You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý GQMJdo đGQMJể GQMJem trzkh3ở về

Vài nBCteữ phGQMJục vụWhXm đangWhXm làShF4m việcGQMJ gầnzkh3 BCteđó cũngGQMJ hếtzkh3 sứGQMJc ShF4bất nWhXmgờ trướcWhXm hànBCteh độGQMJng củShF4a GQMJMinh GQMJVỹ, dzkh3ù chWhXmo họWhXm kGQMJhông biếtBCte chShF4uyện ShF4gì đangGQMJ xảGQMJy ra.

Một cGQMJô hầBCteu dzkh3ạn zkh3dĩ bướcWhXm đến,ShF4 vỗBCte nhWhXmẹ vàoWhXm GQMJvai anzkh3h, nhzkh3ưng muốWhXmn ngăShF4n cảnGQMJ anBCteh BCteđi qWhXmuá gShF4iới hzkh3ạn, đGQMJề phòzkh3ng trườnGQMJg hợWhXmp xấuWhXm nhất.

“Thiếu giBCtea, đừnzkh3g… GQMJcô ấzkh3y vẫnGQMJ đangWhXm bGQMJất tỉnh,ShF4 sGQMJẽ czkh3ó ShF4án WhXmmạng thậtWhXm đấy!”

Giọng côGQMJ WhXmta nhẹShF4 nhànGQMJg nhzkh3ư zkh3đang trấnzkh3 aShF4n mBCteột coGQMJn thúGQMJ dWhXmữ, BCteđôi GQMJvai đangzkh3 rShF4un ShF4lên zkh3nhè nhẹ.

Nhưng đShF4áp lạizkh3 sựGQMJ lWhXmo lắngShF4 BCtevà thậnzkh3 trzkh3ọng ShF4của cGQMJô WhXmta, zkh3chỉ lShF4à mộShF4t áShF4nh mắWhXmt sWhXmắc nhọGQMJn… MiGQMJnh VỹWhXm ngoảnhShF4 mặtzkh3 lạiBCte, trừngShF4 mắtGQMJ nhìzkh3n côzkh3 taBCte, gằWhXmn giọng.

“Biến đi…”ShF4 BCteĐôi mWhXmắt anShF4h dờWhXmi từGQMJ côzkh3 gáiShF4 kiWhXma sanWhXmg zkh3Ái Hyzkh3, xeWhXmm thửShF4 cBCteô WhXmcó BCtephản ứngBCte nàoShF4 kWhXmhông, GQMJđôi môzkh3i WhXmvẫn pháShF4t rShF4a từGQMJng từGQMJ WhXmmột cázkh3ch chGQMJậm ShF4rãi, “…GQMJ nhânWhXm tizkh3ện WhXmbảo tGQMJất cảShF4 ShF4những zkh3ai đaGQMJng czkh3ó mBCteặt tronBCteg cănWhXm BCtebiệt thựGQMJ nàyBCte lzkh3ập tứcShF4 rzkh3a kzkh3hỏi đây.”

Ánh GQMJmắt thốnBCteg trịzkh3 GQMJvà ShF4uy BCtequyền GQMJcủa azkh3nh khiếShF4n BCtecô gáizkh3 rợnGQMJ người,WhXm côBCte tBCtea cShF4hỉ bzkh3iết nhìnzkh3 ngườiGQMJ ShF4con gáiGQMJ zkh3đáng tShF4hương đangzkh3 nằzkh3m BCtegọn trênzkh3 tShF4ay MWhXminh zkh3Vỹ vBCteà chôzkh3ng WhXmchênh giữazkh3 hồzkh3 nướcWhXm ShF4mênh mBCteông GQMJmà ShF4lắc BCteđầu GQMJngán ngẩm…

Một ShF4lúc saWhXmu, ShF4tiếng bướShF4c chânGQMJ vộiGQMJ vBCteã nốiGQMJ nShF4hau rBCtea kzkh3hỏi căWhXmn zkh3biệt thự.

Nhận tGQMJhấy WhXmtất BCtecả zkh3đã rGQMJa khỏBCtei đây,WhXm khWhXmông còzkh3n aWhXmi BCtelàm pShF4hiền đếnWhXm mìBCtenh WhXmnữa, BCteMinh VỹGQMJ bắtzkh3 đầzkh3u tiếpBCte tụcBCte hzkh3ạ thấpzkh3 tay.

Mực nưWhXmớc bắtBCte zkh3đầu vượBCtet qGQMJuá giớzkh3i hShF4ạn, MiBCtenh BCteVỹ vẫzkh3n tizkh3ếp tụcGQMJ WhXmhạ đôWhXmi tWhXmay đzkh3ang nângGQMJ nzkh3gười ÁiShF4 WhXmHy, anzkh3h khBCteông tzkh3in lShF4à zkh3cô lạShF4i ngoaGQMJn cốzkh3 đếnWhXm mứGQMJc nàyShF4 được!

Tại sazkh3o côBCte ấyzkh3 GQMJlại tzkh3ham giShF4a WhXmvào kếShF4 zkh3hoạch củWhXma HạoWhXm ThầWhXmn GQMJcơ chứ?

Ban đầuShF4 tShF4hực sBCteự aWhXmnh đãWhXm hWhXmoàn toShF4àn rBCteơi vWhXmào bẫyGQMJ zkh3do ShF4Hạo ThShF4ần zkh3và WhXmcô GQMJđặt BCtera, nhưngWhXm sWhXmau ánhGQMJ mắtBCte chứaWhXm đựngGQMJ đầyBCte yêShF4u thưzkh3ơng mWhXmà Hạzkh3o TShF4hần đãWhXm ShF4nhìn cGQMJô BCtevừa rồi,ShF4 anShF4h cózkh3 thểShF4 nzkh3hận địnhGQMJ đưBCteợc mọiShF4 cBCtehuyện đShF4ang ShF4diễn ShF4ra WhXmvô cùWhXmng bấtShF4 –WhXm bìzkh3nh WhXm– thường!

Hơn cả,GQMJ zkh3khi ShF4anh BCteôm zkh3Ái BCteHy WhXmvào GQMJlòng, WhXmnhiệt độGQMJ WhXmcơ thểShF4 ShF4cô lShF4ại vBCteô BCtecùng ấGQMJm WhXmáp, khôngBCte quGQMJá zkh3lạnh cGQMJũng kBCtehông BCtequá nóng.

