You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một gia4V8furPPn MBSy39eCphòng qtLx4uán tLx4bar, LạMBSy39eCc TrtLx4ăn, 4V8furPPLiên Ân4V8furPP, Thẩm4V8furPP Hạ4V8furPP MBSy39eCThụy, ThấtMBSy39eC TMBSy39eChất 4V8furPPxiêu MBSy39eCvẹo vắttLx4 ngườiMBSy39eC MBSy39eClên sôMBSy39eC ph4V8furPPa 4V8furPPtán gMBSy39eCẫu, hatLx4i cậu4V8furPP ấtLx4m 4V8furPPca háttLx4 ởMBSy39eC bên4V8furPP trtLx4ên, hát4V8furPP “Những4V8furPP bô4V8furPPng ho4V8furPPa kia”tLx4 củaMBSy39eC MBSy39eCPhác Thụ.

“Thập TtLx4am, đMBSy39eCừng “la4V8furPP” 4V8furPPnữa [1]MBSy39eC, t4V8furPPôi MBSy39eCnghe tLx4sắp tắttLx4 4V8furPPthở đâ4V8furPPy nMBSy39eCày, MBSy39eCđổi bàiMBSy39eC MBSy39eCnào v4V8furPPui hơn4V8furPP đi!”4V8furPP tLx4Lạc MBSy39eCTrăn 4V8furPPném mộMBSy39eCt cá4V8furPPi gối4V8furPP ôMBSy39eCm qua.

“Được, MBSy39eCvậy chịMBSy39eC ttLx4hích nMBSy39eCghe bài4V8furPP n4V8furPPào?” MBSy39eCThập TatLx4m kiềmMBSy39eC lạitLx4 gtLx4iọng tLx4cao tLx4đã “lMBSy39eCa” đtLx4ến p4V8furPPhân nửa,MBSy39eC nịnMBSy39eCh nọtMBSy39eC htLx4ỏi Lạ4V8furPPc Trăn.

“Tao l4V8furPPại cảmMBSy39eC thấ4V8furPPy r4V8furPPất d4V8furPPễ ng4V8furPPhe, 4V8furPPtao t4V8furPPhích giọng4V8furPP nMBSy39eCày, cáiMBSy39eC 4V8furPPgì nhMBSy39eCỉ, tLx4u MBSy39eCbuồn, đú4V8furPPng khônMBSy39eCg MBSy39eCA Thụy?”

“Đúng, quátLx4 đúngMBSy39eC, cMBSy39eChị Li4V8furPPên nótLx4i đều4V8furPP đúMBSy39eCng!” ThẩmMBSy39eC HạMBSy39eC ThụtLx4y cưMBSy39eCời hề4V8furPP hề.

“Tao MBSy39eCbảo nàytLx4 Th4V8furPPẩm HạMBSy39eC Th4V8furPPụy, c4V8furPPhân nàtLx4y của4V8furPP màtLx4y tLx4dỡ tLx4từ trên4V8furPP 4V8furPPthân ch4V8furPPó xu4V8furPPống à,4V8furPP stLx4au tLx4đó lMBSy39eCắp 4V8furPPlên người4V8furPP m4V8furPPình hMBSy39eCả tLx4[2].” MBSy39eCLạc TrănMBSy39eC 4V8furPPgiơ chânMBSy39eC 4V8furPPhung hã4V8furPPn chọc4V8furPP loạn4V8furPP trMBSy39eCên đùtLx4i c4V8furPPủa ThMBSy39eCẩm 4V8furPPHạ Thụy.

“Ơ hay4V8furPP, quấyMBSy39eC rốiMBSy39eC t4V8furPPình dục.”

“Tao đ4V8furPPánh mày!”

Hai MBSy39eCcậu ấmMBSy39eC nhìMBSy39eCn nh4V8furPPau, chủ4V8furPP MBSy39eCđộng chọ4V8furPPn tLx4một 4V8furPPbài t4V8furPPình MBSy39eCca háttLx4 đôi.

“Nói đ4V8furPPi nói4V8furPP MBSy39eClại,” MBSy39eCLiên ÂtLx4n MBSy39eCnhìn tLx4về phíatLx4 tLx4Lạc TtLx4răn đaMBSy39eCng cuộntLx4 tròMBSy39eCn tLx4trên MBSy39eCsô ptLx4ha đơn4V8furPP, “B4V8furPPạch mã4V8furPP củaMBSy39eC tLx4mày đâMBSy39eCu? SMBSy39eCao tLx4chưa 4V8furPPnghe màtLx4y nhắ4V8furPPc đếMBSy39eCn nữ4V8furPPa nhỉ,tLx4 trướ4V8furPPc đâMBSy39eCy chẳngtLx4 phảitLx4 4V8furPPngày nàoMBSy39eC cũMBSy39eCng trMBSy39eCeo tr4V8furPPên miệng4V8furPP sao?”

Thẩm Hạ4V8furPP Th4V8furPPụy vừatLx4 ngh4V8furPPe ltLx4iền tLx4cười 4V8furPPhô hố,MBSy39eC “Ng4V8furPPười t4V8furPPa tLx4sớm khôn4V8furPPg cầnMBSy39eC nó4V8furPP rồi,tLx4 tLx4chị L4V8furPPiên, chMBSy39eCị MBSy39eCcố MBSy39eCý 4V8furPPđúng không?”MBSy39eC tLx4Thẩm H4V8furPPạ ThMBSy39eCụy còn4V8furPP nhớtLx4 mtLx4ình MBSy39eCđã kMBSy39eCể chuyệ4V8furPPn nàytLx4 ch4V8furPPo LiêntLx4 Ân,4V8furPP htLx4ơn nữaMBSy39eC MBSy39eCcòn 4V8furPPkể rấ4V8furPPt sốn4V8furPPg đ4V8furPPộng 4V8furPPhình tượng.

Lạc TrMBSy39eCăn ltLx4úc MBSy39eCnày kMBSy39eChông MBSy39eChô ứngtLx4 4V8furPPvới Th4V8furPPẩm HMBSy39eCạ Thụ4V8furPPy nữtLx4a, ngẩngtLx4 đ4V8furPPầu n4V8furPPhìn trần4V8furPP nhà4V8furPP lộn4V8furPPg lẫtLx4y vàtLx4ng 4V8furPPson, mắttLx4 chớtLx4p chớp.

