You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cpHả kpHo cAuknGDó pHở tpHrog đồndAN8qt dAN8qtcảnh AuknGDsát, dmderXtôi liềdAN8qtn đạpdmderX dmderXxe dmderXđến dAN8qtBV huyệnAuknGD. VừpHa AuknGDnhìn thấydmderX bspHĩ ThdAN8qtường tôipH pHđã kéoAuknGD ôpHng ấypH dmderXra dmderX1 dmderXgóc dmderXhỏi cpHó fảidAN8qt ôngpH ấdmderXy đdAN8qtã nhờdmderX cdmderXảnh sádmderXt tớAuknGDi bắtdmderX dmderXanh tdmderXôi ko.

 

Ông pHkinh ndAN8qtgạc hỏi:

 

- KAuknGDim QuýdAN8qt pHxảy pHra chuyệndmderX gìdAN8qt rồi?

 

Tôi kểAuknGD chuyệndAN8qt anAuknGDh cảAuknGD bịAuknGD dAN8qtcảnh sátdmderX dẫndAN8qt đpHi pHcho dAN8qtbsĩ AuknGDThường nghedAN8qt, ôdmderXng ấydAN8qt ngAuknGDe xpHog cườdAN8qti bảo:

 

- chpHàg trdAN8qtai dmderXà, mdAN8qtấy pHngày tdmderXrc" cậudmderX gọpHi điệndmderX dmderXcho tôdmderXi nAuknGDhờ tôAuknGDi ngĩpH cAuknGDách dmderXgiúp dmderXLan LadmderXn ndAN8qthưg đếnAuknGD dAN8qtgiờ pHtôi vẫndmderX chưaAuknGD dAN8qtngĩ rpHa cácAuknGDh AuknGDgì cả.dAN8qt CpHảnh sAuknGDát tìdmderXm dmderXanh AuknGDtrai cậudAN8qt códAN8qt pHthể làdmderX vpHì việcdmderX khác,pH làdmderXm spHao tôidAN8qt cópH AuknGDthể bdmderXảo AuknGDcảnh sAuknGDát đếndAN8qt bAuknGDắt AuknGDanh cdAN8qtậu đc?

 

Bsĩ pHThường nóipH dmderXvs tôidAN8qt AuknGDlúc LapHn pHLan nhậpAuknGD vdAN8qtiện AuknGDwả thAuknGDực làdAN8qt ôdAN8qtng ấydmderX đpHã nhờAuknGD dmderX1 ndAN8qtg' bAuknGDạn AuknGDở đồndAN8qt cảpHnh AuknGDsát đAuknGDến nAuknGDhà nópHi chuyệAuknGDn dAN8qtvs bdmderXố mẹpH tôAuknGDi. dAN8qtDo lúcdmderX ấdAN8qty dmderXanh cảdmderX kdAN8qto cdmderXó npHhà nênpH bdmderXọn họpH pHđã dmderXgọi điệpHn cdAN8qtho apHnh cAuknGDả, nódmderXi rdmderXõ dAN8qtvs dmderXanh pHcả bdmderXệnh tìndAN8qth cpHủa LadAN8qtn LandAN8qt, dAN8qtdặn ddmderXò dAN8qtanh ấydmderX nhấtpH địnhdmderX fảdmderXi AuknGDđối xửAuknGD dAN8qttốt AuknGDvs LpHan LapHn, nếuAuknGD dmderXko dAN8qt1 khdAN8qti LapHn dmderXLan xdAN8qtảy AuknGDra chuyệpHn gìpH tdmderXhì dmderXcảnh sádAN8qtt sẽAuknGD dmderXsờ đpHến chuyệnAuknGD aAuknGDnh bỏAuknGD tiềAuknGDn pHra muAuknGDa fụAuknGD nữdmderX vdmderXề lpHàm dmderXvợ. BpHsĩ ThườngAuknGD pHcòn nóiAuknGD anpHh cảdAN8qt dAN8qtquen bipHết rấtdmderX nhiềdmderXu dmderXng' dmderXở đdmderXồn cdmderX.sát vAuknGDà pHan dAN8qtủi AuknGDtôi pHko nêpHn qAuknGDá lpHo lắng.

 

Bởi vAuknGDì kdAN8qto AuknGDbiết andAN8qth cảpH vìdAN8qt sdAN8qtao màpH lạdAN8qti bịdmderX dmderXng' củadAN8qt đồdmderXn c.sátdAN8qt bắtpH AuknGDđi ndmderXên tAuknGDôi dAN8qtcũg chpHẳg dAN8qtcòn tâmAuknGD tdmderXrí dmderXnào màdmderX npHói chAuknGDuyện dmderXvới ôngdAN8qt vềpH pHtình AuknGDcảnh củadmderX LadmderXn LaAuknGDn hidmderXện giờAuknGD. pHTôi dAN8qtlên xdmderXe đạpdAN8qt đạpdAN8qt thdmderXẳg vềAuknGD nhà.pH pHSuốt đgdAN8qt' đAuknGDi tôAuknGDi AuknGDcứ ngĩAuknGD AuknGDmãi màdAN8qt cpHhẳg tpHhể nàAuknGDo hiểudAN8qt nổAuknGDi đagAuknGD cpHó cdmderXhuyện gìpH xảydAN8qt dmderXra. ChdAN8qtỉ cóAuknGD điềupH trodmderXg lòngdAN8qt tAuknGDôi dAN8qtnhẹ nhdAN8qtõm hdAN8qtơn nhdAN8qtiều pHso dmderXvới lúpHc đến.dmderXAnh dmderXcả dmderXbị bắtpH chẳgAuknGD códmderX dmderXliên wadmderXn pHgì đếndmderX cuộcpH điệndAN8qt pHthoại dAN8qttôi đãpH gọipH cpHho bsAuknGDĩ ThườnAuknGDg mdmderXấy hômdAN8qt tpHrc", nódAN8qti cádmderXch khác,dAN8qt apHnh cảpH pHbị dẫndAN8qt AuknGDđi pHchưa chAuknGDắc gìpH đãdmderX dAN8qtlà dAN8qtvì cAuknGDhuyện pHcủa LdmderXan Lan.

 

Về tớiAuknGD nhpHà, tAuknGDrời đãdAN8qt xpHâm xẩAuknGDm tốdmderXi, tpHôi AuknGDnói chpHo bốdAN8qt pHmẹ biAuknGDếtt nAuknGDhựg pHgì đãpH AuknGDnge ngónAuknGDg đcpH ởdAN8qt trêdAN8qtn huydAN8qtện, đươgpH nhiêdmderXn dmderXlà tôpHi đãdmderX giấudAN8qt chuyệndAN8qt đdAN8qti gặpAuknGD dAN8qtbsĩ ThườngpH. BốAuknGD mẹAuknGD ndAN8qtge ndAN8qtói dAN8qtanh cảdAN8qt kpHo fảiAuknGD vAuknGDì AuknGDbắt vdAN8qtì chupHyện cAuknGDủa AuknGDLan LdmderXan cdAN8qtũg pHyên tdmderXâm pHfần nàoAuknGD. dmderXMẹ ngdAN8qthĩ cdAN8qt.sát dẫpHn admderXnh cpHả đipH lAuknGDà dmderXvì nhữgdmderX chpHuyện cóAuknGD liênAuknGD dAN8qtwan đpHến mAuknGDỏ vàpHng, nhpHưg mỏpH vàAuknGDg củadAN8qt dmderXanh cảpH đãpH đódmderXg cửadmderX kAuknGDo AuknGDkhai tháAuknGDc npHữa rồpHi, tpHrên hầmpH mỏdmderX làmAuknGD AuknGDgì cdAN8qtòn chuyệndAN8qt pHgì AuknGDnữa chpHứ?? pHLẽ nAuknGDào pHlà chuyệndmderX cóAuknGD lAuknGDiên dAN8qtwan đpHến vụpH dmderXma wpHỷ xuấtAuknGD pHhiện dAN8qtlần trc"???

 

Bởi vAuknGDì dmderXcái mAuknGDỏ AuknGDvàg cpHủa AuknGDanh nAuknGDằm sâAuknGDu tpHrog ndAN8qtúi, cácdmderXh thôdAN8qtn tdmderXôi đếAuknGDn hơdmderXn 1dAN8qt0 câydmderX số,dAN8qt hơndmderX nữadAN8qt ởpH npHơi đdAN8qtó mdmderXới ầmdmderX ĩdmderX vdmderXụ hồndmderX dAN8qtma pHxuất hiệnchưpHa đcdmderX bAuknGDao lâuAuknGD dmderXnên bốpH mdAN8qtẹ kdmderXo bdAN8qtảo tdAN8qtôi lênAuknGD hầmdAN8qt mỏdmderX củadAN8qt anpHh xeAuknGDm sadmderXo. dAN8qtChúg pHtôi đàdAN8qtnh fảdAN8qti dAN8qtngồi pHở nhdmderXà chờdAN8qt đợi.pH NdmderXếu nhưdAN8qt dmderXanh cpHả dAN8qtko pHlàm gìAuknGD pHfạm fdmderXáp pHthì c.sdAN8qtát nhấtpH dmderXđịnh sdAN8qtẽ fảidAN8qt đưadAN8qt admderXnh về.

 

Lúc mdmderXẹ dmderXmang cơdmderXm tốidmderX cdmderXho dmderXLan LAuknGDan dmderXcó ndmderXgồi lạidAN8qt pH1 látdAN8qt. TôiAuknGD pHko bipHết mdmderXẹ đãdmderX ndAN8qtói dAN8qtnhữg gìdmderX vpHs dAN8qtLan AuknGDLan màAuknGD dmderXcơm ndmderXc" mẹdAN8qt bêdmderX vpHào LpHan LapHn AuknGDko hpHề độgdmderX đũa.

 

Đêm hômAuknGD đdmderXó, AuknGDanh cảAuknGD kdmderXo trởdmderX vAuknGDề, tpHôi cdAN8qtũg cpHả dmderXđêm kdAN8qto chdAN8qtợp mắpHt, nằmpH trdmderXên gidmderXườg trdmderXằn dAN8qttrọc ngĩpH ngợidmderX ludAN8qtng pHtung. GàAuknGD dAN8qtgáy AuknGDhồi đầupH tAuknGDiên tôipH dmderXđã ngdmderXe thpHấy tipHếg gAuknGDõ cửaAuknGD pHkhe kdmderXhẽ, tiếgdAN8qt gpHõ rấtpH pHnhỏ pHnhưg nAuknGDge rAuknGDất AuknGDrõ pHràng dmderXtrog đêmdmderX kAuknGDhuya thanAuknGDh vắng.

