You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho eWAfmRkGom mộiDeyt lốiiDey thoát

“Cứ bắnWAfmRkGo nếud9TmPpA7 iDeyem muốn.iDey” KhôngiDey ngầnd9TmPpA7 ngWAfmRkGoại WAfmRkGotrả lờiiDey, MiWAfmRkGonh Vỹd9TmPpA7 ngướciDey WAfmRkGomặt nWAfmRkGohìn tiDeyhẳng vd9TmPpA7ào đôd9TmPpA7i miDeyắt nâuiDey troiDeyng sánWAfmRkGog iDeykia, nhưd9TmPpA7 thểWAfmRkGo đangd9TmPpA7 WAfmRkGomuốn thiDeyật sWAfmRkGoự đốWAfmRkGoi diệniDey vớd9TmPpA7i hiệnd9TmPpA7 tạiDeyi cùnWAfmRkGog cô.

“Tôi sẽWAfmRkGo khWAfmRkGoông bắnWAfmRkGo aiDeynh, vd9TmPpA7ì sựWAfmRkGo lWAfmRkGoựa chọniDey nàd9TmPpA7y iDeykhông nhưiDey tôWAfmRkGoi md9TmPpA7ong đợi…”iDey KWAfmRkGohẩu sd9TmPpA7úng kiiDeya rờiDeyi kiDeyhỏi tráiDeyn d9TmPpA7Minh VỹWAfmRkGo, nhưnWAfmRkGog d9TmPpA7lại đượcd9TmPpA7 iDeydí iDeysát vd9TmPpA7ào iDeyđầu WAfmRkGoÁi WAfmRkGoHy đầyd9TmPpA7 td9TmPpA7hách thức,WAfmRkGo “WAfmRkGo… nếd9TmPpA7u aniDeyh khôWAfmRkGong WAfmRkGora khỏid9TmPpA7 đâyd9TmPpA7, tôiWAfmRkGo sẽd9TmPpA7 nổd9TmPpA7 súng.”

Anh d9TmPpA7không hềWAfmRkGo trảd9TmPpA7 lờiiDey, WAfmRkGovì lWAfmRkGoúc nàyiDey thậWAfmRkGot sựd9TmPpA7 d9TmPpA7không thểiDey đod9TmPpA7án d9TmPpA7trước đượciDey ciDeyô WAfmRkGođang muốnWAfmRkGo làmWAfmRkGo nhữngWAfmRkGo gì…

Gắng gượd9TmPpA7ng đứngiDey dậyiDey, Mind9TmPpA7h ViDeyỹ chWAfmRkGoống d9TmPpA7một tWAfmRkGoay vWAfmRkGoào tường,d9TmPpA7 bướd9TmPpA7c WAfmRkGora phíad9TmPpA7 iDeycửa ngoàiDeyi cd9TmPpA7ủa đạid9TmPpA7 sWAfmRkGoảnh. Nhưngd9TmPpA7 đWAfmRkGoi hếtiDey đạiiDey WAfmRkGosảnh, aWAfmRkGonh bỗngd9TmPpA7 qud9TmPpA7ay ngưiDeyời lại,d9TmPpA7 iDeytrên iDeysàn nhWAfmRkGoà WAfmRkGovẫn lưd9TmPpA7u dấuWAfmRkGo nhWAfmRkGoững giọtd9TmPpA7 máiDeyu WAfmRkGotừ WAfmRkGovai tráid9TmPpA7 rớiDeyt tiDeyheo nhữnd9TmPpA7g biDeyước d9TmPpA7chân củiDeya anh.

“Chỉ cầWAfmRkGon d9TmPpA7em đưaWAfmRkGo tôd9TmPpA7i khẩuWAfmRkGo súWAfmRkGong, tWAfmRkGoôi WAfmRkGosẽ iDeylập tứcWAfmRkGo rờiiDey khd9TmPpA7ỏi đWAfmRkGoây.” d9TmPpA7Minh VỹWAfmRkGo WAfmRkGogằn giWAfmRkGoọng, đôid9TmPpA7 mắtd9TmPpA7 tựiDeya nhưiDey md9TmPpA7ắt loWAfmRkGoài hổWAfmRkGo bWAfmRkGoáo d9TmPpA7vẫn sáWAfmRkGong rWAfmRkGoực tWAfmRkGorong ánhd9TmPpA7 iDeychiều tà.

Ái Hd9TmPpA7y nd9TmPpA7ém mạd9TmPpA7nh khiDeyẩu WAfmRkGosúng vềWAfmRkGo phíd9TmPpA7a anhWAfmRkGo, nhưngd9TmPpA7 iDeyĐiền WAfmRkGoHuân thWAfmRkGoì iDeylại nhíuiDey màyiDey đầyWAfmRkGo d9TmPpA7khó chịu.

Minh VỹWAfmRkGo ld9TmPpA7ập tứWAfmRkGoc cd9TmPpA7ầm lấyiDey khẩiDeyu súWAfmRkGong kiaWAfmRkGo, chd9TmPpA7ĩa iDeythẳng vềd9TmPpA7 phíWAfmRkGoa WAfmRkGoĐiền HuiDeyân, đôiWAfmRkGo WAfmRkGomắt lWAfmRkGoạnh lùiDeyng đangiDey iDeyvằn lêniDey nhữnd9TmPpA7g WAfmRkGotia lửaWAfmRkGo đỏ.

*Đoàng*

Điền HuiDeyân vẫiDeyn d9TmPpA7chưa hd9TmPpA7ề cóiDey tWAfmRkGohêm bd9TmPpA7ất WAfmRkGokỳ phảnWAfmRkGo ứiDeyng nWAfmRkGoào, lậpd9TmPpA7 d9TmPpA7tức gd9TmPpA7ục xuốnd9TmPpA7g sad9TmPpA7u pWAfmRkGohát WAfmRkGosúng củaWAfmRkGo MiWAfmRkGonh ViDeyỹ, WAfmRkGonhưng cd9TmPpA7hỉ d9TmPpA7ở mộtWAfmRkGo vịiDey tríWAfmRkGo gầnd9TmPpA7 lồnWAfmRkGog ngd9TmPpA7ực đand9TmPpA7g kiDeyhiến tráid9TmPpA7 tWAfmRkGoim đậpd9TmPpA7 gấpd9TmPpA7 d9TmPpA7gáp vWAfmRkGoì iDeyđau đớn.

Ngay ciDeyả Hạd9TmPpA7o ThầWAfmRkGon cũWAfmRkGong đờd9TmPpA7 người,iDey nWAfmRkGohìn WAfmRkGobóng ngưiDeyời luôiDeyn tỏWAfmRkGo rWAfmRkGoa ngd9TmPpA7uy hid9TmPpA7ểm kWAfmRkGoia iDeyngã gWAfmRkGoục hệtiDey d9TmPpA7như VĩWAfmRkGonh KWAfmRkGoỳ vừWAfmRkGoa WAfmRkGorồi, WAfmRkGonhưng chỉiDey kd9TmPpA7hác ởd9TmPpA7 mộiDeyt điểm…

Điền Hd9TmPpA7uân viDeyẫn chưWAfmRkGoa ngừiDeyng thở…d9TmPpA7 nơid9TmPpA7 khoWAfmRkGoé môd9TmPpA7i xuấtd9TmPpA7 hiệiDeyn mộtWAfmRkGo vd9TmPpA7ệt máiDeyu diDeyài iDeycủa nộiWAfmRkGo thương,d9TmPpA7 WAfmRkGonhưng ĐiềWAfmRkGon HuWAfmRkGoân vẫnWAfmRkGo cốWAfmRkGo chấpd9TmPpA7 cườWAfmRkGoi d9TmPpA7khinh bỉ.

Bóng dáiDeyng MiniDeyh WAfmRkGoVỹ khuWAfmRkGoất WAfmRkGosau cd9TmPpA7ánh cửad9TmPpA7 phiDeyòng đạiiDey sảnWAfmRkGoh, tiWAfmRkGoếp bướcd9TmPpA7 WAfmRkGochân bWAfmRkGoước d9TmPpA7ra khỏiWAfmRkGo WAfmRkGokhu nd9TmPpA7hà máyiDey bd9TmPpA7ỏ hoang.

Đành iDeytin tưởd9TmPpA7ng iDeygiao iDeyphó mọiWAfmRkGo vWAfmRkGoiệc cònd9TmPpA7 ld9TmPpA7ại cWAfmRkGoho HạiDeyo Thầnd9TmPpA7 vậy…

Cảnh tượiDeyng đẫmiDey iDeymáu củWAfmRkGoa iDeygian đạWAfmRkGoi sảnhWAfmRkGo rộiDeyng ld9TmPpA7ớn khiWAfmRkGoến HạoWAfmRkGo Thầd9TmPpA7n cảd9TmPpA7m thấd9TmPpA7y WAfmRkGongạt thWAfmRkGoở, xd9TmPpA7ung WAfmRkGoquanh iDeychỉ nặcd9TmPpA7 md9TmPpA7ùi máWAfmRkGou taiDeynh nồng…

Cậu tiDeyhở iDeydài, bướiDeyc d9TmPpA7đến bênWAfmRkGo cWAfmRkGoạnh Ád9TmPpA7i HyiDey, đặtd9TmPpA7 iDeytay ld9TmPpA7ên bờWAfmRkGo d9TmPpA7vai nhỏiDey bWAfmRkGoé ấy,iDey siDeyau điDeyó đWAfmRkGoi lướtWAfmRkGo d9TmPpA7qua mặtiDey côWAfmRkGo, quWAfmRkGoay đầuiDey lại.

“Em d9TmPpA7sao tiDeyhế, mWAfmRkGoèo con?”d9TmPpA7 Nd9TmPpA7hìn gươniDeyg iDeymặt kỳWAfmRkGo lạWAfmRkGo iDeycủa cô,d9TmPpA7 WAfmRkGocậu WAfmRkGolay iDeymạnh đôiWAfmRkGo vad9TmPpA7i ấy,iDey d9TmPpA7nhưng viDeyẫn khWAfmRkGoông iDeyhề nhd9TmPpA7ận đượcd9TmPpA7 bấtWAfmRkGo kỳiDey phWAfmRkGoản WAfmRkGoứng d9TmPpA7nào cả.

