You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cảqesL kYfvxo Yfvxcó ởAcnf t4wD7rog đồAcnfn cảnhYfvx Yfvxsát, tôiAcnf lqesLiền đạpAcnf xqesLe 4wD7đến 4wD7BV huYfvxyện. VừaYfvx nhqesLìn thấy4wD7 bsAcnfĩ ThườngAcnf tôAcnfi 4wD7đã wqKLkéo ôYfvxng ấqesLy rYfvxa Acnf1 góYfvxc hỏiYfvx cYfvxó fảiwqKL ôngAcnf ấyqesL đãqesL nhờwqKL cản4wD7h sqesLát 4wD7tới 4wD7bắt a4wD7nh Acnftôi ko.

 

Ông kAcnfinh nYfvxgạc hỏi:

 

- YfvxKim QuýqesL xảy4wD7 rqesLa chuyệYfvxn gwqKLì rồi?

 

Tôi kAcnfể chuyệAcnfn anAcnfh cảqesL bịAcnf cAcnfảnh s4wD7át Yfvxdẫn đwqKLi chqesLo qesLbsĩ ThAcnfường Acnfnghe, ôngqesL ấyAcnf 4wD7nge xqesLog cườAcnfi bảo:

 

- chàg4wD7 traqesLi àAcnf, mấyYfvx ngYfvxày trcAcnf" 4wD7cậu gọiwqKL đAcnfiện cwqKLho wqKLtôi Acnfnhờ tôAcnfi ngYfvxĩ cáchAcnf giúpYfvx LqesLan LYfvxan nhưgwqKL đếnwqKL qesLgiờ tôwqKLi vwqKLẫn chư4wD7a nAcnfgĩ rqesLa cáYfvxch gìAcnf cả.4wD7 CảnhYfvx sáYfvxt tìmAcnf anwqKLh 4wD7trai cậuYfvx cóqesL thể4wD7 Yfvxlà vìqesL viAcnfệc khác,Acnf làmwqKL 4wD7sao tAcnfôi wqKLcó thể4wD7 bqesLảo cảnhYfvx Yfvxsát đếnqesL bắt4wD7 a4wD7nh cậu4wD7 đc?

 

Bsĩ ThưqesLờng qesLnói vAcnfs tôiqesL lYfvxúc YfvxLan LawqKLn nYfvxhập viện4wD7 wả4wD7 thự4wD7c Acnflà ôAcnfng ấqesLy đãwqKL nYfvxhờ 4wD71 nYfvxg' bạn4wD7 ởAcnf đồqesLn cảnhwqKL sátwqKL qesLđến nhà4wD7 wqKLnói c4wD7huyện 4wD7vs bốYfvx wqKLmẹ t4wD7ôi. wqKLDo qesLlúc qesLấy 4wD7anh cả4wD7 qesLko cóAcnf nhàYfvx nênYfvx bọAcnfn qesLhọ đãqesL wqKLgọi điệwqKLn cYfvxho anqesLh Yfvxcả, nAcnfói r4wD7õ v4wD7s Yfvxanh Acnfcả bệnhAcnf tìnhqesL 4wD7của LaAcnfn wqKLLan, dặnwqKL dwqKLò anAcnfh 4wD7ấy nhấtwqKL địnAcnfh fAcnfải đốiAcnf xửqesL tốtYfvx vqesLs qesLLan LAcnfan, nwqKLếu 4wD7ko Acnf1 khAcnfi L4wD7an 4wD7Lan Yfvxxảy r4wD7a wqKLchuyện gìqesL wqKLthì cảAcnfnh wqKLsát sẽwqKL sờwqKL đếAcnfn chuqesLyện aAcnfnh bỏwqKL tAcnfiền r4wD7a muYfvxa f4wD7ụ n4wD7ữ vềAcnf Yfvxlàm vợqesL. BsĩqesL ThườngqesL Yfvxcòn nói4wD7 anwqKLh qesLcả qqesLuen biết4wD7 rấtYfvx 4wD7nhiều ng4wD7' ởAcnf qesLđồn cwqKL.sát vqesLà a4wD7n ủiqesL tqesLôi kAcnfo 4wD7nên qwqKLá Yfvxlo lắng.

 

Bởi vìAcnf qesLko biết4wD7 qesLanh cảwqKL vìYfvx saYfvxo 4wD7mà lạiAcnf wqKLbị ngwqKL' wqKLcủa đồnAcnf c.sáAcnft bYfvxắt điwqKL wqKLnên Acnftôi cũwqKLg chẳqesLg còwqKLn tâ4wD7m tqesLrí Acnfnào màAcnf nóqesLi chuy4wD7ện vớiAcnf ôngqesL Acnfvề tìnYfvxh cảqesLnh c4wD7ủa LaYfvxn LawqKLn hiwqKLện giờ.Acnf TôiAcnf lênYfvx qesLxe qesLđạp đqesLạp thwqKLẳg vềAcnf Yfvxnhà. SqesLuốt đg'Yfvx đAcnfi tAcnfôi cứwqKL ng4wD7ĩ mãwqKLi m4wD7à chwqKLẳg thqesLể nào4wD7 hiểwqKLu Yfvxnổi đaYfvxg 4wD7có chuyệnwqKL qesLgì qesLxảy ra4wD7. ChỉqesL có4wD7 4wD7điều tro4wD7g lòngwqKL tôiwqKL nhẹqesL nhõm4wD7 Acnfhơn nhqesLiều s4wD7o qesLvới lúc4wD7 đếnAcnf.Anh Acnfcả bịAcnf bắt4wD7 chẳqesLg cówqKL lYfvxiên wYfvxan 4wD7gì đếnAcnf qesLcuộc 4wD7điện thAcnfoại tôiqesL đãqesL Acnfgọi chwqKLo bwqKLsĩ ThưYfvxờng mấyYfvx hôqesLm tYfvxrc", nYfvxói cáchqesL khqesLác, a4wD7nh cqesLả Yfvxbị dẫnYfvx đqesLi chư4wD7a chắc4wD7 gìAcnf đãAcnf qesLlà qesLvì chwqKLuyện củaqesL 4wD7Lan Lan.

 

Về tqesLới Yfvxnhà, t4wD7rời đãwqKL xqesLâm xYfvxẩm tAcnfối, tAcnfôi nóAcnfi 4wD7cho bwqKLố wqKLmẹ 4wD7biếtt nhựYfvxg Yfvxgì đ4wD7ã n4wD7ge ngYfvxóng wqKLđc 4wD7ở trên4wD7 huAcnfyện, đươgqesL nwqKLhiên là4wD7 tôAcnfi đãYfvx giYfvxấu chAcnfuyện đi4wD7 gặpAcnf bsĩ4wD7 Thường.4wD7 BYfvxố mẹqesL nqesLge nqesLói anYfvxh cYfvxả wqKLko fảYfvxi vwqKLì bắtYfvx Acnfvì chuyệnYfvx củaYfvx qesLLan LYfvxan Yfvxcũg yêYfvxn tâAcnfm fầYfvxn nàowqKL. MẹAcnf nAcnfghĩ c.qesLsát qesLdẫn anYfvxh cảAcnf 4wD7đi làYfvx vAcnfì nhữYfvxg chuyệnqesL có4wD7 liwqKLên wAcnfan đwqKLến mAcnfỏ vàn4wD7g, nYfvxhưg wqKLmỏ vàAcnfg cwqKLủa wqKLanh cảAcnf Acnfđã qesLđóg cửaYfvx qesLko kAcnfhai Yfvxthác wqKLnữa r4wD7ồi, trYfvxên qesLhầm mỏwqKL 4wD7làm gwqKLì cò4wD7n chuyệwqKLn gYfvxì nữ4wD7a chứ?4wD7? LAcnfẽ Yfvxnào Acnflà chuyệnwqKL cAcnfó liêAcnfn waqesLn đếnqesL Yfvxvụ wqKLma qesLwỷ xuấtYfvx wqKLhiện lần4wD7 trc"???

 

Bởi vìqesL cáiwqKL mỏAcnf qesLvàg cYfvxủa anYfvxh nằmqesL sâuqesL tqesLrog n4wD7úi, cá4wD7ch thônqesL qesLtôi đếnAcnf hơnqesL 1Yfvx0 cqesLây Yfvxsố, hơnAcnf nữaAcnf ởqesL nơiqesL đqesLó mớYfvxi ầYfvxm Yfvxĩ vwqKLụ hồn4wD7 mwqKLa xuấYfvxt wqKLhiệnchưa đcwqKL baqesLo lqesLâu nênAcnf bốqesL mẹ4wD7 wqKLko bYfvxảo qesLtôi lênqesL hầwqKLm mỏAcnf củaYfvx aAcnfnh xe4wD7m s4wD7ao. ChúwqKLg tAcnfôi đànhAcnf fqesLải ngồiAcnf wqKLở n4wD7hà qesLchờ Acnfđợi. N4wD7ếu nAcnfhư anYfvxh Acnfcả qesLko là4wD7m 4wD7gì fạm4wD7 fáqesLp thqesLì c.4wD7sát nhất4wD7 địnhwqKL sẽYfvx fảiAcnf đưaAcnf anwqKLh về.

 

Lúc m4wD7ẹ mwqKLang cơ4wD7m wqKLtối ch4wD7o LqesLan LaAcnfn cqesLó ngồiYfvx qesLlại qesL1 lát.wqKL TôYfvxi k4wD7o Acnfbiết mẹwqKL đãAcnf nóAcnfi nhữqesLg g4wD7ì Yfvxvs AcnfLan YfvxLan màAcnf cơYfvxm ncAcnf" mẹYfvx bwqKLê vàAcnfo LaqesLn qesLLan qesLko hềqesL độgwqKL đũa.

 

Đêm hôwqKLm đó,qesL Acnfanh cả4wD7 qesLko trqesLở về4wD7, tôiwqKL cwqKLũg cYfvxả đwqKLêm k4wD7o qesLchợp mYfvxắt, nằwqKLm Acnftrên giườAcnfg trằnYfvx tqesLrọc nwqKLgĩ ngYfvxợi lunYfvxg tuqesLng. qesLGà qesLgáy hồiwqKL wqKLđầu tiênAcnf Acnftôi đã4wD7 nAcnfge thAcnfấy wqKLtiếg gõwqKL cửawqKL kwqKLhe k4wD7hẽ, tqesLiếg 4wD7gõ rấAcnft Acnfnhỏ nhAcnfưg n4wD7ge wqKLrất rYfvxõ ràngAcnf trowqKLg Acnfđêm khAcnfuya t4wD7hanh vắng.

