You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để an8RkAh RBTkgần bêZXapn em

Một viênZXap đZXapạn RZwAsượt 8RkAthẳng qu8RkAa ngRBTkười Á8RkAi RBTkHy RBTktừ phí8RkAa sadBGPu, RBTkđáp đúngdBGP vàoZXap 8RkAkhẩu dBGPsúng c8RkAô đangRZwA dBGPchĩa dBGPvào đầu8RkA dBGPvẫn 8RkAchưa kZXapịp bópZXap cò8RkAi khiếnRZwA khẩudBGP sú8RkAng bật8RkA rZXapa kh8RkAỏi tRBTkay 8RkAcô 8RkAvà rdBGPơi xuốngRZwA nềndBGP đZXapất ZXapmột cRZwAách “hoànZXaph tráng”.

“Đích đ8RkAến dBGPtiếp thedBGPo sdBGPẽ dBGPlà em…”8RkA dBGPMinh 8RkAVỹ v8RkAẫn gZXapiơ kRBTkhẩu RBTksúng tZXaprên t8RkAay vềZXap phíZXapa ÁRZwAi H8RkAy đanRBTkg bấRZwAt đZXapộng, đRBTkôi mắtRBTk vằnRBTk nộRBTk khZXapí, a8RkAnh tidBGPếp tụcdBGP lRBTkên ZXapđạn c8RkAho khẩuRBTk 8RkAsúng troRZwAng tRZwAay, tầm8RkA RZwAngắm hiệndBGP dBGPgiờ 8RkAđã chuyển8RkA từ8RkA kh8RkAẩu sRZwAúng kiRBTka sanRBTkg ÁiRZwA HZXapy, “…RBTk eRZwAm RZwAkhông ZXapcó quyZXapền tự8RkA kếtZXap thúcdBGP cuộRZwAc sdBGPống cRZwAủa chínRBTkh RZwAmình, vZXapì ngưRBTkời dBGPduy nhdBGPất đượ8RkAc quyềRZwAn giếZXapt e8RkAm lRZwAà anh!”

Minh VỹRBTk nhíZXapu dBGPmày 8RkAnhìn ÁdBGPi HyRZwA, nhRBTkưng lọtdBGP vRZwAào tầmdBGP mắtRBTk chRBTkỉ cóZXap dRZwAuy nhấdBGPt bZXapóng ddBGPáng n8RkAhỏ béRBTk đó8RkA 8RkAtừ RZwAphía saudBGP, trôRBTkng thậRBTkt RBTkđơn độcRZwA và8RkA lạcZXap ZXaplõng RBTktrong k8RkAhông g8RkAian tĩnhRBTk lặng.

Cô bấtdBGP động,dBGP trdBGPên gươRBTkng mặtZXap vẫRBTkn cRZwAòn lưZXapu lRBTkại mộdBGPt vệ8RkAt nRZwAước dàiRBTk, ZXapđôi mắtZXap 8RkAvô địnhZXap đRBTkang dBGPdần đượcRZwA ZXapphủ 8RkAthêm mộtRZwA lớZXapp dBGPsương RZwAmờ nhạt.

Ông HRBTkàn ZXapcho mộtRBTk 8RkAtay v8RkAào RBTktúi, s8RkAau đóRZwA lZXapại nRBTkhìn RBTkchằm chặpdBGP RBTkvào nRBTkgười RBTkcon gái8RkA trướcZXap mặt.

Sự lựaRBTk chRZwAọn thứdBGP ba?

Là tdBGPự dBGPgiết c8RkAhính mì8RkAnh đểdBGP khỏiRZwA pRZwAhải đốiRBTk mặtdBGP sao?

Gương mặZXapt ôRBTkng phảndBGPg phấRBTkt mdBGPột RBTknụ cườiRBTk dBGPhài lRBTkòng, vdBGPì dùZXap chdBGPo ÁidBGP HRZwAy 8RkAcó lựdBGPa chọndBGP mRBTkột tronRZwAg haRBTki điềuRZwA ki8RkAện 8RkAthì kh8RkAẩu súngdBGP cRZwAủa ôngdBGP cũdBGPng sẽZXap lậZXapp tứZXapc kếtRBTk thúcZXap sidBGPnh mạngRBTk 8RkAtrước 8RkAmặt… RBTkvì cô8RkA gáRZwAi ndBGPày q8RkAuá tầmdBGP thường!

Nhưng đRZwAiều RZwAông vừaRZwA đượcdBGP trôngRZwA thấy,RZwA qudBGPả thật8RkA khZXapông RZwAthể lưdBGPờng tZXaprước cRZwAô ZXapbé dBGPnày RBTkđã suZXapy RZwAnghĩ nhữngdBGP gì.

“Quay vềRZwA bê8RkAn tôZXapi…” MRBTkinh VỹdBGP nRZwAói đềRZwAu đều,RZwA đôiRBTk mRZwAắt sRBTkắc lạnhRBTk đa8RkAng chi8RkAếu ZXapthẳng vRZwAào ÁidBGP ZXapHy 8RkAkèm tRZwAheo m8RkAột lờdBGPi ZXapyêu cầdBGPu “siRZwAêu trọng”RZwA, RBTk“… RZwAcho e8RkAm mdBGPười giây.”

1s…

2s…

Ái HRZwAy đưRZwAa tRZwAay gạtRZwA vZXapội vế8RkAt tídBGPch củRZwAa dBGPnước mắt8RkA trêRBTkn mdBGPặt mìnRBTkh, từRBTk từRZwA ngRZwAoảnh mặdBGPt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cZXapòn cZXapó thểdBGP RBTktrở vRZwAề dBGPbên aRBTknh sao?

Minh VỹZXap vẫn8RkA gdBGPiơ khdBGPẩu sdBGPúng tZXaprên taRZwAy vềZXap phZXapía ZXapÁi dBGPHy, đôiZXap mRBTkắt điềmRBTk ZXaptĩnh lạnZXaph lRBTkùng qu8RkAan dBGPsát từ8RkAng cửRZwA ch8RkAỉ ti8RkAếp thdBGPeo củdBGPa RZwAngười codBGPn gáiZXap trRZwAước mặt.

6s…

7s…

Đôi ch8RkAân kiZXapa bắZXapt đầZXapu nhấcRZwA lên,RBTk dBGPnối tiếpRZwA từRBTkng bZXapước cRZwAhân đếnRBTk gầdBGPn M8RkAinh Vỹ.

Chợt 8RkAnhững b8RkAước RBTkchân ki8RkAa khZXapựng lại…

8s…

Ái HZXapy đưa8RkA mdBGPắt nRBTkhìn MiRZwAnh VỹdBGP đanZXapg nhRZwAíu mZXapày nhìRZwAn mìnRZwAh, mRZwAím mRBTkôi, lắcdBGP nhẹRBTk đầu.

Chỉ RBTkcần thdBGPêm vàidBGP bướcZXap n8RkAữa thôidBGP, v8RkAài dBGPbước n8RkAữa thìdBGP 8RkAcô sẽ8RkA ldBGPại cóRBTk thể8RkA chạdBGPm vàoZXap MinRZwAh 8RkAVỹ… nhưnRBTkg 8RkAcô lRBTkại RBTkhoàn RBTktoàn đứngZXap bdBGPất độngRZwA, mRZwAột giọnZXapg 8RkAnói nhRZwAẹ nRBTkhàng cấtZXap lêndBGP vớiRZwA RZwAmột RBTkâm RBTkvực troZXapng thanh.

“Em… khôn8RkAg ldBGPàm được.”

Chính ÁRZwAi HRZwAy còRBTkn khôn8RkAg hiểuRBTk ZXapmình đadBGPng 8RkAnói vàRZwA ldBGPàm gRZwAì, c8RkAhỉ ZXapbiết nếuRZwA lạdBGPi dựadBGP dẫmRBTk vRBTkào MiZXapnh Vỹ,8RkA mdBGPình sdBGPẽ hoànRZwA todBGPàn mdBGPất phươngdBGP hướng…

… khZXapông t8RkAhể tdBGPrở RZwAnên mạnhdBGP mẽ8RkA dBGPhơn đượcdBGP 8RkAnữa v8RkAà qudBGPen dầ8RkAn vớdBGPi sdBGPự bảoZXap vệRBTk cdBGPủa anh.

9s…

10s…

Khẩu sún8RkAg trondBGPg RZwAtay MinRZwAh VZXapỹ thoánZXapg rudBGPn lênRBTk, nRBTkgón RZwAtay đanRZwAg dầnZXap g8RkAhì ZXaplấy cò8RkA 8RkAsúng, chuẩnZXap bZXapị mộtRBTk hướngZXap bRZwAắn nRBTkhất định.

Chỉ cầdBGPn bướdBGPc RZwAđến bêdBGPn MRBTkinh Vỹ,dBGP liệuZXap 8RkAcó khZXapó 8RkAquá không?

“Một b8RkAước, rồidBGP lạiRZwA dBGPthêm mRBTkột bước…

… RZwAcó RZwAquá khRBTkó đRBTkể RZwAem bướcdBGP đến8RkA gần8RkA anh?”

*Cạch*

Khẩu 8RkAsúng troZXapng dBGPtay MdBGPinh VỹZXap rdBGPơi tựRZwA ZXapdo xuốZXapng mặtZXap đấdBGPt l8RkAạnh lẽodBGP, lZXapần nRBTkày ngườiRBTk cất8RkA bưdBGPớc ldBGPại làZXap anh!

Một bước…RBTk hadBGPi bước…dBGP bRBTka bước…

Minh RZwAVỹ đứ8RkAng đốiRZwA diệnRBTk vớRBTki ÁdBGPi HZXapy, 8RkAanh gấp8RkA gdBGPáp ôRBTkm côRBTk vdBGPào l8RkAòng, gụcRBTk mặtdBGP lênRBTk b8RkAờ vaZXapi nhỏ8RkA bRBTké kia.

“Nếu kdBGPhông th8RkAể qZXapuay RZwAvề với8RkA tôi,dBGP thì8RkA hãyZXap để8RkA tRZwAôi bư8RkAớc đếnRZwA bênRZwA em.”RZwA RBTkMinh Vỹ8RkA sRBTkiết chặtRZwA vòdBGPng tRBTkay hRBTkơn, cRBTkảm giáZXapc k8RkAhi chĩdBGPa ZXapsúng vZXapào chínRBTkh ngườiRZwA codBGPn dBGPgái mRBTkình yRBTkêu thươngRZwA RBTkquả 8RkAthật rất8RkA đauRBTk đớn.

Ái HRBTky đượcRBTk ZXapMinh V8RkAỹ ZXapôm gọndBGP tronRZwAg taydBGP, bấtRBTk dBGPgiác hZXapai bàRZwAn tdBGPay đdBGPang buZXapông thdBGPõng RBTkvô t8RkAhức đư8RkAa lên,RZwA vốnRZwA định8RkA đá8RkAp lZXapại an8RkAh, ZXapcảm nhậdBGPn rõdBGP hơZXapi ấmZXap ZXaptừ RBTkphía bêRBTkn kiZXapa hơndBGP, nhưnRBTkg hàRBTknh độngZXap ấyZXap b8RkAỗng dưRBTkng khựngZXap l8RkAại, sadBGPu đóRZwA RZwAnhanh taZXapy 8RkAđẩy anhra.

“Xin ldBGPỗi vZXapì đãZXap đếRBTkn làRBTkm phiRBTkền aRZwAnh, edBGPm sẽRZwA ZXapvề ndBGPhà.” dBGPÁi HZXapy quRZwAay 8RkAmặt 8RkAsang hướ8RkAng khRBTkác tráZXapnh ánZXaph nZXaphìn củRZwAa Min8RkAh Vỹ,RZwA dBGPnhờ vậyRBTk nêndBGP k8RkAhông RZwAthể tZXaphấy đưRBTkợc từRZwA đôiRBTk 8RkAmắt RZwAkia đaRZwAng hằnZXap sRZwAâu mộRBTkt nRZwAỗi RBTktuyệt vọngdBGP ZXapcùng cực.

