You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 39 - 40

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

Chap 39

Cho h9mgZTExem mmX6wbWwvột lQvKrối thoát

“Cứ bắnh9mgZTEx h9mgZTExnếu eh9mgZTExm muốn.h9mgZTEx” KhôQvKrng nmX6wbWwvgần ngạiQvKr trảmX6wbWwv lờih9mgZTEx, Mh9mgZTExinh VỹmX6wbWwv ngướch9mgZTEx mặh9mgZTExt mX6wbWwvnhìn thẳmX6wbWwvng vmX6wbWwvào đômX6wbWwvi mắth9mgZTEx nâh9mgZTExu trh9mgZTExong sQvKráng kih9mgZTExa, nhmX6wbWwvư thh9mgZTExể đanh9mgZTExg muh9mgZTExốn thậh9mgZTExt sh9mgZTExự đmX6wbWwvối diệnQvKr vớih9mgZTEx himX6wbWwvện tạih9mgZTEx cùngmX6wbWwv cô.

“Tôi sẽh9mgZTEx khôQvKrng bắnmX6wbWwv anhmX6wbWwv, vìmX6wbWwv sựmX6wbWwv lh9mgZTExựa chọQvKrn nQvKrày khôngQvKr nmX6wbWwvhư tôh9mgZTExi monh9mgZTExg đợi…”mX6wbWwv KmX6wbWwvhẩu súngQvKr kimX6wbWwva rờiQvKr mX6wbWwvkhỏi tQvKrrán Minh9mgZTExh Vh9mgZTExỹ, nQvKrhưng mX6wbWwvlại đượch9mgZTEx dh9mgZTExí sáth9mgZTEx vmX6wbWwvào đh9mgZTExầu mX6wbWwvÁi Hh9mgZTExy đmX6wbWwvầy thácQvKrh QvKrthức, “…mX6wbWwv nếuh9mgZTEx aQvKrnh khmX6wbWwvông rmX6wbWwva kQvKrhỏi đây,mX6wbWwv tôimX6wbWwv sẽh9mgZTEx nQvKrổ súng.”

Anh kmX6wbWwvhông hQvKrề trảQvKr mX6wbWwvlời, vh9mgZTExì lh9mgZTExúc nàh9mgZTExy tQvKrhật QvKrsự khQvKrông thmX6wbWwvể đoáh9mgZTExn trmX6wbWwvước đượch9mgZTEx ch9mgZTExô đangQvKr muốnh9mgZTEx lmX6wbWwvàm mX6wbWwvnhững gì…

Gắng gượngQvKr đứngh9mgZTEx dậy,h9mgZTEx h9mgZTExMinh h9mgZTExVỹ chốngmX6wbWwv h9mgZTExmột QvKrtay vàmX6wbWwvo tmX6wbWwvường, bưQvKrớc rmX6wbWwva phmX6wbWwvía cửaQvKr ngoàQvKri củmX6wbWwva đạh9mgZTExi sảnh.h9mgZTEx NhQvKrưng mX6wbWwvđi h9mgZTExhết đạih9mgZTEx sảh9mgZTExnh, QvKranh bỗnh9mgZTExg qQvKruay ngườiQvKr lh9mgZTExại, th9mgZTExrên h9mgZTExsàn nhmX6wbWwvà vẫnh9mgZTEx lưh9mgZTExu dh9mgZTExấu nmX6wbWwvhững giọmX6wbWwvt mámX6wbWwvu từQvKr vQvKrai tráih9mgZTEx h9mgZTExrớt QvKrtheo nmX6wbWwvhững mX6wbWwvbước chh9mgZTExân củh9mgZTExa anh.

“Chỉ cầnh9mgZTEx mX6wbWwvem đưQvKra tôQvKri kh9mgZTExhẩu sQvKrúng, tôQvKri sẽmX6wbWwv lậpmX6wbWwv tứQvKrc rờiQvKr khỏiQvKr đâQvKry.” MQvKrinh h9mgZTExVỹ QvKrgằn gmX6wbWwviọng, đôQvKri h9mgZTExmắt tựmX6wbWwva QvKrnhư mQvKrắt loàh9mgZTExi hmX6wbWwvổ báQvKro vmX6wbWwvẫn sáQvKrng rựQvKrc troQvKrng ánQvKrh QvKrchiều tà.

Ái Hh9mgZTExy h9mgZTExném mX6wbWwvmạnh kmX6wbWwvhẩu súnmX6wbWwvg QvKrvề phQvKría anhQvKr, nmX6wbWwvhưng ĐiềnmX6wbWwv h9mgZTExHuân thQvKrì h9mgZTExlại nhíQvKru QvKrmày đầQvKry mX6wbWwvkhó chịu.

Minh Vỹh9mgZTEx lậph9mgZTEx tứQvKrc cầmQvKr lấyh9mgZTEx khẩmX6wbWwvu súngQvKr kmX6wbWwvia, chmX6wbWwvĩa thẳnQvKrg QvKrvề pQvKrhía Đih9mgZTExền HuâQvKrn, mX6wbWwvđôi mắh9mgZTExt lạnmX6wbWwvh lh9mgZTExùng QvKrđang vằnQvKr mX6wbWwvlên nhQvKrững tmX6wbWwvia lửQvKra đỏ.

*Đoàng*

Điền h9mgZTExHuân vẫnh9mgZTEx chưah9mgZTEx h9mgZTExhề cmX6wbWwvó mX6wbWwvthêm mX6wbWwvbất kỳQvKr phảnQvKr ứngQvKr nàoQvKr, lậpQvKr th9mgZTExức gụcQvKr xuốngh9mgZTEx sQvKrau mX6wbWwvphát QvKrsúng củah9mgZTEx h9mgZTExMinh Vỹ,h9mgZTEx nhưQvKrng chỉh9mgZTEx ởmX6wbWwv mộtmX6wbWwv vịmX6wbWwv mX6wbWwvtrí mX6wbWwvgần lồQvKrng h9mgZTExngực đanmX6wbWwvg QvKrkhiến h9mgZTExtrái tiQvKrm đậQvKrp gấph9mgZTEx mX6wbWwvgáp QvKrvì đaumX6wbWwv đớn.

Ngay cảmX6wbWwv Hạoh9mgZTEx h9mgZTExThần cũh9mgZTExng đQvKrờ người,mX6wbWwv QvKrnhìn h9mgZTExbóng ngườih9mgZTEx lumX6wbWwvôn h9mgZTExtỏ h9mgZTExra mX6wbWwvnguy hiểmh9mgZTEx kmX6wbWwvia ngãh9mgZTEx QvKrgục hh9mgZTExệt nhQvKrư Vh9mgZTExĩnh Kỳh9mgZTEx vừQvKra mX6wbWwvrồi, nQvKrhưng chỉQvKr h9mgZTExkhác ởmX6wbWwv QvKrmột điểm…

Điền HQvKruân QvKrvẫn chQvKrưa ngừngmX6wbWwv thở…h9mgZTEx nơh9mgZTExi khoéh9mgZTEx mmX6wbWwvôi xuQvKrất himX6wbWwvện mộmX6wbWwvt mX6wbWwvvệt mh9mgZTExáu dàh9mgZTExi củaQvKr h9mgZTExnội thươnmX6wbWwvg, nhưnh9mgZTExg ĐmX6wbWwviền HuQvKrân vẫnh9mgZTEx mX6wbWwvcố chmX6wbWwvấp QvKrcười khmX6wbWwvinh bỉ.

Bóng dh9mgZTExáng mX6wbWwvMinh VỹmX6wbWwv khuấh9mgZTExt smX6wbWwvau cánhQvKr cửamX6wbWwv mX6wbWwvphòng đạimX6wbWwv h9mgZTExsảnh, tQvKriếp bưmX6wbWwvớc cQvKrhân mX6wbWwvbước rQvKra khỏiQvKr khQvKru nmX6wbWwvhà mh9mgZTExáy bỏh9mgZTEx hoang.

Đành tmX6wbWwvin tưởngh9mgZTEx QvKrgiao phQvKró mQvKrọi việcmX6wbWwv còmX6wbWwvn QvKrlại h9mgZTExcho HQvKrạo Thầnh9mgZTEx vậy…

Cảnh tượngQvKr đh9mgZTExẫm mmX6wbWwváu h9mgZTExcủa gimX6wbWwvan đạimX6wbWwv sảnhh9mgZTEx rộmX6wbWwvng lớnQvKr kQvKrhiến HạQvKro QvKrThần cảmh9mgZTEx thấyh9mgZTEx QvKrngạt thQvKrở, xunQvKrg quah9mgZTExnh cQvKrhỉ nQvKrặc mh9mgZTExùi mh9mgZTExáu QvKrtanh nồng…

Cậu thởQvKr dài,h9mgZTEx bướch9mgZTEx đếnQvKr bênQvKr cạnhQvKr QvKrÁi HymX6wbWwv, đặtmX6wbWwv mX6wbWwvtay lênmX6wbWwv h9mgZTExbờ vmX6wbWwvai nQvKrhỏ bémX6wbWwv ấy,QvKr QvKrsau đóQvKr QvKrđi lướth9mgZTEx qumX6wbWwva mặtQvKr côQvKr, h9mgZTExquay đầumX6wbWwv lại.

“Em smX6wbWwvao thế,QvKr mèmX6wbWwvo coQvKrn?” Nhh9mgZTExìn mX6wbWwvgương mX6wbWwvmặt QvKrkỳ lh9mgZTExạ củaQvKr cmX6wbWwvô, cậmX6wbWwvu QvKrlay mmX6wbWwvạnh QvKrđôi vaQvKri QvKrấy, nhưmX6wbWwvng vQvKrẫn kQvKrhông mX6wbWwvhề nh9mgZTExhận đượcmX6wbWwv bh9mgZTExất kỳQvKr h9mgZTExphản ứnmX6wbWwvg nmX6wbWwvào cả.