 

- CốqesLc.. cốc..qesL Yfvxcốc wqKL- TiYfvxếg g4wD7õ cửaAcnf rấtwqKL đềqesLu đặn,Acnf tôi4wD7 qesLcảnh giácAcnf ngồi4wD7 Acnfdậy khỏi4wD7 giườg,qesL Yfvxnhẹ nhà4wD7g hỏi:

 

- AcnfAi đấy?

 

- AqesLnh A4wD7n, ewqKLm làAcnf 4wD7Lan YfvxLan wqKLđây, mYfvxau mwqKLở cử4wD7a c4wD7ho eAcnfm Acnfđi !

 

Tôi Yfvxlắng tawqKLi wqKLnge, đúgqesL lqesLà tiếgwqKL củaAcnf LaAcnfn LaqesLn r4wD7ồi! LaqesLn LaAcnfn đAcnfến tìwqKLm qesLtôi gwqKLiờ nàAcnfy chắqesLc 4wD7là Yfvxcó cwqKLhuyện gAcnfấp Acnfgì Acnfr'. Tôi4wD7 lạn4wD7h 4wD7toát ng4wD7', vôwqKLi vànqesLg laYfvxo 4wD7ra 4wD7khỏi gwqKLiườg, 4wD7chẳg kwqKLịp mặc4wD7 áAcnfo liề4wD7n c4wD7hạy Yfvxra wqKLmở cửa.

 

Lan YfvxLan lácYfvxh wqKLng' đAcnfi vqesLào fònwqKLg qesLtôi, wqKL1 lYfvxuồg khYfvxí lạnYfvxh Acnftheo cwqKLô ùaqesL qesLvào fòng,4wD7 tôqesLi lqesLúc ấyYfvx cởiwqKL trầwqKLn, trqesLên wqKLng' mặc4wD7 đ4wD7ộc qesL1 cá4wD7i wầnAcnf đùi4wD7 rùnYfvxg mqesLình mAcnfấy cqesLái liềnwqKL v4wD7ì lạnh.

 

- AAcnfnh AnAcnf, cứuAcnf qesLem vớqesLi Yfvx! qesL- wqKLLan LaYfvxn vừa4wD7 ômwqKL cAcnfhầm lqesLấy tôiYfvx wqKLđã khqesLóc nwqKLức nở.

 

Tôi chẳgAcnf cwqKLòn ngĩqesL tớiYfvx cáwqKLi lạnhYfvx nữa4wD7. Thò4wD7 qesLđầu nhì4wD7n rYfvxa nqesLgoài, thấywqKL giawqKLn wqKLnhà bốAcnf mYfvxẹ vAcnfẫn tắwqKLt Acnfđèn tốiYfvx owqKLm tqesLôi mới4wD7 y4wD7ên Acnftâm đAcnfóng cửaAcnf fòqesLng lạ4wD7i. TôiYfvx cốwqKL nóiYfvx thậwqKLt nqesLhỏ Acnfvs LwqKLan LYfvxan Acnflúc nà4wD7y đa4wD7g khYfvxóc nứcwqKL wqKLnở tro4wD7g lòngYfvx mình:

 

- SwqKLao wqKLem lqesLại s4wD7ag đâAcnfy vàYfvxo giYfvxờ này,4wD7 4wD7bố mẹqesL 4wD7nhìn thYfvxấy thì...

 

Còn chư4wD7a qesLđể tôiYfvx nówqKLi hYfvxết th4wD7ì LaAcnfn AcnfLan qesLđã đqesLẩy tôAcnfi Yfvxra, giọgAcnf ngqesLẹn ngào:

 

- NhữYfvxg ngà4wD7y thqesLág wqKLnày chẳYfvxg fảiYfvx c.sốgwqKL củ4wD7a cqesLon ng4wD7', Yfvxem Acnfko wqKLthể chịuqesL đự4wD7g đAcnfc nữAcnfa.. nếYfvxu anqesLh c4wD7òn bỏYfvx mwqKLặc Yfvxem nữa4wD7 4wD7em Yfvxsẽ chAcnfết trc4wD7" mặYfvxt Yfvxanh ngay!

 

- LqesLan YfvxLan, đừg..4wD7 đừg..qesL Yfvxanh.. aqesLnh.. qesL- AcnfBởi vYfvxì lạnhYfvx cứYfvxg nênYfvx qesLtoàn th4wD7ân tôqesLi rAcnfun l4wD7ên lập4wD7 cập,qesL mAcnfiệg cứg4wD7 lại4wD7 qesLchả nói4wD7 r4wD7a lời.

 

Lúc nàAcnfy wqKLLan wqKLLan 4wD7mới fátqesL hwqKLiện rqesLa làYfvx qesLtôi wqKLko mặcAcnf áo4wD7, cYfvxô l4wD7ần mYfvxò troYfvxg wqKLbóg Acnfđêm kéwqKLo tô4wD7i Yfvxvề giườgYfvx, lấwqKLy cáqesLi chănAcnf khoácqesL qesLlên Yfvxng' tô4wD7i Yfvxr' ngwqKLồi xuốg4wD7 bêAcnfn giườAcnfg cwqKLạnh tôi.

 

- AwqKLnh wqKLAn, qesLanh ngồYfvxi y4wD7ên wqKLcho ấwqKLm đi4wD7 đ4wD7ã, 4wD7em c4wD7ó chuyệnwqKL 4wD7muốn nqesLói vqesLs anhAcnf! Yfvx- AcnfLan LYfvxan đãYfvx thAcnfôi qesLkhóc, bAcnfình t4wD7ĩnh ngồwqKLi Yfvxđối mặtYfvx Yfvxvs tôi.

 

- L4wD7an LYfvxan, wqKLcó Acnfchuyện wqKLgì Yfvxthì Acnfem cứqesL Yfvxnói đ4wD7i! qesL- 4wD7Giọg Acnfnói củYfvxa qesLtôi ru4wD7n rAcnfun, vừ4wD7a nó4wD7i tôYfvxi vừaqesL mòwqKL tìm4wD7 cáiYfvx á4wD7o củ4wD7a 4wD7mình wqKLở trqesLên giườg.

 

- qesLEm muYfvxốn qesLanh tậnqesL m4wD7ắt nYfvxhìn thwqKLấy awqKLnh cảwqKL an4wD7h đwqKLã giàyqesL vòAcnf Yfvxem nqesLtn. 4wD7- LAcnfan 4wD7Lan vừawqKL nwqKLói vừa4wD7 wqKLbật đèn4wD7 bà4wD7n, cănwqKL fòngAcnf tốiYfvx o4wD7m Yfvxbỗg ch4wD7ốc sáAcnfg lên.

 

Tôi Yfvxsữg swqKLờ nhAcnfìn LqesLan L4wD7an. C4wD7ô ấywqKL wqKLđứg trYfvxc" mặqesLt Acnftôi cởiAcnf sạchqesL Acnfwần qesLáo twqKLrên nqesLg' mìnhAcnf, ngawqKLy cảAcnf wầnwqKL áqesLo lqesLót cũgAcnf k4wD7o mặc,qesL cwqKLơ thểwqKL Yfvxtrần trụwqKLi củYfvxa côAcnf hi4wD7ện wqKLra trAcnfc" mắ4wD7t tôi.

 

Tôi Acnfko qesLdám nhìAcnfn lâuwqKL, vội4wD7i Acnfvàg ngoảnhYfvx mặYfvxt điAcnf cwqKLhỗ khác,Acnf hwqKLốt ho4wD7ảg nói:

 

- LAcnfan LYfvxan, em.qesL. Yfvxem.. qesLem Acnflàn qesLcái gwqKLì thế4wD7 hả?

 

- wqKLEm cAcnfhỉ muqesLốn đwqKLể ch4wD7o awqKLnh nhìnAcnf thwqKLấy Acnfông anAcnfh wqKLtrai kwqKLo Yfvx= cầmYfvx tqesLhú c4wD7ủa anqesLh đãwqKL đqesLể lạAcnfi nAcnfhữg gAcnfì qesLtrên nwqKLg' ewqKLm Acnf! Acnf- GYfvxiọg Acnfnói của4wD7 LaAcnfn LanvừaqesL nh4wD7ư Acnfoán tqesLrách 4wD7vừa nh4wD7ư fẫnYfvx nộ.

 

- AcnfLan AcnfLan, đừg4wD7.. đAcnfừg cóqesL nhưYfvx vậy!qesL 4wD7a biếtwqKL 4wD7a cảwqKL cAcnfó lỗiqesL vqesLs Acnfe! wqKL- qesLTôi kqesLo Yfvxdám nhìYfvxn LqesLan Lan

 

- KiwqKLm AcnfAn, nếuAcnf nAcnfhư awqKLnh lYfvxà đ4wD7àn ônYfvxg qesLthì maqesLu Acnfngoảnh đầ4wD7u lại,qesL m4wD7ở tYfvxo wqKLmắt wqKLmà nhYfvxìn cYfvxho Yfvxkĩ! qesL- La4wD7n 4wD7Lan gwqKLần nwqKLhư quátwqKL lêwqKLn vwqKLs tôi.

 

Tôi wqKLchầm chậmqesL Yfvxngoảnh đầuwqKL l4wD7ại, qesLtừ twqKLừ h4wD7e héqesL mắt.Acnf CwqKLảnh tư4wD7ợg trwqKLc" mắtAcnf khiếqesLn tqesLôi cảnhwqKL tYfvxhầy wqKLngẹt thở.

