You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảPc kPco cPcó ởeweiYM Pctrog i6wPfNđồn eweiYMcảnh eweiYMsát, tôii6wPfN li6wPfNiền đạpPc xi6wPfNe đếneweiYM BeweiYMV huyệi6wPfNn. VừaeweiYM nhPcìn thấyPc bsĩ4zP8Hu ThườngPc eweiYMtôi đeweiYMã i6wPfNkéo ôPcng ấi6wPfNy reweiYMa 4zP8Hu1 góeweiYMc hỏeweiYMi eweiYMcó fảieweiYM ô4zP8Hung ấy4zP8Hu i6wPfNđã nheweiYMờ cảni6wPfNh eweiYMsát tớieweiYM bắt4zP8Hu Pcanh tôii6wPfN ko.

 

Ông kin4zP8Huh i6wPfNngạc hỏi:

 

- Ki6wPfNim QuPcý xảy4zP8Hu reweiYMa chuyi6wPfNện gPcì rồi?

 

Tôi keweiYMể Pcchuyện an4zP8Huh i6wPfNcả bi6wPfNị i6wPfNcảnh sáeweiYMt di6wPfNẫn đ4zP8Hui eweiYMcho Pcbsĩ ThườngPc i6wPfNnghe, i6wPfNông ấi6wPfNy ni6wPfNge xi6wPfNog cười4zP8Hu bảo:

 

- chàgi6wPfN 4zP8Hutrai àeweiYM, mấyeweiYM eweiYMngày trci6wPfN" cậueweiYM gọii6wPfN điện4zP8Hu cPcho Pctôi nhờ4zP8Hu t4zP8Huôi eweiYMngĩ cáchPc giPcúp Li6wPfNan PcLan nhưeweiYMg Pcđến gPciờ tôPci vẫneweiYM chưPca ng4zP8Huĩ rPca 4zP8Hucách 4zP8Hugì cả.4zP8Hu Cải6wPfNnh Pcsát ti6wPfNìm ai6wPfNnh treweiYMai cậi6wPfNu Pccó thi6wPfNể là4zP8Hu vì4zP8Hu vi6wPfNiệc kháeweiYMc, li6wPfNàm si6wPfNao 4zP8Hutôi i6wPfNcó thểeweiYM b4zP8Huảo cảnhPc sát4zP8Hu i6wPfNđến eweiYMbắt ai6wPfNnh cậueweiYM đc?

 

Bsĩ ThPcường nó4zP8Hui eweiYMvs tPcôi lúcPc LeweiYMan i6wPfNLan nhậ4zP8Hup việnPc wải6wPfN thựci6wPfN làPc ôeweiYMng i6wPfNấy đãPc nhờeweiYM 4zP8Hu1 nPcg' bạneweiYM ởi6wPfN 4zP8Huđồn cản4zP8Huh sáteweiYM đến4zP8Hu 4zP8Hunhà Pcnói chuyệnPc veweiYMs i6wPfNbố mẹeweiYM tôPci. eweiYMDo lPcúc eweiYMấy anPch cảPc 4zP8Huko eweiYMcó nhPcà nêi6wPfNn i6wPfNbọn heweiYMọ đãeweiYM gi6wPfNọi điệneweiYM ch4zP8Huo anPch cả4zP8Hu, nói6wPfNi i6wPfNrõ veweiYMs aPcnh ci6wPfNả bệnhPc ti6wPfNình củ4zP8Hua PcLan Li6wPfNan, i6wPfNdặn dPcò aneweiYMh Pcấy i6wPfNnhất Pcđịnh f4zP8Huải đốPci xPcử tốtPc Pcvs LaPcn LeweiYMan, ni6wPfNếu i6wPfNko eweiYM1 i6wPfNkhi eweiYMLan LaeweiYMn xảyPc reweiYMa chuyệneweiYM geweiYMì Pcthì cảnhPc sát4zP8Hu sẽ4zP8Hu eweiYMsờ đến4zP8Hu chuyPcện anPch 4zP8Hubỏ tieweiYMền 4zP8Hura 4zP8Humua eweiYMfụ nPcữ vPcề 4zP8Hulàm vợ.eweiYM i6wPfNBsĩ ThườPcng i6wPfNcòn Pcnói ani6wPfNh cảPc quPcen bPciết i6wPfNrất n4zP8Huhiều 4zP8Hung' ở4zP8Hu đồi6wPfNn ci6wPfN.sát eweiYMvà aeweiYMn ủieweiYM i6wPfNtôi keweiYMo nêi6wPfNn qáeweiYM l4zP8Huo lắng.

 

Bởi Pcvì eweiYMko bii6wPfNết a4zP8Hunh cảPc vì4zP8Hu seweiYMao mài6wPfN li6wPfNại bịPc nPcg' của4zP8Hu eweiYMđồn c.sáteweiYM bắi6wPfNt đi6wPfNi nPcên tôi6wPfNi ceweiYMũg eweiYMchẳg còneweiYM tâi6wPfNm 4zP8Hutrí 4zP8Hunào Pcmà ni6wPfNói chuyệneweiYM vớieweiYM ôPcng Pcvề tìi6wPfNnh cảPcnh cPcủa Li6wPfNan i6wPfNLan hiệnPc giờ.4zP8Hu TôPci lêni6wPfN Pcxe đạpi6wPfN đạp4zP8Hu thẳg4zP8Hu veweiYMề nhi6wPfNà. SuốtPc 4zP8Huđg' đi4zP8Hu teweiYMôi cứ4zP8Hu ngĩi6wPfN mi6wPfNãi Pcmà cheweiYMẳg thi6wPfNể nàoPc hi4zP8Huểu nổ4zP8Hui đagPc c4zP8Huó chu4zP8Huyện 4zP8Hugì xảyPc raPc. ChỉPc Pccó điềi6wPfNu ti6wPfNrog lòPcng tôPci nhi6wPfNẹ nhõmeweiYM hơn4zP8Hu nhi6wPfNiều Pcso vớii6wPfN leweiYMúc eweiYMđến.Anh cảPc Pcbị bắt4zP8Hu chẳgeweiYM cóeweiYM liê4zP8Hun 4zP8Huwan gi6wPfNì đến4zP8Hu cuộcPc điệneweiYM thoPcại i6wPfNtôi đ4zP8Huã gọi4zP8Hu ci6wPfNho b4zP8Husĩ ThườeweiYMng mấyeweiYM Pchôm trPcc", n4zP8Huói ci6wPfNách eweiYMkhác, anPch i6wPfNcả bịi6wPfN dPcẫn i6wPfNđi ci6wPfNhưa i6wPfNchắc 4zP8Hugì i6wPfNđã lPcà vìi6wPfN chuy4zP8Huện củPca LaPcn Lan.

 

Về tớPci 4zP8Hunhà, trờeweiYMi đã4zP8Hu xâeweiYMm xi6wPfNẩm tối,i6wPfN tPcôi i6wPfNnói eweiYMcho bi6wPfNố mẹ4zP8Hu i6wPfNbiếtt nhựgi6wPfN g4zP8Huì đPcã 4zP8Hunge ngPcóng đ4zP8Huc ởeweiYM tri6wPfNên huyện,4zP8Hu đ4zP8Huươg 4zP8Hunhiên là4zP8Hu tô4zP8Hui đã4zP8Hu giấuPc 4zP8Huchuyện đi6wPfNi gặpPc beweiYMsĩ ThPcường. i6wPfNBố i6wPfNmẹ ngi6wPfNe i6wPfNnói an4zP8Huh cảeweiYM kPco f4zP8Huải veweiYMì bắteweiYM Pcvì chuyi6wPfNện củ4zP8Hua LPcan LPcan cũgPc yeweiYMên t4zP8Huâm fầni6wPfN nào.i6wPfN MẹPc nghPcĩ c.sáteweiYM d4zP8Huẫn aeweiYMnh ci6wPfNả Pcđi i6wPfNlà vPcì nhữeweiYMg chuyệ4zP8Hun cóeweiYM lieweiYMên weweiYMan đến4zP8Hu mỏi6wPfN vài6wPfNng, nh4zP8Huưg mỏi6wPfN vàeweiYMg củaPc anPch cảeweiYM đeweiYMã đógPc ci6wPfNửa eweiYMko khaPci eweiYMthác i6wPfNnữa rồieweiYM, tPcrên hầmi6wPfN i6wPfNmỏ lPcàm gìeweiYM còi6wPfNn chuyệni6wPfN gì4zP8Hu nữai6wPfN chPcứ?? Li6wPfNẽ eweiYMnào leweiYMà ci6wPfNhuyện cóPc liêeweiYMn wa4zP8Hun đếneweiYM vụeweiYM mPca w4zP8Huỷ xu4zP8Huất hiệneweiYM lầni6wPfN trc"???

 

Bởi veweiYMì cáPci mỏi6wPfN vàg4zP8Hu củaeweiYM ani6wPfNh nằmi6wPfN sâuPc i6wPfNtrog núi,Pc cáchi6wPfN thôeweiYMn eweiYMtôi đếneweiYM 4zP8Huhơn 1i6wPfN0 ci6wPfNây số,eweiYM hi6wPfNơn nữeweiYMa ở4zP8Hu nơii6wPfN i6wPfNđó mớeweiYMi 4zP8Huầm eweiYMĩ vụPc heweiYMồn mPca xPcuất hieweiYMệnchưa đci6wPfN b4zP8Huao lâuPc nêneweiYM bối6wPfN mẹi6wPfN i6wPfNko bPcảo tôi4zP8Hu Pclên hầeweiYMm mỏi6wPfN ci6wPfNủa a4zP8Hunh xPcem seweiYMao. CeweiYMhúg tôeweiYMi đànhi6wPfN fPcải neweiYMgồi ởi6wPfN nhPcà ch4zP8Huờ đi6wPfNợi. Ni6wPfNếu nhPcư aPcnh ceweiYMả Pcko làmPc eweiYMgì fạmPc fPcáp ti6wPfNhì c.sái6wPfNt nhất4zP8Hu đ4zP8Huịnh i6wPfNsẽ fải4zP8Hu eweiYMđưa Pcanh về.

 

Lúc 4zP8Humẹ mai6wPfNng ceweiYMơm tốeweiYMi chi6wPfNo LPcan Li6wPfNan cPcó ng4zP8Huồi leweiYMại i6wPfN1 láPct. 4zP8HuTôi eweiYMko bieweiYMết mẹ4zP8Hu đãi6wPfN eweiYMnói nhữ4zP8Hug i6wPfNgì i6wPfNvs i6wPfNLan LPcan mPcà Pccơm ncPc" m4zP8Huẹ bê4zP8Hu vàPco LeweiYMan Lai6wPfNn i6wPfNko 4zP8Huhề độgPc đũa.

 

Đêm hômPc đeweiYMó, ani6wPfNh cảeweiYM eweiYMko trởi6wPfN về,Pc tôeweiYMi eweiYMcũg cảPc eweiYMđêm keweiYMo chợ4zP8Hup mắtPc, nằm4zP8Hu trêi6wPfNn gieweiYMườg trằnPc trọ4zP8Huc eweiYMngĩ ngợeweiYMi lun4zP8Hug tung4zP8Hu. GeweiYMà gáeweiYMy hồii6wPfN i6wPfNđầu tiêPcn tôi4zP8Hu đãi6wPfN ng4zP8Hue tPchấy teweiYMiếg gõPc cửaeweiYM eweiYMkhe Pckhẽ, tiếPcg eweiYMgõ rấtPc nPchỏ nh4zP8Huưg neweiYMge 4zP8Hurất ri6wPfNõ ràng4zP8Hu tro4zP8Hug đ4zP8Huêm kh4zP8Huuya teweiYMhanh vắng.

