You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,WFEY đnVQQến gikmFWờ ănLzkG rồi.”nVQQ MộnaK9t cnaK9ô WFEYhầu bướWFEYc kmFWvào căkmFWn pkmFWhòng bịnVQQ bnaK9óng tốiLzkG nuốtLzkG chnVQQửng, naK9Hạo TnaK9hần đãkmFW hkmFWoàn toànLzkG táchnaK9 nVQQbiệt ÁkmFWi kmFWHy kLzkGhỏi tkmFWhế LzkGgiới naK9bên ngnaK9oài, giLzkGam LzkGgiữ cWFEYô trkmFWong cLzkGăn nVQQphòng rộkmFWng lWFEYớn đầnaK9y đủnaK9 naK9tiện ngnVQQhi, WFEYnhưng lạikmFW tnVQQhiếu naK9sức sốngnVQQ vWFEYà hơnaK9i ấmkmFW củaLzkG cnVQQon người.

Đã banaK9o lâukmFW rồiWFEY nhỉ?

Ái HLzkGy khnVQQông LzkGmàng đưakmFW mắtkmFW nhnaK9ìn côWFEY nVQQhầu đangLzkG WFEYbê khakmFWy tnVQQhức kmFWăn naK9đặt naK9lên chikmFWếc bànaK9n gầLzkGn mìnWFEYh, vẫnnVQQ ngnVQQồi ynVQQên lặngnVQQ nhìWFEYn naK9vào naK9khoảng không…

Mọi việcnVQQ vkmFWẫn dinVQQễn LzkGra LzkGnhư mộtnaK9 vònWFEYg tuầnnVQQ hoànWFEY, ngànVQQy ngànaK9y vẫnWFEY nVQQcó nVQQngười đkmFWưa đnVQQồ ăLzkGn đếnaK9n chWFEYo cnVQQô đnVQQúng naK9giờ, vẫnLzkG LzkGcó ngLzkGười chămkmFW sóWFEYc thậnaK9t tỉLzkG mnVQQỉ nhLzkGư đanVQQng nnaK9âng kmFWniu mộLzkGt loLzkGài WFEYhoa mỏnnaK9g mLzkGanh yếLzkGu ớWFEYt, nhưnnaK9g nVQQvẫn cónaK9 mộtkmFW LzkGbức tườngWFEY vônaK9 hìkmFWnh naK9ngăn chặnWFEY khônkmFWg nVQQcho cônVQQ bướcWFEY nVQQra khỏiLzkG lkmFWồng kmFWkính đangkmFW kmFWgiữ châLzkGn chíLzkGnh mình.

Hạo ThầkmFWn mỗiLzkG naK9ngày đLzkGều đếnnVQQ cănnaK9 phònaK9ng mLzkGà nVQQmình gWFEYiam gWFEYiữ ÁnVQQi HWFEYy, vnVQQẫn nnaK9ói cnaK9huyện kmFWnhư khônkmFWg hềnaK9 cóLzkG cLzkGhuyện gLzkGì xảynaK9 rnaK9a, nLzkGhưng cLzkGhỉ LzkGduy nhấtnaK9 cnVQQậu tLzkGự mWFEYình độcnVQQ thoại.

Từ ngnVQQày bnVQQị nVQQgiam nVQQlỏng, WFEYÁi LzkGHy khôWFEYng hềnaK9 LzkGmở miệWFEYng nWFEYói LzkGdù chỉLzkG mnVQQột naK9từ, thậWFEYm kmFWchí lạinVQQ cnaK9òn trởWFEY nLzkGên naK9khép LzkGkín, nhưnVQQ khnVQQông anaK9i tồnkmFW tạinaK9 tronaK9ng LzkGmắt cô.

Cô vẫnLzkG kmFWăn… vẫnnaK9 sống…

Một ngnVQQày, mộtkmFW thángkmFW, mộtnaK9 năm…

Dù naK9cho thờnaK9i kmFWgian LzkGcó trôinVQQ nhanWFEYh đWFEYến mứnVQQc nVQQnào, nVQQđối vớnaK9i LzkGÁi naK9Hy, hoànkmFW WFEYtoàn kmFWkhông cLzkGó WFEYđịnh nghĩnVQQ LzkGvề ngàkmFWy tnaK9háng lnaK9à LzkGgì cả.

Cô kmFWchỉ biếtWFEY rkmFWằng, mWFEYình kmFWđang trảkmFWi quLzkGa kmFWmột quãnVQQng thnVQQời giLzkGan nVQQrơi vàoWFEY nVQQhàng vkmFWạn thiênWFEY nnaK9iên WFEYkỷ, đánhnVQQ kmFWmất hoLzkGàn nVQQtoàn hnVQQai tnaK9ừ “tựLzkG do”.

Không kkmFWhóc… khnVQQông cưnVQQời… mộtnVQQ năkmFWm sốWFEYng trLzkGong tWFEYhế gnVQQiới nhàmnVQQ chWFEYán, ÁiWFEY HnVQQy khônaK9ng kmFWhề rơiWFEY nVQQthêm bấtnVQQ cứWFEY mộtkmFW giọkmFWt nướckmFW mắtnaK9 nàkmFWo cảnVQQ… vLzkGì dùnVQQ WFEYcho cóLzkG khnaK9óc hếtnVQQ nưnaK9ớc mắnVQQt, ckmFWũng khôngnaK9 WFEYhề LzkGcó lốnaK9i thokmFWát naK9để cWFEYô tìkmFWm vềnaK9 anh.

Nếu nhLzkGư thếnaK9, thWFEYà kmFWrằng mLzkGình pLzkGhải cườikmFW thậLzkGt tươLzkGi, đểkmFW MikmFWnh LzkGVỹ WFEYở LzkGđâu đókmFW trkmFWên thếkmFW nVQQgiới nàkmFWy cnaK9òn cóWFEY thểWFEY sốnnVQQg hkmFWạnh phúcLzkG WFEYkhi khônnVQQg naK9có mình.

Anh đãnVQQ ckmFWó tnVQQhể vkmFWượt qnVQQua nnaK9ỗi đLzkGau mấtkmFW WFEYThy ThLzkGy, thìnaK9 tạiLzkG skmFWao lnVQQại knVQQhông tnaK9hể quênaK9n naK9cô đnVQQược cơWFEY chứ?

Nhưng cnVQQô vẫnaK9n khôngnVQQ kmFWthể cười,LzkG vàLzkG lạinaK9 càkmFWng khôngLzkG thnVQQể naK9khóc, cLzkGhỉ thấynVQQ cõnaK9i lònLzkGg trkmFWống rỗng,naK9 naK9không hkmFWề nVQQtồn tạikmFW bấtWFEY cứWFEY điềunaK9 kmFWgì đnVQQược chWFEYo LzkGlà hạnhLzkG phnVQQúc hkmFWay đnVQQau đớn.

Ái HWFEYy tnVQQhật sự…nVQQ thWFEYật sWFEYự khôngnVQQ thểWFEY nnVQQhớ rWFEYõ khuWFEYôn mặtLzkG lLzkGạnh lùnaK9ng ngạoLzkG mạnnVQQ naK9đó nữa…WFEY WFEYthật sựWFEY khôngkmFW thểLzkG nhnaK9ớ được!

Tất LzkGcả naK9chỉ LzkGlà mộkmFWt gLzkGương mặtLzkG mờLzkG nhWFEYạt đangLzkG dnaK9ần nVQQphai nLzkGhoà tronVQQng tâmLzkG tríWFEY cô.

Ngay cảkmFW WFEYhơi ấmWFEY WFEYthân thuWFEYộc kmFWvà LzkGcảm giáLzkGc LzkGkhi kLzkGề cậnnVQQ bênnaK9 LzkGMinh kmFWVỹ cũkmFWng honaK9àn tLzkGoàn biếnVQQn LzkGmất, ÁiWFEY naK9Hy khônnVQQg thểWFEY cảmnaK9 nnVQQhận đượcnaK9 gWFEYì cả…

… khônWFEYg naK9gì cả.

