You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô czvctPPKGhủ, đếnzvctPPKG zvctPPKGgiờ ă8Tkqn rồi.”eTKpw7Fy MộzvctPPKGt côeTKpw7Fy heTKpw7Fyầu bướczvctPPKG vàzvctPPKGo ceTKpw7Fyăn phòngzvctPPKG bịzvctPPKG zvctPPKGbóng zvctPPKGtối nuốzvctPPKGt eTKpw7Fychửng, HạoeTKpw7Fy ThầeTKpw7Fyn đãzvctPPKG hozvctPPKGàn zvctPPKGtoàn táeTKpw7Fych biệtzvctPPKG ÁieTKpw7Fy HzvctPPKGy kh8Tkqỏi eTKpw7Fythế geTKpw7Fyiới bênzvctPPKG ngoàizvctPPKG, gia8Tkqm giữ8Tkq zvctPPKGcô 8Tkqtrong cănzvctPPKG p8Tkqhòng 8Tkqrộng l8Tkqớn eTKpw7Fyđầy đủ8Tkq tizvctPPKGện nghzvctPPKGi, nhưn8Tkqg lạizvctPPKG tzvctPPKGhiếu eTKpw7Fysức s8Tkqống vàzvctPPKG 8Tkqhơi ấeTKpw7Fym củazvctPPKG co8Tkqn người.

Đã eTKpw7Fybao lzvctPPKGâu rzvctPPKGồi nhỉ?

Ái 8TkqHy khôn8Tkqg mzvctPPKGàng đưa8Tkq eTKpw7Fymắt neTKpw7Fyhìn zvctPPKGcô eTKpw7Fyhầu đangzvctPPKG eTKpw7Fybê k8Tkqhay thứczvctPPKG ăeTKpw7Fyn đặt8Tkq l8Tkqên ch8Tkqiếc bàeTKpw7Fyn gần8Tkq mìn8Tkqh, vẫnzvctPPKG ngồieTKpw7Fy yêneTKpw7Fy lặneTKpw7Fyg nzvctPPKGhìn vzvctPPKGào khoảng8Tkq không…

Mọi vizvctPPKGệc v8Tkqẫn diễ8Tkqn reTKpw7Fya nhưeTKpw7Fy mộteTKpw7Fy 8Tkqvòng 8Tkqtuần ho8Tkqàn, neTKpw7Fygày ngàyeTKpw7Fy vzvctPPKGẫn 8Tkqcó 8Tkqngười đ8Tkqưa đồzvctPPKG ă8Tkqn đếeTKpw7Fyn cheTKpw7Fyo zvctPPKGcô đúeTKpw7Fyng giờ,zvctPPKG vẫneTKpw7Fy eTKpw7Fycó ngườizvctPPKG ch8Tkqăm sóc8Tkq teTKpw7Fyhật teTKpw7Fyỉ mỉ8Tkq zvctPPKGnhư đ8Tkqang n8Tkqâng nieTKpw7Fyu eTKpw7Fymột loàizvctPPKG 8Tkqhoa mỏngeTKpw7Fy maneTKpw7Fyh y8Tkqếu ớt,8Tkq nhưzvctPPKGng vẫ8Tkqn c8Tkqó zvctPPKGmột bứceTKpw7Fy tường8Tkq eTKpw7Fyvô hìn8Tkqh n8Tkqgăn chặneTKpw7Fy eTKpw7Fykhông eTKpw7Fycho 8Tkqcô zvctPPKGbước r8Tkqa kzvctPPKGhỏi lồ8Tkqng 8Tkqkính đangeTKpw7Fy gzvctPPKGiữ cheTKpw7Fyân chzvctPPKGính mình.

Hạo eTKpw7FyThần mỗzvctPPKGi zvctPPKGngày đềueTKpw7Fy đến8Tkq 8Tkqcăn phòneTKpw7Fyg zvctPPKGmà zvctPPKGmình giazvctPPKGm gi8Tkqữ ÁeTKpw7Fyi zvctPPKGHy, vẫn8Tkq nóeTKpw7Fyi ch8Tkquyện n8Tkqhư khzvctPPKGông eTKpw7Fyhề c8Tkqó chuyện8Tkq gzvctPPKGì 8Tkqxảy raeTKpw7Fy, nh8Tkqưng chỉ8Tkq du8Tkqy eTKpw7Fynhất cậu8Tkq tựzvctPPKG eTKpw7Fymình đzvctPPKGộc thoại.

Từ ngàyzvctPPKG eTKpw7Fybị gi8Tkqam lỏng,zvctPPKG ÁeTKpw7Fyi HzvctPPKGy 8Tkqkhông hềzvctPPKG mởzvctPPKG mizvctPPKGệng nzvctPPKGói d8Tkqù cheTKpw7Fyỉ mzvctPPKGột tzvctPPKGừ, teTKpw7Fyhậm zvctPPKGchí lzvctPPKGại 8Tkqcòn trởzvctPPKG 8Tkqnên keTKpw7Fyhép kín8Tkq, nhưzvctPPKG keTKpw7Fyhông azvctPPKGi tồnzvctPPKG tạeTKpw7Fyi tro8Tkqng mắteTKpw7Fy cô.

Cô vẫ8Tkqn ăzvctPPKGn… vzvctPPKGẫn sống…

Một zvctPPKGngày, mộeTKpw7Fyt zvctPPKGtháng, mộteTKpw7Fy năm…

Dù chzvctPPKGo t8Tkqhời zvctPPKGgian có8Tkq zvctPPKGtrôi n8Tkqhanh đến8Tkq mứzvctPPKGc nào,8Tkq đốieTKpw7Fy vớ8Tkqi ÁzvctPPKGi eTKpw7FyHy, hoeTKpw7Fyàn toàzvctPPKGn khôzvctPPKGng 8Tkqcó địeTKpw7Fynh neTKpw7Fyghĩ vềzvctPPKG ngàyeTKpw7Fy 8Tkqtháng zvctPPKGlà eTKpw7Fygì cả.

Cô chỉ8Tkq beTKpw7Fyiết rằng8Tkq, mì8Tkqnh đangeTKpw7Fy 8Tkqtrải q8Tkqua mzvctPPKGột qu8Tkqãng thờ8Tkqi giazvctPPKGn 8Tkqrơi vàoeTKpw7Fy hàneTKpw7Fyg vạneTKpw7Fy zvctPPKGthiên niênzvctPPKG kỷzvctPPKG, đeTKpw7Fyánh meTKpw7Fyất zvctPPKGhoàn 8Tkqtoàn zvctPPKGhai t8Tkqừ 8Tkq“tự do”.

Không khóeTKpw7Fyc… khôzvctPPKGng cười…zvctPPKG mộtzvctPPKG nzvctPPKGăm sốnzvctPPKGg zvctPPKGtrong zvctPPKGthế giớizvctPPKG nhàeTKpw7Fym chá8Tkqn, Ái8Tkq H8Tkqy 8Tkqkhông hềeTKpw7Fy rơieTKpw7Fy zvctPPKGthêm bấteTKpw7Fy cứzvctPPKG mộteTKpw7Fy eTKpw7Fygiọt nướceTKpw7Fy mắt8Tkq nào8Tkq czvctPPKGả… vì8Tkq d8Tkqù ceTKpw7Fyho cózvctPPKG khóczvctPPKG hết8Tkq nướ8Tkqc meTKpw7Fyắt, cũngeTKpw7Fy khô8Tkqng h8Tkqề eTKpw7Fycó lối8Tkq zvctPPKGthoát đểzvctPPKG zvctPPKGcô tzvctPPKGìm 8Tkqvề anh.

Nếu nh8Tkqư thếzvctPPKG, teTKpw7Fyhà rằ8Tkqng mzvctPPKGình phảieTKpw7Fy cườizvctPPKG thậteTKpw7Fy t8Tkqươi, đeTKpw7Fyể MizvctPPKGnh VỹeTKpw7Fy ở8Tkq đâueTKpw7Fy đó8Tkq trêneTKpw7Fy thếzvctPPKG giớieTKpw7Fy nàyeTKpw7Fy còneTKpw7Fy cózvctPPKG tzvctPPKGhể eTKpw7Fysống hạnhzvctPPKG 8Tkqphúc k8Tkqhi keTKpw7Fyhông eTKpw7Fycó mình.

Anh đã8Tkq zvctPPKGcó thểeTKpw7Fy vượtzvctPPKG qzvctPPKGua nỗzvctPPKGi đaueTKpw7Fy mấ8Tkqt Th8Tkqy TeTKpw7Fyhy, eTKpw7Fythì tạeTKpw7Fyi 8Tkqsao zvctPPKGlại khôngeTKpw7Fy th8Tkqể zvctPPKGquên 8Tkqcô được8Tkq eTKpw7Fycơ chứ?

Nhưng zvctPPKGcô vẫneTKpw7Fy khôngeTKpw7Fy thể8Tkq zvctPPKGcười, vàeTKpw7Fy lạeTKpw7Fyi càzvctPPKGng zvctPPKGkhông thể8Tkq khóc,eTKpw7Fy chỉ8Tkq thấy8Tkq cõzvctPPKGi lòn8Tkqg trống8Tkq rỗnzvctPPKGg, eTKpw7Fykhông hề8Tkq 8Tkqtồn t8Tkqại 8Tkqbất zvctPPKGcứ đieTKpw7Fyều eTKpw7Fygì đ8Tkqược c8Tkqho làzvctPPKG hạnzvctPPKGh phúceTKpw7Fy h8Tkqay 8Tkqđau đớn.

Ái eTKpw7FyHy t8Tkqhật eTKpw7Fysự… thậteTKpw7Fy s8Tkqự zvctPPKGkhông tzvctPPKGhể nhớeTKpw7Fy r8Tkqõ keTKpw7Fyhuôn mặeTKpw7Fyt lạneTKpw7Fyh lùngzvctPPKG ngeTKpw7Fyạo zvctPPKGmạn zvctPPKGđó nữa…zvctPPKG tzvctPPKGhật sựeTKpw7Fy không8Tkq thể8Tkq nheTKpw7Fyớ được!

Tất ceTKpw7Fyả c8Tkqhỉ làzvctPPKG zvctPPKGmột gươngzvctPPKG mặt8Tkq eTKpw7Fymờ eTKpw7Fynhạt đaeTKpw7Fyng dầeTKpw7Fyn ph8Tkqai nhoeTKpw7Fyà tronzvctPPKGg 8Tkqtâm trzvctPPKGí cô.

Ngay cả8Tkq hơeTKpw7Fyi ấmzvctPPKG thâeTKpw7Fyn zvctPPKGthuộc và8Tkq c8Tkqảm giázvctPPKGc eTKpw7Fykhi kề8Tkq ceTKpw7Fyận bêeTKpw7Fyn MzvctPPKGinh VỹzvctPPKG eTKpw7Fycũng 8Tkqhoàn 8Tkqtoàn biến8Tkq mấ8Tkqt, zvctPPKGÁi 8TkqHy k8Tkqhông th8Tkqể zvctPPKGcảm nzvctPPKGhận đưzvctPPKGợc g8Tkqì cả…

… khô8Tkqng eTKpw7Fygì cả.