Anh đãGQMJ ngzkh3hĩ đếGQMJn trườnWhXmg hợpzkh3 BCtecô nBCtegất dShF4o bzkh3ị BCtesay zkh3nắng hBCteoặc bịWhXm cảzkh3m lạnh,WhXm nShF4hưng nếuShF4 nhGQMJư vậyBCte thShF4ì zkh3tại BCtesao ShF4thân nhiệtBCte vzkh3ô vẫnShF4 ởzkh3 WhXmmức bìWhXmnh thưBCteờng ShF4cơ chứ?

Có ShF4lẽ cShF4ô đãWhXm BCtekhông đGQMJể BCteý, aGQMJnh BCteđã thShF4ử cGQMJhạm nhzkh3ẹ WhXmvào gưWhXmơng mặtShF4 côzkh3 nGQMJhư mộtzkh3 hànhBCte độzkh3ng vWhXmô tình,ShF4 thựcBCte chấtGQMJ mụWhXmc đíchShF4 củaGQMJ azkh3nh làGQMJ tShF4hử xeGQMJm sBCteuy đBCteoán GQMJcủa aWhXmnh làGQMJ ShF4đúng haGQMJy sai…

Quả zkh3nhiên WhXmkhông nằShF4m nBCtegoài dựzkh3 ShF4đoán, bànBCte ShF4tay chạzkh3m nhẹShF4 GQMJvào gươnShF4g mặtWhXm ÁiShF4 zkh3Hy đãBCte lưuzkh3 lạiBCte mộtGQMJ lớpWhXm phấnShF4 tShF4rang ShF4điểm nhWhXmạt… rGQMJõ rShF4àng zkh3cô đzkh3ã cốBCte tìzkh3nh BCtetrang đzkh3iểm zkh3cho sShF4ắc mặtzkh3 mzkh3ình táWhXmi xShF4anh nShF4hằm tShF4huận lợiWhXm cGQMJho kShF4ế hoạchzkh3 ngấtWhXm xỉuGQMJ trướczkh3 nhàzkh3 anBCteh nzkh3hư ShF4một sựShF4 tBCterùng hợp.

Tại sWhXmao rõWhXm zkh3ràng ÁiWhXm WhXmHy kzkh3hông hGQMJề bấGQMJt tGQMJỉnh, GQMJnhưng lạiGQMJ cWhXmố tìnhWhXm ShF4giả WhXmvờ nhưWhXm thế?

Cô ShF4chấp GQMJnhận cộngGQMJ táShF4c cùzkh3ng Hạozkh3 GQMJThần BCtevới GQMJlý GQMJdo zkh3và mụGQMJc đShF4ích gì?

Lòng MiWhXmnh VWhXmỹ ngổnBCte nGQMJgang bzkh3ao GQMJnhiêu câWhXmu BCtehỏi cBCtehưa đưBCteợc giảiWhXm đáGQMJp, nhưWhXmng GQMJanh đanBCteg cốBCte ýGQMJ vạchzkh3 trzkh3ần kếzkh3 hoạchzkh3 WhXmcủa cô.

Mặc kBCteệ chShF4o cảGQMJ BCtengười cWhXmô đBCteã WhXmhoàn toShF4àn bịWhXm dìmShF4 dướiShF4 mặGQMJt nướcBCte, ngườiWhXm zkh3con WhXmgái tzkh3rên zkh3tay BCteanh ShF4vẫn khônShF4g zkh3hề WhXmcó ýGQMJ địnhWhXm tựWhXm GQMJcứu thoShF4át chBCteính mình.

Ái ShF4Hy cBCteố gWhXmắng WhXmnín thBCteở, mặcWhXm kệWhXm lzkh3ồng nBCtegực kzkh3hó tBCtehở đếGQMJn mứcWhXm BCtenhư mShF4uốn nổWhXm tung.

Sao độGQMJt nhiêWhXmn côzkh3 lạiGQMJ WhXmnhớ đếnGQMJ zkh3khoảnh BCtekhắc WhXmlần đWhXmầu tiênWhXm bịShF4 ShF4anh BCtedìm xuốzkh3ng nướczkh3 WhXmthế này?

Cảm gShF4iác giBCteống hệtWhXm nhưWhXm khzkh3i đzkh3ó, cWhXmhỉ kWhXmhác ởBCte WhXmchỗ GQMJcô kBCtehông hzkh3ề zkh3tỏ bấtGQMJ cGQMJứ hànhShF4 độShF4ng nGQMJào GQMJgọi WhXmlà phảnBCte khángBCte cả.

Trái tizkh3m chấzkh3t chWhXmứa đầyShF4 thùGQMJ hậzkh3n BCtecủa côWhXm cShF4hợt tWhXmhắt lạiShF4… anWhXmh thậtzkh3 sựWhXm zkh3có ýzkh3 địnhBCte giếtGQMJ côShF4 sao?

Nhưng cũngShF4 khônWhXmg quzkh3an trọngWhXm, sốzkh3ng hShF4ay chShF4ết đGQMJối vzkh3ới BCtecô đềuGQMJ BCtenhư zkh3nhau cảzkh3 thôi.

Cố WhXmgắng nízkh3n tBCtehở dzkh3ù GQMJcho rấWhXmt khózkh3 cWhXmhịu, ÁWhXmi Hzkh3y vẫShF4n kzkh3hông tàiBCte nzkh3ào kzkh3iểm soátBCte đượcWhXm szkh3ắc mặtShF4 củaGQMJ mình.

Hàng lôngBCte màzkh3y zkh3dài tShF4hanh tzkh3ú cứzkh3 nhzkh3íu dầnBCte lGQMJại, đWhXmôi BCtemôi cũngShF4 mímBCte chặShF4t, BCtecả ngườizkh3 cWhXmô cứWhXm cựzkh3a qzkh3uậy khônzkh3g ngừng.

Minh VỹBCte nhắmBCte mắtzkh3 lạGQMJi, aWhXmnh kBCtehông GQMJmuốn trôShF4ng thấyShF4 côShF4 nhBCteư GQMJthế này,ShF4 GQMJlại càzkh3ng khôngGQMJ ShF4muốn thzkh3ấy chízkh3nh mìnhGQMJ đGQMJã lShF4à ngGQMJười kGQMJhiến côGQMJ trởBCte nzkh3ên nBCtehư thế.

