You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho eqQmRm mộtM6NJ lốiE2WH thoát

“Cứ Zb9Ubắn nếuZb9U Zb9Uem muốn.”Zb9U KhônXWHag nE2WHgần nqQmRgại XWHatrả lờiE2WH, MinqQmRh VỹqQmR ngướE2WHc E2WHmặt qQmRnhìn thZb9Uẳng XWHavào đôqQmRi mqQmRắt nâM6NJu trE2WHong sánqQmRg kiqQmRa, nhưZb9U tXWHahể đangM6NJ muXWHaốn M6NJthật sựM6NJ đốqQmRi qQmRdiện vớE2WHi hiM6NJện tZb9Uại cùngqQmR cô.

“Tôi sẽXWHa kE2WHhông bắZb9Un aE2WHnh, vZb9Uì sựXWHa lựaM6NJ chọnZb9U Zb9Unày khôngZb9U nhqQmRư tôM6NJi qQmRmong đợXWHai…” KhẩM6NJu sE2WHúng kiXWHaa rờiM6NJ kqQmRhỏi trqQmRán MiM6NJnh VE2WHỹ, nhM6NJưng XWHalại đượcqQmR E2WHdí sátZb9U vàM6NJo đầuZb9U ÁM6NJi HqQmRy đầZb9Uy thM6NJách thức,Zb9U E2WH“… nếXWHau aqQmRnh khônZb9Ug rqQmRa khZb9Uỏi đây,Zb9U Zb9Utôi sZb9Uẽ nổqQmR súng.”

Anh khZb9Uông E2WHhề trXWHaả lời,qQmR vZb9Uì lúXWHac nàyE2WH E2WHthật qQmRsự M6NJkhông thểXWHa đoánZb9U tM6NJrước đượcXWHa côXWHa đaM6NJng Zb9Umuốn làZb9Um nXWHahững gì…

Gắng gượngZb9U đE2WHứng dậM6NJy, MiXWHanh VZb9Uỹ chốZb9Ung mộtE2WH Zb9Utay E2WHvào tườngZb9U, bướcE2WH E2WHra phE2WHía cửaM6NJ ngoàiM6NJ củXWHaa đạiZb9U sảnh.M6NJ NhưnZb9Ug đE2WHi hM6NJết đạiM6NJ sảqQmRnh, anXWHah bXWHaỗng qQmRquay ngườiE2WH lE2WHại, trM6NJên sXWHaàn qQmRnhà qQmRvẫn lưM6NJu dấuE2WH nhữnXWHag giọM6NJt máE2WHu M6NJtừ M6NJvai trXWHaái rớZb9Ut tXWHaheo nhữngZb9U bướcXWHa châE2WHn củaqQmR anh.

“Chỉ M6NJcần eZb9Um Zb9Uđưa Zb9Utôi kXWHahẩu súngZb9U, tôiqQmR sẽM6NJ E2WHlập tứcZb9U rờiM6NJ qQmRkhỏi đây.”qQmR MZb9Uinh XWHaVỹ gằE2WHn giọM6NJng, XWHađôi mắtM6NJ M6NJtựa nhqQmRư mắtZb9U loàiXWHa hổqQmR báoXWHa vẫqQmRn sánZb9Ug rựcXWHa trE2WHong Zb9Uánh chiềXWHau tà.

Ái M6NJHy némM6NJ mạnXWHah khqQmRẩu súnM6NJg vềXWHa phíZb9Ua anhXWHa, nhưqQmRng M6NJĐiền HuâZb9Un thìXWHa lE2WHại nhíuE2WH XWHamày đầyM6NJ khZb9Uó chịu.

Minh VE2WHỹ lZb9Uập qQmRtức cầmqQmR lXWHaấy khẩE2WHu E2WHsúng M6NJkia, chqQmRĩa thẳngE2WH vềM6NJ phíE2WHa ĐiZb9Uền Huân,E2WH đôiXWHa E2WHmắt lạnhE2WH M6NJlùng qQmRđang XWHavằn lZb9Uên nhữnXWHag tiqQmRa lửXWHaa đỏ.

*Đoàng*

Điền HuâXWHan vẫnE2WH chE2WHưa hềqQmR XWHacó tM6NJhêm E2WHbất kM6NJỳ phảXWHan Zb9Uứng nE2WHào, lZb9Uập tứcqQmR qQmRgục xuốngZb9U XWHasau qQmRphát súnZb9Ug cXWHaủa MiE2WHnh Vỹ,Zb9U nhM6NJưng Zb9Uchỉ Zb9Uở E2WHmột vXWHaị tZb9Urí E2WHgần lồnE2WHg E2WHngực XWHađang khiếnM6NJ tZb9Urái tiZb9Um E2WHđập gấpqQmR E2WHgáp M6NJvì M6NJđau đớn.

Ngay cảM6NJ HM6NJạo ThầZb9Un cũngZb9U E2WHđờ người,M6NJ nhìqQmRn bóXWHang qQmRngười lqQmRuôn tỏE2WH XWHara nM6NJguy hiểmE2WH qQmRkia nqQmRgã Zb9Ugục Zb9Uhệt nqQmRhư VXWHaĩnh KE2WHỳ vừM6NJa rM6NJồi, nhưE2WHng qQmRchỉ Zb9Ukhác M6NJở mE2WHột điểm…

Điền HM6NJuân vẫnE2WH M6NJchưa ngM6NJừng thở…XWHa nơiM6NJ kM6NJhoé môZb9Ui xuM6NJất hiệXWHan mE2WHột vệtXWHa qQmRmáu M6NJdài củaXWHa nộM6NJi thươngE2WH, nhưqQmRng ĐiqQmRền M6NJHuân vqQmRẫn cZb9Uố chấpqQmR cưE2WHời qQmRkhinh bỉ.

Bóng dángXWHa Zb9UMinh VỹE2WH khuM6NJất sXWHaau cánqQmRh cửE2WHa M6NJphòng XWHađại M6NJsảnh, tiếE2WHp qQmRbước M6NJchân bướcE2WH qQmRra kE2WHhỏi XWHakhu nhàE2WH máyE2WH bM6NJỏ hoang.

Đành tiqQmRn E2WHtưởng gE2WHiao pXWHahó mọiXWHa việcE2WH còZb9Un lZb9Uại chM6NJo M6NJHạo ThầnXWHa vậy…

Cảnh tE2WHượng đẫmM6NJ máZb9Uu cqQmRủa giaM6NJn đạiqQmR sảE2WHnh rZb9Uộng lớnqQmR kE2WHhiến HqQmRạo Zb9UThần cảmZb9U thấyZb9U ngạtZb9U tM6NJhở, xunM6NJg XWHaquanh chỉXWHa nặZb9Uc mùE2WHi máuqQmR taqQmRnh nồng…

Cậu thởE2WH dài,qQmR bướcE2WH đếnZb9U bênXWHa cạnXWHah E2WHÁi XWHaHy, đặE2WHt tXWHaay lênXWHa E2WHbờ Zb9Uvai nhM6NJỏ bM6NJé E2WHấy, qQmRsau qQmRđó qQmRđi lướtM6NJ qE2WHua mặtXWHa côqQmR, quaM6NJy đXWHaầu lại.

“Em sM6NJao Zb9Uthế, E2WHmèo coZb9Un?” NM6NJhìn gươngXWHa mM6NJặt kXWHaỳ Zb9Ulạ củqQmRa cô,qQmR XWHacậu lZb9Uay mạE2WHnh đôiZb9U vaE2WHi ấy,qQmR nhưngqQmR vE2WHẫn khôZb9Ung hXWHaề Zb9Unhận đượcXWHa bZb9Uất Zb9Ukỳ phảqQmRn ứnZb9Ug nqQmRào cả.

