You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cnvcBả krT6uNnozo cónvcB ởzFpUAkYM rT6uNnoztrog đồnrT6uNnoz cảnhzFpUAkYM nvcBsát, tôinvcB liềnzFpUAkYM đạpnvcB xrT6uNnoze đếnzFpUAkYM rT6uNnozBV huyện.nvcB zFpUAkYMVừa nhìnvcBn thấyrT6uNnoz bsrT6uNnozĩ ThườnnvcBg zFpUAkYMtôi đnvcBã kzFpUAkYMéo ônzFpUAkYMg ấyrT6uNnoz rnvcBa rT6uNnoz1 gónvcBc hỏnvcBi rT6uNnozcó fảirT6uNnoz ônrT6uNnozg rT6uNnozấy nvcBđã nhờrT6uNnoz cảnzFpUAkYMh sátnvcB tớizFpUAkYM rT6uNnozbắt azFpUAkYMnh tôizFpUAkYM ko.

 

Ông rT6uNnozkinh ngnvcBạc hỏi:

 

- zFpUAkYMKim QurT6uNnozý xảrT6uNnozy rzFpUAkYMa zFpUAkYMchuyện gzFpUAkYMì rồi?

 

Tôi kểrT6uNnoz chuyrT6uNnozện arT6uNnoznh crT6uNnozả bịrT6uNnoz cảnhzFpUAkYM sánvcBt dnvcBẫn nvcBđi crT6uNnozho bszFpUAkYMĩ zFpUAkYMThường ngzFpUAkYMhe, ôrT6uNnozng ấnvcBy nzFpUAkYMge xzFpUAkYMog cườizFpUAkYM bảo:

 

- chàzFpUAkYMg trrT6uNnozai àrT6uNnoz, mấyrT6uNnoz nnvcBgày rT6uNnoztrc" cậurT6uNnoz rT6uNnozgọi điệnzFpUAkYM crT6uNnozho tnvcBôi nhờrT6uNnoz tôrT6uNnozi ngzFpUAkYMĩ cáchrT6uNnoz grT6uNnoziúp LnvcBan LazFpUAkYMn rT6uNnoznhưg đếnrT6uNnoz ginvcBờ zFpUAkYMtôi vzFpUAkYMẫn chzFpUAkYMưa nzFpUAkYMgĩ rT6uNnozra cáchrT6uNnoz rT6uNnozgì nvcBcả. CảnhnvcB snvcBát tnvcBìm arT6uNnoznh nvcBtrai nvcBcậu rT6uNnozcó thzFpUAkYMể lànvcB zFpUAkYMvì việcrT6uNnoz krT6uNnozhác, lzFpUAkYMàm sarT6uNnozo tônvcBi czFpUAkYMó thểnvcB zFpUAkYMbảo cảnhnvcB sánvcBt đếrT6uNnozn bắtrT6uNnoz zFpUAkYManh cậunvcB đc?

 

Bsĩ ThườngnvcB nvcBnói vzFpUAkYMs nvcBtôi nvcBlúc nvcBLan LarT6uNnozn nhậprT6uNnoz vizFpUAkYMện wzFpUAkYMả thựczFpUAkYM zFpUAkYMlà ônnvcBg ấynvcB đãzFpUAkYM nhờnvcB nvcB1 ngnvcB' bạnnvcB ởzFpUAkYM đồnnvcB cảnhrT6uNnoz snvcBát đếnnvcB nhàzFpUAkYM rT6uNnoznói chzFpUAkYMuyện vnvcBs zFpUAkYMbố mẹzFpUAkYM tôzFpUAkYMi. DnvcBo lúcrT6uNnoz ấnvcBy azFpUAkYMnh zFpUAkYMcả knvcBo czFpUAkYMó nhzFpUAkYMà rT6uNnoznên bọzFpUAkYMn họnvcB đãrT6uNnoz gọirT6uNnoz điệnzFpUAkYM chzFpUAkYMo arT6uNnoznh rT6uNnozcả, nrT6uNnozói rnvcBõ vrT6uNnozs anrT6uNnozh czFpUAkYMả bệnhzFpUAkYM tìnnvcBh củzFpUAkYMa rT6uNnozLan LannvcB, rT6uNnozdặn nvcBdò anzFpUAkYMh rT6uNnozấy nhấtzFpUAkYM nvcBđịnh fảirT6uNnoz đốizFpUAkYM rT6uNnozxử tốtrT6uNnoz vrT6uNnozs LrT6uNnozan LnvcBan, nếrT6uNnozu rT6uNnozko rT6uNnoz1 khrT6uNnozi rT6uNnozLan LrT6uNnozan zFpUAkYMxảy rzFpUAkYMa czFpUAkYMhuyện gnvcBì thrT6uNnozì czFpUAkYMảnh sátnvcB sẽrT6uNnoz szFpUAkYMờ đnvcBến chuyrT6uNnozện nvcBanh bỏzFpUAkYM tzFpUAkYMiền rnvcBa mnvcBua nvcBfụ nữzFpUAkYM rT6uNnozvề nvcBlàm vợ.zFpUAkYM nvcBBsĩ ThnvcBường crT6uNnozòn nóirT6uNnoz arT6uNnoznh nvcBcả nvcBquen biếtrT6uNnoz rấtrT6uNnoz nhzFpUAkYMiều rT6uNnozng' nvcBở đồnrT6uNnoz c.nvcBsát zFpUAkYMvà zFpUAkYMan ủzFpUAkYMi rT6uNnoztôi knvcBo rT6uNnoznên qzFpUAkYMá rT6uNnozlo lắng.

 

Bởi vìnvcB nvcBko bizFpUAkYMết anrT6uNnozh cảzFpUAkYM vrT6uNnozì snvcBao rT6uNnozmà lzFpUAkYMại bịrT6uNnoz nnvcBg' rT6uNnozcủa đồnzFpUAkYM c.sázFpUAkYMt nvcBbắt đinvcB nênnvcB tôzFpUAkYMi rT6uNnozcũg chẳgnvcB cònzFpUAkYM tzFpUAkYMâm rT6uNnoztrí nàorT6uNnoz mnvcBà nóinvcB chuyệnvcBn vrT6uNnozới ôngzFpUAkYM vềnvcB nvcBtình cảnhnvcB củrT6uNnoza rT6uNnozLan nvcBLan hiệnvcBn nvcBgiờ. zFpUAkYMTôi zFpUAkYMlên xrT6uNnoze đạprT6uNnoz đạprT6uNnoz thnvcBẳg zFpUAkYMvề nhà.zFpUAkYM SzFpUAkYMuốt đg'zFpUAkYM đizFpUAkYM tôzFpUAkYMi cứnvcB ngĩrT6uNnoz mãizFpUAkYM zFpUAkYMmà chzFpUAkYMẳg tzFpUAkYMhể nàozFpUAkYM hiểurT6uNnoz nổizFpUAkYM đnvcBag crT6uNnozó rT6uNnozchuyện gnvcBì xảyzFpUAkYM rT6uNnozra. ChnvcBỉ crT6uNnozó đirT6uNnozều trrT6uNnozog lònvcBng tôinvcB nvcBnhẹ nhõmnvcB hnvcBơn nhiềunvcB szFpUAkYMo nvcBvới lúcrT6uNnoz đến.nvcBAnh cảrT6uNnoz bzFpUAkYMị bắnvcBt chẳnvcBg zFpUAkYMcó lrT6uNnoziên zFpUAkYMwan gzFpUAkYMì đếnzFpUAkYM zFpUAkYMcuộc zFpUAkYMđiện rT6uNnozthoại tzFpUAkYMôi đrT6uNnozã gọinvcB rT6uNnozcho brT6uNnozsĩ ThườngnvcB mrT6uNnozấy hôrT6uNnozm trnvcBc", nóinvcB rT6uNnozcách zFpUAkYMkhác, anzFpUAkYMh cnvcBả rT6uNnozbị drT6uNnozẫn đnvcBi chưazFpUAkYM chắzFpUAkYMc gìnvcB đãrT6uNnoz lànvcB vìrT6uNnoz crT6uNnozhuyện củzFpUAkYMa rT6uNnozLan Lan.

 

Về tớizFpUAkYM nhàzFpUAkYM, trzFpUAkYMời rT6uNnozđã xrT6uNnozâm xzFpUAkYMẩm zFpUAkYMtối, trT6uNnozôi nzFpUAkYMói cnvcBho bốrT6uNnoz mẹrT6uNnoz biếttzFpUAkYM zFpUAkYMnhựg rT6uNnozgì đãnvcB nrT6uNnozge nzFpUAkYMgóng đzFpUAkYMc ởzFpUAkYM trnvcBên rT6uNnozhuyện, rT6uNnozđươg nrT6uNnozhiên lànvcB trT6uNnozôi zFpUAkYMđã zFpUAkYMgiấu zFpUAkYMchuyện đrT6uNnozi gặzFpUAkYMp zFpUAkYMbsĩ Thường.rT6uNnoz rT6uNnozBố mẹnvcB nzFpUAkYMge nórT6uNnozi annvcBh zFpUAkYMcả nvcBko fảirT6uNnoz zFpUAkYMvì bắzFpUAkYMt rT6uNnozvì chunvcByện củazFpUAkYM LazFpUAkYMn nvcBLan cũrT6uNnozg zFpUAkYMyên rT6uNnoztâm fầnvcBn zFpUAkYMnào. MẹzFpUAkYM ngnvcBhĩ c.sátrT6uNnoz dnvcBẫn anvcBnh nvcBcả nvcBđi lzFpUAkYMà vìrT6uNnoz nhnvcBữg chunvcByện rT6uNnozcó lrT6uNnoziên nvcBwan đzFpUAkYMến mỏnvcB vàrT6uNnozng, nhưzFpUAkYMg mỏnvcB vrT6uNnozàg củarT6uNnoz nvcBanh nvcBcả nvcBđã đórT6uNnozg cửanvcB knvcBo knvcBhai trT6uNnozhác nữrT6uNnoza rồi,rT6uNnoz trrT6uNnozên hầmzFpUAkYM mỏrT6uNnoz lnvcBàm gìnvcB czFpUAkYMòn chuyệnrT6uNnoz zFpUAkYMgì nữrT6uNnoza chứ?zFpUAkYM? LzFpUAkYMẽ nvcBnào rT6uNnozlà churT6uNnozyện rT6uNnozcó liênnvcB wanvcBn rT6uNnozđến vrT6uNnozụ mzFpUAkYMa wzFpUAkYMỷ xuấzFpUAkYMt hiệnrT6uNnoz zFpUAkYMlần trc"???

 

Bởi nvcBvì crT6uNnozái mỏrT6uNnoz vzFpUAkYMàg nvcBcủa arT6uNnoznh rT6uNnoznằm zFpUAkYMsâu zFpUAkYMtrog núrT6uNnozi, cázFpUAkYMch thônnvcB rT6uNnoztôi đếnnvcB zFpUAkYMhơn zFpUAkYM10 câyrT6uNnoz sốnvcB, nvcBhơn nữazFpUAkYM ởrT6uNnoz nơnvcBi đónvcB mớizFpUAkYM ầmrT6uNnoz ĩrT6uNnoz vụrT6uNnoz hrT6uNnozồn mzFpUAkYMa xunvcBất hiệnrT6uNnozchưa zFpUAkYMđc barT6uNnozo zFpUAkYMlâu nzFpUAkYMên bzFpUAkYMố mẹzFpUAkYM krT6uNnozo bảorT6uNnoz tnvcBôi zFpUAkYMlên hrT6uNnozầm mỏnvcB rT6uNnozcủa annvcBh rT6uNnozxem zFpUAkYMsao. ChúzFpUAkYMg tôinvcB đrT6uNnozành rT6uNnozfải ngrT6uNnozồi ởzFpUAkYM nhàrT6uNnoz chờzFpUAkYM đnvcBợi. NrT6uNnozếu nnvcBhư rT6uNnozanh czFpUAkYMả rT6uNnozko làrT6uNnozm gìzFpUAkYM fạmnvcB nvcBfáp zFpUAkYMthì c.srT6uNnozát nhấtzFpUAkYM địnhrT6uNnoz sẽnvcB fảinvcB đưazFpUAkYM azFpUAkYMnh về.

 

Lúc rT6uNnozmẹ manrT6uNnozg cơmzFpUAkYM rT6uNnoztối czFpUAkYMho LazFpUAkYMn nvcBLan zFpUAkYMcó nvcBngồi lạinvcB nvcB1 lánvcBt. TôrT6uNnozi krT6uNnozo biếtnvcB mẹzFpUAkYM đãzFpUAkYM nórT6uNnozi nhnvcBữg gìnvcB vrT6uNnozs nvcBLan LrT6uNnozan rT6uNnozmà zFpUAkYMcơm nzFpUAkYMc" mẹnvcB bêrT6uNnoz vrT6uNnozào LazFpUAkYMn LrT6uNnozan zFpUAkYMko hềnvcB độzFpUAkYMg đũa.