 

- Cốc..dAN8qt pHcốc.. cốcdAN8qt dmderX- TiếgpH pHgõ cửAuknGDa rấtdAN8qt đềupH đặnpH, tdmderXôi cảnhdmderX dmderXgiác AuknGDngồi dậydAN8qt khỏipH gpHiườg, nhẹdAN8qt nhàgpH hỏi:

 

- AdmderXi đấy?

 

- ApHnh AdAN8qtn, AuknGDem pHlà LpHan LapHn đâAuknGDy, mdmderXau AuknGDmở pHcửa cpHho edmderXm đAuknGDi !

 

Tôi lắngdmderX dAN8qttai npHge, pHđúg dAN8qtlà tAuknGDiếg dmderXcủa dmderXLan LpHan dmderXrồi! LdAN8qtan AuknGDLan đdmderXến tpHìm tpHôi gdAN8qtiờ ndmderXày cdmderXhắc lAuknGDà cpHó chupHyện gAuknGDấp gAuknGDì dmderXr'. AuknGDTôi lạdmderXnh todmderXát dmderXng', vAuknGDôi vàdmderXng pHlao rdmderXa khỏipH giưAuknGDờg, cpHhẳg dmderXkịp mặcAuknGD dAN8qtáo liềndAN8qt chạydAN8qt AuknGDra mởpH cửa.

 

Lan LapHn lácAuknGDh dAN8qtng' AuknGDđi dmderXvào pHfòng tôiAuknGD, pH1 luAuknGDồg kdAN8qthí lạnhAuknGD dmderXtheo côdAN8qt ùadAN8qt vAuknGDào AuknGDfòng, dmderXtôi lúAuknGDc ấydmderX cởidAN8qt trpHần, trênpH dAN8qtng' mặcdmderX độcdAN8qt AuknGD1 cápHi AuknGDwần dmderXđùi rùAuknGDng dmderXmình mấyAuknGD cAuknGDái liềAuknGDn AuknGDvì lạnh.

 

- AAuknGDnh AuknGDAn, cAuknGDứu edAN8qtm vớiAuknGD pH! dAN8qt- LadmderXn LpHan vdAN8qtừa AuknGDôm chầmpH lấydAN8qt AuknGDtôi đãdAN8qt khópHc nứcdmderX nở.

 

Tôi chpHẳg dAN8qtcòn pHngĩ tAuknGDới cádAN8qti lạAuknGDnh nữa.pH TdAN8qthò đầuAuknGD nhdmderXìn AuknGDra ngoàAuknGDi, thấdAN8qty giAuknGDan dAN8qtnhà bốdmderX pHmẹ vẫndAN8qt tắtdAN8qt đèndmderX dAN8qttối pHom tôiAuknGD mớidmderX yênAuknGD tdAN8qtâm đóngpH cửAuknGDa dAN8qtfòng lại.AuknGD TdmderXôi cốdmderX nódmderXi thậtdmderX nhỏAuknGD dmderXvs LAuknGDan LAuknGDan lúcAuknGD dmderXnày đagAuknGD khópHc ndAN8qtức dmderXnở pHtrog lòngAuknGD mình:

 

- SapHo eAuknGDm lạdmderXi sadAN8qtg dAN8qtđây vàodmderX giAuknGDờ này,AuknGD bốpH dmderXmẹ ndmderXhìn thdmderXấy thì...

 

Còn chưdmderXa pHđể tôdAN8qti nAuknGDói hếtAuknGD thAuknGDì dmderXLan LdAN8qtan đãAuknGD đẩyAuknGD tôdmderXi raAuknGD, gidmderXọg dmderXngẹn ngào:

 

- NhdmderXữg ndAN8qtgày tAuknGDhág nàydAN8qt chẳAuknGDg fảAuknGDi c.sdAN8qtốg củadmderX codAN8qtn ngdmderX', AuknGDem kdAN8qto thểdmderX chAuknGDịu đựdmderXg đcdmderX dAN8qtnữa.. nếuAuknGD anpHh cdAN8qtòn pHbỏ mặcdmderX eAuknGDm pHnữa epHm sdAN8qtẽ cAuknGDhết dAN8qttrc" mặtdmderX aAuknGDnh ngay!

 

- AuknGDLan dAN8qtLan, đừg.pH. đừg..dAN8qt anhdAN8qt.. andmderXh.. dAN8qt- BpHởi vAuknGDì lạndAN8qth cdAN8qtứg AuknGDnên tAuknGDoàn thAuknGDân tôipH rdAN8qtun ldmderXên lpHập cậpHp, dAN8qtmiệg dmderXcứg lạipH chpHả nóipH AuknGDra lời.

 

Lúc dmderXnày LdAN8qtan dmderXLan mớdmderXi fátAuknGD hidmderXện dmderXra pHlà tôdmderXi kdmderXo mặcdmderX dmderXáo, cdmderXô lầAuknGDn mpHò trodmderXg bdAN8qtóg đêmAuknGD kéoAuknGD tôipH vềAuknGD giưAuknGDờg, dmderXlấy dmderXcái cpHhăn kdAN8qthoác lêAuknGDn ndAN8qtg' dAN8qttôi rdmderX' ngồiAuknGD xuAuknGDốg bêAuknGDn giườgAuknGD cạnhdmderX tôi.

 

- dmderXAnh pHAn, andAN8qth ngpHồi yêndmderX chdAN8qto ấmAuknGD đAuknGDi đãdmderX, dAN8qtem cAuknGDó chpHuyện muốnpH nAuknGDói dAN8qtvs dmderXanh! dAN8qt- LAuknGDan LpHan đAuknGDã thdAN8qtôi khódAN8qtc, bìAuknGDnh tĩpHnh ngồipH đốiAuknGD mặAuknGDt dAN8qtvs tôi.

 

- dmderXLan LaAuknGDn, cópH AuknGDchuyện gìAuknGD thAuknGDì dAN8qtem cứdmderX nAuknGDói đi!dmderX AuknGD- GiọdmderXg ndmderXói dmderXcủa tôidmderX rudAN8qtn AuknGDrun, vừpHa ndmderXói dAN8qttôi vừapH mòdAN8qt tìmAuknGD cáiAuknGD áodmderX củaAuknGD mìnhdmderX dAN8qtở tdAN8qtrên giườg.

 

- EdAN8qtm muốndmderX pHanh pHtận mắtAuknGD npHhìn thấAuknGDy andAN8qth cpHả andAN8qth dmderXđã giàdAN8qty vòdmderX edAN8qtm ntpHn. AuknGD- pHLan LaAuknGDn vừadAN8qt dmderXnói vAuknGDừa bậtpH đènAuknGD dAN8qtbàn, cpHăn fAuknGDòng tdAN8qtối AuknGDom bỗgdAN8qt chdAN8qtốc ságdmderX lên.

 

Tôi sữdAN8qtg sờdmderX ndmderXhìn LAuknGDan LpHan. CôpH ấydmderX đứpHg trdmderXc" mặtpH dAN8qttôi AuknGDcởi sạdmderXch wầpHn áoAuknGD trAuknGDên ndAN8qtg' mình,pH ngAuknGDay cpHả wdAN8qtần áodAN8qt lóAuknGDt cũgAuknGD dmderXko mặdAN8qtc, cAuknGDơ thpHể dAN8qttrần trụidAN8qt củdAN8qta cdAN8qtô hAuknGDiện rpHa trcAuknGD" mắtdAN8qt tôi.

 

Tôi kpHo AuknGDdám ndAN8qthìn lâuAuknGD, vộiidAN8qt vàAuknGDg ngoảdAN8qtnh mdmderXặt dAN8qtđi chỗpH kdAN8qthác, hốtdmderX hoảpHg nói:

 

- LAuknGDan dmderXLan, empH.. empH.. pHem lànpH cdmderXái gìpH thếAuknGD hả?

 

- AuknGDEm AuknGDchỉ mudmderXốn dmderXđể chpHo AuknGDanh nhìpHn thấypH ôAuknGDng anpHh pHtrai kdAN8qto dAN8qt= cầmAuknGD thúdmderX củapH anpHh dAN8qtđã đểdAN8qt lạidmderX pHnhữg gìpH trêpHn ngdAN8qt' dmderXem AuknGD! pH- GipHọg nóidAN8qt cdmderXủa LAuknGDan LanvAuknGDừa dmderXnhư opHán tráchdAN8qt vừpHa AuknGDnhư fẫndAN8qt nộ.

 

- dmderXLan AuknGDLan, đdAN8qtừg.. đừgdmderX dAN8qtcó nhpHư vpHậy! dmderXa dAN8qtbiết AuknGDa cảdmderX dmderXcó lỗidmderX vdAN8qts AuknGDe! AuknGD- dAN8qtTôi kAuknGDo dAuknGDám nhìnAuknGD LAuknGDan Lan

 

- pHKim dmderXAn, nếAuknGDu nhưdmderX anAuknGDh dAN8qtlà đànpH ôndmderXg thìpH mapHu pHngoảnh pHđầu ldmderXại, mdAN8qtở pHto mắAuknGDt màdmderX AuknGDnhìn pHcho pHkĩ! dAN8qt- dAN8qtLan dmderXLan gầndAN8qt ndmderXhư dmderXquát lêdAN8qtn pHvs tôi.

 

Tôi chầmdmderX chậmpH ngoảnAuknGDh dmderXđầu dAN8qtlại, từdAN8qt từpH dAN8qthe AuknGDhé mdAN8qtắt. CảnhdAN8qt tAuknGDượg trdAN8qtc" dAN8qtmắt khAuknGDiến tôidAN8qt cpHảnh thầypH dAN8qtngẹt thở.

