You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cw8Mvnkả kwECYcro cw8Mvnkó ởwECYcr trw8Mvnkog đồdwE3Npn cảnw8Mvnkh sát,dwE3Np tôwECYcri liềnVo đạpw8Mvnk dwE3Npxe đếnwECYcr VoBV Vohuyện. VwECYcrừa w8Mvnknhìn wECYcrthấy bVosĩ ThưVoờng tôiVo đdwE3Npã kéodwE3Np ôngwECYcr Voấy rwECYcra Vo1 Vogóc hỏw8Mvnki cwECYcró w8Mvnkfải w8Mvnkông dwE3Npấy đãdwE3Np w8Mvnknhờ cảw8Mvnknh sátVo tớVoi dwE3Npbắt w8Mvnkanh Votôi ko.

 

Ông kinVoh ngạcVo hỏi:

 

- Kiw8Mvnkm dwE3NpQuý xảyw8Mvnk Vora chwECYcruyện w8Mvnkgì rồi?

 

Tôi dwE3Npkể cdwE3Nphuyện aw8Mvnknh cVoả bịdwE3Np w8Mvnkcảnh sáw8Mvnkt dẫnwECYcr wECYcrđi cVoho bsĩwECYcr ThưwECYcrờng ngheVo, ônw8Mvnkg ấVoy wECYcrnge dwE3Npxog wECYcrcười bảo:

 

- cdwE3Nphàg tw8Mvnkrai à,wECYcr mwECYcrấy ngàw8Mvnky Votrc" cậuVo gọiVo điệw8Mvnkn cdwE3Npho tôiw8Mvnk nhdwE3Npờ wECYcrtôi ngĩdwE3Np cáchw8Mvnk dwE3Npgiúp LdwE3Npan Lw8Mvnkan wECYcrnhưg đếnVo giờVo tôVoi vẫnwECYcr chưw8Mvnka ngw8Mvnkĩ rwECYcra cáw8Mvnkch wECYcrgì cả.w8Mvnk CảnhwECYcr Vosát tìmdwE3Np adwE3Npnh trwECYcrai dwE3Npcậu cw8Mvnkó thw8Mvnkể làw8Mvnk vìwECYcr vidwE3Npệc khác,Vo dwE3Nplàm sadwE3Npo tôiwECYcr cVoó twECYcrhể bảodwE3Np cảnhdwE3Np sáwECYcrt đếnVo dwE3Npbắt anwECYcrh cậVou đc?

 

Bsĩ Thườngw8Mvnk nów8Mvnki vdwE3Nps wECYcrtôi lúVoc LawECYcrn LdwE3Npan nhVoập việnw8Mvnk Vowả thVoực ldwE3Npà ônwECYcrg ấywECYcr đVoã nhờw8Mvnk w8Mvnk1 wECYcrng' bạw8Mvnkn ởw8Mvnk đdwE3Npồn cảnhVo sátw8Mvnk đếnwECYcr nVohà nówECYcri chuyệw8Mvnkn dwE3Npvs bốwECYcr w8Mvnkmẹ tôwECYcri. wECYcrDo lúcdwE3Np ấdwE3Npy aVonh cảwECYcr dwE3Npko cw8Mvnkó nw8Mvnkhà nênwECYcr wECYcrbọn hwECYcrọ đãdwE3Np wECYcrgọi w8Mvnkđiện chwECYcro anVoh cwECYcrả, wECYcrnói wECYcrrõ vwECYcrs Voanh wECYcrcả dwE3Npbệnh tìnhw8Mvnk Vocủa LwECYcran Law8Mvnkn, wECYcrdặn dòw8Mvnk andwE3Nph ấywECYcr nVohất địdwE3Npnh fảdwE3Npi w8Mvnkđối dwE3Npxử w8Mvnktốt w8Mvnkvs LVoan LVoan, nếuVo dwE3Npko dwE3Np1 Vokhi LVoan w8MvnkLan xảydwE3Np rw8Mvnka chuyệnwECYcr gVoì thwECYcrì Vocảnh sátw8Mvnk wECYcrsẽ dwE3Npsờ đVoến wECYcrchuyện aw8Mvnknh wECYcrbỏ tiềnwECYcr rw8Mvnka mw8Mvnkua fụwECYcr wECYcrnữ Vovề lVoàm vợwECYcr. BsdwE3Npĩ ThườngwECYcr cònVo nóiw8Mvnk anw8Mvnkh cảdwE3Np Voquen biếtw8Mvnk rấdwE3Npt nhw8Mvnkiều nVog' ởVo đồVon c.sVoát vw8Mvnkà w8Mvnkan ủw8Mvnki tôiw8Mvnk wECYcrko nVoên qáw8Mvnk Volo lắng.

 

Bởi w8Mvnkvì wECYcrko bidwE3Npết anw8Mvnkh cwECYcrả vìVo sdwE3Npao mw8Mvnkà lw8Mvnkại bVoị w8Mvnkng' củadwE3Np đồndwE3Np cwECYcr.sát bắtwECYcr đVoi nêwECYcrn tôw8Mvnki dwE3Npcũg dwE3Npchẳg Vocòn wECYcrtâm Votrí nàwECYcro màw8Mvnk nw8Mvnkói cdwE3Nphuyện vớVoi ônVog vềdwE3Np tw8Mvnkình Vocảnh củawECYcr VoLan w8MvnkLan hiw8Mvnkện giờ.wECYcr Tôw8Mvnki ldwE3Npên xdwE3Npe đạw8Mvnkp đạwECYcrp thVoẳg vềw8Mvnk nhw8Mvnkà. SuVoốt đwECYcrg' điw8Mvnk Votôi dwE3Npcứ ngĩwECYcr mVoãi w8Mvnkmà wECYcrchẳg thVoể nàow8Mvnk hiểuw8Mvnk nổdwE3Npi w8Mvnkđag cwECYcró chw8Mvnkuyện gwECYcrì xảdwE3Npy raVo. w8MvnkChỉ w8Mvnkcó điềudwE3Np troVog lòVong tw8Mvnkôi nhẹw8Mvnk wECYcrnhõm hwECYcrơn dwE3Npnhiều swECYcro vớiw8Mvnk lúdwE3Npc đến.AnhdwE3Np cảwECYcr Vobị bắtw8Mvnk dwE3Npchẳg cVoó lw8Mvnkiên wawECYcrn Vogì đếndwE3Np cuộw8Mvnkc wECYcrđiện thVooại tdwE3Npôi Vođã gọiVo wECYcrcho bsdwE3Npĩ ThườndwE3Npg mấwECYcry hômw8Mvnk trcw8Mvnk", wECYcrnói cácdwE3Nph kdwE3Nphác, anVoh cVoả bVoị dẫnVo Vođi chưw8Mvnka chắcw8Mvnk gìdwE3Np đdwE3Npã làVo vìwECYcr chuyệnwECYcr củaVo dwE3NpLan Lan.

 

Về tdwE3Npới nhàVo, tw8Mvnkrời đãwECYcr xâmwECYcr xẩVom tốiw8Mvnk, dwE3Nptôi wECYcrnói chwECYcro bốVo mVoẹ biếw8Mvnktt nhựw8Mvnkg wECYcrgì đdwE3Npã w8Mvnknge ndwE3Npgóng w8Mvnkđc w8Mvnkở trêwECYcrn w8Mvnkhuyện, đươgw8Mvnk nhiw8Mvnkên làdwE3Np tôwECYcri đVoã giấuwECYcr w8Mvnkchuyện điw8Mvnk gặpdwE3Np bVosĩ ThườwECYcrng. BwECYcrố mẹwECYcr ngdwE3Npe wECYcrnói aw8Mvnknh cảw8Mvnk dwE3Npko fảiVo Vovì bắtVo vVoì dwE3Npchuyện củaVo LadwE3Npn LadwE3Npn cũgdwE3Np yênwECYcr tâmwECYcr fầnw8Mvnk ndwE3Npào. w8MvnkMẹ ngw8Mvnkhĩ c.sw8Mvnkát dẫnwECYcr wECYcranh cảwECYcr đwECYcri wECYcrlà vVoì nhữgdwE3Np cwECYcrhuyện ców8Mvnk lwECYcriên waw8Mvnkn đếnw8Mvnk mỏwECYcr w8Mvnkvàng, nhưgwECYcr mVoỏ vdwE3Npàg củVoa w8Mvnkanh cw8Mvnkả đãVo dwE3Npđóg cdwE3Npửa Voko kdwE3Nphai thw8Mvnkác nữaw8Mvnk rdwE3Npồi, trêdwE3Npn hầdwE3Npm Vomỏ ldwE3Npàm gVoì cdwE3Npòn chuyệnwECYcr gìwECYcr nữaVo Vochứ?? w8MvnkLẽ nàowECYcr làdwE3Np chuyệndwE3Np cw8Mvnkó liw8Mvnkên ww8Mvnkan đếndwE3Np vụVo mw8Mvnka wỷw8Mvnk xuấtwECYcr hiệndwE3Np dwE3Nplần trc"???

 

Bởi w8Mvnkvì cwECYcrái mw8Mvnkỏ w8Mvnkvàg củaVo aw8Mvnknh nằmw8Mvnk dwE3Npsâu wECYcrtrog núiw8Mvnk, cádwE3Npch tw8Mvnkhôn tôVoi đếndwE3Np hwECYcrơn 1Vo0 câyw8Mvnk sdwE3Npố, hdwE3Npơn nw8Mvnkữa Voở w8Mvnknơi đów8Mvnk mớVoi ầmw8Mvnk w8Mvnkĩ vụdwE3Np w8Mvnkhồn wECYcrma xuấwECYcrt hiệndwE3Npchưa đw8Mvnkc bVoao lâw8Mvnku Vonên dwE3Npbố mẹw8Mvnk kwECYcro bw8Mvnkảo tôVoi wECYcrlên wECYcrhầm mỏw8Mvnk củaw8Mvnk anwECYcrh xedwE3Npm saodwE3Np. ChwECYcrúg w8Mvnktôi đànw8Mvnkh fảiwECYcr ngồwECYcri ởw8Mvnk Vonhà cVohờ đợi.dwE3Np NếVou dwE3Npnhư w8Mvnkanh cw8Mvnkả kw8Mvnko ldwE3Npàm gVoì fạmwECYcr fápwECYcr thVoì cdwE3Np.sát nhw8Mvnkất địnhwECYcr Vosẽ fảVoi đVoưa andwE3Nph về.

 

Lúc w8Mvnkmẹ mwECYcrang Vocơm tốidwE3Np w8Mvnkcho LdwE3Npan Law8Mvnkn códwE3Np w8Mvnkngồi lạidwE3Np dwE3Np1 w8Mvnklát. TdwE3Npôi wECYcrko biw8Mvnkết mẹdwE3Np w8Mvnkđã nóiw8Mvnk wECYcrnhữg gìdwE3Np vw8Mvnks LawECYcrn wECYcrLan dwE3Npmà cơw8Mvnkm ncVo" mwECYcrẹ bêVo w8Mvnkvào wECYcrLan w8MvnkLan w8Mvnkko hw8Mvnkề độdwE3Npg đũa.

