You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảYw kYwo códTTnqn Ywở trYwog đồndTTnqn cVAkLqVảnh sátYw, VAkLqVtôi lidTTnqnền VAkLqVđạp Ywxe đến5sApzr VAkLqVBV h5sApzruyện. VYwừa nhìn5sApzr thấyVAkLqV bs5sApzrĩ Thườ5sApzrng tôidTTnqn đ5sApzrã 5sApzrkéo ông5sApzr ấydTTnqn Ywra VAkLqV1 gó5sApzrc hỏiVAkLqV cóYw fải5sApzr ôngVAkLqV VAkLqVấy Ywđã nhờVAkLqV cảnhVAkLqV dTTnqnsát tới5sApzr bắYwt adTTnqnnh tYwôi ko.

 

Ông dTTnqnkinh ngYwạc hỏi:

 

- K5sApzrim QudTTnqný xảydTTnqn rVAkLqVa chuyệnVAkLqV 5sApzrgì rồi?

 

Tôi kể5sApzr chuyệndTTnqn anYwh cảVAkLqV dTTnqnbị cảVAkLqVnh sáVAkLqVt dYwẫn Ywđi cYwho bsĩ5sApzr TVAkLqVhường ngVAkLqVhe, 5sApzrông ấdTTnqny Ywnge x5sApzrog cườ5sApzri bảo:

 

- chàgdTTnqn tra5sApzri à,dTTnqn mấdTTnqny Ywngày 5sApzrtrc" cậuYw gọiVAkLqV điện5sApzr dTTnqncho tôidTTnqn nhờdTTnqn tôYwi n5sApzrgĩ cáchYw giYwúp dTTnqnLan LaYwn nhdTTnqnưg đVAkLqVến gdTTnqniờ tôi5sApzr vYwẫn ch5sApzrưa ngĩVAkLqV rYwa cách5sApzr VAkLqVgì dTTnqncả. Cảnh5sApzr dTTnqnsát tìmdTTnqn aYwnh 5sApzrtrai dTTnqncậu cóVAkLqV thểdTTnqn l5sApzrà 5sApzrvì vi5sApzrệc khác,5sApzr làmYw 5sApzrsao tôdTTnqni cdTTnqnó thYwể bảodTTnqn dTTnqncảnh dTTnqnsát đếndTTnqn bắt5sApzr anVAkLqVh cậuVAkLqV đc?

 

Bsĩ ThườngYw nó5sApzri VAkLqVvs Ywtôi ldTTnqnúc 5sApzrLan LaVAkLqVn nh5sApzrập vdTTnqniện wảdTTnqn thựcVAkLqV làdTTnqn dTTnqnông ấyYw đã5sApzr nhVAkLqVờ 5sApzr1 ng5sApzr' bạnYw 5sApzrở 5sApzrđồn cYwảnh sáVAkLqVt Ywđến VAkLqVnhà nYwói chu5sApzryện dTTnqnvs bVAkLqVố mdTTnqnẹ tôiYw. YwDo lúcYw ấyVAkLqV aYwnh cảVAkLqV k5sApzro cdTTnqnó nhàVAkLqV nYwên bVAkLqVọn họYw đãVAkLqV g5sApzrọi đVAkLqViện cYwho aVAkLqVnh cả,dTTnqn nVAkLqVói rõYw Ywvs andTTnqnh 5sApzrcả bệnhYw tình5sApzr củadTTnqn LaVAkLqVn VAkLqVLan, ddTTnqnặn dòVAkLqV andTTnqnh ấy5sApzr dTTnqnnhất địnVAkLqVh fảidTTnqn đốidTTnqn x5sApzrử tốtdTTnqn dTTnqnvs dTTnqnLan La5sApzrn, nếudTTnqn kVAkLqVo 5sApzr1 khYwi LaYwn dTTnqnLan xảydTTnqn rdTTnqna chuyệnVAkLqV gìdTTnqn 5sApzrthì cảnVAkLqVh sá5sApzrt Ywsẽ sVAkLqVờ 5sApzrđến Ywchuyện an5sApzrh bỏVAkLqV tiềnVAkLqV 5sApzrra mudTTnqna fụVAkLqV nữdTTnqn vYwề làmdTTnqn vợ.VAkLqV VAkLqVBsĩ Thườn5sApzrg c5sApzròn nóidTTnqn Ywanh Ywcả que5sApzrn biếYwt rất5sApzr nhiềuYw ndTTnqng' ởdTTnqn đồnYw cYw.sát 5sApzrvà 5sApzran ủiYw t5sApzrôi k5sApzro nê5sApzrn Ywqá l5sApzro lắng.

 

Bởi vìVAkLqV Ywko biết5sApzr adTTnqnnh cả5sApzr vìdTTnqn saYwo 5sApzrmà dTTnqnlại bVAkLqVị nVAkLqVg' củadTTnqn đồndTTnqn c5sApzr.sát bdTTnqnắt 5sApzrđi nêndTTnqn tôiVAkLqV cVAkLqVũg chẳgYw còVAkLqVn tVAkLqVâm tdTTnqnrí nàdTTnqno mà5sApzr dTTnqnnói chuyệ5sApzrn vớVAkLqVi ôYwng vềVAkLqV 5sApzrtình cảnh5sApzr củYwa LaVAkLqVn LVAkLqVan hiệ5sApzrn Ywgiờ. TôdTTnqni ldTTnqnên xdTTnqne đạ5sApzrp đạp5sApzr 5sApzrthẳg vềVAkLqV nhà.VAkLqV S5sApzruốt đg5sApzr' 5sApzrđi tôiYw cứdTTnqn ndTTnqngĩ mVAkLqVãi 5sApzrmà VAkLqVchẳg thYwể nàoYw dTTnqnhiểu 5sApzrnổi đaYwg cóVAkLqV chuy5sApzrện gì5sApzr Ywxảy r5sApzra. ChỉdTTnqn cdTTnqnó điều5sApzr tro5sApzrg lYwòng tôYwi nhẹVAkLqV nhõYwm hơnYw dTTnqnnhiều sYwo dTTnqnvới lúcVAkLqV đến.A5sApzrnh cảYw dTTnqnbị bYwắt chẳgYw cóVAkLqV liên5sApzr wVAkLqVan gì5sApzr đVAkLqVến 5sApzrcuộc điệ5sApzrn thoạ5sApzri tôiVAkLqV đYwã g5sApzrọi chYwo bsĩ5sApzr Thườ5sApzrng mấy5sApzr VAkLqVhôm trc5sApzr", nó5sApzri cácVAkLqVh khYwác, dTTnqnanh VAkLqVcả bVAkLqVị dẫndTTnqn dTTnqnđi VAkLqVchưa c5sApzrhắc gdTTnqnì 5sApzrđã l5sApzrà dTTnqnvì chuyện5sApzr củVAkLqVa dTTnqnLan Lan.

 

Về VAkLqVtới ndTTnqnhà, trờidTTnqn đãdTTnqn xâmVAkLqV xẩm5sApzr tối,Yw tôdTTnqni nóidTTnqn c5sApzrho bYwố mVAkLqVẹ biế5sApzrtt nhự5sApzrg gìYw đYwã nVAkLqVge n5sApzrgóng đc5sApzr ởVAkLqV trên5sApzr huyện,Yw VAkLqVđươg Ywnhiên làVAkLqV 5sApzrtôi đãdTTnqn giấu5sApzr chudTTnqnyện 5sApzrđi dTTnqngặp dTTnqnbsĩ dTTnqnThường. BốYw m5sApzrẹ n5sApzrge nVAkLqVói VAkLqVanh 5sApzrcả 5sApzrko fảiVAkLqV dTTnqnvì bắtYw vdTTnqnì chVAkLqVuyện củdTTnqna VAkLqVLan La5sApzrn cũgdTTnqn dTTnqnyên tâVAkLqVm fần5sApzr VAkLqVnào. MẹdTTnqn nghĩ5sApzr c.VAkLqVsát dẫnVAkLqV dTTnqnanh cảVAkLqV điYw dTTnqnlà dTTnqnvì nhữgYw chuYwyện cdTTnqnó l5sApzriên Ywwan đdTTnqnến mỏYw vàndTTnqng, Ywnhưg VAkLqVmỏ và5sApzrg 5sApzrcủa anYwh cảYw 5sApzrđã 5sApzrđóg VAkLqVcửa dTTnqnko dTTnqnkhai th5sApzrác nYwữa rồYwi, trêYwn hầYwm mỏdTTnqn ldTTnqnàm gdTTnqnì cdTTnqnòn chdTTnqnuyện VAkLqVgì ndTTnqnữa chứ?dTTnqn? LẽVAkLqV nào5sApzr VAkLqVlà cdTTnqnhuyện cVAkLqVó li5sApzrên wYwan đếnVAkLqV vdTTnqnụ mYwa wỷdTTnqn 5sApzrxuất hiệndTTnqn lần5sApzr trc"???

 

Bởi vìdTTnqn cáVAkLqVi dTTnqnmỏ vàg5sApzr củaYw andTTnqnh nằm5sApzr sdTTnqnâu trodTTnqng núi,5sApzr cácYwh VAkLqVthôn 5sApzrtôi đếnYw hơVAkLqVn 5sApzr10 câyVAkLqV số,5sApzr VAkLqVhơn nYwữa ở5sApzr ndTTnqnơi Ywđó mới5sApzr dTTnqnầm 5sApzrĩ dTTnqnvụ hồndTTnqn mdTTnqna x5sApzruất hiệnchưa5sApzr đYwc badTTnqno lâuYw dTTnqnnên bốVAkLqV m5sApzrẹ dTTnqnko bảoVAkLqV t5sApzrôi VAkLqVlên dTTnqnhầm Ywmỏ củaVAkLqV Ywanh xe5sApzrm dTTnqnsao. 5sApzrChúg tô5sApzri đànhVAkLqV fVAkLqVải ngVAkLqVồi ởdTTnqn VAkLqVnhà VAkLqVchờ đợi.dTTnqn NYwếu nhdTTnqnư andTTnqnh cảYw Ywko VAkLqVlàm 5sApzrgì fạmVAkLqV dTTnqnfáp tVAkLqVhì VAkLqVc.sát nYwhất đ5sApzrịnh sẽdTTnqn fảidTTnqn đưa5sApzr adTTnqnnh về.

 

Lúc m5sApzrẹ madTTnqnng cơm5sApzr 5sApzrtối c5sApzrho 5sApzrLan LadTTnqnn códTTnqn ngồiYw 5sApzrlại dTTnqn1 ldTTnqnát. Tô5sApzri k5sApzro 5sApzrbiết mdTTnqnẹ 5sApzrđã nó5sApzri Ywnhữg VAkLqVgì dTTnqnvs La5sApzrn LVAkLqVan mVAkLqVà cdTTnqnơm n5sApzrc" mẹYw bdTTnqnê vào5sApzr LYwan YwLan dTTnqnko 5sApzrhề độ5sApzrg đũa.

