You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý PwcTydARdo đểpw7XKGhv ePwcTydARm tpw7XKGhvrở về

Vài 7q4cnữ p7q4chục vpw7XKGhvụ đaPwcTydARng lpw7XKGhvàm việ7q4cc 7q4cgần pw7XKGhvđó PwcTydARcũng 7q4chết pw7XKGhvsức bấtpw7XKGhv ngờpw7XKGhv trướcpw7XKGhv hànPwcTydARh 7q4cđộng PwcTydARcủa MinPwcTydARh Vỹ,pw7XKGhv dPwcTydARù chPwcTydARo họ7q4c PwcTydARkhông biPwcTydARết ch7q4cuyện gìPwcTydAR đ7q4cang xảyPwcTydAR ra.

Một 7q4ccô hầ7q4cu dạnpw7XKGhv dĩ7q4c bướcpw7XKGhv đpw7XKGhvến, vỗ7q4c nhẹpw7XKGhv và7q4co v7q4cai anh7q4c, nhưngPwcTydAR muố7q4cn ng7q4căn cảPwcTydARn anpw7XKGhvh điPwcTydAR q7q4cuá giớiPwcTydAR hạn,7q4c đềPwcTydAR ppw7XKGhvhòng trườngPwcTydAR pw7XKGhvhợp xấupw7XKGhv nhất.

“Thiếu pw7XKGhvgia, đừngPwcTydAR… c7q4cô ấyPwcTydAR vẫnpw7XKGhv đpw7XKGhvang PwcTydARbất tỉnh,pw7XKGhv 7q4csẽ c7q4có áPwcTydARn mạng7q4c thậtpw7XKGhv đấy!”

Giọng cô7q4c 7q4cta nPwcTydARhẹ n7q4chàng n7q4chư đanPwcTydARg trấnpw7XKGhv aPwcTydARn 7q4cmột PwcTydARcon tPwcTydARhú 7q4cdữ, pw7XKGhvđôi 7q4cvai đa7q4cng rpw7XKGhvun lêpw7XKGhvn PwcTydARnhè nhẹ.

Nhưng đáppw7XKGhv lạiPwcTydAR pw7XKGhvsự PwcTydARlo lắngPwcTydAR PwcTydARvà thậnpw7XKGhv tPwcTydARrọng củaPwcTydAR 7q4ccô tapw7XKGhv, chỉpw7XKGhv lPwcTydARà PwcTydARmột ánhPwcTydAR pw7XKGhvmắt sắ7q4cc nhọn…7q4c M7q4cinh VỹPwcTydAR ngoảnh7q4c m7q4cặt lạpw7XKGhvi, PwcTydARtrừng mắtpw7XKGhv 7q4cnhìn cô7q4c tPwcTydARa, gpw7XKGhvằn giọng.

“Biến điPwcTydAR…” Đôipw7XKGhv mắtPwcTydAR PwcTydARanh dờipw7XKGhv 7q4ctừ côPwcTydAR gáPwcTydARi PwcTydARkia sanPwcTydARg pw7XKGhvÁi HPwcTydARy, xpw7XKGhvem 7q4cthử cpw7XKGhvô 7q4ccó ph7q4cản ứPwcTydARng pw7XKGhvnào khPwcTydARông, đpw7XKGhvôi môiPwcTydAR vẫnpw7XKGhv ppw7XKGhvhát rPwcTydARa từng7q4c từPwcTydAR PwcTydARmột cácPwcTydARh PwcTydARchậm rãipw7XKGhv, PwcTydAR“… npw7XKGhvhân pw7XKGhvtiện pw7XKGhvbảo tấPwcTydARt cảPwcTydAR nhpw7XKGhvững a7q4ci PwcTydARđang có7q4c pw7XKGhvmặt PwcTydARtrong că7q4cn bipw7XKGhvệt thựPwcTydAR PwcTydARnày pw7XKGhvlập tPwcTydARức rpw7XKGhva khỏPwcTydARi đây.”

Ánh mắtpw7XKGhv thốnPwcTydARg pw7XKGhvtrị vàPwcTydAR upw7XKGhvy 7q4cquyền củaPwcTydAR anpw7XKGhvh khiếnpw7XKGhv 7q4ccô gáPwcTydARi rợn7q4c ngườiPwcTydAR, pw7XKGhvcô t7q4ca chỉpw7XKGhv bPwcTydARiết nhPwcTydARìn ngườPwcTydARi cPwcTydARon gáipw7XKGhv 7q4cđáng thươPwcTydARng đpw7XKGhvang nằpw7XKGhvm gọPwcTydARn trêPwcTydARn tapw7XKGhvy Mi7q4cnh VỹPwcTydAR vpw7XKGhvà chôn7q4cg chênPwcTydARh PwcTydARgiữa hồpw7XKGhv nướcpw7XKGhv mênhpw7XKGhv pw7XKGhvmông màpw7XKGhv PwcTydARlắc đầupw7XKGhv n7q4cgán ngẩm…

Một lúcPwcTydAR pw7XKGhvsau, 7q4ctiếng bướcpw7XKGhv cpw7XKGhvhân v7q4cội vpw7XKGhvã nPwcTydARối nha7q4cu rpw7XKGhva kh7q4cỏi PwcTydARcăn bPwcTydARiệt thự.

Nhận thPwcTydARấy tấpw7XKGhvt cảpw7XKGhv đã7q4c r7q4ca khỏipw7XKGhv đâ7q4cy, khôn7q4cg cònpw7XKGhv PwcTydARai là7q4cm phiềnPwcTydAR đếnPwcTydAR mình7q4c nữPwcTydARa, Min7q4ch Vpw7XKGhvỹ bắpw7XKGhvt đầuPwcTydAR tpw7XKGhviếp PwcTydARtục hạpw7XKGhv thấp7q4c tay.

Mực nướ7q4cc pw7XKGhvbắt đầu7q4c vượ7q4ct quáPwcTydAR 7q4cgiới hạn,pw7XKGhv 7q4cMinh V7q4cỹ 7q4cvẫn PwcTydARtiếp pw7XKGhvtục hạPwcTydAR đpw7XKGhvôi taPwcTydARy PwcTydARđang PwcTydARnâng người7q4c pw7XKGhvÁi Hy7q4c, a7q4cnh khôngPwcTydAR PwcTydARtin pw7XKGhvlà côPwcTydAR l7q4cại npw7XKGhvgoan c7q4cố đếnpw7XKGhv pw7XKGhvmức nàyPwcTydAR được!

Tại saPwcTydARo cpw7XKGhvô pw7XKGhvấy 7q4clại thpw7XKGhvam gpw7XKGhvia vào7q4c kế7q4c hpw7XKGhvoạch pw7XKGhvcủa HPwcTydARạo Thầnpw7XKGhv pw7XKGhvcơ chứ?

Ban đPwcTydARầu PwcTydARthực sự7q4c PwcTydARanh đpw7XKGhvã hoàpw7XKGhvn PwcTydARtoàn pw7XKGhvrơi vào7q4c pw7XKGhvbẫy dpw7XKGhvo Hạo7q4c PwcTydARThần PwcTydARvà côPwcTydAR đặtPwcTydAR rpw7XKGhva, nhPwcTydARưng s7q4cau á7q4cnh 7q4cmắt chPwcTydARứa đpw7XKGhvựng đầyPwcTydAR y7q4cêu thưPwcTydARơng pw7XKGhvmà HPwcTydARạo Thầpw7XKGhvn đpw7XKGhvã nhìn7q4c côpw7XKGhv vừPwcTydARa rồi7q4c, 7q4canh cóPwcTydAR thểPwcTydAR nhPwcTydARận địnhPwcTydAR PwcTydARđược mọipw7XKGhv chuyệPwcTydARn đang7q4c dpw7XKGhviễn pw7XKGhvra PwcTydARvô cù7q4cng bất7q4c PwcTydAR– bìnhpw7XKGhv –7q4c thường!

Hơn cả,7q4c PwcTydARkhi an7q4ch 7q4côm 7q4cÁi 7q4cHy vàopw7XKGhv lòngPwcTydAR, nhiệtPwcTydAR độPwcTydAR cPwcTydARơ PwcTydARthể pw7XKGhvcô 7q4clại vôPwcTydAR cùnpw7XKGhvg ấmpw7XKGhv á7q4cp, khpw7XKGhvông qupw7XKGhvá lPwcTydARạnh cũPwcTydARng khôPwcTydARng qpw7XKGhvuá nóng.

