You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
ciAg"" 

Một giciAgan 7o4aNPN2phòng 362Vgx5bquán ciAgbar, 362Vgx5bLạc Trăn,ciAg L362Vgx5biên ÂnciAg, Thẩ362Vgx5bm H7o4aNPN2ạ ciAgThụy, Thất362Vgx5b ThấtciAg ciAgxiêu 7o4aNPN2vẹo vắtciAg ciAgngười lên7o4aNPN2 ciAgsô 362Vgx5bpha táciAgn gciAgẫu, hciAgai cậu7o4aNPN2 ấ7o4aNPN2m 362Vgx5bca há362Vgx5bt ở362Vgx5b 7o4aNPN2bên tr7o4aNPN2ên, h7o4aNPN2át 7o4aNPN2“Những bôngciAg h7o4aNPN2oa kia”362Vgx5b của362Vgx5b PhciAgác Thụ.

“Thập TciAgam, đừng7o4aNPN2 7o4aNPN2“la” 362Vgx5bnữa [ciAg1], tôi362Vgx5b nciAgghe sciAgắp t362Vgx5bắt thở7o4aNPN2 đâyciAg 362Vgx5bnày, đổi7o4aNPN2 bài362Vgx5b n7o4aNPN2ào ciAgvui ciAghơn đi!”7o4aNPN2 LạcciAg Tră362Vgx5bn né362Vgx5bm mộtciAg cá7o4aNPN2i gốiciAg ômciAg qua.

“Được, ciAgvậy ch7o4aNPN2ị 7o4aNPN2thích nciAgghe bàiciAg n7o4aNPN2ào?” Th362Vgx5bập 7o4aNPN2Tam kiềmciAg lại362Vgx5b gi362Vgx5bọng ca7o4aNPN2o đ362Vgx5bã “l7o4aNPN2a” đ7o4aNPN2ến phân7o4aNPN2 nửa,7o4aNPN2 nịnciAgh nọciAgt hỏi362Vgx5b Lạ7o4aNPN2c Trăn.

“Tao lạ7o4aNPN2i cảm362Vgx5b t7o4aNPN2hấy r7o4aNPN2ất dễciAg nghciAge, ta7o4aNPN2o t362Vgx5bhích gi362Vgx5bọng nà7o4aNPN2y, cái7o4aNPN2 g7o4aNPN2ì n7o4aNPN2hỉ, 7o4aNPN2u buồciAgn, đúnciAgg khôn7o4aNPN2g 7o4aNPN2A Thụy?”

“Đúng, qciAguá đ7o4aNPN2úng, chciAgị Liên362Vgx5b nói7o4aNPN2 đều7o4aNPN2 đúng7o4aNPN2!” Thẩ7o4aNPN2m Hạ7o4aNPN2 ThụciAgy cciAgười ciAghề hề.

“Tao bảciAgo nà362Vgx5by ThẩmciAg H7o4aNPN2ạ Thụy362Vgx5b, ch7o4aNPN2ân n362Vgx5bày củ362Vgx5ba m7o4aNPN2ày dỡciAg từ7o4aNPN2 7o4aNPN2trên tciAghân 362Vgx5bchó xuố7o4aNPN2ng 7o4aNPN2à, saciAgu đciAgó lắpciAg 362Vgx5blên ngư362Vgx5bời mìciAgnh 7o4aNPN2hả [2362Vgx5b].” Lạ7o4aNPN2c T7o4aNPN2răn g362Vgx5biơ ciAgchân 7o4aNPN2hung h362Vgx5bãn chọ362Vgx5bc loạ362Vgx5bn tr7o4aNPN2ên đ362Vgx5bùi của362Vgx5b Thẩm7o4aNPN2 362Vgx5bHạ Thụy.

“Ơ 7o4aNPN2hay, quấ362Vgx5by rố7o4aNPN2i tìnciAgh dục.”

“Tao ciAgđánh mày!”

Hai c7o4aNPN2ậu ấm362Vgx5b nh7o4aNPN2ìn 7o4aNPN2nhau, chủciAg độn7o4aNPN2g chọnciAg một362Vgx5b b362Vgx5bài tình362Vgx5b 7o4aNPN2ca háciAgt đôi.

“Nói đi7o4aNPN2 nói362Vgx5b lại,”ciAg L7o4aNPN2iên 7o4aNPN2Ân nhì362Vgx5bn ciAgvề phíciAga Lạc7o4aNPN2 Trăn362Vgx5b đang362Vgx5b 7o4aNPN2cuộn t7o4aNPN2ròn trê7o4aNPN2n 7o4aNPN2sô ciAgpha đciAgơn, “Bạ7o4aNPN2ch mãciAg củaciAg mày362Vgx5b đâciAgu? 7o4aNPN2Sao chưciAga 362Vgx5bnghe 7o4aNPN2mày n7o4aNPN2hắc đ362Vgx5bến nciAgữa nhỉ,362Vgx5b tciAgrước đâ362Vgx5by chẳnciAgg phải362Vgx5b ngà362Vgx5by 362Vgx5bnào cũn362Vgx5bg t7o4aNPN2reo trê7o4aNPN2n miệngciAg sao?”

Thẩm Hạ7o4aNPN2 Thụy7o4aNPN2 vừ7o4aNPN2a ngciAghe l7o4aNPN2iền cư362Vgx5bời ciAghô hố,ciAg “Người362Vgx5b 362Vgx5bta sớm7o4aNPN2 ciAgkhông cần362Vgx5b nó362Vgx5b rồi,362Vgx5b ch362Vgx5bị Liên362Vgx5b, ch7o4aNPN2ị cố7o4aNPN2 ý7o4aNPN2 đú7o4aNPN2ng khôn362Vgx5bg?” 7o4aNPN2Thẩm ciAgHạ Thụy7o4aNPN2 cciAgòn nh362Vgx5bớ mìn362Vgx5bh đã362Vgx5b 362Vgx5bkể chuyện362Vgx5b ciAgnày ciAgcho LiênciAg Ân,ciAg hơn7o4aNPN2 362Vgx5bnữa cò7o4aNPN2n kểciAg 362Vgx5brất s362Vgx5bống độnciAgg hìn7o4aNPN2h tượng.

Lạc TciAgrăn l362Vgx5búc n362Vgx5bày 362Vgx5bkhông 7o4aNPN2hô 7o4aNPN2ứng ciAgvới Thẩm7o4aNPN2 ciAgHạ ThụciAgy 7o4aNPN2nữa, ngẩn7o4aNPN2g đầuciAg nh362Vgx5bìn trầ7o4aNPN2n nciAghà lộngciAg l7o4aNPN2ẫy v362Vgx5bàng so362Vgx5bn, mắciAgt chớciAgp chớp.

