You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô chủ,35PG đếncJYL gi6PsUờ ăcJYLn rồi.”cJYL 5AxUMột c6PsUô hầ5AxUu 6PsUbước v6PsUào nW4Ycăn phòng35PG 35PGbị bón5AxUg tố5AxUi nuố5AxUt 5AxUchửng, cJYLHạo Th35PGần đ6PsUã honW4Yàn t6PsUoàn tácJYLch bcJYLiệt ÁicJYL H35PGy kcJYLhỏi thế5AxU giới5AxU bên6PsU ngoà5AxUi, gicJYLam giữcJYL c35PGô trcJYLong căn35PG p5AxUhòng rộngcJYL 5AxUlớn đầ35PGy 5AxUđủ tiện5AxU nghinW4Y, nhưncJYLg lạinW4Y thiếunW4Y sức5AxU s5AxUống vàcJYL hnW4Yơi ấ5AxUm củcJYLa cnW4Yon người.

Đã bcJYLao lâcJYLu rồcJYLi nhỉ?

Ái 5AxUHy 35PGkhông màngcJYL đư35PGa 5AxUmắt n35PGhìn côcJYL hcJYLầu đcJYLang cJYLbê cJYLkhay tnW4Yhức cJYLăn đ35PGặt lcJYLên chinW4Yếc cJYLbàn gầ6PsUn mì6PsUnh, vẫnnW4Y ng5AxUồi y6PsUên lặng35PG nhì5AxUn v35PGào khoảngnW4Y không…

Mọi việ5AxUc cJYLvẫn diễn5AxU nW4Yra 6PsUnhư một6PsU vòn5AxUg t6PsUuần ho6PsUàn, ng35PGày n6PsUgày vẫn5AxU cócJYL ngư5AxUời đư5AxUa đồ6PsU ă35PGn đếnnW4Y 5AxUcho cô5AxU đ35PGúng gi35PGờ, cJYLvẫn cónW4Y ngườinW4Y c6PsUhăm s5AxUóc th5AxUật tỉ35PG mỉnW4Y nnW4Yhư đa35PGng n5AxUâng nnW4Yiu mộtnW4Y loà35PGi 5AxUhoa mỏng5AxU man35PGh yếu35PG ớ5AxUt, cJYLnhưng vẫnW4Yn nW4Ycó mộcJYLt bức35PG nW4Ytường vô5AxU hình5AxU ngănnW4Y chặncJYL kh35PGông ch5AxUo c35PGô 5AxUbước r5AxUa khỏcJYLi 6PsUlồng k6PsUính đacJYLng giữ5AxU ch35PGân chín5AxUh mình.

Hạo TcJYLhần mỗi6PsU nW4Yngày đềucJYL đếcJYLn căncJYL phò6PsUng 5AxUmà mìcJYLnh giacJYLm giữ6PsU Ái5AxU HycJYL, vẫn5AxU nónW4Yi chuyệcJYLn nW4Ynhư khôn5AxUg hềnW4Y có5AxU c35PGhuyện cJYLgì xảy6PsU ranW4Y, nhưn35PGg nW4Ychỉ du35PGy nhấtcJYL cậnW4Yu 6PsUtự mình35PG độc6PsU thoại.

Từ ncJYLgày b6PsUị 5AxUgiam lỏ5AxUng, nW4YÁi H6PsUy khô35PGng hề5AxU mởcJYL miệngcJYL nócJYLi d5AxUù cnW4Yhỉ mộ6PsUt từ5AxU, cJYLthậm chínW4Y lại6PsU còn5AxU t35PGrở nê5AxUn 5AxUkhép 35PGkín, nh35PGư khôcJYLng 5AxUai t35PGồn tạinW4Y tr6PsUong mắt35PG cô.

Cô vẫ35PGn ăn…5AxU vnW4Yẫn sống…

Một ng6PsUày, một35PG nW4Ytháng, m5AxUột năm…

Dù ch5AxUo nW4Ythời cJYLgian cJYLcó nW4Ytrôi nhcJYLanh 35PGđến mức35PG nào,5AxU đốinW4Y với6PsU Ái5AxU cJYLHy, 5AxUhoàn t5AxUoàn khô6PsUng cócJYL định35PG n35PGghĩ vềnW4Y n6PsUgày tnW4Yháng 6PsUlà g35PGì cả.

Cô ch6PsUỉ b5AxUiết r5AxUằng, mìnW4Ynh đangnW4Y trải6PsU qu5AxUa mcJYLột quãng35PG thờ5AxUi gi6PsUan rơi6PsU v6PsUào hàn5AxUg v6PsUạn tcJYLhiên nW4Yniên 5AxUkỷ, đánhnW4Y mất35PG nW4Yhoàn 35PGtoàn ha5AxUi từcJYL “5AxUtự do”.

Không 35PGkhóc… kh35PGông cười…cJYL nW4Ymột 5AxUnăm sốn5AxUg cJYLtrong thế6PsU giới35PG nhcJYLàm chácJYLn, cJYLÁi H35PGy không5AxU hề6PsU r35PGơi thêm35PG bất35PG cứ35PG mcJYLột 35PGgiọt 6PsUnước mắ35PGt nW4Ynào cả…cJYL nW4Yvì dnW4Yù 6PsUcho c6PsUó k5AxUhóc cJYLhết 6PsUnước mắt35PG, cũng6PsU khô5AxUng hềcJYL cJYLcó lối35PG thoá6PsUt đểnW4Y cô35PG tìm5AxU v6PsUề anh.

Nếu 35PGnhư nW4Ythế, 6PsUthà r6PsUằng mcJYLình 6PsUphải cườicJYL thậcJYLt tư35PGơi, để5AxU Mi6PsUnh V5AxUỹ ở6PsU cJYLđâu đ5AxUó trênW4Yn tcJYLhế 5AxUgiới này5AxU c6PsUòn nW4Ycó t35PGhể scJYLống hạnnW4Yh phú35PGc kh5AxUi 6PsUkhông c35PGó mình.

Anh nW4Yđã cnW4Yó thể6PsU 6PsUvượt qu6PsUa nỗcJYLi đ35PGau mất5AxU T35PGhy cJYLThy, th35PGì 5AxUtại sa6PsUo lại35PG 5AxUkhông thể5AxU quên5AxU cô35PG đưcJYLợc 6PsUcơ chứ?

Nhưng cônW4Y vẫn6PsU kh5AxUông th35PGể cưcJYLời, v35PGà lạcJYLi c5AxUàng khôn6PsUg t35PGhể kh35PGóc, 5AxUchỉ t35PGhấy nW4Ycõi lòn6PsUg trốnnW4Yg rỗngnW4Y, khô6PsUng hề6PsU tồn6PsU tại5AxU 5AxUbất nW4Ycứ điềucJYL g35PGì được35PG chcJYLo 6PsUlà hạn5AxUh phú5AxUc h5AxUay đa6PsUu đớn.

Ái H5AxUy cJYLthật sự…35PG thật5AxU s35PGự khôn5AxUg t5AxUhể 35PGnhớ cJYLrõ khuôn6PsU m6PsUặt l35PGạnh l35PGùng cJYLngạo m35PGạn đó6PsU n35PGữa… thậcJYLt sựnW4Y 6PsUkhông tcJYLhể nhcJYLớ được!

Tất nW4Ycả chỉ5AxU nW4Ylà mộcJYLt gươncJYLg mặ35PGt mcJYLờ nhạtcJYL đanW4Yng dần35PG p5AxUhai nh6PsUoà troncJYLg 6PsUtâm tnW4Yrí cô.

Ngay cảnW4Y cJYLhơi ấm5AxU t5AxUhân thuộc35PG vànW4Y cảm5AxU nW4Ygiác cJYLkhi kềcJYL cậ5AxUn 6PsUbên 35PGMinh Vỹ5AxU 6PsUcũng hoà6PsUn toàcJYLn biến5AxU 35PGmất, Á35PGi HnW4Yy khnW4Yông thểnW4Y cảm35PG n35PGhận được35PG cJYLgì cả…

… không5AxU gcJYLì cả.

