You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
cAj25ADd"" 

Một gfhQoDwBGian phòncAj25ADdg quácAj25ADdn cAj25ADdbar, LfhQoDwBGạc TrănmVhc, LiêfhQoDwBGn ÂcAj25ADdn, cAj25ADdThẩm HfhQoDwBGạ Thụy,mVhc ThấmVhct ThấtcAj25ADd fhQoDwBGxiêu vẹocAj25ADd vắtcAj25ADd ngườfhQoDwBGi lcAj25ADdên sfhQoDwBGô pfhQoDwBGha táncAj25ADd gfhQoDwBGẫu, hamVhci cậumVhc ấmcAj25ADd mVhcca mVhchát ởmVhc mVhcbên trcAj25ADdên, cAj25ADdhát “NfhQoDwBGhững bôfhQoDwBGng homVhca fhQoDwBGkia” củcAj25ADda PhámVhcc Thụ.

“Thập TafhQoDwBGm, đừnfhQoDwBGg “lfhQoDwBGa” nữmVhca [fhQoDwBG1], tôcAj25ADdi nmVhcghe sắpmVhc tắtmVhc cAj25ADdthở đâfhQoDwBGy nàyfhQoDwBG, đổmVhci bàicAj25ADd nàofhQoDwBG vufhQoDwBGi hơnfhQoDwBG đi!”fhQoDwBG LạcfhQoDwBG cAj25ADdTrăn mVhcném mfhQoDwBGột cácAj25ADdi gốfhQoDwBGi ômfhQoDwBG qua.

“Được, vậfhQoDwBGy cAj25ADdchị thíchfhQoDwBG mVhcnghe bàcAj25ADdi nàfhQoDwBGo?” ThậpcAj25ADd TamVhcm kiềmVhcm mVhclại giọngfhQoDwBG ccAj25ADdao đãmVhc “lafhQoDwBG” đếfhQoDwBGn cAj25ADdphân nửa,cAj25ADd nfhQoDwBGịnh nọtfhQoDwBG hcAj25ADdỏi LạcfhQoDwBG Trăn.

“Tao lạifhQoDwBG cảmfhQoDwBG fhQoDwBGthấy rcAj25ADdất cAj25ADddễ ngfhQoDwBGhe, tfhQoDwBGao thmVhcích mVhcgiọng ncAj25ADdày, cáicAj25ADd cAj25ADdgì nhỉmVhc, mVhcu bufhQoDwBGồn, đúncAj25ADdg khôngfhQoDwBG mVhcA Thụy?”

“Đúng, quámVhc mVhcđúng, mVhcchị LmVhciên mVhcnói đềucAj25ADd đúng!”mVhc TmVhchẩm fhQoDwBGHạ mVhcThụy cườmVhci hềmVhc hề.

“Tao bảcAj25ADdo nàycAj25ADd ThẩfhQoDwBGm cAj25ADdHạ ThcAj25ADdụy, fhQoDwBGchân nàyfhQoDwBG cAj25ADdcủa mmVhcày dcAj25ADdỡ từmVhc trênmVhc tcAj25ADdhân chmVhcó cAj25ADdxuống àfhQoDwBG, sfhQoDwBGau đómVhc lắpmVhc lcAj25ADdên ngfhQoDwBGười mìncAj25ADdh mVhchả [2fhQoDwBG].” LạcmVhc TrfhQoDwBGăn gifhQoDwBGơ cmVhchân humVhcng hãmVhcn cAj25ADdchọc lfhQoDwBGoạn trêcAj25ADdn đfhQoDwBGùi fhQoDwBGcủa ThẩmfhQoDwBG fhQoDwBGHạ Thụy.

“Ơ hacAj25ADdy, qcAj25ADduấy rốmVhci tìnhcAj25ADd dục.”

“Tao đáfhQoDwBGnh mày!”

Hai cậumVhc ấfhQoDwBGm nhìcAj25ADdn mVhcnhau, chfhQoDwBGủ đcAj25ADdộng chọfhQoDwBGn mộtmVhc fhQoDwBGbài cAj25ADdtình cmVhca cAj25ADdhát đôi.

“Nói đimVhc mVhcnói lại,”fhQoDwBG LifhQoDwBGên mVhcÂn nhìmVhcn vềmVhc phífhQoDwBGa LmVhcạc TrmVhcăn đcAj25ADdang cuộnfhQoDwBG tròmVhcn trêfhQoDwBGn sômVhc phmVhca đơnmVhc, “BạchfhQoDwBG cAj25ADdmã củafhQoDwBG màyfhQoDwBG đâmVhcu? ScAj25ADdao mVhcchưa mVhcnghe màyfhQoDwBG nhắcfhQoDwBG đếnfhQoDwBG nữmVhca nfhQoDwBGhỉ, trướccAj25ADd cAj25ADdđây chẳngmVhc phảicAj25ADd ngàyfhQoDwBG nàmVhco cAj25ADdcũng trfhQoDwBGeo tmVhcrên miệfhQoDwBGng sao?”

Thẩm HfhQoDwBGạ ThụyfhQoDwBG vừamVhc fhQoDwBGnghe lifhQoDwBGền cườicAj25ADd hcAj25ADdô hcAj25ADdố, “NgườicAj25ADd mVhcta sớmcAj25ADd khmVhcông ccAj25ADdần nfhQoDwBGó rồi,mVhc chịcAj25ADd LmVhciên, chịcAj25ADd cmVhcố ýmVhc mVhcđúng fhQoDwBGkhông?” ThẩmfhQoDwBG HạmVhc ThụcAj25ADdy ccAj25ADdòn nmVhchớ fhQoDwBGmình đãfhQoDwBG fhQoDwBGkể chucAj25ADdyện nàymVhc chfhQoDwBGo cAj25ADdLiên mVhcÂn, cAj25ADdhơn nữacAj25ADd cònfhQoDwBG kểfhQoDwBG rcAj25ADdất sốngmVhc độcAj25ADdng hìcAj25ADdnh tượng.

Lạc TrcAj25ADdăn lúcmVhc nàycAj25ADd khônmVhcg hôfhQoDwBG ứcAj25ADdng vớifhQoDwBG ThẩmmVhc HạmVhc ThụyfhQoDwBG nfhQoDwBGữa, fhQoDwBGngẩng đầumVhc nmVhchìn trầnmVhc nfhQoDwBGhà cAj25ADdlộng mVhclẫy vmVhcàng socAj25ADdn, mcAj25ADdắt cmVhchớp chớp.

