You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chrcSd6PC8ủ, đếHcAtvrNtn giờrcSd6PC8 ăLftKn rồHcAtvrNti.” MộLftKt côLftK hầuHcAtvrNt bưrcSd6PC8ớc vLftKào căLftKn phònHcAtvrNtg brcSd6PC8ị HcAtvrNtbóng tốiLftK nuốtrcSd6PC8 chửHcAtvrNtng, HHcAtvrNtạo ThầnLftK HcAtvrNtđã hoànrcSd6PC8 LftKtoàn táLftKch biệtLftK ÁHcAtvrNti HLftKy krcSd6PC8hỏi trcSd6PC8hế giớircSd6PC8 bêLftKn ngrcSd6PC8oài, LftKgiam giữrcSd6PC8 rcSd6PC8cô tHcAtvrNtrong cHcAtvrNtăn phòngrcSd6PC8 rcSd6PC8rộng lHcAtvrNtớn rcSd6PC8đầy đLftKủ tiệrcSd6PC8n nLftKghi, nHcAtvrNthưng lLftKại LftKthiếu sHcAtvrNtức sốLftKng vàrcSd6PC8 HcAtvrNthơi ấmrcSd6PC8 củLftKa corcSd6PC8n người.

Đã HcAtvrNtbao lâHcAtvrNtu rồiLftK nhỉ?

Ái rcSd6PC8Hy khrcSd6PC8ông mrcSd6PC8àng đưaLftK mắLftKt nrcSd6PC8hìn LftKcô hầHcAtvrNtu đrcSd6PC8ang bLftKê LftKkhay thứcHcAtvrNt ăLftKn đặHcAtvrNtt lênHcAtvrNt chiếcHcAtvrNt bàHcAtvrNtn gầLftKn mình,rcSd6PC8 vẫnHcAtvrNt nHcAtvrNtgồi yênrcSd6PC8 lặngrcSd6PC8 nhìHcAtvrNtn vàoHcAtvrNt HcAtvrNtkhoảng không…

Mọi việcLftK vrcSd6PC8ẫn diễrcSd6PC8n rcSd6PC8ra nhưHcAtvrNt mộtrcSd6PC8 vònHcAtvrNtg turcSd6PC8ần hoàHcAtvrNtn, ngàyLftK LftKngày vLftKẫn LftKcó HcAtvrNtngười đưaHcAtvrNt đLftKồ ănrcSd6PC8 rcSd6PC8đến rcSd6PC8cho LftKcô đúngrcSd6PC8 grcSd6PC8iờ, vẫnLftK córcSd6PC8 ngườiLftK cLftKhăm sórcSd6PC8c thậtLftK tỉLftK mỉrcSd6PC8 HcAtvrNtnhư đLftKang nânrcSd6PC8g nLftKiu mộtrcSd6PC8 loLftKài LftKhoa mLftKỏng maHcAtvrNtnh yếHcAtvrNtu ớt,LftK nrcSd6PC8hưng vHcAtvrNtẫn LftKcó mộtLftK bHcAtvrNtức rcSd6PC8tường rcSd6PC8vô hìnhrcSd6PC8 nLftKgăn chặnLftK khôHcAtvrNtng chLftKo HcAtvrNtcô bướcrcSd6PC8 rLftKa kLftKhỏi lrcSd6PC8ồng kínHcAtvrNth đLftKang grcSd6PC8iữ châHcAtvrNtn chínhLftK mình.

Hạo ThầnLftK mHcAtvrNtỗi ngHcAtvrNtày đHcAtvrNtều đLftKến cănrcSd6PC8 prcSd6PC8hòng màLftK mHcAtvrNtình gircSd6PC8am gircSd6PC8ữ ÁiLftK HcAtvrNtHy, vLftKẫn nHcAtvrNtói chuyệrcSd6PC8n HcAtvrNtnhư khônrcSd6PC8g hLftKề córcSd6PC8 chuyệnrcSd6PC8 gìHcAtvrNt LftKxảy rcSd6PC8ra, nhưnLftKg chỉHcAtvrNt LftKduy HcAtvrNtnhất cậuHcAtvrNt HcAtvrNttự mìLftKnh độcrcSd6PC8 thoại.

Từ ngàyrcSd6PC8 HcAtvrNtbị gLftKiam lỏng,HcAtvrNt LftKÁi rcSd6PC8Hy khrcSd6PC8ông hềHcAtvrNt mrcSd6PC8ở miệrcSd6PC8ng nrcSd6PC8ói dùHcAtvrNt chỉLftK mộrcSd6PC8t từ,HcAtvrNt thậmLftK chHcAtvrNtí lạiLftK cònLftK tHcAtvrNtrở nLftKên khLftKép kHcAtvrNtín, rcSd6PC8như khôngrcSd6PC8 HcAtvrNtai LftKtồn tạLftKi troLftKng mrcSd6PC8ắt cô.

Cô HcAtvrNtvẫn ăLftKn… HcAtvrNtvẫn sống…

Một ngàyLftK, mộtLftK HcAtvrNttháng, mộtrcSd6PC8 năm…

Dù chLftKo thờiLftK giLftKan crcSd6PC8ó trôircSd6PC8 nrcSd6PC8hanh đếnLftK mứLftKc nrcSd6PC8ào, đốircSd6PC8 vớHcAtvrNti ÁHcAtvrNti rcSd6PC8Hy, HcAtvrNthoàn toLftKàn khônrcSd6PC8g cLftKó địnHcAtvrNth ngHcAtvrNthĩ vềrcSd6PC8 ngàHcAtvrNty thángHcAtvrNt làHcAtvrNt gìHcAtvrNt cả.

Cô chỉLftK biếtrcSd6PC8 rằng,rcSd6PC8 mìHcAtvrNtnh đangrcSd6PC8 trcSd6PC8rải HcAtvrNtqua LftKmột quãnrcSd6PC8g HcAtvrNtthời giLftKan rơHcAtvrNti vàorcSd6PC8 hàLftKng vạnrcSd6PC8 rcSd6PC8thiên nLftKiên kỷ,HcAtvrNt đárcSd6PC8nh mrcSd6PC8ất hoànrcSd6PC8 HcAtvrNttoàn hHcAtvrNtai rcSd6PC8từ “tựHcAtvrNt do”.

Không khócrcSd6PC8… khôngHcAtvrNt cười…rcSd6PC8 mộHcAtvrNtt nHcAtvrNtăm sốrcSd6PC8ng troLftKng tLftKhế giớiLftK HcAtvrNtnhàm cHcAtvrNthán, ÁiHcAtvrNt rcSd6PC8Hy khrcSd6PC8ông hềHcAtvrNt rơrcSd6PC8i thêrcSd6PC8m bấrcSd6PC8t cứHcAtvrNt mộHcAtvrNtt gHcAtvrNtiọt nướcLftK mắtLftK nàLftKo cả…LftK LftKvì dùLftK HcAtvrNtcho crcSd6PC8ó khHcAtvrNtóc hếtHcAtvrNt nướcrcSd6PC8 mắHcAtvrNtt, rcSd6PC8cũng khrcSd6PC8ông hềrcSd6PC8 córcSd6PC8 lốrcSd6PC8i tHcAtvrNthoát đLftKể côrcSd6PC8 tìmrcSd6PC8 vHcAtvrNtề anh.

Nếu nhLftKư thế,HcAtvrNt thàrcSd6PC8 rLftKằng rcSd6PC8mình HcAtvrNtphải rcSd6PC8cười thậtLftK tươi,rcSd6PC8 rcSd6PC8để MinrcSd6PC8h VỹHcAtvrNt ởHcAtvrNt đâuHcAtvrNt đóLftK trcSd6PC8rên thHcAtvrNtế giớircSd6PC8 nàHcAtvrNty cLftKòn crcSd6PC8ó LftKthể sốngLftK hạrcSd6PC8nh prcSd6PC8húc rcSd6PC8khi khôngrcSd6PC8 cHcAtvrNtó mình.

Anh đãHcAtvrNt cLftKó LftKthể vưLftKợt quHcAtvrNta nrcSd6PC8ỗi rcSd6PC8đau mLftKất ThrcSd6PC8y ThLftKy, tLftKhì tLftKại srcSd6PC8ao rcSd6PC8lại LftKkhông thểLftK quênHcAtvrNt côHcAtvrNt đHcAtvrNtược cơHcAtvrNt chứ?

Nhưng HcAtvrNtcô vẫHcAtvrNtn khôngLftK LftKthể cườrcSd6PC8i, vLftKà lạiHcAtvrNt càHcAtvrNtng khrcSd6PC8ông thểrcSd6PC8 krcSd6PC8hóc, cHcAtvrNthỉ thấyHcAtvrNt cLftKõi HcAtvrNtlòng trốngHcAtvrNt rỗngrcSd6PC8, khôrcSd6PC8ng hrcSd6PC8ề tồLftKn tHcAtvrNtại bấLftKt HcAtvrNtcứ rcSd6PC8điều gLftKì đượcLftK HcAtvrNtcho LftKlà hrcSd6PC8ạnh phúcrcSd6PC8 haLftKy đarcSd6PC8u đớn.

Ái HcAtvrNtHy thậtLftK sự…HcAtvrNt thậHcAtvrNtt sHcAtvrNtự khôngrcSd6PC8 HcAtvrNtthể nhớLftK rõLftK khuHcAtvrNtôn mặtrcSd6PC8 lạnhHcAtvrNt LftKlùng ngạLftKo mạHcAtvrNtn đLftKó nữHcAtvrNta… thậHcAtvrNtt sHcAtvrNtự LftKkhông tHcAtvrNthể rcSd6PC8nhớ được!

Tất LftKcả LftKchỉ lrcSd6PC8à mộtrcSd6PC8 gLftKương mặtrcSd6PC8 mờrcSd6PC8 nHcAtvrNthạt đanrcSd6PC8g dầnLftK phrcSd6PC8ai nhoàHcAtvrNt trHcAtvrNtong tâLftKm LftKtrí cô.

Ngay HcAtvrNtcả hơHcAtvrNti HcAtvrNtấm thânLftK thuộcHcAtvrNt vàrcSd6PC8 cảHcAtvrNtm LftKgiác kLftKhi krcSd6PC8ề cậnLftK bênrcSd6PC8 MinrcSd6PC8h VỹrcSd6PC8 cLftKũng hrcSd6PC8oàn toànLftK biếnLftK rcSd6PC8mất, ÁiLftK HrcSd6PC8y khrcSd6PC8ông thểrcSd6PC8 cHcAtvrNtảm rcSd6PC8nhận đượcLftK grcSd6PC8ì cả…

… krcSd6PC8hông HcAtvrNtgì cả.

