You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chyisrXDsbủ, xojrFXeMđến ghtc4iờ ăxojrFXeMn rồi.”xojrFXeM Mhtc4ột cxojrFXeMô hhtc4ầu htc4bước vàyisrXDsbo căhtc4n phònyisrXDsbg bịxojrFXeM yisrXDsbbóng xojrFXeMtối nyisrXDsbuốt chửngyisrXDsb, HạoxojrFXeM TxojrFXeMhần đxojrFXeMã yisrXDsbhoàn yisrXDsbtoàn táchyisrXDsb bihtc4ệt xojrFXeMÁi htc4Hy xojrFXeMkhỏi xojrFXeMthế gxojrFXeMiới byisrXDsbên ngohtc4ài, giaxojrFXeMm yisrXDsbgiữ yisrXDsbcô tryisrXDsbong căhtc4n htc4phòng rhtc4ộng lhtc4ớn đầyyisrXDsb đủxojrFXeM htc4tiện nxojrFXeMghi, nhưngyisrXDsb lyisrXDsbại thiếuhtc4 yisrXDsbsức sốngxojrFXeM xojrFXeMvà hơyisrXDsbi ấmxojrFXeM cxojrFXeMủa coyisrXDsbn người.

Đã baxojrFXeMo htc4lâu rồxojrFXeMi nhỉ?

Ái yisrXDsbHy khôngxojrFXeM mànhtc4g đưaxojrFXeM htc4mắt nhìnxojrFXeM chtc4ô hầyisrXDsbu xojrFXeMđang xojrFXeMbê yisrXDsbkhay xojrFXeMthức ănxojrFXeM đxojrFXeMặt lênhtc4 xojrFXeMchiếc bxojrFXeMàn gxojrFXeMần mìnhxojrFXeM, htc4vẫn ngồihtc4 yxojrFXeMên lặnghtc4 nhìhtc4n vàohtc4 xojrFXeMkhoảng không…

Mọi vxojrFXeMiệc vxojrFXeMẫn yisrXDsbdiễn htc4ra yisrXDsbnhư mộtyisrXDsb vyisrXDsbòng tuầxojrFXeMn hoàyisrXDsbn, yisrXDsbngày ngyisrXDsbày vẫnyisrXDsb yisrXDsbcó ngưxojrFXeMời đyisrXDsbưa đyisrXDsbồ ăyisrXDsbn đếyisrXDsbn htc4cho cxojrFXeMô yisrXDsbđúng giờ,yisrXDsb vẫnxojrFXeM cxojrFXeMó ngườiyisrXDsb chăyisrXDsbm yisrXDsbsóc thậtxojrFXeM tỉxojrFXeM mxojrFXeMỉ nhyisrXDsbư đaxojrFXeMng xojrFXeMnâng nxojrFXeMiu mộtxojrFXeM lhtc4oài hxojrFXeMoa xojrFXeMmỏng mhtc4anh yếxojrFXeMu ớxojrFXeMt, nhưnyisrXDsbg vẫnhtc4 cóyisrXDsb xojrFXeMmột bứchtc4 tườngxojrFXeM vôhtc4 hyisrXDsbình ngănxojrFXeM chặnxojrFXeM khônxojrFXeMg chtc4ho chtc4ô bướcxojrFXeM htc4ra khxojrFXeMỏi lồxojrFXeMng kínxojrFXeMh đanghtc4 yisrXDsbgiữ chhtc4ân chínhyisrXDsb mình.

Hạo ThầxojrFXeMn yisrXDsbmỗi nhtc4gày đềuxojrFXeM đếnyisrXDsb cănyisrXDsb pyisrXDsbhòng myisrXDsbà mìhtc4nh ghtc4iam xojrFXeMgiữ Áihtc4 Hyhtc4, vẫyisrXDsbn nóyisrXDsbi chuyệnxojrFXeM nhhtc4ư khônhtc4g hềhtc4 cóyisrXDsb htc4chuyện gìxojrFXeM xxojrFXeMảy rahtc4, nxojrFXeMhưng chxojrFXeMỉ dxojrFXeMuy yisrXDsbnhất htc4cậu tựhtc4 htc4mình độchtc4 thoại.

Từ ngàhtc4y bịxojrFXeM gyisrXDsbiam lỏng,yisrXDsb ÁyisrXDsbi Hhtc4y khôngyisrXDsb hềxojrFXeM mởxojrFXeM miyisrXDsbệng nyisrXDsbói dùyisrXDsb chtc4hỉ yisrXDsbmột từxojrFXeM, xojrFXeMthậm chíhtc4 lạiyisrXDsb còyisrXDsbn trởxojrFXeM htc4nên khépxojrFXeM kyisrXDsbín, xojrFXeMnhư khyisrXDsbông ahtc4i yisrXDsbtồn yisrXDsbtại xojrFXeMtrong mắthtc4 cô.

Cô vhtc4ẫn xojrFXeMăn… vẫnyisrXDsb sống…

Một ngàxojrFXeMy, yisrXDsbmột thxojrFXeMáng, mxojrFXeMột năm…

Dù yisrXDsbcho thờixojrFXeM gixojrFXeMan cóxojrFXeM trôihtc4 nhahtc4nh đhtc4ến xojrFXeMmức nàyisrXDsbo, đốiyisrXDsb vớiyisrXDsb xojrFXeMÁi HyxojrFXeM, hoàxojrFXeMn thtc4oàn khôxojrFXeMng cxojrFXeMó địnxojrFXeMh ngyisrXDsbhĩ vềxojrFXeM nxojrFXeMgày tyisrXDsbháng yisrXDsblà gyisrXDsbì cả.

Cô chỉyisrXDsb yisrXDsbbiết xojrFXeMrằng, mìnhxojrFXeM đyisrXDsbang tryisrXDsbải qhtc4ua mộtxojrFXeM qyisrXDsbuãng tyisrXDsbhời giahtc4n rơixojrFXeM xojrFXeMvào hànxojrFXeMg vạxojrFXeMn thiyisrXDsbên niêyisrXDsbn htc4kỷ, đánhhtc4 mấtxojrFXeM hxojrFXeMoàn toànhtc4 htc4hai từyisrXDsb “xojrFXeMtự do”.

Không khtc4hóc… khôngxojrFXeM htc4cười… mhtc4ột htc4năm yisrXDsbsống thtc4rong txojrFXeMhế giớxojrFXeMi yisrXDsbnhàm cyisrXDsbhán, ÁixojrFXeM xojrFXeMHy khônxojrFXeMg hềhtc4 rhtc4ơi thêmyisrXDsb bấthtc4 cxojrFXeMứ mộtyisrXDsb htc4giọt xojrFXeMnước mắxojrFXeMt nàxojrFXeMo chtc4ả… vìyisrXDsb htc4dù cyisrXDsbho cóyisrXDsb khóchtc4 hyisrXDsbết nướcxojrFXeM mắt,yisrXDsb cyisrXDsbũng khônhtc4g hềhtc4 cóhtc4 yisrXDsblối htc4thoát đểxojrFXeM cyisrXDsbô tìmyisrXDsb yisrXDsbvề anh.

Nếu nxojrFXeMhư thế,xojrFXeM thàxojrFXeM rằngyisrXDsb mìhtc4nh htc4phải htc4cười thậthtc4 tươyisrXDsbi, đểyisrXDsb MinyisrXDsbh VyisrXDsbỹ ởhtc4 đâuhtc4 đhtc4ó htc4trên htc4thế htc4giới htc4này cyisrXDsbòn cyisrXDsbó tyisrXDsbhể sxojrFXeMống hhtc4ạnh phhtc4úc kyisrXDsbhi khyisrXDsbông cóyisrXDsb mình.

Anh đyisrXDsbã htc4có thxojrFXeMể vượyisrXDsbt yisrXDsbqua nỗiyisrXDsb xojrFXeMđau htc4mất TyisrXDsbhy yisrXDsbThy, tyisrXDsbhì txojrFXeMại shtc4ao lhtc4ại khxojrFXeMông htc4thể quêxojrFXeMn cxojrFXeMô đượhtc4c cơhtc4 chứ?

Nhưng yisrXDsbcô yisrXDsbvẫn khxojrFXeMông thtc4hể cườyisrXDsbi, vhtc4à lạihtc4 càngxojrFXeM khôxojrFXeMng htc4thể khxojrFXeMóc, chxojrFXeMỉ thhtc4ấy htc4cõi lòngxojrFXeM trốnxojrFXeMg rỗhtc4ng, khônhtc4g hềhtc4 tồnxojrFXeM txojrFXeMại bxojrFXeMất xojrFXeMcứ điyisrXDsbều gyisrXDsbì đưhtc4ợc chhtc4o xojrFXeMlà hạnhxojrFXeM htc4phúc htc4hay đauhtc4 đớn.

Ái htc4Hy thậxojrFXeMt sự…xojrFXeM thậxojrFXeMt shtc4ự kyisrXDsbhông yisrXDsbthể yisrXDsbnhớ yisrXDsbrõ khuhtc4ôn mhtc4ặt lạnhxojrFXeM lùngxojrFXeM xojrFXeMngạo mạnxojrFXeM đóxojrFXeM nữa…yisrXDsb thậyisrXDsbt sựxojrFXeM khxojrFXeMông htc4thể nhớxojrFXeM được!

Tất chtc4ả chỉyisrXDsb yisrXDsblà myisrXDsbột xojrFXeMgương mặtxojrFXeM mhtc4ờ nhxojrFXeMạt đanxojrFXeMg dầyisrXDsbn phahtc4i nhoàyisrXDsb yisrXDsbtrong tâmxojrFXeM yisrXDsbtrí cô.

Ngay cyisrXDsbả hxojrFXeMơi yisrXDsbấm thyisrXDsbân tyisrXDsbhuộc vàhtc4 cảmxojrFXeM giáxojrFXeMc yisrXDsbkhi kyisrXDsbề xojrFXeMcận bêxojrFXeMn MiyisrXDsbnh VyisrXDsbỹ cũnghtc4 xojrFXeMhoàn tyisrXDsboàn yisrXDsbbiến yisrXDsbmất, ÁixojrFXeM htc4Hy khtc4hông thểhtc4 cảmhtc4 nhxojrFXeMận đượyisrXDsbc gxojrFXeMì cả…

… khhtc4ông gìhtc4 cả.

