You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý 4gHXZMdo đểvhdNnA eSKm trởSK về

Vài nữ4gHXZM phụcvhdNnA vhdNnAvụ đa2rKr27ng 2rKr27làm 4gHXZMviệc gầ2rKr27n đvhdNnAó cũn4gHXZMg hếtvhdNnA sSKức vhdNnAbất SKngờ trSKước hành2rKr27 độngvhdNnA củvhdNnAa SKMinh VvhdNnAỹ, dù4gHXZM ch2rKr27o họ4gHXZM k2rKr27hông biếtSK chuSKyện gvhdNnAì đan4gHXZMg xảSKy ra.

Một cvhdNnAô hầu2rKr27 dạnvhdNnA dĩ4gHXZM bSKước đvhdNnAến, vỗ2rKr27 nhẹ4gHXZM vSKào va4gHXZMi vhdNnAanh, nhvhdNnAưng muốSKn n4gHXZMgăn cvhdNnAản vhdNnAanh đSKi quá2rKr27 giớSKi hạnvhdNnA, đềSK p4gHXZMhòng 2rKr27trường hợp4gHXZM vhdNnAxấu nhất.

“Thiếu gi2rKr27a, đừng2rKr27… côSK ấySK v2rKr27ẫn đan4gHXZMg bất2rKr27 tỉSKnh, sSKẽ cSKó á4gHXZMn mạngSK thậtvhdNnA đấy!”

Giọng côvhdNnA tSKa nhvhdNnAẹ SKnhàng nhưSK đangSK trấn2rKr27 a4gHXZMn mộSKt cSKon thvhdNnAú dữ,4gHXZM đô2rKr27i v2rKr27ai 4gHXZMđang ruSKn SKlên nhèvhdNnA nhẹ.

Nhưng đá2rKr27p lạ4gHXZMi sự2rKr27 vhdNnAlo lắ2rKr27ng vàSK thận4gHXZM trọnvhdNnAg 4gHXZMcủa vhdNnAcô tvhdNnAa, chỉvhdNnA SKlà một4gHXZM ánvhdNnAh mắt2rKr27 sắ4gHXZMc nhọn4gHXZM… MivhdNnAnh VỹSK ngoảnSKh mặtvhdNnA 4gHXZMlại, tr2rKr27ừng mắt4gHXZM nhìn4gHXZM SKcô 2rKr27ta, gằvhdNnAn giọng.

“Biến đi…2rKr27” Đ4gHXZMôi mSKắt aSKnh 2rKr27dời t2rKr27ừ cô2rKr27 gáivhdNnA kiSKa SKsang SKÁi SKHy, x4gHXZMem thử4gHXZM c4gHXZMô SKcó ph4gHXZMản SKứng vhdNnAnào khôn4gHXZMg, đôi2rKr27 mvhdNnAôi 2rKr27vẫn pSKhát 4gHXZMra từng2rKr27 t2rKr27ừ vhdNnAmột cáSKch SKchậm 2rKr27rãi, “…vhdNnA nhâSKn tiSKện bả2rKr27o t4gHXZMất vhdNnAcả những4gHXZM a4gHXZMi SKđang cóSK SKmặt 4gHXZMtrong că4gHXZMn vhdNnAbiệt t2rKr27hự này2rKr27 lập4gHXZM tức2rKr27 4gHXZMra kvhdNnAhỏi đây.”

Ánh mắt4gHXZM thvhdNnAống tr2rKr27ị vàvhdNnA vhdNnAuy quyề4gHXZMn củvhdNnAa a2rKr27nh vhdNnAkhiến cô4gHXZM gáivhdNnA rợvhdNnAn 4gHXZMngười, cô4gHXZM tSKa 4gHXZMchỉ b4gHXZMiết nhìnSK ngườSKi cvhdNnAon g2rKr27ái SKđáng thươnvhdNnAg vhdNnAđang nSKằm 2rKr27gọn trvhdNnAên ta4gHXZMy Min4gHXZMh VỹvhdNnA vSKà vhdNnAchông ch2rKr27ênh giSKữa hồSK nước4gHXZM mênhvhdNnA mvhdNnAông 4gHXZMmà lvhdNnAắc 4gHXZMđầu ngávhdNnAn ngẩm…

Một 4gHXZMlúc 2rKr27sau, tiếngSK bước2rKr27 chânvhdNnA vội4gHXZM vã2rKr27 nvhdNnAối nhaSKu rSKa khỏ2rKr27i căSKn biệSKt thự.

Nhận thấvhdNnAy t2rKr27ất c4gHXZMả đ4gHXZMã 2rKr27ra k2rKr27hỏi đâ4gHXZMy, khôn2rKr27g còvhdNnAn SKai 2rKr27làm phiền2rKr27 4gHXZMđến mvhdNnAình nữSKa, MSKinh VỹSK bắtSK 4gHXZMđầu tvhdNnAiếp tụcvhdNnA hạ2rKr27 thấp4gHXZM tay.

Mực 4gHXZMnước bắt4gHXZM đ2rKr27ầu vượSKt vhdNnAquá g4gHXZMiới hvhdNnAạn, vhdNnAMinh VSKỹ vẫ4gHXZMn tiếpvhdNnA tụcSK vhdNnAhạ đôvhdNnAi t4gHXZMay SKđang nânSKg SKngười vhdNnAÁi Hy2rKr27, 2rKr27anh kh4gHXZMông tvhdNnAin 2rKr27là cvhdNnAô lại2rKr27 vhdNnAngoan 4gHXZMcố vhdNnAđến SKmức này2rKr27 được!

Tại svhdNnAao vhdNnAcô ấ2rKr27y l2rKr27ại vhdNnAtham vhdNnAgia SKvào k2rKr27ế hoạchSK củavhdNnA H2rKr27ạo 4gHXZMThần c2rKr27ơ chứ?

Ban đầu4gHXZM SKthực sựvhdNnA avhdNnAnh đvhdNnAã hoàvhdNnAn toà2rKr27n rSKơi và4gHXZMo bẫy2rKr27 dvhdNnAo 4gHXZMHạo 4gHXZMThần v2rKr27à côSK đặvhdNnAt 4gHXZMra, nhưSKng saSKu á4gHXZMnh mắt2rKr27 chứa4gHXZM đ4gHXZMựng đ2rKr27ầy yêSKu t2rKr27hương m4gHXZMà HạovhdNnA Thần2rKr27 đã4gHXZM SKnhìn 4gHXZMcô vSKừa 4gHXZMrồi, an4gHXZMh c4gHXZMó thểvhdNnA nhậnSK định2rKr27 đượcvhdNnA 2rKr27mọi chuyệnvhdNnA đavhdNnAng d4gHXZMiễn rSKa vôvhdNnA cùngSK bất2rKr27 –2rKr27 bì4gHXZMnh –2rKr27 thường!

Hơn cả,2rKr27 khSKi SKanh 2rKr27ôm Á2rKr27i 2rKr27Hy vàoSK lòng2rKr27, 4gHXZMnhiệt độSK SKcơ thể2rKr27 vhdNnAcô lvhdNnAại vôvhdNnA cùngSK ấmSK áp2rKr27, khôSKng 2rKr27quá lạnhvhdNnA cSKũng kh2rKr27ông quávhdNnA nóng.

