You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảXJ k2qdMkco cyPKHhwó ở2qdMkc t2qdMkcrog đồnuDmuTM uDmuTMcảnh sáXJt, uDmuTMtôi liền2qdMkc đạuDmuTMp xXJe 2qdMkcđến BXJV huyXJện. VừayPKHhw nhìyPKHhwn uDmuTMthấy bsĩXJ ThườngyPKHhw t2qdMkcôi đyPKHhwã kéoXJ ôuDmuTMng ấyyPKHhw ryPKHhwa yPKHhw1 2qdMkcgóc uDmuTMhỏi c2qdMkcó uDmuTMfải ông2qdMkc ấyuDmuTM đãyPKHhw nhờ2qdMkc cảnyPKHhwh suDmuTMát tớiuDmuTM bắtyPKHhw XJanh tôXJi ko.

 

Ông kuDmuTMinh nyPKHhwgạc hỏi:

 

- KiyPKHhwm QuyPKHhwý xảy2qdMkc rXJa chuDmuTMuyện gìuDmuTM rồi?

 

Tôi kểXJ chuyệnuDmuTM yPKHhwanh cuDmuTMả buDmuTMị cản2qdMkch uDmuTMsát dẫyPKHhwn đ2qdMkci chyPKHhwo 2qdMkcbsĩ ThườnguDmuTM yPKHhwnghe, ông2qdMkc ấyXJ ngyPKHhwe xo2qdMkcg cườuDmuTMi bảo:

 

- XJchàg t2qdMkcrai à,XJ uDmuTMmấy ngày2qdMkc tryPKHhwc" cậyPKHhwu gọi2qdMkc 2qdMkcđiện cuDmuTMho tôiyPKHhw nhờ2qdMkc tyPKHhwôi ngĩuDmuTM yPKHhwcách uDmuTMgiúp yPKHhwLan LauDmuTMn XJnhưg đuDmuTMến gi2qdMkcờ tôuDmuTMi vyPKHhwẫn chyPKHhwưa ngĩuDmuTM XJra cáuDmuTMch gXJì cả.yPKHhw CảnhXJ sáuDmuTMt XJtìm a2qdMkcnh tra2qdMkci cậuuDmuTM cóuDmuTM thểyPKHhw uDmuTMlà vì2qdMkc vi2qdMkcệc khácXJ, làyPKHhwm uDmuTMsao 2qdMkctôi uDmuTMcó thXJể 2qdMkcbảo cảnh2qdMkc s2qdMkcát đếXJn bắtuDmuTM 2qdMkcanh cậuyPKHhw đc?

 

Bsĩ Thường2qdMkc uDmuTMnói XJvs tôiXJ XJlúc LayPKHhwn LuDmuTMan nhuDmuTMập 2qdMkcviện wảXJ tXJhực l2qdMkcà ôngyPKHhw ấyXJ đãyPKHhw 2qdMkcnhờ uDmuTM1 nuDmuTMg' bạnyPKHhw ởuDmuTM đXJồn cảXJnh sátXJ đếnXJ n2qdMkchà nói2qdMkc chuyPKHhwyện uDmuTMvs bốXJ mẹyPKHhw tôuDmuTMi. DyPKHhwo l2qdMkcúc ấyuDmuTM an2qdMkch cyPKHhwả XJko yPKHhwcó nhuDmuTMà nXJên bọuDmuTMn họXJ đ2qdMkcã XJgọi điệnuDmuTM uDmuTMcho uDmuTManh cả,yPKHhw nóiyPKHhw rõXJ vuDmuTMs yPKHhwanh cảuDmuTM bệnhyPKHhw tXJình cXJủa LaXJn LanyPKHhw, dặnXJ yPKHhwdò anyPKHhwh ấyuDmuTM nhấuDmuTMt địnhyPKHhw fảyPKHhwi đyPKHhwối xyPKHhwử tốtyPKHhw vyPKHhws LaXJn LuDmuTMan, nếuyPKHhw 2qdMkcko XJ1 k2qdMkchi yPKHhwLan 2qdMkcLan xảXJy ruDmuTMa chuDmuTMuyện g2qdMkcì thXJì cảnhyPKHhw s2qdMkcát sẽuDmuTM sờuDmuTM đyPKHhwến chyPKHhwuyện anXJh uDmuTMbỏ tiềyPKHhwn XJra muXJa fụXJ nữXJ vềyPKHhw là2qdMkcm v2qdMkcợ. Bsĩ2qdMkc TyPKHhwhường còn2qdMkc nóuDmuTMi anXJh c2qdMkcả qu2qdMkcen biếtyPKHhw rấtuDmuTM nXJhiều XJng' ởuDmuTM đồn2qdMkc c.yPKHhwsát XJvà auDmuTMn ủiuDmuTM tyPKHhwôi kXJo n2qdMkcên qáXJ 2qdMkclo lắng.

 

Bởi vuDmuTMì k2qdMkco buDmuTMiết ayPKHhwnh uDmuTMcả vXJì saXJo XJmà lạiuDmuTM bịyPKHhw yPKHhwng' củXJa đồXJn c.yPKHhwsát bắtXJ điyPKHhw nênXJ tôiuDmuTM cũgyPKHhw chẳuDmuTMg còXJn tâmyPKHhw tríuDmuTM n2qdMkcào yPKHhwmà nói2qdMkc chuyện2qdMkc vyPKHhwới ôXJng vềyPKHhw tìnyPKHhwh cảnhyPKHhw c2qdMkcủa LuDmuTMan uDmuTMLan h2qdMkciện uDmuTMgiờ. TôiXJ yPKHhwlên 2qdMkcxe đạpyPKHhw yPKHhwđạp thẳgyPKHhw vềyPKHhw nyPKHhwhà. SuốtXJ đgyPKHhw' đXJi XJtôi uDmuTMcứ yPKHhwngĩ mãiuDmuTM m2qdMkcà chẳg2qdMkc yPKHhwthể 2qdMkcnào hiểuuDmuTM 2qdMkcnổi đa2qdMkcg XJcó XJchuyện gìXJ xuDmuTMảy rayPKHhw. XJChỉ cuDmuTMó điyPKHhwều 2qdMkctrog uDmuTMlòng tuDmuTMôi nh2qdMkcẹ nhõmyPKHhw hơXJn nyPKHhwhiều syPKHhwo 2qdMkcvới XJlúc đếnyPKHhw.Anh uDmuTMcả bịuDmuTM 2qdMkcbắt cyPKHhwhẳg yPKHhwcó uDmuTMliên w2qdMkcan guDmuTMì uDmuTMđến cuộXJc XJđiện 2qdMkcthoại uDmuTMtôi uDmuTMđã 2qdMkcgọi chuDmuTMo bs2qdMkcĩ ThXJường yPKHhwmấy uDmuTMhôm trc"yPKHhw, n2qdMkcói cách2qdMkc khácXJ, anyPKHhwh cảXJ 2qdMkcbị dẫuDmuTMn đi2qdMkc cuDmuTMhưa cuDmuTMhắc XJgì đãyPKHhw làXJ vìuDmuTM chuyệnXJ cyPKHhwủa uDmuTMLan Lan.

 

Về tớiuDmuTM XJnhà, t2qdMkcrời đãyPKHhw xuDmuTMâm xẩyPKHhwm tối,XJ tuDmuTMôi nói2qdMkc 2qdMkccho bốXJ mXJẹ biếttuDmuTM nhựyPKHhwg gXJì đyPKHhwã ngyPKHhwe nuDmuTMgóng uDmuTMđc ở2qdMkc tuDmuTMrên uDmuTMhuyện, đươg2qdMkc XJnhiên uDmuTMlà tuDmuTMôi 2qdMkcđã giấuuDmuTM chuyệnyPKHhw yPKHhwđi g2qdMkcặp bsĩuDmuTM TuDmuTMhường. ByPKHhwố XJmẹ yPKHhwnge uDmuTMnói auDmuTMnh cả2qdMkc k2qdMkco fảiyPKHhw vìXJ bắt2qdMkc vìXJ uDmuTMchuyện cyPKHhwủa LauDmuTMn LuDmuTMan XJcũg yêyPKHhwn tâm2qdMkc fầnXJ nàoyPKHhw. MẹyPKHhw nghĩXJ XJc.sát XJdẫn anuDmuTMh c2qdMkcả điyPKHhw làuDmuTM vìXJ nuDmuTMhữg yPKHhwchuyện 2qdMkccó liênXJ 2qdMkcwan đếnXJ 2qdMkcmỏ vXJàng, nhyPKHhwưg mỏ2qdMkc 2qdMkcvàg của2qdMkc XJanh cảuDmuTM 2qdMkcđã yPKHhwđóg cửauDmuTM kXJo kha2qdMkci thácXJ nữ2qdMkca rồi,yPKHhw tXJrên hầXJm uDmuTMmỏ lyPKHhwàm gìyPKHhw cònuDmuTM XJchuyện uDmuTMgì nữyPKHhwa chyPKHhwứ?? LẽuDmuTM nyPKHhwào làyPKHhw chyPKHhwuyện cóuDmuTM liêuDmuTMn uDmuTMwan đếnuDmuTM vyPKHhwụ muDmuTMa wỷyPKHhw xXJuất 2qdMkchiện lần2qdMkc trc"???

 

Bởi yPKHhwvì 2qdMkccái mỏyPKHhw yPKHhwvàg củayPKHhw an2qdMkch nằ2qdMkcm sâyPKHhwu tro2qdMkcg núiyPKHhw, cáchuDmuTM th2qdMkcôn tXJôi đến2qdMkc hyPKHhwơn yPKHhw10 câyuDmuTM yPKHhwsố, hơuDmuTMn nữayPKHhw ở2qdMkc nơiXJ đyPKHhwó mớuDmuTMi uDmuTMầm uDmuTMĩ uDmuTMvụ hồn2qdMkc muDmuTMa xuDmuTMuất hiệnchư2qdMkca đ2qdMkcc ba2qdMkco lâuyPKHhw nênXJ bốyPKHhw mẹ2qdMkc XJko 2qdMkcbảo tôiuDmuTM lêyPKHhwn XJhầm mXJỏ củauDmuTM XJanh x2qdMkcem suDmuTMao. CuDmuTMhúg tôiuDmuTM đàn2qdMkch fảiyPKHhw ngồiyPKHhw ởuDmuTM nXJhà chờuDmuTM đợi.2qdMkc NếuuDmuTM nhuDmuTMư anuDmuTMh cXJả XJko là2qdMkcm gìXJ fạm2qdMkc 2qdMkcfáp uDmuTMthì c.sátuDmuTM nhấ2qdMkct đXJịnh sẽXJ 2qdMkcfải đưXJa auDmuTMnh về.

 

Lúc mẹ2qdMkc muDmuTMang cơyPKHhwm tốiuDmuTM XJcho uDmuTMLan LyPKHhwan c2qdMkcó ngyPKHhwồi lạiuDmuTM XJ1 lát.XJ TôiuDmuTM yPKHhwko biếtXJ m2qdMkcẹ đã2qdMkc nóuDmuTMi 2qdMkcnhữg yPKHhwgì yPKHhwvs LXJan LauDmuTMn myPKHhwà cơXJm nXJc" mẹyPKHhw b2qdMkcê vXJào LauDmuTMn LayPKHhwn kyPKHhwo hềyPKHhw độuDmuTMg đũa.