Đến lúWhXmc khGQMJông tBCtehể WhXmchịu ShF4đựng đưWhXmợc nữaGQMJ, aGQMJnh kzkh3éo nhaShF4nh zkh3người côShF4 WhXmlên, WhXmôm thậWhXmt chặtGQMJ vàoBCte lòng.

Cả GQMJÁi HBCtey cũnShF4g hzkh3o tWhXmhành tShF4iếng, thWhXmở gấpGQMJ ShF4gáp GQMJkhi hGQMJô hấpWhXm đượcGQMJ hoạtBCte đzkh3ộng trởBCte lại.

Anh thuBCtea rồi…

Không thểWhXm nàoWhXm thắGQMJng đượcShF4 sựWhXm ưShF4ơng bướnWhXmg vShF4à czkh3ố chấpGQMJ cBCteủa cBCteô… vốnWhXm BCtedĩ từGQMJ trướWhXmc đếnWhXm GQMJgiờ đãGQMJ làWhXm nGQMJhư vậy.

Thà GQMJrằng cWhXmô đừngzkh3 xWhXmuất hiệnWhXm thêGQMJm lầnWhXm nữazkh3 trướcWhXm mắtBCte ShF4anh, thGQMJì nỗiBCte ShF4đau nămWhXm xưzkh3a đãGQMJ kBCtehông đượcWhXm khơzkh3i WhXmdậy, zkh3mạnh ShF4mẽ vàShF4 zkh3đau đớnBCte gấShF4p đôi.

Khoảnh khBCteắc WhXmnhìn thấyzkh3 WhXmcô troShF4ng tầmzkh3 mắt,ShF4 MShF4inh VỹWhXm tShF4hực sBCteự cBCteảm WhXmthấy hzkh3ạnh phúcShF4 đếnGQMJ mứcShF4 khôShF4ng thShF4ể nGQMJói tGQMJhành BCtelời, cảWhXm bầuGQMJ BCtetrời đenShF4 tốGQMJi nhưWhXm đượcGQMJ ánWhXmh sánBCteg chiếuShF4 rọi…

Hạnh phúcWhXm đWhXmó zkh3chưa kéWhXmo dàizkh3 nhWhXmư mShF4ong muốnWhXm, thìWhXm WhXmtrái tGQMJim anBCteh lWhXmại nhưGQMJ bậtShF4 máuShF4 BCtekhi BCtenhận ShF4ra sựzkh3 thậBCtet vzkh3ề GQMJsự czkh3ó mặShF4t cGQMJủa cô.

Cô trởBCte vềBCte bêWhXmn anBCteh… cBCtehỉ đểBCte thzkh3ực hiệWhXmn mộtBCte âBCtem mưShF4u đưShF4ợc sắpzkh3 đặtBCte sẵzkh3n tWhXmừ tzkh3rước, đaShF4u đớGQMJn thật!

Khuôn ShF4mặt zkh3anh gụczkh3 vàoWhXm tShF4hân ngườizkh3 WhXmmát lạnBCteh WhXmcủa ShF4Ái HyShF4, haGQMJi zkh3bàn zkh3tai siếWhXmt ShF4chặt BCtelại đanGQMJg ShF4run lêWhXmn khWhXmông ngừng.

Anh phWhXmải làmzkh3 saGQMJo đây?

Phải xGQMJem côGQMJ làShF4 mzkh3ột ngưBCteời muốnGQMJ hãzkh3m hạizkh3 mìWhXmnh, haWhXmy WhXmlà WhXmmặc kệWhXm mọizkh3 thShF4ứ, zkh3tiếp tụcGQMJ yêuWhXm thươnGQMJg cBCteô hếWhXmt mực?

Khung cGQMJảnh GQMJim lặngShF4 đếzkh3n mWhXmức đáBCteng BCtesợ, đôiGQMJ mBCteắt tWhXmo ShF4cafe sữzkh3a BCteđã ShF4và đaWhXmng ShF4mở tShF4o nhìShF4n MBCteinh VShF4ỹ khônzkh3g zkh3cảm xúc.

Bàn zkh3tay mềmWhXm ShF4mại từGQMJ tWhXmừ WhXmđẩy nhẹGQMJ ngBCteười anWhXmh BCtera. zkh3Ái HWhXmy đWhXmứng dzkh3ậy, áWhXmnh mắtWhXm vShF4ẫn WhXmkhông rờGQMJi khỏzkh3i gươnShF4g mWhXmặt queShF4n thuộcWhXm GQMJmà côBCte đãzkh3 từngGQMJ hBCteết ShF4mực yêGQMJu thương.

Mọi czkh3huyện đãBCte đếBCten mzkh3ức zkh3này, thWhXmì cWhXmô BCtekhông BCtecòn zkh3lý dBCteo nàoWhXm đểGQMJ đóngShF4 kịchWhXm nữa,GQMJ dWhXmù zkh3sao anShF4h cũngShF4 biếWhXmt zkh3rõ BCtecô GQMJđã vWhXmà BCteđang làzkh3m gìGQMJ rồi.

Cô ShF4đưa mộtzkh3 WhXmtay vềShF4 phíaBCte anWhXmh, nhưShF4 muWhXmốn đWhXmỡ aBCtenh đứngWhXm dậWhXmy. NhưngWhXm sựShF4 phWhXmản hồiWhXm WhXmtừ aWhXmnh khôngBCte đShF4ược nzkh3hư BCteý côShF4 mozkh3ng mGQMJuốn, MGQMJinh VỹShF4 chWhXmỉ nBCtegẩn nShF4gười nhìzkh3n czkh3ô, khShF4ông hBCteề cóShF4 BCtebất kỳWhXm hànBCteh đBCteộng nWhXmào khác.

Ái WhXmHy dạGQMJn dGQMJĩ đưShF4a tShF4ay chGQMJủ độngShF4 GQMJnắm lShF4ấy tGQMJay aWhXmnh, rồzkh3i dùngGQMJ cGQMJhút sứShF4c lựzkh3c nzkh3hỏ ShF4bé WhXmkéo WhXmanh gưShF4ợng dậy.

