You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô cG2Cphủ, đếneKSd giờX569 qXEuăn rồi.”vFpM MộtvFpM cvFpMô hX569ầu bướceKSd vàvFpMo căvFpMn pqXEuhòng bịvFpM bónqXEug tốieKSd nuốtG2Cp chửngqXEu, HạeKSdo vFpMThần đvFpMã hoeKSdàn toqXEuàn vFpMtách qXEubiệt vFpMÁi vFpMHy khvFpMỏi thếG2Cp giớeKSdi X569bên ngoài,qXEu geKSdiam giữqXEu côqXEu troeKSdng căG2Cpn phònqXEug rộngqXEu lớnG2Cp đầyvFpM đủX569 tiệX569n G2Cpnghi, nheKSdưng lạeKSdi thiếueKSd sứX569c sốngG2Cp qXEuvà qXEuhơi ấeKSdm củaG2Cp cqXEuon người.

Đã G2Cpbao G2Cplâu rồiqXEu nhỉ?

Ái eKSdHy keKSdhông mànvFpMg đưaX569 qXEumắt nhìeKSdn vFpMcô hầuX569 đanvFpMg G2Cpbê kG2Cphay tqXEuhức ăneKSd qXEuđặt lG2Cpên chiếcqXEu bàqXEun gX569ần mìnX569h, vẫnvFpM eKSdngồi yG2Cpên lG2Cpặng nhqXEuìn vàoeKSd G2Cpkhoảng không…

Mọi việeKSdc eKSdvẫn diễnG2Cp X569ra G2Cpnhư mvFpMột eKSdvòng tuầnvFpM hoànvFpM, ngvFpMày qXEungày vẫnX569 cóX569 nvFpMgười đưaX569 đồeKSd ănqXEu đếneKSd X569cho côG2Cp đúG2Cpng giờ,eKSd vẫnvFpM X569có ngvFpMười X569chăm sóqXEuc thậeKSdt tvFpMỉ mX569ỉ X569như đanvFpMg neKSdâng nX569iu mộtX569 lG2Cpoài hG2Cpoa mỏnG2Cpg manqXEuh yếX569u ớt,vFpM nhưX569ng vẫX569n cóqXEu G2Cpmột G2Cpbức tưvFpMờng vôvFpM hX569ình ngănG2Cp chặX569n kG2Cphông cqXEuho X569cô bướcvFpM reKSda kX569hỏi lồngqXEu kíeKSdnh đaneKSdg giqXEuữ châqXEun chíneKSdh mình.

Hạo ThầG2Cpn mỗieKSd nX569gày đềueKSd đG2Cpến căeKSdn phX569òng qXEumà mìnheKSd eKSdgiam gvFpMiữ G2CpÁi vFpMHy, vẫnqXEu nóeKSdi chuG2Cpyện nhX569ư khôvFpMng hềX569 qXEucó chqXEuuyện gvFpMì eKSdxảy raG2Cp, nhưngqXEu chỉX569 dvFpMuy nvFpMhất cG2Cpậu tựqXEu mìnG2Cph X569độc thoại.

Từ ngvFpMày G2Cpbị X569giam X569lỏng, eKSdÁi X569Hy vFpMkhông hqXEuề mởqXEu mG2Cpiệng nóeKSdi dùG2Cp chvFpMỉ X569một từ,X569 thX569ậm chíeKSd lạG2Cpi còneKSd tG2Cprở nêneKSd khqXEuép kvFpMín, nhưqXEu khônG2Cpg eKSdai tồqXEun tạG2Cpi trovFpMng meKSdắt cô.

Cô vẫnqXEu ăn…qXEu vẫX569n sống…

Một ngày,X569 mộtX569 thqXEuáng, mộtqXEu năm…

Dù chqXEuo thờvFpMi gieKSdan cóvFpM trôieKSd nhaeKSdnh đếnX569 G2Cpmức nào,qXEu đốiqXEu vớiX569 vFpMÁi HG2Cpy, hoànG2Cp toàneKSd khôngvFpM ceKSdó địnG2Cph nghĩeKSd vềvFpM ngàyvFpM teKSdháng làX569 gqXEuì cả.

Cô ceKSdhỉ biếtG2Cp rằng,qXEu mìneKSdh vFpMđang trG2Cpải X569qua mộtvFpM quãneKSdg thờivFpM giavFpMn rvFpMơi vvFpMào heKSdàng qXEuvạn tX569hiên nG2Cpiên kỷG2Cp, G2Cpđánh mấG2Cpt hoànG2Cp tG2Cpoàn hG2Cpai từG2Cp “tựeKSd do”.

Không khóc…eKSd khG2Cpông cưqXEuời… mộteKSd qXEunăm sốeKSdng qXEutrong thếvFpM giớivFpM nhàeKSdm chán,eKSd ÁG2Cpi HqXEuy khX569ông qXEuhề rơiqXEu thX569êm vFpMbất qXEucứ mX569ột giọtvFpM nướcqXEu mắeKSdt nàeKSdo cX569ả… vìG2Cp dùeKSd eKSdcho cvFpMó khóceKSd hếtvFpM nưG2Cpớc X569mắt, cũnG2Cpg kqXEuhông hềqXEu cóX569 lốiG2Cp thoátX569 đểG2Cp côvFpM eKSdtìm eKSdvề anh.

Nếu eKSdnhư tqXEuhế, qXEuthà rằnX569g vFpMmình phảivFpM cườiqXEu thậtX569 tươi,eKSd đểvFpM MieKSdnh VỹX569 ởvFpM đâuqXEu G2Cpđó trX569ên thếvFpM vFpMgiới nàvFpMy vFpMcòn qXEucó thG2Cpể sốnX569g hạeKSdnh phúG2Cpc X569khi khônG2Cpg ceKSdó mình.

Anh đãeKSd qXEucó thểvFpM vX569ượt qX569ua G2Cpnỗi đauX569 mấtX569 X569Thy TvFpMhy, tqXEuhì G2Cptại X569sao lạvFpMi kG2Cphông qXEuthể quêeKSdn côX569 đưG2Cpợc cơvFpM chứ?

Nhưng vFpMcô vẫnX569 vFpMkhông thG2Cpể cười,qXEu vàX569 lạiqXEu càqXEung kqXEuhông thểeKSd vFpMkhóc, cvFpMhỉ tX569hấy eKSdcõi lvFpMòng treKSdống rỗnX569g, khôneKSdg hềX569 tồqXEun teKSdại G2Cpbất cvFpMứ điềueKSd geKSdì eKSdđược eKSdcho eKSdlà hạnX569h qXEuphúc haeKSdy đeKSdau đớn.

Ái HG2Cpy thậteKSd sự…eKSd thvFpMật sựeKSd khônX569g teKSdhể nhớqXEu qXEurõ khX569uôn mvFpMặt lạnhqXEu lùngqXEu ngạoqXEu mX569ạn đqXEuó nữaX569… thqXEuật sựqXEu khôvFpMng thX569ể nhớvFpM được!

Tất cảqXEu chỉqXEu làG2Cp G2Cpmột gươngqXEu vFpMmặt mờqXEu nhạtG2Cp G2Cpđang dầnvFpM peKSdhai nhG2Cpoà tG2Cprong tâqXEum tvFpMrí cô.

Ngay cảX569 hG2Cpơi G2Cpấm tX569hân tqXEuhuộc X569và cảmqXEu eKSdgiác khX569i kềqXEu qXEucận beKSdên MinvFpMh VỹvFpM cũX569ng hG2Cpoàn toàvFpMn bivFpMến mất,eKSd G2CpÁi HX569y khX569ông vFpMthể cảmG2Cp nhậnX569 qXEuđược eKSdgì cả…

… khôG2Cpng X569gì cả.

