You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Chap 39

Cho et3kJm mộtdXDU ldXDUối thoát

“Cứ bdXDUắn nếucVxZ efVZ6m muốdXDUn.” KhôdXDUng ngầndXDU 6b2Fngại trả6b2F lờicVxZ, Min6b2Fh Vỹ6b2F ngưcVxZớc mặtt3kJ nt3kJhìn thẳngcVxZ vàofVZ6 đôi6b2F mắt6b2F nâudXDU cVxZtrong sá6b2Fng kiacVxZ, nhưt3kJ tht3kJể đdXDUang mcVxZuốn tcVxZhật sfVZ6ự đcVxZối diệnfVZ6 vớcVxZi dXDUhiện tạ6b2Fi ct3kJùng cô.

“Tôi dXDUsẽ cVxZkhông 6b2Fbắn a6b2Fnh, v6b2Fì s6b2Fự t3kJlựa chọdXDUn nfVZ6ày kht3kJông nhưfVZ6 tôdXDUi moncVxZg đợi…”dXDU Khẩ6b2Fu súng6b2F fVZ6kia rờifVZ6 fVZ6khỏi tráncVxZ MindXDUh VỹfVZ6, nhưnfVZ6g lfVZ6ại cVxZđược d6b2Fí sátfVZ6 cVxZvào đầucVxZ dXDUÁi HfVZ6y đt3kJầy t6b2Fhách thức,dXDU “…cVxZ nếu6b2F andXDUh khôncVxZg fVZ6ra khỏit3kJ đây,dXDU t6b2Fôi st3kJẽ nổdXDU súng.”

Anh k6b2Fhông hềcVxZ 6b2Ftrả lờdXDUi, vìfVZ6 lcVxZúc nàyt3kJ thcVxZật sựdXDU khôfVZ6ng thdXDUể đoát3kJn trước6b2F đưdXDUợc cfVZ6ô đacVxZng muốnfVZ6 l6b2Fàm nhữngcVxZ gì…

Gắng gcVxZượng đứngcVxZ dt3kJậy, 6b2FMinh V6b2Fỹ 6b2Fchống mộtt3kJ t3kJtay vào6b2F tườngdXDU, bfVZ6ước t3kJra phídXDUa cửafVZ6 nt3kJgoài củadXDU t3kJđại t3kJsảnh. fVZ6Nhưng dXDUđi hếtt3kJ đ6b2Fại sảnh,t3kJ a6b2Fnh bỗ6b2Fng qt3kJuay ngườicVxZ cVxZlại, trêncVxZ sàfVZ6n dXDUnhà vẫdXDUn lưut3kJ dấu6b2F nhữnfVZ6g gt3kJiọt mát3kJu tt3kJừ vacVxZi trdXDUái rớtcVxZ thecVxZo nh6b2Fững bdXDUước ch6b2Fân củcVxZa anh.

“Chỉ c6b2Fần fVZ6em đưfVZ6a tôifVZ6 kfVZ6hẩu súncVxZg, tô6b2Fi st3kJẽ lậ6b2Fp tứcfVZ6 rờit3kJ khỏifVZ6 đâfVZ6y.” M6b2Finh 6b2FVỹ gằdXDUn giọng,cVxZ đdXDUôi mắtdXDU tự6b2Fa nfVZ6hư mắt6b2F loàifVZ6 ht3kJổ báo6b2F vẫncVxZ sát3kJng rựccVxZ trfVZ6ong át3kJnh chiềufVZ6 tà.

Ái HcVxZy némfVZ6 t3kJmạnh kht3kJẩu sú6b2Fng vềdXDU phít3kJa afVZ6nh, nhưngdXDU t3kJĐiền Huânt3kJ t3kJthì t3kJlại nhícVxZu t3kJmày đầyfVZ6 kt3kJhó chịu.

Minh dXDUVỹ cVxZlập tứccVxZ cầt3kJm lấydXDU dXDUkhẩu sfVZ6úng kidXDUa, cht3kJĩa thẳngt3kJ vềfVZ6 t3kJphía ĐiềndXDU dXDUHuân, đt3kJôi mắtt3kJ lạnh6b2F lcVxZùng đacVxZng vt3kJằn lêndXDU nhữngdXDU tdXDUia lửa6b2F đỏ.

*Đoàng*

Điền Huât3kJn vẫcVxZn cht3kJưa fVZ6hề códXDU thdXDUêm bấtdXDU kỳt3kJ pfVZ6hản ứ6b2Fng nàot3kJ, lcVxZập tứcfVZ6 gụcdXDU xut3kJống 6b2Fsau t3kJphát súcVxZng cVxZcủa Min6b2Fh dXDUVỹ, n6b2Fhưng chỉ6b2F ở6b2F cVxZmột vịcVxZ dXDUtrí gầfVZ6n lt3kJồng ncVxZgực dXDUđang khiếfVZ6n tráifVZ6 ti6b2Fm đậpt3kJ gấpfVZ6 gápfVZ6 vìt3kJ dXDUđau đớn.

Ngay cfVZ6ả HạodXDU ThầnfVZ6 cũt3kJng cVxZđờ người,dXDU nh6b2Fìn bónfVZ6g ngườit3kJ lcVxZuôn tdXDUỏ t3kJra nfVZ6guy hiểdXDUm kcVxZia ng6b2Fã gụct3kJ 6b2Fhệt nht3kJư VcVxZĩnh KdXDUỳ cVxZvừa cVxZrồi, nhưnfVZ6g 6b2Fchỉ khácVxZc 6b2Fở t3kJmột điểm…

Điền HuâncVxZ vẫndXDU chdXDUưa nt3kJgừng thở…dXDU nt3kJơi khoécVxZ mfVZ6ôi xuấtdXDU hiệnfVZ6 t3kJmột dXDUvệt má6b2Fu dàicVxZ củafVZ6 ncVxZội thương,fVZ6 t3kJnhưng ĐidXDUền HuândXDU vẫdXDUn cốt3kJ fVZ6chấp cườfVZ6i khdXDUinh bỉ.

Bóng t3kJdáng MindXDUh Vỹt3kJ cVxZkhuất 6b2Fsau cánt3kJh cửcVxZa phòcVxZng 6b2Fđại sảnh,6b2F t3kJtiếp bư6b2Fớc chânt3kJ bướct3kJ rt3kJa khỏicVxZ khcVxZu cVxZnhà fVZ6máy bt3kJỏ hoang.

Đành tifVZ6n tưởngt3kJ git3kJao cVxZphó mdXDUọi việdXDUc còn6b2F lcVxZại cdXDUho H6b2Fạo ThầfVZ6n vậy…

Cảnh tượngt3kJ đẫmcVxZ 6b2Fmáu củat3kJ gcVxZian đạidXDU sảdXDUnh rộngt3kJ fVZ6lớn khiếncVxZ Hạt3kJo ThầcVxZn c6b2Fảm thấyt3kJ ngạtt3kJ thởcVxZ, t3kJxung qdXDUuanh cfVZ6hỉ nặccVxZ mùidXDU dXDUmáu ta6b2Fnh nồng…

Cậu thởcVxZ dài,cVxZ bưdXDUớc đ6b2Fến bênt3kJ cạnh6b2F 6b2FÁi H6b2Fy, đặdXDUt cVxZtay lêcVxZn bờdXDU v6b2Fai nhỏt3kJ dXDUbé ấfVZ6y, safVZ6u đódXDU đ6b2Fi lt3kJướt qfVZ6ua mcVxZặt cô,cVxZ qut3kJay 6b2Fđầu lại.

“Em cVxZsao thfVZ6ế, mèo6b2F cVxZcon?” NfVZ6hìn gươngcVxZ 6b2Fmặt kỳ6b2F dXDUlạ củadXDU cô,dXDU cậfVZ6u lat3kJy mạnht3kJ đôicVxZ fVZ6vai ấcVxZy, ndXDUhưng vẫndXDU fVZ6không hề6b2F nhậncVxZ đượccVxZ bấ6b2Ft dXDUkỳ p6b2Fhản ứncVxZg nàot3kJ cả.

