You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

Chap 45

Tội ác

“Cô chVbCxủ, đếVbCxn giờVbCx ănhang rVbCxồi.” hangMột VbCxcô hhangầu bướchang UuNgvào căVbCxn phònVbCxg b9c6kị bónLyLNg tốhangi LyLNnuốt chửUuNgng, hangHạo ThầLyLNn đãLyLN hoànUuNg thangoàn tácUuNgh biệhangt Ái9c6k HUuNgy khỏi9c6k thếVbCx gUuNgiới bênLyLN ngoàiLyLN, giaVbCxm giLyLNữ cVbCxô troLyLNng căn9c6k phVbCxòng rộngVbCx lớn9c6k đầUuNgy đhangủ LyLNtiện nghi9c6k, VbCxnhưng LyLNlại LyLNthiếu sứcLyLN hangsống vàUuNg hUuNgơi ấVbCxm c9c6kủa hangcon người.

Đã baLyLNo lâuhang rồVbCxi nhỉ?

Ái HUuNgy UuNgkhông mVbCxàng đưaUuNg mắt9c6k nLyLNhìn cUuNgô hanghầu đanghang bêVbCx khVbCxay thứcLyLN LyLNăn đặtVbCx hanglên 9c6kchiếc bànhang gVbCxần mLyLNình, vẫhangn ngồLyLNi VbCxyên lặhangng nhhangìn vàVbCxo khVbCxoảng không…

Mọi vhangiệc vẫnUuNg 9c6kdiễn rhanga 9c6knhư LyLNmột vònghang VbCxtuần h9c6koàn, ng9c6kày ngà9c6ky vẫnVbCx cóhang nUuNggười đưUuNga đồ9c6k ăn9c6k LyLNđến c9c6kho UuNgcô đhangúng gihangờ, vẫUuNgn c9c6kó nLyLNgười chLyLNăm sóhangc thậthang tỉVbCx mỉVbCx nhUuNgư đanUuNgg LyLNnâng nUuNgiu mộ9c6kt loàiLyLN hanghoa UuNgmỏng manUuNgh yVbCxếu ớ9c6kt, nhưngLyLN LyLNvẫn 9c6kcó VbCxmột bức9c6k tườUuNgng UuNgvô hì9c6knh ngănVbCx chLyLNặn UuNgkhông VbCxcho VbCxcô bướchang VbCxra hangkhỏi lồngVbCx VbCxkính đangVbCx g9c6kiữ chân9c6k chVbCxính mình.

Hạo TLyLNhần mỗiVbCx ngàyhang LyLNđều đếnhang LyLNcăn ph9c6kòng UuNgmà mìnhangh gia9c6km giLyLNữ Áihang VbCxHy, LyLNvẫn nóihang chuyệnVbCx n9c6khư khanghông hanghề LyLNcó chuyhangện gLyLNì 9c6kxảy rLyLNa, nhưnghang chUuNgỉ hangduy nhấtVbCx c9c6kậu tựVbCx LyLNmình UuNgđộc thoại.

Từ ngàhangy bị9c6k giLyLNam lỏnVbCxg, VbCxÁi hangHy khôngUuNg LyLNhề mởUuNg mi9c6kệng nóiVbCx dùVbCx chỉ9c6k mVbCxột từ,hang thậhangm chVbCxí lạihang UuNgcòn trhangở nê9c6kn kh9c6kép UuNgkín, nh9c6kư LyLNkhông a9c6ki UuNgtồn tạiLyLN tVbCxrong LyLNmắt cô.

Cô vẫUuNgn ăhangn… vẫnVbCx sống…

Một ngà9c6ky, mộtVbCx hangtháng, mộtUuNg năm…

Dù LyLNcho thời9c6k giLyLNan changó trô9c6ki nha9c6knh đếnLyLN mức9c6k nào,hang đVbCxối vớLyLNi VbCxÁi HyLyLN, h9c6koàn tVbCxoàn hangkhông cóVbCx định9c6k UuNgnghĩ vềLyLN nUuNggày tháLyLNng lhangà ghangì cả.

Cô ch9c6kỉ biVbCxết rằngUuNg, mhangình đaUuNgng trải9c6k qVbCxua mộtUuNg qLyLNuãng thanghời giVbCxan 9c6krơi và9c6ko hànVbCxg vạnhang thUuNgiên niên9c6k kỷ,UuNg đLyLNánh mất9c6k ho9c6kàn tVbCxoàn hahangi từVbCx “LyLNtự do”.

Không khó9c6kc… khôngUuNg cười…UuNg mhangột năVbCxm sốLyLNng trohangng thUuNgế giới9c6k n9c6khàm chLyLNán, Á9c6ki HUuNgy 9c6kkhông hềhang rLyLNơi hangthêm bấ9c6kt cứ9c6k mộthang giọthang n9c6kước mắt9c6k UuNgnào cả…UuNg VbCxvì LyLNdù chhango LyLNcó khóc9c6k hhangết nướcUuNg mắt,VbCx UuNgcũng khônVbCxg hề9c6k changó lVbCxối thoáthang đểUuNg côVbCx tìLyLNm vềhang anh.

Nếu VbCxnhư tVbCxhế, thà9c6k rằUuNgng VbCxmình phảhangi cườihang th9c6kật tươi,LyLN đểVbCx LyLNMinh V9c6kỹ ởVbCx đâuLyLN UuNgđó thangrên thế9c6k giUuNgới 9c6knày cònhang cóUuNg thểUuNg sốngVbCx h9c6kạnh phúcVbCx khLyLNi khônghang changó mình.

Anh đUuNgã UuNgcó thể9c6k vượt9c6k hangqua UuNgnỗi VbCxđau mấtLyLN TUuNghy TUuNghy, t9c6khì thangại saVbCxo l9c6kại khLyLNông LyLNthể qhanguên changô UuNgđược hangcơ chứ?

Nhưng côVbCx vẫnLyLN k9c6không thểLyLN cVbCxười, v9c6kà lại9c6k UuNgcàng khônghang thanghể khhangóc, c9c6khỉ thấ9c6ky 9c6kcõi lVbCxòng LyLNtrống rỗLyLNng, khôn9c6kg hềUuNg tồLyLNn tạiVbCx bấhangt cứUuNg điềuUuNg gìVbCx đượchang cVbCxho VbCxlà hạnhVbCx phúVbCxc 9c6khay UuNgđau đớn.

Ái HLyLNy hangthật sự9c6k… LyLNthật sựUuNg khUuNgông hangthể nhớVbCx rLyLNõ kh9c6kuôn mặthang lạnh9c6k lùUuNgng ngạo9c6k mLyLNạn LyLNđó nữa…VbCx VbCxthật sựVbCx UuNgkhông thểUuNg nhớLyLN được!

Tất cảLyLN chỉVbCx làhang một9c6k gươ9c6kng mLyLNặt mhangờ nhạUuNgt 9c6kđang dầLyLNn pha9c6ki 9c6knhoà tronhangg tUuNgâm tríVbCx cô.

Ngay cUuNgả hanghơi ấm9c6k th9c6kân thVbCxuộc v9c6kà 9c6kcảm giác9c6k VbCxkhi k9c6kề hangcận bhangên VbCxMinh Vỹhang cũnhangg hoVbCxàn toànUuNg biUuNgến mLyLNất, 9c6kÁi HUuNgy khLyLNông UuNgthể cảmhang nhậLyLNn 9c6kđược UuNggì cả…

… khônghang gìUuNg cả.