Đột d9TmPpA7ngột đôid9TmPpA7 mắtWAfmRkGo WAfmRkGoÁi d9TmPpA7Hy lạiWAfmRkGo sd9TmPpA7áng WAfmRkGolên, WAfmRkGođầy vẻiDey ngạcWAfmRkGo nhiWAfmRkGoên niDeyhìn Hạod9TmPpA7 Thần.

Bàn tiDeyay nWAfmRkGohỏ d9TmPpA7bé ấyiDey lậiDeyp tiDeyức iDeykéo mạnWAfmRkGoh HạoiDey ThầniDey xuWAfmRkGoống, dùngd9TmPpA7 cảWAfmRkGo thâd9TmPpA7n ngưWAfmRkGoời ciDeyhe chắiDeyn ciDeyho cậuiDey mộWAfmRkGot cáchiDey gd9TmPpA7ấp gáp.

*Bốp*

Một thaiDeynh gWAfmRkGoỗ rơd9TmPpA7i xuốiDeyng trướcWAfmRkGo iDeymắt HạoiDey WAfmRkGoThần, thWAfmRkGoân d9TmPpA7hình nWAfmRkGohỏ béd9TmPpA7 kd9TmPpA7ia cũd9TmPpA7ng dầniDey tWAfmRkGohả lỏngiDey, d9TmPpA7sau WAfmRkGođó ngấtd9TmPpA7 d9TmPpA7đi… lạiiDey làiDey Td9TmPpA7ịnh NhWAfmRkGoi… đWAfmRkGoôi iDeymắt vẫnWAfmRkGo d9TmPpA7sở hữuiDey d9TmPpA7nỗi hoảWAfmRkGong sợWAfmRkGo khônd9TmPpA7g diDeyứt, nd9TmPpA7hưng lầnd9TmPpA7 WAfmRkGonày lạiWAfmRkGo maWAfmRkGong iDeythêm d9TmPpA7cảm giáciDey mặciDey cảmWAfmRkGo tộid9TmPpA7 lỗi.

“A… em…WAfmRkGo eWAfmRkGom khôngWAfmRkGo biếtd9TmPpA7 iDeygì cả.iDey” iDeyTịnh NiDeyhi qd9TmPpA7uay ngd9TmPpA7ười, cWAfmRkGohạy d9TmPpA7ra d9TmPpA7khỏi d9TmPpA7căn phiDeyòng d9TmPpA7đẫm máu.

“Mèo ciDeyon, eWAfmRkGom WAfmRkGocó sWAfmRkGoao khôniDeyg?” ĐWAfmRkGoưa taiDeyy đỡiDey iDeylấy td9TmPpA7hân iDeyhình kd9TmPpA7ia, Hạod9TmPpA7 Td9TmPpA7hần WAfmRkGoôm cWAfmRkGohặt d9TmPpA7Ái WAfmRkGoHy vàWAfmRkGoo lòngiDey, đưd9TmPpA7a td9TmPpA7ay vỗiDey d9TmPpA7vỗ vàWAfmRkGoo mWAfmRkGoặt WAfmRkGocô liêiDeyn tục.

Thứ sắciDey d9TmPpA7đỏ tWAfmRkGohẫm củaWAfmRkGo miDeyáu chạyiDey dWAfmRkGoài từiDey trád9TmPpA7n WAfmRkGoÁi Hyd9TmPpA7, dườngWAfmRkGo nhd9TmPpA7ư iDeythanh gỗiDey kiDeyia đãWAfmRkGo đượcd9TmPpA7 táciDey độnWAfmRkGog mộtd9TmPpA7 ld9TmPpA7ực rấtd9TmPpA7 mạnh.

Hạo WAfmRkGoThần đd9TmPpA7ưa d9TmPpA7nhanh tiDeyay áod9TmPpA7 laiDeyu iDeynhẹ nhữiDeyng dòd9TmPpA7ng cd9TmPpA7hảy d9TmPpA7vô iDeyhạn trêiDeyn iDeymặt cô…

Đôi mắtiDey ĐiềniDey Hd9TmPpA7uân tuWAfmRkGoy mWAfmRkGoờ nhd9TmPpA7ạt, nhưnd9TmPpA7g vẫniDey WAfmRkGođủ đểWAfmRkGo trôiDeyng thấyiDey iDeynhững giDeyì đanWAfmRkGog diễWAfmRkGon WAfmRkGora iDeytrong tầmd9TmPpA7 nhìn.

Gương mWAfmRkGoặt vWAfmRkGoà dád9TmPpA7ng vẻWAfmRkGo iDeykia… ThWAfmRkGoy Thy?

Từ hàWAfmRkGonh đd9TmPpA7ộng đếWAfmRkGon d9TmPpA7cử iDeychỉ vàiDey d9TmPpA7vẻ mặd9TmPpA7t, hệtd9TmPpA7 nd9TmPpA7hư đaniDeyg diễnd9TmPpA7 lWAfmRkGoại vởd9TmPpA7 kịWAfmRkGoch đẫmiDey máud9TmPpA7 d9TmPpA7hai nd9TmPpA7ăm vWAfmRkGoề trước…

“Nhanh… đưa…iDey iDeyThy WAfmRkGoThy rd9TmPpA7a… khỏiWAfmRkGo đWAfmRkGoây…” ĐiềiDeyn HuâiDeyn dd9TmPpA7ồn iDeytất cảiDey sứcWAfmRkGo lựciDey cuốiWAfmRkGo d9TmPpA7cùng nóid9TmPpA7 d9TmPpA7trong d9TmPpA7đứt quãngd9TmPpA7, tiDeyừng từd9TmPpA7 đưd9TmPpA7ợc iDeyphát rWAfmRkGoa iDeymột ciDeyách nặngd9TmPpA7 niDeyhọc, d9TmPpA7“… d9TmPpA7có… bom…”

Hạo iDeyThần nd9TmPpA7gạc d9TmPpA7nhiên niDeyhìn vWAfmRkGoề phd9TmPpA7ía ĐiềniDey HuâiDeyn, gươngWAfmRkGo miDeyặt liDeyộ rõd9TmPpA7 vẻiDey sửngiDey iDeysốt, d9TmPpA7vội vàngd9TmPpA7 niDeyhấc bổWAfmRkGong ngườiiDey d9TmPpA7Ái iDeyHy WAfmRkGolên, mởiDey d9TmPpA7nhanh chiếcWAfmRkGo WAfmRkGocửa sổiDey ởWAfmRkGo gócWAfmRkGo phòniDeyg, lậWAfmRkGop tứciDey đWAfmRkGoưa ciDeyô WAfmRkGora kd9TmPpA7hỏi kWAfmRkGohu nhàWAfmRkGo iDeymáy bỏiDey hoang.

Ring… ring…

Chiếc điiDeyện thd9TmPpA7oại troiDeyng túWAfmRkGoi d9TmPpA7áo MiDeyinh Vỹd9TmPpA7 rud9TmPpA7ng lêd9TmPpA7n iDeykhông ngừng.

Anh chd9TmPpA7o WAfmRkGotay vàiDeyo túi,iDey đứngWAfmRkGo tựad9TmPpA7 vd9TmPpA7ào chd9TmPpA7iếc BMWd9TmPpA7, đểd9TmPpA7 miDeyặc nhữngd9TmPpA7 WAfmRkGotên iDeycận vd9TmPpA7ệ đand9TmPpA7g ciDeyố gắnd9TmPpA7g sơWAfmRkGo cứuiDey WAfmRkGocho vếtWAfmRkGo thươngd9TmPpA7 trêiDeyn vai.

“Thiếu gWAfmRkGoia, bàiDey ciDeyhủ đãWAfmRkGo d9TmPpA7tự sáWAfmRkGot!” Kd9TmPpA7hông đểWAfmRkGo MinWAfmRkGoh VỹWAfmRkGo kịpWAfmRkGo liDeyên d9TmPpA7tiếng, mộiDeyt chấd9TmPpA7t giọniDeyg trầWAfmRkGom khàiDeyn vWAfmRkGoang lWAfmRkGoên, hơWAfmRkGoi niDeyghẹn lại.iDey “BệWAfmRkGonh viiDeyện XY.”

Đầu d9TmPpA7dây bWAfmRkGoên kiWAfmRkGoa dườngWAfmRkGo nd9TmPpA7hư đad9TmPpA7ng d9TmPpA7rơi vàiDeyo trạngiDey thd9TmPpA7ái hoảd9TmPpA7ng loạn,WAfmRkGo nóiWAfmRkGo vộd9TmPpA7i iDeyvài d9TmPpA7câu WAfmRkGorồi tắtd9TmPpA7 WAfmRkGomáy. ĐôWAfmRkGoi mắtd9TmPpA7 MiDeyinh d9TmPpA7Vỹ tốiiDey d9TmPpA7lại, gWAfmRkGoạt đd9TmPpA7ám d9TmPpA7cận vệWAfmRkGo siDeyang mộiDeyt bên,iDey lạiDeynh lùnWAfmRkGog d9TmPpA7ra lệnh.

“Ở đây,iDey bWAfmRkGoảo vệWAfmRkGo vợWAfmRkGo tôi.”

Chiếc BWAfmRkGoMW nhaWAfmRkGonh chóngd9TmPpA7 khuấd9TmPpA7t WAfmRkGosau màiDeyn d9TmPpA7đêm, đểd9TmPpA7 lạiiDey phíaiDey siDeyau mộtWAfmRkGo nỗid9TmPpA7 ânWAfmRkGo hậnWAfmRkGo iDeyquá lớn.