Cô hầuvFpM cũnqXEug khôngX569 hềX569 eKSdcảm thấyG2Cp lạeKSd lG2Cpẫm vìeKSd nhữnvFpMg hàvFpMnh vFpMđộng thấtG2Cp X569thường cX569ủa ÁG2Cpi X569Hy, nhanqXEuh chvFpMân bvFpMước G2Cpra khỏivFpM phònG2Cpg, saeKSdu đóeKSd G2Cpgài cG2Cphốt khoá.

Cô iqXEum lặqXEung, cvFpMhìm qXEusâu vàG2Cpo vFpMmớ vFpMký eKSdức hX569ỗn độn…

Không thểG2Cp X569tin đqXEuược anvFpMh lqXEuà ngườivFpM vFpMđã nhẫeKSdn tâqXEum xqXEuuống taqXEuy tànqXEu sG2Cpát cảvFpM gG2Cpia G2Cpđình X569của cô….

Không đâX569u, nX569gười vFpMnhư G2CpMinh VX569ỹ, vẻqXEu bềeKSd ngoàqXEui leKSdạnh lùngX569 chX569ỉ lG2Cpà G2Cpvỏ G2Cpbọc X569cho svFpMự ấmeKSd ápvFpM G2Cplan toảX569 beKSdên trG2Cpong… G2Cpanh X569sẽ khônqXEug baG2Cpo gG2Cpiờ X569làm X569như thế!

Nhưng khX569ông phảvFpMi chínhG2Cp ĐqXEuiền HuânX569 đãeKSd thừX569a qXEunhận rằG2Cpng eKSdhắn lvFpMà kX569ẻ giếtvFpM gG2Cpia đìnheKSd cX569ô saoG2Cp? qXEuNhưng tX569ại saG2Cpo TịeKSdnh NG2Cphi lạivFpM G2Cpnói MinG2Cph VỹX569 mớiG2Cp thựqXEuc sựG2Cp làvFpM kẻeKSd eKSdsát nhG2Cpân cvFpMơ chứ?

Hạo TG2Cphần bướcvFpM vàX569o căneKSd phòngqXEu phảngvFpM eKSdphất qXEumùi hươvFpMng củaX569 hovFpMa X569tường G2Cpvi, tiếneKSd X569đến gX569ần ÁqXEui G2CpHy qXEuvà ngồiG2Cp lêneKSd cạnhqXEu giường.

“Em chánqXEu ghéeKSdt aeKSdnh đếnX569 vFpMmức nàX569y sao?”eKSd GươngqXEu mặtG2Cp X569lộ X569rõ vX569ẻ thX569ất vG2Cpọng, HạoG2Cp eKSdThần dườngvFpM nhưeKSd vFpMđã biếtX569 ceKSdâu trG2Cpả X569lời sẽqXEu lG2Cpà eKSdnhư thvFpMế nàoqXEu, tiếpqXEu eKSdtục G2Cpcất qXEugiọng đềuG2Cp đềG2Cpu. “ĐừngG2Cp nhG2Cpư thG2Cpế eKSdnữa, aG2Cpnh cqXEuó teKSdhể khqXEuiến G2Cpem hạnhG2Cp qXEuphúc hơG2Cpn cảvFpM hắn.

Cứ tưởngqXEu rằnX569g X569chỉ ceKSdần gqXEuiữ ÁieKSd G2CpHy bêvFpMn cvFpMạnh, HeKSdạo ThầeKSdn sẽX569 hạnvFpMh X569phúc sao?

Không hề!G2Cp HạnhvFpM eKSdphúc tưởngG2Cp chừngX569 nhG2Cpư cX569hỉ thoávFpMng quG2Cpa, nhvFpMẹ nhưqXEu eKSdlàn gqXEuió mơnG2Cp mG2Cpan nX569goài G2Cpbầu X569trời đơnqXEu điệu…

Nhưng đeKSdau đớqXEun lạivFpM X569kéo dvFpMài, cvFpMhe khX569uất theKSdứ ánhqXEu svFpMáng khiếnqXEu cuộcG2Cp sqXEuống cG2Cpủa qXEucậu cX569huyển beKSdiến qXEutheo eKSdmột eKSdmàu eKSdđen eKSdtăm tối.vFpM vFpMCứ nhX569ư tvFpMhế nG2Cpày thậteKSd sựG2Cp khônG2Cpg ổnqXEu cG2Cphút nàvFpMo… vFpMcô X569vẫn G2Cpyên lặng,X569 hoàvFpMn vFpMtoàn khvFpMông qXEucó cX569hút biểuG2Cp cảmqXEu eKSdnào khácG2Cp nG2Cpgoài vvFpMiệc thẫnX569 tqXEuhờ nhìeKSdn eKSdvào khoảnvFpMg không.

“Theo anvFpMh!” HqXEuạo ThầX569n mệtqXEu mỏieKSd eKSdôm lấX569y đầu,X569 sX569au đeKSdó đứngX569 dậyX569 eKSdnắm lấyG2Cp eKSdtay côeKSd G2Cplôi đi…

Có lvFpMẽ… đếqXEun lúG2Cpc phảvFpMi buôqXEung taeKSdy rX569ồi. VvFpMì nắmeKSd giữvFpM mốiqXEu tvFpMình X569từ qXEumột phíaX569 G2Cpnhư thếeKSd vFpMnày, thậvFpMt sG2Cpự chỉX569 khiqXEuến cảG2Cp heKSdai đaX569u vFpMkhổ heKSdơn eKSdmà thôi.

Quãng thờiX569 gvFpMian queKSda, HạovFpM qXEuThần vFpMđã thựeKSdc sựG2Cp quáX569 X569ích kỷeKSd, chỉX569 biếtqXEu giữX569 G2CpÁi HG2Cpy cX569ho riêngG2Cp mìnvFpMh vàvFpM ngqXEuhĩ sG2Cpẽ lG2Cpàm ngX569ười cX569on gáG2Cpi nàyX569 hạvFpMnh phúc.

Nhưng X569hai chữeKSd “hạqXEunh phúcqXEu” eKSdmiễn qXEucưỡng vFpMnày cvFpMó thậtqXEu sựG2Cp G2Cptồn tvFpMại khqXEuông khG2Cpi G2Cpcô vẫnG2Cp cvFpMòn moqXEung nhG2Cpớ hắn?

Cô đểvFpM mặcvFpM HạvFpMo ThầG2Cpn đưX569a X569mình đX569i, khvFpMông vFpMhề cqXEuó chútvFpM phảnvFpM ứngX569 nX569ào gG2Cpọi lqXEuà khánG2Cpg cự,X569 chỉX569 X569vô thứX569c nốiqXEu bướcG2Cp thvFpMeo saX569u cậeKSdu, bàneKSd vFpMtay cònvFpM lạiG2Cp siếteKSd chặteKSd cvFpMon gấuX569 qXEubông mềmvFpM mX569ại trqXEuong tay.

Đây… lX569à cácG2Cph dG2Cpuy nhấtX569 HạqXEuo X569Thần khôG2Cpng muX569ốn sX569ử dụng…qXEu eKSdnhưng hX569ết cáG2Cpch rồi!

Phải khiếnvFpM ÁeKSdi HvFpMy hoàX569n toànG2Cp tvFpMin tưởnG2Cpg cậeKSdu vX569à căqXEum hậnqXEu eKSdMinh Vỹ.

“Vẫn chưaX569 tìmX569 thấX569y eKSdcô vFpMấy sao?”vFpM MeKSdinh X569Vỹ đấmvFpM mạnhX569 lêeKSdn bànG2Cp làX569m việcX569 cG2Cpủa ônX569g HàvFpMn, đôG2Cpi mắtvFpM aG2Cpnh trX569ừng lênvFpM nhữngqXEu tivFpMa sáqXEung củaX569 leKSdửa hqXEuận. “MộtG2Cp nG2Cpăm, đG2Cpã mvFpMột năqXEum rồivFpM đấyX569 ônqXEug ceKSdó biếeKSdt không?!”

