You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô JdNwchủ, đếwAYZn giờwAYZ ăn5ZiK wAYZrồi.” Mộ5ZiKt c5ZiKô hầ5ZiKu bướcnCnp vào5ZiK cănJdNw phòngnCnp bJdNwị bóng5ZiK tốinCnp nG37xuốt chửng,JdNw HạoG37x ThầG37xn đãG37x hoànwAYZ tonCnpàn táchwAYZ G37xbiệt 5ZiKÁi HnCnpy khJdNwỏi thế5ZiK gG37xiới bên5ZiK ngoài,wAYZ giG37xam giữJdNw cnCnpô 5ZiKtrong căn5ZiK JdNwphòng r5ZiKộng lớnCnpn đầy5ZiK đnCnpủ tG37xiện nghi5ZiK, nhưwAYZng lạJdNwi thiếuJdNw sứJdNwc swAYZống vàG37x hwAYZơi ấmnCnp G37xcủa conCnpn người.

Đã bnCnpao lânCnpu r5ZiKồi nhỉ?

Ái HJdNwy khôJdNwng mwAYZàng đưa5ZiK mắtJdNw nwAYZhìn côJdNw h5ZiKầu G37xđang 5ZiKbê khawAYZy thG37xức ăwAYZn wAYZđặt lnCnpên chiếc5ZiK bàJdNwn gầwAYZn mìnhwAYZ, vẫnnCnp ngồwAYZi yêG37xn lặn5ZiKg nh5ZiKìn vJdNwào khoảnJdNwg không…

Mọi việwAYZc 5ZiKvẫn dnCnpiễn G37xra nh5ZiKư mộtnCnp vòwAYZng twAYZuần hwAYZoàn, ng5ZiKày 5ZiKngày vẫG37xn cówAYZ ngườnCnpi đưanCnp đồnCnp ă5ZiKn đG37xến nCnpcho G37xcô đ5ZiKúng giờ,G37x wAYZvẫn cónCnp nwAYZgười cnCnphăm 5ZiKsóc t5ZiKhật tỉG37x G37xmỉ 5ZiKnhư đangJdNw nânwAYZg G37xniu mộJdNwt lG37xoài hnCnpoa mỏJdNwng mwAYZanh yếuJdNw ớwAYZt, nhưngJdNw wAYZvẫn c5ZiKó mộtJdNw bức5ZiK tườJdNwng vwAYZô hìnJdNwh ngănwAYZ chặnnCnp khôngnCnp cnCnpho cô5ZiK bưG37xớc rG37xa khỏiJdNw 5ZiKlồng kínnCnph đangJdNw giữJdNw chnCnpân chínhwAYZ mình.

Hạo ThG37xần mỗinCnp ngàyG37x đềuG37x đếnnCnp cănG37x nCnpphòng mG37xà mìnhnCnp 5ZiKgiam G37xgiữ 5ZiKÁi HnCnpy, v5ZiKẫn nónCnpi chuyệnwAYZ nhưJdNw kh5ZiKông wAYZhề cwAYZó chJdNwuyện gìJdNw xảynCnp G37xra, nhưnCnpng chỉG37x du5ZiKy nhấnCnpt 5ZiKcậu t5ZiKự nCnpmình độcwAYZ thoại.

Từ ngàyJdNw bịwAYZ giJdNwam l5ZiKỏng, wAYZÁi 5ZiKHy khJdNwông hề5ZiK mởwAYZ miệnG37xg wAYZnói nCnpdù chỉnCnp wAYZmột từwAYZ, tnCnphậm cnCnphí lạ5ZiKi còG37xn trởG37x nênnCnp khnCnpép kín,wAYZ JdNwnhư k5ZiKhông nCnpai tồnnCnp tạ5ZiKi troG37xng mắtwAYZ cô.

Cô vẫnnCnp ăn…wAYZ vẫ5ZiKn sống…

Một nwAYZgày, mộtwAYZ thángnCnp, mộnCnpt năm…

Dù cnCnpho thG37xời giaG37xn cwAYZó trôiJdNw nhJdNwanh đếwAYZn nCnpmức n5ZiKào, đốiG37x wAYZvới ÁinCnp nCnpHy, hwAYZoàn toàG37xn khnCnpông 5ZiKcó 5ZiKđịnh ngG37xhĩ nCnpvề JdNwngày thánJdNwg l5ZiKà gì5ZiK cả.

Cô chỉJdNw biếwAYZt rằnnCnpg, mG37xình đanG37xg trảinCnp qwAYZua mộtJdNw G37xquãng thJdNwời gJdNwian rơinCnp vàoJdNw hàngJdNw vạG37xn tJdNwhiên 5ZiKniên kỷG37x, đ5ZiKánh mấ5ZiKt honCnpàn 5ZiKtoàn hG37xai tJdNwừ “t5ZiKự do”.

Không khóc…G37x kJdNwhông wAYZcười… 5ZiKmột năG37xm sốnwAYZg 5ZiKtrong thếG37x giớwAYZi nhwAYZàm chán,wAYZ wAYZÁi HG37xy khôngnCnp nCnphề 5ZiKrơi thêmJdNw bấ5ZiKt cứJdNw mộtnCnp gJdNwiọt nưJdNwớc mnCnpắt 5ZiKnào cả…G37x vìnCnp dùwAYZ cG37xho cónCnp G37xkhóc hếtnCnp nướcJdNw mắt,wAYZ cũnCnpng khôJdNwng hề5ZiK cówAYZ lnCnpối thJdNwoát đ5ZiKể wAYZcô twAYZìm vG37xề anh.

Nếu nhưwAYZ 5ZiKthế, thàG37x rJdNwằng m5ZiKình phG37xải cwAYZười 5ZiKthật tươi,wAYZ nCnpđể MJdNwinh VỹG37x ởwAYZ đâuG37x đwAYZó twAYZrên tJdNwhế giớiwAYZ wAYZnày cnCnpòn 5ZiKcó nCnpthể sốngnCnp h5ZiKạnh pnCnphúc 5ZiKkhi khôn5ZiKg cwAYZó mình.

Anh nCnpđã cóJdNw thwAYZể vượ5ZiKt qJdNwua nỗiG37x đanCnpu JdNwmất wAYZThy ThynCnp, t5ZiKhì G37xtại wAYZsao lạ5ZiKi wAYZkhông nCnpthể qG37xuên c5ZiKô đượcwAYZ cơnCnp chứ?

Nhưng cG37xô wAYZvẫn wAYZkhông thểnCnp cJdNwười, vJdNwà lạJdNwi cG37xàng khôn5ZiKg thểG37x khócG37x, nCnpchỉ thG37xấy wAYZcõi lòn5ZiKg trốnCnpng rỗnJdNwg, kJdNwhông hề5ZiK tồn5ZiK tạJdNwi bấ5ZiKt G37xcứ điềG37xu gwAYZì đượnCnpc chJdNwo lwAYZà G37xhạnh p5ZiKhúc hG37xay wAYZđau đớn.

Ái JdNwHy thậtwAYZ sựG37x… thậtG37x nCnpsự khôwAYZng wAYZthể nhớG37x nCnprõ wAYZkhuôn mặtJdNw 5ZiKlạnh lnCnpùng ngạo5ZiK 5ZiKmạn đóJdNw nữG37xa… thậG37xt sJdNwự khJdNwông thểwAYZ nhớwAYZ được!

Tất cJdNwả chỉJdNw làG37x mộG37xt gG37xương mặJdNwt nCnpmờ nwAYZhạt nCnpđang dầnJdNw nCnpphai JdNwnhoà troJdNwng tâmG37x trJdNwí cô.

Ngay cả5ZiK nCnphơi ấ5ZiKm wAYZthân thnCnpuộc và5ZiK cảmG37x gwAYZiác khJdNwi kJdNwề cậnJdNw bê5ZiKn MinJdNwh VỹG37x wAYZcũng h5ZiKoàn nCnptoàn JdNwbiến wAYZmất, ÁJdNwi nCnpHy khwAYZông thểG37x G37xcảm JdNwnhận đ5ZiKược gì5ZiK cả…

… khôngG37x gJdNwì cả.

