You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gA3h3ian prPqVhòng quPV6ján brPqVar, LạcA3h3 XdRcTrăn, LiA3h3ên Ânvhkp, ThẩXdRcm Hạvhkp ThụyXdRc, TrPqVhất ThấrPqVt xiêurPqV vẹoPV6j vhkpvắt ngườrPqVi lvhkpên A3h3sô pPV6jha tXdRcán gẫPV6ju, vhkphai A3h3cậu ấmA3h3 crPqVa vhkphát ởA3h3 bêrPqVn vhkptrên, rPqVhát “NhA3h3ững bôA3h3ng hoA3h3a kivhkpa” củaA3h3 Phávhkpc Thụ.

“Thập TaPV6jm, đừA3h3ng “la”PV6j nữXdRca A3h3[1], tôA3h3i nvhkpghe sắpXdRc tvhkpắt thởA3h3 đâyrPqV nXdRcày, đổiA3h3 bàA3h3i nàrPqVo vurPqVi rPqVhơn A3h3đi!” XdRcLạc rPqVTrăn A3h3ném mộtXdRc cáiPV6j gốivhkp ômA3h3 qua.

“Được, vậyA3h3 chịvhkp tPV6jhích nghvhkpe bàrPqVi nàXdRco?” ThậXdRcp TA3h3am kA3h3iềm rPqVlại rPqVgiọng PV6jcao đãPV6j “la”A3h3 A3h3đến pPV6jhân nửvhkpa, A3h3nịnh PV6jnọt hỏiA3h3 Lvhkpạc Trăn.

“Tao vhkplại cảA3h3m thấyA3h3 rấPV6jt XdRcdễ rPqVnghe, A3h3tao vhkpthích girPqVọng nàyA3h3, cvhkpái gìrPqV nhỉ,PV6j A3h3u buồA3h3n, đúngXdRc khônrPqVg XdRcA Thụy?”

“Đúng, XdRcquá đvhkpúng, chịrPqV LrPqViên nóiXdRc đềrPqVu đúng!”vhkp Thẩmvhkp HA3h3ạ Thvhkpụy cườiA3h3 hềvhkp hề.

“Tao bảXdRco nàrPqVy ThẩmA3h3 HạPV6j Thvhkpụy, rPqVchân nXdRcày củrPqVa màyPV6j dỡPV6j từXdRc trênrPqV trPqVhân cPV6jhó xrPqVuống A3h3à, saA3h3u XdRcđó lA3h3ắp lA3h3ên ngườiXdRc mìnhvhkp hảXdRc [2PV6j].” LPV6jạc TrărPqVn gA3h3iơ châA3h3n vhkphung hãrPqVn cA3h3học loạnPV6j tPV6jrên đùA3h3i củaPV6j ThXdRcẩm HrPqVạ Thụy.

“Ơ havhkpy, quấyPV6j rPqVrối tìnhA3h3 dục.”

“Tao đánrPqVh mày!”

Hai cậrPqVu ấmXdRc nA3h3hìn nhaXdRcu, cA3h3hủ độA3h3ng chọPV6jn mộrPqVt bàPV6ji tìnhPV6j XdRcca vhkphát đôi.

“Nói đrPqVi nrPqVói PV6jlại,” LiXdRcên XdRcÂn nhìnrPqV A3h3về phíaXdRc LrPqVạc TPV6jrăn A3h3đang cuA3h3ộn trrPqVòn trêPV6jn sôPV6j phvhkpa rPqVđơn, “Bạvhkpch PV6jmã củaXdRc mXdRcày đâu?A3h3 A3h3Sao cXdRchưa nghXdRce màvhkpy PV6jnhắc đếnA3h3 XdRcnữa nhỉA3h3, trướXdRcc đâyA3h3 chẳngrPqV phảivhkp nXdRcgày nàA3h3o XdRccũng trPqVreo tA3h3rên miệngvhkp sao?”

Thẩm rPqVHạ TrPqVhụy vPV6jừa nghrPqVe liềXdRcn vhkpcười vhkphô hố,PV6j “NgA3h3ười XdRcta A3h3sớm kvhkphông cA3h3ần nXdRcó rrPqVồi, chịrPqV LiêA3h3n, chPV6jị cốXdRc rPqVý đúngvhkp khônvhkpg?” TrPqVhẩm HạXdRc ThụyPV6j vhkpcòn nhớrPqV mPV6jình A3h3đã krPqVể vhkpchuyện nàA3h3y chrPqVo LiA3h3ên ÂnXdRc, A3h3hơn nữaXdRc còPV6jn kểXdRc rấPV6jt sốnXdRcg độngrPqV hìnhrPqV tượng.

Lạc TPV6jrăn lúcA3h3 PV6jnày khônA3h3g hA3h3ô ứngvhkp vA3h3ới ThẩrPqVm HrPqVạ Thụyvhkp A3h3nữa, ngẩnXdRcg đầuvhkp XdRcnhìn trPV6jần nhA3h3à lộnA3h3g lẫA3h3y vànrPqVg sorPqVn, mắtXdRc crPqVhớp chớp.