Anh đãSK ngSKhĩ đến2rKr27 trườngSK hợp2rKr27 cvhdNnAô ngất4gHXZM dSKo 4gHXZMbị savhdNnAy 2rKr27nắng hoặc2rKr27 bị2rKr27 cảm2rKr27 SKlạnh, nhưnvhdNnAg nếu2rKr27 n4gHXZMhư v4gHXZMậy 2rKr27thì tạivhdNnA savhdNnAo thân4gHXZM nhi2rKr27ệt vô4gHXZM vẫnSK ởvhdNnA 4gHXZMmức bìnSKh thườnSKg cơ4gHXZM chứ?

Có lvhdNnAẽ cSKô SKđã kh2rKr27ông 2rKr27để ý,SK aSKnh đ2rKr27ã 2rKr27thử chạSKm 4gHXZMnhẹ v2rKr27ào gương2rKr27 4gHXZMmặt côSK như4gHXZM mộ4gHXZMt h4gHXZMành đvhdNnAộng vô4gHXZM tìnvhdNnAh, 2rKr27thực chấ4gHXZMt mvhdNnAục đíc2rKr27h củvhdNnAa SKanh là2rKr27 SKthử xSKem su2rKr27y đ4gHXZMoán củvhdNnAa anSKh vhdNnAlà vhdNnAđúng 4gHXZMhay sai…

Quả nhiênvhdNnA khôn4gHXZMg n4gHXZMằm ngvhdNnAoài dựvhdNnA đoánSK, bànvhdNnA ta2rKr27y chạvhdNnAm nhSKẹ vào2rKr27 gưvhdNnAơng mặt4gHXZM SKÁi 4gHXZMHy 2rKr27đã SKlưu l4gHXZMại mvhdNnAột l2rKr27ớp phSKấn tran2rKr27g điểvhdNnAm nhạ2rKr27t… SKrõ ràng2rKr27 cô2rKr27 đãvhdNnA cố2rKr27 tìnvhdNnAh trSKang điểmSK ch2rKr27o s2rKr27ắc mặtvhdNnA m2rKr27ình t4gHXZMái xSKanh vhdNnAnhằm thuận4gHXZM lợSKi c4gHXZMho kế4gHXZM 4gHXZMhoạch ngấSKt 2rKr27xỉu trướcSK nhàvhdNnA an2rKr27h nhưvhdNnA một4gHXZM sự2rKr27 trùSKng hợp.

Tại savhdNnAo rSKõ ràng2rKr27 Á4gHXZMi HvhdNnAy khôngvhdNnA 4gHXZMhề bấ2rKr27t tỉn4gHXZMh, nhưng4gHXZM vhdNnAlại cốSK t4gHXZMình SKgiả vSKờ như4gHXZM thế?

Cô ch4gHXZMấp 4gHXZMnhận cộnvhdNnAg tác2rKr27 cSKùng Hạo2rKr27 T4gHXZMhần vSKới l2rKr27ý vhdNnAdo vàSK mụ2rKr27c đvhdNnAích gì?

Lòng vhdNnAMinh VỹSK ngổnSK nSKgang bSKao nhi4gHXZMêu SKcâu hSKỏi 4gHXZMchưa 4gHXZMđược gvhdNnAiải đáp,vhdNnA nvhdNnAhưng aSKnh đangvhdNnA cốSK 2rKr27ý vạch2rKr27 trần2rKr27 kế4gHXZM hoạchvhdNnA của2rKr27 cô.

Mặc kệ2rKr27 chvhdNnAo cảSK SKngười cSKô đSKã hovhdNnAàn to4gHXZMàn b2rKr27ị vhdNnAdìm SKdưới mặ2rKr27t nước,vhdNnA ngưSKời 4gHXZMcon gáivhdNnA tSKrên tSKay an4gHXZMh vẫn2rKr27 kSKhông SKhề cvhdNnAó SKý định4gHXZM tvhdNnAự c2rKr27ứu thoá2rKr27t chí2rKr27nh mình.

Ái vhdNnAHy cố2rKr27 gắSKng nínSK thở,vhdNnA m4gHXZMặc kệvhdNnA lSKồng ngSKực khvhdNnAó thở2rKr27 đến2rKr27 mức2rKr27 vhdNnAnhư muSKốn nổvhdNnA tung.

Sao đột4gHXZM nhiêSKn SKcô lạiSK nh2rKr27ớ 4gHXZMđến khoản4gHXZMh kh2rKr27ắc SKlần đầuSK tiênvhdNnA SKbị an4gHXZMh d2rKr27ìm 2rKr27xuống nướcvhdNnA t4gHXZMhế này?

Cảm gi4gHXZMác g4gHXZMiống hvhdNnAệt n4gHXZMhư 2rKr27khi đó,4gHXZM SKchỉ kSKhác ở4gHXZM chSKỗ 2rKr27cô 4gHXZMkhông h2rKr27ề t2rKr27ỏ bấtvhdNnA c2rKr27ứ vhdNnAhành độn4gHXZMg nSKào gọi4gHXZM là4gHXZM phản2rKr27 4gHXZMkháng cả.

Trái SKtim chấvhdNnAt chứSKa đầyvhdNnA 2rKr27thù hậnvhdNnA 4gHXZMcủa cvhdNnAô chợ4gHXZMt t2rKr27hắt lại…vhdNnA an4gHXZMh SKthật sự2rKr27 SKcó 2rKr27ý địnhSK giết4gHXZM cô4gHXZM sao?

Nhưng cũngSK khôvhdNnAng quvhdNnAan trọng,SK svhdNnAống h4gHXZMay chế4gHXZMt vhdNnAđối với2rKr27 c4gHXZMô đvhdNnAều nvhdNnAhư nha2rKr27u cả4gHXZM thôi.

Cố g4gHXZMắng nín2rKr27 t4gHXZMhở dùSK vhdNnAcho rất2rKr27 4gHXZMkhó chịuvhdNnA, ÁSKi 4gHXZMHy vẫnvhdNnA khôn2rKr27g t2rKr27ài nào2rKr27 4gHXZMkiểm soá4gHXZMt đượcvhdNnA sắ2rKr27c 2rKr27mặt 2rKr27của mình.

Hàng lôngSK m2rKr27ày dSKài thanSKh tú2rKr27 vhdNnAcứ nhíuSK dần2rKr27 lại,vhdNnA đ2rKr27ôi SKmôi c2rKr27ũng mSKím c4gHXZMhặt, 4gHXZMcả ngườSKi SKcô 4gHXZMcứ cựaSK qu4gHXZMậy không4gHXZM ngừng.

Minh vhdNnAVỹ nh2rKr27ắm mắt4gHXZM lại,2rKr27 a2rKr27nh vhdNnAkhông vhdNnAmuốn trô4gHXZMng vhdNnAthấy cvhdNnAô nhvhdNnAư thvhdNnAế n4gHXZMày, lạvhdNnAi càn4gHXZMg SKkhông 4gHXZMmuốn thấy2rKr27 chínSKh m2rKr27ình đã4gHXZM làSK người4gHXZM 2rKr27khiến vhdNnAcô trởvhdNnA n2rKr27ên nvhdNnAhư thế.

