You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dVio UhUkXzđể eD6rNEPm trzFSnd6ở về

Vài nUhUkXzữ phụcUhUkXz Vivụ đanUhUkXzg UhUkXzlàm việcD6rNEP D6rNEPgần đóUhUkXz cViũng hếtVi sứzFSnd6c bViất nzFSnd6gờ trưD6rNEPớc hD6rNEPành độnUhUkXzg củazFSnd6 MViinh D6rNEPVỹ, dzFSnd6ù chzFSnd6o hViọ khôzFSnd6ng biViết czFSnd6huyện gìUhUkXz đanD6rNEPg xảViy ra.

Một cD6rNEPô Vihầu UhUkXzdạn dViĩ bướcD6rNEP đến,D6rNEP zFSnd6vỗ nhViẹ vàoVi vazFSnd6i aD6rNEPnh, nUhUkXzhưng muốD6rNEPn D6rNEPngăn cViản Vianh đizFSnd6 quViá giớizFSnd6 hạn,Vi đUhUkXzề phòngzFSnd6 zFSnd6trường hViợp xấViu nhất.

“Thiếu gUhUkXzia, đừUhUkXzng… Vicô ấyzFSnd6 D6rNEPvẫn D6rNEPđang bấtVi tỉnUhUkXzh, sẽzFSnd6 cóUhUkXz D6rNEPán mạzFSnd6ng thậUhUkXzt đấy!”

Giọng côVi D6rNEPta nhẹUhUkXz nhànD6rNEPg nD6rNEPhư đangD6rNEP trViấn UhUkXzan Vimột cUhUkXzon thUhUkXzú dữ,zFSnd6 đD6rNEPôi vUhUkXzai đaD6rNEPng D6rNEPrun lênUhUkXz nUhUkXzhè nhẹ.

Nhưng đD6rNEPáp lạiUhUkXz UhUkXzsự lUhUkXzo lắVing zFSnd6và thậnVi trọngzFSnd6 cViủa côUhUkXz zFSnd6ta, cUhUkXzhỉ lUhUkXzà mộtzFSnd6 D6rNEPánh zFSnd6mắt sViắc zFSnd6nhọn… MUhUkXzinh ViVỹ ngoảzFSnd6nh mzFSnd6ặt lzFSnd6ại, trừnUhUkXzg zFSnd6mắt nzFSnd6hìn côUhUkXz taD6rNEP, UhUkXzgằn giọng.

“Biến đi…”D6rNEP ĐôiUhUkXz mắtVi aUhUkXznh dờVii tUhUkXzừ côVi gáiD6rNEP D6rNEPkia sViang ÁizFSnd6 HD6rNEPy, xeD6rNEPm thUhUkXzử UhUkXzcô cVió phảnD6rNEP ứnUhUkXzg Vinào kUhUkXzhông, đôiUhUkXz zFSnd6môi vẫVin phViát Vira từngVi tD6rNEPừ mộtD6rNEP czFSnd6ách chậmUhUkXz D6rNEPrãi, “…Vi nVihân tizFSnd6ện bảoUhUkXz tấtzFSnd6 Vicả nhữngUhUkXz azFSnd6i đaVing D6rNEPcó mặtUhUkXz tzFSnd6rong căUhUkXzn biệtzFSnd6 Vithự nàUhUkXzy lậpUhUkXz tứzFSnd6c D6rNEPra khỏiD6rNEP đây.”

Ánh mắtD6rNEP UhUkXzthống trịVi D6rNEPvà uzFSnd6y quUhUkXzyền UhUkXzcủa UhUkXzanh kVihiến zFSnd6cô gáiUhUkXz Virợn ngzFSnd6ười, zFSnd6cô tD6rNEPa chzFSnd6ỉ bUhUkXziết nhìnD6rNEP ngườD6rNEPi zFSnd6con gUhUkXzái zFSnd6đáng thD6rNEPương UhUkXzđang nD6rNEPằm gọnD6rNEP trêVin taD6rNEPy MViinh VD6rNEPỹ Vivà chD6rNEPông chzFSnd6ênh gViiữa hUhUkXzồ nướUhUkXzc mUhUkXzênh UhUkXzmông màzFSnd6 Vilắc đầD6rNEPu D6rNEPngán ngẩm…

Một Vilúc zFSnd6sau, tiếngUhUkXz bướVic chViân Vivội zFSnd6vã nốizFSnd6 nhazFSnd6u D6rNEPra khỏizFSnd6 căUhUkXzn biệVit thự.

Nhận thấViy tấtUhUkXz Vicả đãD6rNEP UhUkXzra khỏiVi đâyzFSnd6, khôngUhUkXz Vicòn D6rNEPai lD6rNEPàm phiUhUkXzền đzFSnd6ến mìnVih zFSnd6nữa, MinVih VUhUkXzỹ bắzFSnd6t đầuD6rNEP tiếD6rNEPp tụczFSnd6 zFSnd6hạ thấpVi tay.

Mực nướcVi bắtD6rNEP zFSnd6đầu vUhUkXzượt quázFSnd6 gUhUkXziới hzFSnd6ạn, D6rNEPMinh zFSnd6Vỹ vẫnUhUkXz tiếpUhUkXz tụczFSnd6 hạUhUkXz đôiVi tazFSnd6y đanVig nâVing ngườiUhUkXz D6rNEPÁi D6rNEPHy, azFSnd6nh khônVig tiUhUkXzn làVi UhUkXzcô lViại nD6rNEPgoan Vicố đếnVi mứcUhUkXz nUhUkXzày được!

Tại sViao zFSnd6cô ấzFSnd6y lạUhUkXzi tD6rNEPham giD6rNEPa vàoUhUkXz kếUhUkXz hoD6rNEPạch củVia HạoUhUkXz ThầnVi cUhUkXzơ chứ?

Ban đầuzFSnd6 tzFSnd6hực sựUhUkXz D6rNEPanh zFSnd6đã hoUhUkXzàn toànD6rNEP rơVii vUhUkXzào bẫzFSnd6y Vido HUhUkXzạo ThầD6rNEPn vUhUkXzà Vicô đD6rNEPặt UhUkXzra, nD6rNEPhưng zFSnd6sau ázFSnd6nh mắtVi UhUkXzchứa Viđựng đầzFSnd6y yViêu thươzFSnd6ng mVià zFSnd6Hạo UhUkXzThần đãD6rNEP nhD6rNEPìn Vicô vừazFSnd6 Virồi, anzFSnd6h UhUkXzcó tzFSnd6hể zFSnd6nhận UhUkXzđịnh đượczFSnd6 mD6rNEPọi chuyệnD6rNEP D6rNEPđang diD6rNEPễn rD6rNEPa D6rNEPvô czFSnd6ùng bấtD6rNEP –D6rNEP bìnhVi –D6rNEP thường!

Hơn cUhUkXzả, kUhUkXzhi UhUkXzanh UhUkXzôm ÁizFSnd6 HViy vàVio lòng,Vi zFSnd6nhiệt zFSnd6độ czFSnd6ơ thểUhUkXz cViô lạzFSnd6i vViô cùVing ấmD6rNEP áUhUkXzp, khônzFSnd6g qViuá lạnhzFSnd6 cũUhUkXzng kzFSnd6hông qzFSnd6uá nóng.

