You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giaYUK8mZn phòngojSpKM quániq bavs4SqYr, Lạiqc TojSpKMrăn, Liêvs4SqYn Ân,ojSpKM Thẩmvs4SqY iqHạ Thụy,YUK8mZ Thấtvs4SqY YUK8mZThất xivs4SqYêu vẹoiq vắtvs4SqY niqgười lêojSpKMn sôYUK8mZ phYUK8mZa ojSpKMtán gẫuiq, hYUK8mZai YUK8mZcậu ấmojSpKM vs4SqYca háYUK8mZt vs4SqYở bêniq YUK8mZtrên, háojSpKMt “Nhữngiq vs4SqYbông hoiqa kia”vs4SqY cojSpKMủa Pháiqc Thụ.

“Thập TamYUK8mZ, điqừng “la”ojSpKM ojSpKMnữa [1vs4SqY], tiqôi YUK8mZnghe sắpYUK8mZ tắtYUK8mZ tvs4SqYhở đYUK8mZây nojSpKMày, đổYUK8mZi bàivs4SqY nvs4SqYào vYUK8mZui hơnvs4SqY đvs4SqYi!” LạcojSpKM TrăYUK8mZn néojSpKMm miqột cojSpKMái ojSpKMgối ôYUK8mZm qua.

“Được, vậyiq chịojSpKM YUK8mZthích ngojSpKMhe bàiiq nào?YUK8mZ” TYUK8mZhập YUK8mZTam iqkiềm lạvs4SqYi giYUK8mZọng cavs4SqYo YUK8mZđã “la”ojSpKM đếvs4SqYn phYUK8mZân nửYUK8mZa, nịnvs4SqYh nọtojSpKM hỏivs4SqY LạcojSpKM Trăn.

“Tao ojSpKMlại cảmYUK8mZ thvs4SqYấy rojSpKMất dvs4SqYễ nYUK8mZghe, YUK8mZtao thíojSpKMch giọiqng nàyojSpKM, ojSpKMcái gvs4SqYì nhỉ,ojSpKM YUK8mZu buồn,vs4SqY đúniqg khôngYUK8mZ YUK8mZA Thụy?”

“Đúng, vs4SqYquá đúvs4SqYng, vs4SqYchị LiêYUK8mZn nóiYUK8mZ đềuYUK8mZ đúYUK8mZng!” ThYUK8mZẩm Hiqạ TYUK8mZhụy ojSpKMcười hềiq hề.

“Tao bảoYUK8mZ nàyvs4SqY ThẩojSpKMm Hạvs4SqY Thụy,YUK8mZ ciqhân nàyojSpKM ciqủa miqày dvs4SqYỡ vs4SqYtừ vs4SqYtrên thâYUK8mZn chóiq xvs4SqYuống à,ojSpKM savs4SqYu đóvs4SqY lắpvs4SqY vs4SqYlên ngườiYUK8mZ mìvs4SqYnh hiqả [2]iq.” Lạcvs4SqY Triqăn gYUK8mZiơ châojSpKMn huvs4SqYng ojSpKMhãn ciqhọc ojSpKMloạn trvs4SqYên đùiYUK8mZ iqcủa iqThẩm Hvs4SqYạ Thụy.

“Ơ haiqy, quojSpKMấy rốojSpKMi tìnhojSpKM dục.”

“Tao YUK8mZđánh mày!”

Hai cậvs4SqYu ấmojSpKM nvs4SqYhìn nYUK8mZhau, cYUK8mZhủ độniqg chọnojSpKM ojSpKMmột ojSpKMbài YUK8mZtình cvs4SqYa ojSpKMhát đôi.

“Nói đivs4SqY vs4SqYnói lại,”ojSpKM ojSpKMLiên Ânvs4SqY nojSpKMhìn vs4SqYvề phYUK8mZía LạcojSpKM iqTrăn đojSpKMang cuộnYUK8mZ triqòn trojSpKMên sôvs4SqY vs4SqYpha đơYUK8mZn, “ojSpKMBạch mojSpKMã cYUK8mZủa màvs4SqYy đâvs4SqYu? iqSao ojSpKMchưa ojSpKMnghe màyojSpKM nhiqắc đếniq nữaojSpKM nhỉ,vs4SqY trướcojSpKM ojSpKMđây chẳnojSpKMg pojSpKMhải ngvs4SqYày nàojSpKMo ciqũng trevs4SqYo trêniq miệniqg sao?”

Thẩm vs4SqYHạ TYUK8mZhụy vừvs4SqYa YUK8mZnghe liềnojSpKM cườivs4SqY hiqô hố,iq “NojSpKMgười vs4SqYta sớmvs4SqY khôniqg cầnvs4SqY nvs4SqYó rồiojSpKM, chvs4SqYị Liên,vs4SqY YUK8mZchị cYUK8mZố ýojSpKM đúiqng không?”iq Thẩmvs4SqY HạojSpKM Thụyiq còYUK8mZn nhớYUK8mZ mYUK8mZình iqđã kểvs4SqY YUK8mZchuyện niqày YUK8mZcho LiYUK8mZên ÂnYUK8mZ, hơojSpKMn YUK8mZnữa còniq kểvs4SqY rấtvs4SqY sốnvs4SqYg độngojSpKM hìnhYUK8mZ tượng.

Lạc TrojSpKMăn YUK8mZlúc nàojSpKMy khôojSpKMng vs4SqYhô ứvs4SqYng iqvới Thẩmvs4SqY iqHạ Thụyiq nữa,iq ngẩvs4SqYng điqầu nYUK8mZhìn ojSpKMtrần nhvs4SqYà lvs4SqYộng lẫyojSpKM vàngvs4SqY ojSpKMson, mYUK8mZắt chớYUK8mZp chớp.

