You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dyyGuo đgHSwể eFWmcm tFWmcrở về

Vài nữGt26 phụGt26c vZYGiụ đangyyGu làGt26m việcyyGu gầnGt26 đóFWmc cũngHSwg hếtZYGi yyGusức gHSwbất ngFWmcờ trưFWmcớc gHSwhành độngFWmc củaFWmc MiyyGunh VỹFWmc, dGt26ù chFWmco hFWmcọ khôGt26ng yyGubiết chuyệnGt26 Gt26gì đFWmcang xảyZYGi ra.

Một côGt26 hGt26ầu dạnyyGu dZYGiĩ bướcyyGu đyyGuến, vỗZYGi nFWmchẹ vgHSwào ZYGivai anhyyGu, nhgHSwưng mFWmcuốn ngăFWmcn cảnFWmc aZYGinh đigHSw quágHSw giớiFWmc hạngHSw, đềgHSw phònggHSw trườnyyGug hZYGiợp xấuyyGu nhất.

“Thiếu giagHSw, đừng…yyGu cZYGiô ấyyyGu vZYGiẫn đangHSwg bấtFWmc tỉZYGinh, yyGusẽ cFWmcó Gt26án mZYGiạng thậtZYGi đấy!”

Giọng Gt26cô tGt26a nhZYGiẹ nhàngGt26 yyGunhư đangGt26 trấyyGun ayyGun gHSwmột coFWmcn tZYGihú dữ,ZYGi đôZYGii gHSwvai đangZYGi ruZYGin lêngHSw yyGunhè nhẹ.

Nhưng đáZYGip lạgHSwi syyGuự lZYGio lắnFWmcg gHSwvà Gt26thận tgHSwrọng củaGt26 cyyGuô taFWmc, gHSwchỉ lgHSwà mộtyyGu áZYGinh mắtgHSw sắcGt26 nhọGt26n… MGt26inh Gt26Vỹ ngoFWmcảnh mặtgHSw lạGt26i, tryyGuừng ZYGimắt nhìGt26n cgHSwô tagHSw, gằgHSwn giọng.

“Biến gHSwđi…” ĐôgHSwi mắyyGut anZYGih dờyyGui từgHSw FWmccô Gt26gái FWmckia FWmcsang ÁiyyGu gHSwHy, xFWmcem tyyGuhử gHSwcô cóFWmc phyyGuản Gt26ứng nàZYGio không,yyGu ZYGiđôi môiFWmc vẫZYGin phFWmcát rgHSwa từngFWmc từGt26 yyGumột cácFWmch chậGt26m ryyGuãi, “…gHSw nhâgHSwn tiệnyyGu bảgHSwo tấgHSwt cảFWmc nGt26hững gHSwai đanGt26g cgHSwó mặyyGut trongHSwg căgHSwn bGt26iệt thựFWmc nàyyGuy yyGulập tứcZYGi rFWmca khỏiyyGu đây.”

Ánh mFWmcắt thốnFWmcg trGt26ị yyGuvà gHSwuy gHSwquyền ZYGicủa agHSwnh khiếFWmcn côFWmc gáiFWmc rợnGt26 người,FWmc yyGucô gHSwta chyyGuỉ yyGubiết nhìngHSw ngGt26ười FWmccon gáGt26i gHSwđáng FWmcthương đagHSwng FWmcnằm ZYGigọn trênZYGi gHSwtay MGt26inh FWmcVỹ vàgHSw chôngGt26 chênhgHSw giữayyGu hồgHSw nướcFWmc mênhZYGi mZYGiông mgHSwà lắcFWmc ZYGiđầu ngGt26án ngẩm…

Một lúFWmcc saGt26u, tiếngHSwg bướcgHSw chFWmcân vộiyyGu yyGuvã nốiZYGi yyGunhau Gt26ra kgHSwhỏi gHSwcăn bigHSwệt thự.

Nhận FWmcthấy tấFWmct cảyyGu yyGuđã gHSwra Gt26khỏi đFWmcây, khônZYGig cònZYGi yyGuai làmFWmc phiềnyyGu đếnZYGi mìnhFWmc nữayyGu, MgHSwinh VỹZYGi yyGubắt đyyGuầu tiếgHSwp tụcgHSw hạyyGu FWmcthấp tay.

Mực nZYGiước bFWmcắt đyyGuầu ZYGivượt quFWmcá giớiFWmc hgHSwạn, MinFWmch VgHSwỹ vFWmcẫn FWmctiếp tụcgHSw gHSwhạ đZYGiôi taFWmcy đaGt26ng ngHSwâng ngườigHSw gHSwÁi HgHSwy, FWmcanh kFWmchông Gt26tin làFWmc côyyGu ZYGilại ngoagHSwn cốGt26 đếZYGin yyGumức nFWmcày được!

Tại sZYGiao Gt26cô ấyyGuy lạiGt26 Gt26tham gyyGuia vàgHSwo kFWmcế hGt26oạch củayyGu gHSwHạo ThầngHSw cơyyGu chứ?

Ban đầuZYGi thựcGt26 sGt26ự gHSwanh đFWmcã hoànGt26 toZYGiàn Gt26rơi ZYGivào bẫyFWmc Gt26do HạoyyGu ThgHSwần vàyyGu cgHSwô đặtGt26 ryyGua, nZYGihưng sGt26au ángHSwh mắtFWmc chứayyGu đựnGt26g đầgHSwy yêuyyGu thyyGuương mGt26à HạZYGio ThầnFWmc yyGuđã nZYGihìn ZYGicô vFWmcừa rồi,ZYGi ayyGunh cóyyGu thểFWmc nhậFWmcn địnhZYGi đgHSwược mFWmcọi ZYGichuyện đangHSwg diễnFWmc ZYGira vFWmcô cùngZYGi byyGuất Gt26– ZYGibình –ZYGi thường!

Hơn yyGucả, kgHSwhi anGt26h ôZYGim ÁiZYGi HZYGiy vàyyGuo lònFWmcg, nhiệZYGit đyyGuộ yyGucơ tFWmchể cFWmcô lạgHSwi vZYGiô cùFWmcng ZYGiấm áZYGip, ZYGikhông quáGt26 lạnhFWmc FWmccũng khôngHSwg quáyyGu nóng.

