You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một giaP6Skn phòv4Xqng v4Xqquán bP6Skar, Lạ6gU3c 6gU3Trăn, LiaGFrên ÂnaGFr, 6gU3Thẩm Hạ6gU3 Thụy,aGFr Thv4Xqất Thất6gU3 xP6Skiêu vẹoE3d6 aGFrvắt aGFrngười P6Sklên v4Xqsô 6gU3pha tánv4Xq gẫu,v4Xq ha6gU3i P6Skcậu 6gU3ấm E3d6ca hE3d6át P6Skở baGFrên tv4Xqrên, há6gU3t aGFr“Những P6Skbông hov4Xqa kiP6Ska” củaP6Sk PaGFrhác Thụ.

“Thập Tv4Xqam, đ6gU3ừng “v4Xqla” aGFrnữa [6gU31], tô6gU3i ngP6Skhe aGFrsắp taGFrắt v4Xqthở đv4Xqây nv4Xqày, đổiaGFr v4Xqbài nào6gU3 v4Xqvui hơv4Xqn đi!”E3d6 LạcE3d6 TrăP6Skn v4Xqném mộaGFrt caGFrái gốaGFri ôaGFrm qua.

“Được, vậyE3d6 v4Xqchị aGFrthích v4Xqnghe E3d6bài nào?”P6Sk T6gU3hập TP6Skam kiP6Skềm lạiE3d6 gP6Skiọng aGFrcao đã6gU3 “la6gU3” E3d6đến P6Skphân nửa,v4Xq nE3d6ịnh nọtv4Xq hP6Skỏi LP6Skạc Trăn.

“Tao l6gU3ại cảaGFrm thấE3d6y rấtv4Xq dễP6Sk nP6Skghe, tav4Xqo thív4Xqch giọn6gU3g nE3d6ày, cáv4Xqi E3d6gì nP6Skhỉ, 6gU3u 6gU3buồn, đúnv4Xqg P6Skkhông 6gU3A Thụy?”

“Đúng, P6Skquá đúng,E3d6 v4Xqchị LiênP6Sk nó6gU3i đềv4Xqu E3d6đúng!” aGFrThẩm P6SkHạ Thụv4Xqy E3d6cười hềv4Xq hề.

“Tao bả6gU3o nà6gU3y ThẩmaGFr aGFrHạ Thụy,P6Sk chE3d6ân n6gU3ày E3d6của mày6gU3 E3d6dỡ tP6Skừ trê6gU3n tv4Xqhân chóv4Xq aGFrxuống à6gU3, v4Xqsau E3d6đó v4Xqlắp lêE3d6n ngP6Skười mìnhaGFr hảE3d6 [2].aGFr” LaGFrạc TrăaGFrn giơv4Xq P6Skchân hE3d6ung h6gU3ãn chọcP6Sk P6Skloạn tv4Xqrên đùiv4Xq củ6gU3a aGFrThẩm HạE3d6 Thụy.

“Ơ h6gU3ay, quấyE3d6 v4Xqrối tìnaGFrh dục.”

“Tao đánh6gU3 mày!”

Hai cậuP6Sk ấm6gU3 P6Sknhìn E3d6nhau, P6Skchủ động6gU3 chE3d6ọn mộtE3d6 bE3d6ài tìP6Sknh cE3d6a háaGFrt đôi.

“Nói điaGFr nói6gU3 lạiaGFr,” Liên6gU3 Ân6gU3 nhìnP6Sk vềE3d6 phíaaGFr aGFrLạc 6gU3Trăn đaE3d6ng cuE3d6ộn trònE3d6 aGFrtrên sôaGFr 6gU3pha đơnP6Sk, “BạchE3d6 mãE3d6 caGFrủa mv4Xqày đâu?P6Sk aGFrSao chưav4Xq nE3d6ghe màyP6Sk nhắcv4Xq aGFrđến P6Sknữa nhE3d6ỉ, trướcaGFr đâ6gU3y chẳng6gU3 phaGFrải ngaGFrày nE3d6ào cũngP6Sk treP6Sko trênaGFr miệv4Xqng sao?”

Thẩm Hạv4Xq ThaGFrụy vừv4Xqa naGFrghe liềE3d6n cười6gU3 hv4Xqô hố,v4Xq “Ngườiv4Xq tP6Ska v4Xqsớm P6Skkhông cầP6Skn v4Xqnó rồi,aGFr chị6gU3 Liên,E3d6 c6gU3hị caGFrố E3d6ý đúnE3d6g khônP6Skg?” T6gU3hẩm HE3d6ạ ThụyP6Sk E3d6còn nP6Skhớ E3d6mình v4Xqđã E3d6kể chuyệnaGFr nàE3d6y chaGFro LP6Skiên ÂaGFrn, P6Skhơn nữ6gU3a aGFrcòn kể6gU3 rấtaGFr sốnaGFrg độnE3d6g hình6gU3 tượng.

Lạc TrăP6Skn lúcE3d6 aGFrnày khôaGFrng h6gU3ô ứnE3d6g vớE3d6i Th6gU3ẩm HạP6Sk ThụyP6Sk nữa,E3d6 ngẩ6gU3ng đầP6Sku P6Sknhìn P6Sktrần nhaGFrà l6gU3ộng lẫyv4Xq v4Xqvàng aGFrson, mắt6gU3 chớv4Xqp chớp.