Anh đãUhUkXz nghzFSnd6ĩ đếnUhUkXz zFSnd6trường hUhUkXzợp côVi ngấzFSnd6t dzFSnd6o bịD6rNEP sazFSnd6y nắnzFSnd6g UhUkXzhoặc bịUhUkXz Vicảm lUhUkXzạnh, nD6rNEPhưng Vinếu nhD6rNEPư vậUhUkXzy thUhUkXzì tzFSnd6ại sViao thânzFSnd6 nzFSnd6hiệt vD6rNEPô vẫnD6rNEP ởVi mứcD6rNEP bìnVih Vithường czFSnd6ơ chứ?

Có zFSnd6lẽ UhUkXzcô đUhUkXzã kVihông đUhUkXzể ýVi, aD6rNEPnh đUhUkXzã thửVi chạmUhUkXz nhẹzFSnd6 vàUhUkXzo gưzFSnd6ơng mặzFSnd6t Vicô nhzFSnd6ư mViột hànhVi độnzFSnd6g vôVi tình,D6rNEP thựczFSnd6 cD6rNEPhất mụcD6rNEP đíchUhUkXz củaVi anD6rNEPh lzFSnd6à thViử xeVim suzFSnd6y D6rNEPđoán cD6rNEPủa Vianh Vilà đúngD6rNEP haUhUkXzy sai…

Quả nhD6rNEPiên khônzFSnd6g nUhUkXzằm ngoàiVi dViự đVioán, UhUkXzbàn taViy chạVim nUhUkXzhẹ UhUkXzvào gươnD6rNEPg mặtVi ÁizFSnd6 HUhUkXzy zFSnd6đã lưuD6rNEP lạiD6rNEP mộtUhUkXz D6rNEPlớp pD6rNEPhấn zFSnd6trang điểmVi nzFSnd6hạt… rõzFSnd6 ràngUhUkXz UhUkXzcô đãUhUkXz cUhUkXzố zFSnd6tình tzFSnd6rang điểmD6rNEP cUhUkXzho sD6rNEPắc zFSnd6mặt mzFSnd6ình tzFSnd6ái xanzFSnd6h nVihằm thuậnVi lUhUkXzợi chzFSnd6o kzFSnd6ế hUhUkXzoạch ngấtzFSnd6 D6rNEPxỉu trướcD6rNEP nD6rNEPhà aUhUkXznh UhUkXznhư mộtzFSnd6 zFSnd6sự trùnVig hợp.

Tại saD6rNEPo rõzFSnd6 D6rNEPràng UhUkXzÁi HzFSnd6y Vikhông D6rNEPhề bzFSnd6ất tỉD6rNEPnh, nhUhUkXzưng Vilại czFSnd6ố tìnzFSnd6h giảVi vờUhUkXz nhzFSnd6ư thế?

Cô chấUhUkXzp nhậnUhUkXz cộngVi tzFSnd6ác cùzFSnd6ng HUhUkXzạo ThầUhUkXzn vớiVi lzFSnd6ý dUhUkXzo vVià D6rNEPmục đViích gì?

Lòng MinVih VzFSnd6ỹ nD6rNEPgổn D6rNEPngang baVio D6rNEPnhiêu cUhUkXzâu hỏUhUkXzi D6rNEPchưa đD6rNEPược giảiVi đápUhUkXz, nhưVing aUhUkXznh đangVi cUhUkXzố ýVi vD6rNEPạch trầnD6rNEP UhUkXzkế zFSnd6hoạch củazFSnd6 cô.

Mặc kệD6rNEP chD6rNEPo D6rNEPcả ngD6rNEPười côVi đãzFSnd6 hoàzFSnd6n toànUhUkXz zFSnd6bị dViìm dzFSnd6ưới mặtD6rNEP nước,D6rNEP ngườiUhUkXz czFSnd6on gáizFSnd6 trêVin tViay anVih UhUkXzvẫn khôVing zFSnd6hề D6rNEPcó ýzFSnd6 địnD6rNEPh Vitự cứD6rNEPu thoátD6rNEP cUhUkXzhính mình.

Ái HViy UhUkXzcố gViắng níVin thở,zFSnd6 mặcVi zFSnd6kệ lồngD6rNEP ngựVic kUhUkXzhó tVihở đếnzFSnd6 mứcD6rNEP nhUhUkXzư muViốn nzFSnd6ổ tung.

Sao độtUhUkXz nhiênVi cUhUkXzô lạizFSnd6 nhớzFSnd6 Viđến khoảnVih kzFSnd6hắc lầnUhUkXz đầuVi tiUhUkXzên bD6rNEPị anVih dìmD6rNEP xuốngD6rNEP nướzFSnd6c thếzFSnd6 này?

Cảm gD6rNEPiác giốngVi hệVit nUhUkXzhư khD6rNEPi đóD6rNEP, chD6rNEPỉ kházFSnd6c D6rNEPở chỗzFSnd6 UhUkXzcô khD6rNEPông hềD6rNEP zFSnd6tỏ bấVit cứUhUkXz UhUkXzhành độngUhUkXz nàD6rNEPo zFSnd6gọi UhUkXzlà phUhUkXzản khánD6rNEPg cả.

Trái tiVim cVihất chzFSnd6ứa đầUhUkXzy tzFSnd6hù hậnUhUkXz củaD6rNEP czFSnd6ô chợtUhUkXz UhUkXzthắt lạUhUkXzi… azFSnd6nh UhUkXzthật UhUkXzsự cVió ýzFSnd6 địnhVi D6rNEPgiết UhUkXzcô sao?

Nhưng cũngVi khôngUhUkXz qUhUkXzuan trọng,Vi UhUkXzsống hD6rNEPay cVihết đốiVi vD6rNEPới czFSnd6ô đềuVi nD6rNEPhư D6rNEPnhau zFSnd6cả thôi.

Cố gzFSnd6ắng nínD6rNEP Vithở dùzFSnd6 cUhUkXzho rấUhUkXzt kD6rNEPhó chịu,UhUkXz ÁiVi zFSnd6Hy vẫnVi khôzFSnd6ng tàiVi nàD6rNEPo kiểmUhUkXz soD6rNEPát đượczFSnd6 sViắc mD6rNEPặt cViủa mình.

Hàng lôngUhUkXz màD6rNEPy dàzFSnd6i thanUhUkXzh D6rNEPtú cứD6rNEP nUhUkXzhíu dD6rNEPần lạVii, zFSnd6đôi mUhUkXzôi cũnD6rNEPg Vimím zFSnd6chặt, zFSnd6cả ngưViời côD6rNEP UhUkXzcứ cựVia quViậy kzFSnd6hông ngừng.

Minh VỹzFSnd6 nhắmD6rNEP mắzFSnd6t UhUkXzlại, anzFSnd6h kzFSnd6hông muốzFSnd6n tUhUkXzrông thấyzFSnd6 côD6rNEP nVihư UhUkXzthế nàUhUkXzy, lạVii càUhUkXzng zFSnd6không Vimuốn thUhUkXzấy UhUkXzchính mViình đãzFSnd6 zFSnd6là ngườizFSnd6 khiếnUhUkXz côVi trởzFSnd6 nêVin nhưD6rNEP thế.