“Không tiYUK8mZếp tụcYUK8mZ niqữa àojSpKM?” Liêvs4SqYn Âniq vôojSpKM ciqùng kiqinh ngạc.

“Chị tưởvs4SqYng lYUK8mZà tiểYUK8mZu thuyếtvs4SqY nhiojSpKMều ojSpKMkỳ àYUK8mZ, đềuYUK8mZ làojSpKM ojSpKMchuyện cvs4SqYủa haojSpKMi năvs4SqYm tiqrước, xoYUK8mZng xuôiqi ojSpKMtừ vs4SqYlâu rồi.”ojSpKM TojSpKMhẩm YUK8mZHạ TYUK8mZhụy nângiq liqy iqrượu hướngojSpKM qiqua LojSpKMạc TrYUK8mZăn ojSpKMlàm điệuiq bộiq chúcojSpKM rượu.

“Không đúng,vs4SqY” iqLiên ÂnojSpKM nojSpKMgồi thẳnojSpKMg YUK8mZdậy, cúiojSpKM vs4SqYđầu tYUK8mZrầm tưvs4SqY, “TaojSpKMo vs4SqYnhớ iqhai năojSpKMm trước,YUK8mZ cYUK8mZái vs4SqYtên biqạch mãYUK8mZ ấyYUK8mZ chojSpKMạy đếnojSpKM vs4SqYhỏi taYUK8mZo YUK8mZLạc Trăniq xiqin họiqc trườngojSpKM vs4SqYnào, vẻYUK8mZ vs4SqYmặt ojSpKMrất thiqành khẩYUK8mZn, riqất tiqha vs4SqYthiết, rấtiq đauiq khiqổ, rấtojSpKM tiềuYUK8mZ tụy,iq siquýt nữiqa tvs4SqYao còYUK8mZn tưởngojSpKM LYUK8mZạc Trvs4SqYăn piqhụ hắnYUK8mZ, đươnojSpKMg nvs4SqYhiên vs4SqYlát siqau tYUK8mZao YUK8mZlập YUK8mZtức tvs4SqYỉnh tvs4SqYáo, iqnghĩ iqcái thằngYUK8mZ YUK8mZnhóc nhưYUK8mZ hắYUK8mZn, đãiq bắiqt nạvs4SqYt iqem giqái YUK8mZnhà tYUK8mZao cònvs4SqY ojSpKMdám gojSpKMiả YUK8mZbộ iqsi tìnojSpKMh trưvs4SqYớc mặtiq YUK8mZchị đây,vs4SqY ojSpKMnhào vs4SqYlên đánhvs4SqY cojSpKMho iqmột trậniq, kếtvs4SqY quảojSpKM —-”ojSpKM Liiqên ÂnojSpKM ngừngYUK8mZ lạivs4SqY iqho hồiiq lâojSpKMu, “Bavs4SqY chiiqêu bojSpKMị YUK8mZchế vs4SqYngự, vs4SqYsau đojSpKMó taojSpKMo ojSpKMvì thâojSpKMn quiqên nghYUK8mZĩa cvs4SqYho ojSpKMhắn địvs4SqYa cYUK8mZhỉ, hiqắn lvs4SqYiên YUK8mZtục ojSpKMnói haojSpKMi tiếngojSpKM cảvs4SqYm ơvs4SqYn, xonojSpKMg quaojSpKMy ngườiYUK8mZ chạojSpKMy iqluôn, tYUK8mZao trvs4SqYông theiqo bóojSpKMng lưvs4SqYng nYUK8mZôn nónYUK8mZg ấyvs4SqY mojSpKMà iqnghĩ, gãiq đànYUK8mZ vs4SqYông tốtvs4SqY thếiq nYUK8mZày ciqhắc támojSpKM phầnYUK8mZ ojSpKMlà evs4SqYm gávs4SqYi YUK8mZmình vs4SqYhiểu lojSpKMầm rồi.ojSpKM” YUK8mZNói đếnYUK8mZ đYUK8mZây, ojSpKMLiên vs4SqYÂn ngYUK8mZẩng đầojSpKMu ánojSpKMh mắiqt YUK8mZhung áciq, vs4SqY“Hóa ojSpKMra YUK8mZlà hvs4SqYỏi đểvs4SqY iqchơi thôiYUK8mZ à!”

Lạc Tiqrăn vẫYUK8mZn niqhìn lêniq YUK8mZtrần nhà,vs4SqY khojSpKMông iqhề độngojSpKM đậyojSpKM, tvs4SqYựa nhvs4SqYư đojSpKMã vs4SqYcứng iqđờ ra.

“Em gái,YUK8mZ khônYUK8mZg saojSpKMo chvs4SqYứ?” ThẩmojSpKM iqHạ Thụyvs4SqY iqnghe xojSpKMong iqcũng YUK8mZsững sờvs4SqY, đoạniq hoàojSpKMn hồvs4SqYn vs4SqYđá iqngười bêniq ojSpKMcạnh mộojSpKMt cái.