Cô hầzvctPPKGu czvctPPKGũng eTKpw7Fykhông heTKpw7Fyề c8Tkqảm thấyeTKpw7Fy eTKpw7Fylạ zvctPPKGlẫm vìzvctPPKG n8Tkqhững zvctPPKGhành độzvctPPKGng thấteTKpw7Fy thzvctPPKGường củazvctPPKG ÁzvctPPKGi Hy8Tkq, eTKpw7Fynhanh zvctPPKGchân zvctPPKGbước 8Tkqra khỏizvctPPKG phòng,8Tkq sa8Tkqu đ8Tkqó gzvctPPKGài ch8Tkqốt khoá.

Cô zvctPPKGim lặng,zvctPPKG chìm8Tkq sâuzvctPPKG v8Tkqào meTKpw7Fyớ kýzvctPPKG ức8Tkq hỗn8Tkq độn…

Không thể8Tkq 8Tkqtin được8Tkq a8Tkqnh là8Tkq ngườeTKpw7Fyi đãzvctPPKG nhẫnzvctPPKG zvctPPKGtâm xu8Tkqống zvctPPKGtay tànzvctPPKG sátzvctPPKG cả8Tkq g8Tkqia đìneTKpw7Fyh củ8Tkqa cô….

Không eTKpw7Fyđâu, ngườizvctPPKG zvctPPKGnhư MzvctPPKGinh Vỹ,8Tkq v8Tkqẻ bzvctPPKGề n8Tkqgoài lzvctPPKGạnh leTKpw7Fyùng chỉeTKpw7Fy l8Tkqà vỏeTKpw7Fy bọzvctPPKGc ceTKpw7Fyho szvctPPKGự eTKpw7Fyấm ápeTKpw7Fy laeTKpw7Fyn toả8Tkq eTKpw7Fybên trzvctPPKGong… a8Tkqnh s8Tkqẽ zvctPPKGkhông ba8Tkqo giờzvctPPKG là8Tkqm nheTKpw7Fyư thế!

Nhưng keTKpw7Fyhông phzvctPPKGải chízvctPPKGnh ĐiềnzvctPPKG HuânzvctPPKG đã8Tkq 8Tkqthừa nhậnzvctPPKG rzvctPPKGằng zvctPPKGhắn eTKpw7Fylà eTKpw7Fykẻ eTKpw7Fygiết gi8Tkqa đìnhzvctPPKG eTKpw7Fycô sazvctPPKGo? NhưneTKpw7Fyg zvctPPKGtại sa8Tkqo TịnhzvctPPKG Nh8Tkqi l8Tkqại nzvctPPKGói zvctPPKGMinh zvctPPKGVỹ mớeTKpw7Fyi thực8Tkq szvctPPKGự leTKpw7Fyà kẻzvctPPKG zvctPPKGsát 8Tkqnhân cơeTKpw7Fy chứ?

Hạo ThzvctPPKGần beTKpw7Fyước 8Tkqvào zvctPPKGcăn phòzvctPPKGng phảng8Tkq phất8Tkq zvctPPKGmùi h8Tkqương zvctPPKGcủa hzvctPPKGoa tườneTKpw7Fyg 8Tkqvi, tiếnzvctPPKG đến8Tkq gầneTKpw7Fy Á8Tkqi zvctPPKGHy vàzvctPPKG ngồizvctPPKG lê8Tkqn czvctPPKGạnh giường.

“Em cházvctPPKGn ghét8Tkq eTKpw7Fyanh đzvctPPKGến mức8Tkq này8Tkq sao8Tkq?” GươeTKpw7Fyng mặeTKpw7Fyt 8Tkqlộ zvctPPKGrõ v8Tkqẻ thấteTKpw7Fy vọzvctPPKGng, HạozvctPPKG zvctPPKGThần dườngeTKpw7Fy neTKpw7Fyhư zvctPPKGđã biết8Tkq c8Tkqâu trả8Tkq lờeTKpw7Fyi sẽ8Tkq eTKpw7Fylà nhưzvctPPKG thếeTKpw7Fy nzvctPPKGào, tiế8Tkqp zvctPPKGtục ceTKpw7Fyất eTKpw7Fygiọng đzvctPPKGều đềeTKpw7Fyu. “ĐừngeTKpw7Fy nhưeTKpw7Fy thếzvctPPKG eTKpw7Fynữa, an8Tkqh eTKpw7Fycó eTKpw7Fythể khi8Tkqến 8Tkqem hạ8Tkqnh phzvctPPKGúc h8Tkqơn cảzvctPPKG hắn.

Cứ tưởng8Tkq rằngeTKpw7Fy c8Tkqhỉ eTKpw7Fycần 8Tkqgiữ ÁieTKpw7Fy zvctPPKGHy eTKpw7Fybên cạnheTKpw7Fy, HeTKpw7Fyạo 8TkqThần sẽzvctPPKG hạnhzvctPPKG eTKpw7Fyphúc sao?

Không 8Tkqhề! Hạnh8Tkq phúczvctPPKG eTKpw7Fytưởng cheTKpw7Fyừng neTKpw7Fyhư ceTKpw7Fyhỉ theTKpw7Fyoáng quzvctPPKGa, nhẹeTKpw7Fy nheTKpw7Fyư 8Tkqlàn gióeTKpw7Fy mzvctPPKGơn mzvctPPKGan ngoàzvctPPKGi bzvctPPKGầu trờeTKpw7Fyi đơnzvctPPKG điệu…

Nhưng đeTKpw7Fyau đớnzvctPPKG lạeTKpw7Fyi ké8Tkqo dàeTKpw7Fyi, eTKpw7Fyche kh8Tkquất zvctPPKGthứ án8Tkqh sán8Tkqg khieTKpw7Fyến cueTKpw7Fyộc sống8Tkq củaeTKpw7Fy cậu8Tkq chuyểneTKpw7Fy 8Tkqbiến thzvctPPKGeo mộteTKpw7Fy màzvctPPKGu đ8Tkqen t8Tkqăm tối.zvctPPKG zvctPPKGCứ nh8Tkqư theTKpw7Fyế 8Tkqnày th8Tkqật sựeTKpw7Fy zvctPPKGkhông ổneTKpw7Fy cheTKpw7Fyút nào…eTKpw7Fy cô8Tkq vẫeTKpw7Fyn 8Tkqyên 8Tkqlặng, ho8Tkqàn t8Tkqoàn kh8Tkqông c8Tkqó chútzvctPPKG biểueTKpw7Fy ceTKpw7Fyảm nzvctPPKGào kházvctPPKGc ngeTKpw7Fyoài việzvctPPKGc theTKpw7Fyẫn 8Tkqthờ nhzvctPPKGìn vàozvctPPKG zvctPPKGkhoảng không.

“Theo anh!eTKpw7Fy” 8TkqHạo 8TkqThần mệt8Tkq mzvctPPKGỏi zvctPPKGôm lấy8Tkq zvctPPKGđầu, zvctPPKGsau đó8Tkq đứngeTKpw7Fy eTKpw7Fydậy zvctPPKGnắm lấ8Tkqy zvctPPKGtay 8Tkqcô lôieTKpw7Fy đi…

Có lẽ…8Tkq zvctPPKGđến lúceTKpw7Fy eTKpw7Fyphải buông8Tkq 8Tkqtay rồeTKpw7Fyi. VeTKpw7Fyì zvctPPKGnắm eTKpw7Fygiữ mốeTKpw7Fyi tìn8Tkqh 8Tkqtừ mộzvctPPKGt phízvctPPKGa nhzvctPPKGư t8Tkqhế eTKpw7Fynày, eTKpw7Fythật sự8Tkq zvctPPKGchỉ khiếnzvctPPKG cảeTKpw7Fy h8Tkqai đazvctPPKGu eTKpw7Fykhổ hơn8Tkq eTKpw7Fymà thôi.

Quãng thờizvctPPKG gizvctPPKGan quaeTKpw7Fy, HạoeTKpw7Fy 8TkqThần đãeTKpw7Fy eTKpw7Fythực sựeTKpw7Fy qu8Tkqá ízvctPPKGch 8Tkqkỷ, ch8Tkqỉ biếzvctPPKGt giữzvctPPKG Á8Tkqi HeTKpw7Fyy ceTKpw7Fyho rieTKpw7Fyêng meTKpw7Fyình vzvctPPKGà eTKpw7Fynghĩ seTKpw7Fyẽ eTKpw7Fylàm n8Tkqgười 8Tkqcon gáeTKpw7Fyi nàeTKpw7Fyy hạnheTKpw7Fy phúc.

Nhưng hazvctPPKGi chữeTKpw7Fy “heTKpw7Fyạnh ph8Tkqúc” mi8Tkqễn cưỡng8Tkq zvctPPKGnày eTKpw7Fycó thậzvctPPKGt s8Tkqự tồnzvctPPKG tại8Tkq kzvctPPKGhông kh8Tkqi c8Tkqô eTKpw7Fyvẫn 8Tkqcòn mzvctPPKGong nhớzvctPPKG hắn?

Cô đzvctPPKGể meTKpw7Fyặc zvctPPKGHạo ThầeTKpw7Fyn đưeTKpw7Fya mình8Tkq 8Tkqđi, khô8Tkqng hề8Tkq 8Tkqcó chútzvctPPKG ph8Tkqản ứngzvctPPKG nàeTKpw7Fyo gzvctPPKGọi lzvctPPKGà kháng8Tkq cự,eTKpw7Fy ceTKpw7Fyhỉ v8Tkqô theTKpw7Fyức nốizvctPPKG bướczvctPPKG t8Tkqheo zvctPPKGsau cậeTKpw7Fyu, bàn8Tkq 8Tkqtay czvctPPKGòn lại8Tkq szvctPPKGiết eTKpw7Fychặt c8Tkqon g8Tkqấu 8Tkqbông mềmzvctPPKG mạizvctPPKG tron8Tkqg tay.

Đây… làeTKpw7Fy cáeTKpw7Fych du8Tkqy nhzvctPPKGất HạozvctPPKG TheTKpw7Fyần eTKpw7Fykhông muốnzvctPPKG sửeTKpw7Fy dụng…eTKpw7Fy nhưng8Tkq hết8Tkq cázvctPPKGch rồi!

Phải khzvctPPKGiến zvctPPKGÁi eTKpw7FyHy hoà8Tkqn toeTKpw7Fyàn ti8Tkqn tưởng8Tkq czvctPPKGậu zvctPPKGvà că8Tkqm hậneTKpw7Fy zvctPPKGMinh Vỹ.

“Vẫn c8Tkqhưa teTKpw7Fyìm thấy8Tkq côeTKpw7Fy ấ8Tkqy sao8Tkq?” eTKpw7FyMinh VỹzvctPPKG đấm8Tkq mạzvctPPKGnh l8Tkqên bànzvctPPKG zvctPPKGlàm vi8Tkqệc củazvctPPKG ô8Tkqng HzvctPPKGàn, eTKpw7Fyđôi mắ8Tkqt 8Tkqanh trừng8Tkq lê8Tkqn nhữngzvctPPKG tzvctPPKGia 8Tkqsáng củazvctPPKG lử8Tkqa zvctPPKGhận. “zvctPPKGMột nă8Tkqm, đã8Tkq mộteTKpw7Fy n8Tkqăm reTKpw7Fyồi đấyzvctPPKG ôngzvctPPKG zvctPPKGcó biếeTKpw7Fyt không?!”

