You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
co"" 

Một gi5crrbqan pcohòng quntmAPFán barco, LntmAPFạc Trăcon, ntmAPFLiên Â2TpgdUn, Thẩm5crrbq HạntmAPF Thụy,2TpgdU Thất2TpgdU Thất5crrbq x5crrbqiêu vẹoco vắ2TpgdUt ngcoười colên sôco pntmAPFha ntmAPFtán ntmAPFgẫu, h2TpgdUai cậ2TpgdUu ấm5crrbq c5crrbqa 2TpgdUhát ởntmAPF bên2TpgdU trê5crrbqn, ntmAPFhát “Những2TpgdU bôngco cohoa kia”co cocủa ntmAPFPhác Thụ.

“Thập Tam5crrbq, đừ2TpgdUng ntmAPF“la” 5crrbqnữa [1]ntmAPF, tôico 5crrbqnghe 5crrbqsắp ntmAPFtắt thởco đây5crrbq này,co đổi5crrbq bài5crrbq ncoào v2TpgdUui hơcon đi!”5crrbq coLạc Tcorăn ntmAPFném mộtntmAPF cácoi gốico 5crrbqôm qua.

“Được, vậy5crrbq ch5crrbqị thícoch 2TpgdUnghe bà5crrbqi nàontmAPF?” Thậpco coTam kiề2TpgdUm lạico g5crrbqiọng cacoo đã2TpgdU “la”co đcoến phcoân nửaco, nịnntmAPFh nọt5crrbq hỏ5crrbqi Lcoạc Trăn.

“Tao lạintmAPF cảmco thấy2TpgdU 5crrbqrất d2TpgdUễ nntmAPFghe, tntmAPFao thíntmAPFch giọngco này,5crrbq cái2TpgdU g2TpgdUì nhỉ2TpgdU, ntmAPFu 2TpgdUbuồn, đúng5crrbq khôcong 5crrbqA Thụy?”

“Đúng, q5crrbquá đ5crrbqúng, 5crrbqchị Liê2TpgdUn nói2TpgdU đềuco đ5crrbqúng!” TntmAPFhẩm coHạ Th5crrbqụy c5crrbqười hề2TpgdU hề.

“Tao 5crrbqbảo này5crrbq Thẩ5crrbqm Hcoạ T5crrbqhụy, c2TpgdUhân ntmAPFnày củaco m2TpgdUày dỡ5crrbq cotừ trntmAPFên thântmAPFn chóco xuốn5crrbqg coà, ntmAPFsau đcoó lắpco lêntmAPFn ngưcoời m5crrbqình hảntmAPF [2]ntmAPF.” LạcntmAPF Trăcon 2TpgdUgiơ chân5crrbq hcoung hãntmAPFn chcoọc loạn5crrbq trên2TpgdU đù5crrbqi ntmAPFcủa Thẩm2TpgdU HạntmAPF Thụy.

“Ơ cohay, q2TpgdUuấy corối tìconh dục.”

“Tao đánh5crrbq mày!”

Hai 5crrbqcậu 5crrbqấm nhcoìn nhacou, chủ2TpgdU độn5crrbqg chọnntmAPF mcoột cobài tcoình 2TpgdUca hát2TpgdU đôi.

“Nói đico 2TpgdUnói lại,”co Liênco ÂntmAPFn nhntmAPFìn vềntmAPF phía5crrbq Lạ2TpgdUc 2TpgdUTrăn đa2TpgdUng 2TpgdUcuộn t2TpgdUròn tr2TpgdUên sô2TpgdU ph5crrbqa đcoơn, “Bạchco mãco của2TpgdU mày2TpgdU đâuco? S2TpgdUao chcoưa ngh5crrbqe 2TpgdUmày 2TpgdUnhắc đến2TpgdU nữa2TpgdU nhỉ,5crrbq trướ2TpgdUc đcoây chntmAPFẳng phảintmAPF 5crrbqngày nàntmAPFo cũng2TpgdU 2TpgdUtreo trê5crrbqn m5crrbqiệng sao?”

Thẩm 2TpgdUHạ ThụyntmAPF vừa5crrbq ng2TpgdUhe liền2TpgdU 5crrbqcười hô2TpgdU hntmAPFố, “NgườintmAPF 5crrbqta sớmntmAPF khôncog c5crrbqần ntmAPFnó r2TpgdUồi, chị2TpgdU Liên5crrbq, ch2TpgdUị cntmAPFố ý2TpgdU đúcong không?”ntmAPF T2TpgdUhẩm Hcoạ Th5crrbqụy c2TpgdUòn nhớntmAPF comình đãntmAPF kểntmAPF chuy5crrbqện nàntmAPFy ntmAPFcho Li5crrbqên Â2TpgdUn, hơnco n5crrbqữa còn2TpgdU 2TpgdUkể r2TpgdUất sống5crrbq động5crrbq hìnhco tượng.

Lạc Trcoăn 2TpgdUlúc 5crrbqnày 5crrbqkhông hô2TpgdU ứng2TpgdU vớintmAPF Thẩ5crrbqm Hạco Th5crrbqụy n2TpgdUữa, 5crrbqngẩng đầuco n5crrbqhìn trntmAPFần nhcoà 5crrbqlộng lẫntmAPFy v5crrbqàng sontmAPFn, mắt2TpgdU ccohớp chớp.

“Không ticoếp tụntmAPFc nữaco à?”co Licoên Â2TpgdUn vôco 2TpgdUcùng kincoh ngạc.

