You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý imCddo đểhpvi fHuCem trfHuCở về

Vài imCdnữ phụchpvi vfHuCụ đangfXrJ làfXrJm viimCdệc gầfHuCn đfXrJó cũnfXrJg fXrJhết sứfHuCc bfXrJất nfXrJgờ trướcfHuC hàfHuCnh độnghpvi cbe9Mủa Mhpviinh Vỹ,fHuC dùbe9M fXrJcho himCdọ khhpviông biếtfXrJ chuyệnfXrJ be9Mgì đbe9Mang xảbe9My ra.

Một cfHuCô hầuimCd dạnbe9M dimCdĩ imCdbước đếnhpvi, vfXrJỗ nbe9Mhẹ vhpviào vhpviai afHuCnh, nhưnfHuCg mufXrJốn ngăhpvin cảfHuCn fXrJanh đimCdi fHuCquá gihpviới be9Mhạn, đềbe9M pimCdhòng trườngbe9M hợfXrJp ximCdấu nhất.

“Thiếu gihpvia, đbe9Mừng… côbe9M ấyhpvi fXrJvẫn fHuCđang hpvibất tfXrJỉnh, sẽhpvi cóimCd be9Mán mạfHuCng tfHuChật đấy!”

Giọng côhpvi fXrJta nhfXrJẹ nhànhpvig nhhpviư đfXrJang trfHuCấn be9Man mộtbe9M imCdcon thimCdú dữfHuC, đôibe9M vabe9Mi đangfXrJ ruhpvin lêimCdn nhfHuCè nhẹ.

Nhưng đápfHuC lạibe9M fHuCsự lbe9Mo lắnfXrJg vàfHuC thfXrJận imCdtrọng be9Mcủa fXrJcô fXrJta, chfXrJỉ fXrJlà mộtimCd fHuCánh fXrJmắt sắcfXrJ nhọn…hpvi MfHuCinh VimCdỹ ngofHuCảnh hpvimặt lạfXrJi, trừngbe9M mắtfXrJ nhimCdìn imCdcô fHuCta, hpvigằn giọng.

“Biến đfXrJi…” fHuCĐôi mimCdắt imCdanh dờibe9M imCdtừ chpviô be9Mgái kbe9Mia safXrJng Áibe9M be9MHy, xfHuCem tbe9Mhử côfHuC hpvicó phảfHuCn hpviứng fHuCnào khônimCdg, đôiimCd môifHuC vẫimCdn phátimCd be9Mra be9Mtừng từfHuC mộtfHuC cácfXrJh chậmbe9M rãimCdi, “fXrJ… nfHuChân tiệnbe9M bảbe9Mo tfHuCất cimCdả nhữnimCdg abe9Mi đangbe9M cóimCd mặtimCd thpvirong cfXrJăn biệtfXrJ thbe9Mự hpvinày lậfHuCp tứcbe9M rfHuCa khỏiimCd đây.”

Ánh mắtbe9M thốngfHuC timCdrị vàfHuC hpviuy qfXrJuyền củabe9M animCdh khihpviến côimCd fXrJgái rợhpvin ngfHuCười, fXrJcô tfXrJa chỉfHuC biimCdết nhimCdìn ngườifHuC imCdcon gáifHuC đánghpvi thươnhpvig đafXrJng nbe9Mằm gọnfHuC trbe9Mên taimCdy MifXrJnh VỹfHuC imCdvà chôhpving chêfXrJnh gifHuCữa hbe9Mồ nfHuCước mênfXrJh môngfHuC màbe9M lắfXrJc đầube9M nbe9Mgán ngẩm…

Một lúcfHuC shpviau, tifHuCếng bướcbe9M be9Mchân vhpviội vhpviã imCdnối fHuCnhau imCdra khfHuCỏi cfXrJăn biệthpvi thự.

Nhận thpvihấy tbe9Mất fXrJcả đãbe9M rfHuCa khỏihpvi đây,imCd kfXrJhông cònhpvi aimCdi làimCdm fXrJphiền đếnbe9M mfHuCình nữaimCd, hpviMinh VỹfHuC bimCdắt đầfHuCu tifXrJếp tụcfHuC hạbe9M tfXrJhấp tay.

Mực nướcfXrJ bắtbe9M đầube9M vượimCdt qufHuCá giimCdới hạnimCd, Mibe9Mnh VỹfHuC vẫnfXrJ tfXrJiếp tbe9Mục hfXrJạ đôifXrJ tfXrJay đfXrJang fXrJnâng ngườiimCd ÁfXrJi HyfXrJ, afHuCnh imCdkhông hpvitin lfXrJà fHuCcô fHuClại ngbe9Moan cốimCd đếnhpvi fXrJmức nàyfHuC được!

Tại fXrJsao imCdcô ấyimCd lạiimCd fHuCtham fXrJgia vbe9Mào kếimCd hoạfXrJch chpviủa HimCdạo TfXrJhần cơhpvi chứ?

Ban đầuimCd thựcimCd fXrJsự anbe9Mh đãhpvi hoimCdàn toàhpvin imCdrơi vàohpvi bẫhpviy dimCdo HạoimCd ThầfXrJn vàimCd hpvicô đặtfXrJ rbe9Ma, nhưnghpvi shpviau be9Mánh mắhpvit chfHuCứa đựhpving fXrJđầy be9Myêu thươnhpvig mbe9Mà HạofHuC ThfHuCần hpviđã hpvinhìn côbe9M vhpviừa rhpviồi, abe9Mnh fXrJcó be9Mthể nhbe9Mận đbe9Mịnh đượcfHuC fHuCmọi chpvihuyện đanhpvig diễnfXrJ imCdra vôfXrJ cùnbe9Mg bấtimCd imCd– bìnimCdh –imCd thường!

Hơn cả,hpvi kfHuChi hpvianh ômbe9M imCdÁi HfXrJy vàbe9Mo lòng,fHuC nhifXrJệt đfHuCộ imCdcơ thểimCd côimCd lạibe9M vôfHuC chpviùng ấmhpvi áp,fXrJ khpvihông qufHuCá lạnbe9Mh cũfXrJng khôngfHuC qufHuCá nóng.

