You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý JVSFdo đểJVSF eBhtP57BKm zZNdVY8atrở về

Vài BhtP57BKnữ phụcBhtP57BK vụJVSF đzZNdVY8aang làmBhtP57BK việcJVSF gJVSFần zZNdVY8ađó cJVSFũng hếtzZNdVY8a sứcJVSF JVSFbất ngờBhtP57BK trướcJVSF hJVSFành đzZNdVY8aộng JVSFcủa MizZNdVY8anh VỹJVSF, zZNdVY8adù chJVSFo hBhtP57BKọ khôzZNdVY8ang biếJVSFt chzZNdVY8auyện JVSFgì đazZNdVY8ang xảyzZNdVY8a ra.

Một czZNdVY8aô hJVSFầu dạzZNdVY8an dzZNdVY8aĩ bBhtP57BKước đJVSFến, vỗBhtP57BK nJVSFhẹ JVSFvào zZNdVY8avai aJVSFnh, nhJVSFưng muzZNdVY8aốn ngăJVSFn zZNdVY8acản zZNdVY8aanh zZNdVY8ađi quzZNdVY8aá giớiBhtP57BK hBhtP57BKạn, zZNdVY8ađề phòngBhtP57BK trườngBhtP57BK JVSFhợp BhtP57BKxấu nhất.

“Thiếu gzZNdVY8aia, đzZNdVY8aừng… zZNdVY8acô ấJVSFy vẫzZNdVY8an đJVSFang bấtzZNdVY8a tỉzZNdVY8anh, BhtP57BKsẽ cóBhtP57BK JVSFán mạngBhtP57BK zZNdVY8athật đấy!”

Giọng cBhtP57BKô JVSFta nhzZNdVY8aẹ nJVSFhàng nhưzZNdVY8a đBhtP57BKang tJVSFrấn azZNdVY8an mộtzZNdVY8a BhtP57BKcon BhtP57BKthú JVSFdữ, đôzZNdVY8ai vaBhtP57BKi đanJVSFg rzZNdVY8aun lênzZNdVY8a zZNdVY8anhè nhẹ.

Nhưng đápBhtP57BK JVSFlại sựzZNdVY8a JVSFlo lJVSFắng vJVSFà thzZNdVY8aận trọngzZNdVY8a củaBhtP57BK cBhtP57BKô taBhtP57BK, czZNdVY8ahỉ làJVSF mộtJVSF ánJVSFh mzZNdVY8aắt BhtP57BKsắc nhọnzZNdVY8a… MinJVSFh VBhtP57BKỹ ngoảJVSFnh JVSFmặt lạBhtP57BKi, trừBhtP57BKng mJVSFắt nhJVSFìn JVSFcô tJVSFa, gằnBhtP57BK giọng.

“Biến đi…”BhtP57BK JVSFĐôi mắtBhtP57BK BhtP57BKanh dờiJVSF từzZNdVY8a côzZNdVY8a gBhtP57BKái kJVSFia JVSFsang ÁiBhtP57BK HyzZNdVY8a, JVSFxem zZNdVY8athử côJVSF cózZNdVY8a pJVSFhản ứBhtP57BKng zZNdVY8anào khJVSFông, đBhtP57BKôi zZNdVY8amôi vẫnzZNdVY8a pBhtP57BKhát zZNdVY8ara BhtP57BKtừng từBhtP57BK mộtJVSF cáchJVSF chzZNdVY8aậm rãiBhtP57BK, JVSF“… nhânBhtP57BK tiệnBhtP57BK bảoBhtP57BK tấtBhtP57BK cảBhtP57BK nhữzZNdVY8ang aJVSFi đaJVSFng JVSFcó JVSFmặt trozZNdVY8ang căzZNdVY8an biBhtP57BKệt tBhtP57BKhự nBhtP57BKày BhtP57BKlập tứcBhtP57BK zZNdVY8ara khBhtP57BKỏi đây.”

Ánh mắBhtP57BKt tJVSFhống trJVSFị vàJVSF uBhtP57BKy quyềnJVSF củazZNdVY8a aJVSFnh JVSFkhiến côBhtP57BK gáiBhtP57BK rợnBhtP57BK ngBhtP57BKười, zZNdVY8acô tJVSFa chỉBhtP57BK biếtJVSF nhìnBhtP57BK ngườiJVSF zZNdVY8acon gáiJVSF JVSFđáng thzZNdVY8aương đazZNdVY8ang nBhtP57BKằm gọnBhtP57BK tzZNdVY8arên tzZNdVY8aay MizZNdVY8anh BhtP57BKVỹ JVSFvà cBhtP57BKhông chênhBhtP57BK zZNdVY8agiữa hồBhtP57BK JVSFnước BhtP57BKmênh môzZNdVY8ang mJVSFà lắcJVSF đzZNdVY8aầu zZNdVY8angán ngẩm…

Một lúczZNdVY8a zZNdVY8asau, zZNdVY8atiếng bướcBhtP57BK cJVSFhân vBhtP57BKội vãzZNdVY8a nốiJVSF nhaJVSFu rJVSFa khỏiBhtP57BK czZNdVY8aăn BhtP57BKbiệt thự.

Nhận thzZNdVY8aấy tấtzZNdVY8a cảzZNdVY8a đãBhtP57BK JVSFra khỏJVSFi JVSFđây, khôzZNdVY8ang zZNdVY8acòn aJVSFi làJVSFm phiềnBhtP57BK đếnJVSF mìJVSFnh nzZNdVY8aữa, zZNdVY8aMinh VỹJVSF JVSFbắt đầJVSFu zZNdVY8atiếp tụczZNdVY8a hJVSFạ thấJVSFp tay.

Mực nzZNdVY8aước bắBhtP57BKt đầuJVSF vượtBhtP57BK zZNdVY8aquá giớizZNdVY8a hạBhtP57BKn, zZNdVY8aMinh VỹBhtP57BK vJVSFẫn JVSFtiếp tụcBhtP57BK hzZNdVY8aạ đôiJVSF BhtP57BKtay đanzZNdVY8ag nângBhtP57BK ngườzZNdVY8ai zZNdVY8aÁi HyBhtP57BK, JVSFanh khôngzZNdVY8a tiBhtP57BKn làJVSF BhtP57BKcô lạiBhtP57BK zZNdVY8angoan czZNdVY8aố đếnBhtP57BK mJVSFức nBhtP57BKày được!

Tại szZNdVY8aao BhtP57BKcô ấyBhtP57BK lạzZNdVY8ai thzZNdVY8aam gzZNdVY8aia zZNdVY8avào kBhtP57BKế hzZNdVY8aoạch cJVSFủa HạozZNdVY8a TBhtP57BKhần BhtP57BKcơ chứ?

Ban đzZNdVY8aầu JVSFthực szZNdVY8aự zZNdVY8aanh đJVSFã hoànBhtP57BK tozZNdVY8aàn rơJVSFi vàoJVSF bBhtP57BKẫy dzZNdVY8ao HạoBhtP57BK TJVSFhần vzZNdVY8aà côzZNdVY8a đặtBhtP57BK zZNdVY8ara, nhưngzZNdVY8a BhtP57BKsau ánhzZNdVY8a JVSFmắt chứzZNdVY8aa BhtP57BKđựng đầyJVSF yêuJVSF tJVSFhương JVSFmà HạozZNdVY8a ThầnzZNdVY8a zZNdVY8ađã zZNdVY8anhìn côBhtP57BK vJVSFừa rồBhtP57BKi, anzZNdVY8ah cóJVSF tzZNdVY8ahể nhậzZNdVY8an địnhBhtP57BK đzZNdVY8aược mọizZNdVY8a chBhtP57BKuyện đBhtP57BKang diễnBhtP57BK JVSFra vôzZNdVY8a cùnzZNdVY8ag bấJVSFt –JVSF zZNdVY8abình –BhtP57BK thường!

Hơn czZNdVY8aả, kJVSFhi anBhtP57BKh ômBhtP57BK ÁiJVSF HBhtP57BKy JVSFvào BhtP57BKlòng, zZNdVY8anhiệt JVSFđộ JVSFcơ tzZNdVY8ahể cJVSFô lạJVSFi JVSFvô cùngzZNdVY8a ấmBhtP57BK ázZNdVY8ap, kzZNdVY8ahông quáBhtP57BK lzZNdVY8aạnh zZNdVY8acũng kBhtP57BKhông quBhtP57BKá nóng.

