You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giEqBkjYCBan phEqBkjYCBòng quLiován bEqBkjYCBar, EqBkjYCBLạc LiovTrăn, LiênLiov ÂEqBkjYCBn, Thẩmu3kSwuhu Hạu3kSwuhu Thụu3kSwuhuy, Thấtu3kSwuhu TEqBkjYCBhất xEqBkjYCBiêu vEqBkjYCBẹo EqBkjYCBvắt ngườu3kSwuhui Liovlên u3kSwuhusô EqBkjYCBpha táEqBkjYCBn u3kSwuhugẫu, hau3kSwuhui cậLiovu EqBkjYCBấm u3kSwuhuca háu3kSwuhut Liovở bêu3kSwuhun trên,Liov háEqBkjYCBt EqBkjYCB“Những bônEqBkjYCBg Liovhoa kia”EqBkjYCB cu3kSwuhuủa Pu3kSwuhuhác Thụ.

“Thập EqBkjYCBTam, đừngu3kSwuhu EqBkjYCB“la” nữau3kSwuhu [1u3kSwuhu], tôiLiov u3kSwuhunghe sEqBkjYCBắp tắEqBkjYCBt tu3kSwuhuhở đLiovây nàyu3kSwuhu, đổiu3kSwuhu bàEqBkjYCBi Liovnào vEqBkjYCBui u3kSwuhuhơn đi!”EqBkjYCB Lạcu3kSwuhu Trău3kSwuhun nému3kSwuhu mEqBkjYCBột cáiu3kSwuhu gu3kSwuhuối ôu3kSwuhum qua.

“Được, vậyLiov chu3kSwuhuị tEqBkjYCBhích Liovnghe bEqBkjYCBài nào?”EqBkjYCB LiovThập TaLiovm kiềmu3kSwuhu lu3kSwuhuại giọngEqBkjYCB EqBkjYCBcao đLiovã “la”u3kSwuhu đu3kSwuhuến EqBkjYCBphân nu3kSwuhuửa, nịnhu3kSwuhu nọtLiov hEqBkjYCBỏi LạcLiov Trăn.

“Tao lạLiovi cảmEqBkjYCB thấyu3kSwuhu rấEqBkjYCBt u3kSwuhudễ ngEqBkjYCBhe, tLiovao u3kSwuhuthích giu3kSwuhuọng nàyu3kSwuhu, cáLiovi EqBkjYCBgì nhLiovỉ, Liovu bLiovuồn, đúnLiovg khôEqBkjYCBng u3kSwuhuA Thụy?”

“Đúng, quáu3kSwuhu đúnLiovg, chịLiov u3kSwuhuLiên nóEqBkjYCBi đềuEqBkjYCB đúng!”u3kSwuhu ThẩmEqBkjYCB HLiovạ ThLiovụy cườiu3kSwuhu hềLiov hề.

“Tao bEqBkjYCBảo nàLiovy Thẩu3kSwuhum Hu3kSwuhuạ Thụy,Liov cu3kSwuhuhân nàyu3kSwuhu u3kSwuhucủa màLiovy dỡEqBkjYCB u3kSwuhutừ tLiovrên Liovthân chLiovó xEqBkjYCBuống à,u3kSwuhu su3kSwuhuau đEqBkjYCBó lắpu3kSwuhu lêu3kSwuhun ngưLiovời EqBkjYCBmình EqBkjYCBhả [2].”Liov Lạcu3kSwuhu TrănEqBkjYCB giơEqBkjYCB chânEqBkjYCB u3kSwuhuhung hãnEqBkjYCB chọcLiov loạnEqBkjYCB EqBkjYCBtrên đLiovùi củaLiov ThEqBkjYCBẩm Hạu3kSwuhu Thụy.

“Ơ hLiovay, quấyEqBkjYCB rốu3kSwuhui tìnu3kSwuhuh dục.”

“Tao đánhu3kSwuhu mày!”

Hai cậuu3kSwuhu ấmLiov u3kSwuhunhìn nhauLiov, cLiovhủ độngu3kSwuhu chọnEqBkjYCB u3kSwuhumột u3kSwuhubài tìnLiovh EqBkjYCBca háLiovt đôi.

“Nói EqBkjYCBđi nLiovói lại,EqBkjYCB” LiEqBkjYCBên ÂnEqBkjYCB nhìLiovn vềLiov phEqBkjYCBía Lạu3kSwuhuc Tu3kSwuhurăn đanu3kSwuhug cuộnLiov u3kSwuhutròn trEqBkjYCBên sEqBkjYCBô Liovpha u3kSwuhuđơn, “Bạchu3kSwuhu mãEqBkjYCB củau3kSwuhu mu3kSwuhuày đâEqBkjYCBu? EqBkjYCBSao cLiovhưa ngu3kSwuhuhe EqBkjYCBmày nEqBkjYCBhắc đEqBkjYCBến nữLiova nhEqBkjYCBỉ, trướcu3kSwuhu đâyLiov u3kSwuhuchẳng phảLiovi ngàyu3kSwuhu nEqBkjYCBào cũngLiov tEqBkjYCBreo trêu3kSwuhun miệngEqBkjYCB sao?”

Thẩm EqBkjYCBHạ Thụu3kSwuhuy Liovvừa ngLiovhe liềEqBkjYCBn cườiu3kSwuhu hôLiov hốLiov, “NgưEqBkjYCBời EqBkjYCBta sLiovớm khEqBkjYCBông cầLiovn nEqBkjYCBó rồu3kSwuhui, chu3kSwuhuị LiEqBkjYCBên, u3kSwuhuchị cốu3kSwuhu u3kSwuhuý đúngEqBkjYCB không?”u3kSwuhu ThẩmEqBkjYCB u3kSwuhuHạ Thu3kSwuhuụy còLiovn nEqBkjYCBhớ mìnhLiov đãEqBkjYCB u3kSwuhukể chuyệu3kSwuhun EqBkjYCBnày chEqBkjYCBo Liêu3kSwuhun ÂnEqBkjYCB, u3kSwuhuhơn nEqBkjYCBữa EqBkjYCBcòn kEqBkjYCBể rấtLiov sốngu3kSwuhu độEqBkjYCBng hìu3kSwuhunh tượng.

Lạc u3kSwuhuTrăn lúEqBkjYCBc nàyu3kSwuhu khônLiovg hu3kSwuhuô ứngEqBkjYCB u3kSwuhuvới ThEqBkjYCBẩm u3kSwuhuHạ TEqBkjYCBhụy nữa,u3kSwuhu ngu3kSwuhuẩng đEqBkjYCBầu Liovnhìn tru3kSwuhuần u3kSwuhunhà lộngLiov lẫyLiov EqBkjYCBvàng sou3kSwuhun, mắtu3kSwuhu chớpLiov chớp.

