You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủboW3mk3W, đếnfjJj8RS6 gifjJj8RS6ờ ăng3Qq rồiboW3mk3W.” g3QqMột g3Qqcô hầg3Qqu bướcfjJj8RS6 fjJj8RS6vào căboW3mk3Wn g3Qqphòng bboW3mk3Wị g3Qqbóng tốifjJj8RS6 nufjJj8RS6ốt chửngboW3mk3W, HạoboW3mk3W Thầng3Qq boW3mk3Wđã hoànboW3mk3W tboW3mk3Woàn g3Qqtách g3Qqbiệt boW3mk3WÁi Hg3Qqy kfjJj8RS6hỏi thếfjJj8RS6 giớig3Qq fjJj8RS6bên nfjJj8RS6goài, g3Qqgiam giữg3Qq g3Qqcô trofjJj8RS6ng fjJj8RS6căn phòboW3mk3Wng rộngg3Qq lớng3Qq đầyg3Qq boW3mk3Wđủ tiệnfjJj8RS6 nghfjJj8RS6i, nhưngfjJj8RS6 boW3mk3Wlại thiếufjJj8RS6 sứcg3Qq sg3Qqống vàfjJj8RS6 hơfjJj8RS6i ấmfjJj8RS6 cfjJj8RS6ủa cog3Qqn người.

Đã fjJj8RS6bao lâug3Qq rồig3Qq nhỉ?

Ái HfjJj8RS6y kfjJj8RS6hông màngboW3mk3W đưag3Qq mg3Qqắt nboW3mk3Whìn côfjJj8RS6 hầug3Qq boW3mk3Wđang bg3Qqê khag3Qqy thfjJj8RS6ức ănfjJj8RS6 đfjJj8RS6ặt g3Qqlên chboW3mk3Wiếc fjJj8RS6bàn gầnboW3mk3W mìnhfjJj8RS6, boW3mk3Wvẫn ngồfjJj8RS6i fjJj8RS6yên lặngg3Qq nboW3mk3Whìn vg3Qqào khoảngboW3mk3W không…

Mọi viboW3mk3Wệc vẫnboW3mk3W diễng3Qq rg3Qqa nhg3Qqư g3Qqmột vòg3Qqng fjJj8RS6tuần hoboW3mk3Wàn, ngg3Qqày ngfjJj8RS6ày vfjJj8RS6ẫn cfjJj8RS6ó ngưg3Qqời đfjJj8RS6ưa đồfjJj8RS6 ăfjJj8RS6n đếnfjJj8RS6 cboW3mk3Who cboW3mk3Wô fjJj8RS6đúng gg3Qqiờ, boW3mk3Wvẫn fjJj8RS6có ngfjJj8RS6ười chg3Qqăm g3Qqsóc fjJj8RS6thật tfjJj8RS6ỉ mg3Qqỉ nhưfjJj8RS6 đfjJj8RS6ang boW3mk3Wnâng fjJj8RS6niu mfjJj8RS6ột loàiboW3mk3W hoboW3mk3Wa g3Qqmỏng mboW3mk3Wanh yếg3Qqu ớtg3Qq, nhfjJj8RS6ưng vẫnfjJj8RS6 boW3mk3Wcó g3Qqmột bứcboW3mk3W boW3mk3Wtường vboW3mk3Wô hfjJj8RS6ình ngăfjJj8RS6n fjJj8RS6chặn không3Qqg chg3Qqo côboW3mk3W bướcboW3mk3W rfjJj8RS6a boW3mk3Wkhỏi g3Qqlồng kínboW3mk3Wh đangg3Qq giữg3Qq chânboW3mk3W fjJj8RS6chính mình.

Hạo boW3mk3WThần mg3Qqỗi ngàboW3mk3Wy đềfjJj8RS6u boW3mk3Wđến cg3Qqăn boW3mk3Wphòng màg3Qq mìg3Qqnh fjJj8RS6giam gig3Qqữ ÁifjJj8RS6 Hyg3Qq, vfjJj8RS6ẫn nóiboW3mk3W cg3Qqhuyện nhfjJj8RS6ư khônboW3mk3Wg hềboW3mk3W cófjJj8RS6 cg3Qqhuyện boW3mk3Wgì boW3mk3Wxảy fjJj8RS6ra, boW3mk3Wnhưng fjJj8RS6chỉ dug3Qqy fjJj8RS6nhất cậuboW3mk3W fjJj8RS6tự mìfjJj8RS6nh độcboW3mk3W thoại.

Từ ngàboW3mk3Wy bfjJj8RS6ị gboW3mk3Wiam lỏng,fjJj8RS6 ÁiboW3mk3W Hg3Qqy khg3Qqông hềfjJj8RS6 mởfjJj8RS6 g3Qqmiệng nboW3mk3Wói dboW3mk3Wù chg3Qqỉ mộtg3Qq boW3mk3Wtừ, g3Qqthậm chfjJj8RS6í lg3Qqại cboW3mk3Wòn trfjJj8RS6ở nêboW3mk3Wn kg3Qqhép kín,g3Qq ng3Qqhư khfjJj8RS6ông ag3Qqi tồfjJj8RS6n boW3mk3Wtại tg3Qqrong fjJj8RS6mắt cô.

Cô boW3mk3Wvẫn ănfjJj8RS6… vẫfjJj8RS6n sống…

Một ngg3Qqày, mộtg3Qq tfjJj8RS6háng, mộtfjJj8RS6 năm…

Dù cg3Qqho thg3Qqời giag3Qqn g3Qqcó trôig3Qq boW3mk3Wnhanh đếnboW3mk3W mứcg3Qq nàog3Qq, boW3mk3Wđối vớfjJj8RS6i Áig3Qq HfjJj8RS6y, hoàg3Qqn toàng3Qq kfjJj8RS6hông cg3Qqó đfjJj8RS6ịnh nghfjJj8RS6ĩ fjJj8RS6về ngboW3mk3Wày thánfjJj8RS6g lfjJj8RS6à boW3mk3Wgì cả.

Cô cfjJj8RS6hỉ big3Qqết rằng,boW3mk3W mìnboW3mk3Wh đaboW3mk3Wng trảifjJj8RS6 boW3mk3Wqua mộtfjJj8RS6 boW3mk3Wquãng g3Qqthời gifjJj8RS6an rboW3mk3Wơi vàboW3mk3Wo hàboW3mk3Wng vạng3Qq thig3Qqên ng3Qqiên kỷ,boW3mk3W fjJj8RS6đánh mfjJj8RS6ất hoàfjJj8RS6n g3Qqtoàn hboW3mk3Wai tfjJj8RS6ừ “fjJj8RS6tự do”.

Không khóg3Qqc… khôngg3Qq cfjJj8RS6ười… g3Qqmột nămg3Qq sốngfjJj8RS6 trog3Qqng thfjJj8RS6ế fjJj8RS6giới nhàmfjJj8RS6 fjJj8RS6chán, ÁiboW3mk3W fjJj8RS6Hy kg3Qqhông fjJj8RS6hề fjJj8RS6rơi thboW3mk3Wêm bấfjJj8RS6t cứfjJj8RS6 mộfjJj8RS6t gboW3mk3Wiọt nướcg3Qq fjJj8RS6mắt nboW3mk3Wào cả…fjJj8RS6 vg3Qqì dùfjJj8RS6 boW3mk3Wcho cóboW3mk3W g3Qqkhóc hếtboW3mk3W nưboW3mk3Wớc mg3Qqắt, cũngg3Qq khfjJj8RS6ông hfjJj8RS6ề cfjJj8RS6ó lốifjJj8RS6 thoáboW3mk3Wt đểfjJj8RS6 cboW3mk3Wô tfjJj8RS6ìm vềfjJj8RS6 anh.

Nếu nhboW3mk3Wư thế,g3Qq fjJj8RS6thà rằngboW3mk3W mìnboW3mk3Wh g3Qqphải cfjJj8RS6ười g3Qqthật fjJj8RS6tươi, g3Qqđể g3QqMinh VỹfjJj8RS6 ởboW3mk3W đâug3Qq đóboW3mk3W tfjJj8RS6rên thboW3mk3Wế gfjJj8RS6iới nàboW3mk3Wy cònboW3mk3W cg3Qqó g3Qqthể sốboW3mk3Wng hạfjJj8RS6nh phúfjJj8RS6c fjJj8RS6khi kg3Qqhông g3Qqcó mình.

Anh boW3mk3Wđã cg3Qqó thg3Qqể vboW3mk3Wượt qufjJj8RS6a nỗfjJj8RS6i đafjJj8RS6u mấtg3Qq Tg3Qqhy Thg3Qqy, thìboW3mk3W tfjJj8RS6ại sfjJj8RS6ao lg3Qqại kfjJj8RS6hông thểfjJj8RS6 quêboW3mk3Wn boW3mk3Wcô fjJj8RS6được g3Qqcơ chứ?

Nhưng côg3Qq vfjJj8RS6ẫn boW3mk3Wkhông tfjJj8RS6hể cười,boW3mk3W vg3Qqà fjJj8RS6lại cg3Qqàng fjJj8RS6không thfjJj8RS6ể boW3mk3Wkhóc, chỉg3Qq thboW3mk3Wấy cõifjJj8RS6 lòg3Qqng trfjJj8RS6ống rỗngg3Qq, không3Qqg hềboW3mk3W tg3Qqồn tg3Qqại bấfjJj8RS6t cg3Qqứ fjJj8RS6điều gfjJj8RS6ì đượcfjJj8RS6 chfjJj8RS6o boW3mk3Wlà hạnboW3mk3Wh phúboW3mk3Wc boW3mk3Whay đg3Qqau đớn.

Ái HboW3mk3Wy thậg3Qqt sựg3Qq… thậfjJj8RS6t sựboW3mk3W khôngg3Qq g3Qqthể nfjJj8RS6hớ rg3Qqõ khuônfjJj8RS6 mặboW3mk3Wt lạnboW3mk3Wh lboW3mk3Wùng fjJj8RS6ngạo mfjJj8RS6ạn boW3mk3Wđó nữa…fjJj8RS6 thậtboW3mk3W sựfjJj8RS6 khônboW3mk3Wg thfjJj8RS6ể nhớfjJj8RS6 được!

Tất cảboW3mk3W boW3mk3Wchỉ boW3mk3Wlà mộfjJj8RS6t gưboW3mk3Wơng mặfjJj8RS6t mg3Qqờ fjJj8RS6nhạt đboW3mk3Wang dầng3Qq phag3Qqi fjJj8RS6nhoà tg3Qqrong tg3Qqâm tfjJj8RS6rí cô.

Ngay cg3Qqả hfjJj8RS6ơi ấmfjJj8RS6 thfjJj8RS6ân g3Qqthuộc vg3Qqà cảg3Qqm gfjJj8RS6iác kfjJj8RS6hi kềboW3mk3W cậg3Qqn fjJj8RS6bên fjJj8RS6Minh VfjJj8RS6ỹ cũg3Qqng hoàng3Qq toàfjJj8RS6n bifjJj8RS6ến mất,boW3mk3W boW3mk3WÁi HfjJj8RS6y khônfjJj8RS6g thboW3mk3Wể g3Qqcảm nhậng3Qq đfjJj8RS6ược gìfjJj8RS6 cả…

… g3Qqkhông gìfjJj8RS6 cả.

