You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho jXucem mộteFRU jXuclối thoát

“Cứ beFRUắn n8RDJếu eFRUem muốn.v2uV” Khô8RDJng ngầnDvZJ nDvZJgại trảeFRU lờiDvZJ, MDvZJinh v2uVVỹ ngướceFRU mặtDvZJ nhì8RDJn thẳnDvZJg vjXucào đôeFRUi mv2uVắt nDvZJâu DvZJtrong DvZJsáng kiv2uVa, nhưeFRU v2uVthể đan8RDJg mueFRUốn thật8RDJ seFRUự đjXucối DvZJdiện vớiv2uV hiệnv2uV 8RDJtại v2uVcùng cô.

“Tôi jXucsẽ kh8RDJông jXucbắn anhDvZJ, vìDvZJ sựv2uV lDvZJựa cjXuchọn neFRUày khônv2uVg nhưDvZJ tôeFRUi v2uVmong đợ8RDJi…” Khẩu8RDJ súnDvZJg kjXucia rv2uVời kjXuchỏi trDvZJán jXucMinh Vỹ8RDJ, nhưngeFRU lạ8RDJi đư8RDJợc díjXuc 8RDJsát vào8RDJ đầujXuc Áiv2uV v2uVHy đầeFRUy tháeFRUch teFRUhức, “…eFRU nếuDvZJ anjXuch keFRUhông reFRUa khỏijXuc eFRUđây, tjXucôi sẽjXuc nổeFRU súng.”

Anh k8RDJhông v2uVhề trảv2uV lờ8RDJi, v2uVvì jXuclúc neFRUày thậtjXuc sựjXuc khôeFRUng thểv2uV đoánDvZJ tjXucrước jXucđược eFRUcô đanv2uVg muốneFRU v2uVlàm nhv2uVững gì…

Gắng gượngeFRU eFRUđứng dậy,v2uV MiDvZJnh Vv2uVỹ chốngjXuc mDvZJột tjXucay vàoeFRU tưDvZJờng, bướceFRU rv2uVa pv2uVhía 8RDJcửa ngoàiv2uV củaeFRU đjXucại sảnjXuch. NhjXucưng điDvZJ hếDvZJt đạieFRU sảnh,v2uV anv2uVh bỗjXucng qjXucuay ngườiDvZJ lạijXuc, teFRUrên s8RDJàn n8RDJhà v2uVvẫn lv2uVưu dấDvZJu nhữ8RDJng giọtjXuc eFRUmáu từDvZJ veFRUai treFRUái rớtDvZJ thev2uVo nhữngv2uV bước8RDJ jXucchân củv2uVa anh.

“Chỉ cv2uVần eDvZJm v2uVđưa tôeFRUi khẩuv2uV súngDvZJ, tv2uVôi sẽeFRU jXuclập tDvZJức 8RDJrời khDvZJỏi đây.”jXuc DvZJMinh eFRUVỹ gv2uVằn g8RDJiọng, đ8RDJôi mắtDvZJ tựa8RDJ neFRUhư meFRUắt jXucloài h8RDJổ DvZJbáo 8RDJvẫn eFRUsáng eFRUrực trojXucng áneFRUh chiềuDvZJ tà.

Ái DvZJHy v2uVném meFRUạnh khẩ8RDJu jXucsúng về8RDJ phíajXuc a8RDJnh, nhv2uVưng v2uVĐiền HuâjXucn DvZJthì lạiDvZJ v2uVnhíu màDvZJy đDvZJầy khóv2uV chịu.

Minh VỹjXuc jXuclập tjXucức c8RDJầm lấjXucy khDvZJẩu seFRUúng k8RDJia, cjXuchĩa thv2uVẳng jXucvề phjXucía ĐiềnjXuc Huân,DvZJ eFRUđôi meFRUắt lạnhv2uV lùngjXuc đanjXucg vjXucằn eFRUlên 8RDJnhững t8RDJia lửaDvZJ đỏ.

*Đoàng*

Điền HuDvZJân vẫv2uVn jXucchưa hềDvZJ v2uVcó thê8RDJm bjXucất jXuckỳ phảjXucn ứ8RDJng eFRUnào, lậ8RDJp tứv2uVc gụcDvZJ xuống8RDJ sav2uVu pv2uVhát súngv2uV củv2uVa eFRUMinh DvZJVỹ, v2uVnhưng 8RDJchỉ ởDvZJ meFRUột v2uVvị teFRUrí gầneFRU l8RDJồng ngựcjXuc đaeFRUng khiếDvZJn v2uVtrái eFRUtim v2uVđập g8RDJấp gv2uVáp vìv2uV đa8RDJu đớn.

Ngay cjXucả Hạov2uV Th8RDJần cjXucũng v2uVđờ ngưDvZJời, nhìDvZJn bón8RDJg ngườieFRU luôjXucn tDvZJỏ eFRUra DvZJnguy hDvZJiểm kDvZJia DvZJngã gụcjXuc hệv2uVt nheFRUư VĩeFRUnh DvZJKỳ vừaDvZJ rồi,8RDJ neFRUhưng chỉDvZJ khá8RDJc ở8RDJ jXucmột điểm…

Điền 8RDJHuân eFRUvẫn cjXuchưa ngừ8RDJng thDvZJở… nơeFRUi khojXucé mDvZJôi jXucxuất hiệnjXuc mjXucột vệt8RDJ v2uVmáu dàDvZJi củaeFRU nộiDvZJ jXucthương, nh8RDJưng ĐDvZJiền Huv2uVân vẫnjXuc ceFRUố cheFRUấp cườiv2uV khinv2uVh bỉ.

Bóng dájXucng Mi8RDJnh VeFRUỹ khuấtjXuc sv2uVau cánv2uVh cDvZJửa phòeFRUng đeFRUại sảnh,eFRU eFRUtiếp bướcv2uV ch8RDJân bjXucước rDvZJa khỏ8RDJi 8RDJkhu nhv2uVà máy8RDJ bỏv2uV hoang.

Đành ti8RDJn tưởngjXuc v2uVgiao phóv2uV v2uVmọi v8RDJiệc cjXucòn lạieFRU cDvZJho Hạo8RDJ Thầnv2uV vậy…

Cảnh tượnDvZJg đẫmjXuc meFRUáu cDvZJủa jXucgian đDvZJại 8RDJsảnh rộDvZJng lớnv2uV khiDvZJến HạoeFRU Tv2uVhần cảeFRUm t8RDJhấy jXucngạt thở,eFRU xunv2uVg qua8RDJnh jXucchỉ jXucnặc 8RDJmùi 8RDJmáu tav2uVnh nồng…

Cậu tv2uVhở dài,eFRU bướeFRUc đếeFRUn bDvZJên cạv2uVnh v2uVÁi HyjXuc, eFRUđặt tDvZJay eFRUlên 8RDJbờ va8RDJi nhjXucỏ bé8RDJ ấyDvZJ, sav2uVu đó8RDJ jXucđi v2uVlướt v2uVqua 8RDJmặt cô,DvZJ qjXucuay đầuDvZJ lại.

“Em v2uVsao thế,jXuc mèv2uVo con8RDJ?” NhjXucìn gươnjXucg v2uVmặt kỳDvZJ lạDvZJ củaDvZJ cjXucô, cv2uVậu l8RDJay mạeFRUnh đDvZJôi va8RDJi ấyv2uV, nhjXucưng DvZJvẫn kheFRUông jXuchề nhận8RDJ đượ8RDJc 8RDJbất DvZJkỳ v2uVphản 8RDJứng 8RDJnào cả.

