You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,Xrux đếnTVAF giờFCWf ăndJPo FCWfrồi.” MộtFCWf cTVAFô Xruxhầu bướcTVAF vàoTVAF căXruxn Xruxphòng bTVAFị bXruxóng tốdJPoi nuốtnxNh chửngFCWf, HạonxNh ThầnTVAF đFCWfã hdJPooàn toàXruxn tácXruxh biTVAFệt nxNhÁi FCWfHy khỏidJPo thnxNhế giớFCWfi dJPobên ngoàiFCWf, gTVAFiam giữnxNh côXrux tronxNhng cădJPon phdJPoòng rộngdJPo lớnnxNh đầydJPo đủXrux tiệnTVAF nghTVAFi, nhưnnxNhg lXruxại thidJPoếu sứcFCWf sốnXruxg TVAFvà hFCWfơi ấmFCWf củadJPo Xruxcon người.

Đã FCWfbao lâuFCWf TVAFrồi nhỉ?

Ái FCWfHy khôngnxNh màXruxng đưXruxa mắFCWft nhìnnxNh côTVAF hầuFCWf đangdJPo bêXrux khaXruxy thứcdJPo ădJPon đặtnxNh lênFCWf chiếTVAFc bànTVAF gầnnxNh mdJPoình, Xruxvẫn ndJPogồi yêndJPo lặXruxng nxNhnhìn vàoXrux FCWfkhoảng không…

Mọi viFCWfệc vẫnFCWf diễnFCWf FCWfra nhXruxư mXruxột vFCWfòng TVAFtuần dJPohoàn, nnxNhgày dJPongày vXruxẫn cónxNh Xruxngười dJPođưa đồTVAF ănTVAF đếXruxn TVAFcho cFCWfô đXruxúng giờTVAF, vẫnXrux Xruxcó ngườinxNh FCWfchăm snxNhóc thậdJPot tỉXrux mỉXrux nhTVAFư đTVAFang nângXrux dJPoniu Xruxmột nxNhloài hFCWfoa mỏngnxNh mFCWfanh yếunxNh dJPoớt, nTVAFhưng vXruxẫn cóFCWf mộTVAFt bứcdJPo dJPotường vFCWfô hìnXruxh FCWfngăn chặnxNhn khdJPoông nxNhcho TVAFcô bnxNhước rnxNha kFCWfhỏi lồngTVAF kínXruxh đadJPong gnxNhiữ cnxNhhân cFCWfhính mình.

Hạo dJPoThần mỗnxNhi dJPongày đềTVAFu TVAFđến cănxNhn FCWfphòng mFCWfà mXruxình giadJPom gTVAFiữ ÁiXrux HydJPo, FCWfvẫn nxNhnói chuyệnnxNh nnxNhhư khôTVAFng hdJPoề cóTVAF chuyệTVAFn gìXrux xảTVAFy rXruxa, nxNhnhưng chỉTVAF duXruxy nTVAFhất cậunxNh tựFCWf mìnnxNhh đdJPoộc thoại.

Từ ngàFCWfy bịdJPo giaXruxm lỏngTVAF, TVAFÁi XruxHy khôngFCWf hdJPoề dJPomở miệdJPong nóiXrux dTVAFù chỉdJPo mXruxột từXrux, thậmdJPo cTVAFhí TVAFlại Xruxcòn nxNhtrở nxNhnên khépdJPo nxNhkín, nxNhnhư khTVAFông dJPoai tFCWfồn tạinxNh FCWftrong mắtTVAF cô.

Cô vẫXruxn ăn…dJPo Xruxvẫn sống…

Một ngdJPoày, mTVAFột thTVAFáng, mộtnxNh năm…

Dù cFCWfho thờXruxi gFCWfian Xruxcó TVAFtrôi nhXruxanh đếnXrux mứXruxc dJPonào, đốXruxi TVAFvới TVAFÁi HTVAFy, dJPohoàn FCWftoàn khXruxông cóFCWf địdJPonh nghXruxĩ vềXrux nxNhngày tdJPoháng làFCWf gìdJPo cả.

Cô chỉdJPo biếtdJPo rằngdJPo, mìnnxNhh đanXruxg tXruxrải qXruxua mnxNhột quXruxãng tdJPohời gFCWfian rơiTVAF nxNhvào hàdJPong nxNhvạn tdJPohiên niFCWfên dJPokỷ, đánhFCWf mTVAFất hoXruxàn tdJPooàn Xruxhai tXruxừ “tTVAFự do”.

Không khóc…Xrux khôFCWfng cXruxười… Xruxmột nămdJPo dJPosống tTVAFrong nxNhthế giớFCWfi FCWfnhàm cháXruxn, ÁXruxi HFCWfy khdJPoông hềXrux rơXruxi tdJPohêm bấTVAFt cứTVAF mXruxột giọtnxNh nướcFCWf mắtFCWf nTVAFào cả…TVAF vTVAFì FCWfdù FCWfcho cóXrux khócTVAF hTVAFết Xruxnước mắtTVAF, cTVAFũng TVAFkhông hFCWfề cónxNh lốiXrux tdJPohoát đdJPoể cTVAFô tìXruxm vềFCWf anh.

Nếu nhnxNhư thếTVAF, thàFCWf rằngFCWf mìXruxnh phXruxải TVAFcười tTVAFhật tươdJPoi, đểnxNh MinFCWfh VdJPoỹ ởFCWf đâuTVAF đónxNh trdJPoên thếFCWf giớTVAFi nàyTVAF cnxNhòn FCWfcó nxNhthể sốnxNhng hạnhFCWf phTVAFúc TVAFkhi knxNhhông cónxNh mình.

Anh TVAFđã cóXrux thểnxNh vượtTVAF TVAFqua nỗiFCWf nxNhđau mnxNhất nxNhThy ThTVAFy, thnxNhì tạnxNhi saTVAFo lạidJPo khôngTVAF tdJPohể FCWfquên côFCWf đXruxược cnxNhơ chứ?

Nhưng nxNhcô vdJPoẫn khônTVAFg thFCWfể cười,dJPo vXruxà lFCWfại càngdJPo khXruxông nxNhthể knxNhhóc, cnxNhhỉ tdJPohấy cTVAFõi lònXruxg trốngFCWf nxNhrỗng, FCWfkhông hềTVAF tồnXrux tạnxNhi bấFCWft TVAFcứ điềuXrux dJPogì đượcTVAF cnxNhho làXrux hạdJPonh pnxNhhúc hadJPoy FCWfđau đớn.

Ái dJPoHy thậtdJPo sự…TVAF thậtdJPo sựnxNh khôngFCWf thểFCWf nhFCWfớ nxNhrõ khTVAFuôn mặtnxNh dJPolạnh lùnxNhng nnxNhgạo mạnxNhn đXruxó nữa…FCWf thậtdJPo sXruxự kdJPohông nxNhthể nhớXrux được!

Tất cnxNhả chỉnxNh ldJPoà mộtnxNh gưFCWfơng mFCWfặt Xruxmờ nXruxhạt TVAFđang dXruxần pnxNhhai nhoFCWfà trondJPog tâmdJPo tFCWfrí cô.

Ngay cảXrux TVAFhơi ấmXrux thXruxân FCWfthuộc vTVAFà cảmXrux FCWfgiác knxNhhi kXruxề cậnFCWf bênXrux MiFCWfnh VỹXrux dJPocũng hoFCWfàn toàTVAFn bXruxiến mXruxất, ÁnxNhi HFCWfy khônnxNhg thểFCWf cdJPoảm Xruxnhận đượcFCWf gXruxì cả…

… khônxNhng gìnxNh cả.

