You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho uRewZGem mAPAPE2ột lAPAPE2ối thoát

“Cứ bắn8D nếuuRewZG SRLNH2em m8Duốn.” uRewZGKhông nAPAPE2gần 8Dngại trảAPAPE2 APAPE2lời, MAPAPE2inh VSRLNH2ỹ 8Dngước mặtAPAPE2 n8Dhìn APAPE2thẳng và8Do đôuRewZGi SRLNH2mắt nâSRLNH2u tronAPAPE2g sáSRLNH2ng APAPE2kia, như8D tSRLNH2hể đaAPAPE2ng muốnSRLNH2 thậ8Dt sựSRLNH2 đốSRLNH2i uRewZGdiện vớiAPAPE2 huRewZGiện uRewZGtại cAPAPE2ùng cô.

“Tôi sẽSRLNH2 khSRLNH2ông bắAPAPE2n anuRewZGh, v8Dì sựSRLNH2 luRewZGựa 8Dchọn SRLNH2này APAPE2không SRLNH2như 8Dtôi monuRewZGg đợi8D…” KhẩuAPAPE2 súSRLNH2ng ki8Da ruRewZGời kh8Dỏi trá8Dn MiuRewZGnh 8DVỹ, nhưSRLNH2ng lại8D đư8Dợc duRewZGí APAPE2sát v8Dào đầuAPAPE2 ÁAPAPE2i SRLNH2Hy đầySRLNH2 8Dthách thuRewZGức, “…SRLNH2 nếuRewZGu aAPAPE2nh kSRLNH2hông r8Da khỏiSRLNH2 đây,uRewZG tô8Di sẽ8D nổAPAPE2 súng.”

Anh khôuRewZGng 8Dhề tr8Dả lời,uRewZG vìuRewZG lúcAPAPE2 nuRewZGày APAPE2thật sựuRewZG khônAPAPE2g tAPAPE2hể đoánSRLNH2 trướcuRewZG đượcAPAPE2 APAPE2cô đ8Dang muốnAPAPE2 làuRewZGm nhữAPAPE2ng gì…

Gắng gượnguRewZG đứngAPAPE2 dSRLNH2ậy, MinuRewZGh Vỹ8D chốAPAPE2ng mộAPAPE2t uRewZGtay vàSRLNH2o tườngAPAPE2, bước8D uRewZGra phí8Da cửaSRLNH2 nuRewZGgoài của8D đạiAPAPE2 sản8Dh. NhưnAPAPE2g APAPE2đi hếAPAPE2t đạSRLNH2i sảnAPAPE2h, aSRLNH2nh bỗngSRLNH2 qua8Dy người8D APAPE2lại, trên8D sànSRLNH2 nAPAPE2hà SRLNH2vẫn APAPE2lưu 8Ddấu nSRLNH2hững giọAPAPE2t máu8D từuRewZG vaSRLNH2i tráAPAPE2i uRewZGrớt t8Dheo nhuRewZGững bướuRewZGc cSRLNH2hân củAPAPE2a anh.

“Chỉ cầnAPAPE2 e8Dm đưAPAPE2a tôiAPAPE2 khẩuuRewZG s8Dúng, t8Dôi sSRLNH2ẽ SRLNH2lập tứSRLNH2c rờ8Di 8Dkhỏi đâyAPAPE2.” 8DMinh Vỹ8D gằAPAPE2n giọnSRLNH2g, đ8Dôi mắtSRLNH2 tự8Da n8Dhư mắt8D loàiSRLNH2 hổ8D uRewZGbáo vẫnAPAPE2 sá8Dng rự8Dc tr8Dong ánSRLNH2h chiềSRLNH2u tà.

Ái HSRLNH2y nSRLNH2ém uRewZGmạnh kAPAPE2hẩu sAPAPE2úng vềSRLNH2 phuRewZGía auRewZGnh, nAPAPE2hưng ĐiềnSRLNH2 HSRLNH2uân 8Dthì APAPE2lại nhAPAPE2íu màySRLNH2 đầyAPAPE2 kuRewZGhó chịu.

Minh VỹuRewZG lập8D 8Dtức cầAPAPE2m lấySRLNH2 khẩuuRewZG súSRLNH2ng kiaSRLNH2, cSRLNH2hĩa thAPAPE2ẳng vềuRewZG uRewZGphía 8DĐiền HuâSRLNH2n, đô8Di mSRLNH2ắt lạ8Dnh lùnguRewZG đanuRewZGg vằnAPAPE2 lê8Dn 8Dnhững 8Dtia luRewZGửa đỏ.

*Đoàng*

Điền HuânAPAPE2 vẫnAPAPE2 SRLNH2chưa SRLNH2hề 8Dcó uRewZGthêm bấtuRewZG kỳSRLNH2 puRewZGhản ứnSRLNH2g nào,uRewZG lậpuRewZG t8Dức guRewZGục xuốnAPAPE2g saAPAPE2u p8Dhát suRewZGúng củauRewZG MSRLNH2inh VAPAPE2ỹ, nhSRLNH2ưng 8Dchỉ uRewZGở mộAPAPE2t vuRewZGị uRewZGtrí gầnuRewZG lSRLNH2ồng ngực8D đanAPAPE2g khi8Dến tr8Dái APAPE2tim đAPAPE2ập gấAPAPE2p SRLNH2gáp vuRewZGì APAPE2đau đớn.

Ngay cảuRewZG HSRLNH2ạo ThầnuRewZG cũuRewZGng đờAPAPE2 ngườuRewZGi, nhSRLNH2ìn SRLNH2bóng APAPE2người luônSRLNH2 tSRLNH2ỏ r8Da ngu8Dy hiểmuRewZG SRLNH2kia ngã8D gụSRLNH2c uRewZGhệt nhAPAPE2ư VĩnSRLNH2h KSRLNH2ỳ vừa8D r8Dồi, uRewZGnhưng chỉ8D kh8Dác SRLNH2ở một8D điểm…

Điền H8Duân vuRewZGẫn chưaSRLNH2 nguRewZGừng thởAPAPE2… nơSRLNH2i uRewZGkhoé mAPAPE2ôi xu8Dất hiệAPAPE2n mộtAPAPE2 APAPE2vệt máAPAPE2u dAPAPE2ài củauRewZG nộiSRLNH2 8Dthương, nh8Dưng Đ8Diền HAPAPE2uân v8Dẫn cốAPAPE2 8Dchấp uRewZGcười khinAPAPE2h bỉ.

Bóng d8Dáng uRewZGMinh VAPAPE2ỹ khuấtAPAPE2 sAPAPE2au cánhSRLNH2 cửaSRLNH2 SRLNH2phòng đạiuRewZG sảnh,SRLNH2 tiếpuRewZG bướcAPAPE2 chân8D bướcSRLNH2 APAPE2ra khỏiAPAPE2 8Dkhu nhàAPAPE2 má8Dy bSRLNH2ỏ hoang.

Đành tuRewZGin tSRLNH2ưởng guRewZGiao uRewZGphó mọSRLNH2i viAPAPE2ệc cuRewZGòn lSRLNH2ại 8Dcho HAPAPE2ạo Th8Dần vậy…

Cảnh tượAPAPE2ng đẫmuRewZG muRewZGáu APAPE2của guRewZGian đạiAPAPE2 sảSRLNH2nh rộngAPAPE2 lớAPAPE2n khiế8Dn 8DHạo uRewZGThần uRewZGcảm uRewZGthấy nuRewZGgạt tAPAPE2hở, SRLNH2xung quanuRewZGh chSRLNH2ỉ nặc8D m8Dùi m8Dáu uRewZGtanh nồng…

Cậu thuRewZGở dài,SRLNH2 bư8Dớc uRewZGđến SRLNH2bên cạnhuRewZG ÁSRLNH2i Hy8D, đặt8D taAPAPE2y lSRLNH2ên bờuRewZG SRLNH2vai APAPE2nhỏ SRLNH2bé ấy,APAPE2 s8Dau đó8D điAPAPE2 lưSRLNH2ớt quuRewZGa muRewZGặt cSRLNH2ô, SRLNH2quay 8Dđầu lại.

“Em sauRewZGo uRewZGthế, mèSRLNH2o co8Dn?” NhìuRewZGn gươngAPAPE2 uRewZGmặt kAPAPE2ỳ luRewZGạ củAPAPE2a cuRewZGô, cậuAPAPE2 lauRewZGy mạnh8D đSRLNH2ôi vaSRLNH2i ấy8D, nuRewZGhưng APAPE2vẫn 8Dkhông 8Dhề nhSRLNH2ận đư8Dợc bấtAPAPE2 uRewZGkỳ pAPAPE2hản ứngSRLNH2 nuRewZGào cả.

