You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh c4nGDả 4nGDko cóbwtxQd36 ở4nGD trobwtxQd36g đbwtxQd36ồn cảnhbwtxQd36 sát,4nGD tôibwtxQd36 libwtxQd36ền đạp4nGD x4nGDe đếnbwtxQd36 BbwtxQd36V hzkDmsWhfuyện. VbwtxQd36ừa bwtxQd36nhìn thzkDmsWhfấy zkDmsWhfbsĩ ThườngzkDmsWhf t4nGDôi đãzkDmsWhf kbwtxQd36éo bwtxQd36ông ấybwtxQd36 r4nGDa 4nGD1 gózkDmsWhfc hỏzkDmsWhfi cóbwtxQd36 fzkDmsWhfải ôzkDmsWhfng ấy4nGD đ4nGDã nhờzkDmsWhf cbwtxQd36ảnh sát4nGD tớbwtxQd36i b4nGDắt anzkDmsWhfh t4nGDôi ko.

 

Ông 4nGDkinh ngạbwtxQd36c hỏi:

 

- 4nGDKim Qu4nGDý xả4nGDy r4nGDa cbwtxQd36huyện gbwtxQd36ì rồi?

 

Tôi kểbwtxQd36 chu4nGDyện anbwtxQd36h cảbwtxQd36 bị4nGD c4nGDảnh bwtxQd36sát dẫzkDmsWhfn đ4nGDi chbwtxQd36o bsĩbwtxQd36 ThườbwtxQd36ng ngbwtxQd36he, ôbwtxQd36ng 4nGDấy 4nGDnge xbwtxQd36og cườzkDmsWhfi bảo:

 

- zkDmsWhfchàg tr4nGDai 4nGDà, mấyzkDmsWhf ngzkDmsWhfày tzkDmsWhfrc" zkDmsWhfcậu gọizkDmsWhf điệnzkDmsWhf czkDmsWhfho tô4nGDi nhờ4nGD tôi4nGD nzkDmsWhfgĩ cá4nGDch giúbwtxQd36p bwtxQd36Lan LzkDmsWhfan nzkDmsWhfhưg đến4nGD g4nGDiờ tôibwtxQd36 v4nGDẫn chzkDmsWhfưa ngĩ4nGD bwtxQd36ra cáchzkDmsWhf g4nGDì 4nGDcả. Cảnh4nGD sátbwtxQd36 t4nGDìm 4nGDanh zkDmsWhftrai cậu4nGD zkDmsWhfcó thểzkDmsWhf l4nGDà vìzkDmsWhf 4nGDviệc bwtxQd36khác, l4nGDàm sa4nGDo tô4nGDi cóbwtxQd36 thbwtxQd36ể b4nGDảo cảzkDmsWhfnh sábwtxQd36t đếnbwtxQd36 b4nGDắt anzkDmsWhfh cậuzkDmsWhf đc?

 

Bsĩ 4nGDThường nzkDmsWhfói vbwtxQd36s tôzkDmsWhfi lzkDmsWhfúc LazkDmsWhfn bwtxQd36Lan nhập4nGD viện4nGD wảbwtxQd36 zkDmsWhfthực 4nGDlà ônbwtxQd36g ấbwtxQd36y đbwtxQd36ã nhờbwtxQd36 zkDmsWhf1 n4nGDg' bạnzkDmsWhf ởzkDmsWhf đồbwtxQd36n bwtxQd36cảnh 4nGDsát đzkDmsWhfến nh4nGDà n4nGDói chuyệnbwtxQd36 vbwtxQd36s bốzkDmsWhf mẹbwtxQd36 tôbwtxQd36i. DbwtxQd36o lúbwtxQd36c ấbwtxQd36y anzkDmsWhfh czkDmsWhfả kbwtxQd36o cbwtxQd36ó n4nGDhà nêzkDmsWhfn bọzkDmsWhfn bwtxQd36họ đãbwtxQd36 gọibwtxQd36 điện4nGD chzkDmsWhfo a4nGDnh cả,zkDmsWhf zkDmsWhfnói r4nGDõ 4nGDvs an4nGDh cảbwtxQd36 b4nGDệnh t4nGDình 4nGDcủa LazkDmsWhfn bwtxQd36Lan, dặnzkDmsWhf dòbwtxQd36 4nGDanh ấybwtxQd36 nhbwtxQd36ất địnhbwtxQd36 fảizkDmsWhf đố4nGDi bwtxQd36xử tốt4nGD v4nGDs LzkDmsWhfan Lan4nGD, 4nGDnếu kbwtxQd36o bwtxQd361 kzkDmsWhfhi LabwtxQd36n La4nGDn bwtxQd36xảy 4nGDra 4nGDchuyện bwtxQd36gì thìzkDmsWhf cảnhbwtxQd36 sát4nGD sẽbwtxQd36 bwtxQd36sờ đzkDmsWhfến ch4nGDuyện a4nGDnh b4nGDỏ tiềnbwtxQd36 r4nGDa bwtxQd36mua fbwtxQd36ụ nbwtxQd36ữ vbwtxQd36ề làmzkDmsWhf vợ.bwtxQd36 BsĩbwtxQd36 ThưbwtxQd36ờng bwtxQd36còn nóibwtxQd36 azkDmsWhfnh c4nGDả que4nGDn biết4nGD rbwtxQd36ất nhiềubwtxQd36 zkDmsWhfng' ởbwtxQd36 đồzkDmsWhfn zkDmsWhfc.sát v4nGDà azkDmsWhfn ủbwtxQd36i tôbwtxQd36i kbwtxQd36o nênzkDmsWhf qábwtxQd36 4nGDlo lắng.

 

Bởi zkDmsWhfvì kbwtxQd36o biếbwtxQd36t an4nGDh cả4nGD vzkDmsWhfì sabwtxQd36o mzkDmsWhfà lzkDmsWhfại bịbwtxQd36 nzkDmsWhfg' cbwtxQd36ủa đồnzkDmsWhf c.s4nGDát bắ4nGDt đ4nGDi nênzkDmsWhf bwtxQd36tôi cũzkDmsWhfg chzkDmsWhfẳg còn4nGD 4nGDtâm bwtxQd36trí bwtxQd36nào mà4nGD zkDmsWhfnói chuyệnbwtxQd36 với4nGD ônzkDmsWhfg vềzkDmsWhf zkDmsWhftình cảnhzkDmsWhf czkDmsWhfủa La4nGDn zkDmsWhfLan hiện4nGD giờ.4nGD TôzkDmsWhfi l4nGDên xzkDmsWhfe đạ4nGDp đạbwtxQd36p zkDmsWhfthẳg vbwtxQd36ề n4nGDhà. SuốtbwtxQd36 bwtxQd36đg' đzkDmsWhfi tôbwtxQd36i 4nGDcứ ng4nGDĩ mãbwtxQd36i màbwtxQd36 chẳgzkDmsWhf zkDmsWhfthể bwtxQd36nào bwtxQd36hiểu zkDmsWhfnổi đabwtxQd36g có4nGD chbwtxQd36uyện gbwtxQd36ì zkDmsWhfxảy r4nGDa. Ch4nGDỉ czkDmsWhfó điềuzkDmsWhf trbwtxQd36og lòzkDmsWhfng tôbwtxQd36i nhẹ4nGD n4nGDhõm bwtxQd36hơn nhiều4nGD s4nGDo vớizkDmsWhf lzkDmsWhfúc đến.bwtxQd36Anh czkDmsWhfả 4nGDbị bắtbwtxQd36 chẳgbwtxQd36 cbwtxQd36ó liênzkDmsWhf wabwtxQd36n gìbwtxQd36 4nGDđến czkDmsWhfuộc đizkDmsWhfện zkDmsWhfthoại tôi4nGD zkDmsWhfđã gọibwtxQd36 czkDmsWhfho bs4nGDĩ bwtxQd36Thường mzkDmsWhfấy hômzkDmsWhf trc4nGD", bwtxQd36nói c4nGDách zkDmsWhfkhác, anzkDmsWhfh cảzkDmsWhf b4nGDị zkDmsWhfdẫn đbwtxQd36i chbwtxQd36ưa chắczkDmsWhf gìbwtxQd36 đã4nGD zkDmsWhflà vìzkDmsWhf chbwtxQd36uyện củabwtxQd36 zkDmsWhfLan Lan.

 

Về zkDmsWhftới n4nGDhà, t4nGDrời 4nGDđã xâzkDmsWhfm xẩmzkDmsWhf tốibwtxQd36, tôbwtxQd36i nzkDmsWhfói bwtxQd36cho zkDmsWhfbố mẹ4nGD bzkDmsWhfiếtt nhzkDmsWhfựg gbwtxQd36ì bwtxQd36đã nbwtxQd36ge ngó4nGDng đbwtxQd36c ởzkDmsWhf trênzkDmsWhf bwtxQd36huyện, đươgbwtxQd36 nhiênzkDmsWhf làzkDmsWhf tô4nGDi zkDmsWhfđã giấubwtxQd36 chzkDmsWhfuyện đ4nGDi gặbwtxQd36p b4nGDsĩ Thường.4nGD BốzkDmsWhf mzkDmsWhfẹ zkDmsWhfnge nbwtxQd36ói anzkDmsWhfh bwtxQd36cả 4nGDko fải4nGD vì4nGD bắtbwtxQd36 zkDmsWhfvì chuyện4nGD củazkDmsWhf zkDmsWhfLan zkDmsWhfLan 4nGDcũg ybwtxQd36ên 4nGDtâm fầnbwtxQd36 bwtxQd36nào. MẹzkDmsWhf 4nGDnghĩ 4nGDc.sát dẫ4nGDn abwtxQd36nh c4nGDả đizkDmsWhf lbwtxQd36à v4nGDì nhữg4nGD chuyện4nGD cózkDmsWhf li4nGDên wazkDmsWhfn đzkDmsWhfến mỏ4nGD v4nGDàng, nhzkDmsWhfưg mỏ4nGD zkDmsWhfvàg củ4nGDa zkDmsWhfanh cả4nGD đãbwtxQd36 đóbwtxQd36g czkDmsWhfửa zkDmsWhfko k4nGDhai thácbwtxQd36 nzkDmsWhfữa rồzkDmsWhfi, bwtxQd36trên hầmbwtxQd36 mỏbwtxQd36 lzkDmsWhfàm gì4nGD cònzkDmsWhf chuyện4nGD gì4nGD nzkDmsWhfữa cbwtxQd36hứ?? L4nGDẽ nào4nGD là4nGD c4nGDhuyện bwtxQd36có liênzkDmsWhf 4nGDwan đếnzkDmsWhf vụ4nGD bwtxQd36ma wỷzkDmsWhf xuấ4nGDt hiệnbwtxQd36 lầzkDmsWhfn trc"???

 

Bởi v4nGDì cáizkDmsWhf mỏ4nGD vàgzkDmsWhf củzkDmsWhfa bwtxQd36anh nằmzkDmsWhf s4nGDâu zkDmsWhftrog 4nGDnúi, cáchbwtxQd36 4nGDthôn t4nGDôi đếnbwtxQd36 zkDmsWhfhơn 14nGD0 bwtxQd36cây số,bwtxQd36 4nGDhơn nữa4nGD 4nGDở 4nGDnơi bwtxQd36đó mớizkDmsWhf ầm4nGD ĩbwtxQd36 zkDmsWhfvụ hồ4nGDn mzkDmsWhfa zkDmsWhfxuất hiệnc4nGDhưa đcbwtxQd36 4nGDbao bwtxQd36lâu nê4nGDn 4nGDbố mẹbwtxQd36 4nGDko zkDmsWhfbảo 4nGDtôi zkDmsWhflên hzkDmsWhfầm m4nGDỏ củazkDmsWhf zkDmsWhfanh bwtxQd36xem saozkDmsWhf. zkDmsWhfChúg zkDmsWhftôi đànbwtxQd36h fải4nGD ngbwtxQd36ồi 4nGDở nhzkDmsWhfà 4nGDchờ zkDmsWhfđợi. bwtxQd36Nếu nhbwtxQd36ư bwtxQd36anh cảbwtxQd36 k4nGDo làmzkDmsWhf zkDmsWhfgì fạzkDmsWhfm zkDmsWhffáp thìzkDmsWhf c.sátzkDmsWhf nhấtzkDmsWhf zkDmsWhfđịnh szkDmsWhfẽ bwtxQd36fải đzkDmsWhfưa an4nGDh về.

 

Lúc mẹzkDmsWhf mzkDmsWhfang cơ4nGDm bwtxQd36tối zkDmsWhfcho L4nGDan L4nGDan cózkDmsWhf ngồibwtxQd36 lạbwtxQd36i bwtxQd361 látzkDmsWhf. Tô4nGDi 4nGDko zkDmsWhfbiết mẹbwtxQd36 đzkDmsWhfã nó4nGDi n4nGDhữg gbwtxQd36ì 4nGDvs bwtxQd36Lan La4nGDn mbwtxQd36à czkDmsWhfơm nczkDmsWhf" mbwtxQd36ẹ zkDmsWhfbê vbwtxQd36ào bwtxQd36Lan La4nGDn zkDmsWhfko 4nGDhề độgbwtxQd36 đũa.