Anh đãyyGu nghgHSwĩ đếnZYGi trGt26ường hợZYGip côZYGi ngấtFWmc dZYGio bgHSwị saFWmcy nắngHSwg hoặFWmcc gHSwbị cảmZYGi lạZYGinh, nZYGihưng nZYGiếu nhZYGiư vậyZYGi thìyyGu tạiZYGi FWmcsao tZYGihân nhgHSwiệt vGt26ô yyGuvẫn ởgHSw mứcGt26 bgHSwình thườnggHSw cGt26ơ chứ?

Có lẽZYGi Gt26cô đãGt26 FWmckhông đgHSwể ýgHSw, gHSwanh đãFWmc tGt26hử chạmFWmc nhFWmcẹ Gt26vào gươnFWmcg mặtgHSw FWmccô nhưZYGi mZYGiột ZYGihành độngGt26 vyyGuô tình,ZYGi Gt26thực chấFWmct mụgHSwc đíchyyGu cGt26ủa anyyGuh lFWmcà thửyyGu yyGuxem sZYGiuy ZYGiđoán củaGt26 angHSwh Gt26là đúngGt26 ZYGihay sai…

Quả FWmcnhiên khôgHSwng nyyGuằm ngoàiFWmc dgHSwự đoán,ZYGi ZYGibàn yyGutay gHSwchạm nyyGuhẹ vàGt26o gưyyGuơng mặtFWmc ÁgHSwi HFWmcy đãgHSw lưuyyGu lyyGuại mộGt26t lớpGt26 phấngHSw tranGt26g điểZYGim nhạgHSwt… rgHSwõ ràngGt26 côyyGu đFWmcã cốZYGi tFWmcình tZYGirang yyGuđiểm yyGucho sắcgHSw mFWmcặt mìnGt26h FWmctái gHSwxanh nhgHSwằm thGt26uận lyyGuợi Gt26cho kếgHSw hoạcFWmch ngấZYGit xỉuZYGi trướcZYGi nGt26hà ZYGianh nhFWmcư myyGuột sựFWmc trùngZYGi hợp.

Tại yyGusao rFWmcõ rZYGiàng ÁigHSw yyGuHy khgHSwông hềZYGi bấtFWmc tỉnh,FWmc nhyyGuưng lạFWmci yyGucố tìnhFWmc giFWmcả vờFWmc nGt26hư thế?

Cô chấpZYGi nhậGt26n cộngyyGu tácZYGi cùnGt26g HạoFWmc FWmcThần Gt26với FWmclý gHSwdo vàFWmc mụcZYGi FWmcđích gì?

Lòng MGt26inh VỹZYGi ngHSwgổn ngangHSwg bagHSwo gHSwnhiêu câgHSwu hỏiFWmc cZYGihưa đượcyyGu ZYGigiải đáp,yyGu nhưgHSwng anFWmch đaGt26ng cốGt26 ZYGiý vạchyyGu trầZYGin FWmckế hoạcGt26h yyGucủa cô.

Mặc kệZYGi chGt26o cảgHSw ngGt26ười côGt26 đyyGuã hoàyyGun toànyyGu bgHSwị dFWmcìm dướiyyGu mặtGt26 nZYGiước, ngườZYGii cogHSwn ZYGigái trêZYGin tagHSwy anyyGuh vẫnFWmc khGt26ông hềGt26 cFWmcó gHSwý địgHSwnh ZYGitự ZYGicứu Gt26thoát chíngHSwh mình.

Ái HgHSwy cGt26ố gắnGt26g FWmcnín thở,gHSw mặcFWmc yyGukệ lồnZYGig ngZYGiực khgHSwó thởZYGi đếgHSwn mứcFWmc nhZYGiư muốFWmcn nổFWmc tung.

Sao Gt26đột nhiêgHSwn gHSwcô lGt26ại nhyyGuớ đếngHSw khoảGt26nh khắZYGic yyGulần đầugHSw Gt26tiên bZYGiị aGt26nh dìmGt26 xuốgHSwng nướcgHSw thếFWmc này?

Cảm gZYGiiác ggHSwiống gHSwhệt nhưFWmc kFWmchi đó,Gt26 chgHSwỉ kGt26hác FWmcở cgHSwhỗ cgHSwô khônyyGug hềyyGu tỏgHSw bấtgHSw yyGucứ hànyyGuh độnggHSw ZYGinào FWmcgọi lZYGià phảngHSw kháGt26ng cả.

Trái tiZYGim chGt26ất chứZYGia đầyFWmc tgHSwhù hậnyyGu cgHSwủa côyyGu FWmcchợt thắtGt26 gHSwlại… anyyGuh tyyGuhật ZYGisự gHSwcó ZYGiý địnhFWmc yyGugiết cZYGiô sao?

Nhưng cũngHSwg khôFWmcng quaZYGin gHSwtrọng, sGt26ống ZYGihay yyGuchết đốiGt26 vớiGt26 ZYGicô yyGuđều nhGt26ư nGt26hau cảyyGu thôi.

Cố gắZYGing nGt26ín thởZYGi dFWmcù chgHSwo rGt26ất khóFWmc ZYGichịu, ÁigHSw HFWmcy vẫnyyGu kZYGihông tàZYGii nàoZYGi FWmckiểm sFWmcoát đưFWmcợc sắcGt26 mặGt26t củGt26a mình.

Hàng lônZYGig FWmcmày dyyGuài thGt26anh FWmctú cứZYGi nhíZYGiu dầnyyGu lại,FWmc đgHSwôi môigHSw cyyGuũng ZYGimím chgHSwặt, ZYGicả ngườiZYGi côGt26 cZYGiứ cZYGiựa FWmcquậy kgHSwhông ngừng.

Minh VZYGiỹ nhắZYGim mFWmcắt lạiFWmc, FWmcanh FWmckhông muốnyyGu tGt26rông thấyyyGu ZYGicô gHSwnhư thếFWmc nàyyyGu, lgHSwại cànggHSw khôGt26ng muốGt26n gHSwthấy chíFWmcnh mgHSwình yyGuđã ZYGilà ngườiFWmc gHSwkhiến côGt26 trGt26ở nêFWmcn nhyyGuư thế.

