You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
h3Gd99 

Một HHgian pQKx3R6hòng qQKx3R6uán bfALay6ar, LạcfALay6 TrănHH, LiêQKx3R6n Âh3Gd99n, ThẩHHm HfALay6ạ Thụy,HH ThấHHt ThấQKx3R6t xiêfALay6u vẹoHH vfALay6ắt ngườiQKx3R6 lHHên sôHH h3Gd99pha tánHH gẫuh3Gd99, fALay6hai cậHHu HHấm HHca háh3Gd99t ởfALay6 h3Gd99bên tfALay6rên, hQKx3R6át fALay6“Những bôngQKx3R6 HHhoa kQKx3R6ia” củfALay6a PfALay6hác Thụ.

“Thập Tamh3Gd99, đfALay6ừng “la”fALay6 h3Gd99nữa h3Gd99[1], fALay6tôi nghQKx3R6e sắpHH tắfALay6t tQKx3R6hở đQKx3R6ây này,QKx3R6 fALay6đổi bàh3Gd99i HHnào vufALay6i hơHHn đfALay6i!” QKx3R6Lạc TrăfALay6n HHném mHHột fALay6cái gốih3Gd99 fALay6ôm qua.

“Được, QKx3R6vậy chfALay6ị thíchh3Gd99 h3Gd99nghe bQKx3R6ài nàofALay6?” ThHHập Tah3Gd99m kiềmHH h3Gd99lại gfALay6iọng ch3Gd99ao đãh3Gd99 “la”h3Gd99 đHHến phânQKx3R6 nQKx3R6ửa, nịnfALay6h h3Gd99nọt hỏQKx3R6i fALay6Lạc Trăn.

“Tao lQKx3R6ại cảmfALay6 HHthấy fALay6rất dễQKx3R6 HHnghe, tafALay6o thíh3Gd99ch giọnHHg nh3Gd99ày, ch3Gd99ái gìHH nhỉHH, fALay6u bh3Gd99uồn, đQKx3R6úng kQKx3R6hông QKx3R6A Thụy?”

“Đúng, HHquá đúnHHg, ch3Gd99hị LiêfALay6n nóQKx3R6i đềuQKx3R6 đúnfALay6g!” ThẩmHH HạHH ThụyfALay6 cườiQKx3R6 hHHề hề.

“Tao h3Gd99bảo nQKx3R6ày ThẩmHH HạfALay6 Thụy,fALay6 fALay6chân nàyHH ch3Gd99ủa fALay6mày dỡh3Gd99 HHtừ th3Gd99rên thâfALay6n chófALay6 xuốQKx3R6ng à,h3Gd99 QKx3R6sau fALay6đó lHHắp lfALay6ên QKx3R6người mHHình h3Gd99hả [2]QKx3R6.” LạcQKx3R6 TrănHH gQKx3R6iơ châHHn hh3Gd99ung HHhãn fALay6chọc loạQKx3R6n trh3Gd99ên đùh3Gd99i củHHa ThẩmQKx3R6 fALay6Hạ Thụy.

“Ơ hQKx3R6ay, quấyHH rốih3Gd99 tHHình dục.”

“Tao đánh3Gd99h mày!”

Hai cQKx3R6ậu ấmh3Gd99 HHnhìn nhfALay6au, chủfALay6 độnQKx3R6g chọHHn fALay6một bàHHi tìHHnh HHca hHHát đôi.

“Nói điQKx3R6 nófALay6i lạQKx3R6i,” Liênh3Gd99 ÂnQKx3R6 HHnhìn vh3Gd99ề phíafALay6 LạcQKx3R6 TrăQKx3R6n đHHang cuHHộn tròHHn trêHHn sôfALay6 phHHa đơnQKx3R6, “BạchHH mãHH cQKx3R6ủa mQKx3R6ày đh3Gd99âu? fALay6Sao chưaHH ngQKx3R6he HHmày nh3Gd99hắc đếnHH nữQKx3R6a nhỉ,QKx3R6 trướch3Gd99 đfALay6ây chẳngfALay6 phảih3Gd99 QKx3R6ngày QKx3R6nào cũnQKx3R6g treHHo trh3Gd99ên miệnfALay6g sao?”

Thẩm HHHạ ThụyQKx3R6 vh3Gd99ừa nHHghe liềnfALay6 ch3Gd99ười hh3Gd99ô hố,h3Gd99 “NgườiHH HHta h3Gd99sớm HHkhông cầnHH nóh3Gd99 rồi,QKx3R6 chịHH LQKx3R6iên, ch3Gd99hị cốh3Gd99 HHý đúngh3Gd99 không?h3Gd99” TQKx3R6hẩm HHHạ Th3Gd99hụy còQKx3R6n h3Gd99nhớ mfALay6ình đãfALay6 kểQKx3R6 chuyệfALay6n nHHày ch3Gd99ho Lih3Gd99ên ÂHHn, hơfALay6n nữfALay6a còh3Gd99n kểHH rấHHt sốfALay6ng độQKx3R6ng hìnhh3Gd99 tượng.

Lạc Trh3Gd99ăn lúcfALay6 h3Gd99này kQKx3R6hông hHHô fALay6ứng vớQKx3R6i ThẩmfALay6 HạQKx3R6 ThQKx3R6ụy fALay6nữa, h3Gd99ngẩng đầuQKx3R6 nhìnQKx3R6 trầnHH nhàQKx3R6 lộnHHg lh3Gd99ẫy vàh3Gd99ng HHson, mắfALay6t chớpHH chớp.

“Không tiếHHp fALay6tục nQKx3R6ữa à?QKx3R6” Lih3Gd99ên QKx3R6Ân vôfALay6 cùnHHg kinh3Gd99h ngạc.

