You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dsLbNo đểb8RA eHJwLm trởsLbN về

Vài ozehnữ b8RAphục vb8RAụ đaozehng lb8RAàm vb8RAiệc gozehần đHJwLó cHJwLũng hếtozeh sứMHiFc bấtMHiF ngMHiFờ trsLbNước hànhb8RA độsLbNng củaHJwL b8RAMinh VMHiFỹ, dùozeh cb8RAho họozeh khônb8RAg sLbNbiết cb8RAhuyện gìozeh đaozehng b8RAxảy ra.

Một MHiFcô sLbNhầu dMHiFạn sLbNdĩ bướcsLbN đến,b8RA vỗozeh nhẹsLbN vàHJwLo vaHJwLi b8RAanh, nhMHiFưng muốnsLbN HJwLngăn cảnsLbN b8RAanh đHJwLi quáb8RA giớisLbN hạn,MHiF b8RAđề phòozehng trườHJwLng hợpsLbN xấuozeh nhất.

“Thiếu gb8RAia, đừng…b8RA MHiFcô HJwLấy vẫnb8RA đasLbNng bấtsLbN tỉnb8RAh, sẽHJwL cób8RA ánsLbN mạngHJwL thậtHJwL đấy!”

Giọng cozehô HJwLta nhb8RAẹ HJwLnhàng nhHJwLư đanozehg trấozehn asLbNn mộtHJwL HJwLcon sLbNthú dữsLbN, đôiHJwL ozehvai đansLbNg HJwLrun lêHJwLn nhHJwLè nhẹ.

Nhưng đozeháp lạb8RAi sựHJwL lMHiFo lắngsLbN vàozeh thậb8RAn trọngozeh củaMHiF côb8RA tasLbN, chỉMHiF ozehlà mộtozeh HJwLánh HJwLmắt sắcMHiF nb8RAhọn… Minozehh Vb8RAỹ ngoảnhsLbN mặMHiFt lại,HJwL trb8RAừng mắtsLbN nhìMHiFn MHiFcô taHJwL, ozehgằn giọng.

“Biến sLbNđi…” sLbNĐôi mắb8RAt anozehh dờiMHiF tHJwLừ cHJwLô gb8RAái kiHJwLa sHJwLang sLbNÁi Hb8RAy, xozehem tMHiFhử côMHiF sLbNcó phảHJwLn ứsLbNng b8RAnào khônb8RAg, đôsLbNi b8RAmôi vẫMHiFn pháMHiFt rsLbNa từngb8RA sLbNtừ mộtozeh cáchHJwL b8RAchậm rãiHJwL, “…MHiF nhsLbNân tiệozehn HJwLbảo tấMHiFt cozehả nhb8RAững sLbNai đb8RAang sLbNcó mặtsLbN ozehtrong cănsLbN biệtb8RA thựozeh nb8RAày b8RAlập tứcozeh sLbNra khỏisLbN đây.”

Ánh mắHJwLt thốngb8RA b8RAtrị HJwLvà usLbNy quozehyền cMHiFủa asLbNnh khiếMHiFn MHiFcô HJwLgái rMHiFợn HJwLngười, MHiFcô sLbNta chỉb8RA bMHiFiết nhìHJwLn ngưozehời cHJwLon gáisLbN HJwLđáng thươozehng đsLbNang HJwLnằm gọnHJwL trêsLbNn taozehy Mb8RAinh Vozehỹ vàb8RA chôsLbNng chHJwLênh gib8RAữa sLbNhồ nsLbNước HJwLmênh mozehông màozeh lắcsLbN MHiFđầu nozehgán ngẩm…

Một lúsLbNc sb8RAau, tiếngozeh bướcozeh châHJwLn vộisLbN vãsLbN nốib8RA sLbNnhau rHJwLa khỏHJwLi cănMHiF biệtozeh thự.

Nhận thấb8RAy b8RAtất cảozeh b8RAđã rb8RAa khỏiHJwL đây,HJwL khônozehg cMHiFòn aHJwLi lsLbNàm phiHJwLền đsLbNến mìsLbNnh nữaHJwL, MisLbNnh Vb8RAỹ b8RAbắt đầsLbNu tiếpsLbN MHiFtục hb8RAạ thấpsLbN tay.

Mực nướHJwLc bắHJwLt đầub8RA vưsLbNợt MHiFquá MHiFgiới hạnozeh, MinHJwLh VỹHJwL b8RAvẫn ozehtiếp b8RAtục hạsLbN đôHJwLi HJwLtay đozehang nâb8RAng ngườisLbN ÁiHJwL b8RAHy, ansLbNh khMHiFông tiHJwLn làMHiF csLbNô lozehại ngoMHiFan cốMHiF đếnsLbN mứcozeh nsLbNày được!

Tại sb8RAao HJwLcô ấyb8RA lạb8RAi thMHiFam giHJwLa vàoozeh kếozeh HJwLhoạch củaMHiF HạoMHiF ThầnMHiF MHiFcơ chứ?

Ban đầuozeh tb8RAhực sựozeh anb8RAh đãozeh hoàMHiFn toMHiFàn rơiMHiF vàb8RAo HJwLbẫy dHJwLo HạMHiFo ThầnHJwL ozehvà côsLbN đHJwLặt raMHiF, nozehhưng sLbNsau ánsLbNh mắtsLbN chứaHJwL đựngozeh đầyHJwL yêb8RAu thưHJwLơng b8RAmà Hạob8RA Tb8RAhần đãsLbN b8RAnhìn cb8RAô vozehừa rồiMHiF, ansLbNh cMHiFó tHJwLhể nhậnb8RA MHiFđịnh đozehược mozehọi chuyệnHJwL đab8RAng dozehiễn rozeha vôb8RA cùHJwLng bấtb8RA –HJwL bb8RAình –b8RA thường!

Hơn cozehả, sLbNkhi aHJwLnh ôozehm Áib8RA b8RAHy ozehvào lòngHJwL, nhiMHiFệt HJwLđộ ozehcơ thsLbNể cMHiFô lb8RAại ozehvô cùngozeh ấsLbNm áp,b8RA khMHiFông quHJwLá lb8RAạnh cMHiFũng khônb8RAg quáHJwL nóng.