Đột nguRewZGột đ8Dôi m8Dắt Ái8D HSRLNH2y l8Dại sánguRewZG lên8D, đầSRLNH2y APAPE2vẻ 8Dngạc nSRLNH2hiên nAPAPE2hìn HạoSRLNH2 Thần.

Bàn tSRLNH2ay nhSRLNH2ỏ bAPAPE2é ấyAPAPE2 lậpAPAPE2 tứcAPAPE2 kéo8D mạAPAPE2nh HSRLNH2ạo ThầAPAPE2n xAPAPE2uống, dSRLNH2ùng cảAPAPE2 tSRLNH2hân nSRLNH2gười 8Dche cuRewZGhắn chAPAPE2o APAPE2cậu m8Dột cáSRLNH2ch guRewZGấp gáp.

*Bốp*

Một APAPE2thanh uRewZGgỗ rơiAPAPE2 x8Duống trưAPAPE2ớc SRLNH2mắt HuRewZGạo uRewZGThần, thSRLNH2ân h8Dình nhSRLNH2ỏ bAPAPE2é ki8Da cũuRewZGng dần8D thả8D lỏngAPAPE2, suRewZGau đAPAPE2ó nAPAPE2gất uRewZGđi… lạiuRewZG là8D TịnhSRLNH2 SRLNH2Nhi… APAPE2đôi uRewZGmắt vSRLNH2ẫn s8Dở hSRLNH2ữu nỗiSRLNH2 huRewZGoảng sợAPAPE2 khôn8Dg d8Dứt, nhưuRewZGng luRewZGần này8D lAPAPE2ại uRewZGmang thêSRLNH2m 8Dcảm giáuRewZGc mặcSRLNH2 cuRewZGảm tSRLNH2ội lỗi.

“A… euRewZGm… 8Dem SRLNH2không biếtuRewZG uRewZGgì cả.”uRewZG TịnhuRewZG NuRewZGhi APAPE2quay người,APAPE2 chạy8D rAPAPE2a kuRewZGhỏi căAPAPE2n phò8Dng đẫm8D máu.

“Mèo SRLNH2con, euRewZGm cAPAPE2ó sAPAPE2ao kSRLNH2hông?” SRLNH2Đưa tAPAPE2ay đỡAPAPE2 SRLNH2lấy tSRLNH2hân 8Dhình kiuRewZGa, HuRewZGạo Thần8D APAPE2ôm chặtuRewZG ÁiAPAPE2 HSRLNH2y vSRLNH2ào lònguRewZG, đAPAPE2ưa t8Day v8Dỗ vỗuRewZG 8Dvào mặSRLNH2t côSRLNH2 liSRLNH2ên tục.

Thứ sắuRewZGc đỏAPAPE2 thẫmAPAPE2 APAPE2của mAPAPE2áu chạyAPAPE2 dàiuRewZG SRLNH2từ APAPE2trán uRewZGÁi HAPAPE2y, dường8D nhuRewZGư thanuRewZGh gỗuRewZG kSRLNH2ia đãuRewZG đượcAPAPE2 APAPE2tác độuRewZGng mSRLNH2ột SRLNH2lực rấSRLNH2t mạnh.

Hạo ThAPAPE2ần đưauRewZG APAPE2nhanh 8Dtay APAPE2áo SRLNH2lau 8Dnhẹ nhữnuRewZGg dònguRewZG chảAPAPE2y APAPE2vô huRewZGạn APAPE2trên mặSRLNH2t cô…

Đôi mắtSRLNH2 ĐiuRewZGền HuâuRewZGn tu8Dy mờ8D nhạtSRLNH2, nh8Dưng vuRewZGẫn đủ8D đểAPAPE2 truRewZGông tAPAPE2hấy APAPE2những gìSRLNH2 đAPAPE2ang duRewZGiễn rAPAPE2a trSRLNH2ong tầmuRewZG nhìn.

Gương APAPE2mặt APAPE2và dánAPAPE2g vẻSRLNH2 uRewZGkia… 8DThy Thy?

Từ uRewZGhành độuRewZGng đếnuRewZG cử8D chuRewZGỉ v8Dà vẻSRLNH2 mặSRLNH2t, huRewZGệt nhuRewZGư APAPE2đang diễn8D APAPE2lại vởSRLNH2 kịch8D SRLNH2đẫm muRewZGáu hSRLNH2ai năuRewZGm uRewZGvề trước…

“Nhanh… đưa…APAPE2 uRewZGThy ThuRewZGy raSRLNH2… khỏiSRLNH2 đây…8D” ĐiềnuRewZG Huâ8Dn uRewZGdồn 8Dtất SRLNH2cả sứcuRewZG lựuRewZGc cuốiSRLNH2 cùn8Dg nuRewZGói troAPAPE2ng đứtAPAPE2 SRLNH2quãng, từn8Dg SRLNH2từ đượcAPAPE2 phuRewZGát APAPE2ra mộtAPAPE2 cá8Dch nặnuRewZGg nhọSRLNH2c, “…SRLNH2 cóuRewZG… bom…”

Hạo T8Dhần ngạc8D nhSRLNH2iên nhuRewZGìn SRLNH2về pSRLNH2hía Đ8Diền Huân,APAPE2 guRewZGương m8Dặt lộAPAPE2 rõAPAPE2 uRewZGvẻ sửng8D sốtSRLNH2, vộ8Di vàngSRLNH2 nhấcSRLNH2 bổSRLNH2ng ngườAPAPE2i APAPE2Ái HuRewZGy lênAPAPE2, 8Dmở uRewZGnhanh chiếcSRLNH2 cửa8D sổSRLNH2 SRLNH2ở 8Dgóc pAPAPE2hòng, lậpSRLNH2 tứcuRewZG đSRLNH2ưa cAPAPE2ô rAPAPE2a khAPAPE2ỏi SRLNH2khu nSRLNH2hà máyuRewZG b8Dỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điuRewZGện thoạSRLNH2i tr8Dong APAPE2túi áuRewZGo MSRLNH2inh VỹSRLNH2 ru8Dng 8Dlên khô8Dng ngừng.

Anh cSRLNH2ho tAPAPE2ay APAPE2vào túiSRLNH2, SRLNH2đứng tựaAPAPE2 vuRewZGào chi8Dếc B8DMW, để8D m8Dặc n8Dhững tênAPAPE2 cậnSRLNH2 vệSRLNH2 uRewZGđang uRewZGcố gắnguRewZG APAPE2sơ cSRLNH2ứu chSRLNH2o vếtSRLNH2 thươSRLNH2ng 8Dtrên vai.

“Thiếu 8Dgia, bàuRewZG chủ8D APAPE2đã tựAPAPE2 sát!”uRewZG Không8D đểSRLNH2 MAPAPE2inh VuRewZGỹ APAPE2kịp lê8Dn tiếng,uRewZG uRewZGmột chấSRLNH2t giAPAPE2ọng trầmSRLNH2 khànAPAPE2 8Dvang lêAPAPE2n, hơuRewZGi nghẹnAPAPE2 APAPE2lại. “BệnhuRewZG SRLNH2viện XY.”

Đầu dâySRLNH2 bêuRewZGn APAPE2kia dườngSRLNH2 nhưSRLNH2 đuRewZGang rơiSRLNH2 vAPAPE2ào trạnguRewZG thuRewZGái hoảngSRLNH2 loạn8D, nóiAPAPE2 vộuRewZGi uRewZGvài cSRLNH2âu rồSRLNH2i tắAPAPE2t máySRLNH2. ĐôiAPAPE2 m8Dắt MinSRLNH2h SRLNH2Vỹ tối8D lạiSRLNH2, gAPAPE2ạt đ8Dám cậSRLNH2n vệ8D sa8Dng m8Dột bên8D, SRLNH2lạnh lùn8Dg uRewZGra lệnh.

“Ở đâAPAPE2y, buRewZGảo vệuRewZG vuRewZGợ tôi.”

Chiếc SRLNH2BMW nhAPAPE2anh chón8Dg khuuRewZGất saSRLNH2u uRewZGmàn đêm,APAPE2 đAPAPE2ể lạuRewZGi phíaSRLNH2 SRLNH2sau mộAPAPE2t nỗiAPAPE2 ânAPAPE2 uRewZGhận quáuRewZG lớn.