Đột cVxZngột đôi6b2F mắfVZ6t 6b2FÁi Ht3kJy t3kJlại sándXDUg lêdXDUn, dXDUđầy vẻ6b2F ngạct3kJ nhiê6b2Fn nhìfVZ6n HạofVZ6 Thần.

Bàn tcVxZay nhcVxZỏ bt3kJé ấy6b2F lậcVxZp tứct3kJ 6b2Fkéo 6b2Fmạnh cVxZHạo TfVZ6hần xuống,fVZ6 6b2Fdùng cả6b2F thâdXDUn ngườit3kJ ct3kJhe c6b2Fhắn cVxZcho c6b2Fậu mộ6b2Ft cácfVZ6h gấcVxZp gáp.

*Bốp*

Một thant3kJh gỗ6b2F 6b2Frơi 6b2Fxuống trướcfVZ6 mắtt3kJ t3kJHạo Thần,fVZ6 fVZ6thân hìdXDUnh 6b2Fnhỏ t3kJbé kit3kJa cdXDUũng dầ6b2Fn t3kJthả lỏcVxZng, sdXDUau đt3kJó ngt3kJất đi…fVZ6 lạicVxZ làcVxZ Tịnh6b2F Nhi…dXDU 6b2Fđôi fVZ6mắt vẫcVxZn sởcVxZ fVZ6hữu nỗfVZ6i hoản6b2Fg sợ6b2F kdXDUhông dứcVxZt, nhưnfVZ6g lầncVxZ nàyt3kJ lạt3kJi mdXDUang thêt3kJm c6b2Fảm giácVxZc mặcdXDU cảcVxZm tộfVZ6i lỗi.

“A… em…fVZ6 ecVxZm khôngdXDU t3kJbiết gìcVxZ cả.cVxZ” TịndXDUh 6b2FNhi qut3kJay ngt3kJười, chạycVxZ cVxZra kh6b2Fỏi căn6b2F phòdXDUng đẫmt3kJ máu.

“Mèo c6b2Fon, dXDUem dXDUcó safVZ6o không?”dXDU Đưat3kJ t6b2Fay đỡfVZ6 lcVxZấy thdXDUân hcVxZình cVxZkia, Hạo6b2F ThầdXDUn t3kJôm chặtt3kJ Á6b2Fi HcVxZy cVxZvào lònfVZ6g, đưadXDU tadXDUy fVZ6vỗ vcVxZỗ vào6b2F mặtdXDU côfVZ6 liêndXDU tục.

Thứ sắct3kJ đỏfVZ6 t3kJthẫm củat3kJ mt3kJáu cVxZchạy 6b2Fdài từfVZ6 t3kJtrán ÁdXDUi HycVxZ, dườngt3kJ nh6b2Fư thant3kJh gỗcVxZ ki6b2Fa đt3kJã đượcdXDU táccVxZ độngt3kJ mfVZ6ột t3kJlực rất6b2F mạnh.

Hạo Thầ6b2Fn đư6b2Fa nfVZ6hanh tadXDUy áot3kJ t3kJlau nhẹfVZ6 nhcVxZững t3kJdòng c6b2Fhảy vôdXDU hạn6b2F trê6b2Fn mặtcVxZ cô…

Đôi mcVxZắt Điền6b2F HuâdXDUn tufVZ6y mcVxZờ nhfVZ6ạt, cVxZnhưng vẫnfVZ6 đủfVZ6 để6b2F trôfVZ6ng thấyt3kJ nt3kJhững g6b2Fì đdXDUang diễncVxZ t3kJra trcVxZong tầmt3kJ nhìn.

Gương mặtfVZ6 dXDUvà ddXDUáng vẻfVZ6 kcVxZia… fVZ6Thy Thy?

Từ hàcVxZnh dXDUđộng đdXDUến cửt3kJ cfVZ6hỉ và6b2F vẻ6b2F mặt3kJt, hệtfVZ6 nhưt3kJ đfVZ6ang diễt3kJn lt3kJại vởt3kJ kcVxZịch đẫmcVxZ mt3kJáu t3kJhai năm6b2F fVZ6về trước…

“Nhanh… đưa…6b2F 6b2FThy Tht3kJy rdXDUa… khỏfVZ6i đây…”6b2F Đt3kJiền Hut3kJân dồnfVZ6 tấtfVZ6 cảt3kJ sứcfVZ6 6b2Flực cuố6b2Fi cùncVxZg cVxZnói trfVZ6ong đứdXDUt quãncVxZg, từngfVZ6 từt3kJ fVZ6được phátt3kJ r6b2Fa mộtt3kJ t3kJcách nặng6b2F nhọc6b2F, “…dXDU có…dXDU bom…”

Hạo Thần6b2F ngạct3kJ nhiênt3kJ nhìt3kJn t3kJvề phífVZ6a ĐiềncVxZ 6b2FHuân, gưcVxZơng mặtfVZ6 cVxZlộ r6b2Fõ vẻdXDU sửngdXDU sốcVxZt, vộidXDU vàt3kJng nhấcdXDU bổngt3kJ ngườifVZ6 Áit3kJ 6b2FHy ldXDUên, mởcVxZ nhant3kJh chiếcfVZ6 cdXDUửa 6b2Fsổ ở6b2F 6b2Fgóc phòncVxZg, lfVZ6ập tfVZ6ức đưdXDUa cdXDUô t3kJra khỏicVxZ kdXDUhu nhàdXDU máy6b2F bỏcVxZ hoang.

Ring… ring…

Chiếc 6b2Fđiện thoạifVZ6 trot3kJng 6b2Ftúi ácVxZo MicVxZnh Vỹ6b2F rundXDUg t3kJlên khôncVxZg ngừng.

Anh cVxZcho t3kJtay vàodXDU túicVxZ, đt3kJứng tựdXDUa vt3kJào chfVZ6iếc BMWt3kJ, đểt3kJ t3kJmặc n6b2Fhững tfVZ6ên ccVxZận vệ6b2F đcVxZang cốcVxZ t3kJgắng sơ6b2F cfVZ6ứu ccVxZho vcVxZết tcVxZhương trênfVZ6 vai.

“Thiếu 6b2Fgia, bfVZ6à ch6b2Fủ 6b2Fđã dXDUtự sát!t3kJ” K6b2Fhông đ6b2Fể MdXDUinh VdXDUỹ kt3kJịp lcVxZên tcVxZiếng, mộdXDUt ct3kJhất giọdXDUng tfVZ6rầm khcVxZàn vant3kJg lê6b2Fn, hơfVZ6i ngh6b2Fẹn lại.cVxZ “BệnhdXDU fVZ6viện XY.”

Đầu dât3kJy bê6b2Fn 6b2Fkia dườncVxZg n6b2Fhư cVxZđang dXDUrơi vàot3kJ cVxZtrạng tháicVxZ hoảncVxZg loạndXDU, nócVxZi t3kJvội vàifVZ6 cât3kJu rồidXDU tắ6b2Ft mfVZ6áy. Đôt3kJi t3kJmắt MdXDUinh VỹfVZ6 tối6b2F lại,cVxZ gạtt3kJ đádXDUm cậnfVZ6 vệ6b2F san6b2Fg t3kJmột bêcVxZn, lạnhfVZ6 lùfVZ6ng 6b2Fra lệnh.

“Ở đây,dXDU bảfVZ6o vệt3kJ dXDUvợ tôi.”

Chiếc BfVZ6MW nhanfVZ6h chót3kJng kht3kJuất sdXDUau mt3kJàn dXDUđêm, đểcVxZ lạicVxZ phídXDUa sa6b2Fu mt3kJột n6b2Fỗi âcVxZn hcVxZận quácVxZ lớn.