“Không tiP6Skếp tụcv4Xq E3d6nữa à?aGFr” LiêE3d6n P6SkÂn vô6gU3 E3d6cùng kiaGFrnh ngạc.

“Chị tưởngE3d6 6gU3là tv4Xqiểu thuyếtP6Sk 6gU3nhiều kỳ6gU3 à,E3d6 đềuaGFr 6gU3là chuaGFryện cP6Skủa h6gU3ai 6gU3năm 6gU3trước, x6gU3ong P6Skxuôi t6gU3ừ lâ6gU3u rồi.”v4Xq ThẩmaGFr Hạv4Xq TaGFrhụy nE3d6âng aGFrly rưE3d6ợu hưaGFrớng quE3d6a Lv4Xqạc Tv4Xqrăn làaGFrm điệuE3d6 bộv4Xq c6gU3húc rượu.

“Không đúng,”E3d6 LiênaGFr ÂnaGFr P6Skngồi thẳv4Xqng dậy,E3d6 cúiv4Xq đầuv4Xq aGFrtrầm 6gU3tư, “Tao6gU3 nhớ6gU3 aGFrhai P6Sknăm trước,6gU3 cáE3d6i t6gU3ên bạcv4Xqh 6gU3mã ấaGFry chạyv4Xq đếE3d6n hỏP6Ski 6gU3tao Lạcv4Xq Trăn6gU3 xiaGFrn họcE3d6 trưP6Skờng v4Xqnào, vẻaGFr mP6Skặt aGFrrất tv4Xqhành khaGFrẩn, rấtv4Xq thv4Xqa tv4Xqhiết, r6gU3ất đauE3d6 khổ,E3d6 rấ6gU3t tiề6gU3u tụP6Sky, su6gU3ýt nữv4Xqa aGFrtao cv4Xqòn tưởaGFrng LạaGFrc Tv4Xqrăn P6Skphụ hắnv4Xq, đươE3d6ng nhiv4Xqên látv4Xq 6gU3sau taE3d6o lậpv4Xq v4Xqtức tỉnh6gU3 táaGFro, E3d6nghĩ cái6gU3 thằ6gU3ng naGFrhóc như6gU3 hắn,6gU3 đãv4Xq bv4Xqắt nạtv4Xq eP6Skm gá6gU3i 6gU3nhà taP6Sko cònv4Xq dá6gU3m aGFrgiả bP6Skộ E3d6si tìnaGFrh trước6gU3 6gU3mặt chịaGFr đây,v4Xq 6gU3nhào laGFrên đánP6Skh aGFrcho mộtaGFr trận,6gU3 v4Xqkết v4Xqquả —-”v4Xq Lv4Xqiên E3d6Ân ngừngE3d6 lạP6Ski v4Xqho hồiv4Xq lâaGFru, “BaE3d6 ch6gU3iêu 6gU3bị E3d6chế nE3d6gự, s6gU3au 6gU3đó tP6Skao vìP6Sk tP6Skhân v4Xqquên 6gU3nghĩa c6gU3ho hắnP6Sk địaP6Sk chỉ,6gU3 v4Xqhắn v4Xqliên tụcP6Sk P6Sknói 6gU3hai tiếP6Skng cảmP6Sk aGFrơn, aGFrxong quav4Xqy ngườiaGFr chạyv4Xq lv4Xquôn, tE3d6ao trôv4Xqng thaGFreo bónaGFrg lưng6gU3 nônE3d6 nóE3d6ng ấP6Sky màv4Xq nv4Xqghĩ, gã6gU3 đànaGFr ônaGFrg tốv4Xqt aGFrthế nà6gU3y chắcv4Xq támv4Xq phần6gU3 làE3d6 eaGFrm gái6gU3 mìP6Sknh hiể6gU3u lầaGFrm rồi.”v4Xq 6gU3Nói E3d6đến đâ6gU3y, 6gU3Liên E3d6Ân ngẩngE3d6 đE3d6ầu P6Skánh mP6Skắt hunv4Xqg ácaGFr, “Hóav4Xq rv4Xqa làv4Xq 6gU3hỏi đểP6Sk aGFrchơi thôi6gU3 à!”

Lạc P6SkTrăn vẫnv4Xq E3d6nhìn lv4Xqên trần6gU3 nP6Skhà, khv4Xqông P6Skhề độngE3d6 đậaGFry, tP6Skựa nhưv4Xq đã6gU3 cứaGFrng v4Xqđờ ra.

“Em v4Xqgái, khôP6Skng s6gU3ao chứ?”E3d6 ThẩmaGFr HP6Skạ ThụaGFry nE3d6ghe xonv4Xqg cũngv4Xq sữngP6Sk sờE3d6, đoP6Skạn hoaGFràn hồn6gU3 E3d6đá người6gU3 bên6gU3 E3d6cạnh mE3d6ột cái.

“không saGFrao, cóP6Sk tv4Xqhể cóv4Xq chuaGFryện gìv4Xq đượcP6Sk chP6Skứ.” LaGFrạc TrănP6Sk đE3d6ứng dậy,E3d6 cầE3d6m caGFrhai biaGFra trv4Xqên bv4Xqàn taGFrrà trúv4Xqt mộtP6Sk aGFrngụm, rE3d6ồi đi6gU3 P6Sklên bE3d6ục v4Xqhát nhậnP6Sk mv4Xqicro trênaGFr taaGFry Thv4Xqập aGFrTam, tươi6gU3 cv4Xqười nóiv4Xq, “ĐếE3d6n taoaGFr, tụiaGFr maGFrày ở6gU3 dướiE3d6 màv4Xq nghev4Xq, ngE3d6he luôn6gU3 chv4Xqo taaGFro nhá,6gU3 bP6Skổn tiểuP6Sk tP6Skhư cốngv4Xq hiếnaGFr P6Skca hE3d6át, quáE3d6n quâ6gU3n 6gU3top 1E3d60 daGFranh P6Skca P6Skcủa trườngE3d6 v4XqE 6gU3tái x6gU3uất lầP6Skn đầu6gU3 tiênE3d6, nghP6Skìn vànv4Xqg 6gU3cũng khó6gU3 cầu.”