 

Đêm hôzFpUAkYMm nvcBđó, anzFpUAkYMh cảzFpUAkYM knvcBo trởnvcB về,zFpUAkYM tôinvcB nvcBcũg crT6uNnozả zFpUAkYMđêm krT6uNnozo chợzFpUAkYMp mắzFpUAkYMt, nvcBnằm tnvcBrên gzFpUAkYMiườg trnvcBằn trọzFpUAkYMc zFpUAkYMngĩ ngợinvcB lunnvcBg tungrT6uNnoz. GàzFpUAkYM gzFpUAkYMáy hồirT6uNnoz đầrT6uNnozu tiênnvcB tôrT6uNnozi rT6uNnozđã rT6uNnoznge trT6uNnozhấy tiếgnvcB rT6uNnozgõ cửarT6uNnoz krT6uNnozhe rT6uNnozkhẽ, tiếzFpUAkYMg zFpUAkYMgõ zFpUAkYMrất nhnvcBỏ nhưnvcBg nrT6uNnozge rấtnvcB zFpUAkYMrõ ràzFpUAkYMng trnvcBog đêmrT6uNnoz khnvcBuya thanzFpUAkYMh vắng.

 

- CốrT6uNnozc.. cốc..rT6uNnoz cốcrT6uNnoz nvcB- TiếnvcBg zFpUAkYMgõ cửnvcBa rấtnvcB đềnvcBu đặn,rT6uNnoz tôirT6uNnoz cảnhrT6uNnoz rT6uNnozgiác ngồirT6uNnoz dậnvcBy khỏinvcB gnvcBiườg, nnvcBhẹ nvcBnhàg hỏi:

 

- AnvcBi đấy?

 

- AnvcBnh AnzFpUAkYM, envcBm làzFpUAkYM LnvcBan LzFpUAkYMan rT6uNnozđây, mazFpUAkYMu mởrT6uNnoz cửazFpUAkYM cnvcBho rT6uNnozem đzFpUAkYMi !

 

Tôi lắnrT6uNnozg tarT6uNnozi nrT6uNnozge, zFpUAkYMđúg lnvcBà tiếgrT6uNnoz củarT6uNnoz rT6uNnozLan LarT6uNnozn rồi!rT6uNnoz LanvcBn rT6uNnozLan đếnrT6uNnoz tzFpUAkYMìm tnvcBôi gnvcBiờ nzFpUAkYMày cnvcBhắc làrT6uNnoz zFpUAkYMcó chzFpUAkYMuyện gấpzFpUAkYM gnvcBì r'rT6uNnoz. TnvcBôi lạnhzFpUAkYM tzFpUAkYMoát ngrT6uNnoz', vôizFpUAkYM vzFpUAkYMàng larT6uNnozo rT6uNnozra khỏirT6uNnoz grT6uNnoziườg, chẳgzFpUAkYM kịpzFpUAkYM mrT6uNnozặc ánvcBo lizFpUAkYMền cnvcBhạy rzFpUAkYMa mởzFpUAkYM cửa.

 

Lan LrT6uNnozan láczFpUAkYMh nzFpUAkYMg' rT6uNnozđi vàzFpUAkYMo fònrT6uNnozg tôizFpUAkYM, rT6uNnoz1 lnvcBuồg khrT6uNnozí lạzFpUAkYMnh thnvcBeo nvcBcô ùzFpUAkYMa rT6uNnozvào fònrT6uNnozg, tôizFpUAkYM lúrT6uNnozc nvcBấy cởinvcB tnvcBrần, trnvcBên ngrT6uNnoz' mzFpUAkYMặc độcnvcB zFpUAkYM1 cáizFpUAkYM wầnzFpUAkYM đùirT6uNnoz rùzFpUAkYMng mìnhzFpUAkYM mấnvcBy czFpUAkYMái lirT6uNnozền rT6uNnozvì lạnh.

 

- AzFpUAkYMnh nvcBAn, cứunvcB ezFpUAkYMm vớizFpUAkYM rT6uNnoz! zFpUAkYM- LzFpUAkYMan LrT6uNnozan vừnvcBa ôrT6uNnozm chầmzFpUAkYM lấzFpUAkYMy tnvcBôi đãzFpUAkYM zFpUAkYMkhóc nứzFpUAkYMc nở.

 

Tôi rT6uNnozchẳg cònnvcB ngnvcBĩ tớinvcB zFpUAkYMcái lạnhnvcB zFpUAkYMnữa. TrT6uNnozhò nvcBđầu nvcBnhìn rrT6uNnoza zFpUAkYMngoài, thnvcBấy girT6uNnozan zFpUAkYMnhà bốzFpUAkYM mnvcBẹ vẫnzFpUAkYM tắrT6uNnozt đènnvcB tốirT6uNnoz nvcBom tôinvcB mnvcBới yêrT6uNnozn târT6uNnozm đóngnvcB cửazFpUAkYM fònzFpUAkYMg lại.nvcB TrT6uNnozôi cốnvcB nrT6uNnozói thậtnvcB nnvcBhỏ vnvcBs LzFpUAkYMan LazFpUAkYMn lúzFpUAkYMc nàyzFpUAkYM đnvcBag khórT6uNnozc nứrT6uNnozc nởzFpUAkYM trorT6uNnozg lòngzFpUAkYM mình:

 

- nvcBSao erT6uNnozm lạnvcBi nvcBsag đâynvcB vàozFpUAkYM giờrT6uNnoz nnvcBày, bốzFpUAkYM mẹzFpUAkYM nhìnnvcB thrT6uNnozấy thì...

 

Còn czFpUAkYMhưa đểzFpUAkYM trT6uNnozôi rT6uNnoznói hếzFpUAkYMt thìnvcB zFpUAkYMLan LanvcBn rT6uNnozđã đẩyzFpUAkYM zFpUAkYMtôi rarT6uNnoz, gnvcBiọg ngẹzFpUAkYMn ngào:

 

- NhzFpUAkYMữg ngnvcBày zFpUAkYMthág nàrT6uNnozy chẳnvcBg zFpUAkYMfải zFpUAkYMc.sốg củazFpUAkYM nvcBcon ng'rT6uNnoz, nvcBem kzFpUAkYMo thểrT6uNnoz chịuzFpUAkYM đựrT6uNnozg nvcBđc nữa.rT6uNnoz. nếnvcBu azFpUAkYMnh czFpUAkYMòn rT6uNnozbỏ mrT6uNnozặc zFpUAkYMem nữnvcBa rT6uNnozem zFpUAkYMsẽ chnvcBết trzFpUAkYMc" mặrT6uNnozt nvcBanh ngay!

 

- zFpUAkYMLan LanvcBn, đừg..zFpUAkYM đừg.rT6uNnoz. annvcBh.. anhrT6uNnoz.. nvcB- BởinvcB rT6uNnozvì lạzFpUAkYMnh rT6uNnozcứg nrT6uNnozên tozFpUAkYMàn thânvcBn tônvcBi runvcBn rT6uNnozlên lậpzFpUAkYM cậpzFpUAkYM, minvcBệg zFpUAkYMcứg lạirT6uNnoz rT6uNnozchả nzFpUAkYMói nvcBra lời.

 

Lúc nzFpUAkYMày LnvcBan LanvcBn mớizFpUAkYM fátrT6uNnoz hrT6uNnoziện rT6uNnozra lànvcB trT6uNnozôi nvcBko mặrT6uNnozc áo,zFpUAkYM côzFpUAkYM lầnzFpUAkYM nvcBmò tronvcBg zFpUAkYMbóg đênvcBm rT6uNnozkéo nvcBtôi zFpUAkYMvề giườgrT6uNnoz, lấyrT6uNnoz czFpUAkYMái nvcBchăn khoácrT6uNnoz nvcBlên nzFpUAkYMg' tôirT6uNnoz zFpUAkYMr' nzFpUAkYMgồi xuốgrT6uNnoz bêrT6uNnozn gnvcBiườg cạnhzFpUAkYM tôi.

 

- AnzFpUAkYMh AzFpUAkYMn, azFpUAkYMnh ngồizFpUAkYM nvcByên chzFpUAkYMo ấnvcBm đinvcB đã,nvcB zFpUAkYMem córT6uNnoz chunvcByện muốnnvcB zFpUAkYMnói vzFpUAkYMs arT6uNnoznh! nvcB- LrT6uNnozan LazFpUAkYMn đãzFpUAkYM rT6uNnozthôi kzFpUAkYMhóc, bzFpUAkYMình tzFpUAkYMĩnh ngồirT6uNnoz đốinvcB zFpUAkYMmặt vnvcBs tôi.

 

- LanvcBn rT6uNnozLan, córT6uNnoz nvcBchuyện rT6uNnozgì thzFpUAkYMì ezFpUAkYMm nvcBcứ nórT6uNnozi nvcBđi! rT6uNnoz- GrT6uNnoziọg nóinvcB củzFpUAkYMa tôizFpUAkYM runvcBn zFpUAkYMrun, vừnvcBa nrT6uNnozói tôirT6uNnoz vừarT6uNnoz mnvcBò tìmnvcB cárT6uNnozi nvcBáo củnvcBa mrT6uNnozình ởzFpUAkYM trzFpUAkYMên giườg.

 

- zFpUAkYMEm muzFpUAkYMốn anrT6uNnozh tzFpUAkYMận mắnvcBt nhìrT6uNnozn tnvcBhấy annvcBh cảnvcB anzFpUAkYMh đzFpUAkYMã nvcBgiày rT6uNnozvò rT6uNnozem ntnnvcB. zFpUAkYM- LanvcBn LnvcBan vừnvcBa nvcBnói vừnvcBa bnvcBật đèzFpUAkYMn bànzFpUAkYM, rT6uNnozcăn frT6uNnozòng tốrT6uNnozi rT6uNnozom rT6uNnozbỗg cnvcBhốc nvcBság lên.

 

Tôi zFpUAkYMsữg sờrT6uNnoz nhìnzFpUAkYM LzFpUAkYMan nvcBLan. CôrT6uNnoz ấyrT6uNnoz đứgrT6uNnoz trnvcBc" mặtnvcB trT6uNnozôi crT6uNnozởi rT6uNnozsạch wầnzFpUAkYM nvcBáo rT6uNnoztrên nvcBng' mình,zFpUAkYM rT6uNnozngay rT6uNnozcả wnvcBần áonvcB lnvcBót cnvcBũg kzFpUAkYMo mặc,zFpUAkYM czFpUAkYMơ thrT6uNnozể trzFpUAkYMần trụinvcB nvcBcủa zFpUAkYMcô hiệnzFpUAkYM zFpUAkYMra tzFpUAkYMrc" mắrT6uNnozt tôi.

 

Tôi zFpUAkYMko dánvcBm nvcBnhìn lâunvcB, rT6uNnozvộii vàrT6uNnozg ngoảzFpUAkYMnh mzFpUAkYMặt zFpUAkYMđi chỗrT6uNnoz knvcBhác, hốtzFpUAkYM hoảgzFpUAkYM nói:

 

- zFpUAkYMLan LrT6uNnozan, em.nvcB. em.rT6uNnoz. nvcBem zFpUAkYMlàn cázFpUAkYMi gìzFpUAkYM thếzFpUAkYM hả?

 

- zFpUAkYMEm cnvcBhỉ munvcBốn nvcBđể chnvcBo anrT6uNnozh nhìnnvcB thấyzFpUAkYM ônrT6uNnozg anrT6uNnozh trarT6uNnozi zFpUAkYMko nvcB= cầzFpUAkYMm thúrT6uNnoz củrT6uNnoza anvcBnh zFpUAkYMđã đểzFpUAkYM lạirT6uNnoz rT6uNnoznhữg zFpUAkYMgì trnvcBên nzFpUAkYMg' erT6uNnozm rT6uNnoz! rT6uNnoz- GiọrT6uNnozg nzFpUAkYMói củarT6uNnoz LzFpUAkYMan LanvừzFpUAkYMa nvcBnhư nvcBoán tráchnvcB vzFpUAkYMừa nhrT6uNnozư zFpUAkYMfẫn nộ.

 

- LrT6uNnozan zFpUAkYMLan, đừg..rT6uNnoz đừnvcBg zFpUAkYMcó nvcBnhư nvcBvậy! rT6uNnoza nvcBbiết zFpUAkYMa cảnvcB córT6uNnoz lỗizFpUAkYM vzFpUAkYMs envcB! zFpUAkYM- TrT6uNnozôi zFpUAkYMko dnvcBám rT6uNnoznhìn LazFpUAkYMn Lan

 

- zFpUAkYMKim zFpUAkYMAn, nếzFpUAkYMu zFpUAkYMnhư rT6uNnozanh lànvcB rT6uNnozđàn rT6uNnozông thìzFpUAkYM rT6uNnozmau ngnvcBoảnh nvcBđầu zFpUAkYMlại, mởzFpUAkYM trT6uNnozo mzFpUAkYMắt mrT6uNnozà nhzFpUAkYMìn crT6uNnozho nvcBkĩ! zFpUAkYM- LazFpUAkYMn LanvcBn gầnnvcB nhưzFpUAkYM rT6uNnozquát lêzFpUAkYMn nvcBvs tôi.

 

Tôi chrT6uNnozầm chậmrT6uNnoz nzFpUAkYMgoảnh đầunvcB lạizFpUAkYM, từzFpUAkYM từzFpUAkYM hnvcBe nvcBhé mắt.nvcB CảnhrT6uNnoz tượgnvcB trnvcBc" zFpUAkYMmắt khiếnzFpUAkYM zFpUAkYMtôi cảnhnvcB thầynvcB zFpUAkYMngẹt thở.

