You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý RKCafciydo đểRKCafciy e42Cim trở42Ci về

Vài nữRKCafciy 42Ciphục v42Ciụ Snitxch9đang lRKCafciyàm việSnitxch9c gần42Ci đóSnitxch9 cũRKCafciyng hếtRKCafciy 42Cisức bấRKCafciyt ngờSnitxch9 tRKCafciyrước hànhSnitxch9 độn42Cig củRKCafciya Mi42Cinh Vỹ42Ci, dù42Ci cRKCafciyho họRKCafciy khRKCafciyông bi42Ciết RKCafciychuyện gSnitxch9ì đSnitxch9ang xảy42Ci ra.

Một 42Cicô hầSnitxch9u 42Cidạn dĩRKCafciy bướRKCafciyc đếSnitxch9n, Snitxch9vỗ nhẹRKCafciy và42Cio vaSnitxch9i RKCafciyanh, Snitxch9nhưng muốnRKCafciy ngSnitxch9ăn cảnSnitxch9 42Cianh RKCafciyđi quSnitxch9á giRKCafciyới hạn,42Ci đềSnitxch9 phòngSnitxch9 trư42Ciờng hợpSnitxch9 xấRKCafciyu nhất.

“Thiếu gRKCafciyia, Snitxch9đừng… cô42Ci ấySnitxch9 vẫnRKCafciy đa42Cing bRKCafciyất tỉ42Cinh, sẽ42Ci cRKCafciyó ánRKCafciy mạng42Ci thậSnitxch9t đấy!”

Giọng cSnitxch9ô 42Cita nhẹRKCafciy nh42Ciàng nhSnitxch9ư đanRKCafciyg trấRKCafciyn 42Cian mRKCafciyột c42Cion tRKCafciyhú dữ42Ci, đôiSnitxch9 RKCafciyvai đan42Cig rSnitxch9un 42Cilên 42Cinhè nhẹ.

Nhưng đRKCafciyáp lại42Ci sựRKCafciy lRKCafciyo lắng42Ci vSnitxch9à t42Cihận RKCafciytrọng cRKCafciyủa cSnitxch9ô t42Cia, chỉRKCafciy lSnitxch9à mộRKCafciyt RKCafciyánh mRKCafciyắt Snitxch9sắc nhọSnitxch9n… MiSnitxch9nh VRKCafciyỹ ngoảnh42Ci mặtSnitxch9 lại,42Ci trừng42Ci mSnitxch9ắt 42Cinhìn cô42Ci RKCafciyta, 42Cigằn giọng.

“Biến đi…”Snitxch9 ĐôSnitxch9i mắt42Ci aSnitxch9nh dời42Ci Snitxch9từ c42Ciô gáiRKCafciy kiRKCafciya 42Cisang ÁRKCafciyi Hy42Ci, x42Ciem th42Ciử 42Cicô cSnitxch9ó Snitxch9phản ứn42Cig nào42Ci khôngRKCafciy, đôi42Ci môiSnitxch9 vẫn42Ci phá42Cit 42Cira từn42Cig tRKCafciyừ một42Ci cSnitxch9ách chậRKCafciym Snitxch9rãi, “…Snitxch9 nhSnitxch9ân tiệnSnitxch9 bảoRKCafciy tấtRKCafciy cả42Ci nhữngRKCafciy RKCafciyai 42Ciđang cRKCafciyó mặt42Ci RKCafciytrong căSnitxch9n biệtRKCafciy thự42Ci nàRKCafciyy lậpSnitxch9 tứ42Cic Snitxch9ra khỏSnitxch9i đây.”

Ánh mắtSnitxch9 thống42Ci tRKCafciyrị vRKCafciyà 42Ciuy q42Ciuyền củaSnitxch9 RKCafciyanh khiSnitxch9ến côSnitxch9 gáiRKCafciy rợn42Ci ngườSnitxch9i, cô42Ci Snitxch9ta Snitxch9chỉ biSnitxch9ết 42Cinhìn ngườRKCafciyi 42Cicon gRKCafciyái đánSnitxch9g thươn42Cig đanSnitxch9g nằmRKCafciy gọ42Cin trênSnitxch9 taRKCafciyy M42Ciinh V42Ciỹ RKCafciyvà chôngRKCafciy chênSnitxch9h gSnitxch9iữa hồRKCafciy nướcSnitxch9 mênhRKCafciy mRKCafciyông m42Cià lắcRKCafciy đầSnitxch9u nSnitxch9gán ngẩm…

Một lSnitxch9úc sau42Ci, Snitxch9tiếng bưSnitxch9ớc châSnitxch9n vộiRKCafciy v42Ciã nốiSnitxch9 n42Cihau Snitxch9ra kSnitxch9hỏi cănRKCafciy bRKCafciyiệt thự.

Nhận RKCafciythấy tấtRKCafciy cảSnitxch9 đãRKCafciy r42Cia khỏiSnitxch9 RKCafciyđây, khRKCafciyông còn42Ci 42Ciai làm42Ci phSnitxch9iền đếnRKCafciy mì42Cinh nRKCafciyữa, Snitxch9Minh 42CiVỹ bắt42Ci RKCafciyđầu tiế42Cip tRKCafciyục hạRKCafciy thấpRKCafciy tay.

Mực nước42Ci bRKCafciyắt đầuRKCafciy 42Civượt qSnitxch9uá giớ42Cii hạn,42Ci M42Ciinh RKCafciyVỹ vẫn42Ci ti42Ciếp t42Ciục hạRKCafciy đRKCafciyôi Snitxch9tay 42Ciđang RKCafciynâng ngưRKCafciyời ÁiRKCafciy HSnitxch9y, a42Cinh Snitxch9không tiRKCafciyn 42Cilà 42Cicô lạRKCafciyi ngo42Cian cRKCafciyố đến42Ci RKCafciymức nàySnitxch9 được!

Tại s42Ciao cô42Ci ấRKCafciyy lạ42Cii tha42Cim gi42Cia RKCafciyvào kếSnitxch9 hRKCafciyoạch 42Cicủa 42CiHạo ThầnRKCafciy cSnitxch9ơ chứ?

Ban đRKCafciyầu thựcSnitxch9 sựSnitxch9 RKCafciyanh RKCafciyđã hoàn42Ci t42Cioàn rơSnitxch9i vào42Ci bẫyRKCafciy 42Cido HạoRKCafciy Thần42Ci RKCafciyvà cRKCafciyô đặtRKCafciy Snitxch9ra, nhưn42Cig s42Ciau 42Ciánh mSnitxch9ắt chứRKCafciya Snitxch9đựng đầy42Ci RKCafciyyêu thSnitxch9ương Snitxch9mà Hạ42Cio T42Cihần RKCafciyđã nh42Ciìn RKCafciycô Snitxch9vừa rồ42Cii, anRKCafciyh cSnitxch9ó thểSnitxch9 nhậ42Cin địSnitxch9nh đượcRKCafciy mọiSnitxch9 chuy42Ciện đSnitxch9ang diễnRKCafciy rSnitxch9a RKCafciyvô cùnRKCafciyg 42Cibất –RKCafciy bìSnitxch9nh Snitxch9– thường!

Hơn c42Ciả, 42Cikhi anRKCafciyh RKCafciyôm 42CiÁi HRKCafciyy vào42Ci lòngRKCafciy, nhiệ42Cit độ42Ci Snitxch9cơ tSnitxch9hể 42Cicô lại42Ci 42Civô cùngRKCafciy ấmSnitxch9 áSnitxch9p, khôngRKCafciy quáSnitxch9 lạRKCafciynh cũnSnitxch9g khRKCafciyông quSnitxch9á nóng.

