You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý Mruzdo đểyhsi a9GFem ta9GFrở về

Vài nMruzữ pMruzhục yhsivụ đangzTbm lzTbmàm việMruzc gMruzần đóa9GF czTbmũng yhsihết sứa9GFc bấtyhsi ngờa9GF trưMruzớc hànhyhsi độna9GFg củayhsi MizTbmnh VỹDqn7, dùzTbm Dqn7cho a9GFhọ khyhsiông a9GFbiết chuDqn7yện Mruzgì đangMruz xảyyhsi ra.

Một côDqn7 hầuyhsi dạnDqn7 zTbmdĩ bướcyhsi đến,Dqn7 a9GFvỗ nDqn7hẹ vàoDqn7 vaDqn7i anhMruz, nhưnga9GF muMruzốn ngDqn7ăn cDqn7ản anzTbmh đyhsii qua9GFá giớiyhsi hyhsiạn, đềMruz a9GFphòng trườnDqn7g hợpa9GF xấuyhsi nhất.

“Thiếu giayhsi, đừng…yhsi Dqn7cô ấya9GF vẫzTbmn đanga9GF bấta9GF a9GFtỉnh, sẽzTbm cDqn7ó ázTbmn mạyhsing thzTbmật đấy!”

Giọng Dqn7cô yhsita Dqn7nhẹ nzTbmhàng nhưDqn7 a9GFđang trấnyhsi azTbmn a9GFmột Dqn7con Mruzthú a9GFdữ, đôyhsii yhsivai đayhsing rua9GFn lênDqn7 Mruznhè nhẹ.

Nhưng đáa9GFp lạiDqn7 sựMruz lzTbmo lắnga9GF vzTbmà zTbmthận tMruzrọng Dqn7của ca9GFô yhsita, ca9GFhỉ lzTbmà a9GFmột Dqn7ánh mắyhsit sắca9GF yhsinhọn… MiMruznh Va9GFỹ ngoảMruznh myhsiặt lại,a9GF trừnMruzg mắtMruz nhzTbmìn côyhsi ta9GFa, gằna9GF giọng.

“Biến đi…”zTbm Đôia9GF mắta9GF yhsianh yhsidời từyhsi Dqn7cô gáDqn7i kiyhsia sanyhsig Áiyhsi HyDqn7, xeyhsim thửDqn7 yhsicô cóMruz phảyhsin ứngDqn7 yhsinào không,Dqn7 đyhsiôi a9GFmôi yhsivẫn pházTbmt yhsira từnMruzg ta9GFừ mDqn7ột Dqn7cách chDqn7ậm rãi,Dqn7 “…a9GF nhânMruz tiệnMruz bảoyhsi tấDqn7t ca9GFả nhữna9GFg a9GFai đaa9GFng Mruzcó mặtyhsi trzTbmong cănyhsi bDqn7iệt thựMruz nàa9GFy lậpDqn7 tứcDqn7 a9GFra zTbmkhỏi đây.”

Ánh mắta9GF tha9GFống trịa9GF vàDqn7 Mruzuy quyyhsiền củazTbm ana9GFh khizTbmến côa9GF Dqn7gái yhsirợn người,yhsi Mruzcô Mruzta Mruzchỉ biếa9GFt nha9GFìn ngườiDqn7 coMruzn gDqn7ái đángzTbm thyhsiương đazTbmng nằDqn7m gyhsiọn trêDqn7n a9GFtay Dqn7Minh VỹDqn7 vyhsià cMruzhông yhsichênh giữaMruz yhsihồ nDqn7ước Mruzmênh mDqn7ông màyhsi Dqn7lắc a9GFđầu ngányhsi ngẩm…

Một lúcDqn7 zTbmsau, tiếzTbmng bMruzước cha9GFân yhsivội zTbmvã nốiDqn7 nMruzhau ra9GFa kzTbmhỏi cănzTbm biệzTbmt thự.

Nhận ta9GFhấy tấDqn7t cDqn7ả đa9GFã zTbmra kha9GFỏi zTbmđây, Mruzkhông còDqn7n aa9GFi làa9GFm phiềDqn7n đếnzTbm yhsimình nữa,a9GF MiDqn7nh MruzVỹ bắa9GFt đầuzTbm tiếpzTbm tụcDqn7 hzTbmạ ta9GFhấp tay.

Mực zTbmnước bắtMruz đầuDqn7 vượtDqn7 qua9GFá gyhsiiới hạMruzn, MruzMinh VDqn7ỹ vzTbmẫn tiếpyhsi tụczTbm hạzTbm zTbmđôi taa9GFy đzTbmang nMruzâng zTbmngười Áyhsii MruzHy, a9GFanh khôna9GFg tzTbmin lMruzà zTbmcô Mruzlại ngozTbman cốMruz đếnMruz yhsimức nàa9GFy được!

Tại szTbmao ca9GFô ấyMruz lMruzại a9GFtham gyhsiia vàoDqn7 kếa9GF hozTbmạch củDqn7a MruzHạo TMruzhần Mruzcơ chứ?

Ban Dqn7đầu thựcyhsi sựDqn7 aDqn7nh đãa9GF hMruzoàn toDqn7àn rơMruzi a9GFvào bẫzTbmy yhsido Hạoa9GF TzTbmhần va9GFà yhsicô đặtMruz Dqn7ra, nhưngzTbm saDqn7u a9GFánh mắta9GF chứaDqn7 đựngDqn7 đầyMruz yêuMruz thươngzTbm màyhsi HạzTbmo ThầMruzn đyhsiã nhìMruzn côzTbm vừyhsia rồi,Mruz zTbmanh cózTbm tha9GFể nDqn7hận địnhzTbm đượa9GFc mọiDqn7 chuyhsiyện zTbmđang diễyhsin rMruza vyhsiô cMruzùng bấyhsit –Dqn7 bìnhzTbm yhsi– thường!

Hơn cả,yhsi Mruzkhi zTbmanh ôma9GF zTbmÁi Hyhsiy vàyhsio lòngMruz, nhia9GFệt đyhsiộ a9GFcơ thểzTbm zTbmcô Dqn7lại vôDqn7 cùnga9GF zTbmấm ápMruz, khônyhsig qMruzuá lạnDqn7h cũngMruz khônga9GF Dqn7quá nóng.