“Không tEqBkjYCBiếp tụcu3kSwuhu nữaEqBkjYCB à?”Liov LiêEqBkjYCBn ÂLiovn u3kSwuhuvô cùu3kSwuhung kinu3kSwuhuh ngạc.

“Chị tLiovưởng lLiovà tiểuu3kSwuhu u3kSwuhuthuyết nLiovhiều EqBkjYCBkỳ àu3kSwuhu, đEqBkjYCBều làEqBkjYCB chuu3kSwuhuyện củaEqBkjYCB hu3kSwuhuai nămLiov trước,u3kSwuhu xLiovong u3kSwuhuxuôi từu3kSwuhu lu3kSwuhuâu ru3kSwuhuồi.” ThẩmEqBkjYCB EqBkjYCBHạ Thu3kSwuhuụy nâu3kSwuhung lu3kSwuhuy rượuu3kSwuhu Liovhướng qu3kSwuhuua EqBkjYCBLạc TrLiovăn làmLiov điệuLiov bộu3kSwuhu chLiovúc rượu.

“Không đúng,”u3kSwuhu LLioviên Ânu3kSwuhu ngồiEqBkjYCB u3kSwuhuthẳng dậy,EqBkjYCB cúiu3kSwuhu đầLiovu trLiovầm tu3kSwuhuư, Liov“Tao nLiovhớ haEqBkjYCBi nău3kSwuhum trướEqBkjYCBc, cu3kSwuhuái tênu3kSwuhu bLiovạch EqBkjYCBmã ấyEqBkjYCB chLiovạy đếEqBkjYCBn hỏLiovi Liovtao Lạu3kSwuhuc Tu3kSwuhurăn u3kSwuhuxin hEqBkjYCBọc trườngLiov nàEqBkjYCBo, Liovvẻ mặtLiov rLiovất thàu3kSwuhunh u3kSwuhukhẩn, rấtu3kSwuhu tEqBkjYCBha thiết,Liov rấtLiov đau3kSwuhuu kLiovhổ, rấtu3kSwuhu tiEqBkjYCBều tụyEqBkjYCB, Liovsuýt nEqBkjYCBữa taEqBkjYCBo EqBkjYCBcòn tưởngLiov LạcEqBkjYCB Tu3kSwuhurăn phụu3kSwuhu hắnu3kSwuhu, đươu3kSwuhung nhEqBkjYCBiên látu3kSwuhu saLiovu u3kSwuhutao lậpLiov tứEqBkjYCBc tỉnhLiov tu3kSwuhuáo, nghĩu3kSwuhu cáLiovi EqBkjYCBthằng EqBkjYCBnhóc nhưLiov hắn,u3kSwuhu đEqBkjYCBã bắtLiov nLiovạt u3kSwuhuem gáu3kSwuhui nhàu3kSwuhu u3kSwuhutao còLiovn dLiovám gEqBkjYCBiả bEqBkjYCBộ u3kSwuhusi tEqBkjYCBình trướcEqBkjYCB mặtu3kSwuhu chEqBkjYCBị đây,u3kSwuhu nhàou3kSwuhu lEqBkjYCBên đánhLiov chu3kSwuhuo mộLiovt trận,EqBkjYCB kếtEqBkjYCB EqBkjYCBquả —-u3kSwuhu” Lu3kSwuhuiên Ânu3kSwuhu ngừnu3kSwuhug lạiu3kSwuhu EqBkjYCBho hồiEqBkjYCB lâuu3kSwuhu, “BEqBkjYCBa chiêuEqBkjYCB bịu3kSwuhu chếu3kSwuhu ngu3kSwuhuự, saEqBkjYCBu đóLiov tLiovao Liovvì thEqBkjYCBân qEqBkjYCBuên nghĩEqBkjYCBa chEqBkjYCBo hu3kSwuhuắn địEqBkjYCBa Liovchỉ, Liovhắn lEqBkjYCBiên tụLiovc nóLiovi hEqBkjYCBai tEqBkjYCBiếng Liovcảm EqBkjYCBơn, xou3kSwuhung qEqBkjYCBuay ngườEqBkjYCBi EqBkjYCBchạy luu3kSwuhuôn, taLiovo trLiovông thu3kSwuhueo bónLiovg lưEqBkjYCBng nônEqBkjYCB u3kSwuhunóng ấu3kSwuhuy mu3kSwuhuà nu3kSwuhughĩ, gãLiov đànEqBkjYCB ôngu3kSwuhu tốtLiov thếEqBkjYCB nu3kSwuhuày chắcLiov u3kSwuhutám pLiovhần lLiovà eu3kSwuhum EqBkjYCBgái mìnu3kSwuhuh hiểEqBkjYCBu lầmLiov rồi.”u3kSwuhu Nóu3kSwuhui đếnu3kSwuhu u3kSwuhuđây, LiLiovên ÂLiovn nu3kSwuhugẩng đầuEqBkjYCB ánhEqBkjYCB u3kSwuhumắt hunEqBkjYCBg ác,Liov “u3kSwuhuHóa Liovra làEqBkjYCB hỏu3kSwuhui đểEqBkjYCB chơiLiov thôEqBkjYCBi à!”

Lạc Tu3kSwuhurăn vẫnLiov nLiovhìn EqBkjYCBlên tEqBkjYCBrần u3kSwuhunhà, khôEqBkjYCBng hu3kSwuhuề độngLiov EqBkjYCBđậy, tựLiova nEqBkjYCBhư đEqBkjYCBã cEqBkjYCBứng Liovđờ ra.

“Em gEqBkjYCBái, khEqBkjYCBông u3kSwuhusao cu3kSwuhuhứ?” Thẩmu3kSwuhu HạLiov ThụyEqBkjYCB nghEqBkjYCBe xonLiovg Liovcũng u3kSwuhusững sờ,u3kSwuhu đoạEqBkjYCBn hoànLiov hLiovồn đáu3kSwuhu ngEqBkjYCBười bêu3kSwuhun cạnhLiov mộtu3kSwuhu cái.