Đến lSKúc k2rKr27hông t4gHXZMhể 4gHXZMchịu đựng2rKr27 đượ4gHXZMc nữa,vhdNnA avhdNnAnh 2rKr27kéo nhaSKnh ngườvhdNnAi vhdNnAcô lvhdNnAên, ôSKm thậtvhdNnA ch4gHXZMặt vàvhdNnAo lòng.

Cả ÁSKi HvhdNnAy vhdNnAcũng hvhdNnAo thànhvhdNnA ti4gHXZMếng, th4gHXZMở gấ2rKr27p g2rKr27áp kh4gHXZMi hô2rKr27 2rKr27hấp SKđược hoạt4gHXZM đ4gHXZMộng vhdNnAtrở lại.

Anh 2rKr27thua rồi…

Không t4gHXZMhể nà2rKr27o vhdNnAthắng được4gHXZM 4gHXZMsự ươnvhdNnAg bưSKớng và2rKr27 c4gHXZMố ch4gHXZMấp củ4gHXZMa c4gHXZMô… vốn4gHXZM dSKĩ SKtừ 4gHXZMtrước đvhdNnAến g2rKr27iờ đ2rKr27ã l4gHXZMà n2rKr27hư vậy.

Thà rằngSK vhdNnAcô đừng4gHXZM xuất4gHXZM hiệ4gHXZMn thêSKm lần4gHXZM 4gHXZMnữa trư2rKr27ớc 4gHXZMmắt a4gHXZMnh, SKthì nỗvhdNnAi 2rKr27đau năm4gHXZM SKxưa 2rKr27đã k2rKr27hông đượ4gHXZMc k2rKr27hơi dậy,2rKr27 mạnh4gHXZM mẽSK vàSK 2rKr27đau đớ4gHXZMn gvhdNnAấp đôi.

Khoảnh kSKhắc 4gHXZMnhìn SKthấy cô2rKr27 troSKng t2rKr27ầm SKmắt, M4gHXZMinh Vỹ2rKr27 thựvhdNnAc sự2rKr27 cảm4gHXZM thấyvhdNnA hạ4gHXZMnh SKphúc đến4gHXZM mức2rKr27 khôvhdNnAng thể4gHXZM nóivhdNnA t4gHXZMhành lời,4gHXZM SKcả bầu2rKr27 2rKr27trời đenvhdNnA t4gHXZMối như2rKr27 4gHXZMđược án2rKr27h vhdNnAsáng chSKiếu rọi…

Hạnh phSKúc đóvhdNnA vhdNnAchưa 4gHXZMkéo dàiSK nh2rKr27ư mon4gHXZMg mSKuốn, th2rKr27ì trSKái tvhdNnAim 4gHXZManh lạivhdNnA nh2rKr27ư bSKật máuSK khvhdNnAi n2rKr27hận vhdNnAra sSKự th2rKr27ật 2rKr27về sự4gHXZM 2rKr27có mvhdNnAặt vhdNnAcủa cô.

Cô t2rKr27rở 2rKr27về bênvhdNnA 2rKr27anh… chỉ2rKr27 để4gHXZM thự2rKr27c hivhdNnAện mộtSK â2rKr27m mưuvhdNnA đư4gHXZMợc sắpvhdNnA đặt2rKr27 vhdNnAsẵn từ4gHXZM trước,2rKr27 đSKau đớnvhdNnA thật!

Khuôn mặt4gHXZM anSKh gục4gHXZM 4gHXZMvào thânvhdNnA nvhdNnAgười mát2rKr27 l2rKr27ạnh của2rKr27 Ái4gHXZM HSKy, 2rKr27hai bSKàn vhdNnAtai siết2rKr27 chvhdNnAặt lạ2rKr27i đa4gHXZMng r4gHXZMun lên4gHXZM kSKhông ngừng.

Anh phải2rKr27 2rKr27làm SKsao đây?

Phải SKxem vhdNnAcô là2rKr27 một2rKr27 người2rKr27 muốnvhdNnA h2rKr27ãm hSKại mSKình, vhdNnAhay 2rKr27là mặc4gHXZM kệSK mọ2rKr27i thứ,vhdNnA tiếp2rKr27 tụSKc yê4gHXZMu 4gHXZMthương cSKô hế2rKr27t mực?

Khung cảnhSK 2rKr27im lặnvhdNnAg đếnSK 2rKr27mức đángSK sợ,SK đôi2rKr27 mắtvhdNnA tSKo ca4gHXZMfe sữa4gHXZM đãSK và2rKr27 đan4gHXZMg mvhdNnAở vhdNnAto nhìvhdNnAn vhdNnAMinh Vỹ2rKr27 khônvhdNnAg c4gHXZMảm xúc.

Bàn tSKay mềm4gHXZM mạivhdNnA 4gHXZMtừ SKtừ đẩySK nhẹ4gHXZM vhdNnAngười a4gHXZMnh vhdNnAra. vhdNnAÁi 2rKr27Hy đ2rKr27ứng dậ2rKr27y, ánvhdNnAh mắSKt vẫn2rKr27 k4gHXZMhông rời4gHXZM khỏvhdNnAi gươ2rKr27ng mặ4gHXZMt qvhdNnAuen thuộc2rKr27 màSK cô2rKr27 đã2rKr27 tSKừng vhdNnAhết mựcvhdNnA y4gHXZMêu thương.

Mọi chuy2rKr27ện đSKã đế2rKr27n m2rKr27ức nàySK, 2rKr27thì vhdNnAcô khôSKng còvhdNnAn lý4gHXZM d4gHXZMo nSKào đ4gHXZMể đón2rKr27g 2rKr27kịch nữvhdNnAa, SKdù svhdNnAao anSKh cũnvhdNnAg biếSKt rvhdNnAõ c2rKr27ô đ2rKr27ã và4gHXZM đa4gHXZMng làSKm SKgì rồi.

Cô đưvhdNnAa vhdNnAmột tavhdNnAy SKvề phvhdNnAía an4gHXZMh, n4gHXZMhư muốnSK đ4gHXZMỡ aSKnh đứng2rKr27 dậy.4gHXZM NvhdNnAhưng sự2rKr27 phảSKn hồi2rKr27 từ2rKr27 a4gHXZMnh khôSKng đư2rKr27ợc nSKhư SKý 4gHXZMcô mon4gHXZMg muốn,vhdNnA 4gHXZMMinh Vỹ2rKr27 chỉSK ngẩnvhdNnA người4gHXZM nSKhìn c2rKr27ô, khôngSK hvhdNnAề cvhdNnAó bất2rKr27 kỳ2rKr27 SKhành độngSK 4gHXZMnào khác.

Ái 4gHXZMHy dạn2rKr27 dSKĩ đưa2rKr27 SKtay chvhdNnAủ độngvhdNnA nắmvhdNnA lấ2rKr27y 2rKr27tay anhSK, r4gHXZMồi 4gHXZMdùng vhdNnAchút s4gHXZMức SKlực nhỏ2rKr27 bé2rKr27 kéoSK a2rKr27nh gượngSK dậy.

“Nói đi…”4gHXZM Mi4gHXZMnh 2rKr27Vỹ cấ2rKr27t gi4gHXZMọng vhdNnAtrầm khàn4gHXZM, nheSKo mắt4gHXZM 2rKr27nhìn SKcô, “2rKr27… SKem trở4gHXZM vhdNnAvề vSKới lýSK 2rKr27do gì?”

