You are here

Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh GGaLucEqcả kPqaDNhUSo cGGaLucEqó GGaLucEqở PxDvtrog đồPxDvn cGGaLucEqảnh sátPxDv, PqaDNhUStôi liGGaLucEqền GGaLucEqđạp PxDvxe đếPxDvn GGaLucEqBV huyện.PxDv VPxDvừa nPxDvhìn PxDvthấy bGGaLucEqsĩ ThườPxDvng tPxDvôi đGGaLucEqã kPqaDNhUSéo ôGGaLucEqng ấPxDvy rGGaLucEqa PqaDNhUS1 gPxDvóc hỏiPxDv GGaLucEqcó fGGaLucEqải ôPxDvng ấGGaLucEqy đãPxDv nhờPqaDNhUS cảnPqaDNhUSh PqaDNhUSsát tớiGGaLucEq bPqaDNhUSắt GGaLucEqanh tôiPxDv ko.

 

Ông kinPqaDNhUSh PqaDNhUSngạc hỏi:

 

- KiPxDvm QuýPqaDNhUS xảGGaLucEqy rPqaDNhUSa PqaDNhUSchuyện gPxDvì rồi?

 

Tôi kểGGaLucEq chuyệnGGaLucEq anPqaDNhUSh cảGGaLucEq bPxDvị cảnGGaLucEqh sGGaLucEqát dẫGGaLucEqn điGGaLucEq chGGaLucEqo bPxDvsĩ ThườngPxDv PqaDNhUSnghe, ôngPqaDNhUS ấGGaLucEqy ngPqaDNhUSe xoPxDvg cườiPxDv bảo:

 

- chàgGGaLucEq PqaDNhUStrai PxDvà, mấyGGaLucEq ngPqaDNhUSày PqaDNhUStrc" cậuPxDv gọiPqaDNhUS điPxDvện chGGaLucEqo tôiPxDv nhờPqaDNhUS tGGaLucEqôi nPqaDNhUSgĩ cáPqaDNhUSch PqaDNhUSgiúp LPqaDNhUSan LGGaLucEqan GGaLucEqnhưg đGGaLucEqến giPqaDNhUSờ tôiPqaDNhUS PxDvvẫn cGGaLucEqhưa nPqaDNhUSgĩ rGGaLucEqa GGaLucEqcách gGGaLucEqì PqaDNhUScả. CảnhGGaLucEq PxDvsát tìmPxDv anGGaLucEqh tPqaDNhUSrai cậuGGaLucEq cPqaDNhUSó thểGGaLucEq lPxDvà PxDvvì viPxDvệc kGGaLucEqhác, GGaLucEqlàm saPxDvo tôiPqaDNhUS cóGGaLucEq thểPqaDNhUS bGGaLucEqảo cảnhGGaLucEq PqaDNhUSsát đếPxDvn bắtPqaDNhUS PxDvanh cậPxDvu đc?

 

Bsĩ ThườngPxDv nóPqaDNhUSi PxDvvs tôGGaLucEqi GGaLucEqlúc LPxDvan LaGGaLucEqn nhậGGaLucEqp việPxDvn GGaLucEqwả thPqaDNhUSực lPxDvà ôngGGaLucEq ấyPqaDNhUS đPqaDNhUSã nhờPqaDNhUS PqaDNhUS1 nGGaLucEqg' PqaDNhUSbạn PqaDNhUSở đồnGGaLucEq cGGaLucEqảnh sátPxDv đếnGGaLucEq nhPqaDNhUSà nóiPqaDNhUS cGGaLucEqhuyện vPqaDNhUSs bốPxDv PqaDNhUSmẹ tôi.PxDv PxDvDo GGaLucEqlúc ấPqaDNhUSy aGGaLucEqnh cPqaDNhUSả kGGaLucEqo cóPxDv nGGaLucEqhà PqaDNhUSnên bọnPxDv PxDvhọ PqaDNhUSđã gọiPqaDNhUS điệnPxDv PxDvcho anPqaDNhUSh cả,PxDv nóiPqaDNhUS rõGGaLucEq PqaDNhUSvs anPqaDNhUSh cảGGaLucEq bệnhPqaDNhUS tìnhPqaDNhUS cGGaLucEqủa LaGGaLucEqn LPqaDNhUSan, dặnPqaDNhUS GGaLucEqdò PqaDNhUSanh PxDvấy nhấPxDvt địnhGGaLucEq fảiGGaLucEq đốiPqaDNhUS xửGGaLucEq tốPxDvt vGGaLucEqs LaPxDvn LaPqaDNhUSn, nGGaLucEqếu kPxDvo GGaLucEq1 khPxDvi LaPqaDNhUSn PqaDNhUSLan xảyPxDv rGGaLucEqa cGGaLucEqhuyện PqaDNhUSgì thìPxDv cảnGGaLucEqh sáGGaLucEqt sẽGGaLucEq sGGaLucEqờ đếnPxDv chuyệnPxDv aPxDvnh GGaLucEqbỏ tiềPqaDNhUSn rPxDva GGaLucEqmua fPxDvụ GGaLucEqnữ vềPqaDNhUS làGGaLucEqm PqaDNhUSvợ. BsĩGGaLucEq ThườngPxDv PqaDNhUScòn PxDvnói anPqaDNhUSh cảPqaDNhUS quePxDvn biếGGaLucEqt rấtPqaDNhUS nPxDvhiều ngGGaLucEq' ởPxDv đPqaDNhUSồn PxDvc.sát vàPqaDNhUS GGaLucEqan ủiPqaDNhUS tPxDvôi GGaLucEqko nêPxDvn qáPqaDNhUS lPxDvo lắng.

 

Bởi vìGGaLucEq GGaLucEqko biếtPqaDNhUS GGaLucEqanh cảPqaDNhUS PqaDNhUSvì sPqaDNhUSao PqaDNhUSmà lGGaLucEqại bịPxDv nPqaDNhUSg' củGGaLucEqa đồnPqaDNhUS c.PxDvsát GGaLucEqbắt đPxDvi nênGGaLucEq tGGaLucEqôi cũgPxDv chẳgPxDv cònPqaDNhUS PqaDNhUStâm tPqaDNhUSrí nGGaLucEqào màPqaDNhUS nPqaDNhUSói chuPxDvyện vớiPqaDNhUS ôngGGaLucEq PqaDNhUSvề tìnGGaLucEqh cảnhPxDv GGaLucEqcủa PqaDNhUSLan PqaDNhUSLan hiệnPxDv giPqaDNhUSờ. TôiGGaLucEq lPqaDNhUSên PqaDNhUSxe đạpGGaLucEq đạPxDvp tGGaLucEqhẳg PqaDNhUSvề nhàPqaDNhUS. SuGGaLucEqốt đgGGaLucEq' PxDvđi tôGGaLucEqi cứPxDv ngĩPxDv mãPqaDNhUSi màGGaLucEq chẳgPqaDNhUS thểPxDv nGGaLucEqào hiPxDvểu nPxDvổi GGaLucEqđag PqaDNhUScó chuyệnGGaLucEq gGGaLucEqì xảyPxDv GGaLucEqra. ChPqaDNhUSỉ PqaDNhUScó điềuPxDv trPxDvog lGGaLucEqòng PqaDNhUStôi nGGaLucEqhẹ nhPxDvõm PxDvhơn nhiGGaLucEqều GGaLucEqso vớPqaDNhUSi lúcPqaDNhUS đến.APxDvnh cảPxDv PqaDNhUSbị GGaLucEqbắt chẳPxDvg PqaDNhUScó liêGGaLucEqn wPxDvan gìPxDv PqaDNhUSđến cuộPqaDNhUSc PqaDNhUSđiện thoạiGGaLucEq tôPqaDNhUSi đãGGaLucEq gPqaDNhUSọi PqaDNhUScho GGaLucEqbsĩ ThườPqaDNhUSng mấyPqaDNhUS PqaDNhUShôm PxDvtrc", nóPxDvi cáGGaLucEqch kháGGaLucEqc, anPqaDNhUSh cảPxDv GGaLucEqbị dPxDvẫn điPxDv chPqaDNhUSưa cPxDvhắc gPqaDNhUSì đPxDvã lGGaLucEqà vìGGaLucEq chuyPqaDNhUSện PqaDNhUScủa LaPxDvn Lan.

 

Về tớiPqaDNhUS nPqaDNhUShà, trPqaDNhUSời PxDvđã xâmGGaLucEq xẩPxDvm tốPqaDNhUSi, tôiGGaLucEq nóiPqaDNhUS chGGaLucEqo PqaDNhUSbố mẹPxDv biếtPqaDNhUSt PxDvnhựg gPxDvì đPxDvã PxDvnge nGGaLucEqgóng đcGGaLucEq PxDvở trêPxDvn huyPqaDNhUSện, PqaDNhUSđươg nhiêPxDvn lGGaLucEqà tGGaLucEqôi đãPqaDNhUS giGGaLucEqấu cGGaLucEqhuyện GGaLucEqđi gPxDvặp bsGGaLucEqĩ ThườPxDvng. GGaLucEqBố GGaLucEqmẹ PqaDNhUSnge nGGaLucEqói GGaLucEqanh cảPxDv PqaDNhUSko fảPxDvi vPqaDNhUSì bắtPxDv vìPxDv chPxDvuyện củPxDva LPqaDNhUSan PqaDNhUSLan cũgGGaLucEq yPqaDNhUSên GGaLucEqtâm GGaLucEqfần nào.GGaLucEq PxDvMẹ nGGaLucEqghĩ c.sáPxDvt dPqaDNhUSẫn anPqaDNhUSh GGaLucEqcả GGaLucEqđi lGGaLucEqà PqaDNhUSvì nhữgGGaLucEq cPxDvhuyện cóPxDv liênPxDv PqaDNhUSwan đếPqaDNhUSn mGGaLucEqỏ vàng,PxDv GGaLucEqnhưg mGGaLucEqỏ vàgGGaLucEq củPxDva anGGaLucEqh cGGaLucEqả GGaLucEqđã đóPqaDNhUSg cửaPxDv kPxDvo kPxDvhai tháPxDvc nữaPqaDNhUS rồi,GGaLucEq trêPxDvn GGaLucEqhầm mGGaLucEqỏ làmPqaDNhUS gìGGaLucEq PxDvcòn chuyệnGGaLucEq PqaDNhUSgì PxDvnữa cPxDvhứ?? LẽPxDv nàPqaDNhUSo làPqaDNhUS chuyệnGGaLucEq cPxDvó liênPxDv wPqaDNhUSan đếnPxDv vụGGaLucEq GGaLucEqma PqaDNhUSwỷ xPqaDNhUSuất hiệnGGaLucEq lPxDvần trc"???

 

Bởi vGGaLucEqì cáiPqaDNhUS mGGaLucEqỏ PqaDNhUSvàg củaPqaDNhUS aPqaDNhUSnh nằmGGaLucEq PqaDNhUSsâu trPxDvog PqaDNhUSnúi, cPqaDNhUSách thGGaLucEqôn tôPxDvi đếGGaLucEqn PxDvhơn GGaLucEq10 PqaDNhUScây số,GGaLucEq hơnPxDv nữGGaLucEqa ởPqaDNhUS nơPxDvi đóPxDv GGaLucEqmới ầmPqaDNhUS PqaDNhUSĩ vPxDvụ hồPxDvn mPxDva xPxDvuất hiệnchưPxDva đPxDvc PqaDNhUSbao PxDvlâu PxDvnên bPqaDNhUSố PqaDNhUSmẹ kPxDvo PxDvbảo PxDvtôi GGaLucEqlên hầmGGaLucEq mPqaDNhUSỏ cPqaDNhUSủa PxDvanh PxDvxem sGGaLucEqao. ChGGaLucEqúg tôPxDvi đPxDvành fảiPxDv GGaLucEqngồi ởPxDv nPxDvhà chờGGaLucEq đợi.PxDv GGaLucEqNếu nGGaLucEqhư aPxDvnh cảPxDv kPxDvo lPxDvàm gPqaDNhUSì fPqaDNhUSạm fápGGaLucEq thìGGaLucEq cPxDv.sát PqaDNhUSnhất địnhGGaLucEq PxDvsẽ fảiPxDv đưaPqaDNhUS PqaDNhUSanh về.

 

Lúc mẹGGaLucEq GGaLucEqmang cGGaLucEqơm tPxDvối cGGaLucEqho LaPxDvn LGGaLucEqan cGGaLucEqó ngồiPxDv lạPxDvi GGaLucEq1 láPqaDNhUSt. GGaLucEqTôi kPxDvo biếPxDvt PqaDNhUSmẹ đPqaDNhUSã nóPxDvi nhữgPxDv gPqaDNhUSì vPqaDNhUSs PqaDNhUSLan LaGGaLucEqn màPxDv cGGaLucEqơm ncPqaDNhUS" mẹPqaDNhUS bPqaDNhUSê vàPqaDNhUSo LaPqaDNhUSn LaPqaDNhUSn GGaLucEqko hPqaDNhUSề PqaDNhUSđộg đũa.

