You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giahWEcn phòncFXsBEpNg quhWEcán ZFZUJiEtbar, ZFZUJiEtLạc TrăZFZUJiEtn, LiZFZUJiEtên ZFZUJiEtÂn, cFXsBEpNThẩm HcFXsBEpNạ ThhWEcụy, ThZFZUJiEtất ThấtcFXsBEpN xZFZUJiEtiêu vẹohWEc vắtcFXsBEpN ngườicFXsBEpN ZFZUJiEtlên sZFZUJiEtô cFXsBEpNpha táhWEcn gẫu,hWEc hWEchai cậuZFZUJiEt ấcFXsBEpNm ccFXsBEpNa cFXsBEpNhát ởhWEc bênZFZUJiEt hWEctrên, hWEchát “NhZFZUJiEtững bcFXsBEpNông hWEchoa kia”cFXsBEpN ccFXsBEpNủa PhZFZUJiEtác Thụ.

“Thập ThWEcam, đừngcFXsBEpN “ZFZUJiEtla” nữaZFZUJiEt [1hWEc], tcFXsBEpNôi nghcFXsBEpNe sắphWEc ZFZUJiEttắt thởcFXsBEpN ZFZUJiEtđây cFXsBEpNnày, đổiZFZUJiEt ZFZUJiEtbài ncFXsBEpNào hWEcvui hhWEcơn đhWEci!” LạchWEc TrăncFXsBEpN némZFZUJiEt cFXsBEpNmột cáZFZUJiEti gốhWEci ZFZUJiEtôm qua.

“Được, vZFZUJiEtậy ccFXsBEpNhị thíZFZUJiEtch ncFXsBEpNghe hWEcbài nZFZUJiEtào?” ThậphWEc hWEcTam kiZFZUJiEtềm lạiZFZUJiEt giọnhWEcg chWEcao đZFZUJiEtã “la”hWEc đếnhWEc phânZFZUJiEt ZFZUJiEtnửa, nịcFXsBEpNnh nhWEcọt hcFXsBEpNỏi LạccFXsBEpN Trăn.

“Tao lạicFXsBEpN chWEcảm thWEchấy rấtZFZUJiEt dễcFXsBEpN nghcFXsBEpNe, ZFZUJiEttao thhWEcích giọngZFZUJiEt nàycFXsBEpN, chWEcái gìhWEc nhhWEcỉ, hWEcu bucFXsBEpNồn, đZFZUJiEtúng khôngcFXsBEpN ZFZUJiEtA Thụy?”

“Đúng, hWEcquá đZFZUJiEtúng, ZFZUJiEtchị LicFXsBEpNên hWEcnói đhWEcều đúhWEcng!” ThẩcFXsBEpNm HạcFXsBEpN ThụhWEcy cưZFZUJiEtời hềhWEc hề.

“Tao bảohWEc nàyhWEc TcFXsBEpNhẩm HạcFXsBEpN ThZFZUJiEtụy, chcFXsBEpNân hWEcnày củaZFZUJiEt màyZFZUJiEt hWEcdỡ hWEctừ trhWEcên ZFZUJiEtthân chcFXsBEpNó xucFXsBEpNống ZFZUJiEtà, ZFZUJiEtsau đócFXsBEpN lắphWEc lênZFZUJiEt ngườicFXsBEpN mìnZFZUJiEth cFXsBEpNhả [2ZFZUJiEt].” LạccFXsBEpN TrănhWEc gcFXsBEpNiơ chcFXsBEpNân huZFZUJiEtng hãnZFZUJiEt chọZFZUJiEtc lhWEcoạn ZFZUJiEttrên hWEcđùi củaZFZUJiEt ThẩmhWEc HcFXsBEpNạ Thụy.

“Ơ hayhWEc, ZFZUJiEtquấy rốihWEc tìnhWEch dục.”

“Tao đánhhWEc mày!”

Hai cZFZUJiEtậu ấhWEcm nZFZUJiEthìn hWEcnhau, chcFXsBEpNủ độncFXsBEpNg chọhWEcn mộcFXsBEpNt bàiZFZUJiEt tìZFZUJiEtnh cZFZUJiEta háthWEc đôi.

“Nói đcFXsBEpNi nóiZFZUJiEt lạicFXsBEpN,” hWEcLiên ÂncFXsBEpN nhìZFZUJiEtn vềhWEc phíaZFZUJiEt cFXsBEpNLạc TrănhWEc ZFZUJiEtđang chWEcuộn tròhWEcn cFXsBEpNtrên ZFZUJiEtsô pcFXsBEpNha đơn,ZFZUJiEt “BạchZFZUJiEt mãhWEc củacFXsBEpN mcFXsBEpNày đâuZFZUJiEt? cFXsBEpNSao chưcFXsBEpNa nghcFXsBEpNe hWEcmày nhắccFXsBEpN đếncFXsBEpN ZFZUJiEtnữa nhỉ,ZFZUJiEt tcFXsBEpNrước đâyhWEc chẳncFXsBEpNg cFXsBEpNphải nhWEcgày hWEcnào cũcFXsBEpNng cFXsBEpNtreo cFXsBEpNtrên miệnghWEc sao?”

Thẩm ZFZUJiEtHạ ThụyhWEc vhWEcừa ncFXsBEpNghe liềnZFZUJiEt cườZFZUJiEti hôZFZUJiEt cFXsBEpNhố, “NgườZFZUJiEti thWEca ZFZUJiEtsớm khcFXsBEpNông cầncFXsBEpN hWEcnó ZFZUJiEtrồi, chịZFZUJiEt LcFXsBEpNiên, cFXsBEpNchị ccFXsBEpNố ZFZUJiEtý đúngcFXsBEpN khcFXsBEpNông?” ThẩmZFZUJiEt HạZFZUJiEt ThhWEcụy còncFXsBEpN nhớcFXsBEpN cFXsBEpNmình đãcFXsBEpN hWEckể chuyhWEcện hWEcnày ZFZUJiEtcho LicFXsBEpNên ÂncFXsBEpN, hơZFZUJiEtn hWEcnữa còhWEcn cFXsBEpNkể hWEcrất ZFZUJiEtsống độhWEcng hìcFXsBEpNnh tượng.

Lạc TcFXsBEpNrăn lúcZFZUJiEt cFXsBEpNnày khôngZFZUJiEt ZFZUJiEthô ứhWEcng vớihWEc TZFZUJiEthẩm ZFZUJiEtHạ ThWEchụy ncFXsBEpNữa, ZFZUJiEtngẩng ZFZUJiEtđầu nhcFXsBEpNìn hWEctrần nhàZFZUJiEt lhWEcộng lẫcFXsBEpNy cFXsBEpNvàng soncFXsBEpN, mắtZFZUJiEt ZFZUJiEtchớp chớp.

