You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý Jfhedo đểJfhe eJfhem trJfheở về

Vài nữaG8s phUHdVục vụUHdV jzEbđang lJfheàm jzEbviệc gầnjzEb 5n2kđó cũjzEbng h5n2kết sức5n2k bấtaG8s ngờUHdV tjzEbrước hjzEbành độngaG8s củJfhea MJfheinh VjzEbỹ, d5n2kù c5n2kho hjzEbọ UHdVkhông jzEbbiết chuyệnjzEb jzEbgì aG8sđang xaG8sảy ra.

Một cjzEbô hầ5n2ku Jfhedạn dĩjzEb bJfheước đến,jzEb vỗJfhe nJfhehẹ vàjzEbo v5n2kai anh5n2k, n5n2khưng mjzEbuốn UHdVngăn cảjzEbn a5n2knh aG8sđi qJfheuá Jfhegiới hạnUHdV, đUHdVề phòn5n2kg trJfheường hợpJfhe xấuUHdV nhất.

“Thiếu giajzEb, Jfheđừng… UHdVcô ấyUHdV vẫnaG8s đangJfhe bấtaG8s tỉnh,Jfhe sẽaG8s c5n2kó jzEbán mạngJfhe tJfhehật đấy!”

Giọng Jfhecô aG8sta nJfhehẹ nhUHdVàng 5n2knhư đan5n2kg UHdVtrấn aaG8sn mUHdVột coUHdVn taG8shú daG8sữ, đôjzEbi vUHdVai đa5n2kng r5n2kun lê5n2kn nhJfheè nhẹ.

Nhưng đápJfhe lạaG8si sựJfhe laG8so lắJfheng và5n2k th5n2kận aG8strọng củUHdVa cJfheô taJfhe, chUHdVỉ làaG8s UHdVmột án5n2kh mjzEbắt sắcaG8s nhọnjzEb… MinJfheh VUHdVỹ nUHdVgoảnh jzEbmặt lại,Jfhe trjzEbừng mJfheắt nhìJfhen Jfhecô t5n2ka, jzEbgằn giọng.

“Biến 5n2kđi…” jzEbĐôi m5n2kắt aG8sanh UHdVdời từjzEb cJfheô gái5n2k ki5n2ka sanJfheg JfheÁi aG8sHy, UHdVxem thử5n2k aG8scô Jfhecó phảnJfhe ứngJfhe nàoaG8s không,Jfhe aG8sđôi môaG8si vẫnUHdV ph5n2kát UHdVra từngUHdV taG8sừ m5n2kột cUHdVách chUHdVậm rjzEbãi, “Jfhe… nhaG8sân jzEbtiện bảoJfhe tấJfhet cảJfhe những5n2k UHdVai đajzEbng cóUHdV mặtJfhe Jfhetrong cănUHdV biUHdVệt th5n2kự nàyaG8s lậpUHdV tức5n2k r5n2ka khỏiUHdV đây.”

Ánh mắt5n2k th5n2kống tr5n2kị aG8svà 5n2kuy Jfhequyền củaUHdV aG8sanh khiế5n2kn Jfhecô gaG8sái aG8srợn ngaG8sười, côJfhe tjzEba cjzEbhỉ 5n2kbiết jzEbnhìn ngJfheười cjzEbon gáijzEb đán5n2kg thươnaG8sg đanUHdVg nằaG8sm gọ5n2kn trêjzEbn taJfhey MijzEbnh UHdVVỹ vàjzEb chôJfheng 5n2kchênh giữjzEba hồJfhe 5n2knước mê5n2knh môUHdVng mJfheà lắcJfhe đầuJfhe ngán5n2k ngẩm…

Một lújzEbc sauUHdV, tiếngaG8s bướaG8sc chJfheân jzEbvội vã5n2k 5n2knối nhaJfheu UHdVra khỏiaG8s căUHdVn UHdVbiệt thự.

Nhận thJfheấy tấUHdVt cảJfhe đã5n2k 5n2kra khỏaG8si đây,Jfhe 5n2kkhông còJfhen 5n2kai làmJfhe phiềnUHdV đến5n2k mJfheình UHdVnữa, MijzEbnh VaG8sỹ bắtUHdV đjzEbầu tiếp5n2k tjzEbục hạaG8s thấp5n2k tay.

Mực nướcUHdV bắtaG8s đjzEbầu Jfhevượt quá5n2k giớiJfhe hạn,aG8s MUHdVinh VỹaG8s vUHdVẫn tjzEbiếp tụcUHdV aG8shạ đôiaG8s tajzEby đajzEbng nângUHdV ngưJfheời ÁijzEb 5n2kHy, Jfheanh khônJfheg UHdVtin ljzEbà 5n2kcô lạijzEb njzEbgoan cốjzEb đế5n2kn mUHdVức aG8snày được!

Tại saJfheo Jfhecô Jfheấy lạiUHdV thaaG8sm gjzEbia vàojzEb kếUHdV Jfhehoạch aG8scủa HạojzEb ThjzEbần cơaG8s chứ?

Ban UHdVđầu UHdVthực s5n2kự jzEbanh đãjzEb hoà5n2kn toàjzEbn rơUHdVi jzEbvào bẫyaG8s d5n2ko aG8sHạo Thầ5n2kn vaG8sà UHdVcô đặtUHdV raaG8s, nhưJfheng saG8sau ánjzEbh mUHdVắt cJfhehứa đựng5n2k đaG8sầy yaG8sêu thươngJfhe màJfhe UHdVHạo ThầnjzEb đJfheã nhìnJfhe c5n2kô vừaaG8s rồi,jzEb anUHdVh aG8scó thểUHdV nhậnjzEb đUHdVịnh đượcjzEb jzEbmọi chuyaG8sện đa5n2kng djzEbiễn jzEbra vJfheô cùaG8sng bấtjzEb –jzEb bìnhjzEb –Jfhe thường!

Hơn cả5n2k, kjzEbhi 5n2kanh ôaG8sm aG8sÁi 5n2kHy vàaG8so lòaG8sng, nh5n2kiệt độaG8s cơaG8s thể5n2k cjzEbô lUHdVại UHdVvô cùjzEbng ấmJfhe áp,Jfhe khôjzEbng quá5n2k lạUHdVnh cũJfheng aG8skhông jzEbquá nóng.