 

- Cố4zP8Huc.. c4zP8Huốc.. Pccốc 4zP8Hu- TiếgeweiYM eweiYMgõ i6wPfNcửa rấ4zP8Hut đềui6wPfN đặn,4zP8Hu ti6wPfNôi cảnh4zP8Hu eweiYMgiác ngồ4zP8Hui dậPcy khi6wPfNỏi i6wPfNgiườg, eweiYMnhẹ nh4zP8Huàg hỏi:

 

- 4zP8HuAi đấy?

 

- Ai6wPfNnh Ai6wPfNn, eweiYMem Pclà LaPcn LeweiYMan đây4zP8Hu, mi6wPfNau meweiYMở Pccửa chi6wPfNo ePcm i6wPfNđi !

 

Tôi i6wPfNlắng tai6wPfNi i6wPfNnge, Pcđúg 4zP8Hulà tiếgeweiYM ci6wPfNủa PcLan Lai6wPfNn eweiYMrồi! L4zP8Huan 4zP8HuLan đeweiYMến tìmPc eweiYMtôi gi4zP8Huờ này4zP8Hu chắcPc làeweiYM cóeweiYM chui6wPfNyện gPcấp 4zP8Hugì reweiYM'. i6wPfNTôi l4zP8Huạnh i6wPfNtoát ng'4zP8Hu, vôiPc vPcàng laPco i6wPfNra k4zP8Huhỏi giườg,4zP8Hu ch4zP8Huẳg kịPcp i6wPfNmặc áo4zP8Hu 4zP8Huliền ch4zP8Huạy i6wPfNra mở4zP8Hu cửa.

 

Lan i6wPfNLan láceweiYMh neweiYMg' 4zP8Huđi vào4zP8Hu eweiYMfòng tôii6wPfN, eweiYM1 Pcluồg eweiYMkhí lạnhPc thPceo cPcô 4zP8Huùa vàPco fòngPc, t4zP8Huôi lúcPc ấyPc 4zP8Hucởi teweiYMrần, trêPcn ngeweiYM' eweiYMmặc đeweiYMộc Pc1 Pccái wầni6wPfN đùiPc eweiYMrùng mìnPch mấyeweiYM i6wPfNcái i6wPfNliền veweiYMì lạnh.

 

- i6wPfNAnh PcAn, cứeweiYMu ei6wPfNm eweiYMvới 4zP8Hu! Pc- PcLan LPcan vừa4zP8Hu i6wPfNôm Pcchầm lấy4zP8Hu tôPci eweiYMđã khóceweiYM nứceweiYM nở.

 

Tôi chẳg4zP8Hu cPcòn ngĩi6wPfN i6wPfNtới cáieweiYM lạeweiYMnh i6wPfNnữa. ThòPc Pcđầu nheweiYMìn r4zP8Hua ngo4zP8Huài, ti6wPfNhấy gieweiYMan nhi6wPfNà bi6wPfNố mẹPc vẫPcn ti6wPfNắt đeweiYMèn tốii6wPfN Pcom teweiYMôi mớii6wPfN yên4zP8Hu tâmi6wPfN đóng4zP8Hu ceweiYMửa fòngPc li6wPfNại. TPcôi c4zP8Huố nóPci Pcthật nh4zP8Huỏ 4zP8Huvs eweiYMLan Li6wPfNan l4zP8Huúc eweiYMnày đaPcg khóci6wPfN eweiYMnức nởeweiYM troPcg lòn4zP8Hug mình:

 

- SaPco e4zP8Hum lạiPc 4zP8Husag eweiYMđây vàoeweiYM g4zP8Huiờ nàyi6wPfN, bốPc mẹeweiYM nhìi6wPfNn thấyPc thì...

 

Còn chưi6wPfNa đểi6wPfN tôi6wPfNi eweiYMnói hếPct th4zP8Huì Li6wPfNan Lai6wPfNn đãi6wPfN đẩyeweiYM tôiPc rai6wPfN, giọ4zP8Hug ngẹn4zP8Hu ngào:

 

- i6wPfNNhữg nPcgày eweiYMthág ni6wPfNày chẳgi6wPfN fảieweiYM c.4zP8Husốg củaPc 4zP8Hucon ngPc', i6wPfNem keweiYMo thi6wPfNể chịueweiYM 4zP8Huđựg đeweiYMc i6wPfNnữa.. nếueweiYM an4zP8Huh còni6wPfN bỏi6wPfN mặc4zP8Hu e4zP8Hum neweiYMữa ePcm sẽeweiYM chếti6wPfN teweiYMrc" meweiYMặt 4zP8Huanh ngay!

 

- LPcan Li6wPfNan, đừg.4zP8Hu. đừg..4zP8Hu anhi6wPfN.. anh.i6wPfN. i6wPfN- BởieweiYM eweiYMvì leweiYMạnh eweiYMcứg ni6wPfNên toài6wPfNn thâneweiYM tôieweiYM r4zP8Huun lênPc 4zP8Hulập Pccập, miệgi6wPfN cứPcg i6wPfNlại chPcả nóii6wPfN eweiYMra lời.

 

Lúc nàyeweiYM eweiYMLan LaPcn mớii6wPfN i6wPfNfát hiện4zP8Hu rPca Pclà teweiYMôi keweiYMo mặc4zP8Hu áo,Pc 4zP8Hucô lầneweiYM Pcmò teweiYMrog 4zP8Hubóg Pcđêm kPcéo tôi6wPfNi v4zP8Huề giườg,eweiYM leweiYMấy i6wPfNcái ceweiYMhăn khoáceweiYM lPcên i6wPfNng' tPcôi ri6wPfN' ngồiPc xuốeweiYMg bi6wPfNên giườgPc cại6wPfNnh tôi.

 

- PcAnh AneweiYM, 4zP8Huanh n4zP8Hugồi i6wPfNyên Pccho ấmi6wPfN đii6wPfN đeweiYMã, ePcm c4zP8Huó chuyệneweiYM mueweiYMốn nói4zP8Hu v4zP8Hus anh4zP8Hu! Pc- LeweiYMan PcLan đeweiYMã ti6wPfNhôi Pckhóc, bPcình tĩi6wPfNnh ngồiPc đốii6wPfN mặ4zP8Hut vPcs tôi.

 

- Li6wPfNan L4zP8Huan, cóeweiYM chuyPcện eweiYMgì 4zP8Huthì e4zP8Hum cứeweiYM i6wPfNnói 4zP8Huđi! 4zP8Hu- 4zP8HuGiọg ni6wPfNói Pccủa tôiPc ru4zP8Hun reweiYMun, vừaeweiYM n4zP8Huói tôi4zP8Hu vừPca mò4zP8Hu teweiYMìm c4zP8Huái áoi6wPfN của4zP8Hu mìnheweiYM ở4zP8Hu trêPcn giườg.

 

- PcEm muốneweiYM eweiYManh Pctận m4zP8Huắt neweiYMhìn thấyi6wPfN i6wPfNanh cải6wPfN an4zP8Huh i6wPfNđã giàyeweiYM Pcvò Pcem neweiYMtn. i6wPfN- Lai6wPfNn LaPcn vừaPc nóieweiYM vPcừa beweiYMật đèni6wPfN bàni6wPfN, 4zP8Hucăn eweiYMfòng eweiYMtối eweiYMom bỗgi6wPfN 4zP8Huchốc sáeweiYMg lên.

 

Tôi sữg4zP8Hu sời6wPfN ni6wPfNhìn LeweiYMan Lai6wPfNn. CôPc ấyi6wPfN đứ4zP8Hug i6wPfNtrc" mặt4zP8Hu tôiPc ceweiYMởi sạch4zP8Hu wầnPc áo4zP8Hu trêni6wPfN ni6wPfNg' mPcình, ni6wPfNgay cảeweiYM wầPcn áoeweiYM l4zP8Huót cũi6wPfNg 4zP8Huko Pcmặc, 4zP8Hucơ teweiYMhể trầnPc t4zP8Hurụi ceweiYMủa Pccô hiện4zP8Hu reweiYMa trci6wPfN" m4zP8Huắt tôi.

 

Tôi eweiYMko dáPcm nhì4zP8Hun lâuPc, vộiii6wPfN vàgeweiYM Pcngoảnh mPcặt đi4zP8Hu eweiYMchỗ kháeweiYMc, 4zP8Huhốt hoPcảg nói:

 

- L4zP8Huan LPcan, em.Pc. 4zP8Huem.. ei6wPfNm là4zP8Hun cá4zP8Hui 4zP8Hugì teweiYMhế hả?

 

- i6wPfNEm chỉeweiYM eweiYMmuốn đểi6wPfN 4zP8Hucho i6wPfNanh nPchìn i6wPfNthấy ônPcg ai6wPfNnh eweiYMtrai Pcko Pc= i6wPfNcầm i6wPfNthú củai6wPfN i6wPfNanh đã4zP8Hu đểeweiYM lạieweiYM nhữeweiYMg gìPc trênPc ni6wPfNg' eeweiYMm eweiYM! i6wPfN- GiọgPc nóeweiYMi củPca LaeweiYMn LaPcnvừa nhưeweiYM i6wPfNoán eweiYMtrách vừai6wPfN n4zP8Huhư fẫeweiYMn nộ.

 

- LeweiYMan La4zP8Hun, Pcđừg.. đừ4zP8Hug c4zP8Huó eweiYMnhư vậ4zP8Huy! eweiYMa biếeweiYMt 4zP8Hua eweiYMcả 4zP8Hucó li6wPfNỗi vi6wPfNs i6wPfNe! i6wPfN- Tô4zP8Hui ki6wPfNo deweiYMám Pcnhìn LeweiYMan Lan

 

- KieweiYMm APcn, eweiYMnếu nhưeweiYM aneweiYMh lPcà đPcàn ô4zP8Hung ti6wPfNhì maeweiYMu n4zP8Hugoảnh đầuPc eweiYMlại, eweiYMmở ti6wPfNo mPcắt màPc nhPcìn 4zP8Hucho Pckĩ! i6wPfN- LPcan LeweiYMan Pcgần nhPcư Pcquát lPcên vi6wPfNs tôi.

 

Tôi chầmeweiYM chậmi6wPfN ngoảnheweiYM đầui6wPfN lại,eweiYM teweiYMừ từi6wPfN heweiYMe i6wPfNhé mắt.i6wPfN CảnheweiYM tượ4zP8Hug i6wPfNtrc" m4zP8Huắt kheweiYMiến tôieweiYM i6wPfNcảnh thầyPc ngẹt4zP8Hu thở.

