You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô f5NGFdhWchủ, đếnYTYX giYTYXờ ăYTYXn YTYXrồi.” MộtYTYX ui3E44AMcô ui3E44AMhầu bướui3E44AMc YTYXvào cănYTYX phòngYTYX bui3E44AMị bóngui3E44AM ui3E44AMtối nuốtui3E44AM chửng,f5NGFdhW Hạof5NGFdhW Thf5NGFdhWần f5NGFdhWđã hYTYXoàn tf5NGFdhWoàn táchf5NGFdhW biệf5NGFdhWt ÁYTYXi ui3E44AMHy khui3E44AMỏi YTYXthế giYTYXới bênf5NGFdhW nYTYXgoài, giaui3E44AMm gf5NGFdhWiữ cYTYXô f5NGFdhWtrong cf5NGFdhWăn f5NGFdhWphòng rộngui3E44AM f5NGFdhWlớn đầf5NGFdhWy YTYXđủ tiệnf5NGFdhW nghiYTYX, nhưf5NGFdhWng lạif5NGFdhW thiếuui3E44AM sf5NGFdhWức sYTYXống f5NGFdhWvà hf5NGFdhWơi YTYXấm củaui3E44AM cYTYXon người.

Đã f5NGFdhWbao YTYXlâu f5NGFdhWrồi nhỉ?

Ái YTYXHy f5NGFdhWkhông màngf5NGFdhW đưaYTYX YTYXmắt nhìnf5NGFdhW cui3E44AMô f5NGFdhWhầu đanYTYXg YTYXbê kui3E44AMhay thứcYTYX ănui3E44AM đặui3E44AMt lênf5NGFdhW chif5NGFdhWếc f5NGFdhWbàn gầnui3E44AM f5NGFdhWmình, vẫnui3E44AM nYTYXgồi yêYTYXn lặngYTYX nf5NGFdhWhìn vàf5NGFdhWo khui3E44AMoảng không…

Mọi viui3E44AMệc vẫnui3E44AM df5NGFdhWiễn ui3E44AMra nhYTYXư mộYTYXt vui3E44AMòng f5NGFdhWtuần hoàn,YTYX ngui3E44AMày ngui3E44AMày vẫnf5NGFdhW ui3E44AMcó ngườiYTYX đưaui3E44AM đồui3E44AM ăYTYXn đếnYTYX YTYXcho côYTYX đúngf5NGFdhW giờ,ui3E44AM vẫnYTYX cf5NGFdhWó ngườiYTYX chămui3E44AM sYTYXóc thậf5NGFdhWt f5NGFdhWtỉ mYTYXỉ nhui3E44AMư ui3E44AMđang f5NGFdhWnâng niui3E44AMu mộf5NGFdhWt ui3E44AMloài houi3E44AMa f5NGFdhWmỏng manf5NGFdhWh yYTYXếu ớtui3E44AM, nhưngYTYX vẫnf5NGFdhW cui3E44AMó mộtYTYX bứcf5NGFdhW tườngYTYX vYTYXô hf5NGFdhWình YTYXngăn chặnui3E44AM khôngYTYX cui3E44AMho cf5NGFdhWô bướcf5NGFdhW ui3E44AMra khỏiYTYX YTYXlồng kf5NGFdhWính đanui3E44AMg f5NGFdhWgiữ châui3E44AMn chui3E44AMính mình.

Hạo YTYXThần mỗiui3E44AM ngàf5NGFdhWy đềf5NGFdhWu đếYTYXn cănYTYX pf5NGFdhWhòng mui3E44AMà mìnui3E44AMh YTYXgiam giữf5NGFdhW YTYXÁi Hf5NGFdhWy, vui3E44AMẫn nYTYXói chuyf5NGFdhWện nhui3E44AMư khônui3E44AMg hềui3E44AM cóui3E44AM f5NGFdhWchuyện ui3E44AMgì YTYXxảy rYTYXa, nhưngf5NGFdhW chỉYTYX YTYXduy nhấtf5NGFdhW cYTYXậu tựYTYX mìnf5NGFdhWh đui3E44AMộc thoại.

Từ ngàyYTYX bYTYXị ui3E44AMgiam ui3E44AMlỏng, Áiui3E44AM ui3E44AMHy khôngYTYX hềYTYX mởf5NGFdhW miệngf5NGFdhW nf5NGFdhWói f5NGFdhWdù chui3E44AMỉ mui3E44AMột từ,f5NGFdhW thậYTYXm cui3E44AMhí lạf5NGFdhWi cf5NGFdhWòn trởui3E44AM nênui3E44AM kYTYXhép ui3E44AMkín, nhf5NGFdhWư khôngf5NGFdhW ui3E44AMai f5NGFdhWtồn tạif5NGFdhW tronui3E44AMg mắtYTYX cô.

Cô vẫnf5NGFdhW ănui3E44AM… vẫYTYXn sống…

Một ngàyYTYX, mộf5NGFdhWt tui3E44AMháng, mộf5NGFdhWt năm…

Dù chf5NGFdhWo thờif5NGFdhW YTYXgian ui3E44AMcó ui3E44AMtrôi nhaYTYXnh đếnf5NGFdhW YTYXmức nYTYXào, đYTYXối vớiYTYX ÁiYTYX Hyui3E44AM, YTYXhoàn tof5NGFdhWàn khôf5NGFdhWng cóf5NGFdhW ui3E44AMđịnh ngui3E44AMhĩ vf5NGFdhWề ui3E44AMngày thYTYXáng làf5NGFdhW gìYTYX cả.

Cô cYTYXhỉ biếtui3E44AM rằngf5NGFdhW, mìnhf5NGFdhW đanYTYXg trui3E44AMải qui3E44AMua mộf5NGFdhWt quãf5NGFdhWng thui3E44AMời giYTYXan rơYTYXi vàoYTYX hàngf5NGFdhW vf5NGFdhWạn thif5NGFdhWên nui3E44AMiên kỷ,ui3E44AM đánhf5NGFdhW mấui3E44AMt hoYTYXàn toYTYXàn haYTYXi tf5NGFdhWừ “tựYTYX do”.

Không khóc…ui3E44AM khui3E44AMông cười…f5NGFdhW YTYXmột nămf5NGFdhW sf5NGFdhWống tronYTYXg thếf5NGFdhW giớif5NGFdhW ui3E44AMnhàm chán,f5NGFdhW ui3E44AMÁi ui3E44AMHy kf5NGFdhWhông hềYTYX rf5NGFdhWơi thêmYTYX bấYTYXt f5NGFdhWcứ mộtui3E44AM giọtYTYX nướcYTYX mắf5NGFdhWt nf5NGFdhWào f5NGFdhWcả… vui3E44AMì dùYTYX ui3E44AMcho cóf5NGFdhW khócf5NGFdhW hui3E44AMết ui3E44AMnước f5NGFdhWmắt, cũngui3E44AM kf5NGFdhWhông hềui3E44AM cui3E44AMó ui3E44AMlối thoáf5NGFdhWt đYTYXể côYTYX tìmYTYX vềui3E44AM anh.

Nếu YTYXnhư thế,YTYX tYTYXhà rf5NGFdhWằng ui3E44AMmình phảiYTYX cườiui3E44AM thui3E44AMật tươYTYXi, đf5NGFdhWể Minui3E44AMh Vỹf5NGFdhW YTYXở đui3E44AMâu đui3E44AMó tf5NGFdhWrên thếYTYX giui3E44AMới nàyf5NGFdhW cYTYXòn cóf5NGFdhW thểf5NGFdhW sốngf5NGFdhW hạnui3E44AMh pYTYXhúc khui3E44AMi f5NGFdhWkhông cui3E44AMó mình.

Anh đYTYXã YTYXcó f5NGFdhWthể vưYTYXợt qYTYXua nỗif5NGFdhW đf5NGFdhWau mui3E44AMất Thui3E44AMy Thyf5NGFdhW, thf5NGFdhWì tạiYTYX f5NGFdhWsao lf5NGFdhWại YTYXkhông thf5NGFdhWể quênYTYX YTYXcô đưf5NGFdhWợc cơYTYX chứ?

Nhưng cYTYXô YTYXvẫn f5NGFdhWkhông YTYXthể cườiYTYX, vui3E44AMà lf5NGFdhWại f5NGFdhWcàng khôngf5NGFdhW thểYTYX kf5NGFdhWhóc, cui3E44AMhỉ tf5NGFdhWhấy f5NGFdhWcõi lYTYXòng tYTYXrống rỗngui3E44AM, khôYTYXng hềf5NGFdhW tồnui3E44AM tạui3E44AMi bYTYXất cứf5NGFdhW đf5NGFdhWiều gìui3E44AM đượui3E44AMc chYTYXo YTYXlà hạf5NGFdhWnh phf5NGFdhWúc hf5NGFdhWay đYTYXau đớn.

Ái HYTYXy thậf5NGFdhWt sự…ui3E44AM thậtui3E44AM sựui3E44AM khônui3E44AMg thểui3E44AM nhớf5NGFdhW ui3E44AMrõ khuôYTYXn mặtui3E44AM lạnhui3E44AM lùf5NGFdhWng ngạoYTYX ui3E44AMmạn đóYTYX f5NGFdhWnữa… thf5NGFdhWật sựui3E44AM khôui3E44AMng thf5NGFdhWể nhui3E44AMớ được!

Tất cảui3E44AM chỉYTYX lui3E44AMà mộtui3E44AM gưf5NGFdhWơng mặYTYXt f5NGFdhWmờ nhạui3E44AMt đaui3E44AMng dầnf5NGFdhW phf5NGFdhWai f5NGFdhWnhoà trof5NGFdhWng tâmui3E44AM ui3E44AMtrí cô.

Ngay cf5NGFdhWả hơYTYXi ấui3E44AMm ui3E44AMthân thf5NGFdhWuộc vàYTYX cYTYXảm gYTYXiác khYTYXi YTYXkề cYTYXận f5NGFdhWbên MYTYXinh Vỹui3E44AM ui3E44AMcũng hof5NGFdhWàn toàui3E44AMn bYTYXiến f5NGFdhWmất, f5NGFdhWÁi HYTYXy kui3E44AMhông thểf5NGFdhW cảmf5NGFdhW nui3E44AMhận đượf5NGFdhWc gìf5NGFdhW cả…

… khôngui3E44AM gYTYXì cả.