“Bà cóiDey hiDeyai sựd9TmPpA7 d9TmPpA7lựa chọn…”iDey ĐiềniDey WAfmRkGoHuân liếcd9TmPpA7 nhiDeyìn bàiDey HàniDey, WAfmRkGosau d9TmPpA7đó WAfmRkGođặt vàd9TmPpA7o lònWAfmRkGog bànd9TmPpA7 tWAfmRkGoay củWAfmRkGoa bàd9TmPpA7 HiDeyàn mộtWAfmRkGo iDeycon diDeyao sắcd9TmPpA7 nhọWAfmRkGon. “…iDey hoặcd9TmPpA7 d9TmPpA7tôi sẽWAfmRkGo d9TmPpA7cho niDeygười giiDeyết tiDeyên Md9TmPpA7inh WAfmRkGoVỹ, đứaiDey cod9TmPpA7n trad9TmPpA7i độcWAfmRkGo nhấWAfmRkGot WAfmRkGocủa bd9TmPpA7à… hoặd9TmPpA7c d9TmPpA7tự tad9TmPpA7y bd9TmPpA7à kếtiDey thúd9TmPpA7c cuộcd9TmPpA7 sốniDeyg củaWAfmRkGo ThWAfmRkGoy Thy.”

Nếu ĐiềniDey HuânWAfmRkGo kWAfmRkGohông d9TmPpA7có đượcd9TmPpA7 WAfmRkGoThy Thd9TmPpA7y, thWAfmRkGoì khiDeyông d9TmPpA7ai cód9TmPpA7 quyWAfmRkGoền ấd9TmPpA7y cả!

Thật siDeyự, Điềd9TmPpA7n Hud9TmPpA7ân khônWAfmRkGog phục!d9TmPpA7 TạiiDey WAfmRkGosao cWAfmRkGoùng huyếtiDey thống,WAfmRkGo vd9TmPpA7ốn diDeyĩ cảd9TmPpA7 d9TmPpA7Minh Vỹd9TmPpA7 d9TmPpA7và WAfmRkGoThy iDeyThy đềud9TmPpA7 iDeykhông iDeythể đếnWAfmRkGo viDeyới WAfmRkGonhau, nhưniDeyg tạid9TmPpA7 WAfmRkGosao ThiDeyy ThiDeyy lạiWAfmRkGo iDeychọn MiWAfmRkGonh VỹiDey WAfmRkGomà khôngd9TmPpA7 ciDeyhọn ĐiềniDey Huân?!

Ăn khWAfmRkGoông đượcWAfmRkGo thìiDey đàiDeynh đạpWAfmRkGo WAfmRkGođổ vậy…

Dàn dựiDeyng md9TmPpA7ột d9TmPpA7vụ iDeyviệc bắtiDey cóciDey iDeyđơn giản,WAfmRkGo đúngiDey ld9TmPpA7à kd9TmPpA7hông qd9TmPpA7uá khóiDey vớiWAfmRkGo ĐiiDeyền Huân.

Mặc iDeykệ Mid9TmPpA7nh iDeyVỹ vd9TmPpA7à Điềnd9TmPpA7 HuânWAfmRkGo d9TmPpA7đã d9TmPpA7kề viDeyai sátiDey cánhd9TmPpA7 WAfmRkGohơn d9TmPpA7ba d9TmPpA7năm trời…WAfmRkGo mặciDey kWAfmRkGoệ WAfmRkGoánh nhWAfmRkGoìn oád9TmPpA7n hậnWAfmRkGo củaiDey TiDeyhy Thy…d9TmPpA7 ĐiềniDey HuâniDey iDeyvẫn WAfmRkGosẽ d9TmPpA7thực hiệiDeyn kếWAfmRkGo hoạch.

“Điền Hud9TmPpA7ân, WAfmRkGoanh bịWAfmRkGo d9TmPpA7làm saiDeyo vậyWAfmRkGo hả?”WAfmRkGo TiDeyhy Td9TmPpA7hy tứcWAfmRkGo giậniDey triDeyừng mắWAfmRkGot d9TmPpA7nhìn d9TmPpA7Điền HuâWAfmRkGon, tiDeyại saiDeyo ngưiDeyời d9TmPpA7mà Thd9TmPpA7y TiDeyhy lud9TmPpA7ôn xiDeyem WAfmRkGolà aiDeynh tiDeyrai tốtiDey d9TmPpA7lại cód9TmPpA7 WAfmRkGothể làmWAfmRkGo nhiDeyững viDeyiệc nhWAfmRkGoư thếWAfmRkGo này?

Đặt lòWAfmRkGong td9TmPpA7in vàd9TmPpA7o iDeymột ngưWAfmRkGoời đaniDeyg WAfmRkGochìm sâWAfmRkGou vàWAfmRkGoo nỗiiDey thùWAfmRkGo d9TmPpA7hận WAfmRkGosâu lắng,iDey liệuiDey cWAfmRkGoó phd9TmPpA7ải ld9TmPpA7à WAfmRkGosai lầm?

“Sao? BàiDey cóWAfmRkGo d9TmPpA7ba d9TmPpA7giây đểiDey lựd9TmPpA7a chọn…d9TmPpA7” ĐiềnWAfmRkGo HuiDeyân nhìnWAfmRkGo bàiDey HWAfmRkGoàn viDeyới mộiDeyt ánhWAfmRkGo miDeyắt đd9TmPpA7ầy iDeythích thd9TmPpA7ú, tiếpd9TmPpA7 tụcd9TmPpA7 dWAfmRkGoồn biDeyà đếnd9TmPpA7 đườngiDey cùnWAfmRkGog, “…iDey một…iDey hai…d9TmPpA7 ba…”

“Ta… sẽiDey bảoiDey vd9TmPpA7ệ WAfmRkGoMinh Vỹ!”iDey CảWAfmRkGo ngườiiDey bàiDey WAfmRkGoHàn rud9TmPpA7n lêWAfmRkGon, nắmd9TmPpA7 chặtWAfmRkGo WAfmRkGolấy iDeycon daiDeyo nhỏiDey bd9TmPpA7é nhưniDeyg lạiWAfmRkGo sắWAfmRkGoc ld9TmPpA7ạnh td9TmPpA7rong tay.

Câu WAfmRkGotrả lờiDeyi hod9TmPpA7àn td9TmPpA7oàn d9TmPpA7đúng vớid9TmPpA7 nhữngiDey iDeygì ĐiềiDeyn Hud9TmPpA7ân d9TmPpA7mong đợi,iDey gươngWAfmRkGo mặd9TmPpA7t ấyiDey iDeyđang niDeyở mộtiDey nụd9TmPpA7 iDeycười iDeycay d9TmPpA7đắng trd9TmPpA7ên môi…

“Nếu giết,d9TmPpA7 WAfmRkGota d9TmPpA7sẽ giếd9TmPpA7t cậu.”WAfmRkGo ĐộWAfmRkGot ngd9TmPpA7ột WAfmRkGobà HànWAfmRkGo nWAfmRkGogước miDeyặt lênWAfmRkGo, ánd9TmPpA7h iDeynhìn diDeyứt d9TmPpA7khoát vàd9TmPpA7 nhd9TmPpA7anh cd9TmPpA7hóng d9TmPpA7hướng mWAfmRkGoũi diDeyao vềiDey pWAfmRkGohía ĐWAfmRkGoiền Huân.

Nhưng WAfmRkGomột bóiDeyng dángd9TmPpA7 nhỏiDey béiDey đãiDey WAfmRkGolập iDeytức đứnWAfmRkGog chắnWAfmRkGo trướd9TmPpA7c d9TmPpA7mặt ĐiềniDey Huân,d9TmPpA7 hd9TmPpA7ứng trọnWAfmRkGo nhd9TmPpA7át WAfmRkGodao tiDeyàn nd9TmPpA7hẫn củad9TmPpA7 d9TmPpA7bà Hàd9TmPpA7n. Cảd9TmPpA7 bàWAfmRkGo Hàd9TmPpA7n viDeyà ĐiWAfmRkGoền Huâd9TmPpA7n đềud9TmPpA7 sữWAfmRkGong ngưiDeyời, nhìWAfmRkGon dd9TmPpA7òng mWAfmRkGoáu đWAfmRkGoang thấWAfmRkGom đẫd9TmPpA7m chiếcd9TmPpA7 WAfmRkGováy xiiDeynh xắnd9TmPpA7 củad9TmPpA7 ThWAfmRkGoy ThWAfmRkGoy, viDeyà iDeybóng dángiDey ấyd9TmPpA7 d9TmPpA7cũng gụcWAfmRkGo nWAfmRkGogã troniDeyg đaiDeyu đớn.iDey TWAfmRkGohy Thy…d9TmPpA7 khôWAfmRkGong hềWAfmRkGo d9TmPpA7cảm thấyWAfmRkGo d9TmPpA7tức giậiDeyn d9TmPpA7hay d9TmPpA7oán d9TmPpA7trách ĐiWAfmRkGoền HuâWAfmRkGon, cd9TmPpA7hỉ d9TmPpA7là iDeynhất thờiiDey WAfmRkGocảm thWAfmRkGoấy khWAfmRkGoó chịuWAfmRkGo viDeyới nhữngiDey hànhiDey độngd9TmPpA7 thấtd9TmPpA7 d9TmPpA7thường kia…

Nhưng khôiDeyng viDeyì thế,iDey d9TmPpA7một TiDeyhy ThWAfmRkGoy WAfmRkGoluôn iDeyhết iDeylòng vd9TmPpA7ì ngườWAfmRkGoi WAfmRkGokhác d9TmPpA7để mặiDeyc ĐWAfmRkGoiền iDeyHuân cWAfmRkGohịu nhád9TmPpA7t diDeyao ấy.

Điền iDeyHuân vộid9TmPpA7 iDeyvàng nâd9TmPpA7ng ngườiWAfmRkGo ThWAfmRkGoy TWAfmRkGohy lên,iDey troniDeyg đôiWAfmRkGo mắtd9TmPpA7 kiiDeya đangd9TmPpA7 xuấWAfmRkGot hiDeyiện mộWAfmRkGot dònWAfmRkGog liDeyệ điDeyau đớn.

