You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cPFSXả kKo8Vo hHAkcó Ko8Vở tPFSXrog đhHAkồn cảna9QXh sPFSXát, tôiPFSX liPFSXền đạpPFSX hHAkxe đgHJDến BKo8VV huyện.gHJD Vừaa9QX nhìgHJDn thấyhHAk bPFSXsĩ ThườKo8Vng Ko8Vtôi đãKo8V hHAkkéo ônghHAk ấya9QX rKo8Va gHJD1 góKo8Vc hỏia9QX Ko8Vcó fảihHAk Ko8Vông ấhHAky đãKo8V nhờPFSX cảPFSXnh sátPFSX tớihHAk bắtKo8V anhHAkh tôiKo8V ko.

 

Ông kia9QXnh PFSXngạc hỏi:

 

- KiPFSXm QuPFSXý xảygHJD hHAkra chgHJDuyện gìKo8V rồi?

 

Tôi Ko8Vkể chuyệnKo8V angHJDh cảKo8V bKo8Vị cảnPFSXh ságHJDt dẫnPFSX đihHAk cgHJDho bsĩhHAk ThườnKo8Vg ngKo8Vhe, ônKo8Vg ấgHJDy ngHJDge a9QXxog cPFSXười bảo:

 

- chàghHAk traa9QXi à,gHJD ma9QXấy ngàyPFSX tKo8Vrc" Ko8Vcậu ghHAkọi điệnhHAk cha9QXo tôgHJDi hHAknhờ tôiKo8V na9QXgĩ cáchgHJD gihHAkúp La9QXan PFSXLan nhưgKo8V đếKo8Vn giờhHAk tKo8Vôi vẫnKo8V chưa9QXa nggHJDĩ rPFSXa cáchKo8V gìKo8V ca9QXả. Cảnha9QX sátgHJD a9QXtìm angHJDh trKo8Vai hHAkcậu chHAkó thểhHAk lgHJDà va9QXì việcPFSX khácgHJD, gHJDlàm PFSXsao tgHJDôi ca9QXó thểa9QX bảoPFSX cảngHJDh sáPFSXt Ko8Vđến gHJDbắt ahHAknh cậPFSXu đc?

 

Bsĩ ThưhHAkờng na9QXói PFSXvs tôPFSXi lúhHAkc PFSXLan LKo8Van nha9QXập PFSXviện wKo8Vả thựhHAkc làKo8V ônPFSXg ấPFSXy Ko8Vđã gHJDnhờ gHJD1 nKo8Vg' bạna9QX ởgHJD PFSXđồn cảngHJDh sáthHAk đếnhHAk PFSXnhà nóKo8Vi gHJDchuyện gHJDvs bKo8Vố mẹgHJD tKo8Vôi. DhHAko lgHJDúc ấyPFSX ana9QXh cảhHAk PFSXko ca9QXó a9QXnhà a9QXnên bọKo8Vn họgHJD a9QXđã gọigHJD gHJDđiện gHJDcho hHAkanh cgHJDả, nhHAkói ra9QXõ PFSXvs Ko8Vanh chHAkả bệnhgHJD PFSXtình củagHJD LaKo8Vn LanKo8V, hHAkdặn PFSXdò aa9QXnh ấyKo8V nhHAkhất đhHAkịnh fảiKo8V PFSXđối xửgHJD tốta9QX Ko8Vvs Laa9QXn LagHJDn, nếua9QX hHAkko a9QX1 khgHJDi La9QXan LaPFSXn xảyPFSX rPFSXa chuyệnhHAk gìPFSX thìKo8V cảnKo8Vh Ko8Vsát sKo8Vẽ PFSXsờ đhHAkến chugHJDyện anKo8Vh bỏKo8V PFSXtiền rhHAka hHAkmua a9QXfụ PFSXnữ PFSXvề hHAklàm vợ.Ko8V BshHAkĩ ThưhHAkờng cògHJDn hHAknói agHJDnh a9QXcả hHAkquen PFSXbiết PFSXrất a9QXnhiều nga9QX' ởPFSX đgHJDồn gHJDc.sát vPFSXà PFSXan ủigHJD gHJDtôi PFSXko ngHJDên qgHJDá lgHJDo lắng.

 

Bởi vhHAkì kgHJDo biếthHAk anhHAkh gHJDcả a9QXvì saPFSXo màgHJD hHAklại bịPFSX nKo8Vg' của9QXa đồnKo8V c.sátPFSX bKo8Vắt điKo8V nêgHJDn gHJDtôi cPFSXũg cha9QXẳg còa9QXn tâgHJDm trgHJDí Ko8Vnào gHJDmà nóKo8Vi ca9QXhuyện hHAkvới hHAkông a9QXvề tìhHAknh cảnhPFSX cPFSXủa LKo8Van hHAkLan hHAkhiện giKo8Vờ. ThHAkôi a9QXlên xgHJDe đạpa9QX đPFSXạp thẳa9QXg gHJDvề a9QXnhà. SuốtKo8V hHAkđg' đigHJD gHJDtôi a9QXcứ na9QXgĩ hHAkmãi gHJDmà chẳga9QX thểa9QX nàoKo8V hiểuPFSX nổia9QX đhHAkag cóa9QX cKo8Vhuyện a9QXgì xảhHAky raKo8V. ChHAkhỉ cóKo8V đPFSXiều tra9QXog lòa9QXng tôa9QXi nha9QXẹ a9QXnhõm hhHAkơn nhiềKo8Vu sgHJDo PFSXvới lPFSXúc đếnhHAk.Anh cảPFSX ba9QXị a9QXbắt chẳgPFSX cgHJDó lihHAkên whHAkan a9QXgì đa9QXến cuộKo8Vc PFSXđiện thoPFSXại tôgHJDi hHAkđã gọigHJD chgHJDo bsPFSXĩ ThườnggHJD mấKo8Vy hôhHAkm PFSXtrc", nóiKo8V PFSXcách khác,a9QX gHJDanh gHJDcả bịgHJD dẫPFSXn gHJDđi Ko8Vchưa chắcKo8V gHJDgì đãhHAk làa9QX vKo8Vì chKo8Vuyện củaa9QX LhHAkan Lan.

 

Về tgHJDới nKo8Vhà, trờia9QX gHJDđã xâmgHJD xẩmhHAk Ko8Vtối, tôhHAki nKo8Vói ca9QXho bốa9QX mẹa9QX PFSXbiếtt hHAknhựg gHJDgì đãgHJD nghHAke nhHAkgóng a9QXđc ởPFSX trêPFSXn huyện,Ko8V đươggHJD nhiêgHJDn PFSXlà tôiKo8V đgHJDã gHJDgiấu chuyPFSXện hHAkđi gặhHAkp bgHJDsĩ Thường.Ko8V BPFSXố mẹhHAk gHJDnge hHAknói PFSXanh chHAkả gHJDko a9QXfải gHJDvì bắta9QX vìa9QX cha9QXuyện hHAkcủa gHJDLan LPFSXan hHAkcũg PFSXyên tâmPFSX fầnhHAk hHAknào. gHJDMẹ nghĩgHJD c.sáthHAk dẫnPFSX agHJDnh cgHJDả đihHAk làhHAk vìhHAk nhữa9QXg chuyệnKo8V PFSXcó liêhHAkn a9QXwan đếna9QX mhHAkỏ vànga9QX, nhKo8Vưg a9QXmỏ vàgKo8V củaa9QX gHJDanh Ko8Vcả đhHAkã đóghHAk Ko8Vcửa ka9QXo khagHJDi hHAkthác nữaPFSX rPFSXồi, PFSXtrên hKo8Vầm mỏgHJD làmKo8V gHJDgì a9QXcòn chuyệna9QX a9QXgì Ko8Vnữa chPFSXứ?? LhHAkẽ nPFSXào gHJDlà cPFSXhuyện cógHJD lhHAkiên wgHJDan đếgHJDn a9QXvụ a9QXma wỷa9QX xuấKo8Vt hiệKo8Vn Ko8Vlần trc"???

 

Bởi vgHJDì cáihHAk ma9QXỏ Ko8Vvàg củaa9QX anKo8Vh nằmPFSX sa9QXâu trhHAkog núi,Ko8V PFSXcách hHAkthôn tôKo8Vi đếnPFSX hơhHAkn 1PFSX0 chHAkây số,Ko8V PFSXhơn nPFSXữa PFSXở nơPFSXi PFSXđó mớKo8Vi a9QXầm a9QXĩ vụgHJD PFSXhồn hHAkma xhHAkuất hiệnchưaPFSX đcPFSX baKo8Vo lâPFSXu nênhHAk PFSXbố hHAkmẹ PFSXko bảogHJD tôiPFSX lêna9QX ha9QXầm mỏgHJD của9QXa aKo8Vnh PFSXxem saohHAk. hHAkChúg tôiKo8V đànhgHJD fảiPFSX ngồKo8Vi Ko8Vở nhàPFSX cKo8Vhờ PFSXđợi. Nếua9QX nhhHAkư anPFSXh PFSXcả kPFSXo gHJDlàm a9QXgì fạhHAkm gHJDfáp tKo8Vhì c.sPFSXát nhgHJDất địnha9QX sẽPFSX fảiKo8V đhHAkưa anhHAkh về.

 

Lúc mẹKo8V manKo8Vg cơgHJDm tốihHAk PFSXcho gHJDLan Laa9QXn cógHJD gHJDngồi lạgHJDi a9QX1 lát.Ko8V ThHAkôi Ko8Vko biếta9QX mẹgHJD đãa9QX gHJDnói nhữgPFSX gPFSXì Ko8Vvs La9QXan LagHJDn mPFSXà PFSXcơm na9QXc" mẹgHJD bêPFSX va9QXào LaPFSXn La9QXan a9QXko hềKo8V độgKo8V đũa.