Cô hầJdNwu cũn5ZiKg khG37xông JdNwhề cnCnpảm thấ5ZiKy lạwAYZ nCnplẫm wAYZvì nhữngnCnp hànwAYZh độngwAYZ 5ZiKthất thường5ZiK củanCnp ÁnCnpi HywAYZ, nCnpnhanh chânwAYZ bướcnCnp JdNwra wAYZkhỏi phònCnpng, sG37xau đnCnpó wAYZgài c5ZiKhốt khoá.

Cô nCnpim lặng,wAYZ cJdNwhìm sG37xâu vànCnpo mớG37x ký5ZiK ứcJdNw nCnphỗn độn…

Không thểnCnp tnCnpin được5ZiK an5ZiKh 5ZiKlà ngườiJdNw đãwAYZ nhẫnG37x wAYZtâm xG37xuống ta5ZiKy G37xtàn sáG37xt cảJdNw G37xgia đình5ZiK nCnpcủa cô….

Không đG37xâu, nnCnpgười nhnCnpư JdNwMinh Vỹ,wAYZ vẻJdNw bềG37x ngo5ZiKài lạJdNwnh lùngJdNw cJdNwhỉ 5ZiKlà vỏnCnp bọc5ZiK 5ZiKcho JdNwsự ấmnCnp ápwAYZ l5ZiKan toảnCnp nCnpbên trong…5ZiK annCnph sẽnCnp khôngG37x banCnpo 5ZiKgiờ wAYZlàm 5ZiKnhư thế!

Nhưng khôngnCnp phảiwAYZ chínnCnph ĐiJdNwền Hu5ZiKân đwAYZã JdNwthừa n5ZiKhận rằnCnpng hnCnpắn lwAYZà kẻJdNw giwAYZết gJdNwia JdNwđình cwAYZô saonCnp? NJdNwhưng tạiJdNw wAYZsao TịJdNwnh JdNwNhi JdNwlại nJdNwói MiJdNwnh VỹnCnp mớiJdNw thựcwAYZ sựwAYZ lG37xà kẻwAYZ sátJdNw nhwAYZân cơnCnp chứ?

Hạo ThầwAYZn bư5ZiKớc vàJdNwo cG37xăn phòngG37x G37xphảng pG37xhất mùi5ZiK hưG37xơng 5ZiKcủa hoG37xa tườnJdNwg viJdNw, tiếnJdNw đế5ZiKn gầnwAYZ ÁiwAYZ JdNwHy vJdNwà nJdNwgồi nCnplên cJdNwạnh giường.

“Em wAYZchán ghJdNwét anJdNwh đế5ZiKn m5ZiKức nwAYZày sanCnpo?” Gươn5ZiKg mnCnpặt lộwAYZ r5ZiKõ vẻwAYZ th5ZiKất vọngG37x, H5ZiKạo JdNwThần G37xdường như5ZiK nCnpđã biếtJdNw cwAYZâu trảG37x lnCnpời sG37xẽ làJdNw nhưwAYZ tJdNwhế nG37xào, tiế5ZiKp tụ5ZiKc cấtG37x giG37xọng đnCnpều đều.JdNw “ĐừngnCnp 5ZiKnhư th5ZiKế nữa5ZiK, wAYZanh c5ZiKó thnCnpể 5ZiKkhiến enCnpm hạnnCnph pwAYZhúc 5ZiKhơn cảJdNw hắn.

Cứ tưởn5ZiKg rằngwAYZ chJdNwỉ cầJdNwn gi5ZiKữ wAYZÁi HJdNwy nCnpbên cạnJdNwh, HạJdNwo ThnCnpần sẽ5ZiK hạnwAYZh G37xphúc sao?

Không hề!G37x HạJdNwnh phúnCnpc tưởngwAYZ chừngnCnp nhnCnpư 5ZiKchỉ th5ZiKoáng qJdNwua, n5ZiKhẹ nhưG37x lnCnpàn nCnpgió mG37xơn mnCnpan ngJdNwoài bầuG37x trờiG37x G37xđơn điệu…

Nhưng đa5ZiKu đớnnCnp wAYZlại JdNwkéo JdNwdài, chnCnpe kh5ZiKuất G37xthứ wAYZánh JdNwsáng khiếnJdNw cuộcwAYZ sốngG37x của5ZiK c5ZiKậu chuyể5ZiKn biếnJdNw wAYZtheo mộtnCnp màG37xu đenJdNw nCnptăm tốwAYZi. G37xCứ wAYZnhư 5ZiKthế nà5ZiKy G37xthật sựwAYZ khô5ZiKng nCnpổn chút5ZiK nào…wAYZ JdNwcô vẫG37xn JdNwyên lwAYZặng, hoàG37xn tG37xoàn knCnphông cónCnp cG37xhút JdNwbiểu cG37xảm n5ZiKào khJdNwác nCnpngoài vi5ZiKệc thJdNwẫn th5ZiKờ JdNwnhìn vnCnpào khoảnwAYZg không.

“Theo anh!”5ZiK HạowAYZ TG37xhần mệG37xt mG37xỏi G37xôm lJdNwấy đầuG37x, G37xsau JdNwđó đứngG37x dậywAYZ nắwAYZm lấy5ZiK tnCnpay nCnpcô 5ZiKlôi đi…

Có lẽ…JdNw đến5ZiK 5ZiKlúc phảwAYZi buô5ZiKng twAYZay rồi.G37x Vì5ZiK nJdNwắm ginCnpữ mốiwAYZ tnCnpình từG37x mộ5ZiKt phíaG37x nhưJdNw tJdNwhế nànCnpy, thwAYZật swAYZự chỉwAYZ kG37xhiến cảwAYZ hwAYZai đa5ZiKu knCnphổ hơnG37x m5ZiKà thôi.

Quãng twAYZhời gianCnpn quaG37x, HạowAYZ wAYZThần đJdNwã t5ZiKhực sựwAYZ 5ZiKquá ích5ZiK kỷ,wAYZ chỉG37x nCnpbiết giữ5ZiK ÁiJdNw HwAYZy chJdNwo riG37xêng mwAYZình vànCnp nnCnpghĩ sẽJdNw JdNwlàm ngườiwAYZ JdNwcon nCnpgái nà5ZiKy hạnhG37x phúc.

Nhưng 5ZiKhai chữ5ZiK “hạnCnpnh wAYZphúc” miễnJdNw cưỡngwAYZ nàJdNwy c5ZiKó thậtJdNw swAYZự tồnwAYZ tnCnpại khônCnpng knCnphi nCnpcô vẫnnCnp JdNwcòn mJdNwong nhớJdNw hắn?

Cô để5ZiK mặcnCnp JdNwHạo ThầnJdNw đư5ZiKa mình5ZiK đi,5ZiK khôngwAYZ JdNwhề cG37xó chútG37x phảnG37x wAYZứng nnCnpào gọinCnp lànCnp G37xkháng cự,wAYZ cG37xhỉ vG37xô thứG37xc nốiJdNw bướG37xc thG37xeo 5ZiKsau cwAYZậu, bànCnpn taG37xy cwAYZòn wAYZlại s5ZiKiết chnCnpặt cwAYZon gấ5ZiKu bônwAYZg mềmnCnp mạiJdNw tronCnpng tay.

Đây… wAYZlà cáchnCnp wAYZduy nhG37xất HạnCnpo ThG37xần khJdNwông muốnG37x swAYZử wAYZdụng… nJdNwhưng 5ZiKhết cácG37xh rồi!

Phải knCnphiến 5ZiKÁi HnCnpy G37xhoàn toànCnpn tiwAYZn nCnptưởng cậJdNwu G37xvà căm5ZiK hậnCnpn JdNwMinh Vỹ.

“Vẫn cnCnphưa tìmnCnp tJdNwhấy JdNwcô ấyJdNw saG37xo?” MinnCnph JdNwVỹ đấmwAYZ mạnhG37x lwAYZên nCnpbàn làmwAYZ nCnpviệc cwAYZủa ôngG37x HG37xàn, JdNwđôi mnCnpắt nCnpanh trừngnCnp lênJdNw nhữnwAYZg nCnptia 5ZiKsáng củanCnp 5ZiKlửa hận5ZiK. “MộtG37x nnCnpăm, đãwAYZ nCnpmột nămnCnp rồiwAYZ đấy5ZiK ônCnpng wAYZcó biếtG37x không?!”

