You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giZSaFdSan phòquFE6Gng quáquFE6Gn baYMr, ZSaFdSLạc TrYMăn, LiênZSaFdS ÂnquFE6G, quFE6GThẩm HạquFE6G Thụy,quFE6G ThZSaFdSất ThấtAou7gZ xiêuYM vẹoquFE6G vắquFE6Gt ngưZSaFdSời lêquFE6Gn squFE6Gô quFE6Gpha tAou7gZán gẫquFE6Gu, haZSaFdSi cậYMu ấZSaFdSm quFE6Gca háAou7gZt ởquFE6G bquFE6Gên trZSaFdSên, háYMt “NhZSaFdSững bôngYM hquFE6Goa kAou7gZia” củaAou7gZ ZSaFdSPhác Thụ.

“Thập TamYM, đAou7gZừng “la”Aou7gZ nữaAou7gZ [1]ZSaFdS, tquFE6Gôi ngYMhe sắpZSaFdS tắtquFE6G thởZSaFdS đâYMy YMnày, quFE6Gđổi bYMài Aou7gZnào ZSaFdSvui hquFE6Gơn đi!”YM LạcquFE6G TrYMăn néYMm mZSaFdSột cáYMi quFE6Ggối ôZSaFdSm qua.

“Được, vậyYM chịAou7gZ thíchZSaFdS quFE6Gnghe bàiquFE6G nào?”YM ThZSaFdSập ZSaFdSTam kiềmZSaFdS lạquFE6Gi giọngZSaFdS ZSaFdScao YMđã “quFE6Gla” đếAou7gZn phZSaFdSân nửaquFE6G, nịnhquFE6G nọYMt hỏiquFE6G LAou7gZạc Trăn.

“Tao lAou7gZại cảmAou7gZ thấyYM rấtquFE6G YMdễ nAou7gZghe, taquFE6Go thZSaFdSích giọngYM nàyquFE6G, cáiZSaFdS gìAou7gZ nhỉZSaFdS, quFE6Gu buồnAou7gZ, đZSaFdSúng khZSaFdSông quFE6GA Thụy?”

“Đúng, quáAou7gZ đúngZSaFdS, cYMhị LiêZSaFdSn nZSaFdSói đZSaFdSều đúng!”YM ThẩYMm quFE6GHạ ThAou7gZụy cườYMi ZSaFdShề hề.

“Tao bảoquFE6G ZSaFdSnày ThẩYMm HquFE6Gạ ThYMụy, chAou7gZân nàyquFE6G củaZSaFdS mZSaFdSày dquFE6Gỡ từYM YMtrên Aou7gZthân chAou7gZó xuYMống à,ZSaFdS YMsau Aou7gZđó lắpAou7gZ ZSaFdSlên ngưAou7gZời mìnhquFE6G hảAou7gZ [2]quFE6G.” LạcYM TrăAou7gZn giYMơ chYMân hZSaFdSung hAou7gZãn chọcquFE6G loạnZSaFdS tYMrên đùiZSaFdS củYMa TYMhẩm HạYM Thụy.

“Ơ Aou7gZhay, quấAou7gZy rốiquFE6G tìAou7gZnh dục.”

“Tao đánhZSaFdS mày!”

Hai cquFE6Gậu Aou7gZấm nhìAou7gZn nhAou7gZau, chủZSaFdS độngZSaFdS Aou7gZchọn Aou7gZmột bZSaFdSài tìZSaFdSnh YMca háYMt đôi.

“Nói đAou7gZi ZSaFdSnói lYMại,” LAou7gZiên ÂquFE6Gn nZSaFdShìn vềAou7gZ phYMía LạcquFE6G TrăZSaFdSn đanYMg cuộnZSaFdS quFE6Gtròn tZSaFdSrên YMsô phAou7gZa đơnZSaFdS, “BạchYM YMmã cquFE6Gủa Aou7gZmày đâZSaFdSu? SZSaFdSao chưaquFE6G nAou7gZghe mZSaFdSày nhZSaFdSắc đếquFE6Gn nAou7gZữa nhỉ,quFE6G trướAou7gZc đâyZSaFdS chẳngquFE6G phảiYM nZSaFdSgày Aou7gZnào cũngAou7gZ trZSaFdSeo trênAou7gZ miệZSaFdSng sao?”

Thẩm YMHạ TAou7gZhụy vừaAou7gZ quFE6Gnghe lYMiền cườiYM hAou7gZô hố,ZSaFdS “NgườiAou7gZ quFE6Gta sớmquFE6G khônYMg quFE6Gcần nóYM rồi,quFE6G chịZSaFdS LiZSaFdSên, chịquFE6G cốZSaFdS ýZSaFdS đúngZSaFdS không?”quFE6G ThẩmAou7gZ HạAou7gZ ThAou7gZụy quFE6Gcòn nhớYM YMmình ZSaFdSđã kểZSaFdS chuyYMện nYMày chquFE6Go LYMiên ÂYMn, hơnquFE6G YMnữa cònYM kquFE6Gể rấYMt sAou7gZống độZSaFdSng hquFE6Gình tượng.

Lạc Aou7gZTrăn lúYMc nàyZSaFdS khônquFE6Gg Aou7gZhô ứngquFE6G vớZSaFdSi TquFE6Ghẩm HquFE6Gạ TZSaFdShụy Aou7gZnữa, ngẩngAou7gZ đầuYM nYMhìn Aou7gZtrần nZSaFdShà lZSaFdSộng ZSaFdSlẫy vYMàng squFE6Gon, mắZSaFdSt chớpZSaFdS chớp.

“Không tZSaFdSiếp tụAou7gZc nữAou7gZa à?”Aou7gZ LAou7gZiên ÂYMn vAou7gZô cùngAou7gZ kquFE6Ginh ngạc.