Tìm 8Tkqkiếm rồieTKpw7Fy lạzvctPPKGi tì8Tkqm kiế8Tkqm, a8Tkqnh geTKpw7Fyần nheTKpw7Fyư chìmeTKpw7Fy vzvctPPKGào t8Tkquyệt vọng…

Muốn b8Tkqỏ cueTKpw7Fyộc, như8Tkqng tráieTKpw7Fy ti8Tkqm lạizvctPPKG zvctPPKGkhông 8Tkqcho ph8Tkqép a8Tkqnh l8Tkqàm thế!

Lẽ nào8Tkq 8TkqÁi zvctPPKGHy zvctPPKGđã tzvctPPKGhực szvctPPKGự bốceTKpw7Fy h8Tkqơi keTKpw7Fyhỏi thếeTKpw7Fy giới8Tkq nàeTKpw7Fyy rồeTKpw7Fyi ư?

“Đừng eTKpw7Fyđòi zvctPPKGhỏi eTKpw7Fykhi eTKpw7Fyta đãzvctPPKG gieTKpw7Fyúp 8Tkqcon làzvctPPKGm tzvctPPKGất cảzvctPPKG đ8Tkqể tìm8Tkq co8Tkqn bzvctPPKGé eTKpw7Fyấy nếueTKpw7Fy 8Tkqcon kheTKpw7Fyông muốn8Tkq mzvctPPKGất n8Tkqó mãzvctPPKGi mãi.eTKpw7Fy” 8TkqÔng HàzvctPPKGn đa8Tkqn zvctPPKGhai taeTKpw7Fyy vzvctPPKGào nhaeTKpw7Fyu, tựeTKpw7Fya l8Tkqưng vào8Tkq zvctPPKGchiếc ghếzvctPPKG eTKpw7Fyxoay, t8Tkqrả lời8Tkq MineTKpw7Fyh VỹzvctPPKG mộtzvctPPKG cá8Tkqch eTKpw7Fynghiêm eTKpw7Fynghị. “Quên8Tkq ceTKpw7Fyon 8Tkqbé ấy8Tkq đi8Tkq, tzvctPPKGa s8Tkqẽ tì8Tkqm czvctPPKGho czvctPPKGon mộzvctPPKGt neTKpw7Fygười co8Tkqn 8Tkqgái kháczvctPPKG zvctPPKGxinh 8Tkqđẹp vàeTKpw7Fy tốtzvctPPKG zvctPPKGhơn nó.”

Đối với8Tkq ông,eTKpw7Fy hizvctPPKGện tại,8Tkq eTKpw7Fyxem nzvctPPKGhư mọizvctPPKG chuyện8Tkq đeTKpw7Fyã đượceTKpw7Fy t8Tkqhu xếpzvctPPKG ổnzvctPPKG thoả,zvctPPKG 8Tkqvà tất8Tkq cả8Tkq sẽ8Tkq l8Tkqại ổneTKpw7Fy địnheTKpw7Fy như8Tkq lúc8Tkq beTKpw7Fyan đầu.

“Ý ôngeTKpw7Fy eTKpw7Fylà tôieTKpw7Fy phảizvctPPKG sốngzvctPPKG eTKpw7Fytốt k8Tkqhi thiếu8Tkq cô8Tkq ấy8Tkq sazvctPPKGo? TzvctPPKGhế cuộceTKpw7Fy s8Tkqống của8Tkq ông8Tkq cóeTKpw7Fy hạnh8Tkq p8Tkqhúc neTKpw7Fyếu thzvctPPKGiếu 8Tkqbà 8Tkqta khôneTKpw7Fyg? VàzvctPPKG zvctPPKGtôi zvctPPKGhiện giờ8Tkq leTKpw7Fyà nhzvctPPKGư thếzvctPPKG 8Tkqđấy, khôneTKpw7Fyg c8Tkqó cô8Tkq eTKpw7Fyấy, eTKpw7Fycoi nhưzvctPPKG zvctPPKGthế giớ8Tkqi nàyzvctPPKG đố8Tkqi vớieTKpw7Fy tôizvctPPKG chẳzvctPPKGng cònzvctPPKG 8Tkqý n8Tkqghĩa gìzvctPPKG cả!”8Tkq G8Tkqương mặteTKpw7Fy Min8Tkqh VỹeTKpw7Fy eTKpw7Fychợt 8Tkqtrở nênzvctPPKG thật8Tkq lạnh8Tkq leTKpw7Fyùng veTKpw7Fyà bấtzvctPPKG 8Tkqcần, neTKpw7Fyhư theTKpw7Fyể đang8Tkq 8Tkqmong eTKpw7Fymuốn rờ8Tkqi kzvctPPKGhỏi eTKpw7Fythế giớ8Tkqi nàzvctPPKGy bấtzvctPPKG eTKpw7Fycứ lúzvctPPKGc nào.

Không czvctPPKGhỉ bzvctPPKGất lựzvctPPKGc veTKpw7Fyì chuyệnzvctPPKG lãnh8Tkq đ8Tkqạo zvctPPKGtổ chứeTKpw7Fyc K8Tkqnight, a8Tkqnh thậeTKpw7Fyt zvctPPKGsự đanzvctPPKGg rấtzvctPPKG 8Tkqmệt zvctPPKGmỏi vzvctPPKGì eTKpw7Fyvô vọn8Tkqg trzvctPPKGong việczvctPPKG t8Tkqìm k8Tkqiếm zvctPPKGÁi Hy.

Đôi mắt8Tkq ceTKpw7Fyhất zvctPPKGchứa ưu8Tkq phiền,eTKpw7Fy M8Tkqinh VzvctPPKGỹ b8Tkqước nhaneTKpw7Fyh rzvctPPKGa eTKpw7Fykhỏi căneTKpw7Fy phòneTKpw7Fyg đang8Tkq keTKpw7Fyhiến mì8Tkqnh zvctPPKGngạt eTKpw7Fythở, chỉ8Tkq 8Tkqmuốn zvctPPKGtìm vềzvctPPKG góc8Tkq 8Tkqtối 8Tkqquen theTKpw7Fyuộc zvctPPKGmà n8Tkqhớ đếneTKpw7Fy người8Tkq ceTKpw7Fyon gá8Tkqi ấy.8Tkq Từ8Tkq beTKpw7Fyao gi8Tkqờ aeTKpw7Fynh zvctPPKGlại eTKpw7Fythảm heTKpw7Fyại đ8Tkqến nheTKpw7Fyư 8Tkqthế 8Tkqnày 8Tkqcơ chứ?

Hạo Thầ8Tkqn eTKpw7Fynắm lấ8Tkqy tazvctPPKGy ÁizvctPPKG HeTKpw7Fyy, đ8Tkqưa czvctPPKGô lzvctPPKGên tậnzvctPPKG lầu8Tkq eTKpw7Fyba, zvctPPKGsau zvctPPKGđó zvctPPKGdừng lzvctPPKGại tzvctPPKGrước mộtzvctPPKG c8Tkqăn phòngeTKpw7Fy kzvctPPKGhá rzvctPPKGộng lớn.

Cô c8Tkqảm zvctPPKGthấy 8Tkqlo s8Tkqợ, mộtzvctPPKG eTKpw7Fyphần vìeTKpw7Fy heTKpw7Fyành động8Tkq khá8Tkqc zvctPPKGthường củzvctPPKGa HzvctPPKGạo ThầnzvctPPKG, phần8Tkq eTKpw7Fycòn lạieTKpw7Fy là8Tkq 8Tkqvì bí8Tkq mậ8Tkqt đangzvctPPKG eTKpw7Fyẩn ch8Tkqứa phíaeTKpw7Fy seTKpw7Fyau căeTKpw7Fyn phò8Tkqng đó.

Bước cheTKpw7Fyân dừnzvctPPKGg 8Tkqlại ởzvctPPKG eTKpw7Fycửa phòeTKpw7Fyng, eTKpw7FyHạo zvctPPKGThần buông8Tkq eTKpw7Fytay zvctPPKGcô raeTKpw7Fy, đứngzvctPPKG eTKpw7Fysang mộ8Tkqt beTKpw7Fyên, như8Tkq th8Tkqể đan8Tkqg mu8Tkqốn 8Tkqcô phảizvctPPKG 8Tkqtự mình8Tkq khámeTKpw7Fy eTKpw7Fyphá b8Tkqí eTKpw7Fymật ẩzvctPPKGn ch8Tkqứa zvctPPKGbên tron8Tkqg ceTKpw7Fyăn phòeTKpw7Fyng eTKpw7Fybí ẩnzvctPPKG trước8Tkq mắt.

Bàn ta8Tkqy đan8Tkqg ômzvctPPKG coeTKpw7Fyn gấueTKpw7Fy bông8Tkq neTKpw7Fyới 8Tkqlỏng eTKpw7Fydần, lỏ8Tkqng dần8Tkq rzvctPPKGồi mặczvctPPKG kệzvctPPKG zvctPPKGnó r8Tkqơi xuốeTKpw7Fyng đất.zvctPPKG ĐôzvctPPKGi mắeTKpw7Fyt ÁizvctPPKG eTKpw7FyHy thoáeTKpw7Fyng chút8Tkq eTKpw7Fylo sợ,eTKpw7Fy nhưngeTKpw7Fy bàn8Tkq teTKpw7Fyay l8Tkqại ngozvctPPKGan cốeTKpw7Fy nắmeTKpw7Fy lấyeTKpw7Fy teTKpw7Fyay cầeTKpw7Fym mzvctPPKGở cửa.

Liệu… keTKpw7Fyhi ceTKpw7Fyô mở8Tkq cửazvctPPKG… zvctPPKGMinh Vỹ8Tkq eTKpw7Fysẽ zvctPPKGlà người8Tkq zvctPPKGđầu t8Tkqiên c8Tkqô eTKpw7Fyđược trôngzvctPPKG thấzvctPPKGy? 8TkqHay lạzvctPPKGi eTKpw7Fylà mộzvctPPKGt thảm8Tkq kịcheTKpw7Fy đaneTKpw7Fyg c8Tkqhờ đóeTKpw7Fyn cô?

Mặc kệ,zvctPPKG ceTKpw7Fyô kheTKpw7Fyông quazvctPPKGn t8Tkqâm nữa,8Tkq 8Tkqcô chzvctPPKGỉ cầnzvctPPKG biếteTKpw7Fy zvctPPKGmình 8Tkqđang cần8Tkq eTKpw7Fyphải giảzvctPPKGi zvctPPKGtoả 8Tkqbản tízvctPPKGnh tòzvctPPKG eTKpw7Fymò vố8Tkqn cózvctPPKG củazvctPPKG mình.

Hạo TzvctPPKGhần hoàneTKpw7Fy toàneTKpw7Fy câ8Tkqm eTKpw7Fylặng đứngeTKpw7Fy yeTKpw7Fyên bêzvctPPKGn cạn8Tkqh eTKpw7Fycô, đ8Tkqôi mắteTKpw7Fy eTKpw7Fycậu n8Tkqhắm hờ,eTKpw7Fy heTKpw7Fyàng lôngeTKpw7Fy 8Tkqmày th8Tkqanh túzvctPPKG eTKpw7Fykhẽ ceTKpw7Fyau lạeTKpw7Fyi, đôieTKpw7Fy môi8Tkq meTKpw7Fyỏng đangeTKpw7Fy mí8Tkqm l8Tkqại thậteTKpw7Fy chặt.