“Không titLx4ếp ttLx4ục nMBSy39eCữa tLx4à?” LiêtLx4n ÂMBSy39eCn tLx4vô cùMBSy39eCng 4V8furPPkinh ngạc.

“Chị tưởntLx4g làMBSy39eC tiểu4V8furPP thuyếttLx4 nhiều4V8furPP kỳ4V8furPP àMBSy39eC, đềuMBSy39eC làtLx4 MBSy39eCchuyện củtLx4a haMBSy39eCi nămMBSy39eC trước,MBSy39eC MBSy39eCxong xuôtLx4i từ4V8furPP lâutLx4 rồi.”4V8furPP ThẩmtLx4 H4V8furPPạ TtLx4hụy nântLx4g l4V8furPPy rượutLx4 hướnMBSy39eCg qu4V8furPPa L4V8furPPạc TrMBSy39eCăn làmtLx4 đ4V8furPPiệu bộMBSy39eC chúc4V8furPP rượu.

“Không đúng,”tLx4 4V8furPPLiên ÂMBSy39eCn tLx4ngồi t4V8furPPhẳng dậyMBSy39eC, 4V8furPPcúi tLx4đầu trầtLx4m tLx4tư, “TtLx4ao nhớMBSy39eC hMBSy39eCai nătLx4m tr4V8furPPước, cMBSy39eCái t4V8furPPên bạchtLx4 mtLx4ã ấytLx4 cMBSy39eChạy 4V8furPPđến hỏMBSy39eCi MBSy39eCtao MBSy39eCLạc Trăn4V8furPP tLx4xin học4V8furPP 4V8furPPtrường nMBSy39eCào, vẻtLx4 mMBSy39eCặt MBSy39eCrất thànhtLx4 khẩn,4V8furPP rấMBSy39eCt th4V8furPPa thiếMBSy39eCt, rấttLx4 đtLx4au 4V8furPPkhổ, rMBSy39eCất ttLx4iều tụyMBSy39eC, stLx4uýt nữMBSy39eCa ttLx4ao c4V8furPPòn 4V8furPPtưởng LtLx4ạc TrăntLx4 tLx4phụ hắ4V8furPPn, MBSy39eCđương nh4V8furPPiên lát4V8furPP saMBSy39eCu tMBSy39eCao MBSy39eClập tứMBSy39eCc tỉnhMBSy39eC tá4V8furPPo, tLx4nghĩ MBSy39eCcái t4V8furPPhằng MBSy39eCnhóc nMBSy39eChư hắn,tLx4 đãtLx4 MBSy39eCbắt ntLx4ạt MBSy39eCem MBSy39eCgái nhMBSy39eCà MBSy39eCtao cMBSy39eCòn tLx4dám giảMBSy39eC bộtLx4 MBSy39eCsi t4V8furPPình ttLx4rước mặMBSy39eCt chịMBSy39eC tLx4đây, 4V8furPPnhào lê4V8furPPn đánhtLx4 chMBSy39eCo mộttLx4 trMBSy39eCận, kết4V8furPP 4V8furPPquả —-”tLx4 LiMBSy39eCên ÂntLx4 ngừngMBSy39eC lại4V8furPP MBSy39eCho hồMBSy39eCi lâu,tLx4 “Ba4V8furPP ch4V8furPPiêu bMBSy39eCị chếMBSy39eC ngự,tLx4 stLx4au đó4V8furPP t4V8furPPao vMBSy39eCì thâMBSy39eCn 4V8furPPquên ng4V8furPPhĩa ch4V8furPPo hắn4V8furPP địatLx4 c4V8furPPhỉ, hắtLx4n tLx4liên tụctLx4 tLx4nói ha4V8furPPi tiếngMBSy39eC cảm4V8furPP ơnMBSy39eC, xoMBSy39eCng qu4V8furPPay ngườitLx4 c4V8furPPhạy luôMBSy39eCn, 4V8furPPtao 4V8furPPtrông 4V8furPPtheo MBSy39eCbóng lưtLx4ng nôn4V8furPP nóng4V8furPP ấy4V8furPP mtLx4à MBSy39eCnghĩ, 4V8furPPgã đtLx4àn MBSy39eCông tốtMBSy39eC thếMBSy39eC ntLx4ày chắ4V8furPPc t4V8furPPám 4V8furPPphần là4V8furPP 4V8furPPem MBSy39eCgái mìnhtLx4 hiểu4V8furPP lầmtLx4 rồi.”tLx4 NtLx4ói đến4V8furPP MBSy39eCđây, LiêtLx4n ÂMBSy39eCn ngẩnMBSy39eCg đầutLx4 ántLx4h m4V8furPPắt htLx4ung ác,4V8furPP “HóatLx4 tLx4ra MBSy39eClà hỏitLx4 đMBSy39eCể chơitLx4 thtLx4ôi à!”

Lạc T4V8furPPrăn vẫntLx4 nhMBSy39eCìn lênMBSy39eC 4V8furPPtrần 4V8furPPnhà, không4V8furPP tLx4hề MBSy39eCđộng đậy,4V8furPP tựatLx4 như4V8furPP đãMBSy39eC cứng4V8furPP MBSy39eCđờ ra.

“Em gáMBSy39eCi, khôMBSy39eCng saMBSy39eCo chứtLx4?” Th4V8furPPẩm 4V8furPPHạ ThụyMBSy39eC MBSy39eCnghe xonMBSy39eCg 4V8furPPcũng sữngMBSy39eC stLx4ờ, đoạnMBSy39eC hoàMBSy39eCn hồntLx4 đá4V8furPP MBSy39eCngười bêtLx4n cạtLx4nh mộtLx4t cái.

“không stLx4ao, c4V8furPPó thể4V8furPP ctLx4ó chuyện4V8furPP tLx4gì được4V8furPP chứMBSy39eC.” LạcMBSy39eC Tră4V8furPPn đứngMBSy39eC dậy,MBSy39eC cầ4V8furPPm chatLx4i b4V8furPPia trêntLx4 b4V8furPPàn tMBSy39eCrà trúttLx4 mộttLx4 ngMBSy39eCụm, rồMBSy39eCi đitLx4 l4V8furPPên MBSy39eCbục MBSy39eChát ntLx4hận tLx4micro tMBSy39eCrên ttLx4ay Thậ4V8furPPp TatLx4m, tươiMBSy39eC tLx4cười nói,MBSy39eC “ĐếnMBSy39eC MBSy39eCtao, ttLx4ụi mtLx4ày ở4V8furPP dưới4V8furPP mMBSy39eCà ngtLx4he, nghtLx4e luôn4V8furPP c4V8furPPho ta4V8furPPo ntLx4há, bổ4V8furPPn tiểMBSy39eCu tMBSy39eChư cố4V8furPPng hiếtLx4n ctLx4a háMBSy39eCt, qMBSy39eCuán qutLx4ân tLx4top 1tLx40 da4V8furPPnh 4V8furPPca củaMBSy39eC trườngMBSy39eC MBSy39eCE tá4V8furPPi xuMBSy39eCất lầntLx4 đầuMBSy39eC tiênMBSy39eC, MBSy39eCnghìn v4V8furPPàng ctLx4ũng 4V8furPPkhó cầu.”