Đột ngộv2uVt DvZJđôi mDvZJắt eFRUÁi eFRUHy lại8RDJ sán8RDJg lên,eFRU đeFRUầy vẻeFRU ngạcDvZJ nhiênjXuc nhìnjXuc HạDvZJo Thần.

Bàn eFRUtay nDvZJhỏ v2uVbé ấyv2uV lDvZJập eFRUtức kéDvZJo 8RDJmạnh HjXucạo Thầnv2uV xuốngDvZJ, deFRUùng cảjXuc thâeFRUn n8RDJgười chv2uVe chắnjXuc cjXucho cậjXucu mộDvZJt v2uVcách gấpeFRU gáp.

*Bốp*

Một theFRUanh gỗeFRU rơieFRU xv2uVuống trướcv2uV v2uVmắt HạoDvZJ TDvZJhần, DvZJthân hjXucình eFRUnhỏ v2uVbé kieFRUa cũDvZJng jXucdần theFRUả lỏng,v2uV seFRUau eFRUđó DvZJngất 8RDJđi… leFRUại eFRUlà Tịn8RDJh NhiDvZJ… đôeFRUi mắteFRU veFRUẫn seFRUở hữv2uVu nỗijXuc heFRUoảng sợv2uV kheFRUông dv2uVứt, như8RDJng lầnDvZJ nàyjXuc lạv2uVi mjXucang thjXucêm cảm8RDJ giájXucc mặcjXuc cảmv2uV tộeFRUi lỗi.

“A… em…eFRU jXucem kDvZJhông biếtv2uV gv2uVì cả.”8RDJ TịneFRUh NjXuchi qDvZJuay ngDvZJười, chạyjXuc eFRUra jXuckhỏi căDvZJn phjXucòng đẫmjXuc máu.

“Mèo conjXuc, jXucem có8RDJ s8RDJao không?”8RDJ Đưa8RDJ jXuctay đỡv2uV eFRUlấy tjXuchân hìn8RDJh kiDvZJa, H8RDJạo ThầnDvZJ ôv2uVm 8RDJchặt Á8RDJi H8RDJy vàjXuco lònv2uVg, đư8RDJa taeFRUy vjXucỗ v2uVvỗ vào8RDJ mặeFRUt côjXuc lijXucên tục.

Thứ sắv2uVc jXucđỏ thẫmjXuc củ8RDJa mDvZJáu chạyDvZJ v2uVdài teFRUừ trájXucn jXucÁi 8RDJHy, dườnjXucg nhjXucư thav2uVnh 8RDJgỗ keFRUia đãv2uV đượceFRU tájXucc DvZJđộng eFRUmột lực8RDJ jXucrất mạnh.

Hạo ThầnDvZJ đjXucưa nhanv2uVh tv2uVay ájXuco l8RDJau nheFRUẹ nhữnjXucg d8RDJòng chảjXucy vôjXuc jXuchạn 8RDJtrên mặtDvZJ cô…

Đôi mắDvZJt 8RDJĐiền Huân8RDJ tDvZJuy mờeFRU nhv2uVạt, nhưngDvZJ vẫn8RDJ đủv2uV đểeFRU trôngjXuc thấyDvZJ nDvZJhững gì8RDJ đeFRUang dDvZJiễn r8RDJa v2uVtrong tầmv2uV nhìn.

Gương mv2uVặt eFRUvà jXucdáng vDvZJẻ kiaDvZJ… TDvZJhy Thy?

Từ hàn8RDJh độngv2uV jXucđến cửDvZJ chDvZJỉ veFRUà vẻ8RDJ eFRUmặt, hệteFRU njXuchư đeFRUang diễ8RDJn lạijXuc v8RDJở kịcheFRU đeFRUẫm máujXuc jXuchai neFRUăm vềDvZJ trước…

“Nhanh… đưa…v2uV T8RDJhy Thv2uVy v2uVra… k8RDJhỏi đây…”eFRU ĐiềnjXuc HuânDvZJ 8RDJdồn jXuctất cả8RDJ sứcDvZJ lựjXucc cuốiDvZJ cùngDvZJ nóv2uVi t8RDJrong đứtjXuc quãngeFRU, từnjXucg jXuctừ đượcjXuc eFRUphát r8RDJa mộtDvZJ cáDvZJch nv2uVặng nhọc,DvZJ “…v2uV có…8RDJ bom…”

Hạo Thv2uVần ngạceFRU nhiêv2uVn nhìnv2uV v2uVvề phí8RDJa Điề8RDJn HeFRUuân, jXucgương DvZJmặt lộv2uV rõ8RDJ v2uVvẻ sv2uVửng DvZJsốt, vộiv2uV vàeFRUng n8RDJhấc bjXucổng ngườiv2uV Áv2uVi HjXucy lênDvZJ, mởDvZJ nhaneFRUh chiếcDvZJ ceFRUửa 8RDJsổ v2uVở góc8RDJ phDvZJòng, lậpDvZJ tức8RDJ DvZJđưa cDvZJô DvZJra kDvZJhỏi khjXucu nhàeFRU máyeFRU beFRUỏ hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnDvZJ thDvZJoại tv2uVrong tjXucúi áoeFRU DvZJMinh VỹeFRU eFRUrung lêv2uVn khôDvZJng ngừng.

Anh cDvZJho ta8RDJy vàoeFRU eFRUtúi, đứnv2uVg t8RDJựa veFRUào eFRUchiếc v2uVBMW, đểjXuc mDvZJặc nhữngDvZJ têDvZJn cậnjXuc v8RDJệ eFRUđang jXuccố jXucgắng sơjXuc cứu8RDJ chjXuco vết8RDJ thươngeFRU trênDvZJ vai.

“Thiếu eFRUgia, v2uVbà chủDvZJ đ8RDJã tựDvZJ sátjXuc!” Kv2uVhông đểv2uV MijXucnh V8RDJỹ k8RDJịp lêDvZJn tiế8RDJng, mjXucột jXucchất g8RDJiọng trầmjXuc khàv2uVn jXucvang lênDvZJ, jXuchơi 8RDJnghẹn lạijXuc. “BệnhjXuc jXucviện XY.”

Đầu d8RDJây b8RDJên eFRUkia dườnv2uVg nhưeFRU đanjXucg v2uVrơi veFRUào v2uVtrạng tháieFRU hoDvZJảng loạn,v2uV v2uVnói vộDvZJi vàv2uVi 8RDJcâu rồiv2uV tắjXuct jXucmáy. ĐôjXuci mắtjXuc MeFRUinh VỹeFRU tốv2uVi 8RDJlại, gv2uVạt 8RDJđám cận8RDJ vệv2uV v2uVsang mộtjXuc bêneFRU, lạn8RDJh lùneFRUg jXucra lệnh.

“Ở đây,DvZJ b8RDJảo vệDvZJ vợ8RDJ tôi.”

Chiếc BDvZJMW nhDvZJanh cheFRUóng 8RDJkhuất saDvZJu mànjXuc đêmeFRU, 8RDJđể lạeFRUi phjXucía sDvZJau m8RDJột nỗiv2uV âv2uVn h8RDJận quáeFRU lớn.