Cô hầucJYL cũng5AxU khônnW4Yg nW4Yhề cảm6PsU thnW4Yấy 6PsUlạ lẫmnW4Y vcJYLì nhữngnW4Y hà5AxUnh độ6PsUng nW4Ythất thường6PsU củanW4Y Ái5AxU cJYLHy, nha6PsUnh 35PGchân bướ35PGc r35PGa kh6PsUỏi phòng,5AxU snW4Yau nW4Yđó cJYLgài chốt5AxU khoá.

Cô i35PGm lặng,cJYL chìmnW4Y cJYLsâu vàonW4Y mnW4Yớ knW4Yý ứ6PsUc h5AxUỗn độn…

Không thểcJYL t35PGin 35PGđược a6PsUnh lnW4Yà người5AxU đãcJYL cJYLnhẫn t6PsUâm xcJYLuống ta6PsUy 6PsUtàn sácJYLt cả35PG gi35PGa đcJYLình củacJYL cô….

Không đâu,cJYL ngườ5AxUi như35PG MincJYLh cJYLVỹ, v5AxUẻ b35PGề ncJYLgoài lạn6PsUh lùn35PGg c5AxUhỉ l35PGà 5AxUvỏ bọcnW4Y nW4Ycho 35PGsự ấnW4Ym 5AxUáp l6PsUan cJYLtoả bênnW4Y trong…5AxU a5AxUnh 6PsUsẽ khcJYLông bacJYLo giờnW4Y là6PsUm như5AxU thế!

Nhưng khô6PsUng phảicJYL chính5AxU Đ5AxUiền HucJYLân đcJYLã th6PsUừa n5AxUhận rằncJYLg hắnW4Yn là35PG cJYLkẻ giế5AxUt 6PsUgia đì6PsUnh c35PGô nW4Ysao? Như5AxUng tạicJYL s5AxUao TịcJYLnh Nh35PGi lại6PsU nW4Ynói MicJYLnh VỹnW4Y mới6PsU t6PsUhực scJYLự cJYLlà kẻ35PG sát6PsU n5AxUhân 35PGcơ chứ?

Hạo cJYLThần bcJYLước v6PsUào c5AxUăn nW4Yphòng phảng35PG pcJYLhất m35PGùi hươngcJYL 5AxUcủa h5AxUoa 6PsUtường 35PGvi, tnW4Yiến đnW4Yến gầ5AxUn cJYLÁi HcJYLy vànW4Y 35PGngồi lên35PG cạnh6PsU giường.

“Em ch5AxUán nW4Yghét an6PsUh đến5AxU mcJYLức nànW4Yy sao?cJYL” GươngcJYL m5AxUặt nW4Ylộ 6PsUrõ vcJYLẻ thấ5AxUt vọngnW4Y, HnW4Yạo ThầncJYL dườngcJYL cJYLnhư đã35PG 6PsUbiết cânW4Yu trả5AxU lcJYLời cJYLsẽ 6PsUlà 6PsUnhư tnW4Yhế nào,35PG tiếpnW4Y tụ6PsUc 5AxUcất giọngcJYL đều6PsU đềcJYLu. “ĐừngnW4Y nhưcJYL nW4Ythế nữa,5AxU 35PGanh 5AxUcó 6PsUthể kh5AxUiến e6PsUm hnW4Yạnh phúcJYLc hcJYLơn cả5AxU hắn.

Cứ tưở35PGng r35PGằng chỉ5AxU cnW4Yần giữ5AxU cJYLÁi H5AxUy bêcJYLn cạnhnW4Y, Hạo35PG ThầncJYL 6PsUsẽ 35PGhạnh phúcnW4Y sao?

Không hề!35PG Hạnh6PsU phú6PsUc nW4Ytưởng chnW4Yừng 5AxUnhư chỉ6PsU thoángcJYL qunW4Ya, nh6PsUẹ như5AxU 35PGlàn 5AxUgió 6PsUmơn 35PGman ngo35PGài bầu5AxU nW4Ytrời đ5AxUơn điệu…

Nhưng cJYLđau đớn6PsU lạinW4Y 35PGkéo dcJYLài, ccJYLhe khuất5AxU 6PsUthứ 6PsUánh s5AxUáng cJYLkhiến cJYLcuộc sốn35PGg củacJYL cậ5AxUu chuyểnnW4Y biếncJYL t35PGheo mcJYLột màunW4Y đ5AxUen 5AxUtăm tối6PsU. C35PGứ cJYLnhư 5AxUthế n6PsUày thật35PG cJYLsự khônW4Yng cJYLổn chút35PG n5AxUào… cônW4Y 35PGvẫn yênnW4Y 6PsUlặng, hoàcJYLn 6PsUtoàn kh5AxUông cónW4Y chú6PsUt biểnW4Yu cJYLcảm cJYLnào 5AxUkhác ng6PsUoài vcJYLiệc th6PsUẫn nW4Ythờ 6PsUnhìn vào6PsU nW4Ykhoảng không.

“Theo anh!6PsU” Hạ6PsUo Thầ5AxUn mệt6PsU mỏ5AxUi ônW4Ym 35PGlấy đầ6PsUu, cJYLsau đ5AxUó đứcJYLng dậ5AxUy nW4Ynắm lấ35PGy tnW4Yay c5AxUô lô6PsUi đi…

Có lẽ…6PsU đế6PsUn l35PGúc ph35PGải bunW4Yông tacJYLy rồi.35PG V35PGì ncJYLắm giữcJYL cJYLmối tnW4Yình từ35PG một5AxU pnW4Yhía ncJYLhư thếcJYL này,35PG th5AxUật sự35PG chỉcJYL khiếcJYLn c6PsUả hcJYLai đa5AxUu kh35PGổ 35PGhơn 35PGmà thôi.

Quãng thời5AxU 6PsUgian qua5AxU, HạonW4Y ThầncJYL đnW4Yã 5AxUthực s6PsUự quá35PG íc5AxUh 5AxUkỷ, cJYLchỉ biếcJYLt gicJYLữ Á35PGi H5AxUy cJYLcho ri35PGêng mình5AxU 35PGvà cJYLnghĩ s6PsUẽ làmcJYL ng35PGười co35PGn cJYLgái n5AxUày hạ35PGnh phúc.

Nhưng ha35PGi chữ5AxU “hạnh5AxU phúc”35PG miễn6PsU cưỡng35PG n6PsUày cónW4Y thật6PsU sựcJYL tồn35PG tạ5AxUi khôngcJYL 5AxUkhi cônW4Y vcJYLẫn c6PsUòn 5AxUmong n35PGhớ hắn?

Cô 5AxUđể 35PGmặc nW4YHạo ThầncJYL cJYLđưa mìn35PGh đnW4Yi, khôn35PGg hềcJYL c35PGó nW4Ychút p5AxUhản ứcJYLng nnW4Yào gọicJYL 6PsUlà khángnW4Y cự,35PG chỉ35PG v6PsUô th5AxUức nối35PG bướccJYL thnW4Yeo s6PsUau cậcJYLu, bàcJYLn 35PGtay cnW4Yòn l5AxUại nW4Ysiết c6PsUhặt 5AxUcon gấu35PG nW4Ybông nW4Ymềm mại35PG tcJYLrong tay.

Đây… là35PG 5AxUcách nW4Yduy nhấtcJYL 35PGHạo ThầnW4Yn kh35PGông muốnnW4Y s35PGử dụngnW4Y… nnW4Yhưng hế5AxUt cáchnW4Y rồi!

Phải khiến35PG Á6PsUi 5AxUHy nW4Yhoàn to6PsUàn nW4Ytin tưởng6PsU cnW4Yậu vcJYLà c5AxUăm cJYLhận cJYLMinh Vỹ.

“Vẫn cnW4Yhưa cJYLtìm thấy35PG nW4Ycô ấycJYL sao5AxU?” MinnW4Yh VỹnW4Y đấm35PG mạnhcJYL 5AxUlên cJYLbàn làmnW4Y việc6PsU 6PsUcủa ônnW4Yg HàncJYL, 5AxUđôi mắt5AxU annW4Yh trừng5AxU lêncJYL nhữngcJYL cJYLtia sá6PsUng ccJYLủa l5AxUửa h5AxUận. “Một5AxU n35PGăm, đ35PGã m6PsUột nănW4Ym r5AxUồi đấy6PsU ôngnW4Y ccJYLó b5AxUiết không?!”

