You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho ZgrHem mộtf6XY lốiGgp8 thoát

“Cứ bắnFpN9 f6XYnếu eGgp8m mf6XYuốn.” KhôngZgrH ngbka2ần ngZgrHại tZgrHrả lGgp8ời, MinGgp8h VỹGgp8 nf6XYgước mZgrHặt nhìnGgp8 Ggp8thẳng vàoGgp8 đôiFpN9 mắbka2t nâuf6XY tGgp8rong sángf6XY kZgrHia, f6XYnhư thểZgrH đabka2ng ZgrHmuốn thZgrHật sựf6XY đốiGgp8 diệf6XYn vớibka2 hiệnf6XY tạZgrHi cZgrHùng cô.

“Tôi sẽbka2 kGgp8hông bbka2ắn aZgrHnh, Ggp8vì sựf6XY lf6XYựa f6XYchọn Ggp8này khf6XYông nhưGgp8 tf6XYôi mFpN9ong đợi…”f6XY Khf6XYẩu bka2súng kZgrHia rf6XYời khỏif6XY FpN9trán Mif6XYnh Vỹ,Ggp8 nhưGgp8ng lạif6XY đượcFpN9 df6XYí Ggp8sát vàbka2o đầuFpN9 bka2Ái HZgrHy đầyFpN9 tháFpN9ch thức,bka2 “…FpN9 nếuZgrH anbka2h kZgrHhông Ggp8ra FpN9khỏi đây,ZgrH tôiGgp8 ZgrHsẽ nFpN9ổ súng.”

Anh khbka2ông hềFpN9 trảZgrH lờbka2i, vZgrHì lúcZgrH nbka2ày thậFpN9t Ggp8sự khôZgrHng thểbka2 đof6XYán trướcFpN9 đượcFpN9 cFpN9ô đGgp8ang muốnGgp8 bka2làm nhbka2ững gì…

Gắng Ggp8gượng đứngFpN9 FpN9dậy, Mif6XYnh Vf6XYỹ chốGgp8ng mộtZgrH tZgrHay bka2vào tườnGgp8g, bướcGgp8 rGgp8a phíaf6XY cửaGgp8 nFpN9goài cZgrHủa đạiFpN9 sảFpN9nh. NFpN9hưng đibka2 hếtZgrH đạf6XYi sảnhGgp8, f6XYanh bf6XYỗng quGgp8ay ngườbka2i lại,bka2 bka2trên sZgrHàn nhf6XYà vẫnf6XY lưuFpN9 dấuFpN9 nbka2hững giọGgp8t máuGgp8 từbka2 vaGgp8i tGgp8rái rớGgp8t theFpN9o nhbka2ững bướbka2c Ggp8chân củaGgp8 anh.

“Chỉ cầbka2n eZgrHm đưZgrHa tf6XYôi khẩuGgp8 súngGgp8, tôibka2 sbka2ẽ lf6XYập tứf6XYc rờZgrHi khỏiGgp8 đây.”ZgrH MFpN9inh FpN9Vỹ gằnbka2 giọnZgrHg, đôiFpN9 mắtZgrH tựabka2 bka2như mắGgp8t loàif6XY hổZgrH báFpN9o vẫnFpN9 sáf6XYng rựcbka2 ZgrHtrong áFpN9nh chZgrHiều tà.

Ái HGgp8y néf6XYm ZgrHmạnh khẩuGgp8 súngFpN9 vZgrHề ZgrHphía f6XYanh, nhưf6XYng Điềnbka2 HuâZgrHn tf6XYhì lạiZgrH nhíuFpN9 mZgrHày đầFpN9y kFpN9hó chịu.

Minh VỹZgrH lậf6XYp bka2tức cầmbka2 lấyf6XY khẩuGgp8 súbka2ng kiFpN9a, ZgrHchĩa thẳbka2ng FpN9về phíFpN9a ĐiZgrHền Huf6XYân, đf6XYôi mắtFpN9 lạnhZgrH lùngFpN9 đanf6XYg vằnbka2 lf6XYên nhữnf6XYg ZgrHtia lửaZgrH đỏ.

*Đoàng*

Điền Hubka2ân vẫnf6XY chưbka2a hềGgp8 cóFpN9 thêFpN9m bấtf6XY kf6XYỳ ZgrHphản ứngGgp8 nào,f6XY lậZgrHp tGgp8ức bka2gục xGgp8uống saGgp8u phf6XYát súFpN9ng FpN9của Ggp8Minh VGgp8ỹ, Ggp8nhưng chZgrHỉ ởbka2 mộbka2t vbka2ị Ggp8trí gầnZgrH lồngf6XY ngựcFpN9 đanf6XYg khiếnFpN9 tZgrHrái bka2tim đậFpN9p gấf6XYp bka2gáp vbka2ì đauFpN9 đớn.

Ngay ZgrHcả Hạobka2 Thầnf6XY cbka2ũng ZgrHđờ Ggp8người, nf6XYhìn bónFpN9g ngườiFpN9 lGgp8uôn tỏGgp8 FpN9ra nFpN9guy hiFpN9ểm kZgrHia nGgp8gã gụcGgp8 hbka2ệt nhf6XYư Vĩnhf6XY KỳGgp8 vừZgrHa rồiZgrH, nZgrHhưng cf6XYhỉ Ggp8khác ởFpN9 mộtGgp8 điểm…

Điền ZgrHHuân f6XYvẫn chưZgrHa ngừnZgrHg tGgp8hở… nơf6XYi khobka2é mf6XYôi xuGgp8ất hiệnFpN9 ZgrHmột vbka2ệt máuZgrH dbka2ài cZgrHủa nZgrHội thươngbka2, ZgrHnhưng Điềnf6XY HuâGgp8n vẫnZgrH cốbka2 chấpFpN9 cbka2ười FpN9khinh bỉ.

Bóng dáZgrHng Mf6XYinh VỹZgrH khuấtFpN9 saZgrHu cáFpN9nh cửaZgrH phòf6XYng đạibka2 sảnFpN9h, tiFpN9ếp bướFpN9c châbka2n bưGgp8ớc rbka2a khỏiZgrH khbka2u bka2nhà máyFpN9 bỏf6XY hoang.

Đành FpN9tin tưởngGgp8 gbka2iao phóGgp8 mọiZgrH ZgrHviệc cf6XYòn lạFpN9i Ggp8cho HạoFpN9 TGgp8hần vậy…

Cảnh tượnFpN9g đf6XYẫm máFpN9u củaZgrH giFpN9an đạibka2 Ggp8sảnh rộngf6XY lớnGgp8 FpN9khiến bka2Hạo Thầnbka2 cảGgp8m thZgrHấy f6XYngạt tf6XYhở, xunbka2g qbka2uanh chỉFpN9 nặcZgrH ZgrHmùi máuFpN9 Ggp8tanh nồng…

Cậu thởFpN9 dàiGgp8, bf6XYước đGgp8ến Ggp8bên cạnhbka2 FpN9Ái bka2Hy, đặtFpN9 taFpN9y lf6XYên ZgrHbờ ZgrHvai nhGgp8ỏ bf6XYé ấy,ZgrH saZgrHu FpN9đó bka2đi lướtZgrH Ggp8qua mặtbka2 cô,FpN9 quaf6XYy Ggp8đầu lại.

“Em saf6XYo thGgp8ế, mèobka2 bka2con?” Nhbka2ìn gFpN9ương mặtFpN9 kỳf6XY f6XYlạ FpN9của cô,bka2 cậuGgp8 laGgp8y mạnhf6XY đôFpN9i vZgrHai ấy,FpN9 bka2nhưng vẫFpN9n Ggp8không hềZgrH ZgrHnhận đưf6XYợc bấtbka2 kFpN9ỳ phảZgrHn ứnbka2g ZgrHnào cả.

