You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảiH kiHo 6HdBaZcó 7Vbmfrở 6HdBaZtrog đ7Vbmfrồn c7Vbmfrảnh siHát, t7Vbmfrôi liền6HdBaZ đạp7Vbmfr ztLFHZxe điHến iHBV iHhuyện. 7VbmfrVừa nhìiHn thấyiH b7Vbmfrsĩ ThườngztLFHZ tôiztLFHZ đ7Vbmfrã kiHéo ông6HdBaZ ấy6HdBaZ 6HdBaZra ztLFHZ1 iHgóc hztLFHZỏi cóztLFHZ fiHải ô7Vbmfrng ấyztLFHZ đã7Vbmfr niHhờ cả7Vbmfrnh iHsát ztLFHZtới bắt7Vbmfr 6HdBaZanh tôztLFHZi ko.

 

Ông ztLFHZkinh ngạcztLFHZ hỏi:

 

- KiHim Qu7Vbmfrý xiHảy 6HdBaZra iHchuyện gìiH rồi?

 

Tôi kểztLFHZ chuyệztLFHZn a6HdBaZnh 6HdBaZcả iHbị cảnh7Vbmfr sáztLFHZt dẫ6HdBaZn điztLFHZ chztLFHZo 6HdBaZbsĩ Thư6HdBaZờng ngh6HdBaZe, 6HdBaZông ấ7Vbmfry nztLFHZge x7Vbmfrog cườiHi bảo:

 

- chàiHg triHai à,7Vbmfr 7Vbmfrmấy ng6HdBaZày trcztLFHZ" cậuiH gọi7Vbmfr điện7Vbmfr c7Vbmfrho tôiHi nhờ7Vbmfr ztLFHZtôi n6HdBaZgĩ cáiHch gi7Vbmfrúp La7Vbmfrn ztLFHZLan 7Vbmfrnhưg đếniH giờztLFHZ 6HdBaZtôi vẫiHn chư7Vbmfra ztLFHZngĩ 6HdBaZra 7Vbmfrcách gì7Vbmfr c7Vbmfrả. CảnhiH 7Vbmfrsát tìmiH 7Vbmfranh ztLFHZtrai c6HdBaZậu 7Vbmfrcó ztLFHZthể là6HdBaZ ztLFHZvì việztLFHZc kháciH, iHlàm saiHo 7Vbmfrtôi cóiH thể7Vbmfr iHbảo cảnhztLFHZ iHsát đếnztLFHZ bắiHt a6HdBaZnh c7Vbmfrậu đc?

 

Bsĩ Th6HdBaZường niHói v7Vbmfrs tô7Vbmfri lúcztLFHZ La7Vbmfrn LiHan nhập6HdBaZ việniH wả6HdBaZ t6HdBaZhực liHà ông7Vbmfr ấyztLFHZ đãztLFHZ n7Vbmfrhờ iH1 ng7Vbmfr' bạn6HdBaZ iHở iHđồn cảnh6HdBaZ sáiHt đztLFHZến nh6HdBaZà iHnói ch6HdBaZuyện v7Vbmfrs bốiH mẹ6HdBaZ iHtôi. D7Vbmfro lúc6HdBaZ iHấy 7Vbmfranh cả7Vbmfr 6HdBaZko có6HdBaZ n7Vbmfrhà 7Vbmfrnên bọn7Vbmfr 7Vbmfrhọ đã7Vbmfr gztLFHZọi điệniH 7Vbmfrcho an6HdBaZh c6HdBaZả, nztLFHZói r6HdBaZõ v7Vbmfrs an6HdBaZh cả6HdBaZ bệztLFHZnh tìnztLFHZh củztLFHZa L6HdBaZan LaztLFHZn, dặniH dò6HdBaZ aniHh ấy6HdBaZ nhấiHt địniHh fiHải đốiHi 7Vbmfrxử tốiHt viHs ztLFHZLan LiHan, nếuiH kztLFHZo ztLFHZ1 ztLFHZkhi La7Vbmfrn ztLFHZLan xảy6HdBaZ ztLFHZra chuztLFHZyện iHgì tztLFHZhì cảnhiH 6HdBaZsát sẽ6HdBaZ sờ7Vbmfr đế6HdBaZn iHchuyện anztLFHZh b7Vbmfrỏ tiề7Vbmfrn iHra m7Vbmfrua fiHụ niHữ v6HdBaZề làm6HdBaZ vợ.6HdBaZ B7Vbmfrsĩ T7Vbmfrhường cò7Vbmfrn 7Vbmfrnói an7Vbmfrh 6HdBaZcả qztLFHZuen biết7Vbmfr rấ7Vbmfrt nhiều7Vbmfr ztLFHZng' iHở đztLFHZồn c.iHsát ztLFHZvà aztLFHZn ủiiH tôztLFHZi k6HdBaZo n6HdBaZên qá6HdBaZ ztLFHZlo lắng.

 

Bởi 7Vbmfrvì 6HdBaZko ztLFHZbiết anztLFHZh cảiH iHvì 6HdBaZsao màztLFHZ ztLFHZlại bị6HdBaZ nztLFHZg' củaztLFHZ ztLFHZđồn c.sátiH 7Vbmfrbắt 7Vbmfrđi ztLFHZnên tôztLFHZi cũztLFHZg chẳgztLFHZ ciHòn 6HdBaZtâm tr7Vbmfrí nào6HdBaZ m6HdBaZà niHói ztLFHZchuyện 7Vbmfrvới ôn7Vbmfrg về6HdBaZ tiHình cảnhztLFHZ cztLFHZủa La7Vbmfrn La6HdBaZn hi7Vbmfrện gi6HdBaZờ. Tô7Vbmfri lê6HdBaZn x7Vbmfre đ7Vbmfrạp đạpztLFHZ t7Vbmfrhẳg v7Vbmfrề ztLFHZnhà. SuốtztLFHZ ztLFHZđg' đi6HdBaZ tôi6HdBaZ cứ6HdBaZ iHngĩ mã6HdBaZi mztLFHZà chẳgiH thểztLFHZ nào7Vbmfr hiiHểu nổiiH đag7Vbmfr cóiH chu6HdBaZyện 6HdBaZgì 7Vbmfrxảy iHra. Chỉ6HdBaZ c6HdBaZó điềztLFHZu tiHrog lòn7Vbmfrg tôi6HdBaZ nhiHẹ nhõiHm hơztLFHZn nhiềuztLFHZ s6HdBaZo viHới lztLFHZúc đến.AztLFHZnh c6HdBaZả b7Vbmfrị biHắt chẳgiH 7Vbmfrcó liêniH 6HdBaZwan giHì đế7Vbmfrn cuộc7Vbmfr điệ6HdBaZn th7Vbmfroại 6HdBaZtôi đã6HdBaZ 6HdBaZgọi ch6HdBaZo ztLFHZbsĩ Thường6HdBaZ m6HdBaZấy hztLFHZôm trcztLFHZ", niHói 6HdBaZcách khácztLFHZ, an6HdBaZh cảztLFHZ iHbị dztLFHZẫn đztLFHZi chưa6HdBaZ chắciH iHgì iHđã lztLFHZà v7Vbmfrì chuyệ7Vbmfrn ciHủa ztLFHZLan Lan.

 

Về tớ7Vbmfri nhà,ztLFHZ trờztLFHZi đã6HdBaZ xiHâm iHxẩm tiHối, tôiHi nó7Vbmfri chiHo 6HdBaZbố 6HdBaZmẹ biết6HdBaZt nhựgiH gìiH đztLFHZã ngztLFHZe ngó6HdBaZng đcztLFHZ 7Vbmfrở ztLFHZtrên ztLFHZhuyện, đ6HdBaZươg niHhiên là7Vbmfr tôiHi đãiH gztLFHZiấu chu7Vbmfryện 7Vbmfrđi 6HdBaZgặp biHsĩ Thường.7Vbmfr Bố6HdBaZ miHẹ n6HdBaZge 6HdBaZnói anztLFHZh c7Vbmfrả 7Vbmfrko fả7Vbmfri vì7Vbmfr bắt7Vbmfr vztLFHZì ciHhuyện củ7Vbmfra LiHan ztLFHZLan iHcũg yênztLFHZ tâ6HdBaZm fần6HdBaZ niHào. iHMẹ ztLFHZnghĩ c.sátztLFHZ dẫiHn anztLFHZh 7Vbmfrcả đztLFHZi là7Vbmfr vztLFHZì iHnhữg chuyện7Vbmfr ciHó liê7Vbmfrn w6HdBaZan đếniH miHỏ vàn6HdBaZg, n6HdBaZhưg 6HdBaZmỏ v6HdBaZàg 6HdBaZcủa an6HdBaZh cảiH đã6HdBaZ điHóg cử7Vbmfra 7Vbmfrko khaiHi tztLFHZhác nữ7Vbmfra riHồi, trêniH h7Vbmfrầm mztLFHZỏ làmiH iHgì còiHn chuy6HdBaZện gìztLFHZ n7Vbmfrữa ch6HdBaZứ?? LztLFHZẽ nàoztLFHZ 7Vbmfrlà chuyệ6HdBaZn iHcó li7Vbmfrên waiHn đztLFHZến v7Vbmfrụ ztLFHZma wỷiH xuztLFHZất hiztLFHZện lần6HdBaZ trc"???

 

Bởi v7Vbmfrì ciHái mỏ7Vbmfr iHvàg iHcủa aztLFHZnh nằm7Vbmfr s6HdBaZâu 6HdBaZtrog ztLFHZnúi, cácztLFHZh thôn6HdBaZ ztLFHZtôi đ6HdBaZến hơiHn 7Vbmfr10 6HdBaZcây số,6HdBaZ hơiHn nữiHa ở7Vbmfr 6HdBaZnơi 6HdBaZđó m7Vbmfrới ztLFHZầm ĩiH vụztLFHZ hồniH miHa xu7Vbmfrất hiệnchưa6HdBaZ iHđc iHbao lâiHu nên7Vbmfr bố6HdBaZ 6HdBaZmẹ 7Vbmfrko b6HdBaZảo tztLFHZôi lêniH h6HdBaZầm iHmỏ ciHủa an6HdBaZh xe6HdBaZm s7Vbmfrao. Ch6HdBaZúg 7Vbmfrtôi đàiHnh 7Vbmfrfải ngồ7Vbmfri ởiH n7Vbmfrhà ch6HdBaZờ đợiztLFHZ. NếiHu như6HdBaZ an7Vbmfrh c6HdBaZả kztLFHZo ztLFHZlàm g6HdBaZì fạmztLFHZ fáztLFHZp tiHhì c.7Vbmfrsát nhất7Vbmfr định7Vbmfr ztLFHZsẽ fải6HdBaZ đưaztLFHZ a6HdBaZnh về.

 

Lúc 7Vbmfrmẹ manztLFHZg cơiHm tốiiH ztLFHZcho L7Vbmfran LaztLFHZn c7Vbmfró iHngồi liHại 7Vbmfr1 7Vbmfrlát. TiHôi k7Vbmfro b7Vbmfriết mẹztLFHZ 6HdBaZđã nóiHi nhữ6HdBaZg gì6HdBaZ vztLFHZs La6HdBaZn LztLFHZan mà6HdBaZ 7Vbmfrcơm niHc" 6HdBaZmẹ bê6HdBaZ và6HdBaZo LaiHn L6HdBaZan iHko iHhề độg6HdBaZ đũa.

 

Đêm h6HdBaZôm đóztLFHZ, ztLFHZanh cả6HdBaZ kiHo t6HdBaZrở về,iH tô7Vbmfri cũ6HdBaZg cả7Vbmfr ztLFHZđêm kiHo 7Vbmfrchợp mắt,ztLFHZ ztLFHZnằm ztLFHZtrên ztLFHZgiườg trằn7Vbmfr trọciH ngztLFHZĩ ngợ7Vbmfri ztLFHZlung tung6HdBaZ. GztLFHZà 7Vbmfrgáy hồztLFHZi đầuztLFHZ t6HdBaZiên tôiHi đã6HdBaZ niHge ztLFHZthấy tiiHếg gztLFHZõ cửa7Vbmfr k7Vbmfrhe k6HdBaZhẽ, tiếg7Vbmfr g7Vbmfrõ rấ6HdBaZt nhiHỏ nhưg7Vbmfr n7Vbmfrge rất7Vbmfr 6HdBaZrõ rànztLFHZg tr6HdBaZog đêm7Vbmfr khztLFHZuya th7Vbmfranh vắng.

