You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giafin phònmwD2Nwg uvgzwSquán bmwD2Nwar, Lạcfi TrămwD2Nwn, LiêmwD2Nwn ÂnuvgzwS, Thfiẩm ZHdZZhHạ ThụmwD2Nwy, ThuvgzwSất Thfiất ZHdZZhxiêu vẹomwD2Nw vắtZHdZZh ZHdZZhngười lênuvgzwS sômwD2Nw pfiha mwD2Nwtán figẫu, ZHdZZhhai cZHdZZhậu ấmuvgzwS mwD2Nwca hZHdZZhát ởfi bêfin truvgzwSên, hátuvgzwS “mwD2NwNhững bôngmwD2Nw hfioa kfiia” củauvgzwS fiPhác Thụ.

“Thập mwD2NwTam, đừnguvgzwS “la”uvgzwS nữamwD2Nw [1mwD2Nw], tôiuvgzwS nghuvgzwSe uvgzwSsắp tắtmwD2Nw thởmwD2Nw ZHdZZhđây ZHdZZhnày, đổiuvgzwS buvgzwSài nàuvgzwSo ZHdZZhvui hơfin đi!”uvgzwS LZHdZZhạc Trfiăn néuvgzwSm ZHdZZhmột cáuvgzwSi ZHdZZhgối ôZHdZZhm qua.

“Được, vậZHdZZhy cZHdZZhhị fithích ZHdZZhnghe ZHdZZhbài uvgzwSnào?” TZHdZZhhập TmwD2Nwam ZHdZZhkiềm lạiZHdZZh giọZHdZZhng caZHdZZho ZHdZZhđã “la”mwD2Nw uvgzwSđến phânZHdZZh nửa,uvgzwS nịmwD2Nwnh uvgzwSnọt hỏmwD2Nwi ZHdZZhLạc Trăn.

“Tao lạiuvgzwS cmwD2Nwảm thấmwD2Nwy rấtuvgzwS dễmwD2Nw ngheZHdZZh, tamwD2Nwo tfihích giuvgzwSọng nuvgzwSày, mwD2Nwcái guvgzwSì ZHdZZhnhỉ, ZHdZZhu buồn,fi đZHdZZhúng kZHdZZhhông ZHdZZhA Thụy?”

“Đúng, quáuvgzwS ZHdZZhđúng, chmwD2Nwị LuvgzwSiên ZHdZZhnói đềZHdZZhu đúng!”ZHdZZh Thẩmfi HạZHdZZh Thfiụy cưuvgzwSời hềmwD2Nw hề.

“Tao bfiảo nàyuvgzwS ThuvgzwSẩm mwD2NwHạ Thụy,uvgzwS châuvgzwSn nmwD2Nwày củaZHdZZh màmwD2Nwy uvgzwSdỡ từmwD2Nw truvgzwSên thâfin cmwD2Nwhó xfiuống uvgzwSà, samwD2Nwu đómwD2Nw lắpmwD2Nw uvgzwSlên ngưmwD2Nwời mìnhfi ZHdZZhhả [2ZHdZZh].” LạcZHdZZh ZHdZZhTrăn giuvgzwSơ uvgzwSchân huvgzwSung hãuvgzwSn cfihọc loạnfi fitrên đùiZHdZZh củamwD2Nw uvgzwSThẩm fiHạ Thụy.

“Ơ uvgzwShay, quấuvgzwSy rốiZHdZZh tìnhfi dục.”

“Tao ZHdZZhđánh mày!”

Hai cuvgzwSậu ZHdZZhấm nhìZHdZZhn finhau, chủmwD2Nw độngZHdZZh chọnfi mfiột ZHdZZhbài uvgzwStình mwD2Nwca hámwD2Nwt đôi.

“Nói đuvgzwSi nóZHdZZhi lạfii,” LZHdZZhiên uvgzwSÂn nfihìn uvgzwSvề phífia LZHdZZhạc TrmwD2Nwăn đafing cuộnZHdZZh tmwD2Nwròn trênfi uvgzwSsô phfia đơn,ZHdZZh “BạchmwD2Nw mfiã củauvgzwS mmwD2Nwày đZHdZZhâu? fiSao cZHdZZhhưa ngfihe màmwD2Nwy nhắcZHdZZh đếnmwD2Nw nữaZHdZZh nhỉ,fi trướcfi đâyfi chẳuvgzwSng fiphải nfigày nZHdZZhào cũngZHdZZh tmwD2Nwreo trZHdZZhên miệngmwD2Nw sao?”

Thẩm HạuvgzwS TmwD2Nwhụy fivừa nfighe liềuvgzwSn cườiuvgzwS ZHdZZhhô hZHdZZhố, “uvgzwSNgười tZHdZZha sfiớm kmwD2Nwhông cầuvgzwSn mwD2Nwnó firồi, cZHdZZhhị LiZHdZZhên, chịZHdZZh cốmwD2Nw mwD2Nwý đúmwD2Nwng khôngZHdZZh?” Thẩmfi HmwD2Nwạ TmwD2Nwhụy còZHdZZhn finhớ mìZHdZZhnh đfiã kểuvgzwS chuyệnfi nàymwD2Nw cfiho LiêmwD2Nwn Ân,mwD2Nw uvgzwShơn nữZHdZZha uvgzwScòn kZHdZZhể rấfit sốnmwD2Nwg độZHdZZhng hìnhfi tượng.

Lạc uvgzwSTrăn lúfic nàuvgzwSy khônZHdZZhg hmwD2Nwô ứnuvgzwSg vuvgzwSới ThẩuvgzwSm HạmwD2Nw Thụyfi nữauvgzwS, ngmwD2Nwẩng fiđầu nuvgzwShìn trầmwD2Nwn nZHdZZhhà lộnfig lẫmwD2Nwy vàmwD2Nwng sonmwD2Nw, mmwD2Nwắt chớZHdZZhp chớp.

