You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
M9"" 

Một giayxbEmsn phòngyxbEms quánRAbRAi yxbEmsbar, LạcLdQQV7 RAbRAiTrăn, LiênLdQQV7 yxbEmsÂn, RAbRAiThẩm HM9ạ Thụy,LdQQV7 ThấtRAbRAi ThấtyxbEms xiRAbRAiêu vyxbEmsẹo vắLdQQV7t ngườiyxbEms lêRAbRAin RAbRAisô phM9a tánM9 gẫuRAbRAi, RAbRAihai cLdQQV7ậu RAbRAiấm LdQQV7ca háM9t ởyxbEms yxbEmsbên tRAbRAirên, háRAbRAit “NhữngyxbEms yxbEmsbông hoLdQQV7a kia”RAbRAi củaM9 PhyxbEmsác Thụ.

“Thập TaRAbRAim, đừngRAbRAi “la”LdQQV7 nM9ữa M9[1], tôM9i nM9ghe sRAbRAiắp tắM9t yxbEmsthở đLdQQV7ây nàyLdQQV7, đM9ổi bàLdQQV7i nàyxbEmso vLdQQV7ui yxbEmshơn đi!”M9 LạLdQQV7c TrăRAbRAin némyxbEms mộyxbEmst cM9ái gốiM9 ômLdQQV7 qua.

“Được, vậM9y LdQQV7chị thíchyxbEms nghRAbRAie bàRAbRAii LdQQV7nào?” ThậLdQQV7p TyxbEmsam kiềmM9 lạRAbRAii giọyxbEmsng LdQQV7cao đãyxbEms “la”RAbRAi đếRAbRAin phâM9n nửaM9, RAbRAinịnh nLdQQV7ọt hM9ỏi LạyxbEmsc Trăn.

“Tao lạiLdQQV7 cảLdQQV7m thấyyxbEms yxbEmsrất dễRAbRAi nghM9e, taRAbRAio thM9ích gM9iọng nàM9y, cáLdQQV7i gìM9 nhỉ,M9 LdQQV7u buồn,yxbEms đúRAbRAing khônM9g yxbEmsA Thụy?”

“Đúng, qM9uá đúngLdQQV7, chịyxbEms yxbEmsLiên nóiRAbRAi đLdQQV7ều đúngM9!” ThẩmLdQQV7 HạRAbRAi RAbRAiThụy cườiM9 hềyxbEms hề.

“Tao byxbEmsảo nàyM9 TRAbRAihẩm HRAbRAiạ ThụyM9, châLdQQV7n nM9ày củayxbEms màM9y dM9ỡ từyxbEms RAbRAitrên thânLdQQV7 RAbRAichó LdQQV7xuống à,yxbEms M9sau đRAbRAió lắRAbRAip LdQQV7lên ngườRAbRAii mM9ình hảLdQQV7 [LdQQV72].” LạcRAbRAi RAbRAiTrăn giơyxbEms M9chân huyxbEmsng hRAbRAiãn chyxbEmsọc loạnRAbRAi tLdQQV7rên đM9ùi củaLdQQV7 ThẩmyxbEms HạyxbEms Thụy.

“Ơ RAbRAihay, quyxbEmsấy rốiyxbEms tìnhM9 dục.”

“Tao đánhRAbRAi mày!”

Hai LdQQV7cậu ấRAbRAim nhM9ìn nM9hau, LdQQV7chủ độngyxbEms cM9họn LdQQV7một LdQQV7bài tLdQQV7ình yxbEmsca háM9t đôi.

“Nói điyxbEms RAbRAinói lạLdQQV7i,” LRAbRAiiên M9Ân nM9hìn vềyxbEms phíM9a LạyxbEmsc TM9răn đyxbEmsang cuộnyxbEms trLdQQV7òn trM9ên syxbEmsô phyxbEmsa đơn,LdQQV7 “LdQQV7Bạch RAbRAimã củyxbEmsa mM9ày đLdQQV7âu? LdQQV7Sao chưaM9 nLdQQV7ghe màM9y nhắRAbRAic đLdQQV7ến nữaM9 yxbEmsnhỉ, tM9rước đâyM9 chẳngM9 phảiLdQQV7 ngRAbRAiày nM9ào cRAbRAiũng treRAbRAio trêM9n miLdQQV7ệng sao?”

Thẩm LdQQV7Hạ RAbRAiThụy vừayxbEms nghyxbEmse lM9iền cườiyxbEms hôRAbRAi hRAbRAiố, “NgườLdQQV7i tM9a sớmLdQQV7 khônLdQQV7g cầnRAbRAi nRAbRAió rồiM9, chịRAbRAi Liên,M9 chRAbRAiị yxbEmscố ýyxbEms RAbRAiđúng không?”M9 LdQQV7Thẩm HạRAbRAi TLdQQV7hụy còM9n nyxbEmshớ mìnhLdQQV7 yxbEmsđã kểRAbRAi chRAbRAiuyện nyxbEmsày cM9ho LiênM9 M9Ân, LdQQV7hơn nữM9a RAbRAicòn RAbRAikể LdQQV7rất sốngRAbRAi đyxbEmsộng LdQQV7hình tượng.

Lạc TrLdQQV7ăn lúyxbEmsc nàM9y khôngLdQQV7 yxbEmshô ứngLdQQV7 vLdQQV7ới ThẩmyxbEms yxbEmsHạ ThyxbEmsụy yxbEmsnữa, LdQQV7ngẩng đầuM9 nhìnM9 tM9rần nhàRAbRAi lộngyxbEms RAbRAilẫy vM9àng soRAbRAin, mắRAbRAit chớpRAbRAi chớp.

“Không tiếRAbRAip M9tục RAbRAinữa àLdQQV7?” LiênyxbEms RAbRAiÂn LdQQV7vô cùRAbRAing yxbEmskinh ngạc.

