You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho rzzeem mộtAqWV lốHw3Ni thoát

“Cứ bắnAqWV nếBDewu eiAnem rzzemuốn.” KeiAnhông ngAqWVần nrzzegại trảrzze lHw3Nời, MBDewinh VỹAqWV nHw3Ngước mAqWVặt nhAqWVìn thHw3Nẳng vàoAqWV eiAnđôi mắBDewt nâueiAn AqWVtrong sángBDew kBDewia, BDewnhư thểeiAn BDewđang muốnHw3N tHw3Nhật sựeiAn đốiAqWV diệnBDew rzzevới hiBDewện Hw3Ntại cùnHw3Ng cô.

“Tôi srzzeẽ BDewkhông BDewbắn aBDewnh, vBDewì sựeiAn lựaBDew chHw3Nọn AqWVnày khôAqWVng BDewnhư tBDewôi monHw3Ng đợi…”Hw3N KhẩuBDew súngAqWV kiHw3Na rHw3Nời Hw3Nkhỏi rzzetrán Mrzzeinh VHw3Nỹ, eiAnnhưng lạiBDew đượceiAn drzzeí sáHw3Nt eiAnvào đầurzze Árzzei HBDewy đầyrzze tAqWVhách thứcBDew, rzze“… BDewnếu aBDewnh keiAnhông rAqWVa khỏiBDew đâyBDew, BDewtôi BDewsẽ nổAqWV súng.”

Anh khôngeiAn hềrzze trảeiAn lờiAqWV, vAqWVì lrzzeúc nàyeiAn thậtBDew sựBDew khôngeiAn trzzehể đoánHw3N AqWVtrước đBDewược AqWVcô đAqWVang muốHw3Nn làmBDew neiAnhững gì…

Gắng gượHw3Nng đứngHw3N dậeiAny, MeiAninh VỹAqWV chốnHw3Ng mộtAqWV tarzzey rzzevào tường,BDew bướcAqWV BDewra pHw3Nhía BDewcửa nBDewgoài củarzze đeiAnại sảnrzzeh. Hw3NNhưng Hw3Nđi hếtHw3N đạirzze sảnh,eiAn Hw3Nanh bỗAqWVng BDewquay eiAnngười lạiBDew, trzzerên srzzeàn AqWVnhà vBDewẫn lưrzzeu dấurzze nhữAqWVng giọeiAnt eiAnmáu Hw3Ntừ BDewvai tráieiAn rớAqWVt theeiAno nhữBDewng bướcHw3N BDewchân củAqWVa anh.

“Chỉ cầrzzen AqWVem đưBDewa tôHw3Ni khBDewẩu súeiAnng, tôieiAn sHw3Nẽ lậpBDew tBDewức rAqWVời khỏiHw3N đây.eiAn” MineiAnh VỹBDew gằnAqWV Hw3Ngiọng, eiAnđôi mHw3Nắt tựHw3Na Hw3Nnhư mHw3Nắt lrzzeoài hổAqWV AqWVbáo vẫeiAnn sBDewáng rHw3Nực troAqWVng áeiAnnh chAqWViều tà.

Ái HeiAny rzzeném mạnhBDew khẩeiAnu rzzesúng veiAnề pheiAnía aBDewnh, nhưnBDewg ĐiềBDewn Huânrzze tAqWVhì lạBDewi Hw3Nnhíu màeiAny đầyBDew khóHw3N chịu.

Minh Hw3NVỹ lrzzeập tứeiAnc crzzeầm Hw3Nlấy kBDewhẩu sHw3Núng kirzzea, eiAnchĩa thẳrzzeng vềAqWV phíarzze ĐiềneiAn HHw3Nuân, đôiBDew mắtAqWV lBDewạnh lùnrzzeg đanAqWVg vrzzeằn eiAnlên BDewnhững tHw3Nia rzzelửa đỏ.

*Đoàng*

Điền HeiAnuân vHw3Nẫn chAqWVưa hềeiAn cóHw3N teiAnhêm BDewbất kỳBDew phBDewản ứngAqWV nàBDewo, lậpeiAn tứcHw3N gụcBDew xuốngrzze saBDewu pBDewhát rzzesúng cHw3Nủa AqWVMinh Vỹ,eiAn nhưHw3Nng chỉAqWV AqWVở mộBDewt Hw3Nvị trAqWVí geiAnần AqWVlồng ngựcHw3N đangrzze kAqWVhiến BDewtrái tieiAnm đHw3Nập gấAqWVp gAqWVáp Hw3Nvì đBDewau đớn.

Ngay rzzecả HạoBDew ThầBDewn cũHw3Nng đờeiAn eiAnngười, nhHw3Nìn brzzeóng ngườieiAn rzzeluôn tỏBDew BDewra nrzzeguy hieiAnểm kirzzea ngãHw3N gụrzzec AqWVhệt nhưeiAn rzzeVĩnh AqWVKỳ veiAnừa rzzerồi, nHw3Nhưng BDewchỉ kháHw3Nc ởAqWV BDewmột điểm…

Điền Huânrzze vẫnrzze crzzehưa ngừrzzeng theiAnở… nơiBDew AqWVkhoé môiAqWV xAqWVuất hiệnBDew mộtAqWV vHw3Nệt mHw3Náu dàAqWVi Hw3Ncủa nHw3Nội thươAqWVng, nhưrzzeng ĐiềnAqWV HuAqWVân vẫneiAn crzzeố chấAqWVp cườirzze krzzehinh bỉ.

Bóng AqWVdáng MinBDewh VỹBDew krzzehuất sBDewau cárzzenh cHw3Nửa phòngHw3N đạirzze sảnh,BDew tiếpeiAn bướcAqWV cAqWVhân bBDewước reiAna khỏiHw3N khrzzeu nrzzehà máyeiAn bBDewỏ hoang.

Đành tirzzen AqWVtưởng giAqWVao phóeiAn mọirzze việceiAn BDewcòn lạeiAni crzzeho HạoeiAn Trzzehần vậy…

Cảnh tượAqWVng đẫrzzem máBDewu cAqWVủa giAqWVan đạirzze eiAnsảnh rộngHw3N eiAnlớn khirzzeến Hạorzze eiAnThần crzzeảm tAqWVhấy eiAnngạt thở,eiAn xuAqWVng qBDewuanh cheiAnỉ nặAqWVc mùBDewi máueiAn tanrzzeh nồng…

Cậu thHw3Nở Hw3Ndài, bướcAqWV đếnrzze bêAqWVn cHw3Nạnh BDewÁi HHw3Ny, đặtHw3N taAqWVy lBDewên bờrzze vAqWVai BDewnhỏ béHw3N ấy,BDew saAqWVu eiAnđó Hw3Nđi rzzelướt BDewqua mặAqWVt côHw3N, rzzequay đầuAqWV lại.

“Em saBDewo thBDewế, Hw3Nmèo conAqWV?” BDewNhìn AqWVgương mặHw3Nt rzzekỳ lBDewạ củaeiAn cô,rzze cậueiAn laeiAny mạHw3Nnh BDewđôi Hw3Nvai ấyeiAn, neiAnhưng vrzzeẫn khôneiAng rzzehề nhậrzzen đượcrzze bHw3Nất kỳAqWV phHw3Nản ứngAqWV nrzzeào cả.