“Không tiếmwD2Nwp tụcuvgzwS nZHdZZhữa àfi?” ZHdZZhLiên ÂnmwD2Nw vmwD2Nwô cùnmwD2Nwg kfiinh ngạc.

“Chị tưởngfi làuvgzwS uvgzwStiểu thufiyết nhifiều fikỳ àZHdZZh, đmwD2Nwều làZHdZZh chuyệnmwD2Nw cmwD2Nwủa hauvgzwSi ZHdZZhnăm trướfic, xofing xuôZHdZZhi từZHdZZh lâufi rồi.”uvgzwS ThẩmuvgzwS fiHạ ThZHdZZhụy nZHdZZhâng luvgzwSy rfiượu hướZHdZZhng quuvgzwSa LạcmwD2Nw TrănuvgzwS làmZHdZZh đfiiệu mwD2Nwbộ chmwD2Nwúc rượu.

“Không uvgzwSđúng,” LiZHdZZhên Ânfi ngồmwD2Nwi thfiẳng dậy,uvgzwS mwD2Nwcúi ZHdZZhđầu trầmwD2Nwm tư,uvgzwS fi“Tao nhớmwD2Nw hmwD2Nwai nămZHdZZh truvgzwSước, cáiuvgzwS têuvgzwSn ZHdZZhbạch ZHdZZhmã ấyZHdZZh chZHdZZhạy đếnuvgzwS hỏifi uvgzwStao Lạcfi TrămwD2Nwn xiZHdZZhn hmwD2Nwọc trườngmwD2Nw nàomwD2Nw, vZHdZZhẻ mmwD2Nwặt rấtuvgzwS thànfih khẩn,uvgzwS rấmwD2Nwt uvgzwStha thiếtfi, ZHdZZhrất mwD2Nwđau khổfi, uvgzwSrất tiuvgzwSều tụyuvgzwS, suuvgzwSýt nfiữa taZHdZZho ficòn tưởngfi LạcZHdZZh TuvgzwSrăn phụuvgzwS hắnZHdZZh, đfiương nuvgzwShiên látfi mwD2Nwsau ZHdZZhtao lfiập tứcfi tmwD2Nwỉnh táo,mwD2Nw nghfiĩ cáiZHdZZh thằngfi nmwD2Nwhóc uvgzwSnhư hắZHdZZhn, đãZHdZZh bắfit nạtuvgzwS emwD2Nwm gmwD2Nwái nhZHdZZhà taZHdZZho còmwD2Nwn dáuvgzwSm uvgzwSgiả bmwD2Nwộ mwD2Nwsi tìnhZHdZZh mwD2Nwtrước mặtuvgzwS chịZHdZZh mwD2Nwđây, nhfiào lêmwD2Nwn đánhfi ZHdZZhcho mộmwD2Nwt mwD2Nwtrận, fikết quuvgzwSả —-fi” LiuvgzwSên ÂnuvgzwS ngừngmwD2Nw lạZHdZZhi mwD2Nwho hZHdZZhồi lZHdZZhâu, “Bfia chiêuuvgzwS bịmwD2Nw mwD2Nwchế nmwD2Nwgự, suvgzwSau fiđó tuvgzwSao vìmwD2Nw thânZHdZZh quZHdZZhên nghfiĩa cmwD2Nwho ZHdZZhhắn địauvgzwS cmwD2Nwhỉ, hmwD2Nwắn liêfin tfiục uvgzwSnói ZHdZZhhai tiếngmwD2Nw cảuvgzwSm ơmwD2Nwn, xouvgzwSng quamwD2Nwy ngườiuvgzwS uvgzwSchạy luômwD2Nwn, mwD2Nwtao trôuvgzwSng tfiheo bómwD2Nwng lưngfi nônmwD2Nw nfióng ấymwD2Nw mwD2Nwmà nghuvgzwSĩ, mwD2Nwgã đànfi ZHdZZhông tmwD2Nwốt fithế nmwD2Nwày fichắc táZHdZZhm phầnmwD2Nw làZHdZZh eZHdZZhm gámwD2Nwi mìmwD2Nwnh hZHdZZhiểu lfiầm uvgzwSrồi.” Nóifi đếmwD2Nwn đâyZHdZZh, ZHdZZhLiên ÂuvgzwSn ngẩngZHdZZh đuvgzwSầu ámwD2Nwnh mắfit huuvgzwSng ácmwD2Nw, “HóamwD2Nw fira lZHdZZhà hỏiZHdZZh ZHdZZhđể chuvgzwSơi thfiôi à!”

Lạc fiTrăn vẫfin nuvgzwShìn lZHdZZhên trầnfi nhuvgzwSà, khônmwD2Nwg hềuvgzwS độZHdZZhng đậZHdZZhy, tfiựa nmwD2Nwhư đãuvgzwS cứnmwD2Nwg đờmwD2Nw ra.

“Em mwD2Nwgái, khôngZHdZZh samwD2Nwo cuvgzwShứ?” ThẩmmwD2Nw uvgzwSHạ Thụfiy nguvgzwShe fixong cũnguvgzwS sữuvgzwSng sfiờ, đomwD2Nwạn hfioàn mwD2Nwhồn mwD2Nwđá mwD2Nwngười bênfi cạfinh mwD2Nwmột cái.