“Chị tưLdQQV7ởng làyxbEms tiểuLdQQV7 thyxbEmsuyết nhiềuM9 RAbRAikỳ àRAbRAi, đRAbRAiều lyxbEmsà cM9huyện củLdQQV7a RAbRAihai năyxbEmsm trước,LdQQV7 xonLdQQV7g xuôyxbEmsi yxbEmstừ lâM9u rồi.”M9 TRAbRAihẩm HạyxbEms yxbEmsThụy nângyxbEms lRAbRAiy rượLdQQV7u hưM9ớng yxbEmsqua LạcM9 TrăRAbRAin M9làm điệuRAbRAi M9bộ RAbRAichúc rượu.

“Không đúng,”M9 LiêM9n ÂyxbEmsn nyxbEmsgồi thẳngyxbEms dậy,RAbRAi cúiyxbEms đầuLdQQV7 tRAbRAirầm tM9ư, “TaLdQQV7o nhRAbRAiớ haLdQQV7i nLdQQV7ăm yxbEmstrước, cáRAbRAii tyxbEmsên bạcRAbRAih mãM9 RAbRAiấy cM9hạy LdQQV7đến M9hỏi yxbEmstao LạRAbRAic TM9răn xiM9n họRAbRAic M9trường nàoLdQQV7, yxbEmsvẻ mặtRAbRAi rấtyxbEms tRAbRAihành khyxbEmsẩn, rRAbRAiất tyxbEmsha thiếRAbRAit, rRAbRAiất đauRAbRAi LdQQV7khổ, rấtM9 LdQQV7tiều tụyLdQQV7, yxbEmssuýt nLdQQV7ữa taM9o cònRAbRAi tưLdQQV7ởng LRAbRAiạc TrăRAbRAin M9phụ RAbRAihắn, đươnyxbEmsg nyxbEmshiên yxbEmslát saRAbRAiu M9tao lậpM9 tứcM9 LdQQV7tỉnh M9táo, LdQQV7nghĩ cyxbEmsái M9thằng RAbRAinhóc nLdQQV7hư hắn,RAbRAi đãyxbEms bắtLdQQV7 nạtLdQQV7 eyxbEmsm gáiM9 RAbRAinhà tLdQQV7ao còRAbRAin dM9ám giRAbRAiả bộM9 sLdQQV7i tìnM9h trướcLdQQV7 yxbEmsmặt chịM9 đây,M9 yxbEmsnhào lênRAbRAi đánhRAbRAi cLdQQV7ho mLdQQV7ột trLdQQV7ận, kếtRAbRAi quảLdQQV7 —M9-” LdQQV7Liên ÂnM9 RAbRAingừng lạiyxbEms hRAbRAio hRAbRAiồi lâyxbEmsu, “yxbEmsBa chiêuLdQQV7 bịyxbEms cyxbEmshế ngRAbRAiự, LdQQV7sau đLdQQV7ó RAbRAitao vìyxbEms thâRAbRAin M9quên nLdQQV7ghĩa yxbEmscho hắnyxbEms yxbEmsđịa chỉ,LdQQV7 hắnRAbRAi lRAbRAiiên RAbRAitục nóiyxbEms yxbEmshai tiếnyxbEmsg cảM9m yxbEmsơn, RAbRAixong yxbEmsquay ngườyxbEmsi chRAbRAiạy luônyxbEms, M9tao trôM9ng theyxbEmso bóyxbEmsng lưngRAbRAi nônM9 LdQQV7nóng RAbRAiấy mRAbRAià nghyxbEmsĩ, M9gã đyxbEmsàn M9ông tốtRAbRAi thRAbRAiế nàyRAbRAi chyxbEmsắc tyxbEmsám phầnM9 làRAbRAi RAbRAiem gáyxbEmsi mìnRAbRAih LdQQV7hiểu lầRAbRAim rồi.”RAbRAi NM9ói RAbRAiđến đâyM9, LdQQV7Liên ÂM9n ngẩnLdQQV7g đầLdQQV7u ánLdQQV7h mắtyxbEms hunyxbEmsg ác,yxbEms “HóayxbEms M9ra lRAbRAià hỏLdQQV7i đM9ể chơiyxbEms thyxbEmsôi à!”

Lạc TRAbRAirăn vẫM9n nhyxbEmsìn M9lên trRAbRAiần yxbEmsnhà, khôngM9 hềM9 độRAbRAing đyxbEmsậy, tựM9a nhưM9 đãLdQQV7 cứngM9 đờyxbEms ra.

“Em gRAbRAiái, khônM9g syxbEmsao chRAbRAiứ?” ThRAbRAiẩm RAbRAiHạ LdQQV7Thụy nM9ghe xonM9g cũLdQQV7ng M9sững sờ,LdQQV7 đoạnM9 hM9oàn hồnRAbRAi LdQQV7đá ngM9ười M9bên cạyxbEmsnh mộRAbRAit cái.

“không saoM9, LdQQV7có thểRAbRAi cóRAbRAi chuyyxbEmsện gìRAbRAi đưM9ợc chứ.”yxbEms LạcM9 TyxbEmsrăn đứngyxbEms dậM9y, cyxbEmsầm chRAbRAiai biyxbEmsa tRAbRAirên RAbRAibàn tràM9 tRAbRAirút mộtM9 yxbEmsngụm, rồyxbEmsi yxbEmsđi lênM9 bM9ục M9hát nRAbRAihận micRAbRAiro yxbEmstrên M9tay ThậpRAbRAi TaRAbRAim, tyxbEmsươi cườiRAbRAi yxbEmsnói, “ĐếnLdQQV7 taLdQQV7o, tụM9i mLdQQV7ày ởRAbRAi dLdQQV7ưới myxbEmsà nghLdQQV7e, M9nghe luyxbEmsôn cyxbEmsho tayxbEmso nhá,yxbEms bổnRAbRAi tiểuRAbRAi thưyxbEms cốngRAbRAi hiLdQQV7ến cM9a háyxbEmst, qRAbRAiuán qM9uân LdQQV7top 1LdQQV70 danyxbEmsh cyxbEmsa củaRAbRAi trườngRAbRAi yxbEmsE tRAbRAiái LdQQV7xuất M9lần đầuRAbRAi tiên,yxbEms ngyxbEmshìn vànRAbRAig cũngLdQQV7 khLdQQV7ó cầu.”

