You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để aHmu9nh Z9gggần Rvorbên em

Một vRvoriên đạnHmu9 sượtX3LW thX3LWẳng Rvorqua ngườiZ9gg ÁiRvor Z9ggHy X3LWtừ uSnVphía suSnVau, đápX3LW đúnRvorg vZ9ggào khẩuX3LW súngRvor cZ9ggô uSnVđang cX3LWhĩa vàouSnV đầuX3LW vẫnX3LW chưX3LWa kZ9ggịp bópuSnV còiX3LW khiếnX3LW khẩuuSnV súnuSnVg Z9ggbật rHmu9a khỏiX3LW taHmu9y côHmu9 vZ9ggà rRvorơi xuSnVuống nềnHmu9 đấtHmu9 mộZ9ggt cX3LWách Rvor“hoành tráng”.

“Đích Rvorđến tiHmu9ếp tX3LWheo suSnVẽ uSnVlà em…”Hmu9 Z9ggMinh VỹZ9gg vẫuSnVn giZ9ggơ khuSnVẩu súRvorng tRvorrên taZ9ggy vềHmu9 phíHmu9a ÁiRvor HuSnVy đaRvorng bấtHmu9 độnX3LWg, đôiX3LW Z9ggmắt vZ9ggằn nộHmu9 kX3LWhí, Hmu9anh tiếX3LWp uSnVtục Hmu9lên Hmu9đạn cHmu9ho uSnVkhẩu sZ9ggúng trRvorong taZ9ggy, tầuSnVm ngZ9ggắm X3LWhiện gRvoriờ đãZ9gg chuyZ9ggển từRvor kZ9gghẩu sX3LWúng kX3LWia sRvorang ÁX3LWi HZ9ggy, “Hmu9… eZ9ggm khônuSnVg Rvorcó quyềnuSnV tựuSnV kếRvort thúcRvor cuộcX3LW uSnVsống cX3LWủa chínHmu9h mình,uSnV uSnVvì ngườiX3LW Rvorduy nhHmu9ất đượcRvor qHmu9uyền gRvoriết Hmu9em lZ9ggà anh!”

Minh X3LWVỹ nhíRvoru Hmu9mày nuSnVhìn RvorÁi uSnVHy, nhuSnVưng lọuSnVt vàoZ9gg tuSnVầm mắRvort chZ9ggỉ Z9ggcó duuSnVy nhấuSnVt Z9ggbóng dánZ9ggg nhỏZ9gg bRvoré đóZ9gg tRvorừ Z9ggphía sX3LWau, uSnVtrông tX3LWhật đơZ9ggn độcHmu9 vZ9ggà lạuSnVc Rvorlõng trRvorong khônRvorg giaX3LWn tĩnhuSnV lặng.

Cô bấtZ9gg Rvorđộng, trênRvor gươngX3LW mặtZ9gg vẫnHmu9 Rvorcòn lưHmu9u Rvorlại mộZ9ggt vệZ9ggt nướcHmu9 dàiX3LW, X3LWđôi Hmu9mắt vôHmu9 địnhHmu9 đangZ9gg Z9ggdần đZ9ggược phHmu9ủ thêZ9ggm mộtuSnV lớRvorp sươRvorng mờHmu9 nhạt.

Ông HàX3LWn chX3LWo mộtRvor Rvortay Hmu9vào Hmu9túi, saHmu9u đóHmu9 lạZ9ggi nhìHmu9n chằuSnVm chặX3LWp vàRvoro ngườRvori uSnVcon Z9gggái trướcRvor mặt.

Sự lZ9ggựa cX3LWhọn thứuSnV ba?

Là tZ9ggự guSnViết chíHmu9nh mRvorình đểRvor uSnVkhỏi phX3LWải đốiRvor mặuSnVt sao?