Anh đSnitxch9ã nghRKCafciyĩ đếnSnitxch9 trường42Ci hợpRKCafciy cSnitxch9ô RKCafciyngất 42Cido bị42Ci sa42Ciy nắ42Cing hoặc42Ci RKCafciybị RKCafciycảm lạnh,42Ci nhưnSnitxch9g nếuRKCafciy nhRKCafciyư vậRKCafciyy tRKCafciyhì tại42Ci s42Ciao thSnitxch9ân nhiệRKCafciyt vô42Ci vSnitxch9ẫn ởSnitxch9 42Cimức bìnSnitxch9h thưRKCafciyờng cơSnitxch9 chứ?

Có lẽ42Ci cRKCafciyô đSnitxch9ã không42Ci để42Ci ý,Snitxch9 anRKCafciyh RKCafciyđã thửSnitxch9 cSnitxch9hạm n42Cihẹ vRKCafciyào gươ42Cing mặ42Cit cRKCafciyô nhưRKCafciy mRKCafciyột hành42Ci động42Ci vSnitxch9ô tìnhSnitxch9, tRKCafciyhực chấRKCafciyt RKCafciymục đíSnitxch9ch của42Ci an42Cih RKCafciylà thử42Ci RKCafciyxem Snitxch9suy đoánRKCafciy của42Ci Snitxch9anh lRKCafciyà đúnSnitxch9g ha42Ciy sai…

Quả nhiêRKCafciyn k42Cihông nằm42Ci ngoàiRKCafciy dự42Ci đoán42Ci, bRKCafciyàn tRKCafciyay chạmRKCafciy nhẹ42Ci vàoRKCafciy gư42Ciơng mặt42Ci ÁRKCafciyi Snitxch9Hy đ42Ciã lưRKCafciyu lạRKCafciyi mRKCafciyột l42Ciớp ph42Ciấn tr42Ciang điSnitxch9ểm nhạSnitxch9t… rSnitxch9õ ràngRKCafciy côSnitxch9 đ42Ciã 42Cicố tìSnitxch9nh 42Citrang 42Ciđiểm RKCafciycho sRKCafciyắc RKCafciymặt mìRKCafciynh tSnitxch9ái 42Cixanh RKCafciynhằm 42Cithuận lợi42Ci 42Cicho 42Cikế hoạchRKCafciy ngấSnitxch9t xỉu42Ci 42Citrước nSnitxch9hà a42Cinh nhưRKCafciy mộRKCafciyt Snitxch9sự trùRKCafciyng hợp.

Tại saRKCafciyo 42Cirõ r42Ciàng ÁiRKCafciy HSnitxch9y kRKCafciyhông h42Ciề bấtSnitxch9 tỉn42Cih, nhưng42Ci lRKCafciyại cốSnitxch9 RKCafciytình giảSnitxch9 vSnitxch9ờ nhSnitxch9ư thế?

Cô chấpRKCafciy Snitxch9nhận cộn42Cig táRKCafciyc cùng42Ci HạoRKCafciy Thần42Ci vớSnitxch9i lýRKCafciy Snitxch9do và42Ci m42Ciục đíSnitxch9ch gì?

Lòng 42CiMinh V42Ciỹ ngổnSnitxch9 n42Cigang 42Cibao nhiêuSnitxch9 42Cicâu hỏiSnitxch9 c42Cihưa 42Ciđược giải42Ci đáSnitxch9p, RKCafciynhưng RKCafciyanh đRKCafciyang cốRKCafciy 42Ciý vSnitxch9ạch trầnRKCafciy Snitxch9kế hoạ42Cich cRKCafciyủa cô.

Mặc kệSnitxch9 chSnitxch9o cả42Ci 42Cingười côRKCafciy đã42Ci hoàn42Ci tSnitxch9oàn b42Ciị dìRKCafciym dướSnitxch9i mặRKCafciyt nướcRKCafciy, ngườiSnitxch9 cSnitxch9on gáSnitxch9i tRKCafciyrên Snitxch9tay Snitxch9anh 42Civẫn khôn42Cig hềRKCafciy cóSnitxch9 ýSnitxch9 địnhRKCafciy tựSnitxch9 cứSnitxch9u thoáSnitxch9t chíRKCafciynh mình.

Ái 42CiHy c42Ciố 42Cigắng RKCafciynín RKCafciythở, mặcSnitxch9 kRKCafciyệ Snitxch9lồng 42Cingực 42Cikhó 42Cithở 42Ciđến mRKCafciyức nhưSnitxch9 muốRKCafciyn nổ42Ci tung.

Sao độ42Cit nhRKCafciyiên cô42Ci lại42Ci 42Cinhớ đếnRKCafciy k42Cihoảnh khắcSnitxch9 lần42Ci đầu42Ci tiênSnitxch9 bịSnitxch9 anRKCafciyh Snitxch9dìm 42Cixuống RKCafciynước thếRKCafciy này?

Cảm RKCafciygiác gSnitxch9iống hSnitxch9ệt nhSnitxch9ư kh42Cii RKCafciyđó, 42Cichỉ kSnitxch9hác ởSnitxch9 42Cichỗ c42Ciô kRKCafciyhông RKCafciyhề Snitxch9tỏ bất42Ci cứ42Ci h42Ciành độngRKCafciy RKCafciynào gọiSnitxch9 l42Cià ph42Ciản khán42Cig cả.

Trái tiRKCafciym 42Cichất chRKCafciyứa đầyRKCafciy thù42Ci Snitxch9hận của42Ci 42Cicô chợtRKCafciy thắ42Cit lại…42Ci a42Cinh thậtSnitxch9 sựRKCafciy cóSnitxch9 RKCafciyý địnhSnitxch9 giSnitxch9ết côSnitxch9 sao?

Nhưng cũng42Ci không42Ci qua42Cin trọng,Snitxch9 sốn42Cig hSnitxch9ay chRKCafciyết 42Ciđối Snitxch9với côRKCafciy đềRKCafciyu nhưRKCafciy 42Cinhau cảRKCafciy thôi.

Cố gắngRKCafciy ní42Cin tRKCafciyhở dùSnitxch9 cRKCafciyho rSnitxch9ất kRKCafciyhó chị42Ciu, RKCafciyÁi HSnitxch9y vẫnRKCafciy khôngSnitxch9 42Citài nàRKCafciyo kiRKCafciyểm soátRKCafciy RKCafciyđược sRKCafciyắc mSnitxch9ặt của42Ci mình.

Hàng lôn42Cig 42Cimày dàRKCafciyi thaRKCafciynh RKCafciytú cứ42Ci RKCafciynhíu dầnSnitxch9 lRKCafciyại, đôi42Ci RKCafciymôi cSnitxch9ũng RKCafciymím chặtRKCafciy, cảSnitxch9 ngưSnitxch9ời RKCafciycô c42Ciứ cSnitxch9ựa qRKCafciyuậy khôSnitxch9ng ngừng.

Minh VRKCafciyỹ nhắRKCafciym mắt42Ci lại,RKCafciy anSnitxch9h Snitxch9không muSnitxch9ốn trôSnitxch9ng thấySnitxch9 cSnitxch9ô nhRKCafciyư thế42Ci nSnitxch9ày, lạiRKCafciy càRKCafciyng khô42Cing muốnSnitxch9 t42Cihấy Snitxch9chính 42Cimình đSnitxch9ã là42Ci ngưRKCafciyời khiếnSnitxch9 côSnitxch9 trSnitxch9ở nêRKCafciyn 42Cinhư thế.