Ái ZXapHy vừaRZwA rZXapời khỏidBGP vòngRZwA dBGPtay 8RkAcủa Mi8RkAnh V8RkAỹ, lậpRZwA ZXaptức chạy8RkA rdBGPa khỏiRZwA phòngdBGP, bóngRBTk dángRZwA ôngRBTk HànRZwA cRZwAũng kh8RkAông cò8RkAn RBTkhiện RBTkdiện ởRZwA đó.

Anh lạiRZwA trởdBGP RZwAnên đơndBGP độ8RkAc troRBTkng cănRZwA RZwAphòng tậpdBGP bắRBTkn lạndBGPh lẽo,ZXap mdBGPột cRBTkhút dBGPgì ZXapđó ởdBGP tráiZXap t8RkAim đangdBGP RZwAnhói ZXaplên tRBTkừng đợtRBTk RBTkđau đớn.

Bước nh8RkAanh RBTkra khỏRZwAi dBGPcăn biệtZXap thựZXap RZwAcủa tổZXap chức8RkA KnigRZwAht, trdBGPong lRZwAòng Ái8RkA HRZwAy chợtdBGP cảmRBTk thấRBTky vZXapô cùngRZwA dBGPbất an.

Một phầnZXap lạiZXap cảmdBGP 8RkAthấy RZwAân hRZwAận v8RkAì cá8RkAch RBTkcư dBGPxử ZXapxa cdBGPách vdBGPừa ZXaprồi vớZXapi MinRBTkh Vỹ.

Nhưng cRZwAhỉ cầZXapn ở8RkA bêdBGPn adBGPnh, cdBGPô đZXapã q8RkAuên cáRBTkch tRZwAự m8RkAình đứnRZwAg dậ8RkAy, quêdBGPn các8RkAh tdBGPự bRZwAảo dBGPvệ cRZwAhính mình…RZwA và8RkA quZXapên cảdBGP cádBGPch dBGPlàm tổnRZwA thưRBTkơng nRZwAgười khác.

Bước nhadBGPnh trê8RkAn cdBGPon đườndBGPg vắng8RkA vẻ,ZXap Á8RkAi HZXapy cứRBTk 8RkAthế RZwAchìm vàRBTko nhữnZXapg dòngZXap sZXapuy tưZXap 8RkAhiện tại.

Một chiế8RkAc BZXapMW mZXapàu đeZXapn ZXapdừng lạRZwAi 8RkAtrước mặtRBTk dBGPÁi HyRZwA, m8RkAột độngRBTk táRBTkc nRBTkhanh t8RkAay lôZXapi mạnhZXap RBTkcô dBGPvào xZXape, dBGPấn vàoZXap ghế.

Ái HRZwAy vRZwAẫn chưRBTka kdBGPịp hiểuRBTk c8RkAhuyện g8RkAì đangdBGP xảy8RkA dBGPra, cảRBTk ngRZwAười hRZwAoàn toàn8RkA mấtRZwA đRBTki cdBGPảm giác,ZXap cRBTkhợt ZXapmột chiRBTkếc khădBGPn được8RkA đưaRZwA dBGPlên bịtRZwA chZXapặt miRZwAệng côRBTk lRBTkại, mặcRZwA cRBTkho c8RkAô dBGPra sức8RkA RBTkđẩy bàRZwAn 8RkAtay ZXapđang ấRBTkn ZXapmạnh chiếc8RkA RBTkkhăn dBGPkia ra.

1s…

2s…

Trước mắ8RkAt 8RkAÁi dBGPHy bỗngdBGP tRBTkrở nêZXapn mờRZwA nh8RkAạt, cRZwAả ngườiRZwA rơiRBTk vàodBGP trRZwAạng th8RkAái RZwAmệt mỏRZwAi, RZwAhàng RBTkmi ddBGPài dBGPcứ dBGPtừ từdBGP rRBTkũ xuZXapống, chRBTke khuấRZwAt đôi8RkA mắtZXap mZXapàu nâRBTku trodBGPng sáng.

Bàn tadBGPy kZXapia cZXapũng dầnRBTk thảZXap ldBGPỏng, chiếcRZwA ZXapkhăn cũnZXapg đượRBTkc nângZXap lên,8RkA RBTkmột nụ8RkA cườiRBTk nử8RkAa miZXapệng qu8RkAen t8RkAhuộc hiệnRBTk trZXapên RBTkkhuôn mặtRBTk củ8RkAa kdBGPẻ đangRBTk ngồidBGP kềdBGP 8RkAcận bêRZwAn cô.

“Làm tốtZXap lZXapắm.” BdBGPàn ta8RkAy ng8RkAười ấydBGP vuốdBGPt n8RkAhẹ RZwAmái tóc8RkA củadBGP Ái8RkA HyRZwA, ndBGPụ cZXapười độcZXap RZwAđoán RBTkkia ngdBGPày càngdBGP trRZwAở nêZXapn rdBGPõ né8RkAt hơ8RkAn RBTkbao gidBGPờ hết.RBTk “Cuối8RkA RZwAcùng cũRZwAng đến8RkA nZXapgày này.”

Chiếc BMdBGPW laRZwAo đi…

“Điền Huân8RkA à8RkA, xRZwAin lỗZXapi aRBTknh, nhưRBTkng ngườiZXap RZwAem tRZwAhật 8RkAsự yê8RkAu 8RkAlà 8RkAMinh Vỹ.dBGP” M8RkAột giọngZXap nóiZXap nhẹRBTk nhàngRBTk cấRBTkt lênZXap, bàRBTkn RZwAtay 8RkAnhỏ nhắZXapn đangZXap đặtdBGP nhdBGPẹ ldBGPên taRZwAy Điề8RkAn HuânRBTk, gươn8RkAg mặt8RkA trắngZXap hồng8RkA RBTktừ phíaRBTk dBGPbên k8RkAia 8RkAđang nởRZwA mZXapột nụ8RkA RBTkcười g8RkAượng gạo.

“Em… chọnZXap hắn?RZwA Ngườ8RkAi 8RkAmà edBGPm RZwAkhông dBGPcó RBTkquyền đượcRZwA yêudBGP sRBTkao?” Câ8RkAu trZXapả RZwAlời kRBTkia k8RkAhiến tdBGPrái dBGPtim ĐiềRBTkn HZXapuân RBTknhư ngừng8RkA đậdBGPp, đôiZXap mô8RkAi khóRZwA khăn8RkA l8RkAắm mớiRBTk ZXapthốt ZXapra đượcRZwA nRZwAhững câRZwAu hỏidBGP nghRBTki hoặc.

Năm năm…

Một qRZwAuãng thời8RkA gi8RkAan quRBTká dài8RkA dBGPcho RBTkmột mRZwAối tìRBTknh đơnZXap phươ8RkAng, quRZwAá nRBTkgắn cRBTkho RBTknhững khoRBTkảnh khắcZXap đượcRZwA gầ8RkAn bên8RkA ZXapcạnh ngRBTkười RZwAcon gáidBGP ấy.

Điền HuândBGP đã8RkA l8RkAuôn RZwAdõi the8RkAo dudBGPy nhấtRBTk mRZwAột bóZXapng hìdBGPnh, âmRBTk thdBGPầm đRZwAem 8RkAđến cZXapho ngưRBTkời coRBTkn gáiRBTk màZXap mình8RkA yêdBGPu thươ8RkAng nRZwAhững RZwAgì tốt8RkA đẹpRZwA nhất.

Chỉ cầnZXap trZXapên gươngRZwA mặRBTkt kidBGPa nởRZwA m8RkAột nụdBGP cườdBGPi hạnZXaph phúcZXap, ĐiềndBGP HuânRZwA cdBGPó ZXapthể đándBGPh ZXapđối tấtdBGP cả8RkA 8RkAđể giRZwAữ RZwAnụ cZXapười ấyRZwA mãiRBTk mãi8RkA h8RkAiện diZXapện tdBGPrên 8RkAđôi môi8RkA xdBGPinh xắnRBTk ấy,8RkA thậmdBGP chíRBTk đánZXaph đổiRZwA RZwAcả sZXapinh mệnhRBTk củaZXap chínhZXap mình.

Nhưng đZXapáp lạiRBTk tìdBGPnh cảmRZwA chân8RkA RZwAthành dBGPấy, chỉdBGP RBTklà ZXaphai RBTktừ “xiRZwAn lỗ8RkAi” vôZXap cùndBGPg ZXapngắn gọn,ZXap đRBTkủ RBTksức dBGPdập tắtRBTk tidBGPa 8RkAhy vọngZXap cuốidBGP ZXapcùng tRZwArong trá8RkAi 8RkAtim đadBGPng khRZwAông ngừngRBTk thổnRBTk thứcdBGP kia.

“Em khôdBGPng ti8RkAn 8RkAcả ZXapcha ZXapvà dBGPdì RBTkđều khôngRBTk chấp8RkA nhậnZXap RBTktình RZwAcảm dBGPcủa eRZwAm RZwAvà MidBGPnh VỹRBTk, 8RkAnên e8RkAm thậdBGPt sựRZwA rấtRZwA xidBGPn lỗi.”dBGP CRZwAô RZwAgái ZXapkia vZXapẫn RBTkgiữ nụRBTk cười8RkA RBTkhối lỗiRBTk trênRZwA môi,8RkA gương8RkA RZwAmặt ZXapthoáng chúZXapt ZXape ngạidBGP nhìdBGPn ZXapĐiền Huân.

Xin lỗi…ZXap xRZwAin lỗi…

Dường nZXaphư 8RkAcô gZXapái kiRBTka khôngRZwA hềRZwA dBGPđể ZXapý đếndBGP dBGPmỗi dBGPlần lặpdBGP lạidBGP haRZwAi RBTktừ “x8RkAin lỗi”RZwA, ZXaptrái tidBGPm cRZwAủa kẻZXap b8RkAại trậnRZwA trướcdBGP mặtdBGP lạidBGP cànRZwAg đa8RkAu hơn.

Nếu chỉRZwA RZwAcần RZwAxin l8RkAỗi, tRBTkhì tạRBTki dBGPsao lạiRZwA đặtRBTk dBGPra dBGPpháp luậtRZwA là8RkAm gì?

Điền Hu8RkAân RBTkkhông nóidBGP gì,ZXap lặndBGPg lẽdBGP qRBTkuay ndBGPgười bướ8RkAc đi.8RkA RZwAVốn dĩ…RBTk khôdBGPng tRBTkhể níudBGP kéRBTko đượdBGPc nữa8RkA, vìRZwA khôRBTkng hề8RkA ZXapcó bắt8RkA RBTkđầu… nêndBGP ĐiềndBGP HuâRZwAn kZXaphông được8RkA quyRBTkền đượZXapc nídBGPu RBTkkéo hdBGPai chữdBGP “8RkAtình yê8RkAu” thiêZXapng liêngRZwA ấy.

Trái RZwAtim cứZXap mỗiZXap lúZXapc mRBTkột thắRZwAt lạiZXap the8RkAo từngdBGP bướcRBTk chânRZwA, đdBGPọng lRZwAại nhdBGPững vếtRBTk thươZXapng ZXaplòng dBGPquá lớn.

Điền HdBGPuân thật8RkA RBTksự kdBGPhông đủZXap cRBTkao ZXapthượng đếndBGP mứcdBGP đứngRBTk yêRBTkn lRBTkặng lẽdBGP RZwAdõi theRBTko cRBTkô RBTkgái ấyRBTk mãdBGPi mZXapãi, 8RkAvà cũRBTkng khônZXapg RZwAthể dBGPnào chúc8RkA pZXaphúc chRZwAo mốidBGP tdBGPình huRZwAyết t8RkAhống dBGPcấm kỵRZwA ấyZXap được.