“Tao cótLx4 nó4V8furPPi ctLx4huyện gìtLx4 đ4V8furPPáng MBSy39eCđể vutLx4i mừnMBSy39eCg à?”4V8furPP 4V8furPPLiên ÂntLx4 nghiêntLx4g đầuMBSy39eC hMBSy39eCỏi Thẩm4V8furPP HạtLx4 Thụy.

Thẩm 4V8furPPHạ 4V8furPPThụy nhtLx4ấp n4V8furPPgụm rượ4V8furPPu nhìMBSy39eCn 4V8furPPlên bụtLx4c, khôn4V8furPPg l4V8furPPên tiếng.

Lạc TMBSy39eCrăn hMBSy39eCát li4V8furPPên tiế4V8furPPp ha4V8furPPi MBSy39eCbài tiếngMBSy39eC anh.

“Không ngMBSy39eCờ tLx4vẫn có4V8furPP c4V8furPPhút thựcMBSy39eC lực.”MBSy39eC L4V8furPPiên Ân4V8furPP đánhtLx4 giáMBSy39eC MBSy39eCmột các4V8furPPh kháctLx4h quan.

“Không thếtLx4 thìtLx4 4V8furPPsao MBSy39eCgiành qtLx4uán quân4V8furPP hảtLx4.” ThẩmMBSy39eC HạMBSy39eC Thụy4V8furPP mỉmtLx4 cườ4V8furPPi, cũng4V8furPP nhớtLx4 4V8furPPlại cuMBSy39eCộc 4V8furPPthi MBSy39eCca hátMBSy39eC lMBSy39eCàm chMBSy39eCo cả4V8furPP trường4V8furPP xôtLx4n xMBSy39eCao vMBSy39eCào nămtLx4 thtLx4ứ b4V8furPPa, khtLx4i ấyMBSy39eC LạcMBSy39eC TrtLx4ăn cMBSy39eCó thểtLx4 ttLx4ham tLx4gia đưMBSy39eCợc tLx4là 4V8furPPdo không4V8furPP cẩntLx4 thậMBSy39eCn nghMBSy39eCe nó4V8furPPi chủ4V8furPP tịc4V8furPPh hộiMBSy39eC hMBSy39eCọc sMBSy39eCinh tLx4Mạc MBSy39eCHoành l4V8furPPà mộtLx4t 4V8furPPgiám khảMBSy39eCo MBSy39eCcủa 4V8furPPvòng stLx4ơ loạitLx4, m4V8furPPà cMBSy39eCái coMBSy39eCn MBSy39eCbé LtLx4ạc TrMBSy39eCăn h4V8furPPay trMBSy39eCêu chọcMBSy39eC MBSy39eCnam si4V8furPPnh ltLx4àm th4V8furPPú vtLx4ui ctLx4uộc sốngtLx4 đưMBSy39eCơng nhiênMBSy39eC sMBSy39eCẽ kh4V8furPPông bởtLx4 lỡ4V8furPP b4V8furPPất cứMBSy39eC c4V8furPPơ hộMBSy39eCi tLx4nào, lảotLx4 MBSy39eCđảo chạ4V8furPPy 4V8furPPđi 4V8furPPbáo danhMBSy39eC, còMBSy39eCn vMBSy39eCề saMBSy39eCu làmtLx4 saMBSy39eCo lMBSy39eCại gitLx4ành đượctLx4 tLx4giải nhấtLx4t, Th4V8furPPẩm MBSy39eCHạ Thụy4V8furPP cũnMBSy39eCg mơ4V8furPP h4V8furPPồ, thực4V8furPP lực4V8furPP thì4V8furPP k4V8furPPhông kém4V8furPP nhưnMBSy39eCg c4V8furPPhưa 4V8furPPđến mtLx4ức đưtLx4ợc g4V8furPPiải nhất,MBSy39eC tro4V8furPPng đtLx4ó cótLx4 h4V8furPPai tMBSy39eChí MBSy39eCsinh cô4V8furPP thấy4V8furPP còntLx4 mạnhMBSy39eC mtLx4ẽ hơ4V8furPPn cảtLx4 LtLx4ạc TrMBSy39eCăn, MBSy39eCsau nà4V8furPPy Thẩm4V8furPP MBSy39eCHạ Thụy4V8furPP nMBSy39eCgẫm lạitLx4 cũ4V8furPPng đ4V8furPPã tMBSy39eChông suốt4V8furPP, 4V8furPPlàm 4V8furPPca 4V8furPPsĩ q4V8furPPuan trọ4V8furPPng nhấtMBSy39eC là4V8furPP gtLx4ì, vẻ4V8furPP bMBSy39eCề ngoMBSy39eCài! tLx4Bề ngo4V8furPPài ổtLx4n tiếngMBSy39eC qtLx4uỷ g4V8furPPọi ngư4V8furPPời cũngtLx4 n4V8furPPghe MBSy39eCnhư tiếMBSy39eCng trời,tLx4 còn4V8furPP nMBSy39eCgược lại,tLx4 ctLx4hỉ ctLx4ó vềtLx4 nh4V8furPPà hátMBSy39eC cMBSy39eCho mìtLx4nh ngh4V8furPPe thôMBSy39eCi. ThậttLx4 MBSy39eCra kýMBSy39eC tLx4ức sâ4V8furPPu đ4V8furPPậm 4V8furPPnhất v4V8furPPề cuMBSy39eCộc tMBSy39eChi ấ4V8furPPy tLx4chính là4V8furPP lễtLx4 traMBSy39eCo giải,tLx4 MBSy39eChôm MBSy39eCđó MạMBSy39eCc MBSy39eCHoành bướMBSy39eCc lê4V8furPPn tặngMBSy39eC hMBSy39eCoa, tLx4mỉm cư4V8furPPời n4V8furPPói mMBSy39eCột câutLx4 vôtLx4 ctLx4ùng ki4V8furPPnh tLx4điển, “Năm4V8furPP natLx4y d4V8furPPù MBSy39eCsao tLx4cũng nMBSy39eCgoài 4V8furPPdự đ4V8furPPoán”, toàn4V8furPP trường4V8furPP xtLx4ôn xao.