“Bà cuRewZGó haSRLNH2i suRewZGự lựuRewZGa chọn…APAPE2” ĐiềnuRewZG HSRLNH2uân liếc8D nh8Dìn 8Dbà Hàn,APAPE2 sAPAPE2au đuRewZGó đuRewZGặt vàoSRLNH2 lònuRewZGg bàAPAPE2n t8Day 8Dcủa APAPE2bà Hà8Dn một8D coAPAPE2n daAPAPE2o sắ8Dc nhuRewZGọn. “…8D APAPE2hoặc uRewZGtôi SRLNH2sẽ c8Dho ngSRLNH2ười gi8Dết uRewZGtên MinSRLNH2h Vỹ,uRewZG 8Dđứa cSRLNH2on tSRLNH2rai độc8D 8Dnhất cuRewZGủa bà…uRewZG hSRLNH2oặc tựSRLNH2 uRewZGtay bàuRewZG kuRewZGết uRewZGthúc cuộc8D sốn8Dg cAPAPE2ủa ThAPAPE2y Thy.”

Nếu ĐiềnSRLNH2 HuânuRewZG 8Dkhông cuRewZGó đượuRewZGc ThAPAPE2y TAPAPE2hy, thìuRewZG không8D auRewZGi SRLNH2có quyềSRLNH2n ấyuRewZG cả!

Thật uRewZGsự, APAPE2Điền 8DHuân không8D pSRLNH2hục! TạiAPAPE2 suRewZGao cùnguRewZG huyếtSRLNH2 8Dthống, vốn8D dAPAPE2ĩ 8Dcả Mi8Dnh uRewZGVỹ SRLNH2và ThSRLNH2y Th8Dy APAPE2đều khônuRewZGg thểAPAPE2 đếnSRLNH2 8Dvới nhSRLNH2au, APAPE2nhưng tạiAPAPE2 suRewZGao APAPE2Thy 8DThy lạuRewZGi cAPAPE2họn MSRLNH2inh VỹSRLNH2 mà8D khônAPAPE2g uRewZGchọn ĐiSRLNH2ền Huân?!

Ăn khuRewZGông được8D t8Dhì đànuRewZGh đạp8D đổ8D vậy…

Dàn dựnSRLNH2g mộtSRLNH2 v8Dụ việcAPAPE2 APAPE2bắt cóc8D đơAPAPE2n giảnAPAPE2, đúng8D làuRewZG khAPAPE2ông q8Duá k8Dhó 8Dvới Điền8D Huân.

Mặc kệAPAPE2 MinuRewZGh VỹuRewZG APAPE2và uRewZGĐiền 8DHuân APAPE2đã k8Dề vuRewZGai sátSRLNH2 cánhSRLNH2 hơSRLNH2n 8Dba uRewZGnăm trời…SRLNH2 APAPE2mặc kệSRLNH2 uRewZGánh nhuRewZGìn oánAPAPE2 hận8D của8D ThSRLNH2y ThySRLNH2… ĐiềuRewZGn uRewZGHuân vẫn8D sẽAPAPE2 thựcAPAPE2 APAPE2hiện kếSRLNH2 hoạch.

“Điền HuRewZGuân, auRewZGnh bị8D làuRewZGm sSRLNH2ao vậuRewZGy SRLNH2hả?” TAPAPE2hy 8DThy uRewZGtức g8Diận 8Dtrừng mắ8Dt nhAPAPE2ìn ĐiềuRewZGn Huân8D, tạiSRLNH2 uRewZGsao APAPE2người màAPAPE2 ThuRewZGy Th8Dy luuRewZGôn xAPAPE2em APAPE2là uRewZGanh tSRLNH2rai t8Dốt 8Dlại APAPE2có 8Dthể l8Dàm uRewZGnhững vSRLNH2iệc nhưSRLNH2 thếAPAPE2 này?

Đặt lò8Dng t8Din 8Dvào mộuRewZGt ngAPAPE2ười đangAPAPE2 chìmSRLNH2 s8Dâu vàoAPAPE2 nỗSRLNH2i th8Dù hận8D SRLNH2sâu lắng,8D l8Diệu cAPAPE2ó phảSRLNH2i l8Dà saSRLNH2i lầm?

“Sao? SRLNH2Bà cóSRLNH2 bAPAPE2a guRewZGiây đểuRewZG lựa8D chọn…APAPE2” ĐiềnuRewZG H8Duân nhuRewZGìn bàAPAPE2 uRewZGHàn vớAPAPE2i mộSRLNH2t ánuRewZGh m8Dắt đầySRLNH2 uRewZGthích thúuRewZG, tiếpSRLNH2 tụcAPAPE2 SRLNH2dồn 8Dbà đếAPAPE2n đường8D cùng,uRewZG “…SRLNH2 một…SRLNH2 hai…uRewZG ba…”

“Ta… uRewZGsẽ bảouRewZG SRLNH2vệ MSRLNH2inh Vỹ!”SRLNH2 CảuRewZG nSRLNH2gười bàuRewZG HSRLNH2àn 8Drun lên,8D nắm8D cAPAPE2hặt lấySRLNH2 coAPAPE2n 8Ddao nhỏ8D SRLNH2bé APAPE2nhưng APAPE2lại sắcAPAPE2 SRLNH2lạnh tronSRLNH2g tay.

Câu tuRewZGrả lAPAPE2ời SRLNH2hoàn t8Doàn APAPE2đúng vớ8Di nhữnSRLNH2g g8Dì APAPE2Điền HuânuRewZG moSRLNH2ng APAPE2đợi, gương8D m8Dặt ấyuRewZG đangSRLNH2 nởSRLNH2 một8D nSRLNH2ụ cườiuRewZG cauRewZGy đuRewZGắng tr8Dên môi…

“Nếu giAPAPE2ết, SRLNH2ta sẽ8D gSRLNH2iết cậu.”8D ĐộtSRLNH2 ngột8D APAPE2bà Hàn8D ngước8D mặt8D lên,uRewZG á8Dnh nhìAPAPE2n dSRLNH2ứt khAPAPE2oát vàAPAPE2 nhanAPAPE2h chóSRLNH2ng hướnguRewZG APAPE2mũi 8Ddao vAPAPE2ề phuRewZGía ĐiềSRLNH2n Huân.

Nhưng mSRLNH2ột SRLNH2bóng dáuRewZGng nhỏSRLNH2 SRLNH2bé đuRewZGã lậpSRLNH2 APAPE2tức đứng8D chắnAPAPE2 8Dtrước muRewZGặt ĐiềnAPAPE2 Huân,SRLNH2 uRewZGhứng truRewZGọn nhAPAPE2át dSRLNH2ao uRewZGtàn nhSRLNH2ẫn của8D buRewZGà Hàn.APAPE2 APAPE2Cả b8Dà HuRewZGàn vAPAPE2à ĐiềnSRLNH2 HAPAPE2uân đềuRewZGu APAPE2sững người,APAPE2 nSRLNH2hìn dònguRewZG máSRLNH2u đuRewZGang thấmAPAPE2 đẫm8D ch8Diếc váAPAPE2y xi8Dnh xSRLNH2ắn củ8Da T8Dhy Th8Dy, APAPE2và bó8Dng dáAPAPE2ng SRLNH2ấy cũngAPAPE2 gụuRewZGc uRewZGngã 8Dtrong đuRewZGau đớn.8D uRewZGThy Thy…uRewZG khônuRewZGg hSRLNH2ề c8Dảm thấyuRewZG tứcuRewZG gSRLNH2iận uRewZGhay oSRLNH2án 8Dtrách ĐiSRLNH2ền HuRewZGuân, chỉAPAPE2 làAPAPE2 nh8Dất uRewZGthời 8Dcảm thấyuRewZG SRLNH2khó c8Dhịu vớSRLNH2i nhAPAPE2ững uRewZGhành uRewZGđộng thSRLNH2ất tAPAPE2hường kia…

Nhưng uRewZGkhông 8Dvì thế,APAPE2 mộtuRewZG T8Dhy ThAPAPE2y luôAPAPE2n hếtAPAPE2 lònSRLNH2g vìSRLNH2 n8Dgười khácuRewZG đ8Dể mặcAPAPE2 Điền8D Hu8Dân chuRewZGịu nhátuRewZG APAPE2dao ấy.

Điền HuânAPAPE2 vộAPAPE2i uRewZGvàng nSRLNH2âng SRLNH2người TAPAPE2hy APAPE2Thy lênSRLNH2, tronSRLNH2g đôiAPAPE2 mắt8D kiSRLNH2a đangSRLNH2 xuất8D hiệ8Dn mộuRewZGt dòSRLNH2ng APAPE2lệ đuRewZGau đớn.

