You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cT3Evả keYeYVAEbo zaYJX8eMcó ởeYeYVAEb zaYJX8eMtrog T3Evđồn cảnheYeYVAEb szaYJX8eMát, tzaYJX8eMôi liềzaYJX8eMn zaYJX8eMđạp T3Evxe đT3Evến zaYJX8eMBV hzaYJX8eMuyện. eYeYVAEbVừa nhìnT3Ev zaYJX8eMthấy T3Evbsĩ ThườnzaYJX8eMg T3Evtôi đãT3Ev zaYJX8eMkéo eYeYVAEbông ấT3Evy reYeYVAEba T3Ev1 zaYJX8eMgóc hỏieYeYVAEb T3Evcó fảizaYJX8eM ôT3Evng ấeYeYVAEby đãeYeYVAEb neYeYVAEbhờ cảnzaYJX8eMh seYeYVAEbát eYeYVAEbtới bắtzaYJX8eM zaYJX8eManh tôiT3Ev ko.

 

Ông kiT3Evnh ngạcT3Ev hỏi:

 

- KieYeYVAEbm QzaYJX8eMuý xảzaYJX8eMy T3Evra eYeYVAEbchuyện gT3Evì rồi?

 

Tôi eYeYVAEbkể chueYeYVAEbyện aneYeYVAEbh T3Evcả T3Evbị zaYJX8eMcảnh sátzaYJX8eM dẫnzaYJX8eM đieYeYVAEb eYeYVAEbcho zaYJX8eMbsĩ ThườngeYeYVAEb ngzaYJX8eMhe, ôneYeYVAEbg ấyT3Ev T3Evnge xT3Evog cưzaYJX8eMời bảo:

 

- ceYeYVAEbhàg eYeYVAEbtrai eYeYVAEbà, mấyT3Ev ngeYeYVAEbày zaYJX8eMtrc" zaYJX8eMcậu gọizaYJX8eM điệeYeYVAEbn chT3Evo tôeYeYVAEbi nzaYJX8eMhờ teYeYVAEbôi T3Evngĩ czaYJX8eMách T3Evgiúp LzaYJX8eMan T3EvLan nhưT3Evg đếnzaYJX8eM gT3Eviờ teYeYVAEbôi zaYJX8eMvẫn chưaeYeYVAEb ngĩT3Ev reYeYVAEba T3Evcách gìeYeYVAEb cảT3Ev. CT3Evảnh zaYJX8eMsát tìeYeYVAEbm aT3Evnh tzaYJX8eMrai cậuzaYJX8eM zaYJX8eMcó eYeYVAEbthể lzaYJX8eMà veYeYVAEbì việceYeYVAEb keYeYVAEbhác, làmeYeYVAEb eYeYVAEbsao tôiT3Ev zaYJX8eMcó thểzaYJX8eM bảeYeYVAEbo cảnhT3Ev zaYJX8eMsát T3Evđến bắeYeYVAEbt aneYeYVAEbh cậueYeYVAEb đc?

 

Bsĩ ThườneYeYVAEbg eYeYVAEbnói vzaYJX8eMs tôiT3Ev lúzaYJX8eMc eYeYVAEbLan LaeYeYVAEbn nhậeYeYVAEbp việnzaYJX8eM wảeYeYVAEb thựczaYJX8eM làzaYJX8eM zaYJX8eMông ấyT3Ev đãeYeYVAEb nhờeYeYVAEb T3Ev1 ngT3Ev' eYeYVAEbbạn ởeYeYVAEb đồnT3Ev ceYeYVAEbảnh sT3Evát zaYJX8eMđến nhàzaYJX8eM nóT3Evi ceYeYVAEbhuyện vzaYJX8eMs bốeYeYVAEb eYeYVAEbmẹ tôi.T3Ev DT3Evo lúT3Evc ấyeYeYVAEb zaYJX8eManh T3Evcả keYeYVAEbo czaYJX8eMó eYeYVAEbnhà nT3Evên bọnT3Ev họT3Ev đT3Evã zaYJX8eMgọi eYeYVAEbđiện chT3Evo T3Evanh cả,T3Ev nózaYJX8eMi rT3Evõ eYeYVAEbvs aneYeYVAEbh zaYJX8eMcả bệnzaYJX8eMh tìnhT3Ev T3Evcủa LaT3Evn LaeYeYVAEbn, dặT3Evn dT3Evò eYeYVAEbanh ấyeYeYVAEb nzaYJX8eMhất địT3Evnh fảT3Evi đốiT3Ev xeYeYVAEbử eYeYVAEbtốt vT3Evs LT3Evan LanT3Ev, nT3Evếu kzaYJX8eMo zaYJX8eM1 khT3Evi LazaYJX8eMn eYeYVAEbLan xảyeYeYVAEb rT3Eva eYeYVAEbchuyện gìT3Ev zaYJX8eMthì eYeYVAEbcảnh sT3Evát T3Evsẽ sờzaYJX8eM đếnT3Ev chuyệnzaYJX8eM anT3Evh bT3Evỏ tiềnzaYJX8eM rT3Eva mueYeYVAEba T3Evfụ nữzaYJX8eM zaYJX8eMvề làmzaYJX8eM vzaYJX8eMợ. BsT3Evĩ ThườngT3Ev còeYeYVAEbn nóieYeYVAEb aT3Evnh cảzaYJX8eM quT3Even bzaYJX8eMiết rzaYJX8eMất zaYJX8eMnhiều ngzaYJX8eM' ởeYeYVAEb đồnT3Ev c.sáeYeYVAEbt zaYJX8eMvà aT3Evn ủieYeYVAEb tôeYeYVAEbi keYeYVAEbo nênzaYJX8eM eYeYVAEbqá T3Evlo lắng.

 

Bởi veYeYVAEbì T3Evko biếtzaYJX8eM eYeYVAEbanh cảT3Ev vìzaYJX8eM saeYeYVAEbo màzaYJX8eM lạizaYJX8eM bịeYeYVAEb nT3Evg' eYeYVAEbcủa đzaYJX8eMồn c.eYeYVAEbsát bắtT3Ev zaYJX8eMđi nêeYeYVAEbn eYeYVAEbtôi cũzaYJX8eMg chẳgzaYJX8eM T3Evcòn tT3Evâm tzaYJX8eMrí zaYJX8eMnào mzaYJX8eMà nóT3Evi chuyệnT3Ev vT3Evới T3Evông vT3Evề tìnT3Evh cảnhzaYJX8eM czaYJX8eMủa LT3Evan eYeYVAEbLan hzaYJX8eMiện giT3Evờ. TT3Evôi lêneYeYVAEb zaYJX8eMxe đạT3Evp zaYJX8eMđạp thẳgeYeYVAEb vT3Evề nT3Evhà. SuT3Evốt đeYeYVAEbg' T3Evđi tT3Evôi cứT3Ev nT3Evgĩ mãiT3Ev mzaYJX8eMà chẳgeYeYVAEb thểT3Ev nàozaYJX8eM hiểT3Evu nổzaYJX8eMi đT3Evag eYeYVAEbcó chueYeYVAEbyện gT3Evì xảyT3Ev rzaYJX8eMa. ChzaYJX8eMỉ cóT3Ev T3Evđiều troT3Evg leYeYVAEbòng T3Evtôi nT3Evhẹ T3Evnhõm hơneYeYVAEb nhzaYJX8eMiều zaYJX8eMso vớiT3Ev lúeYeYVAEbc đến.AneYeYVAEbh zaYJX8eMcả bịeYeYVAEb bắT3Evt chẳeYeYVAEbg ceYeYVAEbó lT3Eviên waeYeYVAEbn gìzaYJX8eM đếT3Evn czaYJX8eMuộc điệeYeYVAEbn thoạT3Evi tôieYeYVAEb đeYeYVAEbã gọizaYJX8eM T3Evcho bT3Evsĩ ThườT3Evng mấzaYJX8eMy hzaYJX8eMôm treYeYVAEbc", eYeYVAEbnói cáchT3Ev kháeYeYVAEbc, anT3Evh cảzaYJX8eM bzaYJX8eMị dẫnzaYJX8eM đieYeYVAEb chưaeYeYVAEb chắT3Evc gT3Evì đãT3Ev làzaYJX8eM vìzaYJX8eM cheYeYVAEbuyện củzaYJX8eMa LaeYeYVAEbn Lan.

 

Về eYeYVAEbtới nhà,T3Ev teYeYVAEbrời đãeYeYVAEb xâmT3Ev xẩmT3Ev tT3Evối, T3Evtôi nóeYeYVAEbi chzaYJX8eMo bốeYeYVAEb meYeYVAEbẹ biếT3Evtt nhựgzaYJX8eM T3Evgì đãzaYJX8eM eYeYVAEbnge zaYJX8eMngóng zaYJX8eMđc ởzaYJX8eM trênT3Ev huyện,zaYJX8eM đươT3Evg zaYJX8eMnhiên lT3Evà tzaYJX8eMôi đT3Evã giấuT3Ev chuyệT3Evn điT3Ev geYeYVAEbặp eYeYVAEbbsĩ zaYJX8eMThường. BốzaYJX8eM eYeYVAEbmẹ nzaYJX8eMge nzaYJX8eMói T3Evanh zaYJX8eMcả kT3Evo eYeYVAEbfải eYeYVAEbvì bT3Evắt zaYJX8eMvì chuyzaYJX8eMện củaT3Ev LT3Evan LT3Evan cũgT3Ev yênzaYJX8eM teYeYVAEbâm T3Evfần nàzaYJX8eMo. MẹeYeYVAEb ngeYeYVAEbhĩ c.eYeYVAEbsát dẫneYeYVAEb zaYJX8eManh zaYJX8eMcả T3Evđi lzaYJX8eMà vìT3Ev nhữgzaYJX8eM chuyệT3Evn T3Evcó liêneYeYVAEb T3Evwan đeYeYVAEbến T3Evmỏ T3Evvàng, neYeYVAEbhưg mzaYJX8eMỏ vàgeYeYVAEb củzaYJX8eMa aT3Evnh cảT3Ev đãeYeYVAEb đógT3Ev cửeYeYVAEba keYeYVAEbo keYeYVAEbhai zaYJX8eMthác nữzaYJX8eMa rồi,T3Ev T3Evtrên hầeYeYVAEbm T3Evmỏ làzaYJX8eMm zaYJX8eMgì T3Evcòn chuyệnT3Ev gT3Evì neYeYVAEbữa chứ??T3Ev eYeYVAEbLẽ neYeYVAEbào eYeYVAEblà chuyeYeYVAEbện cóeYeYVAEb lT3Eviên T3Evwan eYeYVAEbđến vT3Evụ eYeYVAEbma wỷeYeYVAEb xT3Evuất hiT3Evện lầnT3Ev trc"???

 

Bởi veYeYVAEbì cáieYeYVAEb zaYJX8eMmỏ vàgzaYJX8eM củaeYeYVAEb aneYeYVAEbh nằmzaYJX8eM T3Evsâu troeYeYVAEbg nzaYJX8eMúi, T3Evcách thônzaYJX8eM tzaYJX8eMôi T3Evđến zaYJX8eMhơn 1eYeYVAEb0 câeYeYVAEby T3Evsố, hơT3Evn nữazaYJX8eM ởT3Ev nơizaYJX8eM đózaYJX8eM eYeYVAEbmới ầeYeYVAEbm ĩeYeYVAEb vT3Evụ hồneYeYVAEb mT3Eva xuzaYJX8eMất hiệnchưaT3Ev đeYeYVAEbc bT3Evao lT3Evâu nêeYeYVAEbn bzaYJX8eMố zaYJX8eMmẹ T3Evko eYeYVAEbbảo teYeYVAEbôi eYeYVAEblên zaYJX8eMhầm T3Evmỏ củazaYJX8eM anzaYJX8eMh eYeYVAEbxem T3Evsao. CeYeYVAEbhúg tôT3Evi đànzaYJX8eMh T3Evfải ngzaYJX8eMồi ởT3Ev nhàT3Ev eYeYVAEbchờ đợzaYJX8eMi. NếuzaYJX8eM nT3Evhư eYeYVAEbanh cảT3Ev kzaYJX8eMo lT3Evàm eYeYVAEbgì fạT3Evm fT3Eváp zaYJX8eMthì c.sáeYeYVAEbt nheYeYVAEbất zaYJX8eMđịnh szaYJX8eMẽ fảiT3Ev đưzaYJX8eMa T3Evanh về.

 

Lúc zaYJX8eMmẹ mzaYJX8eMang cơmT3Ev tzaYJX8eMối cheYeYVAEbo LazaYJX8eMn zaYJX8eMLan zaYJX8eMcó ngzaYJX8eMồi lạT3Evi eYeYVAEb1 zaYJX8eMlát. TôiT3Ev kzaYJX8eMo T3Evbiết zaYJX8eMmẹ đãeYeYVAEb nT3Evói nheYeYVAEbữg gìzaYJX8eM vT3Evs LzaYJX8eMan LaeYeYVAEbn eYeYVAEbmà cơeYeYVAEbm zaYJX8eMnc" eYeYVAEbmẹ bT3Evê vzaYJX8eMào eYeYVAEbLan zaYJX8eMLan kzaYJX8eMo hềzaYJX8eM độgT3Ev đũa.

 

Đêm hôT3Evm eYeYVAEbđó, aneYeYVAEbh cảeYeYVAEb T3Evko T3Evtrở veYeYVAEbề, eYeYVAEbtôi cũgeYeYVAEb czaYJX8eMả đêmeYeYVAEb kT3Evo chợpzaYJX8eM mắt,zaYJX8eM nT3Evằm tT3Evrên giườeYeYVAEbg trằzaYJX8eMn trọceYeYVAEb ngĩzaYJX8eM T3Evngợi eYeYVAEblung tzaYJX8eMung. zaYJX8eMGà gáeYeYVAEby eYeYVAEbhồi đầueYeYVAEb teYeYVAEbiên tôizaYJX8eM đãzaYJX8eM ngzaYJX8eMe eYeYVAEbthấy tiT3Evếg gõeYeYVAEb eYeYVAEbcửa kzaYJX8eMhe khẽeYeYVAEb, tiếgT3Ev gõT3Ev rấteYeYVAEb nT3Evhỏ zaYJX8eMnhưg nzaYJX8eMge rấeYeYVAEbt reYeYVAEbõ rànzaYJX8eMg tT3Evrog đêmT3Ev kheYeYVAEbuya teYeYVAEbhanh vắng.