Tại saZXapo lạiRBTk 8RkAlà M8RkAinh Vỹ?

Có 8RkAnhất thZXapiết RZwAphải dBGPyêu cZXaphính anRZwAh ZXaptrai củRBTka mìn8RkAh không?

Trước m8RkAắt ĐZXapiền HuZXapân RBTkchỉ c8RkAòn lưdBGPu lạiRZwA mộRBTkt màu8RkA đendBGP đRBTkau RBTkđớn cùngRBTk cựRBTkc, ándBGPh mắtRZwA đaZXapng chứadBGP ZXapđựng n8RkAhững tdBGPia nh8RkAìn oádBGPn hận,8RkA từ8RkAng tdBGPừ từng8RkA RZwAchữ được8RkA gằn8RkA xuRZwAống mdBGPột cácZXaph mỉadBGP mai.

“Thy ZXapThy, RZwAem dBGPchấp nRZwAhận ăndBGP RBTktrái cấm8RkA, cRBTkhứ kRBTkhông chấpZXap nhậndBGP tZXapôi sao?”

“Chúc phúRZwAc RBTkcho mốidBGP tZXapình cấmRZwA kỵZXap củaZXap em…

… an8RkAh dBGPkhông làm8RkA được.”

“Đến kZXaphi nàoRZwA aRZwAnh mớiZXap chịuZXap RBTklên kếRBTk hoạchRZwA đdBGPây?” MộtZXap giọnRZwAg RBTknữ cấtdBGP lên,dBGP đôiRZwA mắZXapt hướngRBTk vềZXap 8RkAphía dBGPÁi HRBTky 8RkAđang nhắdBGPm nRZwAghiền đôiZXap mắt,8RkA cảZXap haRZwAi taRZwAy bị8RkA trZXapói chặZXapt ở8RkA pRZwAhía sa8RkAu đaRBTkng tựaRZwA vào8RkA tườndBGPg 8RkAan giấc.

“Kế hoạchZXap RZwAvẫn dBGPđang thựdBGPc hiệnZXap đấZXapy thôZXapi.” NgdBGPười bêRZwAn kRBTkia ZXapnhún nhúdBGPn vai8RkA, tRBTkhờ 8RkAơ đưa8RkA ándBGPh mRZwAắt khôngRZwA chú8RkAt biểuRBTk cảmRBTk nZXaphìn vdBGPề phídBGPa dBGPÁi HyZXap, ánRZwAh nhdBGPìn ZXapphức tạp.

“Thực hiệdBGPn? ĐứnZXapg yênRZwA mộtRZwA chRZwAỗ gRBTkọi làZXap thựcRBTk hdBGPiện? ZXapAnh đang8RkA đùadBGP à?”8RkA CZXapô gRZwAái dBGPkia dườngRZwA 8RkAnhư đZXapang mdBGPất bình8RkA tdBGPĩnh, tứcdBGP gdBGPiận quát8RkA lên,RZwA giọngRZwA điệ8RkAu ZXapvô cùRZwAng khóRZwA chịu.

“Tịnh NhRZwAi, ndBGPếu mRZwAuốn 8RkAtrả thdBGPù RZwAthì đừngRZwA nêZXapn vộ8RkAi và8RkAng n8RkAhư tdBGPhế…” RBTkChàng traRZwAi kidBGPa khRZwAoát khoRZwAát tRZwAay vớ8RkAi TZXapịnh NRBTkhi, thậtRBTk 8RkAsự TịRZwAnh ZXapNhi RBTkđang khiếRBTkn RZwAhắn cảZXapm t8RkAhấy căngRZwA 8RkAthẳng h8RkAơn tdBGProng 8RkAviệc thực8RkA hiệnRZwA kếZXap hZXapoạch, “…ZXap dBGPcứ đểRZwA 8RkAyên cRZwAho bọnRZwA cRZwAhúng tRBTkừ RZwAtừ cảmRBTk nhậdBGPn nỗiRBTk đdBGPau ZXapkhi mấtZXap đ8RkAi m8RkAột thRZwAứ q8RkAuan trọng.”

Ái RZwAHy dBGPkhó chRBTkịu cựRZwAa mìnRZwAh, c8RkAả dBGPthân ngưZXapời cdBGPảm thấyRBTk RZwAvô cùRBTkng đRZwAau nhức,RZwA hàRBTkng dBGPmi dàiRBTk khẽRBTk l8RkAay độngRBTk RBTknhẹ, côRBTk ZXaptừ RBTktừ ZXaphé mởZXap đôiZXap mắt.

Khung cảRBTknh mờRBTk nhạt8RkA trướRBTkc m8RkAắt ÁZXapi HRBTky đaRZwAng dầRZwAn RBTktrở nênRBTk sắZXapc né8RkAt hRBTkơn, bầZXapu khdBGPông kRBTkhí nRBTkgột ngạtdBGP hidBGPện gZXapiờ ZXapkhiến RZwAcô cảmdBGP thZXapấy RBTkkhó t8RkAhở hơdBGPn RZwAbao 8RkAgiờ hết.

Vẫn còn8RkA tZXaprong trạngRZwA t8RkAhái mRZwAơ hồRZwA, côRZwA ngơZXap ndBGPgác dBGPđưa mắtZXap nZXaphìn cảnhRZwA vậtRZwA xZXapung quanh.

“Tỉnh RBTkrồi à?”8RkA MRBTkột cRZwAhất giọngRZwA trRBTkầm khRBTkàn vanRBTkg lêRBTkn, m8RkAột ZXapgương mặRBTkt qRBTkuen RBTkthuộc lọt8RkA vZXapào tầmdBGP nhìRBTkn tdBGPạm thờiZXap củRBTka ÁdBGPi Hy.

Điền Huâ8RkAn đZXapang cầmRZwA trdBGPên taZXapy ZXapmột quRBTkả t8RkAáo, bướcRZwA đến8RkA trướRBTkc mặtdBGP RZwAÁi HRZwAy 8RkAvới dánRZwAg vẻZXap un8RkAg duRBTkng n8RkAhư ch8RkAẳng cdBGPó chuyệndBGP 8RkAgì xảydBGP ra.

“Này, ZXaptại dBGPsao RBTktôi lạidBGP RZwAở đâydBGP?” RBTkÁi HdBGPy nhíuRZwA RBTkmày RZwAnhìn ĐiềnRZwA Hu8RkAân, hRZwAai RBTktay bRBTkị tr8RkAói c8RkAhặt giờdBGP đâZXapy mớdBGPi bắtRZwA dBGPđầu cảmdBGP nhậdBGPn đRZwAược cảZXapm gdBGPiác tdBGPê buốRZwAt nZXaphờ RZwAlực siếRBTkt 8RkAcủa RZwAdây thừng8RkA, nRZwAay lRZwAại thZXapêm lựcZXap tácdBGP động8RkA củaZXap c8RkAô ZXapđang cRBTkố RBTkcởi RZwAtrói lạRBTki kRZwAhiến nơidBGP 8RkAcổ t8RkAay ZXapmỗi ldBGPúc mRBTkột đauZXap rátRZwA 8RkAhơn. “TRBTkên khốRZwAn, aRZwAnh lấyRZwA qu8RkAyền gì8RkA RZwAmà trRBTkói tôi?”

Đối ddBGPiện vớiRBTk ZXapánh nRBTkhìn rựZXapc l8RkAửa của8RkA ÁiZXap HyRBTk, ĐiềnRBTk HuânRZwA thảnRBTk RZwAnhiên cầmZXap trRBTkái tRZwAáo ZXaptrên RBTktay đRBTkưa RZwAra trRZwAước ZXapmặt dBGPcô, dBGPmột cdBGPâu ZXaphỏi hếZXapt sứ8RkAc “thânZXap thiện”RBTk đượRBTkc thốt8RkA ZXapra với8RkA giRBTkọng điRZwAệu khin8RkAh khỉnh.

“Biết đâyZXap lZXapà RZwAgì không?”ZXap Điền8RkA RBTkHuân đãdBGP chuRZwAyển dBGPsự tậpZXap trRBTkung ZXaptừ Ái8RkA ZXapHy sRBTkang tráZXapi táZXapo 8RkAmang mộtZXap sắcRZwA màRZwAu đỏ8RkA thẫm8RkA tdBGPrên tRBTkay, đôiRZwA mắRBTkt chăm8RkA chúRBTk quZXapan sáRBTkt vRBTkật t8RkAhể ấy.

Đúng làZXap ng8RkAớ ngẩn!

“Là táoZXap cRZwAhứ gì?!dBGP” dBGPÁi H8RkAy RZwAlập tRZwAức lênRBTk tRZwAiếng trảdBGP lời,8RkA ZXapvì câ8RkAu hỏ8RkAi củZXapa ĐiềnRBTk RBTkHuân RZwAngay RBTkcả cdBGPon nítRZwA bRBTka tuRZwAổi cũ8RkAng biếRBTkt rRBTkõ thứ8RkA ĐiềRBTkn HuânZXap đang8RkA dBGPcầm trêZXapn RZwAtay đượcRBTk RBTkgọi dBGPlà gì.

“Sai!” MộtZXap RBTktừ phêRZwA phánRBTk ZXapduy nhấtRZwA đượcRBTk 8RkAcất ldBGPên, đôiRBTk mắtRZwA vdBGPô địZXapnh cRBTkủa Đi8RkAền HRBTkuân lướ8RkAt qRBTkua RBTkÁi HRBTky mộ8RkAt giây,ZXap sdBGPau đódBGP tiếp8RkA RZwAtục 8RkAmân m8RkAê quRZwAả táodBGP tZXaprên tdBGPay, vôRZwA tdBGPhức dBGPnói. RZwA“Là tZXaprái cấmdBGP đấy.”

“Trái RBTkcấm?” CâudBGP trảdBGP lờZXapi cZXapủa ĐiềdBGPn Huân8RkA khiếnRBTk ÁZXapi RBTkHy hếtRBTk ZXapsức nRBTkgạc nhiên8RkA, đô8RkAi mắ8RkAt côRBTk mdBGPở dBGPto nhìn8RkA Đ8RkAiền HuZXapân không8RkA c8RkAhớp mắt.

“Cô đã8RkA từng8RkA đượcdBGP ngdBGPhe kRBTkể vềRZwA thứZXap RZwAnày chưRZwAa?” TrRZwAên mô8RkAi ĐRZwAiền HuânRZwA nởRZwA ZXapmột RZwAnụ cườidBGP kRBTkhinh bỉ,ZXap áZXapnh mắdBGPt vẫnRBTk dánZXap RBTkchặt vàRZwAo RBTktrái RBTktáo dBGPtrên taydBGP. “TrênZXap dBGPthế giaRZwAn nàyRBTk, 8RkAcó mRBTkột thứRZwA đư8RkAợc gọiRBTk lZXapà tìnZXaph yêRZwAu trdBGPái cấm.”

“Anh điên8RkA rồidBGP à8RkA? Trái8RkA cdBGPấm rZXapồi RBTklại tìnRBTkh yêuRBTk tráiZXap cấm,dBGP cRBTkuối cùngdBGP aRZwAnh đandBGPg lả8RkAm nhRBTkảm cdBGPái gìRBTk thế?RBTk” dBGPÁi ZXapHy tZXapức gidBGPận q8RkAuát ZXapvào mRBTkặt ĐiRBTkền HudBGPân, ZXaplúc nàyRZwA mRBTkà dBGPhắn cdBGPòn dBGPcó tRBTkâm trạnRZwAg kểdBGP chuyệnZXap chZXapo cdBGPô ndBGPghe ư?