“Không tiếcAj25ADdp tụcfhQoDwBG nữamVhc à?”cAj25ADd LcAj25ADdiên ÂnmVhc vôcAj25ADd cùngmVhc kincAj25ADdh ngạc.

“Chị tmVhcưởng fhQoDwBGlà tiểufhQoDwBG thfhQoDwBGuyết nhiềfhQoDwBGu kỳmVhc àcAj25ADd, cAj25ADdđều lmVhcà cAj25ADdchuyện cAj25ADdcủa hmVhcai cAj25ADdnăm trước,cAj25ADd xonmVhcg cAj25ADdxuôi từcAj25ADd lâfhQoDwBGu rồi.”mVhc ThẩmcAj25ADd HạfhQoDwBG cAj25ADdThụy nâcAj25ADdng mVhcly fhQoDwBGrượu hcAj25ADdướng qufhQoDwBGa mVhcLạc TrăncAj25ADd làmmVhc điệucAj25ADd fhQoDwBGbộ cmVhchúc rượu.

“Không đúng,”mVhc LiêmVhcn cAj25ADdÂn ncAj25ADdgồi tmVhchẳng dfhQoDwBGậy, cúfhQoDwBGi mVhcđầu trầmVhcm tmVhcư, “TacAj25ADdo nhớfhQoDwBG mVhchai năcAj25ADdm trưmVhcớc, cáicAj25ADd tênfhQoDwBG bạchmVhc mcAj25ADdã mVhcấy chạyfhQoDwBG đfhQoDwBGến hỏicAj25ADd fhQoDwBGtao fhQoDwBGLạc TfhQoDwBGrăn xicAj25ADdn hmVhcọc tmVhcrường nào,fhQoDwBG vẻmVhc mặtfhQoDwBG mVhcrất thàfhQoDwBGnh khẩn,mVhc rmVhcất fhQoDwBGtha tcAj25ADdhiết, rấtfhQoDwBG đacAj25ADdu cAj25ADdkhổ, rấtmVhc tmVhciều tụy,fhQoDwBG suýmVhct fhQoDwBGnữa tmVhcao cònfhQoDwBG tưởfhQoDwBGng LfhQoDwBGạc fhQoDwBGTrăn cAj25ADdphụ hcAj25ADdắn, đươcAj25ADdng nhiêcAj25ADdn mVhclát mVhcsau tafhQoDwBGo lậpmVhc tứcfhQoDwBG tỉmVhcnh táo,cAj25ADd nghmVhcĩ cácAj25ADdi mVhcthằng nhcAj25ADdóc nhmVhcư hắmVhcn, đãmVhc mVhcbắt fhQoDwBGnạt ecAj25ADdm fhQoDwBGgái nhcAj25ADdà fhQoDwBGtao cfhQoDwBGòn dcAj25ADdám gicAj25ADdả bộcAj25ADd cAj25ADdsi tmVhcình tmVhcrước mặmVhct chịfhQoDwBG đâymVhc, nfhQoDwBGhào mVhclên đánhfhQoDwBG fhQoDwBGcho mcAj25ADdột trận,mVhc kếtcAj25ADd cAj25ADdquả —-cAj25ADd” LimVhcên mVhcÂn ngừncAj25ADdg lạcAj25ADdi hcAj25ADdo hồifhQoDwBG lâu,mVhc “cAj25ADdBa chiêcAj25ADdu bmVhcị cmVhchế cAj25ADdngự, smVhcau đfhQoDwBGó tamVhco vfhQoDwBGì thmVhcân cAj25ADdquên nghĩafhQoDwBG cmVhcho hắncAj25ADd địfhQoDwBGa chỉ,mVhc hắnfhQoDwBG liêcAj25ADdn tụcAj25ADdc nófhQoDwBGi cAj25ADdhai fhQoDwBGtiếng cảmcAj25ADd ơfhQoDwBGn, xcAj25ADdong fhQoDwBGquay ngcAj25ADdười cfhQoDwBGhạy mVhcluôn, tfhQoDwBGao trôfhQoDwBGng cAj25ADdtheo mVhcbóng lfhQoDwBGưng nônmVhc nóngcAj25ADd cAj25ADdấy màcAj25ADd cAj25ADdnghĩ, gfhQoDwBGã đmVhcàn fhQoDwBGông tốtfhQoDwBG cAj25ADdthế mVhcnày chắmVhcc tmVhcám fhQoDwBGphần lcAj25ADdà efhQoDwBGm mVhcgái mìfhQoDwBGnh hiểucAj25ADd lầcAj25ADdm rồi.cAj25ADd” NómVhci mVhcđến đâmVhcy, fhQoDwBGLiên fhQoDwBGÂn nfhQoDwBGgẩng đfhQoDwBGầu ácAj25ADdnh mắtmVhc hmVhcung fhQoDwBGác, “HóamVhc mVhcra làfhQoDwBG hỏifhQoDwBG đểfhQoDwBG cmVhchơi tfhQoDwBGhôi à!”

Lạc TrăfhQoDwBGn mVhcvẫn nhìncAj25ADd lcAj25ADdên trầnfhQoDwBG nmVhchà, khfhQoDwBGông hềfhQoDwBG đfhQoDwBGộng đcAj25ADdậy, tựcAj25ADda nhưcAj25ADd đãfhQoDwBG cứngmVhc đcAj25ADdờ ra.

“Em gámVhci, khfhQoDwBGông scAj25ADdao chứ?”mVhc TmVhchẩm HfhQoDwBGạ ThụmVhcy fhQoDwBGnghe xfhQoDwBGong fhQoDwBGcũng sữngfhQoDwBG sờ,fhQoDwBG đoạnfhQoDwBG fhQoDwBGhoàn hcAj25ADdồn đmVhcá nmVhcgười mVhcbên ccAj25ADdạnh mộtfhQoDwBG cái.

“không saocAj25ADd, fhQoDwBGcó cAj25ADdthể cófhQoDwBG chuyệmVhcn fhQoDwBGgì đượmVhcc cAj25ADdchứ.” LcAj25ADdạc TrmVhcăn đứcAj25ADdng dậfhQoDwBGy, cầmmVhc ccAj25ADdhai bicAj25ADda trêfhQoDwBGn bmVhcàn tràfhQoDwBG mVhctrút mộtmVhc ngụmmVhc, rmVhcồi đcAj25ADdi mVhclên bụmVhcc hámVhct nhậncAj25ADd mimVhccro trênmVhc tafhQoDwBGy ThậpfhQoDwBG fhQoDwBGTam, tcAj25ADdươi cườicAj25ADd nói,fhQoDwBG “ĐếnfhQoDwBG tcAj25ADdao, tụmVhci màfhQoDwBGy ởmVhc dưfhQoDwBGới màcAj25ADd nghcAj25ADde, nghfhQoDwBGe luônfhQoDwBG mVhccho fhQoDwBGtao nfhQoDwBGhá, bổmVhcn tiểfhQoDwBGu tfhQoDwBGhư cốngmVhc hiếncAj25ADd ccAj25ADda hát,fhQoDwBG qcAj25ADduán mVhcquân mVhctop mVhc10 dcAj25ADdanh cfhQoDwBGa củamVhc trườngcAj25ADd fhQoDwBGE mVhctái xuấtmVhc lfhQoDwBGần đầcAj25ADdu tiên,cAj25ADd nmVhcghìn vàfhQoDwBGng cũngfhQoDwBG kcAj25ADdhó cầu.”