Trước SKcâu h4gHXZMỏi 4gHXZMnghi hoặcSK củaSK anvhdNnAh, SKcô lại4gHXZM hoà2rKr27n toSKàn dửng4gHXZM d2rKr27ưng, tiếpvhdNnA tụcSK ké2rKr27o anvhdNnAh 2rKr27đứng lên.

Thật sự…2rKr27 cSKô 2rKr27trở vềSK và2rKr27 phảiSK giả4gHXZM vờ2rKr27 dvhdNnAàn dựvhdNnAng một4gHXZM vhdNnAmàn kSKịch định2rKr27 sSKẵn n2rKr27hư SKthế 2rKr27là 2rKr27để làm2rKr27 gì?

Đứng đvhdNnAối diệnSK vớivhdNnA Ái4gHXZM 4gHXZMHy, Min2rKr27h Vỹ2rKr27 vẫn2rKr27 khôngvhdNnA t2rKr27hể khvhdNnAông th4gHXZMắc mắvhdNnAc, bởvhdNnAi tấ4gHXZMt cảvhdNnA những4gHXZM gSKì đãvhdNnA 4gHXZMvà SKđang diSKễn 2rKr27ra kSKhiến a4gHXZMnh SKkhông 4gHXZMthoát khvhdNnAỏi bàngSK hoàng.

Cô 4gHXZMvẫn SKphớt 2rKr27lờ SKcâu hỏi2rKr27 cSKủa a4gHXZMnh, bànSK tSKay đỡvhdNnA anvhdNnAh SKđứng dậ2rKr27y nSKhư chưa4gHXZM muố2rKr27n buôngSK, vẫn2rKr27 siết2rKr27 lạivhdNnA 2rKr27thật chặt.

“Anh vẫvhdNnAn sốngvhdNnA tố2rKr27t… ph2rKr27ải không?”

Chất giọng4gHXZM troSKng t2rKr27hanh vhdNnAcất SKlên, vhdNnAnhẹ nhàngSK nSKhư làn2rKr27 gióvhdNnA thoánSKg qua4gHXZM, nhvhdNnAưng lạiSK va4gHXZMng vọng4gHXZM dưvhdNnA 2rKr27âm của2rKr27 âmSK vhdNnAvực qu2rKr27en thuộc.

Đã bSKao lâu4gHXZM vhdNnArồi anSKh mớSKi SKlại đượ2rKr27c ng2rKr27he thvhdNnAấy giọ2rKr27ng nvhdNnAói này?

Cả n4gHXZMgười MinSKh 2rKr27Vỹ nhSKư 2rKr27bị đôngSK cứnSKg, a4gHXZMnh nhì2rKr27n SKcô vhdNnAngỡ ngàng,SK đáy4gHXZM mắ2rKr27t áSKnh lênvhdNnA nSKhững xó4gHXZMt x2rKr27a 2rKr27và đSKau đớn.

Cô vhdNnAnghĩ anvhdNnAh 4gHXZMcó thể4gHXZM sSKống 2rKr27tốt kSKhi khSKông SKcó côSK sao?

“Dĩ nhi2rKr27ên là2rKr27 khôngvhdNnA.” SKMinh Vỹ4gHXZM đáp,SK vhdNnAđôi mắ4gHXZMt 2rKr27anh nhắm4gHXZM hờSK lạ4gHXZMi, cốSK gắvhdNnAng không4gHXZM thvhdNnAở hắ4gHXZMt ra…SK SKanh đangvhdNnA mvhdNnAất bìvhdNnAnh tSKĩnh. “Em2rKr27 vhdNnAkhông cầ2rKr27n phả2rKr27i bậ2rKr27n SKtâm, vậySK 4gHXZMcòn evhdNnAm? Bốn2rKr27 năSKm qu4gHXZMa e4gHXZMm 2rKr27đã ở2rKr27 đâu,vhdNnA đ2rKr27ã l2rKr27àm SKgì và…”

Anh vhdNnAbỏ 2rKr27lửng cSKâu vhdNnAhỏi, mvhdNnAím 2rKr27môi thậSKt chặt,vhdNnA 4gHXZMnhư đang2rKr27 kìvhdNnAm ch4gHXZMế SKvì khôvhdNnAng muốnvhdNnA kSKích 4gHXZMđộng 4gHXZMtrước m2rKr27ặt cô.

Bao vhdNnAnăm qu4gHXZMa, an2rKr27h vhdNnAđã trưởng2rKr27 tvhdNnAhành vvhdNnAà cSKhững cvhdNnAhạc hơnSK vhdNnArất nhi4gHXZMều, dù4gHXZM chvhdNnAo ngày2rKr27 xưa2rKr27 an4gHXZMh v4gHXZMốn d4gHXZMĩ 4gHXZMđã rất4gHXZM 2rKr27hoàn 4gHXZMhảo 4gHXZMtrong lốiSK SKsuy ng4gHXZMhĩ l2rKr27inh hoạt2rKr27 rồi.

Nhưng bâySK gvhdNnAiờ, anSKh 4gHXZMhọc đượvhdNnAc cácvhdNnAh 4gHXZMtự khống2rKr27 chSKế bả4gHXZMn t4gHXZMhân, k4gHXZMhông SKđể bấtvhdNnA cứvhdNnA hànSKh độn2rKr27g s4gHXZMơ vhdNnAxuất nà4gHXZMo x4gHXZMảy 4gHXZMra cả…SK v2rKr27ì chỉSK n2rKr27hư vhdNnAthế, a4gHXZMnh mớ2rKr27i thoát4gHXZM khỏvhdNnAi nh2rKr27ững ýSK ngvhdNnAhĩ đi2rKr27ên vhdNnArồ lu2rKr27ôn vây2rKr27 4gHXZMquanh SKtrí vhdNnAóc 4gHXZMkhi đávhdNnAnh mấtSK cô.

Ái HvhdNnAy l4gHXZMại vhdNnAtiếp tSKục chSKơi tSKrò câmvhdNnA lặng4gHXZM, cvhdNnAô đưvhdNnAa vhdNnAđôi mắt4gHXZM tSKrong sánvhdNnAg v4gHXZMà né2rKr27t mặtSK dSKịu dàvhdNnAng nhìSKn anh.

Bàn t2rKr27ay côvhdNnA chợtvhdNnA giằng4gHXZM mvhdNnAạnh r4gHXZMa kvhdNnAhỏi bàvhdNnAn t2rKr27ay SKto lớSKn của4gHXZM người2rKr27 đ2rKr27ối diện.2rKr27 4gHXZMKhông đSKể bànSK tSKay mSKình trố2rKr27ng vhdNnArỗng tronSKg k4gHXZMhông khí,vhdNnA 4gHXZMcô lSKại vòngSK ta2rKr27y vhdNnAôm 2rKr27ngang 4gHXZMthắt 2rKr27lưng avhdNnAnh, vhdNnAthật nhvhdNnAẹ nhànSKg vhdNnAvà ấm4gHXZM áp…

Cõi lòng4gHXZM SKMinh Vỹ4gHXZM chợtSK cvhdNnAảm thấy4gHXZM th2rKr27ật dễvhdNnA chSKịu, cávhdNnAi cảvhdNnAm 2rKr27giác SKhạnh phúc4gHXZM m4gHXZMà tưởngvhdNnA chừngSK aSKnh 4gHXZMsẽ đánvhdNnAh vhdNnAmất mãi4gHXZM mãvhdNnAi naSKy l4gHXZMại trSKở vhdNnAvề, lấn2rKr27 chiếSKm ho2rKr27àn t4gHXZMoàn cảm2rKr27 4gHXZMgiác của2rKr27 cvhdNnAơ thể.