Đột ngFpN9ột Ggp8đôi bka2mắt Ggp8Ái HZgrHy lạFpN9i sbka2áng Ggp8lên, đầyZgrH Ggp8vẻ ngạcFpN9 nhZgrHiên nFpN9hìn HạoGgp8 Thần.

Bàn tGgp8ay nFpN9hỏ ZgrHbé FpN9ấy lậpZgrH bka2tức kbka2éo mạnGgp8h Hạof6XY Thầnbka2 xuống,FpN9 dùGgp8ng Ggp8cả tbka2hân ngườiFpN9 cbka2he chắnbka2 cFpN9ho cậuf6XY f6XYmột cáchZgrH ZgrHgấp gáp.

*Bốp*

Một thaf6XYnh f6XYgỗ rFpN9ơi xZgrHuống tf6XYrước mZgrHắt Hạobka2 Thần,f6XY thFpN9ân hbka2ình nhỏf6XY bbka2é kf6XYia cZgrHũng bka2dần thảf6XY lGgp8ỏng, sbka2au bka2đó ngấtFpN9 đFpN9i… lạFpN9i lZgrHà TịnhFpN9 NhGgp8i… đôiFpN9 mắtZgrH vẫnFpN9 Ggp8sở hFpN9ữu nFpN9ỗi hoảngbka2 sợZgrH Ggp8không dứt,Ggp8 FpN9nhưng lầnbka2 bka2này lạiGgp8 maFpN9ng thêbka2m bka2cảm giácGgp8 mặFpN9c cảmGgp8 FpN9tội lỗi.

“A… em…FpN9 eGgp8m kbka2hông biếtFpN9 gFpN9ì cảZgrH.” Tịnbka2h NhZgrHi qf6XYuay ngưFpN9ời, bka2chạy rGgp8a khFpN9ỏi cănFpN9 FpN9phòng FpN9đẫm máu.

“Mèo cf6XYon, bka2em Ggp8có saf6XYo không?”FpN9 bka2Đưa tFpN9ay đỡGgp8 lấyFpN9 f6XYthân hìnf6XYh kiaGgp8, Hạof6XY Ggp8Thần ômFpN9 chặtFpN9 ÁiGgp8 HFpN9y vàobka2 lòng,f6XY đưGgp8a FpN9tay Ggp8vỗ f6XYvỗ vàoZgrH mặbka2t côFpN9 lif6XYên tục.

Thứ sắcf6XY đỏGgp8 thẫmZgrH f6XYcủa Ggp8máu chạyGgp8 df6XYài từGgp8 tráf6XYn f6XYÁi HZgrHy, dưbka2ờng nf6XYhư ZgrHthanh gỗf6XY kiGgp8a đbka2ã đượcFpN9 táGgp8c độngGgp8 mộtf6XY lựcFpN9 rbka2ất mạnh.

Hạo ThầnGgp8 đFpN9ưa nhGgp8anh tGgp8ay áGgp8o lf6XYau bka2nhẹ nhFpN9ững dòf6XYng chảFpN9y vôZgrH hạnf6XY f6XYtrên mFpN9ặt cô…

Đôi mắtf6XY Điềbka2n Huâf6XYn tuZgrHy mờFpN9 FpN9nhạt, nhưngf6XY vẫnFpN9 đFpN9ủ đf6XYể trônGgp8g thấyf6XY nf6XYhững gZgrHì đGgp8ang diGgp8ễn rGgp8a trZgrHong tầmZgrH nhìn.

Gương mặZgrHt vbka2à dáZgrHng ZgrHvẻ kibka2a… Tf6XYhy Thy?

Từ ZgrHhành độnGgp8g đếnf6XY cửZgrH chỉGgp8 ZgrHvà vẻf6XY bka2mặt, hệtGgp8 nhưZgrH FpN9đang diễnf6XY lạFpN9i vởf6XY kịcbka2h đẫf6XYm máGgp8u hf6XYai năZgrHm bka2về trước…

“Nhanh… đZgrHưa… ThFpN9y ThGgp8y ra…Ggp8 khỏibka2 đâGgp8y…” ĐiềnFpN9 HuFpN9ân dbka2ồn tấtGgp8 cảZgrH sứcf6XY ZgrHlực cuf6XYối cùZgrHng f6XYnói troGgp8ng đứtbka2 quãngbka2, từbka2ng từf6XY đượbka2c pháGgp8t rFpN9a mộZgrHt bka2cách nặnf6XYg nf6XYhọc, bka2“… cóbka2… bom…”

Hạo Thầnbka2 bka2ngạc nGgp8hiên FpN9nhìn vbka2ề phZgrHía ĐGgp8iền Huân,Ggp8 gươngbka2 ZgrHmặt lộFpN9 rõbka2 vẻFpN9 Ggp8sửng sốtbka2, vộbka2i vàngbka2 nFpN9hấc bổnZgrHg nGgp8gười Áif6XY Ggp8Hy lênFpN9, mởbka2 nhGgp8anh chiếcZgrH f6XYcửa sổGgp8 ởGgp8 gócbka2 phZgrHòng, ZgrHlập tứcFpN9 đưbka2a cf6XYô ZgrHra khbka2ỏi FpN9khu nhFpN9à máFpN9y bka2bỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc đFpN9iện tGgp8hoại FpN9trong túiGgp8 áFpN9o Mbka2inh VFpN9ỹ ruGgp8ng lêFpN9n khôGgp8ng ngừng.

Anh cFpN9ho tf6XYay FpN9vào túiGgp8, f6XYđứng tựZgrHa vàof6XY chGgp8iếc BMWFpN9, đểZgrH mZgrHặc nhữngGgp8 tbka2ên cậnFpN9 vệZgrH đangFpN9 cbka2ố gắngf6XY sbka2ơ cứbka2u FpN9cho vếtFpN9 thươnFpN9g bka2trên vai.

“Thiếu gFpN9ia, bàf6XY cbka2hủ đf6XYã tựZgrH sát!”bka2 Khôbka2ng đểFpN9 bka2Minh Vỹbka2 kịpZgrH ZgrHlên tiếGgp8ng, mFpN9ột bka2chất giọnZgrHg trZgrHầm f6XYkhàn vabka2ng lf6XYên, hơiGgp8 ngbka2hẹn lạiGgp8. “Bệnbka2h viZgrHện XY.”

Đầu bka2dây bênFpN9 kiFpN9a dườngFpN9 nFpN9hư đaGgp8ng rFpN9ơi bka2vào trạnGgp8g FpN9thái hoảGgp8ng loạn,Ggp8 nbka2ói vộiGgp8 ZgrHvài ZgrHcâu rồiGgp8 tbka2ắt ZgrHmáy. ĐôZgrHi mFpN9ắt f6XYMinh ZgrHVỹ f6XYtối lFpN9ại, gạtf6XY Ggp8đám cậnZgrH vbka2ệ bka2sang mộtZgrH bênbka2, lFpN9ạnh ZgrHlùng bka2ra lệnh.

“Ở đâyf6XY, bảoGgp8 vf6XYệ bka2vợ tôi.”

Chiếc BZgrHMW nhaZgrHnh cf6XYhóng f6XYkhuất sabka2u mFpN9àn FpN9đêm, đf6XYể lạibka2 phíf6XYa saFpN9u mbka2ột nỗiGgp8 âGgp8n hậnf6XY qFpN9uá lớn.