“Tao fhQoDwBGcó fhQoDwBGnói chuymVhcện fhQoDwBGgì đánmVhcg đểfhQoDwBG cAj25ADdvui mừcAj25ADdng à?”fhQoDwBG LiêcAj25ADdn ÂfhQoDwBGn ngmVhchiêng đầmVhcu hỏfhQoDwBGi ThmVhcẩm HạmVhc Thụy.

Thẩm HạmVhc ThcAj25ADdụy nhấfhQoDwBGp ngụmcAj25ADd rfhQoDwBGượu nhìfhQoDwBGn lêcAj25ADdn bụcfhQoDwBG, khôncAj25ADdg lêfhQoDwBGn tiếng.

Lạc TrăncAj25ADd hfhQoDwBGát liênmVhc tiếpfhQoDwBG hacAj25ADdi fhQoDwBGbài tiếngfhQoDwBG anh.

“Không ngfhQoDwBGờ vẫnfhQoDwBG ccAj25ADdó chútcAj25ADd thựfhQoDwBGc lựccAj25ADd.” cAj25ADdLiên ÂmVhcn đáfhQoDwBGnh giámVhc mộtmVhc cáfhQoDwBGch fhQoDwBGkhách quan.

“Không thếcAj25ADd thìmVhc safhQoDwBGo gimVhcành quámVhcn quânmVhc hfhQoDwBGả.” ThfhQoDwBGẩm HạfhQoDwBG ThụcAj25ADdy mmVhcỉm cười,cAj25ADd cũnmVhcg nhớcAj25ADd lcAj25ADdại cuộccAj25ADd tfhQoDwBGhi cAj25ADdca hátfhQoDwBG làmmVhc cmVhcho cảmVhc tmVhcrường xmVhcôn xmVhcao mVhcvào nămmVhc fhQoDwBGthứ bcAj25ADda, khmVhci fhQoDwBGấy LfhQoDwBGạc fhQoDwBGTrăn cócAj25ADd thểfhQoDwBG thafhQoDwBGm gcAj25ADdia đfhQoDwBGược fhQoDwBGlà mVhcdo khôfhQoDwBGng cẩnfhQoDwBG thậmVhcn cAj25ADdnghe nócAj25ADdi cmVhchủ tịchfhQoDwBG hmVhcội họcmVhc sinmVhch MạmVhcc HmVhcoành fhQoDwBGlà mộcAj25ADdt giámmVhc fhQoDwBGkhảo củamVhc vòngcAj25ADd scAj25ADdơ loạcAj25ADdi, mVhcmà cáimVhc ccAj25ADdon bécAj25ADd fhQoDwBGLạc mVhcTrăn hcAj25ADday trfhQoDwBGêu chọcAj25ADdc nafhQoDwBGm mVhcsinh mVhclàm tcAj25ADdhú vumVhci fhQoDwBGcuộc cAj25ADdsống đưmVhcơng nfhQoDwBGhiên mVhcsẽ khôngcAj25ADd bmVhcở mVhclỡ fhQoDwBGbất cmVhcứ cơmVhc hmVhcội nàofhQoDwBG, lảcAj25ADdo đảfhQoDwBGo fhQoDwBGchạy đicAj25ADd báocAj25ADd cAj25ADddanh, còncAj25ADd vềfhQoDwBG sfhQoDwBGau làfhQoDwBGm sfhQoDwBGao fhQoDwBGlại gimVhcành đượcmVhc giảcAj25ADdi mVhcnhất, ThfhQoDwBGẩm HfhQoDwBGạ TcAj25ADdhụy cũcAj25ADdng fhQoDwBGmơ hmVhcồ, thựccAj25ADd lựccAj25ADd thìcAj25ADd khôncAj25ADdg kémmVhc nhưncAj25ADdg chưcAj25ADda đếncAj25ADd mứmVhcc cAj25ADdđược giảfhQoDwBGi nhấmVhct, trmVhcong đómVhc ccAj25ADdó hacAj25ADdi thcAj25ADdí sfhQoDwBGinh ccAj25ADdô thấcAj25ADdy cònfhQoDwBG mạfhQoDwBGnh mẽcAj25ADd hơncAj25ADd mVhccả LfhQoDwBGạc TmVhcrăn, smVhcau nàfhQoDwBGy ThcAj25ADdẩm HạcAj25ADd TfhQoDwBGhụy ngfhQoDwBGẫm lạimVhc cũnfhQoDwBGg fhQoDwBGđã thôngfhQoDwBG sfhQoDwBGuốt, làmVhcm cmVhca sĩcAj25ADd qcAj25ADduan mVhctrọng nhấtmVhc fhQoDwBGlà gì,mVhc vẻcAj25ADd mVhcbề ngoàimVhc! BềfhQoDwBG ngcAj25ADdoài cAj25ADdổn tiếncAj25ADdg quỷfhQoDwBG mVhcgọi cAj25ADdngười cfhQoDwBGũng cAj25ADdnghe cAj25ADdnhư fhQoDwBGtiếng trờcAj25ADdi, mVhccòn ncAj25ADdgược lại,mVhc cmVhchỉ cmVhcó vềfhQoDwBG fhQoDwBGnhà hácAj25ADdt chmVhco mìnhcAj25ADd ngcAj25ADdhe thômVhci. ThmVhcật fhQoDwBGra fhQoDwBGký ứccAj25ADd sâmVhcu đậmfhQoDwBG nhấtmVhc vcAj25ADdề cuộcAj25ADdc tfhQoDwBGhi ấycAj25ADd chímVhcnh làfhQoDwBG lễmVhc trfhQoDwBGao giảicAj25ADd, fhQoDwBGhôm đófhQoDwBG MfhQoDwBGạc HoàmVhcnh bcAj25ADdước lcAj25ADdên fhQoDwBGtặng fhQoDwBGhoa, mỉmmVhc cmVhcười mVhcnói mộtmVhc cfhQoDwBGâu vmVhcô cAj25ADdcùng fhQoDwBGkinh điển,mVhc “NămcAj25ADd cAj25ADdnay dùfhQoDwBG scAj25ADdao cũfhQoDwBGng ngoàfhQoDwBGi mVhcdự đoáncAj25ADd”, tofhQoDwBGàn trườngcAj25ADd xcAj25ADdôn xao.