“Không tiếp362Vgx5b tụcciAg n7o4aNPN2ữa à?”7o4aNPN2 Li7o4aNPN2ên Â362Vgx5bn ciAgvô cùnciAgg kin7o4aNPN2h ngạc.

“Chị tưởngciAg 7o4aNPN2là 362Vgx5btiểu thu362Vgx5byết 7o4aNPN2nhiều kciAgỳ à,ciAg 362Vgx5bđều là362Vgx5b chuyện362Vgx5b của7o4aNPN2 ha7o4aNPN2i năciAgm trước,362Vgx5b xociAgng xuô362Vgx5bi từciAg lciAgâu rồiciAg.” T362Vgx5bhẩm Hạ362Vgx5b T362Vgx5bhụy nâ362Vgx5bng 362Vgx5bly rượuciAg hướng362Vgx5b 362Vgx5bqua LạciAgc Tr362Vgx5băn l7o4aNPN2àm điciAgệu b7o4aNPN2ộ chúciAgc rượu.

“Không đúng,”7o4aNPN2 Liê7o4aNPN2n Ân362Vgx5b ngồiciAg t362Vgx5bhẳng d7o4aNPN2ậy, cú7o4aNPN2i đ362Vgx5bầu trầ362Vgx5bm 7o4aNPN2tư, “362Vgx5bTao nhớ362Vgx5b h7o4aNPN2ai năciAgm t7o4aNPN2rước, cáiciAg t362Vgx5bên 7o4aNPN2bạch ciAgmã ấy362Vgx5b c7o4aNPN2hạy đếnciAg hciAgỏi tciAgao L362Vgx5bạc TrănciAg 362Vgx5bxin h362Vgx5bọc trườnciAgg nàciAgo, 362Vgx5bvẻ mặt362Vgx5b rấtciAg th7o4aNPN2ành khẩn,362Vgx5b rấ7o4aNPN2t th7o4aNPN2a ciAgthiết, 362Vgx5brất đau362Vgx5b kciAghổ, 7o4aNPN2rất ti362Vgx5bều tụy,ciAg s362Vgx5buýt nữa7o4aNPN2 ta362Vgx5bo còciAgn tưở7o4aNPN2ng Lạc7o4aNPN2 Tră7o4aNPN2n p7o4aNPN2hụ hắ7o4aNPN2n, đư362Vgx5bơng nhiên7o4aNPN2 lát7o4aNPN2 saciAgu 7o4aNPN2tao l7o4aNPN2ập 362Vgx5btức tỉciAgnh táo,7o4aNPN2 ng362Vgx5bhĩ cáiciAg thằng362Vgx5b 362Vgx5bnhóc như7o4aNPN2 hắn,7o4aNPN2 đãciAg bắt362Vgx5b 362Vgx5bnạt ciAgem g362Vgx5bái ciAgnhà t7o4aNPN2ao c7o4aNPN2òn 7o4aNPN2dám g362Vgx5biả bộ7o4aNPN2 362Vgx5bsi tìn362Vgx5bh trước362Vgx5b mặt362Vgx5b chị7o4aNPN2 đây362Vgx5b, nhciAgào lênciAg đán7o4aNPN2h c362Vgx5bho một7o4aNPN2 trận,7o4aNPN2 k7o4aNPN2ết q362Vgx5buả —-”7o4aNPN2 Li7o4aNPN2ên Â7o4aNPN2n ngừn362Vgx5bg lại362Vgx5b ciAgho hồciAgi 7o4aNPN2lâu, “B7o4aNPN2a 7o4aNPN2chiêu b362Vgx5bị chế362Vgx5b ngự,362Vgx5b sciAgau đóciAg t7o4aNPN2ao ciAgvì t362Vgx5bhân ciAgquên 7o4aNPN2nghĩa c7o4aNPN2ho hắnciAg ciAgđịa 362Vgx5bchỉ, 7o4aNPN2hắn li362Vgx5bên tục7o4aNPN2 nói362Vgx5b h362Vgx5bai tiế7o4aNPN2ng cảciAgm ơ362Vgx5bn, xon362Vgx5bg ciAgquay người7o4aNPN2 chạy7o4aNPN2 luô362Vgx5bn, ta362Vgx5bo trôciAgng 362Vgx5btheo 362Vgx5bbóng ciAglưng nôciAgn n7o4aNPN2óng ấciAgy ciAgmà ngh362Vgx5bĩ, 362Vgx5bgã đ362Vgx5bàn ôciAgng tốt7o4aNPN2 thế7o4aNPN2 nàyciAg chắc362Vgx5b támciAg pciAghần l7o4aNPN2à e7o4aNPN2m 7o4aNPN2gái m362Vgx5bình hiểu362Vgx5b l362Vgx5bầm rồ362Vgx5bi.” Nói362Vgx5b đến7o4aNPN2 đâciAgy, Li362Vgx5bên Ân362Vgx5b nciAggẩng 7o4aNPN2đầu án7o4aNPN2h mắt7o4aNPN2 huciAgng á362Vgx5bc, “Hóa362Vgx5b 362Vgx5bra 362Vgx5blà 362Vgx5bhỏi đểciAg ciAgchơi t362Vgx5bhôi à!”

Lạc TrăciAgn vẫn362Vgx5b nh7o4aNPN2ìn l362Vgx5bên t7o4aNPN2rần nhà,7o4aNPN2 kh362Vgx5bông hềciAg ciAgđộng đậ7o4aNPN2y, tự362Vgx5ba nh362Vgx5bư 362Vgx5bđã cứ362Vgx5bng đciAgờ ra.

“Em gái,7o4aNPN2 khôciAgng sciAgao 7o4aNPN2chứ?” Th362Vgx5bẩm 362Vgx5bHạ Thụ362Vgx5by ngh362Vgx5be xciAgong c362Vgx5bũng ciAgsững sciAgờ, đo362Vgx5bạn hciAgoàn hồn362Vgx5b đáciAg ngườ7o4aNPN2i bên7o4aNPN2 ciAgcạnh m362Vgx5bột cái.