“Chị tntmAPFưởng l5crrbqà 5crrbqtiểu t5crrbqhuyết nhiềuntmAPF ntmAPFkỳ à,2TpgdU đều2TpgdU l5crrbqà ch5crrbquyện củ5crrbqa hntmAPFai 2TpgdUnăm trước,2TpgdU xocong coxuôi từ5crrbq lcoâu rồi5crrbq.” ThẩntmAPFm Hạ5crrbq 2TpgdUThụy ntmAPFnâng l5crrbqy rượuco h2TpgdUướng qu5crrbqa Lcoạc Trăn2TpgdU 5crrbqlàm đ2TpgdUiệu bntmAPFộ chúcco rượu.

“Không đúntmAPFng,” Licoên ÂntmAPFn ngồ2TpgdUi thẳ5crrbqng dậyntmAPF, cntmAPFúi đ5crrbqầu trcoầm cotư, “TaontmAPF conhớ h2TpgdUai conăm trướcntmAPF, cácoi tntmAPFên bạch5crrbq ntmAPFmã 5crrbqấy chạy5crrbq đếnntmAPF hỏintmAPF tantmAPFo coLạc coTrăn xintmAPFn học5crrbq trườncog nàntmAPFo, vẻ2TpgdU 2TpgdUmặt rấ5crrbqt thành5crrbq khẩn,co rcoất t2TpgdUha 2TpgdUthiết, rấcot đa5crrbqu khổ,5crrbq rấ5crrbqt tiềuntmAPF t2TpgdUụy, 5crrbqsuýt nữantmAPF ta5crrbqo c2TpgdUòn tưntmAPFởng ntmAPFLạc 2TpgdUTrăn cophụ hắn,ntmAPF đ2TpgdUương nhiênco lát5crrbq s2TpgdUau 2TpgdUtao lậ2TpgdUp tức5crrbq t2TpgdUỉnh táontmAPF, ntmAPFnghĩ cá2TpgdUi th5crrbqằng nh5crrbqóc 5crrbqnhư hcoắn, đã5crrbq 5crrbqbắt nntmAPFạt coem gá5crrbqi nntmAPFhà ntmAPFtao còn2TpgdU dá5crrbqm gi5crrbqả bộntmAPF sntmAPFi tìn2TpgdUh trướcoc comặt chịco đâcoy, nh5crrbqào colên đánh5crrbq ccoho một2TpgdU 2TpgdUtrận, kết5crrbq ntmAPFquả —5crrbq-” LntmAPFiên ÂnntmAPF ngừntmAPFng lại5crrbq 5crrbqho hồ2TpgdUi lântmAPFu, 5crrbq“Ba chiêuco 2TpgdUbị chế5crrbq ngự,co 2TpgdUsau đóntmAPF tcoao vìco thân5crrbq quên2TpgdU nghĩcoa chcoo hắ2TpgdUn đntmAPFịa ch2TpgdUỉ, hắ2TpgdUn l5crrbqiên tụcntmAPF n2TpgdUói ha5crrbqi tiếng5crrbq cảm2TpgdU ơ5crrbqn, xntmAPFong 2TpgdUquay ngườntmAPFi c5crrbqhạy luôn,co tantmAPFo trôn2TpgdUg th2TpgdUeo bóncog 2TpgdUlưng nôn2TpgdU nóncog ấy5crrbq m5crrbqà nghĩ,5crrbq 2TpgdUgã đàn5crrbq ông2TpgdU tốntmAPFt thế5crrbq nàyco chắc5crrbq 2TpgdUtám cophần ntmAPFlà ntmAPFem gántmAPFi mình5crrbq hiể2TpgdUu l5crrbqầm rồi.”5crrbq Nói5crrbq 5crrbqđến 5crrbqđây, Liênco 5crrbqÂn ngẩncog đầcou 2TpgdUánh mắt2TpgdU huntmAPFng ántmAPFc, 2TpgdU“Hóa r5crrbqa làco h5crrbqỏi đểntmAPF c2TpgdUhơi thôi2TpgdU à!”

Lạc 5crrbqTrăn ntmAPFvẫn nhcoìn colên trầntmAPFn n2TpgdUhà, khôcong hntmAPFề động5crrbq đậy5crrbq, tntmAPFựa nh2TpgdUư đãco cứnntmAPFg đờ2TpgdU ra.

“Em gá5crrbqi, k5crrbqhông sa5crrbqo chứ?co” ThntmAPFẩm 5crrbqHạ Th5crrbqụy ncoghe xo2TpgdUng cũntmAPFng sững5crrbq s2TpgdUờ, đntmAPFoạn hcooàn hcoồn đcoá ngư2TpgdUời bêntmAPFn ntmAPFcạnh 2TpgdUmột cái.

“không ntmAPFsao, 5crrbqcó thể2TpgdU c5crrbqó chuyệcon gì5crrbq đượcntmAPF chứ.”co L2TpgdUạc Tră5crrbqn cođứng dậ2TpgdUy, cntmAPFầm ch2TpgdUai 5crrbqbia trên2TpgdU bànntmAPF trà5crrbq tr2TpgdUút mntmAPFột ngntmAPFụm, rồico 5crrbqđi lên2TpgdU 2TpgdUbục hátntmAPF n2TpgdUhận mic5crrbqro tr2TpgdUên 5crrbqtay ntmAPFThập coTam, cotươi cười5crrbq nntmAPFói, “Đến5crrbq 5crrbqtao, tụintmAPF m2TpgdUày ở2TpgdU dưới5crrbq mntmAPFà ntmAPFnghe, ngh5crrbqe lucoôn 5crrbqcho 2TpgdUtao nhntmAPFá, b2TpgdUổn tiểu5crrbq t5crrbqhư c2TpgdUống cohiến c2TpgdUa hntmAPFát, quánntmAPF quâ2TpgdUn 5crrbqtop 1ntmAPF0 ntmAPFdanh 2TpgdUca củantmAPF trườngntmAPF ntmAPFE tcoái xuấcot lầcon 5crrbqđầu tiên5crrbq, ntmAPFnghìn vàncog c2TpgdUũng k5crrbqhó cầu.”

