You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho 3visu9em meuqhhbột lốiUK thoát

“Cứ bTmtReRắn nTmtReRếu TmtReRem muốn.UK” Khôngeuqhhb ngầeuqhhbn ngTmtReRại trảUK UKlời, UKMinh euqhhbVỹ ngướcUK mặtUK UKnhìn tUKhẳng vàoeuqhhb đô3visu9i TmtReRmắt nâTmtReRu teuqhhbrong 3visu9sáng kiaTmtReR, nhưTmtReR thUKể đanTmtReRg muốTmtReRn thật3visu9 sựTmtReR UKđối diện3visu9 vớieuqhhb hiệneuqhhb tạUKi cùngUK cô.

“Tôi seuqhhbẽ khTmtReRông b3visu9ắn 3visu9anh, vìTmtReR sựTmtReR lựeuqhhba ceuqhhbhọn nàUKy TmtReRkhông nhưTmtReR tôiTmtReR TmtReRmong đợi…”TmtReR KhUKẩu súTmtReRng UKkia rTmtReRời keuqhhbhỏi trá3visu9n TmtReRMinh Vỹ,euqhhb nhưngUK lạiTmtReR đượcUK TmtReRdí sá3visu9t UKvào đầu3visu9 Á3visu9i HUKy đầy3visu9 thách3visu9 thức,3visu9 “…euqhhb nTmtReRếu anUKh UKkhông rUKa khỏeuqhhbi đây,UK tôieuqhhb 3visu9sẽ UKnổ súng.”

Anh keuqhhbhông 3visu9hề trUKả lờeuqhhbi, 3visu9vì lTmtReRúc nTmtReRày euqhhbthật s3visu9ự kh3visu9ông 3visu9thể đoáUKn trướcTmtReR đ3visu9ược cô3visu9 UKđang muốn3visu9 3visu9làm euqhhbnhững gì…

Gắng gượ3visu9ng đứnUKg dậy,UK MiUKnh V3visu9ỹ UKchống m3visu9ột taUKy vàoUK tườUKng, bước3visu9 UKra phíaUK 3visu9cửa 3visu9ngoài củTmtReRa đUKại sảnUKh. Nhưng3visu9 đieuqhhb hUKết đTmtReRại sảnh,3visu9 aTmtReRnh bỗngUK quUKay ngườiUK lại,UK trênUK sànUK euqhhbnhà vẫ3visu9n lUKưu 3visu9dấu UKnhững gieuqhhbọt máTmtReRu euqhhbtừ vaTmtReRi TmtReRtrái rớUKt theuqhhbeo nhữnTmtReRg bưTmtReRớc cheuqhhbân củTmtReRa anh.

“Chỉ cầnUK eUKm đưaUK UKtôi khẩuTmtReR súeuqhhbng, TmtReRtôi sẽUK 3visu9lập tứcTmtReR rờieuqhhb khỏieuqhhb đây.”3visu9 Mineuqhhbh Veuqhhbỹ gằn3visu9 giUKọng, 3visu9đôi mắt3visu9 TmtReRtựa nhưTmtReR UKmắt 3visu9loài hổ3visu9 euqhhbbáo vẫnUK sánTmtReRg rTmtReRực tro3visu9ng ánheuqhhb chiềUKu tà.

Ái 3visu9Hy némTmtReR mTmtReRạnh khẩueuqhhb seuqhhbúng vềeuqhhb ph3visu9ía aeuqhhbnh, neuqhhbhưng ĐiềnUK TmtReRHuân teuqhhbhì 3visu9lại nhí3visu9u meuqhhbày UKđầy kUKhó chịu.

Minh VTmtReRỹ lậ3visu9p tứcUK cầmUK 3visu9lấy khẩuTmtReR s3visu9úng kia3visu9, chĩa3visu9 thẳneuqhhbg vềTmtReR pheuqhhbía ĐiềnUK HuânUK, đôi3visu9 mắt3visu9 lạn3visu9h lTmtReRùng đang3visu9 v3visu9ằn 3visu9lên nhữngeuqhhb TmtReRtia lử3visu9a đỏ.

*Đoàng*

Điền Huân3visu9 vTmtReRẫn chưaUK hềTmtReR cóTmtReR thTmtReRêm bấ3visu9t kỳ3visu9 ph3visu9ản ứngeuqhhb n3visu9ào, lậeuqhhbp teuqhhbức gụcTmtReR euqhhbxuống sUKau ph3visu9át súeuqhhbng củaeuqhhb TmtReRMinh Vỹ,TmtReR neuqhhbhưng chỉ3visu9 ở3visu9 meuqhhbột veuqhhbị tr3visu9í gầnUK lTmtReRồng ngeuqhhbực đang3visu9 kheuqhhbiến UKtrái tiUKm đUKập gấ3visu9p gUKáp v3visu9ì đaueuqhhb đớn.

Ngay 3visu9cả HạoTmtReR Thầeuqhhbn cũneuqhhbg UKđờ người,TmtReR nTmtReRhìn bónTmtReRg UKngười luUKôn tỏTmtReR reuqhhba ngUKuy 3visu9hiểm kiUKa ngUKã 3visu9gục hệTmtReRt nh3visu9ư VĩnhTmtReR UKKỳ veuqhhbừa rồUKi, nhưngTmtReR chỉeuqhhb keuqhhbhác ởUK mộtTmtReR điểm…

Điền HuâUKn vẫneuqhhb chưeuqhhba ngUKừng thở…UK n3visu9ơi 3visu9khoé môi3visu9 3visu9xuất hiTmtReRện euqhhbmột UKvệt máeuqhhbu euqhhbdài cUKủa UKnội thươngUK, nTmtReRhưng ĐiTmtReRền HUKuân vẫTmtReRn TmtReRcố chấpUK cườiUK UKkhinh bỉ.

Bóng dá3visu9ng TmtReRMinh VỹUK khuất3visu9 3visu9sau cánheuqhhb cửaUK p3visu9hòng đTmtReRại sảnh,TmtReR tiếeuqhhbp bưTmtReRớc châneuqhhb bướceuqhhb TmtReRra khUKỏi khTmtReRu nTmtReRhà meuqhhbáy bỏTmtReR hoang.

Đành tUKin tưởngTmtReR gieuqhhbao phóUK mọiTmtReR việTmtReRc cònUK UKlại UKcho HTmtReRạo ThTmtReRần vậy…

Cảnh tượneuqhhbg đ3visu9ẫm TmtReRmáu củUKa gUKian đạieuqhhb sản3visu9h rộneuqhhbg lớnTmtReR khiếneuqhhb UKHạo Th3visu9ần cảmUK thấy3visu9 ngeuqhhbạt thở,3visu9 xuUKng TmtReRquanh chỉTmtReR nặUKc m3visu9ùi UKmáu UKtanh nồng…

Cậu t3visu9hở d3visu9ài, bướceuqhhb đến3visu9 bêTmtReRn cạnhTmtReR Áieuqhhb Hyeuqhhb, đặTmtReRt TmtReRtay lUKên UKbờ vaTmtReRi 3visu9nhỏ b3visu9é ấy,TmtReR s3visu9au đó3visu9 đUKi UKlướt qUKua m3visu9ặt ceuqhhbô, quUKay đầuUK lại.

“Em euqhhbsao thế,euqhhb mTmtReRèo con?”euqhhb Nhìeuqhhbn gươeuqhhbng UKmặt kUKỳ lạUK củaUK côeuqhhb, cậu3visu9 leuqhhbay mạ3visu9nh euqhhbđôi vaeuqhhbi ấy,TmtReR nhưng3visu9 vTmtReRẫn kh3visu9ông UKhề nh3visu9ận đượcUK TmtReRbất kỳ3visu9 phảeuqhhbn ứTmtReRng nàUKo cả.

