You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,cXRH9JDx đếcXRH9JDxn giukQvờ cXRH9JDxăn rồi.”79CsyCCs MộtukQv ccXRH9JDxô 79CsyCCshầu bước79CsyCCs v79CsyCCsào ukQvcăn 79CsyCCsphòng bị79CsyCCs bón79CsyCCsg tukQvối nucXRH9JDxốt chửng,ukQv HcXRH9JDxạo Thần79CsyCCs đcXRH9JDxã hoàcXRH9JDxn toàncXRH9JDx tácXRH9JDxch biệtcXRH9JDx Á79CsyCCsi HukQvy ukQvkhỏi ukQvthế giukQvới bukQvên ngoukQvài, giacXRH9JDxm gicXRH9JDxữ ccXRH9JDxô troukQvng că79CsyCCsn p79CsyCCshòng rộng79CsyCCs lớn79CsyCCs đầycXRH9JDx đủukQv cXRH9JDxtiện ngcXRH9JDxhi, nhưncXRH9JDxg lạicXRH9JDx thiếu79CsyCCs sứcukQv sốn79CsyCCsg cXRH9JDxvà hơukQvi cXRH9JDxấm ccXRH9JDxủa ccXRH9JDxon người.

Đã bacXRH9JDxo lâukQvu rồ79CsyCCsi nhỉ?

Ái H79CsyCCsy khcXRH9JDxông màngcXRH9JDx đukQvưa mắcXRH9JDxt n79CsyCCshìn côukQv hầucXRH9JDx đang79CsyCCs bêcXRH9JDx kcXRH9JDxhay tcXRH9JDxhức cXRH9JDxăn đặukQvt ukQvlên cukQvhiếc bàukQvn gần79CsyCCs cXRH9JDxmình, 79CsyCCsvẫn n79CsyCCsgồi yêncXRH9JDx l79CsyCCsặng ncXRH9JDxhìn vàocXRH9JDx kh79CsyCCsoảng không…

Mọi v79CsyCCsiệc vẫ79CsyCCsn diễncXRH9JDx ukQvra 79CsyCCsnhư một79CsyCCs 79CsyCCsvòng cXRH9JDxtuần hoàncXRH9JDx, ngàukQvy ngà79CsyCCsy ukQvvẫn 79CsyCCscó ncXRH9JDxgười đư79CsyCCsa đồ79CsyCCs cXRH9JDxăn ukQvđến cXRH9JDxcho côcXRH9JDx đúng79CsyCCs giờ,ukQv cXRH9JDxvẫn ukQvcó nukQvgười chăukQvm sukQvóc thật79CsyCCs tukQvỉ mỉukQv n79CsyCCshư đ79CsyCCsang nân79CsyCCsg nukQviu một79CsyCCs 79CsyCCsloài cXRH9JDxhoa mỏcXRH9JDxng 79CsyCCsmanh 79CsyCCsyếu ớukQvt, nukQvhưng vẫncXRH9JDx ccXRH9JDxó mộtcXRH9JDx bức79CsyCCs tườncXRH9JDxg vôcXRH9JDx hìncXRH9JDxh 79CsyCCsngăn chặncXRH9JDx ukQvkhông c79CsyCCsho 79CsyCCscô bướccXRH9JDx rcXRH9JDxa cXRH9JDxkhỏi lồngukQv kcXRH9JDxính cXRH9JDxđang gukQviữ chukQvân c79CsyCCshính mình.

Hạo ukQvThần mỗicXRH9JDx ng79CsyCCsày đề79CsyCCsu đukQvến căn79CsyCCs ph79CsyCCsòng mcXRH9JDxà mìn79CsyCCsh g79CsyCCsiam gi79CsyCCsữ ÁiukQv HycXRH9JDx, vẫncXRH9JDx ukQvnói chuyệcXRH9JDxn nhưcXRH9JDx khcXRH9JDxông hềukQv cóukQv chuyệ79CsyCCsn ukQvgì xukQvảy cXRH9JDxra, như79CsyCCsng chcXRH9JDxỉ cXRH9JDxduy nhấtcXRH9JDx c79CsyCCsậu t79CsyCCsự mcXRH9JDxình độccXRH9JDx thoại.

Từ nukQvgày bcXRH9JDxị giacXRH9JDxm 79CsyCCslỏng, Ái79CsyCCs ukQvHy k79CsyCCshông ukQvhề 79CsyCCsmở miệng79CsyCCs nóiukQv dcXRH9JDxù ukQvchỉ mộcXRH9JDxt cXRH9JDxtừ, t79CsyCCshậm 79CsyCCschí lukQvại cò79CsyCCsn t79CsyCCsrở nên79CsyCCs kukQvhép 79CsyCCskín, nh79CsyCCsư không79CsyCCs aukQvi t79CsyCCsồn 79CsyCCstại tr79CsyCCsong mắt79CsyCCs cô.

Cô vẫnukQv ăn…ukQv vẫncXRH9JDx sống…

Một ngàycXRH9JDx, mộtukQv thán79CsyCCsg, mộukQvt năm…

Dù cukQvho thcXRH9JDxời cXRH9JDxgian cócXRH9JDx ukQvtrôi nhcXRH9JDxanh đếcXRH9JDxn mứccXRH9JDx nà79CsyCCso, 79CsyCCsđối vớ79CsyCCsi ÁcXRH9JDxi HycXRH9JDx, 79CsyCCshoàn toà79CsyCCsn khôukQvng ukQvcó cXRH9JDxđịnh ukQvnghĩ vcXRH9JDxề ngàukQvy thcXRH9JDxáng làcXRH9JDx 79CsyCCsgì cả.

Cô chỉcXRH9JDx biếtcXRH9JDx rằng79CsyCCs, m79CsyCCsình đacXRH9JDxng cXRH9JDxtrải qu79CsyCCsa ukQvmột quãcXRH9JDxng t79CsyCCshời gia79CsyCCsn rơi79CsyCCs vcXRH9JDxào hàncXRH9JDxg v79CsyCCsạn thiêcXRH9JDxn niê79CsyCCsn 79CsyCCskỷ, đánh79CsyCCs mất79CsyCCs hoàcXRH9JDxn toà79CsyCCsn haukQvi tcXRH9JDxừ “tựukQv do”.

Không khóc…ukQv kukQvhông cườiukQv… mộtcXRH9JDx 79CsyCCsnăm sốnukQvg tr79CsyCCsong tukQvhế giớicXRH9JDx 79CsyCCsnhàm cháukQvn, ÁcXRH9JDxi cXRH9JDxHy 79CsyCCskhông hềukQv r79CsyCCsơi thêm79CsyCCs cXRH9JDxbất ccXRH9JDxứ m79CsyCCsột giukQvọt nưukQvớc m79CsyCCsắt nàukQvo cả…ukQv v79CsyCCsì dcXRH9JDxù c79CsyCCsho c79CsyCCsó kcXRH9JDxhóc hết79CsyCCs nư79CsyCCsớc m79CsyCCsắt, cũn79CsyCCsg khôukQvng cXRH9JDxhề có79CsyCCs cXRH9JDxlối ukQvthoát đukQvể cukQvô ukQvtìm ukQvvề anh.

Nếu nh79CsyCCsư thukQvế, thcXRH9JDxà rcXRH9JDxằng mì79CsyCCsnh phảcXRH9JDxi ccXRH9JDxười tcXRH9JDxhật tcXRH9JDxươi, đểcXRH9JDx MukQvinh ukQvVỹ ở79CsyCCs đâukQvu đ79CsyCCsó trukQvên cXRH9JDxthế giớukQvi ukQvnày cò79CsyCCsn ccXRH9JDxó thể79CsyCCs sốcXRH9JDxng hạnh79CsyCCs p79CsyCCshúc khukQvi khcXRH9JDxông cukQvó mình.

Anh đukQvã cukQvó thcXRH9JDxể vượt79CsyCCs cXRH9JDxqua ncXRH9JDxỗi ukQvđau mất79CsyCCs ukQvThy 79CsyCCsThy, thìcXRH9JDx tcXRH9JDxại scXRH9JDxao ukQvlại k79CsyCCshông thểukQv qu79CsyCCsên cukQvô đượccXRH9JDx cukQvơ chứ?

Nhưng ukQvcô cXRH9JDxvẫn khôncXRH9JDxg thểukQv cười,ukQv vukQvà lạiukQv 79CsyCCscàng cXRH9JDxkhông th79CsyCCsể khó79CsyCCsc, cXRH9JDxchỉ thấy79CsyCCs 79CsyCCscõi lòn79CsyCCsg trukQvống r79CsyCCsỗng, kukQvhông hềcXRH9JDx tồn79CsyCCs 79CsyCCstại bukQvất c79CsyCCsứ điề79CsyCCsu gukQvì đượccXRH9JDx ukQvcho cXRH9JDxlà hạn79CsyCCsh phcXRH9JDxúc haukQvy cXRH9JDxđau đớn.

Ái 79CsyCCsHy tukQvhật sự…cXRH9JDx th79CsyCCsật sựukQv khôukQvng cXRH9JDxthể 79CsyCCsnhớ rõukQv khuôcXRH9JDxn mặtcXRH9JDx lcXRH9JDxạnh lùukQvng ngạ79CsyCCso mạnukQv đócXRH9JDx nukQvữa… ukQvthật sự79CsyCCs kh79CsyCCsông tcXRH9JDxhể n79CsyCCshớ được!

Tất 79CsyCCscả chỉukQv ukQvlà cXRH9JDxmột gương79CsyCCs m79CsyCCsặt mukQvờ nhạtcXRH9JDx đa79CsyCCsng dukQvần p79CsyCCshai nhcXRH9JDxoà cXRH9JDxtrong tâcXRH9JDxm ukQvtrí cô.

Ngay cảcXRH9JDx hukQvơi ấm79CsyCCs thcXRH9JDxân thu79CsyCCsộc vukQvà cảmukQv giáukQvc cXRH9JDxkhi 79CsyCCskề cận79CsyCCs bên79CsyCCs MinukQvh Vỹ79CsyCCs 79CsyCCscũng houkQvàn toukQvàn biế79CsyCCsn mcXRH9JDxất, ÁiukQv 79CsyCCsHy khôcXRH9JDxng tcXRH9JDxhể cảmcXRH9JDx nhcXRH9JDxận được79CsyCCs gì79CsyCCs cả…

… không79CsyCCs 79CsyCCsgì cả.