Anh đb8RAã ngozehhĩ đếnsLbN trườngb8RA hợsLbNp côozeh ngấtozeh HJwLdo bịHJwL HJwLsay nắnb8RAg hoặb8RAc bịb8RA cMHiFảm lạnh,sLbN nhưngHJwL MHiFnếu nhưMHiF vậMHiFy thb8RAì tạiMHiF saMHiFo sLbNthân nhiệb8RAt vb8RAô sLbNvẫn ởozeh mứcozeh bìnHJwLh thMHiFường csLbNơ chứ?

Có lẽMHiF cMHiFô sLbNđã kozehhông đểb8RA ozehý, sLbNanh đãb8RA thửHJwL chạmsLbN nozehhẹ vàoHJwL gMHiFương mặMHiFt b8RAcô nhozehư mộsLbNt hMHiFành MHiFđộng sLbNvô tsLbNình, thựcMHiF cozehhất mụsLbNc MHiFđích cMHiFủa sLbNanh lHJwLà thửsLbN xeozehm MHiFsuy đoMHiFán củaozeh anozehh sLbNlà đúngMHiF ozehhay sai…

Quả HJwLnhiên khozehông nằMHiFm ozehngoài dựsLbN đoán,ozeh bàMHiFn taHJwLy b8RAchạm nhẹMHiF vMHiFào gMHiFương mHJwLặt ÁsLbNi Hozehy đãb8RA lưuMHiF lạMHiFi mộtMHiF lb8RAớp phấnsLbN trsLbNang điểHJwLm nhạt…MHiF MHiFrõ ozehràng côsLbN HJwLđã cốozeh tìHJwLnh tHJwLrang đHJwLiểm chozeho sắcozeh mb8RAặt mìnb8RAh HJwLtái MHiFxanh nhằozehm b8RAthuận lsLbNợi cHJwLho kozehế hoạb8RAch ngb8RAất ozehxỉu trHJwLước nhàsLbN ozehanh nhưMHiF mộtMHiF sozehự trùnMHiFg hợp.

Tại HJwLsao rHJwLõ ozehràng Áozehi Hozehy khHJwLông hềozeh bozehất tỉozehnh, HJwLnhưng lạiHJwL ozehcố tìnozehh gsLbNiả vsLbNờ nhozehư thế?

Cô chb8RAấp MHiFnhận cộnozehg MHiFtác cMHiFùng Hạob8RA TsLbNhần vớiMHiF lýb8RA dMHiFo b8RAvà ozehmục đícMHiFh gì?

Lòng MinsLbNh VMHiFỹ ngổnb8RA ngb8RAang sLbNbao nhiMHiFêu cb8RAâu hỏiHJwL chưasLbN đưozehợc giảsLbNi đápMHiF, nhưozehng aozehnh đasLbNng HJwLcố ozehý vạchb8RA trsLbNần kếozeh hMHiFoạch ozehcủa cô.

Mặc ksLbNệ chHJwLo HJwLcả ngườib8RA MHiFcô đb8RAã ozehhoàn toàMHiFn bịozeh dìmb8RA dướMHiFi mặtb8RA nước,ozeh ngườib8RA b8RAcon gáMHiFi trênMHiF tasLbNy anozehh vẫnsLbN HJwLkhông HJwLhề ozehcó ýb8RA địozehnh tựb8RA cMHiFứu thoáb8RAt cMHiFhính mình.

Ái HHJwLy cMHiFố gắngHJwL HJwLnín thb8RAở, HJwLmặc sLbNkệ lồnsLbNg ngozehực khHJwLó thsLbNở sLbNđến MHiFmức nhozehư mub8RAốn nHJwLổ tung.

Sao đMHiFột nhiêb8RAn côb8RA lsLbNại nhớHJwL đếb8RAn khosLbNảnh khắcb8RA lầnozeh đầsLbNu tiêMHiFn bozehị anb8RAh dìHJwLm xuốngb8RA nướcsLbN thMHiFế này?

Cảm giácHJwL gisLbNống hệsLbNt nb8RAhư b8RAkhi đó,b8RA chỉMHiF kháHJwLc ởMHiF chỗb8RA ozehcô khôngb8RA hềozeh tỏMHiF bấtsLbN cứozeh hHJwLành độngozeh nàHJwLo gọMHiFi MHiFlà phảsLbNn sLbNkháng cả.

Trái ozehtim chấsLbNt chứb8RAa đầyMHiF thMHiFù MHiFhận b8RAcủa csLbNô chb8RAợt thHJwLắt lại…b8RA asLbNnh thậozeht sựsLbN cóozeh sLbNý địb8RAnh b8RAgiết côb8RA sao?

Nhưng cMHiFũng khMHiFông quaMHiFn trMHiFọng, sốnb8RAg sLbNhay ozehchết ozehđối vớiMHiF MHiFcô đềusLbN b8RAnhư MHiFnhau cảHJwL thôi.

Cố gMHiFắng ozehnín thởozeh b8RAdù MHiFcho rb8RAất MHiFkhó chịu,HJwL sLbNÁi HHJwLy vẫnHJwL khônHJwLg tb8RAài ozehnào kb8RAiểm MHiFsoát đưHJwLợc HJwLsắc mặtHJwL sLbNcủa mình.

Hàng lônMHiFg màyb8RA b8RAdài tHJwLhanh túsLbN cứMHiF nhHJwLíu dầnb8RA b8RAlại, đôHJwLi môiMHiF cũngsLbN mísLbNm chặozeht, cozehả ngườib8RA MHiFcô cứsLbN cựb8RAa quMHiFậy b8RAkhông ngừng.

Minh ozehVỹ b8RAnhắm mắHJwLt lại,b8RA aozehnh khMHiFông muốnHJwL trôsLbNng thấyb8RA côMHiF nhưb8RA MHiFthế ozehnày, lạMHiFi ozehcàng ksLbNhông muMHiFốn thấyb8RA chínozehh mìnhHJwL đHJwLã làsLbN ngườHJwLi khMHiFiến sLbNcô trởb8RA sLbNnên nsLbNhư thế.

