You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý w3Cmdo để9UVm jmKnem trw3Cmở về

Vài nữw3Cm p9UVmhục vụw3Cm đangpTz7 lpTz7àm việc9UVm gầnKWKW w3Cmđó cũKWKWng hếw3Cmt spTz7ức bpTz7ất ngờKWKW trw3Cmước hànhjmKn độngjmKn jmKncủa Mi9UVmnh jmKnVỹ, dpTz7ù KWKWcho h9UVmọ kw3Cmhông bjmKniết chujmKnyện gìjmKn đw3Cmang xKWKWảy ra.

Một cpTz7ô hw3Cmầu d9UVmạn dĩw3Cm bướcjmKn đjmKnến, pTz7vỗ w3Cmnhẹ vàpTz7o 9UVmvai anhpTz7, nhưw3Cmng pTz7muốn w3Cmngăn cảnw3Cm aKWKWnh đijmKn qKWKWuá giớw3Cmi hạKWKWn, đềjmKn phònKWKWg t9UVmrường hợ9UVmp xjmKnấu nhất.

“Thiếu giaw3Cm, đừw3Cmng… cpTz7ô ấypTz7 vẫnpTz7 đangw3Cm bấtjmKn tỉnh,KWKW sẽpTz7 cw3Cmó áw3Cmn mạngpTz7 thậKWKWt đấy!”

Giọng cKWKWô tjmKna nhẹjmKn nhàngKWKW nhưpTz7 đajmKnng trấnw3Cm jmKnan mộKWKWt cpTz7on KWKWthú dữ,jmKn đpTz7ôi w3Cmvai đangjmKn w3Cmrun lêKWKWn jmKnnhè nhẹ.

Nhưng đáp9UVm lại9UVm sw3Cmự lw3Cmo lắng9UVm w3Cmvà thậnpTz7 trọngKWKW củjmKna cô9UVm 9UVmta, KWKWchỉ lw3Cmà mộKWKWt ánpTz7h mắtw3Cm spTz7ắc njmKnhọn… MinjmKnh pTz7Vỹ ngoảnKWKWh mặtjmKn lạijmKn, trừngKWKW mjmKnắt nhìnpTz7 cKWKWô ta9UVm, gằKWKWn giọng.

“Biến 9UVmđi…” Đô9UVmi m9UVmắt apTz7nh dờiw3Cm jmKntừ cô9UVm gáijmKn kw3Cmia sw3Cmang ÁjmKni HypTz7, pTz7xem th9UVmử 9UVmcô w3Cmcó phảnpTz7 KWKWứng npTz7ào khônKWKWg, đôijmKn môijmKn vẫjmKnn pKWKWhát jmKnra tjmKnừng tw3Cmừ pTz7một cácpTz7h ch9UVmậm rãpTz7i, “…w3Cm pTz7nhân tiệpTz7n KWKWbảo tất9UVm cảpTz7 nhữw3Cmng 9UVmai đpTz7ang cjmKnó 9UVmmặt tronKWKWg cjmKnăn biệt9UVm thựw3Cm n9UVmày lậpTz7p tứKWKWc rjmKna kpTz7hỏi đây.”

Ánh mắKWKWt KWKWthống trpTz7ị và9UVm upTz7y quyKWKWền cpTz7ủa jmKnanh KWKWkhiến côjmKn gKWKWái rợn9UVm ngườiw3Cm, pTz7cô tw3Cma pTz7chỉ biw3Cmết nh9UVmìn ngườipTz7 cojmKnn gáiw3Cm đángw3Cm thươnKWKWg jmKnđang 9UVmnằm gọpTz7n trênKWKW jmKntay Mw3Cminh w3CmVỹ vw3Cmà chô9UVmng chKWKWênh giữaKWKW hồpTz7 nướcpTz7 mênpTz7h mônw3Cmg m9UVmà jmKnlắc đầujmKn jmKnngán ngẩm…

Một lúcpTz7 sKWKWau, tiếngpTz7 bưw3Cmớc châ9UVmn vw3Cmội KWKWvã njmKnối nKWKWhau KWKWra khỏ9UVmi cw3Cmăn biệtpTz7 thự.

Nhận thấyw3Cm KWKWtất 9UVmcả đãw3Cm pTz7ra khỏiw3Cm đây,pTz7 kKWKWhông còw3Cmn KWKWai pTz7làm pKWKWhiền đến9UVm 9UVmmình jmKnnữa, MKWKWinh pTz7Vỹ bKWKWắt đầ9UVmu tipTz7ếp tw3Cmục hạKWKW thấpKWKW tay.

Mực npTz7ước bắw3Cmt đầupTz7 vượtjmKn qupTz7á giớjmKni hạjmKnn, M9UVminh VỹjmKn vẫKWKWn tiếp9UVm tụcw3Cm hw3Cmạ đôKWKWi tw3Cmay đjmKnang nânjmKng ngườiw3Cm jmKnÁi KWKWHy, jmKnanh khônpTz7g tw3Cmin lw3Cmà cô9UVm ljmKnại ngow3Cman KWKWcố đếnjmKn KWKWmức nàyw3Cm được!

Tại sjmKnao pTz7cô pTz7ấy lKWKWại tpTz7ham giKWKWa w3Cmvào kpTz7ế hoạcw3Cmh c9UVmủa KWKWHạo TKWKWhần 9UVmcơ chứ?

Ban đầuw3Cm thựcpTz7 sựjmKn 9UVmanh w3Cmđã hpTz7oàn tojmKnàn rơipTz7 vào9UVm bẫypTz7 pTz7do HạojmKn ThjmKnần vàjmKn côKWKW đặtpTz7 rjmKna, KWKWnhưng pTz7sau pTz7ánh mắtw3Cm chứaw3Cm 9UVmđựng đầyKWKW yêujmKn thươw3Cmng w3Cmmà pTz7Hạo 9UVmThần 9UVmđã nhìn9UVm cw3Cmô vừpTz7a rồjmKni, anpTz7h 9UVmcó thểKWKW n9UVmhận địnhKWKW jmKnđược mọijmKn chuyện9UVm đang9UVm diKWKWễn rjmKna vô9UVm cùpTz7ng b9UVmất –jmKn bìn9UVmh 9UVm– thường!

Hơn cả,KWKW kh9UVmi an9UVmh KWKWôm ÁjmKni HpTz7y vàjmKno lòKWKWng, nhiệw3Cmt độjmKn w3Cmcơ pTz7thể c9UVmô lKWKWại vôpTz7 cùngjmKn ấjmKnm áppTz7, khôjmKnng qKWKWuá lạKWKWnh cũnKWKWg khônKWKWg qpTz7uá nóng.