“không su3kSwuhuao, EqBkjYCBcó thểEqBkjYCB cu3kSwuhuó u3kSwuhuchuyện gEqBkjYCBì đượcEqBkjYCB chứ.”u3kSwuhu LiovLạc Tu3kSwuhurăn đứngLiov dậy,Liov u3kSwuhucầm cLiovhai bEqBkjYCBia Liovtrên bàu3kSwuhun tràEqBkjYCB trúEqBkjYCBt mộtLiov ngụmEqBkjYCB, rồiu3kSwuhu u3kSwuhuđi EqBkjYCBlên bu3kSwuhuục háLiovt nu3kSwuhuhận micrEqBkjYCBo EqBkjYCBtrên Liovtay ThEqBkjYCBập TEqBkjYCBam, tươiEqBkjYCB cưu3kSwuhuời nóEqBkjYCBi, EqBkjYCB“Đến tLiovao, tụiu3kSwuhu màEqBkjYCBy ởLiov dưu3kSwuhuới màLiov Liovnghe, nghEqBkjYCBe EqBkjYCBluôn chu3kSwuhuo u3kSwuhutao nhLiová, bổnLiov tEqBkjYCBiểu EqBkjYCBthư cốnu3kSwuhug hu3kSwuhuiến Liovca háLiovt, quáLiovn qLiovuân tou3kSwuhup Liov10 dau3kSwuhunh cu3kSwuhua củaLiov trườngu3kSwuhu u3kSwuhuE tLiovái xuấtu3kSwuhu lu3kSwuhuần đầuu3kSwuhu tiên,Liov ngu3kSwuhuhìn vàngEqBkjYCB cũEqBkjYCBng khóEqBkjYCB cầu.”

“Tao cEqBkjYCBó nóiEqBkjYCB chuyệnu3kSwuhu gìLiov đáLiovng đEqBkjYCBể u3kSwuhuvui EqBkjYCBmừng àu3kSwuhu?” LiEqBkjYCBên Ânu3kSwuhu nEqBkjYCBghiêng đầuEqBkjYCB hỏEqBkjYCBi TEqBkjYCBhẩm HLiovạ Thụy.

Thẩm HạEqBkjYCB u3kSwuhuThụy nhấLiovp nLiovgụm rượu3kSwuhuu Liovnhìn EqBkjYCBlên bục,EqBkjYCB khôu3kSwuhung lu3kSwuhuên tiếng.

Lạc Trău3kSwuhun háu3kSwuhut liEqBkjYCBên tiếpLiov hEqBkjYCBai bàLiovi u3kSwuhutiếng anh.

“Không nLiovgờ vẫu3kSwuhun cLiovó chútu3kSwuhu thựcEqBkjYCB lực.”u3kSwuhu LEqBkjYCBiên ÂnLiov đánhLiov gu3kSwuhuiá mLiovột cáLiovch khácLiovh quan.

“Không thếEqBkjYCB thEqBkjYCBì saLiovo giànu3kSwuhuh quu3kSwuhuán quu3kSwuhuân EqBkjYCBhả.” ThLiovẩm HạLiov LiovThụy mỉLiovm cườiLiov, Liovcũng nhớu3kSwuhu lạiu3kSwuhu cu3kSwuhuuộc tLiovhi cu3kSwuhua hátu3kSwuhu u3kSwuhulàm chu3kSwuhuo cảLiov trườngEqBkjYCB xôu3kSwuhun Liovxao vàu3kSwuhuo nEqBkjYCBăm tu3kSwuhuhứ baLiov, khu3kSwuhui EqBkjYCBấy LLiovạc LiovTrăn cEqBkjYCBó thu3kSwuhuể thu3kSwuhuam u3kSwuhugia đưLiovợc làLiov dLiovo khôEqBkjYCBng EqBkjYCBcẩn tu3kSwuhuhận ngEqBkjYCBhe u3kSwuhunói chủu3kSwuhu tịchLiov hLiovội họcLiov EqBkjYCBsinh Mu3kSwuhuạc Hoànu3kSwuhuh Liovlà mộLiovt giámEqBkjYCB khu3kSwuhuảo u3kSwuhucủa vònu3kSwuhug sơEqBkjYCB loạEqBkjYCBi, màEqBkjYCB cáu3kSwuhui coLiovn bLiové Lạu3kSwuhuc LiovTrăn Liovhay tEqBkjYCBrêu chọcLiov naLiovm sinEqBkjYCBh lLiovàm thúEqBkjYCB vLiovui cuLiovộc sốngEqBkjYCB đươngu3kSwuhu nhiêLiovn sEqBkjYCBẽ khônLiovg bởLiov lỡEqBkjYCB bấtEqBkjYCB cLiovứ cơEqBkjYCB hộu3kSwuhui nàLiovo, lảou3kSwuhu EqBkjYCBđảo cu3kSwuhuhạy điEqBkjYCB báLiovo danhEqBkjYCB, cònEqBkjYCB vều3kSwuhu u3kSwuhusau làLiovm su3kSwuhuao lạiLiov u3kSwuhugiành đLiovược gLioviải nhấtLiov, TLiovhẩm Hạu3kSwuhu LiovThụy cũngu3kSwuhu mơu3kSwuhu hồ,u3kSwuhu thựcu3kSwuhu Liovlực thìLiov khôEqBkjYCBng u3kSwuhukém nEqBkjYCBhưng EqBkjYCBchưa đếnu3kSwuhu u3kSwuhumức đưEqBkjYCBợc gEqBkjYCBiải nhất,u3kSwuhu u3kSwuhutrong đóLiov Liovcó EqBkjYCBhai u3kSwuhuthí sinLiovh u3kSwuhucô tEqBkjYCBhấy u3kSwuhucòn mạnEqBkjYCBh mẽu3kSwuhu hLiovơn Liovcả u3kSwuhuLạc LiovTrăn, saEqBkjYCBu nàLiovy ThẩmLiov HạEqBkjYCB LiovThụy ngẫEqBkjYCBm lạiLiov cũnEqBkjYCBg đãu3kSwuhu thôu3kSwuhung suốt,u3kSwuhu làmEqBkjYCB EqBkjYCBca sĩEqBkjYCB quLiovan tu3kSwuhurọng Liovnhất Liovlà gìLiov, Liovvẻ bềLiov ngoàiLiov! Bều3kSwuhu ngoàiu3kSwuhu u3kSwuhuổn Liovtiếng quỷLiov gọiEqBkjYCB Liovngười cu3kSwuhuũng nghu3kSwuhue Liovnhư tiếEqBkjYCBng trời,EqBkjYCB cEqBkjYCBòn ngượcEqBkjYCB lại,Liov chỉu3kSwuhu Liovcó EqBkjYCBvề EqBkjYCBnhà hátEqBkjYCB Liovcho EqBkjYCBmình ngu3kSwuhuhe thôiu3kSwuhu. LiovThật u3kSwuhura EqBkjYCBký ứcu3kSwuhu u3kSwuhusâu đậmEqBkjYCB nu3kSwuhuhất vu3kSwuhuề cu3kSwuhuuộc tu3kSwuhuhi ấyu3kSwuhu chíu3kSwuhunh Liovlà lễLiov u3kSwuhutrao giu3kSwuhuải, hu3kSwuhuôm đóu3kSwuhu MạcLiov LiovHoành bưu3kSwuhuớc lênu3kSwuhu EqBkjYCBtặng hoaEqBkjYCB, mỉmu3kSwuhu cườiu3kSwuhu nóiEqBkjYCB mộtEqBkjYCB câuLiov EqBkjYCBvô cu3kSwuhuùng kiu3kSwuhunh điển,u3kSwuhu “LiovNăm EqBkjYCBnay du3kSwuhuù sau3kSwuhuo Liovcũng ngoàEqBkjYCBi u3kSwuhudự đoán”,Liov toànu3kSwuhu tLiovrường xôEqBkjYCBn xao.

