You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho i5tWem mộg7njt lốig7nj thoát

“Cứ bắoEu5n H2kCnếu ei5tWm muốn.”vqoy KhH2kCông vqoyngần ngạig7nj g7njtrả lời5tWi, Mivqoynh Vỹg7nj ngướcg7nj g7njmặt H2kCnhìn thg7njẳng vàoH2kC đôg7nji mvqoyắt nâug7nj trooEu5ng sáni5tWg kiaoEu5, i5tWnhư thểvqoy đanoEu5g muốnvqoy thậoEu5t sH2kCự đốiH2kC dig7njện vớivqoy hiệnvqoy tạg7nji cùnoEu5g cô.

“Tôi vqoysẽ khôngg7nj H2kCbắn anvqoyh, vvqoyì sựvqoy lựavqoy chọvqoyn nàyg7nj oEu5không nhưoEu5 tôoEu5i monvqoyg đợi…”vqoy Khvqoyẩu súngH2kC kH2kCia rờii5tW khvqoyỏi i5tWtrán MiH2kCnh VoEu5ỹ, nhưngi5tW lạii5tW i5tWđược di5tWí sg7nját vg7njào đầg7nju Ái5tWi vqoyHy đầyi5tW vqoythách thức,oEu5 “…i5tW nếvqoyu aH2kCnh khônoEu5g roEu5a khH2kCỏi đâH2kCy, tôH2kCi sẽi5tW nổg7nj súng.”

Anh khôngoEu5 hềg7nj trảoEu5 i5tWlời, vìi5tW lvqoyúc nài5tWy thậvqoyt sựoEu5 khônvqoyg thểg7nj đoánoEu5 trướcoEu5 đH2kCược g7njcô đangg7nj muối5tWn loEu5àm nhoEu5ững gì…

Gắng gượg7njng đứi5tWng dậyg7nj, Ming7njh vqoyVỹ chối5tWng mộoEu5t oEu5tay vàoi5tW tường,g7nj bướvqoyc vqoyra phi5tWía i5tWcửa ngoEu5oài ci5tWủa đạiH2kC sảnh.g7nj NhưoEu5ng i5tWđi hếti5tW đạioEu5 sảH2kCnh, vqoyanh bỗni5tWg qug7njay ngi5tWười lạH2kCi, trêoEu5n sàg7njn i5tWnhà oEu5vẫn lưH2kCu dấug7nj nhi5tWững giọtvqoy máuH2kC từg7nj vH2kCai trvqoyái rớtg7nj ti5tWheo i5tWnhững bướcH2kC cvqoyhân củavqoy anh.

“Chỉ ci5tWần eH2kCm đưaH2kC tôig7nj khẩi5tWu soEu5úng, tôi5tWi sẽvqoy lậpg7nj tứoEu5c ri5tWời khvqoyỏi đây.”g7nj g7njMinh Vg7njỹ gằH2kCn giọng,oEu5 đôH2kCi vqoymắt tựaH2kC ni5tWhư i5tWmắt loàiH2kC hH2kCổ báoH2kC g7njvẫn sánoEu5g rựvqoyc trH2kCong ág7njnh chiềi5tWu tà.

Ái HH2kCy ng7njém mạvqoynh khẩg7nju i5tWsúng vqoyvề phíai5tW anhg7nj, nhưi5tWng ĐiềnH2kC oEu5Huân oEu5thì lạiH2kC g7njnhíu màyH2kC oEu5đầy kvqoyhó chịu.

Minh VỹH2kC lậpvqoy tứci5tW i5tWcầm g7njlấy khẩug7nj oEu5súng kiai5tW, ci5tWhĩa thẳoEu5ng vvqoyề poEu5hía Điềg7njn HuoEu5ân, đôH2kCi mắtvqoy lạnoEu5h lùnoEu5g đaH2kCng voEu5ằn lênvqoy nhữni5tWg tioEu5a lửag7nj đỏ.

*Đoàng*

Điền HoEu5uân vẫi5tWn chưi5tWa hg7njề cói5tW thoEu5êm bấtoEu5 kỳvqoy phảnvqoy ứngvqoy g7njnào, lậpi5tW toEu5ức gụcvqoy xuốngi5tW svqoyau pi5tWhát si5tWúng củaH2kC MinH2kCh VỹoEu5, g7njnhưng chỉH2kC ởi5tW g7njmột vg7njị vqoytrí vqoygần lồngi5tW ngựH2kCc đani5tWg i5tWkhiến tráivqoy tiH2kCm đậpi5tW goEu5ấp gvqoyáp vvqoyì i5tWđau đớn.

Ngay cg7njả HạoH2kC i5tWThần cũngvqoy đH2kCờ ni5tWgười, ni5tWhìn bóngoEu5 ngườii5tW luôH2kCn tỏH2kC rH2kCa i5tWnguy H2kChiểm kg7njia ngH2kCã oEu5gục hvqoyệt nhvqoyư Vĩi5tWnh KỳH2kC vừavqoy rồiH2kC, nhưnoEu5g chỉoEu5 kg7njhác i5tWở mộtvqoy điểm…

Điền Huâng7nj vqoyvẫn H2kCchưa ngừngvqoy thvqoyở… nơi5tWi khg7njoé môioEu5 xuấtH2kC hiệnoEu5 mộH2kCt vệtg7nj mvqoyáu oEu5dài g7njcủa nộig7nj ti5tWhương, nhvqoyưng Điềnvqoy Hui5tWân vẫng7nj cốg7nj coEu5hấp cườig7nj H2kCkhinh bỉ.

Bóng dáH2kCng MoEu5inh VỹH2kC khuấti5tW i5tWsau cánhi5tW g7njcửa phòngoEu5 đạoEu5i sảnh,g7nj tiếvqoyp bvqoyước choEu5ân bướcvqoy rg7nja khỏig7nj khvqoyu nhoEu5à máyoEu5 bg7njỏ hoang.

Đành tvqoyin oEu5tưởng gi5tWiao phói5tW mọH2kCi việcg7nj vqoycòn loEu5ại chvqoyo HạooEu5 ThH2kCần vậy…

Cảnh tượnvqoyg vqoyđẫm mái5tWu củai5tW vqoygian đg7njại sảnhH2kC rộngi5tW lớoEu5n khioEu5ến HạoEu5o Thầni5tW oEu5cảm ti5tWhấy ngạtH2kC thở,oEu5 xunH2kCg quanoEu5h chỉH2kC nặH2kCc mùiH2kC máH2kCu tH2kCanh nồng…

Cậu thi5tWở g7njdài, bướoEu5c đếnvqoy bH2kCên cạnhoEu5 Ái5tWi vqoyHy, đặg7njt g7njtay lêH2kCn bờg7nj vH2kCai nhỏg7nj bg7njé ấy,i5tW sai5tWu đóvqoy đoEu5i lướtH2kC oEu5qua mi5tWặt coEu5ô, H2kCquay đầuvqoy lại.

“Em savqoyo thế,oEu5 mvqoyèo cg7njon?” NhH2kCìn g7njgương mặi5tWt kỳoEu5 lvqoyạ củai5tW g7njcô, coEu5ậu oEu5lay mạnhvqoy oEu5đôi vi5tWai ấy,oEu5 nhưg7njng vẫni5tW vqoykhông hg7njề nhi5tWận vqoyđược bvqoyất kỳvqoy pi5tWhản ứnoEu5g oEu5nào cả.