Đột ngột3visu9 đôi3visu9 mắUKt Áeuqhhbi euqhhbHy lUKại UKsáng lên,3visu9 đầyeuqhhb veuqhhbẻ nTmtReRgạc UKnhiên nhìTmtReRn HUKạo Thần.

Bàn UKtay nhỏ3visu9 béTmtReR euqhhbấy lTmtReRập tứcUK kéo3visu9 mạnh3visu9 HạoTmtReR TTmtReRhần xuống,TmtReR dùngUK c3visu9ả thânUK ngườieuqhhb chUKe cTmtReRhắn ch3visu9o cUKậu mộTmtReRt cáeuqhhbch gấTmtReRp gáp.

*Bốp*

Một t3visu9hanh gỗ3visu9 rơUKi xuốneuqhhbg trướTmtReRc mắUKt Hạoeuqhhb Thầneuqhhb, thâTmtReRn UKhình UKnhỏ euqhhbbé kiTmtReRa cũngTmtReR dầneuqhhb euqhhbthả lỏnTmtReRg, s3visu9au đó3visu9 ngấeuqhhbt đi…3visu9 TmtReRlại lUKà Tịnh3visu9 NUKhi… euqhhbđôi mắt3visu9 vẫnUK sởTmtReR hữUKu nỗiTmtReR euqhhbhoảng TmtReRsợ khUKông dứt,3visu9 nTmtReRhưng leuqhhbần TmtReRnày 3visu9lại maneuqhhbg thêmUK cảmUK euqhhbgiác mặcUK cảm3visu9 tộiUK lỗi.

“A… em…UK UKem khTmtReRông biết3visu9 gì3visu9 cả.”3visu9 TịUKnh Nheuqhhbi quaTmtReRy người,UK chạyTmtReR rUKa TmtReRkhỏi căn3visu9 phòngTmtReR đẫmTmtReR máu.

“Mèo c3visu9on, eTmtReRm cóTmtReR saTmtReRo khôngTmtReR?” ĐưUKa teuqhhbay đeuqhhbỡ 3visu9lấy tUKhân hìn3visu9h kiUKa, Hạoeuqhhb ThầnUK ômTmtReR cheuqhhbặt Ái3visu9 euqhhbHy vàUKo lòng,3visu9 đưeuqhhba 3visu9tay vỗeuqhhb vỗUK vàUKo mặteuqhhb euqhhbcô UKliên tục.

Thứ sắcUK đỏUK th3visu9ẫm 3visu9của 3visu9máu chạTmtReRy TmtReRdài từUK UKtrán ÁiUK euqhhbHy, dườngTmtReR neuqhhbhư thaneuqhhbh gỗ3visu9 TmtReRkia đãUK đưeuqhhbợc euqhhbtác độn3visu9g một3visu9 lựcUK rấtTmtReR mạnh.

Hạo ThầTmtReRn đTmtReRưa nheuqhhbanh taeuqhhby 3visu9áo la3visu9u nhẹTmtReR nUKhững 3visu9dòng chảyeuqhhb vUKô hạn3visu9 TmtReRtrên UKmặt cô…

Đôi mắUKt Đi3visu9ền HuTmtReRân tuUKy TmtReRmờ neuqhhbhạt, nhưngUK vẫTmtReRn đủTmtReR đểTmtReR trôneuqhhbg euqhhbthấy nh3visu9ững euqhhbgì đaneuqhhbg di3visu9ễn UKra tTmtReRrong tầ3visu9m nhìn.

Gương mặtTmtReR vàUK dángTmtReR vẻeuqhhb euqhhbkia… TmtReRThy Thy?

Từ hànhUK động3visu9 đeuqhhbến TmtReRcử chỉTmtReR và3visu9 vẻeuqhhb mặt,euqhhb hệteuqhhb nTmtReRhư 3visu9đang di3visu9ễn lạieuqhhb vởUK kịcTmtReRh đẫeuqhhbm máeuqhhbu hUKai năTmtReRm veuqhhbề trước…

“Nhanh… đeuqhhbưa… T3visu9hy Teuqhhbhy rTmtReRa… khỏiTmtReR đâUKy…” ĐiềnTmtReR HuânTmtReR dồneuqhhb tTmtReRất UKcả sứcUK euqhhblực cuốTmtReRi UKcùng nóieuqhhb teuqhhbrong đứUKt quãngUK, từeuqhhbng từTmtReR đưeuqhhbợc p3visu9hát r3visu9a một3visu9 cácUKh nặngTmtReR nhọ3visu9c, “3visu9… có…3visu9 bom…”

Hạo TmtReRThần ngạeuqhhbc UKnhiên nUKhìn vềTmtReR p3visu9hía ĐiTmtReRền HuâTmtReRn, gươngeuqhhb mặteuqhhb lộTmtReR TmtReRrõ vTmtReRẻ sửnTmtReRg sốt,euqhhb vộiUK vàngeuqhhb nh3visu9ấc bTmtReRổng ngườiUK 3visu9Ái TmtReRHy lêTmtReRn, euqhhbmở 3visu9nhanh chiếcTmtReR cửaUK UKsổ ởUK gTmtReRóc p3visu9hòng, lậ3visu9p tứUKc TmtReRđưa cUKô UKra khỏiTmtReR kTmtReRhu TmtReRnhà máy3visu9 bỏTmtReR hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệneuqhhb thoạ3visu9i teuqhhbrong túiTmtReR áo3visu9 Mineuqhhbh euqhhbVỹ reuqhhbung lênUK kheuqhhbông ngừng.

Anh ceuqhhbho taUKy vào3visu9 túiTmtReR, đứeuqhhbng t3visu9ựa vàUKo chUKiếc B3visu9MW, để3visu9 mTmtReRặc nhữnTmtReRg tênUK cậnUK vệ3visu9 euqhhbđang cố3visu9 geuqhhbắng UKsơ TmtReRcứu TmtReRcho vếtUK thươ3visu9ng trênUK vai.

“Thiếu geuqhhbia, TmtReRbà chủTmtReR UKđã tự3visu9 sát!euqhhb” KTmtReRhông đểUK MinUKh 3visu9Vỹ kịpeuqhhb lêUKn tiếng,TmtReR mộtTmtReR chấtTmtReR gi3visu9ọng teuqhhbrầm khà3visu9n TmtReRvang lên,TmtReR hơiTmtReR nghẹn3visu9 leuqhhbại. “Bệnh3visu9 v3visu9iện XY.”

Đầu 3visu9dây bêUKn kieuqhhba dườUKng như3visu9 đaeuqhhbng TmtReRrơi vàoTmtReR trạngUK thUKái hoảeuqhhbng loeuqhhbạn, nTmtReRói vội3visu9 vàeuqhhbi cUKâu rUKồi tắt3visu9 meuqhhbáy. euqhhbĐôi mTmtReRắt MiTmtReRnh euqhhbVỹ t3visu9ối lTmtReRại, gạtUK đám3visu9 ceuqhhbận vệeuqhhb seuqhhbang mộTmtReRt bUKên, lạn3visu9h UKlùng 3visu9ra lệnh.

“Ở UKđây, bảTmtReRo vUKệ TmtReRvợ tôi.”

Chiếc BMeuqhhbW nTmtReRhanh ceuqhhbhóng khuấtTmtReR sTmtReRau màn3visu9 TmtReRđêm, đểeuqhhb lạeuqhhbi phíeuqhhba 3visu9sau mộ3visu9t nỗi3visu9 âneuqhhb hận3visu9 quáTmtReR lớn.

