You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dmCgio FRjtđể eFRjtm trHPdLở về

Vài nữzFvw phụcmCgi zFvwvụ đaHPdLng làHPdLm việcmCgi gầnzFvw HPdLđó cũHPdLng K2a6hết zFvwsức bấtzFvw nzFvwgờ trướcHPdL mCgihành độnK2a6g củFRjta mCgiMinh Vỹ,K2a6 dùmCgi K2a6cho zFvwhọ khôHPdLng bHPdLiết chumCgiyện gìK2a6 đK2a6ang xảK2a6y ra.

Một cômCgi hầuK2a6 dạnHPdL dmCgiĩ bưK2a6ớc đến,HPdL vK2a6ỗ nhẹmCgi vzFvwào vFRjtai K2a6anh, nK2a6hưng mFRjtuốn nmCgigăn cảnK2a6 K2a6anh zFvwđi qFRjtuá gzFvwiới hạK2a6n, đềHPdL FRjtphòng trườngFRjt hợHPdLp xấuzFvw nhất.

“Thiếu gFRjtia, đừng…mCgi côzFvw ấyzFvw vẫmCgin đanmCgig bK2a6ất tỉnhK2a6, sẽzFvw cFRjtó áFRjtn mạK2a6ng HPdLthật đấy!”

Giọng cômCgi tK2a6a nhzFvwẹ nhànFRjtg nhmCgiư đangHPdL trấmCgin aHPdLn FRjtmột coK2a6n thK2a6ú dữFRjt, đôiFRjt FRjtvai đanHPdLg rmCgiun lênFRjt HPdLnhè nhẹ.

Nhưng zFvwđáp lạK2a6i smCgiự lFRjto lắngzFvw zFvwvà thậnFRjt trọmCging củaFRjt cômCgi zFvwta, chỉzFvw HPdLlà mFRjtột áHPdLnh mắmCgit sFRjtắc nhK2a6ọn… MHPdLinh VỹHPdL FRjtngoảnh mzFvwặt lzFvwại, trừFRjtng mắtHPdL nhìzFvwn HPdLcô tamCgi, gằFRjtn giọng.

“Biến đi…”zFvw ĐôFRjti mắK2a6t K2a6anh dK2a6ời từFRjt zFvwcô HPdLgái kiHPdLa HPdLsang ÁFRjti HFRjty, zFvwxem thzFvwử zFvwcô cózFvw phảnHPdL HPdLứng HPdLnào HPdLkhông, đôizFvw mzFvwôi vẫnmCgi pzFvwhát rmCgia tmCgiừng từzFvw mộK2a6t cáczFvwh chậzFvwm rãi,mCgi “…zFvw nhânzFvw tzFvwiện bHPdLảo tFRjtất cK2a6ả HPdLnhững mCgiai HPdLđang cóHPdL mặtmCgi HPdLtrong K2a6căn bK2a6iệt thựHPdL mCginày FRjtlập tứHPdLc K2a6ra khỏiHPdL đây.”

Ánh mắtFRjt FRjtthống tHPdLrị vmCgià uHPdLy quyềnmCgi củazFvw anzFvwh khiếzFvwn cHPdLô zFvwgái rợnHPdL người,mCgi cFRjtô HPdLta cFRjthỉ bimCgiết K2a6nhìn ngườimCgi mCgicon gáizFvw đángK2a6 thươnK2a6g đanHPdLg nằmHPdL gọnzFvw mCgitrên FRjttay MinK2a6h FRjtVỹ mCgivà cmCgihông chênhHPdL K2a6giữa hồFRjt nK2a6ước HPdLmênh môK2a6ng màFRjt mCgilắc đầK2a6u nmCgigán ngẩm…

Một lmCgiúc saHPdLu, mCgitiếng bướFRjtc K2a6chân vộzFvwi K2a6vã nốizFvw nhaFRjtu rzFvwa kHPdLhỏi căFRjtn biK2a6ệt thự.

Nhận thấK2a6y tFRjtất K2a6cả đK2a6ã rmCgia kmCgihỏi đây,HPdL HPdLkhông cFRjtòn aFRjti zFvwlàm zFvwphiền đếnHPdL mHPdLình nữK2a6a, MinFRjth VHPdLỹ K2a6bắt đầumCgi tizFvwếp K2a6tục zFvwhạ HPdLthấp tay.

Mực nmCgiước bắFRjtt đầuK2a6 vượtK2a6 qumCgiá giớizFvw hạn,mCgi MiK2a6nh VỹzFvw vẫnK2a6 tiếK2a6p tzFvwục hạmCgi đôzFvwi tK2a6ay mCgiđang K2a6nâng ngườiK2a6 ÁmCgii FRjtHy, HPdLanh khôngFRjt timCgin làHPdL cK2a6ô zFvwlại ngHPdLoan cốFRjt đếnmCgi mứcFRjt FRjtnày được!

Tại saFRjto côHPdL ấyFRjt lạiFRjt FRjttham zFvwgia FRjtvào kzFvwế hozFvwạch củHPdLa HạozFvw ThầnK2a6 mCgicơ chứ?

Ban đzFvwầu thựcHPdL sựmCgi amCginh đãHPdL hoK2a6àn tK2a6oàn rơimCgi vàzFvwo bẫFRjty dzFvwo HạoHPdL TK2a6hần zFvwvà cHPdLô đặK2a6t FRjtra, FRjtnhưng smCgiau ánHPdLh mắtFRjt FRjtchứa đựngzFvw đầymCgi yêuHPdL thươK2a6ng mCgimà HạomCgi TFRjthần đK2a6ã nhzFvwìn cmCgiô vừamCgi rồimCgi, HPdLanh cóFRjt thzFvwể nHPdLhận địnhzFvw đượcK2a6 mFRjtọi cmCgihuyện đanFRjtg diễnzFvw HPdLra vK2a6ô zFvwcùng bFRjtất –zFvw bìnK2a6h mCgi– thường!

Hơn cả,mCgi kzFvwhi anHPdLh ômmCgi ÁiFRjt HFRjty vàHPdLo lmCgiòng, mCginhiệt độK2a6 FRjtcơ thểmCgi FRjtcô lạzFvwi vômCgi cùmCging zFvwấm ázFvwp, FRjtkhông qzFvwuá lzFvwạnh zFvwcũng kFRjthông qHPdLuá nóng.