Thẩm HMBSy39eCạ Thụy4V8furPP nghĩ4V8furPP MBSy39eCđến đtLx4ây, khôMBSy39eCng khMBSy39eCỏi cả4V8furPPm th4V8furPPán mtLx4ột tiếng,4V8furPP tLx4tuổi trẻMBSy39eC th4V8furPPật nhitLx4ều htLx4oài bão.

Lạc MBSy39eCTrăn lạMBSy39eCi h4V8furPPát 4V8furPPmột btLx4ài tiếngtLx4 anMBSy39eCh MBSy39eCrồi đi4V8furPP xuống,tLx4 vươnMBSy39eC ta4V8furPPy MBSy39eCđón 4V8furPPlấy l4V8furPPy sMBSy39eCoda ThtLx4ẩm tLx4Hạ ThMBSy39eCụy đưa.

“Chị LạtLx4c Trăn,MBSy39eC chtLx4ị qu4V8furPPả 4V8furPPlà chântLx4 tLx4nhân tLx4không lMBSy39eCộ chân4V8furPP tướng.”tLx4 Thập4V8furPP Ta4V8furPPm vMBSy39eCỗ ttLx4ay, mtLx4ắt lấMBSy39eCp tLx4lánh 4V8furPPtim hồng.

“Tôi còMBSy39eCn 4V8furPPchân MBSy39eCthật MBSy39eChơn nữa4V8furPP c4V8furPPơ, nàoMBSy39eC lạtLx4i đây,MBSy39eC uốMBSy39eCng rưtLx4ợu với4V8furPP chị4V8furPP, khôngtLx4 stLx4ay khtLx4ông về.”

“Vâng, chị4V8furPP nMBSy39eCói th4V8furPPế MBSy39eCnào, Thập4V8furPP TatLx4m cũng4V8furPP the4V8furPPo hầu.”

“Thế nàMBSy39eCy ltLx4à thế4V8furPP nào?4V8furPP” Liên4V8furPP MBSy39eCÂn ctLx4uối MBSy39eCcùng 4V8furPPđã n4V8furPPhìn r4V8furPPa chúttLx4 tLx4bất thường.

“Thỉnh thoảngMBSy39eC l4V8furPPại phátLx4t tácMBSy39eC mộttLx4 lần,4V8furPP th4V8furPPường thôi.”4V8furPP ThẩmMBSy39eC MBSy39eCHạ ThụMBSy39eCy cườtLx4i hà4V8furPP htLx4à 4V8furPPhai tiếtLx4ng, ngoảtLx4nh đầuMBSy39eC nh4V8furPPìn 4V8furPPdi MBSy39eCđộng của4V8furPP LạctLx4 TrăntLx4 tLx4đặt trê4V8furPPn MBSy39eCbàn trMBSy39eCà lạitLx4 đantLx4g ruMBSy39eCng, “CóMBSy39eC cần4V8furPP 4V8furPPbảo với4V8furPP nótLx4 khôngtLx4, đi4V8furPPện thoạiMBSy39eC ctLx4ủa MBSy39eCnó đ4V8furPPã ktLx4êu nMBSy39eCăm lầnMBSy39eC rồi?”4V8furPP ThtLx4ẩm H4V8furPPạ T4V8furPPhụy cầmMBSy39eC tLx4di đtLx4ộng lên4V8furPP, nh4V8furPPíu màytLx4, “HạtLx4 tLx4Thiên Liên?”

Thẩm 4V8furPPHạ ThụytLx4 hấtLx4t đầuMBSy39eC tMBSy39eChoáng tLx4liếc q4V8furPPua L4V8furPPạc Tr4V8furPPăn đtLx4ang đMBSy39eCua rMBSy39eCượu cùntLx4g ThậpMBSy39eC TtLx4am tLx4thiếu, bMBSy39eCỗng nhitLx4ên mỉm4V8furPP MBSy39eCcười nóMBSy39eCi với4V8furPP LiMBSy39eCên Ân,MBSy39eC “ChịMBSy39eC LiênMBSy39eC, tLx4có MBSy39eCmuốn xetLx4m 4V8furPPtrò vuMBSy39eCi không?”

Liên MBSy39eCÂn ntLx4hư chìmMBSy39eC ttLx4rong sưtLx4ơng mù.

Thẩm MBSy39eCHạ T4V8furPPhụy lMBSy39eCại bậttLx4 cư4V8furPPời h4V8furPPa hảtLx4, tiếMBSy39eCp đótLx4 lậptLx4 MBSy39eCtức cúi4V8furPP đầutLx4 mởMBSy39eC màMBSy39eCn tLx4hình MBSy39eCdi đ4V8furPPộng củtLx4a LạtLx4c T4V8furPPrăn, gửtLx4i MBSy39eCtin nhắn,MBSy39eC ha4V8furPPi tin.

Nội tLx4dung giốnMBSy39eCg nh4V8furPPau, đềuMBSy39eC là4V8furPP, 4V8furPP[Em u4V8furPPống sa4V8furPPy quá,4V8furPP cưMBSy39eCng tLx4à, tới4V8furPP đótLx4n e4V8furPPm đ4V8furPPi.] MBSy39eCcòn bổtLx4 stLx4ung tMBSy39eChêm tLx4địa chỉMBSy39eC cụMBSy39eC thể.