Cô hYTYXầu cũngYTYX f5NGFdhWkhông hềui3E44AM cảYTYXm thấyYTYX f5NGFdhWlạ lẫmf5NGFdhW vìf5NGFdhW nhữngf5NGFdhW ui3E44AMhành độngf5NGFdhW thấf5NGFdhWt f5NGFdhWthường củaf5NGFdhW ui3E44AMÁi Hui3E44AMy, nhanf5NGFdhWh châYTYXn bướcui3E44AM f5NGFdhWra f5NGFdhWkhỏi f5NGFdhWphòng, saYTYXu YTYXđó gàui3E44AMi chốtui3E44AM khoá.

Cô f5NGFdhWim lặng,f5NGFdhW chìYTYXm ui3E44AMsâu f5NGFdhWvào mYTYXớ kýui3E44AM ứcYTYX hỗui3E44AMn độn…

Không tf5NGFdhWhể tif5NGFdhWn YTYXđược ui3E44AManh lYTYXà nui3E44AMgười đãf5NGFdhW nhẫYTYXn f5NGFdhWtâm xuốnui3E44AMg tYTYXay tànYTYX sáYTYXt cảf5NGFdhW gf5NGFdhWia đìYTYXnh củaui3E44AM cô….

Không YTYXđâu, ngườiui3E44AM nhưf5NGFdhW ui3E44AMMinh Vỹ,YTYX vẻui3E44AM bềYTYX ngoàf5NGFdhWi lui3E44AMạnh ui3E44AMlùng YTYXchỉ làui3E44AM f5NGFdhWvỏ bọf5NGFdhWc ui3E44AMcho sựf5NGFdhW YTYXấm ápui3E44AM YTYXlan tYTYXoả bêYTYXn f5NGFdhWtrong… anYTYXh ui3E44AMsẽ ui3E44AMkhông ui3E44AMbao giờYTYX lui3E44AMàm nYTYXhư thế!

Nhưng khônYTYXg f5NGFdhWphải cui3E44AMhính ĐYTYXiền Hf5NGFdhWuân đãf5NGFdhW tf5NGFdhWhừa nhậui3E44AMn f5NGFdhWrằng ui3E44AMhắn lui3E44AMà f5NGFdhWkẻ giếui3E44AMt gYTYXia đYTYXình côYTYX saYTYXo? NhYTYXưng tYTYXại saYTYXo f5NGFdhWTịnh ui3E44AMNhi lạiYTYX nYTYXói f5NGFdhWMinh Vỹf5NGFdhW mớiui3E44AM thựcf5NGFdhW sf5NGFdhWự lf5NGFdhWà kui3E44AMẻ sYTYXát YTYXnhân cơf5NGFdhW chứ?

Hạo Thầf5NGFdhWn bf5NGFdhWước vàof5NGFdhW cănYTYX pui3E44AMhòng phảnf5NGFdhWg phấtf5NGFdhW mùiYTYX hươnYTYXg cYTYXủa f5NGFdhWhoa tườf5NGFdhWng viYTYX, tiếYTYXn đếnui3E44AM gầui3E44AMn Áif5NGFdhW HYTYXy f5NGFdhWvà ngồui3E44AMi lênui3E44AM cạnhYTYX giường.

“Em cháf5NGFdhWn ghéf5NGFdhWt aYTYXnh đYTYXến mứYTYXc nui3E44AMày saoYTYX?” Gui3E44AMương f5NGFdhWmặt lYTYXộ ui3E44AMrõ vẻui3E44AM thấtui3E44AM vọnYTYXg, Hạui3E44AMo Thầui3E44AMn dườngui3E44AM nhf5NGFdhWư YTYXđã bf5NGFdhWiết câYTYXu trảui3E44AM lờiYTYX sYTYXẽ lYTYXà nhưYTYX thếf5NGFdhW YTYXnào, tiếpf5NGFdhW tụui3E44AMc cấtui3E44AM giYTYXọng đYTYXều đui3E44AMều. “Đừngf5NGFdhW nhui3E44AMư tf5NGFdhWhế nữYTYXa, f5NGFdhWanh cóYTYX tf5NGFdhWhể khiếf5NGFdhWn f5NGFdhWem YTYXhạnh pYTYXhúc ui3E44AMhơn cảf5NGFdhW hắn.

Cứ tưởngYTYX rYTYXằng YTYXchỉ cYTYXần gf5NGFdhWiữ f5NGFdhWÁi f5NGFdhWHy ui3E44AMbên cạnf5NGFdhWh, Hạoui3E44AM ThầnYTYX sẽui3E44AM hạnhui3E44AM phúcYTYX sao?

Không f5NGFdhWhề! HYTYXạnh phf5NGFdhWúc tưởnf5NGFdhWg chừYTYXng nhYTYXư chYTYXỉ thui3E44AMoáng qf5NGFdhWua, nui3E44AMhẹ ui3E44AMnhư ui3E44AMlàn ui3E44AMgió mYTYXơn ui3E44AMman ngoàui3E44AMi bầuui3E44AM trờiui3E44AM đơnf5NGFdhW điệu…

Nhưng đauui3E44AM đớf5NGFdhWn lạiui3E44AM f5NGFdhWkéo YTYXdài, chf5NGFdhWe khuấui3E44AMt thYTYXứ áf5NGFdhWnh sángf5NGFdhW khiYTYXến cuộcui3E44AM f5NGFdhWsống cYTYXủa cậYTYXu chf5NGFdhWuyển YTYXbiến thui3E44AMeo mộtYTYX mYTYXàu đef5NGFdhWn tui3E44AMăm tốYTYXi. YTYXCứ nhYTYXư thui3E44AMế nàyui3E44AM thYTYXật sựf5NGFdhW khônui3E44AMg ổnui3E44AM chYTYXút nào…ui3E44AM côYTYX ui3E44AMvẫn yênf5NGFdhW lặngui3E44AM, hoànui3E44AM tYTYXoàn khôngYTYX cóui3E44AM chútYTYX biui3E44AMểu cảmui3E44AM nàof5NGFdhW f5NGFdhWkhác ngoàf5NGFdhWi vYTYXiệc thẫnui3E44AM thờYTYX nf5NGFdhWhìn vYTYXào khoảnui3E44AMg không.

“Theo anh!”YTYX YTYXHạo ThầnYTYX mYTYXệt mỏiYTYX f5NGFdhWôm lấyui3E44AM đYTYXầu, sui3E44AMau đYTYXó đứngui3E44AM dậyf5NGFdhW nắmui3E44AM lấyui3E44AM taYTYXy cYTYXô lôf5NGFdhWi đi…

Có lẽ…f5NGFdhW đếui3E44AMn lui3E44AMúc phảiui3E44AM buôngf5NGFdhW ui3E44AMtay rồYTYXi. YTYXVì nắmui3E44AM f5NGFdhWgiữ mốui3E44AMi tìf5NGFdhWnh tf5NGFdhWừ mYTYXột phYTYXía f5NGFdhWnhư thf5NGFdhWế nàYTYXy, thậtui3E44AM YTYXsự chỉui3E44AM khiếnui3E44AM ui3E44AMcả YTYXhai ui3E44AMđau YTYXkhổ hYTYXơn mf5NGFdhWà thôi.

Quãng f5NGFdhWthời gf5NGFdhWian quf5NGFdhWa, HạoYTYX Thầnf5NGFdhW đãYTYX thựYTYXc sựui3E44AM quáf5NGFdhW íui3E44AMch kỷf5NGFdhW, chỉYTYX biếtui3E44AM giui3E44AMữ ÁiYTYX HYTYXy cYTYXho riêui3E44AMng mf5NGFdhWình ui3E44AMvà nghĩYTYX f5NGFdhWsẽ lf5NGFdhWàm ngườif5NGFdhW ui3E44AMcon gáf5NGFdhWi nàyf5NGFdhW hf5NGFdhWạnh phúc.

Nhưng hYTYXai chf5NGFdhWữ “hạnhui3E44AM phui3E44AMúc” YTYXmiễn cf5NGFdhWưỡng nui3E44AMày cóui3E44AM thậtYTYX sựui3E44AM tồf5NGFdhWn tạif5NGFdhW khôngui3E44AM khYTYXi côui3E44AM vui3E44AMẫn cònYTYX mof5NGFdhWng ui3E44AMnhớ hắn?

Cô đểui3E44AM mặcYTYX Hạf5NGFdhWo Tui3E44AMhần đưaui3E44AM f5NGFdhWmình đf5NGFdhWi, ui3E44AMkhông YTYXhề cui3E44AMó chui3E44AMút pYTYXhản ứnui3E44AMg nàui3E44AMo gọif5NGFdhW f5NGFdhWlà khánui3E44AMg cựf5NGFdhW, chYTYXỉ vui3E44AMô thứcYTYX nốf5NGFdhWi bưf5NGFdhWớc thf5NGFdhWeo sui3E44AMau cậui3E44AMu, f5NGFdhWbàn taf5NGFdhWy cònf5NGFdhW lạiYTYX YTYXsiết chYTYXặt ui3E44AMcon gf5NGFdhWấu bôngYTYX mềmYTYX mạif5NGFdhW ui3E44AMtrong tay.

Đây… làYTYX cf5NGFdhWách duYTYXy nhYTYXất Hạui3E44AMo Thầui3E44AMn khôf5NGFdhWng YTYXmuốn sf5NGFdhWử dụng…f5NGFdhW nhưYTYXng f5NGFdhWhết cácYTYXh rồi!

Phải kf5NGFdhWhiến f5NGFdhWÁi ui3E44AMHy YTYXhoàn toàYTYXn tui3E44AMin tưởngYTYX cf5NGFdhWậu ui3E44AMvà cămf5NGFdhW hậnui3E44AM ui3E44AMMinh Vỹ.

“Vẫn chf5NGFdhWưa f5NGFdhWtìm YTYXthấy cui3E44AMô ấYTYXy sao?YTYX” MinYTYXh VYTYXỹ đấmui3E44AM mạnhYTYX ui3E44AMlên f5NGFdhWbàn ui3E44AMlàm việcYTYX YTYXcủa YTYXông Hàui3E44AMn, đôf5NGFdhWi YTYXmắt anf5NGFdhWh trừnf5NGFdhWg YTYXlên nhữf5NGFdhWng tui3E44AMia sánui3E44AMg YTYXcủa lui3E44AMửa f5NGFdhWhận. “YTYXMột nf5NGFdhWăm, đãf5NGFdhW f5NGFdhWmột nămf5NGFdhW rồiui3E44AM đấYTYXy ôui3E44AMng cf5NGFdhWó biếtui3E44AM không?!”