“Không tA3h3iếp tụcXdRc XdRcnữa à?”vhkp Lvhkpiên ÂnA3h3 A3h3vô cPV6jùng kPV6jinh ngạc.

“Chị tưởnvhkpg lvhkpà tiểurPqV thuXdRcyết nhiXdRcều kỳA3h3 à,vhkp đềrPqVu lXdRcà chuyệnvhkp củavhkp rPqVhai nămXdRc trước,vhkp xXdRcong PV6jxuôi từA3h3 XdRclâu rồi.”XdRc ThẩmrPqV HạPV6j XdRcThụy nângXdRc lXdRcy PV6jrượu hướngA3h3 PV6jqua Lạcvhkp TrPV6jăn PV6jlàm điệrPqVu bộvhkp chúcPV6j rượu.

“Không đúng,”A3h3 LXdRciên vhkpÂn ngrPqVồi thẳngrPqV dậy,A3h3 cúiPV6j đầuXdRc trầA3h3m tXdRcư, “TaPV6jo nhPV6jớ hPV6jai XdRcnăm vhkptrước, cA3h3ái tênXdRc bPV6jạch mãXdRc XdRcấy chạyPV6j A3h3đến hỏiA3h3 rPqVtao LXdRcạc TrăPV6jn rPqVxin họcPV6j tPV6jrường nrPqVào, vẻXdRc mặtA3h3 vhkprất thàPV6jnh khẩnA3h3, rXdRcất thrPqVa rPqVthiết, vhkprất đarPqVu khổrPqV, rPV6jất tiềvhkpu tụy,A3h3 PV6jsuýt nữaPV6j tPV6jao còA3h3n tưởngrPqV LạXdRcc A3h3Trăn phụA3h3 PV6jhắn, đvhkpương A3h3nhiên lA3h3át PV6jsau tA3h3ao vhkplập tứvhkpc trPqVỉnh A3h3táo, nPV6jghĩ cvhkpái A3h3thằng nhrPqVóc nXdRchư hắn,XdRc đvhkpã bắA3h3t nạtvhkp vhkpem gáiPV6j nhPV6jà vhkptao rPqVcòn dárPqVm giảA3h3 rPqVbộ svhkpi rPqVtình trưXdRcớc mặtXdRc rPqVchị đâyA3h3, nhàoXdRc lêrPqVn đáA3h3nh vhkpcho mộtvhkp trPV6jận, kPV6jết rPqVquả —-”vhkp LiXdRcên XdRcÂn ngừngA3h3 A3h3lại vhkpho A3h3hồi lâuvhkp, XdRc“Ba cA3h3hiêu XdRcbị chếPV6j ngựvhkp, sPV6jau A3h3đó XdRctao vìA3h3 thânvhkp qA3h3uên nghĩaXdRc cvhkpho hắXdRcn địarPqV chỉPV6j, hắnA3h3 liPV6jên trPqVục nóiA3h3 hXdRcai tiếnrPqVg PV6jcảm ơn,PV6j xoPV6jng PV6jquay ngườiPV6j chrPqVạy luôn,PV6j taA3h3o trPqVrông tvhkpheo PV6jbóng rPqVlưng PV6jnôn XdRcnóng ấA3h3y màXdRc nghPV6jĩ, grPqVã đànXdRc A3h3ông tốXdRct thếXdRc nA3h3ày A3h3chắc támXdRc phầnPV6j lPV6jà A3h3em gávhkpi vhkpmình hiểuvhkp lầXdRcm PV6jrồi.” NóiPV6j đếnPV6j đâyPV6j, LiXdRcên ÂPV6jn XdRcngẩng đầuPV6j rPqVánh mắtA3h3 PV6jhung áPV6jc, XdRc“Hóa rvhkpa lrPqVà hỏA3h3i đXdRcể chPV6jơi tvhkphôi à!”

Lạc TrănPV6j vẫrPqVn nhìXdRcn lênrPqV trvhkpần nhàrPqV, khônA3h3g vhkphề độngrPqV đậy,XdRc trPqVựa nhưPV6j đãvhkp cứXdRcng A3h3đờ ra.

“Em gáPV6ji, khôPV6jng XdRcsao chứ?vhkp” ThẩmPV6j XdRcHạ TPV6jhụy XdRcnghe PV6jxong cũnA3h3g svhkpững sờ,vhkp A3h3đoạn hXdRcoàn rPqVhồn đA3h3á ngPV6jười bêA3h3n cạvhkpnh mộtvhkp cái.

“không vhkpsao, crPqVó PV6jthể cóvhkp chuyệXdRcn gìPV6j đượcXdRc A3h3chứ.” LrPqVạc TrPqVrăn đứngXdRc vhkpdậy, cầA3h3m chA3h3ai biXdRca trênPV6j bàXdRcn A3h3trà tA3h3rút mộtPV6j nXdRcgụm, rồiA3h3 PV6jđi lrPqVên A3h3bục háPV6jt A3h3nhận micrXdRco tA3h3rên vhkptay Tvhkphập TamPV6j, tươPV6ji cườiPV6j nóiXdRc, “ĐếnPV6j taoXdRc, tụiPV6j mvhkpày XdRcở dướivhkp PV6jmà nghrPqVe, ngvhkphe luônPV6j vhkpcho vhkptao nhá,XdRc XdRcbổn tiPV6jểu vhkpthư cốngPV6j hiếXdRcn cPV6ja hátrPqV, qXdRcuán qA3h3uân tvhkpop 1PV6j0 A3h3danh crPqVa củaPV6j trườPV6jng A3h3E tPV6jái xuXdRcất lầnrPqV đầXdRcu tiên,rPqV ngXdRchìn vànA3h3g PV6jcũng kXdRchó cầu.”

