You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gianGKsHmn phNkòng 6WfFeMquán Nkbar, LNkạc TrănnGKsHm, LiênNk 6WfFeMÂn, 6WfFeMThẩm NkHạ T6WfFeMhụy, 6WfFeMThất NkThất x6WfFeMiêu vẹooZCGGb vắoZCGGbt ngườiNk l6WfFeMên sôoZCGGb ph6WfFeMa tnGKsHmán gẫu,6WfFeM hNkai cnGKsHmậu oZCGGbấm oZCGGbca hánGKsHmt ởnGKsHm bNkên trên6WfFeM, 6WfFeMhát “Nhữn6WfFeMg bôngNk Nkhoa Nkkia” oZCGGbcủa PhNkác Thụ.

“Thập Ta6WfFeMm, đừngNk “la”Nk n6WfFeMữa Nk[1], tônGKsHmi n6WfFeMghe sắ6WfFeMp nGKsHmtắt thnGKsHmở đâyoZCGGb nàNky, đnGKsHmổi bàoZCGGbi oZCGGbnào nGKsHmvui hNkơn đi!”6WfFeM LạcNk NkTrăn némNk mộoZCGGbt Nkcái gố6WfFeMi ô6WfFeMm qua.

“Được, vậy6WfFeM choZCGGbị thíchnGKsHm nghnGKsHme 6WfFeMbài 6WfFeMnào?” ThậoZCGGbp 6WfFeMTam kiNkềm nGKsHmlại giọng6WfFeM coZCGGbao đnGKsHmã “la6WfFeM” đến6WfFeM nGKsHmphân noZCGGbửa, 6WfFeMnịnh 6WfFeMnọt hỏi6WfFeM NkLạc Trăn.

“Tao lnGKsHmại cnGKsHmảm thấyNk rấ6WfFeMt dnGKsHmễ Nknghe, nGKsHmtao thíoZCGGbch giọnoZCGGbg nànGKsHmy, cáinGKsHm Nkgì nhỉ,6WfFeM Nku b6WfFeMuồn, đúngnGKsHm khôn6WfFeMg nGKsHmA Thụy?”

“Đúng, quáNk đúngoZCGGb, cNkhị LioZCGGbên nNkói đềuNk đoZCGGbúng!” Thẩ6WfFeMm nGKsHmHạ 6WfFeMThụy cười6WfFeM hề6WfFeM hề.

“Tao nGKsHmbảo nàNky ThẩmNk HnGKsHmạ Thụy,6WfFeM 6WfFeMchân nàyoZCGGb củoZCGGba moZCGGbày dnGKsHmỡ từNk trêNkn thnGKsHmân chóoZCGGb xuốngNk àNk, s6WfFeMau đó6WfFeM Nklắp lêNkn ngườiNk Nkmình nGKsHmhả [nGKsHm2].” LạcoZCGGb NkTrăn gNkiơ châNkn hunGKsHmng hoZCGGbãn chọnGKsHmc Nkloạn trênGKsHmn đùiNk củnGKsHma ThẩnGKsHmm HnGKsHmạ Thụy.

“Ơ hnGKsHmay, qnGKsHmuấy r6WfFeMối oZCGGbtình dục.”

“Tao oZCGGbđánh mày!”

Hai cnGKsHmậu ấNkm nhnGKsHmìn nNkhau, choZCGGbủ động6WfFeM Nkchọn mộtnGKsHm bnGKsHmài Nktình nGKsHmca hoZCGGbát đôi.

“Nói Nkđi nóoZCGGbi lNkại,” LiênnGKsHm ÂoZCGGbn nNkhìn nGKsHmvề phíaoZCGGb LạcnGKsHm TrNkăn đanGKsHmng cuộNkn Nktròn trêoZCGGbn soZCGGbô phnGKsHma nGKsHmđơn, “Bạch6WfFeM mnGKsHmã củaNk mày6WfFeM đâu?Nk SanGKsHmo cnGKsHmhưa nNkghe mànGKsHmy nhoZCGGbắc đếnnGKsHm oZCGGbnữa nhỉ,oZCGGb trướcnGKsHm nGKsHmđây cNkhẳng phảinGKsHm ngànGKsHmy nnGKsHmào cũn6WfFeMg trnGKsHmeo trêNkn m6WfFeMiệng sao?”

Thẩm HạNk ThụyoZCGGb voZCGGbừa nghoZCGGbe liềnNk cườioZCGGb hNkô Nkhố, “Người6WfFeM oZCGGbta sớmNk khôngoZCGGb nGKsHmcần nóNk rồi6WfFeM, chịoZCGGb nGKsHmLiên, chịoZCGGb cốNk ýNk đúngoZCGGb kh6WfFeMông?” oZCGGbThẩm NkHạ ThoZCGGbụy 6WfFeMcòn n6WfFeMhớ mìoZCGGbnh đãoZCGGb 6WfFeMkể chuy6WfFeMện nànGKsHmy choZCGGbo nGKsHmLiên ÂnGKsHmn, hNkơn nữanGKsHm 6WfFeMcòn kểoZCGGb rấtoZCGGb sốngNk độ6WfFeMng hìnhNk tượng.

Lạc TroZCGGbăn nGKsHmlúc nànGKsHmy khôn6WfFeMg hoZCGGbô ứnoZCGGbg Nkvới nGKsHmThẩm HạNk 6WfFeMThụy nữa,6WfFeM ngNkẩng đầ6WfFeMu nhìnGKsHmn tnGKsHmrần nnGKsHmhà lộngnGKsHm lẫoZCGGby v6WfFeMàng soNkn, mắ6WfFeMt cnGKsHmhớp chớp.

“Không tiếpoZCGGb nGKsHmtục noZCGGbữa à?”6WfFeM LiNkên NkÂn nGKsHmvô cùoZCGGbng 6WfFeMkinh ngạc.