Cô hầuLzkG kmFWcũng khônnVQQg hềnVQQ cảnaK9m nVQQthấy lnVQQạ nVQQlẫm vLzkGì nhữngWFEY hànnaK9h độngnVQQ thấtnVQQ thườngLzkG củakmFW ÁiWFEY HyLzkG, nhLzkGanh nVQQchân bướcLzkG naK9ra khỏiLzkG pkmFWhòng, saLzkGu đóLzkG gWFEYài chốtkmFW khoá.

Cô iWFEYm lặWFEYng, ckmFWhìm sânaK9u vàWFEYo mớkmFW LzkGký ứckmFW hỗnaK9n độn…

Không nVQQthể tnVQQin đượWFEYc annVQQh nVQQlà ngườinaK9 đnVQQã nhẫWFEYn tâmnaK9 xuốngWFEY tanVQQy WFEYtàn sákmFWt ckmFWả LzkGgia đìnhnVQQ WFEYcủa cô….

Không đâuWFEY, WFEYngười nhưnVQQ MiWFEYnh VnaK9ỹ, vẻLzkG bềLzkG ngonVQQài lnVQQạnh lùnnVQQg chỉnVQQ lkmFWà vLzkGỏ bọcnVQQ naK9cho sựLzkG ấnaK9m nVQQáp naK9lan toảnVQQ bênWFEY WFEYtrong… WFEYanh sẽWFEY khôngWFEY baLzkGo giờnVQQ làkmFWm WFEYnhư thế!

Nhưng khkmFWông phnVQQải chínhnaK9 kmFWĐiền nVQQHuân đãLzkG thừnaK9a nWFEYhận rWFEYằng kmFWhắn kmFWlà kẻnaK9 giếtnVQQ WFEYgia đìnkmFWh cônaK9 snVQQao? NnVQQhưng WFEYtại nVQQsao TịnkmFWh kmFWNhi nVQQlại nónVQQi MinnaK9h VnaK9ỹ mớikmFW thựcWFEY snaK9ự lànaK9 naK9kẻ sátWFEY nVQQnhân cơnVQQ chứ?

Hạo ThầnaK9n bướnVQQc WFEYvào ckmFWăn phòngkmFW phảLzkGng phấtkmFW mùLzkGi WFEYhương cWFEYủa hnVQQoa tườnLzkGg WFEYvi, tnVQQiến đếnnaK9 gầnnVQQ ÁinVQQ kmFWHy vànaK9 nLzkGgồi lênnaK9 cạLzkGnh giường.

“Em chánkmFW ghkmFWét annaK9h đếnnVQQ kmFWmức nàynVQQ sao?kmFW” GươnnVQQg nVQQmặt lkmFWộ rnaK9õ nVQQvẻ thấtWFEY vọng,LzkG HnVQQạo ThnVQQần dườnaK9ng nkmFWhư đãnaK9 bnaK9iết nVQQcâu LzkGtrả lnaK9ời sẽWFEY WFEYlà nhLzkGư tLzkGhế nVQQnào, tnaK9iếp tụcWFEY cnVQQất giọngLzkG đkmFWều đều.kmFW “kmFWĐừng nhưnVQQ tkmFWhế nữa,LzkG annaK9h nVQQcó tLzkGhể khiếnLzkG kmFWem hạnhLzkG naK9phúc nVQQhơn kmFWcả hắn.

Cứ tưởngWFEY rLzkGằng chnVQQỉ cầnWFEY giữkmFW ÁLzkGi HLzkGy bêLzkGn cạnh,naK9 HạnaK9o ThầnnaK9 sẽLzkG hạnnaK9h phLzkGúc sao?

Không hLzkGề! HạnhnVQQ pkmFWhúc tưởngnaK9 chLzkGừng nkmFWhư chỉkmFW thoáWFEYng qunVQQa, WFEYnhẹ LzkGnhư lnaK9àn ginVQQó mkmFWơn naK9man ngoànVQQi bầuWFEY trờnaK9i đơnWFEY điệu…

Nhưng đakmFWu đkmFWớn kmFWlại naK9kéo dàLzkGi, LzkGche khnVQQuất tLzkGhứ naK9ánh sángLzkG khiếnkmFW cuộLzkGc sốnVQQng ckmFWủa cnaK9ậu chuynaK9ển biếnnaK9 kmFWtheo mộtnVQQ màuWFEY đennaK9 nVQQtăm tWFEYối. CứnVQQ nLzkGhư thếnVQQ nàyWFEY thậtnVQQ sựkmFW kkmFWhông ổnnaK9 naK9chút nào…nVQQ côLzkG vẫLzkGn WFEYyên lặngWFEY, hoànaK9n toànLzkG knVQQhông ckmFWó chnVQQút biểunVQQ cảLzkGm nnaK9ào khácWFEY ngoànaK9i viWFEYệc tnVQQhẫn tLzkGhờ WFEYnhìn LzkGvào khoảngLzkG không.

“Theo anhLzkG!” HLzkGạo LzkGThần mệtWFEY LzkGmỏi ômWFEY lấkmFWy đầnVQQu, skmFWau naK9đó đứnWFEYg dLzkGậy nVQQnắm lkmFWấy takmFWy côWFEY lôinVQQ đi…

Có lẽnaK9… đếnnVQQ lkmFWúc phảikmFW buôWFEYng naK9tay rồinaK9. VìnaK9 nắmWFEY gkmFWiữ mnVQQối tìWFEYnh tWFEYừ mộtnVQQ phíaLzkG nnVQQhư thWFEYế nànaK9y, thWFEYật kmFWsự chỉWFEY khiếnWFEY cnaK9ả hnVQQai đLzkGau khLzkGổ naK9hơn WFEYmà thôi.

Quãng tnaK9hời ginVQQan qukmFWa, HạnVQQo ThầkmFWn kmFWđã thựcnVQQ LzkGsự qunaK9á kmFWích kỷ,LzkG cnVQQhỉ biLzkGết giữWFEY ÁnVQQi HnaK9y WFEYcho rnaK9iêng mìnLzkGh nVQQvà nghĩnVQQ WFEYsẽ lànVQQm nkmFWgười WFEYcon kmFWgái WFEYnày hạWFEYnh phúc.

Nhưng WFEYhai chữLzkG “hạnhLzkG phúc”naK9 mnaK9iễn cưỡngnaK9 nànaK9y WFEYcó tnVQQhật LzkGsự tồnkmFW tạinaK9 khôkmFWng LzkGkhi cWFEYô LzkGvẫn cònkmFW mWFEYong nhớkmFW hắn?

Cô đểnaK9 mặcnVQQ HạoWFEY naK9Thần nVQQđưa mkmFWình naK9đi, knaK9hông hềnaK9 cóLzkG chnVQQút pLzkGhản kmFWứng nàoWFEY gọWFEYi lkmFWà kháWFEYng cnVQQự, WFEYchỉ kmFWvô thứcWFEY LzkGnối bưnVQQớc thkmFWeo WFEYsau cậu,LzkG bànkmFW tnaK9ay nVQQcòn lạLzkGi siếtkmFW chặtnVQQ cokmFWn gấunaK9 bôkmFWng mềmnVQQ mạkmFWi kmFWtrong tay.

Đây… lLzkGà LzkGcách kmFWduy nhkmFWất naK9Hạo nVQQThần kWFEYhông muốnnaK9 sửLzkG dụnVQQng… nhưnnaK9g kmFWhết cáchkmFW rồi!

Phải khWFEYiến nVQQÁi HLzkGy LzkGhoàn tonVQQàn tinaK9n tưnaK9ởng cậuWFEY kmFWvà cămkmFW hậnLzkG MinVQQnh Vỹ.

“Vẫn chưanVQQ kmFWtìm thấkmFWy naK9cô ấynVQQ skmFWao?” nVQQMinh VỹWFEY đấWFEYm mạLzkGnh lnVQQên WFEYbàn lkmFWàm việnVQQc củanVQQ ônnaK9g HànLzkG, đôikmFW mắtkmFW anWFEYh trừnVQQng lêLzkGn nhữWFEYng naK9tia sángWFEY củanVQQ lửanaK9 hận.nVQQ nVQQ“Một nănaK9m, đãkmFW mộtkmFW nămLzkG rWFEYồi đấynVQQ WFEYông cWFEYó naK9biết không?!”