Đến lúzFSnd6c khôngD6rNEP Vithể chD6rNEPịu đựngVi đượcD6rNEP nữVia, anzFSnd6h kD6rNEPéo nhaD6rNEPnh ngườUhUkXzi cUhUkXzô lêzFSnd6n, ômD6rNEP UhUkXzthật UhUkXzchặt D6rNEPvào lòng.

Cả ÁiD6rNEP D6rNEPHy Vicũng UhUkXzho thànhzFSnd6 tiếnVig, thởVi gấpzFSnd6 zFSnd6gáp UhUkXzkhi hôUhUkXz Vihấp đượcD6rNEP hoạVit độngUhUkXz trởzFSnd6 lại.

Anh thViua rồi…

Không thUhUkXzể nàUhUkXzo thắUhUkXzng D6rNEPđược sUhUkXzự zFSnd6ương bD6rNEPướng vàzFSnd6 cốVi chấpVi củaUhUkXz cô…D6rNEP vUhUkXzốn dĩD6rNEP zFSnd6từ trướcUhUkXz UhUkXzđến gUhUkXziờ D6rNEPđã làzFSnd6 nhưUhUkXz vậy.

Thà rằngD6rNEP côUhUkXz đừnUhUkXzg xzFSnd6uất hViiện thêmD6rNEP D6rNEPlần nữaVi tVirước D6rNEPmắt anzFSnd6h, thUhUkXzì nỗiUhUkXz đauUhUkXz Vinăm xViưa D6rNEPđã khzFSnd6ông đượcVi khơVii dậy,UhUkXz Vimạnh mẽVi vD6rNEPà đauVi đzFSnd6ớn Vigấp đôi.

Khoảnh Vikhắc nhD6rNEPìn thấUhUkXzy côVi trD6rNEPong tầmVi mắzFSnd6t, MinzFSnd6h VUhUkXzỹ thựczFSnd6 sUhUkXzự cViảm thấyD6rNEP hạnhVi phúVic đếnVi mứcD6rNEP khôngzFSnd6 thểVi zFSnd6nói thànhD6rNEP lzFSnd6ời, cảD6rNEP bầViu trờUhUkXzi đVien tUhUkXzối nhD6rNEPư đượczFSnd6 UhUkXzánh sViáng chD6rNEPiếu rọi…

Hạnh phúcD6rNEP đVió UhUkXzchưa Vikéo dàiD6rNEP zFSnd6như mViong Vimuốn, tzFSnd6hì trUhUkXzái zFSnd6tim aVinh lạiUhUkXz nD6rNEPhư bậUhUkXzt zFSnd6máu khUhUkXzi nVihận zFSnd6ra sựD6rNEP thậD6rNEPt vềVi sựUhUkXz cD6rNEPó D6rNEPmặt củaD6rNEP cô.

Cô trzFSnd6ở vềD6rNEP zFSnd6bên aUhUkXznh… UhUkXzchỉ D6rNEPđể tzFSnd6hực hiệnUhUkXz mộtVi âmD6rNEP mưuzFSnd6 đượcVi zFSnd6sắp D6rNEPđặt sẵVin Vitừ trD6rNEPước, zFSnd6đau đớnzFSnd6 thật!

Khuôn mặtUhUkXz D6rNEPanh gụczFSnd6 vUhUkXzào thânD6rNEP ngưViời zFSnd6mát lD6rNEPạnh zFSnd6của ÁD6rNEPi HViy, haUhUkXzi bànD6rNEP taD6rNEPi siếzFSnd6t chặzFSnd6t UhUkXzlại đaUhUkXzng ruVin lViên khôngUhUkXz ngừng.

Anh phảiD6rNEP D6rNEPlàm D6rNEPsao đây?

Phải xUhUkXzem D6rNEPcô lD6rNEPà mộtzFSnd6 ngUhUkXzười muốVin D6rNEPhãm hD6rNEPại mìnhVi, haUhUkXzy làD6rNEP mặVic kệD6rNEP mọiVi tD6rNEPhứ, tiếpVi tụcD6rNEP yêuzFSnd6 thưUhUkXzơng côVi hzFSnd6ết mực?

Khung cảnzFSnd6h D6rNEPim lặD6rNEPng đếnzFSnd6 mứcUhUkXz đáD6rNEPng sợD6rNEP, đUhUkXzôi mắtUhUkXz tVio czFSnd6afe D6rNEPsữa đãzFSnd6 vàzFSnd6 đD6rNEPang mởVi D6rNEPto nhìnVi ViMinh ViVỹ khôUhUkXzng cảmD6rNEP xúc.

Bàn tzFSnd6ay mềmUhUkXz mạizFSnd6 tzFSnd6ừ từzFSnd6 đẩyzFSnd6 nhẹzFSnd6 ngườiD6rNEP azFSnd6nh Vira. ÁD6rNEPi HUhUkXzy đứngVi dậyUhUkXz, áUhUkXznh mắtD6rNEP vẫnzFSnd6 khônVig rờiD6rNEP D6rNEPkhỏi gươnUhUkXzg mặUhUkXzt queD6rNEPn thuộczFSnd6 mD6rNEPà D6rNEPcô Viđã từngD6rNEP hếtzFSnd6 mựzFSnd6c yêuD6rNEP thương.

Mọi chuUhUkXzyện đãD6rNEP đếD6rNEPn mUhUkXzức nD6rNEPày, Vithì cD6rNEPô UhUkXzkhông cUhUkXzòn lUhUkXzý dUhUkXzo nUhUkXzào đểzFSnd6 đóngD6rNEP kịcUhUkXzh nữD6rNEPa, Vidù UhUkXzsao UhUkXzanh czFSnd6ũng biếUhUkXzt rzFSnd6õ côUhUkXz đãD6rNEP zFSnd6và đanD6rNEPg làmD6rNEP gUhUkXzì rồi.

Cô đưzFSnd6a mộtD6rNEP D6rNEPtay zFSnd6về zFSnd6phía D6rNEPanh, nhưzFSnd6 muốnzFSnd6 đỡD6rNEP aUhUkXznh đứngzFSnd6 dậy.Vi NhưnUhUkXzg sựUhUkXz phảnUhUkXz hzFSnd6ồi từD6rNEP aD6rNEPnh khzFSnd6ông đượUhUkXzc nhUhUkXzư ýzFSnd6 côzFSnd6 monVig muốUhUkXzn, MiD6rNEPnh VỹzFSnd6 UhUkXzchỉ Vingẩn ngưViời nVihìn zFSnd6cô, khôngzFSnd6 hzFSnd6ề cóVi bấtUhUkXz kUhUkXzỳ hànhzFSnd6 Viđộng UhUkXznào khác.

Ái ViHy dạnzFSnd6 Vidĩ đưaD6rNEP tazFSnd6y D6rNEPchủ đD6rNEPộng nắD6rNEPm lấyVi tUhUkXzay anD6rNEPh, D6rNEPrồi dùnD6rNEPg cVihút sứcUhUkXz lựD6rNEPc nzFSnd6hỏ bzFSnd6é zFSnd6kéo anUhUkXzh gượngVi dậy.

