You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gi9o5VP9an phòngEtwGAF zMPzqxquán barEtwGAF, LạcdF 9o5VP9Trăn, LiEtwGAFên ÂEtwGAFn, dFThẩm HEtwGAFạ Thụy,zMPzqx ThấtEtwGAF ThấdFt xEtwGAFiêu vẹo9o5VP9 vắzMPzqxt nzMPzqxgười lzMPzqxên szMPzqxô p9o5VP9ha tzMPzqxán gdFẫu, h9o5VP9ai cậu9o5VP9 ấzMPzqxm czMPzqxa há9o5VP9t ởzMPzqx bê9o5VP9n tzMPzqxrên, h9o5VP9át “Những9o5VP9 EtwGAFbông ho9o5VP9a kiazMPzqx” cdFủa Phá9o5VP9c Thụ.

“Thập TamEtwGAF, dFđừng “la”zMPzqx dFnữa [1]dF, tôEtwGAFi zMPzqxnghe sắpzMPzqx tắtzMPzqx zMPzqxthở đâyEtwGAF nàydF, đổizMPzqx EtwGAFbài ndFào vEtwGAFui 9o5VP9hơn đi!”dF dFLạc TrăndF nézMPzqxm m9o5VP9ột cáEtwGAFi zMPzqxgối ôEtwGAFm qua.

“Được, vậyzMPzqx c9o5VP9hị tdFhích nghzMPzqxe EtwGAFbài 9o5VP9nào?” EtwGAFThập dFTam zMPzqxkiềm lạidF gizMPzqxọng 9o5VP9cao dFđã “la”zMPzqx đếEtwGAFn phzMPzqxân nửa9o5VP9, nịnhdF nọt9o5VP9 9o5VP9hỏi LạcEtwGAF Trăn.

“Tao l9o5VP9ại c9o5VP9ảm thấzMPzqxy rấtzMPzqx zMPzqxdễ nghezMPzqx, EtwGAFtao th9o5VP9ích giọdFng này,dF 9o5VP9cái gdFì nhEtwGAFỉ, zMPzqxu buồn,EtwGAF đúnEtwGAFg khôndFg zMPzqxA Thụy?”

“Đúng, 9o5VP9quá đúng,zMPzqx 9o5VP9chị LiêEtwGAFn nóiEtwGAF đềuzMPzqx đúng!”9o5VP9 TdFhẩm H9o5VP9ạ Thụy9o5VP9 cườiEtwGAF 9o5VP9hề hề.

“Tao b9o5VP9ảo nàdFy ThẩzMPzqxm H9o5VP9ạ Thụy,EtwGAF chândF này9o5VP9 của9o5VP9 mà9o5VP9y 9o5VP9dỡ tzMPzqxừ tr9o5VP9ên zMPzqxthân cdFhó xuốzMPzqxng à9o5VP9, EtwGAFsau đó9o5VP9 lắdFp zMPzqxlên ngườiEtwGAF m9o5VP9ình hảzMPzqx [29o5VP9].” zMPzqxLạc TzMPzqxrăn gidFơ 9o5VP9chân 9o5VP9hung hã9o5VP9n chọcEtwGAF lodFạn tdFrên đùdFi củadF ThdFẩm HạdF Thụy.

“Ơ hadFy, dFquấy rốEtwGAFi t9o5VP9ình dục.”

“Tao đánEtwGAFh mày!”

Hai cậdFu ấm9o5VP9 nzMPzqxhìn nEtwGAFhau, ch9o5VP9ủ dFđộng chọ9o5VP9n mộtzMPzqx bEtwGAFài tzMPzqxình cdFa hEtwGAFát đôi.

“Nói đidF dFnói lại,dF” LiênEtwGAF Â9o5VP9n nhìdFn dFvề 9o5VP9phía LạEtwGAFc TrEtwGAFăn đangEtwGAF cuộzMPzqxn tdFròn trêzMPzqxn sdFô EtwGAFpha đơn,zMPzqx “EtwGAFBạch EtwGAFmã cdFủa màydF đâu?dF SadFo chzMPzqxưa dFnghe mdFày dFnhắc đ9o5VP9ến nữadF nhỉ,EtwGAF trướcEtwGAF đ9o5VP9ây chẳ9o5VP9ng phảidF ngàEtwGAFy nà9o5VP9o zMPzqxcũng trdFeo tEtwGAFrên mzMPzqxiệng sao?”

Thẩm 9o5VP9Hạ ThzMPzqxụy v9o5VP9ừa nghdFe liền9o5VP9 c9o5VP9ười hô9o5VP9 hốEtwGAF, “zMPzqxNgười dFta sớ9o5VP9m khô9o5VP9ng czMPzqxần n9o5VP9ó rồidF, chị9o5VP9 LzMPzqxiên, 9o5VP9chị dFcố ýdF đúndFg khônEtwGAFg?” ThdFẩm H9o5VP9ạ T9o5VP9hụy cdFòn nEtwGAFhớ mìzMPzqxnh đEtwGAFã kểdF chuyệndF nàEtwGAFy c9o5VP9ho LiênzMPzqx Â9o5VP9n, hdFơn nữ9o5VP9a dFcòn kể9o5VP9 rdFất s9o5VP9ống độngzMPzqx hìnEtwGAFh tượng.

Lạc TrănEtwGAF ldFúc nàyEtwGAF khôngzMPzqx hEtwGAFô zMPzqxứng với9o5VP9 ThẩmdF HạzMPzqx Thụ9o5VP9y zMPzqxnữa, ngzMPzqxẩng 9o5VP9đầu dFnhìn trầndF dFnhà zMPzqxlộng lẫyEtwGAF và9o5VP9ng sodFn, mắt9o5VP9 zMPzqxchớp chớp.

“Không EtwGAFtiếp tụ9o5VP9c nEtwGAFữa à?9o5VP9” L9o5VP9iên 9o5VP9Ân EtwGAFvô cEtwGAFùng zMPzqxkinh ngạc.

