You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý daCEwo đểaCEw wMbM5JSLem trsDZBGvTGở về

Vài naCEwữ phaCEwục vụaCEw đwMbM5JSLang làaCEwm visDZBGvTGệc gầwMbM5JSLn sDZBGvTGđó csDZBGvTGũng sDZBGvTGhết sDZBGvTGsức baCEwất nwMbM5JSLgờ trướsDZBGvTGc hàwMbM5JSLnh aCEwđộng củasDZBGvTG MinaCEwh VaCEwỹ, wMbM5JSLdù chsDZBGvTGo hwMbM5JSLọ khôngsDZBGvTG biếtwMbM5JSL chuyệnwMbM5JSL gìwMbM5JSL đanwMbM5JSLg xảywMbM5JSL ra.

Một sDZBGvTGcô hầuaCEw dạnaCEw dsDZBGvTGĩ bwMbM5JSLước đsDZBGvTGến, vsDZBGvTGỗ nhẹwMbM5JSL vàowMbM5JSL vaCEwai anwMbM5JSLh, sDZBGvTGnhưng muaCEwốn ngăwMbM5JSLn cảnaCEw wMbM5JSLanh aCEwđi quáaCEw giớsDZBGvTGi hạaCEwn, đềsDZBGvTG phwMbM5JSLòng wMbM5JSLtrường aCEwhợp xsDZBGvTGấu nhất.

“Thiếu giaaCEw, đừng…wMbM5JSL cwMbM5JSLô ấysDZBGvTG vaCEwẫn wMbM5JSLđang bấtsDZBGvTG aCEwtỉnh, saCEwẽ caCEwó áwMbM5JSLn mạaCEwng sDZBGvTGthật đấy!”

Giọng côwMbM5JSL wMbM5JSLta nhẹwMbM5JSL nsDZBGvTGhàng naCEwhư đangwMbM5JSL twMbM5JSLrấn asDZBGvTGn maCEwột cosDZBGvTGn thwMbM5JSLú wMbM5JSLdữ, đôisDZBGvTG wMbM5JSLvai đawMbM5JSLng rsDZBGvTGun lêwMbM5JSLn nhsDZBGvTGè nhẹ.

Nhưng đaCEwáp lạisDZBGvTG sựaCEw laCEwo lắngsDZBGvTG vwMbM5JSLà thwMbM5JSLận trọnwMbM5JSLg caCEwủa wMbM5JSLcô twMbM5JSLa, caCEwhỉ lwMbM5JSLà mwMbM5JSLột wMbM5JSLánh mắsDZBGvTGt sDZBGvTGsắc aCEwnhọn… aCEwMinh VỹwMbM5JSL ngwMbM5JSLoảnh maCEwặt laCEwại, trừngsDZBGvTG mắtaCEw nhìaCEwn wMbM5JSLcô taaCEw, wMbM5JSLgằn giọng.

“Biến wMbM5JSLđi…” ĐsDZBGvTGôi mắsDZBGvTGt sDZBGvTGanh sDZBGvTGdời taCEwừ caCEwô gáisDZBGvTG kwMbM5JSLia ssDZBGvTGang ÁwMbM5JSLi HwMbM5JSLy, sDZBGvTGxem taCEwhử csDZBGvTGô sDZBGvTGcó phảsDZBGvTGn ứwMbM5JSLng nàosDZBGvTG khôngaCEw, đôiwMbM5JSL môiwMbM5JSL aCEwvẫn phásDZBGvTGt rwMbM5JSLa sDZBGvTGtừng sDZBGvTGtừ mộtwMbM5JSL wMbM5JSLcách sDZBGvTGchậm rãiwMbM5JSL, “wMbM5JSL… nhânsDZBGvTG tiaCEwện bảowMbM5JSL tấtaCEw csDZBGvTGả nhữngsDZBGvTG sDZBGvTGai wMbM5JSLđang cówMbM5JSL mặtwMbM5JSL traCEwong sDZBGvTGcăn sDZBGvTGbiệt sDZBGvTGthự nàsDZBGvTGy lậpsDZBGvTG wMbM5JSLtức aCEwra khaCEwỏi đây.”

Ánh mắtaCEw thốsDZBGvTGng taCEwrị sDZBGvTGvà aCEwuy quyềaCEwn củawMbM5JSL anwMbM5JSLh khiếnaCEw caCEwô gwMbM5JSLái rsDZBGvTGợn người,sDZBGvTG cwMbM5JSLô aCEwta aCEwchỉ biếtsDZBGvTG nhaCEwìn ngưsDZBGvTGời csDZBGvTGon gaCEwái đánsDZBGvTGg sDZBGvTGthương đaaCEwng aCEwnằm gọnaCEw twMbM5JSLrên wMbM5JSLtay MisDZBGvTGnh aCEwVỹ vwMbM5JSLà chônwMbM5JSLg chênwMbM5JSLh wMbM5JSLgiữa hồsDZBGvTG nướcwMbM5JSL mwMbM5JSLênh mônsDZBGvTGg mwMbM5JSLà laCEwắc aCEwđầu ngsDZBGvTGán ngẩm…

Một sDZBGvTGlúc ssDZBGvTGau, sDZBGvTGtiếng bướsDZBGvTGc châwMbM5JSLn vộisDZBGvTG vaCEwã nốisDZBGvTG nsDZBGvTGhau rsDZBGvTGa khỏisDZBGvTG sDZBGvTGcăn biệsDZBGvTGt thự.

Nhận tsDZBGvTGhấy taCEwất cảsDZBGvTG sDZBGvTGđã wMbM5JSLra khỏisDZBGvTG đây,sDZBGvTG khônsDZBGvTGg wMbM5JSLcòn aCEwai làmaCEw psDZBGvTGhiền đếwMbM5JSLn mìnhsDZBGvTG nữsDZBGvTGa, MinaCEwh wMbM5JSLVỹ bắwMbM5JSLt đầuaCEw tisDZBGvTGếp wMbM5JSLtục aCEwhạ thấpaCEw tay.

Mực nướaCEwc wMbM5JSLbắt đầuaCEw vượtaCEw qwMbM5JSLuá wMbM5JSLgiới hạnsDZBGvTG, MinsDZBGvTGh aCEwVỹ vẫnaCEw tiếpwMbM5JSL tsDZBGvTGục hạsDZBGvTG đôiaCEw sDZBGvTGtay đanaCEwg naCEwâng ngườiwMbM5JSL ÁisDZBGvTG HywMbM5JSL, anaCEwh khsDZBGvTGông twMbM5JSLin làaCEw sDZBGvTGcô lạwMbM5JSLi ngoaaCEwn csDZBGvTGố đwMbM5JSLến mứsDZBGvTGc nwMbM5JSLày được!

Tại saCEwao wMbM5JSLcô ấyaCEw lạiaCEw thaaCEwm giwMbM5JSLa wMbM5JSLvào kwMbM5JSLế hoạchsDZBGvTG củasDZBGvTG HạsDZBGvTGo aCEwThần sDZBGvTGcơ chứ?

Ban đầuaCEw thựcsDZBGvTG sựwMbM5JSL aCEwanh đãwMbM5JSL hoàsDZBGvTGn toànsDZBGvTG sDZBGvTGrơi vàsDZBGvTGo bẫywMbM5JSL aCEwdo HạwMbM5JSLo wMbM5JSLThần vàwMbM5JSL aCEwcô đặtaCEw rasDZBGvTG, nhsDZBGvTGưng saaCEwu ánsDZBGvTGh mắtsDZBGvTG chứasDZBGvTG đựngwMbM5JSL sDZBGvTGđầy yaCEwêu thươaCEwng màwMbM5JSL HạoaCEw aCEwThần wMbM5JSLđã nhìaCEwn wMbM5JSLcô vsDZBGvTGừa rồi,wMbM5JSL sDZBGvTGanh caCEwó thểwMbM5JSL nhậaCEwn đaCEwịnh đaCEwược mọiaCEw chuysDZBGvTGện đangsDZBGvTG daCEwiễn wMbM5JSLra aCEwvô cùngwMbM5JSL wMbM5JSLbất –wMbM5JSL aCEwbình –sDZBGvTG thường!

Hơn cả,sDZBGvTG khsDZBGvTGi wMbM5JSLanh sDZBGvTGôm ÁiaCEw wMbM5JSLHy wMbM5JSLvào lòngsDZBGvTG, aCEwnhiệt độwMbM5JSL cơsDZBGvTG taCEwhể côwMbM5JSL lạiaCEw vôsDZBGvTG cùaCEwng ấmwMbM5JSL áwMbM5JSLp, khsDZBGvTGông quáwMbM5JSL lạwMbM5JSLnh csDZBGvTGũng kwMbM5JSLhông quáwMbM5JSL nóng.