“Không ZFZUJiEttiếp tụZFZUJiEtc nữhWEca à?”hWEc hWEcLiên ZFZUJiEtÂn cFXsBEpNvô cùnZFZUJiEtg kcFXsBEpNinh ngạc.

“Chị tưởcFXsBEpNng hWEclà ZFZUJiEttiểu thuhWEcyết nhiềZFZUJiEtu kỳcFXsBEpN hWEcà, đềuhWEc cFXsBEpNlà chuyhWEcện cFXsBEpNcủa haZFZUJiEti nămhWEc trướcFXsBEpNc, hWEcxong xuôicFXsBEpN tZFZUJiEtừ lcFXsBEpNâu rồihWEc.” ThWEchẩm HạZFZUJiEt ThụZFZUJiEty ncFXsBEpNâng cFXsBEpNly rượucFXsBEpN hưhWEcớng ZFZUJiEtqua ZFZUJiEtLạc cFXsBEpNTrăn làZFZUJiEtm đicFXsBEpNệu bộhWEc chZFZUJiEtúc rượu.

“Không đúnhWEcg,” LiêncFXsBEpN ÂnhWEc ngồicFXsBEpN tZFZUJiEthẳng cFXsBEpNdậy, cúhWEci hWEcđầu trầmcFXsBEpN hWEctư, “TZFZUJiEtao nhZFZUJiEtớ hWEchai năhWEcm trước,ZFZUJiEt ZFZUJiEtcái ZFZUJiEttên bạchWEch mãcFXsBEpN ấZFZUJiEty chạycFXsBEpN đếnZFZUJiEt hỏcFXsBEpNi cFXsBEpNtao LạcZFZUJiEt TcFXsBEpNrăn hWEcxin họcFXsBEpNc trườnZFZUJiEtg nàZFZUJiEto, cFXsBEpNvẻ mZFZUJiEtặt rấthWEc cFXsBEpNthành khẩcFXsBEpNn, rấtZFZUJiEt cFXsBEpNtha thicFXsBEpNết, cFXsBEpNrất đauZFZUJiEt khổ,ZFZUJiEt rấZFZUJiEtt tiềuZFZUJiEt tụycFXsBEpN, ZFZUJiEtsuýt nữaZFZUJiEt taZFZUJiEto cFXsBEpNcòn ZFZUJiEttưởng cFXsBEpNLạc TrăhWEcn phụhWEc hắZFZUJiEtn, đưcFXsBEpNơng nhiênZFZUJiEt lcFXsBEpNát hWEcsau tZFZUJiEtao lậpZFZUJiEt tứZFZUJiEtc tỉZFZUJiEtnh ZFZUJiEttáo, ncFXsBEpNghĩ cáiZFZUJiEt thằnhWEcg nhóccFXsBEpN nhưcFXsBEpN hZFZUJiEtắn, đãcFXsBEpN bắhWEct nạtZFZUJiEt ZFZUJiEtem ZFZUJiEtgái ZFZUJiEtnhà thWEcao hWEccòn ZFZUJiEtdám ZFZUJiEtgiả bộhWEc sZFZUJiEti tìncFXsBEpNh trướcFXsBEpNc hWEcmặt chịhWEc đcFXsBEpNây, nhàZFZUJiEto lZFZUJiEtên cFXsBEpNđánh ZFZUJiEtcho mộcFXsBEpNt trận,cFXsBEpN khWEcết quảcFXsBEpN —cFXsBEpN-” LihWEcên ÂnZFZUJiEt nZFZUJiEtgừng lạiZFZUJiEt cFXsBEpNho cFXsBEpNhồi lâu,hWEc “ZFZUJiEtBa chiêucFXsBEpN bịZFZUJiEt chếcFXsBEpN ngựcFXsBEpN, saZFZUJiEtu đóhWEc thWEcao hWEcvì thâhWEcn hWEcquên nhWEcghĩa ZFZUJiEtcho hắZFZUJiEtn địacFXsBEpN cZFZUJiEthỉ, hắnZFZUJiEt licFXsBEpNên tZFZUJiEtục nóihWEc hhWEcai tiếngZFZUJiEt cảmcFXsBEpN ZFZUJiEtơn, xhWEcong cFXsBEpNquay ngườiZFZUJiEt chhWEcạy luôhWEcn, ZFZUJiEttao tcFXsBEpNrông tZFZUJiEtheo bóhWEcng lưhWEcng nôcFXsBEpNn nóncFXsBEpNg ấhWEcy mZFZUJiEtà nhWEcghĩ, cFXsBEpNgã đàZFZUJiEtn ZFZUJiEtông tốcFXsBEpNt ZFZUJiEtthế nZFZUJiEtày chhWEcắc tácFXsBEpNm phầnZFZUJiEt lcFXsBEpNà eZFZUJiEtm gáihWEc mìZFZUJiEtnh hiZFZUJiEtểu lcFXsBEpNầm rồi.”cFXsBEpN cFXsBEpNNói đếnZFZUJiEt đâyZFZUJiEt, LiêhWEcn ZFZUJiEtÂn cFXsBEpNngẩng đầuhWEc hWEcánh mắtcFXsBEpN hWEchung áchWEc, “HóZFZUJiEta hWEcra cFXsBEpNlà hỏZFZUJiEti đểhWEc chcFXsBEpNơi thôiZFZUJiEt à!”

Lạc TrcFXsBEpNăn vẫnhWEc nhìZFZUJiEtn hWEclên trầncFXsBEpN nhhWEcà, khôngcFXsBEpN hềcFXsBEpN độnZFZUJiEtg đậy,hWEc hWEctựa hWEcnhư ZFZUJiEtđã cứcFXsBEpNng đờZFZUJiEt ra.

“Em gáiZFZUJiEt, khônghWEc hWEcsao chứ?”ZFZUJiEt ThcFXsBEpNẩm HạhWEc TcFXsBEpNhụy nhWEcghe hWEcxong hWEccũng sữnZFZUJiEtg sờ,hWEc đoạnhWEc hoànZFZUJiEt hcFXsBEpNồn đZFZUJiEtá ngườicFXsBEpN bênhWEc cFXsBEpNcạnh mcFXsBEpNột cái.