Tìm k5ZiKiếm nCnprồi lại5ZiK tì5ZiKm kiếm,wAYZ anG37xh gầnnCnp G37xnhư cwAYZhìm vàowAYZ tuG37xyệt vọng…

Muốn 5ZiKbỏ cuộJdNwc, G37xnhưng trá5ZiKi t5ZiKim lạiJdNw 5ZiKkhông G37xcho phéwAYZp anJdNwh làmG37x thế!

Lẽ nàoG37x wAYZÁi HnCnpy nCnpđã thựcJdNw JdNwsự bốcnCnp G37xhơi kJdNwhỏi thnCnpế giớiJdNw nCnpnày G37xrồi ư?

“Đừng đ5ZiKòi hwAYZỏi kwAYZhi tG37xa G37xđã giúpnCnp 5ZiKcon làmwAYZ tG37xất cJdNwả đG37xể tìm5ZiK co5ZiKn 5ZiKbé ấJdNwy nếJdNwu 5ZiKcon khônG37xg muốnJdNw mấwAYZt nJdNwó mnCnpãi mãinCnp.” ÔnG37xg 5ZiKHàn nCnpđan hwAYZai nCnptay JdNwvào nCnpnhau, tựaG37x lưngnCnp vàG37xo JdNwchiếc gJdNwhế xoaG37xy, wAYZtrả lờiJdNw MJdNwinh nCnpVỹ mnCnpột các5ZiKh ngh5ZiKiêm nG37xghị. “QunCnpên coJdNwn 5ZiKbé ấy5ZiK điG37x, G37xta swAYZẽ tJdNwìm nCnpcho coG37xn mộtwAYZ nCnpngười cG37xon wAYZgái khánCnpc xinCnpnh đẹpG37x và5ZiK tốJdNwt hơwAYZn nó.”

Đối wAYZvới ông,JdNw hnCnpiện tại,JdNw xe5ZiKm JdNwnhư wAYZmọi chuyệnG37x đã5ZiK đượcG37x JdNwthu xếpwAYZ G37xổn thoả,G37x G37xvà tấtnCnp cảG37x sẽwAYZ 5ZiKlại ổnG37x địnhG37x n5ZiKhư lúcwAYZ b5ZiKan đầu.

“Ý nCnpông lJdNwà tôiJdNw phảwAYZi JdNwsống tốtnCnp JdNwkhi thi5ZiKếu cnCnpô ấyJdNw JdNwsao? T5ZiKhế cJdNwuộc sốngwAYZ củaJdNw ông5ZiK cóJdNw hạG37xnh phúc5ZiK nếuwAYZ thJdNwiếu JdNwbà tG37xa khnCnpông? nCnpVà tôinCnp hiệnwAYZ gnCnpiờ lwAYZà nJdNwhư thếJdNw đấJdNwy, không5ZiK 5ZiKcó côG37x ấy,wAYZ wAYZcoi nhnCnpư thế5ZiK giớwAYZi nnCnpày đốnCnpi vớG37xi twAYZôi chẳng5ZiK cJdNwòn 5ZiKý nghĩawAYZ gì5ZiK JdNwcả!” Gương5ZiK mặ5ZiKt MinwAYZh 5ZiKVỹ chợtG37x trởnCnp nCnpnên thJdNwật lạnh5ZiK lùG37xng vàwAYZ wAYZbất cần,5ZiK G37xnhư thểnCnp G37xđang JdNwmong muốwAYZn rờG37xi khỏiJdNw th5ZiKế giớiG37x wAYZnày wAYZbất cứG37x lúcG37x nào.

Không chỉ5ZiK bấtG37x lựcwAYZ G37xvì cnCnphuyện lãnCnpnh đạowAYZ tnCnpổ chứcnCnp KnighJdNwt, JdNwanh JdNwthật sựwAYZ đaJdNwng rấtnCnp mJdNwệt mwAYZỏi wAYZvì JdNwvô vọngnCnp tronCnpng việJdNwc t5ZiKìm kiếmnCnp ÁG37xi Hy.

Đôi mắtG37x G37xchất JdNwchứa ưuG37x G37xphiền, MinnCnph VnCnpỹ bưJdNwớc nnCnphanh wAYZra khỏ5ZiKi cnCnpăn ph5ZiKòng nCnpđang kJdNwhiến mình5ZiK n5ZiKgạt thởnCnp, chJdNwỉ JdNwmuốn wAYZtìm vềJdNw nCnpgóc JdNwtối quwAYZen thuộnCnpc màwAYZ nhnCnpớ G37xđến ngườwAYZi JdNwcon JdNwgái ấG37xy. Từ5ZiK 5ZiKbao giJdNwờ annCnph wAYZlại thảwAYZm hạnCnpi nCnpđến nh5ZiKư twAYZhế nnCnpày cơG37x chứ?

Hạo ThầwAYZn G37xnắm lấJdNwy tnCnpay ÁG37xi 5ZiKHy, 5ZiKđưa wAYZcô 5ZiKlên tG37xận nCnplầu baG37x, snCnpau đóJdNw dừngG37x lnCnpại trướcJdNw mộtwAYZ nCnpcăn phJdNwòng kháJdNw rwAYZộng lớn.

Cô cảnCnpm thG37xấy G37xlo snCnpợ, mộtnCnp nCnpphần v5ZiKì hànhnCnp độnnCnpg khwAYZác thườngJdNw c5ZiKủa HạoG37x TG37xhần, pJdNwhần còn5ZiK lạinCnp l5ZiKà vì5ZiK 5ZiKbí nCnpmật G37xđang ẩwAYZn chứa5ZiK pnCnphía sawAYZu cănnCnp phòngJdNw đó.

Bước wAYZchân dnCnpừng lạnCnpi nCnpở cửG37xa pnCnphòng, HạJdNwo TJdNwhần buôngnCnp nCnptay wAYZcô JdNwra, đứwAYZng sawAYZng mJdNwột bênnCnp, nwAYZhư th5ZiKể đG37xang mG37xuốn cJdNwô 5ZiKphải nCnptự mìwAYZnh kháG37xm p5ZiKhá bínCnp mậwAYZt ẩwAYZn cG37xhứa bêwAYZn tronwAYZg JdNwcăn nCnpphòng nCnpbí G37xẩn trướcwAYZ mắt.

Bàn t5ZiKay đawAYZng ômwAYZ conCnpn JdNwgấu bôG37xng nới5ZiK lỏngwAYZ dầnCnpn, nCnplỏng dnCnpần rồinCnp mặwAYZc kệG37x nónCnp rơiJdNw xnCnpuống đất.wAYZ ĐôJdNwi mJdNwắt 5ZiKÁi 5ZiKHy thoá5ZiKng chútwAYZ wAYZlo sợJdNw, nJdNwhưng bàn5ZiK tnCnpay lạJdNwi ngonCnpan cố5ZiK nắmJdNw lấywAYZ nCnptay cầmwAYZ 5ZiKmở cửa.

Liệu… khG37xi côG37x mở5ZiK cửa…JdNw MwAYZinh wAYZVỹ sẽG37x lnCnpà 5ZiKngười đầu5ZiK tiênCnpn cG37xô đượJdNwc trôngwAYZ thấ5ZiKy? HaJdNwy lạiJdNw G37xlà mwAYZột tG37xhảm nCnpkịch đan5ZiKg chờwAYZ đ5ZiKón cô?

Mặc kệ,5ZiK côG37x knCnphông qJdNwuan tâmnCnp nữanCnp, JdNwcô chỉwAYZ cầnwAYZ biếtnCnp 5ZiKmình đangwAYZ JdNwcần wAYZphải giảnCnpi toảJdNw bG37xản tJdNwính G37xtò 5ZiKmò G37xvốn nCnpcó 5ZiKcủa mình.

Hạo ThwAYZần hoànwAYZ twAYZoàn câmnCnp lwAYZặng đứngnCnp nCnpyên bêwAYZn cạnhwAYZ cô,wAYZ đôwAYZi mắtG37x cậu5ZiK nwAYZhắm JdNwhờ, JdNwhàng lôwAYZng màG37xy JdNwthanh túnCnp khẽG37x c5ZiKau nCnplại, 5ZiKđôi mwAYZôi mỏng5ZiK 5ZiKđang míwAYZm lại5ZiK 5ZiKthật chặt.

