You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủmViLgf, đếnmViLgf giờ7t ănjjvTD4 rồi.”mViLgf MộmViLgft cômViLgf jjvTD4hầu bUqbYT3ước vàomViLgf mViLgfcăn phòmViLgfng 7tbị mViLgfbóng tốimViLgf nuốtUqbYT3 chửng,7t HạoUqbYT3 ThầnUqbYT3 đãmViLgf mViLgfhoàn toà7tn tác7th biệt7t Á7ti 7tHy kh7tỏi mViLgfthế giớijjvTD4 bênUqbYT3 ngoUqbYT3ài, mViLgfgiam gijjvTD4ữ cômViLgf troUqbYT3ng că7tn phòngmViLgf rộngUqbYT3 lUqbYT3ớn đầy7t đủjjvTD4 tiện7t 7tnghi, nhUqbYT3ưng jjvTD4lại tUqbYT3hiếu sứcmViLgf sốngmViLgf v7tà hơjjvTD4i ấjjvTD4m mViLgfcủa cUqbYT3on người.

Đã 7tbao l7tâu rồi7t nhỉ?

Ái UqbYT3Hy khôngjjvTD4 màjjvTD4ng đưaUqbYT3 m7tắt jjvTD4nhìn c7tô h7tầu đanjjvTD4g jjvTD4bê jjvTD4khay thức7t ăn7t đặtjjvTD4 lên7t c7thiếc bjjvTD4àn gần7t mUqbYT3ình, vmViLgfẫn ngồUqbYT3i yê7tn lặ7tng nhìjjvTD4n vào7t khojjvTD4ảng không…

Mọi việcjjvTD4 7tvẫn 7tdiễn 7tra nhmViLgfư mộtjjvTD4 vUqbYT3òng tuầnmViLgf homViLgfàn, ngày7t ngàyUqbYT3 vẫnmViLgf cUqbYT3ó ngườmViLgfi đưjjvTD4a đồUqbYT3 UqbYT3ăn đmViLgfến cmViLgfho mViLgfcô đúnjjvTD4g gi7tờ, vẫnmViLgf cjjvTD4ó ngườimViLgf mViLgfchăm sócjjvTD4 thậtmViLgf tỉmViLgf mỉjjvTD4 nmViLgfhư đanUqbYT3g jjvTD4nâng niUqbYT3u mộjjvTD4t loàijjvTD4 jjvTD4hoa jjvTD4mỏng mmViLgfanh yjjvTD4ếu ớt,mViLgf như7tng vẫmViLgfn jjvTD4có một7t bjjvTD4ức tưjjvTD4ờng vmViLgfô mViLgfhình ngănUqbYT3 chặ7tn khôn7tg ch7to cômViLgf bmViLgfước rjjvTD4a khỏijjvTD4 lồngjjvTD4 kí7tnh đmViLgfang giữUqbYT3 cjjvTD4hân chín7th mình.

Hạo Thầ7tn mỗmViLgfi ngjjvTD4ày đjjvTD4ều đếnjjvTD4 7tcăn phòjjvTD4ng jjvTD4mà m7tình jjvTD4giam UqbYT3giữ mViLgfÁi jjvTD4Hy, vẫnmViLgf nUqbYT3ói ch7tuyện n7thư k7thông hềmViLgf 7tcó chuyjjvTD4ện gìjjvTD4 xjjvTD4ảy UqbYT3ra, UqbYT3nhưng chỉjjvTD4 7tduy nhmViLgfất cậumViLgf tựjjvTD4 mình7t độcmViLgf thoại.

Từ ngàyjjvTD4 UqbYT3bị gimViLgfam lỏngmViLgf, ÁUqbYT3i 7tHy khôn7tg hề7t mmViLgfở miệngUqbYT3 mViLgfnói dùjjvTD4 chỉUqbYT3 m7tột từmViLgf, mViLgfthậm chmViLgfí jjvTD4lại còUqbYT3n trmViLgfở njjvTD4ên 7tkhép kín7t, nhưjjvTD4 7tkhông amViLgfi tUqbYT3ồn tạjjvTD4i 7ttrong mắtUqbYT3 cô.

Cô 7tvẫn ăn…UqbYT3 vjjvTD4ẫn sống…

Một ngày7t, mộtmViLgf tjjvTD4háng, mmViLgfột năm…

Dù jjvTD4cho t7thời mViLgfgian c7tó trô7ti nhjjvTD4anh đếnUqbYT3 mức7t njjvTD4ào, đốijjvTD4 vớjjvTD4i mViLgfÁi HyjjvTD4, hojjvTD4àn t7toàn khômViLgfng có7t jjvTD4định UqbYT3nghĩ về7t ngmViLgfày UqbYT3tháng jjvTD4là gmViLgfì cả.

Cô jjvTD4chỉ biUqbYT3ết r7tằng, mìnhjjvTD4 đangUqbYT3 trjjvTD4ải qjjvTD4ua mmViLgfột quãngmViLgf thjjvTD4ời mViLgfgian rơiUqbYT3 vào7t h7tàng vạnUqbYT3 7tthiên niêUqbYT3n kỷ7t, đámViLgfnh mViLgfmất UqbYT3hoàn tmViLgfoàn hUqbYT3ai từmViLgf “jjvTD4tự do”.

Không khómViLgfc… khmViLgfông cười…mViLgf jjvTD4một jjvTD4năm sốngmViLgf UqbYT3trong thếUqbYT3 gimViLgfới UqbYT3nhàm chájjvTD4n, 7tÁi UqbYT3Hy khônjjvTD4g 7thề UqbYT3rơi UqbYT3thêm bấtjjvTD4 cứ7t mjjvTD4ột jjvTD4giọt nướjjvTD4c mắtmViLgf nàjjvTD4o cả…UqbYT3 vìmViLgf dù7t jjvTD4cho c7tó k7thóc hếtUqbYT3 nư7tớc mjjvTD4ắt, jjvTD4cũng mViLgfkhông hjjvTD4ề c7tó jjvTD4lối t7thoát đjjvTD4ể cjjvTD4ô tjjvTD4ìm UqbYT3về anh.

Nếu n7thư thế,UqbYT3 thmViLgfà r7tằng mmViLgfình phảimViLgf cườijjvTD4 thậtjjvTD4 jjvTD4tươi, đểmViLgf MjjvTD4inh 7tVỹ UqbYT3ở UqbYT3đâu đójjvTD4 tmViLgfrên jjvTD4thế UqbYT3giới nàmViLgfy cò7tn cómViLgf tmViLgfhể sốnjjvTD4g hạnUqbYT3h pmViLgfhúc khUqbYT3i khônjjvTD4g c7tó mình.

Anh đãUqbYT3 cUqbYT3ó thể7t UqbYT3vượt qujjvTD4a nUqbYT3ỗi đ7tau mấjjvTD4t 7tThy Th7ty, thìjjvTD4 tạjjvTD4i smViLgfao lạimViLgf khômViLgfng tmViLgfhể quên7t UqbYT3cô đượcjjvTD4 7tcơ chứ?

Nhưng UqbYT3cô vUqbYT3ẫn kh7tông thểUqbYT3 cườimViLgf, vmViLgfà lạjjvTD4i cà7tng khômViLgfng tjjvTD4hể khócUqbYT3, chUqbYT3ỉ thUqbYT3ấy cmViLgfõi lònUqbYT3g 7ttrống rỗmViLgfng, khôUqbYT3ng hmViLgfề tồ7tn tạjjvTD4i b7tất 7tcứ điềuUqbYT3 jjvTD4gì đượcjjvTD4 chjjvTD4o làjjvTD4 hạnhjjvTD4 phmViLgfúc haUqbYT3y đjjvTD4au đớn.

Ái 7tHy thậtmViLgf smViLgfự… t7thật smViLgfự khônmViLgfg tUqbYT3hể nhớmViLgf rõUqbYT3 khUqbYT3uôn mặtjjvTD4 lạnhmViLgf lUqbYT3ùng ngạojjvTD4 mViLgfmạn mViLgfđó nữjjvTD4a… thậtUqbYT3 sjjvTD4ự khUqbYT3ông thjjvTD4ể nhớ7t được!

Tất cả7t c7thỉ UqbYT3là mộ7tt gươngmViLgf mặjjvTD4t mờmViLgf nhjjvTD4ạt đanUqbYT3g dầjjvTD4n phmViLgfai nho7tà tjjvTD4rong t7tâm mViLgftrí cô.

Ngay cảjjvTD4 jjvTD4hơi ấmUqbYT3 thâmViLgfn thuUqbYT3ộc và7t cảm7t gjjvTD4iác khjjvTD4i kềmViLgf mViLgfcận bên7t jjvTD4Minh VỹUqbYT3 jjvTD4cũng 7thoàn tmViLgfoàn biếnjjvTD4 mất,UqbYT3 ÁmViLgfi jjvTD4Hy khjjvTD4ông UqbYT3thể c7tảm nhậnjjvTD4 đượ7tc gjjvTD4ì cả…

… khônUqbYT3g UqbYT3gì cả.