Anh đãjzEb n5n2kghĩ đếnaG8s trưaG8sờng hợ5n2kp jzEbcô ngấtaG8s daG8so bịaG8s sajzEby nắaG8sng haG8soặc 5n2kbị cảmJfhe lạnh,Jfhe nhưjzEbng nếaG8su Jfhenhư vậyjzEb Jfhethì tUHdVại sUHdVao jzEbthân aG8snhiệt aG8svô vẫ5n2kn ở5n2k mứ5n2kc bìjzEbnh thườngUHdV cjzEbơ chứ?

Có lẽJfhe caG8sô Jfheđã khôUHdVng đ5n2kể ýaG8s, an5n2kh đãJfhe thửaG8s chạmJfhe nh5n2kẹ vàoJfhe gươUHdVng mặjzEbt cJfheô jzEbnhư mjzEbột hjzEbành độngaG8s vôJfhe tìnhUHdV, 5n2kthực jzEbchất mục5n2k đ5n2kích củaaG8s a5n2knh làaG8s jzEbthử x5n2kem sUHdVuy aG8sđoán củajzEb ajzEbnh lJfheà đúJfheng hjzEbay sai…

Quả nhiêjzEbn khôngjzEb UHdVnằm aG8sngoài jzEbdự đoánJfhe, b5n2kàn t5n2kay chUHdVạm nhẹjzEb aG8svào jzEbgương mUHdVặt Á5n2ki JfheHy Jfheđã lJfheưu lạjzEbi mộ5n2kt lớ5n2kp UHdVphấn tranUHdVg điểmjzEb UHdVnhạt… raG8sõ ràng5n2k côaG8s đJfheã aG8scố tình5n2k tranJfheg điểmUHdV jzEbcho sắc5n2k jzEbmặt mìJfhenh táUHdVi xa5n2knh nhằmjzEb thuậnUHdV lợaG8si UHdVcho kếUHdV hoạaG8sch nUHdVgất xỉJfheu trjzEbước nhjzEbà anjzEbh nJfhehư 5n2kmột 5n2ksự trùng5n2k hợp.

Tại s5n2kao UHdVrõ aG8sràng JfheÁi aG8sHy kh5n2kông hề5n2k UHdVbất tỉnh,UHdV nhưnUHdVg lại5n2k cốJfhe tìnaG8sh giảaG8s vờaG8s nhJfheư thế?

Cô chấaG8sp nhjzEbận cộngjzEb táJfhec cJfheùng HạoJfhe ThầnaG8s v5n2kới Jfhelý Jfhedo vàJfhe jzEbmục đíchJfhe gì?

Lòng MjzEbinh VỹaG8s ngổjzEbn nganaG8sg 5n2kbao nh5n2kiêu câaG8su hỏijzEb chưa5n2k đưUHdVợc gijzEbải đá5n2kp, nhJfheưng a5n2knh đajzEbng cốaG8s 5n2ký vạch5n2k tjzEbrần kếUHdV hJfheoạch củaaG8s cô.

Mặc kệaG8s caG8sho cảaG8s Jfhengười cjzEbô đãaG8s hoàUHdVn toUHdVàn bịUHdV aG8sdìm dướiaG8s mặJfhet nướJfhec, ngư5n2kời UHdVcon gáaG8si Jfhetrên ta5n2ky aG8sanh vẫnUHdV khjzEbông Jfhehề có5n2k jzEbý địnhjzEb taG8sự caG8sứu thoátaG8s chínhUHdV mình.

Ái HaG8sy cốJfhe gắngaG8s n5n2kín thở,jzEb mặjzEbc kệaG8s Jfhelồng ngực5n2k khUHdVó t5n2khở đếnaG8s mứJfhec nhjzEbư muốn5n2k nổUHdV tung.

Sao độtjzEb nhijzEbên caG8sô lJfheại naG8shớ đếnJfhe khoảnh5n2k aG8skhắc lầaG8sn 5n2kđầu ti5n2kên bịaG8s anUHdVh d5n2kìm xuốngJfhe nướcjzEb thếjzEb này?

Cảm Jfhegiác gijzEbống h5n2kệt naG8shư khUHdVi đóaG8s, aG8schỉ kháJfhec ởJfhe chỗUHdV 5n2kcô khôjzEbng hjzEbề tỏUHdV UHdVbất cứUHdV hàJfhenh động5n2k nàJfheo gọjzEbi laG8sà pjzEbhản khánJfheg cả.

Trái tUHdVim jzEbchất chứUHdVa đJfheầy thjzEbù hậnUHdV của5n2k cjzEbô chợtJfhe th5n2kắt lại…Jfhe anJfheh thậUHdVt sựaG8s có5n2k ýjzEb địnhJfhe giếtjzEb Jfhecô sao?

Nhưng cũnaG8sg khôUHdVng UHdVquan 5n2ktrọng, sốngJfhe haUHdVy chếtjzEb đố5n2ki vớaG8si jzEbcô đềuaG8s aG8snhư nJfhehau cảUHdV thôi.

Cố gắnUHdVg níUHdVn Jfhethở dUHdVù c5n2kho UHdVrất khaG8só chịujzEb, aG8sÁi 5n2kHy vẫnUHdV kaG8shông tUHdVài nào5n2k k5n2kiểm aG8ssoát đượcjzEb sJfheắc mặtaG8s củJfhea mình.

Hàng lô5n2kng màUHdVy dàJfhei thaaG8snh aG8stú cứJfhe aG8snhíu dầnjzEb 5n2klại, jzEbđôi mJfheôi cũUHdVng mí5n2km chặUHdVt, cảJfhe ngưJfheời côaG8s cUHdVứ aG8scựa UHdVquậy khôngaG8s ngừng.

Minh VJfheỹ nhắmUHdV mắaG8st lại,jzEb aUHdVnh khô5n2kng muốnJfhe trUHdVông thaG8sấy aG8scô aG8snhư thếjzEb Jfhenày, lạUHdVi cUHdVàng kjzEbhông maG8suốn thấy5n2k chính5n2k UHdVmình đã5n2k là5n2k ngườijzEb khiếnjzEb cJfheô tjzEbrở UHdVnên nhưJfhe thế.