Đến lúsLbNc khôozehng thểb8RA chịusLbN đựozehng đượcb8RA nữozeha, b8RAanh b8RAkéo nhanozehh ngHJwLười MHiFcô lêsLbNn, MHiFôm tb8RAhật chặb8RAt vàosLbN lòng.

Cả ÁiMHiF HMHiFy cũnHJwLg ozehho tozehhành tiếMHiFng, thMHiFở gấMHiFp ozehgáp khHJwLi sLbNhô hMHiFấp đượcMHiF hHJwLoạt độsLbNng tsLbNrở lại.

Anh thuHJwLa rồi…

Không thMHiFể nozehào ozehthắng đưMHiFợc b8RAsự ozehương bsLbNướng vb8RAà cozehố ozehchấp cozehủa cMHiFô… vốnMHiF dĩsLbN từMHiF trưsLbNớc đếnb8RA giờsLbN đãHJwL lb8RAà MHiFnhư vậy.

Thà rằnHJwLg côsLbN đsLbNừng xuấtHJwL hiệnb8RA thêmsLbN lầozehn nữaHJwL trướcsLbN mắtHJwL aMHiFnh, sLbNthì nỗozehi đsLbNau năMHiFm xưsLbNa đãMHiF kb8RAhông đượcsLbN MHiFkhơi b8RAdậy, mạnMHiFh mẽHJwL vàMHiF đMHiFau đớnozeh gấpb8RA đôi.

Khoảnh khắcMHiF nhìHJwLn thấyHJwL côHJwL trMHiFong tầmozeh mắMHiFt, MinMHiFh b8RAVỹ thozehực sHJwLự cảmsLbN thấyHJwL hạnozehh MHiFphúc đếnb8RA HJwLmức kozehhông thểb8RA HJwLnói thb8RAành ozehlời, cb8RAả bHJwLầu trờiozeh sLbNđen tốib8RA ozehnhư ozehđược ásLbNnh b8RAsáng HJwLchiếu rọi…

Hạnh pHJwLhúc sLbNđó sLbNchưa kMHiFéo MHiFdài nMHiFhư mMHiFong muốn,b8RA tozehhì sLbNtrái tsLbNim anozehh lạiHJwL nhưsLbN bb8RAật mozeháu HJwLkhi nhậnHJwL sLbNra sựMHiF thậsLbNt vềb8RA sựMHiF cób8RA mb8RAặt sLbNcủa cô.

Cô sLbNtrở vềb8RA bozehên anh…ozeh chsLbNỉ đozehể thsLbNực b8RAhiện mb8RAột b8RAâm sLbNmưu đượcb8RA sắpozeh đặtsLbN sẵnsLbN b8RAtừ b8RAtrước, đauMHiF đớozehn thật!

Khuôn sLbNmặt anHJwLh gụcHJwL vb8RAào tozehhân ngườiMHiF máb8RAt lạnMHiFh củaHJwL ozehÁi b8RAHy, haHJwLi bànb8RA ozehtai sMHiFiết chHJwLặt lạiHJwL đanHJwLg rsLbNun b8RAlên khôngsLbN ngừng.

Anh phMHiFải làmb8RA sab8RAo đây?

Phải sLbNxem cMHiFô HJwLlà mộtb8RA b8RAngười muHJwLốn hb8RAãm hạisLbN HJwLmình, hozehay lMHiFà mặcMHiF kệsLbN mọiMHiF thứ,ozeh tisLbNếp tụcb8RA yêb8RAu tHJwLhương côsLbN HJwLhết mực?

Khung cảMHiFnh sLbNim lặsLbNng đếnb8RA mứcsLbN đáozehng sợb8RA, đôiMHiF mắozeht b8RAto cafsLbNe sữaHJwL sLbNđã vozehà đozehang mởozeh sLbNto nhìMHiFn HJwLMinh VsLbNỹ khozehông cảmb8RA xúc.

Bàn taMHiFy mềHJwLm ozehmại tb8RAừ từHJwL đb8RAẩy nozehhẹ ngườiMHiF ozehanh HJwLra. Áib8RA Hb8RAy đHJwLứng ozehdậy, b8RAánh mắtb8RA vsLbNẫn kMHiFhông rờiMHiF kozehhỏi gươnMHiFg mặb8RAt sLbNquen thMHiFuộc màMHiF côMHiF đb8RAã từozehng MHiFhết msLbNực yb8RAêu thương.

Mọi ozehchuyện đãsLbN ozehđến mứcMHiF nHJwLày, thìb8RA sLbNcô khôngozeh còozehn MHiFlý MHiFdo MHiFnào HJwLđể đóngHJwL kịcHJwLh nMHiFữa, dùsLbN sasLbNo anHJwLh cũHJwLng biếtHJwL sLbNrõ cb8RAô đãb8RA vàb8RA đab8RAng lozehàm MHiFgì rồi.

Cô đưaHJwL mộtMHiF tHJwLay MHiFvề pozehhía anHJwLh, sLbNnhư mub8RAốn đỡMHiF anb8RAh đứnozehg dậy.sLbN NhưHJwLng sựsLbN phảnHJwL hồib8RA từozeh asLbNnh khôngMHiF đượcHJwL sLbNnhư ýHJwL b8RAcô ozehmong muốsLbNn, Mb8RAinh VỹHJwL MHiFchỉ ngsLbNẩn ngườHJwLi nHJwLhìn b8RAcô, khôngMHiF hềb8RA cóMHiF sLbNbất kỳozeh hb8RAành độngMHiF nsLbNào khác.

Ái Hb8RAy dạnMHiF sLbNdĩ ozehđưa ozehtay chủMHiF sLbNđộng nắsLbNm lấyMHiF taMHiFy anhsLbN, rồiozeh dùnsLbNg chHJwLút sứb8RAc lHJwLực nhỏHJwL bésLbN kb8RAéo anMHiFh gượngozeh dậy.

“Nói đi…”ozeh MiHJwLnh VỹHJwL cấtozeh giọngozeh trầmozeh khMHiFàn, nhb8RAeo mắtHJwL nhìnsLbN cozehô, “…HJwL eozehm tMHiFrở sLbNvề sLbNvới lýb8RA dMHiFo gì?”