Sự tRZwAức g8RkAiận củRBTka c8RkAô ZXapdường nhưZXap ZXapđã RBTkgần chạmRBTk đến8RkA ZXapmức đỉndBGPh đRBTkiểm, RZwAnhưng RBTklại độRBTkt RZwAngột dịuRZwA 8RkAxuống ZXapsau câdBGPu RZwAnói tiếpRBTk thedBGPo của8RkA ĐiềRZwAn Huân.

“Minh Vỹ,dBGP hắndBGP RZwAđã vướ8RkAng dBGPvào tìnZXaph yêRZwAu tráRZwAi cấm.”

Ái dBGPHy tròdBGPn mắtdBGP nhRZwAìn Đ8RkAiền HudBGPân, khôngdBGP thểRZwA tiRBTkn đượZXapc dBGPthính giRBTkác củaRBTk mìRBTknh ZXapvừa tiếpRBTk RZwAthu đRZwAược nhữnRZwAg gdBGPì. dBGPMinh Vỹ…ZXap tình8RkA yêRZwAu tráZXapi cấm?

Cô độtdBGP ngộtRBTk 8RkAlại cả8RkAm thấy8RkA khódBGP thở,dBGP mộdBGPt gươnZXapg mặtdBGP RZwAkhác lạiRZwA đượcRZwA cRBTkhiếu chdBGPậm ZXapra trướcRBTk mZXapắt dùdBGP chRZwAo c8RkAô mớZXapi cZXaphỉ dBGPtrông tRZwAhấy côRBTk ấRZwAy ZXapđược dRBTkuy nhấRZwAt mdBGPột lần.

Thy Thy…ZXap RBTkMinh VZXapỹ ZXapvướng và8RkAo tìRBTknh yêdBGPu tRZwArái cấm,8RkA thRZwAì câudBGP tdBGPrả RZwAlời RZwAcuối cù8RkAng v8RkAà chíRZwAnh xádBGPc nhấtRZwA dĩ8RkA n8RkAhiên làdBGP ZXapThy Thy.

“Cô cZXapó muốZXapn biết8RkA ZXapkhông? NhRBTkững gì8RkA đã8RkA xảy8RkA r8RkAa RZwAvới họ?dBGP” Đi8RkAền HRZwAuân nhìnZXap ÁRBTki ZXapHy cưdBGPời kZXaphẩy, n8RkAhưng RZwAtrong ánZXaph m8RkAắt lạRBTki RBTkhiện rõZXap RBTkmột 8RkAnỗi caRBTky RZwAđắng tộ8RkAt cùngRZwA. “ThZXapy TdBGPhy RZwAđã chRBTkọn hắZXapn, RZwAmà khôRZwAng RZwAchọn tôi.”

Lúc dBGPnày, bỗngZXap dRZwAưng ÁdBGPi RZwAHy lạRZwAi RBTkcó cdBGPảm giRZwAác đồngRZwA cảZXapm vớidBGP ĐZXapiền HuâRZwAn.

Không phảiRZwA ldBGPà dZXapo RZwAcô từngRZwA vướngZXap vRBTkào hoà8RkAn cảndBGPh ấZXapy,

mà lZXapà dZXapo RZwAánh mắtRBTk ĐiềnRZwA RZwAHuân đ8RkAã nódBGPi lêdBGPn tất8RkA cả.

Nỗi đaRBTku kdBGPia đanRBTkg dRBTkần hRZwAiện rdBGPõ tronRBTkg đôiZXap mắtdBGP mRZwAang mộRZwAt mdBGPàu ZXapđen đậmRZwA nhưRBTk t8RkAách caZXapfe đắRBTkng cRZwAủa ĐiềRZwAn HudBGPân, vếRBTkt t8RkAhương lZXapòng khôRZwAng nhữngZXap khZXapông 8RkAhề pRZwAhai nhRBTkạt… RZwAthậm chRZwAí còZXapn trởZXap nên8RkA đaRBTku đớRBTkn hơ8RkAn badBGPo giờ8RkA hết.

“Tôi đãRBTk giếdBGPt T8RkAhy ThydBGP.” RZwAÁi RBTkHy vRZwAẫn ZXapchưa kịpZXap RZwAmở lờdBGPi thìdBGP g8RkAiọng nóZXapi gZXapấp gdBGPáp củZXapa ĐiềnZXap HuRBTkân lạidBGP vandBGPg lRBTkên, chấtRBTk giọ8RkAng kh8RkAông dBGPchút biZXapểu cảm.

À, thìRZwA 8RkAra hắnRZwA đãZXap giếRBTkt RBTkThy RZwAThy nêRBTkn hắn8RkA dBGPmới đaudBGP kRBTkhổ vRZwAà dằn8RkA vặt8RkA nhRZwAư thế!

Khoan dBGPđã, RZwAhình nhưRZwA đanRBTkg códBGP chúRBTkt nhầRBTkm lẫZXapn gìRZwA dBGPđó ởRBTk đdBGPây! ZXapNgười giRZwAết TdBGPhy RZwAThy là8RkA RZwAbà dBGPHàn cơZXap mà.

“Không phảiRZwA lRBTkà dBGPmẹ MZXapinh Vỹ8RkA giếtRBTk ThZXapy dBGPThy sa8RkAo?” CdBGPô bdBGPất giRBTkác ndBGPhích về8RkA phíadBGP sRZwAau mộZXapt chút,RZwA 8RkAcau màydBGP RZwAnhìn dBGPĐiền HuânZXap ngRBTkhi hoặc.

“Đúng, làRBTk ZXapbà dBGPta gi8RkAết!” ĐiềnZXap Huân8RkA vẫnRZwA 8RkAchú tâRBTkm dBGPvào tráZXapi táRZwAo trêRZwAn taRZwAy, môngRBTk RZwAlung trRBTkả lời.

“Thế tạiRZwA dBGPsao ZXapanh lạiZXap bảodBGP andBGPh gi8RkAết RZwAThy TRZwAhy?” ĐúndBGPg l8RkAà têdBGPn 8RkAkhó hRBTkiểu, RZwAcàng hỏidBGP tdBGPhì lạiRBTk càngRZwA rối!

Cô b8RkAắt đầuZXap mZXapất bìRBTknh tĩnh…

“Bà tRZwAa RBTktrực tiế8RkAp giếtRBTk TdBGPhy Thy8RkA, ZXapcòn RZwAtôi là8RkA kẻRZwA gián8RkA tiếpZXap…” ZXapThêm m8RkAột RZwAcâu trảRZwA lờdBGPi ZXaphết sứRZwAc thdBGPản nhiêRBTkn, độtRZwA ngRZwAột Đi8RkAền ZXapHuân nZXapgước lê8RkAn nRZwAhìn thẳ8RkAng 8RkAvào dBGPmặt RZwAÁi HyRBTk, nở8RkA ZXapmột nRZwAụ cườdBGPi xZXapảo tráRZwA, “…dBGP côRZwA cònRBTk ZXapgì RZwAthắc mắZXapc tRZwAhì 8RkAhỏi hZXapết đi,ZXap tôdBGPi dBGPsẵn sàRZwAng trảdBGP lời,8RkA xRBTkem RBTknhư đóZXap làZXap RZwAân huệ8RkA tôiZXap tZXapặng c8RkAho 8RkAcô trưRZwAớc RZwAkhi chết.”

“Này, ăRZwAn nRBTkói cZXapho cẩnZXap thdBGPận, aRBTknh bảoRBTk ZXapai ZXapchết?” ÁdBGPi RZwAHy lạiRZwA dBGPmột 8RkAlần nữaRBTk kZXaphông k

ì

m 8RkAđược mRZwAà quáRBTkt vàZXapo RBTkmặt ĐiZXapền HuâRZwAn, 8RkAđôi mắtRZwA trdBGPong sáRBTkng k8RkAia cRZwAũng tdBGPrừng lênRBTk ZXapoán hận.

“Tôi khôngRZwA đảmRZwA bảoRBTk aZXapi sẽdBGP chZXapết…” ĐiềnRBTk HuâRBTkn ZXapnhún 8RkAnhún vRZwAai, RZwAgương mRBTkặt vẫnRBTk bìRZwAnh t8RkAĩnh mdBGPột RBTkcách RZwAkỳ ldBGPạ. “…8RkA bRBTka tiếngRZwA nữadBGP, nơdBGPi nZXapày sẽ8RkA biếndBGP thàn8RkAh RBTktro bụi.”

Ba tiRBTkếng? TrRZwAo bụi?

Sao RZwAhôm naRBTky cáZXapi RBTktên tâZXapm thầ8RkAn nàyRBTk lạ8RkAi dBGPnói toà8RkAn nh8RkAững đidBGPều 8RkAkhó h8RkAiểu, mộtdBGP dBGPlần nữaZXap RBTkcô l8RkAại phdBGPải cấtZXap tiế8RkAng hỏi.

“Ý dBGPanh làRBTk gì?”8RkA CảZXap nRBTkgười ÁiRBTk HZXapy bắt8RkA dBGPđầu rdBGPun dBGPlên, 8RkAnói ch8RkAuyện vớdBGPi têdBGPn ndBGPày quảRBTk t8RkAhật tiêuRBTk hZXapao nhi8RkAều sRBTkức lựcZXap khôngdBGP 8RkAthể tưởng.RBTk “RZwAAnh địnhRZwA pZXaphá huỷZXap ZXapchỗ nàydBGP à?”

Hít tRBTkhở, hRBTkít thdBGPở nàdBGPo… bìRZwAnh tZXapĩnh, bìnhRBTk dBGPtĩnh nào…RZwA dBGPcô đadBGPng cốdBGP RBTkgắng điềmZXap tRZwAĩnh hết8RkA RBTksức có8RkA tZXaphể đểRZwA khônRZwAg cóRZwA thêmdBGP bất8RkA cứdBGP hàdBGPnh độngZXap nàodBGP qRZwAuá kích8RkA độndBGPg nữa.

“Bingo! 8RkATôi dBGPđã đặt8RkA RBTkbom dBGPxung dBGPquanh ndBGPơi nàZXapy rồi…”RBTk ĐiềndBGP RZwAHuân dBGPđưa trRBTkái tá8RkAo kiZXapa lZXapên miện8RkAg, 8RkAcắn ZXapmột miếngZXap, RZwAtiếp 8RkAtục nóRZwAi vớZXapi vẻ8RkA ZXapkhinh đZXapời, RZwA“… sớRZwAm thôi!”

“Tránh 8RkAra.” Hạo8RkA ThầRBTkn RZwAxông vàZXapo toà8RkA bRZwAiệt RBTkthự ldBGPộng lẫydBGP củadBGP tdBGPổ 8RkAchức ZXapKnight, g8RkAạt mạnh8RkA đámRZwA cậnRBTk dBGPvệ dBGPtrước RZwAmặt sRBTkang mộ8RkAt bêdBGPn, qRBTkuát lớn.ZXap “LZXapập RBTktức gọiZXap HàdBGPn Mi8RkAnh V8RkAỹ RBTkra đâyRBTk dBGPcho tôi!”

“Chuyện RBTkgì?” Mi8RkAnh VỹRBTk cắtdBGP ZXapngang ldBGPời nRZwAói của8RkA Hạo8RkA Thầ8RkAn, vẫZXapn làdBGP cáZXapi 8RkAgiọng điệRBTku l8RkAạnh lùdBGPng vốnZXap có.

“Ung dBGPdung RBTkquá RBTknhỉ? RBTkĐiền dBGPHuân bắtdBGP ÁRBTki ZXapHy đRBTki rồi!”ZXap HạdBGPo ThdBGPần ddBGPường nhRZwAư đan8RkAg rơidBGP vdBGPào t8RkArạng tRBTkhái hoảngRBTk lRZwAoạn, đRZwAôi mắtRZwA phức8RkA RZwAtạp că8RkAng thẳndBGPg nhdBGPìn anhZXap, gấp8RkA gá8RkAp lZXapên tiếng.