“Chị h3Gd99tưởng lQKx3R6à tiHHểu thuyếtQKx3R6 nhiềuQKx3R6 kỳHH àQKx3R6, đềuQKx3R6 lfALay6à chuyệnHH củQKx3R6a hh3Gd99ai năQKx3R6m trướcQKx3R6, h3Gd99xong xuôifALay6 QKx3R6từ lâh3Gd99u rh3Gd99ồi.” fALay6Thẩm Hạh3Gd99 ThụyQKx3R6 nângh3Gd99 lQKx3R6y rượuh3Gd99 hfALay6ướng quh3Gd99a LạcQKx3R6 TrănQKx3R6 làHHm điệuh3Gd99 fALay6bộ chúch3Gd99 rượu.

“Không đúng,fALay6” Lh3Gd99iên fALay6Ân nHHgồi thẳQKx3R6ng dậQKx3R6y, cúfALay6i đầuHH h3Gd99trầm tHHư, fALay6“Tao HHnhớ HHhai nfALay6ăm trước,QKx3R6 cáiQKx3R6 tfALay6ên QKx3R6bạch QKx3R6mã HHấy chạyh3Gd99 QKx3R6đến hỏiHH HHtao Lạh3Gd99c Trh3Gd99ăn xih3Gd99n họcHH trưfALay6ờng QKx3R6nào, vHHẻ mặth3Gd99 rấtHH thànhfALay6 khfALay6ẩn, rấtfALay6 tHHha thiQKx3R6ết, rấth3Gd99 QKx3R6đau kh3Gd99hổ, HHrất HHtiều tụy,QKx3R6 suýtHH nữafALay6 taQKx3R6o cònh3Gd99 tưh3Gd99ởng Lạch3Gd99 TrănHH phụQKx3R6 hắn,fALay6 đươngh3Gd99 nhiêHHn HHlát sfALay6au taQKx3R6o h3Gd99lập tứcHH tỉnhh3Gd99 QKx3R6táo, HHnghĩ QKx3R6cái thằnfALay6g QKx3R6nhóc nhưh3Gd99 hắn,h3Gd99 đãh3Gd99 bh3Gd99ắt nạQKx3R6t HHem gáQKx3R6i nh3Gd99hà fALay6tao ch3Gd99òn dámh3Gd99 HHgiả bQKx3R6ộ fALay6si tìfALay6nh trưQKx3R6ớc mặtQKx3R6 h3Gd99chị QKx3R6đây, h3Gd99nhào lênh3Gd99 đáQKx3R6nh chHHo mộtHH trận,QKx3R6 kếh3Gd99t quảHH —-”QKx3R6 h3Gd99Liên Âh3Gd99n ngừngHH h3Gd99lại QKx3R6ho hQKx3R6ồi lâuQKx3R6, “BaQKx3R6 QKx3R6chiêu bịHH h3Gd99chế ngự,fALay6 QKx3R6sau đóHH fALay6tao QKx3R6vì thânh3Gd99 h3Gd99quên ngfALay6hĩa h3Gd99cho hắh3Gd99n fALay6địa HHchỉ, hắnfALay6 lQKx3R6iên QKx3R6tục HHnói hfALay6ai tiếfALay6ng h3Gd99cảm ơQKx3R6n, xonfALay6g quafALay6y ngườiQKx3R6 cfALay6hạy h3Gd99luôn, tafALay6o trôngHH h3Gd99theo fALay6bóng lưngfALay6 nôfALay6n HHnóng ấh3Gd99y màQKx3R6 nfALay6ghĩ, gãfALay6 đàh3Gd99n QKx3R6ông QKx3R6tốt thfALay6ế fALay6này cfALay6hắc támQKx3R6 phầHHn lh3Gd99à fALay6em gáQKx3R6i mìnhHH hiểuHH lfALay6ầm fALay6rồi.” NQKx3R6ói đếnQKx3R6 đây,HH LiênfALay6 fALay6Ân ngQKx3R6ẩng đQKx3R6ầu ánHHh mfALay6ắt hQKx3R6ung fALay6ác, “HóafALay6 h3Gd99ra làh3Gd99 hỏHHi đểHH chQKx3R6ơi tfALay6hôi à!”

Lạc QKx3R6Trăn vẫfALay6n nhh3Gd99ìn lêh3Gd99n fALay6trần nhQKx3R6à, khfALay6ông hềh3Gd99 đQKx3R6ộng đậy,QKx3R6 tựah3Gd99 nhưh3Gd99 đãh3Gd99 cứfALay6ng h3Gd99đờ ra.

“Em gfALay6ái, khôngh3Gd99 sQKx3R6ao chứHH?” QKx3R6Thẩm h3Gd99Hạ Thụyh3Gd99 ngQKx3R6he HHxong cũngHH sữHHng sờQKx3R6, đfALay6oạn hoành3Gd99 HHhồn đQKx3R6á nQKx3R6gười bênh3Gd99 cạnhQKx3R6 mộHHt cái.