Cô hầuXrux cũnxNhng khôdJPong hềXrux cảmdJPo thnxNhấy ldJPoạ lnxNhẫm vdJPoì nXruxhững nxNhhành độFCWfng tFCWfhất thườnFCWfg nxNhcủa dJPoÁi HyTVAF, nTVAFhanh châdJPon bXruxước Xruxra Xruxkhỏi phòngnxNh, nxNhsau đdJPoó gàiTVAF chốnxNht khoá.

Cô Xruxim lặFCWfng, chìTVAFm Xruxsâu vàdJPoo mFCWfớ kdJPoý FCWfức hỗnnxNh độn…

Không thểXrux TVAFtin đdJPoược anTVAFh lXruxà FCWfngười nxNhđã nhẫnxNhn tnxNhâm xuốngTVAF tanxNhy tànxNhn sdJPoát cnxNhả dJPogia đìnhXrux củaFCWf cô….

Không đFCWfâu, ngườiFCWf nhnxNhư MiTVAFnh XruxVỹ, vẻXrux dJPobề ngoàiFCWf lạnFCWfh ldJPoùng cXruxhỉ lXruxà vỏTVAF bọcXrux TVAFcho sựnxNh ấTVAFm FCWfáp laFCWfn todJPoả bêTVAFn trong…Xrux aXruxnh sẽnxNh khônFCWfg bdJPoao giFCWfờ làTVAFm nnxNhhư thế!

Nhưng kTVAFhông phảiXrux chínhnxNh ĐdJPoiền HdJPouân FCWfđã Xruxthừa nhFCWfận rdJPoằng hắnFCWf nxNhlà kẻXrux ginxNhết gdJPoia đìnhFCWf cFCWfô snxNhao? NhưnnxNhg tạiFCWf sFCWfao TVAFTịnh NhdJPoi dJPolại nxNhnói XruxMinh TVAFVỹ mớiFCWf tnxNhhực FCWfsự ldJPoà kẻXrux sátnxNh Xruxnhân cXruxơ chứ?

Hạo ThầdJPon bướcTVAF vàTVAFo căXruxn phòXruxng Xruxphảng pnxNhhất nxNhmùi hTVAFương củaTVAF dJPohoa tườdJPong vinxNh, tiFCWfến FCWfđến gầTVAFn ÁidJPo TVAFHy vFCWfà dJPongồi lêdJPon cạnhFCWf giường.

“Em cFCWfhán TVAFghét aXruxnh Xruxđến mứcTVAF nàXruxy sao?”dJPo GưFCWfơng FCWfmặt ldJPoộ rõTVAF vẻTVAF thXruxất vọnFCWfg, HạonxNh ThầnnxNh dFCWfường nhưTVAF đãFCWf bTVAFiết cFCWfâu nxNhtrả lờiTVAF dJPosẽ lXruxà nxNhnhư tTVAFhế nàoTVAF, tnxNhiếp tụdJPoc cấdJPot giXruxọng dJPođều đXruxều. TVAF“Đừng TVAFnhư tdJPohế nữa,nxNh anFCWfh cdJPoó thTVAFể khXruxiến edJPom hạnxNhnh pFCWfhúc hXruxơn Xruxcả hắn.

Cứ tưởdJPong rằngXrux chỉFCWf FCWfcần giTVAFữ dJPoÁi HXruxy nxNhbên cạnh,Xrux HạodJPo ThXruxần sFCWfẽ hạnhXrux phúnxNhc sao?

Không hềXrux! HạnhFCWf phúFCWfc tưởnTVAFg chừngXrux ndJPohư TVAFchỉ thFCWfoáng TVAFqua, FCWfnhẹ Xruxnhư TVAFlàn gTVAFió mnxNhơn dJPoman ngoTVAFài bầuTVAF trTVAFời đFCWfơn điệu…

Nhưng dJPođau đớnTVAF lXruxại kéoTVAF dàdJPoi, chXruxe dJPokhuất thnxNhứ ánFCWfh sánFCWfg kXruxhiến cuộcXrux sXruxống Xruxcủa cTVAFậu chuynxNhển bidJPoến theXruxo mộtXrux mnxNhàu đennxNh FCWftăm tốXruxi. FCWfCứ nhFCWfư thếXrux nàFCWfy thFCWfật sựXrux khôFCWfng dJPoổn TVAFchút nFCWfào… FCWfcô vẫnTVAF yTVAFên lặng,TVAF hdJPooàn TVAFtoàn Xruxkhông cFCWfó chFCWfút biểuFCWf cảmnxNh nàTVAFo kXruxhác ngoTVAFài vXruxiệc thTVAFẫn thờdJPo nhìndJPo vàXruxo khoFCWfảng không.

“Theo anh!”TVAF HạdJPoo XruxThần mệtTVAF mỏiXrux ôXruxm dJPolấy nxNhđầu, sTVAFau đóFCWf đứdJPong ddJPoậy nxNhnắm Xruxlấy TVAFtay cFCWfô dJPolôi đi…

Có dJPolẽ… đếnFCWf lúTVAFc phảidJPo bFCWfuông nxNhtay rFCWfồi. VìdJPo nắmdJPo FCWfgiữ mnxNhối nxNhtình nxNhtừ mộtXrux pFCWfhía nhưnxNh thếTVAF Xruxnày, FCWfthật sựnxNh chỉFCWf khidJPoến cảnxNh TVAFhai đanxNhu kFCWfhổ hơTVAFn Xruxmà thôi.

Quãng thờiFCWf gdJPoian qudJPoa, HXruxạo ThầnTVAF đFCWfã tdJPohực dJPosự Xruxquá FCWfích dJPokỷ, cXruxhỉ bXruxiết giFCWfữ XruxÁi HdJPoy cdJPoho nxNhriêng nxNhmình vàFCWf nghĩnxNh sẽdJPo lFCWfàm nTVAFgười cnxNhon gXruxái nXruxày hạXruxnh phúc.

Nhưng hFCWfai chữXrux “hạnxNhnh phúc”FCWf mdJPoiễn cTVAFưỡng ndJPoày cdJPoó thdJPoật sFCWfự tồnTVAF tTVAFại khôngXrux nxNhkhi cTVAFô FCWfvẫn cFCWfòn moXruxng TVAFnhớ hắn?

Cô đểTVAF mặFCWfc HạoFCWf nxNhThần TVAFđưa mnxNhình đnxNhi, khôngTVAF hềFCWf FCWfcó cXruxhút phnxNhản ứnFCWfg dJPonào gọTVAFi lnxNhà khángdJPo FCWfcự, chỉdJPo FCWfvô thứTVAFc nFCWfối bướcnxNh tXruxheo Xruxsau cậu,TVAF bdJPoàn taXruxy còndJPo lạiTVAF sinxNhết chặtnxNh cFCWfon gnxNhấu nxNhbông mXruxềm mạiXrux troFCWfng tay.

Đây… dJPolà cánxNhch dunxNhy nhấdJPot HạTVAFo ThầnTVAF khTVAFông muốnFCWf sửXrux dụnxNhng… nhưnTVAFg hếtFCWf cáchFCWf rồi!

Phải khiếFCWfn ÁnxNhi HXruxy hnxNhoàn toàndJPo tTVAFin FCWftưởng cậuFCWf TVAFvà cnxNhăm hnxNhận XruxMinh Vỹ.

“Vẫn chưFCWfa nxNhtìm thấydJPo nxNhcô ấyFCWf sao?TVAF” MiFCWfnh VỹTVAF nxNhđấm mạnhdJPo FCWflên TVAFbàn lTVAFàm việcXrux củaFCWf ôTVAFng HànXrux, đôiTVAF mắtdJPo anXruxh trừngnxNh TVAFlên ndJPohững nxNhtia sdJPoáng củTVAFa TVAFlửa TVAFhận. “MộtFCWf Xruxnăm, đãXrux TVAFmột nFCWfăm rồiFCWf đấyXrux ônFCWfg FCWfcó binxNhết không?!”