 

Đêm hômw8Mvnk đó,wECYcr dwE3Npanh cdwE3Npả kwECYcro trởwECYcr vềdwE3Np, tôw8Mvnki wECYcrcũg cảdwE3Np đêw8Mvnkm kwECYcro cVohợp mắt,wECYcr w8Mvnknằm trênVo giwECYcrườg trằdwE3Npn Votrọc ngw8Mvnkĩ ngợdwE3Npi lunw8Mvnkg tundwE3Npg. wECYcrGà gáyVo hồidwE3Np đầuVo w8Mvnktiên tôiVo đãVo Vonge thấydwE3Np tidwE3Npếg gõwECYcr cdwE3Npửa khVoe khẽ,wECYcr tiếgdwE3Np gõVo wECYcrrất nhỏw8Mvnk Vonhưg ngw8Mvnke wECYcrrất rõVo ràw8Mvnkng trdwE3Npog đêw8Mvnkm khuw8Mvnkya thaVonh vắng.

 

- Cốc.dwE3Np. cốc.dwE3Np. cốcwECYcr Vo- TiVoếg gdwE3Npõ cửadwE3Np Vorất đềuw8Mvnk đặnwECYcr, w8Mvnktôi cảnVoh giw8Mvnkác ngồiw8Mvnk dwECYcrậy khỏiw8Mvnk gwECYcriườg, nhw8Mvnkẹ ndwE3Nphàg hỏi:

 

- AwECYcri đấy?

 

- dwE3NpAnh w8MvnkAn, ew8Mvnkm dwE3Nplà LwECYcran LawECYcrn đâywECYcr, mw8Mvnkau mởdwE3Np Vocửa chw8Mvnko w8Mvnkem điwECYcr !

 

Tôi lw8Mvnkắng tadwE3Npi ngedwE3Np, đúgVo lwECYcrà wECYcrtiếg củawECYcr VoLan wECYcrLan rồdwE3Npi! LaVon LaVon đếnVo w8Mvnktìm tôiVo giw8Mvnkờ nàywECYcr chwECYcrắc làw8Mvnk cdwE3Npó chuyệwECYcrn gấpwECYcr w8Mvnkgì rw8Mvnk'. TôVoi lạndwE3Nph toádwE3Npt nwECYcrg', dwE3Npvôi vànw8Mvnkg dwE3Nplao w8Mvnkra khỏiVo giườg,Vo chẳgdwE3Np wECYcrkịp mặcw8Mvnk w8Mvnkáo wECYcrliền Vochạy Vora mw8Mvnkở cửa.

 

Lan wECYcrLan láchdwE3Np wECYcrng' đdwE3Npi Vovào fònVog tôiwECYcr, wECYcr1 Voluồg kVohí lạnhwECYcr thew8Mvnko w8Mvnkcô ùawECYcr vàow8Mvnk fòngw8Mvnk, tôiwECYcr lúw8Mvnkc ấdwE3Npy cởdwE3Npi tw8Mvnkrần, tw8Mvnkrên ngw8Mvnk' mặcVo độcw8Mvnk Vo1 cáVoi wầnVo Vođùi rùw8Mvnkng mìnhdwE3Np mVoấy Vocái liềnwECYcr dwE3Npvì lạnh.

 

- AnwECYcrh AdwE3Npn, cứdwE3Npu dwE3Npem vớw8Mvnki dwE3Np! dwE3Np- w8MvnkLan w8MvnkLan vừaVo wECYcrôm cdwE3Nphầm lấdwE3Npy tdwE3Npôi đãwECYcr khóVoc dwE3Npnức nở.

 

Tôi wECYcrchẳg còndwE3Np dwE3Npngĩ tớwECYcri cáwECYcri lạnhVo nữaw8Mvnk. ThòdwE3Np đầuw8Mvnk w8Mvnknhìn rwECYcra ngow8Mvnkài, dwE3Npthấy giVoan Vonhà bw8Mvnkố mẹw8Mvnk vẫwECYcrn tắVot đw8Mvnkèn tốiw8Mvnk odwE3Npm tVoôi mớiw8Mvnk Voyên twECYcrâm đónVog cửawECYcr wECYcrfòng lạiw8Mvnk. TVoôi w8Mvnkcố wECYcrnói thậtdwE3Np nhw8Mvnkỏ vw8Mvnks LdwE3Npan LwECYcran w8Mvnklúc nàyw8Mvnk đagw8Mvnk khócwECYcr nứcwECYcr Vonở Votrog wECYcrlòng mình:

 

- Saw8Mvnko ewECYcrm lạiwECYcr w8Mvnksag đâywECYcr vw8Mvnkào wECYcrgiờ nàyw8Mvnk, bốwECYcr wECYcrmẹ nhìw8Mvnkn twECYcrhấy thì...

 

Còn chưdwE3Npa đểVo twECYcrôi nóVoi hếtdwE3Np thwECYcrì LaVon LawECYcrn đãw8Mvnk đẩywECYcr tôdwE3Npi rawECYcr, giọgw8Mvnk nwECYcrgẹn ngào:

 

- dwE3NpNhữg nVogày thágw8Mvnk nàdwE3Npy chẳgw8Mvnk fwECYcrải c.sw8Mvnkốg dwE3Npcủa coVon ng'wECYcr, ewECYcrm wECYcrko thểw8Mvnk Vochịu đdwE3Npựg đdwE3Npc nữa..Vo nVoếu anVoh wECYcrcòn dwE3Npbỏ mwECYcrặc dwE3Npem nữadwE3Np Voem w8Mvnksẽ chdwE3Npết trcw8Mvnk" mặVot Voanh ngay!

 

- wECYcrLan w8MvnkLan, đừg.dwE3Np. dwE3Npđừg.. aw8Mvnknh.. dwE3Npanh.. dwE3Np- w8MvnkBởi vìw8Mvnk lạnw8Mvnkh cứgwECYcr nw8Mvnkên toànw8Mvnk thwECYcrân wECYcrtôi dwE3Nprun dwE3Nplên lậwECYcrp cập,wECYcr mw8Mvnkiệg cứgdwE3Np lạidwE3Np chảVo nwECYcrói rw8Mvnka lời.

 

Lúc nàyVo Lw8Mvnkan wECYcrLan dwE3Npmới w8Mvnkfát dwE3Nphiện w8Mvnkra làVo tôiVo w8Mvnkko w8Mvnkmặc áVoo, cdwE3Npô lầVon mòdwE3Np troVog wECYcrbóg đêmw8Mvnk w8Mvnkkéo tôdwE3Npi wECYcrvề giườg,wECYcr lấyVo cáVoi chăw8Mvnkn khoácwECYcr dwE3Nplên nwECYcrg' tôw8Mvnki rwECYcr' ngồwECYcri xuVoốg dwE3Npbên giườgdwE3Np cwECYcrạnh tôi.

 

- AndwE3Nph AwECYcrn, dwE3Npanh ngwECYcrồi w8Mvnkyên chw8Mvnko ấmVo w8Mvnkđi đãVo, w8Mvnkem cwECYcró chuyệVon muốVon dwE3Npnói dwE3Npvs w8Mvnkanh! wECYcr- LVoan VoLan đãw8Mvnk dwE3Npthôi kwECYcrhóc, wECYcrbình tĩnhwECYcr ngw8Mvnkồi đốiVo mặtdwE3Np vdwE3Nps tôi.

 

- VoLan LanwECYcr, Vocó chuyw8Mvnkện gw8Mvnkì thìwECYcr dwE3Npem cứw8Mvnk nów8Mvnki đi!Vo wECYcr- GiVoọg nów8Mvnki củawECYcr tôwECYcri ruVon rwECYcrun, vwECYcrừa nóVoi tôw8Mvnki wECYcrvừa mòw8Mvnk wECYcrtìm cVoái áow8Mvnk củadwE3Np mìnhw8Mvnk wECYcrở tw8Mvnkrên giườg.

 

- VoEm muốnVo anw8Mvnkh tậw8Mvnkn mắtw8Mvnk nhìndwE3Np tVohấy anw8Mvnkh Vocả andwE3Nph đãwECYcr giàdwE3Npy vòdwE3Np w8Mvnkem wECYcrntn. w8Mvnk- Lw8Mvnkan Law8Mvnkn dwE3Npvừa Vonói vừw8Mvnka bVoật dwE3Npđèn w8Mvnkbàn, Vocăn fònVog tốdwE3Npi dwE3Npom bỗgwECYcr chVoốc wECYcrság lên.

 

Tôi sữgwECYcr sờVo nhìVon LVoan LanVo. CôdwE3Np ấyVo đứgVo wECYcrtrc" mặtVo tôw8Mvnki cwECYcrởi sạw8Mvnkch wVoần áodwE3Np trêVon ngdwE3Np' mình,wECYcr ndwE3Npgay cw8Mvnkả ww8Mvnkần áw8Mvnko Volót cũgdwE3Np kwECYcro dwE3Npmặc, cơdwE3Np thểw8Mvnk trw8Mvnkần dwE3Nptrụi củawECYcr wECYcrcô w8Mvnkhiện dwE3Npra tdwE3Nprc" mắVot tôi.

 

Tôi kw8Mvnko dámwECYcr Vonhìn lâu,wECYcr vộw8Mvnkii vàgw8Mvnk ngoảVonh mặVot wECYcrđi cVohỗ kwECYcrhác, hdwE3Npốt hoảgdwE3Np nói:

 

- LadwE3Npn Law8Mvnkn, dwE3Npem.. eVom.. edwE3Npm lànVo dwE3Npcái Vogì thwECYcrế hả?

 

- EVom chw8Mvnkỉ muốVon đểVo cw8Mvnkho dwE3Npanh nhVoìn thấdwE3Npy wECYcrông adwE3Npnh trdwE3Npai kdwE3Npo wECYcr= cầmdwE3Np thw8Mvnkú củawECYcr dwE3Npanh đãwECYcr đwECYcrể lVoại nhữgdwE3Np dwE3Npgì wECYcrtrên ngw8Mvnk' dwE3Npem Vo! w8Mvnk- Gw8Mvnkiọg nóiVo củadwE3Np LawECYcrn LanvừaVo wECYcrnhư oádwE3Npn trVoách w8Mvnkvừa nw8Mvnkhư fẫnwECYcr nộ.

 

- LadwE3Npn Law8Mvnkn, đừg..w8Mvnk đừgwECYcr cw8Mvnkó nhưw8Mvnk vậy!dwE3Np Voa biếtwECYcr w8Mvnka dwE3Npcả cwECYcró lwECYcrỗi vwECYcrs edwE3Np! wECYcr- TôiVo kwECYcro wECYcrdám ndwE3Nphìn Law8Mvnkn Lan

 

- KwECYcrim Aw8Mvnkn, ndwE3Npếu nhw8Mvnkư aVonh lVoà đwECYcràn ônw8Mvnkg dwE3Npthì mw8Mvnkau dwE3Npngoảnh đầuVo lw8Mvnkại, mdwE3Npở w8Mvnkto mắVot mVoà nhìnVo cwECYcrho Vokĩ! dwE3Np- LawECYcrn dwE3NpLan gầnw8Mvnk nhdwE3Npư quwECYcrát lêndwE3Np Vovs tôi.

 

Tôi chVoầm chVoậm Vongoảnh đầuwECYcr lại,Vo từw8Mvnk twECYcrừ wECYcrhe Vohé mắw8Mvnkt. w8MvnkCảnh tưwECYcrợg tVorc" mw8Mvnkắt khVoiến Votôi cảnhwECYcr thầVoy ngẹdwE3Npt thở.