 

Nhữg wqKLđg' co4wD7g Acnfđầy wếnqesL rYfvxũ t4wD7rên thân4wD7 hìnwqKLh wqKLtrần trụYfvxi, lAcnfàn dYfvxa trơnwqKL Acnflág nAcnfhư toqesLả sAcnfág 4wD7dưới Yfvxánh qesLđèn mờ4wD7 ảqesLo,mái Yfvxtóc dàiAcnf đwqKLen mượtqesL x4wD7ổ tunwqKLg, buôgqesL xwqKLoã trênqesL wqKL2 bờYfvx vaAcnfi trắgYfvx ngần4wD7, đôYfvxi m4wD7aắt tAcnfo loAcnfng l4wD7anh trànqesL ngập4wD7 nỗiqesL uwqKLất Acnfhận, Yfvxkhuôn mặYfvxt xiwqKLnh đẹp4wD7 qesLcòn qesLvươg lạwqKLi wqKL2 hqesLàg lệqesL. wqKLCó lwqKLẽ vìwqKL Acnftâm trạgAcnf qesLqá fẫn4wD7 uấtqesL nênqesL nYfvxgực cwqKLô đaYfvxg fậqesLp fồYfvxng, toqesLàn thqesLân Yfvxnhư ruYfvxn rẩy..

 

- YfvxA mởYfvx Yfvxto mắtYfvx m4wD7à nhìwqKLn, qesLở đ4wD7ây.. ởqesL đây4wD7.. chqesLỗ nYfvxày nữaYfvx.. nhìqesLn xeqesLm gAcnfã súwqKLc qesLsinh ấYfvxy đãYfvx Acnflàm wqKLgì vwqKLs emqesL! wqKL- 4wD7Lan 4wD7Lan kéqesLo twqKLay twqKLôi chỉqesL v4wD7ào 4wD7nhữg 4wD7nơi bqesLị th4wD7ươg trê4wD7n ng4wD7' mìnhqesL, qesLtôi wqKLcó tAcnfhể cảmYfvx nhậnwqKL Acnfđc đôiAcnf bànAcnf tAcnfay mềqesLm mạiYfvx cYfvxủa cAcnfô wqKLko ngừAcnfg qesLrun rẩy.

 

Nhìn thewqKLo Acnfngón tAcnfay wqKLchỉ cAcnfủa cYfvxô, 4wD7tôi qesLcó th4wD7ể nAcnfhìn thqesLấy Yfvxrõ nhữg4wD7 vwqKLết bầwqKLm wqKLtím khắAcnfp tAcnfrên wqKL2 b4wD7ầu ngựYfvxc đầqesLy đ4wD7ặn vqesLà qesLdọc 4wD72 bAcnfắp đAcnfùi tr4wD7ắg nYfvxõn nà,4wD7 4wD7khắp n4wD7g' cqesLô chỗYfvx wqKLxanh chỗqesL tím,Yfvx cwqKLhẳg cầnwqKL hỏiqesL cũwqKLg biếtnhữgAcnf vwqKLết thươqesLg 4wD7trên wqKLng' qesLLan LqesLan đềwqKLu làqesL d4wD7o 4wD7anh c4wD7ả gâywqKL raqesL. Tôi4wD7 qesLcó th4wD7ể Acnftưởg tAcnfượg đcwqKL sYfvxự Yfvxđiên cuồ4wD7g cwqKLủa Yfvxanh cả4wD7 lwqKLúc giàywqKL vqesLò 4wD7Lan AcnfLan 4wD7và sựwqKL đaqesLu đớnwqKL cũgYfvx Acnfnhư tủiqesL nhụwqKLc qesLcủa Yfvxcô qesLkhi fYfvxải cắnqesL răAcnfg cqesLhịu 4wD7đựg qesLsự chàYfvx đ4wD7ạp ấwqKLy. ChwqKLẳg twqKLrách Yfvxmà giwqKLữa đê4wD7m k4wD7huya t4wD7hanh vắgwqKL, AcnfLan 4wD7Lan lạiwqKL Acnfkêu Acnflên thảmwqKL thiAcnfết nhYfvxư vậy.

 

- LYfvxan qesLLan, an4wD7h ấy..Acnf wqKL- TôwqKLi nhấtwqKL thờYfvxi ngYfvxhẹn lwqKLời 4wD7ko bwqKLiết fảAcnfi nóAcnfi gì

 

- AcnfAnh tqesLa hoànAcnf tqesLoàn kwqKLo fảiqesL cqesLon wqKLng'! qesL- wqKLLan L4wD7an bYfvxưg qesLmặt 4wD7khóc nứcqesL nở,Acnf nhữg4wD7 giọtqesL nAcnfc" mắwqKLt chwqKLảy rYfvxa ngoàiAcnf Yfvxtheo kẽwqKL 4wD7tay cô.

 

- La4wD7n LYfvxan, e4wD7m..! Acnf- Acnftôi Yfvxthực sựYfvx kwqKLo biếtwqKL fả4wD7i a4wD7n ủ4wD7i c4wD7ô ấ4wD7y nt4wD7n nữa.

 

- eqesLm wqKLđã chịwqKLu đủAcnf lYfvxắm 4wD7r', nếuqesL cqesLứ tiếpwqKL tục4wD7 ntqesLn eAcnfm 4wD7sẽ fáqesLt điên4wD7 Yfvxmất. AcnfRõ Yfvxràg aYfvxnh biếtqesL làAcnf Yfvxem yê4wD7u anqesLh, e4wD7m wqKLở Acnflại đâwqKLy cũAcnfg 4wD7là vAcnfì aYfvxnh mqesLà! qesL- nhYfvxìn L4wD7an La4wD7n đ4wD7ag1 thươgYfvx nqesLhư vậwqKLy qesLtrog lò4wD7ng Yfvxtôi càAcnfg rốAcnfi Yfvxnhư 4wD7tơ vò.

 

- LAcnfan AcnfLan, anh..

 

- qesLa đãqesL Acnftừg nAcnfói 4wD7sẽ ch4wD7e chởYfvx wqKLcho wqKLe, Yfvxa cYfvxó qesLthể cứAcnf gwqKLiươg 4wD7mắt nhAcnfìn Acnfe bịwqKL Acnfng' wqKLta chwqKLà đạpqesL Acnfnhư wqKLvậy swqKLao.. Yfvx- wqKLLan LAcnfan đYfvxag ch4wD7ất vYfvxấn tôi.

 

Thấy tô4wD7i ấpwqKL únAcnfg mAcnfãi chAcnfẳg nAcnfói rwqKLa lqesLời, La4wD7n YfvxLan lạwqKLi Acnfgục m4wD7ặt vàoqesL wqKLngực tôqesLi oà4wD7 khócwqKL tuyệwqKLt vọng.

 

Nhìn nAcnfg' cqesLon Acnfgái 4wD7đầy thươgqesL Yfvxtích tr4wD7c" mYfvxặt, trqesLái t4wD7im t4wD7ôi kqesLo 4wD7khỏi đAcnfau đớn.Yfvx TwqKLôi Yfvxnghiến chặtwqKL Yfvxrăg, troAcnfg đầuqesL vụtwqKL wqKLqa qesL1 su4wD7y nghĩ.

 

- AcnfLan YfvxLan, Acnfa dwqKLẫn Acnfe qesLđi, wqKLđi càwqKLg xYfvxa wqKLcàg tốt,Yfvx Yfvxko bwqKLjờ wqKLway Yfvxtrở lạiwqKL nữa!

 

Lan YfvxLan tAcnfhôi 4wD7khóc, ngwqKLẩg đầu,4wD7 khuônAcnf mặtqesL ư4wD7ớt đẫ4wD7m ncwqKL" mYfvxắt 4wD7nghi hwqKLoặc nhìn4wD7 tôi:

 

- TYfvxhật ko?

 

Tôi gật4wD7 đầuYfvx chẳYfvxg chYfvxút wqKLdo dự:

 

- ThậAcnft, wqKLa sẽ4wD7 dẫnwqKL 4wD7e chạAcnfy trốn!

 

..

 

Tôi wếqesLt địnhqesL sẽ4wD7 wqKLdẫn YfvxLan LaAcnfn chạyAcnf trốn,wqKL Acnfnhưg v4wD7ì Yfvxchuyện nàyYfvx x4wD7ảy wqKLra qesLqá độ4wD7t ngYfvxột, wqKLko c4wD7ó thờYfvxi gwqKLian đểwqKL chuYfvxẩn bị.4wD7 LawqKLn LaYfvxn tqesLrên ng4wD7' Yfvxko cówqKL Acnf1 xuYfvx, wqKLcòn tqesLôi chỉYfvx c4wD7ó wqKLvài tră4wD7m 4wD7tiền Yfvxtiêu vặtYfvx hằgAcnf ngàyqesL, kAcnfo c4wD7ó tiwqKLền thwqKLì qesLchẳg thểwqKL cqesLhạy qesLđc wqKLxa, Yfvxhơn nữawqKL trYfvxời wqKLđã sáfAcnf 4wD7r', giờYfvx m4wD7à chAcnfạy rấtYfvx dYfvxễ bịAcnf fYfvxát hiện.

 

Tôi liền4wD7 bàYfvxn bạcqesL v4wD7s YfvxLan LwqKLan, đwqKLợi t4wD7ôi vàiwqKL ngwqKLày ngĩYfvx c4wD7ách kiếmqesL đ4wD7c qesL1 mqesLón tAcnfiền lớYfvxn rAcnf' sẽYfvx Yfvxtìm wqKLcơ 4wD7hội bỏYfvx chạy.4wD7 L4wD7an qesLLan ngAcnfe xwqKLog liề4wD7n Acnfgật wqKLđầu 4wD7đồg ýAcnf.Tôi giụcqesL LaYfvxn LaAcnfn Yfvxmau mAcnfau trởwqKL vềwqKL fònYfvxg anqesLh cả,4wD7 4wD7cô ômAcnf chầAcnfm lấqesLy tôiqesL, hônwqKL tqesLôi Acnfsay đắm4wD7 wqKLr' mớYfvxi mặAcnfc wqKLlại wầnAcnf Yfvxáo vàAcnf đqesLi Acnfra ngoàYfvxi. TôiwqKL nhqesLìn thYfvxeo Yfvxqa khAcnfe cAcnfửa cYfvxho đếnYfvx Acnfkhi cYfvxái bwqKLóg củaAcnf cwqKLô khuấYfvxt swqKLau cánwqKLh cửaAcnf giawqKLn fòngwqKL fYfvxía tqesLây mớiqesL yêYfvxn tâ4wD7m Acnftrở lạ4wD7i giườg.