“Chị 6WfFeMtưởng loZCGGbà tiể6WfFeMu thuy6WfFeMết nhiều6WfFeM 6WfFeMkỳ à,Nk đ6WfFeMều lnGKsHmà ch6WfFeMuyện củaNk Nkhai nă6WfFeMm trướ6WfFeMc, xnGKsHmong oZCGGbxuôi từNk lâuoZCGGb rồi.”oZCGGb ThẩnGKsHmm HạnGKsHm ThụyoZCGGb nân6WfFeMg 6WfFeMly rượuNk hoZCGGbướng q6WfFeMua oZCGGbLạc TnGKsHmrăn lnGKsHmàm đnGKsHmiệu bộ6WfFeM chnGKsHmúc rượu.

“Không đúngoZCGGb,” NkLiên nGKsHmÂn ngồNki 6WfFeMthẳng dậy,nGKsHm coZCGGbúi đầnGKsHmu trầm6WfFeM tư6WfFeM, “6WfFeMTao nhớnGKsHm hNkai nnGKsHmăm trước,Nk oZCGGbcái oZCGGbtên bạoZCGGbch mãNk Nkấy cNkhạy đếnGKsHmn hỏNki oZCGGbtao LạcNk T6WfFeMrăn xiNkn họcoZCGGb trường6WfFeM nào,Nk 6WfFeMvẻ m6WfFeMặt rấnGKsHmt thàoZCGGbnh khẩnGKsHmn, rNkất tNkha th6WfFeMiết, rấoZCGGbt đoZCGGbau nGKsHmkhổ, rấNkt tioZCGGbều tụoZCGGby, suoZCGGbýt nGKsHmnữa toZCGGbao còn6WfFeM tưởngoZCGGb LạoZCGGbc TrănNk pnGKsHmhụ hắnnGKsHm, đươn6WfFeMg nhiênNk lá6WfFeMt s6WfFeMau Nktao lậoZCGGbp 6WfFeMtức tỉnhoZCGGb táooZCGGb, nghnGKsHmĩ cánGKsHmi thằng6WfFeM Nknhóc oZCGGbnhư hắnNk, đã6WfFeM bắtnGKsHm nGKsHmnạt eoZCGGbm gáNki n6WfFeMhà oZCGGbtao c6WfFeMòn dám6WfFeM gioZCGGbả bộ6WfFeM snGKsHmi t6WfFeMình trướcoZCGGb m6WfFeMặt c6WfFeMhị đâ6WfFeMy, nhàooZCGGb lênGKsHmn đánhoZCGGb c6WfFeMho mộtnGKsHm trận6WfFeM, kếtoZCGGb oZCGGbquả —-”Nk LinGKsHmên ÂNkn ngừng6WfFeM l6WfFeMại oZCGGbho hNkồi lâu6WfFeM, “oZCGGbBa chiêu6WfFeM bịoZCGGb cnGKsHmhế Nkngự, sNkau nGKsHmđó Nktao vnGKsHmì thâNkn quoZCGGbên nGKsHmnghĩa cnGKsHmho hNkắn địNka chỉ,nGKsHm hNkắn liê6WfFeMn tNkục nóoZCGGbi ha6WfFeMi tNkiếng cảmoZCGGb ơn,6WfFeM nGKsHmxong oZCGGbquay oZCGGbngười cnGKsHmhạy luôn,oZCGGb toZCGGbao troZCGGbông thenGKsHmo bnGKsHmóng lưngnGKsHm nôoZCGGbn nóngnGKsHm ấy6WfFeM moZCGGbà ngoZCGGbhĩ, goZCGGbã đànNk ôngNk 6WfFeMtốt thếNk nà6WfFeMy Nkchắc t6WfFeMám phầnGKsHmn làoZCGGb nGKsHmem gái6WfFeM nGKsHmmình oZCGGbhiểu lầmnGKsHm rồi.”nGKsHm NóiNk đếNkn đây,oZCGGb oZCGGbLiên nGKsHmÂn ngẩoZCGGbng đầNku á6WfFeMnh mắtoZCGGb hNkung ác,oZCGGb “HóaNk r6WfFeMa Nklà hỏ6WfFeMi đểnGKsHm chơiNk thNkôi à!”

Lạc TnGKsHmrăn nGKsHmvẫn nGKsHmnhìn lênnGKsHm troZCGGbần nhà6WfFeM, khôn6WfFeMg hềoZCGGb độNkng đậ6WfFeMy, tựanGKsHm nhưnGKsHm đãoZCGGb Nkcứng đnGKsHmờ ra.

“Em gáoZCGGbi, nGKsHmkhông saoZCGGbo chNkứ?” ThẩmNk HnGKsHmạ ThụyNk ngNkhe xNkong cũngNk Nksững sờ6WfFeM, đoạoZCGGbn honGKsHmàn nGKsHmhồn đnGKsHmá noZCGGbgười b6WfFeMên cạnhnGKsHm nGKsHmmột cái.

“không soZCGGbao, oZCGGbcó tnGKsHmhể Nkcó chuy6WfFeMện gnGKsHmì Nkđược chứ.”nGKsHm LoZCGGbạc oZCGGbTrăn oZCGGbđứng dậy,6WfFeM cầm6WfFeM cnGKsHmhai bioZCGGba 6WfFeMtrên bànoZCGGb tr6WfFeMà trútNk mộtnGKsHm oZCGGbngụm, r6WfFeMồi đNki lênGKsHmn bNkục hátoZCGGb nNkhận mi6WfFeMcro trênNk tanGKsHmy ThNkập TamoZCGGb, toZCGGbươi cư6WfFeMời noZCGGbói, “ĐếnoZCGGb taoNk, tụoZCGGbi màyoZCGGb ở6WfFeM dNkưới moZCGGbà ngNkhe, ngnGKsHmhe luôoZCGGbn 6WfFeMcho t6WfFeMao nnGKsHmhá, bổNkn tiểNku 6WfFeMthư cNkống Nkhiến Nkca 6WfFeMhát, quánoZCGGb oZCGGbquân tonGKsHmp oZCGGb10 Nkdanh coZCGGba củaoZCGGb troZCGGbường NkE oZCGGbtái xuấoZCGGbt lầnNk đNkầu tiênGKsHmn, nghNkìn vànnGKsHmg nGKsHmcũng khóNk cầu.”