Anh sDZBGvTGđã ngaCEwhĩ đaCEwến trườwMbM5JSLng hợpsDZBGvTG côaCEw ngấtsDZBGvTG daCEwo bịaCEw wMbM5JSLsay nắaCEwng haCEwoặc bịsDZBGvTG cảwMbM5JSLm lạnhsDZBGvTG, nhưaCEwng aCEwnếu nwMbM5JSLhư vậyaCEw tsDZBGvTGhì twMbM5JSLại wMbM5JSLsao thânaCEw nhiệtsDZBGvTG vaCEwô vẫnwMbM5JSL ởwMbM5JSL aCEwmức bìnsDZBGvTGh thườngsDZBGvTG cơsDZBGvTG chứ?

Có aCEwlẽ csDZBGvTGô wMbM5JSLđã khsDZBGvTGông đểaCEw ý,sDZBGvTG ansDZBGvTGh aCEwđã taCEwhử chạaCEwm sDZBGvTGnhẹ wMbM5JSLvào gaCEwương mặwMbM5JSLt sDZBGvTGcô nhwMbM5JSLư maCEwột hàsDZBGvTGnh độngaCEw vôsDZBGvTG tìnhaCEw, thựcsDZBGvTG cwMbM5JSLhất msDZBGvTGục aCEwđích củwMbM5JSLa asDZBGvTGnh sDZBGvTGlà tsDZBGvTGhử xewMbM5JSLm wMbM5JSLsuy đwMbM5JSLoán aCEwcủa anwMbM5JSLh làaCEw đúnsDZBGvTGg hsDZBGvTGay sai…

Quả aCEwnhiên khônsDZBGvTGg naCEwằm ngaCEwoài dựaCEw đowMbM5JSLán, bsDZBGvTGàn twMbM5JSLay chạmaCEw nwMbM5JSLhẹ vàosDZBGvTG gươngaCEw mặaCEwt ÁwMbM5JSLi aCEwHy đãsDZBGvTG lsDZBGvTGưu lạiaCEw mwMbM5JSLột lớwMbM5JSLp aCEwphấn sDZBGvTGtrang điaCEwểm nhạtwMbM5JSL… raCEwõ rsDZBGvTGàng sDZBGvTGcô aCEwđã sDZBGvTGcố tìnhsDZBGvTG tsDZBGvTGrang điểmaCEw sDZBGvTGcho sắwMbM5JSLc mặtaCEw mìaCEwnh táisDZBGvTG xwMbM5JSLanh nhaCEwằm thuaCEwận lợaCEwi aCEwcho sDZBGvTGkế hoạwMbM5JSLch sDZBGvTGngất xỉuwMbM5JSL tsDZBGvTGrước wMbM5JSLnhà sDZBGvTGanh nhaCEwư mộtaCEw sựsDZBGvTG trwMbM5JSLùng hợp.

Tại saaCEwo rõwMbM5JSL rànsDZBGvTGg aCEwÁi wMbM5JSLHy khaCEwông hềsDZBGvTG bwMbM5JSLất tỉnh,sDZBGvTG nhưnaCEwg lạiaCEw cwMbM5JSLố tìnwMbM5JSLh gsDZBGvTGiả vaCEwờ nhwMbM5JSLư thế?

Cô chấsDZBGvTGp nhwMbM5JSLận csDZBGvTGộng sDZBGvTGtác cùnsDZBGvTGg HsDZBGvTGạo aCEwThần vớiaCEw sDZBGvTGlý dwMbM5JSLo vwMbM5JSLà mụwMbM5JSLc đaCEwích gì?

Lòng MiaCEwnh VwMbM5JSLỹ ngổnwMbM5JSL nganwMbM5JSLg wMbM5JSLbao nhisDZBGvTGêu câsDZBGvTGu haCEwỏi chưwMbM5JSLa đượcsDZBGvTG wMbM5JSLgiải đáp,aCEw nwMbM5JSLhưng anaCEwh đwMbM5JSLang caCEwố ýaCEw vsDZBGvTGạch trầnwMbM5JSL kếwMbM5JSL hosDZBGvTGạch củawMbM5JSL cô.

Mặc kệwMbM5JSL sDZBGvTGcho caCEwả sDZBGvTGngười côaCEw đwMbM5JSLã hwMbM5JSLoàn toànsDZBGvTG bwMbM5JSLị dìwMbM5JSLm daCEwưới mặtwMbM5JSL aCEwnước, ngưsDZBGvTGời wMbM5JSLcon gáwMbM5JSLi trsDZBGvTGên taaCEwy aaCEwnh vwMbM5JSLẫn khônsDZBGvTGg hwMbM5JSLề cówMbM5JSL ýwMbM5JSL địnwMbM5JSLh tsDZBGvTGự cứuwMbM5JSL thoáwMbM5JSLt wMbM5JSLchính mình.

Ái HwMbM5JSLy cốwMbM5JSL gắaCEwng nínwMbM5JSL thở,wMbM5JSL mặcwMbM5JSL kaCEwệ lồngaCEw ngựcsDZBGvTG sDZBGvTGkhó thởsDZBGvTG đếwMbM5JSLn msDZBGvTGức nhwMbM5JSLư muốsDZBGvTGn wMbM5JSLnổ tung.

Sao độtaCEw nwMbM5JSLhiên côwMbM5JSL lsDZBGvTGại nsDZBGvTGhớ đếnaCEw kwMbM5JSLhoảnh khắcaCEw lầnaCEw đầaCEwu tiaCEwên aCEwbị aCEwanh dìmaCEw xuaCEwống nướcwMbM5JSL thếwMbM5JSL này?

Cảm gisDZBGvTGác giốaCEwng hệtaCEw sDZBGvTGnhư ksDZBGvTGhi đó,wMbM5JSL caCEwhỉ kaCEwhác ởaCEw chỗaCEw caCEwô khwMbM5JSLông hềaCEw taCEwỏ bấtwMbM5JSL sDZBGvTGcứ hàsDZBGvTGnh đsDZBGvTGộng nsDZBGvTGào aCEwgọi làaCEw pwMbM5JSLhản khásDZBGvTGng cả.

Trái tiwMbM5JSLm csDZBGvTGhất chứaaCEw đầsDZBGvTGy thùwMbM5JSL wMbM5JSLhận củawMbM5JSL wMbM5JSLcô chợaCEwt thắaCEwt laCEwại… wMbM5JSLanh thậtwMbM5JSL aCEwsự aCEwcó wMbM5JSLý sDZBGvTGđịnh giếtwMbM5JSL wMbM5JSLcô sao?

Nhưng cũwMbM5JSLng khsDZBGvTGông qwMbM5JSLuan trọng,sDZBGvTG sốsDZBGvTGng haCEway caCEwhết đốisDZBGvTG vớisDZBGvTG côwMbM5JSL đaCEwều nhưsDZBGvTG aCEwnhau aCEwcả thôi.

Cố wMbM5JSLgắng sDZBGvTGnín tsDZBGvTGhở aCEwdù chaCEwo rấwMbM5JSLt kaCEwhó sDZBGvTGchịu, ÁaCEwi sDZBGvTGHy aCEwvẫn khôsDZBGvTGng tàisDZBGvTG nàowMbM5JSL kiểwMbM5JSLm soátsDZBGvTG đưwMbM5JSLợc aCEwsắc mặtwMbM5JSL củsDZBGvTGa mình.

Hàng lôngaCEw màwMbM5JSLy dàiaCEw thasDZBGvTGnh taCEwú cứsDZBGvTG nhísDZBGvTGu dầnsDZBGvTG aCEwlại, đôaCEwi sDZBGvTGmôi csDZBGvTGũng mísDZBGvTGm wMbM5JSLchặt, csDZBGvTGả ngườisDZBGvTG cwMbM5JSLô cứwMbM5JSL sDZBGvTGcựa quậsDZBGvTGy ksDZBGvTGhông ngừng.

Minh wMbM5JSLVỹ wMbM5JSLnhắm mắtwMbM5JSL lại,wMbM5JSL anwMbM5JSLh khônwMbM5JSLg musDZBGvTGốn trôsDZBGvTGng thấwMbM5JSLy wMbM5JSLcô nsDZBGvTGhư thếwMbM5JSL nàysDZBGvTG, lwMbM5JSLại aCEwcàng khônwMbM5JSLg muốnaCEw sDZBGvTGthấy wMbM5JSLchính mìnwMbM5JSLh sDZBGvTGđã sDZBGvTGlà ngườiaCEw wMbM5JSLkhiến côwMbM5JSL trởwMbM5JSL nêwMbM5JSLn nwMbM5JSLhư thế.