“Chị tưởngAou7gZ lYMà tiểuAou7gZ thuyếtZSaFdS nquFE6Ghiều kZSaFdSỳ àquFE6G, đYMều YMlà chuyYMện củYMa hYMai nămZSaFdS trướcYM, xoYMng Aou7gZxuôi từAou7gZ lquFE6Gâu rquFE6Gồi.” ThquFE6Gẩm HạYM ThZSaFdSụy nAou7gZâng quFE6Gly rượAou7gZu hưZSaFdSớng qYMua quFE6GLạc TrănAou7gZ Aou7gZlàm điệuquFE6G quFE6Gbộ chúcAou7gZ rượu.

“Không đúng,”ZSaFdS ZSaFdSLiên ÂAou7gZn ngồiYM thẳngZSaFdS dậyYM, cZSaFdSúi đầuAou7gZ tZSaFdSrầm tưZSaFdS, “TAou7gZao nhớAou7gZ Aou7gZhai quFE6Gnăm YMtrước, Aou7gZcái tênZSaFdS bạchquFE6G mãYM Aou7gZấy chạyAou7gZ đếnquFE6G hỏiZSaFdS YMtao LAou7gZạc YMTrăn ZSaFdSxin họquFE6Gc trườngquFE6G nào,YM vZSaFdSẻ mặZSaFdSt quFE6Grất thàZSaFdSnh kAou7gZhẩn, rấtZSaFdS tquFE6Gha thiếZSaFdSt, rấAou7gZt Aou7gZđau kZSaFdShổ, rấquFE6Gt tiYMều tụy,ZSaFdS sYMuýt Aou7gZnữa taAou7gZo cònZSaFdS tAou7gZưởng quFE6GLạc TYMrăn phAou7gZụ hZSaFdSắn, đươngAou7gZ nhiYMên lYMát YMsau tAou7gZao lậpquFE6G tứcZSaFdS tYMỉnh táo,ZSaFdS ngYMhĩ cAou7gZái thquFE6Gằng Aou7gZnhóc Aou7gZnhư hquFE6Gắn, đãZSaFdS quFE6Gbắt nạtquFE6G ZSaFdSem gAou7gZái nhZSaFdSà taquFE6Go cZSaFdSòn quFE6Gdám Aou7gZgiả quFE6Gbộ Aou7gZsi tìnhquFE6G tZSaFdSrước quFE6Gmặt chAou7gZị đâyAou7gZ, Aou7gZnhào ZSaFdSlên đánquFE6Gh chZSaFdSo mộAou7gZt trậYMn, kếtAou7gZ qYMuả —-Aou7gZ” LAou7gZiên ZSaFdSÂn quFE6Gngừng ZSaFdSlại hAou7gZo hồiquFE6G lYMâu, “BaquFE6G Aou7gZchiêu bịYM chếquFE6G ngựZSaFdS, ZSaFdSsau đóAou7gZ ZSaFdStao quFE6Gvì thânZSaFdS quYMên ngAou7gZhĩa quFE6Gcho hYMắn địaAou7gZ chỉ,Aou7gZ hắnYM Aou7gZliên tụcYM nóiquFE6G ZSaFdShai tiếYMng cảmAou7gZ Aou7gZơn, xonYMg quaquFE6Gy ngườiquFE6G chạyYM luôquFE6Gn, taquFE6Go trôngAou7gZ theAou7gZo bóYMng lquFE6Gưng nônZSaFdS nóYMng ấZSaFdSy màYM nghAou7gZĩ, gquFE6Gã đàAou7gZn ônquFE6Gg tốtAou7gZ tquFE6Ghế nàyZSaFdS chắcYM táAou7gZm phầZSaFdSn lYMà quFE6Gem gáiYM mZSaFdSình YMhiểu Aou7gZlầm rồi.”YM NóiZSaFdS đAou7gZến đâyZSaFdS, LYMiên ÂZSaFdSn quFE6Gngẩng Aou7gZđầu ánhAou7gZ mắtAou7gZ hquFE6Gung quFE6Gác, “quFE6GHóa rZSaFdSa YMlà hỏiYM đểYM YMchơi thAou7gZôi à!”

Lạc Aou7gZTrăn vẫnAou7gZ nhìnAou7gZ lênYM tYMrần nhZSaFdSà, khôYMng hAou7gZề đAou7gZộng đậy,YM tựaZSaFdS nhAou7gZư ZSaFdSđã cứZSaFdSng YMđờ ra.

“Em gái,ZSaFdS khôAou7gZng saAou7gZo cAou7gZhứ?” ThAou7gZẩm HạYM ThụyquFE6G nghZSaFdSe xonZSaFdSg cũnYMg sữngAou7gZ Aou7gZsờ, đquFE6Goạn hoàAou7gZn hồYMn đáquFE6G ngườiZSaFdS Aou7gZbên cạnZSaFdSh mZSaFdSột cái.

“không saoZSaFdS, cóquFE6G tYMhể cZSaFdSó chuyệnquFE6G YMgì đượcquFE6G chZSaFdSứ.” LạcZSaFdS TrănZSaFdS đứngquFE6G dậyYM, cầAou7gZm chZSaFdSai biYMa tAou7gZrên bànZSaFdS ZSaFdStrà Aou7gZtrút mộYMt Aou7gZngụm, rồiYM điZSaFdS Aou7gZlên ZSaFdSbục háYMt nhậnZSaFdS micrquFE6Go trêquFE6Gn tAou7gZay TAou7gZhập ZSaFdSTam, tươiquFE6G cưYMời nói,YM “ĐếnYM taAou7gZo, tụiAou7gZ màZSaFdSy Aou7gZở dưYMới mZSaFdSà quFE6Gnghe, nYMghe luôYMn cZSaFdSho tAou7gZao nquFE6Ghá, bổnAou7gZ tYMiểu thZSaFdSư cốngZSaFdS hiếYMn cZSaFdSa Aou7gZhát, quáAou7gZn ququFE6Gân tAou7gZop 1YM0 dAou7gZanh cAou7gZa củZSaFdSa trưYMờng quFE6GE tAou7gZái YMxuất lầnZSaFdS quFE6Gđầu tiên,Aou7gZ ngYMhìn vàZSaFdSng cũYMng khZSaFdSó cầu.”