Cô hboW3mk3Wầu boW3mk3Wcũng kg3Qqhông hềfjJj8RS6 cfjJj8RS6ảm thấyfjJj8RS6 lạfjJj8RS6 boW3mk3Wlẫm fjJj8RS6vì nhboW3mk3Wững hboW3mk3Wành đfjJj8RS6ộng thấg3Qqt thườngfjJj8RS6 củag3Qq ÁiboW3mk3W boW3mk3WHy, nboW3mk3Whanh châng3Qq bướcboW3mk3W fjJj8RS6ra khỏg3Qqi pfjJj8RS6hòng, fjJj8RS6sau fjJj8RS6đó gàboW3mk3Wi chốg3Qqt khoá.

Cô iboW3mk3Wm lặngg3Qq, chìfjJj8RS6m sâfjJj8RS6u vfjJj8RS6ào mớg3Qq kýfjJj8RS6 ứg3Qqc hỗg3Qqn độn…

Không thboW3mk3Wể tg3Qqin đượcg3Qq g3Qqanh g3Qqlà g3Qqngười đãg3Qq boW3mk3Wnhẫn tâg3Qqm xuốnboW3mk3Wg boW3mk3Wtay tàng3Qq sátg3Qq cboW3mk3Wả gg3Qqia boW3mk3Wđình g3Qqcủa cô….

Không đâu,g3Qq ngưg3Qqời nhfjJj8RS6ư Mig3Qqnh VỹboW3mk3W, vẻfjJj8RS6 bềfjJj8RS6 boW3mk3Wngoài lạnhfjJj8RS6 lfjJj8RS6ùng cboW3mk3Whỉ lg3Qqà vg3Qqỏ bọcfjJj8RS6 g3Qqcho g3Qqsự ấmfjJj8RS6 ápboW3mk3W fjJj8RS6lan fjJj8RS6toả bêg3Qqn boW3mk3Wtrong… aboW3mk3Wnh sboW3mk3Wẽ khôg3Qqng bag3Qqo giờboW3mk3W làboW3mk3Wm boW3mk3Wnhư thế!

Nhưng khônboW3mk3Wg g3Qqphải chínhfjJj8RS6 Điềg3Qqn HuânfjJj8RS6 boW3mk3Wđã tg3Qqhừa nhậnboW3mk3W boW3mk3Wrằng hắfjJj8RS6n lboW3mk3Wà boW3mk3Wkẻ boW3mk3Wgiết g3Qqgia đìfjJj8RS6nh boW3mk3Wcô sboW3mk3Wao? fjJj8RS6Nhưng tạifjJj8RS6 g3Qqsao boW3mk3WTịnh NhboW3mk3Wi lạig3Qq nóboW3mk3Wi MinboW3mk3Wh VfjJj8RS6ỹ mg3Qqới thựboW3mk3Wc sựg3Qq boW3mk3Wlà boW3mk3Wkẻ sfjJj8RS6át nfjJj8RS6hân g3Qqcơ chứ?

Hạo ThầnboW3mk3W bướcg3Qq vfjJj8RS6ào cboW3mk3Wăn g3Qqphòng pboW3mk3Whảng phấtg3Qq mùboW3mk3Wi hươboW3mk3Wng củboW3mk3Wa hofjJj8RS6a tường3Qqg vg3Qqi, tiếg3Qqn đfjJj8RS6ến gầnboW3mk3W ÁifjJj8RS6 g3QqHy vàboW3mk3W ng3Qqgồi fjJj8RS6lên boW3mk3Wcạnh giường.

“Em cfjJj8RS6hán g3Qqghét afjJj8RS6nh đếnfjJj8RS6 fjJj8RS6mức nfjJj8RS6ày saboW3mk3Wo?” GưfjJj8RS6ơng mặtboW3mk3W lộfjJj8RS6 rg3Qqõ vfjJj8RS6ẻ fjJj8RS6thất vboW3mk3Wọng, boW3mk3WHạo boW3mk3WThần dườngboW3mk3W fjJj8RS6như đãg3Qq biếtg3Qq cboW3mk3Wâu tg3Qqrả g3Qqlời sg3Qqẽ làboW3mk3W fjJj8RS6như thếfjJj8RS6 nào,g3Qq boW3mk3Wtiếp tụcboW3mk3W cboW3mk3Wất giọboW3mk3Wng đfjJj8RS6ều đều.boW3mk3W “ĐừngfjJj8RS6 nhưg3Qq thboW3mk3Wế nữa,g3Qq boW3mk3Wanh cg3Qqó tg3Qqhể khiboW3mk3Wến boW3mk3Wem hạnhfjJj8RS6 phg3Qqúc hơg3Qqn cảboW3mk3W hắn.

Cứ boW3mk3Wtưởng rằngfjJj8RS6 boW3mk3Wchỉ cầnboW3mk3W gfjJj8RS6iữ boW3mk3WÁi boW3mk3WHy g3Qqbên cạfjJj8RS6nh, Hạg3Qqo Thầg3Qqn fjJj8RS6sẽ hfjJj8RS6ạnh g3Qqphúc sao?

Không hg3Qqề! fjJj8RS6Hạnh g3Qqphúc tưởngboW3mk3W chừngg3Qq nboW3mk3Whư cfjJj8RS6hỉ tfjJj8RS6hoáng quafjJj8RS6, nhboW3mk3Wẹ nhưboW3mk3W lànfjJj8RS6 gióboW3mk3W mơnboW3mk3W mboW3mk3Wan g3Qqngoài bầuboW3mk3W trboW3mk3Wời đơnboW3mk3W điệu…

Nhưng đg3Qqau đfjJj8RS6ớn lạifjJj8RS6 boW3mk3Wkéo dboW3mk3Wài, cg3Qqhe khfjJj8RS6uất thứfjJj8RS6 ánhg3Qq ság3Qqng khiếnboW3mk3W cuộcg3Qq g3Qqsống củafjJj8RS6 cậug3Qq chuyểnboW3mk3W big3Qqến theboW3mk3Wo mộboW3mk3Wt mg3Qqàu g3Qqđen tfjJj8RS6ăm tboW3mk3Wối. CứboW3mk3W nhưboW3mk3W thếg3Qq ng3Qqày thậfjJj8RS6t sfjJj8RS6ự khôngboW3mk3W ổg3Qqn chg3Qqút nào…boW3mk3W boW3mk3Wcô fjJj8RS6vẫn yênfjJj8RS6 lặfjJj8RS6ng, hoàng3Qq toàg3Qqn khôngfjJj8RS6 g3Qqcó cfjJj8RS6hút biểg3Qqu boW3mk3Wcảm nàg3Qqo kg3Qqhác ngoàg3Qqi việfjJj8RS6c thẫng3Qq thboW3mk3Wờ nfjJj8RS6hìn vfjJj8RS6ào fjJj8RS6khoảng không.

“Theo ang3Qqh!” boW3mk3WHạo TboW3mk3Whần fjJj8RS6mệt mỏig3Qq ôg3Qqm lấyboW3mk3W đầu,boW3mk3W boW3mk3Wsau đóg3Qq đứngg3Qq dậboW3mk3Wy nắmg3Qq lấyfjJj8RS6 tg3Qqay côg3Qq lôg3Qqi đi…

Có g3Qqlẽ… boW3mk3Wđến lúg3Qqc phảiboW3mk3W bufjJj8RS6ông boW3mk3Wtay rồi.fjJj8RS6 Vg3Qqì boW3mk3Wnắm gifjJj8RS6ữ mfjJj8RS6ối tboW3mk3Wình từfjJj8RS6 mộtg3Qq pfjJj8RS6hía nhboW3mk3Wư tfjJj8RS6hế nàg3Qqy, thboW3mk3Wật sựg3Qq chỉboW3mk3W khiếng3Qq cảboW3mk3W hfjJj8RS6ai đg3Qqau fjJj8RS6khổ hfjJj8RS6ơn màboW3mk3W thôi.

Quãng thờifjJj8RS6 giaboW3mk3Wn fjJj8RS6qua, HạofjJj8RS6 TboW3mk3Whần fjJj8RS6đã thboW3mk3Wực sfjJj8RS6ự qboW3mk3Wuá g3Qqích kỷfjJj8RS6, chg3Qqỉ biếfjJj8RS6t gig3Qqữ ÁiboW3mk3W g3QqHy chboW3mk3Wo rboW3mk3Wiêng mìng3Qqh vg3Qqà nghĩfjJj8RS6 sẽfjJj8RS6 làg3Qqm ngườig3Qq g3Qqcon gáig3Qq nboW3mk3Wày hạng3Qqh phúc.

Nhưng haboW3mk3Wi chữg3Qq “hạnboW3mk3Wh phúc”fjJj8RS6 mboW3mk3Wiễn cưỡboW3mk3Wng nàyg3Qq cóg3Qq thfjJj8RS6ật boW3mk3Wsự tg3Qqồn tạifjJj8RS6 không3Qqg boW3mk3Wkhi côg3Qq vg3Qqẫn cònboW3mk3W mofjJj8RS6ng nfjJj8RS6hớ hắn?

Cô đểfjJj8RS6 mboW3mk3Wặc HạboW3mk3Wo TfjJj8RS6hần fjJj8RS6đưa mìnhboW3mk3W đifjJj8RS6, kfjJj8RS6hông hềboW3mk3W boW3mk3Wcó cboW3mk3Whút phảnfjJj8RS6 ứngg3Qq nàfjJj8RS6o gg3Qqọi làboW3mk3W khboW3mk3Wáng cựg3Qq, chg3Qqỉ vfjJj8RS6ô tfjJj8RS6hức nốig3Qq bướcboW3mk3W tfjJj8RS6heo g3Qqsau cậu,fjJj8RS6 bàng3Qq g3Qqtay còg3Qqn lg3Qqại siếtboW3mk3W cboW3mk3Whặt g3Qqcon gg3Qqấu bôg3Qqng mềg3Qqm fjJj8RS6mại trog3Qqng tay.

Đây… lboW3mk3Wà cág3Qqch duboW3mk3Wy nfjJj8RS6hất fjJj8RS6Hạo ThfjJj8RS6ần khfjJj8RS6ông muốboW3mk3Wn sửg3Qq dụng…g3Qq nhg3Qqưng hếtg3Qq cácboW3mk3Wh rồi!

Phải khiếg3Qqn ÁboW3mk3Wi Hg3Qqy hboW3mk3Woàn toàboW3mk3Wn tg3Qqin tưởngfjJj8RS6 cậboW3mk3Wu g3Qqvà căg3Qqm boW3mk3Whận Mig3Qqnh Vỹ.

“Vẫn cboW3mk3Whưa tìg3Qqm thấyboW3mk3W fjJj8RS6cô fjJj8RS6ấy sao?”g3Qq MiboW3mk3Wnh boW3mk3WVỹ đấg3Qqm mboW3mk3Wạnh lg3Qqên fjJj8RS6bàn làg3Qqm vig3Qqệc g3Qqcủa ôfjJj8RS6ng Hàn,boW3mk3W đôg3Qqi mfjJj8RS6ắt afjJj8RS6nh tfjJj8RS6rừng g3Qqlên nhữngboW3mk3W boW3mk3Wtia fjJj8RS6sáng cfjJj8RS6ủa fjJj8RS6lửa hận.g3Qq “MboW3mk3Wột năfjJj8RS6m, g3Qqđã mộtboW3mk3W fjJj8RS6năm fjJj8RS6rồi đấyg3Qq ôngboW3mk3W g3Qqcó biếtg3Qq không?!”

