You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho eiNcam m8dbdqq3qột iNcalối thoát

“Cứ bắniNca nếuvHK8uvqt e8dbdqq3qm muốvHK8uvqtn.” KhôngvHK8uvqt nvHK8uvqtgần ngạvHK8uvqti 8dbdqq3qtrả lời,vHK8uvqt vHK8uvqtMinh 8dbdqq3qVỹ n8dbdqq3qgước mặt8dbdqq3q nhì8dbdqq3qn iNcathẳng vàoiNca đôiiNca mắvHK8uvqtt nâuiNca tiNcarong sávHK8uvqtng k8dbdqq3qia, vHK8uvqtnhư iNcathể đang8dbdqq3q mu8dbdqq3qốn tvHK8uvqthật 8dbdqq3qsự đốiiNca diiNcaện vớivHK8uvqt hiệvHK8uvqtn tiNcaại 8dbdqq3qcùng cô.

“Tôi sẽvHK8uvqt không8dbdqq3q bắn8dbdqq3q a8dbdqq3qnh, vìvHK8uvqt vHK8uvqtsự lựavHK8uvqt chọniNca nàyiNca vHK8uvqtkhông nhvHK8uvqtư tvHK8uvqtôi mon8dbdqq3qg đợi…”8dbdqq3q KhẩuiNca iNcasúng 8dbdqq3qkia rời8dbdqq3q kh8dbdqq3qỏi tr8dbdqq3qán MivHK8uvqtnh Vỹ,8dbdqq3q nhưngvHK8uvqt iNcalại đư8dbdqq3qợc diNcaí sá8dbdqq3qt vvHK8uvqtào 8dbdqq3qđầu Á8dbdqq3qi iNcaHy đầyvHK8uvqt tháchiNca thức8dbdqq3q, “…8dbdqq3q nếvHK8uvqtu a8dbdqq3qnh khônvHK8uvqtg r8dbdqq3qa khỏ8dbdqq3qi đ8dbdqq3qây, tôiiNca s8dbdqq3qẽ nvHK8uvqtổ súng.”

Anh khiNcaông hvHK8uvqtề trả8dbdqq3q lời,iNca vìvHK8uvqt iNcalúc nàvHK8uvqty th8dbdqq3qật sự8dbdqq3q khônvHK8uvqtg t8dbdqq3qhể đoávHK8uvqtn trướvHK8uvqtc đưiNcaợc côvHK8uvqt 8dbdqq3qđang muốvHK8uvqtn làvHK8uvqtm nhữnvHK8uvqtg gì…

Gắng vHK8uvqtgượng đứng8dbdqq3q dậvHK8uvqty, MiiNcanh Vỹ8dbdqq3q vHK8uvqtchống một8dbdqq3q tavHK8uvqty và8dbdqq3qo tường,iNca vHK8uvqtbước r8dbdqq3qa phí8dbdqq3qa cửavHK8uvqt ngovHK8uvqtài củavHK8uvqt iNcađại sảnhvHK8uvqt. Nh8dbdqq3qưng 8dbdqq3qđi hế8dbdqq3qt đạ8dbdqq3qi sản8dbdqq3qh, a8dbdqq3qnh bỗvHK8uvqtng vHK8uvqtquay vHK8uvqtngười lại,iNca trêvHK8uvqtn 8dbdqq3qsàn nhà8dbdqq3q vẫniNca lưuvHK8uvqt dấ8dbdqq3qu nhữniNcag g8dbdqq3qiọt máuiNca tvHK8uvqtừ vaiNcai trvHK8uvqtái rvHK8uvqtớt thevHK8uvqto niNcahững biNcaước vHK8uvqtchân c8dbdqq3qủa anh.

“Chỉ c8dbdqq3qần 8dbdqq3qem đưavHK8uvqt tvHK8uvqtôi iNcakhẩu sú8dbdqq3qng, tiNcaôi svHK8uvqtẽ lập8dbdqq3q tức8dbdqq3q rờiiNca khỏiNcai đây.iNca” MiniNcah 8dbdqq3qVỹ gằnvHK8uvqt giọiNcang, đôi8dbdqq3q m8dbdqq3qắt tự8dbdqq3qa như8dbdqq3q mvHK8uvqtắt loàiiNca hổiNca báovHK8uvqt vẫnvHK8uvqt sávHK8uvqtng rựiNcac trvHK8uvqtong ánvHK8uvqth chiềvHK8uvqtu tà.

Ái 8dbdqq3qHy iNcaném mvHK8uvqtạnh iNcakhẩu súniNcag về8dbdqq3q piNcahía anh8dbdqq3q, nhiNcaưng ĐiềnvHK8uvqt Hu8dbdqq3qân thì8dbdqq3q 8dbdqq3qlại nhiNcaíu mày8dbdqq3q iNcađầy vHK8uvqtkhó chịu.

Minh Vỹ8dbdqq3q lậpiNca vHK8uvqttức cầmiNca lấy8dbdqq3q khvHK8uvqtẩu siNcaúng kiiNcaa, c8dbdqq3qhĩa 8dbdqq3qthẳng 8dbdqq3qvề phvHK8uvqtía ĐiềnvHK8uvqt Huâ8dbdqq3qn, điNcaôi m8dbdqq3qắt 8dbdqq3qlạnh 8dbdqq3qlùng đaniNcag vằnvHK8uvqt vHK8uvqtlên 8dbdqq3qnhững vHK8uvqttia lvHK8uvqtửa đỏ.

*Đoàng*

Điền HuâvHK8uvqtn vẫniNca ch8dbdqq3qưa vHK8uvqthề ciNcaó thiNcaêm bấiNcat kỳvHK8uvqt phảniNca ứngiNca nào,vHK8uvqt iNcalập tức8dbdqq3q 8dbdqq3qgục xuốnvHK8uvqtg s8dbdqq3qau phá8dbdqq3qt súngvHK8uvqt c8dbdqq3qủa MiniNcah Vỹ,8dbdqq3q nhvHK8uvqtưng vHK8uvqtchỉ 8dbdqq3qở miNcaột vị8dbdqq3q iNcatrí gần8dbdqq3q lồng8dbdqq3q vHK8uvqtngực đaiNcang khiến8dbdqq3q tráiiNca t8dbdqq3qim đậpvHK8uvqt gấpiNca gápvHK8uvqt viNcaì đauvHK8uvqt đớn.

Ngay 8dbdqq3qcả HiNcaạo TvHK8uvqthần cũn8dbdqq3qg đờvHK8uvqt nvHK8uvqtgười, niNcahìn b8dbdqq3qóng ngườivHK8uvqt luônvHK8uvqt tỏiNca vHK8uvqtra nguiNcay hiểm8dbdqq3q kiiNcaa ngãiNca gục8dbdqq3q hệ8dbdqq3qt n8dbdqq3qhư ViNcaĩnh KỳvHK8uvqt vừ8dbdqq3qa iNcarồi, n8dbdqq3qhưng c8dbdqq3qhỉ kháiNcac ởiNca mộiNcat điểm…

Điền HuâvHK8uvqtn vHK8uvqtvẫn ciNcahưa 8dbdqq3qngừng vHK8uvqtthở… vHK8uvqtnơi khoévHK8uvqt miNcaôi xuất8dbdqq3q hiệniNca một8dbdqq3q vệt8dbdqq3q mvHK8uvqtáu vHK8uvqtdài củvHK8uvqta 8dbdqq3qnội thương,8dbdqq3q nh8dbdqq3qưng ĐvHK8uvqtiền H8dbdqq3quân vHK8uvqtvẫn cốiNca chấp8dbdqq3q cườivHK8uvqt kiNcahinh bỉ.

Bóng dá8dbdqq3qng MinvHK8uvqth V8dbdqq3qỹ vHK8uvqtkhuất svHK8uvqtau cánhiNca cửiNcaa iNcaphòng vHK8uvqtđại sảnvHK8uvqth, tiếvHK8uvqtp bướcvHK8uvqt chvHK8uvqtân bướcvHK8uvqt 8dbdqq3qra vHK8uvqtkhỏi 8dbdqq3qkhu vHK8uvqtnhà m8dbdqq3qáy 8dbdqq3qbỏ hoang.

Đành ti8dbdqq3qn tưởng8dbdqq3q iNcagiao p8dbdqq3qhó miNcaọi viiNcaệc c8dbdqq3qòn liNcaại ch8dbdqq3qo HiNcaạo 8dbdqq3qThần vậy…

Cảnh tượn8dbdqq3qg đvHK8uvqtẫm máuvHK8uvqt của8dbdqq3q givHK8uvqtan vHK8uvqtđại sảnh8dbdqq3q rộ8dbdqq3qng liNcaớn khiếnvHK8uvqt Hạ8dbdqq3qo ThầniNca vHK8uvqtcảm thấy8dbdqq3q ngiNcaạt thởiNca, iNcaxung qu8dbdqq3qanh ch8dbdqq3qỉ 8dbdqq3qnặc mù8dbdqq3qi mávHK8uvqtu t8dbdqq3qanh nồng…

Cậu thvHK8uvqtở dài,vHK8uvqt bvHK8uvqtước đếniNca bvHK8uvqtên cạn8dbdqq3qh ÁiiNca vHK8uvqtHy, đặt8dbdqq3q tvHK8uvqtay liNcaên bờvHK8uvqt 8dbdqq3qvai nhỏiNca bé8dbdqq3q 8dbdqq3qấy, saiNcau đóiNca đ8dbdqq3qi lướtiNca quvHK8uvqta mặtvHK8uvqt c8dbdqq3qô, qua8dbdqq3qy đầvHK8uvqtu lại.

“Em siNcaao t8dbdqq3qhế, vHK8uvqtmèo coniNca?” Nh8dbdqq3qìn vHK8uvqtgương mặiNcat kỳ8dbdqq3q lạiNca cvHK8uvqtủa côiNca, vHK8uvqtcậu lvHK8uvqtay mạnvHK8uvqth đôiiNca va8dbdqq3qi ấy,8dbdqq3q nhiNcaưng vẫniNca không8dbdqq3q 8dbdqq3qhề nhậiNcan được8dbdqq3q bấtvHK8uvqt 8dbdqq3qkỳ piNcahản ứng8dbdqq3q nvHK8uvqtào cả.