 

Đêm hôbwtxQd36m đó,bwtxQd36 azkDmsWhfnh cảzkDmsWhf kbwtxQd36o trbwtxQd36ở về,bwtxQd36 tzkDmsWhfôi bwtxQd36cũg bwtxQd36cả đêmzkDmsWhf kbwtxQd36o czkDmsWhfhợp mắt,bwtxQd36 nằm4nGD trênzkDmsWhf g4nGDiườg trằnbwtxQd36 trọc4nGD ng4nGDĩ nzkDmsWhfgợi 4nGDlung tubwtxQd36ng. bwtxQd36Gà gáyzkDmsWhf hồi4nGD đầu4nGD ti4nGDên zkDmsWhftôi 4nGDđã ng4nGDe zkDmsWhfthấy tiếg4nGD gbwtxQd36õ cửzkDmsWhfa k4nGDhe kbwtxQd36hẽ, tiếg4nGD gõ4nGD 4nGDrất zkDmsWhfnhỏ nhưbwtxQd36g zkDmsWhfnge rzkDmsWhfất bwtxQd36rõ ràngzkDmsWhf t4nGDrog đzkDmsWhfêm khu4nGDya thazkDmsWhfnh vắng.

 

- CzkDmsWhfốc.. bwtxQd36cốc.. cố4nGDc bwtxQd36- TiếzkDmsWhfg gbwtxQd36õ cử4nGDa bwtxQd36rất bwtxQd36đều đặn,zkDmsWhf tôibwtxQd36 cảzkDmsWhfnh gi4nGDác ngbwtxQd36ồi dậyzkDmsWhf khỏ4nGDi gbwtxQd36iườg, n4nGDhẹ nhbwtxQd36àg hỏi:

 

- zkDmsWhfAi đấy?

 

- AnbwtxQd36h AnzkDmsWhf, e4nGDm làbwtxQd36 bwtxQd36Lan LazkDmsWhfn đzkDmsWhfây, m4nGDau 4nGDmở 4nGDcửa ch4nGDo ezkDmsWhfm đ4nGDi !

 

Tôi lắng4nGD zkDmsWhftai ngezkDmsWhf, đúgbwtxQd36 zkDmsWhflà ti4nGDếg của4nGD LbwtxQd36an La4nGDn rồi!bwtxQd36 L4nGDan 4nGDLan đếnzkDmsWhf tzkDmsWhfìm t4nGDôi zkDmsWhfgiờ nàbwtxQd36y chbwtxQd36ắc l4nGDà bwtxQd36có cbwtxQd36huyện gấp4nGD zkDmsWhfgì rzkDmsWhf'. TôizkDmsWhf lạnbwtxQd36h toát4nGD bwtxQd36ng', bwtxQd36vôi vàbwtxQd36ng lbwtxQd36ao rzkDmsWhfa zkDmsWhfkhỏi giườg,bwtxQd36 4nGDchẳg zkDmsWhfkịp mặ4nGDc 4nGDáo liềnbwtxQd36 chạy4nGD rbwtxQd36a bwtxQd36mở cửa.

 

Lan LbwtxQd36an láchbwtxQd36 ngbwtxQd36' bwtxQd36đi 4nGDvào fòzkDmsWhfng tôi,zkDmsWhf zkDmsWhf1 4nGDluồg kbwtxQd36hí lạbwtxQd36nh tzkDmsWhfheo zkDmsWhfcô ùabwtxQd36 vàozkDmsWhf zkDmsWhffòng, tôzkDmsWhfi lúbwtxQd36c ấy4nGD cởi4nGD trầnbwtxQd36, trênbwtxQd36 ngbwtxQd36' mặc4nGD đzkDmsWhfộc 4nGD1 cábwtxQd36i wần4nGD đùi4nGD rbwtxQd36ùng bwtxQd36mình mấybwtxQd36 cábwtxQd36i zkDmsWhfliền 4nGDvì lạnh.

 

- An4nGDh A4nGDn, czkDmsWhfứu zkDmsWhfem vớibwtxQd36 zkDmsWhf! 4nGD- LazkDmsWhfn LbwtxQd36an 4nGDvừa ômzkDmsWhf ch4nGDầm lấy4nGD 4nGDtôi zkDmsWhfđã khó4nGDc zkDmsWhfnức nở.

 

Tôi chẳgbwtxQd36 zkDmsWhfcòn ngzkDmsWhfĩ tới4nGD zkDmsWhfcái lạnh4nGD nbwtxQd36ữa. TzkDmsWhfhò đzkDmsWhfầu nh4nGDìn rzkDmsWhfa ngoàzkDmsWhfi, thấy4nGD gbwtxQd36ian nhbwtxQd36à bốbwtxQd36 mẹ4nGD vẫbwtxQd36n tắtzkDmsWhf đ4nGDèn t4nGDối obwtxQd36m tzkDmsWhfôi mớibwtxQd36 ybwtxQd36ên tzkDmsWhfâm đó4nGDng czkDmsWhfửa fònbwtxQd36g lại.bwtxQd36 TôibwtxQd36 cố4nGD bwtxQd36nói t4nGDhật nhỏbwtxQd36 vzkDmsWhfs LbwtxQd36an L4nGDan lúbwtxQd36c n4nGDày đagbwtxQd36 zkDmsWhfkhóc nứbwtxQd36c nởzkDmsWhf trozkDmsWhfg lò4nGDng mình:

 

- SabwtxQd36o e4nGDm lại4nGD sabwtxQd36g đbwtxQd36ây v4nGDào g4nGDiờ này4nGD, b4nGDố mẹzkDmsWhf nhì4nGDn thấzkDmsWhfy thì...

 

Còn zkDmsWhfchưa đ4nGDể t4nGDôi nóizkDmsWhf hbwtxQd36ết thì4nGD L4nGDan L4nGDan đ4nGDã đẩybwtxQd36 tôizkDmsWhf zkDmsWhfra, 4nGDgiọg ngẹ4nGDn ngào:

 

- NhữgzkDmsWhf ngày4nGD tbwtxQd36hág này4nGD c4nGDhẳg fảibwtxQd36 c4nGD.sốg củbwtxQd36a c4nGDon n4nGDg', e4nGDm bwtxQd36ko bwtxQd36thể chịzkDmsWhfu đựgzkDmsWhf đczkDmsWhf nữ4nGDa.. 4nGDnếu 4nGDanh cbwtxQd36òn bỏzkDmsWhf mặc4nGD bwtxQd36em nữbwtxQd36a 4nGDem 4nGDsẽ chếbwtxQd36t tbwtxQd36rc" 4nGDmặt anbwtxQd36h ngay!

 

- 4nGDLan LanbwtxQd36, đừg.zkDmsWhf. đ4nGDừg.. bwtxQd36anh.. abwtxQd36nh.. zkDmsWhf- Bở4nGDi v4nGDì lạ4nGDnh cứgbwtxQd36 nêzkDmsWhfn 4nGDtoàn thânzkDmsWhf tôi4nGD ru4nGDn l4nGDên lậ4nGDp cập,bwtxQd36 miệg4nGD c4nGDứg lạzkDmsWhfi 4nGDchả bwtxQd36nói rbwtxQd36a lời.

 

Lúc nbwtxQd36ày zkDmsWhfLan LazkDmsWhfn 4nGDmới fá4nGDt hibwtxQd36ện r4nGDa zkDmsWhflà tôi4nGD kbwtxQd36o mặczkDmsWhf ázkDmsWhfo, cbwtxQd36ô bwtxQd36lần 4nGDmò trobwtxQd36g bzkDmsWhfóg đêmzkDmsWhf k4nGDéo tôi4nGD vềbwtxQd36 gibwtxQd36ườg, lbwtxQd36ấy cáizkDmsWhf c4nGDhăn khoázkDmsWhfc zkDmsWhflên bwtxQd36ng' tôibwtxQd36 r4nGD' ng4nGDồi xuố4nGDg bênzkDmsWhf bwtxQd36giườg 4nGDcạnh tôi.

 

- A4nGDnh A4nGDn, 4nGDanh zkDmsWhfngồi yênbwtxQd36 chbwtxQd36o ấ4nGDm đi4nGD đbwtxQd36ã, zkDmsWhfem cbwtxQd36ó chuyệnzkDmsWhf m4nGDuốn nzkDmsWhfói zkDmsWhfvs 4nGDanh! bwtxQd36- LzkDmsWhfan bwtxQd36Lan đzkDmsWhfã thôizkDmsWhf khóbwtxQd36c, bwtxQd36bình zkDmsWhftĩnh ngồizkDmsWhf đốzkDmsWhfi mặtbwtxQd36 zkDmsWhfvs tôi.

 

- LbwtxQd36an L4nGDan, cóbwtxQd36 chuyệ4nGDn zkDmsWhfgì bwtxQd36thì ebwtxQd36m cứ4nGD nózkDmsWhfi 4nGDđi! zkDmsWhf- bwtxQd36Giọg nóbwtxQd36i củazkDmsWhf tôizkDmsWhf bwtxQd36run rubwtxQd36n, vbwtxQd36ừa 4nGDnói tzkDmsWhfôi bwtxQd36vừa mò4nGD zkDmsWhftìm c4nGDái ábwtxQd36o củazkDmsWhf mìn4nGDh ởzkDmsWhf tzkDmsWhfrên giườg.

 

- EzkDmsWhfm m4nGDuốn an4nGDh t4nGDận mbwtxQd36ắt nhìn4nGD thấy4nGD abwtxQd36nh cảbwtxQd36 anzkDmsWhfh đbwtxQd36ã giàzkDmsWhfy vbwtxQd36ò ezkDmsWhfm ntnzkDmsWhf. zkDmsWhf- L4nGDan zkDmsWhfLan vừbwtxQd36a 4nGDnói vừazkDmsWhf bật4nGD 4nGDđèn b4nGDàn, czkDmsWhfăn fòng4nGD tố4nGDi ozkDmsWhfm 4nGDbỗg c4nGDhốc bwtxQd36ság lên.

 

Tôi sbwtxQd36ữg szkDmsWhfờ nhì4nGDn La4nGDn Lan4nGD. CôbwtxQd36 ấy4nGD đ4nGDứg trc4nGD" 4nGDmặt tôbwtxQd36i cbwtxQd36ởi sạcbwtxQd36h wầ4nGDn ábwtxQd36o tr4nGDên ng4nGD' 4nGDmình, ng4nGDay cảbwtxQd36 wầnbwtxQd36 áozkDmsWhf lózkDmsWhft bwtxQd36cũg kzkDmsWhfo bwtxQd36mặc, cơbwtxQd36 bwtxQd36thể bwtxQd36trần tbwtxQd36rụi 4nGDcủa 4nGDcô hizkDmsWhfện rzkDmsWhfa zkDmsWhftrc" mắ4nGDt tôi.

 

Tôi kzkDmsWhfo dbwtxQd36ám nbwtxQd36hìn lâu,zkDmsWhf vội4nGDi vàgbwtxQd36 ng4nGDoảnh mặtzkDmsWhf đ4nGDi chỗbwtxQd36 kházkDmsWhfc, hốzkDmsWhft hozkDmsWhfảg nói:

 

- bwtxQd36Lan L4nGDan, emzkDmsWhf.. em.4nGD. ezkDmsWhfm lbwtxQd36àn cá4nGDi gzkDmsWhfì tbwtxQd36hế hả?

 

- zkDmsWhfEm chỉbwtxQd36 4nGDmuốn 4nGDđể chbwtxQd36o anzkDmsWhfh nhìzkDmsWhfn thấyzkDmsWhf ôngzkDmsWhf 4nGDanh zkDmsWhftrai kbwtxQd36o bwtxQd36= c4nGDầm th4nGDú củ4nGDa anbwtxQd36h đã4nGD 4nGDđể lại4nGD nbwtxQd36hữg 4nGDgì trê4nGDn ngbwtxQd36' zkDmsWhfem bwtxQd36! zkDmsWhf- Giọg4nGD nózkDmsWhfi củazkDmsWhf LazkDmsWhfn LbwtxQd36anvừa nh4nGDư oá4nGDn trzkDmsWhfách vừa4nGD nhưzkDmsWhf fẫnbwtxQd36 nộ.

 

- LabwtxQd36n zkDmsWhfLan, đừg..zkDmsWhf đừgzkDmsWhf bwtxQd36có như4nGD vậybwtxQd36! bwtxQd36a biếtbwtxQd36 bwtxQd36a bwtxQd36cả cbwtxQd36ó lỗibwtxQd36 4nGDvs zkDmsWhfe! bwtxQd36- TôbwtxQd36i kbwtxQd36o dámzkDmsWhf nhìzkDmsWhfn L4nGDan Lan

 

- zkDmsWhfKim AzkDmsWhfn, nếzkDmsWhfu nhbwtxQd36ư an4nGDh zkDmsWhflà đzkDmsWhfàn ôn4nGDg thìzkDmsWhf mabwtxQd36u ngobwtxQd36ảnh zkDmsWhfđầu 4nGDlại, 4nGDmở 4nGDto mắzkDmsWhft mà4nGD nbwtxQd36hìn zkDmsWhfcho zkDmsWhfkĩ! zkDmsWhf- LzkDmsWhfan zkDmsWhfLan gầnzkDmsWhf bwtxQd36như qubwtxQd36át bwtxQd36lên vzkDmsWhfs tôi.

 

Tôi ch4nGDầm chậmbwtxQd36 ngoảnbwtxQd36h đầubwtxQd36 lạzkDmsWhfi, 4nGDtừ zkDmsWhftừ h4nGDe zkDmsWhfhé bwtxQd36mắt. C4nGDảnh tượgbwtxQd36 tzkDmsWhfrc" mắtbwtxQd36 khiếnbwtxQd36 tôibwtxQd36 cả4nGDnh thầy4nGD nbwtxQd36gẹt thở.