 

Nhữg đgnvcB' rT6uNnozcog đầynvcB wếnvcBn rrT6uNnozũ trêrT6uNnozn thârT6uNnozn hìnhzFpUAkYM rT6uNnoztrần zFpUAkYMtrụi, lànnvcB nvcBda tnvcBrơn lágnvcB nhưnvcB trT6uNnozoả sárT6uNnozg dướirT6uNnoz árT6uNnoznh đèzFpUAkYMn zFpUAkYMmờ ảo,mrT6uNnozái tórT6uNnozc dàirT6uNnoz zFpUAkYMđen mượtnvcB xổnvcB tungzFpUAkYM, buôgrT6uNnoz xnvcBoã trT6uNnozrên nvcB2 zFpUAkYMbờ vrT6uNnozai trắgnvcB ngầnvcBn, nvcBđôi marT6uNnozắt rT6uNnozto rT6uNnozlong lnvcBanh trrT6uNnozàn ngậpzFpUAkYM nỗinvcB uấtnvcB hận,zFpUAkYM khzFpUAkYMuôn rT6uNnozmặt xrT6uNnozinh đẹpzFpUAkYM crT6uNnozòn vươgrT6uNnoz lzFpUAkYMại nvcB2 hàzFpUAkYMg lzFpUAkYMệ. nvcBCó lnvcBẽ vìzFpUAkYM tâmnvcB rT6uNnoztrạg qárT6uNnoz fẫnnvcB uấtzFpUAkYM nênvcBn nnvcBgực zFpUAkYMcô đrT6uNnozag fzFpUAkYMập fồnnvcBg, tnvcBoàn thânzFpUAkYM nzFpUAkYMhư rT6uNnozrun rẩy..

 

- zFpUAkYMA rT6uNnozmở tzFpUAkYMo mắtzFpUAkYM nvcBmà nrT6uNnozhìn, ởrT6uNnoz đâzFpUAkYMy.. ởrT6uNnoz đây.nvcB. chỗzFpUAkYM nàzFpUAkYMy nữa..rT6uNnoz nhrT6uNnozìn xerT6uNnozm gãzFpUAkYM súnvcBc sizFpUAkYMnh ấyrT6uNnoz đnvcBã lrT6uNnozàm gzFpUAkYMì nvcBvs rT6uNnozem! nvcB- rT6uNnozLan nvcBLan kézFpUAkYMo nvcBtay tnvcBôi chzFpUAkYMỉ vàozFpUAkYM rT6uNnoznhữg nzFpUAkYMơi bịnvcB rT6uNnozthươg trT6uNnozrên nrT6uNnozg' mìnvcBnh, tôinvcB czFpUAkYMó tnvcBhể cảmnvcB nhậnzFpUAkYM đczFpUAkYM rT6uNnozđôi bzFpUAkYMàn trT6uNnozay mềmnvcB mạirT6uNnoz củanvcB cônvcB rT6uNnozko ngnvcBừg zFpUAkYMrun rẩy.

 

Nhìn thnvcBeo ngzFpUAkYMón trT6uNnozay chỉzFpUAkYM củanvcB nvcBcô, rT6uNnoztôi córT6uNnoz rT6uNnozthể nhnvcBìn thấyzFpUAkYM rnvcBõ rT6uNnoznhữg vrT6uNnozết brT6uNnozầm tízFpUAkYMm zFpUAkYMkhắp rT6uNnoztrên nvcB2 bầzFpUAkYMu ngựrT6uNnozc đầyrT6uNnoz nvcBđặn zFpUAkYMvà rT6uNnozdọc zFpUAkYM2 bắpzFpUAkYM rT6uNnozđùi trắgrT6uNnoz zFpUAkYMnõn nà,nvcB knvcBhắp ngrT6uNnoz' rT6uNnozcô cnvcBhỗ xannvcBh cnvcBhỗ tímrT6uNnoz, chẳnvcBg cầnnvcB hỏrT6uNnozi cũgzFpUAkYM biếtnhữgzFpUAkYM vếtnvcB thnvcBươg zFpUAkYMtrên nrT6uNnozg' LarT6uNnozn LazFpUAkYMn đzFpUAkYMều làzFpUAkYM zFpUAkYMdo anrT6uNnozh cảrT6uNnoz grT6uNnozây rnvcBa. rT6uNnozTôi cónvcB thrT6uNnozể tưởgnvcB tưnvcBợg đcnvcB nvcBsự điênvcBn cnvcBuồg củazFpUAkYM anzFpUAkYMh cnvcBả lúzFpUAkYMc gizFpUAkYMày vnvcBò rT6uNnozLan nvcBLan vnvcBà sựzFpUAkYM đnvcBau đớnrT6uNnoz cũgnvcB nrT6uNnozhư tủirT6uNnoz nvcBnhục củanvcB cônvcB khrT6uNnozi zFpUAkYMfải cắnrT6uNnoz rT6uNnozrăg chịurT6uNnoz đựgzFpUAkYM zFpUAkYMsự crT6uNnozhà đạpzFpUAkYM nvcBấy. rT6uNnozChẳg tnvcBrách màrT6uNnoz giữarT6uNnoz đêrT6uNnozm khzFpUAkYMuya thanrT6uNnozh vắgrT6uNnoz, nvcBLan nvcBLan nvcBlại kzFpUAkYMêu lênrT6uNnoz thảmnvcB thiếtnvcB nhnvcBư vậy.

 

- LnvcBan LazFpUAkYMn, rT6uNnozanh ấy..nvcB rT6uNnoz- TôinvcB rT6uNnoznhất thzFpUAkYMời nrT6uNnozghẹn rT6uNnozlời rT6uNnozko biếtzFpUAkYM fảirT6uNnoz nóinvcB gì

 

- ArT6uNnoznh tnvcBa hzFpUAkYMoàn trT6uNnozoàn kzFpUAkYMo frT6uNnozải czFpUAkYMon ngrT6uNnoz'! nvcB- LanvcBn LnvcBan bnvcBưg zFpUAkYMmặt zFpUAkYMkhóc nứcnvcB nở,zFpUAkYM nrT6uNnozhữg rT6uNnozgiọt ncrT6uNnoz" mrT6uNnozắt chrT6uNnozảy zFpUAkYMra ngoàrT6uNnozi thrT6uNnozeo kẽzFpUAkYM tzFpUAkYMay cô.

 

- nvcBLan zFpUAkYMLan, em..zFpUAkYM! rT6uNnoz- nvcBtôi thựcrT6uNnoz snvcBự nvcBko bzFpUAkYMiết fảnvcBi arT6uNnozn ủirT6uNnoz rT6uNnozcô ấynvcB ntzFpUAkYMn nữa.

 

- envcBm zFpUAkYMđã chịunvcB đzFpUAkYMủ lắzFpUAkYMm zFpUAkYMr', nếurT6uNnoz nvcBcứ tirT6uNnozếp tụcnvcB rT6uNnozntn nvcBem rT6uNnozsẽ fnvcBát đzFpUAkYMiên mzFpUAkYMất. RõrT6uNnoz nvcBràg arT6uNnoznh biếtnvcB làzFpUAkYM erT6uNnozm yêzFpUAkYMu zFpUAkYManh, zFpUAkYMem ởrT6uNnoz lạirT6uNnoz đnvcBây cũgrT6uNnoz làzFpUAkYM vzFpUAkYMì rT6uNnozanh màrT6uNnoz! nvcB- nhìnzFpUAkYM LarT6uNnozn LnvcBan zFpUAkYMđag1 thươgrT6uNnoz zFpUAkYMnhư vậzFpUAkYMy trzFpUAkYMog lòzFpUAkYMng zFpUAkYMtôi càzFpUAkYMg rrT6uNnozối rT6uNnoznhư tơnvcB vò.

 

- LazFpUAkYMn LanvcBn, anh..

 

- rT6uNnoza đãnvcB nvcBtừg nvcBnói zFpUAkYMsẽ rT6uNnozche cnvcBhở chnvcBo ezFpUAkYM, nvcBa zFpUAkYMcó rT6uNnozthể cứnvcB nvcBgiươg mnvcBắt nhìnvcBn zFpUAkYMe bịrT6uNnoz ngnvcB' nvcBta rT6uNnozchà đạpzFpUAkYM nrT6uNnozhư vậyzFpUAkYM sanvcBo.. nvcB- zFpUAkYMLan zFpUAkYMLan zFpUAkYMđag chấtzFpUAkYM vấnnvcB tôi.

 

Thấy zFpUAkYMtôi ấpnvcB únnvcBg mãnvcBi chẳgrT6uNnoz nzFpUAkYMói rrT6uNnoza lời,nvcB LazFpUAkYMn LanvcBn zFpUAkYMlại gụczFpUAkYM mnvcBặt zFpUAkYMvào zFpUAkYMngực tôizFpUAkYM onvcBà khóczFpUAkYM tuyệrT6uNnozt vọng.

 

Nhìn ngrT6uNnoz' zFpUAkYMcon gázFpUAkYMi đầyrT6uNnoz rT6uNnozthươg tícnvcBh trT6uNnozrc" mặt,zFpUAkYM trázFpUAkYMi nvcBtim tzFpUAkYMôi rT6uNnozko krT6uNnozhỏi zFpUAkYMđau đớn.nvcB TôinvcB nzFpUAkYMghiến chặtnvcB rnvcBăg, zFpUAkYMtrog đầnvcBu nvcBvụt zFpUAkYMqa zFpUAkYM1 szFpUAkYMuy nghĩ.

 

- nvcBLan LzFpUAkYMan, rT6uNnoza dẫnrT6uNnoz rT6uNnoze rT6uNnozđi, rT6uNnozđi càzFpUAkYMg nvcBxa zFpUAkYMcàg trT6uNnozốt, rT6uNnozko brT6uNnozjờ wzFpUAkYMay trởnvcB lạnvcBi nữa!

 

Lan LanvcBn zFpUAkYMthôi knvcBhóc, ngzFpUAkYMẩg đầu,nvcB khuônvcBn rT6uNnozmặt ưzFpUAkYMớt đzFpUAkYMẫm nrT6uNnozc" mắtnvcB nghnvcBi hrT6uNnozoặc nnvcBhìn tôi:

 

- ThrT6uNnozật ko?

 

Tôi gậtzFpUAkYM đầnvcBu crT6uNnozhẳg chúnvcBt drT6uNnozo dự:

 

- ThrT6uNnozật, rT6uNnoza sẽrT6uNnoz dẫnzFpUAkYM zFpUAkYMe chạrT6uNnozy trốn!

 

..

 

Tôi wếtrT6uNnoz địzFpUAkYMnh sẽrT6uNnoz zFpUAkYMdẫn nvcBLan LrT6uNnozan chạrT6uNnozy trT6uNnozrốn, nnvcBhưg vìnvcB czFpUAkYMhuyện nvcBnày xảynvcB rT6uNnozra rT6uNnozqá độtzFpUAkYM ngột,zFpUAkYM nvcBko córT6uNnoz thờizFpUAkYM rT6uNnozgian đểnvcB nvcBchuẩn rT6uNnozbị. LanvcBn nvcBLan trênzFpUAkYM ngrT6uNnoz' knvcBo nvcBcó zFpUAkYM1 xurT6uNnoz, czFpUAkYMòn zFpUAkYMtôi chzFpUAkYMỉ nvcBcó vnvcBài trrT6uNnozăm tiềnnvcB tiêurT6uNnoz vặnvcBt hằrT6uNnozg ngày,rT6uNnoz nvcBko czFpUAkYMó tiềnnvcB tnvcBhì chrT6uNnozẳg thểrT6uNnoz chạyrT6uNnoz đzFpUAkYMc zFpUAkYMxa, hơnnvcB nữnvcBa trrT6uNnozời đzFpUAkYMã nvcBsáf rzFpUAkYM', grT6uNnoziờ mànvcB chạyrT6uNnoz rấtzFpUAkYM dzFpUAkYMễ bịzFpUAkYM fárT6uNnozt hiện.

 

Tôi liềzFpUAkYMn bnvcBàn brT6uNnozạc vnvcBs zFpUAkYMLan rT6uNnozLan, đrT6uNnozợi tnvcBôi vnvcBài nrT6uNnozgày ngzFpUAkYMĩ cáchrT6uNnoz kzFpUAkYMiếm đnvcBc zFpUAkYM1 mnvcBón tinvcBền lớnnvcB rT6uNnozr' sẽrT6uNnoz tìnvcBm nvcBcơ hrT6uNnozội bỏnvcB cnvcBhạy. nvcBLan nvcBLan rT6uNnoznge rT6uNnozxog lrT6uNnoziền gậtnvcB đầzFpUAkYMu đồgzFpUAkYM ý.TôinvcB giụcrT6uNnoz rT6uNnozLan zFpUAkYMLan rT6uNnozmau mnvcBau nvcBtrở vềzFpUAkYM fònnvcBg nvcBanh czFpUAkYMả, crT6uNnozô ômzFpUAkYM czFpUAkYMhầm lấnvcBy tôrT6uNnozi, hzFpUAkYMôn tôirT6uNnoz sazFpUAkYMy đắmnvcB rrT6uNnoz' mớinvcB mrT6uNnozặc zFpUAkYMlại wầzFpUAkYMn áorT6uNnoz vrT6uNnozà rT6uNnozđi rrT6uNnoza ngoàzFpUAkYMi. zFpUAkYMTôi nhrT6uNnozìn tzFpUAkYMheo zFpUAkYMqa kzFpUAkYMhe zFpUAkYMcửa cnvcBho nvcBđến kzFpUAkYMhi cáinvcB bnvcBóg củnvcBa nvcBcô knvcBhuất nvcBsau cánhzFpUAkYM cửazFpUAkYM gizFpUAkYMan fònvcBng fzFpUAkYMía tâyrT6uNnoz rT6uNnozmới zFpUAkYMyên rT6uNnoztâm tzFpUAkYMrở lạrT6uNnozi giườg.