Đột nqQmRgột đqQmRôi mắE2WHt M6NJÁi M6NJHy XWHalại sáZb9Ung lZb9Uên, E2WHđầy vZb9Uẻ ngạcZb9U nhM6NJiên nqQmRhìn HạoqQmR Thần.

Bàn tE2WHay nhỏZb9U M6NJbé ấyZb9U lqQmRập tứcXWHa Zb9Ukéo Zb9Umạnh HạE2WHo ThXWHaần xuốngqQmR, Zb9Udùng cXWHaả thâqQmRn ngưZb9Uời chqQmRe XWHachắn chE2WHo cậuXWHa mộtM6NJ cáZb9Uch gấpXWHa gáp.

*Bốp*

Một thqQmRanh qQmRgỗ XWHarơi xuqQmRống trXWHaước mắqQmRt HạoE2WH ThầnE2WH, thânXWHa hqQmRình qQmRnhỏ Zb9Ubé kM6NJia cũngqQmR dầnZb9U thM6NJả lỏnXWHag, saZb9Uu E2WHđó ngấtXWHa đi…E2WH lZb9Uại lM6NJà XWHaTịnh NhE2WHi… đôXWHai mZb9Uắt vZb9Uẫn sởM6NJ hữXWHau nỗiM6NJ hoảnXWHag sợZb9U Zb9Ukhông dứt,qQmR nZb9Uhưng XWHalần nZb9Uày lạXWHai mM6NJang thêmqQmR cảE2WHm giZb9Uác mặcE2WH cảmXWHa tộiqQmR lỗi.

“A… emXWHa… M6NJem kE2WHhông biếtE2WH M6NJgì cả.”XWHa TịnXWHah M6NJNhi XWHaquay nM6NJgười, cZb9Uhạy qQmRra khE2WHỏi E2WHcăn phònM6NJg đXWHaẫm máu.

“Mèo coE2WHn, eZb9Um cóXWHa M6NJsao không?M6NJ” ĐưE2WHa tZb9Uay đỡXWHa Zb9Ulấy thXWHaân hqQmRình kZb9Uia, XWHaHạo qQmRThần ôE2WHm chM6NJặt ÁqQmRi HE2WHy vqQmRào lòM6NJng, đưaqQmR E2WHtay vZb9Uỗ vỗXWHa vXWHaào Zb9Umặt cE2WHô lXWHaiên tục.

Thứ sắcE2WH đE2WHỏ thẫZb9Um cM6NJủa máM6NJu chạM6NJy dàiqQmR Zb9Utừ tráXWHan M6NJÁi qQmRHy, dườngXWHa nqQmRhư qQmRthanh XWHagỗ qQmRkia đãZb9U E2WHđược tE2WHác độngM6NJ mM6NJột M6NJlực E2WHrất mạnh.

Hạo ThầnqQmR đưaqQmR nhanqQmRh taZb9Uy áE2WHo lZb9Uau nZb9Uhẹ XWHanhững dòqQmRng cZb9Uhảy Zb9Uvô hạnqQmR trêE2WHn qQmRmặt cô…

Đôi mắM6NJt ĐE2WHiền HuânqQmR qQmRtuy mờM6NJ nhạtXWHa, nhưE2WHng Zb9Uvẫn đủM6NJ đXWHaể trôngXWHa tM6NJhấy nM6NJhững gìqQmR đaqQmRng diễnqQmR qQmRra tqQmRrong tầmXWHa nhìn.

Gương mặtZb9U vàXWHa E2WHdáng vẻE2WH kia…Zb9U E2WHThy Thy?

Từ hM6NJành độngXWHa đqQmRến cửE2WH chỉM6NJ XWHavà E2WHvẻ mặE2WHt, hE2WHệt nhưE2WH XWHađang diễnE2WH lạiZb9U vởZb9U kịZb9Uch Zb9Uđẫm máuqQmR hE2WHai nămM6NJ vềZb9U trước…

“Nhanh… đưqQmRa… E2WHThy Zb9UThy ra…Zb9U khỏiXWHa đây…”M6NJ Zb9UĐiền HqQmRuân dồqQmRn tấtqQmR cảZb9U sứcXWHa lựM6NJc cuốiE2WH E2WHcùng nóiE2WH tM6NJrong đứtXWHa quãngXWHa, Zb9Utừng M6NJtừ đượcM6NJ phátM6NJ E2WHra mộtZb9U XWHacách nqQmRặng Zb9Unhọc, “…Zb9U M6NJcó… bom…”

Hạo M6NJThần ngE2WHạc M6NJnhiên nhìnqQmR vềM6NJ phíXWHaa XWHaĐiền HuânqQmR, gươZb9Ung mXWHaặt lXWHaộ rõZb9U vqQmRẻ sửnE2WHg sốt,Zb9U vqQmRội vànZb9Ug nqQmRhấc bổngM6NJ ngườiE2WH XWHaÁi HE2WHy lên,XWHa mE2WHở nXWHahanh chiếcZb9U Zb9Ucửa sổE2WH ởM6NJ góE2WHc phòngqQmR, lXWHaập tứXWHac đM6NJưa cM6NJô Zb9Ura khE2WHỏi khE2WHu nhàE2WH máM6NJy bỏXWHa hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnZb9U tXWHahoại qQmRtrong túZb9Ui XWHaáo MXWHainh VỹqQmR runM6NJg XWHalên kXWHahông ngừng.

Anh Zb9Ucho taM6NJy vàoXWHa tZb9Uúi, đứngM6NJ Zb9Utựa vàoE2WH qQmRchiếc Zb9UBMW, đểE2WH M6NJmặc nhữngM6NJ tênZb9U cM6NJận XWHavệ đaE2WHng E2WHcố gắM6NJng sơZb9U cứuZb9U chqQmRo vZb9Uết tE2WHhương trE2WHên vai.

“Thiếu M6NJgia, bàE2WH XWHachủ đM6NJã XWHatự sE2WHát!” Zb9UKhông đểM6NJ M6NJMinh VqQmRỹ kịpM6NJ lêZb9Un tiếng,qQmR mM6NJột cqQmRhất giọE2WHng E2WHtrầm khE2WHàn vaqQmRng lqQmRên, hXWHaơi nXWHaghẹn lZb9Uại. “BệnhE2WH việnqQmR XY.”

Đầu Zb9Udây Zb9Ubên M6NJkia dườngZb9U qQmRnhư đaZb9Ung XWHarơi vàoXWHa trạngZb9U thM6NJái hoảqQmRng loạnZb9U, nZb9Uói vộqQmRi E2WHvài câuE2WH rồiqQmR E2WHtắt máy.Zb9U ĐôiM6NJ mắXWHat MinXWHah VỹqQmR Zb9Utối lạXWHai, gạtM6NJ đáE2WHm cậnZb9U M6NJvệ saM6NJng mộXWHat bXWHaên, lạE2WHnh lùnE2WHg XWHara lệnh.

“Ở đâXWHay, bảoE2WH qQmRvệ E2WHvợ tôi.”

Chiếc BZb9UMW nhanE2WHh chóE2WHng khuấE2WHt saZb9Uu mZb9Uàn đêm,qQmR E2WHđể lXWHaại phqQmRía saZb9Uu mộE2WHt XWHanỗi âE2WHn hậZb9Un qM6NJuá lớn.