“không sah3Gd99o, cQKx3R6ó fALay6thể cóQKx3R6 chuyệnHH QKx3R6gì đượch3Gd99 chứ.”HH Lạch3Gd99 Trh3Gd99ăn đứngh3Gd99 dậy,h3Gd99 cầmHH ch3Gd99hai HHbia trHHên bHHàn h3Gd99trà trútfALay6 mộtHH ngụm,fALay6 QKx3R6rồi điHH QKx3R6lên bh3Gd99ục HHhát nhfALay6ận micQKx3R6ro trênfALay6 tafALay6y ThậpQKx3R6 TamQKx3R6, fALay6tươi cườifALay6 nHHói, “ĐếnfALay6 fALay6tao, tụHHi màyHH ởfALay6 dướQKx3R6i HHmà ngHHhe, h3Gd99nghe luônfALay6 ch3Gd99ho tQKx3R6ao h3Gd99nhá, bổfALay6n tiểuHH h3Gd99thư cốngfALay6 hiếh3Gd99n QKx3R6ca háQKx3R6t, quáHHn quânHH toQKx3R6p 1HH0 QKx3R6danh ch3Gd99a QKx3R6của fALay6trường h3Gd99E tHHái xuQKx3R6ất lQKx3R6ần đầHHu QKx3R6tiên, ngQKx3R6hìn vàngHH cHHũng khófALay6 cầu.”

“Tao QKx3R6có nóiQKx3R6 chuyệnHH gìfALay6 đHHáng đQKx3R6ể vh3Gd99ui mfALay6ừng à?”h3Gd99 LiêQKx3R6n Âh3Gd99n nghiênHHg h3Gd99đầu hỏiQKx3R6 Thh3Gd99ẩm HạHH Thụy.

Thẩm QKx3R6Hạ HHThụy nHHhấp h3Gd99ngụm rượuQKx3R6 h3Gd99nhìn lênfALay6 bục,HH khônQKx3R6g QKx3R6lên tiếng.

Lạc TrănHH fALay6hát lifALay6ên tiếfALay6p hafALay6i bàiHH tiếnHHg anh.

“Không ngờHH vẫnHH ch3Gd99ó h3Gd99chút tfALay6hực lực.”HH Liênh3Gd99 HHÂn đánhQKx3R6 giáfALay6 mộQKx3R6t cfALay6ách khHHách quan.

“Không QKx3R6thế thHHì QKx3R6sao giàHHnh qfALay6uán quâQKx3R6n hả.”fALay6 Thh3Gd99ẩm fALay6Hạ TQKx3R6hụy fALay6mỉm cườiHH, cfALay6ũng nhQKx3R6ớ HHlại cufALay6ộc fALay6thi cQKx3R6a háh3Gd99t lh3Gd99àm chfALay6o h3Gd99cả QKx3R6trường fALay6xôn xQKx3R6ao vHHào nfALay6ăm thứh3Gd99 fALay6ba, fALay6khi h3Gd99ấy LQKx3R6ạc TrăfALay6n cfALay6ó thểHH thah3Gd99m fALay6gia đfALay6ược lQKx3R6à fALay6do khônh3Gd99g cẩnfALay6 thậh3Gd99n nghh3Gd99e nófALay6i chủHH tịchHH QKx3R6hội h3Gd99học siHHnh Mạch3Gd99 Hoàh3Gd99nh lHHà mộtfALay6 gHHiám HHkhảo củHHa fALay6vòng sfALay6ơ loại,fALay6 QKx3R6mà HHcái fALay6con QKx3R6bé LạcHH TrQKx3R6ăn hfALay6ay fALay6trêu chọcHH fALay6nam sinQKx3R6h QKx3R6làm fALay6thú vh3Gd99ui cQKx3R6uộc sốngQKx3R6 đươngfALay6 fALay6nhiên QKx3R6sẽ khôHHng fALay6bở lh3Gd99ỡ QKx3R6bất cứHH cHHơ QKx3R6hội fALay6nào, lảoQKx3R6 đQKx3R6ảo QKx3R6chạy điHH báoh3Gd99 danhHH, cònfALay6 vQKx3R6ề h3Gd99sau lQKx3R6àm h3Gd99sao lạiHH giQKx3R6ành đượch3Gd99 giảfALay6i nhấtQKx3R6, ThHHẩm HạQKx3R6 ThQKx3R6ụy cfALay6ũng mơQKx3R6 h3Gd99hồ, thQKx3R6ực h3Gd99lực thìh3Gd99 khôngfALay6 HHkém nh3Gd99hưng fALay6chưa h3Gd99đến HHmức đượcQKx3R6 giảiQKx3R6 nhất,fALay6 trofALay6ng đh3Gd99ó cQKx3R6ó hfALay6ai thíh3Gd99 siHHnh QKx3R6cô thấyfALay6 fALay6còn mạnfALay6h HHmẽ hơnQKx3R6 cảh3Gd99 LạcQKx3R6 h3Gd99Trăn, sHHau nàHHy ThẩfALay6m HfALay6ạ TfALay6hụy ngẫHHm lạih3Gd99 HHcũng đãQKx3R6 thôngQKx3R6 suốtfALay6, QKx3R6làm h3Gd99ca fALay6sĩ fALay6quan trọnh3Gd99g nhấtQKx3R6 lh3Gd99à gìHH, vẻHH bềfALay6 ngoHHài! Bềh3Gd99 ngoàQKx3R6i h3Gd99ổn tiếngh3Gd99 quỷHH QKx3R6gọi ngườifALay6 cũHHng nfALay6ghe nQKx3R6hư tiếnHHg trời,fALay6 còQKx3R6n ngượch3Gd99 lạih3Gd99, chQKx3R6ỉ fALay6có vềQKx3R6 nhàh3Gd99 h3Gd99hát cQKx3R6ho QKx3R6mình ngh3Gd99he HHthôi. ThậtQKx3R6 QKx3R6ra kfALay6ý ứcfALay6 sh3Gd99âu đậmHH QKx3R6nhất vQKx3R6ề cufALay6ộc thQKx3R6i ấyHH QKx3R6chính fALay6là lễHH trHHao giảih3Gd99, hHHôm đóh3Gd99 Mạch3Gd99 HoànhQKx3R6 bh3Gd99ước QKx3R6lên tặngh3Gd99 hoQKx3R6a, mỉmh3Gd99 cườiQKx3R6 nh3Gd99ói mộth3Gd99 câuh3Gd99 vQKx3R6ô cùfALay6ng kinHHh HHđiển, “NăHHm nQKx3R6ay h3Gd99dù saQKx3R6o HHcũng ngoàiHH dh3Gd99ự đoHHán”, h3Gd99toàn trườngHH xQKx3R6ôn xao.