“Khi nàRZwAo?” T8RkAừ phíaRBTk bêZXapn kidBGPa dườngdBGP nh8RkAư đRZwAã RZwAcó pdBGPhản ứng,RZwA bước8RkA chân8RkA 8RkAcủa an8RkAh bắRBTkt dBGPđầu nhadBGPnh h8RkAơn, anZXaph bưRZwAớc dBGPđến nRBTkắm lấ8RkAy dBGPcổ ádBGPo củRBTka Hạ8RkAo Thần8RkA xốcRZwA lên,RBTk gằnZXap gRZwAiọng. “Ở8RkA đâu?”

Hạo dBGPThần cũ8RkAng khô8RkAng đdBGPể yêndBGP cZXapho MindBGPh VỹRBTk lRBTkàm càZXapn như8RkA thế,RZwA đưadBGP taZXapy đẩRZwAy mạ8RkAnh adBGPnh raZXap, sửRBTka 8RkAlại 8RkAcổ ádBGPo, cậRBTku tRZwAức giậZXapn quát8RkA lên.

“Là nơRZwAi 8RkAtừng xảdBGPy dBGPra ádBGPn mạRBTkng củaRBTk T8RkAhy Thy!”

Chap 36

Bước đ8RkAi cùngdBGP tửRBTk thần

“Tên khốnRBTk kiZXapa, ZXapanh đdBGPịnh làRZwAm gRZwAì vZXapậy hảRZwA? RBTkĐặt b8RkAom l8RkAà thếdBGP nào?”8RkA NRZwAgay RBTksau câuZXap trả8RkA lRZwAời hếtRBTk sứRBTkc ZXapthản nhiênRBTk c8RkAủa RBTkĐiền HuânRZwA, ÁiZXap RZwAHy ZXapkhông RBTkthể khôn8RkAg mấtRZwA bìRBTknh tRZwAĩnh, cảdBGP 8RkAngười ZXapcô rudBGPn lZXapên từ8RkAng đợZXapt, RBTkđôi mRBTkắt oánRBTk hZXapận chiếZXapu thẳRBTkng vàodBGP kẻZXap đan8RkAg tỏRZwA tháidBGP độRZwA “bất8RkA cầnRBTk đời”ZXap trưZXapớc mặt.

“Đây cRZwAhỉ lRBTkà mộtRZwA p8RkAhần troRZwAng kếRZwA hoạchZXap của8RkA tôi8RkA, nRZwAếu cZXapô cRBTkứ tỏZXap cá8RkAi ZXapthái độ8RkA xấcdBGP xược8RkA đódBGP thì8RkA ng8RkAay 8RkAcả ânRZwA huệRBTk cZXapuối cùngRZwA cRBTkũng dBGPkhông tRZwAhể th8RkAực hiệnZXap đượcRBTk RZwAđâu đấy.”RZwA ĐiềnRZwA HRBTkuân tRBTkiếp tụcZXap RZwAnói đềRBTku đều,RBTk ZXapgiọng điệuZXap ZXapdường như8RkA chẳ8RkAng hề8RkA cóRZwA RZwAchút bậdBGPn tRZwAâm RZwAvề ÁiZXap HydBGP, chỉZXap tRZwArả lờRBTki theRBTko phdBGPản ứng.

“Có tZXaphật aRZwAnh sẽZXap t8RkArả lời8RkA mRBTkọi tRZwAhắc mắc8RkA củdBGPa tôi?RBTk” ÁiRBTk ZXapHy dBGPgườm gưdBGPờm ĐRZwAiền Huân8RkA nhưRBTk tRZwAhể kh8RkAông RBTktin 8RkAđược, cảRBTk n8RkAgười cứRZwA nhíRBTkch dần8RkA vềRBTk phíRZwAa ZXapsau ch8RkAo đếnRZwA khRZwAi RBTktựa h8RkAẳn vào8RkA tường.

Phía bênRZwA RBTkkia, RBTkĐiền HuândBGP gậtRBTk ndBGPhẹ đầu,dBGP 8RkAtrái táo8RkA k8RkAia vẫnRBTk dBGPtiếp ZXaptục RBTkđược đưadBGP lênRBTk miệng.

“Anh bảodBGP tôRZwAi 8RkAlà nguyZXapên nhândBGP gâyRZwA rZXapa 8RkAcái chRZwAết RBTkcho ZXapcả ZXapgia đRBTkình tôdBGPi, RBTkvậy RZwAai dBGPlà ngư8RkAời đãdBGP giế8RkAt họ?”8RkA C8RkAhất giọ8RkAng ZXapÁi ZXapHy thZXapoáng 8RkArun rRZwAẩy, côRZwA đãdBGP dồndBGP hếtRBTk cadBGPn đảmRBTk đểRBTk đặtRZwA vàdBGPo cRBTkâu h8RkAỏi ấy.

“Là tô8RkAi…” ĐiềnRZwA HuâZXapn ldBGPiếc sZXapơ qZXapua người8RkA Ái8RkA HyRZwA, hờ8RkAi 8RkAhợt đápRZwA lRBTkại, sRZwAau đódBGP đdBGPứng dậdBGPy néZXapm mạnhRZwA trái8RkA táoRBTk trêRZwAn taRZwAy xu8RkAống sàdBGPn, “…8RkA l8RkAà RZwAtôi giếtdBGP đấy.”

Ái 8RkAHy lặngRZwA ngưRBTkời sdBGPau c8RkAâu trảZXap lời8RkA dứRZwAt kRBTkhoát cRZwAủa ĐiềndBGP Huâ8RkAn, đdBGPôi 8RkAmắt bắtdBGP đầRBTku trRBTkở nêndBGP mờ8RkA nhạt.

Kẻ đangdBGP đứng8RkA dBGPtrước mặt8RkA cRBTkô chínZXaph là8RkA kẻRBTk RBTkđã nZXaphẫn tâmZXap ZXapkhiến c8RkAô mấRBTkt trdBGPọn vẹnRBTk cảdBGP mộtdBGP giRZwAa đình!!

Đáng tr8RkAách hơn,ZXap hắRZwAn khô8RkAng RZwAhề cRBTkó bất8RkA cdBGPứ mộtdBGP thZXapái đdBGPộ nàoZXap RZwAgọi dBGPlà hốdBGPi lỗidBGP, th8RkAậm dBGPchí RZwAcòn tZXapỏ vZXapẻ kêZXapnh kiệdBGPu ZXapkhi nhắc8RkA ZXapđến chZXapuyện này.

“Anh… a8RkAnh…” ÁiZXap 8RkAHy dBGPlúc n8RkAày kh8RkAông th8RkAể dBGPnào diễn8RkA RBTktả được8RkA tRZwAhứ cảmZXap dBGPxúc 8RkAkhinh thườngRBTk vàRZwA gRBTkhê t8RkAởm 8RkAkẻ 8RkAtrước mặt,8RkA ZXapđôi mdBGPôi mấ8RkAp ZXapmáy khôngRBTk thốtRZwA ndBGPên lời.

“Sao? Chẳ8RkAng p8RkAhải côZXap mRBTkuốn bi8RkAết sao?”8RkA KhoédBGP dBGPmôi ĐiZXapền HuândBGP nhếch8RkA lZXapên, vẫRBTkn cRBTkái vẻdBGP RBTkmặt c8RkAhán đờiRBTk ấy.

“Đồ khốdBGPn! AdBGPnh kh8RkAông phRBTkải l8RkAà dBGPcon người!”ZXap ÁiRZwA HdBGPy kícZXaph ZXapđộng hZXapét lên,RZwA dRBTkòng ZXaplệ lăRZwAn ZXapdài trê8RkAn gZXapò máZXap, nhẹdBGP nhàngRBTk 8RkAđáp RZwAđất mộdBGPt giọtRZwA phRBTka ldBGPê tindBGPh ZXaptuý RZwAkết hợpZXap giữaRBTk nỗ8RkAi đRBTkau vZXapà 8RkAthù hậRBTkn. 8RkA“Tôi đãRZwA lRZwAàm RBTkgì dBGPnên dBGPtội vớiRBTk ZXapanh saoRZwA? CdBGPhỉ dBGPvì t8RkAôi dBGPgiống TRBTkhy TZXaphy mà8RkA aRZwAnh dBGPnỡ nh8RkAẫn RBTktâm giRBTkết hRBTkọ saRBTko? Đồ8RkA RZwAmáu lạZXapnh, đồRZwA bất8RkA nhâRBTkn tính!”

“Đúng, nhưngZXap tRZwAội lỗiRZwA ldBGPớn nhấ8RkAt ởdBGP côdBGP RBTkkhông pRZwAhải lRZwAà mRZwAang gưRZwAơng mặtdBGP giRZwAống TdBGPhy ThRBTky ZXapcủa RZwAtôi…” ĐiềnRBTk Huâ8RkAn đứngZXap đốRZwAi diện8RkA ZXapvới RZwAÁi Hy8RkA, tRBTkừ 8RkAtừ 8RkAcúi 8RkAngười xudBGPống, đưaRBTk dBGPtay dBGPnâng RZwAmặt cdBGPô lên,dBGP “…RZwA mdBGPà làRZwA vRZwAì ZXapcô RBTkđã đượcZXap chọRZwAn làdBGPm vợ8RkA cRZwAủa hắ8RkAn. Đoán8RkA xRBTkem, cZXapô RBTknghĩ kế8RkA RZwAhoạch 8RkAlần trưRBTkớc l8RkAà dZXapo aZXapi đặtRBTk ra?”

Điền RBTkHuân tiếp8RkA ZXaptục RZwAkề sáRBTkt gươngZXap mZXapặt cZXapủa mìRBTknh lạiRZwA gầnRBTk 8RkAÁi Hy8RkA, ánRBTkh mắt8RkA vẫndBGP hằnRBTk nhdBGPững t8RkAia nhZXapìn đa8RkAu ZXapđớn nhưRBTkng ZXapđôi môdBGPi kiRBTka dBGPlại lộdBGP r8RkAõ RBTkmột nụRZwA cRZwAười 8RkAnửa miệng.

“Do… anh?8RkA” ÁiZXap HRZwAy caRZwAu màyRBTk, đôidBGP mRBTkôi khẽRBTk mấpRZwA RZwAmáy, dRZwAĩ nRZwAhiên thứZXap ÁZXapi HRZwAy nhậ8RkAn đ8RkAược lRZwAà mRBTkột cdBGPái gậRBTkt đầudBGP dứt8RkA khoát.

“Xem RBTkra RBTkcô dBGPcũng khôngRBTk đếndBGP nZXapỗi ngốcRBTk lắm8RkA nhỉ?dBGP 8RkAPhải, cóRBTk thểZXap cRBTkho ZXaplà dBGPtừ đầuRBTk đdBGPến cuối…”RBTk Điền8RkA Hu8RkAân ndBGPói lấpZXap lRBTkửng, kèdBGPm tRZwAheo độdBGPng ZXaptác RBTkhất mRBTkặt Á8RkAi RBTkHy san8RkAg 8RkAmột bênZXap, nụRBTk cườZXapi ZXaptrên mRBTkôi đãdBGP hdBGPoàn toà8RkAn biếnRZwA mấtdBGP, ZXap“… 8RkAtất cảRBTk mọi8RkA chuyệnZXap đều8RkA dBGPdo tôiRZwA dBGPsắp đặt.”

“Tất cả?”RBTk RBTkÁi 8RkAHy dBGPnghi ZXaphoặc hỏRZwAi lại8RkA thêZXapm RBTkmột lầdBGPn nữa,RBTk nhưRZwA đểZXap khẳnRZwAg địnhRZwA lạiRBTk câuZXap nóZXapi củadBGP ngườiRZwA 8RkAđối diện.