Cô HcAtvrNthầu cũngrcSd6PC8 khônLftKg hrcSd6PC8ề cảmrcSd6PC8 rcSd6PC8thấy lHcAtvrNtạ LftKlẫm vLftKì nrcSd6PC8hững rcSd6PC8hành đLftKộng LftKthất thưrcSd6PC8ờng rcSd6PC8của ÁHcAtvrNti HyHcAtvrNt, nhanrcSd6PC8h chânHcAtvrNt LftKbước rHcAtvrNta kHcAtvrNthỏi prcSd6PC8hòng, rcSd6PC8sau đHcAtvrNtó grcSd6PC8ài chốrcSd6PC8t khoá.

Cô LftKim lrcSd6PC8ặng, rcSd6PC8chìm sâurcSd6PC8 vàrcSd6PC8o mớrcSd6PC8 LftKký ứcHcAtvrNt hỗLftKn độn…

Không tLftKhể tircSd6PC8n đHcAtvrNtược rcSd6PC8anh lrcSd6PC8à ngườiLftK đãHcAtvrNt nhẫnHcAtvrNt tâLftKm xuốrcSd6PC8ng HcAtvrNttay HcAtvrNttàn sárcSd6PC8t cảrcSd6PC8 gHcAtvrNtia đLftKình củaHcAtvrNt cô….

Không đâHcAtvrNtu, nrcSd6PC8gười nrcSd6PC8hư MinHcAtvrNth VỹLftK, vHcAtvrNtẻ bềLftK ngoàircSd6PC8 lạnHcAtvrNth lùnLftKg cHcAtvrNthỉ HcAtvrNtlà vỏLftK LftKbọc cHcAtvrNtho HcAtvrNtsự HcAtvrNtấm árcSd6PC8p larcSd6PC8n toảrcSd6PC8 bHcAtvrNtên tronHcAtvrNtg… rcSd6PC8anh sẽLftK khôngHcAtvrNt bHcAtvrNtao giLftKờ rcSd6PC8làm nhrcSd6PC8ư thế!

Nhưng kHcAtvrNthông phrcSd6PC8ải rcSd6PC8chính ĐiềnLftK rcSd6PC8Huân HcAtvrNtđã rcSd6PC8thừa nhrcSd6PC8ận rằngrcSd6PC8 HcAtvrNthắn lHcAtvrNtà kẻHcAtvrNt gHcAtvrNtiết gircSd6PC8a đìrcSd6PC8nh côLftK saHcAtvrNto? NLftKhưng tạiLftK sLftKao TịnrcSd6PC8h rcSd6PC8Nhi rcSd6PC8lại LftKnói rcSd6PC8Minh rcSd6PC8Vỹ mrcSd6PC8ới thựcrcSd6PC8 sựrcSd6PC8 làLftK LftKkẻ sárcSd6PC8t nhânLftK LftKcơ chứ?

Hạo ThầnrcSd6PC8 bướcrcSd6PC8 LftKvào HcAtvrNtcăn rcSd6PC8phòng phảngHcAtvrNt phấtLftK mùiHcAtvrNt hưrcSd6PC8ơng củaHcAtvrNt rcSd6PC8hoa HcAtvrNttường LftKvi, tiếHcAtvrNtn đếnLftK gầnrcSd6PC8 ÁrcSd6PC8i rcSd6PC8Hy vHcAtvrNtà ngồircSd6PC8 lêrcSd6PC8n cạnhHcAtvrNt giường.

“Em chrcSd6PC8án ghLftKét HcAtvrNtanh đếnHcAtvrNt mứcLftK nLftKày sao?LftK” GHcAtvrNtương mặtHcAtvrNt lộHcAtvrNt rõLftK vẻHcAtvrNt thấtrcSd6PC8 vọnrcSd6PC8g, HcAtvrNtHạo ThầnrcSd6PC8 dườngHcAtvrNt nhLftKư đrcSd6PC8ã LftKbiết crcSd6PC8âu trảHcAtvrNt lHcAtvrNtời sHcAtvrNtẽ HcAtvrNtlà nLftKhư HcAtvrNtthế nào,LftK tiếprcSd6PC8 tụLftKc cấtHcAtvrNt giọrcSd6PC8ng đềuHcAtvrNt đềLftKu. “ĐừngrcSd6PC8 nhưHcAtvrNt thếLftK nHcAtvrNtữa, anrcSd6PC8h cLftKó thểLftK khiếnLftK eLftKm hạnhLftK HcAtvrNtphúc hơLftKn cảHcAtvrNt hắn.

Cứ tHcAtvrNtưởng rrcSd6PC8ằng chỉLftK LftKcần giữLftK ÁHcAtvrNti rcSd6PC8Hy bêLftKn cạrcSd6PC8nh, HạHcAtvrNto TrcSd6PC8hần sẽHcAtvrNt LftKhạnh pLftKhúc sao?

Không hềLftK! HạnhLftK HcAtvrNtphúc tưHcAtvrNtởng rcSd6PC8chừng nhưHcAtvrNt chHcAtvrNtỉ tLftKhoáng quLftKa, nLftKhẹ nLftKhư LftKlàn LftKgió mơnrcSd6PC8 maHcAtvrNtn rcSd6PC8ngoài HcAtvrNtbầu tHcAtvrNtrời đrcSd6PC8ơn điệu…

Nhưng HcAtvrNtđau LftKđớn lrcSd6PC8ại rcSd6PC8kéo LftKdài, rcSd6PC8che khuấtLftK tLftKhứ árcSd6PC8nh sángHcAtvrNt khiếnLftK cHcAtvrNtuộc sHcAtvrNtống rcSd6PC8của crcSd6PC8ậu crcSd6PC8huyển biếHcAtvrNtn tLftKheo mộtrcSd6PC8 mLftKàu LftKđen tLftKăm tốrcSd6PC8i. CứLftK LftKnhư thếHcAtvrNt nàHcAtvrNty tLftKhật sựHcAtvrNt khLftKông ổnrcSd6PC8 cHcAtvrNthút nào…rcSd6PC8 rcSd6PC8cô rcSd6PC8vẫn HcAtvrNtyên lrcSd6PC8ặng, hLftKoàn HcAtvrNttoàn khôHcAtvrNtng córcSd6PC8 crcSd6PC8hút biểurcSd6PC8 crcSd6PC8ảm nàoLftK krcSd6PC8hác nrcSd6PC8goài việcHcAtvrNt tLftKhẫn thrcSd6PC8ờ nhrcSd6PC8ìn vàLftKo LftKkhoảng không.

“Theo anhHcAtvrNt!” HcAtvrNtHạo ThHcAtvrNtần mệtLftK mỏircSd6PC8 HcAtvrNtôm lấyHcAtvrNt đầu,HcAtvrNt sHcAtvrNtau đóHcAtvrNt LftKđứng drcSd6PC8ậy LftKnắm LftKlấy taHcAtvrNty côrcSd6PC8 lLftKôi đi…

Có lẽ…LftK HcAtvrNtđến lúrcSd6PC8c phLftKải buôHcAtvrNtng tarcSd6PC8y rrcSd6PC8ồi. VLftKì nắmrcSd6PC8 giữHcAtvrNt LftKmối tìnhHcAtvrNt từLftK mộrcSd6PC8t LftKphía nrcSd6PC8hư thếrcSd6PC8 nàHcAtvrNty, HcAtvrNtthật sựLftK cLftKhỉ krcSd6PC8hiến LftKcả LftKhai đHcAtvrNtau khổrcSd6PC8 hơnLftK màrcSd6PC8 thôi.

Quãng thờrcSd6PC8i LftKgian qrcSd6PC8ua, LftKHạo LftKThần HcAtvrNtđã thựcHcAtvrNt sựHcAtvrNt quáHcAtvrNt ícHcAtvrNth kỷ,LftK chỉrcSd6PC8 biếtLftK giữLftK ÁiLftK rcSd6PC8Hy rcSd6PC8cho rcSd6PC8riêng HcAtvrNtmình vHcAtvrNtà rcSd6PC8nghĩ sLftKẽ làrcSd6PC8m ngườircSd6PC8 corcSd6PC8n gárcSd6PC8i nrcSd6PC8ày HcAtvrNthạnh phúc.

Nhưng hLftKai rcSd6PC8chữ “hạnhrcSd6PC8 phúc”HcAtvrNt miễnLftK cưỡnHcAtvrNtg HcAtvrNtnày cHcAtvrNtó thậtLftK rcSd6PC8sự tồHcAtvrNtn HcAtvrNttại khôLftKng khLftKi cLftKô vLftKẫn còHcAtvrNtn mrcSd6PC8ong nhớHcAtvrNt hắn?

Cô đểrcSd6PC8 mặcHcAtvrNt HạoHcAtvrNt THcAtvrNthần đHcAtvrNtưa rcSd6PC8mình đrcSd6PC8i, khôrcSd6PC8ng hềHcAtvrNt rcSd6PC8có rcSd6PC8chút HcAtvrNtphản ứngLftK nLftKào gHcAtvrNtọi LftKlà khánLftKg rcSd6PC8cự, rcSd6PC8chỉ vôrcSd6PC8 thLftKức nốiLftK bướrcSd6PC8c tHcAtvrNtheo sLftKau cậurcSd6PC8, bLftKàn taLftKy còHcAtvrNtn lạiLftK sLftKiết chặtLftK coHcAtvrNtn gLftKấu bôHcAtvrNtng mLftKềm mạiHcAtvrNt tronrcSd6PC8g tay.

Đây… lHcAtvrNtà cácHcAtvrNth duHcAtvrNty nhHcAtvrNtất HạoHcAtvrNt TrcSd6PC8hần kHcAtvrNthông muốrcSd6PC8n rcSd6PC8sử dụngLftK… nhưLftKng hếtHcAtvrNt cáchHcAtvrNt rồi!

Phải LftKkhiến ÁLftKi HcAtvrNtHy HcAtvrNthoàn LftKtoàn rcSd6PC8tin tHcAtvrNtưởng cậurcSd6PC8 vàHcAtvrNt cHcAtvrNtăm hậnrcSd6PC8 MinHcAtvrNth Vỹ.

“Vẫn crcSd6PC8hưa HcAtvrNttìm thHcAtvrNtấy crcSd6PC8ô HcAtvrNtấy srcSd6PC8ao?” HcAtvrNtMinh VỹHcAtvrNt đLftKấm mạnhrcSd6PC8 lênrcSd6PC8 bàLftKn làHcAtvrNtm việcrcSd6PC8 củLftKa ônLftKg rcSd6PC8Hàn, rcSd6PC8đôi mắtrcSd6PC8 LftKanh trừnrcSd6PC8g LftKlên nhữngLftK LftKtia sáLftKng crcSd6PC8ủa lửHcAtvrNta HcAtvrNthận. “HcAtvrNtMột năLftKm, đãHcAtvrNt mộtHcAtvrNt năLftKm rồircSd6PC8 đấyLftK HcAtvrNtông HcAtvrNtcó HcAtvrNtbiết không?!”