“Bà cE2WHó hqQmRai sựM6NJ lZb9Uựa chọn…”Zb9U ĐZb9Uiền HuâE2WHn liếcqQmR nhìnXWHa bàqQmR XWHaHàn, E2WHsau qQmRđó đặXWHat vàqQmRo lòM6NJng bqQmRàn qQmRtay E2WHcủa bqQmRà Zb9UHàn mộZb9Ut XWHacon dM6NJao sắcXWHa M6NJnhọn. E2WH“… hM6NJoặc Zb9Utôi sẽqQmR cE2WHho ngườiqQmR gM6NJiết tênE2WH ME2WHinh XWHaVỹ, Zb9Uđứa E2WHcon qQmRtrai độM6NJc nhE2WHất E2WHcủa bà…E2WH hoZb9Uặc M6NJtự tZb9Uay Zb9Ubà kếXWHat thúE2WHc cuộcM6NJ sốnqQmRg củXWHaa TZb9Uhy Thy.”

Nếu ĐiềnZb9U HuM6NJân khônZb9Ug cZb9Uó đM6NJược Zb9UThy ThyM6NJ, thXWHaì khônM6NJg E2WHai cZb9Uó quyE2WHền ấyM6NJ cả!

Thật sE2WHự, ĐiềnZb9U HuânXWHa khE2WHông phụM6NJc! qQmRTại saE2WHo qQmRcùng huyếtqQmR XWHathống, vốZb9Un dXWHaĩ cảM6NJ MXWHainh VỹM6NJ vZb9Uà M6NJThy TM6NJhy đềuqQmR khM6NJông thểXWHa Zb9Uđến vớiM6NJ nhaZb9Uu, Zb9Unhưng tXWHaại sqQmRao XWHaThy E2WHThy lạiZb9U chXWHaọn MZb9Uinh VỹqQmR màM6NJ khônXWHag Zb9Uchọn ĐiềnM6NJ Huân?!

Ăn khôZb9Ung đưE2WHợc tE2WHhì đànhZb9U đạpXWHa đổqQmR vậy…

Dàn dựngZb9U mZb9Uột vZb9Uụ vZb9Uiệc bắZb9Ut cóXWHac đơnE2WH giản,M6NJ qQmRđúng Zb9Ulà khônXWHag quáM6NJ khóqQmR vớiZb9U ĐiE2WHền Huân.

Mặc kệE2WH qQmRMinh VỹE2WH vE2WHà ĐiềnM6NJ XWHaHuân đãqQmR kềXWHa vaqQmRi sáM6NJt cánM6NJh hơXWHan Zb9Uba nM6NJăm trqQmRời… mặqQmRc XWHakệ ánhM6NJ nhìnXWHa oqQmRán hậE2WHn cE2WHủa E2WHThy Thy…M6NJ ĐE2WHiền HqQmRuân vẫM6NJn sqQmRẽ thựcqQmR hiệnM6NJ kếE2WH hoạch.

“Điền Huân,qQmR anZb9Uh bịZb9U M6NJlàm sZb9Uao vậqQmRy hả?”Zb9U Zb9UThy ThXWHay M6NJtức gXWHaiận tZb9Urừng mqQmRắt nhìE2WHn ĐiềnXWHa HuâZb9Un, tXWHaại sM6NJao ngZb9Uười qQmRmà Zb9UThy ThE2WHy lM6NJuôn xeM6NJm lM6NJà qQmRanh trXWHaai tốtM6NJ lXWHaại M6NJcó thểqQmR làmE2WH nhữXWHang viZb9Uệc qQmRnhư thếXWHa này?

Đặt lòXWHang tqQmRin vàZb9Uo E2WHmột ngườiE2WH đE2WHang chìM6NJm sM6NJâu vXWHaào nXWHaỗi tE2WHhù hậnqQmR sâE2WHu lắngZb9U, E2WHliệu Zb9Ucó phảiqQmR lZb9Uà sZb9Uai lầm?

“Sao? M6NJBà E2WHcó qQmRba gXWHaiây đểqQmR M6NJlựa chọZb9Un…” ĐiM6NJền HuM6NJân nE2WHhìn bàE2WH HàqQmRn XWHavới mộtZb9U E2WHánh mắE2WHt đXWHaầy thíXWHach tqQmRhú, tE2WHiếp tụcE2WH dồqQmRn bàqQmR XWHađến đườngE2WH cùngZb9U, “…E2WH một…Zb9U hai…XWHa ba…”

“Ta… sM6NJẽ bảoqQmR vM6NJệ MqQmRinh Vỹ!”Zb9U CảZb9U E2WHngười XWHabà HM6NJàn rE2WHun lêE2WHn, nắmE2WH XWHachặt lấyqQmR XWHacon dZb9Uao nhỏM6NJ bqQmRé qQmRnhưng lạiZb9U sắcXWHa lạnZb9Uh tronZb9Ug tay.

Câu tE2WHrả lờiZb9U hoàE2WHn toànE2WH đúM6NJng vớiM6NJ nhữngM6NJ gE2WHì ĐiềnM6NJ HE2WHuân XWHamong đqQmRợi, gqQmRương mqQmRặt ấyE2WH đaqQmRng nM6NJở mộtM6NJ nZb9Uụ cưqQmRời cE2WHay đắngXWHa tXWHarên môi…

“Nếu giết,qQmR tM6NJa sqQmRẽ giếXWHat cậu.”qQmR ĐộM6NJt ngộtM6NJ E2WHbà Zb9UHàn ngưZb9Uớc mặtZb9U lE2WHên, ánM6NJh nhXWHaìn dứZb9Ut khoátE2WH vàZb9U nhqQmRanh chM6NJóng hướnM6NJg qQmRmũi Zb9Udao XWHavề phíaE2WH ĐiE2WHền Huân.

Nhưng M6NJmột XWHabóng dáZb9Ung nhqQmRỏ qQmRbé đãM6NJ lE2WHập tứcZb9U đứE2WHng chắnZb9U trưqQmRớc mặtZb9U ĐiềqQmRn HXWHauân, hZb9Uứng trọnE2WH nhátqQmR daE2WHo tàM6NJn nZb9Uhẫn qQmRcủa bàXWHa Zb9UHàn. XWHaCả bàM6NJ XWHaHàn vàM6NJ ĐXWHaiền HuânXWHa đềuE2WH sZb9Uững ngườiM6NJ, nhìE2WHn dE2WHòng máXWHau Zb9Uđang thqQmRấm XWHađẫm chiếE2WHc váyZb9U xE2WHinh E2WHxắn cE2WHủa TE2WHhy ThyXWHa, vM6NJà bM6NJóng M6NJdáng ấE2WHy cqQmRũng gụcXWHa ngE2WHã trZb9Uong đauM6NJ Zb9Uđớn. ThXWHay Thy…M6NJ khônM6NJg hE2WHề cE2WHảm thấyZb9U tE2WHức giậnE2WH M6NJhay oáZb9Un tráchXWHa XWHaĐiền HuânZb9U, XWHachỉ làE2WH nZb9Uhất thờiM6NJ cảmE2WH tM6NJhấy khZb9Uó cXWHahịu vớXWHai nhữngE2WH hànM6NJh độE2WHng thấtE2WH thườngqQmR kia…

Nhưng khônXWHag vqQmRì thế,E2WH M6NJmột ThqQmRy Zb9UThy lXWHauôn hếtqQmR qQmRlòng vXWHaì ngưE2WHời kháM6NJc đM6NJể mặM6NJc ĐiE2WHền HuânM6NJ chịuE2WH qQmRnhát dE2WHao ấy.

Điền XWHaHuân E2WHvội E2WHvàng nângZb9U nM6NJgười ThZb9Uy TM6NJhy lên,E2WH tE2WHrong đôqQmRi mqQmRắt E2WHkia đangM6NJ xuấqQmRt M6NJhiện M6NJmột dòE2WHng lZb9Uệ đaE2WHu đớn.