“Em… d9TmPpA7xin lỗi…”

Đôi iDeymắt dầniDey khWAfmRkGoép lạiWAfmRkGo, vWAfmRkGoà khônd9TmPpA7g biDeyao gd9TmPpA7iờ mởiDey rd9TmPpA7a nữaWAfmRkGo. Đếd9TmPpA7n tậniDey d9TmPpA7lúc Td9TmPpA7hy TWAfmRkGohy d9TmPpA7trút hWAfmRkGoơi thởd9TmPpA7 cuốid9TmPpA7 cùiDeyng, MiiDeynh ViDeyỹ cd9TmPpA7hỉ kịd9TmPpA7p nd9TmPpA7hìn ngắmWAfmRkGo gưWAfmRkGoơng mWAfmRkGoặt trắngiDey bệcd9TmPpA7h ấWAfmRkGoy, khiDeyông d9TmPpA7quên tặngd9TmPpA7 cd9TmPpA7ho ngườiiDey WAfmRkGođang nắmWAfmRkGo gid9TmPpA7ữ ciDeyon dd9TmPpA7ao điDeyẫm máWAfmRkGou tWAfmRkGorong iDeytay mộtWAfmRkGo áiDeynh nWAfmRkGohìn d9TmPpA7căm hận…WAfmRkGo iDeylà bd9TmPpA7à Hàn!

Bà d9TmPpA7không hềiDey gid9TmPpA7ải thiDeyích hiDeyay thd9TmPpA7anh miDeyinh cWAfmRkGoho bấd9TmPpA7t d9TmPpA7cứ đWAfmRkGoiều gìd9TmPpA7 cả…WAfmRkGo vìiDey sd9TmPpA7ự WAfmRkGothật, ciDeyhính WAfmRkGobà đãWAfmRkGo hd9TmPpA7ại chiDeyết TiDeyhy Thy.

Nhưng lúiDeyc Md9TmPpA7inh WAfmRkGoVỹ đd9TmPpA7ến, iDeycũng lWAfmRkGoà ld9TmPpA7úc ĐiDeyiền Hud9TmPpA7ân riDeyời đi…

Đại sảnh,WAfmRkGo tiDeyừng WAfmRkGogiây WAfmRkGophút trWAfmRkGoôi iDeyqua, sWAfmRkGoố WAfmRkGomệnh d9TmPpA7của Điềnd9TmPpA7 HWAfmRkGouân cũniDeyg dầniDey kếd9TmPpA7t iDeythúc, trướcd9TmPpA7 d9TmPpA7mắt chỉd9TmPpA7 còniDey td9TmPpA7hi thiDeyể điDeyẫm mWAfmRkGoáu củWAfmRkGoa Vĩnd9TmPpA7h Kỳ.

Lần này…iDey đãd9TmPpA7 khiếWAfmRkGon d9TmPpA7quá nhiềd9TmPpA7u ngườiWAfmRkGo thưiDeyơng tổn…d9TmPpA7 iDeyĐiền HWAfmRkGouân bậtiDey cưd9TmPpA7ời, nụWAfmRkGo cườd9TmPpA7i d9TmPpA7cay đắiDeyng d9TmPpA7một cáchiDey đd9TmPpA7au đớn.

Một âmd9TmPpA7 thWAfmRkGoanh chấniDey độnWAfmRkGog WAfmRkGovang WAfmRkGolên, đd9TmPpA7ồng tWAfmRkGohời khiDeyiến niDeygọn WAfmRkGolửa WAfmRkGodo d9TmPpA7tác độd9TmPpA7ng mạnhiDey bWAfmRkGoùng cháy,iDey mWAfmRkGoạnh mẽiDey iDeyvà nud9TmPpA7ốt ciDeyhửng tấWAfmRkGot cả.

Trong điDeyám chWAfmRkGoáy sWAfmRkGoau vụWAfmRkGo nổ,d9TmPpA7 mộtd9TmPpA7 iDeygiọt nWAfmRkGoước md9TmPpA7ắt WAfmRkGođầu tiêWAfmRkGon riDeyơi xuiDeyống tiDeyừ gươiDeyng miDeyặt ĐiềiDeyn Huân…

*Bệnh vid9TmPpA7ện XY*

“Bác sd9TmPpA7ĩ!” Hạod9TmPpA7 ThWAfmRkGoần bWAfmRkGoế WAfmRkGoÁi HWAfmRkGoy triDeyên WAfmRkGotay, xôWAfmRkGong viDeyào bWAfmRkGoệnh việiDeyn viDeyới trạiDeyng thiDeyái vôWAfmRkGo WAfmRkGocùng hoảnWAfmRkGog loạn,iDey gàod9TmPpA7 liDeyên troiDeyng viDeyô vọd9TmPpA7ng. “WAfmRkGoLàm ơn,WAfmRkGo WAfmRkGocứu WAfmRkGocô WAfmRkGoấy! WAfmRkGoLàm ơn!”

“Đặt ciDeyô WAfmRkGoấy iDeylên đây.”d9TmPpA7 MộtiDey cd9TmPpA7ô d9TmPpA7y d9TmPpA7tá trựcWAfmRkGo d9TmPpA7lập d9TmPpA7tức đẩyWAfmRkGo chiiDeyếc xWAfmRkGoe điDeyẩy miDeyàu trắnWAfmRkGog iDeyra trd9TmPpA7ước d9TmPpA7mặt HạoWAfmRkGo ThWAfmRkGoần, cấWAfmRkGot giọnd9TmPpA7g iDeyra lệnh.

Hạo TWAfmRkGohần cẩniDey trọngd9TmPpA7 đặWAfmRkGot ÁiiDey d9TmPpA7Hy nằiDeym lêiDeyn chiếd9TmPpA7c xiDeye điDeyẩy WAfmRkGoấy, cWAfmRkGoậu viDeyội vãWAfmRkGo nốid9TmPpA7 bướcWAfmRkGo theWAfmRkGoo chiếcd9TmPpA7 iDeyxe d9TmPpA7đến tậnWAfmRkGo iDeykhi khiDeyuất hẳnd9TmPpA7 siDeyau phòngiDey cấd9TmPpA7p cứu.

Mệt miDeyỏi d9TmPpA7ngồi xiDeyuống d9TmPpA7dãy giDeyhế chd9TmPpA7ờ WAfmRkGongoài phòngd9TmPpA7 cấpiDey cứu,d9TmPpA7 Hạd9TmPpA7o Thầnd9TmPpA7 WAfmRkGohai d9TmPpA7tay iDeyôm lWAfmRkGoấy đầWAfmRkGou, cốWAfmRkGo gWAfmRkGoắng địnhWAfmRkGo thd9TmPpA7ần lại.

Trong khWAfmRkGoi đó…

*Bệnh việnWAfmRkGo XX*

Minh VỹiDey ngồWAfmRkGoi trond9TmPpA7g phòniDeyg ciDeyấp cWAfmRkGoứu WAfmRkGoở bWAfmRkGoệnh iDeyviện lớnWAfmRkGo nd9TmPpA7hất tiDeyhành phố,iDey WAfmRkGoanh điDeyã d9TmPpA7phải mấtiDey cảWAfmRkGo giờd9TmPpA7 đồd9TmPpA7ng WAfmRkGohồ mớid9TmPpA7 đd9TmPpA7ến đượcWAfmRkGo cáWAfmRkGoi bệnhiDey việnd9TmPpA7 rộngWAfmRkGo lớniDey này.

Ring… ring…

Điện thoạid9TmPpA7 lạid9TmPpA7 rung…

“Chuyện gìWAfmRkGo?” Mind9TmPpA7h VỹWAfmRkGo td9TmPpA7ựa hẳnWAfmRkGo ngườiWAfmRkGo vàoiDey chiếWAfmRkGoc gd9TmPpA7hế d9TmPpA7ở piDeyhòng đợid9TmPpA7, chWAfmRkGoán nảnWAfmRkGo nhấnWAfmRkGo núd9TmPpA7t nhậnWAfmRkGo ciDeyuộc gọiWAfmRkGo saiDeyu WAfmRkGođó ád9TmPpA7p điệniDey thoạiDeyi viDeyào WAfmRkGotai, đếniDey tậWAfmRkGon lWAfmRkGoúc nàyd9TmPpA7 d9TmPpA7anh md9TmPpA7ới cảmWAfmRkGo thấyiDey iDeysự đd9TmPpA7au buiDeyốt đếd9TmPpA7n têd9TmPpA7 dạid9TmPpA7 d9TmPpA7ở bờiDey vai.

“Thiếu… d9TmPpA7thiếu gWAfmRkGoia, nổ…d9TmPpA7 nổiDey rồiiDey!” Từd9TmPpA7 đầWAfmRkGou dâWAfmRkGoy bd9TmPpA7ên kiaiDey, d9TmPpA7tên cậniDey viDeyệ lắpWAfmRkGo bắpWAfmRkGo niDeyhư đanWAfmRkGog cd9TmPpA7ực kỳiDey d9TmPpA7hoảng loạniDey, d9TmPpA7thở giDeyấp khônWAfmRkGog ngừng.

“Nổ?” WAfmRkGoMinh Vd9TmPpA7ỹ nhíud9TmPpA7 mày,WAfmRkGo lặpiDey lạiiDey dd9TmPpA7uy nhấd9TmPpA7t mộtiDey tWAfmRkGoừ nhWAfmRkGoư đand9TmPpA7g iDeychờ sWAfmRkGoự chứngd9TmPpA7 iDeythực từWAfmRkGo phíaWAfmRkGo bêiDeyn kia.

“Khu d9TmPpA7nhà máy…iDey d9TmPpA7nổ.” WAfmRkGoVừa d9TmPpA7nghe thWAfmRkGoấy côd9TmPpA7 nóiWAfmRkGo giDeyấp giDeyáp vọiDeyng sanWAfmRkGog điệnWAfmRkGo thoạiiDey WAfmRkGotừ phd9TmPpA7ía bênd9TmPpA7 iDeykia, Md9TmPpA7inh VWAfmRkGoỹ miDeyới kịpiDey nhậniDey tWAfmRkGohấy từWAfmRkGo d9TmPpA7phía bêd9TmPpA7n kWAfmRkGoia điệnWAfmRkGo iDeythoại WAfmRkGocó iDeyrất nhiềud9TmPpA7 thứd9TmPpA7 d9TmPpA7âm thaWAfmRkGonh WAfmRkGokhác nhau.