Cô hầUuNgu cũngLyLN khô9c6kng hLyLNề 9c6kcảm thấyhang l9c6kạ lẫmLyLN vìLyLN nhhangững hLyLNành đUuNgộng thấUuNgt thườngUuNg củaUuNg hangÁi LyLNHy, nUuNghanh ch9c6kân bướ9c6kc hangra khỏiLyLN 9c6kphòng, sa9c6ku đóVbCx gàiLyLN chốthang khoá.

Cô UuNgim lặng,VbCx UuNgchìm sâuVbCx và9c6ko mớLyLN hangký ứcLyLN hỗnVbCx độn…

Không LyLNthể VbCxtin đượcLyLN anVbCxh LyLNlà VbCxngười hangđã nhẫ9c6kn tâ9c6km xhanguống tVbCxay UuNgtàn sáthang cả9c6k LyLNgia đìnhhang củaLyLN cô….

Không đâhangu, ngườihang nhLyLNư UuNgMinh Vỹ,VbCx vẻUuNg bềUuNg hangngoài lạnh9c6k l9c6kùng changhỉ hanglà vỏhang 9c6kbọc cLyLNho sựVbCx ấUuNgm LyLNáp UuNglan tohangả bêhangn trongUuNg… anLyLNh sẽUuNg khôLyLNng LyLNbao hanggiờ LyLNlàm nhhangư thế!

Nhưng khôhangng pVbCxhải cUuNghính ĐiềnUuNg HuLyLNân LyLNđã UuNgthừa nLyLNhận VbCxrằng hắn9c6k lhangà kẻ9c6k g9c6kiết hanggia đình9c6k changô sao9c6k? NhưVbCxng tVbCxại sa9c6ko Tịnh9c6k NVbCxhi l9c6kại nóihang Min9c6kh hangVỹ mới9c6k VbCxthực sVbCxự lhangà kẻLyLN sá9c6kt nhâVbCxn cơLyLN chứ?

Hạo TUuNghần bướVbCxc vVbCxào c9c6kăn phònhangg UuNgphảng phấtVbCx mùiLyLN hươngLyLN củahang hoUuNga tườn9c6kg vVbCxi, tiVbCxến hangđến gầnhang ÁiUuNg Hhangy v9c6kà ngồihang LyLNlên cạnhLyLN giường.

“Em chán9c6k ghéLyLNt a9c6knh UuNgđến 9c6kmức nUuNgày sao?”9c6k GươLyLNng UuNgmặt lLyLNộ rõ9c6k UuNgvẻ thấLyLNt vọng,9c6k HạoUuNg ThầLyLNn dưhangờng nhLyLNư LyLNđã bihangết câ9c6ku trảhang lhangời shangẽ làUuNg nLyLNhư thanghế nLyLNào, tVbCxiếp tụVbCxc cấtVbCx giọngLyLN đề9c6ku đều.UuNg “ĐừnVbCxg nhưLyLN thế9c6k nVbCxữa, anUuNgh cLyLNó LyLNthể khiếhangn VbCxem hUuNgạnh 9c6kphúc hơ9c6kn cảUuNg hắn.

Cứ tưởnghang UuNgrằng chỉUuNg cầUuNgn gihangữ 9c6kÁi VbCxHy VbCxbên hangcạnh, Hạo9c6k ThầLyLNn sẽLyLN hạLyLNnh phúLyLNc sao?

Không hề!UuNg Hạhangnh phúcUuNg tưởng9c6k hangchừng 9c6knhư chhangỉ thVbCxoáng quUuNga, UuNgnhẹ nhưLyLN lUuNgàn gióVbCx mVbCxơn maVbCxn UuNgngoài bầuUuNg trờiUuNg UuNgđơn điệu…

Nhưng hangđau đớnUuNg lạihang kéoVbCx dhangài, chhange khuất9c6k VbCxthứ LyLNánh s9c6káng VbCxkhiến cuộcVbCx sốngUuNg củaUuNg 9c6kcậu hangchuyển biếnLyLN thLyLNeo UuNgmột UuNgmàu đen9c6k tăm9c6k tốLyLNi. Cứ9c6k nhưVbCx tLyLNhế nVbCxày VbCxthật sự9c6k khô9c6kng ổ9c6kn chúthang nà9c6ko… UuNgcô VbCxvẫn yênVbCx lặng,9c6k hoàUuNgn toà9c6kn UuNgkhông cóhang cVbCxhút bihangểu LyLNcảm 9c6knào kháUuNgc ng9c6koài việc9c6k thVbCxẫn tUuNghờ nhanghìn vàhango hangkhoảng không.

“Theo anh!”9c6k HạoLyLN T9c6khần mUuNgệt mỏi9c6k ômLyLN lấyVbCx đầu,hang sVbCxau đóUuNg đứnghang dậhangy nắmLyLN lấhangy 9c6ktay cLyLNô lUuNgôi đi…

Có lẽ…9c6k đLyLNến VbCxlúc phảVbCxi hangbuông 9c6ktay rồi9c6k. VìUuNg n9c6kắm giữ9c6k UuNgmối tì9c6knh từ9c6k mUuNgột ph9c6kía VbCxnhư thanghế UuNgnày, th9c6kật sựhang chỉLyLN khanghiến cảVbCx haLyLNi đauUuNg khổLyLN hanghơn mVbCxà thôi.

Quãng thời9c6k giUuNgan q9c6kua, Hạo9c6k 9c6kThần hangđã thLyLNực sựhang quLyLNá ícUuNgh kỷ,hang c9c6khỉ biếtVbCx giữVbCx ÁVbCxi hangHy ch9c6ko riênhangg mìUuNgnh vàUuNg VbCxnghĩ sẽUuNg làm9c6k ngườiUuNg changon gái9c6k nàhangy hạUuNgnh phúc.

Nhưng hVbCxai chữLyLN “9c6khạnh pVbCxhúc” miễVbCxn cưVbCxỡng nVbCxày c9c6kó tUuNghật VbCxsự tLyLNồn tạLyLNi kUuNghông kLyLNhi côLyLN vẫhangn cònVbCx VbCxmong nhớUuNg hắn?

Cô UuNgđể mặhangc HạLyLNo ThầVbCxn đư9c6ka mìn9c6kh đi,LyLN khônhangg hềLyLN cóhang chútLyLN pUuNghản VbCxứng nàUuNgo gUuNgọi làhang khánghang cự,UuNg hangchỉ v9c6kô VbCxthức nố9c6ki bướchang 9c6ktheo VbCxsau VbCxcậu, bànhang tVbCxay còVbCxn lạLyLNi siếhangt cUuNghặt cLyLNon 9c6kgấu bUuNgông mềhangm mạiVbCx UuNgtrong tay.

Đây… VbCxlà cUuNgách UuNgduy nhấVbCxt HạoVbCx UuNgThần kUuNghông mLyLNuốn sửUuNg dụnhangg… nhhangưng 9c6khết cách9c6k rồi!

Phải khiếnUuNg ÁiLyLN VbCxHy UuNghoàn tohangàn VbCxtin tưởLyLNng UuNgcậu vhangà căm9c6k 9c6khận UuNgMinh Vỹ.

“Vẫn UuNgchưa tìmhang 9c6kthấy VbCxcô ấLyLNy hangsao?” Minhangh Vỹhang đấmLyLN mVbCxạnh lênhang bVbCxàn làUuNgm việc9c6k cLyLNủa UuNgông HLyLNàn, đôiUuNg mắtLyLN aLyLNnh trừnUuNgg lUuNgên nhữngVbCx tihanga VbCxsáng củLyLNa lửLyLNa VbCxhận. “MộLyLNt năm9c6k, đãLyLN LyLNmột nămLyLN rUuNgồi đấyLyLN ônUuNgg cLyLNó biếtVbCx không?!”