“Nói đi…”zkh3 Mzkh3inh VỹShF4 cấBCtet giọngShF4 trầmWhXm khànWhXm, nhGQMJeo mắGQMJt nhìnGQMJ GQMJcô, GQMJ“… eGQMJm trởGQMJ vềGQMJ vớiBCte lýBCte zkh3do gì?”

Trước WhXmcâu zkh3hỏi nzkh3ghi hoGQMJặc củGQMJa GQMJanh, zkh3cô BCtelại GQMJhoàn toShF4àn BCtedửng dưng,ShF4 tShF4iếp GQMJtục kéoGQMJ zkh3anh đứngBCte lên.

Thật sự…GQMJ BCtecô WhXmtrở vBCteề vShF4à pShF4hải giảBCte vờWhXm zkh3dàn dựngzkh3 mộzkh3t màShF4n kWhXmịch địnhBCte sẵWhXmn nhWhXmư thếShF4 làShF4 BCteđể làmShF4 gì?

Đứng đốiGQMJ dizkh3ện vGQMJới ÁWhXmi HyGQMJ, MBCteinh zkh3Vỹ BCtevẫn khzkh3ông thzkh3ể khGQMJông thGQMJắc mắc,BCte bởizkh3 tấtShF4 cảWhXm nhữngGQMJ gBCteì zkh3đã vàzkh3 GQMJđang dGQMJiễn rBCtea khiWhXmến GQMJanh khShF4ông zkh3thoát khỏizkh3 bWhXmàng hoàng.

Cô vẫnzkh3 pWhXmhớt lGQMJờ câzkh3u hỏWhXmi củaGQMJ azkh3nh, ShF4bàn BCtetay đỡShF4 aGQMJnh đứngGQMJ dậyzkh3 nhưWhXm chưGQMJa muốnWhXm buông,GQMJ WhXmvẫn sWhXmiết lShF4ại BCtethật chặt.

“Anh vẫnWhXm sGQMJống tốBCtet… phBCteải không?”

Chất giọngGQMJ tShF4rong GQMJthanh cấzkh3t lêBCten, BCtenhẹ nhàngzkh3 nhzkh3ư lzkh3àn giShF4ó thoáShF4ng WhXmqua, nBCtehưng lạiWhXm vaGQMJng vọngWhXm GQMJdư BCteâm czkh3ủa ShF4âm BCtevực GQMJquen thuộc.

Đã WhXmbao lâuWhXm rồWhXmi GQMJanh BCtemới lạiWhXm đượWhXmc GQMJnghe thấShF4y giọnzkh3g nóizkh3 này?

Cả GQMJngười MinBCteh Vỹzkh3 nhzkh3ư bịShF4 đôzkh3ng czkh3ứng, aWhXmnh nhìnShF4 côWhXm GQMJngỡ ngàng,GQMJ đShF4áy mắtzkh3 ázkh3nh lênWhXm nhữngWhXm xótShF4 BCtexa vWhXmà GQMJđau đớn.

Cô ngBCtehĩ anzkh3h czkh3ó thBCteể sốnShF4g tốWhXmt khShF4i WhXmkhông cWhXmó cBCteô sao?

“Dĩ BCtenhiên làzkh3 kBCtehông.” Mzkh3inh VỹBCte đáp,BCte đôzkh3i BCtemắt anShF4h nhắBCtem zkh3hờ lại,zkh3 cốzkh3 gắnGQMJg khzkh3ông thWhXmở hBCteắt raWhXm… anShF4h đWhXmang BCtemất bìnShF4h ShF4tĩnh. “Emzkh3 khWhXmông cShF4ần phGQMJải bậnGQMJ tâm,GQMJ vBCteậy ShF4còn emWhXm? BCteBốn ShF4năm BCtequa BCteem đãzkh3 ởShF4 đâu,zkh3 đãGQMJ lzkh3àm gìShF4 và…”

Anh BCtebỏ lửngzkh3 câGQMJu hỏShF4i, mímBCte zkh3môi thậGQMJt chặtShF4, nhzkh3ư BCteđang kìmzkh3 WhXmchế vìShF4 khôGQMJng muốnBCte kíchShF4 độngWhXm trướcBCte mặtGQMJ cô.

Bao nămBCte qGQMJua, GQMJanh đzkh3ã trưởngzkh3 thànzkh3h ShF4và chữngGQMJ ShF4chạc hơnShF4 rấtShF4 nWhXmhiều, dzkh3ù GQMJcho ShF4ngày GQMJxưa WhXmanh BCtevốn dWhXmĩ đBCteã rGQMJất hWhXmoàn hảoGQMJ trozkh3ng lốiWhXm suWhXmy nzkh3ghĩ linShF4h hoạtGQMJ rồi.

Nhưng bâyzkh3 giờ,GQMJ anzkh3h họcGQMJ đưBCteợc cácShF4h tựGQMJ khốngzkh3 chWhXmế bảnGQMJ thWhXmân, khônGQMJg đểzkh3 zkh3bất cứShF4 WhXmhành độngzkh3 sShF4ơ xuấtGQMJ nàoBCte xWhXmảy zkh3ra cả…zkh3 vìGQMJ cWhXmhỉ zkh3như zkh3thế, GQMJanh mớiGQMJ ShF4thoát khỏiGQMJ WhXmnhững WhXmý GQMJnghĩ điênGQMJ rồzkh3 luWhXmôn vâyGQMJ qShF4uanh ShF4trí BCteóc kBCtehi đShF4ánh mấBCtet cô.

Ái HWhXmy lạiWhXm tiếpGQMJ zkh3tục chơGQMJi BCtetrò WhXmcâm lShF4ặng, GQMJcô đưaWhXm đôizkh3 zkh3mắt ShF4trong sWhXmáng vShF4à nétGQMJ mShF4ặt dịGQMJu dànShF4g nhìnBCte anh.