Anh đimCdã ngbe9Mhĩ đếnfHuC trườhpving hfHuCợp fXrJcô ngấbe9Mt dbe9Mo hpvibị sbe9May nắnfHuCg hoặcfHuC bịfHuC cbe9Mảm lạnhimCd, nhưngfXrJ nếube9M nhbe9Mư vậyfXrJ fXrJthì tạfHuCi fXrJsao thâimCdn nhiệimCdt vfHuCô vfXrJẫn ởfXrJ mfXrJức bhpviình thườnimCdg cơbe9M chứ?

Có lẽbe9M côbe9M đãhpvi khôfXrJng đểfXrJ ýimCd, fXrJanh đãhpvi thửfHuC fXrJchạm nhbe9Mẹ imCdvào gươnbe9Mg mặtfHuC cbe9Mô nhưfHuC mộthpvi hànimCdh độnfHuCg vôfXrJ tìbe9Mnh, be9Mthực chấhpvit mbe9Mục fHuCđích củahpvi animCdh lbe9Mà tfHuChử xehpvim sube9My đoánhpvi chpviủa ahpvinh be9Mlà đúngbe9M haimCdy sai…

Quả be9Mnhiên khônfHuCg nằmimCd ngoàbe9Mi dựhpvi đofXrJán, hpvibàn tfXrJay chfHuCạm nhẹfHuC vàoimCd gbe9Mương mặtfHuC Áibe9M Hhpviy đãimCd fHuClưu lfXrJại imCdmột lớbe9Mp phấimCdn traimCdng điểmfHuC nhạt…imCd rbe9Mõ rbe9Màng cbe9Mô đãimCd cốhpvi tìhpvinh trfXrJang điểhpvim hpvicho sắcfHuC mặtbe9M mìnhfHuC tbe9Mái imCdxanh nhằmfXrJ thuậnfHuC lợfHuCi chimCdo kếhpvi hoạchhpvi ngfHuCất xfXrJỉu trưhpviớc nhàhpvi ahpvinh nhưfXrJ hpvimột sbe9Mự trbe9Mùng hợp.

Tại sfXrJao rbe9Mõ ràimCdng ÁifHuC Hbe9My khônghpvi be9Mhề fHuCbất tỉnbe9Mh, fHuCnhưng be9Mlại cốfXrJ tìfXrJnh giảimCd vờfXrJ nfXrJhư thế?

Cô cimCdhấp nhậhpvin cộngfHuC be9Mtác cùngimCd fXrJHạo ThfHuCần vớimCdi lbe9Mý hpvido vàfXrJ mụcbe9M be9Mđích gì?

Lòng Mhpviinh Vỹbe9M ngổnfXrJ nfHuCgang bafXrJo nhiimCdêu câfHuCu hỏiimCd chfXrJưa imCdđược giảihpvi đfXrJáp, nhfHuCưng fHuCanh đanfHuCg cốimCd ýbe9M vạchpvih trầimCdn kếbe9M fHuChoạch chpviủa cô.

Mặc kệfXrJ cfXrJho hpvicả ngườifXrJ cfHuCô imCdđã hofHuCàn tfHuCoàn bịfXrJ be9Mdìm dướihpvi fHuCmặt nước,imCd ngườihpvi fXrJcon gfXrJái fXrJtrên fHuCtay anfXrJh vẫfHuCn khhpviông hfXrJề cóbe9M be9Mý địnbe9Mh fHuCtự cfXrJứu thoimCdát fHuCchính mình.

Ái HfHuCy cfXrJố gắfHuCng be9Mnín thởimCd, mặcfXrJ fHuCkệ lồngbe9M nhpvigực hpvikhó tbe9Mhở đfHuCến mứcbe9M nfHuChư mube9Mốn nổfXrJ tung.

Sao độtimCd fXrJnhiên fXrJcô lạiimCd nhớbe9M đếnfXrJ khoảnhpvih khắcimCd lhpviần đầube9M timCdiên bịfXrJ fHuCanh dhpviìm xuốnimCdg nướcfHuC thếhpvi này?

Cảm giimCdác giốngfXrJ hệtimCd nhhpviư fHuCkhi đóhpvi, chpvihỉ kimCdhác ởhpvi chỗfHuC côfXrJ khimCdông hềfXrJ tỏbe9M bấbe9Mt cfXrJứ hàfXrJnh đfHuCộng hpvinào fXrJgọi be9Mlà phảnfHuC khfXrJáng cả.

Trái hpvitim chấtimCd chứabe9M đầybe9M thpvihù hậfHuCn cfXrJủa côhpvi fHuCchợt thắtfHuC lại…imCd imCdanh thậtfHuC shpviự chpvió ýhpvi địnhpvih giếtbe9M hpvicô sao?

Nhưng cũngbe9M khbe9Mông quaimCdn trọnhpvig, sốnhpvig fHuChay imCdchết đfHuCối vớifHuC cfXrJô fXrJđều nhưimCd nhafHuCu cảbe9M thôi.

Cố gắnghpvi be9Mnín thpvihở fXrJdù cbe9Mho rấtimCd kfXrJhó chbe9Mịu, Áihpvi Hhpviy vẫnfHuC khônimCdg thpviài nàofXrJ kiểmfHuC soábe9Mt hpviđược fHuCsắc mfXrJặt củhpvia mình.

Hàng lônbe9Mg màfXrJy dàfXrJi thbe9Manh tfHuCú be9Mcứ nhíimCdu dầimCdn lạifHuC, be9Mđôi môhpvii hpvicũng mfHuCím chặt,hpvi cfHuCả ngườfXrJi côfHuC fHuCcứ chpviựa quậyimCd fXrJkhông ngừng.

Minh Vhpviỹ nhắmimCd mắthpvi lhpviại, imCdanh khfHuCông muốimCdn trbe9Mông thấimCdy côfXrJ hpvinhư thfHuCế này,hpvi lạihpvi cànfXrJg khônfXrJg muốnhpvi be9Mthấy chfHuCính be9Mmình be9Mđã làhpvi ngưfHuCời kfXrJhiến fXrJcô fXrJtrở nêhpvin nhpvihư thế.

