You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để ang5fqcnh gQNxxV6ần bêQNxxV6n em

Một vRhB8ymiên đạ7Dn sượt7D thẳng5fqcng quQNxxV6a ngg5fqcnười RhB8ymÁi HRhB8ymy g5fqcntừ p7Dhía s7Dau, đáRhB8ymp đRhB8ymúng vQNxxV6ào khẩug5fqcn g5fqcnsúng cQNxxV6ô g5fqcnđang chQNxxV6ĩa RhB8ymvào đQNxxV6ầu vẫRhB8ymn chưag5fqcn kịp7D g5fqcnbóp còiQNxxV6 khiếnRhB8ym khẩuRhB8ym súnRhB8ymg bậtQNxxV6 r7Da khỏig5fqcn t7Day 7Dcô vRhB8ymà rQNxxV6ơi xuống7D n7Dền g5fqcnđất mộtRhB8ym QNxxV6cách “hoànhg5fqcn tráng”.

“Đích đến7D tiQNxxV6ếp tg5fqcnheo 7Dsẽ QNxxV6là em…”QNxxV6 Mig5fqcnnh Vỹ7D vẫ7Dn giRhB8ymơ khẩu7D s7Dúng trêng5fqcn g5fqcntay về7D QNxxV6phía ÁiQNxxV6 g5fqcnHy đangg5fqcn bất7D động,QNxxV6 đôRhB8ymi mắt7D vRhB8ymằn nộg5fqcn khí,QNxxV6 g5fqcnanh t7Diếp RhB8ymtục lên7D đg5fqcnạn cg5fqcnho khẩuRhB8ym sQNxxV6úng trg5fqcnong tRhB8ymay, tầm7D ngắmQNxxV6 hiệng5fqcn giờQNxxV6 7Dđã chg5fqcnuyển từQNxxV6 g5fqcnkhẩu súngg5fqcn kiRhB8yma RhB8ymsang Á7Di HyQNxxV6, “…RhB8ym e7Dm khônQNxxV6g cóRhB8ym qQNxxV6uyền tựg5fqcn k7Dết thúcQNxxV6 cuộc7D sg5fqcnống g5fqcncủa cg5fqcnhính mìRhB8ymnh, v7Dì ngưg5fqcnời d7Duy nhg5fqcnất đượcg5fqcn quyềRhB8ymn giế7Dt g5fqcnem QNxxV6là anh!”

Minh Vỹg5fqcn 7Dnhíu màyRhB8ym nhìng5fqcn Ág5fqcni g5fqcnHy, nhưQNxxV6ng lọtg5fqcn vàRhB8ymo tầmg5fqcn mắQNxxV6t g5fqcnchỉ QNxxV6có RhB8ymduy nhấtg5fqcn bónQNxxV6g 7Ddáng nh7Dỏ RhB8ymbé 7Dđó từg5fqcn phíaRhB8ym sauQNxxV6, tRhB8ymrông g5fqcnthật đơQNxxV6n độcQNxxV6 và7D lạ7Dc lg5fqcnõng tro7Dng không7D giaRhB8ymn tĩnhg5fqcn lặng.

Cô bất7D động,RhB8ym 7Dtrên gươn7Dg mặ7Dt vQNxxV6ẫn 7Dcòn g5fqcnlưu lạ7Di mộtg5fqcn vệtg5fqcn nRhB8ymước g5fqcndài, đg5fqcnôi mg5fqcnắt g5fqcnvô địnhg5fqcn đag5fqcnng g5fqcndần đượcQNxxV6 RhB8ymphủ g5fqcnthêm RhB8ymmột lQNxxV6ớp sg5fqcnương mờ7D nhạt.

Ông H7Dàn RhB8ymcho mộtQNxxV6 tRhB8ymay vàQNxxV6o túQNxxV6i, sa7Du đó7D lạiQNxxV6 nhg5fqcnìn chằmQNxxV6 c7Dhặp vàoRhB8ym ngườig5fqcn cRhB8ymon gái7D trg5fqcnước mặt.

Sự lựRhB8yma chọn7D thứRhB8ym ba?

Là tựg5fqcn giếtQNxxV6 chínhQNxxV6 mì7Dnh 7Dđể khỏi7D phg5fqcnải đốiRhB8ym mặQNxxV6t sao?

Gương mặg5fqcnt RhB8ymông RhB8ymphảng phấtQNxxV6 mộtRhB8ym nụRhB8ym cườig5fqcn hQNxxV6ài lòngRhB8ym, g5fqcnvì RhB8ymdù g5fqcncho ÁQNxxV6i RhB8ymHy có7D lựaRhB8ym 7Dchọn mộtg5fqcn tQNxxV6rong ha7Di RhB8ymđiều k7Diện tQNxxV6hì khẩg5fqcnu súng7D cg5fqcnủa RhB8ymông QNxxV6cũng sẽRhB8ym lập7D t7Dức kRhB8ymết thúg5fqcnc sig5fqcnnh mạngRhB8ym 7Dtrước mặt…RhB8ym vg5fqcnì côg5fqcn gQNxxV6ái 7Dnày quág5fqcn 7Dtầm thường!

Nhưng điềug5fqcn ôQNxxV6ng vừa7D đượcg5fqcn tRhB8ymrông tg5fqcnhấy, q7Duả thậRhB8ymt khônRhB8ymg thểRhB8ym lườnQNxxV6g trướ7Dc QNxxV6cô bég5fqcn này7D QNxxV6đã suRhB8ymy n7Dghĩ n7Dhững gì.

“Quay vềQNxxV6 7Dbên tôi…”RhB8ym Ming5fqcnh VỹQNxxV6 nQNxxV6ói đều7D RhB8ymđều, đôiRhB8ym mắtQNxxV6 sắQNxxV6c lạRhB8ymnh đRhB8ymang chiếuQNxxV6 tg5fqcnhẳng vg5fqcnào ÁiRhB8ym RhB8ymHy kèm7D tQNxxV6heo mộ7Dt RhB8ymlời yêuRhB8ym cầuQNxxV6 “siêu7D trg5fqcnọng”, “…QNxxV6 c7Dho QNxxV6em mườRhB8ymi giây.”

1s…

2s…

Ái H7Dy đưRhB8yma RhB8ymtay gạtg5fqcn vộRhB8ymi vết7D 7Dtích c7Dủa ng5fqcnước mắ7Dt trênQNxxV6 QNxxV6mặt mìQNxxV6nh, tQNxxV6ừ 7Dtừ ngoảnh7D mặtRhB8ym lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn g5fqcncòn cóg5fqcn tRhB8ymhể tg5fqcnrở RhB8ymvề QNxxV6bên aRhB8ymnh sao?

Minh Vỹ7D 7Dvẫn gig5fqcnơ kg5fqcnhẩu súnQNxxV6g tr7Dên tQNxxV6ay vềRhB8ym phía7D QNxxV6Ái HyQNxxV6, đôig5fqcn mắg5fqcnt điềmQNxxV6 tĩnhg5fqcn lạnhQNxxV6 lùngg5fqcn qQNxxV6uan s7Dát từng5fqcng cg5fqcnử chỉg5fqcn tiếpQNxxV6 tQNxxV6heo củQNxxV6a ngRhB8ymười RhB8ymcon gá7Di trướg5fqcnc mặt.

6s…

7s…

Đôi chRhB8ymân RhB8ymkia RhB8ymbắt đầQNxxV6u nhấcQNxxV6 lQNxxV6ên, nối7D tiếpQNxxV6 từngQNxxV6 bg5fqcnước QNxxV6chân đếnRhB8ym gầng5fqcn MinRhB8ymh Vỹ.

Chợt nhữngRhB8ym bướcRhB8ym châ7Dn ki7Da kg5fqcnhựng lại…

8s…

Ái g5fqcnHy đưaQNxxV6 mắtQNxxV6 nhRhB8ymìn RhB8ymMinh VỹRhB8ym đang5fqcng nhíuQNxxV6 mà7Dy nhìRhB8ymn QNxxV6mình, míQNxxV6m môi,RhB8ym lắQNxxV6c QNxxV6nhẹ đầu.

Chỉ cầnQNxxV6 thêm7D vRhB8ymài bư7Dớc nữaQNxxV6 t7Dhôi, vài7D bước7D nữRhB8yma thg5fqcnì côQNxxV6 sẽRhB8ym lạ7Di cóg5fqcn th7Dể chạmRhB8ym vàQNxxV6o 7DMinh RhB8ymVỹ… nhưn7Dg 7Dcô lạig5fqcn hoànQNxxV6 toànRhB8ym RhB8ymđứng bất7D đRhB8ymộng, mQNxxV6ột gg5fqcniọng nóQNxxV6i RhB8ymnhẹ QNxxV6nhàng g5fqcncất lg5fqcnên vớig5fqcn một7D QNxxV6âm vựcg5fqcn QNxxV6trong thanh.

“Em… khôg5fqcnng g5fqcnlàm được.”

Chính RhB8ymÁi HRhB8ymy 7Dcòn khQNxxV6ông hiểQNxxV6u QNxxV6mình g5fqcnđang nóiQNxxV6 QNxxV6và làg5fqcnm g7Dì, chỉg5fqcn biết7D nếuRhB8ym l7Dại dựaRhB8ym dRhB8ymẫm vàRhB8ymo Mg5fqcninh g5fqcnVỹ, mìng5fqcnh sẽ7D hQNxxV6oàn tQNxxV6oàn mg5fqcnất phươngQNxxV6 hướng…

… khôngQNxxV6 thể7D trởRhB8ym n7Dên mạg5fqcnnh QNxxV6mẽ h7Dơn được7D nữag5fqcn vàQNxxV6 7Dquen dQNxxV6ần vớQNxxV6i sQNxxV6ự bảog5fqcn vQNxxV6ệ củag5fqcn anh.

9s…

10s…

Khẩu súRhB8ymng tr7Dong 7Dtay MinRhB8ymh VỹRhB8ym tQNxxV6hoáng g5fqcnrun lêg5fqcnn, ngó7Dn tag5fqcny đaRhB8ymng dầnQNxxV6 QNxxV6ghì lấyRhB8ym RhB8ymcò sú7Dng, chuẩn7D bị7D mộtRhB8ym hưQNxxV6ớng bắnQNxxV6 7Dnhất định.

Chỉ cầnQNxxV6 bRhB8ymước đếng5fqcn bê7Dn MiRhB8ymnh VỹQNxxV6, RhB8ymliệu RhB8ymcó khóQNxxV6 QNxxV6quá không?

“Một bướcQNxxV6, rồQNxxV6i 7Dlại 7Dthêm mộg5fqcnt bước…

… cóg5fqcn quág5fqcn khRhB8ymó đg5fqcnể 7Dem bước7D đến7D gQNxxV6ần anh?”

*Cạch*

Khẩu sg5fqcnúng tRhB8ymrong t7Day g5fqcnMinh VRhB8ymỹ RhB8ymrơi RhB8ymtự dg5fqcno xuốQNxxV6ng mg5fqcnặt đấtQNxxV6 lạRhB8ymnh lẽog5fqcn, g5fqcnlần nàyRhB8ym ngườig5fqcn cấg5fqcnt bướcg5fqcn 7Dlại QNxxV6là anh!

Một g5fqcnbước… haRhB8ymi bước…QNxxV6 g5fqcnba bước…

Minh 7DVỹ đứg5fqcnng đốQNxxV6i di7Dện vớiQNxxV6 7DÁi Hy7D, RhB8ymanh QNxxV6gấp gg5fqcnáp ôQNxxV6m côQNxxV6 vàoQNxxV6 lòngQNxxV6, gRhB8ymục mặtRhB8ym g5fqcnlên bờQNxxV6 va7Di nhQNxxV6ỏ bQNxxV6é kia.

“Nếu khQNxxV6ông thQNxxV6ể quaQNxxV6y RhB8ymvề vớiQNxxV6 RhB8ymtôi, 7Dthì 7Dhãy đểRhB8ym tg5fqcnôi bướcRhB8ym đRhB8ymến bên7D emRhB8ym.” Mig5fqcnnh Vỹg5fqcn siếRhB8ymt chặtQNxxV6 vòng7D taQNxxV6y hơ7Dn, cảmQNxxV6 giác7D khRhB8ymi cg5fqcnhĩa súg5fqcnng vQNxxV6ào chínRhB8ymh ngườg5fqcni cog5fqcnn QNxxV6gái mQNxxV6ình yêug5fqcn tQNxxV6hương quảg5fqcn tQNxxV6hật g5fqcnrất đg5fqcnau đớn.

Ái 7DHy đưRhB8ymợc QNxxV6Minh VỹRhB8ym g5fqcnôm gọn7D tRhB8ymrong QNxxV6tay, bấtRhB8ym g7Diác hRhB8ymai bRhB8ymàn tQNxxV6ay 7Dđang buônRhB8ymg thõn7Dg g5fqcnvô RhB8ymthức đưaQNxxV6 lêng5fqcn, vốnRhB8ym địnhg5fqcn đápg5fqcn lại7D an7Dh, cảmg5fqcn nhg5fqcnận rg5fqcnõ hơiQNxxV6 ấmQNxxV6 từQNxxV6 pg5fqcnhía bêRhB8ymn kRhB8ymia g5fqcnhơn, nh7Dưng hànRhB8ymh đQNxxV6ộng ấ7Dy b7Dỗng dưng7D khựngRhB8ym QNxxV6lại, s7Dau g5fqcnđó nh7Danh t7Day RhB8ymđẩy anhra.

“Xin lQNxxV6ỗi vRhB8ymì đãg5fqcn đRhB8ymến lRhB8ymàm phiền7D aRhB8ymnh, eRhB8ymm s7Dẽ vềRhB8ym nhg5fqcnà.” ÁRhB8ymi 7DHy q7Duay mặtRhB8ym 7Dsang QNxxV6hướng 7Dkhác tránRhB8ymh ág5fqcnnh nhìnRhB8ym RhB8ymcủa Mi7Dnh Vỹ,7D nhRhB8ymờ 7Dvậy nQNxxV6ên kQNxxV6hông tQNxxV6hể thấ7Dy QNxxV6được từg5fqcn đô7Di mắtg5fqcn RhB8ymkia đag5fqcnng hằRhB8ymn sg5fqcnâu mg5fqcnột nỗi7D tuy7Dệt vọng7D cù7Dng cực.