 

Chiếc chănzFpUAkYM bzFpUAkYMôg đãnvcB chẳgzFpUAkYM còrT6uNnozn rT6uNnozhơi ấmnvcB nhưgrT6uNnoz dườgzFpUAkYM nrT6uNnozhư vẫrT6uNnozn cònnvcB fảgzFpUAkYM fấnvcBt nvcBmùi hươzFpUAkYMg zFpUAkYMcủa zFpUAkYMLan LannvcB. rT6uNnozTôi mìzFpUAkYMnh trầnzFpUAkYM nvcBôm chặnvcBt zFpUAkYMcái rT6uNnozchăn vànvcBo lòzFpUAkYMng, ngồinvcB zFpUAkYMngây rrT6uNnoza nvcBở trêrT6uNnozn giườgrT6uNnoz nzFpUAkYMhư nvcB1 tnvcBhằg khờ.zFpUAkYM HồirT6uNnoz lâunvcB tôzFpUAkYMi nzFpUAkYMhớ rT6uNnoznhớ zFpUAkYMra nhrT6uNnozữg zFpUAkYMgì rT6uNnozđã nóinvcB vnvcBs zFpUAkYMLan Lan.

 

Giờ nghĩzFpUAkYM lạizFpUAkYM mànvcB tôrT6uNnozi thrT6uNnozấy zFpUAkYMcó đôirT6uNnoz nvcBchút rT6uNnozhối hận,rT6uNnoz zFpUAkYMđág lẽzFpUAkYM rrT6uNnoza rT6uNnoztôi krT6uNnozo nêrT6uNnozn hứrT6uNnoza nhrT6uNnozư vậzFpUAkYMy vnvcBs LazFpUAkYMn Lan.TôirT6uNnoz đồgzFpUAkYM nvcBý sẽnvcB nvcBdẫn nvcBLan LarT6uNnozn nvcBcao nvcBchạy nvcBxa nvcBbay cnvcBũg nvcBcó zFpUAkYMngĩa lànvcB nvcBtôi đnvcBã lénrT6uNnoz lrT6uNnozút ărT6uNnozn crT6uNnozắp zFpUAkYMng' rT6uNnozfụ zFpUAkYMnữ rT6uNnozmà rT6uNnozanh rT6uNnozcả đrT6uNnozã brT6uNnozỏ tizFpUAkYMền rT6uNnozra munvcBa vnvcBề. NnvcBếu nhnvcBư nvcBtôi rT6uNnozlàm zFpUAkYMnhư vậyzFpUAkYM thậzFpUAkYMt, tôrT6uNnozi snvcBẽ trởnvcB tzFpUAkYMhành nvcBkẻ fảrT6uNnozn brT6uNnozội rT6uNnozanh crT6uNnozả, nvcBthậm rT6uNnozchí cảzFpUAkYM cáinvcB grT6uNnozia đìnhzFpUAkYM nàyrT6uNnoz. AzFpUAkYMnh crT6uNnozả sẽnvcB knvcBo tzFpUAkYMha crT6uNnozho tôirT6uNnoz, zFpUAkYMbố zFpUAkYMmẹ cũgzFpUAkYM sẽnvcB rT6uNnozko tzFpUAkYMha rT6uNnozthứ nvcBcho tôi.

 

Thế nhưgrT6uNnoz dùrT6uNnoz rT6uNnozgì nvcBtôi crT6uNnozũg nvcBđã hnvcBứa vrT6uNnozs LanLarT6uNnozn rnvcB', màzFpUAkYM tôzFpUAkYMi lạizFpUAkYM nvcBiu czFpUAkYMô ấyzFpUAkYM đếnzFpUAkYM nhnvcBư vậy,nvcB thựrT6uNnozc snvcBự tnvcBôiko thnvcBể rT6uNnozchịu đựnvcBg đzFpUAkYMc việcnvcB rT6uNnozanh zFpUAkYMcả hếrT6uNnozt lầnvcBn nàzFpUAkYMy đrT6uNnozến zFpUAkYMlần krT6uNnozhác ginvcBày vnvcBò cnvcBô ấy.

 

Nếu đãrT6uNnoz wếnvcBt đnvcBịnh nhưzFpUAkYM vậyzFpUAkYM rnvcB' tzFpUAkYMhì nvcBtôi bnvcBuộc rT6uNnozfải thzFpUAkYMực hiệnvcBn lờizFpUAkYM hứzFpUAkYMa củazFpUAkYM rT6uNnozmình.Tôi krT6uNnozo thnvcBể đrT6uNnozể zFpUAkYMcho LnvcBan LanvcBn zFpUAkYMmà tôirT6uNnoz nvcBiu thươgrT6uNnoz fảirT6uNnoz rT6uNnozthất vọgnvcB, nhrT6uNnozư vậynvcB sẽrT6uNnoz hzFpUAkYMuỷ horT6uNnozại côrT6uNnoz ấy.zFpUAkYM NrT6uNnozếu nrT6uNnozhư tôzFpUAkYMi nvcBcứ ngâynvcB nvcBdại bzFpUAkYMỏ mặnvcBc sựzFpUAkYM srT6uNnozốg zFpUAkYMchết zFpUAkYMcủa LrT6uNnozan LazFpUAkYMn thìrT6uNnoz chzFpUAkYMắc crT6uNnozhắn bệnhnvcB cũnvcB củnvcBa côrT6uNnoz sẽzFpUAkYM lạizFpUAkYM rT6uNnoztái fzFpUAkYMát, trT6uNnozhậm crT6uNnozhí cônvcB sẽrT6uNnoz knvcBo tzFpUAkYMhể rT6uNnozsốg tiếpnvcB rT6uNnozđc nữa!

 

Muốn dẫnnvcB nvcBLan LnvcBan cazFpUAkYMo chạyzFpUAkYM xzFpUAkYMa zFpUAkYMbay trrT6uNnozc" tizFpUAkYMên frT6uNnozải kiếmzFpUAkYM zFpUAkYMđc zFpUAkYM1 mnvcBón tnvcBiềnlớn.Mặc dnvcBù krT6uNnozo cầnnvcB nvcBqá nzFpUAkYMhiều nhưnvcBg cnvcBũg nvcBfải đủrT6uNnoz lộnvcB fínvcB đểzFpUAkYM chúgzFpUAkYM zFpUAkYMtôi đếnzFpUAkYM zFpUAkYM1 rT6uNnoznơi thậtnvcB xzFpUAkYMa. CnvcBó rT6uNnozthể LarT6uNnozn nvcBLan nvcBsẽ dẫzFpUAkYMn tôrT6uNnozi vềrT6uNnoz nhnvcBà cônvcB rT6uNnozấy, nhưzFpUAkYM vậyzFpUAkYM thrT6uNnozì zFpUAkYMchúg tônvcBi nvcBsẽ nvcBđc rT6uNnozan toàrT6uNnozn. CzFpUAkYMhỉ cầzFpUAkYMn cólrT6uNnozộ fízFpUAkYM, rT6uNnozbc" tiếpzFpUAkYM thenvcBo lnvcBà tìmzFpUAkYM czFpUAkYMơ hzFpUAkYMội bỏrT6uNnoz trốn.nvcB zFpUAkYMTôi tnvcBhầm mrT6uNnozog mấyzFpUAkYM ngrT6uNnozày tớzFpUAkYMi anvcBnh cảzFpUAkYM rT6uNnozđừg rT6uNnozcó vnvcBề, anvcBnh nvcBcả nvcBko nvcBcó nhzFpUAkYMà nvcBsẽ rT6uNnozbớt đzFpUAkYMc zFpUAkYM1 chzFpUAkYMút nnvcBguy hiểm.nvcB ĐnvcBang trzFpUAkYMầm nnvcBgâm nvcBsuy nghzFpUAkYMĩ thnvcBì nvcBtôi nnvcBge nvcBthấy cózFpUAkYM trT6uNnoziếg nvcBmẹ gọrT6uNnozi lênnvcB ănvcBn sáng.

 

Anh cảnvcB kzFpUAkYMo zFpUAkYMcó nhàrT6uNnoz, rT6uNnozLan LarT6uNnozn nvcBcũg lnvcBên ănrT6uNnoz srT6uNnozág chnvcBug vnvcBs zFpUAkYM2 mrT6uNnozẹ nvcBcon tôrT6uNnozi. BốkozFpUAkYM muốnvcBn ărT6uNnozn nrT6uNnozên vẫnzFpUAkYM czFpUAkYMhưa rT6uNnozdậy, mẹnvcB zFpUAkYMthở drT6uNnozài bêzFpUAkYM brT6uNnozát lêrT6uNnozn r'lạirT6uNnoz nrT6uNnozgao nzFpUAkYMgán đặtnvcB bátzFpUAkYM xuốg.

 

- zFpUAkYMAn NhizFpUAkYM, bzFpUAkYMố rT6uNnozcon bệnhnvcB nvcBlâu rT6uNnozthế mzFpUAkYMà krT6uNnozo khỏzFpUAkYMi, rT6uNnozbsĩ KirT6uNnozm NhấtnvcB NhủrT6uNnoz đãnvcB kzFpUAkYMê bnhirT6uNnozu trT6uNnozhuốc mrT6uNnozà mãzFpUAkYMi vnvcBẫn krT6uNnozo khrT6uNnozỏi, khnvcBó nvcBkhăn zFpUAkYMlắm nvcB2 ngàyzFpUAkYM trcrT6uNnoz" trT6uNnozinh tzFpUAkYMhần củazFpUAkYM ônvcBng ấynvcB mzFpUAkYMới rT6uNnozcó zFpUAkYMchút rT6uNnozbiến churT6uNnozyển thrT6uNnozế mrT6uNnozà annvcBh crT6uNnozả zFpUAkYMcon rT6uNnozlại bịrT6uNnoz c.srT6uNnozát dẫnvcBn đzFpUAkYMi. CảrT6uNnoz nnvcBgày rT6uNnozhwa bốzFpUAkYM corT6uNnozn chẳgzFpUAkYM ănzFpUAkYM chútrT6uNnoz zFpUAkYMgì, zFpUAkYMh.nai czFpUAkYMũg kzFpUAkYMo chịzFpUAkYMu xuốgzFpUAkYM gnvcBiườg, zFpUAkYMcứ thrT6uNnozế nàyrT6uNnoz thìnvcB biếtnvcB lrT6uNnozàm zFpUAkYMthế nàozFpUAkYM?- MẹnvcB bnvcBuồn nvcBrầu nói.

 

Tôi buôgnvcB rT6uNnozbát đũanvcB đzFpUAkYMi vàotrrT6uNnozog bzFpUAkYMuồg zFpUAkYMthăm bố.zFpUAkYM rT6uNnozBố nhắmrT6uNnoz mắtzFpUAkYM nằmrT6uNnoz zFpUAkYMim zFpUAkYMlìm zFpUAkYMtrên zFpUAkYMgiườg, hìnhzFpUAkYM nnvcBhư lànvcB rT6uNnozông đazFpUAkYMg ngủrT6uNnoz rấrT6uNnozt sarT6uNnozy. MẹrT6uNnoz rT6uNnozđi thrT6uNnozeo sarT6uNnozu tôi,zFpUAkYM lấyzFpUAkYM tnvcBay zFpUAkYMgiật giậtrT6uNnoz vnvcBạt ázFpUAkYMo nvcBtôi, liếnvcBc tôzFpUAkYMi zFpUAkYM1 cázFpUAkYMi rnvcBa ýrT6uNnoz đrT6uNnozừg zFpUAkYMlàm fiềnnvcB bzFpUAkYMố. TôizFpUAkYM vốnvcBn địnhrT6uNnoz nzFpUAkYMói vrT6uNnozs rT6uNnozbố vnvcBài cârT6uNnozu zFpUAkYMnhưg lờizFpUAkYM vừazFpUAkYM đếzFpUAkYMn cổrT6uNnoz họrT6uNnozg tnvcBhì đãzFpUAkYM zFpUAkYMbị ngẹnnvcB lạizFpUAkYM r'.

 

Ra rT6uNnozkhỏi fòngzFpUAkYM zFpUAkYMcủa nvcBbố mẹ,zFpUAkYM rT6uNnoztôi knvcBhe khẽnvcB rT6uNnoznói nvcBvs mẹ:

 

- nvcBMẹ, cnvcBon córT6uNnoz wenvcBn brT6uNnozsĩ rT6uNnozThường nvcBở b.việnrT6uNnoz hnvcBuyện. zFpUAkYMÔng zFpUAkYMấy lrT6uNnozà zFpUAkYMb.sĩ gizFpUAkYMỏi nhấtnvcB ởnvcB huyệrT6uNnozn nrT6uNnozày đấy,zFpUAkYM hzFpUAkYMay làrT6uNnoz đểnvcB rT6uNnozcon mrT6uNnozời ôrT6uNnozng ấynvcB đếzFpUAkYMn krT6uNnozhám nvcBcho bốzFpUAkYM xenvcBm thếrT6uNnoz nào!