Đến lfHuCúc khfXrJông tfXrJhể fHuCchịu đựngfHuC đượcfHuC nữaimCd, anhpvih kbe9Méo nhhpvianh ngườihpvi côimCd lên,imCd ômbe9M thậfHuCt cimCdhặt vàbe9Mo lòng.

Cả ÁiimCd HfXrJy hpvicũng hpviho thànhimCd tiếnhpvig, thởimCd fXrJgấp gáimCdp khbe9Mi hôhpvi hbe9Mấp đimCdược hoạtbe9M độngfHuC trởimCd lại.

Anh hpvithua rồi…

Không fHuCthể nbe9Mào fHuCthắng đưhpviợc sựimCd ươnfXrJg fHuCbướng vàimCd cốhpvi chấpfXrJ imCdcủa imCdcô… vfXrJốn fHuCdĩ từbe9M fXrJtrước đếnbe9M giimCdờ đãhpvi lhpvià nhfXrJư vậy.

Thà rằnghpvi hpvicô đừngimCd xbe9Muất be9Mhiện thfXrJêm lhpviần hpvinữa tfXrJrước fHuCmắt imCdanh, thhpviì nỗifHuC đfXrJau nămfXrJ hpvixưa đãfHuC khpvihông đưbe9Mợc fHuCkhơi dậy,be9M mạfHuCnh mbe9Mẽ vàbe9M đafXrJu đớnhpvi gấpfHuC đôi.

Khoảnh kbe9Mhắc nhìhpvin thấhpviy côhpvi tbe9Mrong hpvitầm mfHuCắt, fHuCMinh VỹfXrJ thựcimCd simCdự cảbe9Mm thfXrJấy hạfXrJnh phúfHuCc đếfXrJn mứcfXrJ khônbe9Mg thểfHuC fXrJnói thànhfHuC lời,fXrJ cảimCd bfXrJầu fXrJtrời be9Mđen hpvitối nhưbe9M đượcbe9M áfHuCnh sánimCdg chbe9Miếu rọi…

Hạnh phúcfXrJ hpviđó chfXrJưa kéfHuCo dbe9Mài nhimCdư mimCdong fHuCmuốn, thìfHuC tráiimCd tiimCdm abe9Mnh limCdại nhưimCd bậtfHuC mábe9Mu be9Mkhi hpvinhận rimCda fXrJsự tbe9Mhật be9Mvề sfHuCự cófHuC mặimCdt cbe9Mủa cô.

Cô trởhpvi imCdvề bêimCdn anh…fHuC fHuCchỉ đểbe9M thựcimCd hpvihiện mộtfXrJ âmimCd mưimCdu đượfXrJc be9Msắp đặhpvit shpviẵn imCdtừ trướfXrJc, đafXrJu đớnbe9M thật!

Khuôn mfXrJặt anfXrJh gụimCdc hpvivào thâhpvin ngườibe9M máfHuCt lfXrJạnh cfHuCủa Áhpvii HyimCd, hfXrJai bàimCdn be9Mtai fXrJsiết chặtbe9M limCdại đaimCdng ruhpvin lêbe9Mn khfHuCông ngừng.

Anh phảifXrJ làfHuCm imCdsao đây?

Phải ximCdem côhpvi làfHuC mộtbe9M nghpviười muốnfHuC hãmimCd hạifXrJ mìnhfHuC, hpvihay be9Mlà fHuCmặc kệfXrJ mọbe9Mi thpvihứ, tiimCdếp tụcfXrJ yêfHuCu thưfXrJơng côhpvi hếthpvi mực?

Khung imCdcảnh imCdim fHuClặng đếfXrJn mứcfHuC đángfXrJ sợ,be9M đfXrJôi mắtbe9M tfHuCo cbe9Mafe sữimCda đãimCd hpvivà đanfXrJg imCdmở thpvio nhìnfXrJ MinfXrJh imCdVỹ khôimCdng fHuCcảm xúc.

Bàn tfHuCay mfHuCềm mạifHuC từfHuC từfXrJ đhpviẩy fHuCnhẹ nimCdgười abe9Mnh rafHuC. be9MÁi fXrJHy đứngbe9M fHuCdậy, áfHuCnh mắhpvit vẫimCdn fHuCkhông hpvirời khỏimCdi gươngimCd mặimCdt hpviquen thuộbe9Mc be9Mmà côbe9M đãfHuC từnhpvig hếthpvi mựcfHuC yêufHuC thương.

Mọi be9Mchuyện fXrJđã đếnfHuC mứcbe9M hpvinày, thpvihì cbe9Mô khôfHuCng hpvicòn lfXrJý be9Mdo nimCdào đfHuCể đónfXrJg kịchbe9M nữimCda, be9Mdù saimCdo animCdh cimCdũng biếhpvit rõfXrJ fHuCcô đfHuCã imCdvà đfHuCang lhpviàm hpvigì rồi.

Cô hpviđưa mộthpvi fXrJtay vềfHuC phíbe9Ma be9Manh, nhpvihư muốimCdn đfHuCỡ anbe9Mh đứnfHuCg dậy.be9M imCdNhưng sựhpvi phảnimCd hhpviồi từfXrJ aimCdnh kfXrJhông đưfXrJợc nhbe9Mư ýfXrJ fXrJcô be9Mmong mufXrJốn, MinimCdh Vbe9Mỹ chbe9Mỉ ngẩfHuCn fHuCngười fHuCnhìn imCdcô, khbe9Mông hềimCd cófXrJ bấtfHuC kỳbe9M hàhpvinh độnbe9Mg imCdnào khác.

Ái HimCdy dạnhpvi dfHuCĩ fXrJđưa tfHuCay chpvihủ độngbe9M nắfXrJm lấyfHuC tahpviy ahpvinh, imCdrồi dbe9Mùng chúhpvit sứchpvi lựcbe9M nhỏbe9M fHuCbé kébe9Mo afXrJnh gượnghpvi dậy.

“Nói đi…”fHuC fHuCMinh VfXrJỹ cấtfHuC giọngimCd imCdtrầm khàn,fHuC nbe9Mheo fHuCmắt nhpvihìn cô,fXrJ “fHuC… imCdem trởimCd be9Mvề vớifXrJ lýimCd fHuCdo gì?”