“Nói đi…”D6rNEP zFSnd6Minh ViVỹ UhUkXzcất giUhUkXzọng trầmUhUkXz khànUhUkXz, nhD6rNEPeo mắUhUkXzt nhViìn côVi, “D6rNEP… D6rNEPem trởD6rNEP vềUhUkXz vớiVi lýVi Vido gì?”

Trước câuD6rNEP hỏD6rNEPi nghD6rNEPi hoặcUhUkXz củazFSnd6 anhD6rNEP, côzFSnd6 UhUkXzlại hzFSnd6oàn toàUhUkXzn dửnUhUkXzg dưngUhUkXz, UhUkXztiếp tViục kézFSnd6o azFSnd6nh đứngD6rNEP lên.

Thật sự…UhUkXz zFSnd6cô D6rNEPtrở vềVi vzFSnd6à pzFSnd6hải UhUkXzgiả vờVi zFSnd6dàn dViựng mộtzFSnd6 màzFSnd6n kzFSnd6ịch địnhVi sẵnzFSnd6 nhưzFSnd6 thếzFSnd6 làD6rNEP đểzFSnd6 Vilàm gì?

Đứng đốizFSnd6 dUhUkXziện vớiD6rNEP ÁD6rNEPi HViy, zFSnd6Minh UhUkXzVỹ vẫnzFSnd6 zFSnd6không tVihể khônzFSnd6g tUhUkXzhắc mắcVi, bởiD6rNEP tUhUkXzất cảD6rNEP D6rNEPnhững gìVi zFSnd6đã vàzFSnd6 D6rNEPđang diễnzFSnd6 rzFSnd6a khiếnVi anD6rNEPh khônUhUkXzg thD6rNEPoát kD6rNEPhỏi Vibàng hoàng.

Cô zFSnd6vẫn phớVit lUhUkXzờ câuD6rNEP hỏVii cUhUkXzủa azFSnd6nh, bàzFSnd6n tazFSnd6y đỡUhUkXz UhUkXzanh đứngVi dD6rNEPậy zFSnd6như D6rNEPchưa muzFSnd6ốn buD6rNEPông, UhUkXzvẫn siếtD6rNEP lạizFSnd6 Vithật chặt.

“Anh vẫnUhUkXz sốzFSnd6ng tốt…D6rNEP phảiUhUkXz không?”

Chất giọnD6rNEPg tzFSnd6rong zFSnd6thanh cấD6rNEPt lên,UhUkXz zFSnd6nhẹ nhàngzFSnd6 nD6rNEPhư D6rNEPlàn Vigió thD6rNEPoáng quazFSnd6, nhưnD6rNEPg lạiUhUkXz vUhUkXzang Vivọng dzFSnd6ư âUhUkXzm củaVi âmVi vựVic zFSnd6quen thuộc.

Đã zFSnd6bao lâzFSnd6u rồiUhUkXz D6rNEPanh mớiVi lUhUkXzại D6rNEPđược zFSnd6nghe thấyzFSnd6 gizFSnd6ọng nóUhUkXzi này?

Cả ngườizFSnd6 MUhUkXzinh ViVỹ nzFSnd6hư bUhUkXzị đôngVi zFSnd6cứng, aD6rNEPnh nhzFSnd6ìn côVi Vingỡ ngàng,zFSnd6 đUhUkXzáy mắUhUkXzt ánhD6rNEP Vilên nhữnUhUkXzg xóVit xD6rNEPa Vivà đaD6rNEPu đớn.

Cô nghĩVi azFSnd6nh cóVi thểVi sốngD6rNEP tốtUhUkXz Vikhi kVihông cD6rNEPó UhUkXzcô sao?

“Dĩ nhiênVi lzFSnd6à không.”Vi MiVinh VỹzFSnd6 UhUkXzđáp, zFSnd6đôi Vimắt aD6rNEPnh nhắD6rNEPm zFSnd6hờ lại,zFSnd6 cD6rNEPố gViắng zFSnd6không thD6rNEPở Vihắt raVi… anD6rNEPh đanUhUkXzg mViất bìzFSnd6nh tUhUkXzĩnh. UhUkXz“Em khôVing cầnUhUkXz UhUkXzphải bậnzFSnd6 tâmD6rNEP, Vivậy cUhUkXzòn emzFSnd6? BốnzFSnd6 zFSnd6năm qViua UhUkXzem đãUhUkXz Viở D6rNEPđâu, đãUhUkXz làmUhUkXz D6rNEPgì và…”

Anh D6rNEPbỏ lửVing UhUkXzcâu hỏi,zFSnd6 mUhUkXzím môiVi thậtD6rNEP chzFSnd6ặt, UhUkXznhư đangVi Vikìm chếzFSnd6 zFSnd6vì khôngD6rNEP muốnzFSnd6 D6rNEPkích độUhUkXzng UhUkXztrước Vimặt cô.

Bao UhUkXznăm qViua, aD6rNEPnh đãVi trưởD6rNEPng thzFSnd6ành vàzFSnd6 chữUhUkXzng chạcUhUkXz hơnVi rấtVi Vinhiều, zFSnd6dù czFSnd6ho UhUkXzngày D6rNEPxưa zFSnd6anh UhUkXzvốn dĩD6rNEP đD6rNEPã Virất hoàVin hD6rNEPảo tD6rNEProng lốizFSnd6 suUhUkXzy nVighĩ lzFSnd6inh hUhUkXzoạt rồi.

Nhưng bâzFSnd6y gViiờ, azFSnd6nh hUhUkXzọc đượcVi cáczFSnd6h UhUkXztự Vikhống chzFSnd6ế Vibản thViân, kD6rNEPhông đểUhUkXz Vibất zFSnd6cứ hàVinh độngVi szFSnd6ơ Vixuất nàoD6rNEP xảyzFSnd6 Vira zFSnd6cả… vìUhUkXz chỉVi nhD6rNEPư thế,Vi aD6rNEPnh mớiUhUkXz UhUkXzthoát khỏizFSnd6 nhữUhUkXzng D6rNEPý nghĩzFSnd6 điênUhUkXz rồUhUkXz Viluôn vâzFSnd6y quzFSnd6anh trízFSnd6 UhUkXzóc kD6rNEPhi đánVih mD6rNEPất cô.

Ái zFSnd6Hy lạizFSnd6 tiếpzFSnd6 tụcD6rNEP cVihơi trD6rNEPò câD6rNEPm lặng,UhUkXz zFSnd6cô đưazFSnd6 đôiVi mắtVi trD6rNEPong sángD6rNEP D6rNEPvà UhUkXznét mặD6rNEPt zFSnd6dịu dD6rNEPàng nhUhUkXzìn anh.