Thẩm HạLiov ThLiovụy EqBkjYCBnghĩ đếEqBkjYCBn đâyu3kSwuhu, khônLiovg khỏiEqBkjYCB cảLiovm tháu3kSwuhun mộtu3kSwuhu tiếng,Liov tuổiu3kSwuhu trẻLiov EqBkjYCBthật nhiềLiovu hEqBkjYCBoài bão.

Lạc TrăLiovn Liovlại hátu3kSwuhu mộtu3kSwuhu Liovbài tEqBkjYCBiếng Liovanh rồiLiov đu3kSwuhui EqBkjYCBxuống, vươEqBkjYCBn tau3kSwuhuy đónLiov lấyu3kSwuhu lLiovy soEqBkjYCBda ThẩLiovm u3kSwuhuHạ TLiovhụy đưa.

“Chị LạcEqBkjYCB TrăEqBkjYCBn, cLiovhị quảEqBkjYCB lEqBkjYCBà châu3kSwuhun nEqBkjYCBhân khôLiovng lộu3kSwuhu châu3kSwuhun tướng.”EqBkjYCB Tu3kSwuhuhập TLiovam u3kSwuhuvỗ tu3kSwuhuay, mắEqBkjYCBt lấpEqBkjYCB Liovlánh tiLiovm hồng.

“Tôi EqBkjYCBcòn chânLiov thậtEqBkjYCB EqBkjYCBhơn Liovnữa cơLiov, nu3kSwuhuào u3kSwuhulại đây,Liov uốnEqBkjYCBg rLiovượu vớLiovi EqBkjYCBchị, khôngEqBkjYCB Liovsay EqBkjYCBkhông về.”

“Vâng, chịLiov Liovnói EqBkjYCBthế nào,EqBkjYCB Tu3kSwuhuhập u3kSwuhuTam cũngEqBkjYCB Liovtheo hầu.”

“Thế Liovnày EqBkjYCBlà thếu3kSwuhu Liovnào?” LiêLiovn ÂnLiov cuốLiovi u3kSwuhucùng đãEqBkjYCB nEqBkjYCBhìn rEqBkjYCBa cLiovhút bấtu3kSwuhu thường.

“Thỉnh thoLiovảng lạiLiov pháLiovt táLiovc EqBkjYCBmột lEqBkjYCBần, thườngLiov tLiovhôi.” ThẩmLiov HạLiov Thu3kSwuhuụy cu3kSwuhuười hLiovà hàEqBkjYCB hau3kSwuhui tiếnEqBkjYCBg, ngou3kSwuhuảnh đầuEqBkjYCB nu3kSwuhuhìn du3kSwuhui độngEqBkjYCB củau3kSwuhu LiovLạc TrLiovăn đặtEqBkjYCB trênLiov bàEqBkjYCBn tru3kSwuhuà u3kSwuhulại đaLiovng Liovrung, “Cóu3kSwuhu cu3kSwuhuần bảou3kSwuhu vớiu3kSwuhu u3kSwuhunó khônLiovg, Liovđiện thou3kSwuhuại củaEqBkjYCB nLiovó u3kSwuhuđã kêuu3kSwuhu nămLiov EqBkjYCBlần rồi?EqBkjYCB” Tu3kSwuhuhẩm Hạu3kSwuhu Thụyu3kSwuhu cLiovầm dEqBkjYCBi độnu3kSwuhug u3kSwuhulên, nu3kSwuhuhíu EqBkjYCBmày, “HạLiov Thiêu3kSwuhun Liên?”

Thẩm u3kSwuhuHạ TLiovhụy hEqBkjYCBất Liovđầu thoEqBkjYCBáng lEqBkjYCBiếc quEqBkjYCBa LạcEqBkjYCB u3kSwuhuTrăn đLiovang u3kSwuhuđua ru3kSwuhuượu cùngEqBkjYCB Thu3kSwuhuập EqBkjYCBTam EqBkjYCBthiếu, bỗnEqBkjYCBg EqBkjYCBnhiên mỉEqBkjYCBm cườiEqBkjYCB nóEqBkjYCBi vu3kSwuhuới LiLiovên ÂLiovn, “ChịLiov Liu3kSwuhuên, u3kSwuhucó EqBkjYCBmuốn xeu3kSwuhum tLiovrò vu3kSwuhuui không?”

Liên EqBkjYCBÂn nhEqBkjYCBư cEqBkjYCBhìm trEqBkjYCBong sưLiovơng mù.

Thẩm Hạu3kSwuhu ThEqBkjYCBụy lạiLiov bậtEqBkjYCB cườEqBkjYCBi hLiova hả,Liov tiếpu3kSwuhu đEqBkjYCBó lậpLiov tứcLiov u3kSwuhucúi u3kSwuhuđầu mởu3kSwuhu màLiovn hìEqBkjYCBnh dLiovi đEqBkjYCBộng củaLiov LEqBkjYCBạc Trăn,EqBkjYCB gửiLiov Liovtin nhu3kSwuhuắn, haLiovi tin.

Nội du3kSwuhuung giốngu3kSwuhu nhauLiov, đềuu3kSwuhu lu3kSwuhuà, [LiovEm uốnEqBkjYCBg saLiovy qu3kSwuhuuá, cưnLiovg à,Liov tớiLiov đóEqBkjYCBn Liovem đEqBkjYCBi.] còLiovn bổu3kSwuhu Liovsung tLiovhêm địu3kSwuhua cEqBkjYCBhỉ cụEqBkjYCB thể.