Đến UHdVlúc khôjzEbng th5n2kể chịuaG8s đựng5n2k đượcjzEb n5n2kữa, anJfheh ké5n2ko nhajzEbnh 5n2kngười côjzEb lênUHdV, ôm5n2k thaG8sật chặt5n2k jzEbvào lòng.

Cả 5n2kÁi JfheHy cũaG8sng hJfheo taG8shành tiếng,Jfhe UHdVthở gấpaG8s gáp5n2k k5n2khi UHdVhô Jfhehấp đượcjzEb aG8shoạt đJfheộng tjzEbrở lại.

Anh thujzEba rồi…

Không thjzEbể nUHdVào thắn5n2kg đjzEbược sựJfhe ươngjzEb 5n2kbướng jzEbvà cốUHdV chấpjzEb củ5n2ka jzEbcô… vốnUHdV dĩaG8s từ5n2k trướUHdVc đaG8sến giaG8sờ đã5n2k lUHdVà nhưUHdV vậy.

Thà rằngaG8s aG8scô đừjzEbng xJfheuất aG8shiện thêUHdVm lUHdVần nữaJfhe trưjzEbớc mắtaG8s anhJfhe, thìUHdV nỗijzEb UHdVđau nămaG8s xưjzEba đãjzEb khôJfheng đ5n2kược kUHdVhơi dậyJfhe, mạnaG8sh mUHdVẽ aG8svà đaaG8su đớnjzEb gấpjzEb đôi.

Khoảnh khắcaG8s aG8snhìn taG8shấy cô5n2k tr5n2kong tJfheầm mắt,jzEb MinJfheh VỹjzEb tUHdVhực s5n2kự cảjzEbm thJfheấy hạJfhenh phújzEbc đếnjzEb maG8sức khjzEbông thểUHdV nUHdVói thànhjzEb lờ5n2ki, Jfhecả bầuaG8s trờaG8si Jfheđen tố5n2ki nhJfheư đượcJfhe jzEbánh sáaG8sng aG8schiếu rọi…

Hạnh phúcUHdV đ5n2kó chưjzEba kéojzEb UHdVdài UHdVnhư maG8song Jfhemuốn, thìUHdV jzEbtrái ti5n2km a5n2knh lại5n2k UHdVnhư bậtUHdV jzEbmáu kjzEbhi nUHdVhận rJfhea sựJfhe thaG8sật vaG8sề sựjzEb 5n2kcó mặtUHdV cjzEbủa cô.

Cô trởaG8s v5n2kề bêjzEbn UHdVanh… chỉJfhe đểUHdV thựJfhec hiệjzEbn mUHdVột âmaG8s Jfhemưu đượcJfhe sắaG8sp đặtUHdV Jfhesẵn từJfhe Jfhetrước, đau5n2k đớnaG8s thật!

Khuôn UHdVmặt Jfheanh gục5n2k UHdVvào jzEbthân ngườaG8si m5n2kát UHdVlạnh của5n2k 5n2kÁi HyJfhe, ha5n2ki aG8sbàn taJfhei siếUHdVt chặt5n2k lạiaG8s đanUHdVg raG8sun l5n2kên khôJfheng ngừng.

Anh phảaG8si là5n2km jzEbsao đây?

Phải UHdVxem Jfhecô laG8sà một5n2k người5n2k muốnUHdV jzEbhãm hại5n2k mì5n2knh, Jfhehay ljzEbà mặcJfhe kệUHdV UHdVmọi thứ,UHdV tiếpUHdV tụaG8sc yaG8sêu thươngUHdV cjzEbô UHdVhết mực?

Khung cảnhUHdV iaG8sm lặngUHdV đếnaG8s mJfheức đáJfheng saG8sợ, đUHdVôi mUHdVắt Jfheto caaG8sfe sữaJfhe đã5n2k vjzEbà đjzEbang mởJfhe tjzEbo 5n2knhìn MinjzEbh VỹUHdV khôJfheng caG8sảm xúc.

Bàn 5n2ktay jzEbmềm jzEbmại t5n2kừ từUHdV đẩyjzEb UHdVnhẹ ngườiUHdV an5n2kh rjzEba. jzEbÁi JfheHy aG8sđứng d5n2kậy, jzEbánh mắUHdVt vjzEbẫn khônUHdVg Jfherời khỏi5n2k gươ5n2kng 5n2kmặt queaG8sn thuộc5n2k mjzEbà 5n2kcô đãjzEb từngJfhe hếJfhet mực5n2k yêUHdVu thương.

Mọi chuyệnaG8s đã5n2k đaG8sến mứcUHdV nàyjzEb, thì5n2k aG8scô khônJfheg còUHdVn laG8sý jzEbdo naG8sào đểaG8s UHdVđóng kịch5n2k nữ5n2ka, dùUHdV sJfheao Jfheanh caG8sũng biếUHdVt r5n2kõ UHdVcô đãaG8s vJfheà đanjzEbg làJfhem gJfheì rồi.

Cô jzEbđưa mộ5n2kt aG8stay vaG8sề 5n2kphía UHdVanh, nhưUHdV jzEbmuốn đỡjzEb aG8sanh đứngaG8s dậy.UHdV NhưngUHdV sự5n2k phảUHdVn hồi5n2k từJfhe aaG8snh aG8skhông đượcJfhe nhaG8sư jzEbý jzEbcô aG8smong UHdVmuốn, MinaG8sh jzEbVỹ Jfhechỉ ngẩnaG8s ngườijzEb njzEbhìn aG8scô, khônjzEbg hề5n2k 5n2kcó bấtaG8s kỳUHdV hàaG8snh độngjzEb nàoaG8s khác.

Ái H5n2ky dạnaG8s aG8sdĩ Jfheđưa taaG8sy chJfheủ độjzEbng Jfhenắm aG8slấy taUHdVy anaG8sh, Jfherồi 5n2kdùng aG8schút aG8ssức lựcJfhe nh5n2kỏ 5n2kbé kéJfheo anUHdVh Jfhegượng dậy.

“Nói đi…”jzEb MinjzEbh Vỹ5n2k cjzEbất aG8sgiọng trUHdVầm jzEbkhàn, nheJfheo mắJfhet nhìnUHdV UHdVcô, Jfhe“… jzEbem t5n2krở vềUHdV vớijzEb l5n2ký dUHdVo gì?”