“Tao córPqV nvhkpói chuyệnrPqV gPV6jì PV6jđáng đểXdRc vvhkpui mừvhkpng à?”rPqV LPV6jiên ÂnrPqV ngrPqVhiêng đầuPV6j hỏiA3h3 ThẩmrPqV HPV6jạ Thụy.

Thẩm HạA3h3 ThụyXdRc XdRcnhấp nvhkpgụm rưPV6jợu nhìPV6jn PV6jlên A3h3bục, krPqVhông lêvhkpn tiếng.

Lạc Trvhkpăn hrPqVát liênrPqV PV6jtiếp hrPqVai bàvhkpi A3h3tiếng anh.

“Không ngvhkpờ PV6jvẫn XdRccó chúPV6jt thựPV6jc lực.”XdRc Livhkpên ÂnrPqV đXdRcánh XdRcgiá mộtrPqV cácPV6jh vhkpkhách quan.

“Không tPV6jhế rPqVthì sA3h3ao giàA3h3nh quPV6ján qrPqVuân hả.”A3h3 A3h3Thẩm HA3h3ạ ThụyrPqV mỉmPV6j cười,vhkp cũXdRcng nvhkphớ lXdRcại cA3h3uộc XdRcthi PV6jca XdRchát làXdRcm cPV6jho cảvhkp trườnPV6jg xônPV6j xXdRcao A3h3vào năPV6jm thứPV6j bvhkpa, A3h3khi ấyrPqV LạPV6jc TrăXdRcn cóA3h3 thểXdRc trPqVham vhkpgia đượcPV6j rPqVlà dA3h3o khôngrPqV cXdRcẩn vhkpthận nXdRcghe XdRcnói cPV6jhủ tịchA3h3 hộiXdRc hA3h3ọc vhkpsinh MXdRcạc HoàXdRcnh lvhkpà mộA3h3t giXdRcám krPqVhảo củaXdRc vòngPV6j srPqVơ loPV6jại, màA3h3 cáXdRci cA3h3on béA3h3 Lvhkpạc TrănA3h3 haXdRcy rPqVtrêu chọcA3h3 navhkpm vhkpsinh làPV6jm thrPqVú vurPqVi cuộvhkpc srPqVống đươngPV6j nhiêXdRcn sẽA3h3 kPV6jhông bởvhkp lỡXdRc bấtA3h3 cứXdRc cA3h3ơ hộXdRci nào,vhkp lảXdRco đảvhkpo chạyvhkp vhkpđi bvhkpáo vhkpdanh, còA3h3n vềPV6j sXdRcau vhkplàm A3h3sao lạiPV6j gvhkpiành đượA3h3c giảirPqV nhất,vhkp ThẩmrPqV PV6jHạ TXdRchụy XdRccũng mvhkpơ hồ,rPqV thựcrPqV rPqVlực thìvhkp kA3h3hông kémvhkp nhưPV6jng cvhkphưa đếnPV6j mứXdRcc XdRcđược giảirPqV nhvhkpất, tronrPqVg đóXdRc cXdRcó havhkpi thA3h3í sXdRcinh côA3h3 tXdRchấy còPV6jn mạnPV6jh mẽrPqV hơnrPqV cảvhkp LạcA3h3 Trvhkpăn, savhkpu nA3h3ày ThẩPV6jm rPqVHạ ThụyPV6j rPqVngẫm lPV6jại cũngXdRc đA3h3ã thPV6jông suốtrPqV, lA3h3àm cvhkpa sXdRcĩ quavhkpn trọnPV6jg nvhkphất lPV6jà gì,A3h3 PV6jvẻ bềvhkp nPV6jgoài! Bềvhkp ngrPqVoài ổnPV6j tiXdRcếng qXdRcuỷ gPV6jọi ngườiPV6j cũA3h3ng nghvhkpe nhvhkpư tivhkpếng trời,rPqV cònPV6j nrPqVgược rPqVlại, cvhkphỉ cA3h3ó vXdRcề nA3h3hà A3h3hát rPqVcho mìnPV6jh rPqVnghe thôvhkpi. Thvhkpật A3h3ra PV6jký ứcvhkp sâuvhkp đậvhkpm nhấXdRct vhkpvề cXdRcuộc tA3h3hi A3h3ấy chrPqVính làvhkp lvhkpễ tPV6jrao A3h3giải, vhkphôm đrPqVó rPqVMạc Hvhkpoành bướA3h3c PV6jlên trPqVặng XdRchoa, mỉmA3h3 cPV6jười XdRcnói vhkpmột câXdRcu PV6jvô cùvhkpng kiXdRcnh đivhkpển, “NămXdRc nvhkpay dPV6jù sA3h3ao cũngPV6j ngoàivhkp dXdRcự đoán”,XdRc tPV6joàn tXdRcrường PV6jxôn xao.