“Tao cocó nói2TpgdU cochuyện gì5crrbq đáng5crrbq đểntmAPF v2TpgdUui mừngntmAPF 2TpgdUà?” ntmAPFLiên coÂn nghiên2TpgdUg 5crrbqđầu h2TpgdUỏi Thẩm5crrbq ntmAPFHạ Thụy.

Thẩm Hạco Th5crrbqụy nhấp2TpgdU n5crrbqgụm rượuntmAPF nhì2TpgdUn l5crrbqên bục,5crrbq cokhông lên2TpgdU tiếng.

Lạc Tră5crrbqn há5crrbqt coliên ntmAPFtiếp hntmAPFai cobài 5crrbqtiếng anh.

“Không ncogờ vẫn5crrbq c5crrbqó chúcot tntmAPFhực lực.”co Licoên Ân2TpgdU 2TpgdUđánh giá5crrbq ntmAPFmột cntmAPFách k5crrbqhách quan.

“Không th2TpgdUế th2TpgdUì sacoo gcoiành qu5crrbqán quntmAPFân hả.”co ntmAPFThẩm Hạ5crrbq Thụy2TpgdU comỉm cười,co cũcong conhớ ntmAPFlại cuộ2TpgdUc tntmAPFhi c5crrbqa ntmAPFhát l5crrbqàm chcoo cả2TpgdU trường5crrbq x2TpgdUôn x2TpgdUao và5crrbqo 2TpgdUnăm thcoứ 5crrbqba, k2TpgdUhi ấyntmAPF Lạc2TpgdU T5crrbqrăn có2TpgdU thể2TpgdU tha5crrbqm 5crrbqgia đượcco ntmAPFlà codo khôcong ccoẩn tcohận ng2TpgdUhe nntmAPFói chủntmAPF tị2TpgdUch hộ5crrbqi 2TpgdUhọc cosinh MạcntmAPF Hocoành l2TpgdUà mộtco gicoám khảontmAPF củaco vòngntmAPF sơ2TpgdU loạntmAPFi, m2TpgdUà ccoái cocon bcoé L5crrbqạc TrănntmAPF h2TpgdUay ntmAPFtrêu chọcoc ntmAPFnam sincoh 5crrbqlàm thúco vu5crrbqi cntmAPFuộc sốncog đươcong nhintmAPFên sẽntmAPF ntmAPFkhông bởco 2TpgdUlỡ bntmAPFất ccoứ 5crrbqcơ hộico nàntmAPFo, lả2TpgdUo ntmAPFđảo chạy2TpgdU 2TpgdUđi cobáo da5crrbqnh, ntmAPFcòn vềntmAPF 2TpgdUsau làm2TpgdU sntmAPFao lạintmAPF giành5crrbq đượcco gintmAPFải nhất,co ThntmAPFẩm 2TpgdUHạ T2TpgdUhụy cũng2TpgdU ntmAPFmơ hồ,ntmAPF th5crrbqực l5crrbqực ntmAPFthì k5crrbqhông kcoém nhưng2TpgdU ch5crrbqưa đntmAPFến mức2TpgdU được2TpgdU gcoiải nhất5crrbq, t2TpgdUrong đó2TpgdU ccoó hntmAPFai thcoí sin5crrbqh ntmAPFcô t2TpgdUhấy cònntmAPF mạnh2TpgdU mẽntmAPF h5crrbqơn c2TpgdUả Lạc5crrbq Tr2TpgdUăn, 5crrbqsau nàyntmAPF T5crrbqhẩm Hạco Thụy2TpgdU ngẫm5crrbq 5crrbqlại cũ2TpgdUng 2TpgdUđã thôcong suốt,2TpgdU làm2TpgdU c2TpgdUa sĩ5crrbq quantmAPFn tntmAPFrọng nhấtntmAPF ntmAPFlà gìntmAPF, vẻ2TpgdU bề5crrbq ngoài!5crrbq B2TpgdUề 2TpgdUngoài ổn5crrbq ti5crrbqếng quỷntmAPF gọico ngườ5crrbqi cũ2TpgdUng ng5crrbqhe nh2TpgdUư tiếng5crrbq trờ2TpgdUi, còn2TpgdU ngược2TpgdU lại,co ntmAPFchỉ ntmAPFcó vềntmAPF nhàco há5crrbqt 5crrbqcho mì5crrbqnh conghe cothôi. Thậ5crrbqt 2TpgdUra 5crrbqký ứcntmAPF 5crrbqsâu đậntmAPFm nh5crrbqất 5crrbqvề cuộcoc th2TpgdUi ấy2TpgdU cochính là5crrbq lntmAPFễ t5crrbqrao giải,co ntmAPFhôm đ5crrbqó MạcntmAPF Hoàconh bướcntmAPF lênntmAPF tặnntmAPFg hontmAPFa, mỉm2TpgdU cười5crrbq nó5crrbqi mộ5crrbqt ccoâu vô5crrbq cù5crrbqng ki5crrbqnh điểnco, “2TpgdUNăm nacoy 5crrbqdù santmAPFo cũn2TpgdUg ng2TpgdUoài dự2TpgdU đoán”,ntmAPF 5crrbqtoàn trường5crrbq ntmAPFxôn xao.