 

Đêm 2qdMkchôm đóyPKHhw, XJanh XJcả k2qdMkco yPKHhwtrở về2qdMkc, yPKHhwtôi cũg2qdMkc cảuDmuTM đêmXJ yPKHhwko cuDmuTMhợp mắt,uDmuTM nằyPKHhwm t2qdMkcrên giườg2qdMkc uDmuTMtrằn trọyPKHhwc ngĩyPKHhw ngợiuDmuTM lunyPKHhwg tunXJg. Gà2qdMkc gá2qdMkcy hồiyPKHhw đầuXJ tiê2qdMkcn tôi2qdMkc đã2qdMkc nguDmuTMe XJthấy tiếgyPKHhw yPKHhwgõ cửauDmuTM kh2qdMkce k2qdMkchẽ, tiếgXJ g2qdMkcõ rấuDmuTMt nhuDmuTMỏ nhXJưg yPKHhwnge rấtuDmuTM rõ2qdMkc ràXJng tro2qdMkcg đêm2qdMkc khuyXJa 2qdMkcthanh vắng.

 

- Cốc..XJ uDmuTMcốc.. cuDmuTMốc XJ- TiếgyPKHhw uDmuTMgõ cử2qdMkca r2qdMkcất đềuXJ đặn,XJ tôuDmuTMi cảnhyPKHhw giácXJ XJngồi dậyuDmuTM kh2qdMkcỏi giườg,yPKHhw nhẹuDmuTM nhXJàg hỏi:

 

- AyPKHhwi đấy?

 

- AXJnh AXJn, e2qdMkcm lyPKHhwà LauDmuTMn uDmuTMLan đuDmuTMây, muDmuTMau mở2qdMkc 2qdMkccửa cyPKHhwho yPKHhwem điuDmuTM !

 

Tôi lắnyPKHhwg 2qdMkctai ngyPKHhwe, đúuDmuTMg luDmuTMà tiếgXJ củ2qdMkca XJLan LayPKHhwn rồi!yPKHhw L2qdMkcan 2qdMkcLan đ2qdMkcến 2qdMkctìm uDmuTMtôi giờXJ n2qdMkcày chuDmuTMắc XJlà c2qdMkcó yPKHhwchuyện gấ2qdMkcp 2qdMkcgì XJr'. uDmuTMTôi lạ2qdMkcnh toátyPKHhw nuDmuTMg', yPKHhwvôi vànyPKHhwg lyPKHhwao XJra khỏiyPKHhw uDmuTMgiườg, chyPKHhwẳg kịpyPKHhw mặcuDmuTM áoXJ liềnuDmuTM chạy2qdMkc uDmuTMra muDmuTMở cửa.

 

Lan LXJan l2qdMkcách XJng' 2qdMkcđi uDmuTMvào fòuDmuTMng tô2qdMkci, XJ1 lXJuồg kuDmuTMhí uDmuTMlạnh the2qdMkco cXJô ù2qdMkca vàoXJ fòng,2qdMkc tôuDmuTMi XJlúc yPKHhwấy cởyPKHhwi truDmuTMần, trXJên ngXJ' mặcuDmuTM độcuDmuTM XJ1 cuDmuTMái wầXJn đùiuDmuTM rùXJng mìnhyPKHhw m2qdMkcấy c2qdMkcái liề2qdMkcn vìuDmuTM lạnh.

 

- AnuDmuTMh yPKHhwAn, cuDmuTMứu uDmuTMem vXJới yPKHhw! XJ- LuDmuTMan LuDmuTMan uDmuTMvừa ômuDmuTM chuDmuTMầm lấyXJ tôiyPKHhw đ2qdMkcã kuDmuTMhóc nức2qdMkc nở.

 

Tôi chẳuDmuTMg còn2qdMkc uDmuTMngĩ t2qdMkcới cuDmuTMái lạ2qdMkcnh uDmuTMnữa. ThòyPKHhw đXJầu nh2qdMkcìn uDmuTMra ngoàXJi, thuDmuTMấy gXJian nuDmuTMhà bXJố myPKHhwẹ vẫ2qdMkcn tắXJt XJđèn tối2qdMkc ouDmuTMm tôyPKHhwi mXJới yXJên tâyPKHhwm yPKHhwđóng yPKHhwcửa fò2qdMkcng lXJại. Tôi2qdMkc cốuDmuTM uDmuTMnói thậ2qdMkct XJnhỏ XJvs LXJan uDmuTMLan lyPKHhwúc này2qdMkc 2qdMkcđag khócuDmuTM nứcuDmuTM nởyPKHhw trXJog lyPKHhwòng mình:

 

- SuDmuTMao e2qdMkcm lyPKHhwại yPKHhwsag 2qdMkcđây vyPKHhwào giyPKHhwờ n2qdMkcày, bốyPKHhw muDmuTMẹ nhìnyPKHhw tXJhấy thì...

 

Còn chXJưa uDmuTMđể tôiyPKHhw nóyPKHhwi hếuDmuTMt XJthì LyPKHhwan yPKHhwLan đã2qdMkc đẩyyPKHhw uDmuTMtôi XJra, giyPKHhwọg yPKHhwngẹn ngào:

 

- NhữgyPKHhw uDmuTMngày tyPKHhwhág uDmuTMnày chẳgXJ fảiyPKHhw XJc.sốg cyPKHhwủa yPKHhwcon ng'uDmuTM, XJem yPKHhwko 2qdMkcthể c2qdMkchịu đựgyPKHhw đc2qdMkc nữa.uDmuTM. nếuXJ auDmuTMnh uDmuTMcòn bỏXJ mặXJc e2qdMkcm nXJữa yPKHhwem sẽyPKHhw yPKHhwchết truDmuTMc" mặtXJ anXJh ngay!

 

- 2qdMkcLan LaXJn, đừg..yPKHhw đừg..uDmuTM auDmuTMnh.. uDmuTManh.. 2qdMkc- yPKHhwBởi yPKHhwvì l2qdMkcạnh cứguDmuTM nênXJ to2qdMkcàn yPKHhwthân tôXJi XJrun lê2qdMkcn lậpuDmuTM cập,XJ myPKHhwiệg cứgyPKHhw lạ2qdMkci 2qdMkcchả yPKHhwnói yPKHhwra lời.

 

Lúc nàyXJ 2qdMkcLan La2qdMkcn mXJới XJfát hiệnuDmuTM ryPKHhwa làyPKHhw tôXJi XJko uDmuTMmặc á2qdMkco, côyPKHhw lXJần mòyPKHhw 2qdMkctrog byPKHhwóg đuDmuTMêm 2qdMkckéo uDmuTMtôi vuDmuTMề giưuDmuTMờg, lấuDmuTMy cuDmuTMái chăn2qdMkc kuDmuTMhoác lên2qdMkc ng2qdMkc' uDmuTMtôi XJr' ngồyPKHhwi xuXJốg bên2qdMkc uDmuTMgiườg cyPKHhwạnh tôi.

 

- 2qdMkcAnh 2qdMkcAn, anXJh ngồiuDmuTM XJyên chyPKHhwo ấm2qdMkc đi2qdMkc XJđã, e2qdMkcm cóyPKHhw uDmuTMchuyện muXJốn nóiyPKHhw vuDmuTMs anyPKHhwh! uDmuTM- LayPKHhwn LaXJn đãXJ thyPKHhwôi kyPKHhwhóc, uDmuTMbình uDmuTMtĩnh XJngồi đốiXJ mXJặt v2qdMkcs tôi.

 

- La2qdMkcn 2qdMkcLan, cóXJ chuyện2qdMkc gìXJ 2qdMkcthì e2qdMkcm cứyPKHhw XJnói đi!uDmuTM XJ- GiuDmuTMọg nóiuDmuTM củayPKHhw tôiXJ 2qdMkcrun ruuDmuTMn, vyPKHhwừa yPKHhwnói tôiXJ vXJừa mXJò tìuDmuTMm c2qdMkcái uDmuTMáo củauDmuTM uDmuTMmình XJở tuDmuTMrên giườg.

 

- yPKHhwEm muốnyPKHhw anyPKHhwh tậyPKHhwn mắt2qdMkc nhì2qdMkcn thấXJy ayPKHhwnh cảuDmuTM auDmuTMnh đã2qdMkc 2qdMkcgiày vuDmuTMò eXJm uDmuTMntn. yPKHhw- L2qdMkcan LayPKHhwn vừayPKHhw nó2qdMkci uDmuTMvừa 2qdMkcbật 2qdMkcđèn XJbàn, că2qdMkcn 2qdMkcfòng uDmuTMtối XJom bỗXJg chố2qdMkcc yPKHhwság lên.

 

Tôi 2qdMkcsữg sờXJ nhìn2qdMkc yPKHhwLan yPKHhwLan. CôyPKHhw 2qdMkcấy đứguDmuTM tr2qdMkcc" mặt2qdMkc XJtôi cởiyPKHhw sạcyPKHhwh wuDmuTMần áoyPKHhw tXJrên yPKHhwng' mìnhXJ, ngauDmuTMy cuDmuTMả wầuDmuTMn áXJo lótyPKHhw cũgyPKHhw 2qdMkcko uDmuTMmặc, cuDmuTMơ tuDmuTMhể t2qdMkcrần tuDmuTMrụi 2qdMkccủa uDmuTMcô hiệnXJ rXJa yPKHhwtrc" 2qdMkcmắt tôi.

 

Tôi 2qdMkcko dyPKHhwám yPKHhwnhìn lâuuDmuTM, XJvộii 2qdMkcvàg ngoảnh2qdMkc mặtuDmuTM XJđi chyPKHhwỗ kh2qdMkcác, hyPKHhwốt hoyPKHhwảg nói:

 

- yPKHhwLan LanyPKHhw, em.uDmuTM. em.yPKHhw. XJem làuDmuTMn cái2qdMkc uDmuTMgì tuDmuTMhế hả?

 

- EXJm cuDmuTMhỉ muốn2qdMkc đyPKHhwể XJcho a2qdMkcnh XJnhìn XJthấy uDmuTMông XJanh t2qdMkcrai kuDmuTMo XJ= cầmXJ uDmuTMthú XJcủa yPKHhwanh đãXJ yPKHhwđể yPKHhwlại XJnhữg gìuDmuTM trêXJn 2qdMkcng' uDmuTMem yPKHhw! yPKHhw- Gi2qdMkcọg nyPKHhwói củayPKHhw L2qdMkcan LyPKHhwanvừa uDmuTMnhư ouDmuTMán tr2qdMkcách vừyPKHhwa nyPKHhwhư fẫnXJ nộ.

 

- LXJan LayPKHhwn, yPKHhwđừg.. đừgXJ cóyPKHhw nhuDmuTMư vậyyPKHhw! uDmuTMa 2qdMkcbiết uDmuTMa cảXJ yPKHhwcó lỗXJi vXJs yPKHhwe! 2qdMkc- yPKHhwTôi uDmuTMko dáXJm yPKHhwnhìn 2qdMkcLan Lan

 

- KXJim AnuDmuTM, nếuXJ như2qdMkc 2qdMkcanh lyPKHhwà đànXJ 2qdMkcông thyPKHhwì yPKHhwmau ngoảnhuDmuTM đầuuDmuTM lạyPKHhwi, mởyPKHhw tuDmuTMo yPKHhwmắt uDmuTMmà nhXJìn chyPKHhwo kuDmuTMĩ! XJ- LuDmuTMan LayPKHhwn gần2qdMkc như2qdMkc XJquát lênXJ vyPKHhws tôi.

 

Tôi chXJầm chậmyPKHhw ngoảnhXJ đầuXJ yPKHhwlại, từuDmuTM từyPKHhw XJhe hyPKHhwé mắt.uDmuTM CảnhyPKHhw tượg2qdMkc XJtrc" mắuDmuTMt khiếnyPKHhw tôuDmuTMi yPKHhwcảnh thXJầy nguDmuTMẹt thở.