 

- Cốc7Vbmfr.. cốciH.. cốc7Vbmfr 7Vbmfr- TiztLFHZếg gõiH cử6HdBaZa rấtiH đều6HdBaZ đặn,iH t6HdBaZôi c7Vbmfrảnh giHiác niHgồi d6HdBaZậy 6HdBaZkhỏi giườg,6HdBaZ nh6HdBaZẹ nhàgztLFHZ hỏi:

 

- AztLFHZi đấy?

 

- AnztLFHZh 7VbmfrAn, 7Vbmfrem iHlà LiHan La7Vbmfrn đâyiH, iHmau mởztLFHZ cửa7Vbmfr chiHo e6HdBaZm đ7Vbmfri !

 

Tôi lztLFHZắng t7Vbmfrai ngztLFHZe, đú6HdBaZg l6HdBaZà tiế6HdBaZg củztLFHZa LztLFHZan 7VbmfrLan rztLFHZồi! 7VbmfrLan La6HdBaZn 6HdBaZđến tìiHm t7Vbmfrôi 6HdBaZgiờ n6HdBaZày chắciH 7Vbmfrlà c6HdBaZó chuyện7Vbmfr gztLFHZấp iHgì r6HdBaZ'. iHTôi 7Vbmfrlạnh toáiHt ng'iH, vztLFHZôi vàniHg liHao r6HdBaZa khztLFHZỏi giườ6HdBaZg, chiHẳg kztLFHZịp mặc6HdBaZ áztLFHZo liề7Vbmfrn chạy6HdBaZ r7Vbmfra mởiH cửa.

 

Lan La6HdBaZn lácztLFHZh ztLFHZng' ztLFHZđi 6HdBaZvào f6HdBaZòng tôi,6HdBaZ ztLFHZ1 luồgztLFHZ kh6HdBaZí lạnh7Vbmfr ztLFHZtheo ciHô ztLFHZùa 6HdBaZvào iHfòng, tiHôi ztLFHZlúc 7Vbmfrấy cởi7Vbmfr trần,iH trêiHn ng6HdBaZ' ztLFHZmặc iHđộc iH1 cái7Vbmfr wztLFHZần ztLFHZđùi rùn7Vbmfrg iHmình mấyztLFHZ cá7Vbmfri liềniH ztLFHZvì lạnh.

 

- An7Vbmfrh A6HdBaZn, cứu7Vbmfr 7Vbmfrem vớiztLFHZ 6HdBaZ! iH- La6HdBaZn iHLan vừa7Vbmfr 7Vbmfrôm chầm7Vbmfr lấ6HdBaZy 7Vbmfrtôi đ6HdBaZã khóztLFHZc nức7Vbmfr nở.

 

Tôi chẳg6HdBaZ c7Vbmfròn ngĩiH t6HdBaZới cá6HdBaZi lạn6HdBaZh iHnữa. T7Vbmfrhò đầu6HdBaZ iHnhìn r6HdBaZa ngo7Vbmfrài, thấyiH giztLFHZan ztLFHZnhà bốiH iHmẹ iHvẫn tắtztLFHZ đèztLFHZn tối7Vbmfr o7Vbmfrm tôiztLFHZ miHới ztLFHZyên tâiHm 7Vbmfrđóng cửaiH 6HdBaZfòng lztLFHZại. TôiiH ciHố nóztLFHZi thật6HdBaZ nhỏztLFHZ v6HdBaZs LiHan LaztLFHZn l7Vbmfrúc ztLFHZnày điHag kztLFHZhóc ztLFHZnức n7Vbmfrở tro6HdBaZg l6HdBaZòng mình:

 

- S6HdBaZao e7Vbmfrm lạiztLFHZ s6HdBaZag đây6HdBaZ v7Vbmfrào gi7Vbmfrờ nàyiH, iHbố m6HdBaZẹ nhìiHn iHthấy thì...

 

Còn ztLFHZchưa đểiH tôiztLFHZ nóztLFHZi hếtztLFHZ tiHhì La7Vbmfrn L6HdBaZan đãiH đẩy7Vbmfr tôiztLFHZ 7Vbmfrra, g6HdBaZiọg ngẹn7Vbmfr ngào:

 

- NiHhữg ngàyztLFHZ tiHhág nztLFHZày 7Vbmfrchẳg fải7Vbmfr c.s7Vbmfrốg củaztLFHZ ztLFHZcon iHng', iHem 7Vbmfrko t7Vbmfrhể 6HdBaZchịu đựgiH điHc nữa.6HdBaZ. niHếu aiHnh c6HdBaZòn bỏiH mặc6HdBaZ 6HdBaZem nữaztLFHZ iHem 7Vbmfrsẽ chết7Vbmfr t7Vbmfrrc" mặztLFHZt a7Vbmfrnh ngay!

 

- ztLFHZLan iHLan, đừg..ztLFHZ đừg..ztLFHZ a7Vbmfrnh.. anh.7Vbmfr. 6HdBaZ- Bởi7Vbmfr 6HdBaZvì lạ7Vbmfrnh cứ6HdBaZg nztLFHZên toà6HdBaZn t7Vbmfrhân iHtôi ztLFHZrun ztLFHZlên 7Vbmfrlập cập,iH m7Vbmfriệg 7Vbmfrcứg l7Vbmfrại chả7Vbmfr 6HdBaZnói r6HdBaZa lời.

 

Lúc nàyztLFHZ ztLFHZLan LiHan mớiiH fát7Vbmfr hiệnztLFHZ 7Vbmfrra lztLFHZà ztLFHZtôi ztLFHZko mặztLFHZc áoiH, c7Vbmfrô lần6HdBaZ mòztLFHZ iHtrog bóg7Vbmfr ztLFHZđêm 7Vbmfrkéo t7Vbmfrôi 7Vbmfrvề giztLFHZườg, liHấy cáztLFHZi c7Vbmfrhăn khoáiHc lêztLFHZn n7Vbmfrg' tztLFHZôi rztLFHZ' ngồiiH 6HdBaZxuốg 7Vbmfrbên giườg7Vbmfr cztLFHZạnh tôi.

 

- ztLFHZAnh A6HdBaZn, a6HdBaZnh ngztLFHZồi iHyên ciHho ấm7Vbmfr 7Vbmfrđi 6HdBaZđã, eiHm ztLFHZcó chuyệ7Vbmfrn iHmuốn n7Vbmfrói 6HdBaZvs aztLFHZnh! iH- LaztLFHZn LztLFHZan đã6HdBaZ t7Vbmfrhôi khiHóc, 6HdBaZbình ztLFHZtĩnh ngiHồi ztLFHZđối miHặt ztLFHZvs tôi.

 

- LaiHn LiHan, c6HdBaZó c7Vbmfrhuyện g7Vbmfrì thiHì eztLFHZm cứ6HdBaZ nó7Vbmfri đi6HdBaZ! iH- 7VbmfrGiọg nó7Vbmfri củiHa iHtôi iHrun runztLFHZ, vừa7Vbmfr iHnói t6HdBaZôi vừaiH mztLFHZò t7Vbmfrìm iHcái iHáo củ7Vbmfra mìn6HdBaZh 7Vbmfrở trê6HdBaZn giườg.

 

- EiHm muốiHn aztLFHZnh tậ7Vbmfrn mắ6HdBaZt iHnhìn tiHhấy aniHh cztLFHZả 6HdBaZanh ztLFHZđã gi6HdBaZày v7Vbmfrò 6HdBaZem 7Vbmfrntn. 7Vbmfr- LaiHn ztLFHZLan vztLFHZừa nóiHi 6HdBaZvừa bật7Vbmfr đè6HdBaZn 7Vbmfrbàn, căn7Vbmfr fòn7Vbmfrg t7Vbmfrối oiHm b7Vbmfrỗg ch6HdBaZốc iHság lên.

 

Tôi sữgiH sờiH n7Vbmfrhìn 6HdBaZLan LanztLFHZ. iHCô ấyiH đứ6HdBaZg trcztLFHZ" mặ6HdBaZt tôiHi cởiztLFHZ sạchiH w7Vbmfrần áztLFHZo 7Vbmfrtrên n6HdBaZg' mình,6HdBaZ nga7Vbmfry ciHả wầ6HdBaZn á7Vbmfro l7Vbmfrót cũ7Vbmfrg 7Vbmfrko mặc,iH ztLFHZcơ tiHhể tr6HdBaZần iHtrụi 7Vbmfrcủa ztLFHZcô hiệniH 6HdBaZra ztLFHZtrc" mắ6HdBaZt tôi.

 

Tôi kiHo dáztLFHZm nhìn7Vbmfr lâztLFHZu, v7Vbmfrộii vztLFHZàg ngoản6HdBaZh m7Vbmfrặt ztLFHZđi chỗztLFHZ khiHác, hốt7Vbmfr hoảgiH nói:

 

- La7Vbmfrn ztLFHZLan, em.7Vbmfr. ztLFHZem.. 7Vbmfrem làiHn cáiHi iHgì t6HdBaZhế hả?

 

- E6HdBaZm chỉiH muốn6HdBaZ ztLFHZđể c7Vbmfrho a6HdBaZnh nhìnztLFHZ thấ7Vbmfry ônztLFHZg iHanh tra6HdBaZi 6HdBaZko 6HdBaZ= cầztLFHZm thiHú của7Vbmfr a6HdBaZnh đãztLFHZ 7Vbmfrđể lại6HdBaZ nztLFHZhữg 7Vbmfrgì trêniH 6HdBaZng' ztLFHZem 7Vbmfr! 6HdBaZ- GiọgztLFHZ 7Vbmfrnói củaiH 6HdBaZLan LanvừaztLFHZ iHnhư oánztLFHZ 6HdBaZtrách ztLFHZvừa 7Vbmfrnhư fẫiHn nộ.

 

- 6HdBaZLan LztLFHZan, điHừg.. đừg7Vbmfr c7Vbmfró n6HdBaZhư vậ7Vbmfry! ztLFHZa biế6HdBaZt iHa cảiH 6HdBaZcó lỗ7Vbmfri v6HdBaZs ztLFHZe! ztLFHZ- 7VbmfrTôi kztLFHZo ztLFHZdám n6HdBaZhìn LiHan Lan

 

- 7VbmfrKim AniH, nztLFHZếu nztLFHZhư iHanh 7Vbmfrlà đà6HdBaZn ôztLFHZng tiHhì maiHu n7Vbmfrgoảnh 7Vbmfrđầu l7Vbmfrại, mở6HdBaZ t7Vbmfro mắiHt 7Vbmfrmà nhì6HdBaZn c7Vbmfrho kĩ!6HdBaZ iH- La6HdBaZn LztLFHZan 6HdBaZgần iHnhư quáztLFHZt 6HdBaZlên ztLFHZvs tôi.

 

Tôi chầm7Vbmfr chậmztLFHZ nztLFHZgoảnh đầztLFHZu lại7Vbmfr, từ7Vbmfr tiHừ hztLFHZe héiH 7Vbmfrmắt. C7Vbmfrảnh tượgztLFHZ 6HdBaZtrc" mắt7Vbmfr k7Vbmfrhiến t7Vbmfrôi ztLFHZcảnh thztLFHZầy ngẹtiH thở.

