You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh 3GL6M8nHcả kuffcJMmyo chXgLó ởuffcJMmy 3GL6M8nHtrog hXgLđồn cảnh3GL6M8nH shXgLát, uffcJMmytôi liềnuffcJMmy đhXgLạp hXgLxe đến3GL6M8nH uffcJMmyBV huyện.3GL6M8nH Vừ3GL6M8nHa nhuffcJMmyìn thấhXgLy b3GL6M8nHsĩ ThườuffcJMmyng tuffcJMmyôi đãhXgL kéhXgLo ônghXgL ấhXgLy hXgLra uffcJMmy1 góuffcJMmyc hỏihXgL uffcJMmycó fuffcJMmyải ôhXgLng 3GL6M8nHấy đãuffcJMmy 3GL6M8nHnhờ uffcJMmycảnh sáuffcJMmyt tớuffcJMmyi bắtuffcJMmy 3GL6M8nHanh tuffcJMmyôi ko.

 

Ông kinhXgLh uffcJMmyngạc hỏi:

 

- hXgLKim Q3GL6M8nHuý uffcJMmyxảy ruffcJMmya chXgLhuyện ghXgLì rồi?

 

Tôi khXgLể cuffcJMmyhuyện hXgLanh hXgLcả bhXgLị uffcJMmycảnh sátuffcJMmy dẫnhXgL đhXgLi uffcJMmycho bs3GL6M8nHĩ ThườnghXgL nghehXgL, ô3GL6M8nHng ấy3GL6M8nH 3GL6M8nHnge xo3GL6M8nHg cười3GL6M8nH bảo:

 

- 3GL6M8nHchàg trauffcJMmyi à,3GL6M8nH mấyhXgL ngàhXgLy trhXgLc" cậuuffcJMmy gọuffcJMmyi điệnuffcJMmy hXgLcho thXgLôi nhờ3GL6M8nH tôihXgL nghXgLĩ cáchuffcJMmy giúphXgL LhXgLan LuffcJMmyan 3GL6M8nHnhưg đuffcJMmyến hXgLgiờ tô3GL6M8nHi v3GL6M8nHẫn ch3GL6M8nHưa nghXgLĩ r3GL6M8nHa cáchXgLh guffcJMmyì cả3GL6M8nH. uffcJMmyCảnh s3GL6M8nHát t3GL6M8nHìm anhXgLh thXgLrai hXgLcậu c3GL6M8nHó th3GL6M8nHể hXgLlà vhXgLì 3GL6M8nHviệc khác3GL6M8nH, uffcJMmylàm sauffcJMmyo tôi3GL6M8nH c3GL6M8nHó thể3GL6M8nH 3GL6M8nHbảo 3GL6M8nHcảnh sátuffcJMmy hXgLđến buffcJMmyắt hXgLanh cậuuffcJMmy đc?

 

Bsĩ Thường3GL6M8nH nhXgLói 3GL6M8nHvs tôiuffcJMmy lúuffcJMmyc uffcJMmyLan LahXgLn nhuffcJMmyập việnuffcJMmy w3GL6M8nHả thự3GL6M8nHc luffcJMmyà hXgLông 3GL6M8nHấy đã3GL6M8nH nhuffcJMmyờ hXgL1 nhXgLg' bạn3GL6M8nH ởuffcJMmy đồnuffcJMmy cảnhhXgL suffcJMmyát 3GL6M8nHđến nhàuffcJMmy nuffcJMmyói chuyệnhXgL hXgLvs bố3GL6M8nH mẹhXgL tôuffcJMmyi. hXgLDo luffcJMmyúc ấy3GL6M8nH an3GL6M8nHh cảuffcJMmy kuffcJMmyo 3GL6M8nHcó nhàuffcJMmy nhXgLên bọnhXgL hhXgLọ đã3GL6M8nH gọuffcJMmyi điệuffcJMmyn chXgLho anuffcJMmyh cả,3GL6M8nH uffcJMmynói rhXgLõ v3GL6M8nHs a3GL6M8nHnh cảhXgL bệuffcJMmynh thXgLình củ3GL6M8nHa LhXgLan Lan3GL6M8nH, uffcJMmydặn dòuffcJMmy 3GL6M8nHanh ấ3GL6M8nHy nhất3GL6M8nH đị3GL6M8nHnh fảihXgL đối3GL6M8nH xửuffcJMmy tốuffcJMmyt hXgLvs uffcJMmyLan LahXgLn, nếu3GL6M8nH kuffcJMmyo uffcJMmy1 uffcJMmykhi 3GL6M8nHLan LuffcJMmyan xuffcJMmyảy ruffcJMmya chuyuffcJMmyện guffcJMmyì th3GL6M8nHì cảnh3GL6M8nH sát3GL6M8nH 3GL6M8nHsẽ sờhXgL 3GL6M8nHđến chuyệnuffcJMmy an3GL6M8nHh hXgLbỏ tiề3GL6M8nHn 3GL6M8nHra muuffcJMmya fụuffcJMmy nữ3GL6M8nH về3GL6M8nH làhXgLm vợuffcJMmy. BsĩuffcJMmy ThườnghXgL còuffcJMmyn nóuffcJMmyi anuffcJMmyh uffcJMmycả qu3GL6M8nHen biế3GL6M8nHt rấhXgLt nhi3GL6M8nHều 3GL6M8nHng' ởhXgL đồnuffcJMmy 3GL6M8nHc.sát uffcJMmyvà a3GL6M8nHn hXgLủi hXgLtôi hXgLko nhXgLên uffcJMmyqá hXgLlo lắng.

 

Bởi vìhXgL 3GL6M8nHko biếhXgLt auffcJMmynh cảhXgL vuffcJMmyì shXgLao màuffcJMmy lhXgLại bịuffcJMmy nhXgLg' uffcJMmycủa đồnuffcJMmy c.hXgLsát bắthXgL đhXgLi nênhXgL uffcJMmytôi cũuffcJMmyg uffcJMmychẳg chXgLòn tâmhXgL thXgLrí nhXgLào m3GL6M8nHà hXgLnói chuyện3GL6M8nH vớuffcJMmyi ônhXgLg uffcJMmyvề tìnhXgLh cảuffcJMmynh củauffcJMmy 3GL6M8nHLan La3GL6M8nHn hiện3GL6M8nH giờ.hXgL Tôi3GL6M8nH l3GL6M8nHên xhXgLe 3GL6M8nHđạp đạp3GL6M8nH t3GL6M8nHhẳg vhXgLề uffcJMmynhà. ShXgLuốt đhXgLg' đ3GL6M8nHi uffcJMmytôi chXgLứ ngĩ3GL6M8nH mãiuffcJMmy màhXgL chẳg3GL6M8nH thểhXgL hXgLnào hiểu3GL6M8nH nổi3GL6M8nH đuffcJMmyag cóuffcJMmy chuyện3GL6M8nH guffcJMmyì xảyhXgL r3GL6M8nHa. ChhXgLỉ cóuffcJMmy điềuhXgL trohXgLg lònhXgLg uffcJMmytôi nhẹ3GL6M8nH nhhXgLõm huffcJMmyơn nhiềuuffcJMmy shXgLo hXgLvới lúcuffcJMmy đếhXgLn.Anh cảhXgL bị3GL6M8nH bắthXgL chẳuffcJMmyg cóuffcJMmy l3GL6M8nHiên wuffcJMmyan gì3GL6M8nH đến3GL6M8nH cuộchXgL điệnuffcJMmy thoạuffcJMmyi thXgLôi đ3GL6M8nHã guffcJMmyọi hXgLcho bhXgLsĩ 3GL6M8nHThường mấyuffcJMmy hô3GL6M8nHm 3GL6M8nHtrc", nóuffcJMmyi cáuffcJMmych khác3GL6M8nH, anuffcJMmyh uffcJMmycả hXgLbị dẫnuffcJMmy đ3GL6M8nHi chưhXgLa chắchXgL gìuffcJMmy đãhXgL l3GL6M8nHà v3GL6M8nHì chuhXgLyện c3GL6M8nHủa hXgLLan Lan.

 

Về tớhXgLi 3GL6M8nHnhà, truffcJMmyời đãuffcJMmy uffcJMmyxâm hXgLxẩm tối,hXgL tôihXgL nuffcJMmyói hXgLcho bốuffcJMmy 3GL6M8nHmẹ biếttuffcJMmy nhựg3GL6M8nH gì3GL6M8nH 3GL6M8nHđã 3GL6M8nHnge nguffcJMmyóng đ3GL6M8nHc hXgLở tr3GL6M8nHên huyệuffcJMmyn, uffcJMmyđươg uffcJMmynhiên là3GL6M8nH tuffcJMmyôi đãuffcJMmy giấuhXgL cuffcJMmyhuyện đihXgL gặp3GL6M8nH hXgLbsĩ TuffcJMmyhường. BhXgLố mẹuffcJMmy n3GL6M8nHge nó3GL6M8nHi ahXgLnh cảhXgL uffcJMmyko uffcJMmyfải 3GL6M8nHvì bhXgLắt vìuffcJMmy chhXgLuyện củ3GL6M8nHa LahXgLn LahXgLn c3GL6M8nHũg yê3GL6M8nHn t3GL6M8nHâm f3GL6M8nHần nàhXgLo. MẹhXgL ng3GL6M8nHhĩ c.uffcJMmysát dẫnuffcJMmy anhXgLh uffcJMmycả đuffcJMmyi hXgLlà v3GL6M8nHì nhữuffcJMmyg hXgLchuyện chXgLó liênhXgL wa3GL6M8nHn uffcJMmyđến hXgLmỏ vuffcJMmyàng, hXgLnhưg mhXgLỏ hXgLvàg củauffcJMmy a3GL6M8nHnh cảhXgL uffcJMmyđã đóghXgL cửahXgL kuffcJMmyo khXgLhai tuffcJMmyhác 3GL6M8nHnữa rồi,3GL6M8nH 3GL6M8nHtrên hầm3GL6M8nH mỏ3GL6M8nH làm3GL6M8nH hXgLgì cuffcJMmyòn uffcJMmychuyện 3GL6M8nHgì hXgLnữa 3GL6M8nHchứ?? LẽhXgL n3GL6M8nHào làuffcJMmy chuyệhXgLn cóuffcJMmy hXgLliên wahXgLn đuffcJMmyến vụ3GL6M8nH mhXgLa wỷ3GL6M8nH xuhXgLất hiệhXgLn hXgLlần trc"???

 

Bởi vì3GL6M8nH cáiuffcJMmy 3GL6M8nHmỏ và3GL6M8nHg của3GL6M8nH anuffcJMmyh nằm3GL6M8nH sâuffcJMmyu trohXgLg hXgLnúi, cáchhXgL thôhXgLn 3GL6M8nHtôi đếnhXgL hơnhXgL uffcJMmy10 3GL6M8nHcây 3GL6M8nHsố, huffcJMmyơn n3GL6M8nHữa ở3GL6M8nH nơhXgLi đ3GL6M8nHó mớ3GL6M8nHi ầmuffcJMmy ĩhXgL vhXgLụ hồuffcJMmyn m3GL6M8nHa xhXgLuất hiệnchưahXgL đhXgLc bauffcJMmyo 3GL6M8nHlâu uffcJMmynên b3GL6M8nHố mẹhXgL k3GL6M8nHo uffcJMmybảo hXgLtôi lên3GL6M8nH hầuffcJMmym mỏhXgL củauffcJMmy an3GL6M8nHh xhXgLem saohXgL. ChúhXgLg thXgLôi đànhuffcJMmy f3GL6M8nHải ngồ3GL6M8nHi uffcJMmyở 3GL6M8nHnhà chờ3GL6M8nH đợi.hXgL NuffcJMmyếu 3GL6M8nHnhư a3GL6M8nHnh cả3GL6M8nH 3GL6M8nHko 3GL6M8nHlàm hXgLgì fạmuffcJMmy fáuffcJMmyp hXgLthì c.sáuffcJMmyt nhấthXgL đ3GL6M8nHịnh sẽ3GL6M8nH fhXgLải đưauffcJMmy hXgLanh về.

 

Lúc mẹuffcJMmy uffcJMmymang cơm3GL6M8nH tốihXgL hXgLcho LahXgLn LuffcJMmyan cuffcJMmyó nuffcJMmygồi 3GL6M8nHlại uffcJMmy1 l3GL6M8nHát. TuffcJMmyôi k3GL6M8nHo bhXgLiết hXgLmẹ đ3GL6M8nHã nó3GL6M8nHi nhữ3GL6M8nHg hXgLgì hXgLvs LahXgLn LuffcJMmyan uffcJMmymà cơuffcJMmym nchXgL" mẹ3GL6M8nH 3GL6M8nHbê vàohXgL L3GL6M8nHan LahXgLn uffcJMmyko uffcJMmyhề độguffcJMmy đũa.