Gương mZ9ggặt ônuSnVg phảuSnVng phZ9ggất mộtZ9gg Z9ggnụ cườiX3LW hRvorài lòng,Rvor vìuSnV X3LWdù uSnVcho ÁiX3LW HX3LWy cX3LWó lựaHmu9 X3LWchọn X3LWmột troX3LWng Z9gghai đX3LWiều kRvoriện Z9ggthì kHmu9hẩu súnguSnV cRvorủa ôngX3LW cũX3LWng uSnVsẽ Z9gglập tứcHmu9 kếHmu9t tZ9gghúc sRvorinh mX3LWạng trướcX3LW Rvormặt… vìRvor côRvor Z9gggái uSnVnày quáRvor tầmuSnV thường!

Nhưng điềZ9ggu ônX3LWg vừuSnVa đượHmu9c Hmu9trông thấX3LWy, quảHmu9 thậtZ9gg kRvorhông thểHmu9 Hmu9lường trướcRvor cuSnVô bX3LWé Rvornày đãZ9gg suuSnVy nuSnVghĩ nhữnZ9ggg gì.

“Quay Z9ggvề bHmu9ên tX3LWôi…” MiRvornh Hmu9Vỹ Rvornói đềuuSnV đều,Hmu9 đôX3LWi Hmu9mắt uSnVsắc lạnhHmu9 Hmu9đang cuSnVhiếu tHmu9hẳng X3LWvào ÁX3LWi Z9ggHy kèmHmu9 theuSnVo mộtHmu9 lZ9ggời uSnVyêu cầuZ9gg “siêuZ9gg trọngHmu9”, X3LW“… chuSnVo Hmu9em mườiX3LW giây.”

1s…

2s…

Ái HZ9ggy đưauSnV Rvortay gạtuSnV Hmu9vội vếZ9ggt tícHmu9h củRvora Rvornước mắtRvor trênRvor mặtHmu9 mìnZ9ggh, Hmu9từ từHmu9 ngouSnVảnh mặuSnVt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còHmu9n cZ9ggó X3LWthể trX3LWở vuSnVề bHmu9ên X3LWanh sao?

Minh VỹHmu9 vẫZ9ggn uSnVgiơ khẩuZ9gg Hmu9súng trêZ9ggn taRvory uSnVvề phZ9ggía RvorÁi HRvory, đôiHmu9 mắtHmu9 đHmu9iềm tĩnhX3LW lạZ9ggnh lùHmu9ng qX3LWuan Rvorsát từuSnVng Rvorcử Hmu9chỉ tRvoriếp Hmu9theo củauSnV ngườiuSnV cZ9ggon Rvorgái trướX3LWc mặt.

6s…

7s…

Đôi X3LWchân kiX3LWa uSnVbắt đầX3LWu nhấcX3LW lênuSnV, nốiHmu9 tiHmu9ếp từngZ9gg Hmu9bước chHmu9ân X3LWđến Z9gggần X3LWMinh Vỹ.

Chợt nhữngZ9gg bướcHmu9 Z9ggchân kuSnVia Z9ggkhựng lại…

8s…

Ái HHmu9y đZ9ggưa uSnVmắt nhX3LWìn RvorMinh RvorVỹ đangZ9gg Rvornhíu muSnVày nhìX3LWn mìnX3LWh, X3LWmím môuSnVi, Z9gglắc nhẹuSnV đầu.

Chỉ cầX3LWn Hmu9thêm uSnVvài Z9ggbước nữauSnV thôiHmu9, vZ9ggài bướcuSnV nữaHmu9 thZ9ggì cuSnVô X3LWsẽ lạiZ9gg cóHmu9 thX3LWể Hmu9chạm uSnVvào MinuSnVh Vỹ…Hmu9 nhưnguSnV Z9ggcô X3LWlại hHmu9oàn toànuSnV đứngX3LW bấtRvor động,Rvor mộtX3LW giọngX3LW nóuSnVi Z9ggnhẹ nRvorhàng cấtRvor lX3LWên vớiuSnV mộtRvor âmHmu9 vựcuSnV troZ9ggng thanh.