“Bà c3visu9ó UKhai sự3visu9 lự3visu9a chọn…”euqhhb ĐTmtReRiền Huân3visu9 liếceuqhhb nhTmtReRìn bàTmtReR Hàneuqhhb, saTmtReRu đóUK đặtTmtReR vàoUK leuqhhbòng bànTmtReR TmtReRtay củaTmtReR bàeuqhhb HànUK mộtUK UKcon TmtReRdao sắ3visu9c n3visu9họn. “…3visu9 hoặc3visu9 tôiTmtReR sẽTmtReR cUKho ngườieuqhhb giế3visu9t têneuqhhb MiTmtReRnh VỹTmtReR, đứaeuqhhb cTmtReRon TmtReRtrai đTmtReRộc nhấteuqhhb củaeuqhhb bàTmtReR… ho3visu9ặc 3visu9tự taTmtReRy UKbà TmtReRkết thúc3visu9 cuộcTmtReR sốngTmtReR euqhhbcủa Theuqhhby Thy.”

Nếu Điền3visu9 3visu9Huân khôngUK cTmtReRó UKđược TmtReRThy euqhhbThy, thUKì UKkhông a3visu9i cUKó qeuqhhbuyền ấUKy cả!

Thật sự,euqhhb ĐUKiền Huân3visu9 UKkhông phUKục! TạiUK sUKao cùnUKg huyUKết th3visu9ống, vốneuqhhb dĩTmtReR cảeuqhhb MTmtReRinh VỹTmtReR vUKà UKThy ThUKy đềuUK khôngeuqhhb thểTmtReR đ3visu9ến vớUKi 3visu9nhau, nhưneuqhhbg TmtReRtại saUKo 3visu9Thy TmtReRThy lại3visu9 chTmtReRọn MinTmtReRh VTmtReRỹ meuqhhbà keuqhhbhông chọnUK UKĐiền Huân?!

Ăn kTmtReRhông đượceuqhhb theuqhhbì đànUKh euqhhbđạp đổeuqhhb vậy…

Dàn dựnUKg mộtTmtReR euqhhbvụ UKviệc bắteuqhhb ceuqhhbóc đơnUK giảneuqhhb, đúngTmtReR 3visu9là kh3visu9ông q3visu9uá khUKó vớiTmtReR ĐiTmtReRền Huân.

Mặc kệUK MUKinh VTmtReRỹ euqhhbvà Đi3visu9ền HuânUK đTmtReRã kềUK euqhhbvai sáeuqhhbt cá3visu9nh hTmtReRơn UKba năUKm trời3visu9… meuqhhbặc kệUK euqhhbánh neuqhhbhìn oáUKn hTmtReRận củaTmtReR euqhhbThy Thyeuqhhb… Điềneuqhhb Huâ3visu9n v3visu9ẫn sẽeuqhhb TmtReRthực hieuqhhbện kếTmtReR hoạch.

“Điền Huân,euqhhb aUKnh bịUK leuqhhbàm saTmtReRo vậyeuqhhb h3visu9ả?” TUKhy Teuqhhbhy 3visu9tức giTmtReRận t3visu9rừng 3visu9mắt nhìeuqhhbn Điền3visu9 TmtReRHuân, tạTmtReRi s3visu9ao ngườUKi meuqhhbà TTmtReRhy ThTmtReRy luôeuqhhbn x3visu9em lTmtReRà UKanh teuqhhbrai euqhhbtốt lạiUK cóeuqhhb thểUK TmtReRlàm nhữnTmtReRg việc3visu9 neuqhhbhư thUKế này?

Đặt lòngeuqhhb tTmtReRin và3visu9o một3visu9 ngườiUK 3visu9đang ceuqhhbhìm sâUKu euqhhbvào nỗ3visu9i euqhhbthù hậnUK TmtReRsâu TmtReRlắng, liệuTmtReR cUKó phải3visu9 leuqhhbà 3visu9sai lầm?

“Sao? Bà3visu9 cóUK 3visu9ba UKgiây euqhhbđể lTmtReRựa chọneuqhhb…” 3visu9Điền H3visu9uân nhìeuqhhbn bàTmtReR Hàn3visu9 vUKới mUKột áTmtReRnh mắtUK đầyTmtReR thíc3visu9h thú,UK tiếp3visu9 t3visu9ục dồnTmtReR bUKà đếnUK euqhhbđường cUKùng, “…euqhhb euqhhbmột… euqhhbhai… ba…”

“Ta… euqhhbsẽ UKbảo vUKệ Mi3visu9nh Vỹ!”TmtReR UKCả ngườieuqhhb bàeuqhhb TmtReRHàn UKrun lêeuqhhbn, UKnắm c3visu9hặt 3visu9lấy euqhhbcon deuqhhbao nhỏTmtReR 3visu9bé nhUKưng leuqhhbại sắeuqhhbc 3visu9lạnh tron3visu9g tay.

Câu trUKả lờiUK hoàneuqhhb tUKoàn euqhhbđúng vớieuqhhb nhữn3visu9g geuqhhbì Điềeuqhhbn UKHuân meuqhhbong đợi,TmtReR gương3visu9 UKmặt 3visu9ấy đangTmtReR TmtReRnở mộUKt nụUK cười3visu9 TmtReRcay đắUKng trênUK môi…

“Nếu TmtReRgiết, 3visu9ta seuqhhbẽ giếUKt ceuqhhbậu.” 3visu9Đột n3visu9gột euqhhbbà Hàneuqhhb ngướceuqhhb UKmặt lUKên, ánheuqhhb nhìeuqhhbn dTmtReRứt keuqhhbhoát euqhhbvà nheuqhhbanh chóng3visu9 hướ3visu9ng meuqhhbũi UKdao vềTmtReR TmtReRphía Điền3visu9 Huân.

Nhưng 3visu9một bóngeuqhhb dángUK nhỏTmtReR UKbé đTmtReRã leuqhhbập tứcUK đứngUK chắneuqhhb trướceuqhhb mặt3visu9 TmtReRĐiền Huâ3visu9n, euqhhbhứng t3visu9rọn nheuqhhbát deuqhhbao 3visu9tàn TmtReRnhẫn euqhhbcủa euqhhbbà Hàn3visu9. CTmtReRả bà3visu9 TmtReRHàn v3visu9à ĐiềnTmtReR Hueuqhhbân đềuTmtReR sững3visu9 người,3visu9 neuqhhbhìn dòTmtReRng mTmtReRáu TmtReRđang thấm3visu9 TmtReRđẫm ceuqhhbhiếc v3visu9áy xTmtReRinh xắnUK củeuqhhba T3visu9hy Theuqhhby, vàeuqhhb bTmtReRóng dáTmtReRng ấy3visu9 euqhhbcũng gụceuqhhb TmtReRngã tr3visu9ong TmtReRđau đớnTmtReR. TUKhy Teuqhhbhy… khôngUK hềeuqhhb cảm3visu9 thấyTmtReR tứ3visu9c gUKiận ha3visu9y oánUK tráTmtReRch ĐTmtReRiền TmtReRHuân, chỉeuqhhb 3visu9là nhấtUK 3visu9thời 3visu9cảm thấyUK kUKhó chịu3visu9 vớeuqhhbi nUKhững hUKành 3visu9động thấtTmtReR thườnUKg kia…

Nhưng kTmtReRhông v3visu9ì thế,UK mUKột ThTmtReRy ThUKy luUKôn hếtUK lòTmtReRng UKvì người3visu9 khá3visu9c UKđể mUKặc ĐiUKền HuâUKn chịeuqhhbu nhátTmtReR 3visu9dao ấy.

Điền HuTmtReRân vộieuqhhb vàneuqhhbg euqhhbnâng ngTmtReRười Theuqhhby ThTmtReRy lêeuqhhbn, tronTmtReRg đ3visu9ôi mắTmtReRt 3visu9kia đaTmtReRng xueuqhhbất hTmtReRiện mộTmtReRt deuqhhbòng UKlệ đa3visu9u đớn.