“Tao yxbEmscó M9nói chuyệnRAbRAi gRAbRAiì đLdQQV7áng đM9ể vRAbRAiui mừnyxbEmsg à?”RAbRAi LRAbRAiiên LdQQV7Ân nghiêngRAbRAi đầuRAbRAi hỏRAbRAii ThẩmM9 HạM9 Thụy.

Thẩm HRAbRAiạ ThụyyxbEms nhyxbEmsấp ngụmRAbRAi rưLdQQV7ợu nhM9ìn lêLdQQV7n bRAbRAiục, khôngRAbRAi LdQQV7lên tiếng.

Lạc TrăLdQQV7n hátyxbEms liêyxbEmsn tiếpRAbRAi yxbEmshai bàRAbRAii tRAbRAiiếng anh.

“Không ngờRAbRAi vẫnRAbRAi yxbEmscó chúRAbRAit yxbEmsthực lực.”yxbEms LiênRAbRAi LdQQV7Ân đánhM9 RAbRAigiá mM9ột LdQQV7cách kháLdQQV7ch quan.

“Không thếLdQQV7 thìM9 saRAbRAio gRAbRAiiành qyxbEmsuán quânLdQQV7 LdQQV7hả.” ThẩM9m HạRAbRAi ThRAbRAiụy mỉmyxbEms cưM9ời, RAbRAicũng nhớLdQQV7 lạiyxbEms cyxbEmsuộc tLdQQV7hi LdQQV7ca háyxbEmst làmLdQQV7 chM9o M9cả trườngRAbRAi xôyxbEmsn LdQQV7xao vàoM9 nLdQQV7ăm thứyxbEms bayxbEms, kRAbRAihi ấyRAbRAi LạcLdQQV7 TrăM9n cyxbEmsó thyxbEmsể thyxbEmsam RAbRAigia đM9ược M9là RAbRAido khôngLdQQV7 cLdQQV7ẩn thLdQQV7ận ngyxbEmshe nLdQQV7ói chủLdQQV7 tịchRAbRAi hộRAbRAii họcM9 LdQQV7sinh MRAbRAiạc HoyxbEmsành RAbRAilà myxbEmsột gRAbRAiiám khảoLdQQV7 củayxbEms vòyxbEmsng sLdQQV7ơ loạM9i, yxbEmsmà M9cái RAbRAicon bRAbRAié LạyxbEmsc TrănRAbRAi haLdQQV7y trêuLdQQV7 chọcyxbEms nLdQQV7am sinyxbEmsh lM9àm thúRAbRAi yxbEmsvui cuộcRAbRAi sM9ống đươngyxbEms nhiêLdQQV7n sẽLdQQV7 khônyxbEmsg bRAbRAiở lỡyxbEms bấtM9 cRAbRAiứ LdQQV7cơ hộiLdQQV7 nàM9o, yxbEmslảo đảoLdQQV7 chạyxbEmsy điM9 bRAbRAiáo dM9anh, cònLdQQV7 yxbEmsvề syxbEmsau yxbEmslàm saM9o lạyxbEmsi gRAbRAiiành đưM9ợc giảiM9 nhất,LdQQV7 TRAbRAihẩm M9Hạ M9Thụy cũnyxbEmsg mM9ơ hyxbEmsồ, yxbEmsthực lựcRAbRAi thìM9 M9không kéyxbEmsm M9nhưng cyxbEmshưa đếnLdQQV7 mM9ức đRAbRAiược giyxbEmsải nhấyxbEmst, LdQQV7trong đóM9 LdQQV7có yxbEmshai thM9í sinRAbRAih côM9 tyxbEmshấy cyxbEmsòn mạRAbRAinh mẽyxbEms hơLdQQV7n M9cả LạcRAbRAi TLdQQV7răn, yxbEmssau nM9ày TyxbEmshẩm yxbEmsHạ ThụyRAbRAi nRAbRAigẫm LdQQV7lại cũyxbEmsng đãM9 thônM9g sRAbRAiuốt, lLdQQV7àm cRAbRAia sĩyxbEms LdQQV7quan trọnLdQQV7g nhấM9t làM9 gLdQQV7ì, LdQQV7vẻ bềyxbEms ngoàM9i! BLdQQV7ề ngLdQQV7oài ổnLdQQV7 LdQQV7tiếng quỷyxbEms RAbRAigọi ngườiLdQQV7 M9cũng nRAbRAighe LdQQV7như tiếnLdQQV7g trời,M9 LdQQV7còn M9ngược lạiM9, chỉM9 cóLdQQV7 M9về nLdQQV7hà LdQQV7hát cLdQQV7ho mìnhyxbEms nM9ghe tRAbRAihôi. ThậyxbEmst rLdQQV7a kRAbRAiý RAbRAiức sâLdQQV7u đậmLdQQV7 yxbEmsnhất M9về cuộLdQQV7c thLdQQV7i ấM9y cRAbRAihính LdQQV7là yxbEmslễ trayxbEmso gRAbRAiiải, hômM9 đóyxbEms MạM9c LdQQV7Hoành RAbRAibước lLdQQV7ên RAbRAitặng RAbRAihoa, mỉmM9 cườiLdQQV7 nóiM9 mộtM9 M9câu M9vô yxbEmscùng kiM9nh điyxbEmsển, “M9Năm yxbEmsnay dùyxbEms sayxbEmso cũLdQQV7ng ngoàiRAbRAi dựRAbRAi đoánRAbRAi”, toàyxbEmsn trườnRAbRAig RAbRAixôn xao.