Đột ngộrzzet đôirzze mắtrzze ÁeiAni rzzeHy eiAnlại sárzzeng lên,rzze đầeiAny vAqWVẻ nrzzegạc nhiênAqWV nhìBDewn HạoeiAn Thần.

Bàn tBDeway nAqWVhỏ béAqWV ấyrzze lậpBDew tAqWVức BDewkéo mạneiAnh HạoeiAn TeiAnhần eiAnxuống, dùBDewng eiAncả tHw3Nhân ngườiBDew cAqWVhe chắrzzen eiAncho cậuHw3N meiAnột eiAncách gấAqWVp gáp.

*Bốp*

Một thanAqWVh gỗrzze rơHw3Ni xeiAnuống trưrzzeớc mắtrzze BDewHạo Thầrzzen, thHw3Nân hìnhAqWV nhỏAqWV béBDew kiHw3Na cũngHw3N dầeiAnn BDewthả lỏngHw3N, AqWVsau đóBDew ngấtBDew đi…eiAn lạiAqWV làeiAn TịnhBDew Nhrzzei… đôHw3Ni mắtBDew veiAnẫn BDewsở hữrzzeu nỗirzze BDewhoảng sợAqWV kheiAnông dứBDewt, nhưneiAng lầnrzze nrzzeày BDewlại eiAnmang thêmeiAn cảeiAnm giácrzze AqWVmặc eiAncảm tộirzze lỗi.

“A… eHw3Nm… Hw3Nem rzzekhông beiAniết gìHw3N cả.”rzze TịneiAnh rzzeNhi quBDeway ngrzzeười, chạyrzze rzzera khBDewỏi căneiAn phòngrzze đAqWVẫm máu.

“Mèo coeiAnn, erzzem AqWVcó Hw3Nsao kAqWVhông?” Đưrzzea tHw3Nay đỡBDew rzzelấy thânAqWV hAqWVình kiaHw3N, Hạrzzeo ThBDewần rzzeôm chHw3Nặt eiAnÁi AqWVHy vàeiAno rzzelòng, đưaeiAn tBDeway vHw3Nỗ vỗeiAn veiAnào mặHw3Nt côBDew liêAqWVn tục.

Thứ sắcAqWV đỏAqWV thẫmAqWV Hw3Ncủa meiAnáu AqWVchạy AqWVdài từrzze trAqWVán ÁiHw3N HyeiAn, dườeiAnng Hw3Nnhư tHw3Nhanh AqWVgỗ AqWVkia rzzeđã đưHw3Nợc táBDewc độngAqWV mộtHw3N Hw3Nlực rấtHw3N mạnh.

Hạo ThầeiAnn đưaeiAn nhHw3Nanh Hw3Ntay áBDewo larzzeu AqWVnhẹ nhữngBDew Hw3Ndòng chảyeiAn vôeiAn hạneiAn treiAnên mặrzzet cô…

Đôi mBDewắt ĐiềHw3Nn HuâeiAnn tAqWVuy meiAnờ Hw3Nnhạt, nhưngHw3N vẫAqWVn đủBDew đHw3Nể AqWVtrông thHw3Nấy nhữnBDewg gBDewì đanHw3Ng diễnAqWV eiAnra AqWVtrong tầmeiAn nhìn.

Gương BDewmặt BDewvà dAqWVáng rzzevẻ Hw3Nkia… BDewThy Thy?

Từ hànhBDew độBDewng AqWVđến crzzeử cBDewhỉ vAqWVà vHw3Nẻ mặteiAn, hệteiAn AqWVnhư đangBDew dAqWViễn lBDewại vởBDew AqWVkịch đẫmHw3N AqWVmáu BDewhai rzzenăm eiAnvề trước…

“Nhanh… đưa…rzze TBDewhy TAqWVhy ra…eiAn khỏiAqWV đây…”rzze ĐiềHw3Nn HuâHw3Nn rzzedồn tBDewất cảHw3N sHw3Nức eiAnlực cAqWVuối BDewcùng nóAqWVi tronAqWVg đứtBDew queiAnãng, từngAqWV từBDew đượcAqWV eiAnphát rBDewa AqWVmột cácHw3Nh Hw3Nnặng nhọc,AqWV “…AqWV crzzeó… bom…”

Hạo ThHw3Nần ngạcBDew BDewnhiên nhìBDewn vềeiAn pheiAnía ĐiềnAqWV HuâAqWVn, gươeiAnng mrzzeặt lộAqWV reiAnõ eiAnvẻ sửneiAng sốtHw3N, vHw3Nội vànAqWVg rzzenhấc bổHw3Nng BDewngười eiAnÁi HAqWVy lêeiAnn, AqWVmở nhaneiAnh chiếceiAn cửaeiAn rzzesổ ởrzze geiAnóc phòeiAnng, lAqWVập tứceiAn đưaAqWV Hw3Ncô rrzzea kheiAnỏi khHw3Nu nhàHw3N Hw3Nmáy bHw3Nỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điHw3Nện theiAnoại troBDewng Hw3Ntúi áorzze MiAqWVnh VỹBDew rurzzeng lHw3Nên khôHw3Nng ngừng.

Anh cHw3Nho tBDeway vàoBDew Hw3Ntúi, đeiAnứng tựaeiAn vAqWVào chiếcAqWV BAqWVMW, AqWVđể mặceiAn eiAnnhững tênrzze AqWVcận vệrzze BDewđang cốeiAn gắBDewng sơrzze AqWVcứu Hw3Ncho vếeiAnt thươngeiAn trêAqWVn vai.

“Thiếu girzzea, BDewbà BDewchủ đãHw3N Hw3Ntự rzzesát!” KhôBDewng đểBDew MineiAnh Vỹrzze rzzekịp lêAqWVn tiếAqWVng, mộtBDew chấBDewt giọAqWVng trầmrzze kAqWVhàn AqWVvang AqWVlên, AqWVhơi nghẹnrzze lạHw3Ni. “BệnhAqWV veiAniện XY.”

Đầu dâyBDew eiAnbên krzzeia dườngAqWV BDewnhư đeiAnang rBDewơi vHw3Nào trBDewạng tháiBDew hoảAqWVng loạeiAnn, nóiHw3N vHw3Nội eiAnvài cHw3Nâu rồieiAn tBDewắt AqWVmáy. ĐôAqWVi mắrzzet MiHw3Nnh AqWVVỹ tốiBDew lạrzzei, gạtHw3N đámBDew cậrzzen rzzevệ sAqWVang mHw3Nột BDewbên, lạeiAnnh lùeiAnng rHw3Na lệnh.

“Ở đây,Hw3N bảoeiAn vệrzze vợeiAn tôi.”

Chiếc Hw3NBMW Hw3Nnhanh chóngHw3N BDewkhuất sAqWVau AqWVmàn đêeiAnm, đểeiAn lạiBDew phíaBDew saBDewu mrzzeột nHw3Nỗi AqWVân hậnrzze qurzzeá lớn.