 

- Cốc..T3Ev cốc..eYeYVAEb cốeYeYVAEbc zaYJX8eM- TizaYJX8eMếg gõeYeYVAEb T3Evcửa rấtT3Ev đzaYJX8eMều đeYeYVAEbặn, tôT3Evi cảnhzaYJX8eM gieYeYVAEbác zaYJX8eMngồi eYeYVAEbdậy khỏzaYJX8eMi giưeYeYVAEbờg, nhT3Evẹ nhàgT3Ev hỏi:

 

- eYeYVAEbAi đấy?

 

- AnzaYJX8eMh AnT3Ev, eeYeYVAEbm lzaYJX8eMà LaT3Evn LaeYeYVAEbn đây,eYeYVAEb mzaYJX8eMau eYeYVAEbmở czaYJX8eMửa chT3Evo zaYJX8eMem đT3Evi !

 

Tôi eYeYVAEblắng tzaYJX8eMai ngzaYJX8eMe, đeYeYVAEbúg zaYJX8eMlà T3Evtiếg cT3Evủa LzaYJX8eMan zaYJX8eMLan rồiT3Ev! LT3Evan T3EvLan zaYJX8eMđến tìmzaYJX8eM tzaYJX8eMôi eYeYVAEbgiờ nàeYeYVAEby chắczaYJX8eM làzaYJX8eM cóT3Ev chzaYJX8eMuyện gấpT3Ev gìeYeYVAEb r'zaYJX8eM. TôizaYJX8eM lạnheYeYVAEb zaYJX8eMtoát nzaYJX8eMg', vzaYJX8eMôi vàeYeYVAEbng eYeYVAEblao T3Evra khỏiT3Ev T3Evgiườg, chẳgT3Ev kịpzaYJX8eM mặceYeYVAEb T3Eváo T3Evliền T3Evchạy T3Evra mzaYJX8eMở cửa.

 

Lan eYeYVAEbLan leYeYVAEbách ngT3Ev' đizaYJX8eM vzaYJX8eMào fòngeYeYVAEb tôi,T3Ev T3Ev1 luồgT3Ev kT3Evhí lạnzaYJX8eMh theYeYVAEbeo eYeYVAEbcô ùzaYJX8eMa vàT3Evo feYeYVAEbòng, teYeYVAEbôi lúczaYJX8eM ấT3Evy cT3Evởi zaYJX8eMtrần, zaYJX8eMtrên eYeYVAEbng' mặcT3Ev đzaYJX8eMộc T3Ev1 cázaYJX8eMi wầeYeYVAEbn đùiT3Ev rùzaYJX8eMng mìnhT3Ev mấyzaYJX8eM cT3Evái liT3Evền vìT3Ev lạnh.

 

- AnT3Evh AnT3Ev, cứuT3Ev T3Evem vớieYeYVAEb zaYJX8eM! eYeYVAEb- LT3Evan zaYJX8eMLan vừaT3Ev eYeYVAEbôm chầT3Evm lấyzaYJX8eM tôizaYJX8eM đãeYeYVAEb khóceYeYVAEb nT3Evức nở.

 

Tôi chzaYJX8eMẳg còT3Evn ngĩzaYJX8eM tzaYJX8eMới ceYeYVAEbái lạnT3Evh nT3Evữa. ThzaYJX8eMò đầuT3Ev nhzaYJX8eMìn reYeYVAEba neYeYVAEbgoài, thấzaYJX8eMy eYeYVAEbgian nheYeYVAEbà bzaYJX8eMố mẹT3Ev vẫneYeYVAEb tắtzaYJX8eM đèzaYJX8eMn tốizaYJX8eM T3Evom tôiT3Ev mớieYeYVAEb yêeYeYVAEbn tâeYeYVAEbm đóngT3Ev ceYeYVAEbửa fòngeYeYVAEb eYeYVAEblại. TôieYeYVAEb cốzaYJX8eM eYeYVAEbnói thậtzaYJX8eM nheYeYVAEbỏ zaYJX8eMvs LeYeYVAEban eYeYVAEbLan T3Evlúc T3Evnày đT3Evag keYeYVAEbhóc nứceYeYVAEb nởeYeYVAEb troT3Evg lòngT3Ev mình:

 

- eYeYVAEbSao eeYeYVAEbm lạiT3Ev seYeYVAEbag đT3Evây vàT3Evo eYeYVAEbgiờ nzaYJX8eMày, bốeYeYVAEb mẹzaYJX8eM zaYJX8eMnhìn thT3Evấy thì...

 

Còn chưaeYeYVAEb đT3Evể tzaYJX8eMôi neYeYVAEbói hếteYeYVAEb T3Evthì eYeYVAEbLan LeYeYVAEban T3Evđã đzaYJX8eMẩy tôeYeYVAEbi rzaYJX8eMa, giọgeYeYVAEb nzaYJX8eMgẹn ngào:

 

- NhữgT3Ev ngàyT3Ev zaYJX8eMthág neYeYVAEbày chẳT3Evg eYeYVAEbfải c.zaYJX8eMsốg ceYeYVAEbủa ceYeYVAEbon T3Evng', eeYeYVAEbm zaYJX8eMko thểeYeYVAEb cT3Evhịu eYeYVAEbđựg đcT3Ev nữT3Eva.. nếueYeYVAEb zaYJX8eManh còneYeYVAEb T3Evbỏ eYeYVAEbmặc ezaYJX8eMm eYeYVAEbnữa ezaYJX8eMm eYeYVAEbsẽ chzaYJX8eMết treYeYVAEbc" mặtT3Ev T3Evanh ngay!

 

- LzaYJX8eMan LaeYeYVAEbn, đừg..eYeYVAEb zaYJX8eMđừg.. anT3Evh.. anheYeYVAEb.. T3Ev- T3EvBởi zaYJX8eMvì zaYJX8eMlạnh czaYJX8eMứg nT3Evên tozaYJX8eMàn zaYJX8eMthân tôizaYJX8eM ruzaYJX8eMn leYeYVAEbên lậpzaYJX8eM T3Evcập, mieYeYVAEbệg cứgzaYJX8eM eYeYVAEblại chảzaYJX8eM nT3Evói eYeYVAEbra lời.

 

Lúc nàyeYeYVAEb LeYeYVAEban zaYJX8eMLan mớzaYJX8eMi eYeYVAEbfát hizaYJX8eMện rT3Eva làeYeYVAEb T3Evtôi keYeYVAEbo meYeYVAEbặc áeYeYVAEbo, côeYeYVAEb lầzaYJX8eMn T3Evmò trzaYJX8eMog bzaYJX8eMóg đêmeYeYVAEb kzaYJX8eMéo tôeYeYVAEbi vềzaYJX8eM giườgeYeYVAEb, lấyeYeYVAEb cáiT3Ev eYeYVAEbchăn kheYeYVAEboác lênT3Ev ngT3Ev' eYeYVAEbtôi reYeYVAEb' ngeYeYVAEbồi xuốgeYeYVAEb bêneYeYVAEb zaYJX8eMgiườg cạnhT3Ev tôi.

 

- AeYeYVAEbnh AnzaYJX8eM, anT3Evh ngồT3Evi yêT3Evn zaYJX8eMcho zaYJX8eMấm đizaYJX8eM đã,zaYJX8eM eT3Evm cT3Evó chueYeYVAEbyện muốzaYJX8eMn nóieYeYVAEb T3Evvs aT3Evnh! zaYJX8eM- LaT3Evn LaeYeYVAEbn đãeYeYVAEb tT3Evhôi khóceYeYVAEb, T3Evbình tĩnT3Evh ngồizaYJX8eM đốieYeYVAEb zaYJX8eMmặt vT3Evs tôi.

 

- LT3Evan LeYeYVAEban, cT3Evó chueYeYVAEbyện gìeYeYVAEb thT3Evì ezaYJX8eMm cứzaYJX8eM nzaYJX8eMói đieYeYVAEb! zaYJX8eM- GT3Eviọg nózaYJX8eMi cT3Evủa tzaYJX8eMôi reYeYVAEbun runT3Ev, veYeYVAEbừa nóeYeYVAEbi tôieYeYVAEb vừaeYeYVAEb mT3Evò tìmT3Ev zaYJX8eMcái T3Eváo củzaYJX8eMa T3Evmình ởT3Ev trênzaYJX8eM giườg.

 

- zaYJX8eMEm mT3Evuốn anzaYJX8eMh tậnzaYJX8eM mắtzaYJX8eM nhìeYeYVAEbn thấyT3Ev eYeYVAEbanh cảT3Ev T3Evanh eYeYVAEbđã gieYeYVAEbày vòT3Ev eYeYVAEbem neYeYVAEbtn. T3Ev- LzaYJX8eMan LaeYeYVAEbn veYeYVAEbừa nóT3Evi vừaeYeYVAEb bậeYeYVAEbt T3Evđèn bàn,T3Ev căzaYJX8eMn fòT3Evng tốizaYJX8eM eYeYVAEbom bỗgT3Ev czaYJX8eMhốc sT3Evág lên.

 

Tôi sữgT3Ev T3Evsờ nheYeYVAEbìn zaYJX8eMLan LT3Evan. CT3Evô ấyeYeYVAEb đứeYeYVAEbg tzaYJX8eMrc" mặtT3Ev tôiT3Ev cởieYeYVAEb seYeYVAEbạch weYeYVAEbần áoeYeYVAEb trT3Evên neYeYVAEbg' mìT3Evnh, ngaeYeYVAEby zaYJX8eMcả wầeYeYVAEbn T3Eváo eYeYVAEblót ceYeYVAEbũg kzaYJX8eMo mặeYeYVAEbc, zaYJX8eMcơ thểeYeYVAEb trầnzaYJX8eM trụieYeYVAEb củaeYeYVAEb zaYJX8eMcô eYeYVAEbhiện T3Evra zaYJX8eMtrc" eYeYVAEbmắt tôi.

 

Tôi kzaYJX8eMo dT3Evám nhìT3Evn lâzaYJX8eMu, vT3Evộii vàgzaYJX8eM nT3Evgoảnh mặtT3Ev eYeYVAEbđi chT3Evỗ khác,eYeYVAEb hốtT3Ev hT3Evoảg nói:

 

- LaeYeYVAEbn LanzaYJX8eM, em.T3Ev. eeYeYVAEbm.. eT3Evm lzaYJX8eMàn T3Evcái zaYJX8eMgì thếzaYJX8eM hả?

 

- EeYeYVAEbm T3Evchỉ meYeYVAEbuốn đểzaYJX8eM eYeYVAEbcho eYeYVAEbanh nhzaYJX8eMìn thấyeYeYVAEb T3Evông eYeYVAEbanh tT3Evrai T3Evko eYeYVAEb= cầT3Evm theYeYVAEbú eYeYVAEbcủa zaYJX8eManh đãzaYJX8eM đểzaYJX8eM lT3Evại nhữgeYeYVAEb zaYJX8eMgì trT3Evên nT3Evg' eT3Evm zaYJX8eM! eYeYVAEb- GiọgzaYJX8eM nóizaYJX8eM eYeYVAEbcủa LzaYJX8eMan LT3Evanvừa nT3Evhư oánzaYJX8eM eYeYVAEbtrách vừaT3Ev nhưzaYJX8eM eYeYVAEbfẫn nộ.

 

- eYeYVAEbLan T3EvLan, đừzaYJX8eMg.. đừgT3Ev cóT3Ev T3Evnhư vậy!zaYJX8eM eYeYVAEba bieYeYVAEbết T3Eva czaYJX8eMả eYeYVAEbcó lỗiT3Ev eYeYVAEbvs zaYJX8eMe! zaYJX8eM- TôizaYJX8eM kzaYJX8eMo dT3Evám nhìnzaYJX8eM LT3Evan Lan

 

- KieYeYVAEbm zaYJX8eMAn, eYeYVAEbnếu nheYeYVAEbư azaYJX8eMnh làeYeYVAEb đàeYeYVAEbn ôeYeYVAEbng thìeYeYVAEb maT3Evu ngoeYeYVAEbảnh eYeYVAEbđầu lạieYeYVAEb, meYeYVAEbở tT3Evo mắeYeYVAEbt meYeYVAEbà nhìT3Evn eYeYVAEbcho eYeYVAEbkĩ! T3Ev- T3EvLan LeYeYVAEban geYeYVAEbần nhưzaYJX8eM qeYeYVAEbuát lêzaYJX8eMn vzaYJX8eMs tôi.

 

Tôi chầmzaYJX8eM chậmzaYJX8eM ngoảnhzaYJX8eM đầueYeYVAEb lại,eYeYVAEb T3Evtừ từzaYJX8eM hzaYJX8eMe T3Evhé T3Evmắt. CeYeYVAEbảnh zaYJX8eMtượg trzaYJX8eMc" mắzaYJX8eMt khizaYJX8eMến tzaYJX8eMôi czaYJX8eMảnh thầzaYJX8eMy ngzaYJX8eMẹt thở.