Đột ngộQvKrt QvKrđôi mắQvKrt ÁmX6wbWwvi HQvKry h9mgZTExlại sángmX6wbWwv lên,h9mgZTEx đầyh9mgZTEx vQvKrẻ ngạcmX6wbWwv nhiênmX6wbWwv nhQvKrìn Hạoh9mgZTEx Thần.

Bàn th9mgZTExay nhỏh9mgZTEx béQvKr ấymX6wbWwv lậph9mgZTEx tứcmX6wbWwv QvKrkéo mạnQvKrh HmX6wbWwvạo h9mgZTExThần xuống,mX6wbWwv dùnmX6wbWwvg cảmX6wbWwv mX6wbWwvthân ngườQvKri ch9mgZTExhe h9mgZTExchắn h9mgZTExcho cậuQvKr mmX6wbWwvột cáchh9mgZTEx gấph9mgZTEx gáp.

*Bốp*

Một mX6wbWwvthanh h9mgZTExgỗ rơih9mgZTEx xumX6wbWwvống trưh9mgZTExớc mX6wbWwvmắt Hạoh9mgZTEx Thần,mX6wbWwv h9mgZTExthân hìh9mgZTExnh nhmX6wbWwvỏ h9mgZTExbé kmX6wbWwvia cũnh9mgZTExg dầnmX6wbWwv tQvKrhả lỏng,mX6wbWwv QvKrsau đmX6wbWwvó ngQvKrất đi…mX6wbWwv lmX6wbWwvại làh9mgZTEx TịnhQvKr Nhh9mgZTExi… QvKrđôi mắtmX6wbWwv vẫnh9mgZTEx sởmX6wbWwv hQvKrữu QvKrnỗi hoảh9mgZTExng mX6wbWwvsợ khônQvKrg h9mgZTExdứt, nhưQvKrng lầnQvKr mX6wbWwvnày lạiQvKr mah9mgZTExng QvKrthêm QvKrcảm h9mgZTExgiác mặch9mgZTEx cảmh9mgZTEx tộiQvKr lỗi.

“A… em…mX6wbWwv eh9mgZTExm QvKrkhông biếth9mgZTEx gìmX6wbWwv cả.”QvKr Th9mgZTExịnh h9mgZTExNhi quaQvKry ngườiQvKr, chạyQvKr rQvKra khỏimX6wbWwv mX6wbWwvcăn phònQvKrg đẫmX6wbWwvm máu.

“Mèo cmX6wbWwvon, emX6wbWwvm mX6wbWwvcó sah9mgZTExo không?”QvKr Đưah9mgZTEx tah9mgZTExy đỡQvKr h9mgZTExlấy thâQvKrn hìnmX6wbWwvh kimX6wbWwva, mX6wbWwvHạo ThầnQvKr ômX6wbWwvm cQvKrhặt Áih9mgZTEx QvKrHy vàh9mgZTExo lòng,mX6wbWwv đưaQvKr taQvKry vỗh9mgZTEx vỗQvKr h9mgZTExvào mặtQvKr côh9mgZTEx lQvKriên tục.

Thứ sắch9mgZTEx đỏh9mgZTEx thẫmQvKr mX6wbWwvcủa máumX6wbWwv chmX6wbWwvạy dàh9mgZTExi từmX6wbWwv mX6wbWwvtrán QvKrÁi HyQvKr, dườngQvKr nhưmX6wbWwv thanQvKrh gỗh9mgZTEx kmX6wbWwvia đãQvKr đượch9mgZTEx tácmX6wbWwv độngmX6wbWwv mộth9mgZTEx mX6wbWwvlực rấQvKrt mạnh.

Hạo ThầnmX6wbWwv đưh9mgZTExa nhh9mgZTExanh tah9mgZTExy QvKráo lah9mgZTExu nmX6wbWwvhẹ nQvKrhững dònQvKrg chảyh9mgZTEx vômX6wbWwv hạnQvKr tQvKrrên mặth9mgZTEx cô…

Đôi h9mgZTExmắt Đh9mgZTExiền HuâQvKrn h9mgZTExtuy mờQvKr nhạh9mgZTExt, nhưh9mgZTExng vQvKrẫn đủmX6wbWwv đểmX6wbWwv tQvKrrông thấyh9mgZTEx nhmX6wbWwvững gìQvKr đmX6wbWwvang diễnmX6wbWwv rh9mgZTExa trmX6wbWwvong tầmQvKr nhìn.

Gương mặtQvKr vh9mgZTExà h9mgZTExdáng vh9mgZTExẻ kh9mgZTExia… Thh9mgZTExy Thy?

Từ hàQvKrnh độngh9mgZTEx h9mgZTExđến cửQvKr chỉh9mgZTEx vQvKrà vẻh9mgZTEx h9mgZTExmặt, hệtQvKr nhưmX6wbWwv đanmX6wbWwvg diễQvKrn lạiQvKr vởh9mgZTEx kịchmX6wbWwv mX6wbWwvđẫm máQvKru hmX6wbWwvai mX6wbWwvnăm vh9mgZTExề trước…

“Nhanh… đưa…QvKr h9mgZTExThy h9mgZTExThy rh9mgZTExa… khỏih9mgZTEx đây…”mX6wbWwv Điềnh9mgZTEx HQvKruân dồnh9mgZTEx tấtQvKr cảh9mgZTEx mX6wbWwvsức mX6wbWwvlực cuốih9mgZTEx mX6wbWwvcùng nmX6wbWwvói tmX6wbWwvrong đứtQvKr quh9mgZTExãng, từngh9mgZTEx th9mgZTExừ đượch9mgZTEx ph9mgZTExhát h9mgZTExra mQvKrột cáchh9mgZTEx nặngQvKr nhQvKrọc, “…mX6wbWwv cmX6wbWwvó… bom…”

Hạo ThầnmX6wbWwv h9mgZTExngạc QvKrnhiên nhìnmX6wbWwv vềmX6wbWwv phíh9mgZTExa ĐiềnmX6wbWwv Huâh9mgZTExn, gươmX6wbWwvng mQvKrặt lộh9mgZTEx rõmX6wbWwv h9mgZTExvẻ sửnmX6wbWwvg sốtQvKr, mX6wbWwvvội vh9mgZTExàng nhấmX6wbWwvc bổngmX6wbWwv ngườiQvKr mX6wbWwvÁi h9mgZTExHy lên,mX6wbWwv mX6wbWwvmở mX6wbWwvnhanh QvKrchiếc cửaQvKr sQvKrổ ởQvKr mX6wbWwvgóc phòh9mgZTExng, lậpQvKr th9mgZTExức đh9mgZTExưa côh9mgZTEx QvKrra khỏh9mgZTExi khmX6wbWwvu nhàh9mgZTEx máyQvKr bỏQvKr hoang.

Ring… ring…

Chiếc điệnmX6wbWwv thoạQvKri mX6wbWwvtrong túih9mgZTEx áomX6wbWwv MQvKrinh VQvKrỹ mX6wbWwvrung QvKrlên khônmX6wbWwvg ngừng.

Anh chmX6wbWwvo tmX6wbWwvay vàomX6wbWwv túiQvKr, đứh9mgZTExng tựah9mgZTEx vàh9mgZTExo QvKrchiếc BMWQvKr, đểQvKr mmX6wbWwvặc nhmX6wbWwvững tmX6wbWwvên mX6wbWwvcận QvKrvệ đangQvKr cmX6wbWwvố gắh9mgZTExng sơh9mgZTEx cứuh9mgZTEx cmX6wbWwvho vh9mgZTExết thươngmX6wbWwv trêQvKrn vai.

“Thiếu gQvKria, bmX6wbWwvà QvKrchủ đãmX6wbWwv th9mgZTExự mX6wbWwvsát!” QvKrKhông đểmX6wbWwv MQvKrinh Vỹh9mgZTEx kịpmX6wbWwv mX6wbWwvlên tmX6wbWwviếng, mộh9mgZTExt chấth9mgZTEx giọngh9mgZTEx h9mgZTExtrầm khàh9mgZTExn mX6wbWwvvang lênmX6wbWwv, hơQvKri QvKrnghẹn lạimX6wbWwv. “QvKrBệnh vQvKriện XY.”

Đầu dâyh9mgZTEx bh9mgZTExên kimX6wbWwva dườngh9mgZTEx nhmX6wbWwvư đamX6wbWwvng rơmX6wbWwvi vàomX6wbWwv trạngh9mgZTEx tháiQvKr hoảQvKrng loạmX6wbWwvn, nh9mgZTExói vộimX6wbWwv vàih9mgZTEx cQvKrâu rồQvKri h9mgZTExtắt mQvKráy. Đôh9mgZTExi mh9mgZTExắt Mih9mgZTExnh VỹmX6wbWwv tốmX6wbWwvi lạmX6wbWwvi, gQvKrạt QvKrđám cậmX6wbWwvn vệmX6wbWwv QvKrsang mộmX6wbWwvt bênh9mgZTEx, lạQvKrnh lQvKrùng rQvKra lệnh.

“Ở đây,QvKr bảoh9mgZTEx QvKrvệ vợmX6wbWwv tôi.”

Chiếc h9mgZTExBMW nhanmX6wbWwvh chóngQvKr khuh9mgZTExất sh9mgZTExau màmX6wbWwvn đh9mgZTExêm, QvKrđể lmX6wbWwvại phíaQvKr mX6wbWwvsau mộtQvKr nmX6wbWwvỗi mX6wbWwvân hQvKrận quámX6wbWwv lớn.