“Chị zMPzqxtưởng làdF tEtwGAFiểu thudFyết nhiềuEtwGAF kEtwGAFỳ à,9o5VP9 đEtwGAFều 9o5VP9là c9o5VP9huyện 9o5VP9của EtwGAFhai 9o5VP9năm trưzMPzqxớc, xon9o5VP9g xuôdFi từzMPzqx lâEtwGAFu rồi.”EtwGAF Thẩm9o5VP9 HzMPzqxạ ThụyEtwGAF nângdF EtwGAFly rượzMPzqxu hướng9o5VP9 quEtwGAFa LạcEtwGAF TrăEtwGAFn lzMPzqxàm điệuzMPzqx bzMPzqxộ chúEtwGAFc rượu.

“Không đúng,zMPzqx” LzMPzqxiên Ân9o5VP9 ngồi9o5VP9 thẳng9o5VP9 dậEtwGAFy, cúidF đầu9o5VP9 tr9o5VP9ầm tưEtwGAF, “TazMPzqxo nEtwGAFhớ hadFi nEtwGAFăm trEtwGAFước, cdFái t9o5VP9ên bzMPzqxạch mEtwGAFã ấyEtwGAF chạyzMPzqx đ9o5VP9ến hdFỏi 9o5VP9tao LdFạc TrăndF EtwGAFxin dFhọc trườngzMPzqx EtwGAFnào, vzMPzqxẻ dFmặt zMPzqxrất 9o5VP9thành khẩdFn, rấtzMPzqx EtwGAFtha thiết,9o5VP9 rấtEtwGAF zMPzqxđau EtwGAFkhổ, rzMPzqxất zMPzqxtiều tdFụy, suýzMPzqxt EtwGAFnữa taEtwGAFo cònEtwGAF tưởdFng LạcdF TrănzMPzqx EtwGAFphụ hắEtwGAFn, đươngzMPzqx nhdFiên lázMPzqxt saEtwGAFu taEtwGAFo lEtwGAFập tứcdF tỉnEtwGAFh táo,9o5VP9 ndFghĩ cá9o5VP9i thằnEtwGAFg nh9o5VP9óc nh9o5VP9ư hắn,EtwGAF đãzMPzqx bắEtwGAFt nEtwGAFạt ezMPzqxm zMPzqxgái nzMPzqxhà tzMPzqxao cEtwGAFòn dzMPzqxám giả9o5VP9 zMPzqxbộ dFsi tìdFnh trưEtwGAFớc mặEtwGAFt zMPzqxchị đây9o5VP9, nEtwGAFhào lêEtwGAFn đádFnh c9o5VP9ho mEtwGAFột trận,9o5VP9 zMPzqxkết dFquả —-”EtwGAF EtwGAFLiên 9o5VP9Ân ngừng9o5VP9 lạizMPzqx hdFo hồizMPzqx lEtwGAFâu, “EtwGAFBa 9o5VP9chiêu bị9o5VP9 chEtwGAFế ngựzMPzqx, sa9o5VP9u đódF t9o5VP9ao zMPzqxvì thânEtwGAF dFquên nghĩ9o5VP9a zMPzqxcho hắdFn địadF EtwGAFchỉ, hắnEtwGAF liên9o5VP9 tụczMPzqx nóizMPzqx ha9o5VP9i tiếngzMPzqx cảzMPzqxm 9o5VP9ơn, xonEtwGAFg qudFay ngườizMPzqx chạEtwGAFy luôn,EtwGAF 9o5VP9tao trôngEtwGAF the9o5VP9o bó9o5VP9ng lưEtwGAFng zMPzqxnôn n9o5VP9óng ấyzMPzqx zMPzqxmà nghEtwGAFĩ, 9o5VP9gã đ9o5VP9àn ôEtwGAFng dFtốt tEtwGAFhế này9o5VP9 chắcdF támzMPzqx phầEtwGAFn dFlà zMPzqxem g9o5VP9ái mìnhEtwGAF hiểuEtwGAF lầm9o5VP9 rồ9o5VP9i.” 9o5VP9Nói đếzMPzqxn đây,9o5VP9 LiEtwGAFên ÂzMPzqxn ngẩnzMPzqxg đzMPzqxầu ánhdF mắEtwGAFt hundFg áEtwGAFc, “HóEtwGAFa zMPzqxra dFlà 9o5VP9hỏi đểEtwGAF cEtwGAFhơi thôdFi à!”

Lạc TrăEtwGAFn zMPzqxvẫn nh9o5VP9ìn lê9o5VP9n zMPzqxtrần nh9o5VP9à, khôzMPzqxng hềdF độEtwGAFng 9o5VP9đậy, tựzMPzqxa nh9o5VP9ư EtwGAFđã cứngzMPzqx đzMPzqxờ ra.

“Em gEtwGAFái, khzMPzqxông sdFao EtwGAFchứ?” ThEtwGAFẩm HạdF ThụyEtwGAF nzMPzqxghe xon9o5VP9g cũdFng sEtwGAFững sdFờ, đoạnzMPzqx hoànzMPzqx hồzMPzqxn đádF ngdFười 9o5VP9bên cạnhEtwGAF mộtEtwGAF cái.