Thẩm Hcoạ Thụyco n5crrbqghĩ đếnco đâcoy, k2TpgdUhông khỏ5crrbqi 2TpgdUcảm thánco một2TpgdU t2TpgdUiếng, tuổico trẻ5crrbq thậ5crrbqt n5crrbqhiều hoà5crrbqi bão.

Lạc Tr5crrbqăn lạico ntmAPFhát một5crrbq ntmAPFbài 5crrbqtiếng anntmAPFh 5crrbqrồi đico xuống,co vư5crrbqơn tantmAPFy đ5crrbqón lấy5crrbq 2TpgdUly scooda Thẩmco HạntmAPF 5crrbqThụy đưa.

“Chị LạcntmAPF Trănco, chị5crrbq quảco 5crrbqlà chânntmAPF nhântmAPFn khô5crrbqng lcoộ cochân tướng.2TpgdU” Tcohập 2TpgdUTam vỗco tcoay, mắtntmAPF lấp2TpgdU lánh5crrbq 5crrbqtim hồng.

“Tôi còntmAPFn c2TpgdUhân tcohật hơcon nữcoa cơ,5crrbq nào2TpgdU ntmAPFlại đ2TpgdUây, uốcong rư5crrbqợu vớico chị,5crrbq khcoông s2TpgdUay khcoông về.”

“Vâng, chcoị ncoói thếntmAPF nào,2TpgdU Thậpco 5crrbqTam cntmAPFũng the5crrbqo hầu.”

“Thế nntmAPFày lcoà thếntmAPF nào?”co LiênntmAPF Â2TpgdUn cuntmAPFối cntmAPFùng đã5crrbq nhìn5crrbq r5crrbqa chút5crrbq bấcot thường.

“Thỉnh th5crrbqoảng ntmAPFlại 5crrbqphát t5crrbqác mntmAPFột lần,ntmAPF thườngco 5crrbqthôi.” 2TpgdUThẩm Hạ2TpgdU Th2TpgdUụy cười2TpgdU 5crrbqhà ntmAPFhà 2TpgdUhai 2TpgdUtiếng, nntmAPFgoảnh đầu2TpgdU nhìcon dcoi độngco cocủa LạcntmAPF Tr5crrbqăn đặtntmAPF ntmAPFtrên bcoàn t5crrbqrà lạ2TpgdUi đan5crrbqg rung5crrbq, “ntmAPFCó cầnco b5crrbqảo vớ2TpgdUi n5crrbqó k5crrbqhông, điệcon thocoại củntmAPFa nó5crrbq 2TpgdUđã k5crrbqêu nămntmAPF 5crrbqlần rồi?”co Tcohẩm HạntmAPF Thụy2TpgdU cầ2TpgdUm dntmAPFi độngco lê2TpgdUn, nhntmAPFíu mntmAPFày, “ntmAPFHạ Thi2TpgdUên Liên?”

Thẩm HạntmAPF 5crrbqThụy ntmAPFhất đcoầu thoáng2TpgdU liếcco q5crrbqua LntmAPFạc Trănco cođang đu5crrbqa 2TpgdUrượu cùng2TpgdU ThntmAPFập Tcoam thiếntmAPFu, 5crrbqbỗng nhiê2TpgdUn mỉmntmAPF cư5crrbqời nntmAPFói vớico Liênco coÂn, “ChịntmAPF Liê2TpgdUn, có5crrbq muốnco ntmAPFxem 5crrbqtrò 5crrbqvui không?”

Liên ÂnntmAPF n5crrbqhư chntmAPFìm trocong sươngntmAPF mù.

Thẩm 2TpgdUHạ coThụy lntmAPFại bậtntmAPF cư2TpgdUời h2TpgdUa 2TpgdUhả, tntmAPFiếp đ2TpgdUó lập2TpgdU tứcco cúntmAPFi đầuntmAPF m2TpgdUở comàn hìntmAPFnh 5crrbqdi 5crrbqđộng củaco LạcntmAPF T2TpgdUrăn, gử2TpgdUi tcoin nhắnco, 5crrbqhai tin.

Nội dcoung gicoống ncohau, 2TpgdUđều ntmAPFlà, [5crrbqEm ucoống ntmAPFsay quntmAPFá, ntmAPFcưng 2TpgdUà, tớcoi đónntmAPF e2TpgdUm 5crrbqđi.] còn2TpgdU bổntmAPF scoung 2TpgdUthêm đị2TpgdUa chcoỉ cụ5crrbq thể.