“Bà có6b2F hdXDUai sfVZ6ự lựafVZ6 chọ6b2Fn…” Điềt3kJn HdXDUuân fVZ6liếc cVxZnhìn b6b2Fà Hàn6b2F, s6b2Fau đó6b2F đặt6b2F vàt3kJo lòdXDUng bdXDUàn ta6b2Fy ct3kJủa bàt3kJ Ht3kJàn mộtcVxZ co6b2Fn da6b2Fo sắcdXDU nhọn.dXDU “fVZ6… 6b2Fhoặc cVxZtôi sẽ6b2F t3kJcho nt3kJgười giế6b2Ft t6b2Fên MdXDUinh VcVxZỹ, đứadXDU ccVxZon fVZ6trai độc6b2F nhấdXDUt 6b2Fcủa bàfVZ6… hoặccVxZ tựcVxZ t6b2Fay cVxZbà kếcVxZt th6b2Fúc cuộ6b2Fc s6b2Fống củafVZ6 fVZ6Thy Thy.”

Nếu ĐiềndXDU dXDUHuân cVxZkhông cfVZ6ó đượcfVZ6 Tt3kJhy ThfVZ6y, fVZ6thì dXDUkhông acVxZi códXDU quyt3kJền 6b2Fấy cả!

Thật s6b2Fự, ĐiềndXDU Huân6b2F khôfVZ6ng cVxZphục! TạicVxZ sat3kJo cùngfVZ6 huyếtt3kJ thfVZ6ống, vốt3kJn ddXDUĩ dXDUcả MicVxZnh Vỹ6b2F vfVZ6à Tht3kJy Tt3kJhy đfVZ6ều khôt3kJng thểt3kJ cVxZđến với6b2F nhau6b2F, nhfVZ6ưng fVZ6tại sat3kJo TcVxZhy ThfVZ6y lcVxZại chọn6b2F MincVxZh Vt3kJỹ t3kJmà khô6b2Fng chọnt3kJ ĐifVZ6ền Huân?!

Ăn dXDUkhông 6b2Fđược tt3kJhì t3kJđành đạpcVxZ đổfVZ6 vậy…

Dàn dựncVxZg 6b2Fmột v6b2Fụ việcdXDU bắtfVZ6 cóc6b2F đơndXDU giảncVxZ, đúngfVZ6 là6b2F kh6b2Fông quácVxZ k6b2Fhó vfVZ6ới ĐiềnfVZ6 Huân.

Mặc fVZ6kệ MinfVZ6h dXDUVỹ cVxZvà ĐiềncVxZ Huânt3kJ đãt3kJ kềdXDU t3kJvai scVxZát cá6b2Fnh hơfVZ6n bfVZ6a 6b2Fnăm tcVxZrời… mặcdXDU kệ6b2F á6b2Fnh cVxZnhìn oá6b2Fn hật3kJn c6b2Fủa ThfVZ6y T6b2Fhy… ĐiềncVxZ HuâfVZ6n vẫt3kJn fVZ6sẽ thựdXDUc hiệncVxZ kế6b2F hoạch.

“Điền cVxZHuân, at3kJnh bị6b2F fVZ6làm sat3kJo vậy6b2F hả?”t3kJ 6b2FThy TcVxZhy tứdXDUc giận6b2F trừng6b2F dXDUmắt 6b2Fnhìn 6b2FĐiền HuânfVZ6, tạidXDU sfVZ6ao ncVxZgười m6b2Fà 6b2FThy ThcVxZy lu6b2Fôn xfVZ6em lfVZ6à afVZ6nh fVZ6trai fVZ6tốt lạfVZ6i t3kJcó 6b2Fthể làcVxZm nfVZ6hững việct3kJ nhưfVZ6 t6b2Fhế này?

Đặt fVZ6lòng ticVxZn vàodXDU mộtt3kJ ngưdXDUời đant3kJg chcVxZìm sâ6b2Fu vào6b2F nỗ6b2Fi th6b2Fù hậ6b2Fn t3kJsâu l6b2Fắng, liệt3kJu có6b2F phảit3kJ lcVxZà sadXDUi lầm?

“Sao? dXDUBà có6b2F bfVZ6a gicVxZây t3kJđể lựt3kJa chọfVZ6n…” Điề6b2Fn HuâncVxZ nfVZ6hìn b6b2Fà HàdXDUn vớit3kJ mộtdXDU cVxZánh mắtdXDU dXDUđầy fVZ6thích thcVxZú, tiếcVxZp fVZ6tục t3kJdồn cVxZbà đfVZ6ến đườcVxZng c6b2Fùng, “…fVZ6 mdXDUột… ha6b2Fi… ba…”

“Ta… sẽt3kJ bảot3kJ vệ6b2F MinfVZ6h Vỹ!”dXDU Cảt3kJ người6b2F bfVZ6à H6b2Fàn rut3kJn lên,dXDU ndXDUắm 6b2Fchặt ldXDUấy 6b2Fcon 6b2Fdao nh6b2Fỏ bdXDUé nhưnfVZ6g lt3kJại sắfVZ6c t3kJlạnh troncVxZg tay.

Câu trảfVZ6 lờt3kJi hoàt3kJn toà6b2Fn đúng6b2F vớifVZ6 n6b2Fhững gìdXDU ĐiềndXDU HdXDUuân mofVZ6ng đợi6b2F, gươn6b2Fg mặtcVxZ ấcVxZy đfVZ6ang nở6b2F một3kJt ndXDUụ cư6b2Fời fVZ6cay đắngdXDU 6b2Ftrên môi…

“Nếu giết6b2F, 6b2Fta cVxZsẽ cVxZgiết cậu.cVxZ” Độtt3kJ n6b2Fgột cVxZbà Hàn6b2F ngướt3kJc mặcVxZt lên6b2F, án6b2Fh cVxZnhìn dfVZ6ứt kh6b2Foát t3kJvà nhandXDUh c6b2Fhóng hướngcVxZ mt3kJũi cVxZdao vdXDUề pht3kJía Đ6b2Fiền Huân.

Nhưng mộtcVxZ bóncVxZg dánt3kJg nhcVxZỏ 6b2Fbé đãcVxZ lập6b2F t3kJtức đdXDUứng chfVZ6ắn 6b2Ftrước mặdXDUt Điền6b2F HufVZ6ân, hứcVxZng dXDUtrọn nhcVxZát dadXDUo t3kJtàn nhẫndXDU c6b2Fủa bà6b2F HànfVZ6. Cả6b2F bfVZ6à HàncVxZ vàt3kJ ĐiềncVxZ HdXDUuân đềucVxZ cVxZsững cVxZngười, nh6b2Fìn dòngcVxZ m6b2Fáu cVxZđang thấfVZ6m đẫmdXDU cdXDUhiếc cVxZváy xfVZ6inh xdXDUắn củfVZ6a Th6b2Fy Tt3kJhy, vàt3kJ bcVxZóng 6b2Fdáng ấyfVZ6 cũnfVZ6g gục6b2F ngãt3kJ tront3kJg đau6b2F đớn.fVZ6 TfVZ6hy T6b2Fhy… k6b2Fhông hềfVZ6 cảmt3kJ thấyt3kJ tứcfVZ6 gfVZ6iận 6b2Fhay cVxZoán tráchfVZ6 ĐiềcVxZn HuâdXDUn, ct3kJhỉ 6b2Flà nhấ6b2Ft thờicVxZ cảmdXDU thấ6b2Fy kt3kJhó c6b2Fhịu dXDUvới dXDUnhững hàfVZ6nh đt3kJộng thấtdXDU thườndXDUg kia…

Nhưng khôngdXDU vìdXDU thếfVZ6, fVZ6một fVZ6Thy Th6b2Fy lut3kJôn hếtcVxZ 6b2Flòng vìfVZ6 ncVxZgười kcVxZhác đểt3kJ mcVxZặc Điền6b2F cVxZHuân cVxZchịu nhátcVxZ dafVZ6o ấy.

Điền HuâncVxZ v6b2Fội vàncVxZg nâdXDUng ngưt3kJời fVZ6Thy Tt3kJhy lên,cVxZ cVxZtrong đdXDUôi mắfVZ6t t3kJkia đangdXDU 6b2Fxuất 6b2Fhiện 6b2Fmột dòndXDUg lệdXDU fVZ6đau đớn.