 

Đêm hômVAkLqV đó,5sApzr anYwh VAkLqVcả dTTnqnko Ywtrở về,VAkLqV VAkLqVtôi cũVAkLqVg cảdTTnqn đêmdTTnqn Ywko chYwợp VAkLqVmắt, nằmVAkLqV trêYwn gVAkLqViườg trằn5sApzr trYwọc ngYwĩ ngVAkLqVợi lundTTnqng tYwung. YwGà g5sApzráy h5sApzrồi đầuVAkLqV tiên5sApzr t5sApzrôi đãdTTnqn ndTTnqnge Ywthấy tiếgYw gõdTTnqn cửadTTnqn k5sApzrhe dTTnqnkhẽ, tiếdTTnqng VAkLqVgõ rVAkLqVất nhỏVAkLqV nhưdTTnqng VAkLqVnge rVAkLqVất rõYw ràndTTnqng Ywtrog Ywđêm khuYwya tVAkLqVhanh vắng.

 

- CốYwc.. cốc..VAkLqV dTTnqncốc dTTnqn- 5sApzrTiếg gõYw cửaVAkLqV Ywrất đềdTTnqnu đặ5sApzrn, 5sApzrtôi cảndTTnqnh VAkLqVgiác nYwgồi dậyVAkLqV k5sApzrhỏi giư5sApzrờg, nhẹdTTnqn nhVAkLqVàg hỏi:

 

- AVAkLqVi đấy?

 

- AnVAkLqVh AdTTnqnn, dTTnqnem VAkLqVlà LaVAkLqVn La5sApzrn đây,dTTnqn mYwau VAkLqVmở cửaYw 5sApzrcho eVAkLqVm dTTnqnđi !

 

Tôi VAkLqVlắng taYwi nVAkLqVge, đúVAkLqVg VAkLqVlà VAkLqVtiếg củYwa dTTnqnLan 5sApzrLan rồidTTnqn! VAkLqVLan YwLan đếdTTnqnn tìmdTTnqn 5sApzrtôi giờ5sApzr nàyVAkLqV chắc5sApzr ldTTnqnà cóVAkLqV Ywchuyện dTTnqngấp gìdTTnqn r'Yw. TôdTTnqni lYwạnh toátdTTnqn ngdTTnqn', vôVAkLqVi vànVAkLqVg ladTTnqno rVAkLqVa kVAkLqVhỏi giườg,VAkLqV VAkLqVchẳg k5sApzrịp mVAkLqVặc á5sApzro 5sApzrliền VAkLqVchạy dTTnqnra mdTTnqnở cửa.

 

Lan La5sApzrn láchVAkLqV ngVAkLqV' VAkLqVđi Ywvào fdTTnqnòng tôi5sApzr, VAkLqV1 luồdTTnqng khYwí 5sApzrlạnh 5sApzrtheo dTTnqncô ùaYw và5sApzro fVAkLqVòng, 5sApzrtôi Ywlúc ấydTTnqn cởYwi tVAkLqVrần, tYwrên ngdTTnqn' mặc5sApzr độcdTTnqn Yw1 cádTTnqni Ywwần đùiYw rùndTTnqng mìnhYw mấy5sApzr Ywcái Ywliền VAkLqVvì lạnh.

 

- AVAkLqVnh YwAn, cứYwu 5sApzrem 5sApzrvới dTTnqn! 5sApzr- LYwan dTTnqnLan vừaYw ôVAkLqVm chầmVAkLqV lấyYw tôYwi đãYw kh5sApzróc nVAkLqVức nở.

 

Tôi Ywchẳg còdTTnqnn ngĩVAkLqV tdTTnqnới cáidTTnqn lạnVAkLqVh nVAkLqVữa. Thò5sApzr đầudTTnqn nhìdTTnqnn VAkLqVra VAkLqVngoài, thVAkLqVấy gYwian nhàYw bYwố mẹ5sApzr dTTnqnvẫn tắtdTTnqn đènVAkLqV tốiVAkLqV Ywom t5sApzrôi mớiYw yêVAkLqVn VAkLqVtâm đdTTnqnóng cVAkLqVửa fòngVAkLqV lạVAkLqVi. TYwôi cố5sApzr VAkLqVnói thVAkLqVật dTTnqnnhỏ Ywvs LaVAkLqVn LadTTnqnn lúcVAkLqV dTTnqnnày đdTTnqnag khócVAkLqV nức5sApzr VAkLqVnở troVAkLqVg ldTTnqnòng mình:

 

- SaYwo VAkLqVem lạYwi sVAkLqVag đYwây vdTTnqnào gi5sApzrờ nàdTTnqny, bốYw mẹdTTnqn VAkLqVnhìn thấyVAkLqV thì...

 

Còn chư5sApzra đVAkLqVể tôidTTnqn VAkLqVnói hdTTnqnết tVAkLqVhì VAkLqVLan LVAkLqVan đãYw đẩy5sApzr VAkLqVtôi Ywra, gYwiọg ndTTnqngẹn ngào:

 

- NhdTTnqnữg 5sApzrngày thdTTnqnág nàydTTnqn chẳgYw fảiYw c.5sApzrsốg củaVAkLqV co5sApzrn ndTTnqng', e5sApzrm kYwo thểYw chịuYw đựg5sApzr 5sApzrđc nữadTTnqn.. nYwếu adTTnqnnh cdTTnqnòn 5sApzrbỏ mVAkLqVặc 5sApzrem ndTTnqnữa VAkLqVem sẽ5sApzr chếtdTTnqn trcdTTnqn" Ywmặt Ywanh ngay!

 

- LaVAkLqVn LandTTnqn, đừg..dTTnqn đừVAkLqVg.. anVAkLqVh.. anh.Yw. 5sApzr- BởdTTnqni VAkLqVvì lạndTTnqnh cdTTnqnứg nêYwn toàdTTnqnn tYwhân tVAkLqVôi ru5sApzrn VAkLqVlên lập5sApzr cập,5sApzr miệgVAkLqV cứgVAkLqV ldTTnqnại chảVAkLqV nó5sApzri dTTnqnra lời.

 

Lúc nVAkLqVày LaYwn LVAkLqVan mớYwi fVAkLqVát hi5sApzrện rVAkLqVa làVAkLqV tôiVAkLqV kVAkLqVo m5sApzrặc VAkLqVáo, côYw ldTTnqnần mòVAkLqV trdTTnqnog bVAkLqVóg đYwêm Ywkéo tôVAkLqVi v5sApzrề giườg,dTTnqn lấydTTnqn cáiYw VAkLqVchăn khdTTnqnoác lêVAkLqVn dTTnqnng' tôdTTnqni rdTTnqn' ngồiVAkLqV xuốgdTTnqn 5sApzrbên g5sApzriườg cạnhYw tôi.

 

- AndTTnqnh dTTnqnAn, an5sApzrh ngồiVAkLqV yên5sApzr dTTnqncho ấmYw điVAkLqV đãdTTnqn, e5sApzrm cóYw chuyệnVAkLqV mYwuốn nóidTTnqn Ywvs Ywanh! dTTnqn- 5sApzrLan 5sApzrLan đã5sApzr t5sApzrhôi khYwóc, dTTnqnbình tĩdTTnqnnh ngồidTTnqn đốiYw mdTTnqnặt dTTnqnvs tôi.

 

- LdTTnqnan LandTTnqn, cYwó cVAkLqVhuyện VAkLqVgì thìVAkLqV eVAkLqVm cứ5sApzr nó5sApzri đi!Yw dTTnqn- GdTTnqniọg nóiYw c5sApzrủa tVAkLqVôi rYwun dTTnqnrun, dTTnqnvừa ndTTnqnói VAkLqVtôi vừaYw VAkLqVmò tìYwm cá5sApzri VAkLqVáo củaVAkLqV dTTnqnmình 5sApzrở tdTTnqnrên giườg.

 

- VAkLqVEm VAkLqVmuốn a5sApzrnh VAkLqVtận mắtdTTnqn Ywnhìn thấyYw anYwh cảdTTnqn an5sApzrh đãYw giàydTTnqn v5sApzrò eVAkLqVm Ywntn. 5sApzr- L5sApzran La5sApzrn vYwừa nóYwi vVAkLqVừa bật5sApzr đènVAkLqV 5sApzrbàn, cănYw fòdTTnqnng tốidTTnqn odTTnqnm bỗVAkLqVg chốcdTTnqn sáYwg lên.

 

Tôi sữg5sApzr sờVAkLqV n5sApzrhìn LYwan YwLan. CYwô 5sApzrấy đứ5sApzrg tdTTnqnrc" Ywmặt tôYwi dTTnqncởi sVAkLqVạch wầndTTnqn VAkLqVáo tVAkLqVrên ngdTTnqn' mìYwnh, nYwgay cảVAkLqV wầndTTnqn áYwo lóYwt cũgYw 5sApzrko mặc,Yw Ywcơ dTTnqnthể tr5sApzrần trụidTTnqn của5sApzr dTTnqncô hVAkLqViện VAkLqVra t5sApzrrc" mdTTnqnắt tôi.

 

Tôi Ywko 5sApzrdám nhì5sApzrn Ywlâu, vVAkLqVộii vàdTTnqng ngoảYwnh mặtYw VAkLqVđi cYwhỗ khádTTnqnc, Ywhốt hoảgdTTnqn nói:

 

- LdTTnqnan LaYwn, em5sApzr.. emYw.. VAkLqVem 5sApzrlàn cdTTnqnái gì5sApzr thếdTTnqn hả?

 

- VAkLqVEm c5sApzrhỉ VAkLqVmuốn đểVAkLqV ch5sApzro aYwnh nh5sApzrìn t5sApzrhấy Ywông Ywanh tra5sApzri Ywko Yw= c5sApzrầm thú5sApzr c5sApzrủa aVAkLqVnh đYwã dTTnqnđể lạ5sApzri nh5sApzrữg gìYw tYwrên ngdTTnqn' e5sApzrm VAkLqV! dTTnqn- GiọdTTnqng Ywnói c5sApzrủa LaVAkLqVn LaVAkLqVnvừa nVAkLqVhư odTTnqnán tráchYw vừdTTnqna như5sApzr f5sApzrẫn nộ.

 

- dTTnqnLan L5sApzran, đừVAkLqVg.. đừgdTTnqn códTTnqn như5sApzr vậ5sApzry! dTTnqna biếtVAkLqV 5sApzra 5sApzrcả c5sApzró Ywlỗi vYws Ywe! dTTnqn- TVAkLqVôi kVAkLqVo dTTnqndám 5sApzrnhìn LaYwn Lan

 

- dTTnqnKim dTTnqnAn, nếuYw nhưdTTnqn 5sApzranh làVAkLqV đVAkLqVàn ônYwg thYwì maYwu n5sApzrgoảnh đầVAkLqVu lại,VAkLqV Ywmở tYwo mắtYw Ywmà nYwhìn ch5sApzro kYwĩ! Yw- LVAkLqVan La5sApzrn gdTTnqnần như5sApzr qYwuát lVAkLqVên v5sApzrs tôi.

 

Tôi cVAkLqVhầm chậmYw ngoảVAkLqVnh đầuYw lại5sApzr, từdTTnqn Ywtừ dTTnqnhe héVAkLqV mắt.VAkLqV CảndTTnqnh dTTnqntượg trdTTnqnc" mYwắt Ywkhiến tôidTTnqn cảnVAkLqVh th5sApzrầy ndTTnqngẹt thở.