“Tao cquFE6Gó YMnói chuyệnYM gquFE6Gì đángYM quFE6Gđể Aou7gZvui quFE6Gmừng à?”YM LAou7gZiên ZSaFdSÂn nghAou7gZiêng đYMầu hỏiAou7gZ ThẩmquFE6G HạquFE6G Thụy.

Thẩm HạYM quFE6GThụy nhấAou7gZp ngụmAou7gZ rượYMu nhìnAou7gZ lêZSaFdSn bục,ZSaFdS khôngZSaFdS lênZSaFdS tiếng.

Lạc TrZSaFdSăn hátAou7gZ Aou7gZliên tYMiếp ZSaFdShai Aou7gZbài tiếngquFE6G anh.

“Không Aou7gZngờ vẫnYM quFE6Gcó chúZSaFdSt ZSaFdSthực lYMực.” LZSaFdSiên ZSaFdSÂn đáAou7gZnh gZSaFdSiá quFE6Gmột cáchAou7gZ kYMhách quan.

“Không thếquFE6G thAou7gZì saAou7gZo Aou7gZgiành qquFE6Guán ZSaFdSquân hả.ZSaFdS” TAou7gZhẩm quFE6GHạ ThụyquFE6G mỉZSaFdSm cười,YM cũZSaFdSng quFE6Gnhớ lạquFE6Gi cZSaFdSuộc thYMi cAou7gZa hYMát lYMàm quFE6Gcho cảAou7gZ trườnZSaFdSg xAou7gZôn xZSaFdSao ZSaFdSvào nYMăm thứYM ZSaFdSba, Aou7gZkhi ấquFE6Gy LạcquFE6G TAou7gZrăn YMcó thquFE6Gể thYMam giAou7gZa đượquFE6Gc lAou7gZà ZSaFdSdo khôngZSaFdS ZSaFdScẩn ZSaFdSthận nghZSaFdSe ZSaFdSnói chủAou7gZ tịcAou7gZh hộiZSaFdS hYMọc sinYMh MAou7gZạc HoàZSaFdSnh ZSaFdSlà mộYMt giámAou7gZ khảoAou7gZ củaZSaFdS vòngYM YMsơ quFE6Gloại, màYM cáiAou7gZ cYMon bAou7gZé LạcquFE6G TYMrăn YMhay trêuquFE6G chọcquFE6G YMnam ZSaFdSsinh lYMàm tquFE6Ghú vuAou7gZi Aou7gZcuộc sốngZSaFdS đươnAou7gZg nhiêYMn squFE6Gẽ khZSaFdSông bởAou7gZ YMlỡ bấtYM cAou7gZứ cquFE6Gơ hquFE6Gội nàYMo, YMlảo YMđảo cZSaFdShạy đZSaFdSi bZSaFdSáo danZSaFdSh, cònZSaFdS vquFE6Gề quFE6Gsau quFE6Glàm Aou7gZsao lAou7gZại gAou7gZiành đượcAou7gZ quFE6Ggiải nhquFE6Gất, TquFE6Ghẩm Aou7gZHạ ThụyAou7gZ cũnZSaFdSg mơquFE6G YMhồ, thựcAou7gZ YMlực ZSaFdSthì kquFE6Ghông kémAou7gZ nhưngZSaFdS cYMhưa đếnquFE6G mứZSaFdSc đượcAou7gZ giảYMi nquFE6Ghất, trYMong đquFE6Gó Aou7gZcó YMhai quFE6Gthí sinZSaFdSh cquFE6Gô thấAou7gZy cònAou7gZ mạnhZSaFdS mquFE6Gẽ hơYMn cảquFE6G LạquFE6Gc YMTrăn, sAou7gZau nàYMy ThẩmYM HZSaFdSạ ThụyAou7gZ ngẫYMm lạiZSaFdS Aou7gZcũng đãZSaFdS quFE6Gthông sAou7gZuốt, làmYM Aou7gZca ZSaFdSsĩ quaZSaFdSn trọngquFE6G nhấtquFE6G lYMà gYMì, vẻZSaFdS bềAou7gZ ngoài!quFE6G BềZSaFdS quFE6Gngoài ZSaFdSổn tiếngquFE6G quỷYM ZSaFdSgọi ngquFE6Gười ZSaFdScũng ngYMhe nquFE6Ghư tYMiếng tAou7gZrời, còZSaFdSn ngượcZSaFdS lại,Aou7gZ chỉAou7gZ cAou7gZó vềAou7gZ nhàYM hátquFE6G cZSaFdSho mìYMnh nAou7gZghe YMthôi. ThậquFE6Gt YMra kAou7gZý ứZSaFdSc sâZSaFdSu đquFE6Gậm nhấtYM vềquFE6G cuộYMc thquFE6Gi ấyYM chínhquFE6G làquFE6G lquFE6Gễ quFE6Gtrao giAou7gZải, hômAou7gZ đóZSaFdS MZSaFdSạc HYMoành quFE6Gbước lYMên tặquFE6Gng ZSaFdShoa, mYMỉm cưZSaFdSời nóiquFE6G mộAou7gZt câYMu Aou7gZvô quFE6Gcùng kYMinh đZSaFdSiển, quFE6G“Năm quFE6Gnay dZSaFdSù saYMo cũngZSaFdS nYMgoài quFE6Gdự đoán”,quFE6G toAou7gZàn trườngZSaFdS xquFE6Gôn xao.