Cậu kwAYZhông muG37xốn wAYZmọi chuwAYZyện nhnCnpư thnCnpế wAYZnày… nhwAYZưng cJdNwũng khôngG37x cò5ZiKn cáG37xch nàwAYZo khánCnpc cả,5ZiK lwAYZàm saG37xo kìmwAYZ lạinCnp đnCnpược kG37xhi ướcG37x muốn5ZiK chiếmwAYZ hữG37xu ngườiwAYZ cnCnpon gáinCnp kG37xia đannCnpg dầ5ZiKn tăJdNwng caJdNwo, đếnnCnp mứcG37x khônCnpng thnCnpể kiểmwAYZ sG37xoát 5ZiKđược nữa…

Khiến cG37xô đau5ZiK G37xđớn, kJdNwhiến c5ZiKô chịu5ZiK thươngnCnp tổJdNwn… tấtG37x cảJdNw chG37xỉ vì5ZiK sựG37x nCnpích kwAYZỷ 5ZiKvà ha5ZiKm muốn5ZiK cówAYZ đượwAYZc nCnpcô màwAYZ thôi.

Cậu thựnCnpc sựJdNw JdNwhận ÁiJdNw G37xHy, hậwAYZn cJdNwô đ5ZiKã khiếJdNwn cậuJdNw phG37xải bấnCnpt chấp5ZiK t5ZiKất nCnpcả đểG37x cJdNwó đJdNwược wAYZcô! nCnpNếu cóJdNw đủnCnp ca5ZiKn đJdNwảm, Hạ5ZiKo 5ZiKThần chỉJdNw JdNwmuốn bJdNwóp nJdNwát tránCnpi wAYZtim yếuJdNw ớt5ZiK đaG37xng đnCnpập lG37xiên hồnCnpi troG37xng lòngnCnp ngực5ZiK, nCnpđể nnCnpó khôn5ZiKg còwAYZn loJdNwạn nG37xhịp trướwAYZc nCnpcô nữa.

Bàn G37xtay nhỏnCnp wAYZbé JdNwvặn n5ZiKhẹ nCnptay 5ZiKcầm, wAYZlập tJdNwức mộwAYZt hưwAYZơng G37xthơm dịJdNwu dàwAYZng lJdNwan tJdNwoả nCnpbao phủnCnp khắ5ZiKp người5ZiK côwAYZ, G37xphảng nCnpphất chútnCnp sựnCnp twAYZàn độJdNwc từwAYZ JdNwbóng G37xtối tộiJdNw ác.

Hai bnCnpóng ngườiwAYZ đaJdNwng nCnpđứng giG37xữa gJdNwian phònCnpng, ánJdNwh mắtJdNw sắcwAYZ nhọnnCnp đềuG37x G37xcó JdNwcùng cwAYZhung mộtJdNw m5ZiKục tiêu…

… lG37xà cô!!

Chap 46

Nếu JdNwem JdNwmuốn chết

*Ba nJdNwăm sau*

Tiếng G37xbước chân5ZiK vJdNwồn 5ZiKvã nốiwAYZ tnCnpiếp khắpJdNw dãyG37x hànhwAYZ lan5ZiKg dọwAYZc thewAYZo ngôiwAYZ biệ5ZiKt thự5ZiK trG37xáng lệ,nCnp to5ZiKán người5ZiK mặcnCnp vesnCnpt đeJdNwn bặmJdNw tG37xrợn đawAYZng bướcwAYZ tJdNwheo wAYZsau mộG37xt wAYZbóng ngườiJdNw caJdNwo lớn,nCnp tJdNwoát nCnplên phon5ZiKg thnCnpái thốnCnpng lĩn5ZiKh nCnpcủa đấngG37x cnCnphỉ huy.

Chiếc JdNwáo sJdNwơ JdNwmi trắn5ZiKg chưaJdNw cG37xài hếtG37x G37xkhuy 5ZiKđang đượcG37x bnCnpàn tawAYZy wAYZto lwAYZớn khG37xuy l5ZiKại JdNwvội vnCnpã, wAYZgương mwAYZặt lãG37xnh khốcnCnp đa5ZiKng nhìnJdNw mọiG37x tnCnphứ nCnpbằng mwAYZột mG37xàu wAYZsắc đnCnpen sẫmJdNw khôngnCnp sựwAYZ sống.

Đôi bwAYZàn wAYZchân vẫnG37x snCnpải bướcnCnp thậtJdNw đềuwAYZ đặn,5ZiK MwAYZinh G37xVỹ càiwAYZ lạinCnp ngG37xay ngắnJdNw hàngG37x khJdNwuy áo,JdNw rồ5ZiKi lG37xại wAYZtiếp tụcwAYZ kho5ZiKác JdNwnhanh chiếcJdNw á5ZiKo kJdNwhoác 5ZiKđen đanJdNwg cầJdNwm JdNwtrên taG37xy… nCnptừ JdNwbao JdNwgiờ nCnpanh lạwAYZi swAYZống mộtnCnp cá5ZiKch máywAYZ mówAYZc nhG37xư nCnpthế nJdNwày cơJdNw chứ?

Mọi nCnpthứ wAYZvẫn diễnCnpn rG37xa thật5ZiK gấpnCnp wAYZgáp nhwAYZư lwAYZẽ tựnCnp nJdNwhiên, v5ZiKà đJdNwối JdNwvới wAYZanh, tấtnCnp cwAYZả kh5ZiKông wAYZcòn quwAYZan trọngJdNw nữa.

Kéo d5ZiKài sự5ZiK sốngwAYZ vàG37x hwAYZơi t5ZiKhở chỉJdNw đwAYZể nCnpdàn x5ZiKếp nhữG37xng cuộc5ZiK ẩunCnp đảnCnp 5ZiKmang tínhJdNw chấtJdNw bạ5ZiKo lựcnCnp, như5ZiKng c5ZiKơ thểJdNw a5ZiKnh vẫnJdNw ti5ZiKếp t5ZiKục hônCnp hấpnCnp để5ZiK du5ZiKy trìG37x sG37xinh m5ZiKệnh này.

Bất cầG37xn đờnCnpi… bG37xa nCnptừ dJdNwùng đ5ZiKể chỉG37x vềnCnp cuộJdNwc sốngJdNw hiệnnCnp tG37xại c5ZiKủa anh!!

Nét mặG37xt luôG37xn giữnCnp tr5ZiKạng thwAYZái lạnhJdNw l5ZiKùng G37xhơn cảwAYZ ng5ZiKày xưwAYZa, ginCnpờ đâJdNwy lạG37xi 5ZiKbắt đầuG37x lưnCnpu dnCnpấu sựG37x wAYZkhinh đời5ZiK củwAYZa HànG37x MinG37xh Vỹ.

Chiếc xnCnpe BnCnpMW đ5ZiKược đậG37xu swAYZẵn trưJdNwớc cổngwAYZ JdNwnhư thưJdNwờng lệ,wAYZ wAYZchờ G37xđợi đưaG37x anG37xh thJdNwực twAYZhi nhữngwAYZ nhiwAYZệm 5ZiKvụ bạoJdNw lựcwAYZ 5ZiKphi pháp.

Anh bnCnpiết chG37xứ! NgườinCnp aG37xnh gG37xọi lnCnpà cnCnpha, G37xông tJdNwa chỉG37x xnCnpem anG37xh JdNwnhư wAYZmột thwAYZứ côngG37x cJdNwụ đwAYZể loại5ZiK bỏwAYZ tấnCnpt c5ZiKả nhữngJdNw thG37xứ nCnpcản tG37xrở bướwAYZc tiG37xến củJdNwa ônwAYZg tG37xa trênwAYZ wAYZthương trường.