“không 362Vgx5bsao, cóciAg ciAgthể c7o4aNPN2ó chuyệciAgn gìciAg được7o4aNPN2 chứ.ciAg” LạcciAg Tră362Vgx5bn đứ7o4aNPN2ng dậciAgy, cầ7o4aNPN2m 362Vgx5bchai 362Vgx5bbia trên362Vgx5b bànciAg ciAgtrà tr362Vgx5bút 7o4aNPN2một ng7o4aNPN2ụm, rồiciAg 362Vgx5bđi lênciAg bciAgục há362Vgx5bt 7o4aNPN2nhận mi362Vgx5bcro t362Vgx5brên ta362Vgx5by ciAgThập TaciAgm, tươciAgi cười7o4aNPN2 nóciAgi, “ĐếciAgn tao362Vgx5b, tụi7o4aNPN2 màyciAg ở7o4aNPN2 dư362Vgx5bới mà362Vgx5b ng7o4aNPN2he, nghciAge luônciAg ciAgcho tciAgao nhá7o4aNPN2, bổn362Vgx5b ti7o4aNPN2ểu ciAgthư cống7o4aNPN2 ciAghiến 7o4aNPN2ca háciAgt, qciAguán quciAgân tciAgop 7o4aNPN210 daciAgnh cciAga của362Vgx5b trườ362Vgx5bng 7o4aNPN2E táiciAg xu7o4aNPN2ất lần362Vgx5b đciAgầu 7o4aNPN2tiên, nghìn362Vgx5b 7o4aNPN2vàng cũ362Vgx5bng ciAgkhó cầu.”

“Tao c7o4aNPN2ó 7o4aNPN2nói cciAghuyện gì7o4aNPN2 đá362Vgx5bng để7o4aNPN2 v362Vgx5bui mừng7o4aNPN2 à?”ciAg L7o4aNPN2iên Â362Vgx5bn ng362Vgx5bhiêng 362Vgx5bđầu hỏi362Vgx5b ciAgThẩm H362Vgx5bạ Thụy.

Thẩm 362Vgx5bHạ Thụ7o4aNPN2y n362Vgx5bhấp nciAggụm rượuciAg nhì362Vgx5bn lêciAgn bụ362Vgx5bc, khciAgông lciAgên tiếng.

Lạc TciAgrăn há362Vgx5bt 7o4aNPN2liên tiếp7o4aNPN2 7o4aNPN2hai bài7o4aNPN2 tiế362Vgx5bng anh.

“Không ngciAgờ vẫnciAg cciAgó chú7o4aNPN2t t7o4aNPN2hực lực.”ciAg Liê7o4aNPN2n Â7o4aNPN2n đciAgánh giáciAg 7o4aNPN2một 7o4aNPN2cách kh7o4aNPN2ách quan.

“Không t7o4aNPN2hế tciAghì sciAgao già362Vgx5bnh qu7o4aNPN2án q7o4aNPN2uân hả362Vgx5b.” Th7o4aNPN2ẩm H7o4aNPN2ạ ThụciAgy mciAgỉm cười7o4aNPN2, cũciAgng n362Vgx5bhớ lạiciAg cuộc7o4aNPN2 th7o4aNPN2i c362Vgx5ba hát362Vgx5b 7o4aNPN2làm ch362Vgx5bo c7o4aNPN2ả trườngciAg x7o4aNPN2ôn ciAgxao vào362Vgx5b nă362Vgx5bm thứ7o4aNPN2 bciAga, kh7o4aNPN2i ấy362Vgx5b L362Vgx5bạc Tră362Vgx5bn có362Vgx5b thểciAg thciAgam 7o4aNPN2gia được7o4aNPN2 là7o4aNPN2 7o4aNPN2do 7o4aNPN2không cẩ362Vgx5bn thận7o4aNPN2 ngh7o4aNPN2e nóiciAg ch362Vgx5bủ tciAgịch ciAghội h7o4aNPN2ọc s7o4aNPN2inh MạcciAg Hoành7o4aNPN2 ciAglà mciAgột giáciAgm khảociAg của362Vgx5b vòciAgng s362Vgx5bơ 362Vgx5bloại, 362Vgx5bmà 362Vgx5bcái c7o4aNPN2on 362Vgx5bbé 362Vgx5bLạc Trăn7o4aNPN2 hciAgay t362Vgx5brêu ch362Vgx5bọc n7o4aNPN2am s362Vgx5binh 7o4aNPN2làm thú362Vgx5b 362Vgx5bvui cuộc7o4aNPN2 sốngciAg đươngciAg n7o4aNPN2hiên sẽ362Vgx5b không7o4aNPN2 ciAgbở ciAglỡ bấ362Vgx5bt cciAgứ 7o4aNPN2cơ 362Vgx5bhội nào7o4aNPN2, lảo362Vgx5b đảociAg 362Vgx5bchạy ciAgđi ciAgbáo dan362Vgx5bh, ciAgcòn 7o4aNPN2về sa7o4aNPN2u làm7o4aNPN2 sa7o4aNPN2o lạ362Vgx5bi 362Vgx5bgiành đượ7o4aNPN2c giải7o4aNPN2 n362Vgx5bhất, ThẩmciAg HciAgạ 362Vgx5bThụy cũ362Vgx5bng m7o4aNPN2ơ hồ,362Vgx5b ciAgthực lựcciAg 362Vgx5bthì không7o4aNPN2 ké362Vgx5bm nhciAgưng chưaciAg ciAgđến mức7o4aNPN2 đư362Vgx5bợc ciAggiải n7o4aNPN2hất, tciAgrong đóciAg 362Vgx5bcó h7o4aNPN2ai t7o4aNPN2hí 362Vgx5bsinh c7o4aNPN2ô thấ7o4aNPN2y còciAgn 362Vgx5bmạnh mẽ7o4aNPN2 362Vgx5bhơn c362Vgx5bả 362Vgx5bLạc Tr362Vgx5băn, saciAgu 7o4aNPN2này Th7o4aNPN2ẩm HạciAg Th7o4aNPN2ụy ngẫm362Vgx5b lại362Vgx5b cũn7o4aNPN2g đã7o4aNPN2 tciAghông suốtciAg, làmciAg c7o4aNPN2a sciAgĩ quciAgan 362Vgx5btrọng nhấ7o4aNPN2t là7o4aNPN2 gì362Vgx5b, vẻ7o4aNPN2 bềciAg ngoà362Vgx5bi! B362Vgx5bề ngoài7o4aNPN2 ổn7o4aNPN2 tiếng7o4aNPN2 ciAgquỷ 362Vgx5bgọi 362Vgx5bngười cciAgũng n362Vgx5bghe ciAgnhư tiếnciAgg trời,7o4aNPN2 còciAgn n362Vgx5bgược lại,ciAg chỉ7o4aNPN2 ciAgcó vciAgề nhà7o4aNPN2 hátciAg 7o4aNPN2cho mì7o4aNPN2nh ngciAghe 7o4aNPN2thôi. 362Vgx5bThật r362Vgx5ba kciAgý ứcciAg sâuciAg đ362Vgx5bậm nhất7o4aNPN2 vềciAg 7o4aNPN2cuộc tciAghi ấ362Vgx5by chín362Vgx5bh là7o4aNPN2 lễ362Vgx5b tra7o4aNPN2o giciAgải, h362Vgx5bôm đóciAg M7o4aNPN2ạc Hoàn7o4aNPN2h bciAgước lêciAgn t362Vgx5bặng hoa7o4aNPN2, mỉm362Vgx5b 7o4aNPN2cười nóiciAg một362Vgx5b câu362Vgx5b ciAgvô cùn362Vgx5bg ki7o4aNPN2nh điển,7o4aNPN2 “Năm7o4aNPN2 n362Vgx5bay dciAgù s7o4aNPN2ao cũnciAgg ngo362Vgx5bài dự7o4aNPN2 đoán”,7o4aNPN2 tciAgoàn trườngciAg xôciAgn xao.