Tìm kiếmHcAtvrNt rồircSd6PC8 lạiHcAtvrNt tìmHcAtvrNt kiLftKếm, arcSd6PC8nh gầnHcAtvrNt nLftKhư HcAtvrNtchìm vàoLftK tuyệtrcSd6PC8 vọng…

Muốn rcSd6PC8bỏ cuộrcSd6PC8c, nhưnLftKg tráLftKi tircSd6PC8m lạiLftK LftKkhông LftKcho rcSd6PC8phép anrcSd6PC8h làmrcSd6PC8 thế!

Lẽ nàHcAtvrNto ÁrcSd6PC8i HcAtvrNtHy đãHcAtvrNt thựcLftK sựHcAtvrNt rcSd6PC8bốc LftKhơi khLftKỏi tHcAtvrNthế gircSd6PC8ới nàyrcSd6PC8 LftKrồi ư?

“Đừng đòiLftK hỏLftKi kLftKhi tLftKa đãHcAtvrNt gHcAtvrNtiúp cHcAtvrNton làmHcAtvrNt tấLftKt cảrcSd6PC8 đểHcAtvrNt HcAtvrNttìm LftKcon bHcAtvrNté rcSd6PC8ấy HcAtvrNtnếu crcSd6PC8on khônLftKg muốrcSd6PC8n mấtHcAtvrNt nóHcAtvrNt mHcAtvrNtãi HcAtvrNtmãi.” ÔrcSd6PC8ng HcAtvrNtHàn đanLftK HcAtvrNthai rcSd6PC8tay vàorcSd6PC8 nhaHcAtvrNtu, LftKtựa rcSd6PC8lưng vLftKào chLftKiếc gHcAtvrNthế HcAtvrNtxoay, rcSd6PC8trả lHcAtvrNtời MiLftKnh VỹLftK mộtrcSd6PC8 cáchHcAtvrNt nghiêLftKm nghLftKị. “QHcAtvrNtuên coHcAtvrNtn béLftK ấyHcAtvrNt điHcAtvrNt, LftKta HcAtvrNtsẽ HcAtvrNttìm crcSd6PC8ho cHcAtvrNton HcAtvrNtmột ngườiHcAtvrNt coLftKn rcSd6PC8gái khárcSd6PC8c xLftKinh đẹpHcAtvrNt rcSd6PC8và tốtHcAtvrNt hơnHcAtvrNt nó.”

Đối LftKvới ôHcAtvrNtng, hiệnHcAtvrNt tạircSd6PC8, xLftKem nhLftKư rcSd6PC8mọi chuyệnLftK LftKđã đượcLftK tLftKhu xếpHcAtvrNt HcAtvrNtổn thoả,LftK LftKvà tHcAtvrNtất cảrcSd6PC8 sẽrcSd6PC8 lạiHcAtvrNt ổnHcAtvrNt rcSd6PC8định HcAtvrNtnhư lúcLftK HcAtvrNtban đầu.

“Ý ôngLftK rcSd6PC8là tôiLftK phảLftKi rcSd6PC8sống tốtHcAtvrNt HcAtvrNtkhi thiếLftKu cHcAtvrNtô ấHcAtvrNty sHcAtvrNtao? ThrcSd6PC8ế cuộcrcSd6PC8 sốnLftKg củLftKa ôngrcSd6PC8 cóHcAtvrNt hạnhrcSd6PC8 phúcHcAtvrNt nếHcAtvrNtu thiếuHcAtvrNt bLftKà HcAtvrNtta khônLftKg? LftKVà tôircSd6PC8 hHcAtvrNtiện giờHcAtvrNt làrcSd6PC8 nhưHcAtvrNt tLftKhế đấy,LftK khônrcSd6PC8g cLftKó cLftKô ấy,rcSd6PC8 HcAtvrNtcoi rcSd6PC8như tLftKhế rcSd6PC8giới nàyLftK đốiHcAtvrNt LftKvới LftKtôi cHcAtvrNthẳng rcSd6PC8còn ýLftK nrcSd6PC8ghĩa LftKgì cảLftK!” GươnHcAtvrNtg LftKmặt MircSd6PC8nh VLftKỹ crcSd6PC8hợt tHcAtvrNtrở nHcAtvrNtên trcSd6PC8hật rcSd6PC8lạnh lùHcAtvrNtng vrcSd6PC8à bấtHcAtvrNt cầHcAtvrNtn, nhưLftK thểHcAtvrNt đarcSd6PC8ng mLftKong muLftKốn LftKrời khỏircSd6PC8 HcAtvrNtthế giớrcSd6PC8i nLftKày rcSd6PC8bất crcSd6PC8ứ lúcLftK nào.

Không rcSd6PC8chỉ brcSd6PC8ất lựHcAtvrNtc rcSd6PC8vì cLftKhuyện lãnhLftK đạoHcAtvrNt tổrcSd6PC8 chứcrcSd6PC8 HcAtvrNtKnight, anLftKh thậHcAtvrNtt sựrcSd6PC8 đanHcAtvrNtg rcSd6PC8rất mệtHcAtvrNt HcAtvrNtmỏi vìLftK HcAtvrNtvô rcSd6PC8vọng tronLftKg rcSd6PC8việc tLftKìm HcAtvrNtkiếm HcAtvrNtÁi Hy.

Đôi mLftKắt chấtLftK rcSd6PC8chứa ưLftKu phiLftKền, MrcSd6PC8inh VỹrcSd6PC8 bướLftKc nLftKhanh rrcSd6PC8a LftKkhỏi cHcAtvrNtăn prcSd6PC8hòng đangHcAtvrNt khiếnHcAtvrNt mHcAtvrNtình nHcAtvrNtgạt tHcAtvrNthở, chLftKỉ LftKmuốn tìrcSd6PC8m rcSd6PC8về rcSd6PC8góc tốrcSd6PC8i qHcAtvrNtuen thuộcrcSd6PC8 HcAtvrNtmà nhớHcAtvrNt đếnLftK ngưLftKời coLftKn HcAtvrNtgái ấy.HcAtvrNt THcAtvrNtừ rcSd6PC8bao LftKgiờ HcAtvrNtanh lạHcAtvrNti thảmLftK hạiHcAtvrNt đrcSd6PC8ến nhHcAtvrNtư thếrcSd6PC8 nàrcSd6PC8y LftKcơ chứ?

Hạo ThLftKần nắmrcSd6PC8 rcSd6PC8lấy tarcSd6PC8y ÁiHcAtvrNt LftKHy, đưaHcAtvrNt rcSd6PC8cô lHcAtvrNtên tHcAtvrNtận lrcSd6PC8ầu bLftKa, sarcSd6PC8u đrcSd6PC8ó dừngrcSd6PC8 lrcSd6PC8ại trHcAtvrNtước mộtrcSd6PC8 căLftKn phòngrcSd6PC8 kháLftK rộLftKng lớn.

Cô rcSd6PC8cảm rcSd6PC8thấy lrcSd6PC8o sợ,HcAtvrNt rcSd6PC8một LftKphần vìrcSd6PC8 hLftKành độngrcSd6PC8 HcAtvrNtkhác thườngHcAtvrNt củrcSd6PC8a HạorcSd6PC8 Thần,rcSd6PC8 phrcSd6PC8ần rcSd6PC8còn lạircSd6PC8 LftKlà vìLftK bíHcAtvrNt mLftKật LftKđang HcAtvrNtẩn chứaLftK phíaLftK saLftKu cănrcSd6PC8 rcSd6PC8phòng đó.

Bước chânLftK rcSd6PC8dừng lrcSd6PC8ại HcAtvrNtở cửaHcAtvrNt LftKphòng, LftKHạo ThầnHcAtvrNt buôLftKng LftKtay LftKcô rHcAtvrNta, đứngrcSd6PC8 sanLftKg LftKmột bHcAtvrNtên, nhưrcSd6PC8 thHcAtvrNtể đangrcSd6PC8 murcSd6PC8ốn côrcSd6PC8 phLftKải tHcAtvrNtự LftKmình khámrcSd6PC8 phLftKá bHcAtvrNtí HcAtvrNtmật ẩnLftK chứaLftK bêHcAtvrNtn rcSd6PC8trong cărcSd6PC8n phònrcSd6PC8g HcAtvrNtbí ẩLftKn trướcrcSd6PC8 mắt.

Bàn tHcAtvrNtay đanrcSd6PC8g ômLftK rcSd6PC8con gấurcSd6PC8 bônLftKg nớircSd6PC8 lỏnrcSd6PC8g dầnrcSd6PC8, lỏngrcSd6PC8 dầnrcSd6PC8 rcSd6PC8rồi mHcAtvrNtặc kệrcSd6PC8 nórcSd6PC8 HcAtvrNtrơi xuốLftKng đất.rcSd6PC8 ĐôiLftK mắtrcSd6PC8 ÁLftKi HcAtvrNtHy tLftKhoáng chútLftK LftKlo sLftKợ, nhHcAtvrNtưng bàrcSd6PC8n trcSd6PC8ay HcAtvrNtlại ngoaHcAtvrNtn crcSd6PC8ố nHcAtvrNtắm lấyLftK LftKtay cLftKầm mrcSd6PC8ở cửa.

Liệu… khLftKi LftKcô mHcAtvrNtở cửa…LftK HcAtvrNtMinh LftKVỹ sẽrcSd6PC8 LftKlà ngườHcAtvrNti đLftKầu tircSd6PC8ên HcAtvrNtcô đượrcSd6PC8c trôngLftK thrcSd6PC8ấy? HcAtvrNtHay HcAtvrNtlại rcSd6PC8là mộLftKt thrcSd6PC8ảm kịchrcSd6PC8 đrcSd6PC8ang chờrcSd6PC8 đórcSd6PC8n cô?

Mặc kệLftK, cHcAtvrNtô kLftKhông qrcSd6PC8uan HcAtvrNttâm nrcSd6PC8ữa, cHcAtvrNtô chỉrcSd6PC8 cầHcAtvrNtn bLftKiết mìnhrcSd6PC8 đaLftKng cầnLftK phLftKải giảLftKi toHcAtvrNtả bảnLftK LftKtính trcSd6PC8ò mLftKò vốnrcSd6PC8 cHcAtvrNtó củaHcAtvrNt mình.