Thẩm vhkpHạ ThụyXdRc nXdRcghĩ A3h3đến đâyPV6j, kvhkphông khỏiA3h3 cảmXdRc tPV6jhán mộrPqVt tiếng,A3h3 tuổiA3h3 tvhkprẻ thậXdRct nhiềA3h3u hA3h3oài bão.

Lạc Trănvhkp lrPqVại hrPqVát mộtvhkp vhkpbài PV6jtiếng anvhkph rồrPqVi PV6jđi xuốvhkpng, vươvhkpn taPV6jy đrPqVón lPV6jấy lXdRcy soA3h3da ThẩA3h3m Hạvhkp PV6jThụy đưa.

“Chị vhkpLạc vhkpTrăn, PV6jchị qXdRcuả rPqVlà cA3h3hân nPV6jhân khôngPV6j lộvhkp cvhkphân vhkptướng.” ThậpXdRc TarPqVm vPV6jỗ trPqVay, mắtXdRc lấPV6jp lánXdRch tiPV6jm hồng.

“Tôi cònPV6j vhkpchân thậXdRct XdRchơn nPV6jữa cơXdRc, nàoA3h3 lạiA3h3 đXdRcây, uốngXdRc rượrPqVu vớirPqV chị,rPqV XdRckhông saPV6jy khA3h3ông về.”

“Vâng, chịXdRc nóiXdRc thếPV6j nào,rPqV ThậpA3h3 TaA3h3m cA3h3ũng tXdRcheo hầu.”

“Thế nrPqVày A3h3là thếPV6j nào?”XdRc LPV6jiên ÂnrPqV cuốirPqV cùngA3h3 đãPV6j nPV6jhìn rrPqVa XdRcchút bấtvhkp thường.

“Thỉnh thvhkpoảng lạiA3h3 phávhkpt tácA3h3 mộtXdRc lần,A3h3 thườngvhkp thôi.”PV6j TXdRchẩm rPqVHạ Tvhkphụy XdRccười hàPV6j hàvhkp hA3h3ai tPV6jiếng, ngoảnPV6jh đầrPqVu XdRcnhìn PV6jdi A3h3động củavhkp LạcrPqV Trănvhkp đặtvhkp trPqVrên XdRcbàn tràPV6j lXdRcại PV6jđang rPqVrung, “CóPV6j cvhkpần brPqVảo vớirPqV A3h3nó PV6jkhông, điệnPV6j tA3h3hoại củavhkp nórPqV đPV6jã kêvhkpu nămvhkp lầnPV6j rồi?”PV6j XdRcThẩm HạrPqV ThụPV6jy cầmrPqV A3h3di độngrPqV lêA3h3n, A3h3nhíu mvhkpày, “HạPV6j Tvhkphiên Liên?”

Thẩm HạPV6j ThA3h3ụy hấtvhkp đầuA3h3 thoángA3h3 lXdRciếc quPV6ja LạXdRcc TA3h3răn đvhkpang đuaPV6j rượuvhkp cùnPV6jg XdRcThập TarPqVm thiếu,A3h3 bvhkpỗng nhrPqViên PV6jmỉm vhkpcười nórPqVi vớiXdRc Lvhkpiên XdRcÂn, “ChịXdRc LiêPV6jn, cXdRcó muốnrPqV xPV6jem tròrPqV A3h3vui không?”

Liên XdRcÂn nhưXdRc chìPV6jm tA3h3rong sươngPV6j mù.

Thẩm XdRcHạ ThụrPqVy lạiA3h3 bậtXdRc cưXdRcời PV6jha hả,rPqV trPqViếp vhkpđó lậXdRcp tứcXdRc cúiXdRc XdRcđầu mởXdRc mXdRcàn hrPqVình PV6jdi độngPV6j củarPqV Lạvhkpc TrănPV6j, gửiA3h3 vhkptin nhắn,rPqV XdRchai tin.

Nội duPV6jng giốngA3h3 nhvhkpau, đPV6jều lXdRcà, [PV6jEm uốngA3h3 saXdRcy quXdRcá, cưngPV6j àA3h3, tớiXdRc đPV6jón rPqVem A3h3đi.] còPV6jn bổA3h3 suvhkpng thêA3h3m vhkpđịa cXdRchỉ cụrPqV thể.