Anh PwcTydARđã nghpw7XKGhvĩ đ7q4cến trườnpw7XKGhvg 7q4chợp 7q4ccô ngất7q4c 7q4cdo bịpw7XKGhv saPwcTydARy nắngpw7XKGhv hoặcPwcTydAR bịPwcTydAR cảPwcTydARm l7q4cạnh, nhưpw7XKGhvng nếuPwcTydAR PwcTydARnhư vậy7q4c th7q4cì tạ7q4ci sapw7XKGhvo thâ7q4cn nhPwcTydARiệt vPwcTydARô vpw7XKGhvẫn ởPwcTydAR mức7q4c PwcTydARbình pw7XKGhvthường cơ7q4c chứ?

Có lẽ7q4c côPwcTydAR đã7q4c khônpw7XKGhvg đểPwcTydAR pw7XKGhvý, a7q4cnh đã7q4c tPwcTydARhử chạmpw7XKGhv nhẹpw7XKGhv vàpw7XKGhvo gư7q4cơng mặpw7XKGhvt pw7XKGhvcô PwcTydARnhư PwcTydARmột hPwcTydARành động7q4c v7q4cô 7q4ctình, t7q4chực chất7q4c mụcPwcTydAR 7q4cđích củapw7XKGhv PwcTydARanh làpw7XKGhv pw7XKGhvthử xepw7XKGhvm su7q4cy đoánPwcTydAR của7q4c 7q4canh là7q4c đú7q4cng h7q4cay sai…

Quả nhiêPwcTydARn khôpw7XKGhvng npw7XKGhvằm 7q4cngoài dPwcTydARự đPwcTydARoán, bàpw7XKGhvn tapw7XKGhvy chạmpw7XKGhv npw7XKGhvhẹ vàPwcTydARo gư7q4cơng mặtPwcTydAR Ápw7XKGhvi PwcTydARHy 7q4cđã l7q4cưu l7q4cại mộpw7XKGhvt lớp7q4c phấ7q4cn tranPwcTydARg đpw7XKGhviểm nhạtPwcTydAR… 7q4crõ rà7q4cng cô7q4c đã7q4c cPwcTydARố tpw7XKGhvình pw7XKGhvtrang đipw7XKGhvểm c7q4cho 7q4csắc 7q4cmặt mìnpw7XKGhvh tápw7XKGhvi xa7q4cnh nPwcTydARhằm pw7XKGhvthuận lợipw7XKGhv 7q4ccho kế7q4c hoạch7q4c ngấtPwcTydAR xPwcTydARỉu trước7q4c nhPwcTydARà a7q4cnh nhưpw7XKGhv mộpw7XKGhvt PwcTydARsự 7q4ctrùng hợp.

Tại pw7XKGhvsao rõPwcTydAR ràng7q4c ÁiPwcTydAR Hpw7XKGhvy khôngpw7XKGhv h7q4cề bấ7q4ct tỉnh,PwcTydAR nhưpw7XKGhvng l7q4cại PwcTydARcố tìpw7XKGhvnh giả7q4c vờ7q4c nhPwcTydARư thế?

Cô pw7XKGhvchấp nh7q4cận cộpw7XKGhvng PwcTydARtác cùng7q4c HạoPwcTydAR ThầnPwcTydAR pw7XKGhvvới lpw7XKGhvý d7q4co vPwcTydARà mụcPwcTydAR đíchpw7XKGhv gì?

Lòng Minpw7XKGhvh VPwcTydARỹ ngổnpw7XKGhv nganPwcTydARg bPwcTydARao nhipw7XKGhvêu cpw7XKGhvâu hỏ7q4ci chưPwcTydARa đ7q4cược giảipw7XKGhv đá7q4cp, n7q4chưng anPwcTydARh pw7XKGhvđang cố7q4c 7q4cý 7q4cvạch tr7q4cần 7q4ckế hpw7XKGhvoạch cpw7XKGhvủa cô.

Mặc kệpw7XKGhv cpw7XKGhvho cảpw7XKGhv ngưpw7XKGhvời 7q4ccô đpw7XKGhvã hoàPwcTydARn toà7q4cn bịpw7XKGhv dPwcTydARìm dướpw7XKGhvi mặt7q4c nướPwcTydARc, ngườipw7XKGhv c7q4con pw7XKGhvgái trpw7XKGhvên pw7XKGhvtay pw7XKGhvanh pw7XKGhvvẫn khpw7XKGhvông PwcTydARhề có7q4c ýpw7XKGhv địPwcTydARnh tự7q4c cứupw7XKGhv thoPwcTydARát chíPwcTydARnh mình.

Ái HPwcTydARy PwcTydARcố gắng7q4c nín7q4c tPwcTydARhở, mặPwcTydARc kệ7q4c lồngpw7XKGhv pw7XKGhvngực k7q4chó 7q4cthở pw7XKGhvđến mứ7q4cc PwcTydARnhư m7q4cuốn nPwcTydARổ tung.

Sao đột7q4c nhpw7XKGhviên cPwcTydARô l7q4cại n7q4chớ đến7q4c khoảnh7q4c kh7q4cắc 7q4clần đầuPwcTydAR tiê7q4cn bịPwcTydAR an7q4ch dPwcTydARìm xuốn7q4cg nưpw7XKGhvớc thế7q4c này?

Cảm giácPwcTydAR giốngPwcTydAR hệtPwcTydAR 7q4cnhư kh7q4ci đópw7XKGhv, chỉpw7XKGhv kpw7XKGhvhác ởPwcTydAR cpw7XKGhvhỗ PwcTydARcô kh7q4công 7q4chề tỏpw7XKGhv bpw7XKGhvất cPwcTydARứ hàPwcTydARnh độpw7XKGhvng npw7XKGhvào pw7XKGhvgọi lpw7XKGhvà phảnPwcTydAR PwcTydARkháng cả.

Trái ti7q4cm PwcTydARchất cpw7XKGhvhứa đầpw7XKGhvy pw7XKGhvthù hậ7q4cn 7q4ccủa cpw7XKGhvô chợt7q4c thắtpw7XKGhv lPwcTydARại… anPwcTydARh thậpw7XKGhvt sựPwcTydAR cóPwcTydAR pw7XKGhvý địnhpw7XKGhv giếtPwcTydAR côPwcTydAR sao?

Nhưng cũngPwcTydAR khônpw7XKGhvg 7q4cquan tpw7XKGhvrọng, sốPwcTydARng hPwcTydARay chếpw7XKGhvt đốpw7XKGhvi với7q4c cô7q4c đpw7XKGhvều nhưpw7XKGhv 7q4cnhau PwcTydARcả thôi.

Cố gắngPwcTydAR 7q4cnín t7q4chở pw7XKGhvdù chpw7XKGhvo rấtpw7XKGhv khPwcTydARó chịPwcTydARu, Ái7q4c Hpw7XKGhvy vẫn7q4c khPwcTydARông tPwcTydARài nàopw7XKGhv kiểmPwcTydAR soá7q4ct 7q4cđược sắcPwcTydAR mặt7q4c của7q4c mình.

Hàng lpw7XKGhvông 7q4cmày dàpw7XKGhvi tpw7XKGhvhanh tPwcTydARú pw7XKGhvcứ nhípw7XKGhvu dầnPwcTydAR lạipw7XKGhv, đôipw7XKGhv môpw7XKGhvi c7q4cũng m7q4cím chặt,pw7XKGhv cả7q4c PwcTydARngười PwcTydARcô cứ7q4c cựaPwcTydAR qupw7XKGhvậy kpw7XKGhvhông ngừng.

Minh PwcTydARVỹ nhắm7q4c mPwcTydARắt lạPwcTydARi, an7q4ch khônPwcTydARg muốPwcTydARn trôngpw7XKGhv thấ7q4cy pw7XKGhvcô nhưpw7XKGhv thế7q4c nà7q4cy, 7q4clại cPwcTydARàng PwcTydARkhông m7q4cuốn pw7XKGhvthấy cpw7XKGhvhính mìn7q4ch đPwcTydARã làPwcTydAR ngư7q4cời khiế7q4cn côPwcTydAR trởpw7XKGhv npw7XKGhvên n7q4chư thế.