“Tao c6WfFeMó noZCGGbói chuyệnoZCGGb gìNk đán6WfFeMg oZCGGbđể vuoZCGGbi mừngoZCGGb à?”nGKsHm LNkiên ÂNkn nghi6WfFeMêng đầu6WfFeM hỏiNk ThẩmnGKsHm HạoZCGGb Thụy.

Thẩm Hạ6WfFeM ThụyoZCGGb nhấoZCGGbp n6WfFeMgụm rượoZCGGbu nhìoZCGGbn lênnGKsHm bục,oZCGGb Nkkhông lnGKsHmên tiếng.

Lạc TrănNk hánGKsHmt 6WfFeMliên t6WfFeMiếp ha6WfFeMi boZCGGbài t6WfFeMiếng anh.

“Không ngờnGKsHm vẫnNk có6WfFeM chnGKsHmút th6WfFeMực 6WfFeMlực.” Liê6WfFeMn 6WfFeMÂn đánNkh 6WfFeMgiá mộ6WfFeMt cáNkch k6WfFeMhách quan.

“Không thếNk t6WfFeMhì sa6WfFeMo giànnGKsHmh nGKsHmquán quânGKsHmn h6WfFeMả.” Thẩm6WfFeM nGKsHmHạ Th6WfFeMụy mỉm6WfFeM nGKsHmcười, cnGKsHmũng nhớnGKsHm l6WfFeMại cuộc6WfFeM th6WfFeMi Nkca hNkát lnGKsHmàm c6WfFeMho Nkcả 6WfFeMtrường xôn6WfFeM xoZCGGbao v6WfFeMào noZCGGbăm thứnGKsHm banGKsHm, oZCGGbkhi ấyNk LNkạc TnGKsHmrăn cnGKsHmó th6WfFeMể 6WfFeMtham oZCGGbgia được6WfFeM lNkà Nkdo nGKsHmkhông oZCGGbcẩn Nkthận ngh6WfFeMe nó6WfFeMi coZCGGbhủ nGKsHmtịch oZCGGbhội Nkhọc nGKsHmsinh Mạc6WfFeM HoànNkh loZCGGbà một6WfFeM g6WfFeMiám khảooZCGGb của6WfFeM vònNkg sơNk loại,nGKsHm mà6WfFeM cái6WfFeM co6WfFeMn b6WfFeMé LạcnGKsHm TrănGKsHmn haoZCGGby troZCGGbêu chọcoZCGGb n6WfFeMam sioZCGGbnh loZCGGbàm thoZCGGbú nGKsHmvui 6WfFeMcuộc Nksống đưNkơng 6WfFeMnhiên sẽnGKsHm kNkhông Nkbở lNkỡ bNkất c6WfFeMứ cNkơ hNkội nNkào, lNkảo oZCGGbđảo c6WfFeMhạy đoZCGGbi Nkbáo d6WfFeManh, 6WfFeMcòn vềoZCGGb Nksau lnGKsHmàm sanGKsHmo lạ6WfFeMi giànhNk được6WfFeM giải6WfFeM Nknhất, Thẩm6WfFeM H6WfFeMạ ThNkụy cũnGKsHmng mơnGKsHm hồ,Nk thựcnGKsHm lNkực thoZCGGbì khoZCGGbông Nkkém nhNkưng chưaoZCGGb đnGKsHmến mứoZCGGbc đượcoZCGGb giả6WfFeMi nhNkất, Nktrong đNkó coZCGGbó haoZCGGbi thíNk nGKsHmsinh cnGKsHmô thấynGKsHm còoZCGGbn mạnnGKsHmh mẽnGKsHm 6WfFeMhơn Nkcả LạnGKsHmc TrănNk, sNkau nàNky Thẩm6WfFeM HoZCGGbạ Th6WfFeMụy ngnGKsHmẫm lạiNk cũnGKsHmng đã6WfFeM 6WfFeMthông suốtNk, làmNk Nkca snGKsHmĩ qoZCGGbuan trọNkng n6WfFeMhất làNk g6WfFeMì, vNkẻ bNkề ngo6WfFeMài! BềNk ngoàoZCGGbi ổnNk tiếnGKsHmng quỷoZCGGb gọ6WfFeMi n6WfFeMgười cũnnGKsHmg n6WfFeMghe nnGKsHmhư tioZCGGbếng trờinGKsHm, c6WfFeMòn ngưnGKsHmợc Nklại, chỉNk cónGKsHm vNkề nhNkà hoZCGGbát cNkho mìnGKsHmnh ngh6WfFeMe t6WfFeMhôi. ThNkật rNka nGKsHmký ứoZCGGbc sâNku đnGKsHmậm nhấtNk vềNk cuộ6WfFeMc t6WfFeMhi Nkấy choZCGGbính làNk nGKsHmlễ oZCGGbtrao giải,nGKsHm Nkhôm đ6WfFeMó MNkạc HoàNknh bướcNk lênGKsHmn tặng6WfFeM hoZCGGboa, Nkmỉm cư6WfFeMời nóiNk mộNkt câunGKsHm vNkô cùngoZCGGb kNkinh đNkiển, “NămoZCGGb nnGKsHmay doZCGGbù Nksao cũng6WfFeM oZCGGbngoài doZCGGbự đonGKsHmán”, to6WfFeMàn trư6WfFeMờng xôn6WfFeM xao.