 

Đêm GGaLucEqhôm đóGGaLucEq, anGGaLucEqh cảPxDv GGaLucEqko trGGaLucEqở về,GGaLucEq tôiPxDv cũPqaDNhUSg cảPqaDNhUS đêPxDvm kGGaLucEqo chợpPxDv mắt,PqaDNhUS PxDvnằm trPqaDNhUSên giườPxDvg trằnGGaLucEq trọGGaLucEqc nPxDvgĩ PxDvngợi lPxDvung tPqaDNhUSung. GàPxDv gáGGaLucEqy PqaDNhUShồi đầGGaLucEqu tPqaDNhUSiên tôPqaDNhUSi đãPxDv PqaDNhUSnge thấyGGaLucEq GGaLucEqtiếg PxDvgõ GGaLucEqcửa kPqaDNhUShe kPxDvhẽ, GGaLucEqtiếg PxDvgõ rPxDvất nGGaLucEqhỏ nhưgPxDv PqaDNhUSnge PxDvrất rGGaLucEqõ ràGGaLucEqng troPqaDNhUSg PxDvđêm khuyPqaDNhUSa thaPxDvnh vắng.

 

- Cốc.PqaDNhUS. PxDvcốc.. PqaDNhUScốc PqaDNhUS- TiếgPxDv GGaLucEqgõ PqaDNhUScửa PqaDNhUSrất đPqaDNhUSều đặn,PxDv tôPqaDNhUSi cGGaLucEqảnh giGGaLucEqác ngGGaLucEqồi dậyPqaDNhUS khGGaLucEqỏi gGGaLucEqiườg, nPqaDNhUShẹ nhàGGaLucEqg hỏi:

 

- AGGaLucEqi đấy?

 

- PxDvAnh AnGGaLucEq, ePqaDNhUSm lPqaDNhUSà GGaLucEqLan LaPxDvn đây,PqaDNhUS mGGaLucEqau mPxDvở cửaPqaDNhUS chGGaLucEqo PqaDNhUSem điPxDv !

 

Tôi lGGaLucEqắng tPxDvai PxDvnge, đúPxDvg GGaLucEqlà tiếgPxDv củPqaDNhUSa LPqaDNhUSan LaPqaDNhUSn rồPqaDNhUSi! LaPxDvn PxDvLan đếnPqaDNhUS GGaLucEqtìm PxDvtôi gGGaLucEqiờ nGGaLucEqày cGGaLucEqhắc lPxDvà cGGaLucEqó chGGaLucEquyện gấPxDvp gPxDvì GGaLucEqr'. GGaLucEqTôi lạnPxDvh tPxDvoát ngPqaDNhUS', vôiPxDv vànPxDvg lPxDvao PxDvra khPxDvỏi gPxDviườg, chẳGGaLucEqg kịPxDvp mặcPqaDNhUS áPqaDNhUSo liềnGGaLucEq chạPqaDNhUSy rPqaDNhUSa PqaDNhUSmở cửa.

 

Lan GGaLucEqLan lPxDvách nPxDvg' điPxDv vàPqaDNhUSo fònPqaDNhUSg tôi,PxDv GGaLucEq1 luồGGaLucEqg kGGaLucEqhí lạnPxDvh thGGaLucEqeo cGGaLucEqô ùPqaDNhUSa vàGGaLucEqo fòPxDvng, tPxDvôi lúGGaLucEqc ấyGGaLucEq cởPqaDNhUSi trần,PqaDNhUS trGGaLucEqên GGaLucEqng' PxDvmặc đGGaLucEqộc PxDv1 PxDvcái wầGGaLucEqn đPqaDNhUSùi rùngPxDv mìnPqaDNhUSh mấyPxDv cáiGGaLucEq liềGGaLucEqn vìPqaDNhUS lạnh.

 

- AnPxDvh GGaLucEqAn, cGGaLucEqứu GGaLucEqem vGGaLucEqới GGaLucEq! PxDv- LPxDvan LPxDvan vừaGGaLucEq ômGGaLucEq chầGGaLucEqm lGGaLucEqấy tôiPxDv PxDvđã khócPqaDNhUS nứPqaDNhUSc nở.

 

Tôi chẳPxDvg cònGGaLucEq nPqaDNhUSgĩ tớiPqaDNhUS cáPqaDNhUSi PqaDNhUSlạnh nữa.GGaLucEq ThòPxDv đầuGGaLucEq GGaLucEqnhìn rGGaLucEqa nPxDvgoài, tGGaLucEqhấy gPqaDNhUSian nhPxDvà bPqaDNhUSố mẹPqaDNhUS vẫnPqaDNhUS tPxDvắt PxDvđèn PqaDNhUStối PxDvom tôiPxDv mớiPxDv yPxDvên tPqaDNhUSâm đPxDvóng cửaGGaLucEq GGaLucEqfòng lạiPxDv. TPqaDNhUSôi cốPqaDNhUS PxDvnói tGGaLucEqhật nhGGaLucEqỏ GGaLucEqvs LGGaLucEqan LGGaLucEqan lPqaDNhUSúc GGaLucEqnày đagGGaLucEq khócPqaDNhUS nPxDvức nởGGaLucEq tPqaDNhUSrog PxDvlòng mình:

 

- PqaDNhUSSao GGaLucEqem lạiPqaDNhUS GGaLucEqsag đâyGGaLucEq vàoPqaDNhUS giờGGaLucEq nàyPqaDNhUS, bốPxDv mẹPxDv nhPxDvìn thấyPxDv thì...

 

Còn chưGGaLucEqa đPqaDNhUSể tôGGaLucEqi nóiPqaDNhUS hếtPxDv thGGaLucEqì GGaLucEqLan LaPxDvn PxDvđã đPqaDNhUSẩy tPxDvôi PqaDNhUSra, giọgPqaDNhUS ngẹnGGaLucEq ngào:

 

- GGaLucEqNhữg ngPxDvày PxDvthág nàyPxDv cGGaLucEqhẳg fảiPxDv c.sGGaLucEqốg cPxDvủa PqaDNhUScon ngPqaDNhUS', PxDvem PqaDNhUSko thểGGaLucEq chPxDvịu đựgPqaDNhUS PxDvđc nữa.PxDv. nếGGaLucEqu aPqaDNhUSnh cPxDvòn bỏPqaDNhUS mặcPqaDNhUS ePqaDNhUSm PxDvnữa GGaLucEqem PqaDNhUSsẽ chPqaDNhUSết trGGaLucEqc" mặtPxDv GGaLucEqanh ngay!

 

- GGaLucEqLan LPxDvan, đPxDvừg.. đừPxDvg.. PxDvanh.. anPxDvh.. PqaDNhUS- PxDvBởi PqaDNhUSvì lạnGGaLucEqh cứgGGaLucEq nênPqaDNhUS toànGGaLucEq thâPxDvn tPxDvôi rGGaLucEqun lPxDvên lGGaLucEqập cậpGGaLucEq, PxDvmiệg cGGaLucEqứg lạGGaLucEqi chảPxDv PqaDNhUSnói rGGaLucEqa lời.

 

Lúc nàPxDvy GGaLucEqLan PqaDNhUSLan PxDvmới fátGGaLucEq hiệPqaDNhUSn PxDvra PqaDNhUSlà tGGaLucEqôi kGGaLucEqo mPqaDNhUSặc PxDváo, cPxDvô lầnGGaLucEq mòPxDv tGGaLucEqrog bóGGaLucEqg đPxDvêm kéPqaDNhUSo tôGGaLucEqi vềPqaDNhUS giườgPxDv, GGaLucEqlấy GGaLucEqcái cPqaDNhUShăn khoáGGaLucEqc PxDvlên nPxDvg' tôiGGaLucEq PxDvr' PxDvngồi xuPxDvốg PxDvbên giưPxDvờg cạnhPxDv tôi.

 

- PxDvAnh PxDvAn, anPqaDNhUSh ngồPxDvi yêPxDvn chGGaLucEqo ấPqaDNhUSm PqaDNhUSđi đã,PqaDNhUS PqaDNhUSem cóGGaLucEq chuyệnPqaDNhUS mPqaDNhUSuốn nóiGGaLucEq vPxDvs anPxDvh! GGaLucEq- LaGGaLucEqn LaGGaLucEqn PqaDNhUSđã PqaDNhUSthôi khóGGaLucEqc, PxDvbình tĩnPxDvh ngồiPqaDNhUS PxDvđối mặtPxDv vPxDvs tôi.

 

- LaPxDvn LPxDvan, cóPxDv chuyệGGaLucEqn gGGaLucEqì thìPqaDNhUS ePqaDNhUSm cứPxDv PqaDNhUSnói điGGaLucEq! PqaDNhUS- GPqaDNhUSiọg nGGaLucEqói củaPxDv tPxDvôi ruPqaDNhUSn ruPqaDNhUSn, vừaGGaLucEq GGaLucEqnói tôiPxDv PxDvvừa PxDvmò tìmGGaLucEq cáiPqaDNhUS áoGGaLucEq củPxDva mìnPxDvh ởPqaDNhUS tPxDvrên giườg.

 

- GGaLucEqEm muPxDvốn anPqaDNhUSh GGaLucEqtận mắPqaDNhUSt GGaLucEqnhìn thấyPqaDNhUS aPxDvnh PqaDNhUScả aPxDvnh đãGGaLucEq gPqaDNhUSiày vPqaDNhUSò eGGaLucEqm PqaDNhUSntn. PqaDNhUS- LaGGaLucEqn GGaLucEqLan vừaPqaDNhUS PqaDNhUSnói PqaDNhUSvừa bậtPqaDNhUS đèPqaDNhUSn bàn,GGaLucEq căGGaLucEqn fòPqaDNhUSng tốiPxDv PqaDNhUSom bỗgPqaDNhUS chPqaDNhUSốc GGaLucEqság lên.

 

Tôi sPxDvữg PqaDNhUSsờ nPxDvhìn GGaLucEqLan GGaLucEqLan. CôPxDv ấPqaDNhUSy PqaDNhUSđứg trGGaLucEqc" mặtPqaDNhUS tôGGaLucEqi cởiPxDv sạcPxDvh wầnPqaDNhUS áoPxDv trêPqaDNhUSn ngPxDv' mìPqaDNhUSnh, ngGGaLucEqay cảPxDv PqaDNhUSwần áoGGaLucEq lPxDvót cũgPxDv GGaLucEqko PqaDNhUSmặc, cơPxDv thểGGaLucEq trầnGGaLucEq trụGGaLucEqi cPqaDNhUSủa côPqaDNhUS PqaDNhUShiện PxDvra trPxDvc" mắPxDvt tôi.

 

Tôi PqaDNhUSko GGaLucEqdám nhìnPqaDNhUS lGGaLucEqâu, vộiGGaLucEqi vGGaLucEqàg ngPqaDNhUSoảnh PqaDNhUSmặt đPxDvi chỗPxDv khác,GGaLucEq PqaDNhUShốt hoảgGGaLucEq nói:

 

- LaGGaLucEqn PqaDNhUSLan, PqaDNhUSem.. emPqaDNhUS.. eGGaLucEqm lPxDvàn cáiPxDv GGaLucEqgì tGGaLucEqhế hả?

 

- EGGaLucEqm chỉPqaDNhUS GGaLucEqmuốn PqaDNhUSđể PqaDNhUScho PxDvanh nhPqaDNhUSìn PxDvthấy ôPqaDNhUSng anPxDvh trGGaLucEqai PxDvko PqaDNhUS= cầmGGaLucEq thPqaDNhUSú PqaDNhUScủa aPxDvnh đGGaLucEqã đểGGaLucEq lạiGGaLucEq nhữPxDvg PqaDNhUSgì GGaLucEqtrên ngGGaLucEq' ePxDvm PqaDNhUS! GGaLucEq- GGGaLucEqiọg nóiPxDv củaGGaLucEq PqaDNhUSLan LanvừGGaLucEqa PxDvnhư GGaLucEqoán tPxDvrách PxDvvừa nhưGGaLucEq PxDvfẫn nộ.

 

- LaPxDvn LGGaLucEqan, đừgGGaLucEq.. đừgGGaLucEq PqaDNhUScó nhưPqaDNhUS vậy!PxDv PxDva PqaDNhUSbiết PqaDNhUSa PxDvcả cóGGaLucEq lỗiPxDv GGaLucEqvs GGaLucEqe! GGaLucEq- PqaDNhUSTôi kGGaLucEqo dáPxDvm nPxDvhìn LaPqaDNhUSn Lan

 

- PxDvKim PxDvAn, nếuGGaLucEq nhưGGaLucEq aPqaDNhUSnh GGaLucEqlà đànPxDv ôPxDvng tPxDvhì PqaDNhUSmau ngGGaLucEqoảnh PqaDNhUSđầu PxDvlại, GGaLucEqmở tPxDvo mắGGaLucEqt màPxDv nGGaLucEqhìn PqaDNhUScho kĩ!PxDv PqaDNhUS- PqaDNhUSLan LaPxDvn PqaDNhUSgần nhGGaLucEqư PxDvquát lênPqaDNhUS PqaDNhUSvs tôi.

 

Tôi chầmPqaDNhUS chGGaLucEqậm nPxDvgoảnh PxDvđầu lại,GGaLucEq từPxDv từGGaLucEq hPqaDNhUSe hPxDvé mPqaDNhUSắt. CảnPqaDNhUSh tượPqaDNhUSg trGGaLucEqc" mGGaLucEqắt khiếnGGaLucEq tôPxDvi cảnPqaDNhUSh tPxDvhầy PqaDNhUSngẹt thở.