Anh a9GFđã Dqn7nghĩ Mruzđến trDqn7ường hợpDqn7 cyhsiô ngấta9GF yhsido bzTbmị saMruzy nắnDqn7g hMruzoặc bịMruz ca9GFảm lạnha9GF, nhưngyhsi Mruznếu Mruznhư Dqn7vậy tMruzhì tạiMruz sa9GFao thzTbmân nzTbmhiệt vôMruz Dqn7vẫn ởDqn7 mứzTbmc bìzTbmnh thưMruzờng Mruzcơ chứ?

Có lẽDqn7 zTbmcô đDqn7ã kzTbmhông đzTbmể zTbmý, aa9GFnh đãyhsi tha9GFử chạma9GF nhẹMruz vàoa9GF Dqn7gương mDqn7ặt cyhsiô nhDqn7ư mộtyhsi a9GFhành Dqn7động vDqn7ô tìDqn7nh, tyhsihực chấtMruz mụa9GFc đíchDqn7 củayhsi azTbmnh a9GFlà ta9GFhử xeyhsim a9GFsuy đoánMruz cMruzủa aDqn7nh lzTbmà đúnyhsig hzTbmay sai…

Quả nhDqn7iên Mruzkhông nằmyhsi nyhsigoài dyhsiự đoána9GF, bzTbmàn Mruztay chạDqn7m nhẹa9GF vàzTbmo gươMruzng zTbmmặt zTbmÁi Ha9GFy đãMruz lưuyhsi a9GFlại mộDqn7t yhsilớp yhsiphấn ta9GFrang điểma9GF nhạt…Dqn7 rõDqn7 rànDqn7g Dqn7cô đãa9GF yhsicố tyhsiình tzTbmrang điểmzTbm chzTbmo sắMruzc myhsiặt mìnha9GF tMruzái xanMruzh nhằa9GFm ta9GFhuận lợiMruz chMruzo ka9GFế hoạa9GFch yhsingất Dqn7xỉu trướczTbm nDqn7hà anyhsih nMruzhư mDqn7ột sựyhsi tra9GFùng hợp.

Tại saMruzo Mruzrõ ràzTbmng a9GFÁi Dqn7Hy khônga9GF hềMruz bzTbmất tỉMruznh, nhưngyhsi lạzTbmi cốzTbm zTbmtình yhsigiả vờyhsi na9GFhư thế?

Cô chấpDqn7 nhậDqn7n cộa9GFng táca9GF cùngyhsi yhsiHạo Thầna9GF vớiMruz lyhsiý dzTbmo va9GFà mụca9GF đízTbmch gì?

Lòng MMruzinh Vỹa9GF nga9GFổn nganzTbmg baDqn7o nhiyhsiêu câua9GF hzTbmỏi Mruzchưa đưzTbmợc gyhsiiải đápMruz, nhưMruzng aa9GFnh đazTbmng czTbmố ýzTbm vạDqn7ch trDqn7ần kDqn7ế hoạczTbmh củaa9GF cô.

Mặc kDqn7ệ ca9GFho cyhsiả ngưyhsiời czTbmô đãMruz Dqn7hoàn toyhsiàn zTbmbị dMruzìm dướizTbm mặDqn7t nzTbmước, ngườzTbmi coa9GFn gMruzái trênyhsi taDqn7y aDqn7nh zTbmvẫn kzTbmhông Dqn7hề a9GFcó ýa9GF địDqn7nh tựDqn7 czTbmứu thoa9GFát chínMruzh mình.

Ái a9GFHy cốyhsi gắnga9GF na9GFín thở,zTbm mặczTbm kệzTbm lồngyhsi nMruzgực kMruzhó thyhsiở đếzTbmn mứcyhsi nhưa9GF yhsimuốn nổDqn7 tung.

Sao độDqn7t Mruznhiên côa9GF lạiyhsi na9GFhớ đếnMruz khoDqn7ảnh khắcyhsi lầMruzn đầuzTbm tiênMruz bịyhsi anyhsih yhsidìm xuốnzTbmg zTbmnước Mruzthế này?

Cảm zTbmgiác giốzTbmng hệtzTbm nDqn7hư khyhsii đó,yhsi cMruzhỉ khácMruz ởyhsi cyhsihỗ cMruzô khôyhsing hềMruz tzTbmỏ yhsibất cứDqn7 hàna9GFh Dqn7động na9GFào gọDqn7i Dqn7là phảna9GF kyhsiháng cả.

Trái tiMruzm czTbmhất chứayhsi đầya9GF tyhsihù hậyhsin củyhsia ca9GFô chợtMruz Mruzthắt lạa9GFi… azTbmnh thậa9GFt a9GFsự Dqn7có zTbmý địna9GFh giếta9GF yhsicô sao?

Nhưng cũnga9GF kha9GFông qMruzuan yhsitrọng, sốnMruzg hayhsiy Mruzchết đa9GFối zTbmvới Mruzcô đềMruzu nhyhsiư Mruznhau yhsicả thôi.

Cố gắna9GFg na9GFín thởzTbm dùDqn7 chzTbmo a9GFrất khózTbm czTbmhịu, Dqn7Ái MruzHy a9GFvẫn kha9GFông tàzTbmi yhsinào kiểmDqn7 soa9GFát đượczTbm sắczTbm mặtyhsi yhsicủa mình.

Hàng lônDqn7g yhsimày Dqn7dài thaDqn7nh tMruzú cứzTbm nhízTbmu dầDqn7n lại,yhsi yhsiđôi a9GFmôi czTbmũng mMruzím chặtDqn7, cảzTbm ngườia9GF Mruzcô Dqn7cứ czTbmựa quậyzTbm khôngDqn7 ngừng.

Minh Vỹa9GF nDqn7hắm mắtMruz lại,zTbm anzTbmh khMruzông muốnzTbm tDqn7rông Mruzthấy zTbmcô nha9GFư thếzTbm này,Dqn7 lạia9GF ca9GFàng khôngMruz Mruzmuốn tzTbmhấy cMruzhính mìnMruzh đãMruz yhsilà Dqn7người Mruzkhiến cDqn7ô Mruztrở nêMruzn nhưa9GF thế.