Tìm kiếmTVAF rồidJPo lạdJPoi tìTVAFm kiếmXrux, anXruxh gầdJPon nnxNhhư chìmTVAF vàodJPo tXruxuyệt vọng…

Muốn dJPobỏ cuộXruxc, nhưngTVAF trTVAFái tinxNhm lạiTVAF khôTVAFng cnxNhho dJPophép andJPoh làmTVAF thế!

Lẽ dJPonào ÁidJPo HXruxy Xruxđã thdJPoực sựFCWf bốcFCWf hnxNhơi kdJPohỏi thếnxNh giớnxNhi nàdJPoy rồiXrux ư?

“Đừng đXruxòi hỏidJPo dJPokhi FCWfta Xruxđã ginxNhúp cFCWfon lnxNhàm tấtnxNh cnxNhả đểXrux tTVAFìm coFCWfn béTVAF TVAFấy nnxNhếu dJPocon khnxNhông mTVAFuốn nxNhmất Xruxnó mãXruxi mãi.”FCWf TVAFÔng HnxNhàn đanFCWf hadJPoi Xruxtay dJPovào ndJPohau, tựXruxa lưXruxng vàoFCWf chiếcdJPo gdJPohế xoTVAFay, trảdJPo lTVAFời nxNhMinh nxNhVỹ mộtFCWf cTVAFách nghiêmTVAF ngFCWfhị. “QuênXrux dJPocon bTVAFé ấynxNh đXruxi, Xruxta sẽFCWf TVAFtìm chTVAFo coFCWfn mộtdJPo ngnxNhười coTVAFn gáiFCWf khácnxNh xinXruxh FCWfđẹp vàTVAF tốXruxt hơXruxn nó.”

Đối vdJPoới ôndJPog, hiệnXrux tạiXrux, TVAFxem nhFCWfư mọFCWfi cTVAFhuyện đnxNhã đnxNhược tdJPohu Xruxxếp ổnFCWf nxNhthoả, vXruxà Xruxtất cảTVAF sẽXrux nxNhlại ổnxNhn địnhdJPo TVAFnhư nxNhlúc baTVAFn đầu.

“Ý ôndJPog làdJPo FCWftôi phảidJPo sốngXrux tốdJPot kTVAFhi thiếunxNh Xruxcô dJPoấy TVAFsao? TdJPohế cuộTVAFc sốXruxng củanxNh nxNhông cdJPoó hạXruxnh dJPophúc nếuXrux thiếudJPo bàTVAF tFCWfa khôngXrux? VàXrux tôiFCWf hdJPoiện giờFCWf lnxNhà nhnxNhư thếXrux đấy,nxNh khôngdJPo cóFCWf TVAFcô ấy,FCWf cXruxoi nnxNhhư thdJPoế giớinxNh nàyXrux dJPođối vớidJPo tôiTVAF chTVAFẳng còndJPo Xruxý ndJPoghĩa gìdJPo Xruxcả!” GươnFCWfg mặtnxNh MdJPoinh VỹdJPo cTVAFhợt tnxNhrở TVAFnên thdJPoật lạnxNhnh lùnFCWfg vàTVAF bấtdJPo cnxNhần, FCWfnhư tnxNhhể đandJPog TVAFmong mTVAFuốn rờiFCWf khỏFCWfi tFCWfhế gTVAFiới nTVAFày bấtFCWf cứnxNh lúcXrux nào.

Không chỉXrux bấtdJPo lựcFCWf vìnxNh cXruxhuyện lnxNhãnh TVAFđạo tổFCWf chTVAFức KnighXruxt, aFCWfnh tFCWfhật sựFCWf đangnxNh Xruxrất dJPomệt mXruxỏi nxNhvì vdJPoô vọnXruxg troFCWfng FCWfviệc tìFCWfm kiếmFCWf ÁTVAFi Hy.

Đôi mắtFCWf chFCWfất chứaFCWf ưuXrux phFCWfiền, MnxNhinh VỹXrux dJPobước Xruxnhanh Xruxra khdJPoỏi căTVAFn phòngdJPo đXruxang Xruxkhiến mXruxình ngạXruxt thởnxNh, chỉTVAF dJPomuốn tnxNhìm vnxNhề TVAFgóc tốdJPoi Xruxquen thuộcXrux mànxNh Xruxnhớ đếTVAFn ngTVAFười TVAFcon Xruxgái ấFCWfy. FCWfTừ bdJPoao giờXrux anxNhnh TVAFlại thảmXrux hạdJPoi đnxNhến nhdJPoư thếFCWf nàdJPoy cdJPoơ chứ?

Hạo ThầTVAFn nắFCWfm FCWflấy tadJPoy ÁidJPo XruxHy, đưaTVAF dJPocô lênFCWf tậnTVAF FCWflầu baFCWf, saTVAFu đóTVAF dừndJPog lạidJPo trướdJPoc mộtXrux Xruxcăn phòngFCWf khádJPo rộnXruxg lớn.

Cô cảmXrux thấyXrux lnxNho Xruxsợ, mFCWfột phầdJPon dJPovì hànFCWfh đnxNhộng khácXrux thườFCWfng củTVAFa HạonxNh ThTVAFần, phFCWfần dJPocòn lạFCWfi lànxNh Xruxvì bíTVAF mậtTVAF đandJPog ẩnnxNh chứaFCWf phíFCWfa snxNhau cădJPon phònnxNhg đó.

Bước chdJPoân dừngFCWf FCWflại ởXrux cửaTVAF phòng,dJPo HFCWfạo ThdJPoần bdJPouông FCWftay cFCWfô radJPo, đứngnxNh sTVAFang mdJPoột bên,FCWf nXruxhư thểTVAF đaTVAFng mnxNhuốn dJPocô phTVAFải FCWftự mìnxNhnh khámXrux pTVAFhá bdJPoí mậnxNht ẩFCWfn chứaXrux Xruxbên trTVAFong dJPocăn phòngXrux bínxNh FCWfẩn trưTVAFớc mắt.

Bàn tTVAFay đaFCWfng ômTVAF cdJPoon gấudJPo TVAFbông nớTVAFi lỏnxNhng dTVAFần, lỏngXrux dầndJPo rồiFCWf mặcXrux dJPokệ nTVAFó rơFCWfi dJPoxuống đất.FCWf ĐôTVAFi mắtTVAF ÁdJPoi HdJPoy thoánxNhng cFCWfhút ldJPoo sợFCWf, nTVAFhưng bàndJPo FCWftay Xruxlại ngXruxoan cốTVAF nắmTVAF lấdJPoy taTVAFy cầmTVAF mởTVAF cửa.

Liệu… kdJPohi côFCWf mởXrux cửa…TVAF MidJPonh VỹTVAF dJPosẽ ldJPoà ngườiFCWf đầuTVAF tiTVAFên côFCWf đượcFCWf trnxNhông thấFCWfy? HadJPoy Xruxlại làdJPo mFCWfột thảFCWfm TVAFkịch đdJPoang chờXrux đTVAFón cô?

Mặc kệ,dJPo côdJPo khôFCWfng dJPoquan tâmTVAF nữnxNha, cdJPoô chTVAFỉ cầnTVAF biếdJPot mdJPoình TVAFđang cầTVAFn phảdJPoi gFCWfiải toFCWfả TVAFbản Xruxtính nxNhtò mòdJPo vốndJPo cdJPoó cFCWfủa mình.

Hạo ThầdJPon hodJPoàn tXruxoàn nxNhcâm lXruxặng đứngXrux yêndJPo bêTVAFn Xruxcạnh cô,nxNh đnxNhôi mắdJPot cnxNhậu nFCWfhắm hờXrux, hàndJPog lôndJPog dJPomày thannxNhh tdJPoú nxNhkhẽ cadJPou lạTVAFi, đôTVAFi mTVAFôi mỏngTVAF đannxNhg mídJPom lạFCWfi thậtFCWf chặt.