Thẩm HạAou7gZ YMThụy Aou7gZnghĩ đếnZSaFdS đâyYM, khôAou7gZng kZSaFdShỏi cảmYM thánAou7gZ mộtZSaFdS tiếngZSaFdS, tuổAou7gZi trZSaFdSẻ tZSaFdShật YMnhiều hoYMài bão.

Lạc TAou7gZrăn lạiquFE6G hAou7gZát mộYMt bàZSaFdSi tiếYMng quFE6Ganh rồiZSaFdS điAou7gZ xuAou7gZống, vươnYM ZSaFdStay đónquFE6G lYMấy YMly soAou7gZda ThẩmquFE6G HạZSaFdS quFE6GThụy đưa.

“Chị LạcAou7gZ TrănquFE6G, chYMị quảquFE6G Aou7gZlà chânquFE6G Aou7gZnhân kquFE6Ghông lộYM châquFE6Gn tướng.”YM TAou7gZhập TYMam quFE6Gvỗ tayZSaFdS, mắtYM lấpquFE6G lquFE6Gánh tYMim hồng.

“Tôi còAou7gZn chAou7gZân YMthật hZSaFdSơn quFE6Gnữa YMcơ, nàZSaFdSo lạiAou7gZ đâyZSaFdS, uốnAou7gZg rưAou7gZợu vớiZSaFdS chAou7gZị, khôAou7gZng saZSaFdSy khôAou7gZng về.”

“Vâng, chịZSaFdS nAou7gZói thếYM nào,ZSaFdS ZSaFdSThập TaAou7gZm Aou7gZcũng Aou7gZtheo hầu.”

“Thế nàYMy ZSaFdSlà thYMế nYMào?” LiYMên ÂquFE6Gn cuốiZSaFdS Aou7gZcùng đAou7gZã quFE6Gnhìn ZSaFdSra chquFE6Gút quFE6Gbất thường.

“Thỉnh thoảngZSaFdS lạiZSaFdS phátquFE6G tácZSaFdS mộquFE6Gt lần,Aou7gZ thquFE6Gường thôiYM.” ThẩmquFE6G HạZSaFdS ThụyquFE6G cườiZSaFdS hàYM quFE6Ghà quFE6Ghai tiếnZSaFdSg, ngoquFE6Gảnh quFE6Gđầu nhìZSaFdSn ZSaFdSdi độnquFE6Gg củaAou7gZ LạcquFE6G TrYMăn đặtAou7gZ trênYM bànAou7gZ tràAou7gZ lạiZSaFdS đangYM ruAou7gZng, YM“Có cầnZSaFdS bAou7gZảo vAou7gZới nóAou7gZ YMkhông, điệYMn tZSaFdShoại củaZSaFdS nAou7gZó đãquFE6G kYMêu YMnăm lầnZSaFdS rồi?”quFE6G ThẩmYM Aou7gZHạ quFE6GThụy cquFE6Gầm ZSaFdSdi đZSaFdSộng lên,Aou7gZ nhíuZSaFdS màyAou7gZ, “HZSaFdSạ ThZSaFdSiên Liên?”

Thẩm HạAou7gZ ThụyYM hấtYM đầuAou7gZ Aou7gZthoáng liếquFE6Gc YMqua LạcquFE6G TYMrăn đanquFE6Gg đuaAou7gZ YMrượu cùngAou7gZ ThậZSaFdSp TaZSaFdSm thquFE6Giếu, bỗngZSaFdS nAou7gZhiên ZSaFdSmỉm cZSaFdSười nóiYM vYMới LiêZSaFdSn ÂYMn, “ChịZSaFdS LYMiên, cZSaFdSó muốnquFE6G xequFE6Gm trAou7gZò vYMui không?”

Liên quFE6GÂn quFE6Gnhư chìmZSaFdS trZSaFdSong squFE6Gương mù.

Thẩm HạAou7gZ ThquFE6Gụy lạiYM bYMật cườiAou7gZ hquFE6Ga hả,Aou7gZ tiếpAou7gZ Aou7gZđó lậAou7gZp tứAou7gZc cúiAou7gZ đầuAou7gZ mởquFE6G mànYM hìnhAou7gZ dZSaFdSi quFE6Gđộng củaquFE6G YMLạc Trăn,YM gYMửi tZSaFdSin nhắAou7gZn, hYMai tin.

Nội ZSaFdSdung giốZSaFdSng nhquFE6Gau, đềuquFE6G là,Aou7gZ YM[Em YMuống saquFE6Gy qYMuá, cưnquFE6Gg àAou7gZ, tYMới đóAou7gZn YMem đAou7gZi.] cònquFE6G bổquFE6G squFE6Gung thêquFE6Gm địaAou7gZ chỉYM cYMụ thể.

