You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho ZpUXem mộtrf85 lốifScY thoát

“Cứ ftY8bắn nếurf85 ftY8em muốn.”ZpUX KZpUXhông ngầftY8n ZpUXngại fScYtrả lờftY8i, MiftY8nh VỹfScY ngướcftY8 rf85mặt fScYnhìn ZpUXthẳng vàrf85o đôiZpUX mrf85ắt fScYnâu troftY8ng sánuky6g kiZpUXa, ZpUXnhư thểuky6 uky6đang muốnfScY thfScYật uky6sự đốiftY8 difScYện vớirf85 fScYhiện tạiftY8 fScYcùng cô.

“Tôi ZpUXsẽ fScYkhông ZpUXbắn anftY8h, vuky6ì sựuky6 lựaZpUX chftY8ọn nàuky6y khônguky6 nhưftY8 tfScYôi mftY8ong đợi…”rf85 KhẩZpUXu súngfScY krf85ia rờiZpUX khỏiuky6 tránftY8 MinfScYh Vỹ,ZpUX nhưrf85ng ftY8lại đượcrf85 duky6í sfScYát vZpUXào đrf85ầu ÁifScY HfScYy đầyftY8 tháchuky6 thức,ZpUX fScY“… fScYnếu anZpUXh khônuky6g rfScYa khỏftY8i đây,ftY8 tôiftY8 rf85sẽ uky6nổ súng.”

Anh fScYkhông hfScYề trảrf85 uky6lời, vìrf85 lZpUXúc ftY8này thậfScYt ftY8sự kfScYhông fScYthể đrf85oán trf85rước đượftY8c uky6cô đanrf85g murf85ốn rf85làm nhrf85ững gì…

Gắng gượngrf85 đrf85ứng dậy,rf85 Muky6inh uky6Vỹ chốngftY8 mfScYột uky6tay ftY8vào tườnguky6, bướZpUXc ftY8ra phíauky6 cửfScYa ngofScYài ftY8của đạiftY8 sảZpUXnh. NhfScYưng uky6đi hrf85ết đạiZpUX ZpUXsảnh, ftY8anh fScYbỗng quauky6y ngườfScYi lại,uky6 trftY8ên srf85àn uky6nhà vẫrf85n lưfScYu dấurf85 nhữnrf85g giọfScYt ftY8máu từftY8 vafScYi trfScYái rớtftY8 thftY8eo nuky6hững bướcZpUX châftY8n củafScY anh.

“Chỉ cầnrf85 euky6m đưaZpUX tôuky6i khẩurf85 súnrf85g, trf85ôi sftY8ẽ ZpUXlập tfScYức rờifScY krf85hỏi đâyrf85.” Minrf85h Vuky6ỹ ftY8gằn giọngrf85, đôiZpUX mắtftY8 ZpUXtựa nhZpUXư mắtfScY loàifScY hfScYổ báZpUXo vẫnZpUX sánfScYg rựcfScY tronZpUXg ftY8ánh crf85hiều tà.

Ái HfScYy ftY8ném mạnfScYh khẩuZpUX súftY8ng vftY8ề ftY8phía uky6anh, nfScYhưng ĐfScYiền HuâfScYn thìuky6 lạiZpUX nfScYhíu uky6mày ZpUXđầy kftY8hó chịu.

Minh fScYVỹ ZpUXlập tứcZpUX cầmrf85 lấyrf85 kftY8hẩu súnuky6g fScYkia, cZpUXhĩa thẳngrf85 vuky6ề phíauky6 Điềrf85n Huân,ZpUX đôiftY8 mắtZpUX fScYlạnh lùZpUXng đanftY8g vằnZpUX lrf85ên nhữngrf85 trf85ia lửarf85 đỏ.

*Đoàng*

Điền HuâZpUXn rf85vẫn crf85hưa hềfScY uky6có thZpUXêm bấtftY8 kỳfScY pfScYhản ứngfScY nuky6ào, lậZpUXp tứuky6c gụcrf85 xuốZpUXng ftY8sau pftY8hát sZpUXúng củfScYa Muky6inh VfScYỹ, nrf85hưng fScYchỉ ởftY8 mộtuky6 rf85vị trífScY gầnuky6 luky6ồng ngựcZpUX đfScYang uky6khiến tftY8rái fScYtim đuky6ập guky6ấp gZpUXáp vuky6ì đftY8au đớn.

Ngay cảftY8 Hạorf85 TfScYhần cũngrf85 đờftY8 ngườftY8i, nhìnZpUX brf85óng nguky6ười luky6uôn tuky6ỏ ZpUXra uky6nguy hiuky6ểm kifScYa ngãZpUX ZpUXgục hệtftY8 nhZpUXư Vrf85ĩnh fScYKỳ vrf85ừa rồiuky6, fScYnhưng ftY8chỉ kuky6hác ởftY8 mfScYột điểm…

Điền HuâZpUXn vẫZpUXn chftY8ưa ngừuky6ng ftY8thở… nơZpUXi rf85khoé môirf85 xuấtftY8 hftY8iện mộtftY8 vrf85ệt máuky6u dàuky6i củafScY nộZpUXi thưfScYơng, nhfScYưng ĐfScYiền HftY8uân vrf85ẫn cốuky6 fScYchấp cườifScY fScYkhinh bỉ.

Bóng drf85áng uky6Minh ZpUXVỹ ZpUXkhuất fScYsau cáZpUXnh cửfScYa phòfScYng đạiZpUX sảnh,rf85 tiếprf85 fScYbước chrf85ân bướcrf85 fScYra khỏiuky6 khrf85u nhàfScY márf85y bỏfScY hoang.

Đành tirf85n tưởnuky6g giarf85o phZpUXó mọiftY8 việcZpUX cfScYòn lạifScY uky6cho rf85Hạo Thrf85ần vậy…

Cảnh tượnftY8g uky6đẫm mZpUXáu củfScYa giuky6an rf85đại fScYsảnh ruky6ộng lớnrf85 khiếnuky6 HạoftY8 Tuky6hần ftY8cảm thấyftY8 ngftY8ạt trf85hở, xuftY8ng qurf85anh fScYchỉ nặcuky6 mfScYùi máuky6u tanfScYh nồng…

Cậu thởZpUX dài,fScY bZpUXước uky6đến ftY8bên cạnhrf85 ÁftY8i HfScYy, đftY8ặt ZpUXtay lftY8ên bờftY8 varf85i nuky6hỏ bftY8é ấZpUXy, saftY8u đórf85 điZpUX lướrf85t ftY8qua mZpUXặt côZpUX, qfScYuay ZpUXđầu lại.

“Em saftY8o thế,uky6 mèZpUXo con?ZpUX” ftY8Nhìn gươnguky6 mặtfScY kỳuky6 lạZpUX uky6của cô,rf85 cậurf85 lauky6y mạnhftY8 đôfScYi varf85i ấfScYy, nhưZpUXng vẫftY8n khZpUXông hềuky6 nuky6hận đưfScYợc bấtftY8 kỳrf85 phảnuky6 ZpUXứng nàfScYo cả.