“không saomwD2Nw, cuvgzwSó thểmwD2Nw cófi chuyệnfi uvgzwSgì đZHdZZhược cZHdZZhhứ.” LạcuvgzwS Trfiăn đứnZHdZZhg dậy,ZHdZZh cầmZHdZZh cuvgzwShai bZHdZZhia trZHdZZhên bànmwD2Nw ZHdZZhtrà tfirút mộtmwD2Nw ngụm,fi rồfii đZHdZZhi lêuvgzwSn mwD2Nwbục ZHdZZhhát nhậnmwD2Nw mZHdZZhicro trênZHdZZh uvgzwStay TZHdZZhhập mwD2NwTam, tươimwD2Nw cườifi uvgzwSnói, “fiĐến tZHdZZhao, tụimwD2Nw muvgzwSày ởZHdZZh dưZHdZZhới mwD2Nwmà nghuvgzwSe, nghuvgzwSe filuôn chuvgzwSo tfiao nuvgzwShá, bổnmwD2Nw tfiiểu tuvgzwShư cốngfi hiếnZHdZZh cuvgzwSa hát,mwD2Nw quánmwD2Nw quâmwD2Nwn uvgzwStop mwD2Nw10 danuvgzwSh ZHdZZhca củaZHdZZh trườnmwD2Nwg ZHdZZhE mwD2Nwtái xuấZHdZZht lầuvgzwSn đầuvgzwSu tiên,mwD2Nw nghìZHdZZhn vàZHdZZhng cũngmwD2Nw khmwD2Nwó cầu.”

“Tao cmwD2Nwó nuvgzwSói chuyuvgzwSện uvgzwSgì fiđáng đfiể vuvgzwSui mừngfi uvgzwSà?” LuvgzwSiên ÂnmwD2Nw nghiêZHdZZhng đầumwD2Nw hfiỏi Thfiẩm mwD2NwHạ Thụy.

Thẩm uvgzwSHạ ThZHdZZhụy nhấpZHdZZh ngụmfi rưuvgzwSợu nhìnfi lênfi bục,fi kmwD2Nwhông lmwD2Nwên tiếng.

Lạc Tfirăn háuvgzwSt filiên tuvgzwSiếp hauvgzwSi bfiài tiếngfi anh.

“Không ngZHdZZhờ vẫZHdZZhn cfió chútuvgzwS thựcfi luvgzwSực.” LiêuvgzwSn Âfin đáfinh giámwD2Nw fimột cáchuvgzwS kfihách quan.

“Không thZHdZZhế thuvgzwSì smwD2Nwao giànhmwD2Nw quáuvgzwSn ZHdZZhquân hả.”fi Thfiẩm mwD2NwHạ TZHdZZhhụy mỉmZHdZZh cườfii, cũngZHdZZh nhớfi lạifi cuộuvgzwSc tmwD2Nwhi cmwD2Nwa hZHdZZhát lmwD2Nwàm chuvgzwSo cảZHdZZh tuvgzwSrường xôuvgzwSn xfiao uvgzwSvào năZHdZZhm uvgzwSthứ fiba, mwD2Nwkhi ấyfi LạuvgzwSc TrănmwD2Nw cuvgzwSó thểfi thZHdZZham uvgzwSgia đưuvgzwSợc làfi dmwD2Nwo khônfig cẩnuvgzwS thfiận nghZHdZZhe nómwD2Nwi chuvgzwSủ tịchfi hộifi mwD2Nwhọc ZHdZZhsinh ZHdZZhMạc HuvgzwSoành ZHdZZhlà mộtfi giuvgzwSám uvgzwSkhảo cZHdZZhủa vònZHdZZhg sZHdZZhơ lmwD2Nwoại, màZHdZZh cáfii cmwD2Nwon béZHdZZh Lạfic TruvgzwSăn hZHdZZhay trêZHdZZhu chuvgzwSọc nfiam sinZHdZZhh filàm tfihú vfiui cuộZHdZZhc sZHdZZhống đươZHdZZhng nhmwD2Nwiên sẽmwD2Nw khônuvgzwSg bởmwD2Nw lỡuvgzwS bấtZHdZZh uvgzwScứ cơfi fihội nàmwD2Nwo, lảofi đuvgzwSảo chạyfi mwD2Nwđi bZHdZZháo danhZHdZZh, còfin vềuvgzwS ZHdZZhsau làmwD2Nwm uvgzwSsao lạiuvgzwS giànZHdZZhh fiđược giZHdZZhải mwD2Nwnhất, ThmwD2Nwẩm HạuvgzwS ZHdZZhThụy cũuvgzwSng uvgzwSmơ ZHdZZhhồ, fithực uvgzwSlực thZHdZZhì khZHdZZhông mwD2Nwkém nhưngfi chưafi đếnuvgzwS mứZHdZZhc đượcfi giảimwD2Nw nhfiất, trofing đfió uvgzwScó huvgzwSai tZHdZZhhí sifinh mwD2Nwcô thấuvgzwSy cuvgzwSòn uvgzwSmạnh mZHdZZhẽ hơfin cuvgzwSả LạcuvgzwS TruvgzwSăn, mwD2Nwsau ZHdZZhnày mwD2NwThẩm ZHdZZhHạ ThuvgzwSụy ngmwD2Nwẫm lZHdZZhại cfiũng ZHdZZhđã thmwD2Nwông suốt,fi làmZHdZZh cuvgzwSa sĩZHdZZh quuvgzwSan fitrọng nhấmwD2Nwt lZHdZZhà gZHdZZhì, vfiẻ fibề ngoài!uvgzwS BềmwD2Nw ngZHdZZhoài ổnZHdZZh tiếnZHdZZhg quZHdZZhỷ uvgzwSgọi ngườimwD2Nw uvgzwScũng nmwD2Nwghe nfihư tfiiếng trờuvgzwSi, cfiòn nguvgzwSược lại,mwD2Nw chỉmwD2Nw uvgzwScó vềmwD2Nw uvgzwSnhà háZHdZZht ficho mìnhfi nghfie thmwD2Nwôi. ThậtZHdZZh mwD2Nwra kZHdZZhý ứcfi sfiâu đmwD2Nwậm mwD2Nwnhất vuvgzwSề cuộmwD2Nwc tZHdZZhhi ấymwD2Nw ZHdZZhchính làfi lễZHdZZh tramwD2Nwo giải,fi hômfi đóuvgzwS MạZHdZZhc Hfioành bưZHdZZhớc uvgzwSlên tặnguvgzwS hoauvgzwS, mỉmmwD2Nw cườiuvgzwS finói mộtmwD2Nw câuZHdZZh vôfi cùnZHdZZhg kiuvgzwSnh điểZHdZZhn, “Nămfi mwD2Nwnay dùuvgzwS sfiao cũnguvgzwS ngZHdZZhoài dựmwD2Nw đoán”,uvgzwS tmwD2Nwoàn trưuvgzwSờng uvgzwSxôn xao.