 

Nhữg đgztLFHZ' 6HdBaZcog đầy6HdBaZ wế6HdBaZn 7Vbmfrrũ tr7Vbmfrên th6HdBaZân hztLFHZình trầnztLFHZ trụi,6HdBaZ là7Vbmfrn d7Vbmfra tiHrơn láiHg nztLFHZhư toả7Vbmfr ságiH dướiztLFHZ áztLFHZnh đènztLFHZ mờztLFHZ ảo,miHái 6HdBaZtóc d7Vbmfrài ztLFHZđen mượt6HdBaZ xổ6HdBaZ tuniHg, buztLFHZôg xoiHã trê7Vbmfrn ztLFHZ2 iHbờ vaztLFHZi iHtrắg ngần,6HdBaZ 7Vbmfrđôi maắ7Vbmfrt tiHo l7Vbmfrong l7Vbmfranh tràiHn ngậ6HdBaZp nỗi7Vbmfr uất7Vbmfr ztLFHZhận, kh7Vbmfruôn mặtztLFHZ xiniHh đẹpiH cò6HdBaZn vươ6HdBaZg lại7Vbmfr 6HdBaZ2 ztLFHZhàg lệ.ztLFHZ ztLFHZCó iHlẽ vìiH 6HdBaZtâm trạg7Vbmfr ztLFHZqá f7Vbmfrẫn uất7Vbmfr nên6HdBaZ ztLFHZngực 6HdBaZcô 7Vbmfrđag fập7Vbmfr fồng,iH toztLFHZàn iHthân nhưztLFHZ ruiHn rẩy..

 

- iHA mở7Vbmfr iHto mắztLFHZt màztLFHZ nhiHìn, ở6HdBaZ đâ7Vbmfry.. 6HdBaZở đâiHy.. chỗ7Vbmfr nà7Vbmfry nữa.6HdBaZ. nhìnztLFHZ 6HdBaZxem 7Vbmfrgã siHúc ztLFHZsinh ấy6HdBaZ đã6HdBaZ làmztLFHZ giHì viHs iHem! 6HdBaZ- LaiHn LztLFHZan 7Vbmfrkéo 7Vbmfrtay tô7Vbmfri chỉ7Vbmfr 7Vbmfrvào nhữgztLFHZ nơ6HdBaZi ztLFHZbị t7Vbmfrhươg trê6HdBaZn ztLFHZng' mì7Vbmfrnh, tiHôi có7Vbmfr thểztLFHZ ciHảm nhậztLFHZn đc7Vbmfr đô6HdBaZi 6HdBaZbàn t7Vbmfray 7Vbmfrmềm mại7Vbmfr củaiH ztLFHZcô kztLFHZo ngừg7Vbmfr r7Vbmfrun rẩy.

 

Nhìn theztLFHZo 6HdBaZngón tztLFHZay ch7Vbmfrỉ củaztLFHZ c7Vbmfrô, tôiztLFHZ có6HdBaZ thiHể nhìn7Vbmfr ztLFHZthấy ztLFHZrõ nhữgiH vếtztLFHZ bầm7Vbmfr tiHím khắztLFHZp tr7Vbmfrên iH2 6HdBaZbầu ngztLFHZực đầyztLFHZ đặn6HdBaZ ztLFHZvà dọiHc ztLFHZ2 bắiHp đùi7Vbmfr trắ6HdBaZg nõ6HdBaZn nà,7Vbmfr kztLFHZhắp niHg' cztLFHZô chỗ6HdBaZ 7Vbmfrxanh chỗiH tímiH, c6HdBaZhẳg c6HdBaZần hỏ7Vbmfri 7Vbmfrcũg biếtnhữg7Vbmfr 6HdBaZvết thưiHơg ztLFHZtrên ngztLFHZ' LztLFHZan iHLan đều7Vbmfr liHà ztLFHZdo aiHnh ciHả g6HdBaZây r7Vbmfra. TôiiH iHcó thểztLFHZ tưztLFHZởg ztLFHZtượg điHc sự7Vbmfr đi7Vbmfrên 7Vbmfrcuồg 6HdBaZcủa ztLFHZanh 6HdBaZcả ztLFHZlúc gi6HdBaZày 7Vbmfrvò L7Vbmfran La6HdBaZn và6HdBaZ sự7Vbmfr 7Vbmfrđau đớ6HdBaZn cũgztLFHZ nhưztLFHZ t7Vbmfrủi nhụztLFHZc của6HdBaZ côiH kiHhi fiHải cztLFHZắn 7Vbmfrrăg ch7Vbmfrịu đựg7Vbmfr sự6HdBaZ ciHhà đạpiH ấyiH. ztLFHZChẳg ztLFHZtrách m6HdBaZà giữaztLFHZ đ6HdBaZêm 6HdBaZkhuya tztLFHZhanh vắg6HdBaZ, La6HdBaZn La7Vbmfrn lạiztLFHZ kztLFHZêu 6HdBaZlên thiHảm thiiHết nh6HdBaZư vậy.

 

- LiHan iHLan, aiHnh ấiHy.. 7Vbmfr- TôiHi nh7Vbmfrất thờ7Vbmfri nghẹnztLFHZ l6HdBaZời k6HdBaZo iHbiết fztLFHZải nóiiH gì

 

- A6HdBaZnh 6HdBaZta hoztLFHZàn toà7Vbmfrn iHko fải6HdBaZ 6HdBaZcon nztLFHZg'! iH- L6HdBaZan iHLan iHbưg mặtztLFHZ khóciH nứciH nở,7Vbmfr nh7Vbmfrữg giọtiH nztLFHZc" 6HdBaZmắt ciHhảy ztLFHZra ngo6HdBaZài the7Vbmfro kẽztLFHZ taiHy cô.

 

- L7Vbmfran Lan7Vbmfr, em6HdBaZ..! ztLFHZ- tôiHi thiHực sựztLFHZ kztLFHZo biếtiH fải7Vbmfr a7Vbmfrn ủztLFHZi cô7Vbmfr ấyztLFHZ n6HdBaZtn nữa.

 

- iHem đã7Vbmfr 7Vbmfrchịu đủ7Vbmfr lắztLFHZm r'iH, n6HdBaZếu ztLFHZcứ 7Vbmfrtiếp tiHục ztLFHZntn 6HdBaZem sẽiH fáztLFHZt điztLFHZên mất.6HdBaZ 6HdBaZRõ ràgztLFHZ an6HdBaZh biztLFHZết 7Vbmfrlà 6HdBaZem yêuztLFHZ anhiH, e7Vbmfrm ở6HdBaZ lạiHi đztLFHZây cũgiH là7Vbmfr 6HdBaZvì anztLFHZh m6HdBaZà! ztLFHZ- nh7Vbmfrìn L6HdBaZan iHLan 7Vbmfrđag1 thiHươg iHnhư viHậy triHog lòng6HdBaZ 6HdBaZtôi càiHg rốiiH n6HdBaZhư iHtơ vò.

 

- iHLan iHLan, anh..

 

- 6HdBaZa đ7Vbmfrã từztLFHZg niHói s6HdBaZẽ ch6HdBaZe chztLFHZở cztLFHZho ztLFHZe, 6HdBaZa iHcó th6HdBaZể cứ6HdBaZ giưiHơg mắt6HdBaZ nhì6HdBaZn iHe bịiH nztLFHZg' t6HdBaZa chà6HdBaZ đạztLFHZp như6HdBaZ vậyiH iHsao.. ztLFHZ- LaiHn LaztLFHZn đa6HdBaZg cztLFHZhất viHấn tôi.

 

Thấy tôi6HdBaZ ấp6HdBaZ ún7Vbmfrg ztLFHZmãi chẳgiH 7Vbmfrnói iHra lời,7Vbmfr LaiHn ztLFHZLan liHại gztLFHZục miHặt vàoztLFHZ n7Vbmfrgực t7Vbmfrôi o7Vbmfrà khócztLFHZ tiHuyệt vọng.

 

Nhìn ng7Vbmfr' coiHn 7Vbmfrgái đầy7Vbmfr ztLFHZthươg 7Vbmfrtích trztLFHZc" 7Vbmfrmặt, trztLFHZái tiztLFHZm tôi7Vbmfr 7Vbmfrko kh7Vbmfrỏi 7Vbmfrđau đớztLFHZn. 7VbmfrTôi ngiHhiến chặtztLFHZ răg,6HdBaZ triHog đầu6HdBaZ 6HdBaZvụt q7Vbmfra ztLFHZ1 s6HdBaZuy nghĩ.

 

- LaztLFHZn Lan7Vbmfr, ztLFHZa dztLFHZẫn 6HdBaZe đi,6HdBaZ đ7Vbmfri cztLFHZàg x7Vbmfra càg7Vbmfr iHtốt, k7Vbmfro bjztLFHZờ wztLFHZay trởiH lại6HdBaZ nữa!

 

Lan iHLan thôi6HdBaZ k7Vbmfrhóc, 6HdBaZngẩg đầu,iH kztLFHZhuôn mặt6HdBaZ ướtztLFHZ đẫm6HdBaZ niHc" mắ7Vbmfrt ngh7Vbmfri hoặztLFHZc n6HdBaZhìn tôi:

 

- ztLFHZThật ko?

 

Tôi gztLFHZật đ7Vbmfrầu chẳg6HdBaZ ciHhút 7Vbmfrdo dự:

 

- ThậtztLFHZ, ztLFHZa sẽ7Vbmfr dẫn6HdBaZ ztLFHZe chztLFHZạy trốn!

 

..

 

Tôi wếztLFHZt địn7Vbmfrh sẽiH dẫniH iHLan 6HdBaZLan iHchạy tztLFHZrốn, nhztLFHZưg v7Vbmfrì chuyện7Vbmfr nàiHy x6HdBaZảy 7Vbmfrra iHqá đột6HdBaZ n7Vbmfrgột, kiHo cóztLFHZ thờztLFHZi 6HdBaZgian đểztLFHZ chu7Vbmfrẩn bị.7Vbmfr LztLFHZan 7VbmfrLan triHên ng6HdBaZ' kztLFHZo có6HdBaZ ztLFHZ1 6HdBaZxu, ciHòn tztLFHZôi 7Vbmfrchỉ cztLFHZó vàztLFHZi tr7Vbmfrăm tiềztLFHZn tiHiêu vặtztLFHZ 7Vbmfrhằg ng7Vbmfrày, kiHo c6HdBaZó ti6HdBaZền thì6HdBaZ c7Vbmfrhẳg t6HdBaZhể chztLFHZạy đc7Vbmfr xztLFHZa, hơ7Vbmfrn nữ7Vbmfra triHời đã7Vbmfr 7Vbmfrsáf r6HdBaZ', 7Vbmfrgiờ m6HdBaZà chạyiH r6HdBaZất d6HdBaZễ bị6HdBaZ fztLFHZát hiện.

 

Tôi iHliền b6HdBaZàn biHạc viHs LaztLFHZn LaiHn, đợiHi iHtôi và7Vbmfri 7Vbmfrngày ngĩiH 7Vbmfrcách kiztLFHZếm đc7Vbmfr 7Vbmfr1 mó7Vbmfrn tiHiền lớn6HdBaZ r6HdBaZ' s6HdBaZẽ tìm7Vbmfr cztLFHZơ 6HdBaZhội 6HdBaZbỏ chạy.ztLFHZ L6HdBaZan 6HdBaZLan ngztLFHZe 6HdBaZxog liềnztLFHZ gậtztLFHZ đầu7Vbmfr đztLFHZồg ý.TôiHi 7Vbmfrgiục LiHan 7VbmfrLan mztLFHZau ma6HdBaZu trở6HdBaZ về6HdBaZ fiHòng 7Vbmfranh cảztLFHZ, cô7Vbmfr ômiH chztLFHZầm lấy6HdBaZ tôi6HdBaZ, hôiHn tô7Vbmfri saiHy đắ7Vbmfrm ztLFHZr' mới7Vbmfr mặc6HdBaZ lại7Vbmfr wầiHn iHáo v7Vbmfrà 7Vbmfrđi r6HdBaZa ngoiHài. ztLFHZTôi n6HdBaZhìn 7Vbmfrtheo qiHa khztLFHZe 7Vbmfrcửa ciHho đếztLFHZn k7Vbmfrhi cá7Vbmfri iHbóg 6HdBaZcủa 7Vbmfrcô khuấiHt sa7Vbmfru cániHh cử7Vbmfra gi6HdBaZan ztLFHZfòng fí7Vbmfra tâ6HdBaZy mztLFHZới yê6HdBaZn tâm7Vbmfr trởztLFHZ iHlại giườg.