Đột uky6ngột uky6đôi mắrf85t ÁiZpUX HftY8y luky6ại sánfScYg rf85lên, đftY8ầy vẻuky6 nuky6gạc nhiênfScY nhìZpUXn HạfScYo Thần.

Bàn rf85tay nhỏftY8 bfScYé ấyfScY lậpZpUX tứfScYc kéofScY muky6ạnh HạoftY8 ThầnfScY xuốngftY8, dùfScYng cảuky6 thânZpUX ftY8người cftY8he chftY8ắn cfScYho uky6cậu mộtrf85 cuky6ách gấprf85 gáp.

*Bốp*

Một thftY8anh gỗrf85 rơuky6i xftY8uống trướcZpUX mfScYắt rf85Hạo ThầftY8n, thfScYân hìfScYnh nftY8hỏ béftY8 kifScYa cũfScYng dftY8ần ZpUXthả lỏngfScY, saftY8u đrf85ó ngấftY8t đi…fScY lrf85ại làZpUX TftY8ịnh Nhi…fScY đfScYôi rf85mắt vfScYẫn sởZpUX hữuftY8 fScYnỗi ZpUXhoảng sợrf85 ftY8không dZpUXứt, nhưnrf85g lầfScYn ftY8này lạiftY8 maftY8ng trf85hêm cftY8ảm uky6giác rf85mặc cfScYảm tftY8ội lỗi.

“A… em…uky6 fScYem khrf85ông bZpUXiết gìfScY cả.”rf85 TịnhZpUX NftY8hi ftY8quay người,uky6 crf85hạy rftY8a khỏfScYi cZpUXăn phònZpUXg ZpUXđẫm máu.

“Mèo rf85con, euky6m ZpUXcó fScYsao khôngfScY?” ftY8Đưa tauky6y đỡfScY lấyftY8 tfScYhân hrf85ình kfScYia, HạoZpUX ThầnZpUX ôfScYm chuky6ặt fScYÁi ftY8Hy vàftY8o rf85lòng, rf85đưa tfScYay vỗrf85 vỗuky6 vrf85ào mfScYặt ZpUXcô liênfScY tục.

Thứ suky6ắc đỏZpUX thfScYẫm cftY8ủa máuuky6 chạuky6y dàZpUXi từfScY tránrf85 ÁiZpUX uky6Hy, dZpUXường nhuky6ư thZpUXanh ftY8gỗ kZpUXia đãrf85 đượftY8c ZpUXtác độngfScY ftY8một lựfScYc rf85rất mạnh.

Hạo Thầnrf85 uky6đưa nhauky6nh fScYtay ZpUXáo lZpUXau nZpUXhẹ nhữngfScY dfScYòng chảyZpUX rf85vô hfScYạn uky6trên uky6mặt cô…

Đôi mftY8ắt Điềnrf85 HZpUXuân trf85uy ZpUXmờ nhạt,ftY8 nhuky6ưng vẫnZpUX fScYđủ đểftY8 trônftY8g fScYthấy nhữftY8ng gìuky6 đangfScY diễnrf85 uky6ra tuky6rong tfScYầm nhìn.

Gương mặuky6t vuky6à dánrf85g ZpUXvẻ kiarf85… Trf85hy Thy?

Từ hàftY8nh độnuky6g fScYđến cửfScY cZpUXhỉ vàftY8 vẻfScY mặt,rf85 hrf85ệt nhưfScY đanZpUXg diễftY8n lạiuky6 vởftY8 kịcuky6h đẫrf85m máfScYu hZpUXai năuky6m vềrf85 trước…

“Nhanh… ftY8đưa… TfScYhy ftY8Thy ra…uky6 khfScYỏi đây…”rf85 Điềnrf85 HftY8uân dồftY8n tấtftY8 cảrf85 suky6ức lựcfScY cZpUXuối cZpUXùng nóiuky6 rf85trong đứftY8t quãftY8ng, từngfScY tftY8ừ đượcfScY pftY8hát fScYra mộtfScY uky6cách nặnguky6 nhọc,fScY “…rf85 cóZpUX… bom…”

Hạo ThầnftY8 nfScYgạc nhZpUXiên fScYnhìn fScYvề phíaftY8 ĐZpUXiền Huuky6ân, ZpUXgương mZpUXặt lộuky6 uky6rõ vẻfScY sửftY8ng fScYsốt, vộifScY ftY8vàng nhấcuky6 bổngrf85 ngưfScYời ÁiftY8 ftY8Hy ZpUXlên, mởrf85 nrf85hanh chiếcfScY cửfScYa sổftY8 ởfScY gófScYc phòng,uky6 lậprf85 tứcZpUX đưZpUXa côrf85 rZpUXa khrf85ỏi khuky6u nhZpUXà márf85y bỏftY8 hoang.

Ring… ring…

Chiếc ftY8điện thZpUXoại troftY8ng túrf85i uky6áo Minrf85h VỹZpUX rurf85ng lftY8ên krf85hông ngừng.

Anh uky6cho fScYtay vàoZpUX túuky6i, đứngftY8 tựafScY vàftY8o chiftY8ếc Brf85MW, đểZpUX mặcrf85 nhữnftY8g tênftY8 cậrf85n vệZpUX đZpUXang ftY8cố gắngftY8 ftY8sơ cứufScY cZpUXho vếtftY8 thươnguky6 trftY8ên vai.

“Thiếu gifScYa, bàftY8 uky6chủ đãfScY tựrf85 ZpUXsát!” KhôftY8ng đfScYể Mirf85nh ZpUXVỹ kfScYịp lêfScYn tiếuky6ng, ftY8một uky6chất giọnZpUXg truky6ầm uky6khàn ZpUXvang lêfScYn, hơuky6i nghftY8ẹn lại.fScY “ftY8Bệnh việnftY8 XY.”

Đầu dâyftY8 ZpUXbên uky6kia dftY8ường nhưftY8 đangftY8 rơiuky6 vàorf85 trạngfScY tháftY8i hoảnguky6 loạn,uky6 nóuky6i vfScYội vàiftY8 fScYcâu rồftY8i tắZpUXt máyZpUX. uky6Đôi rf85mắt Minrf85h VZpUXỹ uky6tối lạifScY, gạtuky6 đZpUXám cậnfScY vftY8ệ sanrf85g mộtrf85 ftY8bên, luky6ạnh lùngrf85 rf85ra lệnh.

“Ở đâyftY8, uky6bảo vZpUXệ uky6vợ tôi.”

Chiếc fScYBMW nfScYhanh chuky6óng khuftY8ất sfScYau màftY8n đêm,ftY8 đểrf85 lạZpUXi phuky6ía safScYu mộtuky6 nZpUXỗi ânZpUX hậrf85n uky6quá lớn.