—-***—-

[1] u3kSwuhuBài hátu3kSwuhu nàyu3kSwuhu cLiovó nhEqBkjYCBiều đoạLiovn “Liovla laLiov” EqBkjYCB: ))

[2] EqBkjYCBý chỉu3kSwuhu chânLiov cu3kSwuhuhó Liov(= nịLiovnh hót)u3kSwuhu, tu3kSwuhuức EqBkjYCBkêu Tu3kSwuhuhẩm Hạu3kSwuhu Thụyu3kSwuhu biếEqBkjYCBt cEqBkjYCBách nịnhu3kSwuhu nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

EqBkjYCB"" 

Tiếng Liovdi độngu3kSwuhu vLiovang EqBkjYCBlên, u3kSwuhuphá vu3kSwuhuỡ mộtEqBkjYCB cuộcEqBkjYCB hộEqBkjYCBi EqBkjYCBnghị thảLiovo lEqBkjYCBuận ngLiovhiêm tLiovúc. MạEqBkjYCBc Hou3kSwuhuành ngồiEqBkjYCB trênEqBkjYCB Liovghế chEqBkjYCBủ tọLiova cầmEqBkjYCB u3kSwuhulấy u3kSwuhuchiếc điệnEqBkjYCB thoạu3kSwuhui Liovmàu đenu3kSwuhu siêEqBkjYCBu mEqBkjYCBỏng đu3kSwuhuặt trênEqBkjYCB méLiovp bLiovàn, haLiovi EqBkjYCBgiây saLiovu, Liovbàn tu3kSwuhuay nu3kSwuhuắm dLiovi độngu3kSwuhu nhấtLiov u3kSwuhuthời EqBkjYCBsiết chặtEqBkjYCB lại.

Lúc Hạu3kSwuhu Thu3kSwuhuiên LLioviên chEqBkjYCBạy đếnu3kSwuhu EqBkjYCBphòng qu3kSwuhuuán baLiovr đãEqBkjYCB EqBkjYCBthấy EqBkjYCBLạc TrănLiov đangLiov nLiovằm tEqBkjYCBrong EqBkjYCBlòng mộtu3kSwuhu gEqBkjYCBã đEqBkjYCBẹp Liovtrai, cEqBkjYCBong Liovngười khôEqBkjYCBng đượcEqBkjYCB tu3kSwuhuhoải máEqBkjYCBi, nhớu3kSwuhu u3kSwuhulại ku3kSwuhuhi nLiovãy mìu3kSwuhunh vượtEqBkjYCB bu3kSwuhua cEqBkjYCBái đèEqBkjYCBn Liovđỏ liEqBkjYCBên tiếp,EqBkjYCB EqBkjYCBkhông kEqBkjYCBhỏi lắcLiov đầuu3kSwuhu cLiovười khổ.

Trên u3kSwuhubàn u3kSwuhutrà bLiovày lEqBkjYCBa liệtLiov bEqBkjYCBia bọtLiov cùEqBkjYCBng mấyLiov u3kSwuhuchai rượuEqBkjYCB ngoạiEqBkjYCB cLiovao EqBkjYCBcấp EqBkjYCBcó niêEqBkjYCBn đạiLiov lâEqBkjYCBu đời,u3kSwuhu u3kSwuhutrong u3kSwuhuly rượuEqBkjYCB róEqBkjYCBt đu3kSwuhuầy nhu3kSwuhuững EqBkjYCBloại rượLiovu hỗLiovn tạpu3kSwuhu EqBkjYCBmàu sắcLiov khLiovông đồngEqBkjYCB nhất,u3kSwuhu hắEqBkjYCBn biếtLiov tửuLiov EqBkjYCBlượng EqBkjYCBcủa côu3kSwuhu khôLiovng tồi,EqBkjYCB cóEqBkjYCB u3kSwuhuthể nóiEqBkjYCB lLiovà Liovcực kỳLiov khá,u3kSwuhu u3kSwuhunhưng phEqBkjYCBa ru3kSwuhuượu, khônEqBkjYCBg saLiovy cũu3kSwuhung kEqBkjYCBhó. HLiovạ TEqBkjYCBhiên u3kSwuhuLiên đứngEqBkjYCB ởEqBkjYCB cửau3kSwuhu u3kSwuhumột lLiovúc mu3kSwuhuới cLiovất bướu3kSwuhuc đếEqBkjYCBn bêEqBkjYCBn EqBkjYCBLạc Trănu3kSwuhu, EqBkjYCBhắn gu3kSwuhuiờ nu3kSwuhuày chỉLiov u3kSwuhuhy u3kSwuhuvọng côEqBkjYCB khôngEqBkjYCB EqBkjYCBmượn rượuEqBkjYCB EqBkjYCBlàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảLiov lời.

“Chị LạEqBkjYCBc Trănu3kSwuhu uLiovống sau3kSwuhuy thườngEqBkjYCB rấtEqBkjYCB yêu3kSwuhun ổn.”

Hạ ThiênEqBkjYCB LiênEqBkjYCB ngLiovẩng đu3kSwuhuầu EqBkjYCBnhìn gLiovã trLiovai EqBkjYCBthanh tu3kSwuhuú vừu3kSwuhua Liovnói Liovchuyện, “CLiovậu EqBkjYCBvất vảu3kSwuhu quá.”

Thập TLiovam cườiu3kSwuhu Liovcười, “KhEqBkjYCBông su3kSwuhuao, đâLiovy lEqBkjYCBà trácu3kSwuhuh nhiEqBkjYCBệm củaEqBkjYCB tôi.”

Hạ ThiêEqBkjYCBn LiênLiov hơiEqBkjYCB nhếcLiovh kLiovhóe miệnLiovg, cúEqBkjYCBi ngưLiovời đLiovịnh u3kSwuhunâng Lu3kSwuhuạc TrLiovăn dậy.

“Để chịEqBkjYCB ấEqBkjYCBy ngEqBkjYCBủ mEqBkjYCBột EqBkjYCBlát EqBkjYCBđã, nếuLiov Liovkhông cLiovhị ấyEqBkjYCB sẽu3kSwuhu pháEqBkjYCBt cáLiovu.” Thậu3kSwuhup TEqBkjYCBam ngEqBkjYCBăn cảLiovn, câLiovu nàyLiov EqBkjYCBcũng EqBkjYCBcoi nLiovhư làu3kSwuhu thậtEqBkjYCB lòng.

Hạ LiovThiên LEqBkjYCBiên nEqBkjYCBgừng u3kSwuhulại, giơu3kSwuhu u3kSwuhucổ tau3kSwuhuy nhìEqBkjYCBn đEqBkjYCBồng hồ,EqBkjYCB “EqBkjYCBNăm pu3kSwuhuhút nu3kSwuhuữa đưEqBkjYCBợc không?”

Thập TaEqBkjYCBm hEqBkjYCBíp mắt,u3kSwuhu EqBkjYCBcầm chEqBkjYCBai bu3kSwuhuia trênu3kSwuhu bànu3kSwuhu uốngu3kSwuhu mấEqBkjYCBy ngụmu3kSwuhu, kLiovhông nóu3kSwuhui gì.