Đột ngộtiNca đôivHK8uvqt mắtiNca ÁiiNca H8dbdqq3qy lạivHK8uvqt vHK8uvqtsáng lêvHK8uvqtn, đầy8dbdqq3q vHK8uvqtvẻ ngiNcaạc vHK8uvqtnhiên nhìn8dbdqq3q HiNcaạo Thần.

Bàn tvHK8uvqtay n8dbdqq3qhỏ b8dbdqq3qé ấyvHK8uvqt vHK8uvqtlập tiNcaức kéiNcao mạiNcanh Hạ8dbdqq3qo T8dbdqq3qhần x8dbdqq3quống, dùvHK8uvqtng vHK8uvqtcả 8dbdqq3qthân ngườivHK8uvqt vHK8uvqtche vHK8uvqtchắn chvHK8uvqto cậuvHK8uvqt miNcaột cáchvHK8uvqt gấpvHK8uvqt gáp.

*Bốp*

Một t8dbdqq3qhanh giNcaỗ iNcarơi xuống8dbdqq3q trướcvHK8uvqt mắt8dbdqq3q 8dbdqq3qHạo TiNcahần, th8dbdqq3qân hvHK8uvqtình nh8dbdqq3qỏ 8dbdqq3qbé k8dbdqq3qia cũngvHK8uvqt dầnvHK8uvqt t8dbdqq3qhả lỏngiNca, iNcasau điNcaó vHK8uvqtngất điiNca… lạvHK8uvqti iNcalà TịvHK8uvqtnh Nhi…iNca đôivHK8uvqt mắt8dbdqq3q vẫnvHK8uvqt siNcaở h8dbdqq3qữu nỗvHK8uvqti h8dbdqq3qoảng 8dbdqq3qsợ khônvHK8uvqtg diNcaứt, iNcanhưng lầnvHK8uvqt iNcanày liNcaại m8dbdqq3qang th8dbdqq3qêm cảmvHK8uvqt giNcaiác vHK8uvqtmặc cảvHK8uvqtm tộiNcai lỗi.

“A… em…iNca 8dbdqq3qem iNcakhông biết8dbdqq3q gìiNca cả.”vHK8uvqt T8dbdqq3qịnh vHK8uvqtNhi quavHK8uvqty người,vHK8uvqt chạyiNca r8dbdqq3qa khỏiiNca că8dbdqq3qn p8dbdqq3qhòng đ8dbdqq3qẫm máu.

“Mèo con8dbdqq3q, iNcaem iNcacó iNcasao không8dbdqq3q?” ĐiNcaưa tvHK8uvqtay đỡ8dbdqq3q lvHK8uvqtấy th8dbdqq3qân hìvHK8uvqtnh 8dbdqq3qkia, HvHK8uvqtạo ThiNcaần ômvHK8uvqt chặtvHK8uvqt Ái8dbdqq3q H8dbdqq3qy vàoiNca vHK8uvqtlòng, vHK8uvqtđưa tvHK8uvqtay iNcavỗ vỗ8dbdqq3q và8dbdqq3qo miNcaặt cvHK8uvqtô iNcaliên tục.

Thứ vHK8uvqtsắc đỏiNca t8dbdqq3qhẫm củ8dbdqq3qa 8dbdqq3qmáu c8dbdqq3qhạy dài8dbdqq3q từiNca tráiNcan iNcaÁi HyiNca, dườngvHK8uvqt nhưvHK8uvqt t8dbdqq3qhanh gỗvHK8uvqt kiiNcaa vHK8uvqtđã được8dbdqq3q tá8dbdqq3qc độiNcang mvHK8uvqtột lực8dbdqq3q rấtvHK8uvqt mạnh.

Hạo TvHK8uvqthần đưvHK8uvqta n8dbdqq3qhanh 8dbdqq3qtay áo8dbdqq3q l8dbdqq3qau nvHK8uvqthẹ nhữ8dbdqq3qng dòvHK8uvqtng chả8dbdqq3qy vô8dbdqq3q hạ8dbdqq3qn iNcatrên mặt8dbdqq3q cô…

Đôi iNcamắt Điền8dbdqq3q H8dbdqq3quân tuiNcay miNcaờ nhạt,8dbdqq3q nhưngvHK8uvqt 8dbdqq3qvẫn vHK8uvqtđủ đểvHK8uvqt 8dbdqq3qtrông thấyiNca n8dbdqq3qhững gìvHK8uvqt iNcađang di8dbdqq3qễn r8dbdqq3qa tiNcarong 8dbdqq3qtầm nhìn.

Gương mặvHK8uvqtt vàvHK8uvqt dáiNcang vHK8uvqtvẻ 8dbdqq3qkia… vHK8uvqtThy Thy?

Từ hành8dbdqq3q độngvHK8uvqt iNcađến cử8dbdqq3q ciNcahỉ vàvHK8uvqt vẻ8dbdqq3q mặt8dbdqq3q, iNcahệt iNcanhư 8dbdqq3qđang dvHK8uvqtiễn vHK8uvqtlại 8dbdqq3qvở kịc8dbdqq3qh đẫmvHK8uvqt m8dbdqq3qáu vHK8uvqthai iNcanăm vvHK8uvqtề trước…

“Nhanh… đưa…8dbdqq3q ThvHK8uvqty TvHK8uvqthy ra…vHK8uvqt khiNcaỏi đâyvHK8uvqt…” vHK8uvqtĐiền 8dbdqq3qHuân dồn8dbdqq3q vHK8uvqttất ciNcaả iNcasức 8dbdqq3qlực 8dbdqq3qcuối cùngvHK8uvqt nóvHK8uvqti trovHK8uvqtng 8dbdqq3qđứt quiNcaãng, từngvHK8uvqt từ8dbdqq3q điNcaược phá8dbdqq3qt rvHK8uvqta mộiNcat iNcacách nặng8dbdqq3q nhọciNca, “iNca… c8dbdqq3qó… bom…”

Hạo TiNcahần ngạciNca nhiNcaiên iNcanhìn vềiNca phvHK8uvqtía ĐvHK8uvqtiền iNcaHuân, gươngiNca mặvHK8uvqtt lộiNca vHK8uvqtrõ vẻiNca sử8dbdqq3qng sốt,vHK8uvqt vộiNcai v8dbdqq3qàng nhấciNca b8dbdqq3qổng ngườiiNca 8dbdqq3qÁi 8dbdqq3qHy lênvHK8uvqt, vHK8uvqtmở vHK8uvqtnhanh chiếciNca c8dbdqq3qửa s8dbdqq3qổ vHK8uvqtở giNcaóc piNcahòng, lậpvHK8uvqt iNcatức đvHK8uvqtưa cô8dbdqq3q iNcara vHK8uvqtkhỏi iNcakhu nhà8dbdqq3q m8dbdqq3qáy bỏ8dbdqq3q hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệniNca tho8dbdqq3qại troniNcag túi8dbdqq3q áoiNca iNcaMinh Vỹ8dbdqq3q ruiNcang lvHK8uvqtên khôngiNca ngừng.

Anh 8dbdqq3qcho vHK8uvqttay và8dbdqq3qo t8dbdqq3qúi, đứniNcag tvHK8uvqtựa vàoiNca chiếvHK8uvqtc BMvHK8uvqtW, đểvHK8uvqt mặiNcac iNcanhững têniNca cậnvHK8uvqt iNcavệ vHK8uvqtđang cốvHK8uvqt gắngvHK8uvqt sơ8dbdqq3q cứu8dbdqq3q iNcacho vếtiNca thươn8dbdqq3qg tr8dbdqq3qên vai.

“Thiếu givHK8uvqta, bà8dbdqq3q ciNcahủ 8dbdqq3qđã tiNcaự sát!”vHK8uvqt KhôniNcag đểiNca MiNcainh V8dbdqq3qỹ kịpiNca l8dbdqq3qên tiếng,iNca mộtvHK8uvqt vHK8uvqtchất giọngiNca trầmvHK8uvqt khàn8dbdqq3q v8dbdqq3qang liNcaên, 8dbdqq3qhơi ngiNcahẹn lại.8dbdqq3q “Bện8dbdqq3qh iNcaviện XY.”

Đầu 8dbdqq3qdây bênvHK8uvqt iNcakia dư8dbdqq3qờng vHK8uvqtnhư đa8dbdqq3qng rvHK8uvqtơi và8dbdqq3qo trạiNcang tiNcahái hoản8dbdqq3qg loạn,iNca iNcanói vvHK8uvqtội vàivHK8uvqt ciNcaâu rồ8dbdqq3qi tvHK8uvqtắt máy.iNca Đô8dbdqq3qi 8dbdqq3qmắt vHK8uvqtMinh ViNcaỹ tốiNcai lại,iNca gạtvHK8uvqt iNcađám c8dbdqq3qận viNcaệ sa8dbdqq3qng 8dbdqq3qmột bvHK8uvqtên, lạvHK8uvqtnh 8dbdqq3qlùng vHK8uvqtra lệnh.

“Ở đâvHK8uvqty, bảovHK8uvqt vệ8dbdqq3q vvHK8uvqtợ tôi.”

Chiếc BM8dbdqq3qW niNcahanh chó8dbdqq3qng khu8dbdqq3qất iNcasau màiNcan điNcaêm, đểvHK8uvqt lạvHK8uvqti vHK8uvqtphía svHK8uvqtau 8dbdqq3qmột nỗiiNca âiNcan hận8dbdqq3q iNcaquá lớn.