Thẩm HfALay6ạ ThụyHH nHHghĩ đếnQKx3R6 đây,fALay6 kQKx3R6hông khQKx3R6ỏi QKx3R6cảm thánfALay6 mHHột tiếng,h3Gd99 tufALay6ổi trẻh3Gd99 thậtQKx3R6 nhQKx3R6iều hoàiHH bão.

Lạc TrHHăn lạiHH háfALay6t QKx3R6một bQKx3R6ài tiếngh3Gd99 anHHh HHrồi h3Gd99đi xuốngfALay6, vfALay6ươn HHtay đónQKx3R6 lfALay6ấy lfALay6y sodQKx3R6a ThẩmQKx3R6 h3Gd99Hạ ThụfALay6y đưa.

“Chị HHLạc TrănHH, chịh3Gd99 quảHH lHHà chfALay6ân nhânh3Gd99 kQKx3R6hông lộHH chHHân tướng.”QKx3R6 h3Gd99Thập THHam h3Gd99vỗ th3Gd99ay, mắtQKx3R6 lấph3Gd99 lQKx3R6ánh fALay6tim hồng.

“Tôi h3Gd99còn h3Gd99chân thậfALay6t HHhơn nHHữa cơHH, nàQKx3R6o h3Gd99lại đh3Gd99ây, uốnQKx3R6g rưfALay6ợu QKx3R6với chịh3Gd99, khôngHH fALay6say fALay6không về.”

“Vâng, chịfALay6 nófALay6i HHthế QKx3R6nào, Thậph3Gd99 h3Gd99Tam QKx3R6cũng QKx3R6theo hầu.”

“Thế HHnày lh3Gd99à h3Gd99thế nào?”h3Gd99 Lh3Gd99iên ÂQKx3R6n cuốih3Gd99 cùQKx3R6ng đãfALay6 nhh3Gd99ìn h3Gd99ra fALay6chút bQKx3R6ất thường.

“Thỉnh thoảQKx3R6ng lạiHH pháHHt táQKx3R6c mộh3Gd99t lần,QKx3R6 thfALay6ường th3Gd99hôi.” ThẩHHm HHHạ THHhụy cHHười hQKx3R6à hQKx3R6à hh3Gd99ai tiếngHH, ngoảnhh3Gd99 đầuh3Gd99 nhQKx3R6ìn dfALay6i độngHH củfALay6a Lạch3Gd99 TrănQKx3R6 đặtfALay6 trHHên bành3Gd99 trQKx3R6à fALay6lại đanh3Gd99g runQKx3R6g, “Ch3Gd99ó fALay6cần bh3Gd99ảo vớfALay6i nQKx3R6ó không,fALay6 điệnHH thoạih3Gd99 củQKx3R6a nóHH đh3Gd99ã kêHHu h3Gd99năm lầnHH rồh3Gd99i?” Th3Gd99hẩm HQKx3R6ạ Thụyh3Gd99 cầmQKx3R6 dQKx3R6i độngHH lêh3Gd99n, nhíQKx3R6u fALay6mày, “HạHH fALay6Thiên Liên?”

Thẩm Hạh3Gd99 Thụyh3Gd99 hấHHt đầh3Gd99u thoh3Gd99áng liHHếc quQKx3R6a Lạh3Gd99c TrăfALay6n QKx3R6đang h3Gd99đua HHrượu cùngfALay6 Thậph3Gd99 fALay6Tam thiếu,h3Gd99 bỗngh3Gd99 nfALay6hiên mỉmh3Gd99 cườifALay6 nQKx3R6ói vớiQKx3R6 LiêQKx3R6n QKx3R6Ân, “ChịfALay6 Liênh3Gd99, cóHH muốHHn xeQKx3R6m trHHò vQKx3R6ui không?”

Liên ÂQKx3R6n HHnhư chìh3Gd99m trh3Gd99ong sươngHH mù.

Thẩm HạHH Th3Gd99hụy lQKx3R6ại bậtHH cườh3Gd99i hQKx3R6a hfALay6ả, QKx3R6tiếp đóh3Gd99 lfALay6ập tứcHH cúHHi đầufALay6 mởQKx3R6 mànQKx3R6 hh3Gd99ình h3Gd99di đQKx3R6ộng củafALay6 LQKx3R6ạc TrăHHn, gửifALay6 HHtin nhh3Gd99ắn, hh3Gd99ai tin.

Nội dunQKx3R6g giốQKx3R6ng nhQKx3R6au, đềufALay6 làh3Gd99, [fALay6Em uh3Gd99ống sh3Gd99ay qh3Gd99uá, cưnh3Gd99g à,QKx3R6 tớiHH đh3Gd99ón eh3Gd99m đifALay6.] QKx3R6còn bổh3Gd99 sufALay6ng QKx3R6thêm HHđịa chỉh3Gd99 cụQKx3R6 thể.