“Bà c8RDJó hDvZJai sựeFRU lDvZJựa chọn…”jXuc Điền8RDJ HuâjXucn liếjXucc nhìnjXuc 8RDJbà Hàn,v2uV sDvZJau DvZJđó đặ8RDJt vjXucào eFRUlòng bàeFRUn tv2uVay ceFRUủa bjXucà Hàn8RDJ mv2uVột cDvZJon d8RDJao sắcDvZJ nhọDvZJn. “jXuc… hoặc8RDJ jXuctôi sẽ8RDJ ceFRUho DvZJngười gieFRUết tDvZJên MeFRUinh Vỹ,jXuc jXucđứa cv2uVon tra8RDJi độcDvZJ 8RDJnhất của8RDJ bàeFRU… hoặc8RDJ tự8RDJ tajXucy DvZJbà eFRUkết th8RDJúc cuDvZJộc 8RDJsống củajXuc Tv2uVhy Thy.”

Nếu Điền8RDJ HuâeFRUn kDvZJhông cójXuc đ8RDJược ThDvZJy Thyv2uV, tv2uVhì khôv2uVng eFRUai DvZJcó v2uVquyền ấyjXuc cả!

Thật sự,eFRU Đ8RDJiền jXucHuân khôDvZJng phụceFRU! Tạiv2uV saDvZJo cùngv2uV huyếteFRU jXucthống, veFRUốn deFRUĩ ceFRUả Mv2uVinh jXucVỹ vjXucà TheFRUy DvZJThy đềuDvZJ khônv2uVg thểv2uV v2uVđến vDvZJới jXucnhau, nhưnjXucg DvZJtại saeFRUo T8RDJhy jXucThy lạiv2uV c8RDJhọn MijXucnh eFRUVỹ màDvZJ khôeFRUng c8RDJhọn Đ8RDJiền Huân?!

Ăn khônv2uVg đưDvZJợc thDvZJì DvZJđành đạpDvZJ đổeFRU vậy…

Dàn dDvZJựng mộtjXuc vjXucụ vDvZJiệc v2uVbắt cójXucc đ8RDJơn giản,v2uV đúnDvZJg là8RDJ khjXucông jXucquá jXuckhó vớijXuc v2uVĐiền Huân.

Mặc kệ8RDJ Mv2uVinh VeFRUỹ veFRUà ĐiềneFRU 8RDJHuân đãv2uV kềv2uV va8RDJi sDvZJát cáDvZJnh eFRUhơn 8RDJba nămjXuc trờDvZJi… mặcjXuc DvZJkệ ánv2uVh nhì8RDJn v2uVoán hận8RDJ củaeFRU Thv2uVy TeFRUhy… ĐiềneFRU HuâjXucn vẫneFRU sẽDvZJ thựcv2uV hiện8RDJ kv2uVế hoạch.

“Điền Huv2uVân, ajXucnh 8RDJbị l8RDJàm sav2uVo vậyv2uV hv2uVả?” Thv2uVy eFRUThy DvZJtức giậnDvZJ trừnv2uVg mắtv2uV eFRUnhìn Điềnv2uV 8RDJHuân, eFRUtại sjXucao ngườiDvZJ meFRUà 8RDJThy 8RDJThy luôjXucn xejXucm làDvZJ anv2uVh trav2uVi v2uVtốt jXuclại DvZJcó thể8RDJ eFRUlàm nhữngeFRU việcDvZJ nhv2uVư thếeFRU này?

Đặt lònDvZJg v2uVtin vàoDvZJ mộeFRUt ngườiv2uV đeFRUang 8RDJchìm jXucsâu và8RDJo 8RDJnỗi th8RDJù eFRUhận sâuDvZJ lắngv2uV, li8RDJệu 8RDJcó 8RDJphải làjXuc 8RDJsai lầm?

“Sao? BàjXuc cójXuc bDvZJa gjXuciây đểDvZJ lựjXuca jXucchọn…” ĐijXucền Huân8RDJ v2uVnhìn bàv2uV HàDvZJn vớieFRU meFRUột ánv2uVh v2uVmắt đầyDvZJ thv2uVích thúDvZJ, tiếeFRUp tụcDvZJ dồneFRU DvZJbà đếnjXuc đưDvZJờng cùDvZJng, “…jXuc một…8RDJ hai…jXuc ba…”

“Ta… sẽeFRU bảDvZJo jXucvệ MieFRUnh Vỹ!”v2uV CjXucả jXucngười eFRUbà Hàn8RDJ rueFRUn lDvZJên, nắeFRUm chặtDvZJ lấyeFRU DvZJcon daDvZJo nh8RDJỏ béeFRU nhv2uVưng ljXucại sắceFRU lDvZJạnh tro8RDJng tay.

Câu trảv2uV lờiv2uV DvZJhoàn tov2uVàn đúng8RDJ vớeFRUi nhữngv2uV geFRUì ĐijXucền HuânjXuc mo8RDJng đợi,DvZJ gưeFRUơng mặtv2uV ấy8RDJ đang8RDJ nởv2uV mộtjXuc n8RDJụ cườijXuc cjXucay đắngv2uV trv2uVên môi…

“Nếu gDvZJiết, 8RDJta 8RDJsẽ giếDvZJt cDvZJậu.” ĐộeFRUt ngjXucột 8RDJbà HDvZJàn ngướcjXuc mặtjXuc lêv2uVn, áDvZJnh nhjXucìn dứjXuct khoeFRUát jXucvà jXucnhanh cv2uVhóng hướngv2uV m8RDJũi DvZJdao v8RDJề peFRUhía ĐDvZJiền Huân.

Nhưng một8RDJ 8RDJbóng dánv2uVg n8RDJhỏ beFRUé đjXucã lậv2uVp v2uVtức đứng8RDJ v2uVchắn trướceFRU mặtDvZJ ĐiềjXucn DvZJHuân, hứngv2uV trọneFRU nháDvZJt da8RDJo t8RDJàn nhẫnDvZJ của8RDJ bàv2uV HànDvZJ. 8RDJCả 8RDJbà HàDvZJn vàv2uV Điềnv2uV HuâjXucn đv2uVều sữDvZJng ngjXucười, nhìn8RDJ dòjXucng m8RDJáu v2uVđang thDvZJấm jXucđẫm chiếcjXuc vjXucáy xjXucinh jXucxắn củaDvZJ T8RDJhy eFRUThy, vàv2uV bónjXucg dáeFRUng ấjXucy cũngDvZJ gDvZJục neFRUgã trov2uVng đaueFRU đớn8RDJ. ThDvZJy ThDvZJy… jXuckhông hềeFRU cảDvZJm thv2uVấy tứ8RDJc giậDvZJn hajXucy eFRUoán trách8RDJ Điền8RDJ Huân,v2uV chỉDvZJ 8RDJlà DvZJnhất tv2uVhời cảm8RDJ thấeFRUy khójXuc chịv2uVu vớDvZJi nhữnjXucg hànhv2uV đjXucộng thjXucất thjXucường kia…

Nhưng kh8RDJông v8RDJì v2uVthế, mộtjXuc TDvZJhy TjXuchy ljXucuôn hết8RDJ l8RDJòng vìeFRU ng8RDJười khác8RDJ đểDvZJ m8RDJặc v2uVĐiền Hv2uVuân chịuDvZJ nhátDvZJ dv2uVao ấy.

Điền HuânDvZJ vộv2uVi eFRUvàng nânDvZJg ngườiDvZJ eFRUThy Tv2uVhy v2uVlên, tronjXucg đôjXuci mv2uVắt kieFRUa eFRUđang xuấDvZJt hijXucện mv2uVột dòngeFRU jXuclệ đeFRUau đớn.

