You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý 6a3owgFNdo đểwzsq 6a3owgFNem 6a3owgFNtrở về

Vài 6a3owgFNnữ phụ3NxkCFSkc 3NxkCFSkvụ đwzsqang 3NxkCFSklàm việc6a3owgFN gầwzsqn đówzsq cũwzsqng wzsqhết sức6a3owgFN bấtwzsq ngờ6a3owgFN trước6a3owgFN hànhwzsq động3NxkCFSk c6a3owgFNủa M3NxkCFSkinh Vỹ,wzsq 3NxkCFSkdù ch3NxkCFSko họ3NxkCFSk không6a3owgFN 6a3owgFNbiết chu3NxkCFSkyện g3NxkCFSkì đa3NxkCFSkng xảy6a3owgFN ra.

Một c6a3owgFNô hầu6a3owgFN dạwzsqn dwzsqĩ bwzsqước 3NxkCFSkđến, vỗ6a3owgFN 6a3owgFNnhẹ vwzsqào va6a3owgFNi awzsqnh, nhưngwzsq muốn3NxkCFSk ngăn6a3owgFN cwzsqản an6a3owgFNh đwzsqi wzsqquá giớ6a3owgFNi hạn,wzsq đềwzsq phòng3NxkCFSk t3NxkCFSkrường hợp6a3owgFN xấu6a3owgFN nhất.

“Thiếu gia3NxkCFSk, đừnwzsqg… cô6a3owgFN wzsqấy vẫn6a3owgFN đawzsqng wzsqbất tỉn3NxkCFSkh, sẽ3NxkCFSk c6a3owgFNó án3NxkCFSk mwzsqạng th6a3owgFNật đấy!”

Giọng cô3NxkCFSk t6a3owgFNa nhẹwzsq nhàn3NxkCFSkg nhưwzsq đawzsqng tr6a3owgFNấn wzsqan m6a3owgFNột cowzsqn t6a3owgFNhú dữ,3NxkCFSk wzsqđôi 6a3owgFNvai đa6a3owgFNng ru3NxkCFSkn lênwzsq nhèwzsq nhẹ.

Nhưng đáp6a3owgFN lại6a3owgFN s6a3owgFNự lwzsqo lắngwzsq và3NxkCFSk t6a3owgFNhận trọngwzsq wzsqcủa cô3NxkCFSk twzsqa, chwzsqỉ l3NxkCFSkà m6a3owgFNột ánh3NxkCFSk m6a3owgFNắt sắc3NxkCFSk n3NxkCFSkhọn… Miwzsqnh Vỹ6a3owgFN ngoả6a3owgFNnh mặtwzsq lại,wzsq trừ3NxkCFSkng mắ3NxkCFSkt 3NxkCFSknhìn 6a3owgFNcô tawzsq, gằn3NxkCFSk giọng.

“Biến đi…wzsq” Đ6a3owgFNôi mwzsqắt an6a3owgFNh 6a3owgFNdời twzsqừ wzsqcô gwzsqái ki3NxkCFSka sa6a3owgFNng 3NxkCFSkÁi H6a3owgFNy, wzsqxem 3NxkCFSkthử côwzsq c3NxkCFSkó phả6a3owgFNn ứngwzsq nà6a3owgFNo khô6a3owgFNng, wzsqđôi m3NxkCFSkôi vẫnwzsq 6a3owgFNphát rwzsqa từng3NxkCFSk 6a3owgFNtừ một6a3owgFN cá6a3owgFNch chậm3NxkCFSk rã3NxkCFSki, “…wzsq nhâ3NxkCFSkn tiện6a3owgFN bảo6a3owgFN tấtwzsq 6a3owgFNcả wzsqnhững 3NxkCFSkai đa3NxkCFSkng 3NxkCFSkcó m6a3owgFNặt tronwzsqg căn3NxkCFSk biệ6a3owgFNt thwzsqự nàwzsqy lập6a3owgFN wzsqtức r3NxkCFSka kwzsqhỏi đây.”

Ánh mắt6a3owgFN wzsqthống tr3NxkCFSkị wzsqvà 6a3owgFNuy q6a3owgFNuyền của3NxkCFSk a6a3owgFNnh khwzsqiến wzsqcô gáiwzsq rợnwzsq ng3NxkCFSkười, c3NxkCFSkô wzsqta chỉwzsq bwzsqiết nhìnwzsq 3NxkCFSkngười c3NxkCFSkon gáwzsqi đáng3NxkCFSk thương3NxkCFSk đang3NxkCFSk nằm3NxkCFSk gọnwzsq trênwzsq t3NxkCFSkay Miwzsqnh wzsqVỹ vàwzsq chônwzsqg chên6a3owgFNh giữwzsqa hồ3NxkCFSk n3NxkCFSkước mênhwzsq môwzsqng mà6a3owgFN lắcwzsq đầ6a3owgFNu ng3NxkCFSkán ngẩm…

Một lwzsqúc s3NxkCFSkau, tiếng6a3owgFN bướcwzsq ch6a3owgFNân vội3NxkCFSk 3NxkCFSkvã wzsqnối n3NxkCFSkhau r6a3owgFNa 6a3owgFNkhỏi 3NxkCFSkcăn biệtwzsq thự.

Nhận thấy3NxkCFSk tấ6a3owgFNt cwzsqả đwzsqã 6a3owgFNra kwzsqhỏi 6a3owgFNđây, khwzsqông còn6a3owgFN awzsqi l6a3owgFNàm 6a3owgFNphiền đến3NxkCFSk mìnwzsqh n6a3owgFNữa, Min3NxkCFSkh Vỹ3NxkCFSk bắtwzsq 3NxkCFSkđầu tiếp3NxkCFSk tụwzsqc 6a3owgFNhạ thấ6a3owgFNp tay.

Mực nư6a3owgFNớc 6a3owgFNbắt đ6a3owgFNầu vượt6a3owgFN quá6a3owgFN giớwzsqi hạnwzsq, 6a3owgFNMinh wzsqVỹ vẫwzsqn tiếpwzsq tục6a3owgFN hạ6a3owgFN đôwzsqi wzsqtay đ6a3owgFNang n6a3owgFNâng người6a3owgFN 6a3owgFNÁi Hywzsq, 6a3owgFNanh khônwzsqg twzsqin 6a3owgFNlà côwzsq lạ6a3owgFNi ng6a3owgFNoan 3NxkCFSkcố đến6a3owgFN wzsqmức n6a3owgFNày được!

Tại wzsqsao cô3NxkCFSk ấwzsqy lại6a3owgFN thawzsqm 6a3owgFNgia và6a3owgFNo kếwzsq h6a3owgFNoạch của6a3owgFN Hạo3NxkCFSk Thần3NxkCFSk cwzsqơ chứ?

Ban đầu6a3owgFN thự3NxkCFSkc sựwzsq anwzsqh 3NxkCFSkđã hoàwzsqn towzsqàn rơ6a3owgFNi v3NxkCFSkào wzsqbẫy 3NxkCFSkdo Hwzsqạo Thần3NxkCFSk vàwzsq 3NxkCFSkcô đặtwzsq ra3NxkCFSk, nhưngwzsq wzsqsau á3NxkCFSknh mắt3NxkCFSk chứa6a3owgFN 6a3owgFNđựng 6a3owgFNđầy yêu3NxkCFSk thưwzsqơng mwzsqà Hạo6a3owgFN Thần6a3owgFN đ3NxkCFSkã nhìnwzsq wzsqcô wzsqvừa rồ3NxkCFSki, awzsqnh c6a3owgFNó 6a3owgFNthể 3NxkCFSknhận định3NxkCFSk đượcwzsq mwzsqọi chuyệwzsqn đan6a3owgFNg di6a3owgFNễn wzsqra vô3NxkCFSk cùwzsqng bấtwzsq –3NxkCFSk bình6a3owgFN 6a3owgFN– thường!

Hơn cả,3NxkCFSk khwzsqi awzsqnh ômwzsq Ái3NxkCFSk H6a3owgFNy 6a3owgFNvào lòng,6a3owgFN n3NxkCFSkhiệt đ3NxkCFSkộ wzsqcơ thểwzsq cwzsqô 6a3owgFNlại 3NxkCFSkvô wzsqcùng ấ3NxkCFSkm áp,wzsq wzsqkhông quwzsqá 6a3owgFNlạnh c6a3owgFNũng k3NxkCFSkhông quá6a3owgFN nóng.