 

Nhữg đdAN8qtg' AuknGDcog đầdAN8qty wdmderXến AuknGDrũ trênAuknGD thpHân hìdmderXnh trdAN8qtần trụi,AuknGD lAuknGDàn dAuknGDa trdAN8qtơn dmderXlág AuknGDnhư todmderXả sádmderXg dướipH ándAN8qth đènpH mdmderXờ ảopH,mái tdmderXóc dàpHi đendmderX mưAuknGDợt AuknGDxổ tundmderXg, bupHôg dmderXxoã dmderXtrên dmderX2 bdAN8qtờ vpHai tdAN8qtrắg ngần,dmderX đôidAN8qt maắdAN8qtt tAuknGDo dmderXlong landmderXh trànpH ngậpAuknGD nỗAuknGDi udmderXất AuknGDhận, AuknGDkhuôn AuknGDmặt xpHinh đẹAuknGDp còndAN8qt dmderXvươg dmderXlại pH2 dAN8qthàg lệpH. CAuknGDó lẽAuknGD vìAuknGD tâmdAN8qt trạgpH qádAN8qt pHfẫn uấAuknGDt nêpHn ngựcdmderX côdAN8qt đdAN8qtag fậpdAN8qt fồng,pH tAuknGDoàn thânpH nhưpH dmderXrun rẩy..

 

- dAN8qtA mởdAN8qt dmderXto dAN8qtmắt mdmderXà nhìnpH, ởdmderX đâydmderX.. ởpH đây.dmderX. dmderXchỗ nàAuknGDy AuknGDnữa.. npHhìn dmderXxem gAuknGDã súAuknGDc sdmderXinh dmderXấy đãAuknGD ldmderXàm gpHì pHvs eAuknGDm! pH- LapHn LdmderXan kdmderXéo tadmderXy tôdAN8qti AuknGDchỉ vpHào nhữgpH npHơi bịAuknGD tpHhươg dmderXtrên ngdmderX' mìndAN8qth, tôiAuknGD cópH tdmderXhể cảdmderXm nhAuknGDận dAN8qtđc đôdAN8qti bpHàn tadAN8qty mềmAuknGD mạiAuknGD củadAN8qt dAN8qtcô kpHo ngừgAuknGD rudmderXn rẩy.

 

Nhìn thepHo ngdAN8qtón tpHay chỉpH cpHủa cô,pH AuknGDtôi códAN8qt thdmderXể nhAuknGDìn AuknGDthấy rAuknGDõ nhAuknGDữg vdAN8qtết bầmAuknGD tídmderXm kdAN8qthắp trêdmderXn AuknGD2 bầuAuknGD ndmderXgực đAuknGDầy đặndAN8qt vdAN8qtà dọcpH pH2 dAN8qtbắp đdmderXùi trắgdmderX nõdmderXn nà,AuknGD kdAN8qthắp ngdAN8qt' côpH chdmderXỗ xdmderXanh dmderXchỗ pHtím, chẳAuknGDg AuknGDcần hpHỏi cAuknGDũg dmderXbiếtnhữg vếtdmderX thdmderXươg tAuknGDrên dmderXng' LpHan LAuknGDan đềupH làpH dpHo apHnh cảdAN8qt dAN8qtgây rAuknGDa. TôipH cópH thểpH tưởgdAN8qt tượpHg dmderXđc sựpH điêdAN8qtn dAN8qtcuồg pHcủa pHanh cảdmderX lúpHc giàypH vòAuknGD pHLan dAN8qtLan vàpH sựAuknGD đauAuknGD đớdAN8qtn pHcũg nhưdmderX tủidAN8qt nhụcdAN8qt dAN8qtcủa côdAN8qt khAuknGDi fảidmderX cpHắn răgdmderX chịdAN8qtu đựgAuknGD sựdmderX chpHà đạpdAN8qt dAN8qtấy. ChẳgdAN8qt trápHch AuknGDmà AuknGDgiữa đpHêm kdAN8qthuya thdAN8qtanh vắgpH, LaAuknGDn LAuknGDan lạdAN8qti kêdmderXu lênAuknGD thpHảm thidmderXết nhưAuknGD vậy.

 

- LAuknGDan LpHan, anAuknGDh dAN8qtấy.. AuknGD- dmderXTôi nhấdmderXt thAuknGDời pHnghẹn lờidmderX dmderXko bdAN8qtiết dmderXfải nóiAuknGD gì

 

- dmderXAnh tpHa AuknGDhoàn topHàn kdmderXo fảidAN8qt codAN8qtn ng'AuknGD! dAN8qt- LapHn pHLan bưAuknGDg mặdmderXt kdmderXhóc nứdAN8qtc nở,dmderX nhữgpH gdAN8qtiọt pHnc" mắtpH chpHảy rAuknGDa ngoàidmderX thedmderXo kẽdmderX tdAN8qtay cô.

 

- LdAN8qtan LpHan, em..dmderX! AuknGD- tôiAuknGD thựcpH sdAN8qtự kAuknGDo pHbiết fAuknGDải adAN8qtn ủidmderX cdmderXô ấAuknGDy dAN8qtntn nữa.

 

- dmderXem pHđã chịdAN8qtu đủdAN8qt lAuknGDắm rdAN8qt', pHnếu cpHứ tAuknGDiếp tụcAuknGD ntdmderXn eAuknGDm sdAN8qtẽ pHfát điêdAN8qtn mất.dAN8qt RõdAN8qt ràgdmderX AuknGDanh biếtAuknGD lAuknGDà dmderXem dmderXyêu anAuknGDh, edmderXm ởdmderX AuknGDlại AuknGDđây cdAN8qtũg dAN8qtlà vdAN8qtì AuknGDanh pHmà! dAN8qt- ndmderXhìn LpHan LapHn đagdAN8qt1 thưAuknGDơg nAuknGDhư vậyAuknGD dAN8qttrog lònAuknGDg tôdAN8qti cpHàg pHrối AuknGDnhư dAN8qttơ vò.

 

- pHLan LdmderXan, anh..

 

- pHa đAuknGDã từgdAN8qt nóAuknGDi spHẽ chAuknGDe cpHhở cpHho pHe, dmderXa códAN8qt tpHhể cAuknGDứ dmderXgiươg mAuknGDắt npHhìn dmderXe bpHị ngdAN8qt' dAN8qtta chàpH đạdAN8qtp nhưpH pHvậy sao.dAN8qt. dmderX- dmderXLan LdmderXan dmderXđag chdmderXất dmderXvấn tôi.

 

Thấy tôAuknGDi ấpHp údAN8qtng dmderXmãi chdAN8qtẳg nópHi AuknGDra lời,AuknGD dmderXLan LdmderXan ldmderXại gụpHc mdmderXặt vàpHo dmderXngực tdmderXôi oàpH khóAuknGDc dmderXtuyệt vọng.

 

Nhìn ngAuknGD' coAuknGDn pHgái đầypH thdAN8qtươg tídmderXch trcpH" mặAuknGDt, trádmderXi tidAN8qtm tdAN8qtôi kpHo khỏipH đauAuknGD pHđớn. pHTôi npHghiến chAuknGDặt răg,dAN8qt tdAN8qtrog đpHầu vụtdAN8qt qdAN8qta dAN8qt1 suAuknGDy nghĩ.

 

- LAuknGDan LaAuknGDn, AuknGDa dAN8qtdẫn dAN8qte pHđi, dAN8qtđi càgdmderX xdmderXa càpHg tốt,pH kdmderXo dAN8qtbjờ waAuknGDy trdmderXở lạipH nữa!

 

Lan AuknGDLan tAuknGDhôi khócAuknGD, ngẩAuknGDg đầudmderX, khdmderXuôn mặtAuknGD ưAuknGDớt đẫmpH dmderXnc" mắtpH pHnghi pHhoặc ndmderXhìn tôi:

 

- ThậdAN8qtt ko?

 

Tôi gậdmderXt đầudmderX AuknGDchẳg dmderXchút ddmderXo dự:

 

- TdAN8qthật, dAN8qta sAuknGDẽ dẫAuknGDn dmderXe dAN8qtchạy trốn!

 

..

 

Tôi wếtdAN8qt địnhpH AuknGDsẽ dpHẫn LpHan LdAN8qtan chạAuknGDy trdmderXốn, dAN8qtnhưg AuknGDvì chAuknGDuyện npHày xảypH dAN8qtra qdAN8qtá đdAN8qtột ngộdAN8qtt, kdmderXo cAuknGDó thpHời gpHian đểpH cAuknGDhuẩn bị.AuknGD LpHan LadmderXn tdAN8qtrên ndAN8qtg' kdmderXo dmderXcó AuknGD1 xudAN8qt, còdmderXn tôidAN8qt dAN8qtchỉ cóAuknGD pHvài tAuknGDrăm pHtiền tiêAuknGDu vặtAuknGD dAN8qthằg ngàdmderXy, AuknGDko dmderXcó pHtiền dmderXthì pHchẳg thpHể chạydmderX dmderXđc xaAuknGD, hơdAN8qtn nữadmderX AuknGDtrời pHđã sáAuknGDf AuknGDr', giờdmderX màdAN8qt cpHhạy rấtdmderX dễdAN8qt bpHị dAN8qtfát hiện.

 

Tôi liAuknGDền bànAuknGD bạAuknGDc vdAN8qts dmderXLan LAuknGDan, đợidAN8qt tôpHi vdmderXài ngdAN8qtày ngdmderXĩ cáchdmderX kAuknGDiếm đdmderXc dmderX1 mónpH tiềndmderX lAuknGDớn pHr' sẽAuknGD tdAN8qtìm cơdAN8qt hAuknGDội bỏdmderX AuknGDchạy. LadmderXn dmderXLan AuknGDnge pHxog dmderXliền gậtpH đầdmderXu đồgdmderX dmderXý.Tôi giụdmderXc dAN8qtLan LapHn dAN8qtmau dAN8qtmau trởAuknGD vAuknGDề dmderXfòng AuknGDanh cả,AuknGD cpHô ômdAN8qt chầmAuknGD lấyAuknGD pHtôi, hôndmderX tôdAN8qti sAuknGDay đắmpH dAN8qtr' mớidAN8qt mặAuknGDc lạdmderXi wầndmderX áopH vàAuknGD đipH AuknGDra ndAN8qtgoài. TôAuknGDi dmderXnhìn thedmderXo qdmderXa khdmderXe cửAuknGDa chAuknGDo đếdAN8qtn kpHhi cáAuknGDi bódmderXg cdmderXủa pHcô khudmderXất sdmderXau cándAN8qth dmderXcửa giadAN8qtn fdmderXòng fíAuknGDa dAN8qttây mớipH ydAN8qtên tâmdAN8qt dmderXtrở lạidmderX giườg.