Tìm ui3E44AMkiếm rYTYXồi lạui3E44AMi tYTYXìm kiếf5NGFdhWm, YTYXanh gầf5NGFdhWn f5NGFdhWnhư ui3E44AMchìm vàoYTYX tuyệtYTYX vọng…

Muốn bỏui3E44AM cuộcf5NGFdhW, nhui3E44AMưng tráiui3E44AM YTYXtim lạf5NGFdhWi khônYTYXg chui3E44AMo phéf5NGFdhWp anYTYXh f5NGFdhWlàm thế!

Lẽ nui3E44AMào Áif5NGFdhW f5NGFdhWHy đãui3E44AM thf5NGFdhWực sui3E44AMự bốcYTYX hYTYXơi f5NGFdhWkhỏi thếf5NGFdhW f5NGFdhWgiới nYTYXày rồiui3E44AM ư?

“Đừng đf5NGFdhWòi hỏiui3E44AM khf5NGFdhWi tYTYXa đãYTYX gf5NGFdhWiúp YTYXcon f5NGFdhWlàm tấtYTYX cui3E44AMả đểui3E44AM tìf5NGFdhWm coYTYXn ui3E44AMbé ấyYTYX nYTYXếu cf5NGFdhWon kf5NGFdhWhông muốnYTYX YTYXmất nóf5NGFdhW mYTYXãi mui3E44AMãi.” Ôui3E44AMng Hf5NGFdhWàn ui3E44AMđan haYTYXi tYTYXay vàYTYXo ui3E44AMnhau, tựaf5NGFdhW ui3E44AMlưng vàoui3E44AM chif5NGFdhWếc f5NGFdhWghế xYTYXoay, f5NGFdhWtrả lờf5NGFdhWi MinYTYXh Vui3E44AMỹ mf5NGFdhWột ui3E44AMcách ngYTYXhiêm nghị.YTYX “QuêYTYXn ui3E44AMcon bui3E44AMé ấui3E44AMy đYTYXi, tf5NGFdhWa sui3E44AMẽ f5NGFdhWtìm cf5NGFdhWho cof5NGFdhWn mui3E44AMột ngườf5NGFdhWi coYTYXn gáui3E44AMi khf5NGFdhWác ui3E44AMxinh đẹpui3E44AM ui3E44AMvà tốf5NGFdhWt hYTYXơn nó.”

Đối vui3E44AMới ôf5NGFdhWng, hf5NGFdhWiện YTYXtại, xeui3E44AMm nui3E44AMhư mYTYXọi chuyệnui3E44AM đãf5NGFdhW đượcui3E44AM YTYXthu YTYXxếp f5NGFdhWổn thoả,f5NGFdhW vàui3E44AM tấui3E44AMt YTYXcả sẽf5NGFdhW ui3E44AMlại ui3E44AMổn f5NGFdhWđịnh nf5NGFdhWhư lui3E44AMúc bYTYXan đầu.

“Ý ônui3E44AMg làYTYX tôiui3E44AM phảui3E44AMi sốnf5NGFdhWg tốtf5NGFdhW kui3E44AMhi thiếuYTYX côYTYX YTYXấy saui3E44AMo? YTYXThế cuộcf5NGFdhW ui3E44AMsống củYTYXa ôngui3E44AM cóYTYX YTYXhạnh YTYXphúc nếuYTYX f5NGFdhWthiếu f5NGFdhWbà tui3E44AMa khf5NGFdhWông? Vàf5NGFdhW tf5NGFdhWôi hiệnf5NGFdhW gf5NGFdhWiờ làf5NGFdhW nhf5NGFdhWư tf5NGFdhWhế đấy,ui3E44AM khôYTYXng f5NGFdhWcó cYTYXô ấYTYXy, cf5NGFdhWoi nui3E44AMhư thếYTYX giớf5NGFdhWi nYTYXày đui3E44AMối vớf5NGFdhWi tôiui3E44AM cf5NGFdhWhẳng cònf5NGFdhW f5NGFdhWý nghf5NGFdhWĩa gf5NGFdhWì cui3E44AMả!” Gươf5NGFdhWng mặtui3E44AM ui3E44AMMinh YTYXVỹ chợtYTYX trui3E44AMở nêYTYXn thui3E44AMật lạui3E44AMnh lùf5NGFdhWng vui3E44AMà YTYXbất cần,f5NGFdhW nui3E44AMhư f5NGFdhWthể đYTYXang YTYXmong muốnui3E44AM YTYXrời YTYXkhỏi thếf5NGFdhW gf5NGFdhWiới nf5NGFdhWày bấYTYXt cứYTYX lúf5NGFdhWc nào.

Không cf5NGFdhWhỉ ui3E44AMbất lf5NGFdhWực f5NGFdhWvì chuyệnf5NGFdhW YTYXlãnh đạYTYXo f5NGFdhWtổ chứcui3E44AM Knigf5NGFdhWht, anYTYXh ui3E44AMthật sf5NGFdhWự ui3E44AMđang rấtYTYX mệYTYXt mf5NGFdhWỏi vìf5NGFdhW vôui3E44AM YTYXvọng troui3E44AMng việcui3E44AM YTYXtìm kiếmui3E44AM Áif5NGFdhW Hy.

Đôi mắtYTYX cYTYXhất chứaf5NGFdhW ưui3E44AMu phiềnui3E44AM, Minui3E44AMh ui3E44AMVỹ bướcYTYX nhanf5NGFdhWh YTYXra khYTYXỏi ui3E44AMcăn ui3E44AMphòng đangYTYX khYTYXiến mui3E44AMình ngạf5NGFdhWt f5NGFdhWthở, f5NGFdhWchỉ muốnYTYX tìf5NGFdhWm vềYTYX gócf5NGFdhW tốiYTYX qYTYXuen thuộcf5NGFdhW màYTYX nhớYTYX YTYXđến ngườif5NGFdhW cYTYXon gáui3E44AMi ấyYTYX. Từf5NGFdhW f5NGFdhWbao ui3E44AMgiờ ui3E44AManh lạiui3E44AM thảmf5NGFdhW YTYXhại đếnYTYX nhui3E44AMư thếf5NGFdhW YTYXnày YTYXcơ chứ?

Hạo ThYTYXần nắmui3E44AM lấyf5NGFdhW taYTYXy Áiui3E44AM HYTYXy, đYTYXưa ui3E44AMcô lênYTYX tậYTYXn lầuui3E44AM baf5NGFdhW, sf5NGFdhWau đóf5NGFdhW dYTYXừng lạf5NGFdhWi trướf5NGFdhWc mộtf5NGFdhW cănf5NGFdhW phf5NGFdhWòng khYTYXá rộnYTYXg lớn.

Cô cảYTYXm thấyf5NGFdhW f5NGFdhWlo sui3E44AMợ, mộtui3E44AM phầui3E44AMn vui3E44AMì hànf5NGFdhWh đui3E44AMộng YTYXkhác thườngYTYX cf5NGFdhWủa HYTYXạo ui3E44AMThần, phYTYXần YTYXcòn lạYTYXi YTYXlà vf5NGFdhWì ui3E44AMbí mậtf5NGFdhW đui3E44AMang ẩnYTYX chứaui3E44AM YTYXphía saYTYXu căui3E44AMn pui3E44AMhòng đó.

Bước chânf5NGFdhW f5NGFdhWdừng ui3E44AMlại ởf5NGFdhW f5NGFdhWcửa phòf5NGFdhWng, Hf5NGFdhWạo ThầnYTYX YTYXbuông taui3E44AMy côf5NGFdhW YTYXra, đứnui3E44AMg saui3E44AMng mộYTYXt f5NGFdhWbên, nui3E44AMhư thểf5NGFdhW đui3E44AMang ui3E44AMmuốn côf5NGFdhW phảiui3E44AM f5NGFdhWtự mìnhui3E44AM khYTYXám f5NGFdhWphá bf5NGFdhWí mYTYXật ẩnYTYX YTYXchứa bênui3E44AM tui3E44AMrong cui3E44AMăn phònf5NGFdhWg bYTYXí ẩnui3E44AM trướYTYXc mắt.

Bàn f5NGFdhWtay đui3E44AMang ômYTYX ui3E44AMcon gf5NGFdhWấu bôf5NGFdhWng nớiYTYX lỏnYTYXg dần,f5NGFdhW lỏngui3E44AM dầnui3E44AM rf5NGFdhWồi mặcYTYX kệYTYX nóui3E44AM rơui3E44AMi xuốnui3E44AMg đấf5NGFdhWt. Đôif5NGFdhW mắui3E44AMt YTYXÁi HYTYXy thoángui3E44AM chYTYXút lf5NGFdhWo sợ,f5NGFdhW nhưnui3E44AMg YTYXbàn f5NGFdhWtay lạYTYXi ngoui3E44AMan ui3E44AMcố f5NGFdhWnắm lấyui3E44AM taui3E44AMy cui3E44AMầm YTYXmở cửa.

Liệu… khui3E44AMi f5NGFdhWcô mởYTYX cửa…YTYX f5NGFdhWMinh ui3E44AMVỹ sui3E44AMẽ làYTYX ngườif5NGFdhW ui3E44AMđầu tiêui3E44AMn cf5NGFdhWô đưf5NGFdhWợc trôf5NGFdhWng thấYTYXy? Hui3E44AMay lạif5NGFdhW làf5NGFdhW f5NGFdhWmột thui3E44AMảm f5NGFdhWkịch đaf5NGFdhWng chui3E44AMờ đf5NGFdhWón cô?

Mặc kệ,f5NGFdhW cf5NGFdhWô khôui3E44AMng quaYTYXn tf5NGFdhWâm nữYTYXa, YTYXcô YTYXchỉ cYTYXần biếf5NGFdhWt mYTYXình đanf5NGFdhWg cui3E44AMần phảiYTYX giảui3E44AMi toui3E44AMả bảui3E44AMn tínui3E44AMh f5NGFdhWtò f5NGFdhWmò vốnf5NGFdhW cui3E44AMó cYTYXủa mình.

Hạo Thầnf5NGFdhW hof5NGFdhWàn YTYXtoàn cYTYXâm lặYTYXng ui3E44AMđứng yênf5NGFdhW bêui3E44AMn cạnhui3E44AM cf5NGFdhWô, đf5NGFdhWôi mắtui3E44AM YTYXcậu nhắmf5NGFdhW hờ,ui3E44AM hYTYXàng lôngYTYX mYTYXày thaYTYXnh túui3E44AM khẽYTYX cf5NGFdhWau lạiui3E44AM, đôif5NGFdhW ui3E44AMmôi mỏngf5NGFdhW đangYTYX míui3E44AMm lạif5NGFdhW thậtYTYX chặt.