“Em… UKxin lỗi…”

Đôi mắtUK dTmtReRần khéUKp euqhhblại, veuqhhbà khô3visu9ng baTmtReRo geuqhhbiờ mTmtReRở rTmtReRa n3visu9ữa. Đeuqhhbến tậeuqhhbn l3visu9úc Teuqhhbhy euqhhbThy teuqhhbrút UKhơi t3visu9hở cuUKối c3visu9ùng, Mineuqhhbh Vỹ3visu9 ch3visu9ỉ kịp3visu9 nhì3visu9n ng3visu9ắm gươnUKg mặUKt 3visu9trắng b3visu9ệch ấyTmtReR, khôTmtReRng quêUKn tặn3visu9g chUKo nUKgười UKđang UKnắm 3visu9giữ coUKn euqhhbdao đẫmUK euqhhbmáu tron3visu9g t3visu9ay m3visu9ột ánhUK nheuqhhbìn căm3visu9 hậnUK… TmtReRlà bàeuqhhb Hàn!

Bà khôUKng TmtReRhề giảiUK th3visu9ích euqhhbhay TmtReRthanh minUKh cheuqhhbo 3visu9bất cUKứ UKđiều UKgì TmtReRcả… vì3visu9 seuqhhbự thậUKt, ceuqhhbhính beuqhhbà đUKã hạUKi cTmtReRhết T3visu9hy Thy.

Nhưng lú3visu9c MTmtReRinh UKVỹ đế3visu9n, cũngTmtReR UKlà lUKúc ĐTmtReRiền HTmtReRuân rờTmtReRi đi…

Đại sUKảnh, từngTmtReR giâeuqhhby phUKút TmtReRtrôi quaTmtReR, sốeuqhhb 3visu9mệnh cTmtReRủa Đ3visu9iền Heuqhhbuân TmtReRcũng deuqhhbần kTmtReRết thúc,UK tr3visu9ước mắt3visu9 chỉeuqhhb cò3visu9n tTmtReRhi thểeuqhhb đTmtReRẫm máeuqhhbu của3visu9 VĩnhUK Kỳ.

Lần 3visu9này… đ3visu9ã khiếnTmtReR qu3visu9á nheuqhhbiều ngườiTmtReR thươTmtReRng tổn…euqhhb euqhhbĐiền Hueuqhhbân euqhhbbật cười,euqhhb euqhhbnụ cườiUK cTmtReRay đắngTmtReR một3visu9 cácTmtReRh đaueuqhhb đớn.

Một â3visu9m thaTmtReRnh chấneuqhhb TmtReRđộng va3visu9ng lên,3visu9 đồnUKg thờ3visu9i kTmtReRhiến ngọnUK lử3visu9a deuqhhbo táeuqhhbc độneuqhhbg mạnheuqhhb bùnTmtReRg cháTmtReRy, meuqhhbạnh mẽeuqhhb vàTmtReR nuUKốt chửngUK tấteuqhhb cả.

Trong 3visu9đám UKcháy saTmtReRu TmtReRvụ nổ,TmtReR mộteuqhhb gUKiọt nước3visu9 mắteuqhhb đầuUK tiêTmtReRn TmtReRrơi xeuqhhbuống từ3visu9 gưeuqhhbơng mặTmtReRt ĐiTmtReRền Huân…

*Bệnh vieuqhhbện XY*

“Bác seuqhhbĩ!” HạoUK TUKhần beuqhhbế Ái3visu9 euqhhbHy tr3visu9ên euqhhbtay, xô3visu9ng UKvào bệnhTmtReR viện3visu9 vớieuqhhb trạn3visu9g 3visu9thái v3visu9ô cùneuqhhbg hUKoảng lTmtReRoạn, gUKào lêTmtReRn t3visu9rong vôTmtReR vọngeuqhhb. “LàmTmtReR euqhhbơn, cUKứu c3visu9ô ấy3visu9! Leuqhhbàm ơn!”

“Đặt cUKô ấy3visu9 UKlên đây.”euqhhb M3visu9ột 3visu9cô TmtReRy UKtá tUKrực UKlập tứ3visu9c đẩTmtReRy cUKhiếc xTmtReRe đ3visu9ẩy TmtReRmàu trắngTmtReR rUKa trưTmtReRớc mUKặt HạoTmtReR Thần,UK c3visu9ất giọneuqhhbg rTmtReRa lệnh.

Hạo Theuqhhbần cẩnUK trọng3visu9 đặtUK Á3visu9i HTmtReRy nằmTmtReR leuqhhbên chiếUKc xUKe đẩyUK ấyeuqhhb, cậuTmtReR veuqhhbội 3visu9vã nốiTmtReR bướUKc teuqhhbheo chiếc3visu9 TmtReRxe đ3visu9ến tUKận khTmtReRi keuqhhbhuất h3visu9ẳn sUKau phòngUK cTmtReRấp cứu.

Mệt mỏiTmtReR ngồiUK xuốngUK deuqhhbãy ghếUK chờTmtReR 3visu9ngoài 3visu9phòng euqhhbcấp UKcứu, Hạoeuqhhb Th3visu9ần hUKai euqhhbtay ômeuqhhb lấyeuqhhb đầu,TmtReR cTmtReRố gắnTmtReRg định3visu9 thầTmtReRn lại.

Trong khTmtReRi đó…

*Bệnh việUKn XX*

Minh VỹUK nUKgồi tro3visu9ng p3visu9hòng cấTmtReRp cứuTmtReR ởTmtReR bệnhUK UKviện lớeuqhhbn nh3visu9ất euqhhbthành pTmtReRhố, an3visu9h TmtReRđã UKphải mấeuqhhbt cả3visu9 giUKờ đUKồng hồ3visu9 mớeuqhhbi đếneuqhhb đư3visu9ợc UKcái bệneuqhhbh việnTmtReR rộngeuqhhb lTmtReRớn này.

Ring… ring…

Điện theuqhhboại leuqhhbại rung…

“Chuyện gìUK?” Mi3visu9nh Vỹ3visu9 3visu9tựa TmtReRhẳn ngTmtReRười euqhhbvào chiếceuqhhb gUKhế UKở ph3visu9òng đợi,3visu9 chUKán nảnUK n3visu9hấn nTmtReRút nhận3visu9 cuộcUK gUKọi saeuqhhbu đeuqhhbó ápeuqhhb điệnUK thoạUKi vàUKo taiUK, đếneuqhhb euqhhbtận lUKúc TmtReRnày euqhhbanh m3visu9ới cả3visu9m thấyTmtReR sựUK euqhhbđau UKbuốt đếnUK têeuqhhb dạieuqhhb TmtReRở b3visu9ờ vai.

“Thiếu… euqhhbthiếu giTmtReRa, nổUK… euqhhbnổ rồTmtReRi!” TừTmtReR đầueuqhhb dTmtReRây euqhhbbên kiaeuqhhb, tTmtReRên 3visu9cận vệUK lắeuqhhbp bắUKp nTmtReRhư đ3visu9ang TmtReRcực kỳeuqhhb 3visu9hoảng loạn,TmtReR thởeuqhhb 3visu9gấp 3visu9không ngừng.

“Nổ?” MiUKnh VỹUK nUKhíu euqhhbmày, lặpTmtReR lạ3visu9i d3visu9uy nhấtTmtReR UKmột t3visu9ừ neuqhhbhư đ3visu9ang chờ3visu9 sựUK cTmtReRhứng tUKhực từUK phíaUK bêUKn kia.

“Khu euqhhbnhà máyUK… nổ.UK” Vừaeuqhhb n3visu9ghe tTmtReRhấy TmtReRcô euqhhbnói gấp3visu9 gáeuqhhbp vọngUK 3visu9sang điệnTmtReR TmtReRthoại từTmtReR phUKía UKbên kieuqhhba, MiTmtReRnh Vỹ3visu9 mớiUK kịpUK nhậUKn theuqhhbấy từUK phíaUK bê3visu9n euqhhbkia điện3visu9 thoạieuqhhb cóeuqhhb rUKất n3visu9hiều tUKhứ â3visu9m thaneuqhhbh TmtReRkhác nhau.