Đến lPwcTydARúc khônpw7XKGhvg th7q4cể chịu7q4c đựng7q4c đưPwcTydARợc nữ7q4ca, an7q4ch 7q4ckéo nhan7q4ch người7q4c côpw7XKGhv lênPwcTydAR, PwcTydARôm thậtpw7XKGhv PwcTydARchặt và7q4co lòng.

Cả ÁPwcTydARi Hpw7XKGhvy cũngpw7XKGhv hPwcTydARo th7q4cành tpw7XKGhviếng, thởpw7XKGhv g7q4cấp PwcTydARgáp k7q4chi hôPwcTydAR 7q4chấp đượ7q4cc hpw7XKGhvoạt động7q4c tpw7XKGhvrở lại.

Anh PwcTydARthua rồi…

Không PwcTydARthể n7q4cào t7q4chắng đượcpw7XKGhv pw7XKGhvsự ươngpw7XKGhv bướ7q4cng vàPwcTydAR cố7q4c chpw7XKGhvấp của7q4c cô…PwcTydAR vốpw7XKGhvn dĩ7q4c 7q4ctừ trướcPwcTydAR PwcTydARđến giờPwcTydAR 7q4cđã làpw7XKGhv npw7XKGhvhư vậy.

Thà 7q4crằng c7q4cô đừng7q4c xuấPwcTydARt hiệpw7XKGhvn PwcTydARthêm lpw7XKGhvần nữaPwcTydAR tr7q4cước mPwcTydARắt PwcTydARanh, th7q4cì nỗpw7XKGhvi đaPwcTydARu 7q4cnăm xưaPwcTydAR đãPwcTydAR khôngpw7XKGhv đpw7XKGhvược khơ7q4ci dậy,7q4c mạnhPwcTydAR mpw7XKGhvẽ vpw7XKGhvà đ7q4cau đớnpw7XKGhv pw7XKGhvgấp đôi.

Khoảnh kh7q4cắc PwcTydARnhìn PwcTydARthấy 7q4ccô 7q4ctrong tầmPwcTydAR mắPwcTydARt, MiPwcTydARnh Vỹpw7XKGhv thực7q4c sựPwcTydAR cảmpw7XKGhv thấy7q4c hạ7q4cnh ppw7XKGhvhúc đ7q4cến mPwcTydARức khôngPwcTydAR t7q4chể pw7XKGhvnói thànPwcTydARh lờiPwcTydAR, PwcTydARcả bPwcTydARầu trờiPwcTydAR 7q4cđen tố7q4ci npw7XKGhvhư được7q4c áPwcTydARnh spw7XKGhváng chiếupw7XKGhv rọi…

Hạnh phú7q4cc đó7q4c chưa7q4c kpw7XKGhvéo dài7q4c nhPwcTydARư 7q4cmong muPwcTydARốn, pw7XKGhvthì trái7q4c tPwcTydARim PwcTydARanh lạipw7XKGhv nPwcTydARhư pw7XKGhvbật má7q4cu pw7XKGhvkhi nhậnPwcTydAR PwcTydARra sựPwcTydAR pw7XKGhvthật vPwcTydARề s7q4cự pw7XKGhvcó mặPwcTydARt c7q4của cô.

Cô tpw7XKGhvrở PwcTydARvề pw7XKGhvbên PwcTydARanh… chỉ7q4c đểPwcTydAR pw7XKGhvthực hpw7XKGhviện một7q4c â7q4cm mPwcTydARưu pw7XKGhvđược sắpPwcTydAR pw7XKGhvđặt sẵpw7XKGhvn t7q4cừ trước,pw7XKGhv đauPwcTydAR đớn7q4c thật!

Khuôn m7q4cặt anPwcTydARh 7q4cgục vàoPwcTydAR pw7XKGhvthân n7q4cgười mpw7XKGhvát lạnhpw7XKGhv của7q4c ÁPwcTydARi PwcTydARHy, h7q4cai bàPwcTydARn pw7XKGhvtai sPwcTydARiết chpw7XKGhvặt PwcTydARlại đanPwcTydARg rupw7XKGhvn lPwcTydARên khôngpw7XKGhv ngừng.

Anh phảiPwcTydAR làm7q4c s7q4cao đây?

Phải xPwcTydARem cô7q4c pw7XKGhvlà mộPwcTydARt người7q4c muốPwcTydARn hãm7q4c hạ7q4ci PwcTydARmình, PwcTydARhay lpw7XKGhvà pw7XKGhvmặc kệ7q4c mọi7q4c thứpw7XKGhv, tiếpPwcTydAR tục7q4c 7q4cyêu 7q4cthương cô7q4c hếpw7XKGhvt mực?

Khung cảnhpw7XKGhv pw7XKGhvim lặpw7XKGhvng đếnpw7XKGhv mứPwcTydARc đángpw7XKGhv sợ,pw7XKGhv đôpw7XKGhvi mắPwcTydARt tPwcTydARo cpw7XKGhvafe sữapw7XKGhv đ7q4cã pw7XKGhvvà đan7q4cg mởpw7XKGhv PwcTydARto nhìn7q4c Minpw7XKGhvh pw7XKGhvVỹ khônPwcTydARg pw7XKGhvcảm xúc.

Bàn tapw7XKGhvy mềmPwcTydAR mại7q4c tpw7XKGhvừ tPwcTydARừ đẩy7q4c PwcTydARnhẹ 7q4cngười 7q4canh pw7XKGhvra. PwcTydARÁi 7q4cHy đứngPwcTydAR dpw7XKGhvậy, ápw7XKGhvnh mắtPwcTydAR vẫn7q4c 7q4ckhông rờpw7XKGhvi k7q4chỏi gươPwcTydARng mặpw7XKGhvt q7q4cuen tpw7XKGhvhuộc mpw7XKGhvà cô7q4c đã7q4c từnpw7XKGhvg h7q4cết mựcpw7XKGhv ypw7XKGhvêu thương.

Mọi chuyPwcTydARện đ7q4cã 7q4cđến PwcTydARmức này7q4c, tPwcTydARhì 7q4ccô khôngpw7XKGhv pw7XKGhvcòn lýPwcTydAR 7q4cdo nào7q4c PwcTydARđể đóng7q4c kịchPwcTydAR nữapw7XKGhv, 7q4cdù PwcTydARsao anPwcTydARh cũpw7XKGhvng biết7q4c rõPwcTydAR cpw7XKGhvô đã7q4c pw7XKGhvvà đangpw7XKGhv 7q4clàm pw7XKGhvgì rồi.

Cô 7q4cđưa m7q4cột ta7q4cy PwcTydARvề phípw7XKGhva apw7XKGhvnh, nh7q4cư muốnpw7XKGhv đỡpw7XKGhv anpw7XKGhvh PwcTydARđứng dPwcTydARậy. NhưngPwcTydAR sựPwcTydAR phản7q4c h7q4cồi từ7q4c an7q4ch khô7q4cng PwcTydARđược npw7XKGhvhư ý7q4c cpw7XKGhvô mopw7XKGhvng muốn,PwcTydAR MinPwcTydARh VỹPwcTydAR cpw7XKGhvhỉ PwcTydARngẩn ngườPwcTydARi nhìn7q4c cô,7q4c khô7q4cng hềPwcTydAR cópw7XKGhv bPwcTydARất 7q4ckỳ hànhpw7XKGhv độnpw7XKGhvg nàopw7XKGhv khác.

Ái Hpw7XKGhvy dạpw7XKGhvn dĩ7q4c đưa7q4c tapw7XKGhvy chủ7q4c độ7q4cng nắ7q4cm lấy7q4c PwcTydARtay apw7XKGhvnh, rpw7XKGhvồi dpw7XKGhvùng chút7q4c sức7q4c 7q4clực nhpw7XKGhvỏ PwcTydARbé kPwcTydARéo anPwcTydARh gượn7q4cg dậy.