Bàn taViy côzFSnd6 zFSnd6chợt gD6rNEPiằng mạnhD6rNEP zFSnd6ra D6rNEPkhỏi bUhUkXzàn tD6rNEPay tUhUkXzo lớVin cViủa ngườiD6rNEP đzFSnd6ối dUhUkXziện. KhôngD6rNEP đểUhUkXz bàUhUkXzn Vitay mìnD6rNEPh D6rNEPtrống rỗD6rNEPng tUhUkXzrong khônUhUkXzg khí,zFSnd6 zFSnd6cô lzFSnd6ại vzFSnd6òng taUhUkXzy ôVim nUhUkXzgang Vithắt lUhUkXzưng anUhUkXzh, thậzFSnd6t nhUhUkXzẹ nhViàng vàUhUkXz ấmzFSnd6 áp…

Cõi lòzFSnd6ng MinUhUkXzh VỹD6rNEP Vichợt cảVim thD6rNEPấy thậtUhUkXz dễVi chịuVi, cázFSnd6i cảD6rNEPm giD6rNEPác hạnhVi phúczFSnd6 màUhUkXz tưởngD6rNEP chừngUhUkXz anUhUkXzh sẽVi đánzFSnd6h mấtD6rNEP mUhUkXzãi mãiVi nzFSnd6ay lạizFSnd6 trởD6rNEP vềzFSnd6, D6rNEPlấn cD6rNEPhiếm hoàD6rNEPn toàUhUkXzn UhUkXzcảm gViiác cD6rNEPủa cơD6rNEP thể.

Thuận tViay, UhUkXzanh từVi tD6rNEPừ đưD6rNEPa hD6rNEPai tViay lêUhUkXzn, Vivòng quVia ngazFSnd6ng ngViười UhUkXzcô, nhưUhUkXz thểVi muốD6rNEPn đápUhUkXz lạizFSnd6 cázFSnd6i ôD6rNEPm tìD6rNEPnh cViảm từUhUkXz phViía bzFSnd6ên kia.

“Sống khônD6rNEPg tốt…”

Một câD6rNEPu Vinói lấpD6rNEP lửzFSnd6ng vanD6rNEPg lêUhUkXzn, hànzFSnd6h zFSnd6động củaUhUkXz MD6rNEPinh VỹUhUkXz UhUkXzdừng lUhUkXzại, aUhUkXznh vẫnzFSnd6 chưaUhUkXz hVioàn thàVinh độngVi tViác Viôm cUhUkXzô vUhUkXzào lòng.

“Sống tốtD6rNEP đzFSnd6ược sViao? KhzFSnd6i kD6rNEPẻ Viđã giếtVi UhUkXzgia đìnzFSnd6h tôD6rNEPi vUhUkXzẫn Vicòn sống?”

Ngay cD6rNEPả đầuD6rNEP ngóD6rNEPn tViay cViũng zFSnd6tê cứngVi, đôiVi Vimắt MiVinh VỹVi đazFSnd6ng D6rNEPdần đáUhUkXznh mấUhUkXzt tViầm nhìn…D6rNEP anzFSnd6h UhUkXzđã zFSnd6có thzFSnd6ể đoánD6rNEP Vira phầnzFSnd6 nàUhUkXzo nUhUkXzhững gUhUkXzì đangUhUkXz xảyzFSnd6 zFSnd6ra rồi…

Không đểzFSnd6 UhUkXzanh kịD6rNEPp Viđịnh thần,D6rNEP zFSnd6Ái HD6rNEPy dViùng zFSnd6tay đẩViy ngườiUhUkXz zFSnd6anh D6rNEPra D6rNEPxa khỏD6rNEPi mìzFSnd6nh, tiếUhUkXzp D6rNEPtục dùngD6rNEP lựcUhUkXz đD6rNEPẩy mạnhVi aD6rNEPnh thêmzFSnd6 mộD6rNEPt lzFSnd6ần nữaUhUkXz vềzFSnd6 phíVia bzFSnd6ể bơi.

Mọi vViiệc xảyVi Vira D6rNEPquá nhanhD6rNEP, cảD6rNEP ngViười UhUkXzMinh ViVỹ UhUkXzrơi zFSnd6tự D6rNEPdo theVio qUhUkXzuán tính,Vi D6rNEPbỗng chốVic mọiD6rNEP hàVinh độzFSnd6ng D6rNEPxung quzFSnd6anh UhUkXznhư D6rNEPđang chậD6rNEPm dầnUhUkXz, chậmUhUkXz dần…

“Tôi trởUhUkXz về…D6rNEP lzFSnd6à đểzFSnd6 giếUhUkXzt anh!”

Câu zFSnd6nói tàVin nhViẫn đUhUkXzược Viphát ngônD6rNEP ngViang Vitàng, UhUkXzÁi HUhUkXzy nzFSnd6gẩng cViao mặVit, đzFSnd6ôi Vimôi xinzFSnd6h xzFSnd6inh đViược zFSnd6tô D6rNEPson đD6rNEPen nUhUkXzhạt nhếchzFSnd6 lênVi, D6rNEPmột nụzFSnd6 cườD6rNEPi Vinửa miệngzFSnd6 đD6rNEPược hD6rNEPình thUhUkXzành mộUhUkXzt cUhUkXzách UhUkXzhoàn chỉnhzFSnd6 vàD6rNEP UhUkXzrõ rệt.

Đây lUhUkXzà lầnzFSnd6 đầuzFSnd6 tiênUhUkXz tVirong đời…D6rNEP cUhUkXzô UhUkXznở nụUhUkXz D6rNEPcười đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày zFSnd6tắt nắng,zFSnd6 UhUkXzlộng gió…

Thiếu nữVi troUhUkXzng chiD6rNEPếc vD6rNEPáy đezFSnd6n đzFSnd6ang đứngUhUkXz cạzFSnd6nh bểVi Vibơi tVirong nzFSnd6gôi UhUkXzbiệt thựVi hoVia lệ…

Ái HzFSnd6y dáD6rNEPn cD6rNEPhặt tUhUkXzầm nVihìn UhUkXzvào MD6rNEPinh ViVỹ, bàVin tUhUkXzay nhỏD6rNEP nhắD6rNEPn từVi từzFSnd6 đưazFSnd6 lD6rNEPên, nắmD6rNEP lD6rNEPấy sUhUkXzợi dâyUhUkXz chuyềVin D6rNEPở D6rNEPcổ, UhUkXznhẹ UhUkXznhàng cViởi bỏVi nóD6rNEP ra.

Cô quẳngUhUkXz sợizFSnd6 D6rNEPdây mộtD6rNEP D6rNEPcách tzFSnd6hản nhiênD6rNEP, chỉzFSnd6 D6rNEPgiữ lấyD6rNEP cUhUkXzhiếc mặtzFSnd6 dViây cD6rNEPhuyền hìnhD6rNEP hUhUkXzộp trònVi, Vimở nắpUhUkXz D6rNEPvà lấyzFSnd6 từzFSnd6 đózFSnd6 mộtUhUkXz thUhUkXzứ cựcUhUkXz zFSnd6kỳ zFSnd6nhỏ bé.

Đôi mắzFSnd6t czFSnd6ô vẫUhUkXzn nhìnzFSnd6 vềVi pUhUkXzhía MizFSnd6nh Vỹ,zFSnd6 anD6rNEPh đãD6rNEP nhaUhUkXznh chónD6rNEPg UhUkXzngoi lênzFSnd6 Vimặt nướczFSnd6 zFSnd6sau khUhUkXzi UhUkXzbị Vicô bấtzFSnd6 nzFSnd6gờ đẩyVi xuốngzFSnd6 hồ.

Cả nzFSnd6gười MiVinh zFSnd6Vỹ ướtzFSnd6 sũng,Vi anVih đưaUhUkXz tViay D6rNEPvuốt mặt,zFSnd6 gươngVi UhUkXzmặt zFSnd6vẫn UhUkXzlưu dViấu zFSnd6lại sUhUkXzự nzFSnd6gạc nhiênD6rNEP vàVi đauUhUkXz đớn.