“Chết tid9TmPpA7ệt! CiDeyô ấd9TmPpA7y WAfmRkGora kiDeyhỏi đóiDey WAfmRkGochưa?” Md9TmPpA7inh WAfmRkGoVỹ tứcd9TmPpA7 giWAfmRkGoận qd9TmPpA7uát lênWAfmRkGo, đôd9TmPpA7i mắtWAfmRkGo đangWAfmRkGo lộd9TmPpA7 d9TmPpA7rõ vd9TmPpA7ẻ liDeyo lắng.

Tại WAfmRkGosao lúd9TmPpA7c đấy…d9TmPpA7 d9TmPpA7anh khônd9TmPpA7g d9TmPpA7ở lạWAfmRkGoi md9TmPpA7à lậpiDey tứiDeyc đWAfmRkGoến biDeyên bàWAfmRkGo td9TmPpA7a thếiDey này?

“Vẫn… chưa.”WAfmRkGo GWAfmRkGoiọng nóid9TmPpA7 bênd9TmPpA7 WAfmRkGokia d9TmPpA7rất nhỏWAfmRkGo, dườngiDey nhưiDey đãWAfmRkGo cốd9TmPpA7 gắngiDey thiDeyu hiDeyết caiDeyn đảmiDey đểiDey trWAfmRkGoả lời.

Gương mặtWAfmRkGo Md9TmPpA7inh VỹWAfmRkGo tWAfmRkGorở iDeynên tiDeyái nhợd9TmPpA7t dưd9TmPpA7ới ád9TmPpA7nh đd9TmPpA7èn chùmWAfmRkGo tiDeyrong bệiDeynh viện,d9TmPpA7 cốWAfmRkGo gắiDeyng gượngiDey ngườiWAfmRkGo đd9TmPpA7ứng d9TmPpA7dậy, WAfmRkGonhưng iDeysau đóWAfmRkGo iDeylại ngãd9TmPpA7 kiDeyhuỵu xuốngWAfmRkGo đất.

Vết thươd9TmPpA7ng trWAfmRkGoên vaWAfmRkGoi… đãiDey khWAfmRkGoiến ad9TmPpA7nh iDeymất qd9TmPpA7uá nWAfmRkGohiều máu.

Đôi mắWAfmRkGot d9TmPpA7anh dầnd9TmPpA7 iDeytối lạWAfmRkGoi, cd9TmPpA7ả ngườid9TmPpA7 dườngWAfmRkGo nd9TmPpA7hư khônd9TmPpA7g cònd9TmPpA7 chúWAfmRkGot siDeyức liDeyực WAfmRkGonào cWAfmRkGoả. ToànWAfmRkGo thâiDeyn hoàiDeyn tod9TmPpA7àn bd9TmPpA7ất độnd9TmPpA7g d9TmPpA7trên nềnWAfmRkGo WAfmRkGođất, MiiDeynh VỹWAfmRkGo điDeyang cWAfmRkGoố gắngWAfmRkGo gượngiDey dậy…iDey nhiDeyưng tấd9TmPpA7t cảd9TmPpA7 d9TmPpA7chỉ WAfmRkGolà d9TmPpA7vô íchiDey. LầniDey nd9TmPpA7ày, aiDeynh lạiiDey mộtd9TmPpA7 lWAfmRkGoần nữad9TmPpA7… đánWAfmRkGoh d9TmPpA7mất nWAfmRkGogười iDeycon gád9TmPpA7i màiDey mìnhd9TmPpA7 WAfmRkGoyêu thương.

Khoé môiWAfmRkGo td9TmPpA7rên gươngiDey iDeymặt điểniDey trad9TmPpA7i khẽWAfmRkGo nd9TmPpA7hếch lênd9TmPpA7, miDeyột nụWAfmRkGo cườiWAfmRkGo nhạtWAfmRkGo, đồWAfmRkGong lúWAfmRkGoc đôiWAfmRkGo d9TmPpA7mắt lạnhiDey lùngiDey kiWAfmRkGoa cũnWAfmRkGog dầnWAfmRkGo khépiDey lạiiDey, iDeyche khuấd9TmPpA7t tWAfmRkGoầm nhiDeyìn mờiDey ảo.

Chap 40

Người WAfmRkGoem d9TmPpA7yêu d9TmPpA7là anh?

Hạo TiDeyhần d9TmPpA7lo lắniDeyg đứngd9TmPpA7 chắWAfmRkGon trướcWAfmRkGo cửd9TmPpA7a piDeyhòng iDeycấp cứu,d9TmPpA7 td9TmPpA7ại d9TmPpA7sao d9TmPpA7vào khoảnWAfmRkGoh khiDeyắc quiDeyan trọiDeyng thìiDey thờiiDey WAfmRkGogian lạiDeyi trôid9TmPpA7 d9TmPpA7chậm thếd9TmPpA7 WAfmRkGonày cWAfmRkGoơ chứ?

Ái HWAfmRkGoy củaiDey ngàyd9TmPpA7 hWAfmRkGoôm d9TmPpA7nay… WAfmRkGoquả thậtd9TmPpA7 rấiDeyt iDeylạ WAfmRkGolẫm, nhưd9TmPpA7ng lạiDeyi vd9TmPpA7ô cùngWAfmRkGo đángWAfmRkGo WAfmRkGothương iDeytrong mắd9TmPpA7t cậu.

Đôi iDeymắt khôd9TmPpA7ng lẫnWAfmRkGo chiDeyút tạpiDey niiDeyệm luôWAfmRkGon ld9TmPpA7uôn ániDeyh d9TmPpA7lên iDeynhững tiiDeya nhiDeyìn lWAfmRkGoém lỉniDeyh lạiWAfmRkGo trởd9TmPpA7 nêiDeyn sâud9TmPpA7 thẳWAfmRkGom d9TmPpA7không ciDeyhút hạnWAfmRkGo đWAfmRkGoịnh, vd9TmPpA7ô tWAfmRkGori d9TmPpA7vô giác.

Khoảnh kWAfmRkGohắc điDeyối diDeyiện vớid9TmPpA7 đWAfmRkGoôi miDeyắt d9TmPpA7vô iDeycảm ấy,d9TmPpA7 trád9TmPpA7i WAfmRkGotim Hạod9TmPpA7 ThầnWAfmRkGo chWAfmRkGoợt chùngWAfmRkGo xuốngd9TmPpA7, tiDeyưởng chừngWAfmRkGo nhWAfmRkGoư đaiDeyng chìmiDey sâud9TmPpA7 vd9TmPpA7ào nỗid9TmPpA7 điDeyau cùWAfmRkGong cực.

Nghĩ WAfmRkGođến việd9TmPpA7c mìnhiDey điDeyã từnd9TmPpA7g tiếpiDey iDeytay iDeycho ĐiiDeyền HuâWAfmRkGon thựcWAfmRkGo hiệd9TmPpA7n kếWAfmRkGo hiDeyoạch iDeytrả td9TmPpA7hù, iDeyHạo Td9TmPpA7hần lạiiDey cảmWAfmRkGo thấyiDey iDeyvô cùnd9TmPpA7g nhứcd9TmPpA7 WAfmRkGobuốt niDeyơi d9TmPpA7ngực, chỉiDey trd9TmPpA7àn ngậpWAfmRkGo duiDeyy nhấtd9TmPpA7 mộtd9TmPpA7 iDeythứ cảmiDey iDeyxúc ând9TmPpA7 hận.

Đôi mắtWAfmRkGo trWAfmRkGoở nêWAfmRkGon d9TmPpA7thất thd9TmPpA7ần, d9TmPpA7tầm nhìnWAfmRkGo dWAfmRkGoần d9TmPpA7tối lại…d9TmPpA7 LWAfmRkGoồng ngd9TmPpA7ực WAfmRkGohiện d9TmPpA7giờ ciDeyứ nd9TmPpA7hư điDeyang bịiDey tiDeyhiêu đốt,WAfmRkGo nóngd9TmPpA7 bỏngiDey nhưd9TmPpA7ng lạiDeyi vd9TmPpA7ô cùngWAfmRkGo đad9TmPpA7u rátWAfmRkGo mỗiiDey khiDeyi lạid9TmPpA7 d9TmPpA7thêm mộtiDey gd9TmPpA7iây trd9TmPpA7ôi qua.

Làm ơn…WAfmRkGo WAfmRkGoÁi iDeyHy, đừngiDey đểiDey xảyWAfmRkGo cd9TmPpA7ô ấyd9TmPpA7 rWAfmRkGoa iDeybất cd9TmPpA7ứ chuyệnWAfmRkGo giDeyì cả!

*Cạch*

Cánh WAfmRkGocửa phòniDeyg cấpd9TmPpA7 iDeycứu đượcWAfmRkGo mởd9TmPpA7 d9TmPpA7ra, iDeykèm thiDeyeo độd9TmPpA7ng tácd9TmPpA7 gạtd9TmPpA7 d9TmPpA7Hạo d9TmPpA7Thần sWAfmRkGoang mộtWAfmRkGo bên.

Chiếc xWAfmRkGoe điDeyẩy màuWAfmRkGo trắnWAfmRkGog đangd9TmPpA7 mand9TmPpA7g td9TmPpA7heo d9TmPpA7một thiêWAfmRkGon siDeyứ mấtd9TmPpA7 điiDey iDeyđôi cánh,WAfmRkGo gWAfmRkGoương d9TmPpA7mặt nWAfmRkGohợt nhạtd9TmPpA7 khôngWAfmRkGo chiDeyút sứcWAfmRkGo d9TmPpA7sống nhắd9TmPpA7m ngWAfmRkGohiền đôWAfmRkGoi d9TmPpA7mắt, trêiDeyn iDeyđầu quấiDeyn miDeyột dảiWAfmRkGo biDeyăng trắngd9TmPpA7 kháiDey mỏng,WAfmRkGo máiiDey tóciDey màuWAfmRkGo cafd9TmPpA7e sữaWAfmRkGo vẫnd9TmPpA7 bồngWAfmRkGo bềnhiDey WAfmRkGovà tôWAfmRkGon lWAfmRkGoên iDeyvẻ điDeyẹp thuầnd9TmPpA7 khiết.

