tzu3vay 6WUTôm lấyPD76 ehsVVo cô,PD76 vững6WUT zu3vvàng đỡ6WUT c6WUTô ngzu3vồi dậyzgDx, huyệhsVVt thái6WUT dươ6WUTng đauPD76 nhứPD76c, dưới6WUT zu3vchân hsVVlại 6WUTyếu ớt6WUT vô6WUT lực6WUT, cơ6WUT thểPD76 khPD76ó chzgDxịu PD76như zu3vthể 6WUTbị têhsVV liệt.

Lạc Tzu3vrăn vưzu3vơn tahsVVy zgDxvỗ lêzgDxn trán,zu3v côzu3v kh6WUTông dzgDxám c6WUThắc lihsVVệu zu3vmình cóPD76 zgDxphải 6WUTmơ mơzu3v màzgDxng màngPD76 tro6WUTng cPD76ơn PD76say, vìzgDx thếPD76 lúcPD76 nzgDxày 6WUTmới cảmPD76 gihsVVác đượczu3v ngườihsVV đzu3vang hsVVôm czgDxô PD76là zu3vMạc HoànzgDxh, màzu3v hsVVcảm xúc6WUT nàyPD76 zgDxkhiến 6WUTcô bấhsVVt azgDxn PD76một cáczu3vh khó6WUT hiểu.

“Tránh raPD76…” zu3vLạc TrăzgDxn hơiPD76 hsVVlộ vẻzgDx mệhsVVt zu3vmỏi đẩyzgDx ngườizgDx zgDxbên cạnhhsVV 6WUTra, ngã6WUT vhsVVề sôhsVV 6WUTpha, thsVVhật rzgDxa zgDxcô rất6WUT zu3vmuốn nózgDxi vớihsVV ngzu3vười này,PD76 khôhsVVng có6WUT việ6WUTc gìzgDx thhsVVì đừng6WUT dùnzgDxg nhhsVVãn hhsVViệu sữazgDx tắm6WUT, dầuPD76 gộizu3v PD76ấy 6WUTnữa, chsVVho dzu3vù muzgDxốn dùPD76ng czgDxũng khôngzgDx đượchsVV tzu3vỏa zu3vra 6WUTcùng một6WUT loạiPD76 hsVVcảm giác.

“Đừng chạmzgDx vàohsVV zu3vtôi, tzu3vôi rất6WUT khỏe.”PD76 6WUTMùi hươzgDxng PD76quen thuộPD76c đến6WUT gần,zgDx LạcPD76 TrănhsVV lại6WUT đẩPD76y nPD76gười zgDxmuốn đỡzu3v chsVVô mộPD76t zu3vlần nữa.

Một zu3vlúc lâzgDxu sauzgDx, t6WUThanh âmzgDx ấm6WUT áhsVVp mộzgDxc mạc6WUT vhsVVang lhsVVên, “LạczgDx Tzu3vrăn, anhsVVh đưazgDx 6WUTem về,hsVV hsVVem uốngzu3v shsVVay rồi.”

Lạc TrăPD76n thấzgDxy quáizgDx zu3vlạ, hsVVsao hzu3vôm zgDxnay đâzu3vu đâuzu3v zu3vcũng toPD76àn cảPD76m zu3vgiác cóhsVV PD76người quhsVVen, cốPD76 gắngzu3v mzgDxở zu3vto haPD76i mắt,zgDx tầzu3vm nhPD76ìn mơhsVV hồ,zu3v zgDxnhưng rõzgDx rànzu3vg khuôn6WUT mặtzu3v hiệzu3vn rzu3va trướczgDx mắzgDxt chízgDxnh lPD76à zgDxHạ ThiêhsVVn LhsVViên, “…zgDx zu3vHạ T6WUThiên Liên?”

“Ừ.” HạzgDx Thzu3viên LiênPD76 zu3vcười mộthsVV cáchhsVV ýPD76 vịPD76 mPD76ù mịt,hsVV nzu3vhân thsVViện nhsVVắm lấyzu3v 6WUTtay cô.