Thẩm HạoZCGGb nGKsHmThụy nghnGKsHmĩ đếNkn đâoZCGGby, khNkông khỏiNk 6WfFeMcảm thán6WfFeM mNkột tiếnGKsHmng, tnGKsHmuổi Nktrẻ thậtnGKsHm nhiềuNk hoànGKsHmi bão.

Lạc TNkrăn l6WfFeMại hánGKsHmt Nkmột nGKsHmbài tiếng6WfFeM aNknh r6WfFeMồi nGKsHmđi xnGKsHmuống, oZCGGbvươn 6WfFeMtay đ6WfFeMón lấy6WfFeM nGKsHmly sodnGKsHma Th6WfFeMẩm Hạ6WfFeM ThụyNk đưa.

“Chị LạcNk TrnGKsHmăn, chịnGKsHm quả6WfFeM làNk ch6WfFeMân nnGKsHmhân khnGKsHmông lộnGKsHm chânGKsHmn tướng.”Nk TnGKsHmhập TnGKsHmam vỗ6WfFeM taoZCGGby, mắtnGKsHm loZCGGbấp l6WfFeMánh 6WfFeMtim hồng.

“Tôi Nkcòn chânnGKsHm 6WfFeMthật oZCGGbhơn nữaNk nGKsHmcơ, nà6WfFeMo lạNki đây,Nk uốnGKsHmng r6WfFeMượu 6WfFeMvới chị,oZCGGb kh6WfFeMông snGKsHmay oZCGGbkhông về.”

“Vâng, chNkị nóioZCGGb 6WfFeMthế nào,Nk 6WfFeMThập TnGKsHmam cNkũng t6WfFeMheo hầu.”

“Thế nàyNk l6WfFeMà nGKsHmthế nNkào?” nGKsHmLiên ÂnoZCGGb cNkuối cùnnGKsHmg đãnGKsHm Nknhìn r6WfFeMa chútNk boZCGGbất thường.

“Thỉnh thoảoZCGGbng 6WfFeMlại ph6WfFeMát tác6WfFeM 6WfFeMmột lần,6WfFeM thườngNk thôi.”nGKsHm Th6WfFeMẩm Hạ6WfFeM ThụynGKsHm cườiNk hnGKsHmà hàoZCGGb h6WfFeMai tiếng6WfFeM, ngoảnNkh 6WfFeMđầu nhìn6WfFeM Nkdi đoZCGGbộng 6WfFeMcủa L6WfFeMạc TrănGKsHmn oZCGGbđặt trêNkn bànnGKsHm troZCGGbà lnGKsHmại đangNk rungoZCGGb, “CónGKsHm c6WfFeMần bảo6WfFeM voZCGGbới oZCGGbnó khôn6WfFeMg, điệNkn t6WfFeMhoại củoZCGGba n6WfFeMó oZCGGbđã kêuNk năm6WfFeM lầnGKsHmn nGKsHmrồi?” NkThẩm oZCGGbHạ 6WfFeMThụy cầoZCGGbm nGKsHmdi động6WfFeM lên6WfFeM, nhíuNk moZCGGbày, “NkHạ ThioZCGGbên Liên?”

Thẩm HoZCGGbạ T6WfFeMhụy hấNkt đầunGKsHm th6WfFeMoáng liếnGKsHmc qnGKsHmua LạcNk Trăn6WfFeM đaNkng oZCGGbđua 6WfFeMrượu coZCGGbùng ThnGKsHmập 6WfFeMTam thiếu,nGKsHm bỗ6WfFeMng nhiênNk nGKsHmmỉm cưoZCGGbời nóiNk với6WfFeM LinGKsHmên nGKsHmÂn, “ChịnGKsHm Li6WfFeMên, oZCGGbcó moZCGGbuốn xenGKsHmm trò6WfFeM vuNki không?”

Liên Ân6WfFeM nGKsHmnhư oZCGGbchìm toZCGGbrong sươn6WfFeMg mù.

Thẩm HnGKsHmạ TNkhụy loZCGGbại bậ6WfFeMt cNkười oZCGGbha nGKsHmhả, tiếpNk đnGKsHmó 6WfFeMlập tứcNk Nkcúi đầ6WfFeMu Nkmở màNkn hìnhNk d6WfFeMi độngNk củaoZCGGb NkLạc oZCGGbTrăn, oZCGGbgửi tiNkn n6WfFeMhắn, hoZCGGbai tin.

Nội 6WfFeMdung 6WfFeMgiống oZCGGbnhau, đềoZCGGbu 6WfFeMlà, 6WfFeM[Em nGKsHmuống Nksay quNká, coZCGGbưng à,oZCGGb tớiNk đónnGKsHm e6WfFeMm đi.6WfFeM] cNkòn boZCGGbổ oZCGGbsung thêoZCGGbm địaNk chNkỉ cụoZCGGb thể.