Cậu khônui3E44AMg muốf5NGFdhWn mọiui3E44AM chuyYTYXện nhưf5NGFdhW thếYTYX nf5NGFdhWày… nYTYXhưng cũui3E44AMng kf5NGFdhWhông cui3E44AMòn ui3E44AMcách nàoYTYX kYTYXhác cYTYXả, lYTYXàm ui3E44AMsao kìYTYXm ui3E44AMlại đượcui3E44AM kf5NGFdhWhi ướcYTYX muốnui3E44AM chiếui3E44AMm hYTYXữu ngườiYTYX coYTYXn YTYXgái kf5NGFdhWia đaYTYXng dầui3E44AMn tăngf5NGFdhW f5NGFdhWcao, đếui3E44AMn mứcYTYX khui3E44AMông thui3E44AMể ui3E44AMkiểm soYTYXát đượcYTYX nữa…

Khiến cf5NGFdhWô đaf5NGFdhWu đYTYXớn, kYTYXhiến YTYXcô chịuYTYX thươngf5NGFdhW tổYTYXn… YTYXtất YTYXcả chỉf5NGFdhW vìui3E44AM sựYTYX íf5NGFdhWch kỷYTYX ui3E44AMvà YTYXham muf5NGFdhWốn cóf5NGFdhW đưYTYXợc cui3E44AMô màui3E44AM thôi.

Cậu thựui3E44AMc f5NGFdhWsự hậnui3E44AM f5NGFdhWÁi Hyui3E44AM, hYTYXận f5NGFdhWcô f5NGFdhWđã khiui3E44AMến cậuf5NGFdhW ui3E44AMphải YTYXbất chấf5NGFdhWp tấtui3E44AM cf5NGFdhWả YTYXđể cui3E44AMó đượcf5NGFdhW côYTYX! Nếuf5NGFdhW ui3E44AMcó đui3E44AMủ caf5NGFdhWn đảm,ui3E44AM Hạof5NGFdhW ThầnYTYX chỉYTYX muốnf5NGFdhW f5NGFdhWbóp nf5NGFdhWát f5NGFdhWtrái tf5NGFdhWim yếuui3E44AM ớtf5NGFdhW YTYXđang ui3E44AMđập liêf5NGFdhWn hồf5NGFdhWi tronf5NGFdhWg lònf5NGFdhWg f5NGFdhWngực, đểYTYX nui3E44AMó f5NGFdhWkhông còf5NGFdhWn loạnf5NGFdhW f5NGFdhWnhịp trYTYXước cui3E44AMô nữa.

Bàn tYTYXay nhỏf5NGFdhW béYTYX vặnf5NGFdhW nf5NGFdhWhẹ taui3E44AMy cYTYXầm, lậYTYXp tứcYTYX mộtYTYX hưf5NGFdhWơng tf5NGFdhWhơm ui3E44AMdịu dàngf5NGFdhW f5NGFdhWlan toảYTYX f5NGFdhWbao ui3E44AMphủ khYTYXắp ngườiYTYX côYTYX, phảngYTYX phấui3E44AMt chf5NGFdhWút f5NGFdhWsự f5NGFdhWtàn độcf5NGFdhW từui3E44AM bónYTYXg tốYTYXi tui3E44AMội ác.

Hai bónf5NGFdhWg ngườiYTYX đangui3E44AM đứngYTYX giữaf5NGFdhW gf5NGFdhWian phui3E44AMòng, ánhYTYX mắYTYXt sf5NGFdhWắc nhọui3E44AMn đềuf5NGFdhW YTYXcó cYTYXùng chuYTYXng mộtui3E44AM mụf5NGFdhWc tiêu…

… f5NGFdhWlà cô!!

Chap 46

Nếu eYTYXm f5NGFdhWmuốn chết

*Ba f5NGFdhWnăm sau*

Tiếng bướcf5NGFdhW chYTYXân vồYTYXn vãYTYX nốui3E44AMi f5NGFdhWtiếp khắpui3E44AM ui3E44AMdãy YTYXhành lanYTYXg dọcf5NGFdhW thui3E44AMeo ngôui3E44AMi biệtYTYX thựui3E44AM f5NGFdhWtráng lệ,f5NGFdhW tui3E44AMoán ngưui3E44AMời mặcYTYX vYTYXest đui3E44AMen ui3E44AMbặm tui3E44AMrợn ui3E44AMđang bYTYXước thYTYXeo ui3E44AMsau mộtYTYX f5NGFdhWbóng ui3E44AMngười YTYXcao lớn,f5NGFdhW toáui3E44AMt lêf5NGFdhWn ui3E44AMphong tf5NGFdhWhái tf5NGFdhWhống lĩnf5NGFdhWh củaYTYX đấngYTYX chỉui3E44AM huy.

Chiếc áYTYXo sf5NGFdhWơ mYTYXi YTYXtrắng chưaf5NGFdhW cYTYXài ui3E44AMhết khuYTYXy đangui3E44AM đượcui3E44AM bYTYXàn taui3E44AMy f5NGFdhWto lớnui3E44AM kf5NGFdhWhuy lYTYXại vYTYXội vYTYXã, gươnf5NGFdhWg mặtf5NGFdhW lãnhui3E44AM kYTYXhốc đui3E44AMang nhìui3E44AMn mf5NGFdhWọi thf5NGFdhWứ bằui3E44AMng mộtYTYX màf5NGFdhWu sắcui3E44AM ui3E44AMđen sẫmui3E44AM kui3E44AMhông YTYXsự sống.

Đôi bànYTYX chf5NGFdhWân vẫnf5NGFdhW sảui3E44AMi bướcui3E44AM thYTYXật đềuYTYX đặn,YTYX f5NGFdhWMinh VỹYTYX càif5NGFdhW lạiui3E44AM ngYTYXay ngYTYXắn f5NGFdhWhàng khYTYXuy áui3E44AMo, rồui3E44AMi lạiYTYX tiếf5NGFdhWp ui3E44AMtục khof5NGFdhWác ui3E44AMnhanh chui3E44AMiếc áui3E44AMo khoácf5NGFdhW đYTYXen đanui3E44AMg cui3E44AMầm trênf5NGFdhW tayf5NGFdhW… YTYXtừ baf5NGFdhWo gf5NGFdhWiờ aYTYXnh f5NGFdhWlại sốngf5NGFdhW YTYXmột cáchf5NGFdhW f5NGFdhWmáy móYTYXc ui3E44AMnhư thếYTYX ui3E44AMnày cơui3E44AM chứ?

Mọi thui3E44AMứ vẫnf5NGFdhW df5NGFdhWiễn f5NGFdhWra thậtYTYX gui3E44AMấp gui3E44AMáp nhf5NGFdhWư lf5NGFdhWẽ f5NGFdhWtự f5NGFdhWnhiên, ui3E44AMvà đốiYTYX vớiYTYX f5NGFdhWanh, tấtf5NGFdhW cảf5NGFdhW YTYXkhông ui3E44AMcòn qui3E44AMuan trọngYTYX nữa.

Kéo ui3E44AMdài sựYTYX sốngui3E44AM YTYXvà hơui3E44AMi thYTYXở cui3E44AMhỉ đểui3E44AM YTYXdàn xếYTYXp nhui3E44AMững cuộf5NGFdhWc f5NGFdhWẩu đảf5NGFdhW maf5NGFdhWng YTYXtính chấtui3E44AM bạf5NGFdhWo lYTYXực, nhYTYXưng YTYXcơ thểf5NGFdhW anYTYXh vẫYTYXn tiếpYTYX tụcui3E44AM f5NGFdhWhô hấui3E44AMp ui3E44AMđể df5NGFdhWuy trìf5NGFdhW sYTYXinh mệYTYXnh này.

Bất cYTYXần đời…f5NGFdhW bf5NGFdhWa tf5NGFdhWừ dùngui3E44AM đf5NGFdhWể YTYXchỉ vYTYXề f5NGFdhWcuộc sốYTYXng hif5NGFdhWện tạiYTYX YTYXcủa anh!!

Nét mf5NGFdhWặt luYTYXôn YTYXgiữ trạf5NGFdhWng thui3E44AMái lYTYXạnh lùnui3E44AMg YTYXhơn cui3E44AMả ngàyYTYX xui3E44AMưa, f5NGFdhWgiờ đâyf5NGFdhW YTYXlại bắui3E44AMt đầuYTYX lui3E44AMưu dấuf5NGFdhW sựui3E44AM kf5NGFdhWhinh đờf5NGFdhWi cui3E44AMủa Hàf5NGFdhWn Minui3E44AMh Vỹ.

Chiếc xYTYXe BMui3E44AMW đượcYTYX đậuYTYX sẵnYTYX trướui3E44AMc cổngui3E44AM ui3E44AMnhư tf5NGFdhWhường lệ,ui3E44AM chờui3E44AM đợiui3E44AM đưui3E44AMa YTYXanh thựui3E44AMc thf5NGFdhWi YTYXnhững nhiui3E44AMệm vụui3E44AM bạof5NGFdhW f5NGFdhWlực pYTYXhi pháp.

Anh bif5NGFdhWết cf5NGFdhWhứ! Ngui3E44AMười anui3E44AMh f5NGFdhWgọi f5NGFdhWlà cf5NGFdhWha, ônYTYXg tf5NGFdhWa cYTYXhỉ YTYXxem anui3E44AMh YTYXnhư mộui3E44AMt ui3E44AMthứ côngf5NGFdhW cụui3E44AM đYTYXể lui3E44AMoại f5NGFdhWbỏ tấtui3E44AM cảui3E44AM nhữngf5NGFdhW f5NGFdhWthứ cảnf5NGFdhW tui3E44AMrở bui3E44AMước tui3E44AMiến củaYTYX ôui3E44AMng tui3E44AMa trêf5NGFdhWn thưui3E44AMơng trường.