 

Chiếc c7Vbmfrhăn bztLFHZôg đ7Vbmfrã c7Vbmfrhẳg c7Vbmfròn hơiiH ztLFHZấm n7Vbmfrhưg dườgiH n6HdBaZhư vẫ6HdBaZn còn7Vbmfr 6HdBaZfảg iHfất 7Vbmfrmùi hươgztLFHZ c7Vbmfrủa La6HdBaZn 7VbmfrLan. Tô6HdBaZi 6HdBaZmình t7Vbmfrrần 6HdBaZôm chiHặt cá6HdBaZi ch7Vbmfrăn ztLFHZvào ztLFHZlòng, 7Vbmfrngồi n7Vbmfrgây 7Vbmfrra ởztLFHZ ztLFHZtrên ztLFHZgiườg n6HdBaZhư 6HdBaZ1 t7Vbmfrhằg khờ.ztLFHZ Hồi7Vbmfr ztLFHZlâu tôi6HdBaZ nh7Vbmfrớ ztLFHZnhớ ztLFHZra nhữ6HdBaZg g6HdBaZì đã7Vbmfr iHnói v7Vbmfrs L7Vbmfran Lan.

 

Giờ nghĩztLFHZ lạ7Vbmfri mztLFHZà tôztLFHZi thấ6HdBaZy cóztLFHZ đô7Vbmfri ch6HdBaZút hối7Vbmfr hận,7Vbmfr đágztLFHZ lẽ6HdBaZ iHra tôiHi iHko 7Vbmfrnên 6HdBaZhứa n6HdBaZhư vậyiH 6HdBaZvs LiHan iHLan.Tôi 6HdBaZđồg ý6HdBaZ sẽztLFHZ dẫnztLFHZ LaiHn La7Vbmfrn caztLFHZo iHchạy 7Vbmfrxa ztLFHZbay cũztLFHZg 6HdBaZcó ztLFHZngĩa 6HdBaZlà ztLFHZtôi đã7Vbmfr lén7Vbmfr lútztLFHZ ăiHn cắpztLFHZ n6HdBaZg' fztLFHZụ 6HdBaZnữ ztLFHZmà anztLFHZh cảztLFHZ đã7Vbmfr iHbỏ tztLFHZiền ztLFHZra mu7Vbmfra về.ztLFHZ N6HdBaZếu như6HdBaZ tô6HdBaZi 7Vbmfrlàm ztLFHZnhư vậztLFHZy thật,iH tô6HdBaZi ztLFHZsẽ iHtrở thztLFHZành kẻiH fản7Vbmfr bztLFHZội iHanh cả,ztLFHZ thậ6HdBaZm 7Vbmfrchí c7Vbmfrả c6HdBaZái giHia đình6HdBaZ nàyztLFHZ. iHAnh cảztLFHZ sẽztLFHZ k6HdBaZo ztLFHZtha chztLFHZo tôiiH, bztLFHZố miHẹ ztLFHZcũg ztLFHZsẽ kztLFHZo 7Vbmfrtha tiHhứ ch7Vbmfro tôi.

 

Thế niHhưg dù7Vbmfr iHgì tiHôi cztLFHZũg 7Vbmfrđã hứaiH viHs L7VbmfranLan r'ztLFHZ, màiH tôiztLFHZ lạiHi 6HdBaZiu cô7Vbmfr ấyiH điHến ztLFHZnhư vậyztLFHZ, thiHực sự6HdBaZ tôikoztLFHZ tiHhể ch6HdBaZịu 7Vbmfrđựg iHđc v7Vbmfriệc 6HdBaZanh cả6HdBaZ hiHết lần7Vbmfr này7Vbmfr đếniH lầztLFHZn kiHhác giHiày vztLFHZò ciHô ấy.

 

Nếu iHđã wế7Vbmfrt 6HdBaZđịnh như7Vbmfr vậy7Vbmfr r6HdBaZ' th7Vbmfrì tztLFHZôi b7Vbmfruộc fả7Vbmfri thựciH hi7Vbmfrện lờiiH 7Vbmfrhứa 6HdBaZcủa 7Vbmfrmình.Tôi 6HdBaZko thztLFHZể ztLFHZđể chiHo L6HdBaZan L7Vbmfran miHà tôiHi 7Vbmfriu thươg7Vbmfr ztLFHZfải tiHhất vztLFHZọg, ztLFHZnhư vậy7Vbmfr sẽztLFHZ huỷiH hoạiiH c6HdBaZô ấy.iH 7VbmfrNếu nhưiH 6HdBaZtôi cứ7Vbmfr ngâ6HdBaZy 6HdBaZdại ztLFHZbỏ mặztLFHZc sự6HdBaZ số6HdBaZg chết7Vbmfr 6HdBaZcủa iHLan LztLFHZan th7Vbmfrì c6HdBaZhắc 7Vbmfrchắn bệ7Vbmfrnh cũ7Vbmfr cztLFHZủa cztLFHZô 6HdBaZsẽ lại6HdBaZ táiztLFHZ f6HdBaZát, thậm7Vbmfr chiHí c6HdBaZô sẽiH kztLFHZo thể7Vbmfr 7Vbmfrsốg tztLFHZiếp 7Vbmfrđc nữa!

 

Muốn dẫztLFHZn L7Vbmfran LaztLFHZn caztLFHZo iHchạy xztLFHZa 6HdBaZbay tiHrc" ti7Vbmfrên fảztLFHZi kiếmztLFHZ đciH iH1 iHmón tiềnztLFHZlớn.Mặc dùiH kztLFHZo cần6HdBaZ qáiH nhiềuiH nh6HdBaZưg iHcũg 6HdBaZfải đủiH lộ7Vbmfr 6HdBaZfí để7Vbmfr chúztLFHZg tôi6HdBaZ đ7Vbmfrến 7Vbmfr1 6HdBaZnơi thiHật 7Vbmfrxa. Có7Vbmfr ztLFHZthể LztLFHZan iHLan sẽiH dẫ6HdBaZn 6HdBaZtôi viHề nhàiH 6HdBaZcô ấyztLFHZ, nhưztLFHZ viHậy iHthì chúg7Vbmfr tôi6HdBaZ 7Vbmfrsẽ đciH 7Vbmfran toà7Vbmfrn. 7VbmfrChỉ cần7Vbmfr cólộ7Vbmfr fí,6HdBaZ 7Vbmfrbc" ti6HdBaZếp tztLFHZheo là6HdBaZ t7Vbmfrìm c7Vbmfrơ 6HdBaZhội bỏztLFHZ trốiHn. iHTôi thầmiH iHmog mấyiH 6HdBaZngày 7Vbmfrtới a7Vbmfrnh iHcả đừgztLFHZ 6HdBaZcó ztLFHZvề, a6HdBaZnh cảiH ztLFHZko iHcó ztLFHZnhà sẽ7Vbmfr 6HdBaZbớt đc7Vbmfr iH1 chúiHt ngu7Vbmfry hiểm.7Vbmfr Đang6HdBaZ tr7Vbmfrầm 6HdBaZngâm siHuy n7Vbmfrghĩ th6HdBaZì tôiHi iHnge tiHhấy cóztLFHZ tiếgiH mztLFHZẹ gọi7Vbmfr iHlên ă7Vbmfrn sáng.

 

Anh cảztLFHZ kztLFHZo c6HdBaZó iHnhà, LztLFHZan 7VbmfrLan cũgiH lênztLFHZ ă7Vbmfrn ztLFHZság ciHhug iHvs 7Vbmfr2 ztLFHZmẹ coztLFHZn tô6HdBaZi. Bốko7Vbmfr ztLFHZmuốn ă7Vbmfrn n7Vbmfrên vẫztLFHZn ztLFHZchưa diHậy, mẹiH iHthở dztLFHZài bê6HdBaZ b7Vbmfrát lêztLFHZn r'lạ6HdBaZi nga7Vbmfro n6HdBaZgán ztLFHZđặt iHbát xuốg.

 

- AztLFHZn Nhi7Vbmfr, bố7Vbmfr ciHon bệnh7Vbmfr lâiHu thếiH miHà kiHo khỏi,7Vbmfr b6HdBaZsĩ Ki7Vbmfrm Nhất7Vbmfr NhủiH điHã k7Vbmfrê bztLFHZnhiu iHthuốc mztLFHZà mãiztLFHZ vẫ6HdBaZn ztLFHZko khỏiHi, kiHhó khă7Vbmfrn 7Vbmfrlắm iH2 nztLFHZgày trcztLFHZ" ztLFHZtinh tiHhần củ6HdBaZa ô6HdBaZng ấyiH mớiztLFHZ 6HdBaZcó chút6HdBaZ ztLFHZbiến chuyztLFHZển tztLFHZhế m6HdBaZà a7Vbmfrnh ciHả cztLFHZon iHlại bịztLFHZ c.sztLFHZát iHdẫn đi.6HdBaZ CảiH ngàyiH hiHwa bztLFHZố 7Vbmfrcon chẳ6HdBaZg ă7Vbmfrn iHchút 6HdBaZgì, h.niHai cũg6HdBaZ kiHo c7Vbmfrhịu x7Vbmfruốg giườg,7Vbmfr cứ6HdBaZ thếiH nztLFHZày thiHì biếtiH làmztLFHZ th7Vbmfrế nà6HdBaZo?- Mẹ6HdBaZ b6HdBaZuồn rầztLFHZu nói.

 

Tôi b7Vbmfruôg ztLFHZbát ztLFHZđũa đi7Vbmfr vàot6HdBaZrog buồg6HdBaZ t7Vbmfrhăm bố.7Vbmfr Bố6HdBaZ 6HdBaZnhắm mắt6HdBaZ nằmztLFHZ 6HdBaZim 6HdBaZlìm 6HdBaZtrên giườg,ztLFHZ hìniHh nhưiH l6HdBaZà ôngiH 6HdBaZđag ngztLFHZủ rấtztLFHZ saztLFHZy. 6HdBaZMẹ điiH t6HdBaZheo s6HdBaZau ztLFHZtôi, ztLFHZlấy iHtay giật6HdBaZ giật6HdBaZ vạztLFHZt 6HdBaZáo t7Vbmfrôi, liHiếc tôiHi 7Vbmfr1 c7Vbmfrái r7Vbmfra iHý đừg6HdBaZ là7Vbmfrm 6HdBaZfiền b7Vbmfrố. Tô7Vbmfri vốn6HdBaZ địnztLFHZh 6HdBaZnói vztLFHZs bố7Vbmfr 7Vbmfrvài 7Vbmfrcâu nztLFHZhưg liHời vừztLFHZa đếnztLFHZ ztLFHZcổ họ7Vbmfrg iHthì iHđã bịiH ngẹztLFHZn l6HdBaZại r'.

 

Ra khỏiztLFHZ fòng6HdBaZ củiHa bố6HdBaZ 7Vbmfrmẹ, tôi6HdBaZ 6HdBaZkhe 7Vbmfrkhẽ nói7Vbmfr vztLFHZs mẹ:

 

- 6HdBaZMẹ, 7Vbmfrcon ciHó 7Vbmfrwen b6HdBaZsĩ Thường7Vbmfr ở6HdBaZ b.việnztLFHZ huyệ6HdBaZn. iHÔng ấy7Vbmfr iHlà b.ztLFHZsĩ giỏi6HdBaZ nh6HdBaZất ở6HdBaZ h7Vbmfruyện nàiHy iHđấy, haztLFHZy l6HdBaZà đểztLFHZ ztLFHZcon mời6HdBaZ 7Vbmfrông ấiHy iHđến khám6HdBaZ iHcho 6HdBaZbố x7Vbmfrem 6HdBaZthế nào!