Thẩm Hạ362Vgx5b Thụ362Vgx5by nghĩ7o4aNPN2 đếnciAg đây362Vgx5b, 7o4aNPN2không 362Vgx5bkhỏi cảmciAg thciAgán mộ7o4aNPN2t t362Vgx5biếng, t7o4aNPN2uổi tr362Vgx5bẻ thật7o4aNPN2 nhi362Vgx5bều 7o4aNPN2hoài bão.

Lạc Trăn362Vgx5b lạciAgi hát7o4aNPN2 một362Vgx5b bàciAgi tiến362Vgx5bg 362Vgx5banh r362Vgx5bồi ciAgđi xuống362Vgx5b, ciAgvươn t362Vgx5bay đó362Vgx5bn lấyciAg lciAgy ciAgsoda Th362Vgx5bẩm Hạ362Vgx5b Thụy362Vgx5b đưa.

“Chị Lạc7o4aNPN2 Tr362Vgx5băn, chị362Vgx5b 7o4aNPN2quả 362Vgx5blà châciAgn nhânciAg không362Vgx5b l362Vgx5bộ chân7o4aNPN2 tướnciAgg.” 362Vgx5bThập Ta362Vgx5bm ciAgvỗ ciAgtay, mciAgắt lấpciAg lciAgánh 362Vgx5btim hồng.

“Tôi còn362Vgx5b chân362Vgx5b thciAgật h7o4aNPN2ơn nciAgữa cơ7o4aNPN2, ciAgnào l362Vgx5bại đâ7o4aNPN2y, 362Vgx5buống rượu7o4aNPN2 v7o4aNPN2ới chị,7o4aNPN2 khôn362Vgx5bg ciAgsay khônciAgg về.”

“Vâng, chciAgị nciAgói thếciAg ciAgnào, Thập362Vgx5b 7o4aNPN2Tam cũ362Vgx5bng th7o4aNPN2eo hầu.”

“Thế nà362Vgx5by l362Vgx5bà thếciAg nào362Vgx5b?” 7o4aNPN2Liên Ân7o4aNPN2 ciAgcuối cùng362Vgx5b đã362Vgx5b n7o4aNPN2hìn 362Vgx5bra 7o4aNPN2chút 362Vgx5bbất thường.

“Thỉnh tho362Vgx5bảng lạiciAg phá362Vgx5bt tá7o4aNPN2c một7o4aNPN2 7o4aNPN2lần, thường7o4aNPN2 thôciAgi.” T362Vgx5bhẩm Hạ7o4aNPN2 7o4aNPN2Thụy cười362Vgx5b h7o4aNPN2à hà362Vgx5b hciAgai tiếng,ciAg ngociAgảnh đầu7o4aNPN2 n362Vgx5bhìn 7o4aNPN2di động7o4aNPN2 củ362Vgx5ba LạciAgc TrciAgăn đặ7o4aNPN2t 362Vgx5btrên bciAgàn tràciAg 362Vgx5blại đ362Vgx5bang r7o4aNPN2ung, “CciAgó cần362Vgx5b bảo7o4aNPN2 với7o4aNPN2 n362Vgx5bó kh7o4aNPN2ông, đciAgiện ciAgthoại của362Vgx5b nóciAg 7o4aNPN2đã kêciAgu nămciAg lầ7o4aNPN2n rồciAgi?” TciAghẩm Hạ7o4aNPN2 362Vgx5bThụy cầ7o4aNPN2m d7o4aNPN2i độngciAg lciAgên, nhí7o4aNPN2u mày362Vgx5b, “Hạ362Vgx5b ciAgThiên Liên?”

Thẩm HạciAg Thụy362Vgx5b hấ7o4aNPN2t đầu362Vgx5b 7o4aNPN2thoáng liciAgếc q362Vgx5bua LciAgạc TrciAgăn 7o4aNPN2đang đu7o4aNPN2a 362Vgx5brượu cùciAgng Thập7o4aNPN2 7o4aNPN2Tam ciAgthiếu, bỗngciAg nhi7o4aNPN2ên 362Vgx5bmỉm cười7o4aNPN2 nó7o4aNPN2i vớiciAg Liê7o4aNPN2n Ân,7o4aNPN2 “ChịciAg LiciAgên, 362Vgx5bcó m362Vgx5buốn 7o4aNPN2xem trò7o4aNPN2 7o4aNPN2vui không?”

Liên ciAgÂn nhưciAg ciAgchìm t7o4aNPN2rong ciAgsương mù.

Thẩm HciAgạ Thụy7o4aNPN2 362Vgx5blại b7o4aNPN2ật cườ362Vgx5bi hciAga 7o4aNPN2hả, ti7o4aNPN2ếp 7o4aNPN2đó lậ7o4aNPN2p tciAgức 7o4aNPN2cúi đầu362Vgx5b mởciAg mciAgàn hìnciAgh d362Vgx5bi độngciAg c7o4aNPN2ủa ciAgLạc TrănciAg, gửciAgi ticiAgn ciAgnhắn, 362Vgx5bhai tin.

Nội d362Vgx5bung gi362Vgx5bống nhciAgau, đều362Vgx5b là,7o4aNPN2 [362Vgx5bEm uống7o4aNPN2 ciAgsay q362Vgx5buá, cưn362Vgx5bg 362Vgx5bà, ciAgtới đ7o4aNPN2ón e7o4aNPN2m ciAgđi.] còn7o4aNPN2 7o4aNPN2bổ su362Vgx5bng 362Vgx5bthêm địa7o4aNPN2 chỉ362Vgx5b cụciAg thể.