Cô hmViLgfầu cũnmViLgfg jjvTD4không hề7t UqbYT3cảm thmViLgfấy UqbYT3lạ lẫmUqbYT3 vìUqbYT3 nhjjvTD4ững hànjjvTD4h đjjvTD4ộng thấtUqbYT3 tUqbYT3hường mViLgfcủa UqbYT3Ái HyjjvTD4, nhan7th 7tchân bướcjjvTD4 rjjvTD4a khỏUqbYT3i phòng,mViLgf UqbYT3sau UqbYT3đó gàiUqbYT3 chốt7t khoá.

Cô iUqbYT3m lặn7tg, chUqbYT3ìm sUqbYT3âu mViLgfvào mớjjvTD4 7tký 7tức UqbYT3hỗn độn…

Không UqbYT3thể jjvTD4tin mViLgfđược anjjvTD4h UqbYT3là người7t đUqbYT3ã nhẫ7tn tâ7tm xuốnjjvTD4g t7tay tmViLgfàn mViLgfsát cjjvTD4ả gmViLgfia đìnUqbYT3h của7t cô….

Không đâu7t, ngmViLgfười mViLgfnhư Min7th mViLgfVỹ, vUqbYT3ẻ b7tề ngoà7ti mViLgflạnh lùngmViLgf chỉ7t làjjvTD4 vỏjjvTD4 bmViLgfọc cmViLgfho sjjvTD4ự UqbYT3ấm ájjvTD4p laUqbYT3n jjvTD4toả bênmViLgf trong…jjvTD4 amViLgfnh mViLgfsẽ khônjjvTD4g baUqbYT3o giờUqbYT3 là7tm nh7tư thế!

Nhưng kjjvTD4hông pUqbYT3hải chmViLgfính jjvTD4Điền HuâjjvTD4n đãUqbYT3 mViLgfthừa n7thận rằnUqbYT3g hắ7tn jjvTD4là kẻ7t giết7t mViLgfgia đìn7th c7tô UqbYT3sao? NhUqbYT3ưng UqbYT3tại sUqbYT3ao TịnjjvTD4h NUqbYT3hi lạUqbYT3i nójjvTD4i MjjvTD4inh VỹmViLgf m7tới jjvTD4thực sựmViLgf ljjvTD4à k7tẻ UqbYT3sát nhUqbYT3ân UqbYT3cơ chứ?

Hạo UqbYT3Thần bưUqbYT3ớc vào7t cmViLgfăn phòjjvTD4ng phả7tng mViLgfphất mViLgfmùi hưmViLgfơng củ7ta hojjvTD4a tjjvTD4ường mViLgfvi, tiếnUqbYT3 đến7t 7tgần ÁmViLgfi HjjvTD4y jjvTD4và ngồ7ti 7tlên cạnmViLgfh giường.

“Em chUqbYT3án ghéUqbYT3t mViLgfanh đến7t m7tức nàymViLgf UqbYT3sao?” Gương7t mặjjvTD4t lộ7t rUqbYT3õ 7tvẻ thấtUqbYT3 vọn7tg, HạojjvTD4 jjvTD4Thần dường7t như7t mViLgfđã biếtmViLgf cUqbYT3âu trảmViLgf lờ7ti s7tẽ làmViLgf nhmViLgfư thế7t UqbYT3nào, tiếUqbYT3p tụjjvTD4c cấtUqbYT3 gUqbYT3iọng đềjjvTD4u đềUqbYT3u. “ĐừnjjvTD4g 7tnhư thế7t nmViLgfữa, anUqbYT3h UqbYT3có thể7t khiến7t e7tm hạmViLgfnh ph7túc hjjvTD4ơn cUqbYT3ả hắn.

Cứ tưởn7tg rằngjjvTD4 chmViLgfỉ UqbYT3cần jjvTD4giữ ÁimViLgf mViLgfHy bênmViLgf cạnh,UqbYT3 H7tạo ThjjvTD4ần sẽ7t hạjjvTD4nh phú7tc sao?

Không jjvTD4hề! HạnUqbYT3h mViLgfphúc tưởngUqbYT3 chừn7tg nUqbYT3hư chỉjjvTD4 thoángmViLgf q7tua, nhẹmViLgf nhjjvTD4ư jjvTD4làn g7tió mơn7t maUqbYT3n ngoàjjvTD4i bầumViLgf trờiUqbYT3 đơnUqbYT3 điệu…

Nhưng đmViLgfau đớ7tn mViLgflại kéojjvTD4 dàimViLgf, chUqbYT3e khuấtmViLgf thứ7t ájjvTD4nh sángmViLgf khiếnUqbYT3 cuộcUqbYT3 sốngmViLgf củaUqbYT3 cUqbYT3ậu UqbYT3chuyển biếnUqbYT3 tjjvTD4heo mộtjjvTD4 UqbYT3màu đejjvTD4n mViLgftăm tốjjvTD4i. 7tCứ jjvTD4như tjjvTD4hế nàyjjvTD4 thậUqbYT3t sựmViLgf kUqbYT3hông mViLgfổn c7thút nào…UqbYT3 UqbYT3cô vẫnjjvTD4 ymViLgfên lặUqbYT3ng, hoà7tn toà7tn khôn7tg có7t chúUqbYT3t mViLgfbiểu cUqbYT3ảm nàoUqbYT3 k7thác ngoàUqbYT3i việcUqbYT3 th7tẫn tmViLgfhờ UqbYT3nhìn vàmViLgfo khomViLgfảng không.

“Theo ajjvTD4nh!” H7tạo ThầnjjvTD4 mệtUqbYT3 mỏi7t ômmViLgf lấUqbYT3y đầu,7t sUqbYT3au đjjvTD4ó đUqbYT3ứng UqbYT3dậy nắmjjvTD4 lUqbYT3ấy tUqbYT3ay UqbYT3cô lômViLgfi đi…

Có lẽ…UqbYT3 đếnmViLgf mViLgflúc phjjvTD4ải buôn7tg taUqbYT3y rồijjvTD4. jjvTD4Vì nmViLgfắm giữmViLgf mối7t tìmViLgfnh tjjvTD4ừ mộtUqbYT3 phíaUqbYT3 nhưmViLgf tmViLgfhế này,mViLgf thậtmViLgf sUqbYT3ự jjvTD4chỉ k7thiến cmViLgfả haUqbYT3i đauUqbYT3 7tkhổ hUqbYT3ơn 7tmà thôi.

Quãng thờijjvTD4 gUqbYT3ian quajjvTD4, jjvTD4Hạo Th7tần đmViLgfã t7thực sựmViLgf quájjvTD4 jjvTD4ích kỷjjvTD4, chỉmViLgf biế7tt gjjvTD4iữ ÁmViLgfi HmViLgfy cmViLgfho riêngmViLgf mì7tnh 7tvà nghĩUqbYT3 sjjvTD4ẽ ljjvTD4àm ngưmViLgfời UqbYT3con g7tái nàjjvTD4y hmViLgfạnh phúc.

Nhưng haUqbYT3i cmViLgfhữ “hạnhmViLgf phúc”mViLgf miễ7tn cưỡng7t nàyjjvTD4 cóUqbYT3 thậtjjvTD4 sựjjvTD4 tmViLgfồn tạUqbYT3i 7tkhông kUqbYT3hi UqbYT3cô jjvTD4vẫn mViLgfcòn mojjvTD4ng nhớmViLgf hắn?

Cô đểjjvTD4 jjvTD4mặc 7tHạo TjjvTD4hần đưajjvTD4 mmViLgfình UqbYT3đi, khônUqbYT3g 7thề cUqbYT3ó chUqbYT3út pUqbYT3hản ứngmViLgf nàomViLgf gọUqbYT3i là7t khán7tg 7tcự, chỉmViLgf vômViLgf thjjvTD4ức nốiUqbYT3 bước7t tjjvTD4heo sjjvTD4au cậu,jjvTD4 bànjjvTD4 tUqbYT3ay cUqbYT3òn lại7t UqbYT3siết chặtUqbYT3 cjjvTD4on gấjjvTD4u bôUqbYT3ng mềm7t mạiUqbYT3 trUqbYT3ong tay.

Đây… l7tà cácjjvTD4h dumViLgfy UqbYT3nhất Hạ7to T7thần kjjvTD4hông muốnmViLgf sửUqbYT3 7tdụng… nhưnUqbYT3g jjvTD4hết 7tcách rồi!

Phải khiến7t ÁmViLgfi H7ty hjjvTD4oàn toànjjvTD4 tjjvTD4in tưởngjjvTD4 cậujjvTD4 vàmViLgf UqbYT3căm hậUqbYT3n MUqbYT3inh Vỹ.

“Vẫn chjjvTD4ưa tUqbYT3ìm mViLgfthấy cjjvTD4ô ấjjvTD4y sao?7t” Min7th 7tVỹ đUqbYT3ấm jjvTD4mạnh lêjjvTD4n mViLgfbàn ljjvTD4àm 7tviệc củamViLgf ônjjvTD4g Hà7tn, đôiUqbYT3 mmViLgfắt anUqbYT3h trừmViLgfng lêUqbYT3n nhUqbYT3ững tUqbYT3ia sUqbYT3áng của7t lửaUqbYT3 hậ7tn. “MộtmViLgf năm,mViLgf đãmViLgf mộtmViLgf nUqbYT3ăm rồiUqbYT3 UqbYT3đấy ôUqbYT3ng 7tcó UqbYT3biết không?!”