Anh đ3NxkCFSkã ng6a3owgFNhĩ 6a3owgFNđến trườwzsqng 6a3owgFNhợp 3NxkCFSkcô ngất6a3owgFN 3NxkCFSkdo bwzsqị sa6a3owgFNy nắn6a3owgFNg hwzsqoặc 6a3owgFNbị 6a3owgFNcảm lạnh3NxkCFSk, nhưnwzsqg n3NxkCFSkếu n6a3owgFNhư vậwzsqy 6a3owgFNthì tạ6a3owgFNi sa3NxkCFSko thânwzsq nh3NxkCFSkiệt v3NxkCFSkô vẫn3NxkCFSk ởwzsq mức3NxkCFSk bwzsqình thưwzsqờng 3NxkCFSkcơ chứ?

Có lẽ3NxkCFSk 3NxkCFSkcô đãwzsq khôngwzsq để6a3owgFN ý3NxkCFSk, a3NxkCFSknh 3NxkCFSkđã thwzsqử ch3NxkCFSkạm nhẹ3NxkCFSk wzsqvào g6a3owgFNương mặt6a3owgFN wzsqcô nh3NxkCFSkư wzsqmột wzsqhành động3NxkCFSk vô6a3owgFN tìn3NxkCFSkh, thự3NxkCFSkc cwzsqhất mwzsqục đí6a3owgFNch của6a3owgFN anwzsqh 3NxkCFSklà t3NxkCFSkhử x6a3owgFNem 3NxkCFSksuy đoá6a3owgFNn cwzsqủa 3NxkCFSkanh là3NxkCFSk đún6a3owgFNg 3NxkCFSkhay sai…

Quả nhiê6a3owgFNn khôngwzsq 3NxkCFSknằm ng3NxkCFSkoài dự3NxkCFSk đoán,3NxkCFSk b3NxkCFSkàn wzsqtay chạm6a3owgFN 6a3owgFNnhẹ vào6a3owgFN g3NxkCFSkương mặt3NxkCFSk 3NxkCFSkÁi H3NxkCFSky đ6a3owgFNã lư3NxkCFSku lwzsqại mộwzsqt lớp3NxkCFSk wzsqphấn t6a3owgFNrang điểm6a3owgFN nhwzsqạt… rõ6a3owgFN rwzsqàng cô6a3owgFN đã6a3owgFN cốwzsq tìn3NxkCFSkh tranwzsqg điểm6a3owgFN wzsqcho swzsqắc mặwzsqt mình6a3owgFN tá3NxkCFSki xanwzsqh nhằm3NxkCFSk thu6a3owgFNận lợiwzsq c6a3owgFNho 3NxkCFSkkế wzsqhoạch ngấtwzsq xỉuwzsq trước6a3owgFN wzsqnhà a6a3owgFNnh nh3NxkCFSkư m6a3owgFNột sự3NxkCFSk trùn6a3owgFNg hợp.

Tại sa6a3owgFNo rõ3NxkCFSk 6a3owgFNràng Ái6a3owgFN 3NxkCFSkHy khô3NxkCFSkng hề3NxkCFSk bấtwzsq wzsqtỉnh, n3NxkCFSkhưng lạiwzsq cố3NxkCFSk tìn3NxkCFSkh giả6a3owgFN 6a3owgFNvờ wzsqnhư thế?

Cô chấpwzsq 3NxkCFSknhận cộ3NxkCFSkng tá6a3owgFNc 3NxkCFSkcùng Hạwzsqo Th6a3owgFNần vớ6a3owgFNi wzsqlý dwzsqo v3NxkCFSkà 6a3owgFNmục đwzsqích gì?

Lòng Min6a3owgFNh Vỹwzsq n6a3owgFNgổn nga6a3owgFNng b3NxkCFSkao nh3NxkCFSkiêu câ6a3owgFNu 3NxkCFSkhỏi ch6a3owgFNưa được3NxkCFSk giảiwzsq đáp,6a3owgFN như6a3owgFNng awzsqnh đangwzsq cốwzsq 3NxkCFSký vạch6a3owgFN trầ6a3owgFNn kế3NxkCFSk hoạc3NxkCFSkh c3NxkCFSkủa cô.

Mặc kệ3NxkCFSk 3NxkCFSkcho cảwzsq ng6a3owgFNười c3NxkCFSkô đã3NxkCFSk hoàn6a3owgFN toànwzsq b6a3owgFNị dìwzsqm dưới6a3owgFN 3NxkCFSkmặt nước,wzsq ngư6a3owgFNời wzsqcon gái3NxkCFSk trên3NxkCFSk twzsqay anwzsqh v6a3owgFNẫn 3NxkCFSkkhông hềwzsq có6a3owgFN ý3NxkCFSk định6a3owgFN 6a3owgFNtự cứu3NxkCFSk thoáwzsqt 3NxkCFSkchính mình.

Ái 6a3owgFNHy cố3NxkCFSk gắnwzsqg n3NxkCFSkín thở3NxkCFSk, mặcwzsq kệwzsq 3NxkCFSklồng ngựcwzsq kh6a3owgFNó t6a3owgFNhở đến3NxkCFSk mứcwzsq n6a3owgFNhư mu6a3owgFNốn nổwzsq tung.

Sao đột6a3owgFN 6a3owgFNnhiên c6a3owgFNô lạ3NxkCFSki nhớ6a3owgFN đến3NxkCFSk k3NxkCFSkhoảnh khwzsqắc wzsqlần đ6a3owgFNầu t3NxkCFSkiên bị3NxkCFSk an3NxkCFSkh dìm3NxkCFSk xuốn6a3owgFNg n6a3owgFNước t3NxkCFSkhế này?

Cảm gwzsqiác giốngwzsq hệt6a3owgFN wzsqnhư k3NxkCFSkhi đó,wzsq 3NxkCFSkchỉ khác6a3owgFN ở3NxkCFSk ch3NxkCFSkỗ c3NxkCFSkô 3NxkCFSkkhông hwzsqề tỏ6a3owgFN b3NxkCFSkất cứ6a3owgFN hànwzsqh độ6a3owgFNng 6a3owgFNnào gọwzsqi là3NxkCFSk phảwzsqn kh6a3owgFNáng cả.

Trái wzsqtim chấwzsqt chứa3NxkCFSk đầywzsq 6a3owgFNthù hậwzsqn wzsqcủa cô3NxkCFSk chợwzsqt thắtwzsq lạwzsqi… awzsqnh thậ3NxkCFSkt sự3NxkCFSk 6a3owgFNcó ý3NxkCFSk 6a3owgFNđịnh giếtwzsq cwzsqô sao?

Nhưng cũ6a3owgFNng k3NxkCFSkhông qu3NxkCFSkan 6a3owgFNtrọng, swzsqống wzsqhay chế6a3owgFNt đối3NxkCFSk 6a3owgFNvới 3NxkCFSkcô đều3NxkCFSk n6a3owgFNhư nh6a3owgFNau 6a3owgFNcả thôi.

Cố g6a3owgFNắng nwzsqín 6a3owgFNthở dù6a3owgFN ch3NxkCFSko wzsqrất khó3NxkCFSk chịu,6a3owgFN Áiwzsq wzsqHy vwzsqẫn không3NxkCFSk tài6a3owgFN nà6a3owgFNo kiểmwzsq soát3NxkCFSk đư3NxkCFSkợc sắc6a3owgFN mặtwzsq 6a3owgFNcủa mình.

Hàng 3NxkCFSklông mwzsqày d6a3owgFNài t3NxkCFSkhanh wzsqtú cứ6a3owgFN nwzsqhíu dần6a3owgFN l6a3owgFNại, đôiwzsq wzsqmôi 6a3owgFNcũng wzsqmím chặt,wzsq cảwzsq ngưwzsqời côwzsq cứ3NxkCFSk cwzsqựa qu6a3owgFNậy khô6a3owgFNng ngừng.

Minh Vỹ3NxkCFSk n6a3owgFNhắm m6a3owgFNắt lại,3NxkCFSk a3NxkCFSknh 6a3owgFNkhông mu3NxkCFSkốn tr3NxkCFSkông thấy3NxkCFSk cô6a3owgFN wzsqnhư twzsqhế 6a3owgFNnày, lại6a3owgFN càng3NxkCFSk khôngwzsq m3NxkCFSkuốn th6a3owgFNấy ch3NxkCFSkính mìnhwzsq đwzsqã wzsqlà 6a3owgFNngười khiếnwzsq côwzsq twzsqrở nê6a3owgFNn nhwzsqư thế.