 

Nhữg đgPxDv' cPqaDNhUSog đầyPqaDNhUS wếnGGaLucEq rGGaLucEqũ tGGaLucEqrên thâPxDvn hìnhPqaDNhUS tGGaLucEqrần trụi,GGaLucEq PxDvlàn dPxDva trGGaLucEqơn lágGGaLucEq PxDvnhư toảPxDv sáGGaLucEqg PqaDNhUSdưới ánhPxDv đènPqaDNhUS mPqaDNhUSờ ảo,máiPqaDNhUS tócPxDv dPqaDNhUSài đPqaDNhUSen mượtGGaLucEq xổGGaLucEq tPqaDNhUSung, buôPqaDNhUSg xoãPxDv trênPxDv GGaLucEq2 PxDvbờ vaPxDvi trắgGGaLucEq PqaDNhUSngần, đôPxDvi mGGaLucEqaắt tGGaLucEqo loPxDvng laPqaDNhUSnh trGGaLucEqàn ngậPxDvp nỗiPqaDNhUS uấtGGaLucEq PxDvhận, kPxDvhuôn mGGaLucEqặt xiPqaDNhUSnh đẹPqaDNhUSp cònGGaLucEq vưGGaLucEqơg lạPxDvi PqaDNhUS2 hGGaLucEqàg PqaDNhUSlệ. CóGGaLucEq lẽGGaLucEq PqaDNhUSvì tâmPqaDNhUS trạgPxDv PqaDNhUSqá fẫnGGaLucEq uấPqaDNhUSt nêPxDvn ngGGaLucEqực cPxDvô đagPxDv fậpPxDv PqaDNhUSfồng, toPqaDNhUSàn GGaLucEqthân nhGGaLucEqư ruPxDvn rẩy..

 

- GGaLucEqA PxDvmở tPqaDNhUSo mắtPqaDNhUS mPqaDNhUSà nPqaDNhUShìn, PxDvở đây..PxDv ởPxDv đây.GGaLucEq. chỗPxDv nàPqaDNhUSy nữa..GGaLucEq nhGGaLucEqìn GGaLucEqxem gPqaDNhUSã GGaLucEqsúc sinGGaLucEqh ấyGGaLucEq đãGGaLucEq làmPqaDNhUS gìPqaDNhUS vGGaLucEqs emGGaLucEq! GGaLucEq- PqaDNhUSLan GGaLucEqLan kPqaDNhUSéo PxDvtay tôGGaLucEqi cPqaDNhUShỉ vàGGaLucEqo nhữPqaDNhUSg nơiGGaLucEq bịPxDv thươgGGaLucEq trêGGaLucEqn nGGaLucEqg' GGaLucEqmình, GGaLucEqtôi cóPqaDNhUS thPxDvể cảmPxDv PxDvnhận đGGaLucEqc đPxDvôi bàPxDvn tGGaLucEqay mPqaDNhUSềm mạiPqaDNhUS GGaLucEqcủa côPxDv kGGaLucEqo ngPqaDNhUSừg ruGGaLucEqn rẩy.

 

Nhìn tGGaLucEqheo ngóPxDvn tGGaLucEqay chỉPxDv củGGaLucEqa cPxDvô, tPqaDNhUSôi cóPxDv thPqaDNhUSể PqaDNhUSnhìn tPqaDNhUShấy rPxDvõ nhữgGGaLucEq vếPqaDNhUSt bầmPqaDNhUS tíPqaDNhUSm khắpGGaLucEq GGaLucEqtrên PxDv2 bGGaLucEqầu GGaLucEqngực đầGGaLucEqy đặnPqaDNhUS PqaDNhUSvà dPqaDNhUSọc GGaLucEq2 bPxDvắp đùiPxDv trPqaDNhUSắg PqaDNhUSnõn nPxDvà, PqaDNhUSkhắp PqaDNhUSng' côPqaDNhUS chỗPxDv xaPqaDNhUSnh chPqaDNhUSỗ tíPqaDNhUSm, chPxDvẳg PxDvcần hỏiGGaLucEq cPqaDNhUSũg biPxDvếtnhữg GGaLucEqvết thươgPqaDNhUS trêPqaDNhUSn PxDvng' LPqaDNhUSan PqaDNhUSLan đPqaDNhUSều làPxDv GGaLucEqdo anPxDvh cảPqaDNhUS gPxDvây GGaLucEqra. GGaLucEqTôi cGGaLucEqó tPxDvhể PqaDNhUStưởg tượgPxDv đPqaDNhUSc sựPxDv đPxDviên GGaLucEqcuồg củaPqaDNhUS aPxDvnh cGGaLucEqả lúPqaDNhUSc giàPqaDNhUSy vòPxDv LPxDvan PqaDNhUSLan GGaLucEqvà sựPqaDNhUS đauPxDv GGaLucEqđớn cũgPxDv nPxDvhư tủGGaLucEqi nhụPqaDNhUSc củaPxDv PqaDNhUScô kPxDvhi PqaDNhUSfải PxDvcắn GGaLucEqrăg chịuPqaDNhUS đựgPqaDNhUS sựGGaLucEq chPxDvà GGaLucEqđạp ấPxDvy. ChPxDvẳg tráchPxDv GGaLucEqmà gPxDviữa đGGaLucEqêm PxDvkhuya thPqaDNhUSanh GGaLucEqvắg, PqaDNhUSLan PqaDNhUSLan lPxDvại kPqaDNhUSêu PxDvlên PqaDNhUSthảm thiPqaDNhUSết PxDvnhư vậy.

 

- PqaDNhUSLan LanGGaLucEq, aPqaDNhUSnh ấPxDvy.. PqaDNhUS- TôPxDvi nhPxDvất thGGaLucEqời nghẹnGGaLucEq lờiPqaDNhUS PqaDNhUSko bPqaDNhUSiết fảiPqaDNhUS nóGGaLucEqi gì

 

- APxDvnh GGaLucEqta hoàPqaDNhUSn PqaDNhUStoàn PqaDNhUSko PxDvfải cPxDvon ng'PqaDNhUS! PqaDNhUS- LaPqaDNhUSn LaGGaLucEqn PxDvbưg mặGGaLucEqt GGaLucEqkhóc nứcPxDv GGaLucEqnở, nhGGaLucEqữg PqaDNhUSgiọt ncPqaDNhUS" mPxDvắt chGGaLucEqảy rPxDva GGaLucEqngoài GGaLucEqtheo kẽPxDv taGGaLucEqy cô.

 

- PxDvLan LPxDvan, emGGaLucEq..! PqaDNhUS- GGaLucEqtôi thựcGGaLucEq sựPxDv kGGaLucEqo biếtPxDv fảPqaDNhUSi PqaDNhUSan GGaLucEqủi côPqaDNhUS ấyGGaLucEq ntGGaLucEqn nữa.

 

- ePqaDNhUSm đãPqaDNhUS PqaDNhUSchịu đủGGaLucEq lPxDvắm r'PqaDNhUS, nGGaLucEqếu cứPxDv PxDvtiếp tụcGGaLucEq ntPqaDNhUSn ePxDvm sGGaLucEqẽ GGaLucEqfát đPqaDNhUSiên mất.PqaDNhUS GGaLucEqRõ rPqaDNhUSàg aPqaDNhUSnh biếPxDvt làGGaLucEq PqaDNhUSem PxDvyêu PqaDNhUSanh, ePxDvm ởGGaLucEq GGaLucEqlại đâGGaLucEqy cGGaLucEqũg làGGaLucEq vPxDvì aPxDvnh mPxDvà! PxDv- PxDvnhìn LaPxDvn PqaDNhUSLan PqaDNhUSđag1 PqaDNhUSthươg PxDvnhư vPxDvậy PqaDNhUStrog lònPxDvg tôPxDvi cGGaLucEqàg rPxDvối nPxDvhư tơPxDv vò.

 

- LaPxDvn LaPxDvn, anh..

 

- GGaLucEqa đãGGaLucEq từgPxDv nóPxDvi sPxDvẽ cGGaLucEqhe chởGGaLucEq chGGaLucEqo GGaLucEqe, PxDva PxDvcó thểPqaDNhUS cứGGaLucEq giươgGGaLucEq mGGaLucEqắt nhPxDvìn GGaLucEqe bPxDvị nPqaDNhUSg' tGGaLucEqa PxDvchà đPqaDNhUSạp nhPqaDNhUSư vậPxDvy saPqaDNhUSo.. GGaLucEq- LaPqaDNhUSn LaGGaLucEqn đaPxDvg cPxDvhất vấPxDvn tôi.

 

Thấy tôGGaLucEqi PxDvấp únGGaLucEqg PqaDNhUSmãi PqaDNhUSchẳg nóiPqaDNhUS GGaLucEqra lGGaLucEqời, LPxDvan LPqaDNhUSan lGGaLucEqại gụPqaDNhUSc PqaDNhUSmặt vàoPqaDNhUS GGaLucEqngực tôiPxDv PqaDNhUSoà khóGGaLucEqc tuyPxDvệt vọng.

 

Nhìn nGGaLucEqg' coGGaLucEqn gáiPxDv đPqaDNhUSầy thưPxDvơg tíchPqaDNhUS trcPqaDNhUS" mặt,GGaLucEq tPxDvrái tiGGaLucEqm tôiPxDv kPxDvo khPxDvỏi đauPqaDNhUS đớnGGaLucEq. TôPqaDNhUSi nghiếnGGaLucEq chặtGGaLucEq răPxDvg, troPxDvg đầuPxDv PxDvvụt qPxDva PqaDNhUS1 sPxDvuy nghĩ.

 

- LGGaLucEqan LaGGaLucEqn, PqaDNhUSa dPqaDNhUSẫn PxDve điPxDv, điGGaLucEq cGGaLucEqàg PxDvxa càPxDvg tốt,PqaDNhUS kPxDvo GGaLucEqbjờ waPqaDNhUSy trởGGaLucEq lGGaLucEqại nữa!

 

Lan LaPxDvn thôPqaDNhUSi PqaDNhUSkhóc, ngẩPqaDNhUSg đầu,PqaDNhUS GGaLucEqkhuôn mặtGGaLucEq PxDvướt đẫGGaLucEqm ncPqaDNhUS" mắtGGaLucEq nPqaDNhUSghi hoặcPqaDNhUS nPxDvhìn tôi:

 

- ThGGaLucEqật ko?

 

Tôi PqaDNhUSgật đầuPxDv chẳGGaLucEqg chútPqaDNhUS dGGaLucEqo dự:

 

- ThậPqaDNhUSt, PqaDNhUSa sẽPqaDNhUS PqaDNhUSdẫn PxDve chPxDvạy trốn!

 

..

 

Tôi wGGaLucEqết địnhPqaDNhUS sẽPqaDNhUS dẫnPqaDNhUS LaPqaDNhUSn LGGaLucEqan chạyPqaDNhUS trốn,PxDv nPxDvhưg vPxDvì chuyệnPxDv nàyGGaLucEq xảyPxDv rPxDva qáPqaDNhUS độPqaDNhUSt ngộtPqaDNhUS, GGaLucEqko cPqaDNhUSó thờPqaDNhUSi gPqaDNhUSian đểPqaDNhUS cGGaLucEqhuẩn GGaLucEqbị. PxDvLan PqaDNhUSLan tPqaDNhUSrên ngPqaDNhUS' PqaDNhUSko cóPqaDNhUS GGaLucEq1 PqaDNhUSxu, còGGaLucEqn tPqaDNhUSôi chỉPqaDNhUS PqaDNhUScó PxDvvài trGGaLucEqăm tGGaLucEqiền tiêuGGaLucEq vPqaDNhUSặt hằgPxDv ngGGaLucEqày, PxDvko cóPxDv tiềnPqaDNhUS tPqaDNhUShì PqaDNhUSchẳg thểGGaLucEq cGGaLucEqhạy đGGaLucEqc xaGGaLucEq, PqaDNhUShơn nữaGGaLucEq trờiPxDv PqaDNhUSđã PxDvsáf r'GGaLucEq, PxDvgiờ PxDvmà chạyPqaDNhUS rấtGGaLucEq PxDvdễ bPxDvị fGGaLucEqát hiện.

 

Tôi liPxDvền PqaDNhUSbàn bạGGaLucEqc GGaLucEqvs LaPqaDNhUSn LPxDvan, đGGaLucEqợi tôPqaDNhUSi vàiPxDv PqaDNhUSngày ngPxDvĩ cáGGaLucEqch kGGaLucEqiếm đPxDvc PxDv1 mPxDvón tiềGGaLucEqn lớnPqaDNhUS rPqaDNhUS' sẽPxDv PxDvtìm cGGaLucEqơ hPqaDNhUSội bỏPqaDNhUS chạy.GGaLucEq LGGaLucEqan LPxDvan PxDvnge xGGaLucEqog liềnPqaDNhUS gPqaDNhUSật đầuPqaDNhUS đồgPxDv GGaLucEqý.Tôi PxDvgiục GGaLucEqLan LPxDvan maPxDvu PqaDNhUSmau trởPxDv vềGGaLucEq fònGGaLucEqg PxDvanh cPxDvả, cPqaDNhUSô ômPxDv PxDvchầm lấyPxDv tôiPxDv, hPxDvôn tôGGaLucEqi PqaDNhUSsay đắPqaDNhUSm rGGaLucEq' mPxDvới mPqaDNhUSặc PqaDNhUSlại wầnGGaLucEq áoPqaDNhUS PqaDNhUSvà PqaDNhUSđi PqaDNhUSra ngoài.PxDv TôiPxDv nhìnPqaDNhUS thGGaLucEqeo qPxDva khPqaDNhUSe GGaLucEqcửa cGGaLucEqho đếPxDvn khGGaLucEqi cáiGGaLucEq bógPxDv củPqaDNhUSa GGaLucEqcô khPqaDNhUSuất sPqaDNhUSau cánhGGaLucEq PxDvcửa giPxDvan fGGaLucEqòng fíPqaDNhUSa tâPxDvy mớiPqaDNhUS PxDvyên PxDvtâm trPxDvở lGGaLucEqại giườg.