Tìm kiếeKSdm G2Cprồi lG2Cpại tvFpMìm kiếmvFpM, aeKSdnh gầnqXEu nhG2Cpư chìmG2Cp vàoeKSd tuyệtvFpM vọng…

Muốn eKSdbỏ cuộc,qXEu neKSdhưng trvFpMái G2Cptim lX569ại kvFpMhông cvFpMho pG2Cphép qXEuanh làG2Cpm thế!

Lẽ nàoX569 vFpMÁi G2CpHy đG2Cpã thựceKSd sựvFpM bốqXEuc hG2Cpơi khỏeKSdi qXEuthế giớieKSd nàX569y qXEurồi ư?

“Đừng đX569òi hỏivFpM kvFpMhi tqXEua đX569ã giúpvFpM cqXEuon lG2Cpàm tấqXEut cảqXEu đểeKSd tG2Cpìm cX569on bG2Cpé ấeKSdy vFpMnếu coqXEun kheKSdông muốeKSdn mG2Cpất nóG2Cp mãiG2Cp X569mãi.” eKSdÔng G2CpHàn đaG2Cpn hqXEuai tqXEuay qXEuvào eKSdnhau, tựG2Cpa leKSdưng vàovFpM chiếcvFpM G2Cpghế xoaqXEuy, tvFpMrả X569lời MinG2Cph VỹG2Cp mX569ột cvFpMách neKSdghiêm nghị.X569 “QuqXEuên coqXEun béG2Cp ấqXEuy đi,X569 G2Cpta sG2Cpẽ tìmeKSd chqXEuo covFpMn vFpMmột ngườiX569 coqXEun X569gái khqXEuác xiqXEunh đẹpeKSd vàeKSd tốteKSd heKSdơn nó.”

Đối vớiqXEu ôngqXEu, eKSdhiện tạqXEui, xG2Cpem nheKSdư mọiX569 chuyệnvFpM qXEuđã đượcvFpM theKSdu xếpeKSd vFpMổn thoả,vFpM X569và vFpMtất qXEucả sẽX569 lG2Cpại vFpMổn địvFpMnh nG2Cphư lúcX569 baG2Cpn đầu.

“Ý ôqXEung làG2Cp tvFpMôi pheKSdải sốeKSdng eKSdtốt khX569i tqXEuhiếu qXEucô ấeKSdy X569sao? TeKSdhế eKSdcuộc sốnqXEug củaeKSd G2Cpông cG2Cpó hqXEuạnh phúvFpMc nG2Cpếu eKSdthiếu bqXEuà tqXEua không?qXEu VàG2Cp tqXEuôi hiệeKSdn gieKSdờ G2Cplà nhqXEuư thếvFpM G2Cpđấy, khônX569g cóeKSd côX569 ấyqXEu, coG2Cpi nhưeKSd vFpMthế gqXEuiới nàyeKSd đốieKSd X569với tôiG2Cp cheKSdẳng G2Cpcòn G2Cpý G2Cpnghĩa G2Cpgì cả!”G2Cp GưG2Cpơng G2Cpmặt MG2Cpinh VỹX569 chợtqXEu tvFpMrở nG2Cpên eKSdthật lạnG2Cph lùnqXEug vàvFpM bấtqXEu cần,G2Cp G2Cpnhư eKSdthể đeKSdang moeKSdng muốG2Cpn rờG2Cpi khX569ỏi vFpMthế eKSdgiới nàyX569 X569bất cvFpMứ lG2Cpúc nào.

Không chX569ỉ bấtX569 lG2Cpực veKSdì chuyqXEuện lãnhX569 đạeKSdo tG2Cpổ chứvFpMc KneKSdight, aeKSdnh X569thật sựG2Cp đaG2Cpng rấtqXEu X569mệt G2Cpmỏi vX569ì G2Cpvô vọngvFpM tronvFpMg việcX569 X569tìm kivFpMếm ÁivFpM Hy.

Đôi mX569ắt cX569hất chqXEuứa ưG2Cpu phiền,X569 MinG2Cph VqXEuỹ G2Cpbước nG2Cphanh G2Cpra khỏiqXEu cănvFpM phqXEuòng đangvFpM khiếqXEun mìqXEunh vFpMngạt tvFpMhở, chỉvFpM muốnvFpM eKSdtìm vềeKSd góvFpMc tốqXEui queeKSdn vFpMthuộc mqXEuà nqXEuhớ đếnX569 ngườeKSdi G2Cpcon gX569ái ấy.vFpM TừeKSd beKSdao eKSdgiờ qXEuanh lạivFpM thảeKSdm hạeKSdi đếneKSd eKSdnhư teKSdhế nX569ày cơqXEu chứ?

Hạo ThầnqXEu nắmG2Cp vFpMlấy taqXEuy X569Ái HX569y, đưaeKSd qXEucô vFpMlên teKSdận X569lầu X569ba, saeKSdu đóqXEu dừngvFpM lạieKSd trướvFpMc mộvFpMt cX569ăn phòeKSdng khG2Cpá rộngvFpM lớn.

Cô cảqXEum thvFpMấy lvFpMo svFpMợ, eKSdmột vFpMphần vìqXEu hànvFpMh độngeKSd X569khác thvFpMường củavFpM HạovFpM TvFpMhần, phầnqXEu cX569òn lạiqXEu làX569 vX569ì vFpMbí mậtG2Cp đvFpMang G2Cpẩn cvFpMhứa phíX569a G2Cpsau cănqXEu phònqXEug đó.

Bước châqXEun dừngX569 lạiG2Cp ởvFpM cửavFpM peKSdhòng, HạoX569 eKSdThần bueKSdông eKSdtay ceKSdô X569ra, đứngG2Cp svFpMang G2Cpmột bênvFpM, eKSdnhư G2Cpthể đavFpMng muốnX569 qXEucô phảiG2Cp qXEutự mìneKSdh khqXEuám pháG2Cp bG2Cpí mậG2Cpt ẩqXEun chứaeKSd vFpMbên tX569rong eKSdcăn pvFpMhòng G2Cpbí eKSdẩn qXEutrước mắt.

Bàn tG2Cpay đangX569 ômX569 vFpMcon gấvFpMu bôngG2Cp nớiX569 vFpMlỏng dần,X569 lỏG2Cpng dầeKSdn rồvFpMi eKSdmặc kệG2Cp qXEunó vFpMrơi xuốngqXEu vFpMđất. ĐX569ôi mqXEuắt ÁiX569 HvFpMy thqXEuoáng cG2Cphút vFpMlo seKSdợ, nvFpMhưng bX569àn G2Cptay lạX569i ngoaeKSdn qXEucố nắG2Cpm lấqXEuy qXEutay cầmX569 eKSdmở cửa.

Liệu… kheKSdi cG2Cpô mởvFpM cửa…qXEu G2CpMinh VỹeKSd sG2Cpẽ lqXEuà ngưeKSdời đầeKSdu tiqXEuên cG2Cpô đượcvFpM trôngeKSd thấy?G2Cp vFpMHay lạeKSdi làX569 qXEumột tX569hảm kịchqXEu đanX569g eKSdchờ đeKSdón cô?

Mặc kệ,vFpM côeKSd khônX569g qvFpMuan tâmX569 qXEunữa, cG2Cpô chỉqXEu cầvFpMn bvFpMiết mìneKSdh đangeKSd cầvFpMn phảieKSd gX569iải toảG2Cp vFpMbản tíqXEunh tòG2Cp mqXEuò veKSdốn cóvFpM củavFpM mình.

Hạo ThầnG2Cp hqXEuoàn toànG2Cp câqXEum lặnG2Cpg đứngeKSd yêvFpMn bêneKSd cạnhqXEu eKSdcô, đôiG2Cp mắX569t qXEucậu nhắmG2Cp hờ,X569 hànX569g lôG2Cpng meKSdày qXEuthanh vFpMtú khẽqXEu eKSdcau lạiG2Cp, đôieKSd G2Cpmôi mỏngqXEu đeKSdang X569mím lvFpMại thG2Cpật chặt.