Chắc h5ZiKẳn wAYZlà G37xsau kJdNwhi đẩywAYZ chwAYZo anwAYZh cwAYZái tổG37x cnCnphức nà5ZiKy, ôngwAYZ tJdNwa thoảiG37x má5ZiKi lắm.5ZiK ThoảiwAYZ mái5ZiK khnCnpi đnCnpã cnCnpó nnCnpgười tJdNwhay thwAYZế m5ZiKình lãG37xnh đạonCnp vàG37x giúpG37x ôJdNwng dọJdNwn dẹnCnpp sạnCnpch wAYZsẽ nhữngJdNw tnCnphứ dơJdNw bẩnwAYZ nCnpđang chnCnpắn G37xngang G37xcon 5ZiKđường th5ZiKành côn5ZiKg cnCnpủa mình.

Sống t5ZiKrong một5ZiK t5ZiKhế giới5ZiK hằnCnpng nwAYZgày vẫn5ZiK x5ZiKảy G37xra nnCnphững cunCnpộc JdNwxung đJdNwột 5ZiKvà ẩG37xu G37xđả vG37xô nghĩG37xa, aJdNwnh vẫn5ZiK tiếp5ZiK G37xtục làmnCnp thwAYZeo lờiG37x snCnpai JdNwkhiến củanCnp chwAYZa mnCnpình nhJdNwư wAYZmột G37xcái máyG37x, hJdNwoàn towAYZàn khG37xông hềnCnp khángnCnp cự.

Đôi mắ5ZiKt 5ZiKmàu wAYZhổ phwAYZách sánCnpng 5ZiKrực đầyG37x kG37xiêu ngạoJdNw gG37xiờ G37xđây G37xlại đượcJdNw tJdNwhay thếnCnp bằngJdNw G37xsắc mnCnpàu cafG37xe đJdNwen sẫm,nCnp JdNwanh JdNwtrở 5ZiKnên ítJdNw nówAYZi G37xhơn xưa5ZiK, wAYZthậm cwAYZhí wAYZcòn khnCnpông thèm5ZiK mởG37x miệwAYZng JdNwra nJdNwói JdNwmột nCnptừ nế5ZiKu nó5ZiK thật5ZiK sựG37x khônG37xg cầnnCnp thiết.

Anh học5ZiK cwAYZách lnCnpàm que5ZiKn JdNwvới việcnCnp sốngnCnp đơnwAYZ độcG37x mnCnpột mình5ZiK, hG37xọc cách5ZiK tG37xự kiểwAYZm soátnCnp nCnplý tnCnprí vnCnpà JdNwsuy nghnCnpĩ mộtG37x cácJdNwh thiếtJdNw t5ZiKhực hơn,5ZiK vàwAYZ a5ZiKnh đã5ZiK dùJdNwng JdNwkính ápwAYZ trònwAYZg đnCnpể cJdNwhe giấuwAYZ thứJdNw màunCnp G37xsắc tuyệtnCnp mỹG37x vJdNwốn có5ZiK cG37xủa mình.

Từ ngà5ZiKy tG37xhiếu vắwAYZng bónnCnpg wAYZhình ÁJdNwi HnCnpy, anCnpnh trởJdNw nên5ZiK G37xcăm gG37xhét tJdNwất wAYZcả mJdNwọi thứwAYZ trwAYZên đời5ZiK G37xnày, nCnpcả thứG37x màJdNw cônCnp thíchG37x nhấtG37x ởG37x wAYZanh –JdNw màG37xu mắt!!

Cô đãwAYZ tJdNwừng nG37xgắm anwAYZh thậ5ZiKt lâu,G37x G37xbật cư5ZiKời nCnpvà bwAYZảo wAYZrất thí5ZiKch đôi5ZiK mắtnCnp –JdNw thứwAYZ twAYZhu húG37xt nhấtJdNw trênnCnp gưG37xơng JdNwmặt anh.

Anh đJdNwã tậJdNwp chịu5ZiK đựn5ZiKg sựwAYZ khóG37x G37xchịu mỗiJdNw G37xkhi đeG37xo kínnCnph áJdNwp tròngwAYZ, tậpnCnp làm5ZiK quenCnpn vớnCnpi mộtnCnp nCnpđôi m5ZiKắt đwAYZen sânCnpu thẳmJdNw như5ZiK JdNwbao ngườwAYZi khá5ZiKc mỗJdNwi nCnpkhi trôn5ZiKg tG37xhấy G37xhình ảnh5ZiK wAYZphản nCnpchiếu JdNwcủa mG37xình trowAYZng gương.

Sải bJdNwước thậtJdNw dứtJdNw khoG37xát, M5ZiKinh VJdNwỹ bưwAYZớc rJdNwa khỏiG37x cổG37xng, đôiJdNw mắtG37x vẫn5ZiK wAYZmông lu5ZiKng, G37xvô định.

Mặc dwAYZù knCnphông hềG37x wAYZđể tânCnpm đến5ZiK nhữnCnpng thwAYZứ 5ZiKxung quanG37xh, nJdNwhưng awAYZnh vG37xẫn 5ZiKcảm thấnCnpy sự5ZiK t5ZiKhay đổ5ZiKi bấJdNwt wAYZthường ởG37x nCnpkhung cảnhG37x th5ZiKân thunCnpộc mì5ZiKnh vẫn5ZiK trôngwAYZ thấ5ZiKy wAYZvà bG37xước G37xđi hằnJdNwg ngày.

Trái twAYZim JdNwđập m5ZiKạnh mnCnpột nwAYZhịp, JdNwanh JdNwcảm thấyJdNw JdNwcó chwAYZút gìwAYZ 5ZiKđó knCnphó thởJdNw, dườngwAYZ nhưJdNw 5ZiKanh JdNwvừa bỏJdNw qu5ZiKa th5ZiKứ gG37xì đnCnpó rG37xất quaG37xn trọngG37x thìwAYZ phải.

Bước chnCnpân khwAYZựng lại,JdNw G37xMinh VỹnCnp cứwAYZ giữJdNw nguyG37xên phwAYZong tháwAYZi lãnwAYZh đạm5ZiK ấy,JdNw mãiG37x G37xmột lúcJdNw wAYZsau mớiG37x từG37x từJdNw nCnpquay đầuwAYZ lại,nCnp đảoJdNw mắJdNwt xunCnpng quwAYZanh nJdNwhư tìwAYZm kG37xiếm gì5ZiK đó.

Đôi m5ZiKắt 5ZiKanh chợG37xt dừngwAYZ lạ5ZiKi, hwAYZô hấpnCnp ngG37xưng hoạt5ZiK đJdNwộng, cG37xả cJdNwơ tnCnphể nhJdNwư nCnprơi vnCnpào JdNwtrạng tG37xhái bwAYZất động.

Thứ anG37xh đangnCnp nhìnG37x thấy…nCnp lnCnpà ảJdNwo ảnhJdNw sao?

Mái tnCnpóc JdNwnâu đượcG37x thắtG37x nơ,nCnp wAYZcố tìnhnCnp buộcnCnp lệG37xch sannCnpg 5ZiKbên G37xtrái JdNwđang JdNwđược n5ZiKhững JdNwvạt nwAYZắng 5ZiKbuổi sớmwAYZ chi5ZiKếu rọi…

Một bJdNwóng dángnCnp nhỏ5ZiK bnCnpé, gầJdNwy guộcJdNw, l5ZiKàn JdNwda trnCnpắng mỏngJdNw 5ZiKmanh nCnpđang kwAYZhoác twAYZrên G37xmình chiếcJdNw v5ZiKáy rewAYZn đenCnpn thwAYZật quwAYZen thuộc5ZiK đang5ZiK nnCnpgồi bnCnpệt dướinCnp nwAYZền đấtJdNw t5ZiKrước cổnCnpng nhnCnpà an5ZiKh JdNwkhông G37xhề ngạiJdNw ngùng,JdNw đôiG37x bG37xàn tG37xay 5ZiKôm khưwAYZ kwAYZhư wAYZmột chnCnpú gấu5ZiK bônG37xg kJdNwhá lớn,JdNw G37xvà 5ZiKcô gwAYZái đwAYZang gụcG37x mặtJdNw v5ZiKào nhnCnpững G37xsợi twAYZơ thawAYZnh mảnh.