Thẩm HạcAj25ADd TmVhchụy ncAj25ADdghĩ đcAj25ADdến đmVhcây, khfhQoDwBGông kcAj25ADdhỏi cảmmVhc tcAj25ADdhán mcAj25ADdột tiếng,fhQoDwBG tuổicAj25ADd trẻcAj25ADd thậtfhQoDwBG nhicAj25ADdều hoàifhQoDwBG bão.

Lạc TcAj25ADdrăn lmVhcại hfhQoDwBGát mộtfhQoDwBG bàcAj25ADdi tiếngmVhc amVhcnh rồimVhc đicAj25ADd mVhcxuống, vưmVhcơn cAj25ADdtay đmVhcón lấymVhc mVhcly fhQoDwBGsoda ThẩmfhQoDwBG cAj25ADdHạ cAj25ADdThụy đưa.

“Chị LạcfhQoDwBG TrmVhcăn, chmVhcị qucAj25ADdả làfhQoDwBG cmVhchân nmVhchân khôngcAj25ADd lộcAj25ADd fhQoDwBGchân tướng.”cAj25ADd TmVhchập TacAj25ADdm vmVhcỗ tfhQoDwBGay, mắtcAj25ADd cAj25ADdlấp lánhfhQoDwBG fhQoDwBGtim hồng.

“Tôi còcAj25ADdn chânmVhc cAj25ADdthật hơmVhcn nữfhQoDwBGa cơ,fhQoDwBG nàomVhc lạicAj25ADd đây,fhQoDwBG ucAj25ADdống rượfhQoDwBGu vớifhQoDwBG chịfhQoDwBG, khônfhQoDwBGg mVhcsay khôngmVhc về.”

“Vâng, mVhcchị nócAj25ADdi thếcAj25ADd cAj25ADdnào, ThậmVhcp TafhQoDwBGm cũnfhQoDwBGg thefhQoDwBGo hầu.”

“Thế ncAj25ADdày làmVhc thếcAj25ADd nàcAj25ADdo?” LiêncAj25ADd ÂncAj25ADd fhQoDwBGcuối cùngcAj25ADd đfhQoDwBGã ncAj25ADdhìn rcAj25ADda ccAj25ADdhút bmVhcất thường.

“Thỉnh thoảngcAj25ADd lạfhQoDwBGi phmVhcát tácAj25ADdc mộtcAj25ADd lầnmVhc, thườnfhQoDwBGg thôi.”fhQoDwBG ThẩmVhcm fhQoDwBGHạ fhQoDwBGThụy cườifhQoDwBG hmVhcà hmVhcà mVhchai tiếngmVhc, ngoảnhcAj25ADd đầfhQoDwBGu cAj25ADdnhìn dmVhci độcAj25ADdng củacAj25ADd LạcfhQoDwBG TrcAj25ADdăn đặtfhQoDwBG trêmVhcn fhQoDwBGbàn fhQoDwBGtrà lfhQoDwBGại fhQoDwBGđang rumVhcng, “fhQoDwBGCó mVhccần bảocAj25ADd vớifhQoDwBG nócAj25ADd khôfhQoDwBGng, đcAj25ADdiện tmVhchoại cmVhcủa ncAj25ADdó đãfhQoDwBG kêfhQoDwBGu nămcAj25ADd lcAj25ADdần rồimVhc?” ThẩmfhQoDwBG mVhcHạ TmVhchụy cAj25ADdcầm mVhcdi độmVhcng lêfhQoDwBGn, nhíumVhc mfhQoDwBGày, “HạfhQoDwBG ThcAj25ADdiên Liên?”

Thẩm cAj25ADdHạ ThụymVhc cAj25ADdhất đầufhQoDwBG mVhcthoáng lcAj25ADdiếc qfhQoDwBGua mVhcLạc TrfhQoDwBGăn đanmVhcg cAj25ADdđua rưcAj25ADdợu cùngmVhc ThậfhQoDwBGp TmVhcam thiếu,fhQoDwBG mVhcbỗng ncAj25ADdhiên mỉmcAj25ADd cườicAj25ADd nóimVhc vfhQoDwBGới LfhQoDwBGiên mVhcÂn, “ChịmVhc Liên,mVhc cócAj25ADd mmVhcuốn mVhcxem tfhQoDwBGrò vufhQoDwBGi không?”

Liên ÂnmVhc cAj25ADdnhư chìmcAj25ADd tfhQoDwBGrong cAj25ADdsương mù.

Thẩm HạfhQoDwBG ThụmVhcy lạimVhc bậtfhQoDwBG cườmVhci fhQoDwBGha fhQoDwBGhả, tcAj25ADdiếp đmVhcó lậcAj25ADdp cAj25ADdtức cúcAj25ADdi đầfhQoDwBGu mfhQoDwBGở mfhQoDwBGàn hìnmVhch dcAj25ADdi độngfhQoDwBG củafhQoDwBG LạcfhQoDwBG TrfhQoDwBGăn, gửifhQoDwBG ticAj25ADdn nhắcAj25ADdn, hamVhci tin.

Nội dcAj25ADdung gcAj25ADdiống nfhQoDwBGhau, đềufhQoDwBG mVhclà, mVhc[Em uốngmVhc safhQoDwBGy qmVhcuá, cAj25ADdcưng fhQoDwBGà, tớicAj25ADd đónfhQoDwBG fhQoDwBGem đi.]cAj25ADd ccAj25ADdòn bfhQoDwBGổ sfhQoDwBGung cAj25ADdthêm đcAj25ADdịa cAj25ADdchỉ cụmVhc thể.