 

Nhữg đgzaYJX8eM' coT3Evg đeYeYVAEbầy T3Evwến rũeYeYVAEb trT3Evên T3Evthân hzaYJX8eMình trầnT3Ev trụzaYJX8eMi, zaYJX8eMlàn deYeYVAEba tT3Evrơn lágT3Ev zaYJX8eMnhư tT3Evoả sáT3Evg dướiT3Ev áT3Evnh đèzaYJX8eMn zaYJX8eMmờ zaYJX8eMảo,mái tóceYeYVAEb dT3Evài đT3Even mượteYeYVAEb eYeYVAEbxổ eYeYVAEbtung, bT3Evuôg xeYeYVAEboã eYeYVAEbtrên eYeYVAEb2 bzaYJX8eMờ vT3Evai trắgT3Ev nzaYJX8eMgần, zaYJX8eMđôi mT3Evaắt tT3Evo lozaYJX8eMng laneYeYVAEbh trT3Evàn eYeYVAEbngập neYeYVAEbỗi ueYeYVAEbất eYeYVAEbhận, khuôneYeYVAEb mặteYeYVAEb xzaYJX8eMinh đẹzaYJX8eMp ceYeYVAEbòn veYeYVAEbươg lạieYeYVAEb eYeYVAEb2 hT3Evàg lệzaYJX8eM. CT3Evó T3Evlẽ vzaYJX8eMì tT3Evâm trạgzaYJX8eM T3Evqá fẫnzaYJX8eM zaYJX8eMuất neYeYVAEbên ngeYeYVAEbực eYeYVAEbcô đagzaYJX8eM zaYJX8eMfập fồneYeYVAEbg, tzaYJX8eMoàn thâT3Evn T3Evnhư reYeYVAEbun rẩy..

 

- T3EvA mT3Evở eYeYVAEbto mắT3Evt meYeYVAEbà T3Evnhìn, eYeYVAEbở đâyeYeYVAEb.. ởeYeYVAEb đâzaYJX8eMy.. chỗT3Ev nàT3Evy eYeYVAEbnữa.. nhìzaYJX8eMn zaYJX8eMxem gzaYJX8eMã T3Evsúc sinzaYJX8eMh zaYJX8eMấy T3Evđã làmzaYJX8eM gzaYJX8eMì T3Evvs eeYeYVAEbm! T3Ev- LzaYJX8eMan LazaYJX8eMn T3Evkéo tT3Evay tôiT3Ev chỉeYeYVAEb vàoT3Ev nhT3Evữg eYeYVAEbnơi zaYJX8eMbị thzaYJX8eMươg T3Evtrên eYeYVAEbng' mìnhT3Ev, zaYJX8eMtôi cóeYeYVAEb teYeYVAEbhể cảmeYeYVAEb nheYeYVAEbận eYeYVAEbđc đzaYJX8eMôi bànzaYJX8eM tazaYJX8eMy zaYJX8eMmềm mạizaYJX8eM czaYJX8eMủa ceYeYVAEbô T3Evko T3Evngừg rzaYJX8eMun rẩy.

 

Nhìn zaYJX8eMtheo ngeYeYVAEbón taeYeYVAEby chỉzaYJX8eM củaT3Ev côzaYJX8eM, tôieYeYVAEb cT3Evó thểeYeYVAEb nhìnT3Ev thấyzaYJX8eM eYeYVAEbrõ nhữzaYJX8eMg eYeYVAEbvết beYeYVAEbầm tíeYeYVAEbm khắpzaYJX8eM trêneYeYVAEb T3Ev2 bầueYeYVAEb ngựceYeYVAEb đầyeYeYVAEb đặnzaYJX8eM vT3Evà dọceYeYVAEb eYeYVAEb2 bắpeYeYVAEb đùizaYJX8eM trắgzaYJX8eM nõnzaYJX8eM nàeYeYVAEb, khắeYeYVAEbp ngeYeYVAEb' eYeYVAEbcô czaYJX8eMhỗ xanT3Evh cheYeYVAEbỗ tíeYeYVAEbm, chẳgzaYJX8eM eYeYVAEbcần hỏeYeYVAEbi zaYJX8eMcũg bizaYJX8eMếtnhữg vếzaYJX8eMt teYeYVAEbhươg tT3Evrên T3Evng' LT3Evan T3EvLan đềeYeYVAEbu làeYeYVAEb deYeYVAEbo zaYJX8eManh cảT3Ev gT3Evây T3Evra. TeYeYVAEbôi T3Evcó theYeYVAEbể tưởgT3Ev tzaYJX8eMượg đczaYJX8eM sựzaYJX8eM đzaYJX8eMiên eYeYVAEbcuồg củazaYJX8eM aneYeYVAEbh cT3Evả lúzaYJX8eMc giàT3Evy vòzaYJX8eM LaeYeYVAEbn LT3Evan T3Evvà sựT3Ev đaT3Evu eYeYVAEbđớn cũgT3Ev nhzaYJX8eMư T3Evtủi nhụczaYJX8eM củaT3Ev czaYJX8eMô khzaYJX8eMi feYeYVAEbải czaYJX8eMắn rzaYJX8eMăg chịuT3Ev đựgT3Ev sựeYeYVAEb cheYeYVAEbà T3Evđạp ấy.zaYJX8eM ChẳgeYeYVAEb tT3Evrách mzaYJX8eMà giữazaYJX8eM đêmeYeYVAEb kheYeYVAEbuya thaT3Evnh vắg,zaYJX8eM zaYJX8eMLan T3EvLan zaYJX8eMlại kêT3Evu lêzaYJX8eMn thT3Evảm zaYJX8eMthiết nhưT3Ev vậy.

 

- LazaYJX8eMn LazaYJX8eMn, eYeYVAEbanh ấy.T3Ev. zaYJX8eM- T3EvTôi nhấtzaYJX8eM thờizaYJX8eM ngT3Evhẹn lờieYeYVAEb keYeYVAEbo bieYeYVAEbết fảiT3Ev T3Evnói gì

 

- T3EvAnh tT3Eva hoàneYeYVAEb tzaYJX8eMoàn T3Evko fảizaYJX8eM cozaYJX8eMn T3Evng'! T3Ev- LaeYeYVAEbn LaT3Evn T3Evbưg eYeYVAEbmặt khT3Evóc nứeYeYVAEbc nở,eYeYVAEb nhữeYeYVAEbg giọeYeYVAEbt ncT3Ev" mắT3Evt chảeYeYVAEby eYeYVAEbra ngzaYJX8eMoài eYeYVAEbtheo T3Evkẽ T3Evtay cô.

 

- LzaYJX8eMan LanT3Ev, em.zaYJX8eM.! zaYJX8eM- tôieYeYVAEb thựceYeYVAEb eYeYVAEbsự zaYJX8eMko beYeYVAEbiết fảiT3Ev zaYJX8eMan ủeYeYVAEbi eYeYVAEbcô eYeYVAEbấy nzaYJX8eMtn nữa.

 

- zaYJX8eMem đzaYJX8eMã chịuzaYJX8eM đủeYeYVAEb leYeYVAEbắm zaYJX8eMr', nếueYeYVAEb cứzaYJX8eM tiT3Evếp tụceYeYVAEb nT3Evtn eT3Evm T3Evsẽ fzaYJX8eMát T3Evđiên mấeYeYVAEbt. RõT3Ev ràgT3Ev aneYeYVAEbh bizaYJX8eMết làeYeYVAEb T3Evem T3Evyêu anheYeYVAEb, eeYeYVAEbm ởeYeYVAEb leYeYVAEbại đeYeYVAEbây eYeYVAEbcũg làeYeYVAEb vzaYJX8eMì anzaYJX8eMh mà!T3Ev eYeYVAEb- zaYJX8eMnhìn LaT3Evn LazaYJX8eMn đagT3Ev1 thươgT3Ev neYeYVAEbhư vzaYJX8eMậy troeYeYVAEbg lòzaYJX8eMng T3Evtôi càgT3Ev zaYJX8eMrối T3Evnhư T3Evtơ vò.

 

- LzaYJX8eMan LaT3Evn, anh..

 

- zaYJX8eMa đãeYeYVAEb teYeYVAEbừg nzaYJX8eMói eYeYVAEbsẽ cheYeYVAEbe chởeYeYVAEb eYeYVAEbcho ezaYJX8eM, eYeYVAEba zaYJX8eMcó thểzaYJX8eM cT3Evứ T3Evgiươg eYeYVAEbmắt nheYeYVAEbìn zaYJX8eMe zaYJX8eMbị neYeYVAEbg' T3Evta zaYJX8eMchà T3Evđạp nhưzaYJX8eM vT3Evậy saeYeYVAEbo.. T3Ev- LaT3Evn LazaYJX8eMn đagT3Ev chấtzaYJX8eM vấneYeYVAEb tôi.

 

Thấy tôeYeYVAEbi ấpT3Ev úngzaYJX8eM zaYJX8eMmãi zaYJX8eMchẳg nzaYJX8eMói eYeYVAEbra lờeYeYVAEbi, T3EvLan LazaYJX8eMn lạiT3Ev eYeYVAEbgục mặtzaYJX8eM vT3Evào zaYJX8eMngực tT3Evôi oT3Evà kheYeYVAEbóc tuT3Evyệt vọng.

 

Nhìn ngzaYJX8eM' cozaYJX8eMn gT3Evái đầyT3Ev teYeYVAEbhươg tíchzaYJX8eM trceYeYVAEb" mặt,zaYJX8eM tráieYeYVAEb eYeYVAEbtim tzaYJX8eMôi keYeYVAEbo zaYJX8eMkhỏi đaeYeYVAEbu đớn.T3Ev TeYeYVAEbôi nzaYJX8eMghiến chặeYeYVAEbt zaYJX8eMrăg, treYeYVAEbog đầueYeYVAEb vụT3Evt qeYeYVAEba T3Ev1 T3Evsuy nghĩ.

 

- zaYJX8eMLan T3EvLan, zaYJX8eMa dẫneYeYVAEb eYeYVAEbe đzaYJX8eMi, đieYeYVAEb ceYeYVAEbàg eYeYVAEbxa càgeYeYVAEb eYeYVAEbtốt, keYeYVAEbo bT3Evjờ zaYJX8eMway trzaYJX8eMở lạieYeYVAEb nữa!

 

Lan LzaYJX8eMan tzaYJX8eMhôi kzaYJX8eMhóc, ngẩzaYJX8eMg đầu,T3Ev kT3Evhuôn mT3Evặt ưeYeYVAEbớt đẫzaYJX8eMm nceYeYVAEb" mắtT3Ev T3Evnghi hozaYJX8eMặc T3Evnhìn tôi:

 

- TzaYJX8eMhật ko?

 

Tôi gậeYeYVAEbt T3Evđầu chẳgeYeYVAEb ceYeYVAEbhút dzaYJX8eMo dự:

 

- ThT3Evật, T3Eva sẽzaYJX8eM zaYJX8eMdẫn T3Eve chT3Evạy trốn!

 

..

 

Tôi wếteYeYVAEb địnhzaYJX8eM sẽT3Ev dẫnT3Ev LaeYeYVAEbn LzaYJX8eMan chzaYJX8eMạy trốeYeYVAEbn, nhưzaYJX8eMg vìT3Ev chuyệneYeYVAEb nàeYeYVAEby xảyT3Ev rT3Eva qzaYJX8eMá độtzaYJX8eM ngộtT3Ev, eYeYVAEbko czaYJX8eMó teYeYVAEbhời giaeYeYVAEbn đểzaYJX8eM chuẩzaYJX8eMn bị.zaYJX8eM LeYeYVAEban zaYJX8eMLan T3Evtrên ngT3Ev' keYeYVAEbo czaYJX8eMó eYeYVAEb1 xeYeYVAEbu, T3Evcòn tôiT3Ev cT3Evhỉ czaYJX8eMó vzaYJX8eMài tzaYJX8eMrăm tizaYJX8eMền tiT3Evêu vặtT3Ev T3Evhằg ngàyzaYJX8eM, keYeYVAEbo ceYeYVAEbó tiềneYeYVAEb thìeYeYVAEb chẳgT3Ev theYeYVAEbể chạT3Evy đT3Evc xaT3Ev, zaYJX8eMhơn eYeYVAEbnữa trờT3Evi eYeYVAEbđã sázaYJX8eMf rzaYJX8eM', zaYJX8eMgiờ màT3Ev chạeYeYVAEby eYeYVAEbrất T3Evdễ beYeYVAEbị fáT3Evt hiện.

 

Tôi lzaYJX8eMiền bànzaYJX8eM T3Evbạc zaYJX8eMvs T3EvLan LaneYeYVAEb, đợeYeYVAEbi tôT3Evi vàiT3Ev ngàyeYeYVAEb neYeYVAEbgĩ ceYeYVAEbách kiếmeYeYVAEb đzaYJX8eMc zaYJX8eM1 zaYJX8eMmón tT3Eviền lzaYJX8eMớn rT3Ev' sT3Evẽ tìeYeYVAEbm czaYJX8eMơ hộiT3Ev bỏeYeYVAEb chạT3Evy. zaYJX8eMLan LeYeYVAEban ngzaYJX8eMe xozaYJX8eMg liT3Evền gậeYeYVAEbt đầuT3Ev đzaYJX8eMồg ý.TôizaYJX8eM giụceYeYVAEb eYeYVAEbLan LaeYeYVAEbn meYeYVAEbau eYeYVAEbmau tT3Evrở veYeYVAEbề fòngT3Ev eYeYVAEbanh cả,T3Ev côzaYJX8eM ôzaYJX8eMm chầmeYeYVAEb lấyzaYJX8eM tôiT3Ev, T3Evhôn tzaYJX8eMôi zaYJX8eMsay đắT3Evm rT3Ev' mớzaYJX8eMi mặT3Evc lạeYeYVAEbi wầeYeYVAEbn áoeYeYVAEb vT3Evà đizaYJX8eM eYeYVAEbra ngoàizaYJX8eM. TeYeYVAEbôi nhìneYeYVAEb tzaYJX8eMheo qeYeYVAEba zaYJX8eMkhe cửT3Eva chT3Evo zaYJX8eMđến kheYeYVAEbi cázaYJX8eMi beYeYVAEbóg củaT3Ev eYeYVAEbcô zaYJX8eMkhuất saT3Evu czaYJX8eMánh czaYJX8eMửa giT3Evan fzaYJX8eMòng eYeYVAEbfía tT3Evây mớzaYJX8eMi yêeYeYVAEbn teYeYVAEbâm tT3Evrở lạeYeYVAEbi giườg.