 

Đêm hômhXgL đ3GL6M8nHó, an3GL6M8nHh cả3GL6M8nH 3GL6M8nHko trở3GL6M8nH về,hXgL uffcJMmytôi cũg3GL6M8nH cảhXgL uffcJMmyđêm khXgLo chXgLhợp m3GL6M8nHắt, nhXgLằm trên3GL6M8nH giườg3GL6M8nH truffcJMmyằn tr3GL6M8nHọc nghXgLĩ ngợuffcJMmyi 3GL6M8nHlung t3GL6M8nHung. Gà3GL6M8nH ghXgLáy uffcJMmyhồi đầhXgLu tuffcJMmyiên tôuffcJMmyi đã3GL6M8nH hXgLnge t3GL6M8nHhấy tiếghXgL guffcJMmyõ cửa3GL6M8nH uffcJMmykhe khẽ,uffcJMmy tiếg3GL6M8nH gõhXgL rấ3GL6M8nHt nhỏuffcJMmy nh3GL6M8nHưg nhXgLge rất3GL6M8nH uffcJMmyrõ uffcJMmyràng tuffcJMmyrog đêmuffcJMmy 3GL6M8nHkhuya tha3GL6M8nHnh vắng.

 

- Cốc3GL6M8nH.. cốc.3GL6M8nH. cốuffcJMmyc 3GL6M8nH- TihXgLếg 3GL6M8nHgõ cửhXgLa rhXgLất đều3GL6M8nH đặn,hXgL tôi3GL6M8nH cản3GL6M8nHh gi3GL6M8nHác ngồuffcJMmyi dậ3GL6M8nHy khỏihXgL giưuffcJMmyờg, nhXgLhẹ hXgLnhàg hỏi:

 

- AuffcJMmyi đấy?

 

- An3GL6M8nHh An3GL6M8nH, e3GL6M8nHm làuffcJMmy hXgLLan LhXgLan đây,3GL6M8nH uffcJMmymau muffcJMmyở hXgLcửa chhXgLo e3GL6M8nHm hXgLđi !

 

Tôi uffcJMmylắng t3GL6M8nHai nge3GL6M8nH, đuffcJMmyúg l3GL6M8nHà tiếuffcJMmyg củahXgL L3GL6M8nHan L3GL6M8nHan rồhXgLi! LahXgLn LhXgLan đến3GL6M8nH tì3GL6M8nHm tôhXgLi uffcJMmygiờ hXgLnày chắhXgLc hXgLlà cuffcJMmyó 3GL6M8nHchuyện gấphXgL gì3GL6M8nH uffcJMmyr'. TôhXgLi 3GL6M8nHlạnh touffcJMmyát ng'hXgL, vôuffcJMmyi 3GL6M8nHvàng l3GL6M8nHao ruffcJMmya uffcJMmykhỏi giườ3GL6M8nHg, ch3GL6M8nHẳg kịpuffcJMmy uffcJMmymặc áhXgLo liềnhXgL cuffcJMmyhạy uffcJMmyra mởhXgL cửa.

 

Lan LahXgLn láchuffcJMmy 3GL6M8nHng' điuffcJMmy vhXgLào uffcJMmyfòng tuffcJMmyôi, hXgL1 luồ3GL6M8nHg hXgLkhí lạnhuffcJMmy thuffcJMmyeo chXgLô hXgLùa hXgLvào fòn3GL6M8nHg, tôuffcJMmyi lúchXgL ấyhXgL chXgLởi trầuffcJMmyn, thXgLrên hXgLng' mặhXgLc độcuffcJMmy hXgL1 c3GL6M8nHái wuffcJMmyần đùiuffcJMmy r3GL6M8nHùng mhXgLình mhXgLấy c3GL6M8nHái liề3GL6M8nHn vìhXgL lạnh.

 

- An3GL6M8nHh A3GL6M8nHn, uffcJMmycứu uffcJMmyem v3GL6M8nHới hXgL! 3GL6M8nH- La3GL6M8nHn LahXgLn vừ3GL6M8nHa ômhXgL c3GL6M8nHhầm lấyhXgL 3GL6M8nHtôi đãhXgL kuffcJMmyhóc nhXgLức nở.

 

Tôi chẳg3GL6M8nH chXgLòn nguffcJMmyĩ hXgLtới chXgLái 3GL6M8nHlạnh nữa.hXgL ThòuffcJMmy đhXgLầu nuffcJMmyhìn r3GL6M8nHa n3GL6M8nHgoài, thhXgLấy giahXgLn nh3GL6M8nHà buffcJMmyố mhXgLẹ v3GL6M8nHẫn tuffcJMmyắt đènhXgL hXgLtối o3GL6M8nHm tôihXgL mớ3GL6M8nHi yêhXgLn tâuffcJMmym hXgLđóng cửuffcJMmya fòuffcJMmyng l3GL6M8nHại. TôhXgLi cố3GL6M8nH nhXgLói thXgLhật 3GL6M8nHnhỏ 3GL6M8nHvs LauffcJMmyn LhXgLan hXgLlúc nàyhXgL đaguffcJMmy k3GL6M8nHhóc hXgLnức nởhXgL thXgLrog lònghXgL mình:

 

- S3GL6M8nHao hXgLem uffcJMmylại sa3GL6M8nHg đâ3GL6M8nHy vàuffcJMmyo giờhXgL nhXgLày, bố3GL6M8nH mẹhXgL nhhXgLìn thấyuffcJMmy thì...

 

Còn chưuffcJMmya đhXgLể 3GL6M8nHtôi nóihXgL hế3GL6M8nHt thuffcJMmyì LuffcJMmyan LahXgLn đãuffcJMmy đ3GL6M8nHẩy tôuffcJMmyi uffcJMmyra, giọhXgLg ng3GL6M8nHẹn ngào:

 

- NhữuffcJMmyg ngà3GL6M8nHy thág3GL6M8nH n3GL6M8nHày c3GL6M8nHhẳg fảihXgL cuffcJMmy.sốg cuffcJMmyủa couffcJMmyn nuffcJMmyg', euffcJMmym kuffcJMmyo uffcJMmythể uffcJMmychịu đuffcJMmyựg đchXgL nữa..uffcJMmy nhXgLếu auffcJMmynh còhXgLn bỏuffcJMmy mặhXgLc ehXgLm nữhXgLa hXgLem 3GL6M8nHsẽ chXgLhết trc3GL6M8nH" mhXgLặt anuffcJMmyh ngay!

 

- LuffcJMmyan La3GL6M8nHn, hXgLđừg.. uffcJMmyđừg.. ahXgLnh.. ahXgLnh.. hXgL- Bởi3GL6M8nH vì3GL6M8nH hXgLlạnh cứg3GL6M8nH 3GL6M8nHnên toàn3GL6M8nH th3GL6M8nHân tôiuffcJMmy ruuffcJMmyn lênuffcJMmy lậphXgL hXgLcập, miuffcJMmyệg cứhXgLg lhXgLại ch3GL6M8nHả nói3GL6M8nH 3GL6M8nHra lời.

 

Lúc uffcJMmynày uffcJMmyLan L3GL6M8nHan m3GL6M8nHới f3GL6M8nHát hi3GL6M8nHện ruffcJMmya luffcJMmyà thXgLôi hXgLko uffcJMmymặc áouffcJMmy, 3GL6M8nHcô lầ3GL6M8nHn mhXgLò tuffcJMmyrog buffcJMmyóg hXgLđêm kéuffcJMmyo tôihXgL vềuffcJMmy uffcJMmygiườg, lấyuffcJMmy cáiuffcJMmy chXgLhăn kuffcJMmyhoác lhXgLên nghXgL' uffcJMmytôi rhXgL' ng3GL6M8nHồi xuuffcJMmyốg bêuffcJMmyn giư3GL6M8nHờg cạnhuffcJMmy tôi.

 

- uffcJMmyAnh An3GL6M8nH, anhXgLh ngồiuffcJMmy 3GL6M8nHyên cuffcJMmyho ấmhXgL đuffcJMmyi đãuffcJMmy, euffcJMmym 3GL6M8nHcó chuyệuffcJMmyn muốnuffcJMmy uffcJMmynói vhXgLs anh3GL6M8nH! uffcJMmy- L3GL6M8nHan L3GL6M8nHan đãuffcJMmy th3GL6M8nHôi khóc,3GL6M8nH bình3GL6M8nH tĩnhuffcJMmy ngồihXgL đối3GL6M8nH hXgLmặt v3GL6M8nHs tôi.

 

- hXgLLan LhXgLan, c3GL6M8nHó hXgLchuyện gìuffcJMmy thì3GL6M8nH euffcJMmym cứ3GL6M8nH nóiuffcJMmy đhXgLi! uffcJMmy- uffcJMmyGiọg 3GL6M8nHnói của3GL6M8nH tôihXgL hXgLrun ruuffcJMmyn, vừa3GL6M8nH nóihXgL uffcJMmytôi v3GL6M8nHừa mòhXgL tìuffcJMmym uffcJMmycái áouffcJMmy chXgLủa mìnhuffcJMmy ở3GL6M8nH tr3GL6M8nHên giườg.

 

- 3GL6M8nHEm muốnuffcJMmy uffcJMmyanh t3GL6M8nHận mắt3GL6M8nH hXgLnhìn thấuffcJMmyy anuffcJMmyh cuffcJMmyả anuffcJMmyh hXgLđã 3GL6M8nHgiày v3GL6M8nHò ehXgLm 3GL6M8nHntn. uffcJMmy- hXgLLan uffcJMmyLan uffcJMmyvừa nóhXgLi vừuffcJMmya bậ3GL6M8nHt đènuffcJMmy bà3GL6M8nHn, căn3GL6M8nH fònhXgLg hXgLtối uffcJMmyom bỗghXgL 3GL6M8nHchốc ság3GL6M8nH lên.

 

Tôi sữg3GL6M8nH sờhXgL nhìhXgLn L3GL6M8nHan LanhXgL. CôuffcJMmy uffcJMmyấy đứguffcJMmy trcuffcJMmy" mặtuffcJMmy tôhXgLi chXgLởi sạ3GL6M8nHch wầnuffcJMmy uffcJMmyáo trhXgLên ng3GL6M8nH' mình,uffcJMmy n3GL6M8nHgay cả3GL6M8nH uffcJMmywần á3GL6M8nHo 3GL6M8nHlót cũghXgL khXgLo mặuffcJMmyc, cơhXgL t3GL6M8nHhể trầnhXgL trụi3GL6M8nH của3GL6M8nH uffcJMmycô hiệhXgLn rhXgLa hXgLtrc" mắtuffcJMmy tôi.

 

Tôi uffcJMmyko dá3GL6M8nHm nhhXgLìn 3GL6M8nHlâu, vộihXgLi vàuffcJMmyg ngohXgLảnh mặtuffcJMmy điuffcJMmy chuffcJMmyỗ khác,hXgL hốtuffcJMmy hoảhXgLg nói:

 

- LhXgLan L3GL6M8nHan, euffcJMmym.. em3GL6M8nH.. e3GL6M8nHm làn3GL6M8nH cuffcJMmyái gìhXgL thế3GL6M8nH hả?

 

- EhXgLm chỉuffcJMmy m3GL6M8nHuốn 3GL6M8nHđể chhXgLo anuffcJMmyh nhì3GL6M8nHn th3GL6M8nHấy ôhXgLng an3GL6M8nHh trauffcJMmyi uffcJMmyko uffcJMmy= cầmuffcJMmy thhXgLú củuffcJMmya a3GL6M8nHnh đãhXgL đhXgLể 3GL6M8nHlại nhữghXgL gìuffcJMmy trên3GL6M8nH nguffcJMmy' euffcJMmym hXgL! hXgL- GihXgLọg nuffcJMmyói chXgLủa hXgLLan LahXgLnvừa như3GL6M8nH oá3GL6M8nHn thXgLrách vừ3GL6M8nHa nh3GL6M8nHư fẫnuffcJMmy nộ.

 

- LuffcJMmyan LanuffcJMmy, uffcJMmyđừg.. đ3GL6M8nHừg uffcJMmycó uffcJMmynhư vậy!3GL6M8nH 3GL6M8nHa hXgLbiết hXgLa uffcJMmycả uffcJMmycó lỗhXgLi v3GL6M8nHs uffcJMmye! uffcJMmy- TôiuffcJMmy hXgLko 3GL6M8nHdám nhìnuffcJMmy LahXgLn Lan

 

- KihXgLm uffcJMmyAn, nếu3GL6M8nH nhXgLhư uffcJMmyanh uffcJMmylà đànhXgL ôuffcJMmyng thìuffcJMmy mauffcJMmyu nhXgLgoảnh 3GL6M8nHđầu lại3GL6M8nH, muffcJMmyở t3GL6M8nHo mắuffcJMmyt màhXgL hXgLnhìn chuffcJMmyo k3GL6M8nHĩ! hXgL- LhXgLan L3GL6M8nHan gầ3GL6M8nHn nhuffcJMmyư quhXgLát uffcJMmylên vhXgLs tôi.

 

Tôi chầmuffcJMmy cuffcJMmyhậm ngoảnhXgLh uffcJMmyđầu lạ3GL6M8nHi, t3GL6M8nHừ từhXgL uffcJMmyhe h3GL6M8nHé mắhXgLt. hXgLCảnh tượguffcJMmy tuffcJMmyrc" muffcJMmyắt uffcJMmykhiến hXgLtôi cảnhuffcJMmy thuffcJMmyầy uffcJMmyngẹt thở.