“không szMPzqxao, zMPzqxcó thzMPzqxể cózMPzqx EtwGAFchuyện zMPzqxgì đzMPzqxược dFchứ.” LạcdF EtwGAFTrăn đứ9o5VP9ng dậy,9o5VP9 cầmEtwGAF czMPzqxhai bEtwGAFia trdFên bàdFn dFtrà tdFrút mzMPzqxột zMPzqxngụm, rồEtwGAFi đi9o5VP9 zMPzqxlên bụEtwGAFc hádFt nhận9o5VP9 mizMPzqxcro trêdFn taEtwGAFy zMPzqxThập 9o5VP9Tam, EtwGAFtươi cườiEtwGAF dFnói, “ĐếnEtwGAF EtwGAFtao, tdFụi màzMPzqxy EtwGAFở dưdFới màEtwGAF ngzMPzqxhe, ngzMPzqxhe lEtwGAFuôn czMPzqxho tzMPzqxao nhá,zMPzqx bổn9o5VP9 tiểu9o5VP9 tEtwGAFhư cống9o5VP9 dFhiến 9o5VP9ca hdFát, quá9o5VP9n quâ9o5VP9n toEtwGAFp zMPzqx10 dazMPzqxnh cEtwGAFa củaEtwGAF trườ9o5VP9ng EtwGAFE EtwGAFtái xuất9o5VP9 lzMPzqxần 9o5VP9đầu ti9o5VP9ên, ndFghìn vàdFng cũEtwGAFng khzMPzqxó cầu.”

“Tao c9o5VP9ó nódFi chuyệnEtwGAF gì9o5VP9 đzMPzqxáng đ9o5VP9ể v9o5VP9ui mừngzMPzqx EtwGAFà?” LiênzMPzqx ÂnzMPzqx nghiêngdF zMPzqxđầu hỏi9o5VP9 ThzMPzqxẩm HạdF Thụy.

Thẩm zMPzqxHạ ThụyEtwGAF nhấ9o5VP9p ngụmdF EtwGAFrượu nh9o5VP9ìn lêzMPzqxn dFbục, khôdFng zMPzqxlên tiếng.

Lạc EtwGAFTrăn zMPzqxhát lEtwGAFiên tiếpdF h9o5VP9ai bà9o5VP9i zMPzqxtiếng anh.

“Không ngờ9o5VP9 9o5VP9vẫn cEtwGAFó chútdF thực9o5VP9 lựdFc.” LdFiên ÂnzMPzqx đdFánh gzMPzqxiá dFmột cáEtwGAFch khádFch quan.

“Không thếzMPzqx th9o5VP9ì sa9o5VP9o gdFiành q9o5VP9uán EtwGAFquân hả.”dF ThẩmdF HạdF ThụyzMPzqx mEtwGAFỉm cườdFi, c9o5VP9ũng nhớdF lạizMPzqx cuộcEtwGAF tzMPzqxhi czMPzqxa EtwGAFhát lzMPzqxàm chzMPzqxo czMPzqxả trEtwGAFường xEtwGAFôn zMPzqxxao và9o5VP9o ndFăm t9o5VP9hứ bdFa, kEtwGAFhi ấEtwGAFy LạdFc TrăzMPzqxn 9o5VP9có t9o5VP9hể thaEtwGAFm gizMPzqxa đượcEtwGAF lEtwGAFà 9o5VP9do k9o5VP9hông c9o5VP9ẩn thậ9o5VP9n nEtwGAFghe nódFi cdFhủ dFtịch hội9o5VP9 dFhọc szMPzqxinh MạzMPzqxc HoàzMPzqxnh làzMPzqx mộzMPzqxt g9o5VP9iám 9o5VP9khảo czMPzqxủa vdFòng sơ9o5VP9 zMPzqxloại, mzMPzqxà czMPzqxái EtwGAFcon zMPzqxbé zMPzqxLạc Trăn9o5VP9 hazMPzqxy trêu9o5VP9 chọczMPzqx naEtwGAFm sindFh làmEtwGAF EtwGAFthú vuEtwGAFi cuộcEtwGAF sốnEtwGAFg đươdFng nhidFên 9o5VP9sẽ EtwGAFkhông dFbở lỡdF bấzMPzqxt cứEtwGAF czMPzqxơ hzMPzqxội nEtwGAFào, lả9o5VP9o đ9o5VP9ảo chạEtwGAFy đEtwGAFi EtwGAFbáo dFdanh, cònEtwGAF vdFề 9o5VP9sau làmdF sEtwGAFao EtwGAFlại gidFành được9o5VP9 gdFiải nhất,dF ThEtwGAFẩm HEtwGAFạ TdFhụy czMPzqxũng mơ9o5VP9 dFhồ, thực9o5VP9 lựcdF 9o5VP9thì khôndFg kédFm nhưngEtwGAF chưzMPzqxa đếndF mdFức đượcdF giảiEtwGAF nhất,EtwGAF EtwGAFtrong đóEtwGAF códF hazMPzqxi t9o5VP9hí s9o5VP9inh dFcô thdFấy cònzMPzqx mạnhzMPzqx mẽdF hzMPzqxơn cảEtwGAF 9o5VP9Lạc TdFrăn, sazMPzqxu zMPzqxnày ThẩdFm zMPzqxHạ T9o5VP9hụy 9o5VP9ngẫm EtwGAFlại cũ9o5VP9ng đãzMPzqx dFthông suốt,dF làEtwGAFm zMPzqxca zMPzqxsĩ qua9o5VP9n tr9o5VP9ọng nhấtzMPzqx zMPzqxlà gEtwGAFì, vẻzMPzqx bềdF ngoài!dF zMPzqxBề ngodFài ổn9o5VP9 tiếng9o5VP9 quzMPzqxỷ gọidF ngườidF c9o5VP9ũng n9o5VP9ghe nzMPzqxhư tiếngzMPzqx trời,zMPzqx cò9o5VP9n ngượczMPzqx lại9o5VP9, c9o5VP9hỉ dFcó vềEtwGAF nhzMPzqxà háEtwGAFt chEtwGAFo mình9o5VP9 EtwGAFnghe tzMPzqxhôi. Thật9o5VP9 r9o5VP9a 9o5VP9ký ức9o5VP9 9o5VP9sâu đdFậm nh9o5VP9ất v9o5VP9ề cuộEtwGAFc thEtwGAFi ấEtwGAFy cEtwGAFhính lEtwGAFà lễzMPzqx tEtwGAFrao giải,EtwGAF hô9o5VP9m đódF 9o5VP9Mạc HoàEtwGAFnh bưdFớc dFlên tặ9o5VP9ng hodFa, mỉEtwGAFm cườidF nEtwGAFói dFmột cdFâu 9o5VP9vô dFcùng kidFnh điểzMPzqxn, “Năm9o5VP9 EtwGAFnay dù9o5VP9 sadFo cũzMPzqxng ndFgoài dFdự đEtwGAFoán”, toà9o5VP9n trưdFờng x9o5VP9ôn xao.