 

Mẹ iHnge 7Vbmfrr' gậtztLFHZ đầ7Vbmfru đồgiH ý.7Vbmfr B6HdBaZà đi6HdBaZ vàztLFHZo tiHrog ztLFHZfòng lấztLFHZy 6HdBaZ1 xấp6HdBaZ tiềiHn d6HdBaZày cộmiH đưaztLFHZ 7Vbmfrcho tôi

 

- AiHn ztLFHZNhi, 6HdBaZcon iHmau 6HdBaZmau 6HdBaZăn s7Vbmfrág riH' v7Vbmfrào b.vztLFHZiện mời7Vbmfr b7Vbmfr.sĩ ThườgiH 6HdBaZđến đâ7Vbmfry đi!7Vbmfr iHCho d7Vbmfrù fả6HdBaZi tiêu6HdBaZ h7Vbmfrao iHbnhiu t7Vbmfriền, chỉ6HdBaZ c7Vbmfrần chữa7Vbmfr k7Vbmfrhỏi bệ7Vbmfrnh ztLFHZcho bố6HdBaZ cztLFHZon là6HdBaZ đztLFHZc! iH- 6HdBaZNói ztLFHZr' mẹ6HdBaZ niHhét tiềiHn viHào ztLFHZtay ztLFHZtôi, cò6HdBaZn dặiHn 7Vbmfrdò tô6HdBaZi nhztLFHZớ 6HdBaZmua chútiH qiHà ciHáp biiHếu b.6HdBaZsĩ Thường.

 

Ăn sÁ7Vbmfrg xo7Vbmfrg, 6HdBaZLan LztLFHZan 7Vbmfrliếc tôi6HdBaZ 7Vbmfr1 cáztLFHZi r7Vbmfr' lẳg7Vbmfr lặng6HdBaZ vềztLFHZ fònztLFHZg iHko niHói iH1 lời.7Vbmfr 7VbmfrTôi đẩy6HdBaZ 7Vbmfrxe đạpztLFHZ riHa chuẩztLFHZn ztLFHZbị đ7Vbmfri l7Vbmfrên huyện,ztLFHZ lúztLFHZc đếniH cửiHa, ngoản7Vbmfrh đầu6HdBaZ liHại nhìn7Vbmfr thấztLFHZy LztLFHZan La7Vbmfrn ztLFHZđag đứztLFHZg dựaiH cử7Vbmfra ztLFHZfòng n6HdBaZhìn thiHeo tô7Vbmfri. Tô7Vbmfri 6HdBaZgật gậtztLFHZ đầu6HdBaZ v7Vbmfrs cô,iH La6HdBaZn LaiHn ztLFHZliền x6HdBaZoay iHng' đi7Vbmfr 7Vbmfrvào fòng.

 

Tôi riHa sức7Vbmfr nhấn6HdBaZ iHpê đ7Vbmfran, điHạp iH1 6HdBaZmạch mấyiH c6HdBaZhục câztLFHZy lên7Vbmfr b.viện7Vbmfr 6HdBaZhuyện 7Vbmfr. VừaiH 6HdBaZgặp đc7Vbmfr b.7Vbmfrsị 6HdBaZThường ztLFHZtừ b.viiHện 6HdBaZđi r6HdBaZa, tô6HdBaZi vztLFHZội vàg7Vbmfr chiHạy ztLFHZđến chztLFHZào hỏi

 

- B.ztLFHZsĩ T6HdBaZhường, 7Vbmfrcháu đến6HdBaZ iHtìm bztLFHZ.sĩ iHđây! B7Vbmfrố ch6HdBaZáu bị7Vbmfr biHệnh, bệ7Vbmfrnh iHtình 7Vbmfrkhá 6HdBaZnghiêm trọ6HdBaZng, cháu6HdBaZ mu7Vbmfrốn fiề7Vbmfrn b.iHsĩ đến6HdBaZ niHhà chá6HdBaZu 7Vbmfr1 c6HdBaZhuyến kztLFHZhám c6HdBaZho bố6HdBaZ ch6HdBaZáu xe6HdBaZm 7Vbmfrthế nào!

 

Ông 7Vbmfrdo dự6HdBaZ 7Vbmfr1 lá6HdBaZt 6HdBaZr' nói:

 

- ChztLFHZàng triHai, cậuztLFHZ iHcứ 6HdBaZđạp 6HdBaZxe 7Vbmfrvề t6HdBaZrc", tô7Vbmfri riHất t6HdBaZhuộc đg'iH 7Vbmfrở iHthôn cậu,7Vbmfr tô7Vbmfri fả7Vbmfri ztLFHZxử l7Vbmfrí nztLFHZốt chú6HdBaZt iHviệc, xoztLFHZg việcztLFHZ t7Vbmfrôi 6HdBaZsẽ đến!

 

Tôi cảm7Vbmfr kíiHch 6HdBaZgật đầu6HdBaZ rztLFHZ' đạp7Vbmfr iHxe về,đ6HdBaZi iH1 điHoạn ztLFHZxa r7Vbmfr' vẫn6HdBaZ n7Vbmfrge c6HdBaZó ng7Vbmfr' nóztLFHZi 6HdBaZchuyện iHvs biH.sĩ Thường.

 

- V7Vbmfriện 6HdBaZtrườg, h.na6HdBaZi 7Vbmfrcon tztLFHZrai việniH trưởng6HdBaZ 6HdBaZlấy 6HdBaZvợ, látiH iHnữa tôiiH 7Vbmfrsẽ ztLFHZqa nhàiH 7Vbmfrông uốg7Vbmfr rượiHu hỉiH đấy!

 

Lúc đó7Vbmfr 6HdBaZtôi mới7Vbmfr biiHết há6HdBaZo rztLFHZa h6HdBaZ.nai 7Vbmfrlà ngztLFHZày iHvui của7Vbmfr coiHn 6HdBaZtrai ông,6HdBaZ l6HdBaZúc nztLFHZày mà6HdBaZ 6HdBaZmời ônztLFHZg ấy7Vbmfr đếnztLFHZ nh7Vbmfrà mìnhiH kztLFHZhám b6HdBaZệnh ciHho bố7Vbmfr mìniHh thiHì th7Vbmfrật l6HdBaZà ztLFHZko h6HdBaZợp. TôiiH chần6HdBaZ iHchừ iH1 lát7Vbmfr rztLFHZ' wiHay lạiiH tìm6HdBaZ ông,6HdBaZ v6HdBaZốn địniHh bảoiH ôn7Vbmfrg điHể hô7Vbmfrm khá6HdBaZc đếniH kiHhám bệnztLFHZh ch7Vbmfro bốztLFHZ ztLFHZtôi c7Vbmfrũg ztLFHZđc nhưgztLFHZ waztLFHZy l6HdBaZại điHã k6HdBaZo thấ6HdBaZy bóngztLFHZ iHdág 6HdBaZông đâu6HdBaZ r'.

 

Về đến6HdBaZ thônztLFHZ 7Vbmfrđã hơn6HdBaZ iH10h ság7Vbmfr, m6HdBaZẹ đ6HdBaZag điHứg ở7Vbmfr ciHổg đợi7Vbmfr iHtôi. NhìnztLFHZ th6HdBaZấy tôi7Vbmfr viHề 6HdBaZ1 mình,ztLFHZ 7Vbmfrmẹ iHsốt 6HdBaZruột hỏi:

 

- A6HdBaZn iHNhi, c6HdBaZó fảiiH b.6HdBaZsĩ Thường6HdBaZ iHko chịu6HdBaZ đếniH ko?

 

Tôi xuốgiH xztLFHZe, lấztLFHZy t6HdBaZay liHau mồ6HdBaZ h7Vbmfrôi 6HdBaZtrên trán6HdBaZ iHr' n6HdBaZói ztLFHZvs mẹ:

 

- 6HdBaZMẹ 7Vbmfrà, h.iHnai làztLFHZ ngàyztLFHZ cztLFHZon traztLFHZi ztLFHZb.sĩ T6HdBaZhường lấy6HdBaZ vợ,7Vbmfr 6HdBaZngta cò7Vbmfrn b7Vbmfrận chuyện6HdBaZ hiHôn s6HdBaZự iHcủa c.tiHrai, ztLFHZcó thiHể kztLFHZo điHến đcztLFHZ đâ6HdBaZu ạ!

 

Mẹ tỏ7Vbmfr riHa rất6HdBaZ t7Vbmfrhất vọngiH, ủ7Vbmfr rủztLFHZ the7Vbmfro tztLFHZôi vàoztLFHZ nhà,ztLFHZĐi đếztLFHZn sâ6HdBaZn ztLFHZtôi ngó6HdBaZ 6HdBaZnghiêng iH1 hồiiH iHr' hỏi7Vbmfr mẹ:

 

- MẹiH 6HdBaZơi, 7Vbmfranh cả6HdBaZ đ6HdBaZã iHvề ztLFHZchưa ạ?

 

- CiHhưa coztLFHZn 6HdBaZạ, 7Vbmfrcũg ch7Vbmfrẳg 7Vbmfrbiết đã6HdBaZ cóiH chuyệ6HdBaZn gìiH nữa?

 

Hai m7Vbmfrẹ co7Vbmfrn đa7Vbmfrg nói6HdBaZ iHchuey65n ztLFHZthì độtiH nhiêiHn ngoàiHi 7Vbmfrcửa 7Vbmfrcó iHtiếg còiHi xztLFHZe i6HdBaZnh ỏiHi, tiếztLFHZp ztLFHZđó tiHôi ng6HdBaZe tiếg7Vbmfr ngztLFHZ' hỏi:

 

- Đây6HdBaZ 6HdBaZcó fảztLFHZi là6HdBaZ nhiHà củztLFHZa Ki7Vbmfrm QuztLFHZý k7Vbmfro ạ?

 

Nhận ztLFHZra tztLFHZiếg củaiH b6HdBaZ.sĩ ThưiHờng, tôi7Vbmfr vộ6HdBaZi vàn6HdBaZg dựztLFHZng 7Vbmfrxe vàoiH ztLFHZ1 7Vbmfrgóc riH' chạztLFHZy riHa nghênh7Vbmfr đó6HdBaZn. Thật6HdBaZ chztLFHZẳg ng7Vbmfrờ niHhà b.sĩztLFHZ cóchuyệztLFHZn hỉiH mztLFHZà ôn6HdBaZg ấy6HdBaZ vẫn7Vbmfr ch7Vbmfrịu đếnztLFHZ ztLFHZkhám bệztLFHZnh ztLFHZcho 6HdBaZbố tôi6HdBaZ, hơ7Vbmfrn nữ6HdBaZa l7Vbmfrại còniH đếnztLFHZ nztLFHZhanh 7Vbmfrnhư vậy.

 

Nhìn 6HdBaZthấy ôztLFHZng, mẹiH tôiHi c7Vbmfrảm kztLFHZích chztLFHZạy 7Vbmfrđến nắm6HdBaZ cztLFHZhặt t6HdBaZay ô7Vbmfrng nói:

 

- B.ztLFHZsĩ ThườngiH, h.n6HdBaZai nhàiH ô7Vbmfrng 7Vbmfrcó việc,7Vbmfr 7Vbmfrsao ông..

 

Bsĩ T6HdBaZhường lê6HdBaZn tiếg6HdBaZ ngắtiH lờ7Vbmfri 6HdBaZmẹ tô6HdBaZi, vừa7Vbmfr nói6HdBaZ vừa6HdBaZ 6HdBaZđi v6HdBaZào trog:

 

- Tô6HdBaZi làbsĩ6HdBaZ, trịiH bệnhiH cztLFHZứu nztLFHZg' ztLFHZmới ztLFHZlà viztLFHZệc wiHtrọng nhất,7Vbmfr 6HdBaZđừg nóiiH m7Vbmfrấy lờ6HdBaZi khá7Vbmfrch sztLFHZáo ấy,7Vbmfr đztLFHZể tôi6HdBaZ xe6HdBaZm bệnh6HdBaZ tình7Vbmfr ztLFHZcủa ôztLFHZng n7Vbmfrhà nztLFHZtn đã!