Một lLiovát sau3kSwuhuu HạLiov ThiêEqBkjYCBn u3kSwuhuLiên vươEqBkjYCBn tEqBkjYCBay kEqBkjYCBéo lấyEqBkjYCB eu3kSwuhuo Lạcu3kSwuhu Trăn,EqBkjYCB chỉu3kSwuhu làLiov vẫu3kSwuhun cLiovhưa đEqBkjYCBợi hắEqBkjYCBn EqBkjYCBcó đEqBkjYCBộng tácLiov tiu3kSwuhuếp Liovtheo, mộLiovt bànEqBkjYCB Liovtay độtEqBkjYCB EqBkjYCBnhiên tácLiovh EqBkjYCBtay hu3kSwuhuắn ra.

“Để tôi.”u3kSwuhu GiọngEqBkjYCB nóLiovi đạLiovm EqBkjYCBnhạt cóu3kSwuhu vịLiov EqBkjYCBxa cáu3kSwuhuch tru3kSwuhuời sinh.

Hạ LiovThiên LiêEqBkjYCBn qEqBkjYCBuay đầuu3kSwuhu lEqBkjYCBại nhìn,EqBkjYCB lậLiovp tứEqBkjYCBc cườiEqBkjYCB nói,Liov “Mạu3kSwuhuc tiEqBkjYCBên sLiovinh, ngưLiovỡng Liovmộ đEqBkjYCBã lâu.”

Mạc HoànLiovh ngLiovhiêng đEqBkjYCBầu, khu3kSwuhuẽ gu3kSwuhuật, “TôiLiov u3kSwuhucũng vậy.”

Hạ ThiêLiovn Liu3kSwuhuên cườiLiov EqBkjYCBlặng u3kSwuhulẽ, “Cóu3kSwuhu Liovlẽ u3kSwuhuchúng Liovta nêu3kSwuhun ngồiLiov xuốnEqBkjYCBg tLiovrò chuyệEqBkjYCBn mộLiovt lát.”

“Cần thiếEqBkjYCBt không?EqBkjYCB” Mạcu3kSwuhu EqBkjYCBHoành hỏEqBkjYCBi, khẩEqBkjYCBu khLioví đu3kSwuhuã chu3kSwuhuối từ.

“Chí íLiovt chúngEqBkjYCB tu3kSwuhua cEqBkjYCBó cEqBkjYCBùng mộLiovt EqBkjYCBchủ đề.”

Mạc HLiovoành nEqBkjYCBhìn u3kSwuhulại Hu3kSwuhuạ ThiLiovên LiênEqBkjYCB, vẻEqBkjYCB mặtLiov điềEqBkjYCBm đạm,u3kSwuhu “TôLiovi khôngLiov cảmu3kSwuhu EqBkjYCBthấy cEqBkjYCBần thiu3kSwuhuết phảiLiov cLiovó cLiovuộc đàLiovm luậEqBkjYCBn này.”

“Thế EqBkjYCBư?” SắLiovc Liovmặt EqBkjYCBHạ Thu3kSwuhuiên Liêu3kSwuhun chLiovốc látu3kSwuhu trởEqBkjYCB nêu3kSwuhun nghu3kSwuhuiêm túc.

Trong EqBkjYCBmê mau3kSwuhun, giọngEqBkjYCB nu3kSwuhuói tu3kSwuhurầm thấpLiov qEqBkjYCBuen thuộcu3kSwuhu EqBkjYCBkhiến Liovgiấc ngủu3kSwuhu củau3kSwuhu u3kSwuhuLạc TrLiovăn EqBkjYCBcực kEqBkjYCBỳ Liovbuồn bực,EqBkjYCB giữaEqBkjYCB lúEqBkjYCBc ngẩnu3kSwuhu EqBkjYCBngơ cLiovó mộtLiov Liovcánh taLiovy ôEqBkjYCBm lu3kSwuhuấy eLiovo côLiov, vữngLiov vLiovàng đỡEqBkjYCB côLiov nLiovgồi EqBkjYCBdậy, hEqBkjYCBuyệt tLiovhái dươngEqBkjYCB đaLiovu EqBkjYCBnhức, dướiu3kSwuhu chLiovân lu3kSwuhuại yếuLiov ớu3kSwuhut vôu3kSwuhu lựu3kSwuhuc, cu3kSwuhuơ thLiovể u3kSwuhukhó EqBkjYCBchịu nhu3kSwuhuư Liovthể bịLiov têu3kSwuhu liệt.

Lạc u3kSwuhuTrăn vu3kSwuhuươn tu3kSwuhuay EqBkjYCBvỗ lu3kSwuhuên tráLiovn, Liovcô khôLiovng dEqBkjYCBám chắcu3kSwuhu liệLiovu mìnu3kSwuhuh Liovcó Liovphải mLiovơ mLiovơ u3kSwuhumàng mu3kSwuhuàng u3kSwuhutrong cu3kSwuhuơn EqBkjYCBsay, vEqBkjYCBì thếLiov lúcEqBkjYCB u3kSwuhunày mớiu3kSwuhu cu3kSwuhuảm giácu3kSwuhu đEqBkjYCBược nLiovgười đanu3kSwuhug ôLiovm Liovcô EqBkjYCBlà MạLiovc Hoànu3kSwuhuh, màEqBkjYCB cảLiovm u3kSwuhuxúc nàyEqBkjYCB ku3kSwuhuhiến côu3kSwuhu bấtLiov EqBkjYCBan mộtEqBkjYCB u3kSwuhucách khóu3kSwuhu hiểu.

“Tránh rEqBkjYCBa…” Lạu3kSwuhuc TLiovrăn Liovhơi lLiovộ Liovvẻ mệEqBkjYCBt mỏu3kSwuhui u3kSwuhuđẩy nLiovgười EqBkjYCBbên cạEqBkjYCBnh EqBkjYCBra, nu3kSwuhugã vEqBkjYCBề sôu3kSwuhu pu3kSwuhuha, thậtu3kSwuhu EqBkjYCBra cLiovô rấtu3kSwuhu muốnu3kSwuhu nóEqBkjYCBi vớiLiov ngườiEqBkjYCB nàLiovy, kLiovhông u3kSwuhucó việcu3kSwuhu gìu3kSwuhu thìLiov đừngEqBkjYCB dLiovùng nhãnLiov u3kSwuhuhiệu sữLiova EqBkjYCBtắm, dLiovầu gEqBkjYCBội ấLiovy nLiovữa, chu3kSwuhuo dùLiov Liovmuốn dùEqBkjYCBng EqBkjYCBcũng khôngEqBkjYCB đượEqBkjYCBc EqBkjYCBtỏa rEqBkjYCBa cùnEqBkjYCBg mộtLiov loEqBkjYCBại cảu3kSwuhum giác.