“Nói đi…”7q4c Mipw7XKGhvnh VỹPwcTydAR c7q4cất giọn7q4cg t7q4crầm kpw7XKGhvhàn, nPwcTydARheo mPwcTydARắt nhìnpw7XKGhv cô,pw7XKGhv PwcTydAR“… pw7XKGhvem pw7XKGhvtrở về7q4c v7q4cới l7q4cý pw7XKGhvdo gì?”

Trước cpw7XKGhvâu h7q4cỏi npw7XKGhvghi hoặcpw7XKGhv củaPwcTydAR anPwcTydARh, c7q4cô lạiPwcTydAR 7q4choàn tpw7XKGhvoàn dửpw7XKGhvng dưng,pw7XKGhv tPwcTydARiếp t7q4cục pw7XKGhvkéo pw7XKGhvanh đứngpw7XKGhv lên.

Thật sPwcTydARự… côPwcTydAR trở7q4c vpw7XKGhvề vàpw7XKGhv p7q4chải giảPwcTydAR vờPwcTydAR dànPwcTydAR dựngpw7XKGhv mộPwcTydARt màn7q4c kịch7q4c đPwcTydARịnh sPwcTydARẵn nhpw7XKGhvư thpw7XKGhvế lpw7XKGhvà 7q4cđể làmPwcTydAR gì?

Đứng đốPwcTydARi diệnPwcTydAR vớpw7XKGhvi ÁPwcTydARi Hypw7XKGhv, MinPwcTydARh V7q4cỹ vẫnpw7XKGhv khôPwcTydARng th7q4cể kPwcTydARhông t7q4chắc mắc7q4c, 7q4cbởi tấtPwcTydAR cả7q4c nh7q4cững 7q4cgì đ7q4cã 7q4cvà PwcTydARđang dpw7XKGhviễn rPwcTydARa pw7XKGhvkhiến pw7XKGhvanh khôpw7XKGhvng thoá7q4ct PwcTydARkhỏi bànPwcTydARg hoàng.

Cô vẫnPwcTydAR p7q4chớt pw7XKGhvlờ câpw7XKGhvu hỏ7q4ci cpw7XKGhvủa anhpw7XKGhv, bàn7q4c 7q4ctay PwcTydARđỡ aPwcTydARnh đứng7q4c dậpw7XKGhvy như7q4c chưpw7XKGhva muốn7q4c buônPwcTydARg, vẫ7q4cn siếPwcTydARt lạPwcTydARi thật7q4c chặt.

“Anh vẫn7q4c spw7XKGhvống tốt…pw7XKGhv p7q4chải không?”

Chất giọnpw7XKGhvg pw7XKGhvtrong thpw7XKGhvanh cấtPwcTydAR lpw7XKGhvên, nhẹPwcTydAR npw7XKGhvhàng n7q4chư l7q4càn gió7q4c thoáng7q4c qupw7XKGhva, như7q4cng lạiPwcTydAR PwcTydARvang 7q4cvọng dưPwcTydAR PwcTydARâm củaPwcTydAR âPwcTydARm vựPwcTydARc q7q4cuen thuộc.

Đã ba7q4co lâ7q4cu rồipw7XKGhv anpw7XKGhvh PwcTydARmới 7q4clại PwcTydARđược PwcTydARnghe tPwcTydARhấy PwcTydARgiọng nPwcTydARói này?

Cả ngưPwcTydARời MPwcTydARinh V7q4cỹ n7q4chư bịPwcTydAR đônPwcTydARg PwcTydARcứng, a7q4cnh nhìpw7XKGhvn 7q4ccô nPwcTydARgỡ ngàng,PwcTydAR đPwcTydARáy mắpw7XKGhvt á7q4cnh lê7q4cn 7q4cnhững xótpw7XKGhv xPwcTydARa vpw7XKGhvà đ7q4cau đớn.

Cô ngpw7XKGhvhĩ PwcTydARanh 7q4ccó thểPwcTydAR sống7q4c t7q4cốt pw7XKGhvkhi 7q4ckhông cópw7XKGhv cpw7XKGhvô sao?

“Dĩ npw7XKGhvhiên lPwcTydARà pw7XKGhvkhông.” Mipw7XKGhvnh VỹPwcTydAR đápw7XKGhvp, đôpw7XKGhvi m7q4cắt a7q4cnh PwcTydARnhắm hờpw7XKGhv lại,PwcTydAR cố7q4c gắng7q4c kPwcTydARhông thpw7XKGhvở hắtPwcTydAR ra…7q4c apw7XKGhvnh đpw7XKGhvang mấpw7XKGhvt bìn7q4ch PwcTydARtĩnh. “Empw7XKGhv 7q4ckhông cầ7q4cn pw7XKGhvphải bậnPwcTydAR 7q4ctâm, pw7XKGhvvậy cònpw7XKGhv 7q4cem? Bốn7q4c năpw7XKGhvm 7q4cqua e7q4cm đãpw7XKGhv ở7q4c đâupw7XKGhv, 7q4cđã 7q4clàm gpw7XKGhvì và…”

Anh pw7XKGhvbỏ lửPwcTydARng cpw7XKGhvâu hỏiPwcTydAR, pw7XKGhvmím 7q4cmôi thậpw7XKGhvt ch7q4cặt, nhPwcTydARư đanPwcTydARg kìpw7XKGhvm chếPwcTydAR vì7q4c khôngPwcTydAR muốpw7XKGhvn kpw7XKGhvích 7q4cđộng trướcpw7XKGhv mặpw7XKGhvt cô.

Bao năpw7XKGhvm 7q4cqua, a7q4cnh đ7q4cã trưở7q4cng thànhPwcTydAR vàpw7XKGhv chữpw7XKGhvng chạcPwcTydAR hpw7XKGhvơn rPwcTydARất 7q4cnhiều, dùPwcTydAR cpw7XKGhvho ng7q4cày PwcTydARxưa aPwcTydARnh PwcTydARvốn dĩpw7XKGhv đãpw7XKGhv r7q4cất hoàPwcTydARn hPwcTydARảo tronPwcTydARg lPwcTydARối supw7XKGhvy n7q4cghĩ lPwcTydARinh hoạt7q4c rồi.

Nhưng bâpw7XKGhvy giờ,7q4c anpw7XKGhvh 7q4chọc đượcPwcTydAR cpw7XKGhvách tựpw7XKGhv khPwcTydARống chế7q4c bpw7XKGhvản thân,7q4c khôngpw7XKGhv đpw7XKGhvể bpw7XKGhvất cpw7XKGhvứ hàPwcTydARnh độngPwcTydAR sơ7q4c xuấtPwcTydAR nàPwcTydARo PwcTydARxảy r7q4ca cả…PwcTydAR pw7XKGhvvì chỉpw7XKGhv pw7XKGhvnhư PwcTydARthế, pw7XKGhvanh mớpw7XKGhvi 7q4cthoát khỏipw7XKGhv 7q4cnhững ý7q4c nghpw7XKGhvĩ pw7XKGhvđiên rồPwcTydAR lupw7XKGhvôn PwcTydARvây quPwcTydARanh trPwcTydARí ó7q4cc kh7q4ci đánhPwcTydAR pw7XKGhvmất cô.

Ái HPwcTydARy lpw7XKGhvại tiếpPwcTydAR t7q4cục c7q4chơi tPwcTydARrò cPwcTydARâm lặn7q4cg, côpw7XKGhv đưapw7XKGhv đôipw7XKGhv mắtPwcTydAR trpw7XKGhvong sángpw7XKGhv vPwcTydARà nétPwcTydAR mPwcTydARặt dịuPwcTydAR dà7q4cng 7q4cnhìn anh.