Hạo ThầnrcSd6PC8 hHcAtvrNtoàn toHcAtvrNtàn câHcAtvrNtm lặngrcSd6PC8 đứngHcAtvrNt yêrcSd6PC8n LftKbên cạnLftKh cô,LftK đôrcSd6PC8i mLftKắt cLftKậu nhLftKắm rcSd6PC8hờ, hàngLftK lôngHcAtvrNt màyHcAtvrNt trcSd6PC8hanh HcAtvrNttú HcAtvrNtkhẽ rcSd6PC8cau lại,HcAtvrNt đôrcSd6PC8i môircSd6PC8 mrcSd6PC8ỏng đangrcSd6PC8 mHcAtvrNtím lLftKại thậtHcAtvrNt chặt.

Cậu LftKkhông mLftKuốn HcAtvrNtmọi HcAtvrNtchuyện nhrcSd6PC8ư trcSd6PC8hế nàyrcSd6PC8… nHcAtvrNthưng cũngLftK khônLftKg LftKcòn cHcAtvrNtách nrcSd6PC8ào rcSd6PC8khác cHcAtvrNtả, làmrcSd6PC8 saHcAtvrNto kLftKìm rcSd6PC8lại đLftKược khrcSd6PC8i ướrcSd6PC8c rcSd6PC8muốn chiếLftKm hữrcSd6PC8u ngườircSd6PC8 HcAtvrNtcon gárcSd6PC8i kiLftKa đHcAtvrNtang dầnHcAtvrNt tăLftKng LftKcao, đếnrcSd6PC8 mHcAtvrNtức HcAtvrNtkhông thrcSd6PC8ể kiểrcSd6PC8m sHcAtvrNtoát đượrcSd6PC8c nữa…

Khiến cHcAtvrNtô LftKđau đLftKớn, khiLftKến cLftKô chịurcSd6PC8 thươngrcSd6PC8 tLftKổn… tLftKất cLftKả rcSd6PC8chỉ vìrcSd6PC8 sựrcSd6PC8 HcAtvrNtích kỷrcSd6PC8 vàHcAtvrNt haHcAtvrNtm HcAtvrNtmuốn córcSd6PC8 HcAtvrNtđược LftKcô mHcAtvrNtà thôi.

Cậu thLftKực LftKsự hậnrcSd6PC8 ÁLftKi HyrcSd6PC8, hLftKận côrcSd6PC8 HcAtvrNtđã kLftKhiến cậLftKu phảircSd6PC8 rcSd6PC8bất HcAtvrNtchấp tấtrcSd6PC8 rcSd6PC8cả đểrcSd6PC8 crcSd6PC8ó đượHcAtvrNtc cô!LftK LftKNếu rcSd6PC8có đủLftK caLftKn đảHcAtvrNtm, HạoLftK rcSd6PC8Thần chHcAtvrNtỉ mrcSd6PC8uốn HcAtvrNtbóp nátHcAtvrNt trárcSd6PC8i tiHcAtvrNtm yếuHcAtvrNt LftKớt HcAtvrNtđang đậprcSd6PC8 liêrcSd6PC8n hrcSd6PC8ồi tLftKrong lònLftKg ngựLftKc, đểLftK nórcSd6PC8 khHcAtvrNtông cònrcSd6PC8 lorcSd6PC8ạn nhịpHcAtvrNt trưLftKớc cLftKô nữa.

Bàn trcSd6PC8ay nhỏrcSd6PC8 bércSd6PC8 vặnHcAtvrNt nHcAtvrNthẹ taLftKy cầm,rcSd6PC8 lậprcSd6PC8 trcSd6PC8ức mộtLftK hươLftKng LftKthơm LftKdịu LftKdàng lrcSd6PC8an toHcAtvrNtả barcSd6PC8o phủLftK rcSd6PC8khắp ngườiHcAtvrNt côLftK, pLftKhảng pLftKhất rcSd6PC8chút sHcAtvrNtự tLftKàn độcrcSd6PC8 từLftK bLftKóng tốiHcAtvrNt tHcAtvrNtội ác.

Hai bHcAtvrNtóng ngườHcAtvrNti đangrcSd6PC8 đứngLftK giữarcSd6PC8 giLftKan pLftKhòng, ánhHcAtvrNt mHcAtvrNtắt srcSd6PC8ắc nhọnHcAtvrNt đềuLftK rcSd6PC8có cùLftKng chLftKung mộtLftK mụcrcSd6PC8 tiêu…

… làLftK cô!!

Chap 46

Nếu ercSd6PC8m muốLftKn chết

*Ba HcAtvrNtnăm sau*

Tiếng bướcHcAtvrNt chânrcSd6PC8 vHcAtvrNtồn vrcSd6PC8ã nốircSd6PC8 tiếprcSd6PC8 LftKkhắp LftKdãy hàrcSd6PC8nh lrcSd6PC8ang rcSd6PC8dọc thHcAtvrNteo nrcSd6PC8gôi biệLftKt trcSd6PC8hự LftKtráng lệ,LftK toHcAtvrNtán ngườiLftK mặcrcSd6PC8 vrcSd6PC8est đrcSd6PC8en bHcAtvrNtặm LftKtrợn đanrcSd6PC8g LftKbước theLftKo saHcAtvrNtu mộrcSd6PC8t LftKbóng ngườiHcAtvrNt caLftKo lớn,HcAtvrNt toátLftK rcSd6PC8lên phrcSd6PC8ong LftKthái thốngHcAtvrNt LftKlĩnh LftKcủa đấHcAtvrNtng chrcSd6PC8ỉ huy.

Chiếc rcSd6PC8áo srcSd6PC8ơ mLftKi trắLftKng chưaHcAtvrNt càLftKi hếrcSd6PC8t khuLftKy đangrcSd6PC8 đHcAtvrNtược bLftKàn trcSd6PC8ay trcSd6PC8o HcAtvrNtlớn khLftKuy lạiLftK HcAtvrNtvội vLftKã, LftKgương mặtLftK HcAtvrNtlãnh khốcLftK đarcSd6PC8ng nhrcSd6PC8ìn mọircSd6PC8 thHcAtvrNtứ bằnLftKg mộtrcSd6PC8 mLftKàu sắHcAtvrNtc đeHcAtvrNtn sẫmrcSd6PC8 khHcAtvrNtông sựrcSd6PC8 sống.

Đôi rcSd6PC8bàn cHcAtvrNthân vẫHcAtvrNtn HcAtvrNtsải bướcrcSd6PC8 thậtrcSd6PC8 đHcAtvrNtều đặn,LftK MrcSd6PC8inh LftKVỹ cLftKài lạiLftK ngaLftKy ngrcSd6PC8ắn HcAtvrNthàng khuHcAtvrNty áHcAtvrNto, rồLftKi rcSd6PC8lại LftKtiếp LftKtục khrcSd6PC8oác HcAtvrNtnhanh cHcAtvrNthiếc áoHcAtvrNt HcAtvrNtkhoác đenLftK đangLftK cầmHcAtvrNt tLftKrên tHcAtvrNtay… từrcSd6PC8 rcSd6PC8bao giHcAtvrNtờ anrcSd6PC8h HcAtvrNtlại sốrcSd6PC8ng mộrcSd6PC8t cácLftKh máyrcSd6PC8 LftKmóc nhHcAtvrNtư thếrcSd6PC8 nàyHcAtvrNt cHcAtvrNtơ chứ?

Mọi thứLftK LftKvẫn diHcAtvrNtễn LftKra thậHcAtvrNtt gấLftKp gLftKáp nLftKhư lHcAtvrNtẽ tựHcAtvrNt nhiêrcSd6PC8n, HcAtvrNtvà đốiLftK vớrcSd6PC8i HcAtvrNtanh, tấtHcAtvrNt cảLftK khôngrcSd6PC8 HcAtvrNtcòn qLftKuan trLftKọng nữa.

Kéo dàLftKi sựLftK sốnrcSd6PC8g vàHcAtvrNt hơrcSd6PC8i thởLftK chỉrcSd6PC8 đểHcAtvrNt dànrcSd6PC8 xrcSd6PC8ếp nhữngHcAtvrNt cuLftKộc ẩrcSd6PC8u đảLftK mHcAtvrNtang tínHcAtvrNth chấtrcSd6PC8 bạorcSd6PC8 lực,LftK nhưnrcSd6PC8g rcSd6PC8cơ tLftKhể LftKanh LftKvẫn tircSd6PC8ếp tụcHcAtvrNt hHcAtvrNtô hấpHcAtvrNt đểLftK duHcAtvrNty rcSd6PC8trì HcAtvrNtsinh LftKmệnh này.

Bất cầnHcAtvrNt đời…rcSd6PC8 bHcAtvrNta LftKtừ HcAtvrNtdùng đểHcAtvrNt HcAtvrNtchỉ vềrcSd6PC8 cuHcAtvrNtộc sốngHcAtvrNt rcSd6PC8hiện LftKtại củHcAtvrNta anh!!

Nét mặrcSd6PC8t lrcSd6PC8uôn giữLftK trạngrcSd6PC8 thrcSd6PC8ái lạnrcSd6PC8h lùrcSd6PC8ng hHcAtvrNtơn cảrcSd6PC8 nHcAtvrNtgày LftKxưa, giLftKờ rcSd6PC8đây HcAtvrNtlại bắLftKt đầLftKu lrcSd6PC8ưu dấLftKu sựHcAtvrNt kHcAtvrNthinh đờiLftK củHcAtvrNta HLftKàn MHcAtvrNtinh Vỹ.

Chiếc LftKxe BrcSd6PC8MW đượLftKc đrcSd6PC8ậu sẵrcSd6PC8n trướLftKc LftKcổng nhưrcSd6PC8 thườnrcSd6PC8g lệHcAtvrNt, chờLftK đrcSd6PC8ợi đưarcSd6PC8 aHcAtvrNtnh thựLftKc tLftKhi nhữLftKng nhiLftKệm vụLftK brcSd6PC8ạo HcAtvrNtlực pHcAtvrNthi pháp.

Anh biếtHcAtvrNt chứ!rcSd6PC8 NgườiHcAtvrNt anrcSd6PC8h gọiLftK làrcSd6PC8 chrcSd6PC8a, ôngHcAtvrNt HcAtvrNtta LftKchỉ rcSd6PC8xem anHcAtvrNth HcAtvrNtnhư mrcSd6PC8ột LftKthứ cônHcAtvrNtg cụrcSd6PC8 đểLftK loạHcAtvrNti rcSd6PC8bỏ HcAtvrNttất rcSd6PC8cả nhữnLftKg thứLftK LftKcản trởHcAtvrNt brcSd6PC8ước trcSd6PC8iến củrcSd6PC8a ôngrcSd6PC8 rcSd6PC8ta trêHcAtvrNtn thươngHcAtvrNt trường.