“Đúng, đểZXap thựcRBTk hZXapiện vdBGPà đảm8RkA bdBGPảo ZXapkế hoạchRZwA sẽ8RkA thRZwAành côngRBTk đúngRZwA n8RkAhư nhữnRBTkg RZwAgì tôiRZwA moRZwAng đợi,dBGP tôi8RkA cóRZwA thểZXap làZXapm 8RkAtất cả…”ZXap RBTkĐôi mắtdBGP môRZwAng ludBGPng ZXapcủa ĐiRBTkền HuânZXap 8RkAchợt đổidBGP hướnRZwAg nhRBTkìn, bRBTkàn tdBGPay đư8RkAa lRBTkên vuố8RkAt nh8RkAẹ mZXapái ZXaptóc manRBTkg RBTkmàu nâZXapu đRZwAậm hệtZXap nhRBTkư tácZXaph caZXapfe sữZXapa dBGPđặc trư8RkAng cRBTkủa RZwAÁi Hy8RkA, “…dBGP cRZwAô RZwAnghĩ chuyệnRZwA làmZXap gi8RkAấy xZXapét nghiệZXapm RBTkADN RZwAgiả đZXapể chứndBGPg thựcdBGP RZwAcô khôdBGPng RBTkhề cóRZwA quadBGPn hdBGPệ huyếZXapt thốngZXap vớiRBTk RBTkgia đìRBTknh họ8RkA dBGPVương cóRZwA quá8RkA kZXaphó dBGPvới RBTktôi không?”

“Chuyện dBGPanh ZXapTriết Dạ8RkA lên8RkA kếdBGP hoạchRBTk bdBGPắt cóRZwAc tZXapôi RBTkvà dBGPlàm hạiZXap MRBTkinh VRZwAỹ… cRBTkũng 8RkAlà ZXapdo anh?ZXap” ÁRZwAi HRBTky bắt8RkA đầudBGP cZXapảm thấRZwAy cdBGPhoáng, thậtRBTk sựRZwA nhữRBTkng RZwAchuyện côRBTk dBGPvừa đượcRBTk 8RkAnghe đãRZwA RBTkvượt quáRZwA sức8RkA chịuZXap đựnRBTkg củaRZwA mình.

“Dĩ nRZwAhiên, ZXaptôi biRZwAết r8RkAõ tRBTkên đó8RkA tRZwAhương yêuRBTk RBTkcô eRBTkm gádBGPi RBTkduy ndBGPhất củdBGPa RBTkmình đếnRBTk mứcRZwA nà8RkAo, nhRZwAưng hắnRZwA dBGPcũng RBTkcó mộtdBGP ngườdBGPi 8RkAcon gdBGPái q8RkAuan tRZwArọng kRZwAhông kéRBTkm. TiếcZXap rằngdBGP, sinZXaph mZXapạng củaRBTk ngườidBGP dBGPcon gdBGPái màdBGP hắnZXap yZXapêu dBGPthương hRBTkơn cảRZwA côZXap dBGPđang RZwAnằm trondBGPg taZXapy tRZwAôi…” ĐiềdBGPn HuâRZwAn tiếpdBGP tụRZwAc thảnRBTk nhiênRBTk trdBGPả dBGPlời, sRZwAiết chặZXapt bàRZwAn dBGPtay đadBGPng vuốtRBTk dBGPmái tóc8RkA củaRZwA RZwAÁi HRZwAy, đô8RkAi 8RkAmắt lại8RkA trdBGPở vRZwAề vớiZXap hướngRBTk nhìdBGPn ZXapvô định,dBGP “…dBGP nếuRBTk hắRZwAn RZwAvà cRZwAô khdBGPông 8RkAcó qZXapuan RZwAhệ RZwAanh RZwAem cùnRBTkg 8RkAhuyết tRBTkhống, tấtZXap nZXaphiên kếZXap hoạRBTkch củaRZwA ZXaptôi s8RkAẽ được8RkA RBTkthực hiệnRBTk dBGPmột cách8RkA hoàRZwAn hảo.”

“Nếu vậy…RZwA tdBGPôi ZXapthật sựRBTk dBGPlà dBGPcon gdBGPái củRBTka RZwAnhà họdBGP VươdBGPng, ZXapvà 8RkAlà eRBTkm gái8RkA RZwAcủa a8RkAnh TriếtRBTk Dạ?”RZwA NhữndBGPg giọdBGPt nướcdBGP mắtZXap đdBGPau đớnZXap xeRBTkn RBTklẫn hạ8RkAnh phú8RkAc cứRZwA RZwAthay nRBTkhau cZXaphạy dàRZwAi trêRBTkn gươnRBTkg mRBTkặt cZXapủa Á8RkAi Hy.

Ái RBTkHy míZXapm môidBGP, cZXapố gdBGPắng khôZXapng bậ8RkAt khócdBGP thànhZXap RZwAtiếng, nhưndBGPg vẫnRBTk kRBTkhông thể8RkA giZXapấu 8RkAđược nhRZwAững tiếnZXapg nấcdBGP dBGPnghẹn ngào.

Thì raRZwA, đâyRBTk cRZwAhính ZXaplà lýRBTk d8RkAo RZwAmà MinRBTkh Vỹ8RkA không8RkA muốdBGPn dBGPcho ÁiRZwA RBTkHy biếZXapt RBTksự thật.ZXap CódBGP lẽZXap RZwAanh đRZwAã n8RkAghĩ, cRBTkứ như8RkA hiệnRZwA tại8RkA sẽdBGP tốRBTkt hơn.

Tốt hơ8RkAn khZXapi cdBGPô nhầRBTkm RBTktưởng mZXapối qRBTkuan hệRZwA dBGPgiữa 8RkAhọ cZXaphỉ làZXap ngườidBGP dưRBTkng khôndBGPg hềRBTk c8RkAùng chdBGPung mZXapột d8RkAòng máRZwAu… biRZwAết RBTkđâu vZXapì 8RkAlý d8RkAo đóRZwA, mRBTkà cdBGPô sẽRBTk sớmRBTk nguZXapôi ngoZXapai ZXapnỗi RBTkđau qu8RkAá ZXaplớn pZXaphải gRZwAánh chịu.

Nhưng 8RkAgiờ đdBGPây, ÁiRZwA H8RkAy ZXaplại phRZwAải đốRBTki ZXapdiện vớdBGPi 8RkAsự thậtRBTk tànRZwA nhẫn…dBGP rằngZXap chínhZXap côZXap ldBGPà nguyênRZwA nhâ8RkAn RZwAkhiến họ8RkA dBGPra đRBTki mộtZXap cZXapách đaZXapu đớ8RkAn nhưRBTk thế.

“Nhân ti8RkAện, cRBTkô cRBTkó biRBTkết tRBTkrong ngườiZXap côdBGP đanZXapg mZXapang dBGPmột nửZXapa RZwAlà RZwAdòng máu8RkA RZwAcủa a8RkAi kh8RkAông?” MộtdBGP giọngZXap ZXapnói khdBGPác ZXapcất lên,dBGP ZXaplà RBTkgiọng nữ.

Ái RZwAHy đRBTkưa mắ8RkAt nhìnRBTk ZXapvề dBGPphía cửRBTka phòn8RkAg… TRBTkịnh NRBTkhi khZXapông dRZwAừng ZXapchân tại8RkA cRZwAhỗ đó,8RkA tiZXapếp tụcdBGP tiếnRZwA đRZwAến gầnRBTk côRBTk vàRBTk ĐiềndBGP HuâRBTkn, cdBGPhất gi8RkAọng ma8RkAng đầyZXap ácdBGP ýRZwA vRBTkang lênZXap k8RkAhông chú8RkAt nRBTkgần ngại.

“Mạng sốngdBGP của8RkA cRBTkô… đRZwAã lấRZwAy đdBGPi RBTkhơi tRZwAhở cuZXapối cùRBTkng củadBGP TriếtRZwA Dạ.”

Trước ZXapmặt RZwAÁi H8RkAy 8RkAhiện giRZwAờ, RZwAmột 8RkATịnh 8RkANhi dBGPđáng yRBTkêu RZwAvà thân8RkA thiện8RkA trôngRZwA thRZwAật l8RkAạnh lùn8RkAg RBTkvà tànRBTk nhẫn,RBTk dBGPtừ giọngZXap nRBTkói c8RkAho đZXapến ánhRBTk nhìRZwAn đều8RkA dBGPthể 8RkAhiện r8RkAõ sựRBTk cămZXap tứRZwAc vRBTkà 8RkAchán ZXapghét c8RkAô tRBTkột cùng.

“Anh RZwAnhiều ldBGPời vớiZXap cdBGPô tRZwAa thìRZwA đ8RkAược ZXapgì?” TịnhdBGP RBTkNhi tứcRZwA giậdBGPn qRZwAuát vàodBGP mRBTkặt RBTkĐiền Huân,8RkA dBGPsau đ8RkAó lạiZXap RZwAdành trọnRBTk dBGPánh mắdBGPt oánRZwA RZwAhận chRZwAiếu thẳ8RkAng v8RkAào Á8RkAi Hy8RkA. “Cô!RZwA TrảdBGP Triết8RkA DRZwAạ lạ8RkAi cZXapho tôi!”

Tịnh Nh8RkAi RBTkđẩy mạdBGPnh 8RkAĐiền HuRBTkân ZXapsang mộtRZwA bê8RkAn, RBTktay cònZXap dBGPlại nắmdBGP lRBTkấy cRZwAổ áodBGP củadBGP ÁdBGPi dBGPHy laZXapy mạnRBTkh, kíRZwAch độ8RkAng hdBGPét lên.

“Trả an8RkAh dBGPấy lạZXapi ch8RkAo tôi!ZXap Người8RkA nênRZwA cRZwAhết đúRZwAng hơ8RkAn l8RkAà côdBGP, tạiRBTk sRBTkao lạidBGP RZwAlà aZXapnh ấy?”dBGP Dư8RkAờng nRBTkhư TịnZXaph Nh8RkAi đãdBGP hZXapoàn toàZXapn hiểuZXap lầm8RkA 8RkAvề cáiRZwA chếtRZwA củaRZwA TrZXapiết Dạ,ZXap rZXapa sứRBTkc lZXapay mZXapạnh cdBGPô dBGPhơn. “dBGPNếu khôngdBGP 8RkAvì cZXapô, RBTkanh TriếtdBGP Dạ8RkA đãRBTk khôRBTkng b8RkAị MidBGPnh VỹdBGP dBGPbắn chết!”

Ái RZwAHy đãRBTk rơZXapi 8RkAvào RBTktrạng 8RkAthái hRBTkoàn toàRBTkn RZwAmất đi8RkA cảmRBTk giác,ZXap mọi8RkA 8RkAviệc diZXapễn rRZwAa xu8RkAng quanRBTkh dườngZXap nhưRZwA khdBGPông cRZwAòn sZXapức ảnhRBTk hưởngRZwA nào8RkA cả.

Lúc RZwAnày, thứdBGP RZwAduy nhRZwAất côdBGP 8RkAcó thRBTkể cảmZXap nh8RkAận đượcRZwA lRBTkà vếRZwAt th8RkAương lòngZXap RZwAnơi tráZXapi tRBTkim RZwAnhỏ 8RkAbé đdBGPang tu8RkAôn tdBGPrào mộtdBGP ZXapdòng máZXapu… nướcdBGP mắRBTkt vẫRZwAn tiếpRBTk tụcdBGP 8RkArơi, 8RkAtrái tiZXapm cdBGPũng th8RkAeo đóZXap dBGPmà RZwAnhỏ nhữnRBTkg giọtZXap lRZwAệ máu.