Trước cHJwLâu hHJwLỏi sLbNnghi hoặcMHiF củMHiFa aHJwLnh, côHJwL lsLbNại ozehhoàn tob8RAàn dửb8RAng dưozehng, tiếpMHiF tụcozeh kHJwLéo ozehanh đứngMHiF lên.

Thật sự…ozeh cozehô tsLbNrở ozehvề b8RAvà phảiozeh b8RAgiả vMHiFờ dànb8RA dựsLbNng mộHJwLt màHJwLn kịchsLbN địnhsLbN sẵnHJwL nhMHiFư sLbNthế HJwLlà MHiFđể làmMHiF gì?

Đứng đốb8RAi MHiFdiện vớiMHiF ozehÁi HMHiFy, MinsLbNh VỹMHiF vozehẫn khb8RAông thểsLbN kHJwLhông thắHJwLc mb8RAắc, bởHJwLi tMHiFất cảozeh nhb8RAững HJwLgì đãHJwL vàsLbN đanozehg MHiFdiễn MHiFra MHiFkhiến aozehnh khMHiFông thoátsLbN khỏisLbN bàngMHiF hoàng.

Cô vẫsLbNn phớtHJwL lờHJwL cb8RAâu hỏb8RAi MHiFcủa anhb8RA, sLbNbàn sLbNtay đỡHJwL aozehnh b8RAđứng dsLbNậy HJwLnhư cb8RAhưa muốnozeh buông,ozeh b8RAvẫn siếtMHiF lạiMHiF thb8RAật chặt.

“Anh vẫnHJwL sốngsLbN tốsLbNt… ozehphải không?”

Chất giọMHiFng trMHiFong thb8RAanh cấMHiFt b8RAlên, nhozehẹ nhàMHiFng nozehhư HJwLlàn b8RAgió thoángMHiF quab8RA, nhưngMHiF lạisLbN vab8RAng vọngsLbN dHJwLư âsLbNm HJwLcủa âHJwLm sLbNvực ozehquen thuộc.

Đã bMHiFao lozehâu rồiMHiF aozehnh MHiFmới lạsLbNi MHiFđược ozehnghe thb8RAấy giọngsLbN nMHiFói này?

Cả MHiFngười Miozehnh Vỹozeh nhozehư bsLbNị đozehông cứng,sLbN HJwLanh nhìHJwLn côHJwL nozehgỡ ngàngMHiF, đáHJwLy mắHJwLt áb8RAnh lêHJwLn nHJwLhững sLbNxót xb8RAa vàHJwL đausLbN đớn.

Cô nghĩozeh sLbNanh b8RAcó thb8RAể sb8RAống tốtsLbN ksLbNhi kb8RAhông cozehó côsLbN sao?

“Dĩ nhiênsLbN sLbNlà HJwLkhông.” Minb8RAh Vỹb8RA đáp,MHiF đôisLbN mắtozeh anHJwLh nhắsLbNm HJwLhờ ozehlại, cMHiFố gắnozehg HJwLkhông thởsLbN hắsLbNt MHiFra… asLbNnh đasLbNng mấtMHiF bìMHiFnh tĩHJwLnh. “MHiFEm khôb8RAng cầozehn pozehhải bozehận b8RAtâm, vậHJwLy cHJwLòn eozehm? BMHiFốn nozehăm qozehua eMHiFm HJwLđã ozehở đâu,MHiF sLbNđã lozehàm gìozeh và…”

Anh bsLbNỏ lửMHiFng b8RAcâu hỏi,MHiF sLbNmím MHiFmôi thậtMHiF chHJwLặt, sLbNnhư đanHJwLg kìb8RAm sLbNchế sLbNvì khozehông muốnHJwL kísLbNch độnb8RAg trướcMHiF mặtMHiF cô.

Bao nămsLbN qusLbNa, aHJwLnh đãb8RA trưởnozehg thànhHJwL MHiFvà csLbNhững chạcMHiF hsLbNơn rsLbNất nhozehiều, ozehdù chb8RAo nozehgày xHJwLưa ansLbNh vốHJwLn db8RAĩ b8RAđã rấtsLbN hb8RAoàn hảoMHiF HJwLtrong HJwLlối sHJwLuy nozehghĩ MHiFlinh hoạb8RAt rồi.

Nhưng bb8RAây giờozeh, HJwLanh họcMHiF đượcsLbN cáozehch HJwLtự khốngMHiF ozehchế sLbNbản thân,sLbN khMHiFông đểozeh ozehbất cozehứ hànozehh độngHJwL sozehơ xuấsLbNt nsLbNào xb8RAảy rMHiFa ozehcả… sLbNvì chsLbNỉ nMHiFhư tozehhế, anb8RAh mớsLbNi thoozehát khỏiHJwL nhữHJwLng ýb8RA sLbNnghĩ HJwLđiên MHiFrồ sLbNluôn vâyHJwL quansLbNh tHJwLrí ozehóc khMHiFi đáMHiFnh mb8RAất cô.

Ái Hb8RAy lạiHJwL tsLbNiếp tụcb8RA ozehchơi sLbNtrò HJwLcâm lặngHJwL, cozehô đưHJwLa đôib8RA mắtozeh troHJwLng sLbNsáng vàMHiF nétMHiF mặozeht dịuozeh dàngozeh nhìb8RAn anh.

Bàn tozehay MHiFcô ozehchợt giằngMHiF mạHJwLnh rb8RAa kHJwLhỏi bàb8RAn tab8RAy ozehto lsLbNớn cozehủa ngườisLbN đốiozeh diện.HJwL KhôsLbNng đểozeh bàsLbNn tMHiFay mìb8RAnh trốngHJwL rỗngsLbN troMHiFng HJwLkhông khsLbNí, ozehcô lHJwLại vòb8RAng tsLbNay ôsLbNm nsLbNgang tHJwLhắt lưngb8RA aHJwLnh, tozehhật sLbNnhẹ b8RAnhàng ozehvà ấmHJwL áp…

Cõi b8RAlòng MsLbNinh VỹMHiF cHJwLhợt cảozehm tsLbNhấy thậtozeh db8RAễ chịu,sLbN cáisLbN cảsLbNm giácozeh b8RAhạnh phsLbNúc msLbNà tưMHiFởng ozehchừng anb8RAh sb8RAẽ b8RAđánh mấtMHiF mãiMHiF HJwLmãi nb8RAay lạHJwLi trởb8RA vb8RAề, lấHJwLn chiếmsLbN hHJwLoàn tozehoàn cảmHJwL giMHiFác ozehcủa cHJwLơ thể.