Tìm 9c6kkiếm rồVbCxi lạiLyLN tìmhang kiếm,VbCx hanganh gầnVbCx nhưUuNg chìmVbCx v9c6kào tuyệt9c6k vọng…

Muốn 9c6kbỏ cuộc9c6k, VbCxnhưng trVbCxái UuNgtim lại9c6k khôUuNgng ch9c6ko phép9c6k aVbCxnh làmUuNg thế!

Lẽ LyLNnào ÁiLyLN Hhangy đãLyLN LyLNthực sự9c6k bốc9c6k hơihang khỏiLyLN thếUuNg giớiUuNg UuNgnày LyLNrồi ư?

“Đừng 9c6kđòi hỏiVbCx VbCxkhi VbCxta VbCxđã gi9c6kúp co9c6kn làUuNgm thangất VbCxcả đểLyLN hangtìm cLyLNon béUuNg ấLyLNy nUuNgếu changon khô9c6kng m9c6kuốn mấthang nóUuNg 9c6kmãi 9c6kmãi.” ÔUuNgng HànUuNg đaUuNgn h9c6kai ta9c6ky vàUuNgo nLyLNhau, tUuNgựa lLyLNưng vàLyLNo chiếcLyLN ghế9c6k xUuNgoay, hangtrả hanglời MinUuNgh VỹLyLN mộtUuNg cáhangch nhangghiêm 9c6knghị. “Quênhang cVbCxon béLyLN UuNgấy đi,9c6k UuNgta s9c6kẽ tìm9c6k chLyLNo LyLNcon mLyLNột ngườihang hangcon gáUuNgi kh9c6kác hangxinh đẹp9c6k v9c6kà tốUuNgt hanghơn nó.”

Đối v9c6kới ông9c6k, hUuNgiện tạhangi, xUuNgem LyLNnhư mVbCxọi cUuNghuyện đ9c6kã đượcLyLN tVbCxhu xUuNgếp ổn9c6k tVbCxhoả, UuNgvà tấUuNgt VbCxcả UuNgsẽ lạ9c6ki ổnVbCx LyLNđịnh nhưhang VbCxlúc baUuNgn đầu.

“Ý ông9c6k lhangà tôi9c6k phảiUuNg sốVbCxng tốt9c6k kVbCxhi UuNgthiếu hangcô 9c6kấy sao9c6k? ThếLyLN cuộ9c6kc s9c6kống củaVbCx 9c6kông có9c6k 9c6khạnh pLyLNhúc LyLNnếu thiếuLyLN bhangà tUuNga không?VbCx VàLyLN tôiUuNg hiệUuNgn gihangờ l9c6kà nhưhang thếVbCx đấy,UuNg khônVbCxg VbCxcó côhang 9c6kấy, UuNgcoi LyLNnhư LyLNthế giới9c6k này9c6k đUuNgối v9c6kới tô9c6ki ch9c6kẳng cònVbCx ýLyLN ngh9c6kĩa gì9c6k cả!”9c6k GươngLyLN mặVbCxt MUuNginh hangVỹ chVbCxợt hangtrở nênhang thậtVbCx UuNglạnh lùnUuNgg 9c6kvà bấLyLNt cầVbCxn, nhhangư thểhang đang9c6k hangmong muốnUuNg rờiLyLN khỏihang thếLyLN giớ9c6ki hangnày bấthang cứUuNg lúLyLNc nào.

Không VbCxchỉ bấtUuNg hanglực vìLyLN chuyệnLyLN lãLyLNnh đhangạo tVbCxổ changhức KnVbCxight, LyLNanh thậthang s9c6kự đaVbCxng VbCxrất mệthang m9c6kỏi vìhang 9c6kvô vLyLNọng tr9c6kong việc9c6k hangtìm kiếmhang Áhangi Hy.

Đôi m9c6kắt changhất chứaUuNg ưuhang phiềnLyLN, MUuNginh V9c6kỹ bưhangớc nhanUuNgh VbCxra khUuNgỏi cănhang phLyLNòng đanVbCxg kVbCxhiến mìUuNgnh ngạt9c6k thở,9c6k c9c6khỉ muốnLyLN tìUuNgm vLyLNề LyLNgóc VbCxtối qVbCxuen tLyLNhuộc màVbCx VbCxnhớ LyLNđến nghangười co9c6kn gái9c6k ấUuNgy. T9c6kừ UuNgbao giLyLNờ anLyLNh lạiLyLN thảmLyLN hạiVbCx VbCxđến 9c6knhư VbCxthế nàyVbCx VbCxcơ chứ?

Hạo ThLyLNần nắmVbCx lấyVbCx tahangy ÁiLyLN Hhangy, đưaUuNg UuNgcô lVbCxên tậhangn lUuNgầu hangba, UuNgsau đóVbCx dừngUuNg VbCxlại trướLyLNc mhangột VbCxcăn phòLyLNng VbCxkhá rLyLNộng lớn.

Cô cảUuNgm thLyLNấy lLyLNo VbCxsợ, mUuNgột phUuNgần vìVbCx hà9c6knh độn9c6kg kháVbCxc thườngVbCx củLyLNa HLyLNạo Thần,hang VbCxphần c9c6kòn lạ9c6ki lhangà v9c6kì bLyLNí LyLNmật đVbCxang ẩnLyLN chứaUuNg phíUuNga shangau căVbCxn pLyLNhòng đó.

Bước LyLNchân dVbCxừng lạiUuNg ởUuNg UuNgcửa phòng9c6k, hangHạo Thầhangn LyLNbuông tVbCxay côVbCx rUuNga, đứngVbCx sanUuNgg VbCxmột bVbCxên, nhưUuNg tLyLNhể VbCxđang muhangốn cVbCxô 9c6kphải tUuNgự UuNgmình khUuNgám phhangá bVbCxí mậthang UuNgẩn chứaVbCx bêVbCxn UuNgtrong căhangn p9c6khòng b9c6kí LyLNẩn trướcVbCx mắt.

Bàn tahangy đaLyLNng ômVbCx UuNgcon gLyLNấu bôVbCxng nUuNgới lỏnVbCxg dầnVbCx, l9c6kỏng dầnLyLN LyLNrồi mặcUuNg kệ9c6k nUuNgó rơVbCxi xuốnghang đất.UuNg Đhangôi 9c6kmắt UuNgÁi HUuNgy thoánghang chúUuNgt LyLNlo VbCxsợ, nhưnhangg hangbàn t9c6kay VbCxlại n9c6kgoan cVbCxố hangnắm lấyUuNg t9c6kay 9c6kcầm 9c6kmở cửa.

Liệu… LyLNkhi LyLNcô mUuNgở cửa…9c6k Mihangnh VỹLyLN sẽUuNg l9c6kà ngườLyLNi đầLyLNu tiênUuNg UuNgcô đượcUuNg LyLNtrông tVbCxhấy? HaUuNgy LyLNlại UuNglà mLyLNột tVbCxhảm kịLyLNch đangVbCx chUuNgờ đónVbCx cô?

Mặc kệhang, côhang khôngLyLN quaLyLNn tLyLNâm nữa,9c6k UuNgcô VbCxchỉ cUuNgần biết9c6k mìLyLNnh đang9c6k cần9c6k phảihang g9c6kiải to9c6kả hangbản tínhLyLN 9c6ktò mò9c6k vốnUuNg c9c6kó 9c6kcủa mình.

Hạo ThầnUuNg 9c6khoàn tUuNgoàn câVbCxm lUuNgặng đứngVbCx yênVbCx bênhang cạnhLyLN cô9c6k, đôiLyLN mắ9c6kt cậuVbCx nVbCxhắm hờ,hang hànLyLNg lônLyLNg mVbCxày thVbCxanh 9c6ktú khLyLNẽ cahangu lại,LyLN đôi9c6k môihang mỏ9c6kng đLyLNang mLyLNím 9c6klại thậtVbCx chặt.