Cậu khôXruxng muốnnxNh mọidJPo chXruxuyện nXruxhư thếXrux này…Xrux nhưnxNhng nxNhcũng khôngTVAF còTVAFn TVAFcách nàoXrux khnxNhác cả,nxNh lnxNhàm nxNhsao kìXruxm lFCWfại đượXruxc khnxNhi ướXruxc muốndJPo dJPochiếm hFCWfữu ngườdJPoi cXruxon gnxNhái FCWfkia đanFCWfg dFCWfần tnxNhăng FCWfcao, TVAFđến mứcXrux kTVAFhông thểTVAF kFCWfiểm soánxNht đượcFCWf nữa…

Khiến TVAFcô đauXrux đnxNhớn, khiếnTVAF cTVAFô chXruxịu thưXruxơng TVAFtổn… tấnxNht cảTVAF chỉdJPo vìXrux sựnxNh ícTVAFh kXruxỷ vXruxà nxNhham munxNhốn cónxNh đượcdJPo cônxNh mànxNh thôi.

Cậu thựcFCWf sựTVAF FCWfhận ÁidJPo FCWfHy, hậnXrux TVAFcô TVAFđã TVAFkhiến cnxNhậu phảiTVAF bấTVAFt chấpnxNh tấtXrux cTVAFả đểTVAF FCWfcó đượcTVAF côXrux! NếXruxu cnxNhó đủXrux caXruxn đFCWfảm, HTVAFạo dJPoThần Xruxchỉ muốnFCWf bópnxNh nánxNht tráXruxi tidJPom yếXruxu ớtdJPo đadJPong đậpdJPo linxNhên hồinxNh dJPotrong lnxNhòng ngựcnxNh, đểXrux nódJPo khôFCWfng cònxNhn lnxNhoạn nhịpdJPo trnxNhước côFCWf nữa.

Bàn tnxNhay nxNhnhỏ bTVAFé vặnnxNh nhẹXrux tdJPoay cầm,dJPo lTVAFập tứcnxNh mộnxNht dJPohương thơnxNhm dTVAFịu dàXruxng ladJPon toảnxNh bXruxao phủFCWf knxNhhắp ndJPogười cô,TVAF FCWfphảng phấnxNht cnxNhhút sựFCWf tàFCWfn độcnxNh nxNhtừ bóngXrux Xruxtối tộiXrux ác.

Hai nxNhbóng ngưXruxời Xruxđang đứngnxNh giữXruxa giaXruxn phònxNhng, Xruxánh mắtXrux sắnxNhc nhọTVAFn đềuFCWf cóTVAF cùFCWfng cnxNhhung mộtnxNh mụcdJPo tiêu…

… FCWflà cô!!

Chap 46

Nếu eFCWfm nxNhmuốn chết

*Ba năFCWfm sau*

Tiếng bướcnxNh cdJPohân vồndJPo vãTVAF nTVAFối dJPotiếp kFCWfhắp dãXruxy hànhFCWf TVAFlang dXruxọc thnxNheo ngnxNhôi bXruxiệt thựFCWf tráXruxng FCWflệ, toádJPon ngườiTVAF mặcnxNh vesFCWft đnxNhen bặmdJPo trợnXrux dJPođang bnxNhước thFCWfeo sanxNhu mdJPoột bóngFCWf TVAFngười cnxNhao lớnxNhn, tonxNhát lêndJPo phoXruxng dJPothái FCWfthống FCWflĩnh củdJPoa đấngFCWf chXruxỉ huy.

Chiếc áonxNh sơdJPo FCWfmi trắngnxNh cTVAFhưa càXruxi hếtdJPo TVAFkhuy đFCWfang đưnxNhợc bànnxNh dJPotay Xruxto nxNhlớn khXruxuy lạiTVAF vộiFCWf vnxNhã, gươnTVAFg mặtdJPo lãnhnxNh khốcTVAF đFCWfang Xruxnhìn mọinxNh thứXrux bằndJPog mộtXrux màudJPo sắcXrux đeFCWfn Xruxsẫm khônTVAFg sựnxNh sống.

Đôi bànXrux cFCWfhân vẫndJPo snxNhải TVAFbước thậtFCWf đềuFCWf đặn,nxNh TVAFMinh VỹdJPo càFCWfi lạinxNh ngaFCWfy ngắnTVAF hàFCWfng khunxNhy áonxNh, rTVAFồi lạTVAFi tiếpTVAF tụcXrux khXruxoác nhadJPonh chiếcFCWf áoFCWf khoácnxNh đenXrux đanXruxg cầTVAFm FCWftrên taydJPo… tdJPoừ TVAFbao giXruxờ nxNhanh dJPolại Xruxsống mộtXrux cáchXrux máTVAFy móTVAFc nhưnxNh TVAFthế nàyXrux dJPocơ chứ?

Mọi thTVAFứ FCWfvẫn diễnxNhn dJPora TVAFthật gnxNhấp gánxNhp nhưnxNh Xruxlẽ tựXrux nTVAFhiên, dJPovà đốinxNh vớXruxi anhTVAF, tấtTVAF cảFCWf khTVAFông cXruxòn qunxNhan tFCWfrọng nữa.

Kéo dàXruxi snxNhự sốngTVAF FCWfvà nxNhhơi tnxNhhở cdJPohỉ đểXrux dànTVAF Xruxxếp dJPonhững cuộcTVAF ẩuFCWf nxNhđả nxNhmang tXruxính TVAFchất FCWfbạo lực,dJPo nhưngdJPo cnxNhơ tTVAFhể aFCWfnh vnxNhẫn tiếTVAFp TVAFtục hXruxô nxNhhấp đểdJPo dFCWfuy tXruxrì siTVAFnh mXruxệnh này.

Bất cầnxNhn đời…nxNh nxNhba từXrux dùndJPog đểdJPo cdJPohỉ vnxNhề cuộcdJPo Xruxsống hXruxiện tạiXrux củaTVAF anh!!

Nét mặnxNht luônXrux nxNhgiữ trạngFCWf thánxNhi nxNhlạnh FCWflùng hXruxơn cảXrux ngàyTVAF Xruxxưa, gidJPoờ đâXruxy lạinxNh bắTVAFt đầudJPo lưuXrux dấuFCWf sựFCWf khinXruxh dJPođời dJPocủa HànnxNh MinFCWfh Vỹ.

Chiếc Xruxxe BdJPoMW đưFCWfợc đXruxậu sẵndJPo nxNhtrước cổngFCWf nXruxhư thườdJPong lệTVAF, chờTVAF dJPođợi đưdJPoa TVAFanh thdJPoực TVAFthi nhữnXruxg nhiệFCWfm vụFCWf bạonxNh Xruxlực pXruxhi pháp.

Anh biếFCWft chdJPoứ! FCWfNgười adJPonh gTVAFọi FCWflà chnxNha, ônxNhng TVAFta chỉdJPo nxNhxem FCWfanh Xruxnhư nxNhmột thXruxứ côngFCWf cụnxNh TVAFđể lTVAFoại bỏXrux Xruxtất cảXrux Xruxnhững TVAFthứ cFCWfản trởXrux bXruxước tiếTVAFn củXruxa ônFCWfg Xruxta trênFCWf FCWfthương trường.

Chắc hẳnxNhn dJPolà nxNhsau khTVAFi đFCWfẩy cnxNhho aXruxnh dJPocái tnxNhổ chứcFCWf nàydJPo, ônTVAFg tdJPoa FCWfthoải máidJPo lắm.TVAF ThodJPoải mTVAFái knxNhhi Xruxđã TVAFcó ngườiTVAF FCWfthay thXruxế nxNhmình lãnFCWfh đnxNhạo nxNhvà gTVAFiúp nxNhông dọnFCWf dẹpdJPo sạchdJPo sẽTVAF nhữFCWfng TVAFthứ dFCWfơ Xruxbẩn đangXrux cdJPohắn nganFCWfg codJPon đnxNhường thàTVAFnh cônXruxg củanxNh mình.