“Tao cóaGFr n6gU3ói ch6gU3uyện gv4Xqì đán6gU3g đv4Xqể vuv4Xqi mừnP6Skg à?”v4Xq LaGFriên ÂnP6Sk nghiêv4Xqng đ6gU3ầu hỏiv4Xq Thẩm6gU3 HạE3d6 Thụy.

Thẩm P6SkHạ Th6gU3ụy nhấP6Skp ngụmv4Xq rượuP6Sk nh6gU3ìn lP6Skên bụv4Xqc, khaGFrông P6Sklên tiếng.

Lạc TrăE3d6n hE3d6át lP6Skiên tv4Xqiếp hE3d6ai aGFrbài tiếng6gU3 anh.

“Không 6gU3ngờ vẫE3d6n cóP6Sk chútv4Xq thựv4Xqc lực.P6Sk” LiêE3d6n ÂnE3d6 6gU3đánh gi6gU3á mP6Skột các6gU3h kv4Xqhách quan.

“Không th6gU3ế v4Xqthì saP6Sko giành6gU3 aGFrquán quâP6Skn P6Skhả.” Th6gU3ẩm P6SkHạ ThE3d6ụy mỉm6gU3 cườaGFri, aGFrcũng nhớE3d6 lE3d6ại aGFrcuộc tP6Skhi cv4Xqa hE3d6át làm6gU3 c6gU3ho cảaGFr trườnE3d6g E3d6xôn aGFrxao vàE3d6o P6Sknăm thứv4Xq bav4Xq, P6Skkhi ấv4Xqy LạcaGFr TraGFrăn E3d6có thE3d6ể tP6Skham gE3d6ia đượcE3d6 làE3d6 dE3d6o khô6gU3ng cẩnaGFr thậ6gU3n 6gU3nghe nóiv4Xq chP6Skủ tịcv4Xqh hộiP6Sk họcaGFr sin6gU3h Mạcv4Xq HoàE3d6nh v4Xqlà mộtE3d6 aGFrgiám khảoaGFr aGFrcủa vòaGFrng 6gU3sơ lE3d6oại, màE3d6 cái6gU3 aGFrcon bP6Ské LaGFrạc TrP6Skăn haP6Sky P6Sktrêu chE3d6ọc 6gU3nam siE3d6nh aGFrlàm t6gU3hú v6gU3ui E3d6cuộc sốP6Skng đươngv4Xq nhE3d6iên sẽP6Sk khôngv4Xq bở6gU3 laGFrỡ bấtv4Xq cứE3d6 E3d6cơ hộE3d6i nàoaGFr, lảoP6Sk đv4Xqảo chạ6gU3y P6Skđi bE3d6áo dE3d6anh, cònP6Sk aGFrvề saGFrau aGFrlàm saGFrao P6Sklại giànv4Xqh đượcv4Xq g6gU3iải nhất,E3d6 Thẩmv4Xq Hv4Xqạ Thụ6gU3y cP6Skũng maGFrơ hồ,P6Sk thựcE3d6 lựcv4Xq thE3d6ì P6Skkhông kéP6Skm 6gU3nhưng chP6Skưa đếnE3d6 mứaGFrc đượcv4Xq giảiP6Sk nhất6gU3, trE3d6ong đóE3d6 có6gU3 haaGFri taGFrhí P6Sksinh côP6Sk 6gU3thấy cv4Xqòn mạnhE3d6 aGFrmẽ hơaGFrn c6gU3ả v4XqLạc TrăaGFrn, saP6Sku nà6gU3y Thẩmv4Xq E3d6Hạ Thụy6gU3 ngẫmE3d6 lại6gU3 aGFrcũng đã6gU3 thôngE3d6 sP6Skuốt, làE3d6m cP6Ska sP6Skĩ qP6Skuan trọnv4Xqg v4Xqnhất làP6Sk gìE3d6, aGFrvẻ bE3d6ề ngoàP6Ski! BaGFrề ngoàv4Xqi aGFrổn v4Xqtiếng quỷaGFr gE3d6ọi ngườiE3d6 cũngv4Xq nghaGFre nhE3d6ư tiếngaGFr 6gU3trời, còP6Skn nP6Skgược lại,aGFr P6Skchỉ cE3d6ó v6gU3ề nh6gU3à hát6gU3 v4Xqcho mìP6Sknh 6gU3nghe thE3d6ôi. P6SkThật rE3d6a kýE3d6 ứcv4Xq sâuaGFr đậaGFrm nhấ6gU3t vềE3d6 cv4Xquộc tE3d6hi ấy6gU3 chP6Skính làaGFr aGFrlễ aGFrtrao giảiv4Xq, hôm6gU3 aGFrđó ME3d6ạc Hoànhv4Xq bướv4Xqc lênP6Sk tặngE3d6 E3d6hoa, 6gU3mỉm cườiE3d6 P6Sknói aGFrmột câuv4Xq vP6Skô cùngP6Sk kE3d6inh điển,aGFr “NăE3d6m n6gU3ay P6Skdù saP6Sko 6gU3cũng P6Skngoài dựv4Xq đoán”,v4Xq aGFrtoàn trườv4Xqng x6gU3ôn xao.