“Bà cvHK8uvqtó hiNcaai sự8dbdqq3q lựaiNca chọn…”iNca Điền8dbdqq3q HuiNcaân liếc8dbdqq3q iNcanhìn biNcaà iNcaHàn, sa8dbdqq3qu đóvHK8uvqt đặtvHK8uvqt vàiNcao liNcaòng biNcaàn taiNcay củaiNca bàiNca HvHK8uvqtàn 8dbdqq3qmột ciNcaon vHK8uvqtdao sắiNcac niNcahọn. “…iNca hoặc8dbdqq3q tiNcaôi sẽiNca ch8dbdqq3qo người8dbdqq3q vHK8uvqtgiết têniNca MiNcainh Vỹ,iNca đứ8dbdqq3qa coiNcan traiNcai đvHK8uvqtộc nhấtvHK8uvqt cvHK8uvqtủa b8dbdqq3qà… hoặcvHK8uvqt tựvHK8uvqt tvHK8uvqtay bà8dbdqq3q kếiNcat thvHK8uvqtúc cuộciNca svHK8uvqtống củavHK8uvqt TvHK8uvqthy Thy.”

Nếu ĐivHK8uvqtền HuvHK8uvqtân không8dbdqq3q 8dbdqq3qcó đượcvHK8uvqt 8dbdqq3qThy Thy8dbdqq3q, thìvHK8uvqt khôvHK8uvqtng 8dbdqq3qai iNcacó quyềiNcan ấyiNca cả!

Thật sựvHK8uvqt, Điề8dbdqq3qn HuâniNca khô8dbdqq3qng phụvHK8uvqtc! TạvHK8uvqti sa8dbdqq3qo cùngiNca huiNcayết 8dbdqq3qthống, viNcaốn dvHK8uvqtĩ cảiNca MivHK8uvqtnh VỹvHK8uvqt 8dbdqq3qvà ThiNcay iNcaThy đềuiNca 8dbdqq3qkhông thvHK8uvqtể đến8dbdqq3q vớiiNca 8dbdqq3qnhau, nhưn8dbdqq3qg tiNcaại saiNcao TvHK8uvqthy Th8dbdqq3qy lạivHK8uvqt chọn8dbdqq3q MiiNcanh 8dbdqq3qVỹ miNcaà khôngvHK8uvqt vHK8uvqtchọn ĐiNcaiền Huân?!

Ăn khiNcaông đượcvHK8uvqt vHK8uvqtthì đànhvHK8uvqt đạvHK8uvqtp đổ8dbdqq3q vậy…

Dàn d8dbdqq3qựng m8dbdqq3qột vụ8dbdqq3q vivHK8uvqtệc bắtvHK8uvqt có8dbdqq3qc vHK8uvqtđơn giản,8dbdqq3q đúng8dbdqq3q vHK8uvqtlà iNcakhông quá8dbdqq3q kiNcahó vớiiNca Đ8dbdqq3qiền Huân.

Mặc kệvHK8uvqt M8dbdqq3qinh Vỹ8dbdqq3q iNcavà ĐiềiNcan H8dbdqq3quân vHK8uvqtđã kềiNca vavHK8uvqti iNcasát cánh8dbdqq3q hơiNcan 8dbdqq3qba nă8dbdqq3qm trời…iNca vHK8uvqtmặc kvHK8uvqtệ ániNcah nhiNcaìn oán8dbdqq3q hậ8dbdqq3qn iNcacủa ThiNcay ThyvHK8uvqt… ĐvHK8uvqtiền H8dbdqq3quân vẫn8dbdqq3q 8dbdqq3qsẽ iNcathực hiNcaiện kếvHK8uvqt hoạch.

“Điền HuiNcaân, aniNcah bịvHK8uvqt làiNcam s8dbdqq3qao vHK8uvqtvậy hả?”iNca TvHK8uvqthy TvHK8uvqthy iNcatức giận8dbdqq3q trừngiNca miNcaắt nhvHK8uvqtìn Điền8dbdqq3q Huân,8dbdqq3q iNcatại iNcasao niNcagười mvHK8uvqtà ThvHK8uvqty iNcaThy lvHK8uvqtuôn xiNcaem vHK8uvqtlà a8dbdqq3qnh trvHK8uvqtai tốtiNca lvHK8uvqtại c8dbdqq3qó thể8dbdqq3q iNcalàm những8dbdqq3q việ8dbdqq3qc như8dbdqq3q thếiNca này?

Đặt lòn8dbdqq3qg ti8dbdqq3qn và8dbdqq3qo mộtiNca ngườivHK8uvqt đangvHK8uvqt chìmiNca sâ8dbdqq3qu viNcaào 8dbdqq3qnỗi 8dbdqq3qthù hận8dbdqq3q sâvHK8uvqtu lvHK8uvqtắng, liệ8dbdqq3qu c8dbdqq3qó 8dbdqq3qphải lvHK8uvqtà s8dbdqq3qai lầm?

“Sao? BvHK8uvqtà cvHK8uvqtó vHK8uvqtba giNcaiây đểvHK8uvqt lựiNcaa chọn…”vHK8uvqt vHK8uvqtĐiền HuâvHK8uvqtn iNcanhìn vHK8uvqtbà HànvHK8uvqt với8dbdqq3q một8dbdqq3q ánvHK8uvqth m8dbdqq3qắt đầy8dbdqq3q th8dbdqq3qích thiNcaú, tiếpiNca tvHK8uvqtục dồn8dbdqq3q iNcabà đếniNca đưiNcaờng cùng,8dbdqq3q “…iNca một…8dbdqq3q hai…vHK8uvqt ba…”

“Ta… svHK8uvqtẽ bảoiNca vệiNca Mi8dbdqq3qnh 8dbdqq3qVỹ!” CảiNca n8dbdqq3qgười biNcaà HvHK8uvqtàn r8dbdqq3qun lêiNcan, nắmvHK8uvqt 8dbdqq3qchặt liNcaấy c8dbdqq3qon iNcadao nhỏ8dbdqq3q b8dbdqq3qé nhưng8dbdqq3q lạiNcai sắ8dbdqq3qc lạnhvHK8uvqt trvHK8uvqtong tay.

Câu triNcaả iNcalời vHK8uvqthoàn toàiNcan đúngvHK8uvqt v8dbdqq3qới nhiNcaững gvHK8uvqtì Điề8dbdqq3qn Huâ8dbdqq3qn mvHK8uvqtong đợiNcai, gươniNcag vHK8uvqtmặt ấvHK8uvqty đangiNca nởiNca mộtvHK8uvqt nvHK8uvqtụ cườvHK8uvqti iNcacay đắngvHK8uvqt tr8dbdqq3qên môi…

“Nếu 8dbdqq3qgiết, iNcata vHK8uvqtsẽ givHK8uvqtết cậuiNca.” ĐộvHK8uvqtt ngiNcaột 8dbdqq3qbà HàiNcan n8dbdqq3qgước mvHK8uvqtặt lêniNca, iNcaánh nhìiNcan 8dbdqq3qdứt khoá8dbdqq3qt viNcaà nhanvHK8uvqth chó8dbdqq3qng iNcahướng vHK8uvqtmũi dvHK8uvqtao iNcavề phíaiNca Điề8dbdqq3qn Huân.

Nhưng iNcamột bóngiNca dániNcag nvHK8uvqthỏ bvHK8uvqté đãvHK8uvqt lập8dbdqq3q tvHK8uvqtức đứngiNca chắniNca trướciNca vHK8uvqtmặt ĐiềnvHK8uvqt HvHK8uvqtuân, iNcahứng trọn8dbdqq3q nhávHK8uvqtt davHK8uvqto t8dbdqq3qàn nhẫniNca củiNcaa b8dbdqq3qà Hàn.iNca CảvHK8uvqt bàvHK8uvqt iNcaHàn vvHK8uvqtà Đ8dbdqq3qiền HuâvHK8uvqtn đềuiNca svHK8uvqtững người,iNca nhìnvHK8uvqt dvHK8uvqtòng má8dbdqq3qu đ8dbdqq3qang thấmiNca đẫmiNca chi8dbdqq3qếc v8dbdqq3qáy xivHK8uvqtnh xắn8dbdqq3q của8dbdqq3q vHK8uvqtThy ThiNcay, iNcavà b8dbdqq3qóng dá8dbdqq3qng ấyiNca cũvHK8uvqtng iNcagục ng8dbdqq3qã tro8dbdqq3qng đau8dbdqq3q đớn8dbdqq3q. T8dbdqq3qhy Thy…vHK8uvqt khvHK8uvqtông hvHK8uvqtề iNcacảm th8dbdqq3qấy tứciNca gi8dbdqq3qận ha8dbdqq3qy vHK8uvqtoán trávHK8uvqtch Đi8dbdqq3qền Hu8dbdqq3qân, chvHK8uvqtỉ 8dbdqq3qlà nhấiNcat t8dbdqq3qhời vHK8uvqtcảm thấyvHK8uvqt iNcakhó chịvHK8uvqtu 8dbdqq3qvới nvHK8uvqthững hà8dbdqq3qnh độngiNca thấvHK8uvqtt iNcathường kia…

Nhưng khônvHK8uvqtg vì8dbdqq3q thế,8dbdqq3q mvHK8uvqtột ThvHK8uvqty Th8dbdqq3qy vHK8uvqtluôn hế8dbdqq3qt lò8dbdqq3qng vìvHK8uvqt ngiNcaười iNcakhác đểiNca mặvHK8uvqtc ĐvHK8uvqtiền HuiNcaân vHK8uvqtchịu niNcahát dvHK8uvqtao ấy.

Điền HuvHK8uvqtân 8dbdqq3qvội và8dbdqq3qng nâng8dbdqq3q ngưvHK8uvqtời 8dbdqq3qThy ThvHK8uvqty 8dbdqq3qlên, t8dbdqq3qrong đôiiNca mắ8dbdqq3qt iNcakia đvHK8uvqtang xuvHK8uvqtất h8dbdqq3qiện iNcamột dò8dbdqq3qng 8dbdqq3qlệ đ8dbdqq3qau đớn.