 

Chiếc chpHăn bdmderXôg đãdmderX dAN8qtchẳg cpHòn hdmderXơi ấmdAN8qt nhưpHg dườgAuknGD dmderXnhư vẫpHn còpHn dmderXfảg AuknGDfất dmderXmùi hươgdmderX củAuknGDa AuknGDLan dAN8qtLan. TôAuknGDi mìnhpH dmderXtrần ômdmderX chdmderXặt cáidmderX cAuknGDhăn vàpHo lòdmderXng, ngAuknGDồi ngâydmderX pHra dmderXở AuknGDtrên giườgdAN8qt nhAuknGDư dmderX1 tdmderXhằg kAuknGDhờ. HdmderXồi lâuAuknGD AuknGDtôi nhớdmderX ndAN8qthớ dmderXra nhữAuknGDg dmderXgì dmderXđã AuknGDnói dAN8qtvs LpHan Lan.

 

Giờ ngdAN8qthĩ lạpHi màdmderX dAN8qttôi tpHhấy cAuknGDó đAuknGDôi AuknGDchút hốiAuknGD AuknGDhận, đágAuknGD lẽpH dAN8qtra dAN8qttôi dmderXko nênpH hứaAuknGD nhdmderXư vậydmderX vdAN8qts LAuknGDan LanpH.Tôi đồgdmderX AuknGDý sẽAuknGD dẫdmderXn LadmderXn LdmderXan cadmderXo chạypH dmderXxa bapHy AuknGDcũg cpHó AuknGDngĩa dmderXlà tôdmderXi đAuknGDã dmderXlén lúdAN8qtt ăndAN8qt cắpdmderX ngdAN8qt' fAuknGDụ nữAuknGD mpHà andAN8qth cảdAN8qt đãAuknGD dmderXbỏ tiềndAN8qt AuknGDra mudmderXa vềpH. NdAN8qtếu nhưdAN8qt tdmderXôi làmpH nhưAuknGD vdmderXậy thậdmderXt, tôdmderXi sẽAuknGD trAuknGDở thànhdmderX kẻdmderX fảndAN8qt bộiAuknGD aAuknGDnh cpHả, thAuknGDậm pHchí cảpH cáipH dAN8qtgia đìpHnh này.pH AdmderXnh cpHả dAN8qtsẽ kpHo thAuknGDa AuknGDcho tôi,dmderX bốdAN8qt mẹAuknGD cũdmderXg AuknGDsẽ kpHo pHtha thứdmderX chdmderXo tôi.

 

Thế nhưdAN8qtg ddAN8qtù AuknGDgì tdmderXôi cdAN8qtũg đãAuknGD hứpHa AuknGDvs LanLadmderXn rAuknGD', dmderXmà tôipH lAuknGDại iAuknGDu côdmderX ấydmderX đếnAuknGD nhpHư vậy,pH thdAN8qtực AuknGDsự tôdmderXiko AuknGDthể chịudAN8qt đựgAuknGD đdAN8qtc việcAuknGD AuknGDanh cảdAN8qt hếtdmderX lầndmderX nAuknGDày đếndAN8qt dmderXlần AuknGDkhác giàdAN8qty vòdAN8qt cpHô ấy.

 

Nếu đAuknGDã wếtAuknGD địnhAuknGD nhpHư vậydmderX dmderXr' thdmderXì tAuknGDôi bdmderXuộc fảidAN8qt thựcpH hiệnpH ldmderXời hứadAN8qt củAuknGDa mình.TôipH kpHo tdmderXhể đpHể cdAN8qtho LdmderXan LaAuknGDn dAN8qtmà tôdmderXi iAuknGDu thươgdmderX dmderXfải thAuknGDất vAuknGDọg, ndmderXhư vậyAuknGD sẽdmderX hpHuỷ hodmderXại côpH ấy.AuknGD NếdmderXu nhpHư tôidAN8qt cdmderXứ ngdAN8qtây dpHại bỏpH dAN8qtmặc dmderXsự sốgdAN8qt AuknGDchết củaAuknGD LdAN8qtan LadAN8qtn dmderXthì chdmderXắc chpHắn bệdAN8qtnh dmderXcũ củadmderX côAuknGD sdmderXẽ dmderXlại táiAuknGD fdmderXát, thAuknGDậm chídAN8qt côAuknGD sdmderXẽ AuknGDko thdmderXể sốgpH tiếAuknGDp dmderXđc nữa!

 

Muốn dAN8qtdẫn LpHan pHLan cAuknGDao chạAuknGDy xpHa badAN8qty tpHrc" tdAN8qtiên dmderXfải kiếmAuknGD đcAuknGD pH1 dmderXmón tidAN8qtềnlớn.Mặc ddAN8qtù pHko dmderXcần qádmderX AuknGDnhiều pHnhưg cpHũg fảipH đủdAN8qt pHlộ fípH đdmderXể cAuknGDhúg tAuknGDôi đdmderXến dmderX1 nơipH thậpHt xAuknGDa. CAuknGDó thểdmderX AuknGDLan LdAN8qtan sAuknGDẽ dẫAuknGDn dAN8qttôi vdmderXề nhdmderXà dAN8qtcô AuknGDấy, nhưpH dmderXvậy thìdmderX chdAN8qtúg dAN8qttôi sẽdAN8qt đcpH AuknGDan tpHoàn. ChỉdmderX pHcần cólộAuknGD fíAuknGD, dmderXbc" tiếpAuknGD thedmderXo pHlà pHtìm cdmderXơ hdmderXội bỏpH trốn.dmderX TôidAN8qt thầmdAN8qt modmderXg mấydAN8qt ngàAuknGDy tớdAN8qti andmderXh cảdmderX dmderXđừg dAN8qtcó vềdAN8qt, dAN8qtanh cảAuknGD kpHo dmderXcó ndAN8qthà sẽAuknGD pHbớt pHđc dmderX1 AuknGDchút ngupHy dmderXhiểm. ĐadAN8qtng tAuknGDrầm npHgâm sudmderXy dmderXnghĩ pHthì tAuknGDôi npHge thdAN8qtấy dmderXcó tiếgAuknGD mdmderXẹ gọidmderX pHlên ăAuknGDn sáng.

 

Anh cảpH pHko cpHó nhàdAN8qt, LpHan LaAuknGDn cũdAN8qtg lêpHn ăndAN8qt dAN8qtság chupHg dAN8qtvs AuknGD2 mẹpH dAN8qtcon pHtôi. BdmderXốko muốdmderXn ăAuknGDn nênpH AuknGDvẫn dmderXchưa dậypH, mẹdmderX pHthở dàpHi bêdAN8qt dmderXbát lpHên r'dmderXlại dmderXngao nAuknGDgán pHđặt bátdmderX xuốg.

 

- dmderXAn NAuknGDhi, AuknGDbố dmderXcon bệpHnh AuknGDlâu thếpH mAuknGDà kAuknGDo dAN8qtkhỏi, bAuknGDsĩ KiAuknGDm NhấtdAN8qt NhủdAN8qt dmderXđã kêAuknGD dAN8qtbnhiu thuốcAuknGD mdAN8qtà pHmãi vẫndAN8qt dmderXko dmderXkhỏi, pHkhó kdAN8qthăn AuknGDlắm pH2 ngàyAuknGD AuknGDtrc" tiAuknGDnh thầnAuknGD củadAN8qt ôdmderXng ấpHy mớiAuknGD códmderX chúdAN8qtt dmderXbiến chuyểndAN8qt thdAN8qtế dmderXmà admderXnh cảAuknGD dmderXcon lạipH pHbị cpH.sát dẫndmderX đAuknGDi. CdAN8qtả ngàydAN8qt hwAuknGDa pHbố dAN8qtcon dmderXchẳg dAN8qtăn cpHhút gì,pH dAN8qth.nai cũdAN8qtg dmderXko chịudAN8qt xupHốg giườg,pH cdAN8qtứ dAN8qtthế dmderXnày tAuknGDhì biếdmderXt làdmderXm tdmderXhế nào?dmderX- MpHẹ buồdmderXn rầudAN8qt nói.

 

Tôi buôpHg bátdmderX AuknGDđũa đpHi vdmderXàotrog buồgdAN8qt thădAN8qtm bố.dAN8qt BdmderXố nhắmdAN8qt dAN8qtmắt nằmpH idAN8qtm lìAuknGDm trêdmderXn giườgAuknGD, hìdmderXnh dmderXnhư làAuknGD ôndAN8qtg AuknGDđag npHgủ rấAuknGDt dAN8qtsay. MẹpH pHđi pHtheo sapHu tôi,dmderX ldmderXấy pHtay pHgiật gidAN8qtật vạdAN8qtt ádAN8qto tdmderXôi, liếdmderXc tdAN8qtôi dmderX1 dmderXcái AuknGDra ýAuknGD dmderXđừg lpHàm dmderXfiền bố.AuknGD TdmderXôi pHvốn địnhdmderX AuknGDnói vAuknGDs AuknGDbố vàidmderX câpHu dmderXnhưg lờdmderXi dAN8qtvừa dAN8qtđến cổAuknGD họgpH thìdmderX AuknGDđã bAuknGDị ndAN8qtgẹn lạidAN8qt r'.

 

Ra khỏdmderXi fòdmderXng AuknGDcủa dmderXbố mAuknGDẹ, tpHôi khAuknGDe pHkhẽ npHói AuknGDvs mẹ:

 

- Mẹ,dAN8qt pHcon cAuknGDó dmderXwen bsdAN8qtĩ ThườngdAN8qt ởdmderX b.việnpH huyện.pH ÔnAuknGDg ấpHy dAN8qtlà bdAN8qt.sĩ dmderXgiỏi nhấtdAN8qt dmderXở hudAN8qtyện npHày đấydmderX, hpHay lAuknGDà AuknGDđể copHn mpHời ôngpH ấdAN8qty đếnAuknGD kpHhám cAuknGDho bốdmderX xdmderXem pHthế nào!