“Bà cóFpN9 hFpN9ai sựbka2 lựabka2 ZgrHchọn…” ĐiềnFpN9 HFpN9uân liếcGgp8 nhbka2ìn bàbka2 HànGgp8, ZgrHsau đóbka2 đặbka2t f6XYvào lòFpN9ng bànGgp8 bka2tay củFpN9a bka2bà Hf6XYàn mộf6XYt coZgrHn daZgrHo sắcbka2 nhọn.bka2 “…f6XY hoặcZgrH ZgrHtôi sẽZgrH ZgrHcho nGgp8gười gbka2iết tf6XYên Mibka2nh VGgp8ỹ, đGgp8ứa coGgp8n tZgrHrai đZgrHộc nhấtFpN9 củaFpN9 bà…f6XY hoFpN9ặc FpN9tự ZgrHtay bbka2à f6XYkết thúcbka2 cubka2ộc f6XYsống củZgrHa ThFpN9y Thy.”

Nếu ĐGgp8iền Hubka2ân ZgrHkhông cGgp8ó đượcbka2 ThGgp8y ThGgp8y, Ggp8thì bka2không ZgrHai ZgrHcó quyềnbka2 ấyGgp8 cả!

Thật sZgrHự, Ggp8Điền HuZgrHân khôngFpN9 phục!FpN9 Tạbka2i FpN9sao Ggp8cùng huyếtf6XY thốngFpN9, vốf6XYn dGgp8ĩ bka2cả Ggp8Minh FpN9Vỹ vàZgrH TGgp8hy Ggp8Thy đZgrHều FpN9không tf6XYhể đếnZgrH vớif6XY nf6XYhau, nhGgp8ưng tạiGgp8 sFpN9ao Thf6XYy TGgp8hy lạf6XYi FpN9chọn Minbka2h VỹZgrH mFpN9à khôf6XYng cGgp8họn ĐFpN9iền Huân?!

Ăn kGgp8hông đượcbka2 thZgrHì đàFpN9nh FpN9đạp Ggp8đổ vậy…

Dàn dựngf6XY mộtZgrH vGgp8ụ vibka2ệc bZgrHắt cóGgp8c đơZgrHn giảGgp8n, đf6XYúng làbka2 khôf6XYng FpN9quá khóbka2 vFpN9ới Điềnbka2 Huân.

Mặc kệZgrH Ggp8Minh Vỹf6XY vàGgp8 FpN9Điền Hf6XYuân đãf6XY bka2kề vZgrHai bka2sát cánhf6XY FpN9hơn bFpN9a năFpN9m FpN9trời… mặFpN9c kệf6XY ánhFpN9 nbka2hìn bka2oán hậnZgrH cbka2ủa ZgrHThy f6XYThy… ĐiềnFpN9 f6XYHuân vẫnZgrH sẽf6XY thZgrHực hiệnbka2 kZgrHế hoạch.

“Điền HuFpN9ân, ZgrHanh bka2bị làmZgrH sabka2o vậyFpN9 f6XYhả?” TFpN9hy TFpN9hy tf6XYức giậnFpN9 bka2trừng mắtZgrH nhìf6XYn ĐiềnFpN9 ZgrHHuân, FpN9tại sZgrHao ngườZgrHi mZgrHà ThFpN9y TGgp8hy luônf6XY xeZgrHm làZgrH bka2anh tFpN9rai tốtZgrH lạbka2i ZgrHcó thểFpN9 lGgp8àm nGgp8hững f6XYviệc nf6XYhư FpN9thế này?

Đặt lònZgrHg tif6XYn Ggp8vào Ggp8một nFpN9gười đbka2ang cFpN9hìm sâuf6XY vàGgp8o nỗiZgrH thùZgrH hFpN9ận ZgrHsâu lắng,bka2 liệuGgp8 cf6XYó pbka2hải ZgrHlà ZgrHsai lầm?

“Sao? bka2Bà cbka2ó bf6XYa giâGgp8y đZgrHể lựaFpN9 chọn…”f6XY ĐiGgp8ền Huânbka2 nf6XYhìn bàZgrH Hàbka2n vớiGgp8 mộtZgrH ZgrHánh mắZgrHt đầyGgp8 thícf6XYh thúbka2, tiếGgp8p tụcZgrH dồnbka2 bàZgrH đếf6XYn đườngf6XY cùGgp8ng, “…FpN9 mộGgp8t… hai…ZgrH ba…”

“Ta… FpN9sẽ bảf6XYo vFpN9ệ MiZgrHnh Vỹ!”ZgrH CảZgrH ZgrHngười bFpN9à Hànbka2 rFpN9un lZgrHên, nắmf6XY cf6XYhặt lấyf6XY cf6XYon dabka2o nhỏZgrH ZgrHbé nhưGgp8ng lạiZgrH ZgrHsắc lạnhFpN9 troZgrHng tay.

Câu tbka2rả lờif6XY hoàFpN9n bka2toàn đúngZgrH bka2với nhữngbka2 gf6XYì ZgrHĐiền ZgrHHuân mof6XYng FpN9đợi, FpN9gương mặf6XYt FpN9ấy đangbka2 nởf6XY ZgrHmột nụFpN9 cườibka2 cf6XYay ZgrHđắng tbka2rên môi…

“Nếu giết,bka2 tFpN9a sẽFpN9 giếtf6XY cậuf6XY.” ĐộtGgp8 ngGgp8ột bàZgrH Hbka2àn bka2ngước mặtf6XY lênf6XY, áGgp8nh nhZgrHìn f6XYdứt khoáFpN9t bka2và nf6XYhanh chóGgp8ng hướGgp8ng mũZgrHi daFpN9o vf6XYề phf6XYía Đif6XYền Huân.

Nhưng ZgrHmột bóGgp8ng dángf6XY nhỏZgrH Ggp8bé Ggp8đã FpN9lập tZgrHức đứngGgp8 cbka2hắn trướcGgp8 mặtf6XY Ggp8Điền Huf6XYân, hứnf6XYg tGgp8rọn nhátf6XY dGgp8ao tbka2àn bka2nhẫn cFpN9ủa bka2bà Hbka2àn. CảFpN9 bFpN9à Hàbka2n ZgrHvà FpN9Điền Hbka2uân đềuGgp8 sFpN9ững người,ZgrH nhìZgrHn FpN9dòng máuZgrH đaFpN9ng tf6XYhấm đẫmbka2 chZgrHiếc váGgp8y xZgrHinh xbka2ắn củabka2 ThGgp8y Thybka2, vàZgrH bónbka2g dáZgrHng ấyf6XY cũf6XYng gụcGgp8 ngãZgrH troZgrHng đaGgp8u đớn.bka2 ThFpN9y Thy…FpN9 khônbka2g hZgrHề cbka2ảm thấyZgrH tứcbka2 giậnZgrH haf6XYy ZgrHoán tGgp8rách ĐFpN9iền Ggp8Huân, chGgp8ỉ làFpN9 nhf6XYất thFpN9ời cảmFpN9 thấFpN9y kGgp8hó chịZgrHu ZgrHvới nhữngGgp8 hànGgp8h độngf6XY Ggp8thất thườnZgrHg kia…

Nhưng f6XYkhông bka2vì thế,FpN9 mộtFpN9 ThFpN9y ZgrHThy f6XYluôn hếbka2t lònFpN9g vìGgp8 ngưGgp8ời khácFpN9 đểZgrH mặcf6XY Đibka2ền ZgrHHuân cbka2hịu nhátGgp8 dbka2ao ấy.

Điền FpN9Huân vộZgrHi vàf6XYng nângFpN9 ngf6XYười FpN9Thy Tf6XYhy bka2lên, tronf6XYg đôif6XY mắFpN9t f6XYkia đabka2ng ZgrHxuất hiệbka2n mộtbka2 dònbka2g lệZgrH f6XYđau đớn.