 

Mẹ zFpUAkYMnge rzFpUAkYM' gzFpUAkYMật đầzFpUAkYMu đồgzFpUAkYM ý.zFpUAkYM BàzFpUAkYM đzFpUAkYMi vzFpUAkYMào tronvcBg zFpUAkYMfòng lấrT6uNnozy zFpUAkYM1 xnvcBấp zFpUAkYMtiền zFpUAkYMdày cnvcBộm đrT6uNnozưa nvcBcho tôi

 

- AnvcBn NhirT6uNnoz, corT6uNnozn mrT6uNnozau mazFpUAkYMu ănvcBn ságrT6uNnoz rrT6uNnoz' vàonvcB b.việrT6uNnozn mờinvcB b.nvcBsĩ nvcBThườg đếnrT6uNnoz đzFpUAkYMây zFpUAkYMđi! ChzFpUAkYMo dnvcBù fảizFpUAkYM trT6uNnoziêu nvcBhao bzFpUAkYMnhiu tizFpUAkYMền, chrT6uNnozỉ zFpUAkYMcần chữanvcB zFpUAkYMkhỏi bệnzFpUAkYMh chrT6uNnozo brT6uNnozố crT6uNnozon lrT6uNnozà đcnvcB! zFpUAkYM- rT6uNnozNói rzFpUAkYM' mẹzFpUAkYM nhnvcBét tnvcBiền vrT6uNnozào nvcBtay tzFpUAkYMôi, nvcBcòn dzFpUAkYMặn nvcBdò tôrT6uNnozi nnvcBhớ nvcBmua chútzFpUAkYM nvcBqà cápzFpUAkYM brT6uNnoziếu nvcBb.sĩ Thường.

 

Ăn szFpUAkYMÁg xonvcBg, LnvcBan LanvcBn lnvcBiếc tôirT6uNnoz zFpUAkYM1 crT6uNnozái rnvcB' lẳnvcBg lặngrT6uNnoz vềzFpUAkYM fònvcBng nvcBko nzFpUAkYMói nvcB1 lờizFpUAkYM. TzFpUAkYMôi zFpUAkYMđẩy zFpUAkYMxe đạpnvcB rzFpUAkYMa chuẩnrT6uNnoz bịrT6uNnoz đzFpUAkYMi lzFpUAkYMên huyệzFpUAkYMn, lnvcBúc đrT6uNnozến cửarT6uNnoz, ngoảnhzFpUAkYM đầrT6uNnozu nvcBlại nhìzFpUAkYMn thấynvcB LnvcBan LrT6uNnozan đagrT6uNnoz đứgrT6uNnoz zFpUAkYMdựa cửarT6uNnoz fzFpUAkYMòng nhnvcBìn tnvcBheo tnvcBôi. TzFpUAkYMôi gậtnvcB gậtzFpUAkYM đầuzFpUAkYM rT6uNnozvs rT6uNnozcô, LnvcBan LarT6uNnozn lnvcBiền rT6uNnozxoay ngnvcB' đizFpUAkYM zFpUAkYMvào fòng.

 

Tôi rrT6uNnoza zFpUAkYMsức nhrT6uNnozấn pzFpUAkYMê zFpUAkYMđan, đạnvcBp rT6uNnoz1 mạrT6uNnozch nvcBmấy cnvcBhục crT6uNnozây lêrT6uNnozn b.việnrT6uNnoz hurT6uNnozyện rT6uNnoz. VừarT6uNnoz gặpnvcB đczFpUAkYM brT6uNnoz.sị ThườnrT6uNnozg từnvcB b.zFpUAkYMviện đnvcBi rrT6uNnoza, tônvcBi vzFpUAkYMội vnvcBàg chạrT6uNnozy đnvcBến chàonvcB hỏi

 

- BnvcB.sĩ ThườnzFpUAkYMg, chárT6uNnozu đếnzFpUAkYM tìmzFpUAkYM b.rT6uNnozsĩ nvcBđây! BốrT6uNnoz cházFpUAkYMu bịzFpUAkYM zFpUAkYMbệnh, brT6uNnozệnh nvcBtình khárT6uNnoz nghiênvcBm trọzFpUAkYMng, chánvcBu murT6uNnozốn finvcBền b.zFpUAkYMsĩ zFpUAkYMđến nhzFpUAkYMà zFpUAkYMcháu nvcB1 chnvcBuyến khámrT6uNnoz chzFpUAkYMo bốzFpUAkYM nvcBcháu xenvcBm thếzFpUAkYM nào!

 

Ông rT6uNnozdo rT6uNnozdự rT6uNnoz1 lárT6uNnozt rrT6uNnoz' nói:

 

- ChàrT6uNnozng trarT6uNnozi, cậrT6uNnozu cnvcBứ zFpUAkYMđạp zFpUAkYMxe vềzFpUAkYM tnvcBrc", nvcBtôi rấtnvcB nvcBthuộc zFpUAkYMđg' ởnvcB thnvcBôn czFpUAkYMậu, tnvcBôi fảzFpUAkYMi xzFpUAkYMử lírT6uNnoz nốtnvcB chútrT6uNnoz việc,rT6uNnoz xzFpUAkYMog rT6uNnozviệc nvcBtôi szFpUAkYMẽ đến!

 

Tôi cảrT6uNnozm knvcBích gnvcBật đầunvcB rzFpUAkYM' đạpzFpUAkYM nvcBxe vềzFpUAkYM,đi zFpUAkYM1 đoạnrT6uNnoz xnvcBa rzFpUAkYM' nvcBvẫn ngzFpUAkYMe cózFpUAkYM nzFpUAkYMg' nónvcBi cnvcBhuyện nvcBvs b.szFpUAkYMĩ Thường.

 

- zFpUAkYMViện trưrT6uNnozờg, nvcBh.nai corT6uNnozn rT6uNnoztrai rT6uNnozviện trưởnvcBng lấyrT6uNnoz vợ,rT6uNnoz lárT6uNnozt nữazFpUAkYM tôzFpUAkYMi sẽnvcB zFpUAkYMqa nhànvcB ônvcBng nvcBuốg rượuzFpUAkYM hỉzFpUAkYM đấy!

 

Lúc đórT6uNnoz tôinvcB rT6uNnozmới biếnvcBt háorT6uNnoz rrT6uNnoza h.narT6uNnozi lànvcB ngàrT6uNnozy vnvcBui củarT6uNnoz convcBn tnvcBrai ôngzFpUAkYM, lúczFpUAkYM nrT6uNnozày màzFpUAkYM mzFpUAkYMời ônzFpUAkYMg ấyrT6uNnoz đếrT6uNnozn rT6uNnoznhà mìnhnvcB nvcBkhám bnvcBệnh cnvcBho rT6uNnozbố mìnhrT6uNnoz tnvcBhì thậzFpUAkYMt nvcBlà knvcBo hzFpUAkYMợp. TôinvcB cnvcBhần chnvcBừ rT6uNnoz1 rT6uNnozlát rT6uNnozr' nvcBway nvcBlại tìrT6uNnozm rT6uNnozông, vốnrT6uNnoz đrT6uNnozịnh bảozFpUAkYM ônrT6uNnozg nvcBđể hômnvcB khánvcBc đếnzFpUAkYM kházFpUAkYMm bệnhnvcB czFpUAkYMho nvcBbố tôizFpUAkYM crT6uNnozũg đcrT6uNnoz nvcBnhưg zFpUAkYMway lnvcBại đnvcBã rT6uNnozko thấyzFpUAkYM brT6uNnozóng zFpUAkYMdág ôngnvcB đrT6uNnozâu r'.

 

Về đếnnvcB thônnvcB đãnvcB hzFpUAkYMơn 1nvcB0h ságrT6uNnoz, mẹnvcB đagnvcB đứgzFpUAkYM ởzFpUAkYM cổgnvcB đzFpUAkYMợi trT6uNnozôi. NnvcBhìn thrT6uNnozấy tôzFpUAkYMi vrT6uNnozề zFpUAkYM1 mìrT6uNnoznh, nvcBmẹ snvcBốt ruzFpUAkYMột hỏi:

 

- AzFpUAkYMn NhirT6uNnoz, cnvcBó fảizFpUAkYM b.nvcBsĩ ThnvcBường rT6uNnozko chịunvcB rT6uNnozđến ko?

 

Tôi xuốgrT6uNnoz xezFpUAkYM, lấzFpUAkYMy tnvcBay nvcBlau mồrT6uNnoz hôizFpUAkYM trênvcBn trázFpUAkYMn rrT6uNnoz' zFpUAkYMnói rT6uNnozvs mẹ:

 

- nvcBMẹ à,nvcB h.nvcBnai rT6uNnozlà nnvcBgày cnvcBon zFpUAkYMtrai b.zFpUAkYMsĩ ThườngzFpUAkYM lấynvcB vrT6uNnozợ, nzFpUAkYMgta czFpUAkYMòn bậrT6uNnozn chunvcByện hônrT6uNnoz sựnvcB czFpUAkYMủa c.trT6uNnozrai, cnvcBó thzFpUAkYMể krT6uNnozo đzFpUAkYMến đczFpUAkYM đârT6uNnozu ạ!

 

Mẹ tỏnvcB rzFpUAkYMa rấtzFpUAkYM thrT6uNnozất vọng,nvcB nvcBủ rnvcBủ tnvcBheo tôinvcB rT6uNnozvào nhà,ĐirT6uNnoz đếnrT6uNnoz zFpUAkYMsân tôizFpUAkYM rT6uNnozngó nghiênvcBng rT6uNnoz1 zFpUAkYMhồi rrT6uNnoz' hỏinvcB mẹ:

 

- MẹnvcB ơinvcB, annvcBh cảnvcB đãnvcB vnvcBề zFpUAkYMchưa ạ?

 

- ChrT6uNnozưa rT6uNnozcon ạzFpUAkYM, cũgzFpUAkYM cnvcBhẳg biếrT6uNnozt rT6uNnozđã nvcBcó churT6uNnozyện gnvcBì nữa?

 

Hai mrT6uNnozẹ cozFpUAkYMn nvcBđag nózFpUAkYMi chuenvcBy65n tzFpUAkYMhì đrT6uNnozột nhrT6uNnoziên ngoàizFpUAkYM cửazFpUAkYM zFpUAkYMcó tiếzFpUAkYMg còirT6uNnoz xzFpUAkYMe rT6uNnozinh ỏnvcBi, tiếpzFpUAkYM đónvcB tôirT6uNnoz rT6uNnoznge tirT6uNnozếg nrT6uNnozg' hỏi:

 

- nvcBĐây nvcBcó fảinvcB làzFpUAkYM nrT6uNnozhà czFpUAkYMủa zFpUAkYMKim QurT6uNnozý knvcBo ạ?

 

Nhận rT6uNnozra tiếgnvcB crT6uNnozủa b.rT6uNnozsĩ Thường,nvcB tôizFpUAkYM vộzFpUAkYMi nvcBvàng dựngzFpUAkYM xnvcBe zFpUAkYMvào rT6uNnoz1 grT6uNnozóc rnvcB' zFpUAkYMchạy rzFpUAkYMa nghênzFpUAkYMh đzFpUAkYMón. ThậtnvcB chẳnvcBg ngờrT6uNnoz nhàzFpUAkYM b.zFpUAkYMsĩ rT6uNnozcóchuyện nvcBhỉ zFpUAkYMmà ôngrT6uNnoz ấyzFpUAkYM vzFpUAkYMẫn zFpUAkYMchịu đếrT6uNnozn khzFpUAkYMám bệnhnvcB nvcBcho bnvcBố tzFpUAkYMôi, hrT6uNnozơn nnvcBữa lzFpUAkYMại crT6uNnozòn đrT6uNnozến nhazFpUAkYMnh zFpUAkYMnhư vậy.

 

Nhìn thrT6uNnozấy ôrT6uNnozng, mẹnvcB zFpUAkYMtôi cảmnvcB kíchzFpUAkYM chạzFpUAkYMy đếnzFpUAkYM nzFpUAkYMắm chrT6uNnozặt tanvcBy ôngzFpUAkYM nói:

 

- zFpUAkYMB.sĩ Thường,nvcB hnvcB.nai rT6uNnoznhà rT6uNnozông nvcBcó vzFpUAkYMiệc, sazFpUAkYMo ông..

 

Bsĩ TnvcBhường nvcBlên nvcBtiếg ngắtrT6uNnoz zFpUAkYMlời mẹzFpUAkYM tôi,nvcB vzFpUAkYMừa nóizFpUAkYM vừazFpUAkYM đinvcB vàozFpUAkYM trog:

 

- TzFpUAkYMôi làbsĩ,rT6uNnoz tnvcBrị bệnrT6uNnozh cứunvcB nvcBng' mớizFpUAkYM nvcBlà vizFpUAkYMệc wtrọnzFpUAkYMg nhất,nvcB đừnvcBg nóizFpUAkYM nvcBmấy lzFpUAkYMời kháchrT6uNnoz nvcBsáo rT6uNnozấy, đểnvcB tôirT6uNnoz xzFpUAkYMem bzFpUAkYMệnh tzFpUAkYMình củarT6uNnoz ôrT6uNnozng nhàzFpUAkYM nzFpUAkYMtn đã!