 

Mẹ ngAuknGDe rAuknGD' AuknGDgật đdmderXầu đồgAuknGD dmderXý. AuknGDBà đidAN8qt vpHào tdAN8qtrog fdmderXòng pHlấy dmderX1 xấdmderXp tidmderXền dAuknGDày dAN8qtcộm đưdAN8qta cpHho tôi

 

- AAuknGDn pHNhi, AuknGDcon dmderXmau mdmderXau ănpH sádAN8qtg dmderXr' AuknGDvào b.dmderXviện pHmời AuknGDb.sĩ dAN8qtThườg đếndmderX đdAN8qtây đpHi! CAuknGDho dùdmderX fảipH tAuknGDiêu hpHao dAN8qtbnhiu dmderXtiền, chỉdAN8qt dAN8qtcần chữadAN8qt khỏipH bệnpHh AuknGDcho bAuknGDố cpHon pHlà đdAN8qtc! dAN8qt- dmderXNói dmderXr' mẹAuknGD nhédmderXt AuknGDtiền vàodAN8qt tdmderXay tdmderXôi, cpHòn dặAuknGDn pHdò tôidmderX nhớdAN8qt mpHua pHchút dAN8qtqà cáAuknGDp biếAuknGDu b.sĩAuknGD Thường.

 

Ăn dAN8qtsÁg xogpH, AuknGDLan LAuknGDan pHliếc tAuknGDôi AuknGD1 cdAN8qtái rdAN8qt' AuknGDlẳg dAN8qtlặng vdAN8qtề fdAN8qtòng kpHo ndmderXói AuknGD1 lờidAN8qt. TdmderXôi đẩypH dmderXxe đạpAuknGD dAN8qtra chuẩndmderX dmderXbị đAuknGDi lêndmderX huyệAuknGDn, lúcpH đếAuknGDn cửa,pH ngoảnhdAN8qt đAuknGDầu ldmderXại ndAN8qthìn thấAuknGDy LaAuknGDn LapHn đdmderXag đứdmderXg dpHựa dAN8qtcửa fòndmderXg nhAuknGDìn thpHeo tôi.AuknGD TôpHi gậpHt gpHật đầudmderX vdAN8qts cô,dmderX LpHan LpHan lidmderXền xodmderXay ngpH' điAuknGD vAuknGDào fòng.

 

Tôi rpHa sứdmderXc ndAN8qthấn pdmderXê pHđan, đạdmderXp AuknGD1 mạchAuknGD mấydAN8qt cdAN8qthục dmderXcây lêndmderX b.vdmderXiện huyAuknGDện pH. VừadmderX gặpdAN8qt đdAN8qtc b.pHsị ThườngAuknGD từAuknGD AuknGDb.viện đdmderXi raAuknGD, tôidAN8qt vộpHi vàgAuknGD chạdAN8qty đếndAN8qt chpHào hỏi

 

- AuknGDB.sĩ ThườndAN8qtg, chpHáu đpHến tìmdAN8qt bpH.sĩ đâyAuknGD! dAN8qtBố pHcháu bịpH bệnh,dAN8qt bệnhdmderX tìdmderXnh kháAuknGD nghiAuknGDêm trpHọng, chápHu muốnAuknGD fiềndAN8qt bdmderX.sĩ đdmderXến nhdmderXà cháudmderX dAN8qt1 chuyAuknGDến khámdmderX cpHho dAN8qtbố cdAN8qtháu xpHem thpHế nào!

 

Ông dAuknGDo dựdmderX dmderX1 lápHt pHr' nói:

 

- ChàpHng traAuknGDi, cậdmderXu cứdAN8qt AuknGDđạp xdmderXe vpHề trc"dmderX, AuknGDtôi rấdmderXt thAuknGDuộc đg'dAN8qt ởAuknGD thôdmderXn cdAN8qtậu, tôpHi fảidAN8qt xAuknGDử lpHí nốdmderXt cdAN8qthút vidmderXệc, dAN8qtxog vdAN8qtiệc tôpHi sẽpH đến!

 

Tôi dmderXcảm dAN8qtkích gậtpH đầuAuknGD rAuknGD' pHđạp AuknGDxe vdAN8qtề,đi pH1 đoạndmderX xdAN8qta dAN8qtr' AuknGDvẫn pHnge dAN8qtcó ngdAN8qt' nópHi chdmderXuyện vdAN8qts b.sĩdmderX Thường.

 

- VdAN8qtiện trườdmderXg, h.dmderXnai copHn tdmderXrai viAuknGDện trưởndmderXg lấpHy vợ,pH ládAN8qtt nữaAuknGD AuknGDtôi dmderXsẽ qpHa nhpHà ônpHg uốgdAN8qt rượuAuknGD hỉAuknGD đấy!

 

Lúc AuknGDđó dmderXtôi mớidmderX AuknGDbiết hdAN8qtáo pHra dAN8qth.nai AuknGDlà ngAuknGDày vudmderXi cAuknGDủa cpHon tAuknGDrai dAN8qtông, lúdAN8qtc npHày mAuknGDà mờAuknGDi dmderXông ấyAuknGD đếndAN8qt ndmderXhà dmderXmình khámdmderX bệnhpH dAN8qtcho dmderXbố dmderXmình dAN8qtthì thậpHt dAN8qtlà kdmderXo hợpdAN8qt. dmderXTôi chầdmderXn dAN8qtchừ AuknGD1 lápHt dmderXr' wpHay lpHại tìmdmderX ôngdAN8qt, dmderXvốn đpHịnh bảdmderXo ôngdAN8qt đAuknGDể AuknGDhôm dmderXkhác đếnAuknGD khádmderXm bệnhAuknGD cpHho dAN8qtbố tôAuknGDi dmderXcũg đcpH nhưdAN8qtg wpHay lạipH đpHã dmderXko tdAN8qthấy bóngAuknGD dágpH ôndmderXg đâudmderX r'.

 

Về dAN8qtđến tdAN8qthôn đpHã hdmderXơn 1AuknGD0h sdAN8qtág, mpHẹ AuknGDđag đứgdmderX pHở cdmderXổg dAN8qtđợi pHtôi. pHNhìn thdmderXấy tAuknGDôi vềdmderX AuknGD1 mìpHnh, mẹpH sAuknGDốt dmderXruột hỏi:

 

- dAN8qtAn pHNhi, cóAuknGD fảipH dmderXb.sĩ dAN8qtThường kdAN8qto chịudAN8qt đếndAN8qt ko?

 

Tôi xuốpHg xepH, ldAN8qtấy tadAN8qty dAN8qtlau mdAN8qtồ hôidmderX trdAN8qtên trdAN8qtán dAN8qtr' nóidmderX vdAN8qts mẹ:

 

- MẹAuknGD AuknGDà, h.dAN8qtnai ldAN8qtà ngàyAuknGD dAN8qtcon trpHai bdmderX.sĩ dmderXThường lấypH vAuknGDợ, ngtdmderXa cAuknGDòn bậnAuknGD chuyệndmderX hdmderXôn dmderXsự dmderXcủa c.trdmderXai, códmderX pHthể kdmderXo đếnpH dmderXđc đâuAuknGD ạ!

 

Mẹ tỏpH rdmderXa rấtdAN8qt thấtAuknGD vọngpH, dAN8qtủ rAuknGDủ thAuknGDeo tôiAuknGD dmderXvào nhà,ĐidAN8qt đếdmderXn sâdAN8qtn tpHôi ngódAN8qt ngAuknGDhiêng pH1 hồidmderX pHr' dmderXhỏi mẹ:

 

- MẹAuknGD ơidAN8qt, aAuknGDnh cảAuknGD đãdmderX dmderXvề chưAuknGDa ạ?

 

- AuknGDChưa cdmderXon ạAuknGD, cũdmderXg chẳdmderXg biếdmderXt đdmderXã cdmderXó chAuknGDuyện gìdAN8qt nữa?

 

Hai mAuknGDẹ cdAN8qton đagdAN8qt nóipH chuedmderXy65n tdmderXhì pHđột AuknGDnhiên pHngoài pHcửa cpHó tipHếg còpHi xpHe AuknGDinh ỏi,dmderX tiếpAuknGD đódmderX tAuknGDôi npHge pHtiếg ndAN8qtg' hỏi:

 

- ĐâydmderX cdAN8qtó fảdmderXi làdAN8qt ndAN8qthà củapH AuknGDKim QuýdAN8qt kdmderXo ạ?

 

Nhận rdmderXa dmderXtiếg cAuknGDủa pHb.sĩ ThdAN8qtường, tôipH pHvội vàdmderXng dựngdAN8qt dmderXxe pHvào dAN8qt1 gópHc rdmderX' AuknGDchạy pHra AuknGDnghênh đAuknGDón. ThậAuknGDt chpHẳg ngAuknGDờ nhdmderXà dAN8qtb.sĩ cpHóchuyện hAuknGDỉ mAuknGDà AuknGDông ấypH dAN8qtvẫn chịdAN8qtu đếpHn khámdmderX bAuknGDệnh chpHo bốAuknGD tôidAN8qt, hơAuknGDn nữpHa lạidmderX còpHn AuknGDđến nhAuknGDanh nhpHư vậy.

 

Nhìn tpHhấy pHông, mẹAuknGD tôpHi cảmpH pHkích chạypH đdmderXến nắmpH chặtAuknGD tdmderXay AuknGDông nói:

 

- B.sdAN8qtĩ ThườndAN8qtg, h.dAN8qtnai pHnhà ôngdAN8qt cópH việAuknGDc, saAuknGDo ông..

 

Bsĩ ThưpHờng ldAN8qtên tiếdmderXg ngắtAuknGD lờdmderXi mẹdAN8qt tdmderXôi, vừpHa nóidAN8qt AuknGDvừa dAN8qtđi vdAN8qtào trog:

 

- dAN8qtTôi dmderXlàbsĩ, trpHị pHbệnh cứuAuknGD AuknGDng' pHmới làdmderX việcAuknGD wtrọndAN8qtg dAN8qtnhất, dAN8qtđừg dAN8qtnói mấAuknGDy lpHời kháAuknGDch sáodmderX ấy,AuknGD đpHể tdAN8qtôi xdmderXem bAuknGDệnh tìnpHh AuknGDcủa ôdmderXng ndmderXhà ntdmderXn đã!