Thẩm HyxbEmsạ ThụyxbEmsy nghLdQQV7ĩ đếLdQQV7n đâRAbRAiy, khôngRAbRAi khỏiM9 cảmM9 tyxbEmshán mộtLdQQV7 tiếng,M9 tuổiyxbEms tRAbRAirẻ thậM9t RAbRAinhiều hoyxbEmsài bão.

Lạc LdQQV7Trăn lạiM9 LdQQV7hát mộtRAbRAi bàiM9 RAbRAitiếng anM9h rồM9i yxbEmsđi xuống,LdQQV7 vM9ươn tRAbRAiay đM9ón lấyxbEmsy lLdQQV7y sodRAbRAia RAbRAiThẩm HạyxbEms ThụyRAbRAi đưa.

“Chị LạcRAbRAi TrM9ăn, LdQQV7chị quảRAbRAi làM9 M9chân yxbEmsnhân khônyxbEmsg LdQQV7lộ cRAbRAihân tướngLdQQV7.” ThậpyxbEms TaM9m vỗyxbEms RAbRAitay, mắtM9 LdQQV7lấp lányxbEmsh RAbRAitim hồng.

“Tôi LdQQV7còn chLdQQV7ân RAbRAithật hơM9n nữaM9 cơ,yxbEms nyxbEmsào lLdQQV7ại đâyLdQQV7, RAbRAiuống rượLdQQV7u vyxbEmsới yxbEmschị, khôM9ng saM9y khM9ông về.”

“Vâng, M9chị LdQQV7nói thM9ế nào,yxbEms ThậM9p TaM9m LdQQV7cũng RAbRAitheo hầu.”

“Thế nLdQQV7ày M9là tRAbRAihế nàyxbEmso?” LiênM9 RAbRAiÂn cuốiRAbRAi cùnM9g đãRAbRAi LdQQV7nhìn LdQQV7ra chLdQQV7út bấtyxbEms thường.

“Thỉnh M9thoảng lạLdQQV7i pháM9t tM9ác mộtRAbRAi lầM9n, yxbEmsthường thôi.”LdQQV7 M9Thẩm HạRAbRAi ThụyyxbEms cưM9ời hM9à hàM9 haRAbRAii tM9iếng, ngoảRAbRAinh đLdQQV7ầu nRAbRAihìn LdQQV7di đyxbEmsộng LdQQV7của LạcM9 TrM9ăn đặtyxbEms trêRAbRAin bàLdQQV7n tLdQQV7rà lạiyxbEms đangM9 LdQQV7rung, “CóRAbRAi cầnLdQQV7 bảoLdQQV7 vớiM9 M9nó khLdQQV7ông, điệnyxbEms tyxbEmshoại cM9ủa nM9ó đãyxbEms kêuM9 nM9ăm lyxbEmsần rồi?”LdQQV7 ThRAbRAiẩm HạLdQQV7 ThụyRAbRAi yxbEmscầm dLdQQV7i đLdQQV7ộng lêLdQQV7n, nRAbRAihíu màyxbEmsy, “HạLdQQV7 TLdQQV7hiên Liên?”

Thẩm HLdQQV7ạ RAbRAiThụy yxbEmshất M9đầu thoáyxbEmsng liếyxbEmsc qyxbEmsua yxbEmsLạc TrănRAbRAi đanLdQQV7g đuLdQQV7a rM9ượu cùngM9 ThyxbEmsập TaM9m thiếLdQQV7u, RAbRAibỗng nhiênLdQQV7 M9mỉm cườiRAbRAi nRAbRAiói RAbRAivới LdQQV7Liên M9Ân, “ChịM9 RAbRAiLiên, cóyxbEms muốM9n LdQQV7xem M9trò vuM9i không?”

Liên M9Ân nhLdQQV7ư chìmRAbRAi M9trong syxbEmsương mù.

Thẩm HyxbEmsạ RAbRAiThụy lạyxbEmsi bậyxbEmst RAbRAicười hLdQQV7a hả,yxbEms tiếpM9 đóLdQQV7 lậpyxbEms LdQQV7tức RAbRAicúi LdQQV7đầu myxbEmsở RAbRAimàn hìnyxbEmsh dM9i độngyxbEms yxbEmscủa LạcLdQQV7 Trăn,RAbRAi gM9ửi yxbEmstin nhắn,RAbRAi hRAbRAiai tin.

Nội dunyxbEmsg giốnLdQQV7g M9nhau, đyxbEmsều LdQQV7là, [EM9m uốnM9g sRAbRAiay RAbRAiquá, RAbRAicưng à,LdQQV7 tyxbEmsới đónyxbEms eRAbRAim đi.]M9 cRAbRAiòn bM9ổ sunRAbRAig thêM9m M9địa M9chỉ cụM9 thể.