“Bà ftY8có huky6ai sựfScY lựaftY8 chọn…”uky6 ĐiềnZpUX Huânrf85 liếcftY8 nhìnftY8 bàZpUX uky6Hàn, ftY8sau đrf85ó đặtZpUX rf85vào lftY8òng bZpUXàn tarf85y củuky6a bftY8à rf85Hàn mộtrf85 ZpUXcon drf85ao sắcftY8 nhọn.rf85 “…fScY horf85ặc tôiuky6 sẽrf85 cftY8ho ngưfScYời giếtrf85 ftY8tên Miuky6nh Vỹ,fScY đứaZpUX coZpUXn tftY8rai độcftY8 nhấuky6t cuky6ủa bfScYà… hoặcftY8 tZpUXự tZpUXay bàZpUX kếtZpUX thúcZpUX ZpUXcuộc ZpUXsống củZpUXa Tuky6hy Thy.”

Nếu ĐiZpUXền HuâfScYn khônguky6 cftY8ó đượcZpUX ZpUXThy ThyftY8, tftY8hì kftY8hông fScYai córf85 quyrf85ền ấyZpUX cả!

Thật sự,ftY8 ĐiftY8ền Huâuky6n uky6không phụcrf85! Tạirf85 fScYsao cùnuky6g huyZpUXết thống,fScY vốnfScY rf85dĩ cảrf85 ftY8Minh ZpUXVỹ vàrf85 ThftY8y Tuky6hy đềuuky6 uky6không thfScYể đếZpUXn vớirf85 ftY8nhau, nhưnfScYg ZpUXtại sarf85o ThZpUXy fScYThy uky6lại chọrf85n Muky6inh VfScYỹ ftY8mà krf85hông chọnZpUX rf85Điền Huân?!

Ăn khZpUXông đưuky6ợc thìrf85 đàrf85nh đạpftY8 đZpUXổ vậy…

Dàn uky6dựng mộftY8t vụrf85 vuky6iệc bắZpUXt cZpUXóc đơnuky6 giản,uky6 đZpUXúng luky6à khfScYông uky6quá uky6khó vớfScYi ĐiềnZpUX Huân.

Mặc kệfScY rf85Minh rf85Vỹ uky6và ĐiềZpUXn fScYHuân đfScYã krf85ề vuky6ai sátrf85 uky6cánh rf85hơn brf85a năftY8m uky6trời… ZpUXmặc kftY8ệ ánhZpUX nhrf85ìn fScYoán hậnrf85 củaftY8 rf85Thy Thyuky6… Điềnuky6 HuâfScYn vẫnZpUX sẽZpUX thựcZpUX fScYhiện rf85kế hoạch.

“Điền HuâZpUXn, auky6nh bfScYị làuky6m sauky6o vậyuky6 hả?”ZpUX Thuky6y ftY8Thy tứcfScY gfScYiận trừrf85ng mắftY8t nhìnZpUX rf85Điền HuânZpUX, tạiftY8 rf85sao nZpUXgười mfScYà Trf85hy TftY8hy luônftY8 xerf85m lZpUXà anZpUXh tuky6rai tốtrf85 lạiZpUX cZpUXó thểuky6 luky6àm nhữngZpUX việfScYc nrf85hư thếZpUX này?

Đặt ftY8lòng fScYtin vàZpUXo rf85một ngfScYười đangfScY cfScYhìm sâurf85 vàuky6o nỗiuky6 thùftY8 hậnZpUX sâuuky6 lắngftY8, liệuky6u ZpUXcó phảirf85 làuky6 saZpUXi lầm?

“Sao? BftY8à cóuky6 rf85ba gfScYiây rf85để lfScYựa chọn…ftY8” ĐftY8iền ftY8Huân nhìnZpUX buky6à ZpUXHàn rf85với mộtfScY áfScYnh mắrf85t ftY8đầy thírf85ch trf85hú, uky6tiếp uky6tục dồuky6n bàZpUX đếnZpUX đườngZpUX cùuky6ng, ZpUX“… mộrf85t… hai…ftY8 ba…”

“Ta… sẽftY8 uky6bảo vftY8ệ MinfScYh Vỹ!rf85” Cảuky6 ngườfScYi bàrf85 HZpUXàn rurf85n lêZpUXn, nắmfScY cfScYhặt lấZpUXy ftY8con darf85o nhrf85ỏ bfScYé nhftY8ưng lạifScY sắZpUXc lạrf85nh troftY8ng tay.

Câu trf85rả lờirf85 ftY8hoàn toàfScYn đrf85úng vớifScY nhữngfScY ZpUXgì ĐiềnZpUX HuânftY8 mftY8ong đợi,ftY8 ftY8gương mặtuky6 ấuky6y đanZpUXg nởZpUX mộtZpUX ftY8nụ cườiftY8 cuky6ay đftY8ắng tftY8rên môi…

“Nếu giết,ftY8 tZpUXa sẽuky6 giếtftY8 cậu.”rf85 Độtuky6 ngrf85ột rf85bà HàZpUXn ngướcftY8 mfScYặt lêrf85n, rf85ánh nhìftY8n dfScYứt khorf85át ZpUXvà nhanZpUXh fScYchóng hZpUXướng mũiZpUX ftY8dao vềftY8 phftY8ía ĐiềnftY8 Huân.

Nhưng mộtftY8 rf85bóng drf85áng nfScYhỏ buky6é đãrf85 lậprf85 tứcZpUX đứngfScY chắfScYn trướuky6c mặtZpUX Điềnuky6 ftY8Huân, hứngfScY truky6ọn uky6nhát dftY8ao tàfScYn nrf85hẫn crf85ủa brf85à rf85Hàn. CảfScY bàrf85 Hànuky6 vZpUXà ĐftY8iền ftY8Huân đềufScY fScYsững ngưrf85ời, nhrf85ìn dòrf85ng máuZpUX đftY8ang thấmZpUX đfScYẫm chiếcfScY váyZpUX ZpUXxinh xZpUXắn cuky6ủa Thuky6y Thuky6y, vfScYà bóZpUXng fScYdáng ấyuky6 ZpUXcũng gftY8ục ngãrf85 tronftY8g ZpUXđau fScYđớn. Trf85hy Thy…ZpUX khônrf85g ZpUXhề cảfScYm tfScYhấy tứcZpUX giậZpUXn huky6ay oZpUXán ZpUXtrách rf85Điền HuânfScY, cfScYhỉ làuky6 nhấtrf85 thờuky6i cảmuky6 thấyrf85 rf85khó uky6chịu ZpUXvới nZpUXhững hàfScYnh đfScYộng thấftY8t thườnuky6g kia…

Nhưng khuky6ông vZpUXì trf85hế, ftY8một TZpUXhy ThftY8y uky6luôn hftY8ết lònftY8g vìZpUX fScYngười khZpUXác đểuky6 mặftY8c Điềnrf85 HuânftY8 chịftY8u nhátfScY drf85ao ấy.

Điền fScYHuân vộifScY rf85vàng nuky6âng ngfScYười Thrf85y TfScYhy rf85lên, trfScYong đôirf85 uky6mắt fScYkia đangZpUX xfScYuất hiệZpUXn mộtZpUX dònfScYg lZpUXệ đauZpUX đớn.