“Bà córzze heiAnai sựrzze lựaBDew chọn…”AqWV ĐiAqWVền HuBDewân liếAqWVc nhBDewìn beiAnà HàneiAn, AqWVsau đóBDew đAqWVặt vàoHw3N lòngrzze bàeiAnn BDewtay AqWVcủa bHw3Nà Hw3NHàn rzzemột eiAncon darzzeo sắcBDew rzzenhọn. “…AqWV hoặcBDew tHw3Nôi sBDewẽ cheiAno BDewngười giếtBDew têAqWVn MAqWVinh Vỹ,rzze đứaHw3N cAqWVon tBDewrai độcBDew nhấrzzet BDewcủa bà…rzze hoặBDewc tựAqWV tBDeway beiAnà kếteiAn thúcBDew cuộBDewc seiAnống củaBDew TBDewhy Thy.”

Nếu ĐiAqWVền HuâAqWVn khAqWVông cóeiAn đượrzzec AqWVThy Thyrzze, eiAnthì rzzekhông arzzei Hw3Ncó quyềnHw3N BDewấy cả!

Thật sựAqWV, ĐiềAqWVn HuHw3Nân AqWVkhông phục!eiAn Trzzeại sarzzeo cAqWVùng huyếtAqWV thống,AqWV vốHw3Nn dĩeiAn cảAqWV Mrzzeinh eiAnVỹ vàeiAn TeiAnhy THw3Nhy đềeiAnu khôngBDew BDewthể Hw3Nđến vớiBDew Hw3Nnhau, nhưHw3Nng tạiAqWV sarzzeo Trzzehy ThHw3Ny lHw3Nại chBDewọn MHw3Ninh VỹHw3N màAqWV khrzzeông cheiAnọn ĐiềneiAn Huân?!

Ăn khôHw3Nng đượceiAn thìeiAn đànrzzeh đạeiAnp đổAqWV vậy…

Dàn eiAndựng mộteiAn vBDewụ việcrzze eiAnbắt cóHw3Nc đơAqWVn giảAqWVn, đúnBDewg lAqWVà keiAnhông quáAqWV khóBDew vớiBDew ĐiềnBDew Huân.

Mặc kHw3Nệ MiBDewnh VAqWVỹ vHw3Nà Điềnrzze HueiAnân đãHw3N kềAqWV BDewvai seiAnát cárzzenh BDewhơn bAqWVa năeiAnm trờBDewi… mặcHw3N BDewkệ eiAnánh nHw3Nhìn oáAqWVn hậnHw3N củBDewa ThBDewy THw3Nhy… Điềrzzen HuAqWVân vẫeiAnn AqWVsẽ thựrzzec hiệAqWVn BDewkế hoạch.

“Điền Huân,BDew aAqWVnh bịHw3N làmBDew saeiAno veiAnậy hả?”AqWV ThAqWVy BDewThy tứceiAn giAqWVận trzzerừng mrzzeắt nhHw3Nìn ĐiềneiAn Hrzzeuân, tạirzze sarzzeo ngườirzze rzzemà TBDewhy AqWVThy luAqWVôn eiAnxem lAqWVà Hw3Nanh BDewtrai tốeiAnt Hw3Nlại cHw3Nó trzzehể làAqWVm nhữBDewng việcAqWV Hw3Nnhư thếeiAn này?

Đặt lAqWVòng trzzein Hw3Nvào mrzzeột ngườiBDew đaAqWVng chìHw3Nm sârzzeu vàAqWVo nỗAqWVi thùAqWV hBDewận sAqWVâu lắneiAng, BDewliệu BDewcó pheiAnải eiAnlà sBDewai lầm?

“Sao? BDewBà córzze BDewba giHw3Nây BDewđể lựarzze chọnrzze…” Điềnrzze HuânBDew nhìBDewn bàHw3N HàHw3Nn AqWVvới mộAqWVt ánHw3Nh mắHw3Nt BDewđầy thíBDewch thAqWVú, trzzeiếp tụAqWVc dHw3Nồn bàAqWV đếrzzen đườnAqWVg cùng,eiAn rzze“… mộAqWVt… haiHw3N… ba…”

“Ta… sBDewẽ bảoHw3N Hw3Nvệ rzzeMinh Vỹrzze!” CảeiAn ngBDewười brzzeà AqWVHàn rueiAnn lênBDew, nắmrzze chặtrzze lAqWVấy coHw3Nn daAqWVo nrzzehỏ béBDew nhưHw3Nng Hw3Nlại sắHw3Nc lHw3Nạnh rzzetrong tay.

Câu trAqWVả lờieiAn hoàrzzen toànBDew đúeiAnng rzzevới nhữngHw3N gìrzze AqWVĐiền HHw3Nuân mHw3Nong đợi,eiAn gươngeiAn mAqWVặt ấeiAny đangHw3N nởrzze mBDewột nBDewụ cườiHw3N carzzey đắngeiAn trêeiAnn môi…

“Nếu grzzeiết, teiAna sẽHw3N gieiAnết cậu.BDew” Hw3NĐột neiAngột bAqWVà HàAqWVn ngướcHw3N mặBDewt BDewlên, áHw3Nnh nhìnHw3N dứrzzet khrzzeoát AqWVvà Hw3Nnhanh chóngrzze hưeiAnớng mũieiAn dBDewao vềrzze peiAnhía ĐiềnBDew Huân.

Nhưng mộBDewt bóneiAng dánHw3Ng nhrzzeỏ béHw3N BDewđã lậeiAnp teiAnức đBDewứng crzzehắn trướcAqWV AqWVmặt ĐiAqWVền Huân,rzze hứnrzzeg trọnHw3N eiAnnhát drzzeao tHw3Nàn nhBDewẫn củaeiAn bAqWVà Hàn.Hw3N CảBDew Hw3Nbà HànHw3N Hw3Nvà BDewĐiền Hw3NHuân đềueiAn sữngHw3N ngườHw3Ni, nHw3Nhìn dòrzzeng máuHw3N rzzeđang thấeiAnm đẫmeiAn chieiAnếc váyrzze xrzzeinh xắeiAnn củrzzea TheiAny Thrzzey, BDewvà bórzzeng dHw3Náng ấyHw3N cũneiAng gụcrzze BDewngã tHw3Nrong đauHw3N đớeiAnn. THw3Nhy TAqWVhy… krzzehông hềAqWV cBDewảm thấyeiAn tứcBDew AqWVgiận rzzehay oánAqWV trzzerách ĐiềneiAn Huân,AqWV crzzehỉ rzzelà nheiAnất thờeiAni cảHw3Nm thBDewấy khórzze chịurzze eiAnvới BDewnhững hàBDewnh độngBDew thBDewất AqWVthường kia…

Nhưng khônHw3Ng vAqWVì thế,BDew mộtAqWV ThBDewy ThBDewy AqWVluôn hếtAqWV lònBDewg vìHw3N ngườiHw3N BDewkhác AqWVđể mặceiAn Đirzzeền HuâAqWVn chịAqWVu eiAnnhát dHw3Nao ấy.

Điền HuBDewân BDewvội vànBDewg nBDewâng ngưAqWVời ThBDewy TheiAny AqWVlên, tronBDewg eiAnđôi mắteiAn eiAnkia đaHw3Nng xuấrzzet hAqWViện mộHw3Nt drzzeòng AqWVlệ eiAnđau đớn.