Cô 79CsyCCshầu cũng79CsyCCs k79CsyCCshông hukQvề 79CsyCCscảm thấyukQv lcXRH9JDxạ ukQvlẫm v79CsyCCsì 79CsyCCsnhững hàn79CsyCCsh động79CsyCCs thất79CsyCCs thườngukQv ccXRH9JDxủa 79CsyCCsÁi HcXRH9JDxy, ukQvnhanh ch79CsyCCsân bước79CsyCCs r79CsyCCsa khcXRH9JDxỏi phòng,79CsyCCs 79CsyCCssau cXRH9JDxđó ukQvgài chốtukQv khoá.

Cô 79CsyCCsim lặcXRH9JDxng, cukQvhìm 79CsyCCssâu ukQvvào mcXRH9JDxớ kukQvý ức79CsyCCs hỗn79CsyCCs độn…

Không cXRH9JDxthể tukQvin được79CsyCCs aukQvnh là79CsyCCs ngườ79CsyCCsi ukQvđã 79CsyCCsnhẫn tâm79CsyCCs xuukQvống ta79CsyCCsy tàcXRH9JDxn sátcXRH9JDx 79CsyCCscả giukQva đìnhukQv của79CsyCCs cô….

Không đâu,79CsyCCs cXRH9JDxngười nukQvhư MiukQvnh VukQvỹ, vẻcXRH9JDx b79CsyCCsề ngoukQvài l79CsyCCsạnh lukQvùng chcXRH9JDxỉ ukQvlà vukQvỏ bọcXRH9JDxc ch79CsyCCso sự79CsyCCs ấmukQv ácXRH9JDxp lcXRH9JDxan ukQvtoả bênukQv cXRH9JDxtrong… ukQvanh 79CsyCCssẽ 79CsyCCskhông b79CsyCCsao gi79CsyCCsờ lukQvàm nhukQvư thế!

Nhưng kcXRH9JDxhông pcXRH9JDxhải chíncXRH9JDxh ĐiềncXRH9JDx H79CsyCCsuân 79CsyCCsđã tukQvhừa 79CsyCCsnhận rcXRH9JDxằng cXRH9JDxhắn lcXRH9JDxà kẻukQv giếtcXRH9JDx gcXRH9JDxia cXRH9JDxđình cô79CsyCCs sacXRH9JDxo? NhưcXRH9JDxng t79CsyCCsại ukQvsao Tịnh79CsyCCs cXRH9JDxNhi lạcXRH9JDxi nóukQvi MiukQvnh VỹcXRH9JDx mớiukQv 79CsyCCsthực sự79CsyCCs lcXRH9JDxà kẻ79CsyCCs scXRH9JDxát nhâcXRH9JDxn ccXRH9JDxơ chứ?

Hạo ThukQvần bướccXRH9JDx vcXRH9JDxào cukQvăn phcXRH9JDxòng phảukQvng phất79CsyCCs 79CsyCCsmùi hcXRH9JDxương ccXRH9JDxủa houkQva 79CsyCCstường v79CsyCCsi, tiếncXRH9JDx đến79CsyCCs gukQvần cXRH9JDxÁi 79CsyCCsHy vukQvà nukQvgồi lênukQv cạnh79CsyCCs giường.

“Em cukQvhán g79CsyCCshét an79CsyCCsh đến79CsyCCs mukQvức ukQvnày saukQvo?” ukQvGương m79CsyCCsặt lộ79CsyCCs rõcXRH9JDx vẻcXRH9JDx thấtcXRH9JDx vọng,79CsyCCs ukQvHạo 79CsyCCsThần dườn79CsyCCsg như79CsyCCs đã79CsyCCs biếtcXRH9JDx ccXRH9JDxâu trả79CsyCCs ukQvlời sẽ79CsyCCs l79CsyCCsà nhưcXRH9JDx thukQvế n79CsyCCsào, cXRH9JDxtiếp tụccXRH9JDx cXRH9JDxcất giọn79CsyCCsg đề79CsyCCsu đều.cXRH9JDx “ĐukQvừng n79CsyCCshư cXRH9JDxthế cXRH9JDxnữa, 79CsyCCsanh cukQvó cXRH9JDxthể khiến79CsyCCs cXRH9JDxem cXRH9JDxhạnh phukQvúc hơ79CsyCCsn cXRH9JDxcả hắn.

Cứ t79CsyCCsưởng rằngcXRH9JDx chỉcXRH9JDx cXRH9JDxcần giữcXRH9JDx ÁukQvi ukQvHy b79CsyCCsên cạn79CsyCCsh, Hạo79CsyCCs cXRH9JDxThần sẽcXRH9JDx hạcXRH9JDxnh ukQvphúc sao?

Không hề!cXRH9JDx HcXRH9JDxạnh phúcXRH9JDxc t79CsyCCsưởng ccXRH9JDxhừng nhukQvư ccXRH9JDxhỉ thoá79CsyCCsng quacXRH9JDx, cXRH9JDxnhẹ nhcXRH9JDxư là79CsyCCsn 79CsyCCsgió mơ79CsyCCsn maukQvn ngo79CsyCCsài bầuukQv trờiukQv đơnukQv điệu…

Nhưng cXRH9JDxđau ukQvđớn 79CsyCCslại ukQvkéo ukQvdài, chcXRH9JDxe k79CsyCCshuất tukQvhứ 79CsyCCsánh sukQváng cXRH9JDxkhiến cu79CsyCCsộc sốn79CsyCCsg củcXRH9JDxa 79CsyCCscậu ccXRH9JDxhuyển biế79CsyCCsn ukQvtheo mộtcXRH9JDx màukQvu 79CsyCCsđen 79CsyCCstăm tối.cXRH9JDx CukQvứ nhukQvư thếukQv nàcXRH9JDxy th79CsyCCsật sựukQv khô79CsyCCsng ukQvổn chútukQv ncXRH9JDxào… ccXRH9JDxô vcXRH9JDxẫn yên79CsyCCs lặnukQvg, 79CsyCCshoàn t79CsyCCsoàn khôukQvng cXRH9JDxcó chúukQvt bcXRH9JDxiểu ukQvcảm nàoukQv kcXRH9JDxhác ngocXRH9JDxài việcukQv thcXRH9JDxẫn thờukQv nukQvhìn vukQvào khoảncXRH9JDxg không.

“Theo anukQvh!” HạoukQv ThầnukQv 79CsyCCsmệt mỏ79CsyCCsi ômukQv l79CsyCCsấy đầu79CsyCCs, scXRH9JDxau đó79CsyCCs đứngcXRH9JDx dậyukQv nắmukQv lấcXRH9JDxy tacXRH9JDxy ccXRH9JDxô cXRH9JDxlôi đi…

Có lẽ…cXRH9JDx cXRH9JDxđến lúc79CsyCCs phả79CsyCCsi bukQvuông ukQvtay rồukQvi. Vì79CsyCCs nukQvắm giữukQv mố79CsyCCsi tìncXRH9JDxh từ79CsyCCs m79CsyCCsột ph79CsyCCsía nh79CsyCCsư thếukQv này79CsyCCs, tcXRH9JDxhật sự79CsyCCs chỉcXRH9JDx kh79CsyCCsiến cảcXRH9JDx hacXRH9JDxi đaucXRH9JDx khổ79CsyCCs hơnukQv mukQvà thôi.

Quãng ukQvthời ukQvgian qukQvua, HcXRH9JDxạo ThầukQvn đukQvã thực79CsyCCs sukQvự quukQvá í79CsyCCsch kỷ,ukQv chukQvỉ b79CsyCCsiết gcXRH9JDxiữ ukQvÁi H79CsyCCsy chcXRH9JDxo cXRH9JDxriêng cXRH9JDxmình ukQvvà 79CsyCCsnghĩ sẽcXRH9JDx ukQvlàm 79CsyCCsngười cocXRH9JDxn 79CsyCCsgái 79CsyCCsnày hạn79CsyCCsh phúc.

Nhưng ukQvhai chữ79CsyCCs “hạnh79CsyCCs phúc”79CsyCCs miễnukQv cưỡngukQv nàyukQv ccXRH9JDxó tukQvhật 79CsyCCssự tồncXRH9JDx tạiukQv khukQvông kukQvhi cukQvô ukQvvẫn cònukQv 79CsyCCsmong nukQvhớ hắn?

Cô cXRH9JDxđể mặukQvc Hạo79CsyCCs ThầcXRH9JDxn đưukQva 79CsyCCsmình cXRH9JDxđi, khôncXRH9JDxg hềcXRH9JDx cXRH9JDxcó chút79CsyCCs cXRH9JDxphản ứukQvng nào79CsyCCs gọcXRH9JDxi ukQvlà k79CsyCCsháng cựukQv, chỉukQv cXRH9JDxvô thức79CsyCCs nốicXRH9JDx bướukQvc 79CsyCCstheo sacXRH9JDxu cậuukQv, bànukQv cXRH9JDxtay còukQvn lạcXRH9JDxi s79CsyCCsiết chặt79CsyCCs cXRH9JDxcon gukQvấu b79CsyCCsông cXRH9JDxmềm mạiukQv t79CsyCCsrong tay.

Đây… là79CsyCCs cách79CsyCCs d79CsyCCsuy nhấ79CsyCCst ukQvHạo ThầnukQv khôncXRH9JDxg ukQvmuốn sửukQv dụukQvng… nukQvhưng hết79CsyCCs cukQvách rồi!

Phải khiếncXRH9JDx ÁiukQv H79CsyCCsy h79CsyCCsoàn cXRH9JDxtoàn ukQvtin tưởncXRH9JDxg ccXRH9JDxậu cXRH9JDxvà ccXRH9JDxăm hậncXRH9JDx MincXRH9JDxh Vỹ.

“Vẫn cXRH9JDxchưa tìmukQv thấycXRH9JDx c79CsyCCsô ấcXRH9JDxy saocXRH9JDx?” MiukQvnh Vỹ79CsyCCs đấm79CsyCCs mạ79CsyCCsnh lênukQv bàukQvn làmcXRH9JDx việcukQv củukQva 79CsyCCsông cXRH9JDxHàn, đukQvôi mukQvắt a79CsyCCsnh trừngukQv lê79CsyCCsn nhữn79CsyCCsg 79CsyCCstia 79CsyCCssáng ukQvcủa lukQvửa hận.cXRH9JDx “MộtukQv năm,79CsyCCs đãukQv mộtukQv nămcXRH9JDx rồicXRH9JDx đấycXRH9JDx ôngukQv 79CsyCCscó biếukQvt không?!”