“không svs4SqYao, cóYUK8mZ iqthể vs4SqYcó chuyệnojSpKM gojSpKMì đượciq chứ.”YUK8mZ LạcYUK8mZ TrYUK8mZăn vs4SqYđứng dậy,ojSpKM cầiqm chaYUK8mZi YUK8mZbia trYUK8mZên bànYUK8mZ tràojSpKM triqút mộYUK8mZt niqgụm, rồvs4SqYi điojSpKM vs4SqYlên bụvs4SqYc hátvs4SqY nvs4SqYhận micvs4SqYro trvs4SqYên vs4SqYtay Thậpvs4SqY vs4SqYTam, iqtươi cườivs4SqY nóiojSpKM, “Đếniq YUK8mZtao, tụiiq mvs4SqYày iqở dưojSpKMới mvs4SqYà ngheojSpKM, YUK8mZnghe luôYUK8mZn chvs4SqYo taojSpKMo nojSpKMhá, bổnojSpKM tiểvs4SqYu YUK8mZthư cốnYUK8mZg hiếnojSpKM ojSpKMca hát,YUK8mZ ojSpKMquán quvs4SqYân toYUK8mZp 1iq0 danYUK8mZh vs4SqYca ojSpKMcủa trườngYUK8mZ vs4SqYE tvs4SqYái xvs4SqYuất iqlần đầuvs4SqY ojSpKMtiên, nghìojSpKMn vàiqng cojSpKMũng kojSpKMhó cầu.”

“Tao cojSpKMó nóiYUK8mZ chuyệojSpKMn gìvs4SqY vs4SqYđáng đểYUK8mZ vojSpKMui mừngvs4SqY à?”iq Livs4SqYên Âvs4SqYn nghiêYUK8mZng đầuojSpKM hiqỏi Tvs4SqYhẩm Hạvs4SqY Thụy.

Thẩm Hạiq ThụyYUK8mZ nhấpiq ojSpKMngụm rượuojSpKM nojSpKMhìn lojSpKMên bụcojSpKM, ojSpKMkhông lêvs4SqYn tiếng.

Lạc TrăYUK8mZn YUK8mZhát liYUK8mZên tiqiếp ojSpKMhai bàiqi vs4SqYtiếng anh.

“Không niqgờ vẫYUK8mZn ojSpKMcó chYUK8mZút tiqhực lực.iq” Liênvs4SqY vs4SqYÂn đáiqnh YUK8mZgiá mvs4SqYột cácvs4SqYh khiqách quan.

“Không thếiq thiqì siqao giànhojSpKM quiqán qiquân hảvs4SqY.” Thẩmiq Hvs4SqYạ Thvs4SqYụy miqỉm cườYUK8mZi, cvs4SqYũng ojSpKMnhớ lYUK8mZại cuộcojSpKM tYUK8mZhi ciqa hvs4SqYát làmiq cYUK8mZho cảiq trườngvs4SqY xôYUK8mZn xojSpKMao vàoiq nămojSpKM tojSpKMhứ baYUK8mZ, ojSpKMkhi ấyiq ojSpKMLạc TojSpKMrăn iqcó thểojSpKM thYUK8mZam gvs4SqYia đưojSpKMợc iqlà iqdo YUK8mZkhông cẩojSpKMn thậiqn YUK8mZnghe YUK8mZnói chiqủ tvs4SqYịch vs4SqYhội họcojSpKM sYUK8mZinh MojSpKMạc Hoàniqh làojSpKM mộtojSpKM YUK8mZgiám khảoojSpKM củaYUK8mZ YUK8mZvòng YUK8mZsơ loại,YUK8mZ màYUK8mZ iqcái coYUK8mZn bvs4SqYé LạojSpKMc Trăniq vs4SqYhay trêojSpKMu chọcvs4SqY iqnam iqsinh làmiq tojSpKMhú vs4SqYvui cuiqộc sốngojSpKM đojSpKMương ojSpKMnhiên siqẽ khôiqng bởvs4SqY lỡojSpKM bvs4SqYất cojSpKMứ cYUK8mZơ hộivs4SqY niqào, lảvs4SqYo đảovs4SqY cYUK8mZhạy đojSpKMi bávs4SqYo dvs4SqYanh, còvs4SqYn vYUK8mZề sYUK8mZau làmvs4SqY sojSpKMao iqlại gvs4SqYiành đượojSpKMc vs4SqYgiải YUK8mZnhất, ThojSpKMẩm vs4SqYHạ Thụvs4SqYy cũnojSpKMg iqmơ hồ,iq thựYUK8mZc lojSpKMực thojSpKMì khônYUK8mZg kiqém nvs4SqYhưng cvs4SqYhưa đếnYUK8mZ mojSpKMức đượciq iqgiải nhvs4SqYất, trojSpKMong đóvs4SqY vs4SqYcó hvs4SqYai thíiq sivs4SqYnh YUK8mZcô thấyYUK8mZ cojSpKMòn vs4SqYmạnh mẽiq ojSpKMhơn cảojSpKM LạcojSpKM YUK8mZTrăn, savs4SqYu nvs4SqYày TYUK8mZhẩm iqHạ ThụyojSpKM ngẫmvs4SqY lạiiq vs4SqYcũng YUK8mZđã thônojSpKMg svs4SqYuốt, YUK8mZlàm cojSpKMa vs4SqYsĩ qYUK8mZuan trọngojSpKM nhấtojSpKM làojSpKM gìiq, vs4SqYvẻ iqbề ngiqoài! BềYUK8mZ ngoiqài ổnYUK8mZ tojSpKMiếng quỷYUK8mZ gvs4SqYọi ngườvs4SqYi iqcũng iqnghe nhưiq vs4SqYtiếng vs4SqYtrời, cojSpKMòn ngvs4SqYược lại,vs4SqY chvs4SqYỉ iqcó vềojSpKM niqhà ojSpKMhát YUK8mZcho mìnvs4SqYh iqnghe thôojSpKMi. ThậtYUK8mZ iqra ojSpKMký ứcvs4SqY iqsâu ojSpKMđậm nhấYUK8mZt vềvs4SqY cuYUK8mZộc tvs4SqYhi vs4SqYấy chínhYUK8mZ vs4SqYlà lễojSpKM trvs4SqYao giYUK8mZải, hômYUK8mZ điqó Mạiqc Hovs4SqYành bướcvs4SqY lêYUK8mZn YUK8mZtặng hoaYUK8mZ, mỉmvs4SqY iqcười iqnói YUK8mZmột câojSpKMu vojSpKMô cùniqg kvs4SqYinh điiqển, “Năvs4SqYm niqay YUK8mZdù siqao cũngvs4SqY iqngoài dựiq đoojSpKMán”, toàYUK8mZn iqtrường xônvs4SqY xao.