Tìm kiếmnVQQ rồinaK9 lạiWFEY tLzkGìm kikmFWếm, anWFEYh gầWFEYn nkmFWhư chkmFWìm nVQQvào tuyệtWFEY vọng…

Muốn bỏnaK9 cuộc,naK9 nnVQQhưng trWFEYái WFEYtim lạikmFW khWFEYông cLzkGho pkmFWhép annVQQh lànVQQm thế!

Lẽ nànaK9o nVQQÁi WFEYHy đãnaK9 thựcWFEY sựLzkG bkmFWốc LzkGhơi khnVQQỏi tkmFWhế giLzkGới nàkmFWy rkmFWồi ư?

“Đừng kmFWđòi hLzkGỏi naK9khi tWFEYa LzkGđã giúpLzkG cnaK9on WFEYlàm tấWFEYt cảLzkG đkmFWể tìmWFEY nVQQcon naK9bé ấnVQQy nếuWFEY cnVQQon knaK9hông mLzkGuốn mnVQQất nnVQQó kmFWmãi mnVQQãi.” ÔnnaK9g HàkmFWn đnaK9an nVQQhai nVQQtay vànVQQo nkmFWhau, tựakmFW lưnnVQQg vnaK9ào LzkGchiếc ghếWFEY kmFWxoay, trảkmFW kmFWlời MLzkGinh VỹnaK9 mộtnVQQ cáchnaK9 nghikmFWêm nVQQnghị. “QunVQQên ckmFWon bkmFWé ấnaK9y đi,WFEY tWFEYa sẽLzkG tìLzkGm chLzkGo conVQQn mộWFEYt ngnVQQười cokmFWn WFEYgái nVQQkhác xinWFEYh đẹpkmFW vàkmFW kmFWtốt kmFWhơn nó.”

Đối vớLzkGi ônnVQQg, hiệkmFWn WFEYtại, xenaK9m nhnVQQư mọnaK9i chuynVQQện LzkGđã đượckmFW thWFEYu xếpWFEY ổnnVQQ thonaK9ả, vLzkGà tấtnaK9 cWFEYả snaK9ẽ lạnVQQi ổnVQQn đkmFWịnh nhLzkGư nVQQlúc bakmFWn đầu.

“Ý ôngLzkG LzkGlà tnaK9ôi pnaK9hải sLzkGống tốtWFEY kLzkGhi thinaK9ếu LzkGcô ấyLzkG kmFWsao? ThếWFEY cLzkGuộc nVQQsống củakmFW ôLzkGng cóWFEY hạnkmFWh phLzkGúc LzkGnếu thikmFWếu naK9bà tLzkGa khônnaK9g? VWFEYà tLzkGôi hiệnWFEY naK9giờ kmFWlà nkmFWhư tLzkGhế đấy,kmFW knVQQhông cLzkGó côWFEY ấWFEYy, cLzkGoi nnVQQhư tkmFWhế gnaK9iới nàLzkGy đốinVQQ LzkGvới nVQQtôi chẳngWFEY ckmFWòn kmFWý nWFEYghĩa gLzkGì nVQQcả!” GWFEYương mặtLzkG kmFWMinh WFEYVỹ cnVQQhợt tLzkGrở nênnaK9 kmFWthật lạkmFWnh lnVQQùng vàLzkG bấnaK9t cần,LzkG kmFWnhư tnVQQhể đaWFEYng monnVQQg mnaK9uốn rờnVQQi khLzkGỏi thLzkGế giWFEYới nàWFEYy bấkmFWt cứnaK9 lnVQQúc nào.

Không chnaK9ỉ kmFWbất lựnVQQc naK9vì chuyệLzkGn lWFEYãnh đạoLzkG tnVQQổ chứcLzkG WFEYKnight, aWFEYnh thậtkmFW sựWFEY WFEYđang rWFEYất mệtLzkG mLzkGỏi vìnaK9 kmFWvô vọngLzkG tronkmFWg vLzkGiệc tìmWFEY LzkGkiếm ÁkmFWi Hy.

Đôi mnaK9ắt chấnVQQt chứanVQQ ưkmFWu phiền,naK9 MiWFEYnh VnaK9ỹ bưnVQQớc nhanWFEYh LzkGra kmFWkhỏi cănnVQQ phòngWFEY đangkmFW khnVQQiến mLzkGình naK9ngạt thở,kmFW cWFEYhỉ kmFWmuốn LzkGtìm vềLzkG gónaK9c WFEYtối qWFEYuen tWFEYhuộc mnaK9à nhớWFEY đếnLzkG ngườinaK9 conaK9n gákmFWi ấy.nVQQ kmFWTừ bakmFWo naK9giờ anLzkGh lạiWFEY thLzkGảm LzkGhại nVQQđến LzkGnhư tnaK9hế nLzkGày ckmFWơ chứ?

Hạo ThầnWFEY nắmkmFW lấLzkGy tWFEYay ÁinVQQ HnaK9y, đnVQQưa cnaK9ô lênnaK9 tậnnaK9 lầuLzkG LzkGba, sWFEYau đónaK9 dkmFWừng lạinaK9 trướnaK9c naK9một căLzkGn phWFEYòng khánaK9 rkmFWộng lớn.

Cô cLzkGảm kmFWthấy lLzkGo kmFWsợ, mộnVQQt phầnnaK9 vìWFEY hànhnaK9 độngLzkG kháckmFW thườnnaK9g nVQQcủa HạWFEYo Thần,WFEY phnaK9ần cLzkGòn lạWFEYi làkmFW kmFWvì LzkGbí mkmFWật đankmFWg ẩnWFEY nVQQchứa pnaK9hía snaK9au cănWFEY pnVQQhòng đó.

Bước naK9chân dừngWFEY lạinVQQ WFEYở cửakmFW phònaK9ng, LzkGHạo ThầWFEYn buôngkmFW tWFEYay cWFEYô ranaK9, đứnkmFWg sannVQQg mộtkmFW bênLzkG, nhưWFEY naK9thể đannVQQg mWFEYuốn cnaK9ô phWFEYải tựkmFW WFEYmình kWFEYhám naK9phá LzkGbí mậtWFEY ẩnWFEY chứaWFEY bêWFEYn tWFEYrong cănnVQQ phLzkGòng bLzkGí naK9ẩn trưLzkGớc mắt.

Bàn tkmFWay đanWFEYg ônaK9m LzkGcon gấukmFW bôWFEYng nớinVQQ WFEYlỏng dần,LzkG kmFWlỏng naK9dần rWFEYồi mặcnaK9 naK9kệ nóWFEY rWFEYơi xuốnkmFWg đất.kmFW kmFWĐôi mắtLzkG nVQQÁi naK9Hy thoánVQQng chWFEYút lLzkGo sợkmFW, nhưnaK9ng bnVQQàn taWFEYy naK9lại WFEYngoan cLzkGố nắmnVQQ lấyLzkG LzkGtay cầWFEYm mởLzkG cửa.

Liệu… kWFEYhi kmFWcô naK9mở cửa…WFEY MinnVQQh VỹnVQQ sẽWFEY làLzkG ngkmFWười đWFEYầu tiênaK9n côLzkG đượckmFW trnVQQông thấy?nVQQ nVQQHay lạikmFW lnaK9à mộtkmFW thảnaK9m kkmFWịch đnaK9ang chkmFWờ đóLzkGn cô?

Mặc kLzkGệ, cnaK9ô khônnVQQg quWFEYan tnaK9âm nữa,kmFW cLzkGô chnVQQỉ cầnLzkG bLzkGiết mìnhLzkG đakmFWng cầnLzkG nVQQphải giảiWFEY toảkmFW bnVQQản naK9tính tLzkGò mnaK9ò vốnkmFW kmFWcó củaWFEY mình.

Hạo ThWFEYần hWFEYoàn kmFWtoàn LzkGcâm naK9lặng đứnkmFWg WFEYyên bêkmFWn cạnnaK9h cLzkGô, đôinaK9 mắnVQQt cậunVQQ nhnaK9ắm hkmFWờ, hLzkGàng lônWFEYg naK9mày thnVQQanh tLzkGú kkmFWhẽ caWFEYu lạWFEYi, đôikmFW môkmFWi mỏngWFEY nVQQđang mímnaK9 lạkmFWi thậtLzkG chặt.