Bàn tapw7XKGhvy PwcTydARcô chợtpw7XKGhv pw7XKGhvgiằng PwcTydARmạnh 7q4cra khỏi7q4c bànPwcTydAR 7q4ctay t7q4co lớnpw7XKGhv PwcTydARcủa ngườ7q4ci đốPwcTydARi diệnpw7XKGhv. Khôngpw7XKGhv để7q4c bàn7q4c t7q4cay m7q4cình pw7XKGhvtrống rỗn7q4cg pw7XKGhvtrong pw7XKGhvkhông kpw7XKGhvhí, PwcTydARcô PwcTydARlại vòpw7XKGhvng ta7q4cy ômpw7XKGhv npw7XKGhvgang PwcTydARthắt lư7q4cng anh7q4c, thậtPwcTydAR nhẹPwcTydAR nhànPwcTydARg và7q4c ấm7q4c áp…

Cõi PwcTydARlòng Mpw7XKGhvinh Vpw7XKGhvỹ chợt7q4c pw7XKGhvcảm thấ7q4cy t7q4chật dpw7XKGhvễ 7q4cchịu, cPwcTydARái cảmPwcTydAR gpw7XKGhviác hạPwcTydARnh phúPwcTydARc màPwcTydAR PwcTydARtưởng chpw7XKGhvừng apw7XKGhvnh PwcTydARsẽ đáPwcTydARnh mất7q4c mãi7q4c mãiPwcTydAR 7q4cnay lại7q4c trở7q4c PwcTydARvề, pw7XKGhvlấn c7q4chiếm hoàPwcTydARn 7q4ctoàn pw7XKGhvcảm gpw7XKGhviác PwcTydARcủa cpw7XKGhvơ thể.

Thuận tPwcTydARay, aPwcTydARnh tPwcTydARừ từpw7XKGhv pw7XKGhvđưa 7q4chai PwcTydARtay pw7XKGhvlên, vònpw7XKGhvg PwcTydARqua ngPwcTydARang ngườipw7XKGhv cô,PwcTydAR 7q4cnhư t7q4chể muố7q4cn PwcTydARđáp pw7XKGhvlại pw7XKGhvcái ômPwcTydAR PwcTydARtình cpw7XKGhvảm tpw7XKGhvừ phíPwcTydARa bên7q4c kia.

“Sống khPwcTydARông tốt…”

Một cpw7XKGhvâu nóiPwcTydAR lấPwcTydARp 7q4clửng van7q4cg lên7q4c, hàn7q4ch độ7q4cng cPwcTydARủa pw7XKGhvMinh Vpw7XKGhvỹ dừng7q4c lại,pw7XKGhv pw7XKGhvanh vẫpw7XKGhvn chưa7q4c hoàn7q4c pw7XKGhvthành độngPwcTydAR t7q4các ômPwcTydAR côpw7XKGhv vàoPwcTydAR lòng.

“Sống tốPwcTydARt đư7q4cợc sa7q4co? pw7XKGhvKhi kẻPwcTydAR đãpw7XKGhv giếtpw7XKGhv pw7XKGhvgia đì7q4cnh tpw7XKGhvôi vPwcTydARẫn còpw7XKGhvn sống?”

Ngay pw7XKGhvcả đầu7q4c pw7XKGhvngón ta7q4cy cũPwcTydARng tPwcTydARê cứng,7q4c đôPwcTydARi mắtpw7XKGhv Minpw7XKGhvh Vỹ7q4c PwcTydARđang dầnpw7XKGhv đánPwcTydARh mấtPwcTydAR tầm7q4c nhìn…PwcTydAR an7q4ch đãpw7XKGhv cPwcTydARó thPwcTydARể đoPwcTydARán r7q4ca phầ7q4cn pw7XKGhvnào nh7q4cững gpw7XKGhvì PwcTydARđang 7q4cxảy 7q4cra rồi…

Không đểPwcTydAR an7q4ch kpw7XKGhvịp địnhPwcTydAR PwcTydARthần, Ápw7XKGhvi 7q4cHy dùnPwcTydARg tpw7XKGhvay pw7XKGhvđẩy ngườipw7XKGhv aPwcTydARnh r7q4ca 7q4cxa kh7q4cỏi mình,pw7XKGhv tiếp7q4c tPwcTydARục d7q4cùng lPwcTydARực đpw7XKGhvẩy mạnhpw7XKGhv pw7XKGhvanh thêm7q4c một7q4c lầ7q4cn nPwcTydARữa PwcTydARvề phíapw7XKGhv pw7XKGhvbể bơi.

Mọi v7q4ciệc xảyPwcTydAR rPwcTydARa qPwcTydARuá nhanhpw7XKGhv, cPwcTydARả nPwcTydARgười Minpw7XKGhvh Vỹ7q4c r7q4cơi tự7q4c dPwcTydARo thepw7XKGhvo 7q4cquán PwcTydARtính, pw7XKGhvbỗng c7q4chốc mọi7q4c hành7q4c động7q4c xuPwcTydARng 7q4cquanh n7q4chư đPwcTydARang chậmpw7XKGhv dần,pw7XKGhv chpw7XKGhvậm dần…

“Tôi trpw7XKGhvở vpw7XKGhvề… pw7XKGhvlà đểPwcTydAR giếtPwcTydAR anh!”

Câu npw7XKGhvói PwcTydARtàn nhPwcTydARẫn đPwcTydARược pPwcTydARhát ngô7q4cn 7q4cngang 7q4ctàng, ÁPwcTydARi 7q4cHy ngẩnpw7XKGhvg 7q4ccao mpw7XKGhvặt, PwcTydARđôi môiPwcTydAR xPwcTydARinh xipw7XKGhvnh đưPwcTydARợc tpw7XKGhvô 7q4cson đe7q4cn nhạt7q4c nhếch7q4c lêPwcTydARn, mộtpw7XKGhv pw7XKGhvnụ cpw7XKGhvười pw7XKGhvnửa miệngpw7XKGhv được7q4c hPwcTydARình thàn7q4ch mộtPwcTydAR cáchPwcTydAR hoPwcTydARàn PwcTydARchỉnh và7q4c rõpw7XKGhv rệt.

Đây lPwcTydARà lầnpw7XKGhv đầuPwcTydAR tiênPwcTydAR tro7q4cng đời…pw7XKGhv cpw7XKGhvô n7q4cở nụPwcTydAR cườiPwcTydAR đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày pw7XKGhvtắt npw7XKGhvắng, lộngpw7XKGhv gió…

Thiếu nữpw7XKGhv tPwcTydARrong c7q4chiếc vPwcTydARáy đPwcTydARen đPwcTydARang đứ7q4cng 7q4ccạnh bểpw7XKGhv b7q4cơi t7q4crong ngôi7q4c biệtPwcTydAR thPwcTydARự hPwcTydARoa lệ…

Ái HPwcTydARy dán7q4c chặ7q4ct tầm7q4c PwcTydARnhìn vPwcTydARào pw7XKGhvMinh Vpw7XKGhvỹ, bà7q4cn ta7q4cy nhỏ7q4c nhắnpw7XKGhv từ7q4c từpw7XKGhv PwcTydARđưa lênpw7XKGhv, npw7XKGhvắm lấ7q4cy sPwcTydARợi dâypw7XKGhv chuPwcTydARyền ởpw7XKGhv cổ,7q4c nhẹpw7XKGhv nhàn7q4cg cpw7XKGhvởi bỏPwcTydAR nópw7XKGhv ra.

Cô quẳngpw7XKGhv 7q4csợi dâ7q4cy mộPwcTydARt PwcTydARcách thảnpw7XKGhv nh7q4ciên, chỉ7q4c giữpw7XKGhv l7q4cấy chipw7XKGhvếc PwcTydARmặt PwcTydARdây chuyề7q4cn hpw7XKGhvình hộPwcTydARp pw7XKGhvtròn, 7q4cmở pw7XKGhvnắp vàPwcTydAR lấypw7XKGhv từPwcTydAR đpw7XKGhvó mộtPwcTydAR PwcTydARthứ cựcpw7XKGhv kỳ7q4c nhỏpw7XKGhv bé.

Đôi mpw7XKGhvắt cpw7XKGhvô v7q4cẫn nhìnPwcTydAR v7q4cề pw7XKGhvphía Mi7q4cnh Vỹ,PwcTydAR aPwcTydARnh 7q4cđã nhan7q4ch 7q4cchóng 7q4cngoi l7q4cên mặtpw7XKGhv nPwcTydARước pw7XKGhvsau khpw7XKGhvi bị7q4c cô7q4c bất7q4c nPwcTydARgờ đẩ7q4cy xuố7q4cng hồ.

Cả ng7q4cười MiPwcTydARnh Vỹpw7XKGhv ướt7q4c sũnpw7XKGhvg, apw7XKGhvnh đưa7q4c taPwcTydARy vu7q4cốt mặ7q4ct, gươnPwcTydARg mặtpw7XKGhv vẫnPwcTydAR lưPwcTydARu PwcTydARdấu pw7XKGhvlại sự7q4c ngpw7XKGhvạc nhpw7XKGhviên vPwcTydARà đau7q4c đớn.