Cậu G2Cpkhông mueKSdốn mvFpMọi chuyệnX569 nhX569ư eKSdthế X569này… nhưngeKSd cũvFpMng eKSdkhông cònG2Cp cqXEuách nàX569o kqXEuhác vFpMcả, làmG2Cp saX569o kìG2Cpm lạivFpM đưeKSdợc khX569i ướcqXEu muốqXEun chiG2Cpếm hữeKSdu ngườX569i cqXEuon gG2Cpái eKSdkia đangG2Cp dqXEuần G2Cptăng qXEucao, G2Cpđến mứeKSdc khôX569ng thểeKSd keKSdiểm soqXEuát đượcqXEu nữa…

Khiến cG2Cpô đqXEuau đớn,eKSd G2Cpkhiến G2Cpcô ceKSdhịu thươngeKSd tổn…qXEu tvFpMất vFpMcả vFpMchỉ qXEuvì seKSdự ívFpMch kG2Cpỷ vàvFpM qXEuham muốG2Cpn cvFpMó đvFpMược ceKSdô eKSdmà thôi.

Cậu thựceKSd sG2Cpự eKSdhận ÁiX569 G2CpHy, heKSdận cvFpMô qXEuđã khiếqXEun cậvFpMu phảiG2Cp bấtX569 chấpG2Cp tấtX569 cảG2Cp đểeKSd cX569ó đượcqXEu cô!eKSd G2CpNếu cX569ó đủG2Cp cavFpMn đảm,eKSd HạeKSdo TX569hần chX569ỉ muốnX569 bvFpMóp náqXEut tráeKSdi X569tim yếuqXEu vFpMớt đX569ang đậpvFpM liX569ên hồieKSd vFpMtrong vFpMlòng nX569gực, vFpMđể nvFpMó khôngqXEu ceKSdòn loạnG2Cp G2Cpnhịp trướqXEuc côvFpM nữa.

Bàn tX569ay nhỏeKSd eKSdbé vặnqXEu nhẹqXEu tqXEuay cầmvFpM, leKSdập tứqXEuc meKSdột hươngvFpM eKSdthơm dịuG2Cp dàneKSdg lavFpMn vFpMtoả baG2Cpo qXEuphủ khắqXEup ngườieKSd cô,eKSd phảX569ng pqXEuhất chútvFpM sựX569 eKSdtàn độcG2Cp qXEutừ bvFpMóng tX569ối tộX569i ác.

Hai bóngX569 ngưqXEuời đqXEuang đứngG2Cp giữeKSda giG2Cpan phòngvFpM, ánhvFpM mắeKSdt sắceKSd qXEunhọn đềuG2Cp cóqXEu cùngqXEu X569chung mqXEuột mụcvFpM tiêu…

… làG2Cp cô!!

Chap 46

Nếu eeKSdm mX569uốn chết

*Ba vFpMnăm sau*

Tiếng bqXEuước chG2Cpân vồG2Cpn vãeKSd nốvFpMi tiX569ếp khắpG2Cp qXEudãy hànhX569 X569lang dqXEuọc G2Cptheo ngôivFpM biệG2Cpt thựvFpM trángX569 lệeKSd, tG2Cpoán ngườG2Cpi mặG2Cpc vesqXEut đqXEuen bặmvFpM trợqXEun đangvFpM G2Cpbước thG2Cpeo vFpMsau mộtqXEu bónqXEug ngưvFpMời qXEucao leKSdớn, toátqXEu lêeKSdn eKSdphong teKSdhái tG2Cphống qXEulĩnh củaG2Cp đấngG2Cp cX569hỉ huy.

Chiếc eKSdáo sơG2Cp vFpMmi trắngvFpM chqXEuưa càvFpMi heKSdết khqXEuuy đangeKSd đưG2Cpợc eKSdbàn G2Cptay X569to qXEulớn kX569huy leKSdại vộiG2Cp vãG2Cp, gươnX569g mặtG2Cp lX569ãnh khốcvFpM đanX569g nheKSdìn mọiqXEu thứqXEu bằqXEung vFpMmột G2Cpmàu sắceKSd đeqXEun sẫmX569 khôngeKSd svFpMự sống.

Đôi bànG2Cp châG2Cpn veKSdẫn sảiqXEu bướcX569 thậqXEut X569đều đặn,eKSd qXEuMinh eKSdVỹ qXEucài lạieKSd ngavFpMy ngắnvFpM hX569àng kG2Cphuy áG2Cpo, reKSdồi lạiG2Cp tiếvFpMp tG2Cpục khoeKSdác nX569hanh chiếceKSd G2Cpáo G2Cpkhoác qXEuđen đanqXEug cầmvFpM trqXEuên tay…G2Cp từX569 X569bao giờqXEu X569anh lạivFpM sốG2Cpng vFpMmột cáG2Cpch meKSdáy X569móc nhX569ư teKSdhế qXEunày vFpMcơ chứ?

Mọi thứqXEu vẫnvFpM dqXEuiễn qXEura thậtX569 geKSdấp gápvFpM nhG2Cpư lqXEuẽ vFpMtự nhieKSdên, X569và đốiX569 vớivFpM avFpMnh, tấG2Cpt cảG2Cp khôngqXEu cònqXEu quavFpMn tG2Cprọng nữa.

Kéo X569dài sựvFpM sốG2Cpng vàvFpM hơiG2Cp G2Cpthở chvFpMỉ đểG2Cp dqXEuàn xếpqXEu nhữngeKSd cuộcqXEu ẩqXEuu đảG2Cp maG2Cpng tvFpMính cG2Cphất bạvFpMo lG2Cpực, nX569hưng cX569ơ tvFpMhể anqXEuh vẫneKSd tiếpvFpM tvFpMục X569hô hấeKSdp X569để dvFpMuy qXEutrì sieKSdnh mệnhG2Cp này.

Bất G2Cpcần đX569ời… eKSdba từvFpM dvFpMùng đểX569 X569chỉ vềeKSd cuộcqXEu sốngX569 hiqXEuện tạiqXEu củqXEua anh!!

Nét mặtG2Cp lvFpMuôn eKSdgiữ trạngX569 tháiG2Cp lạnheKSd lùnX569g X569hơn cX569ả ngX569ày xưaeKSd, geKSdiờ đâyvFpM leKSdại bắqXEut đầX569u lưuvFpM G2Cpdấu qXEusự kqXEuhinh đờiX569 củvFpMa HvFpMàn qXEuMinh Vỹ.

Chiếc xvFpMe vFpMBMW eKSdđược đG2Cpậu eKSdsẵn trướvFpMc cổqXEung nhưX569 thườnG2Cpg lvFpMệ, chờvFpM đợivFpM đưaqXEu aX569nh thựeKSdc eKSdthi eKSdnhững nX569hiệm vụeKSd bqXEuạo lựcqXEu pX569hi pháp.

Anh biếtvFpM chứX569! NgườiqXEu aneKSdh gọieKSd eKSdlà cvFpMha, ôngG2Cp G2Cpta chX569ỉ xvFpMem aX569nh qXEunhư mG2Cpột thứqXEu côX569ng cụG2Cp đểX569 vFpMloại bỏvFpM qXEutất eKSdcả nhữngqXEu thqXEuứ cảnG2Cp tX569rở bướcqXEu tiếnG2Cp củaG2Cp X569ông vFpMta trêvFpMn thươngeKSd trường.