“Em… xi8RDJn lỗi…”

Đôi mắtjXuc 8RDJdần khéjXucp lại,v2uV 8RDJvà khônv2uVg bav2uVo geFRUiờ DvZJmở reFRUa DvZJnữa. jXucĐến tậnjXuc jXuclúc ThjXucy Tv2uVhy v2uVtrút hơiDvZJ theFRUở cueFRUối cùng,jXuc eFRUMinh Vỹv2uV cheFRUỉ kjXucịp n8RDJhìn v2uVngắm gưeFRUơng mặtv2uV trắngv2uV bệv2uVch eFRUấy, khôngjXuc quv2uVên tặngDvZJ eFRUcho người8RDJ đv2uVang nắmeFRU gjXuciữ coeFRUn dDvZJao đDvZJẫm máDvZJu tv2uVrong tDvZJay mộtv2uV áDvZJnh nhDvZJìn c8RDJăm hận…eFRU làeFRU bà8RDJ Hàn!

Bà keFRUhông hềeFRU giảieFRU th8RDJích heFRUay tjXuchanh miv2uVnh cDvZJho bấv2uVt cDvZJứ đijXucều gìDvZJ cảeFRU… v8RDJì sv2uVự thậeFRUt, cv2uVhính jXucbà eFRUđã hạeFRUi ceFRUhết ThDvZJy Thy.

Nhưng v2uVlúc MineFRUh Vỹ8RDJ đến,8RDJ cv2uVũng v2uVlà eFRUlúc Điền8RDJ jXucHuân rời8RDJ đi…

Đại sảnh8RDJ, từeFRUng giâyDvZJ ph8RDJút tr8RDJôi eFRUqua, sốeFRU mệeFRUnh DvZJcủa Điền8RDJ HjXucuân cũnv2uVg dầnv2uV kếtDvZJ thúceFRU, t8RDJrước v2uVmắt DvZJchỉ cv2uVòn eFRUthi thểjXuc đẫmv2uV máuDvZJ DvZJcủa VĩnhjXuc Kỳ.

Lần n8RDJày… DvZJđã khiếDvZJn qv2uVuá nhiềujXuc ngDvZJười thươ8RDJng tổnv2uV… ĐeFRUiền 8RDJHuân bậDvZJt cườjXuci, nv2uVụ cười8RDJ ceFRUay đắv2uVng v2uVmột cáeFRUch đDvZJau đớn.

Một jXucâm v2uVthanh chấneFRU động8RDJ DvZJvang 8RDJlên, đeFRUồng eFRUthời khiế8RDJn eFRUngọn lửav2uV jXucdo 8RDJtác độnv2uVg DvZJmạnh b8RDJùng cháy,v2uV mạnhDvZJ v2uVmẽ 8RDJvà nuv2uVốt chửeFRUng eFRUtất cả.

Trong đáDvZJm v2uVcháy seFRUau eFRUvụ nổ,jXuc jXucmột giọ8RDJt nướcDvZJ mắDvZJt đầjXucu tiêv2uVn rơjXuci xuốngDvZJ từ8RDJ gươneFRUg mặtjXuc ĐiềDvZJn Huân…

*Bệnh việDvZJn XY*

“Bác sĩ!”eFRU Hạo8RDJ ThầnDvZJ bế8RDJ v2uVÁi v2uVHy teFRUrên tayjXuc, 8RDJxông vDvZJào bệDvZJnh vjXuciện vớ8RDJi DvZJtrạng teFRUhái vôDvZJ cv2uVùng hojXucảng loDvZJạn, gv2uVào leFRUên troneFRUg eFRUvô vọng.v2uV jXuc“Làm ơv2uVn, eFRUcứu cv2uVô v2uVấy! L8RDJàm ơn!”

“Đặt 8RDJcô ấv2uVy lêeFRUn đây.”jXuc MộjXuct cDvZJô v2uVy tDvZJá v2uVtrực l8RDJập tứceFRU đẩyeFRU chi8RDJếc eFRUxe đẩyeFRU màujXuc trắng8RDJ reFRUa trước8RDJ mặtv2uV HjXucạo ThDvZJần, cấjXuct giọngeFRU r8RDJa lệnh.

Hạo Thần8RDJ eFRUcẩn tv2uVrọng đặtv2uV eFRUÁi jXucHy nằmjXuc l8RDJên chiếc8RDJ xv2uVe đẩyDvZJ ấy8RDJ, cậujXuc veFRUội vãDvZJ nốieFRU bưDvZJớc tv2uVheo chiếv2uVc xeFRUe jXucđến tậnDvZJ 8RDJkhi kDvZJhuất hẳneFRU sv2uVau phòDvZJng cấpv2uV cứu.

Mệt mỏiDvZJ neFRUgồi xuốngjXuc dãjXucy jXucghế chờeFRU ngv2uVoài phv2uVòng cấpv2uV cứDvZJu, HạoeFRU Thần8RDJ hjXucai tajXucy ômv2uV lấDvZJy đầueFRU, cố8RDJ gắng8RDJ địnDvZJh t8RDJhần lại.

Trong kheFRUi đó…

*Bệnh viện8RDJ XX*

Minh Vv2uVỹ ngồeFRUi t8RDJrong phjXucòng cấpeFRU v2uVcứu ởjXuc bệnh8RDJ v2uVviện lớnDvZJ nhấteFRU t8RDJhành phố,v2uV av2uVnh đ8RDJã phảiv2uV mất8RDJ cjXucả gieFRUờ đ8RDJồng hồ8RDJ mới8RDJ đếneFRU đượceFRU eFRUcái bệnjXuch vieFRUện rộ8RDJng lDvZJớn này.

Ring… ring…

Điện thoạv2uVi l8RDJại rung…

“Chuyện gjXucì?” Miv2uVnh jXucVỹ tv2uVựa hẳDvZJn ngườijXuc v8RDJào chiếcDvZJ ghếjXuc ởv2uV jXucphòng đợv2uVi, ceFRUhán nảDvZJn eFRUnhấn 8RDJnút nhậnDvZJ cuộcjXuc jXucgọi sv2uVau 8RDJđó áp8RDJ điệeFRUn tv2uVhoại vàoDvZJ DvZJtai, đếnv2uV tậjXucn DvZJlúc jXucnày a8RDJnh mớ8RDJi 8RDJcảm thjXucấy sDvZJự đav2uVu 8RDJbuốt đếneFRU jXuctê deFRUại ở8RDJ bờeFRU vai.

“Thiếu… thiếujXuc giaeFRU, nổ…DvZJ nổv2uV v2uVrồi!” Từ8RDJ đầu8RDJ d8RDJây jXucbên kia8RDJ, tv2uVên cậnv2uV vệjXuc lv2uVắp bắDvZJp jXucnhư DvZJđang cựcjXuc kỳDvZJ hoảDvZJng lv2uVoạn, jXucthở gấpv2uV kDvZJhông ngừng.

“Nổ?” MijXucnh jXucVỹ nhíjXucu mà8RDJy, lDvZJặp lạieFRU dueFRUy nhấteFRU mộtDvZJ từv2uV nh8RDJư đaDvZJng chờv2uV v2uVsự 8RDJchứng thựeFRUc teFRUừ phíajXuc bênv2uV kia.

“Khu njXuchà máDvZJy… nổ.”jXuc VừaeFRU nghv2uVe thấeFRUy 8RDJcô nóiv2uV gDvZJấp 8RDJgáp vọjXucng saDvZJng điệnjXuc thoeFRUại 8RDJtừ v2uVphía bv2uVên kijXuca, Mi8RDJnh Vỹ8RDJ mớiv2uV DvZJkịp nhậnjXuc tDvZJhấy từ8RDJ p8RDJhía bDvZJên 8RDJkia eFRUđiện thoại8RDJ jXuccó rấtv2uV nhiề8RDJu thjXucứ âmv2uV thv2uVanh khácv2uV nhau.

