You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dULqxufYNo đTCrcF2Xgể eULqxufYNm ttt3Prở về

Vài TCrcF2Xgnữ phTCrcF2Xgục vULqxufYNụ đatt3Png làmULqxufYN viTCrcF2Xgệc gtt3Pần đóTCrcF2Xg ULqxufYNcũng TCrcF2Xghết sứcTCrcF2Xg bấttt3P ngờTCrcF2Xg trướcULqxufYN hàTCrcF2Xgnh độntt3Pg ctt3Pủa Mintt3Ph VỹULqxufYN, dTCrcF2Xgù chtt3Po họTCrcF2Xg khôngTCrcF2Xg biTCrcF2Xgết chuyệULqxufYNn ULqxufYNgì đantt3Pg ULqxufYNxảy ra.

Một TCrcF2Xgcô hULqxufYNầu dtt3Pạn dtt3Pĩ bướcTCrcF2Xg đếnTCrcF2Xg, vỗtt3P nhULqxufYNẹ vàoTCrcF2Xg vtt3Pai att3Pnh, TCrcF2Xgnhưng muULqxufYNốn ngTCrcF2Xgăn ctt3Pản anULqxufYNh đitt3P quáTCrcF2Xg giớiTCrcF2Xg hạn,ULqxufYN đềTCrcF2Xg phòngTCrcF2Xg trULqxufYNường hợTCrcF2Xgp xấTCrcF2Xgu nhất.

“Thiếu tt3Pgia, đừng…TCrcF2Xg côTCrcF2Xg ấyULqxufYN vtt3Pẫn tt3Pđang btt3Pất tỉnh,TCrcF2Xg tt3Psẽ ctt3Pó áTCrcF2Xgn mTCrcF2Xgạng thULqxufYNật đấy!”

Giọng côtt3P tTCrcF2Xga nhẹtt3P tt3Pnhàng TCrcF2Xgnhư đangtt3P trTCrcF2Xgấn aULqxufYNn TCrcF2Xgmột TCrcF2Xgcon tULqxufYNhú dữ,TCrcF2Xg đTCrcF2Xgôi ULqxufYNvai đaULqxufYNng ruTCrcF2Xgn lULqxufYNên nULqxufYNhè nhẹ.

Nhưng đáULqxufYNp tt3Plại sựTCrcF2Xg ltt3Po lULqxufYNắng vULqxufYNà thậtt3Pn trọtt3Png ULqxufYNcủa côTCrcF2Xg tTCrcF2Xga, chỉTCrcF2Xg làULqxufYN mTCrcF2Xgột tt3Pánh mắttt3P stt3Pắc nhọtt3Pn… Mintt3Ph VỹTCrcF2Xg ngTCrcF2Xgoảnh mặtt3Pt lại,TCrcF2Xg trừngtt3P mtt3Pắt nTCrcF2Xghìn tt3Pcô tt3Pta, gằULqxufYNn giọng.

“Biến tt3Pđi…” ĐULqxufYNôi mtt3Pắt att3Pnh dờiTCrcF2Xg từULqxufYN TCrcF2Xgcô gátt3Pi ULqxufYNkia satt3Png ÁTCrcF2Xgi Htt3Py, ULqxufYNxem thửULqxufYN cTCrcF2Xgô cóULqxufYN TCrcF2Xgphản ULqxufYNứng nàoULqxufYN kULqxufYNhông, đôtt3Pi môitt3P ULqxufYNvẫn phTCrcF2Xgát TCrcF2Xgra từngtt3P tULqxufYNừ mộtULqxufYN cULqxufYNách chậmULqxufYN rãi,tt3P tt3P“… nhânTCrcF2Xg ttt3Piện bảULqxufYNo tấtt3Pt cULqxufYNả nhữnULqxufYNg TCrcF2Xgai đanTCrcF2Xgg cULqxufYNó tt3Pmặt tt3Ptrong ULqxufYNcăn biệTCrcF2Xgt ULqxufYNthự nàyTCrcF2Xg ltt3Pập ULqxufYNtức rULqxufYNa TCrcF2Xgkhỏi đây.”

Ánh mắULqxufYNt thTCrcF2Xgống ULqxufYNtrị vtt3Pà utt3Py qtt3Puyền củULqxufYNa anULqxufYNh khiếnULqxufYN côtt3P gáiULqxufYN rợnTCrcF2Xg nTCrcF2Xggười, côtt3P ttt3Pa chỉTCrcF2Xg biTCrcF2Xgết nULqxufYNhìn ngườitt3P ULqxufYNcon gULqxufYNái đátt3Png thươngULqxufYN đatt3Png nằmTCrcF2Xg gọtt3Pn trêULqxufYNn tatt3Py Mitt3Pnh VỹTCrcF2Xg vàULqxufYN cTCrcF2Xghông chêULqxufYNnh giữTCrcF2Xga hULqxufYNồ nướctt3P TCrcF2Xgmênh môntt3Pg mTCrcF2Xgà lắTCrcF2Xgc đầTCrcF2Xgu ngánTCrcF2Xg ngẩm…

Một lútt3Pc sauTCrcF2Xg, tiếnULqxufYNg bTCrcF2Xgước chânULqxufYN vULqxufYNội tt3Pvã nốiULqxufYN nhTCrcF2Xgau ULqxufYNra ktt3Phỏi cătt3Pn TCrcF2Xgbiệt thự.

Nhận thấyULqxufYN ttt3Pất cảtt3P đãULqxufYN rTCrcF2Xga TCrcF2Xgkhỏi đâytt3P, khôtt3Png cULqxufYNòn aTCrcF2Xgi ULqxufYNlàm phTCrcF2Xgiền tt3Pđến mìnhULqxufYN nữTCrcF2Xga, MiULqxufYNnh Vtt3Pỹ bTCrcF2Xgắt đầutt3P tiếtt3Pp tULqxufYNục hạtt3P thấULqxufYNp tay.

Mực nướcTCrcF2Xg tt3Pbắt đTCrcF2Xgầu vULqxufYNượt qTCrcF2Xguá giTCrcF2Xgới hạn,tt3P MULqxufYNinh tt3PVỹ vẫULqxufYNn tiếpULqxufYN tụULqxufYNc tt3Phạ tt3Pđôi tULqxufYNay đTCrcF2Xgang nânULqxufYNg ngườitt3P ÁTCrcF2Xgi Htt3Py, att3Pnh TCrcF2Xgkhông tiULqxufYNn làtt3P ULqxufYNcô lạtt3Pi ngoatt3Pn ctt3Pố đếnULqxufYN mứcTCrcF2Xg TCrcF2Xgnày được!

Tại tt3Psao côTCrcF2Xg ấyTCrcF2Xg lULqxufYNại ULqxufYNtham TCrcF2Xggia vàoTCrcF2Xg kếtt3P tt3Phoạch cULqxufYNủa HạoTCrcF2Xg ThTCrcF2Xgần tt3Pcơ chứ?

Ban đầuTCrcF2Xg thựcULqxufYN sTCrcF2Xgự aTCrcF2Xgnh đTCrcF2Xgã htt3Poàn toULqxufYNàn rtt3Pơi vàoULqxufYN bẫyULqxufYN tt3Pdo HULqxufYNạo Ttt3Phần vàtt3P tt3Pcô đặttt3P raULqxufYN, nTCrcF2Xghưng satt3Pu áTCrcF2Xgnh mắttt3P ULqxufYNchứa đULqxufYNựng đTCrcF2Xgầy yêuTCrcF2Xg thưtt3Pơng màULqxufYN HạTCrcF2Xgo ThầTCrcF2Xgn đãtt3P ULqxufYNnhìn ctt3Pô tt3Pvừa rtt3Pồi, aULqxufYNnh ULqxufYNcó tTCrcF2Xghể nhậnULqxufYN địnTCrcF2Xgh đượULqxufYNc mtt3Pọi chTCrcF2Xguyện đatt3Png diTCrcF2Xgễn ULqxufYNra TCrcF2Xgvô ULqxufYNcùng TCrcF2Xgbất –TCrcF2Xg bìnhtt3P –TCrcF2Xg thường!

Hơn ctt3Pả, TCrcF2Xgkhi aULqxufYNnh tt3Pôm ULqxufYNÁi HULqxufYNy vàULqxufYNo TCrcF2Xglòng, nhiệTCrcF2Xgt độtt3P ULqxufYNcơ tTCrcF2Xghể côULqxufYN lạtt3Pi vTCrcF2Xgô cùntt3Pg ấtt3Pm áp,tt3P khTCrcF2Xgông quULqxufYNá lạnhULqxufYN cũngULqxufYN tt3Pkhông qutt3Pá nóng.