Thuận taHJwLy, aMHiFnh từozeh từsLbN đưHJwLa MHiFhai MHiFtay lêozehn, vòngsLbN qusLbNa ngb8RAang ngườiHJwL cHJwLô, nhưMHiF MHiFthể muốozehn đápHJwL lMHiFại cáisLbN ôMHiFm tb8RAình MHiFcảm từMHiF HJwLphía bêb8RAn kia.

“Sống khôsLbNng tốt…”

Một câuMHiF nósLbNi lấpMHiF lửnb8RAg sLbNvang lêb8RAn, hàb8RAnh độnMHiFg củasLbN HJwLMinh sLbNVỹ dừngozeh lạib8RA, anHJwLh vẫnMHiF chozehưa hoànb8RA thànhozeh độnHJwLg táMHiFc ôHJwLm csLbNô b8RAvào lòng.

“Sống tốtb8RA ozehđược HJwLsao? KhsLbNi kẻMHiF b8RAđã giếtb8RA sLbNgia đìnHJwLh MHiFtôi MHiFvẫn cònozeh sống?”

Ngay MHiFcả đầuMHiF ngób8RAn tHJwLay cũngozeh têb8RA cứng,ozeh ozehđôi sLbNmắt Miozehnh Vỹb8RA đangMHiF b8RAdần sLbNđánh msLbNất tầmMHiF nhìnozeh… ansLbNh đãMHiF cHJwLó HJwLthể đsLbNoán rHJwLa phầnb8RA nHJwLào nhữngHJwL MHiFgì đangHJwL xảb8RAy b8RAra rồi…

Không đểsLbN MHiFanh kịpHJwL địnhsLbN thần,sLbN Áb8RAi ozehHy dùngHJwL ozehtay đHJwLẩy ngườib8RA asLbNnh rMHiFa sLbNxa khMHiFỏi mình,HJwL tiếsLbNp tụcHJwL dùMHiFng lựHJwLc đẩyb8RA b8RAmạnh ansLbNh tozehhêm mộtMHiF b8RAlần nữozeha vềsLbN pHJwLhía MHiFbể bơi.

Mọi việcb8RA xảyMHiF ozehra quMHiFá nhsLbNanh, cảb8RA b8RAngười Minozehh HJwLVỹ rb8RAơi tựozeh dsLbNo tozehheo qozehuán tính,HJwL bozehỗng csLbNhốc HJwLmọi hànhb8RA độngHJwL ozehxung qsLbNuanh nhHJwLư đangozeh chậHJwLm dầnHJwL, chậmHJwL dần…

“Tôi tMHiFrở về…MHiF ozehlà đểHJwL giếsLbNt anh!”

Câu nozehói tàMHiFn nhẫMHiFn đượcozeh b8RAphát ngônb8RA nozehgang tàozehng, sLbNÁi HsLbNy nHJwLgẩng csLbNao mặt,MHiF đôib8RA môiMHiF xinHJwLh MHiFxinh đượcb8RA tôHJwL ssLbNon đHJwLen nhạtozeh MHiFnhếch lsLbNên, mộHJwLt ozehnụ cườiozeh nửaozeh b8RAmiệng đượcb8RA hMHiFình MHiFthành ozehmột cb8RAách b8RAhoàn MHiFchỉnh sLbNvà HJwLrõ rệt.

Đây lMHiFà lb8RAần đầuMHiF tiêMHiFn MHiFtrong đHJwLời… cozehô ozehnở nHJwLụ cưHJwLời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày ozehtắt nsLbNắng, lộnHJwLg gió…

Thiếu nữozeh trozehong b8RAchiếc HJwLváy đenb8RA đangMHiF đứsLbNng cạnhMHiF bHJwLể bMHiFơi MHiFtrong ngôMHiFi biệtozeh tsLbNhự hoozeha lệ…

Ái MHiFHy dáozehn cMHiFhặt tầmHJwL nhìnMHiF b8RAvào MinHJwLh Vỹ,b8RA bànsLbN tHJwLay nhMHiFỏ nhắnHJwL MHiFtừ HJwLtừ đưasLbN b8RAlên, nắozehm lấyozeh MHiFsợi sLbNdây chuyềnsLbN ởb8RA cổb8RA, nhẹHJwL nhàngHJwL cởMHiFi bỏHJwL nóozeh ra.

Cô quẳngb8RA sợiMHiF dâysLbN mộMHiFt cácHJwLh tb8RAhản nhiênHJwL, chỉozeh gb8RAiữ lấyozeh chiếcMHiF ozehmặt dâyozeh cMHiFhuyền b8RAhình hb8RAộp trònHJwL, mozehở nb8RAắp b8RAvà lMHiFấy từsLbN đóozeh mộtsLbN thMHiFứ cựcHJwL kỳsLbN nhỏozeh bé.

Đôi mắtsLbN ozehcô MHiFvẫn nhìb8RAn vềsLbN phíb8RAa b8RAMinh Vỹ,HJwL aMHiFnh đHJwLã sLbNnhanh chozehóng ngHJwLoi lênMHiF mặb8RAt nsLbNước MHiFsau khHJwLi bịozeh MHiFcô bấtb8RA nb8RAgờ đẩysLbN xsLbNuống hồ.

Cả ngườozehi Mozehinh Vỹozeh ướHJwLt HJwLsũng, anMHiFh đsLbNưa taMHiFy vuốozeht mặt,MHiF gb8RAương mặtsLbN vẫnHJwL lưuHJwL dấHJwLu lạsLbNi sựb8RA ngạcozeh nhisLbNên ozehvà đsLbNau đớn.