Tìm kg3Qqiếm boW3mk3Wrồi lfjJj8RS6ại tìfjJj8RS6m kiếm,fjJj8RS6 boW3mk3Wanh gầng3Qq nhg3Qqư chìfjJj8RS6m vàofjJj8RS6 boW3mk3Wtuyệt vọng…

Muốn g3Qqbỏ cuộcg3Qq, g3Qqnhưng trág3Qqi tig3Qqm lạiboW3mk3W kboW3mk3Whông cg3Qqho phéboW3mk3Wp ag3Qqnh lboW3mk3Wàm thế!

Lẽ nàboW3mk3Wo boW3mk3WÁi Hg3Qqy đãg3Qq g3Qqthực sựg3Qq bốcg3Qq hơfjJj8RS6i khỏifjJj8RS6 thg3Qqế gig3Qqới g3Qqnày rồig3Qq ư?

“Đừng boW3mk3Wđòi hỏifjJj8RS6 boW3mk3Wkhi tboW3mk3Wa đãfjJj8RS6 gfjJj8RS6iúp cboW3mk3Won lboW3mk3Wàm tấtboW3mk3W cảfjJj8RS6 đểg3Qq tìmboW3mk3W cfjJj8RS6on béfjJj8RS6 ấfjJj8RS6y nfjJj8RS6ếu cg3Qqon fjJj8RS6không mg3Qquốn mấtg3Qq nboW3mk3Wó mg3Qqãi mg3Qqãi.” ÔngboW3mk3W g3QqHàn đag3Qqn hfjJj8RS6ai tag3Qqy vàofjJj8RS6 nboW3mk3Whau, tựafjJj8RS6 lưnboW3mk3Wg vàg3Qqo chiếcg3Qq ghfjJj8RS6ế xoayg3Qq, trảboW3mk3W lờig3Qq fjJj8RS6Minh boW3mk3WVỹ mfjJj8RS6ột g3Qqcách ng3Qqghiêm nghịboW3mk3W. “QboW3mk3Wuên cboW3mk3Won béboW3mk3W ấfjJj8RS6y đi,boW3mk3W boW3mk3Wta sẽboW3mk3W tfjJj8RS6ìm cboW3mk3Who cfjJj8RS6on mộfjJj8RS6t ngườig3Qq boW3mk3Wcon gáboW3mk3Wi khácboW3mk3W xboW3mk3Winh đg3Qqẹp vg3Qqà tốtg3Qq hfjJj8RS6ơn nó.”

Đối fjJj8RS6với ông,g3Qq hiệnboW3mk3W tạiboW3mk3W, g3Qqxem nhg3Qqư mọg3Qqi chuyfjJj8RS6ện đãboW3mk3W đượcfjJj8RS6 boW3mk3Wthu xếpfjJj8RS6 ổnboW3mk3W thofjJj8RS6ả, vàg3Qq g3Qqtất cg3Qqả sẽg3Qq boW3mk3Wlại boW3mk3Wổn đg3Qqịnh nhưfjJj8RS6 lúfjJj8RS6c boW3mk3Wban đầu.

“Ý ông3Qqg làg3Qq tôifjJj8RS6 phg3Qqải sốg3Qqng tboW3mk3Wốt khfjJj8RS6i boW3mk3Wthiếu cg3Qqô fjJj8RS6ấy boW3mk3Wsao? ThếboW3mk3W cuộcfjJj8RS6 sốngfjJj8RS6 boW3mk3Wcủa ônfjJj8RS6g cófjJj8RS6 hạg3Qqnh phúcg3Qq nếboW3mk3Wu thiếug3Qq bfjJj8RS6à fjJj8RS6ta không3Qqg? Vg3Qqà tfjJj8RS6ôi hiệnboW3mk3W giờg3Qq lg3Qqà nfjJj8RS6hư thếboW3mk3W đfjJj8RS6ấy, khfjJj8RS6ông cboW3mk3Wó cboW3mk3Wô ấy,fjJj8RS6 coboW3mk3Wi fjJj8RS6như thếg3Qq giboW3mk3Wới nàg3Qqy đốifjJj8RS6 vớifjJj8RS6 tfjJj8RS6ôi cfjJj8RS6hẳng còng3Qq ýboW3mk3W nghboW3mk3Wĩa gìboW3mk3W cảfjJj8RS6!” g3QqGương mặtboW3mk3W boW3mk3WMinh Vg3Qqỹ chợtg3Qq fjJj8RS6trở nêg3Qqn thậtboW3mk3W lboW3mk3Wạnh lùnfjJj8RS6g vàfjJj8RS6 bấboW3mk3Wt cần,boW3mk3W nfjJj8RS6hư g3Qqthể boW3mk3Wđang mog3Qqng mg3Qquốn rờig3Qq khỏig3Qq thg3Qqế gboW3mk3Wiới nàboW3mk3Wy bấg3Qqt boW3mk3Wcứ lúg3Qqc nào.

Không chỉboW3mk3W fjJj8RS6bất lfjJj8RS6ực fjJj8RS6vì cboW3mk3Whuyện lãng3Qqh đạog3Qq tổg3Qq chứcfjJj8RS6 KnighboW3mk3Wt, g3Qqanh thg3Qqật sựg3Qq đanboW3mk3Wg rấtboW3mk3W fjJj8RS6mệt mỏboW3mk3Wi vìfjJj8RS6 vg3Qqô g3Qqvọng g3Qqtrong việcboW3mk3W tìfjJj8RS6m kiếmboW3mk3W Áig3Qq Hy.

Đôi mắg3Qqt chấtg3Qq chứag3Qq ưufjJj8RS6 phiền,fjJj8RS6 Ming3Qqh boW3mk3WVỹ bướcboW3mk3W nhanfjJj8RS6h g3Qqra khỏboW3mk3Wi căboW3mk3Wn boW3mk3Wphòng đaboW3mk3Wng khiếboW3mk3Wn mìnhboW3mk3W nfjJj8RS6gạt g3Qqthở, g3Qqchỉ mug3Qqốn tìboW3mk3Wm vềfjJj8RS6 gg3Qqóc tốifjJj8RS6 qfjJj8RS6uen thg3Qquộc màboW3mk3W g3Qqnhớ đếg3Qqn ngườig3Qq g3Qqcon boW3mk3Wgái ấfjJj8RS6y. fjJj8RS6Từ fjJj8RS6bao gg3Qqiờ anboW3mk3Wh lboW3mk3Wại thảmg3Qq hạifjJj8RS6 đếng3Qq nfjJj8RS6hư fjJj8RS6thế fjJj8RS6này boW3mk3Wcơ chứ?

Hạo ThboW3mk3Wần nắmfjJj8RS6 lấboW3mk3Wy tafjJj8RS6y ÁboW3mk3Wi g3QqHy, đưag3Qq côboW3mk3W g3Qqlên tg3Qqận lg3Qqầu bafjJj8RS6, g3Qqsau fjJj8RS6đó boW3mk3Wdừng lạfjJj8RS6i trưfjJj8RS6ớc mộtg3Qq cg3Qqăn phg3Qqòng fjJj8RS6khá rộngg3Qq lớn.

Cô cg3Qqảm tfjJj8RS6hấy lfjJj8RS6o g3Qqsợ, mg3Qqột phầfjJj8RS6n vg3Qqì g3Qqhành độngfjJj8RS6 fjJj8RS6khác thườngboW3mk3W cfjJj8RS6ủa fjJj8RS6Hạo TboW3mk3Whần, g3Qqphần fjJj8RS6còn lạboW3mk3Wi làboW3mk3W vìg3Qq boW3mk3Wbí mậtg3Qq đangfjJj8RS6 ẩg3Qqn fjJj8RS6chứa phboW3mk3Wía safjJj8RS6u cboW3mk3Wăn phònfjJj8RS6g đó.

Bước châg3Qqn dừg3Qqng lạifjJj8RS6 fjJj8RS6ở cửaboW3mk3W phòfjJj8RS6ng, g3QqHạo Thầng3Qq bufjJj8RS6ông tg3Qqay cfjJj8RS6ô rg3Qqa, đứngboW3mk3W sboW3mk3Wang mg3Qqột bênboW3mk3W, nhưboW3mk3W thểg3Qq đanboW3mk3Wg fjJj8RS6muốn fjJj8RS6cô boW3mk3Wphải tg3Qqự mg3Qqình khg3Qqám phág3Qq boW3mk3Wbí mậtboW3mk3W ẩboW3mk3Wn chg3Qqứa bênboW3mk3W trong3Qqg cg3Qqăn phòboW3mk3Wng bífjJj8RS6 ẩnboW3mk3W trg3Qqước mắt.

Bàn tfjJj8RS6ay đang3Qqg ôboW3mk3Wm cboW3mk3Won gấug3Qq bfjJj8RS6ông nớig3Qq lỏnfjJj8RS6g dầnfjJj8RS6, lỏnfjJj8RS6g dầg3Qqn rboW3mk3Wồi boW3mk3Wmặc kệg3Qq nboW3mk3Wó rơboW3mk3Wi xuốnboW3mk3Wg đất.boW3mk3W fjJj8RS6Đôi boW3mk3Wmắt fjJj8RS6Ái HboW3mk3Wy tboW3mk3Whoáng chg3Qqút lboW3mk3Wo fjJj8RS6sợ, fjJj8RS6nhưng bàboW3mk3Wn tfjJj8RS6ay lạiboW3mk3W ngfjJj8RS6oan boW3mk3Wcố nắmboW3mk3W g3Qqlấy tboW3mk3Way cầmfjJj8RS6 mởfjJj8RS6 cửa.

Liệu… khg3Qqi côfjJj8RS6 mởg3Qq cửa…fjJj8RS6 Mg3Qqinh Vỹg3Qq sẽfjJj8RS6 g3Qqlà ngườig3Qq đầg3Qqu tiêboW3mk3Wn côg3Qq đượcboW3mk3W g3Qqtrông thấy?g3Qq Hg3Qqay lạfjJj8RS6i boW3mk3Wlà mg3Qqột thảmfjJj8RS6 kịg3Qqch đboW3mk3Wang cfjJj8RS6hờ g3Qqđón cô?

Mặc kfjJj8RS6ệ, côg3Qq khôfjJj8RS6ng quafjJj8RS6n tâg3Qqm nữfjJj8RS6a, cg3Qqô cboW3mk3Whỉ cfjJj8RS6ần fjJj8RS6biết g3Qqmình fjJj8RS6đang cầfjJj8RS6n phảifjJj8RS6 giảig3Qq toboW3mk3Wả bảboW3mk3Wn boW3mk3Wtính tòg3Qq mòfjJj8RS6 vốnboW3mk3W boW3mk3Wcó cfjJj8RS6ủa mình.

Hạo TfjJj8RS6hần hoànboW3mk3W boW3mk3Wtoàn boW3mk3Wcâm lặnfjJj8RS6g đứnfjJj8RS6g fjJj8RS6yên bg3Qqên cạg3Qqnh cô,fjJj8RS6 đôig3Qq mắg3Qqt cboW3mk3Wậu fjJj8RS6nhắm hờboW3mk3W, hàngg3Qq lông3Qqg g3Qqmày thanboW3mk3Wh fjJj8RS6tú khfjJj8RS6ẽ cag3Qqu lại,boW3mk3W đôboW3mk3Wi môifjJj8RS6 mỏngg3Qq fjJj8RS6đang mífjJj8RS6m lạig3Qq thậtboW3mk3W chặt.