Anh TCrcF2Xgđã ngULqxufYNhĩ đếntt3P trườngULqxufYN hợTCrcF2Xgp TCrcF2Xgcô ngấtt3Pt dtt3Po bịtt3P sTCrcF2Xgay ULqxufYNnắng hoặctt3P bịULqxufYN TCrcF2Xgcảm lạntt3Ph, nhưntt3Pg nếuULqxufYN ULqxufYNnhư vtt3Pậy tt3Pthì TCrcF2Xgtại saULqxufYNo tULqxufYNhân nhitt3Pệt vTCrcF2Xgô ULqxufYNvẫn ởtt3P mULqxufYNức bìULqxufYNnh thườTCrcF2Xgng ULqxufYNcơ chứ?

Có lẽtt3P côtt3P đãtt3P khôntt3Pg đểtt3P ULqxufYNý, aTCrcF2Xgnh tt3Pđã ULqxufYNthử ULqxufYNchạm ULqxufYNnhẹ vULqxufYNào tt3Pgương mặtULqxufYN côTCrcF2Xg nhưULqxufYN tt3Pmột hàtt3Pnh độngTCrcF2Xg vTCrcF2Xgô tình,ULqxufYN thựcULqxufYN chấttt3P mtt3Pục đULqxufYNích cULqxufYNủa anULqxufYNh làTCrcF2Xg ttt3Phử xeTCrcF2Xgm tt3Psuy đoánTCrcF2Xg củTCrcF2Xga anTCrcF2Xgh lULqxufYNà đúULqxufYNng haTCrcF2Xgy sai…

Quả nhiêULqxufYNn khôngTCrcF2Xg nằTCrcF2Xgm ngtt3Poài dựULqxufYN đoULqxufYNán, btt3Pàn TCrcF2Xgtay chạmULqxufYN nhẹtt3P vàTCrcF2Xgo ULqxufYNgương mULqxufYNặt Áitt3P Htt3Py đãtt3P lULqxufYNưu lạitt3P mộtULqxufYN lớpTCrcF2Xg phấnTCrcF2Xg traTCrcF2Xgng điểmTCrcF2Xg nhạtt3Pt… rTCrcF2Xgõ ràtt3Png cULqxufYNô đtt3Pã ULqxufYNcố tìTCrcF2Xgnh TCrcF2Xgtrang điểmULqxufYN chtt3Po sắULqxufYNc mTCrcF2Xgặt mìnhtt3P ULqxufYNtái tt3Pxanh nhằULqxufYNm thuậnTCrcF2Xg lợiULqxufYN chTCrcF2Xgo ULqxufYNkế TCrcF2Xghoạch ngấtULqxufYN xỉtt3Pu trướcULqxufYN nULqxufYNhà tt3Panh ULqxufYNnhư TCrcF2Xgmột sTCrcF2Xgự trùULqxufYNng hợp.

Tại TCrcF2Xgsao tt3Prõ rTCrcF2Xgàng ULqxufYNÁi TCrcF2XgHy khônULqxufYNg hềULqxufYN bấttt3P tỉtt3Pnh, nhtt3Pưng lULqxufYNại cốULqxufYN tt3Ptình giULqxufYNả vờTCrcF2Xg TCrcF2Xgnhư thế?

Cô chTCrcF2Xgấp nhậntt3P cộTCrcF2Xgng ULqxufYNtác cùtt3Png tt3PHạo Thtt3Pần vớitt3P lýTCrcF2Xg dtt3Po vàTCrcF2Xg mtt3Pục đíchtt3P gì?

Lòng Mtt3Pinh VỹULqxufYN ngổnULqxufYN ngantt3Pg TCrcF2Xgbao ULqxufYNnhiêu câuULqxufYN htt3Pỏi chtt3Pưa đượcULqxufYN giULqxufYNải đápTCrcF2Xg, nhưULqxufYNng tt3Panh đaTCrcF2Xgng cốtt3P tt3Pý vạTCrcF2Xgch tULqxufYNrần kếULqxufYN hoạctt3Ph củaULqxufYN cô.

Mặc kTCrcF2Xgệ ctt3Pho cảULqxufYN ngULqxufYNười tt3Pcô đãULqxufYN htt3Poàn tott3Pàn TCrcF2Xgbị dìTCrcF2Xgm TCrcF2Xgdưới mTCrcF2Xgặt nướcTCrcF2Xg, ngườiTCrcF2Xg ULqxufYNcon gáiULqxufYN trêTCrcF2Xgn ttt3Pay anULqxufYNh vtt3Pẫn khtt3Pông htt3Pề ctt3Pó ýtt3P đTCrcF2Xgịnh TCrcF2Xgtự cứTCrcF2Xgu thTCrcF2Xgoát chTCrcF2Xgính mình.

Ái ULqxufYNHy cốTCrcF2Xg ULqxufYNgắng nULqxufYNín tTCrcF2Xghở, mặcULqxufYN kệULqxufYN lTCrcF2Xgồng ntt3Pgực tt3Pkhó thTCrcF2Xgở đULqxufYNến mtt3Pức nhưtt3P muốnULqxufYN nổtt3P tung.

Sao độtULqxufYN tt3Pnhiên ULqxufYNcô lTCrcF2Xgại nhTCrcF2Xgớ đếnTCrcF2Xg khoảnTCrcF2Xgh khtt3Pắc lầnULqxufYN đầuULqxufYN tiêTCrcF2Xgn bịTCrcF2Xg antt3Ph dìmULqxufYN xtt3Puống nướTCrcF2Xgc thULqxufYNế này?

Cảm ULqxufYNgiác giốngTCrcF2Xg hệtTCrcF2Xg ntt3Phư kTCrcF2Xghi đó,tt3P ULqxufYNchỉ ktt3Phác TCrcF2Xgở chỗtt3P tt3Pcô khôngTCrcF2Xg TCrcF2Xghề tỏULqxufYN ULqxufYNbất TCrcF2Xgcứ hànhtt3P độntt3Pg tt3Pnào gọULqxufYNi TCrcF2Xglà phTCrcF2Xgản khántt3Pg cả.

Trái titt3Pm chấttt3P chứaTCrcF2Xg đầyULqxufYN tt3Pthù hậntt3P ctt3Pủa ULqxufYNcô TCrcF2Xgchợt tULqxufYNhắt lại…ULqxufYN aULqxufYNnh thậtULqxufYN sựULqxufYN cóTCrcF2Xg ULqxufYNý TCrcF2Xgđịnh gitt3Pết tt3Pcô sao?

Nhưng cULqxufYNũng khôTCrcF2Xgng qtt3Puan trọng,tt3P sốTCrcF2Xgng haULqxufYNy chếtt3Pt TCrcF2Xgđối vTCrcF2Xgới côtt3P đềULqxufYNu tt3Pnhư TCrcF2Xgnhau ULqxufYNcả thôi.

Cố ULqxufYNgắng níULqxufYNn thởTCrcF2Xg dTCrcF2Xgù ULqxufYNcho rấtULqxufYN ktt3Phó cTCrcF2Xghịu, ÁiTCrcF2Xg TCrcF2XgHy vtt3Pẫn tt3Pkhông tTCrcF2Xgài nàULqxufYNo kiểULqxufYNm ULqxufYNsoát tt3Pđược tt3Psắc mặttt3P TCrcF2Xgcủa mình.

Hàng tt3Plông màULqxufYNy dàitt3P thaULqxufYNnh tútt3P cứTCrcF2Xg nhítt3Pu dầnTCrcF2Xg lại,ULqxufYN đôiULqxufYN tt3Pmôi cTCrcF2Xgũng míULqxufYNm chặt,ULqxufYN TCrcF2Xgcả ngườTCrcF2Xgi TCrcF2Xgcô cứtt3P cựaULqxufYN qutt3Pậy TCrcF2Xgkhông ngừng.

Minh Vỹtt3P nhắmtt3P tt3Pmắt TCrcF2Xglại, aTCrcF2Xgnh khôngtt3P mtt3Puốn TCrcF2Xgtrông tTCrcF2Xghấy tt3Pcô nTCrcF2Xghư TCrcF2Xgthế tt3Pnày, lULqxufYNại cànULqxufYNg khônULqxufYNg mutt3Pốn tULqxufYNhấy chíULqxufYNnh mìnTCrcF2Xgh đãULqxufYN làtt3P ngtt3Pười khiếnULqxufYN côTCrcF2Xg trTCrcF2Xgở nULqxufYNên ULqxufYNnhư thế.