 

Nhữg Ywđg' VAkLqVcog dTTnqnđầy wến5sApzr rũVAkLqV trênYw tdTTnqnhân hdTTnqnình trầnYw trụi,5sApzr làYwn dTTnqnda tVAkLqVrơn lágYw như5sApzr Ywtoả dTTnqnság dưới5sApzr ánhdTTnqn đYwèn mờ5sApzr ảo,mái5sApzr tóYwc ddTTnqnài đe5sApzrn mượt5sApzr xổVAkLqV tudTTnqnng, budTTnqnôg dTTnqnxoã trê5sApzrn VAkLqV2 b5sApzrờ vadTTnqni t5sApzrrắg 5sApzrngần, đVAkLqVôi Ywmaắt tdTTnqno dTTnqnlong lYwanh trdTTnqnàn ngậ5sApzrp nỗiYw uấYwt hậdTTnqnn, khuônVAkLqV dTTnqnmặt xiYwnh đẹp5sApzr cònVAkLqV 5sApzrvươg lạ5sApzri 5sApzr2 hà5sApzrg l5sApzrệ. YwCó lVAkLqVẽ vìdTTnqn tâVAkLqVm Ywtrạg qá5sApzr fẫnYw uấdTTnqnt nêdTTnqnn ngVAkLqVực côdTTnqn đagdTTnqn fậYwp fồn5sApzrg, toànYw 5sApzrthân nhVAkLqVư rVAkLqVun rẩy..

 

- 5sApzrA 5sApzrmở Ywto VAkLqVmắt màVAkLqV nhìn,dTTnqn ởdTTnqn đây..Yw ởVAkLqV đâdTTnqny.. chYwỗ ndTTnqnày nữa..VAkLqV nhdTTnqnìn 5sApzrxem 5sApzrgã dTTnqnsúc 5sApzrsinh ấdTTnqny đã5sApzr Ywlàm g5sApzrì dTTnqnvs Ywem! dTTnqn- LdTTnqnan YwLan kéo5sApzr t5sApzray tYwôi cVAkLqVhỉ vàodTTnqn nhữg5sApzr nơdTTnqni bdTTnqnị thdTTnqnươg tVAkLqVrên ndTTnqng' mình,VAkLqV tYwôi cóVAkLqV t5sApzrhể cả5sApzrm n5sApzrhận VAkLqVđc đôidTTnqn bVAkLqVàn tadTTnqny mềmdTTnqn mạdTTnqni củaYw cô5sApzr kdTTnqno ngừdTTnqng ruYwn rẩy.

 

Nhìn tVAkLqVheo ngóVAkLqVn ta5sApzry chỉ5sApzr cYwủa cô,5sApzr t5sApzrôi có5sApzr thVAkLqVể nhì5sApzrn thấyVAkLqV rõVAkLqV nhữgdTTnqn vếtdTTnqn bầmYw dTTnqntím khYwắp trêndTTnqn VAkLqV2 bầudTTnqn ngVAkLqVực đầyVAkLqV đặndTTnqn vàdTTnqn VAkLqVdọc 5sApzr2 dTTnqnbắp đùiYw trắgYw Ywnõn nàdTTnqn, k5sApzrhắp n5sApzrg' cVAkLqVô chỗ5sApzr xan5sApzrh chỗVAkLqV tím,dTTnqn Ywchẳg cần5sApzr hỏ5sApzri VAkLqVcũg biếtnh5sApzrữg vếdTTnqnt thươgYw tdTTnqnrên dTTnqnng' LVAkLqVan LYwan đdTTnqnều là5sApzr VAkLqVdo andTTnqnh cảYw VAkLqVgây raVAkLqV. Tôi5sApzr dTTnqncó tYwhể tưởg5sApzr tượgYw đYwc sYwự điêYwn cuồYwg cVAkLqVủa VAkLqVanh Ywcả 5sApzrlúc gidTTnqnày vVAkLqVò dTTnqnLan LadTTnqnn vàYw VAkLqVsự Ywđau đớndTTnqn cũgYw dTTnqnnhư tủiYw n5sApzrhục cdTTnqnủa côdTTnqn Ywkhi fVAkLqVải c5sApzrắn dTTnqnrăg chYwịu đựgdTTnqn sựYw chà5sApzr đạpdTTnqn ấyVAkLqV. CVAkLqVhẳg 5sApzrtrách mdTTnqnà gVAkLqViữa đê5sApzrm VAkLqVkhuya dTTnqnthanh vdTTnqnắg, LVAkLqVan LaYwn lạVAkLqVi dTTnqnkêu lê5sApzrn thdTTnqnảm thiYwết Ywnhư vậy.

 

- L5sApzran LanYw, a5sApzrnh ấy.5sApzr. VAkLqV- TôdTTnqni 5sApzrnhất thờiVAkLqV nghYwẹn lờ5sApzri Ywko biế5sApzrt fải5sApzr nódTTnqni gì

 

- AnVAkLqVh dTTnqnta hoà5sApzrn to5sApzràn 5sApzrko fVAkLqVải coYwn Ywng'! 5sApzr- LVAkLqVan La5sApzrn bưdTTnqng mặt5sApzr khYwóc Ywnức 5sApzrnở, nhữdTTnqng giọdTTnqnt Ywnc" mắVAkLqVt Ywchảy Ywra ngoài5sApzr thYweo 5sApzrkẽ tYway cô.

 

- YwLan L5sApzran, Ywem..! dTTnqn- tô5sApzri thdTTnqnực s5sApzrự kVAkLqVo biết5sApzr 5sApzrfải 5sApzran ủiYw cdTTnqnô ấyVAkLqV nt5sApzrn nữa.

 

- eYwm Ywđã dTTnqnchịu đủ5sApzr lắdTTnqnm 5sApzrr', nếudTTnqn dTTnqncứ tiếp5sApzr tụ5sApzrc VAkLqVntn Ywem sẽVAkLqV fdTTnqnát đ5sApzriên mấVAkLqVt. VAkLqVRõ rà5sApzrg an5sApzrh bdTTnqniết ldTTnqnà 5sApzrem yêdTTnqnu aVAkLqVnh, Ywem ởdTTnqn lạ5sApzri đ5sApzrây cũgVAkLqV Ywlà vYwì aVAkLqVnh m5sApzrà! 5sApzr- n5sApzrhìn LYwan LYwan đag15sApzr th5sApzrươg nhưYw Ywvậy VAkLqVtrog lòngVAkLqV tôVAkLqVi Ywcàg rốiYw nhdTTnqnư tYwơ vò.

 

- LdTTnqnan LanYw, anh..

 

- dTTnqna đãYw tdTTnqnừg VAkLqVnói sẽ5sApzr cVAkLqVhe chởVAkLqV VAkLqVcho VAkLqVe, dTTnqna c5sApzró 5sApzrthể cVAkLqVứ Ywgiươg mắt5sApzr nhìdTTnqnn dTTnqne bYwị ngdTTnqn' tdTTnqna chYwà dTTnqnđạp nhdTTnqnư VAkLqVvậy dTTnqnsao.. VAkLqV- L5sApzran LaYwn đaYwg chấVAkLqVt vấndTTnqn tôi.

 

Thấy dTTnqntôi ấpdTTnqn dTTnqnúng mãiVAkLqV chẳgdTTnqn nó5sApzri r5sApzra lờYwi, LaVAkLqVn YwLan Ywlại Ywgục mặtYw vào5sApzr ngVAkLqVực tôVAkLqVi 5sApzroà 5sApzrkhóc tuyệ5sApzrt vọng.

 

Nhìn ngVAkLqV' cVAkLqVon gádTTnqni đầy5sApzr tVAkLqVhươg tíVAkLqVch trVAkLqVc" mVAkLqVặt, tráYwi tdTTnqnim Ywtôi Ywko kh5sApzrỏi đaudTTnqn đVAkLqVớn. T5sApzrôi nYwghiến chặtYw rVAkLqVăg, trodTTnqng đdTTnqnầu Ywvụt dTTnqnqa VAkLqV1 Ywsuy nghĩ.

 

- dTTnqnLan La5sApzrn, 5sApzra 5sApzrdẫn dTTnqne đi,5sApzr đ5sApzri càgdTTnqn xdTTnqna VAkLqVcàg tốt,dTTnqn Ywko 5sApzrbjờ VAkLqVway trởdTTnqn lVAkLqVại nữa!

 

Lan LaYwn thôi5sApzr khóc,Yw nVAkLqVgẩg đ5sApzrầu, khuYwôn VAkLqVmặt ưYwớt đẫmdTTnqn nVAkLqVc" mắVAkLqVt nVAkLqVghi hoặcdTTnqn ndTTnqnhìn tôi:

 

- ThậtVAkLqV ko?

 

Tôi VAkLqVgật đầuYw chẳVAkLqVg chútYw 5sApzrdo dự:

 

- Thật,VAkLqV 5sApzra 5sApzrsẽ Ywdẫn VAkLqVe chYwạy trốn!

 

..

 

Tôi wVAkLqVết định5sApzr Ywsẽ dẫYwn LVAkLqVan L5sApzran chạ5sApzry trốdTTnqnn, nhưgVAkLqV vYwì cVAkLqVhuyện nàydTTnqn xảy5sApzr 5sApzrra qádTTnqn 5sApzrđột nVAkLqVgột, 5sApzrko cYwó 5sApzrthời gidTTnqnan 5sApzrđể chuVAkLqVẩn bị.dTTnqn 5sApzrLan dTTnqnLan trêdTTnqnn ngdTTnqn' Ywko c5sApzró VAkLqV1 xdTTnqnu, cVAkLqVòn tôYwi chVAkLqVỉ có5sApzr 5sApzrvài VAkLqVtrăm tiềnYw tiêu5sApzr dTTnqnvặt hằYwg ngàdTTnqny, Ywko VAkLqVcó dTTnqntiền tdTTnqnhì chẳgVAkLqV VAkLqVthể chdTTnqnạy dTTnqnđc xdTTnqna, hơVAkLqVn nữadTTnqn trYwời đdTTnqnã Ywsáf VAkLqVr', dTTnqngiờ m5sApzrà VAkLqVchạy rấtdTTnqn dễdTTnqn Ywbị dTTnqnfát hiện.

 

Tôi li5sApzrền bànYw bạdTTnqnc vdTTnqns L5sApzran L5sApzran, đợidTTnqn tôiYw 5sApzrvài nVAkLqVgày ndTTnqngĩ cYwách kiếmdTTnqn đYwc dTTnqn1 mVAkLqVón tiề5sApzrn lớn5sApzr rdTTnqn' sẽ5sApzr tYwìm Ywcơ hộ5sApzri bỏVAkLqV 5sApzrchạy. LdTTnqnan LVAkLqVan dTTnqnnge xoVAkLqVg 5sApzrliền dTTnqngật đầuYw đồgVAkLqV ý.Tôi5sApzr giụcVAkLqV LdTTnqnan LVAkLqVan Ywmau m5sApzrau trYwở Ywvề VAkLqVfòng aVAkLqVnh cả,VAkLqV Ywcô ômdTTnqn chVAkLqVầm Ywlấy t5sApzrôi, dTTnqnhôn tôdTTnqni s5sApzray Ywđắm rVAkLqV' mớiVAkLqV mặ5sApzrc lạVAkLqVi wầnYw dTTnqnáo vdTTnqnà đ5sApzri rVAkLqVa ngoài.Yw Tô5sApzri nhìnVAkLqV tdTTnqnheo 5sApzrqa k5sApzrhe cửadTTnqn chYwo đếndTTnqn dTTnqnkhi cáiVAkLqV b5sApzróg Ywcủa cdTTnqnô 5sApzrkhuất Ywsau Ywcánh Ywcửa giVAkLqVan fVAkLqVòng fíVAkLqVa tâyVAkLqV VAkLqVmới yê5sApzrn tâmVAkLqV trYwở lYwại giườg.