Trước cUHdVâu hỏijzEb Jfhenghi hoặcUHdV củ5n2ka aJfhenh, côUHdV lạaG8si hoàjzEbn toàn5n2k dửngJfhe dưaG8sng, tiUHdVếp tJfheục UHdVkéo jzEbanh đứngaG8s lên.

Thật aG8ssự… côaG8s jzEbtrở về5n2k vUHdVà aG8sphải 5n2kgiả vJfheờ dàjzEbn dJfheựng m5n2kột m5n2kàn kịcjzEbh địnhaG8s jzEbsẵn nhJfheư t5n2khế làjzEb jzEbđể 5n2klàm gì?

Đứng đốiJfhe diệaG8sn vớiJfhe jzEbÁi HUHdVy, Mi5n2knh VỹaG8s vjzEbẫn khôUHdVng tjzEbhể khônJfheg thắJfhec mắc,jzEb bở5n2ki tấtjzEb c5n2kả nhữnJfheg gjzEbì 5n2kđã vàjzEb đangjzEb daG8siễn 5n2kra khaG8siến an5n2kh kh5n2kông thoáJfhet khỏijzEb bàJfheng hoàng.

Cô UHdVvẫn phớtjzEb lờUHdV câjzEbu hỏi5n2k c5n2kủa Jfheanh, bUHdVàn 5n2ktay đỡUHdV anaG8sh Jfheđứng dậaG8sy UHdVnhư c5n2khưa mujzEbốn buông,UHdV vẫnaG8s siếjzEbt lạjzEbi t5n2khật chặt.

“Anh vUHdVẫn sốngjzEb tốt…aG8s p5n2khải không?”

Chất gaG8siọng trUHdVong Jfhethanh UHdVcất lUHdVên, nhẹaG8s nhànaG8sg 5n2knhư làn5n2k gjzEbió 5n2kthoáng UHdVqua, nhưngJfhe lại5n2k vanJfheg vọUHdVng dưaG8s âJfhem 5n2kcủa âjzEbm UHdVvực qaG8suen thuộc.

Đã jzEbbao lâUHdVu Jfherồi anJfheh mớiaG8s lạ5n2ki đượcUHdV naG8sghe thaG8sấy UHdVgiọng nói5n2k này?

Cả ngưaG8sời M5n2kinh VjzEbỹ aG8snhư bUHdVị đJfheông cứngUHdV, UHdVanh nhaG8sìn aG8scô ngỡJfhe nJfhegàng, đáy5n2k mắtaG8s ánh5n2k lêUHdVn nhữnaG8sg Jfhexót UHdVxa vàaG8s đaUHdVu đớn.

Cô nghĩJfhe aUHdVnh cJfheó t5n2khể sốngaG8s tốtUHdV jzEbkhi khôngaG8s caG8só côaG8s sao?

“Dĩ nUHdVhiên làUHdV khônUHdVg.” MijzEbnh JfheVỹ đáp,Jfhe đUHdVôi maG8sắt 5n2kanh nhUHdVắm hờJfhe lạijzEb, cốUHdV gắnaG8sg kUHdVhông thởjzEb hắ5n2kt ra…aG8s UHdVanh đaJfheng mấJfhet baG8sình tĩ5n2knh. “Em5n2k kJfhehông cần5n2k jzEbphải b5n2kận tâm,aG8s vậJfhey UHdVcòn e5n2km? UHdVBốn năJfhem qJfheua Jfheem jzEbđã ởjzEb 5n2kđâu, UHdVđã làJfhem aG8sgì và…”

Anh bỏjzEb lửUHdVng cJfheâu hjzEbỏi, maG8sím jzEbmôi aG8sthật chặt5n2k, nhưaG8s đangJfhe k5n2kìm chjzEbế v5n2kì khôngJfhe muốnaG8s kíchUHdV độnjzEbg trướcaG8s mặaG8st cô.

Bao naG8săm qua5n2k, aaG8snh đãaG8s trưởjzEbng thànUHdVh vJfheà Jfhechững chạjzEbc hơnjzEb rất5n2k nhijzEbều, aG8sdù 5n2kcho ngàyjzEb xưUHdVa UHdVanh 5n2kvốn jzEbdĩ đã5n2k jzEbrất jzEbhoàn hảUHdVo troJfheng lốijzEb sUHdVuy nJfheghĩ linUHdVh hoạtaG8s rồi.

Nhưng bâyaG8s gijzEbờ, 5n2kanh họcUHdV đượJfhec cáchJfhe tựaG8s khốJfheng chJfheế bJfheản Jfhethân, khôn5n2kg đểJfhe bấtUHdV c5n2kứ hUHdVành độn5n2kg sơ5n2k xuấaG8st nàoaG8s aG8sxảy aG8sra cả…jzEb Jfhevì chUHdVỉ n5n2khư tJfhehế, a5n2knh Jfhemới jzEbthoát khỏijzEb nhữngUHdV 5n2ký aG8snghĩ điJfheên rồjzEb luônaG8s vâ5n2ky qjzEbuanh tríaG8s ócJfhe kJfhehi Jfheđánh mấtUHdV cô.

Ái aG8sHy lạiJfhe tijzEbếp tụ5n2kc jzEbchơi t5n2krò câUHdVm ljzEbặng, 5n2kcô đjzEbưa đJfheôi mắJfhet Jfhetrong UHdVsáng Jfhevà néUHdVt mặtUHdV dịUHdVu dànaG8sg aG8snhìn anh.

Bàn tjzEbay cJfheô chợt5n2k giằnaG8sg mạaG8snh jzEbra khỏiaG8s bàaG8sn ta5n2ky Jfheto lớn5n2k củaG8sa aG8sngười đaG8sối diệnUHdV. KhônJfheg đểJfhe jzEbbàn ta5n2ky mUHdVình trố5n2kng rỗngUHdV troUHdVng kjzEbhông jzEbkhí, caG8sô lJfheại vònjzEbg taaG8sy 5n2kôm aG8sngang thắaG8st 5n2klưng aaG8snh, thaG8sật aG8snhẹ nhàaG8sng UHdVvà jzEbấm áp…

Cõi lònUHdVg jzEbMinh VjzEbỹ chợJfhet cảmjzEb thấyJfhe Jfhethật dễ5n2k Jfhechịu, cájzEbi cảmaG8s gJfheiác hạnhaG8s aG8sphúc UHdVmà tưởnaG8sg chừn5n2kg aaG8snh aG8ssẽ đánhaG8s mấaG8st mãijzEb aG8smãi nJfheay lạiaG8s traG8sở về,aG8s jzEblấn chiếmJfhe hoaG8sàn tJfheoàn cảmaG8s giáUHdVc của5n2k aG8scơ thể.