“Em… khôX3LWng X3LWlàm được.”

Chính ÁHmu9i HRvory còX3LWn khônRvorg hiểuZ9gg mìnHmu9h đangZ9gg nóiuSnV Hmu9và lZ9ggàm uSnVgì, chHmu9ỉ biếuSnVt nếRvoru lạiZ9gg dựRvora dẫmuSnV vRvorào MinHmu9h VX3LWỹ, mìnHmu9h sX3LWẽ hoX3LWàn toàZ9ggn mấuSnVt phưX3LWơng hướng…

… khôHmu9ng thRvorể Hmu9trở Z9ggnên mạHmu9nh mẽRvor Rvorhơn đHmu9ược X3LWnữa vZ9ggà qHmu9uen dHmu9ần vRvorới sựZ9gg bRvorảo vHmu9ệ củaZ9gg anh.

9s…

10s…

Khẩu súngRvor truSnVong taRvory Z9ggMinh RvorVỹ thoánuSnVg ruHmu9n lên,uSnV nguSnVón Z9ggtay uSnVđang dầnZ9gg Rvorghì lấyuSnV còZ9gg Hmu9súng, chuẩnX3LW Z9ggbị mộtuSnV hưZ9ggớng bRvorắn uSnVnhất định.

Chỉ cầnHmu9 bướcX3LW Z9ggđến buSnVên RvorMinh uSnVVỹ, lHmu9iệu cRvoró khZ9ggó X3LWquá không?

“Một buSnVước, Hmu9rồi lạX3LWi thHmu9êm mộX3LWt bước…

… X3LWcó qZ9gguá X3LWkhó đểuSnV eX3LWm bưHmu9ớc đếnX3LW gầnuSnV anh?”

*Cạch*

Khẩu súnuSnVg Hmu9trong tauSnVy Hmu9Minh Z9ggVỹ rX3LWơi tHmu9ự X3LWdo xuZ9ggống muSnVặt đZ9ggất lạnRvorh lRvorẽo, lầnRvor nàZ9ggy ngưX3LWời uSnVcất bưZ9ggớc lạiX3LW lZ9ggà anh!

Một bHmu9ước… X3LWhai bước…uSnV Rvorba bước…

Minh X3LWVỹ đứuSnVng Rvorđối duSnViện uSnVvới ÁZ9ggi HyZ9gg, Hmu9anh X3LWgấp gáZ9ggp ômuSnV cRvorô Z9ggvào lònHmu9g, Hmu9gục mặtRvor uSnVlên buSnVờ vZ9ggai nhỏX3LW béRvor kia.

“Nếu kZ9gghông thểX3LW quHmu9ay vềuSnV vớiHmu9 tôiRvor, thìHmu9 hãyX3LW đểHmu9 tZ9ggôi bướcX3LW uSnVđến bênX3LW em.”X3LW MinZ9ggh VỹRvor siếX3LWt chặuSnVt vX3LWòng tRvoray hRvorơn, cRvorảm Rvorgiác kHmu9hi chĩaHmu9 súHmu9ng vàX3LWo X3LWchính ngườiRvor coHmu9n gáiX3LW uSnVmình X3LWyêu thươuSnVng quảRvor thậuSnVt rZ9ggất đuSnVau đớn.

Ái HHmu9y đZ9ggược MinZ9ggh VỹX3LW Z9ggôm gọnuSnV troHmu9ng X3LWtay, bấuSnVt giácX3LW haX3LWi bànZ9gg tauSnVy đangRvor buSnVuông thHmu9õng X3LWvô thứcuSnV đuSnVưa lênZ9gg, vốnZ9gg địnhZ9gg đáRvorp Rvorlại aRvornh, cảRvorm nhậX3LWn rõuSnV hơiZ9gg ấRvorm Z9ggtừ uSnVphía bZ9ggên kX3LWia uSnVhơn, nHmu9hưng Rvorhành độngX3LW ấHmu9y bỗnX3LWg dưnguSnV khựnX3LWg lạiX3LW, saX3LWu đRvoró nhX3LWanh taX3LWy đẩyRvor anhra.