—-***—-

[1] BàLdQQV7i hM9át nàyRAbRAi cM9ó nhiềM9u RAbRAiđoạn RAbRAi“la lLdQQV7a” RAbRAi: ))

[2] ýLdQQV7 chRAbRAiỉ châLdQQV7n chRAbRAió RAbRAi(= nịnRAbRAih hóyxbEmst), tứcM9 RAbRAikêu ThẩM9m HLdQQV7ạ ThụyyxbEms biếtM9 cáchM9 nịnhRAbRAi nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng dLdQQV7i yxbEmsđộng vanyxbEmsg lêRAbRAin, pháLdQQV7 vỡM9 myxbEmsột cRAbRAiuộc M9hội nghyxbEmsị M9thảo LdQQV7luận nghiêmRAbRAi túcRAbRAi. MạRAbRAic yxbEmsHoành ngồiyxbEms trêRAbRAin ghếyxbEms cRAbRAihủ tọM9a cRAbRAiầm lRAbRAiấy chyxbEmsiếc điệLdQQV7n thoạiRAbRAi màuM9 đeRAbRAin siyxbEmsêu mỏLdQQV7ng đặtRAbRAi trRAbRAiên mépLdQQV7 bàyxbEmsn, hM9ai M9giây sayxbEmsu, bàLdQQV7n LdQQV7tay nắRAbRAim LdQQV7di đM9ộng M9nhất thờiRAbRAi siLdQQV7ết chặyxbEmst lại.

Lúc HạLdQQV7 yxbEmsThiên RAbRAiLiên chạyRAbRAi đếM9n phòLdQQV7ng qLdQQV7uán yxbEmsbar đyxbEmsã thấyyxbEms LạcLdQQV7 TrM9ăn LdQQV7đang nRAbRAiằm M9trong lòngRAbRAi M9một gãLdQQV7 đẹM9p traiM9, coyxbEmsng ngườiM9 khôM9ng đM9ược thoLdQQV7ải mLdQQV7ái, nRAbRAihớ lạiyxbEms khLdQQV7i nãyM9 mM9ình vượtLdQQV7 bRAbRAia cLdQQV7ái đyxbEmsèn đỏM9 liêM9n tiếp,yxbEms khônLdQQV7g yxbEmskhỏi yxbEmslắc đầyxbEmsu cyxbEmsười khổ.

Trên bànLdQQV7 trRAbRAià bàyRAbRAi lRAbRAia liệtLdQQV7 yxbEmsbia bRAbRAiọt cùnyxbEmsg mấyxbEmsy yxbEmschai rượuM9 ngM9oại yxbEmscao cRAbRAiấp cóRAbRAi niênRAbRAi đạiyxbEms lRAbRAiâu M9đời, LdQQV7trong yxbEmsly rượyxbEmsu rótLdQQV7 đầyyxbEms nhữnM9g loạiyxbEms rượuLdQQV7 LdQQV7hỗn tạyxbEmsp màyxbEmsu sắcyxbEms khôngRAbRAi đồngLdQQV7 nM9hất, yxbEmshắn biếtyxbEms tửuyxbEms lượngRAbRAi củaRAbRAi côyxbEms khRAbRAiông tồiyxbEms, cRAbRAió tLdQQV7hể LdQQV7nói LdQQV7là cựLdQQV7c kỳyxbEms khRAbRAiá, nRAbRAihưng yxbEmspha rượu,M9 khônRAbRAig syxbEmsay LdQQV7cũng khóRAbRAi. HạyxbEms ThiênyxbEms yxbEmsLiên đứnLdQQV7g M9ở M9cửa mộtRAbRAi yxbEmslúc mớyxbEmsi cấtRAbRAi bướcRAbRAi đếyxbEmsn bRAbRAiên LạcyxbEms Trăn,RAbRAi hắnM9 giờM9 M9này RAbRAichỉ yxbEmshy vọLdQQV7ng yxbEmscô khôngyxbEms mượnyxbEms rượuRAbRAi yxbEmslàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không tyxbEmsrả lời.

“Chị LạcRAbRAi RAbRAiTrăn uốngM9 M9say thườngLdQQV7 rấtM9 M9yên ổn.”

Hạ ThiLdQQV7ên LM9iên ngẩRAbRAing đyxbEmsầu nhìnM9 gãRAbRAi trM9ai M9thanh M9tú vừLdQQV7a nyxbEmsói cRAbRAihuyện, “CậM9u vấtLdQQV7 vảM9 quá.”

Thập LdQQV7Tam cyxbEmsười cRAbRAiười, yxbEms“Không M9sao, đM9ây lM9à trácRAbRAih nhiệmM9 củyxbEmsa tôi.”

Hạ TLdQQV7hiên LiêyxbEmsn hơiLdQQV7 RAbRAinhếch kM9hóe miệnyxbEmsg, M9cúi ngườiLdQQV7 địM9nh nâyxbEmsng LạcM9 TyxbEmsrăn dậy.

“Để chịLdQQV7 RAbRAiấy ngủM9 LdQQV7một látRAbRAi đãRAbRAi, nếuRAbRAi kLdQQV7hông chM9ị ấyyxbEms sẽyxbEms pháM9t cáLdQQV7u.” ThLdQQV7ập RAbRAiTam ngăLdQQV7n cảnM9, câuRAbRAi nàM9y cũnRAbRAig coLdQQV7i nRAbRAihư làRAbRAi thậtLdQQV7 lòng.

Hạ ThyxbEmsiên LiêM9n ngừnyxbEmsg lại,LdQQV7 giyxbEmsơ cM9ổ taLdQQV7y nhìnRAbRAi đồngM9 RAbRAihồ, “NămM9 pyxbEmshút RAbRAinữa M9được không?”

Thập RAbRAiTam yxbEmshíp mắt,M9 cầRAbRAim yxbEmschai biRAbRAia trêLdQQV7n bRAbRAiàn yxbEmsuống mM9ấy nRAbRAigụm, khônLdQQV7g nM9ói gì.

Một lRAbRAiát sRAbRAiau HạRAbRAi TRAbRAihiên LdQQV7Liên vưRAbRAiơn taRAbRAiy RAbRAikéo M9lấy eRAbRAio LạRAbRAic M9Trăn, chyxbEmsỉ lyxbEmsà vM9ẫn cM9hưa đợM9i hM9ắn cRAbRAió độngRAbRAi táM9c tRAbRAiiếp thyxbEmseo, RAbRAimột RAbRAibàn tRAbRAiay đyxbEmsột nhiM9ên tácLdQQV7h M9tay hắnyxbEms ra.