Anh đãHPdL nghĩzFvw đếmCgin trưK2a6ờng hợpzFvw cômCgi ngFRjtất dmCgio HPdLbị sHPdLay nắnK2a6g hzFvwoặc bịHPdL cảmzFvw lạFRjtnh, FRjtnhưng nếzFvwu zFvwnhư vậmCgiy thFRjtì tHPdLại sK2a6ao thmCgiân nmCgihiệt vômCgi vẫnmCgi FRjtở mzFvwức bFRjtình thườnK2a6g K2a6cơ chứ?

Có lẽK2a6 côK2a6 đãFRjt kHPdLhông đmCgiể ýzFvw, zFvwanh đHPdLã thHPdLử chạmHPdL nhẹFRjt vHPdLào gươngK2a6 mK2a6ặt mCgicô nFRjthư FRjtmột hànhK2a6 độFRjtng K2a6vô tìnmCgih, thK2a6ực chấzFvwt FRjtmục đzFvwích củFRjta zFvwanh lFRjtà thK2a6ử xeK2a6m FRjtsuy đoánmCgi cK2a6ủa K2a6anh làFRjt đHPdLúng haK2a6y sai…

Quả nhiênHPdL khôFRjtng nzFvwằm K2a6ngoài FRjtdự đoánHPdL, bFRjtàn FRjttay chạmHPdL K2a6nhẹ vàmCgio gzFvwương zFvwmặt HPdLÁi K2a6Hy FRjtđã K2a6lưu HPdLlại mộtFRjt K2a6lớp pK2a6hấn tranmCgig điểmFRjt nhạt…K2a6 zFvwrõ rzFvwàng mCgicô đãmCgi cốzFvw tìnK2a6h trzFvwang điểmmCgi cFRjtho sắcHPdL mFRjtặt mìnhmCgi táizFvw K2a6xanh nhằmK2a6 thFRjtuận lợK2a6i K2a6cho zFvwkế hK2a6oạch ngấtzFvw xỉHPdLu trướcHPdL nhàmCgi azFvwnh nhK2a6ư mộtmCgi zFvwsự trHPdLùng hợp.

Tại sHPdLao rõzFvw ràmCging ÁmCgii K2a6Hy khômCging hềHPdL bấFRjtt tỉnhHPdL, nhK2a6ưng lạizFvw cốmCgi tìmCginh K2a6giả vHPdLờ nhưzFvw thế?

Cô chấzFvwp nhậnFRjt cHPdLộng támCgic cùngFRjt mCgiHạo ThmCgiần vớFRjti lýzFvw dK2a6o vàHPdL HPdLmục đíchFRjt gì?

Lòng MinFRjth VỹK2a6 ngổnFRjt ngaK2a6ng zFvwbao nhiêuzFvw câzFvwu mCgihỏi chmCgiưa zFvwđược giảzFvwi đáp,HPdL nhK2a6ưng aK2a6nh đangHPdL cốK2a6 HPdLý vạcmCgih trFRjtần K2a6kế FRjthoạch củK2a6a cô.

Mặc kệmCgi mCgicho cảFRjt ngưmCgiời HPdLcô đãmCgi hoànmCgi K2a6toàn bịzFvw dHPdLìm dzFvwưới mặtmCgi nzFvwước, ngHPdLười coK2a6n gáizFvw tzFvwrên HPdLtay K2a6anh vẫnHPdL khôngK2a6 hềzFvw zFvwcó ýzFvw địnhFRjt zFvwtự zFvwcứu thHPdLoát chínK2a6h mình.

Ái K2a6Hy cốHPdL gắzFvwng nK2a6ín mCgithở, mặzFvwc kệmCgi lồnHPdLg nK2a6gực zFvwkhó thởzFvw đếnzFvw mứcFRjt nhHPdLư mmCgiuốn K2a6nổ tung.

Sao mCgiđột nhiênmCgi cHPdLô lmCgiại nhớK2a6 đếHPdLn kzFvwhoảnh khắcmCgi lầnzFvw đầHPdLu tiênHPdL zFvwbị azFvwnh K2a6dìm xHPdLuống nưHPdLớc thếHPdL này?

Cảm giáFRjtc giốnFRjtg hệtHPdL nhưFRjt kzFvwhi đó,HPdL chK2a6ỉ kK2a6hác ởHPdL FRjtchỗ mCgicô khônHPdLg FRjthề tmCgiỏ bHPdLất cứFRjt hmCgiành đzFvwộng nàoFRjt gọimCgi zFvwlà phảnmCgi kháFRjtng cả.

Trái mCgitim chHPdLất chứmCgia đầyHPdL thzFvwù hậFRjtn củzFvwa cHPdLô chợtK2a6 thắtHPdL lại…K2a6 K2a6anh HPdLthật sựK2a6 cHPdLó ýzFvw địnhHPdL HPdLgiết côzFvw sao?

Nhưng cũnHPdLg khôngFRjt quHPdLan trọng,zFvw sốngzFvw hmCgiay HPdLchết đHPdLối FRjtvới cK2a6ô đềuHPdL zFvwnhư zFvwnhau HPdLcả thôi.

Cố K2a6gắng zFvwnín FRjtthở mCgidù czFvwho rấHPdLt khóFRjt chịu,FRjt ÁFRjti mCgiHy vzFvwẫn kFRjthông HPdLtài nàoHPdL FRjtkiểm soáHPdLt đượczFvw K2a6sắc FRjtmặt cmCgiủa mình.

Hàng zFvwlông màyzFvw dàiK2a6 thanHPdLh túHPdL cứFRjt nFRjthíu dK2a6ần lHPdLại, đôiHPdL K2a6môi cũnzFvwg mK2a6ím chặt,mCgi cảFRjt nzFvwgười côFRjt cứzFvw cựazFvw qmCgiuậy kFRjthông ngừng.

Minh VỹK2a6 K2a6nhắm mHPdLắt lại,HPdL anHPdLh khônmCgig HPdLmuốn tzFvwrông thấyFRjt zFvwcô zFvwnhư thếzFvw này,K2a6 lạiFRjt cFRjtàng zFvwkhông muốnHPdL thấFRjty chíK2a6nh mmCgiình đãFRjt làFRjt ngưFRjtời khiếnHPdL zFvwcô tFRjtrở nênHPdL K2a6như thế.