Thẩm HạYUK8mZ Thụyvs4SqY nojSpKMghĩ đvs4SqYến đây,vs4SqY kvs4SqYhông khỏYUK8mZi ojSpKMcảm tiqhán mộtYUK8mZ tiếngvs4SqY, tojSpKMuổi trẻiq thậvs4SqYt nhiềuYUK8mZ hiqoài bão.

Lạc TrăojSpKMn lạojSpKMi hvs4SqYát mộYUK8mZt biqài iqtiếng ojSpKManh vs4SqYrồi vs4SqYđi iqxuống, vưYUK8mZơn taojSpKMy đYUK8mZón lấyojSpKM lojSpKMy sodYUK8mZa YUK8mZThẩm Hvs4SqYạ ThụyojSpKM đưa.

“Chị LạcYUK8mZ Trăn,iq cojSpKMhị YUK8mZquả làojSpKM iqchân YUK8mZnhân iqkhông lYUK8mZộ cojSpKMhân tướngojSpKM.” YUK8mZThập TYUK8mZam vỗojSpKM tayvs4SqY, vs4SqYmắt iqlấp láYUK8mZnh vs4SqYtim hồng.

“Tôi còojSpKMn châvs4SqYn thậtiq iqhơn nữaYUK8mZ cojSpKMơ, nàvs4SqYo vs4SqYlại vs4SqYđây, uốngiq rượuiq vớivs4SqY chvs4SqYị, khôojSpKMng saiqy khôYUK8mZng về.”

“Vâng, chịYUK8mZ vs4SqYnói ojSpKMthế nàoiq, Thiqập TaojSpKMm cũniqg thiqeo hầu.”

“Thế nàvs4SqYy làojSpKM thYUK8mZế nào?”iq LiênYUK8mZ iqÂn cuvs4SqYối cYUK8mZùng YUK8mZđã nhìnojSpKM vs4SqYra iqchút bấiqt thường.

“Thỉnh thoảngojSpKM lạivs4SqY YUK8mZphát tvs4SqYác mộtiq lần,YUK8mZ thườngiq thôi.”iq ThẩmYUK8mZ Hiqạ ThụYUK8mZy cvs4SqYười hàvs4SqY iqhà hiqai tiếng,YUK8mZ vs4SqYngoảnh ojSpKMđầu nYUK8mZhìn diqi đvs4SqYộng ciqủa LạcYUK8mZ TrăYUK8mZn đặtojSpKM tYUK8mZrên bàvs4SqYn tràYUK8mZ lojSpKMại iqđang rungiq, “iqCó cầYUK8mZn bảoiq vớivs4SqY nóiq khojSpKMông, điệnojSpKM thvs4SqYoại củiqa nóvs4SqY YUK8mZđã ojSpKMkêu năYUK8mZm iqlần riqồi?” ThẩYUK8mZm HạojSpKM Thụyiq YUK8mZcầm vs4SqYdi độiqng lênojSpKM, nhíuojSpKM màyYUK8mZ, YUK8mZ“Hạ ojSpKMThiên Liên?”

Thẩm HạYUK8mZ TYUK8mZhụy hấtYUK8mZ điqầu thiqoáng liojSpKMếc ojSpKMqua LạcojSpKM TrYUK8mZăn đangiq vs4SqYđua ojSpKMrượu cùiqng Thvs4SqYập vs4SqYTam thiếu,ojSpKM bỗngojSpKM nhivs4SqYên mỉiqm cườiqi nóiiq iqvới LiênojSpKM Ân,vs4SqY “Chiqị Livs4SqYên, cvs4SqYó muốniq xYUK8mZem triqò vuYUK8mZi không?”

Liên Ânvs4SqY nhvs4SqYư ojSpKMchìm trvs4SqYong sươngojSpKM mù.

Thẩm HojSpKMạ YUK8mZThụy ojSpKMlại bậtvs4SqY cườiYUK8mZ YUK8mZha ojSpKMhả, tvs4SqYiếp điqó lYUK8mZập ojSpKMtức cúivs4SqY đầuojSpKM mởYUK8mZ màvs4SqYn hìojSpKMnh dvs4SqYi độiqng củYUK8mZa LạYUK8mZc Trăn,iq gửiiq tiiqn nhYUK8mZắn, havs4SqYi tin.

Nội duiqng giốngvs4SqY nhaiqu, đềuYUK8mZ ojSpKMlà, vs4SqY[Em uiqống vs4SqYsay quá,vs4SqY vs4SqYcưng iqà, tiqới đónYUK8mZ eojSpKMm đi.YUK8mZ] cònYUK8mZ biqổ iqsung thêvs4SqYm điqịa chỉYUK8mZ cojSpKMụ thể.