Cuối cùng7q4c… apw7XKGhvnh đãPwcTydAR bPwcTydARiết được7q4c l7q4cý PwcTydARdo vìPwcTydAR s7q4cao 7q4ccô PwcTydARtrở vềpw7XKGhv, và7q4c PwcTydARtại sa7q4co côpw7XKGhv lạipw7XKGhv thapw7XKGhvm gPwcTydARia vàopw7XKGhv cPwcTydARái vpw7XKGhvở kịPwcTydARch khônPwcTydARg hoànPwcTydAR chỉnhPwcTydAR đó.

Cô PwcTydARcho rằng7q4c 7q4canh là7q4c người7q4c gipw7XKGhvết gpw7XKGhvia đ7q4cình côPwcTydAR ư?

Thì rPwcTydARa tr7q4cong lòn7q4cg cô,pw7XKGhv vị7q4c t7q4crí của7q4c anpw7XKGhvh lPwcTydARà npw7XKGhvhư PwcTydARthế –pw7XKGhv l7q4cà 7q4cmột kẻ7q4c PwcTydARsát nhânpw7XKGhv pw7XKGhvkhông h7q4cơn pw7XKGhvkhông kém.

Đáy mắtpw7XKGhv pw7XKGhvtrở PwcTydARnên thật7q4c PwcTydARưu thPwcTydARương, pw7XKGhvanh chỉ7q4c đứ7q4cng yêPwcTydARn đối7q4c mặpw7XKGhvt vpw7XKGhvới 7q4ccô, khôPwcTydARng PwcTydARnói thêPwcTydARm bất7q4c cpw7XKGhvứ điều7q4c g7q4cì cả.

Ánh mặt7q4c trờ7q4ci sán7q4cg chóipw7XKGhv pw7XKGhvđã n7q4cgừng pw7XKGhvđem đếpw7XKGhvn 7q4cnhững vạtPwcTydAR npw7XKGhvắng ấm7q4c áPwcTydARp, n7q4chưng lại7q4c man7q4cg đếnpw7XKGhv ánpw7XKGhvh sápw7XKGhvng bấtpw7XKGhv tậnPwcTydAR chPwcTydARiếu sá7q4cng khupw7XKGhvôn mặtPwcTydAR anh…

Và một7q4c bpw7XKGhvên mắt7q4c đaPwcTydARng sởPwcTydAR hữupw7XKGhv màu7q4c pw7XKGhvhổ ppw7XKGhvhách đangPwcTydAR 7q4csáng rpw7XKGhvực, và7q4c bpw7XKGhvên cPwcTydARòn lạPwcTydARi 7q4cvẫn là7q4c màPwcTydARu đenpw7XKGhv th7q4cuần PwcTydARtuý củPwcTydARa kín7q4ch ápw7XKGhvp tròng.

Có 7q4clẽ kPwcTydARhi nPwcTydARgã xuống7q4c nước,PwcTydAR mộtPwcTydAR bê7q4cn kPwcTydARính á7q4cp trPwcTydARòng đ7q4cã pw7XKGhvrơi rapw7XKGhv, v7q4cà giPwcTydARờ đpw7XKGhvây 7q4clại khiếnpw7XKGhv an7q4ch pw7XKGhvđối 7q4cdiện vớipw7XKGhv cPwcTydARô bằngPwcTydAR PwcTydARđôi mpw7XKGhvắt ngàypw7XKGhv xưa7q4c đãpw7XKGhv từnpw7XKGhvg là7q4c thứ7q4c cpw7XKGhvô ypw7XKGhvêu thpw7XKGhvích nhất.

Từ pw7XKGhvphía đPwcTydARối diện,7q4c 7q4cđôi PwcTydARmắt Áipw7XKGhv Hpw7XKGhvy vẫn7q4c nh7q4cìn đPwcTydARăm đăPwcTydARm  vềPwcTydAR phíapw7XKGhv MinPwcTydARh Vỹ,PwcTydAR vPwcTydARô hồ7q4cn pw7XKGhvnhưng lạiPwcTydAR 7q4cchú mụ7q4cc vPwcTydARào đôiPwcTydAR mắtPwcTydAR anh.

Sống PwcTydARmũi PwcTydARcô 7q4cbắt đầPwcTydARu cPwcTydARảm thPwcTydARấy 7q4ccay c7q4cay, côPwcTydAR h7q4cận anhpw7XKGhv… nhưPwcTydARng c7q4cô vPwcTydARẫn PwcTydARrất PwcTydARyêu anh.

Hình ảPwcTydARnh Mpw7XKGhvinh 7q4cVỹ đapw7XKGhvng hiện7q4c diệnPwcTydAR rõPwcTydAR 7q4crệt trpw7XKGhvước mặ7q4ct, nhưng7q4c saPwcTydARo lạiPwcTydAR q7q4cuá pw7XKGhvxa tầmpw7XKGhv taPwcTydARy với…

Khoé mắt7q4c Áipw7XKGhv 7q4cHy chPwcTydARạy PwcTydARdài mPwcTydARột dòng7q4c lệpw7XKGhv, cpw7XKGhvô npw7XKGhvhẹ nhànPwcTydARg bướcPwcTydAR xuống7q4c hồ7q4c bPwcTydARơi, bướcPwcTydAR đpw7XKGhvến thật7q4c gầPwcTydARn pw7XKGhvanh, tiPwcTydARện tpw7XKGhvay PwcTydARcho vậtpw7XKGhv thPwcTydARể PwcTydARcô v7q4cừa lPwcTydARấy r7q4ca từ7q4c m7q4cặt dpw7XKGhvây chuPwcTydARyền v7q4cào miệng.

Mặt nưPwcTydARớc l7q4cắng đọng7q4c vpw7XKGhvừa rồiPwcTydAR lpw7XKGhvại PwcTydARbị khuấpw7XKGhvy PwcTydARđộng bởi7q4c pw7XKGhvthân thểPwcTydAR n7q4chỏ bé,7q4c PwcTydARÁi Hpw7XKGhvy đ7q4cang 7q4cdi chuyểpw7XKGhvn đếnpw7XKGhv gầ7q4cn 7q4cMinh 7q4cVỹ mPwcTydARột cáchPwcTydAR gấp7q4c gáppw7XKGhv, PwcTydARnhư sợ7q4c anpw7XKGhvh pw7XKGhvsẽ pw7XKGhvbiến mPwcTydARất trPwcTydARong giâPwcTydARy lát.

Ngược lạipw7XKGhv với7q4c 7q4ccô, Mipw7XKGhvnh pw7XKGhvVỹ lạPwcTydARi PwcTydARbất động,PwcTydAR PwcTydARanh c7q4chỉ iPwcTydARm lặ7q4cng cảm7q4c nPwcTydARhận sựPwcTydAR đpw7XKGhvau đớPwcTydARn tpw7XKGhvừ 7q4ctận PwcTydARđáy lpw7XKGhvòng, lpw7XKGhvại thêPwcTydARm một7q4c p7q4chần muốnPwcTydAR PwcTydARôm cô7q4c PwcTydARthật c7q4chặt vpw7XKGhvào lòng.

Cô h7q4ciểu lầm…pw7XKGhv đư7q4cợc! APwcTydARnh pw7XKGhvchấp nhận!

Cô muốnpw7XKGhv giếtpw7XKGhv anpw7XKGhvh… a7q4cnh sẵPwcTydARn sànpw7XKGhvg để7q4c cpw7XKGhvô làm7q4c đPwcTydARiều đó!

Nhưng pw7XKGhvchỉ du7q4cy PwcTydARnhất việpw7XKGhvc rờpw7XKGhvi PwcTydARbỏ PwcTydARanh… anpw7XKGhvh thựcPwcTydAR sPwcTydARự kPwcTydARhông thể7q4c chấpPwcTydAR 7q4cnhận được.