“Em… rf85xin lỗi…”

Đôi mắtrf85 dftY8ần khépftY8 lạuky6i, rf85và khôftY8ng baZpUXo ZpUXgiờ mftY8ở rf85ra uky6nữa. ĐếnZpUX trf85ận lrf85úc ThZpUXy ZpUXThy trúuky6t uky6hơi thởuky6 cuốifScY cùnguky6, uky6Minh ftY8Vỹ ZpUXchỉ kịpuky6 nhìZpUXn ftY8ngắm gươftY8ng mặfScYt tuky6rắng bệcuky6h ftY8ấy, rf85không quêfScYn tặnZpUXg chftY8o ngrf85ười đanguky6 nfScYắm grf85iữ cfScYon dauky6o đftY8ẫm máufScY trf85rong fScYtay mộftY8t uky6ánh nhfScYìn crf85ăm hận…ftY8 lfScYà ftY8bà Hàn!

Bà khZpUXông ZpUXhề giảiZpUX thíuky6ch fScYhay thanrf85h mirf85nh rf85cho bấtZpUX cfScYứ đfScYiều gìZpUX cả…uky6 vìftY8 srf85ự thậtZpUX, chínZpUXh ftY8bà đãfScY hạifScY chếtZpUX Thuky6y Thy.

Nhưng lúcrf85 MiZpUXnh VỹfScY đến,rf85 cũnuky6g luky6à lúcuky6 ĐiềnftY8 Huuky6ân rờiftY8 đi…

Đại sảftY8nh, từnfScYg uky6giây phúfScYt ZpUXtrôi qrf85ua, sốfScY mệnhuky6 củauky6 Điềuky6n rf85Huân rf85cũng dầnrf85 krf85ết thúrf85c, trZpUXước mắfScYt chỉuky6 cftY8òn tuky6hi thểfScY đẫmZpUX máuftY8 cfScYủa VĩnhZpUX Kỳ.

Lần nàfScYy… đãuky6 khiếnuky6 qurf85á nhiềrf85u ngfScYười thươngZpUX tổn…uky6 ĐiftY8ền HuâfScYn bậtZpUX cười,ftY8 nfScYụ cườiZpUX cuky6ay đắnrf85g mộftY8t cáuky6ch đaurf85 đớn.

Một âuky6m fScYthanh chấfScYn độnguky6 vrf85ang lênrf85, đồnguky6 thờifScY khiếnftY8 ngọZpUXn lửaftY8 uky6do tZpUXác độngfScY ZpUXmạnh bùngZpUX chfScYáy, mạnfScYh mẽftY8 vfScYà nurf85ốt chửngftY8 tấtZpUX cả.

Trong uky6đám fScYcháy fScYsau ftY8vụ nổuky6, ftY8một girf85ọt ftY8nước mắtuky6 uky6đầu tfScYiên rơiZpUX xuốngrf85 từZpUX gươftY8ng mặZpUXt Điềnuky6 Huân…

*Bệnh virf85ện XY*

“Bác sĩ!ZpUX” HạfScYo uky6Thần buky6ế ÁftY8i Huky6y trêfScYn tayrf85, xônZpUXg vàouky6 bệnhuky6 vftY8iện vớiZpUX trạngfScY tuky6hái vôfScY ftY8cùng hoảngrf85 loạn,rf85 gàuky6o lftY8ên rf85trong fScYvô vZpUXọng. “Làmrf85 uky6ơn, cứuky6u côuky6 fScYấy! Luky6àm ơn!”

“Đặt cftY8ô ấuky6y lêrf85n đây.”ZpUX ftY8Một uky6cô rf85y táZpUX rf85trực lậZpUXp ZpUXtức đẩZpUXy ftY8chiếc ftY8xe đZpUXẩy màZpUXu rf85trắng ZpUXra ZpUXtrước mftY8ặt Hạouky6 Thần,uky6 cấZpUXt ZpUXgiọng ruky6a lệnh.

Hạo ThZpUXần cfScYẩn trọftY8ng ZpUXđặt ÁftY8i ftY8Hy nằmftY8 lrf85ên ftY8chiếc xuky6e đẩyuky6 ấy,uky6 cậuuky6 rf85vội ZpUXvã nốiZpUX bướfScYc tfScYheo cuky6hiếc xZpUXe đếnfScY tậnfScY ftY8khi khuấtftY8 hẳnuky6 saftY8u fScYphòng cấprf85 cứu.

Mệt mZpUXỏi nuky6gồi xufScYống fScYdãy ghếuky6 chờfScY ftY8ngoài phòrf85ng cuky6ấp cứu,ZpUX HạoZpUX Thầnuky6 hfScYai tauky6y ôftY8m lấyrf85 fScYđầu, cốuky6 gắngZpUX địZpUXnh tftY8hần lại.

Trong kftY8hi đó…

*Bệnh việrf85n XX*

Minh VfScYỹ ngồiftY8 truky6ong uky6phòng ftY8cấp cZpUXứu ởrf85 uky6bệnh ftY8viện lớuky6n nhấtftY8 trf85hành phố,uky6 auky6nh đãfScY phảftY8i mấtftY8 cảuky6 giờuky6 đồngrf85 hồftY8 mớifScY đếfScYn đượuky6c fScYcái fScYbệnh viftY8ện ftY8rộng lớnuky6 này.

Ring… ring…

Điện thoạiZpUX lạuky6i rung…

“Chuyện ftY8gì?” MinZpUXh VỹZpUX tZpUXựa hẳnrf85 ZpUXngười uky6vào chiếuky6c ghếZpUX ởfScY phònZpUXg đfScYợi, rf85chán nfScYản nhấnZpUX nfScYút rf85nhận cuộZpUXc gọifScY sZpUXau đóuky6 áfScYp điệnfScY thoZpUXại vàofScY tauky6i, đếnrf85 tZpUXận ZpUXlúc nàrf85y afScYnh uky6mới ZpUXcảm rf85thấy suky6ự đauuky6 rf85buốt đếfScYn fScYtê dạifScY ởftY8 bftY8ờ vai.

“Thiếu… thfScYiếu uky6gia, nổ…ZpUX nổfScY rồi!”ZpUX TZpUXừ đuky6ầu dâZpUXy uky6bên rf85kia, têuky6n fScYcận vZpUXệ lắprf85 ftY8bắp nhuky6ư ZpUXđang ZpUXcực kZpUXỳ hoảnfScYg lrf85oạn, thởuky6 gấuky6p ZpUXkhông ngừng.

“Nổ?” MinftY8h VỹZpUX nhífScYu màrf85y, lặftY8p luky6ại dZpUXuy ZpUXnhất mrf85ột tZpUXừ nhfScYư đanfScYg chờftY8 suky6ự chứnguky6 tZpUXhực từfScY phuky6ía bênfScY kia.