 

Nhữg đi6wPfNg' cPcog đầyPc wếi6wPfNn i6wPfNrũ tPcrên tPchân i6wPfNhình treweiYMần ti6wPfNrụi, li6wPfNàn d4zP8Hua trơi6wPfNn 4zP8Hulág nPchư toảPc sá4zP8Hug dưới4zP8Hu eweiYMánh eweiYMđèn mờ4zP8Hu ảeweiYMo,mái teweiYMóc dàiPc eweiYMđen mưi6wPfNợt xổPc teweiYMung, buô4zP8Hug xoeweiYMã ti6wPfNrên eweiYM2 bời6wPfN veweiYMai trắgi6wPfN ngi6wPfNần, 4zP8Huđôi maắi6wPfNt t4zP8Huo lPcong lPcanh tràeweiYMn ngậpPc ni6wPfNỗi uPcất hậni6wPfN, khi6wPfNuôn mặt4zP8Hu xeweiYMinh đẹeweiYMp còni6wPfN vươPcg eweiYMlại Pc2 hàeweiYMg lệ.eweiYM Có4zP8Hu Pclẽ 4zP8Huvì t4zP8Huâm tPcrạg i6wPfNqá fẫni6wPfN Pcuất nên4zP8Hu ngựci6wPfN 4zP8Hucô đaeweiYMg fậeweiYMp fồng,eweiYM ti6wPfNoàn t4zP8Huhân như4zP8Hu eweiYMrun rẩy..

 

- 4zP8HuA mởPc i6wPfNto mắeweiYMt 4zP8Humà nhìn,eweiYM ởPc đây.Pc. 4zP8Huở đây..Pc chPcỗ nàyPc nữaeweiYM.. 4zP8Hunhìn xeweiYMem geweiYMã súeweiYMc sinPch ấy4zP8Hu Pcđã làmPc gìi6wPfN vi6wPfNs ePcm! 4zP8Hu- La4zP8Hun Li6wPfNan Pckéo ta4zP8Huy t4zP8Huôi chPcỉ veweiYMào nhữg4zP8Hu i6wPfNnơi bịeweiYM th4zP8Huươg trên4zP8Hu ngi6wPfN' 4zP8Humình, tôPci có4zP8Hu t4zP8Huhể i6wPfNcảm Pcnhận đc4zP8Hu đ4zP8Huôi Pcbàn teweiYMay 4zP8Humềm mạii6wPfN củeweiYMa 4zP8Hucô Pcko 4zP8Hungừg rPcun rẩy.

 

Nhìn t4zP8Huheo i6wPfNngón teweiYMay ci6wPfNhỉ eweiYMcủa i6wPfNcô, t4zP8Huôi cPcó thi6wPfNể neweiYMhìn ti6wPfNhấy 4zP8Hurõ n4zP8Huhữg v4zP8Huết bầmi6wPfN 4zP8Hutím eweiYMkhắp i6wPfNtrên 4zP8Hu2 b4zP8Huầu ngự4zP8Huc đầyPc đặn4zP8Hu vàeweiYM dọceweiYM eweiYM2 bắp4zP8Hu đeweiYMùi trắgi6wPfN ni6wPfNõn n4zP8Huà, khắp4zP8Hu nPcg' eweiYMcô c4zP8Huhỗ xPcanh chỗ4zP8Hu tím,i6wPfN chẳgi6wPfN cầni6wPfN hỏieweiYM cũgi6wPfN biếeweiYMtnhữg vếeweiYMt thươgPc trêeweiYMn ni6wPfNg' LeweiYMan Li6wPfNan Pcđều lài6wPfN dPco i6wPfNanh cPcả g4zP8Huây rPca. T4zP8Huôi ci6wPfNó thểeweiYM tưởgi6wPfN 4zP8Hutượg đc4zP8Hu sự4zP8Hu đii6wPfNên cuồg4zP8Hu củPca 4zP8Huanh cảeweiYM lúceweiYM giàyeweiYM vi6wPfNò PcLan i6wPfNLan vi6wPfNà sựeweiYM đPcau đớeweiYMn 4zP8Hucũg nhi6wPfNư 4zP8Hutủi i6wPfNnhục củeweiYMa côeweiYM Pckhi fảeweiYMi Pccắn răeweiYMg chịui6wPfN đựgeweiYM si6wPfNự ci6wPfNhà đạpPc ấy.i6wPfN C4zP8Huhẳg tr4zP8Huách mà4zP8Hu giữa4zP8Hu đêi6wPfNm khPcuya thPcanh vắg,4zP8Hu La4zP8Hun Lai6wPfNn i6wPfNlại kêui6wPfN leweiYMên tPchảm thiếteweiYM nh4zP8Huư vậy.

 

- LPcan La4zP8Hun, a4zP8Hunh ấy..Pc eweiYM- Tô4zP8Hui i6wPfNnhất thờiPc i6wPfNnghẹn l4zP8Huời eweiYMko biếti6wPfN feweiYMải n4zP8Huói gì

 

- eweiYMAnh tPca eweiYMhoàn 4zP8Hutoàn Pcko fả4zP8Hui eweiYMcon ng'eweiYM! Pc- LaPcn L4zP8Huan Pcbưg mặeweiYMt khPcóc Pcnức 4zP8Hunở, i6wPfNnhữg geweiYMiọt nc4zP8Hu" mắeweiYMt ceweiYMhảy r4zP8Hua ni6wPfNgoài teweiYMheo k4zP8Huẽ eweiYMtay cô.

 

- L4zP8Huan LaneweiYM, e4zP8Hum..! 4zP8Hu- tPcôi thực4zP8Hu sựeweiYM 4zP8Huko bieweiYMết fảii6wPfN 4zP8Huan ủi4zP8Hu cô4zP8Hu ấy4zP8Hu ni6wPfNtn nữa.

 

- eweiYMem đã4zP8Hu ceweiYMhịu đủeweiYM lắPcm 4zP8Hur', nPcếu cứi6wPfN tPciếp tụcPc nPctn i6wPfNem eweiYMsẽ fátPc đi4zP8Huên mấPct. ReweiYMõ ri6wPfNàg aeweiYMnh biếtPc làPc 4zP8Huem yêPcu anhPc, ei6wPfNm ở4zP8Hu lạPci Pcđây cũgPc l4zP8Huà Pcvì aPcnh i6wPfNmà! i6wPfN- nhì4zP8Hun Li6wPfNan PcLan Pcđag1 thươgPc nhPcư vậy4zP8Hu t4zP8Hurog l4zP8Huòng 4zP8Hutôi i6wPfNcàg rối4zP8Hu nheweiYMư i6wPfNtơ vò.

 

- Lai6wPfNn Li6wPfNan, anh..

 

- Pca đeweiYMã từg4zP8Hu i6wPfNnói sPcẽ ceweiYMhe ci6wPfNhở ci6wPfNho 4zP8Hue, eweiYMa Pccó thểi6wPfN Pccứ gieweiYMươg mắi6wPfNt nhìi6wPfNn eweiYMe bị4zP8Hu nPcg' teweiYMa ch4zP8Huà đPcạp i6wPfNnhư vậeweiYMy i6wPfNsao.. eweiYM- eweiYMLan La4zP8Hun eweiYMđag chi6wPfNất vấneweiYM tôi.

 

Thấy 4zP8Hutôi ấPcp únPcg mãii6wPfN 4zP8Huchẳg nói4zP8Hu eweiYMra Pclời, LeweiYMan LPcan lạPci 4zP8Hugục eweiYMmặt v4zP8Huào ngực4zP8Hu tôPci oPcà khóceweiYM tuyệtPc vọng.

 

Nhìn nPcg' i6wPfNcon i6wPfNgái đầyeweiYM thưeweiYMơg tPcích Pctrc" mặt,eweiYM Pctrái i6wPfNtim tPcôi kPco khỏi4zP8Hu đai6wPfNu đớn.4zP8Hu T4zP8Huôi ni6wPfNghiến chặt4zP8Hu ri6wPfNăg, trPcog đầuPc vụteweiYM qi6wPfNa i6wPfN1 s4zP8Huuy nghĩ.

 

- i6wPfNLan eweiYMLan, eweiYMa dẫn4zP8Hu 4zP8Hue đieweiYM, đPci càgi6wPfN eweiYMxa cPcàg eweiYMtốt, kPco 4zP8Hubjờ w4zP8Huay Pctrở lại4zP8Hu nữa!

 

Lan LPcan theweiYMôi khóc,4zP8Hu ngẩi6wPfNg đầu,4zP8Hu khuôn4zP8Hu Pcmặt ướt4zP8Hu eweiYMđẫm eweiYMnc" mPcắt 4zP8Hunghi i6wPfNhoặc nhìeweiYMn tôi:

 

- Th4zP8Huật ko?

 

Tôi gậeweiYMt đầeweiYMu c4zP8Huhẳg chPcút deweiYMo dự:

 

- PcThật, eweiYMa sẽeweiYM dẫnPc Pce chạyi6wPfN trốn!

 

..

 

Tôi wếteweiYM Pcđịnh sẽPc Pcdẫn i6wPfNLan Lai6wPfNn chạyeweiYM trốn,eweiYM nhưgPc Pcvì chuyệi6wPfNn 4zP8Hunày xảyPc eweiYMra qáeweiYM độti6wPfN ni6wPfNgột, i6wPfNko ci6wPfNó thờPci i6wPfNgian đPcể chuẩn4zP8Hu bị.i6wPfN eweiYMLan LaPcn trêPcn 4zP8Hung' k4zP8Huo ci6wPfNó eweiYM1 Pcxu, còni6wPfN tô4zP8Hui c4zP8Huhỉ 4zP8Hucó vài4zP8Hu ti6wPfNrăm tiền4zP8Hu tPciêu vặPct hằgeweiYM ngày,eweiYM ki6wPfNo ceweiYMó teweiYMiền ti6wPfNhì eweiYMchẳg ti6wPfNhể chi6wPfNạy đc4zP8Hu xaPc, hơn4zP8Hu nữi6wPfNa trời6wPfNi đãeweiYM sá4zP8Huf 4zP8Hur', gi6wPfNiờ Pcmà chạy4zP8Hu eweiYMrất dễeweiYM eweiYMbị fáti6wPfN hiện.

 

Tôi liềnPc i6wPfNbàn bạceweiYM eweiYMvs Lai6wPfNn Lan4zP8Hu, đợi4zP8Hu tôPci vàiPc ngeweiYMày ng4zP8Huĩ cái6wPfNch ki4zP8Huếm đci6wPfN i6wPfN1 4zP8Humón ti4zP8Huền eweiYMlớn eweiYMr' eweiYMsẽ tìPcm 4zP8Hucơ hPcội eweiYMbỏ chạy.i6wPfN 4zP8HuLan PcLan 4zP8Hunge Pcxog Pcliền gậ4zP8Hut đPcầu đồg4zP8Hu ý.TôiPc giPcục LaeweiYMn La4zP8Hun meweiYMau i6wPfNmau tPcrở vi6wPfNề f4zP8Huòng a4zP8Hunh cả,i6wPfN Pccô ôi6wPfNm ci6wPfNhầm lấPcy tôi,4zP8Hu hôn4zP8Hu tPcôi seweiYMay Pcđắm eweiYMr' mớii6wPfN eweiYMmặc l4zP8Huại wầPcn á4zP8Huo vPcà Pcđi r4zP8Hua ngoà4zP8Hui. Ti6wPfNôi nhìeweiYMn theeweiYMo q4zP8Hua eweiYMkhe ci6wPfNửa Pccho đeweiYMến khi6wPfNi c4zP8Huái beweiYMóg củaPc Pccô khuấti6wPfN 4zP8Husau cánhi6wPfN cửai6wPfN giaPcn fòni6wPfNg Pcfía tâ4zP8Huy mớPci yPcên 4zP8Hutâm tri6wPfNở lạiPc giườg.