Minh VG37xỹ gầnwAYZ nnCnphư khôwAYZng thểG37x ti5ZiKn đượcnCnp wAYZmình đ5ZiKang thấynCnp nhnCnpững G37xgì, cảwAYZ ngưwAYZời kwAYZhẽ G37xrun lênwAYZ, sawAYZu đJdNwó wAYZtừ t5ZiKừ wAYZbước nCnpđến gJdNwần wAYZcô gáJdNwi k5ZiKỳ lwAYZạ kia.

Đám G37xcận nCnpvệ đếnnCnp JdNwlúc nwAYZày mớ5ZiKi chG37xú 5ZiKý đếnwAYZ G37xsự hinCnpện JdNwdiện c5ZiKủa G37xcô gáJdNwi kiaG37x, mwAYZặc wAYZdù hwAYZơi ngạG37xc nwAYZhiên trướcG37x tháiG37x độnCnp củaG37x nCnpMinh Vỹ,nCnp nhưngnCnp wAYZhọ G37xđều ní5ZiKn bặG37xt, đưaJdNw mắtnCnp nhìJdNwn G37xxem sắG37xp cnCnpó snCnpự kiệnnCnp gì5ZiK xả5ZiKy ra.

Minh nCnpVỹ bwAYZước thnCnpật chậm5ZiK đnCnpến gầnwAYZ ngườiJdNw cnCnpon gáiJdNw JdNwkia, JdNwsau đóJdNw khuỵuG37x gốiG37x trưnCnpớc mặtJdNw c5ZiKô ấy,5ZiK JdNwđôi mắtnCnp ánhJdNw lJdNwên trạng5ZiK thá5ZiKi 5ZiKưu thJdNwương vwAYZô độ.nCnp GươngG37x mặtwAYZ anG37xh hơJdNwi nghnCnpệch rJdNwa, nhưngnCnp lạiG37x biểuJdNw 5ZiKhiện 5ZiKrõ rệtJdNw sự5ZiK nCnpđau 5ZiKlòng… cG37xó phảJdNwi lànCnp G37xcô ấyJdNw nCnpđây không?

Vẫn 5ZiKlà bón5ZiKg dáJdNwng khG37xắc đậG37xm sâ5ZiKu tnCnprong tinCnpm an5ZiKh, nwAYZhưng tạiG37x sG37xao G37xanh v5ZiKẫn knCnphông cnCnpách n5ZiKào 5ZiKtin đượcG37x người5ZiK cnCnpon gáiG37x nàG37xy chínhnCnp làwAYZ ÁJdNwi Hy?

Đưa bàn5ZiK 5ZiKtay vuốJdNwt nhẹG37x máiwAYZ nCnptóc nCnpcafe G37xsữa, tráiG37x tnCnpim nCnpMinh VỹG37x 5ZiKnhư muốn5ZiK vỡnCnp tG37xung, kJdNwhông thểG37x JdNwnào l5ZiKà ÁG37xi G37xHy được!!

Chỉ lànCnp ngư5ZiKời 5ZiKgiống nwAYZgười wAYZmà thôiJdNw, G37xngười gi5ZiKống ngườiG37x thôi!

Anh vộiwAYZ vnCnpàng rụtnCnp taJdNwy lJdNwại, nCnpđứng bwAYZật dậy,G37x bấtG37x giwAYZác lại5ZiK lG37xắc đnCnpầu tG37xhật knCnphẽ v5ZiKà tJdNwự nnCnphủ rằng…wAYZ ngườiwAYZ cwAYZon gG37xái wAYZnày, khwAYZông thể5ZiK G37xlà côJdNw ấwAYZy được!

Ái HG37xy khônnCnpg wAYZthể JdNwlại gầyJdNw gòG37x thiG37xếu sứcwAYZ sốngwAYZ như5ZiK wAYZthế này,wAYZ wAYZlại càng5ZiK khônCnpng JdNwthể đột5ZiK ngột5ZiK 5ZiKxuất hiG37xện trưwAYZớc n5ZiKhà anwAYZh JdNwbất G37xthình lnCnpình nhưnCnp thế5ZiK… nnCnpếu có5ZiK ph5ZiKép màJdNwu, tạinCnp sG37xao G37xnó khG37xông xảy5ZiK rG37xa sớmG37x hwAYZơn cG37xơ chứ?

Đối vớJdNwi an5ZiKh bwAYZây wAYZgiờ, JdNwphép màuG37x chỉJdNw cónCnp nCnptrong G37xcổ 5ZiKtích, mG37xà cổnCnp tí5ZiKch twAYZhì lạiG37x khJdNwông hiệG37xn hữuG37x ởG37x tG37xhực tại.

Đôi chwAYZân aJdNwnh bướJdNwc lùG37xi G37xvề phJdNwía snCnpau, rồi5ZiK qnCnpuay lưng5ZiK thậtnCnp dJdNwứt wAYZkhoát 5ZiKvà tiếpJdNw tụcnCnp nốiwAYZ bước.

Anh khôwAYZng thểnCnp nán5ZiK nCnplại ởJdNw đâynCnp th5ZiKêm mộJdNwt phútJdNw giâynCnp wAYZnào nnCnpữa, wAYZkhông nê5ZiKn knCnpỳ vọng5ZiK vàG37xo nnCnphững thnCnpứ vô5ZiK vọngnCnp JdNwđã cJdNwhìm nCnpvào 5ZiKquên lãng.

*Huỵch*

Một thwAYZứ G37xâm twAYZhanh van5ZiKg lên,wAYZ t5ZiKuy không5ZiK thnCnpể k5ZiKhiến người5ZiK kháG37xc 5ZiKchú JdNwý nhnCnpưng lạiJdNw knCnphiến bướnCnpc chân5ZiK MG37xinh VỹnCnp dừngwAYZ lại.

Tất 5ZiKcả JdNwmọi wAYZsự cG37xhú wAYZý đềnCnpu JdNwtập truJdNwng vàJdNwo cô5ZiK gáJdNwi kia!!

Một G37xtrong JdNwsố nhwAYZững tênCnpn cG37xận nCnpvệ wAYZtỏ vG37xẻ ngạcnCnp nhiênwAYZ, tr5ZiKòn mắtnCnp nnCnphìn cảnhwAYZ tJdNwượng trướnCnpc 5ZiKmặt mình.

Minh VỹJdNw lạiJdNw mộtwAYZ G37xlần nnCnpữa ngoảnhG37x mặtG37x l5ZiKại… trướcG37x mắtJdNw 5ZiKanh giờ5ZiK đwAYZây, gư5ZiKơng mặJdNwt ẩnwAYZ giấuG37x sG37xau chúG37x gwAYZấu wAYZbông vừawAYZ rồiwAYZ đãG37x đượcJdNw 5ZiKhiện r5ZiKõ trướcG37x ánhwAYZ sánCnpng ấmnCnp áJdNwp củawAYZ JdNwmặt trời,JdNw đồng5ZiK thờG37xi điểmJdNw mạnhG37x JdNwmàu swAYZắc x5ZiKanh wAYZxao tr5ZiKên wAYZkhuôn mJdNwặt t5ZiKhiếu wAYZnữ wAYZđã ng5ZiKã gụJdNwc trênwAYZ G37xnền đất.

Lần nàG37xy, tG37xim 5ZiKanh khônJdNwg đập5ZiK mạwAYZnh hơn,JdNw cwAYZũng JdNwkhông wAYZđập chậwAYZm hnCnpơn, G37xmà là5ZiK cảmG37x thấyJdNw đnCnpau nhói!

Người JdNwcon 5ZiKgái G37xtrong bộJdNw váyJdNw wAYZren đenCnpn đanG37xg bấnCnpt tỉnh,G37x ô5ZiKm chnCnpặt conCnpn G37xgấu bônJdNwg vào5ZiK 5ZiKlòng, đôiwAYZ mônCnpi vJdNwà khuônG37x mặJdNwt nCnpthiếu sJdNwinh khwAYZí wAYZđến JdNwmức đáwAYZng ngạcnCnp nhiên.

Và cJdNwô gáiJdNw ấy5ZiK… chwAYZính là5ZiK VưJdNwơng ÁnCnpi Hy!!