 

Nhữg đg'yPKHhw cXJog đầuDmuTMy yPKHhwwến rũ2qdMkc trên2qdMkc thâ2qdMkcn h2qdMkcình tryPKHhwần trụXJi, làuDmuTMn uDmuTMda tyPKHhwrơn lá2qdMkcg nXJhư toảuDmuTM suDmuTMág dướiXJ áuDmuTMnh đuDmuTMèn mờuDmuTM ảo,máiyPKHhw tócuDmuTM dàiuDmuTM đeyPKHhwn uDmuTMmượt xổuDmuTM tXJung, buXJôg xo2qdMkcã trênyPKHhw yPKHhw2 bờXJ XJvai yPKHhwtrắg 2qdMkcngần, đôXJi yPKHhwmaắt uDmuTMto lo2qdMkcng l2qdMkcanh trànuDmuTM ngậpuDmuTM yPKHhwnỗi u2qdMkcất uDmuTMhận, khuônXJ mặyPKHhwt xinXJh đXJẹp yPKHhwcòn vươXJg l2qdMkcại yPKHhw2 hà2qdMkcg uDmuTMlệ. uDmuTMCó uDmuTMlẽ uDmuTMvì t2qdMkcâm trạgyPKHhw qáXJ fyPKHhwẫn uuDmuTMất 2qdMkcnên ngựcuDmuTM côyPKHhw đagyPKHhw fậpuDmuTM fồng,2qdMkc toàXJn thâXJn XJnhư yPKHhwrun rẩy..

 

- yPKHhwA mởXJ t2qdMkco mắXJt màXJ nhìn,XJ ở2qdMkc yPKHhwđây.. uDmuTMở đây.uDmuTM. yPKHhwchỗ nàXJy nữyPKHhwa.. nhìnyPKHhw XJxem gãuDmuTM 2qdMkcsúc XJsinh 2qdMkcấy đãuDmuTM lyPKHhwàm gìXJ XJvs yPKHhwem! XJ- uDmuTMLan XJLan kéo2qdMkc XJtay yPKHhwtôi chỉXJ vàXJo nhữ2qdMkcg nơ2qdMkci byPKHhwị thươgXJ trê2qdMkcn ngXJ' mìuDmuTMnh, yPKHhwtôi có2qdMkc thuDmuTMể cảyPKHhwm nhận2qdMkc uDmuTMđc XJđôi bànXJ tyPKHhway mềuDmuTMm XJmại củXJa côuDmuTM 2qdMkcko XJngừg ryPKHhwun rẩy.

 

Nhìn tyPKHhwheo ngón2qdMkc tyPKHhway yPKHhwchỉ uDmuTMcủa cuDmuTMô, tôiyPKHhw có2qdMkc thểyPKHhw nhìuDmuTMn tuDmuTMhấy rõuDmuTM nhyPKHhwữg vế2qdMkct buDmuTMầm tím2qdMkc khXJắp tuDmuTMrên yPKHhw2 bầuDmuTMu nguDmuTMực đyPKHhwầy đặuDmuTMn vàuDmuTM dọ2qdMkcc XJ2 bắpuDmuTM đùiyPKHhw trắyPKHhwg nõnXJ nàXJ, khắuDmuTMp nXJg' XJcô 2qdMkcchỗ xan2qdMkch chỗuDmuTM uDmuTMtím, chuDmuTMẳg cuDmuTMần hỏi2qdMkc cũg2qdMkc biếtnhữgXJ vếtyPKHhw tXJhươg tXJrên ngXJ' LayPKHhwn LaXJn XJđều luDmuTMà duDmuTMo 2qdMkcanh 2qdMkccả gâyyPKHhw ra2qdMkc. Tôi2qdMkc 2qdMkccó thuDmuTMể 2qdMkctưởg yPKHhwtượg đ2qdMkcc suDmuTMự điênXJ uDmuTMcuồg của2qdMkc yPKHhwanh cảyPKHhw XJlúc XJgiày XJvò LuDmuTMan L2qdMkcan vàXJ sựuDmuTM đaXJu đớnuDmuTM cXJũg nyPKHhwhư tủiyPKHhw nhụ2qdMkcc của2qdMkc 2qdMkccô yPKHhwkhi fuDmuTMải c2qdMkcắn 2qdMkcrăg chịu2qdMkc đXJựg sựuDmuTM chàuDmuTM đạpyPKHhw ấyPKHhwy. C2qdMkchẳg trácuDmuTMh uDmuTMmà giữaXJ đêmXJ khXJuya tXJhanh vắg,yPKHhw LXJan yPKHhwLan lạyPKHhwi uDmuTMkêu lXJên thyPKHhwảm th2qdMkciết nh2qdMkcư vậy.

 

- LuDmuTMan LayPKHhwn, ayPKHhwnh ấuDmuTMy.. 2qdMkc- 2qdMkcTôi nhấXJt XJthời nghẹnuDmuTM lyPKHhwời kyPKHhwo biếuDmuTMt XJfải n2qdMkcói gì

 

- AnXJh uDmuTMta XJhoàn tyPKHhwoàn 2qdMkcko fải2qdMkc c2qdMkcon XJng'! uDmuTM- La2qdMkcn LuDmuTMan uDmuTMbưg mặ2qdMkct 2qdMkckhóc nức2qdMkc nyPKHhwở, nhyPKHhwữg gi2qdMkcọt XJnc" mắtyPKHhw ch2qdMkcảy rXJa ngXJoài theuDmuTMo XJkẽ t2qdMkcay cô.

 

- LaXJn LayPKHhwn, emXJ..! uDmuTM- tyPKHhwôi thựXJc sựXJ 2qdMkcko biếtyPKHhw fảiuDmuTM 2qdMkcan yPKHhwủi côXJ ấXJy nuDmuTMtn nữa.

 

- e2qdMkcm đãyPKHhw yPKHhwchịu đuDmuTMủ lắ2qdMkcm rXJ', nếXJu cứXJ tiếp2qdMkc t2qdMkcục ntyPKHhwn XJem sẽuDmuTM fátuDmuTM điên2qdMkc 2qdMkcmất. XJRõ ràguDmuTM uDmuTManh b2qdMkciết là2qdMkc euDmuTMm yê2qdMkcu yPKHhwanh, yPKHhwem ởuDmuTM lạiyPKHhw yPKHhwđây cuDmuTMũg yPKHhwlà vyPKHhwì an2qdMkch m2qdMkcà! yPKHhw- nhìuDmuTMn yPKHhwLan La2qdMkcn đag2qdMkc1 tXJhươg nhưyPKHhw XJvậy trXJog 2qdMkclòng 2qdMkctôi càyPKHhwg rốiuDmuTM nhXJư tơuDmuTM vò.

 

- LXJan LuDmuTMan, anh..

 

- yPKHhwa đãXJ uDmuTMtừg nuDmuTMói sẽuDmuTM cuDmuTMhe uDmuTMchở chuDmuTMo eXJ, yPKHhwa 2qdMkccó thuDmuTMể cứ2qdMkc XJgiươg m2qdMkcắt yPKHhwnhìn 2qdMkce uDmuTMbị ng2qdMkc' XJta chàXJ đạpXJ nhưXJ 2qdMkcvậy sao.XJ. uDmuTM- LyPKHhwan uDmuTMLan đagyPKHhw yPKHhwchất vấnuDmuTM tôi.

 

Thấy tôXJi ấpXJ úngXJ muDmuTMãi chẳguDmuTM nói2qdMkc r2qdMkca lờiuDmuTM, yPKHhwLan uDmuTMLan lại2qdMkc gụcXJ mặt2qdMkc XJvào uDmuTMngực 2qdMkctôi oàuDmuTM kh2qdMkcóc tuyệtXJ vọng.

 

Nhìn ng2qdMkc' co2qdMkcn gXJái đXJầy 2qdMkcthươg tuDmuTMích trcXJ" mặt,2qdMkc trá2qdMkci XJtim tyPKHhwôi k2qdMkco XJkhỏi đa2qdMkcu đớnyPKHhw. TuDmuTMôi yPKHhwnghiến chặtyPKHhw ruDmuTMăg, yPKHhwtrog đầuyPKHhw vụ2qdMkct yPKHhwqa uDmuTM1 suyPKHhwy nghĩ.

 

- LauDmuTMn LaXJn, XJa dẫnyPKHhw yPKHhwe đi,2qdMkc đXJi yPKHhwcàg 2qdMkcxa cyPKHhwàg tốt,uDmuTM kyPKHhwo bjờXJ wa2qdMkcy trở2qdMkc XJlại nữa!

 

Lan LaXJn thôiyPKHhw khó2qdMkcc, ngẩgXJ đầu,2qdMkc khuyPKHhwôn mặ2qdMkct ướt2qdMkc đuDmuTMẫm ncuDmuTM" myPKHhwắt ngXJhi hoyPKHhwặc nhyPKHhwìn tôi:

 

- Thật2qdMkc ko?

 

Tôi 2qdMkcgật đầXJu XJchẳg chXJút dyPKHhwo dự:

 

- ThậyPKHhwt, XJa 2qdMkcsẽ dẫyPKHhwn yPKHhwe chạXJy trốn!

 

..

 

Tôi wếtyPKHhw địnhuDmuTM sẽuDmuTM d2qdMkcẫn La2qdMkcn LuDmuTMan chạ2qdMkcy uDmuTMtrốn, nhXJưg vXJì yPKHhwchuyện nàyuDmuTM xảyyPKHhw 2qdMkcra quDmuTMá độyPKHhwt nguDmuTMột, uDmuTMko cXJó thờiuDmuTM guDmuTMian đXJể chuẩnyPKHhw bị.yPKHhw 2qdMkcLan uDmuTMLan trênuDmuTM nXJg' kXJo cuDmuTMó XJ1 xuDmuTMu, còn2qdMkc yPKHhwtôi chuDmuTMỉ cXJó v2qdMkcài trăuDmuTMm 2qdMkctiền tiuDmuTMêu vXJặt huDmuTMằg 2qdMkcngày, k2qdMkco cyPKHhwó tiềyPKHhwn XJthì chẳuDmuTMg thểXJ chuDmuTMạy đcXJ xauDmuTM, hơ2qdMkcn n2qdMkcữa trXJời đã2qdMkc sáuDmuTMf r'2qdMkc, giờ2qdMkc yPKHhwmà 2qdMkcchạy rấtuDmuTM dễyPKHhw buDmuTMị f2qdMkcát hiện.

 

Tôi liuDmuTMền bàyPKHhwn bạuDmuTMc 2qdMkcvs LyPKHhwan LayPKHhwn, uDmuTMđợi tXJôi vàuDmuTMi ngXJày n2qdMkcgĩ cáuDmuTMch kiếmXJ đyPKHhwc XJ1 2qdMkcmón 2qdMkctiền lớnyPKHhw rXJ' uDmuTMsẽ 2qdMkctìm cyPKHhwơ hộiXJ yPKHhwbỏ chạy.2qdMkc yPKHhwLan L2qdMkcan nyPKHhwge xXJog liềXJn gật2qdMkc đXJầu đuDmuTMồg ýXJ.Tôi giụcyPKHhw uDmuTMLan 2qdMkcLan mXJau m2qdMkcau tryPKHhwở v2qdMkcề fònXJg uDmuTManh XJcả, XJcô ôXJm chXJầm lấ2qdMkcy tôi,XJ hXJôn t2qdMkcôi yPKHhwsay đ2qdMkcắm 2qdMkcr' XJmới 2qdMkcmặc lạXJi w2qdMkcần áo2qdMkc vuDmuTMà đuDmuTMi rXJa ngoài.yPKHhw TôXJi nuDmuTMhìn the2qdMkco qXJa XJkhe cửyPKHhwa c2qdMkcho đ2qdMkcến XJkhi c2qdMkcái byPKHhwóg XJcủa cyPKHhwô yPKHhwkhuất uDmuTMsau cánXJh cửaXJ giaXJn fòyPKHhwng fí2qdMkca uDmuTMtây 2qdMkcmới yênyPKHhw XJtâm t2qdMkcrở lạ2qdMkci giườg.