 

Nhữg đdwE3Npg' w8Mvnkcog đầywECYcr wếnwECYcr Vorũ trwECYcrên thânwECYcr hìndwE3Nph tw8Mvnkrần twECYcrrụi, wECYcrlàn dwE3Npda tw8Mvnkrơn lágw8Mvnk nhưwECYcr todwE3Npả wECYcrság dưwECYcrới áw8Mvnknh đèwECYcrn mờVo Voảo,mái tVoóc wECYcrdài đendwE3Np mw8Mvnkượt wECYcrxổ tudwE3Npng, buôgdwE3Np xVooã trênVo w8Mvnk2 bờwECYcr vaVoi trắgw8Mvnk ngwECYcrần, dwE3Npđôi mawECYcrắt wECYcrto lVoong wECYcrlanh trànw8Mvnk ndwE3Npgập nỗw8Mvnki uấtVo hận,Vo khuôw8Mvnkn mặtdwE3Np xinwECYcrh dwE3Npđẹp còdwE3Npn Vovươg lạidwE3Np Vo2 Vohàg lệ.w8Mvnk CVoó wECYcrlẽ wECYcrvì tâw8Mvnkm trạwECYcrg qádwE3Np fẫnVo uấwECYcrt nwECYcrên w8Mvnkngực côw8Mvnk đagwECYcr fậdwE3Npp fồnwECYcrg, tdwE3Npoàn thâwECYcrn Vonhư dwE3Nprun rẩy..

 

- VoA mởw8Mvnk tdwE3Npo mắdwE3Npt Vomà nhìnwECYcr, ởVo đây.dwE3Np. ởwECYcr dwE3Npđây.. wECYcrchỗ dwE3Npnày nữa..Vo nhìnw8Mvnk xew8Mvnkm gdwE3Npã w8Mvnksúc siwECYcrnh ấyVo đãVo làmwECYcr gdwE3Npì w8Mvnkvs emdwE3Np! Vo- LaVon LVoan kdwE3Npéo tadwE3Npy tôwECYcri chw8Mvnkỉ vàodwE3Np nhdwE3Npữg nơiw8Mvnk bVoị thươgdwE3Np trdwE3Npên ngVo' mìnhwECYcr, twECYcrôi cw8Mvnkó thVoể Vocảm nhVoận Vođc đôwECYcri dwE3Npbàn wECYcrtay mềmw8Mvnk mạidwE3Np củawECYcr cdwE3Npô dwE3Npko nwECYcrgừg ruwECYcrn rẩy.

 

Nhìn dwE3Nptheo ngónVo w8Mvnktay chỉwECYcr Vocủa côwECYcr, tVoôi códwE3Np tVohể nVohìn w8Mvnkthấy rwECYcrõ nhwECYcrữg vếtwECYcr bVoầm tdwE3Npím w8Mvnkkhắp tdwE3Nprên Vo2 bầudwE3Np ngựdwE3Npc đầyVo đwECYcrặn wECYcrvà dọwECYcrc wECYcr2 bắpw8Mvnk w8Mvnkđùi trắw8Mvnkg nõnVo nà,dwE3Np khVoắp nwECYcrg' Vocô chVoỗ w8Mvnkxanh chVoỗ wECYcrtím, chẳdwE3Npg cw8Mvnkần hỏiVo cũwECYcrg biếtnhữgwECYcr vếtwECYcr thươgVo trwECYcrên Vong' LwECYcran LdwE3Npan đềVou ldwE3Npà dVoo Voanh cVoả gwECYcrây raw8Mvnk. TôwECYcri cówECYcr tVohể w8Mvnktưởg tượgdwE3Np đVoc Vosự điwECYcrên cVouồg củwECYcra dwE3Npanh cảwECYcr lw8Mvnkúc giwECYcrày vòdwE3Np LadwE3Npn LawECYcrn vàw8Mvnk sVoự w8Mvnkđau đớVon cũgwECYcr nhw8Mvnkư Votủi nhụcwECYcr củaw8Mvnk côw8Mvnk khdwE3Npi fw8Mvnkải cắnVo răwECYcrg cwECYcrhịu đw8Mvnkựg sựwECYcr chàw8Mvnk đạpdwE3Np ấy.wECYcr ChẳgdwE3Np trácw8Mvnkh mwECYcrà giữaw8Mvnk đêmwECYcr kwECYcrhuya thandwE3Nph vắg,Vo LdwE3Npan LwECYcran lạiVo kêuVo lêVon thảmdwE3Np twECYcrhiết nhưw8Mvnk vậy.

 

- wECYcrLan wECYcrLan, Voanh ấy.w8Mvnk. Vo- TôidwE3Np nwECYcrhất twECYcrhời wECYcrnghẹn lw8Mvnkời kw8Mvnko biếtw8Mvnk Vofải nw8Mvnkói gì

 

- Aw8Mvnknh wECYcrta hoàdwE3Npn w8Mvnktoàn wECYcrko fVoải cw8Mvnkon nVog'! wECYcr- LVoan LVoan bưgVo Vomặt w8Mvnkkhóc nứdwE3Npc nw8Mvnkở, nhữdwE3Npg giọdwE3Npt ncwECYcr" mắdwE3Npt chwECYcrảy Vora ngoàwECYcri thdwE3Npeo kw8Mvnkẽ Votay cô.

 

- Law8Mvnkn LanVo, em..Vo! wECYcr- tdwE3Npôi thựw8Mvnkc sựw8Mvnk kwECYcro biếtVo w8Mvnkfải adwE3Npn dwE3Npủi wECYcrcô ấywECYcr ntw8Mvnkn nữa.

 

- wECYcrem dwE3Npđã chịuw8Mvnk đVoủ lắmwECYcr dwE3Npr', nếuVo cứw8Mvnk tidwE3Npếp twECYcrục nVotn ewECYcrm sVoẽ fw8Mvnkát điw8Mvnkên Vomất. RõdwE3Np wECYcrràg adwE3Npnh bidwE3Npết dwE3Nplà eVom w8Mvnkyêu wECYcranh, edwE3Npm w8Mvnkở w8Mvnklại đâydwE3Np cũgdwE3Np ldwE3Npà vwECYcrì dwE3Npanh dwE3Npmà! wECYcr- nhìndwE3Np LaVon LadwE3Npn đagw8Mvnk1 thưVoơg nhw8Mvnkư Vovậy dwE3Nptrog lòngw8Mvnk tôiVo cdwE3Npàg Vorối dwE3Npnhư w8Mvnktơ vò.

 

- LadwE3Npn LawECYcrn, anh..

 

- wECYcra đãwECYcr dwE3Nptừg nówECYcri sw8Mvnkẽ cdwE3Nphe chởVo chVoo ewECYcr, dwE3Npa cóVo tw8Mvnkhể wECYcrcứ gw8Mvnkiươg mắtVo nhìnwECYcr wECYcre dwE3Npbị ngwECYcr' dwE3Npta chàwECYcr đạpVo nhwECYcrư vậydwE3Np dwE3Npsao.. w8Mvnk- w8MvnkLan w8MvnkLan đadwE3Npg cwECYcrhất vw8Mvnkấn tôi.

 

Thấy wECYcrtôi ấpdwE3Np wECYcrúng mãiw8Mvnk chẳgwECYcr nóiwECYcr rdwE3Npa lw8Mvnkời, LadwE3Npn LwECYcran ldwE3Npại gụcdwE3Np mặtdwE3Np vàow8Mvnk w8Mvnkngực w8Mvnktôi oàVo khVoóc tuydwE3Npệt vọng.

 

Nhìn dwE3Npng' Vocon wECYcrgái đdwE3Npầy thươgw8Mvnk tídwE3Npch trcVo" mặt,wECYcr trdwE3Npái w8Mvnktim tôw8Mvnki wECYcrko kw8Mvnkhỏi đawECYcru đớn.w8Mvnk TôiVo nghiw8Mvnkến chặtwECYcr răgdwE3Np, trodwE3Npg đầdwE3Npu vụtdwE3Np dwE3Npqa Vo1 suw8Mvnky nghĩ.

 

- dwE3NpLan dwE3NpLan, dwE3Npa dwECYcrẫn dwE3Npe điw8Mvnk, dwE3Npđi w8Mvnkcàg xwECYcra cVoàg Votốt, wECYcrko wECYcrbjờ w8Mvnkway trw8Mvnkở wECYcrlại nữa!

 

Lan Lw8Mvnkan dwE3Npthôi khódwE3Npc, wECYcrngẩg đầu,Vo khuôVon Vomặt Voướt đẫmwECYcr ncwECYcr" mắw8Mvnkt nwECYcrghi hoặcwECYcr nhìdwE3Npn tôi:

 

- ThậwECYcrt ko?

 

Tôi gậtVo đầuVo chdwE3Npẳg cdwE3Nphút Vodo dự:

 

- TVohật, w8Mvnka sẽw8Mvnk dwE3Npdẫn Voe w8Mvnkchạy trốn!

 

..

 

Tôi wếtwECYcr địnhwECYcr w8Mvnksẽ wECYcrdẫn Law8Mvnkn LVoan chạyVo trdwE3Npốn, nhdwE3Npưg wECYcrvì chuw8Mvnkyện nàydwE3Np xVoảy rVoa qáVo độtVo ngộdwE3Npt, wECYcrko cówECYcr thwECYcrời giw8Mvnkan đểwECYcr wECYcrchuẩn bị.dwE3Np w8MvnkLan wECYcrLan trVoên wECYcrng' kVoo cwECYcró dwE3Np1 dwE3Npxu, cònVo wECYcrtôi cwECYcrhỉ Vocó vàwECYcri twECYcrrăm tiw8Mvnkền wECYcrtiêu vặw8Mvnkt hằVog ngày,wECYcr kwECYcro cw8Mvnkó dwE3Nptiền tdwE3Nphì chẳgdwE3Np tw8Mvnkhể chạywECYcr đdwE3Npc xw8Mvnka, hơnVo nữadwE3Np Votrời dwE3Npđã sáfwECYcr wECYcrr', Vogiờ wECYcrmà chạydwE3Np dwE3Nprất dễw8Mvnk bịw8Mvnk Vofát hiện.

 

Tôi liềwECYcrn w8Mvnkbàn bạcw8Mvnk vwECYcrs LVoan LwECYcran, đw8Mvnkợi twECYcrôi vàiwECYcr ngw8Mvnkày dwE3Npngĩ cádwE3Npch kiếmw8Mvnk wECYcrđc dwE3Np1 mVoón tiềndwE3Np lớnwECYcr wECYcrr' Vosẽ tìwECYcrm cVoơ hộiVo bdwE3Npỏ chVoạy. LwECYcran LVoan ngw8Mvnke w8Mvnkxog liềndwE3Np gậw8Mvnkt đwECYcrầu đồw8Mvnkg ýVo.Tôi giụcdwE3Np LadwE3Npn LadwE3Npn wECYcrmau wECYcrmau wECYcrtrở vềwECYcr w8Mvnkfòng aVonh cwECYcrả, w8Mvnkcô wECYcrôm dwE3Npchầm lwECYcrấy tôwECYcri, hdwE3Npôn tôiw8Mvnk sVoay đwECYcrắm rdwE3Np' mwECYcrới mặcVo lw8Mvnkại wầnVo áow8Mvnk vw8Mvnkà wECYcrđi rdwE3Npa nw8Mvnkgoài. TôiwECYcr nhìw8Mvnkn thewECYcro wECYcrqa kdwE3Nphe cw8Mvnkửa chwECYcro đếnwECYcr kw8Mvnkhi cáwECYcri bógwECYcr củawECYcr côVo kVohuất dwE3Npsau cánhw8Mvnk wECYcrcửa w8Mvnkgian fdwE3Npòng fíVoa tâyVo wECYcrmới yêw8Mvnkn tw8Mvnkâm w8Mvnktrở lạiw8Mvnk giườg.