 

Vào rT6uNnoznhà, bszFpUAkYMĩ ThưnvcBờng hrT6uNnozỏi đạrT6uNnozi krT6uNnozhái tìnzFpUAkYMh hìrT6uNnoznh rnvcB' bắtnvcB nvcBmạch nvcBcho bốrT6uNnoz tôrT6uNnozi, lạinvcB đặtnvcB ốnrT6uNnozg nvcBnge rT6uNnozvào nrT6uNnozgực bốrT6uNnoz rT6uNnoztôi kiểmnvcB trarT6uNnoz. TừrT6uNnoz đầnvcBu đếnrT6uNnoz cuốzFpUAkYMi nvcBông knvcBo nóirT6uNnoz nửarT6uNnoz lời,nvcB zFpUAkYMSau rT6uNnozkhi ktzFpUAkYMra xonvcBg crT6uNnozho bốrT6uNnoz zFpUAkYMtôi, rT6uNnozông liềnrT6uNnoz rT6uNnozcau màyrT6uNnoz đnvcBi zFpUAkYMra ngoài.

 

- zFpUAkYMKim AzFpUAkYMn, nvcBtôi thrT6uNnozấy zFpUAkYMbố cậzFpUAkYMu sứcnvcB khoẻrT6uNnoz nvcBko thànzFpUAkYMh vrT6uNnozấn đềrT6uNnoz nvcBnhưg tâmrT6uNnoz lrT6uNnozí thìnvcB crT6uNnozó nvcBbệnh đrT6uNnozấy! CrT6uNnozăn bệnnvcBh nàrT6uNnozy củazFpUAkYM nvcBông nvcBấy rT6uNnozlà zFpUAkYMdo tâmrT6uNnoz nvcBtrạg rT6uNnozức cnvcBhế trnvcBog trT6uNnozhời girT6uNnozan nvcBdài rT6uNnozkhiến crT6uNnozho zFpUAkYMkhí huyếtzFpUAkYM nvcBko lưurT6uNnoz tzFpUAkYMhôg, cứzFpUAkYM gặprT6uNnoz nvcBfải czFpUAkYMhuyển gìrT6uNnoz zFpUAkYMbực bnvcBội sẽrT6uNnoz thàrT6uNnoznh zFpUAkYMra nzFpUAkYMtnày. CnvcBác nvcBng' kzFpUAkYMo nvcBnên lrT6uNnozàm zFpUAkYMcho zFpUAkYMông zFpUAkYMấy tứnvcBc giận,rT6uNnoz đauzFpUAkYM burT6uNnozồn, nhấtzFpUAkYM nvcBlà đrT6uNnozừg chnvcBo ôzFpUAkYMng ấnvcBy rT6uNnozbiết chuyệnrT6uNnoz zFpUAkYMvủa anzFpUAkYMh nvcBcả cậunvcB, chỉrT6uNnoz cầnvcBn ôngnvcB ấrT6uNnozy vurT6uNnozi vzFpUAkYMẻ thìzFpUAkYM bệnhzFpUAkYM zFpUAkYMnày rT6uNnozsẽ khỏi.

 

Tôi sẽzFpUAkYM kênvcB nvcBđơn rT6uNnozcho bốnvcB rT6uNnozcậu trT6uNnozrc", szFpUAkYMau đnvcBó cậuzFpUAkYM nhzFpUAkYMớ đrT6uNnozưa ônvcBng ấyrT6uNnoz đnvcBến bviệnnvcB nvcBktra lạizFpUAkYM, tôrT6uNnozi nghzFpUAkYMĩ lnvcBà krT6uNnozo rT6uNnozcó vấnrT6uNnoz đrT6uNnozề gìnvcB lớnzFpUAkYM lnvcBắm đâu!

 

Mẹ zFpUAkYMtôi gậzFpUAkYMt rT6uNnozđầu zFpUAkYMlia lrT6uNnozại,miệg thnvcBở dzFpUAkYMài nói:

 

- BsĩrT6uNnoz ThườngnvcB nzFpUAkYMói zFpUAkYMko saorT6uNnoz, bệnrT6uNnozh củzFpUAkYMa nhnvcBà tnvcBôi rõnvcB ràgzFpUAkYM nvcBlà zFpUAkYMdo buồnvcBn fiềnnvcB mànvcB rrT6uNnoza, muốnnvcB đcnvcB rT6uNnoztrị bệnrT6uNnozh cnvcBủa ôngnvcB ấyzFpUAkYM chẳnvcBg fảirT6uNnoz làzFpUAkYM chuyzFpUAkYMện zFpUAkYMdễ dàgzFpUAkYM đâu!

 

Bởi rT6uNnozvì nvcBbố nvcBtôi biếtnvcB bínvcB mậzFpUAkYMt vnvcBề NrT6uNnozgôi mônvcB đárT6uNnoz thếrT6uNnoz nênrT6uNnoz hơrT6uNnozn 2nvcB0 năzFpUAkYMm trcnvcB" anzFpUAkYMh cảnvcB bắtzFpUAkYM đầurT6uNnoz rT6uNnozkhai thárT6uNnozc vànvcBng, bốzFpUAkYM tôirT6uNnoz đãrT6uNnoz mắcrT6uNnoz rT6uNnozfải cănrT6uNnoz bệrT6uNnoznh này,rT6uNnoz lnvcBúc nnvcBào ônzFpUAkYMg nvcBcũg nghzFpUAkYMĩ rrT6uNnozằg sớnvcBm muzFpUAkYMộn gìrT6uNnoz nhữzFpUAkYMg rT6uNnozoan hồnzFpUAkYM rT6uNnozở ngôrT6uNnozi rT6uNnozmộ đárT6uNnoz czFpUAkYMũg zFpUAkYMsẽ đếzFpUAkYMn gâyzFpUAkYM hozFpUAkYMạ cnvcBho nhnvcBà mrT6uNnozình. KnvcBết quảlàrT6uNnoz arT6uNnoznh trT6uNnozôi zFpUAkYMxảy zFpUAkYMra chuyện,nvcB bốzFpUAkYM càngnvcB chzFpUAkYMắc zFpUAkYMchắn rrT6uNnozằg nvcBđó lnvcBà báonvcB ứnzFpUAkYMg đốizFpUAkYM zFpUAkYMvs annvcBh cả.zFpUAkYM TrT6uNnozhế nzFpUAkYMhưg anvcBnh crT6uNnozả nvcB1 mựcnvcB kzFpUAkYMo zFpUAkYMnge lờirT6uNnoz nvcBkhuyên rT6uNnozcan củanvcB bố,zFpUAkYM vậnrT6uNnoz trT6uNnoziếp tụcrT6uNnoz nvcBkhai thrT6uNnozác vàngnvcB ởrT6uNnoz đónvcB ngnvcBần ấyrT6uNnoz nămnvcB tnvcBrời, trT6uNnozhế zFpUAkYMnên cnvcBũg ngrT6uNnozần ấyrT6uNnoz nămzFpUAkYM màzFpUAkYM rT6uNnoztrái tinvcBm brT6uNnozố tôzFpUAkYMi nvcBko đczFpUAkYM yrT6uNnozên ổn.nvcB ĐếzFpUAkYMn nvcBbây ginvcBờ, vìnvcB zFpUAkYMchuyện zFpUAkYManh czFpUAkYMả rT6uNnozbỏ tiềnnvcB mzFpUAkYMua vnvcBợ knvcBhiến chzFpUAkYMo cảzFpUAkYM nhànvcB mấtzFpUAkYM mặt,zFpUAkYM màzFpUAkYM anrT6uNnozh cảnvcB đêmzFpUAkYM zFpUAkYMđêm lạzFpUAkYMi hàzFpUAkYMnh hạnvcB rT6uNnozLan LarT6uNnozn đrT6uNnozến thừzFpUAkYMa sốgrT6uNnoz thiếunvcB chếnvcBt nênrT6uNnoz nvcBbố tzFpUAkYMôi càzFpUAkYMg cnvcBhẳg nvcBcó mặtnvcB mũinvcB nàzFpUAkYMo grT6uNnozặp ngrT6uNnoz' đời.

 

Bây rT6uNnozgiờ, mỏnvcB vàgrT6uNnoz củrT6uNnoza rT6uNnozanh zFpUAkYMcả rT6uNnozđã đnvcBóg cửarT6uNnoz, bnvcBố tzFpUAkYMôi cuốizFpUAkYM rT6uNnozcùg cũrT6uNnozg rT6uNnozđc thởzFpUAkYM fàorT6uNnoz nhẹnvcB nhõm.rT6uNnoz AzFpUAkYMnh cảrT6uNnoz biếnvcBt nvcBdừg tanvcBy đúzFpUAkYMg lúcnvcB, rT6uNnozko rT6uNnozđộg rT6uNnozchạm tớizFpUAkYM nvcBcác nvcBoan hzFpUAkYMồn ởzFpUAkYM ngôzFpUAkYMi mrT6uNnozộ đázFpUAkYM nữnvcBa nênzFpUAkYM czFpUAkYMó lzFpUAkYMẽ nvcBgia đìnhzFpUAkYM tnvcBôi cózFpUAkYM thểnvcB zFpUAkYMsống bìnhrT6uNnoz yrT6uNnozên qzFpUAkYMa ngày.

 

Bởi vìzFpUAkYM chuyệnrT6uNnoz crT6uNnozủa LzFpUAkYMan LanvcBn nzFpUAkYMên rT6uNnozng' củanvcB đồnzFpUAkYM c.srT6uNnozát crT6uNnozó đếrT6uNnozn nhàzFpUAkYM zFpUAkYMtôi, cònnvcB dặnvcBn rT6uNnozdò rT6uNnozanh cảrT6uNnoz krT6uNnozo đnvcBc ngrT6uNnozc. đãrT6uNnozi czFpUAkYMô ấy.zFpUAkYM BốzFpUAkYM tưởgzFpUAkYM rằgrT6uNnoz zFpUAkYMsau khzFpUAkYMi LazFpUAkYMn LanvcBn rzFpUAkYMa vinvcBện annvcBh crT6uNnozả sẽzFpUAkYM tharT6uNnozy đổirT6uNnoz thrT6uNnozái đzFpUAkYMộ vzFpUAkYMs rT6uNnozcô ấyrT6uNnoz, nzFpUAkYMào ngờrT6uNnoz bảnvcBn tzFpUAkYMính nvcBkhó đổi,nvcB arT6uNnoznh vrT6uNnozẫn hàzFpUAkYMnh hạzFpUAkYM LazFpUAkYMn LzFpUAkYMan nnvcBhư nvcBvậy. BrT6uNnozố tnvcBôi nzFpUAkYMge tzFpUAkYMhấy nvcBtiếg gzFpUAkYMào kzFpUAkYMhóc cnvcBủa LrT6uNnozan zFpUAkYMLan mỗizFpUAkYM rT6uNnozđêm, trT6uNnozrog lònnvcBg lạnvcBi cảnvcBm tnvcBhấy chunvcBa xzFpUAkYMót, rT6uNnozanh cảrT6uNnoz tốizFpUAkYM qnvcBa zFpUAkYMlại brT6uNnozị nrT6uNnozg' củrT6uNnoza nvcBđồn c.sátnvcB dẫrT6uNnozn đnvcBi, tnvcBrog lòngzFpUAkYM bốzFpUAkYM vrT6uNnozừa lzFpUAkYMo vừazFpUAkYM girT6uNnozận, vrT6uNnozừa tứcnvcB vừarT6uNnoz rT6uNnozsợ, bệnhzFpUAkYM nvcBtình vìrT6uNnoz vzFpUAkYMậy mnvcBà càgrT6uNnoz nặgrT6uNnoz hơn.

 

Chẳg mấyzFpUAkYM zFpUAkYMchốc đzFpUAkYMã đếnrT6uNnoz giữnvcBa rT6uNnoztrưa, b.nvcBsĩ rT6uNnozThường knvcBhám bệnhzFpUAkYM chrT6uNnozo bốzFpUAkYM tôzFpUAkYMi xorT6uNnozg liềnrT6uNnoz rT6uNnozvội vãzFpUAkYM quzFpUAkYMay zFpUAkYMvề. CảnvcB tôinvcB vrT6uNnozà mẹrT6uNnoz nvcBđều binvcBết hzFpUAkYM.nai nzFpUAkYMah2 zFpUAkYMông cnvcBó việzFpUAkYMc lớnnvcB nrT6uNnozên kzFpUAkYMo dnvcBám gzFpUAkYMiữ ônzFpUAkYMg lạizFpUAkYM ănrT6uNnoz cơm.

 

Sau knvcBhi bnvcB.sĩ ThườnrT6uNnozg nvcBđi, mẹzFpUAkYM vàozFpUAkYM rT6uNnoznhà bnvcBếp nvcBnấu nnvcBướg, LarT6uNnozn LazFpUAkYMn nhârT6uNnozn crT6uNnozơ hộizFpUAkYM chạyzFpUAkYM qzFpUAkYMa rT6uNnozfòng tôizFpUAkYM hrT6uNnozỏi kzFpUAkYMhi nànvcBo mớinvcB cnvcBó thểnvcB rrT6uNnoza đrT6uNnozi. TôzFpUAkYMi nvcBnói vnvcBs côrT6uNnoz nvcBấy rằgzFpUAkYM trT6uNnoziền mẹrT6uNnoz đzFpUAkYMưa đểnvcB chữazFpUAkYM bệnhzFpUAkYM rT6uNnozcho bốnvcB vẫnrT6uNnoz chrT6uNnozưa tirT6uNnozêu bnzFpUAkYMhiu, mặzFpUAkYMc drT6uNnozù zFpUAkYMko nhiềurT6uNnoz nhưrT6uNnozg nóinvcB chrT6uNnozug cũgzFpUAkYM đủnvcB tizFpUAkYMền lrT6uNnozộ fí.zFpUAkYM NhưrT6uNnozg bjờzFpUAkYM zFpUAkYMbố rT6uNnozđag ốnvcBm nrT6uNnozhư vậy,zFpUAkYM anrT6uNnozh cảnvcB lạirT6uNnoz rT6uNnozko czFpUAkYMó nzFpUAkYMhà, tnvcBôi ngrT6uNnozhĩ zFpUAkYMđợi vàinvcB hnvcBôm chrT6uNnozo bệzFpUAkYMnh tnvcBình bốzFpUAkYM nvcBthuyên giảmnvcB rT6uNnozr' nvcBsẽ dẫnnvcB zFpUAkYMLan LarT6uNnozn zFpUAkYMchạy trốn.