Có lẽpw7XKGhv côPwcTydAR đã7q4c khôngPwcTydAR pw7XKGhvbiết kpw7XKGhvhi 7q4ccô rờiPwcTydAR pw7XKGhvxa anh7q4c, anPwcTydARh đãPwcTydAR pw7XKGhvsuy sụpPwcTydAR đến7q4c mức7q4c n7q4cào… anPwcTydARh cò7q4cn n7q4chớ 7q4crõ lPwcTydARúc đóPwcTydAR mì7q4cnh đãpw7XKGhv npw7XKGhvhư thếPwcTydAR nà7q4co mà,pw7XKGhv pw7XKGhvtrong đ7q4cầu pw7XKGhvanh chỉPwcTydAR còpw7XKGhvn du7q4cy 7q4cnhất hapw7XKGhvm mpw7XKGhvuốn gi7q4cết tPwcTydARất 7q4ccả nhữ7q4cng PwcTydARkẻ đã7q4c c7q4cả g7q4can ma7q4cng PwcTydARcô r7q4ca khỏipw7XKGhv cuộc7q4c sốn7q4cg, 7q4cra kpw7XKGhvhỏi tầpw7XKGhvm nhì7q4cn vPwcTydARà vòpw7XKGhvng PwcTydARtay củ7q4ca anh.

Một PwcTydARnăm s7q4cau kh7q4ci côpw7XKGhv rpw7XKGhva pw7XKGhvđi, a7q4cnh đpw7XKGhvã sốpw7XKGhvng 7q4ctrong 7q4csự cuồn7q4cg PwcTydARloạn, mpw7XKGhvỗi n7q4cgày cpw7XKGhvhỉ biết7q4c pw7XKGhvngắm nhPwcTydARìn PwcTydARbức ảnhPwcTydAR nơPwcTydARi PwcTydARgóc phònpw7XKGhvg của7q4c cô.

Rồi đ7q4cến năm7q4c th7q4cứ hai7q4c, lạpw7XKGhvi lpw7XKGhvà sựPwcTydAR 7q4csuy sụp,7q4c anPwcTydARh chỉ7q4c bpw7XKGhviết hànhpw7XKGhv hạpw7XKGhv bảnPwcTydAR thPwcTydARân mình…pw7XKGhv đểpw7XKGhv g7q4ciải t7q4coả 7q4csự b7q4cức pw7XKGhvbối vàPwcTydAR đ7q4cau PwcTydARđớn trpw7XKGhvong lòng.

Đến năPwcTydARm thứPwcTydAR bapw7XKGhv, pw7XKGhvanh bắPwcTydARt đầupw7XKGhv chínhPwcTydAR tPwcTydARhức nắmpw7XKGhv PwcTydARquyền tPwcTydARổ chứcPwcTydAR mPwcTydARafia PwcTydARcủa pw7XKGhvcha mình7q4c, dùngpw7XKGhv 7q4cvũ lựcpw7XKGhv đPwcTydARể đoạtPwcTydAR đượcpw7XKGhv q7q4cuyền lực7q4c t7q4crong 7q4ccạnh 7q4ctranh pw7XKGhvthương PwcTydARtrường chPwcTydARo tậppw7XKGhv đoàn.

Quên đư7q4cợc cô…pw7XKGhv thậpw7XKGhvt sự7q4c khópw7XKGhv hơnpw7XKGhv q7q4cuên TPwcTydARhy Th7q4cy gấpPwcTydAR ngPwcTydARàn lần.

Khi anpw7XKGhvh đặ7q4ct TPwcTydARhy pw7XKGhvThy vàpw7XKGhvo pw7XKGhvngăn kéopw7XKGhv 7q4cký ứ7q4cc trPwcTydARong t7q4crái 7q4ctim, thPwcTydARì tìpw7XKGhvnh 7q4cyêu đóPwcTydAR cPwcTydARũng PwcTydARdừng lạPwcTydARi vPwcTydARà kếtpw7XKGhv thúc.

Nhưng Á7q4ci pw7XKGhvHy, khôpw7XKGhvng nhPwcTydARững an7q4ch khôn7q4cg thpw7XKGhvể 7q4cquên PwcTydARđược, mà7q4c PwcTydARanh cònPwcTydAR kpw7XKGhvhông thpw7XKGhvể thPwcTydARôi k7q4chông pw7XKGhvnhung npw7XKGhvhớ vàpw7XKGhv ngừ7q4cng yPwcTydARêu cô.

Dù c7q4cho ýpw7XKGhv ngh7q4cĩ côpw7XKGhv đã7q4c chếtpw7XKGhv 7q4cbao nhiêu7q4c lầnPwcTydAR loé7q4c 7q4clên tpw7XKGhvrong sPwcTydARuy PwcTydARnghĩ, nhưnpw7XKGhvg apw7XKGhvnh vPwcTydARẫn 7q4cngoan cố7q4c chốpw7XKGhvi bỏ…PwcTydAR vì7q4c 7q4canh chư7q4ca 7q4cxác thựcPwcTydAR đượcPwcTydAR côPwcTydAR 7q4ccòn sốPwcTydARng 7q4chay chết.

Nhưng gipw7XKGhvờ đây…pw7XKGhv tr7q4cước m7q4cắt PwcTydARanh, 7q4cÁi pw7XKGhvHy đã7q4c tr7q4cở vPwcTydARề PwcTydARvẹn ng7q4cuyên, vpw7XKGhvà ma7q4cng th7q4ceo mộPwcTydARt PwcTydARmối thpw7XKGhvù không7q4c dứt.

Cô tPwcTydARrở vềpw7XKGhv làPwcTydAR 7q4cđể giếtpw7XKGhv anh!

Trong tầmPwcTydAR mắt7q4c MPwcTydARinh Vỹ7q4c đangpw7XKGhv tpw7XKGhvhu 7q4cvề hìPwcTydARnh ảPwcTydARnh ÁiPwcTydAR HPwcTydARy m7q4cỗi mộtPwcTydAR gần7q4c hơn,7q4c c7q4cho đếnpw7XKGhv kPwcTydARhi côPwcTydAR 7q4cđứng đốipw7XKGhv 7q4cdiện v7q4cới pw7XKGhvanh, mực7q4c nước7q4c 7q4cđã lê7q4cn pw7XKGhvquá cổPwcTydAR cpw7XKGhvủa côPwcTydAR rồi.

Ái Hpw7XKGhvy vòn7q4cg tpw7XKGhvay ôPwcTydARm pw7XKGhvlấy cổpw7XKGhv 7q4cMinh PwcTydARVỹ ghì7q4c chặt7q4c xuống,pw7XKGhv cô7q4c pw7XKGhvnhón pw7XKGhvchân, đặt7q4c lê7q4cn mPwcTydARôi a7q4cnh một7q4c PwcTydARnụ hôPwcTydARn th7q4cật sâupw7XKGhv vàpw7XKGhv dài.

Từ đpw7XKGhvôi mắPwcTydARt PwcTydARthanh PwcTydARtú vàPwcTydAR t7q4co PwcTydARsáng vẫpw7XKGhvn chạPwcTydARy dpw7XKGhvài pw7XKGhvdòng lệpw7XKGhv đaPwcTydARu đớpw7XKGhvn, cảPwcTydAR n7q4cgười cô7q4c ru7q4cn lên7q4c khônpw7XKGhvg ngừng.

Ba pw7XKGhvnăm kPwcTydARể từ7q4c cáiPwcTydAR PwcTydARngày địnhPwcTydAR mệnhPwcTydAR đó…pw7XKGhv cPwcTydARô 7q4cđã tPwcTydARự nhủ7q4c pw7XKGhvphải hận7q4c apw7XKGhvnh thậpw7XKGhvt nhiều,7q4c phảipw7XKGhv thậtpw7XKGhv lạnh7q4c lùngpw7XKGhv kh7q4ci đốipw7XKGhv diPwcTydARện vớipw7XKGhv PwcTydARanh… như7q4c 7q4cthế, c7q4cô mới7q4c cPwcTydARó thPwcTydARể pw7XKGhvtrả th7q4cù pw7XKGhvcho aPwcTydARnh Triếtpw7XKGhv Dạ,pw7XKGhv PwcTydARcho cả7q4c ch7q4ca pw7XKGhvvà mPwcTydARẹ mình.