“Em… xt3kJin lỗi…”

Đôi mắ6b2Ft dầnfVZ6 kcVxZhép lại,t3kJ vfVZ6à khôn6b2Fg fVZ6bao gfVZ6iờ mdXDUở dXDUra nfVZ6ữa. Đ6b2Fến tfVZ6ận t3kJlúc cVxZThy cVxZThy tr6b2Fút hơi6b2F thcVxZở c6b2Fuối cùng,fVZ6 MinfVZ6h 6b2FVỹ ct3kJhỉ kdXDUịp nhìcVxZn ngfVZ6ắm gươcVxZng cVxZmặt tdXDUrắng bệdXDUch fVZ6ấy, k6b2Fhông quêncVxZ tặndXDUg ct3kJho ngdXDUười đant3kJg n6b2Fắm giữcVxZ cVxZcon dcVxZao đẫm6b2F m6b2Fáu trcVxZong 6b2Ftay dXDUmột dXDUánh 6b2Fnhìn cămcVxZ ht3kJận… t3kJlà bà6b2F Hàn!

Bà dXDUkhông hề6b2F dXDUgiải thíct3kJh hat3kJy tdXDUhanh m6b2Finh t3kJcho bấtfVZ6 cứ6b2F đi6b2Fều gìdXDU cả…6b2F vìfVZ6 scVxZự t3kJthật, 6b2Fchính bfVZ6à fVZ6đã hạfVZ6i chếcVxZt T6b2Fhy Thy.

Nhưng lút3kJc Mt3kJinh VỹdXDU đ6b2Fến, c6b2Fũng fVZ6là lúcfVZ6 dXDUĐiền HuâfVZ6n rờicVxZ đi…

Đại fVZ6sảnh, từngdXDU gdXDUiây ph6b2Fút 6b2Ftrôi qu6b2Fa, sdXDUố mfVZ6ệnh củt3kJa cVxZĐiền HudXDUân cũngdXDU d6b2Fần kếtfVZ6 t3kJthúc, trướcfVZ6 mắcVxZt ch6b2Fỉ 6b2Fcòn tdXDUhi thểdXDU dXDUđẫm mádXDUu cfVZ6ủa Vĩnht3kJ Kỳ.

Lần này…dXDU đãcVxZ khiếfVZ6n qudXDUá n6b2Fhiều ngườifVZ6 dXDUthương tổn…t3kJ 6b2FĐiền HcVxZuân fVZ6bật dXDUcười, ncVxZụ cườcVxZi cadXDUy đcVxZắng mộtfVZ6 cdXDUách đfVZ6au đớn.

Một ât3kJm thandXDUh chấ6b2Fn độndXDUg vt3kJang lcVxZên, đdXDUồng thờidXDU khiếfVZ6n fVZ6ngọn lửacVxZ dfVZ6o tdXDUác đcVxZộng mạnt3kJh bùnfVZ6g t3kJcháy, mạcVxZnh m6b2Fẽ cVxZvà nudXDUốt chcVxZửng tấtfVZ6 cả.

Trong dXDUđám cfVZ6háy sfVZ6au vụfVZ6 ndXDUổ, mt3kJột giọtcVxZ nướccVxZ mắt6b2F đdXDUầu tiêcVxZn cVxZrơi xuốt3kJng 6b2Ftừ cVxZgương fVZ6mặt ĐiềndXDU Huân…

*Bệnh vt3kJiện XY*

“Bác sĩ!fVZ6” HạcVxZo ThcVxZần dXDUbế Á6b2Fi dXDUHy trênt3kJ tat3kJy, t3kJxông vcVxZào bệnhdXDU việfVZ6n vớicVxZ t6b2Frạng t3kJthái t3kJvô cùncVxZg hfVZ6oảng lodXDUạn, g6b2Fào lt3kJên dXDUtrong vôcVxZ vọng.fVZ6 “fVZ6Làm ơn,fVZ6 ct3kJứu dXDUcô t3kJấy! dXDULàm ơn!”

“Đặt côt3kJ ấyt3kJ 6b2Flên đây.”t3kJ MfVZ6ột ct3kJô t3kJy tát3kJ t3kJtrực lậdXDUp tứdXDUc đẩ6b2Fy chiếccVxZ 6b2Fxe dXDUđẩy fVZ6màu trắn6b2Fg r6b2Fa trướcdXDU mặfVZ6t H6b2Fạo Thần,6b2F cất3kJt git3kJọng 6b2Fra lệnh.

Hạo ThầncVxZ cdXDUẩn trọfVZ6ng cVxZđặt ÁidXDU HfVZ6y nt3kJằm fVZ6lên ch6b2Fiếc 6b2Fxe cVxZđẩy ấy,6b2F cậdXDUu v6b2Fội vãt3kJ nốicVxZ fVZ6bước cVxZtheo fVZ6chiếc fVZ6xe đếdXDUn tcVxZận khdXDUi khuấfVZ6t fVZ6hẳn dXDUsau phòn6b2Fg dXDUcấp cứu.

Mệt t3kJmỏi 6b2Fngồi xuống6b2F dã6b2Fy ghếcVxZ chờ6b2F ngoàifVZ6 dXDUphòng cdXDUấp cứu,6b2F HạocVxZ 6b2FThần hfVZ6ai dXDUtay fVZ6ôm lấfVZ6y đầucVxZ, cốdXDU gắt3kJng địdXDUnh tfVZ6hần lại.

Trong kfVZ6hi đó…

*Bệnh t3kJviện XX*

Minh VdXDUỹ ngồidXDU t3kJtrong phòngdXDU ct3kJấp cứdXDUu ởt3kJ bệt3kJnh việfVZ6n t3kJlớn nhcVxZất cVxZthành dXDUphố, andXDUh đ6b2Fã phải6b2F cVxZmất dXDUcả fVZ6giờ đồngt3kJ hồfVZ6 mớit3kJ đếndXDU fVZ6được cdXDUái bệncVxZh việncVxZ rộ6b2Fng dXDUlớn này.

Ring… ring…

Điện tt3kJhoại fVZ6lại rung…

“Chuyện gìdXDU?” Mit3kJnh Vỹ6b2F tựdXDUa hfVZ6ẳn ngfVZ6ười và6b2Fo ccVxZhiếc t3kJghế ởcVxZ pcVxZhòng đợicVxZ, cht3kJán nản6b2F nhấnfVZ6 nútdXDU nt3kJhận cuộc6b2F gọfVZ6i cVxZsau t3kJđó áp6b2F đifVZ6ện thot3kJại vàdXDUo cVxZtai, cVxZđến tậcVxZn dXDUlúc nàfVZ6y adXDUnh mcVxZới cảmfVZ6 thấdXDUy scVxZự t3kJđau 6b2Fbuốt đt3kJến têcVxZ dạit3kJ fVZ6ở fVZ6bờ vai.

“Thiếu… thiếcVxZu giacVxZ, nổ…dXDU nổdXDU rồi!”dXDU TừcVxZ đầt3kJu cVxZdây fVZ6bên dXDUkia, dXDUtên cận6b2F cVxZvệ ldXDUắp bắpcVxZ ndXDUhư đdXDUang dXDUcực kỳfVZ6 hoảdXDUng lot3kJạn, cVxZthở fVZ6gấp khfVZ6ông ngừng.

“Nổ?” Mt3kJinh VdXDUỹ nhíudXDU m6b2Fày, lặpcVxZ t3kJlại t3kJduy nhấtt3kJ mộtfVZ6 từt3kJ dXDUnhư đangdXDU chờ6b2F cVxZsự t3kJchứng thựcdXDU từt3kJ phícVxZa bêfVZ6n kia.

“Khu nht3kJà máy…cVxZ fVZ6nổ.” V6b2Fừa ngfVZ6he thấydXDU cfVZ6ô nódXDUi gdXDUấp t3kJgáp dXDUvọng san6b2Fg điệncVxZ thdXDUoại t6b2Fừ p6b2Fhía bfVZ6ên kit3kJa, fVZ6Minh VcVxZỹ t3kJmới kịpcVxZ nht3kJận thấy6b2F từfVZ6 pcVxZhía bfVZ6ên k6b2Fia điện6b2F thdXDUoại cócVxZ rt3kJất nhiề6b2Fu thứcVxZ âmt3kJ thfVZ6anh khácdXDU nhau.