Đột g7njngột đôivqoy mắtvqoy H2kCÁi Hi5tWy lạioEu5 sáni5tWg lêng7nj, g7njđầy g7njvẻ ngạvqoyc nhvqoyiên nhìH2kCn g7njHạo Thần.

Bàn vqoytay nhvqoyỏ bvqoyé ấyg7nj lậi5tWp tứcvqoy kéooEu5 mạnhoEu5 HạoEu5o ThầoEu5n xuốngH2kC, dùng7njg vqoycả thH2kCân ngườioEu5 chg7nje chắnvqoy cvqoyho cậvqoyu mộg7njt vqoycách gg7njấp gáp.

*Bốp*

Một thag7njnh gỗvqoy rơg7nji xuốngvqoy trướcH2kC mắi5tWt Hạog7nj Thầi5tWn, thg7njân hìnhvqoy noEu5hỏ bi5tWé kii5tWa cũngi5tW vqoydần thải5tW lỏoEu5ng, g7njsau đóg7nj ngoEu5ất đi…i5tW loEu5ại lài5tW ToEu5ịnh vqoyNhi… đôioEu5 mắtvqoy vH2kCẫn vqoysở hữvqoyu nỗoEu5i hi5tWoảng sợoEu5 khôngoEu5 dứtvqoy, nhưngg7nj lvqoyần nàg7njy i5tWlại mag7njng tvqoyhêm cảg7njm giáH2kCc mặci5tW cảmvqoy oEu5tội lỗi.

“A… em…oEu5 oEu5em khôngg7nj oEu5biết i5tWgì cả.”oEu5 Tvqoyịnh Nhvqoyi qvqoyuay ngưoEu5ời, chạyi5tW rvqoya khỏoEu5i oEu5căn phònoEu5g đẫmoEu5 máu.

“Mèo convqoy, i5tWem g7njcó H2kCsao i5tWkhông?” vqoyĐưa H2kCtay đỡoEu5 i5tWlấy thâni5tW hìnH2kCh vqoykia, Hvqoyạo Thầni5tW ômi5tW chH2kCặt oEu5Ái vqoyHy vàH2kCo lòng,H2kC đưg7nja taH2kCy vỗoEu5 i5tWvỗ vg7njào mặtg7nj côi5tW lig7njên tục.

Thứ svqoyắc g7njđỏ oEu5thẫm củag7nj máuvqoy chạoEu5y oEu5dài H2kCtừ trg7nján ÁoEu5i HoEu5y, dười5tWng nhg7njư H2kCthanh oEu5gỗ kioEu5a đãH2kC đượci5tW toEu5ác độngvqoy mộtoEu5 lựci5tW i5tWrất mạnh.

Hạo ThầoEu5n đưag7nj nhanvqoyh tvqoyay vqoyáo lvqoyau nhẹH2kC nhữnH2kCg doEu5òng chải5tWy H2kCvô hạvqoyn vqoytrên mặtH2kC cô…

Đôi mH2kCắt Điềi5tWn Hvqoyuân tuvqoyy mờoEu5 nhạtg7nj, nhưngvqoy vi5tWẫn đủg7nj đểg7nj trg7njông H2kCthấy nhữngoEu5 gìi5tW đanoEu5g diễi5tWn g7njra troH2kCng tầH2kCm nhìn.

Gương vqoymặt H2kCvà dg7njáng vẻoEu5 kia…i5tW ToEu5hy Thy?

Từ i5tWhành độngg7nj đếnoEu5 cửoEu5 chvqoyỉ i5tWvà vqoyvẻ g7njmặt, H2kChệt nhg7njư đangi5tW diễng7nj H2kClại vởg7nj kịchvqoy đẫmH2kC vqoymáu hai5tWi nămoEu5 g7njvề trước…

“Nhanh… đưa…vqoy i5tWThy Thvqoyy ra…H2kC khỏiH2kC đây…”H2kC ĐiềnH2kC HuânH2kC dồoEu5n tấtg7nj cảvqoy sứci5tW lựi5tWc cuốivqoy cg7njùng ng7njói toEu5rong đứti5tW quãngi5tW, từngH2kC từoEu5 đượvqoyc pvqoyhát rH2kCa mộtoEu5 cácH2kCh nặngH2kC nhọcvqoy, “…vqoy cóH2kC… bom…”

Hạo Thi5tWần ngạcH2kC nhH2kCiên nhìvqoyn vềoEu5 vqoyphía ĐiềnoEu5 Hug7njân, gươngvqoy mặtH2kC lộoEu5 H2kCrõ i5tWvẻ sửngH2kC svqoyốt, vộH2kCi vg7njàng nhH2kCấc bổngg7nj ngườioEu5 Ág7nji HoEu5y lêg7njn, mởvqoy noEu5hanh vqoychiếc vqoycửa sổvqoy H2kCở gócoEu5 pvqoyhòng, lvqoyập tứH2kCc vqoyđưa côg7nj rvqoya vqoykhỏi khoEu5u noEu5hà máyi5tW bỏi5tW hoang.

Ring… ring…

Chiếc g7njđiện ti5tWhoại toEu5rong túivqoy i5tWáo Mivqoynh Vvqoyỹ runvqoyg lêH2kCn khvqoyông ngừng.

Anh choEu5o tH2kCay g7njvào g7njtúi, đứngg7nj tựai5tW vqoyvào chiếcoEu5 BMH2kCW, đểH2kC mặoEu5c nhữngi5tW têi5tWn cvqoyận vệH2kC đaoEu5ng g7njcố gvqoyắng vqoysơ ci5tWứu cvqoyho vếtH2kC thươH2kCng vqoytrên vai.

“Thiếu gi5tWia, i5tWbà ci5tWhủ đãg7nj tựi5tW sátoEu5!” Khôni5tWg đểi5tW vqoyMinh Vvqoyỹ kịH2kCp g7njlên tiếng,i5tW mộtoEu5 chấH2kCt giọngi5tW trầi5tWm khàng7nj vanoEu5g H2kClên, hơoEu5i nvqoyghẹn lạivqoy. H2kC“Bệnh vivqoyện XY.”

Đầu dâyg7nj g7njbên i5tWkia H2kCdường nhH2kCư đavqoyng rơg7nji oEu5vào tg7njrạng vqoythái hoảngoEu5 loạn,g7nj nóoEu5i vi5tWội H2kCvài g7njcâu rồivqoy H2kCtắt g7njmáy. ĐôH2kCi mắtg7nj vqoyMinh vqoyVỹ tốioEu5 lạH2kCi, gạtvqoy đH2kCám cg7njận vH2kCệ sanoEu5g mg7njột bêi5tWn, loEu5ạnh lùnoEu5g vqoyra lệnh.

“Ở đg7njây, bvqoyảo voEu5ệ vợvqoy tôi.”

Chiếc BMvqoyW H2kCnhanh chóvqoyng khui5tWất si5tWau mvqoyàn đH2kCêm, đH2kCể lạioEu5 poEu5hía H2kCsau mộtvqoy nỗig7nj âvqoyn hậoEu5n quoEu5á lớn.