Đến lúSnitxch9c kSnitxch9hông th42Ciể RKCafciychịu đựngRKCafciy Snitxch9được nữaSnitxch9, an42Cih k42Ciéo nha42Cinh ngưRKCafciyời Snitxch9cô lê42Cin, ôSnitxch9m tRKCafciyhật chặt42Ci vàSnitxch9o lòng.

Cả ÁiSnitxch9 42CiHy cũ42Cing RKCafciyho 42Cithành tiếng,Snitxch9 thởSnitxch9 RKCafciygấp RKCafciygáp RKCafciykhi hôRKCafciy hSnitxch9ấp đượcRKCafciy hoạtRKCafciy độnRKCafciyg trởRKCafciy lại.

Anh th42Ciua rồi…

Không tSnitxch9hể nào42Ci thắn42Cig đượcRKCafciy RKCafciysự ươngSnitxch9 bSnitxch9ướng vSnitxch9à cSnitxch9ố chấp42Ci củRKCafciya cRKCafciyô… 42Civốn dĩ42Ci RKCafciytừ trướcRKCafciy đến42Ci gRKCafciyiờ đã42Ci RKCafciylà n42Cihư vậy.

Thà rằng42Ci côSnitxch9 đừngSnitxch9 xu42Ciất 42Cihiện Snitxch9thêm lSnitxch9ần Snitxch9nữa tSnitxch9rước mắt42Ci anRKCafciyh, th42Ciì Snitxch9nỗi đauSnitxch9 nămRKCafciy xưaRKCafciy 42Ciđã khôn42Cig Snitxch9được khơSnitxch9i 42Cidậy, mạSnitxch9nh mẽRKCafciy vSnitxch9à đaSnitxch9u RKCafciyđớn gấp42Ci đôi.

Khoảnh kh42Ciắc nhìnSnitxch9 42Cithấy cSnitxch9ô trRKCafciyong tầmSnitxch9 mắ42Cit, MSnitxch9inh RKCafciyVỹ thựcRKCafciy sự42Ci cảmSnitxch9 thấyRKCafciy hạSnitxch9nh Snitxch9phúc đếnRKCafciy mRKCafciyức khôRKCafciyng thSnitxch9ể n42Ciói thànSnitxch9h Snitxch9lời, cRKCafciyả bRKCafciyầu trờiSnitxch9 đenRKCafciy tối42Ci nh42Ciư đượ42Cic ánhRKCafciy RKCafciysáng chiếuRKCafciy rọi…

Hạnh pRKCafciyhúc đó42Ci chSnitxch9ưa kéSnitxch9o dà42Cii n42Cihư RKCafciymong m42Ciuốn, thSnitxch9ì tr42Ciái ti42Cim aSnitxch9nh lạiRKCafciy nhSnitxch9ư RKCafciybật mSnitxch9áu khSnitxch9i nhậnSnitxch9 RKCafciyra s42Ciự t42Cihật vềRKCafciy s42Ciự cSnitxch9ó mặt42Ci của42Ci cô.

Cô trởSnitxch9 vềRKCafciy bêRKCafciyn anh42Ci… chỉSnitxch9 42Ciđể t42Cihực hiệnRKCafciy mộSnitxch9t â42Cim Snitxch9mưu đRKCafciyược sắpRKCafciy đặ42Cit sẵSnitxch9n tSnitxch9ừ trướRKCafciyc, đaSnitxch9u đớnRKCafciy thật!

Khuôn mặt42Ci aSnitxch9nh gụRKCafciyc vàoRKCafciy RKCafciythân ngườiRKCafciy m42Ciát lạnRKCafciyh cRKCafciyủa 42CiÁi RKCafciyHy, ha42Cii bàSnitxch9n RKCafciytai siếSnitxch9t chặtRKCafciy lạiSnitxch9 đaRKCafciyng ruRKCafciyn 42Cilên 42Cikhông ngừng.

Anh pRKCafciyhải làm42Ci saSnitxch9o đây?

Phải Snitxch9xem côRKCafciy là42Ci RKCafciymột Snitxch9người muốnRKCafciy h42Ciãm Snitxch9hại RKCafciymình, ha42Ciy 42Cilà mặcSnitxch9 kệ42Ci mọRKCafciyi thứ,RKCafciy tiếp42Ci tụcRKCafciy yRKCafciyêu thRKCafciyương côSnitxch9 hết42Ci mực?

Khung cảnhSnitxch9 i42Cim lặ42Cing đếSnitxch9n mứcRKCafciy đángRKCafciy sợ,42Ci đôRKCafciyi mSnitxch9ắt tSnitxch9o RKCafciycafe sữa42Ci 42Ciđã Snitxch9và Snitxch9đang 42Cimở 42Cito nhìnRKCafciy MinSnitxch9h VỹRKCafciy không42Ci RKCafciycảm xúc.

Bàn tRKCafciyay mềm42Ci mại42Ci từSnitxch9 từRKCafciy đẩy42Ci nh42Ciẹ người42Ci 42Cianh raSnitxch9. ÁiRKCafciy H42Ciy đứngRKCafciy d42Ciậy, áRKCafciynh m42Ciắt vẫnRKCafciy khônRKCafciyg r42Ciời khỏi42Ci gưRKCafciyơng mặ42Cit qRKCafciyuen thuộRKCafciyc RKCafciymà côSnitxch9 đãRKCafciy từng42Ci hSnitxch9ết mựRKCafciyc y42Ciêu thương.

Mọi chuyRKCafciyện đSnitxch9ã RKCafciyđến 42Cimức nàRKCafciyy, 42Cithì RKCafciycô k42Cihông cònRKCafciy RKCafciylý dSnitxch9o RKCafciynào đểRKCafciy đóngRKCafciy Snitxch9kịch nữRKCafciya, d42Ciù sa42Cio 42Cianh c42Ciũng bRKCafciyiết rõRKCafciy côSnitxch9 đRKCafciyã vRKCafciyà RKCafciyđang làmSnitxch9 42Cigì rồi.

Cô đư42Cia mRKCafciyột 42Citay 42Civề ph42Ciía a42Cinh, như42Ci muốSnitxch9n đSnitxch9ỡ aSnitxch9nh đ42Ciứng dậy.42Ci Như42Cing sRKCafciyự RKCafciyphản hRKCafciyồi tRKCafciyừ RKCafciyanh kSnitxch9hông đ42Ciược nRKCafciyhư ýSnitxch9 cSnitxch9ô mRKCafciyong mu42Ciốn, MiRKCafciynh VỹRKCafciy chRKCafciyỉ n42Cigẩn ngườiSnitxch9 nSnitxch9hìn cô,RKCafciy khôSnitxch9ng 42Cihề cSnitxch9ó bấRKCafciyt kỳSnitxch9 hànhSnitxch9 đSnitxch9ộng nàRKCafciyo khác.

Ái HRKCafciyy 42Cidạn dĩ42Ci đ42Ciưa tSnitxch9ay 42Cichủ đ42Ciộng nắ42Cim lấyRKCafciy tSnitxch9ay anhSnitxch9, rồiRKCafciy d42Ciùng chúRKCafciyt sứcRKCafciy lực42Ci nhỏSnitxch9 bRKCafciyé kéo42Ci aRKCafciynh gượngRKCafciy dậy.

“Nói đi…Snitxch9” Mi42Cinh VỹRKCafciy cấRKCafciyt giọngRKCafciy trầ42Cim khàn,42Ci nhRKCafciyeo mRKCafciyắt Snitxch9nhìn 42Cicô, “RKCafciy… Snitxch9em t42Cirở vSnitxch9ề vớ42Cii Snitxch9lý dSnitxch9o gì?”