Đến lULqxufYNúc kTCrcF2Xghông TCrcF2Xgthể chịULqxufYNu đựngtt3P ULqxufYNđược ntt3Pữa, att3Pnh kTCrcF2Xgéo nhULqxufYNanh ULqxufYNngười tt3Pcô lênULqxufYN, TCrcF2Xgôm TCrcF2Xgthật chặtULqxufYN vàoTCrcF2Xg lòng.

Cả Átt3Pi TCrcF2XgHy cũTCrcF2Xgng ULqxufYNho thULqxufYNành ttt3Piếng, tULqxufYNhở tt3Pgấp TCrcF2Xggáp kULqxufYNhi TCrcF2Xghô TCrcF2Xghấp đưTCrcF2Xgợc hoTCrcF2Xgạt độngULqxufYN tTCrcF2Xgrở lại.

Anh tULqxufYNhua rồi…

Không thtt3Pể nàULqxufYNo ttt3Phắng ULqxufYNđược sựTCrcF2Xg tt3Pương bTCrcF2Xgướng vàULqxufYN cốTCrcF2Xg chấtt3Pp tt3Pcủa cô…ULqxufYN vULqxufYNốn ULqxufYNdĩ từULqxufYN tULqxufYNrước tt3Pđến giờTCrcF2Xg đãTCrcF2Xg làULqxufYN ntt3Phư vậy.

Thà rằnULqxufYNg ULqxufYNcô đừngtt3P xuấULqxufYNt hiệntt3P thêULqxufYNm ltt3Pần nULqxufYNữa trưTCrcF2Xgớc mắtULqxufYN att3Pnh, tULqxufYNhì TCrcF2Xgnỗi đtt3Pau nătt3Pm xưaTCrcF2Xg TCrcF2Xgđã khônTCrcF2Xgg đượcTCrcF2Xg khơitt3P dậy,ULqxufYN mạTCrcF2Xgnh mULqxufYNẽ vULqxufYNà đauULqxufYN đTCrcF2Xgớn ULqxufYNgấp đôi.

Khoảnh khắTCrcF2Xgc nhìTCrcF2Xgn ULqxufYNthấy côtt3P trTCrcF2Xgong tầmTCrcF2Xg mtt3Pắt, MTCrcF2Xginh VỹULqxufYN thtt3Pực sựtt3P cảTCrcF2Xgm thTCrcF2Xgấy hạnULqxufYNh phULqxufYNúc đTCrcF2Xgến mứctt3P kTCrcF2Xghông tTCrcF2Xghể tt3Pnói TCrcF2Xgthành lời,ULqxufYN cảULqxufYN bầULqxufYNu trờitt3P đeTCrcF2Xgn tốiTCrcF2Xg nhTCrcF2Xgư đượTCrcF2Xgc ánhTCrcF2Xg sánTCrcF2Xgg cULqxufYNhiếu rọi…

Hạnh phúcULqxufYN đóTCrcF2Xg chưtt3Pa kéott3P dàtt3Pi tt3Pnhư tt3Pmong mtt3Puốn, thtt3Pì tULqxufYNrái titt3Pm aULqxufYNnh lạiTCrcF2Xg nhULqxufYNư btt3Pật TCrcF2Xgmáu tt3Pkhi ntt3Phận TCrcF2Xgra sựTCrcF2Xg thậttt3P vềTCrcF2Xg sựTCrcF2Xg cóTCrcF2Xg mặtTCrcF2Xg củatt3P cô.

Cô trởTCrcF2Xg vtt3Pề btt3Pên att3Pnh… chỉTCrcF2Xg đểtt3P TCrcF2Xgthực hiệnULqxufYN mULqxufYNột âTCrcF2Xgm mưULqxufYNu đưTCrcF2Xgợc sắTCrcF2Xgp đặULqxufYNt sTCrcF2Xgẵn từTCrcF2Xg ttt3Prước, đautt3P đớnTCrcF2Xg thật!

Khuôn mặULqxufYNt aULqxufYNnh gụULqxufYNc vàULqxufYNo thânTCrcF2Xg ULqxufYNngười mULqxufYNát ULqxufYNlạnh củatt3P ÁiTCrcF2Xg TCrcF2XgHy, tt3Phai bULqxufYNàn taTCrcF2Xgi ULqxufYNsiết chULqxufYNặt tt3Plại tt3Pđang tt3Prun TCrcF2Xglên khônTCrcF2Xgg ngừng.

Anh phảiTCrcF2Xg làtt3Pm sULqxufYNao đây?

Phải xULqxufYNem ctt3Pô ltt3Pà mộtt3Pt ngTCrcF2Xgười mULqxufYNuốn hãmULqxufYN TCrcF2Xghại mìTCrcF2Xgnh, haULqxufYNy làtt3P mặcULqxufYN kệULqxufYN mọULqxufYNi thứTCrcF2Xg, tiếpTCrcF2Xg tụULqxufYNc yêutt3P thULqxufYNương côtt3P hếtTCrcF2Xg mực?

Khung ULqxufYNcảnh iTCrcF2Xgm lặnTCrcF2Xgg đTCrcF2Xgến mứcTCrcF2Xg ULqxufYNđáng sợ,tt3P đTCrcF2Xgôi mtt3Pắt TCrcF2Xgto caftt3Pe sữatt3P đãTCrcF2Xg tt3Pvà đanTCrcF2Xgg mởtt3P tULqxufYNo ULqxufYNnhìn MULqxufYNinh VỹTCrcF2Xg khôtt3Png cảmTCrcF2Xg xúc.

Bàn tTCrcF2Xgay mềTCrcF2Xgm mạitt3P ttt3Pừ từTCrcF2Xg đẩyULqxufYN ntt3Phẹ ngTCrcF2Xgười anTCrcF2Xgh raULqxufYN. ÁTCrcF2Xgi tt3PHy đứngtt3P TCrcF2Xgdậy, átt3Pnh mắTCrcF2Xgt vẫnTCrcF2Xg tt3Pkhông rờiULqxufYN khULqxufYNỏi gươntt3Pg mtt3Pặt queULqxufYNn thuộctt3P mtt3Pà cTCrcF2Xgô đãULqxufYN ULqxufYNtừng TCrcF2Xghết mựcULqxufYN ULqxufYNyêu thương.

Mọi chuytt3Pện đtt3Pã đếnULqxufYN TCrcF2Xgmức tt3Pnày, TCrcF2Xgthì ctt3Pô khôngULqxufYN còULqxufYNn tt3Plý dTCrcF2Xgo ntt3Pào đểULqxufYN đóngULqxufYN kịchtt3P nữa,ULqxufYN dùTCrcF2Xg ULqxufYNsao anTCrcF2Xgh cũntt3Pg tt3Pbiết ULqxufYNrõ ctt3Pô đãTCrcF2Xg vTCrcF2Xgà TCrcF2Xgđang TCrcF2Xglàm gìtt3P rồi.

Cô đưaULqxufYN mULqxufYNột tTCrcF2Xgay vềULqxufYN phTCrcF2Xgía TCrcF2Xganh, ntt3Phư muốnULqxufYN đỡtt3P anTCrcF2Xgh đứngtt3P dTCrcF2Xgậy. ULqxufYNNhưng sTCrcF2Xgự phảnTCrcF2Xg hồiULqxufYN từTCrcF2Xg anTCrcF2Xgh ktt3Phông đượctt3P nhưULqxufYN ýTCrcF2Xg cULqxufYNô mott3Png muốULqxufYNn, TCrcF2XgMinh VULqxufYNỹ cULqxufYNhỉ ngẩnULqxufYN ngườiULqxufYN nhìtt3Pn cô,TCrcF2Xg khôngtt3P hTCrcF2Xgề ctt3Pó TCrcF2Xgbất kỳtt3P hàtt3Pnh độntt3Pg nàott3P khác.

Ái HTCrcF2Xgy tt3Pdạn dULqxufYNĩ đưTCrcF2Xga TCrcF2Xgtay chủtt3P độngULqxufYN tt3Pnắm lULqxufYNấy tt3Ptay anTCrcF2Xgh, TCrcF2Xgrồi ULqxufYNdùng ULqxufYNchút sứtt3Pc lựcTCrcF2Xg nhỏtt3P ULqxufYNbé kULqxufYNéo aULqxufYNnh gượngULqxufYN dậy.

“Nói đi…”tt3P Mintt3Ph VỹTCrcF2Xg cTCrcF2Xgất tt3Pgiọng trTCrcF2Xgầm khàn,ULqxufYN nhtt3Peo TCrcF2Xgmắt nhìntt3P tt3Pcô, “…TCrcF2Xg TCrcF2Xgem trởtt3P vềULqxufYN vTCrcF2Xgới lTCrcF2Xgý dTCrcF2Xgo gì?”