Ái H7Dy vừg5fqcna rờiQNxxV6 khỏiQNxxV6 vòRhB8ymng tQNxxV6ay củ7Da Min7Dh Vỹ,RhB8ym lRhB8ymập tQNxxV6ức chg5fqcnạy 7Dra kg5fqcnhỏi phòng,QNxxV6 QNxxV6bóng dáQNxxV6ng ôngRhB8ym 7DHàn cũng7D RhB8ymkhông cQNxxV6òn hg5fqcniện diệg5fqcnn ở7D đó.

Anh lạ7Di tr7Dở nêng5fqcn đơng5fqcn đ7Dộc tronRhB8ymg căRhB8ymn RhB8ymphòng tậpRhB8ym bQNxxV6ắn RhB8ymlạnh RhB8ymlẽo, mộtg5fqcn chQNxxV6út g7Dì đ7Dó ởg5fqcn tráQNxxV6i QNxxV6tim đanRhB8ymg nhQNxxV6ói lêng5fqcn 7Dtừng đợQNxxV6t QNxxV6đau đớn.

Bước ng5fqcnhanh RhB8ymra khg5fqcnỏi că7Dn biệ7Dt thựg5fqcn củaRhB8ym QNxxV6tổ chứcg5fqcn QNxxV6Knight, trQNxxV6ong lRhB8ymòng ÁiRhB8ym g5fqcnHy RhB8ymchợt cảmRhB8ym th7Dấy vô7D QNxxV6cùng bấtQNxxV6 an.

Một phầRhB8ymn lạiRhB8ym cảm7D thấyQNxxV6 ân7D hQNxxV6ận vQNxxV6ì cáchRhB8ym cưg5fqcn x7Dử RhB8ymxa c7Dách vg5fqcnừa rồiRhB8ym vớiQNxxV6 MinRhB8ymh Vỹ.

Nhưng QNxxV6chỉ cầ7Dn ởRhB8ym bRhB8ymên aQNxxV6nh, 7Dcô 7Dđã qg5fqcnuên cáchQNxxV6 RhB8ymtự RhB8ymmình đứRhB8ymng dậy,g5fqcn quêRhB8ymn cáchQNxxV6 tự7D bRhB8ymảo vệ7D chíg5fqcnnh mìg5fqcnnh… vàRhB8ym quên7D cg5fqcnả g5fqcncách làmg5fqcn tổng5fqcn thươn7Dg ngưRhB8ymời khác.

Bước g5fqcnnhanh trê7Dn coRhB8ymn đườngRhB8ym vắngQNxxV6 RhB8ymvẻ, ÁQNxxV6i RhB8ymHy cứRhB8ym tg5fqcnhế chìRhB8ymm vQNxxV6ào những5fqcng dòRhB8ymng g5fqcnsuy tg5fqcnư hRhB8ymiện tại.

Một cg5fqcnhiếc BMg5fqcnW mQNxxV6àu đeQNxxV6n RhB8ymdừng QNxxV6lại trướcg5fqcn mặtg5fqcn QNxxV6Ái HQNxxV6y, g5fqcnmột độngQNxxV6 tQNxxV6ác nhag5fqcnnh ta7Dy lôg5fqcni QNxxV6mạnh QNxxV6cô 7Dvào RhB8ymxe, RhB8ymấn vàoQNxxV6 ghế.

Ái 7DHy vẫn7D cg5fqcnhưa kịQNxxV6p hig5fqcnểu c7Dhuyện gìg5fqcn 7Dđang xảyQNxxV6 rag5fqcn, g5fqcncả ngườiRhB8ym hoàn7D toàg5fqcnn mQNxxV6ất đi7D cảQNxxV6m giá7Dc, chợt7D mg5fqcnột QNxxV6chiếc 7Dkhăn đượcg5fqcn đưaQNxxV6 lêQNxxV6n bịt7D chặRhB8ymt mQNxxV6iệng 7Dcô lạiQNxxV6, mặRhB8ymc c7Dho cô7D rQNxxV6a sức7D đẩyg5fqcn bà7Dn tag5fqcny đangQNxxV6 ấnQNxxV6 RhB8ymmạnh chQNxxV6iếc khăQNxxV6n 7Dkia ra.

1s…

2s…

Trước m7Dắt Á7Di 7DHy bỗngg5fqcn trởRhB8ym nê7Dn mRhB8ymờ nhạt,7D c7Dả ngườig5fqcn rQNxxV6ơi vàQNxxV6o trạng7D tQNxxV6hái mệQNxxV6t mỏi7D, hàg5fqcnng mQNxxV6i RhB8ymdài cứ7D từRhB8ym từg5fqcn rũ7D xuống,g5fqcn c7Dhe khg5fqcnuất đ7Dôi mắtg5fqcn màu7D nâuRhB8ym trRhB8ymong sáng.

Bàn 7Dtay k7Dia cũRhB8ymng dRhB8ymần th7Dả lỏng,RhB8ym QNxxV6chiếc 7Dkhăn cũngQNxxV6 đượcg5fqcn nângg5fqcn RhB8ymlên, mg5fqcnột ng5fqcnụ cư7Dời nửQNxxV6a miệng7D qRhB8ymuen tQNxxV6huộc hiệnQNxxV6 trRhB8ymên khuônQNxxV6 g5fqcnmặt củ7Da kẻRhB8ym QNxxV6đang ngRhB8ymồi 7Dkề cRhB8ymận bênQNxxV6 cô.

“Làm tRhB8ymốt lg5fqcnắm.” RhB8ymBàn tRhB8ymay RhB8ymngười QNxxV6ấy vuốt7D n7Dhẹ mái7D tóQNxxV6c 7Dcủa ÁRhB8ymi RhB8ymHy, RhB8ymnụ cườig5fqcn độcg5fqcn đog5fqcnán kQNxxV6ia ng7Dày QNxxV6càng tg5fqcnrở 7Dnên rõRhB8ym né7Dt RhB8ymhơn bRhB8ymao g7Diờ hết.RhB8ym “Cu7Dối cùnRhB8ymg QNxxV6cũng đếnQNxxV6 ngà7Dy này.”

Chiếc RhB8ymBMW lag5fqcno đi…

“Điền Huâng5fqcn g5fqcnà, g5fqcnxin lỗi7D 7Danh, QNxxV6nhưng RhB8ymngười e7Dm thậtg5fqcn sựRhB8ym y7Dêu 7Dlà MQNxxV6inh Vỹ.”QNxxV6 QNxxV6Một giọng7D nóig5fqcn 7Dnhẹ n7Dhàng cấtRhB8ym lê7Dn, bànQNxxV6 QNxxV6tay nh7Dỏ nhắRhB8ymn đ7Dang đRhB8ymặt nhẹQNxxV6 RhB8ymlên tg5fqcnay Đg5fqcniền g5fqcnHuân, gưg5fqcnơng QNxxV6mặt trắng7D hồngQNxxV6 từQNxxV6 p7Dhía b7Dên ki7Da g5fqcnđang nởRhB8ym mộQNxxV6t QNxxV6nụ cườiRhB8ym gượng5fqcng gạo.

“Em… chọQNxxV6n h7Dắn? NgườiRhB8ym m7Dà g5fqcnem k7Dhông cóQNxxV6 quyềng5fqcn đưQNxxV6ợc QNxxV6yêu sao?”7D CâuRhB8ym t7Drả lờiRhB8ym RhB8ymkia khi7Dến 7Dtrái ti7Dm g5fqcnĐiền Huâg5fqcnn ng5fqcnhư RhB8ymngừng đập,7D đô7Di môQNxxV6i kRhB8ymhó kRhB8ymhăn lắmQNxxV6 mQNxxV6ới QNxxV6thốt QNxxV6ra đượcg5fqcn nhRhB8ymững RhB8ymcâu hỏi7D ngg5fqcnhi hoặc.

Năm năm…

Một quãngQNxxV6 thQNxxV6ời gi7Dan qug5fqcná dàg5fqcni c7Dho mộRhB8ymt mốiQNxxV6 QNxxV6tình đg5fqcnơn ph7Dương, qQNxxV6uá ngQNxxV6ắn chg5fqcno nhữQNxxV6ng kRhB8ymhoảnh kQNxxV6hắc đượcQNxxV6 gầnQNxxV6 bêng5fqcn cạnRhB8ymh 7Dngười co7Dn gá7Di ấy.

Điền Hug5fqcnân QNxxV6đã RhB8ymluôn dRhB8ymõi RhB8ymtheo dQNxxV6uy nhất7D g5fqcnmột bóg5fqcnng hìnhg5fqcn, âQNxxV6m tg5fqcnhầm RhB8ymđem đến7D QNxxV6cho ngườQNxxV6i coQNxxV6n gQNxxV6ái QNxxV6mà g5fqcnmình yêuQNxxV6 thươngQNxxV6 nhữ7Dng gìg5fqcn tốtQNxxV6 QNxxV6đẹp nhất.

Chỉ cRhB8ymần trg5fqcnên gươngQNxxV6 g5fqcnmặt QNxxV6kia nở7D mg5fqcnột nụRhB8ym cườiQNxxV6 hạnQNxxV6h phRhB8ymúc, Đ7Diền Hg5fqcnuân cóg5fqcn thểg5fqcn đánh7D đốiRhB8ym RhB8ymtất cảg5fqcn đg5fqcnể giữg5fqcn nụg5fqcn RhB8ymcười ấQNxxV6y g5fqcnmãi QNxxV6mãi hiQNxxV6ện diệQNxxV6n trêQNxxV6n đôiRhB8ym môQNxxV6i g5fqcnxinh xắnRhB8ym ấy7D, th7Dậm chíRhB8ym QNxxV6đánh đổg5fqcni 7Dcả sinRhB8ymh mệnhg5fqcn củag5fqcn chíQNxxV6nh mình.

Nhưng đápg5fqcn 7Dlại tì7Dnh cảQNxxV6m chânRhB8ym thànhQNxxV6 RhB8ymấy, ch7Dỉ làQNxxV6 hag5fqcni từ7D “xinRhB8ym lQNxxV6ỗi” vg5fqcnô cùng7D ngắ7Dn QNxxV6gọn, đủRhB8ym sứ7Dc RhB8ymdập t7Dắt tiRhB8yma RhB8ymhy vọg5fqcnng cuốig5fqcn QNxxV6cùng trong5fqcng tráig5fqcn tig5fqcnm QNxxV6đang 7Dkhông ngg5fqcnừng th7Dổn thứ7Dc kia.

“Em khôngQNxxV6 g5fqcntin cảg5fqcn chg5fqcna vg5fqcnà RhB8ymdì đRhB8ymều khôngg5fqcn ch7Dấp nhg5fqcnận tìnhQNxxV6 cảmg5fqcn cg5fqcnủa QNxxV6em QNxxV6và M7Dinh VQNxxV6ỹ, 7Dnên e7Dm thậtg5fqcn 7Dsự rấtRhB8ym QNxxV6xin lỗi.”QNxxV6 C7Dô gáiRhB8ym kRhB8ymia vQNxxV6ẫn giữQNxxV6 nQNxxV6ụ c7Dười hốiRhB8ym lỗ7Di tg5fqcnrên môi,g5fqcn gư7Dơng mg5fqcnặt thQNxxV6oáng chú7Dt 7De ngại7D nRhB8ymhìn ĐiềQNxxV6n Huân.

Xin lg5fqcnỗi… QNxxV6xin lỗi…

Dường nhưRhB8ym cRhB8ymô gái7D kRhB8ymia g5fqcnkhông hềQNxxV6 đQNxxV6ể ýQNxxV6 đg5fqcnến mỗRhB8ymi RhB8ymlần lặQNxxV6p lại7D 7Dhai từQNxxV6 “xiQNxxV6n lỗi”,7D 7Dtrái tiRhB8ymm g5fqcncủa kẻQNxxV6 bại7D trRhB8ymận trưQNxxV6ớc mặg5fqcnt QNxxV6lại càQNxxV6ng RhB8ymđau hơn.

Nếu chRhB8ymỉ cRhB8ymần xi7Dn 7Dlỗi, thìg5fqcn tạiQNxxV6 sa7Do lạiRhB8ym đặtRhB8ym g5fqcnra phá7Dp luậtg5fqcn làmg5fqcn gì?

Điền HuâRhB8ymn khôn7Dg nóg5fqcni g7Dì, lặnRhB8ymg lẽQNxxV6 qQNxxV6uay ngườig5fqcn bQNxxV6ước 7Dđi. 7DVốn dĩRhB8ym… khôngg5fqcn 7Dthể 7Dníu 7Dkéo đQNxxV6ược nữa,7D vìRhB8ym khôRhB8ymng hềRhB8ym g5fqcncó bắt7D g5fqcnđầu… nêg5fqcnn QNxxV6Điền HuânRhB8ym không7D đượg5fqcnc quyềnQNxxV6 7Dđược níg5fqcnu kéQNxxV6o haRhB8ymi chữQNxxV6 “tìnhQNxxV6 yêu”7D thiê7Dng liêng7D ấy.

Trái tiQNxxV6m cứ7D 7Dmỗi lg5fqcnúc một7D QNxxV6thắt lạg5fqcni thg5fqcneo từg5fqcnng bướcRhB8ym châQNxxV6n, đọngRhB8ym l7Dại nhg5fqcnững vếRhB8ymt thươngRhB8ym lòng7D q7Duá lớn.

Điền HuâQNxxV6n QNxxV6thật sựg5fqcn kg5fqcnhông đ7Dủ QNxxV6cao 7Dthượng đếnQNxxV6 m7Dức QNxxV6đứng yêRhB8ymn lặng5fqcng lẽRhB8ym dõQNxxV6i t7Dheo c7Dô gáQNxxV6i ấyRhB8ym mã7Di m7Dãi, vàRhB8ym cũn7Dg kQNxxV6hông thQNxxV6ể nRhB8ymào c7Dhúc phúc7D QNxxV6cho m7Dối tQNxxV6ình huyết7D thốnQNxxV6g cg5fqcnấm kỵ7D g5fqcnấy được.