 

Chiếc cwqKLhăn bôYfvxg đãwqKL chẳgAcnf cò4wD7n hwqKLơi ấmwqKL như4wD7g dườYfvxg nhYfvxư vẫ4wD7n còAcnfn fảwqKLg fất4wD7 mAcnfùi hươgqesL củ4wD7a LaAcnfn La4wD7n. wqKLTôi mình4wD7 trầ4wD7n ômwqKL cwqKLhặt cqesLái Yfvxchăn qesLvào lòng,4wD7 qesLngồi 4wD7ngây rAcnfa ởAcnf trAcnfên gwqKLiườg nhwqKLư 4wD71 thằgAcnf 4wD7khờ. HồwqKLi lâqesLu tôiYfvx nhAcnfớ nhớ4wD7 rqesLa Yfvxnhữg gYfvxì đãqesL nói4wD7 vAcnfs LawqKLn Lan.

 

Giờ nwqKLghĩ lạiAcnf mYfvxà tôYfvxi Acnfthấy cAcnfó Acnfđôi cqesLhút hốiAcnf hậYfvxn, đágqesL lẽYfvx qesLra twqKLôi kAcnfo nêwqKLn hứwqKLa nYfvxhư Yfvxvậy vwqKLs 4wD7Lan LaAcnfn.Tôi đồgqesL ýwqKL sẽAcnf d4wD7ẫn LaAcnfn LwqKLan caqesLo chạqesLy xAcnfa bawqKLy cwqKLũg 4wD7có Acnfngĩa làAcnf tôwqKLi Acnfđã lénYfvx lú4wD7t Yfvxăn Yfvxcắp ngwqKL' fqesLụ Acnfnữ mYfvxà 4wD7anh cqesLả đã4wD7 Yfvxbỏ tiềnAcnf rwqKLa wqKLmua vềAcnf. AcnfNếu nhwqKLư tôiqesL Yfvxlàm như4wD7 vậyAcnf thậAcnft, qesLtôi swqKLẽ tAcnfrở thànhqesL qesLkẻ fảnYfvx bộiAcnf wqKLanh wqKLcả, thYfvxậm chwqKLí cqesLả 4wD7cái qesLgia đìnYfvxh nàyqesL. AwqKLnh Yfvxcả sYfvxẽ k4wD7o twqKLha c4wD7ho tqesLôi, bố4wD7 mẹAcnf c4wD7ũg sqesLẽ 4wD7ko 4wD7tha qesLthứ Yfvxcho tôi.

 

Thế nqesLhưg wqKLdù gì4wD7 twqKLôi cũgYfvx đãwqKL hứYfvxa vwqKLs LaYfvxnLan rqesL', Yfvxmà tô4wD7i lạqesLi i4wD7u cAcnfô ấYfvxy đến4wD7 qesLnhư 4wD7vậy, thựcYfvx s4wD7ự tYfvxôiko tAcnfhể cqesLhịu Yfvxđựg đwqKLc việcAcnf anwqKLh cảqesL hếtwqKL lầnwqKL Yfvxnày đếnwqKL lầYfvxn kháwqKLc giàywqKL vòAcnf Acnfcô ấy.

 

Nếu đ4wD7ã wếtwqKL đị4wD7nh nhwqKLư vậ4wD7y rwqKL' t4wD7hì tôwqKLi buộcqesL qesLfải 4wD7thực hiệnYfvx lờiqesL 4wD7hứa củaAcnf mình.TôAcnfi kqesLo thAcnfể Acnfđể qesLcho LYfvxan YfvxLan qesLmà Acnftôi iwqKLu thươg4wD7 fảiqesL thqesLất v4wD7ọg, Acnfnhư vậyYfvx wqKLsẽ hu4wD7ỷ hoqesLại cqesLô ấwqKLy. NếwqKLu qesLnhư 4wD7tôi cứ4wD7 ngâYfvxy 4wD7dại bỏ4wD7 Yfvxmặc wqKLsự sốgqesL cYfvxhết củaYfvx LwqKLan LYfvxan thìqesL c4wD7hắc 4wD7chắn bAcnfệnh cũAcnf củaqesL Yfvxcô qesLsẽ lạ4wD7i t4wD7ái fátwqKL, tAcnfhậm Acnfchí côqesL swqKLẽ k4wD7o qesLthể sốgAcnf Acnftiếp Acnfđc nữa!

 

Muốn dYfvxẫn LwqKLan LaYfvxn wqKLcao c4wD7hạy xAcnfa baAcnfy Acnftrc" tAcnfiên fảiqesL kiAcnfếm 4wD7đc Acnf1 móAcnfn tYfvxiềnlớn.Mặc wqKLdù kqesLo cầnqesL qqesLá nYfvxhiều nAcnfhưg Acnfcũg wqKLfải wqKLđủ lqesLộ qesLfí đểAcnf Yfvxchúg Yfvxtôi đếnwqKL Acnf1 nơqesLi thật4wD7 xwqKLa. 4wD7Có t4wD7hể LwqKLan LqesLan sẽqesL dẫnqesL tYfvxôi v4wD7ề qesLnhà wqKLcô ấywqKL, nhwqKLư vwqKLậy thìAcnf chúwqKLg tqesLôi sẽqesL 4wD7đc aqesLn 4wD7toàn. ChAcnfỉ cYfvxần qesLcólộ fwqKLí, bqesLc" tiếYfvxp theAcnfo wqKLlà tAcnfìm Yfvxcơ hqesLội bỏwqKL tYfvxrốn. TôwqKLi thầmqesL moAcnfg mấyYfvx ngàyYfvx tớiwqKL Acnfanh cảqesL Yfvxđừg cówqKL Yfvxvề, awqKLnh cảqesL k4wD7o cóAcnf nqesLhà sAcnfẽ bAcnfớt wqKLđc Acnf1 qesLchút nwqKLguy hiểm.4wD7 ĐangYfvx tqesLrầm nwqKLgâm sqesLuy ngh4wD7ĩ t4wD7hì tôiwqKL ngwqKLe thấyAcnf cwqKLó tqesLiếg mẹwqKL gọiqesL lênwqKL ănYfvx sáng.

 

Anh cảYfvx kYfvxo cAcnfó nAcnfhà, LaYfvxn LAcnfan cqesLũg lêAcnfn 4wD7ăn 4wD7ság chu4wD7g 4wD7vs Yfvx2 qesLmẹ Acnfcon tôYfvxi. wqKLBốko muốn4wD7 ăAcnfn nênwqKL vẫnwqKL chwqKLưa Acnfdậy, mAcnfẹ thqesLở d4wD7ài 4wD7bê bátqesL lAcnfên r'qesLlại Yfvxngao ngAcnfán đwqKLặt báqesLt xuốg.

 

- 4wD7An NhiAcnf, bố4wD7 cYfvxon bệYfvxnh lâuYfvx thwqKLế mqesLà kwqKLo khwqKLỏi, bqesLsĩ wqKLKim Nhấ4wD7t NhYfvxủ đãwqKL kAcnfê bnh4wD7iu t4wD7huốc màqesL mwqKLãi vẫwqKLn Acnfko khỏiqesL, kh4wD7ó khănYfvx lắmwqKL Yfvx2 ngwqKLày tAcnfrc" Acnftinh tqesLhần cYfvxủa wqKLông ấAcnfy mớiYfvx c4wD7ó qesLchút biqesLến chAcnfuyển wqKLthế Acnfmà aqesLnh Acnfcả 4wD7con Acnflại bị4wD7 c.sáYfvxt dẫYfvxn Yfvxđi. CảAcnf ngàAcnfy hYfvxwa bốAcnf cAcnfon cqesLhẳg wqKLăn chúqesLt qesLgì, h.nAcnfai Yfvxcũg Yfvxko chAcnfịu xuốgYfvx giườg,Yfvx cứqesL qesLthế nàyYfvx t4wD7hì biếtYfvx làAcnfm thếYfvx nào4wD7?- MẹqesL b4wD7uồn rầu4wD7 nói.

 

Tôi buAcnfôg bYfvxát Acnfđũa điYfvx 4wD7vàotrog buồwqKLg wqKLthăm qesLbố. BốAcnf nhắ4wD7m mwqKLắt nằqesLm iwqKLm lYfvxìm trêwqKLn giưAcnfờg, hqesLình 4wD7như làYfvx ôYfvxng đYfvxag 4wD7ngủ rwqKLất wqKLsay. MYfvxẹ đi4wD7 4wD7theo Yfvxsau tôiqesL, lấy4wD7 taAcnfy giậwqKLt giậtqesL vạtqesL áAcnfo tôiYfvx, qesLliếc twqKLôi qesL1 cáwqKLi r4wD7a ýqesL đừgYfvx l4wD7àm fiềwqKLn bố.4wD7 T4wD7ôi vốnwqKL đ4wD7ịnh nóiqesL vqesLs bố4wD7 vAcnfài câu4wD7 như4wD7g lờiAcnf 4wD7vừa đếnYfvx cwqKLổ họAcnfg th4wD7ì đãYfvx wqKLbị wqKLngẹn lạiAcnf r'.

 

Ra khỏiwqKL fòn4wD7g củaAcnf bốqesL mẹwqKL, twqKLôi k4wD7he khẽwqKL nAcnfói vYfvxs mẹ:

 

- AcnfMẹ, cqesLon có4wD7 weAcnfn bsĩqesL ThYfvxường ởYfvx b.vYfvxiện hAcnfuyện. ÔnqesLg ấYfvxy làqesL bqesL.sĩ Yfvxgiỏi nhấtqesL ởAcnf huyệnwqKL nàyqesL đấy,qesL haqesLy lAcnfà để4wD7 Yfvxcon mwqKLời ôngYfvx ấywqKL đếnYfvx Acnfkhám cAcnfho bố4wD7 xeqesLm th4wD7ế nào!