Trước fXrJcâu hỏiimCd imCdnghi hoặcimCd fXrJcủa anfHuCh, cimCdô be9Mlại hoànfHuC toàfHuCn dfHuCửng dbe9Mưng, tiếpimCd tụhpvic kéimCdo anhpvih đứnghpvi lên.

Thật sự…imCd cbe9Mô trởhpvi vềfHuC vàfXrJ fXrJphải gifXrJả vfHuCờ dhpviàn dựnhpvig be9Mmột màhpvin fHuCkịch địnfXrJh sẵnfHuC nhưhpvi tfHuChế fXrJlà đểbe9M limCdàm gì?

Đứng đốibe9M diệnfHuC vớfHuCi ÁimCdi HyfXrJ, MifXrJnh VfHuCỹ vẫnhpvi khfHuCông thểbe9M khôbe9Mng imCdthắc mắc,fXrJ bởihpvi tấtfXrJ cảfHuC nhữnbe9Mg gfXrJì đãfXrJ hpvivà imCdđang diễnbe9M hpvira kbe9Mhiến animCdh khônghpvi thoimCdát khfHuCỏi bàngfHuC hoàng.

Cô hpvivẫn phớhpvit lờfXrJ cbe9Mâu hfXrJỏi củbe9Ma anhhpvi, hpvibàn fHuCtay đỡfHuC anbe9Mh đứbe9Mng imCddậy nbe9Mhư be9Mchưa muốnfHuC be9Mbuông, fXrJvẫn siếfHuCt lạimCdi tfXrJhật chặt.

“Anh vfXrJẫn sốngbe9M tốt…imCd phảibe9M không?”

Chất gbe9Miọng tronbe9Mg fXrJthanh cbe9Mất lêbe9Mn, be9Mnhẹ nhàngfXrJ nhưimCd be9Mlàn hpvigió thbe9Moáng quabe9M, nhưbe9Mng hpvilại vimCdang be9Mvọng dfXrJư be9Mâm be9Mcủa hpviâm fXrJvực imCdquen thuộc.

Đã imCdbao lâufHuC rồimCdi anhpvih mớhpvii lfXrJại be9Mđược ngbe9Mhe thimCdấy hpvigiọng nóifXrJ này?

Cả nfXrJgười MifHuCnh Vỹhpvi nimCdhư bịbe9M đôngbe9M cứngfXrJ, abe9Mnh nhìnimCd fXrJcô ngỡfHuC ngànhpvig, đáyimCd mắhpvit ánbe9Mh lênimCd nhữbe9Mng fXrJxót be9Mxa vàimCd đauhpvi đớn.

Cô nbe9Mghĩ anhpvih imCdcó thfXrJể fHuCsống tốhpvit fXrJkhi khôbe9Mng cófHuC côhpvi sao?

“Dĩ nbe9Mhiên be9Mlà khôngbe9M.” Minbe9Mh VimCdỹ đbe9Máp, đfHuCôi mfHuCắt hpvianh nhắfXrJm imCdhờ lại,fXrJ be9Mcố gắngimCd khônhpvig thởfXrJ imCdhắt ra…hpvi abe9Mnh đhpviang mbe9Mất bhpviình tĩnhbe9M. imCd“Em kbe9Mhông be9Mcần phảimCdi bậbe9Mn tâfHuCm, vậfHuCy cònfHuC efXrJm? BimCdốn năhpvim qimCdua imCdem đbe9Mã ởfHuC hpviđâu, fHuCđã fHuClàm gìhpvi và…”

Anh bfHuCỏ lhpviửng câimCdu hỏi,be9M fHuCmím môbe9Mi tfXrJhật imCdchặt, be9Mnhư đanbe9Mg fHuCkìm chếfXrJ imCdvì khfHuCông mfXrJuốn kíchbe9M độnfHuCg tfXrJrước fXrJmặt cô.

Bao năfHuCm qufXrJa, animCdh đimCdã trưởngfHuC tbe9Mhành vàfHuC chữngbe9M chimCdạc hơimCdn hpvirất nhiều,imCd be9Mdù be9Mcho ngfHuCày xưfXrJa anfHuCh be9Mvốn be9Mdĩ đhpviã rấthpvi hpvihoàn hảoimCd tbe9Mrong lốihpvi hpvisuy ngfHuChĩ linimCdh hoạfXrJt rồi.

Nhưng bfXrJây gifXrJờ, fXrJanh hfHuCọc đượcbe9M cáchfXrJ hpvitự khốnfHuCg chpvihế bbe9Mản fXrJthân, kfHuChông đểimCd bấhpvit cứfXrJ hànfXrJh độfXrJng be9Msơ xhpviuất nàoimCd hpvixảy rfHuCa cảbe9M… vbe9Mì cimCdhỉ fHuCnhư thế,be9M anhpvih mfHuCới thfXrJoát khfXrJỏi nhpvihững be9Mý nfXrJghĩ fXrJđiên fXrJrồ luônimCd vfHuCây qufXrJanh tríhpvi ócimCd khimCdi đhpviánh mấtbe9M cô.

Ái HfXrJy lạfHuCi hpvitiếp tụcfXrJ cfHuChơi tfHuCrò cfHuCâm lặnfHuCg, imCdcô đưbe9Ma đôifHuC mimCdắt tfHuCrong sángbe9M vàbe9M hpvinét mặhpvit be9Mdịu dàfXrJng nhìhpvin anh.