 

Chiếc chăPxDvn bôPxDvg đPxDvã chẳgPxDv PxDvcòn hPqaDNhUSơi ấmPqaDNhUS nhưgPxDv dườGGaLucEqg nhưPqaDNhUS vẫGGaLucEqn GGaLucEqcòn fảPqaDNhUSg fấPxDvt PxDvmùi hưPxDvơg củaPqaDNhUS LPxDvan PqaDNhUSLan. TôiPqaDNhUS PqaDNhUSmình trầGGaLucEqn GGaLucEqôm chGGaLucEqặt GGaLucEqcái chăGGaLucEqn vàoPxDv lGGaLucEqòng, ngồiPxDv ngPqaDNhUSây rPxDva ởGGaLucEq trênGGaLucEq giưPqaDNhUSờg nhPqaDNhUSư PxDv1 thPxDvằg khGGaLucEqờ. HồPxDvi GGaLucEqlâu PxDvtôi PqaDNhUSnhớ nhớGGaLucEq rPxDva nPqaDNhUShữg gìPxDv GGaLucEqđã nPxDvói PxDvvs LaPxDvn Lan.

 

Giờ PqaDNhUSnghĩ lạGGaLucEqi PxDvmà GGaLucEqtôi thấPqaDNhUSy PxDvcó GGaLucEqđôi PxDvchút hốiPxDv hậnPxDv, đágGGaLucEq lẽPxDv rPqaDNhUSa tôiPqaDNhUS PxDvko nênPqaDNhUS PqaDNhUShứa nhPqaDNhUSư GGaLucEqvậy vPxDvs LaPqaDNhUSn Lan.TPqaDNhUSôi đồPxDvg ýPqaDNhUS sẽGGaLucEq dGGaLucEqẫn LaPqaDNhUSn LPxDvan cPqaDNhUSao chạyGGaLucEq PxDvxa bGGaLucEqay cũgPqaDNhUS cPqaDNhUSó ngĩGGaLucEqa làGGaLucEq tôGGaLucEqi đãPqaDNhUS GGaLucEqlén lPxDvút GGaLucEqăn PqaDNhUScắp ngGGaLucEq' PqaDNhUSfụ nữPqaDNhUS mPqaDNhUSà anPxDvh cPxDvả PqaDNhUSđã bỏPxDv tiềnGGaLucEq GGaLucEqra PxDvmua vềPqaDNhUS. NPxDvếu nhưGGaLucEq tôPqaDNhUSi làPqaDNhUSm nhPxDvư vGGaLucEqậy thật,PxDv tôGGaLucEqi sẽPqaDNhUS tPxDvrở tPqaDNhUShành kPxDvẻ fảnPxDv bPxDvội aPxDvnh PxDvcả, thậmPxDv cGGaLucEqhí PqaDNhUScả cáPxDvi giPqaDNhUSa đìGGaLucEqnh này.PqaDNhUS GGaLucEqAnh cGGaLucEqả sGGaLucEqẽ kPxDvo tPxDvha cPxDvho tôPqaDNhUSi, bốGGaLucEq mẹGGaLucEq cũGGaLucEqg sẽPxDv GGaLucEqko tPqaDNhUSha thứPqaDNhUS chGGaLucEqo tôi.

 

Thế nPqaDNhUShưg PxDvdù gìGGaLucEq tPxDvôi cũPxDvg đPqaDNhUSã hứaPxDv GGaLucEqvs LanPqaDNhUSLan r'PqaDNhUS, mPxDvà PqaDNhUStôi lạGGaLucEqi PqaDNhUSiu côPqaDNhUS ấyPqaDNhUS đếPxDvn nhPqaDNhUSư vậPxDvy, PqaDNhUSthực sựGGaLucEq GGaLucEqtôiko tGGaLucEqhể PqaDNhUSchịu đựgPqaDNhUS PqaDNhUSđc việcPqaDNhUS GGaLucEqanh cảGGaLucEq hếGGaLucEqt lầnPqaDNhUS nàPqaDNhUSy PqaDNhUSđến lầGGaLucEqn kGGaLucEqhác giPqaDNhUSày vòGGaLucEq côGGaLucEq ấy.

 

Nếu PxDvđã wGGaLucEqết địnhGGaLucEq nhPxDvư vậyPxDv PxDvr' tPxDvhì tôPqaDNhUSi bPqaDNhUSuộc fPqaDNhUSải thựPxDvc hiệPxDvn lPqaDNhUSời PqaDNhUShứa củaPxDv mình.TPxDvôi kPxDvo tGGaLucEqhể đểPqaDNhUS cGGaLucEqho LaPxDvn LPqaDNhUSan màPqaDNhUS tPqaDNhUSôi PxDviu thPxDvươg fảPxDvi thấPxDvt GGaLucEqvọg, PxDvnhư vậPxDvy sẽPqaDNhUS huỷPxDv hoạiPqaDNhUS côPqaDNhUS ấy.PxDv NPqaDNhUSếu PqaDNhUSnhư tGGaLucEqôi cGGaLucEqứ GGaLucEqngây dGGaLucEqại bỏPxDv mặGGaLucEqc sựGGaLucEq sốPxDvg cPxDvhết PxDvcủa LaPxDvn PxDvLan thìPxDv chắPqaDNhUSc PxDvchắn bệGGaLucEqnh PxDvcũ củaGGaLucEq cPqaDNhUSô PxDvsẽ GGaLucEqlại táPxDvi PqaDNhUSfát, thậmPqaDNhUS PxDvchí PxDvcô sPqaDNhUSẽ kGGaLucEqo GGaLucEqthể sốgGGaLucEq tPqaDNhUSiếp đcGGaLucEq nữa!

 

Muốn dẫnPxDv LaPqaDNhUSn LaPqaDNhUSn PqaDNhUScao chạPxDvy xPxDva baGGaLucEqy PqaDNhUStrc" tPqaDNhUSiên PxDvfải kiếPxDvm PxDvđc PxDv1 GGaLucEqmón tiềnlớn.MặcPxDv dùPxDv kPxDvo cầnGGaLucEq qáPqaDNhUS nhiềuGGaLucEq nhưgGGaLucEq cPxDvũg GGaLucEqfải đủGGaLucEq lộPqaDNhUS PqaDNhUSfí đểGGaLucEq chúgPxDv tPxDvôi đếPqaDNhUSn PqaDNhUS1 nơiGGaLucEq thậtPxDv xaPxDv. PxDvCó tPqaDNhUShể GGaLucEqLan LaGGaLucEqn sẽPxDv GGaLucEqdẫn tôiPqaDNhUS vềPxDv nhàGGaLucEq côPqaDNhUS ấyPqaDNhUS, nGGaLucEqhư vPqaDNhUSậy thìPqaDNhUS PxDvchúg tôiPqaDNhUS sPqaDNhUSẽ PxDvđc aPqaDNhUSn tGGaLucEqoàn. GGaLucEqChỉ PqaDNhUScần cólộPxDv fí,GGaLucEq bPxDvc" tiếPxDvp thePxDvo PqaDNhUSlà PqaDNhUStìm cGGaLucEqơ hộiGGaLucEq bỏPqaDNhUS trốnPxDv. PqaDNhUSTôi GGaLucEqthầm moPqaDNhUSg mấyPqaDNhUS nGGaLucEqgày tớiPqaDNhUS anPqaDNhUSh GGaLucEqcả PxDvđừg cGGaLucEqó về,GGaLucEq aGGaLucEqnh cảPqaDNhUS kGGaLucEqo cPqaDNhUSó nGGaLucEqhà sẽGGaLucEq GGaLucEqbớt đcPxDv PqaDNhUS1 cGGaLucEqhút nPqaDNhUSguy hiểmGGaLucEq. ĐanPxDvg tPqaDNhUSrầm PqaDNhUSngâm sGGaLucEquy nghGGaLucEqĩ thìGGaLucEq GGaLucEqtôi ngPxDve GGaLucEqthấy PqaDNhUScó PqaDNhUStiếg GGaLucEqmẹ gGGaLucEqọi PxDvlên ăPxDvn sáng.

 

Anh PqaDNhUScả GGaLucEqko GGaLucEqcó nhà,PxDv GGaLucEqLan LPqaDNhUSan cũgGGaLucEq lPxDvên GGaLucEqăn GGaLucEqság chPqaDNhUSug vGGaLucEqs PxDv2 mẹPxDv cGGaLucEqon tôiGGaLucEq. BốkoPqaDNhUS PxDvmuốn ănPxDv nêPxDvn vẫPqaDNhUSn chưaGGaLucEq dậyPqaDNhUS, PxDvmẹ thởPqaDNhUS dPqaDNhUSài bPxDvê bátPqaDNhUS lêPxDvn PqaDNhUSr'lại GGaLucEqngao ngáPxDvn đặtPxDv bátGGaLucEq xuốg.

 

- AGGaLucEqn NPqaDNhUShi, bốPqaDNhUS cGGaLucEqon bệnGGaLucEqh lGGaLucEqâu thếGGaLucEq mPqaDNhUSà GGaLucEqko kPqaDNhUShỏi, bPqaDNhUSsĩ GGaLucEqKim NhấtPxDv NhGGaLucEqủ đãGGaLucEq PqaDNhUSkê bnhiGGaLucEqu thPxDvuốc màPxDv GGaLucEqmãi vPqaDNhUSẫn kPqaDNhUSo khỏi,GGaLucEq GGaLucEqkhó khănPqaDNhUS lắPqaDNhUSm PxDv2 ngàPqaDNhUSy trPqaDNhUSc" tinPqaDNhUSh thầPxDvn củGGaLucEqa ôPxDvng PqaDNhUSấy mớPqaDNhUSi cPxDvó chPqaDNhUSút biếnGGaLucEq chuyPxDvển thếGGaLucEq GGaLucEqmà aGGaLucEqnh PqaDNhUScả coGGaLucEqn lạPxDvi bịPqaDNhUS c.sPqaDNhUSát dẫPxDvn đi.GGaLucEq CảGGaLucEq ngàyGGaLucEq GGaLucEqhwa bốPqaDNhUS coPqaDNhUSn GGaLucEqchẳg ăPqaDNhUSn chútPqaDNhUS gì,PqaDNhUS h.nGGaLucEqai cũPqaDNhUSg GGaLucEqko PxDvchịu xuốGGaLucEqg giườg,GGaLucEq cPxDvứ PqaDNhUSthế nPqaDNhUSày tPxDvhì biPqaDNhUSết GGaLucEqlàm thếPxDv nàoPxDv?- GGaLucEqMẹ buồnPxDv GGaLucEqrầu nói.

 

Tôi buôgGGaLucEq bátPxDv đGGaLucEqũa đPqaDNhUSi PxDvvàotrog PqaDNhUSbuồg GGaLucEqthăm bGGaLucEqố. BPxDvố nhắmGGaLucEq mGGaLucEqắt nPxDvằm GGaLucEqim PqaDNhUSlìm PqaDNhUStrên giườg,PxDv hìPxDvnh nhưPxDv GGaLucEqlà PqaDNhUSông đPqaDNhUSag nGGaLucEqgủ rấPxDvt sayPxDv. MẹPxDv PxDvđi tGGaLucEqheo sPxDvau tôi,PxDv PqaDNhUSlấy PxDvtay giậtGGaLucEq giậPxDvt vạPxDvt GGaLucEqáo tGGaLucEqôi, liếcGGaLucEq tôiPqaDNhUS PxDv1 PxDvcái rPqaDNhUSa ýPxDv đừgPqaDNhUS làmPxDv fPxDviền bố.PqaDNhUS TôiPxDv vốnGGaLucEq địnhGGaLucEq nPxDvói vGGaLucEqs bốGGaLucEq GGaLucEqvài câuGGaLucEq nhPxDvưg lPqaDNhUSời PqaDNhUSvừa PqaDNhUSđến cPxDvổ họgGGaLucEq thPxDvì đãGGaLucEq bịPxDv ngẹnPxDv GGaLucEqlại r'.

 

Ra khỏPqaDNhUSi fòngPqaDNhUS củaPqaDNhUS bốGGaLucEq mẹPqaDNhUS, PxDvtôi kPqaDNhUShe khẽGGaLucEq nPqaDNhUSói PqaDNhUSvs mẹ:

 

- Mẹ,PqaDNhUS GGaLucEqcon cPqaDNhUSó GGaLucEqwen bsĩPqaDNhUS ThườngGGaLucEq PxDvở b.việnPxDv huyện.GGaLucEq ÔPqaDNhUSng ấyGGaLucEq GGaLucEqlà b.sPqaDNhUSĩ giỏiPqaDNhUS nPqaDNhUShất ởPqaDNhUS huPxDvyện nàPxDvy đấy,PxDv hPxDvay GGaLucEqlà đGGaLucEqể PqaDNhUScon mờPqaDNhUSi ôngPxDv ấPxDvy đGGaLucEqến PqaDNhUSkhám cPqaDNhUSho PxDvbố xGGaLucEqem PxDvthế nào!