Tìm kinW4Yếm 35PGrồi lạ5AxUi tì35PGm kiếm35PG, nW4Yanh g5AxUần nnW4Yhư ccJYLhìm và6PsUo t35PGuyệt vọng…

Muốn b35PGỏ 5AxUcuộc, nhnW4Yưng cJYLtrái ti5AxUm 35PGlại khcJYLông 35PGcho phcJYLép annW4Yh 6PsUlàm thế!

Lẽ nàonW4Y Ái5AxU 5AxUHy nW4Yđã tcJYLhực s5AxUự bốccJYL hơi6PsU khcJYLỏi tnW4Yhế giớcJYLi cJYLnày rồicJYL ư?

“Đừng đòcJYLi hcJYLỏi kh6PsUi nW4Yta đnW4Yã giúpcJYL 6PsUcon l5AxUàm t5AxUất 6PsUcả đnW4Yể tìmcJYL conW4Yn b6PsUé 6PsUấy nếucJYL co6PsUn khnW4Yông munW4Yốn mấtcJYL cJYLnó m6PsUãi mãi.”cJYL Ôn6PsUg HàncJYL đ5AxUan 5AxUhai ta6PsUy và5AxUo n35PGhau, tự5AxUa lư6PsUng v35PGào chiếcJYLc ghnW4Yế xonW4Yay, t35PGrả lời6PsU Mi5AxUnh VnW4Yỹ mộtnW4Y các6PsUh nghiêcJYLm nnW4Yghị. “nW4YQuên cJYLcon bé35PG ấy6PsU đinW4Y, t6PsUa 5AxUsẽ tì5AxUm nW4Ycho cnW4Yon mộtcJYL cJYLngười 35PGcon gái6PsU kh35PGác xicJYLnh đẹp35PG 5AxUvà tốt6PsU h5AxUơn nó.”

Đối vớ5AxUi ôncJYLg, hi6PsUện tại,nW4Y xnW4Yem 5AxUnhư 6PsUmọi nW4Ychuyện cJYLđã đượnW4Yc th6PsUu x5AxUếp ổncJYL thonW4Yả, và35PG tất5AxU 6PsUcả sẽcJYL l35PGại 6PsUổn đị5AxUnh nnW4Yhư lúnW4Yc banW4Yn đầu.

“Ý nW4Yông 35PGlà tnW4Yôi p5AxUhải 35PGsống tốtcJYL kh5AxUi 35PGthiếu c6PsUô ấy35PG 35PGsao? Thế5AxU 5AxUcuộc sốngcJYL của35PG 35PGông 5AxUcó hạnhcJYL phú6PsUc nếu35PG cJYLthiếu b35PGà tcJYLa khôngnW4Y? VànW4Y tcJYLôi hnW4Yiện 5AxUgiờ là6PsU nhưnW4Y thế5AxU đấ6PsUy, khô5AxUng có5AxU c35PGô nW4Yấy, ccJYLoi nnW4Yhư t6PsUhế giới6PsU nànW4Yy đốicJYL với6PsU nW4Ytôi 6PsUchẳng 35PGcòn 5AxUý 35PGnghĩa g35PGì c6PsUả!” Gương5AxU mặ6PsUt 35PGMinh VỹnW4Y nW4Ychợt trnW4Yở nênnW4Y t35PGhật lạ5AxUnh lùnW4Yng vnW4Yà bấcJYLt cần,nW4Y nhnW4Yư thcJYLể đa5AxUng mon6PsUg mu35PGốn 35PGrời kh6PsUỏi th35PGế giớnW4Yi n35PGày b35PGất ccJYLứ lcJYLúc nào.

Không cJYLchỉ b6PsUất l35PGực vcJYLì chuy6PsUện lãnhnW4Y đ5AxUạo tổ5AxU ch35PGức Kni35PGght, an6PsUh t5AxUhật cJYLsự 5AxUđang rnW4Yất mệtnW4Y 5AxUmỏi vnW4Yì 6PsUvô v35PGọng 6PsUtrong vi5AxUệc tì35PGm kiếm35PG Ái6PsU Hy.

Đôi mắtcJYL c6PsUhất 5AxUchứa ưu5AxU phiề6PsUn, MinW4Ynh Vỹ35PG bước6PsU n6PsUhanh nW4Yra khỏi6PsU că5AxUn phò5AxUng đ5AxUang k6PsUhiến mì35PGnh ngạtcJYL 35PGthở, cJYLchỉ mcJYLuốn tìm35PG v5AxUề gó5AxUc tố35PGi qnW4Yuen th5AxUuộc m6PsUà nhớ6PsU đ35PGến ngưnW4Yời 35PGcon g35PGái ấy.nW4Y Từ35PG 6PsUbao gi6PsUờ an35PGh lạnW4Yi 35PGthảm hạnW4Yi đế35PGn như35PG thếnW4Y 6PsUnày ccJYLơ chứ?

Hạo ThầnW4Yn nắ35PGm lấ5AxUy tnW4Yay cJYLÁi HycJYL, đưacJYL c6PsUô nW4Ylên cJYLtận lầu5AxU bcJYLa, snW4Yau nW4Yđó dừncJYLg 6PsUlại tcJYLrước cJYLmột nW4Ycăn p6PsUhòng 35PGkhá rộng35PG lớn.

Cô cả5AxUm cJYLthấy l6PsUo sợcJYL, m6PsUột pcJYLhần v5AxUì h6PsUành động5AxU k6PsUhác t5AxUhường của5AxU Hạo6PsU Th35PGần, 5AxUphần cònnW4Y lạ35PGi l5AxUà vì35PG bí5AxU mật6PsU nW4Yđang ẩ5AxUn chứnW4Ya phícJYLa scJYLau nW4Ycăn phòng35PG đó.

Bước châ5AxUn dừngcJYL lạicJYL 6PsUở cửcJYLa phnW4Yòng, Hạ5AxUo Thần5AxU bucJYLông ta35PGy cô5AxU rcJYLa, 35PGđứng s5AxUang mộnW4Yt b6PsUên, như6PsU thểnW4Y đang6PsU muốnW4Yn cô35PG phải6PsU tcJYLự mìcJYLnh kh5AxUám phnW4Yá b35PGí cJYLmật ẩnnW4Y chứa5AxU bên6PsU trcJYLong c5AxUăn p5AxUhòng bcJYLí ẩn6PsU trướccJYL mắt.

Bàn 6PsUtay đacJYLng ôm35PG 5AxUcon gcJYLấu 5AxUbông n35PGới lỏng5AxU dcJYLần, lỏ35PGng dầ35PGn cJYLrồi nW4Ymặc kcJYLệ nó5AxU rơ35PGi x35PGuống đất.35PG ĐôicJYL 6PsUmắt Á5AxUi cJYLHy t5AxUhoáng chútnW4Y nW4Ylo scJYLợ, nnW4Yhưng b5AxUàn 35PGtay 35PGlại nW4Yngoan cố5AxU nắnW4Ym l5AxUấy nW4Ytay ccJYLầm mởcJYL cửa.

Liệu… 35PGkhi 5AxUcô m6PsUở cửa…cJYL Min35PGh 6PsUVỹ s5AxUẽ là5AxU n35PGgười đầu35PG tnW4Yiên cnW4Yô đượccJYL trông6PsU thcJYLấy? HacJYLy lạ35PGi làcJYL cJYLmột th35PGảm kịchcJYL đang35PG chờ35PG đ6PsUón cô?

Mặc kệ,5AxU cô5AxU khônnW4Yg quanW4Yn cJYLtâm nữanW4Y, cnW4Yô 35PGchỉ c6PsUần biế5AxUt mìn6PsUh đnW4Yang cần6PsU phnW4Yải 35PGgiải toả6PsU cJYLbản t6PsUính 6PsUtò m6PsUò vốn5AxU c6PsUó củacJYL mình.

Hạo Thần35PG hoànnW4Y tnW4Yoàn cânW4Ym 5AxUlặng đứngnW4Y yên35PG bnW4Yên cạnhcJYL 6PsUcô, đôi6PsU 5AxUmắt c6PsUậu nh35PGắm 6PsUhờ, hàn6PsUg nW4Ylông mànW4Yy 5AxUthanh tú6PsU khcJYLẽ ca5AxUu lại6PsU, đôinW4Y môi35PG mỏnnW4Yg 35PGđang mí5AxUm lại6PsU t6PsUhật chặt.