Sống troTVAFng mộXruxt thếnxNh dJPogiới dJPohằng ngàTVAFy FCWfvẫn dJPoxảy TVAFra nxNhnhững cdJPouộc xuTVAFng đdJPoột dJPovà ẩuFCWf đnxNhả vFCWfô nghĩa,nxNh dJPoanh vnxNhẫn tdJPoiếp tụcnxNh làmFCWf tTVAFheo lnxNhời saXruxi khnxNhiến cXruxủa cnxNhha mìndJPoh dJPonhư mộXruxt cáiTVAF máy,dJPo honxNhàn tXruxoàn khdJPoông hềTVAF nxNhkháng cự.

Đôi mắtTVAF màXruxu FCWfhổ nxNhphách sánTVAFg rựcnxNh đầyFCWf kdJPoiêu ngạnxNho giTVAFờ đFCWfây lạiXrux đượcnxNh thaTVAFy thếFCWf bằngXrux snxNhắc mTVAFàu TVAFcafe đenFCWf sẫm,TVAF TVAFanh tTVAFrở nêFCWfn ítdJPo nónxNhi nxNhhơn xưa,Xrux thậFCWfm cnxNhhí còndJPo dJPokhông tTVAFhèm mởXrux miệngTVAF FCWfra Xruxnói mộnxNht dJPotừ ndJPoếu FCWfnó tTVAFhật nxNhsự kFCWfhông TVAFcần thiết.

Anh hFCWfọc cácnxNhh dJPolàm quXruxen vớiXrux vdJPoiệc sốnnxNhg đơnFCWf độcdJPo FCWfmột nxNhmình, họcnxNh cácdJPoh tựFCWf kiểmXrux sodJPoát lýnxNh tXruxrí dJPovà sFCWfuy nghFCWfĩ nxNhmột FCWfcách tXruxhiết nxNhthực hơndJPo, vXruxà anxNhnh đãdJPo dTVAFùng kínhFCWf áTVAFp FCWftròng đnxNhể FCWfche giFCWfấu thứTVAF FCWfmàu sắnxNhc tuyệTVAFt mỹTVAF vốdJPon dJPocó củXruxa mình.

Từ nXruxgày tdJPohiếu vắnFCWfg bónXruxg hìnhdJPo FCWfÁi HyTVAF, anXruxh trởFCWf nêTVAFn dJPocăm ghétXrux tấtTVAF cảXrux mọnxNhi tXruxhứ TVAFtrên đờiXrux nXruxày, cdJPoả thứXrux Xruxmà FCWfcô thdJPoích nhấtFCWf ởFCWf nxNhanh –Xrux màunxNh mắt!!

Cô đnxNhã từnXruxg Xruxngắm FCWfanh thXruxật lâFCWfu, bậtdJPo cườFCWfi vàXrux bảonxNh rấtTVAF nxNhthích đdJPoôi mắtXrux –TVAF nxNhthứ thXruxu hútFCWf nhdJPoất trêXruxn gươngnxNh mặtXrux anh.

Anh đdJPoã tậnxNhp chịunxNh đựnTVAFg sựTVAF khdJPoó chịunxNh mỗiXrux khdJPoi đeoXrux kínXruxh ádJPop tròng,nxNh tậpXrux lXruxàm qFCWfuen vớidJPo TVAFmột đTVAFôi mắtnxNh Xruxđen sFCWfâu nxNhthẳm nhFCWfư TVAFbao ngườFCWfi kdJPohác nxNhmỗi kdJPohi trôngXrux thấynxNh hìnTVAFh ảnXruxh phảnXrux chFCWfiếu TVAFcủa mìnxNhnh trTVAFong gương.

Sải bướdJPoc thậXruxt dứdJPot khoátXrux, MFCWfinh VỹXrux FCWfbước FCWfra kdJPohỏi cổXruxng, đôinxNh mắdJPot TVAFvẫn môXruxng lungdJPo, nxNhvô định.

Mặc FCWfdù kTVAFhông hềFCWf đnxNhể tâmdJPo đếndJPo nxNhnhững thứnxNh xdJPoung dJPoquanh, nhTVAFưng Xruxanh Xruxvẫn cFCWfảm thấyXrux sFCWfự thTVAFay đTVAFổi bấTVAFt thườngTVAF ởXrux khXruxung cảnhnxNh dJPothân thunxNhộc mFCWfình vẫnTVAF trôFCWfng tFCWfhấy vàdJPo bướcnxNh đinxNh hằngdJPo ngày.

Trái tinxNhm đậpTVAF mạnhnxNh mdJPoột dJPonhịp, anxNhnh cXruxảm thấTVAFy cónxNh nxNhchút nxNhgì đdJPoó kFCWfhó thnxNhở, dnxNhường nFCWfhư adJPonh vừdJPoa bFCWfỏ TVAFqua thứTVAF gìnxNh đnxNhó rấtdJPo quFCWfan trFCWfọng tXruxhì phải.

Bước Xruxchân khựXruxng lại,Xrux MinnxNhh VỹnxNh cnxNhứ giFCWfữ Xruxnguyên phdJPoong tnxNhhái lXruxãnh đạmdJPo ấy,TVAF dJPomãi mộnxNht lúTVAFc nxNhsau mFCWfới từdJPo tXruxừ qXruxuay đầuFCWf lạiFCWf, đảodJPo mắtFCWf xnxNhung qudJPoanh nnxNhhư tìXruxm kiFCWfếm gìdJPo đó.

Đôi mắdJPot aXruxnh chợtnxNh dừngnxNh dJPolại, hôFCWf TVAFhấp ngưngXrux hoạFCWft độndJPog, dJPocả Xruxcơ tXruxhể nXruxhư rơnxNhi vàodJPo trdJPoạng tháinxNh bấXruxt động.

Thứ aTVAFnh đangTVAF nhFCWfìn thấy…nxNh lTVAFà dJPoảo ảnnxNhh sao?

Mái Xruxtóc nâunxNh đượnxNhc dJPothắt nơFCWf, cXruxố nxNhtình TVAFbuộc lệchTVAF FCWfsang bênTVAF tráiFCWf đannxNhg đượFCWfc nhữFCWfng vTVAFạt nắngnxNh buổidJPo sớFCWfm cdJPohiếu rọi…

Một bóngTVAF dángFCWf nhỏFCWf bXruxé, gầTVAFy guộnxNhc, lànnxNh Xruxda trắngXrux mỏnnxNhg maFCWfnh đannxNhg TVAFkhoác trXruxên mìXruxnh chiếTVAFc TVAFváy FCWfren đXruxen thFCWfật dJPoquen tdJPohuộc đaTVAFng ngồnxNhi nxNhbệt dưXruxới dJPonền nxNhđất trướcTVAF cổngnxNh Xruxnhà andJPoh kFCWfhông Xruxhề ngạTVAFi ngùXruxng, đôXruxi bànFCWf TVAFtay nxNhôm khXruxư FCWfkhư mộtdJPo TVAFchú gấdJPou bônXruxg khTVAFá lớn,FCWf vFCWfà cdJPoô gdJPoái đangFCWf gụcTVAF mặtdJPo dJPovào nhXruxững sợiTVAF tnxNhơ thXruxanh mảnh.

Minh VỹdJPo gầnTVAF nhTVAFư khôngTVAF tnxNhhể tFCWfin đượXruxc nxNhmình đaXruxng thấyTVAF nhữngFCWf gìdJPo, cảdJPo ngườdJPoi khdJPoẽ ruTVAFn lTVAFên, sadJPou đóFCWf từnxNh tFCWfừ bưFCWfớc đếnnxNh nxNhgần FCWfcô gáFCWfi kỳnxNh nxNhlạ kia.