“Khu nhftY8à ZpUXmáy… nổ.”uky6 VừfScYa ZpUXnghe thấyuky6 cZpUXô nórf85i gấuky6p gáfScYp ftY8vọng sftY8ang đrf85iện tuky6hoại từfScY phrf85ía uky6bên kiarf85, ftY8Minh VỹftY8 fScYmới kịpuky6 nhậuky6n thấrf85y từrf85 phíafScY bftY8ên ZpUXkia điftY8ện tfScYhoại ZpUXcó rấtuky6 ZpUXnhiều thftY8ứ uky6âm thrf85anh kuky6hác nhau.

“Chết tiệfScYt! Côrf85 ấyfScY ZpUXra khỏiZpUX rf85đó chuky6ưa?” Muky6inh VZpUXỹ ftY8tức gftY8iận ZpUXquát lêrf85n, đrf85ôi muky6ắt đaZpUXng luky6ộ rõftY8 vrf85ẻ lrf85o lắng.

Tại sarf85o rf85lúc đấy…uky6 afScYnh kZpUXhông uky6ở ftY8lại uky6mà lậftY8p tứcZpUX đếnftY8 bftY8ên bftY8à fScYta tuky6hế này?

“Vẫn… rf85chưa.” Giọrf85ng fScYnói bêuky6n kifScYa rrf85ất nftY8hỏ, dườuky6ng nhưfScY đãZpUX cốfScY gắngftY8 uky6thu hếuky6t cfScYan đảmuky6 đểuky6 trảfScY lời.

Gương mặftY8t MftY8inh fScYVỹ tuky6rở ZpUXnên ftY8tái nhợtfScY dướiuky6 ánhfScY đènfScY chrf85ùm trfScYong bệnhuky6 việfScYn, cốrf85 gắngftY8 gượrf85ng ngườZpUXi đứngfScY rf85dậy, nhưnrf85g suky6au ftY8đó lạifScY uky6ngã khuỵuuky6 xuốnrf85g đất.

Vết thưZpUXơng trêfScYn vaiuky6… rf85đã khiếnuky6 auky6nh ftY8mất qftY8uá nhirf85ều máu.

Đôi mfScYắt auky6nh ftY8dần trf85ối lại,rf85 cảuky6 ngrf85ười dfScYường ZpUXnhư khrf85ông cònftY8 chftY8út sứcZpUX lựfScYc nàofScY ftY8cả. Toàuky6n thâfScYn hoàrf85n toànuky6 bZpUXất ZpUXđộng trêftY8n nềZpUXn fScYđất, MinfScYh ftY8Vỹ ZpUXđang cốZpUX gắngfScY gượngfScY duky6ậy… nfScYhưng trf85ất ftY8cả chỉftY8 làZpUX vôZpUX uky6ích. Lầrf85n nàftY8y, uky6anh lạrf85i muky6ột lầnrf85 nữaZpUX… đánhuky6 ftY8mất ngưuky6ời uky6con gáifScY màZpUX mìnfScYh yZpUXêu thương.

Khoé mfScYôi trêZpUXn ZpUXgương mZpUXặt điểnZpUX fScYtrai khẽuky6 nhếfScYch uky6lên, uky6một nụuky6 ZpUXcười nhfScYạt, đồnfScYg lúcfScY đôrf85i mắtftY8 lạnhfScY lùngftY8 kfScYia ZpUXcũng dầnrf85 krf85hép lại,ftY8 chrf85e khuấtZpUX tầZpUXm nhfScYìn mờfScY ảo.

Chap 40

Người eftY8m yêuftY8 lZpUXà anh?

Hạo Thầuky6n luky6o lắngrf85 đứnZpUXg chắnrf85 trướcrf85 cZpUXửa pfScYhòng cấprf85 cứuftY8, tạirf85 uky6sao vàofScY khoảnhfScY kftY8hắc qufScYan trọngrf85 tuky6hì tfScYhời grf85ian lạirf85 ftY8trôi chậmuky6 uky6thế nàZpUXy cơftY8 chứ?

Ái Hrf85y củaZpUX ngàyuky6 hôftY8m nay…rf85 uky6quả tuky6hật uky6rất lftY8ạ lẫm,ftY8 nhfScYưng lạrf85i vZpUXô cùnfScYg đáuky6ng trf85hương trfScYong mắtuky6 cậu.

Đôi mắftY8t khônftY8g lẫZpUXn chútZpUX tfScYạp nuky6iệm lrf85uôn luônuky6 ánhftY8 lêftY8n ftY8những uky6tia nhìnuky6 léftY8m lỉuky6nh lạiZpUX trởuky6 ftY8nên sfScYâu uky6thẳm khônuky6g rf85chút hạfScYn địnhuky6, ftY8vô trftY8i vrf85ô giác.

Khoảnh khắcftY8 đốuky6i diệnfScY vớiuky6 đôiZpUX mắtZpUX ftY8vô cảftY8m ấy,ftY8 tráZpUXi tftY8im HạofScY ThầnfScY cuky6hợt cZpUXhùng xuốnrf85g, rf85tưởng chừZpUXng nhưuky6 đuky6ang ftY8chìm ftY8sâu vZpUXào nỗftY8i ftY8đau uky6cùng cực.

Nghĩ đếZpUXn virf85ệc mìnuky6h đãrf85 từftY8ng uky6tiếp ZpUXtay rf85cho uky6Điền HuâftY8n thựcfScY hiệftY8n kếrf85 hoạZpUXch truky6ả fScYthù, uky6Hạo fScYThần ZpUXlại cảmftY8 fScYthấy vôftY8 cùnrf85g nhZpUXức buốrf85t ftY8nơi ngực,ZpUX chuky6ỉ trànrf85 ftY8ngập drf85uy nZpUXhất mộftY8t thuky6ứ ftY8cảm xúcrf85 âZpUXn hận.

Đôi mrf85ắt trởfScY nênuky6 thấtfScY thần,fScY tầftY8m nftY8hìn duky6ần tốfScYi lại…ZpUX Lồrf85ng rf85ngực hiệnftY8 gZpUXiờ cZpUXứ nZpUXhư đangftY8 bịZpUX thiêuky6u đốtuky6, nfScYóng bỏngZpUX nrf85hưng fScYlại vôZpUX cùnuky6g đauZpUX ruky6át mỗifScY ftY8khi lạiuky6 uky6thêm mộtZpUX uky6giây uky6trôi qua.

Làm ơn…uky6 ÁZpUXi ZpUXHy, đừngftY8 đểfScY xảyftY8 ZpUXcô ấyZpUX fScYra bấftY8t crf85ứ chuyệnftY8 gZpUXì cả!

*Cạch*

Cánh cửaZpUX prf85hòng ftY8cấp cứuuky6 ZpUXđược mfScYở fScYra, kèmrf85 rf85theo độngrf85 tácfScY ftY8gạt HftY8ạo ThầftY8n sarf85ng ZpUXmột bên.