 

Nhữg uffcJMmyđg' cuffcJMmyog đầy3GL6M8nH w3GL6M8nHến rũhXgL t3GL6M8nHrên thâuffcJMmyn uffcJMmyhình uffcJMmytrần trụi,uffcJMmy 3GL6M8nHlàn d3GL6M8nHa hXgLtrơn láuffcJMmyg hXgLnhư toảuffcJMmy suffcJMmyág 3GL6M8nHdưới ánhuffcJMmy đèuffcJMmyn mhXgLờ ảo,máihXgL hXgLtóc d3GL6M8nHài đuffcJMmyen mượtuffcJMmy xuffcJMmyổ tunuffcJMmyg, b3GL6M8nHuôg xoãuffcJMmy hXgLtrên uffcJMmy2 b3GL6M8nHờ v3GL6M8nHai trắhXgLg ngần,hXgL đôiuffcJMmy maắthXgL t3GL6M8nHo 3GL6M8nHlong lahXgLnh tr3GL6M8nHàn ngậ3GL6M8nHp nỗhXgLi uuffcJMmyất hậnuffcJMmy, kuffcJMmyhuôn mặthXgL xin3GL6M8nHh đẹpuffcJMmy hXgLcòn hXgLvươg lạhXgLi 3GL6M8nH2 hàghXgL uffcJMmylệ. CóuffcJMmy lẽuffcJMmy v3GL6M8nHì thXgLâm trạ3GL6M8nHg qhXgLá fẫn3GL6M8nH uấuffcJMmyt nêuffcJMmyn ngựchXgL hXgLcô đahXgLg fập3GL6M8nH fồng,hXgL hXgLtoàn thXgLhân nhXgLhư rhXgLun rẩy..

 

- hXgLA mởuffcJMmy tuffcJMmyo muffcJMmyắt màhXgL nhìn,3GL6M8nH hXgLở uffcJMmyđây.. ởhXgL uffcJMmyđây.. chỗhXgL n3GL6M8nHày nữa..hXgL 3GL6M8nHnhìn xeuffcJMmym hXgLgã s3GL6M8nHúc s3GL6M8nHinh ấyuffcJMmy đã3GL6M8nH luffcJMmyàm guffcJMmyì uffcJMmyvs 3GL6M8nHem! 3GL6M8nH- La3GL6M8nHn La3GL6M8nHn khXgLéo tauffcJMmyy tôihXgL hXgLchỉ vuffcJMmyào nhữghXgL nơuffcJMmyi buffcJMmyị thươhXgLg 3GL6M8nHtrên nuffcJMmyg' mìnhuffcJMmy, tôhXgLi cuffcJMmyó uffcJMmythể cảuffcJMmym uffcJMmynhận hXgLđc 3GL6M8nHđôi bànuffcJMmy tuffcJMmyay m3GL6M8nHềm hXgLmại củahXgL chXgLô khXgLo uffcJMmyngừg hXgLrun rẩy.

 

Nhìn thhXgLeo hXgLngón uffcJMmytay cuffcJMmyhỉ uffcJMmycủa c3GL6M8nHô, tô3GL6M8nHi có3GL6M8nH thểhXgL nhhXgLìn thấy3GL6M8nH r3GL6M8nHõ nhữguffcJMmy 3GL6M8nHvết bầmuffcJMmy tímuffcJMmy hXgLkhắp tuffcJMmyrên uffcJMmy2 bầuuffcJMmy ngựchXgL đầyuffcJMmy 3GL6M8nHđặn vàhXgL duffcJMmyọc 3GL6M8nH2 bắphXgL đuffcJMmyùi t3GL6M8nHrắg nõ3GL6M8nHn nàuffcJMmy, khắphXgL nhXgLg' hXgLcô chhXgLỗ xuffcJMmyanh chỗ3GL6M8nH hXgLtím, chhXgLẳg cầhXgLn hhXgLỏi cũhXgLg biếtnhữghXgL v3GL6M8nHết t3GL6M8nHhươg trhXgLên n3GL6M8nHg' LhXgLan hXgLLan đềuhXgL l3GL6M8nHà uffcJMmydo 3GL6M8nHanh cuffcJMmyả hXgLgây 3GL6M8nHra. TôihXgL hXgLcó thểuffcJMmy hXgLtưởg tưuffcJMmyợg đchXgL sựuffcJMmy điênhXgL cuffcJMmyuồg củahXgL anhXgLh chXgLả lúchXgL gihXgLày vhXgLò uffcJMmyLan La3GL6M8nHn vuffcJMmyà sựuffcJMmy đa3GL6M8nHu đớnuffcJMmy cũghXgL nhưhXgL tủi3GL6M8nH n3GL6M8nHhục củahXgL uffcJMmycô khhXgLi uffcJMmyfải cắnhXgL 3GL6M8nHrăg chXgLhịu đựhXgLg sựhXgL 3GL6M8nHchà 3GL6M8nHđạp ấy3GL6M8nH. Chẳg3GL6M8nH trácuffcJMmyh mhXgLà giữauffcJMmy đêmhXgL khuhXgLya thahXgLnh uffcJMmyvắg, La3GL6M8nHn LahXgLn l3GL6M8nHại kêhXgLu hXgLlên thảm3GL6M8nH thiết3GL6M8nH hXgLnhư vậy.

 

- LhXgLan 3GL6M8nHLan, an3GL6M8nHh ấyhXgL.. 3GL6M8nH- TuffcJMmyôi nuffcJMmyhất hXgLthời nghẹnhXgL lời3GL6M8nH kuffcJMmyo biết3GL6M8nH fhXgLải 3GL6M8nHnói gì

 

- uffcJMmyAnh thXgLa h3GL6M8nHoàn toà3GL6M8nHn 3GL6M8nHko fải3GL6M8nH c3GL6M8nHon nhXgLg'! uffcJMmy- LuffcJMmyan LuffcJMmyan bưguffcJMmy hXgLmặt khuffcJMmyóc nứhXgLc nởuffcJMmy, nuffcJMmyhữg guffcJMmyiọt nchXgL" mắ3GL6M8nHt c3GL6M8nHhảy hXgLra ngouffcJMmyài tuffcJMmyheo 3GL6M8nHkẽ tahXgLy cô.

 

- LhXgLan uffcJMmyLan, emhXgL..! hXgL- tuffcJMmyôi thuffcJMmyực uffcJMmysự hXgLko biếuffcJMmyt fảihXgL ahXgLn ủiuffcJMmy chXgLô ấyhXgL nthXgLn nữa.

 

- uffcJMmyem đãuffcJMmy 3GL6M8nHchịu đhXgLủ hXgLlắm ruffcJMmy', nếuffcJMmyu uffcJMmycứ tihXgLếp t3GL6M8nHục n3GL6M8nHtn 3GL6M8nHem sẽhXgL uffcJMmyfát điê3GL6M8nHn mấ3GL6M8nHt. Rõ3GL6M8nH ràhXgLg hXgLanh biếtuffcJMmy là3GL6M8nH e3GL6M8nHm yê3GL6M8nHu an3GL6M8nHh, ehXgLm ởuffcJMmy hXgLlại đâyhXgL cũhXgLg l3GL6M8nHà hXgLvì hXgLanh mà!hXgL 3GL6M8nH- nhì3GL6M8nHn LuffcJMmyan LuffcJMmyan đag3GL6M8nH1 thưuffcJMmyơg uffcJMmynhư vuffcJMmyậy uffcJMmytrog hXgLlòng hXgLtôi càguffcJMmy rối3GL6M8nH n3GL6M8nHhư tơ3GL6M8nH vò.

 

- LauffcJMmyn LhXgLan, anh..

 

- hXgLa 3GL6M8nHđã thXgLừg hXgLnói 3GL6M8nHsẽ uffcJMmyche chuffcJMmyở chhXgLo 3GL6M8nHe, uffcJMmya có3GL6M8nH th3GL6M8nHể cuffcJMmyứ giưuffcJMmyơg mắthXgL hXgLnhìn 3GL6M8nHe bị3GL6M8nH hXgLng' t3GL6M8nHa 3GL6M8nHchà đạpuffcJMmy nhXgLhư vhXgLậy saouffcJMmy.. uffcJMmy- LahXgLn L3GL6M8nHan đ3GL6M8nHag chấ3GL6M8nHt vấnhXgL tôi.

 

Thấy tôihXgL ấphXgL ún3GL6M8nHg mãuffcJMmyi chhXgLẳg nó3GL6M8nHi 3GL6M8nHra lời,uffcJMmy LahXgLn 3GL6M8nHLan l3GL6M8nHại hXgLgục mặuffcJMmyt vào3GL6M8nH ngựhXgLc tôiuffcJMmy ohXgLà k3GL6M8nHhóc tuyệt3GL6M8nH vọng.

 

Nhìn nguffcJMmy' couffcJMmyn gá3GL6M8nHi đầyuffcJMmy thươguffcJMmy t3GL6M8nHích trcuffcJMmy" mhXgLặt, trhXgLái uffcJMmytim tôihXgL hXgLko khhXgLỏi đahXgLu uffcJMmyđớn. TôihXgL nghiếnuffcJMmy chuffcJMmyặt răghXgL, uffcJMmytrog đầuuffcJMmy vụtuffcJMmy 3GL6M8nHqa uffcJMmy1 suuffcJMmyy nghĩ.

 

- hXgLLan LauffcJMmyn, hXgLa hXgLdẫn 3GL6M8nHe đuffcJMmyi, 3GL6M8nHđi cuffcJMmyàg x3GL6M8nHa càhXgLg tốt3GL6M8nH, uffcJMmyko bjuffcJMmyờ whXgLay t3GL6M8nHrở lạ3GL6M8nHi nữa!

 

Lan La3GL6M8nHn thôuffcJMmyi khóc,hXgL nghXgLẩg đầu,hXgL kh3GL6M8nHuôn uffcJMmymặt ướthXgL đẫm3GL6M8nH nc3GL6M8nH" m3GL6M8nHắt nghXgLhi hoặc3GL6M8nH nhì3GL6M8nHn tôi:

 

- T3GL6M8nHhật ko?

 

Tôi g3GL6M8nHật 3GL6M8nHđầu chẳg3GL6M8nH chút3GL6M8nH dhXgLo dự:

 

- Thật,3GL6M8nH 3GL6M8nHa sẽuffcJMmy uffcJMmydẫn hXgLe chạyhXgL trốn!

 

..

 

Tôi uffcJMmywết địnhhXgL sẽuffcJMmy hXgLdẫn LuffcJMmyan hXgLLan chhXgLạy trốn,3GL6M8nH nhưguffcJMmy hXgLvì chuyệnhXgL hXgLnày xả3GL6M8nHy 3GL6M8nHra qá3GL6M8nH đ3GL6M8nHột ngộthXgL, 3GL6M8nHko 3GL6M8nHcó thờihXgL g3GL6M8nHian đểhXgL chuẩn3GL6M8nH bhXgLị. La3GL6M8nHn LhXgLan thXgLrên nhXgLg' khXgLo uffcJMmycó 3GL6M8nH1 xuuffcJMmy, chXgLòn tôiuffcJMmy chỉhXgL c3GL6M8nHó vàihXgL thXgLrăm tuffcJMmyiền ti3GL6M8nHêu vặt3GL6M8nH 3GL6M8nHhằg ngàyhXgL, kuffcJMmyo chXgLó uffcJMmytiền thXgLhì uffcJMmychẳg thhXgLể c3GL6M8nHhạy đuffcJMmyc xuffcJMmya, hơhXgLn hXgLnữa tuffcJMmyrời 3GL6M8nHđã sá3GL6M8nHf uffcJMmyr', giờhXgL màuffcJMmy chạyhXgL rất3GL6M8nH dễhXgL bị3GL6M8nH fáthXgL hiện.

 

Tôi liềuffcJMmyn bà3GL6M8nHn bạc3GL6M8nH vhXgLs 3GL6M8nHLan L3GL6M8nHan, đ3GL6M8nHợi t3GL6M8nHôi vuffcJMmyài 3GL6M8nHngày ngĩ3GL6M8nH hXgLcách khXgLiếm đchXgL uffcJMmy1 mónhXgL tiền3GL6M8nH hXgLlớn hXgLr' sẽuffcJMmy 3GL6M8nHtìm cơuffcJMmy 3GL6M8nHhội bỏuffcJMmy chạhXgLy. La3GL6M8nHn LahXgLn 3GL6M8nHnge xohXgLg 3GL6M8nHliền ghXgLật đầu3GL6M8nH hXgLđồg ý.TôiuffcJMmy giụcuffcJMmy 3GL6M8nHLan LahXgLn mahXgLu uffcJMmymau truffcJMmyở vuffcJMmyề fòng3GL6M8nH ahXgLnh cả3GL6M8nH, côuffcJMmy ôhXgLm cuffcJMmyhầm 3GL6M8nHlấy tô3GL6M8nHi, hônuffcJMmy tôhXgLi suffcJMmyay đắm3GL6M8nH hXgLr' mới3GL6M8nH mặ3GL6M8nHc lạuffcJMmyi wầhXgLn áhXgLo 3GL6M8nHvà hXgLđi uffcJMmyra n3GL6M8nHgoài. TôiuffcJMmy nuffcJMmyhìn hXgLtheo qhXgLa kuffcJMmyhe hXgLcửa chXgLho đến3GL6M8nH khuffcJMmyi cá3GL6M8nHi b3GL6M8nHóg uffcJMmycủa uffcJMmycô uffcJMmykhuất sa3GL6M8nHu cáuffcJMmynh cửahXgL ghXgLian fònhXgLg fí3GL6M8nHa thXgLây hXgLmới yêhXgLn tâmuffcJMmy truffcJMmyở lạihXgL giườg.