“Em… xrzzein lỗi…”

Đôi mắtAqWV dầneiAn khéAqWVp lạirzze, vrzzeà BDewkhông BDewbao giờHw3N meiAnở rrzzea nữaAqWV. ĐếnHw3N tậnrzze lúcHw3N BDewThy THw3Nhy trBDewút hBDewơi thAqWVở cuốirzze cùngAqWV, AqWVMinh Vrzzeỹ chỉrzze kBDewịp nrzzehìn ngHw3Nắm gươnAqWVg mặeiAnt rzzetrắng bệcheiAn ấyeiAn, khôngAqWV quêBDewn rzzetặng Hw3Ncho ngườiAqWV đangAqWV nắmrzze giữAqWV AqWVcon daeiAno đẫmeiAn máeiAnu rzzetrong Hw3Ntay mHw3Nột áBDewnh nhìnAqWV căHw3Nm hận…Hw3N làeiAn bàrzze Hàn!

Bà khôHw3Nng hBDewề eiAngiải thAqWVích eiAnhay thrzzeanh minrzzeh cBDewho bấtHw3N AqWVcứ Hw3Nđiều rzzegì cả…AqWV vrzzeì sựeiAn tAqWVhật, chrzzeính brzzeà Hw3Nđã hạiAqWV chBDewết ThBDewy Thy.

Nhưng lúceiAn Mirzzenh Vrzzeỹ đến,BDew cũAqWVng BDewlà eiAnlúc rzzeĐiền BDewHuân rờieiAn đi…

Đại sảnh,AqWV tAqWVừng Hw3Ngiây peiAnhút BDewtrôi quaAqWV, sốeiAn mệnhHw3N eiAncủa ĐeiAniền HuBDewân cũngrzze dầnHw3N kHw3Nết tAqWVhúc, trướAqWVc mrzzeắt cBDewhỉ còeiAnn thHw3Ni thểrzze eiAnđẫm rzzemáu cAqWVủa VeiAnĩnh Kỳ.

Lần này…Hw3N đãrzze khirzzeến quHw3Ná nhiềHw3Nu ngườiBDew AqWVthương tổn…BDew Điềrzzen HuânBDew bậrzzet cười,eiAn AqWVnụ ceiAnười eiAncay Hw3Nđắng mộHw3Nt cácHw3Nh đaBDewu đớn.

Một âmBDew trzzehanh chBDewấn độngeiAn vanBDewg rzzelên, đồneiAng theiAnời khiếneiAn ngọBDewn Hw3Nlửa dAqWVo tácBDew độngeiAn BDewmạnh bùnHw3Ng cháHw3Ny, mạnAqWVh mBDewẽ vAqWVà nueiAnốt chửngAqWV BDewtất cả.

Trong đáHw3Nm cháAqWVy rzzesau AqWVvụ nổ,rzze mrzzeột geiAniọt Hw3Nnước mrzzeắt đầuHw3N tiêBDewn AqWVrơi xurzzeống từAqWV gươnrzzeg mAqWVặt ĐiềnAqWV Huân…

*Bệnh viHw3Nện XY*

“Bác sĩ!”BDew Hạorzze TBDewhần bBDewế ÁiBDew AqWVHy trênAqWV rzzetay, xBDewông vàorzze bệnhBDew việneiAn BDewvới trạnrzzeg tAqWVhái vBDewô cùeiAnng hoảngrzze loạn,BDew gàoeiAn lêBDewn troeiAnng vHw3Nô vrzzeọng. Hw3N“Làm ơnHw3N, cBDewứu cBDewô ấyAqWV! Hw3NLàm ơn!”

“Đặt eiAncô rzzeấy AqWVlên đârzzey.” MBDewột cHw3Nô AqWVy tHw3Ná trựcrzze lậpHw3N tứcAqWV đẩyAqWV chiBDewếc AqWVxe đẩeiAny màueiAn AqWVtrắng AqWVra eiAntrước mặtBDew HạoAqWV TAqWVhần, crzzeất BDewgiọng rzzera lệnh.

Hạo TAqWVhần cẩnAqWV tBDewrọng đặrzzet ÁHw3Ni BDewHy nằAqWVm lrzzeên eiAnchiếc Hw3Nxe đẩyrzze AqWVấy, cậuBDew vộiHw3N vBDewã nốirzze bưeiAnớc theeiAno chiếcBDew BDewxe AqWVđến tậeiAnn Hw3Nkhi kBDewhuất hẳBDewn BDewsau BDewphòng cấAqWVp cứu.

Mệt mỏiBDew AqWVngồi xuốrzzeng dãyrzze rzzeghế Hw3Nchờ BDewngoài BDewphòng crzzeấp cứu,eiAn HạoHw3N ThầnAqWV AqWVhai teiAnay ôHw3Nm lấHw3Ny eiAnđầu, eiAncố gAqWVắng đBDewịnh thầnBDew lại.

Trong Hw3Nkhi đó…

*Bệnh việBDewn XX*

Minh Hw3NVỹ Hw3Nngồi trrzzeong phòngBDew cấpBDew cứBDewu ởHw3N AqWVbệnh việnAqWV lớnHw3N nhấtHw3N Hw3Nthành pHw3Nhố, eiAnanh đãHw3N phảiAqWV mấtHw3N cảBDew giờHw3N đồngeiAn AqWVhồ mớirzze đếnHw3N đượcrzze eiAncái bệnhrzze virzzeện rộngrzze lớnAqWV này.

Ring… ring…

Điện teiAnhoại lạiAqWV rung…

“Chuyện gì?”rzze eiAnMinh rzzeVỹ tHw3Nựa eiAnhẳn Hw3Nngười AqWVvào chiếcHw3N ghếHw3N ởeiAn phònAqWVg đợBDewi, cháAqWVn nAqWVản nhấBDewn BDewnút AqWVnhận cuộcBDew gọiAqWV AqWVsau đóAqWV áprzze đHw3Niện thoạAqWVi vàBDewo taBDewi, đAqWVến tậnAqWV AqWVlúc rzzenày aBDewnh eiAnmới cHw3Nảm thấyAqWV sựHw3N eiAnđau AqWVbuốt đBDewến têHw3N drzzeại Hw3Nở eiAnbờ vai.

“Thiếu… Hw3Nthiếu giAqWVa, nổ…rzze nổBDew rồi!”Hw3N TừBDew đầueiAn drzzeây brzzeên keiAnia, têneiAn cậnHw3N vệAqWV lắHw3Np rzzebắp nAqWVhư đaHw3Nng cBDewực kỳAqWV hoảngrzze eiAnloạn, thởHw3N BDewgấp khôrzzeng ngừng.

“Nổ?” Hw3NMinh Hw3NVỹ nhHw3Níu màyAqWV, lặpAqWV lạiHw3N duBDewy AqWVnhất BDewmột từHw3N nBDewhư đaeiAnng chờeiAn sAqWVự chứngHw3N thựcHw3N từHw3N phíAqWVa bêBDewn kia.

“Khu rzzenhà máAqWVy… nổ.”AqWV Vrzzeừa neiAnghe thấyHw3N BDewcô nHw3Nói gấpAqWV gAqWVáp vAqWVọng sanAqWVg điệnrzze thoạieiAn từrzze phíaHw3N bBDewên kiaHw3N, MAqWVinh Vỹrzze mớeiAni kịpHw3N nhậnHw3N thấyeiAn AqWVtừ phíeiAna eiAnbên kAqWVia đBDewiện thoạHw3Ni eiAncó rấtBDew nhiềrzzeu AqWVthứ âmrzze thanBDewh eiAnkhác nhau.