Thẩm Hạ9o5VP9 ThdFụy ngEtwGAFhĩ đếndF đâyzMPzqx, kh9o5VP9ông khỏiEtwGAF c9o5VP9ảm dFthán mộtzMPzqx tiếng,EtwGAF dFtuổi trdFẻ thậdFt nhiềudF ho9o5VP9ài bão.

Lạc TrdFăn lạdFi hátzMPzqx mộtzMPzqx bàizMPzqx zMPzqxtiếng azMPzqxnh 9o5VP9rồi EtwGAFđi xuống,EtwGAF vưEtwGAFơn dFtay đón9o5VP9 lấy9o5VP9 lEtwGAFy sEtwGAFoda ThẩmdF dFHạ TdFhụy đưa.

“Chị LEtwGAFạc TzMPzqxrăn, chdFị quả9o5VP9 lEtwGAFà chânzMPzqx EtwGAFnhân khEtwGAFông zMPzqxlộ chân9o5VP9 tzMPzqxướng.” ThậpzMPzqx T9o5VP9am v9o5VP9ỗ tazMPzqxy, mắdFt lấdFp EtwGAFlánh tiEtwGAFm hồng.

“Tôi còEtwGAFn 9o5VP9chân thậzMPzqxt hơEtwGAFn nữ9o5VP9a cơzMPzqx, n9o5VP9ào lạiEtwGAF zMPzqxđây, uốngzMPzqx rượuzMPzqx vớizMPzqx zMPzqxchị, EtwGAFkhông 9o5VP9say kEtwGAFhông về.”

“Vâng, chịzMPzqx nó9o5VP9i thếzMPzqx nàoEtwGAF, EtwGAFThập TzMPzqxam cũngzMPzqx thdFeo hầu.”

“Thế nàzMPzqxy 9o5VP9là thdFế nào?”9o5VP9 dFLiên Ân9o5VP9 cuốdFi cù9o5VP9ng đEtwGAFã dFnhìn rdFa 9o5VP9chút 9o5VP9bất thường.

“Thỉnh dFthoảng 9o5VP9lại phátdF tácdF m9o5VP9ột lần,EtwGAF EtwGAFthường thôi.”dF ThẩzMPzqxm HạEtwGAF EtwGAFThụy cưEtwGAFời hàdF hàEtwGAF hEtwGAFai tiếngzMPzqx, ngoảnhdF dFđầu nhEtwGAFìn ddFi độn9o5VP9g của9o5VP9 Lạc9o5VP9 TrEtwGAFăn đzMPzqxặt tEtwGAFrên b9o5VP9àn tzMPzqxrà lạzMPzqxi đdFang rEtwGAFung, “zMPzqxCó cầnzMPzqx zMPzqxbảo vớdFi EtwGAFnó khEtwGAFông, điệnEtwGAF thoạiEtwGAF cEtwGAFủa n9o5VP9ó đ9o5VP9ã 9o5VP9kêu 9o5VP9năm lầnzMPzqx rồEtwGAFi?” Th9o5VP9ẩm HạzMPzqx 9o5VP9Thụy cầm9o5VP9 EtwGAFdi độngdF zMPzqxlên, nhíEtwGAFu màdFy, dF“Hạ ThzMPzqxiên Liên?”

Thẩm Hạ9o5VP9 Thụy9o5VP9 dFhất zMPzqxđầu tzMPzqxhoáng 9o5VP9liếc quEtwGAFa L9o5VP9ạc Tră9o5VP9n đanzMPzqxg đdFua rượuEtwGAF cùngEtwGAF dFThập 9o5VP9Tam th9o5VP9iếu, bzMPzqxỗng nhzMPzqxiên mzMPzqxỉm cườizMPzqx nóidF 9o5VP9với LiênzMPzqx Â9o5VP9n, “ChịdF zMPzqxLiên, có9o5VP9 muố9o5VP9n xe9o5VP9m trdFò dFvui không?”

Liên ÂnzMPzqx EtwGAFnhư chìzMPzqxm tr9o5VP9ong sươngzMPzqx mù.

Thẩm HdFạ EtwGAFThụy zMPzqxlại bậtEtwGAF cdFười hdFa hảEtwGAF, tiếzMPzqxp đóEtwGAF lậdFp tứcEtwGAF cEtwGAFúi đzMPzqxầu mở9o5VP9 mànzMPzqx EtwGAFhình EtwGAFdi đzMPzqxộng cEtwGAFủa Lạc9o5VP9 Trăn,EtwGAF gử9o5VP9i dFtin nhắn,dF zMPzqxhai tin.

Nội dunEtwGAFg giốzMPzqxng 9o5VP9nhau, đềudF lzMPzqxà, zMPzqx[Em uố9o5VP9ng s9o5VP9ay dFquá, cưn9o5VP9g 9o5VP9à, tớidF dFđón eEtwGAFm đi.]dF cò9o5VP9n bổEtwGAF sundFg thê9o5VP9m địaEtwGAF chỉEtwGAF cụEtwGAF thể.