“Xin lX3LWỗi vìuSnV đãHmu9 đHmu9ến Hmu9làm phuSnViền anhRvor, eZ9ggm sZ9ggẽ vHmu9ề uSnVnhà.” ÁX3LWi RvorHy quauSnVy mặZ9ggt sHmu9ang Rvorhướng Hmu9khác X3LWtránh ánRvorh nhRvorìn củuSnVa X3LWMinh X3LWVỹ, X3LWnhờ vậRvory nêHmu9n khôRvorng thểX3LW tX3LWhấy Z9ggđược tRvorừ đôiX3LW mắtHmu9 Z9ggkia X3LWđang hằnZ9gg sâuHmu9 Hmu9một nuSnVỗi tuZ9ggyệt vọRvorng cùnRvorg cực.

Ái X3LWHy vừuSnVa X3LWrời uSnVkhỏi vònHmu9g taX3LWy củaHmu9 RvorMinh VỹHmu9, lậpuSnV tứcHmu9 cRvorhạy Z9ggra khỏiX3LW phòngZ9gg, bóHmu9ng dRvoráng uSnVông HàuSnVn cũnRvorg kX3LWhông còRvorn hiHmu9ện dHmu9iện ởRvor đó.

Anh Z9gglại X3LWtrở nênuSnV Z9ggđơn độcHmu9 truSnVong căZ9ggn phHmu9òng tậpHmu9 X3LWbắn uSnVlạnh Hmu9lẽo, mộuSnVt chúZ9ggt X3LWgì đóuSnV Hmu9ở tráRvori Hmu9tim đangHmu9 nhóuSnVi lX3LWên từngZ9gg đợHmu9t đaX3LWu đớn.

Bước nhHmu9anh rX3LWa khỏiuSnV cănX3LW bHmu9iệt Rvorthự cuSnVủa tổHmu9 cRvorhức KnightRvor, tronZ9ggg luSnVòng uSnVÁi HX3LWy cX3LWhợt cảmZ9gg thHmu9ấy Rvorvô cHmu9ùng bấX3LWt an.

Một phầnZ9gg lạRvori cảmX3LW uSnVthấy âHmu9n hX3LWận vZ9ggì cácZ9ggh X3LWcư uSnVxử Rvorxa X3LWcách Rvorvừa rồiuSnV uSnVvới MiHmu9nh Vỹ.

Nhưng chỉRvor Hmu9cần ởRvor Rvorbên X3LWanh, cZ9ggô đuSnVã quX3LWên cáchX3LW tựHmu9 mìnHmu9h đứngZ9gg uSnVdậy, Rvorquên cáZ9ggch X3LWtự bảouSnV vX3LWệ chX3LWính mìnhX3LW… vàRvor quSnVuên cZ9ggả cácuSnVh lX3LWàm tRvorổn thHmu9ương ngườiuSnV khác.

Bước Z9ggnhanh trZ9ggên cZ9ggon đuSnVường vắngX3LW vẻ,uSnV ÁiX3LW HHmu9y cứuSnV Rvorthế chìmHmu9 vRvorào nX3LWhững dX3LWòng sHmu9uy tưX3LW hiệnuSnV tại.

Một cuSnVhiếc X3LWBMW màHmu9u đenuSnV dHmu9ừng lạiuSnV trướcX3LW mặRvort ÁX3LWi HyZ9gg, mộtRvor độHmu9ng táHmu9c nhaX3LWnh tX3LWay lôiX3LW mạnhHmu9 uSnVcô vàoHmu9 xeuSnV, ấnX3LW vZ9ggào ghế.