Tìm kiếmukQv rukQvồi lcXRH9JDxại tìm79CsyCCs 79CsyCCskiếm, anukQvh gukQvần nukQvhư chì79CsyCCsm vào79CsyCCs tuy79CsyCCsệt vọng…

Muốn bỏ79CsyCCs cuộc,ukQv nhukQvưng tukQvrái tcXRH9JDxim lạiukQv cXRH9JDxkhông ukQvcho phécXRH9JDxp a79CsyCCsnh ukQvlàm thế!

Lẽ 79CsyCCsnào ÁiukQv H79CsyCCsy đã79CsyCCs 79CsyCCsthực sựukQv 79CsyCCsbốc hơcXRH9JDxi khcXRH9JDxỏi thcXRH9JDxế giới79CsyCCs nukQvày rồcXRH9JDxi ư?

“Đừng ukQvđòi hỏcXRH9JDxi khukQvi t79CsyCCsa đã79CsyCCs cXRH9JDxgiúp cocXRH9JDxn làukQvm 79CsyCCstất ukQvcả để79CsyCCs tìm79CsyCCs co79CsyCCsn bécXRH9JDx ấy79CsyCCs 79CsyCCsnếu c79CsyCCson khôcXRH9JDxng mcXRH9JDxuốn mấtukQv nóukQv 79CsyCCsmãi mãi.”79CsyCCs ÔukQvng 79CsyCCsHàn đacXRH9JDxn 79CsyCCshai tukQvay 79CsyCCsvào nhau79CsyCCs, tựaukQv cXRH9JDxlưng vukQvào chiukQvếc cXRH9JDxghế xoaukQvy, trảukQv lukQvời MukQvinh Vỹ79CsyCCs m79CsyCCsột các79CsyCCsh nghiêmcXRH9JDx ngcXRH9JDxhị. “QcXRH9JDxuên cocXRH9JDxn ukQvbé ấyukQv đicXRH9JDx, tukQva scXRH9JDxẽ tcXRH9JDxìm ukQvcho co79CsyCCsn một79CsyCCs nukQvgười ukQvcon gukQvái kháukQvc cXRH9JDxxinh ukQvđẹp v79CsyCCsà tốukQvt cXRH9JDxhơn nó.”

Đối 79CsyCCsvới ông,cXRH9JDx hiện79CsyCCs tạukQvi, 79CsyCCsxem nukQvhư mọi79CsyCCs chuyệncXRH9JDx đcXRH9JDxã cXRH9JDxđược cXRH9JDxthu cXRH9JDxxếp ổn79CsyCCs thoảcXRH9JDx, vukQvà tấ79CsyCCst cXRH9JDxcả sẽcXRH9JDx lạicXRH9JDx ổnukQv địn79CsyCCsh như79CsyCCs 79CsyCCslúc b79CsyCCsan đầu.

“Ý ông79CsyCCs lcXRH9JDxà tô79CsyCCsi ph79CsyCCsải scXRH9JDxống tốt79CsyCCs khcXRH9JDxi ukQvthiếu cukQvô cXRH9JDxấy cXRH9JDxsao? ThếukQv cuukQvộc s79CsyCCsống cukQvủa ôngcXRH9JDx c79CsyCCsó hạcXRH9JDxnh ukQvphúc nếucXRH9JDx thiếu79CsyCCs bàukQv cXRH9JDxta khônukQvg? VàukQv tôicXRH9JDx hiệnukQv giờcXRH9JDx lcXRH9JDxà nhưukQv thếukQv 79CsyCCsđấy, 79CsyCCskhông cócXRH9JDx c79CsyCCsô ấy79CsyCCs, co79CsyCCsi cXRH9JDxnhư thukQvế 79CsyCCsgiới nàukQvy đối79CsyCCs với79CsyCCs tôcXRH9JDxi chẳ79CsyCCsng còn79CsyCCs ukQvý nghĩacXRH9JDx g79CsyCCsì cả!cXRH9JDx” ukQvGương mặukQvt M79CsyCCsinh VỹukQv chcXRH9JDxợt trcXRH9JDxở nêncXRH9JDx th79CsyCCsật lạcXRH9JDxnh lùnukQvg v79CsyCCsà b79CsyCCsất cầncXRH9JDx, nhcXRH9JDxư thểcXRH9JDx ukQvđang 79CsyCCsmong muố79CsyCCsn r79CsyCCsời khukQvỏi thếukQv giới79CsyCCs nàycXRH9JDx b79CsyCCsất cukQvứ lukQvúc nào.

Không ch79CsyCCsỉ bcXRH9JDxất lựcukQv vukQvì c79CsyCCshuyện lãncXRH9JDxh đcXRH9JDxạo tổ79CsyCCs chứccXRH9JDx 79CsyCCsKnight, ukQvanh ukQvthật cXRH9JDxsự đ79CsyCCsang r79CsyCCsất ukQvmệt m79CsyCCsỏi cXRH9JDxvì v79CsyCCsô vọng79CsyCCs 79CsyCCstrong việccXRH9JDx tìm79CsyCCs kiếmukQv ÁiukQv Hy.

Đôi mukQvắt chất79CsyCCs chứaukQv ưucXRH9JDx phcXRH9JDxiền, Mi79CsyCCsnh VỹukQv bướcukQv 79CsyCCsnhanh cXRH9JDxra khỏi79CsyCCs căukQvn phòn79CsyCCsg đa79CsyCCsng khcXRH9JDxiến mukQvình nukQvgạt cXRH9JDxthở, chỉukQv mcXRH9JDxuốn tìmukQv vềukQv góc79CsyCCs tốiukQv quecXRH9JDxn thuộcukQv mà79CsyCCs nh79CsyCCsớ cXRH9JDxđến người79CsyCCs ccXRH9JDxon 79CsyCCsgái cXRH9JDxấy. TừukQv ukQvbao giờcXRH9JDx an79CsyCCsh 79CsyCCslại ukQvthảm hạukQvi 79CsyCCsđến nhukQvư cXRH9JDxthế ncXRH9JDxày 79CsyCCscơ chứ?

Hạo Th79CsyCCsần nắ79CsyCCsm l79CsyCCsấy taukQvy ÁukQvi Hy79CsyCCs, 79CsyCCsđưa côcXRH9JDx cXRH9JDxlên ukQvtận lầucXRH9JDx 79CsyCCsba, cXRH9JDxsau đó79CsyCCs dừcXRH9JDxng lạiukQv trước79CsyCCs mộcXRH9JDxt cXRH9JDxcăn 79CsyCCsphòng ukQvkhá cXRH9JDxrộng lớn.

Cô cảcXRH9JDxm thukQvấy 79CsyCCslo sợcXRH9JDx, mộukQvt phầnukQv 79CsyCCsvì h79CsyCCsành độngcXRH9JDx kukQvhác thườnukQvg củaukQv HạoukQv ThcXRH9JDxần, phần79CsyCCs ccXRH9JDxòn lạukQvi 79CsyCCslà 79CsyCCsvì bukQví mcXRH9JDxật đa79CsyCCsng ẩnukQv chứaukQv phíacXRH9JDx s79CsyCCsau căn79CsyCCs pukQvhòng đó.

Bước c79CsyCCshân dừngcXRH9JDx cXRH9JDxlại ở79CsyCCs 79CsyCCscửa phòng,cXRH9JDx Hạo79CsyCCs cXRH9JDxThần buôn79CsyCCsg t79CsyCCsay c79CsyCCsô cXRH9JDxra, đứnukQvg san79CsyCCsg cXRH9JDxmột 79CsyCCsbên, nhưukQv thukQvể ukQvđang mucXRH9JDxốn ccXRH9JDxô ph79CsyCCsải tự79CsyCCs mìn79CsyCCsh cXRH9JDxkhám 79CsyCCsphá bí79CsyCCs mậtcXRH9JDx ukQvẩn chứacXRH9JDx bênukQv troukQvng căncXRH9JDx phònukQvg cXRH9JDxbí ukQvẩn trư79CsyCCsớc mắt.

Bàn cXRH9JDxtay ukQvđang ômcXRH9JDx ukQvcon gấuukQv ukQvbông cXRH9JDxnới lỏukQvng dần79CsyCCs, lỏngcXRH9JDx d79CsyCCsần rồiukQv mặukQvc 79CsyCCskệ nó79CsyCCs ukQvrơi xuốn79CsyCCsg đất.79CsyCCs ĐôiukQv 79CsyCCsmắt ÁcXRH9JDxi ukQvHy thoukQváng chúcXRH9JDxt 79CsyCCslo scXRH9JDxợ, nhưngukQv bcXRH9JDxàn ta79CsyCCsy lại79CsyCCs ngoacXRH9JDxn c79CsyCCsố nắcXRH9JDxm lấycXRH9JDx tacXRH9JDxy cầmcXRH9JDx mcXRH9JDxở cửa.

Liệu… ukQvkhi cô79CsyCCs mởukQv cXRH9JDxcửa… ukQvMinh 79CsyCCsVỹ cXRH9JDxsẽ làcXRH9JDx ngườiukQv đầcXRH9JDxu tukQviên cXRH9JDxcô đưukQvợc trcXRH9JDxông tukQvhấy? cXRH9JDxHay lạukQvi là79CsyCCs mộtukQv thảukQvm kịchukQv đacXRH9JDxng chờcXRH9JDx đukQvón cô?

Mặc kệ,79CsyCCs côcXRH9JDx khôcXRH9JDxng quukQvan ukQvtâm nữa,cXRH9JDx côcXRH9JDx chcXRH9JDxỉ 79CsyCCscần biếukQvt mìcXRH9JDxnh đangcXRH9JDx cầncXRH9JDx pukQvhải giả79CsyCCsi toả79CsyCCs ukQvbản tín79CsyCCsh tò79CsyCCs mukQvò v79CsyCCsốn cXRH9JDxcó củukQva mình.

Hạo T79CsyCCshần hukQvoàn toukQvàn câmcXRH9JDx lặngukQv đứngcXRH9JDx yêncXRH9JDx bê79CsyCCsn cạnukQvh c79CsyCCsô, đôcXRH9JDxi mắtukQv cXRH9JDxcậu n79CsyCCshắm ukQvhờ, hcXRH9JDxàng lukQvông ukQvmày thukQvanh 79CsyCCstú khẽ79CsyCCs caukQvu lại,79CsyCCs đô79CsyCCsi ukQvmôi mỏngukQv đang79CsyCCs mícXRH9JDxm lạiukQv thậukQvt chặt.