Đám cậXruxn vệdJPo đếnnxNh ldJPoúc nàyTVAF FCWfmới cXruxhú Xruxý đếnXrux sựnxNh hiệnXrux diệdJPon củnxNha nxNhcô gádJPoi kiFCWfa, mặcdJPo dùXrux hơnxNhi ngạcTVAF nhiêFCWfn trưdJPoớc tháXruxi độnxNh cTVAFủa MinxNhnh nxNhVỹ, nhXruxưng họTVAF đềudJPo níXruxn nxNhbặt, đưadJPo mắtnxNh nhXruxìn xenxNhm sắnxNhp cdJPoó sựTVAF kiệnxNhn gìnxNh xảydJPo ra.

Minh VỹdJPo bướcdJPo thậXruxt cdJPohậm đếnxNhn gầdJPon ngưnxNhời cFCWfon TVAFgái Xruxkia, sXruxau đóXrux nxNhkhuỵu gốidJPo trướTVAFc dJPomặt cFCWfô dJPoấy, đôinxNh mdJPoắt ánXruxh dJPolên Xruxtrạng dJPothái dJPoưu thươngFCWf vôTVAF độFCWf. GươngnxNh mặtTVAF andJPoh hơTVAFi Xruxnghệch raFCWf, FCWfnhưng lạiFCWf biểdJPou hiệnXrux rõFCWf rệtdJPo TVAFsự đauFCWf nxNhlòng… códJPo phảiFCWf lXruxà côdJPo dJPoấy đâyFCWf không?

Vẫn làFCWf bónXruxg dánnxNhg khắcXrux đậmXrux sâXruxu troXruxng TVAFtim annxNhh, nhưngXrux tXruxại sFCWfao TVAFanh vẫnTVAF khôXruxng cnxNhách ndJPoào dJPotin đượFCWfc ngườiTVAF cnxNhon nxNhgái TVAFnày chínhFCWf làFCWf ÁdJPoi Hy?

Đưa bFCWfàn taXruxy vuXruxốt FCWfnhẹ mTVAFái tFCWfóc canxNhfe sữa,dJPo tXruxrái tFCWfim MinXruxh VdJPoỹ nxNhnhư muốnFCWf nxNhvỡ tungXrux, kFCWfhông tTVAFhể nàTVAFo lFCWfà ÁiXrux HXruxy được!!

Chỉ Xruxlà ngườiTVAF gidJPoống ngưnxNhời màFCWf thFCWfôi, nnxNhgười giốngnxNh ngườXruxi thôi!

Anh vộiFCWf vànxNhng rụdJPot taFCWfy Xruxlại, đứngFCWf bXruxật dậydJPo, bdJPoất gXruxiác lạdJPoi lắFCWfc đầuXrux tXruxhật FCWfkhẽ dJPovà tựXrux ndJPohủ rằng…dJPo FCWfngười coXruxn gáinxNh nàTVAFy, kFCWfhông thTVAFể lFCWfà cdJPoô ấyTVAF được!

Ái HdJPoy kFCWfhông thểTVAF lạiXrux gnxNhầy gòdJPo thFCWfiếu dJPosức sốnXruxg ndJPohư Xruxthế này,Xrux lTVAFại cànFCWfg khôTVAFng tTVAFhể độtXrux ngXruxột xnxNhuất hTVAFiện trướdJPoc nhFCWfà anXruxh TVAFbất thTVAFình lìnTVAFh nTVAFhư tTVAFhế… FCWfnếu cXruxó pFCWfhép dJPomàu, tạTVAFi sXruxao nóFCWf nxNhkhông xảyXrux FCWfra sdJPoớm hXruxơn cFCWfơ chứ?

Đối vFCWfới aTVAFnh bTVAFây giFCWfờ, Xruxphép màdJPou chỉdJPo cnxNhó tronxNhng Xruxcổ tícdJPoh, mXruxà cổFCWf tícnxNhh thnxNhì lFCWfại kXruxhông hiTVAFện hXruxữu ởnxNh thFCWfực tại.

Đôi chnxNhân dJPoanh bướXruxc lXruxùi vFCWfề phíaFCWf saXruxu, rồinxNh nxNhquay lưnnxNhg tXruxhật dứtTVAF khdJPooát vXruxà tiếFCWfp tụcdJPo Xruxnối bước.

Anh TVAFkhông thTVAFể nFCWfán lạdJPoi ởdJPo đâyTVAF tFCWfhêm mộtFCWf pdJPohút giâdJPoy nàdJPoo nữdJPoa, khônFCWfg nênTVAF kỳFCWf vFCWfọng vàXruxo nhữFCWfng thứFCWf vôTVAF vọngFCWf nxNhđã chìmFCWf dJPovào FCWfquên lãng.

*Huỵch*

Một tXruxhứ âmXrux thaXruxnh vTVAFang nxNhlên, tnxNhuy khdJPoông FCWfthể khiếnXrux ngườiFCWf kFCWfhác chúnxNh Xruxý nnxNhhưng lạinxNh dJPokhiến bướcdJPo châXruxn MinxNhnh VXruxỹ dừnFCWfg lại.

Tất FCWfcả mọidJPo sựXrux chúXrux ýdJPo đềTVAFu tậTVAFp Xruxtrung vàodJPo côdJPo FCWfgái kia!!

Một FCWftrong sốXrux FCWfnhững tXruxên cậnTVAF vệXrux tỏTVAF vTVAFẻ ndJPogạc nhiêXruxn, trdJPoòn mXruxắt nhìndJPo cảnhFCWf tFCWfượng trướcdJPo mặtTVAF mình.

Minh VỹFCWf lnxNhại mộtdJPo lầnnxNh nữanxNh ngoảnhnxNh mặtdJPo lạiTVAF… trướcFCWf mắtdJPo anTVAFh TVAFgiờ đnxNhây, gươdJPong mặnxNht ẩnxNhn gFCWfiấu sFCWfau nxNhchú FCWfgấu bônFCWfg vTVAFừa Xruxrồi Xruxđã đượcXrux hiệnnxNh dJPorõ trướcTVAF ánxNhnh sáFCWfng ấmFCWf áFCWfp củaFCWf mặtFCWf tFCWfrời, đồngFCWf thờidJPo điểFCWfm mạnhTVAF mànxNhu TVAFsắc xanxNhnh xTVAFao trênFCWf khuônnxNh mặtXrux thdJPoiếu ndJPoữ dJPođã nxNhngã gụcFCWf tXruxrên nềnXrux đất.

Lần nàyXrux, nxNhtim anTVAFh khônXruxg đậpnxNh mXruxạnh dJPohơn, cũngFCWf khônnxNhg nxNhđập chnxNhậm hơTVAFn, mnxNhà FCWflà nxNhcảm thấFCWfy đauFCWf nhói!

Người FCWfcon gFCWfái trdJPoong Xruxbộ vádJPoy reXruxn Xruxđen đangdJPo bấtnxNh tỉTVAFnh, ôFCWfm chặtFCWf coFCWfn gTVAFấu bôndJPog vFCWfào Xruxlòng, đôiTVAF môXruxi TVAFvà khuôndJPo dJPomặt thiếuFCWf sXruxinh Xruxkhí đXruxến mứcFCWf đángTVAF ngạcFCWf nhiên.

Và Xruxcô TVAFgái ấy…nxNh nxNhchính làFCWf VdJPoương dJPoÁi Hy!!

Tất nxNhcả đFCWfều TVAFsững sờdJPo tFCWfrước cảnhXrux tượngTVAF vXruxừa xảnxNhy rXruxa, mọidJPo ánhFCWf mắXruxt đềuXrux tậpdJPo trunFCWfg vdJPoề mộtTVAF hướTVAFng xáTVAFc định.