Cô hầyisrXDsbu cũnyisrXDsbg khôhtc4ng hềhtc4 cảxojrFXeMm tyisrXDsbhấy lyisrXDsbạ yisrXDsblẫm vhtc4ì nhữxojrFXeMng hànhhtc4 độnyisrXDsbg thhtc4ất thưhtc4ờng củaxojrFXeM ÁixojrFXeM HyisrXDsby, nhanxojrFXeMh chhtc4ân bướchtc4 rhtc4a khxojrFXeMỏi phòyisrXDsbng, sahtc4u đóxojrFXeM yisrXDsbgài cyisrXDsbhốt khoá.

Cô iyisrXDsbm lặnxojrFXeMg, chyisrXDsbìm xojrFXeMsâu vàyisrXDsbo mớyisrXDsb kxojrFXeMý ứyisrXDsbc xojrFXeMhỗn độn…

Không tyisrXDsbhể thtc4in xojrFXeMđược ayisrXDsbnh lhtc4à ngườiyisrXDsb đyisrXDsbã nhtc4hẫn tâhtc4m xuhtc4ống xojrFXeMtay thtc4àn sáxojrFXeMt htc4cả gxojrFXeMia htc4đình củayisrXDsb cô….

Không đâuhtc4, ngườixojrFXeM nxojrFXeMhư xojrFXeMMinh Vỹ,yisrXDsb vẻhtc4 byisrXDsbề ngoàhtc4i lạhtc4nh lùnhtc4g chỉxojrFXeM làhtc4 xojrFXeMvỏ xojrFXeMbọc htc4cho sựyisrXDsb ấmxojrFXeM ápxojrFXeM lhtc4an txojrFXeMoả bxojrFXeMên htc4trong… anhtc4h syisrXDsbẽ khôxojrFXeMng xojrFXeMbao gxojrFXeMiờ yisrXDsblàm nxojrFXeMhư thế!

Nhưng khôyisrXDsbng xojrFXeMphải chínhhtc4 Điềhtc4n Huânhtc4 đãxojrFXeM thừaxojrFXeM nhậhtc4n rằngyisrXDsb hắnxojrFXeM làyisrXDsb kxojrFXeMẻ giếtyisrXDsb htc4gia yisrXDsbđình yisrXDsbcô saoxojrFXeM? Nhưnhtc4g tạixojrFXeM sahtc4o yisrXDsbTịnh Nhhtc4i lạiyisrXDsb nóiyisrXDsb Minhtc4h Vỹhtc4 htc4mới thựchtc4 sựxojrFXeM làyisrXDsb kẻhtc4 yisrXDsbsát xojrFXeMnhân htc4cơ chứ?

Hạo Thtc4hần bướcxojrFXeM vhtc4ào htc4căn pxojrFXeMhòng phảxojrFXeMng phấtxojrFXeM htc4mùi xojrFXeMhương củayisrXDsb yisrXDsbhoa tưhtc4ờng yisrXDsbvi, txojrFXeMiến đếnyisrXDsb htc4gần htc4Ái htc4Hy vxojrFXeMà ngồihtc4 lxojrFXeMên cxojrFXeMạnh giường.

“Em cxojrFXeMhán xojrFXeMghét ahtc4nh đếnyisrXDsb xojrFXeMmức nxojrFXeMày sao?”yisrXDsb GưxojrFXeMơng yisrXDsbmặt lộyisrXDsb rxojrFXeMõ xojrFXeMvẻ thtc4hất htc4vọng, xojrFXeMHạo ThầnxojrFXeM dườnhtc4g nhhtc4ư đãyisrXDsb biếhtc4t câuxojrFXeM trảyisrXDsb lờixojrFXeM sẽhtc4 làhtc4 xojrFXeMnhư thếyisrXDsb nhtc4ào, txojrFXeMiếp tụcxojrFXeM cấyisrXDsbt giọhtc4ng đềxojrFXeMu đều.xojrFXeM “ĐừngyisrXDsb nhxojrFXeMư thyisrXDsbế nữa,xojrFXeM anyisrXDsbh yisrXDsbcó xojrFXeMthể khiếnhtc4 exojrFXeMm hạnhhtc4 pyisrXDsbhúc htc4hơn yisrXDsbcả hắn.

Cứ tưởngyisrXDsb rằnyisrXDsbg chxojrFXeMỉ xojrFXeMcần giyisrXDsbữ ÁixojrFXeM HyisrXDsby bênhtc4 chtc4ạnh, xojrFXeMHạo Thầnhtc4 htc4sẽ hạnxojrFXeMh phtc4húc sao?

Không hề!xojrFXeM HyisrXDsbạnh phúhtc4c xojrFXeMtưởng xojrFXeMchừng yisrXDsbnhư chỉhtc4 thoányisrXDsbg quyisrXDsba, nhtc4hẹ nhyisrXDsbư lànyisrXDsb ghtc4ió htc4mơn yisrXDsbman ngohtc4ài bầuhtc4 trờxojrFXeMi đơnyisrXDsb điệu…

Nhưng đyisrXDsbau đớnyisrXDsb yisrXDsblại kéhtc4o xojrFXeMdài, cyisrXDsbhe xojrFXeMkhuất thứhtc4 ánxojrFXeMh sánhtc4g htc4khiến cuyisrXDsbộc sốngxojrFXeM cxojrFXeMủa chtc4ậu chuyểnhtc4 biếhtc4n thtc4heo xojrFXeMmột màuxojrFXeM đyisrXDsben tăxojrFXeMm tốiyisrXDsb. yisrXDsbCứ nhhtc4ư thtc4hế nàhtc4y thyisrXDsbật sựhtc4 khônxojrFXeMg ổnyisrXDsb chútxojrFXeM nàyisrXDsbo… yisrXDsbcô vẫhtc4n yêhtc4n lxojrFXeMặng, htc4hoàn toànxojrFXeM kyisrXDsbhông yisrXDsbcó chtc4hút biyisrXDsbểu cxojrFXeMảm nhtc4ào kxojrFXeMhác ngoxojrFXeMài vhtc4iệc thẫnyisrXDsb thxojrFXeMờ xojrFXeMnhìn vàoyisrXDsb khohtc4ảng không.

“Theo axojrFXeMnh!” HyisrXDsbạo ThầnyisrXDsb xojrFXeMmệt myisrXDsbỏi ômyisrXDsb lấyxojrFXeM đầuxojrFXeM, xojrFXeMsau đyisrXDsbó đxojrFXeMứng dậyyisrXDsb nhtc4ắm lấyxojrFXeM txojrFXeMay yisrXDsbcô lyisrXDsbôi đi…

Có xojrFXeMlẽ… đếnxojrFXeM lxojrFXeMúc phảixojrFXeM buônyisrXDsbg xojrFXeMtay rồiyisrXDsb. VxojrFXeMì nắmyisrXDsb htc4giữ myisrXDsbối tìnxojrFXeMh từhtc4 htc4một phyisrXDsbía nhtc4hư thếxojrFXeM xojrFXeMnày, thậhtc4t sxojrFXeMự chhtc4ỉ khiếxojrFXeMn xojrFXeMcả xojrFXeMhai đaxojrFXeMu khổxojrFXeM hơyisrXDsbn xojrFXeMmà thôi.

Quãng txojrFXeMhời htc4gian quayisrXDsb, Hạohtc4 ThầnyisrXDsb đãyisrXDsb thựyisrXDsbc sựhtc4 xojrFXeMquá xojrFXeMích kxojrFXeMỷ, cxojrFXeMhỉ bhtc4iết htc4giữ xojrFXeMÁi yisrXDsbHy yisrXDsbcho riêxojrFXeMng xojrFXeMmình vàhtc4 nghhtc4ĩ xojrFXeMsẽ lhtc4àm ngyisrXDsbười xojrFXeMcon gáyisrXDsbi nhtc4ày hạnhtc4h phúc.

Nhưng hahtc4i chữxojrFXeM “hạnhhtc4 phúc”xojrFXeM mixojrFXeMễn cưyisrXDsbỡng nxojrFXeMày xojrFXeMcó yisrXDsbthật sxojrFXeMự tồhtc4n tạiyisrXDsb xojrFXeMkhông yisrXDsbkhi côyisrXDsb vhtc4ẫn cxojrFXeMòn monxojrFXeMg nhớyisrXDsb hắn?

Cô đyisrXDsbể mặcyisrXDsb HạoxojrFXeM ThầnxojrFXeM htc4đưa mìnyisrXDsbh xojrFXeMđi, khhtc4ông hềyisrXDsb cóhtc4 chúthtc4 pxojrFXeMhản ứngyisrXDsb nyisrXDsbào gọixojrFXeM làxojrFXeM khányisrXDsbg cựyisrXDsb, chỉxojrFXeM vôhtc4 yisrXDsbthức nốxojrFXeMi bướhtc4c thexojrFXeMo htc4sau cậu,xojrFXeM bàxojrFXeMn txojrFXeMay còhtc4n lạiyisrXDsb htc4siết chặhtc4t xojrFXeMcon ghtc4ấu bhtc4ông mềmyisrXDsb mxojrFXeMại trhtc4ong tay.

Đây… xojrFXeMlà cáchyisrXDsb duyisrXDsby nhấyisrXDsbt HạoxojrFXeM ThầnyisrXDsb khôngyisrXDsb muốnxojrFXeM syisrXDsbử dụng…yisrXDsb nhxojrFXeMưng hếthtc4 cáchyisrXDsb rồi!

Phải kxojrFXeMhiến Áhtc4i htc4Hy htc4hoàn xojrFXeMtoàn thtc4in tưởnxojrFXeMg cậuyisrXDsb vhtc4à yisrXDsbcăm hậnyisrXDsb Mihtc4nh Vỹ.

“Vẫn xojrFXeMchưa tìmyisrXDsb htc4thấy xojrFXeMcô htc4ấy sao?”xojrFXeM Mhtc4inh yisrXDsbVỹ đấmyisrXDsb myisrXDsbạnh lêxojrFXeMn xojrFXeMbàn xojrFXeMlàm việxojrFXeMc củxojrFXeMa ôngyisrXDsb HàyisrXDsbn, yisrXDsbđôi mxojrFXeMắt anyisrXDsbh trừnghtc4 lêxojrFXeMn nhữnyisrXDsbg tiyisrXDsba xojrFXeMsáng htc4của lxojrFXeMửa yisrXDsbhận. “MyisrXDsbột năhtc4m, đãxojrFXeM mộyisrXDsbt năyisrXDsbm rồixojrFXeM đấyyisrXDsb ôhtc4ng chtc4ó htc4biết không?!”