Đến lúcFRjt khôngHPdL tFRjthể FRjtchịu đK2a6ựng đzFvwược nữmCgia, HPdLanh kéFRjto nzFvwhanh nHPdLgười HPdLcô mCgilên, ôFRjtm thậmCgit chặtmCgi vàK2a6o lòng.

Cả ÁizFvw HzFvwy cũngFRjt hFRjto thànhFRjt tiếHPdLng, thzFvwở gK2a6ấp gápmCgi FRjtkhi hôHPdL hấFRjtp đưFRjtợc hoạtFRjt độngHPdL trởmCgi lại.

Anh mCgithua rồi…

Không thFRjtể nàHPdLo tmCgihắng đượcK2a6 sựFRjt ươngFRjt bướngK2a6 vzFvwà cốHPdL HPdLchấp củHPdLa côFRjt… vốFRjtn dHPdLĩ từK2a6 trướcHPdL đếnmCgi giờHPdL đãFRjt làmCgi K2a6như vậy.

Thà rằnzFvwg FRjtcô đừngFRjt xzFvwuất hK2a6iện tK2a6hêm lầnK2a6 nữamCgi trướcmCgi mK2a6ắt anhHPdL, mCgithì nỗFRjti đaHPdLu năzFvwm FRjtxưa đãHPdL kK2a6hông đượmCgic khơK2a6i dzFvwậy, mạFRjtnh mHPdLẽ vHPdLà đauzFvw K2a6đớn HPdLgấp đôi.

Khoảnh kmCgihắc nzFvwhìn thấyzFvw côzFvw K2a6trong tmCgiầm mắK2a6t, FRjtMinh VỹHPdL thựczFvw sựHPdL cFRjtảm thấyFRjt hạnhzFvw phúFRjtc đzFvwến mứmCgic khôngmCgi thK2a6ể nK2a6ói thK2a6ành lK2a6ời, cHPdLả bầuzFvw trờK2a6i đenFRjt FRjttối zFvwnhư đưFRjtợc ánFRjth szFvwáng chiếuzFvw rọi…

Hạnh phzFvwúc đFRjtó chK2a6ưa kéozFvw dzFvwài nhzFvwư mCgimong muốn,K2a6 K2a6thì tráiHPdL tizFvwm HPdLanh K2a6lại mCginhư bậtHPdL FRjtmáu mCgikhi mCginhận zFvwra smCgiự thậtFRjt vFRjtề sFRjtự cómCgi mặtK2a6 củazFvw cô.

Cô trởK2a6 K2a6về bHPdLên aFRjtnh… chmCgiỉ mCgiđể thựcHPdL FRjthiện mmCgiột âFRjtm mzFvwưu đzFvwược sắpzFvw đặtzFvw sẵHPdLn từFRjt K2a6trước, đaumCgi FRjtđớn thật!

Khuôn mặtmCgi azFvwnh mCgigục FRjtvào thmCgiân ngườiFRjt máFRjtt lạnhK2a6 zFvwcủa ÁimCgi HyHPdL, hamCgii bzFvwàn mCgitai siếHPdLt chặHPdLt lạiHPdL zFvwđang ruHPdLn mCgilên khônK2a6g ngừng.

Anh phảHPdLi làmmCgi zFvwsao đây?

Phải xzFvwem cHPdLô HPdLlà mộtK2a6 nFRjtgười K2a6muốn hK2a6ãm hạiHPdL mình,FRjt zFvwhay lHPdLà mHPdLặc K2a6kệ mọizFvw tzFvwhứ, tiếpK2a6 tụcFRjt K2a6yêu thưzFvwơng cK2a6ô mCgihết mực?

Khung cảmCginh mCgiim lặngFRjt đếnzFvw FRjtmức đHPdLáng sHPdLợ, đôiFRjt mHPdLắt tFRjto cafmCgie sFRjtữa đK2a6ã vàK2a6 đzFvwang zFvwmở HPdLto nFRjthìn MiK2a6nh mCgiVỹ khôngmCgi cảmHPdL xúc.

Bàn taK2a6y mFRjtềm HPdLmại FRjttừ từHPdL FRjtđẩy zFvwnhẹ ngườimCgi anzFvwh HPdLra. ÁmCgii zFvwHy đứmCging dậFRjty, ánhHPdL mK2a6ắt K2a6vẫn khôngFRjt rờiFRjt K2a6khỏi gươFRjtng mặtmCgi mCgiquen FRjtthuộc mHPdLà zFvwcô đãK2a6 từngFRjt HPdLhết mFRjtực yêK2a6u thương.

Mọi chuyệnK2a6 đK2a6ã đếnHPdL mứczFvw này,HPdL mCgithì côHPdL zFvwkhông cmCgiòn mCgilý zFvwdo FRjtnào HPdLđể đmCgióng kK2a6ịch HPdLnữa, dmCgiù saFRjto anzFvwh mCgicũng HPdLbiết zFvwrõ cFRjtô đãK2a6 vK2a6à đzFvwang làmHPdL gìzFvw rồi.

Cô đưFRjta mzFvwột tamCgiy HPdLvề FRjtphía anK2a6h, nhưK2a6 mzFvwuốn đỡHPdL anHPdLh đứnmCgig FRjtdậy. NHPdLhưng sựzFvw phảnK2a6 hồiHPdL từHPdL zFvwanh khônHPdLg đưzFvwợc nzFvwhư ýHPdL czFvwô mHPdLong muFRjtốn, MizFvwnh VỹzFvw chỉK2a6 nK2a6gẩn ngườizFvw nhmCgiìn mCgicô, khônHPdLg hmCgiề cK2a6ó bấFRjtt kFRjtỳ hzFvwành K2a6động nHPdLào khác.

Ái HFRjty HPdLdạn dĩFRjt đưaFRjt taK2a6y chủHPdL đFRjtộng nắmzFvw lấFRjty tFRjtay anhzFvw, HPdLrồi mCgidùng FRjtchút mCgisức lzFvwực nhmCgiỏ HPdLbé kéFRjto aHPdLnh gượngHPdL dậy.

“Nói đi…”FRjt MmCgiinh VỹzFvw cấmCgit giọngHPdL trầFRjtm khàmCgin, nhK2a6eo mắzFvwt nzFvwhìn côK2a6, “…zFvw FRjtem mCgitrở vzFvwề vớizFvw lýmCgi zFvwdo gì?”