 

Đêm hômgHJD đó,PFSX a9QXanh cPFSXả khHAko hHAktrở Ko8Vvề, Ko8Vtôi a9QXcũg cảgHJD đêgHJDm hHAkko chợphHAk mắgHJDt, nằma9QX gHJDtrên giườgKo8V trằhHAkn trọchHAk hHAkngĩ ngợiPFSX lunPFSXg tungPFSX. GàPFSX ga9QXáy hồKo8Vi đầuPFSX tiêgHJDn tôiPFSX đãKo8V nhHAkge tPFSXhấy tiếhHAkg gHJDgõ cửaPFSX kKo8Vhe kPFSXhẽ, tiếgPFSX gHJDgõ rgHJDất nhỏKo8V gHJDnhưg nghHAke rấthHAk hHAkrõ ràgHJDng troKo8Vg đêmgHJD khKo8Vuya thana9QXh vắng.

 

- Cốc..a9QX cốc..PFSX cốKo8Vc Ko8V- gHJDTiếg hHAkgõ ca9QXửa rPFSXất a9QXđều đặn,PFSX gHJDtôi cảnPFSXh a9QXgiác nggHJDồi dậygHJD khỏihHAk giườg,Ko8V nhẹPFSX nha9QXàg hỏi:

 

- AgHJDi đấy?

 

- AnhHAkh Aa9QXn, Ko8Vem lPFSXà gHJDLan a9QXLan đây,hHAk mhHAkau hHAkmở cửPFSXa a9QXcho ePFSXm hHAkđi !

 

Tôi lgHJDắng hHAktai PFSXnge, đúggHJD lhHAkà tihHAkếg củagHJD a9QXLan LaPFSXn ra9QXồi! a9QXLan gHJDLan đếgHJDn tìma9QX tôPFSXi gKo8Viờ nàgHJDy chắcKo8V lgHJDà cPFSXó chKo8Vuyện gấpa9QX PFSXgì rhHAk'. TKo8Vôi lgHJDạnh a9QXtoát gHJDng', vôhHAki vàna9QXg laPFSXo rgHJDa khỏKo8Vi giPFSXườg, Ko8Vchẳg ka9QXịp mPFSXặc ágHJDo liPFSXền chạKo8Vy rKo8Va hHAkmở cửa.

 

Lan a9QXLan lhHAkách PFSXng' PFSXđi PFSXvào fònKo8Vg tôiPFSX, hHAk1 luồgPFSX PFSXkhí lhHAkạnh thgHJDeo côPFSX Ko8Vùa vàogHJD fònhHAkg, tôhHAki lúcKo8V hHAkấy cởiPFSX trần,Ko8V trêgHJDn nKo8Vg' ma9QXặc độcgHJD PFSX1 chHAkái wầna9QX hHAkđùi PFSXrùng mKo8Vình hHAkmấy cáhHAki liềnKo8V vìKo8V lạnh.

 

- AngHJDh Ko8VAn, hHAkcứu gHJDem PFSXvới gHJD! gHJD- LKo8Van LaKo8Vn vừhHAka ômhHAk chầhHAkm lấya9QX tôKo8Vi đãa9QX kKo8Vhóc nứcgHJD nở.

 

Tôi chPFSXẳg cKo8Vòn ngKo8Vĩ tớiKo8V hHAkcái Ko8Vlạnh nữaKo8V. TPFSXhò đầuPFSX a9QXnhìn rhHAka ngoKo8Vài, thấgHJDy hHAkgian nhHAkhà bKo8Vố hHAkmẹ vKo8Vẫn tắPFSXt đgHJDèn tốia9QX gHJDom gHJDtôi mớiKo8V yêKo8Vn tâmKo8V đóna9QXg cPFSXửa fònga9QX lại.PFSX a9QXTôi cốa9QX a9QXnói thậtgHJD nPFSXhỏ a9QXvs a9QXLan Laa9QXn lúca9QX nàygHJD Ko8Vđag Ko8Vkhóc a9QXnức nởPFSX trKo8Vog hHAklòng mình:

 

- SaPFSXo PFSXem lhHAkại sKo8Vag đâygHJD vàoa9QX giờKo8V nàKo8Vy, gHJDbố mPFSXẹ ngHJDhìn thấya9QX thì...

 

Còn chưagHJD đgHJDể gHJDtôi nPFSXói hếa9QXt hHAkthì gHJDLan LPFSXan a9QXđã đẩPFSXy hHAktôi raPFSX, giPFSXọg ngHJDgẹn ngào:

 

- NhữhHAkg ngàygHJD tha9QXág nàygHJD chẳgPFSX fảigHJD c.sKo8Vốg cKo8Vủa Ko8Vcon ng'gHJD, ea9QXm PFSXko a9QXthể gHJDchịu đựa9QXg hHAkđc nữPFSXa.. nếhHAku aa9QXnh ca9QXòn bỏhHAk mặcPFSX ePFSXm nữahHAk eKo8Vm sKo8Vẽ chếthHAk trPFSXc" hHAkmặt agHJDnh ngay!

 

- Ko8VLan LagHJDn, đừg..hHAk đừga9QX.. aKo8Vnh.. anKo8Vh.. a9QX- Bởia9QX vKo8Vì lPFSXạnh cKo8Vứg nênPFSX togHJDàn tKo8Vhân tKo8Vôi gHJDrun lKo8Vên a9QXlập cậpgHJD, miệhHAkg cPFSXứg lạiPFSX chgHJDả nhHAkói Ko8Vra lời.

 

Lúc nàygHJD LKo8Van LhHAkan mKo8Với fKo8Vát hiệKo8Vn PFSXra a9QXlà thHAkôi khHAko mặcPFSX áo,Ko8V gHJDcô gHJDlần ma9QXò a9QXtrog bóggHJD gHJDđêm ka9QXéo hHAktôi vềKo8V giưPFSXờg, lấyKo8V cPFSXái chăa9QXn Ko8Vkhoác lPFSXên gHJDng' tgHJDôi hHAkr' ngồia9QX Ko8Vxuốg bêna9QX PFSXgiườg cạna9QXh tôi.

 

- AnKo8Vh a9QXAn, anhHAkh a9QXngồi hHAkyên ca9QXho ấPFSXm Ko8Vđi đãKo8V, gHJDem cPFSXó chuyệnKo8V muốngHJD nóiKo8V vKo8Vs Ko8Vanh! PFSX- LaPFSXn PFSXLan đa9QXã thôihHAk khgHJDóc, bìnhKo8V gHJDtĩnh nga9QXồi hHAkđối mặhHAkt vPFSXs tôi.

 

- LKo8Van LanPFSX, hHAkcó chuyệngHJD Ko8Vgì thPFSXì ehHAkm chHAkứ nóKo8Vi đKo8Vi! gHJD- hHAkGiọg nóiPFSX củaa9QX tôigHJD rgHJDun a9QXrun, vừgHJDa na9QXói a9QXtôi Ko8Vvừa mhHAkò tìhHAkm cáia9QX áoPFSX củaPFSX mìhHAknh ởa9QX Ko8Vtrên giườg.

 

- EPFSXm mPFSXuốn agHJDnh tPFSXận Ko8Vmắt nhPFSXìn gHJDthấy angHJDh ca9QXả aa9QXnh đãPFSX ggHJDiày hHAkvò a9QXem ngHJDtn. hHAk- La9QXan PFSXLan vừaa9QX hHAknói gHJDvừa bậtPFSX hHAkđèn bàgHJDn, PFSXcăn fòngKo8V a9QXtối gHJDom Ko8Vbỗg chốcgHJD sKo8Vág lên.

 

Tôi shHAkữg sờgHJD nhìnKo8V LaPFSXn LahHAkn. CgHJDô ấyKo8V đứgHJDg tgHJDrc" mặPFSXt tKo8Vôi cKo8Vởi gHJDsạch wầKo8Vn áoKo8V tra9QXên ngHJDg' mìnhgHJD, ngHJDgay cảhHAk wPFSXần áa9QXo lóthHAk cũPFSXg PFSXko mhHAkặc, cơgHJD thhHAkể hHAktrần trụiPFSX củPFSXa cPFSXô hiệnPFSX rhHAka trPFSXc" mắtPFSX tôi.

 

Tôi gHJDko a9QXdám nhHAkhìn lhHAkâu, gHJDvộii vàhHAkg nPFSXgoảnh mặta9QX a9QXđi cKo8Vhỗ kháKo8Vc, hốta9QX hoảggHJD nói:

 

- a9QXLan LaPFSXn, ehHAkm.. emKo8V.. hHAkem làgHJDn cáKo8Vi a9QXgì tha9QXế hả?

 

- EPFSXm chKo8Vỉ muốKo8Vn đPFSXể cPFSXho PFSXanh nhgHJDìn thấPFSXy ônhHAkg PFSXanh trPFSXai a9QXko Ko8V= cầmKo8V a9QXthú củaKo8V agHJDnh đhHAkã đKo8Vể Ko8Vlại nhữga9QX gìa9QX trêgHJDn na9QXg' gHJDem PFSX! gHJD- Ga9QXiọg nPFSXói gHJDcủa LPFSXan LhHAkanvừa nhgHJDư oánKo8V tKo8Vrách vừhHAka a9QXnhư fhHAkẫn nộ.

 

- LaKo8Vn LPFSXan, đừhHAkg.. PFSXđừg ca9QXó nKo8Vhư vậgHJDy! hHAka biếa9QXt PFSXa cảgHJD cóPFSX la9QXỗi va9QXs ea9QX! a9QX- gHJDTôi a9QXko gHJDdám nhKo8Vìn LaKo8Vn Lan

 

- a9QXKim gHJDAn, hHAknếu nhưKo8V anKo8Vh Ko8Vlà đàna9QX ôngKo8V thgHJDì maKo8Vu ngoảnPFSXh đPFSXầu lạgHJDi, mhHAkở a9QXto mắta9QX mhHAkà nhìngHJD chKo8Vo kgHJDĩ! a9QX- PFSXLan LaPFSXn gầna9QX nhKo8Vư a9QXquát lêa9QXn PFSXvs tôi.

 

Tôi chầmhHAk chậmKo8V gHJDngoảnh Ko8Vđầu lạhHAki, PFSXtừ từgHJD hhHAke héhHAk gHJDmắt. CKo8Vảnh tượghHAk tPFSXrc" mPFSXắt khKo8Viến tPFSXôi cảa9QXnh thầygHJD ngẹthHAk thở.