Đến lúc3NxkCFSk kwzsqhông th3NxkCFSkể chịwzsqu đự3NxkCFSkng đượwzsqc n3NxkCFSkữa, an6a3owgFNh wzsqkéo n3NxkCFSkhanh ngườ3NxkCFSki 6a3owgFNcô 6a3owgFNlên, wzsqôm wzsqthật chặ3NxkCFSkt vàowzsq lòng.

Cả Ái6a3owgFN 6a3owgFNHy 6a3owgFNcũng h6a3owgFNo twzsqhành tiếng,3NxkCFSk th3NxkCFSkở gấpwzsq 6a3owgFNgáp 6a3owgFNkhi hô6a3owgFN hấp3NxkCFSk đ3NxkCFSkược hoạtwzsq wzsqđộng tr3NxkCFSkở lại.

Anh twzsqhua rồi…

Không thể6a3owgFN 3NxkCFSknào 6a3owgFNthắng wzsqđược sự6a3owgFN 6a3owgFNương bướ3NxkCFSkng wzsqvà cốwzsq 6a3owgFNchấp 3NxkCFSkcủa cô…wzsq vốnwzsq dĩ6a3owgFN từ3NxkCFSk 6a3owgFNtrước đến3NxkCFSk giờwzsq đãwzsq là3NxkCFSk nwzsqhư vậy.

Thà rằngwzsq wzsqcô đừnwzsqg xuất6a3owgFN hiwzsqện thê3NxkCFSkm lần6a3owgFN nữa6a3owgFN trướcwzsq mắt3NxkCFSk 6a3owgFNanh, twzsqhì n3NxkCFSkỗi đau3NxkCFSk n3NxkCFSkăm xưa3NxkCFSk wzsqđã không6a3owgFN đượcwzsq 3NxkCFSkkhơi dậywzsq, 3NxkCFSkmạnh wzsqmẽ và3NxkCFSk đawzsqu đwzsqớn g6a3owgFNấp đôi.

Khoảnh khắc6a3owgFN nh6a3owgFNìn thấywzsq cô6a3owgFN wzsqtrong tầwzsqm m3NxkCFSkắt, Mi6a3owgFNnh 3NxkCFSkVỹ 3NxkCFSkthực s3NxkCFSkự 6a3owgFNcảm thwzsqấy wzsqhạnh ph6a3owgFNúc đ6a3owgFNến mứcwzsq không6a3owgFN thểwzsq wzsqnói thàwzsqnh lời,wzsq cả6a3owgFN 3NxkCFSkbầu trờ3NxkCFSki đ3NxkCFSken tố6a3owgFNi nh3NxkCFSkư đwzsqược ánhwzsq 3NxkCFSksáng 3NxkCFSkchiếu rọi…

Hạnh phúc3NxkCFSk đó6a3owgFN chưawzsq k3NxkCFSkéo dài3NxkCFSk wzsqnhư mo3NxkCFSkng muốn,6a3owgFN th6a3owgFNì tr3NxkCFSkái ti3NxkCFSkm 3NxkCFSkanh lạiwzsq nhưwzsq bật3NxkCFSk máuwzsq 6a3owgFNkhi nhwzsqận rwzsqa s3NxkCFSkự thật6a3owgFN 6a3owgFNvề sự3NxkCFSk có6a3owgFN m6a3owgFNặt củ6a3owgFNa cô.

Cô tr6a3owgFNở về3NxkCFSk bê6a3owgFNn anh…6a3owgFN chwzsqỉ wzsqđể th6a3owgFNực hiệ3NxkCFSkn mwzsqột â3NxkCFSkm m6a3owgFNưu được3NxkCFSk sắwzsqp đặtwzsq wzsqsẵn 6a3owgFNtừ trướcwzsq, đau3NxkCFSk đwzsqớn thật!

Khuôn mặwzsqt anwzsqh gụ3NxkCFSkc v3NxkCFSkào t6a3owgFNhân 6a3owgFNngười má6a3owgFNt 6a3owgFNlạnh của6a3owgFN 3NxkCFSkÁi H6a3owgFNy, 6a3owgFNhai wzsqbàn wzsqtai siết6a3owgFN chặt6a3owgFN 6a3owgFNlại 6a3owgFNđang r6a3owgFNun lêwzsqn không6a3owgFN ngừng.

Anh p6a3owgFNhải 6a3owgFNlàm wzsqsao đây?

Phải xe6a3owgFNm 3NxkCFSkcô là3NxkCFSk mộtwzsq ngườiwzsq muốnwzsq h6a3owgFNãm h6a3owgFNại mình,6a3owgFN ha6a3owgFNy là6a3owgFN 6a3owgFNmặc k6a3owgFNệ m6a3owgFNọi thứ,6a3owgFN t6a3owgFNiếp tục3NxkCFSk yê6a3owgFNu thư6a3owgFNơng c6a3owgFNô h6a3owgFNết mực?

Khung cwzsqảnh i6a3owgFNm lwzsqặng đến3NxkCFSk 6a3owgFNmức đáng3NxkCFSk 3NxkCFSksợ, đô3NxkCFSki mắ3NxkCFSkt t6a3owgFNo caf6a3owgFNe sữa6a3owgFN 3NxkCFSkđã và6a3owgFN đa3NxkCFSkng wzsqmở wzsqto 3NxkCFSknhìn Miwzsqnh Vwzsqỹ k3NxkCFSkhông cảm6a3owgFN xúc.

Bàn 6a3owgFNtay mềmwzsq mại3NxkCFSk t6a3owgFNừ từ3NxkCFSk đẩywzsq nhwzsqẹ ngwzsqười 6a3owgFNanh ra3NxkCFSk. wzsqÁi wzsqHy đứngwzsq dậy3NxkCFSk, 6a3owgFNánh mắ3NxkCFSkt vẫn3NxkCFSk không6a3owgFN r6a3owgFNời khỏiwzsq gươwzsqng mặtwzsq que3NxkCFSkn thuộc3NxkCFSk mwzsqà cwzsqô đãwzsq từn3NxkCFSkg hết3NxkCFSk mwzsqực yêwzsqu thương.

Mọi c6a3owgFNhuyện đã3NxkCFSk 3NxkCFSkđến mứ3NxkCFSkc 3NxkCFSknày, wzsqthì côwzsq khônwzsqg 3NxkCFSkcòn l6a3owgFNý d3NxkCFSko n6a3owgFNào để3NxkCFSk đóngwzsq 6a3owgFNkịch nữa3NxkCFSk, 6a3owgFNdù s3NxkCFSkao awzsqnh c6a3owgFNũng biết6a3owgFN wzsqrõ c3NxkCFSkô đã6a3owgFN v6a3owgFNà 6a3owgFNđang là6a3owgFNm gì3NxkCFSk rồi.

Cô đưawzsq mộtwzsq t6a3owgFNay về6a3owgFN phía6a3owgFN anh6a3owgFN, n3NxkCFSkhư muốn3NxkCFSk đỡ3NxkCFSk 3NxkCFSkanh đứnwzsqg dậy.wzsq wzsqNhưng wzsqsự p3NxkCFSkhản hồiwzsq 6a3owgFNtừ a6a3owgFNnh 6a3owgFNkhông wzsqđược wzsqnhư 3NxkCFSký 3NxkCFSkcô mwzsqong muốn6a3owgFN, 3NxkCFSkMinh wzsqVỹ chỉ6a3owgFN ng3NxkCFSkẩn 6a3owgFNngười nwzsqhìn c6a3owgFNô, k3NxkCFSkhông hề6a3owgFN cówzsq bwzsqất kỳ6a3owgFN wzsqhành động6a3owgFN nào6a3owgFN khác.

Ái Hwzsqy dạn3NxkCFSk d6a3owgFNĩ đưwzsqa ta6a3owgFNy ch3NxkCFSkủ độ3NxkCFSkng nắwzsqm 6a3owgFNlấy wzsqtay a6a3owgFNnh, rồi3NxkCFSk wzsqdùng chútwzsq swzsqức lự3NxkCFSkc nh3NxkCFSkỏ 3NxkCFSkbé kéowzsq 6a3owgFNanh gượ6a3owgFNng dậy.

“Nói đi…”wzsq Mi3NxkCFSknh Vỹwzsq cấ6a3owgFNt giọnwzsqg 6a3owgFNtrầm khàn,3NxkCFSk wzsqnheo mắt6a3owgFN nh6a3owgFNìn cô3NxkCFSk, “…wzsq 6a3owgFNem trở3NxkCFSk 3NxkCFSkvề với6a3owgFN 3NxkCFSklý d6a3owgFNo gì?”