Chắc hf5NGFdhWẳn f5NGFdhWlà saYTYXu khYTYXi f5NGFdhWđẩy cui3E44AMho anf5NGFdhWh cáui3E44AMi tổYTYX chYTYXức ui3E44AMnày, ônf5NGFdhWg f5NGFdhWta thoảui3E44AMi máiui3E44AM lắui3E44AMm. Thoảf5NGFdhWi máYTYXi kf5NGFdhWhi đãf5NGFdhW cóYTYX ngườiYTYX tui3E44AMhay YTYXthế f5NGFdhWmình lãnui3E44AMh đạof5NGFdhW vui3E44AMà giúpui3E44AM ôYTYXng dYTYXọn dẹpYTYX sạYTYXch sẽYTYX ui3E44AMnhững thYTYXứ ui3E44AMdơ bẩnf5NGFdhW đaYTYXng chf5NGFdhWắn nui3E44AMgang coYTYXn đườngui3E44AM f5NGFdhWthành cf5NGFdhWông f5NGFdhWcủa mình.

Sống ui3E44AMtrong mộf5NGFdhWt thếui3E44AM giớYTYXi hui3E44AMằng ngàyf5NGFdhW vYTYXẫn xảyYTYX rui3E44AMa nhữYTYXng cuui3E44AMộc xuui3E44AMng độYTYXt vYTYXà f5NGFdhWẩu đf5NGFdhWả vYTYXô nghĩa,f5NGFdhW anf5NGFdhWh vui3E44AMẫn tiếui3E44AMp tụcYTYX làmYTYX thef5NGFdhWo f5NGFdhWlời f5NGFdhWsai khiếYTYXn củui3E44AMa cYTYXha mìnhYTYX nui3E44AMhư ui3E44AMmột YTYXcái máui3E44AMy, hYTYXoàn tYTYXoàn khôngui3E44AM hềYTYX khánYTYXg cự.

Đôi YTYXmắt ui3E44AMmàu hYTYXổ pháchYTYX sánf5NGFdhWg rựcf5NGFdhW đui3E44AMầy kiêui3E44AMu ngYTYXạo YTYXgiờ đâyf5NGFdhW lạiui3E44AM đượf5NGFdhWc f5NGFdhWthay tYTYXhế f5NGFdhWbằng sắcui3E44AM màui3E44AMu YTYXcafe đenYTYX sYTYXẫm, af5NGFdhWnh trởui3E44AM nêf5NGFdhWn f5NGFdhWít nYTYXói YTYXhơn f5NGFdhWxưa, thậf5NGFdhWm chíYTYX cui3E44AMòn khui3E44AMông thui3E44AMèm f5NGFdhWmở miệngui3E44AM YTYXra nóYTYXi mYTYXột YTYXtừ ui3E44AMnếu nui3E44AMó YTYXthật ui3E44AMsự kYTYXhông cầui3E44AMn thiết.

Anh họcYTYX cui3E44AMách YTYXlàm ui3E44AMquen YTYXvới vf5NGFdhWiệc sốngui3E44AM đui3E44AMơn độcui3E44AM YTYXmột mìYTYXnh, f5NGFdhWhọc cui3E44AMách tựf5NGFdhW ui3E44AMkiểm soáYTYXt ui3E44AMlý tríui3E44AM vàui3E44AM sYTYXuy YTYXnghĩ mui3E44AMột cácf5NGFdhWh tf5NGFdhWhiết thựcf5NGFdhW hui3E44AMơn, ui3E44AMvà af5NGFdhWnh đãui3E44AM YTYXdùng kíYTYXnh áf5NGFdhWp tròngf5NGFdhW đểf5NGFdhW cui3E44AMhe giYTYXấu thứYTYX màuf5NGFdhW sui3E44AMắc ui3E44AMtuyệt mf5NGFdhWỹ vốf5NGFdhWn cui3E44AMó củaui3E44AM mình.

Từ nui3E44AMgày YTYXthiếu vắngf5NGFdhW bóYTYXng ui3E44AMhình YTYXÁi HYTYXy, af5NGFdhWnh trui3E44AMở nênYTYX cui3E44AMăm YTYXghét tấf5NGFdhWt cui3E44AMả mọiui3E44AM tui3E44AMhứ tf5NGFdhWrên đờiui3E44AM này,ui3E44AM cảui3E44AM thui3E44AMứ màYTYX ui3E44AMcô tf5NGFdhWhích nhấui3E44AMt ởYTYX aYTYXnh –YTYX mui3E44AMàu mắt!!

Cô đãYTYX từf5NGFdhWng ngắmYTYX anYTYXh thậtYTYX YTYXlâu, bậtYTYX f5NGFdhWcười vui3E44AMà bảoYTYX rấtf5NGFdhW tui3E44AMhích đôf5NGFdhWi mắtui3E44AM –ui3E44AM f5NGFdhWthứ f5NGFdhWthu hútui3E44AM nYTYXhất trênui3E44AM gươui3E44AMng ui3E44AMmặt anh.

Anh đãui3E44AM tậpf5NGFdhW cYTYXhịu đựYTYXng sf5NGFdhWự YTYXkhó cui3E44AMhịu mỗiYTYX ui3E44AMkhi đf5NGFdhWeo kínui3E44AMh áYTYXp tròngf5NGFdhW, tậpui3E44AM làui3E44AMm quf5NGFdhWen f5NGFdhWvới mộtf5NGFdhW đôui3E44AMi mYTYXắt đenf5NGFdhW sâui3E44AMu thẳYTYXm nhưYTYX baui3E44AMo nf5NGFdhWgười kf5NGFdhWhác mui3E44AMỗi f5NGFdhWkhi trôYTYXng thui3E44AMấy f5NGFdhWhình ảnhui3E44AM phảnui3E44AM chui3E44AMiếu củaui3E44AM mìnYTYXh trf5NGFdhWong gương.

Sải bướf5NGFdhWc tui3E44AMhật dứtf5NGFdhW khoátui3E44AM, Minui3E44AMh ui3E44AMVỹ bướYTYXc rYTYXa khỏiYTYX cổf5NGFdhWng, đôiui3E44AM mắtui3E44AM vẫYTYXn môui3E44AMng luYTYXng, vYTYXô định.

Mặc YTYXdù kYTYXhông ui3E44AMhề đểui3E44AM ui3E44AMtâm đYTYXến nhữngYTYX thứYTYX xunYTYXg quf5NGFdhWanh, nui3E44AMhưng anYTYXh vẫnui3E44AM cảmui3E44AM f5NGFdhWthấy f5NGFdhWsự tui3E44AMhay đổf5NGFdhWi bf5NGFdhWất thườngf5NGFdhW ởYTYX f5NGFdhWkhung cảnhYTYX tYTYXhân thuộcYTYX mui3E44AMình vẫnui3E44AM trônf5NGFdhWg thYTYXấy vàf5NGFdhW bưYTYXớc điYTYX f5NGFdhWhằng ngày.

Trái tui3E44AMim đậpui3E44AM mạnhf5NGFdhW mộtYTYX nhịp,YTYX anui3E44AMh cảf5NGFdhWm YTYXthấy cYTYXó chútf5NGFdhW gui3E44AMì ui3E44AMđó khóf5NGFdhW YTYXthở, dưui3E44AMờng YTYXnhư aYTYXnh vừaui3E44AM bYTYXỏ quui3E44AMa thứYTYX gui3E44AMì f5NGFdhWđó YTYXrất quui3E44AMan tui3E44AMrọng tf5NGFdhWhì phải.

Bước cui3E44AMhân f5NGFdhWkhựng lại,f5NGFdhW Mui3E44AMinh YTYXVỹ cứYTYX giữui3E44AM nguyYTYXên phui3E44AMong thui3E44AMái lãYTYXnh đạmf5NGFdhW ấy,ui3E44AM mãYTYXi mYTYXột lf5NGFdhWúc f5NGFdhWsau mớiui3E44AM từf5NGFdhW YTYXtừ qui3E44AMuay đầuui3E44AM lf5NGFdhWại, YTYXđảo mắtf5NGFdhW xunf5NGFdhWg qf5NGFdhWuanh nhưui3E44AM tìf5NGFdhWm kiếmYTYX gui3E44AMì đó.

Đôi mắf5NGFdhWt anf5NGFdhWh chợtf5NGFdhW dừngYTYX lạiui3E44AM, hôf5NGFdhW hấui3E44AMp ngưngf5NGFdhW hoạtYTYX f5NGFdhWđộng, f5NGFdhWcả ui3E44AMcơ thYTYXể nhf5NGFdhWư rơiui3E44AM vàui3E44AMo trạngf5NGFdhW tháif5NGFdhW bấtYTYX động.

Thứ f5NGFdhWanh ui3E44AMđang nhìf5NGFdhWn thYTYXấy… làui3E44AM ảoui3E44AM ảnhYTYX sao?

Mái tóYTYXc nâuui3E44AM đượcf5NGFdhW thf5NGFdhWắt nơ,ui3E44AM cốf5NGFdhW tìf5NGFdhWnh f5NGFdhWbuộc lf5NGFdhWệch sanui3E44AMg bêf5NGFdhWn tráYTYXi đYTYXang đượcYTYX nhữngf5NGFdhW vạtf5NGFdhW nắf5NGFdhWng buui3E44AMổi sYTYXớm chui3E44AMiếu rọi…

Một ui3E44AMbóng dánf5NGFdhWg nhYTYXỏ bé,YTYX gYTYXầy gYTYXuộc, lYTYXàn df5NGFdhWa trắngf5NGFdhW mỏf5NGFdhWng ui3E44AMmanh f5NGFdhWđang khoáf5NGFdhWc trêui3E44AMn mìui3E44AMnh f5NGFdhWchiếc YTYXváy YTYXren đYTYXen thậYTYXt quYTYXen thuYTYXộc đanui3E44AMg ngf5NGFdhWồi bệtYTYX YTYXdưới ui3E44AMnền đấtYTYX trướui3E44AMc cổngui3E44AM nYTYXhà af5NGFdhWnh khôf5NGFdhWng hui3E44AMề ngạui3E44AMi ngùngui3E44AM, đôiui3E44AM f5NGFdhWbàn tf5NGFdhWay ui3E44AMôm khui3E44AMư f5NGFdhWkhư mf5NGFdhWột cYTYXhú gấuui3E44AM bôngui3E44AM f5NGFdhWkhá lớn,YTYX vàui3E44AM côf5NGFdhW f5NGFdhWgái đangui3E44AM gụcYTYX mặtui3E44AM vàYTYXo nhữui3E44AMng sợif5NGFdhW tơui3E44AM tui3E44AMhanh mảnh.

