You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô cGGzwhủ, đếnURkD gUMZ2iờ ăURkDn rồi.”GGzw MộtUMZ2 côGGzw hURkDầu bướcmCfo vàGGzwo cănUMZ2 pURkDhòng UMZ2bị URkDbóng tốiGGzw 5Fe5nuốt chửngGGzw, Hạo5Fe5 TUMZ2hần đãGGzw URkDhoàn tGGzwoàn tácmCfoh biệUMZ2t UMZ2Ái GGzwHy khỏmCfoi thURkDế giớiURkD bURkDên ngoàUMZ2i, giUMZ2am gUMZ2iữ cmCfoô troUMZ2ng cURkDăn URkDphòng rộnURkDg UMZ2lớn UMZ2đầy đủUMZ2 5Fe5tiện nghURkDi, nhưURkDng lạGGzwi th5Fe5iếu s5Fe5ức sốURkDng vURkDà 5Fe5hơi ấmmCfo củaGGzw mCfocon người.

Đã baUMZ2o lâURkDu rồUMZ2i nhỉ?

Ái mCfoHy kGGzwhông mGGzwàng đưURkDa mắtGGzw nhì5Fe5n 5Fe5cô hầumCfo đangGGzw bêURkD kmCfohay thứcmCfo ănmCfo đặtURkD 5Fe5lên chiếcUMZ2 bà5Fe5n GGzwgần mCfomình, vẫnGGzw ngmCfoồi mCfoyên lặnGGzwg UMZ2nhìn vàoURkD k5Fe5hoảng không…

Mọi vGGzwiệc vẫnUMZ2 dUMZ2iễn mCfora nGGzwhư một5Fe5 URkDvòng UMZ2tuần hURkDoàn, URkDngày UMZ2ngày URkDvẫn 5Fe5có 5Fe5người đưaUMZ2 đUMZ2ồ GGzwăn đếnUMZ2 mCfocho cômCfo đúnmCfog giờURkD, vURkDẫn cómCfo ngư5Fe5ời URkDchăm sUMZ2óc thURkDật tmCfoỉ mỉUMZ2 nhGGzwư đaURkDng nâng5Fe5 5Fe5niu một5Fe5 loàUMZ2i hUMZ2oa mỏngGGzw manURkDh yUMZ2ếu ớt,mCfo nhưng5Fe5 vẫnUMZ2 có5Fe5 mộtmCfo bUMZ2ức tườnGGzwg mCfovô UMZ2hình ngURkDăn c5Fe5hặn GGzwkhông cGGzwho côUMZ2 bước5Fe5 rmCfoa khURkDỏi lồng5Fe5 kínhmCfo URkDđang mCfogiữ mCfochân c5Fe5hính mình.

Hạo ThầnmCfo mỗmCfoi URkDngày đềuUMZ2 đếnGGzw UMZ2căn pGGzwhòng GGzwmà mURkDình giGGzwam giữmCfo ÁURkDi mCfoHy, 5Fe5vẫn mCfonói chGGzwuyện nhưURkD kh5Fe5ông hGGzwề GGzwcó chuyệnmCfo 5Fe5gì xmCfoảy mCfora, URkDnhưng chURkDỉ GGzwduy nhấUMZ2t cậURkDu tựmCfo mGGzwình độ5Fe5c thoại.

Từ ngGGzwày GGzwbị giamCfom lỏng,URkD Ái5Fe5 H5Fe5y kh5Fe5ông hềmCfo mởUMZ2 miGGzwệng GGzwnói URkDdù chURkDỉ mURkDột từ,URkD thậmUMZ2 ch5Fe5í mCfolại cò5Fe5n tURkDrở 5Fe5nên khépURkD kmCfoín, GGzwnhư khônmCfog a5Fe5i t5Fe5ồn tạiGGzw tronGGzwg mắtmCfo cô.

Cô vẫnURkD ăn…UMZ2 vẫnGGzw sống…

Một ngày,UMZ2 5Fe5một tháng,UMZ2 mGGzwột năm…

Dù chmCfoo th5Fe5ời g5Fe5ian cUMZ2ó 5Fe5trôi nGGzwhanh đếnUMZ2 mứcURkD nào,URkD đmCfoối 5Fe5với ÁGGzwi HmCfoy, UMZ2hoàn toàUMZ2n kURkDhông cómCfo định5Fe5 nghUMZ2ĩ vGGzwề ngURkDày thánUMZ2g URkDlà GGzwgì cả.

Cô chUMZ2ỉ bimCfoết rằGGzwng, mURkDình đUMZ2ang 5Fe5trải qUMZ2ua mộtmCfo quãnmCfog thờmCfoi gia5Fe5n rUMZ2ơi vàoUMZ2 hànGGzwg vạnURkD thiUMZ2ên niên5Fe5 kỷ,UMZ2 đánh5Fe5 mấtUMZ2 ho5Fe5àn to5Fe5àn 5Fe5hai từ5Fe5 “tự5Fe5 do”.

Không khóc…mCfo 5Fe5không cười…GGzw mUMZ2ột năUMZ2m sốngUMZ2 troGGzwng thmCfoế gUMZ2iới nhà5Fe5m chán5Fe5, 5Fe5Ái mCfoHy khGGzwông hề5Fe5 rơimCfo th5Fe5êm bấUMZ2t cứGGzw mộURkDt mCfogiọt URkDnước mắmCfot nURkDào cả…GGzw vìURkD 5Fe5dù chUMZ2o cóUMZ2 mCfokhóc h5Fe5ết nướcURkD UMZ2mắt, cũng5Fe5 mCfokhông hềUMZ2 GGzwcó lốimCfo thUMZ2oát đUMZ2ể 5Fe5cô tìmUMZ2 vGGzwề anh.

Nếu nh5Fe5ư URkDthế, tUMZ2hà rằngUMZ2 mìnhGGzw phảGGzwi URkDcười thGGzwật tươi,mCfo đểGGzw Min5Fe5h UMZ2Vỹ ởUMZ2 đâmCfou đURkDó t5Fe5rên thếUMZ2 giới5Fe5 nàmCfoy cmCfoòn c5Fe5ó thmCfoể sốngGGzw hạURkDnh p5Fe5húc kUMZ2hi kURkDhông cURkDó mình.

Anh đãGGzw mCfocó thểUMZ2 vưUMZ2ợt q5Fe5ua nỗ5Fe5i đaGGzwu mất5Fe5 Th5Fe5y ThURkDy, thìGGzw tUMZ2ại GGzwsao lạ5Fe5i khô5Fe5ng thểmCfo quênGGzw cômCfo đUMZ2ược cơGGzw chứ?

Nhưng cmCfoô 5Fe5vẫn khôURkDng tmCfohể cười,GGzw GGzwvà lạimCfo URkDcàng khURkDông thểGGzw khóGGzwc, cmCfohỉ thấyUMZ2 GGzwcõi lò5Fe5ng trốngGGzw rỗngGGzw, 5Fe5không hềUMZ2 tồnmCfo GGzwtại bGGzwất cmCfoứ điềuGGzw mCfogì đượcURkD c5Fe5ho 5Fe5là hạmCfonh GGzwphúc hGGzway đauUMZ2 đớn.

Ái HURkDy thmCfoật sự…5Fe5 thật5Fe5 sựUMZ2 khônUMZ2g thểmCfo GGzwnhớ rõGGzw khuôUMZ2n mặt5Fe5 lạnUMZ2h lùURkDng 5Fe5ngạo mạGGzwn đUMZ2ó nữa…URkD thậtURkD sựGGzw khônmCfog mCfothể nhớ5Fe5 được!

Tất cảGGzw GGzwchỉ làURkD mURkDột gươngURkD mặtUMZ2 m5Fe5ờ nhGGzwạt URkDđang dURkDần pUMZ2hai n5Fe5hoà 5Fe5trong tâUMZ2m trmCfoí cô.

Ngay cmCfoả hUMZ2ơi ấ5Fe5m URkDthân thuộcGGzw vURkDà GGzwcảm giácmCfo khGGzwi k5Fe5ề cậURkDn bGGzwên MinmCfoh VỹmCfo cũnmCfog hoànGGzw toànUMZ2 UMZ2biến mấ5Fe5t, ÁiUMZ2 HUMZ2y 5Fe5không GGzwthể cảmGGzw nhậnGGzw mCfođược gìmCfo cả…

… khmCfoông gìUMZ2 cả.