“Bà cH2kCó g7njhai sựH2kC vqoylựa chọn…”oEu5 Điềi5tWn Hi5tWuân liếg7njc ni5tWhìn boEu5à Hàvqoyn, saoEu5u vqoyđó đặtH2kC vàooEu5 loEu5òng oEu5bàn tg7njay H2kCcủa bH2kCà i5tWHàn mộtoEu5 covqoyn dg7njao g7njsắc nhọnH2kC. “vqoy… hoEu5oặc tôig7nj soEu5ẽ coEu5ho H2kCngười H2kCgiết tênvqoy Mvqoyinh Vỹ,oEu5 đH2kCứa g7njcon traH2kCi đg7njộc nhấti5tW củai5tW bi5tWà… hoặi5tWc i5tWtự tH2kCay boEu5à kếvqoyt tvqoyhúc cuộoEu5c sốnoEu5g i5tWcủa g7njThy Thy.”

Nếu Điềng7nj Huâg7njn vqoykhông i5tWcó đượvqoyc Thi5tWy g7njThy, thH2kCì không7njg g7njai coEu5ó quyg7njền g7njấy cả!

Thật sự,g7nj i5tWĐiền g7njHuân khôngH2kC pg7njhục! vqoyTại oEu5sao cùi5tWng huyH2kCết thống,g7nj vốH2kCn H2kCdĩ cải5tW Mvqoyinh Vỹvqoy vH2kCà TH2kChy ToEu5hy đềuoEu5 ki5tWhông thvqoyể đoEu5ến vớiH2kC nhvqoyau, nhvqoyưng tại5tWi sai5tWo TH2kChy Ti5tWhy H2kClại chH2kCọn H2kCMinh VH2kCỹ i5tWmà koEu5hông chọni5tW Điềnvqoy Huân?!

Ăn khi5tWông đượci5tW vqoythì đH2kCành đvqoyạp đổi5tW vậy…

Dàn g7njdựng mộtg7nj vụvqoy việcg7nj bắtg7nj cóvqoyc đơni5tW giản,i5tW đúngH2kC g7njlà khg7njông oEu5quá khvqoyó vH2kCới ĐiềH2kCn Huân.

Mặc kệH2kC MinoEu5h VỹH2kC vàoEu5 ĐiềnH2kC HuoEu5ân đãoEu5 kH2kCề vvqoyai sH2kCát cH2kCánh hơnoEu5 vqoyba năoEu5m vqoytrời… mH2kCặc kệvqoy H2kCánh nhìni5tW H2kCoán hậnH2kC H2kCcủa oEu5Thy TH2kChy… ĐiềnoEu5 Hg7njuân vg7njẫn sẽoEu5 tvqoyhực vqoyhiện kếvqoy hoạch.

“Điền Huân,oEu5 ag7njnh oEu5bị oEu5làm H2kCsao vqoyvậy hả?vqoy” ThH2kCy H2kCThy tvqoyức giậnoEu5 trừoEu5ng mắtH2kC nhìg7njn vqoyĐiền Hug7njân, tạig7nj g7njsao ngườvqoyi mi5tWà H2kCThy oEu5Thy g7njluôn g7njxem làvqoy aH2kCnh trag7nji i5tWtốt lạii5tW cói5tW tvqoyhể làmvqoy nhg7njững vii5tWệc nhi5tWư thếH2kC này?

Đặt lòng7njg i5tWtin vvqoyào g7njmột ngườH2kCi đangoEu5 chìg7njm soEu5âu g7njvào nvqoyỗi tvqoyhù hậH2kCn si5tWâu lắngi5tW, liệuoEu5 cH2kCó phảH2kCi li5tWà saoEu5i lầm?

“Sao? oEu5Bà i5tWcó bH2kCa g7njgiây g7njđể loEu5ựa chọn…H2kC” Điềng7nj Hug7njân nhìnvqoy i5tWbà HànoEu5 vớvqoyi i5tWmột g7njánh mắvqoyt đầyH2kC toEu5hích thvqoyú, tiếpH2kC tụg7njc i5tWdồn bàH2kC đếnvqoy đườngi5tW cùni5tWg, “…vqoy mộtvqoy… haiH2kC… ba…”

“Ta… i5tWsẽ bảoH2kC vqoyvệ MoEu5inh Vỹ!”H2kC CảoEu5 ngvqoyười boEu5à Hvqoyàn vqoyrun lêg7njn, g7njnắm i5tWchặt loEu5ấy g7njcon vqoydao nhỏi5tW g7njbé nvqoyhưng lại5tWi vqoysắc lạoEu5nh troi5tWng tay.

Câu trải5tW g7njlời H2kChoàn tvqoyoàn đúngvqoy vg7njới nhữngoEu5 g7njgì Điềng7nj Huâni5tW g7njmong đH2kCợi, gvqoyương mặtoEu5 ấyH2kC đaoEu5ng nởoEu5 mộtH2kC i5tWnụ i5tWcười oEu5cay i5tWđắng trêng7nj môi…

“Nếu giết,H2kC i5tWta sẽvqoy i5tWgiết cậu.”vqoy Đi5tWột ngộti5tW bvqoyà Hg7njàn ngướcg7nj mặtg7nj lên,g7nj g7njánh nhg7njìn vqoydứt kg7njhoát oEu5và H2kCnhanh chónvqoyg hướngH2kC mũi5tWi doEu5ao vềg7nj phíag7nj H2kCĐiền Huân.

Nhưng mi5tWột bóngvqoy dángi5tW nhoEu5ỏ béoEu5 đãvqoy lậpi5tW tứcH2kC đứngvqoy chắnvqoy trướcoEu5 mvqoyặt Điềni5tW Hui5tWân, oEu5hứng trọoEu5n nhoEu5át daoEu5o tg7njàn nhẫnoEu5 củaH2kC bvqoyà Hànvqoy. oEu5Cả bi5tWà HànoEu5 vg7njà ĐiềnoEu5 vqoyHuân đg7njều sữngi5tW ngườig7nj, nhvqoyìn dòni5tWg máoEu5u đvqoyang tg7njhấm đẫmg7nj cH2kChiếc vi5tWáy xivqoynh xg7njắn cg7njủa Tvqoyhy Ti5tWhy, vi5tWà bóngg7nj vqoydáng ấyH2kC g7njcũng goEu5ục nH2kCgã trg7njong đai5tWu đớn.g7nj ThoEu5y Thi5tWy… khôni5tWg vqoyhề vqoycảm tH2kChấy tg7njức giậnoEu5 vqoyhay ooEu5án tráoEu5ch i5tWĐiền HH2kCuân, chỉi5tW lH2kCà nhấtg7nj toEu5hời i5tWcảm tg7njhấy oEu5khó choEu5ịu H2kCvới nhữg7njng hH2kCành độnoEu5g ti5tWhất vqoythường kia…

Nhưng khôngvqoy vìi5tW tvqoyhế, mộtg7nj Ti5tWhy ToEu5hy luôni5tW hếtg7nj lg7njòng voEu5ì ngườii5tW khg7njác đểi5tW mặci5tW ĐiềnH2kC H2kCHuân i5tWchịu nhvqoyát g7njdao ấy.

Điền HH2kCuân g7njvội vi5tWàng nângi5tW ngườig7nj oEu5Thy Ti5tWhy lêg7njn, trong7njg oEu5đôi mắti5tW g7njkia đanvqoyg vqoyxuất hiệvqoyn mi5tWột oEu5dòng lệvqoy đi5tWau đớn.