“Em… xZb9Uin lỗi…”

Đôi mM6NJắt dầqQmRn kE2WHhép lXWHaại, vàZb9U khM6NJông bZb9Uao gXWHaiờ mởqQmR Zb9Ura nữa.Zb9U ĐếnXWHa tậnE2WH E2WHlúc TXWHahy qQmRThy trúXWHat hơiqQmR thởE2WH cuXWHaối cùng,qQmR MiXWHanh VqQmRỹ chỉE2WH kịpE2WH XWHanhìn ngắmqQmR qQmRgương mE2WHặt tqQmRrắng bệchE2WH ấy,XWHa khônqQmRg qZb9Uuên Zb9Utặng M6NJcho ngườqQmRi đaM6NJng nắmXWHa gE2WHiữ coE2WHn daZb9Uo đM6NJẫm máZb9Uu tZb9Urong tM6NJay XWHamột áqQmRnh nZb9Uhìn căE2WHm hậnZb9U… qQmRlà bZb9Uà Hàn!

Bà M6NJkhông E2WHhề giảqQmRi thícXWHah haM6NJy thE2WHanh miZb9Unh M6NJcho bấtM6NJ cứE2WH điềuZb9U gìXWHa XWHacả… XWHavì sZb9Uự tE2WHhật, chínhE2WH bàXWHa đE2WHã hạiM6NJ chE2WHết TqQmRhy Thy.

Nhưng XWHalúc qQmRMinh VỹZb9U XWHađến, cũM6NJng XWHalà lM6NJúc ĐiềnZb9U HuânM6NJ qQmRrời đi…

Đại sảnqQmRh, tqQmRừng gM6NJiây phútXWHa tE2WHrôi quXWHaa, sốZb9U mE2WHệnh cE2WHủa ĐiềnZb9U HqQmRuân cZb9Uũng E2WHdần kếM6NJt thZb9Uúc, trướcqQmR mắM6NJt chỉZb9U qQmRcòn tXWHahi qQmRthể đẫmqQmR máM6NJu cqQmRủa VĩE2WHnh Kỳ.

Lần này…Zb9U M6NJđã khiE2WHến qM6NJuá nhZb9Uiều ngườiE2WH thươnE2WHg tổXWHan… XWHaĐiền HXWHauân bậtXWHa cườqQmRi, nụqQmR qQmRcười caXWHay đXWHaắng mE2WHột cáqQmRch đaqQmRu đớn.

Một âmM6NJ thaZb9Unh chE2WHấn đZb9Uộng vanE2WHg E2WHlên, đồngM6NJ thờiM6NJ E2WHkhiến M6NJngọn M6NJlửa dE2WHo táM6NJc độngM6NJ mạnhXWHa qQmRbùng cháZb9Uy, mạnqQmRh Zb9Umẽ vàqQmR qQmRnuốt cqQmRhửng qQmRtất cả.

Trong đámM6NJ cM6NJháy XWHasau qQmRvụ nổ,Zb9U mộtXWHa giọtqQmR nướcqQmR mắtXWHa đầuE2WH tiZb9Uên E2WHrơi xuốngM6NJ qQmRtừ gươngM6NJ mặtqQmR ĐE2WHiền Huân…

*Bệnh XWHaviện XY*

“Bác sĩ!”M6NJ HạXWHao ThầnXWHa bếZb9U qQmRÁi HM6NJy trXWHaên tqQmRay, xXWHaông qQmRvào bệnE2WHh việnXWHa vớqQmRi trạZb9Ung XWHathái Zb9Uvô cùnZb9Ug hXWHaoảng lM6NJoạn, gXWHaào lênM6NJ trE2WHong vqQmRô vọZb9Ung. “XWHaLàm ơnqQmR, cứuXWHa E2WHcô ấZb9Uy! LàmXWHa ơn!”

“Đặt M6NJcô qQmRấy lênXWHa đây.M6NJ” MộqQmRt cXWHaô qQmRy táE2WH trựcM6NJ lậpM6NJ tứcZb9U đẩyE2WH M6NJchiếc xXWHae đẩyXWHa màuE2WH trắnM6NJg XWHara trướZb9Uc mặtM6NJ HạM6NJo ThầnE2WH, XWHacất giọnqQmRg rZb9Ua lệnh.

Hạo ThầnE2WH cqQmRẩn trọnE2WHg đặtE2WH ÁiqQmR HqQmRy XWHanằm E2WHlên Zb9Uchiếc xZb9Ue đẩyXWHa ấy,E2WH cậuqQmR vộiE2WH vãE2WH qQmRnối bướcE2WH thE2WHeo chiếZb9Uc xXWHae đếnE2WH tZb9Uận khE2WHi khuấtZb9U hẳnqQmR sZb9Uau pM6NJhòng M6NJcấp cứu.

Mệt Zb9Umỏi ngqQmRồi xXWHauống dãqQmRy ghếE2WH E2WHchờ ngoàiXWHa phònXWHag cấpM6NJ cXWHaứu, HạM6NJo TXWHahần Zb9Uhai E2WHtay ômM6NJ lZb9Uấy đầu,Zb9U cốM6NJ gE2WHắng địnhqQmR thầM6NJn lại.

Trong XWHakhi đó…

*Bệnh việqQmRn XX*

Minh XWHaVỹ M6NJngồi XWHatrong pE2WHhòng E2WHcấp cứuM6NJ ởZb9U bệM6NJnh viE2WHện lớnqQmR nhấM6NJt tXWHahành phố,Zb9U aM6NJnh đM6NJã phảiE2WH mấtM6NJ cảZb9U giqQmRờ XWHađồng qQmRhồ mớiqQmR đếnM6NJ qQmRđược cqQmRái bệnhqQmR M6NJviện rộM6NJng lớnqQmR này.

Ring… ring…

Điện M6NJthoại M6NJlại rung…

“Chuyện gì?qQmR” qQmRMinh VỹXWHa tựaXWHa M6NJhẳn ngưqQmRời vàoqQmR chiếcM6NJ ghếE2WH ởZb9U pM6NJhòng đợi,Zb9U XWHachán nảnM6NJ nhấqQmRn M6NJnút nhậnM6NJ E2WHcuộc gọiqQmR saqQmRu đóE2WH ápqQmR đXWHaiện thoạiM6NJ vàoqQmR taiE2WH, đếnXWHa qQmRtận lúcZb9U Zb9Unày anM6NJh mớiXWHa cqQmRảm thấyM6NJ sựZb9U đauZb9U buốtZb9U đếE2WHn E2WHtê dM6NJại M6NJở bM6NJờ vai.

“Thiếu… thiXWHaếu giaXWHa, nqQmRổ… qQmRnổ rqQmRồi!” TXWHaừ đầuM6NJ dâXWHay bênZb9U qQmRkia, tXWHaên XWHacận vệXWHa lắpqQmR bắM6NJp nhưM6NJ đaqQmRng cựZb9Uc kỳZb9U hoảnM6NJg loạM6NJn, thE2WHở gE2WHấp khôM6NJng ngừng.

“Nổ?” MinZb9Uh VỹM6NJ qQmRnhíu màyqQmR, lE2WHặp lạiqQmR dZb9Uuy M6NJnhất mộtZb9U từXWHa nXWHahư đaqQmRng chM6NJờ Zb9Usự chZb9Uứng thựcE2WH tXWHaừ phXWHaía bêM6NJn kia.

“Khu nqQmRhà máy…E2WH nổ.”M6NJ VừaqQmR Zb9Unghe thqQmRấy qQmRcô nZb9Uói gấpqQmR gápqQmR vọnE2WHg saE2WHng điệnqQmR thoạiM6NJ tXWHaừ pqQmRhía bqQmRên M6NJkia, MinM6NJh VỹM6NJ mớiXWHa qQmRkịp nE2WHhận thấqQmRy XWHatừ phíZb9Ua bênE2WH E2WHkia đqQmRiện thoZb9Uại cZb9Uó rấtZb9U nhiềZb9Uu thứXWHa âmZb9U thaZb9Unh kZb9Uhác nhau.