“không hWEcsao, cFXsBEpNcó thcFXsBEpNể hWEccó chZFZUJiEtuyện ghWEcì đượcFXsBEpNc chứ.”ZFZUJiEt cFXsBEpNLạc TrcFXsBEpNăn đhWEcứng dậZFZUJiEty, cZFZUJiEtầm cFXsBEpNchai bicFXsBEpNa trênhWEc bZFZUJiEtàn hWEctrà trúcFXsBEpNt mộthWEc ngụm,ZFZUJiEt rồiZFZUJiEt đcFXsBEpNi lcFXsBEpNên hWEcbục ZFZUJiEthát nhậncFXsBEpN miZFZUJiEtcro trêhWEcn tcFXsBEpNay cFXsBEpNThập TcFXsBEpNam, tưcFXsBEpNơi cưZFZUJiEtời hWEcnói, “ĐếnhWEc hWEctao, hWEctụi mcFXsBEpNày ởcFXsBEpN dướcFXsBEpNi màZFZUJiEt ngheZFZUJiEt, nhWEcghe luônhWEc hWEccho hWEctao nhhWEcá, bhWEcổn tiểucFXsBEpN thhWEcư cốhWEcng hiếcFXsBEpNn chWEca hát,ZFZUJiEt qcFXsBEpNuán quhWEcân tcFXsBEpNop ZFZUJiEt10 dZFZUJiEtanh cFXsBEpNca ZFZUJiEtcủa trcFXsBEpNường cFXsBEpNE thWEcái ZFZUJiEtxuất lầcFXsBEpNn đầuhWEc tiêncFXsBEpN, nghìnhWEc vànZFZUJiEtg ZFZUJiEtcũng hWEckhó cầu.”

“Tao cóZFZUJiEt nóiZFZUJiEt chhWEcuyện gcFXsBEpNì hWEcđáng đểZFZUJiEt vZFZUJiEtui mừngcFXsBEpN àZFZUJiEt?” LiêZFZUJiEtn cFXsBEpNÂn nghiêZFZUJiEtng đcFXsBEpNầu hZFZUJiEtỏi ThẩZFZUJiEtm cFXsBEpNHạ Thụy.

Thẩm HạhWEc ThhWEcụy nhấhWEcp nghWEcụm rượuZFZUJiEt nhìZFZUJiEtn lcFXsBEpNên bụcFXsBEpNc, khônZFZUJiEtg lênZFZUJiEt tiếng.

Lạc TrăcFXsBEpNn hWEchát liênZFZUJiEt cFXsBEpNtiếp hZFZUJiEtai bàiZFZUJiEt tiếngZFZUJiEt anh.

“Không cFXsBEpNngờ cFXsBEpNvẫn hWEccó chútZFZUJiEt thựcZFZUJiEt lực.”cFXsBEpN LiêncFXsBEpN ÂhWEcn đáZFZUJiEtnh cFXsBEpNgiá mộtZFZUJiEt cáchZFZUJiEt khácFXsBEpNch quan.

“Không tcFXsBEpNhế thZFZUJiEtì sahWEco giànhWEch quZFZUJiEtán quâZFZUJiEtn hhWEcả.” ThẩhWEcm cFXsBEpNHạ ThWEchụy hWEcmỉm cười,ZFZUJiEt chWEcũng nZFZUJiEthớ lạihWEc cuộZFZUJiEtc tZFZUJiEthi ZFZUJiEtca ZFZUJiEthát cFXsBEpNlàm hWEccho cảZFZUJiEt trườnZFZUJiEtg xônhWEc xaZFZUJiEto vhWEcào ZFZUJiEtnăm cFXsBEpNthứ cFXsBEpNba, kZFZUJiEthi ấyZFZUJiEt hWEcLạc TrcFXsBEpNăn cFXsBEpNcó thZFZUJiEtể cFXsBEpNtham hWEcgia đượchWEc hWEclà dZFZUJiEto khôngZFZUJiEt cẩnhWEc tZFZUJiEthận ncFXsBEpNghe nóhWEci chZFZUJiEtủ cFXsBEpNtịch cFXsBEpNhội ZFZUJiEthọc cFXsBEpNsinh MạcFXsBEpNc hWEcHoành lhWEcà mộtcFXsBEpN giZFZUJiEtám khảocFXsBEpN ccFXsBEpNủa vòcFXsBEpNng sơhWEc ZFZUJiEtloại, màcFXsBEpN chWEcái cFXsBEpNcon ZFZUJiEtbé LạccFXsBEpN TrăncFXsBEpN hahWEcy ZFZUJiEttrêu chọchWEc naZFZUJiEtm cFXsBEpNsinh làmZFZUJiEt ZFZUJiEtthú vuhWEci hWEccuộc hWEcsống đươncFXsBEpNg nhihWEcên sẽhWEc cFXsBEpNkhông hWEcbở lỡhWEc bấtZFZUJiEt cFXsBEpNcứ cơhWEc hộihWEc cFXsBEpNnào, lZFZUJiEtảo đảoZFZUJiEt chạyZFZUJiEt ZFZUJiEtđi báocFXsBEpN dacFXsBEpNnh, cZFZUJiEtòn ZFZUJiEtvề saZFZUJiEtu hWEclàm ZFZUJiEtsao ZFZUJiEtlại giàhWEcnh đượccFXsBEpN giảiZFZUJiEt nZFZUJiEthất, ThZFZUJiEtẩm HZFZUJiEtạ cFXsBEpNThụy chWEcũng mơhWEc hZFZUJiEtồ, cFXsBEpNthực lựchWEc thhWEcì khônghWEc kémhWEc ncFXsBEpNhưng chưaZFZUJiEt hWEcđến mZFZUJiEtức cFXsBEpNđược gcFXsBEpNiải nhất,cFXsBEpN troZFZUJiEtng hWEcđó cFXsBEpNcó ZFZUJiEthai thíhWEc cFXsBEpNsinh chWEcô thcFXsBEpNấy còncFXsBEpN mạnhhWEc mẽhWEc hơnZFZUJiEt hWEccả LạccFXsBEpN cFXsBEpNTrăn, sahWEcu nàyZFZUJiEt ThẩhWEcm HạhWEc cFXsBEpNThụy ngZFZUJiEtẫm lạihWEc ZFZUJiEtcũng đhWEcã thônZFZUJiEtg suốt,cFXsBEpN lcFXsBEpNàm ccFXsBEpNa sZFZUJiEtĩ quacFXsBEpNn trọnghWEc nhấhWEct làZFZUJiEt gìcFXsBEpN, vẻhWEc bềZFZUJiEt ngoàihWEc! hWEcBề ngoàicFXsBEpN ổnhWEc tiếnghWEc ZFZUJiEtquỷ ghWEcọi ngườhWEci cũngcFXsBEpN nhWEcghe nhWEchư tiếcFXsBEpNng ZFZUJiEttrời, cònhWEc ngượchWEc hWEclại, chZFZUJiEtỉ ccFXsBEpNó vềcFXsBEpN cFXsBEpNnhà ZFZUJiEthát ccFXsBEpNho ZFZUJiEtmình hWEcnghe thôhWEci. ThậZFZUJiEtt rZFZUJiEta khWEcý ZFZUJiEtức sâZFZUJiEtu đậmhWEc nhấtcFXsBEpN cFXsBEpNvề cuộchWEc thhWEci hWEcấy chWEchính ZFZUJiEtlà lễcFXsBEpN cFXsBEpNtrao hWEcgiải, hhWEcôm đóhWEc MạZFZUJiEtc HoànhZFZUJiEt bhWEcước hWEclên tặZFZUJiEtng hZFZUJiEtoa, mỉmhWEc cZFZUJiEtười nócFXsBEpNi mộthWEc câhWEcu hWEcvô ZFZUJiEtcùng kcFXsBEpNinh điển,ZFZUJiEt “cFXsBEpNNăm ZFZUJiEtnay dùcFXsBEpN hWEcsao ccFXsBEpNũng hWEcngoài dựZFZUJiEt đoán”,ZFZUJiEt tcFXsBEpNoàn trưZFZUJiEtờng hWEcxôn xao.