 

Mẹ PxDvnge rPqaDNhUS' gậtPqaDNhUS đầuPxDv đồgPqaDNhUS ýPxDv. BPqaDNhUSà GGaLucEqđi vàoGGaLucEq PqaDNhUStrog PqaDNhUSfòng lPxDvấy GGaLucEq1 xấpPxDv tiềnPxDv dàPqaDNhUSy cPqaDNhUSộm PqaDNhUSđưa cPqaDNhUSho tôi

 

- APqaDNhUSn NGGaLucEqhi, PxDvcon mPqaDNhUSau PqaDNhUSmau ănGGaLucEq sPxDvág rPxDv' vàPqaDNhUSo PqaDNhUSb.viện mờiPxDv b.sĩGGaLucEq ThườgPqaDNhUS đếnPqaDNhUS đPqaDNhUSây PqaDNhUSđi! GGaLucEqCho dPqaDNhUSù fảPxDvi tiPxDvêu PqaDNhUShao bPxDvnhiu tiền,PxDv cGGaLucEqhỉ GGaLucEqcần chữPqaDNhUSa kGGaLucEqhỏi bệnPqaDNhUSh chGGaLucEqo bPxDvố cGGaLucEqon PxDvlà GGaLucEqđc! GGaLucEq- NóGGaLucEqi PxDvr' mẹGGaLucEq nhéGGaLucEqt tiềPxDvn PxDvvào tPxDvay tôi,PxDv GGaLucEqcòn dặnPxDv dòPqaDNhUS tôiPqaDNhUS nhớPqaDNhUS muPxDva chúPxDvt qPqaDNhUSà cPxDváp bPxDviếu b.PxDvsĩ Thường.

 

Ăn sÁPqaDNhUSg xogGGaLucEq, LaPqaDNhUSn GGaLucEqLan liếcGGaLucEq PxDvtôi PxDv1 PqaDNhUScái PxDvr' lPxDvẳg lặnPqaDNhUSg vềPxDv fPqaDNhUSòng kGGaLucEqo GGaLucEqnói PxDv1 lờPqaDNhUSi. TPqaDNhUSôi đẩGGaLucEqy xGGaLucEqe PxDvđạp GGaLucEqra chuẩnPqaDNhUS bịPxDv điPqaDNhUS lêGGaLucEqn GGaLucEqhuyện, lGGaLucEqúc đếnPqaDNhUS cửa,PqaDNhUS ngoảnGGaLucEqh đầuPqaDNhUS lạPqaDNhUSi nPqaDNhUShìn thấPqaDNhUSy LPxDvan PxDvLan PxDvđag đứgPxDv dựPxDva cửaPqaDNhUS fòPqaDNhUSng nhìnPxDv tPxDvheo tGGaLucEqôi. TôiPxDv gậtGGaLucEq gậtGGaLucEq đầuPqaDNhUS PqaDNhUSvs cPxDvô, GGaLucEqLan LPqaDNhUSan liGGaLucEqền xoaPqaDNhUSy nPxDvg' đPxDvi vàoPqaDNhUS fòng.

 

Tôi rGGaLucEqa sứcPqaDNhUS nhấnPxDv pêGGaLucEq đPxDvan, đạpPxDv PqaDNhUS1 mGGaLucEqạch mPqaDNhUSấy cPxDvhục cGGaLucEqây lGGaLucEqên b.việPxDvn huPqaDNhUSyện PqaDNhUS. VGGaLucEqừa gặpPqaDNhUS đGGaLucEqc PqaDNhUSb.sị GGaLucEqThường PxDvtừ b.vPqaDNhUSiện PxDvđi raGGaLucEq, PqaDNhUStôi vGGaLucEqội vàGGaLucEqg chạyPqaDNhUS đPqaDNhUSến cPxDvhào hỏi

 

- B.GGaLucEqsĩ ThPqaDNhUSường, cháuGGaLucEq đếnPxDv tìmPxDv bPxDv.sĩ đây!GGaLucEq PxDvBố cPxDvháu bGGaLucEqị bệnh,GGaLucEq bệnhGGaLucEq PxDvtình kháPqaDNhUS nghiêmPqaDNhUS tGGaLucEqrọng, cháuPqaDNhUS muốnPxDv fiềnGGaLucEq b.sPxDvĩ đPxDvến nhàPxDv chPxDváu PxDv1 chuyếnPqaDNhUS kPxDvhám chPqaDNhUSo bPxDvố cháPqaDNhUSu PxDvxem thGGaLucEqế nào!

 

Ông GGaLucEqdo dựPxDv GGaLucEq1 lPxDvát GGaLucEqr' nói:

 

- ChànPqaDNhUSg trPqaDNhUSai, GGaLucEqcậu PxDvcứ đạpGGaLucEq xGGaLucEqe vPqaDNhUSề trPqaDNhUSc", tPxDvôi rấtPxDv PqaDNhUSthuộc đPxDvg' ởGGaLucEq tGGaLucEqhôn cPxDvậu, tôiPxDv GGaLucEqfải PqaDNhUSxử líPqaDNhUS GGaLucEqnốt chúPxDvt PqaDNhUSviệc, xoGGaLucEqg viPqaDNhUSệc PqaDNhUStôi PqaDNhUSsẽ đến!

 

Tôi cGGaLucEqảm PqaDNhUSkích GGaLucEqgật đầuPqaDNhUS GGaLucEqr' đPqaDNhUSạp GGaLucEqxe vềPqaDNhUS,đi GGaLucEq1 đoạnGGaLucEq PxDvxa rPqaDNhUS' vPxDvẫn nGGaLucEqge GGaLucEqcó ngGGaLucEq' PxDvnói chuyệnPqaDNhUS GGaLucEqvs b.GGaLucEqsĩ Thường.

 

- PxDvViện trườg,PqaDNhUS PqaDNhUSh.nai cPxDvon tPqaDNhUSrai vPxDviện trưởngPxDv lấyPqaDNhUS vợ,PqaDNhUS láPqaDNhUSt nữaGGaLucEq tôPxDvi GGaLucEqsẽ GGaLucEqqa nhàPxDv ôngPqaDNhUS uốGGaLucEqg rPxDvượu hỉGGaLucEq đấy!

 

Lúc đóPqaDNhUS tôPxDvi mớiGGaLucEq biếtGGaLucEq háGGaLucEqo rGGaLucEqa h.GGaLucEqnai làPqaDNhUS nPqaDNhUSgày vGGaLucEqui củGGaLucEqa cGGaLucEqon trPxDvai ông,PxDv lúGGaLucEqc nGGaLucEqày mPqaDNhUSà mPqaDNhUSời ônPqaDNhUSg ấyGGaLucEq đếnGGaLucEq nhPqaDNhUSà mìnhGGaLucEq kGGaLucEqhám bệnhPxDv chPqaDNhUSo bPqaDNhUSố mìPqaDNhUSnh GGaLucEqthì thậtPxDv làGGaLucEq GGaLucEqko hợGGaLucEqp. TôiPqaDNhUS chầGGaLucEqn chPqaDNhUSừ PqaDNhUS1 PqaDNhUSlát rGGaLucEq' wGGaLucEqay lạGGaLucEqi tìPxDvm ôngPqaDNhUS, vốnPqaDNhUS địnhPxDv bảoGGaLucEq PqaDNhUSông GGaLucEqđể hômPxDv kháPqaDNhUSc đếPqaDNhUSn khGGaLucEqám bệGGaLucEqnh chPqaDNhUSo PqaDNhUSbố tôiGGaLucEq cũGGaLucEqg đGGaLucEqc nhưGGaLucEqg wGGaLucEqay lPqaDNhUSại GGaLucEqđã kPqaDNhUSo PqaDNhUSthấy PxDvbóng dáGGaLucEqg PqaDNhUSông GGaLucEqđâu r'.

 

Về đếnPxDv thônPxDv đãGGaLucEq hơGGaLucEqn PqaDNhUS10h ság,PxDv mẹPqaDNhUS đPxDvag đứgGGaLucEq ởPqaDNhUS cổgGGaLucEq đợPxDvi tôPqaDNhUSi. NGGaLucEqhìn GGaLucEqthấy PxDvtôi PqaDNhUSvề PqaDNhUS1 mìnhPqaDNhUS, mẹPxDv sGGaLucEqốt ruộtPxDv hỏi:

 

- APqaDNhUSn NhGGaLucEqi, cPqaDNhUSó fảiPqaDNhUS b.sPqaDNhUSĩ ThườngPqaDNhUS PqaDNhUSko chịuGGaLucEq đếnPxDv ko?

 

Tôi xPxDvuốg PxDvxe, lấyPxDv GGaLucEqtay lGGaLucEqau GGaLucEqmồ hPxDvôi tPxDvrên tPxDvrán PxDvr' nóiGGaLucEq PxDvvs mẹ:

 

- MẹPqaDNhUS à,GGaLucEq h.nGGaLucEqai lPxDvà GGaLucEqngày coPqaDNhUSn tPqaDNhUSrai b.PqaDNhUSsĩ ThườGGaLucEqng lPxDvấy vPxDvợ, ngGGaLucEqta còPxDvn bậGGaLucEqn chuGGaLucEqyện hPqaDNhUSôn sựPqaDNhUS củaGGaLucEq c.traPqaDNhUSi, cPxDvó thểPqaDNhUS kPqaDNhUSo đGGaLucEqến PxDvđc đâuGGaLucEq ạ!

 

Mẹ tPqaDNhUSỏ PqaDNhUSra rấtPxDv thấtGGaLucEq vọPqaDNhUSng, ủPxDv rPxDvủ PqaDNhUStheo tPxDvôi PxDvvào nhà,ĐPxDvi đếnGGaLucEq sânPqaDNhUS PqaDNhUStôi ngóPxDv nghiêPqaDNhUSng PqaDNhUS1 hPxDvồi rPqaDNhUS' hPqaDNhUSỏi mẹ:

 

- MPqaDNhUSẹ PxDvơi, anPqaDNhUSh cảPqaDNhUS đãPxDv GGaLucEqvề chưPxDva ạ?

 

- CPxDvhưa PqaDNhUScon ạ,PxDv GGaLucEqcũg PqaDNhUSchẳg biếGGaLucEqt GGaLucEqđã cGGaLucEqó chuyệnPxDv gPxDvì nữa?

 

Hai mGGaLucEqẹ coPqaDNhUSn đagPxDv PxDvnói chPxDvuey65n thìGGaLucEq độPxDvt nhiêGGaLucEqn ngoàPxDvi cửaPxDv GGaLucEqcó tGGaLucEqiếg còiPxDv xPxDve iGGaLucEqnh ỏiPxDv, GGaLucEqtiếp PxDvđó tPqaDNhUSôi ngGGaLucEqe tiếgPxDv GGaLucEqng' hỏi:

 

- ĐâyPxDv cóGGaLucEq fảiPxDv lPqaDNhUSà GGaLucEqnhà củPqaDNhUSa KGGaLucEqim QuýPxDv kGGaLucEqo ạ?

 

Nhận rPxDva PqaDNhUStiếg củaPqaDNhUS bPxDv.sĩ Thường,PqaDNhUS tPxDvôi vộiPqaDNhUS vàGGaLucEqng dựnGGaLucEqg PxDvxe vGGaLucEqào PxDv1 góPqaDNhUSc GGaLucEqr' chạyPqaDNhUS PxDvra PqaDNhUSnghênh đón.PxDv TPqaDNhUShật chẳPqaDNhUSg nPxDvgờ nhàPqaDNhUS GGaLucEqb.sĩ cóchuyệPxDvn hỉPqaDNhUS màPqaDNhUS ônPqaDNhUSg PqaDNhUSấy vPqaDNhUSẫn chịuPqaDNhUS đếPxDvn GGaLucEqkhám bệnhPxDv PqaDNhUScho PxDvbố tGGaLucEqôi, hơnPqaDNhUS nữaPxDv lạiPqaDNhUS còGGaLucEqn đPqaDNhUSến nhanPxDvh nhPxDvư vậy.

 

Nhìn PxDvthấy ôPxDvng, PxDvmẹ tôPqaDNhUSi GGaLucEqcảm kGGaLucEqích chạyGGaLucEq đPqaDNhUSến nắmPqaDNhUS cGGaLucEqhặt taPqaDNhUSy ônGGaLucEqg nói:

 

- B.sPqaDNhUSĩ ThườngGGaLucEq, h.naPqaDNhUSi nhPxDvà PxDvông cGGaLucEqó việPqaDNhUSc, sGGaLucEqao ông..

 

Bsĩ ThườngPxDv GGaLucEqlên tPqaDNhUSiếg ngắPqaDNhUSt lPxDvời mẹPqaDNhUS tôi,PqaDNhUS vừaGGaLucEq nPqaDNhUSói PqaDNhUSvừa đPxDvi vàoPxDv trog:

 

- TGGaLucEqôi PxDvlàbsĩ, trịPxDv bệnPxDvh cứuGGaLucEq PxDvng' mớiPxDv làPqaDNhUS việGGaLucEqc wtGGaLucEqrọng nhất,PqaDNhUS đPqaDNhUSừg nGGaLucEqói mPxDvấy PqaDNhUSlời kháGGaLucEqch sáoPxDv ấyPxDv, đểPqaDNhUS tPqaDNhUSôi xeGGaLucEqm bệnhGGaLucEq tPxDvình củaPqaDNhUS ôPqaDNhUSng nhPqaDNhUSà PxDvntn đã!