“Chết tiệtXWHa! E2WHCô ấE2WHy rM6NJa XWHakhỏi đM6NJó chưa?”Zb9U XWHaMinh VXWHaỹ M6NJtức Zb9Ugiận quátqQmR lZb9Uên, đôM6NJi mắZb9Ut đanM6NJg Zb9Ulộ Zb9Urõ vẻM6NJ lqQmRo lắng.

Tại sE2WHao XWHalúc M6NJđấy… anXWHah khôM6NJng ởZb9U lạiXWHa mE2WHà lqQmRập tZb9Uức đếnqQmR bênM6NJ bàM6NJ tZb9Ua XWHathế này?

“Vẫn… chưa.Zb9U” GiọngZb9U nqQmRói bênE2WH kXWHaia rqQmRất E2WHnhỏ, dườnXWHag nhqQmRư đqQmRã cốM6NJ gắngXWHa Zb9Uthu hếqQmRt Zb9Ucan đảqQmRm đểM6NJ trqQmRả lời.

Gương mặtE2WH E2WHMinh VỹXWHa tZb9Urở nênqQmR XWHatái nhợZb9Ut dưE2WHới ánhE2WH đènM6NJ chùmE2WH tronE2WHg M6NJbệnh Zb9Uviện, cXWHaố gắE2WHng gượngXWHa ngườZb9Ui đứngqQmR dậyZb9U, nhưZb9Ung E2WHsau đXWHaó lạiM6NJ ngãE2WH kqQmRhuỵu xuốngM6NJ đất.

Vết tqQmRhương tE2WHrên vaXWHai… đãqQmR khiếnqQmR aE2WHnh mấE2WHt M6NJquá qQmRnhiều máu.

Đôi mắtE2WH E2WHanh dầnZb9U tZb9Uối XWHalại, cảqQmR ngườqQmRi dườngqQmR E2WHnhư khqQmRông E2WHcòn chútXWHa sứE2WHc lựcZb9U nqQmRào cả.E2WH qQmRToàn thqQmRân hoqQmRàn toàZb9Un bấXWHat độngM6NJ tE2WHrên nềnXWHa đấtE2WH, MZb9Uinh VỹE2WH M6NJđang cốqQmR gắngM6NJ gượngZb9U dậyqQmR… nhqQmRưng tấtM6NJ cảXWHa chỉE2WH làXWHa E2WHvô íchE2WH. LầnE2WH nàyE2WH, E2WHanh lạE2WHi mộM6NJt XWHalần nM6NJữa… Zb9Uđánh XWHamất ngườqQmRi cE2WHon gE2WHái mXWHaà mìnqQmRh yêuXWHa thương.

Khoé XWHamôi trênqQmR gươngqQmR E2WHmặt XWHađiển tE2WHrai khẽZb9U nhqQmRếch lE2WHên, mộZb9Ut nqQmRụ Zb9Ucười nZb9Uhạt, đqQmRồng lúqQmRc đôZb9Ui mắE2WHt lạnE2WHh lZb9Uùng kXWHaia M6NJcũng dầnM6NJ khéM6NJp lại,qQmR cXWHahe khuấqQmRt tqQmRầm nhZb9Uìn mZb9Uờ ảo.

Chap 40

Người eM6NJm yêM6NJu làE2WH anh?

Hạo ThầE2WHn lqQmRo lắngM6NJ đM6NJứng cM6NJhắn qQmRtrước M6NJcửa phònZb9Ug cấXWHap cứuqQmR, tM6NJại sZb9Uao vàoM6NJ khoảnhXWHa kXWHahắc quaqQmRn trọngXWHa thZb9Uì thờqQmRi giaZb9Un lạiqQmR trôM6NJi chậmXWHa thếXWHa nàyE2WH E2WHcơ chứ?

Ái qQmRHy củaE2WH Zb9Ungày hômE2WH naZb9Uy… E2WHquả tqQmRhật Zb9Urất lạqQmR lẫmqQmR, nhưnE2WHg lạiZb9U vqQmRô XWHacùng đE2WHáng thươngZb9U Zb9Utrong mắtM6NJ cậu.

Đôi mắqQmRt khôqQmRng lẫnZb9U Zb9Uchút tạM6NJp niệE2WHm luônM6NJ Zb9Uluôn áM6NJnh M6NJlên nhữngE2WH tM6NJia nhE2WHìn lémZb9U qQmRlỉnh lạiZb9U trởXWHa nêE2WHn Zb9Usâu Zb9Uthẳm khôngZb9U chútqQmR hạnM6NJ địnE2WHh, Zb9Uvô M6NJtri vôqQmR giác.

Khoảnh khXWHaắc đE2WHối dE2WHiện E2WHvới Zb9Uđôi mắtZb9U Zb9Uvô cảM6NJm ấE2WHy, tráiE2WH Zb9Utim HạZb9Uo ThầnZb9U cM6NJhợt chùngE2WH xuống,E2WH tưởngM6NJ chừM6NJng nhXWHaư đZb9Uang cqQmRhìm sE2WHâu vàqQmRo nỗM6NJi E2WHđau cE2WHùng cực.

Nghĩ qQmRđến việcqQmR mìE2WHnh E2WHđã từnM6NJg tiếXWHap qQmRtay cZb9Uho ĐiềqQmRn HZb9Uuân thựcZb9U XWHahiện kếXWHa hoạZb9Uch trảqQmR qQmRthù, HạoM6NJ ThầnM6NJ lạqQmRi cảM6NJm thấyqQmR vM6NJô cùngqQmR nhứcE2WH buốtM6NJ XWHanơi ngực,M6NJ chỉE2WH trXWHaàn XWHangập E2WHduy nqQmRhất mM6NJột Zb9Uthứ cảmXWHa xúqQmRc M6NJân hận.

Đôi mắtM6NJ Zb9Utrở nqQmRên thấtXWHa thZb9Uần, tầE2WHm M6NJnhìn dầnE2WH tốM6NJi lạiqQmR… LồngZb9U ngựcqQmR hiqQmRện gE2WHiờ cứZb9U nZb9Uhư đangXWHa bE2WHị thE2WHiêu đốt,Zb9U nóngXWHa qQmRbỏng nhưqQmRng lM6NJại Zb9Uvô cùngM6NJ đqQmRau rátqQmR mỗiE2WH Zb9Ukhi XWHalại tqQmRhêm mộtZb9U gE2WHiây trôiE2WH qua.

Làm qQmRơn… ÁiE2WH HyE2WH, đM6NJừng đE2WHể xảyE2WH M6NJcô E2WHấy rM6NJa bấtM6NJ cứZb9U chuyM6NJện gìXWHa cả!

*Cạch*

Cánh cửaM6NJ phòngqQmR cM6NJấp cứuM6NJ đưXWHaợc mXWHaở rZb9Ua, kèmE2WH M6NJtheo độnE2WHg tXWHaác gạqQmRt HạM6NJo ThầM6NJn sE2WHang mộtM6NJ bên.

Chiếc XWHaxe qQmRđẩy màZb9Uu trắngqQmR đE2WHang mqQmRang M6NJtheo mM6NJột Zb9Uthiên sE2WHứ mqQmRất Zb9Uđi qQmRđôi cánh,E2WH gZb9Uương mặZb9Ut nXWHahợt nhạqQmRt kXWHahông chúXWHat sứcM6NJ sốM6NJng nZb9Uhắm nE2WHghiền đôXWHai mắt,Zb9U trM6NJên đầXWHau quấnE2WH mộtM6NJ dảiE2WH băngM6NJ trắngXWHa qQmRkhá Zb9Umỏng, mqQmRái tóqQmRc màuqQmR cM6NJafe sqQmRữa vẫnqQmR bồnM6NJg bềnhM6NJ vqQmRà tE2WHôn E2WHlên vẻqQmR đẹpE2WH thXWHauần khiết.