“Em… xiuRewZGn lỗi…”

Đôi mắSRLNH2t 8Ddần khéAPAPE2p lại,APAPE2 vàAPAPE2 khuRewZGông bSRLNH2ao giờuRewZG uRewZGmở APAPE2ra nAPAPE2ữa. APAPE2Đến tậnSRLNH2 l8Dúc TSRLNH2hy SRLNH2Thy tuRewZGrút hơiSRLNH2 thở8D cuốAPAPE2i cù8Dng, SRLNH2Minh APAPE2Vỹ chSRLNH2ỉ APAPE2kịp nhìnSRLNH2 n8Dgắm gương8D uRewZGmặt trắngAPAPE2 bệSRLNH2ch ấy,APAPE2 kh8Dông quêuRewZGn tặnuRewZGg SRLNH2cho ngSRLNH2ười uRewZGđang nắmAPAPE2 gi8Dữ uRewZGcon uRewZGdao đSRLNH2ẫm uRewZGmáu tSRLNH2rong taAPAPE2y 8Dmột áuRewZGnh nhìSRLNH2n cămSRLNH2 hận8D… l8Dà uRewZGbà Hàn!

Bà 8Dkhông APAPE2hề giảiSRLNH2 8Dthích huRewZGay APAPE2thanh miuRewZGnh chuRewZGo 8Dbất APAPE2cứ đi8Dều gìSRLNH2 SRLNH2cả… uRewZGvì sựSRLNH2 thật,SRLNH2 chính8D bàAPAPE2 APAPE2đã hạiAPAPE2 chếtAPAPE2 TuRewZGhy Thy.

Nhưng SRLNH2lúc MinuRewZGh VỹSRLNH2 đến,SRLNH2 APAPE2cũng lSRLNH2à lúuRewZGc ĐiềnAPAPE2 HuAPAPE2ân rờuRewZGi đi…

Đại sảnhuRewZG, t8Dừng giây8D ph8Dút trô8Di qAPAPE2ua, sốuRewZG APAPE2mệnh củ8Da ĐiềnAPAPE2 HSRLNH2uân cũn8Dg dầnuRewZG kếSRLNH2t SRLNH2thúc, trướAPAPE2c mAPAPE2ắt chuRewZGỉ cò8Dn SRLNH2thi thểAPAPE2 đẫmuRewZG máu8D uRewZGcủa Vĩn8Dh Kỳ.

Lần SRLNH2này… 8Dđã 8Dkhiến APAPE2quá nhiềuSRLNH2 ngườiuRewZG thương8D tSRLNH2ổn… Đ8Diền APAPE2Huân APAPE2bật cSRLNH2ười, SRLNH2nụ cườiSRLNH2 c8Day đAPAPE2ắng mộtuRewZG c8Dách APAPE2đau đớn.

Một âSRLNH2m thaSRLNH2nh chấAPAPE2n đAPAPE2ộng vanuRewZGg lê8Dn, đồngAPAPE2 thờSRLNH2i khiếAPAPE2n nAPAPE2gọn lửa8D SRLNH2do tuRewZGác độ8Dng muRewZGạnh b8Dùng cháSRLNH2y, SRLNH2mạnh mẽuRewZG vàuRewZG nuốtuRewZG APAPE2chửng tấtAPAPE2 cả.

Trong đámAPAPE2 cSRLNH2háy SRLNH2sau vụAPAPE2 nuRewZGổ, mộtAPAPE2 gSRLNH2iọt APAPE2nước APAPE2mắt đầuSRLNH2 tiêSRLNH2n ruRewZGơi xuSRLNH2ống từuRewZG gương8D APAPE2mặt ĐiuRewZGền Huân…

*Bệnh việnAPAPE2 XY*

“Bác sĩ!”APAPE2 H8Dạo SRLNH2Thần bếuRewZG ÁAPAPE2i HuRewZGy tuRewZGrên taSRLNH2y, xô8Dng vàAPAPE2o uRewZGbệnh 8Dviện SRLNH2với trạnAPAPE2g tháuRewZGi uRewZGvô uRewZGcùng huRewZGoảng loạn8D, gàSRLNH2o lêuRewZGn tr8Dong vôSRLNH2 vọng.uRewZG uRewZG“Làm ơn,SRLNH2 cứuSRLNH2 8Dcô ấAPAPE2y! L8Dàm ơn!”

“Đặt APAPE2cô SRLNH2ấy uRewZGlên đây8D.” SRLNH2Một côAPAPE2 uRewZGy tuRewZGá trựuRewZGc lậpAPAPE2 tứcAPAPE2 đẩyAPAPE2 chiế8Dc x8De đẩ8Dy màuuRewZG trắnSRLNH2g rAPAPE2a tr8Dước mặuRewZGt HạouRewZG uRewZGThần, cấtAPAPE2 giọngSRLNH2 ruRewZGa lệnh.

Hạo Thần8D APAPE2cẩn trọAPAPE2ng đặSRLNH2t Ái8D APAPE2Hy nAPAPE2ằm lê8Dn ch8Diếc x8De đẩAPAPE2y uRewZGấy, 8Dcậu 8Dvội 8Dvã nố8Di bướcuRewZG thuRewZGeo c8Dhiếc 8Dxe đếnuRewZG tậ8Dn SRLNH2khi khuấtuRewZG hẳnuRewZG uRewZGsau uRewZGphòng cấpuRewZG cứu.

Mệt m8Dỏi nAPAPE2gồi xuống8D dãAPAPE2y gSRLNH2hế chờuRewZG uRewZGngoài p8Dhòng cấp8D cứu,APAPE2 HạouRewZG 8DThần hauRewZGi SRLNH2tay ôm8D lSRLNH2ấy đầu,APAPE2 cốAPAPE2 gắSRLNH2ng đAPAPE2ịnh tSRLNH2hần lại.

Trong uRewZGkhi đó…

*Bệnh viuRewZGện XX*

Minh SRLNH2Vỹ n8Dgồi troSRLNH2ng p8Dhòng cấpSRLNH2 SRLNH2cứu 8Dở APAPE2bệnh 8Dviện lAPAPE2ớn nh8Dất thànhAPAPE2 phốSRLNH2, anAPAPE2h đSRLNH2ã uRewZGphải muRewZGất SRLNH2cả gAPAPE2iờ đồngSRLNH2 hồSRLNH2 8Dmới SRLNH2đến đượcSRLNH2 cái8D bệnhuRewZG việnAPAPE2 rộnguRewZG lớn8D này.

Ring… ring…

Điện thoạiSRLNH2 lạiSRLNH2 rung…

“Chuyện gì?”SRLNH2 M8Dinh VAPAPE2ỹ tSRLNH2ựa hẳnSRLNH2 n8Dgười SRLNH2vào chiếcAPAPE2 g8Dhế ởSRLNH2 puRewZGhòng đợi,uRewZG cháAPAPE2n APAPE2nản nhấnSRLNH2 núAPAPE2t n8Dhận cuAPAPE2ộc gọAPAPE2i saSRLNH2u đó8D 8Dáp đSRLNH2iện thoAPAPE2ại SRLNH2vào tauRewZGi, đếAPAPE2n tậnSRLNH2 lAPAPE2úc nàSRLNH2y anuRewZGh mớiSRLNH2 cSRLNH2ảm thấy8D sựuRewZG APAPE2đau buSRLNH2ốt đếAPAPE2n 8Dtê uRewZGdại ở8D bờuRewZG vai.

“Thiếu… thSRLNH2iếu gAPAPE2ia, nổ…SRLNH2 nổ8D rồi!uRewZG” Từ8D đầuAPAPE2 dâyuRewZG 8Dbên kiauRewZG, uRewZGtên uRewZGcận vSRLNH2ệ lắpuRewZG bắpuRewZG nhuRewZGư đaSRLNH2ng cựcuRewZG 8Dkỳ hAPAPE2oảng loSRLNH2ạn, th8Dở gấpuRewZG 8Dkhông ngừng.

“Nổ?” MSRLNH2inh VuRewZGỹ nhuRewZGíu mày,8D lặpAPAPE2 APAPE2lại duAPAPE2y nhấtuRewZG một8D từ8D nhSRLNH2ư đa8Dng c8Dhờ sựSRLNH2 ch8Dứng APAPE2thực uRewZGtừ APAPE2phía bên8D kia.

“Khu nAPAPE2hà máyuRewZG… uRewZGnổ.” 8DVừa ng8Dhe thấyuRewZG côuRewZG nóSRLNH2i g8Dấp SRLNH2gáp uRewZGvọng SRLNH2sang SRLNH2điện thoSRLNH2ại từuRewZG 8Dphía bênAPAPE2 kSRLNH2ia, MinAPAPE2h VỹAPAPE2 mAPAPE2ới kịpSRLNH2 APAPE2nhận tuRewZGhấy từuRewZG phíAPAPE2a bênAPAPE2 kiSRLNH2a điệnSRLNH2 tuRewZGhoại cóuRewZG rAPAPE2ất nhiềuAPAPE2 thứAPAPE2 APAPE2âm tAPAPE2hanh kSRLNH2hác nhau.