Trước 6a3owgFNcâu hwzsqỏi 3NxkCFSknghi 3NxkCFSkhoặc c3NxkCFSkủa anh6a3owgFN, c6a3owgFNô lại3NxkCFSk ho6a3owgFNàn toàn6a3owgFN 6a3owgFNdửng dưng3NxkCFSk, tiếp6a3owgFN tụcwzsq kéo6a3owgFN awzsqnh đứngwzsq lên.

Thật sự…3NxkCFSk wzsqcô 6a3owgFNtrở vềwzsq và6a3owgFN pwzsqhải giảwzsq vwzsqờ d6a3owgFNàn d3NxkCFSkựng mộ3NxkCFSkt mà3NxkCFSkn kịch6a3owgFN định6a3owgFN swzsqẵn nwzsqhư thế6a3owgFN lwzsqà để6a3owgFN làm6a3owgFN gì?

Đứng 3NxkCFSkđối dwzsqiện với6a3owgFN Á6a3owgFNi Hywzsq, Mi6a3owgFNnh Vỹ3NxkCFSk vẫnwzsq khô6a3owgFNng thwzsqể k6a3owgFNhông thắ3NxkCFSkc 3NxkCFSkmắc, bởiwzsq tấtwzsq cảwzsq nhữngwzsq gìwzsq đ3NxkCFSkã v6a3owgFNà wzsqđang diễn3NxkCFSk 6a3owgFNra 6a3owgFNkhiến 6a3owgFNanh kh3NxkCFSkông 3NxkCFSkthoát k3NxkCFSkhỏi 3NxkCFSkbàng hoàng.

Cô wzsqvẫn phớt6a3owgFN lờwzsq c6a3owgFNâu hỏiwzsq của3NxkCFSk wzsqanh, 3NxkCFSkbàn 3NxkCFSktay đỡ3NxkCFSk an6a3owgFNh đứng3NxkCFSk dậywzsq wzsqnhư chưa6a3owgFN wzsqmuốn bu3NxkCFSkông, vẫ3NxkCFSkn siếtwzsq lạwzsqi thậ3NxkCFSkt chặt.

“Anh wzsqvẫn 3NxkCFSksống tốt…3NxkCFSk ph3NxkCFSkải không?”

Chất g3NxkCFSkiọng trowzsqng t6a3owgFNhanh cấ6a3owgFNt lê6a3owgFNn, 6a3owgFNnhẹ n6a3owgFNhàng nhwzsqư l6a3owgFNàn gwzsqió tho3NxkCFSkáng 6a3owgFNqua, nhưn3NxkCFSkg lại6a3owgFN 3NxkCFSkvang vọng6a3owgFN d6a3owgFNư wzsqâm 6a3owgFNcủa 6a3owgFNâm vực6a3owgFN 3NxkCFSkquen thuộc.

Đã bawzsqo lâu3NxkCFSk rồ3NxkCFSki 3NxkCFSkanh m3NxkCFSkới lại3NxkCFSk đư6a3owgFNợc ngh6a3owgFNe thấywzsq giọng3NxkCFSk nwzsqói này?

Cả người6a3owgFN M3NxkCFSkinh 6a3owgFNVỹ n6a3owgFNhư b3NxkCFSkị đ3NxkCFSkông cứwzsqng, a6a3owgFNnh nhì3NxkCFSkn c6a3owgFNô nwzsqgỡ ngàng,3NxkCFSk đ6a3owgFNáy mắt3NxkCFSk án3NxkCFSkh 6a3owgFNlên nhữ6a3owgFNng xó6a3owgFNt x3NxkCFSka và6a3owgFN đ3NxkCFSkau đớn.

Cô ngh6a3owgFNĩ an6a3owgFNh wzsqcó t6a3owgFNhể s6a3owgFNống tố3NxkCFSkt khwzsqi khôn6a3owgFNg có6a3owgFN c3NxkCFSkô sao?

“Dĩ nhiên3NxkCFSk l6a3owgFNà không.6a3owgFN” Mi6a3owgFNnh Vỹwzsq đáp,6a3owgFN đôwzsqi mắt6a3owgFN a6a3owgFNnh wzsqnhắm 6a3owgFNhờ lại,wzsq c6a3owgFNố g6a3owgFNắng wzsqkhông th3NxkCFSkở hắtwzsq ra6a3owgFN… a3NxkCFSknh đang6a3owgFN mấtwzsq bình6a3owgFN tĩnwzsqh. “Em3NxkCFSk k3NxkCFSkhông cần6a3owgFN phảiwzsq 3NxkCFSkbận t3NxkCFSkâm, vậ6a3owgFNy wzsqcòn ewzsqm? Bốnwzsq 6a3owgFNnăm 3NxkCFSkqua e3NxkCFSkm đãwzsq ở6a3owgFN đâu,3NxkCFSk đã3NxkCFSk l6a3owgFNàm g3NxkCFSkì và…”

Anh b6a3owgFNỏ lwzsqửng câuwzsq wzsqhỏi, mím6a3owgFN môwzsqi thậwzsqt cwzsqhặt, nhưwzsq đanwzsqg kì3NxkCFSkm c6a3owgFNhế vwzsqì khwzsqông muốwzsqn kíchwzsq đ3NxkCFSkộng trước3NxkCFSk mặtwzsq cô.

Bao nămwzsq q6a3owgFNua, a3NxkCFSknh wzsqđã trưởngwzsq thàn6a3owgFNh v6a3owgFNà chữnwzsqg chạc3NxkCFSk hơn3NxkCFSk rất6a3owgFN nhiều,wzsq d3NxkCFSkù ch3NxkCFSko nwzsqgày 3NxkCFSkxưa an6a3owgFNh vốn3NxkCFSk dwzsqĩ 3NxkCFSkđã rấtwzsq hoà6a3owgFNn 3NxkCFSkhảo t3NxkCFSkrong l3NxkCFSkối 3NxkCFSksuy ngh3NxkCFSkĩ lin3NxkCFSkh hwzsqoạt rồi.

Nhưng b6a3owgFNây giờ,3NxkCFSk an6a3owgFNh học6a3owgFN được3NxkCFSk cwzsqách tự3NxkCFSk khố3NxkCFSkng ch6a3owgFNế bảwzsqn thâwzsqn, khôngwzsq 6a3owgFNđể bất3NxkCFSk cứ3NxkCFSk hànhwzsq độngwzsq 6a3owgFNsơ 3NxkCFSkxuất nàowzsq x3NxkCFSkảy rwzsqa wzsqcả… 6a3owgFNvì chỉwzsq n3NxkCFSkhư thế,6a3owgFN wzsqanh mới3NxkCFSk thoátwzsq kwzsqhỏi nhữn3NxkCFSkg ýwzsq ngwzsqhĩ điên3NxkCFSk rồ3NxkCFSk l3NxkCFSkuôn 6a3owgFNvây 3NxkCFSkquanh wzsqtrí óc6a3owgFN 6a3owgFNkhi đánh3NxkCFSk mấwzsqt cô.

Ái 6a3owgFNHy lạ6a3owgFNi ti3NxkCFSkếp tục3NxkCFSk chơi3NxkCFSk tròwzsq c6a3owgFNâm wzsqlặng, c3NxkCFSkô đ6a3owgFNưa đ6a3owgFNôi m3NxkCFSkắt tron6a3owgFNg sánwzsqg v3NxkCFSkà néwzsqt mặ3NxkCFSkt dịwzsqu d3NxkCFSkàng nhìn3NxkCFSk anh.

Bàn wzsqtay wzsqcô 3NxkCFSkchợt giằn6a3owgFNg wzsqmạnh 6a3owgFNra k6a3owgFNhỏi bà3NxkCFSkn ta3NxkCFSky t6a3owgFNo l6a3owgFNớn cwzsqủa ngườwzsqi đốiwzsq wzsqdiện. 6a3owgFNKhông để3NxkCFSk 6a3owgFNbàn wzsqtay m6a3owgFNình trốn6a3owgFNg rỗngwzsq 3NxkCFSktrong wzsqkhông kh3NxkCFSkí, cwzsqô lạwzsqi vòng3NxkCFSk tawzsqy wzsqôm ng3NxkCFSkang 3NxkCFSkthắt 3NxkCFSklưng an6a3owgFNh, thậtwzsq nhẹ6a3owgFN nh6a3owgFNàng v6a3owgFNà ấm6a3owgFN áp…

Cõi lò3NxkCFSkng Miwzsqnh 3NxkCFSkVỹ chợtwzsq c6a3owgFNảm thấ3NxkCFSky t3NxkCFSkhật d3NxkCFSkễ c6a3owgFNhịu, cwzsqái cảm3NxkCFSk giác6a3owgFN hạnh6a3owgFN 3NxkCFSkphúc màwzsq tưởng3NxkCFSk chừng3NxkCFSk 3NxkCFSkanh swzsqẽ đánh6a3owgFN mấ6a3owgFNt mãi6a3owgFN mã3NxkCFSki nawzsqy lại6a3owgFN trở6a3owgFN về,wzsq 6a3owgFNlấn c3NxkCFSkhiếm hoà3NxkCFSkn toàn6a3owgFN cwzsqảm giá6a3owgFNc 3NxkCFSkcủa cwzsqơ thể.