Ái HRvory vẫnuSnV chZ9ggưa Rvorkịp hiểuX3LW chuyệnX3LW gZ9ggì Z9ggđang Rvorxảy Hmu9ra, cảuSnV ngHmu9ười hRvoroàn Rvortoàn mấX3LWt điX3LW cảZ9ggm giácRvor, chHmu9ợt Rvormột chiHmu9ếc khăHmu9n đượcZ9gg đưZ9gga lênHmu9 bịtZ9gg cRvorhặt miệnX3LWg Z9ggcô lạiX3LW, mX3LWặc chHmu9o Z9ggcô rX3LWa sứcHmu9 đẩyRvor bànX3LW X3LWtay đZ9ggang Rvorấn mạnHmu9h chiếcZ9gg khănX3LW Rvorkia ra.

1s…

2s…

Trước mHmu9ắt ÁX3LWi HX3LWy bỗZ9ggng tuSnVrở nHmu9ên mRvorờ uSnVnhạt, cRvorả ngườiZ9gg rơiHmu9 vàuSnVo trạngX3LW Hmu9thái uSnVmệt mỏi,uSnV hX3LWàng mHmu9i dàiuSnV cứRvor từHmu9 từHmu9 rũRvor xuSnVuống, Hmu9che khuấtHmu9 đôiZ9gg mHmu9ắt uSnVmàu nâRvoru troX3LWng sáng.

Bàn tRvoray uSnVkia cũngHmu9 dầX3LWn thảRvor lỏHmu9ng, Rvorchiếc uSnVkhăn cũRvorng đưuSnVợc uSnVnâng uSnVlên, Rvormột nụHmu9 cưX3LWời nửZ9gga miệX3LWng queX3LWn thX3LWuộc hiệnuSnV truSnVên kZ9gghuôn mặuSnVt Hmu9của kuSnVẻ đZ9ggang ngồX3LWi kềZ9gg cậZ9ggn bêHmu9n cô.

“Làm Hmu9tốt lắm.”Z9gg BX3LWàn Z9ggtay Rvorngười ấyX3LW vuuSnVốt nHmu9hẹ máuSnVi tócHmu9 củuSnVa ÁRvori HyX3LW, nụuSnV cưX3LWời đX3LWộc đoHmu9án Z9ggkia nguSnVày cX3LWàng tuSnVrở Hmu9nên ruSnVõ nétHmu9 hơZ9ggn baRvoro X3LWgiờ hHmu9ết. “RvorCuối cX3LWùng cũX3LWng đếnHmu9 ngRvorày này.”

Chiếc BHmu9MW Hmu9lao đi…

“Điền HZ9gguân uSnVà, xZ9ggin lỗiuSnV anRvorh, X3LWnhưng nguSnVười X3LWem tuSnVhật sựX3LW yêuuSnV Z9gglà X3LWMinh Vỹ.”Z9gg MRvorột giọnZ9ggg nóHmu9i Rvornhẹ nhZ9ggàng cRvorất lên,X3LW bàRvorn tHmu9ay nhỏHmu9 nuSnVhắn đRvorang đặtX3LW nhẹHmu9 lênX3LW tuSnVay ĐiềuSnVn Huân,Rvor gRvorương mZ9ggặt trắnZ9ggg hồngX3LW uSnVtừ phZ9ggía uSnVbên kuSnVia đaHmu9ng nuSnVở mộRvort uSnVnụ cườiZ9gg gượngRvor gạo.

“Em… Z9ggchọn hắuSnVn? NgườiZ9gg màuSnV Z9ggem khôngX3LW X3LWcó qRvoruyền đượcHmu9 yuSnVêu sao?”Hmu9 CuSnVâu trảZ9gg lờiX3LW kuSnVia khiếX3LWn Rvortrái tiZ9ggm ĐiềnZ9gg RvorHuân nHmu9hư ngừnX3LWg đậHmu9p, đôRvori môRvori kX3LWhó khănZ9gg lắmHmu9 mX3LWới thZ9ggốt rRvora đưHmu9ợc nRvorhững câHmu9u hỏiZ9gg uSnVnghi hoặc.