Đến lúcaCEw khaCEwông thwMbM5JSLể wMbM5JSLchịu wMbM5JSLđựng đượcwMbM5JSL nwMbM5JSLữa, sDZBGvTGanh késDZBGvTGo sDZBGvTGnhanh ngwMbM5JSLười côwMbM5JSL wMbM5JSLlên, ôsDZBGvTGm thậaCEwt chặtsDZBGvTG vàwMbM5JSLo lòng.

Cả wMbM5JSLÁi wMbM5JSLHy csDZBGvTGũng aCEwho thànaCEwh taCEwiếng, aCEwthở gwMbM5JSLấp sDZBGvTGgáp aCEwkhi hôwMbM5JSL wMbM5JSLhấp đượcaCEw aCEwhoạt aCEwđộng trởsDZBGvTG lại.

Anh thusDZBGvTGa rồi…

Không thểwMbM5JSL nàowMbM5JSL sDZBGvTGthắng đượcsDZBGvTG saCEwự ưaCEwơng sDZBGvTGbướng wMbM5JSLvà caCEwố chsDZBGvTGấp sDZBGvTGcủa cwMbM5JSLô… sDZBGvTGvốn dĩwMbM5JSL từaCEw trướsDZBGvTGc đếnsDZBGvTG giwMbM5JSLờ wMbM5JSLđã lsDZBGvTGà aCEwnhư vậy.

Thà rằwMbM5JSLng sDZBGvTGcô đừsDZBGvTGng xuaCEwất sDZBGvTGhiện tsDZBGvTGhêm lầnsDZBGvTG nữaaCEw trưsDZBGvTGớc mắaCEwt anhsDZBGvTG, thwMbM5JSLì nỗiaCEw đwMbM5JSLau nsDZBGvTGăm xưaaCEw đãwMbM5JSL kwMbM5JSLhông đượcsDZBGvTG khơiaCEw wMbM5JSLdậy, maCEwạnh maCEwẽ vaCEwà đwMbM5JSLau đớnwMbM5JSL gấpsDZBGvTG đôi.

Khoảnh khsDZBGvTGắc aCEwnhìn thsDZBGvTGấy csDZBGvTGô wMbM5JSLtrong tầwMbM5JSLm mwMbM5JSLắt, MinwMbM5JSLh VỹaCEw twMbM5JSLhực sựaCEw sDZBGvTGcảm thấsDZBGvTGy hạnsDZBGvTGh phúcwMbM5JSL đếnwMbM5JSL mứwMbM5JSLc kwMbM5JSLhông thsDZBGvTGể nsDZBGvTGói thànaCEwh lời,wMbM5JSL aCEwcả aCEwbầu trờisDZBGvTG sDZBGvTGđen sDZBGvTGtối aCEwnhư sDZBGvTGđược aCEwánh sángwMbM5JSL sDZBGvTGchiếu rọi…

Hạnh pwMbM5JSLhúc đóaCEw chưaaCEw kaCEwéo dàiwMbM5JSL nhưaCEw aCEwmong muốn,aCEw twMbM5JSLhì trsDZBGvTGái tsDZBGvTGim sDZBGvTGanh sDZBGvTGlại naCEwhư bậsDZBGvTGt maCEwáu khaCEwi nhaCEwận raCEwa saCEwự wMbM5JSLthật vềwMbM5JSL sDZBGvTGsự cósDZBGvTG mặwMbM5JSLt củaaCEw cô.

Cô trởwMbM5JSL vaCEwề bsDZBGvTGên anh…aCEw wMbM5JSLchỉ đểaCEw twMbM5JSLhực hiwMbM5JSLện mộtaCEw âmwMbM5JSL sDZBGvTGmưu wMbM5JSLđược aCEwsắp đặtsDZBGvTG ssDZBGvTGẵn từwMbM5JSL trướcaCEw, đauaCEw đớnaCEw thật!

Khuôn mặtsDZBGvTG sDZBGvTGanh gụsDZBGvTGc vàoaCEw thaCEwân ngườisDZBGvTG mátaCEw laCEwạnh cwMbM5JSLủa ÁiaCEw HywMbM5JSL, hsDZBGvTGai wMbM5JSLbàn wMbM5JSLtai aCEwsiết chặtaCEw lạaCEwi đanaCEwg rsDZBGvTGun lênaCEw kaCEwhông ngừng.

Anh phảwMbM5JSLi làaCEwm aCEwsao đây?

Phải xeaCEwm côaCEw làwMbM5JSL wMbM5JSLmột ngưsDZBGvTGời sDZBGvTGmuốn aCEwhãm hạsDZBGvTGi mình,wMbM5JSL hwMbM5JSLay lwMbM5JSLà maCEwặc kệaCEw sDZBGvTGmọi thứwMbM5JSL, tisDZBGvTGếp tụcwMbM5JSL yaCEwêu thưsDZBGvTGơng côaCEw hếtwMbM5JSL mực?

Khung cảaCEwnh iaCEwm lặaCEwng đếnaCEw mwMbM5JSLức sDZBGvTGđáng aCEwsợ, đwMbM5JSLôi mắaCEwt aCEwto cwMbM5JSLafe aCEwsữa sDZBGvTGđã wMbM5JSLvà đaaCEwng aCEwmở twMbM5JSLo nhìwMbM5JSLn sDZBGvTGMinh wMbM5JSLVỹ khônwMbM5JSLg cảmaCEw xúc.

Bàn wMbM5JSLtay aCEwmềm wMbM5JSLmại từsDZBGvTG taCEwừ đsDZBGvTGẩy nhwMbM5JSLẹ ngườiwMbM5JSL aCEwanh rawMbM5JSL. ÁisDZBGvTG wMbM5JSLHy đứngsDZBGvTG dậaCEwy, ánhwMbM5JSL mắtwMbM5JSL vẫsDZBGvTGn khôngsDZBGvTG rờisDZBGvTG sDZBGvTGkhỏi gươwMbM5JSLng aCEwmặt quaCEwen thuộcaCEw maCEwà côsDZBGvTG đwMbM5JSLã từnwMbM5JSLg hếtaCEw aCEwmực sDZBGvTGyêu thương.

Mọi chuyệnsDZBGvTG đsDZBGvTGã đwMbM5JSLến mwMbM5JSLức nàaCEwy, thsDZBGvTGì cwMbM5JSLô ksDZBGvTGhông aCEwcòn laCEwý aCEwdo nwMbM5JSLào wMbM5JSLđể đóngwMbM5JSL kịchwMbM5JSL nữa,sDZBGvTG dùwMbM5JSL aCEwsao sDZBGvTGanh caCEwũng aCEwbiết raCEwõ côsDZBGvTG đaCEwã vaCEwà đangaCEw làwMbM5JSLm gìaCEw rồi.

Cô đaCEwưa mộtwMbM5JSL sDZBGvTGtay vềaCEw phaCEwía anhaCEw, naCEwhư muốsDZBGvTGn đỡaCEw aaCEwnh đứnaCEwg dậy.wMbM5JSL NhưsDZBGvTGng wMbM5JSLsự phảnaCEw hồiwMbM5JSL từsDZBGvTG aaCEwnh wMbM5JSLkhông đượcaCEw sDZBGvTGnhư sDZBGvTGý caCEwô wMbM5JSLmong muốn,sDZBGvTG MinwMbM5JSLh VsDZBGvTGỹ caCEwhỉ nsDZBGvTGgẩn wMbM5JSLngười naCEwhìn cwMbM5JSLô, khaCEwông hsDZBGvTGề cówMbM5JSL bwMbM5JSLất kỳaCEw hànwMbM5JSLh độngaCEw nsDZBGvTGào khác.

Ái sDZBGvTGHy dạnsDZBGvTG dĩwMbM5JSL đưwMbM5JSLa tsDZBGvTGay caCEwhủ độaCEwng aCEwnắm lấsDZBGvTGy tsDZBGvTGay aaCEwnh, rồiwMbM5JSL dùsDZBGvTGng cwMbM5JSLhút saCEwức lựsDZBGvTGc wMbM5JSLnhỏ wMbM5JSLbé sDZBGvTGkéo aaCEwnh aCEwgượng dậy.

“Nói đi…”sDZBGvTG MisDZBGvTGnh wMbM5JSLVỹ cấtsDZBGvTG giọnsDZBGvTGg trsDZBGvTGầm khàaCEwn, nhaCEweo mắtaCEw nhsDZBGvTGìn csDZBGvTGô, “…sDZBGvTG eaCEwm twMbM5JSLrở vwMbM5JSLề vớiaCEw lýwMbM5JSL daCEwo gì?”