Thẩm HạE3d6 Thụ6gU3y P6Sknghĩ đếaGFrn đây,E3d6 khônP6Skg khE3d6ỏi P6Skcảm v4Xqthán mộtP6Sk tiv4Xqếng, tP6Skuổi trẻ6gU3 thậtP6Sk nhiềuP6Sk hov4Xqài bão.

Lạc P6SkTrăn lạiP6Sk v4Xqhát mộtE3d6 6gU3bài 6gU3tiếng aP6Sknh rồi6gU3 đ6gU3i xuốaGFrng, vươnaGFr tav4Xqy đaGFrón lấP6Sky lE3d6y sE3d6oda TP6Skhẩm Hạv4Xq ThE3d6ụy đưa.

“Chị LaGFrạc Tv4Xqrăn, aGFrchị quE3d6ả E3d6là caGFrhân nhâP6Skn kh6gU3ông laGFrộ aGFrchân tướng.”E3d6 ThậpP6Sk TaE3d6m aGFrvỗ taGFray, mắ6gU3t lE3d6ấp lánhv4Xq tv4Xqim hồng.

“Tôi aGFrcòn 6gU3chân taGFrhật hơaGFrn E3d6nữa cv4Xqơ, nàE3d6o 6gU3lại đây,aGFr uốP6Skng rượaGFru vớiP6Sk cP6Skhị, khôngP6Sk sv4Xqay khaGFrông về.”

“Vâng, 6gU3chị v4Xqnói taGFrhế nào,6gU3 ThậP6Skp TaP6Skm aGFrcũng thP6Skeo hầu.”

“Thế nàE3d6y P6Sklà thP6Skế aGFrnào?” E3d6Liên Ân6gU3 cP6Skuối cv4Xqùng đãv4Xq nhE3d6ìn 6gU3ra c6gU3hút bấP6Skt thường.

“Thỉnh thoảngaGFr lạiv4Xq phátv4Xq tv4Xqác mE3d6ột lầ6gU3n, thườn6gU3g th6gU3ôi.” 6gU3Thẩm Hạv4Xq Thụyv4Xq cườiv4Xq aGFrhà hà6gU3 hv4Xqai tiếP6Skng, nv4Xqgoảnh đầuP6Sk nhE3d6ìn E3d6di độngaGFr cv4Xqủa LaGFrạc Trăv4Xqn đv4Xqặt trêP6Skn bàv4Xqn trE3d6à v4Xqlại đ6gU3ang runE3d6g, “CóE3d6 P6Skcần bảoaGFr v4Xqvới naGFró không,E3d6 P6Skđiện thoạaGFri củE3d6a P6Sknó E3d6đã kê6gU3u năaGFrm lầnP6Sk rồ6gU3i?” ThẩmE3d6 HE3d6ạ v4XqThụy cầmP6Sk dv4Xqi độngaGFr lE3d6ên, nhíE3d6u màyv4Xq, “HạE3d6 ThE3d6iên Liên?”

Thẩm HạP6Sk Thv4Xqụy hấtv4Xq đầP6Sku thoángv4Xq v4Xqliếc v4Xqqua LạcaGFr T6gU3răn v4Xqđang v4Xqđua E3d6rượu aGFrcùng E3d6Thập T6gU3am thiếu,v4Xq bỗnP6Skg nhi6gU3ên mỉE3d6m cườ6gU3i 6gU3nói vớiv4Xq LiênaGFr v4XqÂn, P6Sk“Chị LiP6Skên, c6gU3ó muốn6gU3 P6Skxem tE3d6rò vP6Skui không?”

Liên P6SkÂn n6gU3hư chìE3d6m trP6Skong saGFrương mù.

Thẩm HạP6Sk 6gU3Thụy lạiv4Xq bậtE3d6 cưv4Xqời haGFra hả,E3d6 tP6Skiếp đó6gU3 lập6gU3 tứcE3d6 cúE3d6i đầv4Xqu mởE3d6 mP6Skàn hìnP6Skh aGFrdi độngE3d6 v4Xqcủa Lạc6gU3 TrăaGFrn, gv4Xqửi t6gU3in nhv4Xqắn, v4Xqhai tin.

Nội dunaGFrg 6gU3giống nha6gU3u, đềuv4Xq lP6Skà, [P6SkEm 6gU3uống saaGFry quE3d6á, P6Skcưng àaGFr, tớiaGFr v4Xqđón 6gU3em đi.P6Sk] cò6gU3n bổaGFr 6gU3sung taGFrhêm địaaGFr chỉv4Xq cụaGFr thể.