Cô hầumCfo cũnGGzwg khURkDông hmCfoề cảmGGzw thấyURkD URkDlạ 5Fe5lẫm vìUMZ2 mCfonhững GGzwhành độnUMZ2g th5Fe5ất thườngURkD củaURkD URkDÁi URkDHy, nhURkDanh chGGzwân bUMZ2ước rGGzwa URkDkhỏi phò5Fe5ng, saUMZ2u đ5Fe5ó gàimCfo UMZ2chốt khoá.

Cô imCfom lặnmCfog, c5Fe5hìm UMZ2sâu vàomCfo UMZ2mớ mCfoký 5Fe5ức hỗnGGzw độn…

Không URkDthể tiURkDn đượcURkD 5Fe5anh làGGzw ngườiGGzw mCfođã nURkDhẫn mCfotâm xuốngUMZ2 taURkDy tàGGzwn sátURkD 5Fe5cả giGGzwa 5Fe5đình củaURkD cô….

Không đâu,mCfo ngưURkDời nhUMZ2ư MiUMZ2nh GGzwVỹ, vẻUMZ2 bềGGzw ngoàiUMZ2 lURkDạnh lùngGGzw chGGzwỉ làURkD URkDvỏ bọc5Fe5 chUMZ2o sựUMZ2 ấmmCfo mCfoáp lURkDan toảURkD bGGzwên GGzwtrong… anGGzwh sGGzwẽ khUMZ2ông baGGzwo mCfogiờ là5Fe5m UMZ2như thế!

Nhưng kGGzwhông phảUMZ2i cmCfohính ĐiềnUMZ2 UMZ2Huân đãGGzw thừaUMZ2 nhậnGGzw rmCfoằng hắnmCfo lUMZ2à kẻUMZ2 gGGzwiết giURkDa đìnhGGzw UMZ2cô samCfoo? NhưGGzwng tạiUMZ2 5Fe5sao TịnGGzwh NhmCfoi lGGzwại nmCfoói MUMZ2inh VỹGGzw mớURkDi URkDthực sGGzwự lmCfoà kẻmCfo sámCfot UMZ2nhân 5Fe5cơ chứ?

Hạo ThầUMZ2n 5Fe5bước v5Fe5ào cămCfon phòng5Fe5 UMZ2phảng pGGzwhất GGzwmùi hươ5Fe5ng củGGzwa ho5Fe5a tườURkDng v5Fe5i, URkDtiến đếUMZ2n gầnGGzw ÁiGGzw 5Fe5Hy vàURkD ngồiGGzw lêURkDn GGzwcạnh giường.

“Em cháUMZ2n ghé5Fe5t aUMZ2nh UMZ2đến mmCfoức nàyGGzw sao?5Fe5” Gươn5Fe5g mmCfoặt 5Fe5lộ r5Fe5õ UMZ2vẻ thấtGGzw vUMZ2ọng, HạoUMZ2 TUMZ2hần dườGGzwng nGGzwhư mCfođã bmCfoiết 5Fe5câu trURkDả lUMZ2ời sẽURkD làGGzw nh5Fe5ư GGzwthế nàGGzwo, tiếpURkD mCfotục cấtmCfo giọngUMZ2 đềUMZ2u đmCfoều. “ĐừngmCfo GGzwnhư thURkDế nữaURkD, anmCfoh cURkDó th5Fe5ể khiếnmCfo UMZ2em hạ5Fe5nh phúcmCfo hơGGzwn cảmCfo hắn.

Cứ tưUMZ2ởng rằnmCfog chỉmCfo cầnGGzw gmCfoiữ ÁGGzwi URkDHy bURkDên cạGGzwnh, HạoUMZ2 ThGGzwần sẽURkD hạnhURkD pmCfohúc sao?

Không hề!UMZ2 HạnhGGzw phmCfoúc tưởUMZ2ng UMZ2chừng nUMZ2hư chỉGGzw t5Fe5hoáng quURkDa, nhẹ5Fe5 nhmCfoư lGGzwàn g5Fe5ió mơUMZ2n maGGzwn ngoàmCfoi URkDbầu tURkDrời đURkDơn điệu…

Nhưng đauUMZ2 UMZ2đớn lại5Fe5 kGGzwéo GGzwdài, cGGzwhe khuất5Fe5 thUMZ2ứ GGzwánh sURkDáng k5Fe5hiến cuộ5Fe5c sốnURkDg củaGGzw c5Fe5ậu chuyểUMZ2n biURkDến th5Fe5eo mộtGGzw 5Fe5màu đenURkD tămURkD tối.mCfo CứGGzw nUMZ2hư thURkDế nà5Fe5y thật5Fe5 sựURkD UMZ2không ổnURkD chUMZ2út nàoUMZ2… UMZ2cô UMZ2vẫn yGGzwên lặng,UMZ2 hoàURkDn toànURkD khUMZ2ông cóGGzw mCfochút GGzwbiểu cảmGGzw nàURkDo UMZ2khác ngURkDoài viGGzwệc thẫnURkD 5Fe5thờ mCfonhìn vàoGGzw khoảnmCfog không.

“Theo anh!mCfo” 5Fe5Hạo Thần5Fe5 GGzwmệt mỏiUMZ2 ômUMZ2 UMZ2lấy đầu,UMZ2 sUMZ2au đó5Fe5 GGzwđứng dậyUMZ2 nắmGGzw lấyGGzw taUMZ2y cmCfoô lôiURkD đi…

Có lẽ…URkD đếnURkD lúmCfoc UMZ2phải buông5Fe5 tGGzway rồ5Fe5i. mCfoVì UMZ2nắm g5Fe5iữ mốUMZ2i tình5Fe5 GGzwtừ mộURkDt pUMZ2hía n5Fe5hư UMZ2thế này,URkD thậtGGzw sựURkD chỉmCfo khimCfoến cảmCfo haGGzwi đau5Fe5 khổUMZ2 hURkDơn mURkDà thôi.

Quãng thờGGzwi gGGzwian URkDqua, HạoUMZ2 URkDThần đãGGzw thựURkDc smCfoự qGGzwuá íchGGzw kỷGGzw, chỉUMZ2 mCfobiết giữmCfo 5Fe5Ái GGzwHy chmCfoo riênUMZ2g mURkDình vUMZ2à nUMZ2ghĩ GGzwsẽ mCfolàm ngưmCfoời cUMZ2on gGGzwái 5Fe5này hạUMZ2nh phúc.

Nhưng ha5Fe5i chữ5Fe5 “GGzwhạnh phúc”5Fe5 mimCfoễn cưmCfoỡng GGzwnày cómCfo GGzwthật sUMZ2ự tURkDồn tạiURkD 5Fe5không khUMZ2i 5Fe5cô vẫnGGzw UMZ2còn monUMZ2g nURkDhớ hắn?

Cô đmCfoể mURkDặc mCfoHạo ThầGGzwn đưaURkD mìnhUMZ2 đi,5Fe5 URkDkhông hề5Fe5 cóURkD ch5Fe5út phản5Fe5 GGzwứng nGGzwào URkDgọi làmCfo k5Fe5háng cmCfoự, chỉURkD vmCfoô th5Fe5ức nốimCfo bưGGzwớc UMZ2theo GGzwsau URkDcậu, bànGGzw ta5Fe5y cònUMZ2 lạiGGzw siếtURkD chUMZ2ặt coURkDn gấumCfo bô5Fe5ng GGzwmềm mGGzwại tURkDrong tay.

Đây… làmCfo cáchGGzw dGGzwuy nhấUMZ2t HạoUMZ2 ThURkDần khôUMZ2ng muốmCfon 5Fe5sử dụng…5Fe5 nhưnmCfog hếUMZ2t cácURkDh rồi!

Phải khGGzwiến ÁURkDi HmCfoy mCfohoàn tomCfoàn tGGzwin tưởngUMZ2 cUMZ2ậu vàGGzw cămCfom hậGGzwn MiUMZ2nh Vỹ.

“Vẫn chưamCfo tìmmCfo thấymCfo 5Fe5cô ấURkDy sao?GGzw” GGzwMinh VmCfoỹ đGGzwấm mạnUMZ2h GGzwlên b5Fe5àn làm5Fe5 việUMZ2c của5Fe5 ôngGGzw HàURkDn, đUMZ2ôi mUMZ2ắt URkDanh trừngGGzw lêGGzwn những5Fe5 t5Fe5ia 5Fe5sáng cUMZ2ủa lửaURkD hURkDận. “MộtGGzw GGzwnăm, đãURkD mộtmCfo nGGzwăm rồiURkD đGGzwấy ôn5Fe5g cóUMZ2 URkDbiết không?!”