Ái HiDeyy đượWAfmRkGoc d9TmPpA7y tWAfmRkGoá đưaWAfmRkGo riDeya khỏiWAfmRkGo phònWAfmRkGog WAfmRkGobằng cWAfmRkGohiếc d9TmPpA7xe đẩyiDey triDeyắng toWAfmRkGoát, thed9TmPpA7o siDeyau d9TmPpA7là ôWAfmRkGong biDeyác sĩd9TmPpA7 tWAfmRkGorung niênd9TmPpA7 đangiDey cầd9TmPpA7m triDeyên tWAfmRkGoay mộtWAfmRkGo xd9TmPpA7ấp hWAfmRkGoồ sơd9TmPpA7 bệnhWAfmRkGo án.

Hạo iDeyThần mấWAfmRkGop miDeyáy đd9TmPpA7ôi WAfmRkGomôi, đưad9TmPpA7 taWAfmRkGoy nhưd9TmPpA7 muốd9TmPpA7n iDeyníu giữd9TmPpA7 d9TmPpA7cô lạWAfmRkGoi, nhưnd9TmPpA7g lạiWAfmRkGo bịiDey mộtd9TmPpA7 biDeyàn iDeytay cd9TmPpA7hặn ngiDeyang hd9TmPpA7ành độd9TmPpA7ng ấy.

Đôi mắiDeyt ciDeyậu khôngd9TmPpA7 nhìnd9TmPpA7 d9TmPpA7bác sĩiDey lấiDeyy mộWAfmRkGot cáid9TmPpA7, tiếd9TmPpA7p iDeytục dõiWAfmRkGo WAfmRkGotheo cWAfmRkGohiếc xWAfmRkGoe đẩyd9TmPpA7 đaiDeyng WAfmRkGođưa ngườiiDey cd9TmPpA7on WAfmRkGogái iDeyyếu WAfmRkGoớt WAfmRkGokia cáciDeyh xiDeya khỏiDeyi mình.

“Đã iDeyqua d9TmPpA7tình tiDeyrạng nguiDeyy kd9TmPpA7ịch, vếtd9TmPpA7 thươnWAfmRkGog d9TmPpA7tuy khônWAfmRkGog nặniDeyg WAfmRkGonhưng ld9TmPpA7ại miDeyất khád9TmPpA7 nhiềuWAfmRkGo máuiDey, điDeyặc bWAfmRkGoiệt cód9TmPpA7 tiDeyhể đểiDey d9TmPpA7lại dd9TmPpA7i chWAfmRkGoứng ciDeyho iDeycô ấy.”WAfmRkGo VịiDey biDeyác sĩd9TmPpA7 hWAfmRkGoiền WAfmRkGotừ trưWAfmRkGoớc d9TmPpA7mặt mởWAfmRkGo d9TmPpA7lời, vd9TmPpA7ỗ d9TmPpA7vỗ vWAfmRkGoai Hạd9TmPpA7o ThWAfmRkGoần nhưiDey iDeyđang cốWAfmRkGo gắnWAfmRkGog trấniDey d9TmPpA7an. “CậWAfmRkGou hãWAfmRkGoy đid9TmPpA7 làmiDey td9TmPpA7hủ WAfmRkGotục nhiDeyập viện,iDey sad9TmPpA7u điDeyó cWAfmRkGoậu ciDeyó d9TmPpA7thể viDeyào phòngWAfmRkGo 50WAfmRkGo2 WAfmRkGothăm côiDey ấy,iDey nếud9TmPpA7 iDeycó bấWAfmRkGot kỳWAfmRkGo WAfmRkGodấu hiệuWAfmRkGo bd9TmPpA7ất iDeythường lậpd9TmPpA7 tứcWAfmRkGo iDeygọi bácd9TmPpA7 sĩ.”

Từ iDeytừ hạiDey tWAfmRkGoay xuốngd9TmPpA7, bóiDeyng d9TmPpA7vị WAfmRkGobác sWAfmRkGoĩ WAfmRkGotrong chiếcWAfmRkGo ád9TmPpA7o WAfmRkGoblu td9TmPpA7rắng nhad9TmPpA7nh chóngWAfmRkGo kd9TmPpA7huất siDeyau mộtiDey ciDeyánh ciDeyửa phòd9TmPpA7ng gầniDey đó,WAfmRkGo iDeytiếp tụcd9TmPpA7 thd9TmPpA7ực WAfmRkGohiện nhiệd9TmPpA7m vụWAfmRkGo củWAfmRkGoa chínhWAfmRkGo mình.

Di chứng?

Hai tWAfmRkGoay HạWAfmRkGoo ThWAfmRkGoần sWAfmRkGoiết chiDeyặt lại,d9TmPpA7 ciDeyả ngườiWAfmRkGo ruWAfmRkGon nhd9TmPpA7ẹ lên,WAfmRkGo đểWAfmRkGo lạid9TmPpA7 d9TmPpA7di chứngd9TmPpA7 sao?

“Dương Hạod9TmPpA7 Thầd9TmPpA7n! CôiDey gáiiDey nd9TmPpA7ày quWAfmRkGoan trọd9TmPpA7ng d9TmPpA7đến mứiDeyc khiếniDey cậuiDey phWAfmRkGoải bd9TmPpA7ỏ cảWAfmRkGo sWAfmRkGohow diễd9TmPpA7n quad9TmPpA7n trọWAfmRkGong WAfmRkGosao?” TWAfmRkGoay quảiDeyn lýd9TmPpA7 riêngd9TmPpA7 cWAfmRkGoủa Hạod9TmPpA7 ThiDeyần iDeytức giWAfmRkGoận WAfmRkGođập mWAfmRkGoạnh quyểniDey sổiDey ghWAfmRkGoi iDeychép lịchWAfmRkGo lWAfmRkGoàm viWAfmRkGoệc củaWAfmRkGo Hd9TmPpA7ạo Thầnd9TmPpA7 ld9TmPpA7ên WAfmRkGobàn, WAfmRkGotức WAfmRkGogiận quátd9TmPpA7 lớn.

Đã mộtiDey iDeyngày trd9TmPpA7ôi qua…

Hạo ThiDeyần d9TmPpA7vẫn kWAfmRkGohông hềiDey rờiWAfmRkGo d9TmPpA7khỏi phd9TmPpA7òng bệiDeynh sWAfmRkGoố WAfmRkGo502 ld9TmPpA7ấy mộtd9TmPpA7 giiDeyây, WAfmRkGochỉ lặngWAfmRkGo ngườd9TmPpA7i nWAfmRkGogắm nWAfmRkGohìn d9TmPpA7người iDeycon gWAfmRkGoái iDeyđang chWAfmRkGoìm sâiDeyu iDeyvào giWAfmRkGoấc ngủ.

Mọi âmd9TmPpA7 thaWAfmRkGonh iDeyxung quaniDeyh dườWAfmRkGong iDeynhư WAfmRkGokhông cd9TmPpA7òn tWAfmRkGoác iDeyđộng đếnd9TmPpA7 cậd9TmPpA7u đượcd9TmPpA7 nữa.

Tay d9TmPpA7quản lýWAfmRkGo kiDeyia tứcd9TmPpA7 iDeygiận némd9TmPpA7 trọnd9TmPpA7 đôiDeyi WAfmRkGomắt od9TmPpA7án hậnWAfmRkGo vàoiDey cWAfmRkGoô iDeygái nhỏiDey béd9TmPpA7 đangWAfmRkGo nằWAfmRkGom yd9TmPpA7ên lặnWAfmRkGog tWAfmRkGorên chd9TmPpA7iếc giườngiDey iDeytrắng khôWAfmRkGong cWAfmRkGohút d9TmPpA7bụi bWAfmRkGoẩn, hắnWAfmRkGo lWAfmRkGoại nd9TmPpA7hìn sad9TmPpA7mh Hạod9TmPpA7 ThầiDeyn vẫd9TmPpA7n điDeyang tiếiDeyp tụcWAfmRkGo yêiDeyn lặd9TmPpA7ng trWAfmRkGoước ngườiWAfmRkGo ciDeyon gáid9TmPpA7 ấy.

Bất giDeyiác thởWAfmRkGo WAfmRkGodài mệtiDey mỏid9TmPpA7, hắnd9TmPpA7 d9TmPpA7ta cầmiDey quyểniDey sWAfmRkGoổ vừaiDey đượcd9TmPpA7 nWAfmRkGoém mạd9TmPpA7nh ld9TmPpA7ên miDeyặt d9TmPpA7bàn cd9TmPpA7ủa phòniDeyg d9TmPpA7bệnh iDeylên, lWAfmRkGoê bướcd9TmPpA7 WAfmRkGora khỏiiDey WAfmRkGocăn phòniDeyg tĩnd9TmPpA7h lặng.

*Bệnh vid9TmPpA7ện XX*

“Tránh riDeya!” MWAfmRkGoinh VỹWAfmRkGo gằniDey giọng,WAfmRkGo tứciDey giậnd9TmPpA7 nhd9TmPpA7ìn đámd9TmPpA7 cậd9TmPpA7n vệWAfmRkGo iDeyđang chặniDey nganiDeyg trướcWAfmRkGo cửa,d9TmPpA7 đd9TmPpA7ôi mắtiDey đằngWAfmRkGo đằngWAfmRkGo iDeysát khí.

“Ông ciDeyhủ iDeycó WAfmRkGolệnh, WAfmRkGothiếu giiDeya phảiiDey nghỉiDey ngơiDeyi đếnWAfmRkGo WAfmRkGokhi hoànWAfmRkGo toWAfmRkGoàn bd9TmPpA7ình phd9TmPpA7ục.” Mộtd9TmPpA7 iDeytên d9TmPpA7cận vệd9TmPpA7 cúiWAfmRkGo đầu,WAfmRkGo thậWAfmRkGon trWAfmRkGoọng d9TmPpA7nói tiDeyừng từWAfmRkGo WAfmRkGomột cácWAfmRkGoh d9TmPpA7máy móc,d9TmPpA7 sWAfmRkGoau đóWAfmRkGo đóWAfmRkGong nhad9TmPpA7nh cánWAfmRkGoh cửaWAfmRkGo d9TmPpA7phòng bệnhWAfmRkGo lại.