“Em… vqoyxin lỗi…”

Đôi mắtvqoy dầnoEu5 vqoykhép lạig7nj, vH2kCà khônvqoyg bg7njao gvqoyiờ mvqoyở ri5tWa nữa.i5tW ĐếnH2kC tH2kCận H2kClúc ToEu5hy oEu5Thy trúg7njt i5tWhơi tH2kChở H2kCcuối cùi5tWng, g7njMinh Vỹvqoy cg7njhỉ kịpi5tW oEu5nhìn ngắmi5tW gvqoyương mặvqoyt g7njtrắng bệchg7nj ấy,oEu5 kH2kChông quoEu5ên tặoEu5ng i5tWcho ngg7njười đangg7nj nắvqoym gvqoyiữ vqoycon dag7njo g7njđẫm mH2kCáu troEu5ong tag7njy mộtoEu5 ánH2kCh g7njnhìn cH2kCăm hận…oEu5 li5tWà boEu5à Hàn!

Bà khôngg7nj hềg7nj gig7njải thvqoyích oEu5hay tH2kChanh H2kCminh g7njcho bấtH2kC cứH2kC điềH2kCu gìH2kC cảvqoy… i5tWvì H2kCsự tg7njhật, chíng7njh vqoybà H2kCđã hạvqoyi i5tWchết Thvqoyy Thy.

Nhưng lúg7njc MoEu5inh Vỹg7nj g7njđến, cũni5tWg làg7nj i5tWlúc Điềng7nj Huâg7njn oEu5rời đi…

Đại svqoyảnh, từngvqoy giâyg7nj phúg7njt H2kCtrôi quoEu5a, sối5tW oEu5mệnh củag7nj ĐiềH2kCn HuânoEu5 cũngg7nj dầH2kCn kg7njết thúc,vqoy trướg7njc mắtvqoy chH2kCỉ cg7njòn thvqoyi thểvqoy đẫmoEu5 mg7njáu củavqoy oEu5Vĩnh Kỳ.

Lần g7njnày… đãi5tW kvqoyhiến quoEu5á nhoEu5iều ngườii5tW thươoEu5ng tg7njổn… ĐoEu5iền g7njHuân bậtg7nj cười5tWi, nụH2kC cườioEu5 g7njcay g7njđắng mi5tWột cáchoEu5 đoEu5au đớn.

Một âmH2kC thanH2kCh chấoEu5n đH2kCộng vaoEu5ng lH2kCên, đồnvqoyg thờii5tW vqoykhiến ngọg7njn lửaH2kC i5tWdo távqoyc độngH2kC mạnhg7nj bH2kCùng cháyvqoy, mạoEu5nh mẽH2kC vqoyvà oEu5nuốt H2kCchửng tấti5tW cả.

Trong đái5tWm g7njcháy sai5tWu vụi5tW nổ,oEu5 moEu5ột gg7njiọt nướcoEu5 mắtoEu5 đầuvqoy tiênoEu5 rơig7nj xuốngg7nj từi5tW gươngoEu5 mặtvqoy Đii5tWền Huân…

*Bệnh việvqoyn XY*

“Bác sĩ!”vqoy oEu5Hạo ThầnoEu5 g7njbế Ái5tWi HoEu5y toEu5rên tayvqoy, xôngi5tW vH2kCào bệnhvqoy việH2kCn vớivqoy g7njtrạng H2kCthái i5tWvô oEu5cùng hoải5tWng loạn,H2kC oEu5gào lêi5tWn i5tWtrong i5tWvô vg7njọng. “LàmH2kC ơn,H2kC cứuvqoy coEu5ô ấyoEu5! LàoEu5m ơn!”

“Đặt i5tWcô ấvqoyy li5tWên đvqoyây.” Mộvqoyt côi5tW i5tWy táoEu5 trựcg7nj lậvqoyp tứcvqoy đẩyH2kC chiếvqoyc vqoyxe đẩyi5tW màug7nj trắngvqoy g7njra oEu5trước moEu5ặt Hạog7nj Thầg7njn, cấtoEu5 giọnoEu5g rg7nja lệnh.

Hạo Thầnvqoy cẩi5tWn vqoytrọng đặvqoyt Ávqoyi vqoyHy ni5tWằm lêH2kCn oEu5chiếc vqoyxe g7njđẩy ấH2kCy, cg7njậu i5tWvội vãoEu5 H2kCnối bướcH2kC thi5tWeo chiếcg7nj oEu5xe đoEu5ến tậnH2kC kvqoyhi khoEu5uất hẳnoEu5 sag7nju phòng7njg cấpi5tW cứu.

Mệt mH2kCỏi ngồig7nj xui5tWống dãyvqoy ghếoEu5 oEu5chờ ngovqoyài i5tWphòng cấpi5tW cứvqoyu, H2kCHạo Thầng7nj hoEu5ai g7njtay ôH2kCm H2kClấy đầui5tW, cối5tW gắngoEu5 oEu5định thầnvqoy lại.

Trong oEu5khi đó…

*Bệnh việg7njn XX*

Minh VoEu5ỹ ngồiH2kC trog7njng phòoEu5ng i5tWcấp vqoycứu ởoEu5 g7njbệnh voEu5iện lớng7nj nhi5tWất thàoEu5nh phH2kCố, anoEu5h oEu5đã phảoEu5i mấtH2kC H2kCcả giờH2kC đồi5tWng hồvqoy H2kCmới đếng7nj đượcg7nj cáH2kCi bg7njệnh việi5tWn rộngi5tW lớoEu5n này.

Ring… ring…

Điện thH2kCoại lạig7nj rung…

“Chuyện i5tWgì?” Mivqoynh VỹoEu5 g7njtựa hi5tWẳn ngoEu5ười vg7njào chiếg7njc gvqoyhế ởH2kC phvqoyòng đợig7nj, cg7njhán nảH2kCn nhấnoEu5 núti5tW nhoEu5ận cvqoyuộc gọivqoy vqoysau oEu5đó ápoEu5 điệnvqoy thoạig7nj vàoEu5o tai5tWi, đếng7nj tậnvqoy oEu5lúc nàyi5tW H2kCanh mớioEu5 ci5tWảm thấyg7nj si5tWự đvqoyau buốg7njt đếnvqoy H2kCtê di5tWại i5tWở bờvqoy vai.

“Thiếu… H2kCthiếu gvqoyia, noEu5ổ… vqoynổ ri5tWồi!” Từvqoy đầuoEu5 dg7njây bêH2kCn kig7nja, tênoEu5 cg7njận H2kCvệ lắpoEu5 bắH2kCp nhH2kCư đg7njang cựcH2kC kỳg7nj hoảngH2kC H2kCloạn, g7njthở goEu5ấp ki5tWhông ngừng.

“Nổ?” MH2kCinh Vỹg7nj nvqoyhíu moEu5ày, lặpvqoy lạioEu5 duoEu5y vqoynhất mộti5tW từvqoy i5tWnhư g7njđang chg7njờ i5tWsự chứnvqoyg thựci5tW H2kCtừ vqoyphía bênoEu5 kia.

“Khu nhài5tW máy…H2kC nổH2kC.” Vvqoyừa nghi5tWe ti5tWhấy vqoycô nóvqoyi gvqoyấp goEu5áp i5tWvọng sani5tWg điệni5tW thog7njại oEu5từ phg7njía bvqoyên kiH2kCa, Mini5tWh VỹH2kC mớig7nj kịpg7nj nhoEu5ận thH2kCấy từH2kC i5tWphía bêi5tWn kiH2kCa điệnvqoy thoạii5tW cóvqoy rấtvqoy nhiH2kCều thứvqoy âi5tWm oEu5thanh i5tWkhác nhau.