Chắc hẳnrcSd6PC8 lHcAtvrNtà sarcSd6PC8u HcAtvrNtkhi đLftKẩy LftKcho anHcAtvrNth cárcSd6PC8i tHcAtvrNtổ chứcrcSd6PC8 nàrcSd6PC8y, rcSd6PC8ông rcSd6PC8ta thoảircSd6PC8 máLftKi lắm.LftK ThoHcAtvrNtải máircSd6PC8 khHcAtvrNti đãHcAtvrNt rcSd6PC8có nLftKgười thLftKay tLftKhế mìnhHcAtvrNt lãrcSd6PC8nh đạoLftK vàLftK LftKgiúp ôLftKng dọnHcAtvrNt dẹpHcAtvrNt sạcrcSd6PC8h sẽrcSd6PC8 nhữnHcAtvrNtg thứLftK dơLftK bẩnrcSd6PC8 đanHcAtvrNtg chrcSd6PC8ắn nLftKgang coHcAtvrNtn đườngLftK thànLftKh cônHcAtvrNtg củarcSd6PC8 mình.

Sống trHcAtvrNtong mộtHcAtvrNt thếHcAtvrNt giớrcSd6PC8i hằnHcAtvrNtg nHcAtvrNtgày LftKvẫn xảyLftK rLftKa nHcAtvrNthững cuộcHcAtvrNt xrcSd6PC8ung HcAtvrNtđột LftKvà LftKẩu LftKđả LftKvô nghĩaHcAtvrNt, HcAtvrNtanh vẫrcSd6PC8n tiếLftKp tụcrcSd6PC8 làrcSd6PC8m rcSd6PC8theo lờrcSd6PC8i saHcAtvrNti khiếnHcAtvrNt củaLftK HcAtvrNtcha mìnHcAtvrNth LftKnhư rcSd6PC8một cLftKái márcSd6PC8y, HcAtvrNthoàn toànrcSd6PC8 khônLftKg rcSd6PC8hề krcSd6PC8háng cự.

Đôi rcSd6PC8mắt màuLftK hổLftK pháchLftK sánLftKg rựcHcAtvrNt đLftKầy kiêuHcAtvrNt nrcSd6PC8gạo LftKgiờ đâyHcAtvrNt lạiLftK đượcrcSd6PC8 thLftKay LftKthế HcAtvrNtbằng sắHcAtvrNtc màuHcAtvrNt caLftKfe rcSd6PC8đen sẫmLftK, aLftKnh trởrcSd6PC8 LftKnên ítHcAtvrNt nóLftKi hrcSd6PC8ơn xưHcAtvrNta, thậmHcAtvrNt chíLftK LftKcòn khôngrcSd6PC8 thèmLftK mởLftK miệLftKng HcAtvrNtra nórcSd6PC8i HcAtvrNtmột HcAtvrNttừ nLftKếu nLftKó thậtLftK sHcAtvrNtự khôngHcAtvrNt cầLftKn thiết.

Anh rcSd6PC8học cácHcAtvrNth rcSd6PC8làm queLftKn vrcSd6PC8ới viHcAtvrNtệc sốnHcAtvrNtg đơnLftK độLftKc rcSd6PC8một mình,rcSd6PC8 họrcSd6PC8c cáLftKch tựHcAtvrNt kiểmrcSd6PC8 soátHcAtvrNt lýrcSd6PC8 LftKtrí HcAtvrNtvà surcSd6PC8y ngHcAtvrNthĩ mộtHcAtvrNt cLftKách thiếtrcSd6PC8 thựLftKc hrcSd6PC8ơn, vLftKà LftKanh đãHcAtvrNt rcSd6PC8dùng kíHcAtvrNtnh árcSd6PC8p trònrcSd6PC8g đLftKể cHcAtvrNthe giHcAtvrNtấu tHcAtvrNthứ rcSd6PC8màu sắcLftK trcSd6PC8uyệt mỹrcSd6PC8 vốnHcAtvrNt HcAtvrNtcó củarcSd6PC8 mình.

Từ nHcAtvrNtgày LftKthiếu vrcSd6PC8ắng LftKbóng hrcSd6PC8ình ÁiLftK HHcAtvrNty, anLftKh LftKtrở nêLftKn cămLftK ghLftKét rcSd6PC8tất cảHcAtvrNt mọLftKi thứLftK HcAtvrNttrên đờiHcAtvrNt nàyrcSd6PC8, LftKcả tLftKhứ mLftKà côrcSd6PC8 thícHcAtvrNth nhấHcAtvrNtt rcSd6PC8ở rcSd6PC8anh HcAtvrNt– màuHcAtvrNt mắt!!

Cô đrcSd6PC8ã tHcAtvrNtừng nHcAtvrNtgắm LftKanh thậLftKt lârcSd6PC8u, bậtrcSd6PC8 cườrcSd6PC8i vrcSd6PC8à HcAtvrNtbảo rấrcSd6PC8t thírcSd6PC8ch rcSd6PC8đôi HcAtvrNtmắt –LftK thHcAtvrNtứ tLftKhu hLftKút nhấtLftK trrcSd6PC8ên gươnLftKg rcSd6PC8mặt anh.

Anh đãrcSd6PC8 HcAtvrNttập HcAtvrNtchịu đựnrcSd6PC8g sựHcAtvrNt LftKkhó chịHcAtvrNtu mỗircSd6PC8 rcSd6PC8khi đLftKeo LftKkính áHcAtvrNtp trònHcAtvrNtg, tậpHcAtvrNt làmLftK quercSd6PC8n vớLftKi mộtrcSd6PC8 HcAtvrNtđôi LftKmắt HcAtvrNtđen sLftKâu thẳrcSd6PC8m nLftKhư baLftKo ngườiLftK kháHcAtvrNtc mỗiHcAtvrNt rcSd6PC8khi trôHcAtvrNtng thrcSd6PC8ấy hìnLftKh ảrcSd6PC8nh prcSd6PC8hản chiếurcSd6PC8 cHcAtvrNtủa mìnrcSd6PC8h tronrcSd6PC8g gương.

Sải HcAtvrNtbước tLftKhật dứtHcAtvrNt khoátrcSd6PC8, LftKMinh VỹrcSd6PC8 bưHcAtvrNtớc rLftKa khỏiHcAtvrNt cổnHcAtvrNtg, đôiLftK mắrcSd6PC8t LftKvẫn mônLftKg lrcSd6PC8ung, rcSd6PC8vô định.

Mặc dùrcSd6PC8 krcSd6PC8hông hềLftK đLftKể tâHcAtvrNtm LftKđến nhrcSd6PC8ững thHcAtvrNtứ xunHcAtvrNtg LftKquanh, nhưnrcSd6PC8g aLftKnh LftKvẫn cảmrcSd6PC8 thHcAtvrNtấy sựHcAtvrNt thHcAtvrNtay đổiHcAtvrNt bấtHcAtvrNt thườngrcSd6PC8 HcAtvrNtở khrcSd6PC8ung cảnhHcAtvrNt thrcSd6PC8ân rcSd6PC8thuộc mLftKình LftKvẫn trôngHcAtvrNt thấyLftK vàHcAtvrNt bướcrcSd6PC8 đrcSd6PC8i hằnHcAtvrNtg ngày.

Trái tircSd6PC8m đLftKập rcSd6PC8mạnh mộtrcSd6PC8 nhịp,rcSd6PC8 aHcAtvrNtnh cLftKảm thấyLftK cóLftK chLftKút gìHcAtvrNt đLftKó krcSd6PC8hó tLftKhở, LftKdường nhưLftK aHcAtvrNtnh vừarcSd6PC8 bỏLftK rcSd6PC8qua tLftKhứ grcSd6PC8ì đórcSd6PC8 rrcSd6PC8ất LftKquan HcAtvrNttrọng thìrcSd6PC8 phải.

Bước chânrcSd6PC8 HcAtvrNtkhựng HcAtvrNtlại, HcAtvrNtMinh VỹrcSd6PC8 LftKcứ gLftKiữ ngurcSd6PC8yên LftKphong tLftKhái lãHcAtvrNtnh đLftKạm ấyrcSd6PC8, mãrcSd6PC8i mộtrcSd6PC8 rcSd6PC8lúc saHcAtvrNtu mớiHcAtvrNt tLftKừ rcSd6PC8từ quHcAtvrNtay LftKđầu rcSd6PC8lại, đHcAtvrNtảo mLftKắt xunLftKg quaHcAtvrNtnh nhHcAtvrNtư tìrcSd6PC8m kiếmHcAtvrNt gìHcAtvrNt đó.

Đôi mắtLftK aLftKnh chợtLftK dừnHcAtvrNtg lHcAtvrNtại, hHcAtvrNtô hấprcSd6PC8 ngưnHcAtvrNtg hoạHcAtvrNtt rcSd6PC8động, LftKcả cơLftK rcSd6PC8thể HcAtvrNtnhư rơiHcAtvrNt LftKvào LftKtrạng tHcAtvrNthái bấHcAtvrNtt động.

Thứ LftKanh rcSd6PC8đang HcAtvrNtnhìn thấy…LftK lrcSd6PC8à rcSd6PC8ảo HcAtvrNtảnh sao?

Mái tHcAtvrNtóc nâurcSd6PC8 đượcHcAtvrNt thHcAtvrNtắt rcSd6PC8nơ, HcAtvrNtcố trcSd6PC8ình bLftKuộc lệrcSd6PC8ch sarcSd6PC8ng bênLftK tráLftKi đaHcAtvrNtng đưrcSd6PC8ợc nhữngrcSd6PC8 vạtLftK nắrcSd6PC8ng buLftKổi sớLftKm crcSd6PC8hiếu rọi…

Một bóHcAtvrNtng dángLftK nhỏHcAtvrNt bé,HcAtvrNt gầrcSd6PC8y guộc,HcAtvrNt rcSd6PC8làn LftKda trắngrcSd6PC8 mrcSd6PC8ỏng manLftKh đaHcAtvrNtng khLftKoác tLftKrên mìnrcSd6PC8h chiHcAtvrNtếc váyrcSd6PC8 rercSd6PC8n đLftKen thậtLftK rcSd6PC8quen trcSd6PC8huộc HcAtvrNtđang LftKngồi bệtrcSd6PC8 dưrcSd6PC8ới nLftKền đấtrcSd6PC8 trướcLftK cổnrcSd6PC8g nHcAtvrNthà anHcAtvrNth khôLftKng hềLftK ngHcAtvrNtại ngùng,rcSd6PC8 đôiHcAtvrNt LftKbàn tHcAtvrNtay ôHcAtvrNtm kHcAtvrNthư kLftKhư mộtHcAtvrNt cLftKhú gấuLftK bôHcAtvrNtng HcAtvrNtkhá lrcSd6PC8ớn, vàLftK cHcAtvrNtô rcSd6PC8gái đangLftK gụcHcAtvrNt mặtHcAtvrNt HcAtvrNtvào rcSd6PC8những srcSd6PC8ợi tHcAtvrNtơ thLftKanh mảnh.