 

Vào nhà,7Vbmfr 7Vbmfrbsĩ Th6HdBaZường hỏiiH đạiztLFHZ ztLFHZkhái tztLFHZình hìnhztLFHZ r6HdBaZ' bắtiH m6HdBaZạch chztLFHZo bốztLFHZ tôi7Vbmfr, lạ7Vbmfri đặztLFHZt ốn6HdBaZg n6HdBaZge v6HdBaZào ngự7Vbmfrc bốiH tô7Vbmfri 6HdBaZkiểm t7Vbmfrra. 7VbmfrTừ ztLFHZđầu đếniH cuối6HdBaZ ztLFHZông k6HdBaZo nóztLFHZi 7Vbmfrnửa 6HdBaZlời, SaztLFHZu 6HdBaZkhi ktiHra ztLFHZxog ztLFHZcho bốztLFHZ tôiHi, ô6HdBaZng l7Vbmfriền ciHau màyiH điHi 7Vbmfrra ngoài.

 

- 6HdBaZKim 7VbmfrAn, t7Vbmfrôi thấztLFHZy bố7Vbmfr cậiHu sứztLFHZc khztLFHZoẻ kiHo tztLFHZhành vấztLFHZn đề7Vbmfr nztLFHZhưg tâm6HdBaZ ztLFHZlí thztLFHZì cóiH bện7Vbmfrh đztLFHZấy! CăiHn bệ7Vbmfrnh này7Vbmfr củ7Vbmfra ôztLFHZng 6HdBaZấy là6HdBaZ d7Vbmfro tâm7Vbmfr trạ6HdBaZg ứciH chếztLFHZ iHtrog thiHời 6HdBaZgian iHdài khi6HdBaZến chztLFHZo khztLFHZí huyếiHt kiHo l6HdBaZưu thô7Vbmfrg, cứztLFHZ gztLFHZặp fải7Vbmfr chiHuyển gztLFHZì bực7Vbmfr biHội sẽ7Vbmfr thàztLFHZnh rztLFHZa ntnàyztLFHZ. CácztLFHZ iHng' 6HdBaZko niHên làmztLFHZ 7Vbmfrcho ông7Vbmfr 7Vbmfrấy tứciH giận6HdBaZ, đauiH buồiHn, 7Vbmfrnhất iHlà đừgiH 6HdBaZcho ô7Vbmfrng ấ6HdBaZy biếtiH chuztLFHZyện v6HdBaZủa a7Vbmfrnh cảiH 6HdBaZcậu, chỉ6HdBaZ c6HdBaZần ôniHg ấ6HdBaZy vu6HdBaZi v6HdBaZẻ thztLFHZì iHbệnh nà6HdBaZy sẽ7Vbmfr khỏi.

 

Tôi s7Vbmfrẽ k6HdBaZê đơn7Vbmfr cztLFHZho iHbố cậu6HdBaZ tr7Vbmfrc", 7Vbmfrsau 6HdBaZđó cậu7Vbmfr niHhớ đưaiH ôiHng ấyiH đếztLFHZn 6HdBaZbviện kiHtra liHại, tôiiH niHghĩ là7Vbmfr kztLFHZo ciHó v6HdBaZấn đề7Vbmfr g7Vbmfrì ztLFHZlớn lắmztLFHZ đâu!

 

Mẹ 6HdBaZtôi gztLFHZật đầuztLFHZ 7Vbmfrlia lạztLFHZi,miệg 7Vbmfrthở dztLFHZài nói:

 

- 7VbmfrBsĩ ThườngiH n7Vbmfrói kiHo sa6HdBaZo, bệnhztLFHZ củaiH nhztLFHZà t6HdBaZôi 6HdBaZrõ ràgiH 7Vbmfrlà ztLFHZdo buồztLFHZn fiiHền mà6HdBaZ 6HdBaZra, muố6HdBaZn đcztLFHZ tztLFHZrị bệnh7Vbmfr của6HdBaZ 7Vbmfrông ztLFHZấy chẳg7Vbmfr iHfải 7Vbmfrlà chuyệnztLFHZ dztLFHZễ dàiHg đâu!

 

Bởi vztLFHZì bốztLFHZ tôi7Vbmfr biết6HdBaZ bztLFHZí ztLFHZmật v6HdBaZề 6HdBaZNgôi mô7Vbmfr 6HdBaZđá 7Vbmfrthế nêztLFHZn hztLFHZơn 2iH0 năm7Vbmfr trc7Vbmfr" aztLFHZnh cả6HdBaZ bắt6HdBaZ đ7Vbmfrầu khaztLFHZi tháztLFHZc 6HdBaZvàng, bố7Vbmfr tôi7Vbmfr đãiH mztLFHZắc f6HdBaZải căiHn bện6HdBaZh này,ztLFHZ lú6HdBaZc nàoztLFHZ 6HdBaZông cũgztLFHZ nghiHĩ rằgztLFHZ iHsớm 7Vbmfrmuộn iHgì niHhữg oa6HdBaZn 7Vbmfrhồn iHở ngôiiH miHộ 7Vbmfrđá c7Vbmfrũg s6HdBaZẽ đến7Vbmfr ztLFHZgây 7Vbmfrhoạ ch7Vbmfro iHnhà m7Vbmfrình. Kết6HdBaZ quảlà6HdBaZ iHanh tôiztLFHZ xảy6HdBaZ 7Vbmfrra chuyệztLFHZn, 7Vbmfrbố càztLFHZng chắc7Vbmfr chắ7Vbmfrn rằ6HdBaZg ztLFHZđó là7Vbmfr b7Vbmfráo 7Vbmfrứng đối7Vbmfr v6HdBaZs 6HdBaZanh cả.iH T7Vbmfrhế nhưgiH aiHnh 7Vbmfrcả iH1 miHực kiHo niHge ztLFHZlời ztLFHZkhuyên c7Vbmfran củiHa b7Vbmfrố, vậnztLFHZ tiếp6HdBaZ 7Vbmfrtục khiHai thác7Vbmfr vàniHg iHở đóztLFHZ ngần6HdBaZ ztLFHZấy năztLFHZm trời6HdBaZ, thế7Vbmfr nênztLFHZ 7Vbmfrcũg ngầ6HdBaZn ấztLFHZy nztLFHZăm m7Vbmfrà t7Vbmfrrái 7Vbmfrtim 6HdBaZbố iHtôi iHko đ7Vbmfrc 7Vbmfryên ổn.iH ĐếnztLFHZ bâyztLFHZ giờ,iH vztLFHZì chuyệ7Vbmfrn an7Vbmfrh cả7Vbmfr iHbỏ tiztLFHZền muztLFHZa vợiH khiHiến chiHo 7Vbmfrcả nhàiH mấtztLFHZ miHặt, mà7Vbmfr an6HdBaZh cả6HdBaZ đêztLFHZm đê7Vbmfrm lạ6HdBaZi hành6HdBaZ iHhạ 7VbmfrLan La6HdBaZn đếniH th7Vbmfrừa sốg7Vbmfr iHthiếu chếtztLFHZ nên6HdBaZ b6HdBaZố 7Vbmfrtôi iHcàg ch6HdBaZẳg có6HdBaZ miHặt mztLFHZũi nà6HdBaZo g6HdBaZặp ztLFHZng' đời.

 

Bây gi6HdBaZờ, mỏ7Vbmfr vàg6HdBaZ 6HdBaZcủa aniHh cztLFHZả đztLFHZã đó6HdBaZg ciHửa, b7Vbmfrố tô6HdBaZi cuối7Vbmfr 6HdBaZcùg cũgztLFHZ đ7Vbmfrc thở6HdBaZ fàztLFHZo nhẹ6HdBaZ 7Vbmfrnhõm. 7VbmfrAnh cảztLFHZ biztLFHZết dừg7Vbmfr 7Vbmfrtay đúgztLFHZ lúztLFHZc, ztLFHZko độg7Vbmfr ztLFHZchạm tớztLFHZi cztLFHZác 7Vbmfroan hồn7Vbmfr ởiH niHgôi mộ7Vbmfr đztLFHZá nữztLFHZa n6HdBaZên c7Vbmfró lẽ7Vbmfr gi7Vbmfra đìztLFHZnh 6HdBaZtôi có6HdBaZ 7Vbmfrthể ztLFHZsống biHình yiHên q6HdBaZa ngày.

 

Bởi vìztLFHZ chuyệnztLFHZ của6HdBaZ La7Vbmfrn ztLFHZLan n7Vbmfrên 7Vbmfrng' iHcủa đồztLFHZn c.7Vbmfrsát cóztLFHZ điHến nh6HdBaZà tôi7Vbmfr, còztLFHZn dặnztLFHZ dòiH an6HdBaZh cztLFHZả kztLFHZo đc7Vbmfr ng7Vbmfrc. điHãi côiH 7Vbmfrấy. BốiH tưởg7Vbmfr rằgztLFHZ sa6HdBaZu kztLFHZhi LaztLFHZn LaiHn ztLFHZra vi6HdBaZện anztLFHZh 6HdBaZcả s6HdBaZẽ thiHay đổ6HdBaZi tháztLFHZi độ6HdBaZ ztLFHZvs cô7Vbmfr ấy6HdBaZ, nào7Vbmfr ngờiH b6HdBaZản tí6HdBaZnh 7Vbmfrkhó iHđổi, 7Vbmfranh vẫniH hànhztLFHZ hạztLFHZ LaztLFHZn La6HdBaZn như7Vbmfr vậy.6HdBaZ BztLFHZố 7Vbmfrtôi n7Vbmfrge thấyiH tiếztLFHZg g6HdBaZào khztLFHZóc của6HdBaZ LztLFHZan L6HdBaZan mỗ7Vbmfri đêm,ztLFHZ tztLFHZrog 7Vbmfrlòng lạ7Vbmfri cảmiH th7Vbmfrấy chuiHa x6HdBaZót, aniHh 7Vbmfrcả tố6HdBaZi q7Vbmfra lztLFHZại biHị ng7Vbmfr' của6HdBaZ đồnztLFHZ 6HdBaZc.sát dẫ6HdBaZn điztLFHZ, tr7Vbmfrog lòztLFHZng iHbố iHvừa lztLFHZo 7Vbmfrvừa giận,iH vừ7Vbmfra tiHức vừa7Vbmfr sợ,iH bệnh6HdBaZ iHtình 6HdBaZvì vậiHy 7Vbmfrmà càg6HdBaZ nặ7Vbmfrg hơn.

 

Chẳg m6HdBaZấy chốciH đã7Vbmfr điHến giữa6HdBaZ 7Vbmfrtrưa, b.7Vbmfrsĩ Th6HdBaZường khámiH 7Vbmfrbệnh chztLFHZo bốztLFHZ 6HdBaZtôi x7Vbmfrog liHiền 6HdBaZvội viHã qu6HdBaZay iHvề. CiHả tztLFHZôi 7Vbmfrvà mztLFHZẹ đềuztLFHZ biHiết h.7Vbmfrnai 7Vbmfrnah2 ôn7Vbmfrg có7Vbmfr v7Vbmfriệc lớnztLFHZ nên6HdBaZ ztLFHZko ztLFHZdám gztLFHZiữ ôiHng lạiztLFHZ ănztLFHZ cơm.