—-***—-

[1] A3h3Bài háXdRct XdRcnày cA3h3ó nvhkphiều XdRcđoạn “laXdRc la”vhkp rPqV: ))

[2] ýA3h3 chỉXdRc châXdRcn cA3h3hó (A3h3= nXdRcịnh hót)rPqV, XdRctức kêurPqV rPqVThẩm HạrPqV ThPV6jụy biếtXdRc cA3h3ách nịnXdRch nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

A3h3 

Tiếng PV6jdi rPqVđộng vPV6jang lênPV6j, phXdRcá vvhkpỡ PV6jmột cuvhkpộc hA3h3ội nrPqVghị thA3h3ảo luậnPV6j A3h3nghiêm túcA3h3. MA3h3ạc HoàA3h3nh ngồiXdRc trênvhkp gA3h3hế chủPV6j rPqVtọa rPqVcầm XdRclấy chiXdRcếc A3h3điện thoạiXdRc mXdRcàu đXdRcen vhkpsiêu mXdRcỏng đặtA3h3 A3h3trên PV6jmép bàn,XdRc hPV6jai giA3h3ây XdRcsau, vhkpbàn XdRctay nắmvhkp rPqVdi độngA3h3 nhấtvhkp PV6jthời srPqViết crPqVhặt lại.

Lúc rPqVHạ ThiênrPqV LPV6jiên chạyPV6j đếnrPqV phònA3h3g quánA3h3 baPV6jr XdRcđã thấyXdRc LạcXdRc PV6jTrăn đanrPqVg nằmPV6j trovhkpng A3h3lòng mộvhkpt gãPV6j đẹpA3h3 traA3h3i, XdRccong ngưvhkpời rPqVkhông đượcrPqV thoảiPV6j mái,PV6j nhPV6jớ lạivhkp XdRckhi PV6jnãy mìnrPqVh vượtvhkp XdRcba cáirPqV đA3h3èn XdRcđỏ XdRcliên tiếrPqVp, khônXdRcg khỏA3h3i lXdRcắc đầuPV6j cưXdRcời khổ.

Trên A3h3bàn vhkptrà bàA3h3y vhkpla liệtPV6j biA3h3a bvhkpọt cùrPqVng mấXdRcy chPV6jai rượuXdRc ngXdRcoại A3h3cao cấpvhkp crPqVó niêXdRcn đạiA3h3 lâXdRcu đờivhkp, troXdRcng rPqVly rrPqVượu rA3h3ót đầyPV6j nXdRchững loạivhkp rượuvhkp hỗrPqVn tạpXdRc mrPqVàu sắcvhkp khôngA3h3 đồngA3h3 nrPqVhất, hắnPV6j biếtPV6j tPV6jửu lưA3h3ợng củPV6ja cA3h3ô khrPqVông tồi,rPqV crPqVó thểrPqV nóvhkpi làrPqV XdRccực A3h3kỳ XdRckhá, PV6jnhưng pA3h3ha rượu,A3h3 khôvhkpng vhkpsay A3h3cũng khó.XdRc A3h3Hạ ThiêXdRcn LiênXdRc đứngXdRc ởXdRc cửaXdRc vhkpmột lrPqVúc mớXdRci cPV6jất bvhkpước đếPV6jn A3h3bên LạcrPqV TrPV6jăn, hắnXdRc giXdRcờ rPqVnày chỉPV6j hXdRcy vọPV6jng XdRccô khôngXdRc mượnrPqV rượuvhkp vhkplàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không A3h3trả lời.

“Chị LạcrPqV TrPV6jăn uốnPV6jg sarPqVy thưrPqVờng rấtXdRc yêA3h3n ổn.”

Hạ ThXdRciên LA3h3iên ngrPqVẩng đrPqVầu nhìnvhkp gA3h3ã PV6jtrai thanvhkph tA3h3ú vừPV6ja nóPV6ji chuyện,rPqV “rPqVCậu vấPV6jt vảvhkp quá.”

Thập Tvhkpam cườiA3h3 cười,PV6j vhkp“Không PV6jsao, A3h3đây lrPqVà tráXdRcch nhvhkpiệm cA3h3ủa tôi.”

Hạ PV6jThiên LiêPV6jn PV6jhơi A3h3nhếch khóPV6je miệng,rPqV cúirPqV ngườiPV6j địvhkpnh XdRcnâng rPqVLạc TA3h3răn dậy.

“Để chPV6jị PV6jấy ngủrPqV mộPV6jt rPqVlát đã,rPqV PV6jnếu A3h3không chịPV6j ấyA3h3 PV6jsẽ pháXdRct A3h3cáu.” Thậpvhkp Tavhkpm ngărPqVn cản,PV6j PV6jcâu A3h3này cũngrPqV A3h3coi nhvhkpư lA3h3à thậtrPqV lòng.

Hạ ThA3h3iên A3h3Liên ngừnA3h3g A3h3lại, gvhkpiơ cổrPqV XdRctay nhìvhkpn đồPV6jng XdRchồ, “NăPV6jm phúXdRct nữrPqVa đượcvhkp không?”

Thập XdRcTam híXdRcp mA3h3ắt, PV6jcầm crPqVhai biA3h3a tXdRcrên XdRcbàn uốngA3h3 mấyrPqV ngụA3h3m, khônvhkpg nXdRcói gì.

Một lávhkpt sarPqVu PV6jHạ ThiêA3h3n LPV6jiên vưrPqVơn taA3h3y kéA3h3o lấPV6jy XdRceo Lvhkpạc TPV6jrăn, chA3h3ỉ lvhkpà vẫnvhkp chưXdRca XdRcđợi hắnrPqV cXdRcó độngA3h3 trPqVác rPqVtiếp A3h3theo, XdRcmột bvhkpàn A3h3tay đXdRcột nhiêA3h3n rPqVtách tavhkpy hXdRcắn ra.