“Chết tiệtoEu5! g7njCô i5tWấy rvqoya khỏioEu5 H2kCđó ci5tWhưa?” Mini5tWh Vỹi5tW i5tWtức H2kCgiận qui5tWát g7njlên, đôivqoy mắti5tW oEu5đang lvqoyộ roEu5õ vvqoyẻ lvqoyo lắng.

Tại saH2kCo lúci5tW đấy…i5tW anoEu5h khôni5tWg H2kCở lạiH2kC màH2kC lậpoEu5 H2kCtức đếg7njn H2kCbên boEu5à i5tWta thếi5tW này?

“Vẫn… cH2kChưa.” Giọng7njg nvqoyói bênvqoy kioEu5a i5tWrất nhH2kCỏ, dườngg7nj nH2kChư đãoEu5 cg7njố gắnoEu5g thg7nju g7njhết cai5tWn đảmg7nj đểoEu5 g7njtrả lời.

Gương mặtg7nj oEu5Minh Vỹvqoy ti5tWrở g7njnên oEu5tái nhợtH2kC dướig7nj ánhoEu5 đèH2kCn chùH2kCm tronH2kCg bệnH2kCh viện,g7nj i5tWcố i5tWgắng gượngvqoy ngoEu5ười đứngH2kC dậH2kCy, nhưnoEu5g oEu5sau vqoyđó lạig7nj ngãvqoy khuỵuoEu5 xuốngH2kC đất.

Vết vqoythương tH2kCrên vaoEu5i… đãoEu5 khioEu5ến anH2kCh mấtoEu5 quvqoyá nvqoyhiều máu.

Đôi mắtvqoy ani5tWh dầH2kCn vqoytối lại,i5tW cảH2kC ngưi5tWời H2kCdường nhoEu5ư kvqoyhông H2kCcòn chúti5tW sứi5tWc lg7njực oEu5nào cảg7nj. Toànvqoy oEu5thân hoàng7nj toànH2kC bấtH2kC độnvqoyg troEu5ên g7njnền oEu5đất, Mg7njinh vqoyVỹ i5tWđang vqoycố gắngvqoy gượngvqoy dH2kCậy… nhưvqoyng toEu5ất cg7njả cg7njhỉ làH2kC vg7njô íoEu5ch. oEu5Lần này,oEu5 avqoynh lạiH2kC i5tWmột lầni5tW i5tWnữa… đvqoyánh mấi5tWt ngườH2kCi ci5tWon gáiH2kC màoEu5 mìvqoynh yêi5tWu thương.

Khoé môii5tW ti5tWrên gưi5tWơng g7njmặt điểg7njn traoEu5i g7njkhẽ nvqoyhếch li5tWên, i5tWmột nụoEu5 cườioEu5 oEu5nhạt, oEu5đồng lúcH2kC đi5tWôi mắoEu5t lạnhi5tW lùi5tWng i5tWkia cũngg7nj dầi5tWn H2kCkhép loEu5ại, cvqoyhe khg7njuất tầmi5tW nhìH2kCn mờH2kC ảo.

Chap 40

Người oEu5em yoEu5êu i5tWlà anh?

Hạo Tg7njhần lH2kCo lắngi5tW đứngi5tW g7njchắn trướcg7nj cửag7nj phòvqoyng ci5tWấp cứg7nju, tạig7nj saoEu5o vàog7nj khoảnhvqoy khắvqoyc i5tWquan ti5tWrọng thg7njì thờig7nj H2kCgian i5tWlại trôii5tW oEu5chậm tvqoyhế nH2kCày cvqoyơ chứ?

Ái Hvqoyy củaH2kC noEu5gày i5tWhôm nay…g7nj quảg7nj vqoythật ri5tWất lvqoyạ lẫmH2kC, noEu5hưng lạvqoyi H2kCvô cùnoEu5g đág7njng thươngvqoy toEu5rong H2kCmắt cậu.

Đôi g7njmắt khôi5tWng lvqoyẫn chútvqoy tạpvqoy ng7njiệm luH2kCôn luôi5tWn ávqoynh oEu5lên H2kCnhững tioEu5a nhìni5tW lémg7nj lỉg7njnh lạioEu5 tvqoyrở noEu5ên sâuvqoy thẳmoEu5 khôg7njng chúg7njt hạnvqoy vqoyđịnh, vg7njô trH2kCi vôH2kC giác.

Khoảnh kH2kChắc đốig7nj diệni5tW H2kCvới đoEu5ôi H2kCmắt i5tWvô i5tWcảm ấH2kCy, i5tWtrái tig7njm Hi5tWạo Thg7njần chợtg7nj chùni5tWg xuống,i5tW tưởnvqoyg chừngoEu5 ng7njhư H2kCđang chvqoyìm soEu5âu oEu5vào nỗoEu5i H2kCđau cùi5tWng cực.

Nghĩ đếni5tW việcg7nj mìnhH2kC oEu5đã từi5tWng tig7njếp toEu5ay cH2kCho ĐiềH2kCn Hg7njuân thựcH2kC hiệg7njn vqoykế hoạcg7njh trảg7nj thù,H2kC H2kCHạo Thầng7nj li5tWại cảmH2kC thấyg7nj vôvqoy cùg7njng nhứcg7nj buốtg7nj i5tWnơi ngực,H2kC chỉi5tW trànoEu5 ngậpi5tW dui5tWy nhấi5tWt mộvqoyt thứi5tW oEu5cảm xúg7njc âvqoyn hận.

Đôi mg7njắt trg7njở vqoynên tvqoyhất g7njthần, tầmg7nj nhìni5tW dầni5tW tốioEu5 lại…vqoy Lvqoyồng ngựcvqoy i5tWhiện giờH2kC cứvqoy nhưg7nj đavqoyng bH2kCị thioEu5êu đốt,H2kC nónH2kCg bỏngoEu5 nhưnvqoyg loEu5ại vôg7nj cùngg7nj đH2kCau rvqoyát mỗg7nji vqoykhi lại5tWi thg7njêm H2kCmột giâH2kCy toEu5rôi qua.

Làm ơni5tW… g7njÁi Hg7njy, đừnH2kCg đểvqoy xảyoEu5 cg7njô i5tWấy oEu5ra oEu5bất cứH2kC chvqoyuyện goEu5ì cả!

*Cạch*

Cánh vqoycửa poEu5hòng cấpH2kC cg7njứu đượcH2kC oEu5mở rH2kCa, kèmvqoy vqoytheo độvqoyng H2kCtác gạtvqoy Hi5tWạo ThầnoEu5 oEu5sang vqoymột bên.

Chiếc xvqoye đẩyH2kC màug7nj trắngi5tW đangi5tW moEu5ang thg7njeo mộtH2kC thg7njiên H2kCsứ mấti5tW đig7nj đôii5tW cáni5tWh, gưH2kCơng mvqoyặt nhợtg7nj nhạti5tW kH2kChông chútg7nj sứcg7nj sốnvqoyg nvqoyhắm nghiềnH2kC đg7njôi mg7njắt, vqoytrên H2kCđầu H2kCquấn mộtoEu5 dg7njải bănvqoyg tH2kCrắng vqoykhá mỏni5tWg, mg7njái i5tWtóc mvqoyàu vqoycafe sữaoEu5 vvqoyẫn bồvqoyng bềnoEu5h H2kCvà i5tWtôn vqoylên vẻi5tW đẹpg7nj thuầH2kCn khiết.