“Chết tiệt!dXDU CôcVxZ t3kJấy rdXDUa kdXDUhỏi đ6b2Fó chdXDUưa?” Mint3kJh Vỹ6b2F cVxZtức g6b2Fiận quádXDUt lêncVxZ, đôifVZ6 mắtt3kJ đt3kJang lộfVZ6 6b2Frõ vẻfVZ6 6b2Flo lắng.

Tại 6b2Fsao lúct3kJ đcVxZấy… cVxZanh khôdXDUng ở6b2F fVZ6lại cVxZmà lập6b2F tứct3kJ đếfVZ6n bêndXDU bfVZ6à fVZ6ta tt3kJhế này?

“Vẫn… chưa.”t3kJ GicVxZọng t3kJnói bfVZ6ên fVZ6kia rt3kJất nhỏ,dXDU dườngfVZ6 t3kJnhư đã6b2F cốdXDU 6b2Fgắng tt3kJhu cVxZhết cdXDUan đảt3kJm đểcVxZ cVxZtrả lời.

Gương cVxZmặt MindXDUh VỹfVZ6 trởt3kJ nt3kJên tát3kJi t3kJnhợt dướ6b2Fi ánhcVxZ đènt3kJ 6b2Fchùm tcVxZrong t3kJbệnh 6b2Fviện, cdXDUố gắnt3kJg gượngt3kJ ngườit3kJ đứngcVxZ fVZ6dậy, nhcVxZưng sdXDUau đfVZ6ó lfVZ6ại ngãfVZ6 khu6b2Fỵu xuốngcVxZ đất.

Vết thư6b2Fơng tt3kJrên vai…t3kJ đãt3kJ cVxZkhiến an6b2Fh mt3kJất qudXDUá nhiề6b2Fu máu.

Đôi dXDUmắt dXDUanh dầt3kJn tốdXDUi lạifVZ6, dXDUcả ngườicVxZ dưfVZ6ờng fVZ6như khô6b2Fng còcVxZn chúcVxZt sứ6b2Fc l6b2Fực 6b2Fnào cả.dXDU fVZ6Toàn thâcVxZn hoàdXDUn toànfVZ6 b6b2Fất độnfVZ6g tr6b2Fên cVxZnền cVxZđất, MicVxZnh VdXDUỹ đcVxZang t3kJcố gắngdXDU gượt3kJng dậy…t3kJ nhưnt3kJg dXDUtất cảfVZ6 chfVZ6ỉ là6b2F t3kJvô ích.fVZ6 L6b2Fần này6b2F, afVZ6nh l6b2Fại mộtt3kJ lầt3kJn nữa…6b2F t3kJđánh mấcVxZt cVxZngười cVxZcon gát3kJi màcVxZ mì6b2Fnh dXDUyêu thương.

Khoé môit3kJ tcVxZrên gươ6b2Fng mặtcVxZ điểnt3kJ dXDUtrai 6b2Fkhẽ nhfVZ6ếch lê6b2Fn, mộtt3kJ nụfVZ6 cưdXDUời nhạtfVZ6, fVZ6đồng lúcdXDU đô6b2Fi mắtcVxZ lạndXDUh lùt3kJng dXDUkia fVZ6cũng dầnfVZ6 fVZ6khép lcVxZại, chfVZ6e kht3kJuất tcVxZầm nhìn6b2F mờ6b2F ảo.

Chap 40

Người ecVxZm t3kJyêu là6b2F anh?

Hạo dXDUThần cVxZlo lắngdXDU cVxZđứng chcVxZắn trướccVxZ cửafVZ6 phcVxZòng ccVxZấp ct3kJứu, tạfVZ6i sdXDUao vàodXDU fVZ6khoảnh khắccVxZ qua6b2Fn fVZ6trọng th6b2Fì tht3kJời gi6b2Fan lt3kJại trfVZ6ôi chậ6b2Fm thế6b2F nàfVZ6y cfVZ6ơ chứ?

Ái 6b2FHy c6b2Fủa nt3kJgày hôm6b2F n6b2Fay… quảdXDU dXDUthật t3kJrất lạcVxZ lẫdXDUm, n6b2Fhưng lạ6b2Fi vôdXDU cùngdXDU đát3kJng tht3kJương tcVxZrong mắt3kJt cậu.

Đôi t3kJmắt khôdXDUng lẫt3kJn chút3kJt tạp6b2F cVxZniệm luôdXDUn 6b2Fluôn t3kJánh lên6b2F nhữngcVxZ dXDUtia t3kJnhìn lét3kJm lfVZ6ỉnh dXDUlại trởt3kJ nênfVZ6 t3kJsâu thẳ6b2Fm khcVxZông chúfVZ6t hạncVxZ fVZ6định, 6b2Fvô fVZ6tri vdXDUô giác.

Khoảnh khcVxZắc đốifVZ6 dfVZ6iện vdXDUới đô6b2Fi mắtdXDU vô6b2F cảmt3kJ ấy,fVZ6 dXDUtrái fVZ6tim dXDUHạo ThdXDUần t3kJchợt chcVxZùng xuốngcVxZ, tưởt3kJng chừngcVxZ nfVZ6hư đang6b2F cVxZchìm fVZ6sâu v6b2Fào nỗifVZ6 6b2Fđau cdXDUùng cực.

Nghĩ đếnt3kJ việdXDUc mìncVxZh đãfVZ6 từt3kJng tiếp6b2F tacVxZy ct3kJho ĐiềndXDU H6b2Fuân thựct3kJ hiệndXDU kt3kJế hodXDUạch t6b2Frả thùdXDU, HfVZ6ạo ThầnfVZ6 lạit3kJ dXDUcảm fVZ6thấy 6b2Fvô cùngt3kJ nh6b2Fức buốt6b2F nơcVxZi ngcVxZực, cVxZchỉ tt3kJràn cVxZngập cVxZduy t3kJnhất mộtcVxZ thcVxZứ ccVxZảm xúcdXDU ân6b2F hận.

Đôi mcVxZắt trcVxZở nêdXDUn thdXDUất thần,cVxZ fVZ6tầm nhdXDUìn dầt3kJn tốicVxZ lạ6b2Fi… LfVZ6ồng ngựcVxZc hiện6b2F gi6b2Fờ dXDUcứ nhưdXDU dXDUđang cVxZbị thit3kJêu đốt,cVxZ n6b2Fóng bỏncVxZg nfVZ6hưng lfVZ6ại vôcVxZ fVZ6cùng đaucVxZ rátcVxZ mỗidXDU k6b2Fhi lạdXDUi cVxZthêm mộtdXDU gdXDUiây trôdXDUi qua.

Làm fVZ6ơn… cVxZÁi Hyt3kJ, đừngfVZ6 đểt3kJ xảycVxZ ccVxZô ất3kJy fVZ6ra bất6b2F cứdXDU chfVZ6uyện gì6b2F cả!

*Cạch*

Cánh cdXDUửa ph6b2Fòng cấdXDUp cVxZcứu 6b2Fđược 6b2Fmở cVxZra, k6b2Fèm tfVZ6heo độncVxZg tcVxZác gạtdXDU HạocVxZ Thầ6b2Fn sat3kJng một6b2F bên.

Chiếc xdXDUe đẩyfVZ6 mà6b2Fu trắncVxZg đangcVxZ ma6b2Fng t6b2Fheo mộtcVxZ thiênfVZ6 st3kJứ mấtfVZ6 đicVxZ đôifVZ6 cándXDUh, gươnt3kJg mdXDUặt nhợtdXDU nht3kJạt kfVZ6hông cfVZ6hút sứccVxZ sốngfVZ6 nhắmt3kJ nghiềncVxZ đôifVZ6 mcVxZắt, t6b2Frên đầ6b2Fu 6b2Fquấn mcVxZột dảcVxZi băngfVZ6 trắngdXDU khfVZ6á mỏn6b2Fg, dXDUmái tó6b2Fc mdXDUàu cadXDUfe dXDUsữa vẫdXDUn bồngcVxZ dXDUbềnh vàfVZ6 tfVZ6ôn lêncVxZ vẻcVxZ đẹpt3kJ tt3kJhuần khiết.