Trước czFvwâu hỏHPdLi nzFvwghi hozFvwặc củFRjta anFRjth, côzFvw K2a6lại hoK2a6àn toK2a6àn dửngK2a6 dFRjtưng, tiếFRjtp mCgitục kéHPdLo azFvwnh đứzFvwng lên.

Thật sK2a6ự… côK2a6 trmCgiở vềFRjt vK2a6à phảiK2a6 gmCgiiả vzFvwờ zFvwdàn dựnHPdLg FRjtmột mFRjtàn kịchzFvw địHPdLnh sẵnK2a6 FRjtnhư tFRjthế làzFvw đểK2a6 làmHPdL gì?

Đứng đzFvwối diệnK2a6 vHPdLới ÁmCgii FRjtHy, MiHPdLnh FRjtVỹ vzFvwẫn khôngK2a6 zFvwthể khôHPdLng thắczFvw mắcK2a6, bởiFRjt tK2a6ất cK2a6ả nhữnmCgig zFvwgì đãzFvw vFRjtà đangFRjt diFRjtễn K2a6ra FRjtkhiến aFRjtnh khôngzFvw thozFvwát khỏiFRjt bàK2a6ng hoàng.

Cô vzFvwẫn phK2a6ớt lFRjtờ K2a6câu zFvwhỏi củmCgia mCgianh, bmCgiàn tK2a6ay K2a6đỡ anK2a6h đứngK2a6 dậyHPdL nmCgihư cFRjthưa mCgimuốn buôngmCgi, vHPdLẫn siếHPdLt K2a6lại tK2a6hật chặt.

“Anh HPdLvẫn mCgisống tốt…K2a6 pzFvwhải không?”

Chất gzFvwiọng trFRjtong thFRjtanh cFRjtất lênK2a6, K2a6nhẹ nzFvwhàng nmCgihư zFvwlàn gióHPdL thoáFRjtng quaK2a6, nhzFvwưng lFRjtại vamCging zFvwvọng dmCgiư âmzFvw củaHPdL âmHPdL vựczFvw HPdLquen thuộc.

Đã bamCgio lâFRjtu rồmCgii FRjtanh mớFRjti lạizFvw đượcFRjt mCginghe thấFRjty gFRjtiọng nóFRjti này?

Cả ngườiHPdL MzFvwinh VỹmCgi nhưK2a6 bịK2a6 đHPdLông cứng,K2a6 anzFvwh nhìHPdLn mCgicô nzFvwgỡ ngànmCgig, đáHPdLy mắK2a6t HPdLánh lênHPdL nhữnHPdLg HPdLxót xFRjta vàHPdL đauFRjt đớn.

Cô nghmCgiĩ anHPdLh cmCgió thểmCgi FRjtsống tốK2a6t kzFvwhi khôngFRjt cóFRjt mCgicô sao?

“Dĩ nzFvwhiên làmCgi kK2a6hông.” MiFRjtnh VỹHPdL đK2a6áp, đôiFRjt mCgimắt aK2a6nh K2a6nhắm hờmCgi lFRjtại, cốFRjt gHPdLắng kmCgihông thởmCgi hK2a6ắt ra…mCgi amCginh đanmCgig mấtzFvw K2a6bình FRjttĩnh. K2a6“Em khôngFRjt cmCgiần phảiK2a6 bậnHPdL tâmFRjt, vậFRjty còmCgin ezFvwm? mCgiBốn nK2a6ăm FRjtqua zFvwem FRjtđã ởFRjt đmCgiâu, đãFRjt làFRjtm gìHPdL và…”

Anh bỏmCgi lửnK2a6g cFRjtâu hỏizFvw, míHPdLm môiK2a6 thậtHPdL chK2a6ặt, nmCgihư đanHPdLg kìFRjtm chK2a6ế vìHPdL khôngHPdL mumCgiốn kícHPdLh HPdLđộng trướcmCgi mặmCgit cô.

Bao năzFvwm quamCgi, amCginh đãzFvw trFRjtưởng thzFvwành vzFvwà zFvwchững chạcK2a6 hmCgiơn K2a6rất nzFvwhiều, dùHPdL zFvwcho ngàK2a6y xHPdLưa aHPdLnh vốnFRjt dĩmCgi FRjtđã rấmCgit FRjthoàn hFRjtảo FRjttrong lốiHPdL suFRjty zFvwnghĩ linFRjth FRjthoạt rồi.

Nhưng bâyzFvw giờ,mCgi HPdLanh họcFRjt đượHPdLc cámCgich tFRjtự khốngmCgi HPdLchế bảHPdLn thmCgiân, khôFRjtng đểK2a6 HPdLbất cứFRjt hàK2a6nh FRjtđộng HPdLsơ xuK2a6ất nK2a6ào K2a6xảy mCgira cả…HPdL FRjtvì chỉmCgi nFRjthư thế,zFvw mCgianh mớFRjti thoáHPdLt kHPdLhỏi HPdLnhững FRjtý nghzFvwĩ điênzFvw rồFRjt luôzFvwn vâmCgiy K2a6quanh trK2a6í zFvwóc khHPdLi đánhzFvw mấtHPdL cô.

Ái mCgiHy lạimCgi tiếK2a6p tụcFRjt chơiHPdL tròzFvw cmCgiâm lặng,FRjt K2a6cô đưmCgia đFRjtôi mCgimắt zFvwtrong sángzFvw vàmCgi nzFvwét mặtzFvw dK2a6ịu dànFRjtg nhìmCgin anh.

Bàn tmCgiay czFvwô chợtHPdL giằngHPdL mạnhmCgi rHPdLa khỏzFvwi bànK2a6 taK2a6y tmCgio lzFvwớn củFRjta ngườizFvw đốimCgi diện.mCgi mCgiKhông đểmCgi bzFvwàn taFRjty mK2a6ình trốnFRjtg rỗngHPdL tronzFvwg khôngmCgi khmCgií, K2a6cô lmCgiại vòngFRjt K2a6tay ôHPdLm K2a6ngang thắtFRjt FRjtlưng zFvwanh, tmCgihật nhẹzFvw nhK2a6àng HPdLvà ấFRjtm áp…

Cõi lòngFRjt MizFvwnh VỹzFvw chK2a6ợt cảmK2a6 thmCgiấy K2a6thật zFvwdễ chịu,HPdL cáizFvw cHPdLảm gizFvwác hzFvwạnh phHPdLúc zFvwmà tưởFRjtng zFvwchừng zFvwanh sẽmCgi đánK2a6h mFRjtất mHPdLãi mãimCgi K2a6nay lạiHPdL trởFRjt vềFRjt, lấnK2a6 chiếmmCgi FRjthoàn tomCgiàn cmCgiảm giHPdLác cHPdLủa cơFRjt thể.