—-***—-

[1] BQKx3R6ài háth3Gd99 QKx3R6này HHcó nhiềuHH đoạnHH “lQKx3R6a laHH” HH: ))

[2] fALay6ý chHHỉ ch3Gd99hân cQKx3R6hó QKx3R6(= nịnhfALay6 hótfALay6), tứcQKx3R6 kêh3Gd99u ThẩmHH Hạh3Gd99 ThụQKx3R6y biếfALay6t cáchQKx3R6 nịnhQKx3R6 nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

HH 

Tiếng h3Gd99di fALay6động vHHang lênHH, QKx3R6phá vỡfALay6 mộHHt cuộh3Gd99c fALay6hội nfALay6ghị QKx3R6thảo luậnfALay6 nghiêmh3Gd99 túc.h3Gd99 HHMạc fALay6Hoành ngfALay6ồi HHtrên HHghế chfALay6ủ h3Gd99tọa ch3Gd99ầm lHHấy chQKx3R6iếc h3Gd99điện thoạfALay6i màuQKx3R6 HHđen siêufALay6 mỏHHng h3Gd99đặt h3Gd99trên mépQKx3R6 bHHàn, HHhai QKx3R6giây sQKx3R6au, HHbàn QKx3R6tay nQKx3R6ắm dHHi độHHng nh3Gd99hất thờifALay6 siếtfALay6 HHchặt lại.

Lúc HạfALay6 Thh3Gd99iên LiHHên ch3Gd99hạy đếnQKx3R6 phònfALay6g quáHHn HHbar QKx3R6đã tfALay6hấy Lh3Gd99ạc Trănh3Gd99 đh3Gd99ang nằmHH tronh3Gd99g lòngh3Gd99 mộtQKx3R6 fALay6gã đQKx3R6ẹp traHHi, conQKx3R6g nh3Gd99gười kQKx3R6hông đượQKx3R6c thoảh3Gd99i máfALay6i, nhQKx3R6ớ lạh3Gd99i fALay6khi nãHHy mình3Gd99h vượth3Gd99 bh3Gd99a cáifALay6 QKx3R6đèn đỏHH liênfALay6 tiếfALay6p, khôHHng khỏfALay6i lắcfALay6 đfALay6ầu cườh3Gd99i khổ.

Trên bành3Gd99 tràQKx3R6 bàh3Gd99y lfALay6a lHHiệt biHHa bọtfALay6 cùHHng QKx3R6mấy h3Gd99chai rượuh3Gd99 ngoạfALay6i caQKx3R6o cHHấp cHHó niêQKx3R6n đạih3Gd99 lâfALay6u đh3Gd99ời, tQKx3R6rong QKx3R6ly rưfALay6ợu rHHót h3Gd99đầy nfALay6hững lHHoại rượuHH QKx3R6hỗn tQKx3R6ạp mh3Gd99àu sfALay6ắc khôngHH đồngh3Gd99 nhất,HH hQKx3R6ắn bh3Gd99iết tửuh3Gd99 lượngfALay6 cHHủa côh3Gd99 HHkhông tồh3Gd99i, cóh3Gd99 thểfALay6 nóiQKx3R6 làfALay6 cHHực HHkỳ kHHhá, nhưnh3Gd99g HHpha rưHHợu, khfALay6ông saHHy h3Gd99cũng khfALay6ó. HạHH Thiêh3Gd99n Lih3Gd99ên đứngQKx3R6 QKx3R6ở cửaQKx3R6 h3Gd99một lh3Gd99úc mớfALay6i HHcất bướcQKx3R6 đếnQKx3R6 bêh3Gd99n Lh3Gd99ạc Th3Gd99răn, hắnHH gih3Gd99ờ nHHày cHHhỉ QKx3R6hy vọHHng côh3Gd99 khôfALay6ng fALay6mượn fALay6rượu làmfALay6 càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảh3Gd99 lời.

“Chị LạQKx3R6c h3Gd99Trăn QKx3R6uống sHHay thHHường rh3Gd99ất yêh3Gd99n ổn.”

Hạ ThifALay6ên LiênHH ngẩngh3Gd99 đầh3Gd99u nhìQKx3R6n gãHH trh3Gd99ai thanQKx3R6h QKx3R6tú vừaQKx3R6 nóih3Gd99 chuyện,QKx3R6 “CậfALay6u HHvất vảHH quá.”

Thập TfALay6am cườiQKx3R6 cHHười, “h3Gd99Không sHHao, đâyfALay6 lh3Gd99à tráchQKx3R6 nhiệmfALay6 củah3Gd99 tôi.”

Hạ Thih3Gd99ên LQKx3R6iên h3Gd99hơi nhếfALay6ch khfALay6óe fALay6miệng, cHHúi ngưh3Gd99ời địnhh3Gd99 QKx3R6nâng LạfALay6c TrfALay6ăn dậy.

“Để chịQKx3R6 ấyHH ngQKx3R6ủ mfALay6ột h3Gd99lát đãfALay6, nHHếu kHHhông QKx3R6chị ấyh3Gd99 sQKx3R6ẽ pfALay6hát cáu.”QKx3R6 ThQKx3R6ập THHam ngăQKx3R6n cQKx3R6ản, HHcâu nàQKx3R6y cũnHHg cofALay6i nhưfALay6 fALay6là thậtQKx3R6 lòng.

Hạ Thh3Gd99iên Liênh3Gd99 fALay6ngừng lại,HH giQKx3R6ơ cfALay6ổ tfALay6ay nh3Gd99hìn đồQKx3R6ng hồHH, “NămfALay6 phúHHt nh3Gd99ữa h3Gd99được không?”

Thập TaHHm hípfALay6 mắt,HH cầmh3Gd99 chah3Gd99i bQKx3R6ia fALay6trên bàQKx3R6n HHuống QKx3R6mấy nQKx3R6gụm, kfALay6hông nófALay6i gì.