Minh Vỹui3E44AM gYTYXần nf5NGFdhWhư kui3E44AMhông ui3E44AMthể tYTYXin đượcf5NGFdhW mìf5NGFdhWnh đanf5NGFdhWg thấf5NGFdhWy nhữnui3E44AMg ui3E44AMgì, ui3E44AMcả ngườiYTYX kYTYXhẽ ui3E44AMrun f5NGFdhWlên, saf5NGFdhWu đóui3E44AM từui3E44AM tui3E44AMừ ui3E44AMbước đếnf5NGFdhW gầnf5NGFdhW côui3E44AM gáif5NGFdhW kui3E44AMỳ lạf5NGFdhW kia.

Đám f5NGFdhWcận vf5NGFdhWệ đf5NGFdhWến lúf5NGFdhWc nàyf5NGFdhW mớiYTYX chf5NGFdhWú ýYTYX đếnui3E44AM f5NGFdhWsự hiệf5NGFdhWn f5NGFdhWdiện củaui3E44AM ui3E44AMcô YTYXgái kiui3E44AMa, YTYXmặc df5NGFdhWù hui3E44AMơi ngạcf5NGFdhW nhiêf5NGFdhWn tui3E44AMrước ui3E44AMthái đYTYXộ cui3E44AMủa MiYTYXnh Vỹ,YTYX nhYTYXưng họf5NGFdhW đềuYTYX nf5NGFdhWín bf5NGFdhWặt, đưYTYXa mắtYTYX f5NGFdhWnhìn YTYXxem sắpf5NGFdhW ui3E44AMcó sựf5NGFdhW YTYXkiện gf5NGFdhWì xảyf5NGFdhW ra.

Minh Vui3E44AMỹ bưui3E44AMớc thậtui3E44AM YTYXchậm đếnf5NGFdhW gYTYXần ngui3E44AMười cof5NGFdhWn gui3E44AMái f5NGFdhWkia, sui3E44AMau đui3E44AMó khuỵf5NGFdhWu gui3E44AMối tui3E44AMrước mặtf5NGFdhW ui3E44AMcô ấy,YTYX đYTYXôi mắtYTYX ui3E44AMánh lênui3E44AM trf5NGFdhWạng tháYTYXi ưuYTYX f5NGFdhWthương f5NGFdhWvô độ.YTYX GYTYXương mặtf5NGFdhW YTYXanh hơiui3E44AM nghệchf5NGFdhW ui3E44AMra, ui3E44AMnhưng lạiui3E44AM biểYTYXu hiYTYXện rui3E44AMõ rệtui3E44AM sựYTYX đaui3E44AMu lònui3E44AMg… cóf5NGFdhW pf5NGFdhWhải làui3E44AM cYTYXô ấyui3E44AM đYTYXây không?

Vẫn f5NGFdhWlà bui3E44AMóng dáYTYXng khắcui3E44AM đậmf5NGFdhW f5NGFdhWsâu trui3E44AMong ui3E44AMtim f5NGFdhWanh, nYTYXhưng tf5NGFdhWại sui3E44AMao anYTYXh vẫnf5NGFdhW ui3E44AMkhông cf5NGFdhWách nf5NGFdhWào tiui3E44AMn đượcf5NGFdhW ui3E44AMngười coui3E44AMn gáif5NGFdhW nui3E44AMày chf5NGFdhWính lYTYXà YTYXÁi Hy?

Đưa YTYXbàn ui3E44AMtay vuốtYTYX nhYTYXẹ YTYXmái tf5NGFdhWóc cYTYXafe sữaYTYX, trf5NGFdhWái f5NGFdhWtim MinYTYXh ui3E44AMVỹ nhưf5NGFdhW muốf5NGFdhWn YTYXvỡ tuf5NGFdhWng, khônf5NGFdhWg thf5NGFdhWể nàYTYXo lf5NGFdhWà Áif5NGFdhW ui3E44AMHy được!!

Chỉ lYTYXà ui3E44AMngười giui3E44AMống ngườiui3E44AM YTYXmà tui3E44AMhôi, ngYTYXười giốngf5NGFdhW ngườif5NGFdhW thôi!

Anh YTYXvội vàngf5NGFdhW rf5NGFdhWụt tYTYXay ui3E44AMlại, đứui3E44AMng YTYXbật dậy,ui3E44AM ui3E44AMbất gYTYXiác lf5NGFdhWại lắf5NGFdhWc đầuYTYX thậf5NGFdhWt khf5NGFdhWẽ vàf5NGFdhW tYTYXự nhủYTYX rằngui3E44AM… ngưf5NGFdhWời YTYXcon gáif5NGFdhW nàyYTYX, khôYTYXng thểYTYX lui3E44AMà cui3E44AMô ấyui3E44AM được!

Ái Hf5NGFdhWy khônf5NGFdhWg tYTYXhể lạif5NGFdhW gầyYTYX gui3E44AMò YTYXthiếu sứcui3E44AM sốngf5NGFdhW nhf5NGFdhWư tui3E44AMhế ui3E44AMnày, f5NGFdhWlại càf5NGFdhWng khôf5NGFdhWng thểf5NGFdhW f5NGFdhWđột ui3E44AMngột xYTYXuất hiệnYTYX trướf5NGFdhWc nhàf5NGFdhW YTYXanh bấtYTYX tf5NGFdhWhình lf5NGFdhWình nhưui3E44AM thế…YTYX nếuf5NGFdhW cf5NGFdhWó phépui3E44AM YTYXmàu, tạiui3E44AM YTYXsao nóui3E44AM khônf5NGFdhWg xảYTYXy YTYXra sớui3E44AMm hơYTYXn cYTYXơ chứ?

Đối vf5NGFdhWới ui3E44AManh bui3E44AMây giờYTYX, phéf5NGFdhWp YTYXmàu chYTYXỉ cóYTYX troYTYXng cổf5NGFdhW tícf5NGFdhWh, f5NGFdhWmà cf5NGFdhWổ tícui3E44AMh tui3E44AMhì f5NGFdhWlại khônf5NGFdhWg hiệnui3E44AM hữf5NGFdhWu ui3E44AMở thựcui3E44AM tại.

Đôi ui3E44AMchân anui3E44AMh f5NGFdhWbước YTYXlùi vềf5NGFdhW phYTYXía YTYXsau, rồYTYXi quYTYXay lYTYXưng thui3E44AMật ui3E44AMdứt kYTYXhoát vàui3E44AM tiếpf5NGFdhW tui3E44AMục nốiui3E44AM bước.

Anh YTYXkhông thểui3E44AM nánf5NGFdhW lạiui3E44AM ởYTYX đâyYTYX thêmYTYX mộtui3E44AM phui3E44AMút f5NGFdhWgiây nui3E44AMào nui3E44AMữa, khui3E44AMông nêYTYXn kYTYXỳ vọngf5NGFdhW vàf5NGFdhWo nhữf5NGFdhWng ui3E44AMthứ vôf5NGFdhW vYTYXọng đui3E44AMã chui3E44AMìm ui3E44AMvào qui3E44AMuên lãng.

*Huỵch*

Một thứYTYX âui3E44AMm thanYTYXh vf5NGFdhWang lênf5NGFdhW, f5NGFdhWtuy YTYXkhông f5NGFdhWthể khiui3E44AMến ngườif5NGFdhW khácui3E44AM cui3E44AMhú YTYXý nhui3E44AMưng lạiYTYX khYTYXiến bướYTYXc chânf5NGFdhW Miui3E44AMnh f5NGFdhWVỹ dừngf5NGFdhW lại.

Tất YTYXcả mui3E44AMọi sYTYXự chui3E44AMú f5NGFdhWý đềf5NGFdhWu tậpf5NGFdhW trui3E44AMung vàf5NGFdhWo côYTYX f5NGFdhWgái kia!!

Một troYTYXng sốf5NGFdhW YTYXnhững tênYTYX cYTYXận vệf5NGFdhW ui3E44AMtỏ vẻYTYX ngạYTYXc YTYXnhiên, tYTYXròn mYTYXắt nhìnYTYX YTYXcảnh tượngui3E44AM trưYTYXớc f5NGFdhWmặt mình.

Minh ui3E44AMVỹ lạui3E44AMi YTYXmột YTYXlần nf5NGFdhWữa nYTYXgoảnh YTYXmặt lại…ui3E44AM trướYTYXc YTYXmắt anui3E44AMh giờYTYX đây,YTYX f5NGFdhWgương mặui3E44AMt ẩnYTYX giui3E44AMấu saf5NGFdhWu ui3E44AMchú gấf5NGFdhWu bôYTYXng vf5NGFdhWừa rYTYXồi đãYTYX đượcYTYX hiệnf5NGFdhW rõYTYX trưYTYXớc ánf5NGFdhWh sui3E44AMáng ấmui3E44AM ápui3E44AM củaYTYX mặtYTYX trời,ui3E44AM f5NGFdhWđồng thờif5NGFdhW ui3E44AMđiểm mui3E44AMạnh ui3E44AMmàu sắcui3E44AM xanYTYXh xaui3E44AMo trênf5NGFdhW khuôui3E44AMn mặtui3E44AM thif5NGFdhWếu nui3E44AMữ đãui3E44AM ngãf5NGFdhW gYTYXục trênui3E44AM nui3E44AMền đất.

Lần nàyf5NGFdhW, YTYXtim anui3E44AMh khôngYTYX đậpYTYX mạnhYTYX hf5NGFdhWơn, ui3E44AMcũng khôngf5NGFdhW đậpf5NGFdhW chậmui3E44AM hơf5NGFdhWn, mYTYXà lf5NGFdhWà YTYXcảm thấyYTYX đaYTYXu nhói!

Người cf5NGFdhWon gáif5NGFdhW YTYXtrong bui3E44AMộ váyYTYX rYTYXen đenf5NGFdhW đaf5NGFdhWng bấtf5NGFdhW tỉnhf5NGFdhW, ui3E44AMôm cf5NGFdhWhặt coui3E44AMn gấYTYXu bôngYTYX vàf5NGFdhWo lòf5NGFdhWng, f5NGFdhWđôi mf5NGFdhWôi vui3E44AMà ui3E44AMkhuôn YTYXmặt thiếYTYXu sYTYXinh ui3E44AMkhí ui3E44AMđến mui3E44AMức đángui3E44AM ngạui3E44AMc nhiên.

Và côf5NGFdhW f5NGFdhWgái f5NGFdhWấy… ui3E44AMchính làf5NGFdhW Vươf5NGFdhWng ÁiYTYX Hy!!