Đến la9GFúc a9GFkhông Mruzthể chịMruzu đzTbmựng đượca9GF nữa,yhsi azTbmnh kéoyhsi nhazTbmnh yhsingười a9GFcô lên,Dqn7 ôyhsim ta9GFhật cyhsihặt vàoDqn7 lòng.

Cả zTbmÁi zTbmHy yhsicũng hzTbmo yhsithành tiếngyhsi, thởa9GF gDqn7ấp gáa9GFp yhsikhi hôMruz hấpa9GF đượcMruz hoạtMruz độngzTbm trMruzở lại.

Anh thuzTbma rồi…

Không thểzTbm nyhsiào thắngyhsi đượca9GF sDqn7ự yhsiương bướna9GFg yhsivà zTbmcố chấMruzp củDqn7a ca9GFô… vốzTbmn zTbmdĩ Mruztừ trướcMruz Mruzđến giờzTbm đãDqn7 zTbmlà nhDqn7ư vậy.

Thà rằnMruzg côyhsi đừngMruz xuấa9GFt Mruzhiện thêmDqn7 lầDqn7n nyhsiữa Dqn7trước mắtyhsi azTbmnh, thìMruz nỗiyhsi đMruzau năMruzm xDqn7ưa đDqn7ã khôngMruz đượa9GFc kha9GFơi dậa9GFy, mạnhzTbm mẽDqn7 vzTbmà đaa9GFu đớnMruz gấa9GFp đôi.

Khoảnh kDqn7hắc yhsinhìn tyhsihấy côyhsi Mruztrong zTbmtầm a9GFmắt, Myhsiinh Vỹyhsi tzTbmhực sựzTbm Dqn7cảm thấyyhsi hạnha9GF phúcDqn7 đếnMruz mứMruzc khônzTbmg thểa9GF nózTbmi thàa9GFnh lời,yhsi cảMruz bầzTbmu trờiyhsi đenDqn7 tốzTbmi nhDqn7ư đượcDqn7 ánha9GF sánzTbmg chiếMruzu rọi…

Hạnh phúcDqn7 zTbmđó chưaa9GF kéoa9GF yhsidài nMruzhư moyhsing muốn,a9GF tzTbmhì tráizTbm tia9GFm a9GFanh lạiMruz nhưa9GF a9GFbật máMruzu khyhsii nhậnzTbm zTbmra sa9GFự thậyhsit vềDqn7 sa9GFự cózTbm myhsiặt củaMruz cô.

Cô Mruztrở vzTbmề ba9GFên anhDqn7… chỉDqn7 đzTbmể Dqn7thực hiệnDqn7 Mruzmột âmyhsi mưuDqn7 đượcDqn7 sắpyhsi Mruzđặt szTbmẵn Dqn7từ trước,yhsi đMruzau đzTbmớn thật!

Khuôn mặMruzt yhsianh Dqn7gục yhsivào thâDqn7n ngườia9GF mátyhsi lạnhzTbm củayhsi ÁMruzi Hyyhsi, haMruzi yhsibàn taa9GFi siếtzTbm chDqn7ặt yhsilại Mruzđang ruMruzn lêna9GF khyhsiông ngừng.

Anh phảiDqn7 lyhsiàm a9GFsao đây?

Phải xyhsiem cDqn7ô lDqn7à myhsiột Mruzngười mzTbmuốn a9GFhãm hDqn7ại mDqn7ình, hMruzay lDqn7à mặMruzc a9GFkệ mọyhsii tyhsihứ, yhsitiếp tyhsiục yêuzTbm Dqn7thương cMruzô hếyhsit mực?

Khung yhsicảnh a9GFim lặnga9GF đếna9GF mứa9GFc đángMruz sợzTbm, đôzTbmi mắyhsit tyhsio czTbmafe sDqn7ữa đãDqn7 vDqn7à đaMruzng a9GFmở tDqn7o zTbmnhìn MinzTbmh Va9GFỹ kMruzhông cảyhsim xúc.

Bàn tazTbmy mềma9GF mạiDqn7 Mruztừ a9GFtừ đMruzẩy nhẹzTbm ngưMruzời a9GFanh razTbm. Áiyhsi HzTbmy đứnzTbmg dzTbmậy, yhsiánh mắtzTbm vẫnDqn7 khDqn7ông rờyhsii kyhsihỏi yhsigương mặtyhsi quDqn7en thuộca9GF màyhsi czTbmô đMruzã từngzTbm Mruzhết mựcMruz yêua9GF thương.

Mọi a9GFchuyện đãa9GF đếnDqn7 Mruzmức Dqn7này, thìzTbm Dqn7cô kzTbmhông cònDqn7 lDqn7ý Mruzdo nMruzào đểa9GF yhsiđóng kịczTbmh yhsinữa, dzTbmù Dqn7sao Dqn7anh cMruzũng biếMruzt yhsirõ ca9GFô đãDqn7 vàDqn7 đazTbmng lMruzàm Dqn7gì rồi.

Cô đưMruza mộtMruz Mruztay vềa9GF phíaMruz anMruzh, nMruzhư mMruzuốn Dqn7đỡ ana9GFh đứngDqn7 dậy.a9GF NhưDqn7ng szTbmự pa9GFhản zTbmhồi từMruz anyhsih kzTbmhông đMruzược nhưzTbm Dqn7ý côa9GF mzTbmong muốn,Mruz Myhsiinh VDqn7ỹ Mruzchỉ ngẩyhsin ngườizTbm nzTbmhìn côzTbm, khôngyhsi hềMruz czTbmó bDqn7ất kỳyhsi hànyhsih đzTbmộng nàMruzo khác.

Ái MruzHy dạna9GF zTbmdĩ đưzTbma ta9GFay chủzTbm độDqn7ng nắma9GF lấyDqn7 tDqn7ay zTbmanh, rồizTbm dùDqn7ng chyhsiút sMruzức lựcDqn7 na9GFhỏ béa9GF ka9GFéo azTbmnh gượngMruz dậy.

“Nói đi…”Dqn7 Ma9GFinh VỹDqn7 cấtDqn7 giọMruzng tDqn7rầm khàn,zTbm na9GFheo mắyhsit nhìDqn7n Mruzcô, “…zTbm eMruzm tMruzrở Dqn7về zTbmvới lDqn7ý Dqn7do gì?”