Cậu 35PGkhông m6PsUuốn m35PGọi chuy5AxUện nW4Ynhư thcJYLế nà6PsUy… 35PGnhưng c35PGũng kh6PsUông còn6PsU cácJYLch nào6PsU cJYLkhác 5AxUcả, là5AxUm 35PGsao knW4Yìm lại6PsU được6PsU k5AxUhi ước35PG mu35PGốn chiếm35PG hữu5AxU ngườinW4Y 5AxUcon g6PsUái knW4Yia đangcJYL dầnnW4Y tăng6PsU c5AxUao, đến5AxU mứnW4Yc k6PsUhông thể6PsU kiểm5AxU soát35PG cJYLđược nữa…

Khiến 35PGcô đ5AxUau đớcJYLn, khi35PGến 5AxUcô ch6PsUịu thươngnW4Y 5AxUtổn… tấtcJYL c5AxUả cJYLchỉ cJYLvì sự5AxU íchcJYL 35PGkỷ v5AxUà ha35PGm muố6PsUn có6PsU được35PG cnW4Yô mà5AxU thôi.

Cậu thực35PG sựcJYL hận35PG ÁicJYL H5AxUy, hậnW4Yn c5AxUô cJYLđã khcJYLiến 6PsUcậu phảicJYL b5AxUất chấp5AxU t5AxUất cả6PsU đểcJYL 35PGcó đượcJYLc cô!5AxU NếnW4Yu c35PGó đủ5AxU 6PsUcan nW4Yđảm, Hạo6PsU ThầncJYL chỉ6PsU muốnnW4Y b6PsUóp ná5AxUt t6PsUrái tinW4Ym 5AxUyếu ớ6PsUt đancJYLg đập5AxU liêcJYLn hồi35PG troncJYLg lòcJYLng ngực,6PsU đnW4Yể 5AxUnó khôngcJYL còcJYLn 35PGloạn nhịp6PsU tr35PGước ccJYLô nữa.

Bàn ta6PsUy ncJYLhỏ b35PGé v6PsUặn nhẹ6PsU ta5AxUy cầm,nW4Y l5AxUập tứccJYL mộ35PGt hươ6PsUng thnW4Yơm dịu5AxU dà5AxUng 35PGlan toả6PsU ba5AxUo phủ5AxU k6PsUhắp ngư6PsUời 6PsUcô, ph35PGảng phấcJYLt cJYLchút scJYLự tà35PGn độc6PsU tcJYLừ b35PGóng tốinW4Y tội35PG ác.

Hai bócJYLng 5AxUngười đang5AxU đnW4Yứng gi5AxUữa gicJYLan ph5AxUòng, ánW4Ynh mắtcJYL s5AxUắc nhọ6PsUn đề35PGu cócJYL cùncJYLg nW4Ychung mộcJYLt nW4Ymục tiêu…

… là6PsU cô!!

Chap 46

Nếu e5AxUm muố5AxUn chết

*Ba nă6PsUm sau*

Tiếng 35PGbước c5AxUhân vồ5AxUn cJYLvã nốicJYL tiếp6PsU khắnW4Yp dã5AxUy h35PGành lancJYLg dọ35PGc 5AxUtheo 6PsUngôi biệnW4Yt th6PsUự tránW4Yng 35PGlệ, toáncJYL n35PGgười mặcJYLc ve5AxUst đen5AxU bặmnW4Y trợ6PsUn đnW4Yang bướccJYL t35PGheo nW4Ysau cJYLmột bóngnW4Y ngườinW4Y ca6PsUo lớcJYLn, toácJYLt lê6PsUn ph5AxUong th6PsUái thố5AxUng lĩn6PsUh c35PGủa đấng35PG chỉ35PG huy.

Chiếc áocJYL s35PGơ 5AxUmi trắ5AxUng chưa5AxU c5AxUài 6PsUhết cJYLkhuy nW4Yđang đượccJYL bànW4Yn ta5AxUy t6PsUo l5AxUớn 35PGkhuy l6PsUại vộicJYL vã,6PsU gươngnW4Y mặ35PGt lãn35PGh k35PGhốc đang5AxU nh6PsUìn mọinW4Y thứ5AxU nW4Ybằng mộtcJYL mà35PGu sắc35PG đen6PsU sẫmnW4Y không35PG sự35PG sống.

Đôi 6PsUbàn châ35PGn 35PGvẫn sải35PG b5AxUước 35PGthật đều35PG đ35PGặn, M35PGinh V6PsUỹ càinW4Y cJYLlại ng35PGay nnW4Ygắn hàn35PGg k35PGhuy 35PGáo, rồi6PsU lạicJYL 6PsUtiếp 6PsUtục 35PGkhoác 5AxUnhanh chiếnW4Yc 6PsUáo kho6PsUác đecJYLn đang6PsU cầ35PGm trê6PsUn tay…35PG 35PGtừ ba35PGo giờ35PG an35PGh lạicJYL 35PGsống mộ6PsUt c6PsUách mácJYLy m5AxUóc nh35PGư thếnW4Y này5AxU ccJYLơ chứ?

Mọi th5AxUứ vẫnW4Yn dnW4Yiễn r5AxUa t5AxUhật 5AxUgấp gáp5AxU nnW4Yhư lnW4Yẽ tự6PsU n35PGhiên, 35PGvà đối6PsU vớcJYLi a6PsUnh, tấ35PGt c35PGả khcJYLông c35PGòn quacJYLn t6PsUrọng nữa.

Kéo 6PsUdài s5AxUự sốn35PGg và5AxU hơi6PsU t5AxUhở 6PsUchỉ đnW4Yể dàn35PG xế5AxUp nhữn35PGg c6PsUuộc ẩucJYL nW4Yđả m6PsUang tínW4Ynh c35PGhất bạo35PG lực,nW4Y cJYLnhưng cơ5AxU thểcJYL a5AxUnh 6PsUvẫn tcJYLiếp tụ35PGc hcJYLô hấp5AxU đ35PGể dcJYLuy 6PsUtrì nW4Ysinh 35PGmệnh này.

Bất ccJYLần đờinW4Y… b6PsUa từnW4Y dùn6PsUg để35PG c6PsUhỉ vềcJYL cuộc5AxU số35PGng hiệcJYLn tại6PsU c6PsUủa anh!!

Nét m5AxUặt lu5AxUôn 35PGgiữ nW4Ytrạng tcJYLhái lạn6PsUh nW4Ylùng h6PsUơn ccJYLả 6PsUngày xư6PsUa, gcJYLiờ đây35PG lạ35PGi cJYLbắt đầu5AxU 5AxUlưu dấu5AxU cJYLsự khinW4Ynh đnW4Yời củnW4Ya Hàn35PG M5AxUinh Vỹ.

Chiếc nW4Yxe 35PGBMW đượccJYL đậunW4Y sẵ6PsUn trnW4Yước cổng6PsU như35PG thườnW4Yng cJYLlệ, 35PGchờ nW4Yđợi đcJYLưa an6PsUh th5AxUực t35PGhi nhữngcJYL nhiệmnW4Y nW4Yvụ bạocJYL lực5AxU nW4Yphi pháp.

Anh bi6PsUết c35PGhứ! Ngư5AxUời acJYLnh gnW4Yọi cJYLlà 6PsUcha, ôngcJYL 6PsUta chỉ5AxU xenW4Ym an6PsUh nhưcJYL mộtcJYL 35PGthứ nW4Ycông cụ5AxU đnW4Yể loại35PG 6PsUbỏ tấ5AxUt cảcJYL nhnW4Yững tcJYLhứ cả6PsUn 5AxUtrở bướ35PGc tinW4Yến của6PsU cJYLông 5AxUta t6PsUrên thươcJYLng trường.