 

Chiếc ch4zP8Huăn bôi6wPfNg đi6wPfNã ci6wPfNhẳg còneweiYM Pchơi ấmPc nhưi6wPfNg dườgPc nh4zP8Huư eweiYMvẫn ci6wPfNòn fảg4zP8Hu fất4zP8Hu mùii6wPfN i6wPfNhươg Pccủa 4zP8HuLan L4zP8Huan. Tôi4zP8Hu mìneweiYMh ti6wPfNrần Pcôm Pcchặt cái6wPfNi cPchăn vài6wPfNo lòi6wPfNng, ngồi4zP8Hu ngâyPc rPca ởPc trêni6wPfN gieweiYMườg nhưeweiYM i6wPfN1 ti6wPfNhằg 4zP8Hukhờ. Hồ4zP8Hui eweiYMlâu tôi4zP8Hu i6wPfNnhớ nhớ4zP8Hu Pcra nhữgPc gìi6wPfN đãeweiYM nóPci vPcs Lai6wPfNn Lan.

 

Giờ nghĩ4zP8Hu leweiYMại 4zP8Humà tôi6wPfNi thấi6wPfNy cói6wPfN đôiPc Pcchút h4zP8Huối hận,eweiYM đi6wPfNág lẽeweiYM r4zP8Hua tôi4zP8Hu Pcko eweiYMnên h4zP8Huứa n4zP8Huhư vậyPc 4zP8Huvs LeweiYMan Lan.Tôi4zP8Hu đồgPc 4zP8Huý sPcẽ dẫ4zP8Hun LeweiYMan LeweiYMan ci6wPfNao chi6wPfNạy i6wPfNxa bi6wPfNay cũgPc i6wPfNcó ngĩ4zP8Hua làeweiYM tPcôi đ4zP8Huã léni6wPfN lúteweiYM ă4zP8Hun cắpi6wPfN neweiYMg' fụPc nữ4zP8Hu meweiYMà aneweiYMh cảPc đãeweiYM bi6wPfNỏ ti4zP8Huền rPca eweiYMmua veweiYMề. NếeweiYMu nPchư tPcôi làPcm 4zP8Hunhư vậyPc thậteweiYM, i6wPfNtôi seweiYMẽ teweiYMrở ti6wPfNhành kẻi6wPfN i6wPfNfản bộ4zP8Hui aPcnh cảeweiYM, Pcthậm 4zP8Huchí cảPc cPcái eweiYMgia đìnheweiYM nPcày. Ai6wPfNnh Pccả sẽeweiYM ki6wPfNo thi6wPfNa 4zP8Hucho Pctôi, bi6wPfNố 4zP8Humẹ cũ4zP8Hug sẽ4zP8Hu 4zP8Huko i6wPfNtha teweiYMhứ ci6wPfNho tôi.

 

Thế eweiYMnhưg eweiYMdù gìeweiYM ti6wPfNôi cũgeweiYM đ4zP8Huã hứa4zP8Hu eweiYMvs 4zP8HuLanLan ri6wPfN', mài6wPfN Pctôi lại4zP8Hu eweiYMiu cPcô ấyi6wPfN eweiYMđến nhưPc vậeweiYMy, thự4zP8Huc sPcự tôieweiYMko Pcthể c4zP8Huhịu đPcựg Pcđc vieweiYMệc aneweiYMh c4zP8Huả heweiYMết leweiYMần nà4zP8Huy đếi6wPfNn lPcần khácPc g4zP8Huiày vPcò cPcô ấy.

 

Nếu đãi6wPfN Pcwết địneweiYMh nhưPc vPcậy ri6wPfN' 4zP8Huthì tôii6wPfN buộ4zP8Huc fảiPc 4zP8Huthực hiệnPc leweiYMời Pchứa củai6wPfN mình.Tôi6wPfNi Pcko thPcể 4zP8Huđể ch4zP8Huo i6wPfNLan 4zP8HuLan Pcmà tôii6wPfN Pciu thươ4zP8Hug f4zP8Huải ti6wPfNhất vọg4zP8Hu, ni6wPfNhư eweiYMvậy 4zP8Husẽ i6wPfNhuỷ heweiYMoại eweiYMcô ấyeweiYM. Nếu4zP8Hu nhPcư ti6wPfNôi ci6wPfNứ ngPcây dạiPc beweiYMỏ mPcặc sựi6wPfN sốPcg chếti6wPfN cPcủa i6wPfNLan 4zP8HuLan th4zP8Huì chắ4zP8Huc chắneweiYM beweiYMệnh cũi6wPfN của4zP8Hu cPcô eweiYMsẽ 4zP8Hulại táii6wPfN fát,4zP8Hu thậPcm Pcchí cô4zP8Hu si6wPfNẽ keweiYMo t4zP8Huhể sốeweiYMg tiếpi6wPfN đi6wPfNc nữa!

 

Muốn deweiYMẫn LaPcn PcLan caeweiYMo cPchạy xeweiYMa 4zP8Hubay trc4zP8Hu" i6wPfNtiên fảii6wPfN kiPcếm đi6wPfNc eweiYM1 mónPc tiềnlớn.Mặc4zP8Hu dPcù k4zP8Huo cầni6wPfN i6wPfNqá nhiề4zP8Huu n4zP8Huhưg cũi6wPfNg fảii6wPfN Pcđủ Pclộ fi6wPfNí đểeweiYM ceweiYMhúg teweiYMôi đếnPc 4zP8Hu1 nơiPc thậti6wPfN xPca. eweiYMCó t4zP8Huhể LPcan 4zP8HuLan seweiYMẽ di6wPfNẫn Pctôi Pcvề i6wPfNnhà cô4zP8Hu ấy,Pc neweiYMhư veweiYMậy eweiYMthì chúi6wPfNg Pctôi sẽi6wPfN 4zP8Huđc 4zP8Huan toài6wPfNn. ChPcỉ ci6wPfNần cólội6wPfN fíPc, 4zP8Hubc" Pctiếp t4zP8Huheo i6wPfNlà tìeweiYMm cơ4zP8Hu hộieweiYM bi6wPfNỏ trốni6wPfN. PcTôi i6wPfNthầm moi6wPfNg mấeweiYMy 4zP8Hungày tới6wPfNi i6wPfNanh eweiYMcả đừg4zP8Hu ci6wPfNó 4zP8Huvề, anPch cảPc Pcko ci6wPfNó nh4zP8Huà sẽi6wPfN 4zP8Hubớt i6wPfNđc 4zP8Hu1 chútPc ngueweiYMy hiểmPc. eweiYMĐang tPcrầm ngâm4zP8Hu i6wPfNsuy nPcghĩ t4zP8Huhì tôiPc ng4zP8Hue thi6wPfNấy i6wPfNcó tiếgeweiYM m4zP8Huẹ gọ4zP8Hui 4zP8Hulên Pcăn sáng.

 

Anh c4zP8Huả i6wPfNko eweiYMcó 4zP8Hunhà, La4zP8Hun 4zP8HuLan cũPcg i6wPfNlên i6wPfNăn eweiYMság ceweiYMhug i6wPfNvs Pc2 mẹi6wPfN eweiYMcon tôi6wPfNi. Bốki6wPfNo mPcuốn ăn4zP8Hu 4zP8Hunên vẫneweiYM chư4zP8Hua Pcdậy, mẹeweiYM thởeweiYM dPcài Pcbê bái6wPfNt lên4zP8Hu eweiYMr'lại ngi6wPfNao ngáeweiYMn đPcặt bátPc xuốg.

 

- eweiYMAn NPchi, beweiYMố 4zP8Hucon bệnheweiYM lâi6wPfNu eweiYMthế m4zP8Huà eweiYMko khỏi,Pc bsPcĩ KieweiYMm Nhấi6wPfNt NhPcủ đã4zP8Hu ki6wPfNê bnPchiu thuốPcc Pcmà meweiYMãi vẫnPc keweiYMo 4zP8Hukhỏi, keweiYMhó kh4zP8Huăn lắmeweiYM Pc2 nPcgày ti6wPfNrc" tiPcnh 4zP8Huthần củi6wPfNa eweiYMông ấy4zP8Hu mớiPc Pccó chúPct biếnPc c4zP8Huhuyển thếi6wPfN mPcà anPch cảeweiYM coPcn lại4zP8Hu bịeweiYM c.s4zP8Huát dẫnPc đ4zP8Hui. 4zP8HuCả 4zP8Hungày Pchwa beweiYMố coi6wPfNn chi6wPfNẳg eweiYMăn ceweiYMhút Pcgì, hPc.nai cũgeweiYM 4zP8Huko Pcchịu xuốgPc giườg,eweiYM Pccứ thếeweiYM nPcày Pcthì Pcbiết lài6wPfNm thPcế nàoPc?- Mẹi6wPfN buồneweiYM rầi6wPfNu nói.

 

Tôi bi6wPfNuôg bát4zP8Hu đũai6wPfN 4zP8Huđi vàotroeweiYMg bu4zP8Huồg thPcăm b4zP8Huố. Bố4zP8Hu nheweiYMắm mắtPc i6wPfNnằm iPcm 4zP8Hulìm i6wPfNtrên giườg,4zP8Hu hìPcnh nhưeweiYM lPcà ô4zP8Hung Pcđag ngủi6wPfN rất4zP8Hu 4zP8Husay. Mẹ4zP8Hu đi6wPfNi i6wPfNtheo Pcsau tô4zP8Hui, li6wPfNấy eweiYMtay i6wPfNgiật Pcgiật vạti6wPfN áoeweiYM eweiYMtôi, Pcliếc tôPci Pc1 Pccái i6wPfNra ý4zP8Hu đi6wPfNừg li6wPfNàm fi6wPfNiền bố4zP8Hu. Tôi6wPfNi Pcvốn địPcnh n4zP8Huói 4zP8Huvs beweiYMố veweiYMài câu4zP8Hu nhưgeweiYM lPcời vừaPc đếPcn cổi6wPfN họgi6wPfN eweiYMthì Pcđã bị4zP8Hu ngẹneweiYM eweiYMlại r'.

 

Ra keweiYMhỏi fòi6wPfNng ci6wPfNủa bố4zP8Hu i6wPfNmẹ, t4zP8Huôi keweiYMhe kPchẽ i6wPfNnói vPcs mẹ:

 

- MẹPc, coi6wPfNn cói6wPfN wei6wPfNn bseweiYMĩ ThườnPcg eweiYMở b.vii6wPfNện huyện.4zP8Hu ÔngeweiYM ấy4zP8Hu l4zP8Huà b.i6wPfNsĩ gi6wPfNiỏi nhPcất ởPc huyện4zP8Hu ni6wPfNày đấy,4zP8Hu 4zP8Huhay lPcà i6wPfNđể coi6wPfNn mPcời ôngeweiYM ấyi6wPfN đế4zP8Hun Pckhám ch4zP8Huo b4zP8Huố Pcxem tPchế nào!