 

Vào nhdAN8qtà, bsdAN8qtĩ ThườpHng hỏidAN8qt pHđại khádAN8qti dAN8qttình hìnhdmderX AuknGDr' bAuknGDắt mạchpH cpHho pHbố tôdmderXi, lạAuknGDi pHđặt ốnpHg dAN8qtnge vàpHo npHgực bốdAN8qt tôipH kdmderXiểm trAuknGDa. pHTừ đầupH đếnAuknGD cuốpHi ôdAN8qtng dmderXko nóAuknGDi nửadAN8qt ldmderXời, pHSau khdmderXi ktAuknGDra xAuknGDog cpHho pHbố dAN8qttôi, ôndAN8qtg liềndAN8qt cdmderXau dmderXmày điAuknGD AuknGDra ngoài.

 

- KipHm AdAN8qtn, tôpHi thấyAuknGD bdmderXố cậupH dAN8qtsức khoẻdAN8qt pHko tdmderXhành dAN8qtvấn đềAuknGD nhưpHg AuknGDtâm AuknGDlí thdAN8qtì cdAN8qtó bdAN8qtệnh AuknGDđấy! CAuknGDăn bệnhAuknGD npHày củdAN8qta AuknGDông AuknGDấy dAN8qtlà dAN8qtdo tâdAN8qtm dmderXtrạg ứcAuknGD AuknGDchế trAuknGDog thờpHi gidmderXan dAN8qtdài khiếndAN8qt AuknGDcho dmderXkhí huydAN8qtết dmderXko lAuknGDưu thôpHg, cdAN8qtứ AuknGDgặp fảidmderX chuyểpHn dAN8qtgì bdmderXực pHbội AuknGDsẽ dAN8qtthành AuknGDra ntAuknGDnày. pHCác ndAN8qtg' pHko nêdAN8qtn làpHm dmderXcho ôdAN8qtng ấpHy tứcdmderX gAuknGDiận, AuknGDđau bdAN8qtuồn, nhấAuknGDt pHlà đừgdmderX dmderXcho ôdmderXng ấydmderX biếdmderXt chuyệdAN8qtn vpHủa andmderXh cảAuknGD cậupH, chỉpH cpHần AuknGDông dmderXấy vuAuknGDi vAuknGDẻ thìdmderX AuknGDbệnh ndAN8qtày pHsẽ khỏi.

 

Tôi sẽpH pHkê đơndAN8qt cdmderXho bdAN8qtố cậAuknGDu trc"pH, pHsau đAuknGDó cậdAN8qtu nhớpH đưpHa ôndmderXg dAN8qtấy đếndAN8qt bviệndAN8qt ktrdAN8qta dmderXlại, pHtôi nAuknGDghĩ làpH kpHo códAN8qt vấndAN8qt đềAuknGD AuknGDgì lAuknGDớn pHlắm đâu!

 

Mẹ dAN8qttôi gậtdmderX đầpHu liAuknGDa lại,miệgpH dAN8qtthở dàiAuknGD nói:

 

- BsdmderXĩ ThAuknGDường nódAN8qti dmderXko pHsao, dAN8qtbệnh cAuknGDủa nhAuknGDà tdmderXôi rAuknGDõ dAN8qtràg dAN8qtlà AuknGDdo AuknGDbuồn fpHiền màpH rdAN8qta, mdAN8qtuốn dmderXđc trịdAN8qt bệnpHh pHcủa dmderXông ấdmderXy cpHhẳg fảiAuknGD làdAN8qt chuyAuknGDện ddmderXễ dàgdmderX đâu!

 

Bởi dmderXvì bốpH tôpHi biếtpH bpHí mậtdAN8qt vềdAN8qt dmderXNgôi môAuknGD dAN8qtđá tdAN8qthế nêAuknGDn hdAN8qtơn 2dmderX0 nădmderXm tpHrc" dAN8qtanh cảpH bắtdmderX đầuAuknGD kdmderXhai thpHác vàngdmderX, bốdmderX tôipH đãdAN8qt dAN8qtmắc fảAuknGDi dAN8qtcăn bệnhpH nàyAuknGD, lúpHc nAuknGDào ôngdAN8qt cũgdmderX nghAuknGDĩ rdAN8qtằg spHớm muộnpH gdmderXì nhữgdAN8qt oapHn hAuknGDồn dmderXở ngôdAN8qti mAuknGDộ đápH cpHũg dAN8qtsẽ dAN8qtđến gâydmderX hodAN8qtạ chdmderXo dmderXnhà mìndmderXh. KAuknGDết quảlàdAN8qt dAN8qtanh tôdmderXi xảdAN8qty rpHa chuyệdAN8qtn, bốpH dAN8qtcàng cdAN8qthắc dAN8qtchắn rằgdmderX dmderXđó dAN8qtlà bpHáo ứngdmderX đAuknGDối vdmderXs AuknGDanh pHcả. ThpHế nhưdAN8qtg anAuknGDh pHcả AuknGD1 dmderXmực pHko AuknGDnge lờidmderX khupHyên cdAN8qtan củdmderXa bdAN8qtố, vdmderXận tiAuknGDếp tụpHc dAN8qtkhai dAN8qtthác vàndAN8qtg dAN8qtở đAuknGDó ngầnpH ấdAN8qty pHnăm trờidmderX, thếdAN8qt nêAuknGDn cũpHg ngầpHn ấydAN8qt ndAN8qtăm dmderXmà tdAN8qtrái tipHm dAN8qtbố dmderXtôi pHko đdmderXc yêndmderX ổndmderX. ĐAuknGDến bâpHy giờ,AuknGD vìAuknGD chAuknGDuyện apHnh cảAuknGD bpHỏ tiAuknGDền mdmderXua vdmderXợ khdmderXiến cpHho dmderXcả ndmderXhà mdmderXất pHmặt, mpHà dAN8qtanh dmderXcả đêAuknGDm đêdAN8qtm lạipH hànhdAN8qt dmderXhạ LaAuknGDn AuknGDLan pHđến AuknGDthừa sốAuknGDg dmderXthiếu dAN8qtchết nêAuknGDn bốpH tôpHi càAuknGDg cpHhẳg cdAN8qtó mặtdAN8qt pHmũi nàodAN8qt gdAN8qtặp nAuknGDg' đời.

 

Bây giờ,AuknGD mỏAuknGD vàgpH dAN8qtcủa anpHh cpHả đãdAN8qt đógdAN8qt cửpHa, pHbố pHtôi dAN8qtcuối cùgpH cdAN8qtũg đcdmderX thởpH dmderXfào dAN8qtnhẹ nhAuknGDõm. AuknGDAnh dmderXcả pHbiết dừgpH tadAN8qty đúgdAN8qt lúc,pH kpHo pHđộg chạmAuknGD tớidmderX dmderXcác oAuknGDan dmderXhồn dmderXở ngôiAuknGD mộpH đádAN8qt nữadmderX nêndmderX códmderX lẽpH gdmderXia đìndmderXh tôAuknGDi AuknGDcó thểdAN8qt AuknGDsống bìdAN8qtnh yênpH qdmderXa ngày.

 

Bởi dmderXvì chuydAN8qtện củAuknGDa LaAuknGDn pHLan pHnên ndmderXg' củdAN8qta đồdAN8qtn c.sAuknGDát cdmderXó đếndmderX nhàdAN8qt tôi,dmderX dmderXcòn dAN8qtdặn pHdò admderXnh AuknGDcả dAN8qtko AuknGDđc ngcpH. dmderXđãi côAuknGD ấydmderX. BốdAN8qt dmderXtưởg rằgpH sadmderXu kpHhi dmderXLan dAN8qtLan dmderXra việndmderX andAN8qth cảdAN8qt sdmderXẽ thaAuknGDy đpHổi tháipH độpH vdmderXs cdmderXô ấyAuknGD, pHnào dAN8qtngờ bảdAN8qtn tdAN8qtính khdAN8qtó đổidmderX, AuknGDanh vẫndmderX hànhpH dAN8qthạ LapHn LadAN8qtn nhpHư vậy.dAN8qt BAuknGDố tAuknGDôi AuknGDnge thấpHy tiếpHg gàoAuknGD kAuknGDhóc dmderXcủa LpHan dmderXLan mỗidAN8qt đêm,AuknGD dmderXtrog lòdmderXng lAuknGDại cảmdmderX thấypH dAN8qtchua xpHót, anpHh cảdmderX tpHối AuknGDqa lạpHi dmderXbị pHng' củadAN8qt đpHồn c.spHát dẫnpH AuknGDđi, trpHog ldmderXòng bốdmderX vpHừa dAN8qtlo vừdmderXa dmderXgiận, vừadmderX tứdAN8qtc vpHừa sợ,AuknGD bệnhdAN8qt tAuknGDình vìpH dAN8qtvậy dmderXmà AuknGDcàg ndAN8qtặg hơn.

 

Chẳg mấydmderX chốcAuknGD đãAuknGD pHđến pHgiữa trưdmderXa, pHb.sĩ ThdAN8qtường dAN8qtkhám bAuknGDệnh cdAN8qtho bdmderXố AuknGDtôi AuknGDxog liềnAuknGD vdmderXội AuknGDvã pHquay về.dAN8qt CảpH dAN8qttôi vdAN8qtà dmderXmẹ đAuknGDều biếtAuknGD h.ndAN8qtai napHh2 ônpHg cpHó vdAN8qtiệc ldmderXớn nênAuknGD kpHo dmderXdám giữpH ôdAN8qtng pHlại dAN8qtăn cơm.

 

Sau kdmderXhi b.dAN8qtsĩ dAN8qtThường đdmderXi, pHmẹ vàAuknGDo nhdmderXà bếpHp nAuknGDấu nưdAN8qtớg, AuknGDLan LadAN8qtn ndAN8qthân AuknGDcơ hộidmderX chạAuknGDy dAN8qtqa fòndAN8qtg pHtôi hỏidAN8qt khAuknGDi nàdmderXo dAN8qtmới cAuknGDó thpHể pHra dAN8qtđi. TôiAuknGD nAuknGDói vdAN8qts côAuknGD ấypH rằAuknGDg dmderXtiền mpHẹ đưadAN8qt đAuknGDể chữaAuknGD bệnAuknGDh chdAN8qto dAN8qtbố vẫnAuknGD cpHhưa tiêudmderX pHbnhiu, mặcdAN8qt dmderXdù dmderXko nhiềudAN8qt ndAN8qthưg dAN8qtnói AuknGDchug cũdAN8qtg đủdAN8qt tiAuknGDền ldmderXộ fídAN8qt. dAN8qtNhưg pHbjờ bốdAN8qt đadmderXg pHốm dAN8qtnhư vậpHy, apHnh AuknGDcả lạiAuknGD kdmderXo cdmderXó nhàpH, tôidAN8qt ndmderXghĩ đAuknGDợi vàAuknGDi hAuknGDôm cdAN8qtho bệnhdmderX tìnhdAN8qt bốAuknGD AuknGDthuyên gdAN8qtiảm rdAN8qt' sAuknGDẽ dẫnpH AuknGDLan LpHan chpHạy trốn.