—-***—-

[1] BàciAgi hciAgát n7o4aNPN2ày 362Vgx5bcó nhiề362Vgx5bu đ7o4aNPN2oạn “lciAga l362Vgx5ba” 7o4aNPN2: ))

[2] ý362Vgx5b c362Vgx5bhỉ 362Vgx5bchân 7o4aNPN2chó ciAg(= nịn7o4aNPN2h hót)7o4aNPN2, tức7o4aNPN2 7o4aNPN2kêu Th362Vgx5bẩm Hạ7o4aNPN2 7o4aNPN2Thụy 362Vgx5bbiết cách362Vgx5b 362Vgx5bnịnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

ciAg"" 

Tiếng d7o4aNPN2i 7o4aNPN2động vanciAgg ciAglên, 7o4aNPN2phá vciAgỡ một362Vgx5b cu7o4aNPN2ộc hộ362Vgx5bi n7o4aNPN2ghị thảo362Vgx5b luận7o4aNPN2 ng362Vgx5bhiêm 7o4aNPN2túc. Mạc7o4aNPN2 362Vgx5bHoành ng7o4aNPN2ồi trê7o4aNPN2n ciAgghế 7o4aNPN2chủ 362Vgx5btọa ciAgcầm 362Vgx5blấy chiếc362Vgx5b đ7o4aNPN2iện thoạciAgi mà362Vgx5bu ciAgđen 7o4aNPN2siêu m7o4aNPN2ỏng đ7o4aNPN2ặt trêciAgn mé362Vgx5bp bàn,ciAg 7o4aNPN2hai giây7o4aNPN2 sa7o4aNPN2u, bàn362Vgx5b taciAgy ciAgnắm dciAgi động362Vgx5b nhciAgất thờ362Vgx5bi ciAgsiết chặt362Vgx5b lại.

Lúc 362Vgx5bHạ 362Vgx5bThiên LiêciAgn chciAgạy 7o4aNPN2đến 362Vgx5bphòng qciAguán 7o4aNPN2bar đã7o4aNPN2 thấyciAg LciAgạc TciAgrăn đanciAgg nciAgằm tronciAgg ciAglòng m7o4aNPN2ột g7o4aNPN2ã 7o4aNPN2đẹp 7o4aNPN2trai, c7o4aNPN2ong người362Vgx5b khôngciAg được362Vgx5b 362Vgx5bthoải m7o4aNPN2ái, ciAgnhớ lạiciAg kh7o4aNPN2i nã362Vgx5by m362Vgx5bình vượ362Vgx5bt b7o4aNPN2a cáiciAg ciAgđèn 362Vgx5bđỏ liên362Vgx5b ciAgtiếp, kh362Vgx5bông khỏ362Vgx5bi ciAglắc đầu7o4aNPN2 cườciAgi khổ.

Trên 7o4aNPN2bàn ciAgtrà bà7o4aNPN2y 7o4aNPN2la liệt7o4aNPN2 bciAgia bọt362Vgx5b cùciAgng mấy362Vgx5b chciAgai r7o4aNPN2ượu ngociAgại cciAgao cấp362Vgx5b 7o4aNPN2có n7o4aNPN2iên đạ362Vgx5bi lâu7o4aNPN2 đời,7o4aNPN2 t362Vgx5brong ciAgly r7o4aNPN2ượu ciAgrót đ7o4aNPN2ầy nciAghững 362Vgx5bloại rượu362Vgx5b 362Vgx5bhỗn tciAgạp màu7o4aNPN2 sắc7o4aNPN2 kh7o4aNPN2ông đồn7o4aNPN2g nhấ7o4aNPN2t, hắciAgn biếtciAg tử7o4aNPN2u lượngciAg của7o4aNPN2 côciAg ciAgkhông tồ7o4aNPN2i, c362Vgx5bó thciAgể n362Vgx5bói 7o4aNPN2là cực362Vgx5b kỳ7o4aNPN2 kháciAg, n7o4aNPN2hưng ph7o4aNPN2a rượu,362Vgx5b ciAgkhông ciAgsay 7o4aNPN2cũng khó.7o4aNPN2 7o4aNPN2Hạ T362Vgx5bhiên LiêciAgn đứciAgng 362Vgx5bở ciAgcửa một362Vgx5b 362Vgx5blúc mới7o4aNPN2 cất362Vgx5b bưciAgớc đến362Vgx5b bênciAg LạciAgc 7o4aNPN2Trăn, 7o4aNPN2hắn gi362Vgx5bờ nà7o4aNPN2y c7o4aNPN2hỉ 362Vgx5bhy vọn7o4aNPN2g 362Vgx5bcô không7o4aNPN2 m362Vgx5bượn rượu7o4aNPN2 làm7o4aNPN2 càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảciAg lời.

“Chị Lạ362Vgx5bc Tră7o4aNPN2n uốnciAgg ciAgsay thườngciAg 362Vgx5brất yên362Vgx5b ổn.”

Hạ Thiê7o4aNPN2n Liên362Vgx5b n7o4aNPN2gẩng đầu7o4aNPN2 nh7o4aNPN2ìn gã7o4aNPN2 ciAgtrai 7o4aNPN2thanh tciAgú vừa7o4aNPN2 nói7o4aNPN2 c7o4aNPN2huyện, “Cậu7o4aNPN2 vất7o4aNPN2 vảciAg quá.”

Thập T362Vgx5bam cười362Vgx5b cười,ciAg “KhônciAgg 7o4aNPN2sao, đây7o4aNPN2 7o4aNPN2là trác362Vgx5bh n362Vgx5bhiệm ciAgcủa tôi.”

Hạ ThiêciAgn ciAgLiên 7o4aNPN2hơi nhếchciAg k362Vgx5bhóe miệnciAgg, 7o4aNPN2cúi nciAggười đciAgịnh nâng362Vgx5b LạcciAg TciAgrăn dậy.

“Để 7o4aNPN2chị ấ7o4aNPN2y ng362Vgx5bủ 7o4aNPN2một l7o4aNPN2át 362Vgx5bđã, nciAgếu k362Vgx5bhông chciAgị ấ362Vgx5by sẽ362Vgx5b ph7o4aNPN2át c7o4aNPN2áu.” ThậciAgp ciAgTam ngăn7o4aNPN2 7o4aNPN2cản, c362Vgx5bâu này362Vgx5b cũng7o4aNPN2 cociAgi nh7o4aNPN2ư là7o4aNPN2 thậ7o4aNPN2t lòng.

Hạ ThiêciAgn LiêciAgn ng7o4aNPN2ừng lại,362Vgx5b g362Vgx5biơ c362Vgx5bổ t7o4aNPN2ay nh362Vgx5bìn đồnciAgg h7o4aNPN2ồ, “N7o4aNPN2ăm ph7o4aNPN2út 7o4aNPN2nữa đciAgược không?”

Thập ciAgTam 7o4aNPN2híp mắt,ciAg cầm7o4aNPN2 chaciAgi b7o4aNPN2ia tr7o4aNPN2ên bà7o4aNPN2n uố7o4aNPN2ng mấyciAg ciAgngụm, k362Vgx5bhông ciAgnói gì.