Cậu khôngg3Qq muống3Qq mọg3Qqi chuyệfjJj8RS6n fjJj8RS6như thếfjJj8RS6 g3Qqnày… nhg3Qqưng cũngg3Qq kg3Qqhông boW3mk3Wcòn cácfjJj8RS6h nàfjJj8RS6o khácboW3mk3W fjJj8RS6cả, lboW3mk3Wàm boW3mk3Wsao kìmg3Qq lfjJj8RS6ại đboW3mk3Wược boW3mk3Wkhi ướcboW3mk3W muốnboW3mk3W fjJj8RS6chiếm boW3mk3Whữu ngưboW3mk3Wời cboW3mk3Won gáboW3mk3Wi kfjJj8RS6ia đfjJj8RS6ang g3Qqdần tănboW3mk3Wg fjJj8RS6cao, boW3mk3Wđến mứcboW3mk3W khôboW3mk3Wng fjJj8RS6thể kg3Qqiểm soáboW3mk3Wt đượg3Qqc nữa…

Khiến cg3Qqô đauboW3mk3W đớn,fjJj8RS6 kfjJj8RS6hiến côfjJj8RS6 g3Qqchịu thưg3Qqơng tfjJj8RS6ổn… tboW3mk3Wất cảboW3mk3W chfjJj8RS6ỉ vfjJj8RS6ì sựfjJj8RS6 ícfjJj8RS6h kỷg3Qq fjJj8RS6và haboW3mk3Wm muốg3Qqn cg3Qqó đưfjJj8RS6ợc fjJj8RS6cô mg3Qqà thôi.

Cậu tg3Qqhực g3Qqsự hậnboW3mk3W ÁifjJj8RS6 HfjJj8RS6y, hậnfjJj8RS6 côfjJj8RS6 đãg3Qq khiboW3mk3Wến boW3mk3Wcậu pfjJj8RS6hải g3Qqbất chfjJj8RS6ấp tấg3Qqt cảg3Qq đểboW3mk3W cg3Qqó đượcfjJj8RS6 cô!g3Qq NếuboW3mk3W g3Qqcó đủboW3mk3W fjJj8RS6can đảm,g3Qq Hạog3Qq g3QqThần chboW3mk3Wỉ muống3Qq bóboW3mk3Wp náfjJj8RS6t boW3mk3Wtrái tg3Qqim yếufjJj8RS6 ớfjJj8RS6t đboW3mk3Wang đậpfjJj8RS6 liênfjJj8RS6 hồboW3mk3Wi tboW3mk3Wrong g3Qqlòng boW3mk3Wngực, đểfjJj8RS6 g3Qqnó khôg3Qqng boW3mk3Wcòn lboW3mk3Woạn ng3Qqhịp boW3mk3Wtrước boW3mk3Wcô nữa.

Bàn tafjJj8RS6y nfjJj8RS6hỏ fjJj8RS6bé fjJj8RS6vặn nhẹfjJj8RS6 tafjJj8RS6y cầg3Qqm, lậpboW3mk3W tứg3Qqc g3Qqmột hươnboW3mk3Wg g3Qqthơm dịfjJj8RS6u dànfjJj8RS6g lboW3mk3Wan toảboW3mk3W bboW3mk3Wao phủfjJj8RS6 khg3Qqắp nboW3mk3Wgười cg3Qqô, phảng3Qqg phấtboW3mk3W chútboW3mk3W boW3mk3Wsự g3Qqtàn đboW3mk3Wộc từfjJj8RS6 bónfjJj8RS6g boW3mk3Wtối tộig3Qq ác.

Hai bboW3mk3Wóng ngườiboW3mk3W đangboW3mk3W boW3mk3Wđứng gfjJj8RS6iữa giag3Qqn pfjJj8RS6hòng, boW3mk3Wánh mắtfjJj8RS6 g3Qqsắc nhfjJj8RS6ọn đboW3mk3Wều g3Qqcó cùngboW3mk3W fjJj8RS6chung mộtfjJj8RS6 mụcg3Qq tiêu…

… lg3Qqà cô!!

Chap 46

Nếu eg3Qqm muốnboW3mk3W chết

*Ba g3Qqnăm sau*

Tiếng fjJj8RS6bước chboW3mk3Wân vồboW3mk3Wn vãg3Qq nboW3mk3Wối fjJj8RS6tiếp khboW3mk3Wắp dboW3mk3Wãy hfjJj8RS6ành lanboW3mk3Wg dọcg3Qq thefjJj8RS6o ngg3Qqôi bfjJj8RS6iệt thựfjJj8RS6 tg3Qqráng lệ,g3Qq tboW3mk3Woán g3Qqngười mặcfjJj8RS6 boW3mk3Wvest đenfjJj8RS6 boW3mk3Wbặm trợnfjJj8RS6 đafjJj8RS6ng bướfjJj8RS6c tboW3mk3Wheo sag3Qqu mộtboW3mk3W bg3Qqóng ngưfjJj8RS6ời caboW3mk3Wo lớboW3mk3Wn, tofjJj8RS6át lênfjJj8RS6 phonboW3mk3Wg thg3Qqái thfjJj8RS6ống lĩnboW3mk3Wh boW3mk3Wcủa đấngfjJj8RS6 chỉboW3mk3W huy.

Chiếc áofjJj8RS6 sơg3Qq boW3mk3Wmi trắng3Qqg chưafjJj8RS6 fjJj8RS6cài hếfjJj8RS6t fjJj8RS6khuy g3Qqđang đượcfjJj8RS6 bàg3Qqn fjJj8RS6tay boW3mk3Wto lớng3Qq khufjJj8RS6y lạifjJj8RS6 vộig3Qq vboW3mk3Wã, gg3Qqương boW3mk3Wmặt lãboW3mk3Wnh khốboW3mk3Wc đanfjJj8RS6g nhg3Qqìn mọboW3mk3Wi thboW3mk3Wứ fjJj8RS6bằng mộtboW3mk3W màufjJj8RS6 sắcg3Qq đeng3Qq sfjJj8RS6ẫm khônfjJj8RS6g sựg3Qq sống.

Đôi bàg3Qqn chânboW3mk3W fjJj8RS6vẫn g3Qqsải bfjJj8RS6ước thậg3Qqt đềuboW3mk3W g3Qqđặn, Mig3Qqnh VỹfjJj8RS6 g3Qqcài lboW3mk3Wại ngfjJj8RS6ay ngắboW3mk3Wn hfjJj8RS6àng g3Qqkhuy boW3mk3Wáo, rồiboW3mk3W lạig3Qq g3Qqtiếp tụg3Qqc khoboW3mk3Wác nhafjJj8RS6nh chiếcfjJj8RS6 ág3Qqo fjJj8RS6khoác đefjJj8RS6n đanboW3mk3Wg boW3mk3Wcầm trfjJj8RS6ên tay…fjJj8RS6 g3Qqtừ baboW3mk3Wo fjJj8RS6giờ anboW3mk3Wh fjJj8RS6lại sốngg3Qq mộfjJj8RS6t cáfjJj8RS6ch g3Qqmáy boW3mk3Wmóc nhg3Qqư thếboW3mk3W nàyg3Qq cfjJj8RS6ơ chứ?

Mọi tboW3mk3Whứ vẫnfjJj8RS6 fjJj8RS6diễn rboW3mk3Wa fjJj8RS6thật gấboW3mk3Wp gápfjJj8RS6 nhưfjJj8RS6 fjJj8RS6lẽ tựboW3mk3W nboW3mk3Whiên, vg3Qqà đốiboW3mk3W vớifjJj8RS6 fjJj8RS6anh, fjJj8RS6tất cảg3Qq khôngg3Qq còfjJj8RS6n fjJj8RS6quan trọngfjJj8RS6 nữa.

Kéo dàig3Qq g3Qqsự boW3mk3Wsống g3Qqvà hfjJj8RS6ơi thởg3Qq g3Qqchỉ đểg3Qq dg3Qqàn xfjJj8RS6ếp nhboW3mk3Wững cuboW3mk3Wộc ẩuboW3mk3W đảboW3mk3W mafjJj8RS6ng tínfjJj8RS6h cg3Qqhất bboW3mk3Wạo lực,fjJj8RS6 nboW3mk3Whưng cơboW3mk3W thểg3Qq ang3Qqh vẫnboW3mk3W tiếpboW3mk3W tụboW3mk3Wc g3Qqhô hboW3mk3Wấp đểg3Qq fjJj8RS6duy tg3Qqrì fjJj8RS6sinh mệnfjJj8RS6h này.

Bất cầnfjJj8RS6 đời…boW3mk3W bfjJj8RS6a fjJj8RS6từ dùboW3mk3Wng đểboW3mk3W cboW3mk3Whỉ vg3Qqề cufjJj8RS6ộc sống3Qqg hiệnfjJj8RS6 tạig3Qq boW3mk3Wcủa anh!!

Nét mặtboW3mk3W luônboW3mk3W giữg3Qq trạnfjJj8RS6g tháiboW3mk3W boW3mk3Wlạnh lùngfjJj8RS6 boW3mk3Whơn cảboW3mk3W ngboW3mk3Wày g3Qqxưa, giờg3Qq đâyfjJj8RS6 lboW3mk3Wại bfjJj8RS6ắt đầug3Qq lưboW3mk3Wu boW3mk3Wdấu g3Qqsự khig3Qqnh đờig3Qq củag3Qq Hg3Qqàn g3QqMinh Vỹ.

Chiếc fjJj8RS6xe boW3mk3WBMW đưg3Qqợc đậug3Qq sboW3mk3Wẵn trfjJj8RS6ước cổng3Qqg nboW3mk3Whư tfjJj8RS6hường lệboW3mk3W, cboW3mk3Whờ boW3mk3Wđợi đưag3Qq anboW3mk3Wh thựcg3Qq boW3mk3Wthi nhữfjJj8RS6ng nhig3Qqệm fjJj8RS6vụ bạofjJj8RS6 lựcboW3mk3W phfjJj8RS6i pháp.

Anh biếtboW3mk3W chứboW3mk3W! NgườiboW3mk3W g3Qqanh gboW3mk3Wọi boW3mk3Wlà cboW3mk3Wha, ônboW3mk3Wg tg3Qqa chfjJj8RS6ỉ boW3mk3Wxem fjJj8RS6anh nhboW3mk3Wư mộtfjJj8RS6 fjJj8RS6thứ côngboW3mk3W cụfjJj8RS6 fjJj8RS6để loạfjJj8RS6i bg3Qqỏ tấtfjJj8RS6 cboW3mk3Wả nhữg3Qqng tfjJj8RS6hứ cảng3Qq trởg3Qq bướcboW3mk3W tifjJj8RS6ến cboW3mk3Wủa ôngfjJj8RS6 tg3Qqa trêboW3mk3Wn tg3Qqhương trường.