 

Chiếc chădwE3Npn bôwECYcrg đw8Mvnkã chwECYcrẳg cdwE3Npòn hơidwE3Np Voấm nhdwE3Npưg dưw8Mvnkờg w8Mvnknhư dwE3Npvẫn cònwECYcr fw8Mvnkảg fấtwECYcr dwE3Npmùi hươgVo củawECYcr Lw8Mvnkan LaVon. TôVoi mdwE3Npình trdwE3Npần ôVom chặtVo Vocái chăndwE3Np vwECYcrào lòng,wECYcr ngồiwECYcr Vongây rVoa ởdwE3Np trw8Mvnkên giưVoờg w8Mvnknhư dwE3Np1 thdwE3Npằg khờ.Vo HdwE3Npồi lâdwE3Npu twECYcrôi nhớwECYcr nwECYcrhớ w8Mvnkra dwE3Npnhữg gìVo đwECYcrã nVoói vVos LawECYcrn Lan.

 

Giờ nghĩwECYcr dwE3Nplại màVo tw8Mvnkôi tVohấy cwECYcró đôdwE3Npi Vochút hốidwE3Np hận,w8Mvnk đágVo lẽw8Mvnk dwE3Npra tôiw8Mvnk dwE3Npko nênw8Mvnk Vohứa nhVoư vậyVo vVos LawECYcrn LandwE3Np.Tôi đồgwECYcr wECYcrý sẽdwE3Np dẫnwECYcr wECYcrLan LwECYcran dwE3Npcao chạdwE3Npy xdwE3Npa bVoay Vocũg cóVo ngĩawECYcr làVo tw8Mvnkôi đw8Mvnkã léwECYcrn lútwECYcr ănwECYcr w8Mvnkcắp wECYcrng' fụdwE3Np w8Mvnknữ mVoà aw8Mvnknh cảwECYcr đãwECYcr bỏVo tidwE3Npền rwECYcra mVoua về.w8Mvnk NếwECYcru nhdwE3Npư Votôi làdwE3Npm nhw8Mvnkư vậywECYcr tdwE3Nphật, tôwECYcri sdwE3Npẽ tdwE3Nprở Vothành kdwE3Npẻ Vofản wECYcrbội anVoh cả,dwE3Np thdwE3Npậm chíwECYcr cdwE3Npả Vocái gVoia đìnwECYcrh nw8Mvnkày. AwECYcrnh cảwECYcr Vosẽ kdwE3Npo Votha cdwE3Npho tdwE3Npôi, w8Mvnkbố mẹwECYcr cũdwE3Npg sVoẽ kdwE3Npo tw8Mvnkha tw8Mvnkhứ chwECYcro tôi.

 

Thế nw8Mvnkhưg dw8Mvnkù gìwECYcr tôiwECYcr w8Mvnkcũg đdwE3Npã hứwECYcra vVos LanLdwE3Npan rw8Mvnk', màVo wECYcrtôi lwECYcrại iwECYcru côVo ấdwE3Npy wECYcrđến nVohư vw8Mvnkậy, thựdwE3Npc sVoự tôikVoo thwECYcrể chịw8Mvnku đựgw8Mvnk đVoc việcdwE3Np aw8Mvnknh wECYcrcả hếtw8Mvnk lw8Mvnkần ndwE3Npày đếnwECYcr lầw8Mvnkn khácVo gw8Mvnkiày vòw8Mvnk w8Mvnkcô ấy.

 

Nếu đãwECYcr wwECYcrết địnhwECYcr nwECYcrhư w8Mvnkvậy rw8Mvnk' thwECYcrì Votôi buộcdwE3Np fwECYcrải Vothực hiệnVo lờiw8Mvnk dwE3Nphứa cw8Mvnkủa mìnhVo.Tôi kwECYcro thwECYcrể đVoể dwE3Npcho Law8Mvnkn LwECYcran màwECYcr tVoôi Voiu thưw8Mvnkơg fảiw8Mvnk dwE3Npthất vọw8Mvnkg, nhwECYcrư vậw8Mvnky sw8Mvnkẽ huỷVo hoạiw8Mvnk côw8Mvnk ấyVo. Nw8Mvnkếu nw8Mvnkhư tôVoi Vocứ ngâdwE3Npy dwE3Npdại bỏw8Mvnk mặcw8Mvnk sdwE3Npự sốgVo chếw8Mvnkt dwE3Npcủa VoLan Lw8Mvnkan w8Mvnkthì chắcdwE3Np dwE3Npchắn bệnVoh wECYcrcũ củaw8Mvnk Vocô sẽVo w8Mvnklại táidwE3Np fátwECYcr, thw8Mvnkậm chdwE3Npí cVoô sw8Mvnkẽ kwECYcro twECYcrhể sốgdwE3Np wECYcrtiếp dwE3Npđc nữa!

 

Muốn dVoẫn LdwE3Npan Law8Mvnkn wECYcrcao cw8Mvnkhạy Voxa bawECYcry dwE3Nptrc" wECYcrtiên fdwE3Npải kiếmw8Mvnk w8Mvnkđc Vo1 mVoón tiềnlớn.MwECYcrặc dVoù Voko w8Mvnkcần qádwE3Np nhiềuw8Mvnk nhw8Mvnkưg dwE3Npcũg fảw8Mvnki đủwECYcr lộVo wECYcrfí w8Mvnkđể chVoúg Votôi đếnwECYcr w8Mvnk1 nVoơi wECYcrthật Voxa. VoCó wECYcrthể Law8Mvnkn LawECYcrn wECYcrsẽ Vodẫn tw8Mvnkôi vwECYcrề Vonhà cw8Mvnkô ấy,w8Mvnk nhưdwE3Np vw8Mvnkậy tdwE3Nphì chúgdwE3Np tVoôi sdwE3Npẽ đw8Mvnkc w8Mvnkan toàndwE3Np. ChỉVo cw8Mvnkần wECYcrcólộ fí,dwE3Np bw8Mvnkc" tiếdwE3Npp tdwE3Npheo làwECYcr tìw8Mvnkm dwE3Npcơ hộdwE3Npi bVoỏ trốnVo. VoTôi thầmVo wECYcrmog mấywECYcr ngàywECYcr twECYcrới Voanh cảwECYcr đw8Mvnkừg ców8Mvnk về,wECYcr Voanh wECYcrcả dwE3Npko cVoó dwE3Npnhà sẽw8Mvnk w8Mvnkbớt đcVo Vo1 chVoút ngwECYcruy hiểm.dwE3Np w8MvnkĐang trầmw8Mvnk wECYcrngâm sudwE3Npy ngVohĩ thìVo dwE3Nptôi ngdwE3Npe thấydwE3Np cVoó tidwE3Npếg mẹw8Mvnk dwE3Npgọi wECYcrlên ănVo sáng.

 

Anh w8Mvnkcả kVoo Vocó nhw8Mvnkà, w8MvnkLan Law8Mvnkn cũgVo lwECYcrên w8Mvnkăn ságwECYcr chudwE3Npg wECYcrvs w8Mvnk2 wECYcrmẹ cow8Mvnkn tw8Mvnkôi. Bw8Mvnkốko muốnwECYcr ăndwE3Np nêVon vẫdwE3Npn dwE3Npchưa ddwE3Npậy, mẹwECYcr thwECYcrở ddwE3Npài dwE3Npbê wECYcrbát lw8Mvnkên dwE3Npr'lại dwE3Npngao ngdwE3Npán đdwE3Npặt bátw8Mvnk xuốg.

 

- AwECYcrn w8MvnkNhi, bốw8Mvnk cw8Mvnkon bệnw8Mvnkh lâuVo thếw8Mvnk Vomà dwE3Npko khỏVoi, bsdwE3Npĩ VoKim NhấtwECYcr Nw8Mvnkhủ w8Mvnkđã Vokê bnhdwE3Npiu wECYcrthuốc mwECYcrà mãiw8Mvnk vẫnwECYcr wECYcrko khỏi,dwE3Np khw8Mvnkó khăVon dwE3Nplắm dwE3Np2 w8Mvnkngày dwE3Nptrc" w8Mvnktinh thầwECYcrn củadwE3Np ôngw8Mvnk ấywECYcr mớVoi cdwE3Npó chwECYcrút biếndwE3Np dwE3Npchuyển thếVo mwECYcrà Voanh dwE3Npcả w8Mvnkcon lạidwE3Np dwE3Npbị c.sáw8Mvnkt dẫnwECYcr wECYcrđi. wECYcrCả ngVoày hww8Mvnka bốVo cwECYcron cw8Mvnkhẳg ăwECYcrn chútwECYcr gìVo, h.nawECYcri wECYcrcũg kdwE3Npo chịuwECYcr xuwECYcrốg giwECYcrườg, cwECYcrứ tVohế ndwE3Npày Vothì bwECYcriết làwECYcrm thếw8Mvnk nwECYcrào?- MẹVo buồdwE3Npn rwECYcrầu nói.

 

Tôi w8Mvnkbuôg bátw8Mvnk đũadwE3Np điw8Mvnk w8Mvnkvàotrog buồdwE3Npg thămVo bố.Vo BốVo nhắdwE3Npm mắw8Mvnkt nằVom iw8Mvnkm lìw8Mvnkm trêVon giườg,wECYcr Vohình nhưVo dwE3Nplà dwE3Npông đawECYcrg ngủdwE3Np rấwECYcrt sdwE3Npay. MẹVo điw8Mvnk dwE3Nptheo saVou tôdwE3Npi, w8Mvnklấy tVoay giậtwECYcr giậwECYcrt vạVot dwE3Npáo wECYcrtôi, Voliếc wECYcrtôi dwE3Np1 w8Mvnkcái Vora wECYcrý đừVog lVoàm fidwE3Npền wECYcrbố. w8MvnkTôi vVoốn địnhwECYcr nóVoi Vovs bw8Mvnkố vàiwECYcr câudwE3Np Vonhưg lờdwE3Npi vừawECYcr đếnw8Mvnk cdwE3Npổ Vohọg thdwE3Npì đãVo bVoị ngẹw8Mvnkn lạdwE3Npi r'.

 

Ra khỏiwECYcr fdwE3Npòng củaw8Mvnk bốwECYcr mẹVo, tw8Mvnkôi kw8Mvnkhe khdwE3Npẽ nw8Mvnkói vdwE3Nps mẹ:

 

- Mẹ,dwE3Np cowECYcrn w8Mvnkcó wwECYcren Vobsĩ w8MvnkThường ởdwE3Np b.wECYcrviện huyệdwE3Npn. Ôw8Mvnkng Voấy wECYcrlà b.sĩwECYcr dwE3Npgiỏi nhấtwECYcr ởwECYcr huyệnwECYcr Vonày đấy,wECYcr haVoy lwECYcrà đểdwE3Np w8Mvnkcon mờiwECYcr ôw8Mvnkng ấywECYcr đếnVo kVohám cdwE3Npho dwE3Npbố xeVom Vothế nào!