—-***—-

[1] mVhcBài hfhQoDwBGát nàfhQoDwBGy ccAj25ADdó cAj25ADdnhiều đcAj25ADdoạn “lafhQoDwBG lamVhc” mVhc: ))

[2] cAj25ADdý cfhQoDwBGhỉ chânfhQoDwBG ccAj25ADdhó (fhQoDwBG= nịnfhQoDwBGh hófhQoDwBGt), tmVhcức mVhckêu ThmVhcẩm HạfhQoDwBG ThụycAj25ADd biếmVhct cáccAj25ADdh nịnmVhch nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng fhQoDwBGdi độngfhQoDwBG mVhcvang cAj25ADdlên, pháfhQoDwBG vỡmVhc mộtfhQoDwBG cufhQoDwBGộc fhQoDwBGhội nghịcAj25ADd thfhQoDwBGảo luậnfhQoDwBG nghiêmmVhc fhQoDwBGtúc. fhQoDwBGMạc HocAj25ADdành ngồicAj25ADd trênmVhc mVhcghế chủcAj25ADd tọmVhca cầmcAj25ADd cAj25ADdlấy chiếcAj25ADdc điệnfhQoDwBG thocAj25ADdại cAj25ADdmàu đemVhcn siêumVhc mỏnmVhcg mVhcđặt tmVhcrên cAj25ADdmép bàncAj25ADd, hafhQoDwBGi gfhQoDwBGiây scAj25ADdau, bfhQoDwBGàn tcAj25ADday nắmcAj25ADd dcAj25ADdi độmVhcng nhmVhcất thờicAj25ADd siếcAj25ADdt cmVhchặt lại.

Lúc fhQoDwBGHạ ThifhQoDwBGên LiêcAj25ADdn chạyfhQoDwBG đếncAj25ADd phòngfhQoDwBG qfhQoDwBGuán bamVhcr đãmVhc tcAj25ADdhấy fhQoDwBGLạc TrănfhQoDwBG đamVhcng nằmcAj25ADd tronmVhcg lòngcAj25ADd mfhQoDwBGột gmVhcã đẹpfhQoDwBG trmVhcai, cfhQoDwBGong nmVhcgười khôngcAj25ADd đượcfhQoDwBG thoảimVhc máimVhc, nhmVhcớ lcAj25ADdại kmVhchi ncAj25ADdãy mìncAj25ADdh vượmVhct bcAj25ADda cáimVhc đècAj25ADdn đỏmVhc liêmVhcn tiếpfhQoDwBG, khônfhQoDwBGg fhQoDwBGkhỏi lmVhcắc đmVhcầu cườfhQoDwBGi khổ.

Trên bànmVhc tcAj25ADdrà bmVhcày lmVhca liệtfhQoDwBG bimVhca cAj25ADdbọt cùngfhQoDwBG mVhcmấy mVhcchai rưmVhcợu nfhQoDwBGgoại cfhQoDwBGao cmVhcấp mVhccó ncAj25ADdiên đạifhQoDwBG lcAj25ADdâu đời,mVhc tronfhQoDwBGg mVhcly rcAj25ADdượu rótcAj25ADd đầycAj25ADd nhữngcAj25ADd loạicAj25ADd rượucAj25ADd hỗnfhQoDwBG tạcAj25ADdp mVhcmàu sắcfhQoDwBG khônmVhcg cAj25ADdđồng nhất,mVhc hắnmVhc bmVhciết tửfhQoDwBGu lfhQoDwBGượng củmVhca cfhQoDwBGô khôngfhQoDwBG tồmVhci, ccAj25ADdó tmVhchể fhQoDwBGnói lcAj25ADdà cựccAj25ADd cAj25ADdkỳ kcAj25ADdhá, nhưncAj25ADdg phmVhca fhQoDwBGrượu, khcAj25ADdông samVhcy fhQoDwBGcũng cAj25ADdkhó. HạmVhc ThiêncAj25ADd LiêncAj25ADd cAj25ADdđứng ởfhQoDwBG cfhQoDwBGửa mộtcAj25ADd lúcAj25ADdc mfhQoDwBGới ccAj25ADdất bướfhQoDwBGc đếnmVhc bêfhQoDwBGn LạcfhQoDwBG mVhcTrăn, hắnmVhc gifhQoDwBGờ fhQoDwBGnày chỉcAj25ADd fhQoDwBGhy vọngmVhc fhQoDwBGcô khôngmVhc mượncAj25ADd rưcAj25ADdợu làmVhcm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trcAj25ADdả lời.

“Chị LạmVhcc TrăncAj25ADd uốncAj25ADdg fhQoDwBGsay thườngfhQoDwBG rấtcAj25ADd yênfhQoDwBG ổn.”

Hạ TfhQoDwBGhiên cAj25ADdLiên cAj25ADdngẩng đầucAj25ADd fhQoDwBGnhìn gcAj25ADdã trmVhcai cAj25ADdthanh mVhctú cAj25ADdvừa nóimVhc ccAj25ADdhuyện, cAj25ADd“Cậu vấtmVhc fhQoDwBGvả quá.”

Thập TfhQoDwBGam mVhccười cườicAj25ADd, “KhôngcAj25ADd mVhcsao, đâyfhQoDwBG fhQoDwBGlà tráfhQoDwBGch nhimVhcệm fhQoDwBGcủa tôi.”

Hạ ThiênmVhc LcAj25ADdiên hơifhQoDwBG nfhQoDwBGhếch khfhQoDwBGóe mcAj25ADdiệng, cúicAj25ADd ngườifhQoDwBG địmVhcnh nânfhQoDwBGg LạcfhQoDwBG mVhcTrăn dậy.

“Để chịmVhc fhQoDwBGấy ngcAj25ADdủ fhQoDwBGmột fhQoDwBGlát đãcAj25ADd, nếufhQoDwBG khôncAj25ADdg cAj25ADdchị ấmVhcy scAj25ADdẽ pfhQoDwBGhát cáu.”mVhc TfhQoDwBGhập TfhQoDwBGam ncAj25ADdgăn fhQoDwBGcản, câfhQoDwBGu nàmVhcy cũngmVhc cAj25ADdcoi cAj25ADdnhư làmVhc thmVhcật lòng.

Hạ ThiênmVhc LiêcAj25ADdn ngừngcAj25ADd lại,mVhc giơcAj25ADd cAj25ADdcổ tfhQoDwBGay nhfhQoDwBGìn đồngcAj25ADd fhQoDwBGhồ, “NămmVhc phcAj25ADdút mVhcnữa đcAj25ADdược không?”

Thập TafhQoDwBGm hípfhQoDwBG mắmVhct, cầmcAj25ADd chmVhcai bifhQoDwBGa trêcAj25ADdn bàncAj25ADd uốnfhQoDwBGg mấyfhQoDwBG ngụmmVhc, fhQoDwBGkhông nómVhci gì.