 

Chiếc 2qdMkcchăn bô2qdMkcg 2qdMkcđã chẳgyPKHhw còyPKHhwn 2qdMkchơi ấuDmuTMm nhuDmuTMưg dườuDmuTMg nh2qdMkcư vẫXJn uDmuTMcòn fyPKHhwảg 2qdMkcfất 2qdMkcmùi huDmuTMươg cXJủa LayPKHhwn LayPKHhwn. TôiyPKHhw mìnhuDmuTM yPKHhwtrần 2qdMkcôm ch2qdMkcặt cáiuDmuTM yPKHhwchăn yPKHhwvào lòyPKHhwng, ngồi2qdMkc XJngây yPKHhwra 2qdMkcở tXJrên giườgXJ nXJhư yPKHhw1 thằgyPKHhw khờ.uDmuTM HồiuDmuTM lâ2qdMkcu tXJôi nhớyPKHhw yPKHhwnhớ rXJa XJnhữg gìyPKHhw đuDmuTMã nói2qdMkc vXJs LuDmuTMan Lan.

 

Giờ ngh2qdMkcĩ lạ2qdMkci uDmuTMmà tôXJi thuDmuTMấy cóXJ đôi2qdMkc cuDmuTMhút uDmuTMhối uDmuTMhận, đXJág l2qdMkcẽ yPKHhwra XJtôi 2qdMkcko XJnên h2qdMkcứa nyPKHhwhư vậyXJ uDmuTMvs uDmuTMLan Lan.TôiuDmuTM đồguDmuTM XJý suDmuTMẽ dẫn2qdMkc yPKHhwLan uDmuTMLan cayPKHhwo XJchạy uDmuTMxa bayPKHhwy cũuDmuTMg cóyPKHhw uDmuTMngĩa luDmuTMà tyPKHhwôi XJđã léyPKHhwn lútXJ ăXJn cắ2qdMkcp XJng' fụXJ XJnữ màuDmuTM anyPKHhwh cả2qdMkc đyPKHhwã yPKHhwbỏ tiề2qdMkcn rXJa muXJa về.2qdMkc 2qdMkcNếu n2qdMkchư tuDmuTMôi 2qdMkclàm nhưXJ vậXJy thậtuDmuTM, 2qdMkctôi s2qdMkcẽ XJtrở uDmuTMthành k2qdMkcẻ fảnuDmuTM bộ2qdMkci anyPKHhwh uDmuTMcả, 2qdMkcthậm ch2qdMkcí cảXJ yPKHhwcái gi2qdMkca đìyPKHhwnh nàyyPKHhw. AnuDmuTMh uDmuTMcả uDmuTMsẽ yPKHhwko thXJa cyPKHhwho tôiyPKHhw, bốXJ mXJẹ cuDmuTMũg suDmuTMẽ yPKHhwko tXJha XJthứ c2qdMkcho tôi.

 

Thế nhyPKHhwưg dùyPKHhw gXJì tôXJi yPKHhwcũg đã2qdMkc hứayPKHhw yPKHhwvs 2qdMkcLanLan 2qdMkcr', mà2qdMkc tôXJi uDmuTMlại iuDmuTMu uDmuTMcô ấy2qdMkc đếnyPKHhw XJnhư v2qdMkcậy, thựcyPKHhw sựyPKHhw 2qdMkctôiko thểuDmuTM XJchịu đựguDmuTM đ2qdMkcc việcuDmuTM aXJnh cyPKHhwả hếtyPKHhw lầ2qdMkcn nàyuDmuTM XJđến yPKHhwlần kháXJc giày2qdMkc uDmuTMvò uDmuTMcô ấy.

 

Nếu đyPKHhwã uDmuTMwết địn2qdMkch nhyPKHhwư vậyyPKHhw XJr' thuDmuTMì tuDmuTMôi buộcyPKHhw fXJải tyPKHhwhực hXJiện uDmuTMlời hứyPKHhwa cXJủa mìn2qdMkch.Tôi yPKHhwko thể2qdMkc đểyPKHhw ch2qdMkco LaXJn LyPKHhwan 2qdMkcmà tôXJi XJiu thươgyPKHhw uDmuTMfải tuDmuTMhất v2qdMkcọg, nyPKHhwhư vậXJy 2qdMkcsẽ h2qdMkcuỷ uDmuTMhoại uDmuTMcô ấy.2qdMkc NếuuDmuTM uDmuTMnhư tôi2qdMkc cứXJ ng2qdMkcây 2qdMkcdại bỏyPKHhw mặcXJ yPKHhwsự s2qdMkcốg yPKHhwchết yPKHhwcủa yPKHhwLan LuDmuTMan tuDmuTMhì chắcyPKHhw XJchắn bệXJnh cuDmuTMũ củauDmuTM côXJ sẽyPKHhw yPKHhwlại tuDmuTMái fát2qdMkc, thậmXJ XJchí uDmuTMcô 2qdMkcsẽ 2qdMkcko thểuDmuTM sốgXJ uDmuTMtiếp đ2qdMkcc nữa!

 

Muốn dẫyPKHhwn LauDmuTMn yPKHhwLan cuDmuTMao chạyXJ 2qdMkcxa bauDmuTMy tXJrc" tiên2qdMkc fảiuDmuTM kyPKHhwiếm đXJc yPKHhw1 mó2qdMkcn tiềnlớn.MyPKHhwặc XJdù kuDmuTMo XJcần qXJá 2qdMkcnhiều nhưgyPKHhw 2qdMkccũg fả2qdMkci đyPKHhwủ yPKHhwlộ fyPKHhwí đểXJ cuDmuTMhúg tuDmuTMôi đếnXJ XJ1 nơiuDmuTM uDmuTMthật xa2qdMkc. CóXJ t2qdMkchể yPKHhwLan 2qdMkcLan sẽ2qdMkc dẫnuDmuTM tôiyPKHhw về2qdMkc nuDmuTMhà c2qdMkcô yPKHhwấy, nyPKHhwhư vyPKHhwậy tyPKHhwhì cuDmuTMhúg yPKHhwtôi yPKHhwsẽ đcuDmuTM auDmuTMn toàn.XJ ChỉXJ cần2qdMkc 2qdMkccólộ yPKHhwfí, bcXJ" tiếp2qdMkc yPKHhwtheo yPKHhwlà tìm2qdMkc cơuDmuTM hộiuDmuTM b2qdMkcỏ tryPKHhwốn. TôiuDmuTM thầXJm moyPKHhwg mấXJy 2qdMkcngày tớyPKHhwi uDmuTManh XJcả đừgyPKHhw cuDmuTMó về,uDmuTM a2qdMkcnh cyPKHhwả k2qdMkco cóuDmuTM XJnhà 2qdMkcsẽ bớtuDmuTM đcyPKHhw XJ1 chút2qdMkc XJnguy hiểm.yPKHhw Đang2qdMkc trầyPKHhwm ngâyPKHhwm suDmuTMuy nghĩXJ th2qdMkcì tôyPKHhwi n2qdMkcge th2qdMkcấy uDmuTMcó tiếguDmuTM mXJẹ gyPKHhwọi lyPKHhwên uDmuTMăn sáng.

 

Anh cảuDmuTM kyPKHhwo cyPKHhwó nhà,XJ La2qdMkcn LauDmuTMn cyPKHhwũg lêXJn ănuDmuTM sáuDmuTMg cyPKHhwhug 2qdMkcvs 2qdMkc2 2qdMkcmẹ yPKHhwcon tôiuDmuTM. BốkyPKHhwo muốuDmuTMn ănyPKHhw 2qdMkcnên XJvẫn chưayPKHhw d2qdMkcậy, uDmuTMmẹ thở2qdMkc dXJài XJbê báyPKHhwt lê2qdMkcn r'lạiXJ nga2qdMkco ngán2qdMkc yPKHhwđặt báXJt xuốg.

 

- A2qdMkcn NhXJi, bốyPKHhw 2qdMkccon bệnhyPKHhw lâu2qdMkc yPKHhwthế muDmuTMà uDmuTMko khỏXJi, bsyPKHhwĩ K2qdMkcim yPKHhwNhất NuDmuTMhủ đãXJ 2qdMkckê bn2qdMkchiu thuốuDmuTMc màXJ mãiXJ vXJẫn yPKHhwko XJkhỏi, khuDmuTMó khănuDmuTM lắm2qdMkc 2qdMkc2 ng2qdMkcày XJtrc" tiXJnh thầXJn củauDmuTM ôuDmuTMng ấyPKHhwy uDmuTMmới yPKHhwcó chút2qdMkc biếnuDmuTM chuyPKHhwyển tyPKHhwhế myPKHhwà uDmuTManh cả2qdMkc coXJn l2qdMkcại bịuDmuTM c2qdMkc.sát d2qdMkcẫn đi2qdMkc. CảXJ ngàyXJ XJhwa bXJố coXJn uDmuTMchẳg 2qdMkcăn chyPKHhwút gìyPKHhw, yPKHhwh.nai yPKHhwcũg kuDmuTMo chuDmuTMịu xuố2qdMkcg giườg,yPKHhw c2qdMkcứ uDmuTMthế nàyPKHhwy uDmuTMthì XJbiết uDmuTMlàm yPKHhwthế nào2qdMkc?- MẹuDmuTM buồnXJ rầuuDmuTM nói.

 

Tôi 2qdMkcbuôg b2qdMkcát đũaXJ 2qdMkcđi và2qdMkcotrog byPKHhwuồg thăXJm bố.2qdMkc 2qdMkcBố nhắyPKHhwm mắt2qdMkc nằmyPKHhw yPKHhwim lìuDmuTMm uDmuTMtrên giưyPKHhwờg, hìn2qdMkch như2qdMkc luDmuTMà XJông đayPKHhwg nyPKHhwgủ rấXJt 2qdMkcsay. Mẹ2qdMkc điyPKHhw t2qdMkcheo sa2qdMkcu tôi,yPKHhw lấyuDmuTM tyPKHhway giậyPKHhwt yPKHhwgiật vạt2qdMkc áuDmuTMo tuDmuTMôi, liế2qdMkcc tXJôi yPKHhw1 cáuDmuTMi 2qdMkcra ý2qdMkc yPKHhwđừg uDmuTMlàm fiềnuDmuTM buDmuTMố. TXJôi vốyPKHhwn đyPKHhwịnh 2qdMkcnói yPKHhwvs bốXJ yPKHhwvài câu2qdMkc nhưgyPKHhw lờiXJ yPKHhwvừa đếuDmuTMn cổ2qdMkc h2qdMkcọg thì2qdMkc đãyPKHhw buDmuTMị ngẹn2qdMkc lạXJi r'.

 

Ra kXJhỏi fuDmuTMòng củayPKHhw bốyPKHhw mẹ,yPKHhw tôiXJ kXJhe kXJhẽ uDmuTMnói vyPKHhws mẹ:

 

- Mẹ,yPKHhw yPKHhwcon cóyPKHhw wyPKHhwen XJbsĩ ThyPKHhwường ở2qdMkc b.viyPKHhwện huyện.uDmuTM ÔngXJ ấ2qdMkcy lXJà b.sXJĩ giỏiXJ nhấtuDmuTM 2qdMkcở huyệyPKHhwn nàyyPKHhw đấy,yPKHhw haXJy luDmuTMà uDmuTMđể c2qdMkcon mờ2qdMkci ônyPKHhwg ấuDmuTMy XJđến khámXJ ch2qdMkco bố2qdMkc xeXJm t2qdMkchế nào!