 

Nhữg đg4nGD' co4nGDg đầ4nGDy wếnzkDmsWhf rũzkDmsWhf tr4nGDên thâ4nGDn hìnbwtxQd36h zkDmsWhftrần trụizkDmsWhf, lànbwtxQd36 dbwtxQd36a trơn4nGD 4nGDlág nhưbwtxQd36 tbwtxQd36oả zkDmsWhfság d4nGDưới zkDmsWhfánh đèn4nGD mzkDmsWhfờ ảo,máizkDmsWhf tócbwtxQd36 dzkDmsWhfài đezkDmsWhfn zkDmsWhfmượt xổ4nGD tungbwtxQd36, buôzkDmsWhfg bwtxQd36xoã trbwtxQd36ên 4nGD2 bờbwtxQd36 v4nGDai trbwtxQd36ắg ngần4nGD, đôibwtxQd36 maắt4nGD tzkDmsWhfo lozkDmsWhfng 4nGDlanh trà4nGDn ngậbwtxQd36p zkDmsWhfnỗi uấzkDmsWhft hận,zkDmsWhf khuô4nGDn mặtbwtxQd36 xbwtxQd36inh 4nGDđẹp còn4nGD vươbwtxQd36g zkDmsWhflại 4nGD2 hzkDmsWhfàg l4nGDệ. Có4nGD lbwtxQd36ẽ vbwtxQd36ì tâ4nGDm trạgbwtxQd36 bwtxQd36qá fzkDmsWhfẫn uấtbwtxQd36 nê4nGDn ngbwtxQd36ực cô4nGD 4nGDđag bwtxQd36fập fồng,bwtxQd36 tozkDmsWhfàn tbwtxQd36hân như4nGD ruzkDmsWhfn rẩy..

 

- bwtxQd36A zkDmsWhfmở tbwtxQd36o mắzkDmsWhft mzkDmsWhfà nhìnzkDmsWhf, zkDmsWhfở đây4nGD.. 4nGDở đây..zkDmsWhf bwtxQd36chỗ nàybwtxQd36 nữazkDmsWhf.. bwtxQd36nhìn xe4nGDm gãzkDmsWhf s4nGDúc szkDmsWhfinh ấ4nGDy đ4nGDã zkDmsWhflàm gìbwtxQd36 bwtxQd36vs ebwtxQd36m! zkDmsWhf- LzkDmsWhfan LbwtxQd36an kéozkDmsWhf ta4nGDy tôbwtxQd36i chỉbwtxQd36 vàozkDmsWhf nhzkDmsWhfữg 4nGDnơi bwtxQd36bị thưbwtxQd36ơg trêzkDmsWhfn ngzkDmsWhf' mìnzkDmsWhfh, tô4nGDi zkDmsWhfcó thể4nGD cảmbwtxQd36 bwtxQd36nhận đ4nGDc zkDmsWhfđôi 4nGDbàn bwtxQd36tay mbwtxQd36ềm mbwtxQd36ại 4nGDcủa cô4nGD bwtxQd36ko ngừg4nGD rbwtxQd36un rẩy.

 

Nhìn t4nGDheo ngózkDmsWhfn tabwtxQd36y chỉ4nGD củabwtxQd36 cô4nGD, tô4nGDi có4nGD tzkDmsWhfhể n4nGDhìn thấzkDmsWhfy rzkDmsWhfõ bwtxQd36nhữg vết4nGD bbwtxQd36ầm tbwtxQd36ím khzkDmsWhfắp trêzkDmsWhfn bwtxQd362 bầuzkDmsWhf ngựcbwtxQd36 bwtxQd36đầy đặ4nGDn v4nGDà dọcbwtxQd36 bwtxQd362 bắp4nGD đùi4nGD trbwtxQd36ắg nõn4nGD nà,bwtxQd36 kzkDmsWhfhắp nzkDmsWhfg' c4nGDô chỗbwtxQd36 4nGDxanh chỗzkDmsWhf tbwtxQd36ím, chẳgbwtxQd36 4nGDcần hbwtxQd36ỏi zkDmsWhfcũg biếtnh4nGDữg vếtzkDmsWhf th4nGDươg trêzkDmsWhfn zkDmsWhfng' L4nGDan zkDmsWhfLan đều4nGD l4nGDà dbwtxQd36o anzkDmsWhfh cả4nGD gâ4nGDy r4nGDa. T4nGDôi 4nGDcó thểzkDmsWhf tưởgzkDmsWhf tượg4nGD đzkDmsWhfc sự4nGD điên4nGD cuồgbwtxQd36 củazkDmsWhf bwtxQd36anh cả4nGD lúzkDmsWhfc giàbwtxQd36y zkDmsWhfvò bwtxQd36Lan zkDmsWhfLan v4nGDà szkDmsWhfự đazkDmsWhfu đớnzkDmsWhf c4nGDũg zkDmsWhfnhư tủi4nGD nhụcbwtxQd36 c4nGDủa 4nGDcô kh4nGDi fbwtxQd36ải bwtxQd36cắn răgbwtxQd36 chịu4nGD đựgzkDmsWhf sự4nGD chzkDmsWhfà bwtxQd36đạp ấbwtxQd36y. CzkDmsWhfhẳg trá4nGDch zkDmsWhfmà giữbwtxQd36a 4nGDđêm kh4nGDuya th4nGDanh vắg4nGD, zkDmsWhfLan 4nGDLan 4nGDlại bwtxQd36kêu lê4nGDn thảm4nGD thzkDmsWhfiết n4nGDhư vậy.

 

- L4nGDan La4nGDn, zkDmsWhfanh ấbwtxQd36y.. 4nGD- TôbwtxQd36i nhzkDmsWhfất bwtxQd36thời ngzkDmsWhfhẹn lờbwtxQd36i bwtxQd36ko 4nGDbiết fả4nGDi nó4nGDi gì

 

- 4nGDAnh tbwtxQd36a hoànzkDmsWhf tzkDmsWhfoàn bwtxQd36ko fảibwtxQd36 zkDmsWhfcon ng'bwtxQd36! 4nGD- bwtxQd36Lan bwtxQd36Lan zkDmsWhfbưg zkDmsWhfmặt khócbwtxQd36 bwtxQd36nức nzkDmsWhfở, nhữ4nGDg giọtbwtxQd36 4nGDnc" mắtbwtxQd36 ch4nGDảy r4nGDa ngoài4nGD tzkDmsWhfheo kẽbwtxQd36 ta4nGDy cô.

 

- LazkDmsWhfn 4nGDLan, ezkDmsWhfm..! zkDmsWhf- tô4nGDi thzkDmsWhfực sựzkDmsWhf k4nGDo 4nGDbiết fảbwtxQd36i zkDmsWhfan bwtxQd36ủi bwtxQd36cô ấy4nGD nt4nGDn nữa.

 

- e4nGDm đãbwtxQd36 chịu4nGD đủzkDmsWhf lbwtxQd36ắm 4nGDr', nếu4nGD cứbwtxQd36 tiếp4nGD tzkDmsWhfục n4nGDtn e4nGDm bwtxQd36sẽ 4nGDfát đzkDmsWhfiên mất4nGD. RõzkDmsWhf ràbwtxQd36g zkDmsWhfanh biếtbwtxQd36 là4nGD bwtxQd36em yêuzkDmsWhf 4nGDanh, bwtxQd36em bwtxQd36ở lbwtxQd36ại đbwtxQd36ây cbwtxQd36ũg bwtxQd36là v4nGDì azkDmsWhfnh zkDmsWhfmà! bwtxQd36- nbwtxQd36hìn La4nGDn LzkDmsWhfan đabwtxQd36g1 thưbwtxQd36ơg bwtxQd36như vậyzkDmsWhf zkDmsWhftrog lòngzkDmsWhf tôzkDmsWhfi cà4nGDg rốizkDmsWhf nhzkDmsWhfư t4nGDơ vò.

 

- bwtxQd36Lan bwtxQd36Lan, anh..

 

- zkDmsWhfa đãbwtxQd36 từ4nGDg 4nGDnói szkDmsWhfẽ cbwtxQd36he chbwtxQd36ở cbwtxQd36ho ezkDmsWhf, bwtxQd36a cózkDmsWhf thểbwtxQd36 czkDmsWhfứ gi4nGDươg mắtbwtxQd36 n4nGDhìn 4nGDe bzkDmsWhfị nbwtxQd36g' zkDmsWhfta chà4nGD đạzkDmsWhfp n4nGDhư vậyzkDmsWhf zkDmsWhfsao.. 4nGD- LbwtxQd36an L4nGDan đag4nGD chấbwtxQd36t vấ4nGDn tôi.

 

Thấy zkDmsWhftôi ấpbwtxQd36 únzkDmsWhfg 4nGDmãi c4nGDhẳg nó4nGDi 4nGDra lời,4nGD 4nGDLan 4nGDLan lạibwtxQd36 gụzkDmsWhfc mặzkDmsWhft zkDmsWhfvào ngựcbwtxQd36 tôizkDmsWhf oàbwtxQd36 khzkDmsWhfóc tuyệbwtxQd36t vọng.

 

Nhìn 4nGDng' cbwtxQd36on gá4nGDi đầbwtxQd36y thươbwtxQd36g 4nGDtích t4nGDrc" mặ4nGDt, 4nGDtrái zkDmsWhftim 4nGDtôi k4nGDo khỏibwtxQd36 đbwtxQd36au đớn.4nGD bwtxQd36Tôi nghiến4nGD cbwtxQd36hặt ră4nGDg, trozkDmsWhfg đ4nGDầu vụt4nGD qzkDmsWhfa 4nGD1 4nGDsuy nghĩ.

 

- zkDmsWhfLan Lan4nGD, 4nGDa bwtxQd36dẫn 4nGDe đbwtxQd36i, đzkDmsWhfi cbwtxQd36àg 4nGDxa czkDmsWhfàg bwtxQd36tốt, 4nGDko bzkDmsWhfjờ 4nGDway bwtxQd36trở lạizkDmsWhf nữa!

 

Lan L4nGDan 4nGDthôi khzkDmsWhfóc, 4nGDngẩg bwtxQd36đầu, khubwtxQd36ôn mặ4nGDt 4nGDướt đẫmzkDmsWhf 4nGDnc" mắtbwtxQd36 ngzkDmsWhfhi hoặ4nGDc bwtxQd36nhìn tôi:

 

- T4nGDhật ko?

 

Tôi gật4nGD đầu4nGD chẳzkDmsWhfg chútbwtxQd36 4nGDdo dự:

 

- Thật,bwtxQd36 bwtxQd36a sbwtxQd36ẽ dẫzkDmsWhfn 4nGDe chạybwtxQd36 trốn!

 

..

 

Tôi wbwtxQd36ết định4nGD sẽ4nGD d4nGDẫn LazkDmsWhfn LbwtxQd36an chạyzkDmsWhf trốn4nGD, như4nGDg vì4nGD chzkDmsWhfuyện 4nGDnày xảbwtxQd36y rzkDmsWhfa q4nGDá độtbwtxQd36 ngộzkDmsWhft, zkDmsWhfko 4nGDcó thời4nGD gibwtxQd36an đểbwtxQd36 chuzkDmsWhfẩn bzkDmsWhfị. La4nGDn LazkDmsWhfn zkDmsWhftrên ngbwtxQd36' k4nGDo czkDmsWhfó zkDmsWhf1 xuzkDmsWhf, còzkDmsWhfn t4nGDôi chỉzkDmsWhf cóbwtxQd36 vàzkDmsWhfi trămzkDmsWhf tzkDmsWhfiền tzkDmsWhfiêu zkDmsWhfvặt zkDmsWhfhằg nzkDmsWhfgày, kzkDmsWhfo cózkDmsWhf tbwtxQd36iền th4nGDì chẳgzkDmsWhf zkDmsWhfthể chạy4nGD đbwtxQd36c x4nGDa, hơbwtxQd36n 4nGDnữa trờbwtxQd36i đã4nGD sázkDmsWhff r'4nGD, bwtxQd36giờ mà4nGD chạyzkDmsWhf rấbwtxQd36t bwtxQd36dễ bzkDmsWhfị fázkDmsWhft hiện.

 

Tôi 4nGDliền bàbwtxQd36n bạcbwtxQd36 v4nGDs bwtxQd36Lan LzkDmsWhfan, đợ4nGDi bwtxQd36tôi vàizkDmsWhf 4nGDngày n4nGDgĩ cách4nGD kzkDmsWhfiếm 4nGDđc 4nGD1 mónbwtxQd36 tiền4nGD lớn4nGD 4nGDr' sẽzkDmsWhf tzkDmsWhfìm 4nGDcơ bwtxQd36hội bzkDmsWhfỏ chạy.bwtxQd36 LazkDmsWhfn 4nGDLan ngbwtxQd36e xozkDmsWhfg lzkDmsWhfiền gậtzkDmsWhf đầu4nGD bwtxQd36đồg ý.TzkDmsWhfôi gzkDmsWhfiục 4nGDLan LbwtxQd36an mabwtxQd36u zkDmsWhfmau tr4nGDở vbwtxQd36ề fòn4nGDg abwtxQd36nh czkDmsWhfả, côbwtxQd36 ô4nGDm chầmzkDmsWhf lấ4nGDy tôzkDmsWhfi, hôn4nGD tzkDmsWhfôi s4nGDay đắmbwtxQd36 4nGDr' mớ4nGDi mặc4nGD lạbwtxQd36i wầ4nGDn 4nGDáo 4nGDvà đbwtxQd36i zkDmsWhfra ngoài4nGD. zkDmsWhfTôi zkDmsWhfnhìn bwtxQd36theo 4nGDqa zkDmsWhfkhe bwtxQd36cửa bwtxQd36cho đếnbwtxQd36 kzkDmsWhfhi zkDmsWhfcái bógzkDmsWhf của4nGD côbwtxQd36 khuấzkDmsWhft sbwtxQd36au c4nGDánh cửazkDmsWhf gia4nGDn fònbwtxQd36g fízkDmsWhfa tâ4nGDy mớibwtxQd36 yzkDmsWhfên t4nGDâm tzkDmsWhfrở lạizkDmsWhf giườg.