Bàn imCdtay hpvicô cbe9Mhợt be9Mgiằng mạbe9Mnh rbe9Ma khỏifHuC bfXrJàn tfHuCay tfHuCo lớnhpvi fHuCcủa ngfXrJười đốihpvi be9Mdiện. KhfHuCông đểbe9M hpvibàn fXrJtay be9Mmình trốfXrJng rỗngbe9M tbe9Mrong khhpviông khífXrJ, fHuCcô lạifXrJ vòimCdng be9Mtay ômfXrJ nganfHuCg thắfHuCt lưnbe9Mg anhhpvi, thậfXrJt nfXrJhẹ fHuCnhàng vbe9Mà ấmimCd áp…

Cõi fHuClòng MinfXrJh Vỹhpvi cfHuChợt cảfHuCm thấyfHuC thbe9Mật dễimCd chịu,fHuC cáimCdi cảmfXrJ giácfHuC hfXrJạnh phhpviúc mfXrJà tưởnghpvi chừhpving anfXrJh simCdẽ đáimCdnh mfXrJất hpvimãi mãhpvii nabe9My lạifHuC trimCdở vbe9Mề, be9Mlấn chiếhpvim hfXrJoàn toàimCdn cảmfHuC gibe9Mác cimCdủa chpviơ thể.

Thuận tayhpvi, animCdh từfHuC từfHuC đưahpvi hfHuCai tahpviy lên,imCd vbe9Mòng qbe9Mua ngfHuCang ngưfHuCời côfXrJ, nhưimCd thểfHuC muhpviốn fHuCđáp lạihpvi cáfHuCi ômbe9M be9Mtình cảmhpvi hpvitừ phíbe9Ma fXrJbên kia.

“Sống be9Mkhông tốt…”

Một câbe9Mu nóifXrJ lấhpvip lửngbe9M fHuCvang fHuClên, hàimCdnh độngfXrJ imCdcủa MifHuCnh VfHuCỹ be9Mdừng lại,hpvi imCdanh vẫnfXrJ chbe9Mưa hobe9Màn thimCdành đfHuCộng tfHuCác ômbe9M cfHuCô vhpviào lòng.

“Sống tbe9Mốt đượcimCd saoimCd? imCdKhi kfXrJẻ đãbe9M be9Mgiết gbe9Mia đìnhimCd tôifHuC vẫnfXrJ còfHuCn sống?”

Ngay cảfHuC đầufXrJ ngófHuCn taimCdy cũngfHuC têhpvi cfXrJứng, đôhpvii fHuCmắt fXrJMinh Vỹbe9M đanhpvig dầhpvin fHuCđánh mấthpvi tầmbe9M hpvinhìn… ahpvinh đãfHuC cóhpvi thểbe9M đofXrJán rfXrJa phầnhpvi imCdnào nhữngimCd ghpviì đanimCdg xhpviảy fHuCra rồi…

Không đimCdể anbe9Mh kịfHuCp đbe9Mịnh thầnimCd, be9MÁi hpviHy dùimCdng tafHuCy đẩyimCd nbe9Mgười anbe9Mh be9Mra be9Mxa hpvikhỏi mìnhbe9M, tiếbe9Mp tụcfXrJ dùnfXrJg lựbe9Mc imCdđẩy mạnhfHuC afHuCnh tfXrJhêm mộtimCd imCdlần nimCdữa vbe9Mề phpvihía bểfHuC bơi.

Mọi vihpviệc xảyimCd imCdra imCdquá nhanhhpvi, cimCdả ngườfXrJi MimCdinh Vỹhpvi fXrJrơi tựfXrJ imCddo thebe9Mo qufHuCán tbe9Mính, bỗnhpvig be9Mchốc mọifHuC hhpviành fHuCđộng xfHuCung qimCduanh nbe9Mhư đangimCd cimCdhậm hpvidần, fXrJchậm dần…

“Tôi trởimCd về…fHuC hpvilà đểimCd gihpviết anh!”

Câu nfXrJói tànhpvi nhẫnfXrJ đượcfHuC pfXrJhát nhpvigôn ngafXrJng tàngimCd, imCdÁi HfHuCy be9Mngẩng hpvicao mặtbe9M, đfHuCôi mhpviôi xinbe9Mh xinimCdh đbe9Mược tôfXrJ sofHuCn fXrJđen imCdnhạt nimCdhếch lênfHuC, mộtfHuC nhpviụ cườihpvi nfHuCửa hpvimiệng đượcfHuC hìbe9Mnh thànhfHuC mộfXrJt cáchbe9M hpvihoàn chỉnhfHuC vàimCd imCdrõ rệt.

Đây làimCd be9Mlần hpviđầu thpviiên thpvirong be9Mđời… chpviô nởimCd nhpviụ cưhpviời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtfHuC nfXrJắng, lộngfXrJ gió…

Thiếu nhpviữ tronbe9Mg chihpviếc vhpviáy đbe9Men đbe9Mang đhpviứng cfHuCạnh hpvibể imCdbơi trofHuCng ngimCdôi fHuCbiệt fHuCthự hfXrJoa lệ…

Ái hpviHy dánfHuC cfHuChặt hpvitầm fHuCnhìn fHuCvào MinfHuCh Vỹ,fXrJ bàfXrJn tahpviy nhỏbe9M nhắnfHuC timCdừ từhpvi đfXrJưa lênbe9M, nắmbe9M lấyfXrJ sợiimCd dâimCdy chimCduyền fHuCở fXrJcổ, nhpvihẹ fXrJnhàng cởimCdi bỏfHuC fXrJnó ra.

Cô qfXrJuẳng sợibe9M be9Mdây imCdmột cáchfXrJ thảnimCd hpvinhiên, chỉfHuC giimCdữ lấhpviy imCdchiếc mặfXrJt imCddây chpvihuyền be9Mhình hộpbe9M trfHuCòn, mởbe9M nắpfXrJ vhpvià be9Mlấy từfXrJ fXrJđó mhpviột imCdthứ cfXrJực kỳimCd nimCdhỏ bé.

Đôi mắtfHuC chpviô vẫnfXrJ nfHuChìn vfXrJề phíafHuC fHuCMinh Vỹ,fXrJ anbe9Mh imCdđã nhbe9Manh chóhpving nimCdgoi lêfHuCn mặtimCd be9Mnước be9Msau fXrJkhi bịbe9M cfXrJô bấbe9Mt nhpvigờ đẩyfHuC xuốnghpvi hồ.

Cả ngườfXrJi MifXrJnh VỹfXrJ ướtfXrJ sbe9Mũng, aimCdnh đbe9Mưa thpviay vuốthpvi mặt,hpvi fHuCgương mặthpvi vẫnfXrJ lhpviưu dfXrJấu limCdại shpviự imCdngạc nhiênimCd vàfXrJ đfHuCau đớn.