Chắc hẳnqXEu vFpMlà sG2Cpau kvFpMhi đẩyX569 chX569o avFpMnh cvFpMái G2Cptổ chứvFpMc X569này, ôngX569 tG2Cpa eKSdthoải máivFpM lắm.vFpM ThoảG2Cpi mX569ái G2Cpkhi đãqXEu cvFpMó qXEungười tX569hay thX569ế mìG2Cpnh vFpMlãnh đạoqXEu vàX569 qXEugiúp ôngqXEu dọnqXEu dẹeKSdp sạchG2Cp sẽqXEu vFpMnhững thứeKSd qXEudơ beKSdẩn qXEuđang chắnvFpM qXEungang eKSdcon đườngX569 thànqXEuh vFpMcông củaqXEu mình.

Sống trX569ong mX569ột tqXEuhế gX569iới hằnG2Cpg ngàyqXEu G2Cpvẫn xX569ảy rG2Cpa nhữngqXEu cuộcG2Cp xuvFpMng đX569ột veKSdà G2Cpẩu đeKSdả vvFpMô nghĩavFpM, anG2Cph vẫnX569 tqXEuiếp X569tục làmeKSd tqXEuheo lờiX569 savFpMi khieKSdến củvFpMa chG2Cpa mqXEuình vFpMnhư mvFpMột cG2Cpái mG2Cpáy, hX569oàn teKSdoàn eKSdkhông hềG2Cp khángX569 cự.

Đôi mắtvFpM màqXEuu hG2Cpổ pqXEuhách sángG2Cp rựcG2Cp đầyG2Cp kiêG2Cpu ngạoG2Cp gG2Cpiờ eKSdđây lX569ại eKSdđược thaqXEuy thvFpMế beKSdằng sắqXEuc mqXEuàu cafeKSde đenvFpM sẫm,vFpM aneKSdh trởvFpM nêneKSd ítG2Cp nóqXEui hơqXEun xvFpMưa, thG2Cpậm chqXEuí cònvFpM kX569hông thèeKSdm eKSdmở mqXEuiệng qXEura nóX569i mộeKSdt từG2Cp nếuvFpM eKSdnó thậqXEut sựvFpM khôqXEung cầnX569 thiết.

Anh họceKSd G2Cpcách làmvFpM quqXEuen vFpMvới việceKSd sốneKSdg đơnG2Cp độcvFpM mqXEuột mìeKSdnh, họqXEuc cqXEuách tựG2Cp kiểmX569 svFpMoát lýX569 trvFpMí vàX569 sG2Cpuy eKSdnghĩ mộtvFpM X569cách thiếqXEut qXEuthực hơn,eKSd vX569à avFpMnh G2Cpđã dùngG2Cp kíG2Cpnh áX569p trX569òng X569để cvFpMhe gieKSdấu tG2Cphứ X569màu sắqXEuc teKSduyệt mỹG2Cp vốnG2Cp X569có củaeKSd mình.

Từ nvFpMgày thivFpMếu vắngG2Cp X569bóng hìG2Cpnh ÁqXEui HyqXEu, aG2Cpnh vFpMtrở neKSdên căvFpMm ghétX569 tấtqXEu cảG2Cp meKSdọi thvFpMứ tG2Cprên đờG2Cpi neKSdày, cvFpMả thứqXEu meKSdà côG2Cp thícqXEuh nhấtG2Cp X569ở anX569h –eKSd X569màu mắt!!

Cô đãeKSd từngG2Cp nG2Cpgắm vFpManh eKSdthật leKSdâu, G2Cpbật cưvFpMời vG2Cpà bảoX569 rấtvFpM thX569ích G2Cpđôi mắqXEut –vFpM X569thứ qXEuthu heKSdút nhấtvFpM tG2Cprên gvFpMương mặX569t anh.

Anh đãqXEu X569tập chịuG2Cp đựnqXEug sựqXEu qXEukhó eKSdchịu mỗivFpM qXEukhi vFpMđeo kíneKSdh eKSdáp teKSdròng, tậpeKSd G2Cplàm quevFpMn vớiG2Cp mộtqXEu eKSdđôi mắtqXEu đqXEuen sâX569u thẳeKSdm qXEunhư G2Cpbao ngườqXEui khvFpMác mỗqXEui G2Cpkhi teKSdrông tG2Cphấy X569hình ảG2Cpnh pX569hản chiG2Cpếu cqXEuủa qXEumình vFpMtrong gương.

Sải bướG2Cpc thậvFpMt dG2Cpứt khoáqXEut, MinX569h VỹX569 bưqXEuớc rvFpMa qXEukhỏi eKSdcổng, đôiX569 mắteKSd vẫqXEun meKSdông lungeKSd, eKSdvô định.

Mặc dqXEuù qXEukhông vFpMhề đểG2Cp X569tâm đếeKSdn nG2Cphững X569thứ xunG2Cpg quanvFpMh, nheKSdưng qXEuanh vẫeKSdn cảeKSdm thấyqXEu sựeKSd thaG2Cpy đổqXEui bấtG2Cp qXEuthường eKSdở keKSdhung cảX569nh thânX569 thuvFpMộc G2Cpmình vX569ẫn qXEutrông thấyeKSd vqXEuà bướX569c đX569i hằqXEung ngày.

Trái X569tim đậpX569 G2Cpmạnh mộtX569 nhịpX569, anvFpMh cảX569m theKSdấy cvFpMó chúteKSd gvFpMì qXEuđó kheKSdó tG2Cphở, dườngvFpM nhưG2Cp anvFpMh vG2Cpừa bỏG2Cp qeKSdua tX569hứ qXEugì đóeKSd rG2Cpất X569quan trọvFpMng thìeKSd phải.

Bước châvFpMn khựngqXEu lạivFpM, MieKSdnh VỹvFpM cG2Cpứ giữG2Cp nX569guyên phoeKSdng thqXEuái lG2Cpãnh đạvFpMm vFpMấy, mãivFpM mqXEuột G2Cplúc sqXEuau X569mới từvFpM từX569 qG2Cpuay đầX569u leKSdại, đảoqXEu G2Cpmắt xueKSdng qG2Cpuanh eKSdnhư tìmG2Cp kG2Cpiếm X569gì đó.

Đôi vFpMmắt X569anh chợtqXEu dừngvFpM leKSdại, heKSdô hấpqXEu X569ngưng hoạtX569 độngeKSd, cảqXEu cqXEuơ thX569ể nhưvFpM rG2Cpơi vàoeKSd trạnG2Cpg tháieKSd bấtvFpM động.

Thứ G2Cpanh đvFpMang nhìqXEun thấy…qXEu lX569à qXEuảo ảnhvFpM sao?

Mái tócX569 nâX569u đượceKSd thắtqXEu nvFpMơ, cốG2Cp tìnhX569 buộqXEuc lvFpMệch saneKSdg bvFpMên trG2Cpái đavFpMng đeKSdược nhữnqXEug veKSdạt qXEunắng buổivFpM svFpMớm chiếuvFpM rọi…

Một bóX569ng dángX569 nhỏeKSd qXEubé, G2Cpgầy gueKSdộc, lànvFpM dX569a trắqXEung mỏngX569 maX569nh đanqXEug eKSdkhoác trêX569n mX569ình qXEuchiếc váqXEuy eKSdren đeKSden teKSdhật quvFpMen eKSdthuộc đeKSdang ngồiqXEu bvFpMệt dG2Cpưới qXEunền G2Cpđất trưvFpMớc cổvFpMng nhàeKSd avFpMnh khvFpMông vFpMhề neKSdgại vFpMngùng, G2Cpđôi eKSdbàn taG2Cpy ôG2Cpm khưeKSd qXEukhư mộG2Cpt chúqXEu gấuX569 bônvFpMg khX569á lớG2Cpn, eKSdvà côX569 gáiqXEu G2Cpđang gụcX569 mặeKSdt vqXEuào nhữnG2Cpg sqXEuợi tơqXEu thanqXEuh mảnh.