Trước câSnitxch9u hỏRKCafciyi ngSnitxch9hi hRKCafciyoặc của42Ci Snitxch9anh, Snitxch9cô lSnitxch9ại 42Cihoàn toànRKCafciy dửngSnitxch9 dưSnitxch9ng, ti42Ciếp tục42Ci kéo42Ci anRKCafciyh đứngSnitxch9 lên.

Thật sự…RKCafciy Snitxch9cô Snitxch9trở vềSnitxch9 v42Cià p42Cihải Snitxch9giả v42Ciờ dànSnitxch9 Snitxch9dựng mộRKCafciyt mànRKCafciy k42Ciịch đSnitxch9ịnh sSnitxch9ẵn nSnitxch9hư thếRKCafciy 42Cilà để42Ci làmSnitxch9 gì?

Đứng đốiSnitxch9 diện42Ci vớRKCafciyi ÁSnitxch9i Hy42Ci, MSnitxch9inh VSnitxch9ỹ vẫnRKCafciy 42Cikhông thểRKCafciy không42Ci thRKCafciyắc mắcRKCafciy, bRKCafciyởi tấSnitxch9t cảSnitxch9 nhữRKCafciyng gì42Ci RKCafciyđã 42Civà đaRKCafciyng 42Cidiễn rRKCafciya khiSnitxch9ến aSnitxch9nh khRKCafciyông 42Cithoát khỏi42Ci bàSnitxch9ng hoàng.

Cô 42Civẫn phớ42Cit 42Cilờ cSnitxch9âu hỏiRKCafciy củaSnitxch9 aSnitxch9nh, bànRKCafciy 42Citay RKCafciyđỡ anRKCafciyh đứngSnitxch9 dậy42Ci 42Cinhư chRKCafciyưa RKCafciymuốn buôRKCafciyng, v42Ciẫn siế42Cit lạiRKCafciy 42Cithật chặt.

“Anh vẫnRKCafciy RKCafciysống tốt…Snitxch9 42Ciphải không?”

Chất giọn42Cig tSnitxch9rong Snitxch9thanh Snitxch9cất RKCafciylên, nhẹSnitxch9 Snitxch9nhàng nhSnitxch9ư làSnitxch9n gióRKCafciy thoánSnitxch9g qRKCafciyua, nhưRKCafciyng lạiRKCafciy v42Ciang vSnitxch9ọng dư42Ci â42Cim củaRKCafciy 42Ciâm vựcRKCafciy que42Cin thuộc.

Đã ba42Cio RKCafciylâu rồiSnitxch9 42Cianh mRKCafciyới 42Cilại được42Ci nSnitxch9ghe thấy42Ci gi42Ciọng n42Ciói này?

Cả ngườiSnitxch9 42CiMinh Snitxch9Vỹ nSnitxch9hư Snitxch9bị đôngSnitxch9 cứn42Cig, aRKCafciynh nh42Ciìn RKCafciycô ngỡ42Ci ngàSnitxch9ng, RKCafciyđáy mắtRKCafciy Snitxch9ánh 42Cilên nhSnitxch9ững xRKCafciyót 42Cixa vRKCafciyà đauRKCafciy đớn.

Cô nghĩRKCafciy Snitxch9anh 42Cicó Snitxch9thể số42Cing tốt42Ci kh42Cii kRKCafciyhông Snitxch9có cRKCafciyô sao?

“Dĩ nhiên42Ci làRKCafciy khônSnitxch9g.” Snitxch9Minh Vỹ42Ci đáRKCafciyp, đ42Ciôi mắtSnitxch9 a42Cinh nh42Ciắm hờSnitxch9 lại,RKCafciy Snitxch9cố gắngRKCafciy khRKCafciyông thởRKCafciy hắ42Cit ra…Snitxch9 an42Cih RKCafciyđang mấtRKCafciy Snitxch9bình tSnitxch9ĩnh. “ERKCafciym 42Cikhông cầRKCafciyn Snitxch9phải RKCafciybận tâSnitxch9m, vậy42Ci cò42Cin Snitxch9em? Bố42Cin RKCafciynăm quSnitxch9a RKCafciyem đãSnitxch9 ở42Ci đSnitxch9âu, đãSnitxch9 Snitxch9làm gìSnitxch9 và…”

Anh bSnitxch9ỏ lửn42Cig RKCafciycâu hỏi42Ci, m42Ciím môi42Ci thậtSnitxch9 chRKCafciyặt, nRKCafciyhư đSnitxch9ang kì42Cim 42Cichế 42Civì kSnitxch9hông muốnSnitxch9 kSnitxch9ích đ42Ciộng RKCafciytrước m42Ciặt cô.

Bao RKCafciynăm quSnitxch9a, aSnitxch9nh 42Ciđã trưởngRKCafciy tSnitxch9hành và42Ci 42Cichững chạSnitxch9c hơ42Cin rRKCafciyất RKCafciynhiều, dùSnitxch9 c42Ciho ngà42Ciy x42Ciưa a42Cinh vốn42Ci 42Cidĩ đãSnitxch9 rấ42Cit hSnitxch9oàn hảoSnitxch9 RKCafciytrong lố42Cii 42Cisuy Snitxch9nghĩ l42Ciinh hoạ42Cit rồi.

Nhưng bâSnitxch9y giSnitxch9ờ, an42Cih RKCafciyhọc đượcSnitxch9 cáRKCafciych tSnitxch9ự kh42Ciống c42Cihế Snitxch9bản thRKCafciyân, RKCafciykhông đSnitxch9ể bấtRKCafciy cứSnitxch9 hRKCafciyành độnRKCafciyg sRKCafciyơ xuRKCafciyất nàoSnitxch9 xảyRKCafciy Snitxch9ra cả…42Ci vì42Ci chỉ42Ci Snitxch9như thSnitxch9ế, a42Cinh mRKCafciyới tSnitxch9hoát khỏiRKCafciy nhữnSnitxch9g Snitxch9ý ngRKCafciyhĩ điênRKCafciy rồRKCafciy Snitxch9luôn vâyRKCafciy qua42Cinh tRKCafciyrí ócRKCafciy kSnitxch9hi đánSnitxch9h mất42Ci cô.

Ái HSnitxch9y lạiRKCafciy tiếpRKCafciy tục42Ci chơSnitxch9i tSnitxch9rò câm42Ci lặng,42Ci côRKCafciy đư42Cia đ42Ciôi Snitxch9mắt 42Citrong s42Ciáng vàSnitxch9 nRKCafciyét mặSnitxch9t dịuSnitxch9 dànRKCafciyg nhìnRKCafciy anh.

Bàn tRKCafciyay cRKCafciyô chRKCafciyợt gRKCafciyiằng RKCafciymạnh RKCafciyra khSnitxch9ỏi bRKCafciyàn ta42Ciy 42Cito lớnRKCafciy cRKCafciyủa ngườiSnitxch9 đốiRKCafciy diệRKCafciyn. KhôngSnitxch9 đểRKCafciy bàSnitxch9n 42Citay mìnSnitxch9h trố42Cing rỗ42Cing tron42Cig kh42Ciông khíRKCafciy, côRKCafciy lSnitxch9ại Snitxch9vòng RKCafciytay ôm42Ci n42Cigang Snitxch9thắt lRKCafciyưng aRKCafciynh, thSnitxch9ật nh42Ciẹ nhàngSnitxch9 và42Ci ấmSnitxch9 áp…

Cõi lòngRKCafciy Mi42Cinh Snitxch9Vỹ chợtSnitxch9 cSnitxch9ảm thấySnitxch9 thậtSnitxch9 dễ42Ci cSnitxch9hịu, cá42Cii cảm42Ci giácSnitxch9 hạnh42Ci RKCafciyphúc mSnitxch9à tưởnRKCafciyg chừnSnitxch9g 42Cianh s42Ciẽ đánhRKCafciy 42Cimất mãSnitxch9i mãiRKCafciy Snitxch9nay lạRKCafciyi trởSnitxch9 vềRKCafciy, lRKCafciyấn chRKCafciyiếm hoàn42Ci toàRKCafciyn cSnitxch9ảm giáRKCafciyc củaSnitxch9 c42Ciơ thể.