—-***—-

[1] BàdFi há9o5VP9t nàzMPzqxy EtwGAFcó EtwGAFnhiều đoạnEtwGAF 9o5VP9“la ldFa” dF: ))

[2] ýEtwGAF chỉ9o5VP9 9o5VP9chân dFchó (dF= nịnhzMPzqx zMPzqxhót), tdFức dFkêu TzMPzqxhẩm zMPzqxHạ ThdFụy bizMPzqxết cá9o5VP9ch nịdFnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

EtwGAF"" 

Tiếng d9o5VP9i độdFng vanzMPzqxg zMPzqxlên, p9o5VP9há vỡdF mEtwGAFột cuộdFc 9o5VP9hội ndFghị thảozMPzqx luậdFn nEtwGAFghiêm zMPzqxtúc. Mạc9o5VP9 Hoàn9o5VP9h EtwGAFngồi trEtwGAFên gh9o5VP9ế cdFhủ EtwGAFtọa cầmzMPzqx lEtwGAFấy czMPzqxhiếc điệnzMPzqx t9o5VP9hoại màu9o5VP9 đedFn siêu9o5VP9 mdFỏng đEtwGAFặt tzMPzqxrên dFmép bà9o5VP9n, hdFai gi9o5VP9ây sauEtwGAF, bànEtwGAF tEtwGAFay nắzMPzqxm d9o5VP9i zMPzqxđộng n9o5VP9hất thEtwGAFời si9o5VP9ết chặtdF lại.

Lúc HạzMPzqx TdFhiên 9o5VP9Liên chạ9o5VP9y đếEtwGAFn zMPzqxphòng qEtwGAFuán b9o5VP9ar dFđã thấy9o5VP9 LạdFc 9o5VP9Trăn đanzMPzqxg nằmEtwGAF dFtrong lòngdF EtwGAFmột gãzMPzqx đẹpzMPzqx traiEtwGAF, cEtwGAFong ngườ9o5VP9i dFkhông đEtwGAFược thoảEtwGAFi mái,EtwGAF nhớEtwGAF lại9o5VP9 k9o5VP9hi nã9o5VP9y m9o5VP9ình vượzMPzqxt bEtwGAFa cázMPzqxi đè9o5VP9n đỏdF liEtwGAFên tiế9o5VP9p, không9o5VP9 khỏi9o5VP9 lắcdF đầu9o5VP9 cười9o5VP9 khổ.

Trên bzMPzqxàn dFtrà zMPzqxbày lzMPzqxa liệtEtwGAF b9o5VP9ia bọEtwGAFt cEtwGAFùng mấydF czMPzqxhai rượzMPzqxu ngoạizMPzqx ca9o5VP9o c9o5VP9ấp cEtwGAFó n9o5VP9iên đạizMPzqx lâ9o5VP9u đời,EtwGAF dFtrong 9o5VP9ly rưdFợu ró9o5VP9t đầy9o5VP9 nhữEtwGAFng loạidF rượdFu hzMPzqxỗn tạzMPzqxp dFmàu sắzMPzqxc khôEtwGAFng đồngEtwGAF nhất,9o5VP9 hdFắn b9o5VP9iết t9o5VP9ửu lượEtwGAFng czMPzqxủa côdF khô9o5VP9ng tồi,EtwGAF cEtwGAFó thEtwGAFể n9o5VP9ói EtwGAFlà cực9o5VP9 9o5VP9kỳ khá,dF nzMPzqxhưng ph9o5VP9a rượu,EtwGAF kzMPzqxhông 9o5VP9say cũndFg khzMPzqxó. HzMPzqxạ ThdFiên LEtwGAFiên dFđứng ởEtwGAF cửa9o5VP9 mộtEtwGAF l9o5VP9úc 9o5VP9mới cất9o5VP9 dFbước đếnzMPzqx EtwGAFbên LạcdF Trăn,zMPzqx hzMPzqxắn giờdF ndFày chỉzMPzqx h9o5VP9y vọ9o5VP9ng EtwGAFcô khôzMPzqxng mượn9o5VP9 rượu9o5VP9 lEtwGAFàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trEtwGAFả lời.

“Chị LdFạc EtwGAFTrăn uốngEtwGAF sEtwGAFay thzMPzqxường rất9o5VP9 ydFên ổn.”

Hạ ThiênEtwGAF LEtwGAFiên ngẩnzMPzqxg đầEtwGAFu nhìnEtwGAF gãdF traEtwGAFi thanzMPzqxh EtwGAFtú vzMPzqxừa ndFói chuyEtwGAFện, dF“Cậu vấdFt v9o5VP9ả quá.”

Thập TazMPzqxm cườiEtwGAF cườzMPzqxi, “KhôdFng sazMPzqxo, đâyzMPzqx ldFà trzMPzqxách nhdFiệm củ9o5VP9a tôi.”

Hạ TdFhiên Li9o5VP9ên 9o5VP9hơi nhếzMPzqxch khdFóe mzMPzqxiệng, dFcúi ng9o5VP9ười đdFịnh nâdFng LzMPzqxạc 9o5VP9Trăn dậy.

“Để c9o5VP9hị 9o5VP9ấy n9o5VP9gủ 9o5VP9một l9o5VP9át đ9o5VP9ã, 9o5VP9nếu 9o5VP9không chịEtwGAF ấydF EtwGAFsẽ phzMPzqxát cEtwGAFáu.” TzMPzqxhập TzMPzqxam ndFgăn cản,EtwGAF cEtwGAFâu này9o5VP9 cũnzMPzqxg dFcoi nhưzMPzqx ldFà thậtzMPzqx lòng.

Hạ dFThiên zMPzqxLiên 9o5VP9ngừng lại,EtwGAF gidFơ cổEtwGAF dFtay EtwGAFnhìn đ9o5VP9ồng dFhồ, “dFNăm zMPzqxphút nữadF đượczMPzqx không?”

Thập Ta9o5VP9m hídFp mắ9o5VP9t, 9o5VP9cầm dFchai bidFa trêzMPzqxn EtwGAFbàn uốEtwGAFng 9o5VP9mấy ngụEtwGAFm, kh9o5VP9ông nói9o5VP9 gì.

Một 9o5VP9lát sdFau HạzMPzqx ThzMPzqxiên LdFiên 9o5VP9vươn tzMPzqxay kzMPzqxéo EtwGAFlấy eEtwGAFo LEtwGAFạc TzMPzqxrăn, chỉ9o5VP9 lEtwGAFà vẫzMPzqxn chư9o5VP9a zMPzqxđợi hEtwGAFắn códF độnEtwGAFg tázMPzqxc tiếEtwGAFp theEtwGAFo, mộdFt bEtwGAFàn zMPzqxtay đEtwGAFột nhiêdFn táchEtwGAF zMPzqxtay hắn9o5VP9 ra.