Cậu không9c6k muốn9c6k mọihang chuyệnVbCx nLyLNhư thếLyLN này…9c6k nUuNghưng cũLyLNng khanghông c9c6kòn UuNgcách nàUuNgo k9c6khác hangcả, làmVbCx 9c6ksao kìmLyLN lại9c6k đượchang k9c6khi ưVbCxớc muUuNgốn chiếmVbCx hữLyLNu ngư9c6kời cUuNgon ghangái 9c6kkia đanghang 9c6kdần tăVbCxng changao, đếnhang LyLNmức khôUuNgng thểLyLN kiểmVbCx sUuNgoát đLyLNược nữa…

Khiến c9c6kô đaVbCxu LyLNđớn, kVbCxhiến changô ch9c6kịu thươngLyLN tổn…hang 9c6ktất cảhang chỉhang vìUuNg UuNgsự íc9c6kh 9c6kkỷ vUuNgà hVbCxam muUuNgốn 9c6kcó được9c6k côVbCx LyLNmà thôi.

Cậu thựcVbCx sVbCxự hậnLyLN UuNgÁi VbCxHy, hậnUuNg cUuNgô UuNgđã kh9c6kiến 9c6kcậu phảiUuNg b9c6kất cLyLNhấp tấhangt cả9c6k 9c6kđể cóUuNg đượcUuNg cVbCxô! 9c6kNếu VbCxcó đ9c6kủ cUuNgan đLyLNảm, hangHạo Thầ9c6kn chỉ9c6k muốVbCxn bóVbCxp nUuNgát tráUuNgi UuNgtim VbCxyếu UuNgớt hangđang đVbCxập lUuNgiên hồi9c6k tronVbCxg lòLyLNng ngVbCxực, đểVbCx nóhang kUuNghông c9c6kòn loạnVbCx nhanghịp trướhangc 9c6kcô nữa.

Bàn taUuNgy nhỏLyLN bVbCxé vặhangn nhẹUuNg thangay cầ9c6km, lậVbCxp tứchang mộVbCxt hương9c6k thơ9c6km dịuLyLN dànghang hanglan toảLyLN b9c6kao phủhang khắpUuNg ngườ9c6ki cô,LyLN phảnghang phấtUuNg chUuNgút sựVbCx tàUuNgn độchang UuNgtừ bVbCxóng tốiUuNg t9c6kội ác.

Hai bLyLNóng nghangười VbCxđang đứng9c6k giữaUuNg gi9c6kan phònghang, UuNgánh mắtLyLN sắUuNgc nhVbCxọn đều9c6k cVbCxó cùnhangg chVbCxung mộtLyLN hangmục tiêu…

… hanglà cô!!

Chap 46

Nếu 9c6kem muốnVbCx chết

*Ba 9c6knăm sau*

Tiếng bướcVbCx VbCxchân vồLyLNn vãLyLN nốhangi hangtiếp khắp9c6k dã9c6ky hànhVbCx laLyLNng 9c6kdọc VbCxtheo ngôiUuNg biệtLyLN thựVbCx tráUuNgng 9c6klệ, to9c6kán ngườiUuNg mặVbCxc vesUuNgt đLyLNen bLyLNặm trợVbCxn hangđang VbCxbước hangtheo VbCxsau mộtVbCx UuNgbóng ng9c6kười UuNgcao lớ9c6kn, VbCxtoát l9c6kên VbCxphong tUuNghái UuNgthống lĩ9c6knh của9c6k đấng9c6k chỉVbCx huy.

Chiếc VbCxáo LyLNsơ hangmi trắUuNgng chưaUuNg càihang hLyLNết kUuNghuy đanUuNgg đượcLyLN LyLNbàn t9c6kay VbCxto lUuNgớn khuLyLNy lạLyLNi vội9c6k vã,VbCx gươnghang mặLyLNt lãnhUuNg kVbCxhốc đa9c6kng nhìVbCxn UuNgmọi VbCxthứ bằ9c6kng mộtLyLN màuVbCx s9c6kắc LyLNđen sẫmVbCx khôUuNgng UuNgsự sống.

Đôi bàn9c6k ch9c6kân 9c6kvẫn sải9c6k bư9c6kớc thậtUuNg đLyLNều đặn,9c6k MUuNginh Vhangỹ cà9c6ki UuNglại ng9c6kay ngắhangn h9c6kàng khVbCxuy áoVbCx, rồi9c6k lạiLyLN tihangếp tụVbCxc khoáLyLNc hangnhanh chiUuNgếc áoLyLN khoáhangc đe9c6kn đanghang cầUuNgm trLyLNên tahangy… từLyLN bLyLNao giờhang anLyLNh lạihang hangsống VbCxmột cácUuNgh máUuNgy mhangóc nhưhang LyLNthế nà9c6ky cVbCxơ chứ?

Mọi th9c6kứ vUuNgẫn diễLyLNn hangra tLyLNhật gLyLNấp hanggáp hangnhư lLyLNẽ tựVbCx nhiUuNgên, vhangà đốiUuNg vVbCxới 9c6kanh, t9c6kất c9c6kả VbCxkhông còUuNgn q9c6kuan tr9c6kọng nữa.

Kéo dà9c6ki sựLyLN sốngUuNg vàLyLN hhangơi tLyLNhở chỉLyLN đểLyLN 9c6kdàn xếphang nhVbCxững cuộcUuNg ẩUuNgu đả9c6k mhangang tLyLNính chấthang bạoLyLN lực9c6k, nhưnVbCxg VbCxcơ thể9c6k UuNganh vẫnVbCx tUuNgiếp tUuNgục hhangô LyLNhấp đểVbCx dVbCxuy t9c6krì sinhangh mệnhLyLN này.

Bất cUuNgần đời…VbCx b9c6ka 9c6ktừ dhangùng VbCxđể changhỉ về9c6k cuộcVbCx VbCxsống hiệnLyLN hangtại củaUuNg anh!!

Nét LyLNmặt luônVbCx giữhang trạnhangg thanghái lạnh9c6k lùnghang hơnVbCx changả ngLyLNày xưa,hang giờVbCx đLyLNây lạiUuNg b9c6kắt hangđầu lưLyLNu dhangấu VbCxsự khiUuNgnh đờUuNgi changủa HànVbCx MVbCxinh Vỹ.

Chiếc LyLNxe hangBMW đLyLNược đUuNgậu sẵnVbCx LyLNtrước cổngVbCx nUuNghư t9c6khường lệ,hang chờUuNg đợiVbCx VbCxđưa aLyLNnh tLyLNhực UuNgthi nhữngVbCx nhiệmVbCx VbCxvụ bạoLyLN l9c6kực phhangi pháp.

Anh biếthang chứ!VbCx Người9c6k a9c6knh ghangọi làUuNg changha, ô9c6kng UuNgta LyLNchỉ xeVbCxm LyLNanh 9c6knhư mộtUuNg th9c6kứ cônghang cụ9c6k đLyLNể lo9c6kại bỏ9c6k tấthang hangcả nhữUuNgng thứ9c6k VbCxcản tr9c6kở bUuNgước tiếnUuNg cUuNgủa ông9c6k LyLNta trênVbCx thưhangơng trường.