Anh đãKWKW jmKnnghĩ đếKWKWn trjmKnường pTz7hợp cô9UVm ngấtjmKn dw3Cmo bw3Cmị sa9UVmy nắngw3Cm w3Cmhoặc bjmKnị cảKWKWm lạnh,jmKn nhưw3Cmng nếujmKn KWKWnhư vậyw3Cm thìjmKn tạijmKn sjmKnao tw3Cmhân njmKnhiệt v9UVmô vẫnw3Cm 9UVmở mứcjmKn bìKWKWnh thườngw3Cm cơpTz7 chứ?

Có lẽpTz7 jmKncô đãjmKn jmKnkhông đ9UVmể ýKWKW, anjmKnh 9UVmđã thjmKnử chạmw3Cm nhẹKWKW jmKnvào gươngjmKn mặtpTz7 côpTz7 jmKnnhư KWKWmột hjmKnành độngpTz7 vKWKWô tìjmKnnh, tKWKWhực chpTz7ất 9UVmmục 9UVmđích KWKWcủa KWKWanh là9UVm thửpTz7 xjmKnem supTz7y đo9UVmán củjmKna anw3Cmh KWKWlà đúnpTz7g hajmKny sai…

Quả nhiêw3Cmn kjmKnhông nw3Cmằm ngoàw3Cmi d9UVmự đoáKWKWn, bàw3Cmn tKWKWay pTz7chạm nhpTz7ẹ vKWKWào gw3Cmương mặpTz7t Á9UVmi Hw3Cmy đãjmKn lư9UVmu lạ9UVmi mw3Cmột jmKnlớp jmKnphấn trajmKnng w3Cmđiểm nhạt…w3Cm rõpTz7 rànw3Cmg c9UVmô đã9UVm c9UVmố tìnhw3Cm tjmKnrang jmKnđiểm cjmKnho sắ9UVmc mặtjmKn mì9UVmnh táw3Cmi xapTz7nh nhằpTz7m thuậnpTz7 lợipTz7 chpTz7o kếpTz7 hoạ9UVmch ngw3Cmất xpTz7ỉu pTz7trước njmKnhà 9UVmanh nh9UVmư mộtKWKW sựw3Cm tpTz7rùng hợp.

Tại sa9UVmo jmKnrõ rKWKWàng w3CmÁi HjmKny khô9UVmng hềKWKW b9UVmất tỉnhpTz7, nhKWKWưng pTz7lại cốjmKn tìjmKnnh giảw3Cm vờKWKW nhưjmKn thế?

Cô 9UVmchấp nhpTz7ận cộngjmKn tápTz7c cw3Cmùng HạKWKWo ThjmKnần 9UVmvới pTz7lý pTz7do và9UVm mw3Cmục đíchKWKW gì?

Lòng MijmKnnh VpTz7ỹ ngw3Cmổn n9UVmgang baw3Cmo nhpTz7iêu câujmKn hỏiw3Cm chưKWKWa 9UVmđược w3Cmgiải đKWKWáp, nhưnKWKWg KWKWanh đajmKnng KWKWcố pTz7ý vạcjmKnh trần9UVm kếjmKn hKWKWoạch KWKWcủa cô.

Mặc kệ9UVm cpTz7ho cảpTz7 ngưKWKWời côjmKn pTz7đã hoànw3Cm toàw3Cmn jmKnbị dpTz7ìm dKWKWưới KWKWmặt nước,jmKn ngườiKWKW cojmKnn gpTz7ái trêjmKnn jmKntay pTz7anh vẫn9UVm k9UVmhông hềKWKW KWKWcó w3Cmý định9UVm tựKWKW cứu9UVm jmKnthoát chí9UVmnh mình.

Ái Hw3Cmy cốw3Cm gắngw3Cm nínKWKW thở,KWKW mặcpTz7 9UVmkệ lồnjmKng ngựcjmKn khóKWKW thởjmKn đếnpTz7 mức9UVm nKWKWhư muốKWKWn nổpTz7 tung.

Sao độw3Cmt nhiêw3Cmn cjmKnô lpTz7ại nhớ9UVm 9UVmđến khoảnhpTz7 khắpTz7c lw3Cmần đầuKWKW jmKntiên bị9UVm aw3Cmnh dìmKWKW x9UVmuống nướcpTz7 pTz7thế này?

Cảm giácjmKn w3Cmgiống h9UVmệt w3Cmnhư kh9UVmi đó,pTz7 chKWKWỉ khácw3Cm KWKWở KWKWchỗ jmKncô kKWKWhông hềpTz7 tỏpTz7 KWKWbất cứ9UVm hàn9UVmh đKWKWộng nàow3Cm g9UVmọi KWKWlà ph9UVmản w3Cmkháng cả.

Trái w3Cmtim chw3Cmất chw3Cmứa đầypTz7 tjmKnhù w3Cmhận KWKWcủa 9UVmcô KWKWchợt thắtw3Cm 9UVmlại… aw3Cmnh thật9UVm sKWKWự cópTz7 9UVmý địnhjmKn gKWKWiết KWKWcô sao?

Nhưng cũnpTz7g khôngjmKn quaKWKWn trọng,KWKW sống9UVm 9UVmhay KWKWchết đốijmKn vớjmKni c9UVmô đềuw3Cm nw3Cmhư KWKWnhau pTz7cả thôi.

Cố gKWKWắng ní9UVmn thởpTz7 dùpTz7 cjmKnho rấpTz7t khjmKnó chjmKnịu, Áiw3Cm w3CmHy vẫn9UVm kpTz7hông tjmKnài nàopTz7 kiểm9UVm soátKWKW pTz7được sắcjmKn jmKnmặt cpTz7ủa mình.

Hàng l9UVmông mày9UVm dàw3Cmi thapTz7nh tKWKWú cứw3Cm nhíuKWKW dầnw3Cm lại,jmKn đôipTz7 môjmKni cũpTz7ng pTz7mím chw3Cmặt, cjmKnả ngườijmKn cjmKnô cứw3Cm w3Cmcựa quậyjmKn kpTz7hông ngừng.

Minh Vỹw3Cm nhắm9UVm mắpTz7t lạiKWKW, anw3Cmh khônpTz7g muốnKWKW KWKWtrông tw3Cmhấy côKWKW nhưpTz7 thếjmKn này9UVm, lạipTz7 càKWKWng khôngpTz7 mujmKnốn th9UVmấy KWKWchính mìnhKWKW đjmKnã lKWKWà ngườijmKn kKWKWhiến côKWKW t9UVmrở nêKWKWn nhw3Cmư thế.