—-***—-

[1] BàiE3d6 hv4Xqát này6gU3 cv4Xqó nhv4Xqiều đoạnv4Xq “lP6Ska la”v4Xq 6gU3: ))

[2] ýP6Sk E3d6chỉ ch6gU3ân chv4Xqó P6Sk(= nịnP6Skh hót),v4Xq tức6gU3 kêE3d6u ThẩmE3d6 v4XqHạ P6SkThụy biếaGFrt 6gU3cách nịnhv4Xq nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng daGFri độnaGFrg va6gU3ng aGFrlên, phaGFrá vE3d6ỡ v4Xqmột cE3d6uộc aGFrhội nghịaGFr thả6gU3o luậnE3d6 nghiêmv4Xq túcaGFr. MạcE3d6 Hv4Xqoành ngaGFrồi E3d6trên gP6Skhế chE3d6ủ tọaE3d6 cầmE3d6 P6Sklấy chiếcP6Sk điệnE3d6 thoạiv4Xq maGFràu v4Xqđen siêuE3d6 mỏng6gU3 đặtP6Sk trênP6Sk mépE3d6 P6Skbàn, aGFrhai E3d6giây saE3d6u, bànaGFr taaGFry nắmaGFr 6gU3di độngaGFr nP6Skhất P6Skthời siếtE3d6 chặaGFrt lại.

Lúc 6gU3Hạ ThiêE3d6n LiE3d6ên chạyaGFr đếnE3d6 phòP6Skng quánv4Xq baaGFrr đã6gU3 th6gU3ấy Lạcv4Xq P6SkTrăn đaP6Skng nv4Xqằm E3d6trong P6Sklòng mộaGFrt gãE3d6 đẹpE3d6 trP6Skai, conP6Skg naGFrgười khE3d6ông đưv4Xqợc taGFrhoải máiP6Sk, E3d6nhớ l6gU3ại 6gU3khi nãyP6Sk maGFrình aGFrvượt bP6Ska cáP6Ski đènv4Xq đaGFrỏ lv4Xqiên taGFriếp, k6gU3hông 6gU3khỏi laGFrắc đầuv4Xq cườiE3d6 khổ.

Trên bàaGFrn t6gU3rà bàaGFry E3d6la liE3d6ệt biP6Ska bọtaGFr cùP6Skng mE3d6ấy ch6gU3ai rượuE3d6 aGFrngoại v4Xqcao cE3d6ấp cE3d6ó niênv4Xq đạiP6Sk lâuv4Xq đời,P6Sk v4Xqtrong lE3d6y rưE3d6ợu róE3d6t E3d6đầy nhữnaGFrg lov4Xqại rượv4Xqu hỗnaGFr tạpP6Sk màv4Xqu 6gU3sắc khôaGFrng đồngv4Xq nhất,6gU3 hP6Skắn biếv4Xqt tửuP6Sk 6gU3lượng củaP6Sk c6gU3ô khônE3d6g tồi,P6Sk 6gU3có thểE3d6 nó6gU3i E3d6là cựcaGFr kỳaGFr khá,6gU3 v4Xqnhưng paGFrha rượuaGFr, khôn6gU3g 6gU3say cũnaGFrg v4Xqkhó. HaGFrạ ThaGFriên Lv4Xqiên đứnE3d6g ởaGFr cửaE3d6 mộv4Xqt l6gU3úc mới6gU3 cất6gU3 bv4Xqước E3d6đến bênv4Xq Lạ6gU3c 6gU3Trăn, hắn6gU3 v4Xqgiờ v4Xqnày chỉE3d6 6gU3hy vọnE3d6g E3d6cô kaGFrhông mưP6Skợn rP6Skượu làv4Xqm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trE3d6ả lời.

“Chị Lv4Xqạc aGFrTrăn uốngv4Xq aGFrsay thườngv4Xq P6Skrất yêaGFrn ổn.”

Hạ ThiênaGFr 6gU3Liên ngẩng6gU3 đầP6Sku naGFrhìn 6gU3gã traE3d6i thanv4Xqh túP6Sk vừE3d6a nóiv4Xq cE3d6huyện, “CậuE3d6 E3d6vất aGFrvả quá.”

Thập TE3d6am cườaGFri cưv4Xqời, “KaGFrhông s6gU3ao, đ6gU3ây làP6Sk traGFrách nhP6Skiệm củaE3d6 tôi.”

Hạ aGFrThiên P6SkLiên hơP6Ski 6gU3nhếch P6Skkhóe maGFriệng, aGFrcúi ngưv4Xqời địnhaGFr nângP6Sk v4XqLạc TrăP6Skn dậy.

“Để chP6Skị ấyE3d6 aGFrngủ mộtP6Sk laGFrát đE3d6ã, nếu6gU3 khE3d6ông chịaGFr ấyaGFr sP6Skẽ v4Xqphát cáu.”P6Sk ThE3d6ập TP6Skam E3d6ngăn E3d6cản, câv4Xqu nàv4Xqy cũE3d6ng aGFrcoi nhE3d6ư P6Sklà thậtE3d6 lòng.

Hạ ThiênaGFr LiP6Skên ngừng6gU3 lạ6gU3i, giE3d6ơ cổE3d6 ta6gU3y nhìP6Skn đồv4Xqng hE3d6ồ, “NămE3d6 phútaGFr nữaGFra đượcE3d6 không?”

Thập TaaGFrm híaGFrp mP6Skắt, cầmP6Sk chv4Xqai bv4Xqia P6Sktrên P6Skbàn uốnE3d6g P6Skmấy n6gU3gụm, E3d6không nE3d6ói gì.

Một láE3d6t s6gU3au Hạv4Xq Tv4Xqhiên Liên6gU3 vươaGFrn tv4Xqay kéoP6Sk lấP6Sky aGFreo E3d6Lạc Trv4Xqăn, chỉaGFr làE3d6 vẫE3d6n chưav4Xq đợiv4Xq hắn6gU3 cóE3d6 độngaGFr t6gU3ác tiP6Skếp thev4Xqo, P6Skmột b6gU3àn ta6gU3y độv4Xqt nhiêv4Xqn tách6gU3 6gU3tay hắP6Skn ra.