Thuận tayvhdNnA, vhdNnAanh vhdNnAtừ tSKừ đưvhdNnAa hSKai tvhdNnAay lên4gHXZM, vòn2rKr27g 2rKr27qua ngvhdNnAang ngư2rKr27ời cô4gHXZM, nvhdNnAhư thể2rKr27 4gHXZMmuốn đáp2rKr27 lvhdNnAại cáivhdNnA ô4gHXZMm t2rKr27ình cvhdNnAảm từSK p4gHXZMhía vhdNnAbên kia.

“Sống khvhdNnAông tốt…”

Một SKcâu nóiSK l4gHXZMấp lửSKng vvhdNnAang lê2rKr27n, hànvhdNnAh độngvhdNnA c4gHXZMủa Min4gHXZMh Vỹ2rKr27 d2rKr27ừng lại,4gHXZM a2rKr27nh SKvẫn chư2rKr27a hoà4gHXZMn thànhSK động2rKr27 tác2rKr27 ôm4gHXZM vhdNnAcô SKvào lòng.

“Sống 4gHXZMtốt đượSKc sa2rKr27o? SKKhi 2rKr27kẻ đvhdNnAã 4gHXZMgiết gSKia đì2rKr27nh 4gHXZMtôi vẫnSK còSKn sống?”

Ngay 4gHXZMcả 2rKr27đầu ngón2rKr27 SKtay cvhdNnAũng tê2rKr27 cứng,2rKr27 đôiSK 4gHXZMmắt Mi2rKr27nh Vỹ2rKr27 2rKr27đang 4gHXZMdần đánSKh m2rKr27ất tầm4gHXZM nhìnSK… a4gHXZMnh đãSK c2rKr27ó th4gHXZMể đ4gHXZMoán 2rKr27ra p4gHXZMhần nàSKo những2rKr27 gìSK đSKang SKxảy r4gHXZMa rồi…

Không vhdNnAđể avhdNnAnh kị2rKr27p 4gHXZMđịnh 4gHXZMthần, ÁvhdNnAi HSKy dùng2rKr27 ta2rKr27y đẩy4gHXZM 4gHXZMngười aSKnh 2rKr27ra x2rKr27a khỏiSK mìn2rKr27h, tiế2rKr27p tục2rKr27 dvhdNnAùng lự4gHXZMc đ2rKr27ẩy SKmạnh anSKh vhdNnAthêm SKmột 2rKr27lần SKnữa 4gHXZMvề phía2rKr27 bểSK bơi.

Mọi 2rKr27việc xảyvhdNnA vhdNnAra quávhdNnA nh4gHXZManh, cảvhdNnA ng2rKr27ười Mi2rKr27nh VỹvhdNnA rơi2rKr27 tSKự vhdNnAdo the4gHXZMo quánvhdNnA tí4gHXZMnh, bỗnvhdNnAg ch4gHXZMốc mvhdNnAọi 2rKr27hành đvhdNnAộng x2rKr27ung vhdNnAquanh vhdNnAnhư đan2rKr27g ch4gHXZMậm SKdần, ch4gHXZMậm dần…

“Tôi tr2rKr27ở về…4gHXZM là2rKr27 để4gHXZM giế4gHXZMt anh!”

Câu nóiSK tànSK nhẫn2rKr27 được2rKr27 pvhdNnAhát ngônvhdNnA nvhdNnAgang tàngvhdNnA, SKÁi H4gHXZMy nSKgẩng cSKao mặ4gHXZMt, đôi2rKr27 môvhdNnAi xvhdNnAinh x4gHXZMinh đượ4gHXZMc tSKô sSKon đevhdNnAn nhạSKt 4gHXZMnhếch lên2rKr27, 2rKr27một nụ4gHXZM 4gHXZMcười 4gHXZMnửa miện2rKr27g được4gHXZM hìn2rKr27h 4gHXZMthành mộ4gHXZMt các2rKr27h ho4gHXZMàn 2rKr27chỉnh vàvhdNnA SKrõ rệt.

Đây làvhdNnA 2rKr27lần đầuSK tiSKên vhdNnAtrong đời…SK cô2rKr27 n4gHXZMở 4gHXZMnụ cườiSK đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắt4gHXZM nắng,2rKr27 lộng2rKr27 gió…

Thiếu nvhdNnAữ tro4gHXZMng chiếvhdNnAc SKváy đen2rKr27 đa4gHXZMng vhdNnAđứng cạnhvhdNnA bvhdNnAể bơvhdNnAi SKtrong SKngôi biệSKt tvhdNnAhự 2rKr27hoa lệ…

Ái H4gHXZMy dá4gHXZMn chặt2rKr27 2rKr27tầm SKnhìn vhdNnAvào 2rKr27Minh V2rKr27ỹ, bàSKn ta4gHXZMy nhSKỏ nvhdNnAhắn từSK tSKừ đ4gHXZMưa lên,SK nắmvhdNnA l4gHXZMấy sợi4gHXZM dSKây chvhdNnAuyền ởvhdNnA cổ,vhdNnA nhẹ4gHXZM nh4gHXZMàng cởiSK bSKỏ nSKó ra.

Cô quẳngvhdNnA sợi2rKr27 SKdây vhdNnAmột cá4gHXZMch 4gHXZMthản nhiênvhdNnA, 2rKr27chỉ vhdNnAgiữ lấySK c4gHXZMhiếc mvhdNnAặt dây2rKr27 chuyề2rKr27n 2rKr27hình SKhộp tròn,SK SKmở nắp2rKr27 v4gHXZMà lvhdNnAấy từ2rKr27 vhdNnAđó m4gHXZMột SKthứ c4gHXZMực kvhdNnAỳ 2rKr27nhỏ bé.

Đôi mắtvhdNnA SKcô vẫn2rKr27 nhìnvhdNnA SKvề phSKía Min2rKr27h 4gHXZMVỹ, anvhdNnAh đSKã nvhdNnAhanh cvhdNnAhóng ng4gHXZMoi lênSK SKmặt nướcSK sa2rKr27u khvhdNnAi bvhdNnAị 4gHXZMcô bấtSK nvhdNnAgờ đẩyvhdNnA xuốngvhdNnA hồ.

Cả ng4gHXZMười MivhdNnAnh vhdNnAVỹ vhdNnAướt 2rKr27sũng, a2rKr27nh vhdNnAđưa taSKy vuốSKt mặSKt, gươvhdNnAng m2rKr27ặt vẫvhdNnAn lưvhdNnAu dvhdNnAấu l4gHXZMại SKsự 2rKr27ngạc nh2rKr27iên vàvhdNnA vhdNnAđau đớn.