Tìm kiURkDếm rồimCfo lại5Fe5 tìmCfom kiếm,5Fe5 URkDanh gần5Fe5 nhURkDư chìmUMZ2 UMZ2vào tuGGzwyệt vọng…

Muốn mCfobỏ cuộc,URkD nhưURkDng tráiURkD tUMZ2im lUMZ2ại khôngGGzw cmCfoho phUMZ2ép amCfonh mCfolàm thế!

Lẽ nàURkDo URkDÁi UMZ2Hy UMZ2đã t5Fe5hực sự5Fe5 bốcmCfo hơiURkD kUMZ2hỏi mCfothế giớGGzwi nGGzwày rồGGzwi ư?

“Đừng 5Fe5đòi hỏ5Fe5i k5Fe5hi tURkDa đãGGzw giúpGGzw 5Fe5con GGzwlàm tGGzwất c5Fe5ả đểmCfo tURkDìm GGzwcon bmCfoé ấy5Fe5 nế5Fe5u GGzwcon kURkDhông 5Fe5muốn mGGzwất nóUMZ2 mãi5Fe5 mãi.GGzw” URkDÔng HàmCfon đanUMZ2 5Fe5hai 5Fe5tay vàoURkD nhaGGzwu, tựa5Fe5 lưngGGzw 5Fe5vào chiếUMZ2c GGzwghế x5Fe5oay, t5Fe5rả GGzwlời Min5Fe5h VỹURkD mộmCfot cáchmCfo ngh5Fe5iêm nghị.mCfo “QuênmCfo mCfocon bUMZ2é ấURkDy đGGzwi, mCfota sẽUMZ2 tìUMZ2m cURkDho UMZ2con mộtURkD ngườimCfo GGzwcon URkDgái khácURkD URkDxinh đmCfoẹp URkDvà tốtmCfo hơ5Fe5n nó.”

Đối vớURkDi ônmCfog, hiện5Fe5 tại,UMZ2 xeGGzwm nhmCfoư mọiURkD GGzwchuyện đã5Fe5 đượcURkD thURkDu x5Fe5ếp ổUMZ2n thoả,GGzw vàmCfo UMZ2tất mCfocả sẽ5Fe5 lạUMZ2i ổUMZ2n đ5Fe5ịnh nhưGGzw lúcGGzw bamCfon đầu.

“Ý UMZ2ông GGzwlà UMZ2tôi phảiUMZ2 sốngURkD tmCfoốt UMZ2khi thiếu5Fe5 cômCfo UMZ2ấy saoURkD? Thế5Fe5 cuộcmCfo sốngmCfo củURkDa ôngmCfo 5Fe5có hạ5Fe5nh phUMZ2úc nếUMZ2u thiếuURkD bà5Fe5 URkDta kGGzwhông? mCfoVà GGzwtôi GGzwhiện GGzwgiờ l5Fe5à nGGzwhư thếUMZ2 đấGGzwy, khURkDông cóGGzw côUMZ2 GGzwấy, GGzwcoi 5Fe5như thUMZ2ế URkDgiới nàyUMZ2 đốiGGzw URkDvới tôimCfo chẳn5Fe5g cmCfoòn ýURkD nGGzwghĩa g5Fe5ì cả!”mCfo GươGGzwng mặURkDt MimCfonh Vỹ5Fe5 chợtURkD trởGGzw nênUMZ2 thật5Fe5 mCfolạnh lùnURkDg và5Fe5 UMZ2bất cần,UMZ2 UMZ2như thGGzwể đang5Fe5 monUMZ2g muốnmCfo rờimCfo khỏGGzwi tmCfohế giớUMZ2i nàymCfo bGGzwất cứGGzw lúURkDc nào.

Không chỉURkD bấtURkD 5Fe5lực mCfovì GGzwchuyện lãURkDnh đUMZ2ạo 5Fe5tổ chứcGGzw KnightGGzw, mCfoanh 5Fe5thật sựmCfo GGzwđang rmCfoất mệtUMZ2 URkDmỏi vì5Fe5 vô5Fe5 vọngGGzw tronUMZ2g việ5Fe5c tìGGzwm UMZ2kiếm Ái5Fe5 Hy.

Đôi 5Fe5mắt chấ5Fe5t cmCfohứa ưUMZ2u phiGGzwền, Min5Fe5h GGzwVỹ bước5Fe5 mCfonhanh GGzwra kh5Fe5ỏi 5Fe5căn URkDphòng đangUMZ2 khiếnURkD mGGzwình ngạtURkD t5Fe5hở, cURkDhỉ mURkDuốn tì5Fe5m vềGGzw URkDgóc UMZ2tối qUMZ2uen URkDthuộc mUMZ2à nhớmCfo đếnURkD ngườiGGzw cGGzwon gái5Fe5 ấy.5Fe5 GGzwTừ bamCfoo giờmCfo aURkDnh lạmCfoi thURkDảm hạiURkD đếnGGzw nUMZ2hư 5Fe5thế này5Fe5 cơmCfo chứ?

Hạo Thần5Fe5 nắGGzwm l5Fe5ấy tamCfoy URkDÁi HyGGzw, đmCfoưa cURkDô lênGGzw tURkDận lầUMZ2u bGGzwa, sURkDau đóUMZ2 dừngURkD lạiURkD trướcUMZ2 mộUMZ2t căUMZ2n phòngURkD GGzwkhá rộnUMZ2g lớn.

Cô cUMZ2ảm tUMZ2hấy mCfolo URkDsợ, mộtmCfo phầmCfon mCfovì hànGGzwh độURkDng kháUMZ2c 5Fe5thường củaURkD HạmCfoo ThURkDần, phGGzwần URkDcòn lUMZ2ại UMZ2là vì5Fe5 URkDbí mậtmCfo GGzwđang GGzwẩn chứaUMZ2 phmCfoía samCfou căUMZ2n p5Fe5hòng đó.

Bước chânmCfo dừngUMZ2 lạGGzwi URkDở 5Fe5cửa GGzwphòng, 5Fe5Hạo ThURkDần buômCfong tURkDay cmCfoô GGzwra, đứngURkD smCfoang URkDmột bênGGzw, mCfonhư tURkDhể đUMZ2ang mumCfoốn cmCfoô phmCfoải tựGGzw mUMZ2ình khGGzwám URkDphá b5Fe5í mậUMZ2t ẩn5Fe5 chứa5Fe5 bêmCfon URkDtrong cănUMZ2 phUMZ2òng bGGzwí ẩnGGzw trUMZ2ước mắt.

Bàn tGGzway GGzwđang mCfoôm coUMZ2n gUMZ2ấu bGGzwông nớUMZ2i lỏngUMZ2 dmCfoần, lỏngUMZ2 dURkDần rồURkDi 5Fe5mặc kệ5Fe5 GGzwnó rURkDơi xuốngmCfo đấtUMZ2. ĐôiUMZ2 mắUMZ2t ÁGGzwi 5Fe5Hy t5Fe5hoáng cmCfohút l5Fe5o sợ,GGzw nhưngUMZ2 bà5Fe5n tUMZ2ay mCfolại nUMZ2goan UMZ2cố nắmURkD lấURkDy ta5Fe5y cầmmCfo mở5Fe5 cửa.

Liệu… k5Fe5hi URkDcô mởURkD cửa…UMZ2 MiGGzwnh VỹUMZ2 sẽ5Fe5 là5Fe5 người5Fe5 đầGGzwu t5Fe5iên cGGzwô đượcmCfo trôngGGzw thấy?URkD UMZ2Hay lại5Fe5 mCfolà một5Fe5 thảmURkD UMZ2kịch GGzwđang cURkDhờ 5Fe5đón cô?

Mặc kệ,mCfo cô5Fe5 khômCfong quamCfon tâmURkD nữGGzwa, cmCfoô cmCfohỉ cầnmCfo biếtmCfo mìnmCfoh đURkDang cầnUMZ2 phảUMZ2i URkDgiải tGGzwoả 5Fe5bản tínhURkD tGGzwò mCfomò vốnURkD c5Fe5ó URkDcủa mình.

Hạo ThầURkDn hmCfooàn tGGzwoàn URkDcâm lặGGzwng 5Fe5đứng 5Fe5yên bêUMZ2n URkDcạnh c5Fe5ô, đô5Fe5i mắtGGzw cậmCfou nhắ5Fe5m hờ,URkD hànUMZ2g lôGGzwng màGGzwy thaURkDnh tUMZ2ú khẽmCfo URkDcau lại,GGzw URkDđôi môiURkD mỏngUMZ2 đanURkDg UMZ2mím URkDlại tURkDhật chặt.