“Chết tHw3Niệt! CHw3Nô ấrzzey rHw3Na AqWVkhỏi đóeiAn rzzechưa?” Minrzzeh VỹHw3N BDewtức grzzeiận eiAnquát lênHw3N, eiAnđôi BDewmắt BDewđang eiAnlộ eiAnrõ AqWVvẻ BDewlo lắng.

Tại Hw3Nsao lúcBDew đấy…rzze anBDewh khônAqWVg ởAqWV lạirzze meiAnà lậrzzep eiAntức đếnAqWV bênAqWV bBDewà tHw3Na thAqWVế này?

“Vẫn… crzzehưa.” Hw3NGiọng nóirzze bênHw3N kieiAna rấteiAn nhỏrzze, dAqWVường eiAnnhư đãAqWV Hw3Ncố gAqWVắng thHw3Nu heiAnết carzzen đảmHw3N đểeiAn trảeiAn lời.

Gương mrzzeặt MBDewinh BDewVỹ trởrzze nênHw3N táiAqWV nhợrzzet drzzeưới ánBDewh đèneiAn cAqWVhùm tronHw3Ng bệnheiAn viện,BDew rzzecố gắngeiAn gưBDewợng ngườieiAn đứneiAng deiAnậy, nhAqWVưng sHw3Nau đórzze lạeiAni BDewngã eiAnkhuỵu xuốAqWVng đất.

Vết thưeiAnơng trBDewên vai…rzze đãrzze BDewkhiến anrzzeh mấteiAn qHw3Nuá nhiềurzze máu.

Đôi eiAnmắt aAqWVnh dAqWVần tốieiAn lạirzze, cảAqWV ngườiBDew dườnBDewg nheiAnư eiAnkhông AqWVcòn chúAqWVt sứceiAn lựAqWVc neiAnào cả.eiAn eiAnToàn thâBDewn hoàBDewn toànAqWV rzzebất đHw3Nộng Hw3Ntrên nrzzeền đBDewất, BDewMinh VHw3Nỹ đaBDewng cHw3Nố gắnrzzeg gượeiAnng dậeiAny… nhưngHw3N tấteiAn rzzecả chỉAqWV lHw3Nà vôeiAn ích.BDew AqWVLần nàBDewy, aHw3Nnh Hw3Nlại meiAnột lầnHw3N nBDewữa… đeiAnánh mấtAqWV ngeiAnười ceiAnon BDewgái màeiAn mrzzeình yêuAqWV thương.

Khoé môiAqWV BDewtrên gưrzzeơng meiAnặt điểeiAnn traBDewi khAqWVẽ nhếcrzzeh lênBDew, mộtAqWV nụeiAn cườrzzei nhạt,BDew đồAqWVng lúcBDew đHw3Nôi mắBDewt lrzzeạnh lùngeiAn eiAnkia BDewcũng dầneiAn keiAnhép AqWVlại, chHw3Ne BDewkhuất tầeiAnm BDewnhìn mờeiAn ảo.

Chap 40

Người rzzeem yêueiAn lAqWVà anh?

Hạo Thầnrzze lHw3No AqWVlắng đứnAqWVg chBDewắn trướrzzec cửarzze phòneiAng cấpHw3N cứu,AqWV tHw3Nại sAqWVao vrzzeào khoảnhBDew kBDewhắc qAqWVuan trọngBDew AqWVthì thờeiAni gHw3Nian lạiHw3N trôeiAni chậeiAnm AqWVthế nrzzeày rzzecơ chứ?

Ái Hrzzey củaAqWV nrzzegày heiAnôm nay…rzze quảHw3N Hw3Nthật rzzerất lBDewạ lẫmBDew, BDewnhưng lạirzze vôHw3N cùngHw3N đánAqWVg thươBDewng troBDewng mắHw3Nt cậu.

Đôi mắtHw3N khôHw3Nng lẫnBDew chútrzze Hw3Ntạp nieiAnệm Hw3Nluôn luôBDewn eiAnánh lênHw3N nhrzzeững tiHw3Na nhìnBDew leiAném lỉnhHw3N lạrzzei trởAqWV nêeiAnn seiAnâu tBDewhẳm krzzehông chúeiAnt hạeiAnn định,rzze vôrzze tBDewri vBDewô giác.

Khoảnh kBDewhắc đốieiAn diệneiAn vớBDewi đBDewôi mrzzeắt vôeiAn AqWVcảm ấy,eiAn trárzzei tiBDewm eiAnHạo ThầnHw3N ceiAnhợt eiAnchùng xuống,BDew tưởngrzze chừngeiAn neiAnhư đaneiAng chìAqWVm seiAnâu vàeiAno nỗeiAni đauAqWV rzzecùng cực.

Nghĩ đếAqWVn viBDewệc eiAnmình đãAqWV tHw3Nừng tiếHw3Np teiAnay cHw3Nho ĐiềnBDew HeiAnuân thrzzeực Hw3Nhiện eiAnkế hoạHw3Nch treiAnả thùHw3N, HạAqWVo Trzzehần lạiAqWV cảmHw3N BDewthấy vôrzze cùngBDew nhứcrzze buốtAqWV nAqWVơi ngựcBDew, rzzechỉ tràeiAnn ngậpBDew dueiAny neiAnhất mộteiAn BDewthứ cảmHw3N xrzzeúc AqWVân hận.

Đôi mắAqWVt trBDewở nênAqWV tAqWVhất tHw3Nhần, tBDewầm nhìAqWVn dầnBDew tốrzzei lại…rzze LeiAnồng neiAngực hiệnHw3N gAqWViờ cứrzze BDewnhư đanrzzeg beiAnị thiêurzze đốtAqWV, nónHw3Ng bBDewỏng Hw3Nnhưng lạieiAn veiAnô cHw3Nùng đaueiAn rHw3Nát mỗrzzei khAqWVi lAqWVại thAqWVêm mộtHw3N girzzeây trôHw3Ni qua.

Làm ơn…BDew ÁiAqWV HHw3Ny, BDewđừng đrzzeể xảyrzze crzzeô Hw3Nấy reiAna bấeiAnt cứHw3N chuyệAqWVn gìeiAn cả!

*Cạch*

Cánh eiAncửa przzehòng cấHw3Np cứuBDew eiAnđược AqWVmở raeiAn, kèeiAnm AqWVtheo đBDewộng rzzetác gạtrzze HeiAnạo ThầHw3Nn saeiAnng mrzzeột bên.

Chiếc xrzzee đẩBDewy màeiAnu trắnrzzeg rzzeđang marzzeng BDewtheo mBDewột thiBDewên sứeiAn BDewmất BDewđi đôirzze ceiAnánh, grzzeương mAqWVặt nHw3Nhợt nhHw3Nạt kHw3Nhông chBDewút sứcAqWV Hw3Nsống nhBDewắm ngHw3Nhiền đôiHw3N mắHw3Nt, trzzerên đAqWVầu queiAnấn mộteiAn Hw3Ndải băBDewng trắngHw3N AqWVkhá mỏng,eiAn meiAnái tóeiAnc mAqWVàu cafrzzee sữaeiAn vẫeiAnn bồHw3Nng rzzebềnh vàeiAn eiAntôn lênAqWV vẻeiAn đBDewẹp thuBDewần khiết.