“Em… iNcaxin lỗi…”

Đôi mvHK8uvqtắt dần8dbdqq3q khépiNca l8dbdqq3qại, và8dbdqq3q khôngvHK8uvqt b8dbdqq3qao giiNcaờ mởiNca iNcara nữa.8dbdqq3q ĐếnvHK8uvqt tậiNcan liNcaúc ThiNcay T8dbdqq3qhy 8dbdqq3qtrút hơiNcai iNcathở iNcacuối 8dbdqq3qcùng, MvHK8uvqtinh ViNcaỹ ciNcahỉ kịvHK8uvqtp nhìnvHK8uvqt ngắmvHK8uvqt gương8dbdqq3q mặ8dbdqq3qt vHK8uvqttrắng bệchvHK8uvqt ấy,8dbdqq3q khôn8dbdqq3qg quêniNca tặng8dbdqq3q ch8dbdqq3qo 8dbdqq3qngười đanvHK8uvqtg nắm8dbdqq3q gvHK8uvqtiữ c8dbdqq3qon davHK8uvqto đẫmvHK8uvqt máu8dbdqq3q troiNcang tvHK8uvqtay m8dbdqq3qột ániNcah nhvHK8uvqtìn căvHK8uvqtm hận…vHK8uvqt liNcaà b8dbdqq3qà Hàn!

Bà k8dbdqq3qhông vHK8uvqthề giảiNcai thícvHK8uvqth vHK8uvqthay thaniNcah minvHK8uvqth chvHK8uvqto biNcaất cứiNca điều8dbdqq3q gvHK8uvqtì cả…8dbdqq3q vìiNca 8dbdqq3qsự thật,8dbdqq3q chí8dbdqq3qnh bà8dbdqq3q đãvHK8uvqt hạiNcai vHK8uvqtchết ThiNcay Thy.

Nhưng vHK8uvqtlúc MvHK8uvqtinh V8dbdqq3qỹ đến8dbdqq3q, c8dbdqq3qũng làiNca lvHK8uvqtúc ĐiềnvHK8uvqt HuânvHK8uvqt rờivHK8uvqt đi…

Đại sảniNcah, từn8dbdqq3qg g8dbdqq3qiây vHK8uvqtphút trôiNcai qiNcaua, siNcaố mệiNcanh củaiNca 8dbdqq3qĐiền HuâniNca cũngvHK8uvqt dvHK8uvqtần kết8dbdqq3q iNcathúc, trướcvHK8uvqt mắ8dbdqq3qt chỉiNca c8dbdqq3qòn 8dbdqq3qthi vHK8uvqtthể vHK8uvqtđẫm mávHK8uvqtu cvHK8uvqtủa VvHK8uvqtĩnh Kỳ.

Lần này…8dbdqq3q đvHK8uvqtã khiếnvHK8uvqt vHK8uvqtquá nhiều8dbdqq3q ngưvHK8uvqtời thươngiNca tổn…iNca Điền8dbdqq3q HuâniNca bậ8dbdqq3qt cườivHK8uvqt, nụ8dbdqq3q cườiiNca c8dbdqq3qay đắ8dbdqq3qng mộtvHK8uvqt cách8dbdqq3q đ8dbdqq3qau đớn.

Một âm8dbdqq3q tvHK8uvqthanh chấn8dbdqq3q độiNcang iNcavang 8dbdqq3qlên, đồngvHK8uvqt tvHK8uvqthời iNcakhiến ngọ8dbdqq3qn lửa8dbdqq3q iNcado tiNcaác động8dbdqq3q miNcaạnh b8dbdqq3qùng iNcacháy, mạniNcah mẽiNca v8dbdqq3qà nuốtiNca chiNcaửng vHK8uvqttất cả.

Trong đ8dbdqq3qám ciNcaháy iNcasau vụvHK8uvqt nổ,8dbdqq3q mộvHK8uvqtt giọiNcat nưiNcaớc mắtvHK8uvqt đầuvHK8uvqt tivHK8uvqtên rơ8dbdqq3qi xuốnvHK8uvqtg từ8dbdqq3q gư8dbdqq3qơng mặvHK8uvqtt ĐiNcaiền Huân…

*Bệnh vvHK8uvqtiện XY*

“Bác sĩ!”8dbdqq3q vHK8uvqtHạo ThvHK8uvqtần bếiNca vHK8uvqtÁi H8dbdqq3qy trênvHK8uvqt tayvHK8uvqt, xôngvHK8uvqt vàvHK8uvqto bệnhvHK8uvqt việ8dbdqq3qn v8dbdqq3qới trạnvHK8uvqtg thái8dbdqq3q vHK8uvqtvô c8dbdqq3qùng hiNcaoảng loạn8dbdqq3q, gàiNcao lêvHK8uvqtn vHK8uvqttrong vôiNca vọng.iNca “vHK8uvqtLàm ơ8dbdqq3qn, cứuiNca 8dbdqq3qcô 8dbdqq3qấy! Là8dbdqq3qm ơn!”

“Đặt iNcacô ấy8dbdqq3q lêniNca vHK8uvqtđây.” iNcaMột cvHK8uvqtô vHK8uvqty 8dbdqq3qtá tiNcarực lậpvHK8uvqt t8dbdqq3qức đẩy8dbdqq3q iNcachiếc 8dbdqq3qxe đẩyiNca miNcaàu trắniNcag vHK8uvqtra trước8dbdqq3q iNcamặt HạovHK8uvqt Thầ8dbdqq3qn, cấtvHK8uvqt g8dbdqq3qiọng iNcara lệnh.

Hạo ThầiNcan cẩn8dbdqq3q trọniNcag iNcađặt 8dbdqq3qÁi HvHK8uvqty 8dbdqq3qnằm lvHK8uvqtên chiếc8dbdqq3q xiNcae đvHK8uvqtẩy iNcaấy, cậuiNca viNcaội vãiNca nốivHK8uvqt bướiNcac th8dbdqq3qeo chiếiNcac iNcaxe đếniNca iNcatận vHK8uvqtkhi khiNcauất hẳn8dbdqq3q siNcaau phòniNcag cấpvHK8uvqt cứu.

Mệt mỏiNcai ngvHK8uvqtồi xuống8dbdqq3q dãy8dbdqq3q vHK8uvqtghế chiNcaờ nvHK8uvqtgoài ph8dbdqq3qòng cvHK8uvqtấp 8dbdqq3qcứu, vHK8uvqtHạo iNcaThần hvHK8uvqtai t8dbdqq3qay ô8dbdqq3qm lấyiNca đ8dbdqq3qầu, c8dbdqq3qố gắn8dbdqq3qg địvHK8uvqtnh thầniNca lại.

Trong k8dbdqq3qhi đó…

*Bệnh viiNcaện XX*

Minh iNcaVỹ ng8dbdqq3qồi tronvHK8uvqtg phòniNcag cvHK8uvqtấp cứuiNca ởiNca vHK8uvqtbệnh việnvHK8uvqt lớn8dbdqq3q nhấvHK8uvqtt thàiNcanh vHK8uvqtphố, anvHK8uvqth đ8dbdqq3qã pvHK8uvqthải mấtvHK8uvqt cảiNca vHK8uvqtgiờ đồng8dbdqq3q vHK8uvqthồ miNcaới đếvHK8uvqtn đ8dbdqq3qược cáiiNca bệnvHK8uvqth vi8dbdqq3qện rvHK8uvqtộng lớiNcan này.

Ring… ring…

Điện thoại8dbdqq3q iNcalại rung…

“Chuyện gì?”iNca MivHK8uvqtnh VỹvHK8uvqt vHK8uvqttựa hẳn8dbdqq3q người8dbdqq3q vào8dbdqq3q chi8dbdqq3qếc ghvHK8uvqtế 8dbdqq3qở phònvHK8uvqtg điNcaợi, cháiNcan nảnvHK8uvqt nhấniNca núvHK8uvqtt nhận8dbdqq3q cuộcvHK8uvqt gọi8dbdqq3q saiNcau điNcaó áp8dbdqq3q điệnvHK8uvqt t8dbdqq3qhoại vào8dbdqq3q tvHK8uvqtai, đếnvHK8uvqt tậvHK8uvqtn lvHK8uvqtúc này8dbdqq3q vHK8uvqtanh mới8dbdqq3q cảvHK8uvqtm thấy8dbdqq3q sựvHK8uvqt đau8dbdqq3q buiNcaốt đ8dbdqq3qến tvHK8uvqtê dại8dbdqq3q ởiNca bờvHK8uvqt vai.

“Thiếu… thi8dbdqq3qếu giaiNca, nổ…iNca iNcanổ riNcaồi!” iNcaTừ điNcaầu 8dbdqq3qdây biNcaên iNcakia, tênvHK8uvqt 8dbdqq3qcận iNcavệ lắiNcap bắp8dbdqq3q 8dbdqq3qnhư đaiNcang 8dbdqq3qcực kỳ8dbdqq3q hoảngiNca loạn,8dbdqq3q thở8dbdqq3q gấpvHK8uvqt kvHK8uvqthông ngừng.

“Nổ?” MivHK8uvqtnh vHK8uvqtVỹ 8dbdqq3qnhíu mày8dbdqq3q, 8dbdqq3qlặp lạiiNca d8dbdqq3quy nhấtiNca mộtiNca từvHK8uvqt iNcanhư đaiNcang chờ8dbdqq3q vHK8uvqtsự chứng8dbdqq3q thựcvHK8uvqt từ8dbdqq3q iNcaphía biNcaên kia.

“Khu nhàvHK8uvqt máy…iNca n8dbdqq3qổ.” Vừa8dbdqq3q iNcanghe iNcathấy c8dbdqq3qô nó8dbdqq3qi 8dbdqq3qgấp g8dbdqq3qáp vọng8dbdqq3q siNcaang điện8dbdqq3q vHK8uvqtthoại vHK8uvqttừ phiNcaía bênvHK8uvqt kia8dbdqq3q, MiiNcanh ViNcaỹ mớivHK8uvqt kị8dbdqq3qp nhậ8dbdqq3qn tiNcahấy tvHK8uvqtừ phía8dbdqq3q bê8dbdqq3qn 8dbdqq3qkia điệ8dbdqq3qn thoạivHK8uvqt cvHK8uvqtó rấtvHK8uvqt nhiềuvHK8uvqt thvHK8uvqtứ iNcaâm iNcathanh vHK8uvqtkhác nhau.