Anh đãJVSF nghĩJVSF đếBhtP57BKn trưBhtP57BKờng BhtP57BKhợp côBhtP57BK JVSFngất dzZNdVY8ao bịBhtP57BK BhtP57BKsay nắnJVSFg hJVSFoặc bzZNdVY8aị czZNdVY8aảm lạnJVSFh, nhưnBhtP57BKg nếuJVSF BhtP57BKnhư zZNdVY8avậy BhtP57BKthì tạBhtP57BKi szZNdVY8aao thânzZNdVY8a nJVSFhiệt vôzZNdVY8a BhtP57BKvẫn ởzZNdVY8a zZNdVY8amức bìnzZNdVY8ah thBhtP57BKường cBhtP57BKơ chứ?

Có lẽBhtP57BK côzZNdVY8a đBhtP57BKã kzZNdVY8ahông đJVSFể ýJVSF, azZNdVY8anh đzZNdVY8aã tBhtP57BKhử BhtP57BKchạm nzZNdVY8ahẹ vàzZNdVY8ao zZNdVY8agương mặtBhtP57BK côzZNdVY8a nBhtP57BKhư mộtBhtP57BK hànhJVSF đBhtP57BKộng vzZNdVY8aô tình,BhtP57BK thBhtP57BKực chấJVSFt mụcJVSF đíchBhtP57BK BhtP57BKcủa aJVSFnh làzZNdVY8a tzZNdVY8ahử xeJVSFm BhtP57BKsuy đJVSFoán cBhtP57BKủa anzZNdVY8ah BhtP57BKlà đBhtP57BKúng hJVSFay sai…

Quả nhJVSFiên khôzZNdVY8ang nằmzZNdVY8a ngJVSFoài dựJVSF đoán,BhtP57BK bBhtP57BKàn taBhtP57BKy BhtP57BKchạm zZNdVY8anhẹ vàozZNdVY8a gươzZNdVY8ang zZNdVY8amặt ÁiBhtP57BK HzZNdVY8ay đãBhtP57BK lzZNdVY8aưu lạBhtP57BKi mộtJVSF zZNdVY8alớp phấBhtP57BKn traJVSFng đzZNdVY8aiểm nhạt…zZNdVY8a rõBhtP57BK rànzZNdVY8ag cBhtP57BKô zZNdVY8ađã cốBhtP57BK tìnhzZNdVY8a trJVSFang điểJVSFm cBhtP57BKho sắcBhtP57BK mặtBhtP57BK mìnzZNdVY8ah zZNdVY8atái xzZNdVY8aanh nzZNdVY8ahằm thuậnJVSF lợzZNdVY8ai cJVSFho kếzZNdVY8a hoạczZNdVY8ah ngấtzZNdVY8a xỉuBhtP57BK trướzZNdVY8ac JVSFnhà aBhtP57BKnh nBhtP57BKhư BhtP57BKmột sựBhtP57BK trùBhtP57BKng hợp.

Tại sJVSFao rzZNdVY8aõ rànBhtP57BKg ÁiBhtP57BK zZNdVY8aHy khônzZNdVY8ag hềzZNdVY8a bJVSFất tỉnh,JVSF nJVSFhưng lạizZNdVY8a cốBhtP57BK tìnhJVSF gJVSFiả JVSFvờ JVSFnhư thế?

Cô chấJVSFp nBhtP57BKhận cộngBhtP57BK tJVSFác cùnBhtP57BKg HạzZNdVY8ao ThầJVSFn vớzZNdVY8ai lzZNdVY8aý zZNdVY8ado BhtP57BKvà mụBhtP57BKc đíchJVSF gì?

Lòng BhtP57BKMinh VỹBhtP57BK BhtP57BKngổn zZNdVY8angang bJVSFao nhiJVSFêu câuzZNdVY8a hỏizZNdVY8a chưazZNdVY8a đzZNdVY8aược giảiJVSF đáp,BhtP57BK nBhtP57BKhưng JVSFanh đaBhtP57BKng czZNdVY8aố JVSFý vạchzZNdVY8a JVSFtrần zZNdVY8akế hoạchJVSF zZNdVY8acủa cô.

Mặc BhtP57BKkệ chJVSFo cảBhtP57BK ngzZNdVY8aười côBhtP57BK đãBhtP57BK hoJVSFàn toànBhtP57BK bịBhtP57BK dìBhtP57BKm dzZNdVY8aưới mặtBhtP57BK nưJVSFớc, ngườiBhtP57BK cJVSFon gázZNdVY8ai trênzZNdVY8a tzZNdVY8aay anJVSFh vẫnJVSF kzZNdVY8ahông hềJVSF zZNdVY8acó ýJVSF địnhzZNdVY8a BhtP57BKtự cứuBhtP57BK thBhtP57BKoát chínhBhtP57BK mình.

Ái zZNdVY8aHy JVSFcố gắngJVSF nzZNdVY8aín thJVSFở, mBhtP57BKặc kệzZNdVY8a lồnzZNdVY8ag nzZNdVY8agực BhtP57BKkhó thBhtP57BKở đếJVSFn zZNdVY8amức nhzZNdVY8aư muzZNdVY8aốn nổzZNdVY8a tung.

Sao zZNdVY8ađột nBhtP57BKhiên czZNdVY8aô lạJVSFi nhJVSFớ BhtP57BKđến khJVSFoảnh khắzZNdVY8ac lJVSFần đầuJVSF tiêBhtP57BKn bJVSFị aBhtP57BKnh dJVSFìm xuốngBhtP57BK nướJVSFc thếJVSF này?

Cảm giáBhtP57BKc giBhtP57BKống hJVSFệt zZNdVY8anhư zZNdVY8akhi JVSFđó, zZNdVY8achỉ khJVSFác BhtP57BKở chỗJVSF zZNdVY8acô khôngzZNdVY8a hJVSFề tỏJVSF bấzZNdVY8at cứBhtP57BK hànBhtP57BKh độnJVSFg nàozZNdVY8a gBhtP57BKọi zZNdVY8alà phảnBhtP57BK khángBhtP57BK cả.

Trái tiBhtP57BKm cJVSFhất chứazZNdVY8a đầJVSFy JVSFthù hậJVSFn củaJVSF zZNdVY8acô zZNdVY8achợt thắJVSFt lạizZNdVY8a… aJVSFnh thậzZNdVY8at BhtP57BKsự cóBhtP57BK JVSFý đzZNdVY8aịnh giếBhtP57BKt JVSFcô sao?

Nhưng cũngBhtP57BK khôBhtP57BKng quazZNdVY8an tJVSFrọng, sốngzZNdVY8a hzZNdVY8aay JVSFchết đốizZNdVY8a vớizZNdVY8a côJVSF đềuzZNdVY8a nhưJVSF nBhtP57BKhau cảJVSF thôi.

Cố JVSFgắng nínJVSF thởzZNdVY8a JVSFdù chzZNdVY8ao rấzZNdVY8at khBhtP57BKó JVSFchịu, ÁiJVSF zZNdVY8aHy vẫBhtP57BKn khôBhtP57BKng tàzZNdVY8ai JVSFnào kiểJVSFm soátzZNdVY8a đượJVSFc sắzZNdVY8ac JVSFmặt JVSFcủa mình.

Hàng JVSFlông màJVSFy dàzZNdVY8ai thJVSFanh tJVSFú cBhtP57BKứ nhíJVSFu zZNdVY8adần lạBhtP57BKi, đôJVSFi môizZNdVY8a cũzZNdVY8ang BhtP57BKmím chặt,BhtP57BK cảJVSF nJVSFgười cJVSFô cứBhtP57BK cựBhtP57BKa quậyBhtP57BK khôngBhtP57BK ngừng.

Minh JVSFVỹ nBhtP57BKhắm zZNdVY8amắt lạzZNdVY8ai, aBhtP57BKnh khôngJVSF muốnBhtP57BK zZNdVY8atrông tJVSFhấy czZNdVY8aô nhJVSFư BhtP57BKthế nJVSFày, lạBhtP57BKi cànBhtP57BKg khôJVSFng muốnJVSF BhtP57BKthấy chzZNdVY8aính mìnJVSFh đãJVSF làzZNdVY8a ngườiJVSF JVSFkhiến czZNdVY8aô tBhtP57BKrở nzZNdVY8aên nJVSFhư thế.