—-***—-

[1] BYUK8mZài hátYUK8mZ nàyiq cóiq nhiềuojSpKM đoạnvs4SqY “lYUK8mZa la”YUK8mZ iq: ))

[2] ýojSpKM chỉvs4SqY vs4SqYchân cYUK8mZhó YUK8mZ(= nịnhvs4SqY hótYUK8mZ), YUK8mZtức kêiqu ThYUK8mZẩm HạYUK8mZ Thụvs4SqYy ojSpKMbiết iqcách nịiqnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng dYUK8mZi độniqg vanYUK8mZg lYUK8mZên, YUK8mZphá vYUK8mZỡ miqột cYUK8mZuộc hộiYUK8mZ vs4SqYnghị thảYUK8mZo luậnYUK8mZ nvs4SqYghiêm túcvs4SqY. Mạcvs4SqY HYUK8mZoành ngồivs4SqY tvs4SqYrên vs4SqYghế chủYUK8mZ tọaYUK8mZ cầYUK8mZm liqấy chiojSpKMếc đvs4SqYiện thoạiiq màuiq ojSpKMđen siiqêu mỏngojSpKM đặojSpKMt trojSpKMên mépvs4SqY bàn,iq iqhai gojSpKMiây iqsau, bvs4SqYàn taiqy nắmiq vs4SqYdi độngYUK8mZ nhấtiq thờiojSpKM siếvs4SqYt chiqặt lại.

Lúc Hạiq vs4SqYThiên Liiqên chiqạy đếniq phòngiq quáYUK8mZn bYUK8mZar đojSpKMã tiqhấy LạcojSpKM Tvs4SqYrăn đangiq nằmYUK8mZ trojSpKMong lojSpKMòng vs4SqYmột gãvs4SqY đẹpojSpKM tojSpKMrai, conYUK8mZg nvs4SqYgười khôvs4SqYng đượciq thoảiojSpKM máivs4SqY, niqhớ lojSpKMại khojSpKMi nYUK8mZãy miqình vượtYUK8mZ YUK8mZba cáiiq đèojSpKMn vs4SqYđỏ liYUK8mZên ojSpKMtiếp, khôngojSpKM iqkhỏi lvs4SqYắc đầuvs4SqY cườiiq khổ.

Trên bàvs4SqYn tràojSpKM bàyYUK8mZ lvs4SqYa liệYUK8mZt biYUK8mZa bvs4SqYọt cùnYUK8mZg ojSpKMmấy chaojSpKMi rvs4SqYượu ngojSpKMoại cvs4SqYao cấpojSpKM vs4SqYcó niêniq iqđại lâuiq điqời, trvs4SqYong YUK8mZly rvs4SqYượu rótiq đầyojSpKM nhữngvs4SqY lojSpKMoại rượvs4SqYu hiqỗn ojSpKMtạp YUK8mZmàu sắiqc vs4SqYkhông đồngiq nhấiqt, hắnojSpKM biếiqt tửiqu lượYUK8mZng củYUK8mZa cYUK8mZô vs4SqYkhông tồvs4SqYi, vs4SqYcó thYUK8mZể nóivs4SqY lYUK8mZà cựvs4SqYc kỳYUK8mZ khYUK8mZá, nYUK8mZhưng piqha riqượu, khôvs4SqYng sojSpKMay iqcũng khóojSpKM. HojSpKMạ Thiênvs4SqY LiênYUK8mZ đứngvs4SqY YUK8mZở cửavs4SqY iqmột lúcvs4SqY mớiqi cấtiq bướcojSpKM đếnYUK8mZ bêYUK8mZn Lạciq YUK8mZTrăn, YUK8mZhắn giiqờ nàyYUK8mZ ciqhỉ hYUK8mZy viqọng côojSpKM khônvs4SqYg mượnojSpKM rượuvs4SqY YUK8mZlàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trojSpKMả lời.

“Chị LạcYUK8mZ Tvs4SqYrăn YUK8mZuống saojSpKMy thườngYUK8mZ rấtiq yêYUK8mZn ổn.”

Hạ Thivs4SqYên Liêvs4SqYn ngẩnvs4SqYg đầuYUK8mZ nvs4SqYhìn giqã iqtrai tiqhanh túYUK8mZ ojSpKMvừa nóiojSpKM chuyiqện, “YUK8mZCậu vojSpKMất iqvả quá.”

Thập Tvs4SqYam cườiojSpKM cưYUK8mZời, “KhônYUK8mZg saiqo, đâyojSpKM làojSpKM ojSpKMtrách nhiệmiq củiqa tôi.”

Hạ ThiênYUK8mZ YUK8mZLiên hYUK8mZơi nhếcvs4SqYh khiqóe miệnojSpKMg, cojSpKMúi niqgười địniqh ojSpKMnâng Lạciq Tvs4SqYrăn dậy.

“Để YUK8mZchị ấyojSpKM ojSpKMngủ mộtojSpKM láojSpKMt đãiq, nojSpKMếu khiqông chịiq ấyYUK8mZ iqsẽ vs4SqYphát cáu.”ojSpKM ThậYUK8mZp iqTam ngănYUK8mZ cvs4SqYản, cYUK8mZâu nàyojSpKM cvs4SqYũng iqcoi nvs4SqYhư iqlà thojSpKMật lòng.

Hạ ThiêojSpKMn Liiqên nvs4SqYgừng lạiqi, giiqơ ciqổ taYUK8mZy ojSpKMnhìn YUK8mZđồng hiqồ, “Năiqm phiqút nữaiq đưvs4SqYợc không?”

Thập Tavs4SqYm hípvs4SqY mắt,ojSpKM cầojSpKMm chiqai YUK8mZbia trênvs4SqY vs4SqYbàn uốngYUK8mZ mấyojSpKM ngụmojSpKM, ojSpKMkhông nóivs4SqY gì.

Một vs4SqYlát sYUK8mZau HYUK8mZạ ojSpKMThiên iqLiên vưvs4SqYơn ojSpKMtay kojSpKMéo lấYUK8mZy eiqo vs4SqYLạc iqTrăn, chỉiq vs4SqYlà ojSpKMvẫn cojSpKMhưa đợiiq hojSpKMắn YUK8mZcó đYUK8mZộng tvs4SqYác tiếpYUK8mZ theYUK8mZo, mộtojSpKM bàYUK8mZn taiqy ojSpKMđột nhivs4SqYên táchvs4SqY tiqay hắnvs4SqY ra.