Chắc LyLNhẳn làUuNg sLyLNau khUuNgi đhangẩy VbCxcho VbCxanh c9c6kái tổUuNg cUuNghức này,UuNg LyLNông hangta thoảiVbCx mhangái lắUuNgm. hangThoải UuNgmái LyLNkhi UuNgđã hangcó ngườhangi tLyLNhay thếhang mìVbCxnh lãnhhang đạoLyLN 9c6kvà gVbCxiúp ông9c6k dhangọn hangdẹp sạcVbCxh sẽLyLN VbCxnhững thanghứ dLyLNơ bẩn9c6k đang9c6k chắnhang ngan9c6kg cUuNgon đườngLyLN tLyLNhành VbCxcông củhanga mình.

Sống tr9c6kong mộtVbCx thế9c6k LyLNgiới hằnghang nhanggày LyLNvẫn xảyLyLN rLyLNa nUuNghững cuộcLyLN xunhangg độthang LyLNvà ẩ9c6ku đLyLNả vVbCxô hangnghĩa, anVbCxh 9c6kvẫn tihangếp UuNgtục lVbCxàm thLyLNeo lời9c6k s9c6kai khiếnhang của9c6k cVbCxha mìVbCxnh nhưLyLN hangmột VbCxcái máLyLNy, 9c6khoàn toàUuNgn không9c6k hanghề khá9c6kng cự.

Đôi UuNgmắt mUuNgàu VbCxhổ pháchVbCx sán9c6kg rhangực đầyhang k9c6kiêu ngạhango giờVbCx VbCxđây lại9c6k được9c6k t9c6khay thếVbCx bVbCxằng sắc9c6k mà9c6ku cafUuNge đenUuNg shangẫm, anLyLNh trVbCxở nêLyLNn í9c6kt 9c6knói hơ9c6kn xhangưa, t9c6khậm chíVbCx cònVbCx kUuNghông thèLyLNm UuNgmở miVbCxệng 9c6kra nLyLNói mộ9c6kt hangtừ nếuUuNg nó9c6k UuNgthật sUuNgự khônLyLNg c9c6kần thiết.

Anh họcVbCx cácVbCxh lUuNgàm que9c6kn vớihang việcLyLN sốngVbCx đơnUuNg độcLyLN một9c6k mìLyLNnh, họUuNgc cáLyLNch tựhang kiểmhang soát9c6k 9c6klý trí9c6k LyLNvà VbCxsuy nVbCxghĩ hangmột cVbCxách thiếtVbCx thực9c6k hơnhang, vhangà anLyLNh LyLNđã LyLNdùng VbCxkính áhangp trònUuNgg đểLyLN hangche giấuUuNg tVbCxhứ màu9c6k UuNgsắc tuyệtVbCx mUuNgỹ vLyLNốn cóhang củaLyLN mình.

Từ LyLNngày thiếuVbCx vắnghang bó9c6kng hìnUuNgh ÁVbCxi HyUuNg, aVbCxnh trhangở nê9c6kn cămUuNg ghéVbCxt tấtVbCx cả9c6k m9c6kọi thứhang trUuNgên đờiUuNg nàyLyLN, UuNgcả tUuNghứ mVbCxà côLyLN UuNgthích n9c6khất VbCxở 9c6kanh –hang màhangu mắt!!

Cô LyLNđã 9c6ktừng ng9c6kắm LyLNanh LyLNthật lâu,hang bVbCxật cười9c6k LyLNvà bảohang rVbCxất UuNgthích đhangôi UuNgmắt –LyLN thứUuNg thVbCxu hhangút nhấhangt LyLNtrên gLyLNương UuNgmặt anh.

Anh LyLNđã hangtập chịuLyLN đựngVbCx sự9c6k khVbCxó 9c6kchịu mỗiUuNg k9c6khi UuNgđeo kínUuNgh áphang tròng9c6k, LyLNtập làhangm q9c6kuen 9c6kvới VbCxmột đô9c6ki UuNgmắt đ9c6ken sâhangu thhangẳm nhưVbCx baVbCxo ngưUuNgời khVbCxác mỗihang khLyLNi t9c6krông t9c6khấy hìUuNgnh ảUuNgnh phLyLNản UuNgchiếu cUuNgủa m9c6kình tron9c6kg gương.

Sải 9c6kbước thậtLyLN dứthang khoUuNgát, Mhanginh Vỹhang bưVbCxớc rUuNga khỏihang cổng,VbCx đôiUuNg mắtLyLN vẫnVbCx mhangông lunVbCxg, vô9c6k định.

Mặc dù9c6k khônLyLNg hềVbCx đhangể tâVbCxm đếnLyLN UuNgnhững th9c6kứ xunUuNgg quan9c6kh, nhưnUuNgg an9c6kh vẫVbCxn hangcảm tVbCxhấy hangsự thLyLNay UuNgđổi hangbất thườngUuNg ởUuNg khUuNgung LyLNcảnh LyLNthân thLyLNuộc mìnVbCxh vẫhangn trôngLyLN thLyLNấy v9c6kà bướcUuNg đi9c6k hằLyLNng ngày.

Trái UuNgtim đậVbCxp 9c6kmạnh mộUuNgt n9c6khịp, ahangnh cả9c6km thanghấy có9c6k chú9c6kt gVbCxì đóVbCx khó9c6k thở9c6k, dưLyLNờng nhUuNgư aVbCxnh vừaUuNg bỏhang quVbCxa thứhang gUuNgì 9c6kđó rấtLyLN qUuNguan trọnLyLNg thUuNgì phải.

Bước chânUuNg UuNgkhựng hanglại, MLyLNinh VỹLyLN 9c6kcứ gLyLNiữ nguyênhang phon9c6kg tháUuNgi l9c6kãnh VbCxđạm ấy,UuNg mhangãi mộVbCxt lúchang sLyLNau mới9c6k hangtừ từVbCx UuNgquay đầuhang lạ9c6ki, đảoUuNg mVbCxắt xun9c6kg quanLyLNh nhUuNgư tVbCxìm kiếmLyLN 9c6kgì đó.

Đôi m9c6kắt aVbCxnh c9c6khợt dLyLNừng lại,UuNg h9c6kô hấpLyLN nhanggưng h9c6koạt độnVbCxg, changả VbCxcơ thểUuNg LyLNnhư rhangơi và9c6ko VbCxtrạng tháhangi bấtVbCx động.

Thứ LyLNanh đaUuNgng nhVbCxìn thấLyLNy… l9c6kà ảoLyLN ảnhLyLN sao?

Mái tLyLNóc nâuhang đượcVbCx LyLNthắt n9c6kơ, cốhang tìnhangh buộcUuNg lLyLNệch s9c6kang bLyLNên tráiLyLN đanhangg đượchang nhhangững 9c6kvạt nLyLNắng buổi9c6k sớmVbCx chiếhangu rọi…

Một bónhangg dánUuNgg nhUuNgỏ 9c6kbé, gUuNgầy guộLyLNc, lhangàn dLyLNa trắnghang mVbCxỏng mahangnh đang9c6k k9c6khoác trVbCxên mìnhVbCx chiUuNgếc vVbCxáy reLyLNn đeLyLNn thậtVbCx qVbCxuen thuộc9c6k đaUuNgng ngồiVbCx bệtLyLN dưhangới VbCxnền hangđất trướcUuNg cổn9c6kg nhàVbCx hanganh kVbCxhông LyLNhề LyLNngại ngùng,UuNg đôi9c6k UuNgbàn LyLNtay ôVbCxm khưLyLN kLyLNhư UuNgmột cLyLNhú 9c6kgấu bôLyLNng kháLyLN VbCxlớn, hangvà côVbCx 9c6kgái đanVbCxg gụLyLNc mặLyLNt vàoVbCx nhữngUuNg hangsợi tVbCxơ than9c6kh mảnh.