 

Chiếc chhXgLăn hXgLbôg đ3GL6M8nHã 3GL6M8nHchẳg còuffcJMmyn hơiuffcJMmy ấ3GL6M8nHm n3GL6M8nHhưg 3GL6M8nHdườg uffcJMmynhư vẫn3GL6M8nH cuffcJMmyòn 3GL6M8nHfảg fấtuffcJMmy mùuffcJMmyi h3GL6M8nHươg củuffcJMmya LahXgLn LahXgLn. 3GL6M8nHTôi mìhXgLnh trầhXgLn ôm3GL6M8nH 3GL6M8nHchặt 3GL6M8nHcái chhXgLăn vhXgLào luffcJMmyòng, n3GL6M8nHgồi nhXgLgây ruffcJMmya 3GL6M8nHở trên3GL6M8nH uffcJMmygiườg 3GL6M8nHnhư uffcJMmy1 thằguffcJMmy khờhXgL. HồuffcJMmyi lâuuffcJMmy tôiuffcJMmy nh3GL6M8nHớ nhXgLhớ ruffcJMmya nhữg3GL6M8nH guffcJMmyì đãhXgL nóiuffcJMmy vhXgLs hXgLLan Lan.

 

Giờ nghĩ3GL6M8nH lạhXgLi m3GL6M8nHà tôhXgLi thấyuffcJMmy cuffcJMmyó đôi3GL6M8nH chú3GL6M8nHt hốiuffcJMmy hận,hXgL đáguffcJMmy l3GL6M8nHẽ 3GL6M8nHra tôihXgL 3GL6M8nHko nê3GL6M8nHn 3GL6M8nHhứa uffcJMmynhư hXgLvậy vhXgLs L3GL6M8nHan LauffcJMmyn.Tôi đ3GL6M8nHồg ý3GL6M8nH sẽuffcJMmy dẫnuffcJMmy La3GL6M8nHn La3GL6M8nHn cuffcJMmyao chạyhXgL xuffcJMmya bahXgLy chXgLũg uffcJMmycó ngĩhXgLa 3GL6M8nHlà tôiuffcJMmy đ3GL6M8nHã lé3GL6M8nHn 3GL6M8nHlút ăn3GL6M8nH cắphXgL nuffcJMmyg' fụhXgL nữuffcJMmy muffcJMmyà anuffcJMmyh cuffcJMmyả đuffcJMmyã bỏ3GL6M8nH tiề3GL6M8nHn uffcJMmyra muhXgLa về.uffcJMmy NếuhXgL nhưuffcJMmy uffcJMmytôi luffcJMmyàm nhưhXgL vhXgLậy thậhXgLt, tôuffcJMmyi shXgLẽ trởhXgL thàhXgLnh kẻ3GL6M8nH 3GL6M8nHfản bội3GL6M8nH an3GL6M8nHh cả,hXgL tuffcJMmyhậm c3GL6M8nHhí uffcJMmycả cá3GL6M8nHi ghXgLia 3GL6M8nHđình nàyuffcJMmy. AhXgLnh cả3GL6M8nH sẽ3GL6M8nH uffcJMmyko uffcJMmytha chhXgLo tôuffcJMmyi, b3GL6M8nHố muffcJMmyẹ cũghXgL sẽhXgL uffcJMmyko hXgLtha t3GL6M8nHhứ chhXgLo tôi.

 

Thế nhưguffcJMmy dùuffcJMmy gìuffcJMmy tôhXgLi hXgLcũg hXgLđã hứahXgL v3GL6M8nHs LanLahXgLn rhXgL', muffcJMmyà tôhXgLi lạihXgL i3GL6M8nHu uffcJMmycô ấyhXgL đếnhXgL nuffcJMmyhư vậhXgLy, thuffcJMmyực sựuffcJMmy tôihXgLko th3GL6M8nHể chịuuffcJMmy đựguffcJMmy uffcJMmyđc hXgLviệc ahXgLnh cả3GL6M8nH hếthXgL lầnhXgL nàuffcJMmyy đếnhXgL hXgLlần khácuffcJMmy gihXgLày 3GL6M8nHvò côuffcJMmy ấy.

 

Nếu hXgLđã wết3GL6M8nH đị3GL6M8nHnh nhưuffcJMmy vậy3GL6M8nH uffcJMmyr' 3GL6M8nHthì thXgLôi hXgLbuộc fuffcJMmyải thựcuffcJMmy hiệhXgLn lời3GL6M8nH hứahXgL cuffcJMmyủa mìnhuffcJMmy.Tôi 3GL6M8nHko thuffcJMmyể đuffcJMmyể 3GL6M8nHcho LuffcJMmyan LahXgLn màhXgL tôhXgLi ihXgLu thhXgLươg fhXgLải thấ3GL6M8nHt uffcJMmyvọg, như3GL6M8nH vậyuffcJMmy sẽ3GL6M8nH huỷ3GL6M8nH hoạihXgL chXgLô 3GL6M8nHấy. NhXgLếu nhưhXgL tôuffcJMmyi cứuffcJMmy n3GL6M8nHgây duffcJMmyại bỏhXgL mặchXgL suffcJMmyự s3GL6M8nHốg chếthXgL cuffcJMmyủa 3GL6M8nHLan LhXgLan thìuffcJMmy 3GL6M8nHchắc chXgLhắn 3GL6M8nHbệnh hXgLcũ củuffcJMmya côhXgL hXgLsẽ lạihXgL tá3GL6M8nHi fáhXgLt, tuffcJMmyhậm chíuffcJMmy cô3GL6M8nH sẽuffcJMmy uffcJMmyko thể3GL6M8nH số3GL6M8nHg tiếpuffcJMmy 3GL6M8nHđc nữa!

 

Muốn dhXgLẫn La3GL6M8nHn La3GL6M8nHn cauffcJMmyo chạyuffcJMmy xuffcJMmya b3GL6M8nHay trc3GL6M8nH" tihXgLên fả3GL6M8nHi uffcJMmykiếm đ3GL6M8nHc 3GL6M8nH1 muffcJMmyón tiềnlớn.MặcuffcJMmy d3GL6M8nHù uffcJMmyko c3GL6M8nHần q3GL6M8nHá nhiềuuffcJMmy nhưuffcJMmyg 3GL6M8nHcũg fảhXgLi đ3GL6M8nHủ lhXgLộ uffcJMmyfí đhXgLể chúhXgLg hXgLtôi đhXgLến hXgL1 nơihXgL th3GL6M8nHật hXgLxa. ChXgLó th3GL6M8nHể LuffcJMmyan 3GL6M8nHLan suffcJMmyẽ hXgLdẫn tuffcJMmyôi vềhXgL n3GL6M8nHhà cuffcJMmyô hXgLấy, uffcJMmynhư vậ3GL6M8nHy thXgLhì chuffcJMmyúg tôi3GL6M8nH suffcJMmyẽ hXgLđc uffcJMmyan toàn.uffcJMmy 3GL6M8nHChỉ cầuffcJMmyn cólhXgLộ hXgLfí, hXgLbc" t3GL6M8nHiếp tuffcJMmyheo là3GL6M8nH tì3GL6M8nHm cơ3GL6M8nH hộihXgL 3GL6M8nHbỏ tuffcJMmyrốn. uffcJMmyTôi thầm3GL6M8nH mohXgLg m3GL6M8nHấy nhXgLgày tuffcJMmyới anuffcJMmyh chXgLả đừghXgL c3GL6M8nHó về,3GL6M8nH ahXgLnh cuffcJMmyả uffcJMmyko chXgLó nhàhXgL uffcJMmysẽ bớthXgL 3GL6M8nHđc uffcJMmy1 chútuffcJMmy uffcJMmynguy hiểm.uffcJMmy ĐauffcJMmyng t3GL6M8nHrầm ngâhXgLm 3GL6M8nHsuy nghuffcJMmyĩ th3GL6M8nHì tôi3GL6M8nH nguffcJMmye hXgLthấy hXgLcó tiếguffcJMmy 3GL6M8nHmẹ 3GL6M8nHgọi lê3GL6M8nHn ăuffcJMmyn sáng.

 

Anh cả3GL6M8nH khXgLo hXgLcó nhà3GL6M8nH, uffcJMmyLan LhXgLan cũuffcJMmyg uffcJMmylên 3GL6M8nHăn s3GL6M8nHág 3GL6M8nHchug v3GL6M8nHs hXgL2 hXgLmẹ cohXgLn tuffcJMmyôi. Bốko3GL6M8nH m3GL6M8nHuốn ăn3GL6M8nH nhXgLên vẫhXgLn chưhXgLa dhXgLậy, m3GL6M8nHẹ thởuffcJMmy dhXgLài b3GL6M8nHê hXgLbát lêuffcJMmyn r'luffcJMmyại hXgLngao 3GL6M8nHngán đặtuffcJMmy hXgLbát xuốg.

 

- AuffcJMmyn NhhXgLi, buffcJMmyố cohXgLn 3GL6M8nHbệnh hXgLlâu thếuffcJMmy màuffcJMmy k3GL6M8nHo kh3GL6M8nHỏi, bhXgLsĩ KiuffcJMmym Nhấ3GL6M8nHt NhủuffcJMmy đãhXgL k3GL6M8nHê bn3GL6M8nHhiu thuốchXgL mhXgLà mãuffcJMmyi hXgLvẫn khXgLo kuffcJMmyhỏi, khXgLhó khXgLhăn hXgLlắm hXgL2 n3GL6M8nHgày trc3GL6M8nH" tinuffcJMmyh 3GL6M8nHthần củuffcJMmya uffcJMmyông ấyhXgL m3GL6M8nHới uffcJMmycó chúthXgL bi3GL6M8nHến chXgLhuyển thếuffcJMmy mhXgLà a3GL6M8nHnh cảhXgL chXgLon lại3GL6M8nH hXgLbị chXgL.sát dẫuffcJMmyn 3GL6M8nHđi. uffcJMmyCả uffcJMmyngày 3GL6M8nHhwa buffcJMmyố uffcJMmycon chhXgLẳg hXgLăn chúuffcJMmyt uffcJMmygì, hhXgL.nai 3GL6M8nHcũg k3GL6M8nHo chịu3GL6M8nH uffcJMmyxuốg giườg,3GL6M8nH chXgLứ thếhXgL nhXgLày thhXgLì hXgLbiết luffcJMmyàm thếuffcJMmy nàouffcJMmy?- hXgLMẹ buồn3GL6M8nH rầhXgLu nói.

 

Tôi b3GL6M8nHuôg buffcJMmyát đũ3GL6M8nHa đi3GL6M8nH vào3GL6M8nHtrog b3GL6M8nHuồg uffcJMmythăm bố.hXgL B3GL6M8nHố nhắhXgLm mắ3GL6M8nHt nằ3GL6M8nHm iuffcJMmym lìmuffcJMmy trên3GL6M8nH giườg3GL6M8nH, hìhXgLnh nh3GL6M8nHư uffcJMmylà ôuffcJMmyng đaguffcJMmy ngủhXgL hXgLrất sahXgLy. Mẹ3GL6M8nH đ3GL6M8nHi t3GL6M8nHheo s3GL6M8nHau tôi3GL6M8nH, lấyuffcJMmy tuffcJMmyay giậthXgL guffcJMmyiật uffcJMmyvạt áouffcJMmy tôi,hXgL liếchXgL tô3GL6M8nHi 3GL6M8nH1 cái3GL6M8nH uffcJMmyra ýuffcJMmy đừhXgLg làmhXgL fiềnuffcJMmy bốuffcJMmy. Tôi3GL6M8nH v3GL6M8nHốn định3GL6M8nH nhXgLói vuffcJMmys buffcJMmyố vhXgLài câhXgLu nhưguffcJMmy lời3GL6M8nH vừauffcJMmy đến3GL6M8nH cuffcJMmyổ uffcJMmyhọg hXgLthì đãhXgL hXgLbị hXgLngẹn luffcJMmyại r'.

 

Ra khhXgLỏi fònghXgL củ3GL6M8nHa bố3GL6M8nH mẹ,hXgL tôhXgLi khuffcJMmye khuffcJMmyẽ nóhXgLi vhXgLs mẹ:

 

- MhXgLẹ, c3GL6M8nHon cóuffcJMmy hXgLwen b3GL6M8nHsĩ ThưhXgLờng 3GL6M8nHở b.vihXgLện huyệ3GL6M8nHn. ÔnguffcJMmy ấyuffcJMmy lhXgLà b.sĩ3GL6M8nH guffcJMmyiỏi nhất3GL6M8nH ở3GL6M8nH hhXgLuyện n3GL6M8nHày đấy3GL6M8nH, hahXgLy l3GL6M8nHà đểhXgL c3GL6M8nHon mờ3GL6M8nHi ôuffcJMmyng ấy3GL6M8nH đến3GL6M8nH hXgLkhám 3GL6M8nHcho bố3GL6M8nH xhXgLem thuffcJMmyế nào!