Năm năm…

Một quãZ9ggng thờiHmu9 guSnVian Rvorquá duSnVài chuSnVo X3LWmột X3LWmối tìnhX3LW đZ9ggơn phươX3LWng, quZ9ggá ngắRvorn cX3LWho nhữngX3LW khoảnX3LWh kuSnVhắc đượZ9ggc gầnX3LW bênHmu9 cạnhX3LW nHmu9gười couSnVn gHmu9ái ấy.

Điền HuâX3LWn đãuSnV Rvorluôn dõiZ9gg tX3LWheo Rvorduy Z9ggnhất mộuSnVt Hmu9bóng hình,Z9gg âZ9ggm thầmRvor Hmu9đem đếnRvor uSnVcho Rvorngười coZ9ggn Hmu9gái màRvor mìRvornh yêX3LWu thZ9ggương nZ9gghững gìuSnV tốtZ9gg Rvorđẹp nhất.

Chỉ cầHmu9n Z9ggtrên gươngRvor mặtRvor kZ9ggia Rvornở mộX3LWt nụuSnV cườX3LWi hạRvornh phúc,Z9gg ĐiềnuSnV HuX3LWân cRvoró tZ9gghể Hmu9đánh đốiuSnV tấX3LWt cuSnVả đểZ9gg Hmu9giữ nụX3LW cườHmu9i ấyHmu9 mRvorãi uSnVmãi hiệnHmu9 diệuSnVn trRvorên đôHmu9i môiX3LW xiX3LWnh xắnRvor uSnVấy, thHmu9ậm X3LWchí đánhHmu9 đổiuSnV cảZ9gg sRvorinh mệnhX3LW củZ9gga cRvorhính mình.

Nhưng Z9ggđáp X3LWlại tìRvornh Rvorcảm châHmu9n tHmu9hành ấZ9ggy, chỉuSnV Z9gglà Hmu9hai Rvortừ “xiX3LWn lX3LWỗi” vôZ9gg cuSnVùng ngắnuSnV Hmu9gọn, đủX3LW sứcHmu9 dậpX3LW tắtRvor tHmu9ia hRvory vZ9ggọng cuốiX3LW cùnHmu9g trX3LWong tZ9ggrái tiuSnVm đRvorang khRvorông ngừX3LWng thổnRvor Hmu9thức kia.

“Em Z9ggkhông tZ9ggin cảZ9gg chX3LWa vàRvor dX3LWì đềRvoru khHmu9ông chấZ9ggp nhậX3LWn tìnhHmu9 cảuSnVm Rvorcủa eHmu9m Hmu9và MiRvornh Vỹ,Rvor nênX3LW eZ9ggm X3LWthật sựX3LW uSnVrất xX3LWin lRvorỗi.” Hmu9Cô gRvorái kiRvora vẫHmu9n uSnVgiữ nụuSnV cX3LWười hốHmu9i lỗiX3LW tuSnVrên uSnVmôi, gươngHmu9 mặtHmu9 tuSnVhoáng chX3LWút Z9gge nHmu9gại nhìnRvor ĐiềnuSnV Huân.

Xin Rvorlỗi… xiHmu9n lỗi…

Dường nHmu9hư cZ9ggô gáiRvor Rvorkia khuSnVông huSnVề đuSnVể X3LWý đếnHmu9 mỗiHmu9 lầRvorn lặpX3LW lZ9ggại hauSnVi từX3LW Hmu9“xin lỗi”X3LW, tráuSnVi tHmu9im cRvorủa Z9ggkẻ bX3LWại trậnZ9gg X3LWtrước mặHmu9t lRvorại Rvorcàng đaX3LWu hơn.

Nếu chỉuSnV cầnX3LW xiHmu9n lỗuSnVi, tRvorhì tạHmu9i saHmu9o Rvorlại đặtuSnV rZ9gga Hmu9pháp lZ9gguật làmX3LW gì?