“Em… xbka2in lỗi…”

Đôi mắf6XYt dầnFpN9 khf6XYép lạibka2, vZgrHà kGgp8hông bbka2ao giGgp8ờ mởbka2 bka2ra FpN9nữa. Ggp8Đến tậf6XYn f6XYlúc Tf6XYhy Ggp8Thy tf6XYrút Ggp8hơi thbka2ở cGgp8uối cùng,bka2 Mibka2nh VỹFpN9 cGgp8hỉ kịpf6XY nGgp8hìn ngắmZgrH gươnZgrHg Ggp8mặt bka2trắng bệFpN9ch ấyf6XY, khôngbka2 qubka2ên Ggp8tặng FpN9cho ngGgp8ười đaFpN9ng Ggp8nắm f6XYgiữ cZgrHon dZgrHao đẫmFpN9 máf6XYu tronbka2g tZgrHay mộtGgp8 f6XYánh nhf6XYìn f6XYcăm hận…ZgrH lf6XYà FpN9bà Hàn!

Bà khôngZgrH hềGgp8 giảiZgrH tbka2hích hGgp8ay thaFpN9nh minf6XYh chFpN9o bấtbka2 FpN9cứ đbka2iều gìZgrH ZgrHcả… vìf6XY Ggp8sự thật,FpN9 cGgp8hính bàZgrH ZgrHđã hạiGgp8 cZgrHhết ThFpN9y Thy.

Nhưng lúcf6XY Ggp8Minh ZgrHVỹ bka2đến, cũnGgp8g làGgp8 f6XYlúc ĐiềnFpN9 Huâbka2n Ggp8rời đi…

Đại sảFpN9nh, bka2từng gif6XYây pf6XYhút ZgrHtrôi quFpN9a, Ggp8số ZgrHmệnh FpN9của ĐiềnGgp8 Huânf6XY cũnGgp8g dầZgrHn FpN9kết thúc,ZgrH trướcZgrH mắFpN9t chỉGgp8 cònFpN9 tGgp8hi thZgrHể f6XYđẫm FpN9máu ZgrHcủa VGgp8ĩnh Kỳ.

Lần nFpN9ày… đãGgp8 FpN9khiến ZgrHquá nFpN9hiều ngườFpN9i thGgp8ương tFpN9ổn… ĐiềnFpN9 HZgrHuân f6XYbật cườFpN9i, nf6XYụ cbka2ười cabka2y đắnFpN9g mộFpN9t cáchf6XY đFpN9au đớn.

Một âmbka2 tbka2hanh chấbka2n độf6XYng vaFpN9ng lênf6XY, đồGgp8ng thờf6XYi khiếnFpN9 ngFpN9ọn lửaZgrH dFpN9o tZgrHác đbka2ộng mạnhbka2 bùGgp8ng cháy,Ggp8 mbka2ạnh mbka2ẽ Ggp8và nuốGgp8t chửnGgp8g tấtZgrH cả.

Trong đámf6XY cFpN9háy saGgp8u vụf6XY Ggp8nổ, mộtZgrH giGgp8ọt nướcFpN9 mắtGgp8 đầuGgp8 tFpN9iên rơbka2i FpN9xuống từf6XY ZgrHgương mặtf6XY ZgrHĐiền Huân…

*Bệnh việnFpN9 XY*

“Bác sĩbka2!” Hạobka2 Thbka2ần bếGgp8 f6XYÁi HGgp8y trf6XYên tayGgp8, xôngbka2 vGgp8ào bệnGgp8h việf6XYn vbka2ới trZgrHạng tháiZgrH vFpN9ô cùngFpN9 hoảnZgrHg loạZgrHn, Ggp8gào Ggp8lên tronbka2g vf6XYô vọnbka2g. Ggp8“Làm ơf6XYn, cứuGgp8 FpN9cô ấyf6XY! LàZgrHm ơn!”

“Đặt Ggp8cô ấyGgp8 lênFpN9 đbka2ây.” MộZgrHt bka2cô FpN9y Ggp8tá trựcf6XY lGgp8ập tứf6XYc đẩyZgrH chiếGgp8c xFpN9e đẩyFpN9 mf6XYàu Ggp8trắng rFpN9a Ggp8trước mặbka2t Ggp8Hạo ZgrHThần, cấtZgrH gGgp8iọng rbka2a lệnh.

Hạo ThầnZgrH cbka2ẩn trọngGgp8 đặZgrHt ÁiFpN9 bka2Hy nằmbka2 lbka2ên chiếbka2c FpN9xe bka2đẩy ấy,ZgrH cậuGgp8 vộFpN9i vãZgrH nốibka2 bướcGgp8 thebka2o chiếcZgrH xGgp8e đếZgrHn tZgrHận khf6XYi khuấtZgrH hZgrHẳn sZgrHau phònbka2g cấbka2p cứu.

Mệt mỏFpN9i ngồZgrHi xuZgrHống dãyFpN9 gf6XYhế chờFpN9 bka2ngoài phòngbka2 cấpFpN9 cứu,bka2 Hạof6XY ThầnFpN9 habka2i tf6XYay ômGgp8 lZgrHấy Ggp8đầu, cốbka2 gZgrHắng địnhbka2 ZgrHthần lại.

Trong kZgrHhi đó…

*Bệnh việbka2n XX*

Minh VỹZgrH ngồf6XYi tronbka2g phf6XYòng cấpZgrH FpN9cứu ởFpN9 ZgrHbệnh viFpN9ện FpN9lớn nhấbka2t thFpN9ành phố,f6XY bka2anh đãGgp8 phảif6XY mf6XYất cFpN9ả f6XYgiờ đồngGgp8 hồFpN9 mớiGgp8 đGgp8ến đf6XYược cáiZgrH bệnhZgrH việnZgrH rộf6XYng lớnGgp8 này.

Ring… ring…

Điện tf6XYhoại lạiFpN9 rung…

“Chuyện gìFpN9?” Minf6XYh VGgp8ỹ tZgrHựa hẳnZgrH ngưbka2ời f6XYvào chiZgrHếc gZgrHhế ởFpN9 phònZgrHg đợiZgrH, chánbka2 FpN9nản nGgp8hấn nf6XYút nhậnFpN9 cZgrHuộc f6XYgọi sf6XYau đóGgp8 áFpN9p điệnf6XY tGgp8hoại Ggp8vào Ggp8tai, đf6XYến FpN9tận FpN9lúc nZgrHày anbka2h mớiGgp8 cảmZgrH tf6XYhấy sựf6XY đf6XYau buốtf6XY đếnZgrH tFpN9ê df6XYại ởbka2 bFpN9ờ vai.

“Thiếu… tbka2hiếu gZgrHia, nổ…bka2 nổbka2 rf6XYồi!” Tf6XYừ đầubka2 df6XYây Ggp8bên kiFpN9a, têZgrHn cFpN9ận vf6XYệ lắpFpN9 bZgrHắp nbka2hư đangbka2 cựcZgrH f6XYkỳ hoảngZgrH loFpN9ạn, ZgrHthở gấbka2p khôngGgp8 ngừng.

“Nổ?” Mbka2inh VỹGgp8 nhíZgrHu FpN9mày, Ggp8lặp lZgrHại bka2duy nhấtGgp8 Ggp8một tZgrHừ nhFpN9ư đaGgp8ng cf6XYhờ Ggp8sự FpN9chứng thựcbka2 từf6XY pbka2hía bênZgrH kia.

“Khu nGgp8hà mf6XYáy… nổZgrH.” VZgrHừa nZgrHghe tf6XYhấy cf6XYô nóiFpN9 gấpZgrH gáGgp8p Ggp8vọng Ggp8sang đf6XYiện thobka2ại ZgrHtừ phíabka2 bFpN9ên kbka2ia, Mibka2nh VỹGgp8 mớiGgp8 kịpbka2 nhậnbka2 thấbka2y từZgrH pGgp8hía ZgrHbên kiZgrHa bka2điện thoạiFpN9 cóGgp8 rấtFpN9 Ggp8nhiều thf6XYứ âZgrHm thbka2anh kFpN9hác nhau.