Thuận taRKCafciyy, anSnitxch9h từRKCafciy từ42Ci đưSnitxch9a Snitxch9hai 42Citay lênRKCafciy, vSnitxch9òng Snitxch9qua 42Cingang ngườRKCafciyi cô,RKCafciy như42Ci thRKCafciyể muốnSnitxch9 RKCafciyđáp l42Ciại 42Cicái ô42Cim tình42Ci cảmSnitxch9 từ42Ci phíSnitxch9a bên42Ci kia.

“Sống k42Cihông tốt…”

Một câ42Ciu RKCafciynói lSnitxch9ấp lửn42Cig vaRKCafciyng lên,42Ci Snitxch9hành độngSnitxch9 Snitxch9của Min42Cih 42CiVỹ Snitxch9dừng lại42Ci, RKCafciyanh vẫnSnitxch9 cSnitxch9hưa RKCafciyhoàn thànhRKCafciy độngRKCafciy Snitxch9tác ôm42Ci 42Cicô 42Civào lòng.

“Sống tSnitxch9ốt đSnitxch9ược RKCafciysao? Snitxch9Khi k42Ciẻ RKCafciyđã 42Cigiết giRKCafciya 42Ciđình tôi42Ci vRKCafciyẫn cRKCafciyòn sống?”

Ngay cảSnitxch9 đầ42Ciu RKCafciyngón tRKCafciyay cũ42Cing tRKCafciyê cRKCafciyứng, đôiRKCafciy m42Ciắt RKCafciyMinh V42Ciỹ đangRKCafciy dần42Ci đáSnitxch9nh 42Cimất tầm42Ci Snitxch9nhìn… aSnitxch9nh đãSnitxch9 cSnitxch9ó Snitxch9thể đoánSnitxch9 rRKCafciya phầnSnitxch9 Snitxch9nào những42Ci gìRKCafciy đ42Ciang x42Ciảy RKCafciyra rồi…

Không để42Ci a42Cinh Snitxch9kịp địnhRKCafciy thRKCafciyần, ÁiRKCafciy HRKCafciyy dùnRKCafciyg 42Citay đẩyRKCafciy ngườiRKCafciy RKCafciyanh RKCafciyra RKCafciyxa kRKCafciyhỏi 42Cimình, tiRKCafciyếp tụRKCafciyc dùRKCafciyng 42Cilực 42Ciđẩy m42Ciạnh aSnitxch9nh thRKCafciyêm mộtSnitxch9 lầnRKCafciy nữa42Ci Snitxch9về pRKCafciyhía bểRKCafciy bơi.

Mọi 42Civiệc xRKCafciyảy 42Cira quá42Ci nh42Cianh, cảRKCafciy ngườiSnitxch9 MSnitxch9inh 42CiVỹ rơ42Cii RKCafciytự 42Cido thRKCafciyeo 42Ciquán 42Citính, bỗSnitxch9ng chốc42Ci mọSnitxch9i hànSnitxch9h đSnitxch9ộng Snitxch9xung qu42Cianh 42Cinhư RKCafciyđang ch42Ciậm dầRKCafciyn, ch42Ciậm dần…

“Tôi t42Cirở về…RKCafciy làRKCafciy đRKCafciyể giếSnitxch9t anh!”

Câu 42Cinói 42Citàn nRKCafciyhẫn đượcRKCafciy phSnitxch9át 42Cingôn Snitxch9ngang RKCafciytàng, RKCafciyÁi RKCafciyHy ngẩRKCafciyng c42Ciao mặt,Snitxch9 đSnitxch9ôi mô42Cii 42Cixinh xinRKCafciyh đượcSnitxch9 tôRKCafciy sSnitxch9on đenRKCafciy nhạt42Ci nhếchSnitxch9 lê42Cin, mộtRKCafciy nSnitxch9ụ cười42Ci 42Cinửa RKCafciymiệng được42Ci hì42Cinh thàSnitxch9nh mSnitxch9ột cSnitxch9ách hoà42Cin chRKCafciyỉnh vRKCafciyà rRKCafciyõ rệt.

Đây l42Cià lSnitxch9ần đRKCafciyầu tiSnitxch9ên tRKCafciyrong đời…Snitxch9 RKCafciycô nởRKCafciy nụRKCafciy cười42Ci đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtSnitxch9 nắng,RKCafciy lộngSnitxch9 gió…

Thiếu nữRKCafciy troSnitxch9ng chiếcSnitxch9 42Civáy đSnitxch9en đa42Cing đứ42Cing cSnitxch9ạnh bểSnitxch9 bơ42Cii troSnitxch9ng ngRKCafciyôi Snitxch9biệt thSnitxch9ự hRKCafciyoa lệ…

Ái RKCafciyHy dán42Ci chặtRKCafciy 42Citầm nhSnitxch9ìn 42Civào RKCafciyMinh Vỹ,Snitxch9 bRKCafciyàn tSnitxch9ay nhSnitxch9ỏ nh42Ciắn từRKCafciy Snitxch9từ đưa42Ci lên42Ci, nRKCafciyắm lấy42Ci sợi42Ci dâySnitxch9 c42Cihuyền Snitxch9ở 42Cicổ, n42Cihẹ nhà42Cing cởiSnitxch9 RKCafciybỏ 42Cinó ra.

Cô quẳngSnitxch9 RKCafciysợi dâyRKCafciy mộSnitxch9t RKCafciycách 42Cithản n42Cihiên, RKCafciychỉ giữRKCafciy lấ42Ciy ch42Ciiếc mặt42Ci dâyRKCafciy chuyềnSnitxch9 hình42Ci hộp42Ci t42Ciròn, mSnitxch9ở nắp42Ci RKCafciyvà lRKCafciyấy từRKCafciy đ42Ció mộtSnitxch9 RKCafciythứ RKCafciycực k42Ciỳ nSnitxch9hỏ bé.

Đôi mSnitxch9ắt Snitxch9cô Snitxch9vẫn nhìnRKCafciy Snitxch9về ph42Ciía 42CiMinh VỹRKCafciy, Snitxch9anh đã42Ci nha42Cinh chóng42Ci 42Cingoi lRKCafciyên mặtRKCafciy nước42Ci saSnitxch9u kh42Cii b42Ciị RKCafciycô 42Cibất nSnitxch9gờ đẩy42Ci xuố42Cing hồ.

Cả ngườiSnitxch9 MiRKCafciynh RKCafciyVỹ ướtSnitxch9 sũ42Cing, anSnitxch9h đưRKCafciya taSnitxch9y vuố42Cit 42Cimặt, gươnSnitxch9g mặ42Cit 42Civẫn lưu42Ci dấuSnitxch9 lạRKCafciyi sựSnitxch9 nRKCafciygạc nhi42Ciên v42Cià đaRKCafciyu đớn.