Thuận FRjttay, HPdLanh tzFvwừ từK2a6 đưaK2a6 haHPdLi tamCgiy lmCgiên, HPdLvòng HPdLqua ngmCgiang ngườiK2a6 cô,HPdL nhưHPdL thểzFvw mK2a6uốn đápmCgi lạimCgi cK2a6ái FRjtôm tFRjtình cFRjtảm tmCgiừ phíK2a6a bênK2a6 kia.

“Sống khôngHPdL tốt…”

Một zFvwcâu nóizFvw zFvwlấp lzFvwửng vamCging lêK2a6n, hànhmCgi HPdLđộng cHPdLủa MK2a6inh VK2a6ỹ dừngK2a6 lHPdLại, aFRjtnh mCgivẫn cFRjthưa hHPdLoàn mCgithành đHPdLộng tzFvwác ômK2a6 cK2a6ô K2a6vào lòng.

“Sống mCgitốt đượcmCgi FRjtsao? K2a6Khi kẻHPdL HPdLđã giFRjtết gizFvwa đFRjtình HPdLtôi vẫHPdLn còK2a6n sống?”

Ngay mCgicả đầK2a6u K2a6ngón HPdLtay FRjtcũng tFRjtê cứK2a6ng, đôiHPdL zFvwmắt MiK2a6nh mCgiVỹ đaHPdLng dầmCgin đánzFvwh mấtFRjt tầmK2a6 nhìn…FRjt azFvwnh đãK2a6 zFvwcó thểK2a6 HPdLđoán zFvwra phK2a6ần nàoFRjt nzFvwhững gK2a6ì FRjtđang K2a6xảy rzFvwa rồi…

Không đểK2a6 amCginh kịpFRjt đK2a6ịnh thần,HPdL ÁK2a6i HK2a6y dùngmCgi tmCgiay mCgiđẩy ngườHPdLi aFRjtnh rmCgia FRjtxa FRjtkhỏi zFvwmình, tiếpK2a6 tmCgiục dùnmCgig K2a6lực đẩyK2a6 mạK2a6nh aHPdLnh FRjtthêm mộtFRjt lầmCgin nữzFvwa vềmCgi phK2a6ía bểmCgi bơi.

Mọi việcmCgi xK2a6ảy K2a6ra FRjtquá nHPdLhanh, cảzFvw FRjtngười MimCginh VzFvwỹ rơHPdLi FRjttự dmCgio HPdLtheo quánmCgi mCgitính, zFvwbỗng mCgichốc mọHPdLi K2a6hành độHPdLng FRjtxung qFRjtuanh FRjtnhư đamCging chậmFRjt dần,zFvw chmCgiậm dần…

“Tôi trmCgiở về…HPdL zFvwlà đểFRjt giếtzFvw anh!”

Câu nóHPdLi tzFvwàn K2a6nhẫn đFRjtược phátmCgi nFRjtgôn ngzFvwang tànHPdLg, ÁimCgi HPdLHy ngẩngK2a6 caK2a6o zFvwmặt, đôzFvwi HPdLmôi xinK2a6h xiHPdLnh đượcK2a6 K2a6tô sozFvwn FRjtđen nhạtK2a6 nhếchmCgi zFvwlên, mộtmCgi zFvwnụ cFRjtười nửHPdLa miệngFRjt đFRjtược hFRjtình thànzFvwh mHPdLột cácHPdLh mCgihoàn cHPdLhỉnh vFRjtà mCgirõ rệt.

Đây làHPdL lầK2a6n đầuK2a6 tiK2a6ên troFRjtng K2a6đời… FRjtcô nởmCgi mCginụ cưmCgiời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắtzFvw nắng,K2a6 lộFRjtng gió…

Thiếu FRjtnữ tFRjtrong chizFvwếc vzFvwáy đeFRjtn đanFRjtg đứngHPdL czFvwạnh bểmCgi bơiK2a6 tronFRjtg FRjtngôi biệtK2a6 mCgithự hmCgioa lệ…

Ái HK2a6y dáK2a6n chặtFRjt tầmHPdL HPdLnhìn vK2a6ào MFRjtinh K2a6Vỹ, bànFRjt zFvwtay nhỏFRjt K2a6nhắn zFvwtừ từHPdL đFRjtưa lên,zFvw nắmHPdL lấyK2a6 sợHPdLi dâyK2a6 chuyHPdLền ởFRjt cmCgiổ, nhẹHPdL nhFRjtàng cFRjtởi HPdLbỏ nóHPdL ra.

Cô qmCgiuẳng sợmCgii dâHPdLy mHPdLột cáczFvwh thảnHPdL nhzFvwiên, chỉzFvw HPdLgiữ lấymCgi chiếzFvwc mặtFRjt dâyFRjt chzFvwuyền hìHPdLnh K2a6hộp trònK2a6, HPdLmở nắpmCgi vK2a6à lấK2a6y từzFvw đózFvw mộtK2a6 K2a6thứ K2a6cực kzFvwỳ nhỏHPdL bé.

Đôi HPdLmắt mCgicô vẫHPdLn HPdLnhìn HPdLvề phíFRjta MinHPdLh Vỹ,HPdL anK2a6h mCgiđã nhzFvwanh mCgichóng ngHPdLoi FRjtlên mFRjtặt nưHPdLớc sK2a6au khFRjti zFvwbị cFRjtô zFvwbất zFvwngờ đzFvwẩy xuFRjtống hồ.

Cả ngườmCgii MizFvwnh VK2a6ỹ ướtzFvw K2a6sũng, HPdLanh đưaHPdL taHPdLy mCgivuốt mặFRjtt, gưK2a6ơng mCgimặt vẫnFRjt lzFvwưu zFvwdấu mCgilại sK2a6ự ngạK2a6c nhFRjtiên vàmCgi đauzFvw đớn.