Thuận tajzEby, anjzEbh aG8stừ tjzEbừ đưaUHdV hjzEbai UHdVtay lêUHdVn, vònUHdVg qUHdVua 5n2kngang naG8sgười côaG8s, 5n2knhư thUHdVể muốJfhen đápUHdV lạiJfhe Jfhecái ôJfhem tìJfhenh cảmaG8s tUHdVừ Jfhephía bjzEbên kia.

“Sống kjzEbhông tốt…”

Một cjzEbâu nóJfhei l5n2kấp lửngaG8s UHdVvang aG8slên, hà5n2knh động5n2k của5n2k MinjzEbh Vỹ5n2k dJfheừng lại,jzEb UHdVanh UHdVvẫn chưaUHdV hoàjzEbn thJfheành đJfheộng tácUHdV aG8sôm aG8scô vàJfheo lòng.

“Sống tốtjzEb được5n2k saojzEb? KUHdVhi kUHdVẻ đãjzEb giếtaG8s gi5n2ka jzEbđình jzEbtôi vẫjzEbn còUHdVn sống?”

Ngay cảaG8s đaG8sầu ngónaG8s tajzEby cũ5n2kng UHdVtê cjzEbứng, đôi5n2k mắtjzEb 5n2kMinh aG8sVỹ đaUHdVng d5n2kần đánh5n2k jzEbmất aG8stầm nhìnUHdV… anUHdVh đ5n2kã có5n2k tJfhehể jzEbđoán r5n2ka jzEbphần UHdVnào nhUHdVững 5n2kgì đanjzEbg xả5n2ky 5n2kra rồi…

Không đUHdVể aaG8snh kịpUHdV đaG8sịnh thần,Jfhe ÁiJfhe 5n2kHy dùn5n2kg t5n2kay đ5n2kẩy ngườijzEb Jfheanh aG8sra 5n2kxa khỏ5n2ki mìaG8snh, tiếpaG8s tục5n2k aG8sdùng lựcaG8s đẩyUHdV aG8smạnh 5n2kanh th5n2kêm mộ5n2kt ljzEbần jzEbnữa vềjzEb paG8shía aG8sbể bơi.

Mọi việ5n2kc xảyjzEb rjzEba aG8squá nhaG8sanh, cảUHdV naG8sgười MUHdVinh VỹaG8s rơiUHdV tựJfhe d5n2ko thUHdVeo aG8squán tjzEbính, bỗng5n2k 5n2kchốc m5n2kọi hjzEbành độnaG8sg xUHdVung qjzEbuanh njzEbhư đanJfheg chjzEbậm daG8sần, chậmaG8s dần…

“Tôi trUHdVở v5n2kề… UHdVlà đJfheể UHdVgiết anh!”

Câu nóijzEb Jfhetàn 5n2knhẫn UHdVđược phátUHdV ngônUHdV ngajzEbng tJfheàng, jzEbÁi HaG8sy ngẩjzEbng 5n2kcao mặUHdVt, đôijzEb mJfheôi xinUHdVh xiaG8snh được5n2k tjzEbô jzEbson đenaG8s nhạtjzEb nhếaG8sch lên5n2k, mộ5n2kt naG8sụ c5n2kười nửjzEba jzEbmiệng jzEbđược hìaG8snh thànhUHdV mộtUHdV cáchjzEb hoànaG8s chỉnh5n2k và5n2k UHdVrõ rệt.

Đây laG8sà Jfhelần đầjzEbu tiên5n2k UHdVtrong đUHdVời… côUHdV nởjzEb njzEbụ cườiUHdV đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtjzEb nắngaG8s, lộ5n2kng gió…

Thiếu nữUHdV t5n2krong chiếaG8sc vá5n2ky Jfheđen đaG8sang đứngjzEb cạaG8snh bểUHdV UHdVbơi trojzEbng ngôiUHdV biệtaG8s thựjzEb hoUHdVa lệ…

Ái UHdVHy dájzEbn UHdVchặt tầ5n2km jzEbnhìn vàoUHdV MjzEbinh Vỹ,aG8s bjzEbàn 5n2ktay nhỏ5n2k 5n2knhắn từaG8s từ5n2k đjzEbưa UHdVlên, nắm5n2k lấyaG8s sợiJfhe dâaG8sy chuyjzEbền Jfheở cổ,Jfhe nhẹUHdV nhaG8sàng cởiUHdV bỏJfhe nójzEb ra.

Cô quẳng5n2k sJfheợi UHdVdây maG8sột Jfhecách thảnaG8s n5n2khiên, chỉ5n2k Jfhegiữ lấyaG8s c5n2khiếc mjzEbặt dâUHdVy chuyềnJfhe h5n2kình hộpJfhe trJfheòn, jzEbmở nắjzEbp vjzEbà lấjzEby t5n2kừ UHdVđó mJfheột thJfheứ jzEbcực kỳUHdV UHdVnhỏ bé.

Đôi mắaG8st caG8sô vẫnUHdV nhìnaG8s vJfheề ph5n2kía MiJfhenh VaG8sỹ, ajzEbnh đãjzEb nhanaG8sh chóUHdVng 5n2kngoi lênaG8s mặtaG8s njzEbước sa5n2ku kjzEbhi bịUHdV cUHdVô bấaG8st ngờaG8s đẩyJfhe xuốngUHdV hồ.

Cả ngườijzEb Min5n2kh VỹjzEb ướt5n2k 5n2ksũng, aaG8snh đư5n2ka tUHdVay vuJfheốt mặt,UHdV gưUHdVơng mặaG8st jzEbvẫn lưuJfhe dấu5n2k lạjzEbi sUHdVự aG8sngạc nhiaG8sên v5n2kà đaJfheu đớn.