Cuối cozehùng… b8RAanh ozehđã biếb8RAt đb8RAược lýsLbN dHJwLo vb8RAì saozeho HJwLcô trởsLbN MHiFvề, vàozeh tạsLbNi sb8RAao ozehcô lạHJwLi thMHiFam sLbNgia vHJwLào cáisLbN vb8RAở kịozehch khônHJwLg hob8RAàn chỉHJwLnh đó.

Cô chozeho rằngb8RA aHJwLnh làb8RA nb8RAgười giếozeht sLbNgia đHJwLình ozehcô ư?

Thì rsLbNa trob8RAng lòngsLbN côozeh, vsLbNị trb8RAí củMHiFa aHJwLnh lb8RAà nhsLbNư thếozeh HJwL– lHJwLà mộMHiFt kẻozeh sLbNsát nhânb8RA khôngb8RA MHiFhơn khôMHiFng kém.

Đáy mắtsLbN trHJwLở nêb8RAn thsLbNật ưusLbN thb8RAương, anHJwLh csLbNhỉ đứngozeh yêsLbNn đốb8RAi mHJwLặt vớiHJwL b8RAcô, khôngb8RA nMHiFói b8RAthêm bấtozeh cứHJwL điềub8RA gsLbNì cả.

Ánh mặtsLbN tb8RArời sb8RAáng chósLbNi sLbNđã ngừngHJwL đb8RAem đếnozeh nhữngMHiF vạHJwLt MHiFnắng b8RAấm sLbNáp, b8RAnhưng MHiFlại manozehg đếnHJwL ánsLbNh sHJwLáng HJwLbất tb8RAận chiếozehu sángHJwL khozehuôn mặtb8RA anh…

Và mộtozeh bsLbNên mắMHiFt đozehang sHJwLở hHJwLữu b8RAmàu hổozeh pháchb8RA b8RAđang HJwLsáng rực,ozeh ozehvà MHiFbên cozehòn lHJwLại vẫMHiFn lsLbNà màuozeh đeHJwLn thuầnb8RA tusLbNý củaHJwL kínozehh b8RAáp tròng.

Có lẽHJwL ozehkhi ngãHJwL xub8RAống nước,ozeh mộtsLbN bênsLbN kínHJwLh ozeháp tròngb8RA b8RAđã rơib8RA raozeh, ozehvà gHJwLiờ đâsLbNy lạozehi khiếMHiFn b8RAanh đốb8RAi diệnsLbN ozehvới ozehcô bằngMHiF đôb8RAi mozehắt ngàysLbN xb8RAưa đãMHiF từnsLbNg làsLbN HJwLthứ côb8RA yêb8RAu thícsLbNh nhất.

Từ phíMHiFa đozehối ozehdiện, đôsLbNi sLbNmắt MHiFÁi Hb8RAy vẫsLbNn nhìHJwLn đăHJwLm đăm&HJwLnbsp; vMHiFề phsLbNía MHJwLinh Vỹ,HJwL vozehô hồnozeh nhb8RAưng lb8RAại chúMHiF mụcb8RA vàoMHiF đôiHJwL mắozeht anh.

Sống mũsLbNi côsLbN bắHJwLt đầub8RA cảsLbNm tHJwLhấy ozehcay caysLbN, cHJwLô hậnozeh ab8RAnh… sLbNnhưng côb8RA vẫozehn rsLbNất yb8RAêu anh.

Hình ảHJwLnh ozehMinh Vỹozeh đasLbNng hiệnb8RA disLbNện rHJwLõ b8RArệt trướcsLbN mặtb8RA, nhưngozeh saozeho lạiMHiF qub8RAá xb8RAa tầmb8RA b8RAtay với…

Khoé mắsLbNt ÁsLbNi MHiFHy chạyMHiF dàHJwLi mộtozeh dozehòng lệ,ozeh cozehô nhMHiFẹ nhàsLbNng bsLbNước xuốngb8RA hồb8RA bơiHJwL, bướcHJwL đMHiFến thMHiFật gầnHJwL anhMHiF, tiệnb8RA b8RAtay csLbNho vậtsLbN thểsLbN côMHiF b8RAvừa lấsLbNy rMHiFa MHiFtừ mặtb8RA dâsLbNy chsLbNuyền vHJwLào miệng.

Mặt nưHJwLớc lắngsLbN đsLbNọng vừaozeh rozehồi lạisLbN bịMHiF khuấb8RAy độnsLbNg sLbNbởi thsLbNân thsLbNể nhỏHJwL sLbNbé, Áozehi ozehHy đangsLbN dHJwLi cozehhuyển đếnHJwL gầb8RAn MisLbNnh VsLbNỹ b8RAmột sLbNcách ozehgấp ozehgáp, nhưb8RA sợsLbN HJwLanh sẽHJwL ozehbiến mấb8RAt tronMHiFg giâb8RAy lát.

Ngược lạisLbN vớiMHiF cHJwLô, MiHJwLnh ozehVỹ lHJwLại bấMHiFt động,HJwL aozehnh cMHiFhỉ sLbNim lặngHJwL cảmHJwL nozehhận sựb8RA đb8RAau HJwLđớn tHJwLừ tậb8RAn đáyozeh lòngb8RA, lạisLbN thozehêm mộb8RAt phầb8RAn mozehuốn ômsLbN côozeh thsLbNật cHJwLhặt vàoozeh lòng.

Cô b8RAhiểu lầm…MHiF đưMHiFợc! Ab8RAnh csLbNhấp nhận!

Cô muốnsLbN HJwLgiết anh…MHiF MHiFanh sMHiFẵn HJwLsàng đểb8RA côb8RA làmsLbN đb8RAiều đó!

Nhưng chỉHJwL dub8RAy nhấtsLbN vsLbNiệc MHiFrời sLbNbỏ anhHJwL… aMHiFnh thựcMHiF sựHJwL sLbNkhông thMHiFể chấpMHiF nhb8RAận được.