 

Lan LazFpUAkYMn nnvcBge xonvcBg sốnvcBt ruzFpUAkYMột nvcBđến fátnvcB khóc.nvcB CrT6uNnozô nónvcBi nvcBanh cảzFpUAkYM kzFpUAkYMo crT6uNnozó nhrT6uNnozà mớrT6uNnozi lnvcBà zFpUAkYMcơ hộinvcB tốtzFpUAkYM đểnvcB thoánvcBt thânrT6uNnoz, nếuzFpUAkYM nrT6uNnozhư rT6uNnozanh czFpUAkYMả vnvcBề nvcBr2, cnvcBó nvcBmuốn trT6uNnozhoát khỏirT6uNnoz đârT6uNnozy rT6uNnoze rằrT6uNnozg chzFpUAkYMẳg dzFpUAkYMễ dàgzFpUAkYM gì.

 

Cứ nzFpUAkYMhắc arT6uNnoznh cảnvcB lnvcBà mặtrT6uNnoz LzFpUAkYMan rT6uNnozLan rT6uNnozbiến nvcBsắc, rT6uNnozánh mắrT6uNnozt zFpUAkYMsợ rT6uNnozhãi nrT6uNnozhư nhzFpUAkYMìn thnvcBấy nvcBma wnvcBỷ, toànnvcB thânvcBn rT6uNnozrun lênrT6uNnoz cầmzFpUAkYM zFpUAkYMcập. zFpUAkYMTôi cúrT6uNnozi đầunvcB ngzFpUAkYMhĩ nnvcBgợi rnvcB' nvcBhạ wếrT6uNnozt tâm,nvcB bảnvcBo LzFpUAkYMan LnvcBan rằgrT6uNnoz nrT6uNnozếu nhrT6uNnozư tốinvcB nazFpUAkYMy nvcBanh cảnvcB kzFpUAkYMo vềzFpUAkYM thìnvcB tzFpUAkYMôi szFpUAkYMẽ nvcBdẫn rT6uNnozanh nvcBấy nvcBchạy tzFpUAkYMrốn. SnvcBau đózFpUAkYM tôrT6uNnozi bnvcBảo zFpUAkYMLan LnvcBan vrT6uNnozề zFpUAkYMfòng chrT6uNnozuẩn bịnvcB, đerT6uNnozm thnvcBeo nhiềunvcB wầnvcBn áonvcB rzFpUAkYMét, TôzFpUAkYMi zFpUAkYMcòn srT6uNnozợ rT6uNnozanh cảrT6uNnoz szFpUAkYMẽ rT6uNnoztrở rT6uNnozvề nvcBnên nvcBdặn nvcBLan LzFpUAkYMan wầnzFpUAkYM rT6uNnozáo chuẩnrT6uNnoz bịrT6uNnoz xnvcBog fảinvcB cnvcBất vnvcBào cnvcBhỗ nàorT6uNnoz zFpUAkYMko bịrT6uNnoz ngkhácnvcB zFpUAkYMfát hiệnvcBn ra.

 

Tôi rT6uNnozđã wếtzFpUAkYM địnhnvcB srT6uNnozẽ dnvcBẫn zFpUAkYMLan LrT6uNnozan bỏzFpUAkYM trốzFpUAkYMn, hơnrT6uNnoz nữzFpUAkYMa rấtzFpUAkYM córT6uNnoz nvcBthể lnvcBà sẽrT6uNnoz nvcBbỏ trốnzFpUAkYM tốzFpUAkYMi nnvcBay, nvcBtrog lògnvcB trT6uNnozôi độtnvcB nhiêrT6uNnozn zFpUAkYMthấy rấtnvcB bấtrT6uNnoz nvcBan, tônvcBi lrT6uNnozo lnvcBắg zFpUAkYMsau khrT6uNnozi mrT6uNnozình brT6uNnozỏ rT6uNnozđi rT6uNnozthì bệnhnvcB tnvcBình crT6uNnozũa zFpUAkYMbố nvcBsẽ nặgrT6uNnoz hơrT6uNnozn, zFpUAkYMcag2 lrT6uNnozo zFpUAkYMcho mẹzFpUAkYM sẽzFpUAkYM rơzFpUAkYMi vnvcBào hàrT6uNnozon crT6uNnozảh krT6uNnozhó xnvcBử. TôizFpUAkYM dzFpUAkYMẫn LazFpUAkYMn LrT6uNnozan đinvcB rnvcB' nvcBanh cảnvcB rT6uNnozbiết nvcBđc. sẽrT6uNnoz hậnzFpUAkYM tzFpUAkYMhấu xươgnvcB, liệnvcBu arT6uNnoznh nvcBấy czFpUAkYMó zFpUAkYMgây chuynvcBện vrT6uNnozs mẹzFpUAkYM zFpUAkYMko nrT6uNnozhỉ?Tôi đizFpUAkYM rT6uNnozr', chẳgnvcB bjnvcBờ wazFpUAkYMy lạirT6uNnoz cănzFpUAkYM nvcBnah2 nvcBnày zFpUAkYMnữa, vậyrT6uNnoz nvcBthì mẹrT6uNnoz tôizFpUAkYM biếtnvcB arT6uNnozi zFpUAkYMchăm nvcBsóc đây?

 

nGHĨ đếnrT6uNnoz đâynvcB trrT6uNnozog lòrT6uNnozg tôinvcB lạnvcBi thrT6uNnozấy rT6uNnozrất zFpUAkYMbuồn zFpUAkYMfiền, chẳgnvcB binvcBết nczFpUAkYM" mnvcBắt rT6uNnozđã chảyzFpUAkYM rnvcBa rT6uNnoztừ lrT6uNnozúc zFpUAkYMnào. rT6uNnozLúc nvcBăn czFpUAkYMơm, rT6uNnozLan LzFpUAkYMan đểzFpUAkYM nvcBý thấynvcB sắczFpUAkYM mặtnvcB tônvcBi rấtrT6uNnoz khzFpUAkYMó nvcBcoi, ărT6uNnozn xonvcBg nvcBcô lzFpUAkYMen rT6uNnozlén hỏrT6uNnozi tôzFpUAkYMi crT6uNnozó fảirT6uNnoz trT6uNnozôi đãzFpUAkYM thấrT6uNnozy rT6uNnozhối hậnrT6uNnoz hzFpUAkYMay kzFpUAkYMo. TôzFpUAkYMi cốrT6uNnoz rT6uNnoznặn rzFpUAkYMa rT6uNnoz1 nụrT6uNnoz cườzFpUAkYMi gượgzFpUAkYM gạo,lắrT6uNnozc đầu.zFpUAkYM LarT6uNnozn LnvcBan rT6uNnozmỉm cưrT6uNnozời nhìnvcBn tôi,zFpUAkYM nvcBnụ cườizFpUAkYM nvcBthật thzFpUAkYMê lươg.

 

- zFpUAkYMANh ArT6uNnozn, rT6uNnozem đãnvcB làmnvcB rT6uNnozanhf ảnvcBi kzFpUAkYMhó xnvcBử r'zFpUAkYM, AnvcBnh cnvcBũg kzFpUAkYMo cầnnvcB rT6uNnozvì zFpUAkYMe mzFpUAkYMà khónvcB xửnvcB nhưrT6uNnoz vậynvcB nvcBđâu, rT6uNnoze nvcBko mzFpUAkYMuốn nhìnnvcB zFpUAkYMthấy cárT6uNnozi bộrT6uNnoz dnvcBạg nvcBnày rT6uNnozcủa nvcBa, srT6uNnozau nàyzFpUAkYM rT6uNnoza zFpUAkYMko cầnvcBn nvcBlo cnvcBho rT6uNnoze đâunvcB! zFpUAkYM- LrT6uNnozan LanvcBn nvcBmím chặtzFpUAkYM mộnvcBi, nnvcBghẹn nzFpUAkYMgào rT6uNnoznói rrT6uNnoza cnvcBâu nvcBnày rnvcB' wrT6uNnozay nzFpUAkYMg' bzFpUAkYMỏ đi.

 

Tôi vzFpUAkYMội vànnvcBg kéonvcB LarT6uNnozn zFpUAkYMLan lzFpUAkYMại, rT6uNnoznghẹn nzFpUAkYMgào nói:

 

- LanvcBn LarT6uNnozn, envcBm crT6uNnozhớ ngnvcBhĩ nhiều,nvcB rT6uNnoza rT6uNnozcam tzFpUAkYMâm tìzFpUAkYMnh nguyệnzFpUAkYM giúzFpUAkYMp nvcBe, vzFpUAkYMì nvcBe rT6uNnoza chẳzFpUAkYMg sợrT6uNnoz gìzFpUAkYM hết!rT6uNnoz nvcBChúg zFpUAkYMta nvcBđã nórT6uNnozi r'zFpUAkYM, nếunvcB nrT6uNnozhư tốirT6uNnoz rT6uNnoznay annvcBh zFpUAkYMcả nvcBko vzFpUAkYMề, đzFpUAkYMợi bốnvcB mẹnvcB đnvcBi nvcBngủ, nvcBe rT6uNnozở tronvcBg zFpUAkYMfòng đnvcBợi anh!

 

Lúc nàrT6uNnozy rT6uNnozLan LrT6uNnozan mớnvcBi nvcBnở rT6uNnoznụ cười.nvcB SrT6uNnozau kzFpUAkYMhi LrT6uNnozan LazFpUAkYMn zFpUAkYMvề fòzFpUAkYMng củarT6uNnoz zFpUAkYManh cảnvcB, tôinvcB đrT6uNnozến fnvcBòng krT6uNnozhám củrT6uNnoza b.sĩrT6uNnoz zFpUAkYMKim NhấtrT6uNnoz TrT6uNnozhủ zFpUAkYMđể mzFpUAkYMua zFpUAkYMthuốc tzFpUAkYMheo đơnrT6uNnoz czFpUAkYMủa b.zFpUAkYMsĩ nvcBThường đãrT6uNnoz kzFpUAkYMê. KhónvcB khnvcBăn lắnvcBm zFpUAkYMmới thrT6uNnozuyết fụcrT6uNnoz đzFpUAkYMc bốnvcB zFpUAkYMtôi uốgnvcB thuốc,zFpUAkYM xozFpUAkYMg xuzFpUAkYMôi tôizFpUAkYM lạrT6uNnozi nrT6uNnozgồi nnvcBói cnvcBhuyện firT6uNnozếm nvcBvs mẹ.nvcB rT6uNnozCuối cùgnvcB nvcBtôitrở nvcBvề fònnvcBg rT6uNnozchuẩn rT6uNnozbị vàzFpUAkYMi chiếczFpUAkYM ázFpUAkYMo ấmnvcB, thấpnvcB thỏmzFpUAkYM nvcBchờ đợinvcB trờinvcB rT6uNnoztối. TôizFpUAkYM thnvcBầm zFpUAkYMcầu khấnzFpUAkYM hànvcBg trăzFpUAkYMm hàgrT6uNnoz ngzFpUAkYMhìn lầnnvcB rT6uNnozở trzFpUAkYMog lòrT6uNnozng rT6uNnozmong snvcBao arT6uNnoznh czFpUAkYMả tốinvcB nvcBnay đừgnvcB rT6uNnoztrở về

 

Chiều tốnvcBi độtrT6uNnoz nhzFpUAkYMiên nổizFpUAkYM nvcBgió tnvcBo, zFpUAkYMbầu trzFpUAkYMời sầnvcBm sậpnvcB nzFpUAkYMhư czFpUAkYMhuẩn bịrT6uNnoz nvcBđổ szFpUAkYMập xnvcBuốg nvcBđến rT6uNnoznơi. nvcBMặc dzFpUAkYMù thờizFpUAkYM nvcBtiết rT6uNnoznày nvcBrất zFpUAkYMcó lợrT6uNnozi cnvcBho việczFpUAkYM tnvcBrốn rT6uNnozchạy zFpUAkYMcủa zFpUAkYMtôi rT6uNnozvà LzFpUAkYMan zFpUAkYMLan nhưzFpUAkYMg trT6uNnozrog rT6uNnozlòng tôizFpUAkYM lzFpUAkYMại cnvcBảm thấrT6uNnozy vôzFpUAkYM cùgnvcB nvcBcăg thzFpUAkYMẳg. rT6uNnozCũg zFpUAkYMmay lànvcB ăzFpUAkYMn zFpUAkYMcơm trT6uNnozối xorT6uNnozg nvcBmà anrT6uNnozhc nvcBa 3vrT6uNnozẫn chzFpUAkYMưa về,rT6uNnoz xenvcBm zFpUAkYMra rT6uNnozh.nai anzFpUAkYMh ấynvcB rT6uNnozcũg zFpUAkYMsẽ krT6uNnozo vềrT6uNnoz nhà.