Cậu kkmFWhông munaK9ốn mọiLzkG chuyệnkmFW WFEYnhư thếnVQQ nàyLzkG… nhưngnaK9 cWFEYũng naK9không cònaK9n cLzkGách kmFWnào kháWFEYc cWFEYả, lLzkGàm sLzkGao kìkmFWm lWFEYại đưnVQQợc khkmFWi ướcWFEY muốnLzkG chnVQQiếm WFEYhữu nnaK9gười WFEYcon gánVQQi kikmFWa đangkmFW dầnVQQn tănkmFWg nVQQcao, đWFEYến mứcWFEY khônnaK9g thểWFEY kLzkGiểm LzkGsoát đượcnVQQ nữa…

Khiến kmFWcô WFEYđau đớn,LzkG khiếnnVQQ côLzkG chnVQQịu thươngkmFW tổn…kmFW tấLzkGt cnVQQả ckmFWhỉ kmFWvì sựnVQQ ícnaK9h kỷWFEY kmFWvà hnVQQam muốnVQQn cónVQQ đượcLzkG naK9cô kmFWmà thôi.

Cậu thựcWFEY nVQQsự hWFEYận ÁiLzkG HyLzkG, hậnWFEY nVQQcô đkmFWã khiếnnVQQ WFEYcậu phảLzkGi bấtWFEY nVQQchấp kmFWtất cnVQQả đnVQQể cónVQQ đượckmFW cô!nVQQ NếuWFEY WFEYcó đủnVQQ canVQQn đLzkGảm, HạoWFEY nVQQThần naK9chỉ muốnnVQQ bnaK9óp nLzkGát LzkGtrái tikmFWm yếuLzkG LzkGớt đangnaK9 đkmFWập lnVQQiên hkmFWồi trWFEYong lònkmFWg naK9ngực, đkmFWể nókmFW khnVQQông naK9còn loạnkmFW nhnaK9ịp tnVQQrước cnVQQô nữa.

Bàn nVQQtay nWFEYhỏ bLzkGé vặnLzkG nhẹnVQQ LzkGtay cầnVQQm, lậLzkGp tứnVQQc mộtnaK9 hươnnaK9g thơWFEYm kmFWdịu dnVQQàng lLzkGan toảWFEY naK9bao WFEYphủ khắpLzkG nWFEYgười cô,WFEY pnVQQhảng phấtLzkG chútkmFW naK9sự tànLzkG độcLzkG naK9từ bóngWFEY nVQQtối tLzkGội ác.

Hai bóngnVQQ ngườinaK9 đangWFEY đứngkmFW WFEYgiữa gikmFWan phòngnVQQ, ánhLzkG mnaK9ắt sắcnVQQ nhọnVQQn LzkGđều naK9có cnVQQùng WFEYchung kmFWmột mụcnaK9 tiêu…

… làWFEY cô!!

Chap 46

Nếu WFEYem muốnVQQn chết

*Ba kmFWnăm sau*

Tiếng bướLzkGc cnVQQhân vồLzkGn kmFWvã naK9nối tiếkmFWp khắLzkGp dãynaK9 kmFWhành lkmFWang kmFWdọc naK9theo ngônVQQi biệnVQQt thWFEYự trákmFWng lnaK9ệ, tonaK9án ngườLzkGi LzkGmặc veWFEYst đenVQQn bWFEYặm nVQQtrợn đaWFEYng bướWFEYc thWFEYeo skmFWau mộtkmFW bónVQQng ngườkmFWi cnaK9ao lớn,naK9 toátWFEY lênaK9n kmFWphong tnaK9hái thWFEYống lWFEYĩnh củanaK9 đấngnVQQ chWFEYỉ huy.

Chiếc áokmFW sơLzkG nVQQmi trắngLzkG cWFEYhưa càkmFWi hWFEYết khnaK9uy đnaK9ang WFEYđược bàWFEYn kmFWtay kmFWto lớnnaK9 kWFEYhuy lạkmFWi vộkmFWi vã,WFEY gưLzkGơng mLzkGặt lnaK9ãnh khốcWFEY đaWFEYng nhLzkGìn mLzkGọi tnaK9hứ nVQQbằng mộtkmFW mnaK9àu LzkGsắc LzkGđen sẫmLzkG khônLzkGg skmFWự sống.

Đôi bàLzkGn chânaK9n vẫWFEYn snaK9ải naK9bước thậtnVQQ đềunaK9 đLzkGặn, MkmFWinh VỹLzkG càikmFW lạkmFWi ngaWFEYy ngắnWFEY kmFWhàng khLzkGuy áo,WFEY rồnVQQi naK9lại tikmFWếp tụckmFW khWFEYoác nhanWFEYh nVQQchiếc ákmFWo WFEYkhoác WFEYđen đannaK9g cầmWFEY trkmFWên tay…kmFW từWFEY baWFEYo giờnaK9 anVQQnh lạinVQQ snVQQống mộtnVQQ cáchLzkG máWFEYy mócWFEY naK9như LzkGthế nàykmFW nVQQcơ chứ?

Mọi tnaK9hứ vẫkmFWn dinVQQễn rnVQQa naK9thật gấkmFWp LzkGgáp nLzkGhư nVQQlẽ tWFEYự nhiênnVQQ, naK9và đnVQQối vớkmFWi anaK9nh, tấWFEYt cảnaK9 khôkmFWng kmFWcòn qnVQQuan trọngnaK9 nữa.

Kéo kmFWdài sựLzkG sốngLzkG vànVQQ hLzkGơi thWFEYở chnaK9ỉ đểkmFW dànnaK9 xếpnVQQ nhữLzkGng ckmFWuộc ẩunVQQ nVQQđả makmFWng naK9tính cnaK9hất bạkmFWo lựcnVQQ, nnaK9hưng naK9cơ tLzkGhể annaK9h vẫnLzkG tiếpLzkG tụcnVQQ hnVQQô hấnVQQp đểLzkG dnVQQuy trìLzkG kmFWsinh mệWFEYnh này.

Bất naK9cần đời…nVQQ bnaK9a kmFWtừ dùnaK9ng đểnVQQ chLzkGỉ WFEYvề LzkGcuộc sốngWFEY hiệnWFEY WFEYtại củanaK9 anh!!

Nét mLzkGặt luônLzkG kmFWgiữ trạnkmFWg tWFEYhái lạnhWFEY lùWFEYng hơnVQQn cảkmFW kmFWngày xưanVQQ, giờWFEY đâyLzkG lạinaK9 bWFEYắt đầuWFEY LzkGlưu nVQQdấu sựnaK9 khkmFWinh đnVQQời củaLzkG HànnVQQ LzkGMinh Vỹ.

Chiếc nVQQxe BMnaK9W đượcWFEY đậnVQQu snVQQẵn trWFEYước cổngkmFW naK9như thườngkmFW lLzkGệ, chờLzkG đợinVQQ LzkGđưa naK9anh thựcnVQQ tnVQQhi nhữWFEYng nkmFWhiệm vụWFEY bạnVQQo lựcLzkG phWFEYi pháp.

Anh biếtLzkG chLzkGứ! NgườiLzkG anaK9nh gọnVQQi WFEYlà chanVQQ, ônaK9ng kmFWta kmFWchỉ xnVQQem nVQQanh nhưLzkG mộLzkGt thnVQQứ cWFEYông LzkGcụ naK9để loLzkGại bỏnaK9 tấtkmFW cnaK9ả nhnaK9ững thứnaK9 cảnLzkG trởnVQQ bướckmFW tiếnaK9n củakmFW ônWFEYg LzkGta trênWFEY thưkmFWơng trường.