Ái HcVxZy đưcVxZợc 6b2Fy tádXDU đdXDUưa rt3kJa khfVZ6ỏi phònt3kJg bằngcVxZ chiếct3kJ xfVZ6e đẩycVxZ trắngdXDU toácVxZt, thecVxZo t3kJsau lt3kJà dXDUông b6b2Fác sĩcVxZ dXDUtrung ncVxZiên đa6b2Fng dXDUcầm trê6b2Fn tacVxZy mộtdXDU xcVxZấp hồ6b2F dXDUsơ bệnt3kJh án.

Hạo ThầnfVZ6 mấpfVZ6 mdXDUáy 6b2Fđôi fVZ6môi, đdXDUưa ta6b2Fy 6b2Fnhư 6b2Fmuốn níu6b2F gicVxZữ 6b2Fcô lạcVxZi, nhưncVxZg t3kJlại 6b2Fbị mộfVZ6t cVxZbàn fVZ6tay chặnt3kJ nfVZ6gang hànfVZ6h động6b2F ấy.

Đôi fVZ6mắt cậucVxZ khôngdXDU nhfVZ6ìn 6b2Fbác sĩ6b2F lấy6b2F mcVxZột cái,cVxZ tiếpfVZ6 tụfVZ6c dXDUdõi tht3kJeo chdXDUiếc xdXDUe đcVxZẩy đfVZ6ang đưfVZ6a ng6b2Fười t3kJcon gáifVZ6 yt3kJếu cVxZớt 6b2Fkia cáfVZ6ch xfVZ6a kfVZ6hỏi mình.

“Đã 6b2Fqua tìncVxZh dXDUtrạng ngudXDUy fVZ6kịch, vt3kJết tcVxZhương tt3kJuy dXDUkhông nặnt3kJg nhưnt3kJg lfVZ6ại mấ6b2Ft t3kJkhá nhiềut3kJ máudXDU, đdXDUặc biệtt3kJ cócVxZ thểcVxZ đểfVZ6 fVZ6lại dt3kJi chứfVZ6ng ch6b2Fo ccVxZô ấy.”6b2F VịfVZ6 bác6b2F scVxZĩ hidXDUền từcVxZ trướcVxZc dXDUmặt m6b2Fở lời,dXDU fVZ6vỗ vfVZ6ỗ vacVxZi t3kJHạo ThầncVxZ dXDUnhư đan6b2Fg cdXDUố gắng6b2F dXDUtrấn 6b2Fan. “CậucVxZ hãfVZ6y đidXDU làm6b2F thfVZ6ủ tục6b2F cVxZnhập việndXDU, dXDUsau đót3kJ cậcVxZu c6b2Fó thểdXDU vàfVZ6o phòcVxZng 50t3kJ2 tcVxZhăm cfVZ6ô ấy,t3kJ t3kJnếu có6b2F b6b2Fất kỳ6b2F 6b2Fdấu h6b2Fiệu bcVxZất thườncVxZg lật3kJp dXDUtức gọicVxZ báccVxZ sĩ.”

Từ dXDUtừ hcVxZạ tdXDUay xut3kJống, bónfVZ6g v6b2Fị bácfVZ6 sĩ6b2F tron6b2Fg chiếcdXDU áot3kJ dXDUblu fVZ6trắng nhcVxZanh chóngt3kJ khfVZ6uất sacVxZu mộtfVZ6 cánhfVZ6 cửt3kJa p6b2Fhòng gfVZ6ần đó,fVZ6 tiếp6b2F cVxZtục cVxZthực hdXDUiện dXDUnhiệm vcVxZụ dXDUcủa dXDUchính mình.

Di chứng?

Hai cVxZtay HạofVZ6 Thần6b2F sidXDUết cht3kJặt lcVxZại, cảfVZ6 ngườit3kJ 6b2Frun nfVZ6hẹ lêncVxZ, đ6b2Fể lại6b2F 6b2Fdi t3kJchứng sao?

“Dương Ht3kJạo TdXDUhần! CfVZ6ô 6b2Fgái nt3kJày qucVxZan tfVZ6rọng đếnfVZ6 mức6b2F fVZ6khiến cVxZcậu phảit3kJ bỏcVxZ cfVZ6ả shdXDUow diễ6b2Fn qua6b2Fn dXDUtrọng sao?”fVZ6 Tt3kJay quản6b2F 6b2Flý fVZ6riêng 6b2Fcủa HạofVZ6 ThầnfVZ6 tứccVxZ giật3kJn đcVxZập mạn6b2Fh qfVZ6uyển sổ6b2F gh6b2Fi c6b2Fhép cVxZlịch lcVxZàm việt3kJc củcVxZa HạcVxZo Tht3kJần lêdXDUn bàt3kJn, fVZ6tức dXDUgiận quátt3kJ lớn.

Đã m6b2Fột ng6b2Fày trôit3kJ qua…

Hạo ThầndXDU vcVxZẫn khôngt3kJ ht3kJề rờifVZ6 t3kJkhỏi phòncVxZg bệnhdXDU sốt3kJ 506b2F2 lấ6b2Fy mdXDUột git3kJây, cfVZ6hỉ lặdXDUng ngườdXDUi ng6b2Fắm t3kJnhìn ngưt3kJời cot3kJn gáfVZ6i đangdXDU chì6b2Fm sâcVxZu vt3kJào giấc6b2F ngủ.

Mọi â6b2Fm t6b2Fhanh xut3kJng 6b2Fquanh dườngcVxZ dXDUnhư khdXDUông cò6b2Fn táccVxZ đdXDUộng đếnfVZ6 cậut3kJ dXDUđược nữa.

Tay t3kJquản lý6b2F kdXDUia tứccVxZ gidXDUận dXDUném t6b2Frọn đôit3kJ mt3kJắt oá6b2Fn ht3kJận vàt3kJo côdXDU gát3kJi nhỏcVxZ bé6b2F đcVxZang nằmt3kJ t3kJyên lt3kJặng trêndXDU chiếcfVZ6 giư6b2Fờng trắnt3kJg kdXDUhông cht3kJút bụifVZ6 cVxZbẩn, hắ6b2Fn ldXDUại nhìfVZ6n 6b2Fsamh Hạo6b2F Th6b2Fần vẫt3kJn đdXDUang tiếpdXDU tdXDUục fVZ6yên lặngdXDU trưt3kJớc ngườidXDU cfVZ6on 6b2Fgái ấy.

Bất giácdXDU tt3kJhở ddXDUài mệdXDUt m6b2Fỏi, cVxZhắn t3kJta cầmdXDU quyểndXDU sổ6b2F vt3kJừa đcVxZược némfVZ6 t3kJmạnh fVZ6lên mặfVZ6t bcVxZàn của6b2F fVZ6phòng dXDUbệnh dXDUlên, t3kJlê bước6b2F rt3kJa kt3kJhỏi ccVxZăn phòngt3kJ tĩ6b2Fnh lặng.

*Bệnh việt3kJn XX*

“Tránh ra6b2F!” Mi6b2Fnh Vỹ6b2F gằcVxZn giọng,cVxZ tức6b2F giận6b2F 6b2Fnhìn đ6b2Fám cậnfVZ6 vfVZ6ệ đancVxZg chặncVxZ ndXDUgang trướ6b2Fc cửa,6b2F đôidXDU mắtcVxZ đằt3kJng đằfVZ6ng dXDUsát khí.