Ái BDewHy đượcrzze eiAny BDewtá đưAqWVa reiAna khỏeiAni phòngAqWV bằAqWVng chiếBDewc xrzzee đẩyeiAn trắngeiAn AqWVtoát, theiAneo sAqWVau làBDew ôngrzze bácBDew sĩeiAn tHw3Nrung Hw3Nniên đaAqWVng Hw3Ncầm rzzetrên rzzetay mAqWVột AqWVxấp hBDewồ AqWVsơ bệnheiAn án.

Hạo Trzzehần mấpBDew mHw3Náy đôBDewi mrzzeôi, đBDewưa taHw3Ny nrzzehư muốneiAn nHw3Níu Hw3Ngiữ côBDew lại,BDew nhAqWVưng lạAqWVi bịrzze mộtrzze bànAqWV tBDeway chrzzeặn rzzengang Hw3Nhành độneiAng ấy.

Đôi mắBDewt cậuAqWV Hw3Nkhông nhìnHw3N rzzebác rzzesĩ lấyrzze mộtrzze crzzeái, tBDewiếp tụcrzze dõAqWVi thHw3Neo chiếcrzze xeiAne BDewđẩy đanAqWVg đrzzeưa AqWVngười coBDewn gáiHw3N yếurzze ớrzzet kHw3Nia crzzeách AqWVxa khHw3Nỏi mình.

“Đã Hw3Nqua tìnBDewh trạBDewng ngrzzeuy kịceiAnh, vếtHw3N tHw3Nhương tuHw3Ny kHw3Nhông nặngAqWV nhưBDewng lạiAqWV BDewmất khBDewá nhAqWViều rzzemáu, đặcrzze biệteiAn rzzecó eiAnthể AqWVđể lạBDewi dBDewi cAqWVhứng AqWVcho rzzecô ấy.AqWV” VịeiAn beiAnác sĩrzze hiHw3Nền tBDewừ trướcBDew mặtrzze mởAqWV lờAqWVi, rzzevỗ vHw3Nỗ rzzevai HạoBDew ThầnAqWV AqWVnhư Hw3Nđang cốeiAn geiAnắng rzzetrấn aeiAnn. AqWV“Cậu hãHw3Ny đieiAn làmBDew thủHw3N Hw3Ntục nhậpAqWV việnrzze, sBDewau đóeiAn cậAqWVu AqWVcó theiAnể vàrzzeo pAqWVhòng BDew502 trzzehăm BDewcô ấHw3Ny, nếHw3Nu cóeiAn bấteiAn kỳeiAn dAqWVấu hiệuAqWV bấBDewt tHw3Nhường lrzzeập tứHw3Nc grzzeọi eiAnbác sĩ.”

Từ từBDew hAqWVạ trzzeay AqWVxuống, bónHw3Ng vịeiAn bBDewác rzzesĩ trHw3Nong chiếcAqWV AqWVáo bleiAnu trắngeiAn nAqWVhanh eiAnchóng khuấAqWVt saHw3Nu mBDewột cáBDewnh cửAqWVa BDewphòng gầnrzze đó,Hw3N tiAqWVếp tụcBDew tHw3Nhực hBDewiện nAqWVhiệm vụeiAn cHw3Nủa chínhHw3N mình.

Di chứng?

Hai tarzzey HạoAqWV eiAnThần sirzzeết chặteiAn lại,eiAn eiAncả neiAngười rHw3Nun nhẹHw3N lênAqWV, Hw3Nđể lrzzeại deiAni chứeiAnng sao?

“Dương HạeiAno TeiAnhần! CBDewô gáiAqWV rzzenày quHw3Nan Hw3Ntrọng đếBDewn mHw3Nức kAqWVhiến cậuHw3N pHw3Nhải bỏeiAn cảeiAn AqWVshow eiAndiễn quBDewan BDewtrọng sao?”Hw3N rzzeTay quảHw3Nn lrzzeý riênHw3Ng củaAqWV HạoAqWV Trzzehần eiAntức giAqWVận đậpAqWV mạnAqWVh qrzzeuyển sổHw3N rzzeghi rzzechép lịcBDewh làAqWVm AqWVviệc củaHw3N rzzeHạo ThầnHw3N lênAqWV bànHw3N, tứAqWVc eiAngiận rzzequát lớn.

Đã mộBDewt nAqWVgày teiAnrôi qua…

Hạo ThầnBDew eiAnvẫn khôrzzeng hềrzze rờieiAn khỏHw3Ni eiAnphòng bệnhHw3N seiAnố 50AqWV2 lấyHw3N mộHw3Nt giâAqWVy, cHw3Nhỉ leiAnặng ngAqWVười ngắmeiAn nhBDewìn nAqWVgười coHw3Nn geiAnái đangeiAn chìmHw3N seiAnâu vBDewào giAqWVấc ngủ.

Mọi Hw3Nâm thanrzzeh BDewxung quaBDewnh dườngHw3N neiAnhư khrzzeông còeiAnn tácrzze độnBDewg đeiAnến cậuAqWV đưBDewợc nữa.

Tay quảrzzen lAqWVý kHw3Nia tứceiAn giậAqWVn némBDew teiAnrọn đeiAnôi mắtrzze orzzeán hAqWVận vHw3Nào eiAncô gAqWVái nhỏrzze bBDewé đAqWVang nằHw3Nm yêneiAn lặeiAnng trBDewên chiếcrzze giườngAqWV trzzerắng khôngeiAn cAqWVhút bụirzze Hw3Nbẩn, heiAnắn lạiAqWV BDewnhìn sBDewamh HHw3Nạo BDewThần vrzzeẫn đanrzzeg tiếpeiAn tụrzzec yêrzzen lặeiAnng tHw3Nrước ngườiHw3N cHw3Non gáHw3Ni ấy.

Bất grzzeiác thởBDew eiAndài mệBDewt mrzzeỏi, hắrzzen BDewta cBDewầm quyểnrzze sổeiAn vừeiAna rzzeđược Hw3Nném mạrzzenh lêAqWVn mặtHw3N bàneiAn cHw3Nủa Hw3Nphòng bBDewệnh lêrzzen, lêHw3N BDewbước Hw3Nra khỏiAqWV ceiAnăn pheiAnòng rzzetĩnh lặng.

*Bệnh vieiAnện XX*

“Tránh raAqWV!” MiAqWVnh eiAnVỹ gằnBDew girzzeọng, teiAnức rzzegiận nHw3Nhìn đáBDewm ceiAnận BDewvệ đanrzzeg chặAqWVn nrzzegang trướcrzze BDewcửa, đôirzze mAqWVắt đAqWVằng đằneiAng sárzzet khí.

“Ông rzzechủ ceiAnó lệnhHw3N, thiếuHw3N gAqWVia AqWVphải nghỉrzze AqWVngơi đếHw3Nn kheiAni rzzehoàn eiAntoàn bìneiAnh phục.AqWV” BDewMột tênAqWV AqWVcận vệrzze cúiBDew đầu,eiAn thrzzeận trọAqWVng nrzzeói rzzetừng từHw3N rzzemột cáBDewch mBDewáy móc,Hw3N sHw3Nau AqWVđó đóngAqWV neiAnhanh cánhAqWV cửaeiAn phòBDewng bAqWVệnh lại.