Thẩm Hạfi ZHdZZhThụy ngZHdZZhhĩ mwD2Nwđến fiđây, khôngmwD2Nw khỏifi cảmZHdZZh tháZHdZZhn mộtuvgzwS tZHdZZhiếng, tumwD2Nwổi ZHdZZhtrẻ tuvgzwShật ZHdZZhnhiều hoàfii bão.

Lạc Trfiăn lạmwD2Nwi hZHdZZhát ZHdZZhmột bmwD2Nwài tiếnguvgzwS anuvgzwSh rồiZHdZZh ZHdZZhđi xuống,mwD2Nw vuvgzwSươn tuvgzwSay ZHdZZhđón lấymwD2Nw ZHdZZhly ZHdZZhsoda ThZHdZZhẩm Hạfi Tfihụy đưa.

“Chị LạZHdZZhc Trăn,uvgzwS chịfi quảfi lfià chuvgzwSân finhân khônuvgzwSg filộ mwD2Nwchân tướng.”uvgzwS ThậmwD2Nwp TamwD2Nwm vỗZHdZZh tayfi, mắZHdZZht lấuvgzwSp lánhuvgzwS fitim hồng.

“Tôi ZHdZZhcòn châfin fithật hơZHdZZhn nfiữa cơZHdZZh, nàouvgzwS lạiuvgzwS đâyfi, uốmwD2Nwng rượuvgzwSu mwD2Nwvới chị,ZHdZZh khfiông saZHdZZhy khônmwD2Nwg về.”

“Vâng, ZHdZZhchị mwD2Nwnói tZHdZZhhế nào,fi ThZHdZZhập uvgzwSTam cũngmwD2Nw thZHdZZheo hầu.”

“Thế nàymwD2Nw làuvgzwS thếfi nàoZHdZZh?” Lfiiên ÂmwD2Nwn cuuvgzwSối cùZHdZZhng đãuvgzwS nhìuvgzwSn ZHdZZhra ZHdZZhchút buvgzwSất thường.

“Thỉnh thoảngmwD2Nw lZHdZZhại phámwD2Nwt tácuvgzwS mộtuvgzwS lmwD2Nwần, tuvgzwShường thôi.”fi ThẩmmwD2Nw mwD2NwHạ ThụymwD2Nw cườiZHdZZh ZHdZZhhà uvgzwShà uvgzwShai tiếnmwD2Nwg, ngoảnfih đầuuvgzwS uvgzwSnhìn dfii độngmwD2Nw củamwD2Nw LạZHdZZhc TrănmwD2Nw đặtmwD2Nw tZHdZZhrên mwD2Nwbàn uvgzwStrà lạiuvgzwS đanfig runmwD2Nwg, uvgzwS“Có ficần bảouvgzwS vfiới uvgzwSnó khôngfi, điệuvgzwSn thoạuvgzwSi củuvgzwSa nfió đãuvgzwS kêumwD2Nw nămZHdZZh luvgzwSần rồi?”mwD2Nw ThẩmZHdZZh Hạfi ThZHdZZhụy cZHdZZhầm uvgzwSdi mwD2Nwđộng luvgzwSên, nhfiíu mày,fi “HuvgzwSạ ThiêuvgzwSn Liên?”

Thẩm HạZHdZZh ThZHdZZhụy fihất ZHdZZhđầu fithoáng liZHdZZhếc qfiua Lfiạc TrZHdZZhăn đZHdZZhang đuaZHdZZh mwD2Nwrượu cùnfig mwD2NwThập fiTam thiếmwD2Nwu, bỗfing nhiuvgzwSên mỉmZHdZZh cfiười nZHdZZhói vớimwD2Nw Lifiên Ân,fi “ChịuvgzwS LiêuvgzwSn, cóZHdZZh muốZHdZZhn xZHdZZhem tròfi vuvgzwSui không?”

Liên Ânfi nZHdZZhhư cmwD2Nwhìm ZHdZZhtrong ZHdZZhsương mù.

Thẩm ZHdZZhHạ ThụyZHdZZh lạiZHdZZh bậuvgzwSt mwD2Nwcười hmwD2Nwa hả,ZHdZZh tiếpZHdZZh ZHdZZhđó lZHdZZhập tứcuvgzwS cúmwD2Nwi đầufi mfiở màuvgzwSn hìnZHdZZhh uvgzwSdi đfiộng ficủa LmwD2Nwạc Trăn,mwD2Nw figửi tfiin nfihắn, hZHdZZhai tin.

Nội dumwD2Nwng giốngmwD2Nw nZHdZZhhau, đZHdZZhều làZHdZZh, [EuvgzwSm uốmwD2Nwng sZHdZZhay quá,fi cmwD2Nwưng à,uvgzwS tmwD2Nwới fiđón euvgzwSm đi.uvgzwS] cònuvgzwS bổfi sufing thZHdZZhêm địuvgzwSa chuvgzwSỉ cụfi thể.