 

Mẹ yPKHhwnge ruDmuTM' gật2qdMkc đầuuDmuTM đồgXJ yPKHhwý. B2qdMkcà điuDmuTM uDmuTMvào tuDmuTMrog uDmuTMfòng XJlấy 2qdMkc1 xấXJp tiềXJn dXJày uDmuTMcộm đưaXJ ch2qdMkco tôi

 

- A2qdMkcn NuDmuTMhi, coXJn maXJu XJmau yPKHhwăn uDmuTMság ruDmuTM' vàoyPKHhw b.viện2qdMkc myPKHhwời b.2qdMkcsĩ Th2qdMkcườg đếnuDmuTM đâ2qdMkcy đi!2qdMkc yPKHhwCho dyPKHhwù f2qdMkcải yPKHhwtiêu huDmuTMao bnh2qdMkciu tiyPKHhwền, chỉyPKHhw cần2qdMkc chữauDmuTM yPKHhwkhỏi bệnhyPKHhw 2qdMkccho bố2qdMkc 2qdMkccon 2qdMkclà đc!XJ yPKHhw- NXJói rXJ' yPKHhwmẹ nhyPKHhwét tiềnuDmuTM vào2qdMkc ta2qdMkcy tôiXJ, yPKHhwcòn duDmuTMặn XJdò tôiyPKHhw nhuDmuTMớ muyPKHhwa chútXJ qàyPKHhw cápyPKHhw bXJiếu b.sĩ2qdMkc Thường.

 

Ăn s2qdMkcÁg xoguDmuTM, 2qdMkcLan LaXJn liếXJc tXJôi yPKHhw1 cáiuDmuTM ryPKHhw' 2qdMkclẳg lặnguDmuTM vyPKHhwề fòuDmuTMng k2qdMkco 2qdMkcnói yPKHhw1 yPKHhwlời. TôyPKHhwi đẩyyPKHhw 2qdMkcxe đạyPKHhwp yPKHhwra chuẩnuDmuTM bịyPKHhw đ2qdMkci uDmuTMlên huyện,yPKHhw lúyPKHhwc đếnyPKHhw 2qdMkccửa, ngoảnhyPKHhw uDmuTMđầu lại2qdMkc n2qdMkchìn yPKHhwthấy yPKHhwLan La2qdMkcn đag2qdMkc đứgyPKHhw yPKHhwdựa uDmuTMcửa fònXJg nhuDmuTMìn tuDmuTMheo tôyPKHhwi. TôiyPKHhw gậtXJ gậ2qdMkct đầuXJ 2qdMkcvs c2qdMkcô, yPKHhwLan LuDmuTMan liềnyPKHhw xXJoay ng2qdMkc' điyPKHhw vyPKHhwào fòng.

 

Tôi r2qdMkca sứuDmuTMc yPKHhwnhấn pêXJ uDmuTMđan, đạ2qdMkcp XJ1 mạ2qdMkcch mấ2qdMkcy chụcXJ câ2qdMkcy XJlên b.viXJện huyyPKHhwện XJ. VừaXJ gặyPKHhwp 2qdMkcđc b.sịXJ ThườXJng XJtừ b.viuDmuTMện điuDmuTM rauDmuTM, tô2qdMkci uDmuTMvội uDmuTMvàg XJchạy 2qdMkcđến cyPKHhwhào hỏi

 

- BuDmuTM.sĩ ThưXJờng, cháyPKHhwu đếnyPKHhw tXJìm yPKHhwb.sĩ đây!XJ Bố2qdMkc cháuyPKHhw bịyPKHhw bệnh,XJ bệnuDmuTMh tình2qdMkc kháuDmuTM uDmuTMnghiêm trọ2qdMkcng, chXJáu muuDmuTMốn fuDmuTMiền b2qdMkc.sĩ đến2qdMkc XJnhà c2qdMkcháu uDmuTM1 chuyếnyPKHhw kháXJm uDmuTMcho uDmuTMbố cháuXJ XJxem 2qdMkcthế nào!

 

Ông d2qdMkco dựXJ XJ1 XJlát rXJ' nói:

 

- Chà2qdMkcng traiXJ, cyPKHhwậu uDmuTMcứ đạpXJ XJxe vềuDmuTM XJtrc", tôiyPKHhw rấtuDmuTM yPKHhwthuộc đg2qdMkc' yPKHhwở thyPKHhwôn cuDmuTMậu, tXJôi fảiuDmuTM xửXJ lXJí yPKHhwnốt chuDmuTMút v2qdMkciệc, yPKHhwxog viuDmuTMệc tôuDmuTMi s2qdMkcẽ đến!

 

Tôi cXJảm k2qdMkcích g2qdMkcật đầu2qdMkc ruDmuTM' đạyPKHhwp uDmuTMxe vXJề,đi uDmuTM1 đ2qdMkcoạn yPKHhwxa yPKHhwr' vẫnyPKHhw nuDmuTMge c2qdMkcó ngXJ' nóuDmuTMi chuyuDmuTMện v2qdMkcs b.syPKHhwĩ Thường.

 

- ViệnuDmuTM trườg,uDmuTM hXJ.nai yPKHhwcon uDmuTMtrai việnyPKHhw trưởnXJg lấyyPKHhw vyPKHhwợ, l2qdMkcát yPKHhwnữa tôXJi suDmuTMẽ quDmuTMa nh2qdMkcà ôyPKHhwng uốgyPKHhw rượuDmuTMu h2qdMkcỉ đấy!

 

Lúc đóyPKHhw tôiyPKHhw mớiyPKHhw bXJiết há2qdMkco uDmuTMra huDmuTM.nai lXJà ngàyXJ XJvui củaXJ cyPKHhwon yPKHhwtrai ôngXJ, lúXJc nuDmuTMày muDmuTMà mờyPKHhwi ônXJg yPKHhwấy đếyPKHhwn nh2qdMkcà mìuDmuTMnh kháyPKHhwm bệnhXJ XJcho bốXJ XJmình XJthì thậ2qdMkct làXJ kuDmuTMo yPKHhwhợp. T2qdMkcôi 2qdMkcchần 2qdMkcchừ 2qdMkc1 lyPKHhwát rXJ' waXJy lạiuDmuTM tìyPKHhwm ông,2qdMkc uDmuTMvốn địn2qdMkch bảouDmuTM ônyPKHhwg đ2qdMkcể hô2qdMkcm kXJhác đế2qdMkcn khyPKHhwám b2qdMkcệnh chuDmuTMo bố2qdMkc tôiyPKHhw cũ2qdMkcg đ2qdMkcc n2qdMkchưg wa2qdMkcy lyPKHhwại đãXJ kuDmuTMo thấ2qdMkcy bóngXJ dyPKHhwág ôXJng đâu2qdMkc r'.

 

Về đếnyPKHhw thônuDmuTM đã2qdMkc hơ2qdMkcn uDmuTM10h s2qdMkcág, mẹuDmuTM đyPKHhwag đứuDmuTMg yPKHhwở cXJổg đợiyPKHhw tôiyPKHhw. NhìuDmuTMn yPKHhwthấy tôi2qdMkc về2qdMkc 2qdMkc1 mìyPKHhwnh, 2qdMkcmẹ sốt2qdMkc r2qdMkcuột hỏi:

 

- A2qdMkcn NhiuDmuTM, cóuDmuTM fuDmuTMải uDmuTMb.sĩ ThưXJờng XJko 2qdMkcchịu đXJến ko?

 

Tôi xuXJốg xeyPKHhw, lấuDmuTMy ta2qdMkcy layPKHhwu uDmuTMmồ XJhôi trêXJn trányPKHhw yPKHhwr' nuDmuTMói 2qdMkcvs mẹ:

 

- MẹXJ à,uDmuTM h.nXJai làXJ ngày2qdMkc yPKHhwcon traXJi b.sĩ2qdMkc ThưuDmuTMờng lấyyPKHhw yPKHhwvợ, nuDmuTMgta còn2qdMkc buDmuTMận chuyệ2qdMkcn hôn2qdMkc sự2qdMkc củayPKHhw c.tr2qdMkcai, yPKHhwcó tyPKHhwhể kuDmuTMo đếXJn đcXJ 2qdMkcđâu ạ!

 

Mẹ tuDmuTMỏ 2qdMkcra XJrất tyPKHhwhất vọng,XJ XJủ rủXJ tyPKHhwheo uDmuTMtôi yPKHhwvào nhà,yPKHhwĐi đếnyPKHhw sâuDmuTMn yPKHhwtôi yPKHhwngó nghiênyPKHhwg XJ1 2qdMkchồi ryPKHhw' hỏi2qdMkc mẹ:

 

- uDmuTMMẹ ơXJi, anXJh XJcả đãyPKHhw 2qdMkcvề chưXJa ạ?

 

- ChưauDmuTM uDmuTMcon ạyPKHhw, cyPKHhwũg chẳg2qdMkc 2qdMkcbiết đXJã cóuDmuTM chuDmuTMuyện XJgì nữa?

 

Hai uDmuTMmẹ cuDmuTMon 2qdMkcđag nóuDmuTMi yPKHhwchuey65n XJthì độyPKHhwt XJnhiên ngoyPKHhwài cyPKHhwửa yPKHhwcó yPKHhwtiếg cuDmuTMòi x2qdMkce XJinh ỏuDmuTMi, XJtiếp đuDmuTMó tôXJi n2qdMkcge t2qdMkciếg n2qdMkcg' hỏi:

 

- Đây2qdMkc có2qdMkc uDmuTMfải làyPKHhw nXJhà của2qdMkc KiyPKHhwm QuDmuTMuý 2qdMkcko ạ?

 

Nhận 2qdMkcra tiếgXJ củayPKHhw b.suDmuTMĩ Thường,uDmuTM tôi2qdMkc vộiXJ vyPKHhwàng dựyPKHhwng xyPKHhwe vàoXJ 2qdMkc1 góyPKHhwc uDmuTMr' ch2qdMkcạy rXJa n2qdMkcghênh đónuDmuTM. ThậtyPKHhw cXJhẳg nguDmuTMờ nuDmuTMhà b.sĩXJ cóchuyệyPKHhwn uDmuTMhỉ muDmuTMà XJông ấyXJ vXJẫn 2qdMkcchịu đếXJn kh2qdMkcám bệuDmuTMnh cyPKHhwho bốXJ XJtôi, 2qdMkchơn XJnữa lXJại c2qdMkcòn XJđến nhauDmuTMnh nhưyPKHhw vậy.

 

Nhìn uDmuTMthấy uDmuTMông, mẹyPKHhw yPKHhwtôi cảm2qdMkc kí2qdMkcch chạyuDmuTM đếnuDmuTM 2qdMkcnắm chặtyPKHhw tuDmuTMay XJông nói:

 

- B.suDmuTMĩ Thường,yPKHhw h2qdMkc.nai nhyPKHhwà ông2qdMkc cóXJ 2qdMkcviệc, uDmuTMsao ông..

 

Bsĩ ThXJường lêuDmuTMn tiếguDmuTM nXJgắt lờiXJ myPKHhwẹ tôi,yPKHhw v2qdMkcừa nóuDmuTMi vừaXJ đi2qdMkc v2qdMkcào trog:

 

- TuDmuTMôi làbyPKHhwsĩ, trị2qdMkc bệuDmuTMnh cứuDmuTMu yPKHhwng' myPKHhwới luDmuTMà v2qdMkciệc wtrọyPKHhwng XJnhất, đừg2qdMkc nóiXJ mấ2qdMkcy lờXJi kXJhách sáoXJ 2qdMkcấy, để2qdMkc tôiXJ xeXJm bệuDmuTMnh tì2qdMkcnh 2qdMkccủa ô2qdMkcng yPKHhwnhà nXJtn đã!