“Mẹ kiếrzzep! Mởrzze cửaeiAn!!” MieiAnnh VAqWVỹ quáteiAn lớrzzen, dùrzzeng châeiAnn đạprzze thẳngAqWV rzzevào cAqWVánh Hw3Ncửa gỗBDew AqWVkia, Hw3Nnhưng đámBDew cBDewận vệrzze lạHw3Ni nrzzehanh chórzzeng chặBDewn ceiAnửa ngaHw3Ny kAqWVhi cánrzzeh cHw3Nửa vừa&nbsrzzep; rzzebật rBDewa dướieiAn lựAqWVc đạpeiAn củaAqWV anh.

Đây rHw3Nõ ràngAqWV leiAnà krzzeế hoạchBDew củaeiAn ôBDewng ta!!

Ông eiAnta kHw3Nhông mBDewuốn aAqWVnh đBDewi tìAqWVm cBDewô ấy!!

Với khảAqWV năAqWVng eiAncủa rzzeông eiAnHàn, biHw3Nết chuyệAqWVn ÁAqWVi HeiAny khrzzeông hrzzeề AqWVkhó, đặcrzze biBDewệt ôngHw3N trzzea lạiBDew cóAqWV thểAqWV biếtrzze rAqWVõ địaBDew điHw3Nểm Hw3Nvà nhữrzzeng gìHw3N xảHw3Ny rBDewa liêBDewn qurzzean đBDewến vAqWVụ việAqWVc cBDewhấn đHw3Nộng vừarzze rồi.

Minh rzzeVỹ eiAnnghiến rănBDewg, đAqWVôi AqWVmắt rzzeanh bịAqWV rzzeche phrzzeủ brzzeởi rzzemột mànrzze đêmAqWV củaAqWV Hw3Ntuyệt vọng,AqWV tiếHw3Np tụAqWVc cHw3Nố geiAnắng thoáteiAn kHw3Nhỏi vòBDewng vHw3Nây củaHw3N đáAqWVm cậBDewn vệ.

Ái HyeiAn, nhrzzeất địneiAnh ÁeiAni HAqWVy sAqWVẽ krzzehông sarzzeo cả!

… rzzekhông BDewsao cảeiAn! CốAqWV gắeiAnng phủHw3N địnheiAn nhBDewững dòngrzze eiAnsuy neiAnghĩ tồirzze tệAqWV gánHw3N ghéprzze trậHw3Nn brzzeom Hw3Nkia Hw3Nvới eiAnsự sốHw3Nng củAqWVa ÁHw3Ni HBDewy, tráBDewi tiHw3Nm MineiAnh Vỹrzze đaneiAng đậpeiAn BDewgấp gáeiAnp hơnHw3N bAqWVao giờeiAn hết.

“Chờ anAqWVh, làAqWVm ơn…”

Phòng bHw3Nệnh 502…

Đôi mắteiAn eiAnnâu tronHw3Ng sáHw3Nng tAqWVừ từAqWV mBDewở reiAna, lAqWVay độngeiAn hàngeiAn rzzemi dài,AqWV saeiAnu đHw3Nó chBDewớp chớrzzep vàieiAn cáBDewi đểHw3N tHw3Nhích rzzenghi vrzzeới rzzeánh sángBDew Hw3Ntrong phòng.

Ái HeiAny đưrzzea taBDewy Hw3Ndụi drzzeụi mHw3Nắt, lAqWViếc nHw3Nhìn gưHw3Nơng mặtrzze đangHw3N gAqWVục xuốneiAng bêeiAnn cạnhHw3N giưeiAnờng, đưHw3Na AqWVmột BDewtay eiAnnắm lấyBDew thAqWVành giườrzzeng Hw3Ncố gắnHw3Ng gượeiAnng dậy.

Hai ngàrzzey treiAnôi qAqWVua, AqWVHạo ThầneiAn hoBDewàn trzzeoàn mấeiAnt ngủ,rzze đểHw3N BDewrồi eiAngiờ AqWVđây krzzehông hềrzze rzzehay biếeiAnt nHw3Người coBDewn gáirzze đáneiAng Hw3Nyêu eiAnkia đBDewã “eiAnhồi sinh”.

Cô AqWVnghiêng ngườiAqWV saHw3Nng mHw3Nột bêBDewn, cốrzze gắngBDew AqWVthu Hw3Ngương mAqWVặt củAqWVa ngườieiAn Hw3Nấy eiAnvào BDewtầm nhìn.

Đột ngộtAqWV hrzzeai hAqWVàng lôrzzeng AqWVmày từHw3N gươngrzze AqWVmặt ấyBDew khẽBDew ceiAnau lạAqWVi, BDewsau đóAqWV mệtAqWV mrzzeỏi mHw3Nở mắrzzet. ĐậpHw3N vAqWVào AqWVmắt Hw3Ncủa HạoBDew ThầnHw3N lrzzeà gHw3Nương eiAnmặt AqWVmơ mơAqWV mrzzeàng rzzemàng neiAnhư chrzzeưa eiAntỉnh mộnBDewg củarzze Árzzei HeiAny, nétBDew meiAnặt eiAncậu lộBDew rõrzze vHw3Nẻ ngạcrzze nhiHw3Nên vHw3Nà vHw3Nui sướng.

Hạo ThầneiAn ngBDewồi thẳngAqWV dậy,eiAn đưaeiAn mộtHw3N taAqWVy kHw3Néo cHw3Nô eiAnôm thậeiAnt cBDewhặt rzzevào rzzelòng, nhưeiAn đaeiAnng AqWVcố gắngHw3N crzzehứng tAqWVhực AqWVsự tồnAqWV tBDewại hiệnrzze Hw3Ngiờ rzzecủa cô.

“Mèo cBDewon, cuốirzze AqWVcùng Hw3Nem cũHw3Nng chrzzeịu tỉnhAqWV rồi.”

Căn phòAqWVng lạiHw3N đAqWVột ngộtAqWV AqWVchìm vAqWVào khôngeiAn giaHw3Nn tBDewĩnh lAqWVặng vàeiAn cBDewăng thHw3Nẳng, rzzeHạo ThAqWVần nớiHw3N lrzzeỏng vòngeiAn tayrzze, sAqWVau đóHw3N Hw3Nđẩy ngườHw3Ni Áirzze AqWVHy raBDew, lặnBDewg lẽHw3N rzzequan sáeiAnt từngBDew cAqWVử BDewchỉ tHw3Nừ Hw3Nphía bênAqWV kia.

Cô đangHw3N chămeiAn chúeiAn nBDewhìn HạoAqWV ThầAqWVn, áHw3Nnh eiAnnhìn thíceiAnh thúeiAn nhưeiAn vừHw3Na tìHw3Nm rrzzea mộtrzze thứrzze đồeiAn ceiAnhơi eiAnmới lạ.

Sao từHw3N hànBDewh AqWVđộng đAqWVến vẻHw3N mặeiAnt leiAnại ngơrzze nrzzegơ ngáAqWVc neiAngác thếAqWV này?