Tìm kiếhtc4m rồyisrXDsbi lạiyisrXDsb txojrFXeMìm kiếm,yisrXDsb axojrFXeMnh htc4gần nhưhtc4 yisrXDsbchìm vhtc4ào tuyệtxojrFXeM vọng…

Muốn bỏhtc4 cuộc,xojrFXeM nhxojrFXeMưng tyisrXDsbrái htc4tim lạhtc4i khyisrXDsbông chtc4ho phéxojrFXeMp axojrFXeMnh yisrXDsblàm thế!

Lẽ xojrFXeMnào ÁyisrXDsbi htc4Hy đyisrXDsbã xojrFXeMthực xojrFXeMsự bốyisrXDsbc hhtc4ơi kyisrXDsbhỏi thyisrXDsbế gihtc4ới nàyhtc4 rồiyisrXDsb ư?

“Đừng đòixojrFXeM hỏixojrFXeM khtc4hi htc4ta đhtc4ã giúyisrXDsbp htc4con làmxojrFXeM tấtxojrFXeM cảxojrFXeM đểxojrFXeM tìmyisrXDsb coxojrFXeMn htc4bé htc4ấy nhtc4ếu htc4con khôngyisrXDsb muốnxojrFXeM mấxojrFXeMt nóyisrXDsb mãixojrFXeM mãhtc4i.” ÔxojrFXeMng HànxojrFXeM đahtc4n hyisrXDsbai xojrFXeMtay vàoxojrFXeM nhauhtc4, txojrFXeMựa lưnxojrFXeMg yisrXDsbvào chiếchtc4 ghếyisrXDsb xhtc4oay, trảxojrFXeM lờixojrFXeM MinxojrFXeMh Vhtc4ỹ mhtc4ột cáhtc4ch nghyisrXDsbiêm nghị.xojrFXeM “Quênhtc4 xojrFXeMcon béhtc4 ấyhtc4 đyisrXDsbi, txojrFXeMa sẽxojrFXeM htc4tìm chtc4ho coxojrFXeMn mộtyisrXDsb xojrFXeMngười cyisrXDsbon htc4gái kxojrFXeMhác xojrFXeMxinh đẹpxojrFXeM vyisrXDsbà htc4tốt hyisrXDsbơn nó.”

Đối vxojrFXeMới ông,xojrFXeM hixojrFXeMện htc4tại, xexojrFXeMm htc4như mọxojrFXeMi htc4chuyện đãxojrFXeM đượchtc4 htc4thu xojrFXeMxếp yisrXDsbổn thoảxojrFXeM, vxojrFXeMà tấthtc4 chtc4ả shtc4ẽ lạiyisrXDsb ổnyisrXDsb địnhtc4h nhtc4hư lúcyisrXDsb bayisrXDsbn đầu.

“Ý ônyisrXDsbg lhtc4à yisrXDsbtôi phảixojrFXeM syisrXDsbống tốhtc4t khxojrFXeMi thiếuxojrFXeM xojrFXeMcô ấyhtc4 syisrXDsbao? Thhtc4ế chtc4uộc sốngxojrFXeM cyisrXDsbủa ônxojrFXeMg cóxojrFXeM hạnhxojrFXeM phúhtc4c nhtc4ếu thihtc4ếu bàxojrFXeM yisrXDsbta khxojrFXeMông? VxojrFXeMà xojrFXeMtôi hiệnyisrXDsb xojrFXeMgiờ lhtc4à htc4như thyisrXDsbế đấy,yisrXDsb khôhtc4ng cxojrFXeMó côhtc4 yisrXDsbấy, chtc4oi nhhtc4ư thxojrFXeMế giớixojrFXeM nxojrFXeMày đxojrFXeMối vớxojrFXeMi txojrFXeMôi cyisrXDsbhẳng cònyisrXDsb ýhtc4 yisrXDsbnghĩa gìyisrXDsb cả!”yisrXDsb Gưhtc4ơng xojrFXeMmặt Minhtc4h VỹyisrXDsb chợthtc4 tryisrXDsbở nêhtc4n thậtxojrFXeM lạnhxojrFXeM lxojrFXeMùng vxojrFXeMà bấtyisrXDsb htc4cần, nhưhtc4 thhtc4ể đanhtc4g mohtc4ng muốnyisrXDsb rờhtc4i yisrXDsbkhỏi thyisrXDsbế giớixojrFXeM yisrXDsbnày bấxojrFXeMt cứhtc4 xojrFXeMlúc nào.

Không htc4chỉ bấxojrFXeMt lựcyisrXDsb xojrFXeMvì chhtc4uyện xojrFXeMlãnh đạohtc4 tổxojrFXeM chứhtc4c KnixojrFXeMght, yisrXDsbanh yisrXDsbthật yisrXDsbsự đahtc4ng rấhtc4t mệtyisrXDsb mỏyisrXDsbi vìxojrFXeM xojrFXeMvô vọyisrXDsbng tronyisrXDsbg việyisrXDsbc txojrFXeMìm kihtc4ếm xojrFXeMÁi Hy.

Đôi mắtxojrFXeM chấxojrFXeMt chứayisrXDsb ưuxojrFXeM phixojrFXeMền, MinyisrXDsbh VỹyisrXDsb yisrXDsbbước nhaxojrFXeMnh xojrFXeMra khỏyisrXDsbi căxojrFXeMn phònxojrFXeMg đaxojrFXeMng khiếnyisrXDsb mhtc4ình ngạthtc4 yisrXDsbthở, chhtc4ỉ muốnhtc4 tìmyisrXDsb vyisrXDsbề yisrXDsbgóc tốihtc4 quyisrXDsben xojrFXeMthuộc màhtc4 nyisrXDsbhớ đếnhtc4 ngườihtc4 xojrFXeMcon gáxojrFXeMi ấy.htc4 TừxojrFXeM bxojrFXeMao yisrXDsbgiờ anyisrXDsbh lạihtc4 thảmhtc4 hạiyisrXDsb htc4đến nhhtc4ư thhtc4ế nxojrFXeMày cơxojrFXeM chứ?

Hạo ThầnxojrFXeM yisrXDsbnắm htc4lấy thtc4ay htc4Ái HyyisrXDsb, htc4đưa côhtc4 lêhtc4n tậnyisrXDsb lầhtc4u xojrFXeMba, sayisrXDsbu xojrFXeMđó dừnghtc4 lhtc4ại trướcyisrXDsb mxojrFXeMột chtc4ăn phònyisrXDsbg khyisrXDsbá htc4rộng lớn.

Cô cảhtc4m thấyxojrFXeM lyisrXDsbo sợyisrXDsb, mhtc4ột phxojrFXeMần vyisrXDsbì xojrFXeMhành độyisrXDsbng xojrFXeMkhác thườngyisrXDsb cxojrFXeMủa htc4Hạo Thần,htc4 phầhtc4n chtc4òn lạixojrFXeM htc4là vyisrXDsbì htc4bí myisrXDsbật đangyisrXDsb ẩnxojrFXeM chứaxojrFXeM phhtc4ía sxojrFXeMau yisrXDsbcăn phyisrXDsbòng đó.

Bước chxojrFXeMân xojrFXeMdừng lạiyisrXDsb ởhtc4 cửahtc4 phxojrFXeMòng, HạyisrXDsbo Thtc4hần buôngxojrFXeM htc4tay xojrFXeMcô yisrXDsbra, yisrXDsbđứng sanxojrFXeMg xojrFXeMmột bênyisrXDsb, nhtc4hư thểyisrXDsb yisrXDsbđang htc4muốn cyisrXDsbô htc4phải tựxojrFXeM mìnhtc4h khxojrFXeMám phyisrXDsbá yisrXDsbbí xojrFXeMmật htc4ẩn chxojrFXeMứa xojrFXeMbên tronyisrXDsbg căyisrXDsbn phònghtc4 htc4bí ẩnhtc4 trưhtc4ớc mắt.

Bàn tyisrXDsbay xojrFXeMđang yisrXDsbôm htc4con yisrXDsbgấu bxojrFXeMông nớiyisrXDsb xojrFXeMlỏng dần,xojrFXeM lhtc4ỏng dầnhtc4 ryisrXDsbồi mặcyisrXDsb kệyisrXDsb xojrFXeMnó rhtc4ơi xuyisrXDsbống yisrXDsbđất. ĐyisrXDsbôi myisrXDsbắt Áihtc4 HyisrXDsby thtc4hoáng chúhtc4t lhtc4o sợ,htc4 nhưnhtc4g byisrXDsbàn txojrFXeMay lyisrXDsbại htc4ngoan yisrXDsbcố nxojrFXeMắm lấyyisrXDsb txojrFXeMay cầmxojrFXeM mởyisrXDsb cửa.

Liệu… khxojrFXeMi yisrXDsbcô xojrFXeMmở cửhtc4a… xojrFXeMMinh VỹyisrXDsb sẽxojrFXeM lxojrFXeMà ngưyisrXDsbời đầuyisrXDsb tiênxojrFXeM côhtc4 đượcxojrFXeM tyisrXDsbrông thấyxojrFXeM? yisrXDsbHay lyisrXDsbại làyisrXDsb mộtxojrFXeM tyisrXDsbhảm kịhtc4ch xojrFXeMđang yisrXDsbchờ đyisrXDsbón cô?

Mặc kệ,xojrFXeM htc4cô khtc4hông quahtc4n thtc4âm nữahtc4, htc4cô cyisrXDsbhỉ xojrFXeMcần biếthtc4 mìxojrFXeMnh đaxojrFXeMng yisrXDsbcần pxojrFXeMhải giảiyisrXDsb toảhtc4 bảnhtc4 tínhhtc4 tòhtc4 mòxojrFXeM vốnxojrFXeM htc4có củayisrXDsb mình.

Hạo TxojrFXeMhần hoàxojrFXeMn toàyisrXDsbn xojrFXeMcâm lặxojrFXeMng đứngyisrXDsb yhtc4ên bxojrFXeMên cạnhtc4h yisrXDsbcô, đôihtc4 myisrXDsbắt chtc4ậu nhắmyisrXDsb hờ,htc4 hànghtc4 lôngyisrXDsb màyhtc4 thanxojrFXeMh túxojrFXeM kyisrXDsbhẽ cayisrXDsbu lxojrFXeMại, đôihtc4 htc4môi mỏhtc4ng đanhtc4g míhtc4m lạyisrXDsbi txojrFXeMhật chặt.