 

Chiếc dTTnqnchăn bôVAkLqVg đãYw chẳgYw còVAkLqVn hơiYw ấmdTTnqn nhYwưg dườg5sApzr nYwhư vẫnVAkLqV c5sApzròn fảgdTTnqn fấtdTTnqn m5sApzrùi hdTTnqnươg củYwa La5sApzrn LaVAkLqVn. dTTnqnTôi mYwình tYwrần VAkLqVôm chặt5sApzr cá5sApzri dTTnqnchăn vàoVAkLqV lònVAkLqVg, ngồidTTnqn ngâydTTnqn r5sApzra ởYw VAkLqVtrên gYwiườg ndTTnqnhư VAkLqV1 thVAkLqVằg khờ.VAkLqV dTTnqnHồi lâuYw tôYwi ndTTnqnhớ nhYwớ dTTnqnra nhYwữg gìYw VAkLqVđã nói5sApzr 5sApzrvs VAkLqVLan Lan.

 

Giờ ngdTTnqnhĩ lYwại màYw t5sApzrôi thdTTnqnấy cóYw đdTTnqnôi chVAkLqVút hdTTnqnối Ywhận, đáYwg lẽVAkLqV VAkLqVra tôiVAkLqV kYwo dTTnqnnên hdTTnqnứa 5sApzrnhư vVAkLqVậy VAkLqVvs La5sApzrn Lan.T5sApzrôi đồ5sApzrg ýYw sẽYw dẫYwn LadTTnqnn L5sApzran dTTnqncao chạyYw Ywxa dTTnqnbay dTTnqncũg cdTTnqnó VAkLqVngĩa 5sApzrlà tôVAkLqVi 5sApzrđã lén5sApzr lútdTTnqn ăndTTnqn cVAkLqVắp ngYw' fụYw VAkLqVnữ màdTTnqn Ywanh cảdTTnqn đdTTnqnã bỏVAkLqV tiềnYw rVAkLqVa mYwua về.dTTnqn NếuVAkLqV nhYwư tôiYw làVAkLqVm nhưdTTnqn vậYwy thật,5sApzr t5sApzrôi dTTnqnsẽ trởVAkLqV thàndTTnqnh VAkLqVkẻ fYwản bYwội anYwh cVAkLqVả, thậYwm chVAkLqVí cả5sApzr VAkLqVcái gVAkLqVia đìndTTnqnh này5sApzr. AnYwh cdTTnqnả sYwẽ kdTTnqno t5sApzrha Ywcho Ywtôi, bốdTTnqn mẹdTTnqn c5sApzrũg sẽ5sApzr 5sApzrko thYwa thứdTTnqn cVAkLqVho tôi.

 

Thế n5sApzrhưg dVAkLqVù gVAkLqVì tô5sApzri dTTnqncũg đdTTnqnã dTTnqnhứa 5sApzrvs LanLaYwn r5sApzr', dTTnqnmà tdTTnqnôi lại5sApzr dTTnqniu cYwô ấyVAkLqV đếndTTnqn ndTTnqnhư vậy,5sApzr thự5sApzrc sYwự tôiVAkLqVko tYwhể chị5sApzru đựg5sApzr đYwc việVAkLqVc dTTnqnanh cảVAkLqV hết5sApzr lVAkLqVần nà5sApzry đến5sApzr lầYwn 5sApzrkhác giàydTTnqn vòdTTnqn côdTTnqn ấy.

 

Nếu đVAkLqVã wế5sApzrt địnhYw nhưdTTnqn vậ5sApzry r5sApzr' thdTTnqnì 5sApzrtôi buộcYw fYwải thựcYw hiệ5sApzrn lờidTTnqn hứVAkLqVa củaVAkLqV 5sApzrmình.Tôi VAkLqVko tYwhể để5sApzr Ywcho YwLan 5sApzrLan 5sApzrmà dTTnqntôi dTTnqniu 5sApzrthươg VAkLqVfải tYwhất VAkLqVvọg, nh5sApzrư vVAkLqVậy sdTTnqnẽ hVAkLqVuỷ hVAkLqVoại côVAkLqV ấy5sApzr. NếVAkLqVu Ywnhư tôi5sApzr Ywcứ ng5sApzrây dạiVAkLqV bỏ5sApzr mYwặc sựYw sốg5sApzr chếdTTnqnt củaYw LaYwn LVAkLqVan t5sApzrhì chắc5sApzr chắYwn bệnhdTTnqn cũ5sApzr cdTTnqnủa dTTnqncô sẽ5sApzr lạ5sApzri táidTTnqn Ywfát, thậYwm 5sApzrchí c5sApzrô 5sApzrsẽ kVAkLqVo dTTnqnthể sốgYw VAkLqVtiếp 5sApzrđc nữa!

 

Muốn dẫnVAkLqV LYwan LadTTnqnn caVAkLqVo chạYwy xVAkLqVa baVAkLqVy trYwc" tiên5sApzr fảiYw kVAkLqViếm đdTTnqnc 5sApzr1 5sApzrmón tiềnlớn.MặcdTTnqn dTTnqndù kYwo cYwần 5sApzrqá nhiVAkLqVều dTTnqnnhưg cVAkLqVũg fảiYw đủYw VAkLqVlộ fí5sApzr đdTTnqnể chdTTnqnúg tôVAkLqVi đếndTTnqn Yw1 nơiYw thậ5sApzrt xaVAkLqV. 5sApzrCó tdTTnqnhể LVAkLqVan VAkLqVLan sẽVAkLqV dVAkLqVẫn t5sApzrôi vềVAkLqV ndTTnqnhà côYw VAkLqVấy, nYwhư v5sApzrậy thì5sApzr cVAkLqVhúg tôVAkLqVi sẽ5sApzr đcdTTnqn aYwn toàndTTnqn. Ch5sApzrỉ Ywcần cYwólộ fVAkLqVí, dTTnqnbc" tiếdTTnqnp Ywtheo ldTTnqnà tìm5sApzr c5sApzrơ hội5sApzr bỏdTTnqn tdTTnqnrốn. TôYwi tdTTnqnhầm Ywmog mấ5sApzry ngàYwy 5sApzrtới adTTnqnnh cảYw đừgVAkLqV c5sApzró VAkLqVvề, dTTnqnanh cảYw k5sApzro VAkLqVcó nhYwà sẽYw bYwớt đYwc 5sApzr1 chú5sApzrt n5sApzrguy hiểmYw. VAkLqVĐang trầVAkLqVm ngâVAkLqVm 5sApzrsuy Ywnghĩ VAkLqVthì dTTnqntôi nVAkLqVge tYwhấy cVAkLqVó tiếg5sApzr mẹYw gdTTnqnọi VAkLqVlên ăYwn sáng.

 

Anh cảVAkLqV 5sApzrko 5sApzrcó nhàVAkLqV, YwLan LdTTnqnan cdTTnqnũg lêYwn Ywăn ságVAkLqV chVAkLqVug vdTTnqns 5sApzr2 mẹYw codTTnqnn tôidTTnqn. 5sApzrBốko mudTTnqnốn 5sApzrăn nênVAkLqV dTTnqnvẫn chưadTTnqn dậy,VAkLqV mYwẹ th5sApzrở dà5sApzri bêdTTnqn bdTTnqnát lêdTTnqnn dTTnqnr'lại ngVAkLqVao ngáVAkLqVn đặt5sApzr 5sApzrbát xuốg.

 

- YwAn NhdTTnqni, dTTnqnbố co5sApzrn bệnh5sApzr dTTnqnlâu tVAkLqVhế mYwà 5sApzrko kVAkLqVhỏi, bdTTnqnsĩ Ki5sApzrm VAkLqVNhất NhủYw đãYw kê5sApzr bnhVAkLqViu thuốYwc dTTnqnmà Ywmãi vẫn5sApzr Ywko khỏi5sApzr, khóYw 5sApzrkhăn lắdTTnqnm dTTnqn2 ngdTTnqnày 5sApzrtrc" Ywtinh thần5sApzr VAkLqVcủa ônVAkLqVg ấyVAkLqV mVAkLqVới cYwó chúYwt biếndTTnqn chuyểndTTnqn 5sApzrthế mVAkLqVà aYwnh Ywcả 5sApzrcon 5sApzrlại 5sApzrbị c5sApzr.sát dẫnYw đi.dTTnqn C5sApzrả Ywngày hwYwa bốVAkLqV Ywcon dTTnqnchẳg ăndTTnqn chútdTTnqn gYwì, hdTTnqn.nai dTTnqncũg k5sApzro chịYwu xdTTnqnuốg giườg5sApzr, cứYw Ywthế này5sApzr thVAkLqVì biếYwt lVAkLqVàm t5sApzrhế 5sApzrnào?- MdTTnqnẹ bYwuồn rầudTTnqn nói.

 

Tôi bdTTnqnuôg bVAkLqVát đVAkLqVũa 5sApzrđi vàotroYwg buồgYw thăVAkLqVm dTTnqnbố. VAkLqVBố nVAkLqVhắm mVAkLqVắt nằmVAkLqV i5sApzrm lìmYw trênYw gi5sApzrườg, hVAkLqVình nhưVAkLqV Ywlà ôn5sApzrg đaVAkLqVg dTTnqnngủ r5sApzrất sayVAkLqV. Mẹ5sApzr 5sApzrđi theYwo saVAkLqVu tôi,VAkLqV lấYwy tYway Ywgiật giYwật vạVAkLqVt áo5sApzr tôiVAkLqV, liếcYw 5sApzrtôi Yw1 cáiVAkLqV Ywra ýYw đừgdTTnqn lYwàm Ywfiền bố.VAkLqV TôYwi v5sApzrốn địnhYw nóiVAkLqV vVAkLqVs Ywbố vdTTnqnài câudTTnqn Ywnhưg lời5sApzr vừaVAkLqV VAkLqVđến VAkLqVcổ hdTTnqnọg th5sApzrì đãdTTnqn bịdTTnqn ngYwẹn dTTnqnlại r'.

 

Ra kh5sApzrỏi fòngVAkLqV củadTTnqn bốYw mẹ5sApzr, tôdTTnqni dTTnqnkhe dTTnqnkhẽ nóidTTnqn v5sApzrs mẹ:

 

- Mẹ,VAkLqV cVAkLqVon códTTnqn wedTTnqnn 5sApzrbsĩ ThườnVAkLqVg dTTnqnở bYw.viện huyện5sApzr. Ôn5sApzrg dTTnqnấy làdTTnqn b.Ywsĩ giỏidTTnqn nVAkLqVhất ởYw h5sApzruyện nYwày đấdTTnqny, VAkLqVhay lYwà VAkLqVđể dTTnqncon mờ5sApzri ôdTTnqnng ấdTTnqny đếnYw kh5sApzrám ch5sApzro bYwố xe5sApzrm thế5sApzr nào!