“Chết tiệtuRewZG! Cô8D ấyuRewZG APAPE2ra khỏiuRewZG đAPAPE2ó chưaSRLNH2?” MinAPAPE2h VuRewZGỹ tứcAPAPE2 8Dgiận q8Duát lêuRewZGn, đôAPAPE2i mắtAPAPE2 đangAPAPE2 APAPE2lộ rSRLNH2õ vẻSRLNH2 l8Do lắng.

Tại s8Dao l8Dúc đấy…SRLNH2 auRewZGnh khôuRewZGng 8Dở luRewZGại m8Dà lậpSRLNH2 tứ8Dc đếnuRewZG b8Dên SRLNH2bà SRLNH2ta APAPE2thế này?

“Vẫn… chưa.”uRewZG GiọnuRewZGg nAPAPE2ói b8Dên kiSRLNH2a r8Dất nhỏ,APAPE2 dưAPAPE2ờng nSRLNH2hư đã8D cốuRewZG guRewZGắng SRLNH2thu huRewZGết uRewZGcan đảmSRLNH2 đểAPAPE2 trSRLNH2ả lời.

Gương SRLNH2mặt MinSRLNH2h uRewZGVỹ SRLNH2trở nênuRewZG táSRLNH2i nhuRewZGợt uRewZGdưới ánSRLNH2h đèn8D ch8Dùm tAPAPE2rong bSRLNH2ệnh viện,SRLNH2 cốuRewZG SRLNH2gắng gượSRLNH2ng APAPE2người đứSRLNH2ng dậy,SRLNH2 nhưuRewZGng sSRLNH2au đóuRewZG luRewZGại ng8Dã khSRLNH2uỵu xuốngAPAPE2 đất.

Vết thươngSRLNH2 trêAPAPE2n vAPAPE2ai… uRewZGđã khiếAPAPE2n aAPAPE2nh m8Dất quá8D APAPE2nhiều máu.

Đôi mắuRewZGt aSRLNH2nh dần8D tốiAPAPE2 lại,SRLNH2 cả8D ngườiuRewZG dườnguRewZG nhưSRLNH2 SRLNH2không còAPAPE2n chú8Dt sứ8Dc lựcuRewZG nào8D cả.uRewZG TuRewZGoàn thSRLNH2ân hSRLNH2oàn toàuRewZGn bSRLNH2ất 8Dđộng trSRLNH2ên nAPAPE2ền đuRewZGất, MiAPAPE2nh uRewZGVỹ đanuRewZGg uRewZGcố gắng8D gAPAPE2ượng dậuRewZGy… 8Dnhưng tấtuRewZG uRewZGcả chỉuRewZG l8Dà SRLNH2vô ích.uRewZG Lầ8Dn này,SRLNH2 a8Dnh lạuRewZGi mAPAPE2ột lầnSRLNH2 nữa…8D đánh8D m8Dất ngườiSRLNH2 8Dcon gSRLNH2ái 8Dmà mìnhuRewZG yêuAPAPE2 thương.

Khoé môAPAPE2i trêAPAPE2n gươnguRewZG mSRLNH2ặt điểnAPAPE2 trauRewZGi khuRewZGẽ nuRewZGhếch lêAPAPE2n, SRLNH2một nụuRewZG cười8D nhSRLNH2ạt, đồngSRLNH2 lAPAPE2úc đôiSRLNH2 mAPAPE2ắt lạn8Dh lùng8D uRewZGkia cũ8Dng dầnSRLNH2 khSRLNH2ép lạ8Di, cuRewZGhe SRLNH2khuất tầmSRLNH2 SRLNH2nhìn 8Dmờ ảo.

Chap 40

Người uRewZGem yêSRLNH2u lAPAPE2à anh?

Hạo Thần8D lAPAPE2o lắng8D đuRewZGứng chắn8D trưuRewZGớc cửaAPAPE2 pAPAPE2hòng uRewZGcấp cứu,8D t8Dại uRewZGsao vàuRewZGo khoảnSRLNH2h khắSRLNH2c quauRewZGn APAPE2trọng 8Dthì thSRLNH2ời SRLNH2gian APAPE2lại trSRLNH2ôi cAPAPE2hậm thếuRewZG nàyuRewZG cSRLNH2ơ chứ?

Ái uRewZGHy củAPAPE2a ngàyuRewZG hômuRewZG naAPAPE2y… quảuRewZG t8Dhật APAPE2rất uRewZGlạ lẫm,uRewZG nhưnuRewZGg lSRLNH2ại 8Dvô cùSRLNH2ng đ8Dáng thuRewZGương t8Drong SRLNH2mắt cậu.

Đôi 8Dmắt khôuRewZGng lẫnuRewZG chút8D tSRLNH2ạp niệuRewZGm luRewZGuôn luôSRLNH2n ánhSRLNH2 8Dlên APAPE2những uRewZGtia nhuRewZGìn lé8Dm lAPAPE2ỉnh lạiuRewZG trởuRewZG nênSRLNH2 sâuAPAPE2 SRLNH2thẳm khôAPAPE2ng chú8Dt huRewZGạn đSRLNH2ịnh, vuRewZGô uRewZGtri SRLNH2vô giác.

Khoảnh khắcAPAPE2 đốuRewZGi diệAPAPE2n uRewZGvới 8Dđôi mắt8D 8Dvô cảSRLNH2m SRLNH2ấy, tráiAPAPE2 SRLNH2tim uRewZGHạo TAPAPE2hần chợtuRewZG chùng8D xuốAPAPE2ng, tưởn8Dg cSRLNH2hừng nhuRewZGư đanAPAPE2g APAPE2chìm sSRLNH2âu v8Dào nuRewZGỗi SRLNH2đau SRLNH2cùng cực.

Nghĩ đếSRLNH2n viAPAPE2ệc mìnSRLNH2h đãAPAPE2 từnguRewZG tiAPAPE2ếp APAPE2tay c8Dho ĐiềnuRewZG HuSRLNH2ân thực8D huRewZGiện kếAPAPE2 hoạc8Dh trả8D thù,SRLNH2 uRewZGHạo ThầnAPAPE2 lAPAPE2ại cảuRewZGm 8Dthấy vôuRewZG cùAPAPE2ng nuRewZGhức buốtAPAPE2 nơAPAPE2i ngựcAPAPE2, chỉuRewZG tAPAPE2ràn nSRLNH2gập dSRLNH2uy nuRewZGhất mộ8Dt 8Dthứ cảmAPAPE2 APAPE2xúc âSRLNH2n hận.

Đôi 8Dmắt truRewZGở nuRewZGên thất8D thần,APAPE2 tầm8D nhìn8D dầSRLNH2n tối8D lạSRLNH2i… L8Dồng nAPAPE2gực hiệ8Dn 8Dgiờ cứAPAPE2 nhưAPAPE2 đanuRewZGg bịSRLNH2 thiê8Du APAPE2đốt, nóAPAPE2ng bỏnuRewZGg nhưSRLNH2ng lạiAPAPE2 vô8D cùngSRLNH2 đau8D ráuRewZGt mỗi8D uRewZGkhi lạSRLNH2i SRLNH2thêm mộSRLNH2t guRewZGiây trôiuRewZG qua.

Làm uRewZGơn… ÁiAPAPE2 HyAPAPE2, đừnguRewZG APAPE2để x8Dảy côSRLNH2 ấyAPAPE2 8Dra bấ8Dt c8Dứ chuyệnuRewZG APAPE2gì cả!

*Cạch*

Cánh cửuRewZGa phònguRewZG cấp8D cứuAPAPE2 đượcuRewZG mSRLNH2ở ruRewZGa, kèm8D tAPAPE2heo độnguRewZG uRewZGtác gAPAPE2ạt APAPE2Hạo ThầSRLNH2n 8Dsang mộuRewZGt bên.

Chiếc uRewZGxe đẩy8D muRewZGàu trắn8Dg đan8Dg manuRewZGg t8Dheo mAPAPE2ột thSRLNH2iên APAPE2sứ mấuRewZGt APAPE2đi đôi8D cán8Dh, gươnSRLNH2g mặ8Dt nhợuRewZGt nhạt8D khônuRewZGg chúuRewZGt sAPAPE2ức sốngAPAPE2 nhSRLNH2ắm n8Dghiền uRewZGđôi mắAPAPE2t, trêAPAPE2n đAPAPE2ầu qu8Dấn mộSRLNH2t SRLNH2dải băngAPAPE2 trAPAPE2ắng khSRLNH2á mỏng,uRewZG máSRLNH2i tócuRewZG màuRewZGu c8Dafe sAPAPE2ữa APAPE2vẫn b8Dồng buRewZGềnh vAPAPE2à tSRLNH2ôn lêuRewZGn uRewZGvẻ đuRewZGẹp thuần8D khiết.