Trước câDqn7u hỏMruzi nzTbmghi hoDqn7ặc củazTbm anhMruz, ca9GFô lạyhsii hoDqn7àn toàDqn7n dửzTbmng da9GFưng, Dqn7tiếp tụyhsic kézTbmo anDqn7h a9GFđứng lên.

Thật sựa9GF… yhsicô trởzTbm vềa9GF Dqn7và pa9GFhải giảyhsi vờa9GF dànMruz dựDqn7ng mộa9GFt màzTbmn kMruzịch địnhMruz sẵzTbmn nhzTbmư tzTbmhế lMruzà đểDqn7 làzTbmm gì?

Đứng đốzTbmi diDqn7ện vớiDqn7 Áiyhsi Dqn7Hy, MinzTbmh VỹDqn7 vẫnMruz khôyhsing tMruzhể khôzTbmng thắczTbm mắc,a9GF yhsibởi tấtzTbm cảMruz nhữnMruzg gDqn7ì đDqn7ã vàyhsi đanzTbmg diễa9GFn a9GFra khiếyhsin zTbmanh khônyhsig thoáyhsit khỏiyhsi zTbmbàng hoàng.

Cô vzTbmẫn phớzTbmt lờDqn7 a9GFcâu hỏia9GF củayhsi a9GFanh, ba9GFàn taa9GFy đỡa9GF Mruzanh đứMruzng dậyMruz nha9GFư chưyhsia muMruzốn buôMruzng, a9GFvẫn siMruzết lạiMruz thậyhsit chặt.

“Anh vẫna9GF sMruzống Mruztốt… phảMruzi không?”

Chất giọnzTbmg zTbmtrong thanMruzh yhsicất lênzTbm, nMruzhẹ nhàngzTbm zTbmnhư la9GFàn Dqn7gió thoáyhsing Dqn7qua, Dqn7nhưng lDqn7ại vMruzang vọMruzng dưa9GF zTbmâm củaMruz âDqn7m zTbmvực qzTbmuen thuộc.

Đã baa9GFo lâuMruz rồiMruz aa9GFnh mớiyhsi lạizTbm Mruzđược a9GFnghe a9GFthấy giọnMruzg yhsinói này?

Cả yhsingười Minyhsih VỹzTbm nhDqn7ư bịDqn7 đônyhsig cứna9GFg, anMruzh a9GFnhìn côzTbm nzTbmgỡ Dqn7ngàng, đáMruzy mắtMruz ázTbmnh lênDqn7 nhữnyhsig xóta9GF xa9GFa vàa9GF đaua9GF đớn.

Cô Dqn7nghĩ zTbmanh cMruzó tDqn7hể yhsisống Mruztốt kha9GFi kzTbmhông cóa9GF côa9GF sao?

“Dĩ nhiênDqn7 zTbmlà không.”zTbm Myhsiinh VDqn7ỹ đa9GFáp, đôDqn7i mMruzắt ayhsinh na9GFhắm ha9GFờ lạa9GFi, cốyhsi gyhsiắng kzTbmhông tMruzhở ha9GFắt ra…Dqn7 aDqn7nh yhsiđang mấDqn7t Mruzbình tĩna9GFh. zTbm“Em kDqn7hông cyhsiần phảizTbm yhsibận tâDqn7m, vậyhsiy yhsicòn ema9GF? Byhsiốn năma9GF quzTbma Dqn7em Dqn7đã ởyhsi đâu,a9GF đãzTbm làmzTbm gyhsiì và…”

Anh bỏyhsi lửnMruzg Mruzcâu hỏi,Dqn7 míma9GF môizTbm tyhsihật chặtMruz, nhyhsiư đayhsing zTbmkìm cyhsihế vzTbmì khôna9GFg muốna9GF kDqn7ích đzTbmộng trướDqn7c mặta9GF cô.

Bao năyhsim Dqn7qua, aDqn7nh Dqn7đã trưa9GFởng zTbmthành Mruzvà chữnga9GF chạca9GF ha9GFơn zTbmrất Dqn7nhiều, dMruzù zTbmcho nMruzgày xzTbmưa anDqn7h va9GFốn dDqn7ĩ đãzTbm rấtyhsi hoànMruz hảozTbm troyhsing lzTbmối Dqn7suy nghĩDqn7 liDqn7nh hozTbmạt rồi.

Nhưng zTbmbây a9GFgiờ, anzTbmh họcMruz đưa9GFợc cMruzách tựDqn7 khốnga9GF chyhsiế bMruzản tha9GFân, khôngyhsi đểzTbm bấta9GF Dqn7cứ hàDqn7nh đa9GFộng sơzTbm xuyhsiất yhsinào xDqn7ảy rzTbma cả…yhsi Mruzvì cha9GFỉ yhsinhư Mruzthế, azTbmnh mớiDqn7 thMruzoát khỏizTbm nhzTbmững Mruzý nghĩyhsi điênzTbm rDqn7ồ lDqn7uôn Mruzvây quanDqn7h Dqn7trí ócDqn7 zTbmkhi đáa9GFnh mấtDqn7 cô.

Ái HDqn7y lạyhsii tzTbmiếp tụca9GF a9GFchơi zTbmtrò cyhsiâm lzTbmặng, côDqn7 đưazTbm đôizTbm ma9GFắt ta9GFrong syhsiáng Dqn7và zTbmnét mặa9GFt dịuyhsi dDqn7àng a9GFnhìn anh.

Bàn taa9GFy cDqn7ô a9GFchợt Mruzgiằng mạnhzTbm a9GFra khỏiDqn7 bànMruz taDqn7y tzTbmo lớMruzn củaMruz ngườa9GFi đốizTbm diện.zTbm Kha9GFông đyhsiể bàna9GF tzTbmay mìDqn7nh trốnga9GF rỗngyhsi tronyhsig khôngyhsi yhsikhí, cyhsiô lạia9GF vònDqn7g Dqn7tay ôyhsim nyhsigang thyhsiắt lưMruzng zTbmanh, yhsithật zTbmnhẹ zTbmnhàng vMruzà ấma9GF áp…

Cõi lònyhsig Dqn7Minh VzTbmỹ chợtzTbm cyhsiảm thyhsiấy thậyhsit dzTbmễ chMruzịu, a9GFcái cảmMruz Mruzgiác hạnhDqn7 a9GFphúc yhsimà tưởngzTbm chừMruzng yhsianh zTbmsẽ đánhDqn7 mấtMruz Mruzmãi mãa9GFi Mruznay lạMruzi tra9GFở a9GFvề, lấnMruz chiếmyhsi hoàMruzn toa9GFàn cảmzTbm giáMruzc củayhsi Dqn7cơ thể.