 

Chiếc c4nGDhăn zkDmsWhfbôg bwtxQd36đã ch4nGDẳg cònbwtxQd36 hơ4nGDi ấm4nGD nhbwtxQd36ưg zkDmsWhfdườg nhbwtxQd36ư zkDmsWhfvẫn cbwtxQd36òn fảbwtxQd36g fbwtxQd36ất mùibwtxQd36 hươgzkDmsWhf c4nGDủa bwtxQd36Lan L4nGDan. TbwtxQd36ôi mzkDmsWhfình zkDmsWhftrần ômbwtxQd36 chặ4nGDt cázkDmsWhfi ch4nGDăn v4nGDào l4nGDòng, ngbwtxQd36ồi ngzkDmsWhfây rzkDmsWhfa ởzkDmsWhf trên4nGD giườgzkDmsWhf nhzkDmsWhfư 4nGD1 bwtxQd36thằg khờ.4nGD bwtxQd36Hồi lâu4nGD tôbwtxQd36i nh4nGDớ n4nGDhớ r4nGDa nzkDmsWhfhữg zkDmsWhfgì đ4nGDã nzkDmsWhfói vzkDmsWhfs LzkDmsWhfan Lan.

 

Giờ zkDmsWhfnghĩ lạizkDmsWhf mà4nGD t4nGDôi zkDmsWhfthấy có4nGD đôibwtxQd36 chúzkDmsWhft hbwtxQd36ối hận,bwtxQd36 đázkDmsWhfg lẽ4nGD rzkDmsWhfa bwtxQd36tôi 4nGDko nbwtxQd36ên hứabwtxQd36 nhưbwtxQd36 zkDmsWhfvậy vzkDmsWhfs bwtxQd36Lan Lan.Tôi4nGD đồgbwtxQd36 zkDmsWhfý 4nGDsẽ dẫnbwtxQd36 LabwtxQd36n L4nGDan cabwtxQd36o zkDmsWhfchạy bwtxQd36xa bzkDmsWhfay cũgbwtxQd36 cózkDmsWhf ngbwtxQd36ĩa l4nGDà tôibwtxQd36 đã4nGD bwtxQd36lén zkDmsWhflút ă4nGDn cắpbwtxQd36 nzkDmsWhfg' fbwtxQd36ụ nữbwtxQd36 mzkDmsWhfà zkDmsWhfanh czkDmsWhfả đãzkDmsWhf zkDmsWhfbỏ tiềbwtxQd36n rbwtxQd36a mubwtxQd36a về4nGD. 4nGDNếu bwtxQd36như tô4nGDi zkDmsWhflàm nhưbwtxQd36 vậ4nGDy thật,zkDmsWhf 4nGDtôi bwtxQd36sẽ trở4nGD thà4nGDnh kẻzkDmsWhf fảbwtxQd36n bộibwtxQd36 anbwtxQd36h c4nGDả, bwtxQd36thậm cbwtxQd36hí bwtxQd36cả cáizkDmsWhf zkDmsWhfgia đình4nGD n4nGDày. AbwtxQd36nh cbwtxQd36ả szkDmsWhfẽ zkDmsWhfko 4nGDtha chzkDmsWhfo tbwtxQd36ôi, bbwtxQd36ố mẹbwtxQd36 zkDmsWhfcũg zkDmsWhfsẽ k4nGDo bwtxQd36tha tzkDmsWhfhứ cbwtxQd36ho tôi.

 

Thế zkDmsWhfnhưg bwtxQd36dù gbwtxQd36ì tzkDmsWhfôi cũ4nGDg đãzkDmsWhf hứazkDmsWhf vzkDmsWhfs LanLabwtxQd36n r'4nGD, m4nGDà zkDmsWhftôi lạizkDmsWhf izkDmsWhfu zkDmsWhfcô ấyzkDmsWhf đ4nGDến nh4nGDư vzkDmsWhfậy, thực4nGD sự4nGD bwtxQd36tôiko zkDmsWhfthể chịuzkDmsWhf đựgbwtxQd36 đczkDmsWhf việzkDmsWhfc bwtxQd36anh 4nGDcả hếbwtxQd36t zkDmsWhflần nàybwtxQd36 đếnbwtxQd36 lzkDmsWhfần kházkDmsWhfc giàybwtxQd36 vò4nGD côzkDmsWhf ấy.

 

Nếu 4nGDđã bwtxQd36wết địnzkDmsWhfh nhzkDmsWhfư 4nGDvậy rbwtxQd36' thìzkDmsWhf tôizkDmsWhf b4nGDuộc fảzkDmsWhfi t4nGDhực h4nGDiện lờizkDmsWhf h4nGDứa zkDmsWhfcủa zkDmsWhfmình.Tôi zkDmsWhfko thểbwtxQd36 đbwtxQd36ể cbwtxQd36ho zkDmsWhfLan LazkDmsWhfn bwtxQd36mà bwtxQd36tôi 4nGDiu thươbwtxQd36g fảzkDmsWhfi thbwtxQd36ất v4nGDọg, nbwtxQd36hư vậybwtxQd36 sẽzkDmsWhf huzkDmsWhfỷ hoạ4nGDi côzkDmsWhf zkDmsWhfấy. Nế4nGDu 4nGDnhư tbwtxQd36ôi c4nGDứ 4nGDngây dbwtxQd36ại 4nGDbỏ mặczkDmsWhf sựzkDmsWhf sốbwtxQd36g chếzkDmsWhft củzkDmsWhfa LzkDmsWhfan LazkDmsWhfn th4nGDì czkDmsWhfhắc chắbwtxQd36n bệnh4nGD cũzkDmsWhf của4nGD 4nGDcô szkDmsWhfẽ lạibwtxQd36 tzkDmsWhfái fát4nGD, thậmzkDmsWhf chíbwtxQd36 cbwtxQd36ô sẽzkDmsWhf zkDmsWhfko thể4nGD sbwtxQd36ốg zkDmsWhftiếp đ4nGDc nữa!

 

Muốn dzkDmsWhfẫn LabwtxQd36n zkDmsWhfLan c4nGDao chạ4nGDy zkDmsWhfxa bazkDmsWhfy tbwtxQd36rc" t4nGDiên 4nGDfải kiếmbwtxQd36 4nGDđc zkDmsWhf1 mzkDmsWhfón tiềnlớ4nGDn.Mặc bwtxQd36dù 4nGDko cầnzkDmsWhf bwtxQd36qá nbwtxQd36hiều nbwtxQd36hưg cũgzkDmsWhf fảzkDmsWhfi đủ4nGD 4nGDlộ fí4nGD đ4nGDể chúgbwtxQd36 bwtxQd36tôi đếnbwtxQd36 4nGD1 bwtxQd36nơi thậzkDmsWhft xabwtxQd36. CzkDmsWhfó 4nGDthể L4nGDan LazkDmsWhfn bwtxQd36sẽ zkDmsWhfdẫn t4nGDôi bwtxQd36về nhzkDmsWhfà cô4nGD ấybwtxQd36, n4nGDhư vbwtxQd36ậy t4nGDhì chzkDmsWhfúg tôzkDmsWhfi s4nGDẽ 4nGDđc a4nGDn 4nGDtoàn. ChỉzkDmsWhf zkDmsWhfcần cólộzkDmsWhf fíbwtxQd36, bbwtxQd36c" ti4nGDếp 4nGDtheo làbwtxQd36 zkDmsWhftìm c4nGDơ hộzkDmsWhfi bỏ4nGD trốn.4nGD TôbwtxQd36i thầm4nGD mbwtxQd36og mấybwtxQd36 ng4nGDày tớizkDmsWhf azkDmsWhfnh cả4nGD đ4nGDừg czkDmsWhfó vềbwtxQd36, zkDmsWhfanh c4nGDả zkDmsWhfko c4nGDó nhàzkDmsWhf s4nGDẽ 4nGDbớt zkDmsWhfđc 4nGD1 chútzkDmsWhf nguzkDmsWhfy hibwtxQd36ểm. bwtxQd36Đang trầbwtxQd36m ngzkDmsWhfâm 4nGDsuy bwtxQd36nghĩ tzkDmsWhfhì tô4nGDi bwtxQd36nge bwtxQd36thấy zkDmsWhfcó tbwtxQd36iếg bwtxQd36mẹ gzkDmsWhfọi lêzkDmsWhfn ă4nGDn sáng.

 

Anh cảbwtxQd36 bwtxQd36ko có4nGD nhzkDmsWhfà, LbwtxQd36an LzkDmsWhfan cũg4nGD lên4nGD ăzkDmsWhfn 4nGDság bwtxQd36chug bwtxQd36vs bwtxQd362 mẹbwtxQd36 co4nGDn tbwtxQd36ôi. BbwtxQd36ốko zkDmsWhfmuốn ăbwtxQd36n nzkDmsWhfên 4nGDvẫn 4nGDchưa dậy,zkDmsWhf mẹzkDmsWhf 4nGDthở dàizkDmsWhf zkDmsWhfbê bázkDmsWhft lênzkDmsWhf r'lạbwtxQd36i 4nGDngao bwtxQd36ngán đặtzkDmsWhf bázkDmsWhft xuốg.

 

- A4nGDn 4nGDNhi, bốzkDmsWhf cbwtxQd36on zkDmsWhfbệnh lâzkDmsWhfu 4nGDthế mbwtxQd36à kzkDmsWhfo khỏibwtxQd36, bszkDmsWhfĩ bwtxQd36Kim NzkDmsWhfhất 4nGDNhủ đ4nGDã kê4nGD bnh4nGDiu thuốbwtxQd36c màzkDmsWhf mãizkDmsWhf vẫbwtxQd36n bwtxQd36ko kh4nGDỏi, zkDmsWhfkhó 4nGDkhăn lắm4nGD zkDmsWhf2 nzkDmsWhfgày tbwtxQd36rc" tinbwtxQd36h bwtxQd36thần củ4nGDa ôzkDmsWhfng bwtxQd36ấy mớzkDmsWhfi czkDmsWhfó chú4nGDt biến4nGD chuyể4nGDn 4nGDthế mzkDmsWhfà abwtxQd36nh zkDmsWhfcả czkDmsWhfon lạbwtxQd36i bịbwtxQd36 bwtxQd36c.sát dbwtxQd36ẫn đi.bwtxQd36 CảbwtxQd36 ngzkDmsWhfày hzkDmsWhfwa zkDmsWhfbố co4nGDn zkDmsWhfchẳg ănbwtxQd36 bwtxQd36chút zkDmsWhfgì, h.bwtxQd36nai c4nGDũg bwtxQd36ko chzkDmsWhfịu 4nGDxuốg giườ4nGDg, zkDmsWhfcứ tbwtxQd36hế nà4nGDy th4nGDì 4nGDbiết làzkDmsWhfm thếzkDmsWhf nào?4nGD- Mẹ4nGD zkDmsWhfbuồn rầbwtxQd36u nói.

 

Tôi bwtxQd36buôg bátbwtxQd36 đũzkDmsWhfa zkDmsWhfđi vàotrogbwtxQd36 buzkDmsWhfồg 4nGDthăm bố.4nGD BốzkDmsWhf nhắzkDmsWhfm bwtxQd36mắt nằ4nGDm zkDmsWhfim lìbwtxQd36m tzkDmsWhfrên giườg,bwtxQd36 hì4nGDnh nhưzkDmsWhf làzkDmsWhf ô4nGDng đabwtxQd36g 4nGDngủ rất4nGD sazkDmsWhfy. zkDmsWhfMẹ đzkDmsWhfi th4nGDeo 4nGDsau 4nGDtôi, lbwtxQd36ấy tazkDmsWhfy giậtbwtxQd36 4nGDgiật vạtzkDmsWhf 4nGDáo tôi,4nGD liế4nGDc tzkDmsWhfôi zkDmsWhf1 cá4nGDi zkDmsWhfra 4nGDý zkDmsWhfđừg làzkDmsWhfm fiền4nGD bố.4nGD 4nGDTôi vzkDmsWhfốn địnhzkDmsWhf 4nGDnói zkDmsWhfvs bốbwtxQd36 vàizkDmsWhf câu4nGD bwtxQd36nhưg lờibwtxQd36 vừ4nGDa đ4nGDến cổ4nGD họg4nGD thì4nGD đãzkDmsWhf bịzkDmsWhf nbwtxQd36gẹn bwtxQd36lại r'.

 

Ra kzkDmsWhfhỏi fòn4nGDg củabwtxQd36 bố4nGD m4nGDẹ, zkDmsWhftôi k4nGDhe khẽbwtxQd36 nbwtxQd36ói vbwtxQd36s mẹ:

 

- MẹbwtxQd36, zkDmsWhfcon có4nGD zkDmsWhfwen bbwtxQd36sĩ ThườnbwtxQd36g ởzkDmsWhf b.bwtxQd36viện huyện.zkDmsWhf zkDmsWhfÔng bwtxQd36ấy bwtxQd36là 4nGDb.sĩ gbwtxQd36iỏi nhấ4nGDt ởzkDmsWhf huyzkDmsWhfện zkDmsWhfnày bwtxQd36đấy, bwtxQd36hay là4nGD đểbwtxQd36 cozkDmsWhfn mời4nGD ôzkDmsWhfng ấybwtxQd36 đếzkDmsWhfn bwtxQd36khám zkDmsWhfcho 4nGDbố zkDmsWhfxem thếbwtxQd36 nào!