“Để tôi.”v4Xq Giọ6gU3ng nóiP6Sk đạmaGFr nhạtE3d6 P6Skcó vịE3d6 P6Skxa cáchaGFr trờaGFri sinh.

Hạ ThE3d6iên P6SkLiên E3d6quay đầu6gU3 lạP6Ski nhìv4Xqn, lậE3d6p tứcv4Xq 6gU3cười E3d6nói, “Mạv4Xqc tiênv4Xq v4Xqsinh, ngưỡnP6Skg P6Skmộ đã6gU3 lâu.”

Mạc E3d6Hoành nghiv4Xqêng đầu,P6Sk khẽv4Xq gv4Xqật, “TôiaGFr caGFrũng vậy.”

Hạ 6gU3Thiên P6SkLiên c6gU3ười lặP6Skng lẽ,aGFr “C6gU3ó lẽ6gU3 chúaGFrng taGFra nê6gU3n 6gU3ngồi xuốnE3d6g tròE3d6 ch6gU3uyện mộtaGFr lát.”

“Cần taGFrhiết v4Xqkhông?” Mạcv4Xq Hoànv4Xqh hỏiaGFr, khẩuE3d6 aGFrkhí đãaGFr ch6gU3ối từ.

“Chí íE3d6t aGFrchúng aGFrta cv4Xqó cùnE3d6g mộtv4Xq chP6Skủ đề.”

Mạc Hoành6gU3 naGFrhìn lạiP6Sk 6gU3Hạ ThiênP6Sk LiE3d6ên, vẻE3d6 mặtP6Sk điềv4Xqm 6gU3đạm, “Tôi6gU3 k6gU3hông cảmE3d6 thaGFrấy E3d6cần thiếtP6Sk phảP6Ski có6gU3 cE3d6uộc đàmP6Sk luậnv4Xq này.”

“Thế aGFrư?” SE3d6ắc mặtaGFr P6SkHạ TP6Skhiên Li6gU3ên chố6gU3c lP6Skát 6gU3trở nênaGFr nghi6gU3êm túc.

Trong mê6gU3 P6Skman, giọE3d6ng 6gU3nói tv4Xqrầm aGFrthấp P6Skquen thP6Skuộc aGFrkhiến 6gU3giấc naGFrgủ củaaGFr LạcP6Sk TaGFrrăn cựcE3d6 kaGFrỳ buồv4Xqn bực,E3d6 gP6Skiữa laGFrúc n6gU3gẩn v4Xqngơ c6gU3ó mộ6gU3t caGFránh 6gU3tay ôP6Skm lP6Skấy 6gU3eo côE3d6, vữE3d6ng vànP6Skg đ6gU3ỡ cô6gU3 ngồv4Xqi dE3d6ậy, huyệt6gU3 tv4Xqhái dươngE3d6 đauv4Xq nhứE3d6c, dướiE3d6 P6Skchân lạiP6Sk yếaGFru P6Skớt vôE3d6 E3d6lực, cE3d6ơ thP6Skể kaGFrhó chịuP6Sk v4Xqnhư thP6Skể v4Xqbị taGFrê liệt.

Lạc Tv4Xqrăn vươv4Xqn 6gU3tay vỗaGFr aGFrlên tránE3d6, caGFrô khôngE3d6 dá6gU3m P6Skchắc lE3d6iệu 6gU3mình aGFrcó phả6gU3i P6Skmơ 6gU3mơ maGFràng màn6gU3g tv4Xqrong 6gU3cơn E3d6say, v6gU3ì thếv4Xq lú6gU3c này6gU3 mớP6Ski cảaGFrm giE3d6ác đượP6Skc ng6gU3ười đ6gU3ang ôm6gU3 aGFrcô 6gU3là v4XqMạc P6SkHoành, 6gU3mà cảE3d6m xúP6Skc n6gU3ày khiếE3d6n cP6Skô bấtP6Sk aP6Skn mv4Xqột cáaGFrch kh6gU3ó hiểu.

“Tránh rE3d6a…” P6SkLạc TrP6Skăn h6gU3ơi aGFrlộ vẻaGFr mệtaGFr mỏiP6Sk đ6gU3ẩy E3d6người bêaGFrn 6gU3cạnh rav4Xq, ngv4Xqã 6gU3về sP6Skô paGFrha, tE3d6hật raGFra cE3d6ô rấv4Xqt muốnP6Sk 6gU3nói vv4Xqới ngườiv4Xq n6gU3ày, v4Xqkhông cóaGFr việcaGFr gìaGFr 6gU3thì đừng6gU3 dP6Skùng nP6Skhãn hiệuaGFr 6gU3sữa E3d6tắm, dầuv4Xq gE3d6ội ấyv4Xq naGFrữa, chv4Xqo aGFrdù aGFrmuốn dùP6Skng c6gU3ũng khônP6Skg đượcE3d6 tv4Xqỏa v4Xqra P6Skcùng mộtv4Xq loạiv4Xq cảv4Xqm giác.

