You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho eqgs3m f234một lốiqgs3 thoát

“Cứ bắaZv8n nếuqgs3 RHJzem muRHJzốn.” RHJzKhông ngRHJzần aZv8ngại tRHJzrả lf234ời, Mit8gXnh Vqgs3ỹ nf234gước mặtt8gX nhìnt8gX qgs3thẳng vàaZv8o RHJzđôi maZv8ắt nâaZv8u tronqgs3g sángRHJz kiat8gX, nhưRHJz f234thể đqgs3ang muốnqgs3 thf234ật sựf234 qgs3đối diệnf234 vaZv8ới hiệnaZv8 tạit8gX aZv8cùng cô.

“Tôi st8gXẽ RHJzkhông f234bắn t8gXanh, f234vì sựaZv8 lựat8gX chRHJzọn nàyRHJz kht8gXông RHJznhư aZv8tôi monqgs3g đợi…”qgs3 Khẩf234u sf234úng kiRHJza rt8gXời khaZv8ỏi tránqgs3 Mit8gXnh VaZv8ỹ, nhưnqgs3g lạiqgs3 đượcf234 df234í sáqgs3t vàaZv8o đầaZv8u f234Ái HaZv8y RHJzđầy thácaZv8h thRHJzức, “…RHJz nếuaZv8 RHJzanh khôngt8gX rqgs3a kht8gXỏi đây,f234 tôiRHJz sẽaZv8 nổf234 súng.”

Anh khôngt8gX aZv8hề trRHJzả lời,RHJz vìRHJz lqgs3úc naZv8ày taZv8hật sựRHJz khqgs3ông thểt8gX đoáqgs3n trướcaZv8 qgs3được côt8gX đangt8gX muốnt8gX lRHJzàm nRHJzhững gì…

Gắng gượnf234g đứnf234g dậy,t8gX Mf234inh VRHJzỹ chqgs3ống mộtRHJz tRHJzay aZv8vào tường,f234 bqgs3ước f234ra pht8gXía t8gXcửa RHJzngoài qgs3của đạaZv8i sảnh.RHJz NhRHJzưng đt8gXi hếqgs3t đạiRHJz RHJzsảnh, af234nh bỗngRHJz qf234uay RHJzngười aZv8lại, tf234rên sRHJzàn naZv8hà t8gXvẫn qgs3lưu aZv8dấu nhữngaZv8 gaZv8iọt t8gXmáu từRHJz RHJzvai trt8gXái rớtt8gX qgs3theo nf234hững baZv8ước caZv8hân củat8gX anh.

“Chỉ cầnt8gX et8gXm đưt8gXa taZv8ôi kqgs3hẩu súng,aZv8 tôqgs3i sẽqgs3 lậpaZv8 tứcaZv8 rqgs3ời aZv8khỏi đây.”RHJz MinRHJzh Vỹqgs3 gqgs3ằn giọnt8gXg, đôif234 mắtf234 tựaf234 nhưqgs3 mắtaZv8 laZv8oài f234hổ báot8gX vẫnRHJz sánqgs3g rựcqgs3 tronqgs3g qgs3ánh chRHJziều tà.

Ái t8gXHy f234ném mạnht8gX kqgs3hẩu f234súng vqgs3ề phaZv8ía at8gXnh, nhưRHJzng ĐiềnRHJz HuaZv8ân thìf234 t8gXlại nhíuf234 màf234y đầt8gXy khóqgs3 chịu.

Minh t8gXVỹ lậRHJzp tứqgs3c cầqgs3m lf234ấy kqgs3hẩu súngt8gX kiaqgs3, aZv8chĩa f234thẳng vềRHJz aZv8phía Điềqgs3n Huât8gXn, đôiaZv8 mắqgs3t lạf234nh t8gXlùng đanqgs3g vằf234n lênt8gX nhữngqgs3 tiqgs3a lt8gXửa đỏ.

*Đoàng*

Điền aZv8Huân qgs3vẫn chưaf234 RHJzhề cóqgs3 taZv8hêm bqgs3ất aZv8kỳ phảnRHJz ứnqgs3g nào,f234 lậpqgs3 tứcqgs3 gaZv8ục xuqgs3ống saZv8au pqgs3hát sf234úng củaaZv8 Mqgs3inh VaZv8ỹ, aZv8nhưng cRHJzhỉ f234ở mộaZv8t vịRHJz trqgs3í RHJzgần laZv8ồng ngựcqgs3 aZv8đang kaZv8hiến tqgs3rái tf234im đt8gXập gấpaZv8 gt8gXáp vìqgs3 f234đau đớn.

Ngay cảaZv8 Hạoqgs3 Thầnf234 ct8gXũng đờqgs3 ngaZv8ười, naZv8hìn aZv8bóng ngườiRHJz RHJzluôn tRHJzỏ f234ra nguqgs3y hiểmt8gX kt8gXia ngãaZv8 gaZv8ục hf234ệt nhqgs3ư RHJzVĩnh KRHJzỳ vừaqgs3 rồi,t8gX nqgs3hưng aZv8chỉ aZv8khác ởRHJz mộqgs3t điểm…

Điền aZv8Huân vẫaZv8n caZv8hưa qgs3ngừng RHJzthở… nơiqgs3 t8gXkhoé aZv8môi xt8gXuất t8gXhiện mộtRHJz vệt8gXt máaZv8u daZv8ài củat8gX t8gXnội thưqgs3ơng, nhqgs3ưng aZv8Điền Hf234uân vẫnRHJz cốf234 f234chấp cườRHJzi khinaZv8h bỉ.

Bóng dqgs3áng Mint8gXh VỹaZv8 khut8gXất aZv8sau cánhf234 cRHJzửa phòngt8gX t8gXđại sảaZv8nh, RHJztiếp bướcf234 cht8gXân t8gXbước t8gXra khaZv8ỏi khRHJzu nRHJzhà máf234y qgs3bỏ hoang.

Đành tf234in tưởngqgs3 gt8gXiao phaZv8ó mọif234 việct8gX caZv8òn lạit8gX cf234ho Hạoqgs3 f234Thần vậy…

Cảnh tqgs3ượng đqgs3ẫm máuf234 củaRHJz giaf234n đạt8gXi sảnht8gX rộnaZv8g laZv8ớn khiRHJzến Ht8gXạo ThầnRHJz cảmRHJz taZv8hấy ngạtRHJz thởf234, t8gXxung quaf234nh chỉRHJz nqgs3ặc mqgs3ùi máRHJzu tRHJzanh nồng…

Cậu thởt8gX dàiRHJz, f234bước đt8gXến bt8gXên cqgs3ạnh Áf234i Hyt8gX, đf234ặt tat8gXy qgs3lên RHJzbờ vqgs3ai nhỏf234 béRHJz ấyqgs3, f234sau RHJzđó RHJzđi lưRHJzớt aZv8qua aZv8mặt côt8gX, qut8gXay đầuRHJz lại.

“Em saf234o f234thế, maZv8èo con?f234” Nhìqgs3n gươf234ng mqgs3ặt RHJzkỳ RHJzlạ củaRHJz côt8gX, cậuqgs3 lqgs3ay mạnht8gX đôiqgs3 aZv8vai ấy,RHJz nht8gXưng vẫnf234 aZv8không hềqgs3 nhậnf234 đưt8gXợc bấRHJzt kf234ỳ phảf234n ứngaZv8 nàRHJzo cả.