“Ông chủfVZ6 fVZ6có lệnh,t3kJ thiếu6b2F gdXDUia dXDUphải 6b2Fnghỉ ngơidXDU t3kJđến 6b2Fkhi hofVZ6àn tt3kJoàn bìncVxZh phục.”fVZ6 Một6b2F tcVxZên cậnt3kJ vệ6b2F cúit3kJ đầu,cVxZ thậncVxZ trọng6b2F nó6b2Fi t6b2Fừng từt3kJ mộtfVZ6 cá6b2Fch mádXDUy mót3kJc, sdXDUau đcVxZó đóngdXDU ncVxZhanh dXDUcánh 6b2Fcửa phòngfVZ6 bệnh6b2F lại.

“Mẹ kiếp!dXDU MởfVZ6 cdXDUửa!!” M6b2Finh Vỹ6b2F quátfVZ6 lt3kJớn, dùcVxZng châ6b2Fn đạcVxZp tcVxZhẳng vt3kJào cánht3kJ ccVxZửa gỗfVZ6 kidXDUa, nht3kJưng đt3kJám cận6b2F vdXDUệ lạidXDU nhfVZ6anh chón6b2Fg chặt3kJn cửafVZ6 fVZ6ngay kt3kJhi cát3kJnh 6b2Fcửa vừt3kJa  bật6b2F rdXDUa ddXDUưới lựcfVZ6 đdXDUạp cfVZ6ủa anh.

Đây rcVxZõ dXDUràng làcVxZ kếcVxZ hoạch6b2F củadXDU ôdXDUng ta!!

Ông tdXDUa kfVZ6hông muốnfVZ6 an6b2Fh đfVZ6i dXDUtìm dXDUcô ấy!!

Với kht3kJả nfVZ6ăng ct3kJủa ôfVZ6ng fVZ6Hàn, biế6b2Ft t3kJchuyện dXDUÁi HfVZ6y khônfVZ6g hcVxZề dXDUkhó, đặt3kJc bicVxZệt ôngt3kJ tt3kJa dXDUlại cdXDUó thểfVZ6 bfVZ6iết 6b2Frõ địadXDU đidXDUểm vfVZ6à nhữt3kJng cVxZgì dXDUxảy rt3kJa liêndXDU cVxZquan đếnfVZ6 6b2Fvụ việcVxZc cdXDUhấn độngt3kJ vfVZ6ừa rồi.

Minh VỹdXDU ng6b2Fhiến rănfVZ6g, fVZ6đôi mắdXDUt ant3kJh bị6b2F t3kJche fVZ6phủ b6b2Fởi mt3kJột màn6b2F đfVZ6êm cfVZ6ủa tuyệcVxZt vdXDUọng, tiếpt3kJ t3kJtục cốdXDU gắnfVZ6g thot3kJát khdXDUỏi vt3kJòng vâydXDU củafVZ6 đfVZ6ám cậndXDU vệ.

Ái 6b2FHy, nhdXDUất fVZ6định ÁidXDU 6b2FHy sẽt3kJ kht3kJông safVZ6o cả!

… khôdXDUng sfVZ6ao cảcVxZ! Cốt3kJ dXDUgắng pht3kJủ địdXDUnh nhữngdXDU fVZ6dòng sdXDUuy nt3kJghĩ tồit3kJ tcVxZệ gán6b2F gcVxZhép trậncVxZ bodXDUm kit3kJa t3kJvới sựdXDU sốngt3kJ củafVZ6 ÁicVxZ H6b2Fy, tráifVZ6 fVZ6tim Mi6b2Fnh VỹfVZ6 đant3kJg đập6b2F 6b2Fgấp gáfVZ6p t3kJhơn badXDUo giờcVxZ hết.

“Chờ ant3kJh, lt3kJàm ơn…”

Phòng bệnfVZ6h 502…

Đôi fVZ6mắt 6b2Fnâu tdXDUrong 6b2Fsáng t3kJtừ từ6b2F 6b2Fmở radXDU, ladXDUy độn6b2Fg hàndXDUg t3kJmi dài,fVZ6 dXDUsau đ6b2Fó chcVxZớp chớpdXDU vàfVZ6i cát3kJi 6b2Fđể 6b2Fthích ngdXDUhi vớit3kJ áncVxZh sánfVZ6g trot3kJng phòng.

Ái fVZ6Hy dXDUđưa fVZ6tay dụit3kJ 6b2Fdụi 6b2Fmắt, licVxZếc 6b2Fnhìn gfVZ6ương mặtt3kJ cVxZđang gụcfVZ6 dXDUxuống bêncVxZ cạt3kJnh gcVxZiường, đưfVZ6a t3kJmột cVxZtay dXDUnắm lấydXDU thfVZ6ành giườngt3kJ dXDUcố gắn6b2Fg gượng6b2F dậy.

Hai ngt3kJày trôit3kJ quacVxZ, HfVZ6ạo TdXDUhần hoàncVxZ to6b2Fàn m6b2Fất ngủdXDU, dXDUđể rồt3kJi gt3kJiờ đâydXDU khôncVxZg ht3kJề hcVxZay biếtdXDU ngcVxZười t3kJcon gáidXDU đángcVxZ yêudXDU kifVZ6a t3kJđã “hồidXDU sinh”.

Cô nghiêfVZ6ng ngườifVZ6 sacVxZng một3kJt bêcVxZn, 6b2Fcố gắ6b2Fng cVxZthu gươndXDUg t3kJmặt củafVZ6 ngcVxZười ấfVZ6y vàodXDU tầdXDUm nhìn.

Đột ngộfVZ6t hdXDUai hfVZ6àng cVxZlông màt3kJy tcVxZừ gươ6b2Fng mặtcVxZ ấydXDU 6b2Fkhẽ cacVxZu lại,fVZ6 sfVZ6au fVZ6đó mệt3kJt mỏfVZ6i mở6b2F mắ6b2Ft. t3kJĐập vàcVxZo fVZ6mắt ct3kJủa fVZ6Hạo TcVxZhần t3kJlà gươfVZ6ng mdXDUặt t3kJmơ mdXDUơ màn6b2Fg màndXDUg t3kJnhư ct3kJhưa tỉdXDUnh fVZ6mộng củadXDU dXDUÁi HydXDU, nfVZ6ét mặtcVxZ cậdXDUu lộcVxZ rõ6b2F vdXDUẻ nfVZ6gạc nfVZ6hiên vdXDUà vcVxZui sướng.

Hạo Thần6b2F ngồi6b2F thẳng6b2F fVZ6dậy, 6b2Fđưa mt3kJột dXDUtay cVxZkéo côfVZ6 ôt3kJm thật6b2F chặdXDUt vào6b2F ldXDUòng, cVxZnhư đang6b2F cố6b2F gắngcVxZ chứn6b2Fg thực6b2F sựdXDU tồ6b2Fn tạcVxZi hiệndXDU giờfVZ6 củacVxZ cô.

“Mèo condXDU, cuối6b2F fVZ6cùng fVZ6em cũngdXDU cVxZchịu tcVxZỉnh rồi.”

Căn p6b2Fhòng lạfVZ6i độtt3kJ ngdXDUột ch6b2Fìm vàofVZ6 cVxZkhông gcVxZian tdXDUĩnh dXDUlặng fVZ6và ct3kJăng thdXDUẳng, HạodXDU ThầnfVZ6 fVZ6nới lỏngcVxZ v6b2Fòng cVxZtay, t3kJsau đófVZ6 đẩycVxZ người6b2F Á6b2Fi cVxZHy t3kJra, lặngt3kJ lẽfVZ6 qua6b2Fn scVxZát từngt3kJ cử6b2F cdXDUhỉ từdXDU phía6b2F bêncVxZ kia.

Cô đangt3kJ cht3kJăm c6b2Fhú nhcVxZìn HạocVxZ t3kJThần, á6b2Fnh nhfVZ6ìn thíchfVZ6 thúcVxZ nh6b2Fư vừa6b2F t3kJtìm fVZ6ra mfVZ6ột thứfVZ6 đồfVZ6 ch6b2Fơi fVZ6mới lạ.

Sao từcVxZ hàncVxZh fVZ6động đếncVxZ t3kJvẻ mặtfVZ6 ldXDUại ngơ6b2F 6b2Fngơ ndXDUgác t3kJngác tcVxZhế này?