 

Chiếc chzaYJX8eMăn bT3Evôg đãzaYJX8eM chẳgeYeYVAEb zaYJX8eMcòn hơeYeYVAEbi ấzaYJX8eMm nT3Evhưg dườgeYeYVAEb nT3Evhư zaYJX8eMvẫn cònT3Ev fảgzaYJX8eM T3Evfất T3Evmùi heYeYVAEbươg eYeYVAEbcủa eYeYVAEbLan LanzaYJX8eM. TôizaYJX8eM mìeYeYVAEbnh trầT3Evn ômT3Ev chặteYeYVAEb zaYJX8eMcái ceYeYVAEbhăn zaYJX8eMvào lT3Evòng, ngeYeYVAEbồi ngâeYeYVAEby zaYJX8eMra zaYJX8eMở trêzaYJX8eMn giườgeYeYVAEb nT3Evhư zaYJX8eM1 tzaYJX8eMhằg khờ.T3Ev T3EvHồi lzaYJX8eMâu eYeYVAEbtôi nhớzaYJX8eM nhớT3Ev zaYJX8eMra nhT3Evữg gìeYeYVAEb đãT3Ev nóieYeYVAEb eYeYVAEbvs LaeYeYVAEbn Lan.

 

Giờ neYeYVAEbghĩ lạeYeYVAEbi màeYeYVAEb tôT3Evi tT3Evhấy zaYJX8eMcó đôT3Evi chzaYJX8eMút hốieYeYVAEb hậzaYJX8eMn, đzaYJX8eMág lẽzaYJX8eM reYeYVAEba tT3Evôi eYeYVAEbko neYeYVAEbên hứaT3Ev T3Evnhư veYeYVAEbậy veYeYVAEbs LT3Evan Lan.TôiT3Ev đồgeYeYVAEb T3Evý sẽeYeYVAEb dẫnzaYJX8eM LaT3Evn eYeYVAEbLan T3Evcao cheYeYVAEbạy T3Evxa zaYJX8eMbay cũzaYJX8eMg cózaYJX8eM ngĩeYeYVAEba làzaYJX8eM tôeYeYVAEbi đãeYeYVAEb zaYJX8eMlén zaYJX8eMlút ănT3Ev ceYeYVAEbắp neYeYVAEbg' T3Evfụ nT3Evữ meYeYVAEbà aeYeYVAEbnh cảzaYJX8eM đeYeYVAEbã bzaYJX8eMỏ zaYJX8eMtiền eYeYVAEbra muzaYJX8eMa về.T3Ev NzaYJX8eMếu nhzaYJX8eMư tôiT3Ev làeYeYVAEbm nhT3Evư vậT3Evy thậT3Evt, tzaYJX8eMôi szaYJX8eMẽ tT3Evrở thànT3Evh kẻT3Ev fảnzaYJX8eM bộeYeYVAEbi eYeYVAEbanh eYeYVAEbcả, thT3Evậm cheYeYVAEbí cảzaYJX8eM eYeYVAEbcái eYeYVAEbgia đìeYeYVAEbnh nàT3Evy. AnT3Evh zaYJX8eMcả sẽT3Ev kT3Evo teYeYVAEbha chT3Evo tôi,zaYJX8eM bzaYJX8eMố mẹT3Ev cũgzaYJX8eM sT3Evẽ eYeYVAEbko eYeYVAEbtha thứeYeYVAEb cheYeYVAEbo tôi.

 

Thế neYeYVAEbhưg deYeYVAEbù gzaYJX8eMì eYeYVAEbtôi cũgeYeYVAEb đãeYeYVAEb hứT3Eva vzaYJX8eMs LanLzaYJX8eMan T3Evr', meYeYVAEbà tT3Evôi lạieYeYVAEb T3Eviu zaYJX8eMcô ấeYeYVAEby đếnT3Ev nhưeYeYVAEb vậy,T3Ev thựceYeYVAEb sựeYeYVAEb tzaYJX8eMôiko tzaYJX8eMhể czaYJX8eMhịu đựzaYJX8eMg đcT3Ev việczaYJX8eM aeYeYVAEbnh cảT3Ev hếT3Evt lầnT3Ev T3Evnày đếnzaYJX8eM eYeYVAEblần khácT3Ev eYeYVAEbgiày vzaYJX8eMò cT3Evô ấy.

 

Nếu đT3Evã T3Evwết T3Evđịnh nhT3Evư vzaYJX8eMậy T3Evr' thìT3Ev tôiT3Ev buộczaYJX8eM fảizaYJX8eM T3Evthực hiệzaYJX8eMn lờieYeYVAEb hứzaYJX8eMa củazaYJX8eM eYeYVAEbmình.Tôi zaYJX8eMko zaYJX8eMthể eYeYVAEbđể chzaYJX8eMo LazaYJX8eMn T3EvLan zaYJX8eMmà tôT3Evi eYeYVAEbiu thươgzaYJX8eM eYeYVAEbfải tT3Evhất vT3Evọg, nhưzaYJX8eM vậyT3Ev sẽzaYJX8eM huỷT3Ev T3Evhoại T3Evcô ấzaYJX8eMy. eYeYVAEbNếu nhưzaYJX8eM teYeYVAEbôi cứeYeYVAEb ngâyT3Ev dạizaYJX8eM bT3Evỏ mặcT3Ev sựeYeYVAEb sốgT3Ev cheYeYVAEbết củazaYJX8eM T3EvLan eYeYVAEbLan thìeYeYVAEb chắT3Evc chắneYeYVAEb eYeYVAEbbệnh T3Evcũ củazaYJX8eM ceYeYVAEbô szaYJX8eMẽ lạizaYJX8eM táieYeYVAEb fáT3Evt, T3Evthậm cT3Evhí eYeYVAEbcô sẽeYeYVAEb eYeYVAEbko thểT3Ev seYeYVAEbốg teYeYVAEbiếp đceYeYVAEb nữa!

 

Muốn dT3Evẫn LaT3Evn LzaYJX8eMan cazaYJX8eMo T3Evchạy eYeYVAEbxa beYeYVAEbay trT3Evc" tiT3Evên fzaYJX8eMải eYeYVAEbkiếm đcT3Ev zaYJX8eM1 móeYeYVAEbn tiềnlớn.MeYeYVAEbặc T3Evdù T3Evko cầnT3Ev qáT3Ev T3Evnhiều nheYeYVAEbưg cũT3Evg zaYJX8eMfải đủeYeYVAEb lộzaYJX8eM fízaYJX8eM đểeYeYVAEb eYeYVAEbchúg tôeYeYVAEbi zaYJX8eMđến zaYJX8eM1 eYeYVAEbnơi thậtT3Ev eYeYVAEbxa. CzaYJX8eMó thT3Evể LazaYJX8eMn LaT3Evn eYeYVAEbsẽ dẫzaYJX8eMn tôzaYJX8eMi zaYJX8eMvề nhàzaYJX8eM ceYeYVAEbô ấy,T3Ev nhưT3Ev vậyzaYJX8eM eYeYVAEbthì chúgeYeYVAEb eYeYVAEbtôi sẽT3Ev đeYeYVAEbc azaYJX8eMn tozaYJX8eMàn. ChỉT3Ev ceYeYVAEbần ceYeYVAEbólộ fízaYJX8eM, bceYeYVAEb" tiếpeYeYVAEb T3Evtheo lT3Evà tìeYeYVAEbm ceYeYVAEbơ eYeYVAEbhội bỏT3Ev trzaYJX8eMốn. TzaYJX8eMôi thầT3Evm eYeYVAEbmog mấyeYeYVAEb T3Evngày tớiT3Ev aneYeYVAEbh T3Evcả đzaYJX8eMừg ceYeYVAEbó zaYJX8eMvề, eYeYVAEbanh cảzaYJX8eM eYeYVAEbko cóeYeYVAEb nhàzaYJX8eM sẽzaYJX8eM T3Evbớt đcT3Ev T3Ev1 chzaYJX8eMút ngueYeYVAEby hiểm.zaYJX8eM T3EvĐang treYeYVAEbầm ngeYeYVAEbâm seYeYVAEbuy nghĩzaYJX8eM thìzaYJX8eM tôT3Evi neYeYVAEbge T3Evthấy cózaYJX8eM tiếgeYeYVAEb mẹT3Ev gọzaYJX8eMi eYeYVAEblên ănT3Ev sáng.

 

Anh cT3Evả kT3Evo czaYJX8eMó nT3Evhà, LazaYJX8eMn eYeYVAEbLan cT3Evũg lT3Evên eYeYVAEbăn ságzaYJX8eM cheYeYVAEbug veYeYVAEbs zaYJX8eM2 mẹeYeYVAEb ceYeYVAEbon tôT3Evi. BốzaYJX8eMko muốnT3Ev ăzaYJX8eMn nêneYeYVAEb vzaYJX8eMẫn T3Evchưa dậy,eYeYVAEb mẹzaYJX8eM zaYJX8eMthở dT3Evài bêzaYJX8eM beYeYVAEbát zaYJX8eMlên r'lạiT3Ev ngaeYeYVAEbo ngáeYeYVAEbn đặteYeYVAEb zaYJX8eMbát xuốg.

 

- AzaYJX8eMn NhzaYJX8eMi, eYeYVAEbbố cozaYJX8eMn zaYJX8eMbệnh lzaYJX8eMâu thếeYeYVAEb eYeYVAEbmà keYeYVAEbo khỏi,T3Ev bsT3Evĩ KeYeYVAEbim eYeYVAEbNhất NhủT3Ev đãzaYJX8eM kêeYeYVAEb eYeYVAEbbnhiu thuốzaYJX8eMc eYeYVAEbmà zaYJX8eMmãi vẫneYeYVAEb eYeYVAEbko eYeYVAEbkhỏi, khóT3Ev khănT3Ev lắeYeYVAEbm zaYJX8eM2 ngàyeYeYVAEb trT3Evc" teYeYVAEbinh thầnzaYJX8eM củaT3Ev ôneYeYVAEbg eYeYVAEbấy mớizaYJX8eM cóeYeYVAEb chúzaYJX8eMt biếnT3Ev chuyểT3Evn thếeYeYVAEb mzaYJX8eMà T3Evanh cT3Evả cT3Evon lạiT3Ev beYeYVAEbị c.sázaYJX8eMt zaYJX8eMdẫn đi.zaYJX8eM CảT3Ev ngeYeYVAEbày zaYJX8eMhwa bốzaYJX8eM eYeYVAEbcon T3Evchẳg eYeYVAEbăn zaYJX8eMchút geYeYVAEbì, T3Evh.nai ceYeYVAEbũg T3Evko zaYJX8eMchịu zaYJX8eMxuốg giườT3Evg, ceYeYVAEbứ thT3Evế T3Evnày T3Evthì eYeYVAEbbiết lzaYJX8eMàm teYeYVAEbhế nàoeYeYVAEb?- MẹT3Ev eYeYVAEbbuồn rầueYeYVAEb nói.

 

Tôi bzaYJX8eMuôg eYeYVAEbbát đzaYJX8eMũa đT3Evi zaYJX8eMvàotrog beYeYVAEbuồg thămzaYJX8eM bốzaYJX8eM. eYeYVAEbBố nhắmT3Ev mắtzaYJX8eM neYeYVAEbằm iT3Evm leYeYVAEbìm trT3Evên T3Evgiườg, hìnhzaYJX8eM zaYJX8eMnhư lT3Evà eYeYVAEbông đagzaYJX8eM T3Evngủ rấeYeYVAEbt sayT3Ev. eYeYVAEbMẹ đT3Evi thT3Eveo szaYJX8eMau tôieYeYVAEb, lấyzaYJX8eM tT3Evay eYeYVAEbgiật zaYJX8eMgiật vạteYeYVAEb T3Eváo tôi,T3Ev liếczaYJX8eM tôeYeYVAEbi eYeYVAEb1 T3Evcái T3Evra ýT3Ev đừzaYJX8eMg zaYJX8eMlàm fiềnzaYJX8eM bzaYJX8eMố. TôieYeYVAEb vốnT3Ev địnheYeYVAEb neYeYVAEbói zaYJX8eMvs bzaYJX8eMố vzaYJX8eMài câT3Evu nhưT3Evg lờiT3Ev vừaeYeYVAEb đếnzaYJX8eM cổT3Ev zaYJX8eMhọg eYeYVAEbthì đãT3Ev bịzaYJX8eM ngẹneYeYVAEb lạizaYJX8eM r'.

 

Ra T3Evkhỏi fòeYeYVAEbng T3Evcủa bốT3Ev mẹ,zaYJX8eM tôeYeYVAEbi zaYJX8eMkhe khẽT3Ev neYeYVAEbói veYeYVAEbs mẹ:

 

- Mẹ,T3Ev cozaYJX8eMn cóT3Ev weYeYVAEben zaYJX8eMbsĩ ThườngzaYJX8eM zaYJX8eMở b.việeYeYVAEbn zaYJX8eMhuyện. T3EvÔng ấyT3Ev leYeYVAEbà zaYJX8eMb.sĩ giỏeYeYVAEbi nhấteYeYVAEb ởeYeYVAEb hT3Evuyện nàyT3Ev đấy,zaYJX8eM hT3Evay lzaYJX8eMà T3Evđể cT3Evon eYeYVAEbmời zaYJX8eMông ấT3Evy T3Evđến kzaYJX8eMhám T3Evcho bốT3Ev eYeYVAEbxem theYeYVAEbế nào!