“Chết tiv2uVệt! CeFRUô ấv2uVy reFRUa khỏ8RDJi đóeFRU chưa?eFRU” MeFRUinh 8RDJVỹ tứcDvZJ giậnv2uV qv2uVuát lêjXucn, đôijXuc mắeFRUt đanDvZJg 8RDJlộ reFRUõ vẻv2uV 8RDJlo lắng.

Tại sajXuco lúcv2uV đấy…8RDJ DvZJanh khônjXucg ởv2uV lạ8RDJi màjXuc lDvZJập eFRUtức đếnDvZJ bêeFRUn 8RDJbà eFRUta thếDvZJ này?

“Vẫn… eFRUchưa.” jXucGiọng jXucnói bv2uVên jXuckia rấDvZJt nhỏ,DvZJ deFRUường như8RDJ đãjXuc jXuccố eFRUgắng thjXucu 8RDJhết caeFRUn đảDvZJm đểv2uV eFRUtrả lời.

Gương mặv2uVt eFRUMinh VỹeFRU tr8RDJở nêeFRUn v2uVtái eFRUnhợt dưới8RDJ ánheFRU eFRUđèn chùmjXuc DvZJtrong bệnhv2uV viện,8RDJ cốDvZJ gắngv2uV gưjXucợng nDvZJgười đứngeFRU dậ8RDJy, nhv2uVưng sav2uVu v2uVđó lạijXuc nDvZJgã khuỵu8RDJ xuốngDvZJ đất.

Vết teFRUhương tjXucrên vai…8RDJ đãDvZJ khiến8RDJ anjXuch meFRUất quáeFRU nhiều8RDJ máu.

Đôi eFRUmắt an8RDJh deFRUần tv2uVối lạijXuc, cảv2uV jXucngười dv2uVường jXucnhư khônjXucg eFRUcòn chjXucút sứcDvZJ lựceFRU neFRUào eFRUcả. ToDvZJàn thâneFRU hoà8RDJn t8RDJoàn bấjXuct độngv2uV DvZJtrên nền8RDJ eFRUđất, MjXucinh VDvZJỹ 8RDJđang cốDvZJ gắngjXuc gượDvZJng dậy…DvZJ nhưngDvZJ tấeFRUt DvZJcả chỉeFRU eFRUlà jXucvô íchDvZJ. LầDvZJn nàyDvZJ, anjXuch lạijXuc mv2uVột lầnjXuc nữa…8RDJ 8RDJđánh mjXucất nDvZJgười c8RDJon gáv2uVi màeFRU mjXucình yêujXuc thương.

Khoé 8RDJmôi trêneFRU geFRUương mặtDvZJ điểnDvZJ teFRUrai DvZJkhẽ 8RDJnhếch l8RDJên, mv2uVột jXucnụ cườiDvZJ nhạtDvZJ, đồnDvZJg 8RDJlúc đôijXuc mắteFRU lạnhDvZJ lùv2uVng kiv2uVa cũ8RDJng eFRUdần k8RDJhép eFRUlại, c8RDJhe kheFRUuất t8RDJầm nhDvZJìn jXucmờ ảo.

Chap 40

Người e8RDJm yDvZJêu 8RDJlà anh?

Hạo ThầjXucn 8RDJlo lắnjXucg đứngjXuc chắeFRUn trướcDvZJ cửaeFRU phòv2uVng DvZJcấp cv2uVứu, DvZJtại s8RDJao vào8RDJ khoả8RDJnh kDvZJhắc quDvZJan trọngeFRU 8RDJthì thờieFRU gv2uVian lạjXuci trv2uVôi chậmjXuc DvZJthế này8RDJ jXuccơ chứ?

Ái eFRUHy củDvZJa jXucngày h8RDJôm nay…DvZJ qeFRUuả thật8RDJ eFRUrất 8RDJlạ leFRUẫm, nheFRUưng jXuclại vôjXuc cùngeFRU đá8RDJng thươngv2uV 8RDJtrong mắjXuct cậu.

Đôi mDvZJắt khôjXucng lẫnDvZJ chúeFRUt teFRUạp n8RDJiệm v2uVluôn v2uVluôn jXucánh lêDvZJn nheFRUững tDvZJia nhìn8RDJ lDvZJém lỉnjXuch DvZJlại trởeFRU nênDvZJ sâv2uVu thDvZJẳm keFRUhông 8RDJchút h8RDJạn định,v2uV vv2uVô teFRUri jXucvô giác.

Khoảnh khắjXucc đốjXuci DvZJdiện 8RDJvới đôiDvZJ eFRUmắt vôeFRU c8RDJảm ấyv2uV, eFRUtrái ti8RDJm HạoDvZJ Thần8RDJ ch8RDJợt chùngv2uV xuv2uVống, tưởngeFRU chừnDvZJg nheFRUư v2uVđang chìjXucm v2uVsâu vào8RDJ nỗi8RDJ đaueFRU cùngDvZJ cực.

Nghĩ eFRUđến việDvZJc mìnhjXuc đDvZJã từneFRUg ti8RDJếp tjXucay jXuccho Điềnv2uV Hu8RDJân thựeFRUc hiệnv2uV v2uVkế hoạcDvZJh tv2uVrả thù8RDJ, v2uVHạo TjXuchần lạv2uVi jXuccảm tv2uVhấy vv2uVô cùneFRUg nhứ8RDJc jXucbuốt nơieFRU ngực,eFRU eFRUchỉ eFRUtràn ngậ8RDJp v2uVduy nhấv2uVt mộtDvZJ th8RDJứ cảv2uVm xeFRUúc eFRUân hận.

Đôi eFRUmắt treFRUở v2uVnên thấtDvZJ teFRUhần, tầ8RDJm nhv2uVìn jXucdần tối8RDJ lạiv2uV… Lồng8RDJ ng8RDJực hiệDvZJn giờDvZJ cứDvZJ nheFRUư đa8RDJng bịeFRU thiêv2uVu đốtjXuc, DvZJnóng bỏv2uVng nhưv2uVng lạv2uVi vôjXuc eFRUcùng đv2uVau rátDvZJ mỗeFRUi khjXuci lạiv2uV thê8RDJm một8RDJ giâyv2uV trôv2uVi qua.

Làm ơn…eFRU ÁjXuci DvZJHy, đừneFRUg đểv2uV xảyv2uV jXuccô DvZJấy eFRUra bấtDvZJ cứv2uV chuyv2uVện gì8RDJ cả!

*Cạch*

Cánh cửaeFRU phòngv2uV v2uVcấp cv2uVứu đượcv2uV mởjXuc jXucra, kèjXucm thv2uVeo đeFRUộng tá8RDJc gạ8RDJt H8RDJạo ThầnDvZJ sanv2uVg eFRUmột bên.

Chiếc jXucxe 8RDJđẩy màv2uVu trắngjXuc đangv2uV m8RDJang tDvZJheo mjXucột theFRUiên sứDvZJ mất8RDJ 8RDJđi đôDvZJi 8RDJcánh, gưjXucơng mặtv2uV njXuchợt nhạtDvZJ khôeFRUng v2uVchút s8RDJức sốngeFRU njXuchắm nghiềneFRU đôieFRU mắteFRU, eFRUtrên đầuv2uV quấnDvZJ mộtjXuc DvZJdải bă8RDJng 8RDJtrắng eFRUkhá m8RDJỏng, 8RDJmái tóDvZJc DvZJmàu DvZJcafe sữeFRUa vẫjXucn bồv2uVng bềnh8RDJ v2uVvà jXuctôn lê8RDJn jXucvẻ đẹpjXuc thujXucần khiết.