—-***—-

[1] BàntmAPFi hátntmAPF conày c2TpgdUó nhcoiều ntmAPFđoạn “la5crrbq lntmAPFa” ntmAPF: ))

[2] coý c5crrbqhỉ chân2TpgdU chóntmAPF (2TpgdU= nịnh2TpgdU 5crrbqhót), tứcntmAPF kêcou ThẩmntmAPF 2TpgdUHạ Thụy2TpgdU bcoiết cách5crrbq nịnh2TpgdU nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

 

Tiếng d2TpgdUi động5crrbq vacong lên,5crrbq ntmAPFphá vntmAPFỡ một2TpgdU cu2TpgdUộc hội5crrbq ng5crrbqhị thảo5crrbq luậntmAPFn nghcoiêm cotúc. Mạcoc Hoànhco ng5crrbqồi trcoên ghntmAPFế chcoủ tntmAPFọa cầmntmAPF lấ2TpgdUy chintmAPFếc đcoiện thoạintmAPF mà2TpgdUu ntmAPFđen sntmAPFiêu mỏngco đ5crrbqặt trê5crrbqn mntmAPFép bàcon, hntmAPFai giâcoy 5crrbqsau, bàn5crrbq 2TpgdUtay nắm2TpgdU 5crrbqdi độcong 2TpgdUnhất thời2TpgdU siế5crrbqt ccohặt lại.

Lúc HntmAPFạ Th5crrbqiên LntmAPFiên chạ5crrbqy ntmAPFđến phntmAPFòng quán2TpgdU bacor đã5crrbq tcohấy L5crrbqạc Tră2TpgdUn 5crrbqđang nằmco tntmAPFrong lò5crrbqng ntmAPFmột g2TpgdUã cođẹp ntmAPFtrai, 2TpgdUcong ngưntmAPFời khônntmAPFg được2TpgdU thoải2TpgdU mántmAPFi, nhớntmAPF lạntmAPFi kh2TpgdUi nãyntmAPF mì2TpgdUnh vượt5crrbq ntmAPFba cái5crrbq ntmAPFđèn đỏ2TpgdU lintmAPFên tintmAPFếp, kh2TpgdUông khỏntmAPFi lắntmAPFc đ5crrbqầu c5crrbqười khổ.

Trên bàntmAPFn trà5crrbq b2TpgdUày lntmAPFa liệt2TpgdU cobia bọt2TpgdU cùng5crrbq mấy2TpgdU chntmAPFai rượuntmAPF ng2TpgdUoại cocao c2TpgdUấp c5crrbqó ntmAPFniên đạintmAPF lântmAPFu đời5crrbq, 5crrbqtrong l2TpgdUy rượcou rót2TpgdU đầ5crrbqy nhữngntmAPF loại5crrbq rntmAPFượu hỗn2TpgdU tạpntmAPF màu2TpgdU sắcntmAPF kh5crrbqông đntmAPFồng nhấcot, hắn5crrbq bi5crrbqết tcoửu lượnntmAPFg ccoủa cô2TpgdU 5crrbqkhông tồi,2TpgdU có5crrbq thể5crrbq nóico 5crrbqlà cực5crrbq ntmAPFkỳ kháco, nhưng2TpgdU p2TpgdUha rượu,5crrbq 2TpgdUkhông sa5crrbqy cũcong khó5crrbq. Hạ5crrbq ThiênntmAPF Lcoiên đứng2TpgdU ởco cửa2TpgdU mộntmAPFt lúntmAPFc mới5crrbq cấ2TpgdUt bước2TpgdU đntmAPFến bênntmAPF Lạ2TpgdUc 2TpgdUTrăn, 5crrbqhắn giờntmAPF nà2TpgdUy chỉ5crrbq h2TpgdUy vọn5crrbqg côntmAPF khôn2TpgdUg mư5crrbqợn rượuco colàm càn.

“Lạc Trăn.”

Không t2TpgdUrả lời.

“Chị Lạc2TpgdU Tr2TpgdUăn uống5crrbq scoay 5crrbqthường rấtco yên5crrbq ổn.”

Hạ Th5crrbqiên LiênntmAPF ncogẩng đntmAPFầu n5crrbqhìn gãntmAPF tcorai thancoh cotú covừa conói chu5crrbqyện, “Cậu2TpgdU v2TpgdUất ntmAPFvả quá.”

Thập 5crrbqTam cườintmAPF cười,ntmAPF “Khôngco ntmAPFsao, đâcoy colà trácntmAPFh nhiệntmAPFm củaco tôi.”

Hạ Thiênco Liê2TpgdUn hơ2TpgdUi nhếccoh khóeco comiệng, ccoúi ngườintmAPF cođịnh ntmAPFnâng Lạc2TpgdU TrănntmAPF dậy.

“Để c5crrbqhị ntmAPFấy ngủntmAPF một5crrbq 5crrbqlát 5crrbqđã, 5crrbqnếu khntmAPFông ch5crrbqị ntmAPFấy sẽntmAPF 5crrbqphát cáu.”ntmAPF Thậ5crrbqp Ta5crrbqm ngăntmAPFn cảcon, ntmAPFcâu nàyco cũngco ccooi nhcoư lntmAPFà thậtntmAPF lòng.

Hạ Thicoên ntmAPFLiên ngừng2TpgdU lạico, gi2TpgdUơ c2TpgdUổ tantmAPFy nntmAPFhìn 2TpgdUđồng hcoồ, “N2TpgdUăm phútco n2TpgdUữa đượcco không?”

Thập T2TpgdUam ntmAPFhíp mắntmAPFt, 2TpgdUcầm chcoai ntmAPFbia 5crrbqtrên bcoàn uốngco comấy n2TpgdUgụm, không2TpgdU nóico gì.

Một lntmAPFát ntmAPFsau Hạ5crrbq Thicoên Liêcon vcoươn cotay ké2TpgdUo lấy5crrbq 2TpgdUeo Lạcoc T2TpgdUrăn, chỉ2TpgdU là5crrbq vẫn5crrbq chntmAPFưa đợi5crrbq 5crrbqhắn 5crrbqcó độngco tácoc tiếcop thntmAPFeo, m5crrbqột bà2TpgdUn tantmAPFy đntmAPFột nhiêntmAPFn tá5crrbqch ta2TpgdUy hntmAPFắn ra.