Trước mắtRZwA ÁiRBTk HRZwAy tốiRBTk dầndBGP, tốiRZwA dầ8RkAn… sa8RkAu đRBTkó dBGPđôi mắZXapt ki8RkAa cũn8RkAg từRZwA từZXap n8RkAhắm nghiềnRBTk lại,RBTk phó8RkA mặc8RkA m8RkAọi tRZwAhứ chdBGPo tRBTkhời gian.

Tịnh RBTkNhi RZwAvẫn kdBGPhông hZXapề bậZXapn tâdBGPm ZXapđến chdBGPuyện ZXapcô đRBTkã ngấdBGPt điRZwA tZXapừ lRBTkúc 8RkAnào, vẫnRBTk kíchdBGP đZXapộng tiếp8RkA tZXapục lZXapay RZwAngười 8RkAÁi HRBTky, trdBGPên gòZXap má8RkA cũngRBTk lăRBTkn dàRZwAi mộtRBTk RZwAdòng RBTklệ cadBGPy đắng.

“Cô tZXapa RBTkngất ZXaprồi, ZXapem làRZwAm vậZXapy thRBTkì đư8RkAợc gì?”ZXap Điền8RkA HuRZwAân RBTkthờ ơRBTk nhìnZXap cảndBGPh tượngRBTk trướcZXap mắt,ZXap RZwAchán ndBGPản hỏi.

“Tên MRZwAinh VỹdBGP ấy,RBTk kRZwAhi nRBTkào hdBGPắn đến?”RBTk dBGPTịnh NhZXapi buôngRBTk tadBGPy rdBGPa RBTkkhỏi ngườiRBTk ZXapÁi RBTkHy, đểZXap mdBGPặc tRZwAhân hìnRZwAh dBGPnhỏ bZXapé RZwAkia tiếpdBGP đất,dBGP RZwAquay sandBGPg nhìdBGPn 8RkAĐiền ZXapHuân tứcZXap giận.

“Sớm thôi.RZwA” ĐdBGPiền Hu8RkAân lườiZXap RZwAbiếng RZwAtrả lời,RBTk lặRZwAng ZXaplẽ ngắRBTkm nhìn8RkA 8RkAcô gRBTkái 8RkAmang khdBGPuôn mặZXapt khRZwAá giốngZXap 8RkAThy RBTkThy, tRBTkrái tidBGPm chợRBTkt thắRZwAt lạZXapi, nhưngRBTk lạZXapi nhandBGPh chZXapóng lRZwAắng xuống.

“Hắn sẽdBGP phảiRBTk trRZwAả gRZwAiá RZwAvì đãRBTk hạidBGP ch8RkAết dBGPanh 8RkATriết ZXapDạ.” TịnhRZwA dBGPNhi đứn8RkAg dậy,RZwA đRZwAưa tZXapay ZXapgạt nước8RkA mắt,dBGP tRZwAiến vZXapề phRZwAía cửRZwAa vớiRZwA RZwAbộ dạngZXap vdBGPẫn toảRZwA RZwAra thRZwAứ sZXapát khí8RkA 8RkAham ZXapmuốn giếRBTkt người.

Điền HuâdBGPn chuRBTkyển ánZXaph mắtZXap saZXapng TịnhRBTk ZXapNhi, ZXapnụ cười8RkA nửa8RkA mRBTkiệng đểudBGP giảdBGP kdBGPia lạidBGP xRZwAuất hiệnRZwA trên8RkA môi.

 “Em khôndBGPg ngRBTkhi ngờ8RkA màdBGP lạdBGPi RBTktin tưRZwAởng tôi8RkA đếnRBTk thRZwAế dBGPsao, TịnhZXap Nhi?”

*Rầm*

Một thứdBGP âmdBGP thaRZwAnh RBTkva chRZwAạm mạnhRBTk RBTkmột cRZwAách RBTkbạo 8RkAlực dBGPvang ZXaplên, đ8RkAồng thời8RkA cá8RkAnh cử8RkAa củRBTka ZXapkhu nhà8RkA má8RkAy bZXapỏ hoa8RkAng quZXapen tRZwAhuộc đưRBTkợc m8RkAở RBTkra th8RkAô bạo.

Cảnh tượng8RkA lúc8RkA 8RkAnày, dường8RkA nhưZXap đanRZwAg táRBTki dBGPdiễn khdBGPung cảdBGPnh ha8RkAi năRBTkm trước…dBGP MidBGPnh VRBTkỹ đứnRBTkg trướcRBTk cửa,RZwA đôi8RkA mRZwAắt lạnhdBGP lRBTkùng l8RkAiếc RZwAsơ c8RkAảnh vậtRBTk RBTkxung qudBGPanh, nZXapơi nàyRZwA đRBTkã thậtZXap sựRZwA quá8RkA ZXapquen tdBGPhuộc 8RkAvới aRBTknh… 8RkAvà đếnRBTk 8RkAtận lúRBTkc này,ZXap RBTknó ZXapcũng khôngRZwA hdBGPề thZXapay đổi,8RkA chỉdBGP mộdBGPt khôn8RkAg gZXapian trống8RkA rỗnRZwAg maRZwAng dRBTkiện tíchRBTk cZXapực lớ8RkAn, 8RkAđồng 8RkAthời đRZwAem đếdBGPn ZXapcho ngườidBGP khác8RkA cRBTkảm giáRBTkc ớnRBTk lạnh8RkA chạyRBTk dọcdBGP sốZXapng lưng.

Đưa côdBGP ấydBGP đếRZwAn nRZwAơi nàydBGP… cuốidBGP cùng8RkA ĐiềndBGP dBGPHuân lRZwAại đZXapịnh làmZXap gdBGPì đây?

Minh V8RkAỹ thậtdBGP sựRZwA đangRBTk cốRBTk gắngdBGP 8RkAkìm nénRZwA nRZwAỗi dBGPlo lắngRBTk đangZXap ZXapdâng tdBGPrào tdBGProng lòng,RZwA mRZwAất TdBGPhy 8RkAThy dBGPđã làZXap quádBGP đủ,RZwA nhưZXapng lầdBGPn nàyRBTk ndBGPạn nRBTkhân 8RkAlại RBTklà ÁZXapi RZwAHy… vịRZwA trZXapí dBGPcô dBGPtrong ZXaplòng anRZwAh cóRBTk lẽRBTk RZwAcòn qu8RkAan trọnZXapg hơRZwAn TdBGPhy ThZXapy dBGPgấp ngàdBGPn lần!

Nhất địn8RkAh anRZwAh sZXapẽ khô8RkAng RBTkđứng dBGPyên nhìdBGPn dBGPkẻ khdBGPác hZXapại chếtZXap cô8RkA trướcRZwA mặZXapt mìnRBTkh nhưRBTk ThdBGPy Thy!

Nét mặtZXap Min8RkAh VZXapỹ vẫn8RkA tỏ8RkA ZXapra điZXapềm tĩnhRZwA hRZwAết mức,ZXap nRZwAhưng tronRZwAg đôi8RkA mắtRZwA mà8RkAu hổ8RkA phá8RkAch dBGPđang ánRZwAh lê8RkAn nZXaphững tRZwAia 8RkAnhìn phRBTkức ZXaptạp đầRBTky đauRBTk đớn.

Nơi lồngRZwA ngựcRZwA aRBTknh, tZXaprái tiRZwAm kidBGPa đanRBTkg đậpRBTk mạnhZXap lRBTkiên hồiRBTk, vừadBGP gấpRZwA ZXapgáp dBGPvừa mạZXapnh mẽ,ZXap tấtZXap cảdBGP c8RkAhỉ vìdBGP s8RkAự ZXapan ngdBGPuy dBGPcủa dBGPÁi Hy.

Hạo ThRZwAần đứngZXap sdBGPau MRZwAinh Vỹ,RZwA cũnRZwAg đưaRBTk đôiRBTk mZXapắt dòZXap ZXapxét mộRBTkt lưRBTkợt 8RkAxung 8RkAquanh k8RkAhung cZXapảnh trướcRZwA dBGPmắt, đâdBGPy… ldBGPà nơRBTki đRBTkã từnRZwAg tướRBTkc đi8RkA sRBTkinh mạngdBGP củZXapa đRZwAứa RZwAem gRZwAái đángdBGP ydBGPêu màRZwA cậuRBTk hếtRBTk mựcZXap yêRBTku thương.

Cả ngườiRBTk HạRZwAo ThầnZXap khẽRZwA ru8RkAn lênZXap, nRBTkhưng sa8RkAu đó8RkA lRBTkại đượZXapc ZXapvẻ bRZwAề ngoZXapài mạnhRBTk mRZwAẽ cdBGPhe khuất.

Người RBTkcon gáiRBTk ấy,dBGP bản8RkA sadBGPo củaRZwA TRZwAhy TdBGPhy, mộtRZwA dBGPlần nữa8RkA lạiRBTk trở8RkA thàdBGPnh ZXapnạn nhân8RkA tdBGPái diễnZXap ch8RkAo vởRZwA kị8RkAch đẫdBGPm dBGPmáu nàdBGPy ư?

Khung cảnRZwAh tĩnh8RkA l8RkAặng đếndBGP 8RkAngạt thở,RBTk nhưRZwAng vẫndBGP khô8RkAng RBTkhề cóRZwA bấtRBTk 8RkAkỳ đRBTkộng tdBGPĩnh dBGPbất thườZXapng nRZwAào cả…

Một dáZXapng ngườRZwAi troRBTkng bộRBTk 8RkAvest RZwAđen ZXaptừ trondBGPg toándBGP ZXapcận RBTkvệ p8RkAhía 8RkAsau cRZwAhợt cấ8RkAt bướZXapc, gấpZXap gápRBTk nRZwAhư muố8RkAn vưRZwAợt RBTkqua mặtZXap RZwAMinh VỹRBTk màZXap xônZXapg vàdBGPo bêdBGPn trong.

Ngay lậRBTkp tứZXapc, MZXapinh RBTkVỹ đ8RkAã dBGPđưa RBTktay chặRBTkn nga8RkAng trdBGPước RBTkmặt VdBGPĩnh KdBGPỳ, đZXapộng tácdBGP nhẹRBTk 8RkAnhàng vRZwAà dứ8RkAt khoát.

“Quay vềZXap ZXapđúng ZXapvị tRZwArí, tZXapôi RZwAchưa hềRBTk rZXapa lRBTkệnh RBTkcho cdBGPậu vàZXapo.” 8RkAAnh nóRZwAi ZXapđều đZXapều, kRBTkhông RBTkhề ngo8RkAảnh mặtdBGP lạdBGPi phRBTkía 8RkAsau, từRBTk từRZwA hạdBGP tZXapay xuống.

Vĩnh dBGPKỳ cRZwAúi thấ8RkAp đầu,dBGP lùZXapi dRZwAần vRZwAề RBTkphía sa8RkAu, ZXaphoà vàoRBTk toá8RkAn cận8RkA 8RkAvệ đadBGPng to8RkAả rZXapa sRBTkát khRBTkí nRBTkgút trời.

Đến l8RkAúc này,dBGP VZXapĩnh dBGPKỳ bắtRBTk RZwAđầu cảmRZwA tRBTkhấy RBTkhối hận8RkA 8RkAvì dBGPđã k8RkAý tZXapên vào8RkA bảRBTkn 8RkAhợp đRBTkồng đaRBTkng RBTknằm trZXapong taZXapy MinZXaph Vỹ.

Muốn thdBGPam gRBTkia vàRZwAo tổRZwA chứRBTkc dBGPvà cZXapó cdBGPơ hRZwAội bả8RkAo vệZXap chZXapo RBTkÁi RBTkHy, VĩZXapnh KZXapỳ dBGPđã đồ8RkAng ýRBTk đRBTkể MiRBTknh ZXapVỹ đặdBGPt RZwAra mộ8RkAt bRBTkản hợpZXap đồndBGPg sRZwAinh tử.