Ái g7njHy đượci5tW i5tWy táoEu5 g7njđưa rg7nja khỏvqoyi phi5tWòng bằni5tWg chH2kCiếc xoEu5e đẩyH2kC trắngH2kC toátoEu5, thevqoyo vqoysau lg7njà H2kCông bácg7nj sg7njĩ tvqoyrung H2kCniên đaoEu5ng cầmg7nj tg7njrên tai5tWy mộvqoyt xấpoEu5 hồoEu5 sơH2kC bệnhvqoy án.

Hạo Thầnvqoy mg7njấp g7njmáy đvqoyôi oEu5môi, đưavqoy g7njtay nhi5tWư g7njmuốn i5tWníu H2kCgiữ i5tWcô g7njlại, ng7njhưng lạig7nj bi5tWị moEu5ột vqoybàn tavqoyy chặni5tW ngavqoyng i5tWhành độni5tWg ấy.

Đôi mắtoEu5 i5tWcậu khg7njông nhH2kCìn bácH2kC sĩvqoy lấyH2kC mi5tWột cáoEu5i, tiếoEu5p tụcvqoy dõioEu5 oEu5theo chiếcvqoy xoEu5e oEu5đẩy g7njđang đưoEu5a ngg7njười vqoycon gái5tWi yếvqoyu ớtH2kC kg7njia ci5tWách xg7nja oEu5khỏi mình.

“Đã quvqoya H2kCtình trạoEu5ng H2kCnguy g7njkịch, vếtoEu5 thươg7njng toEu5uy khg7njông nặi5tWng nhưi5tWng lạii5tW i5tWmất kháH2kC nhiềui5tW mH2kCáu, vqoyđặc biH2kCệt cóoEu5 thi5tWể đểvqoy lạg7nji i5tWdi chứni5tWg g7njcho côH2kC oEu5ấy.” Vịg7nj bvqoyác sĩoEu5 hg7njiền vqoytừ troEu5ước g7njmặt mởoEu5 vqoylời, vỗoEu5 vvqoyỗ vi5tWai HH2kCạo g7njThần ng7njhư đani5tWg g7njcố gg7njắng trấvqoyn H2kCan. “CậuoEu5 i5tWhãy đii5tW li5tWàm tg7njhủ tH2kCục nhi5tWập việnH2kC, sH2kCau đói5tW cậuoEu5 cói5tW thi5tWể vàog7nj pg7njhòng 50i5tW2 thăi5tWm côoEu5 ấy,g7nj ng7njếu oEu5có bấtH2kC kvqoyỳ dấi5tWu vqoyhiệu bấtH2kC thườngoEu5 lậpvqoy tH2kCức goEu5ọi bácg7nj sĩ.”

Từ từoEu5 hạvqoy taH2kCy xuống7njg, bóni5tWg vịoEu5 bág7njc sĩi5tW i5tWtrong ci5tWhiếc ái5tWo bg7njlu H2kCtrắng nhanoEu5h coEu5hóng khuH2kCất oEu5sau i5tWmột H2kCcánh H2kCcửa phH2kCòng g7njgần đó,i5tW tiếpg7nj tụcg7nj thựcvqoy hiệnvqoy nhig7njệm vụvqoy củg7nja chínhg7nj mình.

Di chứng?

Hai tai5tWy Hại5tWo ThầnoEu5 siếi5tWt cg7njhặt lại,vqoy H2kCcả ngg7njười rg7njun noEu5hẹ lêg7njn, đểi5tW lH2kCại H2kCdi chứngg7nj sao?

“Dương HạoH2kC g7njThần! Cg7njô gávqoyi nàyi5tW qH2kCuan toEu5rọng đH2kCến mứi5tWc khiếnH2kC cậg7nju phảivqoy g7njbỏ cảvqoy shoi5tWw dioEu5ễn quoEu5an trọngg7nj sao?vqoy” ToEu5ay qH2kCuản oEu5lý oEu5riêng H2kCcủa HạH2kCo Thi5tWần tứcvqoy g7njgiận đậg7njp mạg7njnh quyểni5tW sổoEu5 goEu5hi chég7njp lịchi5tW làg7njm việci5tW củi5tWa HoEu5ạo Thầi5tWn li5tWên bànvqoy, i5tWtức goEu5iận quátH2kC lớn.

Đã mộti5tW ngoEu5ày tri5tWôi qua…

Hạo g7njThần i5tWvẫn H2kCkhông hềH2kC rờvqoyi khỏi5tWi phòngg7nj bệnhg7nj oEu5số 5vqoy02 lH2kCấy mộtvqoy gH2kCiây, cH2kChỉ H2kClặng ngườig7nj ngắmH2kC H2kCnhìn ngi5tWười ci5tWon g7njgái đang7njg coEu5hìm oEu5sâu vàooEu5 giấcg7nj ngủ.

Mọi H2kCâm thoEu5anh H2kCxung vqoyquanh dưi5tWờng nhi5tWư khônoEu5g còg7njn tg7njác độngH2kC đH2kCến cậuH2kC đi5tWược nữa.

Tay g7njquản li5tWý oEu5kia tứoEu5c giậnH2kC g7njném oEu5trọn oEu5đôi mắH2kCt g7njoán hậnoEu5 vH2kCào H2kCcô gi5tWái noEu5hỏ bévqoy đang7njg i5tWnằm yêoEu5n lặoEu5ng H2kCtrên chiếg7njc H2kCgiường trắngoEu5 khi5tWông chúvqoyt bi5tWụi bẩn,oEu5 hắvqoyn li5tWại nhìng7nj oEu5samh vqoyHạo ThH2kCần vẫnH2kC đi5tWang tii5tWếp oEu5tục yêi5tWn g7njlặng trướcH2kC ng7njgười cog7njn gávqoyi ấy.

Bất gii5tWác oEu5thở dàig7nj mệtg7nj mỏvqoyi, hắng7nj g7njta oEu5cầm quyểng7nj oEu5sổ vừag7nj đượcH2kC némH2kC mạnoEu5h lêng7nj mặtoEu5 bàni5tW củai5tW phòngi5tW bệnhvqoy lH2kCên, lvqoyê bướcH2kC rH2kCa khỏig7nj H2kCcăn pH2kChòng tĩg7njnh lặng.

*Bệnh việg7njn XX*

“Tránh ra!oEu5” vqoyMinh Vỹg7nj i5tWgằn g7njgiọng, tứci5tW giậg7njn nhg7njìn đávqoym cậnvqoy vệoEu5 đg7njang coEu5hặn ngaH2kCng trướcvqoy cửa,vqoy đôii5tW mắH2kCt H2kCđằng đằngg7nj sátvqoy khí.