Đột naZv8gột đqgs3ôi aZv8mắt t8gXÁi Hqgs3y lạiaZv8 sánt8gXg aZv8lên, đầyqgs3 vẻt8gX ngạcf234 t8gXnhiên nqgs3hìn Hạof234 Thần.

Bàn qgs3tay nhaZv8ỏ qgs3bé ấRHJzy aZv8lập t8gXtức t8gXkéo mt8gXạnh HạoRHJz ThaZv8ần f234xuống, dt8gXùng caZv8ả thânaZv8 ngqgs3ười chaZv8e chắRHJzn qgs3cho cậuRHJz f234một cáchRHJz gấpf234 gáp.

*Bốp*

Một tRHJzhanh gỗf234 rơaZv8i xuốnqgs3g trướt8gXc mắt8gXt HạRHJzo Thqgs3ần, f234thân hqgs3ình naZv8hỏ bRHJzé kiaZv8a cũqgs3ng dầnaZv8 thảt8gX lỏngqgs3, RHJzsau qgs3đó qgs3ngất đi…aZv8 lạiRHJz làt8gX Tịnhf234 RHJzNhi… đôiaZv8 mắtRHJz vẫnqgs3 sởRHJz hRHJzữu nỗif234 hoRHJzảng sợRHJz khôt8gXng qgs3dứt, nhưt8gXng lRHJzần RHJznày lf234ại mRHJzang tf234hêm cảmRHJz giqgs3ác mặcf234 cảmf234 tộaZv8i lỗi.

“A… qgs3em… et8gXm aZv8không biếtRHJz aZv8gì aZv8cả.” Tịnhf234 Nht8gXi f234quay ngaZv8ười, chf234ạy rqgs3a khỏiaZv8 cănqgs3 phònRHJzg t8gXđẫm máu.

“Mèo f234con, eRHJzm cóqgs3 st8gXao aZv8không?” Đưqgs3a taRHJzy đỡt8gX lấf234y tht8gXân f234hình kit8gXa, HạoaZv8 ThầaZv8n ômqgs3 chf234ặt Áif234 aZv8Hy vàot8gX lòt8gXng, đưt8gXa tf234ay vRHJzỗ t8gXvỗ vaZv8ào mặtaZv8 caZv8ô liRHJzên tục.

Thứ t8gXsắc đỏf234 thẫf234m caZv8ủa maZv8áu chạyf234 dRHJzài từt8gX taZv8rán qgs3Ái Hyf234, dườnRHJzg nhaZv8ư thanf234h RHJzgỗ kRHJzia đf234ã đưt8gXợc taZv8ác độaZv8ng RHJzmột lựcaZv8 rấaZv8t mạnh.

Hạo Tht8gXần aZv8đưa nht8gXanh tf234ay f234áo laf234u nqgs3hẹ nhữqgs3ng dòngqgs3 chảyRHJz vôf234 hạnf234 trêt8gXn mRHJzặt cô…

Đôi mắt8gXt Điềnt8gX Huânf234 taZv8uy mờf234 nhạtRHJz, nRHJzhưng vaZv8ẫn qgs3đủ t8gXđể trôf234ng tRHJzhấy nf234hững gt8gXì qgs3đang daZv8iễn rRHJza traZv8ong tt8gXầm nhìn.

Gương RHJzmặt qgs3và dáRHJzng vẻt8gX kia…t8gX Tt8gXhy Thy?

Từ hànhf234 độngRHJz đếf234n cqgs3ử RHJzchỉ vRHJzà vẻf234 mặtRHJz, hệtt8gX qgs3như f234đang diqgs3ễn lRHJzại vf234ở kịf234ch đẫmRHJz t8gXmáu haZv8ai qgs3năm vf234ề trước…

“Nhanh… t8gXđưa… Tt8gXhy f234Thy qgs3ra… khỏiRHJz đây…”f234 Đit8gXền Huâqgs3n dRHJzồn tấtaZv8 t8gXcả sứcaZv8 lựcaZv8 cuốiqgs3 cRHJzùng nóiRHJz RHJztrong f234đứt quãRHJzng, từngaZv8 taZv8ừ đượct8gX pRHJzhát raZv8a mộaZv8t t8gXcách nt8gXặng nf234học, “…RHJz có…qgs3 bom…”

Hạo Thầqgs3n ngạcqgs3 f234nhiên nhìnaZv8 vt8gXề phíaqgs3 ĐaZv8iền HuâaZv8n, gươngf234 RHJzmặt lộf234 t8gXrõ aZv8vẻ sửngaZv8 sốtqgs3, RHJzvội vàf234ng nhấcaZv8 bt8gXổng ngườiaZv8 Áit8gX t8gXHy lqgs3ên, mRHJzở nhanaZv8h chiếaZv8c cửat8gX sqgs3ổ f234ở gt8gXóc phòng,aZv8 RHJzlập tứf234c đưaqgs3 côt8gX qgs3ra khỏiaZv8 kf234hu f234nhà mf234áy bỏt8gX hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệf234n thoạit8gX tronf234g f234túi t8gXáo Mif234nh Vf234ỹ rRHJzung lênRHJz f234không ngừng.

Anh chqgs3o taZv8ay vàoqgs3 túiRHJz, đứngRHJz tRHJzựa vf234ào RHJzchiếc f234BMW, đểf234 t8gXmặc nhaZv8ững qgs3tên cậnt8gX vệqgs3 t8gXđang cốaZv8 gắaZv8ng f234sơ cứut8gX t8gXcho qgs3vết thươngf234 trênf234 vai.

“Thiếu gRHJzia, aZv8bà caZv8hủ đãaZv8 qgs3tự sátf234!” KhaZv8ông t8gXđể MinaZv8h Vf234ỹ kịf234p lênt8gX tiếng,t8gX mộtt8gX aZv8chất RHJzgiọng trầmRHJz khànRHJz vant8gXg lênf234, hRHJzơi nt8gXghẹn lại.f234 “Bệnhqgs3 việf234n XY.”

Đầu dâRHJzy aZv8bên f234kia dườqgs3ng aZv8như đf234ang rơiRHJz vqgs3ào trạRHJzng thRHJzái hof234ảng loạaZv8n, nóiRHJz vộiqgs3 vàiRHJz câuaZv8 rồif234 qgs3tắt maZv8áy. ĐôaZv8i mắtt8gX Mit8gXnh f234Vỹ tốqgs3i lf234ại, gạtqgs3 aZv8đám f234cận vệt8gX sanaZv8g mqgs3ột t8gXbên, lạnhf234 lùnf234g rf234a lệnh.

“Ở đâaZv8y, f234bảo vf234ệ t8gXvợ tôi.”

Chiếc BMRHJzW t8gXnhanh RHJzchóng kf234huất t8gXsau mànf234 đêmRHJz, đểqgs3 qgs3lại phíaqgs3 saaZv8u mộtf234 t8gXnỗi aZv8ân RHJzhận qut8gXá lớn.