Tìm kiUqbYT3ếm UqbYT3rồi UqbYT3lại tì7tm ki7tếm, anjjvTD4h gUqbYT3ần nhjjvTD4ư mViLgfchìm vàmViLgfo tuyệtUqbYT3 vọng…

Muốn 7tbỏ cumViLgfộc, nhưmViLgfng tUqbYT3rái UqbYT3tim jjvTD4lại kmViLgfhông ch7to mViLgfphép an7th ljjvTD4àm thế!

Lẽ njjvTD4ào mViLgfÁi 7tHy đãmViLgf th7tực UqbYT3sự b7tốc mViLgfhơi khjjvTD4ỏi UqbYT3thế gmViLgfiới nàyjjvTD4 r7tồi ư?

“Đừng đ7tòi hỏi7t khjjvTD4i tjjvTD4a đãmViLgf giúpUqbYT3 cmViLgfon l7tàm UqbYT3tất cảmViLgf 7tđể tjjvTD4ìm cUqbYT3on bmViLgfé ấy7t nếmViLgfu comViLgfn UqbYT3không mu7tốn mấtjjvTD4 7tnó mã7ti mjjvTD4ãi.” ÔnmViLgfg HàjjvTD4n đaUqbYT3n 7thai taUqbYT3y vàmViLgfo nUqbYT3hau, UqbYT3tựa lưng7t vào7t chmViLgfiếc ghếjjvTD4 xoajjvTD4y, mViLgftrả jjvTD4lời MUqbYT3inh VjjvTD4ỹ một7t cách7t nghiêmUqbYT3 nghịUqbYT3. 7t“Quên jjvTD4con bjjvTD4é ấymViLgf mViLgfđi, t7ta sẽUqbYT3 UqbYT3tìm chjjvTD4o cojjvTD4n mộtjjvTD4 ngmViLgfười jjvTD4con g7tái khác7t xi7tnh đẹpUqbYT3 vàjjvTD4 tốt7t hơUqbYT3n nó.”

Đối UqbYT3với ôngUqbYT3, h7tiện tjjvTD4ại, 7txem n7thư UqbYT3mọi chjjvTD4uyện đãUqbYT3 đượcUqbYT3 tUqbYT3hu xếmViLgfp mViLgfổn tho7tả, jjvTD4và tấtmViLgf cảmViLgf jjvTD4sẽ jjvTD4lại mViLgfổn mViLgfđịnh jjvTD4như lúcmViLgf UqbYT3ban đầu.

“Ý jjvTD4ông lUqbYT3à tô7ti phải7t smViLgfống tốtmViLgf kmViLgfhi thiếumViLgf cô7t ấy7t UqbYT3sao? jjvTD4Thế cuộcjjvTD4 số7tng củaUqbYT3 ônUqbYT3g có7t hạmViLgfnh phúmViLgfc n7tếu thiếjjvTD4u bmViLgfà tjjvTD4a khôngjjvTD4? mViLgfVà jjvTD4tôi hiệnmViLgf g7tiờ lUqbYT3à nhưjjvTD4 tmViLgfhế đấy,7t khmViLgfông cjjvTD4ó cUqbYT3ô ấmViLgfy, coUqbYT3i nhmViLgfư thếmViLgf giớ7ti nàyUqbYT3 7tđối vớiUqbYT3 tômViLgfi cmViLgfhẳng còmViLgfn ýUqbYT3 ngmViLgfhĩa gì7t cả!”UqbYT3 Gư7tơng mặtjjvTD4 MiUqbYT3nh VmViLgfỹ 7tchợt t7trở nêUqbYT3n thậUqbYT3t mViLgflạnh mViLgflùng và7t bấtUqbYT3 cầjjvTD4n, mViLgfnhư thểUqbYT3 mViLgfđang mojjvTD4ng mujjvTD4ốn rời7t khUqbYT3ỏi thế7t giớmViLgfi njjvTD4ày mViLgfbất cjjvTD4ứ lújjvTD4c nào.

Không chỉmViLgf bấtmViLgf lựjjvTD4c vìmViLgf chuyệ7tn lãnmViLgfh đạojjvTD4 tmViLgfổ 7tchức 7tKnight, aUqbYT3nh th7tật sựmViLgf đjjvTD4ang rấ7tt mệmViLgft mmViLgfỏi vUqbYT3ì vmViLgfô jjvTD4vọng 7ttrong vi7tệc UqbYT3tìm kijjvTD4ếm ÁmViLgfi Hy.

Đôi jjvTD4mắt chấtmViLgf UqbYT3chứa ưumViLgf phiền,mViLgf mViLgfMinh VỹmViLgf bướcmViLgf jjvTD4nhanh rjjvTD4a 7tkhỏi UqbYT3căn phònjjvTD4g đjjvTD4ang k7thiến mìmViLgfnh ngạtmViLgf thở,7t UqbYT3chỉ jjvTD4muốn tìmmViLgf vUqbYT3ề gó7tc tốiUqbYT3 mViLgfquen thuộcjjvTD4 7tmà nhớ7t đến7t jjvTD4người coUqbYT3n gUqbYT3ái jjvTD4ấy. TjjvTD4ừ bUqbYT3ao gUqbYT3iờ anUqbYT3h UqbYT3lại thả7tm UqbYT3hại đjjvTD4ến nhưmViLgf thếUqbYT3 nUqbYT3ày cUqbYT3ơ chứ?

Hạo ThầnjjvTD4 jjvTD4nắm lấyjjvTD4 mViLgftay Á7ti HyUqbYT3, đư7ta mViLgfcô l7tên tmViLgfận lầUqbYT3u bmViLgfa, mViLgfsau đómViLgf mViLgfdừng 7tlại trướcjjvTD4 mViLgfmột cmViLgfăn phònUqbYT3g UqbYT3khá rUqbYT3ộng lớn.

Cô cảUqbYT3m UqbYT3thấy mViLgflo 7tsợ, mộtUqbYT3 ph7tần vìmViLgf hjjvTD4ành độngmViLgf khácmViLgf thườ7tng củaUqbYT3 UqbYT3Hạo ThmViLgfần, pUqbYT3hần cònUqbYT3 l7tại lUqbYT3à UqbYT3vì bíjjvTD4 mjjvTD4ật đangjjvTD4 ẩmViLgfn cjjvTD4hứa phjjvTD4ía sjjvTD4au mViLgfcăn phònjjvTD4g đó.

Bước chânjjvTD4 dừnjjvTD4g lạimViLgf ởjjvTD4 cửjjvTD4a phòng7t, HạoUqbYT3 Thần7t buô7tng 7ttay mViLgfcô UqbYT3ra, đứngmViLgf saUqbYT3ng mộtmViLgf bên,UqbYT3 nhmViLgfư thểmViLgf đangmViLgf mumViLgfốn cmViLgfô mViLgfphải tự7t mmViLgfình khámUqbYT3 p7thá mViLgfbí mậtUqbYT3 ẩnmViLgf cUqbYT3hứa bêjjvTD4n mViLgftrong c7tăn phònmViLgfg jjvTD4bí ẩn7t trưUqbYT3ớc mắt.

Bàn mViLgftay đanmViLgfg ômmViLgf cojjvTD4n gjjvTD4ấu bôn7tg nớiUqbYT3 l7tỏng jjvTD4dần, mViLgflỏng dUqbYT3ần rjjvTD4ồi mặcUqbYT3 mViLgfkệ nUqbYT3ó UqbYT3rơi UqbYT3xuống 7tđất. jjvTD4Đôi mắtmViLgf UqbYT3Ái 7tHy UqbYT3thoáng chúmViLgft l7to sợ,jjvTD4 nh7tưng jjvTD4bàn tmViLgfay lạ7ti ngoaUqbYT3n c7tố nUqbYT3ắm lấymViLgf t7tay cầm7t mmViLgfở cửa.

Liệu… kmViLgfhi mViLgfcô mở7t mViLgfcửa… MinmViLgfh 7tVỹ sẽUqbYT3 jjvTD4là ngjjvTD4ười đầu7t jjvTD4tiên 7tcô được7t trômViLgfng thấy?7t HmViLgfay lạUqbYT3i ljjvTD4à mộUqbYT3t thảmViLgfm k7tịch 7tđang chmViLgfờ đón7t cô?

Mặc kệ7t, cUqbYT3ô không7t qUqbYT3uan tâmjjvTD4 nữa,UqbYT3 UqbYT3cô chỉUqbYT3 UqbYT3cần biếtUqbYT3 mmViLgfình đangmViLgf cjjvTD4ần pUqbYT3hải gimViLgfải to7tả 7tbản tíjjvTD4nh tò7t mUqbYT3ò vốnmViLgf jjvTD4có củajjvTD4 mình.

Hạo ThầjjvTD4n hoàmViLgfn toàjjvTD4n câUqbYT3m lặn7tg đứng7t yê7tn jjvTD4bên cạnhjjvTD4 mViLgfcô, đ7tôi 7tmắt cậjjvTD4u nh7tắm mViLgfhờ, UqbYT3hàng lôn7tg màymViLgf thanUqbYT3h túmViLgf khẽUqbYT3 mViLgfcau lạimViLgf, đômViLgfi môUqbYT3i mỏn7tg đa7tng mímjjvTD4 lạimViLgf thậtjjvTD4 chặt.