“Để tôi.”dF GiọngEtwGAF nói9o5VP9 đạmzMPzqx nhạt9o5VP9 cózMPzqx vị9o5VP9 zMPzqxxa c9o5VP9ách trờzMPzqxi sinh.

Hạ dFThiên LidFên qua9o5VP9y dFđầu lạidF nhìdFn, lậzMPzqxp zMPzqxtức cEtwGAFười nódFi, “MạczMPzqx t9o5VP9iên sinhdF, ngưỡngEtwGAF m9o5VP9ộ đã9o5VP9 lâu.”

Mạc HoEtwGAFành nghizMPzqxêng đầu,9o5VP9 9o5VP9khẽ gậ9o5VP9t, “TôdFi 9o5VP9cũng vậy.”

Hạ TzMPzqxhiên LiêdFn czMPzqxười 9o5VP9lặng EtwGAFlẽ, “CdFó dFlẽ chúdFng dFta dFnên ndFgồi xuốzMPzqxng trdFò EtwGAFchuyện mộtEtwGAF lát.”

“Cần thiếdFt khônzMPzqxg?” MạcdF HoàdFnh hỏ9o5VP9i, khẩu9o5VP9 khEtwGAFí đEtwGAFã dFchối từ.

“Chí EtwGAFít chúnzMPzqxg zMPzqxta c9o5VP9ó c9o5VP9ùng mộdFt chủEtwGAF đề.”

Mạc HoànhzMPzqx n9o5VP9hìn EtwGAFlại HạzMPzqx Thiê9o5VP9n zMPzqxLiên, vẻ9o5VP9 mặdFt điềzMPzqxm zMPzqxđạm, “TôiEtwGAF khôzMPzqxng cảmdF thấyEtwGAF cần9o5VP9 th9o5VP9iết 9o5VP9phải cEtwGAFó cuộcEtwGAF đàzMPzqxm luận9o5VP9 này.”

“Thế ư?”9o5VP9 EtwGAFSắc mặ9o5VP9t Hạ9o5VP9 ThiênzMPzqx LiêzMPzqxn chốczMPzqx l9o5VP9át trEtwGAFở ndFên nghiêzMPzqxm túc.

Trong mzMPzqxê mzMPzqxan, gidFọng nóiEtwGAF trzMPzqxầm thấp9o5VP9 quzMPzqxen zMPzqxthuộc dFkhiến giấcdF nzMPzqxgủ c9o5VP9ủa dFLạc Tră9o5VP9n cực9o5VP9 zMPzqxkỳ buồn9o5VP9 bực,zMPzqx gizMPzqxữa lúdFc ngẩnzMPzqx n9o5VP9gơ cózMPzqx một9o5VP9 c9o5VP9ánh tdFay ôm9o5VP9 lấEtwGAFy eEtwGAFo côEtwGAF, vữngdF và9o5VP9ng đEtwGAFỡ côdF ngồizMPzqx dậy,9o5VP9 huyệtEtwGAF tzMPzqxhái dươEtwGAFng dFđau nhức9o5VP9, dưới9o5VP9 cEtwGAFhân lạidF yzMPzqxếu EtwGAFớt 9o5VP9vô lực,zMPzqx cơ9o5VP9 t9o5VP9hể dFkhó cdFhịu nhưzMPzqx t9o5VP9hể bịzMPzqx tEtwGAFê liệt.

Lạc EtwGAFTrăn vươnzMPzqx zMPzqxtay 9o5VP9vỗ lênEtwGAF trádFn, côzMPzqx kh9o5VP9ông dám9o5VP9 dFchắc lizMPzqxệu mìnhzMPzqx cóEtwGAF phảizMPzqx mzMPzqxơ m9o5VP9ơ màEtwGAFng màng9o5VP9 troEtwGAFng zMPzqxcơn dFsay, dFvì 9o5VP9thế lúEtwGAFc 9o5VP9này 9o5VP9mới dFcảm dFgiác đượcEtwGAF zMPzqxngười đ9o5VP9ang dFôm côdF lzMPzqxà MạcdF HoànhEtwGAF, màEtwGAF dFcảm xúc9o5VP9 nàyEtwGAF khdFiến czMPzqxô bất9o5VP9 9o5VP9an mộtzMPzqx EtwGAFcách khóEtwGAF hiểu.

“Tránh ra…”dF 9o5VP9Lạc dFTrăn hEtwGAFơi EtwGAFlộ zMPzqxvẻ mệtEtwGAF mỏi9o5VP9 zMPzqxđẩy ngư9o5VP9ời bênEtwGAF cạEtwGAFnh raEtwGAF, ndFgã zMPzqxvề sôEtwGAF dFpha, thậtzMPzqx rzMPzqxa cdFô rấ9o5VP9t mzMPzqxuốn nóEtwGAFi 9o5VP9với ngườ9o5VP9i nzMPzqxày, khô9o5VP9ng czMPzqxó việcEtwGAF EtwGAFgì tEtwGAFhì đừ9o5VP9ng dùngEtwGAF 9o5VP9nhãn hiệzMPzqxu sữadF dFtắm, d9o5VP9ầu gộizMPzqx ấ9o5VP9y nữa,9o5VP9 ch9o5VP9o dzMPzqxù muốnzMPzqx dùEtwGAFng cũdFng dFkhông đượcdF 9o5VP9tỏa r9o5VP9a zMPzqxcùng mộzMPzqxt dFloại EtwGAFcảm giác.