Trước csDZBGvTGâu hỏwMbM5JSLi nghaCEwi hosDZBGvTGặc củawMbM5JSL sDZBGvTGanh, aCEwcô lạisDZBGvTG hsDZBGvTGoàn taCEwoàn dsDZBGvTGửng dưng,aCEw tiếpaCEw tụcsDZBGvTG wMbM5JSLkéo sDZBGvTGanh đứngaCEw lên.

Thật sự…aCEw côaCEw sDZBGvTGtrở sDZBGvTGvề vàwMbM5JSL aCEwphải giảsDZBGvTG vaCEwờ daCEwàn dựwMbM5JSLng mộwMbM5JSLt wMbM5JSLmàn kịcwMbM5JSLh địaCEwnh sẵwMbM5JSLn nhwMbM5JSLư thếsDZBGvTG làwMbM5JSL đểaCEw laCEwàm gì?

Đứng sDZBGvTGđối diệnaCEw vớiwMbM5JSL ÁiwMbM5JSL HywMbM5JSL, MisDZBGvTGnh VaCEwỹ vẫnaCEw khônwMbM5JSLg thểwMbM5JSL ksDZBGvTGhông twMbM5JSLhắc mắc,wMbM5JSL sDZBGvTGbởi tsDZBGvTGất csDZBGvTGả wMbM5JSLnhững wMbM5JSLgì đaCEwã wMbM5JSLvà aCEwđang diễnsDZBGvTG rsDZBGvTGa ksDZBGvTGhiến aaCEwnh khônsDZBGvTGg thwMbM5JSLoát khỏiwMbM5JSL baCEwàng hoàng.

Cô vẫnsDZBGvTG phwMbM5JSLớt lờsDZBGvTG wMbM5JSLcâu hỏsDZBGvTGi aCEwcủa anhwMbM5JSL, bànaCEw tsDZBGvTGay aCEwđỡ ansDZBGvTGh đứngsDZBGvTG wMbM5JSLdậy nhaCEwư caCEwhưa muốwMbM5JSLn buaCEwông, wMbM5JSLvẫn siwMbM5JSLết lwMbM5JSLại thậtwMbM5JSL chặt.

“Anh vẫnaCEw sốaCEwng tốtwMbM5JSL… sDZBGvTGphải không?”

Chất giọngwMbM5JSL tronaCEwg thwMbM5JSLanh cấtwMbM5JSL lênwMbM5JSL, sDZBGvTGnhẹ nsDZBGvTGhàng nsDZBGvTGhư làaCEwn giaCEwó thoánsDZBGvTGg sDZBGvTGqua, nsDZBGvTGhưng lsDZBGvTGại vasDZBGvTGng sDZBGvTGvọng dwMbM5JSLư âwMbM5JSLm sDZBGvTGcủa aCEwâm vựcsDZBGvTG wMbM5JSLquen thuộc.

Đã basDZBGvTGo lsDZBGvTGâu rwMbM5JSLồi aaCEwnh mớsDZBGvTGi lạiaCEw đaCEwược naCEwghe thấsDZBGvTGy giọwMbM5JSLng nówMbM5JSLi này?

Cả naCEwgười MsDZBGvTGinh VỹwMbM5JSL nhưaCEw bsDZBGvTGị đaCEwông sDZBGvTGcứng, ansDZBGvTGh nhsDZBGvTGìn wMbM5JSLcô wMbM5JSLngỡ sDZBGvTGngàng, sDZBGvTGđáy maCEwắt ánaCEwh lêaCEwn nhữwMbM5JSLng xwMbM5JSLót wMbM5JSLxa vàsDZBGvTG đawMbM5JSLu đớn.

Cô naCEwghĩ awMbM5JSLnh wMbM5JSLcó thwMbM5JSLể ssDZBGvTGống tốsDZBGvTGt sDZBGvTGkhi khôngsDZBGvTG caCEwó wMbM5JSLcô sao?

“Dĩ nhiaCEwên aCEwlà không.”sDZBGvTG MinsDZBGvTGh sDZBGvTGVỹ đápsDZBGvTG, wMbM5JSLđôi mắsDZBGvTGt wMbM5JSLanh nhắsDZBGvTGm hờwMbM5JSL lại,aCEw cốaCEw gắwMbM5JSLng khôaCEwng twMbM5JSLhở hắsDZBGvTGt ra…sDZBGvTG aCEwanh đangwMbM5JSL sDZBGvTGmất bìnsDZBGvTGh tĩnhwMbM5JSL. “EmwMbM5JSL ksDZBGvTGhông cầnaCEw phảsDZBGvTGi bậnwMbM5JSL tsDZBGvTGâm, vậaCEwy sDZBGvTGcòn emsDZBGvTG? aCEwBốn nămwMbM5JSL qaCEwua aCEwem đãwMbM5JSL sDZBGvTGở đâaCEwu, đaCEwã lwMbM5JSLàm gìaCEw và…”

Anh bỏsDZBGvTG aCEwlửng câusDZBGvTG hỏi,wMbM5JSL aCEwmím môwMbM5JSLi thậaCEwt chwMbM5JSLặt, nhaCEwư đangwMbM5JSL kìmwMbM5JSL chwMbM5JSLế vìaCEw wMbM5JSLkhông aCEwmuốn sDZBGvTGkích độwMbM5JSLng trưwMbM5JSLớc mặtwMbM5JSL cô.

Bao naCEwăm wMbM5JSLqua, sDZBGvTGanh đãsDZBGvTG trưởngwMbM5JSL thaCEwành vwMbM5JSLà chữngaCEw chạaCEwc hơnsDZBGvTG rấtaCEw nhwMbM5JSLiều, dsDZBGvTGù wMbM5JSLcho ngàyaCEw xwMbM5JSLưa anwMbM5JSLh vwMbM5JSLốn dĩwMbM5JSL đãaCEw rwMbM5JSLất haCEwoàn hwMbM5JSLảo troaCEwng lốisDZBGvTG saCEwuy ngaCEwhĩ linwMbM5JSLh howMbM5JSLạt rồi.

Nhưng wMbM5JSLbây giờ,sDZBGvTG aaCEwnh họcaCEw đượcaCEw cáchsDZBGvTG twMbM5JSLự khốnaCEwg chếaCEw bảnsDZBGvTG thân,aCEw ksDZBGvTGhông đểaCEw wMbM5JSLbất cứsDZBGvTG hwMbM5JSLành độngwMbM5JSL swMbM5JSLơ wMbM5JSLxuất aCEwnào xảywMbM5JSL wMbM5JSLra cwMbM5JSLả… wMbM5JSLvì aCEwchỉ nhaCEwư thếaCEw, wMbM5JSLanh mớisDZBGvTG thsDZBGvTGoát khỏiaCEw nhữnaCEwg ýwMbM5JSL nghĩwMbM5JSL đwMbM5JSLiên rồwMbM5JSL sDZBGvTGluôn vsDZBGvTGây qsDZBGvTGuanh tsDZBGvTGrí wMbM5JSLóc kaCEwhi aCEwđánh aCEwmất cô.

Ái sDZBGvTGHy lạwMbM5JSLi wMbM5JSLtiếp tụcwMbM5JSL caCEwhơi sDZBGvTGtrò câmwMbM5JSL lặngwMbM5JSL, caCEwô đaCEwưa đaCEwôi maCEwắt tronsDZBGvTGg sánwMbM5JSLg sDZBGvTGvà nétsDZBGvTG sDZBGvTGmặt dịwMbM5JSLu dànwMbM5JSLg naCEwhìn anh.

Bàn tasDZBGvTGy caCEwô chợwMbM5JSLt giằngwMbM5JSL wMbM5JSLmạnh rsDZBGvTGa wMbM5JSLkhỏi aCEwbàn taaCEwy wMbM5JSLto lớwMbM5JSLn củsDZBGvTGa ngườwMbM5JSLi đốiwMbM5JSL daCEwiện. KwMbM5JSLhông đểaCEw bànaCEw taaCEwy mìnhaCEw trốngaCEw raCEwỗng sDZBGvTGtrong khôngaCEw kwMbM5JSLhí, côsDZBGvTG sDZBGvTGlại aCEwvòng taCEway ômaCEw ngawMbM5JSLng thắtwMbM5JSL lưngaCEw sDZBGvTGanh, thậwMbM5JSLt nsDZBGvTGhẹ sDZBGvTGnhàng vwMbM5JSLà sDZBGvTGấm áp…

Cõi lòngwMbM5JSL MiaCEwnh VỹsDZBGvTG cwMbM5JSLhợt caCEwảm thấywMbM5JSL thậsDZBGvTGt dsDZBGvTGễ chịu,wMbM5JSL caCEwái cảmaCEw wMbM5JSLgiác hạnwMbM5JSLh phúcwMbM5JSL aCEwmà tưởnaCEwg chwMbM5JSLừng anwMbM5JSLh sẽwMbM5JSL đáwMbM5JSLnh mấtwMbM5JSL msDZBGvTGãi mãiaCEw aCEwnay lạisDZBGvTG trởaCEw vaCEwề, aCEwlấn chiếmaCEw hoànaCEw toànsDZBGvTG cảmwMbM5JSL giaCEwác củwMbM5JSLa cơaCEw thể.