Cậu kh5Fe5ông GGzwmuốn URkDmọi chuyệGGzwn nUMZ2hư 5Fe5thế này…UMZ2 nhưngmCfo c5Fe5ũng 5Fe5không còGGzwn cUMZ2ách nmCfoào kháURkDc GGzwcả, lmCfoàm mCfosao k5Fe5ìm 5Fe5lại đượcURkD 5Fe5khi ước5Fe5 muURkDốn chiURkDếm hữuURkD ngườiUMZ2 c5Fe5on gáGGzwi kUMZ2ia đaGGzwng GGzwdần t5Fe5ăng cURkDao, đmCfoến mức5Fe5 kGGzwhông t5Fe5hể URkDkiểm soámCfot đưUMZ2ợc nữa…

Khiến 5Fe5cô đamCfou đUMZ2ớn, khiGGzwến c5Fe5ô chịumCfo 5Fe5thương tổn…mCfo tấtGGzw mCfocả UMZ2chỉ vUMZ2ì smCfoự ích5Fe5 kỷUMZ2 v5Fe5à h5Fe5am muốURkDn 5Fe5có đượcURkD UMZ2cô mCfomà thôi.

Cậu thGGzwực sự5Fe5 hận5Fe5 Á5Fe5i HGGzwy, hậGGzwn cUMZ2ô đãUMZ2 khiếUMZ2n cGGzwậu pGGzwhải bấmCfot 5Fe5chấp tmCfoất cmCfoả đểGGzw cURkDó mCfođược cô!mCfo NếUMZ2u cGGzwó 5Fe5đủ GGzwcan đảGGzwm, HURkDạo ThầnmCfo chỉUMZ2 GGzwmuốn bóUMZ2p 5Fe5nát trái5Fe5 timCfom yếuGGzw ớtURkD đamCfong 5Fe5đập l5Fe5iên URkDhồi mCfotrong lòmCfong nUMZ2gực, GGzwđể nó5Fe5 khônUMZ2g còGGzwn lmCfooạn UMZ2nhịp trướcGGzw GGzwcô nữa.

Bàn tURkDay nURkDhỏ béURkD vặnGGzw nGGzwhẹ tGGzway cầmCfom, lmCfoập tứ5Fe5c mộ5Fe5t hư5Fe5ơng URkDthơm dịu5Fe5 dàngmCfo laGGzwn tmCfooả bURkDao pUMZ2hủ kh5Fe5ắp nURkDgười mCfocô, phảnmCfog GGzwphất chútmCfo sựmCfo tà5Fe5n độcURkD từ5Fe5 bóngURkD tốiURkD tội5Fe5 ác.

Hai b5Fe5óng ngườimCfo đa5Fe5ng đứngURkD giữaURkD mCfogian 5Fe5phòng, áGGzwnh mắtUMZ2 sắUMZ2c nhGGzwọn UMZ2đều GGzwcó cùngGGzw chmCfoung GGzwmột mụcGGzw tiêu…

… lUMZ2à cô!!

Chap 46

Nếu 5Fe5em muốnGGzw chết

*Ba nămGGzw sau*

Tiếng bưGGzwớc URkDchân vồnURkD UMZ2vã nốimCfo tGGzwiếp khắpmCfo dãyURkD hUMZ2ành mCfolang dGGzwọc tURkDheo UMZ2ngôi biệtGGzw tURkDhự trángURkD lệGGzw, tmCfooán ngườmCfoi mặcmCfo vesGGzwt đemCfon bUMZ2ặm tURkDrợn đanmCfog bGGzwước tmCfoheo samCfou mộtURkD bóGGzwng ngUMZ2ười cGGzwao lGGzwớn, tGGzwoát lGGzwên pUMZ2hong tháiGGzw thốngUMZ2 5Fe5lĩnh GGzwcủa đấn5Fe5g chỉGGzw huy.

Chiếc ámCfoo sUMZ2ơ GGzwmi tmCforắng GGzwchưa cmCfoài hếtURkD 5Fe5khuy đanmCfog đượmCfoc bUMZ2àn taURkDy URkDto lớURkDn khuUMZ2y lạimCfo vội5Fe5 vã,5Fe5 gương5Fe5 mặ5Fe5t lãnhGGzw khốURkDc đanGGzwg nhìnUMZ2 mọUMZ2i thứGGzw bằnURkDg mộGGzwt mGGzwàu sắcUMZ2 UMZ2đen sẫm5Fe5 khGGzwông UMZ2sự sống.

Đôi bànURkD chGGzwân vẫn5Fe5 sảiUMZ2 bướcURkD thậUMZ2t đềuUMZ2 đmCfoặn, URkDMinh VmCfoỹ càGGzwi lạiGGzw nURkDgay ngắnURkD hàGGzwng mCfokhuy áomCfo, rồUMZ2i lạiUMZ2 tiếmCfop tục5Fe5 khoácGGzw nh5Fe5anh chimCfoếc áoGGzw khoácUMZ2 đenGGzw 5Fe5đang cầ5Fe5m trê5Fe5n GGzwtay… từURkD bUMZ2ao giờ5Fe5 amCfonh lạmCfoi sốnmCfog m5Fe5ột cáURkDch máUMZ2y móURkDc nhUMZ2ư thURkDế n5Fe5ày cơUMZ2 chứ?

Mọi tURkDhứ GGzwvẫn diUMZ2ễn UMZ2ra thURkDật gấpGGzw mCfogáp nmCfohư lẽGGzw mCfotự nGGzwhiên, URkDvà đURkDối vớURkDi anh5Fe5, tất5Fe5 cảGGzw UMZ2không cUMZ2òn quURkDan trọngmCfo nữa.

Kéo dà5Fe5i sự5Fe5 sốnURkDg URkDvà UMZ2hơi thUMZ2ở URkDchỉ đểmCfo dURkDàn xếpUMZ2 nhữngURkD GGzwcuộc ẩumCfo mCfođả 5Fe5mang tínhURkD GGzwchất bạoURkD lựURkDc, nhmCfoưng cơGGzw thểGGzw anURkDh vẫ5Fe5n tiUMZ2ếp t5Fe5ục hômCfo URkDhấp để5Fe5 GGzwduy 5Fe5trì siUMZ2nh mệnhUMZ2 này.

Bất cầnUMZ2 đời…UMZ2 bGGzwa tmCfoừ dùng5Fe5 đmCfoể mCfochỉ vềmCfo cuộcURkD GGzwsống hiGGzwện tạiURkD của5Fe5 anh!!

Nét mặtmCfo luURkDôn giữUMZ2 GGzwtrạng tháGGzwi lạnh5Fe5 lùURkDng URkDhơn 5Fe5cả nGGzwgày xưa5Fe5, giURkDờ đâyGGzw lạiGGzw bắmCfot đầuUMZ2 UMZ2lưu dấuGGzw sựGGzw khimCfonh đờimCfo củUMZ2a mCfoHàn UMZ2Minh Vỹ.

Chiếc xUMZ2e mCfoBMW đưURkDợc đUMZ2ậu sẵGGzwn 5Fe5trước cổGGzwng mCfonhư thư5Fe5ờng lệ5Fe5, UMZ2chờ đợi5Fe5 đưaUMZ2 aGGzwnh thựcmCfo mCfothi nhữngUMZ2 5Fe5nhiệm vụ5Fe5 bmCfoạo UMZ2lực pmCfohi pháp.

Anh bURkDiết URkDchứ! NgườimCfo an5Fe5h gọimCfo mCfolà chamCfo, ômCfong tURkDa URkDchỉ 5Fe5xem anGGzwh nGGzwhư mộUMZ2t tGGzwhứ cônURkDg cụGGzw đURkDể lo5Fe5ại bỏ5Fe5 tấtGGzw cảmCfo nh5Fe5ững UMZ2thứ cản5Fe5 trởGGzw bưURkDớc tiếnmCfo củUMZ2a ôngGGzw URkDta tr5Fe5ên thưURkDơng trường.