Minh VỹLyLN gầUuNgn nhưhang khLyLNông tUuNghể hangtin đượchang hangmình đUuNgang tLyLNhấy nhVbCxững gì,hang cảVbCx ngườVbCxi UuNgkhẽ ruVbCxn lhangên, shangau đóLyLN VbCxtừ tUuNgừ bưLyLNớc đếnUuNg gVbCxần côUuNg gáihang kỳLyLN lạhang kia.

Đám cậnVbCx vVbCxệ đếnhang LyLNlúc nà9c6ky hangmới chhangú VbCxý đếnLyLN UuNgsự hihangện diệhangn củaUuNg cUuNgô ghangái kiaUuNg, mVbCxặc dLyLNù h9c6kơi ngạcVbCx nhVbCxiên trVbCxước thLyLNái đhangộ củahang MinVbCxh Vỹ,hang nhUuNgưng họVbCx hangđều nLyLNín bặt,9c6k UuNgđưa mắUuNgt UuNgnhìn x9c6kem sắLyLNp cóVbCx sựVbCx kUuNgiện gVbCxì xảVbCxy ra.

Minh VLyLNỹ bướchang thật9c6k chậmVbCx đếnUuNg gầnLyLN hangngười VbCxcon gáiLyLN kiaUuNg, sa9c6ku đóUuNg khuỵLyLNu gốiVbCx trướcUuNg hangmặt c9c6kô ấyhang, đôhangi mắVbCxt ánhhang lênLyLN trạnhangg UuNgthái LyLNưu LyLNthương vUuNgô độVbCx. Gưhangơng mVbCxặt anhangh hVbCxơi VbCxnghệch rUuNga, nLyLNhưng lạihang b9c6kiểu LyLNhiện rõhang rệVbCxt UuNgsự 9c6kđau lòng…UuNg cóhang phảiVbCx l9c6kà cLyLNô ấyUuNg đâyhang không?

Vẫn làhang b9c6kóng dáUuNgng kUuNghắc đậhangm sâuLyLN tLyLNrong hangtim anhangh, nhưngUuNg tạ9c6ki sVbCxao LyLNanh vẫnVbCx kh9c6kông cáUuNgch 9c6knào UuNgtin đhangược UuNgngười cLyLNon gLyLNái này9c6k chhangính hanglà ÁiUuNg Hy?

Đưa bànhang tVbCxay vUuNguốt n9c6khẹ m9c6kái hangtóc changafe sữa,UuNg trLyLNái hangtim MinUuNgh UuNgVỹ nUuNghư muốnhang vỡ9c6k tung9c6k, UuNgkhông thểUuNg VbCxnào hanglà Áihang Hhangy được!!

Chỉ lUuNgà ngườiVbCx giLyLNống ngVbCxười mUuNgà thôLyLNi, UuNgngười giLyLNống nghangười thôi!

Anh vộiUuNg vàngUuNg rụtLyLN tVbCxay lUuNgại, đứLyLNng bậtLyLN dậ9c6ky, 9c6kbất giáUuNgc lạihang lắcUuNg đVbCxầu UuNgthật UuNgkhẽ và9c6k tự9c6k 9c6knhủ rằng…9c6k ngườiLyLN hangcon gáiVbCx nhangày, khônhangg UuNgthể làLyLN cô9c6k ấLyLNy được!

Ái HUuNgy khLyLNông thểhang lạ9c6ki 9c6kgầy g9c6kò thiUuNgếu sức9c6k sốngUuNg nhưLyLN thế9c6k nLyLNày, VbCxlại cànLyLNg khônVbCxg thể9c6k độthang ngộUuNgt xuấVbCxt hUuNgiện trướcLyLN nhanghà LyLNanh bấtLyLN thìLyLNnh lìnhhang nhVbCxư th9c6kế… nVbCxếu cVbCxó phanghép màuLyLN, tạhangi sLyLNao n9c6kó khôhangng xảy9c6k rLyLNa sớmUuNg hơnhang LyLNcơ chứ?

Đối vớLyLNi LyLNanh bhangây giờ,LyLN phVbCxép hangmàu 9c6kchỉ cUuNgó troVbCxng changổ tíLyLNch, LyLNmà cổ9c6k tLyLNích thì9c6k lạiUuNg khôLyLNng hiLyLNện hhangữu ở9c6k thVbCxực tại.

Đôi chânUuNg anUuNgh UuNgbước lùhangi vềVbCx p9c6khía hangsau, rồUuNgi UuNgquay VbCxlưng thật9c6k dứthang khoVbCxát vUuNgà tiếpVbCx tụcLyLN nốiUuNg bước.

Anh kh9c6kông VbCxthể LyLNnán lhangại ởhang đâyVbCx thêLyLNm mộtLyLN phútUuNg giâ9c6ky nàohang nữa,UuNg khôngLyLN nêUuNgn kỳhang vVbCxọng vàohang nVbCxhững tUuNghứ vLyLNô vọngVbCx UuNgđã chìm9c6k v9c6kào qVbCxuên lãng.

*Huỵch*

Một thVbCxứ âUuNgm thahangnh vUuNgang lên,VbCx tuVbCxy k9c6không thanghể khiếUuNgn ngườiVbCx khUuNgác UuNgchú LyLNý UuNgnhưng lạihang khiếhangn bướVbCxc chânhang Mhanginh VỹVbCx dừhangng lại.

Tất UuNgcả UuNgmọi sự9c6k chú9c6k ýhang đLyLNều tậpVbCx trunLyLNg và9c6ko hangcô gáiLyLN kia!!

Một t9c6krong UuNgsố 9c6knhững têhangn 9c6kcận vệhang LyLNtỏ vẻhang ngạLyLNc nhiê9c6kn, tròUuNgn mắt9c6k nUuNghìn c9c6kảnh tượngVbCx trướVbCxc mặt9c6k mình.

Minh VỹLyLN lhangại mUuNgột hanglần nữahang 9c6kngoảnh mặUuNgt lại…VbCx thangrước mắVbCxt anLyLNh giờhang đâyUuNg, gươVbCxng mặUuNgt ẩnVbCx giVbCxấu s9c6kau chUuNgú gấuhang bôngVbCx hangvừa rồ9c6ki đLyLNã LyLNđược hiệnLyLN rõ9c6k thangrước 9c6kánh sá9c6kng VbCxấm ápUuNg hangcủa m9c6kặt trời,VbCx UuNgđồng tVbCxhời điểm9c6k mạnhhang màLyLNu UuNgsắc xanLyLNh VbCxxao thangrên khuô9c6kn mặtLyLN thiếu9c6k nVbCxữ đãUuNg ngã9c6k gụcLyLN LyLNtrên nềnVbCx đất.

Lần này9c6k, hangtim aUuNgnh khônghang đậVbCxp mạLyLNnh hVbCxơn, cũhangng khôngUuNg đậphang chậ9c6km hơnhang, mUuNgà UuNglà cVbCxảm thấVbCxy đauLyLN nhói!

Người changon ghangái troLyLNng bVbCxộ vá9c6ky hangren đenLyLN đangLyLN bhangất tỉnhLyLN, ôLyLNm ch9c6kặt cLyLNon gấuVbCx bôngUuNg hangvào lòngUuNg, đôUuNgi mVbCxôi vhangà khuôUuNgn mặ9c6kt thihangếu si9c6knh khVbCxí đếnhang VbCxmức đáng9c6k ngạc9c6k nhiên.

Và cô9c6k LyLNgái LyLNấy… ch9c6kính LyLNlà Vươn9c6kg UuNgÁi Hy!!

Tất c9c6kả 9c6kđều 9c6ksững s9c6kờ trướcVbCx cảnhLyLN tLyLNượng vừaVbCx xảUuNgy ra9c6k, mọLyLNi ánLyLNh mắLyLNt đềuhang tậLyLNp truLyLNng về9c6k một9c6k hướVbCxng xhangác định.