Một lámVhct smVhcau HạcAj25ADd ThimVhcên LiêmVhcn vươfhQoDwBGn cAj25ADdtay kcAj25ADdéo lấycAj25ADd mVhceo LmVhcạc TcAj25ADdrăn, cmVhchỉ làfhQoDwBG vẫfhQoDwBGn cAj25ADdchưa đợfhQoDwBGi cAj25ADdhắn cfhQoDwBGó fhQoDwBGđộng tfhQoDwBGác mVhctiếp theofhQoDwBG, mộtmVhc bcAj25ADdàn tmVhcay độtmVhc nhiêcAj25ADdn tácfhQoDwBGh tcAj25ADday fhQoDwBGhắn ra.

“Để tôfhQoDwBGi.” cAj25ADdGiọng nóimVhc đạmmVhc fhQoDwBGnhạt ccAj25ADdó fhQoDwBGvị xmVhca cAj25ADdcách trờimVhc sinh.

Hạ ThiêmVhcn LiêfhQoDwBGn quafhQoDwBGy đfhQoDwBGầu lạfhQoDwBGi mVhcnhìn, lậpcAj25ADd mVhctức cườimVhc nóicAj25ADd, “MạcAj25ADdc tfhQoDwBGiên sinmVhch, ngmVhcưỡng mộcAj25ADd đmVhcã lâu.”

Mạc cAj25ADdHoành ngcAj25ADdhiêng đầufhQoDwBG, khẽcAj25ADd gật,mVhc “TôimVhc cũngmVhc vậy.”

Hạ ThiêmVhcn LiênfhQoDwBG fhQoDwBGcười lặngfhQoDwBG lẽ,cAj25ADd “cAj25ADdCó cAj25ADdlẽ chfhQoDwBGúng tfhQoDwBGa nêcAj25ADdn ngồcAj25ADdi xuốncAj25ADdg tfhQoDwBGrò chuyệncAj25ADd mộmVhct lát.”

“Cần cAj25ADdthiết không?”cAj25ADd MạcmVhc HofhQoDwBGành hỏcAj25ADdi, khẩufhQoDwBG kmVhchí đãmVhc chmVhcối từ.

“Chí cAj25ADdít chúnmVhcg fhQoDwBGta cófhQoDwBG cùngmVhc mộtfhQoDwBG chủmVhc đề.”

Mạc HoàmVhcnh nhìncAj25ADd lạifhQoDwBG HạcAj25ADd ThicAj25ADdên LiêncAj25ADd, fhQoDwBGvẻ mặtfhQoDwBG đicAj25ADdềm đạmcAj25ADd, “TôimVhc khômVhcng cfhQoDwBGảm thấymVhc cầnfhQoDwBG thiếtfhQoDwBG pmVhchải ccAj25ADdó cAj25ADdcuộc đmVhcàm luậmVhcn này.”

“Thế ư?”mVhc SắcfhQoDwBG mVhcmặt HạfhQoDwBG cAj25ADdThiên LfhQoDwBGiên fhQoDwBGchốc látmVhc trmVhcở nfhQoDwBGên nfhQoDwBGghiêm túc.

Trong mVhcmê macAj25ADdn, mVhcgiọng nóifhQoDwBG trầmfhQoDwBG tfhQoDwBGhấp fhQoDwBGquen thfhQoDwBGuộc khiếnfhQoDwBG giấccAj25ADd ngủmVhc củamVhc LạcfhQoDwBG TrăcAj25ADdn cựcmVhc kỳmVhc buồcAj25ADdn bực,fhQoDwBG gmVhciữa cAj25ADdlúc nfhQoDwBGgẩn ngcAj25ADdơ cómVhc mộtmVhc cámVhcnh fhQoDwBGtay ôcAj25ADdm lfhQoDwBGấy emVhco cfhQoDwBGô, vữngcAj25ADd vfhQoDwBGàng đfhQoDwBGỡ fhQoDwBGcô cAj25ADdngồi dậycAj25ADd, huyệcAj25ADdt thfhQoDwBGái dfhQoDwBGương đfhQoDwBGau fhQoDwBGnhức, dướimVhc chcAj25ADdân cAj25ADdlại fhQoDwBGyếu ớtmVhc vcAj25ADdô lựmVhcc, cfhQoDwBGơ thfhQoDwBGể khcAj25ADdó chịufhQoDwBG cAj25ADdnhư thểfhQoDwBG bịcAj25ADd têfhQoDwBG liệt.

Lạc TrămVhcn vcAj25ADdươn fhQoDwBGtay vcAj25ADdỗ lêncAj25ADd cAj25ADdtrán, fhQoDwBGcô fhQoDwBGkhông fhQoDwBGdám chắcmVhc liệfhQoDwBGu mVhcmình cócAj25ADd fhQoDwBGphải mcAj25ADdơ cAj25ADdmơ màngfhQoDwBG mmVhcàng trofhQoDwBGng fhQoDwBGcơn sacAj25ADdy, vìmVhc thếmVhc lmVhcúc nàcAj25ADdy mớcAj25ADdi cảmfhQoDwBG giácmVhc đượccAj25ADd ngcAj25ADdười fhQoDwBGđang cAj25ADdôm côfhQoDwBG làfhQoDwBG cAj25ADdMạc HmVhcoành, cAj25ADdmà cảmVhcm xúcmVhc nàfhQoDwBGy cAj25ADdkhiến côcAj25ADd bấtfhQoDwBG afhQoDwBGn mộtcAj25ADd cácmVhch khmVhcó hiểu.

“Tránh ra…”fhQoDwBG mVhcLạc cAj25ADdTrăn hơicAj25ADd lộcAj25ADd fhQoDwBGvẻ cAj25ADdmệt mmVhcỏi đẩyfhQoDwBG ngườifhQoDwBG bmVhcên cAj25ADdcạnh rmVhca, ncAj25ADdgã vềmVhc sôfhQoDwBG pmVhcha, thậfhQoDwBGt fhQoDwBGra cômVhc rấtmVhc mmVhcuốn fhQoDwBGnói vớmVhci ngườifhQoDwBG nàfhQoDwBGy, khfhQoDwBGông cmVhcó vmVhciệc gìcAj25ADd thìfhQoDwBG đừngcAj25ADd dùcAj25ADdng nhãnfhQoDwBG hiệufhQoDwBG sfhQoDwBGữa tắmmVhc, dmVhcầu gmVhcội ấycAj25ADd nữcAj25ADda, cmVhcho dùcAj25ADd muốcAj25ADdn cAj25ADddùng mVhccũng khôngmVhc đcAj25ADdược tỏacAj25ADd rmVhca cùncAj25ADdg cAj25ADdmột loạifhQoDwBG cảmcAj25ADd giác.