Trước cTCrcF2Xgâu ULqxufYNhỏi ULqxufYNnghi hoặtt3Pc TCrcF2Xgcủa anhTCrcF2Xg, tt3Pcô ULqxufYNlại hoULqxufYNàn toàtt3Pn dửngTCrcF2Xg dưnULqxufYNg, tiếptt3P tụcTCrcF2Xg tt3Pkéo ULqxufYNanh đứngULqxufYN lên.

Thật TCrcF2Xgsự… côULqxufYN trởtt3P vềtt3P TCrcF2Xgvà phảTCrcF2Xgi giTCrcF2Xgả vờTCrcF2Xg dànULqxufYN dựULqxufYNng mộtULqxufYN tt3Pmàn kịcTCrcF2Xgh địntt3Ph sẵnULqxufYN ntt3Phư thTCrcF2Xgế lULqxufYNà đTCrcF2Xgể ULqxufYNlàm gì?

Đứng đốtt3Pi diệTCrcF2Xgn vớiULqxufYN ULqxufYNÁi Hytt3P, Mintt3Ph TCrcF2XgVỹ vẫnULqxufYN khTCrcF2Xgông tTCrcF2Xghể khôtt3Png tt3Pthắc mắc,ULqxufYN bởTCrcF2Xgi tấtULqxufYN cảTCrcF2Xg nhTCrcF2Xgững TCrcF2Xggì đãULqxufYN vULqxufYNà ULqxufYNđang diTCrcF2Xgễn rTCrcF2Xga khiếnTCrcF2Xg TCrcF2Xganh ktt3Phông thoátULqxufYN khỏtt3Pi bàngTCrcF2Xg hoàng.

Cô vẫntt3P phớtULqxufYN lờTCrcF2Xg câTCrcF2Xgu TCrcF2Xghỏi củatt3P antt3Ph, bTCrcF2Xgàn TCrcF2Xgtay đtt3Pỡ ULqxufYNanh đứngULqxufYN tt3Pdậy nhưtt3P chtt3Pưa muốnULqxufYN buULqxufYNông, ULqxufYNvẫn sitt3Pết lạiULqxufYN ULqxufYNthật chặt.

“Anh vẫtt3Pn stt3Pống tốt…TCrcF2Xg TCrcF2Xgphải không?”

Chất TCrcF2Xggiọng trTCrcF2Xgong thaULqxufYNnh cấtULqxufYN lULqxufYNên, nTCrcF2Xghẹ tt3Pnhàng nTCrcF2Xghư tt3Plàn giótt3P thoátt3Png TCrcF2Xgqua, nhưnTCrcF2Xgg tt3Plại vaTCrcF2Xgng vọngtt3P ULqxufYNdư âmtt3P củatt3P âTCrcF2Xgm vtt3Pực qTCrcF2Xguen thuộc.

Đã btt3Pao lULqxufYNâu rồiTCrcF2Xg aTCrcF2Xgnh ULqxufYNmới lạtt3Pi đượcULqxufYN ngULqxufYNhe thULqxufYNấy gtt3Piọng TCrcF2Xgnói này?

Cả ngườiTCrcF2Xg MinTCrcF2Xgh Vtt3Pỹ ULqxufYNnhư tt3Pbị đULqxufYNông cứtt3Png, anULqxufYNh ntt3Phìn ULqxufYNcô ngỡtt3P ULqxufYNngàng, đULqxufYNáy ULqxufYNmắt TCrcF2Xgánh ltt3Pên TCrcF2Xgnhững TCrcF2Xgxót TCrcF2Xgxa vàULqxufYN đauTCrcF2Xg đớn.

Cô nghĩTCrcF2Xg anULqxufYNh cóTCrcF2Xg thTCrcF2Xgể sốngTCrcF2Xg tốttt3P khTCrcF2Xgi ktt3Phông cULqxufYNó côTCrcF2Xg sao?

“Dĩ nhtt3Piên ULqxufYNlà khôULqxufYNng.” MinTCrcF2Xgh Vỹtt3P đtt3Páp, TCrcF2Xgđôi mtt3Pắt att3Pnh nhắmTCrcF2Xg tt3Phờ tt3Plại, cốULqxufYN gắnULqxufYNg khôngULqxufYN thULqxufYNở hắtt3Pt ra…tt3P tt3Panh TCrcF2Xgđang mấTCrcF2Xgt bìnhULqxufYN tĩnTCrcF2Xgh. “ETCrcF2Xgm khôngULqxufYN ctt3Pần pULqxufYNhải bậnTCrcF2Xg tâmULqxufYN, vậytt3P cònTCrcF2Xg ULqxufYNem? tt3PBốn nTCrcF2Xgăm qULqxufYNua TCrcF2Xgem đãTCrcF2Xg ởULqxufYN đâTCrcF2Xgu, đULqxufYNã làtt3Pm tt3Pgì và…”

Anh tt3Pbỏ lửngtt3P cULqxufYNâu hỏTCrcF2Xgi, míULqxufYNm môitt3P thTCrcF2Xgật TCrcF2Xgchặt, nhULqxufYNư đULqxufYNang kìmtt3P chếTCrcF2Xg ULqxufYNvì khôtt3Png tt3Pmuốn kíTCrcF2Xgch độngULqxufYN trướcTCrcF2Xg mặtULqxufYN cô.

Bao nULqxufYNăm quaTCrcF2Xg, TCrcF2Xganh đULqxufYNã trTCrcF2Xgưởng thànhULqxufYN vtt3Pà chữULqxufYNng ULqxufYNchạc hơntt3P rtt3Pất nhiềtt3Pu, dùULqxufYN tt3Pcho ngTCrcF2Xgày tt3Pxưa antt3Ph TCrcF2Xgvốn ULqxufYNdĩ đULqxufYNã rấTCrcF2Xgt hoàntt3P ULqxufYNhảo trTCrcF2Xgong TCrcF2Xglối suULqxufYNy nghĩULqxufYN ltt3Pinh hoạtULqxufYN rồi.

Nhưng bâULqxufYNy giờtt3P, aTCrcF2Xgnh họcULqxufYN đưtt3Pợc tt3Pcách tULqxufYNự TCrcF2Xgkhống chTCrcF2Xgế bảntt3P ttt3Phân, TCrcF2Xgkhông đTCrcF2Xgể bấULqxufYNt cứULqxufYN ULqxufYNhành độngULqxufYN ULqxufYNsơ xuấtTCrcF2Xg TCrcF2Xgnào xảyTCrcF2Xg TCrcF2Xgra cả…TCrcF2Xg vtt3Pì cTCrcF2Xghỉ nhưULqxufYN ttt3Phế, aULqxufYNnh mớiTCrcF2Xg tt3Pthoát khỏiTCrcF2Xg nhữtt3Png ýtt3P ULqxufYNnghĩ điênTCrcF2Xg rồULqxufYN tt3Pluôn vâytt3P ULqxufYNquanh trULqxufYNí ócULqxufYN khtt3Pi đáULqxufYNnh mTCrcF2Xgất cô.

Ái HULqxufYNy lULqxufYNại titt3Pếp TCrcF2Xgtục chTCrcF2Xgơi trTCrcF2Xgò câULqxufYNm lặng,tt3P ctt3Pô đULqxufYNưa đtt3Pôi mắttt3P trtt3Pong sángtt3P vTCrcF2Xgà TCrcF2Xgnét mặtTCrcF2Xg dịTCrcF2Xgu dàngtt3P ULqxufYNnhìn anh.

Bàn tt3Ptay côULqxufYN cULqxufYNhợt gtt3Piằng mạULqxufYNnh ULqxufYNra khỏULqxufYNi bàtt3Pn ULqxufYNtay tULqxufYNo lớntt3P củaTCrcF2Xg TCrcF2Xgngười đTCrcF2Xgối ULqxufYNdiện. KhôTCrcF2Xgng TCrcF2Xgđể bàULqxufYNn tatt3Py mULqxufYNình trốtt3Png TCrcF2Xgrỗng ULqxufYNtrong ULqxufYNkhông tt3Pkhí, tt3Pcô lạitt3P tt3Pvòng TCrcF2Xgtay ômTCrcF2Xg ngaULqxufYNng ttt3Phắt lưntt3Pg aULqxufYNnh, thậttt3P nhẹTCrcF2Xg nhàTCrcF2Xgng tt3Pvà ấmTCrcF2Xg áp…

Cõi tt3Plòng TCrcF2XgMinh VỹULqxufYN ULqxufYNchợt cTCrcF2Xgảm thấyTCrcF2Xg tULqxufYNhật dễULqxufYN chịTCrcF2Xgu, ctt3Pái cảmtt3P giátt3Pc TCrcF2Xghạnh phúcTCrcF2Xg màULqxufYN tưởnTCrcF2Xgg chULqxufYNừng tt3Panh TCrcF2Xgsẽ đáULqxufYNnh mấTCrcF2Xgt mãitt3P mãiULqxufYN ULqxufYNnay lạULqxufYNi tULqxufYNrở vtt3Pề, ULqxufYNlấn ctt3Phiếm hoàTCrcF2Xgn toTCrcF2Xgàn tt3Pcảm giáULqxufYNc củatt3P ctt3Pơ thể.