Đến JVSFlúc khôngBhtP57BK zZNdVY8athể chịuBhtP57BK đựBhtP57BKng đưJVSFợc nữaBhtP57BK, azZNdVY8anh kéoBhtP57BK zZNdVY8anhanh BhtP57BKngười czZNdVY8aô lênBhtP57BK, ômBhtP57BK thậBhtP57BKt chặtJVSF JVSFvào lòng.

Cả ÁiBhtP57BK JVSFHy cJVSFũng hzZNdVY8ao thzZNdVY8aành tiếngBhtP57BK, thởzZNdVY8a gJVSFấp zZNdVY8agáp JVSFkhi JVSFhô hấpJVSF đượczZNdVY8a zZNdVY8ahoạt độBhtP57BKng tBhtP57BKrở lại.

Anh tzZNdVY8ahua rồi…

Không thểzZNdVY8a nJVSFào tJVSFhắng đBhtP57BKược sựJVSF ươnBhtP57BKg bướngJVSF vàBhtP57BK cốJVSF chấpzZNdVY8a củazZNdVY8a JVSFcô… vốnzZNdVY8a dĩBhtP57BK từBhtP57BK trướczZNdVY8a đếnBhtP57BK gBhtP57BKiờ đãzZNdVY8a zZNdVY8alà nzZNdVY8ahư vậy.

Thà rằngBhtP57BK czZNdVY8aô đừBhtP57BKng xBhtP57BKuất hiệnJVSF thêJVSFm lầnzZNdVY8a zZNdVY8anữa trướcJVSF mắtzZNdVY8a azZNdVY8anh, thzZNdVY8aì nỗzZNdVY8ai đauzZNdVY8a BhtP57BKnăm BhtP57BKxưa đãzZNdVY8a khôJVSFng đượcJVSF zZNdVY8akhơi dậy,JVSF mzZNdVY8aạnh mzZNdVY8aẽ BhtP57BKvà JVSFđau đớnzZNdVY8a zZNdVY8agấp đôi.

Khoảnh khắczZNdVY8a JVSFnhìn BhtP57BKthấy BhtP57BKcô tzZNdVY8arong tầmJVSF mắtzZNdVY8a, MinJVSFh VỹzZNdVY8a thBhtP57BKực JVSFsự cảzZNdVY8am JVSFthấy JVSFhạnh BhtP57BKphúc đếBhtP57BKn mứczZNdVY8a khôngJVSF thJVSFể JVSFnói thàJVSFnh lờiBhtP57BK, BhtP57BKcả bầuBhtP57BK trờizZNdVY8a BhtP57BKđen JVSFtối nhBhtP57BKư đượzZNdVY8ac zZNdVY8aánh sángzZNdVY8a chiếJVSFu rọi…

Hạnh phúzZNdVY8ac đóBhtP57BK chzZNdVY8aưa BhtP57BKkéo dzZNdVY8aài nzZNdVY8ahư monBhtP57BKg muốnJVSF, thJVSFì JVSFtrái tzZNdVY8aim anJVSFh lBhtP57BKại nhBhtP57BKư bậBhtP57BKt máuBhtP57BK khzZNdVY8ai nhBhtP57BKận zZNdVY8ara sJVSFự zZNdVY8athật JVSFvề sựJVSF cózZNdVY8a mặJVSFt BhtP57BKcủa cô.

Cô trBhtP57BKở vềJVSF zZNdVY8abên zZNdVY8aanh… chỉBhtP57BK đểzZNdVY8a thựcBhtP57BK hiệnJVSF mộBhtP57BKt âzZNdVY8am mưuJVSF đượzZNdVY8ac sắpBhtP57BK đặtBhtP57BK BhtP57BKsẵn JVSFtừ tBhtP57BKrước, đaBhtP57BKu đớnzZNdVY8a thật!

Khuôn mặtzZNdVY8a anzZNdVY8ah gzZNdVY8aục vàBhtP57BKo thBhtP57BKân ngưBhtP57BKời máBhtP57BKt lạnhBhtP57BK củazZNdVY8a ÁJVSFi HyzZNdVY8a, JVSFhai bBhtP57BKàn JVSFtai siếJVSFt chặBhtP57BKt lạBhtP57BKi đangJVSF ruzZNdVY8an lênBhtP57BK khôBhtP57BKng ngừng.

Anh pBhtP57BKhải làBhtP57BKm szZNdVY8aao đây?

Phải xJVSFem czZNdVY8aô lzZNdVY8aà mJVSFột ngườizZNdVY8a muốBhtP57BKn BhtP57BKhãm hạJVSFi mìnzZNdVY8ah, hBhtP57BKay làBhtP57BK mBhtP57BKặc kệzZNdVY8a mọBhtP57BKi thứJVSF, tiếpBhtP57BK tụcBhtP57BK yêBhtP57BKu thươnJVSFg côzZNdVY8a hzZNdVY8aết mực?

Khung cảnzZNdVY8ah iBhtP57BKm BhtP57BKlặng đếnzZNdVY8a mứzZNdVY8ac đángJVSF sợ,zZNdVY8a đBhtP57BKôi mắJVSFt BhtP57BKto JVSFcafe sữJVSFa đãBhtP57BK vàJVSF đaJVSFng BhtP57BKmở JVSFto nhzZNdVY8aìn BhtP57BKMinh JVSFVỹ khJVSFông cảBhtP57BKm xúc.

Bàn JVSFtay mJVSFềm mạizZNdVY8a JVSFtừ zZNdVY8atừ đẩyBhtP57BK nhẹzZNdVY8a ngườizZNdVY8a aBhtP57BKnh rJVSFa. BhtP57BKÁi HBhtP57BKy zZNdVY8ađứng zZNdVY8adậy, ánzZNdVY8ah mắJVSFt vẫJVSFn khônBhtP57BKg rJVSFời kzZNdVY8ahỏi gươJVSFng mặtBhtP57BK qzZNdVY8auen thuJVSFộc mBhtP57BKà côJVSF zZNdVY8ađã BhtP57BKtừng BhtP57BKhết mựczZNdVY8a yêBhtP57BKu thương.

Mọi chuBhtP57BKyện BhtP57BKđã đBhtP57BKến zZNdVY8amức nàyzZNdVY8a, tzZNdVY8ahì cJVSFô khôngBhtP57BK cònzZNdVY8a JVSFlý zZNdVY8ado BhtP57BKnào đểBhtP57BK đBhtP57BKóng kịcJVSFh nữBhtP57BKa, dùzZNdVY8a BhtP57BKsao anzZNdVY8ah cũzZNdVY8ang biếtJVSF rõzZNdVY8a côJVSF đãzZNdVY8a JVSFvà đzZNdVY8aang lBhtP57BKàm gìJVSF rồi.

Cô đBhtP57BKưa JVSFmột tazZNdVY8ay JVSFvề phíazZNdVY8a anhzZNdVY8a, nhưzZNdVY8a muốnzZNdVY8a đJVSFỡ BhtP57BKanh đứngJVSF dậy.JVSF NhưnJVSFg sBhtP57BKự pBhtP57BKhản zZNdVY8ahồi BhtP57BKtừ aBhtP57BKnh khôJVSFng đượczZNdVY8a JVSFnhư JVSFý BhtP57BKcô mozZNdVY8ang muốn,zZNdVY8a MizZNdVY8anh VBhtP57BKỹ chBhtP57BKỉ nJVSFgẩn ngzZNdVY8aười nhìnzZNdVY8a BhtP57BKcô, khJVSFông BhtP57BKhề cBhtP57BKó bấzZNdVY8at kỳzZNdVY8a hàBhtP57BKnh độngJVSF nàzZNdVY8ao khác.

Ái HBhtP57BKy BhtP57BKdạn dzZNdVY8aĩ đzZNdVY8aưa JVSFtay BhtP57BKchủ BhtP57BKđộng nzZNdVY8aắm lấyzZNdVY8a tBhtP57BKay anBhtP57BKh, rồizZNdVY8a dùngBhtP57BK chzZNdVY8aút sBhtP57BKức JVSFlực nBhtP57BKhỏ zZNdVY8abé kézZNdVY8ao JVSFanh zZNdVY8agượng dậy.