“Để tôi.”yxbEms GLdQQV7iọng nRAbRAiói đạmM9 nyxbEmshạt cóRAbRAi vịyxbEms xLdQQV7a M9cách trờiyxbEms sinh.

Hạ ThiêM9n LiênyxbEms quyxbEmsay đầM9u lạyxbEmsi yxbEmsnhìn, lậpyxbEms tứLdQQV7c cườiLdQQV7 nói,LdQQV7 “MạM9c tiêyxbEmsn RAbRAisinh, ngưyxbEmsỡng mộLdQQV7 đãyxbEms lâu.”

Mạc HoànhyxbEms nghiêRAbRAing đầu,LdQQV7 khyxbEmsẽ gậRAbRAit, “TôiLdQQV7 cũngLdQQV7 vậy.”

Hạ M9Thiên LLdQQV7iên cRAbRAiười lặngM9 M9lẽ, “CóyxbEms LdQQV7lẽ chúM9ng RAbRAita nM9ên nyxbEmsgồi RAbRAixuống tròyxbEms chRAbRAiuyện mộyxbEmst lát.”

“Cần thiếRAbRAit khM9ông?” MạcyxbEms HoàyxbEmsnh hỏRAbRAii, khM9ẩu RAbRAikhí RAbRAiđã chốyxbEmsi từ.

“Chí LdQQV7ít chyxbEmsúng yxbEmsta cóLdQQV7 cùngyxbEms mộtyxbEms chủyxbEms đề.”

Mạc HoànhM9 nRAbRAihìn lạM9i M9Hạ ThyxbEmsiên Liên,yxbEms M9vẻ mặtRAbRAi điLdQQV7ềm đạm,M9 “TLdQQV7ôi kyxbEmshông cLdQQV7ảm thấyLdQQV7 cầyxbEmsn thiyxbEmsết pM9hải M9có cuộLdQQV7c đàmM9 luRAbRAiận này.”

“Thế ư?RAbRAi” SắcyxbEms mLdQQV7ặt HM9ạ ThiênM9 LdQQV7Liên cyxbEmshốc lM9át trM9ở nM9ên nRAbRAighiêm túc.

Trong mêLdQQV7 myxbEmsan, gLdQQV7iọng nRAbRAiói trầmM9 tyxbEmshấp RAbRAiquen thRAbRAiuộc khiyxbEmsến giấRAbRAic ngM9ủ củaRAbRAi LạcyxbEms TrM9ăn cựRAbRAic kỳLdQQV7 buồnM9 bựLdQQV7c, M9giữa lúcM9 ngẩLdQQV7n M9ngơ cRAbRAió mộLdQQV7t cánhLdQQV7 tayxbEmsy ômM9 yxbEmslấy RAbRAieo cRAbRAiô, vM9ững vànLdQQV7g đỡyxbEms LdQQV7cô M9ngồi dậy,RAbRAi LdQQV7huyệt thRAbRAiái dươngM9 đauRAbRAi nhức,RAbRAi M9dưới cLdQQV7hân RAbRAilại yếuRAbRAi M9ớt vM9ô RAbRAilực, LdQQV7cơ thyxbEmsể RAbRAikhó LdQQV7chịu nhRAbRAiư thểyxbEms bịRAbRAi RAbRAitê liệt.

Lạc TLdQQV7răn vRAbRAiươn tyxbEmsay LdQQV7vỗ yxbEmslên trán,RAbRAi M9cô RAbRAikhông RAbRAidám chắcyxbEms lM9iệu mìM9nh cyxbEmsó pLdQQV7hải yxbEmsmơ myxbEmsơ mànM9g LdQQV7màng tryxbEmsong yxbEmscơn saLdQQV7y, M9vì yxbEmsthế lúLdQQV7c yxbEmsnày mớLdQQV7i cLdQQV7ảm M9giác đượcyxbEms RAbRAingười đangRAbRAi RAbRAiôm cyxbEmsô lLdQQV7à MạcRAbRAi HoàyxbEmsnh, mRAbRAià cRAbRAiảm xúcM9 nàyM9 kyxbEmshiến RAbRAicô byxbEmsất M9an mộtRAbRAi cácRAbRAih M9khó hiểu.

“Tránh rM9a…” LRAbRAiạc TrănM9 hyxbEmsơi M9lộ vẻyxbEms mệM9t myxbEmsỏi đẩyyxbEms ngườiM9 bênLdQQV7 cyxbEmsạnh raLdQQV7, ngãRAbRAi vềLdQQV7 sM9ô phaM9, thậRAbRAit rM9a M9cô rấtM9 muyxbEmsốn nóiRAbRAi vớiRAbRAi ngườiyxbEms nàyM9, khM9ông yxbEmscó việcLdQQV7 gìRAbRAi tRAbRAihì đừLdQQV7ng dM9ùng nhãnLdQQV7 hiệuM9 sữayxbEms tắm,yxbEms dầuM9 gộiyxbEms ấM9y nữa,LdQQV7 chLdQQV7o LdQQV7dù muLdQQV7ốn dyxbEmsùng cũnRAbRAig khôngLdQQV7 đượcyxbEms RAbRAitỏa RAbRAira cùyxbEmsng yxbEmsmột loạM9i cRAbRAiảm giác.

“Đừng cRAbRAihạm vLdQQV7ào tôiLdQQV7, M9tôi rRAbRAiất khỏe.”RAbRAi MùiRAbRAi hM9ương quM9en tRAbRAihuộc đếnRAbRAi gầLdQQV7n, LạcRAbRAi TrăRAbRAin lạM9i M9đẩy ngườRAbRAii muốnyxbEms đỡLdQQV7 M9cô mộLdQQV7t lầyxbEmsn nữa.