“Chết tTmtReRiệt! CTmtReRô euqhhbấy rUKa keuqhhbhỏi euqhhbđó chưa?”UK MTmtReRinh Veuqhhbỹ tứcTmtReR 3visu9giận quáeuqhhbt lên,3visu9 đôUKi mắTmtReRt đanUKg 3visu9lộ reuqhhbõ vẻ3visu9 UKlo lắng.

Tại seuqhhbao 3visu9lúc TmtReRđấy… aneuqhhbh khôngUK ởUK lạiTmtReR mUKà lậpUK tứceuqhhb đếneuqhhb UKbên bUKà euqhhbta thếeuqhhb này?

“Vẫn… ceuqhhbhưa.” Giọeuqhhbng nóTmtReRi bêneuqhhb TmtReRkia r3visu9ất nhỏ,3visu9 dường3visu9 euqhhbnhư UKđã cốTmtReR g3visu9ắng tUKhu hếtTmtReR TmtReRcan đảmeuqhhb euqhhbđể trảUK lời.

Gương TmtReRmặt M3visu9inh VTmtReRỹ 3visu9trở nêUKn UKtái neuqhhbhợt dưới3visu9 UKánh đTmtReRèn chùm3visu9 3visu9trong bệnhUK viUKện, c3visu9ố gắngTmtReR gượngUK người3visu9 đứnUKg 3visu9dậy, nhưeuqhhbng UKsau đóTmtReR lạiTmtReR ng3visu9ã keuqhhbhuỵu xeuqhhbuống đất.

Vết thư3visu9ơng tUKrên vai…TmtReR TmtReRđã UKkhiến aUKnh mất3visu9 quUKá nh3visu9iều máu.

Đôi meuqhhbắt UKanh 3visu9dần tốiUK lUKại, euqhhbcả TmtReRngười dườneuqhhbg nheuqhhbư khôngTmtReR 3visu9còn chUKút sức3visu9 lựceuqhhb euqhhbnào cảeuqhhb. ToàTmtReRn thUKân hoà3visu9n toàUKn bấtUK độnUKg trUKên 3visu9nền đấtUK, MinTmtReRh Vỹ3visu9 đaUKng ceuqhhbố TmtReRgắng gượngTmtReR dTmtReRậy… nTmtReRhưng tấ3visu9t cả3visu9 chỉeuqhhb euqhhblà TmtReRvô íeuqhhbch. LầnUK nTmtReRày, aeuqhhbnh lạiUK 3visu9một l3visu9ần nữa…3visu9 đánhUK mấeuqhhbt ngư3visu9ời 3visu9con euqhhbgái m3visu9à mìnUKh yêu3visu9 thương.

Khoé TmtReRmôi trênTmtReR euqhhbgương mặtTmtReR đi3visu9ển traTmtReRi kTmtReRhẽ nhếc3visu9h lêeuqhhbn, mộ3visu9t nTmtReRụ cTmtReRười TmtReRnhạt, đồngTmtReR lTmtReRúc đôiTmtReR UKmắt 3visu9lạnh lUKùng kiTmtReRa cũngTmtReR 3visu9dần kUKhép lạUKi, UKche TmtReRkhuất tầ3visu9m TmtReRnhìn mờUK ảo.

Chap 40

Người euqhhbem y3visu9êu làeuqhhb anh?

Hạo ThầnUK l3visu9o lắngeuqhhb đứngUK UKchắn euqhhbtrước cửaeuqhhb phUKòng ceuqhhbấp cứuUK, tạiTmtReR sTmtReRao vTmtReRào khoảnhUK khắcTmtReR qUKuan trọUKng thìeuqhhb tTmtReRhời 3visu9gian lạ3visu9i trôeuqhhbi chậ3visu9m tUKhế nàUKy cơ3visu9 chứ?

Ái H3visu9y của3visu9 ngàTmtReRy hômTmtReR n3visu9ay… qTmtReRuả euqhhbthật 3visu9rất 3visu9lạ lẫTmtReRm, nh3visu9ưng lại3visu9 euqhhbvô TmtReRcùng TmtReRđáng thươngTmtReR troUKng mắteuqhhb cậu.

Đôi mTmtReRắt euqhhbkhông lẫneuqhhb UKchút tạp3visu9 niệmUK lueuqhhbôn lUKuôn áneuqhhbh TmtReRlên nhữn3visu9g tTmtReRia nhìneuqhhb lTmtReRém 3visu9lỉnh euqhhblại trở3visu9 nêneuqhhb s3visu9âu teuqhhbhẳm k3visu9hông UKchút hạneuqhhb định,3visu9 vôUK treuqhhbi vô3visu9 giác.

Khoảnh TmtReRkhắc đốieuqhhb dTmtReRiện vớeuqhhbi 3visu9đôi m3visu9ắt vUKô cUKảm TmtReRấy, 3visu9trái TmtReRtim Hạ3visu9o Thần3visu9 chợtTmtReR chTmtReRùng xuống,euqhhb tưeuqhhbởng chừngTmtReR euqhhbnhư đangeuqhhb ch3visu9ìm s3visu9âu TmtReRvào nỗi3visu9 UKđau ceuqhhbùng cực.

Nghĩ đếnUK vieuqhhbệc 3visu9mình euqhhbđã từngUK tiếp3visu9 UKtay cheuqhhbo ĐTmtReRiền HuâUKn thực3visu9 UKhiện kếUK UKhoạch trảeuqhhb tTmtReRhù, TmtReRHạo 3visu9Thần lại3visu9 cảmUK thấyTmtReR 3visu9vô cùUKng nhứcUK buốeuqhhbt nơeuqhhbi ngựcTmtReR, ceuqhhbhỉ tràeuqhhbn nTmtReRgập duTmtReRy n3visu9hất m3visu9ột teuqhhbhứ cUKảm 3visu9xúc â3visu9n hận.

Đôi mắ3visu9t 3visu9trở nênUK thấTmtReRt t3visu9hần, tTmtReRầm nhUKìn TmtReRdần tốUKi lạTmtReRi… LồngTmtReR ngực3visu9 hiện3visu9 UKgiờ cTmtReRứ UKnhư đangeuqhhb bịUK TmtReRthiêu đốeuqhhbt, nónTmtReRg 3visu9bỏng nh3visu9ưng lạiUK 3visu9vô cùn3visu9g đaTmtReRu reuqhhbát mỗieuqhhb k3visu9hi TmtReRlại UKthêm mộtUK giâ3visu9y tr3visu9ôi qua.

Làm ơn3visu9… Áieuqhhb 3visu9Hy, đừn3visu9g TmtReRđể xUKảy côUK ấ3visu9y 3visu9ra bấTmtReRt cTmtReRứ cheuqhhbuyện g3visu9ì cả!

*Cạch*

Cánh ceuqhhbửa pUKhòng cTmtReRấp 3visu9cứu đeuqhhbược TmtReRmở reuqhhba, kTmtReRèm 3visu9theo độnTmtReRg UKtác gạtTmtReR Hạ3visu9o UKThần saTmtReRng UKmột bên.

Chiếc xeuqhhbe đẩyeuqhhb UKmàu tr3visu9ắng đTmtReRang manUKg euqhhbtheo mộeuqhhbt thUKiên sứTmtReR mấtUK euqhhbđi đôi3visu9 cTmtReRánh, gương3visu9 mặUKt nhợeuqhhbt nTmtReRhạt khTmtReRông chútTmtReR sUKức sốeuqhhbng UKnhắm nghiTmtReRền đôiTmtReR mTmtReRắt, teuqhhbrên 3visu9đầu quấ3visu9n mộteuqhhb deuqhhbải bUKăng trắneuqhhbg kh3visu9á euqhhbmỏng, máeuqhhbi 3visu9tóc màeuqhhbu cafeuqhhbe sữaUK vẫn3visu9 bồ3visu9ng bềeuqhhbnh UKvà tô3visu9n l3visu9ên vTmtReRẻ đẹp3visu9 tTmtReRhuần khiết.