 

Mẹ ndwE3Npge rw8Mvnk' gậtwECYcr đầuwECYcr đVoồg ý.dwE3Np BàVo dwE3Npđi vàoVo Votrog fòndwE3Npg lấydwE3Np w8Mvnk1 xấpwECYcr Votiền dwECYcrày dwE3Npcộm đưaVo chVoo tôi

 

- w8MvnkAn NhdwE3Npi, cwECYcron wECYcrmau w8Mvnkmau w8Mvnkăn w8Mvnkság Vor' vw8Mvnkào w8Mvnkb.viện mờw8Mvnki b.sw8Mvnkĩ ThườgVo đếwECYcrn đâyw8Mvnk đidwE3Np! Cw8Mvnkho dVoù fảiwECYcr tiVoêu hVoao bnhiwECYcru tiền,dwE3Np chỉw8Mvnk cwECYcrần cVohữa khỏiw8Mvnk bệnhVo chdwE3Npo bốwECYcr cw8Mvnkon làVo đdwE3Npc! w8Mvnk- dwE3NpNói rwECYcr' Vomẹ nw8Mvnkhét Votiền dwE3Npvào tdwE3Npay tôwECYcri, cdwE3Npòn dặdwE3Npn dòVo tôidwE3Np Vonhớ mdwE3Npua cdwE3Nphút qdwE3Npà cádwE3Npp biếuVo bdwE3Np.sĩ Thường.

 

Ăn sÁgdwE3Np xw8Mvnkog, LaVon LdwE3Npan liếVoc tôiVo wECYcr1 cáiw8Mvnk rw8Mvnk' lẳgdwE3Np lặw8Mvnkng vềw8Mvnk fdwE3Npòng kdwE3Npo Vonói w8Mvnk1 lVoời. w8MvnkTôi đẩywECYcr xdwE3Npe đạdwE3Npp wECYcrra chuẩndwE3Np bịVo đdwE3Npi Volên huyVoện, lúcVo dwE3Npđến dwE3Npcửa, ngVooảnh đwECYcrầu lạidwE3Np nhìwECYcrn thấydwE3Np LadwE3Npn LadwE3Npn đagwECYcr đứgwECYcr dựaw8Mvnk cửaVo fòngdwE3Np nhìVon Votheo tdwE3Npôi. wECYcrTôi dwE3Npgật Vogật đầuVo wECYcrvs cdwE3Npô, w8MvnkLan LVoan liềndwE3Np xdwE3Npoay ndwE3Npg' dwE3Npđi vàoVo fòng.

 

Tôi Vora sứcdwE3Np nwECYcrhấn pêdwE3Np đan,w8Mvnk đwECYcrạp wECYcr1 mdwE3Npạch mấydwE3Np chwECYcrục cw8Mvnkây lênVo b.vw8Mvnkiện hwECYcruyện Vo. VừwECYcra gặpw8Mvnk đcdwE3Np b.sịVo ThườngwECYcr Votừ b.vw8Mvnkiện đwECYcri rdwE3Npa, wECYcrtôi vộidwE3Np vàgwECYcr cdwE3Nphạy đếndwE3Np chàodwE3Np hỏi

 

- BwECYcr.sĩ Thường,w8Mvnk cháVou đếdwE3Npn tìw8Mvnkm bwECYcr.sĩ wECYcrđây! BốdwE3Np cw8Mvnkháu bịdwE3Np bệnh,wECYcr bệnhwECYcr tVoình kháw8Mvnk ngVohiêm trọwECYcrng, chdwE3Npáu muốnw8Mvnk dwE3Npfiền b.sVoĩ đếVon nhwECYcrà chdwE3Npáu Vo1 chuVoyến dwE3Npkhám cVoho bốwECYcr cháuVo xew8Mvnkm thếdwE3Np nào!

 

Ông ddwE3Npo dựwECYcr Vo1 w8Mvnklát rwECYcr' nói:

 

- ChàngdwE3Np dwE3Nptrai, cậuw8Mvnk w8Mvnkcứ đạpdwE3Np dwE3Npxe vdwE3Npề w8Mvnktrc", tVoôi rấdwE3Npt tdwE3Nphuộc đgVo' w8Mvnkở thôw8Mvnkn cw8Mvnkậu, tôdwE3Npi fảwECYcri xửw8Mvnk líVo nVoốt wECYcrchút vdwE3Npiệc, dwE3Npxog việdwE3Npc w8Mvnktôi sẽdwE3Np đến!

 

Tôi cảdwE3Npm kdwE3Npích gậVot đầuVo w8Mvnkr' wECYcrđạp xwECYcre về,điVo Vo1 đoạnwECYcr xVoa Vor' Vovẫn dwE3Npnge cóVo ngdwE3Np' nw8Mvnkói chuyệnVo vdwE3Nps b.sVoĩ Thường.

 

- ViệnwECYcr trườgwECYcr, hdwE3Np.nai cVoon tdwE3Nprai việVon twECYcrrưởng lấydwE3Np vợw8Mvnk, ládwE3Npt nữawECYcr tôidwE3Np sẽwECYcr dwE3Npqa Vonhà ôVong uốw8Mvnkg rượVou hw8Mvnkỉ đấy!

 

Lúc đówECYcr tdwE3Npôi mớwECYcri dwE3Npbiết háowECYcr wECYcrra h.nadwE3Npi wECYcrlà ngàwECYcry vVoui dwE3Npcủa cwECYcron tw8Mvnkrai ôngVo, lúcVo nàywECYcr mdwE3Npà mờiw8Mvnk ôngVo ấwECYcry đếVon ndwE3Nphà dwE3Npmình Vokhám dwE3Npbệnh cdwE3Npho bốw8Mvnk mìnhw8Mvnk twECYcrhì thậtw8Mvnk lVoà kw8Mvnko wECYcrhợp. TVoôi chVoần chừVo Vo1 wECYcrlát dwE3Npr' wwECYcray lạiw8Mvnk tìmwECYcr ôVong, vốnwECYcr địwECYcrnh bảoVo ôwECYcrng đểwECYcr w8Mvnkhôm khwECYcrác đếndwE3Np khwECYcrám bwECYcrệnh wECYcrcho bốwECYcr twECYcrôi cũgw8Mvnk w8Mvnkđc nhưgVo wadwE3Npy lạdwE3Npi w8Mvnkđã kVoo thấw8Mvnky w8Mvnkbóng dágw8Mvnk ôdwE3Npng đâuwECYcr r'.

 

Về Vođến thw8Mvnkôn đãwECYcr hơdwE3Npn 10Voh sáVog, mẹw8Mvnk w8Mvnkđag đứgw8Mvnk wECYcrở Vocổg đợidwE3Np wECYcrtôi. NhwECYcrìn thấyw8Mvnk tVoôi vềwECYcr wECYcr1 mìdwE3Npnh, mẹdwE3Np sdwE3Npốt w8Mvnkruột hỏi:

 

- Aw8Mvnkn Nw8Mvnkhi, cwECYcró fảiwECYcr bwECYcr.sĩ ThườngwECYcr dwE3Npko Vochịu đếdwE3Npn ko?

 

Tôi xuốgdwE3Np wECYcrxe, lấydwE3Np taVoy ladwE3Npu Vomồ hwECYcrôi wECYcrtrên trándwE3Np wECYcrr' nóidwE3Np Vovs mẹ:

 

- dwE3NpMẹ w8Mvnkà, hwECYcr.nai lw8Mvnkà wECYcrngày cVoon trawECYcri b.swECYcrĩ ThườngVo lấw8Mvnky vợwECYcr, ngdwE3Npta cònVo Vobận chdwE3Npuyện hôdwE3Npn sựVo củVoa c.trVoai, cówECYcr thdwE3Npể kdwE3Npo đếndwE3Np Vođc wECYcrđâu ạ!

 

Mẹ tỏwECYcr wECYcrra rấtw8Mvnk thVoất vọng,Vo wECYcrủ Vorủ thwECYcreo tôiw8Mvnk vwECYcrào nhà,ĐiVo đdwE3Npến w8Mvnksân tôdwE3Npi ngóVo nghiêngVo w8Mvnk1 hồdwE3Npi Vor' hVoỏi mẹ:

 

- MẹwECYcr ơiVo, adwE3Npnh cw8Mvnkả đwECYcrã vềdwE3Np chw8Mvnkưa ạ?

 

- ChưwECYcra dwE3Npcon ạ,w8Mvnk cwECYcrũg wECYcrchẳg biếtdwE3Np Vođã cdwE3Npó chuyệnw8Mvnk dwE3Npgì nữa?

 

Hai mẹdwE3Np cow8Mvnkn đaw8Mvnkg nówECYcri chuew8Mvnky65n thìdwE3Np độtw8Mvnk nhiêdwE3Npn nVogoài cdwE3Npửa cóVo tiếgVo còiw8Mvnk wECYcrxe w8Mvnkinh ỏi,Vo tiếwECYcrp đódwE3Np tôiwECYcr dwE3Npnge tiếVog ndwE3Npg' hỏi:

 

- ĐâydwE3Np códwE3Np fw8Mvnkải lw8Mvnkà nhàdwE3Np củaVo KVoim QwECYcruý dwE3Npko ạ?

 

Nhận rVoa wECYcrtiếg Vocủa w8Mvnkb.sĩ TVohường, Votôi w8Mvnkvội Vovàng ddwE3Npựng xVoe vVoào w8Mvnk1 góVoc Vor' chạdwE3Npy w8Mvnkra dwE3Npnghênh đón.dwE3Np TVohật chdwE3Npẳg ngờwECYcr Vonhà b.dwE3Npsĩ cóchuyệnVo hỉwECYcr màw8Mvnk ônw8Mvnkg ấdwE3Npy wECYcrvẫn cwECYcrhịu đếnwECYcr khámVo bệnhwECYcr w8Mvnkcho bwECYcrố tôw8Mvnki, wECYcrhơn wECYcrnữa lạiVo còwECYcrn đếndwE3Np nhadwE3Npnh nhw8Mvnkư vậy.

 

Nhìn thấwECYcry ônVog, mdwE3Npẹ tw8Mvnkôi cdwE3Npảm kícdwE3Nph chw8Mvnkạy Vođến nắw8Mvnkm chwECYcrặt tadwE3Npy ôwECYcrng nói:

 

- B.sĩw8Mvnk wECYcrThường, hwECYcr.nai nhVoà ôdwE3Npng cówECYcr việcdwE3Np, saVoo ông..

 

Bsĩ ThườndwE3Npg lw8Mvnkên tiếdwE3Npg Vongắt lờidwE3Np mwECYcrẹ tôi,Vo vVoừa dwE3Npnói vừdwE3Npa w8Mvnkđi vdwE3Npào trog:

 

- Tw8Mvnkôi làbsĩ,w8Mvnk trwECYcrị w8Mvnkbệnh wECYcrcứu wECYcrng' w8Mvnkmới lVoà việcw8Mvnk wtrwECYcrọng nhất,Vo đVoừg wECYcrnói mấw8Mvnky lờiVo khádwE3Npch wECYcrsáo ấydwE3Np, đwECYcrể tôdwE3Npi Voxem bệnhw8Mvnk dwE3Nptình củawECYcr ôdwE3Npng ndwE3Nphà wECYcrntn đã!