 

Mẹ dTTnqnnge VAkLqVr' gậtdTTnqn 5sApzrđầu đ5sApzrồg ý.dTTnqn BdTTnqnà đVAkLqVi vàYwo 5sApzrtrog fònVAkLqVg lVAkLqVấy Yw1 xấVAkLqVp tiềndTTnqn dàYwy cộmYw đưdTTnqna VAkLqVcho tôi

 

- A5sApzrn NhidTTnqn, codTTnqnn ma5sApzru dTTnqnmau 5sApzrăn sáYwg rYw' vdTTnqnào b.việnYw VAkLqVmời Ywb.sĩ ThườYwg đến5sApzr Ywđây điYw! VAkLqVCho VAkLqVdù fảiYw tiêuYw h5sApzrao 5sApzrbnhiu tiền,VAkLqV 5sApzrchỉ Ywcần chữadTTnqn kh5sApzrỏi b5sApzrệnh chYwo Ywbố coYwn làVAkLqV đcYw! dTTnqn- NóidTTnqn dTTnqnr' mdTTnqnẹ nh5sApzrét VAkLqVtiền v5sApzrào t5sApzray tôYwi, Ywcòn Ywdặn dò5sApzr tôidTTnqn VAkLqVnhớ VAkLqVmua chVAkLqVút dTTnqnqà cápVAkLqV biếudTTnqn b.sĩdTTnqn Thường.

 

Ăn sÁYwg xogYw, dTTnqnLan VAkLqVLan lidTTnqnếc tdTTnqnôi 5sApzr1 cá5sApzri Ywr' lẳgVAkLqV lặndTTnqng VAkLqVvề fòng5sApzr VAkLqVko n5sApzrói 5sApzr1 Ywlời. Tôi5sApzr đẩ5sApzry xVAkLqVe đ5sApzrạp VAkLqVra cYwhuẩn bịVAkLqV đVAkLqVi 5sApzrlên huyện,5sApzr lúcYw đdTTnqnến cửaVAkLqV, ngoVAkLqVảnh đầuVAkLqV lạVAkLqVi nhìYwn thấyVAkLqV La5sApzrn LaYwn đaYwg đứgdTTnqn dựadTTnqn cửaYw fòYwng VAkLqVnhìn thedTTnqno tôidTTnqn. Tôi5sApzr gậtVAkLqV gậtVAkLqV đầVAkLqVu 5sApzrvs 5sApzrcô, YwLan VAkLqVLan liềnVAkLqV xoadTTnqny ngYw' dTTnqnđi vào5sApzr fòng.

 

Tôi rVAkLqVa sứYwc dTTnqnnhấn pê5sApzr VAkLqVđan, đạpdTTnqn 5sApzr1 mạcdTTnqnh mVAkLqVấy cdTTnqnhục 5sApzrcây 5sApzrlên b.v5sApzriện VAkLqVhuyện Yw. VừaVAkLqV gặpdTTnqn Ywđc b.sị5sApzr Thường5sApzr từVAkLqV b.vi5sApzrện đi5sApzr r5sApzra, tôVAkLqVi vộYwi vàdTTnqng chạy5sApzr đếnYw chào5sApzr hỏi

 

- B.sĩVAkLqV ThườnVAkLqVg, Ywcháu đế5sApzrn 5sApzrtìm Ywb.sĩ đây!VAkLqV dTTnqnBố cháVAkLqVu bịdTTnqn bệYwnh, 5sApzrbệnh tì5sApzrnh 5sApzrkhá nghiêmYw Ywtrọng, cháVAkLqVu muYwốn fiVAkLqVền b.sĩVAkLqV đến5sApzr nhVAkLqVà cháVAkLqVu dTTnqn1 chYwuyến khámVAkLqV chYwo bố5sApzr cháuYw Ywxem thếdTTnqn nào!

 

Ông ddTTnqno dự5sApzr dTTnqn1 látdTTnqn rYw' nói:

 

- CdTTnqnhàng tr5sApzrai, VAkLqVcậu cdTTnqnứ đạdTTnqnp dTTnqnxe VAkLqVvề tr5sApzrc", tYwôi 5sApzrrất Ywthuộc đg5sApzr' ở5sApzr tVAkLqVhôn cậdTTnqnu, tVAkLqVôi fảiYw xửYw l5sApzrí n5sApzrốt ch5sApzrút viVAkLqVệc, xoYwg việcdTTnqn tôYwi sẽYw đến!

 

Tôi cảmdTTnqn kícVAkLqVh gậ5sApzrt đYwầu VAkLqVr' đạp5sApzr xdTTnqne về,đi5sApzr 5sApzr1 đoYwạn VAkLqVxa rdTTnqn' vẫndTTnqn ngdTTnqne dTTnqncó Ywng' nóYwi chu5sApzryện vVAkLqVs dTTnqnb.sĩ Thường.

 

- VVAkLqViện trườgYw, h.nadTTnqni codTTnqnn tr5sApzrai 5sApzrviện trưởngVAkLqV lVAkLqVấy 5sApzrvợ, látdTTnqn nữYwa 5sApzrtôi sẽVAkLqV VAkLqVqa dTTnqnnhà dTTnqnông uốgVAkLqV rVAkLqVượu 5sApzrhỉ đấy!

 

Lúc Ywđó t5sApzrôi mớidTTnqn biếtdTTnqn háoYw VAkLqVra Ywh.nai l5sApzrà ngàydTTnqn vu5sApzri Ywcủa cdTTnqnon tdTTnqnrai ông,dTTnqn 5sApzrlúc nà5sApzry Ywmà mYwời 5sApzrông ấ5sApzry đếnVAkLqV nhà5sApzr mdTTnqnình kdTTnqnhám bệnh5sApzr cYwho 5sApzrbố dTTnqnmình t5sApzrhì thậtVAkLqV ldTTnqnà kdTTnqno hợ5sApzrp. TVAkLqVôi cVAkLqVhần chừ5sApzr dTTnqn1 VAkLqVlát rVAkLqV' waVAkLqVy lạdTTnqni tVAkLqVìm ônVAkLqVg, vốnYw địnhYw bả5sApzro ôdTTnqnng đểVAkLqV hYwôm kVAkLqVhác đếnYw kháYwm bYwệnh c5sApzrho bVAkLqVố tôYwi cũgYw đdTTnqnc nhVAkLqVưg 5sApzrway lYwại VAkLqVđã VAkLqVko tdTTnqnhấy bóndTTnqng dág5sApzr ôVAkLqVng VAkLqVđâu r'.

 

Về đếVAkLqVn thôYwn 5sApzrđã hơn5sApzr dTTnqn10h sáVAkLqVg, mẹVAkLqV đag5sApzr đứg5sApzr ởVAkLqV cổg5sApzr đợidTTnqn tôYwi. NhYwìn tVAkLqVhấy tVAkLqVôi 5sApzrvề dTTnqn1 mìdTTnqnnh, mVAkLqVẹ sốtYw rVAkLqVuột hỏi:

 

- 5sApzrAn NhiYw, VAkLqVcó fảYwi b.sdTTnqnĩ Thư5sApzrờng Ywko VAkLqVchịu đếnVAkLqV ko?

 

Tôi xYwuốg xYwe, Ywlấy dTTnqntay lYwau VAkLqVmồ hVAkLqVôi trêdTTnqnn tráYwn r5sApzr' nóiVAkLqV vdTTnqns mẹ:

 

- MẹYw Ywà, hYw.nai lVAkLqVà ngà5sApzry cVAkLqVon VAkLqVtrai VAkLqVb.sĩ ThưdTTnqnờng lYwấy vợ,5sApzr VAkLqVngta còn5sApzr bậnYw chuyệdTTnqnn dTTnqnhôn dTTnqnsự cdTTnqnủa cYw.trai, cóYw thểdTTnqn kYwo đếnYw đdTTnqnc Ywđâu ạ!

 

Mẹ tYwỏ rdTTnqna rấYwt th5sApzrất vọng5sApzr, ủYw rủdTTnqn Ywtheo tôidTTnqn vàYwo nhVAkLqVà,Đi đ5sApzrến s5sApzrân tôiYw ngYwó nghiênYwg VAkLqV1 h5sApzrồi Ywr' 5sApzrhỏi mẹ:

 

- MẹVAkLqV ơi,VAkLqV an5sApzrh cYwả đã5sApzr vềYw chYwưa ạ?

 

- Chưa5sApzr VAkLqVcon ạ,Yw cVAkLqVũg chẳg5sApzr bi5sApzrết Ywđã códTTnqn chuyệnYw gìYw nữa?

 

Hai mYwẹ coYwn đadTTnqng nóidTTnqn chdTTnqnuey65n t5sApzrhì độdTTnqnt nhiêndTTnqn ndTTnqngoài Ywcửa cVAkLqVó tiếgVAkLqV cYwòi x5sApzre iVAkLqVnh Ywỏi, tiYwếp đó5sApzr tVAkLqVôi nVAkLqVge VAkLqVtiếg ngVAkLqV' hỏi:

 

- VAkLqVĐây códTTnqn 5sApzrfải ldTTnqnà nhdTTnqnà của5sApzr YwKim QYwuý dTTnqnko ạ?

 

Nhận rYwa tVAkLqViếg dTTnqncủa VAkLqVb.sĩ 5sApzrThường, Ywtôi vộidTTnqn vànVAkLqVg dựngVAkLqV x5sApzre VAkLqVvào 5sApzr1 góVAkLqVc rYw' chdTTnqnạy 5sApzrra ngdTTnqnhênh đón.dTTnqn ThậtYw chẳgYw 5sApzrngờ nhàYw b.VAkLqVsĩ cóchdTTnqnuyện 5sApzrhỉ mdTTnqnà ônYwg ấdTTnqny vẫ5sApzrn Ywchịu đếndTTnqn Ywkhám bệnhYw VAkLqVcho bố5sApzr tôYwi, dTTnqnhơn nữVAkLqVa lạiYw còn5sApzr đdTTnqnến nYwhanh VAkLqVnhư vậy.

 

Nhìn tVAkLqVhấy ôngdTTnqn, mdTTnqnẹ tôVAkLqVi dTTnqncảm kdTTnqních chạy5sApzr đếdTTnqnn nắmVAkLqV chặVAkLqVt dTTnqntay ôn5sApzrg nói:

 

- B.VAkLqVsĩ ThườYwng, h.nVAkLqVai nYwhà 5sApzrông VAkLqVcó viYwệc, dTTnqnsao ông..

 

Bsĩ TVAkLqVhường lên5sApzr tiếg5sApzr ngVAkLqVắt lời5sApzr Ywmẹ tôVAkLqVi, Ywvừa nVAkLqVói vừa5sApzr 5sApzrđi vàodTTnqn trog:

 

- T5sApzrôi làbsĩ,VAkLqV trị5sApzr b5sApzrệnh cứYwu dTTnqnng' VAkLqVmới làYw việ5sApzrc wtrọn5sApzrg nhất,Yw dTTnqnđừg nYwói mVAkLqVấy dTTnqnlời kháchdTTnqn sVAkLqVáo dTTnqnấy, để5sApzr tôdTTnqni Ywxem bện5sApzrh tVAkLqVình Ywcủa ônVAkLqVg nhàdTTnqn n5sApzrtn đã!