 

Nhữg a9QXđg' coa9QXg đầgHJDy wếna9QX rKo8Vũ tgHJDrên a9QXthân PFSXhình tgHJDrần gHJDtrụi, làa9QXn hHAkda trgHJDơn a9QXlág PFSXnhư a9QXtoả sPFSXág dướihHAk ágHJDnh hHAkđèn a9QXmờ ảoa9QX,mái tógHJDc dhHAkài a9QXđen mưKo8Vợt xổa9QX tunPFSXg, buôghHAk xhHAkoã trênKo8V PFSX2 bờhHAk vaPFSXi trhHAkắg ngần,Ko8V đa9QXôi maắthHAk tPFSXo loKo8Vng lPFSXanh trPFSXàn ngPFSXập na9QXỗi uấtKo8V hKo8Vận, kgHJDhuôn mặthHAk xihHAknh đẹpPFSX cònhHAk vươPFSXg gHJDlại hHAk2 hàgHJDg lệPFSX. ChHAkó hHAklẽ a9QXvì hHAktâm gHJDtrạg qa9QXá fẫngHJD gHJDuất nPFSXên ngựa9QXc PFSXcô đPFSXag fậpPFSX fồng,PFSX toàgHJDn ta9QXhân na9QXhư gHJDrun rẩy..

 

- gHJDA mKo8Vở tPFSXo hHAkmắt mPFSXà nhhHAkìn, hHAkở a9QXđây.. a9QXở đâyKo8V.. chgHJDỗ nàya9QX PFSXnữa.. nhìgHJDn xhHAkem gãPFSX sa9QXúc sina9QXh ấhHAky đhHAkã Ko8Vlàm gìa9QX vhHAks emKo8V! PFSX- LhHAkan Laa9QXn Ko8Vkéo hHAktay Ko8Vtôi chỉPFSX vàoa9QX nhữKo8Vg nơhHAki bịhHAk thươggHJD trKo8Vên ngPFSX' mìnhgHJD, tôiPFSX cóPFSX gHJDthể ca9QXảm Ko8Vnhận a9QXđc đhHAkôi bàa9QXn PFSXtay mềmKo8V gHJDmại củPFSXa côhHAk khHAko ngừggHJD rKo8Vun rẩy.

 

Nhìn tha9QXeo ngónKo8V taa9QXy chỉhHAk củahHAk a9QXcô, tôiKo8V chHAkó thểgHJD nhhHAkìn thấyhHAk rõhHAk nhữgKo8V vếtKo8V bPFSXầm tíhHAkm khgHJDắp trPFSXên a9QX2 Ko8Vbầu na9QXgực đầyPFSX đặngHJD vàhHAk dọca9QX hHAk2 bKo8Vắp đùiPFSX trắa9QXg nõnKo8V ngHJDà, khắphHAk ngPFSX' Ko8Vcô chPFSXỗ Ko8Vxanh cPFSXhỗ tíma9QX, chẳgKo8V Ko8Vcần hHAkhỏi ca9QXũg biếtnhữgPFSX vPFSXết thưa9QXơg trênhHAk ngKo8V' LagHJDn LahHAkn đa9QXều làgHJD a9QXdo ahHAknh cảa9QX gKo8Vây ragHJD. TôgHJDi cóa9QX tha9QXể tưởPFSXg tượgHJDg đcPFSX hHAksự điênhHAk cuồghHAk cKo8Vủa aa9QXnh hHAkcả Ko8Vlúc gKo8Viày a9QXvò hHAkLan LaPFSXn a9QXvà Ko8Vsự đKo8Vau a9QXđớn cũga9QX Ko8Vnhư thHAkủi nhụgHJDc củhHAka côKo8V khPFSXi fa9QXải cắngHJD răPFSXg cha9QXịu Ko8Vđựg sựa9QX chHAkhà đạpgHJD ấhHAky. Chẳga9QX trPFSXách hHAkmà giữhHAka đêmgHJD khhHAkuya thaKo8Vnh gHJDvắg, Ko8VLan LKo8Van lạigHJD kKo8Vêu lênKo8V thảKo8Vm thHAkhiết nhPFSXư vậy.

 

- hHAkLan gHJDLan, anKo8Vh ấhHAky.. Ko8V- TôPFSXi nhhHAkất thờKo8Vi nghPFSXẹn lgHJDời kKo8Vo a9QXbiết fảKo8Vi Ko8Vnói gì

 

- AKo8Vnh tKo8Va hoàhHAkn gHJDtoàn kgHJDo fảPFSXi PFSXcon gHJDng'! Ko8V- gHJDLan LagHJDn a9QXbưg mPFSXặt khóKo8Vc nứcKo8V nởa9QX, nha9QXữg PFSXgiọt a9QXnc" mắthHAk chảyPFSX rhHAka nPFSXgoài ta9QXheo kẽKo8V tagHJDy cô.

 

- hHAkLan LangHJD, em..gHJD! Ko8V- tKo8Vôi Ko8Vthực sựPFSX kPFSXo bia9QXết a9QXfải PFSXan Ko8Vủi gHJDcô PFSXấy hHAkntn nữa.

 

- egHJDm đãgHJD chịuKo8V đủa9QX lắPFSXm Ko8Vr', nếuPFSX cứgHJD ta9QXiếp tụca9QX na9QXtn Ko8Vem gHJDsẽ PFSXfát điêgHJDn mất.PFSX RõKo8V ràhHAkg agHJDnh bPFSXiết làPFSX egHJDm Ko8Vyêu a9QXanh, PFSXem ởKo8V lhHAkại đâa9QXy cũKo8Vg lPFSXà a9QXvì PFSXanh hHAkmà! Ko8V- nPFSXhìn LaPFSXn LKo8Van đaggHJD1 thưhHAkơg nhưKo8V vậygHJD tPFSXrog lòhHAkng tôPFSXi càhHAkg Ko8Vrối na9QXhư tơgHJD vò.

 

- Ko8VLan Ko8VLan, anh..

 

- PFSXa đãPFSX từggHJD nóa9QXi sgHJDẽ PFSXche gHJDchở cKo8Vho hHAke, hHAka cóhHAk thPFSXể PFSXcứ giưgHJDơg mắtKo8V gHJDnhìn hHAke bịgHJD na9QXg' tKo8Va chàhHAk đạpPFSX nPFSXhư vậyKo8V a9QXsao.. Ko8V- PFSXLan LagHJDn a9QXđag chấthHAk vấnPFSX tôi.

 

Thấy tôKo8Vi ấpa9QX a9QXúng mãhHAki chẳggHJD nóiKo8V PFSXra lời,PFSX LahHAkn La9QXan lạiKo8V ggHJDục mgHJDặt vàoPFSX ngựhHAkc PFSXtôi oPFSXà kKo8Vhóc tuhHAkyệt vọng.

 

Nhìn na9QXg' a9QXcon hHAkgái đầPFSXy thươga9QX tíchgHJD trKo8Vc" mặhHAkt, tKo8Vrái tPFSXim tôihHAk hHAkko khỏigHJD a9QXđau a9QXđớn. Ko8VTôi nghiếgHJDn Ko8Vchặt rgHJDăg, troa9QXg đầuKo8V vụta9QX PFSXqa Ko8V1 suKo8Vy nghĩ.

 

- LagHJDn LahHAkn, gHJDa dẫgHJDn gHJDe đi,hHAk gHJDđi ca9QXàg Ko8Vxa càPFSXg tốt,gHJD khHAko bjờa9QX PFSXway hHAktrở lạiPFSX nữa!

 

Lan LgHJDan thôihHAk a9QXkhóc, nhHAkgẩg đầu,PFSX khuônPFSX mặta9QX ưPFSXớt PFSXđẫm PFSXnc" mắhHAkt nghgHJDi hhHAkoặc nhìa9QXn tôi:

 

- ThậtgHJD ko?

 

Tôi gPFSXật a9QXđầu chẳgPFSX chúa9QXt gHJDdo dự:

 

- ThậPFSXt, PFSXa shHAkẽ dgHJDẫn a9QXe chạgHJDy trốn!

 

..

 

Tôi wgHJDết gHJDđịnh sẽKo8V dẫna9QX PFSXLan LgHJDan cha9QXạy trốPFSXn, nhưKo8Vg vPFSXì chuyệPFSXn nPFSXày gHJDxảy rPFSXa qáa9QX độtPFSX ngột,gHJD kgHJDo gHJDcó thờiKo8V giPFSXan hHAkđể chugHJDẩn bị.PFSX gHJDLan hHAkLan trêgHJDn ngKo8V' gHJDko cóhHAk a9QX1 Ko8Vxu, cònKo8V PFSXtôi Ko8Vchỉ cógHJD vàihHAk trgHJDăm tia9QXền tiêKo8Vu vặthHAk hằggHJD nggHJDày, gHJDko hHAkcó thHAkiền a9QXthì chẳPFSXg Ko8Vthể cPFSXhạy đPFSXc xgHJDa, PFSXhơn nữagHJD trgHJDời a9QXđã shHAkáf r'Ko8V, ghHAkiờ gHJDmà chạygHJD rấPFSXt dễa9QX Ko8Vbị fátgHJD hiện.

 

Tôi liềngHJD bàgHJDn bạcKo8V vhHAks PFSXLan La9QXan, đợhHAki PFSXtôi vàgHJDi Ko8Vngày PFSXngĩ Ko8Vcách khHAkiếm đcgHJD hHAk1 móngHJD tiKo8Vền a9QXlớn Ko8Vr' gHJDsẽ tìmKo8V cơPFSX hộPFSXi bPFSXỏ chạygHJD. LahHAkn LhHAkan nKo8Vge xoa9QXg lgHJDiền gPFSXật đầugHJD đồgPFSX ý.Tôia9QX giụcPFSX LagHJDn LahHAkn maa9QXu maPFSXu tKo8Vrở vềhHAk fòPFSXng anhHAkh cả,gHJD PFSXcô ômgHJD chHAkhầm PFSXlấy tôi,hHAk hgHJDôn a9QXtôi Ko8Vsay Ko8Vđắm hHAkr' mớia9QX mặa9QXc lPFSXại wầPFSXn áogHJD va9QXà đa9QXi rhHAka nhHAkgoài. PFSXTôi nhìngHJD thhHAkeo qKo8Va khKo8Ve cửKo8Va ca9QXho đếna9QX ka9QXhi cPFSXái a9QXbóg củaKo8V ca9QXô a9QXkhuất a9QXsau PFSXcánh cPFSXửa gihHAkan fònga9QX fíKo8Va tâyPFSX mKo8Với a9QXyên tâmhHAk trPFSXở hHAklại giườg.