Bàn taGQMJy czkh3ô chợzkh3t giằnShF4g BCtemạnh zkh3ra kBCtehỏi bànWhXm GQMJtay tWhXmo lớnShF4 củGQMJa ngưGQMJời đBCteối diệnGQMJ. KhôWhXmng BCteđể bShF4àn GQMJtay mìBCtenh trWhXmống ShF4rỗng tronzkh3g zkh3không GQMJkhí, GQMJcô lạizkh3 BCtevòng taBCtey ôWhXmm ngGQMJang ShF4thắt lWhXmưng aWhXmnh, thậzkh3t nhẹzkh3 nhzkh3àng vBCteà ấmShF4 áp…

Cõi lzkh3òng MiWhXmnh VỹWhXm cGQMJhợt cảmBCte thấBCtey thậtGQMJ dzkh3ễ chịu,WhXm cBCteái zkh3cảm ShF4giác hạnhWhXm phúWhXmc màWhXm GQMJtưởng chừzkh3ng aWhXmnh szkh3ẽ đánGQMJh GQMJmất zkh3mãi mWhXmãi naGQMJy GQMJlại tGQMJrở về,WhXm lấnShF4 WhXmchiếm zkh3hoàn BCtetoàn WhXmcảm ShF4giác củaBCte cWhXmơ thể.

Thuận tShF4ay, anShF4h từzkh3 WhXmtừ BCteđưa hBCteai tWhXmay lên,BCte vzkh3òng quBCtea nganzkh3g ngườizkh3 cShF4ô, nBCtehư GQMJthể muốnWhXm đápWhXm BCtelại cáBCtei ômShF4 tìBCtenh zkh3cảm từzkh3 zkh3phía bênGQMJ kia.

“Sống kShF4hông tốt…”

Một câuzkh3 nBCteói lấpzkh3 lửngShF4 vanWhXmg lShF4ên, BCtehành ShF4động củazkh3 MGQMJinh WhXmVỹ dừngShF4 lGQMJại, anGQMJh GQMJvẫn chưGQMJa hoànGQMJ thWhXmành GQMJđộng tGQMJác ômWhXm côzkh3 vàozkh3 lòng.

“Sống tốtWhXm đượczkh3 saShF4o? KShF4hi kẻShF4 đãBCte giếtzkh3 WhXmgia GQMJđình tôWhXmi vẫnShF4 còGQMJn sống?”

Ngay cảBCte đầuShF4 ShF4ngón tShF4ay GQMJcũng têzkh3 cứng,GQMJ đôWhXmi mắtBCte MiWhXmnh Vzkh3ỹ WhXmđang ShF4dần đánhzkh3 mấWhXmt tầmBCte nhìn…ShF4 GQMJanh WhXmđã cóBCte thểWhXm đShF4oán rShF4a WhXmphần zkh3nào nWhXmhững gìBCte đangShF4 xảyShF4 rWhXma rồi…

Không đWhXmể anGQMJh zkh3kịp BCteđịnh thầzkh3n, ÁiBCte Hzkh3y dùngBCte taGQMJy đẩyzkh3 ngườiGQMJ ShF4anh GQMJra BCtexa khỏizkh3 mìnGQMJh, tiếWhXmp ShF4tục dBCteùng lựcShF4 đShF4ẩy mạnhShF4 azkh3nh thêmBCte ShF4một zkh3lần nữaWhXm vềGQMJ phzkh3ía bBCteể bơi.

Mọi việczkh3 xWhXmảy WhXmra ShF4quá nhanzkh3h, czkh3ả ngườiBCte MiBCtenh ShF4Vỹ rơBCtei tzkh3ự BCtedo ShF4theo qShF4uán tínWhXmh, WhXmbỗng chBCteốc mọiShF4 hànhzkh3 độShF4ng xunShF4g quaShF4nh BCtenhư đangBCte chậmWhXm dầWhXmn, chWhXmậm dần…

“Tôi trởShF4 vzkh3ề… lShF4à đểBCte gzkh3iết anh!”

Câu nóiBCte tàShF4n nGQMJhẫn đượBCtec pháGQMJt ngônShF4 ngzkh3ang tàng,WhXm ÁBCtei Hzkh3y ngẩngWhXm cGQMJao mặShF4t, đôizkh3 GQMJmôi xizkh3nh xBCteinh đượcShF4 tGQMJô soGQMJn ShF4đen nhạtWhXm nhếczkh3h lên,GQMJ mzkh3ột nụGQMJ cưBCteời ShF4nửa zkh3miệng đượcBCte BCtehình tWhXmhành mộtzkh3 cGQMJách hoànGQMJ czkh3hỉnh vàGQMJ rWhXmõ rệt.

Đây WhXmlà lầBCten đWhXmầu tWhXmiên troWhXmng đờzkh3i… cShF4ô ShF4nở WhXmnụ cShF4ười đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tBCteắt nắng,GQMJ lộzkh3ng gió…

Thiếu BCtenữ WhXmtrong chiếcGQMJ BCteváy đBCteen đangShF4 đứngShF4 GQMJcạnh bểWhXm bơiShF4 zkh3trong BCtengôi biệWhXmt thựBCte hGQMJoa lệ…

Ái ShF4Hy dáWhXmn cBCtehặt tầBCtem nhìzkh3n vàWhXmo MiShF4nh ShF4Vỹ, bànShF4 zkh3tay nhBCteỏ nhắnWhXm từWhXm BCtetừ đưaShF4 lêGQMJn, nGQMJắm lấShF4y sGQMJợi GQMJdây ShF4chuyền ởWhXm czkh3ổ, BCtenhẹ nhàBCteng GQMJcởi bỏzkh3 nBCteó ra.

Cô qShF4uẳng sợiGQMJ dGQMJây mShF4ột ShF4cách tWhXmhản nhiên,BCte chỉzkh3 BCtegiữ lấWhXmy cShF4hiếc mặtzkh3 dâyShF4 chuyềnShF4 hìWhXmnh hộpShF4 tWhXmròn, mởWhXm nắpGQMJ ShF4và lấyBCte tShF4ừ đózkh3 mộtShF4 tGQMJhứ WhXmcực kỳShF4 nhzkh3ỏ bé.

Đôi mBCteắt cShF4ô vẫnWhXm nhGQMJìn vềBCte phWhXmía MWhXminh VGQMJỹ, anShF4h đãWhXm nhShF4anh ShF4chóng ngoGQMJi lShF4ên mặtShF4 nướGQMJc zkh3sau khzkh3i bBCteị côBCte bấWhXmt ngờzkh3 đẩyBCte zkh3xuống hồ.

Cả ngườizkh3 MWhXminh VỹBCte ưWhXmớt sũWhXmng, BCteanh WhXmđưa GQMJtay vuốGQMJt zkh3mặt, gưzkh3ơng mzkh3ặt vBCteẫn lưuBCte dấzkh3u lWhXmại sựWhXm ngạcWhXm nhiênGQMJ vàWhXm đzkh3au đớn.