Từ trướ7q4cc đếnPwcTydAR giờ,PwcTydAR mỗipw7XKGhv k7q4chi hônPwcTydAR cô7q4c, MiPwcTydARnh Vỹpw7XKGhv đều7q4c 7q4cnhắm 7q4cmắt để7q4c cả7q4cm nhậPwcTydARn nụPwcTydAR hôn7q4c đầ7q4cy PwcTydARtình pw7XKGhvcảm đó.7q4c Nhưngpw7XKGhv lầnpw7XKGhv này,pw7XKGhv pw7XKGhvđôi mPwcTydARắt vpw7XKGhvẫn nhìnPwcTydAR tpw7XKGhvhẳng về7q4c phípw7XKGhva xpw7XKGhva xPwcTydARăm mpw7XKGhvột cPwcTydARách PwcTydARhờ h7q4cững… v7q4cì apw7XKGhvnh bipw7XKGhvết pw7XKGhvrõ, nụpw7XKGhv pw7XKGhvhôn nPwcTydARày PwcTydARlà cópw7XKGhv chủ7q4c đích!!

Vòng PwcTydARtay Áipw7XKGhv HPwcTydARy siếtpw7XKGhv c7q4chặt hơ7q4cn, đôi7q4c mPwcTydARôi mpw7XKGhvỏng đan7q4cg cố7q4c gPwcTydARắng chPwcTydARo mộ7q4ct thứPwcTydAR đãPwcTydAR chpw7XKGhvuẩn bị7q4c trướcpw7XKGhv v7q4cào k7q4choang miệnPwcTydARg MinPwcTydARh PwcTydARVỹ. D7q4cễ dànPwcTydARg h7q4cơn cpw7XKGhvô tưởng!!

Anh k7q4chông nhPwcTydARững 7q4ckhông pPwcTydARhản khá7q4cng, PwcTydARmà lpw7XKGhvại pw7XKGhvnuốt lu7q4côn vậtPwcTydAR thể7q4c đPwcTydARắng ngắPwcTydARt ấyPwcTydAR, 7q4cnhư thPwcTydARể an7q4ch đ7q4cang muốn7q4c pw7XKGhvgiúp cPwcTydARô thự7q4cc hiện7q4c kếPwcTydAR hoạch.

Đôi đồnPwcTydARg tpw7XKGhvử chất7q4c chứapw7XKGhv hậnPwcTydAR th7q4cù từPwcTydAR 7q4ctừ mởpw7XKGhv rpw7XKGhva, pw7XKGhvlặng thầmpw7XKGhv qupw7XKGhvan sáPwcTydARt gưPwcTydARơng mặ7q4ct t7q4cừ ngPwcTydARười đối7q4c diện.

Chỉ tronpw7XKGhvg pw7XKGhvmột khPwcTydARoảnh khPwcTydARắc, tráPwcTydARi tiPwcTydARm cô7q4c ch7q4cợt thPwcTydARắt lạ7q4ci… đpw7XKGhvây 7q4clà lầpw7XKGhvn đầu7q4c tiên…pw7XKGhv côpw7XKGhv trông7q4c thấyPwcTydAR anpw7XKGhvh rpw7XKGhvơi nướcPwcTydAR mắt!!

Mọi thứpw7XKGhv trướcPwcTydAR mPwcTydARắt đpw7XKGhvều pw7XKGhvrõ mPwcTydARồn m7q4cột, t7q4cuy rằnpw7XKGhvg gưPwcTydARơng mặtPwcTydAR 7q4canh vẫ7q4cn c7q4còn ướt7q4c PwcTydARnước, nh7q4cưng t7q4cừ 7q4cđôi mpw7XKGhvắt pw7XKGhvmang màpw7XKGhvu hPwcTydARổ phPwcTydARách đan7q4cg cpw7XKGhvhạy pw7XKGhvdài mộpw7XKGhvt d7q4còng nướ7q4cc đaupw7XKGhv đớn.

Dù PwcTydARcho đôpw7XKGhvi pw7XKGhvmắt pw7XKGhvhai pw7XKGhvmàu 7q4ccủa pw7XKGhvanh cũngpw7XKGhv đa7q4cng n7q4chìn pw7XKGhvcô 7q4cđầy pw7XKGhvlạnh giá7q4c, npw7XKGhvhưng PwcTydARcô có7q4c thể7q4c nhPwcTydARận thpw7XKGhvấy… anPwcTydARh 7q4cđã rơiPwcTydAR nPwcTydARước mắtpw7XKGhv vìPwcTydAR cô.

Ái PwcTydARHy PwcTydARđẩy nh7q4cẹ ngườipw7XKGhv MiPwcTydARnh Vỹpw7XKGhv 7q4cra, mpw7XKGhvôi 7q4crời 7q4cmôi, PwcTydARnhưng hơ7q4ci ấ7q4cm PwcTydARvẫn tồPwcTydARn tại.

Bàn tpw7XKGhvay pw7XKGhvnhỏ nhắnpw7XKGhv v7q4cươn 7q4clên, PwcTydARvuốt nPwcTydARhẹ pw7XKGhvmái tócPwcTydAR c7q4của anhpw7XKGhv, pw7XKGhvrồi pw7XKGhvdi chPwcTydARuyển chầm7q4c cPwcTydARhậm đPwcTydARến bêPwcTydARn mắt7q4c đenPwcTydAR sẫm.

Rồi cảPwcTydAR 7q4cbàn PwcTydARtay kPwcTydARia c7q4của côPwcTydAR 7q4ccũng đưpw7XKGhva l7q4cên, phốPwcTydARi hợp7q4c 7q4cthật pw7XKGhvnhuần 7q4cnhuyễn vPwcTydARà chuẩnPwcTydAR PwcTydARbị làmpw7XKGhv mPwcTydARột đipw7XKGhvều PwcTydARgì đóPwcTydAR PwcTydARmà cpw7XKGhvô PwcTydARcho l7q4cà pw7XKGhvquan trọng.

Minh VỹPwcTydAR đ7q4cứng 7q4cyên, cảPwcTydAR ngườiPwcTydAR bpw7XKGhvắt đầpw7XKGhvu mất7q4c 7q4cthăng pw7XKGhvbằng nPwcTydARhưng an7q4ch vẫn7q4c PwcTydARcố gắnPwcTydARg đứngPwcTydAR vữnPwcTydARg… pw7XKGhvvì cô!

Ái HPwcTydARy nhẹpw7XKGhv PwcTydARnhàng pw7XKGhvtháo bê7q4cn k7q4cính ápPwcTydAR t7q4cròng PwcTydARra khỏiPwcTydAR 7q4cmắt tpw7XKGhvrái PwcTydARcủa anhpw7XKGhv, PwcTydARtiếp 7q4ctục 7q4cthả cPwcTydARho pw7XKGhvchiếc kínpw7XKGhvh PwcTydARáp trPwcTydARòng rpw7XKGhvơi tự7q4c d7q4co 7q4cxuống hồPwcTydAR nướ7q4cc ảpw7XKGhvm đạm.

Ánh mắpw7XKGhvt tipw7XKGhvnh t7q4cuý củ7q4ca pw7XKGhvMinh V7q4cỹ hpw7XKGhvơi nhepw7XKGhvo lạiPwcTydAR, vpw7XKGhvạn vPwcTydARật trưPwcTydARớc mắtPwcTydAR aPwcTydARnh 7q4cmờ dần…pw7XKGhv mPwcTydARờ dần.

Người 7q4ccon 7q4cgái đángPwcTydAR yPwcTydARêu đangpw7XKGhv đứng7q4c đPwcTydARối pw7XKGhvdiện đưaPwcTydAR tpw7XKGhvay đặtpw7XKGhv nhPwcTydARẹ vàpw7XKGhvo ngựcpw7XKGhv PwcTydARanh, đôiPwcTydAR 7q4cmôi khó7q4c nhọcPwcTydAR phátpw7XKGhv r7q4ca h7q4cai pw7XKGhvtừ v7q4cới âm7q4c vPwcTydARực 7q4ccực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần t7q4chứ bPwcTydARa, pw7XKGhvvà cũ7q4cng l7q4cà lầPwcTydARn cuốPwcTydARi cùpw7XKGhvng… cô7q4c dPwcTydARùng chínPwcTydARh đôiPwcTydAR pw7XKGhvtay mìnhpw7XKGhv đẩyPwcTydAR nPwcTydARgã anh!!