 

Lan LdmderXan ndAN8qtge xodmderXg sốAuknGDt ruộtAuknGD dmderXđến fápHt dmderXkhóc. dAN8qtCô nóipH AuknGDanh cpHả AuknGDko dmderXcó ndmderXhà mớipH pHlà dAN8qtcơ hộidmderX tốAuknGDt dmderXđể dmderXthoát thdAN8qtân, ndmderXếu ndAN8qthư admderXnh cảpH vềdmderX pHr2, AuknGDcó muốpHn thpHoát khỏiAuknGD đâydmderX dmderXe dAN8qtrằg dAN8qtchẳg dễdmderX ddAN8qtàg gì.

 

Cứ dmderXnhắc admderXnh cdAN8qtả ldAN8qtà mặtdmderX LapHn AuknGDLan biếndmderX spHắc, ánhAuknGD mắdAN8qtt sợdmderX pHhãi nhpHư npHhìn tAuknGDhấy mdmderXa dAN8qtwỷ, toàdmderXn AuknGDthân dAN8qtrun lAuknGDên cầAuknGDm cập.pH pHTôi dmderXcúi đầupH dAN8qtnghĩ ngợpHi pHr' hạAuknGD wếAuknGDt dmderXtâm, bảpHo dmderXLan dmderXLan rằgdmderX nếuAuknGD nhưpH dAN8qttối nadAN8qty apHnh dmderXcả kdmderXo vdAN8qtề thAuknGDì tdAN8qtôi sẽAuknGD dẫnAuknGD dAN8qtanh AuknGDấy chạpHy AuknGDtrốn. dAN8qtSau đAuknGDó AuknGDtôi bảodmderX dmderXLan LdAN8qtan vpHề dAN8qtfòng cAuknGDhuẩn bpHị, đemdAN8qt dAN8qttheo nAuknGDhiều wầdmderXn dmderXáo AuknGDrét, TôdmderXi cònpH sợdmderX apHnh pHcả sẽdmderX trởpH vềpH nAuknGDên dặndAN8qt LpHan dmderXLan wdmderXần ádmderXo cAuknGDhuẩn bịpH pHxog fảipH cdAN8qtất vàdmderXo chỗdmderX ndmderXào dAN8qtko bịpH ngkAuknGDhác fátpH hpHiện ra.

 

Tôi đãdmderX wếpHt dmderXđịnh sdAN8qtẽ dẫAuknGDn LaAuknGDn dAN8qtLan bpHỏ trốn,AuknGD hơdAN8qtn dAN8qtnữa dmderXrất códmderX thểdmderX ldAN8qtà sdAN8qtẽ bỏpH pHtrốn tốiAuknGD naydAN8qt, tropHg ldAN8qtòg pHtôi đpHột npHhiên thấydAN8qt rấtpH bấtdmderX admderXn, tdAN8qtôi lpHo ldmderXắg saAuknGDu kAuknGDhi mìnAuknGDh bỏdmderX dAN8qtđi thìdAN8qt bệnhdAN8qt dAN8qttình cũapH bdmderXố sẽdAN8qt nAuknGDặg hơndmderX, caAuknGDg2 lpHo chAuknGDo AuknGDmẹ sẽpH rơAuknGDi vàpHo hàAuknGDon AuknGDcảh khdAN8qtó xửAuknGD. TôipH pHdẫn LaAuknGDn dmderXLan pHđi rdmderX' anpHh pHcả pHbiết đc.pH dmderXsẽ hậdmderXn thấudmderX xươg,AuknGD liệuAuknGD anpHh ấpHy cdAN8qtó pHgây chuyệnAuknGD vdmderXs dmderXmẹ kdAN8qto nhỉ?TôidmderX đidmderX rdAN8qt', dAN8qtchẳg bjdAN8qtờ waAuknGDy lạdmderXi cănAuknGD nAuknGDah2 pHnày nữAuknGDa, vậyAuknGD thìpH mẹpH tôdmderXi biếtAuknGD pHai chămdmderX sócdAN8qt đây?

 

nGHĨ đếnAuknGD AuknGDđây tropHg lògpH dAN8qttôi AuknGDlại tdmderXhấy rấtdAN8qt buồndmderX fiền,pH chdmderXẳg biAuknGDết ncdmderX" dmderXmắt đpHã chảypH pHra tAuknGDừ lúcAuknGD pHnào. LúdAN8qtc dmderXăn cơm,dAN8qt LadmderXn LpHan đểpH dAN8qtý tdAN8qthấy sắcAuknGD mặtpH tdmderXôi rấtpH khAuknGDó AuknGDcoi, ăndAN8qt AuknGDxog cAuknGDô ledAN8qtn lépHn hỏidAN8qt tôdmderXi cópH fảdAN8qti tôidAN8qt đãdmderX pHthấy hdAN8qtối hậnpH hdmderXay dAN8qtko. TôiAuknGD cAuknGDố nặnAuknGD AuknGDra AuknGD1 ndmderXụ cườiAuknGD gượgAuknGD gạo,ldmderXắc đầu.dAN8qt pHLan LaAuknGDn mỉmdmderX cAuknGDười nhAuknGDìn tAuknGDôi, nụdmderX cườdmderXi dAN8qtthật thêdAN8qt lươg.

 

- AAuknGDNh AnAuknGD, edmderXm đãdAN8qt dmderXlàm dAN8qtanhf ảdAN8qti khdAN8qtó xửpH rAuknGD', pHAnh cũdAN8qtg kdAN8qto cầndmderX dmderXvì dmderXe màdmderX khóAuknGD pHxử nhdAN8qtư vpHậy đdmderXâu, pHe kpHo muốnAuknGD dAN8qtnhìn tpHhấy cdmderXái bộpH ddAN8qtạg nàpHy củAuknGDa aAuknGD, sadmderXu ndmderXày dmderXa dAN8qtko cAuknGDần dAN8qtlo pHcho AuknGDe đpHâu! dmderX- LpHan LpHan mímdAN8qt chặtdmderX mộAuknGDi, AuknGDnghẹn ngàoAuknGD nóidmderX rdAN8qta câudAN8qt npHày dmderXr' wadAN8qty dAN8qtng' bỏdAN8qt đi.

 

Tôi vộiAuknGD dAN8qtvàng kdAN8qtéo dAN8qtLan LdmderXan ldmderXại, nghẹnAuknGD ngàopH nói:

 

- pHLan LanpH, eAuknGDm chớAuknGD dmderXnghĩ nhidAN8qtều, AuknGDa AuknGDcam tâmAuknGD tìdAN8qtnh ngdmderXuyện pHgiúp AuknGDe, vAuknGDì AuknGDe dmderXa cpHhẳg sợAuknGD gAuknGDì hết!AuknGD ChúgdAN8qt tpHa đdmderXã AuknGDnói r'dmderX, nAuknGDếu nAuknGDhư tdmderXối napHy anAuknGDh cdAN8qtả dmderXko về,dmderX đợiAuknGD bốdmderX mẹpH đAuknGDi ngủdAN8qt, pHe ởpH trdmderXog pHfòng AuknGDđợi anh!

 

Lúc nàpHy dmderXLan AuknGDLan mớidAN8qt nởdmderX nụpH dmderXcười. pHSau kpHhi dAN8qtLan dAN8qtLan vềdmderX AuknGDfòng cdAN8qtủa AuknGDanh cả,pH pHtôi đếnAuknGD fdAN8qtòng khAuknGDám củadAN8qt pHb.sĩ KiAuknGDm NhấtdAN8qt TpHhủ đAuknGDể mudAN8qta thuốcdAN8qt tdAN8qtheo đdmderXơn củpHa b.dmderXsĩ ThườngdAN8qt đãdAN8qt kAuknGDê. KAuknGDhó khăAuknGDn lAuknGDắm mớipH thuyếdAN8qtt fụcpH đpHc dmderXbố tôiAuknGD uốgdAN8qt dAN8qtthuốc, dmderXxog xuôipH tôidmderX lạiAuknGD AuknGDngồi nópHi chuyệpHn fAuknGDiếm vpHs mẹ.dmderX CuốidAN8qt cpHùg tôitrởAuknGD vAuknGDề fòAuknGDng chudmderXẩn AuknGDbị vàpHi AuknGDchiếc dAN8qtáo ấm,dmderX AuknGDthấp thỏAuknGDm chờAuknGD đdmderXợi trờidAN8qt tối.AuknGD AuknGDTôi thầAuknGDm cầudAN8qt khấnAuknGD hàpHg trădAN8qtm hàgpH nghdAN8qtìn AuknGDlần ởdAN8qt troAuknGDg lòpHng modmderXng sAuknGDao andAN8qth cảdAN8qt tốAuknGDi nAuknGDay đAuknGDừg trởpH về

 

Chiều tAuknGDối dAN8qtđột dmderXnhiên ndAN8qtổi dAN8qtgió pHto, bdmderXầu trờipH sdAN8qtầm sậAuknGDp ndAN8qthư chpHuẩn bpHị đdmderXổ spHập xuốdmderXg đdmderXến nơi.AuknGD MdAN8qtặc dAuknGDù tpHhời tdmderXiết npHày rấpHt pHcó AuknGDlợi AuknGDcho vAuknGDiệc tAuknGDrốn AuknGDchạy cdmderXủa tôidmderX pHvà LadmderXn LadmderXn nhưgdAN8qt tdAN8qtrog lòpHng tôidAN8qt lạdAN8qti dmderXcảm thdAN8qtấy vôdmderX cùdAN8qtg pHcăg thẳgAuknGD. CdmderXũg mapHy lpHà ădAN8qtn cdAN8qtơm tpHối pHxog mdAN8qtà anhdAN8qtc dAN8qta 3vẫndmderX cpHhưa pHvề, xedAN8qtm rdmderXa h.dAN8qtnai AuknGDanh ấyAuknGD cdAN8qtũg sẽpH pHko vềdmderX nhà.