“Mẹ kiếpd9TmPpA7! MởiDey cửa!!”d9TmPpA7 iDeyMinh Vỹd9TmPpA7 quiDeyát d9TmPpA7lớn, dùngWAfmRkGo châWAfmRkGon đạpd9TmPpA7 tWAfmRkGohẳng viDeyào d9TmPpA7cánh cd9TmPpA7ửa gd9TmPpA7ỗ kiiDeya, d9TmPpA7nhưng đámiDey cd9TmPpA7ận vệiDey d9TmPpA7lại nhd9TmPpA7anh cWAfmRkGohóng chặd9TmPpA7n WAfmRkGocửa d9TmPpA7ngay WAfmRkGokhi d9TmPpA7cánh cửWAfmRkGoa vừa&iDeynbsp; bậiDeyt rWAfmRkGoa WAfmRkGodưới lWAfmRkGoực đạpiDey ciDeyủa anh.

Đây rõiDey d9TmPpA7ràng iDeylà d9TmPpA7kế hoWAfmRkGoạch củWAfmRkGoa ôngWAfmRkGo ta!!

Ông tWAfmRkGoa khôngd9TmPpA7 muWAfmRkGoốn d9TmPpA7anh đid9TmPpA7 tìmd9TmPpA7 cWAfmRkGoô ấy!!

Với iDeykhả nd9TmPpA7ăng củWAfmRkGoa ôiDeyng WAfmRkGoHàn, WAfmRkGobiết WAfmRkGochuyện ÁiiDey iDeyHy khiDeyông hềiDey kiDeyhó, đặcd9TmPpA7 iDeybiệt ôiDeyng WAfmRkGota lạiDeyi ciDeyó iDeythể biếtd9TmPpA7 riDeyõ địaWAfmRkGo điWAfmRkGoểm vWAfmRkGoà nd9TmPpA7hững gd9TmPpA7ì xảyiDey riDeya liênd9TmPpA7 qud9TmPpA7an đếniDey vụd9TmPpA7 việWAfmRkGoc ciDeyhấn độiDeyng vừaiDey rồi.

Minh VỹWAfmRkGo nghiDeyiến iDeyrăng, đWAfmRkGoôi iDeymắt aiDeynh bWAfmRkGoị chd9TmPpA7e phWAfmRkGoủ bởd9TmPpA7i mWAfmRkGoột màiDeyn đêmiDey củad9TmPpA7 tuyệWAfmRkGot d9TmPpA7vọng, tWAfmRkGoiếp tWAfmRkGoục cốWAfmRkGo gắngWAfmRkGo td9TmPpA7hoát khiDeyỏi vòd9TmPpA7ng vâyd9TmPpA7 củWAfmRkGoa điDeyám cậniDey vệ.

Ái HyiDey, nhấWAfmRkGot d9TmPpA7định d9TmPpA7Ái Hd9TmPpA7y sẽiDey khôWAfmRkGong sWAfmRkGoao cả!

… khôngiDey sWAfmRkGoao cảd9TmPpA7! CốWAfmRkGo d9TmPpA7gắng phủWAfmRkGo iDeyđịnh niDeyhững dòniDeyg iDeysuy d9TmPpA7nghĩ tồiiDey tệiDey gád9TmPpA7n d9TmPpA7ghép trậiDeyn bod9TmPpA7m kd9TmPpA7ia vd9TmPpA7ới sựd9TmPpA7 sốWAfmRkGong củaWAfmRkGo ÁiDeyi WAfmRkGoHy, tráiWAfmRkGo d9TmPpA7tim Mind9TmPpA7h VỹWAfmRkGo đanWAfmRkGog đậpiDey gấd9TmPpA7p gápWAfmRkGo hd9TmPpA7ơn biDeyao gd9TmPpA7iờ hết.

“Chờ anhiDey, làmiDey ơn…”

Phòng WAfmRkGobệnh 502…

Đôi mắtWAfmRkGo nâuWAfmRkGo d9TmPpA7trong sáiDeyng WAfmRkGotừ tiDeyừ mởd9TmPpA7 rad9TmPpA7, WAfmRkGolay độngiDey hàngd9TmPpA7 d9TmPpA7mi dàWAfmRkGoi, saWAfmRkGou iDeyđó iDeychớp chd9TmPpA7ớp vWAfmRkGoài iDeycái đd9TmPpA7ể tWAfmRkGohích nd9TmPpA7ghi vớid9TmPpA7 ád9TmPpA7nh sánd9TmPpA7g tronWAfmRkGog phòng.

Ái d9TmPpA7Hy đưaiDey taWAfmRkGoy dụiDeyi dụWAfmRkGoi mắt,iDey liếd9TmPpA7c iDeynhìn WAfmRkGogương WAfmRkGomặt WAfmRkGođang gụiDeyc xuiDeyống bênd9TmPpA7 WAfmRkGocạnh giườnWAfmRkGog, đưad9TmPpA7 miDeyột taiDeyy nắmd9TmPpA7 lWAfmRkGoấy thànhiDey giườd9TmPpA7ng cốWAfmRkGo gắniDeyg gượngiDey dậy.

Hai WAfmRkGongày trWAfmRkGoôi qWAfmRkGoua, HạWAfmRkGoo d9TmPpA7Thần hoàniDey tod9TmPpA7àn mấtd9TmPpA7 ngủ,d9TmPpA7 đWAfmRkGoể rồid9TmPpA7 gd9TmPpA7iờ đd9TmPpA7ây khôngiDey hềiDey hiDeyay bid9TmPpA7ết ngiDeyười ciDeyon WAfmRkGogái d9TmPpA7đáng yWAfmRkGoêu d9TmPpA7kia đãd9TmPpA7 “hồiDeyi sinh”.

Cô nghid9TmPpA7êng niDeygười sWAfmRkGoang mộtd9TmPpA7 bWAfmRkGoên, iDeycố gắWAfmRkGong thiDeyu gWAfmRkGoương mặtWAfmRkGo củaiDey ngưd9TmPpA7ời ấWAfmRkGoy vd9TmPpA7ào tầmiDey nhìn.

Đột WAfmRkGongột d9TmPpA7hai WAfmRkGohàng lônd9TmPpA7g màyiDey từiDey gươnd9TmPpA7g mWAfmRkGoặt ấyWAfmRkGo khẽiDey iDeycau lạiWAfmRkGo, iDeysau WAfmRkGođó iDeymệt mỏd9TmPpA7i mWAfmRkGoở mWAfmRkGoắt. ĐậpiDey vàiDeyo mắtd9TmPpA7 củaWAfmRkGo Hạd9TmPpA7o ThầnWAfmRkGo liDeyà WAfmRkGogương mặWAfmRkGot WAfmRkGomơ md9TmPpA7ơ WAfmRkGomàng mWAfmRkGoàng nhưiDey d9TmPpA7chưa td9TmPpA7ỉnh mộngiDey củaiDey WAfmRkGoÁi WAfmRkGoHy, nd9TmPpA7ét mặtd9TmPpA7 cậud9TmPpA7 lộWAfmRkGo rõiDey vẻd9TmPpA7 d9TmPpA7ngạc nhiênWAfmRkGo viDeyà WAfmRkGovui sướng.

Hạo ThầnWAfmRkGo ngồiDeyi td9TmPpA7hẳng dậd9TmPpA7y, đưaWAfmRkGo mộtd9TmPpA7 taiDeyy WAfmRkGokéo côiDey ômWAfmRkGo thậiDeyt chặtiDey vàoiDey lWAfmRkGoòng, nWAfmRkGohư d9TmPpA7đang cốWAfmRkGo gắngiDey chứngWAfmRkGo WAfmRkGothực d9TmPpA7sự tồniDey tạiiDey hiiDeyện giờWAfmRkGo cd9TmPpA7ủa cô.

“Mèo cd9TmPpA7on, d9TmPpA7cuối cùngd9TmPpA7 ed9TmPpA7m cũniDeyg chd9TmPpA7ịu tWAfmRkGoỉnh rồi.”

Căn pd9TmPpA7hòng lạiWAfmRkGo độtiDey ngWAfmRkGoột chìmd9TmPpA7 vd9TmPpA7ào khôngiDey gid9TmPpA7an tiDeyĩnh d9TmPpA7lặng iDeyvà căiDeyng td9TmPpA7hẳng, HạoiDey Thd9TmPpA7ần WAfmRkGonới ld9TmPpA7ỏng vòngd9TmPpA7 tayd9TmPpA7, siDeyau điDeyó d9TmPpA7đẩy ngườiiDey d9TmPpA7Ái HWAfmRkGoy riDeya, lặiDeyng lẽWAfmRkGo quaWAfmRkGon sWAfmRkGoát từngWAfmRkGo cửd9TmPpA7 chiDeyỉ WAfmRkGotừ iDeyphía WAfmRkGobên kia.

Cô đand9TmPpA7g chămWAfmRkGo chúd9TmPpA7 nhìWAfmRkGon Hạod9TmPpA7 Thầnd9TmPpA7, ánhWAfmRkGo nhìiDeyn d9TmPpA7thích tiDeyhú nd9TmPpA7hư vừaiDey d9TmPpA7tìm d9TmPpA7ra mộtiDey thứWAfmRkGo đồiDey chơiiDey mớiWAfmRkGo lạ.

Sao từWAfmRkGo hànd9TmPpA7h độniDeyg đếnd9TmPpA7 vẻiDey md9TmPpA7ặt lạiiDey nWAfmRkGogơ ngWAfmRkGoơ ngád9TmPpA7c ngácWAfmRkGo thếiDey này?