Ái Hv2uVy đưjXucợc DvZJy tájXuc đưaDvZJ rjXuca khỏiv2uV pjXuchòng bằngjXuc chijXucếc xeFRUe jXucđẩy 8RDJtrắng tDvZJoát, teFRUheo sa8RDJu jXuclà ô8RDJng bác8RDJ eFRUsĩ tjXucrung niênDvZJ đanjXucg v2uVcầm tv2uVrên tDvZJay meFRUột 8RDJxấp hồ8RDJ 8RDJsơ bệnhDvZJ án.

Hạo ThầjXucn DvZJmấp mjXucáy eFRUđôi môi8RDJ, đưaeFRU v2uVtay như8RDJ jXucmuốn níueFRU giữjXuc cDvZJô l8RDJại, v2uVnhưng lạijXuc b8RDJị mv2uVột eFRUbàn tjXucay chjXucặn ng8RDJang hànv2uVh độngv2uV ấy.

Đôi mắteFRU cậeFRUu khv2uVông nhìeFRUn bjXucác v2uVsĩ lấDvZJy mộDvZJt DvZJcái, t8RDJiếp tụeFRUc dDvZJõi theDvZJo eFRUchiếc eFRUxe đ8RDJẩy đaeFRUng DvZJđưa neFRUgười cv2uVon gáieFRU yếu8RDJ ớtv2uV eFRUkia c8RDJách DvZJxa v2uVkhỏi mình.

“Đã qDvZJua teFRUình trạneFRUg nDvZJguy kịch,DvZJ vếDvZJt thươneFRUg t8RDJuy v2uVkhông jXucnặng nhưneFRUg lạDvZJi mấDvZJt kv2uVhá nhiềv2uVu máu,8RDJ đặjXucc DvZJbiệt cóv2uV thểeFRU đ8RDJể lạjXuci d8RDJi chjXucứng chv2uVo v2uVcô ấyeFRU.” VDvZJị báeFRUc sjXucĩ 8RDJhiền từv2uV trướv2uVc mặ8RDJt mở8RDJ lời,8RDJ vỗv2uV vv2uVỗ vaeFRUi Hạv2uVo TeFRUhần eFRUnhư đv2uVang cốeFRU DvZJgắng trấn8RDJ v2uVan. “CậuDvZJ jXuchãy DvZJđi ljXucàm tDvZJhủ tụcv2uV nhậv2uVp vjXuciện, sav2uVu đóDvZJ cDvZJậu ceFRUó thểv2uV vàeFRUo phònDvZJg v2uV502 thămjXuc cDvZJô jXucấy, v2uVnếu eFRUcó bấtv2uV 8RDJkỳ dấujXuc hiệu8RDJ jXucbất thv2uVường lậpDvZJ tứcv2uV gọieFRU beFRUác sĩ.”

Từ 8RDJtừ hạeFRU jXuctay xuống,8RDJ bónDvZJg vịv2uV bDvZJác sĩjXuc eFRUtrong chjXuciếc áoeFRU bv2uVlu trắnv2uVg nhan8RDJh v2uVchóng 8RDJkhuất sajXucu mộtDvZJ eFRUcánh eFRUcửa phòjXucng gjXucần 8RDJđó, jXuctiếp tụcv2uV teFRUhực eFRUhiện neFRUhiệm 8RDJvụ củajXuc chínDvZJh mình.

Di chứng?

Hai t8RDJay Hạo8RDJ TjXuchần v2uVsiết chặteFRU lạ8RDJi, cảv2uV ngườDvZJi rv2uVun nheFRUẹ lv2uVên, đv2uVể lv2uVại djXuci chứnv2uVg sao?

“Dương jXucHạo Thần!jXuc CjXucô v2uVgái nàjXucy qDvZJuan trọ8RDJng đếjXucn DvZJmức khiếv2uVn cậuDvZJ DvZJphải bỏ8RDJ c8RDJả shjXucow diễneFRU eFRUquan trọneFRUg sao?”DvZJ 8RDJTay v2uVquản eFRUlý riêneFRUg củaDvZJ Hạov2uV Thầ8RDJn tứeFRUc gjXuciận eFRUđập mạv2uVnh quyển8RDJ jXucsổ ghDvZJi chéeFRUp lịchDvZJ DvZJlàm viv2uVệc của8RDJ v2uVHạo TDvZJhần lênDvZJ v2uVbàn, tứv2uVc giậv2uVn DvZJquát lớn.

Đã mộtjXuc jXucngày jXuctrôi qua…

Hạo ThầneFRU vẫneFRU khôDvZJng hềjXuc r8RDJời khv2uVỏi phòneFRUg bệeFRUnh sv2uVố DvZJ502 lấyDvZJ mộjXuct giâyv2uV, DvZJchỉ lặn8RDJg v2uVngười ngắmDvZJ nv2uVhìn ngườiDvZJ cjXucon gjXucái đanjXucg chìjXucm sâujXuc vàjXuco v2uVgiấc ngủ.

Mọi âmv2uV thaeFRUnh xunDvZJg qua8RDJnh eFRUdường nhưjXuc khôjXucng cò8RDJn 8RDJtác độ8RDJng đjXucến cậDvZJu 8RDJđược nữa.

Tay eFRUquản ljXucý 8RDJkia tứDvZJc giận8RDJ név2uVm trọnDvZJ eFRUđôi mắteFRU oáv2uVn hậnDvZJ và8RDJo DvZJcô geFRUái nhỏv2uV béDvZJ 8RDJđang nằm8RDJ yv2uVên l8RDJặng trênDvZJ chiếceFRU giườngDvZJ teFRUrắng khôDvZJng v2uVchút bụieFRU bẩn,DvZJ hắn8RDJ lạiv2uV nhìnv2uV sjXucamh Hạo8RDJ Th8RDJần vẫneFRU đaeFRUng tiếv2uVp tv2uVục yv2uVên jXuclặng trưjXucớc người8RDJ cov2uVn v2uVgái ấy.

Bất giáceFRU thởeFRU d8RDJài mệtjXuc mỏi8RDJ, hv2uVắn DvZJta eFRUcầm q8RDJuyển eFRUsổ vừajXuc được8RDJ nv2uVém mạjXucnh lêneFRU mặDvZJt bv2uVàn củaeFRU phòngv2uV bệnhv2uV lên,DvZJ lêDvZJ bướcjXuc rjXuca kheFRUỏi căn8RDJ phòngeFRU tĩjXucnh lặng.

*Bệnh jXucviện XX*

“Tránh rDvZJa!” MieFRUnh VỹjXuc gv2uVằn giọng,jXuc v2uVtức giậDvZJn nhv2uVìn đám8RDJ cậv2uVn vệDvZJ 8RDJđang cjXuchặn nganeFRUg tDvZJrước cửa,8RDJ đôiv2uV eFRUmắt đằnv2uVg đằ8RDJng sáv2uVt khí.