Thuận tayzTbm, azTbmnh Mruztừ tMruzừ zTbmđưa yhsihai tDqn7ay lMruzên, vòMruzng quMruza Mruzngang ngườiMruz Dqn7cô, yhsinhư thểDqn7 muốnzTbm đa9GFáp lạiDqn7 cáDqn7i yhsiôm ta9GFình cảyhsim từyhsi phíDqn7a bêDqn7n kia.

“Sống khyhsiông tốt…”

Một câMruzu nóa9GFi lzTbmấp lMruzửng vDqn7ang a9GFlên, hànzTbmh độngMruz Mruzcủa Mina9GFh VỹDqn7 Dqn7dừng lại,yhsi aa9GFnh zTbmvẫn cyhsihưa hoànzTbm tDqn7hành độnga9GF tMruzác ôa9GFm cDqn7ô vDqn7ào lòng.

“Sống tốa9GFt đượDqn7c saozTbm? KhMruzi yhsikẻ đãzTbm gzTbmiết gia9GFa đìnzTbmh tyhsiôi Mruzvẫn a9GFcòn sống?”

Ngay czTbmả zTbmđầu Dqn7ngón a9GFtay cũngyhsi têzTbm cứnga9GF, đôizTbm yhsimắt MiDqn7nh Vỹa9GF đanMruzg dMruzần đánha9GF mMruzất tầmyhsi nhìn…zTbm azTbmnh đzTbmã cDqn7ó thDqn7ể đMruzoán rMruza zTbmphần nàoyhsi nha9GFững Mruzgì đaa9GFng a9GFxảy Dqn7ra rồi…

Không đểzTbm anDqn7h kịpa9GF đDqn7ịnh thầyhsin, ÁMruzi Hyhsiy dzTbmùng taDqn7y đẩyyhsi ngườiMruz Dqn7anh yhsira xDqn7a zTbmkhỏi mìnyhsih, tiếpa9GF tụcyhsi Mruzdùng lựca9GF đẩya9GF mạnzTbmh zTbmanh thêzTbmm a9GFmột lầMruzn nữyhsia vyhsiề pDqn7hía bểa9GF bơi.

Mọi a9GFviệc zTbmxảy Mruzra quMruzá na9GFhanh, cảMruz ngườia9GF MinMruzh Vyhsiỹ rơiDqn7 a9GFtự yhsido zTbmtheo qa9GFuán Mruztính, Mruzbỗng chốMruzc a9GFmọi hyhsiành độnga9GF xa9GFung quaDqn7nh nhưa9GF đMruzang cDqn7hậm dầnDqn7, chậmMruz dần…

“Tôi trởzTbm về…Mruz lMruzà yhsiđể gyhsiiết anh!”

Câu nóiDqn7 Mruztàn zTbmnhẫn đượcDqn7 phMruzát ngôa9GFn ngazTbmng tànzTbmg, MruzÁi MruzHy nMruzgẩng Mruzcao yhsimặt, Dqn7đôi mDqn7ôi xinMruzh xiDqn7nh yhsiđược yhsitô soyhsin đena9GF yhsinhạt nhếyhsich lêzTbmn, mộtyhsi nụMruz cườiMruz zTbmnửa miệngDqn7 đzTbmược hìMruznh Mruzthành mMruzột cáca9GFh hoànyhsi cyhsihỉnh Dqn7và zTbmrõ rệt.

Đây làzTbm lầnzTbm đầuyhsi tiênDqn7 troMruzng đa9GFời… Dqn7cô nzTbmở nụa9GF zTbmcười đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtzTbm nắna9GFg, lộnyhsig gió…

Thiếu zTbmnữ trona9GFg chiếczTbm va9GFáy đenzTbm yhsiđang đzTbmứng cạnhDqn7 bMruzể bơizTbm tronDqn7g nzTbmgôi bzTbmiệt thựyhsi ha9GFoa lệ…

Ái yhsiHy dDqn7án Mruzchặt ta9GFầm nhìMruzn vzTbmào Mina9GFh Vỹ,a9GF bànMruz ta9GFay a9GFnhỏ nhắnDqn7 tMruzừ tDqn7ừ đưazTbm lênDqn7, nắzTbmm lấya9GF zTbmsợi dâyyhsi cDqn7huyền ởMruz cổ,Dqn7 nhẹa9GF nhDqn7àng a9GFcởi bỏzTbm nóMruz ra.

Cô Dqn7quẳng szTbmợi zTbmdây a9GFmột cáchyhsi Mruzthản nhiêMruzn, chỉzTbm gDqn7iữ lấyzTbm chia9GFếc mzTbmặt dâyDqn7 chua9GFyền hDqn7ình hộDqn7p tròzTbmn, yhsimở nắpMruz yhsivà lấyDqn7 từDqn7 đa9GFó myhsiột thứMruz cựMruzc kỳzTbm a9GFnhỏ bé.

Đôi a9GFmắt côa9GF vẫna9GF nhìa9GFn vyhsiề Mruzphía Mina9GFh Vỹ,yhsi anyhsih Mruzđã Dqn7nhanh chónyhsig nDqn7goi lênMruz Mruzmặt nưDqn7ớc sDqn7au ka9GFhi bịDqn7 zTbmcô Mruzbất zTbmngờ đẩyzTbm xuốnDqn7g hồ.

Cả ngườyhsii Myhsiinh VỹMruz ướDqn7t sũa9GFng, a9GFanh đưyhsia tDqn7ay vuốtDqn7 mặt,yhsi gươnyhsig mặtyhsi vẫnyhsi lưua9GF dấuDqn7 lạiDqn7 Dqn7sự ngạczTbm nha9GFiên zTbmvà đaua9GF đớn.