Cậu khôcXRH9JDxng ukQvmuốn mọicXRH9JDx chuycXRH9JDxện ukQvnhư thếukQv nà79CsyCCsy… nhưncXRH9JDxg cũngcXRH9JDx khôcXRH9JDxng còn79CsyCCs cácukQvh nàocXRH9JDx ukQvkhác ukQvcả, lukQvàm sa79CsyCCso kì79CsyCCsm lạicXRH9JDx đượcukQv kh79CsyCCsi ướccXRH9JDx muốn79CsyCCs ch79CsyCCsiếm hữukQvu ngườ79CsyCCsi cXRH9JDxcon gcXRH9JDxái k79CsyCCsia đang79CsyCCs d79CsyCCsần tcXRH9JDxăng caoukQv, đến79CsyCCs cXRH9JDxmức kukQvhông thểukQv k79CsyCCsiểm s79CsyCCsoát đượcukQv nữa…

Khiến c79CsyCCsô đukQvau đớn,ukQv cXRH9JDxkhiến ccXRH9JDxô chịuukQv thư79CsyCCsơng tổn…79CsyCCs t79CsyCCsất 79CsyCCscả chỉ79CsyCCs v79CsyCCsì s79CsyCCsự íchukQv ukQvkỷ v79CsyCCsà cXRH9JDxham mucXRH9JDxốn 79CsyCCscó đư79CsyCCsợc c79CsyCCsô mukQvà thôi.

Cậu thực79CsyCCs sukQvự 79CsyCCshận ÁukQvi HyukQv, hcXRH9JDxận ccXRH9JDxô đã79CsyCCs khiến79CsyCCs cXRH9JDxcậu phả79CsyCCsi 79CsyCCsbất chấp79CsyCCs tcXRH9JDxất cảukQv đ79CsyCCsể ukQvcó đượccXRH9JDx ukQvcô! cXRH9JDxNếu cócXRH9JDx đcXRH9JDxủ ccXRH9JDxan đảm,cXRH9JDx HạoukQv Th79CsyCCsần ch79CsyCCsỉ cXRH9JDxmuốn bópcXRH9JDx náukQvt tráiukQv cXRH9JDxtim yếukQvu ớukQvt đancXRH9JDxg đập79CsyCCs licXRH9JDxên hồukQvi trcXRH9JDxong lcXRH9JDxòng n79CsyCCsgực, để79CsyCCs ukQvnó khôngukQv 79CsyCCscòn loạnukQv nhukQvịp cXRH9JDxtrước côcXRH9JDx nữa.

Bàn ta79CsyCCsy nhukQvỏ bécXRH9JDx vặncXRH9JDx 79CsyCCsnhẹ tcXRH9JDxay cầmukQv, lập79CsyCCs tứukQvc 79CsyCCsmột hươngcXRH9JDx 79CsyCCsthơm 79CsyCCsdịu dàncXRH9JDxg lcXRH9JDxan to79CsyCCsả bcXRH9JDxao 79CsyCCsphủ kcXRH9JDxhắp ngườicXRH9JDx c79CsyCCsô, phảncXRH9JDxg p79CsyCCshất chukQvút sự79CsyCCs t79CsyCCsàn độc79CsyCCs ukQvtừ bóngukQv 79CsyCCstối 79CsyCCstội ác.

Hai 79CsyCCsbóng ngườcXRH9JDxi ukQvđang đứukQvng giữaukQv 79CsyCCsgian phòng79CsyCCs, cXRH9JDxánh m79CsyCCsắt sắc79CsyCCs 79CsyCCsnhọn đềucXRH9JDx cukQvó cùng79CsyCCs chukQvung mộtukQv mụ79CsyCCsc tiêu…

… 79CsyCCslà cô!!

Chap 46

Nếu 79CsyCCsem mucXRH9JDxốn chết

*Ba 79CsyCCsnăm sau*

Tiếng bướcukQv chânukQv vcXRH9JDxồn vcXRH9JDxã nối79CsyCCs tiế79CsyCCsp khắcXRH9JDxp dã79CsyCCsy hàcXRH9JDxnh l79CsyCCsang dọcukQv thukQveo ngukQvôi bukQviệt thự79CsyCCs tr79CsyCCsáng l79CsyCCsệ, t79CsyCCsoán ngườ79CsyCCsi mặccXRH9JDx 79CsyCCsvest đen79CsyCCs bặ79CsyCCsm ukQvtrợn đan79CsyCCsg b79CsyCCsước tukQvheo sukQvau một79CsyCCs bónukQvg ngườicXRH9JDx cXRH9JDxcao lớ79CsyCCsn, toátcXRH9JDx 79CsyCCslên pcXRH9JDxhong tháicXRH9JDx thốn79CsyCCsg lĩnukQvh c79CsyCCsủa đ79CsyCCsấng chỉ79CsyCCs huy.

Chiếc á79CsyCCso scXRH9JDxơ mcXRH9JDxi trắngukQv ccXRH9JDxhưa ukQvcài hếcXRH9JDxt khu79CsyCCsy đancXRH9JDxg được79CsyCCs b79CsyCCsàn tacXRH9JDxy cXRH9JDxto lớ79CsyCCsn kh79CsyCCsuy cXRH9JDxlại vội79CsyCCs vukQvã, gương79CsyCCs mặtcXRH9JDx lãukQvnh khốcukQv ukQvđang nhukQvìn mọicXRH9JDx thcXRH9JDxứ bằn79CsyCCsg mộukQvt màukQvu 79CsyCCssắc đcXRH9JDxen sẫcXRH9JDxm khônukQvg 79CsyCCssự sống.

Đôi bukQvàn châukQvn vẫn79CsyCCs sảiukQv bướcXRH9JDxc thậ79CsyCCst đềuukQv đặn,cXRH9JDx McXRH9JDxinh VỹcXRH9JDx ukQvcài l79CsyCCsại ukQvngay ngắnukQv hàngukQv kcXRH9JDxhuy áocXRH9JDx, rồicXRH9JDx lại79CsyCCs tiếpcXRH9JDx tục79CsyCCs kho79CsyCCsác n79CsyCCshanh chiukQvếc ácXRH9JDxo khoá79CsyCCsc cXRH9JDxđen 79CsyCCsđang ukQvcầm tukQvrên tay…ukQv cXRH9JDxtừ baukQvo gi79CsyCCsờ acXRH9JDxnh lạicXRH9JDx sống79CsyCCs mộtcXRH9JDx cáchcXRH9JDx máy79CsyCCs m79CsyCCsóc như79CsyCCs thếcXRH9JDx ukQvnày cXRH9JDxcơ chứ?

Mọi thứukQv vẫn79CsyCCs diễnukQv r79CsyCCsa tukQvhật gấpcXRH9JDx 79CsyCCsgáp nukQvhư lcXRH9JDxẽ tựcXRH9JDx nhiê79CsyCCsn, và79CsyCCs cXRH9JDxđối vớicXRH9JDx ukQvanh, t79CsyCCsất cảcXRH9JDx k79CsyCCshông cònukQv quacXRH9JDxn trọng79CsyCCs nữa.

Kéo ukQvdài sự79CsyCCs sốngcXRH9JDx vàukQv h79CsyCCsơi tcXRH9JDxhở ccXRH9JDxhỉ đểukQv d79CsyCCsàn xếp79CsyCCs cXRH9JDxnhững cuộc79CsyCCs ẩuukQv 79CsyCCsđả manukQvg cXRH9JDxtính chấtcXRH9JDx bạo79CsyCCs l79CsyCCsực, nhukQvưng ukQvcơ thể79CsyCCs an79CsyCCsh vẫcXRH9JDxn tiếpcXRH9JDx tụcukQv h79CsyCCsô hcXRH9JDxấp 79CsyCCsđể ducXRH9JDxy tcXRH9JDxrì cXRH9JDxsinh ukQvmệnh này.

Bất cần79CsyCCs đờicXRH9JDx… 79CsyCCsba từcXRH9JDx ukQvdùng để79CsyCCs 79CsyCCschỉ vềukQv cucXRH9JDxộc sukQvống hiệ79CsyCCsn t79CsyCCsại củ79CsyCCsa anh!!

Nét mặ79CsyCCst luô79CsyCCsn gi79CsyCCsữ ukQvtrạng tháicXRH9JDx lạnukQvh l79CsyCCsùng hơnukQv ukQvcả nukQvgày xưa79CsyCCs, giờcXRH9JDx đ79CsyCCsây lạ79CsyCCsi bắtukQv đ79CsyCCsầu lưcXRH9JDxu cXRH9JDxdấu sựcXRH9JDx khin79CsyCCsh đ79CsyCCsời củ79CsyCCsa cXRH9JDxHàn McXRH9JDxinh Vỹ.

Chiếc 79CsyCCsxe BMukQvW đ79CsyCCsược đậu79CsyCCs sẵncXRH9JDx tukQvrước c79CsyCCsổng ukQvnhư thườcXRH9JDxng lệ,cXRH9JDx cukQvhờ đợi79CsyCCs đcXRH9JDxưa 79CsyCCsanh t79CsyCCshực t79CsyCCshi cXRH9JDxnhững ncXRH9JDxhiệm vụcXRH9JDx bạoukQv lcXRH9JDxực ph79CsyCCsi pháp.

Anh biếukQvt chứcXRH9JDx! N79CsyCCsgười a79CsyCCsnh gọcXRH9JDxi ukQvlà cXRH9JDxcha, ô79CsyCCsng tukQva chỉukQv cXRH9JDxxem ukQvanh cXRH9JDxnhư một79CsyCCs 79CsyCCsthứ ukQvcông c79CsyCCsụ để79CsyCCs cXRH9JDxloại bỏ79CsyCCs tấukQvt c79CsyCCsả ukQvnhững ukQvthứ cảcXRH9JDxn tr79CsyCCsở b79CsyCCsước tiế79CsyCCsn củacXRH9JDx ôngukQv tcXRH9JDxa trêcXRH9JDxn thươn79CsyCCsg trường.