Cuối cùng…4gHXZM SKanh SKđã biế4gHXZMt đượcSK 2rKr27lý vhdNnAdo vìvhdNnA 2rKr27sao 4gHXZMcô tr4gHXZMở vhdNnAvề, vvhdNnAà tạivhdNnA 2rKr27sao 2rKr27cô l2rKr27ại tha4gHXZMm gi4gHXZMa vàvhdNnAo cvhdNnAái vở4gHXZM kvhdNnAịch 4gHXZMkhông ho4gHXZMàn chỉn2rKr27h đó.

Cô chvhdNnAo rằng2rKr27 vhdNnAanh là4gHXZM ngườiSK giSKết 2rKr27gia đì2rKr27nh c2rKr27ô ư?

Thì rSKa trovhdNnAng l2rKr27òng 4gHXZMcô, vvhdNnAị trSKí của4gHXZM avhdNnAnh lvhdNnAà 4gHXZMnhư SKthế 4gHXZM– là4gHXZM mộ2rKr27t k2rKr27ẻ 2rKr27sát SKnhân khôn4gHXZMg hơnSK khô4gHXZMng kém.

Đáy mắ4gHXZMt t4gHXZMrở nênSK thật4gHXZM ư2rKr27u thương,vhdNnA an2rKr27h SKchỉ đứnvhdNnAg yênSK đối2rKr27 vhdNnAmặt vSKới 2rKr27cô, khônvhdNnAg nó4gHXZMi SKthêm bấtSK cứvhdNnA đ2rKr27iều gì2rKr27 cả.

Ánh mặtSK tSKrời sánvhdNnAg chvhdNnAói đã4gHXZM ngừngvhdNnA 2rKr27đem đến2rKr27 n4gHXZMhững vạtSK nắnSKg ấm4gHXZM áp4gHXZM, nhưngSK lạSKi 4gHXZMmang đến2rKr27 á2rKr27nh sángSK bất4gHXZM tvhdNnAận c4gHXZMhiếu sángvhdNnA kh2rKr27uôn mặt4gHXZM anh…

Và mộtvhdNnA 4gHXZMbên mắtSK đanSKg sở4gHXZM hữSKu mà2rKr27u 2rKr27hổ ph2rKr27ách đang2rKr27 sá2rKr27ng rực,vhdNnA vSKà b2rKr27ên còn4gHXZM lvhdNnAại vẫn4gHXZM SKlà mSKàu đe4gHXZMn t2rKr27huần tSKuý 4gHXZMcủa kínhvhdNnA áSKp tròng.

Có lẽ2rKr27 vhdNnAkhi ngãSK xuố2rKr27ng nước,4gHXZM mộ2rKr27t vhdNnAbên kí4gHXZMnh SKáp tSKròng vhdNnAđã rơi4gHXZM rSKa, vàvhdNnA gi4gHXZMờ đâ4gHXZMy lạSKi khiến4gHXZM a4gHXZMnh đối4gHXZM diện2rKr27 vớSKi cSKô bSKằng đôivhdNnA mắt2rKr27 4gHXZMngày xưvhdNnAa đ4gHXZMã tSKừng làSK 4gHXZMthứ c2rKr27ô yêu2rKr27 thí4gHXZMch nhất.

Từ ph4gHXZMía đốSKi di2rKr27ện, đôivhdNnA mắtvhdNnA vhdNnAÁi H2rKr27y 2rKr27vẫn nhìn4gHXZM đă2rKr27m đăm&4gHXZMnbsp; vhdNnAvề phíavhdNnA MivhdNnAnh Vỹ,4gHXZM 2rKr27vô hồnvhdNnA nhưng2rKr27 lạivhdNnA chvhdNnAú mvhdNnAục SKvào đôi2rKr27 mắtSK anh.

Sống mũvhdNnAi SKcô bắt2rKr27 đầuSK cảm2rKr27 thấ4gHXZMy cvhdNnAay c4gHXZMay, 4gHXZMcô hậSKn anh…2rKr27 nh2rKr27ưng côvhdNnA vẫnSK rấtSK yê4gHXZMu anh.

Hình ảnSKh 4gHXZMMinh VỹSK đvhdNnAang 2rKr27hiện vhdNnAdiện rõvhdNnA rệt2rKr27 trước4gHXZM mặt,vhdNnA nh4gHXZMưng sa2rKr27o lạiSK quávhdNnA xvhdNnAa tầm2rKr27 t2rKr27ay với…

Khoé mắt4gHXZM Ái2rKr27 SKHy 4gHXZMchạy dàSKi một4gHXZM dòngvhdNnA lệ,SK c2rKr27ô n2rKr27hẹ nh2rKr27àng 4gHXZMbước xuốngSK SKhồ vhdNnAbơi, bướcSK SKđến thật2rKr27 gần2rKr27 an4gHXZMh, tiện4gHXZM taSKy chvhdNnAo vật4gHXZM thể2rKr27 c4gHXZMô vừvhdNnAa lấy4gHXZM vhdNnAra 4gHXZMtừ m2rKr27ặt d4gHXZMây chuyền2rKr27 vvhdNnAào miệng.

Mặt n2rKr27ước 4gHXZMlắng đọSKng v4gHXZMừa rồ2rKr27i lạ4gHXZMi 2rKr27bị khuấvhdNnAy động4gHXZM bởi2rKr27 2rKr27thân thể4gHXZM SKnhỏ béSK, 2rKr27Ái H4gHXZMy SKđang d4gHXZMi chuyểSKn đến2rKr27 gần4gHXZM Mi2rKr27nh V4gHXZMỹ một2rKr27 cácSKh gSKấp gápSK, SKnhư sợvhdNnA anSKh sẽ4gHXZM biSKến m2rKr27ất tSKrong giâySK lát.

Ngược SKlại vSKới vhdNnAcô, SKMinh VỹSK lại2rKr27 bấtvhdNnA SKđộng, aSKnh ch2rKr27ỉ i4gHXZMm lặn4gHXZMg SKcảm nh4gHXZMận sự4gHXZM đSKau vhdNnAđớn từ2rKr27 tậ2rKr27n 4gHXZMđáy lòng,SK lạvhdNnAi tvhdNnAhêm mộvhdNnAt phầSKn muốn4gHXZM 4gHXZMôm cô4gHXZM th2rKr27ật chặt2rKr27 v2rKr27ào lòng.

Cô hvhdNnAiểu lầm…2rKr27 được!4gHXZM SKAnh chấpSK nhận!

Cô muốn2rKr27 giế2rKr27t anh…SK an4gHXZMh sẵnSK sàn2rKr27g đvhdNnAể cvhdNnAô là4gHXZMm điềuSK đó!

Nhưng chỉ2rKr27 dvhdNnAuy 2rKr27nhất việc2rKr27 vhdNnArời bỏSK anh…vhdNnA vhdNnAanh thự2rKr27c sự4gHXZM khôngvhdNnA thể4gHXZM c4gHXZMhấp nhậnSK được.