 

Vào nw8Mvnkhà, bVosĩ Thưw8Mvnkờng hỏiVo đạiwECYcr khVoái wECYcrtình hìwECYcrnh wECYcrr' bắVot mạcwECYcrh cdwE3Npho bVoố tôiwECYcr, lVoại đwECYcrặt wECYcrống ndwE3Npge vàow8Mvnk ndwE3Npgực bốVo tVoôi kiểVom trwECYcra. Tw8Mvnkừ đầw8Mvnku đếnVo cuw8Mvnkối ônw8Mvnkg kVoo Vonói nửw8Mvnka lờiVo, SdwE3Npau Vokhi ktrwECYcra xw8Mvnkog cw8Mvnkho bốw8Mvnk tôidwE3Np, ôw8Mvnkng lw8Mvnkiền caVou wECYcrmày điVo rw8Mvnka ngoài.

 

- Kiw8Mvnkm dwE3NpAn, wECYcrtôi thấyw8Mvnk bdwE3Npố cậuw8Mvnk sứdwE3Npc dwE3Npkhoẻ Voko thànwECYcrh vấnw8Mvnk đềVo nhưVog tVoâm lw8Mvnkí thìdwE3Np Vocó bệnw8Mvnkh đấydwE3Np! VoCăn bệnhVo nàydwE3Np cw8Mvnkủa ôngwECYcr ấydwE3Np Volà dw8Mvnko tâdwE3Npm trạgw8Mvnk dwE3Npức Vochế trw8Mvnkog thờidwE3Np dwE3Npgian dàdwE3Npi khdwE3Npiến dwE3Npcho khdwE3Npí hudwE3Npyết dwE3Npko lưudwE3Np dwE3Npthôg, cwECYcrứ gặpw8Mvnk fảiwECYcr chuyVoển gdwE3Npì bựcdwE3Np bộw8Mvnki sẽw8Mvnk thàw8Mvnknh Vora ntw8Mvnknày. CwECYcrác ndwE3Npg' w8Mvnkko nênw8Mvnk làdwE3Npm chdwE3Npo ôndwE3Npg ấyw8Mvnk dwE3Nptức giw8Mvnkận, đauVo bdwE3Npuồn, nhấtVo ldwE3Npà đừgVo cVoho ônVog ấwECYcry dwE3Npbiết chuywECYcrện vủdwE3Npa anw8Mvnkh cảVo cVoậu, cwECYcrhỉ w8Mvnkcần ôndwE3Npg ấywECYcr w8Mvnkvui wECYcrvẻ thìdwE3Np bệnhdwE3Np w8Mvnknày sẽdwE3Np khỏi.

 

Tôi swECYcrẽ kêVo đơnVo wECYcrcho bốdwE3Np cậVou wECYcrtrc", wECYcrsau đówECYcr cVoậu nhớdwE3Np đưawECYcr ôndwE3Npg ấyVo đếVon bVoviện kw8Mvnktra lại,dwE3Np Votôi nghĩwECYcr dwE3Nplà kdwE3Npo cówECYcr wECYcrvấn đdwE3Npề gw8Mvnkì lớndwE3Np lắdwE3Npm đâu!

 

Mẹ tôwECYcri gậw8Mvnkt đầwECYcru liVoa lại,miệgwECYcr tVohở dw8Mvnkài nói:

 

- BwECYcrsĩ Thườw8Mvnkng dwE3Npnói kw8Mvnko w8Mvnksao, bệwECYcrnh cw8Mvnkủa nhàVo tôwECYcri rVoõ ràVog lwECYcrà ddwE3Npo bVouồn fwECYcriền wECYcrmà rwECYcra, muốndwE3Np đcwECYcr trVoị bệnhVo củdwE3Npa wECYcrông wECYcrấy cwECYcrhẳg fảiVo ldwE3Npà chuw8Mvnkyện dễwECYcr Vodàg đâu!

 

Bởi vw8Mvnkì bốVo tôwECYcri bwECYcriết bwECYcrí mậdwE3Npt vềw8Mvnk NgwECYcrôi mwECYcrô đVoá tw8Mvnkhế nêwECYcrn hw8Mvnkơn 2w8Mvnk0 nămVo dwE3Nptrc" Voanh Vocả bdwE3Npắt đầwECYcru khaVoi wECYcrthác wECYcrvàng, bwECYcrố twECYcrôi đwECYcrã mắcw8Mvnk fw8Mvnkải cw8Mvnkăn w8Mvnkbệnh w8Mvnknày, ldwE3Npúc wECYcrnào dwE3Npông cũgwECYcr Vonghĩ rằw8Mvnkg swECYcrớm muộnwECYcr dwE3Npgì nhwECYcrữg oaw8Mvnkn hồnw8Mvnk w8Mvnkở ngw8Mvnkôi mwECYcrộ đVoá cũgdwE3Np sw8Mvnkẽ đếnw8Mvnk gâVoy hoạw8Mvnk dwE3Npcho nhàw8Mvnk mình.w8Mvnk KdwE3Npết quảlàw8Mvnk aVonh twECYcrôi xảyVo rdwE3Npa chuw8Mvnkyện, dwE3Npbố càndwE3Npg cwECYcrhắc chắVon rằwECYcrg wECYcrđó làw8Mvnk báVoo ứw8Mvnkng đw8Mvnkối wECYcrvs anVoh Vocả. ThếVo w8Mvnknhưg dwE3Npanh cVoả wECYcr1 mdwE3Npực kVoo ngVoe lờVoi khuyênw8Mvnk cw8Mvnkan cVoủa bwECYcrố, vậw8Mvnkn twECYcriếp Votục kw8Mvnkhai wECYcrthác vàdwE3Npng dwE3Npở wECYcrđó ngầnVo ấwECYcry năVom trờwECYcri, w8Mvnkthế nêndwE3Np cũgw8Mvnk ngầndwE3Np w8Mvnkấy nămw8Mvnk dwE3Npmà trdwE3Npái tiVom bốw8Mvnk tVoôi kw8Mvnko đcw8Mvnk yêdwE3Npn w8Mvnkổn. w8MvnkĐến bVoây giw8Mvnkờ, vìdwE3Np chuyw8Mvnkện adwE3Npnh wECYcrcả bỏwECYcr tiềnwECYcr mwECYcrua vợVo khiếdwE3Npn chdwE3Npo cảwECYcr nhwECYcrà mấtVo mặt,w8Mvnk mdwE3Npà adwE3Npnh cảVo đw8Mvnkêm đêwECYcrm lạiw8Mvnk hVoành hạVo LdwE3Npan Law8Mvnkn đếnVo thdwE3Npừa sốw8Mvnkg dwE3Npthiếu chếtVo nwECYcrên Vobố tôiVo càgdwE3Np chẳgdwE3Np cóVo mw8Mvnkặt mũw8Mvnki dwE3Npnào gVoặp nw8Mvnkg' đời.

 

Bây giờ,Vo mỏw8Mvnk wECYcrvàg cw8Mvnkủa aVonh cảwECYcr đãdwE3Np đdwE3Npóg cửa,dwE3Np bốwECYcr w8Mvnktôi cuốiVo Vocùg dwE3Npcũg đcdwE3Np thdwE3Npở fw8Mvnkào nhdwE3Npẹ nhõmVo. Aw8Mvnknh cảw8Mvnk biếtdwE3Np dừw8Mvnkg taw8Mvnky đúwECYcrg lúcwECYcr, kdwE3Npo đVoộg cdwE3Nphạm tw8Mvnkới cácVo ow8Mvnkan hồnVo ởwECYcr ngôiw8Mvnk mộdwE3Np wECYcrđá nữadwE3Np nêwECYcrn cw8Mvnkó dwE3Nplẽ gwECYcria đìnhVo tw8Mvnkôi wECYcrcó w8Mvnkthể sốdwE3Npng bdwE3Npình yVoên w8Mvnkqa ngày.

 

Bởi vìVo chuyệVon cwECYcrủa LVoan w8MvnkLan nênw8Mvnk dwE3Npng' củaw8Mvnk đdwE3Npồn wECYcrc.sát w8Mvnkcó đếnwECYcr nhVoà tôi,Vo còVon dwECYcrặn dòVo aw8Mvnknh cVoả kwECYcro đcVo ngcdwE3Np. đwECYcrãi cwECYcrô dwE3Npấy. w8MvnkBố tưởwECYcrg rằgw8Mvnk sVoau dwE3Npkhi Law8Mvnkn LawECYcrn dwE3Npra việwECYcrn dwE3Npanh w8Mvnkcả w8Mvnksẽ thdwE3Npay đổiVo Vothái đw8Mvnkộ wECYcrvs côVo ấy,dwE3Np nàVoo ngờdwE3Np wECYcrbản tínhw8Mvnk khódwE3Np đổi,w8Mvnk anw8Mvnkh vẫw8Mvnkn Vohành hạVo LawECYcrn Law8Mvnkn nhwECYcrư vậy.wECYcr BốwECYcr tôiw8Mvnk nwECYcrge thấdwE3Npy tdwE3Npiếg gàw8Mvnko khócwECYcr củwECYcra LaVon LaVon mỗidwE3Np đêm,wECYcr trodwE3Npg lòngwECYcr lwECYcrại Vocảm tVohấy chuVoa xótdwE3Np, Voanh cảVo Votối qdwE3Npa lạdwE3Npi bdwE3Npị dwE3Npng' củaVo dwE3Npđồn c.Vosát wECYcrdẫn điw8Mvnk, tVorog dwE3Nplòng bốwECYcr vừaVo lVoo vừawECYcr giậndwE3Np, w8Mvnkvừa tứcdwE3Np vừVoa sợ,w8Mvnk bệnhwECYcr tìw8Mvnknh vwECYcrì vậyw8Mvnk mdwE3Npà càgwECYcr nặgdwE3Np hơn.

 

Chẳg mVoấy cVohốc đãVo đếw8Mvnkn gdwE3Npiữa trVoưa, b.sĩwECYcr ThườngwECYcr kháwECYcrm bdwE3Npệnh chVoo bốwECYcr tôidwE3Np wECYcrxog Voliền dwE3Npvội vãdwE3Np qdwE3Npuay vwECYcrề. CảwECYcr Votôi vVoà mẹdwE3Np đềudwE3Np biếtVo h.nwECYcrai nawECYcrh2 ôwECYcrng dwE3Npcó vw8Mvnkiệc ldwE3Npớn nêVon kVoo dVoám giVoữ ônwECYcrg lạiw8Mvnk ădwE3Npn cơm.

 

Sau kw8Mvnkhi b.sdwE3Npĩ dwE3NpThường đi,Vo w8Mvnkmẹ vw8Mvnkào ndwE3Nphà bwECYcrếp nấuw8Mvnk nướg,dwE3Np Law8Mvnkn dwE3NpLan nhânwECYcr wECYcrcơ hộiVo chạyw8Mvnk wECYcrqa fòw8Mvnkng dwE3Nptôi hỏidwE3Np kw8Mvnkhi nVoào mớiVo cdwE3Npó thểdwE3Np rVoa đVoi. Tw8Mvnkôi nódwE3Npi vdwE3Nps wECYcrcô ấyw8Mvnk rằw8Mvnkg twECYcriền mẹw8Mvnk đưaVo đểdwE3Np chữaw8Mvnk bdwE3Npệnh cw8Mvnkho bốw8Mvnk w8Mvnkvẫn dwE3Npchưa twECYcriêu bnhiVou, mVoặc dùVo w8Mvnkko dwE3Npnhiều nhưwECYcrg nówECYcri chw8Mvnkug dwE3Npcũg dwE3Npđủ tiềnwECYcr lộwECYcr fíwECYcr. NhVoưg wECYcrbjờ bốwECYcr đaVog ốmdwE3Np nhwECYcrư vậyVo, andwE3Nph cwECYcrả lạiVo kw8Mvnko cwECYcró nhàw8Mvnk, tdwE3Npôi nghw8Mvnkĩ w8Mvnkđợi vàiw8Mvnk hômdwE3Np chwECYcro bdwE3Npệnh Votình bốwECYcr thuyVoên giảmw8Mvnk Vor' w8Mvnksẽ dẫndwE3Np LawECYcrn Lw8Mvnkan chạydwE3Np trốn.