Cuối cùng…Snitxch9 an42Cih RKCafciyđã biếtSnitxch9 đưRKCafciyợc l42Ciý 42Cido v42Ciì sRKCafciyao 42Cicô trởRKCafciy Snitxch9về, 42Civà 42Citại s42Ciao RKCafciycô lại42Ci t42Ciham gSnitxch9ia v42Ciào cá42Cii vởRKCafciy kịcSnitxch9h kh42Ciông hoRKCafciyàn chỉnhRKCafciy đó.

Cô chSnitxch9o rằngSnitxch9 an42Cih làRKCafciy ngư42Ciời Snitxch9giết giRKCafciya Snitxch9đình côRKCafciy ư?

Thì rSnitxch9a tRKCafciyrong lòn42Cig côSnitxch9, vịSnitxch9 tr42Cií củRKCafciya anSnitxch9h l42Cià Snitxch9như thRKCafciyế RKCafciy– lSnitxch9à 42Cimột 42Cikẻ Snitxch9sát Snitxch9nhân kh42Ciông 42Cihơn không42Ci kém.

Đáy mắtRKCafciy trởRKCafciy nên42Ci thậtRKCafciy ư42Ciu thương42Ci, 42Cianh ch42Ciỉ đứngRKCafciy yêSnitxch9n đốRKCafciyi RKCafciymặt vớiRKCafciy 42Cicô, khSnitxch9ông nóiSnitxch9 thRKCafciyêm bấtRKCafciy 42Cicứ điều42Ci gRKCafciyì cả.

Ánh mặt42Ci trSnitxch9ời sánRKCafciyg chóSnitxch9i đSnitxch9ã ngừngRKCafciy đe42Cim đến42Ci nhữnSnitxch9g vạtRKCafciy nắnRKCafciyg ấmRKCafciy áp,Snitxch9 RKCafciynhưng lại42Ci RKCafciymang đếnRKCafciy ánSnitxch9h sángRKCafciy bấSnitxch9t tậnRKCafciy chiếuSnitxch9 42Cisáng 42Cikhuôn 42Cimặt anh…

Và RKCafciymột bSnitxch9ên Snitxch9mắt đSnitxch9ang sởSnitxch9 hữuSnitxch9 màRKCafciyu hổRKCafciy phácRKCafciyh đangSnitxch9 sánRKCafciyg rựcRKCafciy, và42Ci b42Ciên cSnitxch9òn lạiRKCafciy vẫnSnitxch9 là42Ci mSnitxch9àu Snitxch9đen tSnitxch9huần t42Ciuý củ42Cia kSnitxch9ính Snitxch9áp tròng.

Có lẽSnitxch9 kSnitxch9hi ngRKCafciyã xuống42Ci nRKCafciyước, 42Cimột Snitxch9bên 42Cikính ápRKCafciy trònSnitxch9g đã42Ci Snitxch9rơi ra42Ci, 42Civà giờRKCafciy RKCafciyđây l42Ciại khiế42Cin RKCafciyanh đốiSnitxch9 diệnSnitxch9 Snitxch9với Snitxch9cô bằng42Ci đôiRKCafciy 42Cimắt ngSnitxch9ày xưaSnitxch9 đã42Ci t42Ciừng Snitxch9là t42Cihứ Snitxch9cô yêSnitxch9u thíRKCafciych nhất.

Từ pRKCafciyhía đốiRKCafciy diệRKCafciyn, đôiSnitxch9 mắ42Cit ÁiRKCafciy HSnitxch9y vẫnRKCafciy nh42Ciìn đRKCafciyăm đăm&nbsRKCafciyp; vềSnitxch9 p42Cihía Snitxch9Minh 42CiVỹ, vRKCafciyô hSnitxch9ồn nhưng42Ci lại42Ci Snitxch9chú mục42Ci vàoSnitxch9 đ42Ciôi mắ42Cit anh.

Sống mũ42Cii cSnitxch9ô bắRKCafciyt đầ42Ciu cRKCafciyảm thấySnitxch9 RKCafciycay caRKCafciyy, c42Ciô Snitxch9hận anhSnitxch9… nhSnitxch9ưng Snitxch9cô vRKCafciyẫn rất42Ci yRKCafciyêu anh.

Hình ảnh42Ci MinSnitxch9h Snitxch9Vỹ đRKCafciyang hiệSnitxch9n diện42Ci rRKCafciyõ Snitxch9rệt Snitxch9trước mặRKCafciyt, như42Cing sa42Cio Snitxch9lại qSnitxch9uá x42Cia tầmRKCafciy tRKCafciyay với…

Khoé mắt42Ci ÁiSnitxch9 RKCafciyHy c42Cihạy 42Cidài mSnitxch9ột RKCafciydòng lệRKCafciy, Snitxch9cô nh42Ciẹ nhàngRKCafciy bướcRKCafciy xuống42Ci RKCafciyhồ b42Ciơi, bướcSnitxch9 đếnRKCafciy tRKCafciyhật gầnRKCafciy anSnitxch9h, ti42Ciện RKCafciytay 42Cicho Snitxch9vật thể42Ci 42Cicô v42Ciừa lSnitxch9ấy rRKCafciya tSnitxch9ừ mSnitxch9ặt 42Cidây chuyềnRKCafciy v42Ciào miệng.

Mặt nước42Ci lắngRKCafciy đọng42Ci vừa42Ci rồiSnitxch9 lRKCafciyại bịRKCafciy khuSnitxch9ấy độ42Cing Snitxch9bởi RKCafciythân RKCafciythể nhỏRKCafciy RKCafciybé, ÁiRKCafciy 42CiHy đa42Cing Snitxch9di chuyểnSnitxch9 đ42Ciến gRKCafciyần MSnitxch9inh Vỹ42Ci mSnitxch9ột cáRKCafciych gRKCafciyấp gáp,RKCafciy nhưRKCafciy sợSnitxch9 42Cianh sẽRKCafciy biếSnitxch9n m42Ciất trSnitxch9ong giây42Ci lát.

Ngược lạiSnitxch9 vớSnitxch9i cSnitxch9ô, RKCafciyMinh VỹRKCafciy lại42Ci 42Cibất độn42Cig, Snitxch9anh RKCafciychỉ 42Ciim lặngRKCafciy Snitxch9cảm nRKCafciyhận sSnitxch9ự đaRKCafciyu đ42Ciớn từRKCafciy t42Ciận đáy42Ci 42Cilòng, lạiSnitxch9 thSnitxch9êm 42Cimột phSnitxch9ần RKCafciymuốn 42Ciôm côSnitxch9 Snitxch9thật chặtRKCafciy RKCafciyvào lòng.

Cô hiểuRKCafciy lầRKCafciym… được!RKCafciy 42CiAnh chRKCafciyấp nhận!

Cô muốSnitxch9n giế42Cit a42Cinh… a42Cinh 42Cisẵn Snitxch9sàng đểSnitxch9 c42Ciô lSnitxch9àm đRKCafciyiều đó!

Nhưng chỉSnitxch9 42Ciduy nhấ42Cit vi42Ciệc rời42Ci Snitxch9bỏ anh…42Ci Snitxch9anh th42Ciực sựRKCafciy khôSnitxch9ng thSnitxch9ể c42Cihấp nhậnRKCafciy được.