Chiếc xftY8e đẩyfScY màftY8u trZpUXắng ZpUXđang maftY8ng thuky6eo mZpUXột thfScYiên sứftY8 mấtZpUX đftY8i rf85đôi cánZpUXh, gưuky6ơng mặrf85t nhợtrf85 nhạtZpUX khôftY8ng cZpUXhút fScYsức sốnguky6 nhrf85ắm nfScYghiền fScYđôi rf85mắt, trêZpUXn đầZpUXu quấnfScY mộrf85t dảfScYi buky6ăng tftY8rắng ZpUXkhá mỏnguky6, mZpUXái tftY8óc mZpUXàu cauky6fe sữaZpUX vẫZpUXn bồngftY8 bềftY8nh rf85và uky6tôn lZpUXên vẻZpUX ZpUXđẹp thuầnftY8 khiết.

Ái ZpUXHy đượcfScY rf85y fScYtá đưaZpUX uky6ra kfScYhỏi rf85phòng buky6ằng chrf85iếc xuky6e đẩyrf85 tftY8rắng toátftY8, theZpUXo sftY8au lftY8à fScYông bftY8ác sĩrf85 trunrf85g niftY8ên ZpUXđang cftY8ầm tZpUXrên tfScYay mrf85ột xấpftY8 hZpUXồ sơuky6 bệftY8nh án.

Hạo ThầnZpUX mấfScYp máfScYy đftY8ôi môi,rf85 đưuky6a tuky6ay nfScYhư muốnuky6 nírf85u giZpUXữ cftY8ô lfScYại, nhưngfScY lftY8ại fScYbị ZpUXmột bànZpUX trf85ay uky6chặn nuky6gang ZpUXhành uky6động ấy.

Đôi mắtfScY cậuftY8 uky6không uky6nhìn bárf85c ZpUXsĩ uky6lấy ftY8một cárf85i, uky6tiếp tụcZpUX dõrf85i fScYtheo chiếftY8c xfScYe đẩyftY8 đanZpUXg đưfScYa nuky6gười fScYcon gáuky6i yếufScY ZpUXớt uky6kia cáchrf85 xfScYa khỏiuky6 mình.

“Đã qurf85a tìZpUXnh trrf85ạng nrf85guy kịcrf85h, vếtfScY thươngrf85 trf85uy ftY8không nặngZpUX ZpUXnhưng lạftY8i mftY8ất krf85há nftY8hiều máurf85, đrf85ặc biệtZpUX rf85có thểZpUX đfScYể lạiftY8 rf85di chrf85ứng crf85ho côZpUX ấy.”ftY8 Vịrf85 bácftY8 rf85sĩ hiềfScYn fScYtừ trướcfScY mặftY8t ftY8mở lời,uky6 uky6vỗ vỗftY8 varf85i Hạrf85o ftY8Thần nhưfScY đanZpUXg cốuky6 gắngrf85 trấuky6n ZpUXan. “Crf85ậu hãfScYy ZpUXđi lrf85àm tuky6hủ tụcfScY nhậpftY8 viện,rf85 srf85au đóftY8 cậuftY8 cófScY thểfScY ftY8vào phrf85òng 50ZpUX2 uky6thăm côftY8 ấfScYy, nếuky6u crf85ó bấrf85t kftY8ỳ dfScYấu hifScYệu bftY8ất trf85hường lfScYập ftY8tức uky6gọi brf85ác sĩ.”

Từ tuky6ừ hạfScY tarf85y xuống,ftY8 bóftY8ng vịrf85 báfScYc sfScYĩ tronZpUXg chiếcrf85 fScYáo ftY8blu trắnguky6 nhafScYnh chóngrf85 khuấtftY8 suky6au muky6ột cárf85nh cửarf85 phòftY8ng rf85gần đZpUXó, tiếprf85 tZpUXục tuky6hực hiệZpUXn nhiệmftY8 uky6vụ cfScYủa chírf85nh mình.

Di chứng?

Hai rf85tay Hạouky6 ThầftY8n siếuky6t chrf85ặt lại,uky6 rf85cả nrf85gười uky6run nhẹuky6 uky6lên, fScYđể lạirf85 rf85di rf85chứng sao?

“Dương HftY8ạo fScYThần! CôZpUX uky6gái uky6này qufScYan ZpUXtrọng đếnrf85 mứcftY8 khiếZpUXn cậuZpUX phfScYải bỏftY8 rf85cả sftY8how ZpUXdiễn qurf85an trọnuky6g sao?”fScY TafScYy qftY8uản lýftY8 fScYriêng củfScYa rf85Hạo ThầnfScY tứcrf85 giậnuky6 đậrf85p mạnZpUXh quZpUXyển sfScYổ ghrf85i cZpUXhép lịchrf85 làftY8m việuky6c củuky6a HfScYạo Thầuky6n ftY8lên bfScYàn, tứftY8c giZpUXận qfScYuát lớn.

Đã mộuky6t ngrf85ày trftY8ôi qua…

Hạo TfScYhần vẫnrf85 uky6không huky6ề rf85rời uky6khỏi ZpUXphòng bệnhrf85 sốrf85 uky6502 lftY8ấy mZpUXột gZpUXiây, cZpUXhỉ lặngZpUX ngườirf85 ngắfScYm nZpUXhìn ngưZpUXời uky6con gáiftY8 đangZpUX chìmfScY sâufScY vàofScY giftY8ấc ngủ.

Mọi uky6âm uky6thanh xftY8ung ftY8quanh rf85dường nZpUXhư khôngZpUX cuky6òn tuky6ác rf85động đếnfScY cậuZpUX đượcZpUX nữa.

Tay quảZpUXn lrf85ý fScYkia tứcrf85 girf85ận nuky6ém tuky6rọn đôuky6i uky6mắt ftY8oán uky6hận vàorf85 côuky6 uky6gái nfScYhỏ fScYbé đanfScYg nằmfScY yênuky6 lặngrf85 truky6ên chiếfScYc giườngftY8 trfScYắng khônuky6g cfScYhút rf85bụi bẩn,fScY hắfScYn lZpUXại nhìZpUXn sauky6mh Hạouky6 Tuky6hần ftY8vẫn đanZpUXg tiếpuky6 tụuky6c yêfScYn lặnuky6g trưfScYớc nguky6ười corf85n guky6ái ấy.

Bất ZpUXgiác fScYthở dZpUXài mrf85ệt muky6ỏi, hắnftY8 tuky6a uky6cầm quyểnuky6 uky6sổ vuky6ừa đượcZpUX nftY8ém ftY8mạnh luky6ên mặtuky6 fScYbàn củZpUXa phòfScYng bệnhfScY lêuky6n, ftY8lê bướcftY8 rZpUXa khỏiZpUX rf85căn phrf85òng tĩnZpUXh lặng.

*Bệnh viZpUXện XX*

“Tránh fScYra!” MZpUXinh Vuky6ỹ gằfScYn grf85iọng, tứcfScY ftY8giận nhftY8ìn đáftY8m cậnrf85 uky6vệ đangftY8 chftY8ặn ngrf85ang rf85trước cửa,rf85 đôirf85 mắtftY8 đằngftY8 đằfScYng srf85át khí.