Chắc hẳng3Qq boW3mk3Wlà saboW3mk3Wu khboW3mk3Wi boW3mk3Wđẩy chfjJj8RS6o ang3Qqh g3Qqcái tổboW3mk3W chứcboW3mk3W nàyboW3mk3W, fjJj8RS6ông tg3Qqa tfjJj8RS6hoải fjJj8RS6mái lg3Qqắm. ThfjJj8RS6oải máiboW3mk3W kfjJj8RS6hi fjJj8RS6đã cóboW3mk3W fjJj8RS6người thaboW3mk3Wy tfjJj8RS6hế mboW3mk3Wình lãng3Qqh đạog3Qq vfjJj8RS6à gig3Qqúp ôngfjJj8RS6 boW3mk3Wdọn dfjJj8RS6ẹp sạchboW3mk3W sẽfjJj8RS6 nhữngg3Qq g3Qqthứ dơboW3mk3W bẩg3Qqn đg3Qqang cfjJj8RS6hắn g3Qqngang cg3Qqon đườngg3Qq tboW3mk3Whành cônboW3mk3Wg củag3Qq mình.

Sống tboW3mk3Wrong mboW3mk3Wột tg3Qqhế giớfjJj8RS6i hằnfjJj8RS6g nfjJj8RS6gày vẫng3Qq g3Qqxảy rfjJj8RS6a nhg3Qqững cug3Qqộc xboW3mk3Wung độtg3Qq fjJj8RS6và ẩug3Qq boW3mk3Wđả fjJj8RS6vô ngfjJj8RS6hĩa, g3Qqanh vẫng3Qq tiếboW3mk3Wp tboW3mk3Wục làmfjJj8RS6 fjJj8RS6theo lờifjJj8RS6 boW3mk3Wsai khfjJj8RS6iến cboW3mk3Wủa fjJj8RS6cha mìboW3mk3Wnh nfjJj8RS6hư mfjJj8RS6ột g3Qqcái máy,boW3mk3W hoàg3Qqn boW3mk3Wtoàn khônfjJj8RS6g hfjJj8RS6ề khángfjJj8RS6 cự.

Đôi mắtg3Qq boW3mk3Wmàu hổfjJj8RS6 phácboW3mk3Wh sáboW3mk3Wng rựboW3mk3Wc đboW3mk3Wầy kiêfjJj8RS6u ngạg3Qqo fjJj8RS6giờ g3Qqđây boW3mk3Wlại g3Qqđược thfjJj8RS6ay thfjJj8RS6ế bfjJj8RS6ằng sboW3mk3Wắc màboW3mk3Wu caboW3mk3Wfe đboW3mk3Wen sẫg3Qqm, afjJj8RS6nh trởboW3mk3W fjJj8RS6nên ítboW3mk3W nóig3Qq g3Qqhơn xưa,boW3mk3W thậmfjJj8RS6 chboW3mk3Wí g3Qqcòn khôfjJj8RS6ng boW3mk3Wthèm mởg3Qq miệg3Qqng g3Qqra nófjJj8RS6i mfjJj8RS6ột tfjJj8RS6ừ nếuboW3mk3W nfjJj8RS6ó thậtfjJj8RS6 sg3Qqự khônboW3mk3Wg cầfjJj8RS6n thiết.

Anh hfjJj8RS6ọc cg3Qqách fjJj8RS6làm quefjJj8RS6n fjJj8RS6với vfjJj8RS6iệc sg3Qqống đơnfjJj8RS6 độboW3mk3Wc mộtboW3mk3W mìnfjJj8RS6h, họcfjJj8RS6 fjJj8RS6cách tg3Qqự kiểg3Qqm g3Qqsoát lfjJj8RS6ý trfjJj8RS6í vàg3Qq g3Qqsuy fjJj8RS6nghĩ mboW3mk3Wột cboW3mk3Wách thiếtg3Qq thg3Qqực hơn,g3Qq vg3Qqà afjJj8RS6nh g3Qqđã dg3Qqùng kínfjJj8RS6h áboW3mk3Wp tròngboW3mk3W đểfjJj8RS6 g3Qqche giấboW3mk3Wu g3Qqthứ mfjJj8RS6àu sắcboW3mk3W fjJj8RS6tuyệt boW3mk3Wmỹ vfjJj8RS6ốn cóg3Qq củaboW3mk3W mình.

Từ ngboW3mk3Wày thiếuboW3mk3W vắngfjJj8RS6 bófjJj8RS6ng hìnboW3mk3Wh g3QqÁi g3QqHy, anboW3mk3Wh trboW3mk3Wở nêfjJj8RS6n căg3Qqm ghétg3Qq tấtboW3mk3W fjJj8RS6cả mọiboW3mk3W thứfjJj8RS6 tfjJj8RS6rên đờig3Qq này,boW3mk3W cảfjJj8RS6 thfjJj8RS6ứ mfjJj8RS6à cboW3mk3Wô thícg3Qqh nhấboW3mk3Wt boW3mk3Wở anboW3mk3Wh –fjJj8RS6 mboW3mk3Wàu mắt!!

Cô boW3mk3Wđã g3Qqtừng ngắmfjJj8RS6 fjJj8RS6anh thboW3mk3Wật lâu,g3Qq bậtboW3mk3W cườiboW3mk3W vàg3Qq bảfjJj8RS6o rấtboW3mk3W thícboW3mk3Wh đg3Qqôi mboW3mk3Wắt fjJj8RS6– fjJj8RS6thứ thboW3mk3Wu hfjJj8RS6út nhấtfjJj8RS6 boW3mk3Wtrên gươngg3Qq fjJj8RS6mặt anh.

Anh g3Qqđã tậpboW3mk3W chịuboW3mk3W đựnfjJj8RS6g boW3mk3Wsự khóboW3mk3W chịuboW3mk3W mboW3mk3Wỗi khfjJj8RS6i đeofjJj8RS6 kínboW3mk3Wh fjJj8RS6áp tròngboW3mk3W, tậfjJj8RS6p g3Qqlàm queboW3mk3Wn vớfjJj8RS6i mboW3mk3Wột đôig3Qq mắtg3Qq fjJj8RS6đen g3Qqsâu thẳfjJj8RS6m nfjJj8RS6hư baboW3mk3Wo ngườig3Qq kboW3mk3Whác boW3mk3Wmỗi g3Qqkhi trôboW3mk3Wng thfjJj8RS6ấy hìg3Qqnh g3Qqảnh g3Qqphản chig3Qqếu củfjJj8RS6a mfjJj8RS6ình trboW3mk3Wong gương.

Sải g3Qqbước thboW3mk3Wật dứtfjJj8RS6 khoátboW3mk3W, Mg3Qqinh Vg3Qqỹ bướcg3Qq rboW3mk3Wa khfjJj8RS6ỏi fjJj8RS6cổng, boW3mk3Wđôi mfjJj8RS6ắt vẫng3Qq boW3mk3Wmông lfjJj8RS6ung, fjJj8RS6vô định.

Mặc g3Qqdù khboW3mk3Wông boW3mk3Whề đfjJj8RS6ể fjJj8RS6tâm đg3Qqến nhboW3mk3Wững thứg3Qq xug3Qqng qg3Qquanh, fjJj8RS6nhưng g3Qqanh vẫboW3mk3Wn g3Qqcảm thấyfjJj8RS6 g3Qqsự g3Qqthay boW3mk3Wđổi bấtboW3mk3W thườngg3Qq ởboW3mk3W khuboW3mk3Wng cfjJj8RS6ảnh g3Qqthân thufjJj8RS6ộc mìfjJj8RS6nh vẫng3Qq trfjJj8RS6ông fjJj8RS6thấy g3Qqvà bướcfjJj8RS6 điboW3mk3W g3Qqhằng ngày.

Trái g3Qqtim boW3mk3Wđập mạnhg3Qq fjJj8RS6một nfjJj8RS6hịp, boW3mk3Wanh cfjJj8RS6ảm thấg3Qqy cófjJj8RS6 chúboW3mk3Wt gìg3Qq đóboW3mk3W khg3Qqó thởfjJj8RS6, dườngg3Qq boW3mk3Wnhư anboW3mk3Wh vfjJj8RS6ừa fjJj8RS6bỏ fjJj8RS6qua thứboW3mk3W gìboW3mk3W đóboW3mk3W g3Qqrất quag3Qqn tg3Qqrọng thboW3mk3Wì phải.

Bước chânfjJj8RS6 khựngfjJj8RS6 lại,g3Qq g3QqMinh g3QqVỹ fjJj8RS6cứ giboW3mk3Wữ nguyêng3Qq phog3Qqng fjJj8RS6thái g3Qqlãnh đạmfjJj8RS6 ấy,fjJj8RS6 mg3Qqãi mboW3mk3Wột lúcboW3mk3W sg3Qqau mớiboW3mk3W từboW3mk3W từfjJj8RS6 g3Qqquay đầufjJj8RS6 lg3Qqại, đảg3Qqo mắtfjJj8RS6 xg3Qqung qg3Qquanh nboW3mk3Whư tìfjJj8RS6m g3Qqkiếm gboW3mk3Wì đó.

Đôi mg3Qqắt anboW3mk3Wh chợtfjJj8RS6 dg3Qqừng boW3mk3Wlại, hôg3Qq hấpg3Qq ngưngboW3mk3W hoạtfjJj8RS6 độngboW3mk3W, cảg3Qq cơg3Qq fjJj8RS6thể nboW3mk3Whư rboW3mk3Wơi fjJj8RS6vào g3Qqtrạng thág3Qqi bấg3Qqt động.

Thứ anfjJj8RS6h fjJj8RS6đang nhg3Qqìn thấboW3mk3Wy… boW3mk3Wlà ảofjJj8RS6 ảfjJj8RS6nh sao?

Mái tboW3mk3Wóc nfjJj8RS6âu đượcg3Qq thắg3Qqt nơ,g3Qq cốg3Qq tìnboW3mk3Wh buộcboW3mk3W g3Qqlệch saboW3mk3Wng bg3Qqên tráig3Qq đg3Qqang đượcboW3mk3W nhữboW3mk3Wng vạtg3Qq nboW3mk3Wắng bug3Qqổi boW3mk3Wsớm chiếug3Qq rọi…

Một bóngfjJj8RS6 dángfjJj8RS6 nhỏg3Qq bég3Qq, gầyboW3mk3W guộc,g3Qq g3Qqlàn dboW3mk3Wa trắnfjJj8RS6g mỏboW3mk3Wng manboW3mk3Wh boW3mk3Wđang kfjJj8RS6hoác fjJj8RS6trên mìng3Qqh chfjJj8RS6iếc vboW3mk3Wáy reboW3mk3Wn fjJj8RS6đen thậtg3Qq qufjJj8RS6en thuộg3Qqc đfjJj8RS6ang g3Qqngồi bệtfjJj8RS6 g3Qqdưới nềnboW3mk3W đấtboW3mk3W trướcg3Qq cổfjJj8RS6ng nhàfjJj8RS6 anboW3mk3Wh khôngg3Qq hg3Qqề ngboW3mk3Wại ngùngboW3mk3W, đôifjJj8RS6 bànboW3mk3W tag3Qqy g3Qqôm kboW3mk3Whư kg3Qqhư mboW3mk3Wột g3Qqchú fjJj8RS6gấu bg3Qqông boW3mk3Wkhá lg3Qqớn, fjJj8RS6và côfjJj8RS6 gáifjJj8RS6 đang3Qqg fjJj8RS6gục g3Qqmặt boW3mk3Wvào nhữfjJj8RS6ng sg3Qqợi tfjJj8RS6ơ fjJj8RS6thanh mảnh.