“Đừng cmVhchạm vfhQoDwBGào tôi,mVhc tmVhcôi mVhcrất khỏe.”cAj25ADd mVhcMùi hươngmVhc qucAj25ADden tfhQoDwBGhuộc đmVhcến gmVhcần, fhQoDwBGLạc mVhcTrăn lạicAj25ADd đẩycAj25ADd ngườicAj25ADd muốmVhcn mVhcđỡ ccAj25ADdô mộtfhQoDwBG lmVhcần nữa.

Một cAj25ADdlúc lâumVhc scAj25ADdau, mVhcthanh fhQoDwBGâm ấmcAj25ADd ápmVhc mộcfhQoDwBG mạcmVhc vamVhcng cAj25ADdlên, “LạccAj25ADd cAj25ADdTrăn, amVhcnh đưamVhc emVhcm về,fhQoDwBG efhQoDwBGm uốmVhcng fhQoDwBGsay rồi.”

Lạc TmVhcrăn thấmVhcy qufhQoDwBGái lạfhQoDwBG, scAj25ADdao fhQoDwBGhôm mVhcnay đâucAj25ADd fhQoDwBGđâu cũngmVhc fhQoDwBGtoàn cảmcAj25ADd giáfhQoDwBGc ccAj25ADdó ngfhQoDwBGười qufhQoDwBGen, cAj25ADdcố gắfhQoDwBGng mởcAj25ADd tcAj25ADdo cAj25ADdhai mắtcAj25ADd, tầmfhQoDwBG nhcAj25ADdìn mơcAj25ADd hồ,mVhc nhưnmVhcg rõfhQoDwBG cAj25ADdràng khufhQoDwBGôn mặtcAj25ADd mVhchiện fhQoDwBGra trưmVhcớc mắfhQoDwBGt chínhfhQoDwBG lfhQoDwBGà HạfhQoDwBG ThiêncAj25ADd LifhQoDwBGên, “…cAj25ADd HcAj25ADdạ fhQoDwBGThiên Liên?”

“Ừ.” HạcAj25ADd ThicAj25ADdên LiêcAj25ADdn cườmVhci mVhcmột cfhQoDwBGách ýmVhc vịfhQoDwBG mfhQoDwBGù mịt,cAj25ADd nhâmVhcn tiệcAj25ADdn ncAj25ADdắm lấmVhcy fhQoDwBGtay cô.

“Sao mVhcanh lạimVhc fhQoDwBGở mVhcđây…” cAj25ADdÝ thứfhQoDwBGc hãcAj25ADdy còfhQoDwBGn hơmVhci tỉnhfhQoDwBG táo.

“Đến đfhQoDwBGón mVhcem.” HạfhQoDwBG ThiêncAj25ADd LcAj25ADdiên đỡfhQoDwBG fhQoDwBGlấy bfhQoDwBGờ cAj25ADdvai LfhQoDwBGạc Trăn.

Lạc TrmVhcăn cAj25ADdđứng dậy,fhQoDwBG đầufhQoDwBG nặnfhQoDwBGg nhưmVhc mVhcđeo chìmVhc, “EfhQoDwBGm mmVhcuốn ngủ.”

“Về lạicAj25ADd nmVhcgủ tiếpfhQoDwBG, nhé?”

Lạc mVhcTrăn bỗngfhQoDwBG nfhQoDwBGhiên fhQoDwBGbật cưcAj25ADdời hìmVhc hfhQoDwBGì, “HạcAj25ADd ThfhQoDwBGiên LcAj25ADdiên, amVhcnh cmVhcó tìcAj25ADdnh ýmVhc vớifhQoDwBG mVhcem à?”

Bốn phcAj25ADdía tmVhcĩnh lặngfhQoDwBG cAj25ADdba gicAj25ADdây. mVhc“Ừ, vềfhQoDwBG đcAj25ADdiểm fhQoDwBGnày mVhcanh đfhQoDwBGã thmVhcể hiệnfhQoDwBG rfhQoDwBGõ mVhcràng rồi.fhQoDwBG” NmVhcgữ đmVhciệu ccAj25ADdhứa mVhcý cưcAj25ADdời chậmVhcm rãmVhci nóimVhc rmVhca, mfhQoDwBGang thmVhceo scAj25ADdự thmVhcẳng trắncAj25ADd triệtfhQoDwBG đểcAj25ADd hmVhciếm thấy.

Lạc fhQoDwBGTrăn cAj25ADdcúi đfhQoDwBGầu kmVhchẽ cườmVhci, “CófhQoDwBG tìcAj25ADdnh ý…mVhc ha…cAj25ADd ecAj25ADdm ccAj25ADdũng cAj25ADdcảm thmVhcấy cocAj25ADdn ncAj25ADdgười cAj25ADdanh rấtfhQoDwBG thmVhcú vị…”mVhc LạcfhQoDwBG TrămVhcn lắccAj25ADd lắcfhQoDwBG fhQoDwBGđầu, đầmVhcu cànmVhcg nặng,mVhc khôngcAj25ADd quảmVhcn nmVhcổi mạchfhQoDwBG fhQoDwBGsuy nghĩ,fhQoDwBG vẫmVhcn ticAj25ADdếp tmVhcục lẩmcAj25ADd mVhcbẩm nócAj25ADdi mmVhcớ, “ĐimVhc thôi…mVhc đưafhQoDwBG cAj25ADdbổn tifhQoDwBGểu cAj25ADdthư… vềcAj25ADd nhmVhcà, emVhcm muốncAj25ADd ngcAj25ADdủ…” cAj25ADdLồng ngcAj25ADdực cAj25ADdphiền mucAj25ADdộn khócAj25ADd cfhQoDwBGhịu, mVhctừng đcAj25ADdợt mVhcbuồn nôcAj25ADdn tràofhQoDwBG lfhQoDwBGên, nmVhcão bcAj25ADdộ fhQoDwBGco cAj25ADdrút ngàfhQoDwBGy cmVhcàng sífhQoDwBGt fhQoDwBGchặt, giốngfhQoDwBG cAj25ADdnhư mfhQoDwBGuốn nfhQoDwBGứt tmVhcoác ra.

“Vâng, đạicAj25ADd mVhctiểu tfhQoDwBGhư, lậpfhQoDwBG tứmVhcc đfhQoDwBGưa ecAj25ADdm cAj25ADdvề nhàmVhc đây.”mVhc KmVhchông kfhQoDwBGhỏi bậtfhQoDwBG cười,cAj25ADd quảcAj25ADd thựcfhQoDwBG cAj25ADdcá tfhQoDwBGính hcAj25ADdơi mVhcầm fhQoDwBGĩ, nhcAj25ADdưng hfhQoDwBGoàn tcAj25ADdoàn cAj25ADdcó fhQoDwBGthể fhQoDwBGchấp nhận,cAj25ADd HạmVhc TmVhchiên cAj25ADdLiên cAj25ADdôm LfhQoDwBGạc TrămVhcn bướcmVhc rmVhca bcAj25ADdên ngoài.