“Bà cómX6wbWwv QvKrhai sựQvKr lựaQvKr mX6wbWwvchọn…” Điềnh9mgZTEx HuânQvKr h9mgZTExliếc nQvKrhìn mX6wbWwvbà HmX6wbWwvàn, QvKrsau đmX6wbWwvó mX6wbWwvđặt QvKrvào QvKrlòng bmX6wbWwvàn tQvKray mX6wbWwvcủa bàh9mgZTEx HmX6wbWwvàn mh9mgZTExột mX6wbWwvcon dmX6wbWwvao sắmX6wbWwvc nhọn.QvKr “h9mgZTEx… hoặmX6wbWwvc tômX6wbWwvi sẽQvKr ch9mgZTExho ngườiQvKr giếmX6wbWwvt tênQvKr QvKrMinh Vỹ,mX6wbWwv đứh9mgZTExa cQvKron trh9mgZTExai đh9mgZTExộc nhấh9mgZTExt QvKrcủa bà…QvKr hh9mgZTExoặc th9mgZTExự QvKrtay h9mgZTExbà kếtQvKr thúQvKrc cuQvKrộc sốngh9mgZTEx h9mgZTExcủa TQvKrhy Thy.”

Nếu h9mgZTExĐiền HuânmX6wbWwv khmX6wbWwvông cmX6wbWwvó đh9mgZTExược mX6wbWwvThy ThmX6wbWwvy, thQvKrì khQvKrông ah9mgZTExi cmX6wbWwvó qh9mgZTExuyền ấh9mgZTExy cả!

Thật sựmX6wbWwv, ĐiQvKrền HmX6wbWwvuân kh9mgZTExhông phục!QvKr TạimX6wbWwv QvKrsao cùnmX6wbWwvg hh9mgZTExuyết QvKrthống, mX6wbWwvvốn dQvKrĩ cảh9mgZTEx Mih9mgZTExnh QvKrVỹ mX6wbWwvvà TmX6wbWwvhy TQvKrhy đềuQvKr khôngmX6wbWwv thmX6wbWwvể đếnmX6wbWwv vmX6wbWwvới mX6wbWwvnhau, nhưnh9mgZTExg tQvKrại saQvKro ThmX6wbWwvy Thh9mgZTExy lạQvKri cmX6wbWwvhọn MQvKrinh h9mgZTExVỹ mQvKrà khônmX6wbWwvg ch9mgZTExhọn h9mgZTExĐiền Huân?!

Ăn khônmX6wbWwvg đượcQvKr thìh9mgZTEx h9mgZTExđành QvKrđạp đổQvKr vậy…

Dàn dmX6wbWwvựng QvKrmột vh9mgZTExụ việQvKrc bắtmX6wbWwv cócmX6wbWwv đQvKrơn giản,mX6wbWwv đúngQvKr lmX6wbWwvà kh9mgZTExhông quh9mgZTExá khmX6wbWwvó vớmX6wbWwvi Đih9mgZTExền Huân.

Mặc kQvKrệ MinmX6wbWwvh Vỹh9mgZTEx vàh9mgZTEx ĐmX6wbWwviền Huâh9mgZTExn h9mgZTExđã kềQvKr vmX6wbWwvai sáth9mgZTEx ch9mgZTExánh hQvKrơn QvKrba nQvKrăm trờiQvKr… QvKrmặc kệQvKr áh9mgZTExnh h9mgZTExnhìn omX6wbWwván hậnh9mgZTEx củQvKra h9mgZTExThy Thy…QvKr ĐiềnmX6wbWwv Huânh9mgZTEx vẫnh9mgZTEx mX6wbWwvsẽ tmX6wbWwvhực hQvKriện kmX6wbWwvế hoạch.

“Điền Huânh9mgZTEx, ah9mgZTExnh bmX6wbWwvị QvKrlàm saQvKro mX6wbWwvvậy hả?”h9mgZTEx Th9mgZTExhy mX6wbWwvThy tứcQvKr giậnQvKr trQvKrừng mX6wbWwvmắt nmX6wbWwvhìn ĐQvKriền HuânQvKr, tạih9mgZTEx sah9mgZTExo ngườh9mgZTExi màmX6wbWwv ThQvKry ThmX6wbWwvy mX6wbWwvluôn xeh9mgZTExm QvKrlà QvKranh tmX6wbWwvrai tốtmX6wbWwv lạih9mgZTEx cóh9mgZTEx thểQvKr mX6wbWwvlàm nhữngh9mgZTEx việcmX6wbWwv nmX6wbWwvhư thếh9mgZTEx này?

Đặt lòQvKrng timX6wbWwvn vmX6wbWwvào mộtmX6wbWwv nQvKrgười đmX6wbWwvang chQvKrìm smX6wbWwvâu vàoh9mgZTEx nỗiQvKr thùQvKr hQvKrận h9mgZTExsâu lmX6wbWwvắng, liệh9mgZTExu cóh9mgZTEx phảimX6wbWwv làh9mgZTEx samX6wbWwvi lầm?

“Sao? BQvKrà cQvKró bQvKra giâQvKry đmX6wbWwvể h9mgZTExlựa chọnh9mgZTEx…” QvKrĐiền Huânh9mgZTEx nhình9mgZTEx bmX6wbWwvà h9mgZTExHàn vớQvKri mộth9mgZTEx mX6wbWwvánh mắtmX6wbWwv đầh9mgZTExy th9mgZTExhích tQvKrhú, mX6wbWwvtiếp tụh9mgZTExc dồnQvKr QvKrbà đếnh9mgZTEx đườngmX6wbWwv mX6wbWwvcùng, “…h9mgZTEx một…mX6wbWwv mX6wbWwvhai… ba…”

“Ta… sẽh9mgZTEx bảoQvKr vệmX6wbWwv MinQvKrh Vỹ!”h9mgZTEx CảmX6wbWwv ngườih9mgZTEx bàmX6wbWwv h9mgZTExHàn QvKrrun h9mgZTExlên, h9mgZTExnắm chặh9mgZTExt lấmX6wbWwvy comX6wbWwvn damX6wbWwvo nhỏQvKr mX6wbWwvbé nh9mgZTExhưng lQvKrại sắQvKrc lh9mgZTExạnh h9mgZTExtrong tay.

Câu trảh9mgZTEx h9mgZTExlời hoành9mgZTEx h9mgZTExtoàn đúQvKrng vQvKrới nQvKrhững gh9mgZTExì Điềh9mgZTExn HuânQvKr moh9mgZTExng QvKrđợi, gươngmX6wbWwv mặth9mgZTEx ấyQvKr đmX6wbWwvang h9mgZTExnở mộh9mgZTExt nụmX6wbWwv cQvKrười cmX6wbWwvay đắngmX6wbWwv trmX6wbWwvên môi…

“Nếu giết,h9mgZTEx tQvKra sẽmX6wbWwv giếtQvKr cậQvKru.” Đh9mgZTExột nQvKrgột mX6wbWwvbà Hh9mgZTExàn ngướcQvKr mh9mgZTExặt lêmX6wbWwvn, áQvKrnh nhình9mgZTEx dứmX6wbWwvt khoáh9mgZTExt vmX6wbWwvà h9mgZTExnhanh chóngh9mgZTEx h9mgZTExhướng mũimX6wbWwv h9mgZTExdao vmX6wbWwvề phímX6wbWwva ĐiềnmX6wbWwv Huân.

Nhưng mộQvKrt bónh9mgZTExg dáh9mgZTExng nhỏmX6wbWwv mX6wbWwvbé đãQvKr lậpmX6wbWwv tQvKrức đứngh9mgZTEx chắnQvKr trQvKrước QvKrmặt ĐiềnmX6wbWwv mX6wbWwvHuân, hứngQvKr trọnmX6wbWwv nháQvKrt dh9mgZTExao tàmX6wbWwvn nhẫQvKrn củamX6wbWwv bàmX6wbWwv Hàn.h9mgZTEx CmX6wbWwvả h9mgZTExbà mX6wbWwvHàn h9mgZTExvà Đih9mgZTExền HuâmX6wbWwvn đềumX6wbWwv mX6wbWwvsững nQvKrgười, nQvKrhìn dòngQvKr mX6wbWwvmáu đangQvKr thấmmX6wbWwv đẫmQvKr chiếh9mgZTExc QvKrváy xmX6wbWwvinh xắmX6wbWwvn củaQvKr TmX6wbWwvhy Th9mgZTExhy, mX6wbWwvvà bóh9mgZTExng QvKrdáng ấyh9mgZTEx cũnh9mgZTExg gụQvKrc h9mgZTExngã tmX6wbWwvrong h9mgZTExđau đớn.h9mgZTEx Thh9mgZTExy Thy…mX6wbWwv khômX6wbWwvng hh9mgZTExề QvKrcảm h9mgZTExthấy mX6wbWwvtức gimX6wbWwvận hh9mgZTExay oh9mgZTExán tQvKrrách ĐiềnmX6wbWwv h9mgZTExHuân, chỉh9mgZTEx QvKrlà nhh9mgZTExất thờih9mgZTEx cảmmX6wbWwv thấyh9mgZTEx kQvKrhó chịumX6wbWwv vớih9mgZTEx h9mgZTExnhững hàmX6wbWwvnh độnQvKrg thấtQvKr thườngQvKr kia…

Nhưng kQvKrhông h9mgZTExvì mX6wbWwvthế, mộtmX6wbWwv TQvKrhy ThmX6wbWwvy mX6wbWwvluôn hếtmX6wbWwv lòmX6wbWwvng vìmX6wbWwv ngườih9mgZTEx kháh9mgZTExc đểh9mgZTEx mX6wbWwvmặc ĐQvKriền HumX6wbWwvân chịumX6wbWwv nhQvKrát damX6wbWwvo ấy.

Điền HmX6wbWwvuân h9mgZTExvội vàngh9mgZTEx nânmX6wbWwvg ngườih9mgZTEx mX6wbWwvThy TQvKrhy lênmX6wbWwv, mX6wbWwvtrong đôih9mgZTEx mắtQvKr mX6wbWwvkia QvKrđang xuấtQvKr hiệQvKrn QvKrmột dmX6wbWwvòng lệh9mgZTEx đamX6wbWwvu đớn.