Tại sa7Do lạQNxxV6i làQNxxV6 g5fqcnMinh Vỹ?

Có nRhB8ymhất thiếQNxxV6t phQNxxV6ải yêQNxxV6u c7Dhính aQNxxV6nh trg5fqcnai cg5fqcnủa mìnQNxxV6h không?

Trước mRhB8ymắt ĐiềnRhB8ym HuQNxxV6ân chg5fqcnỉ g5fqcncòn lưuRhB8ym lg5fqcnại mộtg5fqcn màg5fqcnu đeg5fqcnn đag5fqcnu g5fqcnđớn cùQNxxV6ng c7Dực, ánh7D mắg5fqcnt đag5fqcnng chứa7D đựngg5fqcn 7Dnhững 7Dtia QNxxV6nhìn 7Doán hận,7D từngQNxxV6 từQNxxV6 từng5fqcng chữg5fqcn được7D QNxxV6gằn xuốngQNxxV6 mộtg5fqcn cácQNxxV6h mRhB8ymỉa mai.

“Thy ThyRhB8ym, g5fqcnem RhB8ymchấp nhậng5fqcn QNxxV6ăn tráig5fqcn c7Dấm, chứ7D RhB8ymkhông chấp7D ng5fqcnhận tôg5fqcni sao?”

“Chúc phRhB8ymúc cg5fqcnho QNxxV6mối tìn7Dh cấm7D g5fqcnkỵ c7Dủa em…

… RhB8ymanh khôg5fqcnng l7Dàm được.”

“Đến g5fqcnkhi nàg5fqcno aQNxxV6nh mới7D chịQNxxV6u lêng5fqcn kếRhB8ym hoạg5fqcnch đây?”g5fqcn QNxxV6Một giọngg5fqcn nữg5fqcn 7Dcất lêQNxxV6n, 7Dđôi mắg5fqcnt hg5fqcnướng QNxxV6về phíg5fqcna ÁRhB8ymi HRhB8ymy đaQNxxV6ng nhắmg5fqcn nghiềnQNxxV6 7Dđôi mắg5fqcnt, g5fqcncả g5fqcnhai QNxxV6tay bịg5fqcn tróRhB8ymi c7Dhặt ởQNxxV6 phRhB8ymía sa7Du đanRhB8ymg tRhB8ymựa g5fqcnvào tưg5fqcnờng aRhB8ymn giấc.

“Kế hoạchg5fqcn vẫg5fqcnn QNxxV6đang tg5fqcnhực hg5fqcniện đấ7Dy thôiQNxxV6.” Ngườig5fqcn g5fqcnbên 7Dkia 7Dnhún nRhB8ymhún vRhB8ymai, thQNxxV6ờ RhB8ymơ đưaRhB8ym áRhB8ymnh mắRhB8ymt khôngQNxxV6 chúg5fqcnt biểug5fqcn RhB8ymcảm nhì7Dn v7Dề QNxxV6phía Áig5fqcn H7Dy, án7Dh nhg5fqcnìn ph7Dức tạp.

“Thực hiệRhB8ymn? ĐứQNxxV6ng yên7D 7Dmột chỗ7D gọiRhB8ym làg5fqcn thựcQNxxV6 hiện?g5fqcn A7Dnh đang5fqcng RhB8ymđùa QNxxV6à?” RhB8ymCô gáiQNxxV6 kRhB8ymia 7Ddường 7Dnhư đanRhB8ymg mấtRhB8ym QNxxV6bình tĩnhg5fqcn, tứcRhB8ym giậnQNxxV6 qug5fqcnát lênRhB8ym, g7Diọng điệug5fqcn v7Dô cùnRhB8ymg khg5fqcnó chịu.

“Tịnh NhiQNxxV6, nếu7D muốQNxxV6n RhB8ymtrả thùRhB8ym thìQNxxV6 đừQNxxV6ng g5fqcnnên vQNxxV6ội g5fqcnvàng nhưRhB8ym thế…”QNxxV6 ChàRhB8ymng trg5fqcnai kig5fqcna kQNxxV6hoát khoátg5fqcn tQNxxV6ay với7D TịnhQNxxV6 QNxxV6Nhi, QNxxV6thật sg5fqcnự Tịn7Dh Nh7Di đangQNxxV6 k7Dhiến hQNxxV6ắn cg5fqcnảm thấyg5fqcn cg5fqcnăng thẳngg5fqcn hRhB8ymơn trog5fqcnng vQNxxV6iệc thựRhB8ymc h7Diện kếQNxxV6 hoạch,QNxxV6 “…QNxxV6 cRhB8ymứ đểQNxxV6 y7Dên QNxxV6cho bọng5fqcn chúng5fqcng tQNxxV6ừ QNxxV6từ 7Dcảm nhậnRhB8ym nỗRhB8ymi đa7Du QNxxV6khi mấtg5fqcn g5fqcnđi mộtQNxxV6 thg5fqcnứ 7Dquan trọng.”

Ái RhB8ymHy k7Dhó chịg5fqcnu cựa7D mìng5fqcnh, cảQNxxV6 tRhB8ymhân người7D cảmQNxxV6 thấ7Dy RhB8ymvô cùngRhB8ym đ7Dau g5fqcnnhức, g5fqcnhàng mg5fqcni dàg5fqcni g5fqcnkhẽ g5fqcnlay 7Dđộng nQNxxV6hẹ, cRhB8ymô từQNxxV6 tQNxxV6ừ 7Dhé mRhB8ymở đRhB8ymôi mắt.

Khung cảnhQNxxV6 7Dmờ nhạg5fqcnt tQNxxV6rước m7Dắt ÁiRhB8ym Hg5fqcny đag5fqcnng dầnQNxxV6 trQNxxV6ở RhB8ymnên RhB8ymsắc nétg5fqcn hơRhB8ymn, bầuQNxxV6 khônRhB8ymg 7Dkhí ng7Dột QNxxV6ngạt hiQNxxV6ện gg5fqcniờ khiếnRhB8ym RhB8ymcô cg5fqcnảm 7Dthấy khRhB8ymó tQNxxV6hở hơng5fqcn baRhB8ymo giRhB8ymờ hết.

Vẫn còng5fqcn trong5fqcng RhB8ymtrạng g5fqcnthái mơRhB8ym hồ,RhB8ym cQNxxV6ô ng7Dơ 7Dngác đưag5fqcn mắtRhB8ym nhg5fqcnìn RhB8ymcảnh v7Dật xu7Dng quanh.

“Tỉnh rồQNxxV6i à?”RhB8ym Mộtg5fqcn chấtQNxxV6 gQNxxV6iọng 7Dtrầm khànQNxxV6 vaQNxxV6ng lêQNxxV6n, mộRhB8ymt gươngRhB8ym mặtRhB8ym q7Duen thuộ7Dc lọtRhB8ym vàRhB8ymo tầmQNxxV6 nhìRhB8ymn tạRhB8ymm QNxxV6thời g5fqcncủa Ág5fqcni Hy.

Điền Huâng5fqcn đanRhB8ymg cầmg5fqcn trêRhB8ymn tQNxxV6ay mộtg5fqcn quRhB8ymả táo,RhB8ym bướcRhB8ym đếnRhB8ym trướcQNxxV6 mặtQNxxV6 g5fqcnÁi RhB8ymHy v7Dới dg5fqcnáng g5fqcnvẻ u7Dng dRhB8ymung n7Dhư chẳngg5fqcn RhB8ymcó chu7Dyện gìg5fqcn xả7Dy ra.

“Này, tạRhB8ymi sRhB8ymao tôiQNxxV6 lạg5fqcni ởQNxxV6 g5fqcnđây?” Áig5fqcn QNxxV6Hy nhíuQNxxV6 màyRhB8ym nhì7Dn ĐiQNxxV6ền Hu7Dân, haRhB8ymi g5fqcntay QNxxV6bị trQNxxV6ói RhB8ymchặt RhB8ymgiờ đâ7Dy QNxxV6mới g5fqcnbắt đầuRhB8ym cảmQNxxV6 nhậnQNxxV6 đượcQNxxV6 cRhB8ymảm gQNxxV6iác g5fqcntê RhB8ymbuốt g5fqcnnhờ lựcQNxxV6 siết7D của7D dRhB8ymây thừngQNxxV6, naQNxxV6y lạiQNxxV6 RhB8ymthêm lg5fqcnực tácg5fqcn độngg5fqcn của7D cô7D đang7D cg5fqcnố g5fqcncởi tró7Di QNxxV6lại khiếQNxxV6n nơiRhB8ym 7Dcổ 7Dtay mỗg5fqcni 7Dlúc g5fqcnmột QNxxV6đau rQNxxV6át hơng5fqcn. “TênQNxxV6 7Dkhốn, ang5fqcnh RhB8ymlấy RhB8ymquyền gìQNxxV6 mà7D 7Dtrói tôi?”

Đối diệng5fqcn vớig5fqcn g5fqcnánh RhB8ymnhìn g5fqcnrực RhB8ymlửa của7D ÁRhB8ymi HQNxxV6y, Đig5fqcnền HuânQNxxV6 thg5fqcnản nhiêg5fqcnn cầmQNxxV6 trái7D táQNxxV6o trênRhB8ym tag5fqcny đ7Dưa rRhB8yma QNxxV6trước mặt7D cRhB8ymô, m7Dột QNxxV6câu hỏig5fqcn RhB8ymhết 7Dsức “thâ7Dn thiệnRhB8ym” đượcg5fqcn QNxxV6thốt g5fqcnra với7D giọngRhB8ym đ7Diệu khing5fqcnh khỉnh.

“Biết đâyRhB8ym lg5fqcnà QNxxV6gì không?”g5fqcn Điền7D HuQNxxV6ân đãg5fqcn chuRhB8ymyển s7Dự tQNxxV6ập tr7Dung từg5fqcn ÁQNxxV6i HQNxxV6y sRhB8ymang tráiRhB8ym táoRhB8ym mg5fqcnang mộtg5fqcn sRhB8ymắc QNxxV6màu đỏ7D thẫmRhB8ym tRhB8ymrên tQNxxV6ay, đôi7D mắRhB8ymt 7Dchăm QNxxV6chú quQNxxV6an RhB8ymsát vật7D thểg5fqcn ấy.

Đúng làQNxxV6 ng5fqcngớ ngẩn!

“Là táoRhB8ym chứ7D gQNxxV6ì?!” RhB8ymÁi HQNxxV6y 7Dlập tứQNxxV6c lQNxxV6ên tiếRhB8ymng tg5fqcnrả lời,RhB8ym vìQNxxV6 RhB8ymcâu hỏig5fqcn củag5fqcn Đ7Diền Hg5fqcnuân ngaQNxxV6y cảg5fqcn co7Dn nítg5fqcn bRhB8yma tuổ7Di cũngg5fqcn g5fqcnbiết r7Dõ thg5fqcnứ ĐiềQNxxV6n HuRhB8ymân đanRhB8ymg c7Dầm trQNxxV6ên g5fqcntay 7Dđược gg5fqcnọi làg5fqcn gì.

“Sai!” RhB8ymMột t7Dừ RhB8ymphê pháng5fqcn dRhB8ymuy 7Dnhất đưQNxxV6ợc cấ7Dt lên,g5fqcn đg5fqcnôi QNxxV6mắt vôRhB8ym định7D cRhB8ymủa 7DĐiền Hug5fqcnân l7Dướt quRhB8yma 7DÁi HQNxxV6y m7Dột giâQNxxV6y, sg5fqcnau đRhB8ymó t7Diếp tụRhB8ymc mâRhB8ymn mêRhB8ym qg5fqcnuả táoRhB8ym RhB8ymtrên taRhB8ymy, RhB8ymvô thứcRhB8ym nóRhB8ymi. QNxxV6“Là QNxxV6trái cQNxxV6ấm đấy.”

“Trái cấm?”QNxxV6 Câu7D trRhB8ymả lờ7Di củag5fqcn Điềg5fqcnn HRhB8ymuân khiRhB8ymến Ág5fqcni HQNxxV6y hếRhB8ymt 7Dsức ngạcg5fqcn nhiê7Dn, đô7Di mắg5fqcnt cRhB8ymô g5fqcnmở tQNxxV6o QNxxV6nhìn ĐiềnQNxxV6 Huâng5fqcn khônRhB8ymg chRhB8ymớp mắt.

“Cô đg5fqcnã từngg5fqcn được7D nghRhB8yme kểQNxxV6 QNxxV6về thQNxxV6ứ nàg5fqcny chưa?”7D QNxxV6Trên mg5fqcnôi ĐiRhB8ymền HuâRhB8ymn nRhB8ymở một7D nụg5fqcn cườiQNxxV6 kRhB8ymhinh bỉg5fqcn, ánQNxxV6h mắt7D g5fqcnvẫn d7Dán cRhB8ymhặt vàRhB8ymo tráig5fqcn táRhB8ymo trg5fqcnên ta7Dy. “TrêRhB8ymn thếRhB8ym gQNxxV6ian này,QNxxV6 QNxxV6có một7D QNxxV6thứ đượcg5fqcn gọi7D là7D tQNxxV6ình yg5fqcnêu trái7D cấm.”

“Anh điêRhB8ymn g5fqcnrồi QNxxV6à? Tr7Dái cấm7D rồi7D lạQNxxV6i tìRhB8ymnh yQNxxV6êu tráig5fqcn cấm,QNxxV6 7Dcuối cùnRhB8ymg ag5fqcnnh đaRhB8ymng lảmg5fqcn nhảm7D cg5fqcnái gQNxxV6ì RhB8ymthế?” ÁQNxxV6i g5fqcnHy t7Dức gi7Dận quáRhB8ymt vàoRhB8ym mặt7D ĐQNxxV6iền H7Duân, lúQNxxV6c RhB8ymnày mà7D hg5fqcnắn còn7D có7D tRhB8ymâm trạ7Dng k7Dể chuyện7D cRhB8ymho RhB8ymcô nghg5fqcne ư?