“Ông chủjXuc cv2uVó lệnh8RDJ, thiếu8RDJ giv2uVa pDvZJhải nghỉv2uV ngơieFRU đjXucến kjXuchi hov2uVàn toeFRUàn bjXucình eFRUphục.” Mộv2uVt 8RDJtên cậnv2uV vệv2uV cúDvZJi đầu,v2uV tDvZJhận trDvZJọng n8RDJói từneFRUg t8RDJừ mộtDvZJ cáchjXuc má8RDJy mv2uVóc, saeFRUu DvZJđó DvZJđóng nhDvZJanh c8RDJánh cửajXuc phònDvZJg bệnhjXuc lại.

“Mẹ kiếp!v2uV Mv2uVở cDvZJửa!!” MinDvZJh VỹeFRU v2uVquát lớn,8RDJ eFRUdùng chân8RDJ đạpjXuc 8RDJthẳng vàov2uV cáeFRUnh cửjXuca gỗv2uV keFRUia, nhưngeFRU jXucđám cậnjXuc vệeFRU lạiDvZJ eFRUnhanh cjXuchóng ch8RDJặn c8RDJửa nv2uVgay k8RDJhi cánhDvZJ cửa8RDJ vv2uVừa  bật8RDJ eFRUra 8RDJdưới lựcDvZJ đạeFRUp củjXuca anh.

Đây rv2uVõ ràngDvZJ l8RDJà DvZJkế hoạcv2uVh củjXuca ôn8RDJg ta!!

Ông v2uVta khôjXucng 8RDJmuốn a8RDJnh điv2uV tìeFRUm cjXucô ấy!!

Với kDvZJhả nDvZJăng c8RDJủa ôngDvZJ HàDvZJn, biếtjXuc chu8RDJyện jXucÁi H8RDJy khô8RDJng heFRUề khDvZJó, v2uVđặc biDvZJệt DvZJông tv2uVa lại8RDJ cjXucó th8RDJể jXucbiết jXucrõ đeFRUịa điv2uVểm vàjXuc những8RDJ jXucgì DvZJxảy jXucra lv2uViên quav2uVn đếDvZJn vụjXuc v8RDJiệc eFRUchấn độnjXucg vừaeFRU rồi.

Minh jXucVỹ ngv2uVhiến răngjXuc, đôv2uVi meFRUắt an8RDJh bịeFRU cDvZJhe pv2uVhủ bv2uVởi m8RDJột màv2uVn đêeFRUm cjXucủa tuyệ8RDJt vọng,eFRU tijXucếp jXuctục eFRUcố gắnv2uVg th8RDJoát khỏijXuc v2uVvòng vây8RDJ của8RDJ đám8RDJ cậnv2uV vệ.

Ái Hy8RDJ, jXucnhất địeFRUnh ÁjXuci DvZJHy seFRUẽ v2uVkhông seFRUao cả!

… DvZJkhông sajXuco cả!DvZJ CDvZJố g8RDJắng pjXuchủ địnhDvZJ nhữv2uVng dv2uVòng sv2uVuy njXucghĩ tồieFRU tệjXuc gjXucán ghéeFRUp trậDvZJn beFRUom kiv2uVa với8RDJ sDvZJự sốngeFRU của8RDJ Á8RDJi HyDvZJ, tráiv2uV tjXucim MijXucnh Vỹv2uV đjXucang đậpjXuc gấp8RDJ gápjXuc hơneFRU bv2uVao DvZJgiờ hết.

“Chờ aDvZJnh, làjXucm ơn…”

Phòng b8RDJệnh 502…

Đôi mắjXuct 8RDJnâu trv2uVong sájXucng từjXuc từjXuc 8RDJmở DvZJra, lDvZJay 8RDJđộng hànv2uVg meFRUi dàjXuci, sjXucau đDvZJó cheFRUớp chớpv2uV v2uVvài eFRUcái đểeFRU thícjXuch ngjXuchi veFRUới ánhDvZJ sánDvZJg 8RDJtrong phòng.

Ái DvZJHy DvZJđưa eFRUtay 8RDJdụi dụv2uVi 8RDJmắt, 8RDJliếc nhìjXucn gương8RDJ mặteFRU đav2uVng gụcDvZJ xv2uVuống bêDvZJn cạDvZJnh giDvZJường, đưa8RDJ mộteFRU tajXucy v2uVnắm lấyjXuc thàneFRUh giưv2uVờng cố8RDJ gắngv2uV gượng8RDJ dậy.

Hai ngàyeFRU 8RDJtrôi qDvZJua, eFRUHạo Thầv2uVn hoàv2uVn toàeFRUn eFRUmất ngủ,8RDJ 8RDJđể rDvZJồi giờeFRU đâeFRUy không8RDJ DvZJhề h8RDJay biếeFRUt ngưDvZJời ceFRUon gájXuci 8RDJđáng yêeFRUu eFRUkia đeFRUã “hồiv2uV sinh”.

Cô nghiêng8RDJ ngưDvZJời DvZJsang mộtDvZJ DvZJbên, cốeFRU v2uVgắng eFRUthu gươeFRUng mjXucặt của8RDJ ngườv2uVi v2uVấy v2uVvào tjXucầm nhìn.

Đột 8RDJngột hv2uVai hv2uVàng lDvZJông mv2uVày từ8RDJ jXucgương mặt8RDJ ấy8RDJ DvZJkhẽ cjXucau ljXucại, sv2uVau đóeFRU mệtDvZJ mỏijXuc 8RDJmở mắt8RDJ. ĐậpDvZJ v8RDJào m8RDJắt củ8RDJa H8RDJạo ThầnDvZJ lDvZJà gươngjXuc mặt8RDJ 8RDJmơ meFRUơ eFRUmàng màDvZJng nhv2uVư 8RDJchưa tỉnhDvZJ jXucmộng v2uVcủa ÁeFRUi HyeFRU, v2uVnét mặteFRU cv2uVậu lộjXuc rõeFRU vẻv2uV ngv2uVạc DvZJnhiên veFRUà vv2uVui sướng.

Hạo Thần8RDJ ngồjXuci theFRUẳng dậyeFRU, đ8RDJưa m8RDJột taDvZJy kéoDvZJ ceFRUô 8RDJôm theFRUật chặteFRU eFRUvào lòneFRUg, nDvZJhư đv2uVang eFRUcố gắnv2uVg chứjXucng tDvZJhực seFRUự jXuctồn tạijXuc jXuchiện giờjXuc củjXuca cô.

“Mèo conjXuc, cuốijXuc cùngv2uV e8RDJm cDvZJũng chịuv2uV tỉnh8RDJ rồi.”

Căn jXucphòng lạ8RDJi độteFRU ngộtjXuc chìmv2uV vDvZJào khôjXucng jXucgian tDvZJĩnh l8RDJặng vàjXuc căneFRUg thẳnjXucg, Hạv2uVo Thầ8RDJn nớieFRU lỏ8RDJng vòngv2uV DvZJtay, sDvZJau đDvZJó đẩyjXuc eFRUngười 8RDJÁi H8RDJy rv2uVa, lặnjXucg jXuclẽ qeFRUuan sáDvZJt 8RDJtừng cửv2uV chv2uVỉ từv2uV pv2uVhía beFRUên kia.

Cô đajXucng chămv2uV chúDvZJ nhìn8RDJ H8RDJạo Thần,DvZJ ánjXuch nhìnDvZJ thícv2uVh thúDvZJ như8RDJ v8RDJừa tìm8RDJ r8RDJa một8RDJ v2uVthứ đDvZJồ jXucchơi mớiDvZJ lạ.

Sao từjXuc hv2uVành độngDvZJ đếDvZJn vẻ8RDJ mặv2uVt 8RDJlại ngơv2uV ngeFRUơ ngácv2uV ngáceFRU thếjXuc này?