Thẩm HạcFXsBEpN ThụyhWEc nghZFZUJiEtĩ đếcFXsBEpNn đâcFXsBEpNy, cFXsBEpNkhông khỏihWEc ZFZUJiEtcảm thácFXsBEpNn mộtcFXsBEpN cFXsBEpNtiếng, tuổihWEc trẻhWEc hWEcthật cFXsBEpNnhiều hoàihWEc bão.

Lạc TrăncFXsBEpN lạicFXsBEpN hátZFZUJiEt ZFZUJiEtmột bàiZFZUJiEt tiếnghWEc hWEcanh rồihWEc cFXsBEpNđi xuốcFXsBEpNng, vZFZUJiEtươn hWEctay cFXsBEpNđón lấyZFZUJiEt lhWEcy sodcFXsBEpNa ThhWEcẩm ZFZUJiEtHạ ThụyZFZUJiEt đưa.

“Chị LhWEcạc TrăZFZUJiEtn, chhWEcị quảZFZUJiEt lZFZUJiEtà chânZFZUJiEt nhZFZUJiEtân hWEckhông lộZFZUJiEt hWEcchân tưhWEcớng.” ThậZFZUJiEtp ThWEcam vỗcFXsBEpN hWEctay, mắtcFXsBEpN lcFXsBEpNấp láhWEcnh cFXsBEpNtim hồng.

“Tôi hWEccòn chZFZUJiEtân thậtZFZUJiEt hWEchơn nữaZFZUJiEt hWEccơ, nàoZFZUJiEt lạicFXsBEpN đZFZUJiEtây, uZFZUJiEtống rượucFXsBEpN vớicFXsBEpN chị,ZFZUJiEt ZFZUJiEtkhông saZFZUJiEty khôZFZUJiEtng về.”

“Vâng, ZFZUJiEtchị hWEcnói ZFZUJiEtthế nàoZFZUJiEt, ThhWEcập ZFZUJiEtTam cũnghWEc thZFZUJiEteo hầu.”

“Thế hWEcnày lhWEcà tZFZUJiEthế nào?ZFZUJiEt” LcFXsBEpNiên ZFZUJiEtÂn cuốihWEc chWEcùng đãcFXsBEpN nhìZFZUJiEtn rZFZUJiEta ZFZUJiEtchút ZFZUJiEtbất thường.

“Thỉnh thhWEcoảng hWEclại ZFZUJiEtphát táccFXsBEpN ZFZUJiEtmột lầnhWEc, thWEchường thôcFXsBEpNi.” TZFZUJiEthẩm HcFXsBEpNạ ZFZUJiEtThụy hWEccười hWEchà ZFZUJiEthà ZFZUJiEthai tiếcFXsBEpNng, cFXsBEpNngoảnh đZFZUJiEtầu nhìZFZUJiEtn dhWEci đZFZUJiEtộng củcFXsBEpNa hWEcLạc TrăncFXsBEpN đZFZUJiEtặt cFXsBEpNtrên bZFZUJiEtàn cFXsBEpNtrà ZFZUJiEtlại đanZFZUJiEtg rZFZUJiEtung, “CcFXsBEpNó cầhWEcn bảZFZUJiEto vớiZFZUJiEt ZFZUJiEtnó khcFXsBEpNông, điệcFXsBEpNn thoạcFXsBEpNi củahWEc nóZFZUJiEt đZFZUJiEtã cFXsBEpNkêu năZFZUJiEtm lầncFXsBEpN rồZFZUJiEti?” ThẩhWEcm HạZFZUJiEt ThZFZUJiEtụy cZFZUJiEtầm cFXsBEpNdi đcFXsBEpNộng lên,hWEc ncFXsBEpNhíu mZFZUJiEtày, “HạZFZUJiEt ThWEchiên Liên?”

Thẩm cFXsBEpNHạ ThWEchụy hấthWEc đhWEcầu hWEcthoáng liếccFXsBEpN quZFZUJiEta LạcZFZUJiEt ThWEcrăn đacFXsBEpNng đcFXsBEpNua rưcFXsBEpNợu cFXsBEpNcùng ThậpcFXsBEpN TaZFZUJiEtm thihWEcếu, bỗncFXsBEpNg nhiêZFZUJiEtn mỉhWEcm ccFXsBEpNười nóhWEci vcFXsBEpNới LiênhWEc ÂnZFZUJiEt, “ChịZFZUJiEt LiênZFZUJiEt, cZFZUJiEtó muốnhWEc xecFXsBEpNm tcFXsBEpNrò vuhWEci không?”

Liên ÂZFZUJiEtn nZFZUJiEthư chhWEcìm hWEctrong sươnhWEcg mù.

Thẩm HạhWEc TcFXsBEpNhụy lạihWEc bậtcFXsBEpN hWEccười hWEcha hả,ZFZUJiEt ticFXsBEpNếp đóhWEc lhWEcập tứhWEcc hWEccúi đầucFXsBEpN mởhWEc cFXsBEpNmàn hìnhWEch hWEcdi độhWEcng củaZFZUJiEt LhWEcạc Trăn,hWEc gửhWEci ZFZUJiEttin nhhWEcắn, hacFXsBEpNi tin.

Nội ducFXsBEpNng ghWEciống nZFZUJiEthau, đZFZUJiEtều cFXsBEpNlà, [EhWEcm uZFZUJiEtống sacFXsBEpNy cFXsBEpNquá, cưngcFXsBEpN àhWEc, tZFZUJiEtới đóZFZUJiEtn hWEcem đhWEci.] chWEcòn bhWEcổ suhWEcng thêmhWEc hWEcđịa chWEchỉ cụcFXsBEpN thể.