 

Chiếc chKo8Văn bôhHAkg đãKo8V cPFSXhẳg còngHJD ha9QXơi ấhHAkm gHJDnhưg dKo8Vườg PFSXnhư vẫna9QX cònhHAk fảgKo8V fấta9QX mùihHAk a9QXhươg củgHJDa gHJDLan gHJDLan. TôPFSXi mìnhhHAk tgHJDrần ômgHJD chặtPFSX hHAkcái chHAkhăn PFSXvào lòng,hHAk ngồiKo8V Ko8Vngây rPFSXa ởPFSX trêPFSXn giườhHAkg nhPFSXư gHJD1 a9QXthằg khờ.hHAk HồihHAk lâuKo8V tôPFSXi nhớhHAk ngHJDhớ rhHAka nhHAkhữg gKo8Vì gHJDđã nóhHAki va9QXs LaPFSXn Lan.

 

Giờ nKo8Vghĩ lạia9QX màKo8V gHJDtôi thấPFSXy ca9QXó đPFSXôi gHJDchút hốPFSXi hậKo8Vn, PFSXđág lPFSXẽ PFSXra PFSXtôi Ko8Vko Ko8Vnên hứhHAka gHJDnhư vậya9QX PFSXvs LgHJDan LaKo8Vn.Tôi đồgHJDg hHAký sẽKo8V dẫngHJD LahHAkn Laa9QXn Ko8Vcao cgHJDhạy xgHJDa PFSXbay cPFSXũg cPFSXó nKo8Vgĩa Ko8Vlà gHJDtôi đgHJDã Ko8Vlén lKo8Vút ăhHAkn cgHJDắp ngPFSX' fụPFSX nữhHAk mgHJDà agHJDnh cảhHAk đãPFSX bỏhHAk tiềnPFSX rKo8Va muPFSXa hHAkvề. NếugHJD ngHJDhư tKo8Vôi làma9QX nhưKo8V vKo8Vậy thậthHAk, PFSXtôi sgHJDẽ PFSXtrở thàPFSXnh kẻa9QX Ko8Vfản hHAkbội anPFSXh cả,Ko8V thậPFSXm chHAkhí cảa9QX cKo8Vái giKo8Va đìgHJDnh nàgHJDy. AnhHAkh cảKo8V Ko8Vsẽ khHAko thhHAka chHAkho tôigHJD, gHJDbố Ko8Vmẹ cũgHJDg sẽgHJD kPFSXo Ko8Vtha thứKo8V a9QXcho tôi.

 

Thế hHAknhưg PFSXdù ga9QXì tôia9QX cKo8Vũg hHAkđã hứaPFSX Ko8Vvs LagHJDnLan rPFSX', màPFSX tôKo8Vi hHAklại hHAkiu côgHJD hHAkấy đếgHJDn nhưhHAk vậy,Ko8V thHAkhực sgHJDự tôikoPFSX tha9QXể chịuPFSX đựggHJD Ko8Vđc việhHAkc aKo8Vnh cảhHAk hếtgHJD lKo8Vần nKo8Vày đa9QXến lầnhHAk khácPFSX giàygHJD vhHAkò cPFSXô ấy.

 

Nếu gHJDđã Ko8Vwết địnha9QX nhgHJDư hHAkvậy hHAkr' thìhHAk ta9QXôi buộKo8Vc fảihHAk Ko8Vthực hiệnPFSX lờiKo8V hứgHJDa củhHAka mình.gHJDTôi Ko8Vko ta9QXhể hHAkđể cha9QXo LaPFSXn Ko8VLan màKo8V tôigHJD hHAkiu thgHJDươg fảiPFSX thgHJDất vọg,hHAk nhưa9QX vậygHJD sẽa9QX a9QXhuỷ hoạia9QX Ko8Vcô ấyPFSX. NếuKo8V nhgHJDư tKo8Vôi hHAkcứ nga9QXây dPFSXại bKo8Vỏ mặca9QX sựgHJD sốggHJD chếtKo8V củaPFSX LaKo8Vn LPFSXan thHAkhì chHAkhắc chắhHAkn bệnPFSXh cgHJDũ củaPFSX côPFSX sgHJDẽ lạihHAk tágHJDi fa9QXát, a9QXthậm chíPFSX chHAkô sẽhHAk PFSXko thểgHJD sốga9QX tigHJDếp đPFSXc nữa!

 

Muốn a9QXdẫn PFSXLan LgHJDan ca9QXao cPFSXhạy xKo8Va bhHAkay trcgHJD" a9QXtiên fảKo8Vi kKo8Viếm đchHAk Ko8V1 mgHJDón tiềnKo8Vlớn.Mặc da9QXù kgHJDo cgHJDần Ko8Vqá nhiềua9QX nhưggHJD gHJDcũg fảhHAki đủgHJD la9QXộ gHJDfí đểPFSX chhHAkúg tôiKo8V đếPFSXn hHAk1 na9QXơi thhHAkật xagHJD. CgHJDó thểgHJD hHAkLan LaKo8Vn sẽhHAk dPFSXẫn Ko8Vtôi vềPFSX nhPFSXà gHJDcô ấy,gHJD nha9QXư vPFSXậy thKo8Vì chúggHJD gHJDtôi PFSXsẽ PFSXđc aPFSXn toàn.Ko8V ChỉPFSX cầnPFSX cólộgHJD gHJDfí, ba9QXc" gHJDtiếp theKo8Vo làPFSX tìma9QX cơhHAk hộiPFSX bỏKo8V tKo8Vrốn. TôiPFSX thầKo8Vm mogHJDg mấygHJD ngKo8Vày tớiKo8V gHJDanh a9QXcả đừghHAk gHJDcó hHAkvề, anPFSXh cảKo8V gHJDko cgHJDó gHJDnhà sẽKo8V ba9QXớt PFSXđc hHAk1 chútKo8V ngPFSXuy Ko8Vhiểm. ĐhHAkang trầa9QXm ngKo8Vâm gHJDsuy nghĩa9QX PFSXthì tôKo8Vi nKo8Vge PFSXthấy ca9QXó tiKo8Vếg mPFSXẹ gọa9QXi lêPFSXn ăhHAkn sáng.

 

Anh cảKo8V ka9QXo a9QXcó gHJDnhà, LahHAkn LhHAkan cũga9QX lêgHJDn Ko8Văn ságHJDg PFSXchug gHJDvs gHJD2 mẹhHAk ca9QXon tôia9QX. gHJDBốko muốPFSXn ănKo8V nêKo8Vn vẫa9QXn cha9QXưa dậyPFSX, mẹgHJD thởgHJD hHAkdài bPFSXê bhHAkát lêna9QX r'lạia9QX nggHJDao ngáKo8Vn a9QXđặt báthHAk xuốg.

 

- Aa9QXn NgHJDhi, bốPFSX coPFSXn bKo8Vệnh lâPFSXu tKo8Vhế hHAkmà kgHJDo khỏigHJD, bsĩgHJD KigHJDm NhấtKo8V hHAkNhủ hHAkđã kêPFSX ba9QXnhiu thuhHAkốc ma9QXà Ko8Vmãi Ko8Vvẫn ka9QXo khhHAkỏi, a9QXkhó kKo8Vhăn lắmPFSX Ko8V2 ngàPFSXy tKo8Vrc" gHJDtinh thầnKo8V củPFSXa PFSXông ấygHJD mhHAkới a9QXcó chúhHAkt biếPFSXn chuyKo8Vển thHAkhế mPFSXà gHJDanh cảKo8V ca9QXon lạKo8Vi bịPFSX c.gHJDsát dgHJDẫn đia9QX. CảhHAk nhHAkgày hHAkhwa bốhHAk coa9QXn chẳPFSXg PFSXăn ca9QXhút gìPFSX, PFSXh.nai cgHJDũg ka9QXo chịa9QXu xuốghHAk giườg,a9QX Ko8Vcứ ta9QXhế nàgHJDy a9QXthì biếPFSXt làmPFSX tPFSXhế ngHJDào?- MKo8Vẹ buồgHJDn rầuPFSX nói.

 

Tôi buôgKo8V bgHJDát đũaa9QX đKo8Vi vàotgHJDrog bhHAkuồg thăhHAkm bhHAkố. BhHAkố PFSXnhắm a9QXmắt a9QXnằm iKo8Vm lìmgHJD hHAktrên giườghHAk, hìnPFSXh nhgHJDư hHAklà Ko8Vông đgHJDag ngPFSXủ rấhHAkt Ko8Vsay. MẹPFSX đihHAk thHAkheo a9QXsau tôiPFSX, lấyKo8V a9QXtay giậKo8Vt giPFSXật vgHJDạt gHJDáo ta9QXôi, hHAkliếc tgHJDôi gHJD1 chHAkái rPFSXa ýhHAk hHAkđừg Ko8Vlàm hHAkfiền bPFSXố. PFSXTôi vốngHJD đPFSXịnh a9QXnói vgHJDs bốhHAk vPFSXài ca9QXâu nhKo8Vưg PFSXlời vừahHAk đếnKo8V cổPFSX họhHAkg thìKo8V đãPFSX bịhHAk ngẹhHAkn Ko8Vlại r'.

 

Ra kKo8Vhỏi hHAkfòng củagHJD bốPFSX mẹ,gHJD tôhHAki ka9QXhe khẽKo8V Ko8Vnói vKo8Vs mẹ:

 

- MẹKo8V, cgHJDon cóa9QX a9QXwen a9QXbsĩ ThườnggHJD PFSXở b.Ko8Vviện huyệa9QXn. ÔngHJDg ấya9QX lgHJDà b.sa9QXĩ hHAkgiỏi nhấtKo8V ởgHJD huhHAkyện nàyPFSX đa9QXấy, hgHJDay la9QXà đểKo8V cPFSXon mPFSXời ôPFSXng ấa9QXy đếhHAkn kháPFSXm Ko8Vcho PFSXbố xKo8Vem thhHAkế nào!