 

Mẹ nghXgLe ruffcJMmy' uffcJMmygật đuffcJMmyầu đồghXgL uffcJMmyý. BàhXgL đ3GL6M8nHi 3GL6M8nHvào t3GL6M8nHrog fòuffcJMmyng lấyhXgL uffcJMmy1 3GL6M8nHxấp tiuffcJMmyền dà3GL6M8nHy c3GL6M8nHộm đưa3GL6M8nH chhXgLo tôi

 

- AuffcJMmyn Nh3GL6M8nHi, couffcJMmyn mauffcJMmyu m3GL6M8nHau ăhXgLn 3GL6M8nHság hXgLr' vàohXgL b.vhXgLiện mờihXgL b.uffcJMmysĩ hXgLThườg đếnhXgL 3GL6M8nHđây đihXgL! Ch3GL6M8nHo hXgLdù fải3GL6M8nH 3GL6M8nHtiêu hXgLhao bnhi3GL6M8nHu tiền,3GL6M8nH chXgLhỉ cầnuffcJMmy chữuffcJMmya kh3GL6M8nHỏi bệnhuffcJMmy chuffcJMmyo hXgLbố cohXgLn làhXgL hXgLđc! hXgL- NóiuffcJMmy r3GL6M8nH' mhXgLẹ nuffcJMmyhét tiềnuffcJMmy uffcJMmyvào hXgLtay uffcJMmytôi, còn3GL6M8nH uffcJMmydặn d3GL6M8nHò tuffcJMmyôi hXgLnhớ 3GL6M8nHmua chúuffcJMmyt uffcJMmyqà hXgLcáp biếhXgLu b.shXgLĩ Thường.

 

Ăn uffcJMmysÁg x3GL6M8nHog, LauffcJMmyn La3GL6M8nHn lhXgLiếc 3GL6M8nHtôi hXgL1 cuffcJMmyái uffcJMmyr' luffcJMmyẳg lặng3GL6M8nH vềhXgL fòn3GL6M8nHg k3GL6M8nHo nóiuffcJMmy hXgL1 lời.hXgL hXgLTôi đẩhXgLy xuffcJMmye đạphXgL rhXgLa chuẩ3GL6M8nHn bhXgLị điuffcJMmy hXgLlên huyện3GL6M8nH, lúuffcJMmyc đ3GL6M8nHến cửa,3GL6M8nH ngoản3GL6M8nHh đầuuffcJMmy lại3GL6M8nH 3GL6M8nHnhìn thấyhXgL LauffcJMmyn LauffcJMmyn đ3GL6M8nHag đứghXgL uffcJMmydựa c3GL6M8nHửa f3GL6M8nHòng nhXgLhìn thuffcJMmyeo 3GL6M8nHtôi. TôhXgLi guffcJMmyật ghXgLật đầuuffcJMmy uffcJMmyvs hXgLcô, hXgLLan hXgLLan l3GL6M8nHiền xuffcJMmyoay nhXgLg' đhXgLi vàohXgL fòng.

 

Tôi ruffcJMmya shXgLức nhấnhXgL pêhXgL đa3GL6M8nHn, đạp3GL6M8nH 3GL6M8nH1 mạchXgLh mấyhXgL chụ3GL6M8nHc chXgLây hXgLlên b.hXgLviện huyệhXgLn uffcJMmy. Vừa3GL6M8nH 3GL6M8nHgặp hXgLđc hXgLb.sị ThườnuffcJMmyg từuffcJMmy b.viuffcJMmyện đ3GL6M8nHi uffcJMmyra, tôihXgL vộuffcJMmyi vàhXgLg chhXgLạy đế3GL6M8nHn chà3GL6M8nHo hỏi

 

- B.suffcJMmyĩ ThưhXgLờng, chuffcJMmyáu đếuffcJMmyn tì3GL6M8nHm uffcJMmyb.sĩ đây!hXgL Bố3GL6M8nH cháuhXgL bịhXgL bệnh3GL6M8nH, bệ3GL6M8nHnh hXgLtình uffcJMmykhá nghiêhXgLm trọuffcJMmyng, hXgLcháu muffcJMmyuốn fiuffcJMmyền hXgLb.sĩ đến3GL6M8nH nuffcJMmyhà cháu3GL6M8nH hXgL1 chuffcJMmyuyến kháhXgLm ch3GL6M8nHo hXgLbố chá3GL6M8nHu uffcJMmyxem thếhXgL nào!

 

Ông d3GL6M8nHo dự3GL6M8nH hXgL1 láthXgL ruffcJMmy' nói:

 

- uffcJMmyChàng trai3GL6M8nH, cậuuffcJMmy cứ3GL6M8nH uffcJMmyđạp xhXgLe về3GL6M8nH trcuffcJMmy", thXgLôi rất3GL6M8nH thuhXgLộc đ3GL6M8nHg' 3GL6M8nHở hXgLthôn cậu,3GL6M8nH t3GL6M8nHôi fả3GL6M8nHi 3GL6M8nHxử lí3GL6M8nH nhXgLốt chú3GL6M8nHt việcuffcJMmy, 3GL6M8nHxog việcuffcJMmy hXgLtôi sẽuffcJMmy đến!

 

Tôi cảm3GL6M8nH kíchXgLh ghXgLật đầ3GL6M8nHu rhXgL' đạuffcJMmyp xuffcJMmye về,đuffcJMmyi hXgL1 đouffcJMmyạn x3GL6M8nHa r3GL6M8nH' vuffcJMmyẫn nuffcJMmyge cuffcJMmyó 3GL6M8nHng' nóhXgLi chuyệhXgLn v3GL6M8nHs b.sĩuffcJMmy Thường.

 

- 3GL6M8nHViện trườg,hXgL h.nauffcJMmyi cuffcJMmyon hXgLtrai 3GL6M8nHviện trưởnghXgL 3GL6M8nHlấy vợhXgL, láhXgLt nuffcJMmyữa tôihXgL shXgLẽ qhXgLa nhàuffcJMmy ôhXgLng uốguffcJMmy rượuhXgL hỉuffcJMmy đấy!

 

Lúc đhXgLó tuffcJMmyôi uffcJMmymới b3GL6M8nHiết háhXgLo r3GL6M8nHa h.n3GL6M8nHai làhXgL ngày3GL6M8nH vuffcJMmyui uffcJMmycủa uffcJMmycon thXgLrai ông,3GL6M8nH lúhXgLc nàhXgLy màhXgL mhXgLời ôuffcJMmyng ấyhXgL đhXgLến hXgLnhà hXgLmình khá3GL6M8nHm bệnh3GL6M8nH chXgLho buffcJMmyố mìuffcJMmynh tuffcJMmyhì thật3GL6M8nH uffcJMmylà khXgLo h3GL6M8nHợp. TôuffcJMmyi chầnuffcJMmy ch3GL6M8nHừ uffcJMmy1 uffcJMmylát hXgLr' w3GL6M8nHay lại3GL6M8nH 3GL6M8nHtìm ônhXgLg, vốnhXgL đuffcJMmyịnh bảouffcJMmy ônghXgL đ3GL6M8nHể h3GL6M8nHôm khác3GL6M8nH đến3GL6M8nH k3GL6M8nHhám bệnhuffcJMmy ch3GL6M8nHo 3GL6M8nHbố thXgLôi uffcJMmycũg hXgLđc hXgLnhưg wa3GL6M8nHy lhXgLại đã3GL6M8nH k3GL6M8nHo thấhXgLy 3GL6M8nHbóng hXgLdág ôn3GL6M8nHg đâuuffcJMmy r'.

 

Về đếnuffcJMmy thhXgLôn đãhXgL hơhXgLn uffcJMmy10h ság3GL6M8nH, muffcJMmyẹ đhXgLag 3GL6M8nHđứg hXgLở uffcJMmycổg đợi3GL6M8nH tôi.hXgL NhìnuffcJMmy hXgLthấy tôihXgL vuffcJMmyề 3GL6M8nH1 3GL6M8nHmình, mẹ3GL6M8nH sốthXgL ruộ3GL6M8nHt hỏi:

 

- hXgLAn 3GL6M8nHNhi, 3GL6M8nHcó 3GL6M8nHfải b.shXgLĩ ThưhXgLờng k3GL6M8nHo cuffcJMmyhịu 3GL6M8nHđến ko?

 

Tôi xuuffcJMmyốg x3GL6M8nHe, luffcJMmyấy uffcJMmytay la3GL6M8nHu uffcJMmymồ h3GL6M8nHôi tuffcJMmyrên truffcJMmyán ruffcJMmy' nóuffcJMmyi 3GL6M8nHvs mẹ:

 

- hXgLMẹ àuffcJMmy, h.uffcJMmynai l3GL6M8nHà ngàyhXgL 3GL6M8nHcon t3GL6M8nHrai b.3GL6M8nHsĩ ThuffcJMmyường lấyhXgL vợ,hXgL nuffcJMmygta chXgLòn bận3GL6M8nH chu3GL6M8nHyện hXgLhôn uffcJMmysự hXgLcủa uffcJMmyc.trai, cóhXgL thhXgLể hXgLko hXgLđến uffcJMmyđc đhXgLâu ạ!

 

Mẹ 3GL6M8nHtỏ ruffcJMmya rất3GL6M8nH thuffcJMmyất vọhXgLng, ủuffcJMmy rủ3GL6M8nH uffcJMmytheo tôi3GL6M8nH uffcJMmyvào nhà,ĐiuffcJMmy đế3GL6M8nHn suffcJMmyân tôiuffcJMmy ngó3GL6M8nH nghhXgLiêng uffcJMmy1 h3GL6M8nHồi ruffcJMmy' hỏi3GL6M8nH mẹ:

 

- MuffcJMmyẹ ơi3GL6M8nH, ahXgLnh cảuffcJMmy đãuffcJMmy hXgLvề uffcJMmychưa ạ?

 

- ChưauffcJMmy hXgLcon hXgLạ, uffcJMmycũg chẳguffcJMmy biết3GL6M8nH đãhXgL có3GL6M8nH chuyện3GL6M8nH gìuffcJMmy nữa?

 

Hai uffcJMmymẹ hXgLcon đag3GL6M8nH nhXgLói chuey6uffcJMmy5n thXgLhì uffcJMmyđột nhi3GL6M8nHên nuffcJMmygoài cửa3GL6M8nH hXgLcó thXgLiếg chXgLòi x3GL6M8nHe hXgLinh ỏi,uffcJMmy hXgLtiếp hXgLđó tôiuffcJMmy nguffcJMmye t3GL6M8nHiếg n3GL6M8nHg' hỏi:

 

- Đây3GL6M8nH chXgLó fải3GL6M8nH hXgLlà nhà3GL6M8nH củ3GL6M8nHa uffcJMmyKim Q3GL6M8nHuý hXgLko ạ?

 

Nhận r3GL6M8nHa tiếghXgL cuffcJMmyủa b.3GL6M8nHsĩ uffcJMmyThường, tuffcJMmyôi vộihXgL và3GL6M8nHng dựng3GL6M8nH hXgLxe vào3GL6M8nH uffcJMmy1 g3GL6M8nHóc ruffcJMmy' chhXgLạy r3GL6M8nHa n3GL6M8nHghênh đón.uffcJMmy Thật3GL6M8nH chhXgLẳg ngờhXgL nhXgLhà b.shXgLĩ uffcJMmycóchuyện uffcJMmyhỉ m3GL6M8nHà ônuffcJMmyg ấhXgLy vẫn3GL6M8nH chị3GL6M8nHu đ3GL6M8nHến kuffcJMmyhám bệ3GL6M8nHnh ch3GL6M8nHo bố3GL6M8nH uffcJMmytôi, uffcJMmyhơn nhXgLữa lạuffcJMmyi cuffcJMmyòn đếnhXgL nhauffcJMmynh nh3GL6M8nHư vậy.

 

Nhìn thuffcJMmyấy ônhXgLg, mẹhXgL 3GL6M8nHtôi uffcJMmycảm khXgLích chạyhXgL đhXgLến nuffcJMmyắm cuffcJMmyhặt hXgLtay ônguffcJMmy nói:

 

- BhXgL.sĩ ThườnhXgLg, 3GL6M8nHh.nai uffcJMmynhà ônuffcJMmyg c3GL6M8nHó vuffcJMmyiệc, uffcJMmysao ông..

 

Bsĩ uffcJMmyThường lhXgLên tuffcJMmyiếg ngắuffcJMmyt lờihXgL mẹ3GL6M8nH tôihXgL, vừa3GL6M8nH nó3GL6M8nHi hXgLvừa 3GL6M8nHđi vhXgLào trog:

 

- TôhXgLi hXgLlàbsĩ, tuffcJMmyrị bệuffcJMmynh cứuhXgL 3GL6M8nHng' mhXgLới l3GL6M8nHà việcuffcJMmy wtruffcJMmyọng n3GL6M8nHhất, đừhXgLg nuffcJMmyói mấuffcJMmyy lờihXgL khuffcJMmyách sáuffcJMmyo ấhXgLy, đểhXgL uffcJMmytôi xuffcJMmyem bệnhhXgL 3GL6M8nHtình hXgLcủa ônuffcJMmyg nhXgLhà nhXgLtn đã!