Đến lúcpTz7 khônpTz7g thjmKnể 9UVmchịu đựpTz7ng đượcpTz7 nữajmKn, a9UVmnh kéw3Cmo nhanw3Cmh ngườiw3Cm c9UVmô ljmKnên, ômKWKW thậtpTz7 chjmKnặt vàoKWKW lòng.

Cả pTz7Ái Hw3Cmy cũw3Cmng hw3Cmo thànpTz7h pTz7tiếng, tpTz7hở gấpw3Cm gápjmKn kpTz7hi h9UVmô pTz7hấp được9UVm hoạtw3Cm động9UVm tr9UVmở lại.

Anh tw3Cmhua rồi…

Không t9UVmhể nàKWKWo w3Cmthắng đượKWKWc sựjmKn ươnpTz7g pTz7bướng pTz7và 9UVmcố chKWKWấp củw3Cma pTz7cô… vốnjmKn KWKWdĩ từjmKn tr9UVmước đếnjmKn giờpTz7 w3Cmđã l9UVmà w3Cmnhư vậy.

Thà rằnKWKWg côjmKn đừng9UVm xuấtKWKW KWKWhiện tKWKWhêm lần9UVm nữa9UVm trướcpTz7 mắtw3Cm aKWKWnh, w3Cmthì nỗiKWKW đapTz7u jmKnnăm xưjmKna đãpTz7 khpTz7ông đượKWKWc khpTz7ơi d9UVmậy, mạn9UVmh mẽpTz7 và9UVm đaupTz7 w3Cmđớn gấpw3Cm đôi.

Khoảnh khắpTz7c nKWKWhìn thấypTz7 côpTz7 jmKntrong jmKntầm pTz7mắt, MinjmKnh VỹKWKW thpTz7ực w3Cmsự cảm9UVm t9UVmhấy hạw3Cmnh pKWKWhúc đếnjmKn mứ9UVmc khôngpTz7 thjmKnể jmKnnói thKWKWành lpTz7ời, cảKWKW jmKnbầu tpTz7rời w3Cmđen tốiw3Cm w3Cmnhư đjmKnược ánpTz7h sánKWKWg cw3Cmhiếu rọi…

Hạnh KWKWphúc đójmKn chưa9UVm kw3Cméo dàijmKn nhjmKnư mojmKnng mu9UVmốn, tpTz7hì w3Cmtrái tiw3Cmm aKWKWnh lạiKWKW njmKnhư bjmKnật w3Cmmáu kh9UVmi pTz7nhận rw3Cma sựjmKn thậtpTz7 vjmKnề jmKnsự cjmKnó mpTz7ặt củaKWKW cô.

Cô trởpTz7 jmKnvề bêjmKnn an9UVmh… cw3Cmhỉ đ9UVmể tw3Cmhực hi9UVmện mộtw3Cm âjmKnm mưKWKWu đư9UVmợc sắpjmKn đặtKWKW spTz7ẵn KWKWtừ w3Cmtrước, đaujmKn đớnw3Cm thật!

Khuôn mặtKWKW a9UVmnh 9UVmgục vpTz7ào thânKWKW ngườipTz7 mápTz7t lạn9UVmh củw3Cma Ái9UVm KWKWHy, hpTz7ai bjmKnàn taKWKWi sijmKnết chKWKWặt lạiKWKW 9UVmđang ruw3Cmn lêjmKnn khw3Cmông ngừng.

Anh pKWKWhải làm9UVm w3Cmsao đây?

Phải 9UVmxem w3Cmcô là9UVm mộtKWKW ngưjmKnời m9UVmuốn hjmKnãm hạiw3Cm mình9UVm, jmKnhay jmKnlà mjmKnặc jmKnkệ mọiKWKW th9UVmứ, tipTz7ếp tụcjmKn yêupTz7 thươjmKnng côKWKW hKWKWết mực?

Khung cảnhjmKn i9UVmm lặngpTz7 đếnKWKW 9UVmmức đángw3Cm sợ,KWKW pTz7đôi pTz7mắt pTz7to 9UVmcafe s9UVmữa đ9UVmã vàKWKW đangKWKW 9UVmmở t9UVmo nhìjmKnn Mw3Cminh Vỹw3Cm kh9UVmông cảmKWKW xúc.

Bàn tajmKny mềKWKWm jmKnmại từKWKW từKWKW KWKWđẩy nhẹ9UVm njmKngười w3Cmanh r9UVma. w3CmÁi Hw3Cmy đứngpTz7 dậy9UVm, áw3Cmnh mắtpTz7 vẫnpTz7 khôKWKWng rw3Cmời k9UVmhỏi gưpTz7ơng mặtw3Cm qKWKWuen thuộcpTz7 mpTz7à pTz7cô đã9UVm từngpTz7 hếpTz7t m9UVmực yêuw3Cm thương.

Mọi c9UVmhuyện đã9UVm đếnKWKW w3Cmmức này,pTz7 thì9UVm côKWKW khôngjmKn còw3Cmn ljmKný dKWKWo nàjmKno đểKWKW đ9UVmóng kịchKWKW nữKWKWa, dùw3Cm sa9UVmo KWKWanh w3Cmcũng biết9UVm pTz7rõ cô9UVm pTz7đã pTz7và đ9UVmang là9UVmm gw3Cmì rồi.

Cô jmKnđưa m9UVmột tajmKny jmKnvề phíaKWKW aw3Cmnh, pTz7như mu9UVmốn đpTz7ỡ w3Cmanh đứnpTz7g dậy.jmKn w3CmNhưng sựjmKn pw3Cmhản w3Cmhồi pTz7từ 9UVmanh w3Cmkhông đượKWKWc n9UVmhư jmKný cjmKnô mo9UVmng m9UVmuốn, jmKnMinh VKWKWỹ chpTz7ỉ nKWKWgẩn npTz7gười nhw3Cmìn cô,pTz7 khôn9UVmg 9UVmhề jmKncó bấtjmKn kỳKWKW h9UVmành động9UVm nàoKWKW khác.

Ái H9UVmy dạn9UVm w3Cmdĩ đưw3Cma tjmKnay chủ9UVm độngpTz7 njmKnắm lấpTz7y t9UVmay w3Cmanh, rồjmKni d9UVmùng chúKWKWt sứcpTz7 lw3Cmực nhKWKWỏ pTz7bé kjmKnéo an9UVmh gưjmKnợng dậy.

“Nói đi…”w3Cm MKWKWinh Vỹ9UVm cấtw3Cm giọng9UVm trầw3Cmm khàn9UVm, pTz7nheo 9UVmmắt nhìnw3Cm pTz7cô, “…pTz7 jmKnem KWKWtrở vềpTz7 vớipTz7 lýKWKW djmKno gì?”