 

Mẹ zkDmsWhfnge rbwtxQd36' gậ4nGDt đầubwtxQd36 đồgbwtxQd36 ý.bwtxQd36 Bà4nGD đzkDmsWhfi vàozkDmsWhf trzkDmsWhfog fò4nGDng lấybwtxQd36 4nGD1 xzkDmsWhfấp zkDmsWhftiền dàbwtxQd36y zkDmsWhfcộm đưabwtxQd36 bwtxQd36cho tôi

 

- A4nGDn 4nGDNhi, 4nGDcon mbwtxQd36au bwtxQd36mau ăn4nGD sábwtxQd36g rbwtxQd36' vàobwtxQd36 b.vizkDmsWhfện mờibwtxQd36 b.zkDmsWhfsĩ bwtxQd36Thườg đế4nGDn bwtxQd36đây đzkDmsWhfi! bwtxQd36Cho dùzkDmsWhf fbwtxQd36ải tiêubwtxQd36 ha4nGDo bwtxQd36bnhiu t4nGDiền, zkDmsWhfchỉ cbwtxQd36ần chữ4nGDa k4nGDhỏi zkDmsWhfbệnh cbwtxQd36ho 4nGDbố cobwtxQd36n là4nGD đc4nGD! 4nGD- NzkDmsWhfói zkDmsWhfr' bwtxQd36mẹ nhézkDmsWhft t4nGDiền vbwtxQd36ào tzkDmsWhfay tôbwtxQd36i, bwtxQd36còn dặnbwtxQd36 dò4nGD t4nGDôi nzkDmsWhfhớ muzkDmsWhfa 4nGDchút zkDmsWhfqà bwtxQd36cáp bizkDmsWhfếu b.sĩzkDmsWhf Thường.

 

Ăn szkDmsWhfÁg xog4nGD, LazkDmsWhfn LazkDmsWhfn liếc4nGD tôibwtxQd36 4nGD1 cá4nGDi r4nGD' bwtxQd36lẳg lặngzkDmsWhf v4nGDề fbwtxQd36òng 4nGDko nózkDmsWhfi 4nGD1 lờbwtxQd36i. TôizkDmsWhf đẩy4nGD x4nGDe đạpbwtxQd36 zkDmsWhfra c4nGDhuẩn bị4nGD đi4nGD l4nGDên huyện,bwtxQd36 lúczkDmsWhf zkDmsWhfđến bwtxQd36cửa, ngo4nGDảnh đầ4nGDu lạzkDmsWhfi nbwtxQd36hìn thấy4nGD bwtxQd36Lan bwtxQd36Lan đabwtxQd36g đbwtxQd36ứg dzkDmsWhfựa c4nGDửa fòngbwtxQd36 n4nGDhìn thbwtxQd36eo tôi.4nGD TôizkDmsWhf gậbwtxQd36t gzkDmsWhfật đầubwtxQd36 bwtxQd36vs bwtxQd36cô, LabwtxQd36n LabwtxQd36n liềnzkDmsWhf xoazkDmsWhfy nbwtxQd36g' đizkDmsWhf vàzkDmsWhfo fòng.

 

Tôi rbwtxQd36a sức4nGD bwtxQd36nhấn 4nGDpê đan,bwtxQd36 đạpbwtxQd36 zkDmsWhf1 zkDmsWhfmạch mấy4nGD ch4nGDục câzkDmsWhfy bwtxQd36lên b.vbwtxQd36iện huyệnzkDmsWhf bwtxQd36. Vừ4nGDa zkDmsWhfgặp đzkDmsWhfc b.sịbwtxQd36 Thường4nGD từ4nGD b4nGD.viện zkDmsWhfđi ra4nGD, tzkDmsWhfôi vội4nGD 4nGDvàg cbwtxQd36hạy zkDmsWhfđến chào4nGD hỏi

 

- B.sbwtxQd36ĩ ThườnbwtxQd36g, chá4nGDu đếnbwtxQd36 tì4nGDm bwtxQd36b.sĩ đâbwtxQd36y! bwtxQd36Bố chá4nGDu b4nGDị bệnh,4nGD bệnzkDmsWhfh tìn4nGDh kh4nGDá nghiêmbwtxQd36 trọngbwtxQd36, zkDmsWhfcháu m4nGDuốn f4nGDiền 4nGDb.sĩ đếnzkDmsWhf zkDmsWhfnhà cházkDmsWhfu zkDmsWhf1 4nGDchuyến 4nGDkhám ch4nGDo bốbwtxQd36 ch4nGDáu xbwtxQd36em tzkDmsWhfhế nào!

 

Ông dbwtxQd36o dzkDmsWhfự bwtxQd361 bwtxQd36lát 4nGDr' nói:

 

- ChàbwtxQd36ng traizkDmsWhf, cậubwtxQd36 cứ4nGD đạbwtxQd36p xzkDmsWhfe vbwtxQd36ề trc4nGD", tzkDmsWhfôi r4nGDất tzkDmsWhfhuộc bwtxQd36đg' ởbwtxQd36 bwtxQd36thôn cậu,zkDmsWhf tôbwtxQd36i fảibwtxQd36 xửzkDmsWhf lízkDmsWhf zkDmsWhfnốt chútbwtxQd36 việzkDmsWhfc, zkDmsWhfxog bwtxQd36việc tbwtxQd36ôi bwtxQd36sẽ đến!

 

Tôi cảmbwtxQd36 zkDmsWhfkích gậtzkDmsWhf đầubwtxQd36 zkDmsWhfr' đạpzkDmsWhf xbwtxQd36e về,4nGDđi bwtxQd361 bwtxQd36đoạn bwtxQd36xa rbwtxQd36' vẫnbwtxQd36 ngzkDmsWhfe zkDmsWhfcó ngbwtxQd36' nó4nGDi chuyệnzkDmsWhf bwtxQd36vs b.sbwtxQd36ĩ Thường.

 

- ViệnbwtxQd36 trườg,bwtxQd36 zkDmsWhfh.nai c4nGDon trbwtxQd36ai v4nGDiện 4nGDtrưởng 4nGDlấy vợzkDmsWhf, bwtxQd36lát n4nGDữa t4nGDôi sẽzkDmsWhf zkDmsWhfqa nh4nGDà ônbwtxQd36g ubwtxQd36ốg rbwtxQd36ượu hỉbwtxQd36 đấy!

 

Lúc đbwtxQd36ó tôibwtxQd36 m4nGDới bibwtxQd36ết háozkDmsWhf r4nGDa h.n4nGDai là4nGD ngà4nGDy 4nGDvui của4nGD cobwtxQd36n zkDmsWhftrai bwtxQd36ông, lú4nGDc này4nGD 4nGDmà mzkDmsWhfời ông4nGD ấy4nGD đếnzkDmsWhf nhbwtxQd36à bwtxQd36mình kh4nGDám bbwtxQd36ệnh chzkDmsWhfo bbwtxQd36ố mìnbwtxQd36h t4nGDhì thật4nGD l4nGDà kbwtxQd36o hợpzkDmsWhf. TôibwtxQd36 chầnbwtxQd36 c4nGDhừ 4nGD1 l4nGDát zkDmsWhfr' wa4nGDy lạibwtxQd36 tìm4nGD ôngbwtxQd36, vzkDmsWhfốn đzkDmsWhfịnh 4nGDbảo ông4nGD đbwtxQd36ể zkDmsWhfhôm zkDmsWhfkhác đếnzkDmsWhf khámbwtxQd36 bwtxQd36bệnh cbwtxQd36ho bzkDmsWhfố zkDmsWhftôi cũzkDmsWhfg đczkDmsWhf nhzkDmsWhfưg w4nGDay lạbwtxQd36i đãbwtxQd36 k4nGDo bwtxQd36thấy bóngzkDmsWhf dá4nGDg ôbwtxQd36ng bwtxQd36đâu r'.

 

Về đếnbwtxQd36 bwtxQd36thôn đãzkDmsWhf hzkDmsWhfơn 1bwtxQd360h sá4nGDg, mẹzkDmsWhf đagzkDmsWhf đứgbwtxQd36 ởzkDmsWhf c4nGDổg đợizkDmsWhf tôi.bwtxQd36 NhìnbwtxQd36 tzkDmsWhfhấy tôizkDmsWhf về4nGD zkDmsWhf1 mzkDmsWhfình, mẹbwtxQd36 szkDmsWhfốt ruộ4nGDt hỏi:

 

- bwtxQd36An 4nGDNhi, có4nGD 4nGDfải b.zkDmsWhfsĩ TbwtxQd36hường kzkDmsWhfo chịu4nGD 4nGDđến ko?

 

Tôi 4nGDxuốg xe4nGD, zkDmsWhflấy tabwtxQd36y lazkDmsWhfu mồzkDmsWhf 4nGDhôi trêzkDmsWhfn trábwtxQd36n 4nGDr' nbwtxQd36ói bwtxQd36vs mẹ:

 

- 4nGDMẹ à,4nGD h.n4nGDai là4nGD ngàbwtxQd36y cbwtxQd36on tzkDmsWhfrai bzkDmsWhf.sĩ ThưzkDmsWhfờng lấbwtxQd36y vợ,zkDmsWhf ng4nGDta cbwtxQd36òn bận4nGD ch4nGDuyện hôbwtxQd36n szkDmsWhfự củzkDmsWhfa zkDmsWhfc.trai, có4nGD thểbwtxQd36 zkDmsWhfko đếnbwtxQd36 zkDmsWhfđc đâu4nGD ạ!

 

Mẹ tbwtxQd36ỏ rzkDmsWhfa rzkDmsWhfất thất4nGD vzkDmsWhfọng, ủ4nGD rzkDmsWhfủ the4nGDo tzkDmsWhfôi zkDmsWhfvào nhà,Đi4nGD đếnzkDmsWhf sânbwtxQd36 tôzkDmsWhfi nbwtxQd36gó nghiên4nGDg 4nGD1 hồizkDmsWhf bwtxQd36r' hzkDmsWhfỏi mẹ:

 

- Mẹ4nGD zkDmsWhfơi, 4nGDanh bwtxQd36cả zkDmsWhfđã về4nGD chưzkDmsWhfa ạ?

 

- ChưabwtxQd36 cbwtxQd36on ạ,4nGD bwtxQd36cũg chẳg4nGD b4nGDiết zkDmsWhfđã cbwtxQd36ó chuyzkDmsWhfện gbwtxQd36ì nữa?

 

Hai bwtxQd36mẹ czkDmsWhfon đagbwtxQd36 nbwtxQd36ói chuzkDmsWhfey65n thìbwtxQd36 độtzkDmsWhf bwtxQd36nhiên nzkDmsWhfgoài zkDmsWhfcửa bwtxQd36có tiếgzkDmsWhf còzkDmsWhfi xzkDmsWhfe zkDmsWhfinh ỏi,bwtxQd36 tiếpbwtxQd36 đó4nGD zkDmsWhftôi nbwtxQd36ge tzkDmsWhfiếg 4nGDng' hỏi:

 

- ĐâzkDmsWhfy c4nGDó fbwtxQd36ải làzkDmsWhf nhàbwtxQd36 củbwtxQd36a KizkDmsWhfm QuýzkDmsWhf k4nGDo ạ?

 

Nhận rbwtxQd36a tzkDmsWhfiếg cbwtxQd36ủa bbwtxQd36.sĩ bwtxQd36Thường, tôzkDmsWhfi vộzkDmsWhfi v4nGDàng dựngbwtxQd36 4nGDxe vàzkDmsWhfo zkDmsWhf1 góczkDmsWhf rbwtxQd36' czkDmsWhfhạy 4nGDra nghbwtxQd36ênh 4nGDđón. bwtxQd36Thật chzkDmsWhfẳg ngờzkDmsWhf zkDmsWhfnhà bbwtxQd36.sĩ czkDmsWhfóchuyện hỉbwtxQd36 màbwtxQd36 ônzkDmsWhfg ấybwtxQd36 vẫzkDmsWhfn 4nGDchịu đbwtxQd36ến kh4nGDám 4nGDbệnh czkDmsWhfho zkDmsWhfbố t4nGDôi, bwtxQd36hơn nbwtxQd36ữa lạizkDmsWhf còbwtxQd36n đếnbwtxQd36 bwtxQd36nhanh như4nGD vậy.

 

Nhìn thấybwtxQd36 4nGDông, bwtxQd36mẹ t4nGDôi cbwtxQd36ảm kí4nGDch chạbwtxQd36y đến4nGD nắzkDmsWhfm c4nGDhặt tzkDmsWhfay ôngzkDmsWhf nói:

 

- B.s4nGDĩ Thường,4nGD 4nGDh.nai nh4nGDà 4nGDông cózkDmsWhf 4nGDviệc, zkDmsWhfsao ông..

 

Bsĩ ThưbwtxQd36ờng 4nGDlên tiếgzkDmsWhf ngắtbwtxQd36 zkDmsWhflời bwtxQd36mẹ tzkDmsWhfôi, vừazkDmsWhf nóibwtxQd36 vừa4nGD bwtxQd36đi vàobwtxQd36 trog:

 

- TbwtxQd36ôi làbsĩ,bwtxQd36 tr4nGDị bện4nGDh c4nGDứu ngbwtxQd36' mới4nGD là4nGD việc4nGD wtzkDmsWhfrọng zkDmsWhfnhất, 4nGDđừg nózkDmsWhfi mấy4nGD lờbwtxQd36i k4nGDhách zkDmsWhfsáo ấbwtxQd36y, để4nGD tôzkDmsWhfi xbwtxQd36em bệnbwtxQd36h tbwtxQd36ình czkDmsWhfủa ôbwtxQd36ng nbwtxQd36hà nbwtxQd36tn đã!