“Chết iNcatiệt! C8dbdqq3qô ấiNcay r8dbdqq3qa vHK8uvqtkhỏi đó8dbdqq3q chưa?”8dbdqq3q iNcaMinh VỹiNca vHK8uvqttức iNcagiận quátvHK8uvqt 8dbdqq3qlên, đô8dbdqq3qi mắtvHK8uvqt đaniNcag lvHK8uvqtộ iNcarõ v8dbdqq3qẻ vHK8uvqtlo lắng.

Tại siNcaao lú8dbdqq3qc đấy…iNca aniNcah kh8dbdqq3qông vHK8uvqtở lại8dbdqq3q iNcamà lvHK8uvqtập 8dbdqq3qtức điNcaến vHK8uvqtbên vHK8uvqtbà vHK8uvqtta thvHK8uvqtế này?

“Vẫn… chưa.”8dbdqq3q vHK8uvqtGiọng niNcaói bvHK8uvqtên kiNcaia rấiNcat n8dbdqq3qhỏ, dườngvHK8uvqt 8dbdqq3qnhư 8dbdqq3qđã c8dbdqq3qố gắngvHK8uvqt th8dbdqq3qu hết8dbdqq3q cavHK8uvqtn đảiNcam đểvHK8uvqt tiNcarả lời.

Gương mặvHK8uvqtt M8dbdqq3qinh ViNcaỹ trởiNca nêniNca 8dbdqq3qtái nhợt8dbdqq3q 8dbdqq3qdưới ániNcah đènvHK8uvqt iNcachùm triNcaong 8dbdqq3qbệnh việiNcan, ciNcaố gắngiNca gư8dbdqq3qợng ngườivHK8uvqt đứngiNca diNcaậy, nhưvHK8uvqtng savHK8uvqtu đó8dbdqq3q lạivHK8uvqt ngãvHK8uvqt khuỵu8dbdqq3q xvHK8uvqtuống đất.

Vết thương8dbdqq3q tr8dbdqq3qên iNcavai… đãiNca khiến8dbdqq3q aniNcah mấtiNca qu8dbdqq3qá nhiều8dbdqq3q máu.

Đôi mắiNcat anvHK8uvqth dầnvHK8uvqt tốiiNca lại,vHK8uvqt cả8dbdqq3q iNcangười dưvHK8uvqtờng nhưvHK8uvqt kiNcahông 8dbdqq3qcòn 8dbdqq3qchút sứciNca vHK8uvqtlực iNcanào cả.iNca ToàvHK8uvqtn vHK8uvqtthân hoàiNcan tovHK8uvqtàn bấvHK8uvqtt độngvHK8uvqt iNcatrên nền8dbdqq3q đấ8dbdqq3qt, MinvHK8uvqth V8dbdqq3qỹ đan8dbdqq3qg iNcacố gắng8dbdqq3q gượngvHK8uvqt dậy…vHK8uvqt nhưniNcag tấtvHK8uvqt cảvHK8uvqt 8dbdqq3qchỉ làiNca vôiNca íchvHK8uvqt. Lần8dbdqq3q nàyiNca, an8dbdqq3qh vHK8uvqtlại m8dbdqq3qột liNcaần nữiNcaa… đ8dbdqq3qánh miNcaất n8dbdqq3qgười ciNcaon gávHK8uvqti vHK8uvqtmà iNcamình yiNcaêu thương.

Khoé m8dbdqq3qôi trên8dbdqq3q gvHK8uvqtương m8dbdqq3qặt điểnvHK8uvqt t8dbdqq3qrai khvHK8uvqtẽ iNcanhếch lên,vHK8uvqt một8dbdqq3q nụ8dbdqq3q vHK8uvqtcười nhạ8dbdqq3qt, đồngvHK8uvqt 8dbdqq3qlúc điNcaôi mắ8dbdqq3qt lạnhvHK8uvqt lùn8dbdqq3qg kivHK8uvqta cũng8dbdqq3q dầnvHK8uvqt khépiNca liNcaại, ciNcahe khuấtiNca iNcatầm nvHK8uvqthìn 8dbdqq3qmờ ảo.

Chap 40

Người vHK8uvqtem yvHK8uvqtêu iNcalà anh?

Hạo Thầ8dbdqq3qn l8dbdqq3qo lắvHK8uvqtng đứng8dbdqq3q chắvHK8uvqtn trướcvHK8uvqt cửaiNca iNcaphòng cấpiNca cứu,iNca tại8dbdqq3q siNcaao vvHK8uvqtào iNcakhoảnh 8dbdqq3qkhắc quvHK8uvqtan tr8dbdqq3qọng thìiNca thờvHK8uvqti gia8dbdqq3qn lvHK8uvqtại triNcaôi chậvHK8uvqtm thếvHK8uvqt niNcaày 8dbdqq3qcơ chứ?

Ái iNcaHy củavHK8uvqt niNcagày hôvHK8uvqtm 8dbdqq3qnay… quảvHK8uvqt thiNcaật 8dbdqq3qrất l8dbdqq3qạ lvHK8uvqtẫm, nhưniNcag lạ8dbdqq3qi vvHK8uvqtô cùiNcang điNcaáng thươngvHK8uvqt trvHK8uvqtong iNcamắt cậu.

Đôi mắvHK8uvqtt kvHK8uvqthông lẫn8dbdqq3q chút8dbdqq3q 8dbdqq3qtạp nivHK8uvqtệm iNcaluôn iNcaluôn ávHK8uvqtnh iNcalên nhữngvHK8uvqt t8dbdqq3qia nhvHK8uvqtìn lé8dbdqq3qm lỉnhiNca lạivHK8uvqt t8dbdqq3qrở nên8dbdqq3q siNcaâu thvHK8uvqtẳm khôngiNca chút8dbdqq3q hạiNcan định,8dbdqq3q v8dbdqq3qô trvHK8uvqti vôvHK8uvqt giác.

Khoảnh khắ8dbdqq3qc đối8dbdqq3q diNcaiện 8dbdqq3qvới vHK8uvqtđôi m8dbdqq3qắt vvHK8uvqtô 8dbdqq3qcảm 8dbdqq3qấy, tráiiNca vHK8uvqttim Hạo8dbdqq3q Th8dbdqq3qần c8dbdqq3qhợt chùiNcang xuống,8dbdqq3q tvHK8uvqtưởng chừ8dbdqq3qng nvHK8uvqthư đaiNcang chìmiNca sâuvHK8uvqt viNcaào nỗvHK8uvqti đauvHK8uvqt c8dbdqq3qùng cực.

Nghĩ đến8dbdqq3q vvHK8uvqtiệc vHK8uvqtmình đãiNca từnvHK8uvqtg tiếpvHK8uvqt vHK8uvqttay chvHK8uvqto ĐiềnvHK8uvqt HiNcauân 8dbdqq3qthực hivHK8uvqtện kếiNca hoạchiNca t8dbdqq3qrả 8dbdqq3qthù, HvHK8uvqtạo ThầvHK8uvqtn lại8dbdqq3q vHK8uvqtcảm thấy8dbdqq3q iNcavô cù8dbdqq3qng nhvHK8uvqtức buốiNcat nvHK8uvqtơi ngực,iNca iNcachỉ trà8dbdqq3qn ngập8dbdqq3q iNcaduy nhvHK8uvqtất 8dbdqq3qmột thứ8dbdqq3q c8dbdqq3qảm xú8dbdqq3qc vHK8uvqtân hận.

Đôi mắtvHK8uvqt trởvHK8uvqt nên8dbdqq3q 8dbdqq3qthất thần,iNca tầm8dbdqq3q nhìiNcan vHK8uvqtdần tối8dbdqq3q l8dbdqq3qại… Lồng8dbdqq3q nvHK8uvqtgực hvHK8uvqtiện giờiNca cứiNca nvHK8uvqthư 8dbdqq3qđang bịiNca thiNcaiêu vHK8uvqtđốt, nóng8dbdqq3q bỏvHK8uvqtng nhưnvHK8uvqtg lạivHK8uvqt vô8dbdqq3q cùnvHK8uvqtg đ8dbdqq3qau vHK8uvqtrát mỗiiNca k8dbdqq3qhi lạiNcai thêiNcam mộtvHK8uvqt giâvHK8uvqty triNcaôi qua.

Làm ơn…8dbdqq3q Ái8dbdqq3q HyvHK8uvqt, đừngiNca vHK8uvqtđể xảyiNca cô8dbdqq3q ấy8dbdqq3q rvHK8uvqta bất8dbdqq3q cứvHK8uvqt chuyện8dbdqq3q iNcagì cả!

*Cạch*

Cánh cửaiNca p8dbdqq3qhòng cấ8dbdqq3qp cứ8dbdqq3qu đưvHK8uvqtợc mởiNca iNcara, kiNcaèm th8dbdqq3qeo độngvHK8uvqt tvHK8uvqtác gạtvHK8uvqt HạvHK8uvqto ThầnvHK8uvqt san8dbdqq3qg mvHK8uvqtột bên.

Chiếc xvHK8uvqte đẩyvHK8uvqt màvHK8uvqtu trắngiNca đangvHK8uvqt maniNcag t8dbdqq3qheo mộtiNca thvHK8uvqtiên siNcaứ 8dbdqq3qmất vHK8uvqtđi đô8dbdqq3qi cánh,8dbdqq3q g8dbdqq3qương mặt8dbdqq3q nhợiNcat nhạ8dbdqq3qt kvHK8uvqthông chút8dbdqq3q sứciNca sống8dbdqq3q nhắmvHK8uvqt n8dbdqq3qghiền vHK8uvqtđôi m8dbdqq3qắt, trvHK8uvqtên đầu8dbdqq3q quấiNcan miNcaột dải8dbdqq3q vHK8uvqtbăng iNcatrắng khávHK8uvqt iNcamỏng, miNcaái tóvHK8uvqtc vHK8uvqtmàu vHK8uvqtcafe sữa8dbdqq3q vẫniNca bồ8dbdqq3qng b8dbdqq3qềnh iNcavà tônvHK8uvqt lêniNca vẻiNca đẹiNcap thuầ8dbdqq3qn khiết.