Có lẽozeh côMHiF đãozeh kozehhông biếtMHiF khsLbNi b8RAcô ozehrời MHiFxa asLbNnh, HJwLanh đsLbNã sb8RAuy sụpHJwL đếsLbNn mb8RAức nào…sLbN aozehnh còozehn nMHiFhớ sLbNrõ lúHJwLc ozehđó MHiFmình HJwLđã nhHJwLư thếb8RA nb8RAào mà,sLbN tHJwLrong đMHiFầu ab8RAnh chozehỉ còHJwLn dsLbNuy nhấtMHiF HJwLham muốnHJwL b8RAgiết tấtHJwL HJwLcả nhữozehng ksLbNẻ đãHJwL b8RAcả gMHiFan mb8RAang cb8RAô rsLbNa b8RAkhỏi b8RAcuộc sốnHJwLg, HJwLra khỏiHJwL MHiFtầm nhHJwLìn vàsLbN sLbNvòng ozehtay cHJwLủa anh.

Một năb8RAm sasLbNu khsLbNi MHiFcô HJwLra đHJwLi, b8RAanh đãMHiF sHJwLống tronMHiFg sựHJwL cuồnozehg loạozehn, mỗiMHiF ngHJwLày chỉHJwL MHiFbiết ngb8RAắm nhìMHiFn bb8RAức ảnhb8RA nsLbNơi gócb8RA phònsLbNg cMHiFủa cô.

Rồi đếsLbNn nămsLbN thứHJwL haiozeh, lạiHJwL làozeh sựsLbN sLbNsuy sụp,sLbN aHJwLnh MHiFchỉ bHJwLiết hànb8RAh HJwLhạ bảnMHiF thânMHiF mìnhozeh… đểMHiF MHiFgiải b8RAtoả sựsLbN bứMHiFc b8RAbối vb8RAà đausLbN đớsLbNn trMHiFong lòng.

Đến nHJwLăm thMHiFứ bMHiFa, anMHiFh bắtMHiF MHiFđầu chínhsLbN thứcsLbN nắmozeh MHiFquyền sLbNtổ chứMHiFc MHiFmafia củaMHiF cHJwLha mình,ozeh dùHJwLng sLbNvũ lựcsLbN đểozeh đoạtozeh đozehược quyềnsLbN lựcozeh tronozehg cb8RAạnh trab8RAnh thươozehng trHJwLường b8RAcho tậsLbNp đoàn.

Quên đượcsLbN cô…b8RA HJwLthật ozehsự ozehkhó hHJwLơn qb8RAuên Tb8RAhy ThHJwLy gấpsLbN nHJwLgàn lần.

Khi anb8RAh đsLbNặt HJwLThy Thozehy vàMHiFo ngănsLbN kb8RAéo kMHiFý ứcMHiF b8RAtrong tráiMHiF timMHiF, tozehhì tìnhsLbN yêHJwLu đóMHiF cozehũng dừnMHiFg MHiFlại MHiFvà kếtsLbN thúc.

Nhưng ÁHJwLi sLbNHy, khônozehg nhữnb8RAg aozehnh khMHiFông b8RAthể sLbNquên ozehđược, ozehmà MHiFanh cozehòn khôngHJwL sLbNthể thôisLbN kMHiFhông nhHJwLung nhớsLbN vàHJwL MHiFngừng yêuMHiF cô.

Dù chb8RAo ýsLbN nghĩozeh côHJwL b8RAđã chếtMHiF bb8RAao nhiêuozeh lầnb8RA loéHJwL lHJwLên trsLbNong sHJwLuy nMHiFghĩ, nhưnsLbNg ozehanh MHiFvẫn ngob8RAan HJwLcố cMHiFhối bsLbNỏ… vìb8RA anb8RAh chb8RAưa xáHJwLc sLbNthực đượcMHiF b8RAcô cònHJwL sốMHiFng hMHiFay chết.

Nhưng MHiFgiờ b8RAđây… trưHJwLớc mozehắt anMHiFh, Áiozeh ozehHy đozehã trsLbNở ozehvề vMHiFẹn nHJwLguyên, vb8RAà mab8RAng tsLbNheo mozehột mốMHiFi thb8RAù khônozehg dứt.

Cô trởMHiF MHiFvề MHiFlà MHiFđể gMHiFiết anh!

Trong tầmHJwL mb8RAắt MinHJwLh VHJwLỹ đb8RAang b8RAthu MHiFvề hìMHiFnh ảnhb8RA Áozehi HHJwLy mb8RAỗi mộtHJwL gozehần hơn,MHiF ozehcho đếnMHiF kozehhi côozeh đứngsLbN đốisLbN diệnozeh vớMHiFi aMHiFnh, mựb8RAc nưsLbNớc MHiFđã ozehlên quáHJwL cb8RAổ củaozeh cozehô rồi.

Ái sLbNHy vb8RAòng taHJwLy MHiFôm lsLbNấy cb8RAổ Mozehinh Vỹb8RA ghb8RAì chặtb8RA xuốb8RAng, cMHiFô nsLbNhón cHJwLhân, đặtb8RA lênb8RA môiHJwL anozehh mộb8RAt nb8RAụ ozehhôn thậtMHiF sHJwLâu vsLbNà dài.

Từ đHJwLôi mắtozeh tMHiFhanh ozehtú vHJwLà tHJwLo b8RAsáng sLbNvẫn b8RAchạy dàozehi dòngsLbN lệsLbN đaMHiFu đớnb8RA, cảb8RA sLbNngười b8RAcô ruMHiFn lb8RAên b8RAkhông ngừng.

Ba sLbNnăm MHiFkể từHJwL cb8RAái HJwLngày địnhsLbN mHJwLệnh đb8RAó… côozeh đãozeh tựb8RA nhủozeh phảiMHiF hsLbNận HJwLanh MHiFthật nhisLbNều, phảiHJwL thHJwLật lMHiFạnh lùb8RAng khozehi đb8RAối diệsLbNn vớMHiFi anh…sLbN nMHiFhư thế,sLbN b8RAcô mHJwLới cHJwLó thểozeh trozehả thùozeh sLbNcho aozehnh sLbNTriết DạMHiF, chsLbNo cảMHiF cMHiFha vb8RAà HJwLmẹ mình.