“Em… xh9mgZTExin lỗi…”

Đôi mắtmX6wbWwv dầnmX6wbWwv kmX6wbWwvhép lại,mX6wbWwv vàmX6wbWwv khônQvKrg QvKrbao gmX6wbWwviờ mởh9mgZTEx h9mgZTExra h9mgZTExnữa. Đếnh9mgZTEx tậnQvKr lh9mgZTExúc TQvKrhy Th9mgZTExhy trmX6wbWwvút hơQvKri thởmX6wbWwv cuQvKrối cùng,h9mgZTEx Minh9mgZTExh Vỹh9mgZTEx chmX6wbWwvỉ kịmX6wbWwvp nhmX6wbWwvìn ngắmmX6wbWwv gươngmX6wbWwv mX6wbWwvmặt trắnmX6wbWwvg bệh9mgZTExch ấy,QvKr khômX6wbWwvng quênmX6wbWwv tặngh9mgZTEx cQvKrho nmX6wbWwvgười h9mgZTExđang nắmQvKr gih9mgZTExữ cQvKron damX6wbWwvo đQvKrẫm máumX6wbWwv mX6wbWwvtrong tamX6wbWwvy mộtQvKr áh9mgZTExnh h9mgZTExnhìn cămh9mgZTEx hậnh9mgZTEx… QvKrlà bh9mgZTExà Hàn!

Bà khônh9mgZTExg h9mgZTExhề giảmX6wbWwvi mX6wbWwvthích hamX6wbWwvy QvKrthanh minh9mgZTExh QvKrcho bấth9mgZTEx cứh9mgZTEx điQvKrều gh9mgZTExì cả…QvKr vQvKrì sựh9mgZTEx tmX6wbWwvhật, ch9mgZTExhính bQvKrà đãQvKr mX6wbWwvhại ch9mgZTExhết h9mgZTExThy Thy.

Nhưng lúmX6wbWwvc MinmX6wbWwvh VỹmX6wbWwv đến,QvKr h9mgZTExcũng QvKrlà mX6wbWwvlúc ĐiềnQvKr HuQvKrân rQvKrời đi…

Đại sQvKrảnh, từnQvKrg giQvKrây phQvKrút QvKrtrôi quQvKra, smX6wbWwvố mQvKrệnh QvKrcủa Điềnh9mgZTEx HQvKruân mX6wbWwvcũng dQvKrần kQvKrết thúc,mX6wbWwv trướh9mgZTExc mh9mgZTExắt QvKrchỉ cònmX6wbWwv th9mgZTExhi h9mgZTExthể đẫmmX6wbWwv máuQvKr cQvKrủa Vĩnhh9mgZTEx Kỳ.

Lần h9mgZTExnày… h9mgZTExđã khimX6wbWwvến QvKrquá nh9mgZTExhiều ngưQvKrời tQvKrhương h9mgZTExtổn… Điềnh9mgZTEx Huâh9mgZTExn QvKrbật cườQvKri, mX6wbWwvnụ cườimX6wbWwv cmX6wbWwvay đắngmX6wbWwv mộQvKrt cách9mgZTExh QvKrđau đớn.

Một âmmX6wbWwv thanmX6wbWwvh ch9mgZTExhấn đmX6wbWwvộng QvKrvang lêQvKrn, đmX6wbWwvồng thờQvKri kQvKrhiến QvKrngọn lmX6wbWwvửa QvKrdo tách9mgZTEx độngmX6wbWwv QvKrmạnh bh9mgZTExùng ch9mgZTExháy, mạnmX6wbWwvh mQvKrẽ vàmX6wbWwv nuốtmX6wbWwv ch9mgZTExhửng tấtQvKr cả.

Trong đámh9mgZTEx cháQvKry QvKrsau mX6wbWwvvụ nổ,h9mgZTEx mộmX6wbWwvt giọQvKrt nướh9mgZTExc mắtQvKr đmX6wbWwvầu tmX6wbWwviên rh9mgZTExơi xuốngh9mgZTEx từh9mgZTEx mX6wbWwvgương QvKrmặt ĐiềQvKrn Huân…

*Bệnh việnmX6wbWwv XY*

“Bác sĩ!”QvKr mX6wbWwvHạo ThầnmX6wbWwv mX6wbWwvbế mX6wbWwvÁi Hh9mgZTExy tQvKrrên tmX6wbWwvay, xôQvKrng vàmX6wbWwvo bệnhh9mgZTEx việnQvKr vớQvKri trạngh9mgZTEx thmX6wbWwvái vh9mgZTExô cùmX6wbWwvng hoảngmX6wbWwv lh9mgZTExoạn, mX6wbWwvgào lêQvKrn troQvKrng vh9mgZTExô vọnh9mgZTExg. “Làmh9mgZTEx ơnQvKr, ch9mgZTExứu côQvKr mX6wbWwvấy! LàmmX6wbWwv ơn!”

“Đặt mX6wbWwvcô ấymX6wbWwv mX6wbWwvlên đây.”mX6wbWwv MộtQvKr côh9mgZTEx mX6wbWwvy mX6wbWwvtá trựcQvKr lậQvKrp tứch9mgZTEx đẩh9mgZTExy chh9mgZTExiếc mX6wbWwvxe đẩyh9mgZTEx QvKrmàu trắnh9mgZTExg QvKrra trướch9mgZTEx mmX6wbWwvặt Hh9mgZTExạo ThầnQvKr, cấtQvKr giQvKrọng rQvKra lệnh.

Hạo ThmX6wbWwvần cẩnQvKr trọngmX6wbWwv QvKrđặt ÁiQvKr h9mgZTExHy nằmQvKr h9mgZTExlên chiếQvKrc QvKrxe mX6wbWwvđẩy mX6wbWwvấy, cậh9mgZTExu vộQvKri vãh9mgZTEx nốih9mgZTEx bướQvKrc h9mgZTExtheo h9mgZTExchiếc QvKrxe đếnh9mgZTEx tậnmX6wbWwv QvKrkhi khuấmX6wbWwvt hẳQvKrn smX6wbWwvau phòmX6wbWwvng ch9mgZTExấp cứu.

Mệt mỏiQvKr mX6wbWwvngồi xuốngQvKr dãh9mgZTExy ghmX6wbWwvế chmX6wbWwvờ ngoQvKrài phmX6wbWwvòng h9mgZTExcấp h9mgZTExcứu, QvKrHạo ThầnQvKr hah9mgZTExi h9mgZTExtay ômmX6wbWwv lấmX6wbWwvy đmX6wbWwvầu, cốQvKr gmX6wbWwvắng đQvKrịnh thầnQvKr lại.

Trong mX6wbWwvkhi đó…

*Bệnh việmX6wbWwvn XX*

Minh mX6wbWwvVỹ ngồih9mgZTEx troQvKrng phòngmX6wbWwv cấpmX6wbWwv cứQvKru ởmX6wbWwv bệmX6wbWwvnh việnmX6wbWwv lớnQvKr nhh9mgZTExất tmX6wbWwvhành h9mgZTExphố, ah9mgZTExnh đãh9mgZTEx phảiQvKr mấtQvKr cảh9mgZTEx giờQvKr đồngmX6wbWwv hh9mgZTExồ mmX6wbWwvới đếnmX6wbWwv đượcmX6wbWwv QvKrcái bệmX6wbWwvnh vmX6wbWwviện h9mgZTExrộng lớnmX6wbWwv này.

Ring… ring…

Điện thomX6wbWwvại lạimX6wbWwv rung…

“Chuyện h9mgZTExgì?” h9mgZTExMinh VỹQvKr tựah9mgZTEx hh9mgZTExẳn ngườmX6wbWwvi vàoh9mgZTEx QvKrchiếc ghếh9mgZTEx ởh9mgZTEx phòQvKrng đợi,QvKr mX6wbWwvchán nmX6wbWwvản nhấnh9mgZTEx QvKrnút nhh9mgZTExận cuộcQvKr QvKrgọi mX6wbWwvsau QvKrđó ápQvKr đh9mgZTExiện thoQvKrại h9mgZTExvào QvKrtai, đếnQvKr tậQvKrn lQvKrúc nàh9mgZTExy anmX6wbWwvh h9mgZTExmới cảmQvKr th9mgZTExhấy sựmX6wbWwv đQvKrau bumX6wbWwvốt đếnmX6wbWwv th9mgZTExê dạmX6wbWwvi QvKrở bh9mgZTExờ vai.

“Thiếu… thiếQvKru gQvKria, nổ…QvKr mX6wbWwvnổ rồi!h9mgZTEx” TừmX6wbWwv h9mgZTExđầu dQvKrây bêQvKrn kih9mgZTExa, th9mgZTExên cậnQvKr vh9mgZTExệ lQvKrắp bắpQvKr nhưmX6wbWwv đah9mgZTExng cựch9mgZTEx QvKrkỳ hoảngQvKr loạn,QvKr h9mgZTExthở gấpmX6wbWwv khôngmX6wbWwv ngừng.

“Nổ?” MmX6wbWwvinh VỹQvKr nhíh9mgZTExu màyQvKr, lặh9mgZTExp lạimX6wbWwv duQvKry h9mgZTExnhất mộtQvKr th9mgZTExừ nhh9mgZTExư đanmX6wbWwvg chờQvKr sựQvKr chmX6wbWwvứng tQvKrhực từQvKr phímX6wbWwva mX6wbWwvbên kia.

“Khu nmX6wbWwvhà máh9mgZTExy… nh9mgZTExổ.” VừamX6wbWwv nQvKrghe QvKrthấy côQvKr nóimX6wbWwv gQvKrấp gQvKráp vọnQvKrg QvKrsang điệnh9mgZTEx thoạmX6wbWwvi từQvKr phíaQvKr bh9mgZTExên mX6wbWwvkia, MQvKrinh VỹmX6wbWwv mớih9mgZTEx kmX6wbWwvịp nhậnh9mgZTEx QvKrthấy mX6wbWwvtừ phíQvKra bh9mgZTExên kh9mgZTExia h9mgZTExđiện thoạmX6wbWwvi cómX6wbWwv rấth9mgZTEx nhiềuQvKr thứh9mgZTEx âmQvKr thanmX6wbWwvh kháh9mgZTExc nhau.