—-***—-

[1] Bà4V8furPPi há4V8furPPt MBSy39eCnày cóMBSy39eC nhiều4V8furPP đoạnMBSy39eC “4V8furPPla la”4V8furPP tLx4: ))

[2] ýtLx4 chMBSy39eCỉ châtLx4n chtLx4ó (MBSy39eC= nịnhMBSy39eC hó4V8furPPt), tứcMBSy39eC tLx4kêu TtLx4hẩm MBSy39eCHạ tLx4Thụy b4V8furPPiết cáMBSy39eCch 4V8furPPnịnh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng d4V8furPPi độntLx4g 4V8furPPvang lên,MBSy39eC phMBSy39eCá vỡtLx4 tLx4một cuộtLx4c hộitLx4 MBSy39eCnghị thảoMBSy39eC tLx4luận nghiêMBSy39eCm tú4V8furPPc. MạctLx4 Ho4V8furPPành ntLx4gồi t4V8furPPrên ghMBSy39eCế chủtLx4 t4V8furPPọa cầm4V8furPP l4V8furPPấy chi4V8furPPếc điệ4V8furPPn thoạ4V8furPPi màutLx4 đ4V8furPPen siêutLx4 mtLx4ỏng đặt4V8furPP tMBSy39eCrên m4V8furPPép bàtLx4n, haMBSy39eCi giâyMBSy39eC satLx4u, bàMBSy39eCn tMBSy39eCay nắtLx4m dMBSy39eCi độn4V8furPPg nhấttLx4 4V8furPPthời siếMBSy39eCt ch4V8furPPặt lại.

Lúc Hạ4V8furPP ThMBSy39eCiên tLx4Liên tLx4chạy tLx4đến phòngtLx4 quá4V8furPPn baMBSy39eCr đãMBSy39eC MBSy39eCthấy L4V8furPPạc TrătLx4n đtLx4ang nằmtLx4 trontLx4g ltLx4òng mộtLx4t gãtLx4 đẹptLx4 trtLx4ai, co4V8furPPng ngườ4V8furPPi không4V8furPP đượ4V8furPPc thoải4V8furPP máiMBSy39eC, 4V8furPPnhớ MBSy39eClại 4V8furPPkhi MBSy39eCnãy mìnMBSy39eCh vượtMBSy39eC btLx4a cái4V8furPP đèn4V8furPP đ4V8furPPỏ liêntLx4 tiếp,tLx4 khMBSy39eCông kMBSy39eChỏi lắctLx4 đtLx4ầu cưMBSy39eCời khổ.

Trên 4V8furPPbàn tràMBSy39eC bày4V8furPP tLx4la liệt4V8furPP btLx4ia MBSy39eCbọt c4V8furPPùng mấMBSy39eCy cMBSy39eChai rượutLx4 ngoạMBSy39eCi 4V8furPPcao MBSy39eCcấp 4V8furPPcó niMBSy39eCên đ4V8furPPại lMBSy39eCâu đtLx4ời, troMBSy39eCng MBSy39eCly rượu4V8furPP rMBSy39eCót đầytLx4 nhMBSy39eCững l4V8furPPoại rượutLx4 hỗnMBSy39eC ttLx4ạp m4V8furPPàu stLx4ắc không4V8furPP đồnMBSy39eCg nhấttLx4, h4V8furPPắn biết4V8furPP tửu4V8furPP MBSy39eClượng củatLx4 MBSy39eCcô khôngMBSy39eC tồi,tLx4 4V8furPPcó thể4V8furPP MBSy39eCnói là4V8furPP tLx4cực 4V8furPPkỳ 4V8furPPkhá, n4V8furPPhưng phMBSy39eCa rượu,4V8furPP khôntLx4g sa4V8furPPy cũntLx4g khó.tLx4 Hạ4V8furPP ThiêMBSy39eCn LiêntLx4 đứngMBSy39eC 4V8furPPở cửaMBSy39eC m4V8furPPột lúc4V8furPP mMBSy39eCới cấtMBSy39eC btLx4ước đếntLx4 bê4V8furPPn Lạ4V8furPPc Tr4V8furPPăn, MBSy39eChắn tLx4giờ nMBSy39eCày chỉMBSy39eC tLx4hy vọntLx4g côtLx4 khtLx4ông mtLx4ượn rượuMBSy39eC MBSy39eClàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trảtLx4 lời.

“Chị 4V8furPPLạc TrtLx4ăn uốngtLx4 tLx4say th4V8furPPường rấttLx4 y4V8furPPên ổn.”

Hạ Thiê4V8furPPn LMBSy39eCiên ngMBSy39eCẩng đtLx4ầu nhìn4V8furPP gtLx4ã t4V8furPPrai thanMBSy39eCh tMBSy39eCú vừtLx4a nóiMBSy39eC chuyện,MBSy39eC “CMBSy39eCậu vấMBSy39eCt vảtLx4 quá.”

Thập T4V8furPPam cườtLx4i cười,tLx4 “KhôngMBSy39eC satLx4o, đâtLx4y làMBSy39eC trtLx4ách ntLx4hiệm củatLx4 tôi.”

Hạ ThiêntLx4 tLx4Liên hơi4V8furPP nhếch4V8furPP khtLx4óe miMBSy39eCệng, ctLx4úi MBSy39eCngười địnMBSy39eCh nMBSy39eCâng LạctLx4 TrăntLx4 dậy.

“Để chị4V8furPP ấMBSy39eCy nMBSy39eCgủ MBSy39eCmột látMBSy39eC tLx4đã, nếuMBSy39eC kMBSy39eChông chị4V8furPP ấyMBSy39eC 4V8furPPsẽ p4V8furPPhát cáu.”4V8furPP ThậtLx4p T4V8furPPam ng4V8furPPăn tLx4cản, câu4V8furPP nàytLx4 cũngtLx4 tLx4coi nhtLx4ư làtLx4 4V8furPPthật lòng.

Hạ Th4V8furPPiên Liê4V8furPPn ntLx4gừng ltLx4ại, gitLx4ơ cổMBSy39eC tMBSy39eCay nhìtLx4n đồng4V8furPP htLx4ồ, “MBSy39eCNăm phú4V8furPPt nữa4V8furPP tLx4được không?”

Thập TMBSy39eCam htLx4íp mắt,MBSy39eC cầtLx4m tLx4chai bitLx4a trê4V8furPPn bànMBSy39eC uốn4V8furPPg mấy4V8furPP ngụm,MBSy39eC kMBSy39eChông MBSy39eCnói gì.

Một lMBSy39eCát sa4V8furPPu HạMBSy39eC Thiê4V8furPPn 4V8furPPLiên vươ4V8furPPn ttLx4ay kMBSy39eCéo lấtLx4y eMBSy39eCo MBSy39eCLạc TrănMBSy39eC, chỉtLx4 tLx4là vẫn4V8furPP MBSy39eCchưa đợitLx4 hắn4V8furPP cótLx4 độngtLx4 4V8furPPtác ti4V8furPPếp ttLx4heo, mộttLx4 bàMBSy39eCn tatLx4y độtLx4t nhiênMBSy39eC táMBSy39eCch taMBSy39eCy hắMBSy39eCn ra.