“Nói đBhtP57BKi…” MizZNdVY8anh VỹzZNdVY8a zZNdVY8acất giọnJVSFg trầzZNdVY8am zZNdVY8akhàn, nhezZNdVY8ao mắtBhtP57BK nhìBhtP57BKn JVSFcô, BhtP57BK“… eJVSFm trJVSFở vềzZNdVY8a JVSFvới lýJVSF zZNdVY8ado gì?”

Trước zZNdVY8acâu hỏiJVSF zZNdVY8anghi hoBhtP57BKặc củaBhtP57BK anhJVSF, zZNdVY8acô lạiBhtP57BK hoJVSFàn tBhtP57BKoàn dửnJVSFg dưng,BhtP57BK tBhtP57BKiếp BhtP57BKtục kézZNdVY8ao aJVSFnh đứngzZNdVY8a lên.

Thật sự…JVSF côJVSF zZNdVY8atrở JVSFvề zZNdVY8avà phảJVSFi giảBhtP57BK vờBhtP57BK zZNdVY8adàn dựngBhtP57BK mộtBhtP57BK JVSFmàn JVSFkịch địJVSFnh sẵnBhtP57BK BhtP57BKnhư JVSFthế BhtP57BKlà đBhtP57BKể zZNdVY8alàm gì?

Đứng đốiJVSF dizZNdVY8aện vớiBhtP57BK ÁBhtP57BKi HBhtP57BKy, BhtP57BKMinh VBhtP57BKỹ zZNdVY8avẫn khôngzZNdVY8a zZNdVY8athể khônBhtP57BKg thắcJVSF mắc,JVSF BhtP57BKbởi tzZNdVY8aất cảJVSF nJVSFhững gBhtP57BKì JVSFđã JVSFvà đangBhtP57BK diễnBhtP57BK BhtP57BKra khiếBhtP57BKn aJVSFnh khônzZNdVY8ag thoátzZNdVY8a kJVSFhỏi bBhtP57BKàng hoàng.

Cô vẫnzZNdVY8a phớzZNdVY8at lờJVSF câJVSFu hỏizZNdVY8a củaJVSF azZNdVY8anh, BhtP57BKbàn taBhtP57BKy đỡzZNdVY8a aBhtP57BKnh đBhtP57BKứng dậBhtP57BKy nhzZNdVY8aư chưaJVSF muốnJVSF buôzZNdVY8ang, vẫBhtP57BKn siBhtP57BKết BhtP57BKlại thậtJVSF chặt.

“Anh BhtP57BKvẫn sốBhtP57BKng tốtBhtP57BK… pJVSFhải không?”

Chất giọngJVSF tronBhtP57BKg thanzZNdVY8ah zZNdVY8acất BhtP57BKlên, nBhtP57BKhẹ JVSFnhàng nhJVSFư lànJVSF gióJVSF zZNdVY8athoáng quBhtP57BKa, nhưBhtP57BKng lBhtP57BKại vzZNdVY8aang vọngBhtP57BK JVSFdư BhtP57BKâm czZNdVY8aủa âzZNdVY8am vựJVSFc qJVSFuen thuộc.

Đã bJVSFao lzZNdVY8aâu rồiBhtP57BK aJVSFnh mớiBhtP57BK BhtP57BKlại đưzZNdVY8aợc JVSFnghe thấyBhtP57BK giọngBhtP57BK nóiBhtP57BK này?

Cả nBhtP57BKgười MJVSFinh VỹJVSF nBhtP57BKhư bịJVSF JVSFđông cứnJVSFg, JVSFanh nhìnJVSF BhtP57BKcô ngỡzZNdVY8a ngBhtP57BKàng, đBhtP57BKáy mBhtP57BKắt áBhtP57BKnh lJVSFên nhữJVSFng xBhtP57BKót xJVSFa zZNdVY8avà đaBhtP57BKu đớn.

Cô nBhtP57BKghĩ zZNdVY8aanh BhtP57BKcó tBhtP57BKhể BhtP57BKsống tốtzZNdVY8a JVSFkhi khôngzZNdVY8a zZNdVY8acó côzZNdVY8a sao?

“Dĩ BhtP57BKnhiên zZNdVY8alà khôngJVSF.” JVSFMinh JVSFVỹ đzZNdVY8aáp, zZNdVY8ađôi BhtP57BKmắt aBhtP57BKnh nhJVSFắm hBhtP57BKờ lJVSFại, cốBhtP57BK gBhtP57BKắng khôJVSFng thzZNdVY8aở hzZNdVY8aắt ra…JVSF aBhtP57BKnh đanJVSFg JVSFmất bBhtP57BKình tzZNdVY8aĩnh. “JVSFEm khôJVSFng cầBhtP57BKn phảiJVSF bậnJVSF tâm,JVSF vậyzZNdVY8a cònzZNdVY8a BhtP57BKem? BốnJVSF zZNdVY8anăm JVSFqua BhtP57BKem đãBhtP57BK ởJVSF đâuJVSF, đãBhtP57BK lBhtP57BKàm gBhtP57BKì và…”

Anh BhtP57BKbỏ BhtP57BKlửng BhtP57BKcâu hỏiBhtP57BK, mzZNdVY8aím mBhtP57BKôi thậzZNdVY8at chặtzZNdVY8a, nJVSFhư đangJVSF kìmBhtP57BK chếzZNdVY8a vìJVSF khôngzZNdVY8a zZNdVY8amuốn kícBhtP57BKh độnJVSFg trzZNdVY8aước mặtJVSF cô.

Bao nămBhtP57BK qBhtP57BKua, aJVSFnh đãBhtP57BK trưởJVSFng thànzZNdVY8ah vàJVSF chữJVSFng chzZNdVY8aạc hơzZNdVY8an rấtJVSF nhiềuzZNdVY8a, dùBhtP57BK BhtP57BKcho ngàyBhtP57BK zZNdVY8axưa zZNdVY8aanh vốnJVSF zZNdVY8adĩ đãJVSF rzZNdVY8aất BhtP57BKhoàn hzZNdVY8aảo JVSFtrong JVSFlối JVSFsuy nghJVSFĩ zZNdVY8alinh zZNdVY8ahoạt rồi.

Nhưng bâyJVSF giJVSFờ, azZNdVY8anh hzZNdVY8aọc đưzZNdVY8aợc cácBhtP57BKh BhtP57BKtự khốnBhtP57BKg cJVSFhế bảnzZNdVY8a thânJVSF, khJVSFông đểBhtP57BK bấtJVSF cứJVSF hzZNdVY8aành độngzZNdVY8a sBhtP57BKơ xJVSFuất nàzZNdVY8ao zZNdVY8axảy rzZNdVY8aa cả…BhtP57BK vìJVSF czZNdVY8ahỉ nJVSFhư thếJVSF, anBhtP57BKh mớizZNdVY8a zZNdVY8athoát kzZNdVY8ahỏi JVSFnhững ýzZNdVY8a BhtP57BKnghĩ đJVSFiên rồzZNdVY8a BhtP57BKluôn vâzZNdVY8ay quzZNdVY8aanh tJVSFrí JVSFóc khzZNdVY8ai đánhzZNdVY8a mấtzZNdVY8a cô.

Ái JVSFHy BhtP57BKlại tBhtP57BKiếp BhtP57BKtục chơBhtP57BKi tJVSFrò câmBhtP57BK lặBhtP57BKng, cBhtP57BKô đưJVSFa đôBhtP57BKi mắtzZNdVY8a zZNdVY8atrong JVSFsáng vàBhtP57BK nBhtP57BKét mặtzZNdVY8a dBhtP57BKịu dànzZNdVY8ag nhzZNdVY8aìn anh.

Bàn taBhtP57BKy cJVSFô cJVSFhợt giằnJVSFg mạnhBhtP57BK rBhtP57BKa khzZNdVY8aỏi bànzZNdVY8a taBhtP57BKy JVSFto zZNdVY8alớn củaBhtP57BK BhtP57BKngười đJVSFối diệnJVSF. KhBhtP57BKông đểJVSF BhtP57BKbàn tJVSFay mìnhzZNdVY8a trốngzZNdVY8a rỗnzZNdVY8ag tronzZNdVY8ag khônJVSFg khJVSFí, czZNdVY8aô lạzZNdVY8ai vòzZNdVY8ang tJVSFay ôBhtP57BKm ngaJVSFng thzZNdVY8aắt lưzZNdVY8ang anBhtP57BKh, tzZNdVY8ahật nBhtP57BKhẹ nBhtP57BKhàng vBhtP57BKà ấmBhtP57BK áp…

Cõi BhtP57BKlòng zZNdVY8aMinh VỹzZNdVY8a BhtP57BKchợt zZNdVY8acảm thấyzZNdVY8a thậtzZNdVY8a BhtP57BKdễ czZNdVY8ahịu, cáJVSFi cảmJVSF giáBhtP57BKc JVSFhạnh zZNdVY8aphúc màzZNdVY8a tưởngBhtP57BK chừnBhtP57BKg aBhtP57BKnh sẽJVSF đázZNdVY8anh mzZNdVY8aất BhtP57BKmãi BhtP57BKmãi nBhtP57BKay lạiBhtP57BK tzZNdVY8arở JVSFvề, lấBhtP57BKn chiếmzZNdVY8a hoàJVSFn tzZNdVY8aoàn cảmJVSF giázZNdVY8ac cBhtP57BKủa JVSFcơ thể.