Cậu khôn7tg muốnmViLgf mọiUqbYT3 chuyệnmViLgf nUqbYT3hư thếjjvTD4 njjvTD4ày… nhUqbYT3ưng cũ7tng jjvTD4không cUqbYT3òn UqbYT3cách nà7to khámViLgfc cUqbYT3ả, làjjvTD4m smViLgfao kjjvTD4ìm lạimViLgf đượcmViLgf khmViLgfi ướjjvTD4c muố7tn chiếmjjvTD4 hữjjvTD4u n7tgười cojjvTD4n gámViLgfi mViLgfkia đangmViLgf dầnmViLgf tmViLgfăng ca7to, đếUqbYT3n 7tmức jjvTD4không tmViLgfhể k7tiểm sjjvTD4oát 7tđược nữa…

Khiến jjvTD4cô đaujjvTD4 đớnmViLgf, khUqbYT3iến cjjvTD4ô chịuUqbYT3 thươjjvTD4ng tổn…jjvTD4 jjvTD4tất cảjjvTD4 7tchỉ mViLgfvì sUqbYT3ự UqbYT3ích kỷmViLgf vjjvTD4à hmViLgfam 7tmuốn cUqbYT3ó đượmViLgfc cômViLgf màmViLgf thôi.

Cậu thựUqbYT3c sUqbYT3ự hậnmViLgf ÁiUqbYT3 jjvTD4Hy, UqbYT3hận cômViLgf UqbYT3đã khiếUqbYT3n cậujjvTD4 phải7t UqbYT3bất chmViLgfấp tấtjjvTD4 cảUqbYT3 đểmViLgf 7tcó 7tđược c7tô! NếumViLgf UqbYT3có đủ7t cajjvTD4n đảm,UqbYT3 HạomViLgf ThầUqbYT3n UqbYT3chỉ mUqbYT3uốn 7tbóp ná7tt trjjvTD4ái 7ttim mViLgfyếu ớtmViLgf đmViLgfang đậpmViLgf liênUqbYT3 h7tồi tronjjvTD4g lòUqbYT3ng ngjjvTD4ực, đUqbYT3ể nómViLgf 7tkhông c7tòn loạn7t nhịp7t trướcjjvTD4 mViLgfcô nữa.

Bàn tUqbYT3ay nhỏjjvTD4 béUqbYT3 vặnmViLgf nh7tẹ 7ttay cUqbYT3ầm, UqbYT3lập 7ttức mộtmViLgf hươngmViLgf UqbYT3thơm djjvTD4ịu dà7tng 7tlan tUqbYT3oả 7tbao phủjjvTD4 khắ7tp ngườjjvTD4i cô7t, 7tphảng phjjvTD4ất chUqbYT3út mViLgfsự tàn7t độc7t t7từ 7tbóng tốijjvTD4 tộijjvTD4 ác.

Hai bóng7t nUqbYT3gười đUqbYT3ang đứnUqbYT3g giữajjvTD4 giUqbYT3an jjvTD4phòng, ánhUqbYT3 mắt7t sắcUqbYT3 nhọnUqbYT3 đềjjvTD4u cmViLgfó cùngUqbYT3 chuUqbYT3ng mộtmViLgf mục7t tiêu…

… 7tlà cô!!

Chap 46

Nếu eUqbYT3m muốmViLgfn chết

*Ba nămjjvTD4 sau*

Tiếng 7tbước jjvTD4chân vồ7tn vãmViLgf nUqbYT3ối UqbYT3tiếp khắUqbYT3p UqbYT3dãy h7tành jjvTD4lang d7tọc UqbYT3theo ngôUqbYT3i bjjvTD4iệt jjvTD4thự tjjvTD4ráng lệ,mViLgf tmViLgfoán njjvTD4gười mặcmViLgf ve7tst mViLgfđen bặmmViLgf trợn7t đjjvTD4ang bướcUqbYT3 the7to UqbYT3sau mộtmViLgf bón7tg ngư7tời mViLgfcao lớjjvTD4n, toátUqbYT3 lUqbYT3ên jjvTD4phong thájjvTD4i thốmViLgfng lĩUqbYT3nh c7tủa đấngmViLgf chUqbYT3ỉ huy.

Chiếc UqbYT3áo 7tsơ m7ti trắnmViLgfg chưaUqbYT3 càmViLgfi hếtUqbYT3 khumViLgfy đ7tang đượ7tc 7tbàn tUqbYT3ay UqbYT3to lớjjvTD4n khu7ty lạijjvTD4 vộ7ti mViLgfvã, gương7t mặtUqbYT3 lãmViLgfnh khốcmViLgf đang7t nhìjjvTD4n mọijjvTD4 7tthứ bmViLgfằng mộUqbYT3t jjvTD4màu sắc7t đenUqbYT3 mViLgfsẫm khômViLgfng sựmViLgf sống.

Đôi mViLgfbàn UqbYT3chân vẫnjjvTD4 UqbYT3sải bước7t thậtUqbYT3 UqbYT3đều đặnmViLgf, jjvTD4Minh jjvTD4Vỹ 7tcài 7tlại ngjjvTD4ay ngjjvTD4ắn hàjjvTD4ng khUqbYT3uy áoUqbYT3, mViLgfrồi lạimViLgf 7ttiếp 7ttục khjjvTD4oác nh7tanh chiếUqbYT3c UqbYT3áo khoájjvTD4c đe7tn jjvTD4đang cầmmViLgf tmViLgfrên tay…7t từmViLgf bjjvTD4ao giờmViLgf a7tnh lUqbYT3ại sốngUqbYT3 mộtmViLgf cácmViLgfh máyUqbYT3 UqbYT3móc nhưUqbYT3 t7thế nàymViLgf jjvTD4cơ chứ?

Mọi thứ7t vẫnUqbYT3 dUqbYT3iễn rjjvTD4a thậtmViLgf jjvTD4gấp gápUqbYT3 nhưUqbYT3 lẽUqbYT3 tự7t nhjjvTD4iên, vjjvTD4à đối7t vớimViLgf jjvTD4anh, tấ7tt UqbYT3cả khmViLgfông mViLgfcòn qjjvTD4uan trọnUqbYT3g nữa.

Kéo dmViLgfài sjjvTD4ự jjvTD4sống vàjjvTD4 jjvTD4hơi UqbYT3thở cUqbYT3hỉ đmViLgfể mViLgfdàn xếUqbYT3p nUqbYT3hững cUqbYT3uộc ẩumViLgf mViLgfđả mUqbYT3ang tínhUqbYT3 jjvTD4chất bạojjvTD4 lựUqbYT3c, nUqbYT3hưng cơmViLgf jjvTD4thể mViLgfanh vẫjjvTD4n tiếp7t tụcjjvTD4 hjjvTD4ô hấpmViLgf để7t du7ty trUqbYT3ì s7tinh mệnhjjvTD4 này.

Bất cầnmViLgf đời…jjvTD4 bUqbYT3a tjjvTD4ừ dùnUqbYT3g đểjjvTD4 chỉmViLgf UqbYT3về cuộmViLgfc sốngmViLgf hiệnmViLgf tUqbYT3ại c7tủa anh!!

Nét m7tặt luômViLgfn UqbYT3giữ trạng7t tháUqbYT3i lạjjvTD4nh lùnmViLgfg hơmViLgfn cmViLgfả ngàUqbYT3y xjjvTD4ưa, jjvTD4giờ đâ7ty lại7t bắ7tt đầu7t lưumViLgf d7tấu sự7t khiUqbYT3nh đờijjvTD4 củamViLgf HUqbYT3àn Mi7tnh Vỹ.

Chiếc mViLgfxe jjvTD4BMW đượcmViLgf đậjjvTD4u jjvTD4sẵn trướcUqbYT3 UqbYT3cổng nh7tư thường7t lệUqbYT3, chờjjvTD4 đmViLgfợi đjjvTD4ưa anUqbYT3h thựmViLgfc tUqbYT3hi nhữngUqbYT3 nhiệmmViLgf vụmViLgf bạjjvTD4o lmViLgfực phmViLgfi pháp.

Anh biếtmViLgf cUqbYT3hứ! N7tgười 7tanh gọiUqbYT3 jjvTD4là chjjvTD4a, ôngmViLgf jjvTD4ta chỉmViLgf xe7tm an7th jjvTD4như mộtmViLgf thUqbYT3ứ côngmViLgf jjvTD4cụ jjvTD4để loạimViLgf 7tbỏ tấtmViLgf UqbYT3cả nh7tững thứ7t cảnUqbYT3 UqbYT3trở bướ7tc tiUqbYT3ến củamViLgf mViLgfông jjvTD4ta trênjjvTD4 7tthương trường.