Ái euqhhbHy đượcUK 3visu9y táeuqhhb đưUKa reuqhhba khỏieuqhhb ph3visu9òng bằUKng chiếUKc xeuqhhbe đẩyeuqhhb tr3visu9ắng toát,euqhhb t3visu9heo saeuqhhbu lTmtReRà 3visu9ông bác3visu9 s3visu9ĩ UKtrung niêUKn đ3visu9ang cầmUK TmtReRtrên tUKay mộteuqhhb 3visu9xấp hồ3visu9 UKsơ b3visu9ệnh án.

Hạo TTmtReRhần mấpeuqhhb máTmtReRy đôi3visu9 môi,TmtReR đưaeuqhhb teuqhhbay nheuqhhbư TmtReRmuốn níuTmtReR giTmtReRữ TmtReRcô lạiTmtReR, nhưnUKg lạUKi TmtReRbị mộtUK euqhhbbàn tUKay ceuqhhbhặn ngeuqhhbang hành3visu9 độngeuqhhb ấy.

Đôi mTmtReRắt cậu3visu9 kheuqhhbông nhìneuqhhb bácTmtReR TmtReRsĩ lấTmtReRy mộtTmtReR ceuqhhbái, tieuqhhbếp tụ3visu9c UKdõi tUKheo c3visu9hiếc xUKe đẩy3visu9 đaTmtReRng đUKưa người3visu9 UKcon gáeuqhhbi yế3visu9u ớteuqhhb ki3visu9a cáeuqhhbch x3visu9a kUKhỏi mình.

“Đã TmtReRqua tì3visu9nh trạngeuqhhb euqhhbnguy kịcTmtReRh, vếtUK thưUKơng TmtReRtuy khônUKg euqhhbnặng UKnhưng lạUKi 3visu9mất TmtReRkhá neuqhhbhiều meuqhhbáu, UKđặc biệUKt TmtReRcó tTmtReRhể euqhhbđể lạeuqhhbi TmtReRdi cUKhứng c3visu9ho euqhhbcô ấUKy.” V3visu9ị euqhhbbác sĩeuqhhb hiền3visu9 từUK trước3visu9 mặt3visu9 mở3visu9 lời,UK vỗeuqhhb vUKỗ vaeuqhhbi Hạoeuqhhb Thần3visu9 nhưUK đang3visu9 UKcố gắUKng t3visu9rấn UKan. UK“Cậu hãyUK TmtReRđi làmUK thTmtReRủ tUKục neuqhhbhập v3visu9iện, s3visu9au euqhhbđó cậu3visu9 c3visu9ó thểUK vào3visu9 UKphòng 3visu9502 thămUK cô3visu9 ấy,UK 3visu9nếu ceuqhhbó bấtUK kỳ3visu9 dấueuqhhb hUKiệu bất3visu9 thường3visu9 UKlập 3visu9tức 3visu9gọi 3visu9bác sĩ.”

Từ t3visu9ừ euqhhbhạ TmtReRtay xuố3visu9ng, bóngUK vịTmtReR bá3visu9c sĩTmtReR tr3visu9ong chiế3visu9c TmtReRáo euqhhbblu trắeuqhhbng nhTmtReRanh chóTmtReRng khuất3visu9 saUKu mộUKt cáUKnh euqhhbcửa phònTmtReRg TmtReRgần đó,3visu9 euqhhbtiếp TmtReRtục theuqhhbực hTmtReRiện nhiệmUK euqhhbvụ cUKủa 3visu9chính mình.

Di chứng?

Hai taUKy Hạoeuqhhb ThầnTmtReR s3visu9iết chặt3visu9 lại,3visu9 cảTmtReR nTmtReRgười rueuqhhbn nh3visu9ẹ lênTmtReR, đểeuqhhb lạ3visu9i dUKi chứngUK sao?

“Dương HạoTmtReR Thần!UK TmtReRCô g3visu9ái nàyeuqhhb euqhhbquan trọUKng TmtReRđến mứUKc khiếnUK TmtReRcậu phảiUK bỏ3visu9 cảUK UKshow diễn3visu9 qTmtReRuan trọngeuqhhb saeuqhhbo?” Ta3visu9y quảnUK leuqhhbý riênTmtReRg củaeuqhhb HUKạo Teuqhhbhần tứUKc geuqhhbiận đeuqhhbập meuqhhbạnh UKquyển sTmtReRổ geuqhhbhi UKchép lịchTmtReR làmTmtReR việceuqhhb euqhhbcủa Hạo3visu9 Thầneuqhhb lên3visu9 bàneuqhhb, 3visu9tức giận3visu9 qUKuát lớn.

Đã mộeuqhhbt ngàyUK trôieuqhhb qua…

Hạo UKThần UKvẫn khôn3visu9g hềeuqhhb rờTmtReRi khỏieuqhhb phòTmtReRng bệnheuqhhb sốTmtReR 50UK2 lấyTmtReR một3visu9 gieuqhhbây, ch3visu9ỉ leuqhhbặng ngườeuqhhbi ngTmtReRắm 3visu9nhìn ngườiTmtReR c3visu9on euqhhbgái đanUKg euqhhbchìm sUKâu 3visu9vào giấTmtReRc ngủ.

Mọi âTmtReRm tha3visu9nh 3visu9xung qeuqhhbuanh dườnUKg nhUKư khUKông 3visu9còn táTmtReRc đTmtReRộng đếnUK cậ3visu9u đưUKợc nữa.

Tay euqhhbquản lýTmtReR kiTmtReRa tTmtReRức giậeuqhhbn néUKm trọneuqhhb đôieuqhhb 3visu9mắt o3visu9án UKhận vàeuqhhbo cTmtReRô g3visu9ái nhỏTmtReR béUK đangUK nằUKm yUKên lặn3visu9g teuqhhbrên 3visu9chiếc giườnTmtReRg trắTmtReRng khônUKg chútUK bụTmtReRi bẩ3visu9n, hTmtReRắn 3visu9lại n3visu9hìn sam3visu9h euqhhbHạo TmtReRThần vTmtReRẫn đanTmtReRg TmtReRtiếp tụcTmtReR y3visu9ên l3visu9ặng trước3visu9 nTmtReRgười cTmtReRon gáUKi ấy.

Bất gUKiác thởTmtReR TmtReRdài mệt3visu9 3visu9mỏi, hắeuqhhbn t3visu9a cầmUK quyểneuqhhb s3visu9ổ vừTmtReRa đượTmtReRc némTmtReR euqhhbmạnh UKlên meuqhhbặt bà3visu9n TmtReRcủa phòngUK bệnhUK euqhhblên, UKlê bướ3visu9c reuqhhba khUKỏi căUKn phòUKng tĩeuqhhbnh lặng.

*Bệnh việTmtReRn XX*

“Tránh ra!”UK M3visu9inh V3visu9ỹ geuqhhbằn giọng,3visu9 tTmtReRức geuqhhbiận nhìneuqhhb euqhhbđám cậTmtReRn vệUK đan3visu9g chặn3visu9 euqhhbngang trướTmtReRc cửa,euqhhb đôeuqhhbi mắUKt đằnUKg euqhhbđằng sáteuqhhb khí.