 

Mẹ wqKLnge Yfvxr' Acnfgật đầuqesL đAcnfồg wqKLý. wqKLBà đAcnfi 4wD7vào tYfvxrog fòwqKLng Acnflấy Acnf1 xấpAcnf tiềnwqKL dàYfvxy cộmYfvx đưaYfvx 4wD7cho tôi

 

- wqKLAn Nh4wD7i, coqesLn mawqKLu mYfvxau ănYfvx ság4wD7 Yfvxr' và4wD7o wqKLb.viện mờiYfvx b.s4wD7ĩ Thườg4wD7 đếqesLn đ4wD7ây qesLđi! ChqesLo 4wD7dù fảAcnfi tiêuAcnf haqesLo Yfvxbnhiu twqKLiền, chỉYfvx cầnYfvx c4wD7hữa khỏiYfvx bệnhYfvx cwqKLho bốqesL coqesLn lqesLà đc4wD7! Yfvx- NóAcnfi qesLr' mẹAcnf nhAcnfét twqKLiền Acnfvào wqKLtay tôiwqKL, cqesLòn qesLdặn qesLdò tYfvxôi nhqesLớ mYfvxua cYfvxhút qàYfvx Acnfcáp biếYfvxu Acnfb.sĩ Thường.

 

Ăn 4wD7sÁg xAcnfog, LqesLan LwqKLan liếcYfvx tôiYfvx Yfvx1 cáAcnfi rAcnf' lẳg4wD7 Acnflặng vAcnfề 4wD7fòng qesLko nwqKLói 4wD71 lời.wqKL TôwqKLi Acnfđẩy xYfvxe đạp4wD7 r4wD7a chuqesLẩn bwqKLị điwqKL lênqesL huywqKLện, lúcqesL đếnYfvx cửAcnfa, wqKLngoảnh đầYfvxu lạAcnfi 4wD7nhìn qesLthấy LYfvxan 4wD7Lan đqesLag đYfvxứg Yfvxdựa Yfvxcửa fò4wD7ng nwqKLhìn Acnftheo 4wD7tôi. wqKLTôi gậtqesL wqKLgật đầuwqKL vqesLs wqKLcô, LawqKLn LaAcnfn liềnAcnf Yfvxxoay ngwqKL' đi4wD7 vàowqKL fòng.

 

Tôi rYfvxa sAcnfức nhấ4wD7n pwqKLê 4wD7đan, đạpqesL wqKL1 mạcYfvxh mấywqKL qesLchục cAcnfây lên4wD7 Yfvxb.viện huyệnYfvx 4wD7. VwqKLừa gặ4wD7p đYfvxc b.sịYfvx ThYfvxường tqesLừ b.việwqKLn Acnfđi Yfvxra, twqKLôi vộiYfvx v4wD7àg chwqKLạy đAcnfến cqesLhào hỏi

 

- B.s4wD7ĩ Thường,wqKL cháuwqKL đYfvxến 4wD7tìm b.sĩ4wD7 đ4wD7ây! Bố4wD7 cháYfvxu bwqKLị Acnfbệnh, wqKLbệnh tìqesLnh khYfvxá nghiêYfvxm trọn4wD7g, c4wD7háu muốnwqKL fiềnYfvx bAcnf.sĩ đếAcnfn nhqesLà chá4wD7u 4wD71 ch4wD7uyến khá4wD7m cYfvxho bốYfvx ch4wD7áu xewqKLm thwqKLế nào!

 

Ông dYfvxo dựqesL qesL1 lá4wD7t rYfvx' nói:

 

- Chàn4wD7g tra4wD7i, cậuqesL wqKLcứ đqesLạp xqesLe vềqesL trcwqKL", 4wD7tôi rấtqesL thuộ4wD7c đ4wD7g' qesLở tqesLhôn Yfvxcậu, tôYfvxi fảwqKLi xwqKLử líwqKL nốAcnft wqKLchút việc,qesL 4wD7xog wqKLviệc tôiqesL sẽ4wD7 đến!

 

Tôi wqKLcảm wqKLkích gậtwqKL đầuAcnf 4wD7r' đạpqesL xAcnfe qesLvề,đi qesL1 đoạn4wD7 qesLxa Acnfr' wqKLvẫn Acnfnge cóAcnf nAcnfg' nqesLói ch4wD7uyện Acnfvs b.wqKLsĩ Thường.

 

- Việ4wD7n wqKLtrườg, h.nAcnfai coAcnfn trYfvxai việqesLn trưởqesLng lấyqesL Acnfvợ, láAcnft wqKLnữa qesLtôi wqKLsẽ Acnfqa nhqesLà ôAcnfng 4wD7uốg rưqesLợu hỉwqKL đấy!

 

Lúc đówqKL wqKLtôi qesLmới Yfvxbiết hwqKLáo rAcnfa hAcnf.nai lwqKLà ngày4wD7 vuYfvxi củawqKL cAcnfon tqesLrai ôngqesL, lwqKLúc wqKLnày mwqKLà mờqesLi ôngqesL ấywqKL đến4wD7 nhAcnfà mìnYfvxh kh4wD7ám bệnAcnfh cwqKLho bAcnfố mYfvxình thYfvxì thậAcnft qesLlà qesLko hợp.Yfvx TYfvxôi chầAcnfn c4wD7hừ qesL1 láwqKLt rAcnf' wawqKLy lwqKLại tìqesLm ôYfvxng, vốYfvxn địnhAcnf Acnfbảo ôn4wD7g đểqesL hwqKLôm khAcnfác đếYfvxn khYfvxám bệnAcnfh wqKLcho bYfvxố tôqesLi wqKLcũg đwqKLc Yfvxnhưg Acnfway wqKLlại Yfvxđã kAcnfo thấAcnfy bóAcnfng Yfvxdág ôngqesL đâu4wD7 r'.

 

Về đếnAcnf thônwqKL qesLđã hơnAcnf 10wqKLh sáAcnfg, mYfvxẹ wqKLđag đwqKLứg Acnfở cổqesLg đYfvxợi tôi.4wD7 NhìnqesL qesLthấy tAcnfôi vềAcnf qesL1 mìnhAcnf, mẹqesL số4wD7t ruộtqesL hỏi:

 

- YfvxAn qesLNhi, wqKLcó fảiqesL Yfvxb.sĩ ThườnAcnfg 4wD7ko chịu4wD7 Acnfđến ko?

 

Tôi xuYfvxốg qesLxe, lấyAcnf ta4wD7y lawqKLu 4wD7mồ 4wD7hôi twqKLrên 4wD7trán rqesL' Yfvxnói vYfvxs mẹ:

 

- MẹYfvx 4wD7à, h4wD7.nai lYfvxà nYfvxgày cYfvxon tra4wD7i b.qesLsĩ Thường4wD7 Acnflấy vợ,4wD7 nAcnfgta Yfvxcòn bậnwqKL chuyệnwqKL qesLhôn s4wD7ự qesLcủa c.traiqesL, cwqKLó thểAcnf 4wD7ko đếnYfvx qesLđc đâAcnfu ạ!

 

Mẹ tỏ4wD7 rAcnfa rấqesLt Acnfthất Yfvxvọng, ủwqKL rqesLủ thqesLeo tqesLôi vAcnfào nhà,ĐiAcnf đwqKLến sâYfvxn qesLtôi ng4wD7ó nghiên4wD7g 4wD71 hồ4wD7i 4wD7r' hỏiwqKL mẹ:

 

- MAcnfẹ ơiYfvx, anwqKLh cwqKLả đãYfvx vYfvxề 4wD7chưa ạ?

 

- C4wD7hưa cwqKLon wqKLạ, cũgAcnf chẳYfvxg biếAcnft đqesLã cYfvxó Yfvxchuyện 4wD7gì nữa?

 

Hai mẹYfvx cowqKLn đqesLag qesLnói chueywqKL65n tYfvxhì độtYfvx nAcnfhiên Acnfngoài qesLcửa qesLcó tiếg4wD7 c4wD7òi 4wD7xe i4wD7nh ỏi,Acnf tiqesLếp đYfvxó tqesLôi nAcnfge tiếgYfvx ngYfvx' hỏi:

 

- ĐâyAcnf cóYfvx fAcnfải lwqKLà nhwqKLà củaAcnf KiAcnfm QuAcnfý k4wD7o ạ?

 

Nhận Acnfra tqesLiếg củaqesL b4wD7.sĩ Thường,wqKL tYfvxôi Acnfvội Acnfvàng dựngwqKL 4wD7xe vàYfvxo wqKL1 4wD7góc rqesL' chạAcnfy qesLra n4wD7ghênh đóAcnfn. TYfvxhật chẳAcnfg nYfvxgờ nhà4wD7 Yfvxb.sĩ cóchuYfvxyện qesLhỉ mYfvxà ônAcnfg ấqesLy vẫYfvxn cAcnfhịu đến4wD7 kháwqKLm bệnhwqKL cAcnfho Yfvxbố wqKLtôi, hơnAcnf nữaAcnf wqKLlại cònwqKL đếnwqKL qesLnhanh n4wD7hư vậy.

 

Nhìn tYfvxhấy ô4wD7ng, mẹwqKL tôiqesL cảYfvxm kíchqesL chạyYfvx đếnAcnf nqesLắm cYfvxhặt tawqKLy qesLông nói:

 

- B.wqKLsĩ qesLThường, h.na4wD7i Acnfnhà ôwqKLng cwqKLó việcqesL, Yfvxsao ông..

 

Bsĩ ThườYfvxng lên4wD7 tiếg4wD7 ngắAcnft lYfvxời Yfvxmẹ wqKLtôi, vừaqesL nóqesLi vwqKLừa 4wD7đi vqesLào trog:

 

- TôiAcnf làbsĩ,4wD7 trịYfvx bệnwqKLh cứuwqKL ngqesL' mới4wD7 làYfvx vAcnfiệc wtrọng4wD7 nhấ4wD7t, Acnfđừg n4wD7ói mấ4wD7y Yfvxlời Yfvxkhách Acnfsáo ấyYfvx, Yfvxđể tYfvxôi Acnfxem bệnhYfvx tìqesLnh củaYfvx ôngYfvx wqKLnhà nwqKLtn đã!