Thuận tayzZNdVY8a, JVSFanh từBhtP57BK BhtP57BKtừ đưJVSFa JVSFhai tBhtP57BKay lênJVSF, vòzZNdVY8ang qBhtP57BKua JVSFngang ngườiJVSF côzZNdVY8a, JVSFnhư thểBhtP57BK muốzZNdVY8an đápzZNdVY8a lạzZNdVY8ai cáizZNdVY8a ôBhtP57BKm tzZNdVY8aình JVSFcảm từJVSF phBhtP57BKía BhtP57BKbên kia.

“Sống khBhtP57BKông tốt…”

Một câBhtP57BKu zZNdVY8anói lấpBhtP57BK lzZNdVY8aửng vaJVSFng lên,zZNdVY8a hBhtP57BKành độngBhtP57BK củaBhtP57BK MBhtP57BKinh VỹzZNdVY8a dừngzZNdVY8a zZNdVY8alại, anBhtP57BKh vẫzZNdVY8an chBhtP57BKưa hoàzZNdVY8an thàzZNdVY8anh độngJVSF táczZNdVY8a ôJVSFm côJVSF vàoJVSF lòng.

“Sống tốtJVSF zZNdVY8ađược saoJVSF? KhJVSFi kJVSFẻ đzZNdVY8aã gJVSFiết giJVSFa đìnhzZNdVY8a tzZNdVY8aôi vẫnBhtP57BK JVSFcòn sống?”

Ngay cảzZNdVY8a đầJVSFu nzZNdVY8agón tBhtP57BKay zZNdVY8acũng têBhtP57BK cứnzZNdVY8ag, đôiJVSF mBhtP57BKắt MzZNdVY8ainh VỹBhtP57BK đJVSFang dầzZNdVY8an zZNdVY8ađánh mấtBhtP57BK JVSFtầm nhìn…zZNdVY8a aBhtP57BKnh đãBhtP57BK cJVSFó thểBhtP57BK BhtP57BKđoán rJVSFa pBhtP57BKhần zZNdVY8anào nhữnJVSFg gJVSFì đanBhtP57BKg xảJVSFy rzZNdVY8aa rồi…

Không JVSFđể JVSFanh JVSFkịp JVSFđịnh zZNdVY8athần, ÁiJVSF HBhtP57BKy dBhtP57BKùng tazZNdVY8ay đẩBhtP57BKy ngườiJVSF zZNdVY8aanh rJVSFa xzZNdVY8aa khỏBhtP57BKi mình,JVSF tiếpBhtP57BK tụcBhtP57BK dùngJVSF JVSFlực đBhtP57BKẩy mạnhJVSF BhtP57BKanh tBhtP57BKhêm mộzZNdVY8at zZNdVY8alần nữBhtP57BKa zZNdVY8avề JVSFphía bểJVSF bơi.

Mọi zZNdVY8aviệc xảBhtP57BKy rBhtP57BKa zZNdVY8aquá nhanBhtP57BKh, cảJVSF ngưzZNdVY8aời MinzZNdVY8ah VỹBhtP57BK rơBhtP57BKi tựJVSF dBhtP57BKo JVSFtheo quáBhtP57BKn tínzZNdVY8ah, bỗngJVSF BhtP57BKchốc mọiJVSF hJVSFành độnJVSFg xBhtP57BKung quanJVSFh nhJVSFư BhtP57BKđang chậmJVSF dầzZNdVY8an, chậBhtP57BKm dần…

“Tôi trởzZNdVY8a về…zZNdVY8a làzZNdVY8a đểzZNdVY8a gJVSFiết anh!”

Câu nóBhtP57BKi tànJVSF BhtP57BKnhẫn đượczZNdVY8a pJVSFhát JVSFngôn ngBhtP57BKang tàng,BhtP57BK ÁizZNdVY8a HzZNdVY8ay ngẩzZNdVY8ang zZNdVY8acao mặt,JVSF JVSFđôi mzZNdVY8aôi xiBhtP57BKnh xzZNdVY8ainh zZNdVY8ađược tJVSFô soJVSFn đeBhtP57BKn nhạtBhtP57BK nJVSFhếch lêBhtP57BKn, BhtP57BKmột nụzZNdVY8a cườiJVSF nửaJVSF miệngBhtP57BK đượBhtP57BKc hBhtP57BKình tJVSFhành mộzZNdVY8at cáBhtP57BKch hzZNdVY8aoàn BhtP57BKchỉnh vJVSFà zZNdVY8arõ rệt.

Đây lJVSFà lầnzZNdVY8a đầuJVSF JVSFtiên troBhtP57BKng đờizZNdVY8a… JVSFcô nởzZNdVY8a nụJVSF cưzZNdVY8aời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tJVSFắt nắngzZNdVY8a, lJVSFộng gió…

Thiếu nữzZNdVY8a troJVSFng chBhtP57BKiếc váBhtP57BKy đenzZNdVY8a đangJVSF đzZNdVY8aứng zZNdVY8acạnh bểBhtP57BK bzZNdVY8aơi trozZNdVY8ang ngBhtP57BKôi biệtJVSF thựzZNdVY8a hBhtP57BKoa lệ…

Ái BhtP57BKHy dánJVSF BhtP57BKchặt zZNdVY8atầm nJVSFhìn BhtP57BKvào MinBhtP57BKh Vỹ,JVSF bànzZNdVY8a BhtP57BKtay JVSFnhỏ nhắJVSFn từzZNdVY8a từJVSF đưaBhtP57BK lên,BhtP57BK nJVSFắm lBhtP57BKấy sợizZNdVY8a dâyBhtP57BK chuBhtP57BKyền BhtP57BKở cJVSFổ, nBhtP57BKhẹ nzZNdVY8ahàng czZNdVY8aởi JVSFbỏ BhtP57BKnó ra.

Cô quJVSFẳng sợiBhtP57BK dâyJVSF mộBhtP57BKt cáJVSFch thzZNdVY8aản nhBhtP57BKiên, chJVSFỉ gzZNdVY8aiữ zZNdVY8alấy chBhtP57BKiếc mặtzZNdVY8a dâBhtP57BKy cJVSFhuyền BhtP57BKhình hộpzZNdVY8a tròn,JVSF mởJVSF nắpBhtP57BK vàBhtP57BK BhtP57BKlấy từzZNdVY8a đBhtP57BKó JVSFmột thBhtP57BKứ cJVSFực kỳBhtP57BK nhBhtP57BKỏ bé.

Đôi mJVSFắt côzZNdVY8a vẫnJVSF nhìnJVSF vzZNdVY8aề phíBhtP57BKa MinzZNdVY8ah VJVSFỹ, aJVSFnh đJVSFã nhanzZNdVY8ah chózZNdVY8ang ngoJVSFi lzZNdVY8aên JVSFmặt nướzZNdVY8ac szZNdVY8aau khzZNdVY8ai zZNdVY8abị czZNdVY8aô bBhtP57BKất ngờBhtP57BK đẩyBhtP57BK BhtP57BKxuống hồ.

Cả zZNdVY8angười BhtP57BKMinh zZNdVY8aVỹ ướtBhtP57BK sũnJVSFg, aJVSFnh đưaJVSF zZNdVY8atay vJVSFuốt zZNdVY8amặt, gươzZNdVY8ang JVSFmặt vẫnJVSF lưuzZNdVY8a dấuJVSF lạJVSFi szZNdVY8aự zZNdVY8angạc nzZNdVY8ahiên vJVSFà đJVSFau đớn.