“Để tôi.”YUK8mZ GiọojSpKMng nvs4SqYói đạmvs4SqY nhạtiq iqcó viqị ojSpKMxa cáchiq triqời sinh.

Hạ ThiYUK8mZên LiênojSpKM vs4SqYquay đầuvs4SqY lạiqi nYUK8mZhìn, lvs4SqYập tứvs4SqYc cưojSpKMời nYUK8mZói, “YUK8mZMạc vs4SqYtiên sYUK8mZinh, ngưỡngojSpKM ojSpKMmộ vs4SqYđã lâu.”

Mạc Hoàiqnh nghiêngiq đầu,iq kojSpKMhẽ gậtvs4SqY, “Tôiqi ojSpKMcũng vậy.”

Hạ ThiYUK8mZên iqLiên cườiYUK8mZ lặiqng lẽ,vs4SqY “vs4SqYCó lẽYUK8mZ chúniqg YUK8mZta nêniq YUK8mZngồi xuốngYUK8mZ tYUK8mZrò chuyệniq mojSpKMột lát.”

“Cần thiếtiq khôngojSpKM?” MạcYUK8mZ HoojSpKMành hYUK8mZỏi, khẩuvs4SqY khívs4SqY đãvs4SqY chốiqi từ.

“Chí ítYUK8mZ chúniqg tvs4SqYa cojSpKMó YUK8mZcùng YUK8mZmột ciqhủ đề.”

Mạc Hiqoành ojSpKMnhìn lYUK8mZại Hvs4SqYạ ThiêojSpKMn vs4SqYLiên, vẻiq vs4SqYmặt điềmiq đạm,vs4SqY “Tôivs4SqY ojSpKMkhông cảmojSpKM thấvs4SqYy cầiqn thiếvs4SqYt phảivs4SqY cóojSpKM ojSpKMcuộc đàmiq liquận này.”

“Thế ư?ojSpKM” Sắcvs4SqY mặtvs4SqY Hvs4SqYạ TYUK8mZhiên YUK8mZLiên chốiqc lojSpKMát triqở nênojSpKM nghiiqêm túc.

Trong mêYUK8mZ maniq, giọvs4SqYng nóivs4SqY trojSpKMầm thấpojSpKM quevs4SqYn thuộcojSpKM kiqhiến giấYUK8mZc nojSpKMgủ iqcủa Lvs4SqYạc TrăojSpKMn cựcYUK8mZ kỳvs4SqY buồniq bựYUK8mZc, giYUK8mZữa iqlúc ngẩiqn ngơYUK8mZ ciqó mộiqt cánojSpKMh iqtay ojSpKMôm lấyYUK8mZ eYUK8mZo côYUK8mZ, vữngvs4SqY vàngvs4SqY đYUK8mZỡ iqcô ngồiojSpKM dậyYUK8mZ, vs4SqYhuyệt thvs4SqYái dưojSpKMơng đojSpKMau nvs4SqYhức, dướiYUK8mZ châvs4SqYn lạiYUK8mZ vs4SqYyếu ớtojSpKM iqvô lực,YUK8mZ cvs4SqYơ tojSpKMhể khóiq chiqịu nojSpKMhư thiqể iqbị têYUK8mZ liệt.

Lạc Triqăn vươnojSpKM tvs4SqYay vỗvs4SqY vs4SqYlên tránYUK8mZ, cYUK8mZô khônojSpKMg ojSpKMdám cojSpKMhắc liệuvs4SqY mìnhYUK8mZ cóYUK8mZ piqhải ojSpKMmơ vs4SqYmơ màngojSpKM màngvs4SqY trovs4SqYng ciqơn iqsay, iqvì thojSpKMế lúcvs4SqY iqnày mớiiq cảmvs4SqY gYUK8mZiác đượcvs4SqY ngojSpKMười đanvs4SqYg ômvs4SqY ciqô YUK8mZlà MYUK8mZạc Hovs4SqYành, mvs4SqYà ciqảm xúojSpKMc nàvs4SqYy ojSpKMkhiến cvs4SqYô bấtiq vs4SqYan mộYUK8mZt cáchojSpKM khóiq hiểu.

“Tránh ra…”vs4SqY Lạiqc Trăniq hojSpKMơi lộiq vẻiq mệtYUK8mZ mỏiojSpKM iqđẩy ngiqười bêojSpKMn cạnhiq rYUK8mZa, YUK8mZngã vềojSpKM YUK8mZsô phiqa, thYUK8mZật rvs4SqYa cYUK8mZô rấYUK8mZt ojSpKMmuốn nóiiq viqới ngườivs4SqY nàyvs4SqY, khônYUK8mZg YUK8mZcó việcYUK8mZ gìYUK8mZ thojSpKMì đừngojSpKM dùngiq nhvs4SqYãn hiệuojSpKM ojSpKMsữa tắmojSpKM, dầYUK8mZu iqgội iqấy nữaiq, cYUK8mZho iqdù muốojSpKMn dvs4SqYùng ciqũng khôiqng đượcvs4SqY tỏaYUK8mZ vs4SqYra cùYUK8mZng mộtiq loYUK8mZại cvs4SqYảm giác.

“Đừng YUK8mZchạm vàvs4SqYo tojSpKMôi, tôivs4SqY rấtvs4SqY khỏe.”ojSpKM iqMùi hươngvs4SqY queiqn tvs4SqYhuộc vs4SqYđến gvs4SqYần, LạcojSpKM TrYUK8mZăn lạiqi đẩyvs4SqY nYUK8mZgười vs4SqYmuốn đỡojSpKM YUK8mZcô mộiqt lầvs4SqYn nữa.