“Ông chủ3visu9 cóUK lệnhUK, 3visu9thiếu giTmtReRa phảieuqhhb nghỉTmtReR ngUKơi UKđến kUKhi h3visu9oàn tUKoàn bìnhUK phục.3visu9” MTmtReRột têeuqhhbn cậneuqhhb euqhhbvệ c3visu9úi đầ3visu9u, thận3visu9 trTmtReRọng nóiUK từnUKg từ3visu9 một3visu9 ceuqhhbách máy3visu9 meuqhhbóc, TmtReRsau đóTmtReR đóngTmtReR UKnhanh cánheuqhhb euqhhbcửa phUKòng bệnTmtReRh lại.

“Mẹ kiếeuqhhbp! Mở3visu9 cửaeuqhhb!!” M3visu9inh VTmtReRỹ qu3visu9át lớn,TmtReR dùn3visu9g cTmtReRhân đạp3visu9 tUKhẳng euqhhbvào ceuqhhbánh cửTmtReRa g3visu9ỗ kUKia, nhưUKng đámUK c3visu9ận TmtReRvệ lạiTmtReR nhaTmtReRnh ceuqhhbhóng chặTmtReRn cửaeuqhhb ngeuqhhbay UKkhi cáeuqhhbnh c3visu9ửa vTmtReRừa  bTmtReRật TmtReRra dướieuqhhb lựUKc đạpTmtReR củeuqhhba anh.

Đây 3visu9rõ ràngeuqhhb lTmtReRà kếTmtReR hoạchTmtReR củaUK ôneuqhhbg ta!!

Ông UKta khTmtReRông muTmtReRốn UKanh đUKi t3visu9ìm cUKô ấy!!

Với khả3visu9 nTmtReRăng ceuqhhbủa UKông Hàn,UK biTmtReRết chuy3visu9ện Á3visu9i H3visu9y không3visu9 hềeuqhhb khóUK, đ3visu9ặc biệTmtReRt euqhhbông UKta lUKại cTmtReRó TmtReRthể biUKết rTmtReRõ địaUK điểmeuqhhb euqhhbvà nhUKững gUKì x3visu9ảy rTmtReRa lieuqhhbên TmtReRquan đếnTmtReR v3visu9ụ viUKệc chấTmtReRn độUKng vừUKa rồi.

Minh Vỹ3visu9 nghiếnTmtReR răUKng, TmtReRđôi mắtTmtReR an3visu9h bịTmtReR ch3visu9e UKphủ bởiUK m3visu9ột mànTmtReR TmtReRđêm ceuqhhbủa tuyUKệt v3visu9ọng, tiếp3visu9 tụceuqhhb cốUK gắngUK thTmtReRoát 3visu9khỏi vUKòng v3visu9ây củ3visu9a đámUK cUKận vệ.

Ái Heuqhhby, nhUKất địnhUK Ái3visu9 TmtReRHy UKsẽ không3visu9 saUKo cả!

… khôngeuqhhb sUKao cảTmtReR! CốUK gắngeuqhhb UKphủ đTmtReRịnh nhữngUK dòng3visu9 suTmtReRy euqhhbnghĩ tồi3visu9 UKtệ gánUK ghépUK trậnUK 3visu9bom kiTmtReRa vớiTmtReR sUKự sốngTmtReR của3visu9 TmtReRÁi Hy3visu9, tráiTmtReR tiUKm euqhhbMinh Vỹ3visu9 đUKang đập3visu9 gấpTmtReR gápTmtReR hơnUK UKbao giTmtReRờ hết.

“Chờ aneuqhhbh, lTmtReRàm ơn…”

Phòng beuqhhbệnh 502…

Đôi m3visu9ắt nâ3visu9u tron3visu9g sángUK từUK UKtừ mở3visu9 raeuqhhb, laUKy TmtReRđộng hàn3visu9g 3visu9mi dài,3visu9 seuqhhbau đóTmtReR chớpUK chớp3visu9 vàiUK cUKái để3visu9 thíUKch ngheuqhhbi vớiTmtReR ánTmtReRh sáTmtReRng euqhhbtrong phòng.

Ái Heuqhhby đưTmtReRa tUKay 3visu9dụi dụUKi euqhhbmắt, UKliếc neuqhhbhìn gươngUK mặeuqhhbt đangeuqhhb gụcTmtReR xuống3visu9 bTmtReRên cạnheuqhhb giường,TmtReR đưaeuqhhb meuqhhbột euqhhbtay nắmTmtReR TmtReRlấy 3visu9thành giườneuqhhbg cốeuqhhb gắ3visu9ng gượng3visu9 dậy.

Hai neuqhhbgày trôieuqhhb q3visu9ua, Hạoeuqhhb ThầUKn hoàneuqhhb euqhhbtoàn mấteuqhhb ngủ,TmtReR đểUK 3visu9rồi TmtReRgiờ đâTmtReRy UKkhông hềTmtReR ha3visu9y biếtUK ngeuqhhbười euqhhbcon gáiTmtReR TmtReRđáng 3visu9yêu 3visu9kia đUKã “hồieuqhhb sinh”.

Cô nghiêTmtReRng ngưTmtReRời sUKang mTmtReRột bê3visu9n, TmtReRcố 3visu9gắng teuqhhbhu gươneuqhhbg mặteuqhhb UKcủa n3visu9gười ấyeuqhhb euqhhbvào TmtReRtầm nhìn.

Đột ngộtTmtReR h3visu9ai hàUKng lôngTmtReR meuqhhbày từTmtReR gươngUK mặteuqhhb ấTmtReRy khẽUK TmtReRcau lại,euqhhb saTmtReRu đó3visu9 TmtReRmệt mỏiTmtReR m3visu9ở mắt.TmtReR ĐTmtReRập vTmtReRào euqhhbmắt c3visu9ủa 3visu9Hạo Theuqhhbần là3visu9 gưUKơng mặt3visu9 TmtReRmơ mơTmtReR mànTmtReRg meuqhhbàng nTmtReRhư chưeuqhhba tỉUKnh mộngUK củ3visu9a UKÁi 3visu9Hy, TmtReRnét mặUKt cậuUK lộTmtReR UKrõ vUKẻ ng3visu9ạc nhUKiên vUKà v3visu9ui sướng.

Hạo TTmtReRhần 3visu9ngồi thẳTmtReRng dTmtReRậy, đTmtReRưa mộteuqhhb euqhhbtay k3visu9éo cUKô ômeuqhhb thật3visu9 ceuqhhbhặt TmtReRvào TmtReRlòng, nheuqhhbư đangUK UKcố TmtReRgắng chứeuqhhbng thUKực sự3visu9 t3visu9ồn tạiTmtReR 3visu9hiện giờUK củaeuqhhb cô.

“Mèo conUK, cuối3visu9 cùUKng e3visu9m cTmtReRũng euqhhbchịu tỉn3visu9h rồi.”

Căn 3visu9phòng lạeuqhhbi euqhhbđột ngộteuqhhb cheuqhhbìm TmtReRvào khôTmtReRng gi3visu9an TmtReRtĩnh UKlặng vTmtReRà căneuqhhbg thẳngUK, HạoTmtReR ThTmtReRần nớiTmtReR lỏneuqhhbg vòngTmtReR taTmtReRy, saeuqhhbu UKđó UKđẩy ngườiTmtReR ÁiTmtReR UKHy rUKa, lặneuqhhbg 3visu9lẽ q3visu9uan sátTmtReR từnTmtReRg 3visu9cử chỉ3visu9 từTmtReR phíaTmtReR bên3visu9 kia.

Cô đan3visu9g chăeuqhhbm chUKú UKnhìn HạoTmtReR Thầneuqhhb, TmtReRánh nheuqhhbìn thíceuqhhbh 3visu9thú như3visu9 vUKừa t3visu9ìm reuqhhba mộteuqhhb tTmtReRhứ đồ3visu9 chơi3visu9 mớiUK lạ.

Sao TmtReRtừ hànTmtReRh độngTmtReR đeuqhhbến vẻ3visu9 mặ3visu9t leuqhhbại nTmtReRgơ nTmtReRgơ ngáUKc ngácTmtReR teuqhhbhế này?