Ái XWHaHy đZb9Uược qQmRy tXWHaá đưaqQmR rM6NJa khỏiE2WH XWHaphòng bằM6NJng chiM6NJếc xqQmRe đẩM6NJy qQmRtrắng toát,Zb9U E2WHtheo XWHasau làXWHa E2WHông bXWHaác sĩE2WH trE2WHung niE2WHên đaXWHang cầmqQmR trêM6NJn taZb9Uy mộtE2WH xấpM6NJ hZb9Uồ sơXWHa qQmRbệnh án.

Hạo ThầnqQmR mấM6NJp Zb9Umáy đôqQmRi M6NJmôi, XWHađưa Zb9Utay M6NJnhư muốZb9Un nXWHaíu gE2WHiữ côqQmR lạE2WHi, nhưM6NJng lạiXWHa Zb9Ubị mộXWHat bànXWHa tE2WHay chXWHaặn nZb9Ugang hànhZb9U độqQmRng ấy.

Đôi mắtqQmR cậuM6NJ khôqQmRng nXWHahìn bácZb9U sXWHaĩ lấyE2WH mộtM6NJ E2WHcái, tiếqQmRp tụcM6NJ dE2WHõi tZb9Uheo chiếcXWHa E2WHxe đẩM6NJy M6NJđang Zb9Uđưa XWHangười qQmRcon Zb9Ugái yM6NJếu E2WHớt E2WHkia cácZb9Uh XWHaxa khỏiXWHa mình.

“Đã quE2WHa qQmRtình trạnXWHag M6NJnguy kịchE2WH, vZb9Uết E2WHthương M6NJtuy kE2WHhông nặngXWHa nhM6NJưng lạiXWHa mấXWHat Zb9Ukhá nhiềuqQmR qQmRmáu, M6NJđặc biệtqQmR cqQmRó thểE2WH đM6NJể E2WHlại E2WHdi chứZb9Ung cXWHaho qQmRcô ấy.”qQmR VM6NJị bXWHaác sĩE2WH hqQmRiền XWHatừ qQmRtrước mZb9Uặt mởE2WH lời,M6NJ vqQmRỗ vZb9Uỗ qQmRvai HZb9Uạo ThXWHaần nhM6NJư đaqQmRng qQmRcố gắqQmRng tZb9Urấn anXWHa. “qQmRCậu hE2WHãy đE2WHi làXWHam tqQmRhủ tụZb9Uc nhậpXWHa việnM6NJ, M6NJsau đóqQmR cE2WHậu cóXWHa E2WHthể vàXWHao phòngE2WH M6NJ502 tXWHahăm cZb9Uô ấy,M6NJ nqQmRếu cóZb9U bấtZb9U kXWHaỳ dấuZb9U hiệXWHau bấqQmRt thườngXWHa lqQmRập tứcqQmR gZb9Uọi E2WHbác sĩ.”

Từ từXWHa hạM6NJ XWHatay xXWHauống, bóM6NJng M6NJvị bácXWHa sZb9Uĩ M6NJtrong cXWHahiếc qQmRáo XWHablu trắngZb9U nM6NJhanh chZb9Uóng khuM6NJất E2WHsau mE2WHột cánhXWHa cửaE2WH phòqQmRng gầXWHan đM6NJó, tE2WHiếp tE2WHục thựcE2WH hqQmRiện nhiệmM6NJ vụM6NJ qQmRcủa chínZb9Uh mình.

Di chứng?

Hai Zb9Utay E2WHHạo qQmRThần siếZb9Ut cE2WHhặt lạiZb9U, cảqQmR ngườiqQmR M6NJrun nM6NJhẹ lXWHaên, M6NJđể lạZb9Ui Zb9Udi chứngM6NJ sao?

“Dương HZb9Uạo Thần!XWHa qQmRCô gZb9Uái nàXWHay quaE2WHn tZb9Urọng đqQmRến mứXWHac khiếnqQmR cậuE2WH phqQmRải bỏqQmR cảqQmR shE2WHow diễnqQmR Zb9Uquan trM6NJọng saoZb9U?” TaE2WHy qZb9Uuản lE2WHý rqQmRiêng cqQmRủa HE2WHạo ThầnM6NJ tứcM6NJ giậnM6NJ XWHađập Zb9Umạnh quyểnqQmR sổqQmR gM6NJhi M6NJchép lịchqQmR lM6NJàm việqQmRc cqQmRủa HạoZb9U ThầnqQmR lênXWHa XWHabàn, tứM6NJc giậnXWHa quZb9Uát lớn.

Đã mE2WHột ngàqQmRy tM6NJrôi qua…

Hạo E2WHThần vqQmRẫn XWHakhông hềZb9U rM6NJời khM6NJỏi phòngE2WH qQmRbệnh sốM6NJ 5M6NJ02 M6NJlấy mộtZb9U giây,M6NJ chỉXWHa lặngE2WH ngườiqQmR ngắqQmRm nhìZb9Un ngưXWHaời cqQmRon gáiqQmR đangZb9U qQmRchìm sZb9Uâu vàoqQmR giấcM6NJ ngủ.

Mọi âmXWHa thaqQmRnh xuZb9Ung qXWHauanh dườngqQmR nXWHahư khônM6NJg E2WHcòn táXWHac XWHađộng đếqQmRn XWHacậu đượcXWHa nữa.

Tay Zb9Uquản lqQmRý kiE2WHa tứZb9Uc M6NJgiận nXWHaém trọnE2WH đM6NJôi mắtM6NJ oM6NJán hậM6NJn vàXWHao cqQmRô gZb9Uái nM6NJhỏ XWHabé đangXWHa nằqQmRm yênqQmR lặnM6NJg qQmRtrên chiqQmRếc giZb9Uường trắngM6NJ khôngE2WH E2WHchút bZb9Uụi bẩn,qQmR hắnE2WH lạM6NJi nZb9Uhìn saE2WHmh HqQmRạo TM6NJhần vẫnqQmR M6NJđang tiếpZb9U tụcM6NJ yZb9Uên lE2WHặng E2WHtrước ngườiE2WH XWHacon Zb9Ugái ấy.

Bất giáZb9Uc thởM6NJ dE2WHài mệZb9Ut mZb9Uỏi, hắnM6NJ tM6NJa E2WHcầm quyểM6NJn sM6NJổ vừaXWHa đượqQmRc némM6NJ mM6NJạnh lêE2WHn mặtXWHa bànXWHa củaE2WH phònM6NJg bệnhqQmR lên,qQmR XWHalê bướcE2WH rXWHaa kE2WHhỏi căM6NJn phòngqQmR tĩnhqQmR lặng.

*Bệnh M6NJviện XX*

“Tránh ra!”qQmR MZb9Uinh VE2WHỹ qQmRgằn giọngqQmR, Zb9Utức giậnM6NJ nhqQmRìn đámE2WH cXWHaận vệXWHa đanE2WHg chặZb9Un nXWHagang trưE2WHớc cửaE2WH, qQmRđôi mắtXWHa đằM6NJng đằnM6NJg Zb9Usát khí.

“Ông chủqQmR cóE2WH lệnh,XWHa thiM6NJếu giE2WHa phảZb9Ui nghM6NJỉ ngqQmRơi đếnqQmR M6NJkhi hXWHaoàn toànE2WH bìnhE2WH phụXWHac.” ME2WHột qQmRtên cM6NJận M6NJvệ cúZb9Ui đXWHaầu, qQmRthận tZb9Urọng nóiZb9U từnXWHag từqQmR mộtqQmR cXWHaách E2WHmáy móc,XWHa saM6NJu đóM6NJ E2WHđóng E2WHnhanh cZb9Uánh Zb9Ucửa pE2WHhòng bệXWHanh lại.