 

Vào nhà,yPKHhw bsĩyPKHhw ThườngyPKHhw huDmuTMỏi đuDmuTMại kháiyPKHhw tìnhyPKHhw 2qdMkchình XJr' bắXJt mạchXJ cXJho bốXJ tôi2qdMkc, luDmuTMại đặtuDmuTM ố2qdMkcng nuDmuTMge XJvào nyPKHhwgực bốuDmuTM tôi2qdMkc kiểmXJ tuDmuTMra. TừXJ đầuyPKHhw đếnyPKHhw cu2qdMkcối uDmuTMông yPKHhwko XJnói nửyPKHhwa lờiuDmuTM, S2qdMkcau khXJi 2qdMkcktra XJxog cXJho bố2qdMkc tôi,yPKHhw ôn2qdMkcg liềnyPKHhw uDmuTMcau màyuDmuTM uDmuTMđi ryPKHhwa ngoài.

 

- uDmuTMKim AnXJ, uDmuTMtôi thXJấy yPKHhwbố cậuDmuTMu sXJức khoẻuDmuTM kXJo thuDmuTMành vấyPKHhwn đề2qdMkc nhyPKHhwưg tâXJm líyPKHhw XJthì XJcó bệnhyPKHhw uDmuTMđấy! CuDmuTMăn bệnXJh XJnày củauDmuTM yPKHhwông ấyyPKHhw lyPKHhwà duDmuTMo tâmyPKHhw tr2qdMkcạg uDmuTMức chếyPKHhw yPKHhwtrog XJthời giuDmuTMan dàiuDmuTM k2qdMkchiến chyPKHhwo kh2qdMkcí huy2qdMkcết yPKHhwko 2qdMkclưu thôgXJ, cứXJ guDmuTMặp fảyPKHhwi chyPKHhwuyển gìyPKHhw bựXJc yPKHhwbội sẽuDmuTM tuDmuTMhành ruDmuTMa ntnyPKHhwày. CácXJ nguDmuTM' uDmuTMko nênuDmuTM làmyPKHhw chyPKHhwo ônyPKHhwg ấyXJ tức2qdMkc yPKHhwgiận, đuDmuTMau buồyPKHhwn, nXJhất luDmuTMà XJđừg cXJho ôngyPKHhw yPKHhwấy biXJết chuyPKHhwyện vyPKHhwủa aXJnh cảyPKHhw cậuyPKHhw, chỉ2qdMkc cầnyPKHhw ôngyPKHhw ấyyPKHhw uDmuTMvui vuDmuTMẻ XJthì uDmuTMbệnh uDmuTMnày s2qdMkcẽ khỏi.

 

Tôi sẽXJ kêuDmuTM đyPKHhwơn uDmuTMcho bố2qdMkc cậ2qdMkcu tuDmuTMrc", sayPKHhwu đ2qdMkcó cậ2qdMkcu nhớXJ đưaXJ ônXJg ấyXJ uDmuTMđến buDmuTMviện uDmuTMktra lyPKHhwại, tôyPKHhwi ngyPKHhwhĩ làuDmuTM uDmuTMko uDmuTMcó vấ2qdMkcn đềuDmuTM gyPKHhwì lớnuDmuTM 2qdMkclắm đâu!

 

Mẹ tôiXJ guDmuTMật đ2qdMkcầu yPKHhwlia lại,miệgyPKHhw thởyPKHhw dàyPKHhwi nói:

 

- Bsĩ2qdMkc ThuDmuTMường nói2qdMkc yPKHhwko s2qdMkcao, bệ2qdMkcnh yPKHhwcủa nhuDmuTMà tôi2qdMkc yPKHhwrõ ràgyPKHhw XJlà dXJo buyPKHhwồn fuDmuTMiền muDmuTMà raXJ, 2qdMkcmuốn đuDmuTMc trị2qdMkc bệnhyPKHhw cXJủa ônuDmuTMg 2qdMkcấy chẳguDmuTM 2qdMkcfải luDmuTMà chuyuDmuTMện dễXJ duDmuTMàg đâu!

 

Bởi vìuDmuTM b2qdMkcố 2qdMkctôi b2qdMkciết bíyPKHhw m2qdMkcật về2qdMkc NgôyPKHhwi môXJ yPKHhwđá uDmuTMthế 2qdMkcnên 2qdMkchơn 2uDmuTM0 nuDmuTMăm tyPKHhwrc" XJanh yPKHhwcả byPKHhwắt đầuuDmuTM khuDmuTMai tháyPKHhwc vànyPKHhwg, bốyPKHhw 2qdMkctôi đãyPKHhw mắcXJ fảiuDmuTM cyPKHhwăn bXJệnh nà2qdMkcy, XJlúc nyPKHhwào XJông cũXJg nghĩyPKHhw rằg2qdMkc sớmyPKHhw yPKHhwmuộn gìyPKHhw 2qdMkcnhữg oXJan hyPKHhwồn ở2qdMkc ngôiuDmuTM mộyPKHhw đá2qdMkc uDmuTMcũg sẽuDmuTM 2qdMkcđến gâyXJ XJhoạ cXJho nXJhà uDmuTMmình. uDmuTMKết quảlàXJ XJanh tXJôi xảyuDmuTM ryPKHhwa chuy2qdMkcện, bố2qdMkc càngXJ chắcuDmuTM chắXJn rằg2qdMkc đó2qdMkc lXJà b2qdMkcáo 2qdMkcứng đối2qdMkc XJvs an2qdMkch cả.yPKHhw Thế2qdMkc nhưyPKHhwg a2qdMkcnh yPKHhwcả XJ1 myPKHhwực kyPKHhwo yPKHhwnge lời2qdMkc khuyPKHhwyên 2qdMkccan XJcủa byPKHhwố, vậnXJ yPKHhwtiếp tuDmuTMục uDmuTMkhai t2qdMkchác vànyPKHhwg ở2qdMkc đyPKHhwó ngầnuDmuTM ấyXJ nă2qdMkcm trờuDmuTMi, 2qdMkcthế nêuDmuTMn cXJũg ngầuDmuTMn ấy2qdMkc năuDmuTMm mà2qdMkc tuDmuTMrái uDmuTMtim bốuDmuTM tôXJi yPKHhwko uDmuTMđc yXJên ổn.XJ Đến2qdMkc b2qdMkcây giờ,XJ vyPKHhwì cyPKHhwhuyện an2qdMkch cả2qdMkc bXJỏ tiền2qdMkc yPKHhwmua vợ2qdMkc khuDmuTMiến yPKHhwcho 2qdMkccả nXJhà mấuDmuTMt mặtuDmuTM, màyPKHhw yPKHhwanh cảuDmuTM đêm2qdMkc đêmyPKHhw lyPKHhwại hàXJnh hạ2qdMkc 2qdMkcLan 2qdMkcLan đếnyPKHhw XJthừa yPKHhwsốg thiế2qdMkcu chếuDmuTMt nêyPKHhwn b2qdMkcố tôiuDmuTM càg2qdMkc chẳXJg XJcó 2qdMkcmặt mũiuDmuTM uDmuTMnào gặpyPKHhw ngyPKHhw' đời.

 

Bây giờ,2qdMkc uDmuTMmỏ XJvàg của2qdMkc anyPKHhwh yPKHhwcả XJđã đóuDmuTMg cửauDmuTM, bố2qdMkc tôiXJ c2qdMkcuối yPKHhwcùg cũ2qdMkcg đcyPKHhw thởXJ uDmuTMfào nhẹuDmuTM nhõm.2qdMkc AnXJh XJcả biyPKHhwết dừgXJ tuDmuTMay đúgyPKHhw lúc,XJ uDmuTMko độyPKHhwg chạuDmuTMm tới2qdMkc cXJác o2qdMkcan 2qdMkchồn ởuDmuTM n2qdMkcgôi yPKHhwmộ đyPKHhwá nữaXJ nuDmuTMên yPKHhwcó luDmuTMẽ 2qdMkcgia đyPKHhwình tôiXJ cXJó thXJể sốngXJ bì2qdMkcnh yyPKHhwên q2qdMkca ngày.

 

Bởi vìXJ uDmuTMchuyện cXJủa 2qdMkcLan LauDmuTMn nênyPKHhw XJng' yPKHhwcủa đXJồn c2qdMkc.sát có2qdMkc đếnyPKHhw nhuDmuTMà uDmuTMtôi, cXJòn dặnyPKHhw dòXJ aXJnh cảyPKHhw k2qdMkco đcyPKHhw ngcXJ. uDmuTMđãi cyPKHhwô ấy.2qdMkc 2qdMkcBố tưXJởg XJrằg yPKHhwsau kh2qdMkci 2qdMkcLan LauDmuTMn uDmuTMra việnuDmuTM ayPKHhwnh cảyPKHhw sẽ2qdMkc tXJhay đổi2qdMkc th2qdMkcái đ2qdMkcộ 2qdMkcvs c2qdMkcô ấy,2qdMkc nào2qdMkc yPKHhwngờ bXJản t2qdMkcính yPKHhwkhó đổi,XJ an2qdMkch 2qdMkcvẫn hyPKHhwành hạXJ uDmuTMLan L2qdMkcan nhuDmuTMư vuDmuTMậy. BốXJ tô2qdMkci nXJge thấy2qdMkc tiếguDmuTM gXJào khuDmuTMóc củayPKHhw LaXJn LaXJn myPKHhwỗi đêm,yPKHhw tyPKHhwrog lònguDmuTM lạuDmuTMi uDmuTMcảm XJthấy chu2qdMkca xót2qdMkc, 2qdMkcanh cả2qdMkc tốyPKHhwi quDmuTMa lại2qdMkc bịyPKHhw nuDmuTMg' củayPKHhw đồyPKHhwn c.sáyPKHhwt duDmuTMẫn đi2qdMkc, tXJrog lòuDmuTMng buDmuTMố vừa2qdMkc l2qdMkco uDmuTMvừa uDmuTMgiận, v2qdMkcừa tứuDmuTMc XJvừa uDmuTMsợ, b2qdMkcệnh tXJình 2qdMkcvì 2qdMkcvậy yPKHhwmà c2qdMkcàg nặ2qdMkcg hơn.

 

Chẳg mấyyPKHhw c2qdMkchốc đãyPKHhw đếnXJ giXJữa trưuDmuTMa, 2qdMkcb.sĩ ThườnguDmuTM kháuDmuTMm bệnhuDmuTM XJcho bốyPKHhw tuDmuTMôi xoXJg liềyPKHhwn vộyPKHhwi vXJã quayPKHhwy v2qdMkcề. CXJả tôXJi và2qdMkc mẹXJ đềuyPKHhw biết2qdMkc h.uDmuTMnai nuDmuTMah2 ôXJng uDmuTMcó việcXJ lớyPKHhwn nuDmuTMên yPKHhwko dá2qdMkcm XJgiữ ô2qdMkcng lạiuDmuTM ăyPKHhwn cơm.

 

Sau khyPKHhwi b.XJsĩ ThườnguDmuTM đi,yPKHhw yPKHhwmẹ v2qdMkcào nhuDmuTMà bếuDmuTMp nấXJu nưXJớg, XJLan yPKHhwLan nhâ2qdMkcn cơyPKHhw hộiyPKHhw chạ2qdMkcy quDmuTMa f2qdMkcòng yPKHhwtôi hỏiyPKHhw khyPKHhwi nàoyPKHhw mớyPKHhwi cuDmuTMó XJthể ryPKHhwa điuDmuTM. TôuDmuTMi nó2qdMkci vyPKHhws côuDmuTM ấy2qdMkc ryPKHhwằg yPKHhwtiền mẹuDmuTM đưayPKHhw để2qdMkc chữaXJ bệnhyPKHhw uDmuTMcho XJbố vXJẫn XJchưa tiêu2qdMkc bnyPKHhwhiu, yPKHhwmặc duDmuTMù kXJo nhiXJều uDmuTMnhưg XJnói cyPKHhwhug cũyPKHhwg đủyPKHhw tiề2qdMkcn lộXJ fXJí. NhyPKHhwưg bjờyPKHhw uDmuTMbố đagyPKHhw ố2qdMkcm nyPKHhwhư vXJậy, yPKHhwanh cảuDmuTM lyPKHhwại kXJo cuDmuTMó nhyPKHhwà, tôXJi uDmuTMnghĩ đợi2qdMkc v2qdMkcài hôm2qdMkc chXJo bệnhyPKHhw tìyPKHhwnh bố2qdMkc tXJhuyên guDmuTMiảm r2qdMkc' sẽ2qdMkc dẫuDmuTMn LaXJn L2qdMkcan chạyyPKHhw trốn.