“Để tôi.MBSy39eC” Giọng4V8furPP n4V8furPPói đ4V8furPPạm nhạ4V8furPPt cóMBSy39eC MBSy39eCvị xtLx4a các4V8furPPh trờitLx4 sinh.

Hạ T4V8furPPhiên LiMBSy39eCên qMBSy39eCuay đ4V8furPPầu ltLx4ại nhtLx4ìn, lậpMBSy39eC tứMBSy39eCc cườitLx4 nó4V8furPPi, “M4V8furPPạc t4V8furPPiên siMBSy39eCnh, MBSy39eCngưỡng mộMBSy39eC tLx4đã lâu.”

Mạc Hoà4V8furPPnh nghiêntLx4g đầu,tLx4 ktLx4hẽ gật,tLx4 “Tôi4V8furPP cũng4V8furPP vậy.”

Hạ ThitLx4ên MBSy39eCLiên 4V8furPPcười lặn4V8furPPg lẽ,MBSy39eC “CótLx4 lMBSy39eCẽ 4V8furPPchúng t4V8furPPa 4V8furPPnên ngồ4V8furPPi xuốntLx4g trMBSy39eCò chuy4V8furPPện một4V8furPP lát.”

“Cần thiếtMBSy39eC khtLx4ông?” MMBSy39eCạc HotLx4ành hỏi,MBSy39eC khẩuMBSy39eC k4V8furPPhí đ4V8furPPã chốiMBSy39eC từ.

“Chí íttLx4 chún4V8furPPg 4V8furPPta tLx4có cùntLx4g m4V8furPPột chMBSy39eCủ đề.”

Mạc Hoàn4V8furPPh MBSy39eCnhìn lại4V8furPP Hạ4V8furPP ThiêtLx4n Liên,MBSy39eC vMBSy39eCẻ mặMBSy39eCt điMBSy39eCềm đạm,MBSy39eC “TôiMBSy39eC khônMBSy39eCg 4V8furPPcảm thấy4V8furPP cần4V8furPP thtLx4iết phải4V8furPP cótLx4 cuộctLx4 đàtLx4m luậnMBSy39eC này.”

“Thế ư?”MBSy39eC SắMBSy39eCc tLx4mặt HạtLx4 MBSy39eCThiên tLx4Liên cMBSy39eChốc lMBSy39eCát trMBSy39eCở nêtLx4n nghiêm4V8furPP túc.

Trong mtLx4ê mMBSy39eCan, giọtLx4ng nóiMBSy39eC ttLx4rầm thtLx4ấp que4V8furPPn thuộ4V8furPPc khitLx4ến giấ4V8furPPc ngtLx4ủ củatLx4 MBSy39eCLạc tLx4Trăn cMBSy39eCực k4V8furPPỳ buồntLx4 bực,4V8furPP giữtLx4a lútLx4c ngẩMBSy39eCn ng4V8furPPơ cMBSy39eCó mộtMBSy39eC cánh4V8furPP ta4V8furPPy ô4V8furPPm l4V8furPPấy e4V8furPPo cMBSy39eCô, vữntLx4g vàn4V8furPPg đ4V8furPPỡ côtLx4 ngồ4V8furPPi dậy,MBSy39eC huyệMBSy39eCt thMBSy39eCái dươ4V8furPPng đ4V8furPPau nhức,MBSy39eC dướiMBSy39eC châMBSy39eCn lại4V8furPP yếuMBSy39eC ớt4V8furPP vô4V8furPP lực,4V8furPP 4V8furPPcơ t4V8furPPhể MBSy39eCkhó chịu4V8furPP nMBSy39eChư thểtLx4 bịMBSy39eC 4V8furPPtê liệt.

Lạc TMBSy39eCrăn vươnMBSy39eC t4V8furPPay vỗMBSy39eC lên4V8furPP trántLx4, cô4V8furPP kMBSy39eChông dám4V8furPP chắctLx4 liệ4V8furPPu mìMBSy39eCnh có4V8furPP phảiMBSy39eC mMBSy39eCơ mMBSy39eCơ màMBSy39eCng MBSy39eCmàng trontLx4g ctLx4ơn MBSy39eCsay, vMBSy39eCì thtLx4ế 4V8furPPlúc ntLx4ày mMBSy39eCới ctLx4ảm MBSy39eCgiác đưMBSy39eCợc ngtLx4ười đtLx4ang ômtLx4 MBSy39eCcô làMBSy39eC MạcMBSy39eC Hoành,MBSy39eC 4V8furPPmà ctLx4ảm x4V8furPPúc tLx4này khi4V8furPPến côtLx4 bấtLx4t atLx4n mộtMBSy39eC cáchMBSy39eC ktLx4hó hiểu.

“Tránh 4V8furPPra…” LạctLx4 TrăntLx4 tLx4hơi 4V8furPPlộ vMBSy39eCẻ mtLx4ệt mỏi4V8furPP đẩy4V8furPP 4V8furPPngười b4V8furPPên cMBSy39eCạnh rMBSy39eCa, ngMBSy39eCã vtLx4ề 4V8furPPsô ptLx4ha, thMBSy39eCật rtLx4a tLx4cô r4V8furPPất 4V8furPPmuốn nMBSy39eCói vớiMBSy39eC ngưMBSy39eCời nàtLx4y, khô4V8furPPng cóMBSy39eC việc4V8furPP MBSy39eCgì t4V8furPPhì đừngtLx4 dMBSy39eCùng MBSy39eCnhãn hiệuMBSy39eC MBSy39eCsữa tắm,MBSy39eC dầu4V8furPP g4V8furPPội ấ4V8furPPy nữa,tLx4 MBSy39eCcho dMBSy39eCù mMBSy39eCuốn dùn4V8furPPg cMBSy39eCũng khôngtLx4 đượcMBSy39eC tLx4tỏa tLx4ra 4V8furPPcùng mộttLx4 loạ4V8furPPi ctLx4ảm giác.

“Đừng c4V8furPPhạm vtLx4ào tôtLx4i, tLx4tôi 4V8furPPrất tLx4khỏe.” MBSy39eCMùi hươngtLx4 4V8furPPquen tMBSy39eChuộc đếtLx4n 4V8furPPgần, MBSy39eCLạc TtLx4răn lại4V8furPP đẩytLx4 nMBSy39eCgười muốntLx4 đỡMBSy39eC ctLx4ô mộ4V8furPPt lần4V8furPP nữa.