 

Vào nzkDmsWhfhà, bzkDmsWhfsĩ zkDmsWhfThường hỏizkDmsWhf đại4nGD khzkDmsWhfái tìbwtxQd36nh hìnhzkDmsWhf rbwtxQd36' bắzkDmsWhft 4nGDmạch chbwtxQd36o bốzkDmsWhf tôi,zkDmsWhf lbwtxQd36ại đặtbwtxQd36 ốngzkDmsWhf n4nGDge zkDmsWhfvào zkDmsWhfngực bwtxQd36bố bwtxQd36tôi kiểmzkDmsWhf tbwtxQd36ra. TừzkDmsWhf đầu4nGD đếnbwtxQd36 cubwtxQd36ối ônbwtxQd36g k4nGDo nóibwtxQd36 nử4nGDa lờizkDmsWhf, S4nGDau bwtxQd36khi ktbwtxQd36ra 4nGDxog chzkDmsWhfo zkDmsWhfbố tôi4nGD, ôbwtxQd36ng liềnzkDmsWhf zkDmsWhfcau mà4nGDy đbwtxQd36i rbwtxQd36a ngoài.

 

- zkDmsWhfKim bwtxQd36An, t4nGDôi tbwtxQd36hấy b4nGDố cậu4nGD sức4nGD khoẻzkDmsWhf bwtxQd36ko bwtxQd36thành 4nGDvấn đềzkDmsWhf nzkDmsWhfhưg 4nGDtâm lí4nGD t4nGDhì có4nGD bệzkDmsWhfnh đấy!bwtxQd36 CănzkDmsWhf bện4nGDh nàybwtxQd36 củbwtxQd36a ônbwtxQd36g bwtxQd36ấy zkDmsWhflà dbwtxQd36o t4nGDâm trạgbwtxQd36 ứcbwtxQd36 zkDmsWhfchế tzkDmsWhfrog 4nGDthời gbwtxQd36ian dzkDmsWhfài khiến4nGD chbwtxQd36o kbwtxQd36hí zkDmsWhfhuyết zkDmsWhfko lưzkDmsWhfu tzkDmsWhfhôg, cứ4nGD gbwtxQd36ặp 4nGDfải chuyểnzkDmsWhf zkDmsWhfgì bzkDmsWhfực bộibwtxQd36 sẽzkDmsWhf thànbwtxQd36h 4nGDra nbwtxQd36tnày. zkDmsWhfCác ngzkDmsWhf' bwtxQd36ko nbwtxQd36ên là4nGDm 4nGDcho ôbwtxQd36ng ấyzkDmsWhf tứczkDmsWhf giậzkDmsWhfn, đbwtxQd36au buồnzkDmsWhf, nhấtbwtxQd36 là4nGD zkDmsWhfđừg czkDmsWhfho ôbwtxQd36ng ấ4nGDy biết4nGD chzkDmsWhfuyện vủabwtxQd36 4nGDanh 4nGDcả 4nGDcậu, bwtxQd36chỉ cầnbwtxQd36 bwtxQd36ông ấy4nGD vubwtxQd36i vẻ4nGD thbwtxQd36ì 4nGDbệnh nàybwtxQd36 sẽbwtxQd36 khỏi.

 

Tôi s4nGDẽ kê4nGD đơn4nGD ch4nGDo bốzkDmsWhf cậ4nGDu trzkDmsWhfc", sbwtxQd36au đózkDmsWhf cbwtxQd36ậu nhớzkDmsWhf đưzkDmsWhfa ôn4nGDg ấbwtxQd36y đ4nGDến bviệnbwtxQd36 ktrbwtxQd36a lạbwtxQd36i, tzkDmsWhfôi nbwtxQd36ghĩ 4nGDlà 4nGDko bwtxQd36có vấ4nGDn đề4nGD gzkDmsWhfì zkDmsWhflớn lắbwtxQd36m đâu!

 

Mẹ tô4nGDi gật4nGD đầu4nGD lbwtxQd36ia lại,4nGDmiệg t4nGDhở dbwtxQd36ài nói:

 

- BbwtxQd36sĩ ThbwtxQd36ường nbwtxQd36ói 4nGDko s4nGDao, bệnh4nGD c4nGDủa nhà4nGD tôbwtxQd36i rbwtxQd36õ ràbwtxQd36g zkDmsWhflà 4nGDdo zkDmsWhfbuồn fiềbwtxQd36n mà4nGD razkDmsWhf, muốbwtxQd36n đ4nGDc t4nGDrị bệnhzkDmsWhf của4nGD bwtxQd36ông ấybwtxQd36 bwtxQd36chẳg 4nGDfải làbwtxQd36 chuyện4nGD 4nGDdễ dàg4nGD đâu!

 

Bởi 4nGDvì bốzkDmsWhf tôizkDmsWhf biếbwtxQd36t bí4nGD 4nGDmật 4nGDvề NgôbwtxQd36i bwtxQd36mô bwtxQd36đá thếzkDmsWhf bwtxQd36nên hơ4nGDn 4nGD20 nămbwtxQd36 trzkDmsWhfc" zkDmsWhfanh 4nGDcả b4nGDắt đzkDmsWhfầu khabwtxQd36i 4nGDthác v4nGDàng, bbwtxQd36ố bwtxQd36tôi đã4nGD mắzkDmsWhfc fảzkDmsWhfi 4nGDcăn bệnh4nGD nbwtxQd36ày, lúczkDmsWhf nàzkDmsWhfo 4nGDông bwtxQd36cũg n4nGDghĩ rằgzkDmsWhf sớmzkDmsWhf muộnzkDmsWhf gìzkDmsWhf nhữbwtxQd36g zkDmsWhfoan hồnbwtxQd36 4nGDở ngzkDmsWhfôi mộ4nGD đá4nGD cũgzkDmsWhf sẽzkDmsWhf 4nGDđến gâbwtxQd36y hoạbwtxQd36 chbwtxQd36o nh4nGDà mìnhzkDmsWhf. KếtzkDmsWhf quảlà4nGD 4nGDanh tbwtxQd36ôi xả4nGDy rzkDmsWhfa chuyệzkDmsWhfn, bwtxQd36bố 4nGDcàng chắczkDmsWhf chắnbwtxQd36 rằgbwtxQd36 đóbwtxQd36 bwtxQd36là 4nGDbáo ứng4nGD 4nGDđối vzkDmsWhfs azkDmsWhfnh cả.zkDmsWhf zkDmsWhfThế nh4nGDưg bwtxQd36anh cbwtxQd36ả zkDmsWhf1 mựczkDmsWhf kbwtxQd36o ngbwtxQd36e lờizkDmsWhf zkDmsWhfkhuyên zkDmsWhfcan củazkDmsWhf bố,bwtxQd36 vbwtxQd36ận tiếpzkDmsWhf tục4nGD kzkDmsWhfhai thábwtxQd36c và4nGDng 4nGDở đó4nGD nbwtxQd36gần ấzkDmsWhfy nămbwtxQd36 trzkDmsWhfời, thzkDmsWhfế bwtxQd36nên c4nGDũg 4nGDngần ấy4nGD nămzkDmsWhf màzkDmsWhf tbwtxQd36rái ti4nGDm b4nGDố tôbwtxQd36i k4nGDo đcbwtxQd36 4nGDyên ổn.bwtxQd36 ĐếnzkDmsWhf bâ4nGDy giờzkDmsWhf, vì4nGD chuyệbwtxQd36n abwtxQd36nh cảbwtxQd36 bỏ4nGD tiềnzkDmsWhf muzkDmsWhfa bwtxQd36vợ khizkDmsWhfến cbwtxQd36ho cbwtxQd36ả zkDmsWhfnhà mấtzkDmsWhf mặbwtxQd36t, zkDmsWhfmà azkDmsWhfnh cảzkDmsWhf đêbwtxQd36m đêzkDmsWhfm lạizkDmsWhf bwtxQd36hành h4nGDạ LabwtxQd36n bwtxQd36Lan đếnbwtxQd36 thừa4nGD sốg4nGD t4nGDhiếu bwtxQd36chết zkDmsWhfnên bốbwtxQd36 bwtxQd36tôi cà4nGDg chẳgzkDmsWhf có4nGD m4nGDặt mbwtxQd36ũi nàzkDmsWhfo g4nGDặp n4nGDg' đời.

 

Bây gizkDmsWhfờ, mỏbwtxQd36 4nGDvàg zkDmsWhfcủa azkDmsWhfnh czkDmsWhfả đãbwtxQd36 đógzkDmsWhf cử4nGDa, bzkDmsWhfố t4nGDôi 4nGDcuối c4nGDùg bwtxQd36cũg đcbwtxQd36 tzkDmsWhfhở fàozkDmsWhf nhzkDmsWhfẹ bwtxQd36nhõm. AbwtxQd36nh cả4nGD biếtbwtxQd36 dừbwtxQd36g t4nGDay đzkDmsWhfúg 4nGDlúc, kzkDmsWhfo độgzkDmsWhf chạm4nGD tớbwtxQd36i c4nGDác oabwtxQd36n hồnzkDmsWhf ởzkDmsWhf ngôi4nGD mộbwtxQd36 đázkDmsWhf nữabwtxQd36 nênbwtxQd36 zkDmsWhfcó lẽzkDmsWhf bwtxQd36gia đì4nGDnh tôbwtxQd36i czkDmsWhfó 4nGDthể 4nGDsống bzkDmsWhfình 4nGDyên 4nGDqa ngày.

 

Bởi vìbwtxQd36 chuybwtxQd36ện củabwtxQd36 La4nGDn zkDmsWhfLan nên4nGD n4nGDg' c4nGDủa đồn4nGD czkDmsWhf.sát cózkDmsWhf 4nGDđến zkDmsWhfnhà tôi,zkDmsWhf còn4nGD 4nGDdặn d4nGDò bwtxQd36anh zkDmsWhfcả bwtxQd36ko đzkDmsWhfc 4nGDngc. bwtxQd36đãi c4nGDô ấ4nGDy. BốzkDmsWhf tưởgzkDmsWhf zkDmsWhfrằg zkDmsWhfsau zkDmsWhfkhi zkDmsWhfLan LabwtxQd36n rzkDmsWhfa việnzkDmsWhf azkDmsWhfnh cả4nGD 4nGDsẽ thbwtxQd36ay đổzkDmsWhfi t4nGDhái độzkDmsWhf v4nGDs zkDmsWhfcô ấy,bwtxQd36 4nGDnào ngờzkDmsWhf b4nGDản tínzkDmsWhfh khóbwtxQd36 đổizkDmsWhf, azkDmsWhfnh 4nGDvẫn hànhbwtxQd36 hzkDmsWhfạ LbwtxQd36an bwtxQd36Lan nh4nGDư v4nGDậy. zkDmsWhfBố tzkDmsWhfôi zkDmsWhfnge tbwtxQd36hấy tiếg4nGD gà4nGDo khzkDmsWhfóc zkDmsWhfcủa zkDmsWhfLan zkDmsWhfLan mỗizkDmsWhf đzkDmsWhfêm, trozkDmsWhfg lònbwtxQd36g lzkDmsWhfại cảzkDmsWhfm 4nGDthấy chzkDmsWhfua 4nGDxót, a4nGDnh cảzkDmsWhf tốibwtxQd36 4nGDqa lạzkDmsWhfi bịbwtxQd36 bwtxQd36ng' củabwtxQd36 đồn4nGD c.sát4nGD dzkDmsWhfẫn đi,4nGD tr4nGDog lònzkDmsWhfg 4nGDbố vừa4nGD l4nGDo vừabwtxQd36 zkDmsWhfgiận, vbwtxQd36ừa tzkDmsWhfức vbwtxQd36ừa sợ,zkDmsWhf b4nGDệnh tìnhzkDmsWhf vzkDmsWhfì vbwtxQd36ậy 4nGDmà c4nGDàg nặgbwtxQd36 hơn.

 

Chẳg mấy4nGD cbwtxQd36hốc đzkDmsWhfã đếnbwtxQd36 zkDmsWhfgiữa bwtxQd36trưa, b.zkDmsWhfsĩ bwtxQd36Thường khzkDmsWhfám bwtxQd36bệnh 4nGDcho bốbwtxQd36 4nGDtôi xzkDmsWhfog liềzkDmsWhfn vộizkDmsWhf vã4nGD quzkDmsWhfay 4nGDvề. CảzkDmsWhf tôi4nGD vàbwtxQd36 mẹ4nGD đềubwtxQd36 4nGDbiết h.nzkDmsWhfai nabwtxQd36h2 ông4nGD zkDmsWhfcó 4nGDviệc lớ4nGDn bwtxQd36nên k4nGDo dá4nGDm gizkDmsWhfữ bwtxQd36ông lại4nGD ăn4nGD cơm.

 

Sau k4nGDhi bbwtxQd36.sĩ ThườngzkDmsWhf đi,bwtxQd36 m4nGDẹ 4nGDvào zkDmsWhfnhà bếbwtxQd36p nấu4nGD nướg,bwtxQd36 LbwtxQd36an LzkDmsWhfan nhâbwtxQd36n cơ4nGD 4nGDhội chạbwtxQd36y 4nGDqa zkDmsWhffòng tôi4nGD hỏzkDmsWhfi kbwtxQd36hi bwtxQd36nào mớbwtxQd36i bwtxQd36có t4nGDhể r4nGDa đbwtxQd36i. zkDmsWhfTôi nói4nGD 4nGDvs cbwtxQd36ô ấyzkDmsWhf rằ4nGDg tbwtxQd36iền mẹ4nGD đưazkDmsWhf đ4nGDể chữa4nGD b4nGDệnh bwtxQd36cho bốzkDmsWhf vẫzkDmsWhfn chbwtxQd36ưa tibwtxQd36êu bnbwtxQd36hiu, m4nGDặc 4nGDdù bwtxQd36ko nhiềzkDmsWhfu zkDmsWhfnhưg nói4nGD czkDmsWhfhug cũ4nGDg đủ4nGD tiềnzkDmsWhf lbwtxQd36ộ f4nGDí. Như4nGDg bjzkDmsWhfờ 4nGDbố đagbwtxQd36 ốm4nGD n4nGDhư vậy4nGD, bwtxQd36anh zkDmsWhfcả lbwtxQd36ại 4nGDko czkDmsWhfó nhàzkDmsWhf, zkDmsWhftôi nghbwtxQd36ĩ bwtxQd36đợi bwtxQd36vài hôbwtxQd36m cbwtxQd36ho bệnhbwtxQd36 tzkDmsWhfình b4nGDố bwtxQd36thuyên gizkDmsWhfảm r4nGD' sẽ4nGD dẫn4nGD LazkDmsWhfn LazkDmsWhfn chbwtxQd36ạy trốn.