 

Lan VoLan nVoge xowECYcrg sốVot rwECYcruột dwE3Npđến fw8Mvnkát khóc.w8Mvnk CôVo dwE3Npnói aw8Mvnknh cảwECYcr kdwE3Npo dwE3Npcó nVohà mớiwECYcr làdwE3Np cwECYcrơ hộiw8Mvnk tốdwE3Npt đểwECYcr thow8Mvnkát thânwECYcr, wECYcrnếu ndwE3Nphư w8Mvnkanh cảwECYcr vềdwE3Np wECYcrr2, cwECYcró muốdwE3Npn tdwE3Nphoát khỏiVo wECYcrđây wECYcre rằgwECYcr cwECYcrhẳg dễVo dVoàg gì.

 

Cứ nhắwECYcrc Voanh cảwECYcr ldwE3Npà mặtwECYcr wECYcrLan wECYcrLan dwE3Npbiến sắc,Vo áVonh mắdwE3Npt sợwECYcr hãiVo dwE3Npnhư nhìdwE3Npn tdwE3Nphấy dwE3Npma Vowỷ, wECYcrtoàn tw8Mvnkhân w8Mvnkrun lêdwE3Npn cầmwECYcr cập.wECYcr TôdwE3Npi cúw8Mvnki đầudwE3Np ngdwE3Nphĩ Vongợi rVo' w8Mvnkhạ dwE3Npwết tâw8Mvnkm, wECYcrbảo LadwE3Npn LVoan rằw8Mvnkg ndwE3Npếu nhưw8Mvnk dwE3Nptối nVoay aw8Mvnknh w8Mvnkcả w8Mvnkko vềdwE3Np w8Mvnkthì tôw8Mvnki sw8Mvnkẽ ddwE3Npẫn aw8Mvnknh ấyw8Mvnk dwE3Npchạy tdwE3Nprốn. Saw8Mvnku đóVo tôw8Mvnki bảow8Mvnk VoLan wECYcrLan w8Mvnkvề fòngw8Mvnk wECYcrchuẩn bịdwE3Np, đeVom thew8Mvnko nhiềuwECYcr Vowần dwE3Npáo rw8Mvnkét, TôVoi còndwE3Np sợVo aw8Mvnknh cảwECYcr sẽVo trởwECYcr Vovề dwE3Npnên dwECYcrặn w8MvnkLan Law8Mvnkn wầnVo w8Mvnkáo chdwE3Npuẩn Vobị w8Mvnkxog fw8Mvnkải cấtwECYcr dwE3Npvào cVohỗ nVoào dwE3Npko bịwECYcr ngkhVoác Vofát Vohiện ra.

 

Tôi Vođã wếtw8Mvnk địnhw8Mvnk sẽVo Vodẫn LadwE3Npn VoLan dwE3Npbỏ tdwE3Nprốn, wECYcrhơn nwECYcrữa rấtVo dwE3Npcó thểdwE3Np lVoà sdwE3Npẽ bỏw8Mvnk trốwECYcrn tdwE3Npối nadwE3Npy, wECYcrtrog lògdwE3Np tVoôi độtwECYcr nw8Mvnkhiên wECYcrthấy rấtVo bấVot adwE3Npn, Votôi dwE3Nplo lw8Mvnkắg sVoau khwECYcri dwE3Npmình dwE3Npbỏ điVo thdwE3Npì bệnhdwE3Np tìnhw8Mvnk cw8Mvnkũa bốw8Mvnk sẽw8Mvnk nặgdwE3Np hơw8Mvnkn, Vocag2 dwE3Nplo chVoo wECYcrmẹ sẽdwE3Np rơiwECYcr vàwECYcro hàodwE3Npn wECYcrcảh khóVo xử.dwE3Np TôidwE3Np dẫVon LdwE3Npan Lw8Mvnkan đwECYcri rVo' anVoh cảw8Mvnk biw8Mvnkết đw8Mvnkc. sẽw8Mvnk hậndwE3Np thấVou dwE3Npxươg, liệuwECYcr anVoh w8Mvnkấy cówECYcr gâw8Mvnky chuyệVon vwECYcrs mẹwECYcr dwE3Npko nhỉ?TôVoi đw8Mvnki r'dwE3Np, chVoẳg bjờVo waVoy lwECYcrại căw8Mvnkn nwECYcrah2 nw8Mvnkày nữVoa, vw8Mvnkậy thìw8Mvnk mẹwECYcr tôw8Mvnki biếtdwE3Np wECYcrai chVoăm Vosóc đây?

 

nGHĨ đếnVo đâywECYcr troVog wECYcrlòg wECYcrtôi ldwE3Npại thấywECYcr w8Mvnkrất buồnVo fdwE3Npiền, chẳVog biếtwECYcr wECYcrnc" wECYcrmắt đãw8Mvnk chwECYcrảy w8Mvnkra Votừ dwE3Nplúc nàw8Mvnko. wECYcrLúc ăVon cwECYcrơm, w8MvnkLan LdwE3Npan đểw8Mvnk w8Mvnký thấdwE3Npy sắcVo mặtwECYcr tôidwE3Np w8Mvnkrất kdwE3Nphó coidwE3Np, ăndwE3Np xVoog Vocô lewECYcrn lVoén hỏiVo tw8Mvnkôi cówECYcr fwECYcrải tôiw8Mvnk đVoã thấydwE3Np w8Mvnkhối hdwE3Npận hdwE3Npay kow8Mvnk. Tôw8Mvnki Vocố nặnVo w8Mvnkra w8Mvnk1 w8Mvnknụ cVoười gượgwECYcr gạo,wECYcrlắc đầu.wECYcr LwECYcran LadwE3Npn mỉmw8Mvnk cườiw8Mvnk nhwECYcrìn w8Mvnktôi, nụw8Mvnk cwECYcrười wECYcrthật thêwECYcr lươg.

 

- ANVoh Anw8Mvnk, edwE3Npm đãw8Mvnk làmdwE3Np anhdwE3Npf ảiVo khówECYcr wECYcrxử rwECYcr', VoAnh cũgVo Voko cầnw8Mvnk vwECYcrì dwE3Npe mwECYcrà kdwE3Nphó w8Mvnkxử nhVoư vdwE3Npậy đâdwE3Npu, w8Mvnke kdwE3Npo muốnwECYcr nhìnw8Mvnk twECYcrhấy dwE3Npcái bộwECYcr dw8Mvnkạg nw8Mvnkày củVoa aw8Mvnk, wECYcrsau Vonày dwE3Npa w8Mvnkko cầndwE3Np wECYcrlo chw8Mvnko wECYcre dwE3Npđâu! w8Mvnk- LawECYcrn Law8Mvnkn mímw8Mvnk dwE3Npchặt wECYcrmội, ngw8Mvnkhẹn ndwE3Npgào nóiw8Mvnk rw8Mvnka wECYcrcâu nàw8Mvnky dwE3Npr' w8Mvnkway ngdwE3Np' bỏVo đi.

 

Tôi vw8Mvnkội vàw8Mvnkng dwE3Npkéo LdwE3Npan LadwE3Npn w8Mvnklại, nghẹdwE3Npn ngwECYcrào nói:

 

- LdwE3Npan LandwE3Np, edwE3Npm chớVo nghVoĩ dwE3Npnhiều, wECYcra cwECYcram tâmVo tìnw8Mvnkh nw8Mvnkguyện gVoiúp edwE3Np, vìdwE3Np dwE3Npe dwE3Npa chẳgwECYcr sợwECYcr dwE3Npgì hếtVo! CVohúg dwE3Npta đwECYcrã dwE3Npnói rVo', nwECYcrếu wECYcrnhư tốwECYcri dwE3Npnay anw8Mvnkh cảVo wECYcrko về,w8Mvnk đợVoi bốw8Mvnk mẹVo điVo ngw8Mvnkủ, wECYcre ởw8Mvnk tVorog fòndwE3Npg đợiw8Mvnk anh!

 

Lúc Vonày Law8Mvnkn LawECYcrn mớiw8Mvnk nwECYcrở nwECYcrụ cưw8Mvnkời. SaVou khwECYcri LadwE3Npn LadwE3Npn vềdwE3Np fòdwE3Npng w8Mvnkcủa anVoh cảVo, tôw8Mvnki đếndwE3Np fònVog khVoám củVoa b.sVoĩ KiwECYcrm NhấtVo TwECYcrhủ đw8Mvnkể dwE3Npmua thuwECYcrốc thwECYcreo đơnwECYcr củw8Mvnka b.Vosĩ ThưdwE3Npờng đw8Mvnkã kVoê. VoKhó khăVon lắmwECYcr mdwE3Npới thuywECYcrết Vofục đcw8Mvnk bw8Mvnkố tôiw8Mvnk uốgwECYcr thuốcw8Mvnk, xow8Mvnkg w8Mvnkxuôi tdwE3Npôi lwECYcrại ndwE3Npgồi nVoói cw8Mvnkhuyện fiếdwE3Npm vw8Mvnks wECYcrmẹ. VoCuối cùgwECYcr tôitrởVo vềwECYcr fòdwE3Npng chuẩndwE3Np bw8Mvnkị vàwECYcri chiVoếc áwECYcro Voấm, thấdwE3Npp w8Mvnkthỏm chờwECYcr đợVoi twECYcrrời tốidwE3Np. wECYcrTôi wECYcrthầm cwECYcrầu khấnw8Mvnk hàgw8Mvnk tdwE3Nprăm hàgVo dwE3Npnghìn lầdwE3Npn w8Mvnkở trw8Mvnkog ldwE3Npòng monwECYcrg w8Mvnksao Voanh cw8Mvnkả tdwE3Npối nawECYcry wECYcrđừg trởVo về

 

Chiều tốiw8Mvnk Vođột nhiênw8Mvnk ndwE3Npổi gdwE3Npió tw8Mvnko, bầuVo trdwE3Npời sầwECYcrm sậpwECYcr nw8Mvnkhư chuẩwECYcrn bịwECYcr đwECYcrổ sw8Mvnkập xw8Mvnkuốg đdwE3Npến w8Mvnknơi. MặcdwE3Np dw8Mvnkù thờiw8Mvnk dwE3Nptiết nàydwE3Np rấtdwE3Np códwE3Np lợidwE3Np cwECYcrho việcVo w8Mvnktrốn chạdwE3Npy cVoủa tôdwE3Npi wECYcrvà LaVon LadwE3Npn nhưgwECYcr tw8Mvnkrog dwE3Nplòng tôVoi lạiwECYcr cVoảm thấyVo vVoô cùgwECYcr dwE3Npcăg thẳg.dwE3Np dwE3NpCũg madwE3Npy dwE3Nplà w8Mvnkăn cơmw8Mvnk tốidwE3Np xwECYcrog màw8Mvnk anwECYcrhc Voa 3wECYcrvẫn chưwECYcra vềwECYcr, wECYcrxem rw8Mvnka h.naVoi awECYcrnh ấwECYcry wECYcrcũg sẽVo kdwE3Npo w8Mvnkvề nhà.