Đến lúcZYGi gHSwkhông thgHSwể chịuGt26 đựngZYGi đượcyyGu nữGt26a, FWmcanh kyyGuéo nGt26hanh ngườiyyGu côgHSw lêyyGun, ômGt26 thậtyyGu chgHSwặt vgHSwào lòng.

Cả ZYGiÁi Gt26Hy Gt26cũng hZYGio thyyGuành FWmctiếng, thởFWmc gấpGt26 gágHSwp kyyGuhi hZYGiô hấpGt26 đyyGuược hoạgHSwt ZYGiđộng tyyGurở lại.

Anh thuFWmca rồi…

Không tZYGihể nàyyGuo thắngZYGi đượcZYGi syyGuự ưyyGuơng bướnZYGig vàGt26 yyGucố gHSwchấp củyyGua cZYGiô… vốnGt26 dĩGt26 từgHSw trướcZYGi đếnyyGu yyGugiờ gHSwđã gHSwlà FWmcnhư vậy.

Thà rằnggHSw cZYGiô đừngFWmc ZYGixuất hiFWmcện FWmcthêm lầZYGin nữayyGu yyGutrước gHSwmắt FWmcanh, thìyyGu nỗiGt26 đauGt26 năGt26m xưgHSwa đãGt26 khôyyGung đượcgHSw ZYGikhơi dyyGuậy, mạZYGinh Gt26mẽ Gt26và đGt26au đớnFWmc gấpgHSw đôi.

Khoảnh khắcgHSw nhìgHSwn thấyyyGu côyyGu FWmctrong tầFWmcm mắt,Gt26 Gt26Minh VỹFWmc tFWmchực syyGuự cảmFWmc thấGt26y hạnhyyGu phFWmcúc đếnyyGu gHSwmức gHSwkhông ZYGithể Gt26nói tgHSwhành lờiGt26, cảZYGi gHSwbầu tryyGuời gHSwđen tốigHSw yyGunhư đượcZYGi ányyGuh sgHSwáng chiếyyGuu rọi…

Hạnh pgHSwhúc yyGuđó chyyGuưa kZYGiéo dàiGt26 nhưFWmc monGt26g myyGuuốn, tyyGuhì yyGutrái Gt26tim aZYGinh Gt26lại yyGunhư bậtZYGi máGt26u kgHSwhi nhGt26ận rZYGia ZYGisự thậtGt26 vZYGiề gHSwsự FWmccó mặtyyGu củaGt26 cô.

Cô tryyGuở vềFWmc bGt26ên anh…yyGu chỉFWmc đFWmcể gHSwthực hiệnGt26 mộtgHSw âmgHSw mưuFWmc đượcZYGi ZYGisắp đặtGt26 yyGusẵn gHSwtừ trước,ZYGi Gt26đau đớnGt26 thật!

Khuôn mZYGiặt agHSwnh ggHSwục vGt26ào thâGt26n ngườigHSw mágHSwt lyyGuạnh củayyGu yyGuÁi yyGuHy, hyyGuai yyGubàn yyGutai siyyGuết chgHSwặt ZYGilại đaFWmcng rZYGiun lêFWmcn khôngFWmc ngừng.

Anh pgHSwhải FWmclàm gHSwsao đây?

Phải xeyyGum côGt26 lFWmcà mgHSwột ngườigHSw Gt26muốn hãmFWmc hạiZYGi mìyyGunh, hGt26ay ZYGilà mặGt26c kgHSwệ mọiFWmc tZYGihứ, tZYGiiếp Gt26tục yêugHSw thươnyyGug cFWmcô hếtFWmc mực?

Khung cảngHSwh iFWmcm lặnyyGug đếnGt26 mứGt26c đángGt26 yyGusợ, đôiZYGi mắtGt26 tGt26o ZYGicafe sGt26ữa đãZYGi vGt26à đayyGung mởGt26 gHSwto nhìgHSwn FWmcMinh VỹFWmc khgHSwông cảgHSwm xúc.

Bàn FWmctay mềZYGim mạFWmci từFWmc tGt26ừ đẩyGt26 nhẹZYGi ngFWmcười ZYGianh ryyGua. ÁGt26i HgHSwy đứnggHSw Gt26dậy, ágHSwnh mắtFWmc yyGuvẫn kgHSwhông rờiGt26 Gt26khỏi gHSwgương Gt26mặt quFWmcen thuZYGiộc mZYGià Gt26cô Gt26đã từnggHSw hếtZYGi mựcyyGu yêyyGuu thương.

Mọi chuyệgHSwn đãZYGi đyyGuến mứcFWmc nGt26ày, FWmcthì ZYGicô gHSwkhông còFWmcn lZYGiý dgHSwo nàoyyGu đểgHSw Gt26đóng kịchgHSw nữagHSw, Gt26dù sgHSwao aFWmcnh gHSwcũng biyyGuết FWmcrõ yyGucô ZYGiđã vàZYGi đanyyGug làgHSwm gGt26ì rồi.

Cô đFWmcưa yyGumột gHSwtay vềFWmc phíaFWmc yyGuanh, nhưGt26 muốnyyGu đỡyyGu anFWmch đứnGt26g dậyyGuy. Gt26Nhưng sựgHSw phảnGt26 hồiGt26 từgHSw agHSwnh khFWmcông yyGuđược nhưGt26 gHSwý FWmccô gHSwmong muốnZYGi, yyGuMinh gHSwVỹ chGt26ỉ ngẩnGt26 ngườiFWmc yyGunhìn côgHSw, ZYGikhông hFWmcề cyyGuó bấtyyGu kyyGuỳ hànhgHSw độngGt26 nFWmcào khác.

Ái HFWmcy dạnGt26 yyGudĩ ZYGiđưa tZYGiay cFWmchủ đZYGiộng yyGunắm lấyyyGu taGt26y angHSwh, rồGt26i yyGudùng chúgHSwt sứZYGic yyGulực nZYGihỏ bFWmcé gHSwkéo aFWmcnh gượngHSwg dậy.

“Nói đi…”gHSw MiGt26nh yyGuVỹ cZYGiất giọGt26ng trầmZYGi gHSwkhàn, gHSwnheo mắgHSwt nhìgHSwn Gt26cô, “…FWmc egHSwm ZYGitrở gHSwvề vớiGt26 lGt26ý FWmcdo gì?”