Ái 8DHy 8Dđược SRLNH2y APAPE2tá đưAPAPE2a APAPE2ra kAPAPE2hỏi puRewZGhòng bằuRewZGng chiếc8D SRLNH2xe đẩyAPAPE2 trắnSRLNH2g 8Dtoát, tSRLNH2heo sa8Du là8D ông8D bácSRLNH2 sSRLNH2ĩ tru8Dng niê8Dn đaSRLNH2ng c8Dầm trSRLNH2ên taAPAPE2y mộ8Dt SRLNH2xấp hồuRewZG uRewZGsơ bệAPAPE2nh án.

Hạo TuRewZGhần mấSRLNH2p muRewZGáy 8Dđôi mô8Di, đưaSRLNH2 taSRLNH2y nSRLNH2hư APAPE2muốn n8Díu g8Diữ côuRewZG lại,APAPE2 như8Dng lạiSRLNH2 bịSRLNH2 mSRLNH2ột APAPE2bàn tSRLNH2ay ch8Dặn SRLNH2ngang 8Dhành độuRewZGng ấy.

Đôi APAPE2mắt APAPE2cậu khuRewZGông nSRLNH2hìn báSRLNH2c suRewZGĩ uRewZGlấy m8Dột cáAPAPE2i, tiếpAPAPE2 tụuRewZGc dõi8D SRLNH2theo uRewZGchiếc xuRewZGe đẩySRLNH2 8Dđang đưauRewZG 8Dngười c8Don SRLNH2gái uRewZGyếu ớtAPAPE2 SRLNH2kia cSRLNH2ách xAPAPE2a khAPAPE2ỏi mình.

“Đã qAPAPE2ua tìnAPAPE2h APAPE2trạng 8Dnguy kịch,SRLNH2 vếAPAPE2t thươAPAPE2ng tSRLNH2uy khAPAPE2ông nặAPAPE2ng SRLNH2nhưng SRLNH2lại muRewZGất kSRLNH2há n8Dhiều máu,APAPE2 đặcAPAPE2 biAPAPE2ệt uRewZGcó tSRLNH2hể để8D lạiSRLNH2 dSRLNH2i cSRLNH2hứng chAPAPE2o cô8D ấy.”8D 8DVị bAPAPE2ác APAPE2sĩ h8Diền t8Dừ trư8Dớc mAPAPE2ặt APAPE2mở lời,8D vỗuRewZG vỗuRewZG vSRLNH2ai HạuRewZGo ThầnuRewZG nAPAPE2hư đAPAPE2ang c8Dố APAPE2gắng truRewZGấn a8Dn. “8DCậu hãAPAPE2y đ8Di SRLNH2làm thủ8D tAPAPE2ục n8Dhập viện,8D APAPE2sau APAPE2đó uRewZGcậu APAPE2có tuRewZGhể APAPE2vào phòuRewZGng 58D02 tSRLNH2hăm APAPE2cô APAPE2ấy, nếuAPAPE2 cSRLNH2ó 8Dbất 8Dkỳ dấuRewZGu hiAPAPE2ệu bấtuRewZG tSRLNH2hường lậpuRewZG tSRLNH2ức 8Dgọi báAPAPE2c sĩ.”

Từ từ8D hạSRLNH2 t8Day xuốnuRewZGg, bóSRLNH2ng vịAPAPE2 bác8D suRewZGĩ SRLNH2trong cSRLNH2hiếc áuRewZGo APAPE2blu trắngAPAPE2 nh8Danh chóSRLNH2ng khuuRewZGất sauRewZGu mộuRewZGt c8Dánh cửaAPAPE2 APAPE2phòng gầ8Dn đSRLNH2ó, tAPAPE2iếp uRewZGtục thựAPAPE2c hiện8D nuRewZGhiệm vAPAPE2ụ cSRLNH2ủa chín8Dh mình.

Di chứng?

Hai tAPAPE2ay 8DHạo TuRewZGhần siếtSRLNH2 8Dchặt lại,APAPE2 cảSRLNH2 ngườiSRLNH2 r8Dun nhSRLNH2ẹ lêSRLNH2n, APAPE2để lạiuRewZG 8Ddi chứSRLNH2ng sao?

“Dương Hạo8D Thần!8D CSRLNH2ô guRewZGái uRewZGnày 8Dquan 8Dtrọng APAPE2đến mứcAPAPE2 khuRewZGiến cậu8D phả8Di buRewZGỏ c8Dả s8Dhow diễnSRLNH2 qu8Dan uRewZGtrọng sao?”uRewZG TaSRLNH2y quản8D 8Dlý riêngSRLNH2 củ8Da Hạo8D T8Dhần tức8D giậnSRLNH2 SRLNH2đập mạnhuRewZG quyểnAPAPE2 sAPAPE2ổ guRewZGhi chépuRewZG lịchAPAPE2 lAPAPE2àm việAPAPE2c cuRewZGủa Hạo8D APAPE2Thần lêuRewZGn bSRLNH2àn, 8Dtức gSRLNH2iận SRLNH2quát lớn.

Đã mộ8Dt ngà8Dy trSRLNH2ôi qua…

Hạo ThuRewZGần vẫSRLNH2n không8D hềuRewZG rờSRLNH2i khỏiSRLNH2 phòng8D bệnAPAPE2h s8Dố 50uRewZG2 lấySRLNH2 mộ8Dt 8Dgiây, chỉ8D lặnguRewZG SRLNH2người ngắmAPAPE2 nAPAPE2hìn ngườSRLNH2i SRLNH2con gSRLNH2ái uRewZGđang chìm8D sâuuRewZG và8Do giấAPAPE2c ngủ.

Mọi âmSRLNH2 thSRLNH2anh uRewZGxung quan8Dh dườngSRLNH2 uRewZGnhư khôAPAPE2ng SRLNH2còn táuRewZGc đSRLNH2ộng đếuRewZGn cuRewZGậu đưuRewZGợc nữa.

Tay quản8D uRewZGlý k8Dia tứSRLNH2c APAPE2giận n8Dém trSRLNH2ọn đôiAPAPE2 mắtAPAPE2 8Doán hận8D SRLNH2vào côAPAPE2 gSRLNH2ái APAPE2nhỏ b8Dé đanuRewZGg nuRewZGằm yAPAPE2ên lặuRewZGng t8Drên chAPAPE2iếc giườnguRewZG tAPAPE2rắng khônguRewZG c8Dhút bAPAPE2ụi bẩn,SRLNH2 huRewZGắn luRewZGại nhìnAPAPE2 sAPAPE2amh APAPE2Hạo ThầnAPAPE2 uRewZGvẫn đanguRewZG uRewZGtiếp SRLNH2tục yêuRewZGn lặnAPAPE2g trướcSRLNH2 ngưSRLNH2ời coSRLNH2n 8Dgái ấy.

Bất giuRewZGác thuRewZGở 8Ddài SRLNH2mệt mSRLNH2ỏi, hắnuRewZG tAPAPE2a cầmAPAPE2 quyển8D sổAPAPE2 vuRewZGừa đưSRLNH2ợc n8Dém SRLNH2mạnh SRLNH2lên APAPE2mặt bAPAPE2àn uRewZGcủa phSRLNH2òng bệnAPAPE2h luRewZGên, 8Dlê bướcSRLNH2 r8Da khỏiuRewZG căSRLNH2n phòn8Dg SRLNH2tĩnh lặng.

*Bệnh việSRLNH2n XX*

“Tránh raAPAPE2!” MuRewZGinh APAPE2Vỹ SRLNH2gằn guRewZGiọng, t8Dức APAPE2giận uRewZGnhìn đám8D cSRLNH2ận vệSRLNH2 đauRewZGng chuRewZGặn nuRewZGgang trư8Dớc cửa8D, đô8Di mAPAPE2ắt đằnguRewZG đằng8D sátuRewZG khí.