Thuận taCEway, sDZBGvTGanh wMbM5JSLtừ twMbM5JSLừ đưawMbM5JSL hsDZBGvTGai aCEwtay lwMbM5JSLên, vònwMbM5JSLg qusDZBGvTGa aCEwngang wMbM5JSLngười cô,sDZBGvTG nhưsDZBGvTG thểsDZBGvTG mwMbM5JSLuốn đwMbM5JSLáp lạisDZBGvTG cwMbM5JSLái ôwMbM5JSLm tìwMbM5JSLnh cảsDZBGvTGm aCEwtừ phíaCEwa bênsDZBGvTG kia.

“Sống khaCEwông tốt…”

Một csDZBGvTGâu nóisDZBGvTG sDZBGvTGlấp lửngaCEw wMbM5JSLvang sDZBGvTGlên, haCEwành độngaCEw củasDZBGvTG MinsDZBGvTGh VỹsDZBGvTG dừngaCEw sDZBGvTGlại, aaCEwnh wMbM5JSLvẫn chưsDZBGvTGa hosDZBGvTGàn sDZBGvTGthành đaCEwộng tsDZBGvTGác ômsDZBGvTG côwMbM5JSL aCEwvào lòng.

“Sống wMbM5JSLtốt đaCEwược saaCEwo? sDZBGvTGKhi kẻwMbM5JSL đãwMbM5JSL wMbM5JSLgiết aCEwgia đìnaCEwh tsDZBGvTGôi vsDZBGvTGẫn còaCEwn sống?”

Ngay sDZBGvTGcả aCEwđầu ngówMbM5JSLn taaCEwy cũaCEwng taCEwê cứng,aCEw đsDZBGvTGôi wMbM5JSLmắt MinwMbM5JSLh VwMbM5JSLỹ wMbM5JSLđang dầnsDZBGvTG đánhwMbM5JSL wMbM5JSLmất tầmwMbM5JSL nhìn…aCEw sDZBGvTGanh aCEwđã sDZBGvTGcó thểaCEw đoásDZBGvTGn raCEwa aCEwphần aCEwnào sDZBGvTGnhững gìwMbM5JSL đanaCEwg xảsDZBGvTGy aCEwra rồi…

Không đểaCEw anwMbM5JSLh kịpwMbM5JSL địnhwMbM5JSL thần,aCEw ÁiaCEw HsDZBGvTGy dsDZBGvTGùng sDZBGvTGtay sDZBGvTGđẩy ngwMbM5JSLười wMbM5JSLanh aCEwra aCEwxa kwMbM5JSLhỏi mìnaCEwh, tsDZBGvTGiếp wMbM5JSLtục dùaCEwng lsDZBGvTGực đẩywMbM5JSL mwMbM5JSLạnh asDZBGvTGnh thêaCEwm aCEwmột lầsDZBGvTGn nữasDZBGvTG vềwMbM5JSL paCEwhía sDZBGvTGbể bơi.

Mọi sDZBGvTGviệc xsDZBGvTGảy rsDZBGvTGa qsDZBGvTGuá aCEwnhanh, cảsDZBGvTG ngườiwMbM5JSL MinsDZBGvTGh VỹsDZBGvTG raCEwơi taCEwự wMbM5JSLdo wMbM5JSLtheo qusDZBGvTGán tính,sDZBGvTG bwMbM5JSLỗng chốcsDZBGvTG mọaCEwi hànhaCEw độaCEwng xusDZBGvTGng qusDZBGvTGanh nhwMbM5JSLư đangsDZBGvTG chậmwMbM5JSL dầwMbM5JSLn, chậmaCEw dần…

“Tôi twMbM5JSLrở về…aCEw làaCEw đaCEwể giếtwMbM5JSL anh!”

Câu nsDZBGvTGói wMbM5JSLtàn nsDZBGvTGhẫn đwMbM5JSLược phátsDZBGvTG ngsDZBGvTGôn ngansDZBGvTGg aCEwtàng, ÁisDZBGvTG HaCEwy nwMbM5JSLgẩng cawMbM5JSLo aCEwmặt, đôiwMbM5JSL môaCEwi xiwMbM5JSLnh aCEwxinh đưsDZBGvTGợc tsDZBGvTGô ssDZBGvTGon aCEwđen nhạtwMbM5JSL nhếwMbM5JSLch lên,sDZBGvTG mộaCEwt aCEwnụ cườiwMbM5JSL nửaaCEw miệngsDZBGvTG đưsDZBGvTGợc haCEwình thsDZBGvTGành mộaCEwt cáchaCEw hwMbM5JSLoàn csDZBGvTGhỉnh wMbM5JSLvà raCEwõ rệt.

Đây sDZBGvTGlà laCEwần đsDZBGvTGầu tiwMbM5JSLên tsDZBGvTGrong đwMbM5JSLời… côsDZBGvTG nsDZBGvTGở aCEwnụ cườiaCEw đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtaCEw nắngwMbM5JSL, aCEwlộng gió…

Thiếu nữsDZBGvTG wMbM5JSLtrong chwMbM5JSLiếc vásDZBGvTGy aCEwđen đangsDZBGvTG đwMbM5JSLứng cạnhsDZBGvTG baCEwể bơiaCEw twMbM5JSLrong ngôwMbM5JSLi biệtsDZBGvTG thựsDZBGvTG hwMbM5JSLoa lệ…

Ái wMbM5JSLHy dsDZBGvTGán chaCEwặt tầmwMbM5JSL naCEwhìn wMbM5JSLvào MsDZBGvTGinh VỹwMbM5JSL, bànaCEw aCEwtay nhsDZBGvTGỏ nhắnwMbM5JSL từaCEw từsDZBGvTG đwMbM5JSLưa lêaCEwn, nắwMbM5JSLm laCEwấy sợiwMbM5JSL wMbM5JSLdây chuyềnwMbM5JSL wMbM5JSLở cổ,aCEw nhsDZBGvTGẹ nhàsDZBGvTGng wMbM5JSLcởi aCEwbỏ nsDZBGvTGó ra.

Cô quẳnwMbM5JSLg aCEwsợi daCEwây mộtaCEw cácaCEwh thảnsDZBGvTG nhiên,wMbM5JSL chỉaCEw gaCEwiữ lấywMbM5JSL chiếwMbM5JSLc mặwMbM5JSLt dâysDZBGvTG chaCEwuyền hìnsDZBGvTGh hộwMbM5JSLp trònsDZBGvTG, mwMbM5JSLở naCEwắp wMbM5JSLvà lấywMbM5JSL từaCEw đwMbM5JSLó mộsDZBGvTGt tsDZBGvTGhứ cựcaCEw kỳwMbM5JSL aCEwnhỏ bé.

Đôi mắtsDZBGvTG csDZBGvTGô vẫnwMbM5JSL nhìaCEwn vềaCEw wMbM5JSLphía MinwMbM5JSLh VaCEwỹ, aaCEwnh đãaCEw wMbM5JSLnhanh csDZBGvTGhóng ngaCEwoi lsDZBGvTGên mặtsDZBGvTG naCEwước saaCEwu aCEwkhi bịaCEw caCEwô bấtsDZBGvTG ngờaCEw đẩywMbM5JSL xuốnwMbM5JSLg hồ.

Cả ngườisDZBGvTG MinwMbM5JSLh VỹwMbM5JSL ướtsDZBGvTG aCEwsũng, anwMbM5JSLh đwMbM5JSLưa tawMbM5JSLy vuốtaCEw mặt,aCEw gươngsDZBGvTG mặsDZBGvTGt sDZBGvTGvẫn laCEwưu dấwMbM5JSLu wMbM5JSLlại sựaCEw ngwMbM5JSLạc nwMbM5JSLhiên vwMbM5JSLà đauwMbM5JSL đớn.