Một látfALay6 sHHau HạQKx3R6 ThiênQKx3R6 Lh3Gd99iên fALay6vươn fALay6tay kéoHH lấHHy efALay6o LfALay6ạc Trăn,QKx3R6 cfALay6hỉ làh3Gd99 vQKx3R6ẫn chưfALay6a đợQKx3R6i hắnHH cHHó độHHng tQKx3R6ác h3Gd99tiếp thHHeo, mộtfALay6 bành3Gd99 QKx3R6tay độtHH nhifALay6ên QKx3R6tách taQKx3R6y hắnQKx3R6 ra.

“Để tôiQKx3R6.” GiọnQKx3R6g nfALay6ói đh3Gd99ạm h3Gd99nhạt fALay6có vh3Gd99ị HHxa cácfALay6h trHHời sinh.

Hạ ThfALay6iên LiêHHn HHquay đầHHu lQKx3R6ại nh3Gd99hìn, lậpHH fALay6tức QKx3R6cười nóifALay6, “MạcHH tfALay6iên siQKx3R6nh, fALay6ngưỡng mộh3Gd99 HHđã lâu.”

Mạc HoàHHnh nghiênHHg đầu,QKx3R6 khẽHH gậtHH, “TôQKx3R6i cũnh3Gd99g vậy.”

Hạ ThHHiên LiênfALay6 cườiHH lặngQKx3R6 QKx3R6lẽ, “CófALay6 lẽQKx3R6 chúh3Gd99ng fALay6ta nfALay6ên fALay6ngồi xuh3Gd99ống tròHH chuQKx3R6yện mfALay6ột lát.”

“Cần h3Gd99thiết fALay6không?” MạcfALay6 Hoànhh3Gd99 hHHỏi, fALay6khẩu HHkhí đh3Gd99ã chốh3Gd99i từ.

“Chí ítHH chúHHng HHta cHHó cùngfALay6 mộfALay6t ch3Gd99hủ đề.”

Mạc HoànhQKx3R6 nhh3Gd99ìn lh3Gd99ại Hh3Gd99ạ Thh3Gd99iên Liênh3Gd99, vfALay6ẻ mHHặt điềmfALay6 đạm,fALay6 HH“Tôi kh3Gd99hông cảmfALay6 thấyfALay6 cHHần thiếtQKx3R6 pQKx3R6hải cóh3Gd99 cuộcQKx3R6 đQKx3R6àm luậnHH này.”

“Thế ư?”fALay6 SắcfALay6 mặth3Gd99 HHHạ ThiêQKx3R6n LifALay6ên QKx3R6chốc HHlát trQKx3R6ở nênQKx3R6 nghiêfALay6m túc.

Trong mh3Gd99ê maQKx3R6n, giọngHH nóih3Gd99 trầmh3Gd99 thấph3Gd99 queh3Gd99n tfALay6huộc khifALay6ến gifALay6ấc h3Gd99ngủ củfALay6a LfALay6ạc TrăfALay6n cQKx3R6ực HHkỳ h3Gd99buồn bựfALay6c, giữfALay6a lúQKx3R6c ngẩnQKx3R6 ngơh3Gd99 fALay6có mộtHH cfALay6ánh taQKx3R6y ôQKx3R6m lấHHy fALay6eo h3Gd99cô, vữngfALay6 vànHHg đỡfALay6 côh3Gd99 ngh3Gd99ồi dậy,fALay6 h3Gd99huyệt tháiQKx3R6 dươngQKx3R6 fALay6đau nhứHHc, dướfALay6i cfALay6hân h3Gd99lại yfALay6ếu ớHHt vfALay6ô lực,QKx3R6 h3Gd99cơ thểh3Gd99 h3Gd99khó chịufALay6 nh3Gd99hư tQKx3R6hể QKx3R6bị th3Gd99ê liệt.

Lạc TfALay6răn vươnQKx3R6 HHtay QKx3R6vỗ QKx3R6lên th3Gd99rán, cHHô khôngHH dh3Gd99ám chh3Gd99ắc lfALay6iệu mình3Gd99h cóHH phảiHH mQKx3R6ơ mh3Gd99ơ màQKx3R6ng h3Gd99màng trfALay6ong cơnh3Gd99 safALay6y, QKx3R6vì thếfALay6 QKx3R6lúc nàQKx3R6y mớiHH cảh3Gd99m giáQKx3R6c đượch3Gd99 nHHgười đangHH ôQKx3R6m h3Gd99cô làh3Gd99 MạcHH Hoh3Gd99ành, màh3Gd99 cảmHH xúHHc QKx3R6này kfALay6hiến HHcô bấtHH fALay6an mộQKx3R6t QKx3R6cách h3Gd99khó hiểu.

“Tránh ra…”QKx3R6 LHHạc fALay6Trăn hơQKx3R6i lộQKx3R6 vẻh3Gd99 h3Gd99mệt mỏQKx3R6i đẩyHH ngườfALay6i bêQKx3R6n cạnhh3Gd99 rQKx3R6a, ngãh3Gd99 vềHH h3Gd99sô ph3Gd99ha, thQKx3R6ật rHHa côQKx3R6 rHHất QKx3R6muốn nh3Gd99ói vớiQKx3R6 ngQKx3R6ười nHHày, khôQKx3R6ng cfALay6ó việQKx3R6c gìQKx3R6 tHHhì đừngh3Gd99 dùQKx3R6ng fALay6nhãn hfALay6iệu sữQKx3R6a tắm,h3Gd99 dầuQKx3R6 gHHội ấyh3Gd99 fALay6nữa, cHHho HHdù muốnHH dh3Gd99ùng ch3Gd99ũng khôfALay6ng đượHHc tỏh3Gd99a h3Gd99ra cùnh3Gd99g h3Gd99một lHHoại cảmQKx3R6 giác.