Một lúRAbRAic lyxbEmsâu saRAbRAiu, LdQQV7thanh RAbRAiâm ấyxbEmsm LdQQV7áp mộcM9 LdQQV7mạc vaRAbRAing lêRAbRAin, “LạcLdQQV7 TrăLdQQV7n, LdQQV7anh đRAbRAiưa eM9m LdQQV7về, RAbRAiem uốngyxbEms saM9y rồi.”

Lạc LdQQV7Trăn tyxbEmshấy qLdQQV7uái LdQQV7lạ, RAbRAisao hômRAbRAi RAbRAinay đâuM9 đâuLdQQV7 cũngLdQQV7 toRAbRAiàn cảmRAbRAi giyxbEmsác LdQQV7có ngườiM9 M9quen, yxbEmscố LdQQV7gắng mởLdQQV7 RAbRAito hayxbEmsi mắLdQQV7t, yxbEmstầm nhìnM9 mRAbRAiơ hồ,M9 nM9hưng rM9õ RAbRAiràng khuônM9 mặLdQQV7t hiệnyxbEms rM9a trướcLdQQV7 LdQQV7mắt chínhM9 lyxbEmsà HạyxbEms ThiRAbRAiên LLdQQV7iên, “…LdQQV7 HạRAbRAi yxbEmsThiên Liên?”

“Ừ.” HLdQQV7ạ ThiênyxbEms yxbEmsLiên cườiM9 mộtLdQQV7 cáchyxbEms M9ý vịyxbEms mùLdQQV7 mịtRAbRAi, nhyxbEmsân tM9iện nRAbRAiắm LdQQV7lấy tLdQQV7ay cô.

“Sao aM9nh lyxbEmsại RAbRAiở đây…”M9 ÝRAbRAi yxbEmsthức hãyRAbRAi cRAbRAiòn hơiLdQQV7 tỉnhRAbRAi táo.

“Đến đónyxbEms em.”M9 LdQQV7Hạ ThiêLdQQV7n LLdQQV7iên đỡM9 M9lấy byxbEmsờ vLdQQV7ai LM9ạc Trăn.

Lạc TryxbEmsăn đứRAbRAing dậy,RAbRAi M9đầu nặngM9 nyxbEmshư LdQQV7đeo cLdQQV7hì, “LdQQV7Em muM9ốn ngủ.”

“Về M9lại ngủLdQQV7 tiếpLdQQV7, nhé?”

Lạc TrLdQQV7ăn RAbRAibỗng nhiênRAbRAi yxbEmsbật cLdQQV7ười hìyxbEms hì,RAbRAi “LdQQV7Hạ yxbEmsThiên LyxbEmsiên, aRAbRAinh cM9ó tRAbRAiình ýLdQQV7 vớiRAbRAi LdQQV7em à?”

Bốn phLdQQV7ía tĩnhRAbRAi lặngM9 bLdQQV7a giây.RAbRAi “ỪRAbRAi, vRAbRAiề điểmyxbEms nàyLdQQV7 anyxbEmsh đãLdQQV7 tLdQQV7hể hiệnLdQQV7 yxbEmsrõ rànyxbEmsg rồi.yxbEms” NgyxbEmsữ điệuLdQQV7 cRAbRAihứa yxbEmsý cưRAbRAiời RAbRAichậm M9rãi LdQQV7nói LdQQV7ra, mM9ang M9theo sựM9 LdQQV7thẳng trM9ắn trM9iệt đM9ể hLdQQV7iếm thấy.

Lạc RAbRAiTrăn cúiyxbEms đầuLdQQV7 khẽM9 cười,LdQQV7 “CóLdQQV7 tM9ình RAbRAiý… hayxbEms… yxbEmsem cRAbRAiũng cảmRAbRAi thLdQQV7ấy cRAbRAion ngườiM9 anM9h rấyxbEmst tyxbEmshú vị…”yxbEms LyxbEmsạc TrLdQQV7ăn lắRAbRAic lắcRAbRAi đầyxbEmsu, đầuM9 càngLdQQV7 nặnRAbRAig, khôM9ng quảLdQQV7n nổyxbEmsi mạchLdQQV7 syxbEmsuy nghĩM9, vẫnyxbEms M9tiếp tụcRAbRAi lẩmLdQQV7 bRAbRAiẩm nóiRAbRAi RAbRAimớ, “ĐiLdQQV7 thôi…LdQQV7 đưyxbEmsa bổnLdQQV7 tiểyxbEmsu thư…yxbEms vềLdQQV7 nhà,yxbEms RAbRAiem muốLdQQV7n ngủ…yxbEms” LồngyxbEms ngựLdQQV7c yxbEmsphiền muộnLdQQV7 khóyxbEms cRAbRAihịu, từnM9g đợtyxbEms yxbEmsbuồn nônRAbRAi tràoyxbEms lên,RAbRAi nãM9o LdQQV7bộ RAbRAico rúM9t ngàyLdQQV7 càngM9 sRAbRAiít cLdQQV7hặt, yxbEmsgiống nhưRAbRAi mRAbRAiuốn yxbEmsnứt M9toác ra.

“Vâng, đạiM9 tiM9ểu thưLdQQV7, lậpM9 tRAbRAiức đưM9a yxbEmsem vềyxbEms nyxbEmshà đây.”yxbEms KhLdQQV7ông khỏiyxbEms bậtLdQQV7 cười,M9 qM9uả thựcyxbEms cáLdQQV7 RAbRAitính hM9ơi ầRAbRAim ĩRAbRAi, nhưLdQQV7ng yxbEmshoàn tyxbEmsoàn cóyxbEms thểLdQQV7 chRAbRAiấp nhậLdQQV7n, HạyxbEms ThiênLdQQV7 LRAbRAiiên ôyxbEmsm LạcRAbRAi TrăyxbEmsn bướLdQQV7c rLdQQV7a bênRAbRAi ngoài.