Trước w3Cmcâu hỏijmKn pTz7nghi 9UVmhoặc củw3Cma apTz7nh, w3Cmcô lạiw3Cm hoànKWKW toà9UVmn dửngjmKn dưng,pTz7 tjmKniếp 9UVmtục kéojmKn a9UVmnh pTz7đứng lên.

Thật sự…w3Cm jmKncô tpTz7rở pTz7về KWKWvà phải9UVm gjmKniả vờ9UVm dà9UVmn dựngpTz7 m9UVmột mpTz7àn kịchKWKW pTz7định sẵnKWKW nhưpTz7 thKWKWế jmKnlà đểw3Cm pTz7làm gì?

Đứng đốKWKWi dijmKnện vớiw3Cm ÁipTz7 pTz7Hy, pTz7Minh Vw3Cmỹ vẫnw3Cm khKWKWông thểw3Cm kjmKnhông thắcjmKn mắc,w3Cm bw3Cmởi tấtpTz7 cảKWKW nhữw3Cmng gìw3Cm đãpTz7 vàjmKn đang9UVm dw3Cmiễn KWKWra khiếjmKnn w3Cmanh w3Cmkhông 9UVmthoát khỏi9UVm bw3Cmàng hoàng.

Cô v9UVmẫn phớw3Cmt lờKWKW câ9UVmu hỏKWKWi cw3Cmủa anhw3Cm, w3Cmbàn tw3Cmay đỡw3Cm anpTz7h đứng9UVm dậyjmKn như9UVm chưKWKWa 9UVmmuốn jmKnbuông, KWKWvẫn siếtjmKn lạipTz7 thậtw3Cm chặt.

“Anh vẫnjmKn sốn9UVmg KWKWtốt… ppTz7hải không?”

Chất giKWKWọng 9UVmtrong 9UVmthanh cất9UVm lên,w3Cm KWKWnhẹ nw3Cmhàng nhưw3Cm ljmKnàn giów3Cm tjmKnhoáng qKWKWua, như9UVmng lạipTz7 KWKWvang pTz7vọng KWKWdư âw3Cmm KWKWcủa 9UVmâm vựpTz7c quejmKnn thuộc.

Đã bjmKnao 9UVmlâu rồ9UVmi jmKnanh mớijmKn lạiw3Cm đượcjmKn nghjmKne thấy9UVm KWKWgiọng pTz7nói này?

Cả ngưKWKWời MijmKnnh VỹKWKW 9UVmnhư bị9UVm đôn9UVmg cứng,KWKW anKWKWh nhìnjmKn cjmKnô w3Cmngỡ ngà9UVmng, đáyw3Cm mắt9UVm ánKWKWh lêKWKWn w3Cmnhững xótKWKW KWKWxa vàw3Cm đaujmKn đớn.

Cô njmKnghĩ anKWKWh cójmKn thểpTz7 sốn9UVmg tốtKWKW khpTz7i kh9UVmông c9UVmó côKWKW sao?

“Dĩ 9UVmnhiên 9UVmlà không.”jmKn Min9UVmh jmKnVỹ đáw3Cmp, đôw3Cmi mw3Cmắt anKWKWh nhắmpTz7 hờw3Cm lạ9UVmi, cố9UVm gắnw3Cmg khôngpTz7 t9UVmhở hjmKnắt ra…KWKW ajmKnnh đangpTz7 mấpTz7t bìnKWKWh tĩnKWKWh. “pTz7Em kKWKWhông w3Cmcần ppTz7hải KWKWbận tâjmKnm, vậw3Cmy 9UVmcòn w3Cmem? BốKWKWn nă9UVmm qupTz7a w3Cmem đãKWKW pTz7ở đjmKnâu, pTz7đã làKWKWm gì9UVm và…”

Anh bỏjmKn KWKWlửng cpTz7âu hỏipTz7, m9UVmím môi9UVm thậtw3Cm chặt,jmKn nhưw3Cm đangjmKn kìw3Cmm c9UVmhế vìw3Cm kpTz7hông muốKWKWn kíw3Cmch độngpTz7 trưKWKWớc 9UVmmặt cô.

Bao năpTz7m quaw3Cm, ajmKnnh đãw3Cm trưw3Cmởng thànw3Cmh vàw3Cm chữnw3Cmg pTz7chạc hơpTz7n KWKWrất nhiềpTz7u, w3Cmdù jmKncho nKWKWgày xư9UVma anpTz7h KWKWvốn jmKndĩ đãpTz7 rấtw3Cm hoà9UVmn hảow3Cm 9UVmtrong lốijmKn 9UVmsuy nghjmKnĩ lKWKWinh w3Cmhoạt rồi.

Nhưng bâw3Cmy giờpTz7, w3Cmanh họcw3Cm đượ9UVmc 9UVmcách t9UVmự khw3Cmống chế9UVm bảnKWKW thânpTz7, khônKWKWg đpTz7ể bấtjmKn cứ9UVm w3Cmhành đjmKnộng sơpTz7 xuấtjmKn nàow3Cm xảy9UVm KWKWra cả…jmKn vjmKnì ch9UVmỉ nhưw3Cm thpTz7ế, ajmKnnh KWKWmới thjmKnoát khỏipTz7 w3Cmnhững 9UVmý nghKWKWĩ đipTz7ên rKWKWồ ljmKnuôn KWKWvây qupTz7anh tr9UVmí ópTz7c 9UVmkhi jmKnđánh mấtKWKW cô.

Ái HKWKWy lạijmKn tiếp9UVm tục9UVm chơijmKn w3Cmtrò pTz7câm lặpTz7ng, cpTz7ô đưjmKna đôiw3Cm mắtw3Cm troKWKWng s9UVmáng và9UVm pTz7nét 9UVmmặt d9UVmịu dàngKWKW nhìnjmKn anh.

Bàn ta9UVmy cô9UVm chợw3Cmt gi9UVmằng mạnh9UVm rjmKna pTz7khỏi 9UVmbàn tw3Cmay tw3Cmo ljmKnớn củapTz7 người9UVm đpTz7ối KWKWdiện. K9UVmhông w3Cmđể bànjmKn tw3Cmay mìw3Cmnh w3Cmtrống rỗngw3Cm tro9UVmng w3Cmkhông 9UVmkhí, cpTz7ô lạKWKWi vòngw3Cm taw3Cmy ômKWKW nKWKWgang thắtpTz7 ljmKnưng 9UVmanh, thậtjmKn KWKWnhẹ nhàng9UVm vjmKnà ấmpTz7 áp…

Cõi lòngKWKW MpTz7inh Vỹ9UVm chợpTz7t pTz7cảm thấy9UVm thậKWKWt dễpTz7 chịuw3Cm, jmKncái KWKWcảm giw3Cmác hpTz7ạnh pjmKnhúc KWKWmà tKWKWưởng cpTz7hừng ajmKnnh sKWKWẽ đpTz7ánh mấ9UVmt mKWKWãi mãipTz7 npTz7ay lạijmKn t9UVmrở về,jmKn lKWKWấn cpTz7hiếm hoànw3Cm toà9UVmn cả9UVmm gi9UVmác của9UVm 9UVmcơ thể.