“Chết tiệt!Ggp8 Côbka2 ấbka2y rf6XYa khỏGgp8i bka2đó chFpN9ưa?” MinFpN9h f6XYVỹ Ggp8tức giậnFpN9 quáZgrHt lênZgrH, đôZgrHi mắtGgp8 đaf6XYng lộZgrH ZgrHrõ vẻGgp8 lZgrHo lắng.

Tại saFpN9o lúcFpN9 đf6XYấy… ZgrHanh kbka2hông Ggp8ở lạFpN9i ZgrHmà lf6XYập tứFpN9c đếnGgp8 bênbka2 Ggp8bà tGgp8a thếf6XY này?

“Vẫn… chưGgp8a.” GiọngFpN9 nóiGgp8 bênZgrH FpN9kia rấtbka2 ZgrHnhỏ, dườZgrHng nGgp8hư Ggp8đã cốf6XY gắngf6XY FpN9thu hếGgp8t bka2can đảbka2m đZgrHể trảZgrH lời.

Gương bka2mặt Mibka2nh VỹZgrH trởf6XY nZgrHên Ggp8tái nZgrHhợt dướiFpN9 Ggp8ánh đènFpN9 chùmZgrH FpN9trong bệnhbka2 việnFpN9, cốZgrH gắGgp8ng gượngFpN9 ngbka2ười đZgrHứng df6XYậy, nhưZgrHng sf6XYau đóbka2 lạif6XY nbka2gã khuỵuZgrH xuốngGgp8 đất.

Vết thưf6XYơng trGgp8ên vai…FpN9 đbka2ã FpN9khiến aZgrHnh mấf6XYt quf6XYá nhiZgrHều máu.

Đôi FpN9mắt f6XYanh dầGgp8n tGgp8ối lạZgrHi, ZgrHcả nbka2gười dbka2ường nhFpN9ư khônGgp8g còf6XYn chútFpN9 ZgrHsức lựcf6XY nàoZgrH cả.FpN9 TGgp8oàn thâGgp8n hoàFpN9n toàZgrHn bGgp8ất độngbka2 trGgp8ên nềnFpN9 đất,f6XY Minbka2h VGgp8ỹ đabka2ng ZgrHcố gFpN9ắng gượnFpN9g dGgp8ậy… Ggp8nhưng tấtGgp8 cảbka2 ZgrHchỉ lGgp8à vôFpN9 íchf6XY. bka2Lần nFpN9ày, f6XYanh bka2lại mFpN9ột lầnbka2 nữZgrHa… đánhbka2 mGgp8ất ngGgp8ười coFpN9n gáFpN9i mGgp8à mìnhFpN9 bka2yêu thương.

Khoé môiZgrH FpN9trên gưFpN9ơng mặtZgrH điểnFpN9 trbka2ai khẽGgp8 nhếchbka2 lFpN9ên, mộbka2t ZgrHnụ cườibka2 nFpN9hạt, đồngFpN9 lf6XYúc đôiFpN9 mắtf6XY lZgrHạnh lùnFpN9g kbka2ia cFpN9ũng dầnFpN9 f6XYkhép lạiZgrH, chFpN9e khuấtGgp8 tbka2ầm nhbka2ìn mờFpN9 ảo.

Chap 40

Người eGgp8m yêuZgrH làf6XY anh?

Hạo FpN9Thần lGgp8o bka2lắng đbka2ứng chắFpN9n trưf6XYớc cửaFpN9 phòngGgp8 f6XYcấp cứu,ZgrH ZgrHtại saf6XYo vf6XYào khoZgrHảnh khắcZgrH quaGgp8n trọf6XYng thìf6XY FpN9thời f6XYgian bka2lại tFpN9rôi chậZgrHm thếf6XY nàyf6XY Ggp8cơ chứ?

Ái FpN9Hy củbka2a ngàGgp8y hômf6XY nf6XYay… quf6XYả tZgrHhật rbka2ất lbka2ạ lbka2ẫm, nhưngbka2 lạibka2 vôf6XY cf6XYùng đáZgrHng thươbka2ng tFpN9rong FpN9mắt cậu.

Đôi Ggp8mắt khôZgrHng lẫZgrHn f6XYchút tạbka2p nGgp8iệm luônbka2 luGgp8ôn FpN9ánh lGgp8ên nhữngf6XY tZgrHia FpN9nhìn lémZgrH lGgp8ỉnh lạZgrHi trởFpN9 nêFpN9n sf6XYâu thẳmGgp8 khFpN9ông chúZgrHt hạnZgrH đf6XYịnh, vf6XYô tZgrHri vFpN9ô giác.

Khoảnh khắZgrHc đZgrHối diệnZgrH FpN9với đôiGgp8 mZgrHắt bka2vô Ggp8cảm ấbka2y, FpN9trái tiGgp8m HạGgp8o ThGgp8ần chợFpN9t cGgp8hùng xGgp8uống, tưZgrHởng cFpN9hừng nhbka2ư đZgrHang cbka2hìm sâZgrHu f6XYvào nbka2ỗi ZgrHđau cùnf6XYg cực.

Nghĩ đFpN9ến việcf6XY ZgrHmình đãZgrH tGgp8ừng tbka2iếp ZgrHtay chGgp8o ĐiềnGgp8 HFpN9uân thựGgp8c hif6XYện kếbka2 f6XYhoạch trảf6XY thFpN9ù, HạoFpN9 ThầnGgp8 lạbka2i cf6XYảm thbka2ấy f6XYvô cùngGgp8 nhứf6XYc buốtGgp8 nơibka2 ngực,FpN9 ZgrHchỉ tràFpN9n f6XYngập dubka2y nhấtf6XY mộtf6XY thứFpN9 cFpN9ảm xúf6XYc âGgp8n hận.

Đôi mbka2ắt trởGgp8 f6XYnên thấtGgp8 f6XYthần, FpN9tầm f6XYnhìn dFpN9ần tốFpN9i lại…ZgrH LồngFpN9 ngựcf6XY hFpN9iện giờGgp8 cứZgrH nhưFpN9 đanbka2g bịGgp8 tf6XYhiêu đốt,ZgrH nóf6XYng bỏnbka2g nhf6XYưng lạGgp8i vôFpN9 f6XYcùng đGgp8au rbka2át FpN9mỗi kf6XYhi lFpN9ại thêmGgp8 mộtf6XY giâGgp8y trbka2ôi qua.

Làm ơFpN9n… Ggp8Ái Hf6XYy, đừngGgp8 đểbka2 f6XYxảy ZgrHcô ấyf6XY rf6XYa bấtZgrH cFpN9ứ chuZgrHyện gìFpN9 cả!

*Cạch*

Cánh f6XYcửa f6XYphòng cbka2ấp cứubka2 đưFpN9ợc Ggp8mở f6XYra, kFpN9èm tf6XYheo độnGgp8g tbka2ác gạtFpN9 HạoFpN9 FpN9Thần sFpN9ang mZgrHột bên.

Chiếc xZgrHe đẩyFpN9 màubka2 trắFpN9ng đaf6XYng manf6XYg tZgrHheo mộtf6XY thiênZgrH sứZgrH mấtZgrH bka2đi đZgrHôi cánbka2h, gươGgp8ng mặtZgrH nf6XYhợt nhGgp8ạt kGgp8hông chútGgp8 sứcGgp8 sốGgp8ng ZgrHnhắm nghiềGgp8n đôiZgrH bka2mắt, trêbka2n đầuGgp8 quấnbka2 mộZgrHt dbka2ải bănbka2g tFpN9rắng khbka2á bka2mỏng, mf6XYái tf6XYóc màZgrHu bka2cafe sf6XYữa vẫnbka2 bbka2ồng bềnhFpN9 vf6XYà tôGgp8n FpN9lên vf6XYẻ đẹpbka2 thuầnFpN9 khiết.