Chắc hẳukQvn là79CsyCCs scXRH9JDxau ukQvkhi đẩy79CsyCCs chcXRH9JDxo cXRH9JDxanh c79CsyCCsái tổ79CsyCCs c79CsyCCshức này,ukQv ônukQvg t79CsyCCsa thoải79CsyCCs m79CsyCCsái lắm.ukQv ThukQvoải mukQvái 79CsyCCskhi đãcXRH9JDx 79CsyCCscó ngcXRH9JDxười tha79CsyCCsy thế79CsyCCs ukQvmình cXRH9JDxlãnh đạoukQv và79CsyCCs ukQvgiúp ông79CsyCCs dọukQvn dẹukQvp sạchukQv sẽcXRH9JDx nhữ79CsyCCsng t79CsyCCshứ dơ79CsyCCs bẩukQvn đcXRH9JDxang ch79CsyCCsắn n79CsyCCsgang ccXRH9JDxon đ79CsyCCsường thàcXRH9JDxnh c79CsyCCsông củaukQv mình.

Sống tro79CsyCCsng một79CsyCCs t79CsyCCshế giớiukQv hằngukQv nukQvgày vẫnukQv xảyukQv ukQvra ncXRH9JDxhững cu79CsyCCsộc x79CsyCCsung cXRH9JDxđột và79CsyCCs ẩuukQv cXRH9JDxđả ukQvvô nghĩa79CsyCCs, 79CsyCCsanh vcXRH9JDxẫn tiế79CsyCCsp tụccXRH9JDx l79CsyCCsàm 79CsyCCstheo lờcXRH9JDxi sacXRH9JDxi khiếncXRH9JDx củaukQv 79CsyCCscha mukQvình n79CsyCCshư ukQvmột cXRH9JDxcái m79CsyCCsáy, ho79CsyCCsàn toàcXRH9JDxn k79CsyCCshông 79CsyCCshề kcXRH9JDxháng cự.

Đôi ukQvmắt màukQvu hổ79CsyCCs 79CsyCCsphách scXRH9JDxáng 79CsyCCsrực 79CsyCCsđầy kiêucXRH9JDx ncXRH9JDxgạo g79CsyCCsiờ đâyukQv cXRH9JDxlại đượccXRH9JDx thacXRH9JDxy thếcXRH9JDx bằukQvng sắcukQv màu79CsyCCs cukQvafe 79CsyCCsđen scXRH9JDxẫm, cXRH9JDxanh trởcXRH9JDx nêukQvn ukQvít nukQvói hơ79CsyCCsn 79CsyCCsxưa, thậmcXRH9JDx ch79CsyCCsí cXRH9JDxcòn khôukQvng 79CsyCCsthèm mở79CsyCCs miệukQvng r79CsyCCsa nóicXRH9JDx một79CsyCCs 79CsyCCstừ ncXRH9JDxếu n79CsyCCsó tcXRH9JDxhật 79CsyCCssự khôukQvng ccXRH9JDxần thiết.

Anh họ79CsyCCsc cácXRH9JDxch l79CsyCCsàm quukQven vớicXRH9JDx việukQvc sốn79CsyCCsg đơn79CsyCCs độcukQv cXRH9JDxmột m79CsyCCsình, học79CsyCCs cáukQvch tựcXRH9JDx kiểcXRH9JDxm soukQvát lukQvý ukQvtrí v79CsyCCsà sucXRH9JDxy ng79CsyCCshĩ mộtcXRH9JDx cáchukQv thiếtukQv thựukQvc hơn,ukQv v79CsyCCsà ukQvanh ukQvđã ukQvdùng 79CsyCCskính áukQvp tukQvròng đểukQv 79CsyCCsche giấuukQv ukQvthứ cXRH9JDxmàu sắukQvc tuyệtcXRH9JDx mỹ79CsyCCs cXRH9JDxvốn cXRH9JDxcó ccXRH9JDxủa mình.

Từ ncXRH9JDxgày thiếu79CsyCCs vắng79CsyCCs cXRH9JDxbóng hukQvình Ái79CsyCCs 79CsyCCsHy, acXRH9JDxnh tr79CsyCCsở ncXRH9JDxên ccXRH9JDxăm g79CsyCCshét tấtcXRH9JDx cảukQv mọukQvi ukQvthứ tcXRH9JDxrên đcXRH9JDxời nàycXRH9JDx, cXRH9JDxcả thứukQv mcXRH9JDxà cukQvô thícXRH9JDxch nhấukQvt cXRH9JDxở 79CsyCCsanh –ukQv màcXRH9JDxu mắt!!

Cô đãcXRH9JDx ukQvtừng ngắm79CsyCCs ancXRH9JDxh th79CsyCCsật l79CsyCCsâu, bậcXRH9JDxt cườicXRH9JDx vcXRH9JDxà cXRH9JDxbảo r79CsyCCsất 79CsyCCsthích đôcXRH9JDxi mắtukQv –79CsyCCs 79CsyCCsthứ tcXRH9JDxhu 79CsyCCshút nhấukQvt trcXRH9JDxên gưukQvơng mặtukQv anh.

Anh 79CsyCCsđã tậpukQv chịcXRH9JDxu đựngukQv sựukQv kcXRH9JDxhó chịuukQv ukQvmỗi cXRH9JDxkhi ukQvđeo kícXRH9JDxnh cXRH9JDxáp ukQvtròng, t79CsyCCsập làcXRH9JDxm qukQvuen vớ79CsyCCsi mộcXRH9JDxt đ79CsyCCsôi ukQvmắt đ79CsyCCsen 79CsyCCssâu t79CsyCCshẳm 79CsyCCsnhư ba79CsyCCso ngưcXRH9JDxời khukQvác mỗukQvi kukQvhi tcXRH9JDxrông 79CsyCCsthấy hình79CsyCCs ảnh79CsyCCs phảncXRH9JDx chiếuukQv ccXRH9JDxủa 79CsyCCsmình tro79CsyCCsng gương.

Sải bướcukQv 79CsyCCsthật 79CsyCCsdứt khoát,ukQv M79CsyCCsinh VukQvỹ b79CsyCCsước rcXRH9JDxa kukQvhỏi cổng,cXRH9JDx 79CsyCCsđôi mắcXRH9JDxt vukQvẫn m79CsyCCsông lukQvung, vôcXRH9JDx định.

Mặc dùcXRH9JDx khôncXRH9JDxg hềukQv đểcXRH9JDx cXRH9JDxtâm đếncXRH9JDx nhữngukQv thcXRH9JDxứ xcXRH9JDxung q79CsyCCsuanh, nhưnukQvg acXRH9JDxnh vẫnukQv cảukQvm thấy79CsyCCs 79CsyCCssự thukQvay đổi79CsyCCs bất79CsyCCs thườukQvng ở79CsyCCs khun79CsyCCsg 79CsyCCscảnh thâ79CsyCCsn thuộcXRH9JDxc mìnhcXRH9JDx vẫn79CsyCCs tr79CsyCCsông tukQvhấy vcXRH9JDxà bướ79CsyCCsc đcXRH9JDxi hằncXRH9JDxg ngày.

Trái ticXRH9JDxm đậpcXRH9JDx mạnh79CsyCCs mộukQvt 79CsyCCsnhịp, ukQvanh ukQvcảm thấycXRH9JDx ukQvcó ch79CsyCCsút ukQvgì đ79CsyCCsó khcXRH9JDxó thở,79CsyCCs d79CsyCCsường nhukQvư an79CsyCCsh 79CsyCCsvừa bỏukQv qukQvua tukQvhứ gì79CsyCCs đó79CsyCCs rấukQvt cXRH9JDxquan trọcXRH9JDxng thìukQv phải.

Bước châ79CsyCCsn khựngukQv lại,cXRH9JDx M79CsyCCsinh cXRH9JDxVỹ cứcXRH9JDx giữ79CsyCCs nguyêncXRH9JDx phcXRH9JDxong cXRH9JDxthái lãnukQvh đạmcXRH9JDx ấy,ukQv mcXRH9JDxãi cXRH9JDxmột ukQvlúc scXRH9JDxau mới79CsyCCs tcXRH9JDxừ từ79CsyCCs ukQvquay đầuukQv lạ79CsyCCsi, ukQvđảo mắtcXRH9JDx 79CsyCCsxung quanukQvh nhưukQv tìcXRH9JDxm kiếmukQv cXRH9JDxgì đó.

Đôi mắtukQv 79CsyCCsanh c79CsyCCshợt dừncXRH9JDxg lại,79CsyCCs hôcXRH9JDx h79CsyCCsấp ngưn79CsyCCsg h79CsyCCsoạt độngcXRH9JDx, cả79CsyCCs cơukQv 79CsyCCsthể nhưcXRH9JDx rukQvơi ukQvvào trạncXRH9JDxg thukQvái bấukQvt động.

Thứ ancXRH9JDxh đaukQvng nhukQvìn tcXRH9JDxhấy… 79CsyCCslà ảoukQv ảnh79CsyCCs sao?

Mái t79CsyCCsóc n79CsyCCsâu đcXRH9JDxược th79CsyCCsắt nơ,79CsyCCs c79CsyCCsố tìnukQvh bcXRH9JDxuộc lệchcXRH9JDx s79CsyCCsang bênukQv tcXRH9JDxrái 79CsyCCsđang được79CsyCCs nhcXRH9JDxững v79CsyCCsạt nắng79CsyCCs ukQvbuổi sớ79CsyCCsm ch79CsyCCsiếu rọi…

Một ukQvbóng dángukQv nhỏcXRH9JDx bé,79CsyCCs gcXRH9JDxầy guộc,cXRH9JDx cXRH9JDxlàn cXRH9JDxda trắngcXRH9JDx mỏngcXRH9JDx cXRH9JDxmanh đangcXRH9JDx khoukQvác cXRH9JDxtrên mì79CsyCCsnh chi79CsyCCsếc 79CsyCCsváy ukQvren đecXRH9JDxn thukQvật qcXRH9JDxuen tukQvhuộc đaukQvng ngồicXRH9JDx bệtukQv dướukQvi nềncXRH9JDx đất79CsyCCs tukQvrước cổn79CsyCCsg ncXRH9JDxhà 79CsyCCsanh khôcXRH9JDxng hcXRH9JDxề ngukQvại ukQvngùng, 79CsyCCsđôi bà79CsyCCsn 79CsyCCstay ômukQv cXRH9JDxkhư khcXRH9JDxư mộukQvt c79CsyCCshú gấucXRH9JDx bcXRH9JDxông cXRH9JDxkhá lớn79CsyCCs, vcXRH9JDxà côukQv gáiukQv đancXRH9JDxg 79CsyCCsgục mặtcXRH9JDx vào79CsyCCs ukQvnhững sợiukQv tơ79CsyCCs th79CsyCCsanh mảnh.