 

Tôi vnvcBs rT6uNnozmẹ lzFpUAkYMặg lẽnvcB ngồzFpUAkYMi bênrT6uNnoz bốnvcB zFpUAkYM1 hồirT6uNnoz lâunvcB. BốrT6uNnoz crT6uNnozứ nhắmrT6uNnoz mắtrT6uNnoz chẳgrT6uNnoz nóinvcB nửnvcBa lnvcBời, mẹnvcB ủrT6uNnoz rủrT6uNnoz rT6uNnozngồi rT6uNnozở đầunvcB giườgzFpUAkYM cũzFpUAkYMg chẳzFpUAkYMg lênrT6uNnoz tiếnvcBg. KrT6uNnozo krT6uNnozhí nvcBtrog fòrT6uNnozng nhỏrT6uNnoz zFpUAkYMvo zFpUAkYMcùg ngộzFpUAkYMt ngạtrT6uNnoz, nặzFpUAkYMg nèzFpUAkYM. TzFpUAkYMôi thzFpUAkYMấp trT6uNnozhỏm nhnvcBìn rT6uNnozra nzFpUAkYMgoài cửazFpUAkYM rT6uNnozsổ, khẽnvcB nvcBkéo rèmzFpUAkYM rT6uNnozcửa nhrT6uNnozìnr nvcBa ngoàinvcB. zFpUAkYMMây rT6uNnozmù zFpUAkYMđã chnvcBe zFpUAkYMkín zFpUAkYMnhựg nzFpUAkYMgôi srT6uNnozao lấprT6uNnoz nvcBlánh tzFpUAkYMrên bầurT6uNnoz trờirT6uNnoz, nvcBkhoảg snvcBân trrT6uNnozc" rT6uNnoznhà zFpUAkYMtối đenzFpUAkYM nhưzFpUAkYM zFpUAkYMmực, tirT6uNnozếg zFpUAkYMgió bấcnvcB gzFpUAkYMào rnvcBít rT6uNnozđầy nvcBthe lươg.zFpUAkYM CảzFpUAkYM zFpUAkYMthế giớzFpUAkYMi dườgrT6uNnoz nnvcBhư đarT6uNnozg chìmnvcB tzFpUAkYMrog rT6uNnozsự tzFpUAkYMối nvcBtăm rT6uNnozvà lạnrT6uNnozh lẽo.nvcB nvcBGian nhànvcB fíanvcB TâyrT6uNnoz nvcBvẫn saágrT6uNnoz đènrT6uNnoz, tôirT6uNnoz bizFpUAkYMết LanvcBn LzFpUAkYMan đagrT6uNnoz ởzFpUAkYM rT6uNnoztrog fònvcBng srT6uNnozốt ruộtzFpUAkYM đrT6uNnozợi tôi.

 

Ngoảnh zFpUAkYMđầu lạizFpUAkYM nhìnnvcB bốrT6uNnoz mẹrT6uNnoz, tronvcBg lnvcBòg tôzFpUAkYMi lạirT6uNnoz wặnnvcB lnvcBên nnvcBỗi đarT6uNnozu xrT6uNnozót xarT6uNnoz. giữanvcB cáinvcB nvcBmùa đônvcBg nvcBrét zFpUAkYMbuốt nàyrT6uNnoz tôirT6uNnoz fảnvcBi từzFpUAkYM bỏrT6uNnoz chnvcBa mrT6uNnozẹ ởnvcB rT6uNnozlại đnvcBể dẫzFpUAkYMn LrT6uNnozan LazFpUAkYMn czFpUAkYMao rT6uNnozchạy nvcBxa bayzFpUAkYM. ThrT6uNnozế nhưrT6uNnozg tôzFpUAkYMi lạirT6uNnoz zFpUAkYMko tnvcBhể nóizFpUAkYM zFpUAkYM1 nvcBlời crT6uNnozáo bizFpUAkYMệt vnvcBs hnvcBọ, rT6uNnozthậm chzFpUAkYMí zFpUAkYMko thểzFpUAkYM đểrT6uNnoz họrT6uNnoz biết.nvcB TzFpUAkYMôi kzFpUAkYMo tnvcBhể nrT6uNnozào tưởgnvcB zFpUAkYMtượg rnvcBa đczFpUAkYM tnvcBâm trạzFpUAkYMg zFpUAkYMcủa hnvcBọ zFpUAkYMsau nvcBkhi fzFpUAkYMát hiệnvcBn zFpUAkYMra rT6uNnoztôi rT6uNnozvà LanvcBn zFpUAkYMLan zFpUAkYMđã chạynvcB zFpUAkYMtrốn vnvcBs nanvcBhu. ChắcnvcB chắnnvcB họnvcB sẽrT6uNnoz đauzFpUAkYM đớzFpUAkYMn tộrT6uNnozt độ,rT6uNnoz rT6uNnozchắc chắzFpUAkYMn sẽrT6uNnoz gzFpUAkYMiận drT6uNnozữ mắzFpUAkYMg zFpUAkYMchữi nvcBtôi, bốnvcB dẵnvcB từgrT6uNnoz mrT6uNnozắg annvcBh cảzFpUAkYM zFpUAkYMlà súczFpUAkYM sinrT6uNnozh, czFpUAkYMòn tôi,rT6uNnoz làrT6uNnozm zFpUAkYMra nhựzFpUAkYMg cnvcBhuyện nàyzFpUAkYM rnvcB' rT6uNnoztôi rT6uNnozcòn chẳgnvcB brT6uNnozằg laoìrT6uNnoz súnvcBc sinh.

 

Tôi ởrT6uNnoz nvcBtrog fònzFpUAkYMg bốrT6uNnoz mnvcBẹ hơzFpUAkYMn nvcB1 tiếgnvcB rT6uNnozđồg hồzFpUAkYM. HìnhrT6uNnoz nhnvcBư bnvcBố tzFpUAkYMôi đzFpUAkYMã nvcBngủ szFpUAkYMay rrT6uNnoz' rT6uNnoznên thỉhnvcB tzFpUAkYMhoảg còzFpUAkYMn rT6uNnozfát rzFpUAkYMa trT6uNnoziếg nzFpUAkYMgáy nvcBkhe rT6uNnozkhẽ. MẹrT6uNnoz tôizFpUAkYM cũnvcBg rT6uNnozbắt zFpUAkYMđầu buồnzFpUAkYM ngủ,giụrT6uNnozc tôinvcB vềrT6uNnoz nvcBfòng nnvcBgỉ ngơi.rT6uNnoz LzFpUAkYMúc tiễrT6uNnozn nvcBtôi rnvcBa crT6uNnozửa, nvcBmẹ chẳzFpUAkYMg nrT6uNnozói chzFpUAkYMẳg rằg,zFpUAkYM chnvcBỉ nhétzFpUAkYM vnvcBào rT6uNnoztúi tôinvcB rT6uNnoz1 rT6uNnozcái túizFpUAkYM nnvcBhỏ rT6uNnozsau đrT6uNnozó đẩnvcBy tônvcBi zFpUAkYMra ngoàzFpUAkYMi zFpUAkYMcửa vàzFpUAkYM czFpUAkYMài rT6uNnozthen cửazFpUAkYM lại.

 

Trở vềnvcB fòrT6uNnozng, tzFpUAkYMôi vộinvcB vagzFpUAkYM2 bzFpUAkYMật đèrT6uNnozn, nvcBlấy crT6uNnozái zFpUAkYMtúi nhỏzFpUAkYM mrT6uNnozẹ vnvcBừa dúzFpUAkYMi crT6uNnozho tnvcBôi rT6uNnozraxem, bêrT6uNnozn trorT6uNnozg nvcBlà rT6uNnoz1 nvcBxấp zFpUAkYMnhựg tờrT6uNnoz tiềnnvcB lẻrT6uNnoz cũ:nvcB 100zFpUAkYM, 50rT6uNnoz, 1zFpUAkYM0, 5rT6uNnoz, zFpUAkYM2, rT6uNnoz1 tệ.zFpUAkYM. nvcBđây chínhrT6uNnoz nvcBal2 rT6uNnozsố tiềnnvcB mẹnvcB tícrT6uNnozh rT6uNnozcóp hànvcBng ngày.

 

Nhìn thấzFpUAkYMy xzFpUAkYMấp tiềzFpUAkYMn lẻnvcB nnvcBày bỗnvcBng rT6uNnoznhiên ncnvcB" mắtzFpUAkYM tôinvcB lạnvcBi tuôzFpUAkYMn rơrT6uNnozi, TôirT6uNnoz hiểuzFpUAkYM nrT6uNnozgay rnvcBa ýzFpUAkYM rT6uNnozcủa mẹ,rT6uNnoz hzFpUAkYMoá rT6uNnozra mẹzFpUAkYM đzFpUAkYMã zFpUAkYMfát hrT6uNnoziện rzFpUAkYMa chuyệnzFpUAkYM trT6uNnozôi vrT6uNnozà LanvcBn rT6uNnozLan chuẩnvcBn bịnvcB zFpUAkYMbỏ rT6uNnoztrốn, thrT6uNnozế nênzFpUAkYM mzFpUAkYMẹ mrT6uNnozới rT6uNnozđem nvcBtất cảnvcB sốzFpUAkYM tirT6uNnozền mzFpUAkYMà mẹrT6uNnoz tíczFpUAkYMh lzFpUAkYMuỹ đcrT6uNnoz lzFpUAkYMén lútnvcB đưrT6uNnoza chnvcBo tôzFpUAkYMi vrT6uNnozì sợrT6uNnoz trT6uNnozôi rT6uNnozxa nanvcBh2 zFpUAkYMk rT6uNnozcó tiềnvcBn tiêunvcB. ChínhnvcB trT6uNnozúi tiềnzFpUAkYM nzFpUAkYMày đãzFpUAkYM zFpUAkYMtrở thàrT6uNnoznh vịrT6uNnoz zFpUAkYMcứu tinrT6uNnozh củarT6uNnoz tnvcBôi trrT6uNnozong nzFpUAkYMhữg zFpUAkYMthag1 zFpUAkYMngày trốnrT6uNnoz chrT6uNnozạy snvcBau nàyrT6uNnoz nvcB( còrT6uNnozn crT6uNnozó rT6uNnoz1 chuyệnnvcB rT6uNnoznữa mrT6uNnozãi đnvcBến sarT6uNnozu nvcBkhi bzFpUAkYMố zFpUAkYMtôi qrT6uNnoza đờizFpUAkYM nvcBmẹ mớzFpUAkYMi nózFpUAkYMi vzFpUAkYMs tôinvcB, sốrT6uNnoz tiềnnvcB zFpUAkYM2.000 zFpUAkYMtệ mànvcB mẹnvcB đưazFpUAkYM nvcBcho tôrT6uNnozi đrT6uNnozể đirT6uNnoz mrT6uNnozời b.snvcBĩ ThườnrT6uNnozg rT6uNnozđến knvcBhám bệnhnvcB czFpUAkYMho nvcBbố tnvcBôi hồzFpUAkYMi sagrT6uNnoz1 lnvcBà nvcBdo bốrT6uNnoz bảrT6uNnozo mẹnvcB đưarT6uNnoz crT6uNnozho nvcBtôi. BốrT6uNnoz cũnvcBg hizFpUAkYMểu đcrT6uNnoz zFpUAkYMtâm trT6uNnozư czFpUAkYMũa tôinvcB zFpUAkYMnên đãnvcB âzFpUAkYMm trT6uNnozhầm giúpzFpUAkYM đỡ)

 

Tôi crT6uNnozhờ đợirT6uNnoz trT6uNnozrog thấpzFpUAkYM tzFpUAkYMhỏm vzFpUAkYMà lrT6uNnozo zFpUAkYMâu, rT6uNnozmãi mzFpUAkYMới đếrT6uNnozn zFpUAkYMnửa đênvcBm, nrT6uNnozhân lzFpUAkYMúc đêmrT6uNnoz khuyzFpUAkYMa zFpUAkYMthanh vắg,nvcB nvcBtôi rT6uNnozchạy sarT6uNnozg gọizFpUAkYM LanvcBn LazFpUAkYMn, zFpUAkYMTrc" kzFpUAkYMhi nvcBđi, rT6uNnoztôi nrT6uNnozc" mắtzFpUAkYM rT6uNnozlưg trzFpUAkYMòg wìzFpUAkYM trcnvcB" nvcBcửa ginvcBan nhrT6uNnozà zFpUAkYMcủa bốnvcB mrT6uNnozẹ, dậpnvcB đầuzFpUAkYM cúinvcB lạrT6uNnozy brT6uNnozố mẹrT6uNnoz trozFpUAkYMg tânvcBm trT6uNnozrạg hếtrT6uNnoz sứzFpUAkYMc nzFpUAkYMặg nề.rT6uNnoz SzFpUAkYMau nvcBđó tôizFpUAkYM kérT6uNnozo rT6uNnozLan rT6uNnozLan rT6uNnozra nvcBkhỏi zFpUAkYMcửa rrT6uNnoz' nhazFpUAkYMnh rT6uNnozchóg biếrT6uNnozn mấtnvcB trorT6uNnozg zFpUAkYMmàn đêm...