Cuối cùng…zZNdVY8a anJVSFh đãBhtP57BK biếtBhtP57BK đượcBhtP57BK lýzZNdVY8a dzZNdVY8ao vJVSFì sazZNdVY8ao czZNdVY8aô trJVSFở vzZNdVY8aề, vzZNdVY8aà tạiJVSF szZNdVY8aao côBhtP57BK lạizZNdVY8a thaJVSFm gizZNdVY8aa vàoBhtP57BK cáizZNdVY8a vởJVSF kịchzZNdVY8a khôJVSFng hoànBhtP57BK chỉzZNdVY8anh đó.

Cô JVSFcho rằngzZNdVY8a JVSFanh lzZNdVY8aà nzZNdVY8agười giếtBhtP57BK zZNdVY8agia đìnhJVSF zZNdVY8acô ư?

Thì JVSFra tronBhtP57BKg lònJVSFg côBhtP57BK, vịzZNdVY8a tBhtP57BKrí củaJVSF anzZNdVY8ah BhtP57BKlà nJVSFhư thếzZNdVY8a –zZNdVY8a lzZNdVY8aà zZNdVY8amột kzZNdVY8aẻ sátJVSF nJVSFhân khôngBhtP57BK hơzZNdVY8an khzZNdVY8aông kém.

Đáy JVSFmắt trởJVSF nêzZNdVY8an thậJVSFt ưBhtP57BKu thương,zZNdVY8a aBhtP57BKnh chỉBhtP57BK đứngBhtP57BK yêBhtP57BKn đốzZNdVY8ai JVSFmặt vJVSFới cô,JVSF khBhtP57BKông zZNdVY8anói JVSFthêm bấzZNdVY8at cBhtP57BKứ điBhtP57BKều BhtP57BKgì cả.

Ánh mặJVSFt trzZNdVY8aời BhtP57BKsáng cJVSFhói đãJVSF nzZNdVY8agừng đzZNdVY8aem đếnBhtP57BK nhJVSFững vzZNdVY8aạt nắnBhtP57BKg ấBhtP57BKm áp,JVSF BhtP57BKnhưng lạizZNdVY8a mzZNdVY8aang đJVSFến ánBhtP57BKh BhtP57BKsáng JVSFbất tậnBhtP57BK chBhtP57BKiếu sánJVSFg khBhtP57BKuôn mặtzZNdVY8a anh…

Và mộzZNdVY8at bênBhtP57BK mJVSFắt đangzZNdVY8a JVSFsở hữuzZNdVY8a BhtP57BKmàu hJVSFổ phzZNdVY8aách đangzZNdVY8a JVSFsáng rực,zZNdVY8a vàzZNdVY8a bBhtP57BKên còBhtP57BKn lạiBhtP57BK vẫJVSFn JVSFlà màJVSFu đJVSFen thuầnBhtP57BK JVSFtuý czZNdVY8aủa kínhJVSF ápJVSF tròng.

Có BhtP57BKlẽ khJVSFi ngzZNdVY8aã xuJVSFống nước,JVSF mộtJVSF bênzZNdVY8a kínhBhtP57BK zZNdVY8aáp zZNdVY8atròng đJVSFã rơizZNdVY8a raBhtP57BK, zZNdVY8avà BhtP57BKgiờ đâBhtP57BKy lBhtP57BKại JVSFkhiến anzZNdVY8ah đốiJVSF dzZNdVY8aiện vớiBhtP57BK côzZNdVY8a bBhtP57BKằng BhtP57BKđôi mắtzZNdVY8a JVSFngày JVSFxưa BhtP57BKđã từnBhtP57BKg lBhtP57BKà tzZNdVY8ahứ czZNdVY8aô yBhtP57BKêu thícJVSFh nhất.

Từ BhtP57BKphía đốJVSFi diBhtP57BKện, đJVSFôi mắzZNdVY8at BhtP57BKÁi HBhtP57BKy BhtP57BKvẫn BhtP57BKnhìn đăzZNdVY8am đăJVSFm  vềzZNdVY8a phJVSFía MinJVSFh JVSFVỹ, vôBhtP57BK hồnBhtP57BK nhưngBhtP57BK lBhtP57BKại chúJVSF mụcJVSF zZNdVY8avào BhtP57BKđôi mắtBhtP57BK anh.

Sống mBhtP57BKũi czZNdVY8aô bắtBhtP57BK zZNdVY8ađầu cJVSFảm zZNdVY8athấy cJVSFay cazZNdVY8ay, côzZNdVY8a hậBhtP57BKn anh…zZNdVY8a zZNdVY8anhưng cBhtP57BKô zZNdVY8avẫn rấJVSFt yJVSFêu anh.

Hình ảnhJVSF MJVSFinh zZNdVY8aVỹ zZNdVY8ađang hBhtP57BKiện diệnJVSF zZNdVY8arõ rBhtP57BKệt tJVSFrước mJVSFặt, nzZNdVY8ahưng szZNdVY8aao lạizZNdVY8a quáBhtP57BK zZNdVY8axa tầmJVSF tBhtP57BKay với…

Khoé mắtzZNdVY8a ÁJVSFi JVSFHy BhtP57BKchạy dàBhtP57BKi mộtJVSF dJVSFòng lệ,zZNdVY8a côBhtP57BK nhẹBhtP57BK nhàzZNdVY8ang bưzZNdVY8aớc xuốngzZNdVY8a zZNdVY8ahồ bzZNdVY8aơi, bướcJVSF BhtP57BKđến thậBhtP57BKt JVSFgần JVSFanh, tiệnJVSF taBhtP57BKy czZNdVY8aho vậBhtP57BKt thzZNdVY8aể BhtP57BKcô vzZNdVY8aừa lấyJVSF rJVSFa từBhtP57BK mzZNdVY8aặt BhtP57BKdây chuyềJVSFn vJVSFào miệng.

Mặt nưzZNdVY8aớc lắngBhtP57BK đọzZNdVY8ang vJVSFừa JVSFrồi zZNdVY8alại bBhtP57BKị khuấyJVSF độngJVSF bởiJVSF thâBhtP57BKn thểJVSF nhBhtP57BKỏ BhtP57BKbé, ÁizZNdVY8a BhtP57BKHy đJVSFang dzZNdVY8ai cJVSFhuyển đếBhtP57BKn gầnzZNdVY8a MinBhtP57BKh VỹzZNdVY8a mộtzZNdVY8a czZNdVY8aách gBhtP57BKấp gápBhtP57BK, nhưBhtP57BK sBhtP57BKợ aBhtP57BKnh sẽzZNdVY8a biBhtP57BKến JVSFmất trBhtP57BKong giâJVSFy lát.

Ngược lzZNdVY8aại vBhtP57BKới côJVSF, MinzZNdVY8ah VBhtP57BKỹ zZNdVY8alại JVSFbất động,BhtP57BK anBhtP57BKh cBhtP57BKhỉ BhtP57BKim lặngJVSF JVSFcảm nhậzZNdVY8an sựzZNdVY8a đBhtP57BKau đớnJVSF tzZNdVY8aừ tậnBhtP57BK BhtP57BKđáy lBhtP57BKòng, lạizZNdVY8a thêmzZNdVY8a mộJVSFt phầnJVSF BhtP57BKmuốn ômJVSF côJVSF thậzZNdVY8at czZNdVY8ahặt vàoJVSF lòng.

Cô hiểuJVSF lầm…BhtP57BK đượzZNdVY8ac! AzZNdVY8anh chấJVSFp nhận!

Cô muốzZNdVY8an zZNdVY8agiết zZNdVY8aanh… JVSFanh sBhtP57BKẵn sàngJVSF JVSFđể côzZNdVY8a JVSFlàm BhtP57BKđiều đó!

Nhưng chỉJVSF duBhtP57BKy BhtP57BKnhất việczZNdVY8a rờiBhtP57BK zZNdVY8abỏ anhzZNdVY8a… anJVSFh thựcJVSF sựBhtP57BK kzZNdVY8ahông tBhtP57BKhể cJVSFhấp nhậnzZNdVY8a được.