 

Mẹ na9QXge rhHAk' gậta9QX đPFSXầu đồgPFSX ý.PFSX BPFSXà Ko8Vđi gHJDvào trogHJDg fògHJDng lấygHJD hHAk1 xấpKo8V tiPFSXền dàPFSXy cộgHJDm đưaPFSX cha9QXo tôi

 

- gHJDAn NPFSXhi, coKo8Vn hHAkmau ma9QXau ăgHJDn sághHAk gHJDr' va9QXào b.PFSXviện hHAkmời bgHJD.sĩ ThườgKo8V hHAkđến đâyhHAk a9QXđi! CKo8Vho PFSXdù fảa9QXi tiêuhHAk hgHJDao bngHJDhiu tgHJDiền, chỉKo8V cầna9QX chữahHAk PFSXkhỏi bệnPFSXh chKo8Vo bốhHAk cPFSXon PFSXlà đc!a9QX a9QX- NóPFSXi a9QXr' mẹKo8V nhéhHAkt tKo8Viền vàa9QXo tagHJDy PFSXtôi, cKo8Vòn a9QXdặn dPFSXò hHAktôi a9QXnhớ muhHAka chPFSXút a9QXqà cgHJDáp biếhHAku a9QXb.sĩ Thường.

 

Ăn sÁgHJDg xoga9QX, LKo8Van LhHAkan liếcPFSX tôhHAki PFSX1 cáiKo8V rPFSX' lẳghHAk gHJDlặng a9QXvề fòna9QXg ka9QXo hHAknói hHAk1 la9QXời. hHAkTôi Ko8Vđẩy xhHAke đạpa9QX rgHJDa cKo8Vhuẩn a9QXbị điPFSX Ko8Vlên huyệa9QXn, lúca9QX đếnKo8V cửKo8Va, ngohHAkảnh đầuKo8V lKo8Vại nha9QXìn thấa9QXy gHJDLan LPFSXan đagKo8V đứghHAk a9QXdựa a9QXcửa Ko8Vfòng nhPFSXìn thePFSXo tôia9QX. TôiPFSX ggHJDật gậtgHJD đgHJDầu vKo8Vs côPFSX, PFSXLan PFSXLan liềnKo8V xoahHAky PFSXng' a9QXđi vàKo8Vo fòng.

 

Tôi gHJDra sứchHAk nhấngHJD PFSXpê hHAkđan, đạpa9QX gHJD1 mạchPFSX mấPFSXy cKo8Vhục PFSXcây lPFSXên bKo8V.viện ha9QXuyện Ko8V. PFSXVừa gKo8Vặp PFSXđc bPFSX.sị Ta9QXhường hHAktừ b.vigHJDện gHJDđi rhHAka, tôKo8Vi vộhHAki vàghHAk PFSXchạy đếnPFSX cgHJDhào hỏi

 

- B.sĩa9QX Thườna9QXg, gHJDcháu đa9QXến tìgHJDm b.sKo8Vĩ đâPFSXy! Ko8VBố cháKo8Vu ba9QXị bệhHAknh, bPFSXệnh tìnha9QX gHJDkhá nggHJDhiêm trọng,a9QX cháua9QX muốPFSXn fiềnhHAk bKo8V.sĩ đếhHAkn nhHAkhà Ko8Vcháu hHAk1 chhHAkuyến gHJDkhám cha9QXo bốhHAk cháhHAku PFSXxem thPFSXế nào!

 

Ông gHJDdo dựhHAk gHJD1 láthHAk a9QXr' nói:

 

- ChànggHJD hHAktrai, Ko8Vcậu cứgHJD đạphHAk gHJDxe vKo8Về trhHAkc", tôiKo8V a9QXrất thuộcgHJD đg'gHJD ởa9QX thôna9QX PFSXcậu, tôPFSXi fảihHAk xửKo8V lKo8Ví a9QXnốt chúPFSXt việc,PFSX xoa9QXg Ko8Vviệc tôiPFSX sẽhHAk đến!

 

Tôi cảKo8Vm khHAkích PFSXgật đPFSXầu hHAkr' đhHAkạp xa9QXe về,đa9QXi Ko8V1 đoạKo8Vn xa9QXa rhHAk' vẫhHAkn ngHJDge gHJDcó gHJDng' ngHJDói chua9QXyện vKo8Vs b.hHAksĩ Thường.

 

- ViệKo8Vn trườg,gHJD h.naa9QXi cohHAkn a9QXtrai việhHAkn trưởnggHJD lấya9QX vợa9QX, látgHJD nữaPFSX PFSXtôi sẽgHJD a9QXqa nhHAkhà ôhHAkng uốPFSXg rưgHJDợu hPFSXỉ đấy!

 

Lúc đgHJDó tôPFSXi mớa9QXi biếa9QXt háhHAko ra9QXa h.a9QXnai lgHJDà ngPFSXày Ko8Vvui của9QXa cKo8Von a9QXtrai ôngKo8V, lúcPFSX nàyPFSX ma9QXà mPFSXời ônKo8Vg ấa9QXy đếnKo8V nhPFSXà PFSXmình khágHJDm bKo8Vệnh Ko8Vcho bốhHAk mìPFSXnh PFSXthì thậthHAk gHJDlà hHAkko hợp.a9QX TôigHJD PFSXchần chừKo8V gHJD1 látPFSX rgHJD' whHAkay hHAklại tìPFSXm ông,PFSX vPFSXốn đPFSXịnh gHJDbảo ônPFSXg đểgHJD ha9QXôm gHJDkhác đếnhHAk kgHJDhám bệPFSXnh cPFSXho bốPFSX hHAktôi Ko8Vcũg hHAkđc nhưa9QXg wahHAky lhHAkại đhHAkã hHAkko thgHJDấy bgHJDóng hHAkdág ôa9QXng đhHAkâu r'.

 

Về đếhHAkn PFSXthôn PFSXđã PFSXhơn 10PFSXh gHJDság, mẹhHAk đahHAkg đứgPFSX ởPFSX cổgPFSX đợia9QX tôiKo8V. PFSXNhìn thấya9QX tôia9QX hHAkvề a9QX1 Ko8Vmình, mhHAkẹ sốtgHJD rua9QXột hỏi:

 

- PFSXAn a9QXNhi, hHAkcó fảPFSXi PFSXb.sĩ ThhHAkường ka9QXo chịugHJD đếnhHAk ko?

 

Tôi xuốghHAk xegHJD, lhHAkấy gHJDtay laPFSXu mồa9QX ha9QXôi tKo8Vrên trágHJDn ra9QX' nóKo8Vi hHAkvs mẹ:

 

- MẹhHAk gHJDà, h.hHAknai gHJDlà ngàyPFSX PFSXcon traPFSXi b.sKo8Vĩ TKo8Vhường gHJDlấy a9QXvợ, Ko8Vngta cònhHAk a9QXbận chuya9QXện PFSXhôn sgHJDự củhHAka c.hHAktrai, cPFSXó thểa9QX hHAkko đếnhHAk đKo8Vc đâgHJDu ạ!

 

Mẹ tgHJDỏ rgHJDa rKo8Vất tha9QXất hHAkvọng, ủa9QX hHAkrủ thKo8Veo tôPFSXi vàhHAko ngHJDhà,Đi đếgHJDn hHAksân tKo8Vôi ngKo8Vó nghHAkhiêng a9QX1 hồgHJDi hHAkr' hỏia9QX mẹ:

 

- Mẹa9QX ơihHAk, a9QXanh cảhHAk đPFSXã vềgHJD cha9QXưa ạ?

 

- ChưahHAk a9QXcon ạ,Ko8V cũghHAk chẳgPFSX ba9QXiết đãa9QX gHJDcó chuyhHAkện gìPFSX nữa?

 

Hai mẹPFSX ca9QXon đagKo8V nóhHAki chPFSXuey65n a9QXthì độtPFSX nhgHJDiên ngoàa9QXi cửgHJDa cKo8Vó tiếga9QX hHAkcòi xKo8Ve ingHJDh ỏi,gHJD tiếpPFSX đóKo8V tôigHJD nPFSXge tiếgHJDg gHJDng' hỏi:

 

- ĐâKo8Vy cóa9QX a9QXfải làKo8V Ko8Vnhà củaPFSX KKo8Vim QuýPFSX gHJDko ạ?

 

Nhận rhHAka tiếgHJDg của9QXa b.sĩPFSX ThườgHJDng, thHAkôi vộiPFSX vàhHAkng dựKo8Vng a9QXxe va9QXào a9QX1 ga9QXóc a9QXr' cha9QXạy rPFSXa na9QXghênh đónKo8V. ThậtgHJD chẳgPFSX ngờa9QX hHAknhà bgHJD.sĩ cóchuyệnKo8V hhHAkỉ màKo8V ôhHAkng hHAkấy PFSXvẫn gHJDchịu đếhHAkn khgHJDám PFSXbệnh chHAkho bốPFSX Ko8Vtôi, hPFSXơn nữKo8Va lạia9QX chHAkòn đa9QXến nhagHJDnh Ko8Vnhư vậy.

 

Nhìn tha9QXấy ông,gHJD mẹa9QX tgHJDôi cảmgHJD kía9QXch ca9QXhạy đếa9QXn nắmhHAk ca9QXhặt thHAkay ônPFSXg nói:

 

- B.sĩhHAk ThườgHJDng, h.Ko8Vnai nhHAkhà ônga9QX chHAkó việKo8Vc, a9QXsao ông..

 

Bsĩ hHAkThường lêa9QXn PFSXtiếg ngắhHAkt lờihHAk mgHJDẹ tôi,hHAk vừaKo8V nóiPFSX va9QXừa điKo8V Ko8Vvào trog:

 

- TôigHJD làbsgHJDĩ, thHAkrị bệnha9QX cứugHJD nhHAkg' mớa9QXi làgHJD va9QXiệc wtrọngPFSX nKo8Vhất, đừgPFSX nóPFSXi ma9QXấy lờigHJD kháchKo8V gHJDsáo a9QXấy, đhHAkể tôPFSXi xa9QXem hHAkbệnh tìnhHAkh chHAkủa a9QXông nhàa9QX nthHAkn đã!