Thuận tajmKny, an9UVmh từjmKn tw3Cmừ đKWKWưa jmKnhai 9UVmtay lw3Cmên, jmKnvòng qu9UVma nganpTz7g ngườipTz7 cw3Cmô, nKWKWhư tpTz7hể muốn9UVm jmKnđáp lạijmKn cáKWKWi 9UVmôm tKWKWình cảw3Cmm 9UVmtừ phKWKWía bw3Cmên kia.

“Sống khôngpTz7 tốt…”

Một câujmKn nóiw3Cm w3Cmlấp lửpTz7ng vaw3Cmng ljmKnên, KWKWhành độnjmKng cpTz7ủa MpTz7inh Vỹ9UVm dừngjmKn lại,w3Cm anKWKWh vẫjmKnn chpTz7ưa how3Cmàn thànjmKnh độngKWKW w3Cmtác ôpTz7m côpTz7 vàpTz7o lòng.

“Sống jmKntốt đượcjmKn sjmKnao? K9UVmhi kKWKWẻ đKWKWã g9UVmiết gi9UVma đw3Cmình 9UVmtôi vẫnjmKn cònKWKW sống?”

Ngay cảw3Cm đầ9UVmu ngónKWKW KWKWtay cũnw3Cmg tKWKWê cứng,KWKW w3Cmđôi mw3Cmắt MjmKninh w3CmVỹ đapTz7ng dầpTz7n đápTz7nh mw3Cmất tầw3Cmm nhìn…KWKW jmKnanh pTz7đã c9UVmó thểw3Cm đoán9UVm 9UVmra jmKnphần pTz7nào nhw3Cmững gì9UVm đanw3Cmg xảKWKWy rjmKna rồi…

Không đểw3Cm w3Cmanh kw3Cmịp địnhw3Cm thần,pTz7 jmKnÁi HKWKWy dùw3Cmng tapTz7y KWKWđẩy pTz7người a9UVmnh w3Cmra jmKnxa kh9UVmỏi mì9UVmnh, tpTz7iếp tpTz7ục dùnw3Cmg lựcpTz7 đẩy9UVm mjmKnạnh anjmKnh thêm9UVm mKWKWột lầnw3Cm nữpTz7a jmKnvề phíw3Cma bKWKWể bơi.

Mọi v9UVmiệc pTz7xảy w3Cmra KWKWquá nha9UVmnh, cảpTz7 người9UVm 9UVmMinh VỹKWKW rơ9UVmi jmKntự jmKndo pTz7theo qujmKnán tính9UVm, bỗngKWKW chốc9UVm mọw3Cmi hpTz7ành độ9UVmng xKWKWung qw3Cmuanh pTz7như pTz7đang chậjmKnm dầ9UVmn, chjmKnậm dần…

“Tôi trpTz7ở 9UVmvề… jmKnlà đểKWKW giếtjmKn anh!”

Câu nóiw3Cm KWKWtàn nhẫnpTz7 w3Cmđược phw3Cmát ngpTz7ôn nganpTz7g pTz7tàng, pTz7Ái jmKnHy n9UVmgẩng w3Cmcao mặt,pTz7 đôijmKn m9UVmôi xiw3Cmnh jmKnxinh đượKWKWc pTz7tô sjmKnon đen9UVm njmKnhạt nhếcw3Cmh l9UVmên, mộtpTz7 nụKWKW cườjmKni nw3Cmửa mw3Cmiệng jmKnđược pTz7hình thànhw3Cm mpTz7ột cáw3Cmch 9UVmhoàn chỉnh9UVm vàKWKW rõpTz7 rệt.

Đây l9UVmà lầpTz7n đầuKWKW ti9UVmên tron9UVmg đKWKWời… w3Cmcô nởw3Cm nụjmKn cườiKWKW đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày w3Cmtắt nắKWKWng, lw3Cmộng gió…

Thiếu KWKWnữ trjmKnong chiế9UVmc váKWKWy đKWKWen 9UVmđang 9UVmđứng cạnhw3Cm KWKWbể bơjmKni trpTz7ong nw3Cmgôi bipTz7ệt thjmKnự hojmKna lệ…

Ái jmKnHy dánpTz7 chặpTz7t tKWKWầm nhìjmKnn vjmKnào MipTz7nh Vỹ,pTz7 bànjmKn tapTz7y nhw3Cmỏ nhắnjmKn tw3Cmừ t9UVmừ 9UVmđưa lênKWKW, nắmpTz7 lấyw3Cm 9UVmsợi djmKnây chuyề9UVmn ởpTz7 cw3Cmổ, w3Cmnhẹ jmKnnhàng cởipTz7 bỏjmKn pTz7nó ra.

Cô quẳngpTz7 sợKWKWi dâKWKWy mw3Cmột các9UVmh thảjmKnn nhiên,KWKW chpTz7ỉ giữ9UVm w3Cmlấy cKWKWhiếc mặw3Cmt dâyw3Cm chuyề9UVmn hình9UVm h9UVmộp trjmKnòn, KWKWmở nắpw3Cm vpTz7à 9UVmlấy tKWKWừ jmKnđó một9UVm thứjmKn c9UVmực kỳ9UVm jmKnnhỏ bé.

Đôi mjmKnắt cKWKWô vẫn9UVm KWKWnhìn vềKWKW pjmKnhía MpTz7inh pTz7Vỹ, apTz7nh đãjmKn nw3Cmhanh chó9UVmng ngo9UVmi lênjmKn mặt9UVm nưKWKWớc sa9UVmu pTz7khi bịw3Cm cjmKnô bấ9UVmt n9UVmgờ đẩpTz7y xuKWKWống hồ.

Cả người9UVm MiKWKWnh w3CmVỹ KWKWướt s9UVmũng, anKWKWh đưaKWKW jmKntay w3Cmvuốt mKWKWặt, gươn9UVmg mặtKWKW vẫn9UVm lưuKWKW dw3Cmấu w3Cmlại 9UVmsự ngpTz7ạc pTz7nhiên vw3Cmà đaw3Cmu đớn.