 

Vào nhhXgLà, bhXgLsĩ Thư3GL6M8nHờng hỏihXgL đạuffcJMmyi khXgLhái 3GL6M8nHtình hìuffcJMmynh rhXgL' bắtuffcJMmy mạ3GL6M8nHch cuffcJMmyho bố3GL6M8nH uffcJMmytôi, lạiuffcJMmy đ3GL6M8nHặt ốnhXgLg hXgLnge vào3GL6M8nH ngự3GL6M8nHc bhXgLố tôiuffcJMmy uffcJMmykiểm hXgLtra. hXgLTừ đầuffcJMmyu đến3GL6M8nH chXgLuối 3GL6M8nHông 3GL6M8nHko nóiuffcJMmy n3GL6M8nHửa lờhXgLi, 3GL6M8nHSau khhXgLi k3GL6M8nHtra xuffcJMmyog chhXgLo bốhXgL tôhXgLi, ônhXgLg liềuffcJMmyn hXgLcau m3GL6M8nHày đihXgL hXgLra ngoài.

 

- uffcJMmyKim uffcJMmyAn, t3GL6M8nHôi thấy3GL6M8nH bố3GL6M8nH cuffcJMmyậu sứ3GL6M8nHc 3GL6M8nHkhoẻ kuffcJMmyo tuffcJMmyhành vấnhXgL đuffcJMmyề nhuffcJMmyưg tâmuffcJMmy l3GL6M8nHí uffcJMmythì có3GL6M8nH b3GL6M8nHệnh đấ3GL6M8nHy! C3GL6M8nHăn buffcJMmyệnh nhXgLày củauffcJMmy uffcJMmyông 3GL6M8nHấy hXgLlà uffcJMmydo tuffcJMmyâm uffcJMmytrạg uffcJMmyức ch3GL6M8nHế 3GL6M8nHtrog thờuffcJMmyi ghXgLian dhXgLài khiếnuffcJMmy cuffcJMmyho k3GL6M8nHhí huyếtuffcJMmy k3GL6M8nHo lưuhXgL hXgLthôg, cuffcJMmyứ gặuffcJMmyp fảiuffcJMmy 3GL6M8nHchuyển gì3GL6M8nH bựcuffcJMmy bộ3GL6M8nHi shXgLẽ thànuffcJMmyh 3GL6M8nHra ntnàyhXgL. hXgLCác nhXgLg' k3GL6M8nHo nênhXgL l3GL6M8nHàm chXgLho ông3GL6M8nH ấyhXgL tứcuffcJMmy giận,3GL6M8nH đauuffcJMmy buuffcJMmyồn, n3GL6M8nHhất làhXgL đuffcJMmyừg cuffcJMmyho ô3GL6M8nHng ấuffcJMmyy bi3GL6M8nHết chhXgLuyện vhXgLủa a3GL6M8nHnh 3GL6M8nHcả cậu,hXgL chhXgLỉ cầnuffcJMmy ô3GL6M8nHng ấyuffcJMmy vuffcJMmyui vuffcJMmyẻ hXgLthì uffcJMmybệnh uffcJMmynày sẽuffcJMmy khỏi.

 

Tôi s3GL6M8nHẽ hXgLkê đơnhXgL ch3GL6M8nHo bốhXgL cậu3GL6M8nH trchXgL", sa3GL6M8nHu uffcJMmyđó cậuuffcJMmy hXgLnhớ đưa3GL6M8nH ông3GL6M8nH ấyhXgL đếuffcJMmyn bvhXgLiện ktruffcJMmya lại,hXgL tuffcJMmyôi nghĩ3GL6M8nH luffcJMmyà uffcJMmyko c3GL6M8nHó vấuffcJMmyn đề3GL6M8nH gìhXgL hXgLlớn 3GL6M8nHlắm đâu!

 

Mẹ tôihXgL 3GL6M8nHgật đầuuffcJMmy uffcJMmylia hXgLlại,miệg t3GL6M8nHhở d3GL6M8nHài nói:

 

- BhXgLsĩ ThườnguffcJMmy n3GL6M8nHói khXgLo sauffcJMmyo, bệnh3GL6M8nH 3GL6M8nHcủa uffcJMmynhà hXgLtôi 3GL6M8nHrõ ràghXgL l3GL6M8nHà uffcJMmydo buồnuffcJMmy fiền3GL6M8nH m3GL6M8nHà uffcJMmyra, muốnuffcJMmy đuffcJMmyc t3GL6M8nHrị bệnh3GL6M8nH c3GL6M8nHủa ôuffcJMmyng ấuffcJMmyy chXgLhẳg fả3GL6M8nHi là3GL6M8nH ch3GL6M8nHuyện dễ3GL6M8nH dàuffcJMmyg đâu!

 

Bởi uffcJMmyvì bốuffcJMmy tôuffcJMmyi 3GL6M8nHbiết bíuffcJMmy mhXgLật vềuffcJMmy Ngôi3GL6M8nH uffcJMmymô đuffcJMmyá hXgLthế nêhXgLn hơnhXgL uffcJMmy20 nămhXgL trc3GL6M8nH" uffcJMmyanh cảhXgL bắthXgL hXgLđầu kuffcJMmyhai thá3GL6M8nHc uffcJMmyvàng, 3GL6M8nHbố tôiuffcJMmy đ3GL6M8nHã mắ3GL6M8nHc uffcJMmyfải căn3GL6M8nH bệnhhXgL nàyhXgL, hXgLlúc nhXgLào ôn3GL6M8nHg cũghXgL 3GL6M8nHnghĩ hXgLrằg 3GL6M8nHsớm mu3GL6M8nHộn uffcJMmygì nhữghXgL ouffcJMmyan hồnuffcJMmy ởhXgL ngôhXgLi mộuffcJMmy đáhXgL 3GL6M8nHcũg sẽhXgL đếuffcJMmyn gâuffcJMmyy hohXgLạ chXgLho nhàhXgL 3GL6M8nHmình. KhXgLết quảlàhXgL ahXgLnh tô3GL6M8nHi xả3GL6M8nHy 3GL6M8nHra chuyệhXgLn, bốhXgL cànguffcJMmy chắcuffcJMmy uffcJMmychắn rằghXgL uffcJMmyđó l3GL6M8nHà buffcJMmyáo ứhXgLng đối3GL6M8nH vhXgLs an3GL6M8nHh 3GL6M8nHcả. Th3GL6M8nHế nh3GL6M8nHưg uffcJMmyanh cả3GL6M8nH hXgL1 mự3GL6M8nHc uffcJMmyko ng3GL6M8nHe lời3GL6M8nH kuffcJMmyhuyên cauffcJMmyn 3GL6M8nHcủa bốhXgL, uffcJMmyvận uffcJMmytiếp tụcuffcJMmy kh3GL6M8nHai tháhXgLc vàhXgLng uffcJMmyở đuffcJMmyó ngầuffcJMmyn uffcJMmyấy nă3GL6M8nHm trờihXgL, th3GL6M8nHế nuffcJMmyên cũ3GL6M8nHg nghXgLần ấuffcJMmyy 3GL6M8nHnăm hXgLmà thXgLrái tihXgLm bhXgLố thXgLôi hXgLko uffcJMmyđc yhXgLên ổnhXgL. ĐếnhXgL uffcJMmybây gihXgLờ, vhXgLì chuyhXgLện hXgLanh cả3GL6M8nH bỏ3GL6M8nH 3GL6M8nHtiền uffcJMmymua vợuffcJMmy kh3GL6M8nHiến cuffcJMmyho cảhXgL nh3GL6M8nHà mấtuffcJMmy 3GL6M8nHmặt, màuffcJMmy an3GL6M8nHh cuffcJMmyả đêmuffcJMmy hXgLđêm lạihXgL hXgLhành hạuffcJMmy LhXgLan LauffcJMmyn uffcJMmyđến thXgLhừa sốhXgLg thiếu3GL6M8nH hXgLchết hXgLnên b3GL6M8nHố hXgLtôi chXgLàg chuffcJMmyẳg có3GL6M8nH m3GL6M8nHặt 3GL6M8nHmũi nuffcJMmyào guffcJMmyặp 3GL6M8nHng' đời.

 

Bây giờ,3GL6M8nH uffcJMmymỏ hXgLvàg củ3GL6M8nHa anhXgLh 3GL6M8nHcả đã3GL6M8nH đóg3GL6M8nH 3GL6M8nHcửa, bố3GL6M8nH t3GL6M8nHôi uffcJMmycuối cùuffcJMmyg cũghXgL đc3GL6M8nH hXgLthở f3GL6M8nHào nuffcJMmyhẹ nhõm.hXgL AhXgLnh cảuffcJMmy biếtuffcJMmy dừghXgL thXgLay đúguffcJMmy lúc,uffcJMmy k3GL6M8nHo độguffcJMmy chạhXgLm uffcJMmytới các3GL6M8nH o3GL6M8nHan hhXgLồn ởuffcJMmy ngô3GL6M8nHi 3GL6M8nHmộ đáhXgL nữuffcJMmya nê3GL6M8nHn cuffcJMmyó lẽuffcJMmy giuffcJMmya đìnhXgLh tôi3GL6M8nH chXgLó thểuffcJMmy suffcJMmyống bìnuffcJMmyh y3GL6M8nHên qhXgLa ngày.

 

Bởi hXgLvì chXgLhuyện củahXgL LuffcJMmyan LahXgLn hXgLnên n3GL6M8nHg' c3GL6M8nHủa 3GL6M8nHđồn chXgL.sát có3GL6M8nH 3GL6M8nHđến nhhXgLà tôihXgL, cònuffcJMmy dặn3GL6M8nH dhXgLò anuffcJMmyh cảuffcJMmy hXgLko 3GL6M8nHđc nhXgLgc. đãuffcJMmyi côuffcJMmy ấy.3GL6M8nH hXgLBố tuffcJMmyưởg rằghXgL uffcJMmysau k3GL6M8nHhi 3GL6M8nHLan hXgLLan 3GL6M8nHra vhXgLiện a3GL6M8nHnh cảhXgL sẽ3GL6M8nH th3GL6M8nHay đổi3GL6M8nH tháuffcJMmyi đhXgLộ uffcJMmyvs hXgLcô uffcJMmyấy, nhXgLào nuffcJMmygờ bảnuffcJMmy tí3GL6M8nHnh kuffcJMmyhó đổi,hXgL anuffcJMmyh vẫnuffcJMmy hàn3GL6M8nHh hạ3GL6M8nH L3GL6M8nHan LhXgLan hXgLnhư vuffcJMmyậy. BốuffcJMmy tôi3GL6M8nH 3GL6M8nHnge thấy3GL6M8nH tiế3GL6M8nHg 3GL6M8nHgào khóc3GL6M8nH hXgLcủa LahXgLn uffcJMmyLan mỗihXgL đêm,3GL6M8nH uffcJMmytrog 3GL6M8nHlòng uffcJMmylại cảmhXgL thấyuffcJMmy chu3GL6M8nHa xóhXgLt, 3GL6M8nHanh cảuffcJMmy thXgLối q3GL6M8nHa lạuffcJMmyi bịhXgL nghXgL' củauffcJMmy hXgLđồn 3GL6M8nHc.sát 3GL6M8nHdẫn đihXgL, trouffcJMmyg hXgLlòng bốhXgL v3GL6M8nHừa l3GL6M8nHo vừ3GL6M8nHa giận,3GL6M8nH vừuffcJMmya tứcuffcJMmy hXgLvừa shXgLợ, bệuffcJMmynh tìuffcJMmynh vìuffcJMmy vậuffcJMmyy uffcJMmymà uffcJMmycàg hXgLnặg hơn.

 

Chẳg uffcJMmymấy chốc3GL6M8nH đãuffcJMmy đuffcJMmyến giữahXgL uffcJMmytrưa, b3GL6M8nH.sĩ ThhXgLường uffcJMmykhám buffcJMmyệnh hXgLcho uffcJMmybố t3GL6M8nHôi xouffcJMmyg liềhXgLn vộhXgLi v3GL6M8nHã qu3GL6M8nHay về.hXgL CảuffcJMmy tôhXgLi và3GL6M8nH 3GL6M8nHmẹ đều3GL6M8nH biếthXgL h.nhXgLai nahuffcJMmy2 ôuffcJMmyng có3GL6M8nH uffcJMmyviệc luffcJMmyớn hXgLnên khXgLo dámuffcJMmy giữuffcJMmy ônguffcJMmy lhXgLại ăuffcJMmyn cơm.

 

Sau kh3GL6M8nHi b.hXgLsĩ Th3GL6M8nHường đi3GL6M8nH, mẹ3GL6M8nH vàhXgLo nhXgLhà uffcJMmybếp 3GL6M8nHnấu nưhXgLớg, 3GL6M8nHLan LhXgLan nhâ3GL6M8nHn chXgLơ hXgLhội ch3GL6M8nHạy 3GL6M8nHqa fònguffcJMmy uffcJMmytôi hỏi3GL6M8nH kuffcJMmyhi nàhXgLo mhXgLới cuffcJMmyó hXgLthể uffcJMmyra hXgLđi. hXgLTôi uffcJMmynói v3GL6M8nHs c3GL6M8nHô hXgLấy 3GL6M8nHrằg tiuffcJMmyền mẹ3GL6M8nH đ3GL6M8nHưa để3GL6M8nH 3GL6M8nHchữa bệnhhXgL c3GL6M8nHho bố3GL6M8nH vẫhXgLn chưahXgL tihXgLêu bn3GL6M8nHhiu, mặchXgL d3GL6M8nHù kuffcJMmyo 3GL6M8nHnhiều nhưguffcJMmy n3GL6M8nHói chu3GL6M8nHg chXgLũg đuffcJMmyủ tiềnhXgL luffcJMmyộ fí.hXgL NhhXgLưg bjờhXgL bố3GL6M8nH uffcJMmyđag ốmuffcJMmy nhuffcJMmyư uffcJMmyvậy, an3GL6M8nHh chXgLả l3GL6M8nHại hXgLko 3GL6M8nHcó hXgLnhà, uffcJMmytôi ng3GL6M8nHhĩ đợihXgL vài3GL6M8nH hômuffcJMmy 3GL6M8nHcho bệnh3GL6M8nH tìuffcJMmynh bốuffcJMmy tuffcJMmyhuyên giảuffcJMmym rhXgL' sẽuffcJMmy dẫnuffcJMmy LahXgLn L3GL6M8nHan c3GL6M8nHhạy trốn.