 

Mẹ nzaYJX8eMge reYeYVAEb' gậzaYJX8eMt đzaYJX8eMầu đeYeYVAEbồg ý.T3Ev zaYJX8eMBà đzaYJX8eMi vT3Evào troeYeYVAEbg fòneYeYVAEbg lấyT3Ev zaYJX8eM1 xấpeYeYVAEb tiềnzaYJX8eM eYeYVAEbdày ceYeYVAEbộm đưaT3Ev czaYJX8eMho tôi

 

- AT3Evn NhT3Evi, coT3Evn mazaYJX8eMu zaYJX8eMmau T3Evăn sáT3Evg zaYJX8eMr' vàeYeYVAEbo b.vieYeYVAEbện eYeYVAEbmời b.szaYJX8eMĩ TzaYJX8eMhườg đếnzaYJX8eM đâyeYeYVAEb đT3Evi! CT3Evho dzaYJX8eMù fảeYeYVAEbi teYeYVAEbiêu hzaYJX8eMao bnzaYJX8eMhiu T3Evtiền, chT3Evỉ cầzaYJX8eMn ceYeYVAEbhữa khỏT3Evi bệnhT3Ev cheYeYVAEbo bốT3Ev cozaYJX8eMn làzaYJX8eM eYeYVAEbđc! eYeYVAEb- NóiT3Ev eYeYVAEbr' mẹT3Ev nhézaYJX8eMt tiềnzaYJX8eM vàozaYJX8eM T3Evtay tôiT3Ev, còneYeYVAEb dặnT3Ev dòeYeYVAEb tôiT3Ev nhớeYeYVAEb T3Evmua eYeYVAEbchút qT3Evà eYeYVAEbcáp bzaYJX8eMiếu b.T3Evsĩ Thường.

 

Ăn zaYJX8eMsÁg T3Evxog, zaYJX8eMLan LaT3Evn T3Evliếc tT3Evôi zaYJX8eM1 ceYeYVAEbái rT3Ev' T3Evlẳg lặngzaYJX8eM vzaYJX8eMề eYeYVAEbfòng keYeYVAEbo nózaYJX8eMi eYeYVAEb1 lờeYeYVAEbi. TôT3Evi đẩyeYeYVAEb xT3Eve đT3Evạp rT3Eva T3Evchuẩn bT3Evị đieYeYVAEb lêneYeYVAEb huyện,zaYJX8eM lúT3Evc đếneYeYVAEb zaYJX8eMcửa, ngoảneYeYVAEbh đầuzaYJX8eM lạieYeYVAEb nhìeYeYVAEbn thấyeYeYVAEb zaYJX8eMLan T3EvLan đageYeYVAEb đứeYeYVAEbg dzaYJX8eMựa cửazaYJX8eM fònT3Evg nzaYJX8eMhìn thzaYJX8eMeo tôiT3Ev. eYeYVAEbTôi T3Evgật gậT3Evt đzaYJX8eMầu zaYJX8eMvs côT3Ev, T3EvLan LzaYJX8eMan lT3Eviền xoeYeYVAEbay eYeYVAEbng' điT3Ev vzaYJX8eMào fòng.

 

Tôi T3Evra T3Evsức nhấeYeYVAEbn T3Evpê đT3Evan, đạpeYeYVAEb zaYJX8eM1 mạcheYeYVAEb mấyT3Ev chzaYJX8eMục T3Evcây eYeYVAEblên b.zaYJX8eMviện hzaYJX8eMuyện eYeYVAEb. VzaYJX8eMừa geYeYVAEbặp đcT3Ev b.sịzaYJX8eM ThườnzaYJX8eMg từeYeYVAEb b.việneYeYVAEb đeYeYVAEbi eYeYVAEbra, teYeYVAEbôi vộieYeYVAEb vT3Evàg eYeYVAEbchạy zaYJX8eMđến chàzaYJX8eMo hỏi

 

- B.szaYJX8eMĩ TzaYJX8eMhường, chzaYJX8eMáu eYeYVAEbđến eYeYVAEbtìm b.T3Evsĩ zaYJX8eMđây! BeYeYVAEbố cháueYeYVAEb zaYJX8eMbị T3Evbệnh, bệnheYeYVAEb tìnT3Evh T3Evkhá nT3Evghiêm trọng,T3Ev cháuzaYJX8eM eYeYVAEbmuốn zaYJX8eMfiền b.sĩzaYJX8eM đếneYeYVAEb nhàT3Ev cházaYJX8eMu eYeYVAEb1 chuyếneYeYVAEb kházaYJX8eMm eYeYVAEbcho bT3Evố cheYeYVAEbáu xeT3Evm teYeYVAEbhế nào!

 

Ông dzaYJX8eMo dựT3Ev T3Ev1 láteYeYVAEb rT3Ev' nói:

 

- ChàngT3Ev treYeYVAEbai, T3Evcậu zaYJX8eMcứ đạT3Evp T3Evxe vềeYeYVAEb trczaYJX8eM", tôieYeYVAEb rấteYeYVAEb thuộceYeYVAEb đgeYeYVAEb' zaYJX8eMở tzaYJX8eMhôn cậu,zaYJX8eM tôiT3Ev fảieYeYVAEb xửzaYJX8eM lT3Eví T3Evnốt chúzaYJX8eMt việzaYJX8eMc, xzaYJX8eMog veYeYVAEbiệc tôT3Evi sẽeYeYVAEb đến!

 

Tôi cảeYeYVAEbm T3Evkích gậteYeYVAEb đầuT3Ev rT3Ev' đạpeYeYVAEb zaYJX8eMxe về,đieYeYVAEb T3Ev1 đoeYeYVAEbạn xT3Eva reYeYVAEb' vT3Evẫn T3Evnge cózaYJX8eM neYeYVAEbg' nóT3Evi ceYeYVAEbhuyện zaYJX8eMvs bT3Ev.sĩ Thường.

 

- ViệnT3Ev trườzaYJX8eMg, zaYJX8eMh.nai coT3Evn zaYJX8eMtrai vizaYJX8eMện tzaYJX8eMrưởng lấeYeYVAEby T3Evvợ, lT3Evát nữaT3Ev teYeYVAEbôi seYeYVAEbẽ qeYeYVAEba nhzaYJX8eMà ôeYeYVAEbng uốgT3Ev rượuzaYJX8eM eYeYVAEbhỉ đấy!

 

Lúc đózaYJX8eM tôieYeYVAEb T3Evmới biT3Evết heYeYVAEbáo T3Evra h.zaYJX8eMnai lT3Evà ngzaYJX8eMày veYeYVAEbui củazaYJX8eM czaYJX8eMon treYeYVAEbai eYeYVAEbông, lúzaYJX8eMc eYeYVAEbnày mT3Evà mờiT3Ev ônzaYJX8eMg ấzaYJX8eMy đếnT3Ev nhàeYeYVAEb eYeYVAEbmình kT3Evhám bệnT3Evh eYeYVAEbcho bốeYeYVAEb mìeYeYVAEbnh T3Evthì eYeYVAEbthật zaYJX8eMlà eYeYVAEbko hợp.T3Ev eYeYVAEbTôi ceYeYVAEbhần chừzaYJX8eM eYeYVAEb1 leYeYVAEbát T3Evr' T3Evway lạeYeYVAEbi zaYJX8eMtìm eYeYVAEbông, vốnzaYJX8eM địT3Evnh bảoeYeYVAEb ôngT3Ev đểT3Ev hômzaYJX8eM kzaYJX8eMhác đếnT3Ev kzaYJX8eMhám bệneYeYVAEbh chT3Evo bzaYJX8eMố tT3Evôi cũeYeYVAEbg đceYeYVAEb T3Evnhưg waeYeYVAEby lạieYeYVAEb đãeYeYVAEb T3Evko thzaYJX8eMấy bóngeYeYVAEb dT3Evág ônT3Evg zaYJX8eMđâu r'.

 

Về đT3Evến thôneYeYVAEb eYeYVAEbđã hT3Evơn 10zaYJX8eMh sT3Evág, zaYJX8eMmẹ đT3Evag đứgzaYJX8eM ởT3Ev T3Evcổg đzaYJX8eMợi tT3Evôi. NhìnzaYJX8eM thT3Evấy T3Evtôi vềzaYJX8eM zaYJX8eM1 mìneYeYVAEbh, mẹeYeYVAEb sốtzaYJX8eM rzaYJX8eMuột hỏi:

 

- T3EvAn NhieYeYVAEb, zaYJX8eMcó fảzaYJX8eMi T3Evb.sĩ TheYeYVAEbường kzaYJX8eMo chT3Evịu đếnT3Ev ko?

 

Tôi xuốT3Evg xeT3Ev, lấyeYeYVAEb teYeYVAEbay laeYeYVAEbu mồT3Ev hôeYeYVAEbi trêeYeYVAEbn tT3Evrán rT3Ev' nóiT3Ev vzaYJX8eMs mẹ:

 

- MzaYJX8eMẹ T3Evà, zaYJX8eMh.nai lT3Evà eYeYVAEbngày coT3Evn treYeYVAEbai b.eYeYVAEbsĩ ThườngzaYJX8eM leYeYVAEbấy vợ,zaYJX8eM T3Evngta cònT3Ev bậnT3Ev chuyệnzaYJX8eM hônzaYJX8eM szaYJX8eMự củaeYeYVAEb c.eYeYVAEbtrai, eYeYVAEbcó thểzaYJX8eM eYeYVAEbko đếeYeYVAEbn đczaYJX8eM đâuzaYJX8eM ạ!

 

Mẹ tỏzaYJX8eM T3Evra rzaYJX8eMất thấtT3Ev vọng,eYeYVAEb T3Evủ rủeYeYVAEb theeYeYVAEbo zaYJX8eMtôi vàoeYeYVAEb nhà,T3EvĐi đếT3Evn T3Evsân tzaYJX8eMôi zaYJX8eMngó ngT3Evhiêng eYeYVAEb1 hồieYeYVAEb rzaYJX8eM' hỏT3Evi mẹ:

 

- MẹeYeYVAEb ơeYeYVAEbi, zaYJX8eManh cảeYeYVAEb đT3Evã vềT3Ev cheYeYVAEbưa ạ?

 

- ChưeYeYVAEba zaYJX8eMcon ạ,zaYJX8eM zaYJX8eMcũg eYeYVAEbchẳg biếtT3Ev đãeYeYVAEb eYeYVAEbcó cT3Evhuyện eYeYVAEbgì nữa?

 

Hai zaYJX8eMmẹ cozaYJX8eMn đagzaYJX8eM nóiT3Ev chzaYJX8eMuey65n T3Evthì độteYeYVAEb nhiêneYeYVAEb ngoàT3Evi cửaT3Ev eYeYVAEbcó tiếzaYJX8eMg còieYeYVAEb zaYJX8eMxe ieYeYVAEbnh ỏi,T3Ev tiếpeYeYVAEb đóeYeYVAEb tôieYeYVAEb zaYJX8eMnge tiếgeYeYVAEb eYeYVAEbng' hỏi:

 

- ĐâyzaYJX8eM eYeYVAEbcó fảiT3Ev lzaYJX8eMà T3Evnhà czaYJX8eMủa KT3Evim zaYJX8eMQuý T3Evko ạ?

 

Nhận rzaYJX8eMa tiếeYeYVAEbg củaeYeYVAEb zaYJX8eMb.sĩ Thường,T3Ev tôT3Evi veYeYVAEbội vàngeYeYVAEb dựngT3Ev zaYJX8eMxe eYeYVAEbvào eYeYVAEb1 góT3Evc T3Evr' chạyT3Ev rT3Eva nghênheYeYVAEb đeYeYVAEbón. zaYJX8eMThật chẳgT3Ev zaYJX8eMngờ nheYeYVAEbà b.sT3Evĩ cóchuyệneYeYVAEb hỉzaYJX8eM màT3Ev ônzaYJX8eMg ấeYeYVAEby vẫneYeYVAEb cT3Evhịu đếzaYJX8eMn khzaYJX8eMám bệT3Evnh cheYeYVAEbo T3Evbố tzaYJX8eMôi, hơnzaYJX8eM nT3Evữa lạizaYJX8eM ceYeYVAEbòn đếeYeYVAEbn zaYJX8eMnhanh nheYeYVAEbư vậy.

 

Nhìn thấeYeYVAEby T3Evông, meYeYVAEbẹ tôiT3Ev cảmeYeYVAEb kícT3Evh chạyT3Ev đếzaYJX8eMn nắmeYeYVAEb czaYJX8eMhặt zaYJX8eMtay ôeYeYVAEbng nói:

 

- BT3Ev.sĩ Thường,eYeYVAEb h.naeYeYVAEbi nhàeYeYVAEb ôngzaYJX8eM zaYJX8eMcó việzaYJX8eMc, zaYJX8eMsao ông..

 

Bsĩ ThườnzaYJX8eMg lêneYeYVAEb tiếgeYeYVAEb ngắeYeYVAEbt lờiT3Ev mẹT3Ev tôi,T3Ev vừzaYJX8eMa nózaYJX8eMi vừaeYeYVAEb đT3Evi eYeYVAEbvào trog:

 

- TôieYeYVAEb làbsĩ,eYeYVAEb trịzaYJX8eM bệnhzaYJX8eM T3Evcứu ngT3Ev' eYeYVAEbmới lT3Evà vzaYJX8eMiệc wtrọngzaYJX8eM zaYJX8eMnhất, đừgT3Ev nóeYeYVAEbi mzaYJX8eMấy eYeYVAEblời kháczaYJX8eMh eYeYVAEbsáo ấyT3Ev, đểzaYJX8eM T3Evtôi xeT3Evm bệnhT3Ev tzaYJX8eMình củaeYeYVAEb ôT3Evng nhàzaYJX8eM nteYeYVAEbn đã!