“Để tôirPqV.” Giọngvhkp nórPqVi đạmXdRc nhạtvhkp cóPV6j vPV6jị xXdRca cvhkpách trờXdRci sinh.

Hạ ThiêPV6jn LiênXdRc quvhkpay đầurPqV PV6jlại nhìn,XdRc lA3h3ập tứcA3h3 rPqVcười nvhkpói, “Mạvhkpc PV6jtiên sinhA3h3, ngrPqVưỡng mộPV6j đãXdRc lâu.”

Mạc HoànA3h3h nghiêngrPqV đầu,A3h3 khẽPV6j gậtA3h3, “TPV6jôi cũvhkpng vậy.”

Hạ ThiXdRcên LiPV6jên cườPV6ji XdRclặng lẽ,PV6j “PV6jCó PV6jlẽ chúngPV6j A3h3ta nêXdRcn XdRcngồi PV6jxuống tA3h3rò chuA3h3yện mộPV6jt lát.”

“Cần thiếtrPqV khôrPqVng?” PV6jMạc vhkpHoành hỏPV6ji, A3h3khẩu khírPqV đãA3h3 cPV6jhối từ.

“Chí íPV6jt chrPqVúng XdRcta A3h3có A3h3cùng mA3h3ột chrPqVủ đề.”

Mạc HoànhA3h3 nhvhkpìn lạiA3h3 vhkpHạ ThrPqViên LiênrPqV, vẻrPqV mặtPV6j đrPqViềm đạm,A3h3 “TôirPqV PV6jkhông cảmrPqV thrPqVấy cầnPV6j thiPV6jết phảPV6ji córPqV cuộrPqVc đvhkpàm luậvhkpn này.”

“Thế ưvhkp?” Sắvhkpc mặtA3h3 HA3h3ạ TPV6jhiên LiênrPqV chốcPV6j lárPqVt XdRctrở A3h3nên nghA3h3iêm túc.

Trong mXdRcê manvhkp, giọnrPqVg rPqVnói trXdRcầm tPV6jhấp qurPqVen thuPV6jộc PV6jkhiến giấcPV6j A3h3ngủ củaA3h3 LạcPV6j Tvhkprăn cựA3h3c kỳvhkp bA3h3uồn bPV6jực, XdRcgiữa XdRclúc ngẩnXdRc nXdRcgơ cóPV6j mộA3h3t cánhXdRc taPV6jy XdRcôm lấyvhkp evhkpo vhkpcô, vữngPV6j vvhkpàng đỡA3h3 A3h3cô vhkpngồi vhkpdậy, huyệXdRct thrPqVái dươvhkpng rPqVđau nhứPV6jc, dưA3h3ới chvhkpân lạiPV6j PV6jyếu PV6jớt vôrPqV lực,XdRc cơPV6j vhkpthể vhkpkhó A3h3chịu nhA3h3ư rPqVthể bịrPqV trPqVê liệt.

Lạc PV6jTrăn vươnXdRc taA3h3y vvhkpỗ lêXdRcn trán,XdRc côPV6j khôngA3h3 dámPV6j chắcvhkp PV6jliệu mìnhPV6j cPV6jó rPqVphải A3h3mơ mrPqVơ màXdRcng mànXdRcg vhkptrong cơPV6jn saXdRcy, vXdRcì trPqVhế rPqVlúc vhkpnày mrPqVới cảmvhkp gXdRciác rPqVđược ngườirPqV XdRcđang ôA3h3m côrPqV vhkplà MA3h3ạc vhkpHoành, XdRcmà cảA3h3m xúA3h3c nàyPV6j khiếrPqVn XdRccô bXdRcất XdRcan mộtPV6j cácvhkph kvhkphó hiểu.

“Tránh ra…”XdRc LạPV6jc TrăPV6jn hơA3h3i lộPV6j rPqVvẻ mệtPV6j mỏiA3h3 đẩyXdRc ngườivhkp rPqVbên cạnvhkph raXdRc, rPqVngã vềA3h3 srPqVô PV6jpha, tA3h3hật rPV6ja cXdRcô rấtA3h3 muốnA3h3 nA3h3ói vvhkpới nvhkpgười nrPqVày, khPV6jông cvhkpó viA3h3ệc gvhkpì tPV6jhì đừrPqVng dùngA3h3 A3h3nhãn hiệuA3h3 A3h3sữa tắPV6jm, dPV6jầu gộiXdRc PV6jấy nữarPqV, vhkpcho A3h3dù XdRcmuốn dXdRcùng cũnA3h3g khvhkpông đượcrPqV tỏavhkp rXdRca cùngvhkp rPqVmột XdRcloại A3h3cảm giác.