Vương TVAFÁi dJPoHy Xruxnhỏ béXrux TVAFvẫn nằFCWfm bấtnxNh độngnxNh Xruxtrên mặtXrux đất,Xrux hnxNhai hànnxNhg mdJPoi khénxNhp lại,dJPo chdJPoe kdJPohuất đôinxNh đồngFCWf tửdJPo tronnxNhg sáng.

Gương mặFCWft thTVAFanh nhTVAFã đTVAFang tFCWfhả lỏngFCWf nxNhhết FCWfmức, dườngFCWf Xruxnhư nxNhcô đanFCWfg cTVAFó mộtnxNh giấXruxc ngdJPoủ thậdJPot ngonxNhn, nhưFCWfng khônFCWfg hẳnnxNh làFCWf vĩnFCWfh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcTVAF châFCWfn FCWfvang FCWflên thậtXrux gTVAFấp gápFCWf vTVAFà dJPonối tiếXruxp knxNhhông liềFCWfn nxNhbậc, đFCWfám dJPocận vệFCWf bắtTVAF đầuXrux tFCWfỏ rdJPoa hốdJPot hoảngnxNh, bướcdJPo đếndJPo nxNhvà vâyTVAF lấyTVAF ÁXruxi HyXrux. CáFCWfch đónxNh khôngTVAF xaXrux, MnxNhinh VỹdJPo lạdJPoi nxNhđứng chdJPoôn cnxNhhân TVAFtại mộtFCWf chỗ,nxNh đưnxNha mắtdJPo TVAFlặng FCWfnhìn cô.

Anh nhưFCWf khFCWfông thFCWfể dJPotin vàoXrux FCWfmắt mìnhXrux nữa,nxNh đôidJPo mắtTVAF Xruxnhìn côTVAF khôngXrux chớpFCWf, Xruxnhư đangdJPo sợnxNh sẽnxNh dJPolại đádJPonh mấtXrux ảoFCWf gXruxiác dJPonày tronFCWfg giâFCWfy lát.

Trái tnxNhim đnxNhập FCWfnhanh đdJPoến mứcdJPo knxNhhông tdJPoài nàTVAFo kdJPoiểm sodJPoát đượcTVAF nữa,FCWf dJPoMinh dJPoVỹ mímXrux môi.

Cất bướcnxNh dJPotiến vềdJPo phíaFCWf tTVAFrước, anTVAFh đangnxNh hoTVAFàn toànFCWf đáTVAFnh dJPomất tấtdJPo dJPocả dJPocảm dJPoxúc, chỉFCWf cXruxần dJPobiết ngườiFCWf coFCWfn gFCWfái anxNhnh FCWfyêu đangdJPo hiệnnxNh diệFCWfn trTVAFong tầmTVAF mắtFCWf, vXruxà khôngnxNh thểnxNh đánhXrux mXruxất cnxNhô thêdJPom dJPomột lầnxNhn nữa.

“Đừng nxNhchạm vào!!”

Bước cFCWfhân aFCWfnh chỉFCWf cTVAFòn cáFCWfch cFCWfô chưTVAFa nxNhđầy mộtdJPo nxNhmét thìXrux dừnXruxg lại,Xrux nghiếndJPo răngFCWf nnxNhhìn tênFCWf cTVAFận vệXrux nxNhđang cóTVAF đTVAFộng TVAFtác nângFCWf ngườFCWfi TVAFcô lêXruxn, nxNhđôi mắFCWft đTVAFen sẫmXrux đanTVAFg trừndJPog Xruxlên đầydJPo tứcTVAF giận.

Tên cậnnxNh FCWfvệ kFCWfia bịnxNh adJPonh làdJPom chFCWfo ginxNhật mìnhXrux, vTVAFô ýTVAF nxNhlại buônxNhng taTVAFy khFCWfiến dJPocả dJPongười ÁiXrux HXruxy rơiTVAF tựTVAF dTVAFo xudJPoống mặtdJPo đất.

“Biến đi.”TVAF GiọngTVAF nóiFCWf vừaTVAF TVAFrồi lạiTVAF cấFCWft lêTVAFn, MinTVAFh FCWfVỹ FCWfcố gắFCWfng kìdJPom chFCWfế, dJPonói FCWfbằng chấFCWft ginxNhọng nhẹdJPo nhàngFCWf vXruxà bìdJPonh tĩnFCWfh nhXruxất cTVAFó thể.

Không Xruxai cFCWfó quydJPoền đượcFCWf FCWflàm nxNhcô ấyTVAF nxNhtổn thương!

Minh VỹFCWf trXruxừng mắtFCWf nhdJPoìn nxNhđám TVAFcận vệ,Xrux nxNhnhư đXruxang Xruxthể hiệnFCWf tâFCWfm trạngXrux FCWfkhó cdJPohịu dJPocủa mìnhTVAF vềXrux sựTVAF hiệnTVAF diệdJPon TVAFcủa họ.

Nhận thấdJPoy “tínFCWf hiệu”FCWf khônTVAFg tốtnxNh tFCWfừ “thiếuTVAF gidJPoa đánFCWfg mếTVAFn”, dnxNhĩ ndJPohiên toádJPon cậnnxNh Xruxvệ lậpXrux tứcTVAF biếnXrux mấnxNht cTVAFhưa đầyXrux nXruxăm giây.

Minh dJPoVỹ vẫnFCWf đdJPoứng yXruxên trXruxước ngườidJPo coTVAFn gFCWfái dJPođang nằmFCWf lặngTVAF thinxNhnh dướiFCWf đất,TVAF mặdJPoc Xruxkệ áFCWfnh nắnTVAFg FCWfmùa TVAFhè nóndJPog bứTVAFc Xruxra sứXruxc chiếunxNh rọTVAFi khắpnxNh ngườiTVAF cô.

Ông TVAFtrời đangTVAF đùFCWfa cFCWfợt vớiFCWf aFCWfnh à?

Bao nhiêuXrux cTVAFông sứcXrux nxNhvà thờTVAFi gianxNhn anTVAFh bỏTVAF rXruxa thậtXrux Xruxsự kXruxhông ítTVAF đểTVAF tdJPoìm cnxNhô, nhưnFCWfg đápTVAF lạiFCWf chỉdJPo lTVAFà snxNhự tuyệtnxNh vọngTVAF TVAFkéo dJPodài đằnxNhng đẵng.

Nhưng đếndJPo khTVAFi anxNhnh bấdJPot mãnxNhn bỏnxNh cuộc,TVAF cnxNhhấp nhậXruxn tấtdJPo cảXrux sTVAFự TVAFsắp dJPoxếp củaTVAF ônTVAFg HàTVAFn dJPonhư mộtXrux nxNhcái dJPomáy… côXrux lạiFCWf nxNhxuất hiện!

Đôi môFCWfi mỏTVAFng nhếFCWfch lênTVAF tdJPoừ từ,dJPo vònxNhng cudJPong trêXruxn TVAFkhuôn mặnxNht anTVAFh tuTVAFấn cFCWfhững chnxNhạc cFCWfhính Xruxlà nTVAFụ cườnxNhi FCWfkhinh đời!

Anh cXruxúi ngườiFCWf xuống,TVAF nhẹXrux nFCWfhàng TVAFluồn FCWftay Xruxqua tdJPohân ngườiXrux qFCWfuen thuộTVAFc trdJPoong chiếcFCWf vFCWfáy reXruxn đenXrux, thậXruxn tTVAFrọng nhnxNhấc bổTVAFng ngườiXrux FCWfcô lên.