 

Mẹ i6wPfNnge Pcr' i6wPfNgật i6wPfNđầu đ4zP8Huồg eweiYMý. 4zP8HuBà điPc vài6wPfNo treweiYMog Pcfòng Pclấy i6wPfN1 xeweiYMấp tii6wPfNền 4zP8Hudày ci6wPfNộm đ4zP8Huưa 4zP8Hucho tôi

 

- A4zP8Hun NhieweiYM, cPcon mi6wPfNau maeweiYMu i6wPfNăn s4zP8Huág 4zP8Hur' 4zP8Huvào b.việni6wPfN mời4zP8Hu Pcb.sĩ Thườg4zP8Hu đếeweiYMn đây4zP8Hu đi6wPfNi! Ch4zP8Huo dù4zP8Hu 4zP8Hufải tiêuPc heweiYMao bnPchiu tiềPcn, ci6wPfNhỉ ceweiYMần ceweiYMhữa kh4zP8Huỏi bệnheweiYM ch4zP8Huo i6wPfNbố coi6wPfNn li6wPfNà đc!4zP8Hu eweiYM- NóeweiYMi 4zP8Hur' i6wPfNmẹ i6wPfNnhét ti4zP8Huền vi6wPfNào ti6wPfNay tôieweiYM, i6wPfNcòn deweiYMặn dò4zP8Hu tôi6wPfNi eweiYMnhớ eweiYMmua c4zP8Huhút eweiYMqà c4zP8Huáp bii6wPfNếu b.si6wPfNĩ Thường.

 

Ăn seweiYMÁg xogPc, Lai6wPfNn Li6wPfNan liếi6wPfNc tPcôi eweiYM1 c4zP8Huái ri6wPfN' lẳgeweiYM lặngeweiYM vềPc Pcfòng 4zP8Huko nóPci Pc1 Pclời. TôiPc đẩ4zP8Huy xeweiYMe Pcđạp rPca 4zP8Huchuẩn bPcị đieweiYM i6wPfNlên i6wPfNhuyện, lúeweiYMc đếni6wPfN cửaeweiYM, ngoản4zP8Huh Pcđầu lPcại nhìPcn th4zP8Huấy La4zP8Hun PcLan đ4zP8Huag đPcứg deweiYMựa cửa4zP8Hu fòngPc nhìn4zP8Hu the4zP8Huo i6wPfNtôi. TôPci i6wPfNgật gậ4zP8Hut đầu4zP8Hu Pcvs côeweiYM, LeweiYMan PcLan li4zP8Huền xoi6wPfNay ng4zP8Hu' đi4zP8Hu vi6wPfNào fòng.

 

Tôi r4zP8Hua Pcsức nhấni6wPfN pêPc đ4zP8Huan, đPcạp i6wPfN1 mạch4zP8Hu mấyeweiYM chPcục i6wPfNcây li6wPfNên b.eweiYMviện eweiYMhuyện 4zP8Hu. Vừa4zP8Hu gặPcp đ4zP8Huc b.seweiYMị Thi6wPfNường ti6wPfNừ b.viPcện 4zP8Huđi Pcra, tôi6wPfNi vộii6wPfN v4zP8Huàg ci6wPfNhạy đế4zP8Hun chàoeweiYM hỏi

 

- B.si6wPfNĩ ThườneweiYMg, cháPcu đếneweiYM tìmPc b.sĩ4zP8Hu đâ4zP8Huy! i6wPfNBố cháu4zP8Hu bị4zP8Hu b4zP8Huệnh, bệnhi6wPfN tìnheweiYM k4zP8Huhá ngheweiYMiêm trọeweiYMng, cháuPc mi6wPfNuốn fiềnPc b.si6wPfNĩ đếni6wPfN nhàeweiYM eweiYMcháu Pc1 chuyế4zP8Hun kPchám cheweiYMo bi6wPfNố chi6wPfNáu Pcxem thế4zP8Hu nào!

 

Ông i6wPfNdo d4zP8Huự eweiYM1 Pclát reweiYM' nói:

 

- ChPcàng ti6wPfNrai, cậueweiYM ci6wPfNứ đạpi6wPfN 4zP8Huxe vềPc 4zP8Hutrc", teweiYMôi reweiYMất thuộ4zP8Huc đgPc' ởPc Pcthôn cậuPc, tôieweiYM fảieweiYM xửi6wPfN leweiYMí nPcốt chútPc vi6wPfNiệc, x4zP8Huog Pcviệc tô4zP8Hui eweiYMsẽ đến!

 

Tôi cảmi6wPfN 4zP8Hukích gậ4zP8Hut đeweiYMầu eweiYMr' đPcạp Pcxe về,điPc eweiYM1 đoạnPc xPca r4zP8Hu' vPcẫn Pcnge eweiYMcó Pcng' nói4zP8Hu ch4zP8Huuyện vi6wPfNs b.si6wPfNĩ Thường.

 

- ViệnPc trườg,eweiYM h.na4zP8Hui eweiYMcon ti6wPfNrai việneweiYM trưởni6wPfNg lấPcy vợi6wPfN, láti6wPfN nữaPc tPcôi Pcsẽ Pcqa neweiYMhà ôneweiYMg uốgeweiYM rưPcợu hỉ4zP8Hu đấy!

 

Lúc đóeweiYM Pctôi mi6wPfNới bii6wPfNết háPco 4zP8Hura h.4zP8Hunai lPcà ni6wPfNgày vui6wPfNi ceweiYMủa coPcn i6wPfNtrai i6wPfNông, lúi6wPfNc này4zP8Hu màPc mPcời ôni6wPfNg ấyeweiYM đếneweiYM nheweiYMà mìeweiYMnh Pckhám bệnhi6wPfN ceweiYMho bốeweiYM mìnheweiYM thìeweiYM thậ4zP8Hut là4zP8Hu ki6wPfNo hợeweiYMp. TeweiYMôi chầneweiYM c4zP8Huhừ Pc1 li6wPfNát 4zP8Hur' wPcay eweiYMlại tìmPc ôPcng, vốneweiYM địnhi6wPfN bảPco ông4zP8Hu đ4zP8Huể hPcôm kheweiYMác đếni6wPfN kheweiYMám bệnheweiYM chi6wPfNo b4zP8Huố tôi6wPfNi cũ4zP8Hug đPcc ni6wPfNhưg eweiYMway i6wPfNlại đãeweiYM 4zP8Huko th4zP8Huấy Pcbóng dáPcg ôneweiYMg 4zP8Huđâu r'.

 

Về đPcến i6wPfNthôn đi6wPfNã hPcơn 10Pch ságeweiYM, mPcẹ đi6wPfNag đứ4zP8Hug ở4zP8Hu cổgeweiYM đợiPc 4zP8Hutôi. Nhìi6wPfNn thấyPc Pctôi vềeweiYM eweiYM1 mìnPch, i6wPfNmẹ sốtPc ruộteweiYM hỏi:

 

- AeweiYMn NhieweiYM, c4zP8Huó fảeweiYMi b.4zP8Husĩ Thườngi6wPfN ki6wPfNo ci6wPfNhịu đến4zP8Hu ko?

 

Tôi xuố4zP8Hug xeweiYMe, lấPcy tai6wPfNy li6wPfNau meweiYMồ hôiPc ti6wPfNrên Pctrán i6wPfNr' i6wPfNnói Pcvs mẹ:

 

- MeweiYMẹ à,i6wPfN h.neweiYMai là4zP8Hu ng4zP8Huày cPcon t4zP8Hurai b.Pcsĩ TPchường eweiYMlấy vợ,4zP8Hu ngtPca Pccòn bậeweiYMn chuyệi6wPfNn Pchôn sựPc củ4zP8Hua 4zP8Huc.trai, ci6wPfNó thểPc kPco đếeweiYMn đ4zP8Huc đâui6wPfN ạ!

 

Mẹ tỏi6wPfN r4zP8Hua reweiYMất thPcất vọeweiYMng, ủi6wPfN rủPc t4zP8Huheo t4zP8Huôi vàPco 4zP8Hunhà,Đi đếni6wPfN eweiYMsân tôPci ng4zP8Huó nghi4zP8Huêng i6wPfN1 hồi4zP8Hu reweiYM' eweiYMhỏi mẹ:

 

- i6wPfNMẹ ơiPc, aeweiYMnh cPcả đãeweiYM vềi6wPfN chi6wPfNưa ạ?

 

- Ci6wPfNhưa coPcn ạ,4zP8Hu eweiYMcũg chẳgeweiYM biế4zP8Hut đeweiYMã ci6wPfNó ch4zP8Huuyện Pcgì nữa?

 

Hai mi6wPfNẹ coPcn đi6wPfNag nóieweiYM c4zP8Huhuey65n th4zP8Huì đột4zP8Hu n4zP8Huhiên ngoài4zP8Hu cửi6wPfNa cPcó tiếgeweiYM 4zP8Hucòi x4zP8Hue inPch ỏeweiYMi, tiế4zP8Hup đóeweiYM tôiPc eweiYMnge Pctiếg nPcg' hỏi:

 

- Đi6wPfNây ceweiYMó Pcfải lài6wPfN nhi6wPfNà củaPc i6wPfNKim QPcuý i6wPfNko ạ?

 

Nhận eweiYMra eweiYMtiếg Pccủa b.sĩ4zP8Hu eweiYMThường, 4zP8Hutôi i6wPfNvội 4zP8Huvàng dựngeweiYM i6wPfNxe vàoPc Pc1 góc4zP8Hu eweiYMr' chPcạy r4zP8Hua nghênheweiYM đóneweiYM. i6wPfNThật ceweiYMhẳg ngờ4zP8Hu nhi6wPfNà b.sĩi6wPfN cPcóchuyện hỉ4zP8Hu mPcà ôi6wPfNng ấyeweiYM eweiYMvẫn ch4zP8Huịu đến4zP8Hu khámPc bệi6wPfNnh ch4zP8Huo eweiYMbố tôi6wPfNi, hơeweiYMn nữi6wPfNa lại4zP8Hu ci6wPfNòn đếnPc nheweiYManh nheweiYMư vậy.

 

Nhìn thi6wPfNấy ôPcng, eweiYMmẹ eweiYMtôi i6wPfNcảm kíceweiYMh Pcchạy đi6wPfNến nắPcm chặtPc t4zP8Huay ôeweiYMng nói:

 

- eweiYMB.sĩ Thường,i6wPfN h4zP8Hu.nai nhàPc ôngeweiYM ceweiYMó việPcc, i6wPfNsao ông..

 

Bsĩ ThườPcng lêi6wPfNn tiếPcg neweiYMgắt lờieweiYM mẹ4zP8Hu tô4zP8Hui, vừi6wPfNa nóeweiYMi vPcừa đ4zP8Hui vài6wPfNo trog:

 

- T4zP8Huôi làbsPcĩ, Pctrị bệi6wPfNnh cứeweiYMu neweiYMg' i6wPfNmới Pclà việceweiYM wt4zP8Hurọng nhấi6wPfNt, đừgeweiYM nói4zP8Hu i6wPfNmấy lờPci eweiYMkhách i6wPfNsáo ấy,4zP8Hu để4zP8Hu eweiYMtôi x4zP8Huem bi6wPfNệnh 4zP8Hutình cPcủa ôni6wPfNg eweiYMnhà neweiYMtn đã!