Minh VỹvFpM eKSdgần nhvFpMư khônG2Cpg thểqXEu teKSdin đeKSdược mX569ình đanX569g thấG2Cpy nhữngqXEu gì,eKSd X569cả ngG2Cpười X569khẽ ruvFpMn qXEulên, vFpMsau đóG2Cp từeKSd từX569 X569bước đếnX569 gầeKSdn cX569ô gáeKSdi eKSdkỳ lạX569 kia.

Đám cậnG2Cp vvFpMệ đếX569n leKSdúc vFpMnày qXEumới chúvFpM vFpMý eKSdđến qXEusự hiệnvFpM dieKSdện củaG2Cp côqXEu gvFpMái kG2Cpia, mặcvFpM dùX569 hơiX569 ngạcG2Cp qXEunhiên tqXEurước thávFpMi độvFpM vFpMcủa MiG2Cpnh VG2Cpỹ, nhG2Cpưng X569họ vFpMđều eKSdnín bặt,qXEu vFpMđưa mG2Cpắt G2Cpnhìn G2Cpxem sắpX569 cóvFpM eKSdsự kiG2Cpện G2Cpgì xeKSdảy ra.

Minh vFpMVỹ bướceKSd vFpMthật G2Cpchậm đqXEuến X569gần ngườeKSdi ceKSdon gáeKSdi kieKSda, saeKSdu qXEuđó keKSdhuỵu eKSdgối trướX569c qXEumặt vFpMcô ấG2Cpy, đôX569i mvFpMắt X569ánh qXEulên trạngX569 teKSdhái ưuG2Cp thươngqXEu vG2Cpô độ.vFpM GươngqXEu mX569ặt X569anh X569hơi eKSdnghệch reKSda, nhưnvFpMg lG2Cpại X569biểu hiệnqXEu rõX569 rvFpMệt X569sự đaqXEuu lòneKSdg… cX569ó phqXEuải lvFpMà qXEucô G2Cpấy đeKSdây không?

Vẫn làG2Cp G2Cpbóng G2Cpdáng khqXEuắc X569đậm X569sâu tronX569g tvFpMim G2Cpanh, vFpMnhưng tvFpMại sqXEuao avFpMnh vẫneKSd khôngG2Cp cácheKSd G2Cpnào tX569in đG2Cpược nG2Cpgười cX569on gX569ái nàG2Cpy chínhqXEu G2Cplà ÁeKSdi Hy?

Đưa bàX569n tG2Cpay vuốtG2Cp nhqXEuẹ eKSdmái tX569óc caG2Cpfe sữavFpM, tqXEurái tieKSdm X569Minh VỹqXEu nqXEuhư muốneKSd eKSdvỡ tungvFpM, khônX569g thểvFpM nX569ào leKSdà ÁiqXEu HX569y được!!

Chỉ eKSdlà X569người giốqXEung ngườivFpM vFpMmà thôeKSdi, ngườeKSdi giốngvFpM ngườiqXEu thôi!

Anh vvFpMội G2Cpvàng rX569ụt tqXEuay lại,eKSd đứngqXEu bậtqXEu dậvFpMy, qXEubất giáqXEuc lạvFpMi lắG2Cpc đG2Cpầu thậX569t khẽeKSd G2Cpvà G2Cptự neKSdhủ rằngqXEu… ngeKSdười G2Cpcon gG2Cpái này,qXEu khônqXEug thểeKSd làX569 X569cô ấeKSdy được!

Ái HG2Cpy khônX569g thvFpMể lạvFpMi gầyvFpM X569gò thiếX569u sứcqXEu sốG2Cpng nhưX569 thếvFpM vFpMnày, qXEulại càngX569 keKSdhông thểqXEu độtvFpM G2Cpngột xueKSdất hiệnX569 trqXEuước nhqXEuà X569anh bấteKSd thìqXEunh lìneKSdh nhqXEuư tvFpMhế… nếuG2Cp G2Cpcó phéG2Cpp màu,X569 tạiG2Cp sqXEuao nG2Cpó kG2Cphông xảyqXEu G2Cpra sqXEuớm hơvFpMn cơeKSd chứ?

Đối vX569ới aX569nh X569bây giờX569, phG2Cpép mX569àu cqXEuhỉ cvFpMó tronG2Cpg cổG2Cp vFpMtích, màG2Cp cổX569 eKSdtích thìqXEu lạiX569 X569không hiệX569n hữG2Cpu ởqXEu tvFpMhực tại.

Đôi ceKSdhân avFpMnh beKSdước lùiqXEu vềqXEu phíeKSda eKSdsau, rồiG2Cp vFpMquay lưngqXEu thậtG2Cp eKSddứt khvFpMoát vqXEuà tiếpqXEu tụcqXEu nốX569i bước.

Anh khônvFpMg thểvFpM náeKSdn lạiX569 vFpMở đâyqXEu thêmqXEu mộtqXEu phúvFpMt qXEugiây neKSdào nữa,qXEu kX569hông nênG2Cp kX569ỳ vọG2Cpng vàoX569 nhữngeKSd thứeKSd vôqXEu vvFpMọng đãG2Cp cheKSdìm X569vào qG2Cpuên lãng.

*Huỵch*

Một teKSdhứ âqXEum thvFpManh vX569ang lênvFpM, tG2Cpuy khôngX569 thvFpMể khiếnX569 vFpMngười X569khác cG2Cphú vFpMý nhưeKSdng qXEulại khiX569ến bưqXEuớc cqXEuhân MivFpMnh eKSdVỹ dừvFpMng lại.

Tất cảX569 G2Cpmọi qXEusự cG2Cphú vFpMý đềvFpMu tậpqXEu trX569ung vvFpMào G2Cpcô eKSdgái kia!!

Một tronX569g svFpMố eKSdnhững eKSdtên qXEucận vệG2Cp qXEutỏ vẻeKSd eKSdngạc neKSdhiên, qXEutròn mắvFpMt qXEunhìn cảG2Cpnh tượngX569 trướcqXEu mặtG2Cp mình.

Minh VỹqXEu lạqXEui mộvFpMt lầneKSd nữaqXEu ngqXEuoảnh meKSdặt leKSdại… trướceKSd meKSdắt X569anh gieKSdờ đâyeKSd, gươngX569 meKSdặt ẩqXEun giqXEuấu saqXEuu cheKSdú gX569ấu bôvFpMng vFpMvừa eKSdrồi đG2Cpã đượceKSd hiệqXEun rõG2Cp trưeKSdớc ánX569h sángqXEu ấmG2Cp ápX569 vFpMcủa vFpMmặt treKSdời, vFpMđồng tX569hời điểX569m mạnvFpMh meKSdàu sG2Cpắc xaX569nh qXEuxao trênvFpM kvFpMhuôn mặG2Cpt thiếueKSd nqXEuữ eKSdđã ngeKSdã eKSdgục X569trên nềnvFpM đất.

Lần nàeKSdy, tG2Cpim anvFpMh keKSdhông đậpX569 mạvFpMnh vFpMhơn, ceKSdũng khônX569g đậpG2Cp G2Cpchậm hơvFpMn, meKSdà vFpMlà cảmqXEu tX569hấy đvFpMau nhói!

Người cX569on vFpMgái troG2Cpng bộX569 váyG2Cp reX569n đevFpMn đaeKSdng bấteKSd tỉnh,G2Cp X569ôm chặtX569 coeKSdn gX569ấu bôngvFpM vàoX569 lòng,G2Cp đôivFpM qXEumôi vàG2Cp khuônqXEu meKSdặt thivFpMếu G2Cpsinh kqXEuhí đeKSdến qXEumức đángG2Cp ngG2Cpạc nhiên.

Và X569cô gáG2Cpi ấy…eKSd cvFpMhính X569là VươnG2Cpg ÁvFpMi Hy!!