Có eiAnkhi nàeiAno đúngHw3N nhưrzze lờirzze bácrzze sĩAqWV đãBDew BDewnói… vếtBDew thươngeiAn AqWVkia rzzeđã eiAnthật sHw3Nự đểeiAn lBDewại BDewdi chứng?

“Em… tAqWVên AqWVgì?” HạoHw3N ThầneiAn eiAnbất giáBDewc cấtBDew lêrzzen mộtrzze câuAqWV hỏHw3Ni ngHw3Nhi vấn,BDew nhAqWVưng chỉeiAn đểAqWV kiểeiAnm BDewtra tìHw3Nnh trạngeiAn hieiAnện tạiBDew củaBDew ÁiHw3N Hy.

Từ rzzephía bênrzze kirzzea, đôeiAni Hw3Nmôi xiHw3Nnh xắBDewn nởAqWV mộtHw3N nụAqWV cườiBDew dịuBDew dàng,eiAn đưrzzea taeiAny nắAqWVm leiAnấy taHw3Ny BDewáo củAqWVa HBDewạo Thần.

“Tên rzzegì?” ChHw3Nất giọngAqWV nhẹeiAn nrzzehàng vanHw3Ng lên,rzze ÁeiAni eiAnHy dườngHw3N nhAqWVư kBDewhông BDewhiểu HạeiAno ThầHw3Nn đaneiAng hỏAqWVi gìeiAn, ceiAnất tiếngeiAn hrzzeỏi ngưBDewợc lại.

Hạo THw3Nhần nhrzzeeo neiAnheo mắHw3Nt, đưarzze rzzetay rzzenắm lrzzeấy hHw3Nai bAqWVờ rzzevai nhBDewỏ neiAnhắn kieiAna, AqWVlay mạnh.

“Em… biếteiAn BDewanh eiAnlà aeiAni khôeiAnng?” TeiAnrái BDewtim ceiAnậu rzzeđang đậBDewp loạneiAn eiAncả lênBDew, đâyeiAn cóAqWV lẽeiAn sẽrzze làeiAn srzzeự rzzekhẳng địBDewnh crzzeuối cùng.

Hạo ThầeiAnn rzzevà eiAnÁi HAqWVy AqWVcứ thrzzeế nheiAnìn nBDewhau, khHw3Nông cóHw3N thêrzzem chHw3Nút phrzzeản ứnrzzeg nàorzze keiAnhác cả.

Bất eiAngiác tBDewhở BDewdài, HạAqWVo ThHw3Nần buôngrzze cAqWVô Hw3Nra, đứngrzze dậyeiAn qBDewuay lHw3Nưng Hw3Nbước đi.

Phải gọHw3Ni báHw3Nc sĩ…

Một bàrzzen tHw3Nay eiAnníu eiAnlấy vạteiAn áeiAno crzzeủa HạBDewo ThầeiAnn từeiAn phíaBDew sauBDew, Hw3Nđôi rzzemắt nâurzze đanBDewg chAqWVớp eiAnmắt nhìBDewn cậu.

“Minh… Vỹ?”BDew ÁiBDew HHw3Ny nghiêngBDew neiAnghiêng đầu,AqWV đưaeiAn mộHw3Nt tarzzey lêAqWVn mieiAnệng vớiAqWV vẻBDew Hw3Nbăn khoăHw3Nn eiAnvì AqWVcâu trảHw3N lờirzze AqWVcủa crzzehính mình.

Minh VBDewỹ… rzzelà AqWVhai trzzeừ Hw3Nduy nAqWVhất đượcAqWV kAqWVhắc Hw3Nsâu BDewvào trAqWVái BDewtim BDewcủa cô…

Liệu AqWVchàng tBDewrai trướceiAn mặt…BDew Hw3Ncó phrzzeải lrzzeà ngưHw3Nời maBDewng cáiAqWV têHw3Nn MineiAnh Vỹ?

“Em… eiAnvừa nóeiAni gì?”rzze Đôirzze mắtAqWV Hw3NHạo ThầHw3Nn Hw3Nlộ reiAnõ vẻBDew Hw3Nthất Hw3Nvọng, cHw3Nố gắngHw3N gặngHw3N hAqWVỏi ÁAqWVi Hy.

Không thAqWVể nào!BDew Tạirzze AqWVsao lạHw3Ni làrzze MineiAnh Vỹ?

“Minh… BDewMinh Vỹ?”BDew rzzeÁi rzzeHy ngượnHw3Ng ngeiAnùng cúiHw3N mặAqWVt xuống,AqWV srzzeiết chAqWVặt vạrzzet AqWVáo troAqWVng taBDewy hơHw3Nn, lặpAqWV Hw3Nlại thêmAqWV mộeiAnt Hw3Nlần nữa.

Cả Hw3Nngười HạoeiAn Hw3NThần lạieiAn tiếAqWVp tụAqWVc rurzzen lBDewên, quaAqWVy ngườiBDew lạieiAn nHw3Nhìn thAqWVẳng Hw3Nvào ÁBDewi Hy…

Cảm giácrzze grzzehen teiAnức đaHw3Nng leAqWVn lỏieiAn trzzerong teiAnrái AqWVtim trHw3Nàn neiAngập nrzzeỗi ârzzen hậnrzze củeiAna HạoeiAn Thần.

Dù BDewkhông mBDewuốn thừarzze nhrzzeận… nhưnBDewg AqWVdường nhưeiAn ngườiAqWV cBDewon gáirzze trướcBDew mặAqWVt BDewđã cướpeiAn mấtrzze Hw3Ntrái tiBDewm rzzecủa cậueiAn mrzzeất rồi.

“Ừ, lBDewà anh.”rzze GấpeiAn gáBDewp ômrzze BDewÁi eiAnHy vàAqWVo lòngBDew, HạoBDew rzzeThần sHw3Niết chặtBDew vòHw3Nng tarzzey hơeiAnn. “BDewEm… Hw3Nlà hônHw3N eiAnthê củAqWVa anheiAn, VươneiAng ÁBDewi Hy.”

Mặc kệBDew tấtrzze cả…Hw3N mặcHw3N BDewkệ cAqWVô AqWVnhầm lẫAqWVn mìeiAnnh BDewvới MAqWVinh Vỹ…

Chỉ cầnHw3N rzzecó đượcHw3N tAqWVrái Hw3Ntim củrzzea cô,BDew cậueiAn Hw3Nsẽ chấprzze nhậnrzze tấtBDew cả!

Kể cảeiAn thaHw3Ny thếeiAn eiAnvà đóBDewng Hw3Nvai eiAnkẻ BDewmình ceiAnăm BDewthù nhất!

Ái Hrzzey vôAqWV thứeiAnc đưaeiAn rzzetay lên,AqWV Hw3Nđôi mắtHw3N vAqWVô cảrzzem khrzzeông hạnrzze đHw3Nịnh, từrzze đAqWVôi môiBDew xinrzzeh xeiAnắn AqWVthốt BDewra mộtHw3N cHw3Nâu nóiBDew vớiBDew AqWVâm rzzevực tronrzzeg thAqWVanh, nhưBDewng nhỏHw3N đrzzeến AqWVmức kheiAnông mộeiAnt arzzei cBDewó thểHw3N neiAnghe thấy.

“Hôn… tAqWVhê… củaeiAn anh…?”