Lạc TM9răn RAbRAicảm gM9iác nhưLdQQV7 mìnhyxbEms đanyxbEmsg giRAbRAiẫm lênyxbEms bọtyxbEms LdQQV7biển, chM9ỉ cóyxbEms tyxbEmshể yếLdQQV7u ớtyxbEms tựaM9 RAbRAivào HyxbEmsạ ThyxbEmsiên LiyxbEmsên, mặcLdQQV7 chLdQQV7o hắnM9 kyxbEmséo đi.

Đôi yxbEmsvợ chồRAbRAing syxbEmson RAbRAidựa sátRAbRAi vàoyxbEms nhaRAbRAiu M9rời đRAbRAii, tM9rong giaM9n pRAbRAihòng chìmLdQQV7 vàRAbRAio LdQQV7một mảnhLdQQV7 tĩyxbEmsnh mịch,M9 đếnM9 kRAbRAihi MạyxbEmsc HoànhyxbEms LdQQV7ở myxbEmsột bêRAbRAin RAbRAibình tĩyxbEmsnh đyxbEmsứng lêM9n, đưaRAbRAi mộtM9 chiếcyxbEms thRAbRAiẻ LdQQV7cho ThậpM9 Tam.

Thập TaLdQQV7m phM9ản ứnyxbEmsg lạiRAbRAi liềnRAbRAi vM9ội vRAbRAiàng RAbRAixua M9tay, “CLdQQV7hi pyxbEmshí củayxbEms chịyxbEms LdQQV7Lạc TrRAbRAiăn yxbEmsđều đượcyxbEms myxbEmsiễn phí.”LdQQV7 ThầnyxbEms sắcLdQQV7 MLdQQV7ạc HoànhyxbEms đạmM9 nM9hạt, nhưngRAbRAi tM9ia lạnhyxbEms lLdQQV7ùng tiM9ềm ẩnRAbRAi tRAbRAirong coyxbEmsn ngươiRAbRAi lạM9i yxbEmsvô RAbRAicùng M9rõ M9nét. ThậpyxbEms TaRAbRAim đangLdQQV7 muốM9n lM9ên tiếngM9 nóRAbRAii gM9ì đyxbEmsó, MạLdQQV7c M9Hoành yxbEmsđã đLdQQV7ẩy cửaRAbRAi rM9a ngoài.

“Quan hM9ệ LdQQV7tam giLdQQV7ác điểLdQQV7n M9hình, mộtM9 từRAbRAi thôyxbEmsi, tầM9m thường.”M9 M9Thẩm HạLdQQV7 LdQQV7Thụy vLdQQV7ẫn népLdQQV7 tronLdQQV7g gócLdQQV7 tốyxbEmsi M9gặm nửLdQQV7a quảyxbEms RAbRAidưa RAbRAihấu xongRAbRAi, phRAbRAiun rRAbRAia mộyxbEmst từRAbRAi trầnLdQQV7 thuậRAbRAit yxbEmsmang tínLdQQV7h tổnLdQQV7g kết,RAbRAi “LiênLdQQV7 ÂnM9, thấM9y thRAbRAiế nào?”

Liên ÂyxbEmsn nLdQQV7gồi RAbRAixổm bêRAbRAin cRAbRAiạnh M9sau mộRAbRAit lM9úc LdQQV7im lặngRAbRAi mRAbRAiới tryxbEmsầm mặcLdQQV7 yxbEmsgật đầu,RAbRAi yxbEms“Cô gáiyxbEms tLdQQV7hì LdQQV7quá tầLdQQV7m thườngRAbRAi, nLdQQV7hưng đàRAbRAin ôngRAbRAi lạiM9 khLdQQV7ông tầRAbRAim thườnyxbEmsg, nếuRAbRAi cóRAbRAi LdQQV7thể LdQQV7hốt vyxbEmsào yxbEmstrong quRAbRAián —-”

Hạ ThiLdQQV7ên LRAbRAiiên dM9ìu LạyxbEmsc TryxbEmsăn M9lên xM9e, giLdQQV7úp yxbEmscô càLdQQV7i dâyRAbRAi LdQQV7an toànyxbEms, “CM9ó thểM9 biếyxbEmsn M9mình yxbEmsthành thếRAbRAi nàyyxbEms, eM9m yxbEmscũng lợiRAbRAi hM9ại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiênM9 LiênM9 sữnLdQQV7g sờ,yxbEms ngồyxbEmsi tyxbEmsrở lM9ại vịyxbEms tríM9 củaRAbRAi mìyxbEmsnh, khẽyxbEms cưM9ời thàM9nh tiếnLdQQV7g, “ĐâyRAbRAi cóRAbRAi thRAbRAiể coyxbEmsi yxbEmsnhư mộtyxbEms mũiM9 tRAbRAiên tLdQQV7rúng hLdQQV7ai đíchLdQQV7 trRAbRAiên mộM9t giLdQQV7á trịyxbEms RAbRAinào đóLdQQV7 không?”

Ngoảnh đLdQQV7ầu nhìLdQQV7n gươRAbRAing mặLdQQV7t yxbEmsmang yxbEmsvẻ tyxbEmshuần khiM9ết yxbEmsvô cùngM9 tronyxbEmsg mRAbRAiê myxbEmsan, bấtyxbEms đắcRAbRAi dLdQQV7ĩ thởLdQQV7 dyxbEmsài, “CốM9 nhM9óc nyxbEmsày qyxbEmsuả đúngM9 LdQQV7là LdQQV7một taLdQQV7i họaRAbRAi.” BấtRAbRAi thìnhM9 M9lình, LạRAbRAic TrănyxbEms vươnyxbEms taRAbRAiy túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”