 

Lan L2qdMkcan nguDmuTMe XJxog sốtuDmuTM ruột2qdMkc đếyPKHhwn fátXJ uDmuTMkhóc. CyPKHhwô n2qdMkcói anXJh cyPKHhwả uDmuTMko 2qdMkccó nhuDmuTMà mớiyPKHhw làXJ cuDmuTMơ hộiuDmuTM XJtốt để2qdMkc t2qdMkchoát thyPKHhwân, nếuuDmuTM nhuDmuTMư anyPKHhwh cảuDmuTM vềuDmuTM uDmuTMr2, cXJó m2qdMkcuốn tXJhoát khỏ2qdMkci yPKHhwđây uDmuTMe ryPKHhwằg chẳgyPKHhw uDmuTMdễ dàgXJ gì.

 

Cứ nyPKHhwhắc XJanh cảXJ là2qdMkc uDmuTMmặt La2qdMkcn XJLan yPKHhwbiến sắc,2qdMkc ánhXJ 2qdMkcmắt yPKHhwsợ hãiXJ nhưXJ 2qdMkcnhìn thấyyPKHhw XJma wXJỷ, toàuDmuTMn thXJân ruDmuTMun l2qdMkcên 2qdMkccầm cập.XJ XJTôi cúiyPKHhw đầuDmuTMu nghyPKHhwĩ ngợi2qdMkc XJr' uDmuTMhạ wyPKHhwết tâm,yPKHhw 2qdMkcbảo L2qdMkcan LuDmuTMan rằgXJ nếXJu nyPKHhwhư tối2qdMkc 2qdMkcnay an2qdMkch cả2qdMkc k2qdMkco uDmuTMvề thyPKHhwì XJtôi sẽuDmuTM d2qdMkcẫn aXJnh ấuDmuTMy uDmuTMchạy trốn.2qdMkc SauDmuTMu 2qdMkcđó tôyPKHhwi b2qdMkcảo LauDmuTMn XJLan vềuDmuTM uDmuTMfòng chuuDmuTMẩn uDmuTMbị, yPKHhwđem theXJo nhuDmuTMiều wầnyPKHhw XJáo uDmuTMrét, TôiuDmuTM còn2qdMkc suDmuTMợ yPKHhwanh yPKHhwcả sXJẽ tryPKHhwở uDmuTMvề nêuDmuTMn XJdặn LaXJn LuDmuTMan wần2qdMkc áuDmuTMo c2qdMkchuẩn uDmuTMbị xoXJg fảiyPKHhw yPKHhwcất vàyPKHhwo chỗuDmuTM nuDmuTMào yPKHhwko uDmuTMbị ngkhyPKHhwác fátyPKHhw hyPKHhwiện ra.

 

Tôi đuDmuTMã wếtXJ đuDmuTMịnh sẽyPKHhw dẫyPKHhwn LyPKHhwan LyPKHhwan bỏyPKHhw trốn,yPKHhw huDmuTMơn nữXJa rấ2qdMkct cóuDmuTM thể2qdMkc luDmuTMà XJsẽ bXJỏ trốn2qdMkc yPKHhwtối nay2qdMkc, tryPKHhwog lògyPKHhw tôi2qdMkc đột2qdMkc nhiênuDmuTM thấyyPKHhw yPKHhwrất uDmuTMbất auDmuTMn, tôiXJ XJlo lắg2qdMkc sayPKHhwu uDmuTMkhi mìnhXJ bỏ2qdMkc yPKHhwđi thìuDmuTM 2qdMkcbệnh tìnuDmuTMh cũayPKHhw buDmuTMố sẽ2qdMkc uDmuTMnặg hơnXJ, cagXJ2 l2qdMkco c2qdMkcho mẹyPKHhw sẽXJ ruDmuTMơi v2qdMkcào hàouDmuTMn cảXJh khóuDmuTM xử.2qdMkc TôyPKHhwi dẫnuDmuTM LaXJn yPKHhwLan điuDmuTM 2qdMkcr' a2qdMkcnh 2qdMkccả XJbiết đyPKHhwc. 2qdMkcsẽ hậnXJ thấuyPKHhw xươg2qdMkc, liệyPKHhwu auDmuTMnh ấyuDmuTM c2qdMkcó gây2qdMkc 2qdMkcchuyện vyPKHhws yPKHhwmẹ kyPKHhwo nhỉ?TôiuDmuTM yPKHhwđi ruDmuTM', uDmuTMchẳg bjờXJ w2qdMkcay lạiyPKHhw uDmuTMcăn nXJah2 XJnày nữuDmuTMa, vyPKHhwậy thìuDmuTM mẹuDmuTM t2qdMkcôi biếyPKHhwt a2qdMkci chăuDmuTMm sóc2qdMkc đây?

 

nGHĨ đXJến đâyXJ tryPKHhwog 2qdMkclòg t2qdMkcôi l2qdMkcại th2qdMkcấy rấtXJ XJbuồn fiền,2qdMkc chẳgyPKHhw biyPKHhwết nuDmuTMc" uDmuTMmắt uDmuTMđã chảyyPKHhw r2qdMkca tyPKHhwừ lúc2qdMkc uDmuTMnào. LyPKHhwúc ănXJ cơm,2qdMkc LuDmuTMan L2qdMkcan đểyPKHhw ýuDmuTM thấyyPKHhw sXJắc mặyPKHhwt yPKHhwtôi rấtuDmuTM khóyPKHhw coXJi, ăn2qdMkc uDmuTMxog côXJ leXJn lé2qdMkcn hỏiuDmuTM 2qdMkctôi cXJó fảiyPKHhw tuDmuTMôi đXJã thyPKHhwấy hyPKHhwối hậyPKHhwn hXJay yPKHhwko. TôuDmuTMi cốyPKHhw nặn2qdMkc 2qdMkcra yPKHhw1 nụuDmuTM cườiuDmuTM 2qdMkcgượg gạo,lyPKHhwắc đầu.XJ uDmuTMLan 2qdMkcLan mỉ2qdMkcm cườiXJ nhìXJn tôuDmuTMi, uDmuTMnụ cườiuDmuTM thậuDmuTMt thXJê lươg.

 

- AyPKHhwNh AnyPKHhw, uDmuTMem XJđã là2qdMkcm anXJhf ảiXJ kuDmuTMhó xửyPKHhw uDmuTMr', 2qdMkcAnh cyPKHhwũg kuDmuTMo cầyPKHhwn uDmuTMvì 2qdMkce uDmuTMmà 2qdMkckhó uDmuTMxử nh2qdMkcư vậyuDmuTM đâ2qdMkcu, XJe k2qdMkco uDmuTMmuốn nhìnyPKHhw thấyyPKHhw cáyPKHhwi bộuDmuTM dạgXJ 2qdMkcnày củayPKHhw a2qdMkc, XJsau này2qdMkc 2qdMkca kXJo cXJần luDmuTMo c2qdMkcho 2qdMkce đâu!uDmuTM yPKHhw- LyPKHhwan LuDmuTMan m2qdMkcím chặtXJ mội,yPKHhw nghẹXJn yPKHhwngào nó2qdMkci yPKHhwra cyPKHhwâu nXJày ruDmuTM' wuDmuTMay nuDmuTMg' yPKHhwbỏ đi.

 

Tôi vộ2qdMkci vànguDmuTM kéuDmuTMo LyPKHhwan LayPKHhwn lại,2qdMkc ngXJhẹn XJngào nói:

 

- LuDmuTMan L2qdMkcan, XJem chuDmuTMớ nghXJĩ yPKHhwnhiều, uDmuTMa ca2qdMkcm tâ2qdMkcm tìyPKHhwnh nguyệuDmuTMn giú2qdMkcp eyPKHhw, XJvì uDmuTMe 2qdMkca cyPKHhwhẳg s2qdMkcợ XJgì hết!XJ ChúXJg 2qdMkcta XJđã XJnói rXJ', nuDmuTMếu nhưXJ tốiyPKHhw nXJay a2qdMkcnh yPKHhwcả 2qdMkcko về,2qdMkc đXJợi buDmuTMố mẹuDmuTM điXJ ngủ,uDmuTM XJe ởyPKHhw trouDmuTMg fò2qdMkcng yPKHhwđợi anh!

 

Lúc yPKHhwnày 2qdMkcLan 2qdMkcLan mớiyPKHhw yPKHhwnở uDmuTMnụ cưyPKHhwời. XJSau kyPKHhwhi LayPKHhwn LXJan vuDmuTMề fuDmuTMòng cXJủa anyPKHhwh XJcả, tôyPKHhwi đếXJn fòngyPKHhw XJkhám củauDmuTM uDmuTMb.sĩ KyPKHhwim yPKHhwNhất ThủXJ đểuDmuTM muuDmuTMa thuDmuTMuốc 2qdMkctheo đơnXJ củaXJ b.sĩ2qdMkc ThyPKHhwường đuDmuTMã kê2qdMkc. yPKHhwKhó khăuDmuTMn lắyPKHhwm mớiyPKHhw thuyếyPKHhwt fụyPKHhwc đuDmuTMc b2qdMkcố tyPKHhwôi uuDmuTMốg thuyPKHhwốc, yPKHhwxog xuôiyPKHhw tôyPKHhwi lạyPKHhwi 2qdMkcngồi nóXJi chuyệnuDmuTM yPKHhwfiếm vXJs mẹ.uDmuTM uDmuTMCuối cyPKHhwùg tôitrở2qdMkc vềuDmuTM fònuDmuTMg chuXJẩn bị2qdMkc uDmuTMvài chiếc2qdMkc áXJo ấyPKHhwm, thấpuDmuTM thXJỏm chuDmuTMờ đợiuDmuTM 2qdMkctrời tốyPKHhwi. yPKHhwTôi XJthầm cầuXJ uDmuTMkhấn hà2qdMkcg trăXJm hàg2qdMkc ngyPKHhwhìn lầ2qdMkcn ởyPKHhw trouDmuTMg uDmuTMlòng XJmong syPKHhwao aXJnh cả2qdMkc tXJối nXJay đừg2qdMkc yPKHhwtrở về

 

Chiều t2qdMkcối đuDmuTMột n2qdMkchiên nổXJi guDmuTMió uDmuTMto, yPKHhwbầu tryPKHhwời XJsầm sập2qdMkc nhưyPKHhw chuDmuTMuẩn bXJị đổuDmuTM sậXJp xuXJốg đến2qdMkc nơi.XJ MuDmuTMặc dù2qdMkc tXJhời tiếtyPKHhw yPKHhwnày rấtuDmuTM yPKHhwcó lợiXJ chyPKHhwo việcuDmuTM tXJrốn cXJhạy của2qdMkc tôyPKHhwi vyPKHhwà XJLan LXJan nhXJưg troyPKHhwg lXJòng tôuDmuTMi 2qdMkclại cảuDmuTMm thấyuDmuTM v2qdMkcô cXJùg că2qdMkcg thẳgyPKHhw. CuDmuTMũg maXJy luDmuTMà ăuDmuTMn XJcơm XJtối xyPKHhwog màXJ anXJhc XJa yPKHhw3vẫn 2qdMkcchưa yPKHhwvề, 2qdMkcxem XJra h.nayPKHhwi XJanh 2qdMkcấy cũg2qdMkc sẽuDmuTM kXJo vềuDmuTM nhà.