Thuận tawzsqy, a6a3owgFNnh từ3NxkCFSk từ6a3owgFN 3NxkCFSkđưa ha3NxkCFSki ta6a3owgFNy lên,wzsq vòngwzsq qu6a3owgFNa nganwzsqg 3NxkCFSkngười cô,wzsq nhưwzsq thể6a3owgFN muốn6a3owgFN đ6a3owgFNáp lạiwzsq cá6a3owgFNi wzsqôm tì3NxkCFSknh cảm3NxkCFSk từwzsq 6a3owgFNphía bê3NxkCFSkn kia.

“Sống k6a3owgFNhông tốt…”

Một 3NxkCFSkcâu nóiwzsq wzsqlấp lửngwzsq wzsqvang 6a3owgFNlên, wzsqhành độwzsqng cwzsqủa Miwzsqnh Vỹ6a3owgFN 6a3owgFNdừng l3NxkCFSkại, anwzsqh v3NxkCFSkẫn chư6a3owgFNa ho6a3owgFNàn th6a3owgFNành độ3NxkCFSkng 6a3owgFNtác ôm6a3owgFN 3NxkCFSkcô v6a3owgFNào lòng.

“Sống tốt6a3owgFN đ6a3owgFNược s3NxkCFSkao? 6a3owgFNKhi kẻ6a3owgFN đã6a3owgFN gi3NxkCFSkết g3NxkCFSkia đìn3NxkCFSkh tôwzsqi vẫ3NxkCFSkn wzsqcòn sống?”

Ngay cả3NxkCFSk wzsqđầu 6a3owgFNngón wzsqtay cũng6a3owgFN t6a3owgFNê cứn6a3owgFNg, đôi3NxkCFSk wzsqmắt Mi6a3owgFNnh Vỹ3NxkCFSk đan6a3owgFNg 6a3owgFNdần đá6a3owgFNnh mấ6a3owgFNt t3NxkCFSkầm nhìn6a3owgFN… an6a3owgFNh đã3NxkCFSk cwzsqó thwzsqể 3NxkCFSkđoán rwzsqa wzsqphần nà6a3owgFNo n6a3owgFNhững gìwzsq đangwzsq x6a3owgFNảy r6a3owgFNa rồi…

Không đểwzsq an6a3owgFNh k6a3owgFNịp 3NxkCFSkđịnh thầ6a3owgFNn, Ái3NxkCFSk Hwzsqy 3NxkCFSkdùng ta6a3owgFNy đẩy6a3owgFN người3NxkCFSk anwzsqh rwzsqa x3NxkCFSka k3NxkCFSkhỏi mình,3NxkCFSk 6a3owgFNtiếp tục6a3owgFN wzsqdùng lwzsqực đ3NxkCFSkẩy mạnhwzsq anwzsqh thêm6a3owgFN mwzsqột 3NxkCFSklần nữawzsq wzsqvề phíwzsqa bểwzsq bơi.

Mọi wzsqviệc 3NxkCFSkxảy 6a3owgFNra qu6a3owgFNá nwzsqhanh, c6a3owgFNả 3NxkCFSkngười Mwzsqinh 6a3owgFNVỹ rơ6a3owgFNi 6a3owgFNtự dwzsqo thwzsqeo quá3NxkCFSkn tín6a3owgFNh, wzsqbỗng ch3NxkCFSkốc mọiwzsq hàn6a3owgFNh độn3NxkCFSkg xwzsqung qua6a3owgFNnh như3NxkCFSk đwzsqang ch3NxkCFSkậm d6a3owgFNần, chậmwzsq dần…

“Tôi t3NxkCFSkrở về…wzsq l3NxkCFSkà để6a3owgFN giếtwzsq anh!”

Câu nówzsqi tàn3NxkCFSk 3NxkCFSknhẫn đư6a3owgFNợc wzsqphát ngônwzsq 3NxkCFSkngang tàn6a3owgFNg, wzsqÁi wzsqHy ngẩn6a3owgFNg 6a3owgFNcao mặ6a3owgFNt, đôiwzsq môi6a3owgFN xin6a3owgFNh xwzsqinh được6a3owgFN wzsqtô so3NxkCFSkn đenwzsq nhạt3NxkCFSk nhếch6a3owgFN lê3NxkCFSkn, m6a3owgFNột nụwzsq cườiwzsq n3NxkCFSkửa mwzsqiệng đ3NxkCFSkược h3NxkCFSkình thwzsqành một3NxkCFSk cwzsqách 3NxkCFSkhoàn chỉnh3NxkCFSk và6a3owgFN wzsqrõ rệt.

Đây 6a3owgFNlà lần3NxkCFSk đwzsqầu 3NxkCFSktiên tr6a3owgFNong đời…wzsq wzsqcô nở6a3owgFN nụ6a3owgFN cư6a3owgFNời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắt6a3owgFN nắnwzsqg, lộn3NxkCFSkg gió…

Thiếu nữ6a3owgFN tronwzsqg ch3NxkCFSkiếc vá3NxkCFSky đwzsqen đang6a3owgFN đứng6a3owgFN cạnh6a3owgFN b3NxkCFSkể 3NxkCFSkbơi trowzsqng ngô3NxkCFSki biệ6a3owgFNt thwzsqự 3NxkCFSkhoa lệ…

Ái wzsqHy dán3NxkCFSk chặt3NxkCFSk t6a3owgFNầm n6a3owgFNhìn 3NxkCFSkvào 3NxkCFSkMinh Vỹ3NxkCFSk, bwzsqàn 6a3owgFNtay wzsqnhỏ nwzsqhắn từwzsq 6a3owgFNtừ đưa3NxkCFSk lên3NxkCFSk, 6a3owgFNnắm lwzsqấy sợi6a3owgFN dwzsqây c6a3owgFNhuyền 6a3owgFNở cổwzsq, nhwzsqẹ nhà6a3owgFNng cwzsqởi b6a3owgFNỏ n6a3owgFNó ra.

Cô quwzsqẳng 3NxkCFSksợi wzsqdây 6a3owgFNmột cá6a3owgFNch th3NxkCFSkản wzsqnhiên, 6a3owgFNchỉ 3NxkCFSkgiữ lấy6a3owgFN chiếc3NxkCFSk m6a3owgFNặt dâ6a3owgFNy ch3NxkCFSkuyền wzsqhình hộp6a3owgFN trònwzsq, mởwzsq nắwzsqp wzsqvà l6a3owgFNấy 6a3owgFNtừ đ3NxkCFSkó một6a3owgFN th6a3owgFNứ 6a3owgFNcực kỳ6a3owgFN 3NxkCFSknhỏ bé.

Đôi 3NxkCFSkmắt c3NxkCFSkô v3NxkCFSkẫn nhì3NxkCFSkn về6a3owgFN phía6a3owgFN 3NxkCFSkMinh V6a3owgFNỹ, an6a3owgFNh đã3NxkCFSk nha6a3owgFNnh chón3NxkCFSkg ngowzsqi lê6a3owgFNn m6a3owgFNặt nước6a3owgFN sa3NxkCFSku k3NxkCFSkhi b6a3owgFNị 3NxkCFSkcô bất3NxkCFSk ngwzsqờ đẩwzsqy xu6a3owgFNống hồ.

Cả ng3NxkCFSkười Mi3NxkCFSknh Vỹ6a3owgFN ưwzsqớt swzsqũng, 6a3owgFNanh đư3NxkCFSka ta6a3owgFNy v6a3owgFNuốt mặt6a3owgFN, gươngwzsq mặt6a3owgFN vẫn3NxkCFSk lư6a3owgFNu wzsqdấu lại6a3owgFN 6a3owgFNsự ngạwzsqc wzsqnhiên v6a3owgFNà đawzsqu đớn.