 

Vào 4zP8Hunhà, b4zP8Husĩ ThườngPc Pchỏi eweiYMđại khPcái tìPcnh hi6wPfNình rPc' bắteweiYM mạeweiYMch cPcho bốeweiYM tôPci, Pclại 4zP8Huđặt ố4zP8Hung neweiYMge vi6wPfNào ngực4zP8Hu bố4zP8Hu t4zP8Huôi kiPcểm 4zP8Hutra. TừPc đầueweiYM đếneweiYM cuốiPc i6wPfNông k4zP8Huo nPcói nửai6wPfN l4zP8Huời, Sai6wPfNu khi6wPfNi Pcktra 4zP8Huxog 4zP8Hucho 4zP8Hubố tôi,Pc ô4zP8Hung 4zP8Huliền ceweiYMau i6wPfNmày đPci Pcra ngoài.

 

- Kii6wPfNm APcn, tôieweiYM thấPcy bối6wPfN cậuPc eweiYMsức k4zP8Huhoẻ eweiYMko tPchành vấ4zP8Hun eweiYMđề n4zP8Huhưg tâPcm i6wPfNlí thìPc c4zP8Huó bệnh4zP8Hu đấy!4zP8Hu i6wPfNCăn Pcbệnh neweiYMày củaPc ô4zP8Hung ấyi6wPfN 4zP8Hulà 4zP8Hudo tâ4zP8Hum trạeweiYMg ứi6wPfNc chếeweiYM tr4zP8Huog thờii6wPfN gi4zP8Huan Pcdài khiếneweiYM ch4zP8Huo ki6wPfNhí hPcuyết eweiYMko lư4zP8Huu thôi6wPfNg, cứeweiYM eweiYMgặp f4zP8Huải chuyển4zP8Hu gi6wPfNì bự4zP8Huc eweiYMbội sẽeweiYM i6wPfNthành Pcra Pcntnày. Cá4zP8Huc ni6wPfNg' eweiYMko eweiYMnên làmi6wPfN Pccho ôn4zP8Hug i6wPfNấy tứci6wPfN 4zP8Hugiận, eweiYMđau buồi6wPfNn, nhi6wPfNất lPcà đừ4zP8Hug cPcho ôneweiYMg ấyeweiYM bi6wPfNiết eweiYMchuyện veweiYMủa aneweiYMh cảeweiYM cậu4zP8Hu, chỉi6wPfN cầnPc ông4zP8Hu ấeweiYMy vuPci vẻ4zP8Hu t4zP8Huhì bPcệnh nàPcy Pcsẽ khỏi.

 

Tôi sẽeweiYM Pckê đơPcn cheweiYMo bối6wPfN cậi6wPfNu t4zP8Hurc", seweiYMau đóPc ci6wPfNậu nhớ4zP8Hu đưaPc ông4zP8Hu ấy4zP8Hu đeweiYMến bvPciện k4zP8Hutra lại,i6wPfN tPcôi nghĩeweiYM l4zP8Huà ki6wPfNo có4zP8Hu vấni6wPfN đeweiYMề eweiYMgì leweiYMớn eweiYMlắm đâu!

 

Mẹ teweiYMôi gậi6wPfNt Pcđầu l4zP8Huia l4zP8Huại,miệg 4zP8Huthở dPcài nói:

 

- BsPcĩ Thười6wPfNng n4zP8Huói 4zP8Huko sao4zP8Hu, bPcệnh củi6wPfNa nhài6wPfN tô4zP8Hui reweiYMõ ràgi6wPfN là4zP8Hu eweiYMdo buồneweiYM fieweiYMền eweiYMmà rai6wPfN, muốn4zP8Hu đcPc tri6wPfNị bPcệnh củai6wPfN ôni6wPfNg ấeweiYMy chẳgPc fi6wPfNải leweiYMà i6wPfNchuyện dPcễ dàgPc đâu!

 

Bởi vìPc bối6wPfN tôPci 4zP8Hubiết bi6wPfNí mPcật vềPc NgôeweiYMi mPcô 4zP8Huđá thếi6wPfN nên4zP8Hu hơPcn eweiYM20 năPcm trci6wPfN" anPch 4zP8Hucả bắ4zP8Hut đầueweiYM khaeweiYMi thác4zP8Hu vàng,i6wPfN b4zP8Huố tôi6wPfNi đã4zP8Hu i6wPfNmắc fảiPc căi6wPfNn bệnheweiYM nài6wPfNy, lú4zP8Huc nPcào ônPcg 4zP8Hucũg eweiYMnghĩ rằeweiYMg sớ4zP8Hum muộPcn gìeweiYM nhữ4zP8Hug oPcan eweiYMhồn ởi6wPfN ngôii6wPfN mộ4zP8Hu đ4zP8Huá cũgPc s4zP8Huẽ đếni6wPfN gâyPc hoạ4zP8Hu ch4zP8Huo nhài6wPfN mi6wPfNình. KếtPc qeweiYMuảlà aneweiYMh t4zP8Huôi xảy4zP8Hu 4zP8Hura chuyện4zP8Hu, bố4zP8Hu 4zP8Hucàng chắcPc Pcchắn rằgPc Pcđó eweiYMlà b4zP8Huáo ứngeweiYM đốeweiYMi eweiYMvs Pcanh cảPc. i6wPfNThế nPchưg an4zP8Huh ceweiYMả eweiYM1 i6wPfNmực Pcko neweiYMge lờii6wPfN kheweiYMuyên eweiYMcan ci6wPfNủa bi6wPfNố, vận4zP8Hu tiế4zP8Hup ti6wPfNục khai6wPfNi thPcác vàngPc i6wPfNở eweiYMđó neweiYMgần Pcấy nPcăm trời6wPfNi, i6wPfNthế nên4zP8Hu eweiYMcũg nPcgần ấyi6wPfN Pcnăm mPcà tráPci tii6wPfNm bốPc i6wPfNtôi k4zP8Huo đceweiYM Pcyên i6wPfNổn. ĐếneweiYM 4zP8Hubây giờ4zP8Hu, vi6wPfNì cheweiYMuyện a4zP8Hunh Pccả bi6wPfNỏ tiềneweiYM 4zP8Humua 4zP8Huvợ eweiYMkhiến chi6wPfNo eweiYMcả nheweiYMà mất4zP8Hu mPcặt, mài6wPfN 4zP8Huanh ci6wPfNả đêPcm đêmi6wPfN lại4zP8Hu h4zP8Huành hạ4zP8Hu Lai6wPfNn LaPcn đếnPc thừi6wPfNa sốgeweiYM thiếui6wPfN cheweiYMết neweiYMên bốPc teweiYMôi cPcàg 4zP8Huchẳg cPcó mặti6wPfN 4zP8Humũi Pcnào gặpeweiYM ngi6wPfN' đời.

 

Bây giờ,4zP8Hu Pcmỏ veweiYMàg cPcủa Pcanh Pccả đãi6wPfN đógeweiYM cửeweiYMa, bPcố tôieweiYM cueweiYMối ci6wPfNùg 4zP8Hucũg đPcc thở4zP8Hu eweiYMfào ni6wPfNhẹ i6wPfNnhõm. AeweiYMnh ci6wPfNả biếteweiYM dPcừg i6wPfNtay đúg4zP8Hu lúPcc, kPco độgPc chPcạm teweiYMới cáceweiYM oeweiYMan i6wPfNhồn ởeweiYM n4zP8Hugôi i6wPfNmộ eweiYMđá nữa4zP8Hu nêni6wPfN Pccó i6wPfNlẽ gii6wPfNa đìnhi6wPfN tôeweiYMi cPcó t4zP8Huhể sốngPc bìPcnh yeweiYMên i6wPfNqa ngày.

 

Bởi veweiYMì chi6wPfNuyện cPcủa 4zP8HuLan L4zP8Huan nPcên Pcng' củi6wPfNa đồneweiYM c.sáteweiYM cóeweiYM đếi6wPfNn nhàPc tô4zP8Hui, i6wPfNcòn i6wPfNdặn dò4zP8Hu aeweiYMnh ci6wPfNả keweiYMo đcPc ngcPc. đãi4zP8Hu c4zP8Huô ấi6wPfNy. BeweiYMố tưởgPc rằgi6wPfN sa4zP8Huu eweiYMkhi 4zP8HuLan LaPcn reweiYMa veweiYMiện anPch i6wPfNcả sẽPc t4zP8Huhay đPcổi thái6wPfNi độeweiYM v4zP8Hus i6wPfNcô Pcấy, eweiYMnào 4zP8Hungờ bảPcn teweiYMính khó4zP8Hu đi6wPfNổi, 4zP8Huanh vPcẫn hi6wPfNành hi6wPfNạ LaeweiYMn eweiYMLan nPchư vậ4zP8Huy. Bố4zP8Hu ti6wPfNôi ng4zP8Hue thấyeweiYM eweiYMtiếg geweiYMào khi6wPfNóc củaPc eweiYMLan L4zP8Huan mỗiPc đêm,i6wPfN eweiYMtrog lòn4zP8Hug lạieweiYM cảm4zP8Hu thấyeweiYM 4zP8Huchua xeweiYMót, ai6wPfNnh Pccả tốiPc i6wPfNqa lạ4zP8Hui bịeweiYM ngi6wPfN' ci6wPfNủa eweiYMđồn c.sáPct dẫi6wPfNn eweiYMđi, Pctrog l4zP8Huòng i6wPfNbố vừi6wPfNa i6wPfNlo vừPca giPcận, vPcừa tứeweiYMc v4zP8Huừa sợ4zP8Hu, i6wPfNbệnh tìnPch veweiYMì vậi6wPfNy mPcà ci6wPfNàg 4zP8Hunặg hơn.

 

Chẳg mi6wPfNấy 4zP8Huchốc i6wPfNđã đi6wPfNến giữi6wPfNa trưeweiYMa, b.sPcĩ Thư4zP8Huờng k4zP8Huhám bệnhPc 4zP8Hucho Pcbố tôii6wPfN xeweiYMog lPciền vộii6wPfN Pcvã quai6wPfNy vềeweiYM. eweiYMCả tôii6wPfN i6wPfNvà mẹi6wPfN đềuPc biếti6wPfN h.naeweiYMi eweiYMnah2 ôngPc cói6wPfN veweiYMiệc lPcớn nêi6wPfNn ki6wPfNo Pcdám giữ4zP8Hu i6wPfNông lạieweiYM i6wPfNăn cơm.

 

Sau khPci bi6wPfN.sĩ ThườngeweiYM đi,Pc i6wPfNmẹ vàPco nPchà bếpi6wPfN nấui6wPfN n4zP8Huướg, 4zP8HuLan PcLan nhâ4zP8Hun ci6wPfNơ hộPci ceweiYMhạy qi6wPfNa fòng4zP8Hu tôii6wPfN heweiYMỏi Pckhi nàoi6wPfN mớiPc i6wPfNcó th4zP8Huể ri6wPfNa đi.eweiYM Tôi6wPfNi neweiYMói Pcvs 4zP8Hucô Pcấy Pcrằg tiPcền mẹi6wPfN đưaPc đểPc chi6wPfNữa bệnhi6wPfN 4zP8Hucho eweiYMbố vẫneweiYM ci6wPfNhưa tiêi6wPfNu bnhiPcu, mặcPc di6wPfNù ki6wPfNo nhiềeweiYMu neweiYMhưg nó4zP8Hui 4zP8Huchug i6wPfNcũg đủPc tPciền l4zP8Huộ eweiYMfí. NheweiYMưg bjờeweiYM bối6wPfN 4zP8Huđag ối6wPfNm eweiYMnhư Pcvậy, 4zP8Huanh Pccả lạieweiYM Pcko cóeweiYM nhà,eweiYM eweiYMtôi ngeweiYMhĩ đeweiYMợi veweiYMài heweiYMôm c4zP8Huho bệnheweiYM Pctình eweiYMbố thuyê4zP8Hun giảPcm 4zP8Hur' Pcsẽ dPcẫn LaeweiYMn LaeweiYMn c4zP8Huhạy trốn.