Tất c5ZiKả đềunCnp swAYZững sờG37x t5ZiKrước cảnhnCnp tưnCnpợng vwAYZừa xả5ZiKy rnCnpa, mwAYZọi G37xánh wAYZmắt đềuJdNw tập5ZiK truwAYZng vềJdNw mwAYZột hướnwAYZg xácG37x định.

Vương ÁiG37x wAYZHy nhỏnCnp JdNwbé 5ZiKvẫn nằmJdNw bấtwAYZ đwAYZộng tG37xrên mặ5ZiKt đất,nCnp haG37xi hànnCnpg mnCnpi k5ZiKhép wAYZlại, cwAYZhe khJdNwuất đG37xôi JdNwđồng tửwAYZ tronG37xg sáng.

Gương wAYZmặt thaJdNwnh nhãnCnp đG37xang thnCnpả lnCnpỏng hếwAYZt mức5ZiK, dườngG37x JdNwnhư côJdNw wAYZđang nCnpcó một5ZiK gG37xiấc ngJdNwủ thậtwAYZ ngonG37x, nhnCnpưng k5ZiKhông hẳG37xn wAYZlà vĩnhG37x hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng 5ZiKbước cwAYZhân vwAYZang lêJdNwn t5ZiKhật gấp5ZiK gáwAYZp vwAYZà nốJdNwi tJdNwiếp G37xkhông liềnJdNw bậnCnpc, JdNwđám cậ5ZiKn vJdNwệ bắtG37x đầuwAYZ tỏnCnp rwAYZa nCnphốt G37xhoảng, bướG37xc đếnwAYZ wAYZvà vânCnpy lấynCnp ÁnCnpi HG37xy. CáchwAYZ đówAYZ khônCnpng xanCnp, MG37xinh Vỹ5ZiK lạiG37x đ5ZiKứng chG37xôn chânCnpn tạiG37x mộJdNwt chỗ,nCnp đưaG37x mắnCnpt lặnCnpng n5ZiKhìn cô.

Anh n5ZiKhư kwAYZhông tJdNwhể tiG37xn vJdNwào mắG37xt mìwAYZnh nữwAYZa, đnCnpôi mắt5ZiK nhì5ZiKn JdNwcô khôJdNwng chớp,5ZiK nhưnCnp đangwAYZ wAYZsợ sJdNwẽ lạiwAYZ đwAYZánh mấtG37x ảowAYZ giánCnpc nwAYZày tronCnpng giâyJdNw lát.

Trái 5ZiKtim đậpG37x nhG37xanh đếnCnpn mứcnCnp khwAYZông tG37xài nà5ZiKo kiểmG37x JdNwsoát đượ5ZiKc nữa,wAYZ wAYZMinh 5ZiKVỹ mwAYZím môi.

Cất bnCnpước wAYZtiến vềG37x phíaJdNw trước,5ZiK annCnph wAYZđang G37xhoàn wAYZtoàn đánCnpnh mất5ZiK nCnptất nCnpcả cảnCnpm G37xxúc, cJdNwhỉ JdNwcần biếwAYZt JdNwngười c5ZiKon gnCnpái aJdNwnh yêJdNwu đG37xang hiG37xện wAYZdiện trwAYZong tầG37xm mắ5ZiKt, vàG37x khônnCnpg G37xthể đánhG37x mất5ZiK JdNwcô thêmG37x mộtnCnp lJdNwần nữa.

“Đừng chạmJdNw vào!!”

Bước cwAYZhân nCnpanh cG37xhỉ cG37xòn cá5ZiKch cnCnpô chnCnpưa đầyG37x JdNwmột mwAYZét tG37xhì dừnnCnpg lạJdNwi, nghG37xiến răngwAYZ nwAYZhìn tJdNwên cG37xận G37xvệ đG37xang cówAYZ nCnpđộng tG37xác JdNwnâng nJdNwgười cJdNwô wAYZlên, đôiG37x mắnCnpt đnCnpen sẫG37xm đa5ZiKng t5ZiKrừng lnCnpên đầy5ZiK nCnptức giận.

Tên cậnwAYZ vệwAYZ kiG37xa bị5ZiK wAYZanh lànCnpm JdNwcho G37xgiật mìnhJdNw, nCnpvô JdNwý nCnplại buJdNwông twAYZay khiG37xến cnCnpả ngườiwAYZ ÁG37xi HwAYZy rơ5ZiKi twAYZự JdNwdo xuốnnCnpg mnCnpặt đất.

“Biến đi.”nCnp Giọn5ZiKg nóiG37x nCnpvừa rG37xồi lG37xại cấG37xt nCnplên, MiJdNwnh VỹJdNw cốJdNw gắwAYZng kìG37xm chếnCnp, nói5ZiK bằnG37xg cnCnphất giọnCnpng nhẹJdNw nhnCnpàng vG37xà 5ZiKbình tĩwAYZnh nCnpnhất cwAYZó thể.

Không anCnpi cwAYZó qwAYZuyền được5ZiK lJdNwàm côwAYZ wAYZấy tG37xổn thương!

Minh VnCnpỹ trG37xừng mắG37xt nhG37xìn đáwAYZm cậnG37x vnCnpệ, nh5ZiKư đawAYZng 5ZiKthể hiG37xện tâ5ZiKm trJdNwạng khóJdNw chịnCnpu c5ZiKủa mìJdNwnh vềwAYZ nCnpsự hiệnG37x dinCnpện cG37xủa họ.

Nhận thấywAYZ “tínnCnp hiG37xệu” G37xkhông tốG37xt tG37xừ “thJdNwiếu g5ZiKia đánG37xg mến”,wAYZ G37xdĩ nJdNwhiên toán5ZiK nCnpcận vJdNwệ lậpwAYZ tứG37xc b5ZiKiến mnCnpất ch5ZiKưa 5ZiKđầy nănCnpm giây.

Minh V5ZiKỹ v5ZiKẫn đứnwAYZg G37xyên trướcJdNw nG37xgười cnCnpon G37xgái đangwAYZ nằmJdNw lặngwAYZ twAYZhinh dưG37xới đất,nCnp mặcJdNw kệ5ZiK áwAYZnh nắng5ZiK mwAYZùa hèwAYZ nó5ZiKng bức5ZiK 5ZiKra sứcwAYZ chiếuJdNw rọiJdNw kh5ZiKắp ngườG37xi cô.

Ông trờJdNwi nCnpđang đùa5ZiK nCnpcợt wAYZvới nCnpanh à?

Bao wAYZnhiêu cG37xông sứcwAYZ vnCnpà thờinCnp g5ZiKian anwAYZh bwAYZỏ r5ZiKa thậtG37x swAYZự khôngwAYZ wAYZít đểwAYZ 5ZiKtìm cnCnpô, nhưngG37x đáp5ZiK lạiJdNw 5ZiKchỉ làG37x sựJdNw tuyệ5ZiKt vọngG37x kéoG37x dwAYZài đằngnCnp đẵng.

Nhưng đ5ZiKến 5ZiKkhi annCnph bấtnCnp mãG37xn G37xbỏ cuộ5ZiKc, cG37xhấp nhậnwAYZ tJdNwất cảwAYZ sựJdNw sắpnCnp xwAYZếp củwAYZa ô5ZiKng JdNwHàn nhwAYZư mộtJdNw cG37xái JdNwmáy… JdNwcô lạJdNwi xnCnpuất hiện!

Đôi môG37xi mỏngnCnp nhếchJdNw lênJdNw từwAYZ từ,nCnp 5ZiKvòng nCnpcung tr5ZiKên kJdNwhuôn mG37xặt nCnpanh nCnptuấn chữngJdNw chạcnCnp chínhJdNw là5ZiK nụG37x cG37xười kwAYZhinh đời!

Anh cúi5ZiK ngườ5ZiKi xuống,G37x nnCnphẹ nhàJdNwng luồ5ZiKn G37xtay nCnpqua nCnpthân người5ZiK quG37xen thuJdNwộc trJdNwong cG37xhiếc JdNwváy re5ZiKn đJdNwen, thậnwAYZ twAYZrọng n5ZiKhấc bổn5ZiKg ngườiG37x côwAYZ lên.

Gương mặtG37x aG37xnh giã5ZiKn dầnCnpn, bớ5ZiKt phầG37xn nàG37xo JdNwsự cănJdNwg thẳngJdNw luôwAYZn đe5ZiKo bámnCnp daG37xi G37xdẳng… đúng5ZiK thnCnpật lwAYZà VwAYZương ÁG37xi HwAYZy rồi!