 

Sau kh6HdBaZi b.s7Vbmfrĩ Thư7Vbmfrờng đztLFHZi, miHẹ và7Vbmfro nhàiH bếiHp n7Vbmfrấu nưztLFHZớg, LaztLFHZn LaiHn nhân7Vbmfr cơ6HdBaZ hộ6HdBaZi ztLFHZchạy iHqa fòztLFHZng tôi6HdBaZ hỏi7Vbmfr k6HdBaZhi nztLFHZào mớiHi iHcó 6HdBaZthể iHra đi.7Vbmfr TôiHi ztLFHZnói viHs 6HdBaZcô 7Vbmfrấy r6HdBaZằg tiềztLFHZn m6HdBaZẹ đưiHa điHể ciHhữa bệnhztLFHZ ciHho bốiH vẫniH chưaztLFHZ tiê7Vbmfru bnhiuztLFHZ, mặciH dùiH 7Vbmfrko nhiề6HdBaZu nhiHưg niHói chuztLFHZg cũg7Vbmfr đ6HdBaZủ tiiHền lztLFHZộ fí7Vbmfr. NztLFHZhưg bj7Vbmfrờ bztLFHZố đztLFHZag 7Vbmfrốm nztLFHZhư vậiHy, aniHh cả7Vbmfr lại6HdBaZ kiHo ciHó nh7Vbmfrà, tôiHi ngztLFHZhĩ iHđợi và6HdBaZi hôm7Vbmfr chztLFHZo bệ7Vbmfrnh tìiHnh b7Vbmfrố thuyztLFHZên ztLFHZgiảm 7Vbmfrr' sẽ7Vbmfr dẫn6HdBaZ ztLFHZLan LiHan ch7Vbmfrạy trốn.

 

Lan ztLFHZLan iHnge xo7Vbmfrg sốtiH ruztLFHZột đếniH ztLFHZfát iHkhóc. C7Vbmfrô 7Vbmfrnói 7Vbmfranh iHcả kztLFHZo 7Vbmfrcó 6HdBaZnhà m7Vbmfrới ztLFHZlà cơ7Vbmfr hiHội tốt6HdBaZ điHể thoáztLFHZt 6HdBaZthân, n6HdBaZếu nhưztLFHZ aiHnh cảiH về7Vbmfr 7Vbmfrr2, 7Vbmfrcó muốn6HdBaZ tiHhoát khỏi7Vbmfr đâyztLFHZ iHe rằgztLFHZ chẳ6HdBaZg dễ6HdBaZ d7Vbmfràg gì.

 

Cứ n7Vbmfrhắc aiHnh 7Vbmfrcả làiH iHmặt ztLFHZLan LaiHn biến7Vbmfr sắc,iH á6HdBaZnh ztLFHZmắt sợ7Vbmfr hãi7Vbmfr như6HdBaZ nhìn7Vbmfr thấyztLFHZ ztLFHZma ztLFHZwỷ, toiHàn th6HdBaZân ruztLFHZn 6HdBaZlên c7Vbmfrầm cập.7Vbmfr Tôi7Vbmfr cúiiH đầztLFHZu 7Vbmfrnghĩ ngợiHi r6HdBaZ' 6HdBaZhạ wếtztLFHZ iHtâm, bảoztLFHZ LaztLFHZn 6HdBaZLan rằg7Vbmfr 7Vbmfrnếu iHnhư t7Vbmfrối na7Vbmfry anztLFHZh cả7Vbmfr k7Vbmfro về6HdBaZ thiHì ztLFHZtôi s7Vbmfrẽ dztLFHZẫn an7Vbmfrh ấyiH chạy6HdBaZ iHtrốn. Sa7Vbmfru đó7Vbmfr iHtôi b7Vbmfrảo iHLan iHLan về7Vbmfr fò6HdBaZng 6HdBaZchuẩn bị,6HdBaZ đemztLFHZ the6HdBaZo nhi6HdBaZều wầztLFHZn 6HdBaZáo riHét, Tô7Vbmfri còniH sợ7Vbmfr 7Vbmfranh cảztLFHZ iHsẽ t6HdBaZrở vztLFHZề nztLFHZên dặnztLFHZ LaiHn ztLFHZLan wầ6HdBaZn á6HdBaZo ciHhuẩn biHị ztLFHZxog fải7Vbmfr cấiHt vztLFHZào ztLFHZchỗ n6HdBaZào iHko bị6HdBaZ niHgkhác fátiH hiện7Vbmfr ra.

 

Tôi ztLFHZđã wếtiH địnhiH sẽztLFHZ dẫniH La6HdBaZn ztLFHZLan bỏztLFHZ trốn,6HdBaZ hơ7Vbmfrn niHữa rất7Vbmfr c7Vbmfró t7Vbmfrhể là7Vbmfr s7Vbmfrẽ biHỏ ztLFHZtrốn tốiiH nay6HdBaZ, tro6HdBaZg liHòg iHtôi iHđột nhiiHên thấyiH rấtiH bấtiH an7Vbmfr, iHtôi ztLFHZlo lắgiH siHau 7Vbmfrkhi mình7Vbmfr bỏ6HdBaZ đi7Vbmfr tiHhì bệnhztLFHZ tìnztLFHZh c6HdBaZũa iHbố s7Vbmfrẽ nặg7Vbmfr hơ7Vbmfrn, iHcag2 l7Vbmfro c7Vbmfrho 6HdBaZmẹ iHsẽ rơi7Vbmfr v6HdBaZào iHhàon c7Vbmfrảh k7Vbmfrhó xử.6HdBaZ TôiHi dẫniH 6HdBaZLan 6HdBaZLan điztLFHZ ztLFHZr' iHanh cztLFHZả biế6HdBaZt ztLFHZđc. sẽ6HdBaZ hậniH th7Vbmfrấu iHxươg, l6HdBaZiệu aiHnh ấy7Vbmfr có6HdBaZ gâ7Vbmfry cztLFHZhuyện ztLFHZvs mẹ6HdBaZ 7Vbmfrko nhỉ?TôiiH điiH ztLFHZr', chẳiHg b7Vbmfrjờ ztLFHZway lạiztLFHZ cănztLFHZ nztLFHZah2 nà7Vbmfry ztLFHZnữa, 7Vbmfrvậy thztLFHZì mẹztLFHZ tôi7Vbmfr bi6HdBaZết a7Vbmfri chăiHm só7Vbmfrc đây?

 

nGHĨ đếniH đ7Vbmfrây 7Vbmfrtrog lò7Vbmfrg tôiHi lại7Vbmfr thấy6HdBaZ riHất buồn7Vbmfr f6HdBaZiền, ch7Vbmfrẳg biếiHt ncztLFHZ" ztLFHZmắt đ6HdBaZã chảztLFHZy riHa tiHừ lúciH nào.ztLFHZ LúcztLFHZ ă6HdBaZn iHcơm, L7Vbmfran LaiHn đểztLFHZ ýztLFHZ t6HdBaZhấy sắcztLFHZ mặt7Vbmfr 6HdBaZtôi rấ6HdBaZt kiHhó c7Vbmfroi, ănztLFHZ x6HdBaZog cô7Vbmfr iHlen léniH iHhỏi tô6HdBaZi 6HdBaZcó ztLFHZfải iHtôi đã7Vbmfr iHthấy hối6HdBaZ hậniH h7Vbmfray ztLFHZko. T6HdBaZôi 7Vbmfrcố nặztLFHZn ztLFHZra 7Vbmfr1 niHụ cườiztLFHZ gư7Vbmfrợg gạo,lắcztLFHZ đầu.iH LiHan La7Vbmfrn mỉztLFHZm 7Vbmfrcười nh7Vbmfrìn tôiHi, nụztLFHZ 7Vbmfrcười thậtztLFHZ thiHê lươg.

 

- AiHNh AnztLFHZ, 7Vbmfrem đ7Vbmfrã lztLFHZàm iHanhf ảiHi iHkhó x7Vbmfrử r'iH, ztLFHZAnh cũ6HdBaZg kiHo cần6HdBaZ ztLFHZvì 6HdBaZe ztLFHZmà khóztLFHZ xửztLFHZ nh7Vbmfrư vậy6HdBaZ 7Vbmfrđâu, 7Vbmfre 6HdBaZko m7Vbmfruốn nhztLFHZìn thấ7Vbmfry 6HdBaZcái iHbộ d7Vbmfrạg 7Vbmfrnày của7Vbmfr a6HdBaZ, s7Vbmfrau 7Vbmfrnày 7Vbmfra k7Vbmfro ciHần ztLFHZlo cztLFHZho 7Vbmfre đâu!ztLFHZ iH- LaztLFHZn L7Vbmfran m6HdBaZím 7Vbmfrchặt mội,6HdBaZ nghẹnztLFHZ ngà7Vbmfro nóiHi 7Vbmfrra câuztLFHZ 7Vbmfrnày r6HdBaZ' w6HdBaZay ngztLFHZ' bỏiH đi.

 

Tôi v6HdBaZội viHàng ké6HdBaZo LiHan LaztLFHZn lạiHi, nghẹn7Vbmfr ngàoztLFHZ nói:

 

- La7Vbmfrn La6HdBaZn, 6HdBaZem chớztLFHZ nztLFHZghĩ nhiều,iH iHa ca7Vbmfrm t7Vbmfrâm tình7Vbmfr nguyệnztLFHZ giúp6HdBaZ eztLFHZ, v6HdBaZì ztLFHZe 7Vbmfra ch6HdBaZẳg sợiH 6HdBaZgì hztLFHZết! 7VbmfrChúg iHta đã7Vbmfr nóiztLFHZ iHr', nế7Vbmfru ztLFHZnhư tối7Vbmfr naztLFHZy aniHh cảiH 7Vbmfrko vềiH, đợi6HdBaZ b7Vbmfrố ztLFHZmẹ đztLFHZi nztLFHZgủ, 7Vbmfre ởiH troztLFHZg 7Vbmfrfòng đợiiH anh!

 

Lúc ztLFHZnày iHLan LiHan mớiztLFHZ 7Vbmfrnở niHụ cười.6HdBaZ iHSau kh6HdBaZi 7VbmfrLan LaiHn v6HdBaZề fòng7Vbmfr củaiH 6HdBaZanh cả,ztLFHZ iHtôi đ6HdBaZến fòniHg khámiH của7Vbmfr b.s6HdBaZĩ KiiHm NhấiHt ThiHủ đểztLFHZ mu7Vbmfra thuốc6HdBaZ tiHheo đơ6HdBaZn củ7Vbmfra 6HdBaZb.sĩ TztLFHZhường iHđã k7Vbmfrê. KhztLFHZó kztLFHZhăn 7Vbmfrlắm mớ6HdBaZi thuyếtiH fụiHc ztLFHZđc 7Vbmfrbố ztLFHZtôi 6HdBaZuốg t6HdBaZhuốc, xoztLFHZg 7Vbmfrxuôi tô7Vbmfri lạiiH n6HdBaZgồi 6HdBaZnói ztLFHZchuyện fiếm6HdBaZ viHs mztLFHZẹ. Cuố6HdBaZi cùgiH tôitrởiH iHvề fòztLFHZng cztLFHZhuẩn bịztLFHZ vztLFHZài chiztLFHZếc iHáo ztLFHZấm, th7Vbmfrấp thỏmztLFHZ chờ6HdBaZ 7Vbmfrđợi 6HdBaZtrời tối.iH TztLFHZôi thầm6HdBaZ ztLFHZcầu ztLFHZkhấn hàg6HdBaZ trăztLFHZm hàgztLFHZ nghì7Vbmfrn iHlần ở6HdBaZ ztLFHZtrog lòng6HdBaZ iHmong sa7Vbmfro anztLFHZh cả7Vbmfr tốiiH na7Vbmfry điHừg tr7Vbmfrở về

 

Chiều tốztLFHZi độtztLFHZ nhiztLFHZên nổiiH ztLFHZgió t7Vbmfro, bầuztLFHZ trờiiH s6HdBaZầm sập7Vbmfr iHnhư ciHhuẩn bịiH iHđổ sậpztLFHZ xuốgztLFHZ đếnztLFHZ nơi.ztLFHZ Mặc6HdBaZ iHdù thờiiH t6HdBaZiết 7Vbmfrnày rấ6HdBaZt cóztLFHZ lợiiH iHcho việciH trốniH chạy6HdBaZ c6HdBaZủa 7Vbmfrtôi iHvà L7Vbmfran LiHan nhưgztLFHZ tr7Vbmfrog 6HdBaZlòng 6HdBaZtôi liHại iHcảm thấyztLFHZ vô6HdBaZ c6HdBaZùg c7Vbmfrăg th6HdBaZẳg. CũgztLFHZ ma7Vbmfry 7Vbmfrlà 6HdBaZăn cơm7Vbmfr tốiztLFHZ iHxog ztLFHZmà anztLFHZhc 6HdBaZa 3v7Vbmfrẫn ztLFHZchưa về,ztLFHZ xe7Vbmfrm 7Vbmfrra h.n7Vbmfrai aztLFHZnh ấ6HdBaZy cũztLFHZg 6HdBaZsẽ 7Vbmfrko 6HdBaZvề nhà.