Thuận taTCrcF2Xgy, TCrcF2Xganh từTCrcF2Xg từtt3P đTCrcF2Xgưa tt3Phai tULqxufYNay lêntt3P, tt3Pvòng qutt3Pa nganTCrcF2Xgg ngườiTCrcF2Xg tt3Pcô, ntt3Phư thểTCrcF2Xg muốTCrcF2Xgn đtt3Páp lạTCrcF2Xgi cáiTCrcF2Xg ômTCrcF2Xg tìTCrcF2Xgnh cảmTCrcF2Xg từULqxufYN phíatt3P bULqxufYNên kia.

“Sống khôULqxufYNng tốt…”

Một câuULqxufYN ntt3Pói ltt3Pấp lửntt3Pg TCrcF2Xgvang TCrcF2Xglên, ULqxufYNhành độtt3Png củaTCrcF2Xg TCrcF2XgMinh VTCrcF2Xgỹ dTCrcF2Xgừng lạiTCrcF2Xg, TCrcF2Xganh vẫnULqxufYN chULqxufYNưa tt3Phoàn thULqxufYNành độngtt3P ttt3Pác ULqxufYNôm TCrcF2Xgcô ULqxufYNvào lòng.

“Sống tt3Ptốt đượcTCrcF2Xg TCrcF2Xgsao? ULqxufYNKhi ktt3Pẻ đãULqxufYN giếtTCrcF2Xg TCrcF2Xggia đìnhTCrcF2Xg TCrcF2Xgtôi vẫTCrcF2Xgn tt3Pcòn sống?”

Ngay TCrcF2Xgcả đULqxufYNầu nTCrcF2Xggón ULqxufYNtay tt3Pcũng têTCrcF2Xg ctt3Pứng, đôitt3P mắtTCrcF2Xg Mtt3Pinh VULqxufYNỹ đangTCrcF2Xg dầTCrcF2Xgn đTCrcF2Xgánh mTCrcF2Xgất tầmULqxufYN nhìTCrcF2Xgn… antt3Ph đtt3Pã cULqxufYNó thểTCrcF2Xg đoánTCrcF2Xg tt3Pra phầntt3P nàoTCrcF2Xg nhữULqxufYNng gULqxufYNì đaTCrcF2Xgng xảytt3P TCrcF2Xgra rồi…

Không TCrcF2Xgđể aULqxufYNnh kịTCrcF2Xgp địntt3Ph ttt3Phần, ÁTCrcF2Xgi HULqxufYNy dTCrcF2Xgùng TCrcF2Xgtay đẩyTCrcF2Xg ngườULqxufYNi aTCrcF2Xgnh rTCrcF2Xga ULqxufYNxa khỏitt3P mìnTCrcF2Xgh, tiếpTCrcF2Xg tụcULqxufYN dTCrcF2Xgùng lULqxufYNực tt3Pđẩy mạnhTCrcF2Xg TCrcF2Xganh ULqxufYNthêm mTCrcF2Xgột lầtt3Pn nTCrcF2Xgữa TCrcF2Xgvề ULqxufYNphía bểTCrcF2Xg bơi.

Mọi ULqxufYNviệc xtt3Pảy TCrcF2Xgra qtt3Puá nULqxufYNhanh, cULqxufYNả ngưTCrcF2Xgời Mitt3Pnh tt3PVỹ ULqxufYNrơi tựULqxufYN dTCrcF2Xgo thULqxufYNeo qtt3Puán tính,TCrcF2Xg bỗngtt3P chTCrcF2Xgốc mọitt3P hULqxufYNành độnULqxufYNg tt3Pxung quanULqxufYNh ULqxufYNnhư đTCrcF2Xgang cTCrcF2Xghậm dần,tt3P chậmULqxufYN dần…

“Tôi ULqxufYNtrở về…ULqxufYN ltt3Pà đểTCrcF2Xg giếttt3P anh!”

Câu nótt3Pi tàntt3P nULqxufYNhẫn đưULqxufYNợc pTCrcF2Xghát ngônTCrcF2Xg ngaTCrcF2Xgng tàntt3Pg, ÁULqxufYNi HTCrcF2Xgy ngẩngtt3P catt3Po mặTCrcF2Xgt, đôitt3P môULqxufYNi xinTCrcF2Xgh xiULqxufYNnh đượctt3P tôTCrcF2Xg TCrcF2Xgson đTCrcF2Xgen nhTCrcF2Xgạt tt3Pnhếch ULqxufYNlên, mtt3Pột nụTCrcF2Xg cườiULqxufYN nửaTCrcF2Xg miệngULqxufYN đTCrcF2Xgược tt3Phình thtt3Pành mộTCrcF2Xgt cáULqxufYNch htt3Poàn chỉtt3Pnh vàtt3P rõtt3P rệt.

Đây làtt3P lTCrcF2Xgần đầuTCrcF2Xg ttt3Piên troTCrcF2Xgng đULqxufYNời… côULqxufYN nởtt3P nTCrcF2Xgụ cườitt3P đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tTCrcF2Xgắt ntt3Pắng, tt3Plộng gió…

Thiếu nữtt3P troULqxufYNng chiếULqxufYNc vTCrcF2Xgáy đeULqxufYNn TCrcF2Xgđang đtt3Pứng cULqxufYNạnh btt3Pể bơiTCrcF2Xg tronTCrcF2Xgg ULqxufYNngôi biệtULqxufYN thựTCrcF2Xg tt3Phoa lệ…

Ái Htt3Py dáULqxufYNn ULqxufYNchặt ULqxufYNtầm nhtt3Pìn vàoULqxufYN MinTCrcF2Xgh VỹTCrcF2Xg, bàtt3Pn TCrcF2Xgtay nhỏtt3P nhTCrcF2Xgắn từTCrcF2Xg từULqxufYN đtt3Pưa lêTCrcF2Xgn, nắTCrcF2Xgm lấyULqxufYN sợULqxufYNi TCrcF2Xgdây chutt3Pyền ởTCrcF2Xg TCrcF2Xgcổ, nULqxufYNhẹ TCrcF2Xgnhàng cởiTCrcF2Xg TCrcF2Xgbỏ tt3Pnó ra.

Cô quẳtt3Png sợtt3Pi dâtt3Py TCrcF2Xgmột ULqxufYNcách thảnULqxufYN nhtt3Piên, chỉtt3P giữULqxufYN lấytt3P chiTCrcF2Xgếc mặtt3Pt dâULqxufYNy chuyềtt3Pn hìntt3Ph hộpTCrcF2Xg trònTCrcF2Xg, ULqxufYNmở nắpTCrcF2Xg vtt3Pà lấyTCrcF2Xg từTCrcF2Xg TCrcF2Xgđó mộttt3P thtt3Pứ cựcTCrcF2Xg ULqxufYNkỳ nhỏULqxufYN bé.

Đôi mắtULqxufYN ULqxufYNcô vẫtt3Pn nhìnTCrcF2Xg vềTCrcF2Xg phtt3Pía Mtt3Pinh Vỹ,TCrcF2Xg ULqxufYNanh TCrcF2Xgđã nhTCrcF2Xganh TCrcF2Xgchóng ngott3Pi tt3Plên mtt3Pặt nướTCrcF2Xgc stt3Pau ktt3Phi bịULqxufYN tt3Pcô bấtULqxufYN ngờtt3P đẩyULqxufYN tt3Pxuống hồ.

Cả ngườiTCrcF2Xg MinTCrcF2Xgh VTCrcF2Xgỹ ướTCrcF2Xgt sũng,ULqxufYN TCrcF2Xganh đưULqxufYNa TCrcF2Xgtay vutt3Pốt mặt,TCrcF2Xg gưTCrcF2Xgơng mặtTCrcF2Xg vẫnULqxufYN lưuULqxufYN dấutt3P ULqxufYNlại TCrcF2Xgsự ngạcULqxufYN nULqxufYNhiên vTCrcF2Xgà đauULqxufYN đớn.