“Để tôi.ntmAPF” Giọng5crrbq nóntmAPFi đạ2TpgdUm nhạtntmAPF 5crrbqcó vị5crrbq xntmAPFa 5crrbqcách trntmAPFời sinh.

Hạ Thiê5crrbqn L2TpgdUiên qucoay đầu2TpgdU 2TpgdUlại nh5crrbqìn, l2TpgdUập tntmAPFức cưcoời n2TpgdUói, “Mạc2TpgdU tiên5crrbq 5crrbqsinh, ngưỡngntmAPF 2TpgdUmộ cođã lâu.”

Mạc Hoành2TpgdU n2TpgdUghiêng ntmAPFđầu, khẽntmAPF gậtntmAPF, “Tôico cũ2TpgdUng vậy.”

Hạ Thiênco 2TpgdULiên cocười lặngco lẽ,co “Có2TpgdU lẽ5crrbq chúnntmAPFg t5crrbqa ncoên 2TpgdUngồi xuốngco tr2TpgdUò 5crrbqchuyện m5crrbqột lát.”

“Cần thiết2TpgdU khôcong?” Mạc2TpgdU Hoành2TpgdU hỏ5crrbqi, kcohẩu ntmAPFkhí đãco ntmAPFchối từ.

“Chí í2TpgdUt chúng2TpgdU tcoa 5crrbqcó cù2TpgdUng mcoột chủntmAPF đề.”

Mạc ntmAPFHoành conhìn lạntmAPFi Hcoạ Thi2TpgdUên Liên,5crrbq vẻ5crrbq mặ5crrbqt điềmco 5crrbqđạm, “coTôi khôn2TpgdUg cảmntmAPF thấyco cần2TpgdU tntmAPFhiết phả2TpgdUi có2TpgdU cuntmAPFộc đntmAPFàm luậntmAPFn này.”

“Thế ư?”ntmAPF SắcntmAPF mặt2TpgdU coHạ ntmAPFThiên Liêcon chố2TpgdUc lát2TpgdU tcorở nên5crrbq 2TpgdUnghiêm túc.

Trong mêco man2TpgdU, gcoiọng ncoói ntmAPFtrầm thấp5crrbq q5crrbquen 2TpgdUthuộc khintmAPFến giấ2TpgdUc 2TpgdUngủ củantmAPF LạcntmAPF Trăn2TpgdU cựcntmAPF kỳ5crrbq buồn5crrbq bực,ntmAPF giữantmAPF lúc5crrbq ngcoẩn ncogơ c5crrbqó mntmAPFột cáncoh tcoay ntmAPFôm lấy5crrbq coeo cocô, vữngntmAPF vcoàng đỡntmAPF cô5crrbq ngcoồi dcoậy, huyệt5crrbq th2TpgdUái dcoương đcoau nhứcco, dưới5crrbq chân5crrbq lạntmAPFi yế5crrbqu ớt2TpgdU vôntmAPF l5crrbqực, ntmAPFcơ t5crrbqhể 2TpgdUkhó chcoịu conhư t2TpgdUhể bịco t2TpgdUê liệt.

Lạc TrăntmAPFn 5crrbqvươn ta5crrbqy vỗ2TpgdU l5crrbqên trán,ntmAPF côntmAPF khôncog dcoám chắ2TpgdUc licoệu m5crrbqình có5crrbq cophải 2TpgdUmơ comơ màn2TpgdUg mà5crrbqng tron2TpgdUg ntmAPFcơn sayco, 5crrbqvì ntmAPFthế lú2TpgdUc nàyntmAPF mới2TpgdU ntmAPFcảm giácntmAPF đượcntmAPF ngườintmAPF đantmAPFng ômntmAPF c5crrbqô là2TpgdU Mạcco Hoàn5crrbqh, màco cntmAPFảm xúc5crrbq ncoày khiếnntmAPF cocô bntmAPFất antmAPFn comột 5crrbqcách khóntmAPF hiểu.

“Tránh ra…”ntmAPF Lạ5crrbqc Tr2TpgdUăn hơntmAPFi 5crrbqlộ vẻ2TpgdU mệtco mỏintmAPF đẩyco ngcoười bê5crrbqn 5crrbqcạnh rntmAPFa, n5crrbqgã về2TpgdU sô5crrbq pntmAPFha, thntmAPFật rntmAPFa 5crrbqcô rấtntmAPF muốn2TpgdU nóico vớ5crrbqi ngườico nà2TpgdUy, kh5crrbqông ntmAPFcó việc5crrbq gì5crrbq thì2TpgdU đ2TpgdUừng dùncog n2TpgdUhãn hiệu2TpgdU sữaco tắmco, d5crrbqầu gộico 5crrbqấy nữa5crrbq, chntmAPFo ntmAPFdù comuốn dùncog cũ2TpgdUng k5crrbqhông đượcco tỏntmAPFa 2TpgdUra cùntmAPFng ntmAPFmột 2TpgdUloại cảmco giác.

“Đừng cochạm v5crrbqào tô2TpgdUi, tôcoi rcoất khỏe.”co MùntmAPFi hưcoơng quntmAPFen thuộcntmAPF đntmAPFến gầnco, 5crrbqLạc ntmAPFTrăn colại ntmAPFđẩy người2TpgdU muốn2TpgdU đỡ2TpgdU cocô 5crrbqmột lầnco nữa.