—-***—-

[1] BàquFE6Gi YMhát YMnày YMcó nhiềquFE6Gu đoạnZSaFdS YM“la quFE6Gla” YM: ))

[2] ýZSaFdS cquFE6Ghỉ chZSaFdSân chZSaFdSó (Aou7gZ= nịnhZSaFdS hótquFE6G), tứYMc kAou7gZêu ThẩmquFE6G HạquFE6G ThụyquFE6G biZSaFdSết cAou7gZách nịnAou7gZh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng YMdi ZSaFdSđộng vAou7gZang lquFE6Gên, YMphá vquFE6Gỡ mYMột YMcuộc hộYMi nghịquFE6G thAou7gZảo luậnYM ngZSaFdShiêm ZSaFdStúc. MạcYM HoZSaFdSành ngồiquFE6G ZSaFdStrên quFE6Gghế chquFE6Gủ tYMọa cầmAou7gZ lấyYM chiquFE6Gếc điệnZSaFdS thoạZSaFdSi màuAou7gZ đenZSaFdS siZSaFdSêu mZSaFdSỏng đặtAou7gZ tAou7gZrên quFE6Gmép bàn,quFE6G haAou7gZi giâZSaFdSy saquFE6Gu, bàquFE6Gn ZSaFdStay nắmZSaFdS quFE6Gdi đquFE6Gộng nhấtZSaFdS thờAou7gZi sYMiết chặtZSaFdS lại.

Lúc HạYM ThiênAou7gZ LYMiên YMchạy đếYMn phòngYM qAou7gZuán quFE6Gbar đãZSaFdS thấZSaFdSy LạAou7gZc TrquFE6Găn đangZSaFdS nằmZSaFdS tronAou7gZg lquFE6Gòng mộZSaFdSt YMgã đẹpquFE6G traquFE6Gi, Aou7gZcong ngquFE6Gười kAou7gZhông đượcZSaFdS thoảquFE6Gi mZSaFdSái, YMnhớ lạYMi khquFE6Gi YMnãy quFE6Gmình vAou7gZượt quFE6Gba cquFE6Gái đèZSaFdSn đỏAou7gZ liênZSaFdS tZSaFdSiếp, khôZSaFdSng khquFE6Gỏi lắAou7gZc đầAou7gZu cườiYM khổ.

Trên bàAou7gZn Aou7gZtrà bquFE6Gày lAou7gZa liệtquFE6G biquFE6Ga bọtAou7gZ cùquFE6Gng mquFE6Gấy cquFE6Ghai rượuZSaFdS ngoZSaFdSại cZSaFdSao cấpYM cquFE6Gó niêZSaFdSn YMđại lâuquFE6G YMđời, ZSaFdStrong ZSaFdSly rưYMợu róYMt đYMầy nhYMững lZSaFdSoại rượuYM quFE6Ghỗn tạpYM quFE6Gmàu sAou7gZắc khônquFE6Gg đồnAou7gZg nhất,Aou7gZ hắYMn biếtAou7gZ tửuZSaFdS lưquFE6Gợng Aou7gZcủa Aou7gZcô khAou7gZông tồiquFE6G, cYMó thểZSaFdS nóiAou7gZ làZSaFdS cquFE6Gực kỳYM quFE6Gkhá, nhưAou7gZng quFE6Gpha ZSaFdSrượu, khôquFE6Gng saAou7gZy ZSaFdScũng quFE6Gkhó. HạYM ThiêZSaFdSn LiêquFE6Gn đquFE6Gứng YMở cửquFE6Ga mộZSaFdSt lquFE6Gúc mớYMi cấtAou7gZ bưZSaFdSớc đếnYM bAou7gZên LạquFE6Gc TrăAou7gZn, hắnquFE6G giAou7gZờ nZSaFdSày chỉAou7gZ ZSaFdShy vọYMng cYMô YMkhông mưquFE6Gợn rượuquFE6G ZSaFdSlàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không tZSaFdSrả lời.

“Chị LạcYM TrăquFE6Gn uquFE6Gống saZSaFdSy thườnquFE6Gg rấtYM yAou7gZên ổn.”

Hạ ThYMiên LiêYMn ngẩngZSaFdS đầuYM nhìnZSaFdS gAou7gZã tAou7gZrai thaYMnh tAou7gZú vừquFE6Ga YMnói chuyệYMn, “CậuquFE6G vấAou7gZt YMvả quá.”

Thập TAou7gZam cườiZSaFdS cườYMi, “ZSaFdSKhông saoZSaFdS, đZSaFdSây làAou7gZ trácAou7gZh nhiquFE6Gệm ZSaFdScủa tôi.”

Hạ ThiZSaFdSên LiênquFE6G YMhơi nhếcAou7gZh khYMóe miệnYMg, cquFE6Gúi YMngười đquFE6Gịnh YMnâng LạquFE6Gc ZSaFdSTrăn dậy.

“Để YMchị ấyAou7gZ YMngủ mộtYM Aou7gZlát quFE6Gđã, nếAou7gZu khôngZSaFdS chquFE6Gị YMấy sẽZSaFdS pháYMt cáuYM.” ThậpYM ZSaFdSTam ZSaFdSngăn cản,YM câuZSaFdS nàquFE6Gy cũngYM coZSaFdSi quFE6Gnhư làYM thquFE6Gật lòng.

Hạ TquFE6Ghiên ZSaFdSLiên ngừYMng lại,YM giơYM cổYM YMtay ZSaFdSnhìn đồngYM hquFE6Gồ, “NZSaFdSăm ZSaFdSphút nZSaFdSữa đượcZSaFdS không?”

Thập ZSaFdSTam hquFE6Gíp mắAou7gZt, cầZSaFdSm cquFE6Ghai ZSaFdSbia trYMên quFE6Gbàn uốngquFE6G mấquFE6Gy nAou7gZgụm, khônAou7gZg nóiYM gì.

Một látquFE6G quFE6Gsau HquFE6Gạ ThYMiên LiêYMn vưZSaFdSơn taYMy kéYMo lấyZSaFdS eZSaFdSo LạAou7gZc TrZSaFdSăn, chỉAou7gZ làAou7gZ vYMẫn chZSaFdSưa Aou7gZđợi hắquFE6Gn ZSaFdScó đYMộng tácAou7gZ YMtiếp thAou7gZeo, mộtquFE6G bànAou7gZ tquFE6Gay đYMột nhZSaFdSiên tácZSaFdSh taZSaFdSy hắnquFE6G ra.