Ái vHK8uvqtHy vHK8uvqtđược vHK8uvqty iNcatá đưa8dbdqq3q vHK8uvqtra k8dbdqq3qhỏi phiNcaòng biNcaằng chiếcvHK8uvqt xiNcae vHK8uvqtđẩy trắniNcag to8dbdqq3qát, th8dbdqq3qeo siNcaau lvHK8uvqtà ô8dbdqq3qng vHK8uvqtbác iNcasĩ trvHK8uvqtung niiNcaên đa8dbdqq3qng cầiNcam trênvHK8uvqt tvHK8uvqtay vHK8uvqtmột iNcaxấp hvHK8uvqtồ 8dbdqq3qsơ bệnvHK8uvqth án.

Hạo Thần8dbdqq3q mấpvHK8uvqt máiNcay đôiiNca môi,8dbdqq3q đvHK8uvqtưa iNcatay nvHK8uvqthư muố8dbdqq3qn níu8dbdqq3q giữ8dbdqq3q c8dbdqq3qô lại,8dbdqq3q nhưiNcang l8dbdqq3qại b8dbdqq3qị mộ8dbdqq3qt bà8dbdqq3qn vHK8uvqttay chặniNca nga8dbdqq3qng hiNcaành độngiNca ấy.

Đôi mvHK8uvqtắt 8dbdqq3qcậu khôiNcang n8dbdqq3qhìn bác8dbdqq3q svHK8uvqtĩ iNcalấy mộtvHK8uvqt 8dbdqq3qcái, tiếiNcap tvHK8uvqtục 8dbdqq3qdõi thiNcaeo chiNcaiếc x8dbdqq3qe đẩy8dbdqq3q đangiNca đvHK8uvqtưa ngườvHK8uvqti covHK8uvqtn gái8dbdqq3q iNcayếu ớtiNca 8dbdqq3qkia iNcacách xvHK8uvqta khiNcaỏi mình.

“Đã qu8dbdqq3qa tìn8dbdqq3qh trạngvHK8uvqt nvHK8uvqtguy kịc8dbdqq3qh, iNcavết thươniNcag tvHK8uvqtuy k8dbdqq3qhông nặngvHK8uvqt iNcanhưng l8dbdqq3qại mấtvHK8uvqt vHK8uvqtkhá vHK8uvqtnhiều miNcaáu, đặc8dbdqq3q vHK8uvqtbiệt cvHK8uvqtó thể8dbdqq3q để8dbdqq3q lại8dbdqq3q dvHK8uvqti chứn8dbdqq3qg cvHK8uvqtho côiNca 8dbdqq3qấy.” iNcaVị bá8dbdqq3qc iNcasĩ hiềnvHK8uvqt từ8dbdqq3q trưvHK8uvqtớc mặt8dbdqq3q vHK8uvqtmở vHK8uvqtlời, vỗiNca vỗvHK8uvqt vvHK8uvqtai Hạo8dbdqq3q ThầnvHK8uvqt nhưiNca đaniNcag cố8dbdqq3q iNcagắng trấniNca avHK8uvqtn. iNca“Cậu hiNcaãy đi8dbdqq3q liNcaàm thủ8dbdqq3q tụciNca nhập8dbdqq3q vvHK8uvqtiện, s8dbdqq3qau 8dbdqq3qđó cậuiNca cóiNca iNcathể vàiNcao phòniNcag 5iNca02 thămiNca ciNcaô iNcaấy, nếu8dbdqq3q cóvHK8uvqt bấtvHK8uvqt kỳiNca d8dbdqq3qấu hiệuvHK8uvqt biNcaất th8dbdqq3qường lập8dbdqq3q t8dbdqq3qức giNcaọi iNcabác sĩ.”

Từ từ8dbdqq3q hạiNca taiNcay xuống,vHK8uvqt bóngvHK8uvqt vHK8uvqtvị biNcaác svHK8uvqtĩ vHK8uvqttrong chiếcvHK8uvqt á8dbdqq3qo bl8dbdqq3qu trắn8dbdqq3qg niNcahanh chóngvHK8uvqt khuấtvHK8uvqt svHK8uvqtau mộ8dbdqq3qt c8dbdqq3qánh cửa8dbdqq3q phòngiNca gần8dbdqq3q đó,8dbdqq3q tiếpiNca tụciNca th8dbdqq3qực hiện8dbdqq3q vHK8uvqtnhiệm v8dbdqq3qụ củ8dbdqq3qa chín8dbdqq3qh mình.

Di chứng?

Hai ta8dbdqq3qy HạovHK8uvqt T8dbdqq3qhần siếiNcat cvHK8uvqthặt lại8dbdqq3q, cả8dbdqq3q nvHK8uvqtgười iNcarun vHK8uvqtnhẹ lên,8dbdqq3q đểiNca lạiiNca 8dbdqq3qdi iNcachứng sao?

“Dương HạiNcao 8dbdqq3qThần! 8dbdqq3qCô giNcaái nvHK8uvqtày quiNcaan trọ8dbdqq3qng iNcađến mức8dbdqq3q khiếiNcan cậuvHK8uvqt 8dbdqq3qphải bỏiNca iNcacả 8dbdqq3qshow diễvHK8uvqtn vHK8uvqtquan trọngvHK8uvqt sao?”8dbdqq3q 8dbdqq3qTay quảniNca 8dbdqq3qlý 8dbdqq3qriêng củaiNca HạvHK8uvqto Thần8dbdqq3q 8dbdqq3qtức giậiNcan đậpvHK8uvqt mạ8dbdqq3qnh quyển8dbdqq3q sổ8dbdqq3q ghvHK8uvqti chiNcaép lịchiNca làmvHK8uvqt việ8dbdqq3qc củavHK8uvqt HạvHK8uvqto Th8dbdqq3qần vHK8uvqtlên bvHK8uvqtàn, tiNcaức 8dbdqq3qgiận quvHK8uvqtát lớn.

Đã mộ8dbdqq3qt ngà8dbdqq3qy tvHK8uvqtrôi qua…

Hạo ThầniNca vHK8uvqtvẫn khô8dbdqq3qng hề8dbdqq3q vHK8uvqtrời khỏivHK8uvqt p8dbdqq3qhòng bệnvHK8uvqth sốiNca 50iNca2 lấiNcay m8dbdqq3qột givHK8uvqtây, c8dbdqq3qhỉ lặngiNca ngưvHK8uvqtời ngắvHK8uvqtm 8dbdqq3qnhìn ngườiNcai iNcacon gáiNcai điNcaang iNcachìm iNcasâu vào8dbdqq3q giấvHK8uvqtc ngủ.

Mọi iNcaâm tvHK8uvqthanh xiNcaung qua8dbdqq3qnh dư8dbdqq3qờng nhiNcaư khôiNcang còn8dbdqq3q tá8dbdqq3qc động8dbdqq3q 8dbdqq3qđến 8dbdqq3qcậu được8dbdqq3q nữa.

Tay quảniNca lvHK8uvqtý vHK8uvqtkia tvHK8uvqtức giậnvHK8uvqt vHK8uvqtném trọnvHK8uvqt đôivHK8uvqt mvHK8uvqtắt 8dbdqq3qoán hậiNcan v8dbdqq3qào vHK8uvqtcô g8dbdqq3qái nhỏvHK8uvqt bvHK8uvqté iNcađang nằm8dbdqq3q y8dbdqq3qên lặn8dbdqq3qg trêiNcan chiếcvHK8uvqt gvHK8uvqtiường trắngvHK8uvqt 8dbdqq3qkhông chútvHK8uvqt vHK8uvqtbụi bẩn,8dbdqq3q hắn8dbdqq3q lạvHK8uvqti nhìiNcan iNcasamh HạoiNca ThầniNca vHK8uvqtvẫn điNcaang t8dbdqq3qiếp tvHK8uvqtục yêvHK8uvqtn iNcalặng trướiNcac nvHK8uvqtgười c8dbdqq3qon gái8dbdqq3q ấy.

Bất g8dbdqq3qiác thởiNca iNcadài mệtiNca mỏi,vHK8uvqt hắniNca 8dbdqq3qta cầmvHK8uvqt q8dbdqq3quyển sổiNca v8dbdqq3qừa đượciNca némiNca mạnvHK8uvqth lênvHK8uvqt mặt8dbdqq3q bàvHK8uvqtn ciNcaủa piNcahòng bệnh8dbdqq3q lêiNcan, lêiNca bướcvHK8uvqt 8dbdqq3qra khỏ8dbdqq3qi căn8dbdqq3q vHK8uvqtphòng tĩnh8dbdqq3q lặng.

*Bệnh vivHK8uvqtện XX*

“Tránh ravHK8uvqt!” Min8dbdqq3qh VỹvHK8uvqt gằiNcan giọniNcag, tức8dbdqq3q giận8dbdqq3q vHK8uvqtnhìn iNcađám 8dbdqq3qcận vệiNca iNcađang chặn8dbdqq3q niNcagang triNcaước ciNcaửa, 8dbdqq3qđôi mắtiNca đằng8dbdqq3q đằng8dbdqq3q sátvHK8uvqt khí.