“Sao a6WUTnh lạihsVV ở6WUT PD76đây…” hsVVÝ PD76thức h6WUTãy còPD76n PD76hơi tỉn6WUTh táo.

“Đến đón6WUT emzgDx.” HạhsVV ThiênzgDx zgDxLiên zu3vđỡ lấyzgDx PD76bờ vazgDxi LạcPD76 Trăn.

Lạc TrănhsVV đứngPD76 dậyzu3v, đầuhsVV nặnzgDxg nhzu3vư 6WUTđeo chìzu3v, “Ezu3vm muốnhsVV ngủ.”

“Về lại6WUT zu3vngủ tiếp,PD76 nhé?”

Lạc Tră6WUTn bỗzu3vng nPD76hiên 6WUTbật cười6WUT hPD76ì hìzgDx, “HạPD76 Thizu3vên LPD76iên, hsVVanh có6WUT tìzu3vnh ýzu3v vớihsVV ehsVVm à?”

Bốn phízgDxa 6WUTtĩnh lặPD76ng bzgDxa PD76giây. “Ừ,hsVV vzgDxề điểm6WUT nàzgDxy hsVVanh đã6WUT thểPD76 hzu3viện rõPD76 zu3vràng rồi.”hsVV NgữzgDx điệuzgDx chzu3vứa zu3vý cườihsVV czgDxhậm rãizgDx nóiPD76 6WUTra, zgDxmang the6WUTo szgDxự tPD76hẳng trPD76ắn triệtPD76 zu3vđể hi6WUTếm thấy.

Lạc Tr6WUTăn chsVVúi đzgDxầu kzu3vhẽ czgDxười, “CózgDx tì6WUTnh hsVVý… ha…6WUT PD76em hsVVcũng cảmzu3v zu3vthấy coPD76n ngườiPD76 PD76anh zu3vrất zu3vthú vị…”PD76 LạchsVV Trzu3văn lắc6WUT l6WUTắc đầuPD76, đầuzgDx cànhsVVg nặng,PD76 k6WUThông quảnzgDx hsVVnổi mạzgDxch zu3vsuy ngzgDxhĩ, vẫnzgDx ti6WUTếp tục6WUT lhsVVẩm bẩmhsVV nPD76ói mớ,PD76 “Đzu3vi thôi…zgDx đưaPD76 zu3vbổn tzgDxiểu thsVVhư… PD76về hsVVnhà, zgDxem muốn6WUT ngủ…”zu3v LồngPD76 zu3vngực phiềnhsVV muộnhsVV khóPD76 6WUTchịu, từ6WUTng PD76đợt buPD76ồn nhsVVôn zu3vtrào zgDxlên, zu3vnão b6WUTộ zgDxco rzgDxút nzu3vgày càPD76ng PD76sít chặt,zgDx giốn6WUTg như6WUT muốn6WUT nPD76ứt thsVVoác ra.

“Vâng, đạiPD76 t6WUTiểu thzu3vư, lậhsVVp thsVVức đưahsVV ePD76m PD76về nPD76hà đây.”PD76 KPD76hông kzgDxhỏi bzgDxật zu3vcười, qPD76uả tPD76hực chsVVá tzgDxính hsVVhơi ầmPD76 ĩhsVV, PD76nhưng hoànPD76 toàPD76n cPD76ó th6WUTể chấp6WUT 6WUTnhận, zgDxHạ Thizu3vên Li6WUTên ômzgDx Lạ6WUTc zu3vTrăn bước6WUT rzgDxa b6WUTên ngoài.

Lạc TPD76răn 6WUTcảm giáhsVVc PD76như mì6WUTnh zu3vđang giẫmzgDx lêPD76n bọzgDxt bPD76iển, zu3vchỉ PD76có hsVVthể 6WUTyếu ớthsVV tựazgDx vàozgDx HạhsVV ThiêzgDxn LiênPD76, mặc6WUT chhsVVo zu3vhắn zu3vkéo đi.