Cuối cùnwMbM5JSLg… awMbM5JSLnh đwMbM5JSLã bsDZBGvTGiết wMbM5JSLđược lýsDZBGvTG daCEwo vìwMbM5JSL sasDZBGvTGo caCEwô trởaCEw về,wMbM5JSL vàaCEw sDZBGvTGtại wMbM5JSLsao côsDZBGvTG lwMbM5JSLại thaaCEwm gwMbM5JSLia sDZBGvTGvào wMbM5JSLcái aCEwvở kịchwMbM5JSL ksDZBGvTGhông hosDZBGvTGàn chwMbM5JSLỉnh đó.

Cô cwMbM5JSLho rằwMbM5JSLng sDZBGvTGanh làwMbM5JSL ngườisDZBGvTG giếtwMbM5JSL gaCEwia đìnhaCEw wMbM5JSLcô ư?

Thì wMbM5JSLra sDZBGvTGtrong lwMbM5JSLòng côsDZBGvTG, vịwMbM5JSL tríwMbM5JSL cwMbM5JSLủa aaCEwnh lsDZBGvTGà nwMbM5JSLhư thếaCEw –aCEw wMbM5JSLlà mộaCEwt sDZBGvTGkẻ sDZBGvTGsát nhâwMbM5JSLn khôngaCEw hsDZBGvTGơn khwMbM5JSLông kém.

Đáy mắwMbM5JSLt traCEwở nêaCEwn thậwMbM5JSLt aCEwưu thaCEwương, anwMbM5JSLh chỉaCEw đứwMbM5JSLng yênsDZBGvTG đốiaCEw mặtsDZBGvTG aCEwvới csDZBGvTGô, khôaCEwng nówMbM5JSLi wMbM5JSLthêm bấtsDZBGvTG cứsDZBGvTG điềuwMbM5JSL gwMbM5JSLì cả.

Ánh wMbM5JSLmặt aCEwtrời sDZBGvTGsáng chóiaCEw đãaCEw ngừnaCEwg aCEwđem đếnaCEw wMbM5JSLnhững vạaCEwt nắsDZBGvTGng ấmsDZBGvTG ásDZBGvTGp, nhưngwMbM5JSL lạiwMbM5JSL aCEwmang đếwMbM5JSLn ánsDZBGvTGh sásDZBGvTGng bsDZBGvTGất taCEwận sDZBGvTGchiếu sánaCEwg kaCEwhuôn aCEwmặt anh…

Và mộsDZBGvTGt bwMbM5JSLên mắtaCEw đangaCEw sởsDZBGvTG aCEwhữu msDZBGvTGàu hổwMbM5JSL sDZBGvTGphách đansDZBGvTGg sánwMbM5JSLg raCEwực, vaCEwà bênaCEw còaCEwn lạwMbM5JSLi vẫaCEwn lsDZBGvTGà màwMbM5JSLu wMbM5JSLđen thuầnsDZBGvTG sDZBGvTGtuý củawMbM5JSL kíaCEwnh áwMbM5JSLp tròng.

Có lwMbM5JSLẽ aCEwkhi aCEwngã xuốnwMbM5JSLg nướcwMbM5JSL, wMbM5JSLmột bsDZBGvTGên kínhaCEw ápsDZBGvTG wMbM5JSLtròng đãwMbM5JSL rơaCEwi rsDZBGvTGa, wMbM5JSLvà gisDZBGvTGờ đâaCEwy lạiaCEw khiwMbM5JSLến awMbM5JSLnh wMbM5JSLđối diwMbM5JSLện vaCEwới cwMbM5JSLô bằngsDZBGvTG đôiaCEw mắtaCEw ngàysDZBGvTG xưsDZBGvTGa đãaCEw từngwMbM5JSL wMbM5JSLlà wMbM5JSLthứ côaCEw sDZBGvTGyêu thíchwMbM5JSL nhất.

Từ phíawMbM5JSL đwMbM5JSLối daCEwiện, đôaCEwi mắwMbM5JSLt ÁiwMbM5JSL aCEwHy vẫnaCEw nsDZBGvTGhìn đăwMbM5JSLm đăm aCEw wMbM5JSLvề phíwMbM5JSLa MiaCEwnh Vỹ,sDZBGvTG sDZBGvTGvô hồnsDZBGvTG nhưnwMbM5JSLg lwMbM5JSLại chúaCEw mụaCEwc sDZBGvTGvào đôaCEwi maCEwắt anh.

Sống maCEwũi côwMbM5JSL baCEwắt đwMbM5JSLầu aCEwcảm aCEwthấy cwMbM5JSLay csDZBGvTGay, caCEwô hậaCEwn sDZBGvTGanh… nhưnsDZBGvTGg wMbM5JSLcô aCEwvẫn rấtwMbM5JSL yêsDZBGvTGu anh.

Hình sDZBGvTGảnh MisDZBGvTGnh VaCEwỹ đasDZBGvTGng hiệnsDZBGvTG dwMbM5JSLiện rõsDZBGvTG rệtsDZBGvTG trưwMbM5JSLớc msDZBGvTGặt, nhưnwMbM5JSLg aCEwsao wMbM5JSLlại quwMbM5JSLá wMbM5JSLxa tầsDZBGvTGm tawMbM5JSLy với…

Khoé mắtwMbM5JSL ÁisDZBGvTG sDZBGvTGHy aCEwchạy dàiaCEw sDZBGvTGmột dsDZBGvTGòng lệ,sDZBGvTG sDZBGvTGcô nhẹwMbM5JSL nhaCEwàng bưwMbM5JSLớc xuốngaCEw hsDZBGvTGồ bwMbM5JSLơi, bướwMbM5JSLc đwMbM5JSLến thậsDZBGvTGt gầnaCEw aaCEwnh, tiệnsDZBGvTG taCEway wMbM5JSLcho vậwMbM5JSLt thểwMbM5JSL cwMbM5JSLô aCEwvừa lấwMbM5JSLy aCEwra taCEwừ aCEwmặt dâywMbM5JSL csDZBGvTGhuyền vàowMbM5JSL miệng.

Mặt nưwMbM5JSLớc lắngwMbM5JSL đọngsDZBGvTG vừaaCEw rồisDZBGvTG lạisDZBGvTG bịsDZBGvTG khuấyaCEw wMbM5JSLđộng bởisDZBGvTG twMbM5JSLhân tsDZBGvTGhể wMbM5JSLnhỏ bésDZBGvTG, ÁisDZBGvTG wMbM5JSLHy đangsDZBGvTG aCEwdi chuyểnwMbM5JSL đếnsDZBGvTG gầnsDZBGvTG MinsDZBGvTGh VỹaCEw aCEwmột cáchaCEw gwMbM5JSLấp sDZBGvTGgáp, nhwMbM5JSLư sợwMbM5JSL ansDZBGvTGh sẽwMbM5JSL biếnaCEw mấtwMbM5JSL trsDZBGvTGong gwMbM5JSLiây lát.

Ngược lạiwMbM5JSL vớiaCEw csDZBGvTGô, MisDZBGvTGnh VsDZBGvTGỹ lạaCEwi bấtsDZBGvTG độnsDZBGvTGg, anwMbM5JSLh chỉaCEw iaCEwm lặngaCEw cảsDZBGvTGm nhậnwMbM5JSL sựwMbM5JSL đaCEwau aCEwđớn từsDZBGvTG tậwMbM5JSLn aCEwđáy lòng,sDZBGvTG lạiaCEw wMbM5JSLthêm wMbM5JSLmột phaCEwần muốnwMbM5JSL ôsDZBGvTGm côwMbM5JSL aCEwthật cwMbM5JSLhặt vàosDZBGvTG lòng.

Cô hiểuaCEw lầmaCEw… đượaCEwc! sDZBGvTGAnh chấpaCEw nhận!

Cô muốnsDZBGvTG giếwMbM5JSLt anh…sDZBGvTG wMbM5JSLanh sẵwMbM5JSLn sàwMbM5JSLng đểsDZBGvTG aCEwcô wMbM5JSLlàm điềuaCEw đó!

Nhưng chỉaCEw duwMbM5JSLy nhấtwMbM5JSL aCEwviệc rờiaCEw bỏaCEw anwMbM5JSLh… anwMbM5JSLh thựcwMbM5JSL wMbM5JSLsự ksDZBGvTGhông taCEwhể sDZBGvTGchấp nhậnwMbM5JSL được.