Chắc hẳ5AxUn lcJYLà s6PsUau kh6PsUi đẩy5AxU c6PsUho an6PsUh 6PsUcái tổcJYL chức35PG cJYLnày, 5AxUông 6PsUta thcJYLoải m35PGái l35PGắm. ThcJYLoải m35PGái khnW4Yi đãnW4Y cnW4Yó ngườicJYL thcJYLay thế5AxU mnW4Yình lnW4Yãnh đ5AxUạo vànW4Y gi6PsUúp 35PGông nW4Ydọn dẹpnW4Y s6PsUạch s6PsUẽ nhữ5AxUng th5AxUứ dơ6PsU bẩnnW4Y đangnW4Y chắn5AxU 6PsUngang co5AxUn đườnW4Yng thành35PG côn6PsUg củacJYL mình.

Sống trnW4Yong cJYLmột thếnW4Y giới6PsU hằng5AxU nnW4Ygày vẫ6PsUn nW4Yxảy r35PGa nhữngcJYL cuộccJYL xun5AxUg cJYLđột cJYLvà ẩu6PsU đả5AxU vcJYLô n6PsUghĩa, 35PGanh v35PGẫn tcJYLiếp tụcJYLc làmnW4Y nW4Ytheo l35PGời 5AxUsai khiế5AxUn củacJYL 35PGcha mì35PGnh như6PsU mnW4Yột cánW4Yi máy35PG, h6PsUoàn toàncJYL khôn5AxUg hcJYLề khánnW4Yg cự.

Đôi m6PsUắt mànW4Yu h6PsUổ phác6PsUh sángcJYL nW4Yrực đầy6PsU ki35PGêu ngạ6PsUo g5AxUiờ cJYLđây l35PGại đư6PsUợc cJYLthay thế35PG b35PGằng 35PGsắc mcJYLàu 5AxUcafe đen35PG sẫm,cJYL nW4Yanh trởcJYL n5AxUên ítcJYL nó35PGi h35PGơn xưacJYL, thậm35PG ccJYLhí còncJYL khô6PsUng thè6PsUm mởcJYL minW4Yệng r5AxUa n35PGói một6PsU từ5AxU nếnW4Yu 6PsUnó thnW4Yật 6PsUsự k6PsUhông cJYLcần thiết.

Anh học6PsU cá5AxUch 6PsUlàm q35PGuen với35PG việ5AxUc 35PGsống đ35PGơn 35PGđộc mnW4Yột mì5AxUnh, họccJYL cáccJYLh tự35PG kiểm6PsU soánW4Yt 6PsUlý trí5AxU 5AxUvà 6PsUsuy cJYLnghĩ m6PsUột cáccJYLh cJYLthiết thnW4Yực h35PGơn, và35PG anW4Ynh đãnW4Y dùnW4Yng kí6PsUnh ápcJYL tcJYLròng đểnW4Y 6PsUche gi6PsUấu thứ35PG mcJYLàu sắnW4Yc tu35PGyệt mỹnW4Y vốnnW4Y c5AxUó 5AxUcủa mình.

Từ ngànW4Yy thiếu5AxU vắncJYLg bóng35PG hìcJYLnh nW4YÁi HycJYL, a35PGnh trở35PG n6PsUên ccJYLăm 6PsUghét t35PGất cả35PG cJYLmọi 35PGthứ t35PGrên 35PGđời nà6PsUy, cả35PG thứ6PsU mcJYLà cô6PsU thnW4Yích nhất35PG ở5AxU acJYLnh –35PG mà6PsUu mắt!!

Cô đãcJYL từng35PG ngắ6PsUm acJYLnh thật6PsU lâucJYL, nW4Ybật cườinW4Y cJYLvà bảocJYL rcJYLất thí35PGch đôi5AxU mắt5AxU 5AxU– th35PGứ th5AxUu hútnW4Y nnW4Yhất t5AxUrên gươn6PsUg mặtcJYL anh.

Anh đã35PG t35PGập chị6PsUu đựn35PGg sự6PsU khónW4Y cnW4Yhịu mỗinW4Y kh5AxUi đcJYLeo kí5AxUnh 35PGáp tròngcJYL, nW4Ytập làm6PsU qnW4Yuen vớicJYL mnW4Yột đôicJYL m5AxUắt đen6PsU sâu6PsU thẳ35PGm nh5AxUư 35PGbao cJYLngười k5AxUhác mỗi6PsU cJYLkhi trô35PGng thấy35PG hcJYLình ảncJYLh p6PsUhản chnW4Yiếu củ6PsUa mìnnW4Yh 5AxUtrong gương.

Sải bưcJYLớc thậnW4Yt dứtcJYL kh35PGoát, Min35PGh Vỹ6PsU bướcnW4Y rcJYLa kh5AxUỏi cổcJYLng, đôicJYL mắt5AxU 5AxUvẫn m35PGông lungnW4Y, 6PsUvô định.

Mặc nW4Ydù khôcJYLng 35PGhề để6PsU tâmcJYL đcJYLến n6PsUhững tnW4Yhứ xcJYLung q5AxUuanh, nh5AxUưng acJYLnh vẫcJYLn cảnW4Ym tnW4Yhấy sự5AxU 6PsUthay 5AxUđổi cJYLbất thư6PsUờng ởnW4Y khunnW4Yg cảnh5AxU 6PsUthân 5AxUthuộc mnW4Yình vẫcJYLn 6PsUtrông thnW4Yấy vcJYLà bước6PsU 35PGđi h5AxUằng ngày.

Trái nW4Ytim nW4Yđập mạnnW4Yh nW4Ymột nhịp,35PG an6PsUh cảmcJYL th6PsUấy 35PGcó chú5AxUt 5AxUgì đónW4Y khócJYL thở6PsU, dường35PG 35PGnhư 5AxUanh vừ35PGa bỏcJYL cJYLqua th35PGứ g5AxUì đó35PG r35PGất qua6PsUn 35PGtrọng t35PGhì phải.

Bước ch5AxUân khựn6PsUg lnW4Yại, MinnW4Yh V6PsUỹ cứ35PG giữnW4Y ngu6PsUyên 35PGphong cJYLthái lcJYLãnh đạmcJYL ấy,nW4Y mãicJYL m6PsUột lúcJYLc s5AxUau mớicJYL từcJYL 6PsUtừ qua35PGy cJYLđầu lạnW4Yi, đảonW4Y mắ35PGt 35PGxung quacJYLnh n5AxUhư t5AxUìm kcJYLiếm g35PGì đó.

Đôi mắcJYLt 6PsUanh ch6PsUợt dừngnW4Y lcJYLại, h5AxUô h35PGấp ngưn6PsUg h5AxUoạt 5AxUđộng, 35PGcả cJYLcơ t5AxUhể nhưnW4Y rơi5AxU v5AxUào nW4Ytrạng thnW4Yái bấtnW4Y động.

Thứ 35PGanh cJYLđang 5AxUnhìn thấy35PG… lcJYLà ảnW4Yo nW4Yảnh sao?

Mái t5AxUóc cJYLnâu được6PsU nW4Ythắt nnW4Yơ, cốnW4Y nW4Ytình buộccJYL lệch6PsU s35PGang bênW4Yn t6PsUrái đacJYLng đượccJYL nh6PsUững cJYLvạt n5AxUắng bu35PGổi scJYLớm chcJYLiếu rọi…

Một 5AxUbóng 6PsUdáng nhỏ6PsU bé,cJYL 5AxUgầy guộc,cJYL làn6PsU d5AxUa trắngcJYL 6PsUmỏng ma5AxUnh đang35PG kho5AxUác trê35PGn mình6PsU chiế6PsUc vcJYLáy 5AxUren đe6PsUn cJYLthật q35PGuen thu5AxUộc đang5AxU ngồicJYL bệt35PG dướicJYL cJYLnền đấtcJYL 5AxUtrước cổng6PsU nh5AxUà 35PGanh nW4Ykhông 35PGhề ngạ5AxUi ngùn35PGg, 6PsUđôi b6PsUàn t35PGay ôm5AxU khưnW4Y 35PGkhư cJYLmột ch6PsUú nW4Ygấu nW4Ybông khá5AxU lớn35PG, vàcJYL c5AxUô 5AxUgái 5AxUđang g5AxUục mcJYLặt v35PGào những6PsU sợ35PGi nW4Ytơ thacJYLnh mảnh.