—-***—-

[1] BàmwD2Nwi háuvgzwSt nàyfi cfió nfihiều đoạnuvgzwS “lafi lauvgzwS” ZHdZZh: ))

[2] ýfi chuvgzwSỉ châmwD2Nwn mwD2Nwchó ZHdZZh(= nịnfih hómwD2Nwt), fitức kêfiu ThẩmmwD2Nw HạmwD2Nw Thụyfi biZHdZZhết cácfih finịnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng dmwD2Nwi fiđộng fivang lên,mwD2Nw phuvgzwSá vỡuvgzwS mfiột cuZHdZZhộc hộuvgzwSi nghZHdZZhị thảoZHdZZh luậZHdZZhn nghiêmmwD2Nw túc.fi MuvgzwSạc mwD2NwHoành ngmwD2Nwồi trênZHdZZh fighế chủfi uvgzwStọa cuvgzwSầm filấy ZHdZZhchiếc ZHdZZhđiện tfihoại mfiàu đmwD2Nwen uvgzwSsiêu uvgzwSmỏng đặtuvgzwS trmwD2Nwên muvgzwSép bàZHdZZhn, hmwD2Nwai giuvgzwSây safiu, bànfi tafiy nắfim dZHdZZhi độngfi nhấtmwD2Nw fithời simwD2Nwết cmwD2Nwhặt lại.

Lúc HZHdZZhạ fiThiên ZHdZZhLiên chạuvgzwSy đếnmwD2Nw phòngZHdZZh fiquán fibar đãZHdZZh thấyuvgzwS LạZHdZZhc mwD2NwTrăn đanmwD2Nwg nằmmwD2Nw trmwD2Nwong lfiòng mộtuvgzwS gãmwD2Nw đẹpuvgzwS trfiai, couvgzwSng ngưfiời kZHdZZhhông đượcfi thouvgzwSải mfiái, uvgzwSnhớ filại khmwD2Nwi nãymwD2Nw mmwD2Nwình mwD2Nwvượt bfia ZHdZZhcái đZHdZZhèn đỏmwD2Nw filiên tiếp,uvgzwS khôuvgzwSng kfihỏi lắcZHdZZh đầufi cườifi khổ.

Trên bànZHdZZh ZHdZZhtrà bàyuvgzwS lfia liuvgzwSệt biZHdZZha bọtmwD2Nw cuvgzwSùng uvgzwSmấy fichai rượuZHdZZh ngofiại cuvgzwSao cZHdZZhấp cuvgzwSó nimwD2Nwên đạiZHdZZh lâufi đời,ZHdZZh trouvgzwSng uvgzwSly rượumwD2Nw rómwD2Nwt đầfiy nhữZHdZZhng loạimwD2Nw rưmwD2Nwợu hỗnfi tạuvgzwSp mfiàu sắcfi khôngZHdZZh đồnfig nhuvgzwSất, hắmwD2Nwn biếtZHdZZh tửfiu lượngmwD2Nw củamwD2Nw côuvgzwS khôngZHdZZh tồimwD2Nw, cóZHdZZh tuvgzwShể nóiZHdZZh uvgzwSlà cựcmwD2Nw uvgzwSkỳ khá,ZHdZZh nhưnuvgzwSg pZHdZZhha mwD2Nwrượu, kfihông uvgzwSsay ficũng khó.fi HuvgzwSạ mwD2NwThiên LiênuvgzwS đứZHdZZhng ZHdZZhở ficửa mộtuvgzwS ZHdZZhlúc mớiZHdZZh uvgzwScất bmwD2Nwước đếnZHdZZh bênZHdZZh Lạcfi TrZHdZZhăn, hắnfi figiờ finày cuvgzwShỉ huvgzwSy fivọng ficô mwD2Nwkhông mưmwD2Nwợn rượuuvgzwS lmwD2Nwàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trmwD2Nwả lời.

“Chị LạcuvgzwS TrăZHdZZhn mwD2Nwuống sfiay ZHdZZhthường rấtmwD2Nw ymwD2Nwên ổn.”

Hạ ThimwD2Nwên LiZHdZZhên ngẩngZHdZZh đầmwD2Nwu nhìnfi figã ZHdZZhtrai thanZHdZZhh tfiú vừamwD2Nw nmwD2Nwói chufiyện, “CậuuvgzwS vấZHdZZht vfiả quá.”

Thập TamwD2Nwm uvgzwScười cười,mwD2Nw “KhôngmwD2Nw fisao, đâymwD2Nw lmwD2Nwà tráchZHdZZh nhiệmuvgzwS củZHdZZha tôi.”

Hạ Thiêfin LiêmwD2Nwn hơiZHdZZh nhuvgzwSếch khfióe mmwD2Nwiệng, cúiuvgzwS ngườuvgzwSi địZHdZZhnh nâuvgzwSng LạZHdZZhc TrămwD2Nwn dậy.

“Để chịZHdZZh ấyZHdZZh ngủmwD2Nw mZHdZZhột mwD2Nwlát đã,fi nếumwD2Nw mwD2Nwkhông chịuvgzwS ấfiy sẽfi pfihát cáu.fi” Thfiập TmwD2Nwam mwD2Nwngăn cảnZHdZZh, câZHdZZhu nàyfi cfiũng comwD2Nwi nhZHdZZhư filà thậtmwD2Nw lòng.

Hạ mwD2NwThiên LiênZHdZZh mwD2Nwngừng lại,ZHdZZh giơmwD2Nw cổuvgzwS ZHdZZhtay nfihìn đfiồng hồmwD2Nw, “NămZHdZZh phútZHdZZh nữaZHdZZh đfiược không?”

Thập Tfiam hípZHdZZh mắt,ZHdZZh cfiầm chafii bZHdZZhia mwD2Nwtrên bànmwD2Nw uốnuvgzwSg fimấy nuvgzwSgụm, khôngfi finói gì.

Một lfiát sZHdZZhau Hạfi ThZHdZZhiên LuvgzwSiên vưZHdZZhơn tmwD2Nway kfiéo lấyZHdZZh fieo LạcZHdZZh ZHdZZhTrăn, chmwD2Nwỉ uvgzwSlà uvgzwSvẫn ZHdZZhchưa đZHdZZhợi fihắn cZHdZZhó độngZHdZZh tácmwD2Nw tuvgzwSiếp tZHdZZhheo, mmwD2Nwột uvgzwSbàn tafiy độtfi nhiêuvgzwSn tfiách tauvgzwSy fihắn ra.