Cuối cùng…K2a6 mCgianh HPdLđã mCgibiết đHPdLược HPdLlý dzFvwo vHPdLì samCgio zFvwcô mCgitrở về,K2a6 vFRjtà tạiFRjt saK2a6o côK2a6 lFRjtại mCgitham gFRjtia vàoK2a6 cáFRjti vởmCgi kịchmCgi khôngK2a6 FRjthoàn chỉnhFRjt đó.

Cô cmCgiho rằngFRjt anK2a6h mCgilà nFRjtgười mCgigiết gFRjtia đìnhK2a6 czFvwô ư?

Thì zFvwra tronHPdLg lòK2a6ng cô,HPdL vịzFvw tHPdLrí zFvwcủa anzFvwh mCgilà nHPdLhư thếK2a6 –zFvw K2a6là HPdLmột kẻmCgi zFvwsát nhzFvwân kzFvwhông hơFRjtn HPdLkhông kém.

Đáy mắtmCgi trFRjtở nHPdLên thậtmCgi ưuHPdL thươngmCgi, FRjtanh chHPdLỉ đứngmCgi yêHPdLn đốimCgi mHPdLặt vớmCgii HPdLcô, khônHPdLg nK2a6ói thêzFvwm bấtFRjt mCgicứ điềzFvwu gìFRjt cả.

Ánh mặzFvwt tzFvwrời FRjtsáng cK2a6hói đHPdLã ngK2a6ừng đezFvwm K2a6đến zFvwnhững vạtmCgi nắmCging ấFRjtm ápmCgi, nhưFRjtng lạmCgii zFvwmang đếmCgin ánhmCgi sáFRjtng bzFvwất tmCgiận chiK2a6ếu sK2a6áng khmCgiuôn mặHPdLt anh…

Và mộtzFvw bênHPdL HPdLmắt đangK2a6 sHPdLở hK2a6ữu K2a6màu zFvwhổ pK2a6hách mCgiđang sáHPdLng FRjtrực, mCgivà bênmCgi cònHPdL lạiK2a6 mCgivẫn làHPdL màuK2a6 đenHPdL FRjtthuần tuýHPdL củaFRjt kFRjtính ápHPdL tròng.

Có lẽHPdL kmCgihi nK2a6gã FRjtxuống nzFvwước, mFRjtột bêmCgin kímCginh ápmCgi trK2a6òng đãmCgi rơiK2a6 raK2a6, vàFRjt giờmCgi đâHPdLy lạiFRjt khiếnFRjt anzFvwh đốFRjti diệnK2a6 mCgivới K2a6cô FRjtbằng mCgiđôi mắtzFvw ngàyK2a6 xưK2a6a đHPdLã từngHPdL làHPdL thứmCgi cmCgiô yêHPdLu thízFvwch nhất.

Từ phmCgiía đốiK2a6 diện,FRjt đFRjtôi mCgimắt ÁzFvwi mCgiHy vẫnzFvw nFRjthìn FRjtđăm đăm&K2a6nbsp; vFRjtề pFRjthía MizFvwnh VỹFRjt, vôzFvw hồnK2a6 nhưmCging lạizFvw chK2a6ú mHPdLục vàK2a6o đôiHPdL mắzFvwt anh.

Sống mK2a6ũi K2a6cô bắmCgit đầuK2a6 cảHPdLm thấzFvwy cmCgiay cayFRjt, mCgicô hậnK2a6 amCginh… nhK2a6ưng cFRjtô vHPdLẫn rấK2a6t yzFvwêu anh.

Hình ảnHPdLh MizFvwnh VỹmCgi đamCging hiệnFRjt diệHPdLn rmCgiõ rệmCgit trướcHPdL mFRjtặt, nhưnK2a6g saHPdLo lạiFRjt quHPdLá xzFvwa tHPdLầm zFvwtay với…

Khoé HPdLmắt ÁK2a6i HHPdLy chạyHPdL dàFRjti mộtFRjt dònK2a6g lzFvwệ, côFRjt nhẹK2a6 nhmCgiàng bướcFRjt xuốngmCgi hồFRjt bơi,HPdL zFvwbước đếmCgin thậHPdLt gầnHPdL anHPdLh, tiHPdLện tFRjtay chK2a6o vậtK2a6 thểK2a6 cFRjtô FRjtvừa lFRjtấy rFRjta tmCgiừ mặHPdLt dâzFvwy chuyềnFRjt mCgivào miệng.

Mặt nưK2a6ớc lắngK2a6 FRjtđọng vừaFRjt rồiK2a6 lạiK2a6 bFRjtị khuấymCgi độFRjtng bởiFRjt tzFvwhân thểzFvw nFRjthỏ béFRjt, zFvwÁi HmCgiy đanmCgig K2a6di chuyểFRjtn đếnK2a6 gầnmCgi MFRjtinh VỹHPdL mộtFRjt cáHPdLch zFvwgấp gK2a6áp, nhmCgiư sợmCgi anFRjth sHPdLẽ biếFRjtn mấtK2a6 tronK2a6g giâK2a6y lát.

Ngược lmCgiại vK2a6ới côFRjt, HPdLMinh K2a6Vỹ lạiHPdL bấzFvwt động,HPdL aK2a6nh chỉFRjt iHPdLm lặmCging cHPdLảm nHPdLhận zFvwsự HPdLđau đớnHPdL HPdLtừ tHPdLận đáymCgi lòng,HPdL lạimCgi mCgithêm mộtmCgi phK2a6ần muốHPdLn ômFRjt cHPdLô thzFvwật chặmCgit vàoK2a6 lòng.

Cô hiểuHPdL lầm…zFvw được!HPdL HPdLAnh chấpFRjt nhận!

Cô muốHPdLn giK2a6ết anh…HPdL HPdLanh sẵnzFvw sàzFvwng FRjtđể mCgicô K2a6làm điềuzFvw đó!

Nhưng cK2a6hỉ HPdLduy nhấzFvwt viK2a6ệc FRjtrời bỏK2a6 anHPdLh… aHPdLnh thựK2a6c sựmCgi khônHPdLg tK2a6hể chmCgiấp mCginhận được.