Sự tg5fqcnức giậnRhB8ym củaRhB8ym 7Dcô dườngg5fqcn nhưRhB8ym 7Dđã g7Dần chạmQNxxV6 đếRhB8ymn mứ7Dc đRhB8ymỉnh điểm,7D nhưn7Dg lRhB8ymại QNxxV6đột ngộ7Dt RhB8ymdịu xuRhB8ymống sRhB8ymau cRhB8ymâu nóQNxxV6i 7Dtiếp th7Deo của7D Đg5fqcniền Huân.

“Minh Vỹ,RhB8ym hắRhB8ymn g5fqcnđã vưQNxxV6ớng vàRhB8ymo g5fqcntình yg5fqcnêu tr7Dái cấm.”

Ái 7DHy 7Dtròn 7Dmắt ng5fqcnhìn Điền7D RhB8ymHuân, khônRhB8ymg thểRhB8ym tig5fqcnn được7D g5fqcnthính gQNxxV6iác củRhB8yma mình7D vừaRhB8ym tiếpg5fqcn 7Dthu đượcRhB8ym nhữngg5fqcn gìQNxxV6. 7DMinh QNxxV6Vỹ… QNxxV6tình 7Dyêu trá7Di cấm?

Cô đột7D g5fqcnngột lạQNxxV6i cảRhB8ymm thấg5fqcny khRhB8ymó t7Dhở, g5fqcnmột gư7Dơng mặg5fqcnt khRhB8ymác lạiQNxxV6 7Dđược cg5fqcnhiếu chậ7Dm RhB8ymra trướcg5fqcn mg5fqcnắt dù7D cRhB8ymho g5fqcncô mớiRhB8ym chỉ7D trôRhB8ymng thấy7D cRhB8ymô ấg5fqcny đượcRhB8ym du7Dy nhấQNxxV6t mộtQNxxV6 lần.

Thy Thy…RhB8ym Ming5fqcnh VỹQNxxV6 g5fqcnvướng vàog5fqcn QNxxV6tình yêg5fqcnu trg5fqcnái cấRhB8ymm, 7Dthì câRhB8ymu trảRhB8ym lời7D cuQNxxV6ối cùg5fqcnng RhB8ymvà chíng5fqcnh xáRhB8ymc nhấtQNxxV6 dQNxxV6ĩ nhiêRhB8ymn RhB8ymlà T7Dhy Thy.

“Cô cg5fqcnó mRhB8ymuốn biết7D không?7D N7Dhững gìQNxxV6 đg5fqcnã xảyQNxxV6 rRhB8yma vớiRhB8ym họ?”QNxxV6 g5fqcnĐiền 7DHuân nhìRhB8ymn g5fqcnÁi QNxxV6Hy cQNxxV6ười g5fqcnkhẩy, nh7Dưng tronQNxxV6g ánhQNxxV6 g5fqcnmắt lại7D hiệnRhB8ym r7Dõ mộtg5fqcn n7Dỗi RhB8ymcay đắng7D tột7D RhB8ymcùng. “TRhB8ymhy ThRhB8ymy đRhB8ymã chRhB8ymọn hắn,g5fqcn màg5fqcn khQNxxV6ông chọnRhB8ym tôi.”

Lúc RhB8ymnày, 7Dbỗng dưRhB8ymng Ái7D HRhB8ymy lại7D 7Dcó QNxxV6cảm 7Dgiác đồngQNxxV6 cRhB8ymảm vớig5fqcn Điề7Dn 7DHuân.

Không phg5fqcnải lQNxxV6à QNxxV6do c7Dô từngRhB8ym vướng7D vàRhB8ymo ho7Dàn cQNxxV6ảnh ấyRhB8ym,

mà lRhB8ymà 7Ddo áng5fqcnh mắtg5fqcn Điền7D HRhB8ymuân đãQNxxV6 nóiRhB8ym QNxxV6lên g5fqcntất cả.

Nỗi đau7D kiQNxxV6a đRhB8ymang dầQNxxV6n hiệng5fqcn rõQNxxV6 tg5fqcnrong đg5fqcnôi g5fqcnmắt m7Dang QNxxV6một m7Dàu RhB8ymđen đg5fqcnậm nhưRhB8ym t7Dách 7Dcafe đắQNxxV6ng c7Dủa g5fqcnĐiền g5fqcnHuân, vếtRhB8ym tg5fqcnhương lòRhB8ymng 7Dkhông ng5fqcnhững khRhB8ymông RhB8ymhề phaRhB8ymi nhạt…QNxxV6 thậm7D cg5fqcnhí còn7D trởg5fqcn nênQNxxV6 đ7Dau đớng5fqcn 7Dhơn QNxxV6bao RhB8ymgiờ hết.

“Tôi đRhB8ymã gi7Dết ThQNxxV6y ThQNxxV6y.” g5fqcnÁi 7DHy vẫnQNxxV6 7Dchưa kQNxxV6ịp mởg5fqcn lRhB8ymời thìg5fqcn gig5fqcnọng nóiRhB8ym gấp7D gág5fqcnp cg5fqcnủa g5fqcnĐiền HuânRhB8ym lạig5fqcn v7Dang lên,RhB8ym ch7Dất 7Dgiọng khôg5fqcnng chút7D biQNxxV6ểu cảm.

À, thìQNxxV6 rQNxxV6a hQNxxV6ắn đã7D giếtg5fqcn 7DThy g5fqcnThy 7Dnên QNxxV6hắn mớig5fqcn đauRhB8ym khổg5fqcn QNxxV6và 7Ddằn vQNxxV6ặt nhg5fqcnư thế!

Khoan đRhB8ymã, hìnhQNxxV6 nhưQNxxV6 đaQNxxV6ng cQNxxV6ó c7Dhút nhầmQNxxV6 lẫn7D QNxxV6gì đóg5fqcn ở7D đ7Dây! NgưRhB8ymời giết7D g5fqcnThy RhB8ymThy lg5fqcnà bàRhB8ym HàRhB8ymn RhB8ymcơ mà.

“Không RhB8ymphải 7Dlà mẹ7D Mig5fqcnnh VỹQNxxV6 gRhB8ymiết TQNxxV6hy g5fqcnThy sao?”7D Cô7D g5fqcnbất gQNxxV6iác g5fqcnnhích 7Dvề phg5fqcnía RhB8ymsau mộRhB8ymt cRhB8ymhút, c7Dau mà7Dy nh7Dìn Đg5fqcniền HRhB8ymuân RhB8ymnghi hoặc.

“Đúng, g5fqcnlà RhB8ymbà QNxxV6ta g5fqcngiết!” Điềng5fqcn Huâng5fqcn vẫg5fqcnn ch7Dú t7Dâm v7Dào trái7D táRhB8ymo trê7Dn tg5fqcnay, mQNxxV6ông lQNxxV6ung trQNxxV6ả lời.

“Thế QNxxV6tại g5fqcnsao an7Dh lQNxxV6ại 7Dbảo anQNxxV6h giếtg5fqcn Tg5fqcnhy RhB8ymThy?” QNxxV6Đúng là7D têRhB8ymn khó7D hiểu,g5fqcn càRhB8ymng hỏiQNxxV6 thì7D lạiQNxxV6 càng5fqcng rối!

Cô b7Dắt đầug5fqcn mấQNxxV6t bg5fqcnình tĩnh…

“Bà tg5fqcna trựcQNxxV6 tiếpQNxxV6 giQNxxV6ết Thg5fqcny ThQNxxV6y, cg5fqcnòn tôig5fqcn là7D kẻRhB8ym giQNxxV6án tiếp…”QNxxV6 ThRhB8ymêm mộtg5fqcn câu7D tQNxxV6rả 7Dlời hg5fqcnết sứ7Dc thảg5fqcnn g5fqcnnhiên, độtRhB8ym nQNxxV6gột Đig5fqcnền HuRhB8ymân ngư7Dớc lêng5fqcn nhìRhB8ymn thRhB8ymẳng vRhB8ymào mQNxxV6ặt ÁiRhB8ym HRhB8ymy, nở7D g5fqcnmột g5fqcnnụ cưg5fqcnời xảQNxxV6o trá7D, “…RhB8ym g5fqcncô cg5fqcnòn 7Dgì thQNxxV6ắc m7Dắc QNxxV6thì hỏg5fqcni g5fqcnhết đQNxxV6i, RhB8ymtôi sẵnRhB8ym sàg5fqcnng t7Drả lời,g5fqcn xeQNxxV6m n7Dhư đóQNxxV6 làg5fqcn ânRhB8ym huệg5fqcn 7Dtôi tặngQNxxV6 ch7Do cg5fqcnô trưQNxxV6ớc kRhB8ymhi chết.”

“Này, ăn7D nóg5fqcni chQNxxV6o cRhB8ymẩn tQNxxV6hận, g5fqcnanh bg5fqcnảo g5fqcnai chế7Dt?” RhB8ymÁi H7Dy QNxxV6lại mộQNxxV6t lầng5fqcn nRhB8ymữa khg5fqcnông k

ì

m đưg5fqcnợc g5fqcnmà quQNxxV6át và7Do m7Dặt ĐiềnQNxxV6 7DHuân, đôiRhB8ym mắtQNxxV6 tronQNxxV6g sá7Dng g5fqcnkia cũg5fqcnng 7Dtrừng lQNxxV6ên oánQNxxV6 hận.

“Tôi khôg5fqcnng đảmg5fqcn bảoRhB8ym ag5fqcni QNxxV6sẽ chết…”g5fqcn ĐiềnRhB8ym HuâQNxxV6n nhúnRhB8ym RhB8ymnhún vRhB8ymai, gư7Dơng mặRhB8ymt vẫn7D bìnhQNxxV6 tĩQNxxV6nh mộtg5fqcn cácQNxxV6h kỳQNxxV6 lạ.QNxxV6 “RhB8ym… b7Da tiếnQNxxV6g nữQNxxV6a, QNxxV6nơi RhB8ymnày sẽRhB8ym biRhB8ymến thànhg5fqcn 7Dtro bụi.”

Ba tiếngQNxxV6? TQNxxV6ro bụi?

Sao hômg5fqcn RhB8ymnay cái7D g5fqcntên tg5fqcnâm 7Dthần nàQNxxV6y lạQNxxV6i QNxxV6nói g5fqcntoàn QNxxV6những điều7D kh7Dó hiểu,RhB8ym mRhB8ymột lầng5fqcn nữg5fqcna cg5fqcnô RhB8ymlại pRhB8ymhải cấRhB8ymt tg5fqcniếng hỏi.

“Ý an7Dh làg5fqcn gì7D?” CRhB8ymả ngườ7Di ÁRhB8ymi Hg5fqcny bắtg5fqcn đầuQNxxV6 7Drun lên,QNxxV6 7Dnói cQNxxV6huyện vQNxxV6ới tênQNxxV6 này7D qQNxxV6uả 7Dthật tiRhB8ymêu g5fqcnhao nhQNxxV6iều sứg5fqcnc lựcg5fqcn RhB8ymkhông thểRhB8ym tưởQNxxV6ng. QNxxV6“Anh địnRhB8ymh QNxxV6phá huỷ7D cQNxxV6hỗ nàyQNxxV6 à?”

Hít t7Dhở, h7Dít tQNxxV6hở QNxxV6nào… RhB8ymbình tĩn7Dh, bì7Dnh tRhB8ymĩnh nQNxxV6ào… côRhB8ym đRhB8ymang cốRhB8ym QNxxV6gắng đRhB8ymiềm tg5fqcnĩnh hếtQNxxV6 g5fqcnsức cRhB8ymó thểQNxxV6 để7D khôngRhB8ym cóQNxxV6 tg5fqcnhêm bấtRhB8ym cứ7D hàn7Dh g5fqcnđộng ng5fqcnào quáQNxxV6 kíg5fqcnch độngRhB8ym nữa.

“Bingo! TôQNxxV6i đãg5fqcn đặtRhB8ym b7Dom QNxxV6xung qg5fqcnuanh QNxxV6nơi 7Dnày rồi…”7D ĐiềnQNxxV6 Huân7D đưag5fqcn QNxxV6trái táoQNxxV6 kRhB8ymia lêng5fqcn mRhB8ymiệng, cg5fqcnắn một7D g5fqcnmiếng, tiRhB8ymếp RhB8ymtục nóiRhB8ym vớ7Di g5fqcnvẻ khg5fqcninh đời,RhB8ym “…7D sớmg5fqcn thôi!”

“Tránh raQNxxV6.” HạoRhB8ym Thần7D xông5fqcng QNxxV6vào g5fqcntoà biệRhB8ymt thQNxxV6ự lộngRhB8ym lẫyRhB8ym g5fqcncủa tQNxxV6ổ chRhB8ymức Knight7D, 7Dgạt QNxxV6mạnh đáQNxxV6m cậnRhB8ym vệQNxxV6 trưQNxxV6ớc RhB8ymmặt saQNxxV6ng mộtg5fqcn b7Dên, qug5fqcnát QNxxV6lớn. “LQNxxV6ập tQNxxV6ức gọiRhB8ym Hàg5fqcnn QNxxV6Minh VỹQNxxV6 QNxxV6ra đây7D RhB8ymcho tôi!”

“Chuyện gìg5fqcn?” Mig5fqcnnh VỹRhB8ym cg5fqcnắt nQNxxV6gang lờRhB8ymi n7Dói củaQNxxV6 Hạ7Do Thần,g5fqcn vẫn7D lQNxxV6à cá7Di gQNxxV6iọng điệRhB8ymu lạnh7D lùRhB8ymng RhB8ymvốn có.

“Ung dunRhB8ymg qug5fqcná nhỉ?g5fqcn ĐiềnRhB8ym HuânQNxxV6 bắtQNxxV6 ÁQNxxV6i HQNxxV6y đg5fqcni rRhB8ymồi!” HạoRhB8ym ThầnRhB8ym dườnQNxxV6g ng5fqcnhư đangRhB8ym rơ7Di vàoRhB8ym QNxxV6trạng th7Dái hoảngRhB8ym lo7Dạn, đôi7D mắRhB8ymt phg5fqcnức tạQNxxV6p cRhB8ymăng thẳngg5fqcn nhìnQNxxV6 anRhB8ymh, gấpQNxxV6 gápRhB8ym lêQNxxV6n tiếng.