—-***—-

[1] cFXsBEpNBài ZFZUJiEthát hWEcnày ccFXsBEpNó nhihWEcều đoạnhWEc hWEc“la la”cFXsBEpN ZFZUJiEt: ))

[2] ZFZUJiEtý chỉZFZUJiEt chânhWEc chóZFZUJiEt (ZFZUJiEt= nịnhZFZUJiEt hóthWEc), tứccFXsBEpN hWEckêu ThcFXsBEpNẩm HhWEcạ ThhWEcụy biếtcFXsBEpN cáchWEch cFXsBEpNnịnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

cFXsBEpN"" 

Tiếng dcFXsBEpNi độngcFXsBEpN ZFZUJiEtvang lcFXsBEpNên, cFXsBEpNphá hWEcvỡ cFXsBEpNmột cuZFZUJiEtộc hộiZFZUJiEt nghịcFXsBEpN thảocFXsBEpN lZFZUJiEtuận nghihWEcêm túc.ZFZUJiEt McFXsBEpNạc HZFZUJiEtoành ngồiZFZUJiEt trêZFZUJiEtn gZFZUJiEthế chcFXsBEpNủ thWEcọa ccFXsBEpNầm lhWEcấy chiZFZUJiEtếc điệncFXsBEpN thoạicFXsBEpN ZFZUJiEtmàu đenhWEc siêuhWEc mỏngZFZUJiEt ZFZUJiEtđặt trhWEcên mZFZUJiEtép bàn,hWEc cFXsBEpNhai cFXsBEpNgiây scFXsBEpNau, cFXsBEpNbàn cFXsBEpNtay nắmZFZUJiEt cFXsBEpNdi độnZFZUJiEtg nhZFZUJiEtất thờicFXsBEpN siếthWEc chặtZFZUJiEt lại.

Lúc ZFZUJiEtHạ ThiêncFXsBEpN LihWEcên hWEcchạy đZFZUJiEtến phcFXsBEpNòng quáncFXsBEpN ZFZUJiEtbar hWEcđã tZFZUJiEthấy LhWEcạc TrhWEcăn đangcFXsBEpN nhWEcằm tZFZUJiEtrong lòngZFZUJiEt mhWEcột ghWEcã đẹphWEc traZFZUJiEti, ZFZUJiEtcong ngườihWEc khôhWEcng đượccFXsBEpN thoảiZFZUJiEt mái,ZFZUJiEt nhớcFXsBEpN hWEclại khZFZUJiEti nãyZFZUJiEt mhWEcình vượhWEct bZFZUJiEta cáZFZUJiEti đènZFZUJiEt đhWEcỏ ZFZUJiEtliên tiếpcFXsBEpN, khôngcFXsBEpN khWEchỏi lắcZFZUJiEt đầucFXsBEpN cườihWEc khổ.

Trên bcFXsBEpNàn ZFZUJiEttrà bàycFXsBEpN lZFZUJiEta cFXsBEpNliệt bhWEcia bọtZFZUJiEt cùngZFZUJiEt hWEcmấy hWEcchai rượuZFZUJiEt nghWEcoại caZFZUJiEto chWEcấp cóhWEc niêZFZUJiEtn đạihWEc lcFXsBEpNâu đờZFZUJiEti, trocFXsBEpNng lhWEcy rcFXsBEpNượu hWEcrót đầyZFZUJiEt nhữngZFZUJiEt loạicFXsBEpN rZFZUJiEtượu hỗZFZUJiEtn tạhWEcp màuZFZUJiEt sắccFXsBEpN kZFZUJiEthông đcFXsBEpNồng nhấtcFXsBEpN, hắnZFZUJiEt biếtcFXsBEpN ZFZUJiEttửu ZFZUJiEtlượng hWEccủa cZFZUJiEtô khôngcFXsBEpN tồiZFZUJiEt, cZFZUJiEtó ZFZUJiEtthể nóihWEc cFXsBEpNlà cựcFXsBEpNc kỳcFXsBEpN cFXsBEpNkhá, nhWEchưng pZFZUJiEtha rưhWEcợu, khZFZUJiEtông sacFXsBEpNy cFXsBEpNcũng khhWEcó. HạZFZUJiEt cFXsBEpNThiên LZFZUJiEtiên đứnZFZUJiEtg hWEcở cửacFXsBEpN mcFXsBEpNột cFXsBEpNlúc mớiZFZUJiEt ccFXsBEpNất bướhWEcc hWEcđến bênZFZUJiEt LZFZUJiEtạc TrăhWEcn, cFXsBEpNhắn giờZFZUJiEt nàyZFZUJiEt ccFXsBEpNhỉ ZFZUJiEthy vZFZUJiEtọng côcFXsBEpN khônhWEcg mcFXsBEpNượn rcFXsBEpNượu hWEclàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không tZFZUJiEtrả lời.

“Chị LạcZFZUJiEt ThWEcrăn uhWEcống sacFXsBEpNy thhWEcường rấZFZUJiEtt hWEcyên ổn.”

Hạ ThicFXsBEpNên hWEcLiên ngẩnhWEcg đầcFXsBEpNu nhìcFXsBEpNn ZFZUJiEtgã ZFZUJiEttrai thacFXsBEpNnh cFXsBEpNtú vừcFXsBEpNa nhWEcói chZFZUJiEtuyện, “CcFXsBEpNậu vấthWEc vảhWEc quá.”

Thập TZFZUJiEtam cưhWEcời cười,ZFZUJiEt “KhôcFXsBEpNng sZFZUJiEtao, cFXsBEpNđây ZFZUJiEtlà tráZFZUJiEtch nhihWEcệm củZFZUJiEta tôi.”

Hạ hWEcThiên cFXsBEpNLiên cFXsBEpNhơi nhếchhWEc kcFXsBEpNhóe miệnghWEc, cúhWEci ngườhWEci địnhZFZUJiEt cFXsBEpNnâng LZFZUJiEtạc TrănhWEc dậy.

“Để ccFXsBEpNhị ấyhWEc cFXsBEpNngủ mộtZFZUJiEt lhWEcát đã,ZFZUJiEt ncFXsBEpNếu cFXsBEpNkhông hWEcchị ấhWEcy sẽhWEc phcFXsBEpNát cáu.”cFXsBEpN ZFZUJiEtThập TahWEcm ngănhWEc cảhWEcn, câucFXsBEpN hWEcnày cũncFXsBEpNg coZFZUJiEti nhZFZUJiEtư làhWEc thậhWEct lòng.

Hạ ThhWEciên LiêZFZUJiEtn ngừngZFZUJiEt lại,hWEc giơhWEc cFXsBEpNcổ tahWEcy nhìZFZUJiEtn đồngcFXsBEpN hồhWEc, “ZFZUJiEtNăm hWEcphút nữhWEca đượcZFZUJiEt không?”

Thập TcFXsBEpNam hWEchíp mắhWEct, ZFZUJiEtcầm hWEcchai ZFZUJiEtbia trêZFZUJiEtn bàncFXsBEpN cFXsBEpNuống mấhWEcy ngụm,ZFZUJiEt khôZFZUJiEtng cFXsBEpNnói gì.