 

Lan i6wPfNLan ni6wPfNge xoPcg sốt4zP8Hu r4zP8Huuột đ4zP8Huến fi6wPfNát kheweiYMóc. CôPc 4zP8Hunói eweiYManh 4zP8Hucả keweiYMo cPcó Pcnhà 4zP8Humới li6wPfNà cơeweiYM hội6wPfNi tối6wPfNt Pcđể thoáti6wPfN t4zP8Huhân, nếu4zP8Hu i6wPfNnhư an4zP8Huh cảPc vềi6wPfN i6wPfNr2, c4zP8Huó mui6wPfNốn thoáPct ki6wPfNhỏi i6wPfNđây i6wPfNe ri6wPfNằg c4zP8Huhẳg i6wPfNdễ dàPcg gì.

 

Cứ nhắcPc ai6wPfNnh ceweiYMả l4zP8Huà mặt4zP8Hu LaeweiYMn La4zP8Hun biếni6wPfN sPcắc, á4zP8Hunh mắti6wPfN sợeweiYM heweiYMãi ni6wPfNhư nhìeweiYMn t4zP8Huhấy mi6wPfNa wỷ,eweiYM toàn4zP8Hu thi6wPfNân ru4zP8Hun lêni6wPfN cầmi6wPfN Pccập. Tô4zP8Hui eweiYMcúi Pcđầu ni6wPfNghĩ i6wPfNngợi i6wPfNr' hạ4zP8Hu i6wPfNwết eweiYMtâm, bảoPc L4zP8Huan L4zP8Huan rằg4zP8Hu nếu4zP8Hu nhưeweiYM t4zP8Huối n4zP8Huay ai6wPfNnh cPcả 4zP8Huko vềeweiYM 4zP8Huthì tôeweiYMi sẽi6wPfN dPcẫn ani6wPfNh 4zP8Huấy i6wPfNchạy trốnPc. i6wPfNSau eweiYMđó tôi4zP8Hu bảoi6wPfN eweiYMLan L4zP8Huan veweiYMề fòi6wPfNng chuẩeweiYMn bị,i6wPfN đemeweiYM ti6wPfNheo nhiều4zP8Hu wầnPc 4zP8Huáo réteweiYM, PcTôi ceweiYMòn sPcợ an4zP8Huh cả4zP8Hu sẽ4zP8Hu treweiYMở vềeweiYM ni6wPfNên dặneweiYM LaPcn L4zP8Huan w4zP8Huần 4zP8Huáo chuẩneweiYM beweiYMị xoi6wPfNg eweiYMfải cấti6wPfN vi6wPfNào chỗeweiYM nàoi6wPfN i6wPfNko bị4zP8Hu ng4zP8Hukhác fáeweiYMt heweiYMiện ra.

 

Tôi đãi6wPfN wếtPc i6wPfNđịnh sẽ4zP8Hu dẫnPc PcLan Lai6wPfNn bỏ4zP8Hu t4zP8Hurốn, hơeweiYMn nữaPc rấti6wPfN eweiYMcó thểPc eweiYMlà Pcsẽ bỏPc trốPcn tối6wPfNi n4zP8Huay, t4zP8Hurog 4zP8Hulòg i6wPfNtôi đột4zP8Hu 4zP8Hunhiên theweiYMấy 4zP8Hurất bất4zP8Hu ai6wPfNn, ti6wPfNôi l4zP8Huo lắi6wPfNg eweiYMsau kPchi mìni6wPfNh eweiYMbỏ eweiYMđi theweiYMì bệnh4zP8Hu tìPcnh cũeweiYMa bốPc si6wPfNẽ nPcặg h4zP8Huơn, ceweiYMag2 lPco cheweiYMo mẹeweiYM sẽi6wPfN rơiPc vàoPc 4zP8Huhàon cPcảh khPcó xử.4zP8Hu Tôii6wPfN deweiYMẫn 4zP8HuLan Lai6wPfNn đi4zP8Hu rPc' 4zP8Huanh cảeweiYM bii6wPfNết đc.4zP8Hu sẽPc hPcận 4zP8Huthấu xươgPc, l4zP8Huiệu eweiYManh i6wPfNấy 4zP8Hucó gâyeweiYM chuyệnPc v4zP8Hus mẹi6wPfN ki6wPfNo nhỉ?TôieweiYM Pcđi rPc', chẳgi6wPfN bjờPc 4zP8Huway lại4zP8Hu căeweiYMn nai6wPfNh2 nàPcy nữa,i6wPfN Pcvậy ti6wPfNhì eweiYMmẹ tPcôi biếeweiYMt Pcai 4zP8Huchăm sócPc đây?

 

nGHĨ đ4zP8Huến đây4zP8Hu tr4zP8Huog lòg4zP8Hu t4zP8Huôi lạiPc tPchấy rấ4zP8Hut buồnPc fiền,Pc chẳgeweiYM biếti6wPfN Pcnc" mắ4zP8Hut đeweiYMã ci6wPfNhảy rPca từ4zP8Hu lPcúc nàPco. i6wPfNLúc ăn4zP8Hu cơ4zP8Hum, La4zP8Hun i6wPfNLan đeweiYMể ýeweiYM thấyeweiYM eweiYMsắc mặ4zP8Hut tPcôi eweiYMrất khPcó ceweiYMoi, ănPc xoPcg cPcô leweiYMen eweiYMlén h4zP8Huỏi tôi4zP8Hu c4zP8Huó fải4zP8Hu ti6wPfNôi đãPc Pcthấy hốieweiYM 4zP8Huhận 4zP8Huhay kPco. Ti6wPfNôi cốPc nặ4zP8Hun ri6wPfNa eweiYM1 nụ4zP8Hu cười4zP8Hu gượg4zP8Hu gạo,lắc4zP8Hu đầu.4zP8Hu eweiYMLan eweiYMLan m4zP8Huỉm cườ4zP8Hui nhìeweiYMn teweiYMôi, nụeweiYM eweiYMcười thậPct theweiYMê lươg.

 

- i6wPfNANh APcn, e4zP8Hum Pcđã làeweiYMm Pcanhf 4zP8Huải khó4zP8Hu xử4zP8Hu r'i6wPfN, AeweiYMnh cũeweiYMg i6wPfNko Pccần vìPc Pce 4zP8Humà kh4zP8Huó xửPc i6wPfNnhư vậyeweiYM đâuPc, i6wPfNe eweiYMko muốneweiYM nhì4zP8Hun t4zP8Huhấy cái6wPfNi Pcbộ dạPcg nà4zP8Huy củaPc a4zP8Hu, Pcsau 4zP8Hunày Pca Pcko cầnPc eweiYMlo 4zP8Hucho Pce đâu!i6wPfN 4zP8Hu- 4zP8HuLan i6wPfNLan i6wPfNmím cPchặt mộieweiYM, ni6wPfNghẹn ngào4zP8Hu 4zP8Hunói 4zP8Hura Pccâu n4zP8Huày 4zP8Hur' wai6wPfNy 4zP8Hung' bi6wPfNỏ đi.

 

Tôi vộii6wPfN vàngPc keweiYMéo Li6wPfNan eweiYMLan lại,4zP8Hu nghẹni6wPfN ngPcào nói:

 

- Lai6wPfNn eweiYMLan, ei6wPfNm chPcớ 4zP8Hunghĩ nhiề4zP8Huu, Pca cai6wPfNm tPcâm tìPcnh Pcnguyện geweiYMiúp eeweiYM, vPcì eweiYMe Pca chẳgPc sợi6wPfN g4zP8Huì hế4zP8Hut! ChúPcg t4zP8Hua đãi6wPfN nóieweiYM r4zP8Hu', i6wPfNnếu n4zP8Huhư tối4zP8Hu n4zP8Huay eweiYManh ci6wPfNả 4zP8Huko vPcề, đợii6wPfN beweiYMố Pcmẹ Pcđi ngPcủ, 4zP8Hue Pcở treweiYMog fòeweiYMng đợieweiYM anh!

 

Lúc neweiYMày L4zP8Huan eweiYMLan mới4zP8Hu n4zP8Huở eweiYMnụ 4zP8Hucười. eweiYMSau k4zP8Huhi LaPcn L4zP8Huan i6wPfNvề Pcfòng củai6wPfN an4zP8Huh cả,eweiYM t4zP8Huôi đếPcn fò4zP8Hung Pckhám của4zP8Hu b.sĩPc KieweiYMm NhấteweiYM ThủPc Pcđể eweiYMmua thu4zP8Huốc 4zP8Hutheo đơnPc củaPc eweiYMb.sĩ Ti6wPfNhường i6wPfNđã kê.eweiYM Ki6wPfNhó kh4zP8Huăn lắ4zP8Hum mớ4zP8Hui thuyeweiYMết fi6wPfNục i6wPfNđc bối6wPfN tôiPc uốgPc thuốci6wPfN, xPcog xuôiPc tPcôi lạeweiYMi Pcngồi nóii6wPfN c4zP8Huhuyện i6wPfNfiếm vi6wPfNs mẹ.eweiYM CPcuối cùeweiYMg tôi4zP8Hutrở về4zP8Hu fi6wPfNòng chuẩnPc bPcị vài6wPfNi chiếceweiYM áoPc Pcấm, theweiYMấp 4zP8Huthỏm chờPc i6wPfNđợi trời4zP8Hu tối6wPfNi. TPcôi eweiYMthầm 4zP8Hucầu khấneweiYM heweiYMàg eweiYMtrăm hài6wPfNg n4zP8Hughìn lầ4zP8Hun eweiYMở t4zP8Hurog lò4zP8Hung i6wPfNmong saeweiYMo aneweiYMh cảeweiYM Pctối eweiYMnay đừPcg ti6wPfNrở về

 

Chiều tối4zP8Hu độti6wPfN eweiYMnhiên i6wPfNnổi g4zP8Huió toi6wPfN, bầueweiYM trờiPc sầmPc i6wPfNsập eweiYMnhư chuẩneweiYM bịeweiYM đ4zP8Huổ i6wPfNsập xuốgeweiYM Pcđến nơieweiYM. Mặci6wPfN dùeweiYM i6wPfNthời tiếtPc nàyPc rấti6wPfN cóPc li6wPfNợi cheweiYMo việcPc eweiYMtrốn eweiYMchạy củaeweiYM Pctôi vàPc PcLan LPcan nhưgi6wPfN trPcog lò4zP8Hung tôeweiYMi 4zP8Hulại 4zP8Hucảm eweiYMthấy vPcô cùgi6wPfN eweiYMcăg thẳgPc. CPcũg ma4zP8Huy làPc 4zP8Huăn cơmPc tối4zP8Hu xo4zP8Hug mà4zP8Hu anPchc Pca 3Pcvẫn chưai6wPfN về,Pc Pcxem rPca h.na4zP8Hui ani6wPfNh ấyi6wPfN cũi6wPfNg sẽi6wPfN kPco về4zP8Hu nhà.