Chắc h7tẳn mViLgflà sajjvTD4u khUqbYT3i đẩy7t cmViLgfho anmViLgfh 7tcái UqbYT3tổ chứcUqbYT3 nUqbYT3ày, mViLgfông jjvTD4ta thojjvTD4ải UqbYT3mái lắm.UqbYT3 ThojjvTD4ải máijjvTD4 UqbYT3khi đã7t cmViLgfó nmViLgfgười thamViLgfy tjjvTD4hế jjvTD4mình lãnmViLgfh đạo7t và7t giúpmViLgf jjvTD4ông dọn7t dẹmViLgfp mViLgfsạch sẽmViLgf UqbYT3những UqbYT3thứ mViLgfdơ 7tbẩn đanmViLgfg UqbYT3chắn ng7tang jjvTD4con đường7t tUqbYT3hành cmViLgfông củjjvTD4a mình.

Sống tjjvTD4rong mộmViLgft thếjjvTD4 giớUqbYT3i hằng7t nUqbYT3gày mViLgfvẫn xảyUqbYT3 r7ta nhmViLgfững cuộcmViLgf xumViLgfng đUqbYT3ột vàUqbYT3 ẩumViLgf đảjjvTD4 vmViLgfô nghĩjjvTD4a, ajjvTD4nh vẫnjjvTD4 tiếpjjvTD4 tụcjjvTD4 làUqbYT3m theUqbYT3o ljjvTD4ời sajjvTD4i khiếmViLgfn c7tủa jjvTD4cha mìjjvTD4nh nhmViLgfư mjjvTD4ột cá7ti mjjvTD4áy, jjvTD4hoàn jjvTD4toàn khjjvTD4ông jjvTD4hề khán7tg cự.

Đôi mắtjjvTD4 mViLgfmàu 7thổ phácUqbYT3h sán7tg rựcjjvTD4 đầymViLgf kijjvTD4êu ngạjjvTD4o 7tgiờ mViLgfđây lạimViLgf đưmViLgfợc tmViLgfhay tjjvTD4hế bằ7tng UqbYT3sắc mmViLgfàu cjjvTD4afe đenjjvTD4 UqbYT3sẫm, jjvTD4anh trởUqbYT3 nUqbYT3ên ítmViLgf n7tói hơjjvTD4n jjvTD4xưa, thậmViLgfm ch7tí cò7tn khôngUqbYT3 thmViLgfèm 7tmở miện7tg rUqbYT3a njjvTD4ói mộtmViLgf từjjvTD4 nếuUqbYT3 nmViLgfó thjjvTD4ật sựUqbYT3 kjjvTD4hông 7tcần thiết.

Anh họcUqbYT3 cách7t lmViLgfàm qmViLgfuen 7tvới 7tviệc sốnUqbYT3g đơnmViLgf UqbYT3độc mộjjvTD4t mjjvTD4ình, hUqbYT3ọc c7tách tUqbYT3ự kiểmmViLgf so7tát lýmViLgf tríjjvTD4 vjjvTD4à sUqbYT3uy nghĩUqbYT3 mộtUqbYT3 UqbYT3cách mViLgfthiết tUqbYT3hực hUqbYT3ơn, vUqbYT3à a7tnh đãUqbYT3 dùUqbYT3ng kínhjjvTD4 áUqbYT3p tmViLgfròng để7t cjjvTD4he giấmViLgfu thứjjvTD4 màu7t sắcjjvTD4 jjvTD4tuyệt mỹmViLgf vốnjjvTD4 jjvTD4có UqbYT3của mình.

Từ ngàUqbYT3y tUqbYT3hiếu vắngUqbYT3 b7tóng jjvTD4hình ÁimViLgf mViLgfHy, an7th trở7t nêmViLgfn căm7t ghmViLgfét mViLgftất cảmViLgf mọUqbYT3i jjvTD4thứ tmViLgfrên đờijjvTD4 jjvTD4này, jjvTD4cả t7thứ mmViLgfà mViLgfcô th7tích jjvTD4nhất ở7t anjjvTD4h 7t– m7tàu mắt!!

Cô đ7tã từmViLgfng ngắm7t anUqbYT3h thậtUqbYT3 lâu,7t bậtjjvTD4 cườimViLgf vjjvTD4à bảo7t UqbYT3rất thíchmViLgf đôUqbYT3i mắUqbYT3t –7t t7thứ t7thu hUqbYT3út nhất7t tUqbYT3rên gươnjjvTD4g mặUqbYT3t anh.

Anh mViLgfđã tậpUqbYT3 cmViLgfhịu đựnmViLgfg mViLgfsự khóUqbYT3 jjvTD4chịu 7tmỗi UqbYT3khi đeoUqbYT3 kjjvTD4ính jjvTD4áp tròng,mViLgf tậpUqbYT3 làjjvTD4m 7tquen vớjjvTD4i mộ7tt đô7ti UqbYT3mắt đ7ten sUqbYT3âu mViLgfthẳm njjvTD4hư bajjvTD4o ngườimViLgf jjvTD4khác mỗjjvTD4i kjjvTD4hi trôngjjvTD4 thjjvTD4ấy hình7t mViLgfảnh phảnUqbYT3 ch7tiếu củUqbYT3a mìnUqbYT3h t7trong gương.

Sải UqbYT3bước jjvTD4thật dứt7t khjjvTD4oát, Min7th mViLgfVỹ jjvTD4bước rUqbYT3a mViLgfkhỏi cổnjjvTD4g, đôijjvTD4 mắtjjvTD4 mViLgfvẫn môn7tg jjvTD4lung, vôjjvTD4 định.

Mặc dù7t kUqbYT3hông hềUqbYT3 đểUqbYT3 t7tâm UqbYT3đến UqbYT3những jjvTD4thứ UqbYT3xung qu7tanh, nhưnmViLgfg an7th vẫnUqbYT3 cảm7t thấyUqbYT3 sựUqbYT3 thjjvTD4ay đmViLgfổi bất7t jjvTD4thường ởjjvTD4 khu7tng cảnhUqbYT3 7tthân tmViLgfhuộc mình7t vẫn7t trôngmViLgf thUqbYT3ấy mViLgfvà bưjjvTD4ớc đi7t hjjvTD4ằng ngày.

Trái 7ttim mViLgfđập 7tmạnh mộ7tt nhịp,mViLgf a7tnh cUqbYT3ảm tjjvTD4hấy cójjvTD4 UqbYT3chút gUqbYT3ì 7tđó khóUqbYT3 UqbYT3thở, dườnmViLgfg như7t 7tanh vmViLgfừa bỏ7t UqbYT3qua UqbYT3thứ gUqbYT3ì đ7tó rấtjjvTD4 qua7tn trọUqbYT3ng tUqbYT3hì phải.

Bước cjjvTD4hân khmViLgfựng lại,7t MiUqbYT3nh Vỹ7t c7tứ gjjvTD4iữ nguyêmViLgfn pho7tng jjvTD4thái lãmViLgfnh mViLgfđạm ấy7t, jjvTD4mãi mộmViLgft lúc7t sjjvTD4au jjvTD4mới từ7t từUqbYT3 qujjvTD4ay đầujjvTD4 lmViLgfại, đả7to mUqbYT3ắt UqbYT3xung quanjjvTD4h nhưmViLgf jjvTD4tìm kimViLgfếm gjjvTD4ì đó.

Đôi m7tắt mViLgfanh jjvTD4chợt d7từng lại,7t mViLgfhô hấpmViLgf ngưnmViLgfg h7toạt động,mViLgf cả7t cUqbYT3ơ thUqbYT3ể nh7tư jjvTD4rơi mViLgfvào mViLgftrạng thájjvTD4i bấ7tt động.

Thứ mViLgfanh đangjjvTD4 nhì7tn thấmViLgfy… lUqbYT3à ảmViLgfo jjvTD4ảnh sao?

Mái tUqbYT3óc nâ7tu mViLgfđược thắjjvTD4t nUqbYT3ơ, cmViLgfố tìnhjjvTD4 buộmViLgfc UqbYT3lệch sajjvTD4ng bênmViLgf mViLgftrái đangmViLgf đượcmViLgf những7t vạjjvTD4t nắjjvTD4ng buổiUqbYT3 sớUqbYT3m chiếjjvTD4u rọi…

Một bjjvTD4óng dájjvTD4ng njjvTD4hỏ bémViLgf, gầymViLgf guộUqbYT3c, lànUqbYT3 d7ta 7ttrắng m7tỏng manUqbYT3h mViLgfđang khoájjvTD4c trênmViLgf mìnUqbYT3h ch7tiếc vá7ty 7tren UqbYT3đen t7thật queUqbYT3n thuộ7tc đUqbYT3ang ngồmViLgfi bệ7tt dmViLgfưới nềjjvTD4n đấtjjvTD4 trUqbYT3ước cổn7tg 7tnhà anUqbYT3h không7t h7tề ngUqbYT3ại ngùngmViLgf, đômViLgfi 7tbàn ta7ty mViLgfôm khjjvTD4ư khư7t mộUqbYT3t UqbYT3chú 7tgấu bôjjvTD4ng khámViLgf lớn,UqbYT3 mViLgfvà cUqbYT3ô mViLgfgái UqbYT3đang gụcmViLgf mUqbYT3ặt mViLgfvào UqbYT3những sợi7t tjjvTD4ơ th7tanh mảnh.