Cuối cùpTz7ng… apTz7nh pTz7đã biếtw3Cm đượcw3Cm KWKWlý 9UVmdo KWKWvì pTz7sao w3Cmcô trởpTz7 KWKWvề, vàw3Cm tạipTz7 sw3Cmao cô9UVm lạiKWKW t9UVmham g9UVmia vKWKWào pTz7cái vpTz7ở kịpTz7ch khôw3Cmng hoàn9UVm chỉnpTz7h đó.

Cô cjmKnho rằngpTz7 anpTz7h làpTz7 ngườipTz7 gipTz7ết gjmKnia đìnKWKWh c9UVmô ư?

Thì 9UVmra tjmKnrong ljmKnòng 9UVmcô, 9UVmvị tríjmKn củw3Cma aw3Cmnh làw3Cm nhưjmKn thếpTz7 KWKW– jmKnlà mộtjmKn kẻpTz7 sáw3Cmt nh9UVmân không9UVm hơ9UVmn khôn9UVmg kém.

Đáy mắtjmKn trởw3Cm nênKWKW thậjmKnt ưpTz7u thw3Cmương, pTz7anh chKWKWỉ đw3Cmứng yênw3Cm đốipTz7 mặw3Cmt vớpTz7i w3Cmcô, kh9UVmông w3Cmnói thjmKnêm bấtpTz7 cứw3Cm w3Cmđiều gw3Cmì cả.

Ánh mặjmKnt trời9UVm sángKWKW cjmKnhói đKWKWã n9UVmgừng đjmKnem đếjmKnn nhữngjmKn vạKWKWt 9UVmnắng ấmjmKn ájmKnp, nhưngpTz7 lạipTz7 manpTz7g đjmKnến ánKWKWh sáng9UVm bấtKWKW 9UVmtận pTz7chiếu sánw3Cmg jmKnkhuôn pTz7mặt anh…

Và mộtKWKW bêpTz7n mắt9UVm jmKnđang sKWKWở w3Cmhữu màw3Cmu KWKWhổ ph9UVmách KWKWđang KWKWsáng KWKWrực, v9UVmà bjmKnên cpTz7òn lKWKWại vẫn9UVm lpTz7à màujmKn w3Cmđen thuầnw3Cm tupTz7ý củajmKn kínKWKWh ájmKnp tròng.

Có jmKnlẽ khw3Cmi ngãw3Cm w3Cmxuống nước,pTz7 mộtKWKW bêpTz7n kínhw3Cm jmKnáp tròngw3Cm 9UVmđã rơjmKni rw3Cma, KWKWvà g9UVmiờ đâyw3Cm lạpTz7i khiếw3Cmn ajmKnnh đốipTz7 w3Cmdiện vớijmKn côjmKn KWKWbằng đô9UVmi mpTz7ắt ngày9UVm KWKWxưa pTz7đã tw3Cmừng 9UVmlà thứ9UVm w3Cmcô 9UVmyêu thíchjmKn nhất.

Từ phKWKWía đw3Cmối diện,KWKW đôi9UVm pTz7mắt ÁipTz7 HjmKny vKWKWẫn nhìnw3Cm đăKWKWm đăm&nbjmKnsp; vềKWKW phíw3Cma M9UVminh Vw3Cmỹ, vjmKnô h9UVmồn KWKWnhưng lạiKWKW KWKWchú mụ9UVmc vàpTz7o đôjmKni mắw3Cmt anh.

Sống mũiKWKW cpTz7ô bắtw3Cm đầupTz7 cảKWKWm t9UVmhấy c9UVmay ca9UVmy, côjmKn jmKnhận anh…KWKW nhưngKWKW côpTz7 vẫnw3Cm KWKWrất yêKWKWu anh.

Hình ảKWKWnh Mi9UVmnh VpTz7ỹ đa9UVmng hiệjmKnn diệnKWKW rõw3Cm rệtjmKn trước9UVm mặjmKnt, nhưngw3Cm sa9UVmo lạipTz7 q9UVmuá x9UVma tầm9UVm tajmKny với…

Khoé mắtw3Cm w3CmÁi jmKnHy jmKnchạy dà9UVmi pTz7một dò9UVmng lệ9UVm, cpTz7ô w3Cmnhẹ n9UVmhàng bướcpTz7 xuốngpTz7 hồjmKn bpTz7ơi, bưKWKWớc đếnpTz7 thậ9UVmt pTz7gần anjmKnh, tijmKnện 9UVmtay chjmKno vậtw3Cm 9UVmthể cw3Cmô vừapTz7 lấypTz7 rpTz7a tw3Cmừ jmKnmặt djmKnây 9UVmchuyền vàKWKWo miệng.

Mặt nướw3Cmc lắng9UVm 9UVmđọng vừajmKn rồjmKni lạijmKn bịjmKn pTz7khuấy 9UVmđộng 9UVmbởi thw3Cmân pTz7thể jmKnnhỏ bKWKWé, Á9UVmi KWKWHy đ9UVmang w3Cmdi chuyển9UVm pTz7đến gầnKWKW w3CmMinh VỹKWKW mộtjmKn 9UVmcách gấpjmKn g9UVmáp, w3Cmnhư spTz7ợ 9UVmanh spTz7ẽ jmKnbiến mấKWKWt w3Cmtrong giâyw3Cm lát.

Ngược lạipTz7 v9UVmới cô,9UVm jmKnMinh VỹKWKW lạw3Cmi bấtjmKn 9UVmđộng, anpTz7h chw3Cmỉ 9UVmim lặngpTz7 cảmKWKW nh9UVmận spTz7ự w3Cmđau pTz7đớn 9UVmtừ tKWKWận đá9UVmy l9UVmòng, lKWKWại thêw3Cmm jmKnmột phầnjmKn muốnw3Cm ôjmKnm côw3Cm thậtw3Cm cpTz7hặt vàpTz7o lòng.

Cô hiểujmKn lầm…9UVm được!w3Cm KWKWAnh cw3Cmhấp nhận!

Cô pTz7muốn giếjmKnt anh…jmKn ajmKnnh sw3Cmẵn 9UVmsàng 9UVmđể KWKWcô pTz7làm điều9UVm đó!

Nhưng chỉw3Cm dujmKny nw3Cmhất w3Cmviệc rw3Cmời bỏw3Cm anh…KWKW pTz7anh thựcpTz7 s9UVmự khôngw3Cm thểKWKW c9UVmhấp nw3Cmhận được.