Minh HcAtvrNtVỹ gầnrcSd6PC8 nLftKhư khônLftKg trcSd6PC8hể tLftKin đượcLftK mìLftKnh đaHcAtvrNtng thấyHcAtvrNt HcAtvrNtnhững gìHcAtvrNt, cảLftK ngườHcAtvrNti kHcAtvrNthẽ rurcSd6PC8n lrcSd6PC8ên, LftKsau LftKđó trcSd6PC8ừ tLftKừ bướrcSd6PC8c đếnHcAtvrNt gHcAtvrNtần HcAtvrNtcô gHcAtvrNtái kHcAtvrNtỳ lHcAtvrNtạ kia.

Đám HcAtvrNtcận vHcAtvrNtệ HcAtvrNtđến lúcrcSd6PC8 nLftKày LftKmới chrcSd6PC8ú HcAtvrNtý đếnLftK sựHcAtvrNt hiệnLftK diLftKện cLftKủa LftKcô gáiLftK kiaHcAtvrNt, mặcHcAtvrNt LftKdù HcAtvrNthơi nLftKgạc nhiênrcSd6PC8 trưLftKớc tháircSd6PC8 độrcSd6PC8 củrcSd6PC8a MiHcAtvrNtnh VHcAtvrNtỹ, nrcSd6PC8hưng họrcSd6PC8 đLftKều HcAtvrNtnín bặt,LftK đHcAtvrNtưa mắtrcSd6PC8 nHcAtvrNthìn HcAtvrNtxem sắrcSd6PC8p córcSd6PC8 LftKsự kiệnrcSd6PC8 rcSd6PC8gì xảyrcSd6PC8 ra.

Minh VỹHcAtvrNt rcSd6PC8bước thậtHcAtvrNt cLftKhậm đếHcAtvrNtn gầnLftK ngLftKười rcSd6PC8con gáircSd6PC8 kiaHcAtvrNt, saLftKu đóHcAtvrNt khuỵrcSd6PC8u gốiLftK tLftKrước mLftKặt côHcAtvrNt ấLftKy, đôircSd6PC8 mắtHcAtvrNt ánhrcSd6PC8 lênHcAtvrNt trHcAtvrNtạng tháHcAtvrNti ưrcSd6PC8u thưrcSd6PC8ơng vHcAtvrNtô độHcAtvrNt. GươngHcAtvrNt mặtHcAtvrNt anHcAtvrNth hơiLftK nghHcAtvrNtệch rHcAtvrNta, nhưnHcAtvrNtg rcSd6PC8lại biểuHcAtvrNt hiệnHcAtvrNt rcSd6PC8rõ rrcSd6PC8ệt LftKsự đauLftK HcAtvrNtlòng… cóLftK phrcSd6PC8ải làHcAtvrNt côLftK HcAtvrNtấy đâyrcSd6PC8 không?

Vẫn lLftKà bórcSd6PC8ng dáHcAtvrNtng khắHcAtvrNtc đậLftKm sâuLftK tLftKrong tiHcAtvrNtm anLftKh, nhrcSd6PC8ưng tạiLftK rcSd6PC8sao LftKanh vẫHcAtvrNtn krcSd6PC8hông cácrcSd6PC8h HcAtvrNtnào LftKtin đượrcSd6PC8c ngườiLftK rcSd6PC8con gárcSd6PC8i nàrcSd6PC8y chíHcAtvrNtnh HcAtvrNtlà ÁiLftK Hy?

Đưa bànLftK tHcAtvrNtay vuốtLftK nLftKhẹ LftKmái trcSd6PC8óc cafrcSd6PC8e rcSd6PC8sữa, HcAtvrNttrái rcSd6PC8tim MiLftKnh VỹHcAtvrNt nrcSd6PC8hư muốrcSd6PC8n vỡHcAtvrNt trcSd6PC8ung, rcSd6PC8không thểLftK nLftKào làrcSd6PC8 ÁHcAtvrNti rcSd6PC8Hy được!!

Chỉ lHcAtvrNtà ngườiLftK gHcAtvrNtiống nLftKgười HcAtvrNtmà rcSd6PC8thôi, ngườiLftK giốngrcSd6PC8 ngườiHcAtvrNt thôi!

Anh HcAtvrNtvội vànLftKg rụtHcAtvrNt trcSd6PC8ay lại,HcAtvrNt đứngLftK bậtrcSd6PC8 dậy,LftK bHcAtvrNtất giácrcSd6PC8 lạiHcAtvrNt lắcHcAtvrNt đầrcSd6PC8u thậtHcAtvrNt LftKkhẽ HcAtvrNtvà tựLftK nhủLftK rằng…rcSd6PC8 ngLftKười coHcAtvrNtn grcSd6PC8ái nàyrcSd6PC8, kLftKhông thHcAtvrNtể lrcSd6PC8à HcAtvrNtcô ấrcSd6PC8y được!

Ái HHcAtvrNty khônLftKg thểHcAtvrNt lLftKại gầyHcAtvrNt gLftKò thiếuLftK sứcrcSd6PC8 sốngHcAtvrNt nhưrcSd6PC8 thHcAtvrNtế nàLftKy, lLftKại crcSd6PC8àng kLftKhông thểLftK độtLftK ngộtLftK xuấtHcAtvrNt hiệnLftK trHcAtvrNtước nhHcAtvrNtà anHcAtvrNth bấLftKt trcSd6PC8hình lìLftKnh nhHcAtvrNtư thế…LftK LftKnếu HcAtvrNtcó phéHcAtvrNtp mrcSd6PC8àu, tạiHcAtvrNt srcSd6PC8ao HcAtvrNtnó krcSd6PC8hông xLftKảy rHcAtvrNta HcAtvrNtsớm HcAtvrNthơn cLftKơ chứ?

Đối vớiHcAtvrNt anrcSd6PC8h HcAtvrNtbây gircSd6PC8ờ, pLftKhép màrcSd6PC8u chrcSd6PC8ỉ cóHcAtvrNt tronLftKg cHcAtvrNtổ tícLftKh, màHcAtvrNt LftKcổ tHcAtvrNtích LftKthì HcAtvrNtlại kHcAtvrNthông hiệHcAtvrNtn LftKhữu ởrcSd6PC8 thựcHcAtvrNt tại.

Đôi chânrcSd6PC8 aLftKnh bướcrcSd6PC8 lùHcAtvrNti vềHcAtvrNt phíarcSd6PC8 sLftKau, rLftKồi rcSd6PC8quay lưHcAtvrNtng thậLftKt dHcAtvrNtứt rcSd6PC8khoát LftKvà tiếpHcAtvrNt LftKtục nốircSd6PC8 bước.

Anh khôrcSd6PC8ng HcAtvrNtthể nrcSd6PC8án lạHcAtvrNti LftKở HcAtvrNtđây thHcAtvrNtêm mộtHcAtvrNt phúHcAtvrNtt giâyHcAtvrNt nLftKào nữrcSd6PC8a, khônrcSd6PC8g nêLftKn HcAtvrNtkỳ vọLftKng vàrcSd6PC8o nhữngLftK trcSd6PC8hứ HcAtvrNtvô vrcSd6PC8ọng đãLftK chìHcAtvrNtm vàoHcAtvrNt quLftKên lãng.

*Huỵch*

Một tLftKhứ âmLftK trcSd6PC8hanh LftKvang lHcAtvrNtên, LftKtuy LftKkhông thLftKể khiếnrcSd6PC8 ngưHcAtvrNtời khácLftK crcSd6PC8hú HcAtvrNtý nhưnHcAtvrNtg lHcAtvrNtại LftKkhiến LftKbước chrcSd6PC8ân MrcSd6PC8inh VrcSd6PC8ỹ dừngrcSd6PC8 lại.

Tất cLftKả mọLftKi sựHcAtvrNt crcSd6PC8hú HcAtvrNtý LftKđều tậprcSd6PC8 trurcSd6PC8ng vàoHcAtvrNt cLftKô gáircSd6PC8 kia!!

Một trorcSd6PC8ng LftKsố nhữngrcSd6PC8 tLftKên LftKcận vệrcSd6PC8 tỏLftK vẻHcAtvrNt nHcAtvrNtgạc nhrcSd6PC8iên, trònHcAtvrNt mắtrcSd6PC8 nhLftKìn cảnhHcAtvrNt tượnrcSd6PC8g trướcHcAtvrNt mặtLftK mình.

Minh LftKVỹ lạrcSd6PC8i mộtrcSd6PC8 lLftKần nLftKữa ngoảnHcAtvrNth mặtLftK lạHcAtvrNti… trHcAtvrNtước mHcAtvrNtắt anLftKh giờrcSd6PC8 rcSd6PC8đây, gLftKương mặHcAtvrNtt ẩnrcSd6PC8 HcAtvrNtgiấu LftKsau chúHcAtvrNt gấuLftK rcSd6PC8bông HcAtvrNtvừa rrcSd6PC8ồi đLftKã đượcLftK hiệnrcSd6PC8 rLftKõ trướcLftK HcAtvrNtánh sáLftKng HcAtvrNtấm HcAtvrNtáp củHcAtvrNta mHcAtvrNtặt trờLftKi, đLftKồng trcSd6PC8hời điểmLftK mạnhHcAtvrNt mHcAtvrNtàu sắcHcAtvrNt xarcSd6PC8nh xarcSd6PC8o tHcAtvrNtrên khuLftKôn mặtLftK HcAtvrNtthiếu rcSd6PC8nữ đHcAtvrNtã ngãLftK gHcAtvrNtục trrcSd6PC8ên nềrcSd6PC8n đất.

Lần nHcAtvrNtày, tircSd6PC8m arcSd6PC8nh khôngHcAtvrNt đLftKập mạnhrcSd6PC8 hơn,rcSd6PC8 cLftKũng krcSd6PC8hông đậprcSd6PC8 chậmHcAtvrNt hơnLftK, màLftK làrcSd6PC8 cảrcSd6PC8m thấyLftK đarcSd6PC8u nhói!

Người cHcAtvrNton HcAtvrNtgái trrcSd6PC8ong HcAtvrNtbộ váyHcAtvrNt rHcAtvrNten đeLftKn đanrcSd6PC8g brcSd6PC8ất tỉnLftKh, ôHcAtvrNtm chặtHcAtvrNt corcSd6PC8n gấurcSd6PC8 rcSd6PC8bông rcSd6PC8vào lònrcSd6PC8g, đôiHcAtvrNt môiLftK vLftKà khuônHcAtvrNt mrcSd6PC8ặt thiếuLftK HcAtvrNtsinh krcSd6PC8hí LftKđến mứcLftK LftKđáng nLftKgạc nhiên.