Có lẽSK cô4gHXZM đã4gHXZM SKkhông biếSKt khvhdNnAi cSKô rời4gHXZM SKxa SKanh, anSKh đSKã s2rKr27uy SKsụp đế2rKr27n mức2rKr27 nào…vhdNnA anvhdNnAh cònvhdNnA nh4gHXZMớ rõvhdNnA lúc4gHXZM đvhdNnAó mìnSKh đSKã như4gHXZM thế4gHXZM 4gHXZMnào m4gHXZMà, SKtrong đầSKu 2rKr27anh chSKỉ còn2rKr27 dvhdNnAuy nhấ4gHXZMt vhdNnAham muốn4gHXZM 4gHXZMgiết t4gHXZMất c2rKr27ả nhữngSK kẻSK đSKã vhdNnAcả gavhdNnAn m2rKr27ang côSK rSKa vhdNnAkhỏi cvhdNnAuộc sống,4gHXZM vhdNnAra khỏi2rKr27 2rKr27tầm nhì4gHXZMn 4gHXZMvà vSKòng vhdNnAtay của4gHXZM anh.

Một vhdNnAnăm vhdNnAsau khSKi cvhdNnAô rvhdNnAa SKđi, 2rKr27anh 4gHXZMđã sốngSK trSKong 2rKr27sự c4gHXZMuồng loạvhdNnAn, SKmỗi nSKgày c4gHXZMhỉ biế4gHXZMt 4gHXZMngắm nvhdNnAhìn SKbức 2rKr27ảnh nơi4gHXZM gSKóc phò2rKr27ng củaSK cô.

Rồi đếnSK 2rKr27năm tvhdNnAhứ ha4gHXZMi, lạSKi SKlà sSKự 4gHXZMsuy s4gHXZMụp, 2rKr27anh c2rKr27hỉ bi2rKr27ết hàSKnh SKhạ bản2rKr27 thânSK 2rKr27mình… để4gHXZM giảivhdNnA toả2rKr27 s2rKr27ự bứcvhdNnA bối2rKr27 2rKr27và đa2rKr27u đớ2rKr27n tSKrong lòng.

Đến SKnăm thứ4gHXZM bavhdNnA, aSKnh bvhdNnAắt đầu2rKr27 chínvhdNnAh thứcvhdNnA nắm2rKr27 quySKền tổ4gHXZM SKchức mafvhdNnAia cSKủa chvhdNnAa mìnhSK, dù4gHXZMng 4gHXZMvũ lựcSK 2rKr27để đo2rKr27ạt đượ2rKr27c quyền2rKr27 lựcvhdNnA 2rKr27trong cạnSKh travhdNnAnh thương4gHXZM tr2rKr27ường SKcho tập2rKr27 đoàn.

Quên được2rKr27 cô2rKr27… thậ4gHXZMt sựvhdNnA kh2rKr27ó hơn2rKr27 qvhdNnAuên 2rKr27Thy 4gHXZMThy vhdNnAgấp nSKgàn lần.

Khi 2rKr27anh 4gHXZMđặt T4gHXZMhy T2rKr27hy v4gHXZMào nSKgăn kéSKo 4gHXZMký ứcSK tro4gHXZMng trái2rKr27 timSK, 2rKr27thì t4gHXZMình yêu4gHXZM SKđó cũn2rKr27g dừ2rKr27ng lạiSK 2rKr27và vhdNnAkết thúc.

Nhưng ÁivhdNnA H2rKr27y, 2rKr27không nhữngSK aSKnh không4gHXZM thểSK quSKên đư4gHXZMợc, m4gHXZMà 2rKr27anh còvhdNnAn 2rKr27không thể4gHXZM tSKhôi không2rKr27 nh4gHXZMung nvhdNnAhớ v2rKr27à ngừ2rKr27ng yêu4gHXZM cô.

Dù chvhdNnAo 4gHXZMý nghvhdNnAĩ c2rKr27ô SKđã cvhdNnAhết b4gHXZMao nhiêu2rKr27 lần2rKr27 vhdNnAloé lvhdNnAên 4gHXZMtrong vhdNnAsuy nghvhdNnAĩ, nhưngvhdNnA vhdNnAanh v4gHXZMẫn ngoaSKn 4gHXZMcố 2rKr27chối bỏ2rKr27… vìSK avhdNnAnh c4gHXZMhưa xác4gHXZM thực2rKr27 được2rKr27 cSKô còn2rKr27 sốnvhdNnAg havhdNnAy chết.

Nhưng g2rKr27iờ 2rKr27đây… trước2rKr27 mắ2rKr27t aSKnh, 2rKr27Ái HSKy đã2rKr27 vhdNnAtrở v2rKr27ề vẹn2rKr27 4gHXZMnguyên, SKvà mavhdNnAng th4gHXZMeo mSKột mố4gHXZMi 4gHXZMthù khvhdNnAông dứt.

Cô trvhdNnAở vềvhdNnA là4gHXZM đểvhdNnA giếvhdNnAt anh!

Trong t2rKr27ầm mắt2rKr27 SKMinh V4gHXZMỹ đan2rKr27g th4gHXZMu về2rKr27 h2rKr27ình ản4gHXZMh ÁSKi SKHy mỗivhdNnA một4gHXZM 2rKr27gần vhdNnAhơn, ch4gHXZMo đếnvhdNnA kSKhi SKcô 2rKr27đứng đối2rKr27 di4gHXZMện vvhdNnAới avhdNnAnh, SKmực nước2rKr27 đã2rKr27 lêvhdNnAn quvhdNnAá cổSK cvhdNnAủa 2rKr27cô rồi.

Ái 4gHXZMHy vòng4gHXZM tSKay ô4gHXZMm SKlấy cổ2rKr27 M4gHXZMinh Vỹ4gHXZM 4gHXZMghì ch2rKr27ặt xuống2rKr27, cô4gHXZM nhó4gHXZMn c2rKr27hân, 4gHXZMđặt 2rKr27lên môSKi a2rKr27nh mộtSK nSKụ hôn2rKr27 4gHXZMthật sSKâu vàvhdNnA dài.

Từ đô2rKr27i mắt2rKr27 tvhdNnAhanh t2rKr27ú SKvà 2rKr27to 2rKr27sáng SKvẫn vhdNnAchạy dàiSK dòn4gHXZMg lệ4gHXZM đaSKu đớn,SK cảvhdNnA người4gHXZM cô4gHXZM r2rKr27un 2rKr27lên 2rKr27không ngừng.

Ba năm2rKr27 2rKr27kể t4gHXZMừ cái4gHXZM ngàyvhdNnA đvhdNnAịnh SKmệnh đvhdNnAó… côSK đãvhdNnA t2rKr27ự nhủ4gHXZM phảivhdNnA hvhdNnAận an4gHXZMh thậtvhdNnA nhiềuSK, phảiSK vhdNnAthật l2rKr27ạnh l4gHXZMùng kh4gHXZMi đốSKi diện4gHXZM với4gHXZM anh…4gHXZM nhSKư thế,4gHXZM c2rKr27ô 2rKr27mới cSKó thể2rKr27 trả4gHXZM SKthù chvhdNnAo an2rKr27h TriếtSK Dạ4gHXZM, ch4gHXZMo cảvhdNnA chvhdNnAa 4gHXZMvà mẹSK mình.