Lạc TrămVhcn cảmcAj25ADd giácmVhc mVhcnhư mìfhQoDwBGnh đfhQoDwBGang gicAj25ADdẫm mVhclên cAj25ADdbọt biển,fhQoDwBG chcAj25ADdỉ cócAj25ADd thểfhQoDwBG fhQoDwBGyếu ớfhQoDwBGt tựcAj25ADda cAj25ADdvào mVhcHạ cAj25ADdThiên Liên,fhQoDwBG mặccAj25ADd chcAj25ADdo hắncAj25ADd kéomVhc đi.

Đôi vmVhcợ cmVhchồng socAj25ADdn dựamVhc sátcAj25ADd cAj25ADdvào nfhQoDwBGhau fhQoDwBGrời đicAj25ADd, tmVhcrong gcAj25ADdian cAj25ADdphòng chmVhcìm cAj25ADdvào mộtcAj25ADd mảnhcAj25ADd tĩnhcAj25ADd mVhcmịch, đcAj25ADdến kmVhchi fhQoDwBGMạc fhQoDwBGHoành cAj25ADdở mộtmVhc bcAj25ADdên bìnmVhch tĩmVhcnh đứngcAj25ADd lên,cAj25ADd mVhcđưa cAj25ADdmột mVhcchiếc cAj25ADdthẻ chcAj25ADdo cAj25ADdThập Tam.

Thập cAj25ADdTam phảnfhQoDwBG ứngcAj25ADd lạfhQoDwBGi mVhcliền vộimVhc vànfhQoDwBGg xufhQoDwBGa tfhQoDwBGay, “ChifhQoDwBG pmVhchí củafhQoDwBG chịmVhc LạfhQoDwBGc fhQoDwBGTrăn đềufhQoDwBG đượcfhQoDwBG miễnfhQoDwBG phí.”cAj25ADd mVhcThần mVhcsắc MạcmVhc HfhQoDwBGoành đạmVhcm nhạt,cAj25ADd ncAj25ADdhưng mVhctia lạnmVhch lùncAj25ADdg timVhcềm ẩncAj25ADd tcAj25ADdrong comVhcn ngươifhQoDwBG lmVhcại vfhQoDwBGô cùncAj25ADdg mVhcrõ néfhQoDwBGt. ThậfhQoDwBGp TmVhcam đanfhQoDwBGg muốncAj25ADd lêfhQoDwBGn tmVhciếng nmVhcói mVhcgì cAj25ADdđó, MạcmVhc HoàmVhcnh đãcAj25ADd đcAj25ADdẩy fhQoDwBGcửa mVhcra ngoài.

“Quan hệmVhc fhQoDwBGtam giámVhcc đmVhciển mVhchình, mcAj25ADdột từmVhc tmVhchôi, tầfhQoDwBGm thường.”cAj25ADd TfhQoDwBGhẩm cAj25ADdHạ ThụcAj25ADdy vmVhcẫn néfhQoDwBGp trfhQoDwBGong gfhQoDwBGóc cAj25ADdtối gcAj25ADdặm nửafhQoDwBG quảcAj25ADd dưfhQoDwBGa mVhchấu xofhQoDwBGng, pfhQoDwBGhun rfhQoDwBGa mVhcmột từfhQoDwBG tmVhcrần thmVhcuật mmVhcang tmVhcính tổfhQoDwBGng mVhckết, “LiêncAj25ADd fhQoDwBGÂn, tmVhchấy fhQoDwBGthế nào?”

Liên ÂnmVhc cAj25ADdngồi mVhcxổm bêcAj25ADdn cạnhfhQoDwBG samVhcu mcAj25ADdột lúcmVhc cAj25ADdim lặngfhQoDwBG mớmVhci tcAj25ADdrầm mặcfhQoDwBG gậtcAj25ADd đầumVhc, “CôcAj25ADd gáfhQoDwBGi tmVhchì qcAj25ADduá tầmcAj25ADd thườmVhcng, mVhcnhưng đànmVhc ôncAj25ADdg lạicAj25ADd khôfhQoDwBGng mVhctầm thường,mVhc nếfhQoDwBGu mVhccó tfhQoDwBGhể mVhchốt fhQoDwBGvào trofhQoDwBGng quáfhQoDwBGn —-”

Hạ ThicAj25ADdên LmVhciên dìufhQoDwBG LạfhQoDwBGc TrfhQoDwBGăn lêcAj25ADdn mVhcxe, giúpmVhc côfhQoDwBG cmVhcài dmVhcây fhQoDwBGan toànfhQoDwBG, fhQoDwBG“Có mVhcthể mVhcbiến fhQoDwBGmình thmVhcành thếcAj25ADd nàcAj25ADdy, ecAj25ADdm cfhQoDwBGũng cAj25ADdlợi hmVhcại đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThiêmVhcn LicAj25ADdên sữcAj25ADdng sờcAj25ADd, ngồimVhc trmVhcở lạfhQoDwBGi vịfhQoDwBG trícAj25ADd củmVhca mVhcmình, khẽmVhc ccAj25ADdười tcAj25ADdhành tiếfhQoDwBGng, “ĐâycAj25ADd fhQoDwBGcó mVhcthể cmVhcoi nhcAj25ADdư mộcAj25ADdt mVhcmũi têmVhcn trfhQoDwBGúng hamVhci cAj25ADdđích trêncAj25ADd mộtcAj25ADd mVhcgiá tfhQoDwBGrị nàcAj25ADdo đómVhc không?”

Ngoảnh đầumVhc nhfhQoDwBGìn gươncAj25ADdg mặtcAj25ADd mmVhcang mVhcvẻ thufhQoDwBGần khicAj25ADdết vfhQoDwBGô cfhQoDwBGùng trocAj25ADdng mmVhcê manmVhc, bấfhQoDwBGt cAj25ADdđắc dmVhcĩ tcAj25ADdhở mVhcdài, “mVhcCố fhQoDwBGnhóc nàcAj25ADdy quảmVhc đúngcAj25ADd fhQoDwBGlà mộtfhQoDwBG tafhQoDwBGi họa.”fhQoDwBG BfhQoDwBGất tmVhchình lfhQoDwBGình, fhQoDwBGLạc TfhQoDwBGrăn vươfhQoDwBGn tmVhcay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”