Có lẽJVSF czZNdVY8aô đãzZNdVY8a khôngJVSF biếtzZNdVY8a zZNdVY8akhi côzZNdVY8a rờizZNdVY8a xzZNdVY8aa JVSFanh, aJVSFnh JVSFđã BhtP57BKsuy zZNdVY8asụp đJVSFến mứcBhtP57BK nào…zZNdVY8a anzZNdVY8ah cònJVSF nhJVSFớ rJVSFõ zZNdVY8alúc BhtP57BKđó mìnhJVSF đãBhtP57BK nhưBhtP57BK thếJVSF BhtP57BKnào BhtP57BKmà, trzZNdVY8aong đzZNdVY8aầu aBhtP57BKnh chỉzZNdVY8a còJVSFn BhtP57BKduy nhJVSFất hazZNdVY8am JVSFmuốn giếJVSFt tấtBhtP57BK JVSFcả nhữJVSFng kẻzZNdVY8a JVSFđã cảzZNdVY8a JVSFgan manzZNdVY8ag JVSFcô JVSFra khỏBhtP57BKi cuộcBhtP57BK sống,zZNdVY8a rBhtP57BKa khzZNdVY8aỏi tầmzZNdVY8a nhìBhtP57BKn BhtP57BKvà zZNdVY8avòng taBhtP57BKy czZNdVY8aủa anh.

Một năzZNdVY8am szZNdVY8aau zZNdVY8akhi cBhtP57BKô JVSFra đBhtP57BKi, zZNdVY8aanh đãJVSF sốBhtP57BKng tzZNdVY8arong sựJVSF cuồJVSFng zZNdVY8aloạn, mJVSFỗi ngJVSFày chBhtP57BKỉ BhtP57BKbiết ngắmBhtP57BK nhìBhtP57BKn bứBhtP57BKc JVSFảnh BhtP57BKnơi gJVSFóc JVSFphòng củaBhtP57BK cô.

Rồi đzZNdVY8aến JVSFnăm zZNdVY8athứ hzZNdVY8aai, lJVSFại JVSFlà zZNdVY8asự suJVSFy sụp,zZNdVY8a anBhtP57BKh chBhtP57BKỉ JVSFbiết hzZNdVY8aành hạzZNdVY8a zZNdVY8abản thâzZNdVY8an JVSFmình… BhtP57BKđể gzZNdVY8aiải toảzZNdVY8a JVSFsự bứBhtP57BKc bBhtP57BKối BhtP57BKvà đauJVSF zZNdVY8ađớn tronBhtP57BKg lòng.

Đến BhtP57BKnăm thứzZNdVY8a bJVSFa, BhtP57BKanh BhtP57BKbắt BhtP57BKđầu czZNdVY8ahính thứBhtP57BKc JVSFnắm quyềnzZNdVY8a zZNdVY8atổ chứcBhtP57BK mzZNdVY8aafia củazZNdVY8a JVSFcha mìnhBhtP57BK, dzZNdVY8aùng vũJVSF JVSFlực BhtP57BKđể đoạtBhtP57BK đượcBhtP57BK quyềnBhtP57BK lJVSFực tronBhtP57BKg cBhtP57BKạnh traJVSFnh BhtP57BKthương trườBhtP57BKng czZNdVY8aho BhtP57BKtập đoàn.

Quên đượcBhtP57BK cô…zZNdVY8a JVSFthật sBhtP57BKự BhtP57BKkhó hơzZNdVY8an quBhtP57BKên ThJVSFy zZNdVY8aThy BhtP57BKgấp ngàJVSFn lần.

Khi JVSFanh đặtzZNdVY8a ThzZNdVY8ay JVSFThy vàoJVSF zZNdVY8angăn BhtP57BKkéo zZNdVY8aký ứcBhtP57BK troBhtP57BKng tráBhtP57BKi tzZNdVY8aim, zZNdVY8athì zZNdVY8atình yêJVSFu JVSFđó cũBhtP57BKng dừzZNdVY8ang lạzZNdVY8ai zZNdVY8avà kBhtP57BKết thúc.

Nhưng ÁizZNdVY8a HJVSFy, BhtP57BKkhông nJVSFhững BhtP57BKanh zZNdVY8akhông thBhtP57BKể quêJVSFn được,BhtP57BK mJVSFà BhtP57BKanh cònzZNdVY8a khzZNdVY8aông thểzZNdVY8a thôiBhtP57BK khônzZNdVY8ag nhunBhtP57BKg nhớJVSF vJVSFà ngừngzZNdVY8a yêuJVSF cô.

Dù chzZNdVY8ao zZNdVY8aý JVSFnghĩ côzZNdVY8a đãJVSF chếzZNdVY8at BhtP57BKbao nhiêuBhtP57BK lầJVSFn lzZNdVY8aoé lBhtP57BKên troBhtP57BKng BhtP57BKsuy JVSFnghĩ, nhJVSFưng anBhtP57BKh vBhtP57BKẫn ngoazZNdVY8an cốJVSF chốizZNdVY8a bỏ…zZNdVY8a vìBhtP57BK aJVSFnh BhtP57BKchưa xázZNdVY8ac thBhtP57BKực đượcBhtP57BK cBhtP57BKô zZNdVY8acòn zZNdVY8asống JVSFhay chết.

Nhưng giờzZNdVY8a đây…JVSF trướcJVSF mắtJVSF zZNdVY8aanh, ÁBhtP57BKi BhtP57BKHy đãzZNdVY8a tJVSFrở JVSFvề vẹnBhtP57BK nguyên,BhtP57BK BhtP57BKvà maBhtP57BKng thJVSFeo zZNdVY8amột mốBhtP57BKi tzZNdVY8ahù khôngBhtP57BK dứt.

Cô trBhtP57BKở vJVSFề JVSFlà BhtP57BKđể gizZNdVY8aết anh!

Trong tầmJVSF JVSFmắt MinBhtP57BKh JVSFVỹ JVSFđang JVSFthu vềzZNdVY8a hìBhtP57BKnh ảnJVSFh ÁzZNdVY8ai HJVSFy mỗiBhtP57BK mộtJVSF BhtP57BKgần hzZNdVY8aơn, cBhtP57BKho đJVSFến BhtP57BKkhi côBhtP57BK đứngJVSF BhtP57BKđối diệnJVSF vớBhtP57BKi anhBhtP57BK, zZNdVY8amực nướJVSFc đBhtP57BKã lzZNdVY8aên zZNdVY8aquá cBhtP57BKổ BhtP57BKcủa cBhtP57BKô rồi.

Ái HzZNdVY8ay vzZNdVY8aòng tazZNdVY8ay ôBhtP57BKm lấBhtP57BKy cổBhtP57BK MzZNdVY8ainh zZNdVY8aVỹ ghìJVSF chzZNdVY8aặt xuống,JVSF côJVSF BhtP57BKnhón cBhtP57BKhân, đJVSFặt lJVSFên mJVSFôi azZNdVY8anh JVSFmột nJVSFụ BhtP57BKhôn thậtzZNdVY8a sâJVSFu JVSFvà dài.

Từ đôiJVSF zZNdVY8amắt thJVSFanh tzZNdVY8aú JVSFvà tBhtP57BKo sáBhtP57BKng vJVSFẫn JVSFchạy dBhtP57BKài dòJVSFng lệJVSF JVSFđau đớJVSFn, cảzZNdVY8a ngưBhtP57BKời zZNdVY8acô ruzZNdVY8an lBhtP57BKên kzZNdVY8ahông ngừng.

Ba nămJVSF kểBhtP57BK JVSFtừ BhtP57BKcái ngzZNdVY8aày địBhtP57BKnh mệBhtP57BKnh đó…zZNdVY8a côBhtP57BK zZNdVY8ađã tựJVSF nhủBhtP57BK pzZNdVY8ahải hậnzZNdVY8a aJVSFnh thậtBhtP57BK nhiều,zZNdVY8a phJVSFải thJVSFật lạnhBhtP57BK lBhtP57BKùng JVSFkhi đốBhtP57BKi dBhtP57BKiện vzZNdVY8aới anh…BhtP57BK zZNdVY8anhư zZNdVY8athế, côJVSF mớiBhtP57BK cóJVSF thzZNdVY8aể tBhtP57BKrả tJVSFhù chBhtP57BKo anBhtP57BKh TriBhtP57BKết Dạ,JVSF BhtP57BKcho czZNdVY8aả chBhtP57BKa vàJVSF mẹJVSF mình.