“Đừng zMPzqxchạm vàEtwGAFo zMPzqxtôi, tô9o5VP9i rất9o5VP9 khỏe.”zMPzqx MùzMPzqxi hư9o5VP9ơng dFquen thuộEtwGAFc đếnzMPzqx gần,9o5VP9 LạzMPzqxc Trăn9o5VP9 dFlại đẩyEtwGAF ngưEtwGAFời m9o5VP9uốn đỡdF 9o5VP9cô mEtwGAFột lầndF nữa.

Một lEtwGAFúc lâ9o5VP9u zMPzqxsau, than9o5VP9h â9o5VP9m ấEtwGAFm ápzMPzqx mộcdF mEtwGAFạc dFvang lzMPzqxên, “LdFạc TzMPzqxrăn, a9o5VP9nh đưzMPzqxa edFm vềzMPzqx, e9o5VP9m uốnzMPzqxg EtwGAFsay rồi.”

Lạc Trăn9o5VP9 tdFhấy dFquái lạ,zMPzqx dFsao 9o5VP9hôm zMPzqxnay đâ9o5VP9u đâudF zMPzqxcũng tdFoàn cdFảm 9o5VP9giác c9o5VP9ó dFngười quenEtwGAF, cốEtwGAF gắng9o5VP9 mở9o5VP9 EtwGAFto hEtwGAFai mắtdF, tầmEtwGAF nhzMPzqxìn 9o5VP9mơ hồ,zMPzqx nhdFưng zMPzqxrõ ràndFg dFkhuôn mặtdF hiệnEtwGAF r9o5VP9a trướcdF mdFắt dFchính 9o5VP9là Hạ9o5VP9 ThiêzMPzqxn dFLiên, “…dF zMPzqxHạ ThiênzMPzqx Liên?”

“Ừ.” Hạ9o5VP9 dFThiên LdFiên cườiEtwGAF 9o5VP9một cácdFh ýEtwGAF vị9o5VP9 dFmù mdFịt, nhdFân t9o5VP9iện nắmEtwGAF lấdFy tzMPzqxay cô.

“Sao EtwGAFanh lạizMPzqx ởEtwGAF đ9o5VP9ây…” EtwGAFÝ tEtwGAFhức 9o5VP9hãy dFcòn zMPzqxhơi tỉnzMPzqxh táo.

“Đến đEtwGAFón e9o5VP9m.” HạEtwGAF ThiênEtwGAF LiênzMPzqx đỡdF lấzMPzqxy bzMPzqxờ vzMPzqxai dFLạc Trăn.

Lạc TrEtwGAFăn đứng9o5VP9 dậy,EtwGAF đầEtwGAFu nEtwGAFặng nh9o5VP9ư dFđeo dFchì, “EmEtwGAF dFmuốn ngủ.”

“Về l9o5VP9ại ngủdF EtwGAFtiếp, nhé?”

Lạc T9o5VP9răn bỗnzMPzqxg nhEtwGAFiên bậtEtwGAF cười9o5VP9 EtwGAFhì hì9o5VP9, “zMPzqxHạ zMPzqxThiên LzMPzqxiên, azMPzqxnh c9o5VP9ó 9o5VP9tình dFý vớizMPzqx edFm à?”

Bốn phíazMPzqx tzMPzqxĩnh lặndFg bzMPzqxa giâdFy. “ỪEtwGAF, v9o5VP9ề điểm9o5VP9 dFnày an9o5VP9h EtwGAFđã EtwGAFthể hiệnzMPzqx 9o5VP9rõ rànEtwGAFg rồi.9o5VP9” NgdFữ điệuEtwGAF chứazMPzqx zMPzqxý c9o5VP9ười chậ9o5VP9m rEtwGAFãi zMPzqxnói dFra, zMPzqxmang EtwGAFtheo sựEtwGAF th9o5VP9ẳng trắnEtwGAF triệEtwGAFt đểEtwGAF zMPzqxhiếm thấy.

Lạc dFTrăn cúizMPzqx EtwGAFđầu 9o5VP9khẽ cười,9o5VP9 “Có9o5VP9 dFtình ý…EtwGAF hdFa… dFem cũng9o5VP9 cả9o5VP9m thấEtwGAFy coEtwGAFn ndFgười azMPzqxnh rấtzMPzqx thúdF vị…EtwGAF” LạcdF Tr9o5VP9ăn lắc9o5VP9 lắzMPzqxc đầu,dF đdFầu càzMPzqxng nặdFng, khôngEtwGAF 9o5VP9quản zMPzqxnổi mạc9o5VP9h suzMPzqxy 9o5VP9nghĩ, vzMPzqxẫn tiếdFp tEtwGAFục lEtwGAFẩm bẩmdF nózMPzqxi mớ,dF “EtwGAFĐi t9o5VP9hôi… đEtwGAFưa bổnzMPzqx tiểudF thư…zMPzqx vềzMPzqx nhà9o5VP9, eEtwGAFm zMPzqxmuốn ngủ…”zMPzqx LồnzMPzqxg ngựzMPzqxc pEtwGAFhiền muộndF khóEtwGAF EtwGAFchịu, từngzMPzqx 9o5VP9đợt buồdFn nôEtwGAFn tEtwGAFrào lêEtwGAFn, nãozMPzqx dFbộ cEtwGAFo rzMPzqxút ndFgày càn9o5VP9g sít9o5VP9 chdFặt, giống9o5VP9 như9o5VP9 muốnEtwGAF nzMPzqxứt dFtoác ra.

“Vâng, đạizMPzqx zMPzqxtiểu thdFư, lậdFp tứczMPzqx đưaEtwGAF eEtwGAFm vềEtwGAF nhàdF đây.”EtwGAF Khôn9o5VP9g khỏi9o5VP9 9o5VP9bật cười,9o5VP9 dFquả thdFực 9o5VP9cá dFtính hơ9o5VP9i ầmzMPzqx ĩ,zMPzqx như9o5VP9ng hoà9o5VP9n toà9o5VP9n 9o5VP9có thểEtwGAF 9o5VP9chấp nhậnEtwGAF, zMPzqxHạ ThiêEtwGAFn zMPzqxLiên zMPzqxôm LạcEtwGAF T9o5VP9răn bướcdF 9o5VP9ra b9o5VP9ên ngoài.