“Ông chủoEu5 coEu5ó lệni5tWh, thiếuvqoy H2kCgia phảioEu5 nghỉg7nj oEu5ngơi đếnH2kC khoEu5i oEu5hoàn toH2kCàn boEu5ình phụi5tWc.” Mộvqoyt oEu5tên cậnH2kC vqoyvệ ci5tWúi đầuH2kC, thậvqoyn tvqoyrọng noEu5ói từngvqoy H2kCtừ mộtvqoy cvqoyách máyoEu5 mócvqoy, svqoyau đH2kCó đóngvqoy ng7njhanh cái5tWnh cửag7nj phòH2kCng bệH2kCnh lại.

“Mẹ i5tWkiếp! i5tWMở coEu5ửa!!” Mii5tWnh Vỹi5tW oEu5quát lớnH2kC, dùni5tWg g7njchân đạpi5tW thg7njẳng vàoi5tW cánhi5tW cửavqoy gỗvqoy oEu5kia, nvqoyhưng đávqoym cậng7nj oEu5vệ vqoylại nhanoEu5h oEu5chóng chặg7njn cửavqoy ngag7njy i5tWkhi g7njcánh cửai5tW vừa&nbvqoysp; bH2kCật roEu5a vqoydưới lựci5tW đại5tWp coEu5ủa anh.

Đây g7njrõ g7njràng làoEu5 oEu5kế hoạchg7nj củag7nj H2kCông ta!!

Ông i5tWta khôi5tWng i5tWmuốn ai5tWnh H2kCđi g7njtìm coEu5ô ấy!!

Với khảH2kC năngg7nj củag7nj oEu5ông Hànvqoy, biếtoEu5 chuH2kCyện ÁoEu5i i5tWHy khi5tWông hềoEu5 khóoEu5, đặg7njc oEu5biệt oEu5ông g7njta lg7njại g7njcó vqoythể biếH2kCt roEu5õ g7njđịa H2kCđiểm vàoEu5 những7njg oEu5gì xảg7njy ri5tWa g7njliên qvqoyuan đếnoEu5 vi5tWụ vioEu5ệc chấnoEu5 độngvqoy voEu5ừa rồi.

Minh Vỹvqoy nghii5tWến vqoyrăng, đi5tWôi mH2kCắt ai5tWnh bịvqoy ci5tWhe pg7njhủ bi5tWởi mộH2kCt màni5tW đH2kCêm củg7nja H2kCtuyệt vọni5tWg, g7njtiếp tụcg7nj cvqoyố gắngH2kC thoátvqoy khỏH2kCi vòng7njg vâi5tWy i5tWcủa đámH2kC cậnH2kC vệ.

Ái Hi5tWy, nhi5tWất địnhvqoy ÁoEu5i oEu5Hy sẽg7nj không7njg sH2kCao cả!

… khônoEu5g vqoysao H2kCcả! Ci5tWố gắnH2kCg phủoEu5 đoEu5ịnh nH2kChững dH2kCòng svqoyuy nghĩvqoy tồivqoy tệvqoy goEu5án ghi5tWép tg7njrận bvqoyom kH2kCia vớii5tW sH2kCự sốnvqoyg H2kCcủa ÁioEu5 Hg7njy, g7njtrái tg7njim Mvqoyinh Vg7njỹ đani5tWg đậpg7nj gấpi5tW vqoygáp hH2kCơn bavqoyo giờvqoy hết.

“Chờ anhg7nj, làg7njm ơn…”

Phòng bệnhoEu5 502…

Đôi mắoEu5t nâoEu5u trog7njng sái5tWng ti5tWừ i5tWtừ mởi5tW oEu5ra, lavqoyy độngg7nj hàngoEu5 H2kCmi dài,g7nj saoEu5u H2kCđó H2kCchớp cH2kChớp vi5tWài cái5tWi đểg7nj thícg7njh vqoynghi vớig7nj ánhH2kC soEu5áng trovqoyng phòng.

Ái i5tWHy đưag7nj H2kCtay dụvqoyi dụoEu5i i5tWmắt, lvqoyiếc nhìi5tWn oEu5gương mặti5tW đani5tWg oEu5gục g7njxuống vqoybên cạnH2kCh giường,H2kC đưaH2kC mộtH2kC tvqoyay g7njnắm lấyg7nj thànhg7nj giườoEu5ng cốH2kC i5tWgắng gượH2kCng dậy.

Hai ngàyH2kC ti5tWrôi quvqoya, Hvqoyạo g7njThần H2kChoàn toàni5tW mấvqoyt oEu5ngủ, đểg7nj rồivqoy vqoygiờ đâyg7nj khôngg7nj vqoyhề hai5tWy biếtg7nj ngườioEu5 cvqoyon gáioEu5 đái5tWng vqoyyêu kH2kCia đãH2kC “hi5tWồi sinh”.

Cô nghiêng7njg ni5tWgười g7njsang g7njmột vqoybên, ci5tWố gvqoyắng thg7nju gươngvqoy mặoEu5t củai5tW ngưg7njời g7njấy vàoEu5o tầmi5tW nhìn.

Đột ngộH2kCt haH2kCi hànvqoyg lôngH2kC mi5tWày từH2kC gươngvqoy mặtH2kC ấH2kCy H2kCkhẽ i5tWcau lạiH2kC, H2kCsau đóH2kC moEu5ệt mỏiH2kC H2kCmở mắi5tWt. Đậpvqoy vàvqoyo mH2kCắt g7njcủa Hạoi5tW Thầng7nj lg7njà gươngi5tW oEu5mặt mg7njơ vqoymơ mànoEu5g mànoEu5g i5tWnhư H2kCchưa tỉnhg7nj mộngvqoy củg7nja ÁioEu5 i5tWHy, ng7njét mặtg7nj i5tWcậu lộg7nj roEu5õ i5tWvẻ ngạci5tW noEu5hiên vvqoyà voEu5ui sướng.

Hạo g7njThần ngồii5tW thẳg7njng oEu5dậy, đưvqoya mi5tWột tvqoyay kéooEu5 i5tWcô ôi5tWm thH2kCật chặvqoyt vài5tWo lòngg7nj, ng7njhư đavqoyng cvqoyố gi5tWắng chvqoyứng thi5tWực sựH2kC tồng7nj i5tWtại hiệvqoyn giờg7nj cvqoyủa cô.

“Mèo coni5tW, cuốoEu5i cùnvqoyg eg7njm cũg7njng chH2kCịu tỉH2kCnh rồi.”

Căn phònH2kCg lạig7nj độtoEu5 ngộtoEu5 chìg7njm vg7njào khg7njông gH2kCian tĩvqoynh lặni5tWg vàvqoy coEu5ăng thẳH2kCng, Hạoi5tW Thg7njần nớg7nji lỏngvqoy voEu5òng tayvqoy, saoEu5u đvqoyó đẩyH2kC ngườg7nji Ág7nji g7njHy ravqoy, lặvqoyng lẽi5tW quaoEu5n sávqoyt từg7njng cửvqoy chi5tWỉ từoEu5 H2kCphía oEu5bên kia.

Cô H2kCđang H2kCchăm chúH2kC nhìg7njn HạoH2kC Thầg7njn, ánhg7nj nhìnH2kC thíH2kCch g7njthú nhưoEu5 vvqoyừa tg7njìm roEu5a mộtH2kC thứi5tW đồg7nj chvqoyơi mớig7nj lạ.

Sao toEu5ừ hàni5tWh độnH2kCg oEu5đến vH2kCẻ oEu5mặt lạii5tW ngơg7nj vqoyngơ ni5tWgác ngácg7nj thếi5tW này?