Minh VỹUqbYT3 gầnmViLgf nhưmViLgf khônUqbYT3g thể7t mViLgftin đượjjvTD4c mìnUqbYT3h đanmViLgfg thấyjjvTD4 những7t gìjjvTD4, cjjvTD4ả jjvTD4người kUqbYT3hẽ ru7tn UqbYT3lên, jjvTD4sau đó7t từ7t từ7t bưmViLgfớc jjvTD4đến gần7t cUqbYT3ô gáimViLgf kmViLgfỳ l7tạ kia.

Đám cậnmViLgf vệ7t đến7t lúcjjvTD4 njjvTD4ày mViLgfmới 7tchú 7tý đếnUqbYT3 s7tự hiệjjvTD4n diệ7tn củamViLgf jjvTD4cô gáiUqbYT3 UqbYT3kia, jjvTD4mặc djjvTD4ù hơimViLgf nmViLgfgạc nhimViLgfên trướcUqbYT3 t7thái độjjvTD4 củjjvTD4a MinjjvTD4h mViLgfVỹ, 7tnhưng họmViLgf 7tđều jjvTD4nín bặmViLgft, đjjvTD4ưa mmViLgfắt nhUqbYT3ìn xejjvTD4m sắpmViLgf cójjvTD4 smViLgfự k7tiện gjjvTD4ì UqbYT3xảy ra.

Minh VjjvTD4ỹ bướmViLgfc thậUqbYT3t cUqbYT3hậm đếnUqbYT3 gầnjjvTD4 ngườimViLgf jjvTD4con gái7t UqbYT3kia, s7tau đó7t khjjvTD4uỵu gối7t tUqbYT3rước mUqbYT3ặt cô7t ấy,mViLgf đôjjvTD4i jjvTD4mắt ánhjjvTD4 UqbYT3lên trmViLgfạng thájjvTD4i ư7tu thương7t v7tô độ.7t mViLgfGương mặtmViLgf anjjvTD4h hơi7t 7tnghệch mViLgfra, mViLgfnhưng lạ7ti biểUqbYT3u hi7tện jjvTD4rõ rUqbYT3ệt sựjjvTD4 đmViLgfau l7tòng… cjjvTD4ó jjvTD4phải ljjvTD4à cmViLgfô ấymViLgf đmViLgfây không?

Vẫn làmViLgf bónmViLgfg mViLgfdáng UqbYT3khắc đjjvTD4ậm sâUqbYT3u troUqbYT3ng ti7tm anh7t, nhưnmViLgfg 7ttại sUqbYT3ao an7th vẫn7t kjjvTD4hông cjjvTD4ách nàjjvTD4o t7tin đưUqbYT3ợc ngUqbYT3ười cojjvTD4n mViLgfgái nà7ty chUqbYT3ính làjjvTD4 Ái7t Hy?

Đưa UqbYT3bàn tjjvTD4ay vumViLgfốt 7tnhẹ mámViLgfi tócjjvTD4 cmViLgfafe sữa,UqbYT3 tráimViLgf UqbYT3tim MmViLgfinh 7tVỹ nmViLgfhư mujjvTD4ốn vỡmViLgf tung7t, khôngmViLgf thểmViLgf nà7to mViLgflà jjvTD4Ái UqbYT3Hy được!!

Chỉ lmViLgfà nUqbYT3gười giốnmViLgfg ngjjvTD4ười màmViLgf thôi,jjvTD4 ngườimViLgf gmViLgfiống ngườijjvTD4 thôi!

Anh vUqbYT3ội vjjvTD4àng rụtjjvTD4 tajjvTD4y lạjjvTD4i, đứ7tng bật7t d7tậy, bấ7tt gUqbYT3iác lạijjvTD4 7tlắc 7tđầu mViLgfthật k7thẽ UqbYT3và tUqbYT3ự nhủmViLgf rằng…UqbYT3 ngưjjvTD4ời coUqbYT3n gáiUqbYT3 nàjjvTD4y, khjjvTD4ông UqbYT3thể là7t c7tô ấyUqbYT3 được!

Ái H7ty jjvTD4không thmViLgfể lại7t mViLgfgầy 7tgò UqbYT3thiếu sức7t s7tống n7thư thế7t này,7t lạUqbYT3i càngjjvTD4 khUqbYT3ông thểjjvTD4 độ7tt 7tngột x7tuất hiệnjjvTD4 tjjvTD4rước nhàjjvTD4 a7tnh 7tbất thìUqbYT3nh lìnmViLgfh nmViLgfhư thế7t… jjvTD4nếu cómViLgf phéUqbYT3p mjjvTD4àu, tạUqbYT3i 7tsao 7tnó mViLgfkhông xảyjjvTD4 rUqbYT3a sớmUqbYT3 hmViLgfơn 7tcơ chứ?

Đối vớiUqbYT3 amViLgfnh bmViLgfây giờmViLgf, phépmViLgf jjvTD4màu cUqbYT3hỉ cómViLgf tr7tong cmViLgfổ tíjjvTD4ch, mjjvTD4à cổmViLgf tícjjvTD4h thì7t 7tlại khUqbYT3ông 7thiện UqbYT3hữu 7tở thựcjjvTD4 tại.

Đôi mViLgfchân anUqbYT3h bướcjjvTD4 lùjjvTD4i vềjjvTD4 pjjvTD4hía jjvTD4sau, r7tồi jjvTD4quay lưnmViLgfg thậtjjvTD4 dứtjjvTD4 khoá7tt và7t tiếp7t UqbYT3tục 7tnối bước.

Anh kh7tông thểjjvTD4 UqbYT3nán lmViLgfại ởmViLgf đâjjvTD4y t7thêm m7tột jjvTD4phút giâyjjvTD4 nUqbYT3ào nữa,jjvTD4 khôUqbYT3ng nênUqbYT3 kjjvTD4ỳ vọ7tng mViLgfvào nhữngjjvTD4 thứmViLgf vmViLgfô vọngjjvTD4 đjjvTD4ã chìmUqbYT3 vào7t quên7t lãng.

*Huỵch*

Một thứjjvTD4 â7tm tjjvTD4hanh vjjvTD4ang lên7t, jjvTD4tuy khômViLgfng thUqbYT3ể khijjvTD4ến người7t kháUqbYT3c jjvTD4chú ý7t nhưnmViLgfg lạiUqbYT3 kh7tiến bước7t chânjjvTD4 mViLgfMinh V7tỹ UqbYT3dừng lại.

Tất cảUqbYT3 mọimViLgf smViLgfự chjjvTD4ú jjvTD4ý đềumViLgf tjjvTD4ập trjjvTD4ung vàmViLgfo côjjvTD4 gUqbYT3ái kia!!

Một tronjjvTD4g số7t nhữjjvTD4ng têUqbYT3n cậnUqbYT3 v7tệ tỏUqbYT3 mViLgfvẻ ngạcmViLgf nhiêmViLgfn, trònjjvTD4 mắtmViLgf nmViLgfhìn cảnhjjvTD4 tượnjjvTD4g trướcmViLgf mUqbYT3ặt mình.

Minh V7tỹ lạijjvTD4 mộUqbYT3t lần7t nữUqbYT3a ngoảnUqbYT3h mViLgfmặt 7tlại… trướcjjvTD4 mắtUqbYT3 ajjvTD4nh jjvTD4giờ UqbYT3đây, gư7tơng UqbYT3mặt ẩnmViLgf giUqbYT3ấu s7tau cjjvTD4hú gấu7t bônUqbYT3g v7từa mViLgfrồi đãjjvTD4 đượmViLgfc hiện7t r7tõ UqbYT3trước ánmViLgfh sá7tng ấmjjvTD4 mViLgfáp củaUqbYT3 mặjjvTD4t trời,mViLgf đồngUqbYT3 thờijjvTD4 điểjjvTD4m mạnjjvTD4h jjvTD4màu sắ7tc xan7th xa7to trUqbYT3ên khjjvTD4uôn mặmViLgft tUqbYT3hiếu nữjjvTD4 đjjvTD4ã mViLgfngã gụ7tc trênmViLgf nềnmViLgf đất.

Lần nàUqbYT3y, tUqbYT3im a7tnh khôUqbYT3ng đậpUqbYT3 mạnmViLgfh h7tơn, cUqbYT3ũng kUqbYT3hông đjjvTD4ập chậUqbYT3m hUqbYT3ơn, 7tmà ljjvTD4à cmViLgfảm th7tấy 7tđau nhói!

Người cUqbYT3on gáijjvTD4 tUqbYT3rong bộ7t váy7t rejjvTD4n đjjvTD4en đan7tg jjvTD4bất tỉnmViLgfh, ômUqbYT3 mViLgfchặt cmViLgfon gấujjvTD4 7tbông vàoUqbYT3 lò7tng, đôiUqbYT3 mmViLgfôi vjjvTD4à mViLgfkhuôn mUqbYT3ặt thjjvTD4iếu smViLgfinh k7thí đếnjjvTD4 mứ7tc đájjvTD4ng njjvTD4gạc nhiên.

Và mViLgfcô gáijjvTD4 ấy…mViLgf chínhmViLgf jjvTD4là VươngUqbYT3 Á7ti Hy!!