 

Vào eYeYVAEbnhà, bseYeYVAEbĩ ThườngT3Ev eYeYVAEbhỏi đạizaYJX8eM kháieYeYVAEb tìnhT3Ev hìT3Evnh reYeYVAEb' bắteYeYVAEb mzaYJX8eMạch chzaYJX8eMo bốzaYJX8eM tôi,eYeYVAEb lT3Evại đặteYeYVAEb ốT3Evng ngT3Eve vàT3Evo ngeYeYVAEbực bốeYeYVAEb T3Evtôi eYeYVAEbkiểm trT3Eva. eYeYVAEbTừ đeYeYVAEbầu đếnzaYJX8eM cueYeYVAEbối zaYJX8eMông keYeYVAEbo T3Evnói nửaeYeYVAEb lờiT3Ev, SzaYJX8eMau kT3Evhi ktreYeYVAEba T3Evxog czaYJX8eMho bốzaYJX8eM T3Evtôi, ônzaYJX8eMg zaYJX8eMliền ceYeYVAEbau màeYeYVAEby đieYeYVAEb T3Evra ngoài.

 

- KT3Evim zaYJX8eMAn, tôeYeYVAEbi thzaYJX8eMấy bzaYJX8eMố cậueYeYVAEb szaYJX8eMức khoT3Evẻ eYeYVAEbko thàT3Evnh vấneYeYVAEb đeYeYVAEbề T3Evnhưg tâmT3Ev lT3Eví thT3Evì cóT3Ev bệnheYeYVAEb đzaYJX8eMấy! CăneYeYVAEb bệnT3Evh nàyT3Ev củaeYeYVAEb ôngzaYJX8eM eYeYVAEbấy zaYJX8eMlà deYeYVAEbo tâzaYJX8eMm teYeYVAEbrạg ứceYeYVAEb ceYeYVAEbhế tzaYJX8eMrog teYeYVAEbhời gieYeYVAEban dàeYeYVAEbi khiếneYeYVAEb T3Evcho kzaYJX8eMhí huzaYJX8eMyết eYeYVAEbko leYeYVAEbưu thôgeYeYVAEb, cứzaYJX8eM gặzaYJX8eMp fảieYeYVAEb chuyểnzaYJX8eM gìzaYJX8eM zaYJX8eMbực bộiT3Ev sẽeYeYVAEb teYeYVAEbhành reYeYVAEba ntzaYJX8eMnày. CáT3Evc T3Evng' eYeYVAEbko nzaYJX8eMên eYeYVAEblàm cT3Evho ônzaYJX8eMg eYeYVAEbấy T3Evtức giậneYeYVAEb, eYeYVAEbđau beYeYVAEbuồn, nhấteYeYVAEb eYeYVAEblà đừgeYeYVAEb cheYeYVAEbo ôT3Evng T3Evấy biếeYeYVAEbt chuyệnT3Ev vủazaYJX8eM aeYeYVAEbnh ceYeYVAEbả cậu,eYeYVAEb cheYeYVAEbỉ cầneYeYVAEb ôngzaYJX8eM T3Evấy vzaYJX8eMui veYeYVAEbẻ thzaYJX8eMì bệnhT3Ev zaYJX8eMnày sẽeYeYVAEb khỏi.

 

Tôi sẽeYeYVAEb kT3Evê đơnT3Ev zaYJX8eMcho zaYJX8eMbố cậueYeYVAEb treYeYVAEbc", eYeYVAEbsau đózaYJX8eM eYeYVAEbcậu neYeYVAEbhớ đưaT3Ev ônT3Evg ấyeYeYVAEb đếneYeYVAEb beYeYVAEbviện ktreYeYVAEba lT3Evại, teYeYVAEbôi nghĩeYeYVAEb leYeYVAEbà zaYJX8eMko eYeYVAEbcó vấT3Evn đềeYeYVAEb T3Evgì zaYJX8eMlớn lắeYeYVAEbm đâu!

 

Mẹ tôieYeYVAEb gT3Evật đầueYeYVAEb T3Evlia eYeYVAEblại,miệg theYeYVAEbở eYeYVAEbdài nói:

 

- BsĩeYeYVAEb zaYJX8eMThường nózaYJX8eMi kzaYJX8eMo zaYJX8eMsao, bệnheYeYVAEb củaT3Ev nheYeYVAEbà teYeYVAEbôi rõeYeYVAEb reYeYVAEbàg eYeYVAEblà zaYJX8eMdo zaYJX8eMbuồn fiềzaYJX8eMn meYeYVAEbà raeYeYVAEb, muốneYeYVAEb đceYeYVAEb trịzaYJX8eM bệeYeYVAEbnh củazaYJX8eM eYeYVAEbông ấyeYeYVAEb chẳgeYeYVAEb zaYJX8eMfải làzaYJX8eM chuyệeYeYVAEbn dT3Evễ dàT3Evg đâu!

 

Bởi zaYJX8eMvì bT3Evố tôzaYJX8eMi biếeYeYVAEbt bzaYJX8eMí mậtT3Ev vềzaYJX8eM T3EvNgôi môT3Ev đáeYeYVAEb T3Evthế nênzaYJX8eM hơneYeYVAEb eYeYVAEb20 nzaYJX8eMăm eYeYVAEbtrc" eYeYVAEbanh cT3Evả bắtT3Ev đzaYJX8eMầu T3Evkhai thácT3Ev vzaYJX8eMàng, bốT3Ev tôzaYJX8eMi đãT3Ev zaYJX8eMmắc fảizaYJX8eM cănzaYJX8eM bệzaYJX8eMnh neYeYVAEbày, lúeYeYVAEbc zaYJX8eMnào T3Evông eYeYVAEbcũg nghĩzaYJX8eM rT3Evằg eYeYVAEbsớm muộnT3Ev geYeYVAEbì nT3Evhữg zaYJX8eMoan hzaYJX8eMồn zaYJX8eMở neYeYVAEbgôi meYeYVAEbộ zaYJX8eMđá cũgzaYJX8eM zaYJX8eMsẽ zaYJX8eMđến gT3Evây hT3Evoạ cheYeYVAEbo neYeYVAEbhà mT3Evình. eYeYVAEbKết quảlàzaYJX8eM anzaYJX8eMh tT3Evôi eYeYVAEbxảy reYeYVAEba cT3Evhuyện, bốzaYJX8eM T3Evcàng czaYJX8eMhắc chắneYeYVAEb zaYJX8eMrằg đT3Evó leYeYVAEbà bT3Eváo ứeYeYVAEbng đốzaYJX8eMi vzaYJX8eMs T3Evanh zaYJX8eMcả. ThếT3Ev nhưgT3Ev aneYeYVAEbh cảT3Ev zaYJX8eM1 T3Evmực kzaYJX8eMo zaYJX8eMnge lT3Evời khuyeYeYVAEbên caT3Evn củazaYJX8eM bố,eYeYVAEb vậzaYJX8eMn tiếeYeYVAEbp tzaYJX8eMục kzaYJX8eMhai tháczaYJX8eM vànT3Evg ởT3Ev zaYJX8eMđó ngầnT3Ev ấT3Evy nămeYeYVAEb trời,eYeYVAEb eYeYVAEbthế nzaYJX8eMên cũgzaYJX8eM ngầnzaYJX8eM ấzaYJX8eMy nămT3Ev mzaYJX8eMà tráieYeYVAEb eYeYVAEbtim bzaYJX8eMố teYeYVAEbôi zaYJX8eMko eYeYVAEbđc yênT3Ev ổn.eYeYVAEb ĐzaYJX8eMến eYeYVAEbbây gT3Eviờ, vìT3Ev czaYJX8eMhuyện T3Evanh cảeYeYVAEb T3Evbỏ zaYJX8eMtiền meYeYVAEbua vT3Evợ khiếneYeYVAEb chT3Evo cảT3Ev nhàT3Ev mzaYJX8eMất mặt,eYeYVAEb màzaYJX8eM aT3Evnh cảT3Ev đêmzaYJX8eM đêmT3Ev lạiT3Ev hànT3Evh hạzaYJX8eM zaYJX8eMLan LazaYJX8eMn đếnT3Ev zaYJX8eMthừa sốT3Evg T3Evthiếu zaYJX8eMchết nT3Evên zaYJX8eMbố tôzaYJX8eMi càgeYeYVAEb ceYeYVAEbhẳg cT3Evó zaYJX8eMmặt mũizaYJX8eM nT3Evào gzaYJX8eMặp ngT3Ev' đời.

 

Bây T3Evgiờ, eYeYVAEbmỏ vàgzaYJX8eM củT3Eva T3Evanh cảeYeYVAEb đãeYeYVAEb đóT3Evg T3Evcửa, eYeYVAEbbố tôieYeYVAEb cueYeYVAEbối cT3Evùg cT3Evũg đceYeYVAEb thT3Evở fT3Evào nhzaYJX8eMẹ nhõm.T3Ev zaYJX8eMAnh cảzaYJX8eM biếT3Evt dừgzaYJX8eM tT3Evay đúgT3Ev eYeYVAEblúc, eYeYVAEbko eYeYVAEbđộg ceYeYVAEbhạm tzaYJX8eMới T3Evcác eYeYVAEboan hồneYeYVAEb ởeYeYVAEb ngT3Evôi mộeYeYVAEb đáeYeYVAEb neYeYVAEbữa nêzaYJX8eMn ceYeYVAEbó lẽeYeYVAEb zaYJX8eMgia zaYJX8eMđình tôzaYJX8eMi cózaYJX8eM thT3Evể sốngeYeYVAEb beYeYVAEbình T3Evyên T3Evqa ngày.

 

Bởi vzaYJX8eMì cheYeYVAEbuyện củaeYeYVAEb eYeYVAEbLan LeYeYVAEban nêneYeYVAEb ngT3Ev' củT3Eva đzaYJX8eMồn czaYJX8eM.sát eYeYVAEbcó zaYJX8eMđến eYeYVAEbnhà tôieYeYVAEb, zaYJX8eMcòn T3Evdặn eYeYVAEbdò zaYJX8eManh eYeYVAEbcả eYeYVAEbko đczaYJX8eM T3Evngc. đeYeYVAEbãi côeYeYVAEb ấy.zaYJX8eM BốT3Ev tưởgT3Ev rằgT3Ev eYeYVAEbsau zaYJX8eMkhi LaeYeYVAEbn T3EvLan reYeYVAEba T3Evviện aneYeYVAEbh cT3Evả sẽeYeYVAEb thazaYJX8eMy eYeYVAEbđổi thT3Evái độzaYJX8eM veYeYVAEbs eYeYVAEbcô ấzaYJX8eMy, nàoT3Ev ngeYeYVAEbờ T3Evbản tíT3Evnh eYeYVAEbkhó đổi,T3Ev zaYJX8eManh vẫnT3Ev hànheYeYVAEb hạT3Ev eYeYVAEbLan LaT3Evn nhzaYJX8eMư vậT3Evy. BốT3Ev eYeYVAEbtôi nT3Evge tT3Evhấy tiT3Evếg gàeYeYVAEbo kheYeYVAEbóc củeYeYVAEba LazaYJX8eMn LeYeYVAEban mỗizaYJX8eM đêmzaYJX8eM, treYeYVAEbog eYeYVAEblòng lạieYeYVAEb czaYJX8eMảm theYeYVAEbấy chuT3Eva T3Evxót, aeYeYVAEbnh cảzaYJX8eM tốizaYJX8eM qeYeYVAEba lạieYeYVAEb bịzaYJX8eM ngT3Ev' ceYeYVAEbủa đồnT3Ev c.sátT3Ev deYeYVAEbẫn đeYeYVAEbi, troT3Evg lòngeYeYVAEb bốT3Ev vừazaYJX8eM eYeYVAEblo vừeYeYVAEba giậzaYJX8eMn, vừazaYJX8eM tứT3Evc eYeYVAEbvừa seYeYVAEbợ, zaYJX8eMbệnh tzaYJX8eMình eYeYVAEbvì vậyeYeYVAEb màeYeYVAEb cT3Evàg zaYJX8eMnặg hơn.

 

Chẳg mấyT3Ev czaYJX8eMhốc T3Evđã đếnT3Ev giữaeYeYVAEb trưa,zaYJX8eM bzaYJX8eM.sĩ ThườnT3Evg khT3Evám bệnhT3Ev chzaYJX8eMo eYeYVAEbbố tôzaYJX8eMi xoT3Evg liềnT3Ev vộiT3Ev vãzaYJX8eM T3Evquay về.T3Ev CảT3Ev teYeYVAEbôi vàeYeYVAEb mẹeYeYVAEb đềzaYJX8eMu bzaYJX8eMiết h.naT3Evi nzaYJX8eMah2 ôT3Evng zaYJX8eMcó việczaYJX8eM T3Evlớn T3Evnên zaYJX8eMko dámzaYJX8eM giữeYeYVAEb ôngzaYJX8eM T3Evlại ănT3Ev cơm.

 

Sau zaYJX8eMkhi b.sĩeYeYVAEb ThưT3Evờng đT3Evi, mẹT3Ev vàzaYJX8eMo nhàeYeYVAEb bếT3Evp neYeYVAEbấu nướg,eYeYVAEb LaT3Evn LeYeYVAEban nzaYJX8eMhân czaYJX8eMơ eYeYVAEbhội zaYJX8eMchạy T3Evqa fòngT3Ev tôizaYJX8eM hỏT3Evi khzaYJX8eMi nàoT3Ev mớieYeYVAEb cóT3Ev eYeYVAEbthể T3Evra đT3Evi. eYeYVAEbTôi T3Evnói vzaYJX8eMs zaYJX8eMcô ấyeYeYVAEb rằgeYeYVAEb tiềT3Evn mẹzaYJX8eM đưeYeYVAEba đeYeYVAEbể chT3Evữa zaYJX8eMbệnh chzaYJX8eMo bốzaYJX8eM vẫnzaYJX8eM zaYJX8eMchưa tiêzaYJX8eMu bnhiuT3Ev, mặzaYJX8eMc dùT3Ev kT3Evo nhzaYJX8eMiều nhT3Evưg nzaYJX8eMói cT3Evhug cũT3Evg đủeYeYVAEb eYeYVAEbtiền lộT3Ev fí.eYeYVAEb NhưgT3Ev bjờT3Ev eYeYVAEbbố đeYeYVAEbag ốmzaYJX8eM neYeYVAEbhư vậy,T3Ev aneYeYVAEbh cảzaYJX8eM lạzaYJX8eMi zaYJX8eMko T3Evcó nhàzaYJX8eM, tzaYJX8eMôi nghĩzaYJX8eM đợiT3Ev vàieYeYVAEb hôT3Evm chT3Evo bệeYeYVAEbnh T3Evtình zaYJX8eMbố thuyêT3Evn giảeYeYVAEbm zaYJX8eMr' sẽzaYJX8eM T3Evdẫn LaT3Evn zaYJX8eMLan chạyT3Ev trốn.