Có g7njkhi nàoH2kC đúH2kCng nhưi5tW lH2kCời báH2kCc H2kCsĩ oEu5đã nóivqoy… vếtvqoy thi5tWương koEu5ia đH2kCã thvqoyật sựi5tW g7njđể g7njlại doEu5i chứng?

“Em… tênoEu5 gg7njì?” i5tWHạo ThầnoEu5 bấtg7nj g7njgiác cấi5tWt lH2kCên mộti5tW vqoycâu hỏoEu5i ngoEu5hi vấnH2kC, nhH2kCưng chỉg7nj oEu5để kiểmvqoy ti5tWra toEu5ình trg7njạng hiệvqoyn g7njtại coEu5ủa Áivqoy Hy.

Từ pi5tWhía bêi5tWn kig7nja, đg7njôi môiH2kC xinoEu5h xắni5tW H2kCnở mH2kCột nụoEu5 ci5tWười dịi5tWu dH2kCàng, đưaoEu5 tH2kCay nắmH2kC lấoEu5y tg7njay ái5tWo cvqoyủa Hạovqoy Thần.

“Tên gì?”H2kC Ci5tWhất gioEu5ọng nhẹi5tW i5tWnhàng vaH2kCng lên,i5tW ÁH2kCi i5tWHy dưvqoyờng nhi5tWư không7njg vqoyhiểu oEu5Hạo Thầi5tWn đanoEu5g hỏi5tWi gi5tWì, cg7njất tiếnoEu5g vqoyhỏi i5tWngược lại.

Hạo ToEu5hần nhH2kCeo ni5tWheo mắt,i5tW đưaH2kC H2kCtay nắmvqoy oEu5lấy H2kChai bờH2kC vvqoyai nhỏi5tW nhvqoyắn koEu5ia, laoEu5y mạnh.

“Em… big7njết i5tWanh làvqoy aH2kCi khoEu5ông?” Tvqoyrái vqoytim cậuvqoy đani5tWg đậpoEu5 loạoEu5n cảvqoy lêg7njn, đâi5tWy cvqoyó li5tWẽ svqoyẽ làg7nj sựH2kC khẳngi5tW g7njđịnh cvqoyuối cùng.

Hạo Ti5tWhần vi5tWà ÁioEu5 vqoyHy cứvqoy thếoEu5 ng7njhìn ni5tWhau, khoEu5ông cóH2kC thêmi5tW chúoEu5t phảoEu5n ứH2kCng nàH2kCo kháci5tW cả.

Bất giávqoyc thởoEu5 dàivqoy, HạoH2kC Thầvqoyn i5tWbuông coEu5ô rai5tW, đứngi5tW dậyi5tW quvqoyay lvqoyưng bướcH2kC đi.

Phải gọivqoy bH2kCác sĩ…

Một i5tWbàn tag7njy nH2kCíu lấg7njy vg7njạt áoEu5o củag7nj Hạoi5tW Thầni5tW từH2kC phíoEu5a i5tWsau, đôii5tW mắoEu5t ni5tWâu oEu5đang chớpg7nj mắtg7nj nhìg7njn cậu.

“Minh… i5tWVỹ?” H2kCÁi g7njHy nghiêoEu5ng H2kCnghiêng đầi5tWu, đg7njưa mvqoyột i5tWtay lH2kCên miH2kCệng vớoEu5i vqoyvẻ băi5tWn kvqoyhoăn vìvqoy g7njcâu H2kCtrả H2kClời vqoycủa coEu5hính mình.

Minh oEu5Vỹ… lvqoyà haH2kCi vqoytừ oEu5duy nhấti5tW g7njđược oEu5khắc sâuvqoy vàoi5tW trág7nji tiH2kCm củag7nj cô…

Liệu chi5tWàng tH2kCrai trưoEu5ớc mặi5tWt… cóvqoy phải5tWi li5tWà ngưoEu5ời manoEu5g cái5tWi oEu5tên i5tWMinh Vỹ?

“Em… vi5tWừa nóivqoy gì?”H2kC Đôg7nji mắti5tW Hạog7nj Tg7njhần i5tWlộ H2kCrõ vẻH2kC thấvqoyt vvqoyọng, cốH2kC gi5tWắng gvqoyặng hỏioEu5 i5tWÁi Hy.

Không thểi5tW nàvqoyo! vqoyTại H2kCsao lvqoyại làvqoy Mg7njinh Vỹ?

“Minh… Minvqoyh Vỹ?”oEu5 Ág7nji Hvqoyy ngượngg7nj ni5tWgùng cúg7nji mặi5tWt vqoyxuống, siếtH2kC chặi5tWt vạtoEu5 áog7nj tronoEu5g tvqoyay hơoEu5n, lặvqoyp g7njlại ti5tWhêm mộg7njt i5tWlần nữa.

Cả oEu5người oEu5Hạo Thg7njần lạivqoy tiếg7njp oEu5tục ruH2kCn lênH2kC, g7njquay H2kCngười lạioEu5 H2kCnhìn thẳnoEu5g vàg7njo ÁH2kCi Hy…

Cảm giácoEu5 g7njghen H2kCtức H2kCđang leH2kCn lỏii5tW tH2kCrong trái5tWi ti5tWim oEu5tràn ngậpH2kC i5tWnỗi âH2kCn hg7njận củai5tW Hạoi5tW Thần.

Dù khôi5tWng muốnoEu5 thừi5tWa nhvqoyận… nhưg7njng dưi5tWờng nhưg7nj ngườivqoy i5tWcon gái5tWi trướcH2kC mặtg7nj đg7njã cvqoyướp i5tWmất toEu5rái tig7njm vqoycủa vqoycậu mấtH2kC rồi.

“Ừ, li5tWà anh.g7nj” oEu5Gấp gg7njáp ôg7njm g7njÁi HH2kCy vvqoyào lòng,oEu5 Hạoi5tW Tg7njhần sii5tWết coEu5hặt vqoyvòng taH2kCy hơn.g7nj “Em…H2kC i5tWlà H2kChôn thêoEu5 củag7nj anH2kCh, Vươngi5tW H2kCÁi Hy.”

Mặc ki5tWệ tấH2kCt cả…i5tW mặcg7nj kH2kCệ cg7njô nhầvqoym vqoylẫn mìnhvqoy g7njvới g7njMinh Vỹ…

Chỉ cầi5tWn g7njcó đượci5tW i5tWtrái toEu5im củag7nj H2kCcô, H2kCcậu sẽvqoy chg7njấp nhg7njận tấoEu5t cả!

Kể coEu5ả thavqoyy thg7njế vi5tWà đóngoEu5 H2kCvai kg7njẻ mìi5tWnh căvqoym H2kCthù nhất!

Ái g7njHy vH2kCô thi5tWức đưai5tW taoEu5y lg7njên, đôivqoy mắvqoyt vg7njô cvqoyảm khôoEu5ng g7njhạn địnhH2kC, từg7nj đôii5tW môii5tW g7njxinh xắnoEu5 thốtH2kC i5tWra H2kCmột i5tWcâu nóiH2kC vvqoyới âmH2kC vựvqoyc H2kCtrong tH2kChanh, nvqoyhưng nhỏg7nj đoEu5ến vqoymức khôi5tWng mộtH2kC i5tWai coEu5ó thoEu5ể ngoEu5he thấy.

“Hôn… ti5tWhê… củai5tW anh…?”