—-***—-

[1] Bà6WfFeMi h6WfFeMát nGKsHmnày cnGKsHmó oZCGGbnhiều đoạnNk “laoZCGGb la”nGKsHm 6WfFeM: ))

[2] Nký choZCGGbỉ ch6WfFeMân chó6WfFeM oZCGGb(= 6WfFeMnịnh hót)nGKsHm, 6WfFeMtức kê6WfFeMu Thẩm6WfFeM HạNk ThnGKsHmụy biếtoZCGGb cáchNk nịnhoZCGGb nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

Nk"" 

Tiếng d6WfFeMi độnGKsHmng voZCGGbang lênnGKsHm, phánGKsHm nGKsHmvỡ mNkột oZCGGbcuộc hoZCGGbội nghịNk thảoNk luNkận nghiêoZCGGbm túcNk. Mạc6WfFeM HoànhnGKsHm ngoZCGGbồi tnGKsHmrên ghếNk chnGKsHmủ tọoZCGGba cNkầm lấoZCGGby cnGKsHmhiếc điện6WfFeM thoạnGKsHmi 6WfFeMmàu đNken s6WfFeMiêu mỏn6WfFeMg đặnGKsHmt trênNk mép6WfFeM bànGKsHmn, Nkhai oZCGGbgiây soZCGGbau, bNkàn taoZCGGby nắoZCGGbm d6WfFeMi độngnGKsHm noZCGGbhất thờnGKsHmi si6WfFeMết chặtNk lại.

Lúc HạnGKsHm ThinGKsHmên Liên6WfFeM cNkhạy đếnoZCGGb phoZCGGbòng quánGKsHmn oZCGGbbar Nkđã thấyNk LạcnGKsHm Tr6WfFeMăn đang6WfFeM nằmoZCGGb nGKsHmtrong lNkòng mNkột g6WfFeMã đẹpnGKsHm traiNk, conoZCGGbg ngNkười khôngnGKsHm đư6WfFeMợc th6WfFeMoải mái,6WfFeM nhớnGKsHm lnGKsHmại k6WfFeMhi Nknãy mìnoZCGGbh vượtNk Nkba cái6WfFeM đèNkn nGKsHmđỏ oZCGGbliên ti6WfFeMếp, khônnGKsHmg k6WfFeMhỏi lắc6WfFeM đoZCGGbầu cườinGKsHm khổ.

Trên oZCGGbbàn trà6WfFeM oZCGGbbày lnGKsHma lNkiệt bi6WfFeMa bọt6WfFeM cùnNkg mấyNk 6WfFeMchai 6WfFeMrượu ngoạoZCGGbi oZCGGbcao cấoZCGGbp cóoZCGGb Nkniên đạiNk Nklâu đờnGKsHmi, troZCGGbong 6WfFeMly rượoZCGGbu roZCGGbót đ6WfFeMầy noZCGGbhững l6WfFeMoại rượNku hỗnGKsHmn tNkạp Nkmàu soZCGGbắc khônNkg đNkồng nhấtnGKsHm, h6WfFeMắn biếtNk toZCGGbửu nGKsHmlượng củaoZCGGb côNk khôn6WfFeMg 6WfFeMtồi, nGKsHmcó thểoZCGGb nóNki Nklà Nkcực kỳoZCGGb kháoZCGGb, nhưng6WfFeM pNkha rượu,Nk khNkông s6WfFeMay coZCGGbũng Nkkhó. Hạ6WfFeM nGKsHmThiên LiênNk đứngnGKsHm ở6WfFeM cửNka 6WfFeMmột lNkúc mới6WfFeM cấtoZCGGb Nkbước đoZCGGbến bênNk Lạ6WfFeMc TnGKsHmrăn, Nkhắn giờ6WfFeM nàNky nGKsHmchỉ Nkhy vọngnGKsHm côNk không6WfFeM mượnnGKsHm rưNkợu làmoZCGGb càn.

“Lạc Trăn.”

Không trả6WfFeM lời.

“Chị LạcnGKsHm TrănoZCGGb uống6WfFeM Nksay Nkthường rấtnGKsHm yê6WfFeMn ổn.”

Hạ T6WfFeMhiên Liên6WfFeM ngẩnnGKsHmg nGKsHmđầu nhìnNk 6WfFeMgã tra6WfFeMi thoZCGGbanh oZCGGbtú 6WfFeMvừa nóNki cNkhuyện, “CậuoZCGGb vấtnGKsHm vảoZCGGb quá.”

Thập ToZCGGbam cườnGKsHmi cườ6WfFeMi, “KoZCGGbhông sao6WfFeM, đâNky 6WfFeMlà nGKsHmtrách nhiệ6WfFeMm nGKsHmcủa tôi.”

Hạ TnGKsHmhiên LioZCGGbên h6WfFeMơi nhếc6WfFeMh khónGKsHme miệnoZCGGbg, cúi6WfFeM ngườioZCGGb đ6WfFeMịnh nângNk L6WfFeMạc TrănoZCGGb dậy.

“Để cNkhị 6WfFeMấy 6WfFeMngủ mộtoZCGGb látoZCGGb đã,oZCGGb noZCGGbếu khôNkng chị6WfFeM Nkấy s6WfFeMẽ poZCGGbhát c6WfFeMáu.” ThoZCGGbập oZCGGbTam ngănnGKsHm cả6WfFeMn, câunGKsHm nGKsHmnày cũng6WfFeM conGKsHmi n6WfFeMhư là6WfFeM Nkthật lòng.

Hạ ToZCGGbhiên LiênoZCGGb ngừ6WfFeMng lại,nGKsHm oZCGGbgiơ oZCGGbcổ taNky n6WfFeMhìn Nkđồng hồ,6WfFeM “NănGKsHmm poZCGGbhút nNkữa đượ6WfFeMc không?”

Thập TanGKsHmm 6WfFeMhíp mắt,Nk cầoZCGGbm chanGKsHmi 6WfFeMbia trên6WfFeM bàNkn Nkuống mấy6WfFeM ngụm,nGKsHm khoZCGGbông nnGKsHmói gì.

Một lánGKsHmt s6WfFeMau HạoZCGGb ThiênGKsHmn LinGKsHmên vươ6WfFeMn taoZCGGby ké6WfFeMo lấynGKsHm 6WfFeMeo L6WfFeMạc oZCGGbTrăn, cNkhỉ nGKsHmlà oZCGGbvẫn cNkhưa đợiNk hắnoZCGGb nGKsHmcó đnGKsHmộng nGKsHmtác tiếp6WfFeM oZCGGbtheo, Nkmột oZCGGbbàn oZCGGbtay độ6WfFeMt nhiênGKsHmn táchnGKsHm t6WfFeMay nGKsHmhắn ra.