Từ trướSKc đếnvhdNnA 4gHXZMgiờ, mỗSKi k2rKr27hi hSKôn 4gHXZMcô, M2rKr27inh Vỹ4gHXZM đều2rKr27 nhắmvhdNnA m4gHXZMắt đ2rKr27ể 4gHXZMcảm nvhdNnAhận SKnụ hôSKn đầyvhdNnA t2rKr27ình cảSKm đSKó. Nhưn4gHXZMg 2rKr27lần nvhdNnAày, đô2rKr27i mắt4gHXZM vẫn2rKr27 nhìSKn SKthẳng v4gHXZMề ph4gHXZMía SKxa xSKăm mộvhdNnAt cách2rKr27 hờ2rKr27 hững…4gHXZM v2rKr27ì aSKnh biếtSK 4gHXZMrõ, SKnụ hôSKn nàyvhdNnA là2rKr27 có2rKr27 ch2rKr27ủ đích!!

Vòng vhdNnAtay vhdNnAÁi SKHy siếtSK vhdNnAchặt vhdNnAhơn, đôivhdNnA mvhdNnAôi mỏnvhdNnAg vhdNnAđang cvhdNnAố gắn2rKr27g 4gHXZMcho m2rKr27ột thvhdNnAứ đvhdNnAã chu4gHXZMẩn bSKị tr2rKr27ước và4gHXZMo khoanSKg SKmiệng MvhdNnAinh VỹSK. vhdNnADễ dànvhdNnAg 4gHXZMhơn cô4gHXZM tưởng!!

Anh khôn2rKr27g nhữn4gHXZMg khônSKg 2rKr27phản kh4gHXZMáng, màvhdNnA lạivhdNnA vhdNnAnuốt l2rKr27uôn vậSKt thểSK đắngvhdNnA ng4gHXZMắt ấvhdNnAy, nhưSK vhdNnAthể vhdNnAanh đangSK muốSKn SKgiúp c2rKr27ô thự2rKr27c hiệvhdNnAn kế2rKr27 hoạch.

Đôi đồng4gHXZM tử4gHXZM vhdNnAchất vhdNnAchứa 4gHXZMhận SKthù 2rKr27từ t4gHXZMừ mở4gHXZM 4gHXZMra, lặ2rKr27ng SKthầm vhdNnAquan sátSK gSKương mặtSK vhdNnAtừ n2rKr27gười đố2rKr27i diện.

Chỉ tro4gHXZMng mộSKt khvhdNnAoảnh khắc,SK tráivhdNnA 2rKr27tim côvhdNnA c2rKr27hợt thvhdNnAắt lại…4gHXZM đSKây 4gHXZMlà lần2rKr27 SKđầu ti4gHXZMên… 2rKr27cô trônvhdNnAg thấy2rKr27 SKanh rơi4gHXZM nướ2rKr27c mắt!!

Mọi t4gHXZMhứ trướcvhdNnA mắ2rKr27t đ2rKr27ều rvhdNnAõ vhdNnAmồn một,SK tuSKy rằng2rKr27 gư2rKr27ơng 2rKr27mặt a2rKr27nh SKvẫn còn2rKr27 ư4gHXZMớt nvhdNnAước, nhưnSKg t2rKr27ừ vhdNnAđôi mắvhdNnAt vhdNnAmang 2rKr27màu h2rKr27ổ phách4gHXZM 2rKr27đang ch4gHXZMạy d2rKr27ài m4gHXZMột 2rKr27dòng nướ4gHXZMc đvhdNnAau đớn.

Dù ch2rKr27o đôi4gHXZM mvhdNnAắt haSKi 2rKr27màu c4gHXZMủa SKanh cSKũng vhdNnAđang nvhdNnAhìn côvhdNnA đầy2rKr27 lạnhvhdNnA gvhdNnAiá, nhưngSK SKcô cóSK 4gHXZMthể nhSKận tvhdNnAhấy… anvhdNnAh đã2rKr27 r2rKr27ơi nướcvhdNnA mắt2rKr27 vhdNnAvì cô.

Ái HvhdNnAy đẩyvhdNnA n2rKr27hẹ n2rKr27gười 4gHXZMMinh Vỹ2rKr27 2rKr27ra, mvhdNnAôi rờivhdNnA mSKôi, n2rKr27hưng hơivhdNnA ấSKm v2rKr27ẫn 4gHXZMtồn tại.

Bàn taSKy vhdNnAnhỏ nh4gHXZMắn vươnvhdNnA lêSKn, 4gHXZMvuốt nhẹ4gHXZM m4gHXZMái 4gHXZMtóc của4gHXZM a2rKr27nh, rồi4gHXZM d2rKr27i ch2rKr27uyển c4gHXZMhầm chậ2rKr27m đvhdNnAến bêvhdNnAn 4gHXZMmắt đvhdNnAen sẫm.

Rồi c4gHXZMả bàn2rKr27 ta4gHXZMy kSKia của4gHXZM 2rKr27cô cũSKng đư4gHXZMa lên,SK ph2rKr27ối h2rKr27ợp tvhdNnAhật nhuầnSK nhSKuyễn vhdNnAvà chvhdNnAuẩn 4gHXZMbị làSKm một2rKr27 điều4gHXZM gSKì đó2rKr27 mà2rKr27 cvhdNnAô chSKo là4gHXZM qua2rKr27n trọng.

Minh VỹvhdNnA đứng2rKr27 yê4gHXZMn, cảSK ngườiSK vhdNnAbắt đầuSK mấtvhdNnA t4gHXZMhăng bằnSKg n4gHXZMhưng vhdNnAanh 2rKr27vẫn cố2rKr27 g4gHXZMắng 2rKr27đứng vững…2rKr27 4gHXZMvì cô!

Ái 2rKr27Hy 2rKr27nhẹ nhàng4gHXZM tháoSK vhdNnAbên kí4gHXZMnh ápSK t2rKr27ròng 2rKr27ra khỏi4gHXZM m4gHXZMắt trvhdNnAái củavhdNnA anSKh, tiếpSK t2rKr27ục thả4gHXZM cSKho chiế2rKr27c kívhdNnAnh áp2rKr27 tròngvhdNnA rơi2rKr27 tự4gHXZM SKdo xuốngvhdNnA 4gHXZMhồ 2rKr27nước ảmSK đạm.

Ánh mắtvhdNnA ti2rKr27nh tuý4gHXZM củ2rKr27a 2rKr27Minh VSKỹ hơi2rKr27 nheSKo lại,SK vạnvhdNnA 4gHXZMvật trư2rKr27ớc mắtvhdNnA a2rKr27nh mờ4gHXZM dần…4gHXZM vhdNnAmờ dần.

Người cSKon gáiSK 2rKr27đáng 4gHXZMyêu SKđang đứnSKg đối4gHXZM diệnvhdNnA đưaSK 4gHXZMtay đặt2rKr27 4gHXZMnhẹ vhdNnAvào ngự2rKr27c vhdNnAanh, đôivhdNnA môvhdNnAi khvhdNnAó nhọcvhdNnA SKphát rvhdNnAa ha4gHXZMi từ4gHXZM SKvới 2rKr27âm v2rKr27ực c4gHXZMực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần t4gHXZMhứ SKba, v4gHXZMà cũn4gHXZMg là2rKr27 lầnvhdNnA cuốivhdNnA cSKùng… cSKô d2rKr27ùng c4gHXZMhính đô2rKr27i vhdNnAtay mvhdNnAình đẩyvhdNnA 2rKr27ngã anh!!