“Bà cóaZv8 haqgs3i sựt8gX lựaf234 chọn…”t8gX ĐiaZv8ền f234Huân lf234iếc nhìf234n bàRHJz HàaZv8n, sqgs3au đt8gXó đaZv8ặt qgs3vào lt8gXòng bt8gXàn tf234ay củaaZv8 bt8gXà Hqgs3àn mRHJzột coaZv8n daZv8ao sắcf234 nhọn.RHJz “…aZv8 hoặcf234 RHJztôi sRHJzẽ cht8gXo nRHJzgười giếtqgs3 têqgs3n t8gXMinh Vỹ,aZv8 đứaf234 coRHJzn trf234ai độcRHJz naZv8hất củt8gXa bà…aZv8 hoặcf234 tựaZv8 tqgs3ay qgs3bà f234kết thqgs3úc cuộcqgs3 sốnaZv8g f234của Tqgs3hy Thy.”

Nếu Đif234ền Huânf234 khf234ông ct8gXó aZv8được Tf234hy ThRHJzy, thRHJzì khôngt8gX f234ai cóaZv8 quyềqgs3n RHJzấy cả!

Thật sRHJzự, Đqgs3iền aZv8Huân khônf234g phụf234c! f234Tại RHJzsao cùnaZv8g huRHJzyết thốngt8gX, vốnqgs3 dĩqgs3 cảqgs3 MaZv8inh VaZv8ỹ vàqgs3 Tht8gXy Tt8gXhy đềf234u khôngf234 tf234hể aZv8đến vớqgs3i nhauqgs3, nqgs3hưng tạit8gX saZv8ao Tf234hy t8gXThy lạiqgs3 chRHJzọn MRHJzinh Vqgs3ỹ qgs3mà khônRHJzg chọnf234 Đit8gXền Huân?!

Ăn khôqgs3ng đượcaZv8 tht8gXì đRHJzành đạpqgs3 đổaZv8 vậy…

Dàn dựngt8gX maZv8ột vqgs3ụ việct8gX RHJzbắt cRHJzóc RHJzđơn giảt8gXn, đúqgs3ng làf234 khôaZv8ng quf234á khqgs3ó vRHJzới Điềt8gXn Huân.

Mặc kệRHJz Minf234h VỹRHJz vàqgs3 qgs3Điền HuânaZv8 f234đã kềaZv8 vaRHJzi sqgs3át ct8gXánh t8gXhơn bqgs3a năf234m f234trời… qgs3mặc kt8gXệ ánhRHJz aZv8nhìn RHJzoán hf234ận củaRHJz qgs3Thy Thy…t8gX f234Điền HuâaZv8n vẫnt8gX st8gXẽ thựf234c hiệnqgs3 kf234ế hoạch.

“Điền Huât8gXn, anRHJzh f234bị làmRHJz RHJzsao vậf234y hả?”aZv8 ThaZv8y Tt8gXhy tứf234c giaZv8ận t8gXtrừng mqgs3ắt RHJznhìn ĐiRHJzền Ht8gXuân, tf234ại aZv8sao nf234gười màaZv8 Tf234hy Tf234hy luôRHJzn xf234em f234là aaZv8nh trRHJzai tt8gXốt RHJzlại aZv8có thểaZv8 lt8gXàm nhữnqgs3g vit8gXệc nhưRHJz tf234hế này?

Đặt lòqgs3ng f234tin vàoqgs3 mf234ột ngườiqgs3 đaRHJzng t8gXchìm sf234âu aZv8vào nỗt8gXi thùt8gX hậnaZv8 sâRHJzu lắRHJzng, liệqgs3u ct8gXó phqgs3ải RHJzlà saZv8ai lầm?

“Sao? BRHJzà f234có bf234a giâyt8gX đf234ể lựqgs3a RHJzchọn…” Điềnt8gX HuânRHJz nRHJzhìn bqgs3à t8gXHàn vớiaZv8 mộtt8gX ánhf234 mRHJzắt đầRHJzy tf234hích thRHJzú, qgs3tiếp taZv8ục dồaZv8n bàf234 đết8gXn đườqgs3ng ct8gXùng, “…RHJz một…RHJz hai…aZv8 ba…”

“Ta… aZv8sẽ bảoRHJz vệRHJz Mif234nh Vỹf234!” CaZv8ả ngườiqgs3 bàRHJz t8gXHàn raZv8un lênqgs3, nf234ắm chặqgs3t laZv8ấy cof234n f234dao nhỏqgs3 baZv8é nhưngt8gX lạiRHJz f234sắc lạnht8gX troqgs3ng tay.

Câu t8gXtrả lờaZv8i hoRHJzàn tqgs3oàn đt8gXúng vớqgs3i nhaZv8ững gìRHJz ĐiềaZv8n t8gXHuân f234mong đợi,qgs3 gươt8gXng mặtRHJz ấyaZv8 đangt8gX naZv8ở một8gXt nụt8gX cườiRHJz caRHJzy đắngf234 trêqgs3n môi…

“Nếu giếRHJzt, qgs3ta f234sẽ giếtt8gX cậu.”RHJz Độtqgs3 ngộqgs3t aZv8bà HàaZv8n RHJzngước mặt8gXt f234lên, t8gXánh nf234hìn f234dứt khoáaZv8t vt8gXà aZv8nhanh t8gXchóng hướnt8gXg aZv8mũi dqgs3ao qgs3về pt8gXhía ĐRHJziền Huân.

Nhưng qgs3một bRHJzóng dánaZv8g f234nhỏ bf234é đRHJzã lậpqgs3 t8gXtức đứRHJzng chắnt8gX trf234ước mt8gXặt ĐiềnaZv8 Huâf234n, hứqgs3ng taZv8rọn naZv8hát daf234o t8gXtàn naZv8hẫn aZv8của bàqgs3 Hf234àn. CaZv8ả bRHJzà Hqgs3àn qgs3và Điềf234n Hf234uân qgs3đều sữngRHJz nf234gười, nhìnt8gX df234òng máuaZv8 đat8gXng aZv8thấm đẫmRHJz chif234ếc váyt8gX xRHJzinh xắaZv8n f234của TRHJzhy qgs3Thy, vàt8gX f234bóng t8gXdáng aZv8ấy cũngt8gX aZv8gục ngãf234 aZv8trong đaZv8au đớnaZv8. Tt8gXhy Thy…f234 khqgs3ông f234hề RHJzcảm thất8gXy tqgs3ức giậnaZv8 hf234ay oánaZv8 trácht8gX t8gXĐiền f234Huân, caZv8hỉ làt8gX nhấtRHJz thờqgs3i cf234ảm thấaZv8y aZv8khó chịuqgs3 vớf234i nhaZv8ững hànt8gXh độnaZv8g thấaZv8t thườnqgs3g kia…

Nhưng kqgs3hông vìaZv8 taZv8hế, mRHJzột Thf234y Thf234y aZv8luôn hếtf234 aZv8lòng vìaZv8 ngườiRHJz RHJzkhác đaZv8ể mặcqgs3 ĐiềnaZv8 HuRHJzân cRHJzhịu nháaZv8t daf234o ấy.

Điền Huâqgs3n qgs3vội vànRHJzg aZv8nâng ngưRHJzời RHJzThy Thqgs3y lênqgs3, t8gXtrong đf234ôi mắtRHJz kf234ia đaqgs3ng xuRHJzất hf234iện mt8gXột dònaZv8g lệaZv8 đauqgs3 đớn.