Đôi vợzgDx chồnghsVV sozgDxn dựa6WUT sátzgDx vàozu3v nha6WUTu rờihsVV đi,zu3v thsVVrong giPD76an phòngzu3v 6WUTchìm zgDxvào mPD76ột mảnh6WUT tĩzu3vnh mịchPD76, đếnhsVV PD76khi MạczgDx Hoànhzu3v ởzu3v mhsVVột hsVVbên bzu3vình tĩnhPD76 zgDxđứng PD76lên, đzu3vưa mộ6WUTt ch6WUTiếc th6WUTẻ zgDxcho ThậPD76p Tam.

Thập TPD76am phzu3vản ứngzgDx PD76lại liềnzgDx vộiPD76 và6WUTng xhsVVua tayhsVV, “ChizgDx zu3vphí zu3vcủa chhsVVị LạhsVVc TrănzgDx zu3vđều đượzu3vc miễnPD76 phí.”6WUT Thầzu3vn sắczu3v Mạczu3v HoPD76ành PD76đạm zgDxnhạt, nhPD76ưng tzu3via lạnhzgDx lPD76ùng tiềmzgDx ẩhsVVn tr6WUTong zu3vcon n6WUTgươi lhsVVại vzgDxô czgDxùng rõhsVV né6WUTt. Thậpzu3v TaPD76m đanzu3vg muốnzu3v lzgDxên tiếngzgDx PD76nói gìhsVV zgDxđó, MPD76ạc zu3vHoành zu3vđã đẩyzu3v cửPD76a 6WUTra ngoài.

“Quan 6WUThệ tzgDxam gzgDxiác điểzgDxn hình6WUT, mzu3vột zu3vtừ thôi,6WUT t6WUTầm thzu3vường.” ThPD76ẩm Hạzu3v ThụhsVVy vẫnzgDx 6WUTnép PD76trong góchsVV tzgDxối gặm6WUT zu3vnửa quảPD76 hsVVdưa hấu6WUT xonzgDxg, phu6WUTn rPD76a zu3vmột từhsVV hsVVtrần thuậtzgDx mazgDxng tíPD76nh tổnghsVV kếzu3vt, “LiêhsVVn PD76Ân, thấyPD76 6WUTthế nào?”

Liên 6WUTÂn ngồizgDx xổmPD76 b6WUTên cạnhzgDx sazgDxu mộthsVV PD76lúc ihsVVm lặnzu3vg mớzgDxi 6WUTtrầm mặczgDx ghsVVật đầPD76u, “Czu3vô PD76gái th6WUTì qu6WUTá tầmzu3v hsVVthường, nhưhsVVng đ6WUTàn zgDxông lạhsVVi khô6WUTng tầmhsVV thường,PD76 nếuzgDx PD76có thzu3vể hốthsVV vàozu3v trozu3vng quzu3ván —-”

Hạ zu3vThiên hsVVLiên dPD76ìu LạPD76c Tr6WUTăn zgDxlên xehsVV, giúhsVVp hsVVcô càizgDx dâyPD76 ahsVVn toàn,zu3v “zu3vCó hsVVthể biếnPD76 mzgDxình thànhhsVV thzu3vế 6WUTnày, zgDxem PD76cũng lợihsVV 6WUThại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ Th6WUTiên PD76Liên hsVVsững 6WUTsờ, nPD76gồi tPD76rở PD76lại vịPD76 trzu3ví củazgDx mình,zgDx khẽzu3v c6WUTười thàn6WUTh tiếng6WUT, “ĐâyzgDx cózgDx thsVVhể coPD76i nhzgDxư mộtzgDx mhsVVũi t6WUTên trúng6WUT h6WUTai đíchzu3v trên6WUT mộtzgDx giáhsVV hsVVtrị nàzgDxo đóPD76 không?”

Ngoảnh zgDxđầu 6WUTnhìn gươhsVVng mặtzgDx manPD76g vẻPD76 thsVVhuần khhsVViết vôPD76 chsVVùng tzgDxrong mêzgDx man6WUT, bấthsVV đắchsVV dĩzgDx thởzgDx dài,PD76 “CốhsVV nhhsVVóc PD76này PD76quả PD76đúng hsVVlà mộtPD76 t6WUTai họa.PD76” zu3vBất tzgDxhình zgDxlình, LạczgDx Tzu3vrăn zgDxvươn tazgDxy túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”