Minh cXRH9JDxVỹ gầcXRH9JDxn 79CsyCCsnhư khukQvông tukQvhể tiukQvn đượcukQv mình79CsyCCs đangcXRH9JDx thấy79CsyCCs nhukQvững 79CsyCCsgì, cảcXRH9JDx ukQvngười kh79CsyCCsẽ 79CsyCCsrun lên79CsyCCs, saukQvu cXRH9JDxđó t79CsyCCsừ t79CsyCCsừ bưcXRH9JDxớc đcXRH9JDxến gầncXRH9JDx ukQvcô gá79CsyCCsi kukQvỳ lạcXRH9JDx kia.

Đám ukQvcận vệ79CsyCCs đếukQvn lúccXRH9JDx nàukQvy mớiukQv 79CsyCCschú 79CsyCCsý đến79CsyCCs sukQvự hiệcXRH9JDxn diệnukQv củaukQv c79CsyCCsô gácXRH9JDxi k79CsyCCsia, cXRH9JDxmặc 79CsyCCsdù cXRH9JDxhơi ngạcukQv nhiên79CsyCCs trưukQvớc thái79CsyCCs đ79CsyCCsộ củaukQv M79CsyCCsinh Vỹ,79CsyCCs nhukQvưng ukQvhọ ukQvđều nín79CsyCCs bcXRH9JDxặt, đưa79CsyCCs mắtcXRH9JDx nh79CsyCCsìn xecXRH9JDxm sắp79CsyCCs ukQvcó sự79CsyCCs kiukQvện ukQvgì xảcXRH9JDxy ra.

Minh VukQvỹ bước79CsyCCs thcXRH9JDxật cXRH9JDxchậm đến79CsyCCs g79CsyCCsần ngườiukQv co79CsyCCsn gukQvái kicXRH9JDxa, ukQvsau cXRH9JDxđó kh79CsyCCsuỵu 79CsyCCsgối trướ79CsyCCsc mặtukQv 79CsyCCscô ấukQvy, đôi79CsyCCs 79CsyCCsmắt ánh79CsyCCs ukQvlên trukQvạng t79CsyCCshái ưuukQv thươngukQv vôcXRH9JDx đ79CsyCCsộ. GươncXRH9JDxg mặtcXRH9JDx an79CsyCCsh hơicXRH9JDx ncXRH9JDxghệch raukQv, nhưnukQvg lukQvại bcXRH9JDxiểu hiệ79CsyCCsn ukQvrõ ukQvrệt sựcXRH9JDx đauukQv ukQvlòng… 79CsyCCscó pcXRH9JDxhải làcXRH9JDx cukQvô ukQvấy đâyukQv không?

Vẫn làukQv bóncXRH9JDxg dukQváng kukQvhắc đậm79CsyCCs sâu79CsyCCs t79CsyCCsrong ticXRH9JDxm aukQvnh, 79CsyCCsnhưng tcXRH9JDxại scXRH9JDxao acXRH9JDxnh vẫn79CsyCCs ukQvkhông cáukQvch ncXRH9JDxào tiukQvn đcXRH9JDxược ngườiukQv c79CsyCCson gukQvái cXRH9JDxnày 79CsyCCschính làcXRH9JDx cXRH9JDxÁi Hy?

Đưa b79CsyCCsàn ukQvtay vuốtukQv nukQvhẹ máukQvi tóukQvc caf79CsyCCse sữacXRH9JDx, trácXRH9JDxi ticXRH9JDxm MincXRH9JDxh VcXRH9JDxỹ 79CsyCCsnhư muốnukQv vukQvỡ tungukQv, khukQvông thểcXRH9JDx nàocXRH9JDx là79CsyCCs Ái79CsyCCs 79CsyCCsHy được!!

Chỉ ukQvlà ngườiukQv 79CsyCCsgiống cXRH9JDxngười mcXRH9JDxà 79CsyCCsthôi, ngườiukQv gicXRH9JDxống ngườicXRH9JDx thôi!

Anh cXRH9JDxvội vukQvàng rcXRH9JDxụt tacXRH9JDxy lạ79CsyCCsi, đứngukQv bukQvật dậyukQv, bấ79CsyCCst g79CsyCCsiác lạiukQv lắcukQv đầ79CsyCCsu thậukQvt khẽcXRH9JDx ukQvvà t79CsyCCsự nhủ79CsyCCs rằng79CsyCCs… ngườiukQv 79CsyCCscon gá79CsyCCsi nàcXRH9JDxy, khcXRH9JDxông thểukQv l79CsyCCsà cô79CsyCCs ấcXRH9JDxy được!

Ái ukQvHy khôngukQv tcXRH9JDxhể lại79CsyCCs gầ79CsyCCsy cXRH9JDxgò thiếucXRH9JDx cXRH9JDxsức sốngukQv nhcXRH9JDxư thếcXRH9JDx nukQvày, lạiukQv 79CsyCCscàng kh79CsyCCsông thể79CsyCCs độukQvt ng79CsyCCsột xuấtcXRH9JDx h79CsyCCsiện trư79CsyCCsớc n79CsyCCshà a79CsyCCsnh bấcXRH9JDxt cXRH9JDxthình lìcXRH9JDxnh nukQvhư thế…cXRH9JDx nếuukQv cócXRH9JDx p79CsyCCshép màu,ukQv cXRH9JDxtại ukQvsao n79CsyCCsó kukQvhông xảyukQv 79CsyCCsra 79CsyCCssớm hơcXRH9JDxn cơcXRH9JDx chứ?

Đối vcXRH9JDxới ukQvanh ukQvbây giờ,ukQv cXRH9JDxphép mcXRH9JDxàu chỉ79CsyCCs cXRH9JDxcó trukQvong cổukQv tí79CsyCCsch, m79CsyCCsà cổ79CsyCCs 79CsyCCstích thukQvì lạiukQv ukQvkhông hiệncXRH9JDx hữuukQv ukQvở thực79CsyCCs tại.

Đôi châukQvn cXRH9JDxanh 79CsyCCsbước lùiukQv vcXRH9JDxề 79CsyCCsphía saucXRH9JDx, ukQvrồi quukQvay lưng79CsyCCs thậtcXRH9JDx ukQvdứt kukQvhoát v79CsyCCsà tiế79CsyCCsp 79CsyCCstục nốcXRH9JDxi bước.

Anh kh79CsyCCsông thểcXRH9JDx cXRH9JDxnán lạ79CsyCCsi ởcXRH9JDx đâukQvy cXRH9JDxthêm mộtcXRH9JDx ph79CsyCCsút 79CsyCCsgiây 79CsyCCsnào nữukQva, cXRH9JDxkhông cXRH9JDxnên kukQvỳ vọukQvng 79CsyCCsvào 79CsyCCsnhững th79CsyCCsứ vôcXRH9JDx vọncXRH9JDxg ukQvđã c79CsyCCshìm ukQvvào cXRH9JDxquên lãng.

*Huỵch*

Một thcXRH9JDxứ âukQvm than79CsyCCsh vancXRH9JDxg lên,cXRH9JDx tucXRH9JDxy cXRH9JDxkhông thểcXRH9JDx khicXRH9JDxến ngườcXRH9JDxi kcXRH9JDxhác chcXRH9JDxú ukQvý nhưngcXRH9JDx lạicXRH9JDx kcXRH9JDxhiến bukQvước cXRH9JDxchân MukQvinh VcXRH9JDxỹ dcXRH9JDxừng lại.

Tất cả79CsyCCs mcXRH9JDxọi sukQvự ccXRH9JDxhú 79CsyCCsý đukQvều tập79CsyCCs trukQvung vcXRH9JDxào cô79CsyCCs gcXRH9JDxái kia!!

Một tr79CsyCCsong cXRH9JDxsố nhữ79CsyCCsng tukQvên cậnukQv 79CsyCCsvệ 79CsyCCstỏ 79CsyCCsvẻ ngạ79CsyCCsc ukQvnhiên, ukQvtròn m79CsyCCsắt nhì79CsyCCsn cảnh79CsyCCs tưcXRH9JDxợng trukQvước mặt79CsyCCs mình.

Minh VỹcXRH9JDx lcXRH9JDxại mộtcXRH9JDx cXRH9JDxlần nữcXRH9JDxa ngoảukQvnh mặtcXRH9JDx lukQvại… cXRH9JDxtrước mắcXRH9JDxt ancXRH9JDxh giờ79CsyCCs đâcXRH9JDxy, gươngukQv mặtukQv ẩukQvn giấuukQv saukQvu chúukQv gấu79CsyCCs 79CsyCCsbông vukQvừa rồi79CsyCCs đukQvã đượcukQv hiệncXRH9JDx ukQvrõ trước79CsyCCs ukQvánh sácXRH9JDxng ấukQvm ápcXRH9JDx củaukQv 79CsyCCsmặt trời,cXRH9JDx ukQvđồng th79CsyCCsời điểmcXRH9JDx mạnhcXRH9JDx màu79CsyCCs ukQvsắc xacXRH9JDxnh x79CsyCCsao trênukQv k79CsyCCshuôn mặt79CsyCCs th79CsyCCsiếu nữukQv đcXRH9JDxã ncXRH9JDxgã 79CsyCCsgục trênukQv nền79CsyCCs đất.

Lần này79CsyCCs, ti79CsyCCsm anukQvh k79CsyCCshông ukQvđập ukQvmạnh hơ79CsyCCsn, ccXRH9JDxũng không79CsyCCs đậpukQv chậcXRH9JDxm cXRH9JDxhơn, mcXRH9JDxà lcXRH9JDxà cảm79CsyCCs thấyukQv 79CsyCCsđau nhói!

Người cXRH9JDxcon g79CsyCCsái tro79CsyCCsng bukQvộ vácXRH9JDxy ukQvren đcXRH9JDxen đacXRH9JDxng cXRH9JDxbất tỉncXRH9JDxh, ukQvôm chặukQvt 79CsyCCscon gcXRH9JDxấu b79CsyCCsông và79CsyCCso lòncXRH9JDxg, cXRH9JDxđôi mô79CsyCCsi cXRH9JDxvà khcXRH9JDxuôn mukQvặt thiukQvếu 79CsyCCssinh khí79CsyCCs đếncXRH9JDx mứ79CsyCCsc 79CsyCCsđáng ngạccXRH9JDx nhiên.

Và ccXRH9JDxô gácXRH9JDxi ấy…cXRH9JDx ch79CsyCCsính lcXRH9JDxà 79CsyCCsVương 79CsyCCsÁi Hy!!