Cậu eTKpw7Fykhông meTKpw7Fyuốn mọzvctPPKGi chuyện8Tkq nzvctPPKGhư theTKpw7Fyế này…eTKpw7Fy nhưeTKpw7Fyng ceTKpw7Fyũng keTKpw7Fyhông zvctPPKGcòn cáeTKpw7Fych nàeTKpw7Fyo 8Tkqkhác cả,8Tkq eTKpw7Fylàm zvctPPKGsao 8Tkqkìm lại8Tkq đượceTKpw7Fy keTKpw7Fyhi ướeTKpw7Fyc m8Tkquốn czvctPPKGhiếm hzvctPPKGữu ngườizvctPPKG cozvctPPKGn gázvctPPKGi kzvctPPKGia đazvctPPKGng dầzvctPPKGn tăzvctPPKGng zvctPPKGcao, đ8Tkqến mứ8Tkqc 8Tkqkhông thểzvctPPKG kiểmeTKpw7Fy soeTKpw7Fyát được8Tkq nữa…

Khiến czvctPPKGô zvctPPKGđau đớn,8Tkq khiếnzvctPPKG zvctPPKGcô chịu8Tkq zvctPPKGthương tổeTKpw7Fyn… zvctPPKGtất cảzvctPPKG cheTKpw7Fyỉ vzvctPPKGì seTKpw7Fyự íc8Tkqh keTKpw7Fyỷ v8Tkqà ha8Tkqm m8Tkquốn ceTKpw7Fyó đ8Tkqược côeTKpw7Fy m8Tkqà thôi.

Cậu thự8Tkqc sự8Tkq h8Tkqận 8TkqÁi Hy8Tkq, eTKpw7Fyhận zvctPPKGcô zvctPPKGđã khiến8Tkq c8Tkqậu phải8Tkq bấeTKpw7Fyt chấpzvctPPKG zvctPPKGtất cảzvctPPKG đeTKpw7Fyể eTKpw7Fycó zvctPPKGđược cô!zvctPPKG N8Tkqếu zvctPPKGcó eTKpw7Fyđủ caeTKpw7Fyn đảm,8Tkq eTKpw7FyHạo Thầ8Tkqn chỉ8Tkq m8Tkquốn bóeTKpw7Fyp neTKpw7Fyát tráizvctPPKG teTKpw7Fyim yếuzvctPPKG ớtzvctPPKG đang8Tkq đậeTKpw7Fyp lzvctPPKGiên hzvctPPKGồi troneTKpw7Fyg leTKpw7Fyòng n8Tkqgực, để8Tkq nóeTKpw7Fy khôzvctPPKGng c8Tkqòn loạeTKpw7Fyn nheTKpw7Fyịp trưeTKpw7Fyớc côeTKpw7Fy nữa.

Bàn ta8Tkqy eTKpw7Fynhỏ bézvctPPKG vặneTKpw7Fy nhẹ8Tkq eTKpw7Fytay cầm,zvctPPKG lập8Tkq tứ8Tkqc mộteTKpw7Fy zvctPPKGhương 8Tkqthơm dịuzvctPPKG dàngeTKpw7Fy la8Tkqn tzvctPPKGoả bzvctPPKGao phủzvctPPKG khắp8Tkq ngườ8Tkqi c8Tkqô, phảngeTKpw7Fy p8Tkqhất 8Tkqchút seTKpw7Fyự tànzvctPPKG độ8Tkqc eTKpw7Fytừ bóeTKpw7Fyng teTKpw7Fyối tội8Tkq ác.

Hai bóneTKpw7Fyg nzvctPPKGgười đaneTKpw7Fyg đeTKpw7Fyứng giữa8Tkq 8Tkqgian phòng,zvctPPKG á8Tkqnh m8Tkqắt sắceTKpw7Fy nhzvctPPKGọn zvctPPKGđều czvctPPKGó cùn8Tkqg chzvctPPKGung mộteTKpw7Fy mục8Tkq tiêu…

… làzvctPPKG cô!!

Chap 46

Nếu eeTKpw7Fym muốn8Tkq chết

*Ba nămeTKpw7Fy sau*

Tiếng bướ8Tkqc ch8Tkqân vồn8Tkq vãzvctPPKG nốieTKpw7Fy tiếp8Tkq khắpzvctPPKG d8Tkqãy hà8Tkqnh leTKpw7Fyang deTKpw7Fyọc theeTKpw7Fyo ngôi8Tkq b8Tkqiệt thự8Tkq trángeTKpw7Fy lệ,zvctPPKG eTKpw7Fytoán neTKpw7Fygười mặceTKpw7Fy vzvctPPKGest eTKpw7Fyđen zvctPPKGbặm zvctPPKGtrợn đazvctPPKGng bước8Tkq th8Tkqeo sazvctPPKGu mộ8Tkqt beTKpw7Fyóng ngườieTKpw7Fy zvctPPKGcao lớnzvctPPKG, toá8Tkqt lzvctPPKGên phon8Tkqg eTKpw7Fythái teTKpw7Fyhống lĩeTKpw7Fynh của8Tkq đấng8Tkq chỉeTKpw7Fy huy.

Chiếc ázvctPPKGo sơ8Tkq eTKpw7Fymi teTKpw7Fyrắng czvctPPKGhưa càieTKpw7Fy hếtzvctPPKG khuzvctPPKGy đang8Tkq đư8Tkqợc bànzvctPPKG zvctPPKGtay teTKpw7Fyo leTKpw7Fyớn khueTKpw7Fyy lạeTKpw7Fyi vộeTKpw7Fyi v8Tkqã, gưzvctPPKGơng 8Tkqmặt lãnh8Tkq khốc8Tkq đzvctPPKGang neTKpw7Fyhìn mọzvctPPKGi tzvctPPKGhứ bằngzvctPPKG mộtzvctPPKG màeTKpw7Fyu sắczvctPPKG đzvctPPKGen sẫm8Tkq khôeTKpw7Fyng sựeTKpw7Fy sống.

Đôi bà8Tkqn châzvctPPKGn vẫnzvctPPKG sảeTKpw7Fyi b8Tkqước t8Tkqhật đzvctPPKGều đeTKpw7Fyặn, MineTKpw7Fyh VỹzvctPPKG c8Tkqài 8Tkqlại 8Tkqngay ngắ8Tkqn hàngeTKpw7Fy khzvctPPKGuy zvctPPKGáo, 8Tkqrồi zvctPPKGlại tiếpeTKpw7Fy t8Tkqục zvctPPKGkhoác neTKpw7Fyhanh chiếceTKpw7Fy á8Tkqo khoá8Tkqc đe8Tkqn đan8Tkqg cầmeTKpw7Fy tr8Tkqên taeTKpw7Fyy… tzvctPPKGừ bazvctPPKGo 8Tkqgiờ an8Tkqh eTKpw7Fylại sốngeTKpw7Fy mộteTKpw7Fy cá8Tkqch m8Tkqáy móceTKpw7Fy nhưzvctPPKG thếzvctPPKG zvctPPKGnày czvctPPKGơ chứ?

Mọi t8Tkqhứ vẫnzvctPPKG dizvctPPKGễn rzvctPPKGa 8Tkqthật geTKpw7Fyấp eTKpw7Fygáp neTKpw7Fyhư 8Tkqlẽ tựzvctPPKG nhiên8Tkq, vzvctPPKGà zvctPPKGđối vớieTKpw7Fy zvctPPKGanh, tấtzvctPPKG czvctPPKGả không8Tkq còn8Tkq eTKpw7Fyquan trọngzvctPPKG nữa.

Kéo d8Tkqài s8Tkqự zvctPPKGsống veTKpw7Fyà eTKpw7Fyhơi thở8Tkq chỉ8Tkq đzvctPPKGể dzvctPPKGàn xếpeTKpw7Fy nhữngeTKpw7Fy cuộ8Tkqc zvctPPKGẩu đảeTKpw7Fy mazvctPPKGng tín8Tkqh cheTKpw7Fyất bạozvctPPKG lực,eTKpw7Fy như8Tkqng czvctPPKGơ theTKpw7Fyể a8Tkqnh vẫn8Tkq 8Tkqtiếp tục8Tkq zvctPPKGhô hấpeTKpw7Fy đểzvctPPKG zvctPPKGduy trì8Tkq sizvctPPKGnh mệnheTKpw7Fy này.

Bất cần8Tkq đờzvctPPKGi… b8Tkqa eTKpw7Fytừ dùngzvctPPKG đểzvctPPKG 8Tkqchỉ v8Tkqề cuộczvctPPKG szvctPPKGống hiệeTKpw7Fyn 8Tkqtại của8Tkq anh!!

Nét mặtzvctPPKG l8Tkquôn giữeTKpw7Fy tr8Tkqạng thái8Tkq lạnh8Tkq zvctPPKGlùng h8Tkqơn zvctPPKGcả ngàyzvctPPKG xư8Tkqa, 8Tkqgiờ đâzvctPPKGy zvctPPKGlại bắ8Tkqt đầeTKpw7Fyu l8Tkqưu dấu8Tkq eTKpw7Fysự khin8Tkqh đzvctPPKGời củazvctPPKG eTKpw7FyHàn MeTKpw7Fyinh Vỹ.

Chiếc xzvctPPKGe BMeTKpw7FyW đ8Tkqược zvctPPKGđậu sẵneTKpw7Fy eTKpw7Fytrước cổngzvctPPKG neTKpw7Fyhư theTKpw7Fyường leTKpw7Fyệ, cheTKpw7Fyờ đ8Tkqợi đưeTKpw7Fya zvctPPKGanh thzvctPPKGực theTKpw7Fyi những8Tkq nhieTKpw7Fyệm vụzvctPPKG bạozvctPPKG lự8Tkqc pzvctPPKGhi pháp.

Anh b8Tkqiết chứ!zvctPPKG NeTKpw7Fygười anzvctPPKGh eTKpw7Fygọi l8Tkqà zvctPPKGcha, ôzvctPPKGng eTKpw7Fyta chỉ8Tkq eTKpw7Fyxem 8Tkqanh như8Tkq mộzvctPPKGt theTKpw7Fyứ công8Tkq 8Tkqcụ đeTKpw7Fyể loạieTKpw7Fy bỏ8Tkq eTKpw7Fytất cảzvctPPKG nhữngeTKpw7Fy thứ8Tkq c8Tkqản trởzvctPPKG 8Tkqbước ti8Tkqến của8Tkq eTKpw7Fyông teTKpw7Fya 8Tkqtrên thươngzvctPPKG trường.

Chắc 8Tkqhẳn l8Tkqà sa8Tkqu zvctPPKGkhi 8Tkqđẩy c8Tkqho a8Tkqnh cázvctPPKGi 8Tkqtổ czvctPPKGhức này8Tkq, ô8Tkqng zvctPPKGta eTKpw7Fythoải m8Tkqái lắmzvctPPKG. ThoảieTKpw7Fy mzvctPPKGái khzvctPPKGi đã8Tkq eTKpw7Fycó người8Tkq zvctPPKGthay teTKpw7Fyhế mzvctPPKGình lãn8Tkqh đạoeTKpw7Fy và8Tkq giú8Tkqp ôngeTKpw7Fy dọnzvctPPKG dẹpzvctPPKG sạceTKpw7Fyh zvctPPKGsẽ nhữ8Tkqng 8Tkqthứ 8Tkqdơ bẩeTKpw7Fyn đa8Tkqng ch8Tkqắn ngeTKpw7Fyang ceTKpw7Fyon đườnzvctPPKGg thànheTKpw7Fy 8Tkqcông củ8Tkqa mình.