“Ông chủ8D 8Dcó lAPAPE2ệnh, thiếuuRewZG giAPAPE2a phảuRewZGi nghỉ8D ngơuRewZGi đếSRLNH2n SRLNH2khi hoànAPAPE2 SRLNH2toàn bì8Dnh phục.”uRewZG MộtuRewZG têuRewZGn cAPAPE2ận APAPE2vệ c8Dúi SRLNH2đầu, thAPAPE2ận trọnuRewZGg nóSRLNH2i từnSRLNH2g t8Dừ muRewZGột cáuRewZGch máSRLNH2y SRLNH2móc, sAPAPE2au đóSRLNH2 8Dđóng nhanSRLNH2h cáSRLNH2nh cửauRewZG phuRewZGòng SRLNH2bệnh lại.

“Mẹ kiếp!8D MuRewZGở cửa!!”APAPE2 MSRLNH2inh Vỹ8D quuRewZGát lớn,APAPE2 dùuRewZGng cSRLNH2hân đạuRewZGp thẳngSRLNH2 vuRewZGào cáuRewZGnh cửa8D gỗSRLNH2 kiaAPAPE2, nhưnguRewZG 8Dđám cậnuRewZG vệ8D luRewZGại nSRLNH2hanh chón8Dg chặSRLNH2n cửa8D n8Dgay APAPE2khi cAPAPE2ánh SRLNH2cửa vừa&8Dnbsp; buRewZGật rSRLNH2a dướiAPAPE2 lựcAPAPE2 8Dđạp cuRewZGủa anh.

Đây APAPE2rõ rà8Dng lSRLNH2à uRewZGkế hoạchuRewZG SRLNH2của uRewZGông ta!!

Ông tSRLNH2a khôSRLNH2ng 8Dmuốn aAPAPE2nh SRLNH2đi tSRLNH2ìm cuRewZGô ấy!!

Với khảSRLNH2 nănSRLNH2g củauRewZG SRLNH2ông HSRLNH2àn, biuRewZGết chuAPAPE2yện ÁAPAPE2i SRLNH2Hy khônAPAPE2g 8Dhề khóAPAPE2, đặcAPAPE2 biệt8D ônguRewZG APAPE2ta lạ8Di cóSRLNH2 t8Dhể biAPAPE2ết rõ8D uRewZGđịa điểAPAPE2m vàuRewZG nhữn8Dg 8Dgì xảy8D rSRLNH2a liuRewZGên uRewZGquan đếnuRewZG uRewZGvụ v8Diệc chấuRewZGn động8D APAPE2vừa rồi.

Minh VỹSRLNH2 uRewZGnghiến răngSRLNH2, đôiuRewZG mắt8D uRewZGanh bịAPAPE2 cSRLNH2he APAPE2phủ bở8Di mộtAPAPE2 SRLNH2màn đê8Dm củaSRLNH2 tuyệt8D vọng,APAPE2 8Dtiếp tụcAPAPE2 cốAPAPE2 8Dgắng thouRewZGát kSRLNH2hỏi 8Dvòng vSRLNH2ây của8D đámAPAPE2 cậSRLNH2n vệ.

Ái Hy8D, uRewZGnhất 8Dđịnh 8DÁi SRLNH2Hy sẽSRLNH2 khôngAPAPE2 saSRLNH2o cả!

… khuRewZGông APAPE2sao cảuRewZG! Cố8D gắuRewZGng phủuRewZG địnhAPAPE2 nhữnAPAPE2g dòAPAPE2ng suAPAPE2y ngSRLNH2hĩ t8Dồi tSRLNH2ệ gánuRewZG ghéAPAPE2p tSRLNH2rận APAPE2bom kiuRewZGa vớiuRewZG sSRLNH2ự sốnguRewZG củAPAPE2a ÁiSRLNH2 uRewZGHy, tráiSRLNH2 tiuRewZGm uRewZGMinh APAPE2Vỹ đSRLNH2ang đậpSRLNH2 gấpSRLNH2 8Dgáp hơSRLNH2n uRewZGbao giAPAPE2ờ hết.

“Chờ anuRewZGh, uRewZGlàm ơn…”

Phòng bệnh8D 502…

Đôi mắSRLNH2t nuRewZGâu SRLNH2trong sáuRewZGng từAPAPE2 từ8D mởAPAPE2 raAPAPE2, laSRLNH2y độuRewZGng hAPAPE2àng m8Di dAPAPE2ài, uRewZGsau đóSRLNH2 cuRewZGhớp cAPAPE2hớp vàuRewZGi cáiSRLNH2 đểuRewZG thícAPAPE2h APAPE2nghi vớSRLNH2i SRLNH2ánh suRewZGáng troAPAPE2ng phòng.

Ái HAPAPE2y đuRewZGưa APAPE2tay dụi8D dụiSRLNH2 m8Dắt, liế8Dc uRewZGnhìn gương8D mặt8D đanSRLNH2g gSRLNH2ục xuRewZGuống bAPAPE2ên cạnhSRLNH2 g8Diường, đưaAPAPE2 8Dmột APAPE2tay nắmAPAPE2 lấySRLNH2 thàuRewZGnh giường8D cố8D gắngAPAPE2 gượnguRewZG dậy.

Hai ngàSRLNH2y tr8Dôi qAPAPE2ua, HạSRLNH2o ThầnAPAPE2 hoànuRewZG SRLNH2toàn uRewZGmất ngủ,8D uRewZGđể rồiAPAPE2 giờ8D đAPAPE2ây khônSRLNH2g uRewZGhề h8Day bi8Dết người8D cuRewZGon SRLNH2gái đángSRLNH2 yêSRLNH2u APAPE2kia đ8Dã “hồiuRewZG sinh”.

Cô nguRewZGhiêng SRLNH2người uRewZGsang một8D bê8Dn, c8Dố gắng8D tAPAPE2hu gươngSRLNH2 mặt8D c8Dủa 8Dngười ấyuRewZG vàuRewZGo tSRLNH2ầm nhìn.

Đột ngộtAPAPE2 h8Dai hànAPAPE2g luRewZGông mà8Dy tSRLNH2ừ gươngSRLNH2 mặtuRewZG ấy8D kh8Dẽ ca8Du lại,8D saAPAPE2u uRewZGđó uRewZGmệt mỏSRLNH2i mở8D mắt.APAPE2 ĐậpuRewZG vàouRewZG muRewZGắt củ8Da HạuRewZGo TuRewZGhần 8Dlà g8Dương mặt8D mơAPAPE2 m8Dơ màng8D muRewZGàng nhưSRLNH2 cAPAPE2hưa tỉnhSRLNH2 8Dmộng củuRewZGa 8DÁi APAPE2Hy, nAPAPE2ét APAPE2mặt cuRewZGậu lộSRLNH2 uRewZGrõ vẻ8D nAPAPE2gạc nhiêAPAPE2n APAPE2và vuAPAPE2i sướng.

Hạo TAPAPE2hần ngồuRewZGi thẳSRLNH2ng dậyAPAPE2, 8Dđưa muRewZGột tuRewZGay kéo8D côuRewZG ômSRLNH2 thậtAPAPE2 cSRLNH2hặt v8Dào lòngAPAPE2, nAPAPE2hư đAPAPE2ang 8Dcố gắngAPAPE2 chứngAPAPE2 thSRLNH2ực sựAPAPE2 t8Dồn uRewZGtại hiệnSRLNH2 giờAPAPE2 cAPAPE2ủa cô.

“Mèo cuRewZGon, cuối8D cAPAPE2ùng APAPE2em APAPE2cũng chuRewZGịu tỉuRewZGnh rồi.”

Căn uRewZGphòng lạiuRewZG độuRewZGt 8Dngột cSRLNH2hìm SRLNH2vào kSRLNH2hông giauRewZGn tĩnSRLNH2h lặngAPAPE2 vàSRLNH2 uRewZGcăng thẳng,SRLNH2 HạoSRLNH2 ThầuRewZGn nớAPAPE2i lỏngAPAPE2 vònguRewZG SRLNH2tay, uRewZGsau uRewZGđó đẩyuRewZG ngườuRewZGi ÁiuRewZG 8DHy rauRewZG, lặngSRLNH2 lẽ8D APAPE2quan 8Dsát APAPE2từng c8Dử uRewZGchỉ tSRLNH2ừ pAPAPE2hía bêAPAPE2n kia.

Cô SRLNH2đang APAPE2chăm cSRLNH2hú APAPE2nhìn HạoSRLNH2 APAPE2Thần, APAPE2ánh nhuRewZGìn tAPAPE2hích uRewZGthú uRewZGnhư SRLNH2vừa tìmuRewZG SRLNH2ra 8Dmột thứSRLNH2 đồ8D chơiSRLNH2 mới8D lạ.

Sao từAPAPE2 hành8D độ8Dng đến8D 8Dvẻ mặuRewZGt APAPE2lại ngơSRLNH2 ngAPAPE2ơ ngá8Dc ngá8Dc thếuRewZG này?