Một lá7o4aNPN2t ciAgsau 362Vgx5bHạ Thiê7o4aNPN2n Li362Vgx5bên vươn362Vgx5b taciAgy k362Vgx5béo lấy7o4aNPN2 362Vgx5beo ciAgLạc TrăciAgn, chỉciAg lciAgà vciAgẫn chưciAga đợiciAg hắn7o4aNPN2 362Vgx5bcó đciAgộng 7o4aNPN2tác tciAgiếp theociAg, mciAgột bànciAg ciAgtay độtciAg nhi362Vgx5bên tác7o4aNPN2h ciAgtay hắn7o4aNPN2 ra.

“Để tôi.”ciAg Giọng362Vgx5b 7o4aNPN2nói đ7o4aNPN2ạm nhạt362Vgx5b c7o4aNPN2ó v362Vgx5bị xciAga ciAgcách trờ362Vgx5bi sinh.

Hạ Thi7o4aNPN2ên L7o4aNPN2iên qu7o4aNPN2ay đciAgầu lại7o4aNPN2 nhìn,ciAg ciAglập t7o4aNPN2ức cười362Vgx5b nóciAgi, “MạcciAg 362Vgx5btiên sciAginh, n362Vgx5bgưỡng mộciAg đã7o4aNPN2 lâu.”

Mạc Hoành7o4aNPN2 ng362Vgx5bhiêng đ362Vgx5bầu, kh7o4aNPN2ẽ gật,362Vgx5b “TôiciAg c7o4aNPN2ũng vậy.”

Hạ 362Vgx5bThiên Liê362Vgx5bn cciAgười lặ7o4aNPN2ng 362Vgx5blẽ, “7o4aNPN2Có ciAglẽ chúngciAg ciAgta 362Vgx5bnên ng7o4aNPN2ồi xciAguống tciAgrò chu7o4aNPN2yện mộtciAg lát.”

“Cần thciAgiết k7o4aNPN2hông?” Mạ362Vgx5bc HoànhciAg hỏi7o4aNPN2, khciAgẩu k362Vgx5bhí đã362Vgx5b chciAgối từ.

“Chí 362Vgx5bít cciAghúng t362Vgx5ba c7o4aNPN2ó cù7o4aNPN2ng m362Vgx5bột chủciAg đề.”

Mạc Ho7o4aNPN2ành nhìnciAg lciAgại HạciAg 7o4aNPN2Thiên Liên362Vgx5b, v362Vgx5bẻ mặtciAg đciAgiềm đạ362Vgx5bm, “Tôi7o4aNPN2 7o4aNPN2không 362Vgx5bcảm th362Vgx5bấy cần7o4aNPN2 7o4aNPN2thiết pciAghải có362Vgx5b cuộc362Vgx5b đàciAgm luậ7o4aNPN2n này.”

“Thế ưciAg?” SắcciAg mặtciAg Hạ7o4aNPN2 Th362Vgx5biên 362Vgx5bLiên chốc7o4aNPN2 lát7o4aNPN2 trởciAg nciAgên nghiêmciAg túc.

Trong mêciAg m362Vgx5ban, giciAgọng nciAgói ciAgtrầm thấpciAg quciAgen thuộc362Vgx5b khiến7o4aNPN2 g7o4aNPN2iấc ngủ7o4aNPN2 c362Vgx5bủa Lạ7o4aNPN2c TciAgrăn cực7o4aNPN2 kỳ362Vgx5b 7o4aNPN2buồn 362Vgx5bbực, giữa362Vgx5b l7o4aNPN2úc n362Vgx5bgẩn ngơciAg 362Vgx5bcó mộciAgt cánciAgh 362Vgx5btay 362Vgx5bôm lấy362Vgx5b 7o4aNPN2eo cô7o4aNPN2, vữn7o4aNPN2g vàn362Vgx5bg đciAgỡ 7o4aNPN2cô n362Vgx5bgồi d362Vgx5bậy, huyệt7o4aNPN2 t7o4aNPN2hái dươnciAgg 362Vgx5bđau nhức7o4aNPN2, dướiciAg chciAgân lciAgại yếuciAg 362Vgx5bớt ciAgvô l362Vgx5bực, c362Vgx5bơ thciAgể khó362Vgx5b ciAgchịu nh362Vgx5bư thể7o4aNPN2 ciAgbị têciAg liệt.

Lạc 362Vgx5bTrăn vươn362Vgx5b 7o4aNPN2tay vỗ7o4aNPN2 lênciAg tráciAgn, cciAgô kh7o4aNPN2ông ciAgdám chắc7o4aNPN2 liciAgệu 7o4aNPN2mình cciAgó ph362Vgx5bải mơ7o4aNPN2 mciAgơ mà7o4aNPN2ng màciAgng t7o4aNPN2rong cơn7o4aNPN2 say362Vgx5b, 362Vgx5bvì t362Vgx5bhế lú362Vgx5bc n362Vgx5bày mớiciAg cả362Vgx5bm giácciAg được362Vgx5b ngườ362Vgx5bi đa7o4aNPN2ng ô7o4aNPN2m ciAgcô là362Vgx5b ciAgMạc Hoành7o4aNPN2, ciAgmà cả362Vgx5bm x7o4aNPN2úc ciAgnày khiếnciAg c362Vgx5bô b362Vgx5bất ciAgan mộtciAg c7o4aNPN2ách khóciAg hiểu.

“Tránh ra7o4aNPN2…” Lạc7o4aNPN2 TrăciAgn hơ362Vgx5bi lộciAg v7o4aNPN2ẻ mệciAgt mỏ362Vgx5bi đẩy362Vgx5b ng7o4aNPN2ười bêciAgn cạciAgnh r7o4aNPN2a, ngãciAg v362Vgx5bề sôciAg pha362Vgx5b, thật362Vgx5b 362Vgx5bra ciAgcô rấ362Vgx5bt m7o4aNPN2uốn nóciAgi với7o4aNPN2 nciAggười ciAgnày, khô362Vgx5bng có7o4aNPN2 việc362Vgx5b 7o4aNPN2gì tciAghì 7o4aNPN2đừng dciAgùng nhã362Vgx5bn hiciAgệu sữciAga tắmciAg, dầu7o4aNPN2 gội362Vgx5b ấciAgy nữ362Vgx5ba, ch7o4aNPN2o 362Vgx5bdù m7o4aNPN2uốn d362Vgx5bùng c362Vgx5bũng kh362Vgx5bông đượcciAg 362Vgx5btỏa 362Vgx5bra cciAgùng mciAgột loạ7o4aNPN2i 7o4aNPN2cảm giác.

“Đừng chạ362Vgx5bm vào7o4aNPN2 tôi,ciAg 7o4aNPN2tôi r362Vgx5bất 362Vgx5bkhỏe.” Mùi362Vgx5b h7o4aNPN2ương quciAgen thuộcciAg đ7o4aNPN2ến gầ362Vgx5bn, LạcciAg Tr362Vgx5băn lại362Vgx5b đẩy362Vgx5b 362Vgx5bngười muốnciAg đciAgỡ cô362Vgx5b ciAgmột lciAgần nữa.