Chắc hẳnGGzw làUMZ2 saURkDu URkDkhi đmCfoẩy chUMZ2o anURkDh cURkDái tURkDổ chUMZ2ức nGGzwày, ônUMZ2g tGGzwa thoảiUMZ2 máiUMZ2 URkDlắm. T5Fe5hoải 5Fe5mái khUMZ2i đãGGzw cóURkD nURkDgười tURkDhay tGGzwhế mìURkDnh URkDlãnh đạoURkD mCfovà giúGGzwp ônURkDg dURkDọn dmCfoẹp sạchUMZ2 sẽmCfo nhữmCfong tUMZ2hứ mCfodơ bẩnmCfo đUMZ2ang cURkDhắn mCfongang cURkDon đmCfoường GGzwthành cURkDông củURkDa mình.

Sống trURkDong 5Fe5một thếURkD giớmCfoi GGzwhằng ngà5Fe5y vẫURkDn xảURkDy GGzwra nh5Fe5ững cGGzwuộc xunmCfog đGGzwột URkDvà ẩuURkD đ5Fe5ả vUMZ2ô ngUMZ2hĩa, anGGzwh vẫn5Fe5 tiếpmCfo mCfotục lURkDàm mCfotheo lờimCfo sGGzwai khUMZ2iến cURkDủa URkDcha m5Fe5ình nURkDhư GGzwmột cáimCfo mGGzwáy, ho5Fe5àn toànUMZ2 khô5Fe5ng hềGGzw khánGGzwg cự.

Đôi mắmCfot màGGzwu hGGzwổ pURkDhách sánURkDg r5Fe5ực đầyURkD kiêGGzwu ngạmCfoo gURkDiờ đâGGzwy lạiUMZ2 đmCfoược t5Fe5hay thUMZ2ế bằngGGzw sắcmCfo màuGGzw ca5Fe5fe đe5Fe5n sẫm,GGzw mCfoanh trởGGzw 5Fe5nên ímCfot nóiURkD hURkDơn URkDxưa, tmCfohậm chURkDí cònURkD khômCfong mCfothèm mURkDở miện5Fe5g rUMZ2a nói5Fe5 mộtmCfo từ5Fe5 nếuUMZ2 nURkDó thật5Fe5 s5Fe5ự khômCfong cầnUMZ2 thiết.

Anh hUMZ2ọc cáchGGzw làm5Fe5 qUMZ2uen vớiGGzw vURkDiệc sUMZ2ống đơn5Fe5 độcURkD mURkDột mìnhGGzw, hGGzwọc cáchmCfo tựmCfo mCfokiểm soátmCfo lýURkD tURkDrí vàURkD URkDsuy ngUMZ2hĩ mGGzwột các5Fe5h thiếtmCfo thực5Fe5 mCfohơn, UMZ2và aGGzwnh đãUMZ2 dù5Fe5ng kínUMZ2h áURkDp URkDtròng để5Fe5 cmCfohe giấuGGzw thứ5Fe5 màmCfou sURkDắc tuyệtGGzw mỹ5Fe5 vốGGzwn GGzwcó củaUMZ2 mình.

Từ mCfongày tGGzwhiếu vắngURkD bóGGzwng hì5Fe5nh ÁiURkD HURkDy, aUMZ2nh trởUMZ2 nê5Fe5n URkDcăm GGzwghét tấtmCfo cảGGzw mURkDọi tmCfohứ mCfotrên đGGzwời GGzwnày, cảURkD thứGGzw mmCfoà c5Fe5ô thíchUMZ2 nhURkDất ởmCfo mCfoanh –GGzw UMZ2màu mắt!!

Cô đãmCfo từng5Fe5 ngắm5Fe5 a5Fe5nh URkDthật GGzwlâu, b5Fe5ật cườiGGzw v5Fe5à bảomCfo rấUMZ2t 5Fe5thích đôiUMZ2 mắUMZ2t mCfo– th5Fe5ứ thUMZ2u GGzwhút nhURkDất mCfotrên gư5Fe5ơng mURkDặt anh.

Anh GGzwđã tậpGGzw cmCfohịu đựURkDng sựUMZ2 khóURkD chịUMZ2u mỗiGGzw khUMZ2i đeoGGzw kín5Fe5h ápUMZ2 trònGGzwg, tập5Fe5 làm5Fe5 que5Fe5n mCfovới UMZ2một UMZ2đôi GGzwmắt đeGGzwn sâUMZ2u tmCfohẳm 5Fe5như ba5Fe5o URkDngười URkDkhác mỗiURkD kURkDhi trônmCfog thấyURkD hìnGGzwh URkDảnh pUMZ2hản chiếuUMZ2 URkDcủa GGzwmình tronUMZ2g gương.

Sải bư5Fe5ớc thUMZ2ật UMZ2dứt 5Fe5khoát, 5Fe5Minh VỹURkD bướcURkD mCfora kGGzwhỏi cổnmCfog, đôURkDi mắtmCfo GGzwvẫn m5Fe5ông lun5Fe5g, v5Fe5ô định.

Mặc URkDdù kh5Fe5ông mCfohề đ5Fe5ể tâ5Fe5m đếnUMZ2 những5Fe5 thứ5Fe5 xunmCfog quamCfonh, UMZ2nhưng 5Fe5anh UMZ2vẫn cGGzwảm thURkDấy sựURkD tUMZ2hay đổimCfo bất5Fe5 thườnmCfog mCfoở khuGGzwng cảnmCfoh thânmCfo thuộcmCfo 5Fe5mình vẫnUMZ2 tGGzwrông thấymCfo v5Fe5à bmCfoước điURkD hằngmCfo ngày.

Trái GGzwtim đậpURkD mGGzwạnh mGGzwột nhịp,GGzw aURkDnh cảmCfom mCfothấy cóGGzw chútGGzw gmCfoì đóUMZ2 khGGzwó thở,mCfo dườGGzwng nhưmCfo anURkDh GGzwvừa bmCfoỏ quUMZ2a tmCfohứ gìURkD 5Fe5đó rURkDất qua5Fe5n trọngmCfo thUMZ2ì phải.

Bước châUMZ2n mCfokhựng lại,mCfo MURkDinh 5Fe5Vỹ cUMZ2ứ GGzwgiữ nguy5Fe5ên GGzwphong thá5Fe5i lãURkDnh GGzwđạm ấyGGzw, mãi5Fe5 mmCfoột l5Fe5úc samCfou mớiURkD 5Fe5từ t5Fe5ừ qGGzwuay đầUMZ2u lại,5Fe5 đảGGzwo mắt5Fe5 mCfoxung qua5Fe5nh nUMZ2hư UMZ2tìm kimCfoếm gìGGzw đó.

Đôi mắURkDt aUMZ2nh chmCfoợt dừGGzwng lại,URkD hô5Fe5 URkDhấp nmCfogưng hoạ5Fe5t độngURkD, cảmCfo cơGGzw thểGGzw 5Fe5như r5Fe5ơi vàoGGzw trạngUMZ2 tUMZ2hái bấtURkD động.

Thứ URkDanh đ5Fe5ang nhìnmCfo thấy…5Fe5 làmCfo mCfoảo ảGGzwnh sao?

Mái tóc5Fe5 nâuURkD được5Fe5 thắtUMZ2 mCfonơ, cGGzwố tìnhURkD bGGzwuộc lmCfoệch saURkDng bênmCfo URkDtrái đa5Fe5ng đURkDược nhữnmCfog vạmCfot nắUMZ2ng bmCfouổi sGGzwớm chiếumCfo rọi…

Một bó5Fe5ng dámCfong nhỏURkD b5Fe5é, g5Fe5ầy guộc,5Fe5 làGGzwn d5Fe5a trắngGGzw mỏngmCfo mmCfoanh URkDđang khoáUMZ2c tUMZ2rên 5Fe5mình chiếcmCfo 5Fe5váy GGzwren đenmCfo UMZ2thật quGGzwen th5Fe5uộc đan5Fe5g nmCfogồi bệt5Fe5 UMZ2dưới nề5Fe5n mCfođất trưUMZ2ớc cổnmCfog nUMZ2hà mCfoanh khô5Fe5ng hmCfoề ngạmCfoi ngùn5Fe5g, đ5Fe5ôi GGzwbàn mCfotay ô5Fe5m khmCfoư k5Fe5hư mộtUMZ2 ch5Fe5ú gấUMZ2u bônGGzwg khGGzwá l5Fe5ớn, URkDvà cURkDô UMZ2gái đangUMZ2 g5Fe5ục mmCfoặt vàURkDo nhữ5Fe5ng sURkDợi 5Fe5tơ GGzwthanh mảnh.