Tất cả79CsyCCs đề79CsyCCsu sữ79CsyCCsng sờcXRH9JDx ukQvtrước cả79CsyCCsnh 79CsyCCstượng ukQvvừa xảy79CsyCCs ra79CsyCCs, mọi79CsyCCs ánhcXRH9JDx cXRH9JDxmắt đcXRH9JDxều tập79CsyCCs trunukQvg cXRH9JDxvề 79CsyCCsmột hướngcXRH9JDx xácukQv định.

Vương ÁicXRH9JDx ukQvHy nhỏcXRH9JDx bé79CsyCCs vẫnukQv nằmukQv bukQvất 79CsyCCsđộng 79CsyCCstrên mặukQvt đất,79CsyCCs hacXRH9JDxi hàukQvng mcXRH9JDxi khép79CsyCCs 79CsyCCslại, ccXRH9JDxhe kh79CsyCCsuất đôcXRH9JDxi đồng79CsyCCs tửukQv tcXRH9JDxrong sáng.

Gương mặ79CsyCCst th79CsyCCsanh nhãcXRH9JDx đaukQvng thcXRH9JDxả lỏngcXRH9JDx hết79CsyCCs mukQvức, dường79CsyCCs n79CsyCCshư cukQvô đangcXRH9JDx cóukQv mộtukQv giấccXRH9JDx ngủcXRH9JDx thậcXRH9JDxt ngon79CsyCCs, nhcXRH9JDxưng ukQvkhông hẳcXRH9JDxn là79CsyCCs vĩcXRH9JDxnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng b79CsyCCsước c79CsyCCshân cXRH9JDxvang lcXRH9JDxên t79CsyCCshật ukQvgấp ukQvgáp vàcXRH9JDx 79CsyCCsnối tukQviếp không79CsyCCs lukQviền bậukQvc, cXRH9JDxđám 79CsyCCscận 79CsyCCsvệ 79CsyCCsbắt đầucXRH9JDx tỏ79CsyCCs ukQvra hốt79CsyCCs hoảngukQv, bukQvước đếncXRH9JDx cXRH9JDxvà cXRH9JDxvây lấycXRH9JDx 79CsyCCsÁi HycXRH9JDx. CácXRH9JDxch đóukQv khukQvông 79CsyCCsxa, ukQvMinh Vỹ79CsyCCs lại79CsyCCs đứng79CsyCCs chcXRH9JDxôn 79CsyCCschân t79CsyCCsại mộtcXRH9JDx ch79CsyCCsỗ, đư79CsyCCsa mắt79CsyCCs lặn79CsyCCsg nhcXRH9JDxìn cô.

Anh ukQvnhư 79CsyCCskhông tcXRH9JDxhể tcXRH9JDxin vàcXRH9JDxo mắt79CsyCCs mìcXRH9JDxnh nữa79CsyCCs, đôiukQv mắt79CsyCCs 79CsyCCsnhìn cô79CsyCCs khôngukQv 79CsyCCschớp, n79CsyCCshư đang79CsyCCs sukQvợ 79CsyCCssẽ 79CsyCCslại đánhukQv mấ79CsyCCst ảcXRH9JDxo giácXRH9JDxc nàcXRH9JDxy ukQvtrong giâcXRH9JDxy lát.

Trái 79CsyCCstim đậpcXRH9JDx nhukQvanh đếnukQv m79CsyCCsức khô79CsyCCsng t79CsyCCsài n79CsyCCsào cXRH9JDxkiểm so79CsyCCsát đượukQvc nữa,cXRH9JDx Min79CsyCCsh VcXRH9JDxỹ cXRH9JDxmím môi.

Cất bcXRH9JDxước tiếnukQv cXRH9JDxvề phíukQva trcXRH9JDxước, ukQvanh đan79CsyCCsg hukQvoàn 79CsyCCstoàn đánh79CsyCCs 79CsyCCsmất tấukQvt cả79CsyCCs ukQvcảm xúcXRH9JDxc, 79CsyCCschỉ cầukQvn biế79CsyCCst cXRH9JDxngười c79CsyCCson g79CsyCCsái cXRH9JDxanh 79CsyCCsyêu đang79CsyCCs hiệnukQv cXRH9JDxdiện t79CsyCCsrong tầmukQv ukQvmắt, và79CsyCCs kukQvhông ukQvthể đánukQvh mukQvất ukQvcô 79CsyCCsthêm mộcXRH9JDxt lầ79CsyCCsn nữa.

“Đừng chạm79CsyCCs vào!!”

Bước ukQvchân cXRH9JDxanh chỉ79CsyCCs cò79CsyCCsn 79CsyCCscách cukQvô 79CsyCCschưa đầycXRH9JDx mcXRH9JDxột ukQvmét thìcXRH9JDx dừukQvng lạiukQv, ncXRH9JDxghiến răukQvng nh79CsyCCsìn tê79CsyCCsn cậncXRH9JDx cXRH9JDxvệ đancXRH9JDxg cócXRH9JDx cXRH9JDxđộng tácukQv ncXRH9JDxâng 79CsyCCsngười côukQv lêncXRH9JDx, đôicXRH9JDx cXRH9JDxmắt đ79CsyCCsen sẫmukQv đ79CsyCCsang trừukQvng lên79CsyCCs 79CsyCCsđầy tứccXRH9JDx giận.

Tên cậukQvn cXRH9JDxvệ ki79CsyCCsa bukQvị ancXRH9JDxh là79CsyCCsm c79CsyCCsho giật79CsyCCs mìnhcXRH9JDx, ukQvvô 79CsyCCsý l79CsyCCsại bukQvuông 79CsyCCstay khiukQvến cảukQv người79CsyCCs 79CsyCCsÁi ukQvHy cXRH9JDxrơi tựukQv d79CsyCCso xu79CsyCCsống mặtcXRH9JDx đất.

“Biến đi.”cXRH9JDx GiọngukQv nócXRH9JDxi ukQvvừa cXRH9JDxrồi lạ79CsyCCsi cấtukQv lê79CsyCCsn, MiukQvnh ukQvVỹ cốcXRH9JDx gắng79CsyCCs kìm79CsyCCs chế,cXRH9JDx nóiukQv bằ79CsyCCsng 79CsyCCschất gukQviọng nh79CsyCCsẹ nhàn79CsyCCsg vcXRH9JDxà 79CsyCCsbình ukQvtĩnh ukQvnhất ccXRH9JDxó thể.

Không cXRH9JDxai cXRH9JDxcó quyềcXRH9JDxn đượ79CsyCCsc lcXRH9JDxàm cukQvô ấyukQv tcXRH9JDxổn thương!

Minh VỹukQv trừcXRH9JDxng mcXRH9JDxắt nh79CsyCCsìn đá79CsyCCsm ukQvcận v79CsyCCsệ, như79CsyCCs đangcXRH9JDx thể79CsyCCs hcXRH9JDxiện ukQvtâm trukQvạng khcXRH9JDxó chịukQvu ccXRH9JDxủa mìukQvnh vukQvề sựukQv h79CsyCCsiện dicXRH9JDxện ukQvcủa họ.

Nhận thấyukQv “tukQvín cXRH9JDxhiệu” kcXRH9JDxhông 79CsyCCstốt từ79CsyCCs “t79CsyCCshiếu giukQva đácXRH9JDxng mến”,ukQv dĩcXRH9JDx nhiêukQvn tukQvoán ukQvcận vcXRH9JDxệ lậcXRH9JDxp tukQvức cXRH9JDxbiến mấtcXRH9JDx chukQvưa đầy79CsyCCs năcXRH9JDxm giây.

Minh 79CsyCCsVỹ vẫn79CsyCCs đứnukQvg y79CsyCCsên tcXRH9JDxrước ng79CsyCCsười 79CsyCCscon 79CsyCCsgái đang79CsyCCs nằmcXRH9JDx lukQvặng tcXRH9JDxhinh ukQvdưới đất,ukQv mặ79CsyCCsc kệukQv ánhukQv n79CsyCCsắng mùaukQv hèukQv nóngcXRH9JDx bcXRH9JDxức r79CsyCCsa sứukQvc chiếucXRH9JDx rọicXRH9JDx khắpcXRH9JDx ukQvngười cô.

Ông cXRH9JDxtrời đang79CsyCCs đùukQva c79CsyCCsợt với79CsyCCs an79CsyCCsh à?

Bao nukQvhiêu ccXRH9JDxông sukQvức vcXRH9JDxà ukQvthời giaukQvn 79CsyCCsanh cXRH9JDxbỏ rcXRH9JDxa ukQvthật ukQvsự khukQvông íukQvt đcXRH9JDxể tcXRH9JDxìm côukQv, ukQvnhưng đáp79CsyCCs lạicXRH9JDx chukQvỉ 79CsyCCslà sự79CsyCCs tuyệtukQv vọukQvng kéo79CsyCCs dàcXRH9JDxi đằukQvng đẵng.

Nhưng đếnukQv khcXRH9JDxi cXRH9JDxanh bấukQvt mãn79CsyCCs bỏukQv cuộc,79CsyCCs 79CsyCCschấp cXRH9JDxnhận tấtukQv cảukQv scXRH9JDxự sắp79CsyCCs xếcXRH9JDxp củukQva 79CsyCCsông HànukQv nhcXRH9JDxư mộtukQv cáiukQv máyukQv… c79CsyCCsô 79CsyCCslại cXRH9JDxxuất hiện!

Đôi môicXRH9JDx mỏng79CsyCCs nhếch79CsyCCs lê79CsyCCsn từcXRH9JDx từ,cXRH9JDx ukQvvòng cuukQvng trcXRH9JDxên khuôn79CsyCCs mukQvặt ukQvanh tuấukQvn ch79CsyCCsững ch79CsyCCsạc chíncXRH9JDxh l79CsyCCsà nụ79CsyCCs cXRH9JDxcười khinukQvh đời!

Anh c79CsyCCsúi cXRH9JDxngười xuukQvống, nukQvhẹ nhàngcXRH9JDx lucXRH9JDxồn ukQvtay qu79CsyCCsa thcXRH9JDxân ngcXRH9JDxười qucXRH9JDxen thcXRH9JDxuộc trocXRH9JDxng chukQviếc vcXRH9JDxáy r79CsyCCsen đen,79CsyCCs thậncXRH9JDx tcXRH9JDxrọng nhấccXRH9JDx bổcXRH9JDxng n79CsyCCsgười côcXRH9JDx lên.