Một lúc4V8furPP lMBSy39eCâu sautLx4, tMBSy39eChanh â4V8furPPm ấm4V8furPP áMBSy39eCp mMBSy39eCộc mạctLx4 tLx4vang lên,MBSy39eC “LạctLx4 MBSy39eCTrăn, an4V8furPPh đưa4V8furPP 4V8furPPem về,4V8furPP etLx4m utLx4ống 4V8furPPsay rồi.”

Lạc TtLx4răn tLx4thấy MBSy39eCquái lạ,4V8furPP MBSy39eCsao hôMBSy39eCm MBSy39eCnay đâuMBSy39eC đtLx4âu cũngtLx4 ttLx4oàn cảMBSy39eCm gtLx4iác 4V8furPPcó ngườiMBSy39eC MBSy39eCquen, cMBSy39eCố gắngMBSy39eC mtLx4ở t4V8furPPo 4V8furPPhai mắt,MBSy39eC tầmtLx4 nhtLx4ìn mMBSy39eCơ hồ,4V8furPP MBSy39eCnhưng rõ4V8furPP tLx4ràng tLx4khuôn mMBSy39eCặt 4V8furPPhiện tLx4ra trướctLx4 mắttLx4 ctLx4hính tLx4là tLx4Hạ Thi4V8furPPên LiênMBSy39eC, “…4V8furPP HạtLx4 Thiê4V8furPPn Liên?”

“Ừ.” HtLx4ạ Th4V8furPPiên Liên4V8furPP cườiMBSy39eC MBSy39eCmột cáchtLx4 ýtLx4 vịtLx4 mMBSy39eCù mịt,4V8furPP nhân4V8furPP tLx4tiện nắmtLx4 l4V8furPPấy taMBSy39eCy cô.

“Sao an4V8furPPh lạiMBSy39eC ởtLx4 đây…”4V8furPP ÝtLx4 thứctLx4 hãy4V8furPP cò4V8furPPn hMBSy39eCơi tỉMBSy39eCnh táo.

“Đến đón4V8furPP em.”tLx4 4V8furPPHạ Thiên4V8furPP LiêntLx4 đỡtLx4 4V8furPPlấy MBSy39eCbờ tLx4vai LạcMBSy39eC Trăn.

Lạc TrăMBSy39eCn đứng4V8furPP dậy,4V8furPP đầuMBSy39eC nặng4V8furPP n4V8furPPhư đeoMBSy39eC chMBSy39eCì, “Em4V8furPP muốtLx4n ngủ.”

“Về MBSy39eClại ngủMBSy39eC tiếtLx4p, nhé?”

Lạc TtLx4răn bỗntLx4g nhiênMBSy39eC btLx4ật cườitLx4 h4V8furPPì MBSy39eChì, 4V8furPP“Hạ ThiênMBSy39eC Liên4V8furPP, tLx4anh có4V8furPP tìMBSy39eCnh ýMBSy39eC vMBSy39eCới e4V8furPPm à?”

Bốn phía4V8furPP tĩtLx4nh lặntLx4g bMBSy39eCa giây4V8furPP. “Ừ,tLx4 vềMBSy39eC đi4V8furPPểm MBSy39eCnày MBSy39eCanh đãtLx4 thểMBSy39eC hiện4V8furPP rMBSy39eCõ ràn4V8furPPg rồi.”tLx4 Ngữ4V8furPP điệu4V8furPP c4V8furPPhứa ýMBSy39eC 4V8furPPcười chậmtLx4 rãMBSy39eCi ntLx4ói 4V8furPPra, manMBSy39eCg ttLx4heo s4V8furPPự thtLx4ẳng trắnMBSy39eC t4V8furPPriệt đểMBSy39eC 4V8furPPhiếm thấy.

Lạc TrMBSy39eCăn MBSy39eCcúi đầMBSy39eCu khẽMBSy39eC MBSy39eCcười, “C4V8furPPó tLx4tình ý…tLx4 ha…MBSy39eC eMBSy39eCm cũMBSy39eCng MBSy39eCcảm tMBSy39eChấy coMBSy39eCn ngtLx4ười antLx4h rMBSy39eCất thú4V8furPP vị4V8furPP…” LạcMBSy39eC Trăn4V8furPP lắctLx4 4V8furPPlắc đầu,tLx4 đầu4V8furPP MBSy39eCcàng nặng,MBSy39eC khôMBSy39eCng qu4V8furPPản ntLx4ổi mMBSy39eCạch s4V8furPPuy 4V8furPPnghĩ, vMBSy39eCẫn tiếpMBSy39eC tụctLx4 lẩMBSy39eCm bẩ4V8furPPm nói4V8furPP mớ4V8furPP, 4V8furPP“Đi thôi…tLx4 đưMBSy39eCa bổnMBSy39eC tiểtLx4u thư…tLx4 4V8furPPvề nhMBSy39eCà, etLx4m mutLx4ốn ngủ…”tLx4 LồMBSy39eCng nMBSy39eCgực phiềnMBSy39eC muMBSy39eCộn kh4V8furPPó chịu,MBSy39eC tMBSy39eCừng đợMBSy39eCt butLx4ồn MBSy39eCnôn tràoMBSy39eC lê4V8furPPn, 4V8furPPnão 4V8furPPbộ tLx4co r4V8furPPút ntLx4gày càMBSy39eCng síttLx4 ch4V8furPPặt, giốMBSy39eCng nhtLx4ư mutLx4ốn nứttLx4 toáctLx4 ra.

“Vâng, đạitLx4 tiểu4V8furPP tLx4thư, lậpMBSy39eC tứMBSy39eCc tLx4đưa e4V8furPPm vềMBSy39eC nh4V8furPPà tLx4đây.” Khôn4V8furPPg 4V8furPPkhỏi b4V8furPPật cưMBSy39eCời, qMBSy39eCuả thựcMBSy39eC cátLx4 tínhtLx4 hơtLx4i MBSy39eCầm ĩ,MBSy39eC nhưngMBSy39eC hoà4V8furPPn tMBSy39eCoàn 4V8furPPcó tLx4thể MBSy39eCchấp nhMBSy39eCận, Hạ4V8furPP ThtLx4iên LiêMBSy39eCn tLx4ôm LạcMBSy39eC Tră4V8furPPn bướctLx4 r4V8furPPa 4V8furPPbên ngoài.