“Em… xiRHJzn lỗi…”

Đôi mắtf234 dầnqgs3 khéRHJzp lạt8gXi, qgs3và khôngt8gX aZv8bao giờaZv8 mRHJzở raZv8a nữf234a. Đf234ến tậnt8gX lúaZv8c Tqgs3hy ThaZv8y trúRHJzt aZv8hơi thởaZv8 cqgs3uối cùRHJzng, MiRHJznh VỹaZv8 chỉf234 kịpaZv8 nhRHJzìn ngắmt8gX gưRHJzơng mặtt8gX trắngRHJz bệcaZv8h ấy,RHJz khôngt8gX quêaZv8n tặt8gXng qgs3cho nt8gXgười f234đang nắt8gXm RHJzgiữ caZv8on dRHJzao đẫt8gXm máf234u troRHJzng RHJztay mộtt8gX ánt8gXh nhìRHJzn cf234ăm hqgs3ận… làaZv8 bf234à Hàn!

Bà khf234ông hềaZv8 gaZv8iải qgs3thích haaZv8y thaRHJznh maZv8inh chqgs3o bấtqgs3 cứRHJz điaZv8ều gìqgs3 cả…t8gX vaZv8ì st8gXự thật8gXt, aZv8chính bRHJzà đãaZv8 qgs3hại chếtqgs3 aZv8Thy Thy.

Nhưng qgs3lúc t8gXMinh Vt8gXỹ đếqgs3n, ct8gXũng lt8gXà lúct8gX ĐRHJziền Huânqgs3 t8gXrời đi…

Đại aZv8sảnh, tf234ừng giâyRHJz phút8gXt qgs3trôi qf234ua, saZv8ố qgs3mệnh caZv8ủa ĐiềaZv8n Huf234ân cRHJzũng dầnaZv8 kếtt8gX tqgs3húc, trướcRHJz mt8gXắt cRHJzhỉ cf234òn RHJzthi thểaZv8 đẫRHJzm máuaZv8 củaRHJz aZv8Vĩnh Kỳ.

Lần này…aZv8 đãf234 khiếnaZv8 quRHJzá nhif234ều nf234gười thaZv8ương tqgs3ổn… ĐiềnaZv8 Huât8gXn bậtaZv8 cưRHJzời, nụRHJz cườiqgs3 ct8gXay đRHJzắng mt8gXột cf234ách đf234au đớn.

Một ât8gXm aZv8thanh aZv8chấn độngRHJz qgs3vang lênt8gX, đồnRHJzg thqgs3ời khif234ến RHJzngọn lửaaZv8 RHJzdo táaZv8c f234động mạaZv8nh t8gXbùng chRHJzáy, mạaZv8nh mẽaZv8 vàt8gX RHJznuốt chửngqgs3 tấtRHJz cả.

Trong đáRHJzm chaZv8áy sRHJzau vụqgs3 nổaZv8, qgs3một giọaZv8t nqgs3ước mắaZv8t đầut8gX qgs3tiên rqgs3ơi xuốaZv8ng RHJztừ qgs3gương mặaZv8t Điềnt8gX Huân…

*Bệnh aZv8viện XY*

“Bác st8gXĩ!” t8gXHạo ThRHJzần bf234ế Áiqgs3 HRHJzy qgs3trên RHJztay, xaZv8ông vàoqgs3 t8gXbệnh việnRHJz vớiRHJz trạngaZv8 tt8gXhái vôaZv8 cùnf234g hf234oảng loqgs3ạn, RHJzgào lt8gXên traZv8ong vqgs3ô vọng.qgs3 “Lqgs3àm ơaZv8n, cứuRHJz cRHJzô ấy!aZv8 Làmt8gX ơn!”

“Đặt t8gXcô ấf234y lênaZv8 đRHJzây.” MRHJzột cqgs3ô f234y qgs3tá trựcf234 lậf234p tứcqgs3 đẩyaZv8 RHJzchiếc xqgs3e đẩyqgs3 màt8gXu trắt8gXng raZv8a trưf234ớc mặtqgs3 HạRHJzo Thầqgs3n, cqgs3ất giọRHJzng rt8gXa lệnh.

Hạo ThaZv8ần cẩnt8gX qgs3trọng đt8gXặt t8gXÁi Ht8gXy nằmf234 lêt8gXn chif234ếc xRHJze đẩyaZv8 ấyRHJz, ct8gXậu qgs3vội qgs3vã nốaZv8i bưf234ớc taZv8heo chiếcqgs3 f234xe đếnt8gX tậnRHJz khqgs3i kaZv8huất hẳnRHJz saaZv8u phònRHJzg cấpt8gX cứu.

Mệt mt8gXỏi ngồaZv8i xuốnRHJzg dãyf234 gaZv8hế chRHJzờ qgs3ngoài phqgs3òng cấpaZv8 aZv8cứu, RHJzHạo qgs3Thần ht8gXai f234tay f234ôm RHJzlấy qgs3đầu, cốqgs3 gắngqgs3 địnhRHJz f234thần lại.

Trong kf234hi đó…

*Bệnh việnf234 XX*

Minh VỹaZv8 ngqgs3ồi aZv8trong f234phòng caZv8ấp cứuaZv8 ởf234 bệnhqgs3 viqgs3ện lớf234n nhaZv8ất thànhf234 phố,t8gX aZv8anh f234đã phảt8gXi mất8gXt cảqgs3 giqgs3ờ đồngqgs3 qgs3hồ mqgs3ới đếnf234 đượcf234 cáif234 bệRHJznh việRHJzn rộnRHJzg lqgs3ớn này.

Ring… ring…

Điện thoạiaZv8 lạiRHJz rung…

“Chuyện gìaZv8?” Mf234inh qgs3Vỹ tựat8gX hẳt8gXn ngườt8gXi vàRHJzo chiếcRHJz ght8gXế t8gXở pt8gXhòng qgs3đợi, cRHJzhán nảf234n nhấnRHJz nf234út nhậnqgs3 t8gXcuộc gọt8gXi saf234u đóaZv8 ápaZv8 điệnt8gX thoạiRHJz vàf234o t8gXtai, đếnRHJz tậnf234 lúf234c naZv8ày aqgs3nh mớRHJzi cảqgs3m tf234hấy sựf234 aZv8đau buốt8gXt đếnaZv8 têqgs3 dạiaZv8 ởt8gX bqgs3ờ vai.

“Thiếu… tf234hiếu giat8gX, f234nổ… nqgs3ổ rồi!”f234 TừRHJz đầuRHJz dRHJzây baZv8ên kiaf234, tqgs3ên cậRHJzn vRHJzệ lắpf234 bf234ắp nhưaZv8 qgs3đang cựRHJzc kỳt8gX hoảngqgs3 t8gXloạn, thởqgs3 RHJzgấp qgs3không ngừng.

“Nổ?” Mint8gXh Vỹf234 nhRHJzíu màt8gXy, lặpRHJz lạit8gX dqgs3uy nhấaZv8t mộf234t từf234 qgs3như đangf234 chqgs3ờ sựqgs3 t8gXchứng tht8gXực từRHJz RHJzphía bêaZv8n kia.

“Khu RHJznhà máy…f234 nổf234.” Vừat8gX ngRHJzhe thấyRHJz cf234ô RHJznói gaZv8ấp f234gáp vf234ọng sanqgs3g qgs3điện thoạif234 aZv8từ phRHJzía bênRHJz kf234ia, MRHJzinh Vỹt8gX mớit8gX kf234ịp RHJznhận thấRHJzy từqgs3 pf234hía bênRHJz kit8gXa qgs3điện thoạif234 aZv8có rất8gXt nhiềut8gX f234thứ f234âm qgs3thanh aZv8khác nhau.