Ái HGgp8y đượcFpN9 Ggp8y tábka2 đGgp8ưa rf6XYa khỏif6XY pGgp8hòng FpN9bằng chiếcbka2 xbka2e đẩGgp8y trắnf6XYg toátZgrH, f6XYtheo FpN9sau lGgp8à ôZgrHng bácZgrH sĩZgrH f6XYtrung niênGgp8 đFpN9ang cầmZgrH tf6XYrên taFpN9y mZgrHột Ggp8xấp hồGgp8 ZgrHsơ bệZgrHnh án.

Hạo ThFpN9ần mf6XYấp mFpN9áy đôiFpN9 mFpN9ôi, đưaZgrH taFpN9y nf6XYhư mubka2ốn nZgrHíu giữbka2 cf6XYô lạbka2i, nhưbka2ng lạiFpN9 bịFpN9 ZgrHmột bànbka2 tf6XYay chặnGgp8 nganbka2g Ggp8hành độngbka2 ấy.

Đôi mắFpN9t Ggp8cậu khf6XYông nhGgp8ìn bGgp8ác sFpN9ĩ lấFpN9y ZgrHmột cZgrHái, tiếFpN9p tụcFpN9 dõibka2 theGgp8o Ggp8chiếc xf6XYe đẩFpN9y đangbka2 ZgrHđưa bka2người bka2con gbka2ái yếGgp8u ớtbka2 FpN9kia cáchf6XY f6XYxa khỏiFpN9 mình.

“Đã f6XYqua ZgrHtình trạnf6XYg FpN9nguy kịch,Ggp8 vếGgp8t bka2thương tZgrHuy f6XYkhông nặngbka2 nhưbka2ng f6XYlại mấtGgp8 khGgp8á nhiZgrHều f6XYmáu, FpN9đặc biệtf6XY cóFpN9 thểf6XY đểZgrH lạFpN9i dGgp8i cGgp8hứng cFpN9ho cFpN9ô ấy.”bka2 VịZgrH bbka2ác FpN9sĩ hiềnbka2 từFpN9 trướf6XYc mặtZgrH mởbka2 f6XYlời, vỗbka2 vỗf6XY vGgp8ai HạoFpN9 FpN9Thần nf6XYhư đaZgrHng FpN9cố gắngZgrH f6XYtrấn anGgp8. “CậuZgrH hãbka2y điZgrH f6XYlàm thủGgp8 tbka2ục nhậpf6XY viZgrHện, sabka2u đFpN9ó Ggp8cậu cZgrHó thểFpN9 vàGgp8o phònZgrHg 50bka22 thăZgrHm côbka2 ấyGgp8, nbka2ếu cóf6XY bấtbka2 kZgrHỳ dấuZgrH hiệuFpN9 bấGgp8t Ggp8thường lFpN9ập Ggp8tức Ggp8gọi Ggp8bác sĩ.”

Từ tGgp8ừ ZgrHhạ tf6XYay xuf6XYống, FpN9bóng vFpN9ị bácf6XY sf6XYĩ ZgrHtrong chiếcbka2 Ggp8áo bbka2lu trắngZgrH nGgp8hanh cbka2hóng khuấtbka2 sGgp8au mộtGgp8 cáFpN9nh cửf6XYa phGgp8òng gầnFpN9 đó,FpN9 tiếpf6XY tụf6XYc tf6XYhực hiệbka2n bka2nhiệm vụZgrH củFpN9a chínZgrHh mình.

Di chứng?

Hai taFpN9y bka2Hạo Thầnf6XY siếtbka2 chFpN9ặt lạFpN9i, cFpN9ả ngưFpN9ời ruGgp8n nhẹFpN9 lêZgrHn, đểbka2 lạibka2 dbka2i chứbka2ng sao?

“Dương HạoFpN9 ThầnGgp8! Côf6XY gábka2i FpN9này quf6XYan trGgp8ọng đếnf6XY mứcf6XY khif6XYến cậuGgp8 ZgrHphải bỏFpN9 cảZgrH shZgrHow diễnZgrH qf6XYuan trFpN9ọng sGgp8ao?” Tabka2y ZgrHquản bka2lý FpN9riêng FpN9của Hạof6XY Thầnf6XY tứcFpN9 giậnFpN9 f6XYđập mạnf6XYh quyểnbka2 ZgrHsổ ZgrHghi chZgrHép lịFpN9ch làmbka2 viFpN9ệc củaf6XY FpN9Hạo ThầnFpN9 lêf6XYn bànZgrH, tứcbka2 giậf6XYn qFpN9uát lớn.

Đã mộFpN9t ngbka2ày trf6XYôi qua…

Hạo ThầnFpN9 vẫnZgrH kGgp8hông hềf6XY rờif6XY kFpN9hỏi phònFpN9g bka2bệnh sốf6XY 50ZgrH2 lbka2ấy f6XYmột gif6XYây, chỉFpN9 lZgrHặng ngườiZgrH nf6XYgắm nhbka2ìn ngưbka2ời bka2con bka2gái đaGgp8ng chf6XYìm sâZgrHu vZgrHào giấf6XYc ngủ.

Mọi âmf6XY tZgrHhanh xFpN9ung qf6XYuanh dườFpN9ng nhưf6XY khôbka2ng cFpN9òn tácbka2 độnFpN9g đếnFpN9 bka2cậu đượcf6XY nữa.

Tay quảnFpN9 bka2lý kiGgp8a tZgrHức gf6XYiận nbka2ém trGgp8ọn đôZgrHi mắtZgrH oánGgp8 hGgp8ận vGgp8ào ZgrHcô ZgrHgái nhỏf6XY béf6XY đangGgp8 f6XYnằm yênbka2 Ggp8lặng bka2trên chibka2ếc giườFpN9ng trắngFpN9 kGgp8hông f6XYchút bụiZgrH bẩnGgp8, hắnf6XY bka2lại nGgp8hìn sZgrHamh Hạobka2 f6XYThần vẫnFpN9 đaFpN9ng tiếpFpN9 tụcFpN9 f6XYyên lbka2ặng trướZgrHc nbka2gười cof6XYn gZgrHái ấy.

Bất gibka2ác thởGgp8 dZgrHài ZgrHmệt mỏi,FpN9 hắnf6XY bka2ta cầmGgp8 quyểbka2n f6XYsổ bka2vừa đf6XYược némZgrH bka2mạnh bka2lên mặtf6XY bànf6XY củZgrHa bka2phòng bệnhf6XY lêf6XYn, lf6XYê bZgrHước rGgp8a khỏiGgp8 căGgp8n pGgp8hòng tĩFpN9nh lặng.

*Bệnh vf6XYiện XX*

“Tránh ra!ZgrH” ZgrHMinh FpN9Vỹ bka2gằn giọFpN9ng, tứcFpN9 giậnbka2 nhìbka2n Ggp8đám cậnGgp8 vệbka2 đanZgrHg chFpN9ặn Ggp8ngang ZgrHtrước cửabka2, đôif6XY mắtf6XY đằngFpN9 đFpN9ằng FpN9sát khí.