Có UKkhi n3visu9ào euqhhbđúng như3visu9 lờiTmtReR báUKc 3visu9sĩ euqhhbđã TmtReRnói… veuqhhbết tTmtReRhương kiTmtReRa TmtReRđã th3visu9ật sUKự đểeuqhhb lạiUK TmtReRdi chứng?

“Em… euqhhbtên gì?”3visu9 HạoTmtReR Thầneuqhhb bấUKt giTmtReRác cấUKt lênTmtReR mUKột TmtReRcâu hỏTmtReRi ngTmtReRhi vấ3visu9n, 3visu9nhưng chỉTmtReR để3visu9 kiểmTmtReR UKtra UKtình tTmtReRrạng hiệnTmtReR teuqhhbại củeuqhhba ÁiUK Hy.

Từ 3visu9phía bTmtReRên kiaUK, đ3visu9ôi euqhhbmôi UKxinh xắn3visu9 nởUK mộtUK nụUK cườiUK dịeuqhhbu dànUKg, đưa3visu9 TmtReRtay nắm3visu9 lấy3visu9 taTmtReRy UKáo của3visu9 H3visu9ạo Thần.

“Tên 3visu9gì?” 3visu9Chất giọngUK TmtReRnhẹ nhàUKng v3visu9ang lUKên, Ái3visu9 H3visu9y dườngUK nTmtReRhư khôngUK hUKiểu Hạo3visu9 3visu9Thần đ3visu9ang heuqhhbỏi 3visu9gì, euqhhbcất tiếngTmtReR euqhhbhỏi ngượceuqhhb lại.

Hạo TUKhần n3visu9heo nhe3visu9o 3visu9mắt, đưaUK 3visu9tay nắm3visu9 3visu9lấy euqhhbhai euqhhbbờ vaeuqhhbi nhỏ3visu9 nhắneuqhhb kiaUK, laTmtReRy mạnh.

“Em… UKbiết aTmtReRnh euqhhblà a3visu9i khôneuqhhbg?” TmtReRTrái 3visu9tim cậTmtReRu TmtReRđang euqhhbđập UKloạn cảUK euqhhblên, đUKây UKcó lẽeuqhhb sẽ3visu9 là3visu9 sTmtReRự kUKhẳng địnheuqhhb cu3visu9ối cùng.

Hạo ThUKần vàeuqhhb ÁiTmtReR HUKy cứeuqhhb thếUK nhìnUK nha3visu9u, khôngeuqhhb cUKó thTmtReRêm chútUK p3visu9hản ứng3visu9 nà3visu9o kUKhác cả.

Bất 3visu9giác tUKhở dài,UK HạoTmtReR Teuqhhbhần b3visu9uông 3visu9cô r3visu9a, đứ3visu9ng dậyUK quUKay lưnUKg bướceuqhhb đi.

Phải euqhhbgọi báeuqhhbc sĩ…

Một bTmtReRàn tTmtReRay neuqhhbíu lấUKy vạtUK 3visu9áo euqhhbcủa TmtReRHạo Thầeuqhhbn từeuqhhb peuqhhbhía sUKau, đ3visu9ôi meuqhhbắt nâUKu đang3visu9 chớeuqhhbp mắtUK nhì3visu9n cậu.

“Minh… Vỹ?”TmtReR 3visu9Ái H3visu9y nghiUKêng nghiên3visu9g đầeuqhhbu, đưTmtReRa mộtUK t3visu9ay UKlên miệnUKg vớiTmtReR vẻeuqhhb TmtReRbăn kUKhoăn vì3visu9 cUKâu t3visu9rả lUKời của3visu9 3visu9chính mình.

Minh Vỹ…TmtReR làeuqhhb heuqhhbai từTmtReR d3visu9uy nheuqhhbất đượceuqhhb khắcUK sâu3visu9 vàUKo t3visu9rái tiTmtReRm 3visu9của cô…

Liệu chà3visu9ng TmtReRtrai trTmtReRước mặ3visu9t… cóUK phảeuqhhbi l3visu9à ngườUKi meuqhhbang ceuqhhbái teuqhhbên MUKinh Vỹ?

“Em… TmtReRvừa UKnói gì3visu9?” ĐôiUK mUKắt HạTmtReRo ThầUKn lộeuqhhb reuqhhbõ vẻ3visu9 theuqhhbất UKvọng, cốeuqhhb g3visu9ắng gặnTmtReRg TmtReRhỏi 3visu9Ái Hy.

Không thTmtReRể nTmtReRào! TạTmtReRi s3visu9ao 3visu9lại làUK MTmtReRinh Vỹ?

“Minh… 3visu9Minh Vỹ?”TmtReR ÁTmtReRi Heuqhhby ngượngUK ngùTmtReRng cúTmtReRi mUKặt xuống,UK si3visu9ết c3visu9hặt vạUKt TmtReRáo tron3visu9g t3visu9ay hơnTmtReR, leuqhhbặp lUKại thêmUK mUKột lầnUK nữa.

Cả ngườeuqhhbi HạTmtReRo T3visu9hần lạTmtReRi tUKiếp tụcUK rUKun lêeuqhhbn, qua3visu9y ngườTmtReRi lạiUK nhìn3visu9 thẳngUK vào3visu9 ÁiUK Hy…

Cảm giác3visu9 euqhhbghen tứceuqhhb đaeuqhhbng UKlen lUKỏi tronUKg tráeuqhhbi TmtReRtim trUKàn 3visu9ngập nỗiUK TmtReRân hận3visu9 củeuqhhba Hạoeuqhhb Thần.

Dù khô3visu9ng muốnTmtReR theuqhhbừa TmtReRnhận… euqhhbnhưng dưUKờng UKnhư ngeuqhhbười cUKon TmtReRgái trướcUK mặ3visu9t đ3visu9ã cưUKớp mấteuqhhb t3visu9rái t3visu9im củaUK cUKậu mấeuqhhbt rồi.

“Ừ, TmtReRlà aneuqhhbh.” GấpTmtReR gá3visu9p ôUKm ÁiTmtReR Heuqhhby và3visu9o lò3visu9ng, Hạo3visu9 T3visu9hần sTmtReRiết c3visu9hặt vòTmtReRng UKtay hơn.3visu9 “Em…euqhhb leuqhhbà hôn3visu9 theuqhhbê euqhhbcủa UKanh, VươnTmtReRg Ái3visu9 Hy.”

Mặc kệTmtReR t3visu9ất cả…TmtReR mặc3visu9 kệeuqhhb côTmtReR nhTmtReRầm lẫn3visu9 mìnhTmtReR vớUKi MinUKh Vỹ…

Chỉ cUKần euqhhbcó đượcUK euqhhbtrái TmtReRtim 3visu9của cô,3visu9 cậuTmtReR euqhhbsẽ chấpUK n3visu9hận tấ3visu9t cả!

Kể ceuqhhbả thTmtReRay euqhhbthế vàeuqhhb đóUKng vaUKi kẻUK mUKình căeuqhhbm euqhhbthù nhất!

Ái UKHy vôTmtReR tUKhức đưTmtReRa UKtay lêneuqhhb, đeuqhhbôi euqhhbmắt vôTmtReR cảm3visu9 khônTmtReRg hTmtReRạn địnhTmtReR, từ3visu9 TmtReRđôi meuqhhbôi xieuqhhbnh UKxắn TmtReRthốt 3visu9ra một3visu9 cUKâu nTmtReRói vớeuqhhbi euqhhbâm vựUKc TmtReRtrong thaTmtReRnh, n3visu9hưng nhỏeuqhhb đếneuqhhb mức3visu9 khôUKng TmtReRmột aeuqhhbi cóeuqhhb theuqhhbể nUKghe thấy.

“Hôn… thê…UK 3visu9của anh…?”