“Khi nào?QNxxV6” Tg5fqcnừ phg5fqcnía bê7Dn RhB8ymkia dườngRhB8ym nhưRhB8ym đãQNxxV6 có7D phản7D 7Dứng, bưQNxxV6ớc 7Dchân c7Dủa 7Danh bắ7Dt đầu7D nhang5fqcnh hơn,RhB8ym ang5fqcnh bước7D đế7Dn g5fqcnnắm lg5fqcnấy cổRhB8ym áo7D cg5fqcnủa HạoRhB8ym 7DThần xRhB8ymốc lên,7D gRhB8ymằn giọngg5fqcn. “ỞQNxxV6 đâu?”

Hạo ThầRhB8ymn cũnRhB8ymg kg5fqcnhông đRhB8ymể QNxxV6yên cg5fqcnho Ming5fqcnh g5fqcnVỹ l7Dàm càRhB8ymn như7D thế,QNxxV6 đưag5fqcn QNxxV6tay đQNxxV6ẩy m7Dạnh an7Dh g5fqcnra, sửaQNxxV6 lạg5fqcni c7Dổ RhB8ymáo, RhB8ymcậu tứRhB8ymc g5fqcngiận quá7Dt lên.

“Là QNxxV6nơi từ7Dng xảyQNxxV6 r7Da QNxxV6án mạngg5fqcn củg5fqcna QNxxV6Thy Thy!”

Chap 36

Bước đ7Di cùn7Dg tử7D thần

“Tên k7Dhốn QNxxV6kia, RhB8ymanh định7D 7Dlàm gQNxxV6ì vậyg5fqcn RhB8ymhả? g5fqcnĐặt 7Dbom QNxxV6là thếQNxxV6 nQNxxV6ào?” N7Dgay sg5fqcnau câuQNxxV6 trảg5fqcn lg5fqcnời hg5fqcnết sứcQNxxV6 thảnQNxxV6 nQNxxV6hiên củaRhB8ym 7DĐiền Huâg5fqcnn, Ái7D HQNxxV6y khg5fqcnông QNxxV6thể khôngRhB8ym mất7D QNxxV6bình tĩnhRhB8ym, cảg5fqcn ngQNxxV6ười côg5fqcn 7Drun lên7D t7Dừng đợt,7D RhB8ymđôi mắt7D oán7D hận7D chiế7Du thẳRhB8ymng vàRhB8ymo RhB8ymkẻ đang7D tỏg5fqcn thRhB8ymái đQNxxV6ộ “g5fqcnbất cầRhB8ymn RhB8ymđời” tg5fqcnrước mặt.

“Đây chỉ7D 7Dlà mộtg5fqcn phầnRhB8ym trong5fqcng kếQNxxV6 hoạcg5fqcnh RhB8ymcủa tôi,QNxxV6 nếuRhB8ym 7Dcô cứg5fqcn QNxxV6tỏ cáRhB8ymi thái7D độQNxxV6 xấcQNxxV6 xượRhB8ymc đóRhB8ym thìRhB8ym n7Dgay g5fqcncả âng5fqcn huệ7D cuốiRhB8ym 7Dcùng cg5fqcnũng RhB8ymkhông thểQNxxV6 thựcQNxxV6 hiệg5fqcnn đượg5fqcnc đâu7D đấy.”g5fqcn ĐQNxxV6iền HuQNxxV6ân tiQNxxV6ếp tụcRhB8ym nóRhB8ymi đQNxxV6ều đều,RhB8ym giọg5fqcnng điệuQNxxV6 dườRhB8ymng ng5fqcnhư 7Dchẳng QNxxV6hề 7Dcó chQNxxV6út bậnQNxxV6 tQNxxV6âm v7Dề g5fqcnÁi 7DHy, chỉQNxxV6 trRhB8ymả 7Dlời tQNxxV6heo ph7Dản ứng.

“Có 7Dthật ang5fqcnh sẽg5fqcn trảQNxxV6 lờig5fqcn m7Dọi thắcQNxxV6 mắg5fqcnc cQNxxV6ủa tôiQNxxV6?” Ág5fqcni 7DHy gườg5fqcnm gườm7D ĐiềnRhB8ym Huân7D 7Dnhư thểQNxxV6 khôngQNxxV6 7Dtin được,QNxxV6 cảRhB8ym g5fqcnngười cứRhB8ym nhícg5fqcnh dầng5fqcn 7Dvề QNxxV6phía sa7Du cQNxxV6ho QNxxV6đến kg5fqcnhi tRhB8ymựa hẳnRhB8ym vàog5fqcn tường.

Phía bRhB8ymên kig5fqcna, ĐiềnQNxxV6 HQNxxV6uân gậtg5fqcn nhẹ7D đầQNxxV6u, tráRhB8ymi tQNxxV6áo 7Dkia g5fqcnvẫn tiếQNxxV6p t7Dục đượcg5fqcn QNxxV6đưa RhB8ymlên miệng.

“Anh QNxxV6bảo tôg5fqcni 7Dlà nguyg5fqcnên RhB8ymnhân gâyRhB8ym QNxxV6ra cáRhB8ymi 7Dchết cRhB8ymho 7Dcả giRhB8yma đìnhQNxxV6 tô7Di, vQNxxV6ậy RhB8ymai l7Dà ngườQNxxV6i đãRhB8ym giết7D họ?”7D CQNxxV6hất giọ7Dng ÁiQNxxV6 HRhB8ymy thoángQNxxV6 7Drun 7Drẩy, cQNxxV6ô đã7D dg5fqcnồn h7Dết ca7Dn đảm7D RhB8ymđể đặtQNxxV6 v7Dào cQNxxV6âu hỏig5fqcn ấy.

“Là tôiRhB8ym…” Đig5fqcnền QNxxV6Huân g5fqcnliếc sQNxxV6ơ qug5fqcna ngg5fqcnười QNxxV6Ái Hyg5fqcn, hờiRhB8ym hợt7D đápQNxxV6 lạig5fqcn, s7Dau đóg5fqcn đứngg5fqcn dậRhB8ymy nRhB8ymém mạnhRhB8ym trg5fqcnái táoRhB8ym tRhB8ymrên tRhB8ymay RhB8ymxuống sàQNxxV6n, “…RhB8ym lQNxxV6à tôi7D giếtRhB8ym đấy.”

Ái HQNxxV6y lặQNxxV6ng người7D saRhB8ymu QNxxV6câu trảQNxxV6 lời7D dứtg5fqcn kRhB8ymhoát củRhB8yma Điền7D Huân,RhB8ym đRhB8ymôi g5fqcnmắt b7Dắt đầ7Du trở7D nQNxxV6ên mờRhB8ym nhạt.

Kẻ đang7D 7Dđứng trướ7Dc mặtQNxxV6 cô7D chínhRhB8ym QNxxV6là g5fqcnkẻ RhB8ymđã nhg5fqcnẫn tâQNxxV6m k7Dhiến c7Dô mấtg5fqcn trRhB8ymọn vẹRhB8ymn RhB8ymcả QNxxV6một 7Dgia đình!!

Đáng g5fqcntrách hơn,g5fqcn hắg5fqcnn khô7Dng QNxxV6hề QNxxV6có bất7D cg5fqcnứ một7D tháiQNxxV6 RhB8ymđộ nàoRhB8ym gọg5fqcni làQNxxV6 hốiRhB8ym lỗi7D, thRhB8ymậm chíg5fqcn còRhB8ymn tỏ7D g5fqcnvẻ kêg5fqcnnh kiệu7D QNxxV6khi nhắcg5fqcn đ7Dến chug5fqcnyện này.

“Anh… anh7D…” RhB8ymÁi H7Dy lúRhB8ymc nàg5fqcny khônQNxxV6g tRhB8ymhể nàog5fqcn dg5fqcniễn QNxxV6tả đưg5fqcnợc thứRhB8ym cảmQNxxV6 xúg5fqcnc khg5fqcninh thư7Dờng QNxxV6và gQNxxV6hê tở7Dm kẻg5fqcn 7Dtrước mặt,RhB8ym QNxxV6đôi mRhB8ymôi mấpQNxxV6 g5fqcnmáy khôn7Dg thốQNxxV6t ng5fqcnên lời.

“Sao? Chẳn7Dg p7Dhải côg5fqcn muố7Dn biếtg5fqcn sao?”7D Kg5fqcnhoé mô7Di Đi7Dền HuâQNxxV6n nRhB8ymhếch lRhB8ymên, vẫ7Dn g5fqcncái vRhB8ymẻ mg5fqcnặt RhB8ymchán 7Dđời ấy.

“Đồ khốnQNxxV6! AnQNxxV6h khôn7Dg phả7Di làg5fqcn cog5fqcnn RhB8ymngười!” ÁiRhB8ym Hg5fqcny kícRhB8ymh đ7Dộng hQNxxV6ét lQNxxV6ên, dòngRhB8ym 7Dlệ l7Dăn dàg5fqcni tRhB8ymrên gò7D QNxxV6má, g5fqcnnhẹ nhàngg5fqcn đá7Dp đấRhB8ymt mộtg5fqcn giọtg5fqcn RhB8ympha lêRhB8ym tinQNxxV6h tug5fqcný kếtg5fqcn hợpg5fqcn gg5fqcniữa nỗg5fqcni QNxxV6đau vàg5fqcn thùQNxxV6 hậRhB8ymn. “Tô7Di đãRhB8ym QNxxV6làm gg5fqcnì nênRhB8ym t7Dội g5fqcnvới anQNxxV6h QNxxV6sao? Chỉg5fqcn vìRhB8ym t7Dôi g5fqcngiống 7DThy ThQNxxV6y RhB8ymmà a7Dnh nỡQNxxV6 nhẫg5fqcnn tâRhB8ymm giế7Dt QNxxV6họ sao7D? Đồg5fqcn máRhB8ymu lRhB8ymạnh, đồQNxxV6 b7Dất nhâQNxxV6n tính!”

“Đúng, nhưnQNxxV6g 7Dtội lỗiQNxxV6 lớnRhB8ym RhB8ymnhất ở7D côRhB8ym khôn7Dg phảiQNxxV6 làRhB8ym manRhB8ymg gươngg5fqcn mặtQNxxV6 giống5fqcng TRhB8ymhy Thg5fqcny của7D tôQNxxV6i…” Điềg5fqcnn QNxxV6Huân đứngQNxxV6 đốQNxxV6i diệng5fqcn vớ7Di ÁiRhB8ym 7DHy, từg5fqcn từQNxxV6 cúRhB8ymi ngườig5fqcn xuốngQNxxV6, đQNxxV6ưa tRhB8ymay g5fqcnnâng mặtg5fqcn côRhB8ym lên,g5fqcn “…7D mRhB8ymà lRhB8ymà v7Dì RhB8ymcô đãg5fqcn QNxxV6được ch7Dọn làg5fqcnm v7Dợ của7D hắ7Dn. Đoáng5fqcn QNxxV6xem, c7Dô nghĩRhB8ym kếRhB8ym hoạRhB8ymch lầng5fqcn trg5fqcnước lRhB8ymà QNxxV6do aQNxxV6i đặQNxxV6t ra?”

Điền Huâ7Dn tiRhB8ymếp tục7D k7Dề sátRhB8ym gươnRhB8ymg mặQNxxV6t củg5fqcna g5fqcnmình lạ7Di g7Dần 7DÁi g5fqcnHy, án7Dh mắtg5fqcn vẫRhB8ymn 7Dhằn những7D tig5fqcna nhìQNxxV6n đaRhB8ymu đớng5fqcn nhưngQNxxV6 đ7Dôi mô7Di kig5fqcna lạ7Di QNxxV6lộ rõQNxxV6 mộtQNxxV6 nụg5fqcn 7Dcười nửa7D miệng.

“Do… anh?QNxxV6” RhB8ymÁi QNxxV6Hy cag5fqcnu màyQNxxV6, đôig5fqcn môRhB8ymi khẽRhB8ym mRhB8ymấp RhB8ymmáy, g5fqcndĩ nhiênQNxxV6 thứQNxxV6 Ái7D HQNxxV6y nhậg5fqcnn đQNxxV6ược lRhB8ymà mRhB8ymột cág5fqcni gậtg5fqcn RhB8ymđầu dứ7Dt khoát.

“Xem r7Da g5fqcncô g5fqcncũng g5fqcnkhông đến7D nỗiQNxxV6 ngốcRhB8ym RhB8ymlắm nhRhB8ymỉ? g5fqcnPhải, cóRhB8ym tg5fqcnhể cRhB8ymho lRhB8ymà từ7D đầQNxxV6u đếnQNxxV6 cuối…”QNxxV6 ĐiềnQNxxV6 HuâQNxxV6n nóRhB8ymi RhB8ymlấp lửng,RhB8ym kèmg5fqcn th7Deo đRhB8ymộng QNxxV6tác hấQNxxV6t mặt7D QNxxV6Ái HRhB8ymy RhB8ymsang mộtQNxxV6 bên,QNxxV6 nQNxxV6ụ cưg5fqcnời QNxxV6trên m7Dôi đãg5fqcn QNxxV6hoàn toànRhB8ym biếng5fqcn RhB8ymmất, “…7D tQNxxV6ất cg5fqcnả QNxxV6mọi chg5fqcnuyện đềRhB8ymu d7Do tôig5fqcn sắp7D đặt.”

“Tất cả?”RhB8ym ÁiQNxxV6 7DHy nRhB8ymghi hog5fqcnặc hỏiRhB8ym lạiRhB8ym t7Dhêm QNxxV6một g5fqcnlần nữRhB8yma, QNxxV6như để7D khẳQNxxV6ng đRhB8ymịnh lạg5fqcni câRhB8ymu nóig5fqcn cg5fqcnủa ngườiQNxxV6 đRhB8ymối diện.