“Đừng cE3d6hạm vàaGFro tôi6gU3, E3d6tôi P6Skrất khỏe.6gU3” ME3d6ùi E3d6hương P6Skquen thuộc6gU3 đếE3d6n gần,6gU3 6gU3Lạc TrăP6Skn lạiP6Sk đẩP6Sky nP6Skgười muốnE3d6 đỡE3d6 côaGFr v4Xqmột lv4Xqần nữa.

Một v4Xqlúc lv4Xqâu sv4Xqau, thaaGFrnh v4Xqâm ấ6gU3m ápE3d6 mộaGFrc E3d6mạc vanv4Xqg aGFrlên, “6gU3Lạc TrăE3d6n, aGFranh v4Xqđưa v4Xqem về,v4Xq eE3d6m uốngP6Sk saE3d6y rồi.”

Lạc TrE3d6ăn th6gU3ấy quáiE3d6 P6Sklạ, saE3d6o hE3d6ôm n6gU3ay đP6Skâu đâ6gU3u cũnaGFrg toàaGFrn cảmv4Xq 6gU3giác E3d6có ngườiP6Sk quev4Xqn, cốP6Sk gắnE3d6g aGFrmở tE3d6o hav4Xqi mắt,v4Xq tầmP6Sk nhv4Xqìn mv4Xqơ v4Xqhồ, E3d6nhưng rv4Xqõ rE3d6àng P6Skkhuôn mặtE3d6 hE3d6iện E3d6ra trướcP6Sk mắE3d6t v4Xqchính E3d6là HạP6Sk ThiênE3d6 Li6gU3ên, “6gU3… Hạv4Xq Th6gU3iên Liên?”

“Ừ.” HạaGFr Th6gU3iên Liênv4Xq cưP6Skời m6gU3ột cáchP6Sk ý6gU3 vị6gU3 mùP6Sk mịv4Xqt, v4Xqnhân t6gU3iện nắm6gU3 lấy6gU3 tav4Xqy cô.

“Sao anv4Xqh v4Xqlại ởE3d6 đây…”v4Xq ÝE3d6 thứcE3d6 hãyv4Xq caGFròn hơiE3d6 tỉnhv4Xq táo.

“Đến đE3d6ón em.6gU3” Hv4Xqạ ThiênP6Sk LiênaGFr đỡE3d6 6gU3lấy E3d6bờ vE3d6ai v4XqLạc Trăn.

Lạc TrăE3d6n đ6gU3ứng d6gU3ậy, đầP6Sku nặP6Skng naGFrhư đeoE3d6 v4Xqchì, “P6SkEm muP6Skốn ngủ.”

“Về lạiE3d6 E3d6ngủ tiếv4Xqp, nhé?”

Lạc TrăE3d6n E3d6bỗng nE3d6hiên bậtv4Xq cưP6Skời hìaGFr v4Xqhì, “Hạ6gU3 ThiênE3d6 LiE3d6ên, aGFranh 6gU3có tìnE3d6h aGFrý vớiaGFr v4Xqem à?”

Bốn phíP6Ska tE3d6ĩnh P6Sklặng 6gU3ba gP6Skiây. “v4XqỪ, vP6Skề điểmv4Xq nàyv4Xq E3d6anh đãv4Xq th6gU3ể aGFrhiện raGFrõ rà6gU3ng v4Xqrồi.” Ngữv4Xq aGFrđiệu chv4Xqứa 6gU3ý cườv4Xqi chậmaGFr raGFrãi 6gU3nói rav4Xq, mE3d6ang tE3d6heo s6gU3ự thẳnaGFrg tP6Skrắn tv4Xqriệt đE3d6ể hiế6gU3m thấy.

Lạc TrE3d6ăn cúiaGFr đầuv4Xq khẽ6gU3 6gU3cười, “P6SkCó tìnhv4Xq ýv4Xq… aGFrha… 6gU3em caGFrũng c6gU3ảm thấy6gU3 cv4Xqon ngP6Skười anE3d6h 6gU3rất th6gU3ú vị…”6gU3 E3d6Lạc Trănv4Xq lắcaGFr lắv4Xqc 6gU3đầu, P6Skđầu càngv4Xq nặngP6Sk, khô6gU3ng quảv4Xqn nổiP6Sk mạ6gU3ch su6gU3y nghĩ,6gU3 aGFrvẫn P6Sktiếp tụE3d6c l6gU3ẩm bẩmaGFr nóiaGFr mE3d6ớ, “ĐiP6Sk 6gU3thôi… đaGFrưa E3d6bổn tiểuaGFr thư…v4Xq E3d6về nhà,P6Sk E3d6em muốn6gU3 6gU3ngủ…” Lồv4Xqng ngựcP6Sk E3d6phiền muộnv4Xq khaGFró chaGFrịu, taGFrừng đợv4Xqt buồv4Xqn aGFrnôn tràv4Xqo lêaGFrn, nE3d6ão bộv4Xq 6gU3co rúE3d6t ngàyaGFr càngE3d6 síE3d6t cP6Skhặt, giốnaGFrg nhưE3d6 mv4Xquốn E3d6nứt toáv4Xqc ra.

“Vâng, đại6gU3 tiểP6Sku E3d6thư, aGFrlập t6gU3ức E3d6đưa P6Skem vềv4Xq P6Sknhà đâv4Xqy.” KE3d6hông khỏiP6Sk bậtP6Sk cườiE3d6, v4Xqquả aGFrthực cáaGFr tínhaGFr hơP6Ski ầE3d6m ĩaGFr, nhưnP6Skg hoà6gU3n toaGFràn caGFró thểaGFr chE3d6ấp nhận,P6Sk Hạ6gU3 ThiênP6Sk LiêP6Skn ômv4Xq LạcaGFr v4XqTrăn bước6gU3 v4Xqra P6Skbên ngoài.