Sống treTKpw7Fyong meTKpw7Fyột zvctPPKGthế gizvctPPKGới hằzvctPPKGng ngzvctPPKGày vẫ8Tkqn xảy8Tkq reTKpw7Fya nhữnzvctPPKGg cuộeTKpw7Fyc xueTKpw7Fyng độtzvctPPKG 8Tkqvà ẩ8Tkqu đả8Tkq vô8Tkq nghĩa8Tkq, aeTKpw7Fynh vẫn8Tkq tiếpeTKpw7Fy tụeTKpw7Fyc eTKpw7Fylàm 8Tkqtheo lờizvctPPKG seTKpw7Fyai khiến8Tkq czvctPPKGủa czvctPPKGha 8Tkqmình n8Tkqhư mộteTKpw7Fy cáizvctPPKG eTKpw7Fymáy, hoà8Tkqn zvctPPKGtoàn khônzvctPPKGg hề8Tkq khánzvctPPKGg cự.

Đôi mắteTKpw7Fy eTKpw7Fymàu heTKpw7Fyổ phách8Tkq sázvctPPKGng r8Tkqực đầzvctPPKGy kieTKpw7Fyêu ngạeTKpw7Fyo gizvctPPKGờ đâeTKpw7Fyy lzvctPPKGại đượceTKpw7Fy thaeTKpw7Fyy thếzvctPPKG bằngzvctPPKG sắceTKpw7Fy mzvctPPKGàu zvctPPKGcafe 8Tkqđen sẫm,eTKpw7Fy aeTKpw7Fynh trở8Tkq nzvctPPKGên 8Tkqít nói8Tkq eTKpw7Fyhơn 8Tkqxưa, teTKpw7Fyhậm eTKpw7Fychí cò8Tkqn khôzvctPPKGng 8Tkqthèm eTKpw7Fymở miệeTKpw7Fyng rzvctPPKGa nózvctPPKGi mộteTKpw7Fy t8Tkqừ nếuzvctPPKG nózvctPPKG t8Tkqhật sựzvctPPKG khôneTKpw7Fyg cầ8Tkqn thiết.

Anh heTKpw7Fyọc cách8Tkq làm8Tkq que8Tkqn eTKpw7Fyvới eTKpw7Fyviệc sốnzvctPPKGg đơeTKpw7Fyn độc8Tkq zvctPPKGmột mì8Tkqnh, h8Tkqọc cácheTKpw7Fy zvctPPKGtự kizvctPPKGểm so8Tkqát lýeTKpw7Fy trzvctPPKGí zvctPPKGvà seTKpw7Fyuy nghzvctPPKGĩ mộeTKpw7Fyt 8Tkqcách thieTKpw7Fyết thực8Tkq hơnzvctPPKG, veTKpw7Fyà zvctPPKGanh eTKpw7Fyđã dùng8Tkq kínzvctPPKGh ázvctPPKGp tròeTKpw7Fyng để8Tkq czvctPPKGhe eTKpw7Fygiấu thứzvctPPKG meTKpw7Fyàu sắeTKpw7Fyc tzvctPPKGuyệt mỹ8Tkq vốneTKpw7Fy có8Tkq củaeTKpw7Fy mình.

Từ 8Tkqngày thiếu8Tkq eTKpw7Fyvắng b8Tkqóng hzvctPPKGình Á8Tkqi HyzvctPPKG, zvctPPKGanh trởzvctPPKG nêzvctPPKGn că8Tkqm ghéteTKpw7Fy tấtzvctPPKG cảzvctPPKG mọeTKpw7Fyi thứ8Tkq trênzvctPPKG đờieTKpw7Fy này8Tkq, cảeTKpw7Fy teTKpw7Fyhứ mà8Tkq côeTKpw7Fy thí8Tkqch nhấeTKpw7Fyt eTKpw7Fyở aneTKpw7Fyh –zvctPPKG màeTKpw7Fyu mắt!!

Cô eTKpw7Fyđã t8Tkqừng ngắmeTKpw7Fy zvctPPKGanh theTKpw7Fyật lâeTKpw7Fyu, 8Tkqbật cườeTKpw7Fyi vàeTKpw7Fy eTKpw7Fybảo 8Tkqrất theTKpw7Fyích đôieTKpw7Fy mắzvctPPKGt –eTKpw7Fy th8Tkqứ t8Tkqhu húzvctPPKGt 8Tkqnhất trênzvctPPKG gươngzvctPPKG mặteTKpw7Fy anh.

Anh eTKpw7Fyđã 8Tkqtập cheTKpw7Fyịu zvctPPKGđựng zvctPPKGsự khó8Tkq chịueTKpw7Fy mzvctPPKGỗi k8Tkqhi đ8Tkqeo kíeTKpw7Fynh zvctPPKGáp eTKpw7Fytròng, eTKpw7Fytập là8Tkqm 8Tkqquen vớieTKpw7Fy mộzvctPPKGt đô8Tkqi zvctPPKGmắt 8Tkqđen s8Tkqâu 8Tkqthẳm nhzvctPPKGư beTKpw7Fyao ngưeTKpw7Fyời k8Tkqhác mỗieTKpw7Fy kh8Tkqi tzvctPPKGrông thấeTKpw7Fyy hzvctPPKGình ản8Tkqh 8Tkqphản chieTKpw7Fyếu c8Tkqủa mình8Tkq troeTKpw7Fyng gương.

Sải bướeTKpw7Fyc thậteTKpw7Fy deTKpw7Fyứt kzvctPPKGhoát, Min8Tkqh Vỹ8Tkq bướceTKpw7Fy zvctPPKGra khzvctPPKGỏi c8Tkqổng, đeTKpw7Fyôi mắt8Tkq veTKpw7Fyẫn môzvctPPKGng luneTKpw7Fyg, veTKpw7Fyô định.

Mặc deTKpw7Fyù k8Tkqhông hzvctPPKGề zvctPPKGđể t8Tkqâm đeTKpw7Fyến zvctPPKGnhững thứzvctPPKG 8Tkqxung qeTKpw7Fyuanh, n8Tkqhưng zvctPPKGanh zvctPPKGvẫn 8Tkqcảm thấzvctPPKGy eTKpw7Fysự thaeTKpw7Fyy đổieTKpw7Fy bất8Tkq thườneTKpw7Fyg ở8Tkq k8Tkqhung ceTKpw7Fyảnh teTKpw7Fyhân zvctPPKGthuộc mìneTKpw7Fyh vẫ8Tkqn trôngzvctPPKG t8Tkqhấy 8Tkqvà bướeTKpw7Fyc đieTKpw7Fy hằnzvctPPKGg ngày.

Trái teTKpw7Fyim đậeTKpw7Fyp mạeTKpw7Fynh một8Tkq neTKpw7Fyhịp, anzvctPPKGh cảeTKpw7Fym thấyeTKpw7Fy czvctPPKGó chútzvctPPKG gìeTKpw7Fy đeTKpw7Fyó khó8Tkq th8Tkqở, 8Tkqdường nzvctPPKGhư 8Tkqanh vừazvctPPKG 8Tkqbỏ qeTKpw7Fyua thứzvctPPKG gzvctPPKGì đzvctPPKGó rất8Tkq quazvctPPKGn t8Tkqrọng thzvctPPKGì phải.

Bước chânzvctPPKG kzvctPPKGhựng lzvctPPKGại, MzvctPPKGinh VỹzvctPPKG c8Tkqứ gzvctPPKGiữ ngu8Tkqyên phzvctPPKGong eTKpw7Fythái zvctPPKGlãnh đạm8Tkq ấ8Tkqy, mzvctPPKGãi mộ8Tkqt zvctPPKGlúc zvctPPKGsau mớizvctPPKG từeTKpw7Fy từ8Tkq quaeTKpw7Fyy đầeTKpw7Fyu lại8Tkq, đảoeTKpw7Fy mắ8Tkqt xzvctPPKGung queTKpw7Fyanh 8Tkqnhư tìmzvctPPKG kizvctPPKGếm zvctPPKGgì đó.

Đôi mắtzvctPPKG an8Tkqh chợtzvctPPKG dừng8Tkq l8Tkqại, 8Tkqhô hấpzvctPPKG ngưn8Tkqg hoạteTKpw7Fy độngeTKpw7Fy, cảeTKpw7Fy 8Tkqcơ thểeTKpw7Fy eTKpw7Fynhư rzvctPPKGơi vàeTKpw7Fyo trạngzvctPPKG thái8Tkq 8Tkqbất động.

Thứ anzvctPPKGh đan8Tkqg zvctPPKGnhìn thấ8Tkqy… eTKpw7Fylà ảo8Tkq ảzvctPPKGnh sao?

Mái tóczvctPPKG 8Tkqnâu đượceTKpw7Fy thắteTKpw7Fy nơ8Tkq, czvctPPKGố tzvctPPKGình buzvctPPKGộc lệeTKpw7Fych saeTKpw7Fyng bên8Tkq trzvctPPKGái đan8Tkqg đượzvctPPKGc những8Tkq vạtzvctPPKG neTKpw7Fyắng bu8Tkqổi szvctPPKGớm 8Tkqchiếu rọi…

Một zvctPPKGbóng dáeTKpw7Fyng nhỏ8Tkq bézvctPPKG, zvctPPKGgầy gueTKpw7Fyộc, l8Tkqàn 8Tkqda trắng8Tkq mỏzvctPPKGng mazvctPPKGnh 8Tkqđang khozvctPPKGác trên8Tkq mình8Tkq chiếc8Tkq vzvctPPKGáy zvctPPKGren đ8Tkqen thậtzvctPPKG qeTKpw7Fyuen thuzvctPPKGộc đang8Tkq ngồ8Tkqi bệt8Tkq zvctPPKGdưới neTKpw7Fyền đấ8Tkqt trướceTKpw7Fy cổngzvctPPKG zvctPPKGnhà azvctPPKGnh không8Tkq hềzvctPPKG ngại8Tkq ngùng,eTKpw7Fy đôizvctPPKG bàn8Tkq teTKpw7Fyay ôeTKpw7Fym kzvctPPKGhư kh8Tkqư một8Tkq chzvctPPKGú eTKpw7Fygấu eTKpw7Fybông khá8Tkq lớn8Tkq, vàzvctPPKG zvctPPKGcô geTKpw7Fyái đaneTKpw7Fyg gụczvctPPKG mặt8Tkq vàoeTKpw7Fy eTKpw7Fynhững sợizvctPPKG tơ8Tkq thzvctPPKGanh mảnh.

Minh VzvctPPKGỹ gầnzvctPPKG nh8Tkqư kzvctPPKGhông thể8Tkq ti8Tkqn đượeTKpw7Fyc eTKpw7Fymình đ8Tkqang thấyeTKpw7Fy nhữnzvctPPKGg gì8Tkq, cảzvctPPKG ngzvctPPKGười 8Tkqkhẽ zvctPPKGrun lê8Tkqn, saeTKpw7Fyu đeTKpw7Fyó từeTKpw7Fy từzvctPPKG eTKpw7Fybước đếneTKpw7Fy gầeTKpw7Fyn côeTKpw7Fy gzvctPPKGái kỳ8Tkq zvctPPKGlạ kia.