Theo đdBGPó, Vĩn8RkAh KỳRZwA ph8RkAải tZXapuân th8RkAeo mRBTkệnh lệnh8RkA cRBTkủa MRBTkinh dBGPVỹ vôRBTk đ8RkAiều kiRZwAện, cũRZwAng nRZwAhư sựZXap sRZwAống chếtRZwA ZXapcủa VĩnhRZwA KỳZXap dRZwAo MiRBTknh ZXapVỹ toàZXapn quyền8RkA quZXapyết định.

Hơn RZwAhết, điềuRZwA khdBGPoản cdBGPấm RZwAkỵ trodBGPng hợRZwAp RBTkđồng đươdBGPng nhRBTkiên lZXapà phả8RkAi RBTkgiữ khoảndBGPg cáchdBGP nhấtZXap địnhRZwA vớidBGP ÁZXapi HyRZwA, chỉRZwA cầRBTkn tRZwAuân tRZwAheo đúdBGPng dBGPnhững điềuRZwA khoZXapản tronZXapg hợpRZwA đdBGPồng, VĩnhRZwA K8RkAỳ sẽZXap đượcRZwA đàoRBTk tRBTkạo bàRZwAi bảnZXap vRBTkà thực8RkA hidBGPện dBGPduy nhấtZXap RZwAmục tiêuRBTk đượcRZwA ZXapkề dBGPcận RZwAvà bảdBGPo dBGPvệ cô.

Về p8RkAhần mìnRBTkh, MidBGPnh Vỹ8RkA ddBGPĩ nh8RkAiên biếtRBTk rdBGPõ 8RkAVĩnh RZwAKỳ RBTksẽ khônRBTkg dBGPbao RZwAgiờ làmZXap tổnRBTk hạiZXap đếRBTkn ZXapÁi HyRBTk, đặcRBTk biệtdBGP l8RkAà tìn8RkAh hìnhdBGP hZXapiện gZXapiờ cRBTkũng đangRBTk dBGPrất cầRZwAn mZXapột ngườiRZwA cdBGPó thểRBTk đRZwAặt sựZXap aZXapn toàRBTkn của8RkA vdBGPợ mì8RkAnh lêndBGP hàngdBGP đZXapầu, vàRZwA VĩnZXaph Kỳ8RkA hộiZXap t8RkAụ đRZwAủ tdBGPất cảRZwA các8RkA 8RkAđiều RBTkkiện trên.

Nếu kh8RkAông vìRBTk nhdBGPững RZwAquy tắcZXap đRZwAịnh đdBGPoạt dBGPsự RZwAsống ch8RkAết cRZwAủa mRBTkình, bZXapất chấp8RkA mọidBGP trởRBTk ngRZwAại, VĩRZwAnh KỳdBGP s8RkAẽ lậpRZwA ZXaptức tìRBTkm đếnRZwA bênRBTk RBTkÁi H8RkAy mRBTkà ôRBTkm thậtRBTk cRZwAhặt và8RkAo lòng.

Nhưng quZXapyền hdBGPạn củaRZwA bdBGPản hRBTkợp đồngdBGP kiadBGP… khôn8RkAg dBGPcho phéZXapp VRBTkĩnh KỳdBGP làRBTkm thế.

Và dBGPnếu thậtRZwA sRBTkự VĩnhRZwA dBGPKỳ 8RkAcó thểRZwA ômRZwA lấyRBTk ÁRBTki HydBGP, 8RkAthì RBTkđôi taRZwAy RBTkcủa ngườiRBTk dBGPcon 8RkAgái ấZXapy 8RkAcũng 8RkAsẽ dBGPnhẫn dBGPtâm đẩyRZwA VRBTkĩnh ZXapKỳ ZXapra xaRBTk… vRBTkì vòngRZwA tdBGPay màRZwA côZXap cZXapần, 8RkAvốn dĩZXap khôngRZwA phảiZXap lRZwAà vòngdBGP tadBGPy củaZXap RBTkVĩnh Kỳ.

Minh V8RkAỹ nhRBTkíu ZXapmày ZXapnhìn vàoZXap RBTkkhoảng kRBTkhông trướcdBGP mặ8RkAt, đôiRBTk châRBTkn 8RkAbắt dBGPđầu cấdBGPt bước8RkA tRBTkiến vàoRZwA bêZXapn trongRZwA, dBGPkèm thRBTkeo dBGPgiọng rRZwAa lệnh.

“Trừ HạodBGP Th8RkAần, nhdBGPững ngườiRBTk cRZwAòn ldBGPại khôZXapng đưdBGPợc vRBTkào trongZXap.” T8RkAheo tìn8RkAh h8RkAình hiện8RkA tạRBTki, RBTktốt 8RkAhơn l8RkAà cRBTkàng ítdBGP ZXapngười vàRZwAo sZXapẽ càRZwAng tốt.

Bước cZXaphân MinRZwAh Vỹ8RkA vdBGPà HạoZXap TRBTkhần ti8RkAến vàRZwAo bênRBTk tRBTkrong, gấZXapp RZwAgáp dBGPnhư đ8RkAang lRZwAo RBTksợ mìndBGPh RBTksẽ đán8RkAh 8RkAmất mộ8RkAt thứZXap cực8RkA kỳRZwA qudBGPan trọng.

Bên ngoài,RBTk dBGPVĩnh KỳRBTk đứngZXap lẫnRZwA trondBGPg toánRZwA cậnZXap vệ,RBTk đôZXapi mắtZXap xuRZwAất RBTkhiện dBGPnhững RZwAánh nhìndBGP dBGPu uất.

“Tịnh NhidBGP, 8RkAcho RZwAem nZXapày.” TriZXapết DạRBTk RZwAnắm lấy8RkA bà8RkAn tZXapay RZwAcủa TịZXapnh N8RkAhi, saRBTku đZXapó ZXapđặt RBTkvào lònZXapg bàndBGP 8RkAtay dBGPmột chiếcRBTk đồn8RkAg hồZXap cát8RkA bZXapé dBGPxíu 8RkAmàu đen.

“Sao lZXapại làRZwA dBGPmàu đen?”RBTk TRZwAịnh NRBTkhi nhRZwAíu màyRZwA nhìRZwAn ZXapchiếc đdBGPồng hZXapồ cRZwAát 8RkAđang nằRBTkm dBGPgọn trdBGPong taRZwAy, giọngRBTk điệuZXap có8RkA c8RkAhút ZXapkhó chịu.

“Vì mRZwAàu đenRBTk hợpZXap vRBTkới 8RkAem hơn…”RBTk 8RkAGương mặZXapt TrZXapiết dBGPDạ thoánZXapg bRZwAuồn, ZXapsau 8RkAđó nởRBTk mộtdBGP nụ8RkA cdBGPười gượn8RkAg, RZwAcó dBGPlẽ đâyZXap l8RkAà lRZwAần cuốRBTki TriếRBTkt DRZwAạ 8RkAđược gầnZXap RZwATịnh NdBGPhi. “…RBTk NếdBGPu dBGPai đZXapó hoặ8RkAc 8RkAcó việRZwAc dBGPgì kh8RkAiến dBGPem buồn,RZwA cứdBGP lRZwAật 8RkAngược ch8RkAiếc đồZXapng hồRZwA cátdBGP nàRBTky lại,RBTk eZXapm sẽRBTk cảmdBGP tZXaphấy dễ8RkA RBTkchịu hơn.”

“Tại dBGPsao 8RkAem lạiRBTk phảiZXap lậtZXap 8RkAngược cáiZXap tRZwAhứ vRBTkô nghĩaZXap ndBGPày trZXapong khRZwAi 8RkAem đRBTkã có8RkA aZXapnh?” TịnhdBGP NRZwAhi phụngZXap phịu,dBGP đưdBGPa RZwAtay đấ8RkAm đấm8RkA vàRBTko ngRBTkực TrRBTkiết 8RkADạ, néRBTkt mặt8RkA vôdBGP cùRZwAng khódBGP chRZwAịu. RBTk“Này! ThấRZwAy kRZwAhông? MỗRZwAi RBTklần RZwAem khôn8RkAg vuZXapi andBGPh cứRBTk đRBTkể eZXapm đáRBTknh anZXaph vZXapài cái8RkA l8RkAà được.”

“Không 8RkAhề 8RkAvô ngRBTkhĩa.” TriếtRBTk 8RkADạ lậpZXap tức8RkA ZXaplên tiếngRBTk ph8RkAủ địndBGPh, trênZXap RBTkmôi dBGPnở một8RkA ndBGPụ cRZwAười cRBTkay đắng.RBTk “ChỉZXap cần8RkA 8RkAem lậtRBTk ngượ8RkAc đồngZXap ZXaphồ ZXapcát ZXaptheo trRBTkuyền thuyết,ZXap e8RkAm sẽZXap RBTkthấy thZXapanh thảZXapn hơn.”

“Em RBTkkhông cầRBTkn biết!”RBTk Tịn8RkAh NhRBTki đưdBGPa t8RkAay ôm8RkA lấyRBTk đầu,RZwA bưRZwAớng ZXapbỉnh héZXapt lêZXapn… dBGPđôi RBTkkhi TRZwAriết DạZXap luônZXap hàdBGPnh xdBGPử mộtRZwA cáRZwAch RBTkkhó hiểu,ZXap khôngZXap giốndBGPg vRBTkới RZwAanh thườZXapng ngàRZwAy cdBGPhút nào.

“Sắp tớidBGP…” ĐểRBTk mặcRBTk RBTkTịnh NdBGPhi dBGPcứ liRBTkên 8RkAtục đZXapấm vàdBGPo ZXapngười, TrZXapiết DạdBGP sRBTkiết chRZwAặt vdBGPòng tRBTkay 8RkAhơn, nhRBTkư đangdBGP dBGPcố gắngRZwA cZXapảm 8RkAnhận dBGPhơi ấmZXap củadBGP ng8RkAười mìn8RkAh đangRBTk RBTkbảo RZwAvệ trZXapong ZXapvòng tdBGPay. “…8RkA códBGP RBTklẽ anRBTkh khônZXapg RBTkthể dBGPở c8RkAạnh ZXapem 8RkAđược nZXapữa, aRBTknh phảiZXap đdBGPi xa.”

“Mặc RZwAanh, anZXaph cRZwAứ đi8RkA luôndBGP cũnRZwAg dBGPđược, RBTkem khôn8RkAg cầnRBTk adBGPnh bảodBGP RBTkvệ!” dBGPDường n8RkAhư đã8RkA qRZwAuá mức8RkA chRZwAịu 8RkAđựng, TịnRZwAh 8RkANhi tức8RkA giận8RkA quátRZwA lên8RkA, ngoảRBTknh mRZwAặt saRBTkng hướZXapng khácRBTk giậnZXap dỗi…RBTk aRBTki chRZwAo phé8RkAp TridBGPết RBTkDạ đượdBGPc quyềRBTkn rờiRBTk xRBTka TịnhZXap Nh8RkAi cRBTkơ chứ?

“Có lẽ…RBTk lầRBTkn nRBTkày sẽZXap khônRZwAg trở8RkA RBTkvề nữa…RBTk” ĐôdBGPi mRBTkôi dBGPTriết DạdBGP RBTkkhẽ mấpdBGP máy,RBTk p8RkAhát rRZwAa mộtZXap 8RkAcâu dBGPnói ndBGPhỏ, r8RkAất nhRZwAỏ… vàdBGP dZXapĩ RZwAnhiên, RZwATịnh NRBTkhi 8RkAhoàn ZXaptoàn không8RkA th8RkAể 8RkAnghe đượcRBTk RZwAcâu RBTknói đầy8RkA đaudBGP đRZwAớn ấy.

Truyền thuyếtdBGP đồngdBGP hdBGPồ cáZXapt sao?