“Để tôi.”uvgzwS Giọfing nfiói đạmmwD2Nw nhạZHdZZht ficó vịuvgzwS xuvgzwSa cáfich trờiuvgzwS sinh.

Hạ ThiêZHdZZhn LuvgzwSiên ZHdZZhquay đfiầu lạiuvgzwS nhìnZHdZZh, lậpuvgzwS tứcmwD2Nw cuvgzwSười finói, “MạcmwD2Nw tiêfin siuvgzwSnh, mwD2Nwngưỡng fimộ đfiã lâu.”

Mạc Hofiành nguvgzwShiêng đầZHdZZhu, kmwD2Nwhẽ mwD2Nwgật, “Tôifi cũZHdZZhng vậy.”

Hạ Thiênfi LiênmwD2Nw cườifi lặuvgzwSng lẽfi, “CóZHdZZh filẽ chuvgzwSúng tfia mwD2Nwnên nZHdZZhgồi xuốngZHdZZh tròfi chuyệnfi mộtuvgzwS lát.”

“Cần thiZHdZZhết uvgzwSkhông?” MạcZHdZZh mwD2NwHoành ZHdZZhhỏi, fikhẩu mwD2Nwkhí đãZHdZZh chuvgzwSối từ.

“Chí ZHdZZhít chZHdZZhúng mwD2Nwta mwD2Nwcó cùngfi mộtZHdZZh cuvgzwShủ đề.”

Mạc HuvgzwSoành nhìfin lạifi mwD2NwHạ ThmwD2Nwiên Liên,ZHdZZh ZHdZZhvẻ ZHdZZhmặt điềmZHdZZh đuvgzwSạm, ZHdZZh“Tôi khôuvgzwSng cảmZHdZZh tZHdZZhhấy uvgzwScần thiếtuvgzwS phảiuvgzwS cZHdZZhó cuvgzwSuộc đàmZHdZZh luZHdZZhận này.”

“Thế ưZHdZZh?” uvgzwSSắc fimặt uvgzwSHạ TmwD2Nwhiên Liênfi chZHdZZhốc lZHdZZhát uvgzwStrở finên nghiêmfi túc.

Trong mmwD2Nwê mZHdZZhan, giọnmwD2Nwg nmwD2Nwói trầmZHdZZh thấfip fiquen thuộcmwD2Nw kmwD2Nwhiến gmwD2Nwiấc ZHdZZhngủ củauvgzwS ZHdZZhLạc TrănuvgzwS cựcfi mwD2Nwkỳ buồnuvgzwS bựcZHdZZh, giữfia lúuvgzwSc ngẩuvgzwSn ZHdZZhngơ mwD2Nwcó mộtuvgzwS cfiánh tmwD2Nway ômwD2Nwm lấyZHdZZh euvgzwSo cô,uvgzwS vfiững vàmwD2Nwng đmwD2Nwỡ cômwD2Nw ZHdZZhngồi dậZHdZZhy, huyệtZHdZZh tmwD2Nwhái dươnfig đfiau nhức,fi mwD2Nwdưới chânZHdZZh lạiZHdZZh ZHdZZhyếu uvgzwSớt vZHdZZhô lựcfi, cơuvgzwS thểfi uvgzwSkhó chfiịu nhưZHdZZh ZHdZZhthể bịuvgzwS tuvgzwSê liệt.

Lạc TuvgzwSrăn vưmwD2Nwơn mwD2Nwtay vỗuvgzwS lênmwD2Nw tráuvgzwSn, côuvgzwS kuvgzwShông dámwD2Nwm cZHdZZhhắc liZHdZZhệu mìnuvgzwSh cZHdZZhó phảifi uvgzwSmơ ZHdZZhmơ mànZHdZZhg mànfig troZHdZZhng uvgzwScơn sayfi, vìuvgzwS mwD2Nwthế lúcfi mwD2Nwnày mớZHdZZhi cảmmwD2Nw mwD2Nwgiác đượcmwD2Nw mwD2Nwngười đmwD2Nwang ômmwD2Nw côZHdZZh làuvgzwS MmwD2Nwạc Hoành,fi màZHdZZh cảfim xúuvgzwSc nàfiy khimwD2Nwến cuvgzwSô bZHdZZhất amwD2Nwn mộtZHdZZh cfiách khómwD2Nw hiểu.

“Tránh uvgzwSra…” Lạfic Trănfi ZHdZZhhơi lộfi vmwD2Nwẻ mệtmwD2Nw mỏZHdZZhi đẩymwD2Nw ngườiuvgzwS bmwD2Nwên ficạnh ZHdZZhra, ngZHdZZhã vềuvgzwS sôZHdZZh phauvgzwS, thậZHdZZht ZHdZZhra cfiô rấtfi ZHdZZhmuốn nóiZHdZZh fivới ngườifi nmwD2Nwày, khônguvgzwS mwD2Nwcó việcZHdZZh gìZHdZZh thìZHdZZh đZHdZZhừng dùngfi nfihãn hiệZHdZZhu sữauvgzwS tắmwD2Nwm, dầuuvgzwS gộimwD2Nw ZHdZZhấy nữa,uvgzwS chfio dfiù ZHdZZhmuốn dùnfig ZHdZZhcũng khuvgzwSông đmwD2Nwược tZHdZZhỏa fira cmwD2Nwùng fimột mwD2Nwloại ficảm giác.

“Đừng mwD2Nwchạm vmwD2Nwào tôuvgzwSi, mwD2Nwtôi rmwD2Nwất khỏe.”fi Mùifi hưuvgzwSơng ZHdZZhquen thuuvgzwSộc đZHdZZhến gZHdZZhần, LạcuvgzwS Tfirăn lạuvgzwSi đẩyZHdZZh ngườiuvgzwS muốnmwD2Nw đỡZHdZZh cfiô mộtmwD2Nw lầnZHdZZh nữa.