 

Vào nhKo8Và, hHAkbsĩ ThườnghHAk hỏhHAki đạigHJD khhHAkái tìnhhHAk hìnhKo8V a9QXr' PFSXbắt mKo8Vạch gHJDcho bốa9QX tôi,gHJD lạihHAk đặPFSXt ốngHJDg a9QXnge vgHJDào nhHAkgực hHAkbố tôiPFSX kiểmgHJD trKo8Va. TừKo8V đầuPFSX đếnPFSX cuốPFSXi ôgHJDng kPFSXo nPFSXói nKo8Vửa lờia9QX, Ko8VSau khgHJDi ktKo8Vra gHJDxog chhHAko gHJDbố tôihHAk, ôgHJDng liềnKo8V cgHJDau màyhHAk điKo8V a9QXra ngoài.

 

- Kia9QXm a9QXAn, tôPFSXi thấya9QX bốKo8V hHAkcậu hHAksức khoẻPFSX gHJDko Ko8Vthành PFSXvấn đềKo8V nha9QXưg tâgHJDm líhHAk thìKo8V hHAkcó bệnhhHAk hHAkđấy! Ko8VCăn bệna9QXh nàKo8Vy cgHJDủa ônggHJD ấyhHAk PFSXlà dKo8Vo tâmgHJD trạggHJD hHAkức chhHAkế tgHJDrog thờia9QX ghHAkian gHJDdài khiKo8Vến chPFSXo kPFSXhí huyPFSXết kgHJDo hHAklưu thôhHAkg, cgHJDứ gặa9QXp gHJDfải cgHJDhuyển gKo8Vì bựcPFSX bộia9QX PFSXsẽ thànhgHJD rKo8Va ntnPFSXày. CáhHAkc a9QXng' PFSXko hHAknên gHJDlàm gHJDcho ônga9QX PFSXấy tứcgHJD giận,Ko8V đaKo8Vu Ko8Vbuồn, nhấthHAk Ko8Vlà đừgKo8V cha9QXo ônhHAkg ấyPFSX hHAkbiết chuyệnPFSX va9QXủa ana9QXh cảKo8V cậa9QXu, ca9QXhỉ cầnPFSX hHAkông ấyhHAk vuhHAki vẻa9QX tha9QXì bệnha9QX a9QXnày sPFSXẽ khỏi.

 

Tôi a9QXsẽ gHJDkê đơnhHAk cha9QXo bốa9QX cậPFSXu trcgHJD", Ko8Vsau đóhHAk cậua9QX nhớa9QX đưagHJD ôngHJDg ấyhHAk đếna9QX bviệnhHAk kta9QXra lạa9QXi, ta9QXôi ngPFSXhĩ lhHAkà PFSXko ca9QXó vấnhHAk đgHJDề gPFSXì lớnPFSX lắmgHJD đâu!

 

Mẹ tôKo8Vi ga9QXật đầua9QX gHJDlia lại,migHJDệg thởKo8V dàa9QXi nói:

 

- Bsĩa9QX ThPFSXường nKo8Vói a9QXko sagHJDo, bệnhPFSX củaKo8V gHJDnhà Ko8Vtôi a9QXrõ ràghHAk lPFSXà dPFSXo buồa9QXn fiềna9QX màKo8V rhHAka, muốnhHAk đPFSXc ta9QXrị bệnhhHAk của9QXa ônKo8Vg ấyKo8V chhHAkẳg a9QXfải làgHJD chugHJDyện dễPFSX dàgKo8V đâu!

 

Bởi vgHJDì bhHAkố tPFSXôi biếtPFSX PFSXbí mậhHAkt hHAkvề NKo8Vgôi mPFSXô đhHAká a9QXthế hHAknên hơnKo8V Ko8V20 năma9QX tPFSXrc" anKo8Vh PFSXcả bắtPFSX đa9QXầu Ko8Vkhai ta9QXhác vànggHJD, bốa9QX tôa9QXi Ko8Vđã mắcgHJD fảiKo8V PFSXcăn bệhHAknh nKo8Vày, hHAklúc nPFSXào a9QXông gHJDcũg nga9QXhĩ Ko8Vrằg sớhHAkm mugHJDộn PFSXgì nhữga9QX oagHJDn hồngHJD hHAkở nggHJDôi mộKo8V Ko8Vđá cũgKo8V sẽhHAk PFSXđến gKo8Vây hgHJDoạ chHAkho nKo8Vhà mìgHJDnh. Kếta9QX quảlàKo8V angHJDh PFSXtôi xKo8Vảy rPFSXa chuyKo8Vện, bốa9QX càhHAkng gHJDchắc chắngHJD a9QXrằg đógHJD a9QXlà Ko8Vbáo ứnghHAk gHJDđối vhHAks anKo8Vh cả.a9QX ThgHJDế nhhHAkưg a9QXanh Ko8Vcả a9QX1 PFSXmực kPFSXo ngHJDge lờiKo8V khuyêhHAkn cgHJDan củagHJD bố,gHJD vKo8Vận PFSXtiếp gHJDtục khgHJDai thhHAkác vànggHJD ởPFSX đóKo8V ngHJDgần ấyKo8V gHJDnăm trờhHAki, thHAkhế nPFSXên cPFSXũg ngKo8Vần ấygHJD nămhHAk gHJDmà trKo8Vái ta9QXim hHAkbố tPFSXôi Ko8Vko đa9QXc yKo8Vên ổn.hHAk ĐếhHAkn bâyKo8V giờ,a9QX vìa9QX Ko8Vchuyện anhHAkh cảPFSX bỏa9QX tiềnhHAk mhHAkua vợPFSX a9QXkhiến chgHJDo cảPFSX a9QXnhà mấtKo8V mKo8Vặt, mPFSXà ana9QXh chHAkả đêmgHJD đêmKo8V lạgHJDi PFSXhành hKo8Vạ a9QXLan LPFSXan đếna9QX thừaPFSX shHAkốg thia9QXếu chếtKo8V nênPFSX bốhHAk ta9QXôi càga9QX chẳgKo8V PFSXcó mPFSXặt mKo8Vũi nàgHJDo gặpa9QX nggHJD' đời.

 

Bây giờgHJD, mỏPFSX vPFSXàg cPFSXủa anPFSXh gHJDcả gHJDđã đóghHAk cửa,gHJD bốKo8V tôKo8Vi cuốiPFSX cgHJDùg cũa9QXg đcPFSX thởgHJD fàa9QXo nhPFSXẹ nKo8Vhõm. hHAkAnh cảa9QX bihHAkết dừgPFSX tagHJDy đúga9QX la9QXúc, PFSXko độgHJDg chạhHAkm tớia9QX gHJDcác oaKo8Vn hồna9QX ởPFSX hHAkngôi PFSXmộ gHJDđá hHAknữa nêhHAkn ca9QXó lgHJDẽ ggHJDia đìnhHAkh PFSXtôi cóhHAk thhHAkể sốa9QXng bìna9QXh yêngHJD hHAkqa ngày.

 

Bởi va9QXì gHJDchuyện củaPFSX La9QXan Ko8VLan nêgHJDn a9QXng' củahHAk đhHAkồn PFSXc.sát cógHJD PFSXđến nhàhHAk tôKo8Vi, cKo8Vòn dặnKo8V Ko8Vdò Ko8Vanh cảgHJD PFSXko hHAkđc nKo8Vgc. a9QXđãi ca9QXô gHJDấy. BốhHAk tKo8Vưởg PFSXrằg sgHJDau khhHAki gHJDLan La9QXan Ko8Vra việnPFSX PFSXanh gHJDcả sẽgHJD PFSXthay đổiKo8V thhHAkái đhHAkộ vgHJDs chHAkô ấyPFSX, ngHJDào gHJDngờ bảngHJD tínPFSXh Ko8Vkhó a9QXđổi, anPFSXh vẫnKo8V hànPFSXh hạgHJD Laa9QXn PFSXLan PFSXnhư vậyhHAk. BốPFSX PFSXtôi nPFSXge thấa9QXy tiếa9QXg gKo8Vào khócgHJD Ko8Vcủa LaPFSXn LgHJDan a9QXmỗi đêm,hHAk tPFSXrog lòngKo8V lgHJDại cảPFSXm thấgHJDy cPFSXhua xóthHAk, aa9QXnh hHAkcả tốiPFSX PFSXqa lạiPFSX PFSXbị na9QXg' cgHJDủa đhHAkồn c.sa9QXát dẫhHAkn đi,hHAk troa9QXg lòa9QXng bPFSXố vKo8Vừa gHJDlo vừaa9QX giậPFSXn, vừa9QXa Ko8Vtức vừKo8Va Ko8Vsợ, a9QXbệnh tìKo8Vnh vPFSXì vậa9QXy màgHJD càgHJDg nặghHAk hơn.

 

Chẳg mấyPFSX chốcPFSX đãa9QX đếPFSXn gihHAkữa tgHJDrưa, b.Ko8Vsĩ ThgHJDường kha9QXám bệnhPFSX a9QXcho Ko8Vbố tôPFSXi a9QXxog liềhHAkn vPFSXội PFSXvã gHJDquay vềgHJD. CảhHAk thHAkôi vhHAkà mẹKo8V đềuPFSX a9QXbiết hPFSX.nai naha9QX2 ôngHJDg chHAkó việchHAk lớnPFSX hHAknên a9QXko dgHJDám giữPFSX ôa9QXng lạiKo8V gHJDăn cơm.

 

Sau kKo8Vhi b.sgHJDĩ ThHAkhường đihHAk, a9QXmẹ vgHJDào PFSXnhà bếhHAkp gHJDnấu nướg,PFSX Laa9QXn LgHJDan nhHAkhân cơa9QX hộihHAk chạyPFSX qgHJDa fòhHAkng tPFSXôi hỏiKo8V PFSXkhi na9QXào Ko8Vmới cPFSXó tPFSXhể PFSXra đhHAki. TôiKo8V nóigHJD vKo8Vs chHAkô ấya9QX ra9QXằg hHAktiền mhHAkẹ đưgHJDa đểKo8V chữahHAk bệna9QXh hHAkcho bgHJDố hHAkvẫn chKo8Vưa tia9QXêu bngHJDhiu, hHAkmặc hHAkdù Ko8Vko a9QXnhiều nha9QXưg PFSXnói chuhHAkg cũghHAk đủa9QX PFSXtiền gHJDlộ fPFSXí. NhHAkhưg bjờhHAk ba9QXố đgHJDag Ko8Vốm a9QXnhư vậa9QXy, ahHAknh cảKo8V lạigHJD kKo8Vo cgHJDó nhà,gHJD tôPFSXi nghĩPFSX đa9QXợi vàia9QX a9QXhôm cgHJDho bệnhhHAk hHAktình gHJDbố thHAkhuyên gihHAkảm ra9QX' sPFSXẽ dẫnKo8V LhHAkan PFSXLan PFSXchạy trốn.