 

Lan T3EvLan ngzaYJX8eMe zaYJX8eMxog zaYJX8eMsốt reYeYVAEbuột đếneYeYVAEb fáT3Evt khóeYeYVAEbc. CôzaYJX8eM nóizaYJX8eM T3Evanh ceYeYVAEbả kzaYJX8eMo eYeYVAEbcó nzaYJX8eMhà mớT3Evi làzaYJX8eM cơzaYJX8eM hộizaYJX8eM tT3Evốt đểzaYJX8eM thzaYJX8eMoát thân,zaYJX8eM nếuT3Ev eYeYVAEbnhư aneYeYVAEbh czaYJX8eMả vềT3Ev rzaYJX8eM2, cT3Evó mzaYJX8eMuốn thoázaYJX8eMt kheYeYVAEbỏi đzaYJX8eMây eYeYVAEbe rằgeYeYVAEb chẳeYeYVAEbg dễeYeYVAEb dzaYJX8eMàg gì.

 

Cứ nheYeYVAEbắc anzaYJX8eMh zaYJX8eMcả lT3Evà T3Evmặt T3EvLan LaeYeYVAEbn biếneYeYVAEb sắczaYJX8eM, zaYJX8eMánh mắT3Evt sợeYeYVAEb zaYJX8eMhãi nhưT3Ev nhìnzaYJX8eM thấyzaYJX8eM mT3Eva wỷT3Ev, toànT3Ev thânT3Ev ruT3Evn lêeYeYVAEbn ceYeYVAEbầm zaYJX8eMcập. TôizaYJX8eM zaYJX8eMcúi T3Evđầu nghzaYJX8eMĩ eYeYVAEbngợi rT3Ev' hạT3Ev eYeYVAEbwết tâmeYeYVAEb, beYeYVAEbảo LzaYJX8eMan LeYeYVAEban zaYJX8eMrằg eYeYVAEbnếu nhzaYJX8eMư tốeYeYVAEbi nT3Evay aeYeYVAEbnh czaYJX8eMả keYeYVAEbo vềT3Ev teYeYVAEbhì tôeYeYVAEbi sẽzaYJX8eM zaYJX8eMdẫn anT3Evh ấyzaYJX8eM cT3Evhạy treYeYVAEbốn. T3EvSau đóT3Ev tzaYJX8eMôi bảzaYJX8eMo LaT3Evn LeYeYVAEban vzaYJX8eMề fT3Evòng chuẩT3Evn beYeYVAEbị, eYeYVAEbđem theT3Evo neYeYVAEbhiều eYeYVAEbwần eYeYVAEbáo rét,eYeYVAEb TeYeYVAEbôi cT3Evòn sợT3Ev aneYeYVAEbh cảzaYJX8eM eYeYVAEbsẽ tzaYJX8eMrở T3Evvề eYeYVAEbnên dặzaYJX8eMn LazaYJX8eMn zaYJX8eMLan wầnzaYJX8eM áT3Evo chuẩzaYJX8eMn bzaYJX8eMị xoT3Evg fảieYeYVAEb cấteYeYVAEb vàoeYeYVAEb chT3Evỗ nàoT3Ev zaYJX8eMko bịeYeYVAEb ngzaYJX8eMkhác fázaYJX8eMt hiT3Evện ra.

 

Tôi zaYJX8eMđã T3Evwết T3Evđịnh sẽeYeYVAEb dẫnT3Ev eYeYVAEbLan T3EvLan bỏzaYJX8eM treYeYVAEbốn, zaYJX8eMhơn nzaYJX8eMữa rT3Evất ceYeYVAEbó thểzaYJX8eM làzaYJX8eM zaYJX8eMsẽ bzaYJX8eMỏ trốneYeYVAEb tốiT3Ev nayeYeYVAEb, tT3Evrog lògT3Ev tôT3Evi độtzaYJX8eM nT3Evhiên teYeYVAEbhấy eYeYVAEbrất beYeYVAEbất zaYJX8eMan, tôiT3Ev T3Evlo lắgT3Ev saeYeYVAEbu T3Evkhi mzaYJX8eMình T3Evbỏ zaYJX8eMđi thT3Evì bệnheYeYVAEb tìnhzaYJX8eM zaYJX8eMcũa bzaYJX8eMố sẽeYeYVAEb nặgT3Ev hơnT3Ev, cazaYJX8eMg2 leYeYVAEbo eYeYVAEbcho zaYJX8eMmẹ seYeYVAEbẽ reYeYVAEbơi veYeYVAEbào hàoT3Evn eYeYVAEbcảh kT3Evhó xửeYeYVAEb. T3EvTôi dẫneYeYVAEb LeYeYVAEban LeYeYVAEban đT3Evi rzaYJX8eM' aeYeYVAEbnh cảT3Ev biếtzaYJX8eM đzaYJX8eMc. sẽT3Ev hậzaYJX8eMn thấT3Evu xươg,T3Ev liệzaYJX8eMu T3Evanh zaYJX8eMấy T3Evcó gâeYeYVAEby zaYJX8eMchuyện veYeYVAEbs zaYJX8eMmẹ T3Evko nhỉ?TôizaYJX8eM đizaYJX8eM eYeYVAEbr', chẳgT3Ev bjờeYeYVAEb weYeYVAEbay lzaYJX8eMại căT3Evn nahT3Ev2 nàzaYJX8eMy nữeYeYVAEba, vậyeYeYVAEb teYeYVAEbhì eYeYVAEbmẹ tôzaYJX8eMi eYeYVAEbbiết T3Evai chămeYeYVAEb T3Evsóc đây?

 

nGHĨ đếT3Evn đâzaYJX8eMy tT3Evrog T3Evlòg tôzaYJX8eMi lạizaYJX8eM thzaYJX8eMấy rấtzaYJX8eM buồnzaYJX8eM fiền,T3Ev cheYeYVAEbẳg beYeYVAEbiết eYeYVAEbnc" mắzaYJX8eMt T3Evđã eYeYVAEbchảy reYeYVAEba từT3Ev lT3Evúc nào.T3Ev LúceYeYVAEb eYeYVAEbăn cơmT3Ev, LeYeYVAEban LaeYeYVAEbn đểeYeYVAEb ýeYeYVAEb zaYJX8eMthấy eYeYVAEbsắc mzaYJX8eMặt zaYJX8eMtôi rấtT3Ev khzaYJX8eMó cozaYJX8eMi, eYeYVAEbăn zaYJX8eMxog côzaYJX8eM lT3Even zaYJX8eMlén hzaYJX8eMỏi tT3Evôi ceYeYVAEbó feYeYVAEbải tôeYeYVAEbi đãT3Ev thấzaYJX8eMy hốieYeYVAEb hậnT3Ev heYeYVAEbay koT3Ev. T3EvTôi cốzaYJX8eM zaYJX8eMnặn rzaYJX8eMa zaYJX8eM1 nT3Evụ cườiT3Ev zaYJX8eMgượg gạoT3Ev,lắc đầu.zaYJX8eM LzaYJX8eMan LeYeYVAEban mỉeYeYVAEbm zaYJX8eMcười T3Evnhìn tôi,zaYJX8eM nụT3Ev T3Evcười thậtT3Ev thêzaYJX8eM lươg.

 

- zaYJX8eMANh AnT3Ev, T3Evem eYeYVAEbđã leYeYVAEbàm anT3Evhf ảizaYJX8eM keYeYVAEbhó xửeYeYVAEb reYeYVAEb', AeYeYVAEbnh cũzaYJX8eMg T3Evko cầnzaYJX8eM veYeYVAEbì eYeYVAEbe màT3Ev kT3Evhó xửeYeYVAEb zaYJX8eMnhư T3Evvậy T3Evđâu, eYeYVAEbe eYeYVAEbko muốnzaYJX8eM zaYJX8eMnhìn thấyT3Ev cT3Evái bT3Evộ zaYJX8eMdạg nàzaYJX8eMy củaeYeYVAEb zaYJX8eMa, eYeYVAEbsau nàeYeYVAEby T3Eva T3Evko cầnzaYJX8eM zaYJX8eMlo chzaYJX8eMo T3Eve đâT3Evu! eYeYVAEb- LazaYJX8eMn LzaYJX8eMan zaYJX8eMmím cT3Evhặt mộizaYJX8eM, T3Evnghẹn ngàoT3Ev eYeYVAEbnói reYeYVAEba czaYJX8eMâu nàeYeYVAEby reYeYVAEb' waT3Evy zaYJX8eMng' bỏT3Ev đi.

 

Tôi vộiT3Ev eYeYVAEbvàng kéozaYJX8eM LzaYJX8eMan zaYJX8eMLan lạzaYJX8eMi, nghẹneYeYVAEb ngàzaYJX8eMo nói:

 

- LazaYJX8eMn LaeYeYVAEbn, ezaYJX8eMm zaYJX8eMchớ nghT3Evĩ nhiều,zaYJX8eM T3Eva caeYeYVAEbm tâzaYJX8eMm tìnheYeYVAEb neYeYVAEbguyện gizaYJX8eMúp eT3Ev, veYeYVAEbì zaYJX8eMe zaYJX8eMa cheYeYVAEbẳg sợzaYJX8eM gìT3Ev eYeYVAEbhết! ChzaYJX8eMúg zaYJX8eMta đãeYeYVAEb nóizaYJX8eM rT3Ev', nếuT3Ev nzaYJX8eMhư zaYJX8eMtối eYeYVAEbnay aneYeYVAEbh ceYeYVAEbả kT3Evo zaYJX8eMvề, đợiT3Ev bốzaYJX8eM eYeYVAEbmẹ eYeYVAEbđi ngủ,zaYJX8eM eYeYVAEbe ởeYeYVAEb tzaYJX8eMrog fT3Evòng đeYeYVAEbợi anh!

 

Lúc nàyzaYJX8eM LaT3Evn LzaYJX8eMan mzaYJX8eMới zaYJX8eMnở nụzaYJX8eM eYeYVAEbcười. zaYJX8eMSau kheYeYVAEbi LaT3Evn LT3Evan vT3Evề fòT3Evng củaT3Ev azaYJX8eMnh ceYeYVAEbả, tzaYJX8eMôi đzaYJX8eMến feYeYVAEbòng keYeYVAEbhám củaT3Ev b.T3Evsĩ KT3Evim eYeYVAEbNhất TT3Evhủ T3Evđể mueYeYVAEba thuốeYeYVAEbc eYeYVAEbtheo đT3Evơn củaT3Ev bzaYJX8eM.sĩ ThườngeYeYVAEb đzaYJX8eMã eYeYVAEbkê. KzaYJX8eMhó khzaYJX8eMăn lắmzaYJX8eM mớiT3Ev thuyzaYJX8eMết fụcT3Ev eYeYVAEbđc T3Evbố eYeYVAEbtôi ueYeYVAEbốg tzaYJX8eMhuốc, eYeYVAEbxog xT3Evuôi eYeYVAEbtôi lạieYeYVAEb nzaYJX8eMgồi nT3Evói cheYeYVAEbuyện fiếmzaYJX8eM zaYJX8eMvs mẹzaYJX8eM. eYeYVAEbCuối cùgzaYJX8eM tT3Evôitrở vềeYeYVAEb T3Evfòng chuẩzaYJX8eMn bT3Evị vàieYeYVAEb chiT3Evếc áoeYeYVAEb eYeYVAEbấm, theYeYVAEbấp thỏmzaYJX8eM chzaYJX8eMờ đợizaYJX8eM treYeYVAEbời tốzaYJX8eMi. TôT3Evi zaYJX8eMthầm czaYJX8eMầu T3Evkhấn heYeYVAEbàg trăeYeYVAEbm hàgzaYJX8eM T3Evnghìn lầnzaYJX8eM zaYJX8eMở trzaYJX8eMog lòzaYJX8eMng mzaYJX8eMong T3Evsao aeYeYVAEbnh cảeYeYVAEb tzaYJX8eMối neYeYVAEbay đeYeYVAEbừg tT3Evrở về

 

Chiều tốizaYJX8eM T3Evđột nzaYJX8eMhiên nổizaYJX8eM gT3Evió tT3Evo, T3Evbầu trờieYeYVAEb sầmzaYJX8eM eYeYVAEbsập nhzaYJX8eMư chuẩnT3Ev eYeYVAEbbị đeYeYVAEbổ eYeYVAEbsập zaYJX8eMxuốg đếnzaYJX8eM T3Evnơi. MặT3Evc T3Evdù thờieYeYVAEb tiếtT3Ev nT3Evày reYeYVAEbất cóeYeYVAEb eYeYVAEblợi czaYJX8eMho vT3Eviệc trốeYeYVAEbn T3Evchạy zaYJX8eMcủa tôiT3Ev vT3Evà LzaYJX8eMan LaT3Evn nhưgeYeYVAEb tT3Evrog lT3Evòng tôeYeYVAEbi leYeYVAEbại eYeYVAEbcảm thấyeYeYVAEb vzaYJX8eMô T3Evcùg căgeYeYVAEb thẳgT3Ev. CũeYeYVAEbg mzaYJX8eMay lzaYJX8eMà zaYJX8eMăn cơmzaYJX8eM tốizaYJX8eM zaYJX8eMxog eYeYVAEbmà anheYeYVAEbc T3Eva 3vẫnT3Ev chzaYJX8eMưa eYeYVAEbvề, xeT3Evm eYeYVAEbra h.naT3Evi eYeYVAEbanh ấyT3Ev cũzaYJX8eMg eYeYVAEbsẽ T3Evko vềeYeYVAEb nhà.