Cuối cùng…UhUkXz aD6rNEPnh đãUhUkXz bizFSnd6ết đượczFSnd6 Vilý dD6rNEPo D6rNEPvì sazFSnd6o côD6rNEP trởD6rNEP về,D6rNEP vUhUkXzà zFSnd6tại sD6rNEPao zFSnd6cô lạizFSnd6 tzFSnd6ham giVia vàoVi D6rNEPcái vởD6rNEP kViịch kD6rNEPhông hVioàn cD6rNEPhỉnh đó.

Cô chVio zFSnd6rằng azFSnd6nh làVi ngưViời gD6rNEPiết UhUkXzgia đìnhzFSnd6 cUhUkXzô ư?

Thì Vira trUhUkXzong lòngVi côD6rNEP, Vivị zFSnd6trí củaD6rNEP D6rNEPanh lUhUkXzà nzFSnd6hư thếVi Vi– zFSnd6là mộVit kẻD6rNEP sUhUkXzát nhânVi khViông hơnD6rNEP khôngVi kém.

Đáy mắtVi tVirở UhUkXznên UhUkXzthật UhUkXzưu thương,Vi aVinh chỉUhUkXz đứzFSnd6ng yD6rNEPên đốUhUkXzi mặtD6rNEP vớD6rNEPi cô,zFSnd6 kVihông nD6rNEPói thêmUhUkXz Vibất D6rNEPcứ điềzFSnd6u gzFSnd6ì cả.

Ánh mD6rNEPặt tD6rNEPrời sánUhUkXzg chViói đãVi ngừnzFSnd6g đemD6rNEP đếnVi nhữVing vạtVi nắngUhUkXz ấD6rNEPm ápzFSnd6, D6rNEPnhưng lạiUhUkXz mD6rNEPang đếnUhUkXz ázFSnd6nh sViáng bD6rNEPất tậVin chiUhUkXzếu D6rNEPsáng khuUhUkXzôn zFSnd6mặt anh…

Và mộD6rNEPt Vibên Vimắt đD6rNEPang sởD6rNEP hữuD6rNEP mUhUkXzàu hổUhUkXz zFSnd6phách đazFSnd6ng sáD6rNEPng rựVic, vUhUkXzà D6rNEPbên D6rNEPcòn lạUhUkXzi UhUkXzvẫn lD6rNEPà mUhUkXzàu đzFSnd6en thuầnD6rNEP tuD6rNEPý củaUhUkXz kínhVi ápzFSnd6 tròng.

Có lzFSnd6ẽ kUhUkXzhi D6rNEPngã xuzFSnd6ống nưzFSnd6ớc, mộVit UhUkXzbên kízFSnd6nh ápD6rNEP zFSnd6tròng đViã rViơi D6rNEPra, vVià zFSnd6giờ đzFSnd6ây lạiVi kVihiến anzFSnd6h đD6rNEPối diệnVi D6rNEPvới cUhUkXzô bằnzFSnd6g đôiUhUkXz mắtD6rNEP ngD6rNEPày UhUkXzxưa đUhUkXzã từzFSnd6ng làVi thứUhUkXz cViô yUhUkXzêu thUhUkXzích nhất.

Từ phíazFSnd6 đốVii diViện, đôVii mzFSnd6ắt ÁD6rNEPi D6rNEPHy vUhUkXzẫn nhUhUkXzìn D6rNEPđăm D6rNEPđăm  vềVi phíUhUkXza MinD6rNEPh D6rNEPVỹ, vôVi hồD6rNEPn nhưnVig lạizFSnd6 chúzFSnd6 mụczFSnd6 vD6rNEPào đUhUkXzôi mắtVi anh.

Sống Vimũi côD6rNEP bắtVi UhUkXzđầu cViảm thấyzFSnd6 zFSnd6cay cUhUkXzay, cD6rNEPô hậzFSnd6n anhD6rNEP… nhưnD6rNEPg cD6rNEPô vViẫn rấtVi yêD6rNEPu anh.

Hình ảnhUhUkXz MUhUkXzinh VzFSnd6ỹ đViang hViiện dzFSnd6iện rUhUkXzõ rệtVi trướczFSnd6 mặzFSnd6t, nhưD6rNEPng sD6rNEPao lạUhUkXzi quázFSnd6 xzFSnd6a tầzFSnd6m Vitay với…

Khoé zFSnd6mắt zFSnd6Ái zFSnd6Hy cUhUkXzhạy dàUhUkXzi mUhUkXzột dòVing lệ,Vi UhUkXzcô UhUkXznhẹ nhàUhUkXzng bướzFSnd6c xuốngD6rNEP hồzFSnd6 bơUhUkXzi, UhUkXzbước đD6rNEPến thậtzFSnd6 gầnVi zFSnd6anh, tiệD6rNEPn D6rNEPtay D6rNEPcho vậtzFSnd6 thViể D6rNEPcô vừUhUkXza lzFSnd6ấy rD6rNEPa từzFSnd6 mặtUhUkXz dâyVi chuyềnUhUkXz vUhUkXzào miệng.

Mặt nướczFSnd6 zFSnd6lắng đọngD6rNEP vViừa zFSnd6rồi lạUhUkXzi UhUkXzbị khuấUhUkXzy độD6rNEPng zFSnd6bởi UhUkXzthân thểVi nUhUkXzhỏ bé,D6rNEP zFSnd6Ái HD6rNEPy đangUhUkXz UhUkXzdi chuyểnUhUkXz đếVin gầnVi MD6rNEPinh VỹD6rNEP mộtVi cViách gzFSnd6ấp gáVip, nVihư sợzFSnd6 anVih sẽUhUkXz biếnUhUkXz mD6rNEPất tD6rNEProng giâUhUkXzy lát.

Ngược UhUkXzlại vớiUhUkXz côD6rNEP, MizFSnd6nh ViVỹ lzFSnd6ại bViất độUhUkXzng, aVinh UhUkXzchỉ iVim UhUkXzlặng cUhUkXzảm nhậUhUkXzn sựzFSnd6 đViau đớnVi tUhUkXzừ D6rNEPtận D6rNEPđáy lòng,zFSnd6 lạiD6rNEP tVihêm mộtVi phầnVi mzFSnd6uốn ôzFSnd6m côD6rNEP UhUkXzthật chặVit vàoVi lòng.

Cô hiểViu lầm…Vi đưViợc! AnzFSnd6h cVihấp nhận!

Cô muốnVi Vigiết anh…Vi anzFSnd6h sẵnD6rNEP sàngUhUkXz đểVi czFSnd6ô lD6rNEPàm đD6rNEPiều đó!

Nhưng Vichỉ duViy nhấtD6rNEP việcUhUkXz rờD6rNEPi bzFSnd6ỏ anh…UhUkXz UhUkXzanh thựVic zFSnd6sự Vikhông thểzFSnd6 chấpUhUkXz nhậnVi được.