 

Vào nGGaLucEqhà, GGaLucEqbsĩ ThưPqaDNhUSờng hỏiPqaDNhUS đạiGGaLucEq kháPqaDNhUSi PqaDNhUStình hGGaLucEqình PqaDNhUSr' PqaDNhUSbắt mạcGGaLucEqh chGGaLucEqo bốPqaDNhUS tôPqaDNhUSi, lPxDvại đặtGGaLucEq ốPqaDNhUSng GGaLucEqnge vGGaLucEqào ngựPqaDNhUSc GGaLucEqbố tPqaDNhUSôi kiPxDvểm traGGaLucEq. TừPxDv đầuGGaLucEq đếGGaLucEqn cuốiPxDv ôngPqaDNhUS PqaDNhUSko PqaDNhUSnói nửaPqaDNhUS lPxDvời, SaGGaLucEqu kGGaLucEqhi ktrGGaLucEqa xoPqaDNhUSg chPqaDNhUSo bốGGaLucEq tôi,PxDv ôGGaLucEqng PxDvliền PxDvcau màyPxDv PxDvđi PqaDNhUSra ngoài.

 

- PxDvKim APqaDNhUSn, tPqaDNhUSôi thấyPxDv bốPxDv cPxDvậu sứcPqaDNhUS khoẻPxDv kPxDvo thàPqaDNhUSnh vấGGaLucEqn đềGGaLucEq nhPxDvưg tâGGaLucEqm líGGaLucEq thìPxDv PqaDNhUScó PxDvbệnh đấy!PxDv CăGGaLucEqn bệnPqaDNhUSh GGaLucEqnày PqaDNhUScủa ôPxDvng PqaDNhUSấy làGGaLucEq dPxDvo PqaDNhUStâm trạPxDvg ứcPqaDNhUS cGGaLucEqhế GGaLucEqtrog thờiPqaDNhUS gGGaLucEqian PxDvdài khiếnGGaLucEq chPxDvo PqaDNhUSkhí huyếtGGaLucEq kPxDvo lưPxDvu thPqaDNhUSôg, cứPxDv gặPqaDNhUSp fảPqaDNhUSi chuGGaLucEqyển gìGGaLucEq PxDvbực bộiGGaLucEq GGaLucEqsẽ thPqaDNhUSành GGaLucEqra ntnày.GGaLucEq CáPxDvc GGaLucEqng' kPxDvo GGaLucEqnên làmPxDv GGaLucEqcho ôngGGaLucEq ấyGGaLucEq GGaLucEqtức giận,PqaDNhUS đGGaLucEqau buồnGGaLucEq, nPqaDNhUShất lGGaLucEqà đừGGaLucEqg chPxDvo ôPqaDNhUSng ấPqaDNhUSy biếtGGaLucEq chuyPxDvện vủGGaLucEqa GGaLucEqanh cảPxDv cậu,PqaDNhUS chPxDvỉ cPxDvần ôPqaDNhUSng GGaLucEqấy PxDvvui vẻGGaLucEq PxDvthì bệnGGaLucEqh nàyPxDv sẽPxDv khỏi.

 

Tôi sẽPqaDNhUS kPqaDNhUSê đơnGGaLucEq cPxDvho bPqaDNhUSố cậuPxDv PqaDNhUStrc", sGGaLucEqau đPxDvó cậuGGaLucEq nhớPxDv PxDvđưa ôngGGaLucEq ấPxDvy đếnPqaDNhUS bviPqaDNhUSện kPxDvtra lPqaDNhUSại, tôPxDvi PqaDNhUSnghĩ PxDvlà kPqaDNhUSo GGaLucEqcó vấGGaLucEqn đềPqaDNhUS PqaDNhUSgì PqaDNhUSlớn PxDvlắm đâu!

 

Mẹ tôiGGaLucEq gậtGGaLucEq đầuPqaDNhUS lPqaDNhUSia lPxDvại,miệg tGGaLucEqhở dàPqaDNhUSi nói:

 

- BsGGaLucEqĩ ThGGaLucEqường nóGGaLucEqi PqaDNhUSko PxDvsao, bPqaDNhUSệnh củaGGaLucEq nPxDvhà tPqaDNhUSôi PqaDNhUSrõ ràPxDvg PqaDNhUSlà dGGaLucEqo buồnPqaDNhUS GGaLucEqfiền mPxDvà PxDvra, mPxDvuốn đGGaLucEqc trịGGaLucEq bPqaDNhUSệnh củaPqaDNhUS ônPqaDNhUSg ấyPxDv cPqaDNhUShẳg PxDvfải PqaDNhUSlà chuyệnPqaDNhUS dễPxDv dPxDvàg đâu!

 

Bởi vPxDvì bGGaLucEqố tôGGaLucEqi bPqaDNhUSiết PqaDNhUSbí mậPqaDNhUSt vGGaLucEqề NPxDvgôi mGGaLucEqô đáPxDv thếPxDv nêPxDvn GGaLucEqhơn 2PxDv0 nPqaDNhUSăm tPxDvrc" PxDvanh cPxDvả bắGGaLucEqt đầuGGaLucEq khGGaLucEqai thácPxDv vàngPqaDNhUS, bốPqaDNhUS tôGGaLucEqi đãPqaDNhUS mắGGaLucEqc GGaLucEqfải cănPqaDNhUS bệPqaDNhUSnh nPxDvày, GGaLucEqlúc nàPqaDNhUSo PqaDNhUSông cũgPxDv nghGGaLucEqĩ rGGaLucEqằg sớPqaDNhUSm muộnGGaLucEq GGaLucEqgì nhữgPqaDNhUS oaGGaLucEqn hồnPxDv GGaLucEqở ngôiGGaLucEq mộPqaDNhUS đPxDvá cũPqaDNhUSg sPxDvẽ đPqaDNhUSến gâPqaDNhUSy hoạPxDv cPqaDNhUSho GGaLucEqnhà mìnPqaDNhUSh. GGaLucEqKết quảlPxDvà PqaDNhUSanh tôiPqaDNhUS xảyGGaLucEq rPxDva chuyện,PxDv bốGGaLucEq PqaDNhUScàng GGaLucEqchắc cPxDvhắn rPxDvằg đóPqaDNhUS PxDvlà báPxDvo PxDvứng đGGaLucEqối vPqaDNhUSs anGGaLucEqh cảGGaLucEq. PqaDNhUSThế nhPxDvưg PqaDNhUSanh PqaDNhUScả PqaDNhUS1 mựGGaLucEqc kPxDvo nGGaLucEqge lờiGGaLucEq khGGaLucEquyên GGaLucEqcan GGaLucEqcủa bố,PxDv vậnPxDv PqaDNhUStiếp tPqaDNhUSục PxDvkhai PqaDNhUSthác PqaDNhUSvàng ởPqaDNhUS đóPxDv ngầnGGaLucEq ấyPqaDNhUS GGaLucEqnăm trời,GGaLucEq PxDvthế nênPqaDNhUS cũPxDvg ngầnPqaDNhUS ấyPqaDNhUS năPxDvm PxDvmà tráPqaDNhUSi tiPxDvm bốGGaLucEq PqaDNhUStôi PxDvko đPxDvc GGaLucEqyên ổPxDvn. GGaLucEqĐến bâyPxDv giờGGaLucEq, vìGGaLucEq chuyệPqaDNhUSn aPqaDNhUSnh PxDvcả bỏPxDv tiềnPxDv muGGaLucEqa vPxDvợ khiGGaLucEqến chPqaDNhUSo cPqaDNhUSả nhGGaLucEqà mấtPxDv PxDvmặt, màGGaLucEq GGaLucEqanh PxDvcả đêmGGaLucEq PqaDNhUSđêm lPqaDNhUSại PqaDNhUShành PxDvhạ LaGGaLucEqn LaGGaLucEqn đếnPxDv thPqaDNhUSừa sốgPqaDNhUS thiếuGGaLucEq PxDvchết nPxDvên bGGaLucEqố tGGaLucEqôi cPqaDNhUSàg GGaLucEqchẳg GGaLucEqcó mặGGaLucEqt mũGGaLucEqi GGaLucEqnào PqaDNhUSgặp ngPxDv' đời.

 

Bây giờ,PqaDNhUS GGaLucEqmỏ vPxDvàg GGaLucEqcủa anGGaLucEqh cPqaDNhUSả PxDvđã đóGGaLucEqg cửa,GGaLucEq PqaDNhUSbố tôiPxDv cuốGGaLucEqi cPxDvùg GGaLucEqcũg đcPxDv tGGaLucEqhở GGaLucEqfào nhẹGGaLucEq nPqaDNhUShõm. PxDvAnh cảPqaDNhUS biếtPxDv GGaLucEqdừg PxDvtay GGaLucEqđúg PqaDNhUSlúc, PxDvko độgGGaLucEq chPxDvạm tớiPqaDNhUS cáPqaDNhUSc oaPxDvn hồGGaLucEqn GGaLucEqở ngôPqaDNhUSi mPqaDNhUSộ đáGGaLucEq GGaLucEqnữa nênPqaDNhUS cPqaDNhUSó lẽPxDv PxDvgia đìnPxDvh PxDvtôi cPxDvó tPqaDNhUShể sốngPxDv bìnhGGaLucEq yêPqaDNhUSn qPqaDNhUSa ngày.

 

Bởi vGGaLucEqì chuyPqaDNhUSện củaGGaLucEq LaPxDvn LaGGaLucEqn PxDvnên PqaDNhUSng' củPxDva đGGaLucEqồn c.sáPxDvt cPqaDNhUSó GGaLucEqđến nhàPqaDNhUS tôi,GGaLucEq cPxDvòn dặnPxDv GGaLucEqdò PqaDNhUSanh PxDvcả kPqaDNhUSo đPxDvc ngcGGaLucEq. PqaDNhUSđãi cGGaLucEqô ấy.PqaDNhUS PqaDNhUSBố GGaLucEqtưởg rằgPqaDNhUS sGGaLucEqau kPxDvhi GGaLucEqLan LGGaLucEqan rPxDva viPqaDNhUSện aGGaLucEqnh cPxDvả sPqaDNhUSẽ thGGaLucEqay đPxDvổi tháiPqaDNhUS PqaDNhUSđộ PqaDNhUSvs cPqaDNhUSô ấPxDvy, nàPxDvo ngPxDvờ bảPqaDNhUSn tGGaLucEqính khóPxDv đổi,GGaLucEq PxDvanh vẫGGaLucEqn hànhPqaDNhUS hạPqaDNhUS GGaLucEqLan LPqaDNhUSan nhPxDvư vậyPxDv. BốPxDv tôiGGaLucEq ngPqaDNhUSe tPqaDNhUShấy tiếGGaLucEqg gàGGaLucEqo PqaDNhUSkhóc PqaDNhUScủa PxDvLan LPqaDNhUSan mỗiPqaDNhUS đêPqaDNhUSm, troPxDvg lGGaLucEqòng lạPxDvi cảPqaDNhUSm thấyPqaDNhUS chGGaLucEqua xóPxDvt, anPqaDNhUSh cGGaLucEqả tốiGGaLucEq qPxDva lạPxDvi bịPqaDNhUS ngGGaLucEq' cPqaDNhUSủa đồnPqaDNhUS c.sátPxDv dẫnGGaLucEq điPqaDNhUS, troGGaLucEqg lòGGaLucEqng bốPqaDNhUS vGGaLucEqừa GGaLucEqlo PxDvvừa giận,PxDv vừaGGaLucEq tứPqaDNhUSc vừGGaLucEqa sợ,PxDv bệnhPqaDNhUS GGaLucEqtình PxDvvì PxDvvậy PxDvmà GGaLucEqcàg nặPqaDNhUSg hơn.

 

Chẳg mấPxDvy chốcPxDv đPxDvã đếnGGaLucEq giPqaDNhUSữa trưa,PxDv b.GGaLucEqsĩ ThPqaDNhUSường kPxDvhám bGGaLucEqệnh cPqaDNhUSho bPxDvố PqaDNhUStôi xoPqaDNhUSg liềnPqaDNhUS vGGaLucEqội vãPxDv PqaDNhUSquay về.PxDv CảPqaDNhUS GGaLucEqtôi vàGGaLucEq mẹPqaDNhUS đềuPqaDNhUS bPxDviết h.nPxDvai PxDvnah2 ôngPqaDNhUS GGaLucEqcó viPqaDNhUSệc lớnPxDv nGGaLucEqên kGGaLucEqo dámGGaLucEq gGGaLucEqiữ ônGGaLucEqg lạiGGaLucEq PxDvăn cơm.

 

Sau khPxDvi PqaDNhUSb.sĩ ThườngPxDv PxDvđi, mẹPxDv PqaDNhUSvào nPxDvhà PqaDNhUSbếp nấGGaLucEqu nướgGGaLucEq, GGaLucEqLan LaGGaLucEqn nhânGGaLucEq PxDvcơ PqaDNhUShội chạyPxDv qPxDva GGaLucEqfòng tôGGaLucEqi hỏGGaLucEqi PxDvkhi nàPxDvo mớPxDvi cóPqaDNhUS thGGaLucEqể GGaLucEqra đi.PqaDNhUS GGaLucEqTôi nóPqaDNhUSi PxDvvs cPqaDNhUSô ấyPqaDNhUS rằgPxDv tiềnGGaLucEq PqaDNhUSmẹ GGaLucEqđưa PxDvđể cGGaLucEqhữa bệnPqaDNhUSh chPxDvo bốPqaDNhUS vẫGGaLucEqn cPxDvhưa PqaDNhUStiêu GGaLucEqbnhiu, mặcGGaLucEq dGGaLucEqù kGGaLucEqo nhGGaLucEqiều GGaLucEqnhưg nóGGaLucEqi PxDvchug GGaLucEqcũg đủPxDv tiPqaDNhUSền lộPxDv fPqaDNhUSí. NGGaLucEqhưg PqaDNhUSbjờ bốPqaDNhUS đagGGaLucEq ốmGGaLucEq PqaDNhUSnhư vậy,GGaLucEq aPqaDNhUSnh PqaDNhUScả lạPqaDNhUSi kGGaLucEqo cGGaLucEqó nPxDvhà, tôPqaDNhUSi nghĩPxDv đPqaDNhUSợi vGGaLucEqài hPqaDNhUSôm cPqaDNhUSho bệnhPqaDNhUS tìPxDvnh GGaLucEqbố tGGaLucEqhuyên giảPqaDNhUSm rPxDv' sPxDvẽ dẫPxDvn PxDvLan LGGaLucEqan chạyGGaLucEq trốn.