Tất cả7t đềumViLgf sững7t sờmViLgf trướcUqbYT3 cảUqbYT3nh tượ7tng vừaUqbYT3 7txảy ra7t, mọiUqbYT3 á7tnh mViLgfmắt 7tđều UqbYT3tập trun7tg vmViLgfề mmViLgfột hướjjvTD4ng xámViLgfc định.

Vương ÁjjvTD4i HjjvTD4y nhỏUqbYT3 bé7t vẫUqbYT3n nằmmViLgf bjjvTD4ất đmViLgfộng trjjvTD4ên mặUqbYT3t đất,mViLgf hjjvTD4ai hàn7tg mjjvTD4i khépjjvTD4 lạimViLgf, UqbYT3che khujjvTD4ất jjvTD4đôi đồngUqbYT3 tử7t tronjjvTD4g sáng.

Gương mặtjjvTD4 thmViLgfanh 7tnhã đangjjvTD4 tmViLgfhả l7tỏng UqbYT3hết jjvTD4mức, dườngUqbYT3 njjvTD4hư jjvTD4cô đmViLgfang jjvTD4có mộtjjvTD4 UqbYT3giấc 7tngủ thậtUqbYT3 ng7ton, nhưmViLgfng không7t hẳnjjvTD4 là7t vĩnh7t hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bước7t châmViLgfn van7tg lêjjvTD4n t7thật gấjjvTD4p gápUqbYT3 vàjjvTD4 nốUqbYT3i tiếp7t khômViLgfng lUqbYT3iền jjvTD4bậc, đám7t UqbYT3cận vệjjvTD4 bắmViLgft đầmViLgfu jjvTD4tỏ rmViLgfa hốtjjvTD4 hoản7tg, bướcmViLgf đếnjjvTD4 vàUqbYT3 UqbYT3vây lấymViLgf 7tÁi H7ty. CácmViLgfh đmViLgfó kh7tông x7ta, MUqbYT3inh Vỹ7t 7tlại đứngUqbYT3 chôUqbYT3n UqbYT3chân tạijjvTD4 UqbYT3một chỗjjvTD4, UqbYT3đưa mắtmViLgf lặnUqbYT3g nhìn7t cô.

Anh nhưmViLgf khônUqbYT3g tjjvTD4hể tmViLgfin vàomViLgf 7tmắt UqbYT3mình nữjjvTD4a, đjjvTD4ôi mmViLgfắt nhìn7t c7tô khômViLgfng cjjvTD4hớp, nhưjjvTD4 7tđang s7tợ sẽUqbYT3 lại7t đánh7t mjjvTD4ất ảoUqbYT3 giájjvTD4c nàjjvTD4y tjjvTD4rong gjjvTD4iây lát.

Trái tiUqbYT3m đậpUqbYT3 jjvTD4nhanh đến7t m7tức khôngUqbYT3 tàmViLgfi nUqbYT3ào kimViLgfểm soUqbYT3át đượjjvTD4c njjvTD4ữa, M7tinh UqbYT3Vỹ UqbYT3mím môi.

Cất bước7t t7tiến vjjvTD4ề phíajjvTD4 tmViLgfrước, jjvTD4anh UqbYT3đang homViLgfàn t7toàn đánhUqbYT3 mấtjjvTD4 tất7t cjjvTD4ả cảmmViLgf xúc,7t chỉUqbYT3 cầnjjvTD4 bimViLgfết ngưmViLgfời cUqbYT3on gáUqbYT3i anUqbYT3h mViLgfyêu UqbYT3đang h7tiện d7tiện tronjjvTD4g tầmjjvTD4 mUqbYT3ắt, vjjvTD4à khUqbYT3ông thểjjvTD4 đánhjjvTD4 mấjjvTD4t cjjvTD4ô thêm7t mộUqbYT3t lầ7tn nữa.

“Đừng chạmUqbYT3 vào!!”

Bước cjjvTD4hân aUqbYT3nh chỉmViLgf cònUqbYT3 cájjvTD4ch jjvTD4cô cUqbYT3hưa đầy7t mộtmViLgf métmViLgf thmViLgfì dừmViLgfng l7tại, 7tnghiến răn7tg nhjjvTD4ìn tên7t cận7t UqbYT3vệ đaUqbYT3ng cUqbYT3ó động7t UqbYT3tác nân7tg ngườiUqbYT3 UqbYT3cô UqbYT3lên, mViLgfđôi mắjjvTD4t đmViLgfen sẫm7t đa7tng trừnjjvTD4g lên7t đầymViLgf tứcmViLgf giận.

Tên cậnUqbYT3 jjvTD4vệ 7tkia jjvTD4bị ajjvTD4nh làUqbYT3m chUqbYT3o mViLgfgiật mìnhmViLgf, v7tô 7tý lại7t UqbYT3buông ta7ty UqbYT3khiến jjvTD4cả jjvTD4người jjvTD4Ái jjvTD4Hy UqbYT3rơi t7tự jjvTD4do xuốnUqbYT3g mặmViLgft đất.

“Biến đi.”jjvTD4 GjjvTD4iọng nóijjvTD4 jjvTD4vừa rồi7t lạiUqbYT3 c7tất lênmViLgf, 7tMinh VỹmViLgf UqbYT3cố UqbYT3gắng kìmViLgfm chế,jjvTD4 mViLgfnói bằng7t c7thất mViLgfgiọng nhẹjjvTD4 nhUqbYT3àng vàjjvTD4 bmViLgfình jjvTD4tĩnh nhấtmViLgf mViLgfcó thể.

Không ajjvTD4i cóUqbYT3 quyềnUqbYT3 đUqbYT3ược làmmViLgf cômViLgf jjvTD4ấy tmViLgfổn thương!

Minh VmViLgfỹ trừ7tng mắtmViLgf mViLgfnhìn đámmViLgf cậUqbYT3n vệ,UqbYT3 nhưmViLgf đang7t UqbYT3thể himViLgfện jjvTD4tâm trạjjvTD4ng kh7tó cjjvTD4hịu 7tcủa mUqbYT3ình vềmViLgf UqbYT3sự hiện7t diệnjjvTD4 cUqbYT3ủa họ.

Nhận thấyjjvTD4 “tínUqbYT3 hiệu”7t kmViLgfhông tmViLgfốt t7từ “thiếjjvTD4u g7tia UqbYT3đáng mến”,mViLgf jjvTD4dĩ nhiêmViLgfn toánmViLgf 7tcận vệUqbYT3 lậmViLgfp tứcUqbYT3 biếnUqbYT3 mấjjvTD4t chưa7t đầymViLgf năjjvTD4m giây.

Minh VỹjjvTD4 vẫnUqbYT3 đứngUqbYT3 7tyên trước7t nUqbYT3gười mViLgfcon gá7ti đangjjvTD4 nUqbYT3ằm lặngjjvTD4 tjjvTD4hinh dưmViLgfới đất,7t mặcUqbYT3 mViLgfkệ ánjjvTD4h nắngjjvTD4 mù7ta mViLgfhè nónjjvTD4g bức7t rUqbYT3a sứcmViLgf chiếu7t UqbYT3rọi mViLgfkhắp ngườiUqbYT3 cô.

Ông trờ7ti đamViLgfng đUqbYT3ùa cợt7t vớimViLgf jjvTD4anh à?

Bao nhjjvTD4iêu côjjvTD4ng smViLgfức và7t UqbYT3thời 7tgian amViLgfnh bUqbYT3ỏ rjjvTD4a tjjvTD4hật UqbYT3sự khômViLgfng íjjvTD4t jjvTD4để tìjjvTD4m jjvTD4cô, nUqbYT3hưng mViLgfđáp 7tlại cjjvTD4hỉ lUqbYT3à jjvTD4sự tuyệtUqbYT3 vọnmViLgfg kéo7t dà7ti đằnmViLgfg đẵng.

Nhưng 7tđến kmViLgfhi anjjvTD4h bấjjvTD4t mUqbYT3ãn bỏmViLgf 7tcuộc, chmViLgfấp 7tnhận tấtjjvTD4 cả7t sựUqbYT3 smViLgfắp x7tếp 7tcủa mViLgfông HànUqbYT3 nh7tư một7t cáijjvTD4 máy7t… cUqbYT3ô lạijjvTD4 UqbYT3xuất hiện!

Đôi môi7t mỏng7t nhếchmViLgf l7tên từ7t từ,7t vònjjvTD4g UqbYT3cung trê7tn khUqbYT3uôn mặtmViLgf anjjvTD4h tUqbYT3uấn chững7t chạ7tc chUqbYT3ính làjjvTD4 nUqbYT3ụ cười7t khimViLgfnh đời!

Anh cúUqbYT3i ngmViLgfười xuốnUqbYT3g, mViLgfnhẹ nUqbYT3hàng luồn7t ta7ty jjvTD4qua tjjvTD4hân người7t quemViLgfn th7tuộc tr7tong chijjvTD4ếc vájjvTD4y rmViLgfen đen7t, thậnjjvTD4 trọUqbYT3ng nhấUqbYT3c bmViLgfổng ngườijjvTD4 7tcô lên.

Gương mmViLgfặt anjjvTD4h g7tiãn dầnUqbYT3, bớtjjvTD4 phmViLgfần njjvTD4ào sự7t cmViLgfăng thẳngjjvTD4 lumViLgfôn đeojjvTD4 bámjjvTD4 dUqbYT3ai dUqbYT3ẳng… đúnmViLgfg UqbYT3thật lmViLgfà VươjjvTD4ng mViLgfÁi UqbYT3Hy rồi!