Có FRjtlẽ HPdLcô đãmCgi khômCging biFRjtết mCgikhi zFvwcô rK2a6ời K2a6xa K2a6anh, aK2a6nh đHPdLã suK2a6y sụpHPdL FRjtđến mứcFRjt nFRjtào… azFvwnh còFRjtn nFRjthớ mCgirõ lúHPdLc đózFvw K2a6mình đãFRjt nhFRjtư thếzFvw nK2a6ào mHPdLà, mCgitrong đầzFvwu amCginh chỉFRjt cmCgiòn zFvwduy nhấmCgit hFRjtam muốnFRjt zFvwgiết tấtK2a6 cảHPdL nhữngK2a6 HPdLkẻ đK2a6ã cảmCgi zFvwgan mK2a6ang cHPdLô rzFvwa khỏizFvw cuộcHPdL sốHPdLng, rFRjta kK2a6hỏi FRjttầm nzFvwhìn vHPdLà vònK2a6g tFRjtay cFRjtủa anh.

Một nHPdLăm saK2a6u khHPdLi côK2a6 K2a6ra điFRjt, FRjtanh đmCgiã smCgiống HPdLtrong sựmCgi cuFRjtồng loạn,zFvw mỗiHPdL ngàyzFvw cmCgihỉ bHPdLiết FRjtngắm nhFRjtìn bứczFvw ảnhK2a6 nơiK2a6 gócHPdL phFRjtòng củamCgi cô.

Rồi đếmCgin nămzFvw thK2a6ứ haiHPdL, lạiK2a6 HPdLlà HPdLsự sHPdLuy sụpFRjt, amCginh chỉFRjt bzFvwiết hànhzFvw HPdLhạ zFvwbản thâmCgin mìK2a6nh… đểzFvw giFRjtải mCgitoả sựHPdL bứcFRjt bốiFRjt HPdLvà K2a6đau đớnzFvw trozFvwng lòng.

Đến nămK2a6 thứzFvw bazFvw, aK2a6nh bắzFvwt đầzFvwu chínzFvwh zFvwthức nFRjtắm qzFvwuyền K2a6tổ chứcmCgi FRjtmafia K2a6của zFvwcha mìnzFvwh, dùmCging vmCgiũ lựHPdLc FRjtđể đmCgioạt FRjtđược qHPdLuyền lựcmCgi tFRjtrong cạmCginh tranmCgih thươngzFvw trườzFvwng cmCgiho tậpHPdL đoàn.

Quên đượHPdLc cô…FRjt thậtHPdL szFvwự kmCgihó hmCgiơn qumCgiên TmCgihy zFvwThy gấmCgip nmCgigàn lần.

Khi HPdLanh đặmCgit FRjtThy zFvwThy vmCgiào nFRjtgăn kéFRjto kzFvwý ứcK2a6 tFRjtrong zFvwtrái tizFvwm, tzFvwhì tìnhzFvw yHPdLêu đHPdLó cũzFvwng dừngK2a6 lạiFRjt vHPdLà kếzFvwt thúc.

Nhưng FRjtÁi K2a6Hy, khôngzFvw nhHPdLững mCgianh kzFvwhông thK2a6ể quêHPdLn được,FRjt mFRjtà azFvwnh cònHPdL khôzFvwng thFRjtể zFvwthôi mCgikhông FRjtnhung FRjtnhớ mCgivà ngFRjtừng mCgiyêu cô.

Dù mCgicho K2a6ý nghK2a6ĩ côFRjt đãFRjt zFvwchết bmCgiao nhiêzFvwu lầnzFvw loéK2a6 lFRjtên tronmCgig zFvwsuy HPdLnghĩ, FRjtnhưng anFRjth vẫnFRjt ngoamCgin cốK2a6 chốK2a6i bỏ…mCgi vHPdLì mCgianh czFvwhưa xHPdLác thựK2a6c đưmCgiợc mCgicô cHPdLòn sốngK2a6 hK2a6ay chết.

Nhưng giờFRjt đây…K2a6 trướK2a6c mFRjtắt aFRjtnh, ÁizFvw HzFvwy đzFvwã trởK2a6 HPdLvề vẹmCgin nguyêK2a6n, vàFRjt K2a6mang themCgio mộmCgit mốHPdLi tFRjthù khôngmCgi dứt.

Cô tFRjtrở vềzFvw HPdLlà đểmCgi HPdLgiết anh!

Trong tHPdLầm mắzFvwt MinHPdLh VỹzFvw đamCging tHPdLhu FRjtvề hìnK2a6h ảFRjtnh ÁiFRjt HFRjty mHPdLỗi mộtmCgi gầK2a6n K2a6hơn, mCgicho đếnK2a6 zFvwkhi zFvwcô đứngmCgi đốHPdLi diệnmCgi vớmCgii K2a6anh, mựzFvwc nướcFRjt đãFRjt lêzFvwn quFRjtá cổK2a6 củazFvw K2a6cô rồi.

Ái HmCgiy vòmCging HPdLtay K2a6ôm lấyK2a6 FRjtcổ HPdLMinh VỹK2a6 K2a6ghì chặtFRjt xuống,mCgi mCgicô nhK2a6ón cHPdLhân, đặtmCgi FRjtlên môimCgi anFRjth mộtK2a6 nụmCgi hFRjtôn thậK2a6t sHPdLâu vmCgià dài.

Từ HPdLđôi mắtzFvw thaK2a6nh FRjttú vmCgià FRjtto mCgisáng vzFvwẫn FRjtchạy zFvwdài dòngFRjt lHPdLệ FRjtđau đớn,HPdL cHPdLả ngườimCgi cmCgiô HPdLrun mCgilên khK2a6ông ngừng.

Ba zFvwnăm kểFRjt tHPdLừ HPdLcái nHPdLgày đFRjtịnh mK2a6ệnh đóHPdL… côHPdL đãHPdL tựmCgi nhủFRjt phảiFRjt hFRjtận aK2a6nh thậtK2a6 nhiềzFvwu, phảizFvw FRjtthật lHPdLạnh lmCgiùng kmCgihi đK2a6ối diệnFRjt mCgivới anK2a6h… nhưHPdL thế,zFvw FRjtcô zFvwmới cózFvw thểmCgi trảmCgi tzFvwhù cmCgiho zFvwanh TriếtmCgi DạHPdL, mCgicho cHPdLả chK2a6a vàzFvw mẹK2a6 mình.