Có ljmKnẽ w3Cmcô 9UVmđã w3Cmkhông bKWKWiết kpTz7hi cKWKWô rờiKWKW KWKWxa an9UVmh, a9UVmnh đãpTz7 jmKnsuy sụppTz7 đến9UVm mứcKWKW nào…KWKW ajmKnnh cònjmKn KWKWnhớ rõpTz7 lúw3Cmc đójmKn m9UVmình đãKWKW nhưw3Cm thế9UVm nàoKWKW màjmKn, trw3Cmong đầuw3Cm aw3Cmnh cKWKWhỉ cònw3Cm duKWKWy nhjmKnất hKWKWam w3Cmmuốn giếtpTz7 pTz7tất cKWKWả nhữngpTz7 kẻjmKn đãpTz7 cKWKWả ga9UVmn maw3Cmng 9UVmcô KWKWra w3Cmkhỏi pTz7cuộc jmKnsống, rKWKWa khỏipTz7 tầKWKWm nhìn9UVm 9UVmvà vKWKWòng t9UVmay củaKWKW anh.

Một pTz7năm sajmKnu khKWKWi cpTz7ô jmKnra điw3Cm, jmKnanh 9UVmđã sốngKWKW trw3Cmong pTz7sự cpTz7uồng lopTz7ạn, mỗi9UVm ngw3Cmày chỉjmKn biết9UVm njmKngắm 9UVmnhìn w3Cmbức ản9UVmh nơjmKni gójmKnc phòw3Cmng củaKWKW cô.

Rồi đến9UVm nă9UVmm th9UVmứ hKWKWai, lại9UVm jmKnlà sựKWKW su9UVmy sụp,jmKn anKWKWh KWKWchỉ biếtjmKn hànhpTz7 hpTz7ạ bản9UVm thâpTz7n mình…KWKW đw3Cmể jmKngiải t9UVmoả sựjmKn bứcw3Cm bốiw3Cm jmKnvà KWKWđau đớnw3Cm tjmKnrong lòng.

Đến nămKWKW tKWKWhứ bKWKWa, w3Cmanh bắt9UVm đầKWKWu cpTz7hính thứcjmKn npTz7ắm qu9UVmyền tổKWKW chw3Cmức mafpTz7ia cpTz7ủa chpTz7a mpTz7ình, dùnpTz7g vw3Cmũ lựcjmKn đểw3Cm đoạtKWKW đưKWKWợc quyKWKWền lực9UVm tro9UVmng cạnhjmKn KWKWtranh thương9UVm trườngw3Cm cpTz7ho tậpjmKn đoàn.

Quên pTz7được cjmKnô… thật9UVm sw3Cmự w3Cmkhó hpTz7ơn q9UVmuên T9UVmhy Thw3Cmy gấppTz7 ngànKWKW lần.

Khi an9UVmh đặtpTz7 w3CmThy Th9UVmy KWKWvào nw3Cmgăn kéoKWKW w3Cmký ứKWKWc tr9UVmong trjmKnái tiKWKWm, thw3Cmì tjmKnình yêuw3Cm đópTz7 pTz7cũng KWKWdừng lại9UVm và9UVm w3Cmkết thúc.

Nhưng 9UVmÁi KWKWHy, kjmKnhông njmKnhững ajmKnnh khôw3Cmng thểw3Cm quêw3Cmn được,jmKn mpTz7à jmKnanh w3Cmcòn khôn9UVmg tjmKnhể thôiw3Cm khôngKWKW w3Cmnhung pTz7nhớ w3Cmvà njmKngừng jmKnyêu cô.

Dù KWKWcho jmKný n9UVmghĩ c9UVmô đpTz7ã chpTz7ết baw3Cmo nhiKWKWêu pTz7lần lKWKWoé lpTz7ên tpTz7rong supTz7y nghĩ,KWKW nKWKWhưng anw3Cmh 9UVmvẫn ngoapTz7n cốw3Cm cw3Cmhối bỏ…jmKn vìjmKn pTz7anh chưKWKWa xácKWKW w3Cmthực đượcpTz7 côpTz7 còn9UVm sốngKWKW hapTz7y chết.

Nhưng gKWKWiờ đây…w3Cm trướcpTz7 mắt9UVm anhpTz7, ÁijmKn 9UVmHy KWKWđã trởKWKW KWKWvề vjmKnẹn nguKWKWyên, w3Cmvà man9UVmg t9UVmheo mộjmKnt KWKWmối thùjmKn khôpTz7ng dứt.

Cô trởpTz7 pTz7về w3Cmlà đw3Cmể giếKWKWt anh!

Trong tjmKnầm pTz7mắt MpTz7inh Vỹ9UVm đangjmKn thw3Cmu vềw3Cm hìnhpTz7 ản9UVmh KWKWÁi 9UVmHy mỗw3Cmi mjmKnột gầnpTz7 w3Cmhơn, chw3Cmo đến9UVm khpTz7i cjmKnô đw3Cmứng đKWKWối diệ9UVmn vớpTz7i aKWKWnh, mjmKnực npTz7ước đãjmKn lên9UVm qjmKnuá cpTz7ổ KWKWcủa côKWKW rồi.

Ái HjmKny vòw3Cmng tjmKnay ôjmKnm lấyKWKW cổw3Cm Mi9UVmnh VjmKnỹ ghpTz7ì chKWKWặt xuw3Cmống, cô9UVm KWKWnhón cKWKWhân, đKWKWặt KWKWlên môijmKn w3Cmanh mộjmKnt w3Cmnụ hônjmKn thậtw3Cm sâKWKWu KWKWvà dài.

Từ đôipTz7 KWKWmắt tha9UVmnh tú9UVm KWKWvà tw3Cmo sKWKWáng vẫw3Cmn chạyjmKn dàw3Cmi djmKnòng lệKWKW đw3Cmau đớn9UVm, cpTz7ả w3Cmngười côKWKW jmKnrun KWKWlên khw3Cmông ngừng.

Ba npTz7ăm kểjmKn từKWKW cáiw3Cm ngàpTz7y địnKWKWh mKWKWệnh đójmKn… c9UVmô đãKWKW tjmKnự nw3Cmhủ phảipTz7 hận9UVm aw3Cmnh t9UVmhật nhiều,KWKW phảw3Cmi pTz7thật lạn9UVmh lùngw3Cm KWKWkhi đốpTz7i diện9UVm vpTz7ới anh…pTz7 w3Cmnhư thế,9UVm côjmKn mớiw3Cm w3Cmcó t9UVmhể t9UVmrả tw3Cmhù 9UVmcho KWKWanh Tw3Cmriết DpTz7ạ, chKWKWo c9UVmả cpTz7ha vjmKnà mẹw3Cm mình.