“Đừng chạmh3Gd99 HHvào tôiQKx3R6, tôHHi rấh3Gd99t khỏe.”HH fALay6Mùi hươh3Gd99ng fALay6quen thuộh3Gd99c đếnh3Gd99 fALay6gần, LfALay6ạc Trăh3Gd99n h3Gd99lại HHđẩy ngfALay6ười muốnHH đỡQKx3R6 côfALay6 mộth3Gd99 lầnfALay6 nữa.

Một lúQKx3R6c lâHHu sQKx3R6au, tHHhanh âmQKx3R6 QKx3R6ấm ápHH mộcHH mạcHH vanfALay6g lên,h3Gd99 “Lạch3Gd99 HHTrăn, afALay6nh đưQKx3R6a fALay6em về,HH efALay6m uQKx3R6ống fALay6say rồi.”

Lạc TrăQKx3R6n thQKx3R6ấy qQKx3R6uái lHHạ, fALay6sao hômfALay6 naHHy đâuHH đâufALay6 QKx3R6cũng tofALay6àn cảQKx3R6m QKx3R6giác cfALay6ó ngườih3Gd99 qQKx3R6uen, cốHH gắngfALay6 fALay6mở QKx3R6to hHHai mắtQKx3R6, tầmQKx3R6 h3Gd99nhìn mfALay6ơ fALay6hồ, nhQKx3R6ưng rQKx3R6õ rànHHg khuQKx3R6ôn mHHặt hiệnfALay6 rh3Gd99a tHHrước mắtfALay6 chQKx3R6ính fALay6là HạfALay6 THHhiên Liên,HH “…HH HạQKx3R6 TQKx3R6hiên Liên?”

“Ừ.” HạfALay6 QKx3R6Thiên LiQKx3R6ên cưQKx3R6ời mộfALay6t h3Gd99cách HHý vịh3Gd99 fALay6mù mịtHH, nHHhân tiệnfALay6 nắmh3Gd99 lấyHH fALay6tay cô.

“Sao HHanh lQKx3R6ại HHở đây…”h3Gd99 QKx3R6Ý thứcfALay6 fALay6hãy fALay6còn hơiQKx3R6 QKx3R6tỉnh táo.

“Đến đQKx3R6ón emfALay6.” HQKx3R6ạ ThiênQKx3R6 HHLiên đỡQKx3R6 lấyHH bờfALay6 vQKx3R6ai Lạch3Gd99 Trăn.

Lạc TrăHHn đứngHH fALay6dậy, đầuHH nặnHHg nHHhư đHHeo h3Gd99chì, HH“Em fALay6muốn ngủ.”

“Về lạih3Gd99 ngh3Gd99ủ tifALay6ếp, nhé?”

Lạc TrăHHn bỗnh3Gd99g nhiQKx3R6ên bậQKx3R6t cQKx3R6ười hHHì hfALay6ì, “Hạh3Gd99 ThiênQKx3R6 LiHHên, anh3Gd99h cóHH tình3Gd99h QKx3R6ý vHHới fALay6em à?”

Bốn phífALay6a tĩnhfALay6 lQKx3R6ặng bQKx3R6a giâyfALay6. “Ừ,fALay6 QKx3R6về điểmfALay6 nàfALay6y h3Gd99anh đãfALay6 thểQKx3R6 hiệnfALay6 rõfALay6 ràngfALay6 rồh3Gd99i.” fALay6Ngữ điệuQKx3R6 chQKx3R6ứa ýfALay6 cườQKx3R6i HHchậm rãiHH nóih3Gd99 rafALay6, QKx3R6mang HHtheo sựHH thẳngh3Gd99 HHtrắn triệQKx3R6t đHHể hifALay6ếm thấy.

Lạc Th3Gd99răn cQKx3R6úi đầuHH khẽHH cười,h3Gd99 “Cóh3Gd99 QKx3R6tình ý…QKx3R6 ha…HH HHem cũngfALay6 cảHHm fALay6thấy QKx3R6con ngườiQKx3R6 aQKx3R6nh rHHất thHHú vị…”QKx3R6 Lạch3Gd99 TrănQKx3R6 lHHắc lắcfALay6 đầHHu, h3Gd99đầu cànHHg nặng,fALay6 khônHHg qHHuản fALay6nổi mh3Gd99ạch sh3Gd99uy nghfALay6ĩ, vẫQKx3R6n tQKx3R6iếp fALay6tục lẩmQKx3R6 h3Gd99bẩm nQKx3R6ói mớh3Gd99, “ĐifALay6 thôh3Gd99i… đfALay6ưa bQKx3R6ổn tiểuh3Gd99 thư…QKx3R6 fALay6về nhàh3Gd99, QKx3R6em QKx3R6muốn ngủ…”fALay6 LồQKx3R6ng ngựQKx3R6c fALay6phiền muộnh3Gd99 khh3Gd99ó chịuHH, tHHừng h3Gd99đợt buHHồn fALay6nôn tfALay6rào fALay6lên, nãofALay6 bfALay6ộ cHHo fALay6rút nh3Gd99gày càQKx3R6ng sítQKx3R6 chặt,QKx3R6 giốngh3Gd99 fALay6như mufALay6ốn nứtHH tHHoác ra.

“Vâng, đạiQKx3R6 fALay6tiểu thfALay6ư, lHHập HHtức đưaQKx3R6 efALay6m QKx3R6về nHHhà đây.”QKx3R6 h3Gd99Không khỏiQKx3R6 bậtQKx3R6 cườiHH, qHHuả thựfALay6c HHcá th3Gd99ính hơiQKx3R6 ầHHm fALay6ĩ, nfALay6hưng hQKx3R6oàn toHHàn fALay6có tQKx3R6hể chấpfALay6 nhậnHH, HạfALay6 ThiêHHn LiênQKx3R6 fALay6ôm QKx3R6Lạc TrănHH bướcQKx3R6 rfALay6a bêfALay6n ngoài.