Minh VỹcJYL 35PGgần n35PGhư k35PGhông thể35PG tnW4Yin cJYLđược mìn6PsUh đang6PsU thấ6PsUy nhữn35PGg cJYLgì, nW4Ycả ngườ6PsUi khẽ5AxU rucJYLn lên,6PsU s5AxUau cJYLđó 35PGtừ từnW4Y bưcJYLớc đ6PsUến gần6PsU nW4Ycô cJYLgái k6PsUỳ lnW4Yạ kia.

Đám cậ35PGn vệnW4Y đnW4Yến l6PsUúc nà35PGy mcJYLới ch5AxUú ý5AxU đến35PG sự6PsU 35PGhiện d6PsUiện c5AxUủa côcJYL gá5AxUi 6PsUkia, 35PGmặc dù5AxU h35PGơi ngạ6PsUc nhiên35PG trướcnW4Y tnW4Yhái độ5AxU củcJYLa MnW4Yinh VỹcJYL, như35PGng nW4Yhọ đềunW4Y nícJYLn bặt,35PG đưnW4Ya m35PGắt nhcJYLìn 5AxUxem sắp35PG có35PG snW4Yự cJYLkiện nW4Ygì xcJYLảy ra.

Minh 35PGVỹ bướ6PsUc th6PsUật chậm6PsU đếnnW4Y gầnnW4Y người5AxU c5AxUon gáinW4Y kinW4Ya, s5AxUau đcJYLó khuỵunW4Y gố6PsUi trướccJYL mặt35PG c5AxUô 6PsUấy, đôcJYLi 5AxUmắt 6PsUánh lê6PsUn tr6PsUạng th5AxUái ư35PGu thương35PG 5AxUvô độ.6PsU Gươn6PsUg mnW4Yặt an35PGh hnW4Yơi ngnW4Yhệch rcJYLa, nhcJYLưng lạinW4Y biểucJYL hiện5AxU rõ6PsU rệ5AxUt 5AxUsự 5AxUđau lòng35PG… c5AxUó phảicJYL là35PG cô5AxU ấ35PGy đây35PG không?

Vẫn là5AxU bóncJYLg dángnW4Y knW4Yhắc đậm35PG sâ5AxUu tcJYLrong tnW4Yim 6PsUanh, nhnW4Yưng tạ5AxUi 5AxUsao 35PGanh vẫnnW4Y khôngnW4Y ccJYLách nào35PG cJYLtin đượnW4Yc n6PsUgười ccJYLon gcJYLái n35PGày cnW4Yhính nW4Ylà ÁicJYL Hy?

Đưa bàn5AxU ta35PGy vcJYLuốt n5AxUhẹ cJYLmái tóc6PsU ca6PsUfe sữa5AxU, trácJYLi t6PsUim Mi35PGnh Vỹ35PG như35PG mu35PGốn vnW4Yỡ tun5AxUg, khônnW4Yg t35PGhể cJYLnào nW4Ylà Á6PsUi 6PsUHy được!!

Chỉ 6PsUlà ngcJYLười giốngcJYL ngườinW4Y mcJYLà thnW4Yôi, ngườicJYL gi6PsUống n6PsUgười thôi!

Anh vộ35PGi vàncJYLg rụt35PG t35PGay lcJYLại, đứngcJYL bật6PsU dậy,5AxU bấtcJYL 35PGgiác cJYLlại lắnW4Yc 6PsUđầu tnW4Yhật k5AxUhẽ v35PGà 5AxUtự nh6PsUủ 35PGrằng… người5AxU co35PGn cJYLgái 35PGnày, không6PsU th35PGể lànW4Y cô5AxU 35PGấy được!

Ái H6PsUy kh35PGông th6PsUể lạicJYL g6PsUầy gò5AxU cJYLthiếu sứccJYL sốn35PGg ncJYLhư thế5AxU này5AxU, lcJYLại càn6PsUg khôngcJYL thểnW4Y đột5AxU ngnW4Yột xu6PsUất hcJYLiện t6PsUrước 5AxUnhà ancJYLh nW4Ybất thìnW4Ynh l5AxUình như35PG thế6PsU… nế5AxUu nW4Ycó 6PsUphép 6PsUmàu, t5AxUại scJYLao n35PGó khnW4Yông xảynW4Y rcJYLa 6PsUsớm cJYLhơn c5AxUơ chứ?

Đối 5AxUvới anW4Ynh bâ35PGy giờ,cJYL ph35PGép mànW4Yu chỉ6PsU cónW4Y tro6PsUng 6PsUcổ tích6PsU, mcJYLà cổcJYL tíc6PsUh th5AxUì lạcJYLi khôcJYLng h6PsUiện hữu6PsU ở6PsU thựcnW4Y tại.

Đôi chcJYLân a5AxUnh 5AxUbước lù5AxUi v5AxUề ph35PGía 5AxUsau, rồicJYL q5AxUuay lưngcJYL thậtnW4Y dứ6PsUt kho5AxUát 5AxUvà t35PGiếp tục35PG nối6PsU bước.

Anh k35PGhông thcJYLể 35PGnán cJYLlại ở6PsU nW4Yđây thêmnW4Y mộtcJYL p35PGhút cJYLgiây nàocJYL nữa,6PsU không5AxU nW4Ynên 35PGkỳ vọng5AxU và6PsUo n35PGhững thứ5AxU vcJYLô vọcJYLng đ5AxUã 5AxUchìm vào5AxU 6PsUquên lãng.

*Huỵch*

Một 6PsUthứ â35PGm nW4Ythanh 5AxUvang 5AxUlên, cJYLtuy khôncJYLg thể35PG khiế35PGn n6PsUgười khánW4Yc ch6PsUú ýcJYL ncJYLhưng 5AxUlại khiến6PsU bư5AxUớc nW4Ychân Min5AxUh Vỹ6PsU dừn35PGg lại.

Tất cả5AxU mọicJYL 5AxUsự ch5AxUú 5AxUý đều6PsU tcJYLập trunnW4Yg v35PGào cô6PsU 5AxUgái kia!!

Một tr6PsUong sốnW4Y nhcJYLững t6PsUên cận5AxU v5AxUệ tỏnW4Y vnW4Yẻ ngạc35PG nhiên35PG, tròn35PG mắt35PG nh6PsUìn cảnh5AxU tcJYLượng trướcJYLc mặtnW4Y mình.

Minh 5AxUVỹ cJYLlại mcJYLột cJYLlần 6PsUnữa nnW4Ygoảnh mặ6PsUt lạ5AxUi… 5AxUtrước mcJYLắt 35PGanh giờ35PG 35PGđây, gươncJYLg mặtnW4Y 35PGẩn giấu5AxU s6PsUau cJYLchú gấu6PsU bôn35PGg vừa5AxU 35PGrồi đã6PsU đư35PGợc hiện5AxU rõnW4Y tr35PGước á6PsUnh sá6PsUng ấmcJYL 5AxUáp củacJYL mặ6PsUt tr6PsUời, 6PsUđồng thờicJYL đ35PGiểm mạnhcJYL 35PGmàu sắccJYL x5AxUanh cJYLxao cJYLtrên khuôcJYLn mặt5AxU th35PGiếu nữ5AxU đã6PsU n6PsUgã nW4Ygục 6PsUtrên n5AxUền đất.

Lần này,35PG 6PsUtim ancJYLh khôn5AxUg 6PsUđập mạnh5AxU hơn,cJYL cũngcJYL không5AxU đậpnW4Y chậm5AxU hơ6PsUn, cJYLmà l5AxUà cảm35PG thấcJYLy đaucJYL nhói!

Người cocJYLn gnW4Yái nW4Ytrong bộ6PsU váy5AxU recJYLn nW4Yđen cJYLđang 35PGbất cJYLtỉnh, ôm5AxU chnW4Yặt co6PsUn g5AxUấu bôn5AxUg nW4Yvào lòng,nW4Y đôi6PsU nW4Ymôi 35PGvà khuôncJYL mặt6PsU th35PGiếu sinnW4Yh kh35PGí cJYLđến nW4Ymức 35PGđáng ngạnW4Yc nhiên.

Và 5AxUcô gá5AxUi ấy…cJYL chín35PGh là35PG Vư35PGơng Ái5AxU Hy!!

Tất cảnW4Y đề35PGu sữ6PsUng s6PsUờ trướcnW4Y cảnh6PsU tượng35PG vừanW4Y x6PsUảy ra6PsU, mọcJYLi ánh5AxU mắnW4Yt 35PGđều t35PGập t35PGrung vcJYLề một35PG hướng5AxU xác35PG định.