Một látcFXsBEpN shWEcau HạhWEc ThhWEciên LiêhWEcn vươnhWEc ZFZUJiEttay kéZFZUJiEto lcFXsBEpNấy ZFZUJiEteo LạcZFZUJiEt TrZFZUJiEtăn, chỉZFZUJiEt lcFXsBEpNà vcFXsBEpNẫn cFXsBEpNchưa đcFXsBEpNợi hZFZUJiEtắn cFXsBEpNcó ZFZUJiEtđộng tZFZUJiEtác tiếpcFXsBEpN cFXsBEpNtheo, mộtcFXsBEpN bànhWEc thWEcay độthWEc hWEcnhiên cFXsBEpNtách cFXsBEpNtay ZFZUJiEthắn ra.

“Để tôi.”ZFZUJiEt GiọnZFZUJiEtg nhWEcói đạmcFXsBEpN ZFZUJiEtnhạt chWEcó vịcFXsBEpN xcFXsBEpNa cáchcFXsBEpN tcFXsBEpNrời sinh.

Hạ TZFZUJiEthiên LcFXsBEpNiên cFXsBEpNquay đầucFXsBEpN lạihWEc nhìhWEcn, ZFZUJiEtlập cFXsBEpNtức chWEcười nói,ZFZUJiEt “McFXsBEpNạc tZFZUJiEtiên hWEcsinh, ngưỡnhWEcg mhWEcộ đcFXsBEpNã lâu.”

Mạc cFXsBEpNHoành nghiêngZFZUJiEt hWEcđầu, khẽhWEc gậtZFZUJiEt, “TôicFXsBEpN cũZFZUJiEtng vậy.”

Hạ hWEcThiên ZFZUJiEtLiên ZFZUJiEtcười lặcFXsBEpNng lcFXsBEpNẽ, “hWEcCó lcFXsBEpNẽ chúnghWEc ZFZUJiEtta nZFZUJiEtên ncFXsBEpNgồi xuốnghWEc tcFXsBEpNrò ccFXsBEpNhuyện cFXsBEpNmột lát.”

“Cần thiZFZUJiEtết khôncFXsBEpNg?” McFXsBEpNạc HoànhWEch hỏi,ZFZUJiEt kZFZUJiEthẩu hWEckhí đãhWEc chốhWEci từ.

“Chí ítZFZUJiEt ZFZUJiEtchúng tZFZUJiEta ZFZUJiEtcó cùZFZUJiEtng mộhWEct chủhWEc đề.”

Mạc HoànhcFXsBEpN nZFZUJiEthìn lạiZFZUJiEt hWEcHạ TcFXsBEpNhiên ZFZUJiEtLiên, hWEcvẻ mhWEcặt điềmZFZUJiEt đạm,ZFZUJiEt “TcFXsBEpNôi cFXsBEpNkhông cảhWEcm thấyhWEc cầhWEcn thiếtcFXsBEpN ZFZUJiEtphải cóZFZUJiEt chWEcuộc đàmcFXsBEpN ZFZUJiEtluận này.”

“Thế ư?”ZFZUJiEt hWEcSắc hWEcmặt hWEcHạ ThiêncFXsBEpN LZFZUJiEtiên hWEcchốc láhWEct trởZFZUJiEt nêcFXsBEpNn nghihWEcêm túc.

Trong mêcFXsBEpN maZFZUJiEtn, ghWEciọng nóZFZUJiEti trầmcFXsBEpN thấhWEcp qcFXsBEpNuen thuộccFXsBEpN khicFXsBEpNến ghWEciấc ngủZFZUJiEt củacFXsBEpN cFXsBEpNLạc TrhWEcăn ZFZUJiEtcực kZFZUJiEtỳ buồZFZUJiEtn bhWEcực, giữahWEc hWEclúc ngcFXsBEpNẩn nghWEcơ cFXsBEpNcó mhWEcột cánhcFXsBEpN thWEcay ômZFZUJiEt ZFZUJiEtlấy ehWEco cô,hWEc vữngZFZUJiEt vàngcFXsBEpN đZFZUJiEtỡ ZFZUJiEtcô ngồiZFZUJiEt ZFZUJiEtdậy, huyệtcFXsBEpN hWEcthái dươngcFXsBEpN đahWEcu ZFZUJiEtnhức, dướihWEc chhWEcân lạiZFZUJiEt yhWEcếu ớtZFZUJiEt vôhWEc lực,ZFZUJiEt cơhWEc thhWEcể khócFXsBEpN hWEcchịu ZFZUJiEtnhư thZFZUJiEtể bịZFZUJiEt cFXsBEpNtê liệt.

Lạc TrhWEcăn vươhWEcn tcFXsBEpNay vỗhWEc hWEclên ZFZUJiEttrán, chWEcô khcFXsBEpNông dáhWEcm cFXsBEpNchắc liệZFZUJiEtu mhWEcình hWEccó phảihWEc ZFZUJiEtmơ cFXsBEpNmơ mànghWEc mcFXsBEpNàng tZFZUJiEtrong ccFXsBEpNơn cFXsBEpNsay, vcFXsBEpNì thWEchế lúcZFZUJiEt nàyZFZUJiEt mớicFXsBEpN hWEccảm gZFZUJiEtiác đượcZFZUJiEt ngườiZFZUJiEt đaZFZUJiEtng ôcFXsBEpNm hWEccô làcFXsBEpN MZFZUJiEtạc Hoành,ZFZUJiEt mcFXsBEpNà cảmhWEc xhWEcúc nàycFXsBEpN khiếncFXsBEpN côhWEc bấZFZUJiEtt cFXsBEpNan mộZFZUJiEtt cáhWEcch kZFZUJiEthó hiểu.

“Tránh ra…cFXsBEpN” LạcZFZUJiEt TrănZFZUJiEt hhWEcơi lhWEcộ vcFXsBEpNẻ mệthWEc mhWEcỏi ZFZUJiEtđẩy ngZFZUJiEtười hWEcbên ccFXsBEpNạnh hWEcra, nghWEcã vềhWEc sôZFZUJiEt phWEcha, thcFXsBEpNật rhWEca cFXsBEpNcô rấtcFXsBEpN muốncFXsBEpN nZFZUJiEtói vcFXsBEpNới ngcFXsBEpNười nàcFXsBEpNy, khôhWEcng cóhWEc vicFXsBEpNệc gZFZUJiEtì tZFZUJiEthì đừhWEcng dùnghWEc nhWEchãn hicFXsBEpNệu sZFZUJiEtữa tắm,hWEc dầZFZUJiEtu hWEcgội ấyZFZUJiEt nữZFZUJiEta, chhWEco dùhWEc muốnZFZUJiEt ZFZUJiEtdùng ccFXsBEpNũng khôhWEcng đượcFXsBEpNc tỏcFXsBEpNa hWEcra cFXsBEpNcùng mộtZFZUJiEt loạcFXsBEpNi ccFXsBEpNảm giác.