“Chết tiệt!mX6wbWwv Ch9mgZTExô ấmX6wbWwvy rh9mgZTExa kh9mgZTExhỏi đQvKró chưmX6wbWwva?” Minh9mgZTExh QvKrVỹ tứcQvKr giậnmX6wbWwv quQvKrát lênh9mgZTEx, đômX6wbWwvi mắh9mgZTExt đanmX6wbWwvg lộh9mgZTEx rh9mgZTExõ vẻh9mgZTEx QvKrlo lắng.

Tại smX6wbWwvao lúQvKrc đấy…mX6wbWwv QvKranh QvKrkhông ởh9mgZTEx lh9mgZTExại màQvKr lh9mgZTExập tứQvKrc đếh9mgZTExn bQvKrên QvKrbà tQvKra th9mgZTExhế này?

“Vẫn… chưa.QvKr” Giọngh9mgZTEx nóimX6wbWwv bêQvKrn kQvKria rấh9mgZTExt nhỏ,QvKr dưQvKrờng nhưmX6wbWwv đãh9mgZTEx cmX6wbWwvố gQvKrắng mX6wbWwvthu hếth9mgZTEx h9mgZTExcan đảQvKrm đểh9mgZTEx trảQvKr lời.

Gương mặtmX6wbWwv MimX6wbWwvnh Vh9mgZTExỹ trởmX6wbWwv nênQvKr QvKrtái nhợh9mgZTExt dướih9mgZTEx áh9mgZTExnh đènQvKr chQvKrùm tronQvKrg bệnhmX6wbWwv việQvKrn, cốmX6wbWwv gắnmX6wbWwvg h9mgZTExgượng ngườimX6wbWwv đứmX6wbWwvng dậy,h9mgZTEx nhQvKrưng QvKrsau QvKrđó lạimX6wbWwv QvKrngã kmX6wbWwvhuỵu xuốh9mgZTExng đất.

Vết thưmX6wbWwvơng trQvKrên vh9mgZTExai… đQvKrã khimX6wbWwvến mX6wbWwvanh mX6wbWwvmất quáQvKr nhiềuh9mgZTEx máu.

Đôi mắtQvKr QvKranh dầnh9mgZTEx tốQvKri mX6wbWwvlại, cmX6wbWwvả ngườiQvKr dườngh9mgZTEx nhh9mgZTExư khh9mgZTExông QvKrcòn chh9mgZTExút smX6wbWwvức lựh9mgZTExc nàh9mgZTExo cảmX6wbWwv. QvKrToàn tQvKrhân hoànQvKr toQvKràn bấh9mgZTExt độh9mgZTExng trênmX6wbWwv nềmX6wbWwvn đấtQvKr, MiQvKrnh Vỹh9mgZTEx đangh9mgZTEx cốmX6wbWwv gắnmX6wbWwvg gượngQvKr dậy…QvKr nhưh9mgZTExng tấtmX6wbWwv cảh9mgZTEx ch9mgZTExhỉ QvKrlà vh9mgZTExô h9mgZTExích. LầnmX6wbWwv này,mX6wbWwv QvKranh lạih9mgZTEx mmX6wbWwvột lầnQvKr nữa…mX6wbWwv đánhmX6wbWwv mmX6wbWwvất ngườiQvKr comX6wbWwvn h9mgZTExgái màh9mgZTEx mìnhmX6wbWwv yh9mgZTExêu thương.

Khoé mh9mgZTExôi trêmX6wbWwvn gươh9mgZTExng mh9mgZTExặt đmX6wbWwviển trQvKrai khmX6wbWwvẽ nh9mgZTExhếch lmX6wbWwvên, mộtQvKr nmX6wbWwvụ cườimX6wbWwv nhạt,mX6wbWwv đồngQvKr lúch9mgZTEx đôimX6wbWwv mX6wbWwvmắt lạnhQvKr lùnh9mgZTExg kiQvKra cũnmX6wbWwvg dầnh9mgZTEx h9mgZTExkhép lạmX6wbWwvi, ch9mgZTExhe khQvKruất tầQvKrm nh9mgZTExhìn mh9mgZTExờ ảo.

Chap 40

Người mX6wbWwvem QvKryêu làmX6wbWwv anh?

Hạo ThmX6wbWwvần h9mgZTExlo lắngQvKr đứngmX6wbWwv chắQvKrn trướcmX6wbWwv cửah9mgZTEx phòngh9mgZTEx ch9mgZTExấp cQvKrứu, tmX6wbWwvại mX6wbWwvsao vàh9mgZTExo QvKrkhoảnh QvKrkhắc mX6wbWwvquan trọh9mgZTExng th9mgZTExhì tmX6wbWwvhời giaQvKrn QvKrlại trQvKrôi chậmmX6wbWwv h9mgZTExthế nàh9mgZTExy QvKrcơ chứ?

Ái Hh9mgZTExy củmX6wbWwva nmX6wbWwvgày mX6wbWwvhôm naymX6wbWwv… quảh9mgZTEx thậth9mgZTEx rQvKrất lạh9mgZTEx lẫmQvKr, nhưngh9mgZTEx lạQvKri vmX6wbWwvô ch9mgZTExùng đángh9mgZTEx mX6wbWwvthương trmX6wbWwvong mắtQvKr cậu.

Đôi mh9mgZTExắt kQvKrhông lẫh9mgZTExn chúth9mgZTEx th9mgZTExạp h9mgZTExniệm lQvKruôn luônmX6wbWwv ánhmX6wbWwv lh9mgZTExên nhữngmX6wbWwv tQvKria nhìnmX6wbWwv h9mgZTExlém h9mgZTExlỉnh mX6wbWwvlại mX6wbWwvtrở mX6wbWwvnên sh9mgZTExâu thẳmQvKr kQvKrhông chúmX6wbWwvt hạmX6wbWwvn định,h9mgZTEx vôh9mgZTEx tQvKrri vôQvKr giác.

Khoảnh khắcmX6wbWwv đốQvKri diệnmX6wbWwv h9mgZTExvới đôih9mgZTEx mắh9mgZTExt vôQvKr mX6wbWwvcảm ấymX6wbWwv, trmX6wbWwvái tih9mgZTExm HạoQvKr TQvKrhần cQvKrhợt chùngQvKr xuốngmX6wbWwv, tưởnh9mgZTExg chmX6wbWwvừng nhmX6wbWwvư đamX6wbWwvng chìQvKrm sâmX6wbWwvu vàQvKro h9mgZTExnỗi mX6wbWwvđau cùnh9mgZTExg cực.

Nghĩ đếnmX6wbWwv QvKrviệc mìh9mgZTExnh đãh9mgZTEx mX6wbWwvtừng tiếpQvKr th9mgZTExay QvKrcho ĐiềnmX6wbWwv Huh9mgZTExân thh9mgZTExực hiệnh9mgZTEx kếh9mgZTEx hoQvKrạch trảQvKr mX6wbWwvthù, Hạh9mgZTExo TQvKrhần lQvKrại cmX6wbWwvảm thh9mgZTExấy QvKrvô ch9mgZTExùng nhứcQvKr buốth9mgZTEx nh9mgZTExơi nh9mgZTExgực, ch9mgZTExhỉ QvKrtràn QvKrngập duh9mgZTExy nh9mgZTExhất mmX6wbWwvột tmX6wbWwvhứ cảmX6wbWwvm QvKrxúc âh9mgZTExn hận.

Đôi mắQvKrt trh9mgZTExở nênmX6wbWwv thh9mgZTExất thầmX6wbWwvn, tQvKrầm nhìmX6wbWwvn dầQvKrn th9mgZTExối lại…mX6wbWwv Lồnh9mgZTExg ngựcQvKr hiệmX6wbWwvn gQvKriờ QvKrcứ nhưQvKr đanmX6wbWwvg mX6wbWwvbị thiêmX6wbWwvu đốtmX6wbWwv, QvKrnóng bQvKrỏng nQvKrhưng lạmX6wbWwvi mX6wbWwvvô cùngmX6wbWwv đQvKrau rh9mgZTExát mX6wbWwvmỗi khmX6wbWwvi lạQvKri h9mgZTExthêm mh9mgZTExột gih9mgZTExây trôh9mgZTExi qua.

Làm ơnQvKr… ÁiQvKr Hh9mgZTExy, đừngh9mgZTEx đểQvKr xảmX6wbWwvy cQvKrô QvKrấy h9mgZTExra bấQvKrt cứQvKr chuyệQvKrn gìQvKr cả!

*Cạch*

Cánh cửamX6wbWwv mX6wbWwvphòng cấpmX6wbWwv cmX6wbWwvứu đQvKrược mởQvKr rah9mgZTEx, kèmX6wbWwvm thQvKreo độQvKrng támX6wbWwvc gạth9mgZTEx HmX6wbWwvạo QvKrThần sQvKrang mộth9mgZTEx bên.

Chiếc xQvKre đẩyh9mgZTEx mQvKràu trắngmX6wbWwv đanmX6wbWwvg mQvKrang thQvKreo h9mgZTExmột thiêmX6wbWwvn sứmX6wbWwv mấtQvKr đh9mgZTExi đmX6wbWwvôi cánh,mX6wbWwv gươQvKrng mặtQvKr nhợmX6wbWwvt nQvKrhạt khQvKrông ch9mgZTExhút smX6wbWwvức QvKrsống nhh9mgZTExắm nghiềnh9mgZTEx đôiQvKr mắmX6wbWwvt, tQvKrrên đầuQvKr qumX6wbWwvấn mQvKrột dh9mgZTExải băngQvKr trắnh9mgZTExg khh9mgZTExá mỏng,h9mgZTEx mh9mgZTExái tómX6wbWwvc h9mgZTExmàu cah9mgZTExfe sh9mgZTExữa vẫnQvKr bồngh9mgZTEx bềnhh9mgZTEx vàh9mgZTEx tônh9mgZTEx h9mgZTExlên vQvKrẻ QvKrđẹp thuầnQvKr khiết.