Có lẽaCEw sDZBGvTGcô đãwMbM5JSL khôsDZBGvTGng bsDZBGvTGiết wMbM5JSLkhi caCEwô rờiaCEw xsDZBGvTGa anhsDZBGvTG, anwMbM5JSLh đãaCEw suwMbM5JSLy sụpaCEw đếnsDZBGvTG wMbM5JSLmức nàwMbM5JSLo… awMbM5JSLnh wMbM5JSLcòn nhsDZBGvTGớ rõaCEw lúwMbM5JSLc đwMbM5JSLó mìnhwMbM5JSL đãaCEw nhưaCEw sDZBGvTGthế nàaCEwo mà,sDZBGvTG trosDZBGvTGng đaCEwầu asDZBGvTGnh chỉwMbM5JSL cònwMbM5JSL sDZBGvTGduy nhấtaCEw wMbM5JSLham sDZBGvTGmuốn giếaCEwt tấtsDZBGvTG cảsDZBGvTG naCEwhững aCEwkẻ đãaCEw cwMbM5JSLả aCEwgan aCEwmang caCEwô rwMbM5JSLa wMbM5JSLkhỏi cuộaCEwc sống,sDZBGvTG aCEwra sDZBGvTGkhỏi tầmaCEw aCEwnhìn sDZBGvTGvà vòsDZBGvTGng wMbM5JSLtay củaCEwa anh.

Một năaCEwm ssDZBGvTGau kaCEwhi csDZBGvTGô raCEwa đsDZBGvTGi, asDZBGvTGnh aCEwđã swMbM5JSLống twMbM5JSLrong sDZBGvTGsự cuồngsDZBGvTG loạn,sDZBGvTG mỗiwMbM5JSL ngàwMbM5JSLy chỉwMbM5JSL biếtwMbM5JSL ngắmsDZBGvTG sDZBGvTGnhìn bứcwMbM5JSL ảwMbM5JSLnh nơaCEwi gósDZBGvTGc phòaCEwng củaaCEw cô.

Rồi aCEwđến naCEwăm tsDZBGvTGhứ haCEwai, lạwMbM5JSLi sDZBGvTGlà swMbM5JSLự susDZBGvTGy sụaCEwp, anwMbM5JSLh chỉwMbM5JSL biwMbM5JSLết hànhwMbM5JSL hạsDZBGvTG bảnaCEw thaCEwân mình…aCEw đểaCEw gwMbM5JSLiải toảaCEw swMbM5JSLự aCEwbức aCEwbối sDZBGvTGvà đawMbM5JSLu đớnsDZBGvTG wMbM5JSLtrong lòng.

Đến nămwMbM5JSL taCEwhứ bwMbM5JSLa, aaCEwnh wMbM5JSLbắt đầuaCEw wMbM5JSLchính taCEwhức nắmaCEw quyềnwMbM5JSL tổwMbM5JSL chứcaCEw mafsDZBGvTGia sDZBGvTGcủa chwMbM5JSLa mìnhaCEw, daCEwùng vaCEwũ aCEwlực đểwMbM5JSL đoạtsDZBGvTG đưwMbM5JSLợc quyềsDZBGvTGn lựcsDZBGvTG taCEwrong cạnaCEwh sDZBGvTGtranh thươngaCEw aCEwtrường wMbM5JSLcho aCEwtập đoàn.

Quên đượcsDZBGvTG cô…wMbM5JSL wMbM5JSLthật aCEwsự kwMbM5JSLhó hsDZBGvTGơn wMbM5JSLquên wMbM5JSLThy TsDZBGvTGhy gấpwMbM5JSL ngwMbM5JSLàn lần.

Khi asDZBGvTGnh đặtaCEw aCEwThy ThsDZBGvTGy vàosDZBGvTG ngăaCEwn kéaCEwo kýaCEw ứcwMbM5JSL tronwMbM5JSLg tráaCEwi aCEwtim, thìsDZBGvTG taCEwình yêuaCEw đósDZBGvTG aCEwcũng dsDZBGvTGừng lạiaCEw vàsDZBGvTG kếsDZBGvTGt thúc.

Nhưng wMbM5JSLÁi HaCEwy, khôngwMbM5JSL nhữngaCEw sDZBGvTGanh khônwMbM5JSLg thaCEwể quêaCEwn được,sDZBGvTG màsDZBGvTG aCEwanh cwMbM5JSLòn khwMbM5JSLông wMbM5JSLthể thsDZBGvTGôi khônsDZBGvTGg nhuwMbM5JSLng nhaCEwớ sDZBGvTGvà ngừnsDZBGvTGg yêusDZBGvTG cô.

Dù csDZBGvTGho wMbM5JSLý naCEwghĩ côwMbM5JSL đãaCEw chếtaCEw wMbM5JSLbao nhiêuwMbM5JSL lầsDZBGvTGn lowMbM5JSLé lênsDZBGvTG trsDZBGvTGong aCEwsuy nghĩaCEw, aCEwnhưng sDZBGvTGanh vwMbM5JSLẫn ngoasDZBGvTGn aCEwcố chốisDZBGvTG bỏ…sDZBGvTG vsDZBGvTGì ansDZBGvTGh chưsDZBGvTGa xácwMbM5JSL thựcaCEw đượcwMbM5JSL aCEwcô aCEwcòn sốwMbM5JSLng hasDZBGvTGy chết.

Nhưng giờwMbM5JSL đây…sDZBGvTG trướcaCEw msDZBGvTGắt aaCEwnh, aCEwÁi aCEwHy đaCEwã twMbM5JSLrở wMbM5JSLvề vẹnaCEw nguwMbM5JSLyên, vsDZBGvTGà wMbM5JSLmang thaCEweo mộtwMbM5JSL mốisDZBGvTG thùsDZBGvTG khwMbM5JSLông dứt.

Cô trởaCEw aCEwvề làwMbM5JSL đểwMbM5JSL gwMbM5JSLiết anh!

Trong tsDZBGvTGầm mắwMbM5JSLt aCEwMinh VaCEwỹ đwMbM5JSLang thaCEwu sDZBGvTGvề aCEwhình wMbM5JSLảnh ÁsDZBGvTGi sDZBGvTGHy mwMbM5JSLỗi mộwMbM5JSLt gầnsDZBGvTG haCEwơn, csDZBGvTGho đwMbM5JSLến khsDZBGvTGi côwMbM5JSL đứwMbM5JSLng đốwMbM5JSLi diệnsDZBGvTG vớiwMbM5JSL aaCEwnh, aCEwmực nsDZBGvTGước đsDZBGvTGã lêaCEwn qwMbM5JSLuá aCEwcổ aCEwcủa sDZBGvTGcô rồi.

Ái HwMbM5JSLy vòngaCEw wMbM5JSLtay ômsDZBGvTG lấaCEwy wMbM5JSLcổ sDZBGvTGMinh VỹwMbM5JSL gwMbM5JSLhì chặsDZBGvTGt xuốnwMbM5JSLg, cwMbM5JSLô nhsDZBGvTGón chânaCEw, đwMbM5JSLặt wMbM5JSLlên aCEwmôi ansDZBGvTGh aCEwmột sDZBGvTGnụ hôwMbM5JSLn thậtaCEw sâaCEwu vàwMbM5JSL dài.

Từ đôisDZBGvTG mắtsDZBGvTG thawMbM5JSLnh twMbM5JSLú vwMbM5JSLà taCEwo swMbM5JSLáng vẫnsDZBGvTG aCEwchạy wMbM5JSLdài dòwMbM5JSLng lệwMbM5JSL đasDZBGvTGu đớn,wMbM5JSL aCEwcả ngưwMbM5JSLời wMbM5JSLcô raCEwun wMbM5JSLlên aCEwkhông ngừng.

Ba nwMbM5JSLăm kểaCEw sDZBGvTGtừ cwMbM5JSLái nsDZBGvTGgày đaCEwịnh mệnhaCEw wMbM5JSLđó… aCEwcô đãsDZBGvTG tựaCEw naCEwhủ aCEwphải hậnwMbM5JSL anaCEwh thậtwMbM5JSL nhiều,sDZBGvTG phảiaCEw wMbM5JSLthật lạnhsDZBGvTG lùwMbM5JSLng wMbM5JSLkhi wMbM5JSLđối diệsDZBGvTGn vwMbM5JSLới anh…wMbM5JSL wMbM5JSLnhư thế,wMbM5JSL sDZBGvTGcô mớaCEwi sDZBGvTGcó wMbM5JSLthể wMbM5JSLtrả wMbM5JSLthù aCEwcho aaCEwnh TaCEwriết wMbM5JSLDạ, aCEwcho cảwMbM5JSL chsDZBGvTGa wMbM5JSLvà mwMbM5JSLẹ mình.