Từ tzZNdVY8arước đếnBhtP57BK giờ,zZNdVY8a mỗizZNdVY8a khBhtP57BKi hBhtP57BKôn BhtP57BKcô, MBhtP57BKinh VJVSFỹ đBhtP57BKều nhắmzZNdVY8a mắBhtP57BKt BhtP57BKđể JVSFcảm nhậnJVSF nụBhtP57BK BhtP57BKhôn đJVSFầy tìnBhtP57BKh czZNdVY8aảm đózZNdVY8a. NhJVSFưng lầnJVSF nàyBhtP57BK, đôBhtP57BKi mBhtP57BKắt vẫJVSFn nzZNdVY8ahìn thẳngzZNdVY8a JVSFvề JVSFphía BhtP57BKxa BhtP57BKxăm mJVSFột cázZNdVY8ach BhtP57BKhờ hzZNdVY8aững… vìBhtP57BK zZNdVY8aanh JVSFbiết rõzZNdVY8a, BhtP57BKnụ hzZNdVY8aôn nàBhtP57BKy làJVSF BhtP57BKcó chBhtP57BKủ đích!!

Vòng tzZNdVY8aay ÁJVSFi JVSFHy szZNdVY8aiết chặtzZNdVY8a hơn,JVSF đôBhtP57BKi zZNdVY8amôi JVSFmỏng BhtP57BKđang cốzZNdVY8a gắngBhtP57BK cJVSFho mộtJVSF thứzZNdVY8a đãzZNdVY8a BhtP57BKchuẩn zZNdVY8abị tBhtP57BKrước vàBhtP57BKo khoazZNdVY8ang miệngBhtP57BK MinJVSFh Vỹ.JVSF DễBhtP57BK dzZNdVY8aàng hơJVSFn cBhtP57BKô tưởng!!

Anh khônzZNdVY8ag nhữngzZNdVY8a khôngJVSF phảnBhtP57BK kháng,BhtP57BK mBhtP57BKà lBhtP57BKại nBhtP57BKuốt luôBhtP57BKn vzZNdVY8aật BhtP57BKthể đắnJVSFg ngJVSFắt JVSFấy, nhưJVSF zZNdVY8athể JVSFanh BhtP57BKđang muốBhtP57BKn gzZNdVY8aiúp zZNdVY8acô thựczZNdVY8a hiệnJVSF kếzZNdVY8a hoạch.

Đôi đồngBhtP57BK BhtP57BKtử chJVSFất chứaJVSF hậJVSFn thBhtP57BKù từzZNdVY8a từJVSF mởJVSF raBhtP57BK, lBhtP57BKặng thầmzZNdVY8a quazZNdVY8an zZNdVY8asát gưJVSFơng BhtP57BKmặt từBhtP57BK ngBhtP57BKười đốiBhtP57BK diện.

Chỉ tronzZNdVY8ag mộtzZNdVY8a khoảnzZNdVY8ah kzZNdVY8ahắc, tJVSFrái tBhtP57BKim côJVSF chợJVSFt zZNdVY8athắt BhtP57BKlại… zZNdVY8ađây làBhtP57BK lầnJVSF đầuBhtP57BK zZNdVY8atiên… JVSFcô BhtP57BKtrông thấJVSFy aJVSFnh rJVSFơi nướJVSFc mắt!!

Mọi zZNdVY8athứ trướzZNdVY8ac zZNdVY8amắt BhtP57BKđều rõBhtP57BK mồnzZNdVY8a mộzZNdVY8at, tBhtP57BKuy rằzZNdVY8ang gươnzZNdVY8ag mJVSFặt aJVSFnh vẫBhtP57BKn còJVSFn ướtBhtP57BK nướcBhtP57BK, nhưBhtP57BKng từJVSF đôiJVSF mắtzZNdVY8a zZNdVY8amang zZNdVY8amàu hổzZNdVY8a pháBhtP57BKch đangBhtP57BK chạyzZNdVY8a dàizZNdVY8a mzZNdVY8aột dòBhtP57BKng zZNdVY8anước đJVSFau đớn.

Dù cJVSFho đôiBhtP57BK mắtJVSF zZNdVY8ahai mBhtP57BKàu czZNdVY8aủa aBhtP57BKnh BhtP57BKcũng đaBhtP57BKng nhzZNdVY8aìn czZNdVY8aô đầyJVSF lạnhBhtP57BK giá,JVSF nhưnBhtP57BKg cBhtP57BKô zZNdVY8acó thJVSFể zZNdVY8anhận thấyzZNdVY8a… aJVSFnh đãBhtP57BK rơiJVSF nướzZNdVY8ac mắtJVSF vìzZNdVY8a cô.

Ái zZNdVY8aHy đJVSFẩy nhẹBhtP57BK ngườizZNdVY8a BhtP57BKMinh VỹzZNdVY8a raBhtP57BK, mJVSFôi rờiJVSF mzZNdVY8aôi, nhưBhtP57BKng hơzZNdVY8ai JVSFấm vẫnJVSF tồnJVSF tại.

Bàn tBhtP57BKay nzZNdVY8ahỏ BhtP57BKnhắn vươJVSFn lêJVSFn, BhtP57BKvuốt JVSFnhẹ mázZNdVY8ai tóBhtP57BKc cJVSFủa anJVSFh, BhtP57BKrồi BhtP57BKdi cBhtP57BKhuyển cBhtP57BKhầm chậmzZNdVY8a BhtP57BKđến BhtP57BKbên mJVSFắt đenJVSF sẫm.

Rồi cJVSFả JVSFbàn taJVSFy zZNdVY8akia củazZNdVY8a czZNdVY8aô czZNdVY8aũng đưazZNdVY8a lênJVSF, phốiJVSF hợpJVSF thậBhtP57BKt nhuầnzZNdVY8a nBhtP57BKhuyễn BhtP57BKvà chuẩnJVSF BhtP57BKbị lJVSFàm mộtzZNdVY8a điềJVSFu JVSFgì đBhtP57BKó mBhtP57BKà côzZNdVY8a chzZNdVY8ao lJVSFà qJVSFuan trọng.

Minh VỹBhtP57BK đứnBhtP57BKg yJVSFên, cBhtP57BKả ngườzZNdVY8ai bBhtP57BKắt đầBhtP57BKu mấtJVSF thănJVSFg bằngBhtP57BK zZNdVY8anhưng JVSFanh vẫnBhtP57BK cBhtP57BKố gắngzZNdVY8a JVSFđứng vững…zZNdVY8a vìBhtP57BK cô!

Ái BhtP57BKHy nBhtP57BKhẹ nhànzZNdVY8ag BhtP57BKtháo bênJVSF kínhzZNdVY8a áJVSFp trònzZNdVY8ag JVSFra khBhtP57BKỏi mắtzZNdVY8a tJVSFrái czZNdVY8aủa anJVSFh, zZNdVY8atiếp tụczZNdVY8a thảBhtP57BK czZNdVY8aho chiếcJVSF kízZNdVY8anh ázZNdVY8ap tBhtP57BKròng rJVSFơi tựJVSF dBhtP57BKo xuốngzZNdVY8a hồBhtP57BK nưBhtP57BKớc ảmJVSF đạm.

Ánh mắtJVSF tJVSFinh tBhtP57BKuý BhtP57BKcủa MiBhtP57BKnh VỹBhtP57BK hơBhtP57BKi nhJVSFeo lạBhtP57BKi, vạnBhtP57BK vậtzZNdVY8a trưzZNdVY8aớc BhtP57BKmắt anzZNdVY8ah zZNdVY8amờ dầnBhtP57BK… mờJVSF dần.

Người JVSFcon BhtP57BKgái đángzZNdVY8a JVSFyêu đangJVSF zZNdVY8ađứng đốizZNdVY8a diệnzZNdVY8a đưazZNdVY8a BhtP57BKtay BhtP57BKđặt nBhtP57BKhẹ vàzZNdVY8ao ngựBhtP57BKc anhBhtP57BK, đôiJVSF JVSFmôi khóBhtP57BK nhọBhtP57BKc phátzZNdVY8a rJVSFa hazZNdVY8ai tJVSFừ BhtP57BKvới BhtP57BKâm vzZNdVY8aực czZNdVY8aực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thJVSFứ BhtP57BKba, vàBhtP57BK cJVSFũng làzZNdVY8a lầnJVSF cuBhtP57BKối cùng…BhtP57BK cJVSFô zZNdVY8adùng chízZNdVY8anh đJVSFôi tzZNdVY8aay mìnhJVSF đẩyBhtP57BK ngBhtP57BKã anh!!