“Để tZSaFdSôi.” YMGiọng nóZSaFdSi đạmYM nhạtYM cZSaFdSó vịYM xAou7gZa cAou7gZách trAou7gZời sinh.

Hạ ThiênAou7gZ LiêquFE6Gn ququFE6Gay đầuAou7gZ lạAou7gZi nhìn,Aou7gZ lậpYM tứZSaFdSc ZSaFdScười nói,ZSaFdS quFE6G“Mạc YMtiên sYMinh, ngưquFE6Gỡng mYMộ quFE6Gđã lâu.”

Mạc HoYMành nghiênZSaFdSg đầquFE6Gu, khAou7gZẽ quFE6Ggật, “TAou7gZôi cYMũng vậy.”

Hạ ThiênquFE6G YMLiên cườZSaFdSi lAou7gZặng lẽ,quFE6G “CóZSaFdS lẽYM chúngZSaFdS quFE6Gta nênquFE6G ngZSaFdSồi xuốngYM tròYM chuquFE6Gyện mộYMt lát.”

“Cần tquFE6Ghiết khZSaFdSông?” YMMạc HquFE6Goành hỏZSaFdSi, khẩuYM kAou7gZhí đãZSaFdS chốiquFE6G từ.

“Chí íAou7gZt chúnYMg tquFE6Ga cóYM cquFE6Gùng mAou7gZột quFE6Gchủ đề.”

Mạc quFE6GHoành nhìquFE6Gn lYMại HạAou7gZ ThiênquFE6G LiêZSaFdSn, Aou7gZvẻ mYMặt điềmYM đạm,Aou7gZ “TôiAou7gZ khôngYM cảZSaFdSm tYMhấy cầnquFE6G tZSaFdShiết phảiYM ZSaFdScó cuộcYM đàmAou7gZ luquFE6Gận này.”

“Thế ư?”Aou7gZ SắcZSaFdS mặtAou7gZ HạquFE6G TYMhiên quFE6GLiên chốAou7gZc lYMát trquFE6Gở nAou7gZên nghZSaFdSiêm túc.

Trong mAou7gZê mquFE6Gan, giọnYMg nóiZSaFdS tAou7gZrầm thấpZSaFdS ququFE6Gen thuộcAou7gZ khiếnZSaFdS giYMấc ngZSaFdSủ củYMa LạcYM TZSaFdSrăn cựYMc kZSaFdSỳ buồAou7gZn bZSaFdSực, giữZSaFdSa lYMúc ngẩnZSaFdS quFE6Gngơ cYMó mộtquFE6G cánhquFE6G quFE6Gtay ôAou7gZm lquFE6Gấy Aou7gZeo côYM, vữYMng YMvàng đỡquFE6G quFE6Gcô ngồAou7gZi dquFE6Gậy, huyệquFE6Gt tháZSaFdSi Aou7gZdương đaZSaFdSu nhức,YM dướquFE6Gi chYMân lạiYM yếquFE6Gu ớtYM YMvô lực,YM ZSaFdScơ YMthể khquFE6Gó ZSaFdSchịu nhYMư thYMể bZSaFdSị têquFE6G liệt.

Lạc TrănquFE6G vươquFE6Gn quFE6Gtay vYMỗ lêquFE6Gn tráYMn, Aou7gZcô khônAou7gZg dáYMm chZSaFdSắc liquFE6Gệu mZSaFdSình YMcó phảiAou7gZ mơYM mơYM mAou7gZàng mAou7gZàng tronYMg cquFE6Gơn ZSaFdSsay, quFE6Gvì thZSaFdSế lúcZSaFdS ZSaFdSnày quFE6Gmới cảmAou7gZ giYMác đưquFE6Gợc ngưquFE6Gời đquFE6Gang quFE6Gôm côAou7gZ Aou7gZlà MạquFE6Gc Aou7gZHoành, mquFE6Gà cảmYM xAou7gZúc nàyAou7gZ khiếnZSaFdS côAou7gZ bấtAou7gZ YMan mộtYM cZSaFdSách Aou7gZkhó hiểu.

“Tránh ra…”ZSaFdS Aou7gZLạc TrăAou7gZn Aou7gZhơi Aou7gZlộ YMvẻ mệAou7gZt mỏiquFE6G Aou7gZđẩy ngườZSaFdSi ZSaFdSbên cạnAou7gZh Aou7gZra, ngAou7gZã vềYM ZSaFdSsô phaZSaFdS, thậtquFE6G rZSaFdSa YMcô rấquFE6Gt muốnZSaFdS nóiquFE6G vớZSaFdSi ZSaFdSngười quFE6Gnày, khAou7gZông cóAou7gZ vAou7gZiệc YMgì tZSaFdShì ZSaFdSđừng dYMùng nhZSaFdSãn hiệuYM sữaAou7gZ Aou7gZtắm, dầuZSaFdS gZSaFdSội quFE6Gấy nZSaFdSữa, cAou7gZho dùAou7gZ mZSaFdSuốn quFE6Gdùng cũngquFE6G khôYMng đượcYM tỏaZSaFdS YMra cùngYM mộZSaFdSt loạiZSaFdS YMcảm giác.

“Đừng cZSaFdShạm vAou7gZào tôYMi, tquFE6Gôi rấAou7gZt khỏeAou7gZ.” quFE6GMùi Aou7gZhương qAou7gZuen thuộZSaFdSc đếnAou7gZ Aou7gZgần, LạcAou7gZ TrăquFE6Gn lạiYM đZSaFdSẩy nAou7gZgười muốnAou7gZ đỡZSaFdS côYM mộtquFE6G lầYMn nữa.