Có Snitxch9lẽ 42Cicô Snitxch9đã khôn42Cig Snitxch9biết k42Cihi cô42Ci rời42Ci Snitxch9xa anh42Ci, an42Cih RKCafciyđã su42Ciy sụp42Ci đếnRKCafciy mứ42Cic nào…RKCafciy a42Cinh còSnitxch9n nh42Ciớ rSnitxch9õ lRKCafciyúc đóSnitxch9 Snitxch9mình đSnitxch9ã nhưSnitxch9 thếSnitxch9 nàRKCafciyo mà,Snitxch9 trRKCafciyong đầu42Ci aRKCafciynh ch42Ciỉ Snitxch9còn 42Ciduy nhất42Ci haSnitxch9m RKCafciymuốn giSnitxch9ết tất42Ci 42Cicả những42Ci kẻRKCafciy đRKCafciyã cả42Ci RKCafciygan manRKCafciyg côSnitxch9 r42Cia kh42Ciỏi cuộSnitxch9c sốnRKCafciyg, RKCafciyra 42Cikhỏi tầm42Ci nhì42Cin vRKCafciyà vònSnitxch9g taSnitxch9y củaRKCafciy anh.

Một Snitxch9năm sa42Ciu kRKCafciyhi Snitxch9cô RKCafciyra đi,Snitxch9 anSnitxch9h đãSnitxch9 sống42Ci RKCafciytrong sự42Ci cSnitxch9uồng l42Cioạn, mỗSnitxch9i RKCafciyngày chỉSnitxch9 biRKCafciyết nSnitxch9gắm RKCafciynhìn bRKCafciyức ảnhSnitxch9 nơiRKCafciy gRKCafciyóc phòngSnitxch9 42Cicủa cô.

Rồi đến42Ci nă42Cim thứ42Ci haSnitxch9i, 42Cilại là42Ci Snitxch9sự sRKCafciyuy sRKCafciyụp, anRKCafciyh 42Cichỉ biế42Cit hSnitxch9ành hSnitxch9ạ bRKCafciyản 42Cithân m42Ciình… đểSnitxch9 giảiRKCafciy t42Cioả s42Ciự bứRKCafciyc 42Cibối RKCafciyvà đ42Ciau đớnRKCafciy trRKCafciyong lòng.

Đến nă42Cim thứ42Ci 42Ciba, aRKCafciynh bắtRKCafciy đRKCafciyầu chí42Cinh thức42Ci nắmSnitxch9 quyềnSnitxch9 tổ42Ci c42Cihức maRKCafciyfia củaRKCafciy Snitxch9cha 42Cimình, d42Ciùng vũRKCafciy lựcSnitxch9 để42Ci đoạSnitxch9t đSnitxch9ược Snitxch9quyền lực42Ci tr42Ciong Snitxch9cạnh traSnitxch9nh Snitxch9thương trường42Ci cSnitxch9ho tập42Ci đoàn.

Quên đượcSnitxch9 côRKCafciy… thậSnitxch9t sựRKCafciy khóSnitxch9 hSnitxch9ơn qRKCafciyuên Snitxch9Thy 42CiThy gấpRKCafciy ngànRKCafciy lần.

Khi an42Cih đặtRKCafciy TSnitxch9hy ThRKCafciyy vào42Ci ngăSnitxch9n kSnitxch9éo kSnitxch9ý ứcRKCafciy tSnitxch9rong trRKCafciyái ti42Cim, thSnitxch9ì tìSnitxch9nh yRKCafciyêu đóSnitxch9 cũSnitxch9ng dừngSnitxch9 lạRKCafciyi vàSnitxch9 kRKCafciyết thúc.

Nhưng Á42Cii HSnitxch9y, khôngSnitxch9 nhữSnitxch9ng aSnitxch9nh khôSnitxch9ng thểSnitxch9 qRKCafciyuên đưRKCafciyợc, màSnitxch9 anRKCafciyh cRKCafciyòn khôn42Cig tRKCafciyhể thôiRKCafciy khônRKCafciyg nhRKCafciyung nhSnitxch9ớ vàSnitxch9 ngSnitxch9ừng 42Ciyêu cô.

Dù c42Ciho ý42Ci nSnitxch9ghĩ cSnitxch9ô Snitxch9đã chếtRKCafciy baRKCafciyo nSnitxch9hiêu lầnSnitxch9 lo42Cié lêSnitxch9n Snitxch9trong s42Ciuy nRKCafciyghĩ, nSnitxch9hưng a42Cinh RKCafciyvẫn nRKCafciygoan cố42Ci chối42Ci bỏ…RKCafciy 42Civì RKCafciyanh chư42Cia xáRKCafciyc thựSnitxch9c đượ42Cic c42Ciô cò42Cin số42Cing 42Cihay chết.

Nhưng giSnitxch9ờ đâ42Ciy… trước42Ci mắtRKCafciy anRKCafciyh, 42CiÁi Snitxch9Hy Snitxch9đã t42Cirở về42Ci vẹnSnitxch9 nguyRKCafciyên, vàSnitxch9 RKCafciymang Snitxch9theo m42Ciột m42Ciối thùSnitxch9 khôRKCafciyng dứt.

Cô trởSnitxch9 42Civề làRKCafciy Snitxch9để giếSnitxch9t anh!

Trong tầmSnitxch9 RKCafciymắt 42CiMinh VỹSnitxch9 Snitxch9đang tSnitxch9hu 42Civề RKCafciyhình ản42Cih Á42Cii Snitxch9Hy RKCafciymỗi mộtSnitxch9 gần42Ci RKCafciyhơn, 42Cicho đếnSnitxch9 k42Cihi RKCafciycô Snitxch9đứng đốiRKCafciy d42Ciiện vSnitxch9ới aRKCafciynh, 42Cimực nướcRKCafciy 42Ciđã lênSnitxch9 quá42Ci Snitxch9cổ cRKCafciyủa cô42Ci rồi.

Ái HRKCafciyy vòng42Ci 42Citay ôm42Ci lấ42Ciy cổRKCafciy MSnitxch9inh VRKCafciyỹ 42Cighì chặtSnitxch9 xuốnRKCafciyg, cRKCafciyô nRKCafciyhón chRKCafciyân, đặtRKCafciy lRKCafciyên môiRKCafciy Snitxch9anh m42Ciột nụ42Ci hônRKCafciy thSnitxch9ật sâ42Ciu vRKCafciyà dài.

Từ đôiRKCafciy mắtSnitxch9 Snitxch9thanh túRKCafciy vàSnitxch9 tRKCafciyo sáRKCafciyng vRKCafciyẫn chạyRKCafciy dàSnitxch9i dòRKCafciyng RKCafciylệ RKCafciyđau đớn,42Ci Snitxch9cả ngư42Ciời côSnitxch9 42Cirun lê42Cin kSnitxch9hông ngừng.

Ba nămSnitxch9 kểRKCafciy từSnitxch9 cáiSnitxch9 ngàRKCafciyy địnSnitxch9h RKCafciymệnh đó…Snitxch9 côSnitxch9 đãSnitxch9 tSnitxch9ự Snitxch9nhủ phảSnitxch9i hậnSnitxch9 anSnitxch9h th42Ciật nSnitxch9hiều, p42Cihải thSnitxch9ật Snitxch9lạnh lùnRKCafciyg 42Cikhi RKCafciyđối diện42Ci với42Ci 42Cianh… Snitxch9như thế,42Ci c42Ciô mớiSnitxch9 cóSnitxch9 Snitxch9thể trSnitxch9ả thùSnitxch9 c42Ciho Snitxch9anh TriRKCafciyết RKCafciyDạ, Snitxch9cho c42Ciả chRKCafciya vàSnitxch9 mẹRKCafciy mình.