Tất cui3E44AMả đềuui3E44AM sữngui3E44AM sờYTYX YTYXtrước cảnhf5NGFdhW tYTYXượng vừaYTYX xảyYTYX rui3E44AMa, mf5NGFdhWọi ánf5NGFdhWh mắtf5NGFdhW ui3E44AMđều tậpYTYX trunui3E44AMg vềf5NGFdhW mộYTYXt hướnui3E44AMg xáf5NGFdhWc định.

Vương f5NGFdhWÁi ui3E44AMHy nYTYXhỏ béui3E44AM vẫui3E44AMn nYTYXằm bấtYTYX ui3E44AMđộng trui3E44AMên mặf5NGFdhWt ui3E44AMđất, haui3E44AMi hànui3E44AMg mui3E44AMi kf5NGFdhWhép lại,ui3E44AM YTYXche khuf5NGFdhWất đôif5NGFdhW đồnui3E44AMg tửYTYX trof5NGFdhWng sáng.

Gương mặtYTYX thaui3E44AMnh nhãui3E44AM đaui3E44AMng thui3E44AMả ui3E44AMlỏng YTYXhết mứcf5NGFdhW, dườf5NGFdhWng nhf5NGFdhWư cui3E44AMô đangui3E44AM cf5NGFdhWó f5NGFdhWmột YTYXgiấc ngủYTYX thậtf5NGFdhW ngonYTYX, nhưnui3E44AMg khônui3E44AMg hYTYXẳn lf5NGFdhWà vĩnhui3E44AM hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcf5NGFdhW châf5NGFdhWn vanui3E44AMg lênYTYX thf5NGFdhWật gf5NGFdhWấp gápf5NGFdhW vYTYXà ui3E44AMnối tYTYXiếp khôngYTYX lYTYXiền bf5NGFdhWậc, đámYTYX f5NGFdhWcận YTYXvệ YTYXbắt đầuYTYX f5NGFdhWtỏ rf5NGFdhWa YTYXhốt hYTYXoảng, bf5NGFdhWước đếnf5NGFdhW vàYTYX vYTYXây lấyf5NGFdhW Áui3E44AMi f5NGFdhWHy. ui3E44AMCách ui3E44AMđó ui3E44AMkhông YTYXxa, Minui3E44AMh YTYXVỹ lạiui3E44AM đứngYTYX YTYXchôn chYTYXân tf5NGFdhWại mộtYTYX cf5NGFdhWhỗ, đYTYXưa mắtf5NGFdhW lYTYXặng nhìui3E44AMn cô.

Anh nhưYTYX khYTYXông tf5NGFdhWhể f5NGFdhWtin YTYXvào mắtf5NGFdhW mìnhYTYX nữaf5NGFdhW, đôiYTYX mắtf5NGFdhW nhYTYXìn YTYXcô khônYTYXg chui3E44AMớp, nhưYTYX đYTYXang sợYTYX sẽui3E44AM YTYXlại đánui3E44AMh mấtf5NGFdhW ảoYTYX gui3E44AMiác ui3E44AMnày YTYXtrong giYTYXây lát.

Trái tiYTYXm đậpf5NGFdhW nhaYTYXnh đếnf5NGFdhW mứcui3E44AM kf5NGFdhWhông tàiui3E44AM nàYTYXo kiểmui3E44AM YTYXsoát đượYTYXc nữaYTYX, YTYXMinh Vỹui3E44AM míf5NGFdhWm môi.

Cất f5NGFdhWbước f5NGFdhWtiến YTYXvề phYTYXía trưf5NGFdhWớc, YTYXanh đangYTYX hoàf5NGFdhWn toànYTYX đánui3E44AMh mấtui3E44AM tấtui3E44AM cảui3E44AM f5NGFdhWcảm xYTYXúc, chỉf5NGFdhW cui3E44AMần f5NGFdhWbiết ngườif5NGFdhW cui3E44AMon f5NGFdhWgái YTYXanh yêYTYXu đaf5NGFdhWng hiệYTYXn diui3E44AMện ui3E44AMtrong tầYTYXm mắf5NGFdhWt, YTYXvà khui3E44AMông YTYXthể đui3E44AMánh mui3E44AMất côYTYX thYTYXêm mf5NGFdhWột lầnYTYX nữa.

“Đừng cui3E44AMhạm vào!!”

Bước cYTYXhân YTYXanh ui3E44AMchỉ f5NGFdhWcòn cáchf5NGFdhW ui3E44AMcô cf5NGFdhWhưa đầf5NGFdhWy f5NGFdhWmột méf5NGFdhWt thìui3E44AM ui3E44AMdừng f5NGFdhWlại, nghiếYTYXn rYTYXăng YTYXnhìn tênui3E44AM cậYTYXn vf5NGFdhWệ đf5NGFdhWang f5NGFdhWcó độngf5NGFdhW tácui3E44AM nânui3E44AMg ngườiui3E44AM cf5NGFdhWô lêf5NGFdhWn, đôif5NGFdhW mắtui3E44AM đef5NGFdhWn sf5NGFdhWẫm ui3E44AMđang trừngf5NGFdhW lênf5NGFdhW đui3E44AMầy tứcf5NGFdhW giận.

Tên cậnf5NGFdhW vệf5NGFdhW kf5NGFdhWia bịui3E44AM aui3E44AMnh làui3E44AMm cui3E44AMho giậtf5NGFdhW mìnui3E44AMh, vôYTYX ýYTYX lạiYTYX buôYTYXng YTYXtay kui3E44AMhiến YTYXcả ngưYTYXời ÁYTYXi ui3E44AMHy YTYXrơi tYTYXự dYTYXo xuốngYTYX mặf5NGFdhWt đất.

“Biến đi.”f5NGFdhW GYTYXiọng nui3E44AMói vừaYTYX YTYXrồi lạiui3E44AM YTYXcất lf5NGFdhWên, MiYTYXnh VỹYTYX f5NGFdhWcố gắnf5NGFdhWg kf5NGFdhWìm chếui3E44AM, ui3E44AMnói bằnui3E44AMg chấYTYXt YTYXgiọng YTYXnhẹ nhàngui3E44AM vàf5NGFdhW bYTYXình tf5NGFdhWĩnh nhYTYXất cYTYXó thể.

Không aYTYXi cui3E44AMó quYTYXyền đượcYTYX ui3E44AMlàm YTYXcô ấf5NGFdhWy tổf5NGFdhWn thương!

Minh Vf5NGFdhWỹ tf5NGFdhWrừng mắtYTYX nhìnui3E44AM đámui3E44AM cậui3E44AMn ui3E44AMvệ, YTYXnhư đangYTYX ui3E44AMthể hiệnYTYX YTYXtâm trạngui3E44AM khui3E44AMó chịui3E44AMu củaui3E44AM mìnYTYXh vf5NGFdhWề sựf5NGFdhW hif5NGFdhWện diệYTYXn củaf5NGFdhW họ.

Nhận ui3E44AMthấy “YTYXtín hiệu”ui3E44AM f5NGFdhWkhông ui3E44AMtốt tui3E44AMừ “tYTYXhiếu gYTYXia đángui3E44AM f5NGFdhWmến”, dĩf5NGFdhW nhiênYTYX toánui3E44AM cậf5NGFdhWn vui3E44AMệ lậpf5NGFdhW tứui3E44AMc bui3E44AMiến mui3E44AMất chưaf5NGFdhW đầui3E44AMy năYTYXm giây.

Minh ui3E44AMVỹ vẫYTYXn đf5NGFdhWứng yêui3E44AMn tf5NGFdhWrước ngườiui3E44AM cof5NGFdhWn gui3E44AMái đanui3E44AMg nằui3E44AMm lặYTYXng thYTYXinh ui3E44AMdưới đấf5NGFdhWt, mặui3E44AMc f5NGFdhWkệ YTYXánh nắui3E44AMng mYTYXùa hf5NGFdhWè nóf5NGFdhWng bứui3E44AMc rYTYXa sứf5NGFdhWc cYTYXhiếu rọif5NGFdhW khắui3E44AMp ngưYTYXời cô.

Ông tYTYXrời YTYXđang đùaui3E44AM YTYXcợt f5NGFdhWvới f5NGFdhWanh à?

Bao nhYTYXiêu côngYTYX sui3E44AMức ui3E44AMvà tYTYXhời gf5NGFdhWian aui3E44AMnh ui3E44AMbỏ f5NGFdhWra thậtf5NGFdhW sui3E44AMự ui3E44AMkhông íui3E44AMt f5NGFdhWđể tìmf5NGFdhW cô,ui3E44AM nf5NGFdhWhưng đf5NGFdhWáp lạif5NGFdhW chui3E44AMỉ YTYXlà sYTYXự f5NGFdhWtuyệt ui3E44AMvọng kéoui3E44AM dàui3E44AMi đf5NGFdhWằng đẵng.

Nhưng đếf5NGFdhWn khYTYXi f5NGFdhWanh YTYXbất mãnf5NGFdhW bui3E44AMỏ cuộc,f5NGFdhW chấf5NGFdhWp nhậYTYXn tYTYXất cảf5NGFdhW sYTYXự sắpf5NGFdhW xếpui3E44AM củaui3E44AM ôngui3E44AM Hàf5NGFdhWn nhưYTYX mui3E44AMột cáui3E44AMi máyui3E44AM… f5NGFdhWcô lạYTYXi xuấtui3E44AM hiện!

Đôi môui3E44AMi ui3E44AMmỏng nhếcf5NGFdhWh lênui3E44AM từYTYX từYTYX, vòngui3E44AM cunf5NGFdhWg trênYTYX khui3E44AMuôn mặtui3E44AM aui3E44AMnh tf5NGFdhWuấn chữnYTYXg chf5NGFdhWạc chínhui3E44AM lYTYXà nui3E44AMụ cườui3E44AMi khf5NGFdhWinh đời!

Anh YTYXcúi YTYXngười xui3E44AMuống, nhui3E44AMẹ nhànYTYXg luf5NGFdhWồn taYTYXy quui3E44AMa tf5NGFdhWhân YTYXngười ui3E44AMquen thuộcYTYX tronui3E44AMg chiếcf5NGFdhW vf5NGFdhWáy ref5NGFdhWn đeui3E44AMn, tYTYXhận YTYXtrọng nhấcYTYX bổnui3E44AMg ngưf5NGFdhWời côui3E44AM lên.

Gương mặtui3E44AM anYTYXh YTYXgiãn dần,YTYX bớYTYXt f5NGFdhWphần nf5NGFdhWào sựf5NGFdhW căngf5NGFdhW thẳui3E44AMng f5NGFdhWluôn đeoYTYX bf5NGFdhWám YTYXdai ui3E44AMdẳng… YTYXđúng thYTYXật làf5NGFdhW VươngYTYX Áui3E44AMi HYTYXy rồi!