Minh VURkDỹ GGzwgần nURkDhư khôngGGzw thểGGzw tmCfoin đượcURkD mìnmCfoh 5Fe5đang thấUMZ2y nhữ5Fe5ng GGzwgì, mCfocả ngườimCfo khẽURkD rGGzwun lmCfoên, saGGzwu URkDđó từ5Fe5 từ5Fe5 bướUMZ2c đếnUMZ2 gầnGGzw cUMZ2ô GGzwgái kUMZ2ỳ lạURkD kia.

Đám cậnURkD mCfovệ đếmCfon lURkDúc UMZ2này mớUMZ2i 5Fe5chú GGzwý đGGzwến 5Fe5sự h5Fe5iện URkDdiện củUMZ2a cGGzwô gámCfoi kimCfoa, URkDmặc mCfodù hmCfoơi nUMZ2gạc nhiênURkD trước5Fe5 tháiGGzw độ5Fe5 của5Fe5 MGGzwinh UMZ2Vỹ, nhưURkDng họ5Fe5 đều5Fe5 ní5Fe5n bặt,GGzw đưaURkD mUMZ2ắt nmCfohìn x5Fe5em sUMZ2ắp 5Fe5có 5Fe5sự ki5Fe5ện URkDgì xảyUMZ2 ra.

Minh mCfoVỹ bướcURkD thậtmCfo chậmmCfo đếnmCfo gmCfoần ngURkDười comCfon gUMZ2ái kiURkDa, sURkDau đóURkD khuỵUMZ2u gốiURkD trướcURkD 5Fe5mặt 5Fe5cô ấy,5Fe5 đômCfoi mắt5Fe5 5Fe5ánh lêUMZ2n trạngUMZ2 thái5Fe5 ưUMZ2u thương5Fe5 vôURkD độ.URkD URkDGương mặGGzwt amCfonh URkDhơi nghệURkDch ra5Fe5, nhmCfoưng lmCfoại biGGzwểu hiệnUMZ2 URkDrõ rệGGzwt UMZ2sự 5Fe5đau l5Fe5òng… c5Fe5ó phải5Fe5 5Fe5là c5Fe5ô ấy5Fe5 đâymCfo không?

Vẫn UMZ2là URkDbóng dángmCfo khắURkDc đậmGGzw sUMZ2âu tronUMZ2g tiGGzwm aGGzwnh, nhưng5Fe5 tạiURkD 5Fe5sao anURkDh vmCfoẫn khôngUMZ2 UMZ2cách nà5Fe5o timCfon đượcUMZ2 mCfongười mCfocon gá5Fe5i nàymCfo UMZ2chính 5Fe5là ÁUMZ2i Hy?

Đưa bàmCfon UMZ2tay vURkDuốt nhẹ5Fe5 máiGGzw tmCfoóc caf5Fe5e sữa,mCfo tr5Fe5ái tiGGzwm MURkDinh VỹUMZ2 GGzwnhư muốUMZ2n vỡGGzw tumCfong, khGGzwông thểURkD nURkDào làUMZ2 ÁUMZ2i HmCfoy được!!

Chỉ lGGzwà 5Fe5người giốngGGzw ngườiUMZ2 mURkDà thôimCfo, ngườUMZ2i giốngmCfo nUMZ2gười thôi!

Anh mCfovội 5Fe5vàng rmCfoụt ta5Fe5y lại,UMZ2 đứGGzwng bậtGGzw dậy,GGzw bấtURkD giácURkD UMZ2lại lắURkDc đầu5Fe5 thậtURkD kh5Fe5ẽ URkDvà tựUMZ2 nhủ5Fe5 rằng…mCfo nURkDgười coURkDn gáGGzwi nàUMZ2y, khônUMZ2g thểmCfo 5Fe5là cômCfo ấyURkD được!

Ái HURkDy khô5Fe5ng thểURkD lạiURkD gầyURkD gòURkD GGzwthiếu s5Fe5ức sốnGGzwg như5Fe5 tURkDhế nàUMZ2y, mCfolại c5Fe5àng 5Fe5không thểURkD độtUMZ2 ngộtURkD xuấtURkD hiURkDện tr5Fe5ước nmCfohà URkDanh bấURkDt thìmCfonh lìnGGzwh UMZ2như 5Fe5thế… nếuUMZ2 GGzwcó pGGzwhép màu5Fe5, tmCfoại saUMZ2o UMZ2nó mCfokhông xảmCfoy mCfora mCfosớm hURkDơn cơ5Fe5 chứ?

Đối vớiGGzw URkDanh 5Fe5bây UMZ2giờ, mCfophép mURkDàu chURkDỉ mCfocó tronmCfog cổGGzw 5Fe5tích, m5Fe5à cổURkD tícGGzwh tmCfohì 5Fe5lại khôUMZ2ng hiệnURkD hữGGzwu URkDở tUMZ2hực tại.

Đôi chGGzwân anURkDh bGGzwước GGzwlùi vềUMZ2 UMZ2phía sURkDau, rồiGGzw quUMZ2ay lưURkDng th5Fe5ật 5Fe5dứt khoátURkD GGzwvà tiUMZ2ếp tGGzwục 5Fe5nối bước.

Anh khôUMZ2ng thểURkD GGzwnán UMZ2lại mCfoở GGzwđây thGGzwêm m5Fe5ột phURkDút URkDgiây nào5Fe5 nữGGzwa, khôngGGzw 5Fe5nên kỳUMZ2 vUMZ2ọng vàUMZ2o GGzwnhững 5Fe5thứ UMZ2vô vọnUMZ2g GGzwđã mCfochìm vàoURkD 5Fe5quên lãng.

*Huỵch*

Một th5Fe5ứ GGzwâm than5Fe5h va5Fe5ng lmCfoên, tURkDuy khôn5Fe5g thểURkD khiến5Fe5 người5Fe5 kUMZ2hác cmCfohú UMZ2ý nhưngUMZ2 5Fe5lại khmCfoiến bmCfoước c5Fe5hân Mi5Fe5nh GGzwVỹ dừmCfong lại.

Tất cả5Fe5 mọmCfoi sựmCfo chURkDú URkDý URkDđều tUMZ2ập UMZ2trung v5Fe5ào cGGzwô gámCfoi kia!!

Một tGGzwrong số5Fe5 nhữngGGzw UMZ2tên cậmCfon v5Fe5ệ UMZ2tỏ vmCfoẻ GGzwngạc nh5Fe5iên, tròmCfon mGGzwắt nhìGGzwn 5Fe5cảnh tượngmCfo trước5Fe5 mmCfoặt mình.

Minh UMZ2Vỹ l5Fe5ại mộtURkD lần5Fe5 nữaURkD ngoUMZ2ảnh mmCfoặt lmCfoại… trướGGzwc GGzwmắt anGGzwh giờGGzw đây,UMZ2 gưURkDơng mURkDặt UMZ2ẩn mCfogiấu sURkDau c5Fe5hú gấu5Fe5 bôn5Fe5g vGGzwừa rồimCfo đUMZ2ã đượcmCfo UMZ2hiện URkDrõ tUMZ2rước mCfoánh sángmCfo ấ5Fe5m ápUMZ2 của5Fe5 GGzwmặt tURkDrời, đồngGGzw thờiUMZ2 điểmURkD mạnhUMZ2 màumCfo sắcGGzw xa5Fe5nh xaGGzwo tURkDrên khUMZ2uôn GGzwmặt thiGGzwếu 5Fe5nữ UMZ2đã ngãUMZ2 gụcGGzw tGGzwrên n5Fe5ền đất.

Lần nà5Fe5y, tUMZ2im a5Fe5nh kUMZ2hông đGGzwập mmCfoạnh hơnURkD, cũngGGzw khUMZ2ông đậpURkD ch5Fe5ậm hơn,UMZ2 mGGzwà URkDlà cảmmCfo thấyUMZ2 đaUMZ2u nhói!

Người cUMZ2on gGGzwái trmCfoong bộURkD URkDváy r5Fe5en đeGGzwn đURkDang bấtGGzw tỉnhmCfo, 5Fe5ôm cmCfohặt co5Fe5n GGzwgấu bGGzwông GGzwvào UMZ2lòng, đôiURkD môiGGzw v5Fe5à khuGGzwôn UMZ2mặt thiếumCfo sinmCfoh kmCfohí mCfođến mứcUMZ2 URkDđáng ng5Fe5ạc nhiên.

Và cURkDô gáimCfo ấy…5Fe5 chínhURkD làGGzw VươUMZ2ng Ái5Fe5 Hy!!

Tất c5Fe5ả đềUMZ2u sữnUMZ2g sờURkD trướcGGzw cURkDảnh tUMZ2ượng vURkDừa xảGGzwy rmCfoa, mọ5Fe5i ánmCfoh mắtUMZ2 đềmCfou tậpUMZ2 trGGzwung v5Fe5ề GGzwmột hưGGzwớng xác5Fe5 định.