Hai bJdNwàn taG37xy JdNwchợt swAYZiết 5ZiKthật cG37xhặt ngườinCnp G37xcon gáiwAYZ tr5ZiKong G37xtay, G37xMinh VỹnCnp cúnCnpi thấpJdNw đnCnpầu, wAYZđặt lênnCnp trwAYZán ÁG37xi G37xHy mộ5ZiKt nụJdNw hô5ZiKn thậtwAYZ khẽ…

Cuối cùnG37xg, côG37x đG37xã trởwAYZ G37xvề bênCnpn G37xanh rồi…

Tại s5ZiKao cô5ZiK nCnplại xuấwAYZt hiệnwAYZ G37xtrong thểG37x trạnCnpng yếuwAYZ G37xớt nhưJdNw thG37xế nJdNwày c5ZiKơ chứ?

Kỳ lạJdNw thậtwAYZ, vốJdNwn G37xdĩ cô5ZiK cóJdNw thể5ZiK vG37xào thẳn5ZiKg JdNwnhà wAYZđể 5ZiKtìm aJdNwnh c5ZiKơ wAYZmà, tạiG37x saJdNwo lạinCnp ngồiwAYZ G37xtrước cửa,5ZiK l5ZiKại cònG37x ôJdNwm thJdNweo gấuJdNw bôn5ZiKg đểwAYZ rồwAYZi JdNwsau đ5ZiKó nwAYZgất xỉu?

Bàn chnCnpân MJdNwinh VJdNwỹ nCnpnhấc lJdNwên, nnCnphưng G37xlại hạJdNw xuJdNwống 5ZiKvì mộJdNwt 5ZiKcâu nówAYZi vọwAYZng G37xtừ JdNwphía sau.

“Trả côJdNw ấynCnp lạiwAYZ cnCnpho anh.”

Theo phG37xản xạJdNw, MiwAYZnh 5ZiKVỹ quwAYZay đầuwAYZ lại…

Từ phí5ZiKa JdNwsau, JdNwHạo ThwAYZần JdNwvòng t5ZiKay JdNwngang wAYZeo mộG37xt cwAYZô gá5ZiKi lạwAYZ G37xmặt, cườiG37x cợt.

“Tôi chơiG37x chánJdNw rồi5ZiK, G37xtrả lJdNwại đấy.”

Sau câunCnp JdNwnói wAYZvô JdNwtrách nG37xhiệm JdNwấy, ngườiG37x cnCnpon gáJdNwi kiG37xa cG37xũng bnCnpật cưwAYZời nCnpkhúc khíchJdNw, népG37x đầuwAYZ wAYZvào nnCnpgực HạonCnp Thần,5ZiK rG37xa dánCnpng vônCnp cùng5ZiK tìnhwAYZ tứ.

Trả ÁinCnp wAYZHy lJdNwại cwAYZho anh?

Minh VỹnCnp khôn5ZiKg h5ZiKề G37xtỏ G37xbất wAYZcứ th5ZiKái độwAYZ nG37xào cwAYZả, annCnph vnCnpẫn ôJdNwm Á5ZiKi G37xHy tron5ZiKg JdNwlòng, đôiJdNw m5ZiKôi JdNwmấp mnCnpáy bậ5ZiKt nCnpthành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không nCnpquan nCnptrọng, chG37xỉ cầG37xn wAYZcô tnCnprở vềnCnp G37xvới nCnpanh, twAYZhế làG37x đủwAYZ rồi.

Bóng nCnplưng G37xcao lnCnpớn quanCnpy lại,5ZiK thẳnnCnpg ngườwAYZi bướcG37x đi…

Thì wAYZra 5ZiKquãng twAYZhời giJdNwan c5ZiKô mấnCnpt tícnCnph, HG37xạo ThầnJdNw ch5ZiKính lànCnp nJdNwgười c5ZiKhăm sóc5ZiK vàG37x bảwAYZo vệJdNw cô.

Cứ wAYZtưởng nó5ZiKi rwAYZa nhữngwAYZ lờJdNwi đóG37x nCnpthì JdNwanh wAYZsẽ tiJdNwn l5ZiKà hJdNwắn tnCnpa nCnpghét b5ZiKỏ nênJdNw JdNwmới tG37xrả lạwAYZi cô5ZiK sao?

Nhầm rồi…

Từ bốJdNwn năG37xm trước5ZiK 5ZiKcho đến5ZiK tJdNwận bâyG37x giờ,G37x mỗiwAYZ nCnpkhi 5ZiKanh vàwAYZ HnCnpạo ThầnG37x đốG37xi mặt5ZiK vnCnpới nha5ZiKu, 5ZiKánh mắtwAYZ củanCnp hắn5ZiK tG37xa vẫn5ZiK khônG37xg h5ZiKề tnCnphay đổi.

Trong mắtG37x hắG37xn, ch5ZiKỉ tồwAYZn tại5ZiK dJdNwuy nhấtG37x ngG37xười conCnpn JdNwgái wAYZcủa G37xanh và5ZiK nCnpham muốnG37x độcG37x chiwAYZếm khô5ZiKng ngừng.

Bước chânwAYZ G37xnhanh hơn,G37x G37xMinh VG37xỹ bưnCnpớc vàoJdNw cổng5ZiK nhwAYZà, băJdNwng G37xqua kh5ZiKu vườnCnpn rộn5ZiKg lwAYZớn vànCnp 5ZiKtiến đếnwAYZ gầnnCnp hồwAYZ bơi.

Dừng lạiwAYZ ởG37x thànCnpnh hwAYZồ bơ5ZiKi, aJdNwnh cúJdNwi ngwAYZười xuống,5ZiK wAYZtrên 5ZiKtay vẫwAYZn lànCnp VJdNwương Á5ZiKi HJdNwy wAYZđang G37xnhắm nghJdNwiền đôi5ZiK mJdNwắt v5ZiKà ômG37x G37xchặt gấuwAYZ bông.

Đôi taG37xy nCnpvẫn nân5ZiKg người5ZiK cônCnp, nhưngnCnp a5ZiKnh lG37xại từG37x JdNwtừ hạJdNw thấpwAYZ tG37xay, đểJdNw cnCnpả ngườinCnp G37xcô bắtG37x đầunCnp ngậpnCnp trG37xong nước.

Minh VwAYZỹ cà5ZiKng hạnCnp thấ5ZiKp tawAYZy, mựJdNwc n5ZiKước n5ZiKgang ngưG37xời wAYZcô nCnplại càngG37x JdNwnâng cao.

Thân thể5ZiK nhỏJdNw bnCnpé kwAYZia nCnpkhẽ rG37xun l5ZiKên, nhưngG37x lạwAYZi cốG37x 5ZiKkìm nénnCnp… JdNwanh c5ZiKó tG37xhể thwAYZấy rõnCnp, hwAYZai bàwAYZn 5ZiKtay ôJdNwm gấG37xu bôJdNwng đawAYZng siếwAYZt chặtG37x nCnplại, ngawAYZy cảG37x wAYZkhuôn mJdNwặt 5ZiKcô cũng5ZiK JdNwbắt nCnpđầu tJdNwỏ r5ZiKa kJdNwhó chịu.

Đây cG37xhỉ c5ZiKó thểnCnp l5ZiKà kếG37x hoạchG37x 5ZiKdo HạoG37x ThwAYZần bànCnpy G37xra, vìwAYZ wAYZanh biế5ZiKt 5ZiKrõ hắJdNwn khônwAYZg tJdNwhể dwAYZễ dwAYZàng mawAYZng Ái5ZiK G37xHy trJdNwả lạiwAYZ ch5ZiKo anG37xh được.

“Cứ 5ZiKtiếp tụcG37x giảG37x vờ…”nCnp nCnpĐôi mJdNwắt đeG37xn trở5ZiK nênnCnp G37xvô hnCnpồn, G37xanh lạnhwAYZ lùngG37x G37xgằn twAYZừng chữwAYZ, “…JdNw nếuJdNw e5ZiKm muốn5ZiK chết.”