Trước cFWmcâu hỏZYGii ngGt26hi hoặcgHSw củaZYGi ayyGunh, cGt26ô lạigHSw FWmchoàn gHSwtoàn dyyGuửng dưnyyGug, tiếpGt26 tụyyGuc kgHSwéo angHSwh đyyGuứng lên.

Thật sự…gHSw cyyGuô tyyGurở gHSwvề vZYGià phảiFWmc giZYGiả FWmcvờ dyyGuàn dựngGt26 mộtgHSw Gt26màn kịchFWmc địnhgHSw ZYGisẵn gHSwnhư thếFWmc Gt26là đểyyGu làmyyGu gì?

Đứng FWmcđối diệnFWmc vớZYGii ZYGiÁi ZYGiHy, MinZYGih VỹGt26 FWmcvẫn khZYGiông tgHSwhể khôngyyGu thgHSwắc mắc,FWmc bởiFWmc tấtFWmc cảgHSw gHSwnhững FWmcgì đãFWmc vGt26à đGt26ang diễngHSw Gt26ra kgHSwhiến FWmcanh khZYGiông thoágHSwt khỏFWmci yyGubàng hoàng.

Cô ZYGivẫn phớtZYGi lờZYGi câZYGiu hFWmcỏi cgHSwủa agHSwnh, bànFWmc tGt26ay đỡgHSw angHSwh đyyGuứng dậGt26y nhưGt26 chGt26ưa mugHSwốn yyGubuông, vẫgHSwn yyGusiết lạiFWmc thậtGt26 chặt.

“Anh Gt26vẫn sốngGt26 tốt…Gt26 pyyGuhải không?”

Chất giọngGt26 tronGt26g tFWmchanh yyGucất lêngHSw, nGt26hẹ nhFWmcàng nZYGihư FWmclàn ZYGigió ZYGithoáng quayyGu, gHSwnhưng lgHSwại vanFWmcg vọnggHSw dZYGiư âmgHSw cGt26ủa âmGt26 vựcyyGu Gt26quen thuộc.

Đã bagHSwo lâuZYGi Gt26rồi anyyGuh mớigHSw lạGt26i đượZYGic nghyyGue thgHSwấy ZYGigiọng nóGt26i này?

Cả ngườiGt26 gHSwMinh gHSwVỹ yyGunhư bịZYGi đôngZYGi cứng,Gt26 angHSwh nZYGihìn cgHSwô ZYGingỡ ngànZYGig, đZYGiáy mắFWmct ánhyyGu lFWmcên nhFWmcững yyGuxót yyGuxa vyyGuà FWmcđau đớn.

Cô Gt26nghĩ aGt26nh cóZYGi thểyyGu sốnGt26g tyyGuốt khFWmci kFWmchông cóGt26 côFWmc sao?

“Dĩ nhiZYGiên ZYGilà khôFWmcng.” ZYGiMinh VỹyyGu đágHSwp, đGt26ôi mắtGt26 angHSwh nhFWmcắm hờgHSw lại,FWmc ZYGicố gắngyyGu khônggHSw thởgHSw hắgHSwt raZYGi… gHSwanh đanggHSw mấtyyGu bìyyGunh tĩyyGunh. “EGt26m khôngGt26 cầngHSw phảiyyGu bZYGiận tGt26âm, yyGuvậy cònZYGi emyyGu? BốyyGun ngHSwăm Gt26qua eGt26m đZYGiã ởZYGi đZYGiâu, đãGt26 làmgHSw gìgHSw và…”

Anh Gt26bỏ lửnyyGug gHSwcâu hỏiZYGi, mFWmcím mGt26ôi thậtgHSw chặt,ZYGi nhưyyGu đangyyGu kyyGuìm FWmcchế Gt26vì khôyyGung muốnFWmc kíchgHSw độnyyGug gHSwtrước gHSwmặt cô.

Bao năFWmcm ZYGiqua, aGt26nh đãyyGu yyGutrưởng thànZYGih vZYGià chFWmcững chFWmcạc hơGt26n rấtyyGu nhiềgHSwu, dùGt26 chZYGio ngàGt26y xưyyGua aZYGinh Gt26vốn dĩgHSw đãZYGi rấtGt26 hoànFWmc yyGuhảo trongHSwg lốiFWmc sugHSwy nghyyGuĩ gHSwlinh hyyGuoạt rồi.

Nhưng bâZYGiy gyyGuiờ, gHSwanh yyGuhọc đượcGt26 cáchyyGu tựZYGi khốZYGing cgHSwhế Gt26bản thGt26ân, khôGt26ng đểyyGu bZYGiất cứgHSw FWmchành độnyyGug sơgHSw ZYGixuất nàoZYGi xảyZYGi ZYGira cả…ZYGi vìZYGi chỉGt26 ZYGinhư gHSwthế, gHSwanh yyGumới thoZYGiát gHSwkhỏi nhữFWmcng yyGuý nyyGughĩ yyGuđiên Gt26rồ FWmcluôn vâygHSw qugHSwanh trGt26í ócgHSw ZYGikhi đáGt26nh mấtFWmc cô.

Ái yyGuHy lFWmcại ZYGitiếp Gt26tục yyGuchơi tyyGurò cFWmcâm lặFWmcng, yyGucô đFWmcưa ZYGiđôi mắZYGit trogHSwng sánGt26g vàFWmc néyyGut mặtZYGi dịugHSw dàngHSwg nhìnZYGi anh.

Bàn tayyGuy FWmccô chợtFWmc giằngZYGi mạnhyyGu gHSwra kGt26hỏi bàZYGin tayyGuy tFWmco lớnFWmc củaFWmc ngưyyGuời đyyGuối Gt26diện. ZYGiKhông đểyyGu byyGuàn tayyGuy mFWmcình trốngHSwg rZYGiỗng tronZYGig khônFWmcg gHSwkhí, côZYGi gHSwlại vòFWmcng tagHSwy ômZYGi nganZYGig thắtFWmc lyyGuưng anhZYGi, thậtGt26 nhyyGuẹ nhànggHSw gHSwvà ấgHSwm áp…

Cõi lgHSwòng MyyGuinh VỹFWmc chợtGt26 ZYGicảm thấyZYGi thậtgHSw dễgHSw Gt26chịu, ZYGicái gHSwcảm FWmcgiác ZYGihạnh Gt26phúc mFWmcà tưởngZYGi yyGuchừng gHSwanh sẽGt26 đánhGt26 mấtFWmc gHSwmãi mZYGiãi nFWmcay lạiFWmc tGt26rở vyyGuề, lấyyGun chgHSwiếm hoZYGiàn FWmctoàn cảmyyGu giácGt26 gHSwcủa ZYGicơ thể.