 

Vào nhàYw, bsĩ5sApzr ThườYwng hdTTnqnỏi đYwại dTTnqnkhái tYwình hìYwnh VAkLqVr' bắYwt mạchYw cYwho bố5sApzr tôiYw, lạdTTnqni đặt5sApzr ốVAkLqVng Ywnge vàVAkLqVo nYwgực bdTTnqnố tVAkLqVôi kYwiểm tVAkLqVra. TừYw đầVAkLqVu đếnYw cuốdTTnqni ôngdTTnqn dTTnqnko nó5sApzri nYwửa lời,VAkLqV SadTTnqnu 5sApzrkhi kdTTnqntra xVAkLqVog VAkLqVcho bốdTTnqn dTTnqntôi, VAkLqVông liềnYw cVAkLqVau mdTTnqnày điVAkLqV rVAkLqVa ngoài.

 

- K5sApzrim AdTTnqnn, tôdTTnqni thấyVAkLqV bố5sApzr Ywcậu sức5sApzr khoVAkLqVẻ kYwo thànhYw vấYwn đềYw nh5sApzrưg dTTnqntâm lYwí 5sApzrthì cóVAkLqV bệdTTnqnnh dTTnqnđấy! VAkLqVCăn bệdTTnqnnh nàdTTnqny của5sApzr ông5sApzr ấyYw làdTTnqn dVAkLqVo t5sApzrâm trạVAkLqVg ức5sApzr chVAkLqVế tdTTnqnrog Ywthời gidTTnqnan Ywdài khiếnVAkLqV dTTnqncho khíYw huyếYwt VAkLqVko lư5sApzru dTTnqnthôg, cứdTTnqn gặdTTnqnp fải5sApzr chuydTTnqnển gYwì bựcVAkLqV bộidTTnqn sẽYw thYwành rVAkLqVa ntdTTnqnnày. Cá5sApzrc nVAkLqVg' k5sApzro nêYwn làdTTnqnm 5sApzrcho ôn5sApzrg dTTnqnấy tứVAkLqVc gidTTnqnận, đ5sApzrau buồn,5sApzr 5sApzrnhất VAkLqVlà đừgdTTnqn 5sApzrcho ôdTTnqnng ấy5sApzr biếdTTnqnt chuyện5sApzr vủa5sApzr VAkLqVanh c5sApzrả cậu,Yw chỉ5sApzr 5sApzrcần ôYwng ấdTTnqny dTTnqnvui Ywvẻ thì5sApzr dTTnqnbệnh nàYwy s5sApzrẽ khỏi.

 

Tôi sdTTnqnẽ 5sApzrkê đơdTTnqnn chVAkLqVo bốVAkLqV cậu5sApzr trc"Yw, 5sApzrsau đódTTnqn cậYwu nhớVAkLqV đưVAkLqVa ônVAkLqVg ấydTTnqn đếdTTnqnn bviYwện ktrYwa lại,5sApzr VAkLqVtôi nghĩVAkLqV VAkLqVlà k5sApzro c5sApzró v5sApzrấn đềYw gìdTTnqn lớdTTnqnn 5sApzrlắm đâu!

 

Mẹ 5sApzrtôi gậVAkLqVt đầu5sApzr ldTTnqnia lại,miệg5sApzr thởYw dàiVAkLqV nói:

 

- Bs5sApzrĩ TdTTnqnhường VAkLqVnói dTTnqnko sao5sApzr, bVAkLqVệnh củVAkLqVa VAkLqVnhà tôidTTnqn rõdTTnqn ràgdTTnqn l5sApzrà d5sApzro budTTnqnồn dTTnqnfiền màVAkLqV r5sApzra, VAkLqVmuốn đcVAkLqV trịVAkLqV bện5sApzrh c5sApzrủa ôndTTnqng ấyVAkLqV chẳgVAkLqV fảiVAkLqV dTTnqnlà chuyệYwn d5sApzrễ dVAkLqVàg đâu!

 

Bởi v5sApzrì Ywbố tdTTnqnôi b5sApzriết bí5sApzr mậtdTTnqn v5sApzrề NgôYwi mVAkLqVô đ5sApzrá tdTTnqnhế nêdTTnqnn hơdTTnqnn 5sApzr20 năVAkLqVm tr5sApzrc" anYwh cả5sApzr 5sApzrbắt đầYwu k5sApzrhai thVAkLqVác 5sApzrvàng, bốVAkLqV tô5sApzri đãYw mắdTTnqnc f5sApzrải căVAkLqVn dTTnqnbệnh VAkLqVnày, lYwúc nà5sApzro ôngVAkLqV cdTTnqnũg ngVAkLqVhĩ r5sApzrằg sVAkLqVớm Ywmuộn Ywgì nhữgVAkLqV oadTTnqnn 5sApzrhồn ởVAkLqV ngôVAkLqVi VAkLqVmộ dTTnqnđá cYwũg sdTTnqnẽ đếVAkLqVn gâ5sApzry h5sApzroạ VAkLqVcho nh5sApzrà mìVAkLqVnh. dTTnqnKết quYwảlà andTTnqnh tôi5sApzr VAkLqVxảy r5sApzra chYwuyện, bốYw cànYwg 5sApzrchắc chắnYw 5sApzrrằg đó5sApzr làVAkLqV b5sApzráo ứdTTnqnng đốiVAkLqV dTTnqnvs an5sApzrh cả5sApzr. Thế5sApzr n5sApzrhưg anYwh cảVAkLqV Yw1 mựcdTTnqn kYwo nYwge dTTnqnlời khdTTnqnuyên cVAkLqVan của5sApzr 5sApzrbố, v5sApzrận tiYwếp 5sApzrtục khadTTnqni Ywthác vYwàng ở5sApzr đó5sApzr ngYwần 5sApzrấy nă5sApzrm trYwời, thYwế ndTTnqnên cũgVAkLqV ngầ5sApzrn ấyYw Ywnăm Ywmà tdTTnqnrái tVAkLqVim b5sApzrố tô5sApzri 5sApzrko đcdTTnqn VAkLqVyên ổndTTnqn. ĐếYwn bYwây gi5sApzrờ, vYwì chuYwyện andTTnqnh cả5sApzr b5sApzrỏ tYwiền mVAkLqVua vợ5sApzr khiến5sApzr VAkLqVcho cảdTTnqn 5sApzrnhà mấtVAkLqV 5sApzrmặt, mdTTnqnà VAkLqVanh cVAkLqVả đêmdTTnqn VAkLqVđêm ldTTnqnại hànVAkLqVh dTTnqnhạ 5sApzrLan LYwan đếYwn thừa5sApzr Ywsốg Ywthiếu chế5sApzrt nênYw bố5sApzr tôYwi càgdTTnqn cYwhẳg cóVAkLqV mVAkLqVặt dTTnqnmũi nàodTTnqn gặpdTTnqn 5sApzrng' đời.

 

Bây gYwiờ, dTTnqnmỏ vàg5sApzr cdTTnqnủa 5sApzranh cVAkLqVả đ5sApzrã đóg5sApzr cửaYw, VAkLqVbố tdTTnqnôi cVAkLqVuối cùg5sApzr VAkLqVcũg đdTTnqnc thởVAkLqV fVAkLqVào dTTnqnnhẹ nhõm.dTTnqn An5sApzrh cả5sApzr biếtYw ddTTnqnừg 5sApzrtay đúdTTnqng lúYwc, kYwo độgVAkLqV chạmVAkLqV dTTnqntới cácVAkLqV dTTnqnoan hồ5sApzrn ởdTTnqn ngdTTnqnôi m5sApzrộ đá5sApzr nữaYw nê5sApzrn 5sApzrcó lVAkLqVẽ gi5sApzra đìVAkLqVnh tô5sApzri Ywcó thể5sApzr sốnYwg bìYwnh 5sApzryên VAkLqVqa ngày.

 

Bởi vVAkLqVì chuyệ5sApzrn củaVAkLqV dTTnqnLan La5sApzrn n5sApzrên ngdTTnqn' c5sApzrủa đồnYw c5sApzr.sát cóYw đ5sApzrến nhVAkLqVà VAkLqVtôi, còndTTnqn ddTTnqnặn dòYw adTTnqnnh cảVAkLqV kdTTnqno đ5sApzrc ng5sApzrc. đYwãi 5sApzrcô ấy.VAkLqV BdTTnqnố tưởdTTnqng rằg5sApzr Ywsau kh5sApzri 5sApzrLan LYwan Ywra viYwện a5sApzrnh Ywcả VAkLqVsẽ VAkLqVthay đổdTTnqni thái5sApzr 5sApzrđộ vVAkLqVs c5sApzrô ấy,Yw VAkLqVnào ngờ5sApzr bảndTTnqn 5sApzrtính dTTnqnkhó đổi,VAkLqV a5sApzrnh vẫYwn hànVAkLqVh h5sApzrạ 5sApzrLan 5sApzrLan nYwhư vậy.Yw dTTnqnBố tô5sApzri VAkLqVnge 5sApzrthấy tiếg5sApzr 5sApzrgào khó5sApzrc củ5sApzra 5sApzrLan YwLan mỗidTTnqn đêm,Yw tr5sApzrog lòngYw lạiVAkLqV cảmYw dTTnqnthấy chu5sApzra xót,5sApzr Ywanh cdTTnqnả tốiYw qdTTnqna VAkLqVlại b5sApzrị n5sApzrg' củdTTnqna đồn5sApzr c.Ywsát dTTnqndẫn đYwi, tVAkLqVrog l5sApzròng bố5sApzr v5sApzrừa VAkLqVlo vừYwa giậ5sApzrn, VAkLqVvừa tứcVAkLqV vừadTTnqn sợ,dTTnqn bệnhVAkLqV tìdTTnqnnh vdTTnqnì vậyYw Ywmà cVAkLqVàg dTTnqnnặg hơn.

 

Chẳg mấydTTnqn chYwốc đãYw đếndTTnqn Ywgiữa 5sApzrtrưa, bVAkLqV.sĩ ThườYwng dTTnqnkhám bệndTTnqnh cYwho bốdTTnqn tô5sApzri 5sApzrxog liềndTTnqn vộVAkLqVi vãYw qYwuay về.Yw YwCả tô5sApzri vàYw mẹdTTnqn đềuYw biếdTTnqnt h.5sApzrnai ndTTnqnah2 ô5sApzrng cVAkLqVó vdTTnqniệc VAkLqVlớn nênYw 5sApzrko dá5sApzrm Ywgiữ Ywông Ywlại ăn5sApzr cơm.

 

Sau kVAkLqVhi Ywb.sĩ ThVAkLqVường VAkLqVđi, mẹVAkLqV vàVAkLqVo nYwhà bếpdTTnqn nấuYw nư5sApzrớg, 5sApzrLan 5sApzrLan nhândTTnqn cơ5sApzr hộYwi Ywchạy q5sApzra fònVAkLqVg tôiYw hVAkLqVỏi kYwhi VAkLqVnào mới5sApzr VAkLqVcó dTTnqnthể r5sApzra đYwi. TdTTnqnôi ndTTnqnói Ywvs dTTnqncô ấyVAkLqV rằg5sApzr tidTTnqnền VAkLqVmẹ dTTnqnđưa đểdTTnqn cVAkLqVhữa bệndTTnqnh VAkLqVcho bốVAkLqV vẫn5sApzr chưdTTnqna ti5sApzrêu bnhiYwu, mặcYw dTTnqndù kYwo nhiềYwu nhVAkLqVưg nóVAkLqVi dTTnqnchug dTTnqncũg đủVAkLqV tiền5sApzr ldTTnqnộ fídTTnqn. NhdTTnqnưg bjYwờ bdTTnqnố đag5sApzr 5sApzrốm nVAkLqVhư 5sApzrvậy, aVAkLqVnh cảdTTnqn lYwại kdTTnqno VAkLqVcó Ywnhà, tôdTTnqni ndTTnqnghĩ đợiYw vàdTTnqni hôm5sApzr cVAkLqVho bVAkLqVệnh tìnVAkLqVh bYwố thuyêYwn gidTTnqnảm VAkLqVr' sVAkLqVẽ dẫnVAkLqV YwLan LYwan cVAkLqVhạy trốn.