Cuối cùngWhXm… azkh3nh đãGQMJ biếtShF4 GQMJđược lWhXmý GQMJdo vzkh3ì sGQMJao côShF4 trởShF4 WhXmvề, GQMJvà tạGQMJi sGQMJao GQMJcô lạiShF4 thaBCtem gizkh3a zkh3vào cáiShF4 vGQMJở kịchzkh3 khôngGQMJ ShF4hoàn chỉnhShF4 đó.

Cô zkh3cho rWhXmằng ShF4anh lWhXmà ngườiWhXm giếBCtet ShF4gia đìnhzkh3 cShF4ô ư?

Thì rWhXma tGQMJrong lòGQMJng BCtecô, vGQMJị tríGQMJ củaBCte GQMJanh làGQMJ nhưGQMJ thếShF4 –BCte làzkh3 mộtShF4 kẻBCte sWhXmát nhâShF4n khôGQMJng hơnWhXm khôGQMJng kém.

Đáy mắtWhXm tShF4rở nênBCte thậtWhXm ShF4ưu thươnzkh3g, aBCtenh BCtechỉ đGQMJứng zkh3yên đốBCtei mặGQMJt GQMJvới cGQMJô, khôzkh3ng BCtenói tBCtehêm GQMJbất cứzkh3 điềuzkh3 gBCteì cả.

Ánh mặtzkh3 trờzkh3i szkh3áng BCtechói đãWhXm ngừngBCte đezkh3m đzkh3ến nhữngzkh3 vạtGQMJ nGQMJắng ấBCtem áGQMJp, zkh3nhưng lạiShF4 ShF4mang đếnzkh3 ánGQMJh sánShF4g bấWhXmt tBCteận chiếzkh3u zkh3sáng khuôzkh3n mặtWhXm anh…

Và zkh3một bêWhXmn GQMJmắt đaBCteng WhXmsở BCtehữu zkh3màu zkh3hổ zkh3phách đanWhXmg szkh3áng rực,GQMJ vàShF4 bênWhXm cònShF4 zkh3lại vẫShF4n ShF4là màuzkh3 zkh3đen thBCteuần WhXmtuý BCtecủa kíBCtenh BCteáp tròng.

Có lẽWhXm WhXmkhi ngzkh3ã xWhXmuống nướzkh3c, WhXmmột bênShF4 kGQMJính áGQMJp tròngWhXm BCteđã rơiBCte raGQMJ, vBCteà gShF4iờ đâGQMJy lWhXmại khiShF4ến aShF4nh đzkh3ối diệBCten vớWhXmi ShF4cô bằWhXmng đôiBCte zkh3mắt ngàzkh3y BCtexưa WhXmđã từnBCteg GQMJlà tWhXmhứ côShF4 yBCteêu thWhXmích nhất.

Từ GQMJphía đốiWhXm diệzkh3n, đzkh3ôi mắGQMJt WhXmÁi Hzkh3y vẫzkh3n nWhXmhìn đăzkh3m đăm zkh3 GQMJvề pShF4hía MinShF4h Vỹ,BCte GQMJvô hGQMJồn nhưzkh3ng zkh3lại chWhXmú mụcGQMJ vàozkh3 WhXmđôi mắtBCte anh.

Sống BCtemũi zkh3cô WhXmbắt WhXmđầu cGQMJảm tBCtehấy cBCteay czkh3ay, czkh3ô hậnWhXm anh…BCte nhưngShF4 czkh3ô vẫWhXmn rBCteất yêuBCte anh.

Hình ảnhGQMJ MShF4inh VỹBCte đShF4ang hiWhXmện diệnzkh3 rõBCte rệtBCte trBCteước mặt,GQMJ nhưShF4ng saGQMJo lạWhXmi quzkh3á xBCtea tWhXmầm tWhXmay với…

Khoé mzkh3ắt ÁiWhXm HBCtey chạyShF4 zkh3dài mộtzkh3 BCtedòng zkh3lệ, cShF4ô nhẹBCte nhànBCteg bướcBCte xShF4uống hồWhXm GQMJbơi, WhXmbước GQMJđến thậtShF4 gzkh3ần aWhXmnh, tiệnBCte tzkh3ay cWhXmho vậtzkh3 BCtethể zkh3cô vừaGQMJ lShF4ấy rzkh3a zkh3từ mặtBCte dzkh3ây chBCteuyền vàShF4o miệng.

Mặt nzkh3ước lGQMJắng đọWhXmng vừazkh3 rồiShF4 lạiGQMJ zkh3bị ShF4khuấy BCteđộng bởShF4i ShF4thân thểzkh3 nhỏGQMJ bé,BCte ÁWhXmi HShF4y đaGQMJng dShF4i chuyểShF4n đếnShF4 gWhXmần MinBCteh Vzkh3ỹ mộtWhXm BCtecách gGQMJấp gáp,zkh3 zkh3như zkh3sợ WhXmanh sGQMJẽ bShF4iến zkh3mất trzkh3ong giGQMJây lát.

Ngược lạzkh3i vớBCtei zkh3cô, zkh3Minh VGQMJỹ lShF4ại bBCteất động,BCte ShF4anh cBCtehỉ WhXmim lBCteặng cWhXmảm nzkh3hận szkh3ự đauzkh3 đớnWhXm ShF4từ tậBCten đáyGQMJ lònzkh3g, lạizkh3 BCtethêm BCtemột phầnWhXm muốGQMJn ômzkh3 cBCteô thzkh3ật czkh3hặt vàGQMJo lòng.

Cô hiểuBCte lầm…zkh3 BCteđược! zkh3Anh czkh3hấp nhận!

Cô muốnzkh3 giếzkh3t aShF4nh… BCteanh szkh3ẵn sàBCteng đểzkh3 cGQMJô làShF4m WhXmđiều đó!

Nhưng chỉShF4 duShF4y nhấtzkh3 việczkh3 rờiBCte bỏWhXm aWhXmnh… aWhXmnh tShF4hực sựWhXm khôBCteng thểBCte GQMJchấp nhậzkh3n được.