“Để tôi.”Nk GiọnGKsHmng nnGKsHmói đnGKsHmạm nhoZCGGbạt 6WfFeMcó vịoZCGGb xnGKsHma nGKsHmcách trời6WfFeM sinh.

Hạ oZCGGbThiên LnGKsHmiên 6WfFeMquay đầoZCGGbu loZCGGbại 6WfFeMnhìn, lnGKsHmập tứcnGKsHm cư6WfFeMời Nknói, “MạcoZCGGb 6WfFeMtiên sinnGKsHmh, ngưỡngNk mNkộ oZCGGbđã lâu.”

Mạc HoZCGGboành noZCGGbghiêng đầunGKsHm, khẽNk Nkgật, “TôioZCGGb cũnnGKsHmg vậy.”

Hạ ThiênNk Liê6WfFeMn cườioZCGGb lặnNkg loZCGGbẽ, “Có6WfFeM lNkẽ oZCGGbchúng oZCGGbta nênnGKsHm ngồioZCGGb nGKsHmxuống 6WfFeMtrò chu6WfFeMyện mộ6WfFeMt lát.”

“Cần thiếoZCGGbt koZCGGbhông?” MạNkc Hoàn6WfFeMh hỏi,6WfFeM khoZCGGbẩu Nkkhí đoZCGGbã cnGKsHmhối từ.

“Chí í6WfFeMt coZCGGbhúng toZCGGba cónGKsHm cùoZCGGbng mộtNk coZCGGbhủ đề.”

Mạc HooZCGGbành nhìnNk lạnGKsHmi 6WfFeMHạ ThinGKsHmên LiêNkn, vNkẻ nGKsHmmặt điềnGKsHmm đạm,Nk “Tôi6WfFeM knGKsHmhông cảmnGKsHm thấynGKsHm cầnoZCGGb Nkthiết phảiNk cóoZCGGb cuNkộc đàNkm luNkận này.”

“Thế ư?”nGKsHm SắcNk moZCGGbặt HạNk ToZCGGbhiên oZCGGbLiên c6WfFeMhốc 6WfFeMlát trởnGKsHm nêNkn nghioZCGGbêm túc.

Trong mêoZCGGb ma6WfFeMn, gi6WfFeMọng nGKsHmnói 6WfFeMtrầm thNkấp quenGKsHmn thoZCGGbuộc khiếnGKsHmn giấcnGKsHm ngủ6WfFeM củaNk LnGKsHmạc TrNkăn cự6WfFeMc koZCGGbỳ buồ6WfFeMn bựcNk, gnGKsHmiữa lúoZCGGbc ngẩnNk nnGKsHmgơ cnGKsHmó 6WfFeMmột c6WfFeMánh ta6WfFeMy Nkôm nGKsHmlấy nGKsHmeo côNk, vữngNk voZCGGbàng đỡnGKsHm 6WfFeMcô ngNkồi dậy6WfFeM, huyệtNk tháinGKsHm dươnNkg đaNku nGKsHmnhức, oZCGGbdưới ch6WfFeMân lạiNk yếuoZCGGb ớtnGKsHm 6WfFeMvô oZCGGblực, cơoZCGGb thoZCGGbể Nkkhó ch6WfFeMịu nhưoZCGGb thểnGKsHm boZCGGbị toZCGGbê liệt.

Lạc oZCGGbTrăn vươnnGKsHm tnGKsHmay vỗoZCGGb oZCGGblên oZCGGbtrán, c6WfFeMô khôn6WfFeMg dá6WfFeMm chNkắc Nkliệu mình6WfFeM nGKsHmcó phảnGKsHmi mơ6WfFeM mơ6WfFeM mànGKsHmng màn6WfFeMg t6WfFeMrong cơoZCGGbn saNky, vìNk nGKsHmthế nGKsHmlúc nàynGKsHm mớNki cảmoZCGGb giácNk đượcnGKsHm ngưNkời đanoZCGGbg ôm6WfFeM nGKsHmcô oZCGGblà MạcNk Hoành,6WfFeM màNk Nkcảm xoZCGGbúc n6WfFeMày khiếnNk nGKsHmcô b6WfFeMất oZCGGban mộtNk oZCGGbcách k6WfFeMhó hiểu.

“Tránh ra…nGKsHm” LạcnGKsHm oZCGGbTrăn hơNki lộoZCGGb vẻnGKsHm m6WfFeMệt mỏinGKsHm đẩNky ngườnGKsHmi bêNkn cạn6WfFeMh oZCGGbra, ngãoZCGGb vềoZCGGb sNkô pha6WfFeM, thậtNk oZCGGbra côNk rấtNk muốNkn nóinGKsHm vớioZCGGb ngư6WfFeMời này,Nk nGKsHmkhông có6WfFeM việcNk gnGKsHmì tNkhì đừnoZCGGbg dùng6WfFeM noZCGGbhãn hi6WfFeMệu 6WfFeMsữa tắm,nGKsHm Nkdầu gNkội ấnGKsHmy nữa,oZCGGb c6WfFeMho dùnGKsHm mNkuốn dùnGKsHmng cũNkng khNkông đoZCGGbược oZCGGbtỏa rnGKsHma cùnNkg mộtnGKsHm loạNki cảnGKsHmm giác.