Thuận tayZYGi, aZYGinh từgHSw từGt26 gHSwđưa hFWmcai taZYGiy lên,yyGu Gt26vòng qugHSwa Gt26ngang Gt26người cZYGiô, FWmcnhư thểGt26 mFWmcuốn gHSwđáp lgHSwại cGt26ái ômyyGu tìnhyyGu cảmFWmc gHSwtừ phíayyGu bêgHSwn kia.

“Sống khôngZYGi tốt…”

Một câuGt26 nóiyyGu lấpGt26 lửngHSwg ZYGivang yyGulên, hàFWmcnh ZYGiđộng củagHSw FWmcMinh Gt26Vỹ yyGudừng lạiZYGi, aFWmcnh vẫnFWmc cgHSwhưa hoyyGuàn thànhyyGu đFWmcộng yyGutác ôGt26m côGt26 vàogHSw lòng.

“Sống tốtFWmc đượGt26c saoFWmc? Gt26Khi kẻZYGi yyGuđã gZYGiiết giFWmca đìnyyGuh tôFWmci vẫnZYGi gHSwcòn sống?”

Ngay cFWmcả đầuZYGi nggHSwón tFWmcay Gt26cũng tGt26ê cứnggHSw, FWmcđôi mắyyGut MingHSwh gHSwVỹ đgHSwang dầnZYGi đFWmcánh mấtyyGu tGt26ầm nhìn…Gt26 yyGuanh đãgHSw cóZYGi thểyyGu đoánFWmc Gt26ra phầnFWmc ngHSwào ngHSwhững gFWmcì đyyGuang xFWmcảy rGt26a rồi…

Không đểGt26 gHSwanh kyyGuịp Gt26định ZYGithần, ZYGiÁi Gt26Hy dùyyGung yyGutay đẩygHSw Gt26người FWmcanh rgHSwa xZYGia kFWmchỏi mZYGiình, tiếpFWmc tụcGt26 dùnggHSw ZYGilực đẩyGt26 mạnhgHSw yyGuanh FWmcthêm mộtZYGi ZYGilần yyGunữa vgHSwề Gt26phía bểGt26 bơi.

Mọi việZYGic yyGuxảy ZYGira qyyGuuá nhFWmcanh, ZYGicả ngườiGt26 MiZYGinh VgHSwỹ Gt26rơi tựyyGu dgHSwo thGt26eo qugHSwán tGt26ính, bỗnggHSw chốcGt26 yyGumọi hànhFWmc độnyyGug xungHSwg qFWmcuanh nhưGt26 đGt26ang chậmFWmc dFWmcần, chậmyyGu dần…

“Tôi tFWmcrở vềgHSw… FWmclà đểyyGu gigHSwết anh!”

Câu nFWmcói Gt26tàn nhẫngHSw đượcZYGi pZYGihát nGt26gôn ngangHSwg tàgHSwng, gHSwÁi yyGuHy ngẩngyyGu cayyGuo Gt26mặt, đôiZYGi mGt26ôi xigHSwnh xigHSwnh đượcgHSw tyyGuô sgHSwon ZYGiđen nhạtGt26 nhếcyyGuh lênZYGi, mộtZYGi gHSwnụ cZYGiười nửayyGu gHSwmiệng FWmcđược hìnhgHSw gHSwthành mộZYGit cZYGiách hgHSwoàn chỉnFWmch vFWmcà rGt26õ rệt.

Đây làyyGu FWmclần yyGuđầu tyyGuiên tGt26rong đời…yyGu côgHSw nởZYGi nZYGiụ cườZYGii đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtgHSw nắng,Gt26 lộyyGung gió…

Thiếu nữGt26 tronGt26g cFWmchiếc vyyGuáy yyGuđen đayyGung đứnggHSw cạyyGunh FWmcbể bơigHSw tyyGurong ngôgHSwi bFWmciệt thZYGiự hGt26oa lệ…

Ái ZYGiHy Gt26dán yyGuchặt tầyyGum nhgHSwìn vàGt26o MinyyGuh Vỹ,yyGu bàgHSwn taFWmcy nhGt26ỏ nhắnGt26 từGt26 từFWmc đưaGt26 lêyyGun, FWmcnắm lGt26ấy sợiZYGi dFWmcây chuyGt26ền ởFWmc cổyyGu, nhẹGt26 nhànggHSw cởiFWmc bỏFWmc nógHSw ra.

Cô quẳnyyGug gHSwsợi dFWmcây mộtFWmc yyGucách thảZYGin ZYGinhiên, chgHSwỉ ZYGigiữ FWmclấy Gt26chiếc mặtGt26 dâyyGuy chuyFWmcền hìnhyyGu FWmchộp tròGt26n, ZYGimở nắpGt26 vgHSwà lZYGiấy từyyGu đóGt26 ZYGimột yyGuthứ cựGt26c kGt26ỳ nZYGihỏ bé.

Đôi mắgHSwt cyyGuô yyGuvẫn nhìnFWmc vGt26ề phGt26ía ZYGiMinh Vỹ,yyGu anFWmch đãgHSw nhgHSwanh chógHSwng ZYGingoi lênyyGu ZYGimặt nFWmcước saFWmcu khZYGii bịgHSw cyyGuô bấtZYGi nggHSwờ đẩyyyGu gHSwxuống hồ.

Cả ngườigHSw MyyGuinh VỹZYGi ướtFWmc sũng,gHSw anZYGih đưaZYGi tyyGuay vuốGt26t mFWmcặt, gươngFWmc mặtFWmc vẫyyGun yyGulưu dấyyGuu lạiGt26 sựyyGu ngFWmcạc nyyGuhiên vàGt26 đaugHSw đớn.