“Ông chủftY8 ftY8có lệnh,ZpUX thiếuftY8 gifScYa phảifScY nftY8ghỉ nZpUXgơi đftY8ến khrf85i hoZpUXàn trf85oàn fScYbình phụcftY8.” MộtZpUX tZpUXên ZpUXcận fScYvệ cfScYúi đầuky6u, thậrf85n trfScYọng nuky6ói từngZpUX từuky6 mộtftY8 rf85cách márf85y fScYmóc, sfScYau đófScY đónfScYg nhaZpUXnh cánhrf85 cửrf85a phòrf85ng bfScYệnh lại.

“Mẹ uky6kiếp! MZpUXở cftY8ửa!!” fScYMinh VỹftY8 quátrf85 lớnfScY, rf85dùng chânfScY uky6đạp thẳngZpUX uky6vào cánhZpUX cửauky6 gỗfScY kfScYia, nhZpUXưng đámuky6 fScYcận vZpUXệ lftY8ại nhanZpUXh chrf85óng chặnftY8 cửaZpUX ngauky6y krf85hi ftY8cánh cửaZpUX vừa&nbspZpUX; bậtrf85 rrf85a dướiftY8 lựfScYc đfScYạp củuky6a anh.

Đây uky6rõ rZpUXàng lrf85à kếftY8 hoạchZpUX củaftY8 ônrf85g ta!!

Ông tuky6a khôngftY8 uky6muốn aZpUXnh đrf85i fScYtìm côftY8 ấy!!

Với khảuky6 năngrf85 rf85của ônguky6 ZpUXHàn, biếtfScY chZpUXuyện fScYÁi HZpUXy khZpUXông uky6hề uky6khó, đZpUXặc biệuky6t ônuky6g tuky6a ZpUXlại córf85 thểuky6 biếtfScY uky6rõ địaftY8 đifScYểm vftY8à nhữZpUXng gìZpUX xrf85ảy uky6ra liêZpUXn ftY8quan fScYđến vụftY8 việuky6c chftY8ấn độngrf85 rf85vừa rồi.

Minh VỹZpUX nghrf85iến rănZpUXg, đrf85ôi mắftY8t anZpUXh bfScYị fScYche phftY8ủ buky6ởi rf85một mànZpUX đêftY8m củauky6 tuyfScYệt vọnftY8g, tiếpfScY tftY8ục cốZpUX gắrf85ng thoátrf85 khỏiftY8 vòngfScY ftY8vây cuky6ủa đámftY8 cậfScYn vệ.

Ái Hyrf85, nfScYhất địnZpUXh ÁifScY Huky6y sẽftY8 khônuky6g rf85sao cả!

… khrf85ông ftY8sao crf85ả! uky6Cố gắnuky6g phủuky6 địnhuky6 nhfScYững dòuky6ng sufScYy nuky6ghĩ tồirf85 tệfScY gZpUXán guky6hép trậnZpUX bfScYom kifScYa vớirf85 suky6ự sốngftY8 uky6của ÁiftY8 ftY8Hy, tráirf85 rf85tim MftY8inh Vuky6ỹ ZpUXđang ftY8đập gZpUXấp fScYgáp hơrf85n bauky6o grf85iờ hết.

“Chờ fScYanh, lrf85àm ơn…”

Phòng bệrf85nh 502…

Đôi mắZpUXt nftY8âu troZpUXng sáftY8ng từfScY từfScY mởZpUX fScYra, lftY8ay độngfScY hàZpUXng mZpUXi dàiuky6, sarf85u đórf85 cfScYhớp chớpZpUX vZpUXài cfScYái đểftY8 thícZpUXh uky6nghi vuky6ới áfScYnh sángftY8 troftY8ng phòng.

Ái HftY8y uky6đưa taZpUXy dụiftY8 dụifScY mắZpUXt, liếcZpUX nhrf85ìn gươnuky6g mftY8ặt uky6đang gụcuky6 xuốngrf85 bZpUXên cạrf85nh giường,ftY8 đrf85ưa mộtrf85 tauky6y nắuky6m lấfScYy tftY8hành giườngZpUX cftY8ố gZpUXắng gượngftY8 dậy.

Hai uky6ngày trôfScYi qufScYa, Hạrf85o uky6Thần hftY8oàn toftY8àn mấftY8t ngủ,rf85 đểuky6 rf85rồi giờfScY đâyrf85 rf85không hềfScY hZpUXay brf85iết ngườfScYi rf85con rf85gái đánguky6 yêftY8u kirf85a đãuky6 “uky6hồi sinh”.

Cô nghiêngftY8 ngườiZpUX uky6sang mộtftY8 bênftY8, rf85cố gắnguky6 uky6thu gưftY8ơng mặtftY8 củftY8a ngườifScY ấyuky6 vàoftY8 tầmftY8 nhìn.

Đột ngộtfScY hftY8ai hàZpUXng lôngrf85 ZpUXmày tftY8ừ gươngftY8 mặtfScY ấyfScY kftY8hẽ cZpUXau lại,rf85 sftY8au đóZpUX mệuky6t mỏiftY8 muky6ở mắtfScY. Đuky6ập vàoftY8 mftY8ắt củarf85 HạoftY8 uky6Thần ftY8là gươnguky6 uky6mặt mZpUXơ mơftY8 mftY8àng mànrf85g nhrf85ư chrf85ưa tỉnhfScY mộngfScY cfScYủa ÁfScYi Hyrf85, fScYnét mặftY8t cftY8ậu lộftY8 ruky6õ vẻftY8 ngạcftY8 nhiuky6ên vrf85à vfScYui sướng.

Hạo Tuky6hần ngồifScY thẳrf85ng dậy,fScY đưafScY mộtfScY taftY8y rf85kéo crf85ô ôrf85m thậuky6t chftY8ặt vàorf85 lòngrf85, nftY8hư ZpUXđang cốfScY gắnftY8g chứnguky6 ZpUXthực sfScYự tồnftY8 fScYtại hiệZpUXn giờrf85 củauky6 cô.

“Mèo coftY8n, cuốiuky6 cZpUXùng eZpUXm cũngZpUX chZpUXịu tỉnfScYh rồi.”

Căn uky6phòng lạrf85i độfScYt rf85ngột cftY8hìm fScYvào khônrf85g giauky6n tĩuky6nh lặnguky6 vàrf85 uky6căng thẳng,rf85 Hrf85ạo ThầnfScY fScYnới lỏZpUXng vòngfScY tarf85y, safScYu rf85đó đẩyrf85 ZpUXngười ÁZpUXi ftY8Hy ftY8ra, lặftY8ng lẽftY8 qfScYuan srf85át từnguky6 cửftY8 fScYchỉ fScYtừ phíarf85 bêrf85n kia.

Cô uky6đang crf85hăm ZpUXchú nhìuky6n fScYHạo Thầnuky6, uky6ánh nhìnuky6 thftY8ích thrf85ú nhưuky6 vừrf85a tuky6ìm ruky6a mộtuky6 thZpUXứ ZpUXđồ chơiftY8 mớZpUXi lạ.

Sao từZpUX hàuky6nh độZpUXng đếnrf85 ftY8vẻ mặuky6t lạftY8i fScYngơ nuky6gơ ngftY8ác ngácrf85 thếuky6 này?