“Đúng, để7D thựg5fqcnc hiệnQNxxV6 và7D đảmRhB8ym b7Dảo 7Dkế hoạchQNxxV6 sẽg5fqcn thànhg5fqcn QNxxV6công đú7Dng nhưQNxxV6 nhữngRhB8ym g5fqcngì tôg5fqcni g5fqcnmong đợ7Di, tôiRhB8ym cóRhB8ym thg5fqcnể lQNxxV6àm g5fqcntất cQNxxV6ả…” g5fqcnĐôi mắtRhB8ym môn7Dg RhB8ymlung củag5fqcn Điền7D QNxxV6Huân g5fqcnchợt đổiQNxxV6 hQNxxV6ướng nhìn,7D RhB8ymbàn RhB8ymtay g5fqcnđưa lêg5fqcnn vuốt7D nRhB8ymhẹ g5fqcnmái tg5fqcnóc mag5fqcnng RhB8ymmàu nâuRhB8ym g5fqcnđậm hệ7Dt nhQNxxV6ư tácRhB8ymh caQNxxV6fe sữaQNxxV6 7Dđặc trưngQNxxV6 QNxxV6của ÁRhB8ymi RhB8ymHy, “…QNxxV6 c7Dô ngh7Dĩ chuQNxxV6yện RhB8ymlàm giấQNxxV6y xg5fqcnét ngg5fqcnhiệm Ag5fqcnDN giảRhB8ym để7D chQNxxV6ứng thựQNxxV6c cg5fqcnô khôngQNxxV6 hRhB8ymề g5fqcncó q7Duan hệQNxxV6 hu7Dyết tg5fqcnhống vớQNxxV6i 7Dgia đìn7Dh họRhB8ym VưQNxxV6ơng 7Dcó q7Duá k7Dhó vớig5fqcn tRhB8ymôi không?”

“Chuyện aQNxxV6nh Tr7Diết Dg5fqcnạ lêQNxxV6n QNxxV6kế hoạcQNxxV6h b7Dắt có7Dc tôiQNxxV6 vg5fqcnà lQNxxV6àm hạiQNxxV6 Mig5fqcnnh Vỹ…RhB8ym cũ7Dng là7D g5fqcndo anh?”QNxxV6 ÁRhB8ymi QNxxV6Hy g5fqcnbắt đRhB8ymầu 7Dcảm t7Dhấy choQNxxV6áng, thật7D 7Dsự nhữ7Dng g5fqcnchuyện RhB8ymcô vừa7D đượRhB8ymc RhB8ymnghe QNxxV6đã vượtRhB8ym QNxxV6quá sứRhB8ymc chịuQNxxV6 đựg5fqcnng c7Dủa mình.

“Dĩ nhiênRhB8ym, tô7Di bg5fqcniết rõg5fqcn 7Dtên đóg5fqcn thươngg5fqcn yg5fqcnêu cQNxxV6ô eg5fqcnm 7Dgái duQNxxV6y nQNxxV6hất cQNxxV6ủa mìnhQNxxV6 đQNxxV6ến mức7D nàg5fqcno, RhB8ymnhưng hg5fqcnắn g5fqcncũng g5fqcncó 7Dmột QNxxV6người cQNxxV6on gáRhB8ymi quRhB8yman 7Dtrọng khôngRhB8ym k7Dém. TiếcQNxxV6 rằ7Dng, si7Dnh mạngQNxxV6 RhB8ymcủa ngườiRhB8ym g5fqcncon gRhB8ymái màRhB8ym g5fqcnhắn QNxxV6yêu thươQNxxV6ng hơnQNxxV6 c7Dả côQNxxV6 đanQNxxV6g ng5fqcnằm tr7Dong taRhB8ymy tôi…g5fqcn” Điềng5fqcn Hg5fqcnuân tQNxxV6iếp tụg5fqcnc QNxxV6thản ng5fqcnhiên QNxxV6trả lời,g5fqcn sRhB8ymiết g5fqcnchặt QNxxV6bàn taRhB8ymy đanRhB8ymg vQNxxV6uốt máiQNxxV6 tóQNxxV6c củag5fqcn Áig5fqcn HyRhB8ym, 7Dđôi mắtRhB8ym g5fqcnlại 7Dtrở RhB8ymvề vg5fqcnới hướnRhB8ymg nhìnRhB8ym vQNxxV6ô định,7D “7D… nếug5fqcn hắQNxxV6n RhB8ymvà côg5fqcn khôn7Dg cóQNxxV6 g5fqcnquan hệRhB8ym an7Dh eg5fqcnm cùngg5fqcn huy7Dết thốngg5fqcn, tấQNxxV6t 7Dnhiên k7Dế hoạch7D cg5fqcnủa tg5fqcnôi g5fqcnsẽ g5fqcnđược thựg5fqcnc g5fqcnhiện mộg5fqcnt cáchg5fqcn h7Doàn hảo.”

“Nếu vậyQNxxV6… tôig5fqcn thậtRhB8ym sự7D 7Dlà cog5fqcnn gáig5fqcn cRhB8ymủa RhB8ymnhà hg5fqcnọ Vươ7Dng, vQNxxV6à 7Dlà eg5fqcnm 7Dgái củaQNxxV6 aQNxxV6nh TriếRhB8ymt g5fqcnDạ?” NRhB8ymhững g7Diọt nướg5fqcnc mắtQNxxV6 đag5fqcnu 7Dđớn QNxxV6xen lẫnQNxxV6 7Dhạnh phúQNxxV6c cứ7D t7Dhay n7Dhau chạ7Dy dQNxxV6ài QNxxV6trên gươngRhB8ym mặRhB8ymt củRhB8yma g5fqcnÁi Hy.

Ái HRhB8ymy mím7D môi,7D cố7D gắngg5fqcn khôQNxxV6ng 7Dbật khRhB8ymóc thànhg5fqcn tig5fqcnếng, nhưnQNxxV6g vẫnQNxxV6 khôngg5fqcn RhB8ymthể giấRhB8ymu đượcg5fqcn nhữnRhB8ymg tiếngQNxxV6 nRhB8ymấc nghg5fqcnẹn ngào.

Thì rg5fqcna, đâyQNxxV6 g5fqcnchính 7Dlà RhB8ymlý g5fqcndo mà7D Mi7Dnh 7DVỹ khQNxxV6ông m7Duốn chg5fqcno ÁQNxxV6i HQNxxV6y g5fqcnbiết sựQNxxV6 tRhB8ymhật. CRhB8ymó lẽRhB8ym 7Danh đãRhB8ym nghĩ,7D cQNxxV6ứ nhRhB8ymư hiệg5fqcnn tại7D sẽQNxxV6 tốtRhB8ym hơn.

Tốt hQNxxV6ơn khRhB8ymi cQNxxV6ô 7Dnhầm QNxxV6tưởng mQNxxV6ối quaQNxxV6n hệ7D RhB8ymgiữa họRhB8ym RhB8ymchỉ làQNxxV6 ngư7Dời dưRhB8ymng khRhB8ymông hề7D cùngQNxxV6 QNxxV6chung RhB8ymmột dòg5fqcnng máu…QNxxV6 biết7D đRhB8ymâu vìRhB8ym lýRhB8ym d7Do đó,RhB8ym mRhB8ymà 7Dcô sẽQNxxV6 sRhB8ymớm ngg5fqcnuôi ngoaQNxxV6i nỗig5fqcn đaug5fqcn q7Duá lớng5fqcn phảg5fqcni gáRhB8ymnh chịu.

Nhưng gig5fqcnờ đây,g5fqcn ÁiQNxxV6 HRhB8ymy lại7D QNxxV6phải đốiRhB8ym g5fqcndiện vớg5fqcni sựg5fqcn tQNxxV6hật tQNxxV6àn nhẫg5fqcnn… rằng7D cg5fqcnhính QNxxV6cô 7Dlà nguyg5fqcnên nhRhB8ymân khiRhB8ymến QNxxV6họ rQNxxV6a đi7D mộtRhB8ym cáchRhB8ym đag5fqcnu 7Dđớn nhRhB8ymư thế.

“Nhân tiện,RhB8ym g5fqcncô cQNxxV6ó biếtQNxxV6 trRhB8ymong người7D côRhB8ym 7Dđang man7Dg một7D nửaRhB8ym QNxxV6là dòng7D máu7D củaRhB8ym 7Dai không?QNxxV6” Mộtg5fqcn QNxxV6giọng nóiQNxxV6 QNxxV6khác c7Dất RhB8ymlên, là7D giọRhB8ymng nữ.

Ái HRhB8ymy đưag5fqcn QNxxV6mắt 7Dnhìn về7D p7Dhía cửa7D phòQNxxV6ng… QNxxV6Tịnh N7Dhi QNxxV6không dừnRhB8ymg chQNxxV6ân tạig5fqcn chRhB8ymỗ đó,RhB8ym tiếpRhB8ym tQNxxV6ục RhB8ymtiến đếnQNxxV6 g7Dần cg5fqcnô và7D Điền7D Hug5fqcnân, chấRhB8ymt giọng5fqcng mang5fqcng đầy7D RhB8ymác 7Dý va7Dng l7Dên khôQNxxV6ng cg5fqcnhút QNxxV6ngần ngại.

“Mạng sốngQNxxV6 củQNxxV6a côg5fqcn… đ7Dã lg5fqcnấy 7Dđi hg5fqcnơi g5fqcnthở cuốiRhB8ym c7Dùng c7Dủa TriếtQNxxV6 Dạ.”

Trước mặtRhB8ym 7DÁi HRhB8ymy hiệRhB8ymn giờ,g5fqcn RhB8ymmột TQNxxV6ịnh QNxxV6Nhi đánRhB8ymg yê7Du vQNxxV6à thâng5fqcn RhB8ymthiện tRhB8ymrông g5fqcnthật 7Dlạnh lùg5fqcnng vàg5fqcn tRhB8ymàn nhẫRhB8ymn, tQNxxV6ừ giọngQNxxV6 7Dnói 7Dcho đ7Dến ánQNxxV6h nhìQNxxV6n đềuQNxxV6 thểg5fqcn g5fqcnhiện g5fqcnrõ sự7D QNxxV6căm tứcQNxxV6 vàRhB8ym RhB8ymchán 7Dghét côg5fqcn tộtg5fqcn cùng.

“Anh nhiềug5fqcn QNxxV6lời với7D c7Dô RhB8ymta RhB8ymthì đượRhB8ymc gì?RhB8ym” TQNxxV6ịnh Nhg5fqcni t7Dức giRhB8ymận RhB8ymquát v7Dào mặg5fqcnt ĐQNxxV6iền HuRhB8ymân, RhB8ymsau QNxxV6đó QNxxV6lại RhB8ymdành RhB8ymtrọn ánQNxxV6h mắt7D QNxxV6oán hậnQNxxV6 chRhB8ymiếu RhB8ymthẳng vàRhB8ymo ÁRhB8ymi HQNxxV6y. “Cô!7D Trảg5fqcn g5fqcnTriết DạRhB8ym lạ7Di cQNxxV6ho tôi!”

Tịnh g5fqcnNhi 7Dđẩy RhB8ymmạnh Điềg5fqcnn Huân7D s7Dang mg5fqcnột 7Dbên, tQNxxV6ay cRhB8ymòn lạRhB8ymi nắQNxxV6m lấRhB8ymy cổg5fqcn áRhB8ymo củQNxxV6a ÁiQNxxV6 H7Dy lag5fqcny mạnh,QNxxV6 g5fqcnkích độngRhB8ym 7Dhét lên.

“Trả QNxxV6anh ấQNxxV6y lạig5fqcn QNxxV6cho tôiQNxxV6! NgườiQNxxV6 nêRhB8ymn cg5fqcnhết 7Dđúng hơQNxxV6n làQNxxV6 cô,QNxxV6 t7Dại sa7Do l7Dại làRhB8ym ag5fqcnnh RhB8ymấy?” Dưg5fqcnờng nhưg5fqcn Tịnh7D Nhg5fqcni đg5fqcnã hRhB8ymoàn toàng5fqcn QNxxV6hiểu lầm7D g5fqcnvề cá7Di 7Dchết của7D TrRhB8ymiết RhB8ymDạ, rRhB8yma sứQNxxV6c lRhB8ymay mạng5fqcnh c7Dô hQNxxV6ơn. “Ng5fqcnếu khônRhB8ymg vìRhB8ym g5fqcncô, a7Dnh TriếtQNxxV6 Dạ7D đg5fqcnã RhB8ymkhông b7Dị Mig5fqcnnh Vg5fqcnỹ bg5fqcnắn chết!”

Ái 7DHy RhB8ymđã rơRhB8ymi vàRhB8ymo trạngQNxxV6 thá7Di hoàg5fqcnn toàQNxxV6n mấtRhB8ym đg5fqcni cảRhB8ymm gi7Dác, g5fqcnmọi việcQNxxV6 g5fqcndiễn rRhB8yma 7Dxung quaQNxxV6nh dườRhB8ymng nhưg5fqcn khôngQNxxV6 QNxxV6còn sức7D QNxxV6ảnh hưRhB8ymởng nà7Do cả.

Lúc này,g5fqcn thứg5fqcn QNxxV6duy nhấtRhB8ym côRhB8ym có7D thRhB8ymể cả7Dm nhậng5fqcn được7D làg5fqcn vRhB8ymết RhB8ymthương RhB8ymlòng nơiQNxxV6 7Dtrái ti7Dm nhỏg5fqcn bRhB8ymé đQNxxV6ang tuông5fqcn trRhB8ymào mộ7Dt RhB8ymdòng g5fqcnmáu… 7Dnước mRhB8ymắt vRhB8ymẫn tiếpRhB8ym tụcQNxxV6 rơi,7D tr7Dái tig5fqcnm cũngRhB8ym thg5fqcneo đóQNxxV6 RhB8ymmà QNxxV6nhỏ nhg5fqcnững giọtRhB8ym lg5fqcnệ máu.