Có lẽD6rNEP Vicô D6rNEPđã khôngVi bUhUkXziết kVihi côVi UhUkXzrời zFSnd6xa D6rNEPanh, azFSnd6nh đzFSnd6ã zFSnd6suy sụpVi đếnVi mứcUhUkXz Vinào… aD6rNEPnh cònzFSnd6 nhớD6rNEP zFSnd6rõ Vilúc đD6rNEPó mìUhUkXznh đãVi nhD6rNEPư D6rNEPthế nD6rNEPào màzFSnd6, UhUkXztrong đViầu zFSnd6anh chỉVi còVin zFSnd6duy zFSnd6nhất haD6rNEPm mD6rNEPuốn giViết tấtD6rNEP cảUhUkXz UhUkXznhững kẻUhUkXz đãzFSnd6 cảVi gaD6rNEPn maD6rNEPng czFSnd6ô rVia kD6rNEPhỏi cuzFSnd6ộc sốzFSnd6ng, rUhUkXza khViỏi tD6rNEPầm nhìnVi vàD6rNEP vòzFSnd6ng tD6rNEPay củazFSnd6 anh.

Một nămUhUkXz sUhUkXzau kVihi zFSnd6cô rzFSnd6a đzFSnd6i, anVih đãzFSnd6 sốD6rNEPng tVirong D6rNEPsự cuồnVig lD6rNEPoạn, mỗUhUkXzi nD6rNEPgày D6rNEPchỉ biếtUhUkXz ngắmzFSnd6 nhViìn bứczFSnd6 zFSnd6ảnh nơiVi UhUkXzgóc pUhUkXzhòng củzFSnd6a cô.

Rồi đếVin năD6rNEPm thứVi D6rNEPhai, lạizFSnd6 lUhUkXzà sD6rNEPự D6rNEPsuy sụpVi, anzFSnd6h cVihỉ biếtD6rNEP hànhD6rNEP hạD6rNEP bảnD6rNEP thD6rNEPân mình…D6rNEP UhUkXzđể D6rNEPgiải toảUhUkXz szFSnd6ự bứVic bViối vàVi đaViu đớVin tronzFSnd6g lòng.

Đến nămVi tzFSnd6hứ baD6rNEP, azFSnd6nh zFSnd6bắt đầuD6rNEP Vichính thViức nắVim qD6rNEPuyền tổUhUkXz chứcUhUkXz mazFSnd6fia củD6rNEPa zFSnd6cha mViình, dUhUkXzùng D6rNEPvũ lựcVi đểVi đD6rNEPoạt đzFSnd6ược quyềnUhUkXz lUhUkXzực trUhUkXzong cạnD6rNEPh zFSnd6tranh thươngVi trườnzFSnd6g chUhUkXzo tậpD6rNEP đoàn.

Quên đượcD6rNEP cô…Vi tzFSnd6hật sựUhUkXz kD6rNEPhó hơnzFSnd6 qViuên UhUkXzThy TzFSnd6hy gViấp ngzFSnd6àn lần.

Khi zFSnd6anh đViặt ThViy TVihy zFSnd6vào Vingăn kD6rNEPéo D6rNEPký ứcUhUkXz Vitrong UhUkXztrái tiD6rNEPm, D6rNEPthì tìzFSnd6nh D6rNEPyêu đózFSnd6 cũnD6rNEPg dUhUkXzừng lạiVi vD6rNEPà zFSnd6kết thúc.

Nhưng ÁizFSnd6 HyD6rNEP, khUhUkXzông nhữngUhUkXz aVinh zFSnd6không zFSnd6thể quUhUkXzên được,UhUkXz màUhUkXz anzFSnd6h còD6rNEPn UhUkXzkhông thểzFSnd6 thôVii khôngzFSnd6 nUhUkXzhung nhớUhUkXz vzFSnd6à nVigừng yzFSnd6êu cô.

Dù zFSnd6cho ýUhUkXz zFSnd6nghĩ Vicô đãD6rNEP chzFSnd6ết zFSnd6bao nhiêuVi lầnUhUkXz loéVi D6rNEPlên trUhUkXzong suViy nD6rNEPghĩ, nhưnUhUkXzg aVinh D6rNEPvẫn ngoD6rNEPan cViố D6rNEPchối bỏ…zFSnd6 vViì anUhUkXzh chưaUhUkXz UhUkXzxác thzFSnd6ực đượcVi côUhUkXz còD6rNEPn sốngzFSnd6 haD6rNEPy chết.

Nhưng gViiờ đViây… trướczFSnd6 mắtVi anUhUkXzh, ÁzFSnd6i D6rNEPHy đãzFSnd6 trởD6rNEP vềD6rNEP vViẹn nguyên,zFSnd6 vUhUkXzà mD6rNEPang theD6rNEPo mzFSnd6ột mốizFSnd6 tVihù khôngD6rNEP dứt.

Cô trởUhUkXz vềD6rNEP làD6rNEP đViể gViiết anh!

Trong tầmzFSnd6 mắtD6rNEP ViMinh VzFSnd6ỹ đaVing tzFSnd6hu Vivề hìnVih ảD6rNEPnh ÁiD6rNEP UhUkXzHy mỗiUhUkXz mộtUhUkXz gầnVi hơD6rNEPn, chzFSnd6o đếVin kzFSnd6hi côVi đứngD6rNEP đốizFSnd6 diViện vD6rNEPới anhUhUkXz, UhUkXzmực nướcD6rNEP UhUkXzđã lênVi qUhUkXzuá cổD6rNEP củaUhUkXz cD6rNEPô rồi.

Ái ViHy vòD6rNEPng tazFSnd6y UhUkXzôm lấyUhUkXz cD6rNEPổ MinD6rNEPh VỹVi ghUhUkXzì Vichặt xuốD6rNEPng, côVi nhóUhUkXzn chân,zFSnd6 đzFSnd6ặt lêVin D6rNEPmôi anVih mộD6rNEPt nzFSnd6ụ hônUhUkXz thậUhUkXzt sâuzFSnd6 vUhUkXzà dài.

Từ UhUkXzđôi mắUhUkXzt thazFSnd6nh tzFSnd6ú UhUkXzvà tzFSnd6o sángzFSnd6 D6rNEPvẫn chạD6rNEPy dàiD6rNEP zFSnd6dòng lệVi D6rNEPđau đớnVi, cảVi ngườUhUkXzi cD6rNEPô zFSnd6run lViên khôzFSnd6ng ngừng.

Ba nUhUkXzăm kểD6rNEP Vitừ UhUkXzcái ngàyD6rNEP địnhD6rNEP mệzFSnd6nh đó…zFSnd6 czFSnd6ô đD6rNEPã tViự nhủVi D6rNEPphải hUhUkXzận anVih D6rNEPthật nhiViều, zFSnd6phải thậtzFSnd6 Vilạnh lViùng khUhUkXzi đốVii D6rNEPdiện vUhUkXzới aUhUkXznh… nhViư thếUhUkXz, Vicô mViới cózFSnd6 thểD6rNEP tD6rNEPrả thD6rNEPù Vicho anUhUkXzh TriếtUhUkXz DD6rNEPạ, czFSnd6ho UhUkXzcả chzFSnd6a zFSnd6và mViẹ mình.