 

Lan LbwtxQd36an 4nGDnge xo4nGDg bwtxQd36sốt r4nGDuột đếnbwtxQd36 fátzkDmsWhf khzkDmsWhfóc. Cô4nGD bwtxQd36nói a4nGDnh zkDmsWhfcả k4nGDo cbwtxQd36ó nhà4nGD bwtxQd36mới lzkDmsWhfà bwtxQd36cơ hộizkDmsWhf tốtzkDmsWhf để4nGD tho4nGDát thân,zkDmsWhf nếu4nGD nhưzkDmsWhf bwtxQd36anh cảzkDmsWhf vềbwtxQd36 zkDmsWhfr2, zkDmsWhfcó zkDmsWhfmuốn thbwtxQd36oát khbwtxQd36ỏi đâybwtxQd36 4nGDe rằ4nGDg chzkDmsWhfẳg dễbwtxQd36 bwtxQd36dàg gì.

 

Cứ nzkDmsWhfhắc anzkDmsWhfh cbwtxQd36ả lzkDmsWhfà bwtxQd36mặt zkDmsWhfLan LzkDmsWhfan bzkDmsWhfiến sắc,bwtxQd36 ánbwtxQd36h mắtzkDmsWhf sbwtxQd36ợ hãi4nGD nhbwtxQd36ư n4nGDhìn bwtxQd36thấy m4nGDa wỷ,zkDmsWhf tozkDmsWhfàn tbwtxQd36hân rubwtxQd36n lêzkDmsWhfn cầm4nGD cbwtxQd36ập. T4nGDôi bwtxQd36cúi bwtxQd36đầu nghĩzkDmsWhf ngbwtxQd36ợi rbwtxQd36' 4nGDhạ wết4nGD tâ4nGDm, 4nGDbảo LabwtxQd36n LbwtxQd36an rằg4nGD nếubwtxQd36 nhưzkDmsWhf zkDmsWhftối nazkDmsWhfy azkDmsWhfnh cảbwtxQd36 zkDmsWhfko về4nGD thzkDmsWhfì t4nGDôi sẽ4nGD dẫzkDmsWhfn anzkDmsWhfh ấyzkDmsWhf chạybwtxQd36 tbwtxQd36rốn. 4nGDSau đózkDmsWhf bwtxQd36tôi bả4nGDo LzkDmsWhfan bwtxQd36Lan vzkDmsWhfề fzkDmsWhfòng 4nGDchuẩn bị,zkDmsWhf đebwtxQd36m bwtxQd36theo nhi4nGDều wầnzkDmsWhf 4nGDáo rétzkDmsWhf, TôizkDmsWhf czkDmsWhfòn sợ4nGD anzkDmsWhfh 4nGDcả sẽ4nGD trởzkDmsWhf vềzkDmsWhf 4nGDnên 4nGDdặn zkDmsWhfLan L4nGDan zkDmsWhfwần áozkDmsWhf c4nGDhuẩn bịzkDmsWhf xozkDmsWhfg 4nGDfải cất4nGD vàozkDmsWhf chỗ4nGD nào4nGD 4nGDko bịzkDmsWhf ngkzkDmsWhfhác bwtxQd36fát hibwtxQd36ện ra.

 

Tôi đbwtxQd36ã wếtzkDmsWhf định4nGD sẽbwtxQd36 dẫn4nGD LzkDmsWhfan LzkDmsWhfan bwtxQd36bỏ trố4nGDn, hơzkDmsWhfn nữa4nGD rất4nGD cóbwtxQd36 thể4nGD zkDmsWhflà szkDmsWhfẽ bỏzkDmsWhf trốzkDmsWhfn tốibwtxQd36 na4nGDy, t4nGDrog lògzkDmsWhf tzkDmsWhfôi đột4nGD nhiênzkDmsWhf thấy4nGD rất4nGD b4nGDất zkDmsWhfan, tôzkDmsWhfi zkDmsWhflo lắbwtxQd36g zkDmsWhfsau khzkDmsWhfi mìnbwtxQd36h bỏzkDmsWhf đ4nGDi 4nGDthì bệnh4nGD tì4nGDnh bwtxQd36cũa bố4nGD s4nGDẽ nặgbwtxQd36 bwtxQd36hơn, cagzkDmsWhf2 lbwtxQd36o ch4nGDo mẹ4nGD sẽzkDmsWhf r4nGDơi v4nGDào hàobwtxQd36n cảbwtxQd36h zkDmsWhfkhó xửzkDmsWhf. TôzkDmsWhfi 4nGDdẫn 4nGDLan LzkDmsWhfan bwtxQd36đi 4nGDr' anzkDmsWhfh cbwtxQd36ả biếtbwtxQd36 đczkDmsWhf. zkDmsWhfsẽ hận4nGD thbwtxQd36ấu xươbwtxQd36g, lizkDmsWhfệu an4nGDh 4nGDấy cózkDmsWhf gâzkDmsWhfy ch4nGDuyện vbwtxQd36s mẹbwtxQd36 kzkDmsWhfo bwtxQd36nhỉ?Tôi đ4nGDi rbwtxQd36', chẳgzkDmsWhf bjzkDmsWhfờ w4nGDay lạizkDmsWhf căn4nGD zkDmsWhfnah2 nà4nGDy nbwtxQd36ữa, vbwtxQd36ậy t4nGDhì 4nGDmẹ tô4nGDi bwtxQd36biết bwtxQd36ai c4nGDhăm szkDmsWhfóc đây?

 

nGHĨ đến4nGD đbwtxQd36ây trzkDmsWhfog lòg4nGD tôi4nGD lại4nGD thấyzkDmsWhf zkDmsWhfrất buồnbwtxQd36 4nGDfiền, chbwtxQd36ẳg biếtbwtxQd36 4nGDnc" mbwtxQd36ắt đãbwtxQd36 chảbwtxQd36y zkDmsWhfra zkDmsWhftừ l4nGDúc nàozkDmsWhf. LúcbwtxQd36 ăn4nGD cơmzkDmsWhf, LabwtxQd36n L4nGDan đ4nGDể ý4nGD thấ4nGDy sắc4nGD mbwtxQd36ặt t4nGDôi bwtxQd36rất khóbwtxQd36 cozkDmsWhfi, ăzkDmsWhfn xzkDmsWhfog côbwtxQd36 lebwtxQd36n l4nGDén hỏi4nGD tôzkDmsWhfi cózkDmsWhf bwtxQd36fải tôizkDmsWhf zkDmsWhfđã thấbwtxQd36y 4nGDhối hậnzkDmsWhf bwtxQd36hay bwtxQd36ko. Tôi4nGD cốbwtxQd36 4nGDnặn bwtxQd36ra zkDmsWhf1 nụzkDmsWhf cbwtxQd36ười gưbwtxQd36ợg gạo,lắczkDmsWhf đầu4nGD. LzkDmsWhfan L4nGDan mỉmbwtxQd36 cườizkDmsWhf nhìnzkDmsWhf tôi4nGD, nụbwtxQd36 cườ4nGDi tbwtxQd36hật t4nGDhê lươg.

 

- A4nGDNh An4nGD, zkDmsWhfem đzkDmsWhfã l4nGDàm zkDmsWhfanhf bwtxQd36ải khzkDmsWhfó xửbwtxQd36 4nGDr', A4nGDnh cũbwtxQd36g zkDmsWhfko cbwtxQd36ần v4nGDì zkDmsWhfe mzkDmsWhfà 4nGDkhó xbwtxQd36ử 4nGDnhư vậzkDmsWhfy đâu,bwtxQd36 bwtxQd36e kbwtxQd36o 4nGDmuốn nbwtxQd36hìn thấ4nGDy cáizkDmsWhf zkDmsWhfbộ dạgbwtxQd36 nàyzkDmsWhf củabwtxQd36 zkDmsWhfa, sbwtxQd36au nàybwtxQd36 zkDmsWhfa kzkDmsWhfo cầnbwtxQd36 lzkDmsWhfo ch4nGDo zkDmsWhfe đbwtxQd36âu! zkDmsWhf- LzkDmsWhfan zkDmsWhfLan mímzkDmsWhf c4nGDhặt mộibwtxQd36, zkDmsWhfnghẹn ngào4nGD nózkDmsWhfi bwtxQd36ra c4nGDâu nàyzkDmsWhf r4nGD' wa4nGDy zkDmsWhfng' bbwtxQd36ỏ đi.

 

Tôi v4nGDội vànbwtxQd36g 4nGDkéo LazkDmsWhfn LzkDmsWhfan lại4nGD, ngbwtxQd36hẹn ngàzkDmsWhfo nói:

 

- La4nGDn LbwtxQd36an, zkDmsWhfem chbwtxQd36ớ nghĩbwtxQd36 nh4nGDiều, 4nGDa cbwtxQd36am tâzkDmsWhfm bwtxQd36tình nguyện4nGD giúbwtxQd36p zkDmsWhfe, bwtxQd36vì 4nGDe 4nGDa ch4nGDẳg 4nGDsợ 4nGDgì hế4nGDt! 4nGDChúg tbwtxQd36a đbwtxQd36ã 4nGDnói rzkDmsWhf', nếzkDmsWhfu zkDmsWhfnhư tốzkDmsWhfi n4nGDay anbwtxQd36h czkDmsWhfả 4nGDko bwtxQd36về, đợizkDmsWhf zkDmsWhfbố zkDmsWhfmẹ zkDmsWhfđi ngủ,bwtxQd36 4nGDe ở4nGD tro4nGDg zkDmsWhffòng đợibwtxQd36 anh!

 

Lúc nbwtxQd36ày LzkDmsWhfan La4nGDn mzkDmsWhfới nởbwtxQd36 nbwtxQd36ụ cườibwtxQd36. Sa4nGDu kh4nGDi LabwtxQd36n LzkDmsWhfan 4nGDvề zkDmsWhffòng củazkDmsWhf bwtxQd36anh cả,bwtxQd36 zkDmsWhftôi đến4nGD 4nGDfòng khám4nGD bwtxQd36của b.4nGDsĩ KibwtxQd36m Nh4nGDất ThzkDmsWhfủ 4nGDđể mbwtxQd36ua thuốcbwtxQd36 thbwtxQd36eo đơn4nGD của4nGD b.zkDmsWhfsĩ zkDmsWhfThường đãzkDmsWhf kê.4nGD zkDmsWhfKhó kbwtxQd36hăn lắmzkDmsWhf mớizkDmsWhf thuyếtbwtxQd36 fụzkDmsWhfc zkDmsWhfđc bốzkDmsWhf tôzkDmsWhfi uốbwtxQd36g tbwtxQd36huốc, 4nGDxog xubwtxQd36ôi tôibwtxQd36 lạ4nGDi nbwtxQd36gồi nóibwtxQd36 4nGDchuyện fiếmzkDmsWhf 4nGDvs mẹbwtxQd36. Cuối4nGD cùbwtxQd36g tôitrởzkDmsWhf vềzkDmsWhf fòng4nGD chuẩzkDmsWhfn bịzkDmsWhf vzkDmsWhfài chi4nGDếc 4nGDáo ấm4nGD, thbwtxQd36ấp thỏmzkDmsWhf ch4nGDờ đợi4nGD trờ4nGDi tối.zkDmsWhf bwtxQd36Tôi th4nGDầm cầuzkDmsWhf khấnbwtxQd36 hzkDmsWhfàg tr4nGDăm hà4nGDg nghìbwtxQd36n lầnzkDmsWhf ởzkDmsWhf trobwtxQd36g lbwtxQd36òng mzkDmsWhfong s4nGDao anzkDmsWhfh cảzkDmsWhf tốibwtxQd36 bwtxQd36nay đừg4nGD trởzkDmsWhf về

 

Chiều zkDmsWhftối độtbwtxQd36 n4nGDhiên n4nGDổi 4nGDgió 4nGDto, bbwtxQd36ầu tbwtxQd36rời sầbwtxQd36m sậbwtxQd36p nhbwtxQd36ư chuẩbwtxQd36n bị4nGD đổ4nGD sậbwtxQd36p xuốgbwtxQd36 đến4nGD n4nGDơi. MặbwtxQd36c dù4nGD th4nGDời tiế4nGDt n4nGDày r4nGDất c4nGDó lbwtxQd36ợi zkDmsWhfcho việczkDmsWhf trốnbwtxQd36 chạybwtxQd36 4nGDcủa 4nGDtôi vzkDmsWhfà LazkDmsWhfn LabwtxQd36n nhưzkDmsWhfg trbwtxQd36og lòng4nGD tzkDmsWhfôi lạizkDmsWhf zkDmsWhfcảm thbwtxQd36ấy zkDmsWhfvô cùzkDmsWhfg căbwtxQd36g thẳ4nGDg. CbwtxQd36ũg m4nGDay làzkDmsWhf ăn4nGD cơmbwtxQd36 tốibwtxQd36 xo4nGDg mbwtxQd36à zkDmsWhfanhc zkDmsWhfa 34nGDvẫn chbwtxQd36ưa về,zkDmsWhf xbwtxQd36em r4nGDa hzkDmsWhf.nai a4nGDnh ấybwtxQd36 4nGDcũg zkDmsWhfsẽ 4nGDko vềzkDmsWhf nhà.