Cuối cùULqxufYNng… ULqxufYNanh đULqxufYNã bULqxufYNiết đượctt3P lULqxufYNý dTCrcF2Xgo vìtt3P stt3Pao côtt3P trtt3Pở về,ULqxufYN TCrcF2Xgvà tạitt3P tt3Psao cULqxufYNô tt3Plại ULqxufYNtham ULqxufYNgia tt3Pvào ULqxufYNcái vtt3Pở kịcULqxufYNh khôTCrcF2Xgng hTCrcF2Xgoàn chỉnhtt3P đó.

Cô tt3Pcho rULqxufYNằng anTCrcF2Xgh lTCrcF2Xgà ngườitt3P giếttt3P gtt3Pia đìntt3Ph ULqxufYNcô ư?

Thì rULqxufYNa TCrcF2Xgtrong ltt3Pòng côtt3P, vịtt3P tt3Ptrí củaTCrcF2Xg antt3Ph lULqxufYNà nhưtt3P thếULqxufYN –tt3P lULqxufYNà mộTCrcF2Xgt ktt3Pẻ sáTCrcF2Xgt tt3Pnhân kULqxufYNhông htt3Pơn ULqxufYNkhông kém.

Đáy mắtTCrcF2Xg tTCrcF2Xgrở nTCrcF2Xgên tt3Pthật ưutt3P thương,ULqxufYN aULqxufYNnh cTCrcF2Xghỉ tt3Pđứng ULqxufYNyên đốitt3P mặULqxufYNt vớtt3Pi tt3Pcô, khôTCrcF2Xgng nTCrcF2Xgói ttt3Phêm bấtt3Pt cứULqxufYN điềuULqxufYN gULqxufYNì cả.

Ánh mặtTCrcF2Xg TCrcF2Xgtrời TCrcF2Xgsáng chóiTCrcF2Xg đULqxufYNã tt3Pngừng ULqxufYNđem đếnTCrcF2Xg nhữTCrcF2Xgng vtt3Pạt nULqxufYNắng ấmtt3P áTCrcF2Xgp, nhtt3Pưng lạitt3P mULqxufYNang đếnULqxufYN ánTCrcF2Xgh sáULqxufYNng btt3Pất ULqxufYNtận chiếuTCrcF2Xg sángULqxufYN kULqxufYNhuôn mặULqxufYNt anh…

Và mtt3Pột tt3Pbên mắULqxufYNt tt3Pđang sULqxufYNở hữutt3P tt3Pmàu tt3Phổ pháchULqxufYN đaTCrcF2Xgng sáULqxufYNng rựcULqxufYN, vàULqxufYN bêntt3P cònTCrcF2Xg lTCrcF2Xgại ULqxufYNvẫn làULqxufYN màutt3P đTCrcF2Xgen thuầTCrcF2Xgn tuýtt3P củaTCrcF2Xg kíntt3Ph ápTCrcF2Xg tròng.

Có TCrcF2Xglẽ khULqxufYNi ngULqxufYNã xULqxufYNuống nướcTCrcF2Xg, mộttt3P btt3Pên kíTCrcF2Xgnh áULqxufYNp ttt3Pròng đãtt3P ULqxufYNrơi rTCrcF2Xga, vàULqxufYN giờULqxufYN đâytt3P lạiULqxufYN khiULqxufYNến tt3Panh đốitt3P diệntt3P vớiTCrcF2Xg cTCrcF2Xgô bTCrcF2Xgằng đôULqxufYNi TCrcF2Xgmắt nTCrcF2Xggày xưatt3P đULqxufYNã tTCrcF2Xgừng làTCrcF2Xg ULqxufYNthứ côULqxufYN yêutt3P ttt3Phích nhất.

Từ phíTCrcF2Xga đốULqxufYNi dTCrcF2Xgiện, đôiULqxufYN TCrcF2Xgmắt ÁiTCrcF2Xg TCrcF2XgHy vTCrcF2Xgẫn ULqxufYNnhìn đăULqxufYNm đăm&nbspULqxufYN; vtt3Pề phíaTCrcF2Xg Mtt3Pinh tt3PVỹ, vôtt3P hồnTCrcF2Xg nhTCrcF2Xgưng lTCrcF2Xgại chULqxufYNú mULqxufYNục vàULqxufYNo đôitt3P mắttt3P anh.

Sống mũTCrcF2Xgi TCrcF2Xgcô bắtULqxufYN đtt3Pầu cảmULqxufYN thấtt3Py cTCrcF2Xgay caTCrcF2Xgy, cTCrcF2Xgô hậULqxufYNn tt3Panh… nhưngULqxufYN cULqxufYNô vẫnTCrcF2Xg rULqxufYNất yêutt3P anh.

Hình ảnhTCrcF2Xg ULqxufYNMinh VỹULqxufYN đTCrcF2Xgang tt3Phiện ULqxufYNdiện tt3Prõ rệtULqxufYN trướcTCrcF2Xg tt3Pmặt, nTCrcF2Xghưng tt3Psao lạTCrcF2Xgi quátt3P xtt3Pa tầmtt3P taTCrcF2Xgy với…

Khoé mắULqxufYNt Átt3Pi HULqxufYNy chạtt3Py tt3Pdài mộttt3P dULqxufYNòng TCrcF2Xglệ, cTCrcF2Xgô ntt3Phẹ nhàngtt3P tt3Pbước xuốngtt3P hồtt3P bơi,TCrcF2Xg bướcTCrcF2Xg đếnULqxufYN TCrcF2Xgthật ULqxufYNgần TCrcF2Xganh, titt3Pện ULqxufYNtay TCrcF2Xgcho vậttt3P thTCrcF2Xgể cULqxufYNô vULqxufYNừa lTCrcF2Xgấy rtt3Pa ULqxufYNtừ tt3Pmặt dâtt3Py chuytt3Pền ULqxufYNvào miệng.

Mặt nưTCrcF2Xgớc lắngtt3P đọngtt3P vTCrcF2Xgừa TCrcF2Xgrồi lạiULqxufYN bULqxufYNị ULqxufYNkhuấy ULqxufYNđộng bởiULqxufYN ttt3Phân TCrcF2Xgthể nhỏtt3P TCrcF2Xgbé, ÁTCrcF2Xgi Htt3Py đtt3Pang dTCrcF2Xgi chuyểntt3P đtt3Pến gầnTCrcF2Xg MiTCrcF2Xgnh Vỹtt3P mộtULqxufYN ULqxufYNcách gTCrcF2Xgấp gTCrcF2Xgáp, nhtt3Pư tt3Psợ ULqxufYNanh sẽTCrcF2Xg biTCrcF2Xgến mấttt3P tULqxufYNrong giâULqxufYNy lát.

Ngược lạULqxufYNi vớiTCrcF2Xg cô,TCrcF2Xg MinULqxufYNh Vỹtt3P TCrcF2Xglại ULqxufYNbất độngtt3P, ULqxufYNanh chULqxufYNỉ TCrcF2Xgim lặnULqxufYNg cULqxufYNảm nhULqxufYNận tt3Psự ULqxufYNđau đớtt3Pn từTCrcF2Xg ULqxufYNtận đáyTCrcF2Xg lòtt3Png, lULqxufYNại ttt3Phêm mULqxufYNột phtt3Pần ULqxufYNmuốn tt3Pôm ULqxufYNcô tULqxufYNhật TCrcF2Xgchặt vTCrcF2Xgào lòng.

Cô hiểutt3P ltt3Pầm… đULqxufYNược! TCrcF2XgAnh chấtt3Pp nhận!

Cô muốntt3P gTCrcF2Xgiết anh…ULqxufYN anTCrcF2Xgh sẵtt3Pn sàngULqxufYN đểtt3P tt3Pcô lTCrcF2Xgàm tt3Pđiều đó!

Nhưng chTCrcF2Xgỉ dutt3Py nhấttt3P TCrcF2Xgviệc rờitt3P bỏtt3P anhTCrcF2Xg… TCrcF2Xganh thựtt3Pc sTCrcF2Xgự khôngTCrcF2Xg thểULqxufYN ctt3Phấp nhtt3Pận được.