Chắc hẳnaK9n làWFEY saLzkGu knVQQhi đẩnaK9y kmFWcho annaK9h cáiLzkG LzkGtổ chứcLzkG nànaK9y, ôngkmFW nVQQta thoảinVQQ mánVQQi lắnVQQm. kmFWThoải mánaK9i khkmFWi kmFWđã kmFWcó ngnaK9ười kmFWthay thếkmFW mìnLzkGh lãnnVQQh đạoWFEY vnaK9à giúpkmFW ôWFEYng dọLzkGn dẹpWFEY sạchWFEY sWFEYẽ nhữnLzkGg thứLzkG dơnaK9 bẩnnaK9 đangnVQQ chắnLzkG LzkGngang LzkGcon đườWFEYng thànkmFWh cônnaK9g củakmFW mình.

Sống troWFEYng mộtnVQQ thếkmFW giớiWFEY hằngWFEY nLzkGgày vẫnaK9n xảWFEYy WFEYra nnVQQhững cunVQQộc LzkGxung độtnaK9 vàLzkG ẩuLzkG đảWFEY WFEYvô nghĩakmFW, anLzkGh vẫnWFEY naK9tiếp tWFEYục làLzkGm kmFWtheo lnVQQời sLzkGai khiếWFEYn cWFEYủa nVQQcha kmFWmình nhưnaK9 mộkmFWt cnVQQái kmFWmáy, hoànLzkG tokmFWàn khôLzkGng hềWFEY kháLzkGng cự.

Đôi mắnaK9t màunaK9 hổWFEY pnaK9hách WFEYsáng rkmFWực đầykmFW kmFWkiêu nWFEYgạo gnVQQiờ đâkmFWy kmFWlại đnaK9ược thaLzkGy tWFEYhế bằLzkGng snVQQắc mnaK9àu cafLzkGe đenLzkG skmFWẫm, annaK9h tkmFWrở WFEYnên ínVQQt nóikmFW hơkmFWn LzkGxưa, thậmkmFW chkmFWí cnaK9òn khôngLzkG nVQQthèm mởnaK9 WFEYmiệng rWFEYa nóLzkGi mnaK9ột từnVQQ nếkmFWu nnVQQó tkmFWhật snVQQự khôngnVQQ cWFEYần thiết.

Anh họLzkGc cnVQQách làWFEYm qunVQQen vớLzkGi việckmFW WFEYsống đơnWFEY độWFEYc mộtnaK9 mìnWFEYh, naK9học cácWFEYh WFEYtự kiểmWFEY soátkmFW nVQQlý tnaK9rí vàkmFW kmFWsuy nghnaK9ĩ mnaK9ột cákmFWch thnaK9iết thựkmFWc hơnnVQQ, vnaK9à kmFWanh đnVQQã dùnkmFWg kínhLzkG kmFWáp tròngLzkG đểLzkG chkmFWe giấuWFEY nVQQthứ mWFEYàu sLzkGắc tunaK9yệt mỹkmFW vWFEYốn cónVQQ củanVQQ mình.

Từ ngànVQQy thWFEYiếu vắngWFEY bónnaK9g hWFEYình ÁkmFWi HyWFEY, aLzkGnh trởkmFW kmFWnên cămWFEY LzkGghét tấnVQQt WFEYcả mọiLzkG thứnVQQ naK9trên đờikmFW nàWFEYy, cảLzkG LzkGthứ màLzkG WFEYcô thnaK9ích nhLzkGất ởnVQQ naK9anh LzkG– mkmFWàu mắt!!

Cô đnaK9ã từngnaK9 nkmFWgắm ankmFWh WFEYthật lâukmFW, bLzkGật cườikmFW vnaK9à bảnaK9o rấtkmFW thíLzkGch đLzkGôi mắWFEYt –naK9 thứnaK9 thWFEYu hútkmFW nhấnaK9t tLzkGrên gưnaK9ơng mặtLzkG anh.

Anh đãWFEY tậpnaK9 cnVQQhịu đựngnaK9 sWFEYự kLzkGhó ckmFWhịu mnaK9ỗi khnaK9i đeoLzkG kíLzkGnh ápkmFW tròkmFWng, tậpLzkG làmWFEY qWFEYuen vớinVQQ mộkmFWt đônVQQi naK9mắt đenWFEY sâkmFWu thẳnaK9m nhưWFEY baLzkGo ngnVQQười kkmFWhác mỗLzkGi kmFWkhi trôkmFWng thấykmFW hìLzkGnh ảnaK9nh phảnLzkG cnaK9hiếu củakmFW mìWFEYnh kmFWtrong gương.

Sải bướkmFWc thậnVQQt dứtnaK9 khoákmFWt, kmFWMinh VỹnVQQ bWFEYước naK9ra khỏnaK9i cổngLzkG, đôiWFEY mắkmFWt vnVQQẫn LzkGmông lungnVQQ, vônVQQ định.

Mặc nVQQdù khôkmFWng hnVQQề đWFEYể tnVQQâm đếnWFEY nhữngnVQQ thnVQQứ xkmFWung kmFWquanh, nhưLzkGng naK9anh nVQQvẫn cảnaK9m thấnVQQy naK9sự thLzkGay đổinaK9 bấtkmFW thườnVQQng ởnVQQ khunkmFWg cảnhnVQQ thnaK9ân thuLzkGộc kmFWmình vnVQQẫn trôngnVQQ thấnVQQy kmFWvà bướcnVQQ đinVQQ hằngLzkG ngày.

Trái naK9tim đậpLzkG nVQQmạnh naK9một nhịLzkGp, akmFWnh cảmnaK9 thấLzkGy naK9có chútnaK9 WFEYgì đWFEYó knaK9hó thở,nVQQ dLzkGường nVQQnhư anaK9nh vừaLzkG bkmFWỏ qnaK9ua thứkmFW gìnVQQ đóWFEY naK9rất qnaK9uan trọngLzkG tnVQQhì phải.

Bước cnaK9hân naK9khựng lnVQQại, MinVQQnh VỹkmFW cWFEYứ giữLzkG nguyWFEYên phnVQQong thnVQQái lãnWFEYh đạmLzkG ấyWFEY, mãnVQQi kmFWmột lnVQQúc LzkGsau mnVQQới từnaK9 từWFEY LzkGquay naK9đầu lạLzkGi, đnaK9ảo mắtnaK9 xLzkGung qkmFWuanh nLzkGhư tìkmFWm kiếmLzkG WFEYgì đó.

Đôi nVQQmắt WFEYanh chợkmFWt dừkmFWng lạWFEYi, hôWFEY hnVQQấp nLzkGgưng kmFWhoạt độnWFEYg, cảLzkG ckmFWơ thkmFWể WFEYnhư rơiWFEY vàokmFW trạngkmFW tháWFEYi kmFWbất động.

Thứ aWFEYnh đaWFEYng naK9nhìn thấy…nVQQ lnaK9à ảkmFWo ảkmFWnh sao?

Mái tócnaK9 nVQQnâu WFEYđược thắtkmFW nơ,LzkG LzkGcố tìnnaK9h naK9buộc lệchLzkG sWFEYang WFEYbên tLzkGrái đangnaK9 đượcnVQQ nhữngnaK9 vnaK9ạt nắngWFEY LzkGbuổi sớmnaK9 chiếunaK9 rọi…

Một bókmFWng dánVQQng nhỏLzkG LzkGbé, gLzkGầy gnVQQuộc, WFEYlàn kmFWda trắLzkGng mWFEYỏng maLzkGnh đnVQQang kWFEYhoác kmFWtrên mnaK9ình naK9chiếc váyWFEY LzkGren WFEYđen thậWFEYt LzkGquen thuộcnVQQ đnaK9ang ngLzkGồi bệLzkGt dkmFWưới nWFEYền đấWFEYt trướcWFEY cổnnVQQg nhLzkGà WFEYanh WFEYkhông hnVQQề ngạiLzkG ngùngkmFW, đôWFEYi bLzkGàn tLzkGay ônaK9m kLzkGhư LzkGkhư mWFEYột nVQQchú LzkGgấu bôLzkGng kLzkGhá WFEYlớn, nVQQvà côkmFW WFEYgái đLzkGang LzkGgục mặWFEYt vnaK9ào nhnaK9ững sợiWFEY tnaK9ơ thanWFEYh mảnh.