Cậu kxojrFXeMhông mxojrFXeMuốn mọxojrFXeMi chuyệnyisrXDsb htc4như thếyisrXDsb nàyisrXDsby… nhưngyisrXDsb cũngyisrXDsb khhtc4ông htc4còn cáchhtc4 nàyisrXDsbo kháxojrFXeMc cả,xojrFXeM lxojrFXeMàm yisrXDsbsao kyisrXDsbìm lạiyisrXDsb htc4được htc4khi ưyisrXDsbớc muxojrFXeMốn chiếmxojrFXeM hữuyisrXDsb nghtc4ười xojrFXeMcon gáihtc4 kiyisrXDsba đanghtc4 dầnxojrFXeM yisrXDsbtăng caoyisrXDsb, đyisrXDsbến mứcxojrFXeM khxojrFXeMông yisrXDsbthể kiyisrXDsbểm soáyisrXDsbt đượcyisrXDsb nữa…

Khiến côxojrFXeM đxojrFXeMau đớnxojrFXeM, khiếnxojrFXeM côyisrXDsb yisrXDsbchịu thươngxojrFXeM htc4tổn… tấtxojrFXeM chtc4ả chhtc4ỉ vìhtc4 sựxojrFXeM íyisrXDsbch kỷxojrFXeM vàyisrXDsb hxojrFXeMam muốhtc4n xojrFXeMcó đxojrFXeMược côxojrFXeM mhtc4à thôi.

Cậu thyisrXDsbực sựxojrFXeM hậnxojrFXeM ÁiyisrXDsb htc4Hy, yisrXDsbhận yisrXDsbcô đãhtc4 khihtc4ến chtc4ậu phảihtc4 bấtxojrFXeM htc4chấp thtc4ất htc4cả đểyisrXDsb yisrXDsbcó đượcxojrFXeM côyisrXDsb! NếyisrXDsbu chtc4ó đyisrXDsbủ xojrFXeMcan yisrXDsbđảm, HạoyisrXDsb Thầhtc4n xojrFXeMchỉ xojrFXeMmuốn yisrXDsbbóp yisrXDsbnát thtc4rái tiyisrXDsbm yếyisrXDsbu ớtxojrFXeM đxojrFXeMang đậpyisrXDsb liênhtc4 hồihtc4 xojrFXeMtrong lònxojrFXeMg ngxojrFXeMực, yisrXDsbđể nxojrFXeMó khônghtc4 còxojrFXeMn htc4loạn htc4nhịp tryisrXDsbước cxojrFXeMô nữa.

Bàn thtc4ay nxojrFXeMhỏ xojrFXeMbé xojrFXeMvặn xojrFXeMnhẹ htc4tay chtc4ầm, lậpxojrFXeM tyisrXDsbức mộxojrFXeMt hhtc4ương xojrFXeMthơm dịuxojrFXeM dxojrFXeMàng lahtc4n xojrFXeMtoả byisrXDsbao phhtc4ủ khắyisrXDsbp htc4người côxojrFXeM, phảnhtc4g phấtyisrXDsb cxojrFXeMhút htc4sự txojrFXeMàn độcyisrXDsb tyisrXDsbừ bónyisrXDsbg tốyisrXDsbi tộhtc4i ác.

Hai bónhtc4g nxojrFXeMgười đanhtc4g đứnghtc4 giữyisrXDsba xojrFXeMgian phòhtc4ng, ánhhtc4 htc4mắt sắyisrXDsbc xojrFXeMnhọn yisrXDsbđều cóhtc4 xojrFXeMcùng cyisrXDsbhung xojrFXeMmột mụxojrFXeMc tiêu…

… xojrFXeMlà cô!!

Chap 46

Nếu exojrFXeMm muốnyisrXDsb chết

*Ba năhtc4m sau*

Tiếng bướcxojrFXeM chânyisrXDsb vồnhtc4 vxojrFXeMã nốyisrXDsbi tiếyisrXDsbp khắpxojrFXeM dhtc4ãy hàyisrXDsbnh lyisrXDsbang dọchtc4 thhtc4eo yisrXDsbngôi htc4biệt yisrXDsbthự tránhtc4g lệ,yisrXDsb toyisrXDsbán ngườihtc4 mặcxojrFXeM vyisrXDsbest đexojrFXeMn bặhtc4m xojrFXeMtrợn đayisrXDsbng bướcxojrFXeM tyisrXDsbheo sayisrXDsbu mộtxojrFXeM bxojrFXeMóng ngườixojrFXeM yisrXDsbcao lớn,yisrXDsb toátyisrXDsb lhtc4ên phhtc4ong xojrFXeMthái thốnghtc4 htc4lĩnh củayisrXDsb đyisrXDsbấng chyisrXDsbỉ huy.

Chiếc áoyisrXDsb htc4sơ xojrFXeMmi trắngxojrFXeM chxojrFXeMưa cxojrFXeMài hếtxojrFXeM khxojrFXeMuy xojrFXeMđang đượcxojrFXeM byisrXDsbàn taxojrFXeMy yisrXDsbto lớnyisrXDsb xojrFXeMkhuy htc4lại vộxojrFXeMi vã,htc4 gươhtc4ng mặthtc4 lãnyisrXDsbh yisrXDsbkhốc đanhtc4g nhyisrXDsbìn mọixojrFXeM thứxojrFXeM bằnyisrXDsbg mhtc4ột mxojrFXeMàu sắyisrXDsbc yisrXDsbđen shtc4ẫm khôngxojrFXeM sựyisrXDsb sống.

Đôi bànyisrXDsb chtc4hân vẫnxojrFXeM yisrXDsbsải yisrXDsbbước thtc4hật đềuhtc4 đặn,xojrFXeM MiyisrXDsbnh htc4Vỹ cyisrXDsbài lyisrXDsbại htc4ngay nxojrFXeMgắn hànghtc4 khtc4huy áyisrXDsbo, rồxojrFXeMi lạiyisrXDsb tiếpxojrFXeM tụcxojrFXeM khoácyisrXDsb nhanhtc4h chiếcyisrXDsb htc4áo khyisrXDsboác đhtc4en yisrXDsbđang cầyisrXDsbm trêxojrFXeMn txojrFXeMay… từhtc4 byisrXDsbao yisrXDsbgiờ anhtc4h lạihtc4 sốngyisrXDsb mhtc4ột cxojrFXeMách myisrXDsbáy móchtc4 nhưxojrFXeM thếxojrFXeM nàyxojrFXeM cyisrXDsbơ chứ?

Mọi thtc4hứ vẫxojrFXeMn dixojrFXeMễn ryisrXDsba thậtyisrXDsb gyisrXDsbấp gxojrFXeMáp nhưyisrXDsb xojrFXeMlẽ tựyisrXDsb nhiêyisrXDsbn, vhtc4à đốixojrFXeM vớihtc4 xojrFXeManh, tyisrXDsbất htc4cả khôyisrXDsbng cònxojrFXeM quayisrXDsbn trọngxojrFXeM nữa.

Kéo xojrFXeMdài sxojrFXeMự sốngyisrXDsb yisrXDsbvà htc4hơi thởyisrXDsb chỉhtc4 đểyisrXDsb dàhtc4n xếphtc4 nhtc4hững cuộhtc4c yisrXDsbẩu xojrFXeMđả htc4mang txojrFXeMính chấtyisrXDsb yisrXDsbbạo yisrXDsblực, xojrFXeMnhưng cxojrFXeMơ thểxojrFXeM anyisrXDsbh vẫyisrXDsbn xojrFXeMtiếp txojrFXeMục htc4hô xojrFXeMhấp đxojrFXeMể xojrFXeMduy yisrXDsbtrì shtc4inh myisrXDsbệnh này.

Bất cầnyisrXDsb htc4đời… byisrXDsba từxojrFXeM dùnhtc4g đểxojrFXeM chtc4hỉ vyisrXDsbề cuộcyisrXDsb sốhtc4ng hiệnyisrXDsb htc4tại củaxojrFXeM anh!!

Nét mặxojrFXeMt htc4luôn giữhtc4 thtc4rạng thhtc4ái lxojrFXeMạnh htc4lùng hơnhtc4 xojrFXeMcả nyisrXDsbgày xưayisrXDsb, giờxojrFXeM đhtc4ây lạiyisrXDsb bắtyisrXDsb đầuxojrFXeM lưyisrXDsbu dấuyisrXDsb sxojrFXeMự htc4khinh đờixojrFXeM htc4của htc4Hàn MixojrFXeMnh Vỹ.

Chiếc htc4xe ByisrXDsbMW đưyisrXDsbợc đậuyisrXDsb sxojrFXeMẵn htc4trước cổngyisrXDsb yisrXDsbnhư thxojrFXeMường lệ,htc4 chtc4hờ đợixojrFXeM đyisrXDsbưa yisrXDsbanh thựyisrXDsbc tyisrXDsbhi nhữnxojrFXeMg nhtc4hiệm vụhtc4 bạxojrFXeMo yisrXDsblực htc4phi pháp.

Anh bxojrFXeMiết chyisrXDsbứ! NgưxojrFXeMời htc4anh ghtc4ọi làyisrXDsb cxojrFXeMha, ônghtc4 tyisrXDsba cxojrFXeMhỉ xyisrXDsbem xojrFXeManh nhtc4hư myisrXDsbột thyisrXDsbứ chtc4ông cụhtc4 đxojrFXeMể yisrXDsbloại bỏxojrFXeM yisrXDsbtất cảyisrXDsb nhữnyisrXDsbg xojrFXeMthứ yisrXDsbcản trởyisrXDsb bướchtc4 tiếnxojrFXeM củaxojrFXeM ônxojrFXeMg thtc4a trênxojrFXeM thươngxojrFXeM trường.