Từ trướcSnitxch9 đến42Ci giRKCafciyờ, mỗiRKCafciy kRKCafciyhi hônRKCafciy côRKCafciy, Mi42Cinh Vỹ42Ci 42Ciđều nhSnitxch9ắm mắt42Ci để42Ci cảRKCafciym nhậnRKCafciy 42Cinụ hôRKCafciyn đầySnitxch9 RKCafciytình cảm42Ci RKCafciyđó. N42Cihưng lần42Ci nRKCafciyày, đôiRKCafciy mSnitxch9ắt vẫSnitxch9n nSnitxch9hìn thẳng42Ci vềRKCafciy 42Ciphía 42Cixa xăSnitxch9m một42Ci cácRKCafciyh h42Ciờ 42Cihững… vSnitxch9ì a42Cinh biếRKCafciyt r42Ciõ, nụ42Ci hôn42Ci 42Cinày l42Cià c42Ció chủ42Ci đích!!

Vòng tRKCafciyay RKCafciyÁi 42CiHy siếtRKCafciy chặ42Cit hSnitxch9ơn, đôi42Ci RKCafciymôi mRKCafciyỏng đa42Cing RKCafciycố gắngRKCafciy RKCafciycho mRKCafciyột tSnitxch9hứ đã42Ci chuRKCafciyẩn 42Cibị trư42Ciớc Snitxch9vào khoaRKCafciyng m42Ciiệng MSnitxch9inh V42Ciỹ. Dễ42Ci dàn42Cig RKCafciyhơn RKCafciycô tưởng!!

Anh RKCafciykhông Snitxch9những khônRKCafciyg Snitxch9phản kSnitxch9háng, màRKCafciy Snitxch9lại nuốt42Ci luô42Cin vậtSnitxch9 t42Cihể 42Ciđắng ngắ42Cit ấy,RKCafciy nSnitxch9hư Snitxch9thể aSnitxch9nh đaRKCafciyng muốnRKCafciy giú42Cip côRKCafciy thự42Cic hiệnSnitxch9 kế42Ci hoạch.

Đôi đRKCafciyồng tửRKCafciy c42Cihất c42Cihứa hậnSnitxch9 t42Cihù RKCafciytừ 42Citừ m42Ciở Snitxch9ra, lặ42Cing Snitxch9thầm qRKCafciyuan sátRKCafciy gương42Ci Snitxch9mặt 42Citừ ngưSnitxch9ời đối42Ci diện.

Chỉ RKCafciytrong mộtRKCafciy khoả42Cinh khắc,42Ci tráSnitxch9i t42Ciim cSnitxch9ô chợtRKCafciy Snitxch9thắt lại…Snitxch9 đây42Ci làRKCafciy lần42Ci đầuRKCafciy tRKCafciyiên… Snitxch9cô t42Cirông thấ42Ciy anRKCafciyh rơRKCafciyi nướcRKCafciy mắt!!

Mọi thSnitxch9ứ trSnitxch9ước mRKCafciyắt đềRKCafciyu rSnitxch9õ RKCafciymồn một,Snitxch9 tSnitxch9uy rằRKCafciyng gươngRKCafciy mặtSnitxch9 aRKCafciynh vẫnSnitxch9 42Cicòn ướt42Ci Snitxch9nước, nhưnRKCafciyg tSnitxch9ừ đôi42Ci mắRKCafciyt manRKCafciyg màuRKCafciy hổRKCafciy pháchSnitxch9 42Ciđang chạy42Ci dàiSnitxch9 mộ42Cit dòRKCafciyng nướcSnitxch9 42Ciđau đớn.

Dù c42Ciho 42Ciđôi mắtSnitxch9 haRKCafciyi mà42Ciu RKCafciycủa a42Cinh cũngRKCafciy đang42Ci n42Cihìn côSnitxch9 đầySnitxch9 lSnitxch9ạnh giá42Ci, như42Cing cSnitxch9ô cóRKCafciy thể42Ci nhậ42Cin Snitxch9thấy… aSnitxch9nh đãSnitxch9 rơiRKCafciy nướ42Cic mắ42Cit vRKCafciyì cô.

Ái HRKCafciyy đẩySnitxch9 nhẹRKCafciy RKCafciyngười MRKCafciyinh VSnitxch9ỹ RKCafciyra, môi42Ci r42Ciời môi,42Ci nhưngRKCafciy hơi42Ci ấRKCafciym vẫn42Ci RKCafciytồn tại.

Bàn Snitxch9tay nhỏ42Ci nh42Ciắn vưRKCafciyơn 42Cilên, vuốtRKCafciy nhẹ42Ci máiRKCafciy tóSnitxch9c cRKCafciyủa anhRKCafciy, 42Cirồi RKCafciydi chSnitxch9uyển cRKCafciyhầm chRKCafciyậm đếnRKCafciy bSnitxch9ên 42Cimắt đSnitxch9en sẫm.

Rồi cảSnitxch9 bàSnitxch9n RKCafciytay kiSnitxch9a củaSnitxch9 cRKCafciyô cũn42Cig đư42Cia l42Ciên, RKCafciyphối hRKCafciyợp Snitxch9thật nhuầnRKCafciy 42Cinhuyễn vRKCafciyà c42Cihuẩn bị42Ci Snitxch9làm mSnitxch9ột đ42Ciiều 42Cigì đó42Ci mSnitxch9à cô42Ci ch42Cio lSnitxch9à qRKCafciyuan trọng.

Minh VSnitxch9ỹ đứngRKCafciy RKCafciyyên, cảRKCafciy n42Cigười RKCafciybắt RKCafciyđầu mấSnitxch9t th42Ciăng Snitxch9bằng nhưn42Cig RKCafciyanh vẫn42Ci cSnitxch9ố g42Ciắng đứnRKCafciyg vững…RKCafciy vìSnitxch9 cô!

Ái H42Ciy nhSnitxch9ẹ nhàRKCafciyng thRKCafciyáo Snitxch9bên kínhRKCafciy áp42Ci tròRKCafciyng rRKCafciya kRKCafciyhỏi mắtRKCafciy tr42Ciái c42Ciủa aRKCafciynh, tiSnitxch9ếp tụSnitxch9c thả42Ci cRKCafciyho chiế42Cic k42Ciính Snitxch9áp t42Ciròng 42Cirơi tự42Ci d42Cio Snitxch9xuống hRKCafciyồ nước42Ci ảSnitxch9m đạm.

Ánh 42Cimắt tRKCafciyinh Snitxch9tuý củaRKCafciy MinSnitxch9h VỹSnitxch9 hơiRKCafciy Snitxch9nheo lạiSnitxch9, Snitxch9vạn vậtRKCafciy trướcSnitxch9 mắtRKCafciy aRKCafciynh Snitxch9mờ dần…Snitxch9 mờSnitxch9 dần.

Người coSnitxch9n gáRKCafciyi đángRKCafciy yêuSnitxch9 đa42Cing đứngRKCafciy RKCafciyđối diệnSnitxch9 đư42Cia taRKCafciyy đặtRKCafciy nhẹRKCafciy v42Ciào ngựSnitxch9c RKCafciyanh, đSnitxch9ôi mô42Cii khRKCafciyó nRKCafciyhọc pháRKCafciyt RKCafciyra RKCafciyhai từ42Ci vớiRKCafciy âmRKCafciy vựcRKCafciy RKCafciycực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứRKCafciy RKCafciyba, vRKCafciyà cũng42Ci lRKCafciyà lầnSnitxch9 42Cicuối cùng…42Ci cSnitxch9ô d42Ciùng chínSnitxch9h đôiRKCafciy taRKCafciyy mìnhRKCafciy đẩySnitxch9 ngã42Ci anh!!