Một l362Vgx5búc 7o4aNPN2lâu s7o4aNPN2au, than362Vgx5bh 7o4aNPN2âm ấm7o4aNPN2 362Vgx5báp mộ7o4aNPN2c 7o4aNPN2mạc va7o4aNPN2ng lê362Vgx5bn, “LạcciAg ciAgTrăn, a7o4aNPN2nh đưaciAg 7o4aNPN2em 362Vgx5bvề, 362Vgx5bem uốnciAgg saciAgy rồi.”

Lạc TciAgrăn 362Vgx5bthấy q362Vgx5buái lạ362Vgx5b, s7o4aNPN2ao hô7o4aNPN2m n362Vgx5bay đâu362Vgx5b đâ7o4aNPN2u cũng7o4aNPN2 toàn7o4aNPN2 c7o4aNPN2ảm giác362Vgx5b c362Vgx5bó ngư362Vgx5bời qciAguen, c7o4aNPN2ố 362Vgx5bgắng mở362Vgx5b 362Vgx5bto hciAgai mắ7o4aNPN2t, t7o4aNPN2ầm nhìciAgn ciAgmơ hồ,7o4aNPN2 nhưng7o4aNPN2 ciAgrõ rànciAgg k7o4aNPN2huôn m362Vgx5bặt hiện362Vgx5b rciAga tciAgrước m7o4aNPN2ắt 7o4aNPN2chính 362Vgx5blà 362Vgx5bHạ ThiciAgên ciAgLiên, “…7o4aNPN2 362Vgx5bHạ Th362Vgx5biên Liên?”

“Ừ.” H7o4aNPN2ạ T362Vgx5bhiên 362Vgx5bLiên ciAgcười mộtciAg các7o4aNPN2h ý7o4aNPN2 vciAgị 362Vgx5bmù 7o4aNPN2mịt, nhân362Vgx5b 7o4aNPN2tiện nắciAgm 362Vgx5blấy 362Vgx5btay cô.

“Sao 362Vgx5banh lại7o4aNPN2 ciAgở đây…”7o4aNPN2 ÝciAg t362Vgx5bhức hãyciAg cò362Vgx5bn hơciAgi tỉnhciAg táo.

“Đến đónciAg em7o4aNPN2.” HạciAg Thiê7o4aNPN2n Li7o4aNPN2ên đỡ362Vgx5b lấy7o4aNPN2 bờciAg va362Vgx5bi 362Vgx5bLạc Trăn.

Lạc T362Vgx5brăn 7o4aNPN2đứng dậ362Vgx5by, đầu7o4aNPN2 n362Vgx5bặng như7o4aNPN2 đ362Vgx5beo c362Vgx5bhì, “7o4aNPN2Em muciAgốn ngủ.”

“Về 7o4aNPN2lại ngciAgủ t362Vgx5biếp, nhé?”

Lạc Tră7o4aNPN2n ciAgbỗng nhiên362Vgx5b bậciAgt cườiciAg h7o4aNPN2ì hì,362Vgx5b “HạciAg Thiê362Vgx5bn L7o4aNPN2iên, an362Vgx5bh 7o4aNPN2có tì362Vgx5bnh ciAgý v362Vgx5bới 7o4aNPN2em à?”

Bốn phí362Vgx5ba 362Vgx5btĩnh lặng362Vgx5b 362Vgx5bba giciAgây. “Ừ,7o4aNPN2 vciAgề đ7o4aNPN2iểm 362Vgx5bnày aciAgnh đã362Vgx5b 362Vgx5bthể 362Vgx5bhiện r7o4aNPN2õ ràngciAg rồi362Vgx5b.” N362Vgx5bgữ đ7o4aNPN2iệu chứa362Vgx5b ý7o4aNPN2 cườ362Vgx5bi chậciAgm ciAgrãi n7o4aNPN2ói ciAgra, 7o4aNPN2mang t7o4aNPN2heo sự362Vgx5b thẳng7o4aNPN2 trắ362Vgx5bn triệtciAg đ7o4aNPN2ể hi362Vgx5bếm thấy.

Lạc T7o4aNPN2răn ciAgcúi đầ362Vgx5bu ciAgkhẽ cười7o4aNPN2, “CóciAg tìciAgnh ý…362Vgx5b ciAgha… eciAgm c362Vgx5bũng cảmciAg tciAghấy co362Vgx5bn 7o4aNPN2người 7o4aNPN2anh rấ7o4aNPN2t ciAgthú vị…”7o4aNPN2 Lạc362Vgx5b TrciAgăn lciAgắc lắcciAg đầu,ciAg đầu362Vgx5b cà7o4aNPN2ng 7o4aNPN2nặng, 7o4aNPN2không ciAgquản nổi7o4aNPN2 mciAgạch sciAguy 362Vgx5bnghĩ, vẫnciAg tiếp362Vgx5b t362Vgx5bục lciAgẩm bciAgẩm nóciAgi mớ,362Vgx5b “Đ7o4aNPN2i thôi362Vgx5b… đư362Vgx5ba bổn362Vgx5b ti362Vgx5bểu thư…ciAg v7o4aNPN2ề nh362Vgx5bà, e7o4aNPN2m mu362Vgx5bốn ngủ…”ciAg Lồng7o4aNPN2 ng7o4aNPN2ực phiền7o4aNPN2 362Vgx5bmuộn k362Vgx5bhó chịu,ciAg từng7o4aNPN2 đợt362Vgx5b buồn7o4aNPN2 nôn362Vgx5b trà362Vgx5bo lê7o4aNPN2n, não7o4aNPN2 7o4aNPN2bộ cciAgo rút362Vgx5b ngày362Vgx5b càciAgng s362Vgx5bít chặtciAg, giống362Vgx5b nhưciAg muố7o4aNPN2n n362Vgx5bứt t7o4aNPN2oác ra.

“Vâng, đại7o4aNPN2 tiể362Vgx5bu t362Vgx5bhư, lập362Vgx5b tức362Vgx5b đ362Vgx5bưa e362Vgx5bm về7o4aNPN2 n362Vgx5bhà đây.”ciAg KciAghông kciAghỏi bậciAgt cưciAgời, q362Vgx5buả thực7o4aNPN2 cá362Vgx5b tínciAgh hơi362Vgx5b ầ362Vgx5bm ĩ,ciAg n362Vgx5bhưng 7o4aNPN2hoàn toà362Vgx5bn c362Vgx5bó tciAghể c362Vgx5bhấp nhận,ciAg H7o4aNPN2ạ ThiciAgên Liê362Vgx5bn ôm362Vgx5b Lạc362Vgx5b TciAgrăn ciAgbước rciAga bêciAgn ngoài.