Lạc TE3d6răn cảaGFrm giE3d6ác n6gU3hư mìnE3d6h đaGFrang giẫmv4Xq E3d6lên baGFrọt biển,P6Sk 6gU3chỉ cóv4Xq thể6gU3 yếuP6Sk ớtP6Sk tP6Skựa aGFrvào Hạ6gU3 Thiêv4Xqn 6gU3Liên, 6gU3mặc P6Skcho hắnv4Xq kéoP6Sk đi.

Đôi aGFrvợ chv4Xqồng P6Skson dựP6Ska sá6gU3t vv4Xqào nh6gU3au rờaGFri 6gU3đi, tE3d6rong giav4Xqn phP6Skòng chìm6gU3 6gU3vào mộtP6Sk mảnhE3d6 tĩnhP6Sk P6Skmịch, 6gU3đến aGFrkhi aGFrMạc aGFrHoành 6gU3ở mv4Xqột 6gU3bên bE3d6ình tĩnhaGFr đứngaGFr P6Sklên, đE3d6ưa E3d6một chiếcE3d6 thẻE3d6 P6Skcho Th6gU3ập Tam.

Thập Ta6gU3m aGFrphản v4Xqứng l6gU3ại liề6gU3n E3d6vội vàE3d6ng xv4Xqua taaGFry, “CE3d6hi ph6gU3í của6gU3 chaGFrị L6gU3ạc TrănaGFr aGFrđều đP6Skược miv4Xqễn phaGFrí.” ThầnE3d6 sE3d6ắc MạcaGFr Hoànv4Xqh v4Xqđạm nhạt,6gU3 naGFrhưng E3d6tia 6gU3lạnh lùnv4Xqg aGFrtiềm P6Skẩn tP6Skrong aGFrcon ngưv4Xqơi lv4Xqại aGFrvô cE3d6ùng P6Skrõ v4Xqnét. ThP6Skập Ta6gU3m đangaGFr muốE3d6n lv4Xqên tiv4Xqếng nóiv4Xq gv4Xqì đó6gU3, MạcE3d6 Hoànhv4Xq đP6Skã đẩy6gU3 P6Skcửa rv4Xqa ngoài.

“Quan hE3d6ệ tv4Xqam giP6Skác điểnP6Sk v4Xqhình, mộ6gU3t từ6gU3 thôiE3d6, tầmv4Xq thường6gU3.” T6gU3hẩm Hạ6gU3 Thụ6gU3y 6gU3vẫn né6gU3p tronP6Skg gP6Skóc tE3d6ối gv4Xqặm 6gU3nửa qu6gU3ả dưaP6Sk hấuaGFr 6gU3xong, phu6gU3n rv4Xqa một6gU3 từ6gU3 E3d6trần aGFrthuật mE3d6ang tínE3d6h E3d6tổng kết,6gU3 “E3d6Liên aGFrÂn, thE3d6ấy thếv4Xq nào?”

Liên ÂnE3d6 ngồiaGFr xổaGFrm bênv4Xq caGFrạnh sav4Xqu mộP6Skt lúcE3d6 iaGFrm lặngP6Sk mới6gU3 trầE3d6m mặ6gU3c gậtE3d6 đầu6gU3, v4Xq“Cô gaGFrái thìaGFr qaGFruá aGFrtầm thườP6Skng, nhưngE3d6 E3d6đàn ônE3d6g lạ6gU3i khôngv4Xq tầm6gU3 t6gU3hường, nếuaGFr 6gU3có v4Xqthể hốt6gU3 aGFrvào 6gU3trong qv4Xquán —-”

Hạ aGFrThiên LE3d6iên dìv4Xqu Lạcv4Xq Tv4Xqrăn lêP6Skn xaGFre, giúaGFrp aGFrcô cv4Xqài 6gU3dây aE3d6n aGFrtoàn, “CóP6Sk E3d6thể biP6Skến mìnaGFrh thànhv4Xq aGFrthế nàyv4Xq, 6gU3em cũaGFrng v4Xqlợi hv4Xqại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiênaGFr LiP6Skên sP6Skững sờ,P6Sk ngồi6gU3 taGFrrở lE3d6ại vịE3d6 trE3d6í caGFrủa mìnP6Skh, aGFrkhẽ cườaGFri t6gU3hành tiếng,6gU3 “ĐâyaGFr 6gU3có thểv4Xq caGFroi nhv4Xqư E3d6một v4Xqmũi tênP6Sk tr6gU3úng haaGFri v4Xqđích trêv4Xqn P6Skmột giáv4Xq trịE3d6 nào6gU3 đóE3d6 không?”

Ngoảnh đầuv4Xq n6gU3hìn E3d6gương mặtP6Sk maP6Skng v6gU3ẻ E3d6thuần khiếtE3d6 vP6Skô cv4Xqùng tv4Xqrong mv4Xqê maP6Skn, 6gU3bất đắcaGFr d6gU3ĩ thởaGFr E3d6dài, “CốE3d6 v4Xqnhóc 6gU3này quảP6Sk đúaGFrng làE3d6 mộtv4Xq E3d6tai họa.aGFr” BP6Skất thìnv4Xqh lìnv4Xqh, LạcE3d6 TrănE3d6 vươE3d6n taP6Sky túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”