 

Tôi T3Evvs T3Evmẹ lzaYJX8eMặg lẽzaYJX8eM zaYJX8eMngồi zaYJX8eMbên bốzaYJX8eM T3Ev1 hồizaYJX8eM lâT3Evu. BeYeYVAEbố cứzaYJX8eM nhắeYeYVAEbm mắtzaYJX8eM cheYeYVAEbẳg nóeYeYVAEbi nửaeYeYVAEb lờT3Evi, mẹzaYJX8eM ủT3Ev rủzaYJX8eM neYeYVAEbgồi eYeYVAEbở đeYeYVAEbầu giườT3Evg czaYJX8eMũg chT3Evẳg T3Evlên tiếT3Evg. T3EvKo keYeYVAEbhí trzaYJX8eMog T3Evfòng T3Evnhỏ T3Evvo cùgT3Ev ngộtT3Ev nzaYJX8eMgạt, nặeYeYVAEbg nèT3Ev. TzaYJX8eMôi T3Evthấp zaYJX8eMthỏm nhìeYeYVAEbn rT3Eva ngoeYeYVAEbài czaYJX8eMửa sổeYeYVAEb, eYeYVAEbkhẽ keYeYVAEbéo rèzaYJX8eMm eYeYVAEbcửa eYeYVAEbnhìnr eYeYVAEba ngoài.zaYJX8eM MâeYeYVAEby meYeYVAEbù eYeYVAEbđã chT3Eve eYeYVAEbkín nhựgT3Ev zaYJX8eMngôi saeYeYVAEbo lấpT3Ev lzaYJX8eMánh tT3Evrên beYeYVAEbầu tzaYJX8eMrời, khoảgT3Ev sânT3Ev eYeYVAEbtrc" eYeYVAEbnhà tốieYeYVAEb T3Evđen nzaYJX8eMhư mzaYJX8eMực, tiếgeYeYVAEb geYeYVAEbió zaYJX8eMbấc gzaYJX8eMào eYeYVAEbrít đầyeYeYVAEb zaYJX8eMthe lươgT3Ev. eYeYVAEbCả thếzaYJX8eM giớiT3Ev dườgT3Ev T3Evnhư đaeYeYVAEbg chìmT3Ev trT3Evog szaYJX8eMự tốeYeYVAEbi T3Evtăm vàzaYJX8eM lạnT3Evh lẽoeYeYVAEb. GiazaYJX8eMn nhzaYJX8eMà fíazaYJX8eM TT3Evây zaYJX8eMvẫn saázaYJX8eMg eYeYVAEbđèn, tôizaYJX8eM beYeYVAEbiết LaT3Evn LzaYJX8eMan T3Evđag T3Evở T3Evtrog fòeYeYVAEbng seYeYVAEbốt ruộtT3Ev đợiT3Ev tôi.

 

Ngoảnh T3Evđầu lạzaYJX8eMi zaYJX8eMnhìn zaYJX8eMbố mẹ,zaYJX8eM tT3Evrog lòzaYJX8eMg tôzaYJX8eMi lạT3Evi wặneYeYVAEb lêT3Evn nzaYJX8eMỗi đaeYeYVAEbu xóeYeYVAEbt xzaYJX8eMa. geYeYVAEbiữa cT3Evái mùeYeYVAEba T3Evđôg réT3Evt buốtT3Ev nàzaYJX8eMy eYeYVAEbtôi fảeYeYVAEbi zaYJX8eMtừ T3Evbỏ eYeYVAEbcha T3Evmẹ T3Evở lT3Evại eYeYVAEbđể zaYJX8eMdẫn T3EvLan LaeYeYVAEbn ceYeYVAEbao zaYJX8eMchạy T3Evxa baeYeYVAEby. T3EvThế eYeYVAEbnhưg tzaYJX8eMôi leYeYVAEbại kzaYJX8eMo zaYJX8eMthể eYeYVAEbnói zaYJX8eM1 lờiT3Ev czaYJX8eMáo biệzaYJX8eMt zaYJX8eMvs họeYeYVAEb, tT3Evhậm cT3Evhí eYeYVAEbko thểeYeYVAEb đểzaYJX8eM họzaYJX8eM biếteYeYVAEb. TT3Evôi keYeYVAEbo tzaYJX8eMhể nzaYJX8eMào tT3Evưởg tưT3Evợg rT3Eva đceYeYVAEb tzaYJX8eMâm teYeYVAEbrạg T3Evcủa T3Evhọ T3Evsau T3Evkhi fátT3Ev hiệzaYJX8eMn rzaYJX8eMa tôT3Evi vzaYJX8eMà LaT3Evn zaYJX8eMLan đãT3Ev chạyeYeYVAEb treYeYVAEbốn vT3Evs nahueYeYVAEb. ChzaYJX8eMắc chắT3Evn họeYeYVAEb sẽT3Ev đzaYJX8eMau đT3Evớn tộT3Evt độ,T3Ev eYeYVAEbchắc chắnzaYJX8eM sẽzaYJX8eM eYeYVAEbgiận dữeYeYVAEb mắgzaYJX8eM cT3Evhữi tôi,T3Ev eYeYVAEbbố dẵzaYJX8eM zaYJX8eMtừg mắgeYeYVAEb azaYJX8eMnh T3Evcả làT3Ev súczaYJX8eM seYeYVAEbinh, T3Evcòn tôizaYJX8eM, làzaYJX8eMm reYeYVAEba nhựzaYJX8eMg chuyeYeYVAEbện nàyeYeYVAEb reYeYVAEb' tôT3Evi còeYeYVAEbn czaYJX8eMhẳg bằeYeYVAEbg laoìeYeYVAEb sT3Evúc sinh.

 

Tôi ởeYeYVAEb T3Evtrog fòT3Evng zaYJX8eMbố T3Evmẹ hơnT3Ev zaYJX8eM1 zaYJX8eMtiếg đồgT3Ev hồeYeYVAEb. HìnhzaYJX8eM zaYJX8eMnhư eYeYVAEbbố tôzaYJX8eMi zaYJX8eMđã ngủT3Ev saT3Evy zaYJX8eMr' nêneYeYVAEb thT3Evỉh thzaYJX8eMoảg còeYeYVAEbn fáT3Evt eYeYVAEbra tiếgT3Ev T3Evngáy zaYJX8eMkhe khẽ.zaYJX8eM MẹeYeYVAEb tT3Evôi cũzaYJX8eMg bắteYeYVAEb zaYJX8eMđầu buồnT3Ev ngủ,giụczaYJX8eM tôizaYJX8eM veYeYVAEbề fònzaYJX8eMg nzaYJX8eMgỉ ngơzaYJX8eMi. eYeYVAEbLúc tiễnzaYJX8eM tôT3Evi eYeYVAEbra cửT3Eva, mzaYJX8eMẹ chẳgzaYJX8eM nóT3Evi chzaYJX8eMẳg rằg,zaYJX8eM cheYeYVAEbỉ nT3Evhét T3Evvào túieYeYVAEb eYeYVAEbtôi zaYJX8eM1 zaYJX8eMcái T3Evtúi nhỏeYeYVAEb zaYJX8eMsau đT3Evó đzaYJX8eMẩy tôiT3Ev zaYJX8eMra nzaYJX8eMgoài cửT3Eva vàT3Ev càT3Evi theYeYVAEben ceYeYVAEbửa lại.

 

Trở T3Evvề fònzaYJX8eMg, tôiT3Ev T3Evvội vzaYJX8eMag2 T3Evbật eYeYVAEbđèn, zaYJX8eMlấy ceYeYVAEbái teYeYVAEbúi nhT3Evỏ zaYJX8eMmẹ vừT3Eva zaYJX8eMdúi ceYeYVAEbho tôT3Evi zaYJX8eMraxem, bênzaYJX8eM T3Evtrog làeYeYVAEb zaYJX8eM1 xấzaYJX8eMp nhựeYeYVAEbg tT3Evờ eYeYVAEbtiền leYeYVAEbẻ ceYeYVAEbũ: 10T3Ev0, 5T3Ev0, 10T3Ev, eYeYVAEb5, 2zaYJX8eM, eYeYVAEb1 tzaYJX8eMệ.. đâzaYJX8eMy chíT3Evnh zaYJX8eMal2 T3Evsố tiềneYeYVAEb mẹT3Ev zaYJX8eMtích ceYeYVAEbóp hànT3Evg ngày.

 

Nhìn thzaYJX8eMấy xấzaYJX8eMp eYeYVAEbtiền lẻT3Ev nàyeYeYVAEb bỗT3Evng nhiT3Evên zaYJX8eMnc" mắeYeYVAEbt teYeYVAEbôi lzaYJX8eMại tuônzaYJX8eM zaYJX8eMrơi, eYeYVAEbTôi hiT3Evểu nT3Evgay T3Evra zaYJX8eMý củT3Eva mẹ,zaYJX8eM hozaYJX8eMá zaYJX8eMra eYeYVAEbmẹ đT3Evã fátT3Ev hizaYJX8eMện eYeYVAEbra cheYeYVAEbuyện teYeYVAEbôi vàT3Ev LzaYJX8eMan LaeYeYVAEbn chuẩnT3Ev bịeYeYVAEb bỏeYeYVAEb trốnzaYJX8eM, thếT3Ev nzaYJX8eMên mT3Evẹ mớizaYJX8eM đemzaYJX8eM tzaYJX8eMất cảT3Ev sT3Evố tzaYJX8eMiền màeYeYVAEb meYeYVAEbẹ eYeYVAEbtích leYeYVAEbuỹ đcT3Ev eYeYVAEblén zaYJX8eMlút đeYeYVAEbưa eYeYVAEbcho tzaYJX8eMôi vìzaYJX8eM szaYJX8eMợ T3Evtôi xeYeYVAEba nahzaYJX8eM2 T3Evk czaYJX8eMó teYeYVAEbiền tiêueYeYVAEb. CeYeYVAEbhính teYeYVAEbúi eYeYVAEbtiền nàeYeYVAEby đãT3Ev zaYJX8eMtrở thànhT3Ev zaYJX8eMvị zaYJX8eMcứu zaYJX8eMtinh củaT3Ev T3Evtôi troT3Evng T3Evnhữg tT3Evhag1 neYeYVAEbgày treYeYVAEbốn eYeYVAEbchạy T3Evsau nàyzaYJX8eM zaYJX8eM( eYeYVAEbcòn cóeYeYVAEb zaYJX8eM1 chuyệT3Evn eYeYVAEbnữa mãzaYJX8eMi đếzaYJX8eMn saeYeYVAEbu zaYJX8eMkhi zaYJX8eMbố tôieYeYVAEb qT3Eva đờizaYJX8eM mẹT3Ev zaYJX8eMmới nóizaYJX8eM vT3Evs tôzaYJX8eMi, sốzaYJX8eM tiềnT3Ev 2.00eYeYVAEb0 zaYJX8eMtệ màT3Ev mẹT3Ev T3Evđưa zaYJX8eMcho tT3Evôi đểeYeYVAEb đieYeYVAEb mT3Evời b.zaYJX8eMsĩ TzaYJX8eMhường đếnT3Ev kT3Evhám zaYJX8eMbệnh chT3Evo bốT3Ev zaYJX8eMtôi hồiT3Ev zaYJX8eMsag1 lzaYJX8eMà T3Evdo zaYJX8eMbố bzaYJX8eMảo mẹeYeYVAEb zaYJX8eMđưa chzaYJX8eMo eYeYVAEbtôi. eYeYVAEbBố czaYJX8eMũg hieYeYVAEbểu T3Evđc tzaYJX8eMâm zaYJX8eMtư cũaeYeYVAEb teYeYVAEbôi nêeYeYVAEbn đT3Evã âT3Evm thầmzaYJX8eM gT3Eviúp đỡ)

 

Tôi czaYJX8eMhờ eYeYVAEbđợi trzaYJX8eMog thấpzaYJX8eM tzaYJX8eMhỏm vzaYJX8eMà T3Evlo âeYeYVAEbu, eYeYVAEbmãi mớieYeYVAEb đếneYeYVAEb zaYJX8eMnửa eYeYVAEbđêm, T3Evnhân lúeYeYVAEbc đêmT3Ev khT3Evuya tzaYJX8eMhanh zaYJX8eMvắg, teYeYVAEbôi cT3Evhạy saeYeYVAEbg gọizaYJX8eM LaT3Evn LT3Evan, zaYJX8eMTrc" zaYJX8eMkhi đizaYJX8eM, tôT3Evi eYeYVAEbnc" mT3Evắt lT3Evưg trògT3Ev zaYJX8eMwì treYeYVAEbc" cửT3Eva gzaYJX8eMian nT3Evhà czaYJX8eMủa bốT3Ev mẹ,T3Ev zaYJX8eMdập đầuT3Ev ceYeYVAEbúi lạeYeYVAEby T3Evbố meYeYVAEbẹ treYeYVAEbog T3Evtâm trT3Evạg hT3Evết sứceYeYVAEb zaYJX8eMnặg nềeYeYVAEb. T3EvSau zaYJX8eMđó tôzaYJX8eMi eYeYVAEbkéo LaeYeYVAEbn eYeYVAEbLan zaYJX8eMra keYeYVAEbhỏi cửT3Eva rT3Ev' nhaeYeYVAEbnh chzaYJX8eMóg beYeYVAEbiến mấzaYJX8eMt trT3Evog màT3Evn đêm...