“Ông FpN9chủ cGgp8ó lệnf6XYh, thiếuZgrH gf6XYia phảiZgrH nghỉFpN9 nFpN9gơi đếnbka2 kbka2hi hoànFpN9 tGgp8oàn bìnhFpN9 phục.”FpN9 FpN9Một ZgrHtên f6XYcận vf6XYệ cFpN9úi đầu,Ggp8 thậnbka2 tf6XYrọng nóbka2i từngf6XY từZgrH mGgp8ột cábka2ch máyZgrH móf6XYc, sf6XYau đóbka2 Ggp8đóng ZgrHnhanh cánbka2h cửbka2a phFpN9òng f6XYbệnh lại.

“Mẹ kiếp!f6XY f6XYMở cửa!FpN9!” Minf6XYh bka2Vỹ qGgp8uát lớn,f6XY dùnZgrHg chbka2ân đạpbka2 thẳGgp8ng vàoFpN9 cáFpN9nh cửaGgp8 gf6XYỗ kZgrHia, nhbka2ưng Ggp8đám cậnGgp8 vệGgp8 lạf6XYi nhanZgrHh chóf6XYng chFpN9ặn FpN9cửa ngf6XYay ZgrHkhi cánbka2h cửbka2a vừaGgp8  f6XYbật bka2ra dưFpN9ới lựFpN9c Ggp8đạp củabka2 anh.

Đây rõGgp8 rànZgrHg lFpN9à kf6XYế hoGgp8ạch cbka2ủa FpN9ông ta!!

Ông tbka2a khZgrHông mubka2ốn bka2anh bka2đi tìbka2m cf6XYô ấy!!

Với khbka2ả nZgrHăng cGgp8ủa ônf6XYg Ggp8Hàn, bibka2ết chuyệf6XYn ÁiGgp8 HGgp8y khZgrHông Ggp8hề khóZgrH, đặGgp8c biệGgp8t ôFpN9ng tGgp8a lạiGgp8 FpN9có thểGgp8 biếtFpN9 rõZgrH địabka2 điểmbka2 f6XYvà nf6XYhững gìZgrH xảf6XYy rGgp8a liZgrHên quaFpN9n đếf6XYn FpN9vụ việZgrHc cf6XYhấn FpN9động vừaf6XY rồi.

Minh VZgrHỹ nZgrHghiến răngbka2, đôiFpN9 f6XYmắt af6XYnh bFpN9ị cFpN9he pbka2hủ f6XYbởi mFpN9ột mànGgp8 đFpN9êm củbka2a tZgrHuyệt vbka2ọng, tiếbka2p tụcZgrH cốf6XY gắFpN9ng thf6XYoát khỏiGgp8 vònbka2g vâyFpN9 Ggp8của đámZgrH f6XYcận vệ.

Ái ZgrHHy, nhấtf6XY địnhGgp8 ÁiFpN9 Hbka2y sẽZgrH khônf6XYg saFpN9o cả!

… khônZgrHg saf6XYo cf6XYả! CFpN9ố gắngbka2 bka2phủ địnhFpN9 nGgp8hững dòFpN9ng sZgrHuy bka2nghĩ tồbka2i tệFpN9 gánf6XY ghéf6XYp trậnbka2 f6XYbom bka2kia vớbka2i sựZgrH sốngbka2 củabka2 ÁFpN9i HFpN9y, FpN9trái FpN9tim Mf6XYinh VỹZgrH đanbka2g ZgrHđập gGgp8ấp gápbka2 hơGgp8n baFpN9o gZgrHiờ hết.

“Chờ aFpN9nh, làmZgrH ơn…”

Phòng bệnhbka2 502…

Đôi mFpN9ắt nâbka2u Ggp8trong sáf6XYng từFpN9 ZgrHtừ mởFpN9 rGgp8a, labka2y độbka2ng hZgrHàng mf6XYi dàFpN9i, sabka2u đf6XYó f6XYchớp chớpbka2 Ggp8vài cf6XYái đểGgp8 thícf6XYh bka2nghi vớif6XY ábka2nh f6XYsáng bka2trong phòng.

Ái Hf6XYy đbka2ưa taZgrHy FpN9dụi dụiFpN9 mắt,f6XY liếGgp8c nhìGgp8n gươZgrHng mặtZgrH đangGgp8 gụcbka2 xuốnFpN9g Ggp8bên cạnhZgrH giườf6XYng, đưaf6XY mGgp8ột taZgrHy nắmf6XY lf6XYấy thGgp8ành giườngFpN9 cốZgrH gf6XYắng gượnFpN9g dậy.

Hai ngZgrHày trôZgrHi quf6XYa, ZgrHHạo bka2Thần FpN9hoàn tZgrHoàn mấtZgrH ngủGgp8, đểGgp8 rồibka2 giờZgrH đâbka2y khôf6XYng FpN9hề haf6XYy biếbka2t ngườiFpN9 FpN9con gZgrHái đánbka2g yGgp8êu kiFpN9a ZgrHđã “hồiFpN9 sinh”.

Cô nbka2ghiêng ngưGgp8ời sanGgp8g mộbka2t bêbka2n, cốZgrH gZgrHắng thZgrHu gưFpN9ơng mf6XYặt củGgp8a ngf6XYười ấyFpN9 vàoGgp8 tầGgp8m nhìn.

Đột ngộtf6XY hbka2ai hàZgrHng lFpN9ông màyGgp8 từbka2 gưGgp8ơng mặtZgrH Ggp8ấy kbka2hẽ cf6XYau lạGgp8i, sZgrHau ZgrHđó bka2mệt FpN9mỏi bka2mở mắtf6XY. ĐậpGgp8 vàobka2 mắtZgrH ZgrHcủa Hf6XYạo ThầZgrHn lGgp8à gươngZgrH mặtFpN9 FpN9mơ mZgrHơ màbka2ng mànbka2g nhGgp8ư FpN9chưa tỉnhGgp8 bka2mộng củFpN9a Áibka2 HFpN9y, Ggp8nét mặf6XYt cậuZgrH ZgrHlộ rZgrHõ vẻGgp8 ngGgp8ạc nhFpN9iên vGgp8à bka2vui sướng.

Hạo Ggp8Thần nZgrHgồi thf6XYẳng dZgrHậy, f6XYđưa mộZgrHt tGgp8ay ZgrHkéo FpN9cô ômf6XY tZgrHhật chặf6XYt FpN9vào lòng,bka2 Ggp8như FpN9đang cốZgrH gắFpN9ng f6XYchứng thZgrHực sGgp8ự tồGgp8n tạibka2 hFpN9iện giờFpN9 củaGgp8 cô.

“Mèo cbka2on, cuốbka2i cùbka2ng bka2em cũFpN9ng chịuZgrH tỉFpN9nh rồi.”

Căn pbka2hòng lạif6XY độtZgrH ngộbka2t cZgrHhìm bka2vào kf6XYhông giFpN9an tĩGgp8nh lặFpN9ng Ggp8và cănZgrHg thẳFpN9ng, HFpN9ạo TGgp8hần nf6XYới lỏFpN9ng vZgrHòng tGgp8ay, sabka2u f6XYđó ZgrHđẩy ngưf6XYời ÁGgp8i HGgp8y Ggp8ra, lặngf6XY ZgrHlẽ quaf6XYn sFpN9át từbka2ng cửGgp8 chFpN9ỉ Ggp8từ phíaGgp8 bFpN9ên kia.

Cô đanbka2g cFpN9hăm cf6XYhú nhìnGgp8 HạoFpN9 Thần,bka2 ánhFpN9 nhìf6XYn thícGgp8h thúZgrH nf6XYhư FpN9vừa tìZgrHm rf6XYa mZgrHột thứGgp8 đồFpN9 chơiZgrH mớiGgp8 lạ.

Sao tbka2ừ ZgrHhành độngGgp8 đếbka2n vẻFpN9 mặbka2t lạGgp8i f6XYngơ ngơGgp8 ngácf6XY ngáZgrHc ZgrHthế này?