Tất vFpMcả đeKSdều sữneKSdg sờqXEu trưqXEuớc ceKSdảnh tượngG2Cp vừaX569 qXEuxảy ravFpM, eKSdmọi áX569nh eKSdmắt đềuqXEu tậpG2Cp trvFpMung vềqXEu mX569ột hướvFpMng vFpMxác định.

Vương ÁeKSdi eKSdHy nhqXEuỏ bévFpM vẫneKSd nqXEuằm bấtvFpM đG2Cpộng tqXEurên mặtqXEu đất,eKSd havFpMi hàqXEung qXEumi khéX569p lạieKSd, chqXEue khuấtX569 đôivFpM đồngqXEu X569tử tronG2Cpg sáng.

Gương mặtG2Cp G2Cpthanh nhãG2Cp qXEuđang thảqXEu lỏnG2Cpg hếtvFpM mức,vFpM dườngeKSd vFpMnhư cqXEuô đangX569 cqXEuó vFpMmột G2Cpgiấc ngủG2Cp qXEuthật qXEungon, X569nhưng khônvFpMg X569hẳn làG2Cp vĩnhvFpM hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcqXEu cvFpMhân vavFpMng lêvFpMn thậtX569 gấG2Cpp gápvFpM vFpMvà nốiG2Cp tiếqXEup vFpMkhông qXEuliền bậX569c, đX569ám cX569ận G2Cpvệ X569bắt đầuqXEu tỏX569 qXEura hốqXEut hoảng,eKSd bướcqXEu đX569ến qXEuvà X569vây lấyX569 G2CpÁi HeKSdy. CáqXEuch đóeKSd khôngqXEu xavFpM, MivFpMnh G2CpVỹ lạvFpMi X569đứng cvFpMhôn ceKSdhân eKSdtại mG2Cpột chỗ,G2Cp đưG2Cpa G2Cpmắt lặeKSdng G2Cpnhìn cô.

Anh G2Cpnhư khôngqXEu thểeKSd tqXEuin vàG2Cpo mắtvFpM mìqXEunh nữqXEua, đeKSdôi mvFpMắt nhìG2Cpn côG2Cp kqXEuhông cvFpMhớp, nX569hư đangeKSd sqXEuợ sG2Cpẽ lạG2Cpi G2Cpđánh vFpMmất ảoeKSd giX569ác nvFpMày tronvFpMg gieKSdây lát.

Trái tiX569m đậpG2Cp qXEunhanh đếnvFpM mvFpMức kvFpMhông tvFpMài nàoqXEu kiểmvFpM vFpMsoát đượqXEuc nqXEuữa, vFpMMinh VỹG2Cp mG2Cpím môi.

Cất bướcX569 tiX569ến veKSdề pG2Cphía teKSdrước, aneKSdh X569đang qXEuhoàn tqXEuoàn đánhX569 mấG2Cpt qXEutất X569cả cảvFpMm xúqXEuc, chỉG2Cp X569cần bieKSdết ngườivFpM cqXEuon eKSdgái aeKSdnh yêueKSd đG2Cpang hG2Cpiện dqXEuiện eKSdtrong tầmG2Cp mắt,X569 vàX569 vFpMkhông tG2Cphể đánhvFpM mấvFpMt cG2Cpô thêvFpMm mộG2Cpt X569lần nữa.

“Đừng chạeKSdm vào!!”

Bước cqXEuhân avFpMnh chỉvFpM eKSdcòn cáchqXEu côvFpM vFpMchưa đầeKSdy mộtX569 meKSdét vFpMthì dừnvFpMg lạiG2Cp, nghiếnvFpM răeKSdng qXEunhìn teKSdên cậG2Cpn veKSdệ đaG2Cpng cX569ó độngeKSd G2Cptác G2Cpnâng ngưX569ời ceKSdô G2Cplên, vFpMđôi mqXEuắt đvFpMen seKSdẫm đavFpMng qXEutrừng lênX569 đầX569y tqXEuức giận.

Tên cậnG2Cp vvFpMệ eKSdkia bịvFpM anX569h G2Cplàm cX569ho giậteKSd mG2Cpình, vFpMvô vFpMý leKSdại buônG2Cpg taG2Cpy khG2Cpiến G2Cpcả neKSdgười ÁieKSd HvFpMy qXEurơi tựX569 dX569o xuốnvFpMg mặtqXEu đất.

“Biến đi.”G2Cp GiọG2Cpng nóivFpM vừaeKSd rồiX569 lạiX569 cấqXEut lvFpMên, MG2Cpinh VX569ỹ cốeKSd qXEugắng kìmqXEu eKSdchế, nóG2Cpi bX569ằng vFpMchất giG2Cpọng nhG2Cpẹ nhàX569ng vX569à bìqXEunh qXEutĩnh nhấeKSdt cóqXEu thể.

Không aqXEui cqXEuó quyềX569n đượcqXEu làX569m côqXEu ấyqXEu tổnqXEu thương!

Minh VỹX569 eKSdtrừng mắeKSdt nhìnG2Cp đG2Cpám cậnG2Cp vệqXEu, nhưX569 đanX569g eKSdthể hiệqXEun G2Cptâm tG2Cprạng qXEukhó qXEuchịu củaqXEu qXEumình vềvFpM sX569ự hiệnvFpM divFpMện củaqXEu họ.

Nhận thấvFpMy X569“tín G2Cphiệu” khôeKSdng qXEutốt từX569 “thiếuqXEu qXEugia đángqXEu mến”,qXEu dĩX569 nhG2Cpiên toáG2Cpn cậnG2Cp vệeKSd X569lập tG2Cpức biếX569n mG2Cpất chưaX569 eKSdđầy năqXEum giây.

Minh VvFpMỹ vẫnG2Cp đứngvFpM yêneKSd eKSdtrước ngườqXEui cX569on eKSdgái đangG2Cp nằmX569 lX569ặng thvFpMinh dướX569i eKSdđất, mặcvFpM kX569ệ áX569nh nắG2Cpng X569mùa hG2Cpè nóngG2Cp eKSdbức G2Cpra sứcX569 vFpMchiếu rọiX569 khắpG2Cp ngườieKSd cô.

Ông trG2Cpời đangX569 đùaeKSd cợG2Cpt vớiqXEu qXEuanh à?

Bao nvFpMhiêu côngG2Cp sứcqXEu vG2Cpà eKSdthời giG2Cpan X569anh bỏG2Cp eKSdra thậvFpMt sựeKSd khôngG2Cp íteKSd đvFpMể teKSdìm côeKSd, eKSdnhưng đápqXEu lạG2Cpi eKSdchỉ lvFpMà sựvFpM tuyệtX569 vọngG2Cp kéoX569 dàiX569 đằngvFpM đẵng.

Nhưng đếnqXEu vFpMkhi aeKSdnh bG2Cpất X569mãn bỏvFpM X569cuộc, chấpG2Cp nhậneKSd tấtvFpM eKSdcả sựqXEu sắpvFpM xeKSdếp củaG2Cp ôeKSdng HàneKSd neKSdhư eKSdmột cáX569i máy…X569 côqXEu lạiqXEu eKSdxuất hiện!

Đôi mvFpMôi eKSdmỏng nhqXEuếch lqXEuên từvFpM từvFpM, vòngvFpM vFpMcung teKSdrên kX569huôn mặtqXEu avFpMnh teKSduấn chữnqXEug cheKSdạc chvFpMính leKSdà vFpMnụ cườivFpM khX569inh đời!

Anh cqXEuúi ngườiG2Cp xuốngG2Cp, nhẹqXEu nhG2Cpàng leKSduồn vFpMtay X569qua tvFpMhân ngvFpMười qvFpMuen thueKSdộc tvFpMrong cqXEuhiếc vvFpMáy eKSdren đenG2Cp, thậneKSd vFpMtrọng nvFpMhấc bổngeKSd qXEungười G2Cpcô lên.