Có khAPAPE2i n8Dào đúngSRLNH2 nhAPAPE2ư lờiuRewZG báSRLNH2c sSRLNH2ĩ APAPE2đã nói…APAPE2 vết8D tAPAPE2hương 8Dkia đ8Dã thậtSRLNH2 sựAPAPE2 đểAPAPE2 l8Dại 8Ddi chứng?

“Em… tênSRLNH2 gì?”APAPE2 HạSRLNH2o Thần8D SRLNH2bất giáSRLNH2c cấtAPAPE2 8Dlên mSRLNH2ột câAPAPE2u APAPE2hỏi ng8Dhi vSRLNH2ấn, nhưuRewZGng chỉ8D để8D SRLNH2kiểm tAPAPE2ra uRewZGtình trạuRewZGng hiệSRLNH2n tSRLNH2ại củauRewZG SRLNH2Ái Hy.

Từ phAPAPE2ía bênAPAPE2 kuRewZGia, đôAPAPE2i môSRLNH2i uRewZGxinh APAPE2xắn nSRLNH2ở mộ8Dt nụAPAPE2 cưSRLNH2ời 8Ddịu duRewZGàng, SRLNH2đưa taSRLNH2y uRewZGnắm lấy8D SRLNH2tay APAPE2áo của8D Hạo8D Thần.

“Tên gìAPAPE2?” CAPAPE2hất giọng8D nhuRewZGẹ nhà8Dng vAPAPE2ang lênAPAPE2, 8DÁi H8Dy dường8D n8Dhư khôuRewZGng 8Dhiểu 8DHạo Thần8D đaSRLNH2ng hỏ8Di gìuRewZG, cấtSRLNH2 tiếnuRewZGg hỏiSRLNH2 APAPE2ngược lại.

Hạo ThầnuRewZG nuRewZGheo nuRewZGheo APAPE2mắt, đ8Dưa uRewZGtay nắmuRewZG luRewZGấy 8Dhai bAPAPE2ờ vSRLNH2ai nhỏuRewZG uRewZGnhắn kiaSRLNH2, l8Day mạnh.

“Em… biếtSRLNH2 SRLNH2anh luRewZGà aAPAPE2i kSRLNH2hông?” TruRewZGái tSRLNH2im cậuAPAPE2 đaAPAPE2ng đậ8Dp loSRLNH2ạn cảuRewZG lê8Dn, đâyuRewZG SRLNH2có lAPAPE2ẽ suRewZGẽ là8D sựAPAPE2 khẳSRLNH2ng địn8Dh cu8Dối cùng.

Hạo SRLNH2Thần vuRewZGà ÁiSRLNH2 SRLNH2Hy SRLNH2cứ tAPAPE2hế SRLNH2nhìn SRLNH2nhau, kuRewZGhông cóAPAPE2 thêAPAPE2m chúAPAPE2t pSRLNH2hản ứng8D SRLNH2nào kháSRLNH2c cả.

Bất guRewZGiác thở8D dà8Di, APAPE2Hạo uRewZGThần bSRLNH2uông cuRewZGô 8Dra, đứngSRLNH2 dậuRewZGy quSRLNH2ay 8Dlưng bư8Dớc đi.

Phải gọiAPAPE2 APAPE2bác sĩ…

Một bànuRewZG tauRewZGy nuRewZGíu lấuRewZGy vạtAPAPE2 áouRewZG củauRewZG Hạ8Do TSRLNH2hần từAPAPE2 phAPAPE2ía sauAPAPE2, đôiuRewZG mắuRewZGt nâuAPAPE2 đangAPAPE2 c8Dhớp mAPAPE2ắt APAPE2nhìn cậu.

“Minh… SRLNH2Vỹ?” 8DÁi 8DHy ng8Dhiêng nghiêngAPAPE2 8Dđầu, đAPAPE2ưa mộSRLNH2t SRLNH2tay lAPAPE2ên miệnuRewZGg vớuRewZGi APAPE2vẻ uRewZGbăn kuRewZGhoăn vìuRewZG câSRLNH2u t8Drả APAPE2lời của8D 8Dchính mình.

Minh Vỹ…uRewZG luRewZGà hAPAPE2ai từ8D dSRLNH2uy n8Dhất đượcuRewZG khắ8Dc sâ8Du vAPAPE2ào 8Dtrái tiuRewZGm của8D cô…

Liệu chàngAPAPE2 traSRLNH2i tr8Dước mặ8Dt… 8Dcó ph8Dải là8D SRLNH2người ma8Dng cSRLNH2ái têSRLNH2n MinSRLNH2h Vỹ?

“Em… vừaSRLNH2 nóiAPAPE2 gì?APAPE2” ĐôiuRewZG APAPE2mắt HạuRewZGo Th8Dần APAPE2lộ rõAPAPE2 vuRewZGẻ thuRewZGất vọn8Dg, cSRLNH2ố 8Dgắng SRLNH2gặng hỏi8D 8DÁi Hy.

Không thểAPAPE2 nSRLNH2ào! TạiuRewZG sauRewZGo lạiSRLNH2 8Dlà MiSRLNH2nh Vỹ?

“Minh… MiSRLNH2nh Vỹ?8D” Á8Di H8Dy ngượngSRLNH2 ngùnSRLNH2g 8Dcúi SRLNH2mặt xuốn8Dg, siết8D APAPE2chặt v8Dạt SRLNH2áo tronuRewZGg APAPE2tay hơAPAPE2n, lặp8D lạuRewZGi thêmAPAPE2 8Dmột lầ8Dn nữa.

Cả APAPE2người HạoSRLNH2 ThầnuRewZG lạiuRewZG 8Dtiếp uRewZGtục ruuRewZGn lAPAPE2ên, quauRewZGy nguRewZGười lạiSRLNH2 nAPAPE2hìn thSRLNH2ẳng APAPE2vào APAPE2Ái Hy…

Cảm giSRLNH2ác guRewZGhen tứSRLNH2c đauRewZGng lAPAPE2en lAPAPE2ỏi SRLNH2trong tráiuRewZG ti8Dm tràuRewZGn 8Dngập nuRewZGỗi â8Dn hậuRewZGn củAPAPE2a 8DHạo Thần.

Dù khônguRewZG muRewZGuốn th8Dừa nhận…SRLNH2 nhưSRLNH2ng dườngAPAPE2 nAPAPE2hư uRewZGngười c8Don gáAPAPE2i trướ8Dc mặt8D đãuRewZG cướSRLNH2p mAPAPE2ất SRLNH2trái uRewZGtim củAPAPE2a cuRewZGậu mấ8Dt rồi.

“Ừ, lSRLNH2à anh8D.” GấpuRewZG uRewZGgáp APAPE2ôm Ái8D HAPAPE2y vàouRewZG lSRLNH2òng, HạuRewZGo ThầnAPAPE2 siế8Dt SRLNH2chặt vòuRewZGng t8Day h8Dơn. “APAPE2Em… làSRLNH2 8Dhôn tuRewZGhê củaSRLNH2 uRewZGanh, VươngSRLNH2 ÁiSRLNH2 Hy.”

Mặc uRewZGkệ tSRLNH2ất 8Dcả… mặcSRLNH2 uRewZGkệ cuRewZGô n8Dhầm lAPAPE2ẫn mìSRLNH2nh vớAPAPE2i 8DMinh Vỹ…

Chỉ cần8D cóSRLNH2 đ8Dược SRLNH2trái tiuRewZGm cSRLNH2ủa cuRewZGô, uRewZGcậu sẽSRLNH2 chấpSRLNH2 nhậSRLNH2n tất8D cả!

Kể cảuRewZG SRLNH2thay thếSRLNH2 8Dvà SRLNH2đóng vauRewZGi kẻSRLNH2 mAPAPE2ình căAPAPE2m thùSRLNH2 nhất!

Ái SRLNH2Hy vAPAPE2ô tSRLNH2hức đưa8D APAPE2tay lên8D, APAPE2đôi 8Dmắt vôSRLNH2 cảm8D APAPE2không h8Dạn định,APAPE2 từuRewZG đuRewZGôi môAPAPE2i xi8Dnh xAPAPE2ắn SRLNH2thốt uRewZGra mộtSRLNH2 c8Dâu nóiuRewZG với8D uRewZGâm vựcuRewZG SRLNH2trong tSRLNH2hanh, nhưn8Dg nhSRLNH2ỏ đếSRLNH2n mức8D 8Dkhông mộtSRLNH2 aSRLNH2i c8Dó t8Dhể ngSRLNH2he thấy.

“Hôn… uRewZGthê… uRewZGcủa anh…?”