Một lúAou7gZc lâZSaFdSu ZSaFdSsau, tYMhanh âmquFE6G ấmAou7gZ ápquFE6G mộcAou7gZ mZSaFdSạc vaAou7gZng lênquFE6G, “quFE6GLạc TrZSaFdSăn, ZSaFdSanh đưYMa ZSaFdSem vềAou7gZ, Aou7gZem uốngquFE6G sAou7gZay rồi.”

Lạc TrăquFE6Gn tAou7gZhấy quáZSaFdSi lạZSaFdS, sZSaFdSao hôZSaFdSm nAou7gZay đâZSaFdSu đâuAou7gZ cZSaFdSũng toquFE6Gàn cYMảm giácAou7gZ cAou7gZó ngườiZSaFdS qYMuen, cquFE6Gố gắZSaFdSng mởYM YMto Aou7gZhai Aou7gZmắt, Aou7gZtầm nhìYMn YMmơ Aou7gZhồ, nquFE6Ghưng rZSaFdSõ ràngYM khuôYMn mặtZSaFdS hiệnquFE6G rZSaFdSa trZSaFdSước quFE6Gmắt ZSaFdSchính làZSaFdS HạZSaFdS ThiêquFE6Gn Liên,YM “ZSaFdS… HAou7gZạ ThYMiên Liên?”

“Ừ.” HạquFE6G ThiêquFE6Gn LiAou7gZên cườZSaFdSi mộtYM cquFE6Gách quFE6Gý vịZSaFdS mquFE6Gù mịquFE6Gt, nhZSaFdSân tiệquFE6Gn YMnắm lấquFE6Gy tZSaFdSay cô.

“Sao ZSaFdSanh lạZSaFdSi ởYM đây…”ZSaFdS Aou7gZÝ quFE6Gthức hãyZSaFdS cònAou7gZ hquFE6Gơi Aou7gZtỉnh táo.

“Đến đónAou7gZ em.”quFE6G YMHạ TAou7gZhiên LAou7gZiên đỡAou7gZ lấyZSaFdS bờAou7gZ vaquFE6Gi LạYMc Trăn.

Lạc Aou7gZTrăn đứZSaFdSng dậy,ZSaFdS đầuZSaFdS nặnAou7gZg nhưZSaFdS đAou7gZeo chquFE6Gì, “EAou7gZm muốnYM ngủ.”

“Về lạquFE6Gi ngquFE6Gủ tiquFE6Gếp, nhé?”

Lạc TrănquFE6G bỗngquFE6G nYMhiên Aou7gZbật cườiYM hìAou7gZ hì,quFE6G “HYMạ ThiêAou7gZn LiêZSaFdSn, anZSaFdSh cóYM quFE6Gtình Aou7gZý vớiAou7gZ eAou7gZm à?”

Bốn phíAou7gZa ZSaFdStĩnh lặZSaFdSng bquFE6Ga Aou7gZgiây. “Ừ,ZSaFdS ZSaFdSvề điểmYM nàyquFE6G Aou7gZanh đãYM thAou7gZể hiAou7gZện rZSaFdSõ ZSaFdSràng rồi.”YM NgữYM ZSaFdSđiệu YMchứa ZSaFdSý cưquFE6Gời cAou7gZhậm rZSaFdSãi nZSaFdSói raquFE6G, manquFE6Gg tquFE6Gheo sựAou7gZ quFE6Gthẳng trắnquFE6G triAou7gZệt đquFE6Gể hiếquFE6Gm thấy.

Lạc TrăAou7gZn ZSaFdScúi đầuquFE6G kZSaFdShẽ cười,YM “quFE6GCó YMtình ý…YM hZSaFdSa… quFE6Gem cũnAou7gZg cảAou7gZm thấyZSaFdS ZSaFdScon ngườAou7gZi ZSaFdSanh rquFE6Gất ZSaFdSthú vị…”Aou7gZ LYMạc TAou7gZrăn quFE6Glắc lắYMc đầYMu, đầuYM Aou7gZcàng nặAou7gZng, kZSaFdShông quảnAou7gZ nquFE6Gổi mAou7gZạch sAou7gZuy nghĩ,YM vẫnAou7gZ tiZSaFdSếp tụYMc lẩmAou7gZ bquFE6Gẩm nAou7gZói mquFE6Gớ, “ĐquFE6Gi YMthôi… quFE6Gđưa ZSaFdSbổn tiểuZSaFdS thưZSaFdS… vềZSaFdS nhàAou7gZ, eAou7gZm mquFE6Guốn ngủ…”Aou7gZ Aou7gZLồng nquFE6Ggực Aou7gZphiền muộnquFE6G quFE6Gkhó chịu,ZSaFdS tYMừng đợquFE6Gt buồnquFE6G nôquFE6Gn trquFE6Gào lêZSaFdSn, nãoquFE6G bộZSaFdS cAou7gZo rútYM nZSaFdSgày cquFE6Gàng sítquFE6G chặtYM, giốngquFE6G nhưZSaFdS muquFE6Gốn nquFE6Gứt toáYMc ra.

“Vâng, đạiZSaFdS quFE6Gtiểu tZSaFdShư, lậpZSaFdS tAou7gZức đưaZSaFdS eYMm vYMề quFE6Gnhà đYMây.” YMKhông kZSaFdShỏi bậtYM cườiquFE6G, qquFE6Guả ZSaFdSthực cZSaFdSá tíAou7gZnh quFE6Ghơi ầmquFE6G quFE6Gĩ, nhưYMng hZSaFdSoàn toàquFE6Gn YMcó quFE6Gthể chấpquFE6G nhậnYM, ZSaFdSHạ quFE6GThiên LiZSaFdSên ôYMm LZSaFdSạc TrAou7gZăn bướcquFE6G YMra bêAou7gZn ngoài.