“Mẹ XWHakiếp! Zb9UMở cửa!!”qQmR MiXWHanh VỹM6NJ M6NJquát lớM6NJn, dùnE2WHg XWHachân đạE2WHp thẳngXWHa vàM6NJo cqQmRánh cửaE2WH M6NJgỗ kiaM6NJ, nhưM6NJng đámXWHa cậnXWHa Zb9Uvệ lạE2WHi nhaqQmRnh cE2WHhóng XWHachặn cửaXWHa ngZb9Uay XWHakhi cánE2WHh cXWHaửa vừa&nbsXWHap; bậXWHat rM6NJa dướXWHai lựcE2WH đạpZb9U XWHacủa anh.

Đây rõZb9U rE2WHàng XWHalà kếqQmR hoạchE2WH củM6NJa ôngE2WH ta!!

Ông M6NJta khôqQmRng muốE2WHn aM6NJnh đqQmRi tìM6NJm Zb9Ucô ấy!!

Với khảE2WH qQmRnăng củaXWHa qQmRông Hàn,Zb9U biếtqQmR E2WHchuyện ÁiqQmR HE2WHy khôngM6NJ XWHahề khZb9Uó, đặcqQmR biệE2WHt ôngqQmR tqQmRa qQmRlại cóM6NJ tZb9Uhể biếtE2WH rqQmRõ đXWHaịa E2WHđiểm vZb9Uà nhữE2WHng gìZb9U xảyE2WH E2WHra qQmRliên quM6NJan đếnE2WH vụqQmR vZb9Uiệc chấnZb9U độnqQmRg vừaqQmR rồi.

Minh VỹM6NJ nghqQmRiến răZb9Ung, đôqQmRi E2WHmắt aZb9Unh bịM6NJ Zb9Uche phủXWHa bởiZb9U mộtZb9U màM6NJn đXWHaêm củaZb9U tuyZb9Uệt vọng,M6NJ tiếpM6NJ tụcM6NJ cốXWHa M6NJgắng thoáZb9Ut khỏiE2WH vònZb9Ug vâyZb9U cZb9Uủa đáM6NJm cM6NJận vệ.

Ái Zb9UHy, nhấtqQmR địnM6NJh ÁE2WHi E2WHHy sE2WHẽ khôE2WHng saZb9Uo cả!

… khXWHaông M6NJsao cả!qQmR CốZb9U gắnM6NJg pM6NJhủ địZb9Unh nXWHahững dòqQmRng sqQmRuy M6NJnghĩ E2WHtồi tệXWHa gáM6NJn ghépE2WH trậE2WHn boqQmRm Zb9Ukia vớiE2WH sXWHaự sốZb9Ung củaZb9U ÁqQmRi qQmRHy, tráiZb9U tiqQmRm MinqQmRh XWHaVỹ đqQmRang đậE2WHp gM6NJấp gM6NJáp Zb9Uhơn baqQmRo giờM6NJ hết.

“Chờ anE2WHh, làmE2WH ơn…”

Phòng E2WHbệnh 502…

Đôi E2WHmắt M6NJnâu qQmRtrong sángM6NJ từE2WH tE2WHừ qQmRmở rE2WHa, laqQmRy độM6NJng hànM6NJg Zb9Umi XWHadài, qQmRsau đóM6NJ qQmRchớp chE2WHớp XWHavài M6NJcái đểM6NJ tqQmRhích nE2WHghi vớiqQmR ánZb9Uh sángqQmR troZb9Ung phòng.

Ái HqQmRy đqQmRưa tE2WHay dụiM6NJ dụqQmRi mqQmRắt, E2WHliếc nE2WHhìn gZb9Uương mặXWHat đanqQmRg gụcE2WH xuốngE2WH Zb9Ubên cqQmRạnh giườM6NJng, đưaZb9U M6NJmột qQmRtay nZb9Uắm lấyXWHa thqQmRành giườnZb9Ug qQmRcố gắXWHang gưM6NJợng dậy.

Hai ngM6NJày trE2WHôi quXWHaa, HạoZb9U ThXWHaần hoànM6NJ tM6NJoàn E2WHmất E2WHngủ, Zb9Uđể rồiXWHa giXWHaờ Zb9Uđây kZb9Uhông hZb9Uề haZb9Uy biếtM6NJ ngườiE2WH cqQmRon qQmRgái đM6NJáng XWHayêu M6NJkia đãE2WH “hồiqQmR sinh”.

Cô nghiêngE2WH ngXWHaười sanXWHag mM6NJột XWHabên, cốqQmR gZb9Uắng thM6NJu gươngXWHa M6NJmặt củE2WHa nZb9Ugười ấyE2WH vàoqQmR tầE2WHm nhìn.

Đột ngộtXWHa haM6NJi XWHahàng lônXWHag màZb9Uy từE2WH gươnE2WHg mặtXWHa ấqQmRy XWHakhẽ Zb9Ucau lại,E2WH Zb9Usau đóM6NJ mệM6NJt mỏE2WHi mởM6NJ mắqQmRt. ĐậpqQmR vM6NJào mắtE2WH củE2WHa HạXWHao ThầnqQmR lqQmRà gưXWHaơng mặtM6NJ mơqQmR mơE2WH XWHamàng màXWHang nhE2WHư chưM6NJa tE2WHỉnh XWHamộng củqQmRa ÁiqQmR E2WHHy, nM6NJét mqQmRặt Zb9Ucậu lZb9Uộ rõM6NJ vẻZb9U ngạZb9Uc nM6NJhiên qQmRvà Zb9Uvui sướng.

Hạo XWHaThần ngồiM6NJ thẳngXWHa dậy,qQmR đM6NJưa qQmRmột XWHatay kéE2WHo M6NJcô ômqQmR tXWHahật chặtZb9U qQmRvào lòngE2WH, nhưM6NJ đangqQmR cốqQmR XWHagắng chM6NJứng thZb9Uực XWHasự tồXWHan E2WHtại hiệM6NJn gXWHaiờ Zb9Ucủa cô.

“Mèo qQmRcon, cuE2WHối cùnM6NJg XWHaem cXWHaũng chqQmRịu tỉXWHanh rồi.”

Căn phqQmRòng lạZb9Ui độtZb9U nE2WHgột E2WHchìm vqQmRào khqQmRông gXWHaian tĩXWHanh lặqQmRng vàM6NJ căngE2WH thẳnE2WHg, HạoM6NJ M6NJThần nớXWHai M6NJlỏng vZb9Uòng tayXWHa, saM6NJu đóXWHa đẩyE2WH ngE2WHười ÁiZb9U HM6NJy rZb9Ua, lZb9Uặng lẽqQmR quaZb9Un sátqQmR từngXWHa cqQmRử chZb9Uỉ từXWHa XWHaphía bêqQmRn kia.

Cô đangZb9U cE2WHhăm M6NJchú qQmRnhìn HZb9Uạo ThầnXWHa, áXWHanh nM6NJhìn M6NJthích qQmRthú nhE2WHư vừaM6NJ XWHatìm rM6NJa mộtE2WH qQmRthứ đồXWHa qQmRchơi mớE2WHi lạ.

Sao từqQmR hànhXWHa độM6NJng đếnZb9U M6NJvẻ mặtE2WH E2WHlại ngqQmRơ ngZb9Uơ nE2WHgác ngácE2WH thqQmRế này?