“Đừng chạmNk vNkào t6WfFeMôi, tôioZCGGb rấtNk k6WfFeMhỏe.” MùnGKsHmi 6WfFeMhương qu6WfFeMen thnGKsHmuộc đến6WfFeM g6WfFeMần, LạcNk TrănoZCGGb lạioZCGGb nGKsHmđẩy ngoZCGGbười munGKsHmốn đỡoZCGGb 6WfFeMcô m6WfFeMột lNkần nữa.

Một lúcoZCGGb lâuoZCGGb soZCGGbau, than6WfFeMh â6WfFeMm ấ6WfFeMm 6WfFeMáp mộ6WfFeMc mạnGKsHmc vanNkg 6WfFeMlên, “LạcnGKsHm TrnGKsHmăn, anGKsHmnh đưaNk enGKsHmm vnGKsHmề, eNkm uốngNk saoZCGGby rồi.”

Lạc Trăn6WfFeM thNkấy Nkquái nGKsHmlạ, sNkao hônGKsHmm na6WfFeMy oZCGGbđâu đâunGKsHm coZCGGbũng toàNkn Nkcảm giNkác coZCGGbó ngườioZCGGb quenGKsHmn, cố6WfFeM gắngNk nGKsHmmở nGKsHmto hNkai oZCGGbmắt, 6WfFeMtầm nhìnnGKsHm mơ6WfFeM oZCGGbhồ, 6WfFeMnhưng oZCGGbrõ Nkràng khuônNk mặnGKsHmt hiNkện r6WfFeMa trướcNk mắt6WfFeM choZCGGbính nGKsHmlà Hạ6WfFeM ThiênGKsHmn LiênnGKsHm, “…Nk HạNk ThiênoZCGGb Liên?”

“Ừ.” HNkạ ToZCGGbhiên LiênGKsHmn cười6WfFeM mộtnGKsHm coZCGGbách 6WfFeMý vịNk mnGKsHmù mịt6WfFeM, nhâoZCGGbn tiệnoZCGGb nắmnGKsHm lNkấy t6WfFeMay cô.

“Sao 6WfFeManh oZCGGblại Nkở đ6WfFeMây…” ÝNk thức6WfFeM 6WfFeMhãy cnGKsHmòn Nkhơi tỉnGKsHmnh táo.

“Đến đón6WfFeM em.”Nk HạnGKsHm ThNkiên Li6WfFeMên nGKsHmđỡ 6WfFeMlấy oZCGGbbờ va6WfFeMi LạNkc Trăn.

Lạc TrănoZCGGb 6WfFeMđứng dậoZCGGby, đầuoZCGGb n6WfFeMặng 6WfFeMnhư đNkeo chì,Nk “EmoZCGGb muốn6WfFeM ngủ.”

“Về lạNki ngủnGKsHm tiếp,6WfFeM nhé?”

Lạc NkTrăn bnGKsHmỗng nhiêoZCGGbn Nkbật cườoZCGGbi hoZCGGbì hì,nGKsHm “Hạ6WfFeM ThiêNkn Liên,Nk annGKsHmh nGKsHmcó tìnhNk Nký vớ6WfFeMi enGKsHmm à?”

Bốn oZCGGbphía tĩNknh lặnoZCGGbg b6WfFeMa giây.Nk “Ừ,Nk về6WfFeM điểmoZCGGb nàyNk nGKsHmanh đãnGKsHm tnGKsHmhể hinGKsHmện rNkõ rànoZCGGbg rồi.”Nk Ngữ6WfFeM điệuoZCGGb chứa6WfFeM nGKsHmý cNkười chậNkm rãioZCGGb Nknói roZCGGba, maNkng theNko sựoZCGGb thNkẳng t6WfFeMrắn tNkriệt Nkđể hnGKsHmiếm thấy.

Lạc TNkrăn cúinGKsHm đầu6WfFeM kh6WfFeMẽ cười,oZCGGb “Có6WfFeM Nktình ýnGKsHm… ha…oZCGGb oZCGGbem cũnGKsHmng cNkảm thấynGKsHm coNkn ngườ6WfFeMi aNknh rấtoZCGGb toZCGGbhú vị…”Nk LạoZCGGbc 6WfFeMTrăn lắ6WfFeMc Nklắc đầu,Nk 6WfFeMđầu cànGKsHmng nặng,Nk khôNkng quoZCGGbản nổi6WfFeM mạoZCGGbch suoZCGGby nghĩoZCGGb, vẫnoZCGGb toZCGGbiếp tụcoZCGGb lẩ6WfFeMm bẩmoZCGGb oZCGGbnói mớ6WfFeM, “ĐiNk thôi…nGKsHm đưaoZCGGb bổ6WfFeMn tiểuoZCGGb toZCGGbhư… về6WfFeM nhàoZCGGb, nGKsHmem muốnnGKsHm ngủ…”nGKsHm oZCGGbLồng ngựcnGKsHm phiềnNk 6WfFeMmuộn khóNk Nkchịu, từNkng đNkợt buồn6WfFeM oZCGGbnôn tNkrào lê6WfFeMn, nNkão bộ6WfFeM coZCGGbo rúnGKsHmt ngàoZCGGby cnGKsHmàng oZCGGbsít chặt,6WfFeM gNkiống nhưnGKsHm muố6WfFeMn nứtnGKsHm Nktoác ra.

“Vâng, đạioZCGGb tiểuoZCGGb thNkư, Nklập tứcNk đnGKsHmưa 6WfFeMem vềNk nh6WfFeMà đâoZCGGby.” nGKsHmKhông Nkkhỏi Nkbật cười,Nk qu6WfFeMả thựcoZCGGb coZCGGbá tíNknh hNkơi ầmoZCGGb ĩoZCGGb, nhưng6WfFeM hNkoàn toànNk có6WfFeM tNkhể chấoZCGGbp nhận,Nk HNkạ ThinGKsHmên LiênoZCGGb oZCGGbôm LạcnGKsHm T6WfFeMrăn bư6WfFeMớc 6WfFeMra b6WfFeMên ngoài.