Minh kmFWVỹ gLzkGần nhWFEYư khLzkGông thểLzkG LzkGtin đượcnVQQ kmFWmình đangkmFW thấynVQQ nhữnkmFWg naK9gì, cảnaK9 ngWFEYười khẽnVQQ runaK9n lkmFWên, snaK9au đókmFW từWFEY từnaK9 bWFEYước nVQQđến gầnaK9n cnVQQô gkmFWái kWFEYỳ nVQQlạ kia.

Đám cnVQQận vệnVQQ đếnLzkG naK9lúc nàynaK9 mớiWFEY chúLzkG LzkGý đếnnVQQ LzkGsự hiệLzkGn diệkmFWn củanaK9 nVQQcô gnVQQái kinaK9a, mặcnVQQ nVQQdù nVQQhơi nnaK9gạc kmFWnhiên trưkmFWớc tháiWFEY độnVQQ củaLzkG MinWFEYh VLzkGỹ, nhưkmFWng họnaK9 đềnaK9u kmFWnín bặt,LzkG đưLzkGa WFEYmắt nhìnnVQQ xkmFWem snaK9ắp kmFWcó sựLzkG kiệnVQQn gWFEYì xảyLzkG ra.

Minh nVQQVỹ bướcLzkG nVQQthật chậnVQQm đếnVQQn gầnnaK9 naK9người ckmFWon kmFWgái WFEYkia, kmFWsau đóWFEY khuỵukmFW gốinVQQ trướcWFEY mặtLzkG cônaK9 ấnaK9y, naK9đôi LzkGmắt kmFWánh lênVQQn kmFWtrạng tkmFWhái nVQQưu thươnkmFWg vnVQQô độ.nVQQ GươWFEYng mặkmFWt WFEYanh hơinaK9 ngnVQQhệch raWFEY, nnaK9hưng WFEYlại biểuLzkG hiệnaK9n rõnaK9 LzkGrệt naK9sự đauLzkG lWFEYòng… LzkGcó LzkGphải làkmFW naK9cô WFEYấy naK9đây không?

Vẫn làWFEY bónkmFWg dángLzkG khắcWFEY đậmWFEY snaK9âu WFEYtrong tikmFWm anaK9nh, nhưnVQQng tạLzkGi sanVQQo ankmFWh vnaK9ẫn khônVQQng cácLzkGh nàoWFEY tiLzkGn đWFEYược naK9người coWFEYn gáikmFW WFEYnày nVQQchính lLzkGà ÁnaK9i Hy?

Đưa bLzkGàn nVQQtay vuốtWFEY WFEYnhẹ máiLzkG LzkGtóc naK9cafe snVQQữa, tnVQQrái nVQQtim MinkmFWh VnaK9ỹ nhWFEYư mnaK9uốn vnaK9ỡ tungLzkG, khnVQQông thểnVQQ nàkmFWo lLzkGà ÁiLzkG kmFWHy được!!

Chỉ lWFEYà ngnaK9ười giốngWFEY nLzkGgười mWFEYà thôikmFW, naK9người nVQQgiống ngườikmFW thôi!

Anh vộikmFW vnaK9àng rnaK9ụt naK9tay lạinaK9, đứngnaK9 bậtkmFW dậkmFWy, WFEYbất giánVQQc lnVQQại lắcnaK9 đầuLzkG thậtLzkG nVQQkhẽ vàkmFW tnaK9ự LzkGnhủ rằng…kmFW ngườiWFEY conVQQn gLzkGái nànaK9y, khôngWFEY tLzkGhể làWFEY WFEYcô ấWFEYy được!

Ái kmFWHy knVQQhông tnaK9hể lạnaK9i gầyWFEY gnaK9ò thinVQQếu snVQQức sốnLzkGg nhưkmFW thLzkGế nàyLzkG, lạWFEYi WFEYcàng nVQQkhông WFEYthể độnVQQt ngộtLzkG xkmFWuất hiệnVQQn trướkmFWc kmFWnhà anVQQnh bkmFWất thìnhnVQQ WFEYlình naK9như WFEYthế… nếkmFWu cóWFEY phnaK9ép màu,naK9 tLzkGại saWFEYo nónVQQ khônWFEYg xảnaK9y rnaK9a snaK9ớm nVQQhơn nVQQcơ chứ?

Đối vớinVQQ LzkGanh bâWFEYy giờ,LzkG WFEYphép mànaK9u chnaK9ỉ cókmFW trWFEYong cnVQQổ naK9tích, LzkGmà cổnVQQ tínaK9ch thLzkGì nVQQlại khôngnVQQ hiệnLzkG hữunaK9 LzkGở thnaK9ực tại.

Đôi chânaK9n anWFEYh kmFWbước WFEYlùi vkmFWề phLzkGía saunVQQ, rồinVQQ qWFEYuay nVQQlưng thậtkmFW dứtLzkG khoánVQQt vànaK9 kmFWtiếp tụcnaK9 WFEYnối bước.

Anh knVQQhông thểnVQQ nánnVQQ lạnVQQi ởnVQQ đâyLzkG thêkmFWm mLzkGột phkmFWút giâykmFW nàoWFEY nữWFEYa, khWFEYông nênVQQn knaK9ỳ vọngLzkG WFEYvào naK9những thứWFEY LzkGvô vọngkmFW đWFEYã LzkGchìm vWFEYào quênkmFW lãng.

*Huỵch*

Một thLzkGứ ânaK9m kmFWthanh vLzkGang lnaK9ên, tkmFWuy khôLzkGng thểLzkG khiếWFEYn nnaK9gười knaK9hác chúLzkG kmFWý nhLzkGưng lạkmFWi khiếnkmFW bướcWFEY chânnaK9 MiWFEYnh VỹnaK9 dnVQQừng lại.

Tất naK9cả LzkGmọi sLzkGự cLzkGhú ýWFEY đềuLzkG kmFWtập truWFEYng vàonVQQ côLzkG gWFEYái kia!!

Một nVQQtrong sốLzkG nhữngnVQQ têkmFWn cậWFEYn vệLzkG tnVQQỏ vLzkGẻ kmFWngạc nhLzkGiên, tròWFEYn mắtWFEY LzkGnhìn cảnhnaK9 tượkmFWng trưLzkGớc mnaK9ặt mình.

Minh VkmFWỹ naK9lại LzkGmột lầkmFWn nLzkGữa ngoLzkGảnh mặWFEYt lại…naK9 WFEYtrước mnaK9ắt annVQQh giLzkGờ đkmFWây, gươnWFEYg mặtkmFW ẩnnaK9 gLzkGiấu sanVQQu cnVQQhú gấnaK9u naK9bông vừWFEYa rnVQQồi đnVQQã đượcLzkG hLzkGiện naK9rõ trnVQQước ánhnaK9 sángWFEY nVQQấm ákmFWp nVQQcủa mặWFEYt trờnaK9i, đWFEYồng thờinaK9 kmFWđiểm WFEYmạnh mnaK9àu LzkGsắc xanVQQnh xkmFWao trnVQQên nVQQkhuôn mặtkmFW thiếnVQQu LzkGnữ đLzkGã naK9ngã gụcnVQQ trWFEYên LzkGnền đất.

Lần nànVQQy, naK9tim nVQQanh khôkmFWng đậkmFWp naK9mạnh hơkmFWn, cnVQQũng naK9không đậnVQQp chậnaK9m LzkGhơn, màLzkG WFEYlà nVQQcảm WFEYthấy đanVQQu nhói!

Người cnaK9on gákmFWi tronkmFWg kmFWbộ váyWFEY nVQQren đenkmFW nVQQđang bấnaK9t tWFEYỉnh, ônVQQm LzkGchặt conVQQn naK9gấu bôngLzkG nVQQvào lònLzkGg, đLzkGôi môWFEYi vLzkGà LzkGkhuôn mặtnaK9 thiếukmFW nVQQsinh khínVQQ đếnWFEY mứcLzkG đnVQQáng nVQQngạc nhiên.

Và naK9cô gáinVQQ ấWFEYy… WFEYchính LzkGlà LzkGVương ÁkmFWi Hy!!

Tất cnVQQả đềunVQQ sữnkmFWg sWFEYờ trưkmFWớc cảnhkmFW tượngkmFW vừnaK9a xLzkGảy ranVQQ, mọinaK9 ánhnaK9 mắnaK9t đềuLzkG tậpkmFW trukmFWng vLzkGề mkmFWột hướngLzkG xnVQQác định.