Lạc TEtwGAFrăn dFcảm gizMPzqxác nhzMPzqxư mì9o5VP9nh đanEtwGAFg giẫmdF l9o5VP9ên 9o5VP9bọt biển,EtwGAF dFchỉ zMPzqxcó tdFhể zMPzqxyếu ớtzMPzqx tựadF vEtwGAFào HạEtwGAF ThzMPzqxiên LdFiên, mặcEtwGAF chdFo hắnzMPzqx kEtwGAFéo đi.

Đôi vợEtwGAF dFchồng zMPzqxson dzMPzqxựa szMPzqxát vàEtwGAFo nha9o5VP9u rờizMPzqx đidF, tEtwGAFrong g9o5VP9ian phòngzMPzqx chì9o5VP9m 9o5VP9vào zMPzqxmột mảndFh tĩndFh mịch,9o5VP9 EtwGAFđến zMPzqxkhi MạdFc HoàzMPzqxnh ở9o5VP9 mộtEtwGAF bEtwGAFên dFbình tĩndFh zMPzqxđứng lênzMPzqx, đưa9o5VP9 một9o5VP9 chiếzMPzqxc th9o5VP9ẻ 9o5VP9cho ThậpzMPzqx Tam.

Thập zMPzqxTam 9o5VP9phản ứngzMPzqx 9o5VP9lại li9o5VP9ền vội9o5VP9 vzMPzqxàng xzMPzqxua taEtwGAFy, “Ch9o5VP9i phízMPzqx c9o5VP9ủa chị9o5VP9 EtwGAFLạc TdFrăn đềzMPzqxu đư9o5VP9ợc miễnEtwGAF phí.”EtwGAF ThầnzMPzqx sắzMPzqxc MạcdF HoàzMPzqxnh đzMPzqxạm nhạdFt, nhưngzMPzqx tEtwGAFia lạnhzMPzqx lùngdF tiEtwGAFềm ẩndF trzMPzqxong 9o5VP9con ngưzMPzqxơi lạiEtwGAF vôEtwGAF cù9o5VP9ng EtwGAFrõ zMPzqxnét. Th9o5VP9ập zMPzqxTam đang9o5VP9 muốdFn lênzMPzqx tiếngzMPzqx nó9o5VP9i EtwGAFgì zMPzqxđó, MạczMPzqx HoàzMPzqxnh đãzMPzqx đẩyzMPzqx 9o5VP9cửa zMPzqxra ngoài.

“Quan dFhệ tazMPzqxm gdFiác dFđiển hìnhEtwGAF, m9o5VP9ột tEtwGAFừ tzMPzqxhôi, tEtwGAFầm thường.”EtwGAF ThẩmzMPzqx HạzMPzqx ThụyEtwGAF vẫndF népEtwGAF tEtwGAFrong EtwGAFgóc tố9o5VP9i 9o5VP9gặm nửdFa qudFả ddFưa hấu9o5VP9 EtwGAFxong, phudFn 9o5VP9ra m9o5VP9ột EtwGAFtừ trầndF dFthuật manzMPzqxg tínhEtwGAF tổnzMPzqxg kết9o5VP9, “LiênEtwGAF ÂnzMPzqx, thấydF dFthế nào?”

Liên ÂzMPzqxn ngồi9o5VP9 xEtwGAFổm 9o5VP9bên cạnhEtwGAF sadFu mộtdF lúdFc zMPzqxim lặngdF mới9o5VP9 tr9o5VP9ầm mặcEtwGAF gật9o5VP9 EtwGAFđầu, “Cô9o5VP9 gzMPzqxái 9o5VP9thì quzMPzqxá t9o5VP9ầm thườEtwGAFng, nhzMPzqxưng dFđàn ôzMPzqxng lạzMPzqxi kEtwGAFhông tầm9o5VP9 thường,9o5VP9 nếu9o5VP9 cdFó thểdF hốEtwGAFt v9o5VP9ào tronEtwGAFg quánEtwGAF —-”

Hạ ThiêzMPzqxn LiEtwGAFên dìu9o5VP9 EtwGAFLạc Trăn9o5VP9 lEtwGAFên xezMPzqx, giúp9o5VP9 cô9o5VP9 czMPzqxài dEtwGAFây dFan tdFoàn, “CEtwGAFó thểzMPzqx b9o5VP9iến mìndFh thàn9o5VP9h tdFhế nàyzMPzqx, dFem cũEtwGAFng lzMPzqxợi hạiEtwGAF đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ dFThiên LiêzMPzqxn sữngdF sEtwGAFờ, ngồidF tdFrở 9o5VP9lại vịdF tEtwGAFrí củ9o5VP9a EtwGAFmình, khẽzMPzqx zMPzqxcười thzMPzqxành tiếng,EtwGAF “ĐâdFy EtwGAFcó tEtwGAFhể 9o5VP9coi dFnhư mzMPzqxột mũzMPzqxi tênEtwGAF tEtwGAFrúng hdFai đích9o5VP9 trêndF mộtdF zMPzqxgiá dFtrị n9o5VP9ào đó9o5VP9 không?”

Ngoảnh đầudF nh9o5VP9ìn gươ9o5VP9ng mặdFt EtwGAFmang EtwGAFvẻ thuzMPzqxần khdFiết EtwGAFvô cùEtwGAFng tronzMPzqxg mêEtwGAF maEtwGAFn, EtwGAFbất đắcdF dEtwGAFĩ thởEtwGAF dài,zMPzqx “CốzMPzqx EtwGAFnhóc nàzMPzqxy EtwGAFquả đúngzMPzqx làdF mộzMPzqxt zMPzqxtai họa.”dF BấzMPzqxt 9o5VP9thình lì9o5VP9nh, LạEtwGAFc TrăzMPzqxn v9o5VP9ươn tEtwGAFay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”