“Đừng chLiovạm vàLiovo tôi,u3kSwuhu tLiovôi ru3kSwuhuất khỏeLiov.” Mu3kSwuhuùi EqBkjYCBhương quu3kSwuhuen thuLiovộc đếnu3kSwuhu gần,u3kSwuhu LạcLiov TEqBkjYCBrăn lạiLiov đẩyu3kSwuhu ngườiEqBkjYCB mLiovuốn đỡu3kSwuhu cLiovô mộtLiov lầnu3kSwuhu nữa.

Một lLiovúc lâLiovu EqBkjYCBsau, thLiovanh âu3kSwuhum ấEqBkjYCBm u3kSwuhuáp mEqBkjYCBộc mLiovạc vEqBkjYCBang u3kSwuhulên, “LạcLiov EqBkjYCBTrăn, anEqBkjYCBh đưau3kSwuhu EqBkjYCBem EqBkjYCBvề, u3kSwuhuem uLiovống Liovsay rồi.”

Lạc u3kSwuhuTrăn EqBkjYCBthấy qu3kSwuhuuái u3kSwuhulạ, u3kSwuhusao hôu3kSwuhum u3kSwuhunay đEqBkjYCBâu đâLiovu cu3kSwuhuũng tLiovoàn cảmu3kSwuhu giácLiov cóEqBkjYCB ngườEqBkjYCBi quenu3kSwuhu, cốEqBkjYCB gắngEqBkjYCB mLiovở tLiovo hu3kSwuhuai u3kSwuhumắt, tầmEqBkjYCB nhìnu3kSwuhu EqBkjYCBmơ hồ,u3kSwuhu nhưngu3kSwuhu Liovrõ ràLiovng khuônEqBkjYCB Liovmặt hiệLiovn u3kSwuhura trướcu3kSwuhu mu3kSwuhuắt Liovchính làEqBkjYCB HLiovạ ThiEqBkjYCBên LLioviên, “…EqBkjYCB HEqBkjYCBạ Thiêu3kSwuhun Liên?”

“Ừ.” EqBkjYCBHạ ThEqBkjYCBiên u3kSwuhuLiên Liovcười mộEqBkjYCBt cu3kSwuhuách ýu3kSwuhu Liovvị EqBkjYCBmù mịt,u3kSwuhu nhânu3kSwuhu tiệEqBkjYCBn nLiovắm Liovlấy Liovtay cô.

“Sao u3kSwuhuanh Liovlại ởEqBkjYCB đâyu3kSwuhu…” LiovÝ thứcu3kSwuhu EqBkjYCBhãy cònEqBkjYCB EqBkjYCBhơi tLiovỉnh táo.

“Đến đóEqBkjYCBn em.EqBkjYCB” LiovHạ u3kSwuhuThiên LiêEqBkjYCBn đEqBkjYCBỡ lấyEqBkjYCB bờEqBkjYCB vEqBkjYCBai LạcLiov Trăn.

Lạc Trănu3kSwuhu EqBkjYCBđứng dậy,Liov đLiovầu nặngu3kSwuhu nhưu3kSwuhu đeou3kSwuhu chEqBkjYCBì, “u3kSwuhuEm muLiovốn ngủ.”

“Về lạiu3kSwuhu u3kSwuhungủ tiếp,Liov nhé?”

Lạc Tru3kSwuhuăn bỗngEqBkjYCB nLiovhiên bậtEqBkjYCB cườiu3kSwuhu EqBkjYCBhì EqBkjYCBhì, “HạEqBkjYCB ThiLiovên LiEqBkjYCBên, anu3kSwuhuh cEqBkjYCBó tìnu3kSwuhuh ýu3kSwuhu vớiLiov eEqBkjYCBm à?”

Bốn pu3kSwuhuhía tĩu3kSwuhunh lEqBkjYCBặng bEqBkjYCBa giâLiovy. “Ừ,Liov vều3kSwuhu điểmu3kSwuhu EqBkjYCBnày aLiovnh đãEqBkjYCB thểu3kSwuhu hiệu3kSwuhun u3kSwuhurõ Liovràng rồi.”u3kSwuhu EqBkjYCBNgữ điệuu3kSwuhu chu3kSwuhuứa ýEqBkjYCB cưEqBkjYCBời chậmEqBkjYCB rãLiovi nóiu3kSwuhu u3kSwuhura, mEqBkjYCBang thEqBkjYCBeo sựEqBkjYCB thẳLiovng trLiovắn triEqBkjYCBệt Liovđể hiLiovếm thấy.

Lạc TLiovrăn cLiovúi đầuLiov Liovkhẽ Liovcười, “CóLiov tLiovình u3kSwuhuý… Liovha… eLiovm cũngEqBkjYCB cảEqBkjYCBm thấyEqBkjYCB cLiovon ngườiLiov anLiovh rấtEqBkjYCB thúu3kSwuhu EqBkjYCBvị…” LEqBkjYCBạc TrăEqBkjYCBn lắcEqBkjYCB Liovlắc đầu,EqBkjYCB đầuEqBkjYCB càngu3kSwuhu nặnu3kSwuhug, khônu3kSwuhug quEqBkjYCBản nEqBkjYCBổi EqBkjYCBmạch Liovsuy nghLiovĩ, vu3kSwuhuẫn tiếpu3kSwuhu tụu3kSwuhuc lẩmu3kSwuhu bẩmLiov nEqBkjYCBói EqBkjYCBmớ, “ĐiEqBkjYCB thôiEqBkjYCB… đưu3kSwuhua bổLiovn tiểLiovu Liovthư… EqBkjYCBvề nhu3kSwuhuà, eu3kSwuhum mLiovuốn ngủLiov…” LồEqBkjYCBng nEqBkjYCBgực u3kSwuhuphiền muEqBkjYCBộn khLiovó chEqBkjYCBịu, Liovtừng đợtu3kSwuhu buồnEqBkjYCB nLiovôn tràou3kSwuhu lên,EqBkjYCB Liovnão bộu3kSwuhu EqBkjYCBco Liovrút nEqBkjYCBgày càngu3kSwuhu sítEqBkjYCB chặtu3kSwuhu, gLioviống nhEqBkjYCBư muốnEqBkjYCB nứtu3kSwuhu tEqBkjYCBoác ra.

“Vâng, đEqBkjYCBại tiểEqBkjYCBu thLiovư, lậpu3kSwuhu EqBkjYCBtức đưaEqBkjYCB Liovem vềLiov nu3kSwuhuhà đLiovây.” Khônu3kSwuhug khỏiu3kSwuhu bậLiovt cườiEqBkjYCB, qLiovuả tu3kSwuhuhực cáLiov tínu3kSwuhuh hơu3kSwuhui ầmLiov ĩ,u3kSwuhu nhưngLiov hu3kSwuhuoàn toànu3kSwuhu cóEqBkjYCB thu3kSwuhuể chu3kSwuhuấp Liovnhận, u3kSwuhuHạ EqBkjYCBThiên Lu3kSwuhuiên ômEqBkjYCB Lu3kSwuhuạc TrăLiovn bướcu3kSwuhu rLiova bênu3kSwuhu ngoài.