Vương ÁiWFEY LzkGHy nhỏLzkG bénaK9 vWFEYẫn nnVQQằm bấkmFWt đkmFWộng naK9trên mặtLzkG nVQQđất, haWFEYi kmFWhàng mLzkGi khépkmFW LzkGlại, cnVQQhe khukmFWất đôinVQQ nVQQđồng tửnVQQ trnVQQong sáng.

Gương mặnaK9t tWFEYhanh nhãnaK9 naK9đang tnaK9hả lỏnVQQng kmFWhết naK9mức, dkmFWường nhưLzkG cnVQQô đannVQQg cnaK9ó mộtnVQQ gkmFWiấc ngLzkGủ LzkGthật naK9ngon, nhưnVQQng khônnaK9g kmFWhẳn nVQQlà vnVQQĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bnVQQước ckmFWhân LzkGvang lnaK9ên naK9thật gấpLzkG gnaK9áp vàLzkG nốinaK9 tiếLzkGp khônkmFWg liềnWFEY kmFWbậc, đámnVQQ cnaK9ận vệLzkG naK9bắt đầunVQQ tỏkmFW naK9ra hốtLzkG hoảnnVQQg, bướcWFEY nVQQđến vWFEYà nVQQvây lấynaK9 ÁinaK9 nVQQHy. WFEYCách LzkGđó nVQQkhông xLzkGa, MinVQQnh VỹWFEY lLzkGại đnaK9ứng chônnaK9 chkmFWân tnaK9ại mộnVQQt cnVQQhỗ, naK9đưa nVQQmắt lnVQQặng nhìnVQQn cô.

Anh nhưnaK9 khônLzkGg thểnVQQ WFEYtin vàonVQQ mkmFWắt nVQQmình WFEYnữa, đnVQQôi mắnaK9t nhLzkGìn LzkGcô khônVQQng chớp,LzkG nhLzkGư WFEYđang sợnaK9 nVQQsẽ nVQQlại đánhnaK9 mấnaK9t LzkGảo gkmFWiác nWFEYày tLzkGrong gLzkGiây lát.

Trái tWFEYim đậnaK9p nhanVQQnh đếnnVQQ mứcnaK9 khôngWFEY tàkmFWi nàoLzkG kiWFEYểm soákmFWt đượLzkGc nữa,LzkG MinnaK9h kmFWVỹ míWFEYm môi.

Cất bướckmFW nVQQtiến vềnaK9 phíLzkGa tWFEYrước, akmFWnh kmFWđang hnaK9oàn toànLzkG đLzkGánh mấtLzkG tWFEYất cnVQQả cảLzkGm xkmFWúc, cnVQQhỉ nVQQcần biếkmFWt nVQQngười conVQQn gáinVQQ anaK9nh yLzkGêu đangnVQQ hikmFWện diệnkmFW tronnVQQg tầmWFEY mắtkmFW, naK9và knVQQhông tWFEYhể đánhnaK9 mấLzkGt nVQQcô kmFWthêm mộtWFEY kmFWlần nữa.

“Đừng cnaK9hạm vào!!”

Bước cLzkGhân nVQQanh chỉkmFW còWFEYn cánVQQch cWFEYô LzkGchưa đầynVQQ mLzkGột mLzkGét tWFEYhì WFEYdừng lạinaK9, nghiếnLzkG răngkmFW nhnVQQìn têLzkGn cậnWFEY vệnVQQ kmFWđang cWFEYó độngLzkG tLzkGác LzkGnâng ngnVQQười cLzkGô lên,WFEY WFEYđôi mkmFWắt nVQQđen LzkGsẫm đanaK9ng trkmFWừng lkmFWên đầWFEYy naK9tức giận.

Tên LzkGcận vệnVQQ kLzkGia bịLzkG nVQQanh lnaK9àm chWFEYo ginVQQật mìnWFEYh, vLzkGô kmFWý lạLzkGi naK9buông tWFEYay khLzkGiến cảnVQQ ngườkmFWi ÁinaK9 HLzkGy rơnaK9i kmFWtự dkmFWo xuốnVQQng mkmFWặt đất.

“Biến đi.”LzkG GiọngkmFW nóinVQQ vừanaK9 WFEYrồi lạWFEYi ckmFWất lên,LzkG MWFEYinh VỹkmFW cnVQQố nVQQgắng knaK9ìm chnaK9ế, nLzkGói bằngkmFW chLzkGất gnVQQiọng nhẹkmFW nkmFWhàng vnaK9à bìnaK9nh tĩnhnVQQ nhấnVQQt cónVQQ thể.

Không nVQQai cóWFEY quyềkmFWn đượcnaK9 làmLzkG cnaK9ô ấykmFW tổkmFWn thương!

Minh VWFEYỹ trWFEYừng mắnaK9t nhkmFWìn đámnVQQ cậnVQQn vệ,nVQQ nhkmFWư đannVQQg thểkmFW hinVQQện nVQQtâm LzkGtrạng naK9khó chịuLzkG kmFWcủa WFEYmình vềLzkG skmFWự hiệnaK9n diệkmFWn ckmFWủa họ.

Nhận thnaK9ấy “tkmFWín kmFWhiệu” kWFEYhông tWFEYốt từnVQQ “naK9thiếu naK9gia đánWFEYg LzkGmến”, dĩnaK9 nhkmFWiên toánkmFW WFEYcận WFEYvệ lậpWFEY tnaK9ức biếnnVQQ mấtkmFW chưnVQQa đầWFEYy năLzkGm giây.

Minh VnaK9ỹ vẫnkmFW đứLzkGng yênnVQQ trướkmFWc ngưWFEYời LzkGcon gáinVQQ WFEYđang nằmnVQQ lặWFEYng thiWFEYnh dướWFEYi đất,kmFW mặcnVQQ kệWFEY ánVQQnh nắLzkGng mùanVQQ WFEYhè nóWFEYng bứcLzkG naK9ra sứcnVQQ chnaK9iếu rọLzkGi khnVQQắp nnaK9gười cô.

Ông trờinaK9 đangLzkG đLzkGùa LzkGcợt vớiWFEY anaK9nh à?

Bao nhiêunVQQ cnVQQông sứcnVQQ kmFWvà naK9thời gWFEYian annaK9h kmFWbỏ nVQQra naK9thật skmFWự khLzkGông íWFEYt đWFEYể WFEYtìm cnaK9ô, nhưngLzkG đnaK9áp lạinVQQ chỉkmFW lnVQQà skmFWự LzkGtuyệt vnVQQọng kéonVQQ nVQQdài đằWFEYng đẵng.

Nhưng đếnkmFW kmFWkhi anVQQnh bấtnaK9 LzkGmãn bỏWFEY cuộWFEYc, chấpnVQQ nhậnVQQn tấtkmFW cLzkGả sựLzkG LzkGsắp xếpkmFW củanVQQ ônLzkGg HnaK9àn nhưkmFW WFEYmột cáinVQQ mWFEYáy… côLzkG LzkGlại LzkGxuất hiện!

Đôi LzkGmôi mỏnnVQQg nhếnVQQch WFEYlên từkmFW từ,LzkG vWFEYòng cunaK9ng tWFEYrên khuônnVQQ LzkGmặt anVQQnh tWFEYuấn chữngnVQQ ckmFWhạc chínhnVQQ làLzkG nụnVQQ cườiLzkG khinnaK9h đời!

Anh cúLzkGi ngườikmFW nVQQxuống, nhẹnVQQ nhànLzkGg luồnLzkG tnVQQay quLzkGa thânnaK9 nkmFWgười kmFWquen thnaK9uộc tronnaK9g cLzkGhiếc vákmFWy rnVQQen đen,nVQQ thnaK9ận trọnVQQng nnVQQhấc kmFWbổng ngườiLzkG cnaK9ô lên.

Gương mặnVQQt anWFEYh gnaK9iãn dần,LzkG bớtWFEY phầnkmFW nnVQQào naK9sự cănnaK9g thnVQQẳng luônnaK9 đekmFWo LzkGbám kmFWdai dẳnLzkGg… đúngLzkG thậtnaK9 lnVQQà VươngkmFW ÁiWFEY HLzkGy rồi!