Cuối cùng…UHdV anUHdVh đãUHdV bjzEbiết được5n2k lUHdVý 5n2kdo vìUHdV sa5n2ko UHdVcô jzEbtrở vềUHdV, vJfheà tJfheại saaG8so jzEbcô Jfhelại th5n2kam gaG8sia UHdVvào cá5n2ki vởaG8s kịcjzEbh kUHdVhông hUHdVoàn chỉUHdVnh đó.

Cô chaG8so rằnUHdVg 5n2kanh aG8slà ngườijzEb g5n2kiết giaG8sa đìUHdVnh côjzEb ư?

Thì rjzEba tUHdVrong lòaG8sng cô,5n2k Jfhevị 5n2ktrí caG8sủa aaG8snh 5n2klà nhjzEbư thếUHdV aG8s– aG8slà mộtjzEb aG8skẻ sát5n2k nUHdVhân không5n2k 5n2khơn khUHdVông kém.

Đáy mắt5n2k trởJfhe nêjzEbn aG8sthật 5n2kưu thưaG8sơng, jzEbanh chỉJfhe đứaG8sng yêUHdVn đối5n2k mặtaG8s vớiaG8s côaG8s, khUHdVông UHdVnói thêmJfhe bjzEbất cứUHdV đaG8siều 5n2kgì cả.

Ánh mặtJfhe 5n2ktrời sUHdVáng chaG8sói đãUHdV ngừ5n2kng UHdVđem đếnaG8s nhJfheững jzEbvạt naG8sắng ấmjzEb áJfhep, nhưn5n2kg aG8slại aG8smang UHdVđến ánUHdVh sánJfheg bjzEbất t5n2kận cjzEbhiếu 5n2ksáng khjzEbuôn mặtjzEb anh…

Và aG8smột bêjzEbn maG8sắt đanJfheg sở5n2k 5n2khữu màJfheu Jfhehổ ph5n2kách jzEbđang sUHdVáng rựUHdVc, vàjzEb Jfhebên còn5n2k lạiJfhe vẫUHdVn laG8sà UHdVmàu 5n2kđen thuầnJfhe tjzEbuý jzEbcủa kíjzEbnh jzEbáp tròng.

Có jzEblẽ khjzEbi ngã5n2k xuốngaG8s nước,aG8s mộ5n2kt bênJfhe kínhjzEb Jfheáp trònUHdVg đãjzEb rJfheơi rajzEb, vjzEbà 5n2kgiờ Jfheđây aG8slại khiếaG8sn ajzEbnh đốijzEb diUHdVện jzEbvới caG8sô bằngjzEb đôijzEb mắt5n2k aG8sngày xưJfhea đãUHdV từn5n2kg làjzEb thứJfhe cUHdVô yêuJfhe thích5n2k nhất.

Từ phíjzEba đối5n2k diện,UHdV đôi5n2k mắt5n2k UHdVÁi jzEbHy vJfheẫn nhaG8sìn đJfheăm đăm&nJfhebsp; vềUHdV UHdVphía MiJfhenh VjzEbỹ, vôaG8s hồn5n2k nhưn5n2kg lạiUHdV cjzEbhú 5n2kmục vàoUHdV UHdVđôi m5n2kắt anh.

Sống 5n2kmũi côjzEb bắtjzEb đầuaG8s cảmjzEb UHdVthấy aG8scay aG8scay, caG8sô hậnUHdV aUHdVnh… nhưngUHdV cô5n2k vẫJfhen aG8srất yêuJfhe anh.

Hình ảnh5n2k MijzEbnh VUHdVỹ đaJfheng hiệnjzEb diaG8sện jzEbrõ rệt5n2k tr5n2kước jzEbmặt, nhưngJfhe saaG8so lạijzEb aG8squá aG8sxa tầmJfhe tjzEbay với…

Khoé mắaG8st ÁiaG8s H5n2ky chUHdVạy dà5n2ki mộtUHdV dòJfheng lệ,jzEb côaG8s nhẹjzEb nhànjzEbg 5n2kbước xujzEbống hồUHdV bơJfhei, bướcaG8s đến5n2k thậtaG8s gầJfhen aG8sanh, tiệnaG8s tUHdVay UHdVcho vật5n2k jzEbthể caG8sô vừaUHdV lấUHdVy rJfhea tUHdVừ mUHdVặt Jfhedây chuyềnaG8s vàoUHdV miệng.

Mặt nướcJfhe l5n2kắng đọng5n2k vừaJfhe rồi5n2k lạiJfhe Jfhebị Jfhekhuấy độn5n2kg bUHdVởi thâaG8sn thJfheể 5n2knhỏ Jfhebé, ÁJfhei UHdVHy 5n2kđang Jfhedi chaG8suyển đUHdVến gầnJfhe MaG8sinh jzEbVỹ một5n2k UHdVcách aG8sgấp jzEbgáp, nhưUHdV Jfhesợ jzEbanh 5n2ksẽ biếnUHdV maG8sất trjzEbong giây5n2k lát.

Ngược lạijzEb vớiUHdV caG8sô, MiUHdVnh Vỹ5n2k lại5n2k bấaG8st đjzEbộng, UHdVanh chjzEbỉ i5n2km 5n2klặng cảmjzEb nhậnjzEb sự5n2k 5n2kđau đaG8sớn từ5n2k tận5n2k UHdVđáy l5n2kòng, lạiaG8s thêJfhem maG8sột ph5n2kần muJfheốn ôjzEbm côUHdV thật5n2k chặtaG8s vJfheào lòng.

Cô hiểjzEbu lầm…jzEb đư5n2kợc! UHdVAnh jzEbchấp nhận!

Cô Jfhemuốn gi5n2kết 5n2kanh… ajzEbnh sẵaG8sn sànaG8sg đ5n2kể UHdVcô lJfheàm 5n2kđiều đó!

Nhưng 5n2kchỉ Jfheduy njzEbhất việcUHdV rờiaG8s bỏaG8s anh…Jfhe aJfhenh thựcJfhe sựUHdV khôngUHdV UHdVthể chấpUHdV nhậUHdVn được.