Có khiDeyi nàiDeyo đúngWAfmRkGo nd9TmPpA7hư lờid9TmPpA7 bWAfmRkGoác sĩd9TmPpA7 đãWAfmRkGo nói…iDey vếtWAfmRkGo thươnd9TmPpA7g WAfmRkGokia đãiDey thậWAfmRkGot sWAfmRkGoự đd9TmPpA7ể iDeylại diDeyi chứng?

“Em… d9TmPpA7tên d9TmPpA7gì?” WAfmRkGoHạo ThầiDeyn bấtd9TmPpA7 giWAfmRkGoác d9TmPpA7cất liDeyên WAfmRkGomột ciDeyâu hỏiDeyi iDeynghi vWAfmRkGoấn, nhưnd9TmPpA7g WAfmRkGochỉ d9TmPpA7để kid9TmPpA7ểm WAfmRkGotra tìnhiDey trạWAfmRkGong d9TmPpA7hiện d9TmPpA7tại WAfmRkGocủa WAfmRkGoÁi Hy.

Từ phíad9TmPpA7 d9TmPpA7bên d9TmPpA7kia, d9TmPpA7đôi môiDeyi xiiDeynh xiDeyắn nởiDey d9TmPpA7một niDeyụ iDeycười dịd9TmPpA7u dàngWAfmRkGo, đd9TmPpA7ưa taWAfmRkGoy niDeyắm lấyWAfmRkGo iDeytay ád9TmPpA7o d9TmPpA7của HạoiDey Thần.

“Tên gì?”d9TmPpA7 ChấiDeyt giọngiDey d9TmPpA7nhẹ nhàd9TmPpA7ng vand9TmPpA7g liDeyên, ÁWAfmRkGoi HWAfmRkGoy d9TmPpA7dường iDeynhư khôd9TmPpA7ng hiểud9TmPpA7 HiDeyạo ThWAfmRkGoần đand9TmPpA7g hỏWAfmRkGoi WAfmRkGogì, d9TmPpA7cất tiếniDeyg hWAfmRkGoỏi ngượcWAfmRkGo lại.

Hạo Thd9TmPpA7ần d9TmPpA7nheo nhd9TmPpA7eo mắiDeyt, iDeyđưa iDeytay WAfmRkGonắm lấyWAfmRkGo haWAfmRkGoi bờd9TmPpA7 vaiDeyi nhỏiDey nhắnWAfmRkGo kid9TmPpA7a, lad9TmPpA7y mạnh.

“Em… biếtd9TmPpA7 aiDeynh ld9TmPpA7à iDeyai d9TmPpA7không?” Trád9TmPpA7i iDeytim cậWAfmRkGou đaWAfmRkGong d9TmPpA7đập loạniDey WAfmRkGocả lêniDey, đâyd9TmPpA7 iDeycó liDeyẽ iDeysẽ làWAfmRkGo iDeysự khẳd9TmPpA7ng đd9TmPpA7ịnh cd9TmPpA7uối cùng.

Hạo TiDeyhần vàWAfmRkGo iDeyÁi HiDeyy cứiDey td9TmPpA7hế nhìnd9TmPpA7 nhd9TmPpA7au, iDeykhông cód9TmPpA7 thêiDeym chúiDeyt phảnd9TmPpA7 ứngiDey nd9TmPpA7ào WAfmRkGokhác cả.

Bất giácd9TmPpA7 tiDeyhở dài,d9TmPpA7 HạoWAfmRkGo d9TmPpA7Thần buôngd9TmPpA7 cWAfmRkGoô WAfmRkGora, điDeyứng dậiDeyy qud9TmPpA7ay lưWAfmRkGong bướWAfmRkGoc đi.

Phải giDeyọi bWAfmRkGoác sĩ…

Một bàd9TmPpA7n tiDeyay WAfmRkGoníu iDeylấy d9TmPpA7vạt d9TmPpA7áo cWAfmRkGoủa Hạd9TmPpA7o ThầniDey tWAfmRkGoừ phíd9TmPpA7a saud9TmPpA7, đôd9TmPpA7i mắiDeyt iDeynâu điDeyang iDeychớp mắtd9TmPpA7 niDeyhìn cậu.

“Minh… VWAfmRkGoỹ?” WAfmRkGoÁi HWAfmRkGoy nghiêngd9TmPpA7 nghiêniDeyg đầu,d9TmPpA7 đWAfmRkGoưa d9TmPpA7một taWAfmRkGoy ld9TmPpA7ên miWAfmRkGoệng iDeyvới vẻd9TmPpA7 băd9TmPpA7n khiDeyoăn iDeyvì cWAfmRkGoâu iDeytrả lờid9TmPpA7 WAfmRkGocủa d9TmPpA7chính mình.

Minh Vỹ…WAfmRkGo liDeyà hd9TmPpA7ai td9TmPpA7ừ diDeyuy nhấWAfmRkGot đượcd9TmPpA7 khắcd9TmPpA7 sâd9TmPpA7u vàoiDey WAfmRkGotrái d9TmPpA7tim cd9TmPpA7ủa cô…

Liệu chWAfmRkGoàng trWAfmRkGoai trưWAfmRkGoớc mặt…iDey cWAfmRkGoó piDeyhải lWAfmRkGoà ngườid9TmPpA7 d9TmPpA7mang d9TmPpA7cái tiDeyên Md9TmPpA7inh Vỹ?

“Em… vừWAfmRkGoa nóWAfmRkGoi gì?”iDey Đôid9TmPpA7 mWAfmRkGoắt HạiDeyo Thầnd9TmPpA7 lộd9TmPpA7 riDeyõ iDeyvẻ thấiDeyt vọng,iDey cốd9TmPpA7 gắngd9TmPpA7 gặngWAfmRkGo hỏWAfmRkGoi Áid9TmPpA7 Hy.

Không WAfmRkGothể iDeynào! TạWAfmRkGoi iDeysao ld9TmPpA7ại d9TmPpA7là MiiDeynh Vỹ?

“Minh… iDeyMinh Vỹ?”iDey ÁiDeyi HWAfmRkGoy ngượngWAfmRkGo ngùiDeyng cúid9TmPpA7 miDeyặt xud9TmPpA7ống, sWAfmRkGoiết iDeychặt vạtWAfmRkGo áod9TmPpA7 troiDeyng td9TmPpA7ay hơnWAfmRkGo, lặpWAfmRkGo WAfmRkGolại iDeythêm mộtd9TmPpA7 lWAfmRkGoần nữa.

Cả ngườid9TmPpA7 Hạd9TmPpA7o ThầniDey lạd9TmPpA7i tiWAfmRkGoếp tụcWAfmRkGo WAfmRkGorun lêniDey, qud9TmPpA7ay d9TmPpA7người lạd9TmPpA7i nhìiDeyn thẳiDeyng vàd9TmPpA7o ÁiiDey Hy…

Cảm giáiDeyc d9TmPpA7ghen iDeytức WAfmRkGođang WAfmRkGolen liDeyỏi WAfmRkGotrong tráiDeyi d9TmPpA7tim trànd9TmPpA7 ngậWAfmRkGop nd9TmPpA7ỗi iDeyân iDeyhận d9TmPpA7của HạoiDey Thần.

Dù khôngiDey d9TmPpA7muốn thừad9TmPpA7 nhận…iDey nhưngiDey dườngiDey nWAfmRkGohư ngườiWAfmRkGo coWAfmRkGon gád9TmPpA7i td9TmPpA7rước mặWAfmRkGot đãWAfmRkGo cd9TmPpA7ướp mấtd9TmPpA7 tráiiDey tiiDeym củaWAfmRkGo cWAfmRkGoậu mấd9TmPpA7t rồi.

“Ừ, ld9TmPpA7à WAfmRkGoanh.” GấpiDey WAfmRkGogáp ôiDeym ÁiWAfmRkGo Hd9TmPpA7y vàoiDey lòng,d9TmPpA7 HạoWAfmRkGo TiDeyhần sd9TmPpA7iết chặtd9TmPpA7 vònd9TmPpA7g td9TmPpA7ay iDeyhơn. “Emd9TmPpA7… ld9TmPpA7à hônWAfmRkGo thêWAfmRkGo cWAfmRkGoủa anhd9TmPpA7, VươngiDey WAfmRkGoÁi Hy.”

Mặc d9TmPpA7kệ tWAfmRkGoất cả…WAfmRkGo mặiDeyc kệd9TmPpA7 côd9TmPpA7 nhiDeyầm iDeylẫn mìnhWAfmRkGo iDeyvới iDeyMinh Vỹ…

Chỉ cWAfmRkGoần cd9TmPpA7ó đượcd9TmPpA7 iDeytrái tid9TmPpA7m d9TmPpA7của côiDey, cậud9TmPpA7 sẽd9TmPpA7 chWAfmRkGoấp nhiDeyận tWAfmRkGoất cả!

Kể cảd9TmPpA7 iDeythay d9TmPpA7thế vWAfmRkGoà đóngd9TmPpA7 vWAfmRkGoai kWAfmRkGoẻ mìd9TmPpA7nh cămWAfmRkGo tWAfmRkGohù nhất!

Ái HiDeyy vd9TmPpA7ô tiDeyhức đưaWAfmRkGo tiDeyay d9TmPpA7lên, d9TmPpA7đôi mắtd9TmPpA7 WAfmRkGovô cảmd9TmPpA7 khôd9TmPpA7ng hạniDey định,d9TmPpA7 tWAfmRkGoừ đôiWAfmRkGo môiWAfmRkGo xiWAfmRkGonh xắniDey thWAfmRkGoốt d9TmPpA7ra mộWAfmRkGot ciDeyâu nód9TmPpA7i vớiiDey âWAfmRkGom vựcd9TmPpA7 tronWAfmRkGog WAfmRkGothanh, nhưnWAfmRkGog iDeynhỏ đếnd9TmPpA7 WAfmRkGomức khônd9TmPpA7g md9TmPpA7ột aiDeyi d9TmPpA7có WAfmRkGothể nghWAfmRkGoe thấy.

“Hôn… thê…iDey củd9TmPpA7a anh…?”