Có ULqxufYNlẽ ctt3Pô đãTCrcF2Xg khôULqxufYNng btt3Piết kTCrcF2Xghi cTCrcF2Xgô rờitt3P TCrcF2Xgxa tt3Panh, tt3Panh đãtt3P ULqxufYNsuy sTCrcF2Xgụp đếtt3Pn mứcULqxufYN nULqxufYNào… att3Pnh còtt3Pn tt3Pnhớ rULqxufYNõ TCrcF2Xglúc đóTCrcF2Xg mìnhtt3P TCrcF2Xgđã nhTCrcF2Xgư thếULqxufYN nàott3P ULqxufYNmà, tULqxufYNrong TCrcF2Xgđầu TCrcF2Xganh chỉULqxufYN cònULqxufYN dtt3Puy nhTCrcF2Xgất hULqxufYNam TCrcF2Xgmuốn giTCrcF2Xgết tấtULqxufYN ULqxufYNcả nhữnTCrcF2Xgg ULqxufYNkẻ TCrcF2Xgđã cảTCrcF2Xg gaTCrcF2Xgn mtt3Pang TCrcF2Xgcô rTCrcF2Xga khỏTCrcF2Xgi cTCrcF2Xguộc sULqxufYNống, TCrcF2Xgra khỏitt3P ttt3Pầm nhULqxufYNìn TCrcF2Xgvà vònULqxufYNg taULqxufYNy củtt3Pa anh.

Một nămTCrcF2Xg saULqxufYNu TCrcF2Xgkhi ctt3Pô TCrcF2Xgra đi,ULqxufYN tt3Panh ULqxufYNđã stt3Pống trULqxufYNong sựtt3P tt3Pcuồng tt3Ploạn, mtt3Pỗi ntt3Pgày chỉTCrcF2Xg ULqxufYNbiết ngắULqxufYNm nhTCrcF2Xgìn ULqxufYNbức ảTCrcF2Xgnh nơiULqxufYN gócTCrcF2Xg TCrcF2Xgphòng củaULqxufYN cô.

Rồi đếnULqxufYN nătt3Pm tt3Pthứ hULqxufYNai, lạtt3Pi TCrcF2Xglà sựTCrcF2Xg sULqxufYNuy sụp,tt3P att3Pnh chỉtt3P biếtULqxufYN htt3Pành hạULqxufYN ULqxufYNbản thântt3P mình…ULqxufYN đểtt3P gTCrcF2Xgiải ttt3Poả sựULqxufYN bứctt3P bốiULqxufYN vULqxufYNà đtt3Pau đớTCrcF2Xgn tronULqxufYNg lòng.

Đến năTCrcF2Xgm tTCrcF2Xghứ bTCrcF2Xga, anULqxufYNh ULqxufYNbắt đầuULqxufYN chíTCrcF2Xgnh thứctt3P nắmULqxufYN quytt3Pền tULqxufYNổ ctt3Phức mafitt3Pa củaULqxufYN chULqxufYNa mình,ULqxufYN dùnTCrcF2Xgg vũULqxufYN lULqxufYNực đểULqxufYN tt3Pđoạt đượcULqxufYN quyềntt3P lựtt3Pc ttt3Prong cạnULqxufYNh ttt3Pranh thưULqxufYNơng trườnTCrcF2Xgg chULqxufYNo tậptt3P đoàn.

Quên đượcULqxufYN cô…ULqxufYN thậtTCrcF2Xg tt3Psự kTCrcF2Xghó hơULqxufYNn quênULqxufYN TCrcF2XgThy TCrcF2XgThy gtt3Pấp ngànULqxufYN lần.

Khi anTCrcF2Xgh ULqxufYNđặt Ttt3Phy ThTCrcF2Xgy vàULqxufYNo ngăTCrcF2Xgn tt3Pkéo kULqxufYNý ứtt3Pc trott3Png ULqxufYNtrái tTCrcF2Xgim, thtt3Pì tìtt3Pnh yêULqxufYNu đóULqxufYN cũnULqxufYNg dừngTCrcF2Xg lạULqxufYNi vTCrcF2Xgà TCrcF2Xgkết thúc.

Nhưng ÁULqxufYNi Hytt3P, khônULqxufYNg nhữULqxufYNng ULqxufYNanh khôntt3Pg thểULqxufYN quULqxufYNên đượTCrcF2Xgc, màTCrcF2Xg aULqxufYNnh còULqxufYNn khônTCrcF2Xgg TCrcF2Xgthể tTCrcF2Xghôi khôtt3Png nhULqxufYNung nhTCrcF2Xgớ vàtt3P ngừnTCrcF2Xgg yêULqxufYNu cô.

Dù chULqxufYNo ýTCrcF2Xg nghĩTCrcF2Xg ctt3Pô đtt3Pã ctt3Phết bTCrcF2Xgao nULqxufYNhiêu lULqxufYNần lott3Pé TCrcF2Xglên tULqxufYNrong sTCrcF2Xguy nghtt3Pĩ, nTCrcF2Xghưng TCrcF2Xganh vẫTCrcF2Xgn nULqxufYNgoan ctt3Pố ctt3Phối bỏ…ULqxufYN vìTCrcF2Xg att3Pnh chtt3Pưa xTCrcF2Xgác thựcULqxufYN TCrcF2Xgđược ULqxufYNcô cULqxufYNòn sốULqxufYNng hatt3Py chết.

Nhưng giờTCrcF2Xg đây…TCrcF2Xg trướcTCrcF2Xg mắttt3P anhULqxufYN, ÁULqxufYNi tt3PHy đãtt3P trởtt3P vềULqxufYN vtt3Pẹn nguyêULqxufYNn, vTCrcF2Xgà tt3Pmang thtt3Peo mộtTCrcF2Xg mốiULqxufYN ttt3Phù khônTCrcF2Xgg dứt.

Cô trởtt3P vTCrcF2Xgề ltt3Pà đểtt3P giếttt3P anh!

Trong tầmULqxufYN mắTCrcF2Xgt MiTCrcF2Xgnh VỹTCrcF2Xg ULqxufYNđang thtt3Pu vULqxufYNề TCrcF2Xghình ảnhULqxufYN Áitt3P ULqxufYNHy mỗtt3Pi mộttt3P gầnULqxufYN hơn,ULqxufYN cULqxufYNho đếntt3P khULqxufYNi ULqxufYNcô đứngTCrcF2Xg đốiULqxufYN TCrcF2Xgdiện vớiTCrcF2Xg antt3Ph, mựULqxufYNc nướctt3P TCrcF2Xgđã lêtt3Pn TCrcF2Xgquá cTCrcF2Xgổ củatt3P côULqxufYN rồi.

Ái HULqxufYNy tt3Pvòng tatt3Py tt3Pôm lTCrcF2Xgấy TCrcF2Xgcổ tt3PMinh ULqxufYNVỹ tt3Pghì chTCrcF2Xgặt tt3Pxuống, TCrcF2Xgcô nULqxufYNhón chtt3Pân, đặTCrcF2Xgt lTCrcF2Xgên môtt3Pi ULqxufYNanh mộTCrcF2Xgt nụtt3P tt3Phôn thậtULqxufYN sTCrcF2Xgâu vàULqxufYN dài.

Từ đôiTCrcF2Xg mắtTCrcF2Xg ttt3Phanh ULqxufYNtú vULqxufYNà tt3Pto sántt3Pg ULqxufYNvẫn chạTCrcF2Xgy TCrcF2Xgdài dULqxufYNòng lệULqxufYN tt3Pđau đớn,ULqxufYN cảtt3P ULqxufYNngười tt3Pcô rULqxufYNun lêntt3P TCrcF2Xgkhông ngừng.

Ba năULqxufYNm ULqxufYNkể tTCrcF2Xgừ cáitt3P ngtt3Pày tt3Pđịnh mtt3Pệnh đóULqxufYN… cULqxufYNô TCrcF2Xgđã tTCrcF2Xgự nhủULqxufYN ULqxufYNphải tt3Phận aTCrcF2Xgnh tTCrcF2Xghật nhiềuULqxufYN, phTCrcF2Xgải thậTCrcF2Xgt TCrcF2Xglạnh lùngTCrcF2Xg khTCrcF2Xgi đốiTCrcF2Xg diệnTCrcF2Xg vớitt3P antt3Ph… TCrcF2Xgnhư thTCrcF2Xgế, côULqxufYN mTCrcF2Xgới cULqxufYNó TCrcF2Xgthể trảULqxufYN tULqxufYNhù chULqxufYNo aULqxufYNnh TriULqxufYNết Dạ,ULqxufYN chULqxufYNo cảULqxufYN cTCrcF2Xgha ULqxufYNvà mtt3Pẹ mình.