 

Vào nhYfvxà, bsĩYfvx ThưYfvxờng hỏi4wD7 đạiAcnf khwqKLái tìnhqesL wqKLhình r4wD7' bwqKLắt mạYfvxch wqKLcho bốYfvx tAcnfôi, lYfvxại đqesLặt ốngAcnf nAcnfge vào4wD7 ngựqesLc bAcnfố tôi4wD7 kiểmAcnf tr4wD7a. TAcnfừ đầuYfvx Yfvxđến cYfvxuối ônqesLg kYfvxo nAcnfói nửAcnfa lAcnfời, AcnfSau kqesLhi ktrYfvxa xoqesLg cqesLho bốAcnf wqKLtôi, ôYfvxng lwqKLiền c4wD7au wqKLmày Yfvxđi 4wD7ra ngoài.

 

- qesLKim An4wD7, tôiYfvx thấwqKLy bố4wD7 c4wD7ậu sqesLức Acnfkhoẻ kAcnfo thAcnfành qesLvấn đềqesL nqesLhưg 4wD7tâm líwqKL thìYfvx qesLcó bYfvxệnh đấyYfvx! CAcnfăn bqesLệnh n4wD7ày c4wD7ủa ônwqKLg ấyAcnf lqesLà dAcnfo tAcnfâm trạg4wD7 ức4wD7 chế4wD7 tqesLrog t4wD7hời giqesLan dYfvxài khiếnqesL cwqKLho Yfvxkhí huyếtYfvx qesLko lưuqesL thqesLôg, cứYfvx gặp4wD7 f4wD7ải chuyểnAcnf gìAcnf bựcAcnf bội4wD7 sẽYfvx thqesLành rYfvxa qesLntnày. CácAcnf nAcnfg' k4wD7o nênAcnf 4wD7làm chAcnfo ôngwqKL ấyYfvx t4wD7ức giận,Acnf đaqesLu buồqesLn, nhấYfvxt lAcnfà đừg4wD7 chqesLo ônwqKLg ấywqKL biết4wD7 chuYfvxyện wqKLvủa Acnfanh cả4wD7 cậu,Yfvx Yfvxchỉ cầnqesL ônwqKLg ấAcnfy Yfvxvui Acnfvẻ tAcnfhì bệnhYfvx nqesLày Acnfsẽ khỏi.

 

Tôi sqesLẽ kêwqKL đơnYfvx c4wD7ho bố4wD7 c4wD7ậu twqKLrc", Yfvxsau đóqesL Yfvxcậu nhwqKLớ qesLđưa ôYfvxng ấyqesL đếnYfvx bviệYfvxn ktqesLra l4wD7ại, tôYfvxi Acnfnghĩ 4wD7là k4wD7o cóYfvx vấwqKLn đề4wD7 Yfvxgì lớnwqKL lắmYfvx đâu!

 

Mẹ t4wD7ôi gậAcnft đầuwqKL liAcnfa lại,miệgwqKL thở4wD7 Yfvxdài nói:

 

- BsĩwqKL Th4wD7ường nóiAcnf wqKLko sAcnfao, bệnhqesL 4wD7của qesLnhà t4wD7ôi Yfvxrõ ràYfvxg 4wD7là Acnfdo buồnqesL fiềnYfvx m4wD7à Yfvxra, muốnAcnf đc4wD7 twqKLrị bệAcnfnh 4wD7của ôwqKLng Yfvxấy chẳg4wD7 fảiwqKL lAcnfà chuyện4wD7 4wD7dễ Yfvxdàg đâu!

 

Bởi vqesLì b4wD7ố tô4wD7i biế4wD7t bíYfvx mậtwqKL vềAcnf Ngô4wD7i mYfvxô đAcnfá thAcnfế nêYfvxn hwqKLơn 4wD720 năm4wD7 trwqKLc" Acnfanh cảYfvx bắ4wD7t đầuwqKL k4wD7hai thá4wD7c vànwqKLg, bốYfvx twqKLôi Yfvxđã mắqesLc fảiqesL wqKLcăn bYfvxệnh này,qesL lAcnfúc nàowqKL wqKLông cũgqesL nghwqKLĩ wqKLrằg sớmqesL muộnqesL gìAcnf nhữgYfvx oa4wD7n hồnYfvx qesLở 4wD7ngôi mộAcnf đYfvxá Acnfcũg swqKLẽ đếAcnfn gâyAcnf hoAcnfạ cwqKLho nhàAcnf 4wD7mình. AcnfKết quảAcnflà aAcnfnh qesLtôi xảywqKL 4wD7ra ch4wD7uyện, b4wD7ố cànqesLg chắcAcnf chắnYfvx wqKLrằg đó4wD7 lqesLà bqesLáo ứqesLng đốiqesL vAcnfs anqesLh cả.4wD7 AcnfThế wqKLnhưg a4wD7nh cảAcnf 4wD71 Acnfmực Acnfko nwqKLge lờAcnfi Acnfkhuyên cawqKLn của4wD7 bố,4wD7 vậnYfvx t4wD7iếp tAcnfục k4wD7hai thYfvxác vàngwqKL Acnfở đówqKL nwqKLgần ấYfvxy năYfvxm trời,4wD7 qesLthế nênqesL Yfvxcũg Yfvxngần ấywqKL nAcnfăm mqesLà trYfvxái ti4wD7m Yfvxbố tôYfvxi Yfvxko 4wD7đc yêqesLn ổnqesL. Đ4wD7ến bYfvxây gqesLiờ, vìwqKL chuy4wD7ện aYfvxnh cYfvxả bỏYfvx tiền4wD7 Yfvxmua vYfvxợ khiến4wD7 chYfvxo cả4wD7 nh4wD7à mqesLất mặt,qesL màAcnf a4wD7nh cYfvxả đêmYfvx đêm4wD7 lạiwqKL hqesLành hạqesL LAcnfan LwqKLan đếnwqKL th4wD7ừa sốgYfvx thiếuAcnf chếtYfvx nên4wD7 wqKLbố 4wD7tôi Acnfcàg cYfvxhẳg cAcnfó mqesLặt mũAcnfi nwqKLào Yfvxgặp nqesLg' đời.

 

Bây gYfvxiờ, Acnfmỏ vàgYfvx cqesLủa anAcnfh Yfvxcả đAcnfã đ4wD7óg cqesLửa, bqesLố tôi4wD7 cu4wD7ối cùqesLg cũgqesL đc4wD7 tYfvxhở f4wD7ào 4wD7nhẹ nh4wD7õm. wqKLAnh cảwqKL bAcnfiết dừqesLg tqesLay đYfvxúg lwqKLúc, qesLko độgAcnf chạqesLm tớiwqKL Acnfcác qesLoan hồwqKLn Yfvxở ngôiAcnf 4wD7mộ đ4wD7á nữYfvxa Acnfnên c4wD7ó lẽqesL giwqKLa đìn4wD7h Acnftôi Yfvxcó twqKLhể 4wD7sống bình4wD7 yênYfvx 4wD7qa ngày.

 

Bởi qesLvì 4wD7chuyện qesLcủa wqKLLan LqesLan nê4wD7n n4wD7g' củaAcnf đồnYfvx Acnfc.sát cówqKL đếYfvxn nhAcnfà tô4wD7i, Yfvxcòn Acnfdặn dAcnfò a4wD7nh cảYfvx k4wD7o đ4wD7c ngcAcnf. 4wD7đãi Acnfcô ấywqKL. wqKLBố tưởg4wD7 r4wD7ằg sqesLau khqesLi LAcnfan LaAcnfn wqKLra việAcnfn 4wD7anh cYfvxả sẽwqKL thaAcnfy đổiwqKL wqKLthái độAcnf vwqKLs cAcnfô ấy,Acnf nàqesLo ngờwqKL bảnqesL tYfvxính Yfvxkhó đổi,wqKL awqKLnh wqKLvẫn hànAcnfh hqesLạ 4wD7Lan LaYfvxn nhqesLư Acnfvậy. BốYfvx t4wD7ôi nAcnfge thấyAcnf tiếgAcnf gàoYfvx Yfvxkhóc 4wD7của wqKLLan LaAcnfn mAcnfỗi đêm4wD7, trqesLog lòwqKLng l4wD7ại cAcnfảm thqesLấy cYfvxhua xótwqKL, anqesLh cYfvxả tốwqKLi qqesLa lạiAcnf bị4wD7 wqKLng' củaqesL đồnwqKL cwqKL.sát dẫqesLn đi,Yfvx trwqKLog lòAcnfng wqKLbố vừAcnfa lqesLo vừa4wD7 qesLgiận, Yfvxvừa tứcAcnf vqesLừa sAcnfợ, bệAcnfnh tìqesLnh vAcnfì vậwqKLy màAcnf cà4wD7g nqesLặg hơn.

 

Chẳg mấyqesL chốcqesL đqesLã 4wD7đến giwqKLữa tAcnfrưa, bqesL.sĩ Thường4wD7 kháwqKLm bệnhwqKL Acnfcho b4wD7ố twqKLôi xYfvxog liềnYfvx vộiqesL v4wD7ã qYfvxuay 4wD7về. C4wD7ả tô4wD7i vYfvxà 4wD7mẹ đềuYfvx biếtwqKL Yfvxh.nai n4wD7ah2 ônqesLg cóAcnf việqesLc wqKLlớn n4wD7ên kqesLo dqesLám gqesLiữ Yfvxông lqesLại ăn4wD7 cơm.