Có l5n2kẽ côjzEb đUHdVã khôjzEbng biếtUHdV khjzEbi 5n2kcô raG8sời xaG8sa anhaG8s, anjzEbh aG8sđã suUHdVy 5n2ksụp đến5n2k mứcJfhe nàaG8so… an5n2kh UHdVcòn naG8shớ rUHdVõ l5n2kúc 5n2kđó mìnaG8sh đã5n2k nhưjzEb taG8shế naG8sào jzEbmà, troaG8sng jzEbđầu jzEbanh c5n2khỉ jzEbcòn jzEbduy n5n2khất ha5n2km mu5n2kốn giUHdVết tấtaG8s cảjzEb nhJfheững k5n2kẻ 5n2kđã 5n2kcả gJfhean m5n2kang cô5n2k aG8sra jzEbkhỏi cuUHdVộc sJfheống, 5n2kra khỏijzEb tầmjzEb nhaG8sìn aG8svà jzEbvòng tJfheay c5n2kủa anh.

Một nămaG8s saUHdVu kjzEbhi côaG8s aG8sra đ5n2ki, 5n2kanh đãUHdV số5n2kng troUHdVng sJfheự cUHdVuồng UHdVloạn, mỗijzEb ngJfheày UHdVchỉ biếtaG8s ngắjzEbm nhjzEbìn baG8sức ả5n2knh nơjzEbi gjzEbóc phòngaG8s cjzEbủa cô.

Rồi jzEbđến nămUHdV thứ5n2k haaG8si, laG8sại jzEblà saG8sự saG8suy sụaG8sp, a5n2knh chỉ5n2k biếUHdVt haG8sành hạJfhe bảnUHdV thâaG8sn mình…jzEb đaG8sể gaG8siải toảjzEb sự5n2k Jfhebức bốijzEb Jfhevà đjzEbau đớnUHdV jzEbtrong lòng.

Đến năUHdVm tjzEbhứ bJfhea, anJfheh 5n2kbắt đầjzEbu ch5n2kính tJfhehức nJfheắm quyềnUHdV t5n2kổ chứcUHdV mafiUHdVa của5n2k caG8sha UHdVmình, djzEbùng vũ5n2k lực5n2k để5n2k đUHdVoạt đ5n2kược quyềnjzEb lựcUHdV tro5n2kng cạnaG8sh trjzEbanh tUHdVhương trườngaG8s chjzEbo tậpJfhe đoàn.

Quên đượcJfhe cô…5n2k thậtJfhe sjzEbự khójzEb hơJfhen 5n2kquên TJfhehy ThUHdVy gấpjzEb Jfhengàn lần.

Khi UHdVanh đặJfhet UHdVThy TJfhehy vUHdVào aG8sngăn aG8skéo UHdVký ứaG8sc troJfheng aG8strái ti5n2km, thì5n2k 5n2ktình Jfheyêu đóUHdV cũUHdVng d5n2kừng lạiaG8s vàaG8s kaG8sết thúc.

Nhưng ÁiUHdV HyaG8s, khôJfheng nhữngUHdV aG8sanh kaG8shông thểUHdV qu5n2kên 5n2kđược, màaG8s anUHdVh cUHdVòn khôngaG8s 5n2kthể thôiUHdV khô5n2kng nhuUHdVng nhớJfhe vjzEbà ngừjzEbng y5n2kêu cô.

Dù cUHdVho aG8sý nghĩJfhe côaG8s đã5n2k UHdVchết baJfheo nJfhehiêu lầnJfhe lUHdVoé lênJfhe trjzEbong aG8ssuy 5n2knghĩ, nhjzEbưng aaG8snh vẫnUHdV ngoa5n2kn cjzEbố chốjzEbi b5n2kỏ… vìJfhe anaG8sh cjzEbhưa 5n2kxác thựcaG8s đượcUHdV caG8sô jzEbcòn sốn5n2kg aG8shay chết.

Nhưng giaG8sờ đâyjzEb… trướcaG8s mắtUHdV UHdVanh, ÁiaG8s 5n2kHy đã5n2k aG8strở v5n2kề vẹnJfhe UHdVnguyên, UHdVvà man5n2kg theJfheo mộtjzEb Jfhemối thù5n2k khôngaG8s dứt.

Cô trởJfhe 5n2kvề jzEblà đểaG8s gjzEbiết anh!

Trong tầm5n2k mjzEbắt MinUHdVh VỹaG8s đaaG8sng tjzEbhu vềUHdV aG8shình ảnaG8sh ÁUHdVi HjzEby mỗJfhei mjzEbột gầ5n2kn h5n2kơn, Jfhecho đếjzEbn kJfhehi côjzEb UHdVđứng đjzEbối diệnUHdV vớiaG8s UHdVanh, mực5n2k nước5n2k Jfheđã lênjzEb qUHdVuá 5n2kcổ UHdVcủa côjzEb rồi.

Ái HUHdVy vònjzEbg ta5n2ky ômJfhe l5n2kấy cJfheổ MijzEbnh VjzEbỹ Jfheghì jzEbchặt aG8sxuống, côjzEb nJfhehón cjzEbhân, đặtJfhe lênUHdV m5n2kôi anJfheh maG8sột jzEbnụ hôjzEbn thậJfhet sâuJfhe vJfheà dài.

Từ 5n2kđôi mắJfhet thajzEbnh túaG8s vJfheà Jfheto UHdVsáng vẫjzEbn chạyjzEb dàJfhei d5n2kòng lệaG8s UHdVđau đớn,aG8s cjzEbả jzEbngười jzEbcô r5n2kun lênUHdV khôjzEbng ngừng.

Ba naG8săm kểjzEb tJfheừ cáiUHdV ngàUHdVy địJfhenh Jfhemệnh đó…Jfhe c5n2kô 5n2kđã Jfhetự nUHdVhủ phảaG8si hậnjzEb jzEbanh thậtjzEb nhijzEbều, 5n2kphải thậtaG8s lạnhUHdV lUHdVùng kUHdVhi đốUHdVi diaG8sện jzEbvới anhUHdV… nh5n2kư thUHdVế, cjzEbô mớiaG8s cójzEb thjzEbể jzEbtrả 5n2kthù Jfhecho jzEbanh TrijzEbết Dạ,aG8s chJfheo cả5n2k chUHdVa vàUHdV UHdVmẹ mình.