Từ sLbNtrước đHJwLến giozehờ, mỗiHJwL ksLbNhi hônHJwL cô,sLbN MiHJwLnh Vỹozeh đHJwLều HJwLnhắm mozehắt đểb8RA HJwLcảm nhậnHJwL nụb8RA hsLbNôn đozehầy tìnb8RAh cảmsLbN b8RAđó. Nhb8RAưng lầnb8RA ozehnày, đôMHiFi mắtozeh vẫnHJwL nMHiFhìn tMHiFhẳng vềsLbN phíMHiFa sLbNxa xăHJwLm mộtsLbN cozehách MHiFhờ hữngozeh… vMHiFì aMHiFnh sLbNbiết rõ,sLbN nụozeh hb8RAôn MHiFnày lsLbNà csLbNó chozehủ đích!!

Vòng sLbNtay b8RAÁi HJwLHy siếtMHiF chặtHJwL sLbNhơn, đôiMHiF môb8RAi mỏnMHiFg đangsLbN csLbNố MHiFgắng cMHiFho mộsLbNt thứb8RA đãb8RA ozehchuẩn bịHJwL tozehrước vàb8RAo khoanozehg ozehmiệng Mozehinh Vỹb8RA. DHJwLễ ozehdàng hHJwLơn sLbNcô tưởng!!

Anh khônMHiFg nMHiFhững khôb8RAng phảMHiFn khánMHiFg, màb8RA MHiFlại nuốtsLbN lb8RAuôn vậtozeh thểsLbN đắngb8RA ngắozeht ấyb8RA, nhưozeh ozehthể sLbNanh b8RAđang ozehmuốn giozehúp HJwLcô thựHJwLc hiệnMHiF ksLbNế hoạch.

Đôi đồsLbNng tửsLbN cHJwLhất b8RAchứa ozehhận thùb8RA tozehừ từMHiF mởb8RA rsLbNa, lặnb8RAg thầmozeh MHiFquan b8RAsát gươngMHiF HJwLmặt từb8RA ngưb8RAời đMHiFối diện.

Chỉ troHJwLng MHiFmột kMHiFhoảnh kb8RAhắc, HJwLtrái tiMHiFm HJwLcô csLbNhợt thắtHJwL lại…b8RA MHiFđây lHJwLà lầnsLbN HJwLđầu HJwLtiên… côozeh trôb8RAng tozehhấy MHiFanh rơHJwLi nướcHJwL mắt!!

Mọi thứsLbN trướb8RAc MHiFmắt đMHiFều rMHiFõ b8RAmồn mộtb8RA, ozehtuy sLbNrằng gươngozeh mặtMHiF asLbNnh vozehẫn còb8RAn HJwLướt nozehước, nhozehưng từMHiF đb8RAôi ozehmắt msLbNang màsLbNu hổozeh phácb8RAh đanozehg chạozehy sLbNdài mộtHJwL dòngHJwL nb8RAước đauHJwL đớn.

Dù chsLbNo MHiFđôi mắtHJwL hozehai ozehmàu củaozeh anMHiFh cMHiFũng đasLbNng sLbNnhìn côsLbN đMHiFầy lạsLbNnh giá,MHiF ozehnhưng côozeh cósLbN MHiFthể nhMHiFận MHiFthấy… ozehanh b8RAđã rHJwLơi nưb8RAớc mắMHiFt vìsLbN cô.

Ái sLbNHy đẩyb8RA nMHiFhẹ ngưHJwLời HJwLMinh ozehVỹ rHJwLa, b8RAmôi rờiHJwL msLbNôi, HJwLnhưng hơiHJwL ấmHJwL vsLbNẫn tồnsLbN tại.

Bàn HJwLtay nozehhỏ nMHiFhắn vozehươn lênsLbN, vuốtozeh nhẹMHiF máisLbN tozehóc củMHiFa anMHiFh, rồiozeh dMHiFi sLbNchuyển chầb8RAm cozehhậm đMHiFến bêMHiFn mắtozeh MHiFđen sẫm.

Rồi cảb8RA bb8RAàn tHJwLay ozehkia MHiFcủa ozehcô sLbNcũng đưb8RAa lêMHiFn, phốisLbN hợHJwLp thậtozeh nhuầMHiFn nMHiFhuyễn sLbNvà csLbNhuẩn MHiFbị MHiFlàm mộtHJwL đozehiều gìHJwL đób8RA mb8RAà côb8RA cozehho sLbNlà quasLbNn trọng.

Minh VỹMHiF đứngb8RA b8RAyên, HJwLcả HJwLngười bắtsLbN đầuMHiF mb8RAất tsLbNhăng bb8RAằng nhưngozeh anozehh vẫnHJwL cozehố gắHJwLng đứngsLbN vững…MHiF sLbNvì cô!

Ái HJwLHy nHJwLhẹ nhàsLbNng thHJwLáo bêozehn kb8RAính ápMHiF trònb8RAg MHiFra khỏb8RAi mắtb8RA tráHJwLi cMHiFủa aHJwLnh, ozehtiếp tHJwLục thảozeh cHJwLho chiếcb8RA kínMHiFh ápb8RA trozehòng rsLbNơi tựozeh dHJwLo xuốnozehg HJwLhồ MHiFnước ảmMHiF đạm.

Ánh mắtb8RA b8RAtinh tb8RAuý củab8RA MHJwLinh VỹsLbN hơozehi nhesLbNo lMHiFại, vb8RAạn sLbNvật tb8RArước mắtHJwL b8RAanh mờsLbN dầMHiFn… MHiFmờ dần.

Người cMHiFon gsLbNái đozeháng yêsLbNu đangHJwL đứngozeh đốsLbNi ozehdiện HJwLđưa tasLbNy MHiFđặt nhHJwLẹ vHJwLào ngựozehc anhozeh, MHiFđôi MHiFmôi khMHiFó nHJwLhọc phsLbNát rHJwLa hab8RAi tb8RAừ vớHJwLi HJwLâm vựMHiFc cựcsLbN nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứHJwL bHJwLa, MHiFvà cũngsLbN làsLbN lầnozeh cuốb8RAi cùng…sLbN MHiFcô dùb8RAng chb8RAính đôib8RA HJwLtay mozehình đẩyHJwL ngãMHiF anh!!