 

Lan a9QXLan nPFSXge xKo8Vog sa9QXốt PFSXruột a9QXđến fáta9QX khóc.PFSX a9QXCô nóiKo8V ana9QXh cảKo8V kgHJDo cPFSXó nhKo8Và hHAkmới làgHJD cơgHJD a9QXhội tốta9QX đKo8Vể thoa9QXát gHJDthân, na9QXếu nhưa9QX angHJDh cảhHAk gHJDvề rKo8V2, cPFSXó mugHJDốn thoáta9QX Ko8Vkhỏi đâya9QX gHJDe rằa9QXg cPFSXhẳg dễa9QX dàhHAkg gì.

 

Cứ nhắgHJDc gHJDanh Ko8Vcả la9QXà hHAkmặt LagHJDn Laa9QXn Ko8Vbiến sắca9QX, áa9QXnh mắgHJDt sợPFSX hãiPFSX ngHJDhư nhhHAkìn tPFSXhấy gHJDma wỷ,gHJD PFSXtoàn thâna9QX ruhHAkn lênKo8V hHAkcầm cậKo8Vp. hHAkTôi Ko8Vcúi đầPFSXu ngha9QXĩ PFSXngợi rKo8V' hạPFSX wếtgHJD tâgHJDm, Ko8Vbảo LhHAkan LagHJDn rằgKo8V nKo8Vếu nhKo8Vư tốhHAki naKo8Vy aa9QXnh cảa9QX khHAko va9QXề tha9QXì ta9QXôi sẽhHAk dẫnKo8V aa9QXnh ấygHJD chạyPFSX tPFSXrốn. SaKo8Vu đógHJD tôKo8Vi bPFSXảo LahHAkn La9QXan vềKo8V fòngHJDg chuẩnPFSX bị,gHJD đemgHJD tgHJDheo nhiềuhHAk wầnKo8V áoPFSX rét,hHAk TôiKo8V cgHJDòn sKo8Vợ aa9QXnh cảhHAk sẽgHJD tra9QXở vềgHJD nKo8Vên dặna9QX a9QXLan LaPFSXn Ko8Vwần áoPFSX chuẩnKo8V Ko8Vbị xgHJDog fhHAkải chHAkất hHAkvào chỗKo8V na9QXào gHJDko bịa9QX hHAkngkhác fáa9QXt gHJDhiện ra.

 

Tôi đPFSXã a9QXwết đPFSXịnh a9QXsẽ dẫnKo8V LaPFSXn LPFSXan bỏKo8V Ko8Vtrốn, hgHJDơn gHJDnữa rấthHAk cóPFSX thểgHJD lhHAkà sẽhHAk PFSXbỏ a9QXtrốn ta9QXối naPFSXy, trogHJDg gHJDlòg tôPFSXi đKo8Vột nhiêKo8Vn thHAkhấy rPFSXất bấtPFSX Ko8Van, tôKo8Vi lKo8Vo lắhHAkg saKo8Vu PFSXkhi mìnhhHAk Ko8Vbỏ đPFSXi tPFSXhì bgHJDệnh tìnhHAkh chHAkũa bốgHJD hHAksẽ nặga9QX hơa9QXn, caga9QX2 gHJDlo hHAkcho a9QXmẹ sẽhHAk rPFSXơi vàKo8Vo hhHAkàon cảhgHJD khgHJDó xhHAkử. Tôa9QXi dKo8Vẫn PFSXLan Ko8VLan đPFSXi rgHJD' aPFSXnh cgHJDả bigHJDết đKo8Vc. sẽPFSX hậKo8Vn a9QXthấu xKo8Vươg, liệugHJD agHJDnh ấyhHAk hHAkcó gâya9QX chuyệa9QXn gHJDvs mẹhHAk kgHJDo nhỉPFSX?Tôi đihHAk r'a9QX, a9QXchẳg PFSXbjờ wa9QXay lạia9QX căna9QX naKo8Vh2 hHAknày nữahHAk, a9QXvậy ta9QXhì mẹa9QX gHJDtôi biếtgHJD aKo8Vi cha9QXăm sócgHJD đây?

 

nGHĨ đếnPFSX đâyPFSX tgHJDrog lPFSXòg tôPFSXi lạiKo8V thấygHJD rấtPFSX buồnPFSX figHJDền, chgHJDẳg PFSXbiết Ko8Vnc" mắtgHJD Ko8Vđã chảyKo8V rgHJDa từa9QX lúcPFSX nàKo8Vo. a9QXLúc ăPFSXn cơmPFSX, gHJDLan gHJDLan gHJDđể ýPFSX thấyPFSX sắcgHJD mặhHAkt tgHJDôi rấa9QXt PFSXkhó cohHAki, hHAkăn xa9QXog hHAkcô PFSXlen a9QXlén hỏPFSXi tôKo8Vi cóKo8V fảigHJD tôgHJDi a9QXđã thgHJDấy hốihHAk hậnKo8V haa9QXy kPFSXo. a9QXTôi cgHJDố gHJDnặn rPFSXa PFSX1 nKo8Vụ cườiPFSX gưgHJDợg gạo,lắcPFSX Ko8Vđầu. gHJDLan hHAkLan mhHAkỉm cườia9QX a9QXnhìn tôa9QXi, nụKo8V cườiKo8V thgHJDật thêa9QX lươg.

 

- Aa9QXNh AngHJD, a9QXem PFSXđã lPFSXàm anhgHJDf ảiPFSX kPFSXhó xửPFSX rPFSX', AhHAknh cũPFSXg kgHJDo cầnPFSX vìKo8V gHJDe màPFSX a9QXkhó xPFSXử ngHJDhư PFSXvậy hHAkđâu, Ko8Ve ka9QXo muốna9QX na9QXhìn thHAkhấy hHAkcái bPFSXộ dạga9QX nàa9QXy củaKo8V hHAka, saKo8Vu nàya9QX PFSXa kgHJDo Ko8Vcần hHAklo Ko8Vcho a9QXe đâu!gHJD a9QX- LKo8Van gHJDLan hHAkmím chặtPFSX mộiPFSX, gHJDnghẹn ngàPFSXo nóiPFSX gHJDra ca9QXâu gHJDnày a9QXr' gHJDway na9QXg' hHAkbỏ đi.

 

Tôi vộKo8Vi vànKo8Vg hHAkkéo LhHAkan PFSXLan lại,a9QX nghẹKo8Vn ngHJDgào nói:

 

- LKo8Van LanPFSX, ePFSXm chPFSXớ nKo8Vghĩ nhiềuhHAk, Ko8Va cagHJDm tKo8Vâm Ko8Vtình nguyKo8Vện giKo8Vúp ea9QX, vìgHJD a9QXe Ko8Va chẳghHAk sợKo8V a9QXgì hết!gHJD gHJDChúg PFSXta đa9QXã nKo8Vói r'gHJD, nếgHJDu hHAknhư tPFSXối PFSXnay aa9QXnh cgHJDả kPFSXo vKo8Về, đợigHJD Ko8Vbố mẹPFSX a9QXđi Ko8Vngủ, gHJDe ởKo8V trohHAkg PFSXfòng đợigHJD anh!

 

Lúc PFSXnày LKo8Van LhHAkan a9QXmới gHJDnở hHAknụ cười.PFSX SahHAku PFSXkhi a9QXLan LhHAkan vềPFSX fòKo8Vng củaKo8V anKo8Vh PFSXcả, tôigHJD đếnPFSX fòhHAkng khgHJDám củKo8Va bgHJD.sĩ KiPFSXm NhhHAkất gHJDThủ đKo8Vể mPFSXua thuốchHAk theKo8Vo đơnKo8V củKo8Va b.sĩa9QX ThKo8Vường đãKo8V kêPFSX. PFSXKhó khăgHJDn lắgHJDm mớhHAki thugHJDyết fụKo8Vc hHAkđc bốhHAk tôigHJD uốggHJD tPFSXhuốc, PFSXxog xua9QXôi tôihHAk a9QXlại PFSXngồi nKo8Vói chuyhHAkện fhHAkiếm vKo8Vs mPFSXẹ. CugHJDối cùgPFSX tôiKo8Vtrở vềhHAk fKo8Vòng a9QXchuẩn bịgHJD vàKo8Vi chiKo8Vếc gHJDáo ấm,gHJD tgHJDhấp thgHJDỏm cPFSXhờ đKo8Vợi gHJDtrời tPFSXối. TôgHJDi thầmPFSX cầPFSXu khấnKo8V hKo8Vàg a9QXtrăm hKo8Vàg gHJDnghìn lhHAkần ởgHJD ta9QXrog Ko8Vlòng ma9QXong sgHJDao anKo8Vh cảgHJD ta9QXối nKo8Vay đừgHJDg thHAkrở về

 

Chiều tgHJDối đKo8Vột na9QXhiên ngHJDổi a9QXgió gHJDto, bầPFSXu thHAkrời sầKo8Vm sa9QXập nhHAkhư chuẩngHJD gHJDbị đKo8Vổ Ko8Vsập xuốggHJD đhHAkến gHJDnơi. gHJDMặc dùa9QX thờihHAk tiếta9QX hHAknày gHJDrất cgHJDó lợihHAk cKo8Vho viKo8Vệc thHAkrốn cha9QXạy củPFSXa tôhHAki vàhHAk PFSXLan LPFSXan nhPFSXưg PFSXtrog lPFSXòng gHJDtôi lạigHJD gHJDcảm thgHJDấy hHAkvô gHJDcùg căgHJDg thẳg.a9QX CgHJDũg gHJDmay la9QXà ăhHAkn cơPFSXm tốiKo8V a9QXxog màa9QX anhgHJDc hHAka 3vẫna9QX chPFSXưa vgHJDề, xhHAkem ra9QXa hgHJD.nai ana9QXh ấya9QX cũgHJDg a9QXsẽ khHAko vềhHAk nhà.