Vương ÁicJYL H35PGy nh35PGỏ b35PGé 5AxUvẫn nằmnW4Y bấtcJYL độngnW4Y t35PGrên mcJYLặt đất,nW4Y ha5AxUi hcJYLàng 6PsUmi khép6PsU lại,35PG ch35PGe khuấ5AxUt đôi35PG 6PsUđồng 6PsUtử tr6PsUong sáng.

Gương mặt5AxU th5AxUanh 35PGnhã đang35PG tcJYLhả lnW4Yỏng hnW4Yết mức5AxU, dườnnW4Yg 5AxUnhư ccJYLô đan5AxUg cócJYL mộ6PsUt giấc35PG cJYLngủ tcJYLhật ngonnW4Y, như35PGng khô35PGng hẳncJYL l6PsUà 6PsUvĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bưcJYLớc chânW4Yn 5AxUvang lcJYLên thậ6PsUt gấ6PsUp 5AxUgáp 5AxUvà 5AxUnối 35PGtiếp khôngnW4Y liềnnW4Y bậcnW4Y, 6PsUđám cậ5AxUn 35PGvệ 6PsUbắt đầu5AxU t35PGỏ r35PGa 5AxUhốt 6PsUhoảng, bước6PsU đếcJYLn vnW4Yà vâ5AxUy nW4Ylấy ÁinW4Y 35PGHy. CáccJYLh đ35PGó khônW4Yng xa6PsU, Mi6PsUnh nW4YVỹ 6PsUlại đứng6PsU nW4Ychôn ccJYLhân cJYLtại cJYLmột 6PsUchỗ, 35PGđưa mắt6PsU lặng5AxU nhìn6PsU cô.

Anh nW4Ynhư khô35PGng th5AxUể nW4Ytin vào5AxU mắcJYLt mìcJYLnh ncJYLữa, đ5AxUôi mắnW4Yt cJYLnhìn c6PsUô khô5AxUng ch5AxUớp, n6PsUhư đacJYLng sợ6PsU sẽ6PsU lcJYLại đánh5AxU 5AxUmất ảonW4Y 6PsUgiác nnW4Yày tr35PGong giâynW4Y lát.

Trái tnW4Yim đập35PG nha6PsUnh đ6PsUến 35PGmức khôncJYLg tài5AxU nào5AxU cJYLkiểm so6PsUát đượcnW4Y nữa,35PG Mi6PsUnh V6PsUỹ mím5AxU môi.

Cất bướcnW4Y tiến5AxU vnW4Yề pcJYLhía trướcnW4Y, a5AxUnh đnW4Yang hoà6PsUn toàn35PG đánhnW4Y cJYLmất tất35PG cảcJYL cảm6PsU xúc35PG, cnW4Yhỉ c6PsUần biếtcJYL ngư6PsUời c6PsUon gá35PGi a35PGnh yê6PsUu đang5AxU hiệncJYL diện6PsU trcJYLong tầm6PsU mắ35PGt, 6PsUvà khônW4Yng th35PGể đán5AxUh mấ35PGt 6PsUcô thêm35PG 5AxUmột lầnnW4Y nữa.

“Đừng chcJYLạm vào!!”

Bước chânnW4Y acJYLnh ch35PGỉ c5AxUòn cJYLcách 6PsUcô chưa35PG đầynW4Y một6PsU mét5AxU 6PsUthì dừ6PsUng lại,nW4Y nghcJYLiến răng35PG n35PGhìn tcJYLên cậcJYLn vệ35PG cJYLđang có5AxU độngcJYL tnW4Yác 6PsUnâng ngườ35PGi ccJYLô cJYLlên, đôi6PsU m6PsUắt đe6PsUn 6PsUsẫm đang5AxU trừngnW4Y 5AxUlên đầ5AxUy tức6PsU giận.

Tên cậncJYL vệ35PG 35PGkia bịcJYL an5AxUh l6PsUàm 5AxUcho 5AxUgiật mì35PGnh, vnW4Yô ýnW4Y lạicJYL buông35PG 5AxUtay k6PsUhiến cả35PG người5AxU Ái6PsU cJYLHy rơi5AxU 5AxUtự 5AxUdo xuốnnW4Yg mặt6PsU đất.

“Biến đi5AxU.” Giọ5AxUng nó5AxUi cJYLvừa 6PsUrồi 5AxUlại nW4Ycất 6PsUlên, Min35PGh 6PsUVỹ cố35PG gắcJYLng cJYLkìm cJYLchế, ncJYLói bằngcJYL chất5AxU cJYLgiọng nh6PsUẹ nnW4Yhàng 5AxUvà bìn5AxUh tĩnh35PG n35PGhất c5AxUó thể.

Không 5AxUai nW4Ycó quyềnnW4Y đư6PsUợc nW4Ylàm cô35PG ấcJYLy t5AxUổn thương!

Minh VcJYLỹ trcJYLừng mnW4Yắt nhìn35PG đám35PG cận6PsU vệ,nW4Y ncJYLhư đancJYLg tcJYLhể nW4Yhiện tâ5AxUm nW4Ytrạng k5AxUhó nW4Ychịu củnW4Ya m35PGình nW4Yvề s35PGự hi6PsUện diện5AxU ccJYLủa họ.

Nhận thấy35PG “t5AxUín hiệunW4Y” cJYLkhông cJYLtốt 6PsUtừ “5AxUthiếu g5AxUia đáng35PG mến”,5AxU dĩcJYL nhiê5AxUn toá6PsUn cậnW4Yn vcJYLệ 6PsUlập tứnW4Yc biế6PsUn nW4Ymất chư5AxUa đcJYLầy nnW4Yăm giây.

Minh cJYLVỹ vẫn6PsU đứng5AxU ycJYLên 35PGtrước ngườicJYL 5AxUcon cJYLgái nW4Yđang nằmcJYL lặng5AxU thin6PsUh dướicJYL đấ6PsUt, mặcJYLc kệnW4Y á6PsUnh nắn6PsUg m35PGùa hènW4Y nóngcJYL 6PsUbức nW4Yra sức5AxU chiếunW4Y 35PGrọi khắp35PG ngườinW4Y cô.

Ông trờ5AxUi đan35PGg đùa6PsU cợ5AxUt v6PsUới a35PGnh à?

Bao 6PsUnhiêu c35PGông sứcnW4Y và35PG thờinW4Y cJYLgian 5AxUanh bỏcJYL nW4Yra thcJYLật sự6PsU khônW4Yng 6PsUít đểcJYL 6PsUtìm c5AxUô, ncJYLhưng 6PsUđáp l35PGại 5AxUchỉ l6PsUà nW4Ysự tucJYLyệt vọnW4Yng cJYLkéo 35PGdài đằngcJYL đẵng.

Nhưng đế6PsUn kh6PsUi a6PsUnh b6PsUất cJYLmãn bỏ5AxU cuộc,6PsU ccJYLhấp nh35PGận tấtnW4Y c5AxUả cJYLsự sắp6PsU xế6PsUp của5AxU ôn5AxUg HnW4Yàn nh35PGư mộ35PGt cJYLcái máy35PG… 5AxUcô 5AxUlại cJYLxuất hiện!

Đôi 6PsUmôi nW4Ymỏng nh6PsUếch l5AxUên tcJYLừ t5AxUừ, 35PGvòng cu5AxUng tr6PsUên kh6PsUuôn nW4Ymặt annW4Yh tu35PGấn chữngnW4Y 35PGchạc c5AxUhính là5AxU nụ5AxU cư6PsUời khicJYLnh đời!

Anh cúi35PG người35PG xuống,nW4Y n5AxUhẹ nhàncJYLg lucJYLồn 6PsUtay nW4Yqua thân6PsU n6PsUgười 5AxUquen th6PsUuộc tr6PsUong ch35PGiếc 6PsUváy re6PsUn đen,cJYL thậncJYL t5AxUrọng 35PGnhấc bổngnW4Y ngườ6PsUi côcJYL lên.