Có XWHakhi nE2WHào đúnqQmRg nhXWHaư lờiXWHa bácM6NJ sqQmRĩ đãZb9U XWHanói… vếtM6NJ thươngZb9U E2WHkia đE2WHã thậM6NJt sựM6NJ qQmRđể lạiXWHa E2WHdi chứng?

“Em… têZb9Un gì?”E2WH Zb9UHạo ThầZb9Un bấtE2WH giZb9Uác cấtXWHa lênZb9U qQmRmột câuE2WH hXWHaỏi nqQmRghi vấn,XWHa nhưXWHang qQmRchỉ đểXWHa kiểXWHam trZb9Ua tXWHaình trqQmRạng hiệnZb9U tạiXWHa cXWHaủa E2WHÁi Hy.

Từ phM6NJía bêZb9Un kiM6NJa, đôXWHai môE2WHi xinZb9Uh qQmRxắn nXWHaở mE2WHột Zb9Unụ cườiXWHa dịuXWHa dàE2WHng, đưaXWHa taM6NJy nắmXWHa XWHalấy qQmRtay áZb9Uo cE2WHủa HạoE2WH Thần.

“Tên gì?”qQmR CE2WHhất giọXWHang nhZb9Uẹ nE2WHhàng vqQmRang lênZb9U, Zb9UÁi E2WHHy dườngM6NJ nhqQmRư khôZb9Ung hiểuE2WH HạM6NJo ThầE2WHn đaXWHang hZb9Uỏi gì,Zb9U cE2WHất tiXWHaếng hỏiZb9U ngưE2WHợc lại.

Hạo TZb9Uhần XWHanheo nheZb9Uo mắtZb9U, đưaE2WH tXWHaay nắqQmRm lấyM6NJ M6NJhai bờE2WH vaXWHai M6NJnhỏ nhắnXWHa kiZb9Ua, M6NJlay mạnh.

“Em… E2WHbiết anM6NJh làZb9U aXWHai khôXWHang?” TráZb9Ui E2WHtim cậZb9Uu đaZb9Ung đậpM6NJ loạnZb9U cảM6NJ lên,Zb9U đâXWHay cXWHaó lẽE2WH sẽE2WH lZb9Uà E2WHsự kXWHahẳng địnhqQmR qQmRcuối cùng.

Hạo TZb9Uhần vZb9Uà ÁXWHai HE2WHy Zb9Ucứ tM6NJhế nhZb9Uìn nhZb9Uau, kM6NJhông M6NJcó thXWHaêm chúXWHat phảnqQmR ứngZb9U nàoM6NJ khM6NJác cả.

Bất giáM6NJc thởM6NJ dàZb9Ui, HạZb9Uo TZb9Uhần buônZb9Ug cE2WHô rZb9Ua, đứnZb9Ug dậyqQmR XWHaquay lM6NJưng bưE2WHớc đi.

Phải gọiM6NJ bE2WHác sĩ…

Một M6NJbàn tqQmRay M6NJníu lấZb9Uy vạtqQmR áZb9Uo củaqQmR M6NJHạo ThầXWHan từE2WH pqQmRhía sauZb9U, E2WHđôi mắtqQmR nE2WHâu đZb9Uang chZb9Uớp mắtZb9U nhìnM6NJ cậu.

“Minh… VỹZb9U?” Zb9UÁi Zb9UHy nghiêE2WHng nghiênE2WHg đầu,XWHa đưaM6NJ mộZb9Ut taXWHay lênqQmR miệE2WHng vZb9Uới Zb9Uvẻ bZb9Uăn khE2WHoăn vìZb9U câuqQmR trE2WHả lờiM6NJ củaXWHa chíXWHanh mình.

Minh Vỹ…E2WH lXWHaà haXWHai Zb9Utừ dXWHauy nZb9Uhất đưE2WHợc khZb9Uắc sâuZb9U Zb9Uvào trqQmRái tiqQmRm E2WHcủa cô…

Liệu cqQmRhàng traZb9Ui tZb9Urước mặt…qQmR qQmRcó phE2WHải lqQmRà ngườiqQmR maM6NJng M6NJcái tênqQmR MinqQmRh Vỹ?

“Em… vừaE2WH nóiXWHa gqQmRì?” ĐôiE2WH mắtZb9U M6NJHạo TM6NJhần lộXWHa rõE2WH vẻXWHa tXWHahất vọqQmRng, cốXWHa gắngXWHa gặZb9Ung hM6NJỏi ÁiqQmR Hy.

Không thểM6NJ nào!XWHa TạZb9Ui XWHasao lạiE2WH làZb9U MinXWHah Vỹ?

“Minh… MinZb9Uh VE2WHỹ?” Zb9UÁi qQmRHy M6NJngượng nXWHagùng cúXWHai mặtXWHa xuốE2WHng, siếtE2WH chặtM6NJ qQmRvạt áoZb9U tXWHarong tM6NJay E2WHhơn, lặpE2WH lạiM6NJ thêmZb9U mộtqQmR lầnM6NJ nữa.

Cả ngưXWHaời HạE2WHo qQmRThần lạZb9Ui tiE2WHếp tụcXWHa Zb9Urun lE2WHên, Zb9Uquay ngườE2WHi E2WHlại nhZb9Uìn thE2WHẳng vM6NJào E2WHÁi Hy…

Cảm gqQmRiác gheZb9Un qQmRtức đanXWHag lM6NJen lỏiZb9U trM6NJong trZb9Uái tZb9Uim trM6NJàn ngậpXWHa nE2WHỗi Zb9Uân hậnXWHa củaM6NJ HạoM6NJ Thần.

Dù khôngXWHa muốnqQmR thXWHaừa nhậnM6NJ… nhưE2WHng dườngE2WH nM6NJhư qQmRngười coXWHan gáiZb9U trướcE2WH M6NJmặt đãZb9U cướZb9Up mấtE2WH tráZb9Ui tiXWHam củaE2WH M6NJcậu mZb9Uất rồi.

“Ừ, lM6NJà anh.”M6NJ GqQmRấp M6NJgáp ôqQmRm ÁiE2WH Zb9UHy vE2WHào lònqQmRg, HạoE2WH TZb9Uhần M6NJsiết Zb9Uchặt vM6NJòng taZb9Uy hơn.XWHa “Em…Zb9U lM6NJà hôXWHan M6NJthê củqQmRa aZb9Unh, VươXWHang ÁiM6NJ Hy.”

Mặc kqQmRệ tấXWHat cả…XWHa mặcZb9U kM6NJệ côM6NJ nhầmZb9U lẫnZb9U mìM6NJnh vớiM6NJ MqQmRinh Vỹ…

Chỉ qQmRcần cóXWHa đượcE2WH XWHatrái XWHatim củZb9Ua qQmRcô, cZb9Uậu sẽXWHa chấpE2WH nhậnXWHa tấtXWHa cả!

Kể E2WHcả tqQmRhay thqQmRế vàXWHa đóngXWHa vaXWHai kẻqQmR M6NJmình cXWHaăm thùXWHa nhất!

Ái E2WHHy M6NJvô thứcqQmR đXWHaưa tE2WHay XWHalên, đôXWHai mắqQmRt vE2WHô cảE2WHm khônXWHag hạnZb9U địnhqQmR, từqQmR đôZb9Ui mM6NJôi xinXWHah Zb9Uxắn thE2WHốt qQmRra mộE2WHt cM6NJâu nóiZb9U M6NJvới âmZb9U vựZb9Uc E2WHtrong tZb9Uhanh, nM6NJhưng nhỏZb9U đếnM6NJ mứcZb9U khôqQmRng mM6NJột Zb9Uai cóZb9U thểM6NJ nghZb9Ue thấy.

“Hôn… thê…qQmR củaZb9U anh…?”