 

Tôi XJvs XJmẹ lặg2qdMkc lẽXJ XJngồi buDmuTMên b2qdMkcố 2qdMkc1 hồ2qdMkci lâu.2qdMkc BuDmuTMố yPKHhwcứ nhắmuDmuTM m2qdMkcắt chẳgyPKHhw nóyPKHhwi 2qdMkcnửa lXJời, mXJẹ ủyPKHhw rủXJ ngyPKHhwồi ởuDmuTM đầuuDmuTM giườgXJ cũuDmuTMg chẳgXJ lêXJn tiếg.XJ XJKo kXJhí yPKHhwtrog fòyPKHhwng nXJhỏ XJvo yPKHhwcùg ngột2qdMkc ngạtyPKHhw, nặgyPKHhw nè2qdMkc. uDmuTMTôi thấpuDmuTM yPKHhwthỏm nhìnXJ uDmuTMra ngoàyPKHhwi uDmuTMcửa sổ,2qdMkc kuDmuTMhẽ kXJéo 2qdMkcrèm uDmuTMcửa nh2qdMkcìnr yPKHhwa uDmuTMngoài. MâyuDmuTM XJmù đyPKHhwã uDmuTMche kyPKHhwín nhuDmuTMựg ngôiyPKHhw 2qdMkcsao yPKHhwlấp lánh2qdMkc tuDmuTMrên byPKHhwầu tXJrời, khoảg2qdMkc XJsân trcuDmuTM" uDmuTMnhà tốiyPKHhw đuDmuTMen nh2qdMkcư mựuDmuTMc, tiếguDmuTM giXJó bấc2qdMkc gXJào r2qdMkcít đầy2qdMkc thuDmuTMe lư2qdMkcơg. CảyPKHhw th2qdMkcế giớ2qdMkci dườgyPKHhw XJnhư đXJag chìXJm troyPKHhwg sựyPKHhw XJtối yPKHhwtăm vyPKHhwà lạnh2qdMkc lẽo.2qdMkc GiuDmuTMan nyPKHhwhà fíXJa TâyyPKHhw vẫnyPKHhw saáXJg đèuDmuTMn, tôXJi yPKHhwbiết uDmuTMLan LayPKHhwn đagXJ ở2qdMkc 2qdMkctrog XJfòng số2qdMkct XJruột XJđợi tôi.

 

Ngoảnh đầuXJ yPKHhwlại nXJhìn 2qdMkcbố 2qdMkcmẹ, truDmuTMog XJlòg XJtôi luDmuTMại wặnuDmuTM lê2qdMkcn nỗiXJ đauDmuTMu xóXJt xa2qdMkc. giữ2qdMkca cXJái mùa2qdMkc đôuDmuTMg r2qdMkcét buốtXJ nàyXJ tôuDmuTMi fảXJi uDmuTMtừ bỏXJ ch2qdMkca mẹ2qdMkc ởyPKHhw lXJại đểuDmuTM dẫyPKHhwn LayPKHhwn yPKHhwLan cyPKHhwao uDmuTMchạy XJxa bayXJ. ThếyPKHhw nhưguDmuTM tôXJi 2qdMkclại kXJo yPKHhwthể yPKHhwnói uDmuTM1 lờ2qdMkci cyPKHhwáo 2qdMkcbiệt v2qdMkcs họ,2qdMkc thậmuDmuTM ch2qdMkcí 2qdMkcko uDmuTMthể đểXJ 2qdMkchọ bi2qdMkcết. TyPKHhwôi 2qdMkcko thểyPKHhw nàyPKHhwo uDmuTMtưởg tượguDmuTM ryPKHhwa đ2qdMkcc yPKHhwtâm trạg2qdMkc củaXJ huDmuTMọ XJsau khuDmuTMi fáuDmuTMt hiệnuDmuTM rXJa tô2qdMkci yPKHhwvà LayPKHhwn L2qdMkcan đuDmuTMã chạyuDmuTM trốuDmuTMn yPKHhwvs nahyPKHhwu. CuDmuTMhắc chyPKHhwắn họyPKHhw s2qdMkcẽ đuDmuTMau đớnuDmuTM tộtuDmuTM độ,uDmuTM ch2qdMkcắc cXJhắn 2qdMkcsẽ giậnuDmuTM dữyPKHhw muDmuTMắg chữiuDmuTM tôuDmuTMi, XJbố duDmuTMẵ XJtừg mắg2qdMkc anyPKHhwh cả2qdMkc lyPKHhwà súXJc XJsinh, cònuDmuTM tôi2qdMkc, lyPKHhwàm 2qdMkcra nhXJựg chuyệXJn nàyXJ ryPKHhw' tôiXJ 2qdMkccòn chẳuDmuTMg bằgyPKHhw laoyPKHhwì súyPKHhwc sinh.

 

Tôi XJở tuDmuTMrog fòngXJ bốyPKHhw m2qdMkcẹ 2qdMkchơn 2qdMkc1 tiế2qdMkcg đồgyPKHhw hồ.yPKHhw HuDmuTMình XJnhư uDmuTMbố XJtôi đXJã 2qdMkcngủ sayPKHhwy r2qdMkc' nyPKHhwên thỉh2qdMkc tuDmuTMhoảg c2qdMkcòn fáXJt yPKHhwra tuDmuTMiếg ngá2qdMkcy XJkhe khyPKHhwẽ. Mẹ2qdMkc yPKHhwtôi cũuDmuTMg bắtuDmuTM đầuXJ buồnXJ ngủXJ,giục tyPKHhwôi về2qdMkc f2qdMkcòng ngyPKHhwỉ ngơiXJ. Lú2qdMkcc tXJiễn t2qdMkcôi yPKHhwra cyPKHhwửa, mẹXJ chẳ2qdMkcg uDmuTMnói cXJhẳg rằg,2qdMkc chỉyPKHhw 2qdMkcnhét vàoyPKHhw yPKHhwtúi tôuDmuTMi yPKHhw1 cá2qdMkci uDmuTMtúi nyPKHhwhỏ 2qdMkcsau đóXJ đẩyPKHhwy tyPKHhwôi 2qdMkcra ngyPKHhwoài cuDmuTMửa vàyPKHhw cài2qdMkc thuDmuTMen yPKHhwcửa lại.

 

Trở yPKHhwvề fòng2qdMkc, tôiXJ vộiuDmuTM vuDmuTMag2 bậtuDmuTM đèn,uDmuTM lyPKHhwấy cáXJi túiXJ nuDmuTMhỏ XJmẹ vừaXJ dúuDmuTMi chXJo tôuDmuTMi yPKHhwraxem, bêuDmuTMn yPKHhwtrog yPKHhwlà XJ1 xấyPKHhwp nhựgXJ tờyPKHhw tiề2qdMkcn lXJẻ cũ:yPKHhw 100yPKHhw, 5yPKHhw0, 10yPKHhw, yPKHhw5, yPKHhw2, uDmuTM1 tệ2qdMkc.. đây2qdMkc uDmuTMchính yPKHhwal2 sốuDmuTM tuDmuTMiền mXJẹ tícXJh có2qdMkcp hyPKHhwàng ngày.

 

Nhìn 2qdMkcthấy xấp2qdMkc tiềnuDmuTM lẻyPKHhw nàyPKHhwy bỗXJng uDmuTMnhiên nuDmuTMc" m2qdMkcắt tô2qdMkci lạiXJ tuônyPKHhw rơi2qdMkc, uDmuTMTôi hyPKHhwiểu nguDmuTMay r2qdMkca ýXJ củaXJ uDmuTMmẹ, h2qdMkcoá 2qdMkcra mẹ2qdMkc đãXJ yPKHhwfát hiệnuDmuTM 2qdMkcra ch2qdMkcuyện yPKHhwtôi vàyPKHhw La2qdMkcn L2qdMkcan cyPKHhwhuẩn bXJị byPKHhwỏ trốn,2qdMkc XJthế nXJên mẹXJ mới2qdMkc yPKHhwđem tấtyPKHhw uDmuTMcả uDmuTMsố tiềuDmuTMn muDmuTMà mẹuDmuTM tícXJh luuDmuTMỹ đXJc lé2qdMkcn lú2qdMkct đưXJa cuDmuTMho tôiyPKHhw vìuDmuTM sợ2qdMkc t2qdMkcôi x2qdMkca nahyPKHhw2 yPKHhwk cyPKHhwó tiềuDmuTMn tuDmuTMiêu. CXJhính túiXJ ti2qdMkcền nXJày đãXJ trởyPKHhw XJthành vịXJ cXJứu tiuDmuTMnh củyPKHhwa tuDmuTMôi tronXJg nhữyPKHhwg 2qdMkcthag1 ngyPKHhwày trố2qdMkcn XJchạy yPKHhwsau này2qdMkc XJ( yPKHhwcòn c2qdMkcó XJ1 chuyệXJn uDmuTMnữa myPKHhwãi đếyPKHhwn XJsau khuDmuTMi bốyPKHhw tuDmuTMôi q2qdMkca XJđời XJmẹ mớiyPKHhw nóXJi vuDmuTMs tôuDmuTMi, yPKHhwsố uDmuTMtiền 2.yPKHhw000 tệXJ màXJ mẹ2qdMkc yPKHhwđưa chyPKHhwo tô2qdMkci 2qdMkcđể đuDmuTMi mờyPKHhwi buDmuTM.sĩ TuDmuTMhường đế2qdMkcn k2qdMkchám yPKHhwbệnh ch2qdMkco bố2qdMkc t2qdMkcôi huDmuTMồi yPKHhwsag1 làXJ dyPKHhwo bốXJ bảouDmuTM mẹ2qdMkc đyPKHhwưa ch2qdMkco tôyPKHhwi. BXJố cũgyPKHhw hXJiểu đcuDmuTM tyPKHhwâm t2qdMkcư cXJũa tôiuDmuTM nêXJn đyPKHhwã âyPKHhwm th2qdMkcầm giúp2qdMkc đỡ)

 

Tôi chờXJ đuDmuTMợi 2qdMkctrog XJthấp thỏmyPKHhw và2qdMkc uDmuTMlo âu,XJ mãyPKHhwi mới2qdMkc đến2qdMkc nửuDmuTMa đêm,uDmuTM nhuDmuTMân lúyPKHhwc đêmyPKHhw kuDmuTMhuya thauDmuTMnh vắg,XJ 2qdMkctôi XJchạy yPKHhwsag uDmuTMgọi LXJan LauDmuTMn, TruDmuTMc" khuDmuTMi yPKHhwđi, 2qdMkctôi nXJc" yPKHhwmắt lyPKHhwưg tròuDmuTMg wyPKHhwì trcXJ" cửaXJ giaXJn nXJhà 2qdMkccủa bố2qdMkc mẹ,yPKHhw dậpyPKHhw đầXJu cúi2qdMkc lạ2qdMkcy b2qdMkcố XJmẹ 2qdMkctrog tâm2qdMkc trạgXJ hế2qdMkct sứcyPKHhw nặguDmuTM XJnề. SaXJu đ2qdMkcó uDmuTMtôi 2qdMkckéo LaXJn yPKHhwLan r2qdMkca 2qdMkckhỏi cửuDmuTMa yPKHhwr' nhauDmuTMnh cuDmuTMhóg biếnuDmuTM mấ2qdMkct 2qdMkctrog mXJàn đêm...