“Đừng chạmvhkp vàA3h3o tPV6jôi, tôXdRci rấA3h3t PV6jkhỏe.” A3h3Mùi hươXdRcng queXdRcn thuộcA3h3 đếnXdRc XdRcgần, LạcrPqV TrăA3h3n lạiPV6j đA3h3ẩy ngườiPV6j mvhkpuốn đỡPV6j crPqVô mộA3h3t lA3h3ần nữa.

Một lA3h3úc lrPqVâu vhkpsau, thanPV6jh âvhkpm ấrPqVm vhkpáp mộcvhkp mạcvhkp vaPV6jng PV6jlên, PV6j“Lạc Trăn,A3h3 XdRcanh đXdRcưa A3h3em XdRcvề, rPqVem uốPV6jng vhkpsay rồi.”

Lạc TrănA3h3 trPqVhấy quáivhkp lPV6jạ, PV6jsao hôXdRcm naA3h3y đA3h3âu đXdRcâu A3h3cũng rPqVtoàn cảvhkpm giáXdRcc crPqVó ngưPV6jời qrPqVuen, cA3h3ố gắnrPqVg mởA3h3 vhkpto haA3h3i mắtXdRc, tầPV6jm nPV6jhìn mXdRcơ hồXdRc, nhưnvhkpg rXdRcõ ràvhkpng khuôPV6jn vhkpmặt hXdRciện rPV6ja trướcA3h3 mắtPV6j chínrPqVh lrPqVà Hạvhkp TrPqVhiên Liên,A3h3 “…XdRc rPqVHạ ThiA3h3ên Liên?”

“Ừ.” Hạvhkp ThiênA3h3 PV6jLiên cườirPqV mA3h3ột cvhkpách PV6jý vhkpvị A3h3mù mịtrPqV, nhâA3h3n tiA3h3ện nắvhkpm XdRclấy tA3h3ay cô.

“Sao rPqVanh lạiPV6j PV6jở đây…”PV6j vhkpÝ thứXdRcc hPV6jãy crPqVòn A3h3hơi tỉnhXdRc táo.

“Đến đónA3h3 emrPqV.” HA3h3ạ ThXdRciên LPV6jiên XdRcđỡ PV6jlấy brPqVờ varPqVi vhkpLạc Trăn.

Lạc TrA3h3ăn đứngA3h3 dậy,vhkp A3h3đầu nặngvhkp nA3h3hư đeA3h3o vhkpchì, “EXdRcm muA3h3ốn ngủ.”

“Về lXdRcại XdRcngủ tiếXdRcp, nhé?”

Lạc TrărPqVn bỗngPV6j nhrPqViên bậtvhkp rPqVcười vhkphì PV6jhì, “rPqVHạ ThiPV6jên XdRcLiên, anXdRch rPqVcó trPqVình ýrPqV vớirPqV erPqVm à?”

Bốn phíA3h3a tvhkpĩnh PV6jlặng vhkpba vhkpgiây. “vhkpỪ, XdRcvề điểXdRcm nXdRcày vhkpanh vhkpđã thrPqVể hirPqVện rvhkpõ rànXdRcg rồi.rPqV” NA3h3gữ đirPqVệu chứXdRca A3h3ý cườiA3h3 chậmXdRc XdRcrãi rPqVnói rarPqV, mavhkpng tvhkpheo sPV6jự thPV6jẳng trắnvhkp triXdRcệt đểA3h3 hPV6jiếm thấy.

Lạc A3h3Trăn cXdRcúi đầuPV6j krPqVhẽ cườrPqVi, “CóXdRc tìnA3h3h ý…rPqV ha…rPqV vhkpem A3h3cũng cảmvhkp thấyXdRc cvhkpon nA3h3gười anrPqVh rấrPqVt thPV6jú PV6jvị…” LXdRcạc Tvhkprăn vhkplắc lắcPV6j đầA3h3u, A3h3đầu cànvhkpg nA3h3ặng, kPV6jhông A3h3quản rPqVnổi mvhkpạch sA3h3uy nrPqVghĩ, vẫnrPqV tPV6jiếp tụcXdRc PV6jlẩm bẩPV6jm nóPV6ji mớ,PV6j “ĐXdRci A3h3thôi… rPqVđưa bổnrPqV tiểuPV6j thư…vhkp vềvhkp nhà,rPqV XdRcem muốnXdRc ngủ…XdRc” XdRcLồng ngA3h3ực phvhkpiền muộvhkpn khóPV6j chịvhkpu, từngA3h3 đXdRcợt vhkpbuồn nA3h3ôn trPqVrào lênvhkp, nãvhkpo bộrPqV cvhkpo rútPV6j ngrPqVày càPV6jng sPV6jít chặt,XdRc giốngXdRc nA3h3hư A3h3muốn vhkpnứt toácXdRc ra.

“Vâng, đạivhkp tiểuA3h3 trPqVhư, lậpPV6j tứcXdRc đưaXdRc rPqVem vềA3h3 nrPqVhà đây.”rPqV KhônXdRcg khỏivhkp bPV6jật cười,rPqV A3h3quả thựcPV6j cáXdRc tívhkpnh hơivhkp ầmXdRc ĩ,PV6j PV6jnhưng hPV6joàn toàXdRcn rPqVcó thểPV6j chấpXdRc vhkpnhận, HPV6jạ ThrPqViên Liêvhkpn XdRcôm LạA3h3c TrrPqVăn bướcXdRc rXdRca bA3h3ên ngoài.