Có kcVxZhi nàofVZ6 đúng6b2F dXDUnhư lờifVZ6 bác6b2F t3kJsĩ đdXDUã nói…fVZ6 vfVZ6ết thưdXDUơng t3kJkia dXDUđã thậtfVZ6 sựfVZ6 đểdXDU lạicVxZ dt3kJi chứng?

“Em… têcVxZn gì?”dXDU HạocVxZ 6b2FThần cVxZbất fVZ6giác cấtt3kJ ldXDUên mộtdXDU câucVxZ hỏit3kJ nght3kJi vấncVxZ, nhưngdXDU cht3kJỉ đểfVZ6 kt3kJiểm t6b2Fra t3kJtình trạngdXDU h6b2Fiện tạfVZ6i c6b2Fủa 6b2FÁi Hy.

Từ fVZ6phía bê6b2Fn kit3kJa, đôdXDUi mdXDUôi xi6b2Fnh xắnt3kJ nở6b2F mộtdXDU nụfVZ6 cườit3kJ dịdXDUu dàfVZ6ng, đcVxZưa tat3kJy nắ6b2Fm lấfVZ6y tadXDUy ádXDUo củ6b2Fa HạfVZ6o Thần.

“Tên gì?”dXDU ChcVxZất git3kJọng fVZ6nhẹ nhàfVZ6ng vafVZ6ng lfVZ6ên, t3kJÁi H6b2Fy dXDUdường nhưcVxZ kh6b2Fông hiểu6b2F dXDUHạo ThầncVxZ đacVxZng 6b2Fhỏi gdXDUì, cất3kJt tiế6b2Fng hỏidXDU 6b2Fngược lại.

Hạo ThdXDUần nhfVZ6eo t3kJnheo mắfVZ6t, đcVxZưa tafVZ6y nắmfVZ6 lấcVxZy ha6b2Fi bcVxZờ va6b2Fi dXDUnhỏ nhcVxZắn kfVZ6ia, lat3kJy mạnh.

“Em… biếtdXDU ant3kJh l6b2Fà 6b2Fai không?”dXDU Tr6b2Fái tdXDUim cậu6b2F cVxZđang đậpt3kJ lo6b2Fạn ct3kJả cVxZlên, đt3kJây cófVZ6 lẽcVxZ scVxZẽ cVxZlà sựdXDU khẳnt3kJg địnhfVZ6 cufVZ6ối cùng.

Hạo ThầdXDUn vàt3kJ 6b2FÁi t3kJHy cứdXDU 6b2Fthế dXDUnhìn n6b2Fhau, khdXDUông c6b2Fó 6b2Fthêm cht3kJút pfVZ6hản 6b2Fứng nt3kJào khác6b2F cả.

Bất giác6b2F t6b2Fhở dàidXDU, Hạt3kJo Thầnt3kJ b6b2Fuông côcVxZ rat3kJ, dXDUđứng dfVZ6ậy q6b2Fuay lưnt3kJg bướccVxZ đi.

Phải gọdXDUi t3kJbác sĩ…

Một 6b2Fbàn tt3kJay níufVZ6 lấydXDU vạt3kJt áo6b2F c6b2Fủa HạofVZ6 TcVxZhần tt3kJừ phíacVxZ st3kJau, dXDUđôi mcVxZắt nâdXDUu cVxZđang cdXDUhớp fVZ6mắt nh6b2Fìn cậu.

“Minh… Vỹ?fVZ6” ÁdXDUi H6b2Fy nt3kJghiêng nghiêngt3kJ đầdXDUu, fVZ6đưa mộtt3kJ tafVZ6y lên6b2F miệndXDUg vcVxZới t3kJvẻ dXDUbăn khoăt3kJn fVZ6vì câcVxZu trt3kJả lờcVxZi dXDUcủa ct3kJhính mình.

Minh Vỹ…dXDU lt3kJà hadXDUi từt3kJ dXDUduy nhấtdXDU được6b2F khắc6b2F cVxZsâu vàdXDUo tráfVZ6i tidXDUm củat3kJ cô…

Liệu chàng6b2F trafVZ6i trt3kJước mặt6b2F… cófVZ6 t3kJphải ldXDUà ngườit3kJ macVxZng ct3kJái têcVxZn fVZ6Minh Vỹ?

“Em… vừa6b2F 6b2Fnói g6b2Fì?” ĐôfVZ6i mắtdXDU HfVZ6ạo ThầncVxZ lộcVxZ rõfVZ6 t3kJvẻ t6b2Fhất 6b2Fvọng, ct3kJố gắnfVZ6g cVxZgặng fVZ6hỏi Áit3kJ Hy.

Không thể6b2F ndXDUào! fVZ6Tại st3kJao dXDUlại 6b2Flà MindXDUh Vỹ?

“Minh… MinfVZ6h Vỹ?”dXDU Ái6b2F t3kJHy ngcVxZượng ngùdXDUng cúcVxZi mdXDUặt xdXDUuống, st3kJiết chặtdXDU vạdXDUt áocVxZ trofVZ6ng tt3kJay hcVxZơn, lặpfVZ6 lạicVxZ thêmfVZ6 fVZ6một lầncVxZ nữa.

Cả ngườt3kJi Hạ6b2Fo Thầnt3kJ l6b2Fại 6b2Ftiếp tt3kJục fVZ6run l6b2Fên, 6b2Fquay ngưt3kJời lạfVZ6i nht3kJìn thẳngdXDU vàfVZ6o Át3kJi Hy…

Cảm giáfVZ6c ghefVZ6n tứccVxZ đanfVZ6g l6b2Fen 6b2Flỏi trdXDUong tráicVxZ 6b2Ftim trcVxZàn ngfVZ6ập nỗi6b2F âcVxZn fVZ6hận củacVxZ Hạt3kJo Thần.

Dù khônt3kJg muốncVxZ tt3kJhừa nhận…cVxZ nhfVZ6ưng dườncVxZg ndXDUhư ngưcVxZời c6b2Fon gcVxZái trướcdXDU mặt3kJt đãcVxZ cướcVxZp mấfVZ6t tfVZ6rái tfVZ6im củacVxZ cậcVxZu mấ6b2Ft rồi.

“Ừ, làfVZ6 anh.fVZ6” GấfVZ6p gápcVxZ ômfVZ6 Á6b2Fi fVZ6Hy vdXDUào lòng6b2F, dXDUHạo ThầndXDU sit3kJết cdXDUhặt v6b2Fòng cVxZtay hơn6b2F. “Em…dXDU dXDUlà h6b2Fôn dXDUthê t3kJcủa dXDUanh, VươcVxZng ÁidXDU Hy.”

Mặc kệcVxZ tấtt3kJ fVZ6cả… mặcdXDU kdXDUệ t3kJcô nhầm6b2F lcVxZẫn dXDUmình vớit3kJ 6b2FMinh Vỹ…

Chỉ cầndXDU cfVZ6ó được6b2F trádXDUi fVZ6tim của6b2F cô6b2F, cậucVxZ sdXDUẽ chấpt3kJ nhậncVxZ tfVZ6ất cả!

Kể ct3kJả tdXDUhay cVxZthế 6b2Fvà đóngcVxZ vat3kJi kẻt3kJ mìn6b2Fh căcVxZm thùdXDU nhất!

Ái H6b2Fy 6b2Fvô 6b2Fthức đ6b2Fưa tcVxZay lên,fVZ6 đt3kJôi mắdXDUt cVxZvô 6b2Fcảm khfVZ6ông h6b2Fạn địnhfVZ6, từdXDU đôicVxZ môdXDUi xicVxZnh 6b2Fxắn tht3kJốt rfVZ6a mcVxZột t3kJcâu cVxZnói vớifVZ6 âfVZ6m cVxZvực t3kJtrong thant3kJh, nhcVxZưng nhỏfVZ6 đết3kJn mfVZ6ức dXDUkhông mộtt3kJ at3kJi cfVZ6ó t6b2Fhể ngdXDUhe thấy.

“Hôn… thêcVxZ… củ6b2Fa anh…?”