Và rcSd6PC8cô rcSd6PC8gái ấy…rcSd6PC8 chínhLftK làLftK VươHcAtvrNtng ÁircSd6PC8 Hy!!

Tất HcAtvrNtcả HcAtvrNtđều sữngHcAtvrNt HcAtvrNtsờ trướcHcAtvrNt rcSd6PC8cảnh HcAtvrNttượng vHcAtvrNtừa xảyrcSd6PC8 rLftKa, rcSd6PC8mọi ánHcAtvrNth mHcAtvrNtắt LftKđều tậLftKp rcSd6PC8trung vềHcAtvrNt mộLftKt hưrcSd6PC8ớng HcAtvrNtxác định.

Vương ÁiHcAtvrNt HLftKy nhLftKỏ HcAtvrNtbé vẫLftKn rcSd6PC8nằm bLftKất độngrcSd6PC8 LftKtrên mrcSd6PC8ặt đất,rcSd6PC8 harcSd6PC8i hàrcSd6PC8ng LftKmi LftKkhép lại,LftK rcSd6PC8che khuấtrcSd6PC8 đLftKôi đồngLftK tửLftK trLftKong sáng.

Gương mặHcAtvrNtt trcSd6PC8hanh nhãrcSd6PC8 rcSd6PC8đang thảLftK rcSd6PC8lỏng hrcSd6PC8ết mrcSd6PC8ức, dHcAtvrNtường nHcAtvrNthư cHcAtvrNtô đanHcAtvrNtg córcSd6PC8 mộtrcSd6PC8 giHcAtvrNtấc nLftKgủ thrcSd6PC8ật ngHcAtvrNton, nhưngrcSd6PC8 khônLftKg hẳLftKn LftKlà vHcAtvrNtĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng brcSd6PC8ước crcSd6PC8hân vanHcAtvrNtg lênrcSd6PC8 LftKthật gấpLftK HcAtvrNtgáp rcSd6PC8và nrcSd6PC8ối tiếpLftK khônLftKg lrcSd6PC8iền bậcLftK, đrcSd6PC8ám cậnrcSd6PC8 vệLftK HcAtvrNtbắt đầuLftK HcAtvrNttỏ HcAtvrNtra HcAtvrNthốt HcAtvrNthoảng, bướHcAtvrNtc đếnLftK vàrcSd6PC8 vârcSd6PC8y lấLftKy LftKÁi HHcAtvrNty. CáHcAtvrNtch đórcSd6PC8 LftKkhông xrcSd6PC8a, MiLftKnh VỹLftK LftKlại đHcAtvrNtứng LftKchôn cLftKhân tạHcAtvrNti mộHcAtvrNtt chỗ,LftK đưaLftK mắtrcSd6PC8 rcSd6PC8lặng nhìnLftK cô.

Anh nhưLftK khônrcSd6PC8g thểHcAtvrNt rcSd6PC8tin vHcAtvrNtào mắrcSd6PC8t mLftKình nrcSd6PC8ữa, đôLftKi mắtHcAtvrNt nhìnrcSd6PC8 LftKcô khLftKông chrcSd6PC8ớp, nHcAtvrNthư đHcAtvrNtang LftKsợ sẽLftK lLftKại đrcSd6PC8ánh mấtLftK HcAtvrNtảo giHcAtvrNtác nàHcAtvrNty rcSd6PC8trong LftKgiây lát.

Trái HcAtvrNttim đậprcSd6PC8 HcAtvrNtnhanh đếnrcSd6PC8 mHcAtvrNtức khôngrcSd6PC8 rcSd6PC8tài rcSd6PC8nào krcSd6PC8iểm soátHcAtvrNt đLftKược LftKnữa, LftKMinh VỹHcAtvrNt mLftKím môi.

Cất brcSd6PC8ước tiếnLftK vềHcAtvrNt phíaLftK trước,HcAtvrNt anrcSd6PC8h đaLftKng rcSd6PC8hoàn tHcAtvrNtoàn HcAtvrNtđánh mHcAtvrNtất tấtrcSd6PC8 cảHcAtvrNt crcSd6PC8ảm xúrcSd6PC8c, chrcSd6PC8ỉ rcSd6PC8cần biếLftKt ngườrcSd6PC8i cHcAtvrNton gárcSd6PC8i anHcAtvrNth LftKyêu đangrcSd6PC8 hLftKiện diệrcSd6PC8n rcSd6PC8trong tầmLftK mắt,HcAtvrNt vHcAtvrNtà khôngLftK thểLftK đárcSd6PC8nh mấtLftK côHcAtvrNt rcSd6PC8thêm mộtHcAtvrNt lầnLftK nữa.

“Đừng chạmLftK vào!!”

Bước cHcAtvrNthân anLftKh chỉLftK crcSd6PC8òn cáchHcAtvrNt côrcSd6PC8 cLftKhưa đHcAtvrNtầy mộtLftK mércSd6PC8t thrcSd6PC8ì dừngLftK lại,rcSd6PC8 nghiếnLftK răLftKng nhìLftKn tênrcSd6PC8 cậnrcSd6PC8 HcAtvrNtvệ HcAtvrNtđang cHcAtvrNtó độLftKng tácLftK LftKnâng ngưrcSd6PC8ời HcAtvrNtcô lên,HcAtvrNt đôiLftK mắtrcSd6PC8 đeHcAtvrNtn srcSd6PC8ẫm HcAtvrNtđang trừnLftKg lênLftK LftKđầy tứcrcSd6PC8 giận.

Tên rcSd6PC8cận vLftKệ rcSd6PC8kia bịrcSd6PC8 LftKanh lLftKàm HcAtvrNtcho giậtLftK mình,rcSd6PC8 HcAtvrNtvô ýHcAtvrNt lạLftKi buônHcAtvrNtg tLftKay krcSd6PC8hiến cHcAtvrNtả ngườiLftK LftKÁi LftKHy rHcAtvrNtơi tựLftK LftKdo xHcAtvrNtuống mặtHcAtvrNt đất.

“Biến đi.”LftK GLftKiọng nóiLftK vrcSd6PC8ừa rồiLftK lạHcAtvrNti cấLftKt lêrcSd6PC8n, MiLftKnh VrcSd6PC8ỹ cốLftK gắngrcSd6PC8 kìLftKm chLftKế, nóiHcAtvrNt bằngLftK chấtLftK gircSd6PC8ọng nhẹLftK nrcSd6PC8hàng vàrcSd6PC8 bìnhHcAtvrNt tĩHcAtvrNtnh nhấLftKt LftKcó thể.

Không arcSd6PC8i crcSd6PC8ó HcAtvrNtquyền đưrcSd6PC8ợc làmHcAtvrNt crcSd6PC8ô HcAtvrNtấy tổrcSd6PC8n thương!

Minh VỹHcAtvrNt tHcAtvrNtrừng mắtLftK nhìrcSd6PC8n HcAtvrNtđám cậnLftK LftKvệ, nhLftKư đaHcAtvrNtng rcSd6PC8thể hircSd6PC8ện HcAtvrNttâm trạngrcSd6PC8 khóLftK chịuHcAtvrNt cLftKủa mìrcSd6PC8nh vềHcAtvrNt srcSd6PC8ự hiệnrcSd6PC8 diệLftKn crcSd6PC8ủa họ.

Nhận thấyHcAtvrNt “trcSd6PC8ín hircSd6PC8ệu” LftKkhông tốtHcAtvrNt từLftK “thiếuLftK grcSd6PC8ia LftKđáng mếrcSd6PC8n”, HcAtvrNtdĩ nhiênLftK toLftKán cLftKận vệrcSd6PC8 lậLftKp tứcLftK bLftKiến mrcSd6PC8ất chưHcAtvrNta đầyrcSd6PC8 HcAtvrNtnăm giây.

Minh VLftKỹ vẫnrcSd6PC8 đứngHcAtvrNt LftKyên trHcAtvrNtước ngườiLftK coLftKn gáLftKi đaHcAtvrNtng nằHcAtvrNtm LftKlặng rcSd6PC8thinh LftKdưới đất,rcSd6PC8 mặLftKc kệLftK ánLftKh nHcAtvrNtắng rcSd6PC8mùa rcSd6PC8hè nóLftKng bHcAtvrNtức rLftKa HcAtvrNtsức crcSd6PC8hiếu rọHcAtvrNti krcSd6PC8hắp ngườiHcAtvrNt cô.

Ông trcSd6PC8rời đangLftK đLftKùa cợLftKt vớiLftK anLftKh à?

Bao nHcAtvrNthiêu crcSd6PC8ông sứcrcSd6PC8 vàrcSd6PC8 thHcAtvrNtời giarcSd6PC8n aHcAtvrNtnh bỏLftK rrcSd6PC8a thậtHcAtvrNt LftKsự khôngHcAtvrNt írcSd6PC8t HcAtvrNtđể LftKtìm cô,rcSd6PC8 HcAtvrNtnhưng HcAtvrNtđáp lạiHcAtvrNt chỉHcAtvrNt rcSd6PC8là sựrcSd6PC8 tuyệtrcSd6PC8 vọLftKng rcSd6PC8kéo dàiHcAtvrNt đLftKằng đẵng.

Nhưng đếLftKn rcSd6PC8khi anrcSd6PC8h bấLftKt mãnrcSd6PC8 HcAtvrNtbỏ cuộcLftK, HcAtvrNtchấp nhậnHcAtvrNt tấtHcAtvrNt cảLftK sựHcAtvrNt sắLftKp xếrcSd6PC8p rcSd6PC8của ôrcSd6PC8ng HrcSd6PC8àn rcSd6PC8như mộtrcSd6PC8 cLftKái rcSd6PC8máy… côrcSd6PC8 HcAtvrNtlại xuấtLftK hiện!

Đôi LftKmôi LftKmỏng nhếcLftKh HcAtvrNtlên từrcSd6PC8 từ,HcAtvrNt vLftKòng cuLftKng trcSd6PC8rên HcAtvrNtkhuôn HcAtvrNtmặt HcAtvrNtanh tuấHcAtvrNtn chữngLftK LftKchạc chíHcAtvrNtnh lLftKà HcAtvrNtnụ cườiHcAtvrNt krcSd6PC8hinh đời!

Anh cúiLftK ngườHcAtvrNti xuống,HcAtvrNt nhẹHcAtvrNt nhànLftKg luLftKồn rcSd6PC8tay LftKqua thLftKân ngườrcSd6PC8i quHcAtvrNten thuộcHcAtvrNt troLftKng crcSd6PC8hiếc vrcSd6PC8áy reHcAtvrNtn đercSd6PC8n, tHcAtvrNthận trọngHcAtvrNt nrcSd6PC8hấc LftKbổng ngHcAtvrNtười rcSd6PC8cô lên.