Hai bànaK9n LzkGtay chợtLzkG siếtnVQQ LzkGthật WFEYchặt ngườinVQQ kmFWcon gLzkGái tronVQQng tWFEYay, LzkGMinh VỹnaK9 cúiLzkG thWFEYấp đầnaK9u, đặWFEYt lêWFEYn tnVQQrán ÁinVQQ HnaK9y mộtLzkG kmFWnụ hôWFEYn thậtnVQQ khẽ…

Cuối cùngkmFW, cônaK9 đãLzkG trởLzkG vkmFWề LzkGbên LzkGanh rồi…

Tại LzkGsao nVQQcô lạinaK9 xuấnaK9t hiệnnVQQ trokmFWng thnVQQể trạnnVQQg yếuWFEY ớWFEYt nnVQQhư nVQQthế nàyWFEY cnVQQơ chứ?

Kỳ WFEYlạ thật,nVQQ kmFWvốn dĩkmFW nVQQcô kmFWcó thểLzkG kmFWvào naK9thẳng nLzkGhà đLzkGể tLzkGìm anWFEYh naK9cơ WFEYmà, nVQQtại sakmFWo lạikmFW nnVQQgồi tnVQQrước cửanVQQ, lkmFWại WFEYcòn kmFWôm tLzkGheo gấuLzkG bkmFWông đểnVQQ rồiWFEY LzkGsau đónVQQ naK9ngất xỉu?

Bàn chLzkGân MinLzkGh VỹkmFW WFEYnhấc lênVQQn, nhưWFEYng lạinaK9 hạnVQQ xuốnVQQng naK9vì mộLzkGt nVQQcâu nVQQnói kmFWvọng từkmFW phíakmFW sau.

“Trả cnaK9ô ấyWFEY LzkGlại WFEYcho anh.”

Theo LzkGphản kmFWxạ, MiWFEYnh VkmFWỹ quaWFEYy đầuWFEY lại…

Từ naK9phía saunVQQ, HLzkGạo ThnaK9ần vònnVQQg taWFEYy nWFEYgang nVQQeo mkmFWột cônVQQ gáinaK9 lnVQQạ mặtnaK9, cườWFEYi cợt.

“Tôi cWFEYhơi chánWFEY rồLzkGi, trảLzkG lạkmFWi đấy.”

Sau cnVQQâu nnVQQói vLzkGô trácLzkGh kmFWnhiệm ấy,kmFW ngưWFEYời conaK9n gáiWFEY knVQQia cũngnaK9 bậtnaK9 cưkmFWời khkmFWúc khíchkmFW, kmFWnép đLzkGầu vnaK9ào ngnVQQực HạWFEYo ThnVQQần, LzkGra dánWFEYg vLzkGô cùngnVQQ tìnhnaK9 tứ.

Trả LzkGÁi HLzkGy lạinVQQ chWFEYo anh?

Minh VnaK9ỹ khôWFEYng hềkmFW tnaK9ỏ bkmFWất cLzkGứ tnaK9hái độkmFW nkmFWào cả,nVQQ LzkGanh WFEYvẫn LzkGôm kmFWÁi naK9Hy trnVQQong lòng,kmFW đôiWFEY nVQQmôi mWFEYấp mLzkGáy WFEYbật thàWFEYnh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không qunaK9an trọnnVQQg, naK9chỉ cầnnVQQ cnVQQô LzkGtrở vkmFWề vớinaK9 aWFEYnh, thếkmFW làkmFW đnVQQủ rồi.

Bóng lưnLzkGg canaK9o lWFEYớn qnaK9uay lạnaK9i, tLzkGhẳng ngườinVQQ bướcnVQQ đi…

Thì kmFWra naK9quãng LzkGthời giWFEYan LzkGcô mấkmFWt tích,naK9 HWFEYạo ThầnVQQn chLzkGính làLzkG ngườinVQQ chănaK9m sócWFEY naK9và bảoWFEY vệnaK9 cô.

Cứ tưởnaK9ng nókmFWi LzkGra nhữnnaK9g lờiWFEY đónaK9 nVQQthì WFEYanh naK9sẽ LzkGtin naK9là hắkmFWn LzkGta ghétnVQQ bnaK9ỏ nLzkGên mớinaK9 trảkmFW lạWFEYi côkmFW sao?

Nhầm rồi…

Từ LzkGbốn kmFWnăm kmFWtrước ckmFWho LzkGđến tậnnVQQ bâWFEYy gkmFWiờ, nVQQmỗi kWFEYhi LzkGanh LzkGvà HạonaK9 ThầnkmFW đốLzkGi WFEYmặt vớnVQQi nhWFEYau, ákmFWnh mắtWFEY củaWFEY hắnWFEY tnaK9a vẫnkmFW kkmFWhông hềnVQQ thaLzkGy đổi.

Trong mắtWFEY hắnLzkG, chnaK9ỉ tồLzkGn tkmFWại dunaK9y nhấnVQQt ngườinVQQ coLzkGn gáiWFEY cLzkGủa anaK9nh vàLzkG nVQQham muốnnaK9 naK9độc chiWFEYếm khôkmFWng ngừng.

Bước chkmFWân nhannaK9h naK9hơn, MiLzkGnh LzkGVỹ naK9bước vnaK9ào cổLzkGng nhnaK9à, băWFEYng qWFEYua khWFEYu vườnaK9n rnaK9ộng lớnaK9n naK9và naK9tiến đếnnVQQ gầnWFEY naK9hồ bơi.

Dừng lkmFWại ởLzkG thànhnVQQ hWFEYồ bnaK9ơi, annaK9h cLzkGúi ngưnaK9ời xuốnLzkGg, trênnaK9 tnaK9ay vẫnWFEY làLzkG VươngWFEY LzkGÁi WFEYHy đangWFEY LzkGnhắm nghiềnWFEY kmFWđôi mkmFWắt LzkGvà ômWFEY chặnVQQt WFEYgấu bông.

Đôi LzkGtay vẫkmFWn nVQQnâng ngườinaK9 cô,kmFW nhưnnVQQg anWFEYh lạinaK9 tWFEYừ tWFEYừ hạWFEY thLzkGấp tkmFWay, naK9để cnVQQả ngWFEYười côLzkG bắkmFWt đầuWFEY LzkGngập trLzkGong nước.

Minh nVQQVỹ cnaK9àng LzkGhạ tnVQQhấp naK9tay, mựcWFEY nướckmFW ngnaK9ang ngườinaK9 nVQQcô lkmFWại càngnaK9 naK9nâng cao.

Thân tkmFWhể nhỏnaK9 bénaK9 kmFWkia khẽkmFW runaK9n lênaK9n, nhưngnVQQ lLzkGại cnaK9ố kìWFEYm nén…LzkG annVQQh cóLzkG naK9thể thấWFEYy rõ,WFEY hLzkGai bLzkGàn tanaK9y ômLzkG gấunVQQ bônnaK9g đannaK9g sikmFWết chặtnaK9 lạLzkGi, ngkmFWay cảnVQQ khuônkmFW WFEYmặt ckmFWô cũngkmFW bắtnVQQ đầunaK9 WFEYtỏ rkmFWa khónVQQ chịu.

Đây chỉWFEY nVQQcó thkmFWể lnaK9à kếkmFW hnaK9oạch kmFWdo HạoWFEY ThầWFEYn bàWFEYy raWFEY, vìWFEY anaK9nh biếtkmFW rõLzkG hắLzkGn LzkGkhông LzkGthể dễWFEY dànaK9ng mLzkGang ÁnaK9i HWFEYy trnVQQả kmFWlại chnaK9o aWFEYnh được.

“Cứ tkmFWiếp tụnVQQc gnVQQiả naK9vờ…” kmFWĐôi mắtkmFW đenWFEY trởnVQQ nkmFWên kmFWvô naK9hồn, aWFEYnh lLzkGạnh lùkmFWng gằnkmFW từnnaK9g ckmFWhữ, “LzkG… nếnVQQu WFEYem mukmFWốn chết.”