Chắc hhtc4ẳn lxojrFXeMà htc4sau khhtc4i yisrXDsbđẩy cxojrFXeMho anyisrXDsbh cáyisrXDsbi yisrXDsbtổ cxojrFXeMhức nàyxojrFXeM, ôyisrXDsbng xojrFXeMta thxojrFXeMoải mxojrFXeMái lắhtc4m. ThoảixojrFXeM máixojrFXeM khyisrXDsbi htc4đã htc4có nhtc4gười thtc4hay yisrXDsbthế mìyisrXDsbnh lãnxojrFXeMh đạhtc4o vàhtc4 htc4giúp ôngyisrXDsb yisrXDsbdọn dxojrFXeMẹp sạxojrFXeMch xojrFXeMsẽ nhữnxojrFXeMg htc4thứ dơxojrFXeM bẩxojrFXeMn yisrXDsbđang chắnyisrXDsb yisrXDsbngang coyisrXDsbn đườyisrXDsbng thyisrXDsbành côxojrFXeMng củahtc4 mình.

Sống troxojrFXeMng mộtxojrFXeM htc4thế gihtc4ới yisrXDsbhằng ngxojrFXeMày vẫhtc4n xyisrXDsbảy rxojrFXeMa nyisrXDsbhững cuxojrFXeMộc htc4xung độtyisrXDsb yisrXDsbvà ẩuxojrFXeM yisrXDsbđả htc4vô nghĩaxojrFXeM, axojrFXeMnh htc4vẫn tiếyisrXDsbp tụcxojrFXeM lxojrFXeMàm thehtc4o lxojrFXeMời shtc4ai khtc4hiến củxojrFXeMa chtc4ha mxojrFXeMình nhưyisrXDsb mộthtc4 yisrXDsbcái mhtc4áy, hoàxojrFXeMn toàxojrFXeMn khônyisrXDsbg hxojrFXeMề khánxojrFXeMg cự.

Đôi mxojrFXeMắt htc4màu hổxojrFXeM pháxojrFXeMch sxojrFXeMáng rựchtc4 đhtc4ầy xojrFXeMkiêu ngạyisrXDsbo giờhtc4 đyisrXDsbây htc4lại đượchtc4 thtc4hay xojrFXeMthế bằngyisrXDsb xojrFXeMsắc htc4màu chtc4afe yisrXDsbđen sẫm,htc4 xojrFXeManh trởyisrXDsb yisrXDsbnên íthtc4 xojrFXeMnói hyisrXDsbơn xưa,xojrFXeM txojrFXeMhậm chíyisrXDsb chtc4òn khônyisrXDsbg htc4thèm yisrXDsbmở miệngxojrFXeM yisrXDsbra yisrXDsbnói mộthtc4 từhtc4 nyisrXDsbếu nóyisrXDsb thậxojrFXeMt sựyisrXDsb kxojrFXeMhông cầnxojrFXeM thiết.

Anh họxojrFXeMc yisrXDsbcách lxojrFXeMàm qyisrXDsbuen vớxojrFXeMi việcyisrXDsb sốnxojrFXeMg yisrXDsbđơn htc4độc myisrXDsbột mìxojrFXeMnh, họcxojrFXeM chtc4ách tựyisrXDsb kiểmyisrXDsb soátyisrXDsb lxojrFXeMý tríhtc4 xojrFXeMvà shtc4uy xojrFXeMnghĩ mộhtc4t cáyisrXDsbch tyisrXDsbhiết tyisrXDsbhực hơn,htc4 vàhtc4 anxojrFXeMh đyisrXDsbã dùnyisrXDsbg kínhyisrXDsb ápyisrXDsb tròhtc4ng đhtc4ể chhtc4e giấxojrFXeMu xojrFXeMthứ màuyisrXDsb sắxojrFXeMc tuyệthtc4 mỹhtc4 vốyisrXDsbn cyisrXDsbó củhtc4a mình.

Từ ngàyxojrFXeM thhtc4iếu vắngxojrFXeM byisrXDsbóng yisrXDsbhình htc4Ái htc4Hy, xojrFXeManh trởhtc4 nêxojrFXeMn yisrXDsbcăm ghéthtc4 txojrFXeMất yisrXDsbcả mọiyisrXDsb thhtc4ứ trênhtc4 đờiyisrXDsb htc4này, cảxojrFXeM thxojrFXeMứ htc4mà côxojrFXeM yisrXDsbthích nhấthtc4 ởxojrFXeM yisrXDsbanh –yisrXDsb màuxojrFXeM mắt!!

Cô yisrXDsbđã từnghtc4 nyisrXDsbgắm ahtc4nh thtc4hật lâuxojrFXeM, bậtxojrFXeM chtc4ười vàxojrFXeM bảohtc4 rấhtc4t thíxojrFXeMch đôihtc4 mắthtc4 –yisrXDsb thứhtc4 thhtc4u hxojrFXeMút nhxojrFXeMất trênyisrXDsb gươngyisrXDsb mặtyisrXDsb anh.

Anh đãxojrFXeM tyisrXDsbập cxojrFXeMhịu đựhtc4ng htc4sự khóxojrFXeM chịuyisrXDsb mỗiyisrXDsb khhtc4i htc4đeo kínyisrXDsbh xojrFXeMáp trònhtc4g, tậpyisrXDsb làyisrXDsbm quexojrFXeMn vớiyisrXDsb mộtxojrFXeM đôixojrFXeM mắthtc4 htc4đen sâxojrFXeMu thtc4hẳm nxojrFXeMhư byisrXDsbao xojrFXeMngười xojrFXeMkhác mỗhtc4i khxojrFXeMi yisrXDsbtrông thấyxojrFXeM hìnhtc4h ảnyisrXDsbh phảnxojrFXeM chiếuyisrXDsb củahtc4 yisrXDsbmình yisrXDsbtrong gương.

Sải byisrXDsbước thậhtc4t yisrXDsbdứt xojrFXeMkhoát, MiyisrXDsbnh Vỹhtc4 bướchtc4 yisrXDsbra htc4khỏi cyisrXDsbổng, đôhtc4i mắtxojrFXeM vẫyisrXDsbn yisrXDsbmông xojrFXeMlung, vôxojrFXeM định.

Mặc dùyisrXDsb htc4không xojrFXeMhề đểhtc4 tâyisrXDsbm đếyisrXDsbn nhữnyisrXDsbg htc4thứ xuxojrFXeMng quxojrFXeManh, nxojrFXeMhưng yisrXDsbanh vẫnyisrXDsb htc4cảm thấxojrFXeMy sựyisrXDsb thxojrFXeMay htc4đổi bhtc4ất thườxojrFXeMng ởxojrFXeM khxojrFXeMung cảnyisrXDsbh thânxojrFXeM thuộcxojrFXeM mxojrFXeMình vyisrXDsbẫn trôhtc4ng thấyhtc4 vyisrXDsbà bướcyisrXDsb điyisrXDsb hằnghtc4 ngày.

Trái thtc4im đậphtc4 xojrFXeMmạnh mộtyisrXDsb nhyisrXDsbịp, xojrFXeManh cảmhtc4 thấxojrFXeMy cóhtc4 chúyisrXDsbt gìyisrXDsb đyisrXDsbó xojrFXeMkhó xojrFXeMthở, dườnghtc4 yisrXDsbnhư anhtc4h vhtc4ừa xojrFXeMbỏ yisrXDsbqua thứxojrFXeM gìhtc4 đóxojrFXeM rấthtc4 yisrXDsbquan thtc4rọng yisrXDsbthì phải.

Bước cxojrFXeMhân khựngxojrFXeM lhtc4ại, xojrFXeMMinh htc4Vỹ yisrXDsbcứ gixojrFXeMữ nguyênyisrXDsb phohtc4ng tháyisrXDsbi lãnhtc4h đạmyisrXDsb ấyhtc4, htc4mãi mộtxojrFXeM lxojrFXeMúc xojrFXeMsau mớyisrXDsbi yisrXDsbtừ từyisrXDsb qhtc4uay yisrXDsbđầu lại,htc4 đyisrXDsbảo mắthtc4 yisrXDsbxung quahtc4nh nhưxojrFXeM tìmhtc4 htc4kiếm yisrXDsbgì đó.

Đôi mắtxojrFXeM anyisrXDsbh chợtxojrFXeM dừngyisrXDsb lạxojrFXeMi, yisrXDsbhô hấpxojrFXeM ngxojrFXeMưng hoạxojrFXeMt yisrXDsbđộng, chtc4ả cyisrXDsbơ xojrFXeMthể nxojrFXeMhư rơiyisrXDsb vàhtc4o trạnyisrXDsbg tyisrXDsbhái bấxojrFXeMt động.

Thứ anxojrFXeMh đxojrFXeMang nhxojrFXeMìn thhtc4ấy… htc4là yisrXDsbảo ảnyisrXDsbh sao?

Mái xojrFXeMtóc xojrFXeMnâu đưyisrXDsbợc thxojrFXeMắt nơxojrFXeM, yisrXDsbcố tìnyisrXDsbh buộcxojrFXeM lệchtc4h shtc4ang htc4bên yisrXDsbtrái đangyisrXDsb đxojrFXeMược nhữnhtc4g vạthtc4 nắnghtc4 xojrFXeMbuổi yisrXDsbsớm chtc4hiếu rọi…

Một bónyisrXDsbg dyisrXDsbáng nhỏxojrFXeM bé,xojrFXeM xojrFXeMgầy xojrFXeMguộc, xojrFXeMlàn dxojrFXeMa trắhtc4ng xojrFXeMmỏng mhtc4anh xojrFXeMđang khxojrFXeMoác yisrXDsbtrên mìnhyisrXDsb cyisrXDsbhiếc váyyisrXDsb yisrXDsbren đehtc4n thậthtc4 htc4quen thuộcxojrFXeM yisrXDsbđang nyisrXDsbgồi byisrXDsbệt dướihtc4 htc4nền yisrXDsbđất txojrFXeMrước cổnghtc4 nhxojrFXeMà ayisrXDsbnh khôhtc4ng xojrFXeMhề ngạixojrFXeM ngùng,htc4 đôihtc4 xojrFXeMbàn tyisrXDsbay ômhtc4 khyisrXDsbư khưhtc4 mộhtc4t cyisrXDsbhú yisrXDsbgấu bônhtc4g kxojrFXeMhá lớxojrFXeMn, vàyisrXDsb yisrXDsbcô gáxojrFXeMi đayisrXDsbng yisrXDsbgục mặthtc4 vàoyisrXDsb nhữnyisrXDsbg yisrXDsbsợi tyisrXDsbơ thtc4hanh mảnh.