Gương mặcJYLt ancJYLh giãn6PsU 5AxUdần, cJYLbớt phnW4Yần nàcJYLo s5AxUự căn5AxUg thẳngcJYL 6PsUluôn đeo5AxU bámcJYL danW4Yi dẳng…nW4Y đ5AxUúng t6PsUhật 6PsUlà V6PsUương Á5AxUi HcJYLy rồi!

Hai bànW4Yn t6PsUay chợt6PsU sicJYLết thậcJYLt chặtnW4Y ngườicJYL 35PGcon 35PGgái tnW4Yrong tcJYLay, Mi5AxUnh Vỹ35PG cú5AxUi 5AxUthấp đầu,cJYL đặt5AxU lêncJYL tr5AxUán Á6PsUi 6PsUHy mộ35PGt nụcJYL hôn6PsU thật6PsU khẽ…

Cuối cùn6PsUg, cô5AxU đcJYLã 6PsUtrở về6PsU b35PGên an5AxUh rồi…

Tại 35PGsao côcJYL 6PsUlại xuất6PsU hi5AxUện 5AxUtrong 35PGthể trạ35PGng 6PsUyếu ớt35PG nnW4Yhư thếnW4Y nnW4Yày cơ35PG chứ?

Kỳ lạcJYL 35PGthật, vố35PGn dnW4Yĩ 5AxUcô có5AxU thể35PG vàcJYLo thẳng6PsU nh35PGà cJYLđể tìmnW4Y nW4Yanh nW4Ycơ mà,cJYL tnW4Yại s5AxUao lcJYLại n35PGgồi tr5AxUước c6PsUửa, lại35PG 5AxUcòn ô35PGm t5AxUheo gấucJYL bôngnW4Y 6PsUđể rồi5AxU s35PGau đó35PG ng5AxUất xỉu?

Bàn ccJYLhân nW4YMinh VỹnW4Y nhấccJYL lê5AxUn, nhưcJYLng lại5AxU hạ6PsU xuố5AxUng vnW4Yì một35PG câ35PGu 6PsUnói vọng35PG từ5AxU p6PsUhía sau.

“Trả cô5AxU ấynW4Y lại6PsU c5AxUho anh.”

Theo phả35PGn xạ,6PsU nW4YMinh cJYLVỹ quacJYLy đcJYLầu lại…

Từ phícJYLa scJYLau, Hạo5AxU ThầcJYLn vò35PGng tanW4Yy n5AxUgang 6PsUeo m5AxUột c35PGô g5AxUái nW4Ylạ mặt,6PsU ccJYLười cợt.

“Tôi chơinW4Y cnW4Yhán rcJYLồi, t6PsUrả 35PGlại đấy.”

Sau cânW4Yu nói5AxU vô6PsU trá6PsUch 35PGnhiệm ấynW4Y, ngườicJYL co35PGn gcJYLái nW4Ykia c35PGũng cJYLbật cườ5AxUi khcJYLúc khínW4Ych, né6PsUp đầunW4Y v35PGào ngự6PsUc HạocJYL 5AxUThần, 35PGra 6PsUdáng vô5AxU cùncJYLg tình6PsU tứ.

Trả Ái35PG H5AxUy l5AxUại cJYLcho anh?

Minh VỹcJYL khôngcJYL 5AxUhề tỏcJYL bnW4Yất c5AxUứ thánW4Yi đcJYLộ nà6PsUo 5AxUcả, an35PGh vẫnW4Yn ôm5AxU Ái5AxU H6PsUy tron5AxUg lòng35PG, đôi35PG nW4Ymôi mấnW4Yp máy35PG bậtcJYL th5AxUành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không q35PGuan tnW4Yrọng, c6PsUhỉ cầcJYLn c5AxUô nW4Ytrở vềcJYL vớnW4Yi 5AxUanh, th6PsUế cJYLlà đủcJYL rồi.

Bóng nW4Ylưng c6PsUao l35PGớn qcJYLuay lại,nW4Y t6PsUhẳng ngườcJYLi bước5AxU đi…

Thì 35PGra quãncJYLg thờ5AxUi gcJYLian côcJYL mất35PG t5AxUích, HạonW4Y Thần5AxU chí6PsUnh 35PGlà người6PsU ch35PGăm 6PsUsóc v35PGà bcJYLảo vệ6PsU cô.

Cứ tưở6PsUng nócJYLi r5AxUa nhnW4Yững cJYLlời đócJYL cJYLthì ancJYLh sẽ6PsU tnW4Yin 6PsUlà h5AxUắn 35PGta nW4Yghét bỏcJYL nê6PsUn mới6PsU trảcJYL l5AxUại nW4Ycô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốn6PsU 6PsUnăm trước6PsU chnW4Yo đếnW4Yn tậnnW4Y bâ5AxUy giờ,cJYL m6PsUỗi 35PGkhi an35PGh cJYLvà 35PGHạo ThầnW4Yn đ35PGối mặt6PsU với6PsU cJYLnhau, á6PsUnh cJYLmắt củ6PsUa h6PsUắn 6PsUta vẫncJYL k5AxUhông hề35PG cJYLthay đổi.

Trong mắt5AxU hắn,5AxU chỉ35PG nW4Ytồn tại6PsU d6PsUuy nhất35PG n35PGgười ccJYLon 35PGgái của5AxU 35PGanh 5AxUvà cJYLham m6PsUuốn độ35PGc ch6PsUiếm k6PsUhông ngừng.

Bước chân5AxU nh35PGanh h5AxUơn, 6PsUMinh 5AxUVỹ cJYLbước vào6PsU cổn35PGg nhcJYLà, bănnW4Yg qucJYLa 6PsUkhu vườnnW4Y 5AxUrộng lớ5AxUn nW4Yvà tiế35PGn đế35PGn nW4Ygần hồ5AxU bơi.

Dừng lại35PG nW4Yở cJYLthành hnW4Yồ b6PsUơi, an5AxUh cú6PsUi ngnW4Yười xuốn5AxUg, trên6PsU t6PsUay vẫn6PsU 6PsUlà Vương5AxU Á35PGi H6PsUy đangcJYL nhắm35PG ngh6PsUiền đcJYLôi 5AxUmắt và35PG 5AxUôm ch35PGặt gấu5AxU bông.

Đôi ta6PsUy vẫnW4Yn nW4Ynâng người6PsU cô6PsU, 5AxUnhưng 35PGanh lại35PG từ5AxU 5AxUtừ 6PsUhạ thấ6PsUp 35PGtay, đểnW4Y cả6PsU ngườicJYL 6PsUcô 5AxUbắt đầu35PG ng5AxUập tronnW4Yg nước.

Minh Vỹ6PsU cànW4Yng 5AxUhạ thấp6PsU ta6PsUy, m6PsUực n5AxUước ngannW4Yg ngườinW4Y c5AxUô cJYLlại c5AxUàng 35PGnâng cao.

Thân nW4Ythể 6PsUnhỏ cJYLbé nW4Ykia k5AxUhẽ ru5AxUn lnW4Yên, ncJYLhưng lạ5AxUi cố5AxU kìmcJYL nén…nW4Y an6PsUh 5AxUcó tnW4Yhể tnW4Yhấy nW4Yrõ, h6PsUai cJYLbàn tanW4Yy cJYLôm gấunW4Y 35PGbông nW4Yđang si6PsUết chặt5AxU lại35PG, ngacJYLy cả5AxU khuôn6PsU mặt5AxU côcJYL cũn5AxUg bắt35PG đầunW4Y t6PsUỏ 6PsUra k6PsUhó chịu.

Đây nW4Ychỉ có5AxU thnW4Yể là5AxU knW4Yế hoạch5AxU d35PGo HạnW4Yo 6PsUThần cJYLbày r35PGa, v5AxUì 35PGanh bi5AxUết rõ35PG hắ6PsUn kh6PsUông t6PsUhể dễ6PsU d6PsUàng ma6PsUng ÁnW4Yi H35PGy trả35PG 35PGlại cnW4Yho an6PsUh được.

“Cứ tiếp6PsU 5AxUtục gi35PGả v35PGờ…” nW4YĐôi 5AxUmắt đe35PGn tr35PGở 6PsUnên vônW4Y hồn35PG, anW4Ynh lạnhnW4Y lù5AxUng gằn6PsU từcJYLng cnW4Yhữ, cJYL“… nế6PsUu enW4Ym muốncJYL chết.”