“Ông chvHK8uvqtủ cóvHK8uvqt liNcaệnh, thivHK8uvqtếu gi8dbdqq3qa 8dbdqq3qphải iNcanghỉ ngvHK8uvqtơi đếniNca iNcakhi hovHK8uvqtàn toàn8dbdqq3q bvHK8uvqtình phục.8dbdqq3q” MộtvHK8uvqt têvHK8uvqtn vHK8uvqtcận vệ8dbdqq3q vHK8uvqtcúi đầu,8dbdqq3q thậniNca triNcaọng nóiNcai từ8dbdqq3qng từvHK8uvqt một8dbdqq3q iNcacách mvHK8uvqtáy móiNcac, s8dbdqq3qau điNcaó đóngvHK8uvqt niNcahanh cánvHK8uvqth vHK8uvqtcửa phòniNcag 8dbdqq3qbệnh lại.

“Mẹ kiếp!iNca 8dbdqq3qMở cửa!!”iNca MiniNcah VỹiNca quát8dbdqq3q l8dbdqq3qớn, diNcaùng châvHK8uvqtn đạpvHK8uvqt tiNcahẳng iNcavào cá8dbdqq3qnh c8dbdqq3qửa gỗvHK8uvqt kiNcaia, nvHK8uvqthưng đám8dbdqq3q cvHK8uvqtận 8dbdqq3qvệ lạ8dbdqq3qi niNcahanh chvHK8uvqtóng chặ8dbdqq3qn 8dbdqq3qcửa nvHK8uvqtgay vHK8uvqtkhi cvHK8uvqtánh cửiNcaa vừa vHK8uvqt vHK8uvqtbật vHK8uvqtra dưới8dbdqq3q lực8dbdqq3q đạpiNca c8dbdqq3qủa anh.

Đây vHK8uvqtrõ vHK8uvqtràng iNcalà k8dbdqq3qế hoạchiNca của8dbdqq3q ôiNcang ta!!

Ông tiNcaa khôvHK8uvqtng miNcauốn anvHK8uvqth iNcađi tìiNcam vHK8uvqtcô ấy!!

Với khả8dbdqq3q năniNcag củaiNca ôiNcang HàniNca, biNcaiết chuyiNcaện ÁiiNca HvHK8uvqty khônvHK8uvqtg iNcahề k8dbdqq3qhó, đặcvHK8uvqt 8dbdqq3qbiệt ô8dbdqq3qng t8dbdqq3qa lvHK8uvqtại 8dbdqq3qcó thvHK8uvqtể 8dbdqq3qbiết 8dbdqq3qrõ địaiNca iNcađiểm viNcaà nh8dbdqq3qững vHK8uvqtgì xvHK8uvqtảy riNcaa liênvHK8uvqt vHK8uvqtquan đếniNca vụ8dbdqq3q viiNcaệc chiNcaấn vHK8uvqtđộng 8dbdqq3qvừa rồi.

Minh Vỹ8dbdqq3q nghiếniNca răng,vHK8uvqt đôi8dbdqq3q mắt8dbdqq3q aniNcah bịvHK8uvqt chvHK8uvqte iNcaphủ bởiiNca mộtvHK8uvqt màn8dbdqq3q đ8dbdqq3qêm của8dbdqq3q tuyệt8dbdqq3q vọnvHK8uvqtg, 8dbdqq3qtiếp t8dbdqq3qục cố8dbdqq3q gắvHK8uvqtng t8dbdqq3qhoát khiNcaỏi vòn8dbdqq3qg vâiNcay vHK8uvqtcủa đáiNcam vHK8uvqtcận vệ.

Ái HyvHK8uvqt, nhấtiNca địnhvHK8uvqt Ái8dbdqq3q H8dbdqq3qy s8dbdqq3qẽ 8dbdqq3qkhông svHK8uvqtao cả!

… khôniNcag sa8dbdqq3qo cả!vHK8uvqt C8dbdqq3qố vHK8uvqtgắng phủvHK8uvqt địniNcah nhữngvHK8uvqt vHK8uvqtdòng siNcauy 8dbdqq3qnghĩ tồi8dbdqq3q tvHK8uvqtệ gvHK8uvqtán ghéiNcap vHK8uvqttrận biNcaom k8dbdqq3qia iNcavới sự8dbdqq3q sốn8dbdqq3qg của8dbdqq3q vHK8uvqtÁi H8dbdqq3qy, tiNcarái vHK8uvqttim M8dbdqq3qinh ViNcaỹ đaiNcang đ8dbdqq3qập gấ8dbdqq3qp gá8dbdqq3qp 8dbdqq3qhơn b8dbdqq3qao iNcagiờ hết.

“Chờ avHK8uvqtnh, 8dbdqq3qlàm ơn…”

Phòng bện8dbdqq3qh 502…

Đôi mắt8dbdqq3q nâiNcau tiNcarong sávHK8uvqtng từiNca vHK8uvqttừ mởvHK8uvqt ra8dbdqq3q, lavHK8uvqty điNcaộng hàiNcang mvHK8uvqti dài8dbdqq3q, iNcasau iNcađó ciNcahớp chớpiNca vài8dbdqq3q cá8dbdqq3qi đểvHK8uvqt iNcathích nghiNcai viNcaới ánh8dbdqq3q 8dbdqq3qsáng trovHK8uvqtng phòng.

Ái HiNcay đưavHK8uvqt ta8dbdqq3qy d8dbdqq3qụi dụivHK8uvqt iNcamắt, liNcaiếc nhìniNca gvHK8uvqtương mvHK8uvqtặt đa8dbdqq3qng iNcagục xuốngiNca bên8dbdqq3q cạnhiNca giườnvHK8uvqtg, đưvHK8uvqta vHK8uvqtmột t8dbdqq3qay nắ8dbdqq3qm lấyvHK8uvqt thànhiNca giườiNcang cốiNca giNcaắng giNcaượng dậy.

Hai 8dbdqq3qngày trô8dbdqq3qi iNcaqua, iNcaHạo ThầiNcan hoàiNcan vHK8uvqttoàn mvHK8uvqtất ngủ,iNca đểvHK8uvqt rồiNcai gi8dbdqq3qờ đâ8dbdqq3qy khôngiNca 8dbdqq3qhề hvHK8uvqtay bvHK8uvqtiết ngưvHK8uvqtời vHK8uvqtcon gvHK8uvqtái điNcaáng yêvHK8uvqtu k8dbdqq3qia vHK8uvqtđã “hồiiNca sinh”.

Cô nghiêngvHK8uvqt ngườivHK8uvqt s8dbdqq3qang một8dbdqq3q bên,iNca cvHK8uvqtố gvHK8uvqtắng thvHK8uvqtu gương8dbdqq3q m8dbdqq3qặt củavHK8uvqt n8dbdqq3qgười iNcaấy v8dbdqq3qào 8dbdqq3qtầm nhìn.

Đột n8dbdqq3qgột haiNcai hà8dbdqq3qng 8dbdqq3qlông m8dbdqq3qày iNcatừ gươ8dbdqq3qng mặvHK8uvqtt ấyvHK8uvqt kh8dbdqq3qẽ c8dbdqq3qau lại,iNca s8dbdqq3qau điNcaó mvHK8uvqtệt vHK8uvqtmỏi mởiNca mắt8dbdqq3q. ĐậpvHK8uvqt vvHK8uvqtào mắtvHK8uvqt c8dbdqq3qủa HạovHK8uvqt ThầiNcan 8dbdqq3qlà gươngvHK8uvqt miNcaặt mvHK8uvqtơ mơiNca mà8dbdqq3qng mvHK8uvqtàng nhưiNca c8dbdqq3qhưa 8dbdqq3qtỉnh mộngvHK8uvqt củvHK8uvqta iNcaÁi HyiNca, n8dbdqq3qét mặvHK8uvqtt cvHK8uvqtậu vHK8uvqtlộ rvHK8uvqtõ 8dbdqq3qvẻ niNcagạc nhvHK8uvqtiên 8dbdqq3qvà vvHK8uvqtui sướng.

Hạo ThầvHK8uvqtn ngồvHK8uvqti 8dbdqq3qthẳng dậy,8dbdqq3q đưavHK8uvqt mộtvHK8uvqt tavHK8uvqty kéo8dbdqq3q cô8dbdqq3q ômvHK8uvqt thậ8dbdqq3qt chặiNcat vào8dbdqq3q liNcaòng, niNcahư điNcaang iNcacố g8dbdqq3qắng 8dbdqq3qchứng t8dbdqq3qhực sự8dbdqq3q tồiNcan tạivHK8uvqt hvHK8uvqtiện gi8dbdqq3qờ củaiNca cô.

“Mèo vHK8uvqtcon, cuốiiNca cùniNcag e8dbdqq3qm cũn8dbdqq3qg chịuiNca 8dbdqq3qtỉnh rồi.”

Căn 8dbdqq3qphòng lạvHK8uvqti vHK8uvqtđột ngộvHK8uvqtt c8dbdqq3qhìm vHK8uvqtvào khônvHK8uvqtg giiNcaan tĩvHK8uvqtnh l8dbdqq3qặng viNcaà vHK8uvqtcăng thẳng,iNca HạiNcao ThầnvHK8uvqt iNcanới lỏnvHK8uvqtg viNcaòng iNcatay, svHK8uvqtau vHK8uvqtđó đẩyiNca ngườivHK8uvqt Á8dbdqq3qi iNcaHy rvHK8uvqta, lặngiNca lẽvHK8uvqt quvHK8uvqtan s8dbdqq3qát từngvHK8uvqt vHK8uvqtcử vHK8uvqtchỉ t8dbdqq3qừ piNcahía bvHK8uvqtên kia.

Cô 8dbdqq3qđang chiNcaăm ch8dbdqq3qú niNcahìn HạoiNca ThvHK8uvqtần, á8dbdqq3qnh 8dbdqq3qnhìn thícvHK8uvqth tiNcahú vHK8uvqtnhư v8dbdqq3qừa tìmiNca 8dbdqq3qra mộiNcat thứiNca 8dbdqq3qđồ chơiNcai miNcaới lạ.

Sao t8dbdqq3qừ hàniNcah động8dbdqq3q iNcađến viNcaẻ mvHK8uvqtặt lạ8dbdqq3qi ngơiNca niNcagơ ngáiNcac 8dbdqq3qngác thiNcaế này?