Cuối chpviùng… anbe9Mh đhpviã bfXrJiết đưfHuCợc lfXrJý dfXrJo fXrJvì safHuCo cimCdô hpvitrở về,fXrJ vhpvià tạibe9M safHuCo côfXrJ lạibe9M thfXrJam hpvigia hpvivào cáibe9M vởimCd kịcimCdh khôngfHuC fHuChoàn cfHuChỉnh đó.

Cô chimCdo rằbe9Mng afHuCnh làbe9M ngườhpvii giếbe9Mt fXrJgia đìnbe9Mh côhpvi ư?

Thì hpvira tfXrJrong lòimCdng cô,be9M fXrJvị trífHuC cimCdủa hpvianh imCdlà nhưfHuC thbe9Mế –fXrJ fHuClà hpvimột kẻimCd sfXrJát nhâbe9Mn fXrJkhông hfXrJơn khônbe9Mg kém.

Đáy hpvimắt trởfHuC nfXrJên thậthpvi imCdưu be9Mthương, aimCdnh chbe9Mỉ hpviđứng imCdyên đốibe9M fXrJmặt fXrJvới cbe9Mô, fXrJkhông nóifXrJ thêimCdm bấfHuCt cứfHuC fXrJđiều fXrJgì cả.

Ánh mặthpvi trờifHuC sfXrJáng chóibe9M be9Mđã ngừngfXrJ đeimCdm đfXrJến nhữfHuCng fHuCvạt nắnimCdg imCdấm fHuCáp, nhfHuCưng lhpviại mimCdang đếfHuCn áhpvinh sfHuCáng bbe9Mất tậnfXrJ chifHuCếu hpvisáng khbe9Muôn hpvimặt anh…

Và mộthpvi bêfXrJn mắhpvit đimCdang sởhpvi hữfXrJu màimCdu himCdổ phácimCdh imCdđang simCdáng hpvirực, fXrJvà bêhpvin còhpvin lhpviại vhpviẫn làimCd mfHuCàu đefHuCn thuầnfHuC tube9Mý cfXrJủa kíimCdnh ápbe9M tròng.

Có lẽfXrJ kimCdhi ngãbe9M be9Mxuống nimCdước, fHuCmột bêfHuCn be9Mkính hpviáp tròimCdng đãbe9M be9Mrơi fHuCra, vbe9Mà gbe9Miờ fXrJđây lạibe9M hpvikhiến fHuCanh fHuCđối fXrJdiện vớihpvi cimCdô be9Mbằng đôhpvii mbe9Mắt nbe9Mgày fHuCxưa đãhpvi từngfXrJ fXrJlà thpvihứ cbe9Mô yhpviêu thíbe9Mch nhất.

Từ hpviphía đốihpvi difXrJện, đôfHuCi mắimCdt imCdÁi fHuCHy vẫfHuCn nhìfHuCn đămhpvi đăm&fXrJnbsp; vềhpvi phíabe9M fHuCMinh Vhpviỹ, vôfHuC hồfHuCn nhưnghpvi lfHuCại imCdchú mfXrJục vàobe9M đôfHuCi mắtfHuC anh.

Sống mũhpvii côimCd bắthpvi đầuhpvi hpvicảm thấyfHuC chpviay caimCdy, côbe9M hậnfHuC anh…hpvi nfXrJhưng côfXrJ vẫbe9Mn rấfHuCt yêfXrJu anh.

Hình hpviảnh imCdMinh Vhpviỹ đabe9Mng hibe9Mện diệnimCd be9Mrõ rệtimCd trướcbe9M mhpviặt, nbe9Mhưng safXrJo lạifHuC qufXrJá xbe9Ma hpvitầm fXrJtay với…

Khoé mắfHuCt ÁifXrJ HfXrJy chhpviạy be9Mdài hpvimột dòfXrJng hpvilệ, côbe9M fHuCnhẹ nhàhpving bướcfHuC xuốngfXrJ hồimCd bơihpvi, fHuCbước imCdđến timCdhật hpvigần anfXrJh, hpvitiện tabe9My chfXrJo vfHuCật thbe9Mể côfXrJ vfHuCừa lfXrJấy fXrJra fHuCtừ mặtfHuC dâimCdy chpvihuyền vàofHuC miệng.

Mặt nướfHuCc lắhpving fHuCđọng vhpviừa rbe9Mồi imCdlại bịimCd khuấyfHuC đfHuCộng bhpviởi thbe9Mân thểfHuC nhỏbe9M imCdbé, imCdÁi hpviHy fHuCđang fHuCdi chuyểbe9Mn fXrJđến gầnfXrJ MinimCdh imCdVỹ fHuCmột cbe9Mách gấphpvi gáp,imCd nhưbe9M simCdợ ahpvinh sẽbe9M bfXrJiến mấthpvi tbe9Mrong fHuCgiây lát.

Ngược lạfXrJi vớfHuCi be9Mcô, MfXrJinh Vỹbe9M lạihpvi be9Mbất động,fXrJ fXrJanh be9Mchỉ iimCdm lặngimCd cảmhpvi nhậfXrJn hpvisự đhpviau đớnimCd hpvitừ tfHuCận đáyfXrJ lòng,hpvi lạifXrJ tfHuChêm fHuCmột phfXrJần muốnfXrJ hpviôm côimCd thậbe9Mt hpvichặt be9Mvào lòng.

Cô himCdiểu lầmfHuC… được!hpvi Anhpvih chấpbe9M nhận!

Cô mbe9Muốn giếbe9Mt anh…hpvi anfXrJh sẵnhpvi imCdsàng đểfXrJ côfXrJ làimCdm điềuhpvi đó!

Nhưng chfXrJỉ dimCduy nhfHuCất việfXrJc rờifHuC bỏfHuC anh…fXrJ anbe9Mh thựchpvi sựhpvi khimCdông thfXrJể fHuCchấp hpvinhận được.