Cuối FWmccùng… anFWmch đãyyGu biếGt26t đượcFWmc lýFWmc dyyGuo vìGt26 sGt26ao cFWmcô tyyGurở về,gHSw vàGt26 ZYGitại Gt26sao cGt26ô lạiyyGu thFWmcam gyyGuia vàyyGuo cáiFWmc vởgHSw kịchgHSw khôngyyGu hoànyyGu chỉnGt26h đó.

Cô chFWmco rằngFWmc aZYGinh gHSwlà ZYGingười giếtgHSw FWmcgia đZYGiình côZYGi ư?

Thì FWmcra trGt26ong lGt26òng cô,yyGu vgHSwị trGt26í củayyGu agHSwnh làGt26 nhGt26ư thếgHSw FWmc– lyyGuà mộtFWmc gHSwkẻ sáFWmct nZYGihân khônFWmcg FWmchơn khônFWmcg kém.

Đáy myyGuắt trGt26ở nêZYGin thậtFWmc ưugHSw thươgHSwng, aFWmcnh gHSwchỉ đứngGt26 yGt26ên đốiZYGi mặtZYGi vớiyyGu cZYGiô, khôngyyGu nyyGuói thgHSwêm bGt26ất cứyyGu điềugHSw gìGt26 cả.

Ánh myyGuặt trờFWmci sángFWmc chyyGuói đãyyGu nGt26gừng Gt26đem đếnFWmc FWmcnhững vạtFWmc nắngyyGu Gt26ấm ápZYGi, nhGt26ưng lạiyyGu mGt26ang đếnZYGi ánFWmch sGt26áng bấtZYGi tGt26ận FWmcchiếu sgHSwáng yyGukhuôn ZYGimặt anh…

Và mộtZYGi ZYGibên gHSwmắt đangFWmc sởFWmc hữuGt26 màFWmcu Gt26hổ pháchFWmc đZYGiang sFWmcáng yyGurực, yyGuvà bênGt26 còGt26n lạiyyGu Gt26vẫn Gt26là màuGt26 đegHSwn thuầFWmcn tuýyyGu củaGt26 kZYGiính ágHSwp tròng.

Có lẽgHSw ZYGikhi yyGungã Gt26xuống nưgHSwớc, yyGumột bênyyGu kíGt26nh áyyGup tGt26ròng ZYGiđã rơZYGii FWmcra, vàFWmc giyyGuờ yyGuđây yyGulại kGt26hiến ayyGunh đZYGiối diệnyyGu vZYGiới cgHSwô ZYGibằng đôiyyGu mắtZYGi FWmcngày xưaGt26 ZYGiđã từngHSwg gHSwlà FWmcthứ côyyGu yêFWmcu thíZYGich nhất.

Từ pFWmchía đgHSwối diZYGiện, đyyGuôi mắtGt26 ÁgHSwi gHSwHy vGt26ẫn nhìFWmcn đămyyGu đăyyGum  vềyyGu phíZYGia MyyGuinh VGt26ỹ, gHSwvô hồFWmcn nZYGihưng lFWmcại ZYGichú mụcgHSw vàZYGio đGt26ôi mắtGt26 anh.

Sống mũZYGii cgHSwô byyGuắt ZYGiđầu cFWmcảm tFWmchấy cFWmcay ZYGicay, côFWmc hậnGt26 ZYGianh… ZYGinhưng côZYGi vẫnGt26 rấtgHSw FWmcyêu anh.

Hình ảnhgHSw MZYGiinh yyGuVỹ đangyyGu hiệnGt26 diệnyyGu rGt26õ rFWmcệt trướGt26c mặt,gHSw ZYGinhưng sgHSwao lạiyyGu quágHSw Gt26xa gHSwtầm taFWmcy với…

Khoé mắZYGit ÁiyyGu FWmcHy chGt26ạy dàiGt26 Gt26một dògHSwng yyGulệ, cGt26ô Gt26nhẹ nhànggHSw bưgHSwớc xuFWmcống hồFWmc FWmcbơi, FWmcbước đếgHSwn thậtFWmc gyyGuần anGt26h, tigHSwện Gt26tay cyyGuho vZYGiật thyyGuể FWmccô FWmcvừa FWmclấy rZYGia ZYGitừ mặGt26t dZYGiây chuyềnyyGu vGt26ào miệng.

Mặt nướcZYGi lGt26ắng đọngFWmc Gt26vừa rồiFWmc FWmclại bịGt26 khuấyGt26 độnGt26g bởiyyGu thângHSw tFWmchể nhỏgHSw gHSwbé, FWmcÁi HgHSwy đayyGung dyyGui chuyểnGt26 đếgHSwn gầnFWmc FWmcMinh VỹZYGi mộyyGut cáchGt26 gấZYGip gáp,ZYGi ngHSwhư sFWmcợ aFWmcnh FWmcsẽ bFWmciến mấtyyGu troFWmcng gGt26iây lát.

Ngược ZYGilại vớiGt26 cyyGuô, MinGt26h VỹZYGi Gt26lại bấtGt26 động,Gt26 anyyGuh chyyGuỉ iFWmcm lặngyyGu yyGucảm nhZYGiận sựZYGi ZYGiđau đớngHSw yyGutừ Gt26tận đgHSwáy lòng,FWmc lạigHSw thgHSwêm mộtyyGu phầnyyGu muZYGiốn ômGt26 ZYGicô thậFWmct chặtFWmc vZYGiào lòng.

Cô hiyyGuểu lầm…FWmc đượcgHSw! AZYGinh cFWmchấp nhận!

Cô muGt26ốn ZYGigiết anhZYGi… FWmcanh gHSwsẵn sàZYGing đểFWmc côyyGu FWmclàm điềuFWmc đó!

Nhưng chGt26ỉ duGt26y nhấyyGut việcGt26 Gt26rời bFWmcỏ gHSwanh… agHSwnh thựFWmcc sgHSwự kZYGihông thGt26ể chyyGuấp nhFWmcận được.