Ái QvKrHy đượcmX6wbWwv mX6wbWwvy h9mgZTExtá đưamX6wbWwv h9mgZTExra khỏih9mgZTEx phònmX6wbWwvg bmX6wbWwvằng chiếch9mgZTEx xQvKre đQvKrẩy trắngmX6wbWwv toáh9mgZTExt, thmX6wbWwveo saQvKru lQvKrà ômX6wbWwvng bmX6wbWwvác sĩh9mgZTEx h9mgZTExtrung nQvKriên đh9mgZTExang cầmX6wbWwvm trmX6wbWwvên tah9mgZTExy h9mgZTExmột xấph9mgZTEx hồmX6wbWwv h9mgZTExsơ h9mgZTExbệnh án.

Hạo mX6wbWwvThần mấpmX6wbWwv máyh9mgZTEx đôimX6wbWwv môQvKri, đưaQvKr th9mgZTExay nhh9mgZTExư muốnh9mgZTEx nmX6wbWwvíu gimX6wbWwvữ cmX6wbWwvô lại,h9mgZTEx QvKrnhưng lạih9mgZTEx QvKrbị mộQvKrt h9mgZTExbàn QvKrtay chặnQvKr ngaQvKrng hàmX6wbWwvnh độngh9mgZTEx ấy.

Đôi mắmX6wbWwvt cậQvKru kQvKrhông nhQvKrìn báh9mgZTExc mX6wbWwvsĩ QvKrlấy mộth9mgZTEx ch9mgZTExái, mX6wbWwvtiếp tụmX6wbWwvc dmX6wbWwvõi h9mgZTExtheo chmX6wbWwviếc h9mgZTExxe đẩyQvKr đangh9mgZTEx đưah9mgZTEx nh9mgZTExgười coQvKrn gQvKrái ymX6wbWwvếu ớth9mgZTEx kiQvKra cQvKrách QvKrxa khmX6wbWwvỏi mình.

“Đã qmX6wbWwvua tìnmX6wbWwvh h9mgZTExtrạng nguQvKry kịch,QvKr mX6wbWwvvết thươnh9mgZTExg tumX6wbWwvy khôngh9mgZTEx nặh9mgZTExng nhưnQvKrg lmX6wbWwvại mấtmX6wbWwv kh9mgZTExhá nhQvKriều máu,QvKr đmX6wbWwvặc bimX6wbWwvệt ch9mgZTExó tmX6wbWwvhể đểmX6wbWwv lạimX6wbWwv dQvKri mX6wbWwvchứng chmX6wbWwvo côQvKr ấy.”QvKr VmX6wbWwvị báQvKrc sĩQvKr himX6wbWwvền từQvKr tQvKrrước mQvKrặt mX6wbWwvmở lh9mgZTExời, vỗh9mgZTEx vỗmX6wbWwv vaQvKri QvKrHạo ThQvKrần nhQvKrư đanQvKrg ch9mgZTExố gắnQvKrg h9mgZTExtrấn aQvKrn. “CậuQvKr hãh9mgZTExy đQvKri làmX6wbWwvm thủQvKr tụcmX6wbWwv nQvKrhập vimX6wbWwvện, sQvKrau h9mgZTExđó cậQvKru QvKrcó thểQvKr vàoh9mgZTEx phònmX6wbWwvg 50mX6wbWwv2 mX6wbWwvthăm cômX6wbWwv ấymX6wbWwv, nh9mgZTExếu h9mgZTExcó bấtmX6wbWwv kỳh9mgZTEx dấumX6wbWwv hiệuQvKr bấtmX6wbWwv thườnQvKrg lmX6wbWwvập tứch9mgZTEx gọimX6wbWwv bámX6wbWwvc sĩ.”

Từ từQvKr QvKrhạ tmX6wbWwvay xmX6wbWwvuống, bóngh9mgZTEx vịQvKr bácQvKr sĩmX6wbWwv tQvKrrong chih9mgZTExếc h9mgZTExáo blmX6wbWwvu trắngmX6wbWwv nhamX6wbWwvnh chóngmX6wbWwv QvKrkhuất h9mgZTExsau mộmX6wbWwvt cánQvKrh mX6wbWwvcửa QvKrphòng gQvKrần đó,h9mgZTEx tiQvKrếp QvKrtục thựcmX6wbWwv QvKrhiện QvKrnhiệm vQvKrụ ch9mgZTExủa cmX6wbWwvhính mình.

Di chứng?

Hai h9mgZTExtay HạQvKro Thầnh9mgZTEx siQvKrết chặtmX6wbWwv lại,h9mgZTEx cmX6wbWwvả ngQvKrười mX6wbWwvrun nhh9mgZTExẹ lên,mX6wbWwv đểQvKr lạh9mgZTExi dQvKri chứnQvKrg sao?

“Dương QvKrHạo mX6wbWwvThần! CQvKrô gáih9mgZTEx nàyQvKr quQvKran trọngQvKr h9mgZTExđến mứmX6wbWwvc khiếh9mgZTExn cậumX6wbWwv phảimX6wbWwv bh9mgZTExỏ cảQvKr shomX6wbWwvw diễnQvKr qQvKruan trọnQvKrg sao?mX6wbWwv” TamX6wbWwvy qumX6wbWwvản h9mgZTExlý rh9mgZTExiêng củQvKra Hạoh9mgZTEx ThầnmX6wbWwv tứcmX6wbWwv giậnQvKr đậpQvKr mạnhmX6wbWwv qumX6wbWwvyển sổmX6wbWwv gh9mgZTExhi chQvKrép lịchmX6wbWwv lh9mgZTExàm việcmX6wbWwv ch9mgZTExủa HạoQvKr ThầnmX6wbWwv lênmX6wbWwv bàn,mX6wbWwv QvKrtức giậQvKrn qumX6wbWwvát lớn.

Đã mộQvKrt ngàyh9mgZTEx trh9mgZTExôi qua…

Hạo TQvKrhần vQvKrẫn kQvKrhông h9mgZTExhề rmX6wbWwvời h9mgZTExkhỏi pQvKrhòng bệnhh9mgZTEx smX6wbWwvố 50mX6wbWwv2 lmX6wbWwvấy mộQvKrt giâyQvKr, chỉQvKr h9mgZTExlặng nh9mgZTExgười nmX6wbWwvgắm nmX6wbWwvhìn nmX6wbWwvgười cmX6wbWwvon gáimX6wbWwv đanh9mgZTExg chh9mgZTExìm sQvKrâu vàoh9mgZTEx giấh9mgZTExc ngủ.

Mọi âQvKrm mX6wbWwvthanh xunQvKrg QvKrquanh dh9mgZTExường h9mgZTExnhư khônmX6wbWwvg cònQvKr tácmX6wbWwv độnmX6wbWwvg h9mgZTExđến cậmX6wbWwvu đượQvKrc nữa.

Tay qumX6wbWwvản lýQvKr kmX6wbWwvia tứcQvKr giậnQvKr néh9mgZTExm trọnQvKr đh9mgZTExôi h9mgZTExmắt oQvKrán h9mgZTExhận vmX6wbWwvào côh9mgZTEx gáih9mgZTEx nhỏh9mgZTEx h9mgZTExbé đanh9mgZTExg nh9mgZTExằm yêh9mgZTExn lặngmX6wbWwv mX6wbWwvtrên chiQvKrếc giQvKrường trắngmX6wbWwv mX6wbWwvkhông ch9mgZTExhút bụimX6wbWwv bẩn,h9mgZTEx hắnmX6wbWwv lạiQvKr nhìnQvKr mX6wbWwvsamh HạomX6wbWwv ThầnmX6wbWwv vẫnQvKr QvKrđang timX6wbWwvếp tụcQvKr yQvKrên mX6wbWwvlặng tmX6wbWwvrước ngườiQvKr comX6wbWwvn QvKrgái ấy.

Bất QvKrgiác thh9mgZTExở dmX6wbWwvài mệtmX6wbWwv mX6wbWwvmỏi, hắnmX6wbWwv QvKrta cQvKrầm quyh9mgZTExển sh9mgZTExổ vừamX6wbWwv đượcQvKr némh9mgZTEx mạnhQvKr lêQvKrn mặtQvKr bh9mgZTExàn củaQvKr phòngmX6wbWwv bh9mgZTExệnh lên,h9mgZTEx lh9mgZTExê h9mgZTExbước rQvKra mX6wbWwvkhỏi căQvKrn phòngh9mgZTEx tĩnhQvKr lặng.

*Bệnh việmX6wbWwvn XX*

“Tránh ra!h9mgZTEx” MmX6wbWwvinh QvKrVỹ gằnQvKr giọngmX6wbWwv, tQvKrức giậh9mgZTExn h9mgZTExnhìn đáh9mgZTExm cmX6wbWwvận vệmX6wbWwv đangQvKr chQvKrặn h9mgZTExngang trướmX6wbWwvc cửa,h9mgZTEx đôih9mgZTEx mắQvKrt đằngh9mgZTEx đằngQvKr sátQvKr khí.

“Ông chủmX6wbWwv QvKrcó lệnh,QvKr h9mgZTExthiếu h9mgZTExgia phảh9mgZTExi nghỉQvKr ngơQvKri đh9mgZTExến kh9mgZTExhi hoh9mgZTExàn th9mgZTExoàn bìnhh9mgZTEx phmX6wbWwvục.” Mộth9mgZTEx têmX6wbWwvn cậQvKrn vmX6wbWwvệ cúmX6wbWwvi đầuQvKr, thQvKrận trọngh9mgZTEx nóimX6wbWwv h9mgZTExtừng từmX6wbWwv mX6wbWwvmột cáh9mgZTExch mmX6wbWwváy mómX6wbWwvc, mX6wbWwvsau đómX6wbWwv đóngh9mgZTEx nhh9mgZTExanh cáQvKrnh cửaQvKr phònh9mgZTExg bệnhmX6wbWwv lại.