Lạc TciAgrăn cảm7o4aNPN2 362Vgx5bgiác nh362Vgx5bư ciAgmình ciAgđang giẫ362Vgx5bm lên7o4aNPN2 b362Vgx5bọt biển7o4aNPN2, 362Vgx5bchỉ có362Vgx5b thciAgể 7o4aNPN2yếu ớtciAg tựa7o4aNPN2 vciAgào 362Vgx5bHạ 362Vgx5bThiên 7o4aNPN2Liên, mặ7o4aNPN2c 7o4aNPN2cho hắnciAg k7o4aNPN2éo đi.

Đôi vợciAg ch362Vgx5bồng s7o4aNPN2on dựa7o4aNPN2 7o4aNPN2sát ciAgvào nhaciAgu rời362Vgx5b điciAg, ciAgtrong gi7o4aNPN2an phòng7o4aNPN2 ch7o4aNPN2ìm 7o4aNPN2vào 362Vgx5bmột mả362Vgx5bnh tciAgĩnh mciAgịch, 7o4aNPN2đến kh362Vgx5bi MciAgạc H7o4aNPN2oành ở7o4aNPN2 một362Vgx5b ciAgbên ciAgbình tĩnh7o4aNPN2 đứng362Vgx5b ciAglên, đưa7o4aNPN2 m7o4aNPN2ột chiếcciAg thẻ7o4aNPN2 c7o4aNPN2ho T362Vgx5bhập Tam.

Thập T362Vgx5bam p362Vgx5bhản ứng7o4aNPN2 lại362Vgx5b liềciAgn vciAgội vàn7o4aNPN2g xu362Vgx5ba taciAgy, “C7o4aNPN2hi ciAgphí cciAgủa ch7o4aNPN2ị Lạc7o4aNPN2 T7o4aNPN2răn đề362Vgx5bu đượcciAg m362Vgx5biễn phí.”7o4aNPN2 T362Vgx5bhần 362Vgx5bsắc ciAgMạc HoànciAgh đ362Vgx5bạm nhạt,362Vgx5b như7o4aNPN2ng tciAgia lạnhciAg lùngciAg tiềm7o4aNPN2 ẩn362Vgx5b tro362Vgx5bng ciAgcon n7o4aNPN2gươi 362Vgx5blại v7o4aNPN2ô ciAgcùng rõciAg nét7o4aNPN2. ciAgThập TciAgam đanciAgg muố362Vgx5bn lên362Vgx5b ticiAgếng nó362Vgx5bi 362Vgx5bgì 7o4aNPN2đó, M7o4aNPN2ạc Ho362Vgx5bành đã7o4aNPN2 đẩyciAg cửa362Vgx5b r362Vgx5ba ngoài.

“Quan hciAgệ 7o4aNPN2tam gciAgiác điểnciAg hìnciAgh, mciAgột tciAgừ t362Vgx5bhôi, t362Vgx5bầm thường.”ciAg Thẩ7o4aNPN2m 362Vgx5bHạ TciAghụy 7o4aNPN2vẫn 362Vgx5bnép tro362Vgx5bng g7o4aNPN2óc tốciAgi 362Vgx5bgặm nửa362Vgx5b q7o4aNPN2uả dưciAga ciAghấu x362Vgx5bong, 7o4aNPN2phun ciAgra mộ7o4aNPN2t ciAgtừ trần362Vgx5b thuậtciAg 362Vgx5bmang tí362Vgx5bnh tổng7o4aNPN2 ciAgkết, “LiêciAgn ÂciAgn, thấyciAg thếciAg nào?”

Liên ÂnciAg ciAgngồi 7o4aNPN2xổm bên362Vgx5b cạ7o4aNPN2nh 362Vgx5bsau mộ7o4aNPN2t l362Vgx5búc iciAgm lặng7o4aNPN2 mớiciAg 362Vgx5btrầm mặ362Vgx5bc gậ7o4aNPN2t đ7o4aNPN2ầu, ciAg“Cô gái7o4aNPN2 thìciAg q362Vgx5buá tầciAgm thường362Vgx5b, n7o4aNPN2hưng đà362Vgx5bn ô7o4aNPN2ng l7o4aNPN2ại khô7o4aNPN2ng 362Vgx5btầm thường,362Vgx5b nếu7o4aNPN2 có7o4aNPN2 tciAghể hốt7o4aNPN2 ciAgvào 362Vgx5btrong qu362Vgx5bán —-”

Hạ Th7o4aNPN2iên L362Vgx5biên ciAgdìu 362Vgx5bLạc 362Vgx5bTrăn lên362Vgx5b xeciAg, 362Vgx5bgiúp c7o4aNPN2ô cài362Vgx5b 7o4aNPN2dây 7o4aNPN2an t362Vgx5boàn, 362Vgx5b“Có 362Vgx5bthể 362Vgx5bbiến mì362Vgx5bnh ciAgthành 7o4aNPN2thế n7o4aNPN2ày, e7o4aNPN2m cũn362Vgx5bg ciAglợi hại362Vgx5b đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ciAgThiên 7o4aNPN2Liên sững362Vgx5b sờ7o4aNPN2, 362Vgx5bngồi trở7o4aNPN2 lạiciAg vị362Vgx5b t362Vgx5brí 362Vgx5bcủa mình362Vgx5b, kh362Vgx5bẽ cười7o4aNPN2 thànciAgh tciAgiếng, “Đ7o4aNPN2ây c362Vgx5bó th362Vgx5bể cociAgi nhưciAg m362Vgx5bột mũi7o4aNPN2 tê362Vgx5bn trúciAgng ciAghai đciAgích tciAgrên mciAgột 7o4aNPN2giá tr362Vgx5bị nàociAg đó362Vgx5b không?”

Ngoảnh đầ7o4aNPN2u 7o4aNPN2nhìn gươngciAg 7o4aNPN2mặt ma7o4aNPN2ng v7o4aNPN2ẻ thuầ7o4aNPN2n khiếtciAg vô7o4aNPN2 cùng7o4aNPN2 tron7o4aNPN2g mê7o4aNPN2 m362Vgx5ban, b362Vgx5bất đắcciAg ciAgdĩ thở7o4aNPN2 ciAgdài, 7o4aNPN2“Cố nhócciAg n362Vgx5bày quả7o4aNPN2 đú362Vgx5bng là362Vgx5b mộtciAg tciAgai 362Vgx5bhọa.” Bất362Vgx5b 7o4aNPN2thình lình,362Vgx5b LạcciAg TciAgrăn 362Vgx5bvươn ta7o4aNPN2y túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”