Một lúcmwD2Nw lâumwD2Nw sauvgzwSu, thafinh fiâm ấfim áZHdZZhp mộcfi ZHdZZhmạc vfiang lên,mwD2Nw “LạcuvgzwS TrănuvgzwS, ZHdZZhanh đưfia uvgzwSem mwD2Nwvề, eZHdZZhm uốnguvgzwS sfiay rồi.”

Lạc TmwD2Nwrăn thấyZHdZZh quáZHdZZhi lạfi, fisao hômwD2Nwm naZHdZZhy đâuZHdZZh fiđâu ZHdZZhcũng toànuvgzwS cảmfi giZHdZZhác cuvgzwSó uvgzwSngười uvgzwSquen, cfiố gmwD2Nwắng mởZHdZZh tfio hZHdZZhai ZHdZZhmắt, tZHdZZhầm nmwD2Nwhìn mơuvgzwS hồ,ZHdZZh nhưnZHdZZhg ruvgzwSõ ràmwD2Nwng khuôZHdZZhn mfiặt ZHdZZhhiện rmwD2Nwa trướcuvgzwS mắtZHdZZh cZHdZZhhính uvgzwSlà uvgzwSHạ ThiênuvgzwS LiêZHdZZhn, “…uvgzwS ZHdZZhHạ ZHdZZhThiên Liên?”

“Ừ.” ZHdZZhHạ Thiênfi mwD2NwLiên cườimwD2Nw mộtuvgzwS cZHdZZhách ýuvgzwS vfiị mùZHdZZh mwD2Nwmịt, nhânmwD2Nw tiZHdZZhện nắmuvgzwS lấyfi tamwD2Nwy cô.

“Sao anmwD2Nwh lạZHdZZhi ởZHdZZh đây…”uvgzwS ÝZHdZZh thứcfi huvgzwSãy ZHdZZhcòn mwD2Nwhơi tuvgzwSỉnh táo.

“Đến mwD2Nwđón em.ZHdZZh” HạuvgzwS ThiênZHdZZh Lfiiên đỡfi lấyuvgzwS bờZHdZZh vauvgzwSi ZHdZZhLạc Trăn.

Lạc ZHdZZhTrăn đứnguvgzwS fidậy, đuvgzwSầu nặnguvgzwS nhmwD2Nwư đemwD2Nwo chuvgzwSì, “EuvgzwSm muốnZHdZZh ngủ.”

“Về ZHdZZhlại ngủmwD2Nw tiếp,mwD2Nw nhé?”

Lạc Trăfin bỗnZHdZZhg nhiZHdZZhên bmwD2Nwật uvgzwScười hìuvgzwS hì,fi “HạuvgzwS ThiênmwD2Nw LiênuvgzwS, amwD2Nwnh cóuvgzwS tìnhmwD2Nw ZHdZZhý mwD2Nwvới eZHdZZhm à?”

Bốn phíauvgzwS tuvgzwSĩnh lặngZHdZZh bmwD2Nwa ZHdZZhgiây. “fiỪ, vfiề điuvgzwSểm finày anZHdZZhh ZHdZZhđã mwD2Nwthể hiệmwD2Nwn rZHdZZhõ uvgzwSràng rồmwD2Nwi.” NgữZHdZZh điệZHdZZhu cmwD2Nwhứa ýuvgzwS cườifi cmwD2Nwhậm rãiZHdZZh nmwD2Nwói rmwD2Nwa, maZHdZZhng thefio sựuvgzwS thẳnguvgzwS trắnmwD2Nw triệmwD2Nwt uvgzwSđể hiếmZHdZZh thấy.

Lạc TrănmwD2Nw cúiZHdZZh đầZHdZZhu khZHdZZhẽ cười,uvgzwS uvgzwS“Có tZHdZZhình ý…mwD2Nw hmwD2Nwa… efim cũZHdZZhng cZHdZZhảm thấyfi cofin nZHdZZhgười amwD2Nwnh rấtZHdZZh thmwD2Nwú vmwD2Nwị…” Lạcfi Trfiăn lfiắc lắZHdZZhc đầu,fi đầuZHdZZh càngZHdZZh nmwD2Nwặng, fikhông quảnfi nổimwD2Nw mạuvgzwSch smwD2Nwuy nghĩ,mwD2Nw vmwD2Nwẫn tmwD2Nwiếp ZHdZZhtục lẩmuvgzwS bẩuvgzwSm uvgzwSnói mmwD2Nwớ, “ĐimwD2Nw thôimwD2Nw… ZHdZZhđưa mwD2Nwbổn tiểfiu thfiư… vZHdZZhề uvgzwSnhà, euvgzwSm mufiốn ngủ…”ZHdZZh LồnuvgzwSg ngựcmwD2Nw phiềnfi mumwD2Nwộn mwD2Nwkhó cZHdZZhhịu, tuvgzwSừng đuvgzwSợt buồZHdZZhn nfiôn tràZHdZZho lêfin, mwD2Nwnão bZHdZZhộ fico firút nmwD2Nwgày càngmwD2Nw uvgzwSsít cmwD2Nwhặt, giốnuvgzwSg nhfiư muốnfi nuvgzwSứt toZHdZZhác ra.

“Vâng, đmwD2Nwại tZHdZZhiểu mwD2Nwthư, lậpuvgzwS tứcmwD2Nw đfiưa eZHdZZhm vềfi nhfià đâyfi.” Khôngfi khuvgzwSỏi bậtuvgzwS cmwD2Nwười, quảZHdZZh thựcfi cáfi tínmwD2Nwh ZHdZZhhơi ầmfi ĩ,fi nhưnZHdZZhg hoZHdZZhàn toàmwD2Nwn cmwD2Nwó uvgzwSthể chấpZHdZZh nhận,fi Hạfi TZHdZZhhiên Liêfin ôZHdZZhm LạcuvgzwS TrămwD2Nwn bướcuvgzwS ZHdZZhra fibên ngoài.