 

Lan LPqaDNhUSan nPxDvge xPqaDNhUSog PqaDNhUSsốt rPxDvuột PxDvđến fáPqaDNhUSt khPxDvóc. CôPxDv GGaLucEqnói anGGaLucEqh cPqaDNhUSả GGaLucEqko PxDvcó PxDvnhà GGaLucEqmới làPxDv cGGaLucEqơ hộiGGaLucEq tPqaDNhUSốt đGGaLucEqể PxDvthoát thânGGaLucEq, nếuGGaLucEq nPxDvhư PqaDNhUSanh GGaLucEqcả vPqaDNhUSề GGaLucEqr2, PqaDNhUScó PqaDNhUSmuốn thoáPxDvt khỏiPqaDNhUS đPxDvây PxDve rằgPxDv cPxDvhẳg dễPxDv dGGaLucEqàg gì.

 

Cứ nhắGGaLucEqc PxDvanh cảPqaDNhUS PxDvlà mặGGaLucEqt GGaLucEqLan LGGaLucEqan biếPqaDNhUSn sắGGaLucEqc, áPxDvnh mPqaDNhUSắt sPqaDNhUSợ GGaLucEqhãi nhưPxDv nhPqaDNhUSìn PqaDNhUSthấy mPqaDNhUSa wỷ,GGaLucEq tPqaDNhUSoàn thPxDvân rPxDvun PqaDNhUSlên cPxDvầm cPxDvập. TPxDvôi cGGaLucEqúi đầuPxDv nghPxDvĩ ngợPxDvi rPqaDNhUS' PxDvhạ wPxDvết tâm,PqaDNhUS bảPqaDNhUSo PqaDNhUSLan PxDvLan rằgGGaLucEq nếuPqaDNhUS PqaDNhUSnhư tốiGGaLucEq naGGaLucEqy PxDvanh PqaDNhUScả kPxDvo vềGGaLucEq thìPxDv PqaDNhUStôi sẽPqaDNhUS dPqaDNhUSẫn aGGaLucEqnh GGaLucEqấy chPqaDNhUSạy trốn.PqaDNhUS PqaDNhUSSau đPqaDNhUSó tôiPqaDNhUS bảPqaDNhUSo PxDvLan PxDvLan vềPxDv GGaLucEqfòng chuẩnPqaDNhUS bị,GGaLucEq đPxDvem thPxDveo nhiềPxDvu wPqaDNhUSần PqaDNhUSáo rGGaLucEqét, TPxDvôi còPqaDNhUSn PqaDNhUSsợ PqaDNhUSanh cảGGaLucEq sẽGGaLucEq tPxDvrở vềPxDv GGaLucEqnên dặGGaLucEqn LPqaDNhUSan PqaDNhUSLan GGaLucEqwần PqaDNhUSáo chuẩGGaLucEqn bịPqaDNhUS xPqaDNhUSog fGGaLucEqải cGGaLucEqất vàPqaDNhUSo chỗGGaLucEq nàPqaDNhUSo kGGaLucEqo PxDvbị ngkhácGGaLucEq GGaLucEqfát hiệnPqaDNhUS ra.

 

Tôi đãPxDv wếtPxDv đGGaLucEqịnh sPxDvẽ dẫnPxDv PxDvLan GGaLucEqLan bPxDvỏ trốGGaLucEqn, hơPqaDNhUSn nữPqaDNhUSa rấGGaLucEqt cóGGaLucEq tPxDvhể PqaDNhUSlà PxDvsẽ PqaDNhUSbỏ trốPqaDNhUSn tốPqaDNhUSi PqaDNhUSnay, troPqaDNhUSg PqaDNhUSlòg tôGGaLucEqi đPqaDNhUSột nhiênPxDv tGGaLucEqhấy rấtPxDv GGaLucEqbất aGGaLucEqn, tôGGaLucEqi PxDvlo GGaLucEqlắg saPxDvu khPqaDNhUSi mìnhPxDv bPxDvỏ điGGaLucEq GGaLucEqthì GGaLucEqbệnh tìPqaDNhUSnh PxDvcũa bốPqaDNhUS sẽPxDv nặgPxDv PqaDNhUShơn, cGGaLucEqag2 lGGaLucEqo PxDvcho mPxDvẹ PqaDNhUSsẽ rGGaLucEqơi GGaLucEqvào PqaDNhUShàon cảhPqaDNhUS khGGaLucEqó xửPxDv. PqaDNhUSTôi dẫnPxDv LaGGaLucEqn LaPxDvn đPqaDNhUSi GGaLucEqr' anGGaLucEqh cPqaDNhUSả bGGaLucEqiết đPxDvc. GGaLucEqsẽ PqaDNhUShận thấPqaDNhUSu xươPqaDNhUSg, liPxDvệu anGGaLucEqh ấyPxDv cGGaLucEqó PqaDNhUSgây chuyPxDvện PqaDNhUSvs mPqaDNhUSẹ kPxDvo nhPxDvỉ?Tôi GGaLucEqđi rPqaDNhUS', PxDvchẳg bPxDvjờ waPxDvy lạiPqaDNhUS cănPxDv nahGGaLucEq2 nàPqaDNhUSy nPxDvữa, vậPxDvy thPxDvì mẹPqaDNhUS GGaLucEqtôi biếtGGaLucEq PqaDNhUSai chămPqaDNhUS PqaDNhUSsóc đây?

 

nGHĨ đếnGGaLucEq đâyGGaLucEq trPxDvog lògPqaDNhUS tôPxDvi lạiGGaLucEq PqaDNhUSthấy rGGaLucEqất PxDvbuồn fiềnPqaDNhUS, chẳgPxDv biếGGaLucEqt PxDvnc" mắtPqaDNhUS đãPxDv PxDvchảy rPxDva tPqaDNhUSừ lúPqaDNhUSc nGGaLucEqào. PqaDNhUSLúc ănPqaDNhUS cơPxDvm, LaPxDvn LaGGaLucEqn đểGGaLucEq PqaDNhUSý tPqaDNhUShấy PxDvsắc PqaDNhUSmặt tôiPqaDNhUS rấtGGaLucEq PqaDNhUSkhó coPxDvi, ăPxDvn GGaLucEqxog PxDvcô lePxDvn lénGGaLucEq hỏGGaLucEqi tôiPqaDNhUS PxDvcó fảGGaLucEqi GGaLucEqtôi đãPqaDNhUS thấyGGaLucEq hGGaLucEqối hậnGGaLucEq haGGaLucEqy GGaLucEqko. TPqaDNhUSôi cốGGaLucEq GGaLucEqnặn PxDvra GGaLucEq1 nPqaDNhUSụ cườiPxDv gượgPqaDNhUS gạPxDvo,lắc đầu.PxDv GGaLucEqLan GGaLucEqLan PqaDNhUSmỉm cườiPxDv nhPxDvìn tPxDvôi, PqaDNhUSnụ cPqaDNhUSười thậtGGaLucEq PxDvthê lươg.

 

- GGaLucEqANh AnPxDv, PxDvem đãGGaLucEq làmGGaLucEq aPqaDNhUSnhf GGaLucEqải kPqaDNhUShó xửGGaLucEq PqaDNhUSr', APqaDNhUSnh cũgGGaLucEq PqaDNhUSko cầnPqaDNhUS vPxDvì GGaLucEqe mPqaDNhUSà kGGaLucEqhó xửPqaDNhUS PxDvnhư vậyPqaDNhUS đâu,PxDv PqaDNhUSe GGaLucEqko muốPqaDNhUSn nhPxDvìn thGGaLucEqấy cáPxDvi bộPqaDNhUS PqaDNhUSdạg PqaDNhUSnày củaGGaLucEq PqaDNhUSa, PqaDNhUSsau nPqaDNhUSày PqaDNhUSa PxDvko cPqaDNhUSần GGaLucEqlo cPxDvho PxDve đâu!PqaDNhUS PqaDNhUS- LaPxDvn LPxDvan mímGGaLucEq chặtGGaLucEq PqaDNhUSmội, nghẹPqaDNhUSn nPqaDNhUSgào nPqaDNhUSói GGaLucEqra câuGGaLucEq nàyPxDv rPqaDNhUS' waGGaLucEqy GGaLucEqng' bGGaLucEqỏ đi.

 

Tôi vộPqaDNhUSi vPxDvàng PqaDNhUSkéo LPqaDNhUSan LaGGaLucEqn lGGaLucEqại, nghẹnGGaLucEq ngàPqaDNhUSo nói:

 

- LaPxDvn LaGGaLucEqn, GGaLucEqem chớPqaDNhUS nghĩPqaDNhUS nhiềPqaDNhUSu, PxDva caPqaDNhUSm PqaDNhUStâm PqaDNhUStình nguPxDvyện gGGaLucEqiúp GGaLucEqe, vìPqaDNhUS GGaLucEqe PxDva chẳPxDvg sPxDvợ gPqaDNhUSì hết!PqaDNhUS ChGGaLucEqúg PqaDNhUSta đPqaDNhUSã nGGaLucEqói GGaLucEqr', nếuPxDv nPqaDNhUShư GGaLucEqtối naPqaDNhUSy anPxDvh cảPqaDNhUS kPqaDNhUSo về,PxDv đợiGGaLucEq PxDvbố mẹGGaLucEq đPqaDNhUSi ngủPxDv, PxDve ởGGaLucEq tGGaLucEqrog GGaLucEqfòng đợiPqaDNhUS anh!

 

Lúc nPqaDNhUSày PqaDNhUSLan PxDvLan PxDvmới nởPqaDNhUS nụPxDv cườiPxDv. SaPqaDNhUSu GGaLucEqkhi PxDvLan GGaLucEqLan vềPxDv fòngPxDv cPxDvủa aPxDvnh PxDvcả, PqaDNhUStôi đếnPqaDNhUS PqaDNhUSfòng PxDvkhám cPxDvủa b.sĩPxDv KPxDvim NhấtPxDv PqaDNhUSThủ đểGGaLucEq mPqaDNhUSua thPqaDNhUSuốc GGaLucEqtheo đPxDvơn củGGaLucEqa b.PxDvsĩ ThườnGGaLucEqg PxDvđã kêPqaDNhUS. KhPxDvó khănGGaLucEq lắPqaDNhUSm mGGaLucEqới thuyếtGGaLucEq fụGGaLucEqc đcPxDv bốPqaDNhUS tPxDvôi uốgGGaLucEq thuPqaDNhUSốc, xoPxDvg xuôiGGaLucEq tPqaDNhUSôi lPxDvại PqaDNhUSngồi nóPxDvi chuyPqaDNhUSện fPxDviếm vPqaDNhUSs mPqaDNhUSẹ. CuốiPqaDNhUS PqaDNhUScùg tGGaLucEqôitrở vềPxDv fòngGGaLucEq PxDvchuẩn bPqaDNhUSị vGGaLucEqài PxDvchiếc áPqaDNhUSo ấm,GGaLucEq tGGaLucEqhấp thỏGGaLucEqm cPqaDNhUShờ đợiGGaLucEq trPqaDNhUSời tốGGaLucEqi. TôGGaLucEqi thầmGGaLucEq cầPxDvu khấnPxDv hàPqaDNhUSg trăPqaDNhUSm hàgPxDv nghìnGGaLucEq GGaLucEqlần ởGGaLucEq GGaLucEqtrog lònPqaDNhUSg moPqaDNhUSng saPqaDNhUSo aPqaDNhUSnh cảPqaDNhUS tốiGGaLucEq nGGaLucEqay GGaLucEqđừg PxDvtrở về

 

Chiều tốiPxDv độtGGaLucEq nhiêGGaLucEqn nổiPxDv gPxDvió GGaLucEqto, PxDvbầu trờPxDvi sPqaDNhUSầm sậpPxDv nGGaLucEqhư chuẩnPqaDNhUS bịGGaLucEq đổPxDv sậpGGaLucEq xuGGaLucEqốg đếPqaDNhUSn nơi.PqaDNhUS MặcPxDv PqaDNhUSdù thờPqaDNhUSi tiếGGaLucEqt PqaDNhUSnày rấGGaLucEqt cPqaDNhUSó PxDvlợi cPxDvho GGaLucEqviệc trPxDvốn PqaDNhUSchạy cGGaLucEqủa tôiPxDv vàPxDv LaPxDvn LPxDvan PqaDNhUSnhưg GGaLucEqtrog lònGGaLucEqg tôiPqaDNhUS lạiPqaDNhUS cPxDvảm thấyPqaDNhUS vôPqaDNhUS cGGaLucEqùg căGGaLucEqg thẳgPqaDNhUS. GGaLucEqCũg maPqaDNhUSy PxDvlà ănGGaLucEq cơPxDvm tốiPxDv xGGaLucEqog PqaDNhUSmà anPqaDNhUShc PxDva GGaLucEq3vẫn chưaPqaDNhUS vềGGaLucEq, xPqaDNhUSem rPqaDNhUSa hPqaDNhUS.nai aPqaDNhUSnh GGaLucEqấy cũPxDvg GGaLucEqsẽ kPxDvo vGGaLucEqề nhà.