 

Lan 5sApzrLan nYwge dTTnqnxog sốtYw 5sApzrruột đếVAkLqVn fátVAkLqV khVAkLqVóc. CYwô nóiVAkLqV adTTnqnnh c5sApzrả kYwo dTTnqncó nhdTTnqnà Ywmới lVAkLqVà cơYw hộiVAkLqV tốtYw để5sApzr thodTTnqnát thân,5sApzr nếudTTnqn nhưYw dTTnqnanh VAkLqVcả về5sApzr rVAkLqV2, c5sApzró dTTnqnmuốn thoátVAkLqV khỏiVAkLqV đâYwy 5sApzre rằgYw cdTTnqnhẳg 5sApzrdễ dà5sApzrg gì.

 

Cứ nhVAkLqVắc anVAkLqVh cả5sApzr ldTTnqnà mYwặt VAkLqVLan LadTTnqnn Ywbiến sắc,Yw ádTTnqnnh mắtVAkLqV sVAkLqVợ hVAkLqVãi VAkLqVnhư nhìVAkLqVn thấy5sApzr VAkLqVma wỷ,5sApzr toàn5sApzr th5sApzrân ruVAkLqVn lênYw cầmYw cậpYw. Tôi5sApzr VAkLqVcúi đầuVAkLqV ndTTnqnghĩ ndTTnqngợi rYw' VAkLqVhạ wếtdTTnqn tâYwm, bảodTTnqn La5sApzrn LYwan rằgdTTnqn nếYwu ndTTnqnhư tối5sApzr nYway an5sApzrh cả5sApzr kYwo vềdTTnqn thYwì VAkLqVtôi sVAkLqVẽ dẫYwn andTTnqnh VAkLqVấy Ywchạy trốn.VAkLqV Sa5sApzru đódTTnqn tdTTnqnôi b5sApzrảo LYwan L5sApzran về5sApzr fòndTTnqng chuẩnYw dTTnqnbị, đVAkLqVem tdTTnqnheo nhiềuVAkLqV 5sApzrwần áYwo rét5sApzr, YwTôi còVAkLqVn 5sApzrsợ anYwh cả5sApzr sẽVAkLqV VAkLqVtrở 5sApzrvề ndTTnqnên dặYwn LaYwn YwLan wdTTnqnần áoYw chVAkLqVuẩn dTTnqnbị xVAkLqVog VAkLqVfải cấtVAkLqV vVAkLqVào chỗdTTnqn nYwào kdTTnqno 5sApzrbị ngkhdTTnqnác fátVAkLqV hdTTnqniện ra.

 

Tôi đVAkLqVã wếtdTTnqn địnYwh VAkLqVsẽ dẫVAkLqVn dTTnqnLan YwLan VAkLqVbỏ trốnYw, hơnYw nữaVAkLqV rYwất cóYw thYwể lVAkLqVà Ywsẽ bVAkLqVỏ tYwrốn tối5sApzr n5sApzray, troVAkLqVg lò5sApzrg tôVAkLqVi độtdTTnqn nhiêVAkLqVn tVAkLqVhấy rVAkLqVất bấ5sApzrt aYwn, tôiYw lYwo lắg5sApzr s5sApzrau khdTTnqni m5sApzrình b5sApzrỏ điYw dTTnqnthì bệnVAkLqVh tìn5sApzrh cYwũa bốVAkLqV sdTTnqnẽ nặYwg hdTTnqnơn, cagYw2 VAkLqVlo ch5sApzro mẹYw sYwẽ VAkLqVrơi Ywvào hà5sApzron c5sApzrảh khó5sApzr x5sApzrử. Tôi5sApzr dẫndTTnqn LdTTnqnan YwLan đi5sApzr r5sApzr' anVAkLqVh dTTnqncả biếVAkLqVt đVAkLqVc. dTTnqnsẽ hậVAkLqVn thấYwu xươg,dTTnqn liệu5sApzr aYwnh ấdTTnqny Ywcó gâVAkLqVy chuyệdTTnqnn vdTTnqns mẹdTTnqn VAkLqVko nhỉ?TôiVAkLqV dTTnqnđi dTTnqnr', chẳgVAkLqV dTTnqnbjờ wYway lạidTTnqn VAkLqVcăn dTTnqnnah2 nàydTTnqn ndTTnqnữa, Ywvậy thìVAkLqV mdTTnqnẹ dTTnqntôi 5sApzrbiết adTTnqni chYwăm sócdTTnqn đây?

 

nGHĨ đế5sApzrn đâyYw VAkLqVtrog 5sApzrlòg dTTnqntôi lạiYw thấyYw rấVAkLqVt buồndTTnqn fi5sApzrền, chẳgVAkLqV biếYwt ncdTTnqn" m5sApzrắt đ5sApzrã chYwảy 5sApzrra từ5sApzr lúcVAkLqV nàYwo. Lúc5sApzr ănVAkLqV dTTnqncơm, LYwan LaYwn dTTnqnđể VAkLqVý th5sApzrấy VAkLqVsắc mdTTnqnặt tôiVAkLqV r5sApzrất khóYw cVAkLqVoi, ăYwn xVAkLqVog côVAkLqV Ywlen lénVAkLqV hỏiVAkLqV tYwôi Ywcó fảiVAkLqV tôiYw đ5sApzrã t5sApzrhấy hốiVAkLqV hYwận hVAkLqVay k5sApzro. T5sApzrôi cố5sApzr nặnYw VAkLqVra Yw1 n5sApzrụ cườiVAkLqV gượgdTTnqn gYwạo,lắc dTTnqnđầu. LadTTnqnn LYwan Ywmỉm cườiVAkLqV nh5sApzrìn tôiYw, ndTTnqnụ Ywcười th5sApzrật thYwê lươg.

 

- AN5sApzrh VAkLqVAn, e5sApzrm đãVAkLqV làm5sApzr Ywanhf ảVAkLqVi khdTTnqnó xửdTTnqn r'5sApzr, AVAkLqVnh Ywcũg k5sApzro cầndTTnqn VAkLqVvì 5sApzre mdTTnqnà khó5sApzr xVAkLqVử nhưdTTnqn vậyYw 5sApzrđâu, Ywe kdTTnqno mVAkLqVuốn nhYwìn tVAkLqVhấy cá5sApzri bộVAkLqV dạ5sApzrg Ywnày cVAkLqVủa 5sApzra, sVAkLqVau nàdTTnqny dTTnqna 5sApzrko cầYwn l5sApzro 5sApzrcho VAkLqVe đâu!Yw VAkLqV- LaYwn dTTnqnLan mímdTTnqn c5sApzrhặt mội,dTTnqn ndTTnqnghẹn Ywngào nói5sApzr 5sApzrra VAkLqVcâu Ywnày rVAkLqV' dTTnqnway 5sApzrng' dTTnqnbỏ đi.

 

Tôi vội5sApzr vàYwng kédTTnqno YwLan L5sApzran lạVAkLqVi, nghVAkLqVẹn ngdTTnqnào nói:

 

- LYwan LaVAkLqVn, Ywem ch5sApzrớ nVAkLqVghĩ nhiềVAkLqVu, Ywa dTTnqncam tâmdTTnqn tVAkLqVình nguyệndTTnqn giúdTTnqnp 5sApzre, Ywvì VAkLqVe 5sApzra chẳYwg sợYw gdTTnqnì Ywhết! VAkLqVChúg VAkLqVta đdTTnqnã dTTnqnnói r'dTTnqn, VAkLqVnếu nhVAkLqVư 5sApzrtối nadTTnqny dTTnqnanh dTTnqncả kVAkLqVo VAkLqVvề, đợVAkLqVi bốVAkLqV mẹYw Ywđi ngủ,VAkLqV VAkLqVe dTTnqnở 5sApzrtrog VAkLqVfòng đợi5sApzr anh!

 

Lúc nàyYw LYwan dTTnqnLan Ywmới 5sApzrnở nụdTTnqn cười.dTTnqn dTTnqnSau kdTTnqnhi L5sApzran YwLan về5sApzr Ywfòng c5sApzrủa adTTnqnnh cảVAkLqV, Ywtôi đếdTTnqnn fVAkLqVòng kdTTnqnhám củaYw b.sĩVAkLqV KYwim YwNhất TVAkLqVhủ dTTnqnđể mYwua thVAkLqVuốc theYwo đơndTTnqn 5sApzrcủa 5sApzrb.sĩ dTTnqnThường đãdTTnqn kê.Yw KhYwó khănVAkLqV lắ5sApzrm mớVAkLqVi VAkLqVthuyết 5sApzrfục đcdTTnqn dTTnqnbố Ywtôi Ywuốg th5sApzruốc, xodTTnqng xu5sApzrôi tôiYw lạYwi ngồi5sApzr nóVAkLqVi chuyệYwn fiếm5sApzr v5sApzrs mẹ.VAkLqV VAkLqVCuối 5sApzrcùg 5sApzrtôitrở về5sApzr fòngdTTnqn chYwuẩn bịYw vàiVAkLqV chiếcdTTnqn VAkLqVáo ấmYw, th5sApzrấp thỏmdTTnqn dTTnqnchờ đợYwi dTTnqntrời tối5sApzr. TôVAkLqVi VAkLqVthầm cầu5sApzr khấndTTnqn hàgVAkLqV VAkLqVtrăm Ywhàg dTTnqnnghìn lầndTTnqn 5sApzrở tr5sApzrog lòVAkLqVng moYwng saVAkLqVo dTTnqnanh cảYw VAkLqVtối nYway đừgdTTnqn VAkLqVtrở về

 

Chiều tốidTTnqn độYwt ndTTnqnhiên Ywnổi giódTTnqn todTTnqn, bầdTTnqnu 5sApzrtrời Ywsầm sậdTTnqnp 5sApzrnhư c5sApzrhuẩn bịVAkLqV VAkLqVđổ sậpdTTnqn xVAkLqVuốg đếnVAkLqV nơVAkLqVi. VAkLqVMặc dYwù dTTnqnthời tiVAkLqVết nàydTTnqn rấtYw dTTnqncó ldTTnqnợi cVAkLqVho việdTTnqnc VAkLqVtrốn c5sApzrhạy củaVAkLqV tôiVAkLqV dTTnqnvà dTTnqnLan YwLan n5sApzrhưg tVAkLqVrog lòng5sApzr VAkLqVtôi lạidTTnqn cảm5sApzr thấyVAkLqV vôVAkLqV Ywcùg 5sApzrcăg thẳg.5sApzr CũVAkLqVg maYwy là5sApzr 5sApzrăn cơmVAkLqV 5sApzrtối 5sApzrxog dTTnqnmà an5sApzrhc VAkLqVa 3vVAkLqVẫn 5sApzrchưa 5sApzrvề, dTTnqnxem Ywra h.n5sApzrai adTTnqnnh VAkLqVấy cdTTnqnũg sẽdTTnqn kYwo v5sApzrề nhà.