Gương meKSdặt aneKSdh gG2Cpiãn dvFpMần, bớtvFpM phqXEuần nàvFpMo sựvFpM X569căng thẳngqXEu luônqXEu đeG2Cpo báeKSdm deKSdai dẳnqXEug… đúnvFpMg thậeKSdt qXEulà VươeKSdng ÁG2Cpi qXEuHy rồi!

Hai bànvFpM teKSday chvFpMợt siếtX569 thậvFpMt X569chặt ngườivFpM coeKSdn G2Cpgái tqXEurong taqXEuy, MqXEuinh VỹvFpM cX569úi thấpeKSd vFpMđầu, vFpMđặt eKSdlên tG2Cprán ÁiqXEu HqXEuy eKSdmột nụqXEu hônqXEu thậtX569 khẽ…

Cuối cùngvFpM, G2Cpcô đqXEuã trởvFpM vFpMvề X569bên X569anh rồi…

Tại saeKSdo côX569 lạeKSdi xX569uất hiX569ện troqXEung tvFpMhể trạnG2Cpg yếueKSd ớtG2Cp nX569hư X569thế nàyX569 cơG2Cp chứ?

Kỳ lX569ạ thậeKSdt, vốnX569 dX569ĩ côqXEu cG2Cpó X569thể eKSdvào thẳngvFpM nhvFpMà X569để tìmeKSd aqXEunh cơeKSd vFpMmà, tạivFpM saX569o vFpMlại ngồvFpMi trướcX569 cửaX569, lạvFpMi còeKSdn eKSdôm vFpMtheo X569gấu G2Cpbông đểvFpM vFpMrồi X569sau đqXEuó ngấtX569 xỉu?

Bàn cqXEuhân qXEuMinh VỹqXEu X569nhấc leKSdên, nhưngqXEu G2Cplại hX569ạ xuốngeKSd vvFpMì mộteKSd cvFpMâu nvFpMói vọngvFpM từqXEu qXEuphía sau.

“Trả côG2Cp ấyeKSd vFpMlại chX569o anh.”

Theo phvFpMản xeKSdạ, MineKSdh VỹeKSd quaX569y đeKSdầu lại…

Từ phíavFpM sG2Cpau, HX569ạo ThầnqXEu qXEuvòng taqXEuy X569ngang eG2Cpo X569một ceKSdô vFpMgái lạqXEu mvFpMặt, cưG2Cpời cợt.

“Tôi chơivFpM chávFpMn rồG2Cpi, trảvFpM lvFpMại đấy.”

Sau câX569u nóX569i vFpMvô tráqXEuch nhiệmvFpM eKSdấy, nX569gười G2Cpcon eKSdgái kieKSda cũnvFpMg bX569ật cườvFpMi kX569húc kvFpMhích, népvFpM đầuvFpM vàoX569 ngeKSdực X569Hạo TX569hần, reKSda dáqXEung vvFpMô ceKSdùng tqXEuình tứ.

Trả eKSdÁi vFpMHy vFpMlại cheKSdo anh?

Minh VqXEuỹ kX569hông hềG2Cp tqXEuỏ bấteKSd qXEucứ tháqXEui độX569 nàoG2Cp cả,X569 aX569nh vvFpMẫn ômeKSd ÁG2Cpi eKSdHy treKSdong lòvFpMng, đôiqXEu môiX569 mấpeKSd máG2Cpy bậeKSdt tG2Cphành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quG2Cpan tvFpMrọng, cvFpMhỉ cầnvFpM cvFpMô tqXEurở vềeKSd vớG2Cpi qXEuanh, thếqXEu làvFpM vFpMđủ rồi.

Bóng lqXEuưng caqXEuo lG2Cpớn quaG2Cpy lG2Cpại, thẳneKSdg ngườieKSd bX569ước đi…

Thì eKSdra quqXEuãng thờivFpM G2Cpgian cqXEuô mấtX569 tíchG2Cp, G2CpHạo qXEuThần chínhX569 qXEulà ngưX569ời G2Cpchăm sócqXEu vG2Cpà bqXEuảo vvFpMệ cô.

Cứ tưởngeKSd nqXEuói G2Cpra nhữngX569 leKSdời đeKSdó theKSdì avFpMnh sẽeKSd tX569in lvFpMà heKSdắn tqXEua ghqXEuét bỏqXEu nêeKSdn mqXEuới trqXEuả X569lại X569cô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốnvFpM nămeKSd tX569rước G2Cpcho đếnvFpM tX569ận vFpMbây giờ,vFpM mỗiX569 keKSdhi G2Cpanh eKSdvà eKSdHạo ThG2Cpần đốieKSd mặeKSdt vX569ới nhaueKSd, ánG2Cph mắX569t củaqXEu hắqXEun tX569a vẫnX569 khX569ông hềvFpM thvFpMay đổi.

Trong mvFpMắt heKSdắn, chỉqXEu eKSdtồn tạX569i duX569y nhấtX569 ngưX569ời cG2Cpon G2Cpgái vFpMcủa aqXEunh qXEuvà qXEuham muốvFpMn độcvFpM chqXEuiếm kX569hông ngừng.

Bước châeKSdn nhaG2Cpnh hơn,eKSd MivFpMnh VỹG2Cp bướcX569 G2Cpvào cổX569ng nhà,qXEu G2Cpbăng queKSda khX569u eKSdvườn rộngeKSd lớX569n vàG2Cp tiếneKSd đếeKSdn gầnqXEu qXEuhồ bơi.

Dừng lạiX569 G2Cpở thvFpMành hX569ồ bơvFpMi, X569anh G2Cpcúi ngưX569ời xuốngX569, trêG2Cpn tvFpMay vX569ẫn eKSdlà VươngG2Cp ÁG2Cpi HeKSdy đG2Cpang nhắvFpMm nghiềnG2Cp đôiX569 mắtX569 vqXEuà ôqXEum G2Cpchặt gqXEuấu bông.

Đôi qXEutay vẫX569n neKSdâng ngườiX569 côeKSd, nheKSdưng anvFpMh lạieKSd từeKSd từeKSd hạeKSd thấpX569 tG2Cpay, đX569ể eKSdcả nX569gười cvFpMô bắvFpMt đeKSdầu qXEungập troneKSdg nước.

Minh VqXEuỹ cG2Cpàng hvFpMạ thấpG2Cp teKSday, mựG2Cpc nướcvFpM G2Cpngang X569người cX569ô lạG2Cpi càngG2Cp nângG2Cp cao.

Thân thểqXEu vFpMnhỏ beKSdé keKSdia khẽqXEu rX569un lên,vFpM nhưngX569 lạivFpM vFpMcố kìG2Cpm X569nén… avFpMnh X569có thểG2Cp theKSdấy eKSdrõ, eKSdhai vFpMbàn vFpMtay ôX569m eKSdgấu qXEubông đangvFpM siếqXEut chX569ặt leKSdại, nvFpMgay vFpMcả G2Cpkhuôn mặteKSd cG2Cpô vFpMcũng bắG2Cpt đeKSdầu tỏvFpM rqXEua kqXEuhó chịu.

Đây chỉG2Cp cX569ó G2Cpthể lX569à kếG2Cp hoạchvFpM dqXEuo HạovFpM ThầX569n bàyeKSd raX569, vG2Cpì anX569h biếtvFpM X569rõ hắnqXEu khX569ông teKSdhể dqXEuễ dànqXEug manvFpMg ÁivFpM HeKSdy trX569ả lạiX569 chvFpMo aeKSdnh được.

“Cứ tiếpeKSd tụcqXEu G2Cpgiả qXEuvờ…” ĐôiX569 mX569ắt đeneKSd vFpMtrở nêG2Cpn vX569ô hồn,G2Cp anX569h lạeKSdnh lùX569ng gG2Cpằn từngG2Cp cheKSdữ, “…vFpM nếqXEuu eeKSdm mvFpMuốn chết.”