Vương Ái5Fe5 HGGzwy nUMZ2hỏ bGGzwé 5Fe5vẫn nURkDằm bURkDất 5Fe5động mCfotrên mặGGzwt đất,5Fe5 haUMZ2i GGzwhàng mCfomi khép5Fe5 lại,mCfo mCfoche khumCfoất đôi5Fe5 đồGGzwng URkDtử trmCfoong sáng.

Gương mặURkDt thamCfonh 5Fe5nhã đ5Fe5ang t5Fe5hả lỏnmCfog GGzwhết mức,GGzw URkDdường nUMZ2hư 5Fe5cô đangGGzw UMZ2có mộtmCfo giấcUMZ2 ngủUMZ2 mCfothật ngonUMZ2, nhưnUMZ2g kh5Fe5ông hGGzwẳn lUMZ2à vĩnhmCfo hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bGGzwước URkDchân UMZ2vang lê5Fe5n tGGzwhật g5Fe5ấp gUMZ2áp vUMZ2à nốmCfoi tiếpmCfo khônmCfog liề5Fe5n bậcGGzw, 5Fe5đám cGGzwận vmCfoệ bắtmCfo 5Fe5đầu tỏURkD 5Fe5ra hốtURkD GGzwhoảng, bướcmCfo mCfođến vàGGzw vâyURkD lmCfoấy ÁiGGzw HGGzwy. CáchURkD đómCfo kGGzwhông UMZ2xa, GGzwMinh UMZ2Vỹ lạiURkD đứngGGzw chURkDôn chURkDân UMZ2tại mộ5Fe5t chỗ,GGzw đưURkDa mắtGGzw lặngGGzw nhìURkDn cô.

Anh nGGzwhư khôUMZ2ng URkDthể UMZ2tin vào5Fe5 mắtURkD mCfomình nữamCfo, URkDđôi mắtURkD nhìURkDn côUMZ2 khôURkDng cUMZ2hớp, nGGzwhư URkDđang sợURkD GGzwsẽ lUMZ2ại 5Fe5đánh m5Fe5ất ảoUMZ2 gimCfoác nàyURkD URkDtrong giGGzwây lát.

Trái t5Fe5im đGGzwập nhamCfonh đUMZ2ến mứUMZ2c khôngUMZ2 tài5Fe5 5Fe5nào kUMZ2iểm smCfooát đượ5Fe5c nữa,GGzw MiURkDnh VỹURkD mGGzwím môi.

Cất bướcGGzw GGzwtiến vềGGzw p5Fe5hía tURkDrước, a5Fe5nh UMZ2đang UMZ2hoàn tomCfoàn đánURkDh mấtGGzw tấtGGzw cảmCfo cảmUMZ2 5Fe5xúc, cURkDhỉ cầnmCfo biếURkDt ngGGzwười comCfon gáUMZ2i aURkDnh yêURkDu đang5Fe5 mCfohiện diện5Fe5 tURkDrong tầmUMZ2 URkDmắt, vUMZ2à khônGGzwg thểURkD đámCfonh mấURkDt UMZ2cô GGzwthêm mộtURkD lầnUMZ2 nữa.

“Đừng cURkDhạm vào!!”

Bước chUMZ2ân UMZ2anh chmCfoỉ mCfocòn cácUMZ2h UMZ2cô chURkDưa đmCfoầy mộURkDt métGGzw tUMZ2hì mCfodừng lURkDại, GGzwnghiến răngUMZ2 nhmCfoìn têmCfon cận5Fe5 GGzwvệ đaURkDng URkDcó độngmCfo tUMZ2ác nângURkD ngườiGGzw c5Fe5ô URkDlên, đôUMZ2i mắURkDt UMZ2đen sẫmURkD đangURkD tmCforừng lênUMZ2 đầmCfoy tứcUMZ2 giận.

Tên GGzwcận vệmCfo GGzwkia bGGzwị anGGzwh GGzwlàm cURkDho GGzwgiật mìUMZ2nh, vUMZ2ô 5Fe5ý UMZ2lại buônGGzwg t5Fe5ay khimCfoến cmCfoả ngưUMZ2ời mCfoÁi UMZ2Hy rơ5Fe5i URkDtự dURkDo xuốGGzwng mặtGGzw đất.

“Biến đi5Fe5.” GUMZ2iọng UMZ2nói vừGGzwa r5Fe5ồi lạiURkD cấtUMZ2 l5Fe5ên, MimCfonh VỹGGzw cố5Fe5 gắngGGzw kìmURkD chếUMZ2, nóUMZ2i GGzwbằng cUMZ2hất gimCfoọng nhẹGGzw nhGGzwàng vàUMZ2 bìnURkDh tĩ5Fe5nh nhấ5Fe5t c5Fe5ó thể.

Không aUMZ2i GGzwcó q5Fe5uyền đượcGGzw lUMZ2àm mCfocô ấmCfoy tổnmCfo thương!

Minh VỹmCfo trừUMZ2ng mmCfoắt nh5Fe5ìn GGzwđám URkDcận mCfovệ, như5Fe5 đan5Fe5g thểGGzw hmCfoiện tâmURkD trạngGGzw 5Fe5khó cGGzwhịu củaUMZ2 mì5Fe5nh vềURkD sự5Fe5 hiệnURkD GGzwdiện c5Fe5ủa họ.

Nhận thUMZ2ấy “5Fe5tín hiệ5Fe5u” URkDkhông tốGGzwt tUMZ2ừ “thiếumCfo g5Fe5ia đá5Fe5ng mếnGGzw”, GGzwdĩ nhiGGzwên toánmCfo cậ5Fe5n vGGzwệ URkDlập UMZ2tức biếnmCfo mấ5Fe5t 5Fe5chưa đầymCfo nURkDăm giây.

Minh VỹGGzw vẫnUMZ2 đứngUMZ2 5Fe5yên tGGzwrước người5Fe5 UMZ2con mCfogái đUMZ2ang UMZ2nằm lặn5Fe5g thin5Fe5h 5Fe5dưới 5Fe5đất, mặmCfoc kệmCfo ámCfonh nắng5Fe5 mùa5Fe5 GGzwhè nóng5Fe5 5Fe5bức UMZ2ra sứURkDc chiếURkDu UMZ2rọi khắpGGzw ngGGzwười cô.

Ông trờimCfo mCfođang đùaURkD cợt5Fe5 vURkDới 5Fe5anh à?

Bao nhiêmCfou URkDcông sứUMZ2c và5Fe5 thờUMZ2i giaUMZ2n GGzwanh bỏ5Fe5 rGGzwa URkDthật s5Fe5ự 5Fe5không ít5Fe5 đ5Fe5ể tìmmCfo cURkDô, mCfonhưng đURkDáp lại5Fe5 chỉUMZ2 lmCfoà sựURkD tu5Fe5yệt vọn5Fe5g kéoURkD dàiUMZ2 đằngGGzw đẵng.

Nhưng đếmCfon khURkDi aURkDnh b5Fe5ất mUMZ2ãn bỏURkD cuộc,UMZ2 chấpURkD nhậnUMZ2 UMZ2tất cảmCfo smCfoự sắpUMZ2 xmCfoếp củaGGzw ô5Fe5ng HUMZ2àn như5Fe5 5Fe5một mCfocái mámCfoy… mCfocô lại5Fe5 mCfoxuất hiện!

Đôi mUMZ2ôi mỏngmCfo nhếchUMZ2 lênmCfo từUMZ2 từ,UMZ2 UMZ2vòng cmCfoung trê5Fe5n khuGGzwôn mmCfoặt aURkDnh URkDtuấn 5Fe5chững chạc5Fe5 chíUMZ2nh lmCfoà nụUMZ2 cườiURkD khiUMZ2nh đời!

Anh cúiURkD người5Fe5 5Fe5xuống, nhGGzwẹ 5Fe5nhàng luồnUMZ2 ta5Fe5y GGzwqua thân5Fe5 ngườiGGzw mCfoquen tURkDhuộc tron5Fe5g chiếcURkD váyURkD GGzwren đeURkDn, thậnmCfo trọngmCfo nGGzwhấc bổn5Fe5g nUMZ2gười UMZ2cô lên.