 

Tôi v4nGDs mẹbwtxQd36 lặgzkDmsWhf lẽzkDmsWhf ngồizkDmsWhf bê4nGDn b4nGDố zkDmsWhf1 hồi4nGD lzkDmsWhfâu. BốzkDmsWhf cứ4nGD nhắmbwtxQd36 mắtzkDmsWhf chẳzkDmsWhfg nzkDmsWhfói nzkDmsWhfửa lời,zkDmsWhf bwtxQd36mẹ ủ4nGD rủ4nGD ngồizkDmsWhf ởzkDmsWhf đầu4nGD giườg4nGD bwtxQd36cũg bwtxQd36chẳg lzkDmsWhfên tizkDmsWhfếg. 4nGDKo khbwtxQd36í tro4nGDg fòn4nGDg nhỏbwtxQd36 bwtxQd36vo cùzkDmsWhfg ngzkDmsWhfột ngạzkDmsWhft, nzkDmsWhfặg nè.zkDmsWhf Tôi4nGD thấpzkDmsWhf thỏbwtxQd36m 4nGDnhìn rzkDmsWhfa ngoàzkDmsWhfi cửa4nGD bwtxQd36sổ, khzkDmsWhfẽ 4nGDkéo rbwtxQd36èm 4nGDcửa nhìnbwtxQd36r zkDmsWhfa ngo4nGDài. MbwtxQd36ây mùzkDmsWhf đbwtxQd36ã chbwtxQd36e kíbwtxQd36n nhựbwtxQd36g ngbwtxQd36ôi bwtxQd36sao lấpbwtxQd36 lán4nGDh trzkDmsWhfên bbwtxQd36ầu trời,4nGD 4nGDkhoảg sânbwtxQd36 trczkDmsWhf" nhà4nGD tốizkDmsWhf đzkDmsWhfen nh4nGDư mựczkDmsWhf, tzkDmsWhfiếg gibwtxQd36ó bấcbwtxQd36 bwtxQd36gào bwtxQd36rít đầybwtxQd36 bwtxQd36the lưzkDmsWhfơg. CzkDmsWhfả thzkDmsWhfế giớbwtxQd36i dườgzkDmsWhf nhzkDmsWhfư đabwtxQd36g czkDmsWhfhìm trbwtxQd36og sbwtxQd36ự tốibwtxQd36 tăm4nGD và4nGD lạbwtxQd36nh lbwtxQd36ẽo. GiabwtxQd36n nhbwtxQd36à fíazkDmsWhf TbwtxQd36ây vẫnbwtxQd36 saágbwtxQd36 đèn,bwtxQd36 tôi4nGD biếtbwtxQd36 LzkDmsWhfan LazkDmsWhfn đa4nGDg bwtxQd36ở trbwtxQd36og fòng4nGD 4nGDsốt ru4nGDột đbwtxQd36ợi tôi.

 

Ngoảnh 4nGDđầu lại4nGD 4nGDnhìn 4nGDbố mzkDmsWhfẹ, tro4nGDg lòzkDmsWhfg bwtxQd36tôi lạbwtxQd36i bwtxQd36wặn 4nGDlên n4nGDỗi đabwtxQd36u xótzkDmsWhf zkDmsWhfxa. gizkDmsWhfữa cáibwtxQd36 mùazkDmsWhf đzkDmsWhfôg rétbwtxQd36 4nGDbuốt nàbwtxQd36y tôibwtxQd36 zkDmsWhffải tzkDmsWhfừ bỏbwtxQd36 zkDmsWhfcha m4nGDẹ ởzkDmsWhf lại4nGD đểzkDmsWhf dẫnbwtxQd36 La4nGDn LzkDmsWhfan cabwtxQd36o chạ4nGDy zkDmsWhfxa ba4nGDy. Thế4nGD nzkDmsWhfhưg zkDmsWhftôi lạzkDmsWhfi 4nGDko thể4nGD 4nGDnói bwtxQd361 bwtxQd36lời cáo4nGD bibwtxQd36ệt vzkDmsWhfs họ,bwtxQd36 t4nGDhậm ch4nGDí kbwtxQd36o thzkDmsWhfể đểbwtxQd36 4nGDhọ biếbwtxQd36t. TôbwtxQd36i k4nGDo zkDmsWhfthể nzkDmsWhfào tưởgzkDmsWhf zkDmsWhftượg r4nGDa đzkDmsWhfc tbwtxQd36âm zkDmsWhftrạg c4nGDủa họ4nGD sazkDmsWhfu zkDmsWhfkhi fát4nGD hiệnbwtxQd36 zkDmsWhfra tbwtxQd36ôi vbwtxQd36à LbwtxQd36an LabwtxQd36n đãzkDmsWhf chạzkDmsWhfy trốzkDmsWhfn v4nGDs zkDmsWhfnahu. Chắ4nGDc chắnbwtxQd36 họzkDmsWhf sẽ4nGD đaubwtxQd36 đ4nGDớn tộtbwtxQd36 đzkDmsWhfộ, c4nGDhắc chắn4nGD szkDmsWhfẽ g4nGDiận d4nGDữ zkDmsWhfmắg chữzkDmsWhfi tzkDmsWhfôi, bốzkDmsWhf dẵbwtxQd36 bwtxQd36từg m4nGDắg anbwtxQd36h cảbwtxQd36 zkDmsWhflà súbwtxQd36c bwtxQd36sinh, cbwtxQd36òn tôi4nGD, lzkDmsWhfàm rbwtxQd36a nzkDmsWhfhựg chuybwtxQd36ện nàbwtxQd36y rzkDmsWhf' bwtxQd36tôi còbwtxQd36n chẳbwtxQd36g bwtxQd36bằg laozkDmsWhfì súbwtxQd36c sinh.

 

Tôi ởbwtxQd36 trozkDmsWhfg bwtxQd36fòng bốbwtxQd36 mẹbwtxQd36 4nGDhơn bwtxQd361 tbwtxQd36iếg 4nGDđồg hồ.zkDmsWhf HbwtxQd36ình như4nGD bố4nGD tbwtxQd36ôi 4nGDđã 4nGDngủ s4nGDay bwtxQd36r' nzkDmsWhfên t4nGDhỉh thozkDmsWhfảg còbwtxQd36n fát4nGD rzkDmsWhfa tibwtxQd36ếg n4nGDgáy khzkDmsWhfe khẽ.4nGD 4nGDMẹ tzkDmsWhfôi cũgbwtxQd36 bbwtxQd36ắt đbwtxQd36ầu bwtxQd36buồn ngủ,gzkDmsWhfiục tzkDmsWhfôi v4nGDề fòbwtxQd36ng ngỉzkDmsWhf ngzkDmsWhfơi. Lúc4nGD 4nGDtiễn tôi4nGD r4nGDa cửa,4nGD bwtxQd36mẹ cbwtxQd36hẳg bwtxQd36nói chẳgzkDmsWhf rằg,bwtxQd36 czkDmsWhfhỉ nh4nGDét 4nGDvào 4nGDtúi bwtxQd36tôi 4nGD1 czkDmsWhfái túizkDmsWhf nhỏbwtxQd36 4nGDsau đzkDmsWhfó đẩbwtxQd36y tôibwtxQd36 r4nGDa ng4nGDoài 4nGDcửa bwtxQd36và càzkDmsWhfi t4nGDhen bwtxQd36cửa lại.

 

Trở vềzkDmsWhf fò4nGDng, tôzkDmsWhfi bwtxQd36vội vazkDmsWhfg2 b4nGDật đènbwtxQd36, lấbwtxQd36y cáibwtxQd36 bwtxQd36túi zkDmsWhfnhỏ mzkDmsWhfẹ vừazkDmsWhf dzkDmsWhfúi bwtxQd36cho tôbwtxQd36i raxemzkDmsWhf, bbwtxQd36ên tbwtxQd36rog làzkDmsWhf zkDmsWhf1 zkDmsWhfxấp nhựgbwtxQd36 tờ4nGD tiềnbwtxQd36 zkDmsWhflẻ cũ:bwtxQd36 1bwtxQd3600, 504nGD, 104nGD, zkDmsWhf5, zkDmsWhf2, 4nGD1 tệ.4nGD. đbwtxQd36ây chínhzkDmsWhf azkDmsWhfl2 sbwtxQd36ố tiề4nGDn bwtxQd36mẹ tíbwtxQd36ch cóbwtxQd36p hàng4nGD ngày.

 

Nhìn 4nGDthấy xấ4nGDp ti4nGDền 4nGDlẻ nàybwtxQd36 bỗbwtxQd36ng nh4nGDiên nczkDmsWhf" mắtbwtxQd36 tzkDmsWhfôi lại4nGD 4nGDtuôn rbwtxQd36ơi, T4nGDôi zkDmsWhfhiểu ngazkDmsWhfy rzkDmsWhfa ýzkDmsWhf của4nGD mẹ,4nGD hbwtxQd36oá 4nGDra 4nGDmẹ đãzkDmsWhf fzkDmsWhfát hzkDmsWhfiện zkDmsWhfra chuyệnbwtxQd36 tôizkDmsWhf v4nGDà LzkDmsWhfan zkDmsWhfLan chu4nGDẩn bịbwtxQd36 bỏbwtxQd36 tr4nGDốn, bwtxQd36thế nêzkDmsWhfn mbwtxQd36ẹ m4nGDới đembwtxQd36 tấtzkDmsWhf cả4nGD số4nGD zkDmsWhftiền màbwtxQd36 mẹ4nGD tíczkDmsWhfh lubwtxQd36ỹ đczkDmsWhf lénzkDmsWhf zkDmsWhflút đưa4nGD zkDmsWhfcho tbwtxQd36ôi bwtxQd36vì 4nGDsợ tôzkDmsWhfi xbwtxQd36a nah4nGD2 4nGDk zkDmsWhfcó ti4nGDền tizkDmsWhfêu. ChzkDmsWhfính zkDmsWhftúi tbwtxQd36iền nzkDmsWhfày bwtxQd36đã 4nGDtrở tzkDmsWhfhành bwtxQd36vị 4nGDcứu ti4nGDnh cbwtxQd36ủa tô4nGDi 4nGDtrong nbwtxQd36hữg tha4nGDg1 ngàzkDmsWhfy trốn4nGD chzkDmsWhfạy bwtxQd36sau bwtxQd36này bwtxQd36( bwtxQd36còn cbwtxQd36ó bwtxQd361 chbwtxQd36uyện nữbwtxQd36a 4nGDmãi đếzkDmsWhfn sabwtxQd36u khbwtxQd36i bbwtxQd36ố tzkDmsWhfôi 4nGDqa đờ4nGDi mbwtxQd36ẹ mbwtxQd36ới nóibwtxQd36 bwtxQd36vs tôi,zkDmsWhf zkDmsWhfsố tiềbwtxQd36n 2.04nGD00 tzkDmsWhfệ màzkDmsWhf mẹ4nGD đưzkDmsWhfa c4nGDho 4nGDtôi đểbwtxQd36 đzkDmsWhfi 4nGDmời b.s4nGDĩ Th4nGDường đếzkDmsWhfn khámbwtxQd36 bệbwtxQd36nh chzkDmsWhfo bbwtxQd36ố zkDmsWhftôi hồ4nGDi zkDmsWhfsag1 làbwtxQd36 zkDmsWhfdo 4nGDbố bả4nGDo mẹbwtxQd36 đưabwtxQd36 c4nGDho t4nGDôi. zkDmsWhfBố cbwtxQd36ũg hiểuzkDmsWhf đzkDmsWhfc tâmbwtxQd36 tbwtxQd36ư cbwtxQd36ũa tzkDmsWhfôi nênbwtxQd36 zkDmsWhfđã 4nGDâm thầm4nGD gibwtxQd36úp đỡ)

 

Tôi ch4nGDờ đợ4nGDi trobwtxQd36g zkDmsWhfthấp tzkDmsWhfhỏm v4nGDà bwtxQd36lo â4nGDu, mãi4nGD mzkDmsWhfới zkDmsWhfđến nửazkDmsWhf đê4nGDm, bwtxQd36nhân lúcbwtxQd36 đêmbwtxQd36 khbwtxQd36uya bwtxQd36thanh zkDmsWhfvắg, tôizkDmsWhf cbwtxQd36hạy sabwtxQd36g gọizkDmsWhf LbwtxQd36an 4nGDLan, TrczkDmsWhf" bwtxQd36khi đbwtxQd36i, tôbwtxQd36i ncbwtxQd36" mắt4nGD lưgbwtxQd36 4nGDtròg wìzkDmsWhf trcbwtxQd36" czkDmsWhfửa zkDmsWhfgian nh4nGDà củzkDmsWhfa bốbwtxQd36 mẹ,zkDmsWhf dập4nGD đầu4nGD cbwtxQd36úi lạzkDmsWhfy bốzkDmsWhf mẹbwtxQd36 tr4nGDog tbwtxQd36âm bwtxQd36trạg hbwtxQd36ết sứzkDmsWhfc nặgzkDmsWhf zkDmsWhfnề. 4nGDSau đózkDmsWhf tôibwtxQd36 kéo4nGD LzkDmsWhfan 4nGDLan 4nGDra zkDmsWhfkhỏi cử4nGDa 4nGDr' nhzkDmsWhfanh c4nGDhóg biế4nGDn mấtbwtxQd36 zkDmsWhftrog màbwtxQd36n đêm...