Vương UuNgÁi UuNgHy nLyLNhỏ bLyLNé vẫUuNgn nằLyLNm bấVbCxt độngVbCx trên9c6k mUuNgặt đất,LyLN hhangai hànLyLNg VbCxmi UuNgkhép lạihang, chLyLNe khuấthang đôiUuNg hangđồng tử9c6k thangrong sáng.

Gương mặtVbCx t9c6khanh nhã9c6k 9c6kđang thUuNgả hanglỏng hếVbCxt mứ9c6kc, dườngVbCx nhưUuNg cô9c6k đan9c6kg LyLNcó VbCxmột giấhangc nghangủ thLyLNật ngonUuNg, nhVbCxưng VbCxkhông hẳnVbCx lhangà vLyLNĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcLyLN chân9c6k v9c6kang lêhangn th9c6kật UuNggấp gáp9c6k vàhang hangnối VbCxtiếp khôUuNgng l9c6kiền bậcLyLN, đámLyLN VbCxcận vệLyLN bắt9c6k đầuhang thangỏ rLyLNa 9c6khốt ho9c6kảng, bướVbCxc đếnUuNg VbCxvà vâLyLNy lấLyLNy ÁiVbCx HyUuNg. LyLNCách đóLyLN khôngUuNg xa9c6k, MinVbCxh hangVỹ VbCxlại UuNgđứng chô9c6kn ch9c6kân LyLNtại mộtLyLN chỗ,hang đưaUuNg mắUuNgt UuNglặng nUuNghìn cô.

Anh nhanghư khôngVbCx 9c6kthể tVbCxin UuNgvào hangmắt mìnhLyLN nữa,UuNg đôiVbCx mUuNgắt nhìnVbCx côUuNg khônVbCxg 9c6kchớp, nhUuNgư đVbCxang sợhang s9c6kẽ 9c6klại đánhhang LyLNmất ảoVbCx giáUuNgc nhangày tr9c6kong giâUuNgy lát.

Trái tihangm UuNgđập nhVbCxanh đVbCxến mứUuNgc khanghông tàUuNgi 9c6knào LyLNkiểm soátVbCx đượcUuNg nhangữa, Min9c6kh VỹUuNg mhangím môi.

Cất bướchang tiếnVbCx vềhang VbCxphía trư9c6kớc, aUuNgnh đanghang LyLNhoàn VbCxtoàn đánhVbCx mUuNgất tấUuNgt cảUuNg cUuNgảm xúc,9c6k chỉLyLN cầnUuNg biết9c6k ngườiLyLN coVbCxn gáUuNgi aUuNgnh yêu9c6k đaLyLNng hiệnhang diệnhang tronUuNgg tầm9c6k mắt,VbCx 9c6kvà khôVbCxng thUuNgể đánhangh mhangất VbCxcô tLyLNhêm mộVbCxt lhangần nữa.

“Đừng chạmLyLN vào!!”

Bước c9c6khân VbCxanh chỉVbCx cò9c6kn cáchhang côVbCx UuNgchưa đ9c6kầy mộtLyLN méthang thanghì dừ9c6kng LyLNlại, nghiếUuNgn rUuNgăng nhUuNgìn 9c6ktên cậnLyLN vệhang đanUuNgg cUuNgó động9c6k tácVbCx n9c6kâng hangngười hangcô lênUuNg, 9c6kđôi mLyLNắt đ9c6ken s9c6kẫm đhangang trLyLNừng lVbCxên đLyLNầy tứcLyLN giận.

Tên cUuNgận vệVbCx kLyLNia bịUuNg VbCxanh làmLyLN cVbCxho giậLyLNt mình,LyLN vVbCxô ýLyLN lạLyLNi buôn9c6kg taLyLNy khiến9c6k cảVbCx UuNgngười UuNgÁi hangHy UuNgrơi tVbCxự 9c6kdo xVbCxuống mặtLyLN đất.

“Biến đi.”VbCx UuNgGiọng nóiUuNg vừ9c6ka rUuNgồi lạiVbCx UuNgcất VbCxlên, MinUuNgh Vỹhang cốLyLN gắngLyLN kìmhang chế,VbCx nhangói hangbằng chấVbCxt giọngUuNg nhẹhang nVbCxhàng vàLyLN LyLNbình tĩVbCxnh nhấtUuNg c9c6kó thể.

Không ahangi c9c6kó qUuNguyền LyLNđược làhangm c9c6kô ấyLyLN tổnhang thương!

Minh VUuNgỹ trừUuNgng mắhangt nhUuNgìn VbCxđám cậnLyLN vệhang, nhhangư đaVbCxng thểLyLN hiLyLNện tâmVbCx trVbCxạng khLyLNó UuNgchịu UuNgcủa mình9c6k UuNgvề sựUuNg hiệnLyLN diệ9c6kn củaVbCx họ.

Nhận UuNgthấy “t9c6kín hiệu”hang khôVbCxng thangốt UuNgtừ “thiế9c6ku gUuNgia UuNgđáng VbCxmến”, VbCxdĩ nhVbCxiên toáhangn cậnhang LyLNvệ lhangập tUuNgức biếnLyLN mấtUuNg chưaVbCx đầyLyLN năhangm giây.

Minh VỹVbCx vẫnLyLN đứngLyLN yên9c6k trướchang ngườiUuNg c9c6kon gái9c6k đaVbCxng nằmLyLN lặnLyLNg thiUuNgnh dưUuNgới đất,VbCx mặhangc khangệ ánVbCxh VbCxnắng mùaLyLN hèLyLN 9c6knóng b9c6kức VbCxra sứVbCxc UuNgchiếu rọi9c6k khUuNgắp n9c6kgười cô.

Ông LyLNtrời đan9c6kg đLyLNùa cợt9c6k VbCxvới anVbCxh à?

Bao nhiêuLyLN côngLyLN sứchang vàVbCx thVbCxời UuNggian aLyLNnh bLyLNỏ UuNgra thậUuNgt shangự k9c6không hangít đểUuNg hangtìm cVbCxô, nhanghưng LyLNđáp lạLyLNi chỉLyLN VbCxlà s9c6kự tuyệt9c6k vọnhangg hangkéo dàiUuNg đằngVbCx đẵng.

Nhưng đLyLNến k9c6khi a9c6knh bất9c6k mãnhang LyLNbỏ 9c6kcuộc, chấpLyLN nhậLyLNn LyLNtất cLyLNả sựVbCx s9c6kắp xhangếp cLyLNủa ôUuNgng HànLyLN hangnhư mộVbCxt hangcái máVbCxy… hangcô lạiVbCx xhanguất hiện!

Đôi môihang mhangỏng nLyLNhếch l9c6kên từ9c6k từ,VbCx vònhangg cu9c6kng t9c6krên khuôn9c6k mặtLyLN VbCxanh hangtuấn chLyLNững ch9c6kạc hangchính hanglà nụhang cVbCxười khinLyLNh đời!

Anh cúi9c6k người9c6k UuNgxuống, nhanghẹ hangnhàng LyLNluồn VbCxtay quVbCxa thVbCxân ngườiLyLN queVbCxn tLyLNhuộc trLyLNong c9c6khiếc VbCxváy reVbCxn đen,9c6k thậnLyLN VbCxtrọng nhanghấc bhangổng hangngười cLyLNô lên.

Gương mặLyLNt UuNganh giãnLyLN dầnVbCx, bớtVbCx VbCxphần nàohang UuNgsự cLyLNăng tLyLNhẳng luônhang VbCxđeo báhangm d9c6kai dẳng…LyLN đúngVbCx thậtLyLN là9c6k VươngUuNg Ái9c6k HLyLNy rồi!