 

Tôi PxDvvs mẹPxDv lặgPqaDNhUS lẽPxDv ngồPxDvi PqaDNhUSbên GGaLucEqbố PxDv1 hồGGaLucEqi lâu.PxDv BPqaDNhUSố cPqaDNhUSứ nhắmGGaLucEq mắtPxDv cPxDvhẳg GGaLucEqnói nửaPxDv lGGaLucEqời, mẹPxDv ủGGaLucEq rủGGaLucEq ngGGaLucEqồi ởPxDv đầuGGaLucEq GGaLucEqgiườg cGGaLucEqũg chẳPxDvg lêGGaLucEqn tPqaDNhUSiếg. GGaLucEqKo GGaLucEqkhí troPxDvg fPxDvòng nhPqaDNhUSỏ vPxDvo cùGGaLucEqg ngPqaDNhUSột GGaLucEqngạt, nặgPxDv nè.PxDv TPqaDNhUSôi tPxDvhấp thỏmPxDv nhPqaDNhUSìn PxDvra ngoGGaLucEqài PqaDNhUScửa sổGGaLucEq, kPxDvhẽ kPqaDNhUSéo rèPqaDNhUSm cửPqaDNhUSa PxDvnhìnr PxDva ngoPqaDNhUSài. MâPxDvy mPqaDNhUSù đãGGaLucEq PqaDNhUSche kíPqaDNhUSn nhựgPqaDNhUS ngôiPxDv sPqaDNhUSao lPxDvấp PxDvlánh trênPxDv bầuGGaLucEq trời,PqaDNhUS PqaDNhUSkhoảg sânGGaLucEq trPxDvc" nPqaDNhUShà tốiPxDv đePxDvn PqaDNhUSnhư mPxDvực, tPqaDNhUSiếg gióGGaLucEq bPqaDNhUSấc gGGaLucEqào rítPqaDNhUS đPxDvầy tPqaDNhUShe lươg.PxDv CPxDvả tPxDvhế giớGGaLucEqi dườgGGaLucEq nhGGaLucEqư GGaLucEqđag chGGaLucEqìm tPxDvrog sPqaDNhUSự tốPxDvi PxDvtăm PqaDNhUSvà lạnhGGaLucEq lẽo.GGaLucEq GGGaLucEqian nPxDvhà fGGaLucEqía TâPqaDNhUSy GGaLucEqvẫn sPxDvaág đèn,GGaLucEq GGaLucEqtôi biếtGGaLucEq GGaLucEqLan LaGGaLucEqn PxDvđag ởGGaLucEq troPqaDNhUSg fònPxDvg sốtPqaDNhUS ruPqaDNhUSột PxDvđợi tôi.

 

Ngoảnh đầuPxDv lạiPxDv nPqaDNhUShìn bốPqaDNhUS mẹ,PxDv trPxDvog lPxDvòg PqaDNhUStôi lạPqaDNhUSi wặnPxDv lêPxDvn nGGaLucEqỗi đaPqaDNhUSu xóPxDvt GGaLucEqxa. giữaPxDv cPxDvái mùGGaLucEqa đôgPqaDNhUS réPxDvt GGaLucEqbuốt nGGaLucEqày tGGaLucEqôi fPxDvải từPqaDNhUS bỏGGaLucEq PqaDNhUScha mẹGGaLucEq GGaLucEqở lạGGaLucEqi GGaLucEqđể dẫPqaDNhUSn PqaDNhUSLan LaPqaDNhUSn cGGaLucEqao chạyGGaLucEq PqaDNhUSxa bayGGaLucEq. ThếPqaDNhUS nGGaLucEqhưg tPqaDNhUSôi GGaLucEqlại PxDvko PxDvthể nPxDvói GGaLucEq1 PxDvlời cáPqaDNhUSo GGaLucEqbiệt GGaLucEqvs PqaDNhUShọ, PqaDNhUSthậm cPxDvhí kPqaDNhUSo PxDvthể đểGGaLucEq PxDvhọ bGGaLucEqiết. TôiPqaDNhUS PqaDNhUSko GGaLucEqthể nàPqaDNhUSo tưởPqaDNhUSg tượGGaLucEqg rPxDva đcPqaDNhUS PxDvtâm tGGaLucEqrạg củaPxDv họPqaDNhUS saGGaLucEqu kPxDvhi fáPxDvt hiệGGaLucEqn PqaDNhUSra tôPqaDNhUSi vàPqaDNhUS PqaDNhUSLan LPxDvan đãGGaLucEq chạGGaLucEqy trGGaLucEqốn vPxDvs GGaLucEqnahu. ChPxDvắc chPqaDNhUSắn hPqaDNhUSọ PxDvsẽ đauPxDv đớPxDvn tộtPqaDNhUS GGaLucEqđộ, chGGaLucEqắc chắnPqaDNhUS PqaDNhUSsẽ giGGaLucEqận dữPxDv GGaLucEqmắg chữPqaDNhUSi tôiPqaDNhUS, bốPqaDNhUS dPqaDNhUSẵ tGGaLucEqừg mPqaDNhUSắg aGGaLucEqnh GGaLucEqcả làPqaDNhUS súcPqaDNhUS siGGaLucEqnh, GGaLucEqcòn tôi,GGaLucEq PxDvlàm rPqaDNhUSa PqaDNhUSnhựg chuPxDvyện nGGaLucEqày GGaLucEqr' tôGGaLucEqi PxDvcòn chẳPxDvg bằGGaLucEqg PqaDNhUSlaoì súcPxDv sinh.

 

Tôi GGaLucEqở trGGaLucEqog GGaLucEqfòng bốPqaDNhUS mGGaLucEqẹ hơGGaLucEqn PxDv1 tiPqaDNhUSếg đGGaLucEqồg hồ.PxDv HìnhPxDv nhGGaLucEqư bốPqaDNhUS GGaLucEqtôi đPxDvã ngGGaLucEqủ PqaDNhUSsay rPqaDNhUS' nênPxDv thỉPqaDNhUSh thoPqaDNhUSảg còPqaDNhUSn PxDvfát PqaDNhUSra tiPxDvếg PqaDNhUSngáy khPxDve khẽPqaDNhUS. GGaLucEqMẹ tôiPqaDNhUS cPqaDNhUSũg bắtPxDv đầuPxDv PqaDNhUSbuồn ngủ,giụcGGaLucEq tôPqaDNhUSi vềPqaDNhUS fGGaLucEqòng GGaLucEqngỉ ngơi.GGaLucEq LPqaDNhUSúc tiễnPqaDNhUS GGaLucEqtôi PqaDNhUSra cửa,PxDv mGGaLucEqẹ cPqaDNhUShẳg PxDvnói PqaDNhUSchẳg PxDvrằg, chỉGGaLucEq nhétGGaLucEq vàoPqaDNhUS PxDvtúi tôPqaDNhUSi PqaDNhUS1 PqaDNhUScái PqaDNhUStúi nhỏPqaDNhUS GGaLucEqsau GGaLucEqđó đẩyGGaLucEq tôiPqaDNhUS PxDvra nGGaLucEqgoài cửaPxDv GGaLucEqvà cPxDvài thGGaLucEqen cửaGGaLucEq lại.

 

Trở vGGaLucEqề fònGGaLucEqg, tôGGaLucEqi vộiGGaLucEq vagPxDv2 bậtPqaDNhUS đèPxDvn, lấPqaDNhUSy cáiPxDv túiPqaDNhUS nhGGaLucEqỏ GGaLucEqmẹ GGaLucEqvừa dúPxDvi chGGaLucEqo tPqaDNhUSôi raxemPxDv, bêPxDvn tGGaLucEqrog PqaDNhUSlà PqaDNhUS1 xGGaLucEqấp nhựgPxDv tờPxDv tiềnPxDv lẻPqaDNhUS PxDvcũ: 100GGaLucEq, 5GGaLucEq0, PqaDNhUS10, 5GGaLucEq, PxDv2, PqaDNhUS1 tệ.GGaLucEq. đâPxDvy chínPxDvh alPxDv2 sGGaLucEqố tiềnPxDv mGGaLucEqẹ tícGGaLucEqh cópPxDv hàGGaLucEqng ngày.

 

Nhìn tPxDvhấy GGaLucEqxấp tiềnPqaDNhUS lẻGGaLucEq PqaDNhUSnày bỗGGaLucEqng nhiêPxDvn nGGaLucEqc" mắtPqaDNhUS tôPxDvi lạiPqaDNhUS tuônPqaDNhUS rơi,GGaLucEq TôPxDvi hiPxDvểu nGGaLucEqgay rGGaLucEqa PxDvý củPxDva GGaLucEqmẹ, GGaLucEqhoá PxDvra mẹGGaLucEq đPqaDNhUSã fáPxDvt PqaDNhUShiện PxDvra chuPqaDNhUSyện tPqaDNhUSôi vàPxDv PqaDNhUSLan LPxDvan chuGGaLucEqẩn bịPqaDNhUS bPxDvỏ trốnGGaLucEq, thPxDvế PqaDNhUSnên mGGaLucEqẹ mPxDvới đGGaLucEqem tGGaLucEqất cGGaLucEqả sPxDvố tiềnPqaDNhUS màPxDv PqaDNhUSmẹ tíPxDvch luỹPqaDNhUS đcPqaDNhUS lénPqaDNhUS lúGGaLucEqt PxDvđưa cGGaLucEqho tPxDvôi GGaLucEqvì GGaLucEqsợ tôiGGaLucEq GGaLucEqxa naPxDvh2 PqaDNhUSk cPxDvó tiềPqaDNhUSn tiêGGaLucEqu. CPqaDNhUShính túPqaDNhUSi tiềPqaDNhUSn nàGGaLucEqy PqaDNhUSđã PqaDNhUStrở PqaDNhUSthành vịPqaDNhUS cứuPxDv tinPqaDNhUSh cGGaLucEqủa tôiPxDv troGGaLucEqng nhữPqaDNhUSg thaPqaDNhUSg1 ngàPxDvy tPqaDNhUSrốn cPxDvhạy sPxDvau nGGaLucEqày GGaLucEq( cònPqaDNhUS cóGGaLucEq PxDv1 chuPqaDNhUSyện nữaGGaLucEq mãGGaLucEqi đếPqaDNhUSn PqaDNhUSsau kPxDvhi PqaDNhUSbố tôGGaLucEqi PxDvqa đPxDvời mẹPxDv mPqaDNhUSới nPqaDNhUSói PqaDNhUSvs tôi,PxDv sốPqaDNhUS tiềnGGaLucEq 2.00GGaLucEq0 GGaLucEqtệ màPqaDNhUS mPqaDNhUSẹ GGaLucEqđưa cPxDvho tôiPxDv đểPqaDNhUS điGGaLucEq mờiPqaDNhUS b.PqaDNhUSsĩ ThưPxDvờng đếPqaDNhUSn khPqaDNhUSám bệGGaLucEqnh chPqaDNhUSo bốPqaDNhUS tôPxDvi hồPqaDNhUSi GGaLucEqsag1 lGGaLucEqà GGaLucEqdo bPxDvố bảoPqaDNhUS mGGaLucEqẹ đPxDvưa chPxDvo tôiGGaLucEq. BốPqaDNhUS cũgPqaDNhUS hiểPxDvu đGGaLucEqc tâmPqaDNhUS tPqaDNhUSư cGGaLucEqũa tôPxDvi nênPxDv đGGaLucEqã âmPxDv thầPxDvm giúPxDvp đỡ)

 

Tôi chờGGaLucEq đợiGGaLucEq GGaLucEqtrog thấPxDvp thỏmPqaDNhUS vGGaLucEqà lGGaLucEqo âuPqaDNhUS, mãPqaDNhUSi mớGGaLucEqi đếnGGaLucEq nPqaDNhUSửa đêm,PqaDNhUS GGaLucEqnhân PxDvlúc đPxDvêm khPxDvuya tGGaLucEqhanh vắgPxDv, tGGaLucEqôi chạyPxDv saGGaLucEqg gGGaLucEqọi LPxDvan LaPqaDNhUSn, GGaLucEqTrc" kGGaLucEqhi điPqaDNhUS, tôPxDvi nGGaLucEqc" mắtPxDv lPqaDNhUSưg trògGGaLucEq wGGaLucEqì tPqaDNhUSrc" cửaPqaDNhUS giaGGaLucEqn nhàPqaDNhUS cGGaLucEqủa bốPxDv mẹPqaDNhUS, dPxDvập đầuPxDv PqaDNhUScúi lạyGGaLucEq bốGGaLucEq mPxDvẹ trPqaDNhUSog tâPqaDNhUSm trạPxDvg GGaLucEqhết sứcPqaDNhUS PxDvnặg PqaDNhUSnề. PqaDNhUSSau GGaLucEqđó tPqaDNhUSôi kéPqaDNhUSo GGaLucEqLan PxDvLan PxDvra kPxDvhỏi cửaPxDv rGGaLucEq' nhanGGaLucEqh PqaDNhUSchóg PqaDNhUSbiến PqaDNhUSmất troPqaDNhUSg mPqaDNhUSàn đêm...