 

Sau 4wD7khi bYfvx.sĩ Thường4wD7 đi,Yfvx 4wD7mẹ vàYfvxo nhwqKLà bếpqesL nấAcnfu nưAcnfớg, LaqesLn LaAcnfn nAcnfhân 4wD7cơ hộiAcnf Acnfchạy qwqKLa wqKLfòng tôiYfvx hYfvxỏi kYfvxhi nàoAcnf mqesLới cóqesL thểAcnf rqesLa đi.Yfvx TôiAcnf nóiAcnf vqesLs qesLcô ấyYfvx Yfvxrằg Yfvxtiền mẹ4wD7 đưawqKL đYfvxể ch4wD7ữa bệnwqKLh wqKLcho bAcnfố wqKLvẫn chưaAcnf tiYfvxêu Acnfbnhiu, mặcwqKL dù4wD7 Acnfko nhwqKLiều nhưgAcnf nóYfvxi cAcnfhug cũgYfvx đủwqKL tYfvxiền lộqesL fí.qesL YfvxNhưg bjờ4wD7 bốYfvx đa4wD7g ố4wD7m 4wD7như vậy4wD7, an4wD7h cả4wD7 lạAcnfi wqKLko Acnfcó nh4wD7à, tôiwqKL Yfvxnghĩ đợiAcnf vàiYfvx hôqesLm chwqKLo bAcnfệnh tìn4wD7h bốwqKL thuyên4wD7 giảmqesL rwqKL' sẽ4wD7 dẫYfvxn LAcnfan 4wD7Lan c4wD7hạy trốn.

 

Lan wqKLLan ngAcnfe wqKLxog sốtYfvx ruộwqKLt wqKLđến fáYfvxt khó4wD7c. C4wD7ô wqKLnói anYfvxh cảwqKL kwqKLo cAcnfó nhqesLà mớiAcnf wqKLlà Acnfcơ hộiAcnf wqKLtốt đwqKLể thoYfvxát Acnfthân, nếwqKLu nhqesLư anwqKLh cả4wD7 về4wD7 r2Acnf, có4wD7 muốn4wD7 thoYfvxát khỏiYfvx 4wD7đây wqKLe rằgwqKL ch4wD7ẳg 4wD7dễ dàYfvxg gì.

 

Cứ nhắcwqKL aqesLnh cảwqKL wqKLlà mặtYfvx LqesLan LwqKLan Acnfbiến sắAcnfc, ánh4wD7 mắtYfvx sợ4wD7 Acnfhãi nhưwqKL nhì4wD7n tqesLhấy mqesLa wwqKLỷ, 4wD7toàn thâYfvxn rAcnfun lêYfvxn cầYfvxm Yfvxcập. TôiYfvx c4wD7úi đầuAcnf nghĩAcnf nYfvxgợi Yfvxr' hqesLạ wếAcnft tâYfvxm, bả4wD7o AcnfLan LqesLan rAcnfằg nếqesLu như4wD7 tốiYfvx nYfvxay 4wD7anh wqKLcả wqKLko Yfvxvề 4wD7thì tôYfvxi sẽYfvx dẫnAcnf aYfvxnh Yfvxấy chạ4wD7y Acnftrốn. AcnfSau đóqesL tôiwqKL bảowqKL LaYfvxn LAcnfan qesLvề wqKLfòng cqesLhuẩn Yfvxbị, đeYfvxm Acnftheo nhiềuwqKL 4wD7wần áowqKL réYfvxt, TwqKLôi còwqKLn sợ4wD7 awqKLnh Yfvxcả swqKLẽ tr4wD7ở vềYfvx Yfvxnên dặnYfvx LaYfvxn LaqesLn Acnfwần qesLáo chqesLuẩn bịqesL xowqKLg fảiwqKL cấtwqKL vàAcnfo cAcnfhỗ nYfvxào kAcnfo bịqesL ngkhác4wD7 fqesLát h4wD7iện ra.

 

Tôi đwqKLã wế4wD7t qesLđịnh qesLsẽ dYfvxẫn wqKLLan YfvxLan bỏYfvx trốn,qesL hơnwqKL nữ4wD7a rwqKLất wqKLcó thể4wD7 Yfvxlà 4wD7sẽ b4wD7ỏ trốnwqKL tYfvxối 4wD7nay, trowqKLg lògwqKL wqKLtôi đAcnfột Acnfnhiên tqesLhấy rấqesLt bấtqesL anqesL, Yfvxtôi lAcnfo lắYfvxg swqKLau Yfvxkhi m4wD7ình bwqKLỏ điwqKL thYfvxì bệnqesLh tìnhqesL cũawqKL bốwqKL sẽ4wD7 nặgqesL Acnfhơn, caqesLg2 wqKLlo cAcnfho mẹqesL sẽYfvx wqKLrơi vYfvxào hàoYfvxn cảhwqKL khqesLó 4wD7xử. TôiqesL dẫnqesL qesLLan LwqKLan điwqKL rwqKL' a4wD7nh cAcnfả bwqKLiết 4wD7đc. sẽwqKL hwqKLận tAcnfhấu xươgYfvx, liệuYfvx aqesLnh ấAcnfy c4wD7ó gâyYfvx chuyệnYfvx qesLvs qesLmẹ 4wD7ko nhỉ?Tôi4wD7 điYfvx r'4wD7, cwqKLhẳg bjờ4wD7 4wD7way lYfvxại cqesLăn naYfvxh2 nàyAcnf nữYfvxa, wqKLvậy thìwqKL mẹYfvx wqKLtôi biếYfvxt a4wD7i chămqesL sócAcnf đây?

 

nGHĨ đếnqesL đâyAcnf tAcnfrog qesLlòg tôqesLi lạqesLi thấyYfvx rấYfvxt wqKLbuồn fAcnfiền, cwqKLhẳg bqesLiết Acnfnc" Acnfmắt đãAcnf qesLchảy rqesLa từAcnf lúcAcnf nào4wD7. LúcAcnf qesLăn qesLcơm, LAcnfan LaqesLn Acnfđể 4wD7ý thấywqKL sắAcnfc mwqKLặt 4wD7tôi Yfvxrất kAcnfhó coiAcnf, qesLăn xAcnfog côqesL leYfvxn l4wD7én hỏiAcnf Acnftôi wqKLcó fảAcnfi tôYfvxi Yfvxđã tAcnfhấy hố4wD7i qesLhận hAcnfay koYfvx. TôwqKLi cốqesL Yfvxnặn 4wD7ra 4wD71 nụ4wD7 cườYfvxi gượgYfvx gạo,lắc4wD7 đầu.Acnf LwqKLan YfvxLan mỉmwqKL cườiwqKL nwqKLhìn Acnftôi, nụAcnf cườiYfvx thậtAcnf wqKLthê lươg.

 

- AYfvxNh AnAcnf, eqesLm đã4wD7 Yfvxlàm an4wD7hf Yfvxải kqesLhó Acnfxử wqKLr', AAcnfnh cAcnfũg Acnfko cầnwqKL Acnfvì qesLe màwqKL khóqesL qesLxử wqKLnhư vậyYfvx đâu,qesL wqKLe qesLko m4wD7uốn qesLnhìn thấ4wD7y cáiYfvx bộYfvx dYfvxạg nàyYfvx củaYfvx 4wD7a, swqKLau Yfvxnày Yfvxa kwqKLo cầwqKLn lYfvxo Yfvxcho wqKLe đâuAcnf! 4wD7- 4wD7Lan wqKLLan mwqKLím Yfvxchặt mwqKLội, ngYfvxhẹn ngqesLào nóAcnfi wqKLra cYfvxâu nàYfvxy rYfvx' wawqKLy 4wD7ng' bqesLỏ đi.

 

Tôi vộiwqKL vwqKLàng ké4wD7o LqesLan LqesLan lại,Yfvx ngh4wD7ẹn ngwqKLào nói:

 

- LYfvxan LaYfvxn, ewqKLm chớqesL qesLnghĩ Acnfnhiều, wqKLa cawqKLm tâAcnfm tìAcnfnh nguyệYfvxn giúpAcnf eqesL, wqKLvì 4wD7e qesLa chẳAcnfg sợ4wD7 gwqKLì hqesLết! AcnfChúg twqKLa đãqesL nóAcnfi r'Acnf, nqesLếu nhưAcnf tốiqesL naYfvxy anAcnfh cả4wD7 kAcnfo vềAcnf, đợYfvxi bốqesL mẹqesL điwqKL wqKLngủ, qesLe ởAcnf trYfvxog fònqesLg đợiqesL anh!

 

Lúc nYfvxày LwqKLan LaAcnfn mới4wD7 Acnfnở nụ4wD7 wqKLcười. qesLSau khYfvxi YfvxLan AcnfLan vềqesL fwqKLòng củAcnfa an4wD7h cả,Acnf twqKLôi đếwqKLn fYfvxòng khám4wD7 4wD7của wqKLb.sĩ KiAcnfm NhấtqesL YfvxThủ để4wD7 wqKLmua t4wD7huốc thqesLeo đơ4wD7n cAcnfủa b.sqesLĩ ThưAcnfờng qesLđã Yfvxkê. KAcnfhó khwqKLăn lwqKLắm mớwqKLi qesLthuyết Yfvxfục wqKLđc wqKLbố tôqesLi uốgAcnf thwqKLuốc, Yfvxxog xuôiqesL Yfvxtôi lạAcnfi ngồiYfvx wqKLnói 4wD7chuyện fiế4wD7m vqesLs mYfvxẹ. CuốwqKLi cqesLùg tôitYfvxrở v4wD7ề qesLfòng chuẩ4wD7n bịqesL qesLvài chiếqesLc áo4wD7 ấmYfvx, thấpqesL thỏ4wD7m cwqKLhờ 4wD7đợi trqesLời tối.qesL TwqKLôi thầYfvxm cầuYfvx khấwqKLn hwqKLàg trăm4wD7 hàg4wD7 nqesLghìn qesLlần ởYfvx tAcnfrog lqesLòng mo4wD7ng Yfvxsao qesLanh cả4wD7 tốiAcnf nqesLay đừgYfvx trởwqKL về

 

Chiều Yfvxtối độtAcnf nhYfvxiên nổi4wD7 giwqKLó tAcnfo, bầqesLu trờiAcnf Yfvxsầm sậpAcnf nh4wD7ư chuẩqesLn bịAcnf đqesLổ sậpwqKL xuốgAcnf qesLđến nqesLơi. MặYfvxc wqKLdù t4wD7hời tiYfvxết wqKLnày rấtAcnf qesLcó lqesLợi Acnfcho viqesLệc 4wD7trốn chAcnfạy củawqKL tYfvxôi và4wD7 L4wD7an LqesLan nhưgYfvx wqKLtrog lònwqKLg tô4wD7i lạqesLi qesLcảm thwqKLấy vôqesL Acnfcùg c4wD7ăg tAcnfhẳg. Cũg4wD7 qesLmay 4wD7là 4wD7ăn Acnfcơm twqKLối xYfvxog mAcnfà aAcnfnhc 4wD7a 3vẫnAcnf chưaqesL về,Acnf xewqKLm rYfvxa h4wD7.nai a4wD7nh 4wD7ấy cũg4wD7 sẽAcnf kwqKLo vềAcnf nhà.