Từ trướ5n2kc đếnJfhe giờ5n2k, mỗiJfhe aG8skhi hôUHdVn côaG8s, M5n2kinh VJfheỹ đUHdVều aG8snhắm mắaG8st đểJfhe cjzEbảm nhUHdVận nụJfhe 5n2khôn đ5n2kầy taG8sình cảmjzEb đó.UHdV NhưnUHdVg UHdVlần jzEbnày, đUHdVôi mắtUHdV Jfhevẫn n5n2khìn tjzEbhẳng 5n2kvề phíaG8sa xaG8sa xăaG8sm mộaG8st cáchUHdV h5n2kờ hững…Jfhe 5n2kvì aJfhenh baG8siết rJfheõ, jzEbnụ jzEbhôn jzEbnày làUHdV jzEbcó aG8schủ đích!!

Vòng t5n2kay ÁiJfhe H5n2ky siaG8sết chJfheặt UHdVhơn, đôi5n2k mJfheôi mỏn5n2kg đ5n2kang jzEbcố gUHdVắng chJfheo mộJfhet thứ5n2k Jfheđã chuaG8sẩn Jfhebị trướcjzEb aG8svào khoJfheang mijzEbệng Min5n2kh VỹjzEb. DễaG8s 5n2kdàng hUHdVơn UHdVcô tưởng!!

Anh kh5n2kông nhaG8sững khjzEbông aG8sphản khJfheáng, màJfhe lạiaG8s UHdVnuốt UHdVluôn vậtaG8s UHdVthể đắ5n2kng jzEbngắt ấyUHdV, nhưjzEb thUHdVể aG8sanh đ5n2kang muUHdVốn giaG8súp cUHdVô thựcJfhe haG8siện kjzEbế hoạch.

Đôi đJfheồng tUHdVử chaG8sất jzEbchứa hjzEbận thùUHdV UHdVtừ từUHdV m5n2kở aG8sra, jzEblặng thầmjzEb quajzEbn sáJfhet gươJfheng mặt5n2k Jfhetừ jzEbngười đốiJfhe diện.

Chỉ UHdVtrong một5n2k khoả5n2knh kJfhehắc, jzEbtrái tiJfhem caG8sô chợtJfhe thjzEbắt lại…Jfhe đâyJfhe UHdVlà lầnjzEb đầ5n2ku tiên…UHdV côaG8s trjzEbông thấyJfhe aG8sanh jzEbrơi nướaG8sc mắt!!

Mọi thứaG8s trướcUHdV mắtUHdV đềujzEb r5n2kõ mồ5n2kn một,Jfhe UHdVtuy rằngJfhe gươn5n2kg Jfhemặt aG8sanh UHdVvẫn cònUHdV ướtUHdV nưjzEbớc, Jfhenhưng từaG8s đô5n2ki mJfheắt maG8sang màuUHdV hổaG8s pháaG8sch đangUHdV chaG8sạy djzEbài mộtjzEb dòngjzEb nướcaG8s đauJfhe đớn.

Dù aG8scho đJfheôi mắtaG8s haJfhei màuaG8s 5n2kcủa Jfheanh cũaG8sng đangjzEb UHdVnhìn cjzEbô đầyJfhe aG8slạnh giáaG8s, nhưjzEbng côaG8s Jfhecó thểJfhe nhận5n2k thaG8sấy… aUHdVnh đaG8sã raG8sơi nướcJfhe maG8sắt v5n2kì cô.

Ái UHdVHy đẩyjzEb jzEbnhẹ ng5n2kười MinUHdVh VỹJfhe r5n2ka, mUHdVôi rjzEbời aG8smôi, nhưng5n2k hơJfhei ấmjzEb vaG8sẫn t5n2kồn tại.

Bàn ta5n2ky nhỏjzEb nJfhehắn 5n2kvươn lênaG8s, vuốtjzEb UHdVnhẹ jzEbmái tóUHdVc của5n2k aG8sanh, raG8sồi aG8sdi chUHdVuyển chầm5n2k 5n2kchậm đếnJfhe aG8sbên UHdVmắt đaG8sen sẫm.

Rồi UHdVcả UHdVbàn tUHdVay kiJfhea củ5n2ka cô5n2k cũnJfheg đưa5n2k lên,aG8s aG8sphối hợpJfhe thậUHdVt n5n2khuần UHdVnhuyễn jzEbvà UHdVchuẩn bịUHdV làUHdVm mộjzEbt điJfheều Jfhegì đóaG8s UHdVmà cJfheô 5n2kcho Jfhelà quajzEbn trọng.

Minh VaG8sỹ đứUHdVng UHdVyên, cảUHdV người5n2k bắUHdVt aG8sđầu mấtUHdV thăngJfhe bằ5n2kng nhưng5n2k jzEbanh vẫnUHdV c5n2kố gắJfheng đứ5n2kng 5n2kvững… UHdVvì cô!

Ái HaG8sy nh5n2kẹ nhàaG8sng tháojzEb bên5n2k kính5n2k ápjzEb traG8sòng jzEbra khaG8sỏi mắt5n2k trJfheái củaaG8s anhaG8s, tiaG8sếp jzEbtục thảjzEb UHdVcho chiJfheếc kínUHdVh áp5n2k 5n2ktròng jzEbrơi tựUHdV daG8so 5n2kxuống hồjzEb nướcjzEb ả5n2km đạm.

Ánh maG8sắt tUHdVinh tJfheuý củajzEb MUHdVinh VJfheỹ hơUHdVi nhe5n2ko Jfhelại, jzEbvạn vJfheật trướUHdVc mắtJfhe anjzEbh mờUHdV aG8sdần… jzEbmờ dần.

Người jzEbcon gáJfhei đángaG8s yêjzEbu Jfheđang đứngJfhe đốiaG8s aG8sdiện đjzEbưa taaG8sy đặt5n2k 5n2knhẹ 5n2kvào ngựcJfhe anJfheh, đôaG8si môJfhei khó5n2k jzEbnhọc UHdVphát raG8sa hjzEbai từjzEb vớJfhei âmjzEb vực5n2k Jfhecực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần tJfhehứ baUHdV, UHdVvà c5n2kũng Jfhelà lầnJfhe cuốaG8si cùng5n2k… Jfhecô dù5n2kng chíJfhenh đJfheôi Jfhetay mìJfhenh đẩy5n2k UHdVngã anh!!