“Đừng chWEchạm vàohWEc tôi,hWEc tôihWEc rấcFXsBEpNt khỏe.”cFXsBEpN MùiZFZUJiEt cFXsBEpNhương quecFXsBEpNn cFXsBEpNthuộc đcFXsBEpNến gZFZUJiEtần, ZFZUJiEtLạc ThWEcrăn lạcFXsBEpNi đẩhWEcy ngưZFZUJiEtời muốcFXsBEpNn cFXsBEpNđỡ cFXsBEpNcô mộthWEc hWEclần nữa.

Một ZFZUJiEtlúc lZFZUJiEtâu saZFZUJiEtu, thhWEcanh âmhWEc hWEcấm ápcFXsBEpN mộcFXsBEpNc mạchWEc cFXsBEpNvang hWEclên, “LạcZFZUJiEt ThWEcrăn, aZFZUJiEtnh đưacFXsBEpN eZFZUJiEtm về,ZFZUJiEt cFXsBEpNem uốhWEcng ZFZUJiEtsay rồi.”

Lạc TrăcFXsBEpNn thấycFXsBEpN quácFXsBEpNi lạ,hWEc ZFZUJiEtsao ZFZUJiEthôm nahWEcy đâZFZUJiEtu đâuZFZUJiEt chWEcũng toàZFZUJiEtn cFXsBEpNcảm gicFXsBEpNác cóhWEc nZFZUJiEtgười hWEcquen, cốZFZUJiEt gắcFXsBEpNng mZFZUJiEtở cFXsBEpNto ZFZUJiEthai mắt,ZFZUJiEt tcFXsBEpNầm ZFZUJiEtnhìn mcFXsBEpNơ ZFZUJiEthồ, nhưZFZUJiEtng rõZFZUJiEt ràcFXsBEpNng hWEckhuôn mặtZFZUJiEt hiệcFXsBEpNn hWEcra trướccFXsBEpN ZFZUJiEtmắt ccFXsBEpNhính lZFZUJiEtà HạcFXsBEpN ThiêhWEcn Liên,ZFZUJiEt hWEc“… HhWEcạ ZFZUJiEtThiên Liên?”

“Ừ.” HạcFXsBEpN ThiêhWEcn cFXsBEpNLiên cườihWEc ZFZUJiEtmột cáchWEch ýhWEc hWEcvị cFXsBEpNmù hWEcmịt, hWEcnhân tihWEcện cFXsBEpNnắm lấycFXsBEpN hWEctay cô.

“Sao anZFZUJiEth lcFXsBEpNại ởcFXsBEpN đhWEcây…” ZFZUJiEtÝ hWEcthức hWEchãy cònZFZUJiEt hơZFZUJiEti tỉnhWEch táo.

“Đến đónhWEc em.cFXsBEpN” HạhWEc ZFZUJiEtThiên LZFZUJiEtiên hWEcđỡ lấcFXsBEpNy bcFXsBEpNờ vacFXsBEpNi LZFZUJiEtạc Trăn.

Lạc TrănZFZUJiEt đứngZFZUJiEt hWEcdậy, đầcFXsBEpNu nặngZFZUJiEt nhWEchư đeZFZUJiEto cZFZUJiEthì, “EmZFZUJiEt muốhWEcn ngủ.”

“Về lạihWEc ngủZFZUJiEt cFXsBEpNtiếp, nhé?”

Lạc TrhWEcăn hWEcbỗng nhiênhWEc hWEcbật ZFZUJiEtcười hcFXsBEpNì hì,cFXsBEpN “HạZFZUJiEt ThcFXsBEpNiên hWEcLiên, ahWEcnh ZFZUJiEtcó tìnhhWEc ýhWEc vớihWEc cFXsBEpNem à?”

Bốn phíZFZUJiEta cFXsBEpNtĩnh lZFZUJiEtặng ZFZUJiEtba giZFZUJiEtây. “Ừ,ZFZUJiEt vềcFXsBEpN điZFZUJiEtểm nàycFXsBEpN ancFXsBEpNh đhWEcã thZFZUJiEtể hiệcFXsBEpNn rõcFXsBEpN rZFZUJiEtàng rồi.”ZFZUJiEt NhWEcgữ điệucFXsBEpN cZFZUJiEthứa ýhWEc ccFXsBEpNười chậmhWEc ZFZUJiEtrãi nóhWEci racFXsBEpN, ZFZUJiEtmang thWEcheo sZFZUJiEtự tZFZUJiEthẳng trhWEcắn tZFZUJiEtriệt đểcFXsBEpN hcFXsBEpNiếm thấy.

Lạc cFXsBEpNTrăn cúhWEci đầhWEcu khcFXsBEpNẽ cườicFXsBEpN, “CóZFZUJiEt tcFXsBEpNình ý…cFXsBEpN ha…ZFZUJiEt hWEcem ccFXsBEpNũng hWEccảm tcFXsBEpNhấy ZFZUJiEtcon ngườicFXsBEpN aZFZUJiEtnh cFXsBEpNrất thúcFXsBEpN vịZFZUJiEt…” LạchWEc TrăncFXsBEpN ZFZUJiEtlắc lắchWEc đầu,cFXsBEpN hWEcđầu càcFXsBEpNng nặncFXsBEpNg, hWEckhông ZFZUJiEtquản nổiZFZUJiEt mạccFXsBEpNh cFXsBEpNsuy nghĩ,hWEc vẫnZFZUJiEt thWEciếp tụcZFZUJiEt ZFZUJiEtlẩm hWEcbẩm nóihWEc mZFZUJiEtớ, “ĐihWEc thôiZFZUJiEt… đcFXsBEpNưa bổncFXsBEpN tiểuhWEc thcFXsBEpNư… vcFXsBEpNề nhà,ZFZUJiEt hWEcem mcFXsBEpNuốn ngủ…”ZFZUJiEt LồnhWEcg nhWEcgực phiềZFZUJiEtn muhWEcộn kZFZUJiEthó chịu,hWEc ZFZUJiEttừng đợZFZUJiEtt buZFZUJiEtồn nônhWEc tràZFZUJiEto lcFXsBEpNên, cFXsBEpNnão bộcFXsBEpN ZFZUJiEtco rúcFXsBEpNt ngàyhWEc ccFXsBEpNàng hWEcsít chặcFXsBEpNt, giốngZFZUJiEt hWEcnhư mcFXsBEpNuốn nứthWEc toáchWEc ra.

“Vâng, đạicFXsBEpN tiểuhWEc hWEcthư, lậcFXsBEpNp tứcFXsBEpNc đưaZFZUJiEt cFXsBEpNem vềcFXsBEpN hWEcnhà đcFXsBEpNây.” KhWEchông khỏcFXsBEpNi bậthWEc hWEccười, quảhWEc thựcFXsBEpNc ccFXsBEpNá tcFXsBEpNính hhWEcơi hWEcầm hWEcĩ, nhưngcFXsBEpN hohWEcàn toàncFXsBEpN cóZFZUJiEt thểZFZUJiEt cFXsBEpNchấp nhậhWEcn, HạcFXsBEpN ThiêcFXsBEpNn LiêZFZUJiEtn ômZFZUJiEt LạcZFZUJiEt TrăZFZUJiEtn bướchWEc rZFZUJiEta bêhWEcn ngoài.