Từ trướcTCrcF2Xg tt3Pđến gitt3Pờ, mỗULqxufYNi khULqxufYNi TCrcF2Xghôn cô,tt3P MiULqxufYNnh VTCrcF2Xgỹ đềuTCrcF2Xg nhắtt3Pm mắtULqxufYN TCrcF2Xgđể cảULqxufYNm nhậnTCrcF2Xg ULqxufYNnụ hULqxufYNôn đầULqxufYNy tt3Ptình TCrcF2Xgcảm đTCrcF2Xgó. NhTCrcF2Xgưng TCrcF2Xglần nàyULqxufYN, đULqxufYNôi mắtt3Pt vULqxufYNẫn nULqxufYNhìn thẳtt3Png TCrcF2Xgvề phíaULqxufYN xTCrcF2Xga xăTCrcF2Xgm mộttt3P cáchTCrcF2Xg hờTCrcF2Xg hữTCrcF2Xgng… TCrcF2Xgvì tt3Panh biếtULqxufYN rTCrcF2Xgõ, nụtt3P hôtt3Pn nTCrcF2Xgày làULqxufYN ctt3Pó chủTCrcF2Xg đích!!

Vòng ULqxufYNtay tt3PÁi tt3PHy siếtTCrcF2Xg TCrcF2Xgchặt hơTCrcF2Xgn, đôitt3P TCrcF2Xgmôi mỏULqxufYNng đanTCrcF2Xgg cTCrcF2Xgố tt3Pgắng cTCrcF2Xgho mtt3Pột thứTCrcF2Xg đãtt3P chuẩntt3P bịTCrcF2Xg trướctt3P vtt3Pào ktt3Phoang tt3Pmiệng MinTCrcF2Xgh TCrcF2XgVỹ. Dễtt3P dàTCrcF2Xgng ULqxufYNhơn ULqxufYNcô tưởng!!

Anh khôULqxufYNng nhULqxufYNững khônTCrcF2Xgg phULqxufYNản TCrcF2Xgkháng, mtt3Pà TCrcF2Xglại nuốULqxufYNt luônULqxufYN vtt3Pật thểULqxufYN ULqxufYNđắng ULqxufYNngắt ấy,TCrcF2Xg tt3Pnhư thểULqxufYN aTCrcF2Xgnh TCrcF2Xgđang mULqxufYNuốn giTCrcF2Xgúp cTCrcF2Xgô tt3Pthực htt3Piện TCrcF2Xgkế hoạch.

Đôi đồnULqxufYNg tửTCrcF2Xg chấtTCrcF2Xg chứatt3P hậntt3P tt3Pthù từtt3P tTCrcF2Xgừ mởTCrcF2Xg rtt3Pa, lặnTCrcF2Xgg tTCrcF2Xghầm ULqxufYNquan ULqxufYNsát gULqxufYNương mặULqxufYNt từULqxufYN ngườiULqxufYN đốitt3P diện.

Chỉ trTCrcF2Xgong mộtULqxufYN khoảnhULqxufYN khTCrcF2Xgắc, tráTCrcF2Xgi tTCrcF2Xgim côTCrcF2Xg TCrcF2Xgchợt thắTCrcF2Xgt lại…tt3P đâytt3P TCrcF2Xglà ltt3Pần đầuTCrcF2Xg tiênULqxufYN… TCrcF2Xgcô trônULqxufYNg thấytt3P TCrcF2Xganh tt3Prơi ntt3Pước mắt!!

Mọi thứTCrcF2Xg trướctt3P mULqxufYNắt đtt3Pều tt3Prõ mồnTCrcF2Xg mtt3Pột, TCrcF2Xgtuy rtt3Pằng gươnTCrcF2Xgg mặtULqxufYN antt3Ph vtt3Pẫn cònULqxufYN ướtTCrcF2Xg ULqxufYNnước, TCrcF2Xgnhưng từULqxufYN đôtt3Pi mtt3Pắt mantt3Pg màuTCrcF2Xg hổTCrcF2Xg pTCrcF2Xghách đangtt3P chtt3Pạy dULqxufYNài mộttt3P dULqxufYNòng nTCrcF2Xgước đaTCrcF2Xgu đớn.

Dù chULqxufYNo đTCrcF2Xgôi tt3Pmắt ULqxufYNhai màTCrcF2Xgu cULqxufYNủa TCrcF2Xganh cũnULqxufYNg đtt3Pang ntt3Phìn ctt3Pô TCrcF2Xgđầy lạnULqxufYNh giá,tt3P nhưTCrcF2Xgng côTCrcF2Xg cóULqxufYN thểtt3P ntt3Phận thtt3Pấy… anULqxufYNh đtt3Pã rơiTCrcF2Xg nưTCrcF2Xgớc mắttt3P vìULqxufYN cô.

Ái TCrcF2XgHy đẩytt3P nhẹtt3P ngườiTCrcF2Xg tt3PMinh Vỹtt3P TCrcF2Xgra, môiTCrcF2Xg rờiTCrcF2Xg tt3Pmôi, nhưnULqxufYNg hơULqxufYNi ấmTCrcF2Xg vẫnULqxufYN tồntt3P tại.

Bàn TCrcF2Xgtay nhỏtt3P nULqxufYNhắn vươtt3Pn lênULqxufYN, vuốTCrcF2Xgt nhẹtt3P mULqxufYNái tócULqxufYN củatt3P ULqxufYNanh, rồtt3Pi TCrcF2Xgdi chuyểnTCrcF2Xg chầtt3Pm chậmULqxufYN đếntt3P bêTCrcF2Xgn mTCrcF2Xgắt TCrcF2Xgđen sẫm.

Rồi cảtt3P bULqxufYNàn ttt3Pay kiTCrcF2Xga ctt3Pủa ULqxufYNcô ctt3Pũng đULqxufYNưa lênULqxufYN, phốiTCrcF2Xg ULqxufYNhợp thậtTCrcF2Xg nhTCrcF2Xguần nULqxufYNhuyễn vTCrcF2Xgà chuẩTCrcF2Xgn bịTCrcF2Xg làTCrcF2Xgm mộtULqxufYN điềTCrcF2Xgu gtt3Pì đótt3P mTCrcF2Xgà cTCrcF2Xgô cTCrcF2Xgho lULqxufYNà quTCrcF2Xgan trọng.

Minh Vỹtt3P đứntt3Pg yêtt3Pn, cảTCrcF2Xg tt3Pngười btt3Pắt TCrcF2Xgđầu mtt3Pất ttt3Phăng bằntt3Pg nhTCrcF2Xgưng tt3Panh ULqxufYNvẫn cốULqxufYN gắngULqxufYN đứngULqxufYN vữnTCrcF2Xgg… tt3Pvì cô!

Ái TCrcF2XgHy TCrcF2Xgnhẹ nhàngTCrcF2Xg tháoTCrcF2Xg bULqxufYNên kínULqxufYNh TCrcF2Xgáp tròULqxufYNng ULqxufYNra khULqxufYNỏi TCrcF2Xgmắt TCrcF2Xgtrái củatt3P anTCrcF2Xgh, tiếptt3P TCrcF2Xgtục thảTCrcF2Xg tt3Pcho chTCrcF2Xgiếc kíntt3Ph áULqxufYNp trULqxufYNòng rơtt3Pi tt3Ptự dULqxufYNo xutt3Pống hồTCrcF2Xg nướcULqxufYN TCrcF2Xgảm đạm.

Ánh mắTCrcF2Xgt ULqxufYNtinh tt3Ptuý củaULqxufYN MiTCrcF2Xgnh VỹTCrcF2Xg hơiTCrcF2Xg nhTCrcF2Xgeo lại,ULqxufYN TCrcF2Xgvạn vtt3Pật trướcULqxufYN mắULqxufYNt anTCrcF2Xgh mờtt3P dần…ULqxufYN mờULqxufYN dần.

Người TCrcF2Xgcon gtt3Pái đátt3Png yêuTCrcF2Xg đULqxufYNang đứntt3Pg đốiULqxufYN ditt3Pện đưULqxufYNa tTCrcF2Xgay TCrcF2Xgđặt nhTCrcF2Xgẹ vULqxufYNào ngựctt3P anhtt3P, đtt3Pôi môitt3P khULqxufYNó nhọcULqxufYN phátt3Pt TCrcF2Xgra hatt3Pi tTCrcF2Xgừ vớitt3P âmTCrcF2Xg TCrcF2Xgvực cULqxufYNực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần ULqxufYNthứ TCrcF2Xgba, vtt3Pà cũngtt3P làtt3P lầULqxufYNn cuTCrcF2Xgối cùng…TCrcF2Xg tt3Pcô TCrcF2Xgdùng chíULqxufYNnh đôTCrcF2Xgi tULqxufYNay mìtt3Pnh đẩtt3Py nULqxufYNgã anh!!