Lạc TrXdRcăn cảmvhkp PV6jgiác nhPV6jư mìnXdRch đPV6jang giẫA3h3m lêvhkpn bọtrPqV bvhkpiển, chỉA3h3 córPqV XdRcthể yếuPV6j PV6jớt tựaXdRc vrPqVào HạXdRc vhkpThiên LPV6jiên, mặcXdRc crPqVho hrPqVắn vhkpkéo đi.

Đôi vợrPqV chXdRcồng vhkpson dựavhkp sárPqVt vàoA3h3 XdRcnhau rXdRcời đi,PV6j PV6jtrong rPqVgian phònA3h3g chìmrPqV vàovhkp mộtvhkp mXdRcảnh tĩA3h3nh mịch,A3h3 đếnXdRc khrPqVi MạcA3h3 Hoànhvhkp rPqVở mộvhkpt A3h3bên bìnhrPqV tĩnhA3h3 đứngPV6j lên,PV6j A3h3đưa rPqVmột XdRcchiếc thẻPV6j XdRccho ThậPV6jp Tam.

Thập TarPqVm phảPV6jn ứPV6jng PV6jlại liềnrPqV vộA3h3i vàXdRcng xXdRcua tXdRcay, “CXdRchi rPqVphí củarPqV chịA3h3 Lvhkpạc TA3h3răn rPqVđều A3h3được rPqVmiễn phírPqV.” TrPqVhần sắPV6jc PV6jMạc HoXdRcành đạPV6jm nhạt,A3h3 nhvhkpưng vhkptia lvhkpạnh lùngXdRc trPqViềm ẩvhkpn trrPqVong coXdRcn ngươrPqVi lạiPV6j vrPqVô cùnA3h3g rPqVrõ nA3h3ét. vhkpThập TXdRcam đXdRcang muốnA3h3 lêA3h3n A3h3tiếng nóirPqV gìrPqV đó,A3h3 MạcrPqV HoànhA3h3 đXdRcã đẩyvhkp cvhkpửa XdRcra ngoài.

“Quan hệrPqV tvhkpam giácPV6j điểnXdRc hìnrPqVh, A3h3một từvhkp PV6jthôi, tA3h3ầm thường.”rPqV A3h3Thẩm HạrPqV TPV6jhụy vXdRcẫn népA3h3 tronA3h3g XdRcgóc tốiPV6j gặXdRcm nửPV6ja quảA3h3 dưA3h3a hấuA3h3 xonvhkpg, prPqVhun rPqVra mộtrPqV từvhkp vhkptrần thuvhkpật marPqVng tínhA3h3 tổngPV6j kếtrPqV, “Livhkpên ÂrPqVn, thấyPV6j thếXdRc nào?”

Liên ÂA3h3n ngồPV6ji xổmPV6j A3h3bên PV6jcạnh sarPqVu mộtrPqV lA3h3úc irPqVm lA3h3ặng PV6jmới trầmXdRc mặcrPqV gậtXdRc A3h3đầu, “CôA3h3 gXdRcái tvhkphì qA3h3uá tầmXdRc thườngPV6j, nhưnXdRcg vhkpđàn PV6jông lXdRcại khôrPqVng tXdRcầm thường,rPqV nếuXdRc cóPV6j PV6jthể hốrPqVt vvhkpào trA3h3ong quáXdRcn —-”

Hạ XdRcThiên LPV6jiên XdRcdìu LạcrPqV TrPqVrăn lêPV6jn xvhkpe, girPqVúp rPqVcô càivhkp dPV6jây aPV6jn trPqVoàn, “CóPV6j thểA3h3 bvhkpiến A3h3mình thànhvhkp PV6jthế nXdRcày, vhkpem cA3h3ũng lPV6jợi XdRchại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ TPV6jhiên LiêXdRcn sữngXdRc svhkpờ, ngồirPqV trởA3h3 rPqVlại vịrPqV tríXdRc củPV6ja mìA3h3nh, kXdRchẽ cườiA3h3 vhkpthành tiếnvhkpg, “ĐâyPV6j rPqVcó tPV6jhể coA3h3i XdRcnhư vhkpmột vhkpmũi tA3h3ên trrPqVúng PV6jhai đA3h3ích trXdRcên XdRcmột grPqViá trịPV6j nrPqVào đóXdRc không?”

Ngoảnh đầuvhkp nhrPqVìn gươngA3h3 mặtPV6j maPV6jng vẻvhkp thuầrPqVn kPV6jhiết XdRcvô cùnA3h3g A3h3trong rPqVmê PV6jman, bXdRcất đvhkpắc A3h3dĩ A3h3thở dài,PV6j “A3h3Cố nhóPV6jc nàA3h3y quảvhkp rPqVđúng rPqVlà mộtA3h3 A3h3tai họa.rPqV” XdRcBất trPqVhình XdRclình, Lvhkpạc XdRcTrăn vươnvhkp vhkptay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”