“Chết tiệt!f234 CôRHJz ấqgs3y rt8gXa khỏiqgs3 qgs3đó chưa?RHJz” MaZv8inh VaZv8ỹ t8gXtức giật8gXn quáqgs3t lên,t8gX đôif234 mắt8gXt đaaZv8ng RHJzlộ rõaZv8 vẻqgs3 t8gXlo lắng.

Tại saZv8ao lRHJzúc đấy…t8gX anRHJzh kht8gXông f234ở lạit8gX màqgs3 lậpaZv8 tứcRHJz đRHJzến bêRHJzn baZv8à tqgs3a RHJzthế này?

“Vẫn… chưqgs3a.” Giọnt8gXg nóiaZv8 bênqgs3 kiRHJza rất8gXt nRHJzhỏ, dườngt8gX nhưaZv8 đqgs3ã cốqgs3 gắngRHJz aZv8thu hếtf234 t8gXcan đqgs3ảm đểt8gX traZv8ả lời.

Gương mặRHJzt Mf234inh Vỹt8gX t8gXtrở qgs3nên táit8gX nRHJzhợt dướt8gXi aZv8ánh đf234èn t8gXchùm f234trong bệnhRHJz viện,aZv8 cRHJzố qgs3gắng gượngaZv8 ngườiRHJz đt8gXứng dRHJzậy, nhưnf234g t8gXsau đqgs3ó lạiRHJz f234ngã khuRHJzỵu xqgs3uống đất.

Vết thưf234ơng RHJztrên vaiaZv8… đãqgs3 kRHJzhiến f234anh mấRHJzt qgs3quá nhiềqgs3u máu.

Đôi mắtt8gX anf234h dầqgs3n tốqgs3i lại,f234 cảt8gX ngườiaZv8 qgs3dường nhqgs3ư kf234hông cRHJzòn caZv8hút sứt8gXc lựcaZv8 nàaZv8o RHJzcả. Tt8gXoàn tht8gXân hot8gXàn toàRHJzn bấtqgs3 đqgs3ộng RHJztrên nqgs3ền đất,aZv8 MinRHJzh Vỹf234 đanRHJzg aZv8cố gắngqgs3 gượngt8gX dậy…f234 nhưnaZv8g RHJztất cqgs3ả chRHJzỉ t8gXlà vôRHJz RHJzích. Lầnf234 này,qgs3 aqgs3nh lạif234 t8gXmột lầt8gXn nữa…aZv8 đánhaZv8 mấtqgs3 ngườiqgs3 coRHJzn gaZv8ái mqgs3à mRHJzình aZv8yêu thương.

Khoé môt8gXi trRHJzên gươnt8gXg qgs3mặt RHJzđiển traZv8ai f234khẽ nhếcht8gX lêqgs3n, mộaZv8t naZv8ụ cườiqgs3 nhạt,RHJz đồRHJzng lúaZv8c đôif234 mRHJzắt lạnf234h lqgs3ùng kiRHJza cũngRHJz dầnt8gX kqgs3hép lại,t8gX caZv8he khqgs3uất tầmf234 nhqgs3ìn mt8gXờ ảo.

Chap 40

Người et8gXm yqgs3êu qgs3là anh?

Hạo ThầnaZv8 lRHJzo laZv8ắng đứnf234g chắnRHJz f234trước f234cửa phòngaZv8 cấRHJzp cRHJzứu, tạqgs3i t8gXsao vàt8gXo khoảnht8gX khắct8gX quqgs3an trọRHJzng thìqgs3 thờiaZv8 giaaZv8n lạit8gX trqgs3ôi chậmaZv8 taZv8hế nàyaZv8 cơRHJz chứ?

Ái qgs3Hy f234của ngàf234y hômRHJz nay…qgs3 RHJzquả t8gXthật t8gXrất lt8gXạ lẫf234m, nhưngt8gX lạit8gX f234vô cf234ùng đángt8gX thưf234ơng troaZv8ng RHJzmắt cậu.

Đôi mắf234t khônaZv8g lẫnqgs3 chútqgs3 tạpt8gX niệf234m luôt8gXn qgs3luôn ánt8gXh lf234ên qgs3những t8gXtia nhaZv8ìn lémf234 t8gXlỉnh lạqgs3i f234trở qgs3nên sâut8gX thaZv8ẳm khônt8gXg chúaZv8t hạnqgs3 đaZv8ịnh, vôqgs3 tt8gXri aZv8vô giác.

Khoảnh khắct8gX qgs3đối f234diện vớiaZv8 đôiqgs3 mắtt8gX qgs3vô cảmqgs3 ấaZv8y, trt8gXái f234tim Hạf234o ThầRHJzn chợtf234 f234chùng xuốnt8gXg, tưởngqgs3 chừt8gXng nhưf234 đaaZv8ng chìRHJzm sf234âu vàof234 nỗif234 đaf234u cùngqgs3 cực.

Nghĩ đếaZv8n việct8gX mìnhqgs3 f234đã từngqgs3 tiếpqgs3 tRHJzay chf234o ĐiềRHJzn HuâRHJzn thựf234c hiaZv8ện kf234ế hoạct8gXh tqgs3rả thùqgs3, HaZv8ạo Thầf234n qgs3lại t8gXcảm tt8gXhấy vqgs3ô cRHJzùng nhứct8gX buốaZv8t f234nơi ngựcaZv8, cht8gXỉ trf234àn ngậpqgs3 duaZv8y nht8gXất mộtt8gX f234thứ cảf234m t8gXxúc qgs3ân hận.

Đôi mắaZv8t trởRHJz naZv8ên thấtaZv8 thầRHJzn, tầmt8gX aZv8nhìn t8gXdần tt8gXối lạiqgs3… LồngRHJz ngựt8gXc hif234ện giờaZv8 cứf234 aZv8như đat8gXng bịqgs3 thaZv8iêu đt8gXốt, nónf234g bỏngt8gX nhưt8gXng lạit8gX vôRHJz cùqgs3ng đat8gXu rt8gXát aZv8mỗi kf234hi lạaZv8i tht8gXêm mộRHJzt giât8gXy trôt8gXi qua.

Làm ơn…RHJz aZv8Ái qgs3Hy, đừnf234g đểRHJz xảt8gXy côt8gX ấyRHJz rf234a bấtRHJz RHJzcứ chuyệnaZv8 gRHJzì cả!

*Cạch*

Cánh cửaf234 paZv8hòng f234cấp cứuRHJz đượcf234 mởf234 aZv8ra, kqgs3èm tRHJzheo độngRHJz táaZv8c gaZv8ạt HạoRHJz Thầnt8gX sanf234g qgs3một bên.

Chiếc aZv8xe RHJzđẩy màt8gXu trắnf234g aZv8đang RHJzmang theqgs3o mộtRHJz thiênqgs3 sứaZv8 mt8gXất f234đi t8gXđôi cánh,f234 f234gương mặtRHJz nhợt8gXt nhạtf234 khôngRHJz cf234hút sứcaZv8 sqgs3ống RHJznhắm f234nghiền đôiaZv8 mắtf234, tqgs3rên đaZv8ầu quấRHJzn mộtaZv8 daZv8ải băngf234 trắqgs3ng aZv8khá aZv8mỏng, mt8gXái tócqgs3 màf234u qgs3cafe t8gXsữa vqgs3ẫn aZv8bồng bRHJzềnh t8gXvà tqgs3ôn lt8gXên vRHJzẻ đẹpqgs3 f234thuần khiết.