Hai bànUuNg LyLNtay UuNgchợt siếthang th9c6kật chặtUuNg ngườihang cohangn UuNggái t9c6krong taVbCxy, Mihangnh VỹUuNg cúi9c6k hangthấp đầu,LyLN đặtLyLN lênLyLN t9c6krán 9c6kÁi LyLNHy mhangột VbCxnụ hôhangn thậLyLNt khẽ…

Cuối VbCxcùng, 9c6kcô đãLyLN hangtrở vềVbCx bêhangn UuNganh rồi…

Tại LyLNsao UuNgcô lạUuNgi x9c6kuất hiUuNgện UuNgtrong thể9c6k trạnghang yếuLyLN ớLyLNt nhLyLNư thế9c6k nUuNgày cơLyLN chứ?

Kỳ lạLyLN thVbCxật, vốn9c6k dVbCxĩ 9c6kcô cóUuNg tVbCxhể VbCxvào thẳngLyLN UuNgnhà để9c6k tUuNgìm ahangnh LyLNcơ mà,VbCx tại9c6k VbCxsao lại9c6k ngồihang trướcVbCx 9c6kcửa, lạihang cònLyLN ôUuNgm the9c6ko LyLNgấu bUuNgông đ9c6kể rồiUuNg sLyLNau đóhang ngấ9c6kt xỉu?

Bàn chUuNgân MUuNginh Vỹhang nhấ9c6kc lên,hang 9c6knhưng hanglại hVbCxạ xuốngUuNg vìVbCx hangmột câuLyLN nóiUuNg vọngUuNg từUuNg UuNgphía sau.

“Trả côUuNg ấyUuNg lạiUuNg UuNgcho anh.”

Theo phảnhang xLyLNạ, Mi9c6knh VỹUuNg LyLNquay đầuVbCx lại…

Từ 9c6kphía LyLNsau, HVbCxạo Thanghần vòhangng tUuNgay ngaUuNgng ehango mộthang cô9c6k ghangái lạVbCx mặt,9c6k cườiVbCx cợt.

“Tôi chUuNgơi UuNgchán rhangồi, trUuNgả l9c6kại đấy.”

Sau câuLyLN nóiUuNg 9c6kvô tráchhang LyLNnhiệm ấyLyLN, ngườLyLNi VbCxcon gáiVbCx ki9c6ka hangcũng hangbật cườihang khúhangc khíchLyLN, népUuNg đầuLyLN vàoLyLN ngựLyLNc 9c6kHạo Thần,9c6k rUuNga dá9c6kng vUuNgô cùngUuNg LyLNtình tứ.

Trả ÁiVbCx UuNgHy lLyLNại chVbCxo anh?

Minh Vỹ9c6k khôn9c6kg hề9c6k tỏhang bấtLyLN cứUuNg thhangái độLyLN UuNgnào cLyLNả, anhangh vẫn9c6k ôhangm LyLNÁi VbCxHy tronVbCxg lòng9c6k, đôiUuNg mhangôi mấpLyLN 9c6kmáy b9c6kật hangthành tiếng.

“Cảm ơn.”

Không quVbCxan trọng,LyLN LyLNchỉ cLyLNần cLyLNô 9c6ktrở vềhang vớiUuNg a9c6knh, VbCxthế UuNglà đLyLNủ rồi.

Bóng lUuNgưng c9c6kao UuNglớn 9c6kquay lạiLyLN, thẳn9c6kg ngườiLyLN bướhangc đi…

Thì r9c6ka quãngUuNg thờiLyLN hanggian cVbCxô mUuNgất tích9c6k, HạVbCxo TLyLNhần chínhangh lLyLNà VbCxngười chăm9c6k sóUuNgc vàhang bảoUuNg vệ9c6k cô.

Cứ LyLNtưởng nóVbCxi VbCxra nUuNghững lờiLyLN VbCxđó thìhang 9c6kanh sẽUuNg t9c6kin làUuNg hắUuNgn thanga ghé9c6kt bỏ9c6k nêLyLNn mớiVbCx trả9c6k VbCxlại 9c6kcô sao?

Nhầm rồi…

Từ bốnhang nămLyLN trướLyLNc chVbCxo đếhangn tậnVbCx bâyhang giờLyLN, mỗhangi kUuNghi anVbCxh UuNgvà VbCxHạo Thhangần đUuNgối hangmặt vớiLyLN hangnhau, ánLyLNh mắVbCxt changủa hVbCxắn tLyLNa vẫnVbCx kUuNghông hềVbCx thLyLNay đổi.

Trong mắt9c6k VbCxhắn, hangchỉ tồnVbCx tạUuNgi du9c6ky nhấtUuNg ngườhangi coLyLNn gVbCxái củaVbCx an9c6kh VbCxvà LyLNham m9c6kuốn độcVbCx chi9c6kếm UuNgkhông ngừng.

Bước 9c6kchân nh9c6kanh hhangơn, MVbCxinh VỹLyLN b9c6kước và9c6ko cổng9c6k nhà,9c6k bVbCxăng quUuNga khhangu vưUuNgờn r9c6kộng lhangớn UuNgvà t9c6kiến UuNgđến hanggần hLyLNồ bơi.

Dừng l9c6kại ởVbCx thhangành hồhang VbCxbơi, VbCxanh cúVbCxi nLyLNgười xuống,UuNg trêVbCxn taLyLNy vẫVbCxn lUuNgà Vươ9c6kng ÁiLyLN Hhangy đaVbCxng nVbCxhắm nghVbCxiền đUuNgôi UuNgmắt v9c6kà ômLyLN chặUuNgt gVbCxấu bông.

Đôi tVbCxay VbCxvẫn n9c6kâng ngườ9c6ki cUuNgô, nhưLyLNng anVbCxh VbCxlại UuNgtừ UuNgtừ hanghạ thấp9c6k tay9c6k, đểhang LyLNcả ngườ9c6ki 9c6kcô bắthang đầhangu ngập9c6k tronUuNgg nước.

Minh Vỹ9c6k càn9c6kg hạLyLN tVbCxhấp tUuNgay, mhangực nVbCxước LyLNngang ngưVbCxời côLyLN lại9c6k cànUuNgg LyLNnâng cao.

Thân thểVbCx nhỏ9c6k bhangé khangia hangkhẽ UuNgrun lUuNgên, nhưngUuNg lạihang cốLyLN LyLNkìm LyLNnén… an9c6kh cUuNgó t9c6khể thấVbCxy rõhang, hahangi bàVbCxn t9c6kay ô9c6km 9c6kgấu VbCxbông VbCxđang si9c6kết chặtUuNg lạiLyLN, nUuNggay cảLyLN VbCxkhuôn mặ9c6kt hangcô cũngLyLN bắUuNgt đầuLyLN thangỏ rUuNga 9c6kkhó chịu.

Đây chỉVbCx cóLyLN thể9c6k lUuNgà kế9c6k hoạchUuNg dVbCxo HạVbCxo ThầUuNgn bUuNgày r9c6ka, hangvì aUuNgnh biếtVbCx 9c6krõ hắn9c6k không9c6k thể9c6k dVbCxễ VbCxdàng manVbCxg Áhangi VbCxHy tr9c6kả lại9c6k VbCxcho aUuNgnh được.

“Cứ tiVbCxếp tụcVbCx gLyLNiả vờ…”hang Đôi9c6k mắthang đUuNgen t9c6krở nêVbCxn vôhang hồLyLNn, LyLNanh lạnLyLNh lùnLyLNg gằnVbCx từhangng changhữ, “…9c6k nhangếu eVbCxm muốnLyLN chết.”