Có lẽWhXm ShF4cô GQMJđã khzkh3ông biếtBCte khWhXmi cShF4ô ShF4rời WhXmxa BCteanh, GQMJanh đãShF4 BCtesuy sụpWhXm đếnWhXm mBCteức nào…WhXm BCteanh còWhXmn WhXmnhớ rõGQMJ BCtelúc đóGQMJ mìnhShF4 đãGQMJ ShF4như tShF4hế nWhXmào WhXmmà, tronShF4g đầuBCte zkh3anh chỉGQMJ WhXmcòn dBCteuy BCtenhất GQMJham muốzkh3n giShF4ết tấtzkh3 cảShF4 nhữngzkh3 kẻGQMJ đShF4ã cảBCte WhXmgan maBCteng WhXmcô WhXmra khỏiGQMJ cuộzkh3c sốnzkh3g, GQMJra khỏiWhXm tầmWhXm nhWhXmìn BCtevà vòShF4ng tzkh3ay czkh3ủa anh.

Một nShF4ăm szkh3au ShF4khi cWhXmô BCtera điShF4, aGQMJnh đãWhXm sBCteống tronzkh3g sựWhXm cuồzkh3ng loạnzkh3, mỗiGQMJ ngàyGQMJ chỉBCte biếtBCte nShF4gắm nhìnShF4 bGQMJức ảnhzkh3 nơBCtei BCtegóc phònBCteg củzkh3a cô.

Rồi đBCteến nShF4ăm tzkh3hứ hazkh3i, WhXmlại làzkh3 sựWhXm zkh3suy sụBCtep, aShF4nh cWhXmhỉ biếGQMJt hànhShF4 hShF4ạ bảnzkh3 thGQMJân mìShF4nh… đểWhXm giảiGQMJ tShF4oả sựBCte bứcBCte bốizkh3 GQMJvà WhXmđau đớnWhXm WhXmtrong lòng.

Đến năzkh3m GQMJthứ bzkh3a, anzkh3h BCtebắt đầuShF4 chínBCteh thứcGQMJ nắmWhXm quShF4yền tổGQMJ chứzkh3c mzkh3afia củBCtea cWhXmha mìnhGQMJ, dzkh3ùng zkh3vũ lựczkh3 đểzkh3 đWhXmoạt đượczkh3 quyềnWhXm ShF4lực tronWhXmg cạShF4nh trzkh3anh thươzkh3ng trườngzkh3 GQMJcho tậzkh3p đoàn.

Quên đShF4ược cô…GQMJ thậWhXmt BCtesự kWhXmhó hơnGQMJ qWhXmuên TWhXmhy TBCtehy gấpShF4 WhXmngàn lần.

Khi anWhXmh đặWhXmt TWhXmhy Tzkh3hy vzkh3ào ngăGQMJn BCtekéo kGQMJý ứcGQMJ trWhXmong zkh3trái WhXmtim, tWhXmhì tìnhBCte GQMJyêu đózkh3 cũGQMJng dừGQMJng lạiGQMJ GQMJvà kếtShF4 thúc.

Nhưng zkh3Ái HyShF4, ShF4không nhữngShF4 zkh3anh khôBCteng thGQMJể quêBCten đượShF4c, mBCteà azkh3nh czkh3òn GQMJkhông thểGQMJ zkh3thôi khônGQMJg nhuShF4ng nhớShF4 vShF4à nWhXmgừng yêzkh3u cô.

Dù chGQMJo ýBCte ngBCtehĩ zkh3cô đãzkh3 chếtzkh3 bazkh3o nhiêuShF4 lầnzkh3 loShF4é BCtelên trzkh3ong suzkh3y nghGQMJĩ, nhGQMJưng BCteanh zkh3vẫn ngoWhXman czkh3ố chzkh3ối bỏ…GQMJ vìWhXm ShF4anh GQMJchưa xáShF4c thựcWhXm đượcBCte czkh3ô cGQMJòn zkh3sống GQMJhay chết.

Nhưng BCtegiờ ShF4đây… trướcBCte mắBCtet GQMJanh, Ázkh3i HWhXmy đShF4ã trGQMJở vBCteề vẹWhXmn nguyêGQMJn, vzkh3à WhXmmang thBCteeo mộzkh3t mốShF4i thWhXmù GQMJkhông dứt.

Cô trởGQMJ GQMJvề zkh3là đểWhXm giếzkh3t anh!

Trong tầGQMJm mGQMJắt Mizkh3nh zkh3Vỹ đangBCte WhXmthu vềzkh3 hìGQMJnh ảnzkh3h ÁWhXmi HBCtey mỗiBCte mShF4ột zkh3gần hWhXmơn, chzkh3o đếnGQMJ khGQMJi côGQMJ đứngShF4 đốBCtei diGQMJện ShF4với ShF4anh, mựczkh3 ShF4nước ShF4đã lênWhXm quzkh3á cShF4ổ củGQMJa cGQMJô rồi.

Ái WhXmHy vGQMJòng taBCtey ômBCte lấBCtey cShF4ổ WhXmMinh VShF4ỹ gWhXmhì chặWhXmt xWhXmuống, côShF4 nhBCteón châzkh3n, đGQMJặt WhXmlên môBCtei aWhXmnh mộWhXmt nụGQMJ hônzkh3 thậtzkh3 sGQMJâu vzkh3à dài.

Từ đôiGQMJ mzkh3ắt thBCteanh tGQMJú vBCteà tzkh3o sGQMJáng vGQMJẫn chzkh3ạy dzkh3ài dGQMJòng GQMJlệ đauzkh3 đớn,BCte WhXmcả nzkh3gười côWhXm ruBCten lênWhXm khBCteông ngừng.

Ba năBCtem zkh3kể tWhXmừ cáiShF4 nBCtegày địnhShF4 mệShF4nh đó…BCte côShF4 đãzkh3 tzkh3ự nhủGQMJ phWhXmải hBCteận anShF4h thậWhXmt nhiều,ShF4 phBCteải tWhXmhật lạnhWhXm lùngShF4 BCtekhi đốzkh3i diệBCten vớiBCte azkh3nh… zkh3như thế,ShF4 cBCteô mớiWhXm cóWhXm thểzkh3 tWhXmrả tShF4hù chBCteo ShF4anh TriếtBCte Dạ,BCte WhXmcho cảzkh3 chzkh3a vàzkh3 mẹzkh3 mình.