Hai bànUqbYT3 tamViLgfy chợjjvTD4t siếtmViLgf jjvTD4thật chặ7tt ngUqbYT3ười co7tn jjvTD4gái t7trong tamViLgfy, MmViLgfinh Vỹ7t cjjvTD4úi UqbYT3thấp đầu,7t đặmViLgft l7tên t7trán mViLgfÁi 7tHy mUqbYT3ột njjvTD4ụ hUqbYT3ôn thUqbYT3ật khẽ…

Cuối cù7tng, UqbYT3cô jjvTD4đã trUqbYT3ở UqbYT3về b7tên a7tnh rồi…

Tại 7tsao cômViLgf lại7t xuấtjjvTD4 hiệnmViLgf trojjvTD4ng th7tể trạng7t yếujjvTD4 ớt7t nhưjjvTD4 mViLgfthế nàyjjvTD4 jjvTD4cơ chứ?

Kỳ lạUqbYT3 jjvTD4thật, vốUqbYT3n dmViLgfĩ cUqbYT3ô cmViLgfó thểjjvTD4 vmViLgfào tmViLgfhẳng 7tnhà đểjjvTD4 tìmmViLgf 7tanh cơ7t 7tmà, jjvTD4tại sjjvTD4ao jjvTD4lại ngồiUqbYT3 trướmViLgfc cjjvTD4ửa, lạijjvTD4 cjjvTD4òn ôUqbYT3m tUqbYT3heo gấ7tu bômViLgfng đUqbYT3ể jjvTD4rồi sjjvTD4au UqbYT3đó UqbYT3ngất xỉu?

Bàn chânmViLgf MinUqbYT3h VỹmViLgf jjvTD4nhấc lêUqbYT3n, n7thưng lạiUqbYT3 hmViLgfạ x7tuống vUqbYT3ì 7tmột cmViLgfâu nóijjvTD4 vọjjvTD4ng từUqbYT3 phíUqbYT3a sau.

“Trả côUqbYT3 7tấy jjvTD4lại chUqbYT3o anh.”

Theo phảnjjvTD4 xạ7t, Min7th V7tỹ quUqbYT3ay đầu7t lại…

Từ phjjvTD4ía mViLgfsau, UqbYT3Hạo Thầ7tn mViLgfvòng t7tay nganUqbYT3g e7to mộtUqbYT3 c7tô gái7t lạUqbYT3 mặt,jjvTD4 cườimViLgf cợt.

“Tôi chơimViLgf cmViLgfhán rồmViLgfi, trảUqbYT3 lạimViLgf đấy.”

Sau câ7tu nó7ti vômViLgf tráUqbYT3ch nhUqbYT3iệm UqbYT3ấy, ngjjvTD4ười cjjvTD4on gámViLgfi mViLgfkia cũnjjvTD4g bậjjvTD4t cưjjvTD4ời khjjvTD4úc khícmViLgfh, njjvTD4ép đjjvTD4ầu jjvTD4vào ng7tực HạoUqbYT3 Th7tần, UqbYT3ra dánjjvTD4g vômViLgf c7tùng tìnjjvTD4h tứ.

Trả ÁimViLgf mViLgfHy lUqbYT3ại cjjvTD4ho anh?

Minh Vỹ7t kjjvTD4hông hềmViLgf mViLgftỏ 7tbất mViLgfcứ thUqbYT3ái mViLgfđộ nà7to cả,jjvTD4 anUqbYT3h UqbYT3vẫn ômmViLgf jjvTD4Ái HUqbYT3y tUqbYT3rong lònmViLgfg, đôiUqbYT3 môi7t 7tmấp májjvTD4y bậmViLgft thànhmViLgf tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quUqbYT3an trmViLgfọng, chỉjjvTD4 cần7t cô7t 7ttrở 7tvề vớmViLgfi anjjvTD4h, thếmViLgf lUqbYT3à đUqbYT3ủ rồi.

Bóng lưnjjvTD4g cajjvTD4o lUqbYT3ớn qujjvTD4ay l7tại, thẳ7tng ngườimViLgf bước7t đi…

Thì 7tra quãnmViLgfg thờijjvTD4 gimViLgfan UqbYT3cô mất7t tmViLgfích, Hạo7t ThmViLgfần chính7t UqbYT3là ngườimViLgf chmViLgfăm smViLgfóc vàjjvTD4 jjvTD4bảo vệ7t cô.

Cứ tưở7tng jjvTD4nói mViLgfra nhữnjjvTD4g l7tời đ7tó thUqbYT3ì aUqbYT3nh sẽUqbYT3 mViLgftin UqbYT3là hắmViLgfn tmViLgfa ghjjvTD4ét bmViLgfỏ 7tnên mjjvTD4ới trảUqbYT3 lạmViLgfi c7tô sao?

Nhầm rồi…

Từ jjvTD4bốn năm7t trướcjjvTD4 cmViLgfho đếnUqbYT3 tậ7tn jjvTD4bây gjjvTD4iờ, mỗ7ti 7tkhi jjvTD4anh vUqbYT3à HmViLgfạo 7tThần đốiUqbYT3 mặtjjvTD4 vớimViLgf nhauUqbYT3, ánmViLgfh mắtmViLgf củamViLgf h7tắn tmViLgfa vẫnjjvTD4 kjjvTD4hông hềUqbYT3 tUqbYT3hay đổi.

Trong UqbYT3mắt jjvTD4hắn, chjjvTD4ỉ tồnjjvTD4 mViLgftại dujjvTD4y nhấtmViLgf ngư7tời comViLgfn 7tgái cUqbYT3ủa amViLgfnh và7t h7tam mUqbYT3uốn độmViLgfc chUqbYT3iếm khô7tng ngừng.

Bước châmViLgfn 7tnhanh hơn7t, Min7th jjvTD4Vỹ bước7t vàUqbYT3o cổng7t nhmViLgfà, mViLgfbăng mViLgfqua mViLgfkhu vUqbYT3ườn rộngUqbYT3 lmViLgfớn v7tà tiếnUqbYT3 đếnUqbYT3 gầmViLgfn hUqbYT3ồ bơi.

Dừng lại7t ởjjvTD4 thàUqbYT3nh hồjjvTD4 bơi,jjvTD4 ajjvTD4nh cúUqbYT3i ngườiUqbYT3 xUqbYT3uống, tmViLgfrên ta7ty vUqbYT3ẫn là7t VjjvTD4ương UqbYT3Ái H7ty đaUqbYT3ng nhắmjjvTD4 n7tghiền jjvTD4đôi mắtUqbYT3 vUqbYT3à jjvTD4ôm cmViLgfhặt gấUqbYT3u bông.

Đôi taUqbYT3y vẫn7t nmViLgfâng ngườiUqbYT3 cô7t, UqbYT3nhưng anmViLgfh UqbYT3lại từmViLgf từUqbYT3 hạUqbYT3 t7thấp mViLgftay, mViLgfđể cảUqbYT3 mViLgfngười UqbYT3cô bmViLgfắt đầujjvTD4 ngậpmViLgf tron7tg nước.

Minh UqbYT3Vỹ càjjvTD4ng h7tạ thấjjvTD4p tajjvTD4y, mực7t n7tước jjvTD4ngang ng7tười cômViLgf l7tại càngUqbYT3 n7tâng cao.

Thân thmViLgfể nhmViLgfỏ mViLgfbé UqbYT3kia khẽUqbYT3 rujjvTD4n lêmViLgfn, nhjjvTD4ưng UqbYT3lại mViLgfcố kìmmViLgf nUqbYT3én… anmViLgfh cUqbYT3ó thể7t thấUqbYT3y rjjvTD4õ, UqbYT3hai bàjjvTD4n tjjvTD4ay ôjjvTD4m gjjvTD4ấu b7tông đamViLgfng simViLgfết chặtmViLgf lại,7t ngaUqbYT3y cmViLgfả kjjvTD4huôn mặ7tt cô7t cũng7t bmViLgfắt đầuUqbYT3 tỏUqbYT3 r7ta khójjvTD4 chịu.

Đây chỉjjvTD4 cjjvTD4ó thểjjvTD4 lUqbYT3à mViLgfkế mViLgfhoạch djjvTD4o HạmViLgfo ThầnmViLgf 7tbày mViLgfra, 7tvì 7tanh biế7tt rõmViLgf UqbYT3hắn khUqbYT3ông thểjjvTD4 dễjjvTD4 dànUqbYT3g mUqbYT3ang mViLgfÁi HUqbYT3y tr7tả lạiUqbYT3 ch7to an7th được.

“Cứ tiếpjjvTD4 tụcmViLgf giảUqbYT3 vờ…”7t mViLgfĐôi mắ7tt đjjvTD4en trởjjvTD4 nênmViLgf vô7t hồn,UqbYT3 ajjvTD4nh lạnmViLgfh lùnmViLgfg gUqbYT3ằn tjjvTD4ừng chữ,jjvTD4 “…UqbYT3 nếumViLgf eUqbYT3m muốnjjvTD4 chết.”