Lạc TrZFZUJiEtăn cảcFXsBEpNm giZFZUJiEtác nhcFXsBEpNư mhWEcình hWEcđang giẫmhWEc lcFXsBEpNên ZFZUJiEtbọt biển,hWEc ccFXsBEpNhỉ cóhWEc thhWEcể yếucFXsBEpN ớtZFZUJiEt ZFZUJiEttựa vcFXsBEpNào HạhWEc ThiêcFXsBEpNn LihWEcên, mcFXsBEpNặc chZFZUJiEto hZFZUJiEtắn kécFXsBEpNo đi.

Đôi vcFXsBEpNợ ccFXsBEpNhồng soZFZUJiEtn dựcFXsBEpNa sátZFZUJiEt vàcFXsBEpNo nhWEchau rờihWEc hWEcđi, trohWEcng gZFZUJiEtian phòngcFXsBEpN chìhWEcm vàZFZUJiEto mộtZFZUJiEt mảcFXsBEpNnh tĩhWEcnh ZFZUJiEtmịch, đếncFXsBEpN khhWEci MạccFXsBEpN HZFZUJiEtoành ZFZUJiEtở mộtZFZUJiEt bêncFXsBEpN bZFZUJiEtình tĩnZFZUJiEth đứngZFZUJiEt lên,cFXsBEpN đhWEcưa mộhWEct chWEchiếc thZFZUJiEtẻ cFXsBEpNcho ThậphWEc Tam.

Thập cFXsBEpNTam phZFZUJiEtản ứncFXsBEpNg lạZFZUJiEti liềncFXsBEpN vộihWEc vàcFXsBEpNng ZFZUJiEtxua tahWEcy, “ChiZFZUJiEt phZFZUJiEtí củahWEc cFXsBEpNchị cFXsBEpNLạc TrăhWEcn đềhWEcu đưhWEcợc mhWEciễn pcFXsBEpNhí.” hWEcThần hWEcsắc MạccFXsBEpN HhWEcoành đạmhWEc nhạt,cFXsBEpN nhưngcFXsBEpN tihWEca lhWEcạnh lcFXsBEpNùng tiZFZUJiEtềm ẩhWEcn tronhWEcg cZFZUJiEton ngưhWEcơi lạicFXsBEpN vôhWEc cùcFXsBEpNng rhWEcõ nZFZUJiEtét. ThậpZFZUJiEt TahWEcm đacFXsBEpNng muốhWEcn lêhWEcn thWEciếng nóicFXsBEpN gìhWEc đcFXsBEpNó, MạchWEc HcFXsBEpNoành đãhWEc đẩZFZUJiEty cửhWEca rhWEca ngoài.

“Quan cFXsBEpNhệ tahWEcm cFXsBEpNgiác điểnhWEc hZFZUJiEtình, mộcFXsBEpNt cFXsBEpNtừ hWEcthôi, cFXsBEpNtầm thườZFZUJiEtng.” ThcFXsBEpNẩm HạhWEc ThZFZUJiEtụy vẫnhWEc néphWEc trohWEcng cFXsBEpNgóc tốiZFZUJiEt cFXsBEpNgặm nửaZFZUJiEt quảcFXsBEpN dưahWEc hấuhWEc xonhWEcg, pZFZUJiEthun rhWEca mộcFXsBEpNt từhWEc trầncFXsBEpN thuậtcFXsBEpN cFXsBEpNmang tícFXsBEpNnh cFXsBEpNtổng kết,ZFZUJiEt “LiênhWEc ÂcFXsBEpNn, ZFZUJiEtthấy thhWEcế nào?”

Liên ZFZUJiEtÂn ngồicFXsBEpN xhWEcổm hWEcbên cạhWEcnh saZFZUJiEtu mcFXsBEpNột lúcFXsBEpNc ZFZUJiEtim lặngZFZUJiEt mớcFXsBEpNi cFXsBEpNtrầm mcFXsBEpNặc cFXsBEpNgật đầu,cFXsBEpN “cFXsBEpNCô gáZFZUJiEti thìhWEc quáZFZUJiEt tầcFXsBEpNm thường,ZFZUJiEt nhưhWEcng đànZFZUJiEt ôhWEcng lZFZUJiEtại khônghWEc tầmZFZUJiEt tZFZUJiEthường, nếZFZUJiEtu cZFZUJiEtó thểhWEc hốtZFZUJiEt vàohWEc hWEctrong quáhWEcn —-”

Hạ ThcFXsBEpNiên LiênhWEc dhWEcìu hWEcLạc TrăZFZUJiEtn hWEclên xehWEc, giúpZFZUJiEt côcFXsBEpN ccFXsBEpNài dâhWEcy cFXsBEpNan ZFZUJiEttoàn, ZFZUJiEt“Có hWEcthể biếncFXsBEpN mhWEcình thhWEcành thếcFXsBEpN nàcFXsBEpNy, ecFXsBEpNm chWEcũng lZFZUJiEtợi hạiZFZUJiEt đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThZFZUJiEtiên LihWEcên sữnghWEc sZFZUJiEtờ, ngồicFXsBEpN thWEcrở lZFZUJiEtại vcFXsBEpNị hWEctrí chWEcủa mhWEcình, khZFZUJiEtẽ cưhWEcời thàncFXsBEpNh tiếngcFXsBEpN, “ĐâyZFZUJiEt ccFXsBEpNó cFXsBEpNthể cFXsBEpNcoi nhhWEcư mộtZFZUJiEt mũiZFZUJiEt tcFXsBEpNên trúncFXsBEpNg ZFZUJiEthai đíccFXsBEpNh trênZFZUJiEt mộtZFZUJiEt giáZFZUJiEt trịcFXsBEpN nàohWEc đócFXsBEpN không?”

Ngoảnh đhWEcầu cFXsBEpNnhìn gưhWEcơng mZFZUJiEtặt manZFZUJiEtg vZFZUJiEtẻ thuầnZFZUJiEt khiếthWEc cFXsBEpNvô cùZFZUJiEtng troZFZUJiEtng mcFXsBEpNê mcFXsBEpNan, ZFZUJiEtbất đhWEcắc dĩcFXsBEpN thhWEcở dài,hWEc “CốZFZUJiEt nhócZFZUJiEt nàcFXsBEpNy quảcFXsBEpN đúncFXsBEpNg lhWEcà hWEcmột hWEctai cFXsBEpNhọa.” BcFXsBEpNất ZFZUJiEtthình lình,cFXsBEpN cFXsBEpNLạc TrăncFXsBEpN vưhWEcơn thWEcay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”