 

Tôi vdAN8qts mẹdmderX ldAN8qtặg lẽdAN8qt ngồpHi bêndmderX bốdmderX AuknGD1 hAuknGDồi lâAuknGDu. BốAuknGD cứdAN8qt nhắAuknGDm mắtdAN8qt cAuknGDhẳg nópHi nửadmderX lờpHi, mẹdAN8qt ủdAN8qt pHrủ ngồipH ởdmderX pHđầu dmderXgiườg pHcũg chẳgpH AuknGDlên tpHiếg. AuknGDKo kdAN8qthí tpHrog fònpHg nhỏdAN8qt vpHo dAN8qtcùg ngộdAN8qtt ngạt,dAN8qt nặgpH nè.pH TôdAN8qti thấpAuknGD thỏmpH nhìndAN8qt rAuknGDa ngodAN8qtài cpHửa sdAN8qtổ, khẽdAN8qt dmderXkéo rèmAuknGD cửadmderX nhAuknGDìnr AuknGDa ngodmderXài. pHMây mùdAN8qt đdmderXã chdAN8qte kínpH nhAuknGDựg ngôipH sdAN8qtao lấpdAN8qt ldAN8qtánh trêdAN8qtn bầAuknGDu trời,dAN8qt khoảgdmderX sAuknGDân AuknGDtrc" npHhà tốdmderXi đeAuknGDn nhưAuknGD mAuknGDực, tiếgdAN8qt gdAN8qtió bdAN8qtấc gdmderXào rpHít đầypH tdmderXhe lươg.AuknGD dAN8qtCả thếAuknGD giớpHi ddAN8qtườg nhpHư đadmderXg dmderXchìm tropHg sựdAN8qt AuknGDtối tAuknGDăm vàdmderX lpHạnh lẽdmderXo. GAuknGDian dmderXnhà fdmderXía pHTây vẫnAuknGD saágAuknGD dmderXđèn, tôidAN8qt bpHiết dAN8qtLan dAN8qtLan đdmderXag ởAuknGD dmderXtrog dmderXfòng sốdmderXt ruộtAuknGD đợAuknGDi tôi.

 

Ngoảnh đAuknGDầu pHlại nhìdAN8qtn bpHố mẹ,dAN8qt tropHg dAN8qtlòg dAN8qttôi dmderXlại wặndmderX lênpH ndAN8qtỗi đadmderXu xóAuknGDt pHxa. giữaAuknGD cpHái mdAN8qtùa dmderXđôg rétpH buốtpH nàpHy pHtôi dAN8qtfải tdmderXừ bỏdAN8qt cpHha dAN8qtmẹ ởpH lạidmderX đểAuknGD AuknGDdẫn AuknGDLan LAuknGDan caAuknGDo cdmderXhạy pHxa bAuknGDay. ThếdmderX nhưdAN8qtg AuknGDtôi lpHại dmderXko thểpH ndmderXói dAN8qt1 lờidmderX cdAN8qtáo biệtpH vpHs hpHọ, thpHậm chípH dmderXko thpHể đểdmderX pHhọ biếAuknGDt. TAuknGDôi pHko dmderXthể nàopH tAuknGDưởg tdAN8qtượg pHra đcdmderX tâAuknGDm trạAuknGDg cpHủa họpH sdmderXau kpHhi fádAN8qtt pHhiện rAuknGDa tôidmderX vàpH LdAN8qtan pHLan đdmderXã chạAuknGDy tdAN8qtrốn vpHs nahdAN8qtu. ChắdmderXc AuknGDchắn dmderXhọ pHsẽ đadAN8qtu đớndAN8qt tộdmderXt độ,AuknGD chAuknGDắc chắndmderX dAN8qtsẽ gpHiận ddmderXữ dAN8qtmắg chdmderXữi tdAN8qtôi, bAuknGDố ddmderXẵ từgAuknGD mdmderXắg adAN8qtnh cảdAN8qt làdmderX súdAN8qtc AuknGDsinh, còAuknGDn tpHôi, pHlàm dAN8qtra pHnhựg chuyệnAuknGD nàydAN8qt rAuknGD' tôidmderX còdAN8qtn cAuknGDhẳg bdAN8qtằg ladAN8qtoì súdAN8qtc sinh.

 

Tôi pHở trdAN8qtog pHfòng bốdAN8qt mẹAuknGD hdmderXơn dAN8qt1 AuknGDtiếg đồpHg hồdAN8qt. HìAuknGDnh npHhư bốpH tôidAN8qt đãdmderX ndAN8qtgủ spHay AuknGDr' nêndAN8qt thỉAuknGDh thoảpHg pHcòn fátAuknGD AuknGDra pHtiếg ngdmderXáy pHkhe khẽdmderX. MẹdmderX tôiAuknGD AuknGDcũg bắtdmderX đpHầu dAN8qtbuồn ndmderXgủ,giục tpHôi vdmderXề fòngAuknGD ngỉdAN8qt ngơdAN8qti. LúcpH tiễnpH tôiAuknGD rAuknGDa cửa,dmderX mẹdAN8qt chẳgAuknGD nódAN8qti chpHẳg dmderXrằg, cdmderXhỉ ndmderXhét dAN8qtvào túidAN8qt dmderXtôi dAN8qt1 cápHi AuknGDtúi ndmderXhỏ sAuknGDau AuknGDđó đẩdAN8qty tôidAN8qt AuknGDra ngoàidAN8qt cửadAN8qt vàAuknGD càipH tpHhen cửadmderX lại.

 

Trở vdAN8qtề fòngdAN8qt, pHtôi vAuknGDội vpHag2 bậtdmderX đèdAN8qtn, lấyAuknGD dmderXcái túdAN8qti nhỏAuknGD mdmderXẹ vừadAN8qt ddAN8qtúi AuknGDcho tôidmderX raxdmderXem, bêdmderXn trpHog làpH AuknGD1 xấdAN8qtp nhdAN8qtựg tdmderXờ tiềndAN8qt lẻpH cpHũ: 1dAN8qt00, pH50, 1AuknGD0, AuknGD5, 2pH, AuknGD1 tAuknGDệ.. đdAN8qtây chdAN8qtính apHl2 sdAN8qtố pHtiền mẹdAN8qt tíchAuknGD cópAuknGD hdAN8qtàng ngày.

 

Nhìn thAuknGDấy pHxấp tiềnAuknGD dmderXlẻ dAN8qtnày AuknGDbỗng nhiAuknGDên npHc" mắdAN8qtt tôipH lpHại tuôpHn dmderXrơi, TpHôi hiểudmderX AuknGDngay dAN8qtra pHý củAuknGDa mẹdmderX, hAuknGDoá pHra mẹdmderX đãAuknGD fátdmderX hdAN8qtiện rpHa cdmderXhuyện tdmderXôi vdAN8qtà dmderXLan LAuknGDan chuẩdmderXn bdAN8qtị bỏpH trốn,dAN8qt tpHhế dAN8qtnên mẹpH mdmderXới đdmderXem tấtpH cpHả spHố tipHền dmderXmà mdmderXẹ dAN8qttích lAuknGDuỹ AuknGDđc ldAN8qtén lúAuknGDt đưadmderX cdmderXho tpHôi dmderXvì sợpH tôdAN8qti xdAN8qta nahAuknGD2 dAN8qtk dmderXcó tiềndAN8qt tiêdAN8qtu. ChípHnh tpHúi pHtiền ndAN8qtày đãpH trởpH thànhdmderX vịAuknGD cứAuknGDu tAuknGDinh củAuknGDa tôAuknGDi tdmderXrong nhữgdAN8qt thadmderXg1 nAuknGDgày trốdmderXn cdmderXhạy sadmderXu nàAuknGDy dAN8qt( dmderXcòn cópH AuknGD1 cdAN8qthuyện nữadmderX mãAuknGDi đpHến dAN8qtsau pHkhi bốAuknGD tAuknGDôi dmderXqa đờidmderX mAuknGDẹ mớipH nódAN8qti AuknGDvs AuknGDtôi, sốAuknGD tiềdmderXn 2.00dAN8qt0 dAN8qttệ AuknGDmà mdAN8qtẹ dAN8qtđưa cAuknGDho tAuknGDôi AuknGDđể AuknGDđi mờipH b.dAN8qtsĩ TpHhường đếndAN8qt kdmderXhám bệnpHh dmderXcho bốAuknGD tôdAN8qti hồidAN8qt pHsag1 AuknGDlà dmderXdo bốAuknGD bảopH mẹdmderX đưadAN8qt chdAN8qto dmderXtôi. BAuknGDố pHcũg hAuknGDiểu đAuknGDc tâdAN8qtm AuknGDtư AuknGDcũa AuknGDtôi nênAuknGD đãdmderX âmpH thầdmderXm giAuknGDúp đỡ)

 

Tôi chờAuknGD đợpHi trodmderXg thpHấp thỏdmderXm pHvà lpHo âu,dAN8qt dAN8qtmãi mớiAuknGD đếAuknGDn nửaAuknGD dmderXđêm, ndmderXhân pHlúc dAN8qtđêm kdmderXhuya thandAN8qth vAuknGDắg, pHtôi chạyAuknGD spHag gdmderXọi AuknGDLan LadmderXn, TrcdAN8qt" dmderXkhi điAuknGD, tpHôi AuknGDnc" mắtdAN8qt lưdAN8qtg tròAuknGDg pHwì trcAuknGD" cửapH giaAuknGDn nhdAN8qtà củapH bốdmderX mẹAuknGD, dậpdmderX dAN8qtđầu AuknGDcúi dAN8qtlạy bốpH AuknGDmẹ pHtrog tâmAuknGD trạgdmderX hếtAuknGD sứdmderXc nặgdAN8qt nề.dmderX SaAuknGDu dmderXđó tôpHi kdmderXéo LaAuknGDn LadAN8qtn pHra dmderXkhỏi dAN8qtcửa rpH' nhAuknGDanh chAuknGDóg biếndAN8qt AuknGDmất pHtrog dAN8qtmàn đêm...