Cuối cùng…wzsq anwzsqh đ3NxkCFSkã biwzsqết được3NxkCFSk l3NxkCFSký d6a3owgFNo v3NxkCFSkì sa6a3owgFNo wzsqcô 3NxkCFSktrở về6a3owgFN, 6a3owgFNvà t6a3owgFNại wzsqsao cwzsqô lại3NxkCFSk tha3NxkCFSkm 3NxkCFSkgia vàowzsq c6a3owgFNái 3NxkCFSkvở 6a3owgFNkịch kh3NxkCFSkông 6a3owgFNhoàn chỉnh3NxkCFSk đó.

Cô ch6a3owgFNo rằngwzsq 3NxkCFSkanh l3NxkCFSkà người3NxkCFSk wzsqgiết gwzsqia đình6a3owgFN wzsqcô ư?

Thì r6a3owgFNa 6a3owgFNtrong lò3NxkCFSkng 3NxkCFSkcô, v6a3owgFNị tr3NxkCFSkí của6a3owgFN a6a3owgFNnh lwzsqà nh3NxkCFSkư thế6a3owgFN wzsq– 6a3owgFNlà mộtwzsq kwzsqẻ sáwzsqt nwzsqhân khwzsqông hơnwzsq không3NxkCFSk kém.

Đáy 6a3owgFNmắt trwzsqở 3NxkCFSknên t6a3owgFNhật ưuwzsq thươngwzsq, a3NxkCFSknh ch6a3owgFNỉ đứng6a3owgFN ywzsqên đwzsqối mặt6a3owgFN với3NxkCFSk cwzsqô, không3NxkCFSk nóiwzsq thê6a3owgFNm bấtwzsq cứ3NxkCFSk đi6a3owgFNều gì3NxkCFSk cả.

Ánh 3NxkCFSkmặt 6a3owgFNtrời sángwzsq 3NxkCFSkchói đã3NxkCFSk n6a3owgFNgừng đe3NxkCFSkm đến3NxkCFSk những6a3owgFN vwzsqạt nắwzsqng 3NxkCFSkấm ápwzsq, n3NxkCFSkhưng 3NxkCFSklại 3NxkCFSkmang đến3NxkCFSk ánh6a3owgFN wzsqsáng bấtwzsq wzsqtận wzsqchiếu sángwzsq khuônwzsq 3NxkCFSkmặt anh…

Và mộ6a3owgFNt 6a3owgFNbên mắtwzsq đwzsqang sở6a3owgFN h3NxkCFSkữu màwzsqu h6a3owgFNổ 3NxkCFSkphách đawzsqng sángwzsq rực,3NxkCFSk vwzsqà bên6a3owgFN cwzsqòn lạiwzsq vẫwzsqn l3NxkCFSkà màwzsqu đ6a3owgFNen th6a3owgFNuần tu3NxkCFSký wzsqcủa kín3NxkCFSkh 3NxkCFSkáp tròng.

Có 3NxkCFSklẽ khwzsqi n6a3owgFNgã xuốn3NxkCFSkg 3NxkCFSknước, wzsqmột 6a3owgFNbên kín6a3owgFNh áp6a3owgFN tr3NxkCFSkòng đãwzsq rơ6a3owgFNi rawzsq, vwzsqà wzsqgiờ 3NxkCFSkđây lạiwzsq 3NxkCFSkkhiến awzsqnh đ6a3owgFNối diện3NxkCFSk vwzsqới côwzsq bằnwzsqg đwzsqôi mắt3NxkCFSk ngày6a3owgFN xưawzsq 6a3owgFNđã từn3NxkCFSkg 6a3owgFNlà t3NxkCFSkhứ c6a3owgFNô 3NxkCFSkyêu t6a3owgFNhích nhất.

Từ phí3NxkCFSka đốiwzsq 6a3owgFNdiện, đôi6a3owgFN m3NxkCFSkắt Á3NxkCFSki 6a3owgFNHy vẫ3NxkCFSkn n6a3owgFNhìn đămwzsq đăm&nbswzsqp; v3NxkCFSkề wzsqphía Mi3NxkCFSknh Vỹ,wzsq vô6a3owgFN hồn6a3owgFN nh3NxkCFSkưng 3NxkCFSklại ch6a3owgFNú mụ3NxkCFSkc vàwzsqo đôiwzsq wzsqmắt anh.

Sống mwzsqũi c3NxkCFSkô bắtwzsq wzsqđầu cảmwzsq t6a3owgFNhấy c3NxkCFSkay cay6a3owgFN, c6a3owgFNô hậwzsqn anh…3NxkCFSk 3NxkCFSknhưng 6a3owgFNcô wzsqvẫn rấ3NxkCFSkt yê3NxkCFSku anh.

Hình 3NxkCFSkảnh 3NxkCFSkMinh 3NxkCFSkVỹ đangwzsq 3NxkCFSkhiện di6a3owgFNện 3NxkCFSkrõ rệtwzsq trước6a3owgFN mặ6a3owgFNt, nh6a3owgFNưng swzsqao 6a3owgFNlại quwzsqá x3NxkCFSka tầmwzsq twzsqay với…

Khoé mắtwzsq wzsqÁi H3NxkCFSky chạywzsq dài3NxkCFSk mwzsqột dòngwzsq 3NxkCFSklệ, 6a3owgFNcô nhẹwzsq nwzsqhàng bưwzsqớc xuốn3NxkCFSkg 6a3owgFNhồ bơi,6a3owgFN bướwzsqc đếwzsqn thậwzsqt 6a3owgFNgần anhwzsq, tiện3NxkCFSk t6a3owgFNay 6a3owgFNcho vật6a3owgFN 6a3owgFNthể 3NxkCFSkcô vừ6a3owgFNa lấy3NxkCFSk rwzsqa từ6a3owgFN mặ3NxkCFSkt dwzsqây chuyềnwzsq vàowzsq miệng.

Mặt nướwzsqc lắng3NxkCFSk đọng3NxkCFSk vừawzsq rồi6a3owgFN lwzsqại 6a3owgFNbị 6a3owgFNkhuấy đ3NxkCFSkộng bởiwzsq 6a3owgFNthân t6a3owgFNhể nhỏwzsq bé6a3owgFN, Á6a3owgFNi 3NxkCFSkHy 3NxkCFSkđang wzsqdi chwzsquyển đến3NxkCFSk gầ6a3owgFNn Minwzsqh Vỹ3NxkCFSk m3NxkCFSkột 3NxkCFSkcách gấp3NxkCFSk gáp6a3owgFN, nh3NxkCFSkư 3NxkCFSksợ an6a3owgFNh sẽ6a3owgFN biếnwzsq mấwzsqt trowzsqng giâywzsq lát.

Ngược 6a3owgFNlại wzsqvới 3NxkCFSkcô, 6a3owgFNMinh 3NxkCFSkVỹ lại3NxkCFSk b3NxkCFSkất độnwzsqg, a6a3owgFNnh c6a3owgFNhỉ wzsqim lặngwzsq cả6a3owgFNm nhận3NxkCFSk swzsqự đau3NxkCFSk đớwzsqn 6a3owgFNtừ tận3NxkCFSk 3NxkCFSkđáy lòwzsqng, l6a3owgFNại thêmwzsq mộ6a3owgFNt pwzsqhần 6a3owgFNmuốn ôwzsqm 3NxkCFSkcô th3NxkCFSkật c6a3owgFNhặt 3NxkCFSkvào lòng.

Cô hiểu6a3owgFN l3NxkCFSkầm… 3NxkCFSkđược! A3NxkCFSknh cwzsqhấp nhận!

Cô muốn6a3owgFN gwzsqiết awzsqnh… a6a3owgFNnh sẵ6a3owgFNn sàn3NxkCFSkg để3NxkCFSk wzsqcô l6a3owgFNàm điề6a3owgFNu đó!

Nhưng chỉ6a3owgFN wzsqduy nhấ3NxkCFSkt việcwzsq r3NxkCFSkời bỏ3NxkCFSk anhwzsq… wzsqanh thực6a3owgFN 3NxkCFSksự wzsqkhông t6a3owgFNhể 6a3owgFNchấp nh6a3owgFNận được.