Minh VyisrXDsbỹ htc4gần nyisrXDsbhư htc4không thểxojrFXeM thtc4in đượcxojrFXeM xojrFXeMmình đanyisrXDsbg thấyisrXDsby yisrXDsbnhững htc4gì, cảxojrFXeM nyisrXDsbgười khẽyisrXDsb xojrFXeMrun lên,xojrFXeM xojrFXeMsau đóxojrFXeM từyisrXDsb txojrFXeMừ bướhtc4c đhtc4ến htc4gần yisrXDsbcô gxojrFXeMái kỳyisrXDsb lạhtc4 kia.

Đám cậnxojrFXeM yisrXDsbvệ đếnyisrXDsb lúyisrXDsbc nàhtc4y mớyisrXDsbi chúxojrFXeM xojrFXeMý đếnhtc4 htc4sự hixojrFXeMện diệnyisrXDsb củaxojrFXeM côhtc4 gáihtc4 kiyisrXDsba, mặchtc4 dùyisrXDsb yisrXDsbhơi ngạchtc4 nxojrFXeMhiên trưxojrFXeMớc thyisrXDsbái độxojrFXeM chtc4ủa Minhtc4h Vỹ,htc4 nhhtc4ưng họxojrFXeM đềuhtc4 nínxojrFXeM bhtc4ặt, đưaxojrFXeM xojrFXeMmắt nhìhtc4n xojrFXeMxem yisrXDsbsắp cyisrXDsbó htc4sự kiệyisrXDsbn gìyisrXDsb yisrXDsbxảy ra.

Minh yisrXDsbVỹ bướxojrFXeMc thậhtc4t yisrXDsbchậm xojrFXeMđến gxojrFXeMần ngưxojrFXeMời xojrFXeMcon xojrFXeMgái kxojrFXeMia, sahtc4u đóhtc4 khuỵuxojrFXeM gyisrXDsbối trướcyisrXDsb xojrFXeMmặt côyisrXDsb ấyisrXDsby, đôxojrFXeMi yisrXDsbmắt áyisrXDsbnh lêhtc4n trạnhtc4g htc4thái yisrXDsbưu thươngxojrFXeM yisrXDsbvô độ.xojrFXeM GươngxojrFXeM mặyisrXDsbt ayisrXDsbnh hơyisrXDsbi htc4nghệch yisrXDsbra, xojrFXeMnhưng yisrXDsblại biểuhtc4 hiyisrXDsbện rõyisrXDsb htc4rệt xojrFXeMsự yisrXDsbđau lònghtc4… cyisrXDsbó htc4phải làhtc4 cyisrXDsbô ấyisrXDsby đyisrXDsbây không?

Vẫn yisrXDsblà bóngyisrXDsb dángyisrXDsb kyisrXDsbhắc htc4đậm xojrFXeMsâu tronxojrFXeMg htc4tim anhtc4h, nhưnghtc4 txojrFXeMại saxojrFXeMo anxojrFXeMh vẫnxojrFXeM khôngxojrFXeM cáchxojrFXeM nàhtc4o thtc4in đượhtc4c yisrXDsbngười coxojrFXeMn gáyisrXDsbi nhtc4ày chíhtc4nh làyisrXDsb ÁixojrFXeM Hy?

Đưa bàyisrXDsbn tyisrXDsbay vuốtyisrXDsb nhẹhtc4 máhtc4i tócyisrXDsb cyisrXDsbafe htc4sữa, xojrFXeMtrái thtc4im MxojrFXeMinh VyisrXDsbỹ nhưxojrFXeM muhtc4ốn vỡxojrFXeM yisrXDsbtung, khônyisrXDsbg thểhtc4 nàohtc4 lyisrXDsbà ÁyisrXDsbi Hhtc4y được!!

Chỉ làhtc4 ngườixojrFXeM xojrFXeMgiống ngườiyisrXDsb yisrXDsbmà thôi,xojrFXeM ngườxojrFXeMi xojrFXeMgiống ngưxojrFXeMời thôi!

Anh vộixojrFXeM vàyisrXDsbng rụtyisrXDsb yisrXDsbtay lại,yisrXDsb htc4đứng bậxojrFXeMt dậyxojrFXeM, htc4bất gixojrFXeMác htc4lại lắhtc4c đầuxojrFXeM thtc4hật khhtc4ẽ xojrFXeMvà tựyisrXDsb nhủhtc4 htc4rằng… nghtc4ười cyisrXDsbon gáixojrFXeM nàyisrXDsby, khyisrXDsbông htc4thể làxojrFXeM cxojrFXeMô yisrXDsbấy được!

Ái yisrXDsbHy khôhtc4ng yisrXDsbthể xojrFXeMlại htc4gầy gòxojrFXeM thiếxojrFXeMu sxojrFXeMức sốnhtc4g nxojrFXeMhư thtc4hế nàyyisrXDsb, lạiyisrXDsb cànxojrFXeMg khônhtc4g thểxojrFXeM đxojrFXeMột yisrXDsbngột xuấtxojrFXeM hihtc4ện trướcyisrXDsb yisrXDsbnhà ayisrXDsbnh bấtxojrFXeM thhtc4ình lìhtc4nh nhxojrFXeMư thxojrFXeMế… nếuxojrFXeM cyisrXDsbó phépxojrFXeM màu,xojrFXeM tạhtc4i sxojrFXeMao xojrFXeMnó khtc4hông xảyisrXDsby xojrFXeMra sớmxojrFXeM hyisrXDsbơn cơhtc4 chứ?

Đối vyisrXDsbới yisrXDsbanh bâyhtc4 giờ,xojrFXeM pyisrXDsbhép mxojrFXeMàu chỉhtc4 yisrXDsbcó txojrFXeMrong cổyisrXDsb xojrFXeMtích, màyisrXDsb htc4cổ tícyisrXDsbh tyisrXDsbhì lạhtc4i yisrXDsbkhông hhtc4iện xojrFXeMhữu yisrXDsbở thựyisrXDsbc tại.

Đôi chyisrXDsbân ayisrXDsbnh bướchtc4 lùxojrFXeMi htc4về pxojrFXeMhía syisrXDsbau, rxojrFXeMồi quayisrXDsby lưnyisrXDsbg thtc4hật dứtyisrXDsb khoáxojrFXeMt vhtc4à tixojrFXeMếp tụxojrFXeMc nốxojrFXeMi bước.

Anh khôxojrFXeMng thểyisrXDsb náxojrFXeMn lhtc4ại htc4ở đyisrXDsbây thêxojrFXeMm yisrXDsbmột phyisrXDsbút yisrXDsbgiây nàohtc4 nữyisrXDsba, khônhtc4g nênxojrFXeM kỳxojrFXeM vọyisrXDsbng vàxojrFXeMo nhữngxojrFXeM xojrFXeMthứ yisrXDsbvô vọngxojrFXeM đãyisrXDsb chhtc4ìm xojrFXeMvào qxojrFXeMuên lãng.

*Huỵch*

Một thxojrFXeMứ htc4âm thahtc4nh vanyisrXDsbg lhtc4ên, tuyisrXDsby khyisrXDsbông thểyisrXDsb khiếxojrFXeMn ngưhtc4ời khyisrXDsbác xojrFXeMchú ýyisrXDsb nxojrFXeMhưng lạiyisrXDsb kxojrFXeMhiến bướcyisrXDsb yisrXDsbchân MxojrFXeMinh yisrXDsbVỹ dừnghtc4 lại.

Tất cyisrXDsbả mxojrFXeMọi sựxojrFXeM xojrFXeMchú ýyisrXDsb đềuhtc4 tậpyisrXDsb txojrFXeMrung vxojrFXeMào chtc4ô yisrXDsbgái kia!!

Một xojrFXeMtrong sốyisrXDsb nhhtc4ững xojrFXeMtên cậnyisrXDsb vệxojrFXeM tỏyisrXDsb htc4vẻ ngạhtc4c nhxojrFXeMiên, tròxojrFXeMn mắtxojrFXeM nxojrFXeMhìn xojrFXeMcảnh tượngxojrFXeM trưxojrFXeMớc mặtxojrFXeM mình.

Minh VỹxojrFXeM htc4lại mhtc4ột lxojrFXeMần htc4nữa ngoxojrFXeMảnh mặtxojrFXeM lhtc4ại… thtc4rước htc4mắt yisrXDsbanh xojrFXeMgiờ đâyhtc4, gươhtc4ng mặtxojrFXeM yisrXDsbẩn gyisrXDsbiấu yisrXDsbsau cyisrXDsbhú gấuyisrXDsb bxojrFXeMông vừahtc4 rhtc4ồi đãyisrXDsb đượcxojrFXeM hihtc4ện ryisrXDsbõ trướcxojrFXeM áyisrXDsbnh xojrFXeMsáng ấmxojrFXeM áhtc4p củahtc4 mặhtc4t txojrFXeMrời, đồyisrXDsbng txojrFXeMhời điyisrXDsbểm mạnhxojrFXeM yisrXDsbmàu syisrXDsbắc xhtc4anh xaxojrFXeMo trênxojrFXeM khuhtc4ôn mxojrFXeMặt thtc4hiếu htc4nữ đãyisrXDsb ngãhtc4 gụcxojrFXeM trxojrFXeMên nhtc4ền đất.

Lần nàhtc4y, yisrXDsbtim ayisrXDsbnh htc4không htc4đập mạnhxojrFXeM yisrXDsbhơn, xojrFXeMcũng khôngxojrFXeM đxojrFXeMập htc4chậm hơnhtc4, màyisrXDsb yisrXDsblà cảyisrXDsbm thhtc4ấy đyisrXDsbau nhói!

Người chtc4on gáihtc4 troxojrFXeMng bộyisrXDsb htc4váy xojrFXeMren đenxojrFXeM đxojrFXeMang yisrXDsbbất htc4tỉnh, ôxojrFXeMm cyisrXDsbhặt cyisrXDsbon gấuhtc4 bôxojrFXeMng vxojrFXeMào xojrFXeMlòng, đôiyisrXDsb yisrXDsbmôi xojrFXeMvà kyisrXDsbhuôn mxojrFXeMặt thiyisrXDsbếu syisrXDsbinh yisrXDsbkhí đếyisrXDsbn mứcyisrXDsb đángxojrFXeM htc4ngạc nhiên.

Và côhtc4 gáixojrFXeM ấy…xojrFXeM chhtc4ính làyisrXDsb Vưhtc4ơng Áihtc4 Hy!!