Lạc HHTrăn cảh3Gd99m giáh3Gd99c nhưfALay6 mìnhHH đh3Gd99ang giẫmHH lênh3Gd99 bọtHH biển,HH chỉHH HHcó thểfALay6 yHHếu HHớt fALay6tựa vàoh3Gd99 Hạh3Gd99 THHhiên LiêfALay6n, mặcHH chh3Gd99o hắnh3Gd99 QKx3R6kéo đi.

Đôi vHHợ chQKx3R6ồng soh3Gd99n dHHựa sáh3Gd99t vàh3Gd99o nHHhau rờiQKx3R6 đHHi, tronh3Gd99g gih3Gd99an phònQKx3R6g chh3Gd99ìm vàofALay6 HHmột mảnh3Gd99h tĩnhfALay6 mịch,HH đếnfALay6 khQKx3R6i Mạch3Gd99 QKx3R6Hoành ởfALay6 mộh3Gd99t bênQKx3R6 QKx3R6bình HHtĩnh đứngQKx3R6 lêh3Gd99n, đưah3Gd99 mộtQKx3R6 ch3Gd99hiếc tfALay6hẻ cfALay6ho ThQKx3R6ập Tam.

Thập TfALay6am h3Gd99phản ứnQKx3R6g lạiHH QKx3R6liền vộfALay6i vàngh3Gd99 HHxua h3Gd99tay, “Chh3Gd99i QKx3R6phí củaQKx3R6 chịQKx3R6 Lạh3Gd99c THHrăn HHđều đượcfALay6 miQKx3R6ễn phí.HH” Thh3Gd99ần sắHHc MạcQKx3R6 HoHHành đQKx3R6ạm nhh3Gd99ạt, h3Gd99nhưng tifALay6a lạnhHH lQKx3R6ùng tih3Gd99ềm h3Gd99ẩn tfALay6rong coh3Gd99n ngưfALay6ơi lạiHH vôfALay6 cùnh3Gd99g rHHõ néh3Gd99t. ThHHập TQKx3R6am đQKx3R6ang muQKx3R6ốn h3Gd99lên tiếnh3Gd99g nh3Gd99ói h3Gd99gì đó,HH MạfALay6c HfALay6oành HHđã đh3Gd99ẩy cửHHa rHHa ngoài.

“Quan hệHH taHHm gfALay6iác điHHển hìh3Gd99nh, mộHHt tHHừ thôih3Gd99, tầmQKx3R6 thường.fALay6” ThẩmHH Hh3Gd99ạ Thụyh3Gd99 vQKx3R6ẫn néHHp tfALay6rong gócHH QKx3R6tối QKx3R6gặm QKx3R6nửa quảh3Gd99 dfALay6ưa hấfALay6u xongfALay6, phQKx3R6un QKx3R6ra h3Gd99một HHtừ trQKx3R6ần tHHhuật mQKx3R6ang tínhQKx3R6 tổfALay6ng kếtQKx3R6, “Lih3Gd99ên Ân,QKx3R6 thQKx3R6ấy thHHế nào?”

Liên ÂQKx3R6n nfALay6gồi xổmh3Gd99 bHHên cQKx3R6ạnh sah3Gd99u mộtHH lúfALay6c QKx3R6im lặh3Gd99ng mớfALay6i HHtrầm mặcfALay6 gfALay6ật đầHHu, “HHCô QKx3R6gái thìHH fALay6quá tầmQKx3R6 thườngh3Gd99, nhưngQKx3R6 đàQKx3R6n ônHHg lạifALay6 khQKx3R6ông th3Gd99ầm thưfALay6ờng, nếh3Gd99u HHcó thh3Gd99ể hốth3Gd99 vàoh3Gd99 troHHng quánh3Gd99 —-”

Hạ Th3Gd99hiên fALay6Liên dìuh3Gd99 Lạch3Gd99 Trh3Gd99ăn lênHH fALay6xe, giQKx3R6úp fALay6cô càiQKx3R6 QKx3R6dây aHHn HHtoàn, “CHHó thểQKx3R6 bfALay6iến mìnhQKx3R6 thHHành fALay6thế nàh3Gd99y, eQKx3R6m cũHHng lHHợi h3Gd99hại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiênfALay6 LiênHH sữHHng sờ,h3Gd99 ngồifALay6 tHHrở lạh3Gd99i vịQKx3R6 QKx3R6trí cfALay6ủa mình3Gd99h, khẽQKx3R6 fALay6cười QKx3R6thành tiếng,fALay6 “ĐâyHH HHcó thểh3Gd99 coh3Gd99i nh3Gd99hư mộth3Gd99 mQKx3R6ũi tQKx3R6ên trúnQKx3R6g hafALay6i đíQKx3R6ch trêfALay6n mộtHH HHgiá tfALay6rị nàofALay6 đófALay6 không?”

Ngoảnh HHđầu nhìnfALay6 gươfALay6ng mặtQKx3R6 manfALay6g vẻfALay6 thuầQKx3R6n khih3Gd99ết vfALay6ô fALay6cùng HHtrong fALay6mê mafALay6n, bh3Gd99ất đắfALay6c dĩh3Gd99 h3Gd99thở dàQKx3R6i, “CốQKx3R6 nhóHHc nQKx3R6ày fALay6quả đúngh3Gd99 làQKx3R6 mộth3Gd99 tHHai họa.h3Gd99” fALay6Bất thìnhQKx3R6 lìnhQKx3R6, LạQKx3R6c Trănh3Gd99 vQKx3R6ươn tafALay6y túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”