 

Tôi vVAkLqVs mVAkLqVẹ lặg5sApzr dTTnqnlẽ ngồidTTnqn b5sApzrên bốdTTnqn 5sApzr1 hồ5sApzri l5sApzrâu. BốdTTnqn cứYw nhắmdTTnqn mVAkLqVắt cVAkLqVhẳg nói5sApzr ndTTnqnửa lời,dTTnqn mẹYw ủdTTnqn r5sApzrủ ng5sApzrồi ởYw Ywđầu dTTnqngiườg VAkLqVcũg chẳgVAkLqV lêVAkLqVn Ywtiếg. dTTnqnKo k5sApzrhí tYwrog f5sApzròng Ywnhỏ VAkLqVvo dTTnqncùg ngộtVAkLqV ngạ5sApzrt, nặVAkLqVg VAkLqVnè. Tôi5sApzr tVAkLqVhấp thỏmYw n5sApzrhìn rdTTnqna ng5sApzroài cửYwa Ywsổ, khẽ5sApzr ké5sApzro rèmYw cửVAkLqVa nhYwìnr 5sApzra ngoYwài. MâdTTnqny Ywmù 5sApzrđã chdTTnqne dTTnqnkín nhựgdTTnqn ngô5sApzri VAkLqVsao lấp5sApzr lánhVAkLqV tVAkLqVrên bầVAkLqVu trYwời, kho5sApzrảg sânYw VAkLqVtrc" n5sApzrhà tốdTTnqni dTTnqnđen nhdTTnqnư mực,dTTnqn tiếgVAkLqV giYwó VAkLqVbấc 5sApzrgào dTTnqnrít đầyVAkLqV 5sApzrthe lươVAkLqVg. dTTnqnCả thdTTnqnế Ywgiới dườVAkLqVg nVAkLqVhư Ywđag Ywchìm tYwrog s5sApzrự tốiVAkLqV tăYwm vYwà lạdTTnqnnh lẽdTTnqno. GYwian VAkLqVnhà fVAkLqVía TâydTTnqn vẫdTTnqnn VAkLqVsaág đ5sApzrèn, tô5sApzri 5sApzrbiết LadTTnqnn YwLan Ywđag ởVAkLqV tr5sApzrog 5sApzrfòng sốVAkLqVt VAkLqVruột đdTTnqnợi tôi.

 

Ngoảnh dTTnqnđầu lạiVAkLqV nhì5sApzrn Ywbố Ywmẹ, 5sApzrtrog lòg5sApzr tô5sApzri lạiYw wặnVAkLqV lêdTTnqnn nỗiVAkLqV đa5sApzru xVAkLqVót xaVAkLqV. Ywgiữa cái5sApzr mVAkLqVùa VAkLqVđôg rédTTnqnt buYwốt nàdTTnqny tôi5sApzr fảYwi dTTnqntừ bỏVAkLqV ch5sApzra mdTTnqnẹ ởVAkLqV lại5sApzr đYwể 5sApzrdẫn LadTTnqnn La5sApzrn cadTTnqno cdTTnqnhạy Ywxa bay5sApzr. dTTnqnThế 5sApzrnhưg tôVAkLqVi lạidTTnqn k5sApzro thểdTTnqn nóVAkLqVi 5sApzr1 lờiVAkLqV cVAkLqVáo biệt5sApzr vYws họ,Yw thYwậm ch5sApzrí VAkLqVko thdTTnqnể để5sApzr họVAkLqV biếtVAkLqV. TôdTTnqni dTTnqnko VAkLqVthể nYwào VAkLqVtưởg tư5sApzrợg rYwa VAkLqVđc tâmdTTnqn trdTTnqnạg củVAkLqVa 5sApzrhọ sa5sApzru Ywkhi fáYwt hiệdTTnqnn VAkLqVra tôVAkLqVi 5sApzrvà L5sApzran LaYwn VAkLqVđã chạydTTnqn VAkLqVtrốn vVAkLqVs 5sApzrnahu. dTTnqnChắc c5sApzrhắn hVAkLqVọ sẽYw đdTTnqnau đYwớn tộtYw độ,Yw chắcYw VAkLqVchắn sẽdTTnqn dTTnqngiận dữ5sApzr mắgdTTnqn chữiYw tôYwi, Ywbố dẵVAkLqV tYwừg mắYwg VAkLqVanh cả5sApzr ldTTnqnà dTTnqnsúc s5sApzrinh, 5sApzrcòn tô5sApzri, l5sApzràm dTTnqnra nh5sApzrựg chuYwyện nàyVAkLqV rYw' 5sApzrtôi còVAkLqVn chẳgYw bằYwg laoì5sApzr Ywsúc sinh.

 

Tôi ởdTTnqn dTTnqntrog fòVAkLqVng bốYw mẹYw hYwơn Yw1 tiếg5sApzr đồdTTnqng hồ.VAkLqV HìVAkLqVnh VAkLqVnhư bốVAkLqV tVAkLqVôi đãdTTnqn ng5sApzrủ saVAkLqVy rdTTnqn' 5sApzrnên tYwhỉh tVAkLqVhoảg cò5sApzrn fdTTnqnát VAkLqVra tiếg5sApzr ndTTnqngáy khdTTnqne VAkLqVkhẽ. dTTnqnMẹ Ywtôi cũVAkLqVg bắtVAkLqV đầVAkLqVu buồnVAkLqV ngủ,giục5sApzr t5sApzrôi vềYw fYwòng ngVAkLqVỉ ngơdTTnqni. LúcYw tiễnVAkLqV tYwôi VAkLqVra dTTnqncửa, mYwẹ chẳgdTTnqn ndTTnqnói chẳg5sApzr rằg,VAkLqV c5sApzrhỉ nhéYwt Ywvào túiVAkLqV tôdTTnqni dTTnqn1 cYwái túiVAkLqV nhỏ5sApzr Ywsau đdTTnqnó đẩydTTnqn tôi5sApzr rVAkLqVa nVAkLqVgoài cdTTnqnửa vàYw cYwài the5sApzrn cdTTnqnửa lại.

 

Trở vdTTnqnề fòngYw, VAkLqVtôi vộVAkLqVi vagVAkLqV2 bậdTTnqnt 5sApzrđèn, lấyYw cdTTnqnái tVAkLqVúi VAkLqVnhỏ VAkLqVmẹ vừadTTnqn dúVAkLqVi cYwho Ywtôi rYwaxem, bêdTTnqnn tr5sApzrog làVAkLqV VAkLqV1 xấpYw nhựgVAkLqV tờ5sApzr tiềndTTnqn lẻ5sApzr VAkLqVcũ: 10Yw0, 50dTTnqn, 1dTTnqn0, VAkLqV5, dTTnqn2, Yw1 tệ.5sApzr. đâyVAkLqV chíYwnh dTTnqnal2 sốYw VAkLqVtiền mẹ5sApzr dTTnqntích 5sApzrcóp Ywhàng ngày.

 

Nhìn thấyYw dTTnqnxấp tdTTnqniền dTTnqnlẻ nàVAkLqVy bdTTnqnỗng nhi5sApzrên dTTnqnnc" 5sApzrmắt tôiYw Ywlại tuYwôn rơi,VAkLqV TYwôi hiểuVAkLqV ngVAkLqVay Ywra VAkLqVý 5sApzrcủa mẹ,Yw ho5sApzrá dTTnqnra m5sApzrẹ đãdTTnqn fdTTnqnát hdTTnqniện VAkLqVra chu5sApzryện Ywtôi Ywvà LVAkLqVan LYwan chuVAkLqVẩn bVAkLqVị bỏdTTnqn trVAkLqVốn, thếVAkLqV nênYw mẹVAkLqV m5sApzrới VAkLqVđem tấtdTTnqn 5sApzrcả sdTTnqnố tiềndTTnqn mdTTnqnà Ywmẹ VAkLqVtích luỹVAkLqV VAkLqVđc VAkLqVlén VAkLqVlút đ5sApzrưa ch5sApzro tô5sApzri vYwì sợ5sApzr Ywtôi dTTnqnxa n5sApzrah2 VAkLqVk c5sApzró tiềVAkLqVn tiêudTTnqn. CYwhính túidTTnqn tiề5sApzrn nàyYw đVAkLqVã 5sApzrtrở thàndTTnqnh vịdTTnqn cứYwu tVAkLqVinh cVAkLqVủa tôdTTnqni t5sApzrrong nYwhữg tha5sApzrg1 nYwgày trốn5sApzr VAkLqVchạy s5sApzrau nàVAkLqVy VAkLqV( cònVAkLqV cóVAkLqV dTTnqn1 chuy5sApzrện Ywnữa mãVAkLqVi Ywđến sadTTnqnu khVAkLqVi b5sApzrố tdTTnqnôi dTTnqnqa VAkLqVđời mẹVAkLqV mdTTnqnới 5sApzrnói v5sApzrs tôi,Yw sdTTnqnố VAkLqVtiền 2Yw.000 dTTnqntệ mà5sApzr mẹVAkLqV đưa5sApzr cYwho tôYwi đểVAkLqV đ5sApzri Ywmời b.5sApzrsĩ dTTnqnThường đYwến VAkLqVkhám b5sApzrệnh VAkLqVcho bốdTTnqn tôiVAkLqV hồVAkLqVi s5sApzrag1 làYw dTTnqndo bốVAkLqV bảo5sApzr mẹ5sApzr 5sApzrđưa 5sApzrcho tôdTTnqni. VAkLqVBố dTTnqncũg hiểu5sApzr đcYw tâVAkLqVm t5sApzrư cVAkLqVũa t5sApzrôi nêdTTnqnn đ5sApzrã âmdTTnqn thVAkLqVầm gdTTnqniúp đỡ)

 

Tôi chờdTTnqn đợi5sApzr troVAkLqVg thấpYw VAkLqVthỏm 5sApzrvà VAkLqVlo âuYw, mãi5sApzr mớ5sApzri 5sApzrđến nửdTTnqna đdTTnqnêm, nhâVAkLqVn Ywlúc VAkLqVđêm khYwuya than5sApzrh vắgVAkLqV, VAkLqVtôi c5sApzrhạy saVAkLqVg gọidTTnqn LdTTnqnan LYwan, TdTTnqnrc" khYwi đi,5sApzr VAkLqVtôi nc5sApzr" mắ5sApzrt lưgYw trògYw dTTnqnwì tr5sApzrc" Ywcửa Ywgian nYwhà Ywcủa VAkLqVbố mẹ,VAkLqV dTTnqndập đầYwu cúVAkLqVi ldTTnqnạy bốYw mYwẹ trodTTnqng tâmYw trạgdTTnqn Ywhết 5sApzrsức nặVAkLqVg nề.VAkLqV S5sApzrau đYwó tôidTTnqn kdTTnqnéo 5sApzrLan LaVAkLqVn rYwa kh5sApzrỏi cửadTTnqn VAkLqVr' 5sApzrnhanh chóg5sApzr biến5sApzr mVAkLqVất tr5sApzrog m5sApzràn đêm...