Có lẽwzsq cô6a3owgFN đwzsqã kwzsqhông 3NxkCFSkbiết kh6a3owgFNi c6a3owgFNô rờwzsqi 6a3owgFNxa anh3NxkCFSk, wzsqanh đ3NxkCFSkã su6a3owgFNy sụp3NxkCFSk 3NxkCFSkđến mứwzsqc 6a3owgFNnào… a6a3owgFNnh cò6a3owgFNn nh6a3owgFNớ rõ3NxkCFSk 3NxkCFSklúc đó6a3owgFN 3NxkCFSkmình wzsqđã 3NxkCFSknhư thế6a3owgFN nwzsqào wzsqmà, tron3NxkCFSkg 6a3owgFNđầu 3NxkCFSkanh chỉ6a3owgFN cò6a3owgFNn 3NxkCFSkduy 3NxkCFSknhất h3NxkCFSkam m3NxkCFSkuốn giết6a3owgFN wzsqtất c3NxkCFSkả 3NxkCFSknhững kẻ6a3owgFN đã3NxkCFSk cwzsqả 6a3owgFNgan m6a3owgFNang c3NxkCFSkô 3NxkCFSkra khỏi3NxkCFSk cuwzsqộc sốwzsqng, 6a3owgFNra khỏiwzsq tầmwzsq nhì3NxkCFSkn wzsqvà v3NxkCFSkòng 3NxkCFSktay 3NxkCFSkcủa anh.

Một 6a3owgFNnăm s6a3owgFNau kh3NxkCFSki cwzsqô 6a3owgFNra wzsqđi, 6a3owgFNanh đ3NxkCFSkã sống3NxkCFSk tronwzsqg 6a3owgFNsự 6a3owgFNcuồng lo6a3owgFNạn, mỗ6a3owgFNi ngàywzsq chỉwzsq 6a3owgFNbiết ngwzsqắm nhwzsqìn bứcwzsq ảwzsqnh nơi6a3owgFN 3NxkCFSkgóc phòn3NxkCFSkg củwzsqa cô.

Rồi đếnwzsq nwzsqăm twzsqhứ hwzsqai, l3NxkCFSkại lwzsqà 6a3owgFNsự 6a3owgFNsuy sụwzsqp, a3NxkCFSknh chỉwzsq biết6a3owgFN hà3NxkCFSknh hạ3NxkCFSk 6a3owgFNbản wzsqthân m6a3owgFNình… để6a3owgFN gi6a3owgFNải t6a3owgFNoả sựwzsq bứwzsqc bwzsqối vwzsqà đa3NxkCFSku đớn6a3owgFN tronwzsqg lòng.

Đến 6a3owgFNnăm thứ3NxkCFSk bawzsq, awzsqnh bắtwzsq đầwzsqu cwzsqhính 6a3owgFNthức nắwzsqm quwzsqyền tổwzsq chức3NxkCFSk ma6a3owgFNfia 6a3owgFNcủa 3NxkCFSkcha mì3NxkCFSknh, dù6a3owgFNng v6a3owgFNũ l3NxkCFSkực đ3NxkCFSkể đoạtwzsq được3NxkCFSk quyềwzsqn lực3NxkCFSk tro3NxkCFSkng 3NxkCFSkcạnh tranwzsqh thư6a3owgFNơng trư6a3owgFNờng 6a3owgFNcho tập6a3owgFN đoàn.

Quên được3NxkCFSk cô…3NxkCFSk thậ3NxkCFSkt swzsqự 6a3owgFNkhó hơ3NxkCFSkn quê6a3owgFNn Th6a3owgFNy T6a3owgFNhy gấp6a3owgFN ngànwzsq lần.

Khi a6a3owgFNnh đwzsqặt Th6a3owgFNy 6a3owgFNThy vàowzsq ngănwzsq 6a3owgFNkéo ký6a3owgFN ứcwzsq tron3NxkCFSkg trái6a3owgFN tiwzsqm, 3NxkCFSkthì tì3NxkCFSknh yê6a3owgFNu đówzsq cũng3NxkCFSk dừngwzsq lạwzsqi v3NxkCFSkà kết3NxkCFSk thúc.

Nhưng Áiwzsq Hywzsq, kh6a3owgFNông những6a3owgFN awzsqnh 3NxkCFSkkhông thể3NxkCFSk q3NxkCFSkuên đưwzsqợc, m3NxkCFSkà an6a3owgFNh 6a3owgFNcòn k6a3owgFNhông th6a3owgFNể thôi3NxkCFSk khôngwzsq wzsqnhung nhớ6a3owgFN 6a3owgFNvà wzsqngừng 3NxkCFSkyêu cô.

Dù chwzsqo 3NxkCFSký wzsqnghĩ 6a3owgFNcô đã3NxkCFSk 3NxkCFSkchết b6a3owgFNao nhiê3NxkCFSku lầnwzsq wzsqloé lê6a3owgFNn tro6a3owgFNng suwzsqy nghĩ,3NxkCFSk nh3NxkCFSkưng 3NxkCFSkanh vẫnwzsq ng3NxkCFSkoan c6a3owgFNố chối6a3owgFN bỏ…wzsq v3NxkCFSkì 6a3owgFNanh c3NxkCFSkhưa 6a3owgFNxác thựcwzsq được6a3owgFN cwzsqô c3NxkCFSkòn sốngwzsq h3NxkCFSkay chết.

Nhưng 3NxkCFSkgiờ đây…6a3owgFN tr6a3owgFNước 3NxkCFSkmắt anhwzsq, Ái6a3owgFN wzsqHy đã6a3owgFN wzsqtrở 3NxkCFSkvề vẹn3NxkCFSk nguy3NxkCFSkên, vàwzsq mawzsqng thwzsqeo wzsqmột 3NxkCFSkmối 6a3owgFNthù kh6a3owgFNông dứt.

Cô tr3NxkCFSkở v3NxkCFSkề l6a3owgFNà đ6a3owgFNể giết3NxkCFSk anh!

Trong tầ3NxkCFSkm m3NxkCFSkắt wzsqMinh Vỹ3NxkCFSk đang3NxkCFSk 6a3owgFNthu về3NxkCFSk 3NxkCFSkhình ả6a3owgFNnh Áiwzsq H3NxkCFSky mỗi3NxkCFSk mộ6a3owgFNt gầwzsqn hơn,6a3owgFN 6a3owgFNcho đến6a3owgFN kh6a3owgFNi c3NxkCFSkô đứng3NxkCFSk đốwzsqi diệ3NxkCFSkn vớiwzsq a3NxkCFSknh, 3NxkCFSkmực nước3NxkCFSk đwzsqã wzsqlên qwzsquá cổ3NxkCFSk cwzsqủa cwzsqô rồi.

Ái 3NxkCFSkHy vò6a3owgFNng t3NxkCFSkay ômwzsq lấy6a3owgFN wzsqcổ 6a3owgFNMinh 3NxkCFSkVỹ ghwzsqì c3NxkCFSkhặt xuống6a3owgFN, côwzsq nwzsqhón c6a3owgFNhân, đặtwzsq lwzsqên wzsqmôi a6a3owgFNnh 3NxkCFSkmột n3NxkCFSkụ hô6a3owgFNn thậtwzsq 3NxkCFSksâu wzsqvà dài.

Từ đôi6a3owgFN 6a3owgFNmắt thanwzsqh t3NxkCFSkú vàwzsq t3NxkCFSko sánwzsqg wzsqvẫn chạy6a3owgFN dwzsqài dònwzsqg lệ3NxkCFSk đwzsqau đớn,6a3owgFN cả3NxkCFSk ngườ6a3owgFNi c6a3owgFNô 6a3owgFNrun lêwzsqn kh3NxkCFSkông ngừng.

Ba nămwzsq k6a3owgFNể từ6a3owgFN c6a3owgFNái 6a3owgFNngày địwzsqnh mệ3NxkCFSknh đó…wzsq côwzsq đ6a3owgFNã tựwzsq n6a3owgFNhủ phả6a3owgFNi hận3NxkCFSk a3NxkCFSknh t6a3owgFNhật nwzsqhiều, phải3NxkCFSk th3NxkCFSkật lạnh6a3owgFN lùn3NxkCFSkg 3NxkCFSkkhi đ3NxkCFSkối diện3NxkCFSk với3NxkCFSk anh…wzsq wzsqnhư t6a3owgFNhế, c3NxkCFSkô mới3NxkCFSk 3NxkCFSkcó th6a3owgFNể trả3NxkCFSk th3NxkCFSkù c3NxkCFSkho a3NxkCFSknh Trwzsqiết 6a3owgFNDạ, ch3NxkCFSko cả6a3owgFN 6a3owgFNcha v6a3owgFNà mwzsqẹ mình.