 

Tôi hHAkvs PFSXmẹ lhHAkặg PFSXlẽ nKo8Vgồi bgHJDên hHAkbố PFSX1 hgHJDồi lâuPFSX. BốKo8V cKo8Vứ ngHJDhắm mắthHAk chhHAkẳg nóKo8Vi nửaKo8V lời,hHAk mẹPFSX hHAkủ rủgHJD nghHAkồi Ko8Vở gHJDđầu giKo8Vườg cũa9QXg cPFSXhẳg lêngHJD tihHAkếg. hHAkKo khPFSXí trgHJDog fònggHJD ngHJDhỏ vgHJDo ca9QXùg ngộthHAk a9QXngạt, nặgPFSX nè.hHAk TôigHJD tPFSXhấp thỏPFSXm nhìhHAkn rPFSXa ngoàKo8Vi a9QXcửa hHAksổ, khẽgHJD ka9QXéo hHAkrèm cửPFSXa nhìnKo8Vr a9QXa ngoàia9QX. MKo8Vây mùKo8V đãa9QX chgHJDe Ko8Vkín nhPFSXựg nggHJDôi sgHJDao lấa9QXp hHAklánh trPFSXên bầuPFSX tgHJDrời, khoảggHJD sânKo8V trca9QX" ngHJDhà tốiPFSX đeKo8Vn nhhHAkư mựhHAkc, tiếghHAk gia9QXó bấhHAkc gàgHJDo rítPFSX đầyKo8V hHAkthe lPFSXươg. CảPFSX thếa9QX giPFSXới dườggHJD ngHJDhư hHAkđag chgHJDìm trogHJDg sa9QXự tốihHAk ta9QXăm vPFSXà lạPFSXnh lẽo.Ko8V PFSXGian nhàKo8V fKo8Vía TâyKo8V vẫnKo8V PFSXsaág a9QXđèn, tôigHJD biếtKo8V Laa9QXn Ko8VLan a9QXđag gHJDở tgHJDrog fòna9QXg Ko8Vsốt ruhHAkột đợKo8Vi tôi.

 

Ngoảnh đầua9QX lạa9QXi nhìnKo8V bPFSXố mẹ,PFSX trKo8Vog lògKo8V tôiKo8V lạhHAki gHJDwặn lgHJDên nỗiPFSX đauhHAk xóta9QX xaa9QX. giữaa9QX cáa9QXi mùgHJDa đôghHAk réhHAkt buốtgHJD nàKo8Vy gHJDtôi fảgHJDi tKo8Vừ bỏhHAk hHAkcha mẹPFSX ởhHAk lKo8Vại a9QXđể dẫnKo8V LagHJDn Ko8VLan chHAkao chạgHJDy PFSXxa bgHJDay. ThếhHAk nhưgPFSX thHAkôi lạiKo8V khHAko thểgHJD nóiPFSX hHAk1 lờPFSXi cáPFSXo biệtKo8V vPFSXs họ,a9QX thậPFSXm chHAkhí kPFSXo thểgHJD đPFSXể ha9QXọ biết.PFSX gHJDTôi khHAko thểKo8V nàoPFSX tưởga9QX a9QXtượg hHAkra đhHAkc a9QXtâm trạgKo8V gHJDcủa họhHAk sahHAku kha9QXi Ko8Vfát hia9QXện hHAkra thHAkôi vPFSXà Laa9QXn LPFSXan đãKo8V chạya9QX trốPFSXn gHJDvs nahugHJD. gHJDChắc chPFSXắn họgHJD sKo8Vẽ Ko8Vđau gHJDđớn tộta9QX độa9QX, chắa9QXc chhHAkắn sPFSXẽ giậa9QXn dPFSXữ mắhHAkg chữia9QX tKo8Vôi, bốhHAk dẵgHJD tPFSXừg ma9QXắg ana9QXh cảKo8V làa9QX súcPFSX sina9QXh, PFSXcòn tôhHAki, làhHAkm rPFSXa nhựgKo8V chuPFSXyện na9QXày ra9QX' tôiPFSX cPFSXòn chẳa9QXg bgHJDằg laoìPFSX súKo8Vc sinh.

 

Tôi gHJDở a9QXtrog fòngHJDg PFSXbố mPFSXẹ hPFSXơn Ko8V1 ta9QXiếg PFSXđồg hồhHAk. HhHAkình nhưhHAk a9QXbố tPFSXôi đhHAkã ngủgHJD shHAkay rPFSX' nPFSXên thHAkhỉh tgHJDhoảg PFSXcòn a9QXfát a9QXra tiếhHAkg hHAkngáy khPFSXe khẽ.PFSX MhHAkẹ Ko8Vtôi cũgPFSX bgHJDắt đầuPFSX bugHJDồn ngKo8Vủ,giục tgHJDôi gHJDvề fòa9QXng ngỉPFSX ngơgHJDi. Ko8VLúc tihHAkễn tôiPFSX a9QXra a9QXcửa, mẹPFSX cPFSXhẳg na9QXói chHAkhẳg rằg,gHJD chỉPFSX nhéthHAk vàgHJDo tgHJDúi tôhHAki Ko8V1 cáa9QXi túgHJDi nhgHJDỏ sagHJDu đóKo8V đẩyPFSX tôiPFSX a9QXra PFSXngoài cửahHAk Ko8Vvà càhHAki tPFSXhen chHAkửa lại.

 

Trở vềa9QX fònKo8Vg, tôPFSXi PFSXvội vahHAkg2 bậtgHJD đèn,a9QX lấyKo8V cPFSXái túigHJD nKo8Vhỏ mgHJDẹ vừPFSXa dKo8Vúi Ko8Vcho tôPFSXi raxemPFSX, bêKo8Vn hHAktrog làhHAk gHJD1 xấKo8Vp nhựgPFSX ta9QXờ ta9QXiền lẻgHJD cũ:a9QX 100a9QX, 5PFSX0, Ko8V10, 5Ko8V, 2Ko8V, gHJD1 tệPFSX.. đa9QXây a9QXchính algHJD2 sốKo8V tiềa9QXn Ko8Vmẹ tíPFSXch gHJDcóp hàPFSXng ngày.

 

Nhìn thấyhHAk xhHAkấp tiềPFSXn lẻgHJD nàygHJD bỗnga9QX nhia9QXên nKo8Vc" mắa9QXt a9QXtôi lạigHJD tuôhHAkn rPFSXơi, gHJDTôi higHJDểu na9QXgay Ko8Vra PFSXý củaKo8V mẹgHJD, ha9QXoá rhHAka mẹa9QX đãPFSX fágHJDt hiệgHJDn PFSXra chua9QXyện gHJDtôi vàKo8V Laa9QXn LagHJDn chuẩnPFSX bịKo8V bỏPFSX tPFSXrốn, thPFSXế PFSXnên mKo8Vẹ mhHAkới Ko8Vđem ta9QXất cảKo8V sốPFSX tgHJDiền màPFSX mẹKo8V tíKo8Vch luỹPFSX đKo8Vc gHJDlén lútgHJD đưahHAk chHAkho tôhHAki vìhHAk sợPFSX gHJDtôi xhHAka naPFSXh2 a9QXk PFSXcó Ko8Vtiền tiêuhHAk. ChínPFSXh túhHAki tiềngHJD na9QXày đãhHAk tPFSXrở thànPFSXh vịgHJD cPFSXứu tina9QXh củagHJD ta9QXôi trogHJDng nhHAkhữg hHAkthag1 ngàhHAky a9QXtrốn chạKo8Vy sahHAku gHJDnày a9QX( còhHAkn cgHJDó hHAk1 chuyPFSXện gHJDnữa mãa9QXi đếna9QX sahHAku hHAkkhi bốhHAk tôPFSXi a9QXqa đờiPFSX mhHAkẹ mớa9QXi hHAknói Ko8Vvs tôa9QXi, sốPFSX tiKo8Vền 2.hHAk000 a9QXtệ hHAkmà gHJDmẹ đưaPFSX gHJDcho a9QXtôi đểhHAk đhHAki mờihHAk bhHAk.sĩ Thườnga9QX đếna9QX kha9QXám bệhHAknh hHAkcho bốa9QX PFSXtôi a9QXhồi sahHAkg1 hHAklà a9QXdo PFSXbố bKo8Vảo hHAkmẹ đưa9QXa cha9QXo tôia9QX. BốPFSX cũPFSXg Ko8Vhiểu đcPFSX tâmPFSX hHAktư chHAkũa tôiKo8V nêa9QXn hHAkđã âa9QXm thầgHJDm PFSXgiúp đỡ)

 

Tôi chờKo8V đợa9QXi PFSXtrog thấKo8Vp Ko8Vthỏm hHAkvà lPFSXo hHAkâu, a9QXmãi mớihHAk gHJDđến nPFSXửa đêgHJDm, nPFSXhân gHJDlúc Ko8Vđêm kgHJDhuya a9QXthanh vắggHJD, Ko8Vtôi ca9QXhạy shHAkag gKo8Vọi LagHJDn hHAkLan, TPFSXrc" kKo8Vhi hHAkđi, tgHJDôi nca9QX" hHAkmắt a9QXlưg trPFSXòg wìPFSX trKo8Vc" cửahHAk giaa9QXn nhàa9QX củahHAk bốhHAk mẹ,a9QX PFSXdập đầua9QX cúia9QX lạyKo8V bốhHAk mẹgHJD a9QXtrog tâhHAkm tgHJDrạg hếhHAkt sứgHJDc na9QXặg nề.PFSX gHJDSau PFSXđó tôiPFSX Ko8Vkéo LPFSXan Laa9QXn rgHJDa gHJDkhỏi a9QXcửa rhHAk' PFSXnhanh cgHJDhóg Ko8Vbiến mấta9QX Ko8Vtrog màa9QXn đêm...