Một lúc2TpgdU lâ5crrbqu s5crrbqau, tha5crrbqnh â2TpgdUm ấm5crrbq áp5crrbq mộcco mạcoc ntmAPFvang lcoên, “Lạcoc T2TpgdUrăn, an2TpgdUh 5crrbqđưa coem về,co e2TpgdUm uốntmAPFng ntmAPFsay rồi.”

Lạc Tr5crrbqăn thấy2TpgdU q5crrbquái l5crrbqạ, s2TpgdUao hômco ntmAPFnay đâu2TpgdU đâ5crrbqu cũncog tcooàn cảmntmAPF giá2TpgdUc cntmAPFó ngườ5crrbqi qntmAPFuen, cocố gắ2TpgdUng mởco 2TpgdUto cohai mntmAPFắt, cotầm nh5crrbqìn mntmAPFơ hcoồ, nhưngntmAPF 5crrbqrõ rà5crrbqng khuônco ntmAPFmặt 2TpgdUhiện 2TpgdUra trướcco mcoắt 2TpgdUchính là2TpgdU Hạ5crrbq TntmAPFhiên Licoên, “5crrbq… HạntmAPF Thiên5crrbq Liên?”

“Ừ.” Hạ2TpgdU Tcohiên L2TpgdUiên cười2TpgdU mộtntmAPF cách2TpgdU ýntmAPF vcoị mntmAPFù mntmAPFịt, nhâ2TpgdUn tntmAPFiện n2TpgdUắm lấyntmAPF t5crrbqay cô.

“Sao an5crrbqh colại ở2TpgdU đâ2TpgdUy…” Ýco thcoức hntmAPFãy còn5crrbq 2TpgdUhơi tỉn2TpgdUh táo.

“Đến đó2TpgdUn em.”5crrbq HntmAPFạ ntmAPFThiên 5crrbqLiên đỡco lntmAPFấy bờ5crrbq vntmAPFai Lạc2TpgdU Trăn.

Lạc Trăn2TpgdU đntmAPFứng dậyntmAPF, đầu5crrbq nặnntmAPFg ntmAPFnhư đecoo chìco, co“Em ntmAPFmuốn ngủ.”

“Về lạntmAPFi congủ cotiếp, nhé?”

Lạc T5crrbqrăn bỗng2TpgdU 5crrbqnhiên bật2TpgdU cười2TpgdU h5crrbqì ntmAPFhì, “HạntmAPF 2TpgdUThiên coLiên, ntmAPFanh có2TpgdU t2TpgdUình 2TpgdUý 2TpgdUvới 2TpgdUem à?”

Bốn ntmAPFphía tĩnh2TpgdU lặng5crrbq b5crrbqa giây.ntmAPF “coỪ, ntmAPFvề ntmAPFđiểm nntmAPFày 5crrbqanh cođã 2TpgdUthể 2TpgdUhiện rõntmAPF ràngco rồi.”ntmAPF Ngữ2TpgdU đi5crrbqệu chứaco coý 5crrbqcười chậmntmAPF rãcoi nntmAPFói ra2TpgdU, manntmAPFg tcoheo sự2TpgdU thẳ2TpgdUng trắ2TpgdUn tr2TpgdUiệt để2TpgdU hiếmco thấy.

Lạc Trăn5crrbq cúi2TpgdU đầuco khẽ2TpgdU c5crrbqười, “5crrbqCó tìnhntmAPF 5crrbqý… h2TpgdUa… ecom cũngntmAPF c2TpgdUảm thấ5crrbqy contmAPFn người2TpgdU coanh ntmAPFrất 5crrbqthú ntmAPFvị…” ntmAPFLạc Tră2TpgdUn lắc5crrbq lắ5crrbqc đcoầu, cođầu càncog conặng, k5crrbqhông quntmAPFản nổi2TpgdU mạcoch 5crrbqsuy nghĩ,2TpgdU vcoẫn ti2TpgdUếp ntmAPFtục lẩmco bẩntmAPFm ncoói mớ,5crrbq “Đi5crrbq thô5crrbqi… đưcoa bcoổn tiểuntmAPF th2TpgdUư… 2TpgdUvề nhà,co e2TpgdUm muốnntmAPF ngủ…”co L2TpgdUồng ngựcoc phiềntmAPFn muộ5crrbqn kh2TpgdUó cntmAPFhịu, cotừng đợt2TpgdU buồnco nôntmAPFn 5crrbqtrào lêntmAPFn, nã2TpgdUo b2TpgdUộ ntmAPFco 5crrbqrút ngcoày càntmAPFng ntmAPFsít chặt,5crrbq giốntmAPFng như5crrbq muốnco nứt5crrbq to5crrbqác ra.

“Vâng, đại5crrbq ntmAPFtiểu thư5crrbq, lậcop cotức đưantmAPF e2TpgdUm ntmAPFvề nhntmAPFà đâ2TpgdUy.” Khôngco khỏ5crrbqi b2TpgdUật cười2TpgdU, ntmAPFquả thực5crrbq cántmAPF tính2TpgdU hơ2TpgdUi ầ5crrbqm 2TpgdUĩ, nhưngco hoànntmAPF 2TpgdUtoàn 2TpgdUcó thểntmAPF c2TpgdUhấp nhận,5crrbq Hạ2TpgdU Thiênco Lcoiên ôntmAPFm Lạc2TpgdU Tră5crrbqn bướcntmAPF ntmAPFra b2TpgdUên ngoài.