Gương 79CsyCCsmặt a79CsyCCsnh giukQvãn dầukQvn, bớtcXRH9JDx phầncXRH9JDx nàcXRH9JDxo sựcXRH9JDx căng79CsyCCs thẳngukQv luukQvôn đeo79CsyCCs 79CsyCCsbám dacXRH9JDxi dẳng…ukQv đúukQvng tukQvhật lukQvà VươnukQvg Á79CsyCCsi H79CsyCCsy rồi!

Hai bàn79CsyCCs ta79CsyCCsy chợt79CsyCCs siết79CsyCCs th79CsyCCsật ch79CsyCCsặt người79CsyCCs co79CsyCCsn gái79CsyCCs cXRH9JDxtrong tacXRH9JDxy, cXRH9JDxMinh ukQvVỹ cúiukQv th79CsyCCsấp đầcXRH9JDxu, đcXRH9JDxặt lêncXRH9JDx tráukQvn ÁcXRH9JDxi cXRH9JDxHy mộtukQv nụ79CsyCCs 79CsyCCshôn cXRH9JDxthật khẽ…

Cuối cùngukQv, cukQvô đã79CsyCCs tr79CsyCCsở vukQvề bukQvên 79CsyCCsanh rồi…

Tại sacXRH9JDxo c79CsyCCsô lạicXRH9JDx xuấtukQv 79CsyCCshiện troukQvng ukQvthể tcXRH9JDxrạng ukQvyếu ukQvớt nhukQvư tcXRH9JDxhế nàukQvy ukQvcơ chứ?

Kỳ l79CsyCCsạ tcXRH9JDxhật, vốukQvn dĩcXRH9JDx côukQv ukQvcó thukQvể và79CsyCCso thẳnukQvg nhàukQv đểukQv tì79CsyCCsm anukQvh cơcXRH9JDx màukQv, cXRH9JDxtại scXRH9JDxao lạukQvi 79CsyCCsngồi ukQvtrước ccXRH9JDxửa, lại79CsyCCs 79CsyCCscòn ukQvôm thukQveo gấ79CsyCCsu bôngcXRH9JDx 79CsyCCsđể ukQvrồi saukQvu đóukQv ngấtcXRH9JDx xỉu?

Bàn cXRH9JDxchân cXRH9JDxMinh VỹcXRH9JDx ukQvnhấc lcXRH9JDxên, nhưcXRH9JDxng lạiukQv cXRH9JDxhạ xuốn79CsyCCsg v79CsyCCsì một79CsyCCs ukQvcâu nukQvói vọncXRH9JDxg từ79CsyCCs phcXRH9JDxía sau.

“Trả cô79CsyCCs ấ79CsyCCsy lại79CsyCCs cukQvho anh.”

Theo phukQvản xcXRH9JDxạ, MicXRH9JDxnh 79CsyCCsVỹ quaukQvy đầuukQv lại…

Từ pcXRH9JDxhía saukQvu, HạocXRH9JDx ukQvThần vòn79CsyCCsg ta79CsyCCsy cXRH9JDxngang eukQvo mộtcXRH9JDx côcXRH9JDx cXRH9JDxgái ukQvlạ mặ79CsyCCst, cXRH9JDxcười cợt.

“Tôi ukQvchơi chán79CsyCCs rồi,79CsyCCs ukQvtrả lạicXRH9JDx đấy.”

Sau câucXRH9JDx nóukQvi vukQvô 79CsyCCstrách nhiukQvệm ấy,cXRH9JDx ngườiukQv cukQvon gáukQvi kukQvia 79CsyCCscũng bậtcXRH9JDx cườiukQv khukQvúc khíccXRH9JDxh, 79CsyCCsnép đầukQvu vcXRH9JDxào ngực79CsyCCs HạcXRH9JDxo TcXRH9JDxhần, rukQva ukQvdáng vôukQv cùncXRH9JDxg tìukQvnh tứ.

Trả ÁicXRH9JDx H79CsyCCsy lạicXRH9JDx c79CsyCCsho anh?

Minh VukQvỹ kukQvhông hề79CsyCCs tỏcXRH9JDx 79CsyCCsbất cứcXRH9JDx thácXRH9JDxi đukQvộ cXRH9JDxnào cả,79CsyCCs acXRH9JDxnh vcXRH9JDxẫn ôcXRH9JDxm Ái79CsyCCs 79CsyCCsHy ukQvtrong lcXRH9JDxòng, đôiukQv môi79CsyCCs mukQvấp máyukQv bukQvật thành79CsyCCs tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quukQvan trọngcXRH9JDx, chcXRH9JDxỉ cầukQvn cukQvô trở79CsyCCs vcXRH9JDxề với79CsyCCs anhcXRH9JDx, thế79CsyCCs 79CsyCCslà cXRH9JDxđủ rồi.

Bóng lưncXRH9JDxg ukQvcao lớnukQv q79CsyCCsuay lại,ukQv thẳncXRH9JDxg cXRH9JDxngười 79CsyCCsbước đi…

Thì ukQvra quãng79CsyCCs ukQvthời giacXRH9JDxn cô79CsyCCs mấukQvt 79CsyCCstích, ukQvHạo ThầcXRH9JDxn chí79CsyCCsnh làukQv ngườiukQv chă79CsyCCsm sócukQv vcXRH9JDxà bukQvảo vệcXRH9JDx cô.

Cứ cXRH9JDxtưởng nóiukQv 79CsyCCsra nhukQvững lờ79CsyCCsi đ79CsyCCsó tukQvhì aukQvnh s79CsyCCsẽ ticXRH9JDxn 79CsyCCslà hắncXRH9JDx cXRH9JDxta 79CsyCCsghét bỏcXRH9JDx nêcXRH9JDxn 79CsyCCsmới trảcXRH9JDx l79CsyCCsại cô79CsyCCs sao?

Nhầm rồi…

Từ bốncXRH9JDx cXRH9JDxnăm tr79CsyCCsước ukQvcho ukQvđến tậncXRH9JDx b79CsyCCsây g79CsyCCsiờ, mỗicXRH9JDx ukQvkhi aukQvnh và79CsyCCs HạukQvo ThầnukQv đukQvối mcXRH9JDxặt 79CsyCCsvới n79CsyCCshau, cXRH9JDxánh cXRH9JDxmắt cXRH9JDxcủa hắ79CsyCCsn tukQva vẫn79CsyCCs cXRH9JDxkhông h79CsyCCsề thacXRH9JDxy đổi.

Trong mắt79CsyCCs hắn,79CsyCCs cXRH9JDxchỉ t79CsyCCsồn t79CsyCCsại du79CsyCCsy nhấtcXRH9JDx ngườiukQv ukQvcon ukQvgái cukQvủa acXRH9JDxnh 79CsyCCsvà 79CsyCCsham muốncXRH9JDx độcukQv chiếmukQv khukQvông ngừng.

Bước chânukQv ncXRH9JDxhanh 79CsyCCshơn, MiukQvnh V79CsyCCsỹ bướcukQv vukQvào cổnukQvg nhàcXRH9JDx, băngukQv qcXRH9JDxua k79CsyCCshu vườcXRH9JDxn rộcXRH9JDxng lớnukQv ukQvvà tiế79CsyCCsn đếnukQv gần79CsyCCs hồcXRH9JDx bơi.

Dừng 79CsyCCslại 79CsyCCsở thukQvành cXRH9JDxhồ bơicXRH9JDx, an79CsyCCsh c79CsyCCsúi ngườiukQv xuốcXRH9JDxng, cXRH9JDxtrên cXRH9JDxtay 79CsyCCsvẫn lukQvà V79CsyCCsương ÁukQvi H79CsyCCsy đaukQvng ukQvnhắm nghicXRH9JDxền 79CsyCCsđôi mắcXRH9JDxt vàukQv ô79CsyCCsm chặukQvt gấuukQv bông.

Đôi ukQvtay vẫncXRH9JDx nâ79CsyCCsng nukQvgười cô,79CsyCCs nhưnukQvg cXRH9JDxanh lạicXRH9JDx tcXRH9JDxừ từ79CsyCCs hạukQv th79CsyCCsấp taukQvy, để79CsyCCs cảukQv ukQvngười côukQv 79CsyCCsbắt đcXRH9JDxầu ncXRH9JDxgập trocXRH9JDxng nước.

Minh VỹukQv cà79CsyCCsng ukQvhạ thấpukQv 79CsyCCstay, mực79CsyCCs nước79CsyCCs nukQvgang ngườicXRH9JDx côukQv lại79CsyCCs càukQvng ukQvnâng cao.

Thân 79CsyCCsthể nhỏukQv bukQvé kiukQva khukQvẽ ru79CsyCCsn lênukQv, 79CsyCCsnhưng lukQvại cốukQv kì79CsyCCsm nén…79CsyCCs ukQvanh 79CsyCCscó thểcXRH9JDx th79CsyCCsấy rõ79CsyCCs, hcXRH9JDxai bcXRH9JDxàn ukQvtay ukQvôm gấukQvu bôn79CsyCCsg cXRH9JDxđang siukQvết chặtcXRH9JDx l79CsyCCsại, ng79CsyCCsay cukQvả ukQvkhuôn mặt79CsyCCs c79CsyCCsô cũngcXRH9JDx bắtcXRH9JDx đukQvầu 79CsyCCstỏ r79CsyCCsa k79CsyCCshó chịu.

Đây 79CsyCCschỉ c79CsyCCsó th79CsyCCsể lukQvà cXRH9JDxkế 79CsyCCshoạch dcXRH9JDxo HukQvạo ThầukQvn bà79CsyCCsy 79CsyCCsra, v79CsyCCsì ukQvanh biếtcXRH9JDx rcXRH9JDxõ hắn79CsyCCs khôncXRH9JDxg cXRH9JDxthể dễukQv dàngukQv mancXRH9JDxg ukQvÁi 79CsyCCsHy trảukQv l79CsyCCsại 79CsyCCscho anukQvh được.

“Cứ tiếpcXRH9JDx tục79CsyCCs gcXRH9JDxiả vờ…”ukQv Đôi79CsyCCs m79CsyCCsắt đeukQvn t79CsyCCsrở nêcXRH9JDxn vukQvô hukQvồn, cXRH9JDxanh lạnh79CsyCCs lùukQvng gằncXRH9JDx từng79CsyCCs c79CsyCCshữ, “79CsyCCs… nếcXRH9JDxu ecXRH9JDxm muốukQvn chết.”