Lạc TZHdZZhrăn cfiảm giáfic nhưfi fimình đafing giẫmuvgzwS lênmwD2Nw ZHdZZhbọt ZHdZZhbiển, cmwD2Nwhỉ cófi tfihể yuvgzwSếu ớuvgzwSt ZHdZZhtựa vàoZHdZZh HạZHdZZh TZHdZZhhiên LiêuvgzwSn, mặmwD2Nwc uvgzwScho hắmwD2Nwn kéZHdZZho đi.

Đôi vợZHdZZh cfihồng smwD2Nwon dựafi sátmwD2Nw uvgzwSvào nuvgzwShau rờimwD2Nw đi,ZHdZZh tronmwD2Nwg uvgzwSgian phòfing chfiìm vfiào mộtfi mảZHdZZhnh tĩZHdZZhnh mịcmwD2Nwh, đếnuvgzwS khZHdZZhi MmwD2Nwạc ZHdZZhHoành mwD2Nwở mộtmwD2Nw bêZHdZZhn fibình ZHdZZhtĩnh đứngZHdZZh lêfin, đưauvgzwS mộtmwD2Nw mwD2Nwchiếc thẻuvgzwS ZHdZZhcho ThậpmwD2Nw Tam.

Thập TmwD2Nwam puvgzwShản ứngZHdZZh luvgzwSại liềmwD2Nwn vfiội vànguvgzwS xZHdZZhua mwD2Nwtay, “Chfii phuvgzwSí củaZHdZZh chịfi fiLạc Trfiăn fiđều đượcuvgzwS muvgzwSiễn phí.”ZHdZZh ThầnuvgzwS sắcmwD2Nw ZHdZZhMạc HoàZHdZZhnh đZHdZZhạm nhạt,fi nhuvgzwSưng uvgzwStia lạnhfi filùng tiềmZHdZZh ẩnZHdZZh truvgzwSong ZHdZZhcon ngươifi lZHdZZhại mwD2Nwvô cùnguvgzwS ruvgzwSõ finét. fiThập TuvgzwSam fiđang muốnfi lêmwD2Nwn tiếngmwD2Nw nóuvgzwSi gìmwD2Nw đó,fi MạcZHdZZh HoànmwD2Nwh đfiã đmwD2Nwẩy cfiửa ruvgzwSa ngoài.

“Quan hệZHdZZh mwD2Nwtam uvgzwSgiác điểnmwD2Nw hZHdZZhình, fimột từfi tZHdZZhhôi, tầmmwD2Nw thường.”fi ThẩuvgzwSm fiHạ ThuvgzwSụy vZHdZZhẫn finép fitrong góuvgzwSc ZHdZZhtối gặmwD2Nwm nửafi qufiả dưauvgzwS hấumwD2Nw xongZHdZZh, ZHdZZhphun rfia ZHdZZhmột từuvgzwS mwD2Nwtrần mwD2Nwthuật manmwD2Nwg uvgzwStính tổmwD2Nwng fikết, “fiLiên ÂnZHdZZh, thấyZHdZZh thếuvgzwS nào?”

Liên Âfin ngồifi xổZHdZZhm bêZHdZZhn uvgzwScạnh mwD2Nwsau mmwD2Nwột lmwD2Nwúc uvgzwSim lặnZHdZZhg mớZHdZZhi trầfim mặuvgzwSc gậmwD2Nwt đầu,uvgzwS “CuvgzwSô guvgzwSái fithì quáZHdZZh tầmwD2Nwm ZHdZZhthường, nuvgzwShưng đànZHdZZh ônfig uvgzwSlại khZHdZZhông tầmfi thườuvgzwSng, nfiếu cfió tmwD2Nwhể hZHdZZhốt vàZHdZZho trouvgzwSng qmwD2Nwuán —-”

Hạ ThiuvgzwSên Liênfi dìuuvgzwS LạuvgzwSc TZHdZZhrăn lênfi ZHdZZhxe, giúZHdZZhp ficô càZHdZZhi dâyfi auvgzwSn toànmwD2Nw, “CóuvgzwS thểmwD2Nw biếuvgzwSn mìuvgzwSnh tuvgzwShành thếZHdZZh này,mwD2Nw ZHdZZhem ZHdZZhcũng lfiợi huvgzwSại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ Thiêfin fiLiên sữngfi ZHdZZhsờ, mwD2Nwngồi trởfi uvgzwSlại ZHdZZhvị tríuvgzwS củaZHdZZh fimình, khẽuvgzwS cưmwD2Nwời thànhZHdZZh tiếng,mwD2Nw ZHdZZh“Đây mwD2Nwcó tfihể couvgzwSi nmwD2Nwhư mộuvgzwSt mũiZHdZZh tênfi trZHdZZhúng uvgzwShai đíuvgzwSch uvgzwStrên mộtZHdZZh gZHdZZhiá mwD2Nwtrị nàuvgzwSo đófi không?”

Ngoảnh đầmwD2Nwu nhìuvgzwSn gươnmwD2Nwg mặmwD2Nwt muvgzwSang vẻmwD2Nw thmwD2Nwuần khiếtZHdZZh vmwD2Nwô ZHdZZhcùng trZHdZZhong mwD2Nwmê mmwD2Nwan, bmwD2Nwất đắcmwD2Nw dĩfi tuvgzwShở dfiài, “Cốfi finhóc finày quảZHdZZh đúngZHdZZh uvgzwSlà mộtmwD2Nw taZHdZZhi họa.”mwD2Nw BấuvgzwSt tfihình lfiình, LạcmwD2Nw TrămwD2Nwn vươmwD2Nwn mwD2Nwtay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”