Cuối cùa9GFng… zTbmanh đãDqn7 ba9GFiết đượczTbm a9GFlý dMruzo a9GFvì sMruzao côa9GF tzTbmrở về,Dqn7 vàDqn7 tạiMruz yhsisao cDqn7ô zTbmlại tzTbmham a9GFgia zTbmvào ca9GFái vởMruz kịzTbmch khMruzông hoànDqn7 chỉDqn7nh đó.

Cô Dqn7cho rằnzTbmg aDqn7nh làa9GF a9GFngười giếtDqn7 gDqn7ia a9GFđình côDqn7 ư?

Thì rMruza troMruzng Mruzlòng yhsicô, vzTbmị trízTbm czTbmủa zTbmanh làyhsi zTbmnhư tDqn7hế –Mruz lzTbmà ma9GFột kMruzẻ sátzTbm na9GFhân a9GFkhông hơMruzn zTbmkhông kém.

Đáy mắtzTbm trởDqn7 nênzTbm yhsithật ưDqn7u thươnyhsig, aMruznh chỉMruz đứngDqn7 yêDqn7n đốa9GFi myhsiặt vớiDqn7 yhsicô, khDqn7ông nóDqn7i a9GFthêm bấMruzt ca9GFứ điềuzTbm gìDqn7 cả.

Ánh mặta9GF tryhsiời sáa9GFng Mruzchói đãa9GF ngừMruzng a9GFđem đếnDqn7 nzTbmhững vạzTbmt nyhsiắng ấyhsim ápyhsi, nha9GFưng lạiDqn7 manDqn7g đếnDqn7 Mruzánh sánMruzg a9GFbất tậyhsin chiếyhsiu sDqn7áng a9GFkhuôn a9GFmặt anh…

Và mDqn7ột ba9GFên zTbmmắt đa9GFang szTbmở hữuMruz mDqn7àu hDqn7ổ phMruzách đyhsiang sánzTbmg rựDqn7c, va9GFà bêyhsin yhsicòn Dqn7lại vẫna9GF làzTbm mMruzàu đyhsien Mruzthuần tuýDqn7 củDqn7a kínzTbmh áMruzp tròng.

Có lẽMruz khzTbmi na9GFgã xuốzTbmng a9GFnước, mộDqn7t bêna9GF kínyhsih áMruzp trònzTbmg đãzTbm yhsirơi a9GFra, zTbmvà ga9GFiờ đâyzTbm lạzTbmi khiếnzTbm aDqn7nh đốia9GF diệnDqn7 vớia9GF côa9GF Dqn7bằng đôizTbm ma9GFắt ngàyDqn7 Mruzxưa đãDqn7 Dqn7từng làMruz Mruzthứ côzTbm Dqn7yêu zTbmthích nhất.

Từ phíyhsia đa9GFối dMruziện, Dqn7đôi mắyhsit yhsiÁi MruzHy Dqn7vẫn zTbmnhìn đăMruzm đăDqn7m  Dqn7về phMruzía Ma9GFinh VỹDqn7, vDqn7ô yhsihồn nhưnDqn7g lạizTbm chDqn7ú mụzTbmc yhsivào đôiMruz mắtzTbm anh.

Sống a9GFmũi Dqn7cô bắta9GF đầuMruz cảmzTbm thấyMruz Mruzcay ca9GFay, côMruz hậna9GF Dqn7anh… nhưna9GFg yhsicô zTbmvẫn rấtMruz yêuzTbm anh.

Hình ảnhMruz Ma9GFinh VỹzTbm đanMruzg hiệnDqn7 dMruziện ryhsiõ rệMruzt trướcDqn7 mặzTbmt, nhưMruzng syhsiao lạia9GF quyhsiá xyhsia tầma9GF tazTbmy với…

Khoé mắta9GF Áia9GF Hyhsiy chạyzTbm dàiMruz mộa9GFt Dqn7dòng lệ,a9GF a9GFcô nhẹa9GF na9GFhàng zTbmbước xzTbmuống hồyhsi ba9GFơi, bướcMruz đếna9GF thậa9GFt gDqn7ần aDqn7nh, tizTbmện taa9GFy a9GFcho Dqn7vật yhsithể côDqn7 vyhsiừa lDqn7ấy rzTbma zTbmtừ myhsiặt dâyMruz cha9GFuyền vàa9GFo miệng.

Mặt nướczTbm lắngMruz đọnga9GF vừazTbm yhsirồi Mruzlại bịyhsi khuyhsiấy độnyhsig Mruzbởi thDqn7ân zTbmthể zTbmnhỏ bé,Dqn7 Áa9GFi HMruzy đayhsing Dqn7di zTbmchuyển Dqn7đến gầnMruz MDqn7inh VỹzTbm mộta9GF cáMruzch gấpMruz gyhsiáp, nhưa9GF sợzTbm anzTbmh syhsiẽ biếnzTbm mDqn7ất Dqn7trong Dqn7giây lát.

Ngược lạzTbmi vớzTbmi Dqn7cô, MiMruznh VỹDqn7 a9GFlại ba9GFất Mruzđộng, anyhsih chỉyhsi iDqn7m la9GFặng ca9GFảm nhậna9GF sựzTbm đaua9GF đớnDqn7 tzTbmừ tậnMruz đáya9GF lMruzòng, lạiyhsi thêMruzm mộta9GF phầnyhsi mDqn7uốn a9GFôm côa9GF a9GFthật chặtMruz vyhsiào lòng.

Cô hiMruzểu yhsilầm… được!yhsi AnzTbmh Mruzchấp nhận!

Cô muốnzTbm giếta9GF a9GFanh… yhsianh sa9GFẵn sàngDqn7 yhsiđể côMruz yhsilàm đa9GFiều đó!

Nhưng cha9GFỉ da9GFuy na9GFhất Mruzviệc rDqn7ời Dqn7bỏ azTbmnh… anDqn7h thMruzực sựyhsi khzTbmông a9GFthể chấzTbmp nhậyhsin được.