Tất cxojrFXeMả đềuhtc4 sữnyisrXDsbg shtc4ờ htc4trước yisrXDsbcảnh tượxojrFXeMng vừayisrXDsb xảyyisrXDsb htc4ra, mọixojrFXeM ánhxojrFXeM yisrXDsbmắt đềuyisrXDsb tyisrXDsbập htc4trung vxojrFXeMề mộxojrFXeMt hướhtc4ng xáyisrXDsbc định.

Vương Áihtc4 xojrFXeMHy nhỏhtc4 béyisrXDsb vẫxojrFXeMn nyisrXDsbằm bấxojrFXeMt độnyisrXDsbg trêxojrFXeMn mặtxojrFXeM đất,htc4 hahtc4i hàngxojrFXeM myisrXDsbi khtc4hép lại,xojrFXeM chtc4he khuyisrXDsbất đôiyisrXDsb đồngxojrFXeM tửyisrXDsb trxojrFXeMong sáng.

Gương mặxojrFXeMt thxojrFXeManh nxojrFXeMhã htc4đang htc4thả lỏngxojrFXeM hhtc4ết mứyisrXDsbc, dườnxojrFXeMg nhxojrFXeMư xojrFXeMcô đahtc4ng cyisrXDsbó xojrFXeMmột giấcyisrXDsb xojrFXeMngủ thậtyisrXDsb ngxojrFXeMon, nhưnyisrXDsbg khônghtc4 hẳhtc4n làhtc4 vĩnyisrXDsbh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bxojrFXeMước chhtc4ân vyisrXDsbang lênhtc4 thyisrXDsbật gyisrXDsbấp gáxojrFXeMp yisrXDsbvà nốhtc4i htc4tiếp khônghtc4 liềhtc4n bậc,xojrFXeM đámhtc4 cậnyisrXDsb xojrFXeMvệ bắtyisrXDsb đầuxojrFXeM htc4tỏ yisrXDsbra hốyisrXDsbt htc4hoảng, bướxojrFXeMc đếnhtc4 vàyisrXDsb vâyhtc4 lấyisrXDsby ÁixojrFXeM HyisrXDsby. yisrXDsbCách xojrFXeMđó khôhtc4ng xyisrXDsba, htc4Minh VỹxojrFXeM lạhtc4i đứnyisrXDsbg chônxojrFXeM châyisrXDsbn yisrXDsbtại htc4một chyisrXDsbỗ, đưxojrFXeMa mắtxojrFXeM lặnghtc4 nhhtc4ìn cô.

Anh nhưxojrFXeM khônyisrXDsbg thểhtc4 txojrFXeMin vàohtc4 yisrXDsbmắt mhtc4ình nữahtc4, đyisrXDsbôi mắyisrXDsbt nhìhtc4n côxojrFXeM khtc4hông xojrFXeMchớp, nhyisrXDsbư đangyisrXDsb sợhtc4 sẽxojrFXeM lạyisrXDsbi đáyisrXDsbnh yisrXDsbmất yisrXDsbảo gihtc4ác nhtc4ày thtc4rong ghtc4iây lát.

Trái tixojrFXeMm htc4đập xojrFXeMnhanh đếnyisrXDsb mứchtc4 xojrFXeMkhông tàxojrFXeMi nàxojrFXeMo kihtc4ểm soátyisrXDsb đượchtc4 nữa,xojrFXeM MixojrFXeMnh htc4Vỹ mímyisrXDsb môi.

Cất bướcyisrXDsb tiếnhtc4 vềhtc4 yisrXDsbphía trướhtc4c, ayisrXDsbnh đangxojrFXeM hoàyisrXDsbn toxojrFXeMàn đánxojrFXeMh mấtxojrFXeM tyisrXDsbất htc4cả cảmxojrFXeM xúchtc4, chyisrXDsbỉ cầyisrXDsbn biếxojrFXeMt nyisrXDsbgười cyisrXDsbon gxojrFXeMái xojrFXeManh yhtc4êu đanghtc4 yisrXDsbhiện htc4diện trxojrFXeMong tầyisrXDsbm xojrFXeMmắt, vàhtc4 yisrXDsbkhông thhtc4ể đánhxojrFXeM mấthtc4 côyisrXDsb thxojrFXeMêm mộhtc4t lhtc4ần nữa.

“Đừng chạmxojrFXeM vào!!”

Bước chhtc4ân ayisrXDsbnh chxojrFXeMỉ cònhtc4 cáchtc4h yisrXDsbcô chưayisrXDsb đầyxojrFXeM yisrXDsbmột mhtc4ét txojrFXeMhì dhtc4ừng lyisrXDsbại, nghiếyisrXDsbn ryisrXDsbăng nhìhtc4n tyisrXDsbên chtc4ận vxojrFXeMệ đangxojrFXeM xojrFXeMcó độnxojrFXeMg táxojrFXeMc nyisrXDsbâng ngườihtc4 cxojrFXeMô lên,htc4 xojrFXeMđôi mhtc4ắt đehtc4n yisrXDsbsẫm đayisrXDsbng trừnghtc4 lxojrFXeMên xojrFXeMđầy tyisrXDsbức giận.

Tên htc4cận vhtc4ệ htc4kia bhtc4ị ahtc4nh xojrFXeMlàm cxojrFXeMho gxojrFXeMiật mìnhhtc4, vôhtc4 xojrFXeMý lxojrFXeMại yisrXDsbbuông xojrFXeMtay khiếyisrXDsbn cảhtc4 ngưxojrFXeMời ÁyisrXDsbi Hhtc4y rơxojrFXeMi tựyisrXDsb yisrXDsbdo xuốnyisrXDsbg mặyisrXDsbt đất.

“Biến đi.xojrFXeM” Gihtc4ọng nhtc4ói vừayisrXDsb rhtc4ồi lạihtc4 cấyisrXDsbt lênxojrFXeM, MiyisrXDsbnh VỹyisrXDsb cxojrFXeMố gắxojrFXeMng kìmhtc4 chế,yisrXDsb nxojrFXeMói bằnghtc4 chấxojrFXeMt giọxojrFXeMng nhẹxojrFXeM nhànxojrFXeMg yisrXDsbvà htc4bình thtc4ĩnh nhấthtc4 yisrXDsbcó thể.

Không yisrXDsbai cóhtc4 quyềnyisrXDsb đượyisrXDsbc làmhtc4 côhtc4 ấyyisrXDsb xojrFXeMtổn thương!

Minh VỹxojrFXeM trừxojrFXeMng mhtc4ắt nhìnyisrXDsb đámxojrFXeM cyisrXDsbận yisrXDsbvệ, yisrXDsbnhư đhtc4ang xojrFXeMthể hyisrXDsbiện tâmxojrFXeM trhtc4ạng khóxojrFXeM cxojrFXeMhịu chtc4ủa htc4mình xojrFXeMvề shtc4ự hiệnxojrFXeM xojrFXeMdiện củxojrFXeMa họ.

Nhận thấyyisrXDsb “tínhtc4 hiệhtc4u” yisrXDsbkhông thtc4ốt từyisrXDsb “thiếhtc4u gihtc4a đánghtc4 mến”htc4, dyisrXDsbĩ nxojrFXeMhiên tohtc4án yisrXDsbcận htc4vệ lậphtc4 tyisrXDsbức biếhtc4n mhtc4ất cyisrXDsbhưa đầyxojrFXeM nxojrFXeMăm giây.

Minh Vỹhtc4 vẫnyisrXDsb đứngyisrXDsb yyisrXDsbên trướchtc4 ngườyisrXDsbi chtc4on gáiyisrXDsb đahtc4ng nhtc4ằm lặnxojrFXeMg thhtc4inh dướihtc4 đấtyisrXDsb, mặchtc4 kệyisrXDsb ánhyisrXDsb htc4nắng mùayisrXDsb htc4hè nhtc4óng htc4bức rxojrFXeMa sứhtc4c chiếuhtc4 rọiyisrXDsb khắpxojrFXeM ngưhtc4ời cô.

Ông trờihtc4 htc4đang đùahtc4 htc4cợt xojrFXeMvới ahtc4nh à?

Bao nhiêhtc4u cônxojrFXeMg sứhtc4c xojrFXeMvà thờiyisrXDsb htc4gian ahtc4nh byisrXDsbỏ yisrXDsbra thtc4hật sựyisrXDsb khônyisrXDsbg htc4ít yisrXDsbđể yisrXDsbtìm chtc4ô, xojrFXeMnhưng yisrXDsbđáp lạixojrFXeM chỉhtc4 làhtc4 sxojrFXeMự tuyhtc4ệt vọngyisrXDsb kxojrFXeMéo dhtc4ài đằngxojrFXeM đẵng.

Nhưng đếhtc4n khyisrXDsbi axojrFXeMnh bấthtc4 xojrFXeMmãn bỏxojrFXeM cuộchtc4, cyisrXDsbhấp nhhtc4ận htc4tất yisrXDsbcả sựhtc4 sắpxojrFXeM yisrXDsbxếp htc4của ôyisrXDsbng HàyisrXDsbn nhưhtc4 mộtyisrXDsb cáhtc4i máy…yisrXDsb côyisrXDsb lxojrFXeMại xuấthtc4 hiện!

Đôi htc4môi mỏngxojrFXeM nyisrXDsbhếch xojrFXeMlên txojrFXeMừ từyisrXDsb, vònxojrFXeMg cunxojrFXeMg tryisrXDsbên kxojrFXeMhuôn mhtc4ặt anhtc4h tuấhtc4n chhtc4ững chạcxojrFXeM chínhtc4h làyisrXDsb htc4nụ cườixojrFXeM yisrXDsbkhinh đời!

Anh htc4cúi ngườihtc4 xuốnghtc4, nxojrFXeMhẹ nyisrXDsbhàng luyisrXDsbồn txojrFXeMay qhtc4ua htc4thân ngườixojrFXeM quehtc4n thuộcyisrXDsb thtc4rong chixojrFXeMếc htc4váy rexojrFXeMn đyisrXDsben, xojrFXeMthận tryisrXDsbọng nhyisrXDsbấc bổnghtc4 xojrFXeMngười yisrXDsbcô lên.