Minh VboW3mk3Wỹ gầng3Qq g3Qqnhư fjJj8RS6không thểboW3mk3W tifjJj8RS6n đượcg3Qq mfjJj8RS6ình đanboW3mk3Wg thấyg3Qq g3Qqnhững gì,fjJj8RS6 cboW3mk3Wả ngưfjJj8RS6ời khẽfjJj8RS6 boW3mk3Wrun lên,g3Qq boW3mk3Wsau đóboW3mk3W tboW3mk3Wừ tfjJj8RS6ừ bướcboW3mk3W đếboW3mk3Wn gầboW3mk3Wn cboW3mk3Wô gáifjJj8RS6 fjJj8RS6kỳ lạfjJj8RS6 kia.

Đám cậnfjJj8RS6 fjJj8RS6vệ boW3mk3Wđến lúg3Qqc nàyfjJj8RS6 fjJj8RS6mới chfjJj8RS6ú ýboW3mk3W đếnfjJj8RS6 boW3mk3Wsự hiệng3Qq diboW3mk3Wện củaboW3mk3W cboW3mk3Wô gáifjJj8RS6 kifjJj8RS6a, mặcfjJj8RS6 dùboW3mk3W hơifjJj8RS6 ngạcfjJj8RS6 g3Qqnhiên g3Qqtrước thg3Qqái độfjJj8RS6 củboW3mk3Wa MiboW3mk3Wnh Vỹ,boW3mk3W nhg3Qqưng g3Qqhọ đềug3Qq nífjJj8RS6n bặtfjJj8RS6, fjJj8RS6đưa mắg3Qqt fjJj8RS6nhìn xboW3mk3Wem sắfjJj8RS6p cóg3Qq sg3Qqự kg3Qqiện gìg3Qq fjJj8RS6xảy ra.

Minh fjJj8RS6Vỹ bboW3mk3Wước thậboW3mk3Wt boW3mk3Wchậm đếng3Qq gầfjJj8RS6n nboW3mk3Wgười cboW3mk3Won gg3Qqái kg3Qqia, sboW3mk3Wau đóg3Qq khuỵuboW3mk3W gốifjJj8RS6 tboW3mk3Wrước boW3mk3Wmặt côboW3mk3W ấboW3mk3Wy, đfjJj8RS6ôi mg3Qqắt g3Qqánh lêfjJj8RS6n trạngg3Qq thfjJj8RS6ái ưug3Qq thưfjJj8RS6ơng vôboW3mk3W độg3Qq. GưfjJj8RS6ơng mặfjJj8RS6t afjJj8RS6nh hơboW3mk3Wi nghệchboW3mk3W rboW3mk3Wa, nhưg3Qqng g3Qqlại biểfjJj8RS6u hfjJj8RS6iện rg3Qqõ fjJj8RS6rệt sựfjJj8RS6 fjJj8RS6đau lòng…fjJj8RS6 cboW3mk3Wó phảig3Qq làboW3mk3W cfjJj8RS6ô ấboW3mk3Wy đâg3Qqy không?

Vẫn lboW3mk3Wà bóg3Qqng boW3mk3Wdáng kboW3mk3Whắc đậmg3Qq g3Qqsâu trfjJj8RS6ong tfjJj8RS6im boW3mk3Wanh, nhưngfjJj8RS6 tg3Qqại sboW3mk3Wao boW3mk3Wanh vẫfjJj8RS6n khboW3mk3Wông cg3Qqách ng3Qqào tfjJj8RS6in g3Qqđược ngườig3Qq cog3Qqn gáfjJj8RS6i nboW3mk3Wày chínhfjJj8RS6 g3Qqlà fjJj8RS6Ái Hy?

Đưa bàg3Qqn tg3Qqay vuốtg3Qq nboW3mk3Whẹ máig3Qq boW3mk3Wtóc cafjJj8RS6fe sữafjJj8RS6, trfjJj8RS6ái tfjJj8RS6im boW3mk3WMinh VỹfjJj8RS6 fjJj8RS6như boW3mk3Wmuốn vboW3mk3Wỡ tunboW3mk3Wg, khôngboW3mk3W thểg3Qq nàoboW3mk3W làg3Qq g3QqÁi fjJj8RS6Hy được!!

Chỉ lg3Qqà ng3Qqgười gfjJj8RS6iống ngboW3mk3Wười mg3Qqà thôifjJj8RS6, ngườg3Qqi giốngg3Qq fjJj8RS6người thôi!

Anh boW3mk3Wvội vàboW3mk3Wng rụtfjJj8RS6 tfjJj8RS6ay lạfjJj8RS6i, đứnfjJj8RS6g g3Qqbật dậboW3mk3Wy, bấtfjJj8RS6 giácboW3mk3W lạifjJj8RS6 g3Qqlắc fjJj8RS6đầu thg3Qqật khfjJj8RS6ẽ vfjJj8RS6à tựg3Qq nhủboW3mk3W rằboW3mk3Wng… ngườig3Qq cfjJj8RS6on gfjJj8RS6ái ng3Qqày, khônboW3mk3Wg tfjJj8RS6hể boW3mk3Wlà fjJj8RS6cô boW3mk3Wấy được!

Ái HfjJj8RS6y fjJj8RS6không thểfjJj8RS6 fjJj8RS6lại gg3Qqầy gòfjJj8RS6 thiếufjJj8RS6 sfjJj8RS6ức fjJj8RS6sống nhưboW3mk3W tg3Qqhế nàg3Qqy, lạg3Qqi fjJj8RS6càng boW3mk3Wkhông thểboW3mk3W độtg3Qq ngộfjJj8RS6t xg3Qquất hiệnfjJj8RS6 trướg3Qqc fjJj8RS6nhà afjJj8RS6nh bấtfjJj8RS6 g3Qqthình lìnfjJj8RS6h nhboW3mk3Wư tboW3mk3Whế… nếuboW3mk3W cg3Qqó pboW3mk3Whép g3Qqmàu, fjJj8RS6tại fjJj8RS6sao boW3mk3Wnó khôngg3Qq xảyboW3mk3W fjJj8RS6ra sớmboW3mk3W hơng3Qq cơfjJj8RS6 chứ?

Đối fjJj8RS6với aboW3mk3Wnh bfjJj8RS6ây giboW3mk3Wờ, phfjJj8RS6ép mfjJj8RS6àu cfjJj8RS6hỉ fjJj8RS6có tronboW3mk3Wg cổg3Qq g3Qqtích, màboW3mk3W fjJj8RS6cổ tíg3Qqch tboW3mk3Whì lfjJj8RS6ại không3Qqg hiệnboW3mk3W hữboW3mk3Wu g3Qqở thựcg3Qq tại.

Đôi chboW3mk3Wân fjJj8RS6anh bướcboW3mk3W lùifjJj8RS6 vềg3Qq pg3Qqhía sfjJj8RS6au, rồfjJj8RS6i qg3Qquay lưngfjJj8RS6 tg3Qqhật dứtg3Qq khoátboW3mk3W boW3mk3Wvà g3Qqtiếp tụcfjJj8RS6 nốiboW3mk3W bước.

Anh fjJj8RS6không g3Qqthể boW3mk3Wnán lạifjJj8RS6 ởboW3mk3W đâyboW3mk3W thêboW3mk3Wm g3Qqmột phúboW3mk3Wt gifjJj8RS6ây fjJj8RS6nào nữaboW3mk3W, khônfjJj8RS6g nêng3Qq g3Qqkỳ vọngboW3mk3W vàg3Qqo fjJj8RS6những thứg3Qq g3Qqvô vọngg3Qq g3Qqđã chìmboW3mk3W vfjJj8RS6ào qug3Qqên lãng.

*Huỵch*

Một thứfjJj8RS6 fjJj8RS6âm thag3Qqnh g3Qqvang lêboW3mk3Wn, tboW3mk3Wuy khôboW3mk3Wng tg3Qqhể khiếnboW3mk3W ngườg3Qqi khácfjJj8RS6 chboW3mk3Wú fjJj8RS6ý nfjJj8RS6hưng g3Qqlại khboW3mk3Wiến bfjJj8RS6ước chboW3mk3Wân MfjJj8RS6inh Vỹg3Qq dừngfjJj8RS6 lại.

Tất fjJj8RS6cả mọboW3mk3Wi boW3mk3Wsự cg3Qqhú boW3mk3Wý đềfjJj8RS6u tfjJj8RS6ập fjJj8RS6trung boW3mk3Wvào fjJj8RS6cô fjJj8RS6gái kia!!

Một trong3Qqg sốboW3mk3W nhboW3mk3Wững tênboW3mk3W cậng3Qq vệboW3mk3W boW3mk3Wtỏ vfjJj8RS6ẻ ngạcfjJj8RS6 nhiênboW3mk3W, boW3mk3Wtròn mắtboW3mk3W nhìg3Qqn cg3Qqảnh tưfjJj8RS6ợng trưboW3mk3Wớc g3Qqmặt mình.

Minh VfjJj8RS6ỹ lboW3mk3Wại mộtboW3mk3W lầnfjJj8RS6 boW3mk3Wnữa ngoảfjJj8RS6nh mặfjJj8RS6t boW3mk3Wlại… trướboW3mk3Wc mắfjJj8RS6t boW3mk3Wanh boW3mk3Wgiờ đây,fjJj8RS6 gươnfjJj8RS6g mặtg3Qq ẩg3Qqn g3Qqgiấu sag3Qqu chg3Qqú gấg3Qqu boW3mk3Wbông vừfjJj8RS6a rồfjJj8RS6i đãboW3mk3W đượcfjJj8RS6 hifjJj8RS6ện rfjJj8RS6õ trướcfjJj8RS6 fjJj8RS6ánh sáng3Qqg ấboW3mk3Wm áfjJj8RS6p củafjJj8RS6 mặfjJj8RS6t trờg3Qqi, đồnfjJj8RS6g thờiboW3mk3W đfjJj8RS6iểm mạnboW3mk3Wh màboW3mk3Wu sắcg3Qq xaboW3mk3Wnh xg3Qqao trg3Qqên khboW3mk3Wuôn mg3Qqặt thig3Qqếu nfjJj8RS6ữ đg3Qqã ngãboW3mk3W gụcfjJj8RS6 trêg3Qqn nềg3Qqn đất.

Lần boW3mk3Wnày, g3Qqtim g3Qqanh khôboW3mk3Wng đậpboW3mk3W mạnhboW3mk3W hơn,boW3mk3W cũboW3mk3Wng khôngg3Qq đboW3mk3Wập cg3Qqhậm boW3mk3Whơn, màg3Qq làfjJj8RS6 cảfjJj8RS6m tfjJj8RS6hấy đafjJj8RS6u nhói!

Người g3Qqcon g3Qqgái trong3Qqg fjJj8RS6bộ boW3mk3Wváy refjJj8RS6n đfjJj8RS6en đanfjJj8RS6g bấtg3Qq tỉboW3mk3Wnh, boW3mk3Wôm chặtboW3mk3W cfjJj8RS6on gấg3Qqu boW3mk3Wbông fjJj8RS6vào lòng,boW3mk3W đg3Qqôi môifjJj8RS6 boW3mk3Wvà khuôboW3mk3Wn mặtboW3mk3W thiếfjJj8RS6u sifjJj8RS6nh kboW3mk3Whí đếnfjJj8RS6 fjJj8RS6mức đánfjJj8RS6g ngạcg3Qq nhiên.

Và g3Qqcô gáiboW3mk3W ấg3Qqy… chfjJj8RS6ính lfjJj8RS6à Vg3Qqương Ág3Qqi Hy!!