Có FpN9khi nFpN9ào đZgrHúng bka2như lờiFpN9 bácbka2 sĩFpN9 f6XYđã nóbka2i… vf6XYết thbka2ương kZgrHia đZgrHã FpN9thật sựFpN9 đểf6XY f6XYlại dbka2i chứng?

“Em… tênGgp8 f6XYgì?” HạoGgp8 TGgp8hần ZgrHbất giZgrHác cấtf6XY FpN9lên bka2một cf6XYâu hỏiZgrH ngbka2hi vấFpN9n, nf6XYhưng chỉFpN9 Ggp8để FpN9kiểm tGgp8ra f6XYtình trạngFpN9 hiệnZgrH tf6XYại bka2của ÁiZgrH Hy.

Từ FpN9phía bênGgp8 kf6XYia, đôGgp8i môif6XY xif6XYnh xắnf6XY nởGgp8 mộtFpN9 nụGgp8 cườif6XY dịuGgp8 dàng,ZgrH đưGgp8a taZgrHy Ggp8nắm lấFpN9y taGgp8y áoFpN9 củabka2 Hạobka2 Thần.

“Tên gf6XYì?” f6XYChất giọGgp8ng nhẹZgrH nhànf6XYg vanf6XYg lênGgp8, ÁiZgrH Hf6XYy dườnGgp8g nhFpN9ư ZgrHkhông f6XYhiểu HFpN9ạo TFpN9hần đaZgrHng hỏif6XY ZgrHgì, cấtFpN9 tiếbka2ng hỏibka2 nbka2gược lại.

Hạo TFpN9hần nheFpN9o nheZgrHo ZgrHmắt, đưFpN9a tf6XYay nắmf6XY lấyGgp8 haZgrHi bf6XYờ vabka2i nhỏf6XY nhắZgrHn bka2kia, laZgrHy mạnh.

“Em… biếtFpN9 af6XYnh FpN9là ZgrHai khônbka2g?” TGgp8rái Ggp8tim cậuGgp8 đangf6XY đZgrHập lFpN9oạn cảFpN9 lên,ZgrH đâGgp8y cZgrHó lf6XYẽ sf6XYẽ f6XYlà sựZgrH khẳngZgrH địnhFpN9 cFpN9uối cùng.

Hạo Ggp8Thần FpN9và ÁZgrHi Ggp8Hy cGgp8ứ thếZgrH nZgrHhìn nGgp8hau, khôbka2ng cFpN9ó f6XYthêm chúFpN9t bka2phản ứFpN9ng nàbka2o kf6XYhác cả.

Bất gibka2ác thởFpN9 dàiFpN9, HạoFpN9 ThầnGgp8 buFpN9ông f6XYcô Ggp8ra, bka2đứng dậyZgrH qf6XYuay lbka2ưng bf6XYước đi.

Phải gọGgp8i bGgp8ác sĩ…

Một bàGgp8n tbka2ay níuFpN9 lấGgp8y vbka2ạt áof6XY củGgp8a Hf6XYạo ThầnZgrH f6XYtừ phíZgrHa sFpN9au, đôif6XY mắtZgrH nâFpN9u đZgrHang chớpbka2 mắtGgp8 nhìZgrHn cậu.

“Minh… Vỹ?”Ggp8 Áif6XY ZgrHHy nghif6XYêng bka2nghiêng FpN9đầu, f6XYđưa mộf6XYt taZgrHy lbka2ên miệnFpN9g vớGgp8i vbka2ẻ bZgrHăn khGgp8oăn vZgrHì câubka2 trảZgrH lờibka2 củaGgp8 chínhGgp8 mình.

Minh Vỹ…FpN9 làbka2 habka2i từFpN9 duZgrHy bka2nhất bka2được khắcbka2 sâubka2 vbka2ào tráZgrHi tif6XYm củf6XYa cô…

Liệu cbka2hàng tZgrHrai trưZgrHớc mặtFpN9… cóZgrH phảbka2i bka2là ngườibka2 manf6XYg cáiGgp8 f6XYtên Mf6XYinh Vỹ?

“Em… FpN9vừa nóiGgp8 gì?”ZgrH ĐôFpN9i mắtFpN9 HạFpN9o ThGgp8ần lFpN9ộ f6XYrõ vẻbka2 tZgrHhất vọng,FpN9 Ggp8cố ZgrHgắng gặnbka2g hỏiGgp8 ÁGgp8i Hy.

Không thểbka2 ZgrHnào! TạiGgp8 sFpN9ao f6XYlại bka2là MinZgrHh Vỹ?

“Minh… bka2Minh Vỹ?”bka2 Áif6XY HGgp8y ngượnf6XYg ZgrHngùng FpN9cúi f6XYmặt xuống,Ggp8 sFpN9iết cGgp8hặt bka2vạt áoZgrH tFpN9rong taFpN9y hGgp8ơn, lặpGgp8 lZgrHại thêGgp8m ZgrHmột lầnZgrH nữa.

Cả ngườGgp8i Hạbka2o ThầZgrHn lạf6XYi tif6XYếp tụbka2c bka2run lên,bka2 qbka2uay ngườif6XY lạbka2i nhìf6XYn thẳngZgrH vàoGgp8 Ábka2i Hy…

Cảm gFpN9iác f6XYghen tứcf6XY FpN9đang lf6XYen lỏiGgp8 tGgp8rong tFpN9rái tGgp8im trZgrHàn ngậGgp8p nỗiFpN9 ânbka2 hậbka2n củFpN9a HạoGgp8 Thần.

Dù FpN9không muốnf6XY thừaGgp8 nhận…ZgrH nhf6XYưng dưf6XYờng nhf6XYư ngườiFpN9 cZgrHon gáFpN9i tZgrHrước mGgp8ặt đãf6XY cướbka2p mấtZgrH tGgp8rái tFpN9im củabka2 cậubka2 mấtZgrH rồi.

“Ừ, FpN9là f6XYanh.” Gấpf6XY gápZgrH ômbka2 ÁFpN9i Hf6XYy f6XYvào lf6XYòng, HFpN9ạo Thầnf6XY siếtbka2 chặtf6XY vòngbka2 f6XYtay hơn.bka2 “Em…Ggp8 bka2là hôFpN9n thêf6XY củaZgrH anhbka2, VươngGgp8 ZgrHÁi Hy.”

Mặc kệbka2 tbka2ất cZgrHả… Ggp8mặc kệGgp8 cZgrHô nhầmZgrH lẫnbka2 mGgp8ình Ggp8với FpN9Minh Vỹ…

Chỉ cầf6XYn ZgrHcó đưZgrHợc tbka2rái tGgp8im f6XYcủa cZgrHô, bka2cậu FpN9sẽ chấbka2p nZgrHhận tấtGgp8 cả!

Kể cảGgp8 thaGgp8y thếGgp8 vàZgrH đónFpN9g vGgp8ai kGgp8ẻ mGgp8ình cămbka2 thZgrHù nhất!

Ái Hf6XYy vôf6XY thứcbka2 FpN9đưa tGgp8ay ZgrHlên, đôiGgp8 mf6XYắt vôFpN9 cảmZgrH kbka2hông bka2hạn địnhbka2, tbka2ừ đôiGgp8 môibka2 xif6XYnh xbka2ắn ZgrHthốt rf6XYa mf6XYột FpN9câu nóZgrHi vớiZgrH âf6XYm vựcbka2 tGgp8rong f6XYthanh, nhbka2ưng ZgrHnhỏ đếnGgp8 mứcZgrH khôFpN9ng mộtf6XY aZgrHi cf6XYó f6XYthể nghf6XYe thấy.

“Hôn… thê…bka2 ZgrHcủa anh…?”