Gương mTVAFặt FCWfanh gTVAFiãn dần,FCWf bớtnxNh FCWfphần nTVAFào sựdJPo TVAFcăng thẳngXrux ldJPouôn Xruxđeo bXruxám nxNhdai dẳnxNhng… đúXruxng thậtTVAF lnxNhà VươngTVAF FCWfÁi HnxNhy rồi!

Hai bànnxNh taXruxy chFCWfợt nxNhsiết thậtTVAF cFCWfhặt Xruxngười cdJPoon Xruxgái trTVAFong tnxNhay, MindJPoh VỹFCWf cúFCWfi thấpTVAF đXruxầu, đặtFCWf dJPolên tránnxNh TVAFÁi HTVAFy mộFCWft dJPonụ hônnxNh thậtnxNh khẽ…

Cuối cùngnxNh, côXrux đnxNhã trFCWfở nxNhvề bnxNhên anFCWfh rồi…

Tại dJPosao dJPocô lạnxNhi xuấtnxNh hiệnnxNh dJPotrong tdJPohể tdJPorạng yFCWfếu ớdJPot nhXruxư thdJPoế nXruxày cFCWfơ chứ?

Kỳ lạTVAF thật,nxNh vốnFCWf dnxNhĩ dJPocô cFCWfó tXruxhể vàoTVAF thẳngdJPo nhdJPoà FCWfđể Xruxtìm aXruxnh cơFCWf mnxNhà, tạinxNh saTVAFo lạTVAFi ngFCWfồi trướcTVAF cửa,nxNh lnxNhại cònnxNh ômXrux tnxNhheo gấuTVAF bdJPoông đXruxể rồidJPo sadJPou đTVAFó ngnxNhất xỉu?

Bàn dJPochân MiTVAFnh VỹTVAF nhấcFCWf lênnxNh, nXruxhưng lạdJPoi hFCWfạ xuốnxNhng vXruxì mFCWfột cdJPoâu nóidJPo vnxNhọng từXrux phíXruxa sau.

“Trả cônxNh Xruxấy lạiFCWf chTVAFo anh.”

Theo pdJPohản xXruxạ, XruxMinh VỹTVAF quanxNhy đnxNhầu lại…

Từ Xruxphía sdJPoau, HạoXrux ThTVAFần vòdJPong nxNhtay ngdJPoang nxNheo Xruxmột cônxNh gáiFCWf FCWflạ mặtFCWf, cườTVAFi cợt.

“Tôi cFCWfhơi chánxNhn rồidJPo, trTVAFả lạiFCWf đấy.”

Sau câunxNh nóidJPo vnxNhô tTVAFrách nhiệnxNhm ấnxNhy, ngườidJPo cFCWfon FCWfgái kiTVAFa cũdJPong bnxNhật cườFCWfi khFCWfúc khínxNhch, néTVAFp đầXruxu vFCWfào ngựcXrux HTVAFạo XruxThần, rXruxa dánnxNhg vôXrux TVAFcùng tXruxình tứ.

Trả ÁiXrux HnxNhy lạiTVAF dJPocho anh?

Minh VỹFCWf khôdJPong hFCWfề TVAFtỏ bấtTVAF cứXrux FCWfthái độFCWf dJPonào cảnxNh, anXruxh TVAFvẫn ôFCWfm ÁidJPo FCWfHy dJPotrong lònXruxg, đdJPoôi mônxNhi mấnxNhp máyTVAF bậtFCWf thTVAFành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quTVAFan trọnnxNhg, chỉnxNh FCWfcần côTVAF trởTVAF vnxNhề vớXruxi adJPonh, tTVAFhế FCWflà đủXrux rồi.

Bóng lXruxưng dJPocao lớXruxn qunxNhay lnxNhại, thẳdJPong ngườTVAFi bướcTVAF đi…

Thì rXruxa nxNhquãng TVAFthời nxNhgian cnxNhô mấtXrux tXruxích, HạTVAFo ThXruxần chíFCWfnh lnxNhà Xruxngười chTVAFăm sócdJPo vàXrux bảFCWfo vệXrux cô.

Cứ tTVAFưởng nxNhnói rXruxa nhữFCWfng lờXruxi đóFCWf FCWfthì anFCWfh sẽdJPo FCWftin làTVAF hXruxắn tnxNha gdJPohét FCWfbỏ nênnxNh mớFCWfi trnxNhả lạidJPo nxNhcô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốnXrux dJPonăm trướcFCWf chnxNho FCWfđến tFCWfận bTVAFây giờdJPo, mỗiFCWf FCWfkhi andJPoh nxNhvà FCWfHạo ThầXruxn đốiFCWf mặtXrux vớdJPoi nhanxNhu, TVAFánh mắtdJPo củFCWfa FCWfhắn Xruxta nxNhvẫn khônxNhng hnxNhề tTVAFhay đổi.

Trong mắtnxNh hắnxNhn, nxNhchỉ dJPotồn tạiXrux TVAFduy nhấtnxNh TVAFngười cXruxon gTVAFái củaXrux Xruxanh Xruxvà hanxNhm nxNhmuốn độcXrux chiếnxNhm khôngXrux ngừng.

Bước chdJPoân nhanTVAFh hơndJPo, XruxMinh VỹdJPo bdJPoước vàoTVAF cổnTVAFg nFCWfhà, nxNhbăng qdJPoua khXruxu vưXruxờn rộdJPong TVAFlớn vàXrux tiXruxến nxNhđến gầndJPo hồTVAF bơi.

Dừng ldJPoại ởdJPo thàdJPonh hồFCWf Xruxbơi, Xruxanh cúFCWfi ngdJPoười xuốnXruxg, TVAFtrên FCWftay Xruxvẫn lnxNhà VươngTVAF ÁXruxi HXruxy đangTVAF nhắmnxNh nghinxNhền đXruxôi mắtnxNh Xruxvà Xruxôm chặtXrux gFCWfấu bông.

Đôi TVAFtay vẫnTVAF nTVAFâng ngườidJPo FCWfcô, nhưngdJPo aXruxnh lạTVAFi dJPotừ từnxNh hạXrux thấpdJPo tFCWfay, đểdJPo cảdJPo FCWfngười cFCWfô bFCWfắt đầdJPou TVAFngập FCWftrong nước.

Minh VỹXrux càndJPog FCWfhạ tFCWfhấp tFCWfay, mựdJPoc nướcFCWf TVAFngang ngườiFCWf cFCWfô lạidJPo càngdJPo nxNhnâng cao.

Thân dJPothể nhỏdJPo nxNhbé kiFCWfa kFCWfhẽ ruTVAFn lêndJPo, nhưnxNhng lTVAFại nxNhcố FCWfkìm nXruxén… anFCWfh cóFCWf FCWfthể nxNhthấy rõ,FCWf hFCWfai bnxNhàn taXruxy TVAFôm gFCWfấu bônXruxg FCWfđang snxNhiết cnxNhhặt lTVAFại, ngadJPoy cXruxả TVAFkhuôn mặtdJPo côTVAF dJPocũng bắnxNht đầnxNhu tỏXrux rnxNha khTVAFó chịu.

Đây chỉXrux cnxNhó thểXrux ldJPoà TVAFkế hoXruxạch nxNhdo FCWfHạo ThFCWfần bTVAFày FCWfra, vìTVAF FCWfanh dJPobiết TVAFrõ hắdJPon kFCWfhông tnxNhhể dễFCWf dFCWfàng mXruxang ÁXruxi HXruxy trảnxNh lạnxNhi chTVAFo FCWfanh được.

“Cứ tiếpTVAF tụcFCWf giXruxả vờ…”FCWf ĐôiFCWf mắtdJPo Xruxđen nxNhtrở nêTVAFn dJPovô hFCWfồn, anFCWfh lạnxNhnh lnxNhùng gằnTVAF Xruxtừng chữ,Xrux “…nxNh nếnxNhu nxNhem mdJPouốn chết.”