Lạc NkTrăn Nkcảm giácNk 6WfFeMnhư mìnhnGKsHm đannGKsHmg giẫNkm lê6WfFeMn bọtoZCGGb biểnGKsHmn, chỉ6WfFeM 6WfFeMcó tnGKsHmhể ynGKsHmếu ớtnGKsHm tựaNk vNkào HạoZCGGb ThiêNkn LinGKsHmên, mặc6WfFeM c6WfFeMho Nkhắn knGKsHméo đi.

Đôi vNkợ ch6WfFeMồng nGKsHmson doZCGGbựa soZCGGbát vào6WfFeM nGKsHmnhau nGKsHmrời điNk, tronoZCGGbg gi6WfFeMan oZCGGbphòng cnGKsHmhìm vàoZCGGbo mộNkt Nkmảnh tĩnhoZCGGb 6WfFeMmịch, 6WfFeMđến knGKsHmhi MạcoZCGGb HoànnGKsHmh nGKsHmở mnGKsHmột bê6WfFeMn 6WfFeMbình t6WfFeMĩnh đứnnGKsHmg lên6WfFeM, đưa6WfFeM 6WfFeMmột Nkchiếc th6WfFeMẻ choZCGGbo ToZCGGbhập Tam.

Thập Ta6WfFeMm phảnnGKsHm ứngNk l6WfFeMại liNkền nGKsHmvội oZCGGbvàng xunGKsHma nGKsHmtay, “Chi6WfFeM phNkí Nkcủa chịnGKsHm LạcNk 6WfFeMTrăn đ6WfFeMều đNkược miễnNk phí.”6WfFeM Thần6WfFeM sắc6WfFeM Mạc6WfFeM HoàoZCGGbnh đạmnGKsHm nGKsHmnhạt, nhưnnGKsHmg tNkia lạnoZCGGbh lùoZCGGbng oZCGGbtiềm ẩnoZCGGb trNkong 6WfFeMcon ngươNki lnGKsHmại 6WfFeMvô cùnNkg oZCGGbrõ n6WfFeMét. oZCGGbThập TNkam 6WfFeMđang muốnnGKsHm l6WfFeMên tiếngoZCGGb nóoZCGGbi gì6WfFeM đ6WfFeMó, MạNkc HoànhnGKsHm đãNk đẩyoZCGGb cửa6WfFeM r6WfFeMa ngoài.

“Quan hNkệ Nktam giáoZCGGbc oZCGGbđiển hình,oZCGGb mộtNk từoZCGGb tnGKsHmhôi, tầoZCGGbm thường.”Nk ThnGKsHmẩm HạNk ThụnGKsHmy voZCGGbẫn nép6WfFeM tr6WfFeMong gócnGKsHm nGKsHmtối 6WfFeMgặm Nknửa qunGKsHmả dưoZCGGba Nkhấu nGKsHmxong, pnGKsHmhun rnGKsHma m6WfFeMột từNk trần6WfFeM thnGKsHmuật nGKsHmmang tín6WfFeMh tổnGKsHmng kết,nGKsHm “LiênNk ÂnoZCGGb, th6WfFeMấy thếoZCGGb nào?”

Liên nGKsHmÂn nGKsHmngồi xổnGKsHmm Nkbên cạnhNk saoZCGGbu một6WfFeM lúc6WfFeM inGKsHmm lặoZCGGbng m6WfFeMới trầm6WfFeM mặcoZCGGb goZCGGbật đầu,6WfFeM “CôNk gáNki t6WfFeMhì qunGKsHmá tầmoZCGGb thườnnGKsHmg, nhưnoZCGGbg đànnGKsHm ônnGKsHmg l6WfFeMại khôngnGKsHm tNkầm thường6WfFeM, Nknếu cNkó thểnGKsHm hốtnGKsHm và6WfFeMo tron6WfFeMg quáNkn —-”

Hạ T6WfFeMhiên Li6WfFeMên dìoZCGGbu LạcoZCGGb Trăn6WfFeM lNkên xnGKsHme, gioZCGGbúp cônGKsHm oZCGGbcài dâ6WfFeMy aoZCGGbn toàn,oZCGGb “CnGKsHmó th6WfFeMể biếNkn 6WfFeMmình thànNkh tnGKsHmhế 6WfFeMnày, enGKsHmm cũngoZCGGb nGKsHmlợi hạNki đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ TNkhiên LNkiên sững6WfFeM Nksờ, ngồoZCGGbi tr6WfFeMở lạ6WfFeMi vịnGKsHm nGKsHmtrí củoZCGGba mnGKsHmình, khẽNk cnGKsHmười toZCGGbhành Nktiếng, “ĐoZCGGbây cnGKsHmó nGKsHmthể cooZCGGbi noZCGGbhư mộtNk mũoZCGGbi tênoZCGGb trúng6WfFeM oZCGGbhai đícoZCGGbh 6WfFeMtrên moZCGGbột ginGKsHmá trịNk n6WfFeMào Nkđó không?”

Ngoảnh đầuoZCGGb nhoZCGGbìn gươnNkg mặtoZCGGb manoZCGGbg vẻNk thuầnNk khiếtNk oZCGGbvô coZCGGbùng trnGKsHmong mêoZCGGb nGKsHmman, oZCGGbbất đắcoZCGGb d6WfFeMĩ thởNk dàioZCGGb, “CốnGKsHm nhócnGKsHm nàynGKsHm qunGKsHmả đúoZCGGbng lnGKsHmà mộtNk oZCGGbtai họaNk.” BấtoZCGGb thNkình lình,Nk 6WfFeMLạc nGKsHmTrăn Nkvươn Nktay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”