Có khfScYi nfScYào đfScYúng nhrf85ư lờrf85i báfScYc sĩZpUX fScYđã nói…uky6 vếftY8t thươnguky6 ftY8kia ZpUXđã thậfScYt sựftY8 đểfScY lZpUXại dZpUXi chứng?

“Em… têuky6n gì?”rf85 Hạuky6o ftY8Thần rf85bất gfScYiác cấZpUXt luky6ên ZpUXmột cârf85u hỏftY8i ftY8nghi vấnZpUX, nhfScYưng crf85hỉ đểfScY kiểftY8m ftY8tra tìnrf85h trạnfScYg hfScYiện tạifScY củrf85a uky6Ái Hy.

Từ phíarf85 bêftY8n kfScYia, đôifScY mfScYôi xinfScYh ftY8xắn nởfScY mộtfScY uky6nụ cZpUXười duky6ịu dàrf85ng, đfScYưa uky6tay nắrf85m lấyftY8 tfScYay rf85áo củauky6 ZpUXHạo Thần.

“Tên gìftY8?” ftY8Chất ZpUXgiọng rf85nhẹ nftY8hàng vauky6ng lênrf85, Áirf85 rf85Hy dườngZpUX ftY8như khôngZpUX hfScYiểu HạofScY ThZpUXần đanfScYg hỏiZpUX fScYgì, cftY8ất ZpUXtiếng hỏiZpUX nuky6gược lại.

Hạo ThầnfScY nhrf85eo rf85nheo mắt,ftY8 đưuky6a taZpUXy nắuky6m lấyfScY ftY8hai bờrf85 vafScYi ftY8nhỏ nrf85hắn kiafScY, larf85y mạnh.

“Em… bZpUXiết ZpUXanh làrf85 auky6i khftY8ông?” rf85Trái uky6tim cậZpUXu đaZpUXng đậpftY8 loạnZpUX fScYcả lên,uky6 ZpUXđây fScYcó lẽuky6 sẽfScY ftY8là sựftY8 khẳngftY8 địnhZpUX cuZpUXối cùng.

Hạo TfScYhần ZpUXvà Áirf85 ZpUXHy cứftY8 thếZpUX nhìZpUXn nhrf85au, khftY8ông cfScYó tfScYhêm cftY8hút rf85phản ứnZpUXg nàofScY krf85hác cả.

Bất giácuky6 thởuky6 dàifScY, Huky6ạo TfScYhần brf85uông cZpUXô fScYra, uky6đứng dậyuky6 qrf85uay lưnuky6g bưftY8ớc đi.

Phải ftY8gọi ftY8bác sĩ…

Một bfScYàn taftY8y níuky6u lZpUXấy uky6vạt áftY8o củrf85a Hạouky6 Thầnrf85 fScYtừ phuky6ía ftY8sau, đôiftY8 mắrf85t nâZpUXu đafScYng chớpftY8 mftY8ắt nhìnuky6 cậu.

“Minh… fScYVỹ?” ZpUXÁi uky6Hy nghiêrf85ng nZpUXghiêng đftY8ầu, đưZpUXa mộtuky6 fScYtay lênZpUX miệngftY8 vftY8ới rf85vẻ băuky6n kuky6hoăn vìftY8 cfScYâu trảZpUX lờZpUXi củaZpUX crf85hính mình.

Minh Vỹ…ZpUX làfScY fScYhai từfScY dZpUXuy nZpUXhất ftY8được khắcZpUX sâurf85 vZpUXào trZpUXái tftY8im củrf85a cô…

Liệu ftY8chàng trftY8ai tZpUXrước rf85mặt… crf85ó phảiftY8 ftY8là ftY8người rf85mang cáfScYi tênftY8 rf85Minh Vỹ?

“Em… uky6vừa nóiuky6 gì?”ftY8 ĐôfScYi mắftY8t HZpUXạo ThầnftY8 lộuky6 rZpUXõ vẻuky6 fScYthất vọngrf85, cốftY8 fScYgắng gặnrf85g hỏiZpUX ÁfScYi Hy.

Không tuky6hể nZpUXào! TZpUXại uky6sao lạfScYi làftY8 Mrf85inh Vỹ?

“Minh… MinftY8h Vỹ?”rf85 ftY8Ái ftY8Hy ngượftY8ng rf85ngùng crf85úi mặtrf85 xuống,fScY siếrf85t chặtfScY vạtfScY ftY8áo tronrf85g tftY8ay ZpUXhơn, lặpZpUX lạifScY thêmfScY uky6một rf85lần nữa.

Cả ngườZpUXi ftY8Hạo Thầnrf85 lftY8ại tfScYiếp rf85tục ruftY8n lêuky6n, qrf85uay ngườiuky6 lạiuky6 nftY8hìn thrf85ẳng uky6vào ÁftY8i Hy…

Cảm girf85ác ZpUXghen tZpUXức đangZpUX lerf85n lỏifScY ftY8trong tZpUXrái tiZpUXm tràfScYn nuky6gập nỗuky6i ânfScY hậnrf85 cftY8ủa HạfScYo Thần.

Dù khuky6ông muốZpUXn tuky6hừa nhậftY8n… nhfScYưng dưZpUXờng nZpUXhư nftY8gười cfScYon uky6gái trưZpUXớc uky6mặt đãZpUX cướfScYp rf85mất tráftY8i tiftY8m rf85của cậuuky6 mftY8ất rồi.

“Ừ, lZpUXà anh.”ZpUX Grf85ấp uky6gáp ftY8ôm ZpUXÁi ftY8Hy uky6vào ZpUXlòng, Hạrf85o Thầnrf85 siếftY8t chặZpUXt vòuky6ng ZpUXtay hơnuky6. “EZpUXm… luky6à hônuky6 rf85thê củaftY8 anfScYh, VươnZpUXg ÁZpUXi Hy.”

Mặc kfScYệ tấtrf85 cftY8ả… mặZpUXc kệfScY rf85cô nhầfScYm lẫnfScY mìnrf85h vớuky6i MiZpUXnh Vỹ…

Chỉ cầuky6n rf85có đưZpUXợc tráifScY trf85im củaftY8 fScYcô, cậuky6u sẽuky6 chfScYấp nhậnfScY tấtftY8 cả!

Kể cảuky6 tftY8hay thếfScY vàftY8 đófScYng vZpUXai kẻftY8 mìfScYnh cftY8ăm ZpUXthù nhất!

Ái ZpUXHy fScYvô thZpUXức đưarf85 tuky6ay luky6ên, đôifScY mắtfScY vôZpUX rf85cảm khôZpUXng hạnftY8 ftY8định, uky6từ đôiuky6 fScYmôi uky6xinh xắnuky6 uky6thốt ruky6a fScYmột câufScY nóiZpUX vớiZpUX âfScYm vựcfScY troZpUXng tZpUXhanh, nhưnguky6 nZpUXhỏ đếnuky6 mứrf85c khônftY8g mộtfScY aftY8i cfScYó tuky6hể nghrf85e thấy.

“Hôn… uky6thê… củauky6 anh…?”