 

Tôi Pcvs mẹPc lặgi6wPfN lẽeweiYM ng4zP8Huồi bên4zP8Hu eweiYMbố eweiYM1 eweiYMhồi lâeweiYMu. BốPc cứ4zP8Hu nhi6wPfNắm mắteweiYM cPchẳg n4zP8Huói nửaeweiYM li6wPfNời, mẹPc ủ4zP8Hu i6wPfNrủ ngồ4zP8Hui ởPc đầueweiYM giườgPc i6wPfNcũg chẳgPc lên4zP8Hu tPciếg. i6wPfNKo khPcí 4zP8Hutrog fòng4zP8Hu i6wPfNnhỏ Pcvo cùgeweiYM ngội6wPfNt ngạt4zP8Hu, neweiYMặg neweiYMè. i6wPfNTôi thấpPc thPcỏm ni6wPfNhìn ri6wPfNa n4zP8Hugoài cửeweiYMa sổ,4zP8Hu khi6wPfNẽ i6wPfNkéo rèeweiYMm cửaeweiYM nhìn4zP8Hur eweiYMa ngoeweiYMài. Mi6wPfNây meweiYMù đeweiYMã Pcche kíi6wPfNn nhPcựg ngôiPc i6wPfNsao lấi6wPfNp li6wPfNánh Pctrên bầuPc trời,i6wPfN k4zP8Huhoảg sâi6wPfNn teweiYMrc" eweiYMnhà ti6wPfNối 4zP8Huđen ni6wPfNhư mực,Pc tiếPcg giói6wPfN bấ4zP8Huc i6wPfNgào rít4zP8Hu đầyi6wPfN 4zP8Huthe l4zP8Huươg. CảPc 4zP8Huthế giới4zP8Hu dư4zP8Huờg như4zP8Hu đa4zP8Hug 4zP8Huchìm i6wPfNtrog seweiYMự ti6wPfNối ti6wPfNăm v4zP8Huà lạnhPc eweiYMlẽo. G4zP8Huian nh4zP8Huà fi6wPfNía Tâ4zP8Huy vẫneweiYM saPcág đèeweiYMn, i6wPfNtôi biế4zP8Hut PcLan Li6wPfNan đai6wPfNg ởeweiYM 4zP8Hutrog eweiYMfòng sối6wPfNt rueweiYMột đợii6wPfN tôi.

 

Ngoảnh đầu4zP8Hu lạii6wPfN nh4zP8Huìn bốPc mẹi6wPfN, treweiYMog lògPc 4zP8Hutôi lại6wPfNi Pcwặn lêneweiYM Pcnỗi i6wPfNđau x4zP8Huót xa4zP8Hu. 4zP8Hugiữa cáiPc eweiYMmùa đi6wPfNôg Pcrét bi6wPfNuốt này4zP8Hu tôeweiYMi fảeweiYMi từi6wPfN bỏi6wPfN ceweiYMha mẹi6wPfN ởPc i6wPfNlại đeweiYMể dẫneweiYM eweiYMLan 4zP8HuLan ca4zP8Huo ceweiYMhạy 4zP8Huxa bi6wPfNay. TPchế nhưeweiYMg ti6wPfNôi lạieweiYM keweiYMo thểi6wPfN Pcnói 4zP8Hu1 eweiYMlời ceweiYMáo i6wPfNbiệt vPcs Pchọ, thậmeweiYM eweiYMchí ki6wPfNo 4zP8Huthể để4zP8Hu 4zP8Huhọ biếPct. T4zP8Huôi i6wPfNko t4zP8Huhể nào4zP8Hu tư4zP8Huởg tượ4zP8Hug eweiYMra eweiYMđc eweiYMtâm t4zP8Hurạg ceweiYMủa họ4zP8Hu s4zP8Huau khi6wPfNi fá4zP8Hut heweiYMiện ri6wPfNa tôPci vài6wPfN 4zP8HuLan LaPcn đãPc chạyeweiYM eweiYMtrốn 4zP8Huvs n4zP8Huahu. CheweiYMắc chắnPc họ4zP8Hu sẽ4zP8Hu đauPc đớ4zP8Hun tộPct đ4zP8Huộ, chắi6wPfNc chắn4zP8Hu s4zP8Huẽ gi4zP8Huận dữ4zP8Hu mi6wPfNắg chữii6wPfN eweiYMtôi, bốPc 4zP8Hudẵ ti6wPfNừg mắgeweiYM aeweiYMnh cảPc Pclà i6wPfNsúc sPcinh, i6wPfNcòn tô4zP8Hui, làmPc r4zP8Hua nhự4zP8Hug i6wPfNchuyện nPcày ri6wPfN' tPcôi eweiYMcòn 4zP8Huchẳg i6wPfNbằg eweiYMlaoì s4zP8Huúc sinh.

 

Tôi ởi6wPfN ti6wPfNrog fi6wPfNòng 4zP8Hubố mẹPc hơeweiYMn i6wPfN1 tiếgi6wPfN đồg4zP8Hu Pchồ. HìeweiYMnh như4zP8Hu bốPc tôiPc đã4zP8Hu ni6wPfNgủ sai6wPfNy 4zP8Hur' n4zP8Huên thỉPch teweiYMhoảg 4zP8Hucòn fáteweiYM 4zP8Hura tiế4zP8Hug Pcngáy kPche kheweiYMẽ. Mẹ4zP8Hu tôiPc cũeweiYMg bắi6wPfNt đầuPc buồnPc ngủ,i6wPfNgiục tôii6wPfN vềeweiYM 4zP8Hufòng eweiYMngỉ ngơii6wPfN. LúPcc tiễneweiYM tôieweiYM i6wPfNra cửaeweiYM, mẹeweiYM ceweiYMhẳg nóieweiYM chẳgPc 4zP8Hurằg, cPchỉ nhéteweiYM vàoeweiYM túeweiYMi t4zP8Huôi Pc1 i6wPfNcái túieweiYM nhỏeweiYM sa4zP8Huu đ4zP8Huó đẩyi6wPfN t4zP8Huôi r4zP8Hua ni6wPfNgoài cửai6wPfN vPcà cài6wPfNi the4zP8Hun cửaeweiYM lại.

 

Trở vềi6wPfN fòng,Pc Pctôi vộiPc Pcvag2 b4zP8Huật i6wPfNđèn, i6wPfNlấy Pccái 4zP8Hutúi nhPcỏ eweiYMmẹ vừaPc dúii6wPfN i6wPfNcho tôi6wPfNi ri6wPfNaxem, bê4zP8Hun tr4zP8Huog li6wPfNà i6wPfN1 4zP8Huxấp nheweiYMựg i6wPfNtờ tiềneweiYM i6wPfNlẻ eweiYMcũ: 10i6wPfN0, i6wPfN50, eweiYM10, Pc5, 24zP8Hu, 4zP8Hu1 tệ..eweiYM đâyeweiYM chíeweiYMnh ali6wPfN2 seweiYMố tiền4zP8Hu mẹPc tíPcch ci6wPfNóp hàngeweiYM ngày.

 

Nhìn teweiYMhấy xấi6wPfNp ti6wPfNiền leweiYMẻ Pcnày bỗnPcg nhiên4zP8Hu i6wPfNnc" mắPct Pctôi Pclại tPcuôn rơiPc, TôeweiYMi hiểi6wPfNu Pcngay ri6wPfNa Pcý cPcủa mẹ,4zP8Hu hoá4zP8Hu Pcra mẹ4zP8Hu đ4zP8Huã i6wPfNfát heweiYMiện ri6wPfNa chuyện4zP8Hu tô4zP8Hui veweiYMà 4zP8HuLan Lai6wPfNn 4zP8Huchuẩn b4zP8Huị eweiYMbỏ trốn,eweiYM thếeweiYM nên4zP8Hu m4zP8Huẹ mớii6wPfN đemeweiYM tất4zP8Hu cải6wPfN sốeweiYM eweiYMtiền eweiYMmà mẹeweiYM tíci6wPfNh lueweiYMỹ i6wPfNđc lPcén lútPc đưaPc c4zP8Huho eweiYMtôi vìeweiYM si6wPfNợ tôPci 4zP8Huxa 4zP8Hunah2 4zP8Huk ceweiYMó tiềeweiYMn tiêeweiYMu. Ci6wPfNhính túi4zP8Hu tiềi6wPfNn n4zP8Huày đãPc trởi6wPfN thànhi6wPfN vịeweiYM c4zP8Huứu 4zP8Hutinh của4zP8Hu tôeweiYMi troneweiYMg 4zP8Hunhữg ti6wPfNhag1 ngài6wPfNy tri6wPfNốn Pcchạy 4zP8Husau nPcày eweiYM( ceweiYMòn cóeweiYM Pc1 chui6wPfNyện neweiYMữa mãieweiYM i6wPfNđến eweiYMsau i6wPfNkhi bốPc 4zP8Hutôi eweiYMqa i6wPfNđời mẹ4zP8Hu mPcới nóPci v4zP8Hus 4zP8Hutôi, s4zP8Huố tiềni6wPfN 2.Pc000 tệi6wPfN mPcà mẹi6wPfN đưPca ci6wPfNho Pctôi để4zP8Hu đ4zP8Hui mờiPc 4zP8Hub.sĩ ThườngeweiYM đếni6wPfN keweiYMhám b4zP8Huệnh chi6wPfNo i6wPfNbố ti6wPfNôi hồeweiYMi sPcag1 Pclà eweiYMdo bốeweiYM bảeweiYMo m4zP8Huẹ đưai6wPfN chi6wPfNo tôi6wPfNi. PcBố cũ4zP8Hug 4zP8Huhiểu eweiYMđc tâm4zP8Hu tư4zP8Hu cũeweiYMa ti6wPfNôi nênPc đã4zP8Hu âmi6wPfN th4zP8Huầm giúpeweiYM đỡ)

 

Tôi chời6wPfN đợi4zP8Hu Pctrog thi6wPfNấp t4zP8Huhỏm 4zP8Huvà leweiYMo âu4zP8Hu, m4zP8Huãi mới6wPfNi eweiYMđến nửeweiYMa đêm4zP8Hu, nhPcân lú4zP8Huc i6wPfNđêm i6wPfNkhuya eweiYMthanh vắg4zP8Hu, tôiPc chạyeweiYM i6wPfNsag Pcgọi 4zP8HuLan L4zP8Huan, 4zP8HuTrc" khi6wPfNi đ4zP8Hui, tôiPc i6wPfNnc" meweiYMắt 4zP8Hulưg tròg4zP8Hu wi6wPfNì tr4zP8Huc" cửi6wPfNa gii6wPfNan i6wPfNnhà củeweiYMa i6wPfNbố mẹeweiYM, 4zP8Hudập đầu4zP8Hu cúi6wPfNi li6wPfNạy i6wPfNbố mẹ4zP8Hu Pctrog tâi6wPfNm tr4zP8Huạg Pchết sứci6wPfN nặPcg nPcề. 4zP8HuSau đói6wPfN tPcôi kéoeweiYM 4zP8HuLan Lai6wPfNn Pcra keweiYMhỏi c4zP8Huửa reweiYM' 4zP8Hunhanh cheweiYMóg b4zP8Huiến mấtPc teweiYMrog mà4zP8Hun đêm...