Một lúcYUK8mZ lvs4SqYâu svs4SqYau, thYUK8mZanh vs4SqYâm ấmojSpKM ápYUK8mZ mộYUK8mZc mYUK8mZạc vanYUK8mZg lêniq, YUK8mZ“Lạc Trăn,YUK8mZ avs4SqYnh đojSpKMưa ojSpKMem về,vs4SqY eiqm ojSpKMuống sYUK8mZay rồi.”

Lạc TrănYUK8mZ tiqhấy quávs4SqYi iqlạ, iqsao hiqôm naYUK8mZy iqđâu đâuvs4SqY cũiqng toànvs4SqY vs4SqYcảm iqgiác cYUK8mZó ngườiiq quiqen, iqcố gắngiq mởiq tvs4SqYo haYUK8mZi mắiqt, tầmvs4SqY nhìYUK8mZn YUK8mZmơ hồYUK8mZ, nhưngYUK8mZ rõojSpKM rvs4SqYàng khojSpKMuôn mặiqt vs4SqYhiện riqa trướcYUK8mZ mắtvs4SqY vs4SqYchính làYUK8mZ Hvs4SqYạ ojSpKMThiên Liên,YUK8mZ “…YUK8mZ HạYUK8mZ ThiêYUK8mZn Liên?”

“Ừ.” HạojSpKM iqThiên Lvs4SqYiên cườiYUK8mZ mvs4SqYột ciqách iqý vojSpKMị mYUK8mZù mịojSpKMt, nhâvs4SqYn tvs4SqYiện nắmiq YUK8mZlấy iqtay cô.

“Sao aniqh lạiiq ởojSpKM đây…”vs4SqY Ýiq tiqhức hãYUK8mZy còojSpKMn hYUK8mZơi tỉiqnh táo.

“Đến đóojSpKMn emiq.” HạojSpKM ThiojSpKMên Liêiqn vs4SqYđỡ lấyojSpKM bờYUK8mZ ojSpKMvai iqLạc Trăn.

Lạc TrăYUK8mZn đứnYUK8mZg dậy,YUK8mZ đầuojSpKM nặngojSpKM nhưojSpKM đYUK8mZeo chì,YUK8mZ “Evs4SqYm muojSpKMốn ngủ.”

“Về lạYUK8mZi ngủojSpKM tiếojSpKMp, nhé?”

Lạc Trăvs4SqYn iqbỗng nhiqiên bojSpKMật cườojSpKMi hojSpKMì hojSpKMì, “ojSpKMHạ vs4SqYThiên LiêojSpKMn, aniqh cóYUK8mZ ojSpKMtình ýiq vớYUK8mZi eojSpKMm à?”

Bốn phíaojSpKM YUK8mZtĩnh YUK8mZlặng YUK8mZba giâiqy. “Ừ,iq vềiq ojSpKMđiểm nvs4SqYày YUK8mZanh đãiq thểvs4SqY YUK8mZhiện rvs4SqYõ rànYUK8mZg rồi.”vs4SqY Ngiqữ YUK8mZđiệu cvs4SqYhứa ýiq cườYUK8mZi chậYUK8mZm rvs4SqYãi nvs4SqYói YUK8mZra, iqmang tiqheo sựYUK8mZ tiqhẳng iqtrắn tiqriệt đểvs4SqY hiếiqm thấy.

Lạc iqTrăn ciqúi đầuiq khYUK8mZẽ cvs4SqYười, YUK8mZ“Có tYUK8mZình ý…YUK8mZ hojSpKMa… iqem cũnYUK8mZg cảmvs4SqY thiqấy cojSpKMon ngườojSpKMi anvs4SqYh YUK8mZrất thiqú vịojSpKM…” YUK8mZLạc TrăYUK8mZn lắcojSpKM lắciq đầuiq, vs4SqYđầu cànvs4SqYg YUK8mZnặng, khvs4SqYông qiquản nổiiq vs4SqYmạch sojSpKMuy nghĩ,ojSpKM vẫnojSpKM tiqiếp tụiqc YUK8mZlẩm iqbẩm nvs4SqYói mớ,YUK8mZ “YUK8mZĐi YUK8mZthôi… đưaYUK8mZ bổnojSpKM tivs4SqYểu thư…YUK8mZ YUK8mZvề nojSpKMhà, eojSpKMm miquốn vs4SqYngủ…” LồngYUK8mZ niqgực pYUK8mZhiền muộiqn khóiq chiqịu, tojSpKMừng đojSpKMợt vs4SqYbuồn nôojSpKMn iqtrào lêYUK8mZn, nãoYUK8mZ bộojSpKM vs4SqYco rútojSpKM ngàyojSpKM ojSpKMcàng svs4SqYít ojSpKMchặt, giYUK8mZống nhưvs4SqY muYUK8mZốn nứtvs4SqY toácYUK8mZ ra.

“Vâng, đạiiq tojSpKMiểu tojSpKMhư, lậiqp tvs4SqYức đưojSpKMa evs4SqYm iqvề nhvs4SqYà đây.vs4SqY” Khôniqg khỏivs4SqY bậYUK8mZt cười,ojSpKM iqquả thựvs4SqYc cáiq tínhojSpKM YUK8mZhơi YUK8mZầm vs4SqYĩ, nhojSpKMưng YUK8mZhoàn toànvs4SqY cóYUK8mZ tvs4SqYhể chYUK8mZấp nhiqận, HạYUK8mZ vs4SqYThiên Lvs4SqYiên ôojSpKMm LạYUK8mZc Tvs4SqYrăn bướcYUK8mZ rojSpKMa ojSpKMbên ngoài.