Có 8RDJkhi nào8RDJ đúeFRUng DvZJnhư lờiv2uV beFRUác eFRUsĩ đãjXuc DvZJnói… vế8RDJt tv2uVhương kiDvZJa eFRUđã thjXucật s8RDJự eFRUđể lạjXuci deFRUi chứng?

“Em… têjXucn gì?”8RDJ HạDvZJo ThầneFRU bấtv2uV giáeFRUc cấ8RDJt lêneFRU mộteFRU cDvZJâu hỏDvZJi DvZJnghi 8RDJvấn, nhưv2uVng cv2uVhỉ đjXucể kiDvZJểm tDvZJra tìnv2uVh trạn8RDJg hiện8RDJ v2uVtại củaDvZJ v2uVÁi Hy.

Từ phív2uVa bjXucên kv2uVia, v2uVđôi môiv2uV xin8RDJh xắnjXuc nv2uVở mộteFRU neFRUụ DvZJcười dịujXuc dDvZJàng, đưDvZJa tav2uVy neFRUắm eFRUlấy tav2uVy DvZJáo DvZJcủa HạDvZJo Thần.

“Tên gv2uVì?” v2uVChất giọngjXuc jXucnhẹ nhàn8RDJg eFRUvang l8RDJên, ÁeFRUi v2uVHy dư8RDJờng v2uVnhư DvZJkhông hiểu8RDJ HạojXuc T8RDJhần v2uVđang hỏijXuc gì,eFRU cjXucất tiếngDvZJ hDvZJỏi ngượv2uVc lại.

Hạo jXucThần 8RDJnheo nhv2uVeo mắteFRU, đưaeFRU taDvZJy nắmv2uV lấyjXuc haDvZJi bờeFRU v2uVvai n8RDJhỏ nhjXucắn eFRUkia, laeFRUy mạnh.

“Em… bjXuciết anv2uVh lv2uVà ajXuci khDvZJông?” TráDvZJi tieFRUm cậeFRUu đanv2uVg đập8RDJ eFRUloạn cả8RDJ jXuclên, đâ8RDJy cóv2uV lẽjXuc sẽDvZJ lDvZJà sv2uVự khẳngeFRU đeFRUịnh cuốjXuci cùng.

Hạo TjXuchần vàjXuc Á8RDJi eFRUHy jXuccứ jXucthế nv2uVhìn njXuchau, không8RDJ v2uVcó teFRUhêm ceFRUhút 8RDJphản ứ8RDJng nàoDvZJ kjXuchác cả.

Bất giácjXuc v2uVthở dà8RDJi, Hv2uVạo Th8RDJần buôneFRUg côjXuc raDvZJ, đứDvZJng deFRUậy qeFRUuay lv2uVưng bướcv2uV đi.

Phải gọieFRU bjXucác sĩ…

Một bàn8RDJ DvZJtay níueFRU ljXucấy eFRUvạt áDvZJo cv2uVủa HạoDvZJ Th8RDJần từeFRU phía8RDJ s8RDJau, đôi8RDJ mắteFRU DvZJnâu đangDvZJ jXucchớp mắtDvZJ nhìDvZJn cậu.

“Minh… DvZJVỹ?” Áv2uVi HDvZJy nghiêngeFRU nghiêng8RDJ đầu,eFRU đưaDvZJ v2uVmột DvZJtay lêDvZJn miệneFRUg vớiv2uV vẻDvZJ bă8RDJn khoă8RDJn DvZJvì DvZJcâu tDvZJrả lời8RDJ củav2uV chíeFRUnh mình.

Minh Vỹv2uV… l8RDJà haeFRUi teFRUừ dDvZJuy nh8RDJất đưjXucợc DvZJkhắc sDvZJâu v2uVvào trá8RDJi tDvZJim cjXucủa cô…

Liệu cDvZJhàng treFRUai trưDvZJớc mjXucặt… jXuccó phảiv2uV làjXuc ngư8RDJời meFRUang cv2uVái têeFRUn MeFRUinh Vỹ?

“Em… vjXucừa v2uVnói 8RDJgì?” Đôi8RDJ 8RDJmắt HạoeFRU TjXuchần lộv2uV r8RDJõ jXucvẻ thấv2uVt vọDvZJng, eFRUcố gắDvZJng gặDvZJng hỏieFRU ÁieFRU Hy.

Không tDvZJhể DvZJnào! 8RDJTại jXucsao lại8RDJ v2uVlà Minv2uVh Vỹ?

“Minh… MinDvZJh Vỹ?”v2uV jXucÁi Hv2uVy ngượngjXuc ng8RDJùng cúiDvZJ mặteFRU xuốngjXuc, siếeFRUt chặteFRU vạtjXuc áeFRUo trDvZJong 8RDJtay h8RDJơn, jXuclặp lại8RDJ 8RDJthêm mộtjXuc l8RDJần nữa.

Cả ng8RDJười 8RDJHạo ThầnDvZJ lv2uVại ti8RDJếp 8RDJtục reFRUun DvZJlên, q8RDJuay DvZJngười lạijXuc nhìnv2uV thẳjXucng vào8RDJ 8RDJÁi Hy…

Cảm giv2uVác geFRUhen tức8RDJ đajXucng lejXucn lỏDvZJi trDvZJong trv2uVái tiDvZJm trànDvZJ ngậpv2uV eFRUnỗi eFRUân hậnDvZJ củaDvZJ v2uVHạo Thần.

Dù kv2uVhông mDvZJuốn thừaDvZJ eFRUnhận… nhưngv2uV dườnv2uVg njXuchư người8RDJ coDvZJn gDvZJái trưv2uVớc mặv2uVt 8RDJđã cướjXucp v2uVmất tráv2uVi DvZJtim củjXuca cậuv2uV mấtDvZJ rồi.

“Ừ, 8RDJlà aneFRUh.” G8RDJấp gáp8RDJ 8RDJôm v2uVÁi HeFRUy DvZJvào lòng,v2uV jXucHạo eFRUThần siế8RDJt chặtjXuc veFRUòng ta8RDJy hơeFRUn. “Em…DvZJ lDvZJà 8RDJhôn tjXuchê củav2uV anv2uVh, eFRUVương ÁjXuci Hy.”

Mặc v2uVkệ 8RDJtất cảDvZJ… mặjXucc kệDvZJ côeFRU 8RDJnhầm lẫeFRUn DvZJmình vớijXuc DvZJMinh Vỹ…

Chỉ cDvZJần jXuccó đượv2uVc tráDvZJi tDvZJim củeFRUa eFRUcô, cậeFRUu sẽv2uV chấv2uVp eFRUnhận tấtv2uV cả!

Kể cDvZJả tDvZJhay v2uVthế vàv2uV đójXucng veFRUai kẻ8RDJ mìnjXuch cjXucăm thv2uVù nhất!

Ái H8RDJy v2uVvô thứcDvZJ eFRUđưa tDvZJay leFRUên, đôieFRU mắtDvZJ v2uVvô cảv2uVm khônDvZJg h8RDJạn địDvZJnh, teFRUừ đôijXuc eFRUmôi xv2uVinh DvZJxắn t8RDJhốt reFRUa mjXucột câjXucu nó8RDJi vớieFRU âm8RDJ vv2uVực tv2uVrong thaeFRUnh, nDvZJhưng njXuchỏ đếnv2uV mức8RDJ khôngDvZJ mjXucột jXucai cóv2uV 8RDJthể ngeFRUhe thấy.

“Hôn… thê…v2uV củ8RDJa anh…?”