Có khvHK8uvqti vHK8uvqtnào vHK8uvqtđúng nhvHK8uvqtư lờ8dbdqq3qi b8dbdqq3qác svHK8uvqtĩ đãiNca n8dbdqq3qói… viNcaết thươvHK8uvqtng kiNcaia 8dbdqq3qđã thậvHK8uvqtt s8dbdqq3qự đểvHK8uvqt lạvHK8uvqti dvHK8uvqti chứng?

“Em… vHK8uvqttên iNcagì?” HạovHK8uvqt ThầnvHK8uvqt bấtiNca giNcaiác cấtvHK8uvqt lêvHK8uvqtn một8dbdqq3q c8dbdqq3qâu hỏ8dbdqq3qi ng8dbdqq3qhi 8dbdqq3qvấn, nhvHK8uvqtưng chỉvHK8uvqt iNcađể kiểm8dbdqq3q tvHK8uvqtra tìnvHK8uvqth vHK8uvqttrạng 8dbdqq3qhiện tạ8dbdqq3qi của8dbdqq3q ÁiNcai Hy.

Từ phiNcaía bên8dbdqq3q vHK8uvqtkia, 8dbdqq3qđôi môvHK8uvqti xin8dbdqq3qh xắniNca iNcanở mvHK8uvqtột n8dbdqq3qụ cườivHK8uvqt dịu8dbdqq3q dàn8dbdqq3qg, đvHK8uvqtưa tiNcaay niNcaắm lấy8dbdqq3q taiNcay áo8dbdqq3q vHK8uvqtcủa HạiNcao Thần.

“Tên gì?”8dbdqq3q ChấtiNca 8dbdqq3qgiọng nhvHK8uvqtẹ nvHK8uvqthàng vaiNcang lêvHK8uvqtn, iNcaÁi HvHK8uvqty dường8dbdqq3q nvHK8uvqthư khvHK8uvqtông hvHK8uvqtiểu HvHK8uvqtạo ThầniNca điNcaang 8dbdqq3qhỏi gì8dbdqq3q, c8dbdqq3qất tiếvHK8uvqtng hỏ8dbdqq3qi ng8dbdqq3qược lại.

Hạo Thần8dbdqq3q nhevHK8uvqto nhevHK8uvqto mắt,8dbdqq3q đưa8dbdqq3q t8dbdqq3qay nắmiNca lấvHK8uvqty haiNcai biNcaờ vaiNcai 8dbdqq3qnhỏ nhắniNca kivHK8uvqta, iNcalay mạnh.

“Em… biiNcaết 8dbdqq3qanh iNcalà a8dbdqq3qi iNcakhông?” TvHK8uvqtrái ti8dbdqq3qm cậvHK8uvqtu đa8dbdqq3qng điNcaập 8dbdqq3qloạn cả8dbdqq3q vHK8uvqtlên, vHK8uvqtđây có8dbdqq3q lvHK8uvqtẽ sẽvHK8uvqt l8dbdqq3qà svHK8uvqtự kvHK8uvqthẳng vHK8uvqtđịnh cuốiiNca cùng.

Hạo ThầvHK8uvqtn v8dbdqq3qà ÁvHK8uvqti HiNcay cứiNca thếiNca n8dbdqq3qhìn nh8dbdqq3qau, iNcakhông ciNcaó th8dbdqq3qêm chútiNca phản8dbdqq3q ứiNcang nà8dbdqq3qo khác8dbdqq3q cả.

Bất gi8dbdqq3qác t8dbdqq3qhở dài,8dbdqq3q HạovHK8uvqt iNcaThần bu8dbdqq3qông cô8dbdqq3q riNcaa, đứng8dbdqq3q dậyvHK8uvqt quiNcaay l8dbdqq3qưng bướciNca đi.

Phải vHK8uvqtgọi báciNca sĩ…

Một bàvHK8uvqtn iNcatay ní8dbdqq3qu lvHK8uvqtấy vạt8dbdqq3q 8dbdqq3qáo củiNcaa 8dbdqq3qHạo Thần8dbdqq3q tvHK8uvqtừ phíiNcaa 8dbdqq3qsau, điNcaôi mắtvHK8uvqt nvHK8uvqtâu điNcaang vHK8uvqtchớp mắtiNca nh8dbdqq3qìn cậu.

“Minh… 8dbdqq3qVỹ?” Á8dbdqq3qi iNcaHy vHK8uvqtnghiêng iNcanghiêng đầu,vHK8uvqt đvHK8uvqtưa mvHK8uvqtột tvHK8uvqtay l8dbdqq3qên miệngvHK8uvqt với8dbdqq3q vẻiNca băvHK8uvqtn kho8dbdqq3qăn viNcaì iNcacâu trảvHK8uvqt lờiiNca củaiNca chíniNcah mình.

Minh ViNcaỹ… vHK8uvqtlà hvHK8uvqtai iNcatừ du8dbdqq3qy nvHK8uvqthất điNcaược khắiNcac s8dbdqq3qâu vàoiNca tráiiNca tiiNcam củiNcaa cô…

Liệu chànvHK8uvqtg trvHK8uvqtai iNcatrước mặt8dbdqq3q… ciNcaó phảvHK8uvqti lvHK8uvqtà ngưiNcaời manvHK8uvqtg cávHK8uvqti t8dbdqq3qên Mi8dbdqq3qnh Vỹ?

“Em… vHK8uvqtvừa iNcanói gvHK8uvqtì?” Đôi8dbdqq3q mắt8dbdqq3q Hạ8dbdqq3qo iNcaThần vHK8uvqtlộ rõiNca vẻvHK8uvqt vHK8uvqtthất v8dbdqq3qọng, iNcacố gắvHK8uvqtng 8dbdqq3qgặng hỏ8dbdqq3qi ÁiNcai Hy.

Không iNcathể niNcaào! Tại8dbdqq3q sa8dbdqq3qo liNcaại vHK8uvqtlà M8dbdqq3qinh Vỹ?

“Minh… M8dbdqq3qinh Vỹ?”vHK8uvqt ÁiNcai vHK8uvqtHy ngượngiNca iNcangùng cúivHK8uvqt mặtvHK8uvqt xuiNcaống, vHK8uvqtsiết chặiNcat vạtvHK8uvqt 8dbdqq3qáo trvHK8uvqtong tiNcaay hơniNca, 8dbdqq3qlặp liNcaại thêmiNca miNcaột lầnvHK8uvqt nữa.

Cả ngưvHK8uvqtời vHK8uvqtHạo ThầnvHK8uvqt l8dbdqq3qại tiếpiNca tụciNca r8dbdqq3qun 8dbdqq3qlên, quiNcaay 8dbdqq3qngười lại8dbdqq3q nhiNcaìn thẳngvHK8uvqt vàovHK8uvqt vHK8uvqtÁi Hy…

Cảm giávHK8uvqtc gheiNcan iNcatức vHK8uvqtđang le8dbdqq3qn liNcaỏi iNcatrong trái8dbdqq3q vHK8uvqttim trà8dbdqq3qn ngậpvHK8uvqt nỗvHK8uvqti âvHK8uvqtn hận8dbdqq3q củaiNca HạovHK8uvqt Thần.

Dù khôvHK8uvqtng muiNcaốn thvHK8uvqtừa vHK8uvqtnhận… nhưvHK8uvqtng diNcaường n8dbdqq3qhư ngườivHK8uvqt covHK8uvqtn gáiNcai trước8dbdqq3q 8dbdqq3qmặt đãiNca cướvHK8uvqtp mất8dbdqq3q tráivHK8uvqt t8dbdqq3qim c8dbdqq3qủa cậu8dbdqq3q mấvHK8uvqtt rồi.

“Ừ, làiNca 8dbdqq3qanh.” GấpiNca gáiNcap vHK8uvqtôm Á8dbdqq3qi HvHK8uvqty và8dbdqq3qo l8dbdqq3qòng, Hạ8dbdqq3qo vHK8uvqtThần siếiNcat chặiNcat vòngvHK8uvqt vHK8uvqttay hơniNca. iNca“Em… iNcalà hôiNcan thiNcaê iNcacủa iNcaanh, VưvHK8uvqtơng ÁivHK8uvqt Hy.”

Mặc kệvHK8uvqt tấtiNca cả…vHK8uvqt mặvHK8uvqtc kvHK8uvqtệ côvHK8uvqt nhầmvHK8uvqt liNcaẫn mvHK8uvqtình vớiiNca vHK8uvqtMinh Vỹ…

Chỉ cầnvHK8uvqt iNcacó đvHK8uvqtược t8dbdqq3qrái 8dbdqq3qtim củ8dbdqq3qa cô,8dbdqq3q cậ8dbdqq3qu sẽiNca chấvHK8uvqtp nvHK8uvqthận tấtvHK8uvqt cả!

Kể 8dbdqq3qcả thaiNcay thế8dbdqq3q vHK8uvqtvà đónvHK8uvqtg iNcavai vHK8uvqtkẻ mìnvHK8uvqth că8dbdqq3qm t8dbdqq3qhù nhất!

Ái iNcaHy v8dbdqq3qô thức8dbdqq3q đưiNcaa t8dbdqq3qay lêvHK8uvqtn, đvHK8uvqtôi mắ8dbdqq3qt viNcaô cả8dbdqq3qm kiNcahông hạn8dbdqq3q địiNcanh, từiNca đôi8dbdqq3q vHK8uvqtmôi iNcaxinh xắiNcan thốtiNca rvHK8uvqta vHK8uvqtmột vHK8uvqtcâu nóiiNca vớivHK8uvqt â8dbdqq3qm vựvHK8uvqtc tronvHK8uvqtg thanh8dbdqq3q, nvHK8uvqthưng 8dbdqq3qnhỏ đếnvHK8uvqt mứ8dbdqq3qc iNcakhông 8dbdqq3qmột aiNcai c8dbdqq3qó tiNcahể ng8dbdqq3qhe thấy.

“Hôn… th8dbdqq3qê… củiNcaa anh…?”