Từ trsDZBGvTGước đếnaCEw giwMbM5JSLờ, msDZBGvTGỗi sDZBGvTGkhi hôwMbM5JSLn côaCEw, wMbM5JSLMinh VsDZBGvTGỹ đềusDZBGvTG nhắmaCEw mwMbM5JSLắt đwMbM5JSLể cảmsDZBGvTG nwMbM5JSLhận nụsDZBGvTG hôsDZBGvTGn đầwMbM5JSLy tìaCEwnh cảmaCEw đwMbM5JSLó. NhưngaCEw lầnwMbM5JSL này,wMbM5JSL đôisDZBGvTG mắtwMbM5JSL vẫwMbM5JSLn nhìaCEwn thwMbM5JSLẳng vsDZBGvTGề phwMbM5JSLía wMbM5JSLxa xaCEwăm mwMbM5JSLột cáaCEwch hờaCEw aCEwhững… vaCEwì anwMbM5JSLh bsDZBGvTGiết rõ,wMbM5JSL nụsDZBGvTG hsDZBGvTGôn nsDZBGvTGày làsDZBGvTG sDZBGvTGcó chsDZBGvTGủ đích!!

Vòng twMbM5JSLay aCEwÁi aCEwHy siếtaCEw chaCEwặt hơnaCEw, đôisDZBGvTG maCEwôi mwMbM5JSLỏng wMbM5JSLđang cốwMbM5JSL gắnwMbM5JSLg chsDZBGvTGo mộtwMbM5JSL thứwMbM5JSL đãwMbM5JSL caCEwhuẩn wMbM5JSLbị trướaCEwc wMbM5JSLvào khoaaCEwng miệngsDZBGvTG MwMbM5JSLinh VỹsDZBGvTG. DễsDZBGvTG dànsDZBGvTGg hơnwMbM5JSL caCEwô tưởng!!

Anh khôwMbM5JSLng nhữngsDZBGvTG khsDZBGvTGông phảnsDZBGvTG kaCEwháng, màaCEw lạiwMbM5JSL nuốtaCEw luônaCEw vwMbM5JSLật aCEwthể đắngsDZBGvTG nsDZBGvTGgắt ấy,wMbM5JSL nhưsDZBGvTG thểsDZBGvTG asDZBGvTGnh đangaCEw sDZBGvTGmuốn gisDZBGvTGúp csDZBGvTGô sDZBGvTGthực hiệaCEwn sDZBGvTGkế hoạch.

Đôi đồngwMbM5JSL tửaCEw sDZBGvTGchất cwMbM5JSLhứa hwMbM5JSLận twMbM5JSLhù từwMbM5JSL từwMbM5JSL mởaCEw aCEwra, lặaCEwng taCEwhầm wMbM5JSLquan saCEwát gsDZBGvTGương aCEwmặt từaCEw ngườaCEwi đốaCEwi diện.

Chỉ tronaCEwg wMbM5JSLmột khoảnhaCEw khaCEwắc, tráiwMbM5JSL twMbM5JSLim aCEwcô chợtwMbM5JSL thắwMbM5JSLt lại…aCEw đâyaCEw aCEwlà lầaCEwn đầuwMbM5JSL tiên…wMbM5JSL côsDZBGvTG trôngaCEw thấyaCEw awMbM5JSLnh rơsDZBGvTGi nướwMbM5JSLc mắt!!

Mọi thứsDZBGvTG trướcaCEw mắtsDZBGvTG đềuwMbM5JSL raCEwõ mồnaCEw mộtsDZBGvTG, twMbM5JSLuy rằngwMbM5JSL gươsDZBGvTGng mặtsDZBGvTG aaCEwnh vwMbM5JSLẫn wMbM5JSLcòn ướtsDZBGvTG sDZBGvTGnước, aCEwnhưng taCEwừ đôwMbM5JSLi mắtaCEw manaCEwg màsDZBGvTGu hsDZBGvTGổ phácwMbM5JSLh đanwMbM5JSLg chạysDZBGvTG dàwMbM5JSLi maCEwột dòsDZBGvTGng nướcwMbM5JSL đauwMbM5JSL đớn.

Dù chaCEwo wMbM5JSLđôi mắsDZBGvTGt hsDZBGvTGai màwMbM5JSLu cwMbM5JSLủa anaCEwh cũsDZBGvTGng đangwMbM5JSL nhìsDZBGvTGn côwMbM5JSL đầywMbM5JSL lwMbM5JSLạnh gwMbM5JSLiá, nhwMbM5JSLưng wMbM5JSLcô wMbM5JSLcó thaCEwể nhậnaCEw thsDZBGvTGấy… sDZBGvTGanh đãwMbM5JSL rwMbM5JSLơi nướcwMbM5JSL mwMbM5JSLắt vwMbM5JSLì cô.

Ái HwMbM5JSLy aCEwđẩy nhsDZBGvTGẹ naCEwgười MisDZBGvTGnh aCEwVỹ raaCEw, môsDZBGvTGi rờiaCEw môi,aCEw nhsDZBGvTGưng aCEwhơi ấmsDZBGvTG vẫnwMbM5JSL tồnsDZBGvTG tại.

Bàn sDZBGvTGtay nhỏwMbM5JSL nhắwMbM5JSLn vươaCEwn sDZBGvTGlên, sDZBGvTGvuốt naCEwhẹ aCEwmái tóaCEwc củasDZBGvTG anhwMbM5JSL, aCEwrồi daCEwi chuyaCEwển chầmsDZBGvTG aCEwchậm đaCEwến aCEwbên sDZBGvTGmắt đewMbM5JSLn sẫm.

Rồi cảsDZBGvTG bàwMbM5JSLn taCEway wMbM5JSLkia củaaCEw csDZBGvTGô cũngsDZBGvTG đưaCEwa lêwMbM5JSLn, phốwMbM5JSLi hợpsDZBGvTG taCEwhật nhuwMbM5JSLần nhuyễsDZBGvTGn vàwMbM5JSL chuẩaCEwn bịwMbM5JSL sDZBGvTGlàm mộtwMbM5JSL đisDZBGvTGều aCEwgì đówMbM5JSL msDZBGvTGà côwMbM5JSL csDZBGvTGho wMbM5JSLlà sDZBGvTGquan trọng.

Minh VỹsDZBGvTG đứngsDZBGvTG yên,sDZBGvTG cảsDZBGvTG ngưsDZBGvTGời bắtsDZBGvTG đầuaCEw mấtwMbM5JSL taCEwhăng bwMbM5JSLằng nhưngaCEw aaCEwnh vẫnaCEw cwMbM5JSLố sDZBGvTGgắng đứngaCEw vững…wMbM5JSL vaCEwì cô!

Ái HwMbM5JSLy nhsDZBGvTGẹ nhàsDZBGvTGng tháosDZBGvTG aCEwbên kínwMbM5JSLh áaCEwp trsDZBGvTGòng raCEwa ksDZBGvTGhỏi mắtsDZBGvTG traCEwái củawMbM5JSL anhaCEw, tiếwMbM5JSLp tụcsDZBGvTG thsDZBGvTGả chwMbM5JSLo chiếcaCEw kíaCEwnh áwMbM5JSLp wMbM5JSLtròng rơisDZBGvTG tựsDZBGvTG aCEwdo wMbM5JSLxuống hồsDZBGvTG sDZBGvTGnước ảmaCEw đạm.

Ánh mắsDZBGvTGt tsDZBGvTGinh tuýaCEw củaaCEw MinaCEwh VỹwMbM5JSL hơwMbM5JSLi nsDZBGvTGheo lạsDZBGvTGi, wMbM5JSLvạn vậtwMbM5JSL aCEwtrước mắsDZBGvTGt asDZBGvTGnh sDZBGvTGmờ dần…aCEw mờaCEw dần.

Người sDZBGvTGcon gáwMbM5JSLi đsDZBGvTGáng yêuaCEw đansDZBGvTGg đứngwMbM5JSL sDZBGvTGđối diwMbM5JSLện đưsDZBGvTGa tsDZBGvTGay đặaCEwt aCEwnhẹ vsDZBGvTGào nwMbM5JSLgực wMbM5JSLanh, đôiwMbM5JSL môsDZBGvTGi kaCEwhó nhọcwMbM5JSL pháwMbM5JSLt aCEwra hsDZBGvTGai aCEwtừ vớsDZBGvTGi aCEwâm aCEwvực cựcwMbM5JSL nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứwMbM5JSL baaCEw, aCEwvà cũngwMbM5JSL sDZBGvTGlà lầsDZBGvTGn cuốwMbM5JSLi cùngwMbM5JSL… caCEwô dùngaCEw chwMbM5JSLính đôiaCEw twMbM5JSLay mìnaCEwh đẩysDZBGvTG sDZBGvTGngã anh!!