Lạc TrăntLx4 cMBSy39eCảm giácMBSy39eC nhtLx4ư mtLx4ình đang4V8furPP 4V8furPPgiẫm 4V8furPPlên bọtLx4t biểntLx4, chỉ4V8furPP cóMBSy39eC 4V8furPPthể 4V8furPPyếu MBSy39eCớt ttLx4ựa vào4V8furPP tLx4Hạ ThiêtLx4n LiêMBSy39eCn, mặc4V8furPP ctLx4ho tLx4hắn 4V8furPPkéo đi.

Đôi vợtLx4 ch4V8furPPồng MBSy39eCson dựaMBSy39eC sátLx4t vàotLx4 nhaMBSy39eCu rờitLx4 đitLx4, tr4V8furPPong giaMBSy39eCn ph4V8furPPòng chMBSy39eCìm tLx4vào một4V8furPP m4V8furPPảnh 4V8furPPtĩnh mịch,4V8furPP đến4V8furPP khMBSy39eCi MtLx4ạc HoànhMBSy39eC ở4V8furPP 4V8furPPmột b4V8furPPên bìnhMBSy39eC tĩnMBSy39eCh đứngMBSy39eC tLx4lên, đưaMBSy39eC mMBSy39eCột chiế4V8furPPc thẻ4V8furPP ch4V8furPPo 4V8furPPThập Tam.

Thập T4V8furPPam p4V8furPPhản ứngMBSy39eC tLx4lại liề4V8furPPn vộ4V8furPPi vàMBSy39eCng xMBSy39eCua ttLx4ay, “Chi4V8furPP phíMBSy39eC của4V8furPP ch4V8furPPị LạcMBSy39eC TrănMBSy39eC đều4V8furPP đượcMBSy39eC 4V8furPPmiễn phíMBSy39eC.” ThMBSy39eCần sắMBSy39eCc MạtLx4c HMBSy39eCoành 4V8furPPđạm tLx4nhạt, nhưngtLx4 4V8furPPtia l4V8furPPạnh MBSy39eClùng tiềmtLx4 ẩtLx4n trMBSy39eCong 4V8furPPcon ngư4V8furPPơi lạiMBSy39eC vMBSy39eCô tLx4cùng MBSy39eCrõ MBSy39eCnét. ThậpMBSy39eC tLx4Tam đangMBSy39eC muMBSy39eCốn lên4V8furPP tiế4V8furPPng nótLx4i gMBSy39eCì đó,4V8furPP Mạc4V8furPP Hoành4V8furPP đMBSy39eCã đẩy4V8furPP ctLx4ửa r4V8furPPa ngoài.

“Quan 4V8furPPhệ tMBSy39eCam gi4V8furPPác đitLx4ển hìnhMBSy39eC, mộMBSy39eCt từMBSy39eC MBSy39eCthôi, MBSy39eCtầm thường.tLx4” Th4V8furPPẩm HtLx4ạ ThụyMBSy39eC vtLx4ẫn népMBSy39eC ttLx4rong gótLx4c tốiMBSy39eC gMBSy39eCặm nửaMBSy39eC qu4V8furPPả dMBSy39eCưa hấ4V8furPPu x4V8furPPong, ptLx4hun tLx4ra mộtLx4t từMBSy39eC trầnMBSy39eC 4V8furPPthuật 4V8furPPmang títLx4nh t4V8furPPổng kết,4V8furPP “LiêntLx4 ÂnMBSy39eC, ttLx4hấy ttLx4hế nào?”

Liên tLx4Ân ng4V8furPPồi xổmtLx4 bêMBSy39eCn cạnMBSy39eCh MBSy39eCsau m4V8furPPột lúc4V8furPP iMBSy39eCm lặMBSy39eCng mớiMBSy39eC trầm4V8furPP MBSy39eCmặc gậ4V8furPPt tLx4đầu, “MBSy39eCCô g4V8furPPái thìMBSy39eC q4V8furPPuá ttLx4ầm thường4V8furPP, nMBSy39eChưng đànMBSy39eC ôntLx4g lạtLx4i khôngMBSy39eC 4V8furPPtầm thườMBSy39eCng, nếutLx4 cótLx4 thểtLx4 MBSy39eChốt vàMBSy39eCo ttLx4rong qu4V8furPPán —-”

Hạ ThiêMBSy39eCn tLx4Liên dtLx4ìu tLx4Lạc Tră4V8furPPn lên4V8furPP xtLx4e, MBSy39eCgiúp tLx4cô tLx4cài dâtLx4y atLx4n toàn,4V8furPP “Có4V8furPP t4V8furPPhể biếnMBSy39eC mìnMBSy39eCh thànhMBSy39eC MBSy39eCthế này,tLx4 etLx4m cMBSy39eCũng lợiMBSy39eC htLx4ại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ 4V8furPPThiên LiêntLx4 stLx4ững sờ,MBSy39eC ntLx4gồi tr4V8furPPở l4V8furPPại vịMBSy39eC t4V8furPPrí 4V8furPPcủa mìnMBSy39eCh, MBSy39eCkhẽ cười4V8furPP thà4V8furPPnh tiếngtLx4, “ĐâytLx4 c4V8furPPó thể4V8furPP c4V8furPPoi nh4V8furPPư mMBSy39eCột 4V8furPPmũi tê4V8furPPn trúnMBSy39eCg tLx4hai đítLx4ch trên4V8furPP tLx4một 4V8furPPgiá ttLx4rị nàtLx4o đótLx4 không?”

Ngoảnh đMBSy39eCầu nh4V8furPPìn gươngMBSy39eC mMBSy39eCặt 4V8furPPmang vẻtLx4 thuần4V8furPP khiếtMBSy39eC MBSy39eCvô cùngMBSy39eC trontLx4g mêtLx4 maMBSy39eCn, bấMBSy39eCt MBSy39eCđắc dĩ4V8furPP thMBSy39eCở dài,MBSy39eC “CMBSy39eCố n4V8furPPhóc nàMBSy39eCy q4V8furPPuả đúnMBSy39eCg làtLx4 m4V8furPPột MBSy39eCtai họa.MBSy39eC” MBSy39eCBất t4V8furPPhình 4V8furPPlình, LạcMBSy39eC TrăMBSy39eCn vưtLx4ơn ttLx4ay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”