Lạc TrăEqBkjYCBn cảmu3kSwuhu giáLiovc nEqBkjYCBhư mLiovình đanu3kSwuhug giẫmLiov lênLiov EqBkjYCBbọt biLiovển, chLiovỉ cEqBkjYCBó thểu3kSwuhu yếuu3kSwuhu u3kSwuhuớt tựaLiov vLiovào HEqBkjYCBạ ThiêLiovn LiEqBkjYCBên, mặcEqBkjYCB cu3kSwuhuho hắnu3kSwuhu kLiovéo đi.

Đôi vợu3kSwuhu chồngEqBkjYCB su3kSwuhuon dEqBkjYCBựa sátEqBkjYCB vEqBkjYCBào nu3kSwuhuhau rờiLiov đEqBkjYCBi, tronEqBkjYCBg EqBkjYCBgian Liovphòng cu3kSwuhuhìm EqBkjYCBvào mộtu3kSwuhu u3kSwuhumảnh EqBkjYCBtĩnh mịchu3kSwuhu, đếnLiov ku3kSwuhuhi LiovMạc Hoàu3kSwuhunh ởu3kSwuhu mLiovột bênEqBkjYCB bìnLiovh tĩLiovnh đứngLiov lLiovên, EqBkjYCBđưa mEqBkjYCBột chiếu3kSwuhuc tEqBkjYCBhẻ chLiovo Tu3kSwuhuhập Tam.

Thập TEqBkjYCBam phEqBkjYCBản ứngLiov lạiLiov liu3kSwuhuền EqBkjYCBvội vànLiovg u3kSwuhuxua tau3kSwuhuy, “u3kSwuhuChi phu3kSwuhuí củaEqBkjYCB chịEqBkjYCB LạLiovc LiovTrăn u3kSwuhuđều đượcu3kSwuhu miễu3kSwuhun phEqBkjYCBí.” ThầLiovn sắcLiov Mạcu3kSwuhu HoEqBkjYCBành đạmLiov nhEqBkjYCBạt, nhLiovưng tEqBkjYCBia u3kSwuhulạnh lùu3kSwuhung u3kSwuhutiềm EqBkjYCBẩn EqBkjYCBtrong cou3kSwuhun ngươiLiov lạiEqBkjYCB vôLiov cùngLiov rEqBkjYCBõ nétu3kSwuhu. TEqBkjYCBhập TLiovam EqBkjYCBđang EqBkjYCBmuốn lêu3kSwuhun tiếnLiovg Liovnói gìEqBkjYCB u3kSwuhuđó, MạcLiov Hoàu3kSwuhunh EqBkjYCBđã đẩyLiov EqBkjYCBcửa Liovra ngoài.

“Quan hệu3kSwuhu taEqBkjYCBm Liovgiác điểEqBkjYCBn EqBkjYCBhình, mộtLiov từu3kSwuhu thôLiovi, tầmu3kSwuhu thườngu3kSwuhu.” ThEqBkjYCBẩm u3kSwuhuHạ Thu3kSwuhuụy vẫu3kSwuhun népLiov u3kSwuhutrong EqBkjYCBgóc tốiu3kSwuhu gặmu3kSwuhu nửLiova quảEqBkjYCB dưu3kSwuhua hấuEqBkjYCB xou3kSwuhung, phuEqBkjYCBn rEqBkjYCBa EqBkjYCBmột từu3kSwuhu trầnEqBkjYCB thuậtu3kSwuhu manEqBkjYCBg EqBkjYCBtính tLiovổng kếEqBkjYCBt, “LLioviên LiovÂn, tLiovhấy thEqBkjYCBế nào?”

Liên LiovÂn ngồiEqBkjYCB xổmLiov bEqBkjYCBên cạnhEqBkjYCB su3kSwuhuau mu3kSwuhuột lúcEqBkjYCB iLiovm EqBkjYCBlặng mớiu3kSwuhu tEqBkjYCBrầm mặEqBkjYCBc gậtu3kSwuhu đu3kSwuhuầu, “CôEqBkjYCB gu3kSwuhuái tEqBkjYCBhì u3kSwuhuquá tLiovầm thườngLiov, nLiovhưng đàEqBkjYCBn ôngEqBkjYCB EqBkjYCBlại kLiovhông tầmu3kSwuhu thường,EqBkjYCB nếuLiov cóEqBkjYCB tu3kSwuhuhể hu3kSwuhuốt vàou3kSwuhu tronLiovg EqBkjYCBquán —-”

Hạ ThiêLiovn LiênLiov dìu3kSwuhuu u3kSwuhuLạc TrăEqBkjYCBn lêEqBkjYCBn u3kSwuhuxe, giúEqBkjYCBp cu3kSwuhuô càiEqBkjYCB dâEqBkjYCBy aLiovn toàn,u3kSwuhu “LiovCó thu3kSwuhuể biếnEqBkjYCB Liovmình tLiovhành tEqBkjYCBhế nàEqBkjYCBy, EqBkjYCBem u3kSwuhucũng lợLiovi hạiLiov đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ Tu3kSwuhuhiên LiovLiên sữngLiov sờLiov, nLiovgồi trLiovở EqBkjYCBlại EqBkjYCBvị EqBkjYCBtrí EqBkjYCBcủa mìnu3kSwuhuh, kLiovhẽ cườiu3kSwuhu thEqBkjYCBành tiếEqBkjYCBng, Liov“Đây cóEqBkjYCB thu3kSwuhuể EqBkjYCBcoi nEqBkjYCBhư mộtLiov EqBkjYCBmũi EqBkjYCBtên trEqBkjYCBúng hu3kSwuhuai đícLiovh trênLiov mộtu3kSwuhu gu3kSwuhuiá trịLiov nLiovào đóEqBkjYCB không?”

Ngoảnh đầuEqBkjYCB nhìLiovn EqBkjYCBgương mEqBkjYCBặt manu3kSwuhug EqBkjYCBvẻ thuầu3kSwuhun kLiovhiết vôLiov cùngLiov troLiovng EqBkjYCBmê Liovman, bấtu3kSwuhu đắcu3kSwuhu dĩu3kSwuhu thu3kSwuhuở dàu3kSwuhui, “Cốu3kSwuhu nhóu3kSwuhuc Liovnày quu3kSwuhuả đúu3kSwuhung lEqBkjYCBà mu3kSwuhuột Liovtai họaEqBkjYCB.” Bấtu3kSwuhu tLiovhình Liovlình, LLiovạc TLiovrăn vu3kSwuhuươn tLiovay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”