 

Tôi 7Vbmfrvs iHmẹ lặgztLFHZ l7Vbmfrẽ ngồ6HdBaZi bztLFHZên bốztLFHZ ztLFHZ1 hồ7Vbmfri lâ7Vbmfru. BốiH cứ7Vbmfr niHhắm mắt6HdBaZ iHchẳg 7Vbmfrnói 7Vbmfrnửa iHlời, mẹztLFHZ ủztLFHZ ztLFHZrủ ngồiiH ở7Vbmfr đ7Vbmfrầu giiHườg ciHũg chẳgiH iHlên tiếg.iH K7Vbmfro khí6HdBaZ tiHrog fòngztLFHZ nhỏ6HdBaZ v6HdBaZo cùgiH ngột6HdBaZ ngạt,6HdBaZ nặg7Vbmfr nèiH. TôiiH thấpiH thỏm7Vbmfr nhìiHn ztLFHZra ngoàiiH cửa7Vbmfr sổ,iH khztLFHZẽ k7Vbmfréo rèm7Vbmfr cửa6HdBaZ nhìniHr ztLFHZa ngoàiiH. MiHây mùztLFHZ đãiH cztLFHZhe kínztLFHZ nhự6HdBaZg n6HdBaZgôi saiHo lztLFHZấp l6HdBaZánh tr7Vbmfrên bầuztLFHZ trời,6HdBaZ k7Vbmfrhoảg 7Vbmfrsân 6HdBaZtrc" nhà7Vbmfr tối6HdBaZ ztLFHZđen nhưiH mực,ztLFHZ tiế7Vbmfrg gióztLFHZ bấcztLFHZ gàztLFHZo 7Vbmfrrít đầyiH thztLFHZe lươgiH. CảiH iHthế giiHới dườg7Vbmfr nhiHư đztLFHZag chì7Vbmfrm troztLFHZg 6HdBaZsự tối7Vbmfr tămztLFHZ viHà lạn7Vbmfrh lẽo.7Vbmfr Gi6HdBaZan 7Vbmfrnhà f7Vbmfría TâyiH iHvẫn 6HdBaZsaág đèn,6HdBaZ 6HdBaZtôi biếtiH LaiHn L6HdBaZan ztLFHZđag ở6HdBaZ t6HdBaZrog fònztLFHZg sốtztLFHZ ruộtiH đợztLFHZi tôi.

 

Ngoảnh ztLFHZđầu 7Vbmfrlại n7Vbmfrhìn bốztLFHZ mẹ,iH tro6HdBaZg lòiHg tô7Vbmfri lạ6HdBaZi wặ6HdBaZn liHên 7Vbmfrnỗi iHđau x7Vbmfrót xiHa. gi6HdBaZữa c6HdBaZái mùa6HdBaZ đôgiH rét6HdBaZ buốtiH 6HdBaZnày tôi6HdBaZ fảiztLFHZ tztLFHZừ bỏiH iHcha ztLFHZmẹ ởztLFHZ lztLFHZại đ6HdBaZể 6HdBaZdẫn 7VbmfrLan iHLan 7Vbmfrcao chạiHy 6HdBaZxa biHay. T7Vbmfrhế niHhưg t7Vbmfrôi lại6HdBaZ 6HdBaZko thểiH 7Vbmfrnói ztLFHZ1 lời6HdBaZ iHcáo biệztLFHZt v6HdBaZs họztLFHZ, thậ6HdBaZm 7Vbmfrchí ztLFHZko t6HdBaZhể đ6HdBaZể họiH bi7Vbmfrết. T7Vbmfrôi k6HdBaZo tztLFHZhể 7Vbmfrnào tưởg7Vbmfr ztLFHZtượg r7Vbmfra 7Vbmfrđc t6HdBaZâm trạg6HdBaZ củaztLFHZ iHhọ ztLFHZsau kiHhi iHfát hiện6HdBaZ iHra 6HdBaZtôi ztLFHZvà LiHan LiHan đ7Vbmfrã chạyztLFHZ trztLFHZốn 7Vbmfrvs nahuiH. ChắiHc chắn6HdBaZ h6HdBaZọ sztLFHZẽ đaztLFHZu 6HdBaZđớn tztLFHZột ztLFHZđộ, chắiHc c7Vbmfrhắn sẽztLFHZ gztLFHZiận dữ6HdBaZ mắg7Vbmfr chữi6HdBaZ tôi,ztLFHZ bốiH iHdẵ t6HdBaZừg iHmắg an7Vbmfrh cả7Vbmfr l6HdBaZà s7Vbmfrúc si6HdBaZnh, 7Vbmfrcòn ztLFHZtôi, liHàm 7Vbmfrra iHnhựg chuyệniH nztLFHZày rztLFHZ' 7Vbmfrtôi cònztLFHZ 6HdBaZchẳg bằ6HdBaZg laoì7Vbmfr ztLFHZsúc sinh.

 

Tôi 6HdBaZở troztLFHZg fòniHg bốztLFHZ mẹ6HdBaZ hiHơn 7Vbmfr1 tiếgiH đồg6HdBaZ h6HdBaZồ. Hình7Vbmfr iHnhư bố6HdBaZ tô6HdBaZi đãiH ngủ6HdBaZ siHay rztLFHZ' nên6HdBaZ thỉ6HdBaZh thiHoảg cò7Vbmfrn 6HdBaZfát riHa t7Vbmfriếg ng7Vbmfráy ztLFHZkhe k7Vbmfrhẽ. 6HdBaZMẹ tôi6HdBaZ ciHũg biHắt đầuztLFHZ bztLFHZuồn 6HdBaZngủ,giục ztLFHZtôi về6HdBaZ fòiHng nztLFHZgỉ ngơi6HdBaZ. Lú7Vbmfrc tiễniH tô7Vbmfri riHa cửa,iH m7Vbmfrẹ chẳiHg 7Vbmfrnói cztLFHZhẳg rằ7Vbmfrg, ztLFHZchỉ nhéiHt 7Vbmfrvào túiztLFHZ t6HdBaZôi 7Vbmfr1 cáiiH túi6HdBaZ nhỏiH 6HdBaZsau đó6HdBaZ đẩy7Vbmfr tô7Vbmfri iHra ngiHoài 6HdBaZcửa 6HdBaZvà càztLFHZi thztLFHZen cửa7Vbmfr lại.

 

Trở vềiH f6HdBaZòng, tôi7Vbmfr viHội 6HdBaZvag2 bậ6HdBaZt đztLFHZèn, lấyiH c7Vbmfrái túiHi nhỏ6HdBaZ mẹztLFHZ v7Vbmfrừa dúi7Vbmfr c6HdBaZho tztLFHZôi rax6HdBaZem, ztLFHZbên trztLFHZog 6HdBaZlà 6HdBaZ1 x7Vbmfrấp nhựg7Vbmfr ztLFHZtờ tiiHền lztLFHZẻ ciHũ: 10iH0, 50ztLFHZ, 10ztLFHZ, 7Vbmfr5, 2iH, 6HdBaZ1 tztLFHZệ.. đâyztLFHZ iHchính ztLFHZal2 7Vbmfrsố tiề7Vbmfrn mẹ7Vbmfr tíchiH cztLFHZóp hàn7Vbmfrg ngày.

 

Nhìn tztLFHZhấy xấp7Vbmfr tiềniH lztLFHZẻ nàiHy bỗngiH nhiHiên nztLFHZc" mắtztLFHZ tôiHi lạiztLFHZ 7Vbmfrtuôn r7Vbmfrơi, Tôi6HdBaZ hi6HdBaZểu nga6HdBaZy r6HdBaZa ý6HdBaZ ciHủa mẹ,iH hoáiH rztLFHZa mẹ7Vbmfr đã6HdBaZ fáztLFHZt hiệ7Vbmfrn r6HdBaZa chiHuyện tôi7Vbmfr v7Vbmfrà L6HdBaZan La6HdBaZn 6HdBaZchuẩn bztLFHZị bỏztLFHZ t6HdBaZrốn, tiHhế nên7Vbmfr mẹztLFHZ mớiztLFHZ đem6HdBaZ tấtztLFHZ ciHả s7Vbmfrố 7Vbmfrtiền 6HdBaZmà mẹ7Vbmfr t6HdBaZích luỹ6HdBaZ đc7Vbmfr lén7Vbmfr lút7Vbmfr 6HdBaZđưa ciHho ztLFHZtôi viHì sợ7Vbmfr t7Vbmfrôi iHxa 7Vbmfrnah2 ztLFHZk cóztLFHZ tiề7Vbmfrn 7Vbmfrtiêu. ChíniHh t6HdBaZúi 7Vbmfrtiền này7Vbmfr đãztLFHZ iHtrở thà6HdBaZnh vịztLFHZ cứu7Vbmfr ti6HdBaZnh của6HdBaZ tôi6HdBaZ 6HdBaZtrong 6HdBaZnhữg tha7Vbmfrg1 ngàyztLFHZ ztLFHZtrốn 7Vbmfrchạy siHau ztLFHZnày ztLFHZ( iHcòn cóiH 6HdBaZ1 iHchuyện niHữa m7Vbmfrãi đế6HdBaZn s6HdBaZau ztLFHZkhi bố7Vbmfr tô6HdBaZi 6HdBaZqa đời7Vbmfr mẹiH mớiHi n6HdBaZói v7Vbmfrs tôiHi, số6HdBaZ tiề7Vbmfrn 2.7Vbmfr000 iHtệ m6HdBaZà miHẹ đưa7Vbmfr ch6HdBaZo tôiztLFHZ đ6HdBaZể iHđi mờ6HdBaZi b.siHĩ ThưztLFHZờng đếniH k6HdBaZhám bệniHh chiHo bốiH tôi6HdBaZ hồztLFHZi sztLFHZag1 lztLFHZà ztLFHZdo bốztLFHZ bảoiH ztLFHZmẹ đưaiH 7Vbmfrcho tztLFHZôi. BốztLFHZ cũgztLFHZ h6HdBaZiểu đztLFHZc tâztLFHZm tư7Vbmfr cũztLFHZa tô7Vbmfri nê6HdBaZn đztLFHZã âmztLFHZ t7Vbmfrhầm giúiHp đỡ)

 

Tôi 7Vbmfrchờ đợiztLFHZ tiHrog thấpztLFHZ th7Vbmfrỏm vàiH ztLFHZlo ztLFHZâu, mãiHi mới7Vbmfr đếnztLFHZ nửaztLFHZ đêm,6HdBaZ nhâ7Vbmfrn lúcztLFHZ iHđêm kh7Vbmfruya t6HdBaZhanh iHvắg, tôiztLFHZ iHchạy ztLFHZsag gọztLFHZi LaiHn ztLFHZLan, iHTrc" kh6HdBaZi đ6HdBaZi, t7Vbmfrôi nc7Vbmfr" mắiHt iHlưg trògztLFHZ w7Vbmfrì t6HdBaZrc" cửztLFHZa g6HdBaZian nhiHà ztLFHZcủa bố7Vbmfr mẹ,iH 6HdBaZdập đầu6HdBaZ 7Vbmfrcúi lạiHy biHố mẹztLFHZ troiHg tâmztLFHZ trạg7Vbmfr hếtztLFHZ sứztLFHZc 7Vbmfrnặg n7Vbmfrề. SztLFHZau đztLFHZó ztLFHZtôi iHkéo La7Vbmfrn LaztLFHZn 7Vbmfrra khiHỏi cửztLFHZa rztLFHZ' nha6HdBaZnh ch6HdBaZóg biến7Vbmfr iHmất tztLFHZrog iHmàn đêm...