Đám czvctPPKGận zvctPPKGvệ đếeTKpw7Fyn lúc8Tkq 8Tkqnày mớizvctPPKG chúzvctPPKG ý8Tkq đếnzvctPPKG 8Tkqsự hiệnzvctPPKG diệnzvctPPKG củaeTKpw7Fy zvctPPKGcô eTKpw7Fygái eTKpw7Fykia, mặceTKpw7Fy dùeTKpw7Fy hơ8Tkqi zvctPPKGngạc nhi8Tkqên tzvctPPKGrước t8Tkqhái eTKpw7Fyđộ củeTKpw7Fya eTKpw7FyMinh Vỹ,8Tkq nhưngzvctPPKG 8Tkqhọ eTKpw7Fyđều eTKpw7Fynín beTKpw7Fyặt, đưeTKpw7Fya m8Tkqắt nhìneTKpw7Fy xzvctPPKGem 8Tkqsắp cózvctPPKG sự8Tkq kiệneTKpw7Fy 8Tkqgì xeTKpw7Fyảy ra.

Minh VỹeTKpw7Fy bướ8Tkqc zvctPPKGthật chậmeTKpw7Fy đếneTKpw7Fy geTKpw7Fyần nzvctPPKGgười eTKpw7Fycon gá8Tkqi ki8Tkqa, szvctPPKGau đeTKpw7Fyó kheTKpw7Fyuỵu zvctPPKGgối tzvctPPKGrước mặeTKpw7Fyt ceTKpw7Fyô ấy,zvctPPKG đôzvctPPKGi mắteTKpw7Fy án8Tkqh l8Tkqên trzvctPPKGạng eTKpw7Fythái zvctPPKGưu thươngzvctPPKG vôeTKpw7Fy độ.eTKpw7Fy Gươ8Tkqng mặt8Tkq zvctPPKGanh hơizvctPPKG nghzvctPPKGệch eTKpw7Fyra, n8Tkqhưng leTKpw7Fyại biểuzvctPPKG eTKpw7Fyhiện rõeTKpw7Fy eTKpw7Fyrệt sự8Tkq đazvctPPKGu leTKpw7Fyòng… có8Tkq phải8Tkq leTKpw7Fyà zvctPPKGcô ấyzvctPPKG 8Tkqđây không?

Vẫn lzvctPPKGà bón8Tkqg dázvctPPKGng khzvctPPKGắc đậmeTKpw7Fy sâ8Tkqu teTKpw7Fyrong tieTKpw7Fym anh8Tkq, n8Tkqhưng tạieTKpw7Fy szvctPPKGao a8Tkqnh vẫneTKpw7Fy kheTKpw7Fyông cách8Tkq nzvctPPKGào ti8Tkqn đượceTKpw7Fy ngzvctPPKGười c8Tkqon 8Tkqgái 8Tkqnày chínheTKpw7Fy làeTKpw7Fy zvctPPKGÁi Hy?

Đưa b8Tkqàn ta8Tkqy vuố8Tkqt nhẹ8Tkq mázvctPPKGi tóceTKpw7Fy 8Tkqcafe 8Tkqsữa, tráizvctPPKG tzvctPPKGim MzvctPPKGinh VzvctPPKGỹ neTKpw7Fyhư muốneTKpw7Fy v8Tkqỡ tu8Tkqng, khôzvctPPKGng thểeTKpw7Fy zvctPPKGnào 8Tkqlà eTKpw7FyÁi HeTKpw7Fyy được!!

Chỉ là8Tkq 8Tkqngười gizvctPPKGống n8Tkqgười màzvctPPKG teTKpw7Fyhôi, người8Tkq gieTKpw7Fyống người8Tkq thôi!

Anh vộizvctPPKG vzvctPPKGàng rụzvctPPKGt zvctPPKGtay leTKpw7Fyại, đứngeTKpw7Fy bzvctPPKGật eTKpw7Fydậy, bzvctPPKGất giáczvctPPKG 8Tkqlại zvctPPKGlắc 8Tkqđầu tzvctPPKGhật eTKpw7Fykhẽ 8Tkqvà tzvctPPKGự nh8Tkqủ rằng…zvctPPKG ngườeTKpw7Fyi ceTKpw7Fyon g8Tkqái nàyzvctPPKG, keTKpw7Fyhông thểeTKpw7Fy làeTKpw7Fy cô8Tkq ấy8Tkq được!

Ái H8Tkqy kh8Tkqông thể8Tkq lạieTKpw7Fy geTKpw7Fyầy eTKpw7Fygò thiếuzvctPPKG sứzvctPPKGc sống8Tkq nzvctPPKGhư zvctPPKGthế nàyeTKpw7Fy, lạizvctPPKG czvctPPKGàng kh8Tkqông teTKpw7Fyhể đột8Tkq ngộtzvctPPKG xuzvctPPKGất hiện8Tkq trướ8Tkqc zvctPPKGnhà azvctPPKGnh bấteTKpw7Fy teTKpw7Fyhình lìnhzvctPPKG như8Tkq thế…zvctPPKG n8Tkqếu cózvctPPKG phéeTKpw7Fyp màuzvctPPKG, zvctPPKGtại sazvctPPKGo nózvctPPKG kzvctPPKGhông xảzvctPPKGy r8Tkqa sớmzvctPPKG eTKpw7Fyhơn cơeTKpw7Fy chứ?

Đối với8Tkq aneTKpw7Fyh eTKpw7Fybây geTKpw7Fyiờ, phé8Tkqp zvctPPKGmàu ceTKpw7Fyhỉ cóeTKpw7Fy trozvctPPKGng cổeTKpw7Fy tícheTKpw7Fy, mzvctPPKGà zvctPPKGcổ teTKpw7Fyích theTKpw7Fyì leTKpw7Fyại khôngeTKpw7Fy hieTKpw7Fyện h8Tkqữu eTKpw7Fyở thựeTKpw7Fyc tại.

Đôi ch8Tkqân aeTKpw7Fynh beTKpw7Fyước lù8Tkqi vzvctPPKGề 8Tkqphía saueTKpw7Fy, eTKpw7Fyrồi qzvctPPKGuay lzvctPPKGưng thậteTKpw7Fy dứteTKpw7Fy keTKpw7Fyhoát vàeTKpw7Fy zvctPPKGtiếp tụczvctPPKG nốeTKpw7Fyi bước.

Anh khôn8Tkqg theTKpw7Fyể ná8Tkqn lại8Tkq ở8Tkq đâyzvctPPKG thêmeTKpw7Fy meTKpw7Fyột phúteTKpw7Fy gizvctPPKGây n8Tkqào nữa,zvctPPKG 8Tkqkhông nên8Tkq kzvctPPKGỳ vọngeTKpw7Fy vzvctPPKGào nhữeTKpw7Fyng eTKpw7Fythứ vô8Tkq vọng8Tkq đ8Tkqã chìmzvctPPKG 8Tkqvào quêzvctPPKGn lãng.

*Huỵch*

Một teTKpw7Fyhứ eTKpw7Fyâm thzvctPPKGanh vanzvctPPKGg eTKpw7Fylên, tueTKpw7Fyy kheTKpw7Fyông t8Tkqhể kzvctPPKGhiến ngườieTKpw7Fy 8Tkqkhác chzvctPPKGú ýzvctPPKG zvctPPKGnhưng l8Tkqại zvctPPKGkhiến bướczvctPPKG cheTKpw7Fyân MinzvctPPKGh Vỹ8Tkq dừngzvctPPKG lại.

Tất eTKpw7Fycả mọizvctPPKG eTKpw7Fysự chúeTKpw7Fy eTKpw7Fyý đều8Tkq tậpzvctPPKG t8Tkqrung 8Tkqvào ceTKpw7Fyô gzvctPPKGái kia!!

Một tr8Tkqong sốeTKpw7Fy nheTKpw7Fyững teTKpw7Fyên cậneTKpw7Fy 8Tkqvệ tỏeTKpw7Fy vẻ8Tkq n8Tkqgạc nhiêneTKpw7Fy, tròzvctPPKGn mắteTKpw7Fy zvctPPKGnhìn cảnhzvctPPKG tượng8Tkq trướceTKpw7Fy mặtzvctPPKG mình.

Minh VỹeTKpw7Fy lại8Tkq m8Tkqột zvctPPKGlần nữ8Tkqa ngoảnheTKpw7Fy mặeTKpw7Fyt zvctPPKGlại… tr8Tkqước mắt8Tkq an8Tkqh gizvctPPKGờ đâeTKpw7Fyy, gươzvctPPKGng meTKpw7Fyặt ẩn8Tkq gi8Tkqấu sa8Tkqu ch8Tkqú geTKpw7Fyấu bông8Tkq zvctPPKGvừa eTKpw7Fyrồi đãeTKpw7Fy đượczvctPPKG hzvctPPKGiện rzvctPPKGõ 8Tkqtrước ánhzvctPPKG seTKpw7Fyáng ấmeTKpw7Fy eTKpw7Fyáp 8Tkqcủa 8Tkqmặt trời,eTKpw7Fy đồngzvctPPKG t8Tkqhời eTKpw7Fyđiểm 8Tkqmạnh màeTKpw7Fyu s8Tkqắc xazvctPPKGnh x8Tkqao treTKpw7Fyên kzvctPPKGhuôn mặeTKpw7Fyt thiếuzvctPPKG n8Tkqữ đzvctPPKGã ngeTKpw7Fyã gụczvctPPKG trên8Tkq n8Tkqền đất.

Lần zvctPPKGnày, t8Tkqim a8Tkqnh khôeTKpw7Fyng đậpeTKpw7Fy mạnheTKpw7Fy h8Tkqơn, cũn8Tkqg khôngzvctPPKG đậeTKpw7Fyp ch8Tkqậm hơneTKpw7Fy, eTKpw7Fymà l8Tkqà 8Tkqcảm thấyzvctPPKG zvctPPKGđau nhói!

Người zvctPPKGcon g8Tkqái tro8Tkqng bộzvctPPKG váyeTKpw7Fy zvctPPKGren eTKpw7Fyđen zvctPPKGđang bấtzvctPPKG tỉzvctPPKGnh, ôzvctPPKGm chặeTKpw7Fyt c8Tkqon gấueTKpw7Fy 8Tkqbông vàeTKpw7Fyo lòn8Tkqg, eTKpw7Fyđôi môi8Tkq v8Tkqà 8Tkqkhuôn meTKpw7Fyặt teTKpw7Fyhiếu si8Tkqnh khíeTKpw7Fy đzvctPPKGến mứ8Tkqc đáeTKpw7Fyng ngạceTKpw7Fy nhiên.

Và c8Tkqô geTKpw7Fyái ấ8Tkqy… eTKpw7Fychính 8Tkqlà 8TkqVương ÁeTKpw7Fyi Hy!!

Tất cả8Tkq đ8Tkqều 8Tkqsững sờ8Tkq trướceTKpw7Fy czvctPPKGảnh 8Tkqtượng vừ8Tkqa 8Tkqxảy razvctPPKG, mọi8Tkq á8Tkqnh mzvctPPKGắt đềuzvctPPKG eTKpw7Fytập tr8Tkqung 8Tkqvề mộteTKpw7Fy hướng8Tkq zvctPPKGxác định.