Tất cảboW3mk3W đềufjJj8RS6 sững3Qqg sờg3Qq trướcfjJj8RS6 cảg3Qqnh g3Qqtượng vừg3Qqa xảyg3Qq rag3Qq, boW3mk3Wmọi ánfjJj8RS6h mắtboW3mk3W đềug3Qq tậpfjJj8RS6 trug3Qqng vềg3Qq mboW3mk3Wột hướboW3mk3Wng boW3mk3Wxác định.

Vương ÁifjJj8RS6 g3QqHy ng3Qqhỏ béboW3mk3W vẫnfjJj8RS6 g3Qqnằm bấfjJj8RS6t độnboW3mk3Wg trêfjJj8RS6n g3Qqmặt đất,g3Qq hfjJj8RS6ai hàng3Qqg mboW3mk3Wi g3Qqkhép lạg3Qqi, cg3Qqhe khuấtg3Qq đôifjJj8RS6 đồngfjJj8RS6 g3Qqtử tfjJj8RS6rong sáng.

Gương mặtfjJj8RS6 thanfjJj8RS6h g3Qqnhã g3Qqđang thảg3Qq lfjJj8RS6ỏng hếg3Qqt mứcfjJj8RS6, dườngboW3mk3W nhboW3mk3Wư côfjJj8RS6 đangfjJj8RS6 cóg3Qq mộtg3Qq giấcg3Qq ngfjJj8RS6ủ thậboW3mk3Wt ngonfjJj8RS6, nboW3mk3Whưng khboW3mk3Wông hẳng3Qq lfjJj8RS6à vĩnboW3mk3Wh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng fjJj8RS6bước cg3Qqhân vaboW3mk3Wng fjJj8RS6lên thg3Qqật gboW3mk3Wấp gáboW3mk3Wp boW3mk3Wvà nốg3Qqi tifjJj8RS6ếp khfjJj8RS6ông liềg3Qqn bậcfjJj8RS6, đáboW3mk3Wm cậnboW3mk3W vg3Qqệ bắtfjJj8RS6 đầuboW3mk3W tỏfjJj8RS6 rg3Qqa hốg3Qqt boW3mk3Whoảng, boW3mk3Wbước đếfjJj8RS6n vàg3Qq boW3mk3Wvây lấg3Qqy boW3mk3WÁi fjJj8RS6Hy. CboW3mk3Wách đófjJj8RS6 fjJj8RS6không g3Qqxa, Mig3Qqnh VboW3mk3Wỹ lạig3Qq đg3Qqứng boW3mk3Wchôn fjJj8RS6chân tạig3Qq mboW3mk3Wột cg3Qqhỗ, đưaboW3mk3W mắtg3Qq lặngboW3mk3W nhìng3Qq cô.

Anh nhưg3Qq kboW3mk3Whông thểg3Qq tig3Qqn fjJj8RS6vào mắtfjJj8RS6 mìg3Qqnh nữa,fjJj8RS6 đôfjJj8RS6i mắg3Qqt nhìg3Qqn cfjJj8RS6ô khôngfjJj8RS6 cg3Qqhớp, nhboW3mk3Wư đanfjJj8RS6g g3Qqsợ sg3Qqẽ lạiboW3mk3W đánhg3Qq mấtfjJj8RS6 ảboW3mk3Wo giáboW3mk3Wc nàboW3mk3Wy troboW3mk3Wng giâyboW3mk3W lát.

Trái tifjJj8RS6m đậpg3Qq nhang3Qqh đếnfjJj8RS6 fjJj8RS6mức khôngboW3mk3W tboW3mk3Wài nàoboW3mk3W kiểg3Qqm boW3mk3Wsoát đượfjJj8RS6c nữag3Qq, MiboW3mk3Wnh fjJj8RS6Vỹ mg3Qqím môi.

Cất bướcboW3mk3W tiboW3mk3Wến vềboW3mk3W pg3Qqhía trước,boW3mk3W fjJj8RS6anh đafjJj8RS6ng hoàfjJj8RS6n toàboW3mk3Wn g3Qqđánh mấfjJj8RS6t tboW3mk3Wất cảg3Qq cfjJj8RS6ảm xg3Qqúc, chboW3mk3Wỉ cầng3Qq big3Qqết nfjJj8RS6gười cg3Qqon gáig3Qq aboW3mk3Wnh yboW3mk3Wêu đang3Qqg hig3Qqện diệnboW3mk3W tg3Qqrong tg3Qqầm mắt,fjJj8RS6 vfjJj8RS6à kboW3mk3Whông tboW3mk3Whể đánhg3Qq boW3mk3Wmất g3Qqcô boW3mk3Wthêm mộfjJj8RS6t lg3Qqần nữa.

“Đừng chạmboW3mk3W vào!!”

Bước châboW3mk3Wn anfjJj8RS6h cboW3mk3Whỉ cfjJj8RS6òn cáchfjJj8RS6 fjJj8RS6cô chưfjJj8RS6a đầboW3mk3Wy mộtfjJj8RS6 métg3Qq thboW3mk3Wì dừng3Qqg lboW3mk3Wại, ngfjJj8RS6hiến boW3mk3Wrăng nhìg3Qqn tfjJj8RS6ên cfjJj8RS6ận vệg3Qq fjJj8RS6đang boW3mk3Wcó độngg3Qq táfjJj8RS6c boW3mk3Wnâng ngườig3Qq fjJj8RS6cô fjJj8RS6lên, đfjJj8RS6ôi mắtfjJj8RS6 đeng3Qq sẫfjJj8RS6m đag3Qqng g3Qqtrừng lfjJj8RS6ên đầfjJj8RS6y fjJj8RS6tức giận.

Tên cậnboW3mk3W vfjJj8RS6ệ kfjJj8RS6ia bịfjJj8RS6 afjJj8RS6nh làmfjJj8RS6 boW3mk3Wcho giậtg3Qq mìng3Qqh, vboW3mk3Wô boW3mk3Wý lạifjJj8RS6 buôngfjJj8RS6 fjJj8RS6tay khiếnboW3mk3W cảfjJj8RS6 ngưboW3mk3Wời Áig3Qq HfjJj8RS6y rboW3mk3Wơi tboW3mk3Wự dfjJj8RS6o xfjJj8RS6uống mg3Qqặt đất.

“Biến điboW3mk3W.” Giọngg3Qq g3Qqnói vboW3mk3Wừa fjJj8RS6rồi lạboW3mk3Wi cấtboW3mk3W lênboW3mk3W, MifjJj8RS6nh fjJj8RS6Vỹ cfjJj8RS6ố gắnfjJj8RS6g kìboW3mk3Wm fjJj8RS6chế, nófjJj8RS6i bằboW3mk3Wng chboW3mk3Wất giọngfjJj8RS6 boW3mk3Wnhẹ nhàfjJj8RS6ng vboW3mk3Wà bfjJj8RS6ình tboW3mk3Wĩnh nhấtg3Qq cóg3Qq thể.

Không g3Qqai g3Qqcó quyg3Qqền đfjJj8RS6ược lg3Qqàm côg3Qq ấyboW3mk3W tg3Qqổn thương!

Minh VỹfjJj8RS6 trừngfjJj8RS6 mắtfjJj8RS6 nhboW3mk3Wìn đámg3Qq g3Qqcận vệ,g3Qq nhboW3mk3Wư đang3Qqg boW3mk3Wthể hiệboW3mk3Wn tâboW3mk3Wm tfjJj8RS6rạng khóboW3mk3W chịuboW3mk3W củafjJj8RS6 mìfjJj8RS6nh boW3mk3Wvề fjJj8RS6sự hiboW3mk3Wện difjJj8RS6ện củaboW3mk3W họ.

Nhận tboW3mk3Whấy “tíboW3mk3Wn fjJj8RS6hiệu” kg3Qqhông tốtg3Qq từboW3mk3W “thig3Qqếu boW3mk3Wgia g3Qqđáng mến”,fjJj8RS6 dg3Qqĩ nhiêfjJj8RS6n toboW3mk3Wán cậg3Qqn vệboW3mk3W lboW3mk3Wập tứg3Qqc fjJj8RS6biến mfjJj8RS6ất cboW3mk3Whưa đboW3mk3Wầy ng3Qqăm giây.

Minh VỹfjJj8RS6 vẫng3Qq đứg3Qqng yêg3Qqn trướcfjJj8RS6 ngfjJj8RS6ười cg3Qqon gboW3mk3Wái đangfjJj8RS6 nfjJj8RS6ằm lfjJj8RS6ặng thinfjJj8RS6h dướiboW3mk3W đất,boW3mk3W mboW3mk3Wặc kệboW3mk3W áng3Qqh nboW3mk3Wắng mùg3Qqa hèfjJj8RS6 boW3mk3Wnóng bứcfjJj8RS6 boW3mk3Wra sứcg3Qq chiếuboW3mk3W rboW3mk3Wọi khắboW3mk3Wp ngườifjJj8RS6 cô.

Ông trờfjJj8RS6i đg3Qqang đùaboW3mk3W cfjJj8RS6ợt vớifjJj8RS6 afjJj8RS6nh à?

Bao nhfjJj8RS6iêu fjJj8RS6công sứcg3Qq g3Qqvà boW3mk3Wthời giag3Qqn boW3mk3Wanh g3Qqbỏ g3Qqra tboW3mk3Whật sfjJj8RS6ự boW3mk3Wkhông ítboW3mk3W đểg3Qq tìmboW3mk3W cboW3mk3Wô, nhưnboW3mk3Wg đápfjJj8RS6 lg3Qqại chfjJj8RS6ỉ làboW3mk3W sboW3mk3Wự tufjJj8RS6yệt vọngg3Qq boW3mk3Wkéo dàifjJj8RS6 đằngg3Qq đẵng.

Nhưng đếfjJj8RS6n boW3mk3Wkhi boW3mk3Wanh fjJj8RS6bất g3Qqmãn bỏg3Qq cuộg3Qqc, chấg3Qqp nfjJj8RS6hận g3Qqtất cfjJj8RS6ả boW3mk3Wsự sboW3mk3Wắp xboW3mk3Wếp củag3Qq boW3mk3Wông HfjJj8RS6àn fjJj8RS6như mfjJj8RS6ột cáifjJj8RS6 máfjJj8RS6y… cg3Qqô lg3Qqại xuấtg3Qq hiện!

Đôi g3Qqmôi mỏfjJj8RS6ng nhfjJj8RS6ếch lênfjJj8RS6 từboW3mk3W từ,fjJj8RS6 boW3mk3Wvòng cufjJj8RS6ng tg3Qqrên khuông3Qq g3Qqmặt fjJj8RS6anh tfjJj8RS6uấn cfjJj8RS6hững chg3Qqạc chg3Qqính làg3Qq nboW3mk3Wụ cboW3mk3Wười khig3Qqnh đời!

Anh cfjJj8RS6úi ngưfjJj8RS6ời xuống3Qqg, nhẹg3Qq nhàg3Qqng luồng3Qq tg3Qqay g3Qqqua thboW3mk3Wân ngưboW3mk3Wời g3Qqquen thuộcg3Qq trboW3mk3Wong chiếcg3Qq fjJj8RS6váy refjJj8RS6n boW3mk3Wđen, thậng3Qq g3Qqtrọng nhấcg3Qq bổngfjJj8RS6 ngưboW3mk3Wời cfjJj8RS6ô lên.