Ái f234Hy đượaZv8c RHJzy qgs3tá đưRHJza aZv8ra kaZv8hỏi RHJzphòng aZv8bằng chif234ếc f234xe đẩyqgs3 trắngRHJz toát,t8gX thef234o saf234u RHJzlà ônf234g báf234c sĩf234 tf234rung niaZv8ên đaqgs3ng cầmaZv8 aZv8trên taRHJzy mộqgs3t xấpRHJz hồt8gX t8gXsơ f234bệnh án.

Hạo ThầnRHJz mấqgs3p mf234áy đôif234 mf234ôi, đt8gXưa tqgs3ay nhaZv8ư mqgs3uốn níuf234 RHJzgiữ côf234 lại,qgs3 nhưngt8gX lạf234i aZv8bị maZv8ột baZv8àn tt8gXay chặnt8gX t8gXngang hànqgs3h độngRHJz ấy.

Đôi f234mắt f234cậu f234không nht8gXìn RHJzbác sf234ĩ lf234ấy RHJzmột cáiRHJz, tiếpt8gX tụcaZv8 dõiqgs3 tt8gXheo chiếf234c xRHJze đẩqgs3y đaZv8ang đưaaZv8 ngưRHJzời aZv8con gáqgs3i yết8gXu ớtqgs3 qgs3kia cácht8gX xqgs3a khaZv8ỏi mình.

“Đã qqgs3ua tìf234nh trạngf234 nf234guy kịch,qgs3 vếqgs3t t8gXthương tuRHJzy khôaZv8ng f234nặng nhf234ưng lạiqgs3 mấtaZv8 khRHJzá nht8gXiều máuqgs3, đặcRHJz biệtRHJz f234có thf234ể đểf234 lạit8gX qgs3di caZv8hứng cRHJzho ct8gXô ấy.RHJz” Vf234ị báct8gX sf234ĩ hiềnf234 từaZv8 trưqgs3ớc mặtqgs3 mởRHJz lời,aZv8 vqgs3ỗ vaZv8ỗ vaZv8ai qgs3Hạo Thầnqgs3 nhRHJzư đangt8gX cqgs3ố gắngqgs3 trấnt8gX anqgs3. “CRHJzậu hf234ãy t8gXđi làt8gXm tht8gXủ tụt8gXc nht8gXập việaZv8n, saZv8au f234đó cậut8gX f234có thểf234 vàoaZv8 phòngt8gX f234502 RHJzthăm cf234ô ất8gXy, t8gXnếu cóaZv8 bấtRHJz kf234ỳ dấut8gX hiệt8gXu RHJzbất thườngf234 lậRHJzp aZv8tức gọit8gX bt8gXác sĩ.”

Từ aZv8từ aZv8hạ taZv8ay xuốqgs3ng, baZv8óng t8gXvị bácaZv8 aZv8sĩ tqgs3rong chRHJziếc f234áo baZv8lu trắnqgs3g nhanRHJzh chóRHJzng kqgs3huất saRHJzu mRHJzột cánhqgs3 cửaf234 pf234hòng t8gXgần đóRHJz, tiết8gXp tụct8gX tt8gXhực qgs3hiện nhqgs3iệm vRHJzụ t8gXcủa chíRHJznh mình.

Di chứng?

Hai taRHJzy Hạof234 ThầnaZv8 siếtqgs3 chặtf234 lại,t8gX cảRHJz aZv8người f234run nhaZv8ẹ lên,qgs3 đRHJzể lqgs3ại daZv8i chứnRHJzg sao?

“Dương HạoRHJz Thần!aZv8 aZv8Cô f234gái t8gXnày qgs3quan trọngf234 t8gXđến mứcf234 khiếnf234 cậuqgs3 phảit8gX f234bỏ cqgs3ả shf234ow RHJzdiễn qt8gXuan trọngqgs3 st8gXao?” TaRHJzy quảnt8gX aZv8lý f234riêng cqgs3ủa Hf234ạo Thầnt8gX tứcqgs3 giậnt8gX đậpRHJz mạnhf234 qt8gXuyển sổqgs3 ghRHJzi cf234hép lf234ịch lf234àm aZv8việc củf234a Hạot8gX Thầnt8gX qgs3lên bàn,f234 tqgs3ức f234giận quátqgs3 lớn.

Đã mf234ột ngàqgs3y trôaZv8i qua…

Hạo t8gXThần vẫnRHJz f234không hf234ề rờit8gX kRHJzhỏi phòngf234 bt8gXệnh sốf234 RHJz502 lấyf234 maZv8ột giâyaZv8, chaZv8ỉ lRHJzặng aZv8người nqgs3gắm nhìRHJzn ngườif234 caZv8on qgs3gái đangf234 chìt8gXm qgs3sâu f234vào giấcqgs3 ngủ.

Mọi RHJzâm t8gXthanh xunqgs3g qf234uanh dườngaZv8 nhf234ư kRHJzhông cf234òn tt8gXác độngqgs3 đếnaZv8 cậuRHJz đượqgs3c nữa.

Tay quảnaZv8 lt8gXý qgs3kia tRHJzức gif234ận némqgs3 tt8gXrọn đt8gXôi aZv8mắt aZv8oán hậqgs3n vf234ào t8gXcô gát8gXi nf234hỏ bf234é đaRHJzng qgs3nằm yênRHJz lặngRHJz trqgs3ên qgs3chiếc giườngRHJz trắqgs3ng khônqgs3g cRHJzhút bụqgs3i bẩnqgs3, hắnf234 lạit8gX RHJznhìn qgs3samh Hạf234o TaZv8hần vẫRHJzn đant8gXg tiếpt8gX tụqgs3c yf234ên lặf234ng trướcqgs3 ngưRHJzời cf234on t8gXgái ấy.

Bất t8gXgiác thởRHJz qgs3dài qgs3mệt mỏi,aZv8 hRHJzắn tt8gXa aZv8cầm quyểnqgs3 sRHJzổ vừaqgs3 đưaZv8ợc nt8gXém mạnhqgs3 lênt8gX mặtf234 bànRHJz cf234ủa aZv8phòng bệnhf234 lên,t8gX laZv8ê bướcqgs3 t8gXra kRHJzhỏi f234căn phòngaZv8 tĩnRHJzh lặng.

*Bệnh viaZv8ện XX*

“Tránh ra!”RHJz Miqgs3nh RHJzVỹ qgs3gằn giọf234ng, f234tức gt8gXiận qgs3nhìn đf234ám cRHJzận vệaZv8 đanf234g chặnqgs3 ngaRHJzng t8gXtrước cửa,f234 aZv8đôi mắtaZv8 đằngqgs3 RHJzđằng sátf234 khí.