Vương ÁizvctPPKG H8Tkqy nzvctPPKGhỏ beTKpw7Fyé veTKpw7Fyẫn nằmeTKpw7Fy beTKpw7Fyất zvctPPKGđộng tr8Tkqên mặtzvctPPKG đất,eTKpw7Fy heTKpw7Fyai eTKpw7Fyhàng 8Tkqmi zvctPPKGkhép l8Tkqại, cheTKpw7Fye khuấ8Tkqt đôieTKpw7Fy đồ8Tkqng tửeTKpw7Fy 8Tkqtrong sáng.

Gương eTKpw7Fymặt zvctPPKGthanh nhã8Tkq 8Tkqđang tzvctPPKGhả lỏngzvctPPKG hếteTKpw7Fy 8Tkqmức, dườnzvctPPKGg nheTKpw7Fyư ceTKpw7Fyô đeTKpw7Fyang czvctPPKGó eTKpw7Fymột giấeTKpw7Fyc ngủzvctPPKG t8Tkqhật eTKpw7Fyngon, nhưngeTKpw7Fy khôngeTKpw7Fy hẳ8Tkqn leTKpw7Fyà vĩnh8Tkq hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng zvctPPKGbước zvctPPKGchân vanzvctPPKGg lêneTKpw7Fy thậtzvctPPKG gấp8Tkq geTKpw7Fyáp eTKpw7Fyvà nốizvctPPKG t8Tkqiếp khôeTKpw7Fyng zvctPPKGliền bậzvctPPKGc, 8Tkqđám cậneTKpw7Fy vệ8Tkq bắ8Tkqt đầeTKpw7Fyu tzvctPPKGỏ eTKpw7Fyra hốt8Tkq hoảng,eTKpw7Fy beTKpw7Fyước đếneTKpw7Fy v8Tkqà eTKpw7Fyvây eTKpw7Fylấy ÁzvctPPKGi HyzvctPPKG. CázvctPPKGch đóeTKpw7Fy kheTKpw7Fyông xa8Tkq, M8Tkqinh V8Tkqỹ eTKpw7Fylại đứngeTKpw7Fy c8Tkqhôn 8Tkqchân 8Tkqtại mộeTKpw7Fyt chỗ,zvctPPKG đzvctPPKGưa eTKpw7Fymắt lặngzvctPPKG nhìzvctPPKGn cô.

Anh nheTKpw7Fyư khôneTKpw7Fyg eTKpw7Fythể eTKpw7Fytin vàoeTKpw7Fy mzvctPPKGắt mzvctPPKGình nữzvctPPKGa, đzvctPPKGôi m8Tkqắt nhìeTKpw7Fyn ceTKpw7Fyô khzvctPPKGông czvctPPKGhớp, 8Tkqnhư zvctPPKGđang sợ8Tkq sẽ8Tkq lạieTKpw7Fy đ8Tkqánh mzvctPPKGất ảzvctPPKGo 8Tkqgiác zvctPPKGnày tzvctPPKGrong g8Tkqiây lát.

Trái t8Tkqim đập8Tkq neTKpw7Fyhanh đếzvctPPKGn zvctPPKGmức không8Tkq 8Tkqtài nàoeTKpw7Fy kiểmeTKpw7Fy eTKpw7Fysoát đượczvctPPKG nữazvctPPKG, 8TkqMinh VỹzvctPPKG eTKpw7Fymím môi.

Cất bưzvctPPKGớc tiếnzvctPPKG vzvctPPKGề ph8Tkqía trước,zvctPPKG 8Tkqanh đazvctPPKGng hozvctPPKGàn toeTKpw7Fyàn đánzvctPPKGh meTKpw7Fyất tất8Tkq cảeTKpw7Fy cả8Tkqm xúzvctPPKGc, chỉ8Tkq 8Tkqcần bzvctPPKGiết n8Tkqgười eTKpw7Fycon zvctPPKGgái an8Tkqh yêueTKpw7Fy zvctPPKGđang hizvctPPKGện zvctPPKGdiện tro8Tkqng tầzvctPPKGm 8Tkqmắt, zvctPPKGvà khô8Tkqng tzvctPPKGhể đánhzvctPPKG eTKpw7Fymất zvctPPKGcô zvctPPKGthêm một8Tkq 8Tkqlần nữa.

“Đừng eTKpw7Fychạm vào!!”

Bước czvctPPKGhân aneTKpw7Fyh zvctPPKGchỉ czvctPPKGòn eTKpw7Fycách ceTKpw7Fyô chưeTKpw7Fya eTKpw7Fyđầy một8Tkq mé8Tkqt eTKpw7Fythì deTKpw7Fyừng lạieTKpw7Fy, nghiến8Tkq 8Tkqrăng nhìnzvctPPKG t8Tkqên cậnzvctPPKG v8Tkqệ đangzvctPPKG zvctPPKGcó độngeTKpw7Fy t8Tkqác eTKpw7Fynâng người8Tkq côzvctPPKG lên,8Tkq đôizvctPPKG zvctPPKGmắt eTKpw7Fyđen sẫeTKpw7Fym đa8Tkqng trừngeTKpw7Fy lzvctPPKGên đeTKpw7Fyầy tứczvctPPKG giận.

Tên cậnzvctPPKG veTKpw7Fyệ zvctPPKGkia 8Tkqbị a8Tkqnh leTKpw7Fyàm cheTKpw7Fyo giật8Tkq mình,8Tkq zvctPPKGvô ý8Tkq l8Tkqại buôngzvctPPKG eTKpw7Fytay khiếneTKpw7Fy cảzvctPPKG người8Tkq Á8Tkqi zvctPPKGHy rơ8Tkqi teTKpw7Fyự eTKpw7Fydo xuố8Tkqng meTKpw7Fyặt đất.

“Biến đi.”zvctPPKG GiọnzvctPPKGg 8Tkqnói vừeTKpw7Fya rồ8Tkqi zvctPPKGlại cất8Tkq lên,zvctPPKG MizvctPPKGnh VeTKpw7Fyỹ eTKpw7Fycố zvctPPKGgắng keTKpw7Fyìm chế,8Tkq 8Tkqnói 8Tkqbằng ch8Tkqất giọnzvctPPKGg nhẹeTKpw7Fy nheTKpw7Fyàng và8Tkq bìnzvctPPKGh tzvctPPKGĩnh 8Tkqnhất cózvctPPKG thể.

Không 8Tkqai ceTKpw7Fyó quy8Tkqền đưeTKpw7Fyợc làzvctPPKGm zvctPPKGcô ấyzvctPPKG eTKpw7Fytổn thương!

Minh Vỹ8Tkq tzvctPPKGrừng eTKpw7Fymắt 8Tkqnhìn đámzvctPPKG c8Tkqận vệeTKpw7Fy, zvctPPKGnhư 8Tkqđang thzvctPPKGể hiệ8Tkqn tâmeTKpw7Fy tr8Tkqạng kh8Tkqó c8Tkqhịu củaeTKpw7Fy mìeTKpw7Fynh vềzvctPPKG 8Tkqsự h8Tkqiện zvctPPKGdiện củazvctPPKG họ.

Nhận thấ8Tkqy “tín8Tkq hiệu”zvctPPKG kheTKpw7Fyông teTKpw7Fyốt 8Tkqtừ zvctPPKG“thiếu gzvctPPKGia đázvctPPKGng mến”8Tkq, dĩeTKpw7Fy nhi8Tkqên toán8Tkq cận8Tkq vzvctPPKGệ lậ8Tkqp tzvctPPKGức biến8Tkq mấteTKpw7Fy chưaeTKpw7Fy đeTKpw7Fyầy eTKpw7Fynăm giây.

Minh VỹzvctPPKG vẫneTKpw7Fy eTKpw7Fyđứng yên8Tkq trzvctPPKGước ngườieTKpw7Fy zvctPPKGcon zvctPPKGgái zvctPPKGđang nằzvctPPKGm lặngeTKpw7Fy t8Tkqhinh dưeTKpw7Fyới đzvctPPKGất, meTKpw7Fyặc kệ8Tkq ánhzvctPPKG 8Tkqnắng mùa8Tkq hèeTKpw7Fy nózvctPPKGng b8Tkqức zvctPPKGra seTKpw7Fyức chiếu8Tkq rọi8Tkq 8Tkqkhắp ngườizvctPPKG cô.

Ông teTKpw7Fyrời zvctPPKGđang đ8Tkqùa cợeTKpw7Fyt vớzvctPPKGi aneTKpw7Fyh à?

Bao nhzvctPPKGiêu cô8Tkqng 8Tkqsức vàeTKpw7Fy eTKpw7Fythời g8Tkqian aneTKpw7Fyh bỏ8Tkq zvctPPKGra teTKpw7Fyhật sựzvctPPKG khôn8Tkqg íeTKpw7Fyt để8Tkq tì8Tkqm eTKpw7Fycô, nhzvctPPKGưng zvctPPKGđáp l8Tkqại chỉzvctPPKG làeTKpw7Fy s8Tkqự teTKpw7Fyuyệt vọneTKpw7Fyg kéo8Tkq dàzvctPPKGi đằeTKpw7Fyng đẵng.

Nhưng đếzvctPPKGn kzvctPPKGhi aeTKpw7Fynh 8Tkqbất mzvctPPKGãn bzvctPPKGỏ cuộc,8Tkq czvctPPKGhấp neTKpw7Fyhận tấtzvctPPKG cả8Tkq sựzvctPPKG s8Tkqắp xế8Tkqp c8Tkqủa 8Tkqông HzvctPPKGàn 8Tkqnhư mộteTKpw7Fy cáeTKpw7Fyi máy…eTKpw7Fy côzvctPPKG lại8Tkq xeTKpw7Fyuất hiện!

Đôi 8Tkqmôi mỏneTKpw7Fyg nhếchzvctPPKG lêeTKpw7Fyn 8Tkqtừ zvctPPKGtừ, vòneTKpw7Fyg eTKpw7Fycung trêneTKpw7Fy khuônzvctPPKG mặzvctPPKGt aneTKpw7Fyh tuấnzvctPPKG chữnzvctPPKGg chạ8Tkqc chízvctPPKGnh làeTKpw7Fy nụzvctPPKG cườieTKpw7Fy khineTKpw7Fyh đời!

Anh 8Tkqcúi ngườ8Tkqi xuống,8Tkq nhẹ8Tkq 8Tkqnhàng luzvctPPKGồn teTKpw7Fyay queTKpw7Fya thânzvctPPKG ngườieTKpw7Fy qzvctPPKGuen thuộceTKpw7Fy tro8Tkqng chiếzvctPPKGc váyzvctPPKG reTKpw7Fyen đeTKpw7Fyen, thậneTKpw7Fy trọng8Tkq eTKpw7Fynhấc bổngzvctPPKG ngườeTKpw7Fyi côeTKpw7Fy lên.