Gương mặtLftK rcSd6PC8anh giLftKãn dầnHcAtvrNt, bớtrcSd6PC8 pHcAtvrNthần nàrcSd6PC8o sLftKự cănLftKg tLftKhẳng HcAtvrNtluôn rcSd6PC8đeo báHcAtvrNtm LftKdai dẳHcAtvrNtng… đHcAtvrNtúng rcSd6PC8thật làrcSd6PC8 VrcSd6PC8ương ÁiLftK HLftKy rồi!

Hai bànrcSd6PC8 trcSd6PC8ay HcAtvrNtchợt sircSd6PC8ết thậtrcSd6PC8 chHcAtvrNtặt ngườiLftK LftKcon gáircSd6PC8 tHcAtvrNtrong taHcAtvrNty, MircSd6PC8nh VỹLftK cúircSd6PC8 thấprcSd6PC8 đầuLftK, đặtLftK HcAtvrNtlên tránrcSd6PC8 ÁLftKi HLftKy LftKmột nụHcAtvrNt hôLftKn thậtLftK khẽ…

Cuối rcSd6PC8cùng, rcSd6PC8cô đãHcAtvrNt trrcSd6PC8ở vềHcAtvrNt HcAtvrNtbên anHcAtvrNth rồi…

Tại LftKsao LftKcô lạLftKi xuấtrcSd6PC8 hiệnLftK rcSd6PC8trong rcSd6PC8thể trạLftKng yếrcSd6PC8u rcSd6PC8ớt HcAtvrNtnhư thếrcSd6PC8 nàHcAtvrNty cơLftK chứ?

Kỳ lrcSd6PC8ạ thật,rcSd6PC8 vốHcAtvrNtn dLftKĩ côHcAtvrNt rcSd6PC8có rcSd6PC8thể HcAtvrNtvào LftKthẳng rcSd6PC8nhà đrcSd6PC8ể rcSd6PC8tìm aLftKnh HcAtvrNtcơ LftKmà, rcSd6PC8tại sHcAtvrNtao lạiLftK nHcAtvrNtgồi trướcHcAtvrNt cHcAtvrNtửa, lạircSd6PC8 cLftKòn ômrcSd6PC8 thLftKeo LftKgấu bHcAtvrNtông LftKđể rồiHcAtvrNt saLftKu đóHcAtvrNt ngrcSd6PC8ất xỉu?

Bàn HcAtvrNtchân rcSd6PC8Minh HcAtvrNtVỹ nhrcSd6PC8ấc HcAtvrNtlên, nhưngLftK lạiLftK rcSd6PC8hạ xuốngHcAtvrNt HcAtvrNtvì mộrcSd6PC8t câurcSd6PC8 nóLftKi vọrcSd6PC8ng từLftK phíaHcAtvrNt sau.

“Trả côHcAtvrNt ấLftKy LftKlại crcSd6PC8ho anh.”

Theo phảnrcSd6PC8 LftKxạ, MHcAtvrNtinh VHcAtvrNtỹ qurcSd6PC8ay đLftKầu lại…

Từ phíaHcAtvrNt srcSd6PC8au, HạoLftK LftKThần vòHcAtvrNtng taHcAtvrNty nHcAtvrNtgang rcSd6PC8eo LftKmột côHcAtvrNt LftKgái rcSd6PC8lạ rcSd6PC8mặt, cườiLftK cợt.

“Tôi chơiLftK cháLftKn rồi,LftK trLftKả lạircSd6PC8 đấy.”

Sau cHcAtvrNtâu nóHcAtvrNti vLftKô tráLftKch nhrcSd6PC8iệm ấyHcAtvrNt, ngườircSd6PC8 coLftKn HcAtvrNtgái LftKkia cũnHcAtvrNtg bậrcSd6PC8t HcAtvrNtcười khrcSd6PC8úc khích,HcAtvrNt nrcSd6PC8ép đLftKầu vàLftKo ngựcHcAtvrNt HạHcAtvrNto Thần,LftK rcSd6PC8ra dáHcAtvrNtng vrcSd6PC8ô crcSd6PC8ùng tHcAtvrNtình tứ.

Trả ÁiLftK HLftKy HcAtvrNtlại cHcAtvrNtho anh?

Minh rcSd6PC8Vỹ khôrcSd6PC8ng hềHcAtvrNt rcSd6PC8tỏ brcSd6PC8ất cứHcAtvrNt thHcAtvrNtái độLftK nHcAtvrNtào cảrcSd6PC8, aLftKnh vẫnHcAtvrNt ômHcAtvrNt LftKÁi rcSd6PC8Hy rcSd6PC8trong rcSd6PC8lòng, đôiLftK môiHcAtvrNt mHcAtvrNtấp máHcAtvrNty bHcAtvrNtật tHcAtvrNthành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không rcSd6PC8quan trLftKọng, LftKchỉ cầnLftK rcSd6PC8cô tHcAtvrNtrở vềrcSd6PC8 vớircSd6PC8 LftKanh, LftKthế làLftK HcAtvrNtđủ rồi.

Bóng LftKlưng rcSd6PC8cao rcSd6PC8lớn quHcAtvrNtay lại,LftK thẳngHcAtvrNt ngườircSd6PC8 bướcHcAtvrNt đi…

Thì HcAtvrNtra qurcSd6PC8ãng thờiHcAtvrNt LftKgian rcSd6PC8cô mấtLftK tíLftKch, rcSd6PC8Hạo ThầHcAtvrNtn LftKchính làLftK ngườircSd6PC8 chărcSd6PC8m sórcSd6PC8c rcSd6PC8và bảoHcAtvrNt vệHcAtvrNt cô.

Cứ tưởngrcSd6PC8 nLftKói rcSd6PC8ra nhLftKững lờrcSd6PC8i đóLftK HcAtvrNtthì anHcAtvrNth sẽLftK tiLftKn rcSd6PC8là hLftKắn rcSd6PC8ta gLftKhét bỏHcAtvrNt nênrcSd6PC8 mHcAtvrNtới trrcSd6PC8ả lạiLftK rcSd6PC8cô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốLftKn rcSd6PC8năm HcAtvrNttrước chLftKo đếnLftK tậnHcAtvrNt HcAtvrNtbây giờ,rcSd6PC8 mỗrcSd6PC8i rcSd6PC8khi aHcAtvrNtnh vàLftK HạrcSd6PC8o TrcSd6PC8hần đrcSd6PC8ối mặtLftK vHcAtvrNtới nhrcSd6PC8au, áHcAtvrNtnh mHcAtvrNtắt củaLftK hHcAtvrNtắn tHcAtvrNta vẫrcSd6PC8n khônrcSd6PC8g hềHcAtvrNt thLftKay đổi.

Trong mắtHcAtvrNt hắHcAtvrNtn, chrcSd6PC8ỉ tồnrcSd6PC8 tạHcAtvrNti dLftKuy nhLftKất LftKngười coLftKn gáHcAtvrNti rcSd6PC8của arcSd6PC8nh HcAtvrNtvà HcAtvrNtham mLftKuốn độcHcAtvrNt HcAtvrNtchiếm khrcSd6PC8ông ngừng.

Bước chânHcAtvrNt nhanrcSd6PC8h HcAtvrNthơn, MrcSd6PC8inh rcSd6PC8Vỹ bưLftKớc vHcAtvrNtào rcSd6PC8cổng nhàrcSd6PC8, LftKbăng quHcAtvrNta khLftKu vLftKườn HcAtvrNtrộng lrcSd6PC8ớn vàHcAtvrNt tiếLftKn đếnLftK gầnLftK hLftKồ bơi.

Dừng lLftKại ởLftK thànhLftK rcSd6PC8hồ bơHcAtvrNti, aHcAtvrNtnh cúHcAtvrNti nLftKgười xuHcAtvrNtống, rcSd6PC8trên taHcAtvrNty vẫnHcAtvrNt làrcSd6PC8 LftKVương ÁrcSd6PC8i HLftKy đrcSd6PC8ang nhắHcAtvrNtm nghiLftKền đôiHcAtvrNt HcAtvrNtmắt LftKvà ôrcSd6PC8m chặrcSd6PC8t gấuLftK bông.

Đôi rcSd6PC8tay vẫnLftK nânrcSd6PC8g ngưLftKời cLftKô, nhHcAtvrNtưng anLftKh lạiHcAtvrNt từHcAtvrNt từLftK hHcAtvrNtạ thấprcSd6PC8 taHcAtvrNty, đểrcSd6PC8 cảrcSd6PC8 LftKngười côLftK bắtrcSd6PC8 đầurcSd6PC8 ngLftKập tLftKrong nước.

Minh VỹLftK càrcSd6PC8ng rcSd6PC8hạ thấpHcAtvrNt HcAtvrNttay, LftKmực nướcLftK LftKngang nLftKgười rcSd6PC8cô lạiHcAtvrNt cLftKàng nânLftKg cao.

Thân HcAtvrNtthể nhỏrcSd6PC8 bércSd6PC8 rcSd6PC8kia rcSd6PC8khẽ ruHcAtvrNtn lêHcAtvrNtn, nLftKhưng LftKlại cốHcAtvrNt kìLftKm LftKnén… LftKanh rcSd6PC8có thểLftK thLftKấy HcAtvrNtrõ, LftKhai bàrcSd6PC8n tLftKay ômrcSd6PC8 gấuHcAtvrNt bônHcAtvrNtg LftKđang rcSd6PC8siết chặtLftK lạHcAtvrNti, ngrcSd6PC8ay cảLftK rcSd6PC8khuôn mặrcSd6PC8t rcSd6PC8cô cũHcAtvrNtng bắHcAtvrNtt đầuLftK tỏrcSd6PC8 LftKra khHcAtvrNtó chịu.

Đây chỉLftK cóLftK tLftKhể làLftK kếHcAtvrNt horcSd6PC8ạch rcSd6PC8do rcSd6PC8Hạo ThầnHcAtvrNt rcSd6PC8bày rrcSd6PC8a, vHcAtvrNtì arcSd6PC8nh biếHcAtvrNtt HcAtvrNtrõ HcAtvrNthắn khôngLftK tHcAtvrNthể dễLftK HcAtvrNtdàng rcSd6PC8mang ÁiHcAtvrNt LftKHy trảLftK lLftKại cLftKho aLftKnh được.

“Cứ tiếpHcAtvrNt tụrcSd6PC8c gLftKiả vờ…”rcSd6PC8 rcSd6PC8Đôi mHcAtvrNtắt đenLftK LftKtrở rcSd6PC8nên vHcAtvrNtô hồnrcSd6PC8, rcSd6PC8anh lạHcAtvrNtnh lLftKùng LftKgằn từngLftK rcSd6PC8chữ, “rcSd6PC8… LftKnếu eHcAtvrNtm muốLftKn chết.”