Có imCdlẽ cbe9Mô đãfXrJ kfHuChông bimCdiết kfHuChi fXrJcô rờimCdi fHuCxa afXrJnh, anfHuCh đãfHuC fXrJsuy sụfHuCp đếbe9Mn mứcbe9M nàbe9Mo… anfHuCh cfXrJòn nhhpviớ imCdrõ lúcfXrJ be9Mđó fHuCmình đãbe9M nhpvihư thếfXrJ imCdnào mbe9Mà, thpvirong đầufHuC fHuCanh chỉimCd cfXrJòn imCdduy nhấtfXrJ hahpvim mfXrJuốn gfHuCiết timCdất cảhpvi nhữhpving kẻbe9M đãfXrJ cảimCd gaimCdn imCdmang imCdcô rbe9Ma khỏiimCd cuhpviộc fHuCsống, rfHuCa khhpviỏi tầmimCd nhhpviìn vfXrJà vbe9Mòng timCday củabe9M anh.

Một nămbe9M fXrJsau kfHuChi côfXrJ rimCda fHuCđi, afXrJnh đãfXrJ sốfXrJng trofXrJng sựfHuC cuồngbe9M loạfXrJn, mỗifXrJ hpvingày chimCdỉ bhpviiết be9Mngắm imCdnhìn bứcimCd ảnhimCd fHuCnơi gócimCd phfHuCòng củafXrJ cô.

Rồi đếhpvin năfHuCm timCdhứ hfHuCai, lạifHuC làbe9M sfXrJự fHuCsuy sụp,be9M be9Manh cfXrJhỉ bbe9Miết hàfHuCnh himCdạ bảfHuCn fXrJthân be9Mmình… đfHuCể giảhpvii tobe9Mả sựbe9M fHuCbức bốifHuC vbe9Mà đaimCdu đớnfXrJ tronfHuCg lòng.

Đến năfHuCm thfXrJứ fXrJba, fHuCanh be9Mbắt đầube9M chínfHuCh fHuCthức nắmimCd quyềnimCd tbe9Mổ cimCdhức mafiimCda củaimCd hpvicha mhpviình, hpvidùng vũfXrJ lựcfXrJ đểimCd đoạfHuCt đưfHuCợc quyềfHuCn lựbe9Mc tbe9Mrong cạbe9Mnh hpvitranh thưfXrJơng trườngfXrJ chhpvio tậpfXrJ đoàn.

Quên đượimCdc cô…fXrJ thậthpvi be9Msự khbe9Mó hơimCdn quêfXrJn fHuCThy Thbe9My gấpfXrJ imCdngàn lần.

Khi anbe9Mh đặtbe9M Thpvihy fHuCThy vàohpvi imCdngăn kéfXrJo kimCdý ứcimCd tfHuCrong tráfXrJi timCdim, thfXrJì tìfHuCnh be9Myêu fXrJđó cũngfXrJ dừnbe9Mg lạihpvi vàhpvi kfXrJết thúc.

Nhưng ÁfXrJi HfXrJy, khôngimCd nhữngfHuC hpvianh khbe9Mông thểimCd qufXrJên đưhpviợc, mbe9Mà anbe9Mh cfHuCòn fHuCkhông fXrJthể be9Mthôi khpvihông nhbe9Mung nhớfHuC vhpvià ngừnhpvig yimCdêu cô.

Dù fXrJcho ýhpvi nfXrJghĩ cimCdô đãfHuC chếfXrJt bahpvio nhimCdiêu lầnbe9M limCdoé imCdlên trimCdong fXrJsuy nghhpviĩ, nhưnfXrJg animCdh vhpviẫn ngbe9Moan cốfXrJ chfHuCối bỏ…fXrJ vfHuCì animCdh be9Mchưa xbe9Mác thhpviực đưimCdợc cbe9Mô cònfXrJ shpviống fXrJhay chết.

Nhưng gibe9Mờ đây…fXrJ trướcbe9M mfHuCắt anhhpvi, ÁfHuCi fXrJHy fXrJđã trhpviở vềimCd vimCdẹn nguyênimCd, vimCdà manhpvig tfXrJheo mộtimCd mốfHuCi be9Mthù khônfHuCg dứt.

Cô trởhpvi vềfHuC làfXrJ đfXrJể gimCdiết anh!

Trong tầmimCd mắtfXrJ Minhpvih VỹfHuC đaimCdng imCdthu imCdvề hìnhbe9M ảimCdnh fXrJÁi fXrJHy mỗifXrJ mhpviột hpvigần hơnfHuC, chbe9Mo đbe9Mến kfXrJhi fHuCcô đứnbe9Mg đhpviối difHuCện vớfHuCi anhimCd, imCdmực nướcfHuC đãhpvi lfHuCên qbe9Muá fXrJcổ củaimCd cimCdô rồi.

Ái fXrJHy fHuCvòng tbe9May ômhpvi lfHuCấy hpvicổ MiimCdnh VỹimCd ghìbe9M hpvichặt be9Mxuống, be9Mcô nhónfHuC châhpvin, fXrJđặt lêfHuCn mhpviôi animCdh mhpviột nụbe9M hpvihôn thpvihật sâimCdu vfHuCà dài.

Từ đhpviôi be9Mmắt fHuCthanh túimCd vfHuCà tbe9Mo sáfXrJng vẫnhpvi chạyhpvi dàfXrJi dbe9Mòng lệfHuC imCdđau hpviđớn, cảbe9M fXrJngười fXrJcô rfHuCun lfHuCên kimCdhông ngừng.

Ba năimCdm kfXrJể từfHuC cáiimCd ngàybe9M địnhfHuC mệnhbe9M đó…fXrJ cbe9Mô đãfXrJ imCdtự fHuCnhủ hpviphải hậbe9Mn animCdh thbe9Mật nhiềuhpvi, phhpviải fHuCthật lạnfXrJh lùngbe9M khpvihi imCdđối diệnbe9M vớimCdi anh…hpvi nhưimCd imCdthế, chpviô mớfHuCi cimCdó thểfXrJ trảfHuC thùhpvi cfHuCho anfHuCh TriếtfHuC imCdDạ, fXrJcho cimCdả chfXrJa vhpvià be9Mmẹ mình.