Từ wzsqtrước đếnwzsq giờ,3NxkCFSk mỗi6a3owgFN kwzsqhi hô3NxkCFSkn cô,3NxkCFSk M6a3owgFNinh wzsqVỹ đề6a3owgFNu nh3NxkCFSkắm mắ3NxkCFSkt để6a3owgFN cả3NxkCFSkm wzsqnhận 3NxkCFSknụ hônwzsq đầywzsq 6a3owgFNtình c6a3owgFNảm đwzsqó. Nhưn3NxkCFSkg 3NxkCFSklần này3NxkCFSk, đôi3NxkCFSk mắt6a3owgFN v3NxkCFSkẫn nhwzsqìn thẳn3NxkCFSkg wzsqvề 3NxkCFSkphía xwzsqa 6a3owgFNxăm một3NxkCFSk 3NxkCFSkcách hờ6a3owgFN h6a3owgFNững… v3NxkCFSkì an6a3owgFNh biếwzsqt rõ3NxkCFSk, wzsqnụ 6a3owgFNhôn nàwzsqy làwzsq cwzsqó 6a3owgFNchủ đích!!

Vòng ta3NxkCFSky Áiwzsq H3NxkCFSky siết6a3owgFN chặ3NxkCFSkt 3NxkCFSkhơn, đwzsqôi môwzsqi mỏn3NxkCFSkg wzsqđang cố3NxkCFSk gắ6a3owgFNng 3NxkCFSkcho mộwzsqt thứwzsq wzsqđã 3NxkCFSkchuẩn b6a3owgFNị t3NxkCFSkrước vàowzsq khwzsqoang wzsqmiệng Minwzsqh Vỹ.6a3owgFN Dễwzsq dwzsqàng hơnwzsq c3NxkCFSkô tưởng!!

Anh không3NxkCFSk nhữngwzsq khônwzsqg phảwzsqn kháng,wzsq m3NxkCFSkà l3NxkCFSkại nuốtwzsq l3NxkCFSkuôn vậwzsqt thể3NxkCFSk đắwzsqng ngắt6a3owgFN ấy,wzsq n3NxkCFSkhư thể3NxkCFSk 6a3owgFNanh 3NxkCFSkđang m6a3owgFNuốn giúp3NxkCFSk c3NxkCFSkô twzsqhực hi3NxkCFSkện kếwzsq hoạch.

Đôi đ3NxkCFSkồng tửwzsq 3NxkCFSkchất chứwzsqa hận3NxkCFSk thwzsqù t6a3owgFNừ wzsqtừ mở3NxkCFSk ra3NxkCFSk, lặngwzsq t6a3owgFNhầm qua6a3owgFNn 6a3owgFNsát gươnwzsqg wzsqmặt từwzsq ngườiwzsq đối3NxkCFSk diện.

Chỉ tron6a3owgFNg mộ6a3owgFNt khoảwzsqnh wzsqkhắc, tráwzsqi ti6a3owgFNm côwzsq c3NxkCFSkhợt 3NxkCFSkthắt lại…6a3owgFN đây3NxkCFSk wzsqlà lầnwzsq đầu6a3owgFN tiên…6a3owgFN côwzsq t6a3owgFNrông thwzsqấy a6a3owgFNnh rơ3NxkCFSki nư6a3owgFNớc mắt!!

Mọi thứ6a3owgFN t3NxkCFSkrước mắ6a3owgFNt đề3NxkCFSku rõ3NxkCFSk mồwzsqn một,6a3owgFN tuwzsqy wzsqrằng gưwzsqơng mặ6a3owgFNt a3NxkCFSknh vwzsqẫn còwzsqn wzsqướt nưwzsqớc, n6a3owgFNhưng từwzsq đôi3NxkCFSk 6a3owgFNmắt 6a3owgFNmang m3NxkCFSkàu hổ3NxkCFSk pháchwzsq đang3NxkCFSk chạy6a3owgFN dài6a3owgFN mộ3NxkCFSkt d3NxkCFSkòng nước3NxkCFSk đau3NxkCFSk đớn.

Dù 3NxkCFSkcho đôiwzsq 6a3owgFNmắt ha3NxkCFSki 3NxkCFSkmàu củ6a3owgFNa a6a3owgFNnh cũng6a3owgFN đwzsqang nhì3NxkCFSkn 6a3owgFNcô đầywzsq lạnwzsqh giá6a3owgFN, wzsqnhưng cô3NxkCFSk có6a3owgFN thểwzsq nhậnwzsq thấy…3NxkCFSk 6a3owgFNanh đã6a3owgFN rơ6a3owgFNi wzsqnước mwzsqắt 6a3owgFNvì cô.

Ái wzsqHy đẩwzsqy nhẹ3NxkCFSk ngưwzsqời Min3NxkCFSkh Vỹwzsq rwzsqa, mô6a3owgFNi rời6a3owgFN môwzsqi, nhưng3NxkCFSk h6a3owgFNơi ấm6a3owgFN vẫnwzsq twzsqồn tại.

Bàn t6a3owgFNay nhỏwzsq nh6a3owgFNắn vwzsqươn 3NxkCFSklên, wzsqvuốt nhẹwzsq mái6a3owgFN 6a3owgFNtóc wzsqcủa a3NxkCFSknh, rồiwzsq d6a3owgFNi c6a3owgFNhuyển ch6a3owgFNầm c3NxkCFSkhậm đếnwzsq 6a3owgFNbên m3NxkCFSkắt đ6a3owgFNen sẫm.

Rồi c6a3owgFNả b3NxkCFSkàn 3NxkCFSktay ki6a3owgFNa củawzsq wzsqcô cũng3NxkCFSk đưawzsq lêwzsqn, 3NxkCFSkphối 3NxkCFSkhợp 3NxkCFSkthật n3NxkCFSkhuần nhu6a3owgFNyễn vwzsqà chuẩnwzsq 3NxkCFSkbị làm6a3owgFN mộwzsqt điều3NxkCFSk gì3NxkCFSk đówzsq 6a3owgFNmà c6a3owgFNô c6a3owgFNho l6a3owgFNà quwzsqan trọng.

Minh Vỹwzsq đứng3NxkCFSk y3NxkCFSkên, cả3NxkCFSk ngườiwzsq bwzsqắt đầwzsqu mất3NxkCFSk thăn6a3owgFNg bwzsqằng 3NxkCFSknhưng 6a3owgFNanh vẫn6a3owgFN cố6a3owgFN g6a3owgFNắng đwzsqứng vữ3NxkCFSkng… vì6a3owgFN cô!

Ái wzsqHy nh3NxkCFSkẹ nhànwzsqg 3NxkCFSktháo bêwzsqn k6a3owgFNính 6a3owgFNáp 3NxkCFSktròng r6a3owgFNa khwzsqỏi mắt3NxkCFSk t3NxkCFSkrái của6a3owgFN anhwzsq, tiếwzsqp tụwzsqc th3NxkCFSkả 3NxkCFSkcho chiếc3NxkCFSk k6a3owgFNính áp6a3owgFN wzsqtròng 3NxkCFSkrơi tự3NxkCFSk 6a3owgFNdo xuống6a3owgFN hồ3NxkCFSk nướ6a3owgFNc ảm6a3owgFN đạm.

Ánh m6a3owgFNắt twzsqinh twzsquý của6a3owgFN wzsqMinh Vỹ6a3owgFN hơ6a3owgFNi nhe6a3owgFNo l3NxkCFSkại, vạn3NxkCFSk v3NxkCFSkật trướ3NxkCFSkc mắ3NxkCFSkt a3NxkCFSknh mờ3NxkCFSk dần…3NxkCFSk mờwzsq dần.

Người cowzsqn gáiwzsq đáwzsqng yêuwzsq đ6a3owgFNang đứ3NxkCFSkng đối6a3owgFN di6a3owgFNện đưa6a3owgFN t6a3owgFNay đặtwzsq nhẹ3NxkCFSk 6a3owgFNvào n6a3owgFNgực anwzsqh, đô6a3owgFNi môi3NxkCFSk k3NxkCFSkhó 3NxkCFSknhọc 3NxkCFSkphát r6a3owgFNa h6a3owgFNai wzsqtừ vớiwzsq â6a3owgFNm v3NxkCFSkực cự3NxkCFSkc nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần 6a3owgFNthứ b6a3owgFNa, 3NxkCFSkvà c6a3owgFNũng lwzsqà lần3NxkCFSk wzsqcuối cù3NxkCFSkng… côwzsq dùn6a3owgFNg chwzsqính đ3NxkCFSkôi ta6a3owgFNy mình3NxkCFSk đẩy3NxkCFSk wzsqngã anh!!