Từ trướcFRjt đếnzFvw K2a6giờ, mỗiK2a6 mCgikhi hHPdLôn czFvwô, MinmCgih VỹzFvw mCgiđều HPdLnhắm mắtHPdL đểK2a6 mCgicảm nhậzFvwn mCginụ FRjthôn đHPdLầy tìnFRjth K2a6cảm đó.HPdL FRjtNhưng lzFvwần nàyHPdL, đôizFvw mắtK2a6 vmCgiẫn zFvwnhìn tFRjthẳng vzFvwề K2a6phía HPdLxa xăK2a6m mộHPdLt cácmCgih HPdLhờ hững…FRjt vFRjtì anHPdLh biK2a6ết FRjtrõ, nHPdLụ hômCgin K2a6này lmCgià cK2a6ó cFRjthủ đích!!

Vòng zFvwtay ÁK2a6i HPdLHy sHPdLiết chặtFRjt hơHPdLn, đmCgiôi mK2a6ôi mCgimỏng đanmCgig cốFRjt K2a6gắng chK2a6o mmCgiột thmCgiứ đãmCgi chuFRjtẩn K2a6bị trướHPdLc HPdLvào khmCgioang miệK2a6ng MinzFvwh VzFvwỹ. DzFvwễ dàzFvwng K2a6hơn côFRjt tưởng!!

Anh khFRjtông nhữzFvwng khôFRjtng phFRjtản khK2a6áng, màzFvw zFvwlại mCginuốt lmCgiuôn FRjtvật tmCgihể đK2a6ắng ngK2a6ắt ấy,mCgi nHPdLhư thK2a6ể aFRjtnh đaFRjtng FRjtmuốn mCgigiúp côzFvw tK2a6hực hiệnmCgi FRjtkế hoạch.

Đôi đồngHPdL HPdLtử chấtmCgi chứaFRjt mCgihận tmCgihù từzFvw mCgitừ mởK2a6 rFRjta, lặngK2a6 thầmCgim quzFvwan mCgisát gưHPdLơng mặHPdLt từK2a6 ngườHPdLi đmCgiối diện.

Chỉ tHPdLrong zFvwmột khoảnhFRjt khắc,zFvw trK2a6ái tiFRjtm cômCgi chợtHPdL mCgithắt lHPdLại… mCgiđây làmCgi lầnHPdL đầHPdLu tiên…mCgi côzFvw trôngzFvw thấyK2a6 mCgianh rơK2a6i nmCgiước mắt!!

Mọi thứzFvw K2a6trước mFRjtắt mCgiđều rFRjtõ mồnFRjt một,K2a6 tFRjtuy FRjtrằng gươnzFvwg mCgimặt anK2a6h vzFvwẫn czFvwòn ướtmCgi nưmCgiớc, nhHPdLưng mCgitừ đôHPdLi zFvwmắt mzFvwang màuFRjt hổHPdL pK2a6hách đzFvwang chạyHPdL dmCgiài mCgimột dòHPdLng nưHPdLớc đauK2a6 đớn.

Dù chFRjto K2a6đôi mắtmCgi haK2a6i mHPdLàu củaFRjt amCginh cK2a6ũng đK2a6ang nhzFvwìn côzFvw đầyzFvw lạFRjtnh gK2a6iá, nhFRjtưng cFRjtô mCgicó thểzFvw zFvwnhận thấy…HPdL mCgianh đK2a6ã rơizFvw nưHPdLớc mắzFvwt mCgivì cô.

Ái HK2a6y đẩzFvwy nhẹK2a6 ngườiHPdL MinHPdLh VFRjtỹ raHPdL, zFvwmôi K2a6rời mCgimôi, nmCgihưng FRjthơi ấmCgim vẫzFvwn tK2a6ồn tại.

Bàn zFvwtay nhK2a6ỏ nhắnHPdL vưK2a6ơn lênHPdL, vuốtFRjt nK2a6hẹ máHPdLi tóK2a6c K2a6của HPdLanh, rHPdLồi K2a6di chuyểzFvwn chầzFvwm chzFvwậm đếnzFvw bêK2a6n mzFvwắt đzFvwen sẫm.

Rồi cHPdLả mCgibàn K2a6tay kimCgia czFvwủa mCgicô cmCgiũng đưaK2a6 lHPdLên, phzFvwối hzFvwợp thậtFRjt nhuầnHPdL nhuyễnFRjt FRjtvà chuẩnmCgi bFRjtị mCgilàm mộtzFvw FRjtđiều gìHPdL đFRjtó màFRjt côFRjt cHPdLho làK2a6 K2a6quan trọng.

Minh VỹzFvw đứngmCgi FRjtyên, cảzFvw ngườFRjti K2a6bắt đầuK2a6 mấtmCgi thănmCgig bằngHPdL nhưzFvwng aHPdLnh vẫnK2a6 cốzFvw gắK2a6ng đứngFRjt vững…mCgi vK2a6ì cô!

Ái HFRjty nhẹHPdL nK2a6hàng tháoK2a6 bmCgiên kHPdLính FRjtáp trK2a6òng rzFvwa zFvwkhỏi mắmCgit tráizFvw cmCgiủa FRjtanh, mCgitiếp tụcK2a6 thảmCgi chzFvwo czFvwhiếc kíK2a6nh áK2a6p tròngmCgi rơimCgi zFvwtự FRjtdo xuốngzFvw hồK2a6 nướcFRjt zFvwảm đạm.

Ánh HPdLmắt tzFvwinh tuýFRjt củzFvwa MinK2a6h VỹmCgi hơHPdLi mCginheo lại,FRjt zFvwvạn vậtHPdL trướcK2a6 mK2a6ắt aFRjtnh mờmCgi dần…zFvw mờmCgi dần.

Người coK2a6n gHPdLái đángHPdL mCgiyêu đanK2a6g đứngzFvw đmCgiối HPdLdiện đzFvwưa tHPdLay đặtzFvw FRjtnhẹ vàoK2a6 ngựzFvwc anmCgih, đmCgiôi K2a6môi khózFvw FRjtnhọc phzFvwát rHPdLa haFRjti từzFvw vFRjtới âmzFvw vmCgiực cựcHPdL nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thmCgiứ FRjtba, vK2a6à cũK2a6ng lzFvwà lầHPdLn cuốiK2a6 cùHPdLng… cFRjtô dùHPdLng FRjtchính đmCgiôi zFvwtay mK2a6ình đẩzFvwy ngãzFvw anh!!