Có lẽyhsi Mruzcô đyhsiã khôyhsing byhsiiết khyhsii côMruz rờiMruz zTbmxa aa9GFnh, anDqn7h Dqn7đã Dqn7suy sụpyhsi Dqn7đến mứyhsic nyhsiào… ana9GFh cDqn7òn yhsinhớ zTbmrõ lzTbmúc đóDqn7 zTbmmình a9GFđã nzTbmhư thếyhsi nzTbmào mà,Mruz troMruzng đầDqn7u ana9GFh chỉa9GF Dqn7còn duDqn7y nhấtyhsi Mruzham muốnDqn7 gizTbmết ta9GFất cyhsiả nhữMruzng kyhsiẻ Dqn7đã cảzTbm gMruzan Mruzmang côzTbm rzTbma Dqn7khỏi zTbmcuộc a9GFsống, zTbmra khỏa9GFi tầmzTbm nhìnzTbm vDqn7à vòngzTbm Mruztay czTbmủa anh.

Một nămyhsi sazTbmu khyhsii côDqn7 rzTbma điyhsi, anzTbmh zTbmđã sốnyhsig tDqn7rong sựDqn7 cMruzuồng loạnMruz, zTbmmỗi a9GFngày chỉMruz byhsiiết ngắmzTbm nyhsihìn bzTbmức ảnhMruz nơa9GFi gócyhsi pha9GFòng củyhsia cô.

Rồi đếnMruz zTbmnăm tyhsihứ a9GFhai, lạDqn7i Dqn7là sMruzự suDqn7y Mruzsụp, a9GFanh yhsichỉ biếyhsit a9GFhành hạa9GF bảnMruz tyhsihân mìDqn7nh… đểyhsi zTbmgiải tyhsioả Dqn7sự bứca9GF byhsiối vàa9GF đauzTbm zTbmđớn tryhsiong lòng.

Đến năyhsim Dqn7thứ Mruzba, aa9GFnh bắtyhsi đầua9GF chzTbmính ta9GFhức nắDqn7m quyềna9GF tổMruz yhsichức mafzTbmia củyhsia chMruza mìyhsinh, dùnga9GF vũMruz lựDqn7c đểDqn7 a9GFđoạt đượcDqn7 quyzTbmền lựcMruz yhsitrong cạnzTbmh trana9GFh thươyhsing trườMruzng cDqn7ho zTbmtập đoàn.

Quên Mruzđược czTbmô… tzTbmhật zTbmsự Dqn7khó hơyhsin quêMruzn Ta9GFhy yhsiThy gyhsiấp ngàMruzn lần.

Khi Dqn7anh đặtyhsi TDqn7hy yhsiThy Mruzvào ngăDqn7n zTbmkéo Dqn7ký ứcDqn7 trDqn7ong Dqn7trái tyhsiim, thìa9GF tMruzình yMruzêu đa9GFó cũMruzng dMruzừng la9GFại vàDqn7 kếta9GF thúc.

Nhưng Áiyhsi HzTbmy, Dqn7không nyhsihững anMruzh khônMruzg thểyhsi quêMruzn được,zTbm zTbmmà azTbmnh zTbmcòn khôngDqn7 tyhsihể thôMruzi kDqn7hông nhuyhsing nyhsihớ Dqn7và ngyhsiừng yêDqn7u cô.

Dù chDqn7o ýyhsi nga9GFhĩ czTbmô đãMruz chếtyhsi yhsibao nhiêua9GF lầyhsin lyhsioé lênMruz trDqn7ong sua9GFy nghDqn7ĩ, nMruzhưng aDqn7nh vẫDqn7n ngoaMruzn cốa9GF chốia9GF bỏ…yhsi yhsivì aMruznh czTbmhưa xáyhsic thựyhsic đượczTbm côzTbm ca9GFòn yhsisống hyhsiay chết.

Nhưng Dqn7giờ đây…zTbm trzTbmước mắDqn7t aMruznh, ÁiDqn7 Ha9GFy đMruzã tzTbmrở vềyhsi vẹnyhsi nguyêa9GFn, vDqn7à manyhsig theyhsio mMruzột mốiDqn7 thùMruz Dqn7không dứt.

Cô tra9GFở vềa9GF làa9GF đểMruz giếtMruz anh!

Trong a9GFtầm mắtyhsi Ma9GFinh zTbmVỹ đanMruzg tyhsihu vềzTbm hìna9GFh ảyhsinh Áia9GF MruzHy mỗiyhsi mộyhsit Dqn7gần hơnzTbm, czTbmho đếDqn7n kzTbmhi côyhsi đứngyhsi đốia9GF diyhsiện vMruzới yhsianh, mựczTbm Mruznước Mruzđã lêyhsin quzTbmá Dqn7cổ củaa9GF Mruzcô rồi.

Ái Hyhsiy vòngyhsi tyhsiay ôa9GFm yhsilấy a9GFcổ MinDqn7h zTbmVỹ gDqn7hì chặta9GF xua9GFống, zTbmcô nMruzhón chMruzân, đặta9GF a9GFlên mMruzôi zTbmanh mộtyhsi nzTbmụ ha9GFôn thDqn7ật sâyhsiu Mruzvà dài.

Từ đôizTbm mắDqn7t tha9GFanh yhsitú vàa9GF tDqn7o Mruzsáng vẫna9GF cDqn7hạy dMruzài dòngyhsi Dqn7lệ a9GFđau đớnzTbm, a9GFcả ngườiMruz cDqn7ô rzTbmun lênyhsi khôa9GFng ngừng.

Ba a9GFnăm kểDqn7 tyhsiừ cáiyhsi Dqn7ngày địnhzTbm mệnhyhsi zTbmđó… yhsicô đãa9GF yhsitự nhyhsiủ phảizTbm hậyhsin aMruznh zTbmthật nhiềzTbmu, pzTbmhải thậtMruz lạnyhsih lDqn7ùng kDqn7hi đốiyhsi dMruziện vớMruzi anha9GF… nhMruzư ta9GFhế, yhsicô yhsimới cóDqn7 thểDqn7 zTbmtrả zTbmthù yhsicho ana9GFh TriếtDqn7 Dạ,zTbm zTbmcho a9GFcả chyhsia a9GFvà mẹDqn7 mình.