Có lẽyyGu yyGucô đZYGiã khGt26ông yyGubiết yyGukhi cgHSwô rờiFWmc yyGuxa agHSwnh, angHSwh đZYGiã sZYGiuy sụpZYGi yyGuđến mGt26ức nào…FWmc aGt26nh cZYGiòn yyGunhớ Gt26rõ lúFWmcc đóyyGu Gt26mình đãFWmc nhưyyGu Gt26thế nFWmcào mà,yyGu tGt26rong đầugHSw yyGuanh FWmcchỉ cFWmcòn FWmcduy nhấtFWmc hayyGum FWmcmuốn giếtGt26 tấyyGut cảyyGu nhữngFWmc kGt26ẻ yyGuđã cyyGuả gGt26an FWmcmang cyyGuô rZYGia khỏiyyGu cuFWmcộc sốngGt26, rgHSwa khỏgHSwi tầmGt26 yyGunhìn gHSwvà vònggHSw taGt26y củayyGu anh.

Một nFWmcăm sFWmcau khZYGii côZYGi rFWmca FWmcđi, gHSwanh đãZYGi sốGt26ng troyyGung gHSwsự cuồnFWmcg logHSwạn, yyGumỗi ngàGt26y chGt26ỉ biếZYGit ngắFWmcm nhìnFWmc bZYGiức ảnhyyGu nGt26ơi ZYGigóc phòngFWmc củagHSw cô.

Rồi đếnGt26 FWmcnăm thứgHSw gHSwhai, lạigHSw làyyGu sựFWmc yyGusuy sụp,Gt26 anyyGuh gHSwchỉ biếyyGut hàngHSwh gHSwhạ Gt26bản tZYGihân mFWmcình… đZYGiể gFWmciải toảGt26 FWmcsự bZYGiức gHSwbối ZYGivà đauZYGi đZYGiớn trogHSwng lòng.

Đến FWmcnăm tyyGuhứ FWmcba, aFWmcnh bắgHSwt ZYGiđầu chyyGuính tGt26hức nyyGuắm quyềgHSwn gHSwtổ cyyGuhức mafGt26ia cZYGiủa chZYGia mìnGt26h, dZYGiùng vFWmcũ lựgHSwc đểZYGi đoZYGiạt đượcgHSw qGt26uyền lựcFWmc tFWmcrong cFWmcạnh FWmctranh thươnggHSw trườnGt26g cFWmcho tậpGt26 đoàn.

Quên đượcyyGu ZYGicô… thậtFWmc sựFWmc kZYGihó hơyyGun quêgHSwn FWmcThy gHSwThy FWmcgấp Gt26ngàn lần.

Khi ZYGianh đặtgHSw FWmcThy ZYGiThy vgHSwào nFWmcgăn kéZYGio kýGt26 ứFWmcc Gt26trong tráZYGii timZYGi, tGt26hì tìFWmcnh yêgHSwu đógHSw cũnFWmcg dừgHSwng lạiFWmc vyyGuà ZYGikết thúc.

Nhưng ÁigHSw HyZYGi, khôngGt26 nhGt26ững ZYGianh khôngGt26 thểyyGu qFWmcuên được,ZYGi FWmcmà angHSwh cònGt26 khZYGiông thểGt26 tZYGihôi khôngGt26 nhuFWmcng FWmcnhớ vàyyGu ngừGt26ng yyyGuêu cô.

Dù yyGucho ýyyGu nghFWmcĩ cgHSwô đãGt26 chếZYGit ZYGibao nhiZYGiêu lầnZYGi loéZYGi lênyyGu trZYGiong suGt26y nFWmcghĩ, ngHSwhưng anyyGuh vẫnFWmc ngoFWmcan cốGt26 cZYGihối gHSwbỏ… vyyGuì anyyGuh cgHSwhưa Gt26xác thựGt26c đượZYGic yyGucô yyGucòn sốngyyGu FWmchay chết.

Nhưng giờZYGi yyGuđây… trZYGiước mắFWmct anhFWmc, ÁFWmci HGt26y đãGt26 trởgHSw yyGuvề vẹngHSw nZYGiguyên, vàyyGu mgHSwang thyyGueo myyGuột yyGumối thùFWmc kGt26hông dứt.

Cô Gt26trở vềFWmc lgHSwà đểGt26 giếtyyGu anh!

Trong tầmGt26 mắgHSwt MigHSwnh VỹgHSw đangZYGi tgHSwhu gHSwvề yyGuhình gHSwảnh ÁiyyGu HZYGiy mỗgHSwi mộZYGit gầZYGin yyGuhơn, ZYGicho đFWmcến khGt26i yyGucô đứngGt26 Gt26đối diệnyyGu vớigHSw anGt26h, mựFWmcc nưFWmcớc đZYGiã lZYGiên quágHSw cổZYGi củaZYGi côyyGu rồi.

Ái FWmcHy vgHSwòng taGt26y ômZYGi lFWmcấy Gt26cổ gHSwMinh gHSwVỹ gHSwghì cFWmchặt xuốFWmcng, cyyGuô Gt26nhón Gt26chân, đặtZYGi lFWmcên mgHSwôi yyGuanh mộtgHSw ZYGinụ yyGuhôn yyGuthật sâuyyGu Gt26và dài.

Từ đôiFWmc mắtyyGu thanGt26h túGt26 ZYGivà Gt26to sánggHSw vẫnyyGu cgHSwhạy dàZYGii dògHSwng lệgHSw đauZYGi ZYGiđớn, Gt26cả Gt26người cZYGiô rFWmcun lênGt26 khôGt26ng ngừng.

Ba nămZYGi ZYGikể tgHSwừ gHSwcái nggHSwày địnhZYGi mệFWmcnh đó…yyGu cFWmcô đFWmcã tựFWmc nhủGt26 pGt26hải hậGt26n Gt26anh yyGuthật nhiều,yyGu FWmcphải yyGuthật FWmclạnh lùnggHSw kyyGuhi ZYGiđối diệnFWmc vGt26ới ZYGianh… nhgHSwư thế,ZYGi côFWmc Gt26mới cóGt26 tgHSwhể trFWmcả gHSwthù cyyGuho FWmcanh TriếtFWmc Dạ,Gt26 cgHSwho cảgHSw chgHSwa vFWmcà mFWmcẹ mình.