Lạc ojSpKMTrăn cảmojSpKM giácvs4SqY nhojSpKMư miqình đavs4SqYng giẫmojSpKM iqlên bọtYUK8mZ biểnYUK8mZ, chojSpKMỉ cóiq thểiq yvs4SqYếu ớtYUK8mZ tựaiq vàYUK8mZo YUK8mZHạ vs4SqYThiên LiêYUK8mZn, mặojSpKMc YUK8mZcho hojSpKMắn kojSpKMéo đi.

Đôi vợiq chồnojSpKMg YUK8mZson iqdựa YUK8mZsát vàojSpKMo nhaYUK8mZu YUK8mZrời đi,ojSpKM troniqg giYUK8mZan pojSpKMhòng chojSpKMìm viqào mộvs4SqYt ojSpKMmảnh tĩnvs4SqYh miqịch, YUK8mZđến khojSpKMi MạcYUK8mZ Hiqoành ởYUK8mZ YUK8mZmột bojSpKMên bojSpKMình tĩYUK8mZnh đojSpKMứng lênvs4SqY, đưaojSpKM miqột ciqhiếc thẻYUK8mZ chvs4SqYo ThậpYUK8mZ Tam.

Thập Taiqm phảnojSpKM ứnYUK8mZg lạiqi liềniq vộiYUK8mZ vàngojSpKM xuojSpKMa tvs4SqYay, “ChiojSpKM phiqí iqcủa chịvs4SqY Lvs4SqYạc TrojSpKMăn đềuYUK8mZ iqđược mivs4SqYễn phiqí.” ThYUK8mZần sắcojSpKM Mạiqc HoYUK8mZành đạmvs4SqY nhạt,vs4SqY nhưnvs4SqYg tiqia lạYUK8mZnh lùnvs4SqYg ojSpKMtiềm ẩniq tiqrong coiqn ngưojSpKMơi lạiiq vs4SqYvô iqcùng rYUK8mZõ nYUK8mZét. ojSpKMThập iqTam đanvs4SqYg muốnojSpKM YUK8mZlên tiếngojSpKM nóiqi iqgì đó,iq MạcYUK8mZ HoànhYUK8mZ YUK8mZđã ojSpKMđẩy vs4SqYcửa rYUK8mZa ngoài.

“Quan hệvs4SqY tojSpKMam giYUK8mZác điểnYUK8mZ hìiqnh, mộtYUK8mZ ojSpKMtừ ojSpKMthôi, iqtầm tiqhường.” ojSpKMThẩm HYUK8mZạ ThYUK8mZụy vẫvs4SqYn népojSpKM iqtrong gócvs4SqY YUK8mZtối gặmvs4SqY nửaYUK8mZ quảYUK8mZ dưvs4SqYa hấuvs4SqY xongvs4SqY, phojSpKMun vs4SqYra iqmột vs4SqYtừ vs4SqYtrần ojSpKMthuật manojSpKMg iqtính tổngojSpKM kvs4SqYết, “Liêniq Ân,YUK8mZ tYUK8mZhấy iqthế nào?”

Liên ojSpKMÂn ngồvs4SqYi ojSpKMxổm bojSpKMên cạnhvs4SqY saiqu miqột ojSpKMlúc ojSpKMim lặngiq mojSpKMới trojSpKMầm mặcYUK8mZ gậtojSpKM đầu,iq iq“Cô gáivs4SqY thiqì quojSpKMá tYUK8mZầm thườnojSpKMg, nhiqưng đànYUK8mZ ôngojSpKM lạiiq khôngiq tầmYUK8mZ iqthường, nếvs4SqYu YUK8mZcó thojSpKMể YUK8mZhốt vàoiq trYUK8mZong quánvs4SqY —-”

Hạ ThiênYUK8mZ LiêYUK8mZn vs4SqYdìu LạcojSpKM TrăYUK8mZn lênvs4SqY iqxe, giúpojSpKM côYUK8mZ càiiq dâYUK8mZy iqan toàn,iq “CóojSpKM tYUK8mZhể biếnojSpKM mìnhvs4SqY thojSpKMành tojSpKMhế niqày, eYUK8mZm cũvs4SqYng YUK8mZlợi hạiiq đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ Thiêniq Liêvs4SqYn siqững sojSpKMờ, ngồiqi tiqrở lạYUK8mZi YUK8mZvị trívs4SqY củojSpKMa mình,iq YUK8mZkhẽ vs4SqYcười YUK8mZthành tiếng,ojSpKM “iqĐây cóiq tojSpKMhể covs4SqYi nYUK8mZhư mộtvs4SqY mojSpKMũi tênvs4SqY triqúng iqhai đíchojSpKM trêiqn mộiqt gvs4SqYiá tYUK8mZrị nàYUK8mZo vs4SqYđó không?”

Ngoảnh đầvs4SqYu nhìnojSpKM gojSpKMương mặtiq manojSpKMg iqvẻ thuầnYUK8mZ khiếojSpKMt vYUK8mZô cYUK8mZùng tiqrong vs4SqYmê mYUK8mZan, ojSpKMbất đắcYUK8mZ dĩYUK8mZ thởvs4SqY dàojSpKMi, “CốojSpKM iqnhóc nojSpKMày quảojSpKM đúnYUK8mZg ojSpKMlà mộtYUK8mZ ojSpKMtai vs4SqYhọa.” Bấtvs4SqY thìnhiq lìnhiq, vs4SqYLạc iqTrăn vưvs4SqYơn YUK8mZtay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”