“Ông chf234ủ cóaZv8 lệnh,RHJz thiết8gXu giqgs3a phảaZv8i nghỉRHJz RHJzngơi đếnf234 kaZv8hi haZv8oàn t8gXtoàn bìnht8gX phục.f234” MRHJzột qgs3tên cậf234n vf234ệ ct8gXúi f234đầu, thậqgs3n trọnRHJzg nóit8gX từngaZv8 f234từ RHJzmột cáf234ch aZv8máy qgs3móc, sRHJzau đóqgs3 RHJzđóng nhaRHJznh cáRHJznh cqgs3ửa pht8gXòng bf234ệnh lại.

“Mẹ kf234iếp! Mởt8gX cửa!!”t8gX Minqgs3h aZv8Vỹ quáRHJzt lớn,qgs3 dùngaZv8 qgs3chân đf234ạp tt8gXhẳng vàqgs3o ct8gXánh cqgs3ửa gỗaZv8 kit8gXa, nhưnaZv8g đámRHJz cậqgs3n vệaZv8 qgs3lại nhaf234nh chaZv8óng chặaZv8n ct8gXửa ngaZv8ay khf234i cf234ánh aZv8cửa vừa&nbsqgs3p; RHJzbật rt8gXa dướiRHJz lRHJzực RHJzđạp củaf234 anh.

Đây rõqgs3 RHJzràng qgs3là kếqgs3 hoạcRHJzh caZv8ủa ônaZv8g ta!!

Ông taZv8a f234không mRHJzuốn at8gXnh aZv8đi taZv8ìm côRHJz ấy!!

Với khảqgs3 naZv8ăng caZv8ủa ôngqgs3 HaZv8àn, bt8gXiết chuyệnaZv8 ÁaZv8i t8gXHy f234không RHJzhề kqgs3hó, đaZv8ặc aZv8biệt ôngt8gX tqgs3a lạif234 t8gXcó thểt8gX biết8gXt rt8gXõ địaRHJz điểRHJzm vàaZv8 nhqgs3ững gaZv8ì t8gXxảy RHJzra liRHJzên quaZv8an đaZv8ến t8gXvụ việRHJzc chấnf234 đaZv8ộng qgs3vừa rồi.

Minh Vf234ỹ t8gXnghiến răt8gXng, đqgs3ôi mắtt8gX qgs3anh bịRHJz aZv8che phqgs3ủ qgs3bởi f234một màqgs3n đêaZv8m củat8gX tuyệtf234 vọnRHJzg, qgs3tiếp taZv8ục cốqgs3 f234gắng thoRHJzát khỏiaZv8 vòt8gXng f234vây củaf234 đámt8gX caZv8ận vệ.

Ái Hqgs3y, nhấtaZv8 địnt8gXh Áf234i qgs3Hy sẽaZv8 RHJzkhông f234sao cả!

… khqgs3ông sRHJzao ct8gXả! CRHJzố gắngt8gX pqgs3hủ địnhaZv8 aZv8những dt8gXòng sut8gXy nghaZv8ĩ tồif234 qgs3tệ gáf234n ghépqgs3 tRHJzrận bqgs3om kiqgs3a vớf234i RHJzsự aZv8sống củat8gX t8gXÁi RHJzHy, tráf234i aZv8tim Mif234nh Vỹqgs3 đangf234 đậpqgs3 gấpt8gX RHJzgáp hơqgs3n f234bao giờf234 hết.

“Chờ aqgs3nh, làRHJzm ơn…”

Phòng bệnqgs3h 502…

Đôi t8gXmắt t8gXnâu RHJztrong sáaZv8ng từf234 RHJztừ t8gXmở t8gXra, laf234y đaZv8ộng hàngRHJz mqgs3i dt8gXài, st8gXau f234đó chớRHJzp chớpqgs3 t8gXvài qgs3cái đểaZv8 thícqgs3h nght8gXi vớit8gX ánhqgs3 f234sáng tf234rong phòng.

Ái t8gXHy đưaqgs3 taf234y dụif234 dRHJzụi mắf234t, qgs3liếc f234nhìn gưqgs3ơng mặtf234 đaZv8ang gụcf234 xuốt8gXng bênqgs3 cạnhf234 giường,RHJz đưaaZv8 mộtt8gX taZv8ay nắmt8gX lấyaZv8 t8gXthành f234giường cốaZv8 gắngaZv8 gượnf234g dậy.

Hai aZv8ngày taZv8rôi qf234ua, HRHJzạo t8gXThần hof234àn toaZv8àn mấtf234 t8gXngủ, đểt8gX rồf234i giờaZv8 qgs3đây khôngt8gX aZv8hề RHJzhay biếtaZv8 ngườiRHJz cf234on gáqgs3i f234đáng yêuaZv8 kt8gXia đãaZv8 “hồiaZv8 sinh”.

Cô nghRHJziêng ngườf234i sanqgs3g mộtqgs3 bênf234, t8gXcố gắf234ng tRHJzhu gưt8gXơng mt8gXặt củaaZv8 qgs3người ấyaZv8 vaZv8ào RHJztầm nhìn.

Đột ngộtaZv8 haZv8ai hànRHJzg qgs3lông t8gXmày từRHJz gươnf234g mf234ặt ấqgs3y t8gXkhẽ caqgs3u lqgs3ại, sf234au đt8gXó mệaZv8t maZv8ỏi t8gXmở mắt.qgs3 Đt8gXập vRHJzào mắtf234 củaZv8a Hqgs3ạo Thầqgs3n laZv8à gươRHJzng mqgs3ặt mơqgs3 mơRHJz mànaZv8g màngt8gX nhưt8gX chưqgs3a tỉnt8gXh mộngf234 aZv8của qgs3Ái HyaZv8, naZv8ét t8gXmặt cậuqgs3 RHJzlộ rf234õ vẻaZv8 ngaZv8ạc nhiênRHJz vqgs3à f234vui sướng.

Hạo Thqgs3ần ngồif234 thẳngf234 dậyt8gX, đưaaZv8 mf234ột taaZv8y t8gXkéo RHJzcô qgs3ôm thf234ật t8gXchặt vàt8gXo f234lòng, nhf234ư f234đang cốf234 qgs3gắng cqgs3hứng thựt8gXc t8gXsự t8gXtồn tRHJzại hiệnaZv8 git8gXờ cqgs3ủa cô.

“Mèo conRHJz, cuốaZv8i cqgs3ùng et8gXm cũngqgs3 qgs3chịu tỉnhf234 rồi.”

Căn phf234òng lạit8gX t8gXđột ngộtRHJz chìmf234 vqgs3ào khônt8gXg gif234an tĩnaZv8h lặRHJzng vàqgs3 căngaZv8 thẳngqgs3, qgs3Hạo Thầf234n nớit8gX t8gXlỏng vòngf234 tayqgs3, sqgs3au đót8gX đẩqgs3y ngườif234 ÁRHJzi f234Hy raZv8a, lặngaZv8 lẽaZv8 f234quan sqgs3át RHJztừng cửf234 aZv8chỉ tt8gXừ pqgs3hía bêf234n kia.

Cô đaRHJzng chăRHJzm cRHJzhú nhqgs3ìn Hạf234o TRHJzhần, áf234nh nhìqgs3n f234thích tRHJzhú nf234hư vừRHJza tìt8gXm qgs3ra mộtf234 thứRHJz đaZv8ồ chaZv8ơi mớit8gX lạ.

Sao RHJztừ hànhaZv8 độnaZv8g đếRHJzn qgs3vẻ maZv8ặt lạiaZv8 ngRHJzơ ngơf234 RHJzngác ngácqgs3 tqgs3hế này?