Gương xojrFXeMmặt axojrFXeMnh gxojrFXeMiãn dần,xojrFXeM bớtxojrFXeM pxojrFXeMhần nàxojrFXeMo sựxojrFXeM căyisrXDsbng thẳngyisrXDsb luxojrFXeMôn htc4đeo báhtc4m dhtc4ai htc4dẳng… đúxojrFXeMng thậthtc4 lxojrFXeMà VươngxojrFXeM Áhtc4i htc4Hy rồi!

Hai bànhtc4 htc4tay yisrXDsbchợt shtc4iết thtc4hật xojrFXeMchặt ngườhtc4i xojrFXeMcon gáxojrFXeMi tronxojrFXeMg thtc4ay, MinyisrXDsbh htc4Vỹ cúihtc4 thấxojrFXeMp đầuyisrXDsb, yisrXDsbđặt lxojrFXeMên htc4trán xojrFXeMÁi yisrXDsbHy mộxojrFXeMt yisrXDsbnụ htc4hôn thậxojrFXeMt khẽ…

Cuối cùng,htc4 htc4cô đãxojrFXeM trởxojrFXeM vềxojrFXeM bêyisrXDsbn ahtc4nh rồi…

Tại saxojrFXeMo htc4cô lạixojrFXeM xxojrFXeMuất hiệnhtc4 thtc4rong thyisrXDsbể trạngxojrFXeM yếuhtc4 ớthtc4 nhyisrXDsbư xojrFXeMthế nàyxojrFXeM yisrXDsbcơ chứ?

Kỳ lhtc4ạ yisrXDsbthật, vốnxojrFXeM dhtc4ĩ cyisrXDsbô xojrFXeMcó thyisrXDsbể htc4vào thẳnghtc4 nhàyisrXDsb đểhtc4 txojrFXeMìm ayisrXDsbnh cxojrFXeMơ mhtc4à, tạhtc4i syisrXDsbao yisrXDsblại ngồiyisrXDsb trưxojrFXeMớc cyisrXDsbửa, htc4lại cònxojrFXeM ôyisrXDsbm tyisrXDsbheo ghtc4ấu bônyisrXDsbg đxojrFXeMể rồihtc4 yisrXDsbsau đóhtc4 nxojrFXeMgất xỉu?

Bàn chyisrXDsbân MinxojrFXeMh VỹxojrFXeM nxojrFXeMhấc lênyisrXDsb, nhưngyisrXDsb lạiyisrXDsb htc4hạ xxojrFXeMuống vìhtc4 mộtxojrFXeM câuhtc4 nóixojrFXeM yisrXDsbvọng từxojrFXeM phíyisrXDsba sau.

“Trả côyisrXDsb ấyyisrXDsb lạihtc4 chxojrFXeMo anh.”

Theo yisrXDsbphản xạ,htc4 htc4Minh VỹxojrFXeM yisrXDsbquay đầuhtc4 lại…

Từ phíahtc4 sauhtc4, Hạohtc4 Thtc4hần vhtc4òng htc4tay nhtc4gang ehtc4o mộxojrFXeMt yisrXDsbcô gáihtc4 lhtc4ạ mặt,xojrFXeM chtc4ười cợt.

“Tôi chơxojrFXeMi cháyisrXDsbn rồi,yisrXDsb thtc4rả lyisrXDsbại đấy.”

Sau câyisrXDsbu nhtc4ói vhtc4ô tráxojrFXeMch nhiệxojrFXeMm ấyhtc4, ngườiyisrXDsb cohtc4n gyisrXDsbái kiyisrXDsba yisrXDsbcũng bậthtc4 cườihtc4 kxojrFXeMhúc khíchtc4h, néxojrFXeMp đxojrFXeMầu htc4vào ngựchtc4 yisrXDsbHạo Thần,yisrXDsb yisrXDsbra dángxojrFXeM vxojrFXeMô cùyisrXDsbng tìnhtc4h tứ.

Trả ÁiyisrXDsb Hhtc4y htc4lại htc4cho anh?

Minh Vỹhtc4 htc4không hềxojrFXeM tỏyisrXDsb bấthtc4 cứhtc4 txojrFXeMhái đxojrFXeMộ nhtc4ào cảhtc4, xojrFXeManh vẫxojrFXeMn ôxojrFXeMm htc4Ái HxojrFXeMy tryisrXDsbong yisrXDsblòng, đôhtc4i môixojrFXeM mấhtc4p máyyisrXDsb bậtxojrFXeM thànxojrFXeMh tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quxojrFXeMan trọng,htc4 chỉxojrFXeM yisrXDsbcần htc4cô tryisrXDsbở vềyisrXDsb vớxojrFXeMi anhyisrXDsb, thếyisrXDsb lyisrXDsbà đủxojrFXeM rồi.

Bóng lyisrXDsbưng chtc4ao lớnyisrXDsb quayisrXDsby lạhtc4i, thxojrFXeMẳng ngườiyisrXDsb bướcxojrFXeM đi…

Thì xojrFXeMra quhtc4ãng thờhtc4i giayisrXDsbn cyisrXDsbô mấtxojrFXeM yisrXDsbtích, HyisrXDsbạo xojrFXeMThần chhtc4ính lxojrFXeMà nghtc4ười htc4chăm htc4sóc htc4và xojrFXeMbảo vệyisrXDsb cô.

Cứ tưởngyisrXDsb nhtc4ói rxojrFXeMa nhtc4hững lxojrFXeMời đhtc4ó thyisrXDsbì anxojrFXeMh sẽxojrFXeM thtc4in làyisrXDsb hắhtc4n yisrXDsbta ghéyisrXDsbt bỏyisrXDsb nênhtc4 mớixojrFXeM trhtc4ả lhtc4ại côyisrXDsb sao?

Nhầm rồi…

Từ xojrFXeMbốn nhtc4ăm trướcxojrFXeM chxojrFXeMo yisrXDsbđến htc4tận bâyhtc4 giờ,yisrXDsb myisrXDsbỗi khxojrFXeMi anhtc4h htc4và htc4Hạo ThầyisrXDsbn đốiyisrXDsb htc4mặt vớiyisrXDsb nhayisrXDsbu, áyisrXDsbnh mắtyisrXDsb củahtc4 hắhtc4n txojrFXeMa xojrFXeMvẫn khônhtc4g hhtc4ề thayisrXDsby đổi.

Trong mắhtc4t hxojrFXeMắn, chtc4hỉ tồxojrFXeMn tạxojrFXeMi duxojrFXeMy nhxojrFXeMất ngườixojrFXeM coyisrXDsbn xojrFXeMgái chtc4ủa ayisrXDsbnh vàxojrFXeM hxojrFXeMam muốnxojrFXeM độyisrXDsbc htc4chiếm khyisrXDsbông ngừng.

Bước chhtc4ân nhahtc4nh hơn,yisrXDsb yisrXDsbMinh Vỹhtc4 bướxojrFXeMc vyisrXDsbào cổhtc4ng nhtc4hà, bxojrFXeMăng htc4qua xojrFXeMkhu yisrXDsbvườn rộnxojrFXeMg lxojrFXeMớn vhtc4à tiếnxojrFXeM đếnhtc4 gầhtc4n xojrFXeMhồ bơi.

Dừng lạihtc4 ởhtc4 thtc4hành hồyisrXDsb bơi,xojrFXeM anhtc4h cúihtc4 htc4người xuốyisrXDsbng, htc4trên tyisrXDsbay vẫyisrXDsbn làxojrFXeM VưxojrFXeMơng yisrXDsbÁi htc4Hy htc4đang nhắmyisrXDsb nghiềnyisrXDsb htc4đôi mắhtc4t vàxojrFXeM ômhtc4 xojrFXeMchặt gxojrFXeMấu bông.

Đôi taxojrFXeMy vẫnyisrXDsb nâyisrXDsbng ngườhtc4i côhtc4, nhxojrFXeMưng ayisrXDsbnh xojrFXeMlại từxojrFXeM từxojrFXeM hạxojrFXeM thấpyisrXDsb tyisrXDsbay, yisrXDsbđể cảyisrXDsb ngườiyisrXDsb cyisrXDsbô bắtxojrFXeM đầuyisrXDsb ngậpyisrXDsb tyisrXDsbrong nước.

Minh Vỹhtc4 cànghtc4 hạhtc4 thấpyisrXDsb tayyisrXDsb, mựchtc4 nướcxojrFXeM nxojrFXeMgang ngườixojrFXeM cyisrXDsbô lạixojrFXeM cànghtc4 nhtc4âng cao.

Thân txojrFXeMhể nyisrXDsbhỏ bhtc4é kyisrXDsbia khẽyisrXDsb yisrXDsbrun lên,xojrFXeM nhtc4hưng lạixojrFXeM cốyisrXDsb kyisrXDsbìm nénhtc4… anxojrFXeMh htc4có thểyisrXDsb thấxojrFXeMy rõhtc4, hayisrXDsbi bàyisrXDsbn tayisrXDsby ômxojrFXeM gấuyisrXDsb bxojrFXeMông đxojrFXeMang sxojrFXeMiết chặyisrXDsbt lạixojrFXeM, ngyisrXDsbay chtc4ả khxojrFXeMuôn xojrFXeMmặt chtc4ô cũnyisrXDsbg byisrXDsbắt đầuxojrFXeM tỏyisrXDsb htc4ra yisrXDsbkhó chịu.

Đây chỉyisrXDsb cóxojrFXeM thểxojrFXeM làxojrFXeM kyisrXDsbế hoạchyisrXDsb yisrXDsbdo HạoxojrFXeM ThyisrXDsbần xojrFXeMbày raxojrFXeM, vyisrXDsbì xojrFXeManh yisrXDsbbiết xojrFXeMrõ hắnxojrFXeM khônyisrXDsbg tyisrXDsbhể dễxojrFXeM dànxojrFXeMg myisrXDsbang ÁiyisrXDsb Hhtc4y trxojrFXeMả yisrXDsblại htc4cho anhtc4h được.

“Cứ tixojrFXeMếp yisrXDsbtục gixojrFXeMả vờ…”yisrXDsb ĐyisrXDsbôi mắtyisrXDsb đenhtc4 tryisrXDsbở nênhtc4 yisrXDsbvô hhtc4ồn, htc4anh lyisrXDsbạnh lyisrXDsbùng gxojrFXeMằn từhtc4ng cyisrXDsbhữ, “…htc4 nếuxojrFXeM xojrFXeMem muốnhtc4 chết.”