Từ zTbmtrước đếnDqn7 giờyhsi, mỗDqn7i yhsikhi Dqn7hôn côDqn7, MinDqn7h VỹzTbm đềuDqn7 nhắmyhsi mzTbmắt đMruzể cảa9GFm nhậnDqn7 nụzTbm yhsihôn yhsiđầy tìa9GFnh cảma9GF đMruzó. NhưnzTbmg lyhsiần Mruznày, đôiyhsi ma9GFắt vẫa9GFn nhzTbmìn thẳngMruz va9GFề pMruzhía Dqn7xa xămDqn7 Dqn7một cáchMruz hờMruz ha9GFững… vìa9GF Mruzanh biếMruzt rõ,zTbm nụDqn7 hMruzôn Dqn7này a9GFlà cóDqn7 chMruzủ đích!!

Vòng taDqn7y ÁzTbmi a9GFHy siếtDqn7 chặMruzt hơna9GF, đôMruzi môMruzi a9GFmỏng đangyhsi cốa9GF gắngMruz chzTbmo mộa9GFt tzTbmhứ đãMruz czTbmhuẩn bịyhsi trưyhsiớc vàozTbm khoayhsing miệDqn7ng MiMruznh VỹzTbm. Dễa9GF dàa9GFng hơnDqn7 cyhsiô tưởng!!

Anh kMruzhông yhsinhững yhsikhông phảnDqn7 khányhsig, màMruz lạyhsii nuốtDqn7 la9GFuôn vậtMruz thểDqn7 đắngDqn7 ngắta9GF ấy,yhsi nhưa9GF tMruzhể ana9GFh đangyhsi a9GFmuốn giúpyhsi zTbmcô thựcyhsi hiyhsiện yhsikế hoạch.

Đôi đyhsiồng tửzTbm yhsichất cyhsihứa Dqn7hận tzTbmhù từyhsi a9GFtừ mzTbmở a9GFra, lặDqn7ng yhsithầm zTbmquan sáyhsit gươna9GFg mzTbmặt tDqn7ừ ngườia9GF đốiDqn7 diện.

Chỉ Mruztrong mộa9GFt khoảnhDqn7 khMruzắc, tráiyhsi tiDqn7m Dqn7cô chợDqn7t yhsithắt lyhsiại… đzTbmây yhsilà lầnyhsi đầuyhsi yhsitiên… côMruz trônDqn7g thấyyhsi aMruznh rơia9GF nướcyhsi mắt!!

Mọi thứyhsi tDqn7rước mắtDqn7 đềuMruz rõMruz mồnMruz một,yhsi tuyhsiy rằzTbmng gươDqn7ng Dqn7mặt ayhsinh Mruzvẫn cònzTbm ướta9GF nước,a9GF nzTbmhưng từDqn7 a9GFđôi mắMruzt maDqn7ng ma9GFàu Mruzhổ pa9GFhách đangyhsi chạzTbmy Mruzdài mộtMruz da9GFòng nướcMruz yhsiđau đớn.

Dù ca9GFho đôMruzi mắtyhsi hMruzai màuDqn7 củDqn7a ana9GFh cMruzũng đangDqn7 nhìna9GF zTbmcô đầyMruz Mruzlạnh giMruzá, yhsinhưng côa9GF Dqn7có thểzTbm nhậnDqn7 thấy…zTbm ana9GFh yhsiđã a9GFrơi nướczTbm mắtyhsi vMruzì cô.

Ái HDqn7y yhsiđẩy na9GFhẹ ngườia9GF a9GFMinh Dqn7Vỹ rayhsi, yhsimôi Mruzrời môyhsii, nhưyhsing hyhsiơi Dqn7ấm vẫnyhsi tồnMruz tại.

Bàn tayhsiy nhzTbmỏ nhzTbmắn vưDqn7ơn lyhsiên, vuốDqn7t nhẹDqn7 Mruzmái Mruztóc cyhsiủa anhzTbm, rMruzồi dDqn7i chuMruzyển Dqn7chầm czTbmhậm yhsiđến bêa9GFn mắMruzt đezTbmn sẫm.

Rồi cảDqn7 yhsibàn taDqn7y kizTbma cMruzủa cMruzô cũngyhsi đa9GFưa yhsilên, phốMruzi zTbmhợp Mruzthật nhuầyhsin nhuyễDqn7n vàa9GF a9GFchuẩn bịDqn7 la9GFàm mộtMruz điMruzều zTbmgì Dqn7đó màa9GF côyhsi Dqn7cho làDqn7 Mruzquan trọng.

Minh VzTbmỹ đứngMruz yhsiyên, cảMruz nDqn7gười bắa9GFt đầuDqn7 mấDqn7t tzTbmhăng ba9GFằng zTbmnhưng anyhsih vẫnMruz cốyhsi gắMruzng đứngzTbm vững…a9GF vìzTbm cô!

Ái a9GFHy Dqn7nhẹ nhàngyhsi tházTbmo bênDqn7 kMruzính a9GFáp tròMruzng a9GFra khỏiDqn7 mắzTbmt tráizTbm yhsicủa anhzTbm, yhsitiếp tụcDqn7 tMruzhả cMruzho chiếcDqn7 yhsikính áDqn7p tròngyhsi rơia9GF tựDqn7 zTbmdo xuyhsiống hồDqn7 nướyhsic ảmDqn7 đạm.

Ánh mắtMruz yhsitinh tDqn7uý củazTbm Mia9GFnh a9GFVỹ hzTbmơi nheDqn7o lạia9GF, vạna9GF vậtyhsi trưMruzớc mắMruzt azTbmnh mờa9GF dầa9GFn… mờDqn7 dần.

Người Mruzcon gázTbmi Dqn7đáng yDqn7êu đanyhsig đa9GFứng đốiyhsi yhsidiện đzTbmưa tyhsiay zTbmđặt nhẹa9GF vàoyhsi Mruzngực ayhsinh, đôa9GFi môiDqn7 kzTbmhó nhyhsiọc pMruzhát Dqn7ra haDqn7i yhsitừ vớia9GF âa9GFm vyhsiực cMruzực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần tMruzhứ baDqn7, Dqn7và yhsicũng lzTbmà lầnzTbm cuốia9GF cùngMruz… czTbmô dùDqn7ng a9GFchính Mruzđôi yhsitay mìDqn7nh đẩyhsiy nyhsigã anh!!