Từ tryyGuước yyGuđến giZYGiờ, mỗgHSwi kGt26hi gHSwhôn côZYGi, MinZYGih VZYGiỹ đềyyGuu ZYGinhắm gHSwmắt đểZYGi cảGt26m nZYGihận nụFWmc gHSwhôn đầygHSw tìyyGunh cGt26ảm đFWmcó. NhưnGt26g lầgHSwn này,ZYGi đôiyyGu mgHSwắt vyyGuẫn nZYGihìn ZYGithẳng vềyyGu phíFWmca xZYGia gHSwxăm mộgHSwt ZYGicách hờFWmc hữngFWmc… vZYGiì yyGuanh biếtZYGi rõ,Gt26 nZYGiụ hZYGiôn nàyFWmc làgHSw cóFWmc cgHSwhủ đích!!

Vòng tFWmcay ÁZYGii FWmcHy siếtGt26 chặtFWmc hơyyGun, đôgHSwi môyyGui mỏnFWmcg đaGt26ng cgHSwố gắngyyGu gHSwcho mộtZYGi Gt26thứ đãFWmc chuẩZYGin bZYGiị tryyGuước vàoGt26 khoanFWmcg miệyyGung yyGuMinh Vỹ.gHSw DễGt26 dànGt26g hơngHSw cZYGiô tưởng!!

Anh kyyGuhông nhữngyyGu khôyyGung phảnyyGu kyyGuháng, FWmcmà lạGt26i nuốyyGut luGt26ôn vậtgHSw tyyGuhể đắnZYGig ngyyGuắt Gt26ấy, nhưFWmc yyGuthể anZYGih đaFWmcng myyGuuốn giúFWmcp cZYGiô thựcGt26 FWmchiện kếFWmc hoạch.

Đôi đồngyyGu tZYGiử chấZYGit chứaZYGi ZYGihận Gt26thù từGt26 tFWmcừ mởZYGi raGt26, lgHSwặng thầZYGim quFWmcan gHSwsát gươngFWmc mFWmcặt từgHSw ngưyyGuời đốyyGui diện.

Chỉ tFWmcrong myyGuột khoảngHSwh khGt26ắc, yyGutrái tiGt26m cyyGuô chợtGt26 tFWmchắt lại…yyGu đFWmcây làFWmc gHSwlần FWmcđầu gHSwtiên… côyyGu tGt26rông thấZYGiy anGt26h rơiZYGi nưZYGiớc mắt!!

Mọi ZYGithứ tZYGirước mắtFWmc đềFWmcu rõgHSw FWmcmồn mGt26ột, FWmctuy rằnyyGug FWmcgương mặyyGut aGt26nh yyGuvẫn Gt26còn ưgHSwớt yyGunước, nhưyyGung FWmctừ đôigHSw FWmcmắt mGt26ang màugHSw Gt26hổ pZYGihách đyyGuang cZYGihạy dgHSwài gHSwmột dòngyyGu nướcGt26 đaugHSw đớn.

Dù cFWmcho gHSwđôi gHSwmắt Gt26hai gHSwmàu Gt26của ayyGunh cgHSwũng gHSwđang nhìnFWmc cyyGuô đgHSwầy Gt26lạnh gHSwgiá, nGt26hưng cgHSwô cFWmcó tgHSwhể ngHSwhận thấy…yyGu aZYGinh đZYGiã rgHSwơi nướcFWmc mắFWmct vìGt26 cô.

Ái HGt26y đẩyZYGi ngHSwhẹ ngườiFWmc MinyyGuh VFWmcỹ raFWmc, ZYGimôi rZYGiời mgHSwôi, nhưngHSwg hơGt26i ấyyGum vẫZYGin tồnFWmc tại.

Bàn tagHSwy nhgHSwỏ nhắZYGin vưyyGuơn lêyyGun, vuốgHSwt nhẹyyGu mgHSwái FWmctóc củFWmca yyGuanh, gHSwrồi gHSwdi chuyểngHSw chầgHSwm cFWmchậm đgHSwến ZYGibên mắFWmct đZYGien sẫm.

Rồi cảZYGi bàyyGun ZYGitay kiFWmca củFWmca côFWmc cũnGt26g đZYGiưa lênGt26, phốiGt26 hợpZYGi thậGt26t nhuầnFWmc yyGunhuyễn FWmcvà chgHSwuẩn bGt26ị làmFWmc mộtZYGi điềuFWmc gZYGiì đóGt26 màGt26 FWmccô ZYGicho lGt26à quaGt26n trọng.

Minh gHSwVỹ đứngGt26 yên,gHSw cảyyGu ngưZYGiời byyGuắt đầyyGuu mFWmcất thăgHSwng bgHSwằng nhưnGt26g anZYGih vẫGt26n cốGt26 gHSwgắng yyGuđứng vữZYGing… vGt26ì cô!

Ái HZYGiy nhZYGiẹ nhànggHSw tyyGuháo gHSwbên kínhgHSw áGt26p tGt26ròng Gt26ra khỏiFWmc mgHSwắt tráyyGui cgHSwủa angHSwh, tiếGt26p tụcGt26 yyGuthả ZYGicho yyGuchiếc kGt26ính Gt26áp trònyyGug Gt26rơi tyyGuự FWmcdo xuốngFWmc FWmchồ nướcFWmc yyGuảm đạm.

Ánh gHSwmắt tZYGiinh tuýFWmc cZYGiủa MyyGuinh VgHSwỹ hyyGuơi nhGt26eo lạiZYGi, vGt26ạn FWmcvật trướZYGic mắtgHSw agHSwnh mgHSwờ FWmcdần… mFWmcờ dần.

Người cyyGuon gáigHSw yyGuđáng yêuyyGu đangyyGu đứnggHSw đốiyyGu diệZYGin đgHSwưa tZYGiay đặtyyGu nhGt26ẹ ZYGivào ngựcGt26 aGt26nh, đôigHSw mFWmcôi kFWmchó nhọcFWmc phátgHSw rFWmca yyGuhai từZYGi vGt26ới âFWmcm vựcGt26 cựcFWmc nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần tZYGihứ Gt26ba, vàFWmc cFWmcũng lgHSwà ZYGilần cZYGiuối cùGt26ng… cGt26ô dùnZYGig chyyGuính đôigHSw tyyGuay myyGuình đẩGt26y nggHSwã anh!!