Trước mQNxxV6ắt ÁQNxxV6i Hg5fqcny tốiQNxxV6 dần,7D tRhB8ymối dần…g5fqcn sRhB8ymau đóg5fqcn đôiQNxxV6 mắt7D ki7Da cũRhB8ymng RhB8ymtừ từRhB8ym nh7Dắm QNxxV6nghiền lại7D, phóRhB8ym mặQNxxV6c m7Dọi 7Dthứ chQNxxV6o tQNxxV6hời gian.

Tịnh Nh7Di QNxxV6vẫn không5fqcng hg5fqcnề bQNxxV6ận tg5fqcnâm đến7D chuyện7D cRhB8ymô đãRhB8ym ngấtRhB8ym g5fqcnđi RhB8ymtừ lúcg5fqcn nàog5fqcn, vẫnRhB8ym QNxxV6kích 7Dđộng tiếpQNxxV6 tụcg5fqcn RhB8ymlay g5fqcnngười g5fqcnÁi 7DHy, tr7Dên RhB8ymgò QNxxV6má cg5fqcnũng lănRhB8ym dQNxxV6ài mộ7Dt QNxxV6dòng lệg5fqcn cRhB8ymay đắng.

“Cô tRhB8yma ng7Dất rồi,RhB8ym eg5fqcnm là7Dm vậyg5fqcn thg5fqcnì đư7Dợc gì?”QNxxV6 QNxxV6Điền RhB8ymHuân tQNxxV6hờ RhB8ymơ 7Dnhìn cảQNxxV6nh tg5fqcnượng QNxxV6trước mắt,7D 7Dchán nảnQNxxV6 hỏi.

“Tên Mi7Dnh VỹRhB8ym 7Dấy, 7Dkhi nàRhB8ymo hắQNxxV6n đến?”7D 7DTịnh RhB8ymNhi buônQNxxV6g ta7Dy r7Da khQNxxV6ỏi ngườiRhB8ym Á7Di Hyg5fqcn, đểRhB8ym mặ7Dc tQNxxV6hân hìng5fqcnh RhB8ymnhỏ bé7D 7Dkia tiếpg5fqcn đRhB8ymất, quag5fqcny QNxxV6sang QNxxV6nhìn Đ7Diền HuânQNxxV6 tứ7Dc giận.

“Sớm thôi.”g5fqcn Đig5fqcnền 7DHuân lườiQNxxV6 biếngg5fqcn trảRhB8ym lời,g5fqcn lRhB8ymặng RhB8ymlẽ ngắm7D nhg5fqcnìn cQNxxV6ô gá7Di mQNxxV6ang kh7Duôn mặg5fqcnt 7Dkhá gig5fqcnống ThRhB8ymy ThyRhB8ym, t7Drái tig5fqcnm chợtRhB8ym thắg5fqcnt lại,RhB8ym g5fqcnnhưng lạQNxxV6i nhaRhB8ymnh chg5fqcnóng lắng7D xuống.

“Hắn QNxxV6sẽ phảiRhB8ym trRhB8ymả gg5fqcniá vRhB8ymì đã7D QNxxV6hại chếtg5fqcn anQNxxV6h QNxxV6Triết g5fqcnDạ.” TịnhQNxxV6 NhQNxxV6i đứngg5fqcn dậy,7D đưa7D tQNxxV6ay 7Dgạt RhB8ymnước mQNxxV6ắt, tiến7D v7Dề phíRhB8yma QNxxV6cửa vớig5fqcn 7Dbộ dg5fqcnạng vẫ7Dn toảRhB8ym RhB8ymra t7Dhứ QNxxV6sát khg5fqcní hQNxxV6am muố7Dn gRhB8ymiết người.

Điền HuâQNxxV6n chuRhB8ymyển RhB8ymánh mắt7D sg5fqcnang TịnhQNxxV6 RhB8ymNhi, nụ7D cườiQNxxV6 g5fqcnnửa miệnRhB8ymg đểug5fqcn giRhB8ymả kig5fqcna l7Dại xug5fqcnất hiệ7Dn tQNxxV6rên môi.

 “Em kRhB8ymhông ngQNxxV6hi nRhB8ymgờ mQNxxV6à lạig5fqcn QNxxV6tin tưởngRhB8ym tôiRhB8ym đếnQNxxV6 thếg5fqcn RhB8ymsao, TRhB8ymịnh Nhi?”

*Rầm*

Một tQNxxV6hứ â7Dm th7Danh v7Da g5fqcnchạm mạRhB8ymnh mộ7Dt cáchRhB8ym RhB8ymbạo 7Dlực van7Dg lêQNxxV6n, đồngg5fqcn thờiQNxxV6 cág5fqcnnh 7Dcửa củaRhB8ym khRhB8ymu nRhB8ymhà RhB8ymmáy bQNxxV6ỏ hoan7Dg q7Duen tQNxxV6huộc RhB8ymđược mở7D 7Dra t7Dhô bạo.

Cảnh g5fqcntượng lúRhB8ymc nQNxxV6ày, dư7Dờng g5fqcnnhư RhB8ymđang tg5fqcnái diễnQNxxV6 khuQNxxV6ng cảg5fqcnnh hQNxxV6ai năQNxxV6m RhB8ymtrước… MRhB8yminh 7DVỹ đg5fqcnứng t7Drước cửa,RhB8ym đôg5fqcni mQNxxV6ắt RhB8ymlạnh RhB8ymlùng liếc7D RhB8ymsơ cảnQNxxV6h vậtg5fqcn RhB8ymxung quang5fqcnh, nơg5fqcni nà7Dy 7Dđã g5fqcnthật sự7D qug5fqcná que7Dn thuộcg5fqcn v7Dới ang5fqcnh… vàQNxxV6 đếQNxxV6n g5fqcntận lúg5fqcnc nàRhB8ymy, ng5fqcnó cũg5fqcnng khôngQNxxV6 hềg5fqcn thQNxxV6ay đổi,g5fqcn chỉ7D QNxxV6một khônRhB8ymg gg5fqcnian trốRhB8ymng rỗng7D man7Dg diệnQNxxV6 tíchRhB8ym cựcRhB8ym lớnRhB8ym, đồnRhB8ymg thờiRhB8ym đRhB8ymem đếnRhB8ym chQNxxV6o n7Dgười k7Dhác cQNxxV6ảm QNxxV6giác 7Dớn lạng5fqcnh chạQNxxV6y dọcQNxxV6 sốngRhB8ym lưng.

Đưa RhB8ymcô ấyQNxxV6 đếnQNxxV6 RhB8ymnơi 7Dnày… cuối7D cùn7Dg Điền7D Huân7D lạ7Di địnQNxxV6h làmg5fqcn gìRhB8ym đây?

Minh VỹRhB8ym QNxxV6thật sựg5fqcn QNxxV6đang cố7D QNxxV6gắng kg5fqcnìm nég5fqcnn nỗiRhB8ym QNxxV6lo l7Dắng đa7Dng dân7Dg trQNxxV6ào g5fqcntrong QNxxV6lòng, mấg5fqcnt RhB8ymThy g5fqcnThy đã7D g5fqcnlà quQNxxV6á đg5fqcnủ, nhưng5fqcng lầQNxxV6n này7D nạg5fqcnn nhâRhB8ymn g5fqcnlại làg5fqcn Á7Di Hy…g5fqcn vị7D tg5fqcnrí RhB8ymcô tronRhB8ymg lòRhB8ymng anQNxxV6h cQNxxV6ó lẽg5fqcn cQNxxV6òn 7Dquan trọngQNxxV6 7Dhơn Thg5fqcny RhB8ymThy 7Dgấp ng5fqcngàn lần!

Nhất định7D 7Danh g5fqcnsẽ QNxxV6không đứn7Dg yg5fqcnên nhRhB8ymìn k7Dẻ RhB8ymkhác hại7D c7Dhết côg5fqcn 7Dtrước mặg5fqcnt mìnQNxxV6h RhB8ymnhư TRhB8ymhy Thy!

Nét QNxxV6mặt MRhB8yminh V7Dỹ vQNxxV6ẫn 7Dtỏ rRhB8yma điề7Dm tĩnhg5fqcn hếtg5fqcn QNxxV6mức, g5fqcnnhưng trQNxxV6ong đg5fqcnôi mRhB8ymắt m7Dàu hổQNxxV6 phg5fqcnách đangQNxxV6 g5fqcnánh lg5fqcnên nhữngRhB8ym tiRhB8yma nQNxxV6hìn phứg5fqcnc tạpQNxxV6 đầy7D đauRhB8ym đớn.

Nơi lg5fqcnồng ngQNxxV6ực a7Dnh, tg5fqcnrái t7Dim kRhB8ymia đaQNxxV6ng đậ7Dp mạnhg5fqcn lQNxxV6iên hồiQNxxV6, RhB8ymvừa gấpQNxxV6 QNxxV6gáp vừ7Da mạnhQNxxV6 mẽ,RhB8ym tRhB8ymất QNxxV6cả chQNxxV6ỉ vg5fqcnì sựg5fqcn aRhB8ymn QNxxV6nguy củRhB8yma g5fqcnÁi Hy.

Hạo g5fqcnThần đứn7Dg saQNxxV6u MiRhB8ymnh VRhB8ymỹ, RhB8ymcũng đưaRhB8ym đôig5fqcn g5fqcnmắt dòQNxxV6 xQNxxV6ét một7D lượt7D xQNxxV6ung qQNxxV6uanh khug5fqcnng cảnhg5fqcn QNxxV6trước mắt,QNxxV6 đây…g5fqcn 7Dlà n7Dơi 7Dđã RhB8ymtừng t7Dước RhB8ymđi s7Dinh mạRhB8ymng của7D đứa7D QNxxV6em g5fqcngái đángRhB8ym yêQNxxV6u màQNxxV6 cậug5fqcn hế7Dt mựcQNxxV6 yêug5fqcn thương.

Cả g5fqcnngười Hạog5fqcn Thầg5fqcnn khẽg5fqcn rQNxxV6un lên,RhB8ym nhRhB8ymưng QNxxV6sau đó7D lạiRhB8ym đư7Dợc vẻ7D bềRhB8ym ngoài7D 7Dmạnh mẽg5fqcn QNxxV6che khuất.

Người QNxxV6con gág5fqcni ấy,RhB8ym bản7D sag5fqcno cQNxxV6ủa Th7Dy ThQNxxV6y, m7Dột lầg5fqcnn nữaRhB8ym lạiQNxxV6 7Dtrở thà7Dnh nạnQNxxV6 nhg5fqcnân tRhB8ymái dg5fqcniễn c7Dho vởg5fqcn g5fqcnkịch đẫm7D RhB8ymmáu nàRhB8ymy ư?

Khung cg5fqcnảnh tĩn7Dh lặRhB8ymng đếnQNxxV6 g5fqcnngạt thở7D, nhưng5fqcng g5fqcnvẫn kRhB8ymhông 7Dhề g5fqcncó RhB8ymbất kg5fqcnỳ đRhB8ymộng tĩ7Dnh bất7D thườngRhB8ym nàRhB8ymo cả…

Một dánRhB8ymg QNxxV6người trQNxxV6ong bộg5fqcn ve7Dst 7Dđen RhB8ymtừ troRhB8ymng to7Dán cậnQNxxV6 vệg5fqcn RhB8ymphía sa7Du 7Dchợt c7Dất bướ7Dc, RhB8ymgấp gáQNxxV6p nhưg5fqcn muốQNxxV6n 7Dvượt qRhB8ymua g5fqcnmặt MiRhB8ymnh VỹQNxxV6 QNxxV6mà xônRhB8ymg QNxxV6vào g5fqcnbên trong.

Ngay lậpRhB8ym tức,g5fqcn g5fqcnMinh V7Dỹ đãRhB8ym RhB8ymđưa tag5fqcny RhB8ymchặn ng5fqcngang trướg5fqcnc mặtRhB8ym Vĩn7Dh KRhB8ymỳ, RhB8ymđộng g5fqcntác nQNxxV6hẹ nhàRhB8ymng và7D dg5fqcnứt khoát.

“Quay về7D đúnQNxxV6g QNxxV6vị tríRhB8ym, tôi7D cQNxxV6hưa 7Dhề QNxxV6ra lệnhRhB8ym 7Dcho cậg5fqcnu 7Dvào.” AnQNxxV6h nRhB8ymói đềuQNxxV6 đềug5fqcn, khôg5fqcnng hề7D ngoảnRhB8ymh QNxxV6mặt lRhB8ymại RhB8ymphía sg5fqcnau, g5fqcntừ tg5fqcnừ g5fqcnhạ g5fqcntay xuống.

Vĩnh Kỳ7D cúiRhB8ym tRhB8ymhấp đầu,7D lùQNxxV6i RhB8ymdần vQNxxV6ề phíRhB8yma sg5fqcnau, hoàRhB8ym vRhB8ymào toáQNxxV6n cậg5fqcnn vệQNxxV6 đ7Dang toảg5fqcn r7Da sg5fqcnát kRhB8ymhí ngút7D trời.

Đến lúc7D ng5fqcnày, Vĩn7Dh Kỳ7D RhB8ymbắt đầQNxxV6u cảmg5fqcn RhB8ymthấy h7Dối hậnQNxxV6 vQNxxV6ì đãRhB8ym kg5fqcný tQNxxV6ên vàRhB8ymo bảnRhB8ym h7Dợp đồngg5fqcn đangRhB8ym nằm7D troRhB8ymng tQNxxV6ay MQNxxV6inh Vỹ.

Muốn thaQNxxV6m gQNxxV6ia g5fqcnvào t7Dổ ch7Dức 7Dvà c7Dó g5fqcncơ hQNxxV6ội 7Dbảo vệg5fqcn QNxxV6cho Ái7D HyQNxxV6, VĩRhB8ymnh g5fqcnKỳ QNxxV6đã đồngRhB8ym ýg5fqcn đg5fqcnể RhB8ymMinh VỹQNxxV6 đRhB8ymặt rRhB8yma mộtg5fqcn bQNxxV6ản QNxxV6hợp đg5fqcnồng sg5fqcninh tử.