Từ trướpTz7c pTz7đến giờ,w3Cm mỗiKWKW 9UVmkhi hônpTz7 cKWKWô, MpTz7inh pTz7Vỹ đềupTz7 pTz7nhắm mắtpTz7 đểw3Cm KWKWcảm nhậnjmKn nw3Cmụ pTz7hôn đầy9UVm tìnpTz7h cảm9UVm đ9UVmó. NjmKnhưng lầnjmKn KWKWnày, KWKWđôi mắtw3Cm vẫnw3Cm nhìKWKWn thẳ9UVmng w3Cmvề phjmKnía xjmKna pTz7xăm mộtjmKn pTz7cách hờw3Cm hữn9UVmg… w3Cmvì aw3Cmnh bijmKnết rKWKWõ, nụ9UVm hpTz7ôn 9UVmnày lw3Cmà 9UVmcó chủKWKW đích!!

Vòng tKWKWay Áw3Cmi HpTz7y siếtpTz7 chặtw3Cm h9UVmơn, đôjmKni 9UVmmôi mpTz7ỏng KWKWđang cpTz7ố gắngpTz7 cKWKWho mộtjmKn 9UVmthứ đãjmKn w3Cmchuẩn bị9UVm trước9UVm vjmKnào pTz7khoang miệngjmKn KWKWMinh Vỹ.pTz7 DễjmKn dàn9UVmg w3Cmhơn cpTz7ô tưởng!!

Anh khpTz7ông npTz7hững kh9UVmông w3Cmphản KWKWkháng, 9UVmmà lạipTz7 nuốt9UVm pTz7luôn vậtw3Cm thw3Cmể đắngKWKW ngắtpTz7 9UVmấy, nhưpTz7 tw3Cmhể anpTz7h đanw3Cmg mu9UVmốn giúpTz7p cô9UVm thự9UVmc hiw3Cmện kếpTz7 hoạch.

Đôi đồngpTz7 tửw3Cm chấtpTz7 cpTz7hứa hậnw3Cm tjmKnhù từ9UVm 9UVmtừ m9UVmở jmKnra, lặng9UVm thjmKnầm qua9UVmn sáw3Cmt pTz7gương mặt9UVm từw3Cm npTz7gười đốipTz7 diện.

Chỉ jmKntrong mộtpTz7 khopTz7ảnh khpTz7ắc, trjmKnái tjmKnim cKWKWô chợ9UVmt thắtw3Cm lại…w3Cm đâ9UVmy làw3Cm lầnjmKn đầu9UVm tiw3Cmên… pTz7cô KWKWtrông thấypTz7 aw3Cmnh KWKWrơi pTz7nước mắt!!

Mọi thứjmKn trưKWKWớc mắw3Cmt đềw3Cmu rKWKWõ w3Cmmồn mjmKnột, 9UVmtuy rằnpTz7g g9UVmương mặtw3Cm anjmKnh vẫnjmKn 9UVmcòn ướtKWKW nưw3Cmớc, nhưnjmKng tw3Cmừ đôi9UVm mắpTz7t pTz7mang màuw3Cm hKWKWổ 9UVmphách đaw3Cmng chạyw3Cm dà9UVmi w3Cmmột dòKWKWng nKWKWước pTz7đau đớn.

Dù c9UVmho đ9UVmôi w3Cmmắt hajmKni màu9UVm jmKncủa w3Cmanh cũngw3Cm đw3Cmang nhìKWKWn cw3Cmô jmKnđầy lạnpTz7h giájmKn, nhưn9UVmg w3Cmcô cópTz7 tKWKWhể nhậnKWKW thấy…pTz7 9UVmanh đw3Cmã KWKWrơi nướcpTz7 mắw3Cmt vìKWKW cô.

Ái H9UVmy đẩyKWKW nhpTz7ẹ ngườiKWKW MiKWKWnh VpTz7ỹ rjmKna, môKWKWi rờipTz7 môi9UVm, n9UVmhưng pTz7hơi 9UVmấm jmKnvẫn jmKntồn tại.

Bàn tajmKny nhỏjmKn nhắnKWKW vpTz7ươn 9UVmlên, vuốjmKnt nKWKWhẹ mKWKWái w3Cmtóc củ9UVma jmKnanh, rồiw3Cm 9UVmdi chw3Cmuyển chầpTz7m pTz7chậm jmKnđến 9UVmbên mắtw3Cm đ9UVmen sẫm.

Rồi 9UVmcả bàpTz7n 9UVmtay kKWKWia 9UVmcủa w3Cmcô cũn9UVmg đưa9UVm lên,9UVm ppTz7hối hợw3Cmp pTz7thật KWKWnhuần nhujmKnyễn v9UVmà chuẩjmKnn bịw3Cm 9UVmlàm jmKnmột w3Cmđiều gKWKWì đów3Cm w3Cmmà c9UVmô jmKncho ljmKnà pTz7quan trọng.

Minh KWKWVỹ đứnjmKng yên,KWKW cảpTz7 ngườpTz7i bắtjmKn đ9UVmầu mw3Cmất KWKWthăng bằjmKnng nhpTz7ưng anjmKnh vKWKWẫn c9UVmố gắngpTz7 đKWKWứng vữngjmKn… vìw3Cm cô!

Ái Hw3Cmy nhẹw3Cm nhànjmKng KWKWtháo bpTz7ên kjmKnính á9UVmp t9UVmròng w3Cmra khỏijmKn mắw3Cmt trw3Cmái của9UVm aw3Cmnh, tiếKWKWp tụcw3Cm thpTz7ả chw3Cmo c9UVmhiếc kjmKnính ájmKnp t9UVmròng rơpTz7i tự9UVm djmKno xuốnw3Cmg hồw3Cm nướcjmKn KWKWảm đạm.

Ánh mắtjmKn tpTz7inh tuýjmKn jmKncủa Minw3Cmh Vỹw3Cm hơiKWKW nheKWKWo lại,w3Cm vạn9UVm vpTz7ật trước9UVm mắtjmKn jmKnanh mw3Cmờ dần…KWKW mờKWKW dần.

Người co9UVmn gáijmKn đán9UVmg yêuKWKW 9UVmđang đKWKWứng đốiw3Cm dijmKnện jmKnđưa 9UVmtay đặtKWKW nhjmKnẹ vàojmKn ngựcjmKn anh9UVm, đôipTz7 mô9UVmi kw3Cmhó nhọcw3Cm ph9UVmát jmKnra ha9UVmi từw3Cm vớKWKWi jmKnâm vựcpTz7 cựcw3Cm nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần t9UVmhứ baw3Cm, vjmKnà pTz7cũng 9UVmlà lầpTz7n w3Cmcuối cùng…pTz7 jmKncô w3Cmdùng chínKWKWh đôw3Cmi pTz7tay 9UVmmình đ9UVmẩy pTz7ngã anh!!