 

Lan hXgLLan ng3GL6M8nHe hXgLxog sốt3GL6M8nH ruộtuffcJMmy đến3GL6M8nH uffcJMmyfát khóc.3GL6M8nH CôuffcJMmy nóuffcJMmyi a3GL6M8nHnh 3GL6M8nHcả k3GL6M8nHo cóuffcJMmy 3GL6M8nHnhà mớ3GL6M8nHi uffcJMmylà c3GL6M8nHơ 3GL6M8nHhội thXgLốt đểhXgL hXgLthoát t3GL6M8nHhân, 3GL6M8nHnếu nhhXgLư an3GL6M8nHh cảhXgL vhXgLề uffcJMmyr2, 3GL6M8nHcó muốhXgLn thuffcJMmyoát hXgLkhỏi đây3GL6M8nH hXgLe rằguffcJMmy chẳg3GL6M8nH d3GL6M8nHễ uffcJMmydàg gì.

 

Cứ nhXgLhắc 3GL6M8nHanh cả3GL6M8nH 3GL6M8nHlà mặt3GL6M8nH L3GL6M8nHan 3GL6M8nHLan uffcJMmybiến sắc,3GL6M8nH áuffcJMmynh muffcJMmyắt s3GL6M8nHợ hãi3GL6M8nH n3GL6M8nHhư nuffcJMmyhìn thấuffcJMmyy uffcJMmyma wỷ3GL6M8nH, toàuffcJMmyn thXgLhân rhXgLun lênhXgL 3GL6M8nHcầm cậ3GL6M8nHp. hXgLTôi cúuffcJMmyi 3GL6M8nHđầu nghĩ3GL6M8nH n3GL6M8nHgợi uffcJMmyr' hạhXgL hXgLwết tuffcJMmyâm, bảo3GL6M8nH 3GL6M8nHLan LahXgLn hXgLrằg nếu3GL6M8nH như3GL6M8nH thXgLối nahXgLy ahXgLnh cảuffcJMmy hXgLko về3GL6M8nH th3GL6M8nHì tôiuffcJMmy 3GL6M8nHsẽ 3GL6M8nHdẫn uffcJMmyanh ấ3GL6M8nHy chuffcJMmyạy trốn.3GL6M8nH SuffcJMmyau hXgLđó tôhXgLi bả3GL6M8nHo La3GL6M8nHn LhXgLan 3GL6M8nHvề hXgLfòng ch3GL6M8nHuẩn buffcJMmyị, đuffcJMmyem thuffcJMmyeo nhiềuhXgL wần3GL6M8nH uffcJMmyáo rhXgLét, uffcJMmyTôi còhXgLn s3GL6M8nHợ anuffcJMmyh 3GL6M8nHcả suffcJMmyẽ tuffcJMmyrở uffcJMmyvề nêuffcJMmyn hXgLdặn hXgLLan LhXgLan wần3GL6M8nH hXgLáo chuẩhXgLn bịhXgL 3GL6M8nHxog fảhXgLi c3GL6M8nHất uffcJMmyvào chuffcJMmyỗ nàohXgL 3GL6M8nHko bhXgLị ngkhuffcJMmyác fáuffcJMmyt hi3GL6M8nHện ra.

 

Tôi đã3GL6M8nH whXgLết địnhhXgL sẽuffcJMmy dẫnhXgL La3GL6M8nHn L3GL6M8nHan buffcJMmyỏ trốhXgLn, uffcJMmyhơn nữa3GL6M8nH rất3GL6M8nH có3GL6M8nH thểuffcJMmy làhXgL sẽuffcJMmy hXgLbỏ trhXgLốn tối3GL6M8nH nauffcJMmyy, trouffcJMmyg l3GL6M8nHòg thXgLôi độthXgL nhihXgLên th3GL6M8nHấy rất3GL6M8nH bhXgLất ahXgLn, 3GL6M8nHtôi lhXgLo lắghXgL s3GL6M8nHau kh3GL6M8nHi muffcJMmyình bỏ3GL6M8nH đihXgL t3GL6M8nHhì bệnhhXgL t3GL6M8nHình cũahXgL bốhXgL sẽhXgL nặ3GL6M8nHg hơn,hXgL chXgLag2 3GL6M8nHlo chhXgLo mẹhXgL hXgLsẽ hXgLrơi vào3GL6M8nH hào3GL6M8nHn cảuffcJMmyh hXgLkhó xử.hXgL T3GL6M8nHôi dẫn3GL6M8nH 3GL6M8nHLan LhXgLan đihXgL ruffcJMmy' uffcJMmyanh chXgLả biuffcJMmyết đcuffcJMmy. uffcJMmysẽ hậnhXgL th3GL6M8nHấu xuffcJMmyươg, liệuhXgL a3GL6M8nHnh 3GL6M8nHấy c3GL6M8nHó g3GL6M8nHây chuyệnuffcJMmy hXgLvs mẹ3GL6M8nH 3GL6M8nHko uffcJMmynhỉ?Tôi điuffcJMmy hXgLr', chẳghXgL bjờuffcJMmy wahXgLy lạihXgL cănuffcJMmy hXgLnah2 nàhXgLy nữa,hXgL vậyhXgL thXgLhì mẹ3GL6M8nH hXgLtôi b3GL6M8nHiết hXgLai chăhXgLm sócuffcJMmy đây?

 

nGHĨ đếnuffcJMmy uffcJMmyđây trhXgLog luffcJMmyòg tuffcJMmyôi lhXgLại t3GL6M8nHhấy rất3GL6M8nH buồn3GL6M8nH fiền,uffcJMmy ch3GL6M8nHẳg buffcJMmyiết nhXgLc" mắ3GL6M8nHt đãuffcJMmy chảy3GL6M8nH hXgLra từuffcJMmy lúc3GL6M8nH 3GL6M8nHnào. Lú3GL6M8nHc hXgLăn cơ3GL6M8nHm, LauffcJMmyn LhXgLan đểhXgL 3GL6M8nHý thuffcJMmyấy sắc3GL6M8nH mặtuffcJMmy tuffcJMmyôi rấuffcJMmyt kuffcJMmyhó 3GL6M8nHcoi, ă3GL6M8nHn x3GL6M8nHog cuffcJMmyô hXgLlen lénhXgL h3GL6M8nHỏi tôi3GL6M8nH hXgLcó uffcJMmyfải tô3GL6M8nHi đã3GL6M8nH thấ3GL6M8nHy hối3GL6M8nH hậnuffcJMmy hhXgLay kohXgL. Tôi3GL6M8nH uffcJMmycố nặn3GL6M8nH uffcJMmyra uffcJMmy1 nụhXgL cườihXgL gượghXgL gạo,luffcJMmyắc đầu.3GL6M8nH LauffcJMmyn uffcJMmyLan mỉhXgLm hXgLcười nhhXgLìn tôi,uffcJMmy nụ3GL6M8nH cườihXgL t3GL6M8nHhật t3GL6M8nHhê lươg.

 

- AN3GL6M8nHh uffcJMmyAn, 3GL6M8nHem đuffcJMmyã l3GL6M8nHàm an3GL6M8nHhf ảihXgL khó3GL6M8nH xửhXgL 3GL6M8nHr', AhXgLnh cuffcJMmyũg kuffcJMmyo 3GL6M8nHcần vuffcJMmyì uffcJMmye muffcJMmyà khóhXgL xử3GL6M8nH n3GL6M8nHhư vậhXgLy đ3GL6M8nHâu, 3GL6M8nHe 3GL6M8nHko muốn3GL6M8nH nuffcJMmyhìn hXgLthấy cáihXgL 3GL6M8nHbộ hXgLdạg nàuffcJMmyy 3GL6M8nHcủa 3GL6M8nHa, hXgLsau n3GL6M8nHày hXgLa 3GL6M8nHko cầnhXgL hXgLlo uffcJMmycho 3GL6M8nHe đâu!3GL6M8nH hXgL- 3GL6M8nHLan 3GL6M8nHLan mímuffcJMmy chặthXgL mội,hXgL hXgLnghẹn ngàuffcJMmyo nuffcJMmyói uffcJMmyra câu3GL6M8nH n3GL6M8nHày uffcJMmyr' w3GL6M8nHay nguffcJMmy' bhXgLỏ đi.

 

Tôi vuffcJMmyội vànguffcJMmy kéhXgLo 3GL6M8nHLan LahXgLn hXgLlại, nghẹnhXgL n3GL6M8nHgào nói:

 

- LuffcJMmyan La3GL6M8nHn, e3GL6M8nHm chhXgLớ nghXgLhĩ uffcJMmynhiều, uffcJMmya hXgLcam tâ3GL6M8nHm t3GL6M8nHình nguyện3GL6M8nH gihXgLúp uffcJMmye, v3GL6M8nHì hXgLe hXgLa chXgLhẳg 3GL6M8nHsợ uffcJMmygì hết!uffcJMmy ChhXgLúg hXgLta đ3GL6M8nHã nó3GL6M8nHi rhXgL', nuffcJMmyếu hXgLnhư uffcJMmytối nhXgLay ahXgLnh chXgLả khXgLo về,uffcJMmy đợi3GL6M8nH bốhXgL mẹuffcJMmy đihXgL n3GL6M8nHgủ, hXgLe uffcJMmyở tro3GL6M8nHg 3GL6M8nHfòng 3GL6M8nHđợi anh!

 

Lúc nàuffcJMmyy La3GL6M8nHn uffcJMmyLan uffcJMmymới 3GL6M8nHnở hXgLnụ c3GL6M8nHười. SahXgLu kuffcJMmyhi LhXgLan LuffcJMmyan vềuffcJMmy uffcJMmyfòng của3GL6M8nH anhXgLh c3GL6M8nHả, t3GL6M8nHôi đếuffcJMmyn fòuffcJMmyng hXgLkhám của3GL6M8nH b.shXgLĩ uffcJMmyKim NhấthXgL Thủ3GL6M8nH đểuffcJMmy mu3GL6M8nHa thXgLhuốc the3GL6M8nHo đơnuffcJMmy 3GL6M8nHcủa b.sĩuffcJMmy Th3GL6M8nHường đãhXgL kê.hXgL KhhXgLó 3GL6M8nHkhăn lắmuffcJMmy mớiuffcJMmy thXgLhuyết fụhXgLc đ3GL6M8nHc bốuffcJMmy tôihXgL uốuffcJMmyg thuuffcJMmyốc, xo3GL6M8nHg hXgLxuôi tôhXgLi lạiuffcJMmy ngồiuffcJMmy n3GL6M8nHói chuyệhXgLn fiếuffcJMmym hXgLvs mhXgLẹ. CuốuffcJMmyi uffcJMmycùg t3GL6M8nHôitrở vhXgLề fònhXgLg chuffcJMmyuẩn uffcJMmybị vuffcJMmyài ch3GL6M8nHiếc 3GL6M8nHáo ấmuffcJMmy, t3GL6M8nHhấp thhXgLỏm chờhXgL đợihXgL trờ3GL6M8nHi tốihXgL. TôhXgLi thầm3GL6M8nH cầuffcJMmyu khấnhXgL hXgLhàg uffcJMmytrăm huffcJMmyàg nghuffcJMmyìn lần3GL6M8nH ở3GL6M8nH tuffcJMmyrog lònghXgL uffcJMmymong sauffcJMmyo auffcJMmynh c3GL6M8nHả t3GL6M8nHối hXgLnay đừg3GL6M8nH tr3GL6M8nHở về

 

Chiều tốiuffcJMmy độuffcJMmyt 3GL6M8nHnhiên nổihXgL hXgLgió touffcJMmy, bhXgLầu tr3GL6M8nHời s3GL6M8nHầm sậphXgL nhuffcJMmyư chXgLhuẩn bịuffcJMmy đổuffcJMmy sập3GL6M8nH xuốuffcJMmyg đến3GL6M8nH nơi.hXgL hXgLMặc dù3GL6M8nH thờihXgL tiếthXgL n3GL6M8nHày uffcJMmyrất c3GL6M8nHó lợ3GL6M8nHi chXgLho 3GL6M8nHviệc tuffcJMmyrốn chạyhXgL của3GL6M8nH tuffcJMmyôi v3GL6M8nHà LuffcJMmyan 3GL6M8nHLan nhưhXgLg trouffcJMmyg lò3GL6M8nHng tôhXgLi lạihXgL cảmuffcJMmy uffcJMmythấy 3GL6M8nHvô cùuffcJMmyg că3GL6M8nHg tuffcJMmyhẳg. CũuffcJMmyg mahXgLy là3GL6M8nH ăhXgLn cơ3GL6M8nHm tốuffcJMmyi xo3GL6M8nHg mà3GL6M8nH anhhXgLc hXgLa 33GL6M8nHvẫn cuffcJMmyhưa vhXgLề, xe3GL6M8nHm 3GL6M8nHra h.hXgLnai anuffcJMmyh ấyuffcJMmy cũ3GL6M8nHg s3GL6M8nHẽ hXgLko về3GL6M8nH nhà.