“Mẹ kiQvKrếp! mX6wbWwvMở cửa!!”QvKr Minh9mgZTExh VmX6wbWwvỹ qQvKruát QvKrlớn, dh9mgZTExùng cQvKrhân đạph9mgZTEx h9mgZTExthẳng vmX6wbWwvào cQvKránh cửaQvKr mX6wbWwvgỗ kimX6wbWwva, nhmX6wbWwvưng đámmX6wbWwv cậQvKrn vQvKrệ lạQvKri nhmX6wbWwvanh chóQvKrng chặnQvKr cửamX6wbWwv ngaQvKry khh9mgZTExi cáh9mgZTExnh h9mgZTExcửa vh9mgZTExừa  bậtmX6wbWwv rh9mgZTExa dmX6wbWwvưới lựQvKrc đạpQvKr củah9mgZTEx anh.

Đây rh9mgZTExõ rànQvKrg mX6wbWwvlà kếQvKr mX6wbWwvhoạch củQvKra ôngh9mgZTEx ta!!

Ông QvKrta h9mgZTExkhông QvKrmuốn anQvKrh đih9mgZTEx th9mgZTExìm côQvKr ấy!!

Với mX6wbWwvkhả năngmX6wbWwv củQvKra ônmX6wbWwvg h9mgZTExHàn, bh9mgZTExiết chuyệnQvKr QvKrÁi Hh9mgZTExy khônh9mgZTExg hQvKrề khóh9mgZTEx, đặcmX6wbWwv QvKrbiệt ôngQvKr th9mgZTExa lQvKrại cQvKró thh9mgZTExể biếQvKrt rQvKrõ địah9mgZTEx điểmQvKr vàmX6wbWwv mX6wbWwvnhững gmX6wbWwvì xảmX6wbWwvy rh9mgZTExa QvKrliên quah9mgZTExn đếnQvKr QvKrvụ việQvKrc chấnh9mgZTEx độngmX6wbWwv vừah9mgZTEx rồi.

Minh VQvKrỹ ngh9mgZTExhiến rănh9mgZTExg, đôiQvKr mắth9mgZTEx mX6wbWwvanh bịmX6wbWwv cQvKrhe pmX6wbWwvhủ bởiQvKr mh9mgZTExột mànQvKr đêmQvKr củamX6wbWwv QvKrtuyệt vọng,mX6wbWwv tih9mgZTExếp tụh9mgZTExc ch9mgZTExố gắngmX6wbWwv thQvKroát khỏih9mgZTEx vòh9mgZTExng QvKrvây củah9mgZTEx đámQvKr cmX6wbWwvận vệ.

Ái Hyh9mgZTEx, QvKrnhất địnhh9mgZTEx ÁmX6wbWwvi HQvKry sẽh9mgZTEx QvKrkhông QvKrsao cả!

… kmX6wbWwvhông sah9mgZTExo cả!h9mgZTEx CQvKrố gắngh9mgZTEx phủmX6wbWwv địnhh9mgZTEx mX6wbWwvnhững h9mgZTExdòng QvKrsuy ngQvKrhĩ th9mgZTExồi tệQvKr QvKrgán ghéh9mgZTExp trậnQvKr bomX6wbWwvm mX6wbWwvkia vớimX6wbWwv smX6wbWwvự sốh9mgZTExng cmX6wbWwvủa Áh9mgZTExi mX6wbWwvHy, trmX6wbWwvái tQvKrim QvKrMinh QvKrVỹ đah9mgZTExng đậph9mgZTEx gấmX6wbWwvp mX6wbWwvgáp hơnh9mgZTEx bamX6wbWwvo giờh9mgZTEx hết.

“Chờ ah9mgZTExnh, lmX6wbWwvàm ơn…”

Phòng bệnQvKrh 502…

Đôi mắtmX6wbWwv nâh9mgZTExu tronQvKrg sh9mgZTExáng từh9mgZTEx h9mgZTExtừ mởQvKr h9mgZTExra, lh9mgZTExay độmX6wbWwvng hàh9mgZTExng mh9mgZTExi dàh9mgZTExi, h9mgZTExsau đóQvKr chớpmX6wbWwv chmX6wbWwvớp vàih9mgZTEx ch9mgZTExái đh9mgZTExể thmX6wbWwvích h9mgZTExnghi mX6wbWwvvới mX6wbWwvánh sánmX6wbWwvg tronh9mgZTExg phòng.

Ái HQvKry đh9mgZTExưa mX6wbWwvtay dQvKrụi dụh9mgZTExi mắtQvKr, liếmX6wbWwvc h9mgZTExnhìn gươmX6wbWwvng QvKrmặt đanh9mgZTExg gụcQvKr xuốnh9mgZTExg bêh9mgZTExn cạnmX6wbWwvh giườnmX6wbWwvg, đQvKrưa mộtmX6wbWwv th9mgZTExay nắQvKrm lh9mgZTExấy thànQvKrh giưQvKrờng cốQvKr gh9mgZTExắng gượngQvKr dậy.

Hai nQvKrgày trôiQvKr quamX6wbWwv, Hh9mgZTExạo ThầnQvKr hoàh9mgZTExn toàmX6wbWwvn mấth9mgZTEx ngh9mgZTExủ, QvKrđể rQvKrồi giQvKrờ đâmX6wbWwvy khôQvKrng hềmX6wbWwv haQvKry bmX6wbWwviết ngườiQvKr coh9mgZTExn gQvKrái đángh9mgZTEx mX6wbWwvyêu kQvKria đQvKrã “mX6wbWwvhồi sinh”.

Cô nghmX6wbWwviêng nh9mgZTExgười sQvKrang mộtQvKr bêh9mgZTExn, ch9mgZTExố mX6wbWwvgắng thQvKru gươnmX6wbWwvg mặtQvKr củmX6wbWwva ngườimX6wbWwv h9mgZTExấy vmX6wbWwvào mX6wbWwvtầm nhìn.

Đột ngộtmX6wbWwv hah9mgZTExi hành9mgZTExg lôngh9mgZTEx mX6wbWwvmày tmX6wbWwvừ gươmX6wbWwvng h9mgZTExmặt ấQvKry khẽh9mgZTEx cah9mgZTExu lại,mX6wbWwv saQvKru đóh9mgZTEx mh9mgZTExệt mỏh9mgZTExi mởmX6wbWwv mắmX6wbWwvt. ĐậpmX6wbWwv vàQvKro mắth9mgZTEx ch9mgZTExủa HạomX6wbWwv ThQvKrần h9mgZTExlà QvKrgương mặQvKrt mh9mgZTExơ mơmX6wbWwv màh9mgZTExng màQvKrng nh9mgZTExhư chQvKrưa tỉnh9mgZTExh mh9mgZTExộng củaQvKr h9mgZTExÁi QvKrHy, némX6wbWwvt mặtQvKr cậuQvKr lộh9mgZTEx rõQvKr vẻmX6wbWwv ngQvKrạc nhiêQvKrn vàh9mgZTEx vumX6wbWwvi sướng.

Hạo ThầnmX6wbWwv ngồh9mgZTExi thẳnmX6wbWwvg dậy,QvKr đưh9mgZTExa mộth9mgZTEx tQvKray kéh9mgZTExo ch9mgZTExô ômX6wbWwvm th9mgZTExhật cmX6wbWwvhặt QvKrvào lòh9mgZTExng, nhưh9mgZTEx đaQvKrng cốQvKr gắngmX6wbWwv chQvKrứng thQvKrực sựh9mgZTEx tồnmX6wbWwv tạimX6wbWwv hiệmX6wbWwvn giờh9mgZTEx h9mgZTExcủa cô.

“Mèo h9mgZTExcon, cuốih9mgZTEx h9mgZTExcùng h9mgZTExem cQvKrũng chịuh9mgZTEx tỉnhmX6wbWwv rồi.”

Căn phòh9mgZTExng lQvKrại độth9mgZTEx QvKrngột chh9mgZTExìm vh9mgZTExào khômX6wbWwvng gmX6wbWwvian tĩmX6wbWwvnh lặngh9mgZTEx vàQvKr ch9mgZTExăng thẳng,QvKr HạoQvKr ThầnmX6wbWwv nmX6wbWwvới lỏnmX6wbWwvg vòmX6wbWwvng tamX6wbWwvy, h9mgZTExsau đóQvKr đh9mgZTExẩy mX6wbWwvngười ÁimX6wbWwv QvKrHy raQvKr, lặngh9mgZTEx lẽmX6wbWwv quaQvKrn smX6wbWwvát tQvKrừng QvKrcử cmX6wbWwvhỉ th9mgZTExừ mX6wbWwvphía QvKrbên kia.

Cô đmX6wbWwvang chămmX6wbWwv QvKrchú nhình9mgZTEx HạQvKro Th9mgZTExhần, ánhh9mgZTEx nhìnQvKr thíchh9mgZTEx th9mgZTExhú nhưmX6wbWwv h9mgZTExvừa tìmmX6wbWwv h9mgZTExra mộtmX6wbWwv thứh9mgZTEx QvKrđồ chơh9mgZTExi mớimX6wbWwv lạ.

Sao th9mgZTExừ hmX6wbWwvành độh9mgZTExng đếnh9mgZTEx vẻmX6wbWwv mặh9mgZTExt lạimX6wbWwv ngQvKrơ ngơQvKr nh9mgZTExgác ngách9mgZTEx thếQvKr này?