Có khaZv8i aZv8nào đúngf234 nRHJzhư lờRHJzi báf234c sĩf234 đt8gXã nói…aZv8 vếqgs3t tf234hương kif234a f234đã tt8gXhật sựaZv8 đểt8gX t8gXlại t8gXdi chứng?

“Em… tênqgs3 gaZv8ì?” t8gXHạo Thầt8gXn bấtt8gX giácqgs3 cấRHJzt laZv8ên mRHJzột câRHJzu hỏt8gXi nRHJzghi vất8gXn, aZv8nhưng chỉRHJz đểqgs3 qgs3kiểm f234tra tìqgs3nh trạngRHJz hiệqgs3n f234tại củaRHJz ÁRHJzi Hy.

Từ phíf234a bêf234n t8gXkia, đaZv8ôi môiaZv8 xinqgs3h xắnRHJz nt8gXở mộtaZv8 nụRHJz cưt8gXời dịut8gX dànqgs3g, đưaaZv8 aZv8tay nắmqgs3 lấyaZv8 taqgs3y áRHJzo RHJzcủa Hạof234 Thần.

“Tên qgs3gì?” ChaZv8ất giọRHJzng aZv8nhẹ nhàRHJzng vRHJzang lt8gXên, ÁiRHJz f234Hy dườngRHJz nhưRHJz khônqgs3g RHJzhiểu RHJzHạo Thầnqgs3 đqgs3ang hỏaZv8i f234gì, cấtf234 tiếaZv8ng hỏt8gXi ngượct8gX lại.

Hạo Thầnqgs3 RHJznheo nhqgs3eo mắaZv8t, RHJzđưa tRHJzay nắRHJzm lấRHJzy qgs3hai bờqgs3 f234vai nhỏf234 nf234hắn kqgs3ia, laf234y mạnh.

“Em… biếqgs3t anaZv8h làaZv8 aZv8ai aZv8không?” TráaZv8i tiRHJzm cậuRHJz đat8gXng đậpRHJz loạf234n cf234ả laZv8ên, đqgs3ây RHJzcó lẽt8gX sẽqgs3 lt8gXà qgs3sự khRHJzẳng đt8gXịnh cuốif234 cùng.

Hạo aZv8Thần aZv8và Áf234i Hf234y cRHJzứ taZv8hế nhìnaZv8 nf234hau, khônf234g cóqgs3 thêRHJzm chút8gXt t8gXphản RHJzứng nàot8gX khf234ác cả.

Bất giqgs3ác thởt8gX dài,aZv8 Hạof234 ThầnRHJz buônqgs3g côt8gX raaZv8, đứngt8gX dqgs3ậy t8gXquay lưnRHJzg bướct8gX đi.

Phải gọiqgs3 báf234c sĩ…

Một bànf234 taaZv8y aZv8níu lấyt8gX vạtt8gX RHJzáo củt8gXa HaZv8ạo ThRHJzần tqgs3ừ phíaaZv8 saqgs3u, đôiaZv8 mắRHJzt RHJznâu đt8gXang cf234hớp mRHJzắt nhìRHJzn cậu.

“Minh… VỹRHJz?” aZv8Ái Hqgs3y ngt8gXhiêng nqgs3ghiêng aZv8đầu, đưf234a f234một tat8gXy lRHJzên maZv8iệng vớaZv8i vt8gXẻ băt8gXn RHJzkhoăn aZv8vì câaZv8u trảf234 RHJzlời aZv8của RHJzchính mình.

Minh Vỹ…aZv8 lf234à hf234ai từt8gX df234uy nht8gXất đượct8gX khắcRHJz sâut8gX vàf234o tf234rái tf234im caZv8ủa cô…

Liệu chaZv8àng RHJztrai trướct8gX mặt…t8gX RHJzcó t8gXphải aZv8là qgs3người mqgs3ang cáf234i aZv8tên Minqgs3h Vỹ?

“Em… vừRHJza nóit8gX gìRHJz?” Đôqgs3i mắtaZv8 RHJzHạo Thầf234n laZv8ộ rRHJzõ vẻqgs3 thấtaZv8 vọRHJzng, ct8gXố gắRHJzng gặaZv8ng t8gXhỏi Áit8gX Hy.

Không thểf234 nRHJzào! Tạit8gX saf234o lRHJzại aZv8là MinaZv8h Vỹ?

“Minh… MinaZv8h t8gXVỹ?” ÁiRHJz RHJzHy ngưqgs3ợng ngùqgs3ng qgs3cúi mặtt8gX xuốngaZv8, siếtt8gX chặtt8gX vạtqgs3 áof234 f234trong tt8gXay hơaZv8n, laZv8ặp lRHJzại thêmaZv8 mộtRHJz RHJzlần nữa.

Cả RHJzngười qgs3Hạo qgs3Thần lf234ại tiếpf234 tụcaZv8 rut8gXn lênqgs3, quaRHJzy ngườiaZv8 lạif234 f234nhìn thẳf234ng vf234ào aZv8Ái Hy…

Cảm giaZv8ác gheaZv8n t8gXtức đaZv8ang let8gXn lỏt8gXi trRHJzong tráf234i qgs3tim tt8gXràn nf234gập nỗiRHJz aZv8ân haZv8ận củaaZv8 f234Hạo Thần.

Dù khôngt8gX muốf234n thừat8gX nhận…qgs3 nhưnf234g dườnRHJzg naZv8hư ngưaZv8ời qgs3con gRHJzái trướcRHJz mặt8gXt đãt8gX cướaZv8p maZv8ất trRHJzái tf234im củf234a cậuf234 mấtqgs3 rồi.

“Ừ, aZv8là anh.”qgs3 GấpRHJz gf234áp qgs3ôm Áf234i t8gXHy vàot8gX lòngRHJz, Hf234ạo Thầnt8gX siếRHJzt t8gXchặt vòt8gXng aZv8tay hơnRHJz. “Em…qgs3 t8gXlà hônRHJz thêf234 RHJzcủa RHJzanh, Vưf234ơng f234Ái Hy.”

Mặc kaZv8ệ tRHJzất cả…qgs3 mặcaZv8 kệRHJz ct8gXô nhầmf234 qgs3lẫn mìnRHJzh vớiqgs3 Miqgs3nh Vỹ…

Chỉ cầnqgs3 cót8gX đượcRHJz f234trái taZv8im củaaZv8 cô,f234 cqgs3ậu sẽf234 chấpf234 nhậnqgs3 f234tất cả!

Kể cqgs3ả tf234hay tf234hế vàf234 đóngqgs3 t8gXvai f234kẻ mìnhRHJz căqgs3m thùaZv8 nhất!

Ái HRHJzy aZv8vô tht8gXức đưRHJza taaZv8y lêf234n, đqgs3ôi mqgs3ắt vôf234 cảmqgs3 khônt8gXg hạt8gXn định,RHJz aZv8từ RHJzđôi môit8gX xit8gXnh xt8gXắn thốtt8gX aZv8ra mqgs3ột câqgs3u nf234ói vRHJzới f234âm vựct8gX tronRHJzg thanqgs3h, nhưt8gXng nqgs3hỏ đf234ến mứqgs3c t8gXkhông mộtt8gX at8gXi cf234ó thRHJzể nght8gXe thấy.

“Hôn… thf234ê… aZv8của anh…?”