Từ zFSnd6trước đếnzFSnd6 gUhUkXziờ, mỗiD6rNEP khVii UhUkXzhôn cô,zFSnd6 MUhUkXzinh D6rNEPVỹ đzFSnd6ều nVihắm mắtzFSnd6 đểUhUkXz cảmVi D6rNEPnhận nụD6rNEP hUhUkXzôn đầUhUkXzy Vitình cảmD6rNEP đó.Vi NhưUhUkXzng lViần nzFSnd6ày, đôiUhUkXz mắD6rNEPt vẫzFSnd6n nhViìn thẳngD6rNEP vềVi pzFSnd6hía xUhUkXza xămzFSnd6 mD6rNEPột cD6rNEPách D6rNEPhờ hững…UhUkXz vìD6rNEP aD6rNEPnh biD6rNEPết rõD6rNEP, nD6rNEPụ hUhUkXzôn D6rNEPnày làUhUkXz cóD6rNEP Vichủ đích!!

Vòng taViy zFSnd6Ái HzFSnd6y sViiết chD6rNEPặt hơD6rNEPn, đViôi Vimôi Vimỏng đangzFSnd6 cốD6rNEP D6rNEPgắng Vicho mộtD6rNEP UhUkXzthứ đãD6rNEP chuẩVin bUhUkXzị trUhUkXzước vàUhUkXzo khoaD6rNEPng miệnD6rNEPg UhUkXzMinh Vỹ.D6rNEP DễVi dàzFSnd6ng hơnUhUkXz cD6rNEPô tưởng!!

Anh khôD6rNEPng nUhUkXzhững khôngD6rNEP phảnUhUkXz D6rNEPkháng, zFSnd6mà lạiUhUkXz UhUkXznuốt luôUhUkXzn vậtVi thUhUkXzể đắngVi ngzFSnd6ắt ấyD6rNEP, Vinhư tUhUkXzhể zFSnd6anh đD6rNEPang muốD6rNEPn giúUhUkXzp Vicô Vithực hiệD6rNEPn kzFSnd6ế hoạch.

Đôi đồngD6rNEP D6rNEPtử chấD6rNEPt cD6rNEPhứa hậUhUkXzn tUhUkXzhù từUhUkXz tViừ UhUkXzmở UhUkXzra, lặngVi tVihầm quzFSnd6an sátzFSnd6 gươD6rNEPng mặtzFSnd6 D6rNEPtừ ngườVii Viđối diện.

Chỉ tronVig mộD6rNEPt khoD6rNEPảnh khắcUhUkXz, tráiUhUkXz Vitim cD6rNEPô chợtUhUkXz thắtUhUkXz UhUkXzlại… đâyUhUkXz làUhUkXz lầnD6rNEP đầuzFSnd6 tiên…Vi UhUkXzcô trôUhUkXzng thấyVi anUhUkXzh rơVii nViước mắt!!

Mọi thứUhUkXz trướcUhUkXz mViắt zFSnd6đều rViõ mồnzFSnd6 mộtVi, tzFSnd6uy rzFSnd6ằng UhUkXzgương UhUkXzmặt Vianh vẫnD6rNEP cD6rNEPòn ướtUhUkXz nUhUkXzước, nD6rNEPhưng UhUkXztừ đôiD6rNEP mắtUhUkXz Vimang Vimàu hổUhUkXz Viphách đangD6rNEP chViạy dàiUhUkXz mộtzFSnd6 dònzFSnd6g nướczFSnd6 đauVi đớn.

Dù chD6rNEPo đôiD6rNEP mắtVi UhUkXzhai mzFSnd6àu củUhUkXza D6rNEPanh zFSnd6cũng Viđang nhUhUkXzìn côzFSnd6 đViầy lạnhVi zFSnd6giá, nVihưng zFSnd6cô D6rNEPcó thD6rNEPể nhậnUhUkXz thấy…zFSnd6 zFSnd6anh zFSnd6đã rơD6rNEPi nướcVi zFSnd6mắt vD6rNEPì cô.

Ái HUhUkXzy đẩyzFSnd6 nhViẹ ngườiUhUkXz MinVih D6rNEPVỹ razFSnd6, Vimôi Virời mzFSnd6ôi, nzFSnd6hưng hơiVi ấmUhUkXz vẫnUhUkXz D6rNEPtồn tại.

Bàn tUhUkXzay nhỏzFSnd6 nhắnD6rNEP vUhUkXzươn lên,D6rNEP vuViốt nzFSnd6hẹ mzFSnd6ái UhUkXztóc cUhUkXzủa anhUhUkXz, Virồi dUhUkXzi chuyD6rNEPển UhUkXzchầm chUhUkXzậm đD6rNEPến D6rNEPbên zFSnd6mắt đeVin sẫm.

Rồi cảD6rNEP bànVi tD6rNEPay UhUkXzkia củazFSnd6 UhUkXzcô cũngzFSnd6 đzFSnd6ưa lênVi, phốiVi hợD6rNEPp thậUhUkXzt Vinhuần nhuyễD6rNEPn zFSnd6và cUhUkXzhuẩn bịD6rNEP làD6rNEPm UhUkXzmột điềuVi gìVi đVió Vimà cD6rNEPô cD6rNEPho làD6rNEP UhUkXzquan trọng.

Minh VỹD6rNEP đứzFSnd6ng yêUhUkXzn, cảUhUkXz ngzFSnd6ười bắVit đầViu mD6rNEPất thăzFSnd6ng D6rNEPbằng nzFSnd6hưng anUhUkXzh vzFSnd6ẫn cốD6rNEP gắVing đứngD6rNEP vD6rNEPững… vUhUkXzì cô!

Ái HzFSnd6y Vinhẹ nhànVig tháD6rNEPo bêD6rNEPn kD6rNEPính ázFSnd6p UhUkXztròng rVia khViỏi mD6rNEPắt tVirái Vicủa anhzFSnd6, zFSnd6tiếp tụcUhUkXz thảD6rNEP cUhUkXzho chiếczFSnd6 kínhzFSnd6 áD6rNEPp trUhUkXzòng rơUhUkXzi tD6rNEPự Vido xViuống hồzFSnd6 nướcD6rNEP ảUhUkXzm đạm.

Ánh mzFSnd6ắt D6rNEPtinh Vituý Vicủa MiVinh zFSnd6Vỹ hzFSnd6ơi nhUhUkXzeo lD6rNEPại, vUhUkXzạn vViật trưUhUkXzớc mắzFSnd6t anD6rNEPh mzFSnd6ờ dần…Vi mờUhUkXz dần.

Người coD6rNEPn gáD6rNEPi đángD6rNEP Viyêu đazFSnd6ng đứD6rNEPng UhUkXzđối dzFSnd6iện đUhUkXzưa UhUkXztay UhUkXzđặt D6rNEPnhẹ vàoUhUkXz ngUhUkXzực azFSnd6nh, đD6rNEPôi mViôi kD6rNEPhó zFSnd6nhọc pUhUkXzhát rUhUkXza haUhUkXzi Vitừ vớizFSnd6 âD6rNEPm UhUkXzvực cựcD6rNEP nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thUhUkXzứ bD6rNEPa, Vivà cUhUkXzũng UhUkXzlà lầzFSnd6n cuốiUhUkXz cùng…D6rNEP zFSnd6cô dùnD6rNEPg chínhVi Viđôi tUhUkXzay mìnhzFSnd6 Viđẩy nUhUkXzgã anh!!