Theo đó7D, VĩnQNxxV6h QNxxV6Kỳ p7Dhải 7Dtuân RhB8ymtheo RhB8ymmệnh lệnhg5fqcn củag5fqcn M7Dinh Vỹg5fqcn vô7D điềug5fqcn kiệg5fqcnn, 7Dcũng nQNxxV6hư sựg5fqcn số7Dng chếtQNxxV6 của7D Vĩng5fqcnh KQNxxV6ỳ g5fqcndo MiRhB8ymnh V7Dỹ t7Doàn qRhB8ymuyền quyếtg5fqcn định.

Hơn hQNxxV6ết, điRhB8ymều khoQNxxV6ản RhB8ymcấm kỵRhB8ym tQNxxV6rong RhB8ymhợp đồ7Dng đươQNxxV6ng nh7Diên làg5fqcn pg5fqcnhải QNxxV6giữ kRhB8ymhoảng cáchg5fqcn nhấg5fqcnt định7D vớg5fqcni ÁQNxxV6i HRhB8ymy, 7Dchỉ cầng5fqcn RhB8ymtuân theQNxxV6o đúngRhB8ym nh7Dững điềuQNxxV6 7Dkhoản g5fqcntrong hg5fqcnợp đồn7Dg, g5fqcnVĩnh KỳQNxxV6 sRhB8ymẽ đư7Dợc đàRhB8ymo tạoRhB8ym bà7Di bảnQNxxV6 vQNxxV6à 7Dthực hiQNxxV6ện dQNxxV6uy nhấQNxxV6t mục7D tiêg5fqcnu được7D RhB8ymkề cậQNxxV6n v7Dà bg5fqcnảo vg5fqcnệ cô.

Về phần7D RhB8ymmình, MQNxxV6inh RhB8ymVỹ dQNxxV6ĩ ng5fqcnhiên 7Dbiết rõ7D VĩnRhB8ymh KỳRhB8ym g5fqcnsẽ không7D baRhB8ymo giờg5fqcn là7Dm tRhB8ymổn hạiRhB8ym đếng5fqcn Ái7D HyRhB8ym, đặ7Dc biRhB8ymệt làg5fqcn tRhB8ymình hìg5fqcnnh hiệnQNxxV6 giQNxxV6ờ cũg5fqcnng đRhB8ymang r7Dất cRhB8ymần mg5fqcnột ngườig5fqcn QNxxV6có thểg5fqcn RhB8ymđặt sựRhB8ym aQNxxV6n tog5fqcnàn g5fqcncủa 7Dvợ mìnhQNxxV6 lêRhB8ymn hàng7D đầu,g5fqcn và7D Vĩg5fqcnnh Kỳg5fqcn hRhB8ymội tụg5fqcn đ7Dủ tấg5fqcnt cRhB8ymả cácg5fqcn đi7Dều QNxxV6kiện trên.

Nếu không7D QNxxV6vì nhg5fqcnững q7Duy RhB8ymtắc địnhQNxxV6 đoạ7Dt sựQNxxV6 7Dsống chếtRhB8ym củaQNxxV6 mìnhg5fqcn, bấtQNxxV6 cg5fqcnhấp mọRhB8ymi trởRhB8ym ngg5fqcnại, QNxxV6Vĩnh QNxxV6Kỳ sẽRhB8ym lậpQNxxV6 RhB8ymtức t7Dìm QNxxV6đến bêg5fqcnn RhB8ymÁi HQNxxV6y màRhB8ym 7Dôm thật7D cQNxxV6hặt vQNxxV6ào lòng.

Nhưng quyềRhB8ymn h7Dạn củag5fqcn b7Dản hợRhB8ymp đồg5fqcnng kQNxxV6ia… khô7Dng cQNxxV6ho phg5fqcnép Vg5fqcnĩnh KỳQNxxV6 RhB8ymlàm thế.

Và nếRhB8ymu thật7D sựQNxxV6 g5fqcnVĩnh Kỳg5fqcn 7Dcó 7Dthể RhB8ymôm lấyRhB8ym ÁiRhB8ym HQNxxV6y, 7Dthì đôiRhB8ym taRhB8ymy 7Dcủa ngườiQNxxV6 7Dcon gág5fqcni ấyQNxxV6 cũg5fqcnng sẽQNxxV6 nhẫn7D tâg5fqcnm đẩRhB8ymy VĩRhB8ymnh Kỳ7D r7Da xa…QNxxV6 vQNxxV6ì QNxxV6vòng t7Day 7Dmà côQNxxV6 RhB8ymcần, vốQNxxV6n dRhB8ymĩ kRhB8ymhông pQNxxV6hải QNxxV6là 7Dvòng ta7Dy củaQNxxV6 VĩnRhB8ymh Kỳ.

Minh g5fqcnVỹ nhíuRhB8ym màQNxxV6y n7Dhìn vg5fqcnào khoảQNxxV6ng khg5fqcnông 7Dtrước mặRhB8ymt, QNxxV6đôi RhB8ymchân bg5fqcnắt g5fqcnđầu QNxxV6cất bước7D tiếng5fqcn 7Dvào bQNxxV6ên trQNxxV6ong, kè7Dm thg5fqcneo giọ7Dng QNxxV6ra lệnh.

“Trừ HạoQNxxV6 Thần,7D n7Dhững RhB8ymngười g5fqcncòn lạig5fqcn khôngRhB8ym 7Dđược vàg5fqcno trong.”7D TheRhB8ymo tìRhB8ymnh g5fqcnhình hiQNxxV6ện QNxxV6tại, 7Dtốt g5fqcnhơn lg5fqcnà QNxxV6càng íg5fqcnt ngườiRhB8ym v7Dào sẽRhB8ym cànRhB8ymg tốt.

Bước chQNxxV6ân RhB8ymMinh VỹQNxxV6 vg5fqcnà Hạog5fqcn ThầQNxxV6n tiế7Dn vàQNxxV6o bêng5fqcn tron7Dg, gấpRhB8ym QNxxV6gáp nhưQNxxV6 đaQNxxV6ng RhB8ymlo sợQNxxV6 mình7D QNxxV6sẽ đánQNxxV6h mấtg5fqcn mộtRhB8ym thứg5fqcn RhB8ymcực kỳg5fqcn quQNxxV6an trọng.

Bên RhB8ymngoài, g5fqcnVĩnh 7DKỳ đứngQNxxV6 lẫ7Dn g5fqcntrong to7Dán QNxxV6cận vệQNxxV6, g5fqcnđôi mắt7D xuấ7Dt QNxxV6hiện nh7Dững ánh7D nh7Dìn QNxxV6u uất.

“Tịnh QNxxV6Nhi, c7Dho g5fqcnem này.”RhB8ym Trg5fqcniết QNxxV6Dạ nắmQNxxV6 l7Dấy bàng5fqcn taRhB8ymy 7Dcủa TRhB8ymịnh Nhig5fqcn, RhB8ymsau đóQNxxV6 g5fqcnđặt QNxxV6vào lòngRhB8ym bànQNxxV6 tg5fqcnay một7D chiếQNxxV6c đồn7Dg hồRhB8ym RhB8ymcát bég5fqcn xg5fqcníu mg5fqcnàu đen.

“Sao QNxxV6lại lg5fqcnà mRhB8ymàu đRhB8ymen?” g5fqcnTịnh Nh7Di nhíuQNxxV6 7Dmày nQNxxV6hìn chi7Dếc đồngg5fqcn QNxxV6hồ cág5fqcnt đan7Dg g5fqcnnằm gọng5fqcn trog5fqcnng t7Day, giọnQNxxV6g điệQNxxV6u cRhB8ymó chúQNxxV6t khóQNxxV6 chịu.

“Vì mg5fqcnàu đ7Den hợp7D g5fqcnvới eQNxxV6m hg5fqcnơn…” Gương5fqcng mRhB8ymặt Tri7Dết Dạ7D thoángRhB8ym buRhB8ymồn, 7Dsau đóQNxxV6 nởQNxxV6 m7Dột nụQNxxV6 cười7D gượng7D, cóg5fqcn lẽg5fqcn đâg5fqcny QNxxV6là lầnQNxxV6 cuốRhB8ymi TriRhB8ymết Dạ7D đượcQNxxV6 gầnQNxxV6 TịRhB8ymnh QNxxV6Nhi. g5fqcn“… N7Dếu a7Di đóQNxxV6 RhB8ymhoặc cóQNxxV6 việc7D RhB8ymgì khiế7Dn eg5fqcnm bRhB8ymuồn, cứg5fqcn lQNxxV6ật ngượcQNxxV6 chiếc7D đg5fqcnồng hồQNxxV6 cátQNxxV6 n7Dày lQNxxV6ại, 7Dem 7Dsẽ cảmRhB8ym tRhB8ymhấy g5fqcndễ chRhB8ymịu hơn.”

“Tại sRhB8ymao QNxxV6em lạig5fqcn p7Dhải lậtQNxxV6 ngược7D QNxxV6cái thRhB8ymứ vQNxxV6ô QNxxV6nghĩa nàg5fqcny trQNxxV6ong k7Dhi QNxxV6em đãQNxxV6 cóRhB8ym anh?”RhB8ym 7DTịnh NRhB8ymhi phụRhB8ymng phịu,RhB8ym đ7Dưa QNxxV6tay đấQNxxV6m đấRhB8ymm g5fqcnvào ngực7D Triếg5fqcnt Dạ,QNxxV6 nétRhB8ym m7Dặt vôg5fqcn c7Dùng khóQNxxV6 chịRhB8ymu. “RhB8ymNày! ThấyRhB8ym khQNxxV6ông? 7DMỗi lRhB8ymần RhB8ymem khô7Dng g5fqcnvui 7Danh cứg5fqcn đg5fqcnể eg5fqcnm đg5fqcnánh g5fqcnanh vàiQNxxV6 cg5fqcnái làg5fqcn được.”

“Không hRhB8ymề vôRhB8ym ng5fqcnghĩa.” TriếtRhB8ym DạRhB8ym lậ7Dp tứcQNxxV6 lêQNxxV6n tiếng7D phủQNxxV6 g5fqcnđịnh, trêng5fqcn QNxxV6môi nởQNxxV6 một7D nụg5fqcn QNxxV6cười cRhB8ymay đắng.RhB8ym “ChỉRhB8ym cầng5fqcn RhB8ymem lậtQNxxV6 ngượcQNxxV6 đồnQNxxV6g hQNxxV6ồ cátg5fqcn th7Deo truyềnRhB8ym thuyQNxxV6ết, RhB8ymem sẽRhB8ym thấyRhB8ym thaQNxxV6nh thảRhB8ymn hơn.”

“Em khôngRhB8ym cầg5fqcnn biết!”RhB8ym TịnQNxxV6h Nhg5fqcni đưRhB8yma tag5fqcny ôRhB8ymm g5fqcnlấy đầu,QNxxV6 bướngg5fqcn bỉnhQNxxV6 h7Dét lên…7D đôQNxxV6i QNxxV6khi Triết7D DạQNxxV6 lg5fqcnuôn hRhB8ymành xQNxxV6ử mộ7Dt cách7D kg5fqcnhó g5fqcnhiểu, khôn7Dg gQNxxV6iống vớQNxxV6i aRhB8ymnh thường5fqcng ngày7D chúQNxxV6t nào.

“Sắp tới…”g5fqcn Đg5fqcnể mQNxxV6ặc TịQNxxV6nh N7Dhi cứRhB8ym liêg5fqcnn t7Dục đg5fqcnấm vàoRhB8ym người,RhB8ym RhB8ymTriết DạQNxxV6 siQNxxV6ết chặg5fqcnt vRhB8ymòng tQNxxV6ay hơ7Dn, n7Dhư đa7Dng cốg5fqcn RhB8ymgắng cRhB8ymảm nhQNxxV6ận hg5fqcnơi ấmg5fqcn củg5fqcna ngườRhB8ymi mìng5fqcnh đangRhB8ym g5fqcnbảo vệQNxxV6 trong5fqcng vg5fqcnòng tay7D. “…RhB8ym g5fqcncó lẽRhB8ym ag5fqcnnh khôn7Dg th7Dể 7Dở cạnhQNxxV6 QNxxV6em đượcg5fqcn nữa,7D RhB8ymanh phg5fqcnải đ7Di xa.”

“Mặc aRhB8ymnh, aRhB8ymnh cứQNxxV6 đQNxxV6i luôn7D cũnQNxxV6g được,g5fqcn eg5fqcnm kRhB8ymhông cầnRhB8ym anQNxxV6h bả7Do vệ!”7D Dg5fqcnường nhưQNxxV6 đãg5fqcn quáRhB8ym mứQNxxV6c chịu7D đ7Dựng, Tịnh7D N7Dhi g5fqcntức giậnRhB8ym quQNxxV6át lênRhB8ym, ngRhB8ymoảnh 7Dmặt RhB8ymsang hướng7D QNxxV6khác g5fqcngiận QNxxV6dỗi… a7Di ch7Do phépQNxxV6 TriếtRhB8ym Dg5fqcnạ đượcRhB8ym quy7Dền rờig5fqcn RhB8ymxa TịnQNxxV6h QNxxV6Nhi cơ7D chứ?

“Có lẽg5fqcn… lầQNxxV6n QNxxV6này 7Dsẽ khô7Dng trởRhB8ym vQNxxV6ề nữa…”7D ĐôiRhB8ym RhB8ymmôi Trg5fqcniết Dạ7D kg5fqcnhẽ mRhB8ymấp máRhB8ymy, ph7Dát 7Dra mộQNxxV6t câQNxxV6u ng5fqcnói nhỏg5fqcn, rấg5fqcnt nhỏ…RhB8ym và7D dĩg5fqcn RhB8ymnhiên, QNxxV6Tịnh QNxxV6Nhi hoàRhB8ymn toànRhB8ym khôRhB8ymng tg5fqcnhể nQNxxV6ghe được7D c7Dâu g5fqcnnói QNxxV6đầy g5fqcnđau g5fqcnđớn ấy.

Truyền thuyết7D đ7Dồng hRhB8ymồ cáRhB8ymt sao?