Có kQvKrhi nàh9mgZTExo h9mgZTExđúng nhmX6wbWwvư lh9mgZTExời QvKrbác sQvKrĩ mX6wbWwvđã nói…mX6wbWwv vếtmX6wbWwv tmX6wbWwvhương kh9mgZTExia mX6wbWwvđã tQvKrhật sựQvKr đểmX6wbWwv lạih9mgZTEx mX6wbWwvdi chứng?

“Em… th9mgZTExên gQvKrì?” Hh9mgZTExạo ThmX6wbWwvần bmX6wbWwvất giácQvKr mX6wbWwvcất mX6wbWwvlên mX6wbWwvmột ch9mgZTExâu hmX6wbWwvỏi h9mgZTExnghi vấQvKrn, nhh9mgZTExưng chỉQvKr đểh9mgZTEx QvKrkiểm trh9mgZTExa mX6wbWwvtình trạngmX6wbWwv hiệnQvKr h9mgZTExtại củmX6wbWwva ÁmX6wbWwvi Hy.

Từ QvKrphía bêh9mgZTExn kQvKria, đQvKrôi môQvKri xinmX6wbWwvh xắnmX6wbWwv nởQvKr mộmX6wbWwvt nmX6wbWwvụ cườih9mgZTEx dịuQvKr h9mgZTExdàng, đưamX6wbWwv th9mgZTExay mX6wbWwvnắm QvKrlấy tamX6wbWwvy áh9mgZTExo ch9mgZTExủa h9mgZTExHạo Thần.

“Tên gì?”QvKr Chấh9mgZTExt giọngh9mgZTEx nhẹh9mgZTEx nhàmX6wbWwvng vmX6wbWwvang lmX6wbWwvên, Áih9mgZTEx Hh9mgZTExy dưh9mgZTExờng nhưmX6wbWwv khôngQvKr hiểumX6wbWwv HạoQvKr ThầnQvKr mX6wbWwvđang hỏimX6wbWwv gìQvKr, cấtmX6wbWwv tiếngh9mgZTEx hỏih9mgZTEx ngượch9mgZTEx lại.

Hạo ThmX6wbWwvần nmX6wbWwvheo nheQvKro mắmX6wbWwvt, mX6wbWwvđưa QvKrtay nắmh9mgZTEx lấymX6wbWwv QvKrhai bờh9mgZTEx vmX6wbWwvai nhỏh9mgZTEx nhắnmX6wbWwv kQvKria, lah9mgZTExy mạnh.

“Em… bh9mgZTExiết anmX6wbWwvh lmX6wbWwvà QvKrai mX6wbWwvkhông?” TmX6wbWwvrái h9mgZTExtim cậh9mgZTExu đangQvKr đậpQvKr loạnmX6wbWwv cmX6wbWwvả lênh9mgZTEx, đh9mgZTExây QvKrcó mX6wbWwvlẽ QvKrsẽ mX6wbWwvlà smX6wbWwvự khẳnmX6wbWwvg địnhh9mgZTEx cuốih9mgZTEx cùng.

Hạo TmX6wbWwvhần vh9mgZTExà mX6wbWwvÁi Hh9mgZTExy cứh9mgZTEx thếmX6wbWwv nhQvKrìn nhQvKrau, khôngQvKr h9mgZTExcó thêh9mgZTExm chúh9mgZTExt phảnmX6wbWwv ứnQvKrg nmX6wbWwvào mX6wbWwvkhác cả.

Bất giácmX6wbWwv thởh9mgZTEx dài,mX6wbWwv mX6wbWwvHạo ThầnQvKr mX6wbWwvbuông cômX6wbWwv QvKrra, đứmX6wbWwvng dậyQvKr qumX6wbWwvay mX6wbWwvlưng bướcmX6wbWwv đi.

Phải gh9mgZTExọi bách9mgZTEx sĩ…

Một bànQvKr tamX6wbWwvy níumX6wbWwv h9mgZTExlấy h9mgZTExvạt áoh9mgZTEx củmX6wbWwva HạoQvKr Thh9mgZTExần h9mgZTExtừ QvKrphía sah9mgZTExu, đmX6wbWwvôi mắtmX6wbWwv nâuQvKr đanQvKrg chớmX6wbWwvp mmX6wbWwvắt nhìnmX6wbWwv cậu.

“Minh… Vỹ?h9mgZTEx” Áh9mgZTExi QvKrHy nghiêngh9mgZTEx nghih9mgZTExêng đầumX6wbWwv, đưmX6wbWwva mộh9mgZTExt tamX6wbWwvy lêmX6wbWwvn mX6wbWwvmiệng vQvKrới QvKrvẻ mX6wbWwvbăn h9mgZTExkhoăn vìmX6wbWwv h9mgZTExcâu trảmX6wbWwv lmX6wbWwvời củaQvKr chínhh9mgZTEx mình.

Minh Vỹ…mX6wbWwv làQvKr hmX6wbWwvai từh9mgZTEx QvKrduy nhấtmX6wbWwv đượch9mgZTEx kQvKrhắc smX6wbWwvâu vàoh9mgZTEx tráih9mgZTEx tQvKrim củQvKra cô…

Liệu chh9mgZTExàng trh9mgZTExai trh9mgZTExước mặt…h9mgZTEx h9mgZTExcó phảmX6wbWwvi lQvKrà ngmX6wbWwvười mQvKrang cmX6wbWwvái têQvKrn MinmX6wbWwvh Vỹ?

“Em… QvKrvừa nóQvKri gì?h9mgZTEx” ĐôiQvKr mmX6wbWwvắt HmX6wbWwvạo ThQvKrần lộmX6wbWwv h9mgZTExrõ QvKrvẻ mX6wbWwvthất vh9mgZTExọng, cmX6wbWwvố gắngh9mgZTEx gặmX6wbWwvng hỏQvKri Áh9mgZTExi Hy.

Không thh9mgZTExể h9mgZTExnào! Tạih9mgZTEx sh9mgZTExao lạiQvKr mX6wbWwvlà MimX6wbWwvnh Vỹ?

“Minh… MiQvKrnh VQvKrỹ?” ÁmX6wbWwvi QvKrHy ngượngQvKr ngùngmX6wbWwv cúmX6wbWwvi h9mgZTExmặt xuốnmX6wbWwvg, QvKrsiết chặtQvKr h9mgZTExvạt QvKráo th9mgZTExrong tQvKray hơnh9mgZTEx, lặpQvKr lạiQvKr tQvKrhêm mộth9mgZTEx lầnQvKr nữa.

Cả ngườimX6wbWwv HQvKrạo ThQvKrần lạmX6wbWwvi tiếh9mgZTExp tmX6wbWwvục rmX6wbWwvun lêQvKrn, quaQvKry ngườmX6wbWwvi lạih9mgZTEx nQvKrhìn tmX6wbWwvhẳng vàQvKro ÁimX6wbWwv Hy…

Cảm giámX6wbWwvc gheQvKrn th9mgZTExức đanQvKrg lh9mgZTExen h9mgZTExlỏi tronmX6wbWwvg tráh9mgZTExi tmX6wbWwvim h9mgZTExtràn ngậph9mgZTEx nmX6wbWwvỗi ânmX6wbWwv mX6wbWwvhận củQvKra h9mgZTExHạo Thần.

Dù khQvKrông QvKrmuốn tQvKrhừa nhận…QvKr QvKrnhưng dườngQvKr nmX6wbWwvhư nQvKrgười comX6wbWwvn gáiQvKr trưh9mgZTExớc mh9mgZTExặt đãmX6wbWwv cướph9mgZTEx mQvKrất tmX6wbWwvrái tih9mgZTExm ch9mgZTExủa h9mgZTExcậu mấth9mgZTEx rồi.

“Ừ, làQvKr anh.”h9mgZTEx Gấh9mgZTExp mX6wbWwvgáp ôQvKrm ÁQvKri QvKrHy QvKrvào h9mgZTExlòng, Hạoh9mgZTEx Thầnh9mgZTEx siếtQvKr chh9mgZTExặt mX6wbWwvvòng h9mgZTExtay hơh9mgZTExn. “Em…mX6wbWwv mX6wbWwvlà hh9mgZTExôn thêQvKr ch9mgZTExủa anh9mgZTExh, VươngQvKr QvKrÁi Hy.”

Mặc kệQvKr QvKrtất h9mgZTExcả… mặcmX6wbWwv kQvKrệ cômX6wbWwv nhầmh9mgZTEx lẫnQvKr mìnQvKrh h9mgZTExvới MQvKrinh Vỹ…

Chỉ mX6wbWwvcần QvKrcó đượcQvKr tráQvKri timX6wbWwvm củaQvKr cQvKrô, cậuh9mgZTEx h9mgZTExsẽ chấpQvKr nhậnmX6wbWwv tmX6wbWwvất cả!

Kể cQvKrả thmX6wbWwvay QvKrthế vh9mgZTExà đómX6wbWwvng vah9mgZTExi kmX6wbWwvẻ QvKrmình cămQvKr thùh9mgZTEx nhất!

Ái HQvKry QvKrvô thứch9mgZTEx đưaQvKr taQvKry lh9mgZTExên, đôiQvKr mắth9mgZTEx vôh9mgZTEx h9mgZTExcảm khôh9mgZTExng QvKrhạn địnhh9mgZTEx, từmX6wbWwv đôimX6wbWwv môimX6wbWwv xh9mgZTExinh xh9mgZTExắn h9mgZTExthốt rQvKra mộth9mgZTEx QvKrcâu QvKrnói vớiQvKr âmh9mgZTEx vựcmX6wbWwv QvKrtrong tmX6wbWwvhanh, h9mgZTExnhưng h9mgZTExnhỏ đếnQvKr mứh9mgZTExc khôngQvKr mh9mgZTExột ah9mgZTExi cóQvKr th9mgZTExhể nghmX6wbWwve thấy.

“Hôn… thê…QvKr mX6wbWwvcủa anh…?”