Gương g3Qqmặt anfjJj8RS6h giãng3Qq dfjJj8RS6ần, bớtg3Qq phầnfjJj8RS6 ng3Qqào boW3mk3Wsự căfjJj8RS6ng tfjJj8RS6hẳng boW3mk3Wluôn đg3Qqeo bámg3Qq boW3mk3Wdai dẳfjJj8RS6ng… đúngboW3mk3W thậfjJj8RS6t làfjJj8RS6 Vg3Qqương g3QqÁi Hg3Qqy rồi!

Hai bàboW3mk3Wn tag3Qqy boW3mk3Wchợt boW3mk3Wsiết thậboW3mk3Wt chặg3Qqt nfjJj8RS6gười cofjJj8RS6n gáboW3mk3Wi fjJj8RS6trong tfjJj8RS6ay, MinboW3mk3Wh boW3mk3WVỹ boW3mk3Wcúi thấpg3Qq đầu,fjJj8RS6 đặtfjJj8RS6 lboW3mk3Wên tráfjJj8RS6n boW3mk3WÁi Hg3Qqy g3Qqmột g3Qqnụ hg3Qqôn thậtfjJj8RS6 khẽ…

Cuối cfjJj8RS6ùng, g3Qqcô đãboW3mk3W trởg3Qq vg3Qqề bêboW3mk3Wn afjJj8RS6nh rồi…

Tại safjJj8RS6o cfjJj8RS6ô g3Qqlại xuấg3Qqt hiệg3Qqn trog3Qqng thểg3Qq trạnfjJj8RS6g yếg3Qqu fjJj8RS6ớt nhfjJj8RS6ư thếg3Qq nboW3mk3Wày cg3Qqơ chứ?

Kỳ g3Qqlạ tg3Qqhật, vống3Qq fjJj8RS6dĩ cg3Qqô cboW3mk3Wó thểboW3mk3W vàofjJj8RS6 thẳngfjJj8RS6 fjJj8RS6nhà đboW3mk3Wể tìmboW3mk3W ag3Qqnh cơg3Qq màboW3mk3W, tạig3Qq boW3mk3Wsao lạig3Qq ngồiboW3mk3W trướboW3mk3Wc g3Qqcửa, lg3Qqại cònboW3mk3W g3Qqôm thboW3mk3Weo gboW3mk3Wấu boW3mk3Wbông g3Qqđể g3Qqrồi sag3Qqu fjJj8RS6đó ngấfjJj8RS6t xỉu?

Bàn chfjJj8RS6ân MboW3mk3Winh Vỹg3Qq nhfjJj8RS6ấc lêng3Qq, ng3Qqhưng lạifjJj8RS6 hạfjJj8RS6 xuốboW3mk3Wng vg3Qqì mộg3Qqt cfjJj8RS6âu nóboW3mk3Wi g3Qqvọng từg3Qq pboW3mk3Whía sau.

“Trả fjJj8RS6cô ấg3Qqy lạg3Qqi boW3mk3Wcho anh.”

Theo phảnfjJj8RS6 xạ,fjJj8RS6 Ming3Qqh fjJj8RS6Vỹ quag3Qqy đboW3mk3Wầu lại…

Từ phíg3Qqa saboW3mk3Wu, Hạog3Qq fjJj8RS6Thần vòfjJj8RS6ng tag3Qqy boW3mk3Wngang fjJj8RS6eo mg3Qqột cg3Qqô gfjJj8RS6ái lạboW3mk3W mg3Qqặt, cườiboW3mk3W cợt.

“Tôi chơboW3mk3Wi cfjJj8RS6hán rồi,g3Qq trảfjJj8RS6 lạig3Qq đấy.”

Sau boW3mk3Wcâu nboW3mk3Wói boW3mk3Wvô tfjJj8RS6rách nhiệmfjJj8RS6 ấfjJj8RS6y, ngưfjJj8RS6ời boW3mk3Wcon gáiboW3mk3W kifjJj8RS6a cfjJj8RS6ũng bậtfjJj8RS6 cườifjJj8RS6 khfjJj8RS6úc boW3mk3Wkhích, nboW3mk3Wép đầg3Qqu fjJj8RS6vào fjJj8RS6ngực Hạog3Qq boW3mk3WThần, fjJj8RS6ra dángboW3mk3W vfjJj8RS6ô cùboW3mk3Wng tg3Qqình tứ.

Trả Áig3Qq g3QqHy lg3Qqại cboW3mk3Who anh?

Minh boW3mk3WVỹ khôfjJj8RS6ng hềg3Qq tỏg3Qq bg3Qqất cứfjJj8RS6 g3Qqthái độg3Qq boW3mk3Wnào cả,fjJj8RS6 ag3Qqnh vẫfjJj8RS6n ômg3Qq ÁboW3mk3Wi Hg3Qqy trg3Qqong lòng,boW3mk3W g3Qqđôi môiboW3mk3W mấboW3mk3Wp boW3mk3Wmáy bậboW3mk3Wt tboW3mk3Whành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không boW3mk3Wquan trọng3Qqg, chỉboW3mk3W cầnfjJj8RS6 côfjJj8RS6 tboW3mk3Wrở vềboW3mk3W vớiboW3mk3W anhg3Qq, g3Qqthế lg3Qqà boW3mk3Wđủ rồi.

Bóng lưngboW3mk3W cfjJj8RS6ao lg3Qqớn qufjJj8RS6ay lại,boW3mk3W tg3Qqhẳng ngg3Qqười bưboW3mk3Wớc đi…

Thì g3Qqra g3Qqquãng thờiboW3mk3W giafjJj8RS6n côg3Qq mấfjJj8RS6t tíchfjJj8RS6, HạofjJj8RS6 ThầboW3mk3Wn g3Qqchính làg3Qq ngg3Qqười chămfjJj8RS6 sócboW3mk3W boW3mk3Wvà bfjJj8RS6ảo fjJj8RS6vệ cô.

Cứ tưởg3Qqng nboW3mk3Wói fjJj8RS6ra ng3Qqhững lờig3Qq g3Qqđó tg3Qqhì fjJj8RS6anh sẽboW3mk3W boW3mk3Wtin boW3mk3Wlà hắg3Qqn g3Qqta gfjJj8RS6hét bfjJj8RS6ỏ nêng3Qq boW3mk3Wmới tfjJj8RS6rả lạifjJj8RS6 fjJj8RS6cô sao?

Nhầm rồi…

Từ bboW3mk3Wốn ng3Qqăm tfjJj8RS6rước g3Qqcho đếnfjJj8RS6 tậnfjJj8RS6 bfjJj8RS6ây giờg3Qq, mg3Qqỗi g3Qqkhi boW3mk3Wanh vàfjJj8RS6 HạboW3mk3Wo ThầnboW3mk3W đốg3Qqi mặtfjJj8RS6 boW3mk3Wvới nboW3mk3Whau, ánfjJj8RS6h boW3mk3Wmắt củaboW3mk3W hắnfjJj8RS6 tfjJj8RS6a vg3Qqẫn khfjJj8RS6ông hềg3Qq thafjJj8RS6y đổi.

Trong boW3mk3Wmắt hắng3Qq, cboW3mk3Whỉ tồnboW3mk3W tạig3Qq boW3mk3Wduy g3Qqnhất ngườiboW3mk3W fjJj8RS6con gg3Qqái g3Qqcủa aboW3mk3Wnh vàg3Qq hag3Qqm muốnfjJj8RS6 đg3Qqộc chiếmg3Qq khônboW3mk3Wg ngừng.

Bước fjJj8RS6chân ng3Qqhanh hfjJj8RS6ơn, MinfjJj8RS6h VỹfjJj8RS6 bướfjJj8RS6c g3Qqvào cổnboW3mk3Wg nhàboW3mk3W, băfjJj8RS6ng fjJj8RS6qua g3Qqkhu fjJj8RS6vườn rộngg3Qq lớfjJj8RS6n fjJj8RS6và fjJj8RS6tiến đfjJj8RS6ến boW3mk3Wgần hồg3Qq bơi.

Dừng lạiboW3mk3W g3Qqở g3Qqthành g3Qqhồ g3Qqbơi, boW3mk3Wanh fjJj8RS6cúi ngườiboW3mk3W xuống,g3Qq fjJj8RS6trên boW3mk3Wtay vẫnfjJj8RS6 lboW3mk3Wà Vươngg3Qq ÁfjJj8RS6i boW3mk3WHy đangg3Qq nhắmg3Qq nghiềboW3mk3Wn đôig3Qq mắtg3Qq vàg3Qq g3Qqôm boW3mk3Wchặt gấuboW3mk3W bông.

Đôi tg3Qqay vfjJj8RS6ẫn ng3Qqâng ngườiboW3mk3W côboW3mk3W, nhưnboW3mk3Wg g3Qqanh boW3mk3Wlại từg3Qq fjJj8RS6từ hạg3Qq tfjJj8RS6hấp tafjJj8RS6y, đểg3Qq cảboW3mk3W ngườiboW3mk3W côboW3mk3W bắtboW3mk3W đfjJj8RS6ầu ngậg3Qqp trfjJj8RS6ong nước.

Minh fjJj8RS6Vỹ boW3mk3Wcàng hạg3Qq thấpg3Qq fjJj8RS6tay, mựfjJj8RS6c nướcboW3mk3W boW3mk3Wngang g3Qqngười cboW3mk3Wô lạiboW3mk3W cfjJj8RS6àng nânfjJj8RS6g cao.

Thân boW3mk3Wthể nfjJj8RS6hỏ bfjJj8RS6é fjJj8RS6kia khẽfjJj8RS6 rfjJj8RS6un lfjJj8RS6ên, nhưngg3Qq g3Qqlại boW3mk3Wcố boW3mk3Wkìm nén…fjJj8RS6 g3Qqanh cófjJj8RS6 thfjJj8RS6ể fjJj8RS6thấy rõfjJj8RS6, haboW3mk3Wi bàng3Qq tfjJj8RS6ay ôg3Qqm gấug3Qq bôg3Qqng đanfjJj8RS6g siếg3Qqt chặtg3Qq fjJj8RS6lại, fjJj8RS6ngay cg3Qqả g3Qqkhuôn boW3mk3Wmặt g3Qqcô cũg3Qqng bắtfjJj8RS6 đầuboW3mk3W tỏfjJj8RS6 g3Qqra kg3Qqhó chịu.

Đây chỉboW3mk3W cfjJj8RS6ó boW3mk3Wthể boW3mk3Wlà kếboW3mk3W hoạcg3Qqh g3Qqdo HạboW3mk3Wo ThầnfjJj8RS6 bàyfjJj8RS6 rfjJj8RS6a, vìfjJj8RS6 ang3Qqh biếtboW3mk3W rõfjJj8RS6 hắnfjJj8RS6 khôboW3mk3Wng thểfjJj8RS6 dboW3mk3Wễ dàng3Qqg mfjJj8RS6ang ÁifjJj8RS6 boW3mk3WHy trboW3mk3Wả lạifjJj8RS6 cfjJj8RS6ho anboW3mk3Wh được.

“Cứ g3Qqtiếp boW3mk3Wtục giảg3Qq vờ…g3Qq” Đg3Qqôi boW3mk3Wmắt đfjJj8RS6en tboW3mk3Wrở ng3Qqên vôboW3mk3W g3Qqhồn, afjJj8RS6nh lạnhfjJj8RS6 lùngfjJj8RS6 gằng3Qq từng3Qqg chữg3Qq, “…fjJj8RS6 nếboW3mk3Wu g3Qqem boW3mk3Wmuốn chết.”