 

Tôi vuffcJMmys mhXgLẹ luffcJMmyặg lẽuffcJMmy ngồihXgL bên3GL6M8nH bốhXgL hXgL1 hồihXgL lâuhXgL. 3GL6M8nHBố hXgLcứ nhuffcJMmyắm uffcJMmymắt chhXgLẳg nóuffcJMmyi hXgLnửa lờuffcJMmyi, mẹ3GL6M8nH ủuffcJMmy hXgLrủ ngồihXgL ở3GL6M8nH đầuuffcJMmy giườg3GL6M8nH chXgLũg chẳuffcJMmyg lêhXgLn thXgLiếg. KuffcJMmyo kh3GL6M8nHí hXgLtrog fuffcJMmyòng hXgLnhỏ vhXgLo cuffcJMmyùg ngột3GL6M8nH nguffcJMmyạt, 3GL6M8nHnặg hXgLnè. TuffcJMmyôi thấphXgL uffcJMmythỏm nhìn3GL6M8nH uffcJMmyra ngoàhXgLi cửahXgL sổ3GL6M8nH, kuffcJMmyhẽ hXgLkéo rèuffcJMmym c3GL6M8nHửa nhìhXgLnr hXgLa ngoàihXgL. Mâ3GL6M8nHy uffcJMmymù 3GL6M8nHđã 3GL6M8nHche kuffcJMmyín nhựg3GL6M8nH nuffcJMmygôi hXgLsao lấpuffcJMmy láhXgLnh thXgLrên buffcJMmyầu thXgLrời, khhXgLoảg sâ3GL6M8nHn tr3GL6M8nHc" nhXgLhà tốiuffcJMmy hXgLđen nhuffcJMmyư mựuffcJMmyc, tiếguffcJMmy hXgLgió bấ3GL6M8nHc hXgLgào rítuffcJMmy đầy3GL6M8nH 3GL6M8nHthe luffcJMmyươg. hXgLCả thếhXgL g3GL6M8nHiới dườg3GL6M8nH nhhXgLư đaguffcJMmy cuffcJMmyhìm tro3GL6M8nHg sự3GL6M8nH tốiuffcJMmy hXgLtăm 3GL6M8nHvà lạ3GL6M8nHnh lẽuffcJMmyo. uffcJMmyGian 3GL6M8nHnhà fíhXgLa hXgLTây vẫnhXgL saáhXgLg đèn,hXgL 3GL6M8nHtôi 3GL6M8nHbiết 3GL6M8nHLan hXgLLan đuffcJMmyag ởhXgL t3GL6M8nHrog fònghXgL sốt3GL6M8nH ru3GL6M8nHột đợ3GL6M8nHi tôi.

 

Ngoảnh đầuuffcJMmy lạihXgL nuffcJMmyhìn bố3GL6M8nH uffcJMmymẹ, 3GL6M8nHtrog lò3GL6M8nHg thXgLôi hXgLlại whXgLặn lhXgLên uffcJMmynỗi đa3GL6M8nHu x3GL6M8nHót hXgLxa. hXgLgiữa chXgLái mùauffcJMmy đ3GL6M8nHôg réuffcJMmyt buốtuffcJMmy nàhXgLy tôihXgL fảihXgL từhXgL bỏ3GL6M8nH chXgLha m3GL6M8nHẹ ởhXgL l3GL6M8nHại để3GL6M8nH dẫnhXgL hXgLLan L3GL6M8nHan hXgLcao chạ3GL6M8nHy x3GL6M8nHa bayuffcJMmy. uffcJMmyThế nuffcJMmyhưg thXgLôi lạhXgLi khXgLo hXgLthể nói3GL6M8nH uffcJMmy1 lờihXgL hXgLcáo biệuffcJMmyt hXgLvs họ,uffcJMmy thậm3GL6M8nH chíuffcJMmy khXgLo hXgLthể để3GL6M8nH họ3GL6M8nH buffcJMmyiết. 3GL6M8nHTôi hXgLko thểhXgL 3GL6M8nHnào tưởguffcJMmy 3GL6M8nHtượg r3GL6M8nHa đcuffcJMmy tâhXgLm trạguffcJMmy cuffcJMmyủa huffcJMmyọ shXgLau kh3GL6M8nHi hXgLfát hiện3GL6M8nH hXgLra tôihXgL và3GL6M8nH uffcJMmyLan L3GL6M8nHan đãuffcJMmy chXgLhạy hXgLtrốn vhXgLs nahXgLhu. Ch3GL6M8nHắc chXgLhắn họhXgL sẽ3GL6M8nH đauuffcJMmy 3GL6M8nHđớn tộhXgLt uffcJMmyđộ, chắc3GL6M8nH uffcJMmychắn sẽ3GL6M8nH giậnhXgL dữhXgL mắguffcJMmy chữiuffcJMmy tô3GL6M8nHi, bhXgLố dẵuffcJMmy từghXgL muffcJMmyắg auffcJMmynh cả3GL6M8nH lhXgLà súuffcJMmyc hXgLsinh, còuffcJMmyn tôiuffcJMmy, luffcJMmyàm 3GL6M8nHra 3GL6M8nHnhựg chuyuffcJMmyện 3GL6M8nHnày hXgLr' thXgLôi cònhXgL chẳ3GL6M8nHg 3GL6M8nHbằg luffcJMmyaoì hXgLsúc sinh.

 

Tôi ở3GL6M8nH truffcJMmyog fòng3GL6M8nH uffcJMmybố mẹuffcJMmy hơ3GL6M8nHn 3GL6M8nH1 tiếuffcJMmyg đhXgLồg hồuffcJMmy. HìnuffcJMmyh n3GL6M8nHhư bốuffcJMmy tôhXgLi hXgLđã ngủhXgL sauffcJMmyy rhXgL' nêhXgLn thXgLhỉh thhXgLoảg cònhXgL uffcJMmyfát 3GL6M8nHra t3GL6M8nHiếg ngáy3GL6M8nH k3GL6M8nHhe kh3GL6M8nHẽ. MẹhXgL hXgLtôi cũhXgLg bắtuffcJMmy đầ3GL6M8nHu bu3GL6M8nHồn uffcJMmyngủ,giục tôiuffcJMmy vuffcJMmyề uffcJMmyfòng ngỉuffcJMmy ngơi3GL6M8nH. LúhXgLc t3GL6M8nHiễn tôiuffcJMmy uffcJMmyra cử3GL6M8nHa, m3GL6M8nHẹ c3GL6M8nHhẳg nóuffcJMmyi c3GL6M8nHhẳg rằg,uffcJMmy chỉuffcJMmy nhé3GL6M8nHt hXgLvào túi3GL6M8nH tuffcJMmyôi 3GL6M8nH1 cuffcJMmyái t3GL6M8nHúi nhỏuffcJMmy sauffcJMmyu đó3GL6M8nH đẩy3GL6M8nH tuffcJMmyôi rhXgLa ngouffcJMmyài uffcJMmycửa hXgLvà cà3GL6M8nHi thuffcJMmyen c3GL6M8nHửa lại.

 

Trở uffcJMmyvề fuffcJMmyòng, tôiuffcJMmy vộihXgL vaguffcJMmy2 bhXgLật đèn,hXgL lấy3GL6M8nH uffcJMmycái túihXgL hXgLnhỏ 3GL6M8nHmẹ vừahXgL d3GL6M8nHúi uffcJMmycho 3GL6M8nHtôi 3GL6M8nHraxem, bêhXgLn tro3GL6M8nHg làhXgL 3GL6M8nH1 xấuffcJMmyp nhựguffcJMmy tờ3GL6M8nH hXgLtiền lẻ3GL6M8nH cũ3GL6M8nH: 13GL6M8nH00, 50hXgL, 1hXgL0, 5uffcJMmy, uffcJMmy2, uffcJMmy1 tệ.hXgL. đây3GL6M8nH chuffcJMmyính hXgLal2 3GL6M8nHsố tihXgLền muffcJMmyẹ tíc3GL6M8nHh cóuffcJMmyp 3GL6M8nHhàng ngày.

 

Nhìn thấyhXgL 3GL6M8nHxấp tiềnuffcJMmy lẻ3GL6M8nH hXgLnày bỗnghXgL nhuffcJMmyiên hXgLnc" mắt3GL6M8nH tôi3GL6M8nH lạ3GL6M8nHi hXgLtuôn rơihXgL, Tôi3GL6M8nH 3GL6M8nHhiểu nhXgLgay ruffcJMmya hXgLý chXgLủa mẹ,uffcJMmy houffcJMmyá 3GL6M8nHra 3GL6M8nHmẹ đã3GL6M8nH fáhXgLt hhXgLiện r3GL6M8nHa chuyệuffcJMmyn tôiuffcJMmy và3GL6M8nH L3GL6M8nHan LauffcJMmyn chuẩnhXgL b3GL6M8nHị bỏuffcJMmy trốnuffcJMmy, hXgLthế nê3GL6M8nHn uffcJMmymẹ muffcJMmyới uffcJMmyđem tất3GL6M8nH cả3GL6M8nH sốuffcJMmy tiềnuffcJMmy muffcJMmyà mẹuffcJMmy tíchuffcJMmy luuffcJMmyỹ đcuffcJMmy lén3GL6M8nH lúthXgL uffcJMmyđưa 3GL6M8nHcho tôi3GL6M8nH vì3GL6M8nH sợuffcJMmy uffcJMmytôi xuffcJMmya uffcJMmynah2 hXgLk cóuffcJMmy tihXgLền thXgLiêu. ChXgLhính t3GL6M8nHúi t3GL6M8nHiền nàyuffcJMmy đãhXgL truffcJMmyở uffcJMmythành vịhXgL cứuuffcJMmy thXgLinh uffcJMmycủa t3GL6M8nHôi tuffcJMmyrong nhữghXgL thXgLhag1 ngàuffcJMmyy trốnhXgL chạ3GL6M8nHy uffcJMmysau nhXgLày hXgL( cuffcJMmyòn c3GL6M8nHó uffcJMmy1 chuyhXgLện nhXgLữa muffcJMmyãi đếnhXgL hXgLsau k3GL6M8nHhi bố3GL6M8nH tôiuffcJMmy uffcJMmyqa đờiuffcJMmy mẹ3GL6M8nH m3GL6M8nHới hXgLnói uffcJMmyvs tôihXgL, sốuffcJMmy tiề3GL6M8nHn 2hXgL.000 tệ3GL6M8nH màhXgL mẹ3GL6M8nH uffcJMmyđưa chXgLho hXgLtôi đhXgLể 3GL6M8nHđi mờiuffcJMmy bhXgL.sĩ ThuffcJMmyường đế3GL6M8nHn kh3GL6M8nHám bệhXgLnh chXgLho bố3GL6M8nH tôihXgL hồihXgL hXgLsag1 uffcJMmylà duffcJMmyo b3GL6M8nHố uffcJMmybảo mhXgLẹ đưauffcJMmy ch3GL6M8nHo t3GL6M8nHôi. hXgLBố chXgLũg hiểuhXgL đuffcJMmyc tâm3GL6M8nH thXgLư cũauffcJMmy tô3GL6M8nHi nênuffcJMmy đã3GL6M8nH âmhXgL thầm3GL6M8nH giúphXgL đỡ)

 

Tôi chờhXgL đợi3GL6M8nH tro3GL6M8nHg thấp3GL6M8nH thỏmuffcJMmy 3GL6M8nHvà hXgLlo âuffcJMmyu, mãuffcJMmyi mớiuffcJMmy đếnhXgL 3GL6M8nHnửa đhXgLêm, nhXgLhân 3GL6M8nHlúc đêmhXgL khuuffcJMmyya uffcJMmythanh vắg,3GL6M8nH tôiuffcJMmy chạhXgLy sahXgLg gọi3GL6M8nH LuffcJMmyan LuffcJMmyan, Trc3GL6M8nH" 3GL6M8nHkhi đuffcJMmyi, tôiuffcJMmy nhXgLc" mắt3GL6M8nH lưguffcJMmy tr3GL6M8nHòg 3GL6M8nHwì hXgLtrc" cửahXgL giuffcJMmyan nhuffcJMmyà củ3GL6M8nHa bốhXgL mẹhXgL, hXgLdập đầuuffcJMmy hXgLcúi uffcJMmylạy bốhXgL mẹuffcJMmy 3GL6M8nHtrog tâ3GL6M8nHm trhXgLạg 3GL6M8nHhết sứhXgLc nặg3GL6M8nH n3GL6M8nHề. 3GL6M8nHSau đhXgLó 3GL6M8nHtôi k3GL6M8nHéo LauffcJMmyn LahXgLn uffcJMmyra khhXgLỏi uffcJMmycửa rhXgL' nhanuffcJMmyh chóhXgLg biế3GL6M8nHn mấtuffcJMmy thXgLrog màhXgLn đêm...