Từ trưBCteớc WhXmđến giờ,GQMJ mỗiShF4 BCtekhi hBCteôn cô,GQMJ MiGQMJnh VỹWhXm đềuShF4 nhắmzkh3 mShF4ắt đểzkh3 cảShF4m nhậnBCte nBCteụ hôWhXmn đầyBCte tìnShF4h ShF4cảm WhXmđó. GQMJNhưng lầShF4n WhXmnày, đShF4ôi mBCteắt vẫWhXmn nhìnBCte thBCteẳng vềGQMJ phBCteía GQMJxa xămGQMJ mộShF4t cáchShF4 hzkh3ờ WhXmhững… vìShF4 GQMJanh WhXmbiết rõBCte, nụGQMJ hônShF4 nGQMJày BCtelà ShF4có chủShF4 đích!!

Vòng taShF4y ÁiBCte ShF4Hy siếtShF4 chặGQMJt WhXmhơn, đôiBCte môShF4i mỏngBCte ShF4đang czkh3ố gzkh3ắng BCtecho BCtemột thứzkh3 ShF4đã chuzkh3ẩn bịzkh3 trướczkh3 vBCteào khoanWhXmg miệngWhXm MinBCteh VShF4ỹ. DễWhXm dzkh3àng hShF4ơn côBCte tưởng!!

Anh khôngzkh3 nhữnzkh3g khôngzkh3 phảnWhXm khángShF4, WhXmmà lạiShF4 nuốtWhXm lShF4uôn GQMJvật thểWhXm đắngWhXm ngắtGQMJ ấyBCte, nhBCteư thểShF4 BCteanh đaGQMJng BCtemuốn gizkh3úp côShF4 thWhXmực hiBCteện ShF4kế hoạch.

Đôi đồngBCte tửzkh3 chấtWhXm chShF4ứa hậGQMJn thùBCte tShF4ừ từShF4 mởWhXm raGQMJ, lặngBCte ShF4thầm WhXmquan WhXmsát gươngBCte mShF4ặt tGQMJừ ngườiGQMJ đốiGQMJ diện.

Chỉ tronGQMJg zkh3một khoWhXmảnh khắBCtec, BCtetrái tShF4im cBCteô WhXmchợt thắtGQMJ GQMJlại… đâyzkh3 lzkh3à lầnzkh3 BCteđầu ShF4tiên… czkh3ô trônWhXmg thấyBCte anBCteh rzkh3ơi nướcGQMJ mắt!!

Mọi thứGQMJ trưzkh3ớc mắtWhXm đềuShF4 rShF4õ mồnGQMJ mộtBCte, tuShF4y rằnGQMJg gưzkh3ơng mặtGQMJ aShF4nh vBCteẫn cònzkh3 ưWhXmớt nước,GQMJ nhưWhXmng từBCte đôizkh3 WhXmmắt maShF4ng màBCteu hổWhXm pháchWhXm đaBCteng chWhXmạy dShF4ài ShF4một GQMJdòng nướcBCte đaWhXmu đớn.

Dù cBCteho đôiBCte mắtzkh3 ShF4hai mzkh3àu củzkh3a WhXmanh cGQMJũng đangzkh3 nBCtehìn ShF4cô WhXmđầy lạnGQMJh giáGQMJ, nhBCteưng côShF4 cShF4ó BCtethể nhBCteận zkh3thấy… WhXmanh đãWhXm GQMJrơi nướzkh3c zkh3mắt BCtevì cô.

Ái HBCtey đẩyGQMJ nWhXmhẹ ngShF4ười Minzkh3h VWhXmỹ rWhXma, môiGQMJ rờizkh3 môi,GQMJ nhShF4ưng hơWhXmi ấmGQMJ vẫzkh3n tồnShF4 tại.

Bàn WhXmtay GQMJnhỏ nhắWhXmn vươnzkh3 WhXmlên, vuốtWhXm BCtenhẹ zkh3mái tGQMJóc củaWhXm GQMJanh, ShF4rồi dGQMJi chuyểnGQMJ ShF4chầm chậmBCte đShF4ến bêShF4n BCtemắt đeBCten sẫm.

Rồi cảWhXm bànShF4 taGQMJy kBCteia BCtecủa côBCte cũzkh3ng đưaGQMJ lên,ShF4 zkh3phối hợzkh3p tShF4hật nhuầShF4n nhuzkh3yễn vàGQMJ cShF4huẩn bịGQMJ lBCteàm GQMJmột điềuGQMJ gBCteì đzkh3ó BCtemà côzkh3 GQMJcho làWhXm quaGQMJn trọng.

Minh WhXmVỹ đứngShF4 yêShF4n, cảWhXm ngBCteười bắtzkh3 đầuShF4 mấtWhXm thănBCteg bằngGQMJ zkh3nhưng aGQMJnh vẫnWhXm ShF4cố gắngGQMJ đứngGQMJ vững…WhXm vìzkh3 cô!

Ái ShF4Hy nhWhXmẹ GQMJnhàng tzkh3háo bênGQMJ kShF4ính áGQMJp tròWhXmng rzkh3a khỏzkh3i mShF4ắt trBCteái củaBCte anBCteh, tiếpWhXm tzkh3ục zkh3thả cGQMJho chiếcShF4 zkh3kính ápBCte trBCteòng rGQMJơi tựBCte WhXmdo WhXmxuống ShF4hồ nướcShF4 BCteảm đạm.

Ánh mắtzkh3 tinBCteh tuýzkh3 BCtecủa GQMJMinh VỹGQMJ hơizkh3 nBCteheo lShF4ại, vạGQMJn WhXmvật trướGQMJc mắtShF4 anzkh3h mzkh3ờ dBCteần… mờzkh3 dần.

Người cWhXmon gáiShF4 đángzkh3 yêShF4u WhXmđang đứngWhXm đốizkh3 dBCteiện BCteđưa taShF4y đặShF4t nBCtehẹ vàShF4o nShF4gực zkh3anh, đôiShF4 mShF4ôi kBCtehó nhọzkh3c phátShF4 ShF4ra BCtehai từWhXm vớShF4i âmBCte vBCteực ShF4cực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứShF4 bzkh3a, vWhXmà cũngBCte BCtelà lầnWhXm cuốWhXmi cùnWhXmg… zkh3cô dWhXmùng czkh3hính đôiShF4 tShF4ay zkh3mình GQMJđẩy ngShF4ã anh!!