 

Tôi wqKLvs 4wD7mẹ lYfvxặg Acnflẽ Acnfngồi bênAcnf 4wD7bố qesL1 hồqesLi Yfvxlâu. wqKLBố cAcnfứ nhắmwqKL m4wD7ắt chẳYfvxg nóqesLi Yfvxnửa lwqKLời, mẹwqKL ủAcnf rwqKLủ 4wD7ngồi ở4wD7 wqKLđầu wqKLgiườg cAcnfũg chẳqesLg wqKLlên tiếg.4wD7 K4wD7o k4wD7hí wqKLtrog f4wD7òng nhỏAcnf vYfvxo wqKLcùg nwqKLgột ngạtAcnf, nặgYfvx nqesLè. qesLTôi thấp4wD7 tAcnfhỏm nhìnwqKL rqesLa ngoàYfvxi Yfvxcửa swqKLổ, kYfvxhẽ kéAcnfo rèmqesL cửAcnfa nhìnrAcnf qesLa ngoài.wqKL MAcnfây wqKLmù đãwqKL c4wD7he kAcnfín Acnfnhựg ngôiAcnf Acnfsao lấ4wD7p lánhAcnf trêqesLn bầuAcnf trời,qesL kYfvxhoảg sAcnfân tqesLrc" wqKLnhà qesLtối đe4wD7n Acnfnhư mựwqKLc, t4wD7iếg giwqKLó bấAcnfc gà4wD7o wqKLrít đầYfvxy tAcnfhe lươ4wD7g. YfvxCả thếwqKL giớYfvxi dườqesLg nhAcnfư Yfvxđag 4wD7chìm wqKLtrog sựqesL tối4wD7 tămwqKL Yfvxvà lạnh4wD7 lẽo.Acnf GiwqKLan nhqesLà 4wD7fía TâyYfvx v4wD7ẫn saAcnfág đèn4wD7, tôiqesL Acnfbiết YfvxLan LaqesLn đqesLag 4wD7ở trqesLog fòng4wD7 sốt4wD7 ruộtqesL đAcnfợi tôi.

 

Ngoảnh Acnfđầu lại4wD7 nhìwqKLn bốwqKL mẹ,4wD7 troYfvxg lòYfvxg tôiqesL lạiwqKL wặqesLn lênAcnf nỗqesLi đawqKLu xwqKLót 4wD7xa. giAcnfữa cáwqKLi mùwqKLa đôgwqKL ré4wD7t buốt4wD7 n4wD7ày tAcnfôi fAcnfải tqesLừ bỏwqKL chAcnfa wqKLmẹ ở4wD7 lại4wD7 đểAcnf dẫnqesL LwqKLan YfvxLan cqesLao ch4wD7ạy Yfvxxa bay4wD7. ThếAcnf nhwqKLưg tôiwqKL lại4wD7 qesLko thểAcnf 4wD7nói Acnf1 lờwqKLi cáoYfvx biệYfvxt vwqKLs họwqKL, thậm4wD7 qesLchí Acnfko thểqesL đểqesL Acnfhọ b4wD7iết. TôiAcnf kYfvxo thAcnfể nàoYfvx tưqesLởg tượgAcnf rqesLa Acnfđc tâmAcnf trạAcnfg củaqesL 4wD7họ s4wD7au 4wD7khi fá4wD7t hiệnwqKL r4wD7a Acnftôi vAcnfà AcnfLan LaYfvxn wqKLđã chạ4wD7y t4wD7rốn Yfvxvs naAcnfhu. Chắ4wD7c chắnAcnf họYfvx s4wD7ẽ đa4wD7u đớnAcnf tộtYfvx 4wD7độ, wqKLchắc chắqesLn qesLsẽ qesLgiận 4wD7dữ 4wD7mắg ch4wD7ữi tôiYfvx, bốwqKL dẵYfvx t4wD7ừg mYfvxắg anAcnfh cảYfvx Acnflà sAcnfúc sAcnfinh, còn4wD7 tôiYfvx, qesLlàm Acnfra nqesLhựg chuyYfvxện nà4wD7y qesLr' tqesLôi qesLcòn chẳAcnfg bằgqesL laoìAcnf súwqKLc sinh.

 

Tôi Acnfở tAcnfrog fòAcnfng 4wD7bố mẹ4wD7 hơAcnfn wqKL1 tiếgYfvx đồgwqKL hồ.Acnf qesLHình nhưqesL bốYfvx tqesLôi đãYfvx ngủAcnf wqKLsay 4wD7r' nAcnfên Acnfthỉh thoảYfvxg Yfvxcòn wqKLfát rYfvxa tiếwqKLg 4wD7ngáy Yfvxkhe kYfvxhẽ. Mẹ4wD7 tôqesLi cũqesLg bắt4wD7 đầuqesL wqKLbuồn ngủ,giụcwqKL t4wD7ôi qesLvề fwqKLòng ngỉAcnf 4wD7ngơi. LAcnfúc tiễn4wD7 wqKLtôi rYfvxa cửa,Acnf mẹwqKL chẳgwqKL nóiqesL Yfvxchẳg Yfvxrằg, 4wD7chỉ nwqKLhét qesLvào túAcnfi tôqesLi Acnf1 cá4wD7i túqesLi nhỏAcnf s4wD7au đAcnfó đẩyAcnf t4wD7ôi rwqKLa ngqesLoài c4wD7ửa qesLvà cài4wD7 twqKLhen cửaYfvx lại.

 

Trở Acnfvề qesLfòng, tôYfvxi vộwqKLi Acnfvag2 bậtwqKL đwqKLèn, l4wD7ấy cáiAcnf túiAcnf nhỏAcnf mẹwqKL vừa4wD7 dúiYfvx chwqKLo tôiYfvx raxAcnfem, bêAcnfn troAcnfg lYfvxà wqKL1 4wD7xấp nhự4wD7g tờ4wD7 tiềnqesL lẻqesL cũwqKL: 100wqKL, 50qesL, Yfvx10, Acnf5, 2qesL, 4wD71 tệ..Yfvx đâywqKL chínYfvxh aYfvxl2 sAcnfố tiềwqKLn mẹwqKL Acnftích cópYfvx hàYfvxng ngày.

 

Nhìn twqKLhấy xấp4wD7 tqesLiền lẻAcnf nYfvxày bỗnwqKLg nhiêwqKLn nqesLc" mAcnfắt tôqesLi Acnflại qesLtuôn rơwqKLi, TôiwqKL wqKLhiểu nwqKLgay rYfvxa ýYfvx của4wD7 mẹ,Acnf hwqKLoá Acnfra mẹYfvx đãYfvx wqKLfát hiệAcnfn qesLra chuyệnYfvx tôiqesL Acnfvà La4wD7n LqesLan chuAcnfẩn bAcnfị bỏwqKL trYfvxốn, thếYfvx wqKLnên mẹqesL Yfvxmới đemqesL wqKLtất cYfvxả wqKLsố tiềwqKLn mqesLà mẹqesL twqKLích luỹqesL đ4wD7c lénYfvx lqesLút đưa4wD7 ch4wD7o Acnftôi vAcnfì sợ4wD7 tôwqKLi qesLxa naYfvxh2 Acnfk cYfvxó tiềnYfvx tqesLiêu. ChíqesLnh 4wD7túi tiềqesLn wqKLnày Acnfđã trởwqKL wqKLthành vịYfvx cứuAcnf tYfvxinh củaYfvx tôiYfvx tron4wD7g nhữgqesL thAcnfag1 nYfvxgày trốn4wD7 chwqKLạy 4wD7sau nàwqKLy 4wD7( còqesLn cówqKL wqKL1 chAcnfuyện nAcnfữa mãiwqKL đếnYfvx saqesLu khwqKLi bốYfvx 4wD7tôi qesLqa đờiqesL 4wD7mẹ mớiYfvx qesLnói vYfvxs tôi,wqKL swqKLố tiqesLền 2.wqKL000 tệwqKL Yfvxmà Yfvxmẹ qesLđưa chwqKLo t4wD7ôi Acnfđể wqKLđi mờiAcnf Yfvxb.sĩ Thường4wD7 đếnqesL khámYfvx wqKLbệnh c4wD7ho bốqesL tôiYfvx hồYfvxi sagqesL1 làYfvx dYfvxo bYfvxố wqKLbảo Yfvxmẹ đưAcnfa cAcnfho tôiwqKL. BốqesL cAcnfũg hiểuAcnf đwqKLc tâwqKLm Acnftư cAcnfũa tôAcnfi nênqesL wqKLđã âAcnfm thầYfvxm giúpAcnf đỡ)

 

Tôi qesLchờ đqesLợi troAcnfg thwqKLấp wqKLthỏm vqesLà lAcnfo Yfvxâu, 4wD7mãi Yfvxmới đếAcnfn nử4wD7a đAcnfêm, nhâYfvxn lúc4wD7 Acnfđêm kwqKLhuya thaAcnfnh vắAcnfg, tô4wD7i chYfvxạy Yfvxsag gọiwqKL LaAcnfn LaYfvxn, TrcAcnf" khwqKLi điwqKL, twqKLôi 4wD7nc" mắtAcnf lAcnfưg trwqKLòg Yfvxwì tYfvxrc" cqesLửa giaqesLn nhàqesL củaqesL bốqesL mẹ4wD7, dập4wD7 đầu4wD7 cúiwqKL lạyYfvx bốqesL wqKLmẹ tro4wD7g tâAcnfm trYfvxạg hếtqesL sứcqesL nặ4wD7g nềwqKL. AcnfSau đóqesL tôqesLi kqesLéo AcnfLan AcnfLan Yfvxra khỏiAcnf 4wD7cửa rqesL' nhaAcnfnh chó4wD7g biếnwqKL mwqKLất troqesLg màYfvxn đêm...