Lạc TrăYMn cảmquFE6G gZSaFdSiác quFE6Gnhư mìYMnh đangZSaFdS giẫmZSaFdS Aou7gZlên bọAou7gZt biển,ZSaFdS chZSaFdSỉ ZSaFdScó thểYM yYMếu ớtYM tựquFE6Ga vàoZSaFdS HạZSaFdS TAou7gZhiên LiAou7gZên, mặcZSaFdS chquFE6Go hYMắn YMkéo đi.

Đôi vợZSaFdS chồngYM ZSaFdSson YMdựa sátquFE6G vàAou7gZo nquFE6Ghau rờiZSaFdS điquFE6G, tYMrong Aou7gZgian phYMòng chìmZSaFdS vZSaFdSào quFE6Gmột Aou7gZmảnh tĩYMnh mịcAou7gZh, Aou7gZđến kYMhi MạcquFE6G HoàZSaFdSnh ởquFE6G mộZSaFdSt bênAou7gZ bìnhZSaFdS tquFE6Gĩnh đứngZSaFdS lêquFE6Gn, đAou7gZưa mộtquFE6G ZSaFdSchiếc tAou7gZhẻ chquFE6Go TAou7gZhập Tam.

Thập ZSaFdSTam phảnYM ứquFE6Gng lAou7gZại liềZSaFdSn vquFE6Gội vAou7gZàng xuZSaFdSa tayquFE6G, “CZSaFdShi phíZSaFdS củYMa chYMị LạquFE6Gc YMTrăn đềuquFE6G đượcYM mZSaFdSiễn phquFE6Gí.” ThầnYM sắcquFE6G MYMạc HoànhZSaFdS Aou7gZđạm nhạAou7gZt, nhưnquFE6Gg tiquFE6Ga lquFE6Gạnh YMlùng tiềmZSaFdS ẩnAou7gZ trquFE6Gong cAou7gZon ngươYMi lAou7gZại vYMô cùnZSaFdSg rõAou7gZ nZSaFdSét. ThAou7gZập TaZSaFdSm Aou7gZđang muquFE6Gốn lênAou7gZ YMtiếng nóiAou7gZ gquFE6Gì YMđó, Aou7gZMạc HoànquFE6Gh quFE6Gđã đYMẩy cửZSaFdSa rAou7gZa ngoài.

“Quan ZSaFdShệ YMtam quFE6Ggiác điAou7gZển hìnquFE6Gh, mAou7gZột YMtừ thAou7gZôi, tquFE6Gầm thường.”quFE6G quFE6GThẩm HạquFE6G ThụyYM vquFE6Gẫn népYM tronZSaFdSg gócquFE6G tốiZSaFdS gặmquFE6G nửaquFE6G quảZSaFdS dưaYM quFE6Ghấu xonquFE6Gg, phuquFE6Gn rYMa mộtquFE6G tAou7gZừ tAou7gZrần thuậtZSaFdS maYMng tAou7gZính ZSaFdStổng kết,YM “LiêAou7gZn quFE6GÂn, thấZSaFdSy tAou7gZhế nào?”

Liên ÂYMn ngồiZSaFdS xAou7gZổm ZSaFdSbên cạnhAou7gZ saZSaFdSu Aou7gZmột Aou7gZlúc iquFE6Gm lAou7gZặng mớiYM trquFE6Gầm mặquFE6Gc gậtZSaFdS đầuYM, “CôYM gáiAou7gZ ZSaFdSthì quFE6Gquá tYMầm thường,ZSaFdS nhưngZSaFdS đànZSaFdS ônquFE6Gg lạYMi khôngquFE6G tầmquFE6G thườnAou7gZg, nếuZSaFdS cquFE6Gó quFE6Gthể hZSaFdSốt vàoquFE6G tYMrong quáAou7gZn —-”

Hạ ThiêAou7gZn LiêAou7gZn dìquFE6Gu LạcquFE6G TrquFE6Găn lAou7gZên xequFE6G, giúpquFE6G côYM cquFE6Gài Aou7gZdây aquFE6Gn toànAou7gZ, “CóZSaFdS thAou7gZể biếquFE6Gn mquFE6Gình YMthành thếYM ZSaFdSnày, quFE6Gem cũnYMg lợiAou7gZ hAou7gZại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiAou7gZên Aou7gZLiên sữYMng ZSaFdSsờ, ngZSaFdSồi YMtrở lạiAou7gZ vYMị tríquFE6G củaAou7gZ mYMình, khẽquFE6G cưAou7gZời thZSaFdSành tiAou7gZếng, “ĐâyYM cYMó thYMể coAou7gZi nhưZSaFdS mộtYM ZSaFdSmũi têquFE6Gn Aou7gZtrúng hAou7gZai đYMích trZSaFdSên mYMột giAou7gZá trịYM nAou7gZào đóYM không?”

Ngoảnh đầuZSaFdS nhìquFE6Gn gươnAou7gZg mặquFE6Gt maAou7gZng vZSaFdSẻ thuầnAou7gZ khiếtAou7gZ ZSaFdSvô cAou7gZùng Aou7gZtrong mAou7gZê mAou7gZan, bấtYM đZSaFdSắc dĩYM tquFE6Ghở YMdài, Aou7gZ“Cố nAou7gZhóc Aou7gZnày quảZSaFdS đAou7gZúng lquFE6Gà mộtZSaFdS YMtai họa.”YM BấtZSaFdS tquFE6Ghình lình,Aou7gZ LạAou7gZc TrYMăn Aou7gZvươn taZSaFdSy túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”