Gương mặzvctPPKGt aneTKpw7Fyh giãn8Tkq dần,8Tkq zvctPPKGbớt phầ8Tkqn zvctPPKGnào 8Tkqsự cănzvctPPKGg thẳngzvctPPKG luôn8Tkq đ8Tkqeo bámeTKpw7Fy dzvctPPKGai dẳngeTKpw7Fy… đúngeTKpw7Fy thậtzvctPPKG 8Tkqlà VươeTKpw7Fyng ÁizvctPPKG HzvctPPKGy rồi!

Hai zvctPPKGbàn zvctPPKGtay ch8Tkqợt eTKpw7Fysiết t8Tkqhật 8Tkqchặt ngườieTKpw7Fy cozvctPPKGn gázvctPPKGi trozvctPPKGng ta8Tkqy, Min8Tkqh VỹeTKpw7Fy cúizvctPPKG thấpzvctPPKG 8Tkqđầu, eTKpw7Fyđặt lzvctPPKGên tráeTKpw7Fyn ÁieTKpw7Fy 8TkqHy mộteTKpw7Fy nụ8Tkq hzvctPPKGôn teTKpw7Fyhật khẽ…

Cuối cùng8Tkq, côzvctPPKG đãzvctPPKG trởzvctPPKG vềzvctPPKG eTKpw7Fybên aeTKpw7Fynh rồi…

Tại 8Tkqsao c8Tkqô eTKpw7Fylại xuấteTKpw7Fy 8Tkqhiện teTKpw7Fyrong th8Tkqể tr8Tkqạng yếueTKpw7Fy ớt8Tkq nhưzvctPPKG zvctPPKGthế eTKpw7Fynày eTKpw7Fycơ chứ?

Kỳ zvctPPKGlạ theTKpw7Fyật, v8Tkqốn zvctPPKGdĩ eTKpw7Fycô czvctPPKGó thể8Tkq vzvctPPKGào thẳn8Tkqg nhzvctPPKGà eTKpw7Fyđể t8Tkqìm anzvctPPKGh c8Tkqơ màzvctPPKG, 8Tkqtại zvctPPKGsao zvctPPKGlại ngồeTKpw7Fyi trước8Tkq cửzvctPPKGa, lzvctPPKGại c8Tkqòn eTKpw7Fyôm thzvctPPKGeo gấu8Tkq bôngeTKpw7Fy để8Tkq rồeTKpw7Fyi seTKpw7Fyau đó8Tkq ngất8Tkq xỉu?

Bàn ceTKpw7Fyhân 8TkqMinh VeTKpw7Fyỹ nhấ8Tkqc lê8Tkqn, nh8Tkqưng lạizvctPPKG hạzvctPPKG zvctPPKGxuống 8Tkqvì mộ8Tkqt câ8Tkqu nóeTKpw7Fyi zvctPPKGvọng eTKpw7Fytừ zvctPPKGphía sau.

“Trả eTKpw7Fycô ấzvctPPKGy l8Tkqại c8Tkqho anh.”

Theo phản8Tkq xạzvctPPKG, eTKpw7FyMinh VỹeTKpw7Fy queTKpw7Fyay eTKpw7Fyđầu lại…

Từ phí8Tkqa zvctPPKGsau, HạoeTKpw7Fy ThầneTKpw7Fy v8Tkqòng tzvctPPKGay n8Tkqgang ezvctPPKGo mộteTKpw7Fy c8Tkqô 8Tkqgái leTKpw7Fyạ eTKpw7Fymặt, c8Tkqười cợt.

“Tôi ceTKpw7Fyhơi cháneTKpw7Fy eTKpw7Fyrồi, treTKpw7Fyả leTKpw7Fyại đấy.”

Sau zvctPPKGcâu 8Tkqnói zvctPPKGvô tráeTKpw7Fych zvctPPKGnhiệm ấzvctPPKGy, zvctPPKGngười zvctPPKGcon gzvctPPKGái k8Tkqia c8Tkqũng eTKpw7Fybật cườieTKpw7Fy kzvctPPKGhúc zvctPPKGkhích, néeTKpw7Fyp 8Tkqđầu vàoeTKpw7Fy ngzvctPPKGực HzvctPPKGạo ThầnzvctPPKG, 8Tkqra dángeTKpw7Fy zvctPPKGvô cùn8Tkqg eTKpw7Fytình tứ.

Trả ÁieTKpw7Fy 8TkqHy zvctPPKGlại eTKpw7Fycho anh?

Minh 8TkqVỹ kheTKpw7Fyông hềeTKpw7Fy tỏeTKpw7Fy bấ8Tkqt cứeTKpw7Fy t8Tkqhái độeTKpw7Fy eTKpw7Fynào cả,8Tkq an8Tkqh vẫn8Tkq ômeTKpw7Fy ÁeTKpw7Fyi HzvctPPKGy treTKpw7Fyong l8Tkqòng, đeTKpw7Fyôi môi8Tkq mzvctPPKGấp má8Tkqy bật8Tkq thàzvctPPKGnh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không 8Tkqquan trọng,8Tkq ch8Tkqỉ cầnzvctPPKG c8Tkqô trở8Tkq vềzvctPPKG vzvctPPKGới anzvctPPKGh, 8Tkqthế leTKpw7Fyà đủ8Tkq rồi.

Bóng lưeTKpw7Fyng caeTKpw7Fyo lzvctPPKGớn quazvctPPKGy lzvctPPKGại, thẳ8Tkqng ngeTKpw7Fyười b8Tkqước đi…

Thì r8Tkqa quã8Tkqng th8Tkqời g8Tkqian czvctPPKGô mấteTKpw7Fy tízvctPPKGch, 8TkqHạo Thần8Tkq eTKpw7Fychính 8Tkqlà ngườizvctPPKG ceTKpw7Fyhăm zvctPPKGsóc eTKpw7Fyvà bảeTKpw7Fyo eTKpw7Fyvệ cô.

Cứ tzvctPPKGưởng nóizvctPPKG zvctPPKGra nhữngeTKpw7Fy lờizvctPPKG đó8Tkq t8Tkqhì azvctPPKGnh sẽ8Tkq zvctPPKGtin zvctPPKGlà hắzvctPPKGn 8Tkqta ghé8Tkqt 8Tkqbỏ nêneTKpw7Fy mớ8Tkqi trả8Tkq l8Tkqại 8Tkqcô sao?

Nhầm rồi…

Từ b8Tkqốn năzvctPPKGm trướceTKpw7Fy zvctPPKGcho đếnzvctPPKG tậneTKpw7Fy zvctPPKGbây giờzvctPPKG, meTKpw7Fyỗi zvctPPKGkhi 8Tkqanh vàzvctPPKG HạozvctPPKG Thầ8Tkqn đố8Tkqi mặtzvctPPKG vớizvctPPKG nzvctPPKGhau, áneTKpw7Fyh mắtzvctPPKG của8Tkq hắn8Tkq zvctPPKGta 8Tkqvẫn khôeTKpw7Fyng 8Tkqhề 8Tkqthay đổi.

Trong mắ8Tkqt hắneTKpw7Fy, chỉeTKpw7Fy tồnzvctPPKG tạizvctPPKG 8Tkqduy nhất8Tkq ng8Tkqười 8Tkqcon gáeTKpw7Fyi của8Tkq a8Tkqnh veTKpw7Fyà 8Tkqham muốneTKpw7Fy độczvctPPKG zvctPPKGchiếm kh8Tkqông ngừng.

Bước cheTKpw7Fyân nheTKpw7Fyanh hơnzvctPPKG, zvctPPKGMinh zvctPPKGVỹ bzvctPPKGước v8Tkqào cổeTKpw7Fyng nh8Tkqà, băngeTKpw7Fy qu8Tkqa 8Tkqkhu 8Tkqvườn eTKpw7Fyrộng lớzvctPPKGn và8Tkq tiếnzvctPPKG zvctPPKGđến gầneTKpw7Fy hồeTKpw7Fy bơi.

Dừng lạeTKpw7Fyi ở8Tkq thàneTKpw7Fyh hồzvctPPKG bơi,8Tkq a8Tkqnh cú8Tkqi ngườ8Tkqi xuốngzvctPPKG, eTKpw7Fytrên eTKpw7Fytay eTKpw7Fyvẫn leTKpw7Fyà VươzvctPPKGng ÁzvctPPKGi H8Tkqy đaeTKpw7Fyng nhắmeTKpw7Fy ng8Tkqhiền đôieTKpw7Fy mắteTKpw7Fy zvctPPKGvà ômzvctPPKG c8Tkqhặt geTKpw7Fyấu bông.

Đôi tazvctPPKGy v8Tkqẫn nâ8Tkqng ngườieTKpw7Fy eTKpw7Fycô, nh8Tkqưng 8Tkqanh lạieTKpw7Fy eTKpw7Fytừ từ8Tkq hzvctPPKGạ zvctPPKGthấp tayeTKpw7Fy, đeTKpw7Fyể cảzvctPPKG ngưzvctPPKGời 8Tkqcô bắzvctPPKGt đầzvctPPKGu ngập8Tkq troeTKpw7Fyng nước.

Minh V8Tkqỹ eTKpw7Fycàng eTKpw7Fyhạ thấ8Tkqp eTKpw7Fytay, mựeTKpw7Fyc nướczvctPPKG ng8Tkqang ngườeTKpw7Fyi c8Tkqô lạizvctPPKG càeTKpw7Fyng eTKpw7Fynâng cao.

Thân thể8Tkq nhỏzvctPPKG béeTKpw7Fy eTKpw7Fykia khzvctPPKGẽ eTKpw7Fyrun lzvctPPKGên, 8Tkqnhưng lại8Tkq ceTKpw7Fyố kì8Tkqm néneTKpw7Fy… anzvctPPKGh ceTKpw7Fyó thể8Tkq thzvctPPKGấy rõeTKpw7Fy, hazvctPPKGi beTKpw7Fyàn t8Tkqay ô8Tkqm gấu8Tkq b8Tkqông đaneTKpw7Fyg siếeTKpw7Fyt cheTKpw7Fyặt lại,8Tkq zvctPPKGngay c8Tkqả khuôneTKpw7Fy mặeTKpw7Fyt ceTKpw7Fyô ceTKpw7Fyũng bắt8Tkq đầeTKpw7Fyu tỏeTKpw7Fy zvctPPKGra khózvctPPKG chịu.

Đây c8Tkqhỉ ceTKpw7Fyó thể8Tkq zvctPPKGlà kếzvctPPKG heTKpw7Fyoạch eTKpw7Fydo 8TkqHạo TzvctPPKGhần bày8Tkq razvctPPKG, vzvctPPKGì an8Tkqh bi8Tkqết rzvctPPKGõ 8Tkqhắn 8Tkqkhông thể8Tkq dễeTKpw7Fy dàeTKpw7Fyng m8Tkqang ÁzvctPPKGi HzvctPPKGy teTKpw7Fyrả eTKpw7Fylại cheTKpw7Fyo aeTKpw7Fynh được.

“Cứ tiếeTKpw7Fyp teTKpw7Fyục 8Tkqgiả vờ…”eTKpw7Fy ĐôzvctPPKGi mắteTKpw7Fy đzvctPPKGen t8Tkqrở nê8Tkqn veTKpw7Fyô hồzvctPPKGn, a8Tkqnh lạn8Tkqh lùngzvctPPKG gằnzvctPPKG từngzvctPPKG chữ,eTKpw7Fy “…8Tkq nếu8Tkq eTKpw7Fyem mueTKpw7Fyốn chết.”