 

Tôi Vovs mwECYcrẹ lVoặg lẽwECYcr ngồw8Mvnki bVoên bốwECYcr wECYcr1 hồidwE3Np lâudwE3Np. BốVo Vocứ nhắVom mắtdwE3Np cVohẳg nódwE3Npi nửaVo lời,w8Mvnk mẹdwE3Np ủdwE3Np rủVo ngdwE3Npồi ởVo w8Mvnkđầu gwECYcriườg cũw8Mvnkg chẳwECYcrg w8Mvnklên tiếVog. KwECYcro khíw8Mvnk trowECYcrg Vofòng nhỏVo dwE3Npvo cw8Mvnkùg nwECYcrgột ngạVot, nặwECYcrg wECYcrnè. wECYcrTôi thấVop twECYcrhỏm nhìnwECYcr rwECYcra ngdwE3Npoài cửadwE3Np sổ,Vo kwECYcrhẽ kéwECYcro rèmVo cửaw8Mvnk nhìw8Mvnknr w8Mvnka ngoàiw8Mvnk. MâVoy mùw8Mvnk đãw8Mvnk chwECYcre kíndwE3Np w8Mvnknhựg ngôVoi swECYcrao lấpVo ldwE3Npánh trêw8Mvnkn bầdwE3Npu tVorời, khoảdwE3Npg dwE3Npsân twECYcrrc" w8Mvnknhà tốiVo wECYcrđen nVohư wECYcrmực, Votiếg gwECYcrió bấw8Mvnkc gàVoo rídwE3Npt đầyVo tw8Mvnkhe lươg.w8Mvnk CVoả thVoế giớVoi dườgdwE3Np nhw8Mvnkư w8Mvnkđag w8Mvnkchìm trdwE3Npog w8Mvnksự wECYcrtối twECYcrăm vVoà lạnhdwE3Np lẽo.wECYcr GiVoan nhàVo fíadwE3Np TâydwE3Np vVoẫn saáVog đèn,Vo tôiw8Mvnk biếtwECYcr Lw8Mvnkan LadwE3Npn đagdwE3Np dwE3Npở w8Mvnktrog fònw8Mvnkg sốtdwE3Np ruộtwECYcr đwECYcrợi tôi.

 

Ngoảnh w8Mvnkđầu lạidwE3Np nhìnwECYcr Vobố mw8Mvnkẹ, trodwE3Npg lògdwE3Np twECYcrôi lạiw8Mvnk wặnVo lw8Mvnkên nỗiw8Mvnk wECYcrđau xVoót xwECYcra. giữdwE3Npa cádwE3Npi mùdwE3Npa đôgVo rw8Mvnkét buốtw8Mvnk nàwECYcry tôVoi fảdwE3Npi dwE3Nptừ bdwE3Npỏ cdwE3Npha mẹwECYcr w8Mvnkở lạidwE3Np đểw8Mvnk dẫndwE3Np LdwE3Npan LawECYcrn w8Mvnkcao chạyw8Mvnk dwE3Npxa bayVo. dwE3NpThế nw8Mvnkhưg tôwECYcri lạiw8Mvnk kdwE3Npo thểVo nwECYcrói w8Mvnk1 lờiw8Mvnk cdwE3Npáo bidwE3Npệt vwECYcrs họwECYcr, thậmVo chíwECYcr kw8Mvnko thểw8Mvnk đểwECYcr họw8Mvnk biết.wECYcr TôVoi kVoo thVoể dwE3Npnào tưởgdwE3Np tượgdwE3Np rVoa w8Mvnkđc tâVom trạgwECYcr củawECYcr họwECYcr saw8Mvnku wECYcrkhi w8Mvnkfát hwECYcriện rVoa tôdwE3Npi vàwECYcr LawECYcrn wECYcrLan Vođã cw8Mvnkhạy trốnVo Vovs nVoahu. ChVoắc chdwE3Npắn wECYcrhọ sẽdwE3Np đauw8Mvnk wECYcrđớn wECYcrtột độ,Vo cwECYcrhắc chắdwE3Npn wECYcrsẽ gdwE3Npiận dữw8Mvnk mw8Mvnkắg chữiwECYcr tôi,dwE3Np bốdwE3Np dẵwECYcr dwE3Nptừg mắgVo aVonh cwECYcrả ldwE3Npà sVoúc Vosinh, cdwE3Npòn tôwECYcri, làmdwE3Np rw8Mvnka nhdwE3Npựg chuyệdwE3Npn nàydwE3Np rdwE3Np' tôiVo còVon chẳgdwE3Np bằgw8Mvnk laoìdwE3Np súdwE3Npc sinh.

 

Tôi Voở wECYcrtrog Vofòng Vobố mwECYcrẹ Vohơn Vo1 Votiếg Vođồg hw8Mvnkồ. Hìnhw8Mvnk nhưwECYcr bwECYcrố tôiw8Mvnk dwE3Npđã ngdwE3Npủ wECYcrsay rdwE3Np' nêw8Mvnkn thVoỉh thoảgdwE3Np còw8Mvnkn fwECYcrát rdwE3Npa tiếdwE3Npg ngdwE3Npáy dwE3Npkhe wECYcrkhẽ. VoMẹ tôw8Mvnki cw8Mvnkũg bắwECYcrt đầuwECYcr buồndwE3Np ngủ,giụdwE3Npc dwE3Nptôi vềwECYcr fòw8Mvnkng ndwE3Npgỉ ngVoơi. LúVoc tiw8Mvnkễn tdwE3Npôi rdwE3Npa cdwE3Npửa, mẹdwE3Np chw8Mvnkẳg nóiw8Mvnk chẳgVo rằgdwE3Np, wECYcrchỉ nhétVo vdwE3Npào túiwECYcr tôdwE3Npi dwE3Np1 cVoái twECYcrúi nVohỏ wECYcrsau đwECYcró wECYcrđẩy tôiw8Mvnk rVoa ngoàiwECYcr w8Mvnkcửa Vovà càidwE3Np Vothen Vocửa lại.

 

Trở vdwE3Npề fwECYcròng, twECYcrôi wECYcrvội vaw8Mvnkg2 w8Mvnkbật đèn,w8Mvnk lấyVo wECYcrcái túw8Mvnki nVohỏ dwE3Npmẹ vừaw8Mvnk dúiVo Vocho tôidwE3Np rw8Mvnkaxem, bênwECYcr trow8Mvnkg wECYcrlà dwE3Np1 xấpw8Mvnk nhựdwE3Npg Votờ wECYcrtiền lẻdwE3Np cw8Mvnkũ: 100w8Mvnk, wECYcr50, dwE3Np10, Vo5, 2Vo, wECYcr1 tệw8Mvnk.. đâywECYcr chínVoh dwE3Npal2 Vosố tiềnw8Mvnk mẹVo tícwECYcrh cw8Mvnkóp hànw8Mvnkg ngày.

 

Nhìn tw8Mvnkhấy xấpdwE3Np tiw8Mvnkền lw8Mvnkẻ nàydwE3Np bỗngdwE3Np nhdwE3Npiên w8Mvnknc" mdwE3Npắt tôdwE3Npi dwE3Nplại tuVoôn rw8Mvnkơi, TwECYcrôi hw8Mvnkiểu ngwECYcray dwE3Npra ýwECYcr củw8Mvnka mẹ,dwE3Np hodwE3Npá rw8Mvnka mẹwECYcr đdwE3Npã fátVo hiệnw8Mvnk w8Mvnkra chuyệnwECYcr tdwE3Npôi wECYcrvà Lw8Mvnkan wECYcrLan chw8Mvnkuẩn Vobị bVoỏ tw8Mvnkrốn, thVoế dwE3Npnên mẹdwE3Np mớiwECYcr đdwE3Npem tấtwECYcr cảdwE3Np Vosố tiềndwE3Np mdwE3Npà mVoẹ tíchVo w8Mvnkluỹ đcdwE3Np Volén lúdwE3Npt đưawECYcr chdwE3Npo wECYcrtôi vìdwE3Np sợwECYcr tôiwECYcr w8Mvnkxa nVoah2 w8Mvnkk Vocó tiềnw8Mvnk tiêuw8Mvnk. CwECYcrhính túw8Mvnki tiw8Mvnkền nàdwE3Npy đãwECYcr trởVo Vothành vVoị cdwE3Npứu tdwE3Npinh củVoa tw8Mvnkôi wECYcrtrong w8Mvnknhữg thaVog1 Vongày trwECYcrốn Vochạy sawECYcru dwE3Npnày Vo( cdwE3Npòn cóVo w8Mvnk1 chVouyện nữVoa mãVoi đếnwECYcr sw8Mvnkau khw8Mvnki bốVo tôidwE3Np Voqa đờw8Mvnki mẹwECYcr mớVoi nów8Mvnki dwE3Npvs tôi,wECYcr sw8Mvnkố tw8Mvnkiền Vo2.000 tệw8Mvnk màwECYcr dwE3Npmẹ đưaw8Mvnk wECYcrcho tôwECYcri đểVo đidwE3Np mờdwE3Npi bw8Mvnk.sĩ ThườwECYcrng đếdwE3Npn Vokhám bệndwE3Nph chwECYcro bVoố tôVoi hVoồi sVoag1 làVo ddwE3Npo bốdwE3Np bdwE3Npảo mẹVo đưaVo chw8Mvnko tw8Mvnkôi. BốdwE3Np cũgw8Mvnk hiểVou đcVo tâwECYcrm tưVo cdwE3Npũa tôidwE3Np dwE3Npnên đãwECYcr âmdwE3Np w8Mvnkthầm Vogiúp đỡ)

 

Tôi Vochờ đợidwE3Np wECYcrtrog thấpw8Mvnk thỏmdwE3Np vàwECYcr dwE3Nplo dwE3Npâu, wECYcrmãi mớiw8Mvnk Vođến nửw8Mvnka đêmw8Mvnk, nwECYcrhân ldwE3Npúc đêdwE3Npm khdwE3Npuya thanwECYcrh vắg,wECYcr tôwECYcri cwECYcrhạy swECYcrag wECYcrgọi Law8Mvnkn LwECYcran, TdwE3Nprc" kwECYcrhi đw8Mvnki, tôiVo ncw8Mvnk" mw8Mvnkắt lưwECYcrg tròwECYcrg wECYcrwì tVorc" cdwE3Npửa giwECYcran wECYcrnhà Vocủa bốdwE3Np mẹ,w8Mvnk dậpw8Mvnk đầudwE3Np cwECYcrúi w8Mvnklạy bốdwE3Np mdwE3Npẹ trow8Mvnkg tâmw8Mvnk trạw8Mvnkg hếtVo sứcdwE3Np nặwECYcrg nề.wECYcr SaVou dwE3Npđó tôiVo kéwECYcro VoLan dwE3NpLan Vora khỏwECYcri cdwE3Npửa rdwE3Np' nhw8Mvnkanh chwECYcróg biếnw8Mvnk dwE3Npmất trow8Mvnkg mànwECYcr đêm...