Hai bànui3E44AM YTYXtay chợui3E44AMt YTYXsiết ui3E44AMthật chặYTYXt nYTYXgười cui3E44AMon gáf5NGFdhWi trYTYXong YTYXtay, Miui3E44AMnh Vỹf5NGFdhW cúiui3E44AM thấpf5NGFdhW đầu,f5NGFdhW đặtui3E44AM lui3E44AMên f5NGFdhWtrán ui3E44AMÁi HYTYXy YTYXmột nụf5NGFdhW ui3E44AMhôn thậtf5NGFdhW khẽ…

Cuối cùng,ui3E44AM cf5NGFdhWô ui3E44AMđã trởui3E44AM YTYXvề bêYTYXn ui3E44AManh rồi…

Tại f5NGFdhWsao cui3E44AMô lạif5NGFdhW xf5NGFdhWuất hf5NGFdhWiện YTYXtrong ui3E44AMthể YTYXtrạng yếuui3E44AM ui3E44AMớt nhf5NGFdhWư f5NGFdhWthế nf5NGFdhWày cYTYXơ chứ?

Kỳ lf5NGFdhWạ f5NGFdhWthật, f5NGFdhWvốn dYTYXĩ côYTYX cui3E44AMó f5NGFdhWthể ui3E44AMvào thẳngui3E44AM f5NGFdhWnhà ui3E44AMđể tìmYTYX aYTYXnh cui3E44AMơ mYTYXà, f5NGFdhWtại sui3E44AMao lạif5NGFdhW ngồf5NGFdhWi trf5NGFdhWước YTYXcửa, lạiui3E44AM cYTYXòn ôui3E44AMm thef5NGFdhWo gấuui3E44AM bônf5NGFdhWg đểf5NGFdhW rồui3E44AMi sYTYXau f5NGFdhWđó ngf5NGFdhWất xỉu?

Bàn châf5NGFdhWn Minui3E44AMh Vỹui3E44AM nhấcYTYX lên,YTYX nui3E44AMhưng lạf5NGFdhWi hf5NGFdhWạ ui3E44AMxuống vYTYXì mộtui3E44AM ui3E44AMcâu nf5NGFdhWói f5NGFdhWvọng từf5NGFdhW phíaf5NGFdhW sau.

“Trả YTYXcô ấyYTYX lạiYTYX chYTYXo anh.”

Theo phui3E44AMản YTYXxạ, Mif5NGFdhWnh Vf5NGFdhWỹ quaYTYXy đf5NGFdhWầu lại…

Từ phíaf5NGFdhW sauf5NGFdhW, Hạoui3E44AM ThầnYTYX vònYTYXg tYTYXay ngui3E44AMang eui3E44AMo mộtf5NGFdhW ui3E44AMcô gui3E44AMái YTYXlạ mặt,f5NGFdhW cườiYTYX cợt.

“Tôi YTYXchơi cYTYXhán rui3E44AMồi, tui3E44AMrả lui3E44AMại đấy.”

Sau câuYTYX nóiui3E44AM vui3E44AMô trui3E44AMách nhiệui3E44AMm ấyYTYX, ngườYTYXi coYTYXn gáiYTYX f5NGFdhWkia cũui3E44AMng bậYTYXt cf5NGFdhWười f5NGFdhWkhúc khícf5NGFdhWh, népf5NGFdhW đYTYXầu vàYTYXo ngựcui3E44AM Hạof5NGFdhW Thf5NGFdhWần, YTYXra dáf5NGFdhWng vôf5NGFdhW YTYXcùng YTYXtình tứ.

Trả f5NGFdhWÁi Hf5NGFdhWy f5NGFdhWlại chYTYXo anh?

Minh YTYXVỹ kui3E44AMhông hYTYXề f5NGFdhWtỏ ui3E44AMbất f5NGFdhWcứ tháf5NGFdhWi độui3E44AM nàui3E44AMo cảYTYX, f5NGFdhWanh vẫui3E44AMn ui3E44AMôm Áui3E44AMi Hf5NGFdhWy tronYTYXg lui3E44AMòng, YTYXđôi môiui3E44AM ui3E44AMmấp mui3E44AMáy bậYTYXt thàYTYXnh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quaui3E44AMn f5NGFdhWtrọng, ui3E44AMchỉ YTYXcần ui3E44AMcô trởYTYX vf5NGFdhWề vui3E44AMới af5NGFdhWnh, tf5NGFdhWhế ui3E44AMlà đủf5NGFdhW rồi.

Bóng lYTYXưng cYTYXao lớnui3E44AM quYTYXay lạYTYXi, thf5NGFdhWẳng ngườif5NGFdhW bưui3E44AMớc đi…

Thì rui3E44AMa quãngui3E44AM thờiui3E44AM gui3E44AMian côf5NGFdhW mấtYTYX tíchf5NGFdhW, HạYTYXo Thui3E44AMần chínui3E44AMh f5NGFdhWlà ngườif5NGFdhW ui3E44AMchăm YTYXsóc vàf5NGFdhW YTYXbảo vệYTYX cô.

Cứ tưởngf5NGFdhW ui3E44AMnói rYTYXa nhữnYTYXg lờif5NGFdhW ui3E44AMđó tf5NGFdhWhì YTYXanh sẽui3E44AM f5NGFdhWtin làf5NGFdhW hắnui3E44AM YTYXta ghéui3E44AMt bf5NGFdhWỏ ui3E44AMnên mớiui3E44AM tYTYXrả lạiui3E44AM cf5NGFdhWô sao?

Nhầm rồi…

Từ bYTYXốn năYTYXm trYTYXước chui3E44AMo đếnui3E44AM tậnYTYX bf5NGFdhWây giờ,YTYX mf5NGFdhWỗi YTYXkhi anui3E44AMh YTYXvà Hạf5NGFdhWo Thầnui3E44AM đốif5NGFdhW mặtYTYX vf5NGFdhWới nhYTYXau, ui3E44AMánh mắtui3E44AM cf5NGFdhWủa hắnf5NGFdhW tYTYXa vf5NGFdhWẫn khôf5NGFdhWng f5NGFdhWhề thui3E44AMay đổi.

Trong mắui3E44AMt hắn,f5NGFdhW cui3E44AMhỉ ui3E44AMtồn f5NGFdhWtại dYTYXuy YTYXnhất ngườiYTYX coui3E44AMn YTYXgái củaui3E44AM anui3E44AMh vf5NGFdhWà hYTYXam muốnui3E44AM độcf5NGFdhW chYTYXiếm khôngYTYX ngừng.

Bước chânYTYX nhanui3E44AMh hf5NGFdhWơn, Minf5NGFdhWh YTYXVỹ bui3E44AMước f5NGFdhWvào cổngYTYX nhàYTYX, ui3E44AMbăng YTYXqua khYTYXu YTYXvườn rộf5NGFdhWng lớui3E44AMn f5NGFdhWvà tYTYXiến đếnf5NGFdhW gf5NGFdhWần hồf5NGFdhW bơi.

Dừng lui3E44AMại ởf5NGFdhW thf5NGFdhWành ui3E44AMhồ bui3E44AMơi, f5NGFdhWanh ui3E44AMcúi ngưui3E44AMời xuống,YTYX trf5NGFdhWên f5NGFdhWtay f5NGFdhWvẫn lYTYXà VươngYTYX Áf5NGFdhWi YTYXHy đanui3E44AMg ui3E44AMnhắm nghiềf5NGFdhWn ui3E44AMđôi mắtui3E44AM vYTYXà ui3E44AMôm chặtui3E44AM gấuui3E44AM bông.

Đôi taui3E44AMy vẫnYTYX nui3E44AMâng ngườui3E44AMi cô,YTYX nhưngui3E44AM anf5NGFdhWh YTYXlại từYTYX f5NGFdhWtừ YTYXhạ thấpf5NGFdhW taui3E44AMy, đểf5NGFdhW cf5NGFdhWả ngườiui3E44AM cf5NGFdhWô bắtui3E44AM đầf5NGFdhWu nui3E44AMgập trui3E44AMong nước.

Minh Vui3E44AMỹ cànf5NGFdhWg hạui3E44AM thui3E44AMấp tayf5NGFdhW, YTYXmực YTYXnước nganYTYXg nf5NGFdhWgười YTYXcô lạYTYXi cf5NGFdhWàng nângYTYX cao.

Thân ui3E44AMthể nhỏf5NGFdhW ui3E44AMbé kYTYXia khẽf5NGFdhW YTYXrun lêYTYXn, nhf5NGFdhWưng lạif5NGFdhW cf5NGFdhWố f5NGFdhWkìm f5NGFdhWnén… af5NGFdhWnh cYTYXó ui3E44AMthể thấui3E44AMy rf5NGFdhWõ, hYTYXai bàui3E44AMn tf5NGFdhWay ôf5NGFdhWm gui3E44AMấu bôYTYXng đaui3E44AMng YTYXsiết chặtui3E44AM lạYTYXi, ngYTYXay cYTYXả khuôf5NGFdhWn mf5NGFdhWặt cYTYXô cũngui3E44AM bắf5NGFdhWt ui3E44AMđầu tỏf5NGFdhW rui3E44AMa khui3E44AMó chịu.

Đây chỉui3E44AM cYTYXó ui3E44AMthể f5NGFdhWlà kếYTYX hoạui3E44AMch dui3E44AMo HạoYTYX Thầui3E44AMn bàf5NGFdhWy ui3E44AMra, vìf5NGFdhW YTYXanh biếtui3E44AM f5NGFdhWrõ hYTYXắn khôYTYXng thểf5NGFdhW dễui3E44AM YTYXdàng manf5NGFdhWg f5NGFdhWÁi HYTYXy trảui3E44AM f5NGFdhWlại chf5NGFdhWo af5NGFdhWnh được.

“Cứ tiếpYTYX tụf5NGFdhWc giảf5NGFdhW ui3E44AMvờ…” Đôf5NGFdhWi f5NGFdhWmắt YTYXđen trf5NGFdhWở nênf5NGFdhW vôYTYX YTYXhồn, anYTYXh YTYXlạnh YTYXlùng gf5NGFdhWằn từui3E44AMng chYTYXữ, “…f5NGFdhW nếYTYXu eYTYXm muf5NGFdhWốn chết.”