Gương 5Fe5mặt 5Fe5anh giãnmCfo dần5Fe5, mCfobớt pGGzwhần 5Fe5nào sựUMZ2 căng5Fe5 URkDthẳng luURkDôn đGGzweo báGGzwm daGGzwi d5Fe5ẳng… UMZ2đúng UMZ2thật l5Fe5à VươngGGzw GGzwÁi mCfoHy rồi!

Hai bànURkD tURkDay UMZ2chợt siết5Fe5 UMZ2thật chặtmCfo nmCfogười 5Fe5con gmCfoái mCfotrong taUMZ2y, Min5Fe5h URkDVỹ cúimCfo thấmCfop đầu,mCfo UMZ2đặt 5Fe5lên tráGGzwn GGzwÁi 5Fe5Hy mUMZ2ột nụURkD hGGzwôn mCfothật khẽ…

Cuối cùURkDng, cUMZ2ô đãGGzw trởURkD vmCfoề UMZ2bên UMZ2anh rồi…

Tại sUMZ2ao cmCfoô lURkDại xumCfoất hiệnURkD troUMZ2ng t5Fe5hể tUMZ2rạng yếmCfou ớtUMZ2 nhưURkD URkDthế nmCfoày mCfocơ chứ?

Kỳ lạmCfo thật,UMZ2 vốn5Fe5 dĩ5Fe5 cô5Fe5 cmCfoó thểUMZ2 vào5Fe5 thẳGGzwng n5Fe5hà đểUMZ2 tUMZ2ìm UMZ2anh mCfocơ mà,mCfo mCfotại saGGzwo lạiURkD mCfongồi trướcGGzw cửamCfo, lUMZ2ại còn5Fe5 ômCfom URkDtheo gấURkDu URkDbông để5Fe5 5Fe5rồi sGGzwau đURkDó ngUMZ2ất xỉu?

Bàn chUMZ2ân mCfoMinh Vỹ5Fe5 nUMZ2hấc lênURkD, nhưmCfong lạiGGzw hạGGzw xuốnmCfog vURkDì UMZ2một câuUMZ2 nmCfoói vGGzwọng URkDtừ pmCfohía sau.

“Trả côUMZ2 mCfoấy lạUMZ2i ch5Fe5o anh.”

Theo mCfophản xạURkD, MimCfonh Vỹ5Fe5 quaGGzwy đầu5Fe5 lại…

Từ pURkDhía sURkDau, URkDHạo ThầUMZ2n vGGzwòng taUMZ2y nGGzwgang eURkDo mURkDột côUMZ2 gUMZ2ái URkDlạ mặt,URkD cườiURkD cợt.

“Tôi chơGGzwi chán5Fe5 rồiUMZ2, trảURkD mCfolại đấy.”

Sau mCfocâu nGGzwói vômCfo trácmCfoh n5Fe5hiệm ấGGzwy, ngưmCfoời URkDcon g5Fe5ái kUMZ2ia cũng5Fe5 URkDbật URkDcười GGzwkhúc kh5Fe5ích, nmCfoép đầuURkD vUMZ2ào n5Fe5gực HạomCfo T5Fe5hần, URkDra dáURkDng URkDvô cùnURkDg mCfotình tứ.

Trả Ái5Fe5 GGzwHy lạiUMZ2 ch5Fe5o anh?

Minh VUMZ2ỹ khôGGzwng GGzwhề UMZ2tỏ GGzwbất cứUMZ2 thái5Fe5 độmCfo nàoUMZ2 cmCfoả, anUMZ2h vẫnURkD ô5Fe5m Á5Fe5i mCfoHy tURkDrong lòngGGzw, đôiURkD môiGGzw GGzwmấp máyGGzw GGzwbật 5Fe5thành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không qGGzwuan trọURkDng, cUMZ2hỉ cần5Fe5 UMZ2cô tURkDrở vURkDề URkDvới aGGzwnh, thế5Fe5 lmCfoà URkDđủ rồi.

Bóng lGGzwưng cmCfoao lớnmCfo quUMZ2ay lGGzwại, thẳngmCfo nGGzwgười bướcUMZ2 đi…

Thì 5Fe5ra quãngmCfo thời5Fe5 5Fe5gian côGGzw mmCfoất tUMZ2ích, mCfoHạo TmCfohần chính5Fe5 làmCfo ngưUMZ2ời cUMZ2hăm sócURkD URkDvà bảo5Fe5 vệGGzw cô.

Cứ tưởngmCfo nóiGGzw rURkDa nhữngGGzw l5Fe5ời UMZ2đó thmCfoì anmCfoh sẽURkD 5Fe5tin mCfolà hGGzwắn mCfota ghéGGzwt bỏmCfo nênUMZ2 mớiURkD tmCforả lạ5Fe5i cGGzwô sao?

Nhầm rồi…

Từ mCfobốn URkDnăm GGzwtrước URkDcho đếnmCfo tậnURkD bây5Fe5 giờ,GGzw mỗUMZ2i khUMZ2i anGGzwh vURkDà HạoGGzw T5Fe5hần đốiURkD 5Fe5mặt 5Fe5với nhauUMZ2, ánh5Fe5 URkDmắt củGGzwa hmCfoắn 5Fe5ta vURkDẫn khUMZ2ông hềUMZ2 UMZ2thay đổi.

Trong URkDmắt hUMZ2ắn, chỉUMZ2 tồnGGzw t5Fe5ại 5Fe5duy nhGGzwất ngmCfoười cGGzwon gGGzwái cUMZ2ủa URkDanh vàmCfo haURkDm muốn5Fe5 GGzwđộc chiếmUMZ2 kURkDhông ngừng.

Bước ch5Fe5ân nhaGGzwnh hURkDơn, MinmCfoh VỹUMZ2 UMZ2bước UMZ2vào cUMZ2ổng nhUMZ2à, băngmCfo quGGzwa URkDkhu vườn5Fe5 rộnURkDg lớURkDn v5Fe5à tiếnGGzw đến5Fe5 gầGGzwn hồUMZ2 bơi.

Dừng URkDlại ở5Fe5 thànhURkD hmCfoồ bơi,UMZ2 anURkDh 5Fe5cúi ngưGGzwời x5Fe5uống, trêURkDn taGGzwy vẫnURkD làURkD VươngmCfo ÁmCfoi HmCfoy 5Fe5đang nhắ5Fe5m nghiền5Fe5 đôiGGzw mmCfoắt vUMZ2à ô5Fe5m chGGzwặt GGzwgấu bông.

Đôi t5Fe5ay vẫnmCfo nânGGzwg mCfongười cURkDô, 5Fe5nhưng UMZ2anh lGGzwại t5Fe5ừ từ5Fe5 hạ5Fe5 thấmCfop taUMZ2y, đểGGzw GGzwcả ngườiURkD côURkD URkDbắt đầu5Fe5 nGGzwgập troUMZ2ng nước.

Minh 5Fe5Vỹ càUMZ2ng hạGGzw thURkDấp mCfotay, mựcURkD mCfonước nganURkDg ngGGzwười c5Fe5ô lạmCfoi càngmCfo mCfonâng cao.

Thân thểUMZ2 nhmCfoỏ bmCfoé k5Fe5ia khẽmCfo UMZ2run 5Fe5lên, nhưn5Fe5g lạiGGzw cốURkD kìGGzwm nén5Fe5… 5Fe5anh cGGzwó thểmCfo thmCfoấy rõ,GGzw haUMZ2i bmCfoàn tUMZ2ay ômURkD gấu5Fe5 bônmCfog đmCfoang sGGzwiết URkDchặt lại,URkD ngaURkDy cảUMZ2 khuômCfon mặtUMZ2 côURkD cURkDũng URkDbắt đmCfoầu UMZ2tỏ URkDra kGGzwhó chịu.

Đây mCfochỉ cmCfoó tURkDhể 5Fe5là k5Fe5ế hoạch5Fe5 URkDdo HạUMZ2o ThầnUMZ2 bày5Fe5 GGzwra, vìmCfo aGGzwnh biếmCfot rGGzwõ hắURkDn khGGzwông URkDthể dễUMZ2 dàngGGzw mURkDang ÁiURkD mCfoHy trả5Fe5 lạiURkD GGzwcho a5Fe5nh được.

“Cứ tiGGzwếp tụcGGzw gimCfoả vờ…”GGzw UMZ2Đôi mắt5Fe5 mCfođen tr5Fe5ở nGGzwên vômCfo hồn5Fe5, anmCfoh lURkDạnh lmCfoùng gằnGGzw từnGGzwg chữ,mCfo “…UMZ2 nếuGGzw 5Fe5em mUMZ2uốn chết.”