Từ trướcbe9M đfXrJến giờ,hpvi mỗihpvi khbe9Mi be9Mhôn cbe9Mô, MinfXrJh Vỹhpvi đềimCdu nhhpviắm mắthpvi đểimCd cảmfXrJ nhậimCdn nụfXrJ hôhpvin đbe9Mầy tìfHuCnh cfXrJảm đó.fHuC NhưnfXrJg lầnhpvi nbe9Mày, đhpviôi mắhpvit vfHuCẫn nhimCdìn tfHuChẳng vềhpvi pbe9Mhía xhpvia fXrJxăm mhpviột cbe9Mách hờfXrJ hững…be9M be9Mvì fHuCanh be9Mbiết be9Mrõ, fHuCnụ hônbe9M imCdnày làimCd cfXrJó cbe9Mhủ đích!!

Vòng tahpviy ÁfXrJi imCdHy siếfXrJt fHuCchặt hơnfXrJ, đôiimCd môimCdi mbe9Mỏng đfHuCang cốfXrJ gắngimCd be9Mcho mộthpvi thfHuCứ fHuCđã chuẩnbe9M bfXrJị trưimCdớc be9Mvào kimCdhoang miệnimCdg MifXrJnh Vỹ.imCd DễfXrJ dbe9Màng imCdhơn cfXrJô tưởng!!

Anh khôbe9Mng nhữngfXrJ khônhpvig phảhpvin khimCdáng, màimCd lạiimCd nufXrJốt luônfXrJ be9Mvật timCdhể đắnimCdg ngắthpvi ấyfXrJ, nhfXrJư tfXrJhể aimCdnh đfXrJang muốnimCd giúpfXrJ côbe9M thựchpvi hiệfHuCn kếbe9M hoạch.

Đôi đfXrJồng tửbe9M chấtfHuC chimCdứa imCdhận hpvithù từfHuC từfHuC fXrJmở rimCda, lặngfHuC thầmhpvi quaimCdn sábe9Mt be9Mgương mặtfHuC thpviừ ngườifHuC fHuCđối diện.

Chỉ tfXrJrong fHuCmột khoảnhfXrJ khắhpvic, thpvirái tiimCdm chpviô cbe9Mhợt thắfXrJt lfXrJại… đâfHuCy lbe9Mà lầnimCd đbe9Mầu tfHuCiên… côbe9M trôimCdng thấyfHuC anfHuCh rơifHuC nướchpvi mắt!!

Mọi tfHuChứ trướbe9Mc mắtfXrJ đềufXrJ fXrJrõ mhpviồn mộtfXrJ, timCduy rằnimCdg gfHuCương mhpviặt fXrJanh fXrJvẫn cfXrJòn ướfHuCt nước,hpvi nhưbe9Mng be9Mtừ đôhpvii mắhpvit manimCdg mfHuCàu hổimCd pfHuChách đangbe9M chạfXrJy hpvidài mfHuCột dòngbe9M nướfHuCc đabe9Mu đớn.

Dù chfHuCo đôifXrJ mắtbe9M hafHuCi be9Mmàu hpvicủa animCdh cũnimCdg đbe9Mang nimCdhìn chpviô đầyhpvi lạnhbe9M gbe9Miá, nhưngfXrJ côimCd cimCdó thểfXrJ nhbe9Mận thấbe9My… be9Manh imCdđã rhpviơi nướchpvi fHuCmắt vhpviì cô.

Ái HfHuCy đẩimCdy nhẹhpvi nghpviười MifHuCnh VỹfXrJ be9Mra, mbe9Môi rờihpvi môi,fXrJ nfXrJhưng hơihpvi ấmhpvi vfXrJẫn tồnimCd tại.

Bàn tahpviy fXrJnhỏ nhắimCdn vươnimCd lêhpvin, fXrJvuốt nhẹfHuC mfXrJái tóbe9Mc củahpvi aimCdnh, rồifHuC dhpvii imCdchuyển chầmimCd chậmbe9M đếnhpvi bênfHuC mắthpvi fXrJđen sẫm.

Rồi cfHuCả fXrJbàn tbe9May fXrJkia củahpvi côbe9M cũnhpvig đưafHuC lêhpvin, fHuCphối hợpimCd thậtbe9M nhuầhpvin nhuyễfHuCn vhpvià chhpviuẩn be9Mbị làbe9Mm hpvimột điềufXrJ gbe9Mì đófHuC fHuCmà cimCdô be9Mcho imCdlà qfXrJuan trọng.

Minh VfXrJỹ đứngimCd yfXrJên, cảhpvi ngườihpvi bbe9Mắt đfHuCầu mimCdất thimCdăng bằnfXrJg imCdnhưng abe9Mnh vẫnbe9M imCdcố gắbe9Mng đứnghpvi vững…hpvi vimCdì cô!

Ái HfHuCy nhhpviẹ nhpvihàng tbe9Mháo be9Mbên kbe9Mính áimCdp tròbe9Mng rimCda khỏibe9M mfXrJắt thpvirái củafXrJ afHuCnh, tiếpimCd hpvitục thpvihả cbe9Mho chbe9Miếc be9Mkính be9Máp be9Mtròng rbe9Mơi tựfXrJ imCddo xuốimCdng hpvihồ nướhpvic ảmimCd đạm.

Ánh mắthpvi tinfXrJh tfHuCuý củahpvi MinfXrJh VimCdỹ hbe9Mơi nbe9Mheo lại,be9M imCdvạn vậtbe9M trướcfXrJ mhpviắt animCdh mhpviờ dần…fHuC mhpviờ dần.

Người cimCdon gáiimCd đánimCdg yêuimCd đanbe9Mg đứimCdng đốifHuC diimCdện fXrJđưa timCday đhpviặt nhẹfXrJ vàfXrJo ngựcbe9M afXrJnh, đhpviôi môifXrJ khbe9Mó hpvinhọc phhpviát hpvira himCdai từfXrJ vớifXrJ fHuCâm vựcfHuC be9Mcực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thpvihứ bfXrJa, imCdvà cbe9Mũng lfHuCà lầnfHuC cuốihpvi cùng…fXrJ imCdcô dùngimCd chínhimCd đôiimCd tafXrJy mimCdình đẩyfHuC nimCdgã anh!!