Lạc 2TpgdUTrăn cntmAPFảm giác5crrbq nh5crrbqư mìncoh 2TpgdUđang gintmAPFẫm lê2TpgdUn bọtntmAPF 2TpgdUbiển, cochỉ cóco thcoể yếuco 2TpgdUớt ntmAPFtựa và2TpgdUo H5crrbqạ Thiênco L5crrbqiên, mặc2TpgdU chntmAPFo hắ5crrbqn k2TpgdUéo đi.

Đôi vợ2TpgdU chồng5crrbq coson dự5crrbqa sá2TpgdUt và5crrbqo nha5crrbqu rời5crrbq đi,ntmAPF cotrong 2TpgdUgian phò5crrbqng chìm2TpgdU vàontmAPF ntmAPFmột mản5crrbqh tĩ2TpgdUnh mị5crrbqch, cođến kcohi Mcoạc Ho2TpgdUành ở2TpgdU một5crrbq bntmAPFên bì2TpgdUnh tĩntmAPFnh đ2TpgdUứng lêntmAPFn, đư2TpgdUa ntmAPFmột 5crrbqchiếc th2TpgdUẻ c5crrbqho Tcohập Tam.

Thập 5crrbqTam phảnco ứng2TpgdU colại liền2TpgdU vội2TpgdU vàng2TpgdU xntmAPFua tacoy, ntmAPF“Chi p2TpgdUhí c2TpgdUủa chị5crrbq LạcntmAPF TntmAPFrăn 5crrbqđều đượcco mcoiễn ph2TpgdUí.” Thầ2TpgdUn sắc2TpgdU Mạc5crrbq HoànntmAPFh đạm2TpgdU conhạt, nh2TpgdUưng 5crrbqtia lạnhntmAPF lcoùng t5crrbqiềm ẩn2TpgdU cotrong 2TpgdUcon ngư5crrbqơi lạintmAPF vô2TpgdU cù5crrbqng 2TpgdUrõ nétco. Thậcop TantmAPFm đntmAPFang muốnntmAPF ntmAPFlên tiếng2TpgdU nócoi gì5crrbq đóntmAPF, ntmAPFMạc Hoành5crrbq đcoã cođẩy c2TpgdUửa ntmAPFra ngoài.

“Quan cohệ tantmAPFm giácntmAPF đ5crrbqiển h2TpgdUình, mộtntmAPF từ2TpgdU thôi,5crrbq 5crrbqtầm thường.”ntmAPF Thẩm5crrbq HạntmAPF Thcoụy vẫnco nntmAPFép tron2TpgdUg gócco tốcoi 5crrbqgặm nử2TpgdUa quảntmAPF d5crrbqưa hấu2TpgdU x5crrbqong, ntmAPFphun rcoa một5crrbq từ2TpgdU trầ5crrbqn cothuật mantmAPFng t5crrbqính tổngco kếcot, “Liêcon Â5crrbqn, cothấy tcohế nào?”

Liên 5crrbqÂn ng2TpgdUồi xổm2TpgdU cobên cạnhco 5crrbqsau mộntmAPFt lntmAPFúc coim lặngntmAPF mới2TpgdU 2TpgdUtrầm 2TpgdUmặc gật2TpgdU ntmAPFđầu, 2TpgdU“Cô gái5crrbq thcoì quá5crrbq tầ5crrbqm thườ5crrbqng, ncohưng đàn5crrbq coông lạcoi khôngntmAPF tcoầm thườn2TpgdUg, n2TpgdUếu có2TpgdU thểco hốt5crrbq vntmAPFào tntmAPFrong quánco —-”

Hạ Thiê2TpgdUn LintmAPFên d2TpgdUìu Lạc2TpgdU T2TpgdUrăn lntmAPFên x5crrbqe, gntmAPFiúp 2TpgdUcô càcoi dâyntmAPF a2TpgdUn toànco, “CóntmAPF 2TpgdUthể cobiến mình5crrbq thànhntmAPF thế5crrbq nàyntmAPF, entmAPFm cũ2TpgdUng lợi5crrbq hạcoi đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ TntmAPFhiên Liêcon s2TpgdUững scoờ, ngcoồi 2TpgdUtrở lntmAPFại ntmAPFvị tríntmAPF c5crrbqủa mìnhco, khẽ5crrbq cười2TpgdU cothành t5crrbqiếng, “Đây2TpgdU c2TpgdUó tcohể co5crrbqi nhưntmAPF mộcot mũcoi cotên cotrúng ha2TpgdUi đíc5crrbqh t2TpgdUrên m2TpgdUột giá2TpgdU ntmAPFtrị conào đ5crrbqó không?”

Ngoảnh đ5crrbqầu nhntmAPFìn gư2TpgdUơng mcoặt mcoang vẻ2TpgdU thuầnco k5crrbqhiết 5crrbqvô c5crrbqùng 5crrbqtrong mêntmAPF ntmAPFman, bntmAPFất đắc5crrbq dĩntmAPF t2TpgdUhở d5crrbqài, “Cố5crrbq nhntmAPFóc nà2TpgdUy qu2TpgdUả đ5crrbqúng 2TpgdUlà m2TpgdUột 5crrbqtai hntmAPFọa.” Bất2TpgdU cothình lìconh, LạcntmAPF coTrăn vươ2TpgdUn ta2TpgdUy túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”