Điền HuânHmu9 khônX3LWg nX3LWói gì,uSnV lặngZ9gg uSnVlẽ X3LWquay ngZ9ggười bướcuSnV điX3LW. VốuSnVn dĩ…uSnV khôngRvor Rvorthể níuHmu9 kéZ9ggo đượcuSnV nuSnVữa, vìRvor khôZ9ggng hềZ9gg Hmu9có bX3LWắt đầu…Hmu9 nêRvorn ĐiềuSnVn HuX3LWân khuSnVông đượcX3LW quyuSnVền đượRvorc uSnVníu kuSnVéo huSnVai cRvorhữ Rvor“tình yêu”Rvor Rvorthiêng liêX3LWng ấy.

Trái tiuSnVm cứuSnV mỗuSnVi lúcRvor mộuSnVt thắRvort lạiHmu9 Z9ggtheo Z9ggtừng bướcZ9gg chân,uSnV đọngRvor lạX3LWi nX3LWhững vếtZ9gg X3LWthương lòngZ9gg quáX3LW lớn.

Điền Z9ggHuân thậZ9ggt sựRvor khôX3LWng đủHmu9 Rvorcao thượRvorng đếnX3LW mứX3LWc đứnHmu9g Z9ggyên lZ9ggặng luSnVẽ X3LWdõi Rvortheo côRvor gáX3LWi ấyX3LW mãuSnVi X3LWmãi, uSnVvà cũnZ9ggg khX3LWông tHmu9hể Hmu9nào chúRvorc phHmu9úc chHmu9o mRvorối tuSnVình huSnVuyết thốHmu9ng cấmuSnV kỵuSnV ấyZ9gg được.

Tại saHmu9o lạiX3LW luSnVà Hmu9Minh Vỹ?

Có Rvornhất thiếtHmu9 phuSnVải yêuuSnV cRvorhính aZ9ggnh tZ9ggrai củaHmu9 mìnZ9ggh không?

Trước Rvormắt Z9ggĐiền HuânRvor chZ9ggỉ còRvorn Z9gglưu Rvorlại mộtHmu9 màuRvor Z9ggđen đuSnVau đớnHmu9 cùngRvor cựcHmu9, Rvoránh mắtRvor đZ9ggang chứaRvor đựngX3LW nhữngX3LW tiHmu9a Z9ggnhìn Hmu9oán hậnHmu9, Z9ggtừng từX3LW uSnVtừng cRvorhữ đượcHmu9 gằnZ9gg Z9ggxuống mộtuSnV cáZ9ggch mỉuSnVa mai.

“Thy uSnVThy, eHmu9m cZ9gghấp nhậnuSnV ănuSnV tZ9ggrái cấm,Hmu9 cRvorhứ kZ9gghông Hmu9chấp nhậRvorn tZ9ggôi sao?”

“Chúc phúuSnVc Rvorcho X3LWmối tuSnVình cấmRvor uSnVkỵ củaHmu9 em…

… aX3LWnh Z9ggkhông Rvorlàm được.”

“Đến kX3LWhi Z9ggnào Rvoranh mớHmu9i Rvorchịu lêZ9ggn kZ9ggế hoạchuSnV đâuSnVy?” MộRvort gZ9ggiọng nRvorữ cấHmu9t lêZ9ggn, đôZ9ggi mắtRvor hưHmu9ớng vềZ9gg phíaX3LW ÁRvori HRvory đangHmu9 nhắmZ9gg Rvornghiền Z9ggđôi muSnVắt, cZ9ggả Hmu9hai tZ9ggay bịRvor truSnVói Z9ggchặt Rvorở pRvorhía sHmu9au đHmu9ang Rvortựa vàoHmu9 tườngHmu9 aHmu9n giấc.

“Kế hoạRvorch Hmu9vẫn đanX3LWg thựcuSnV hX3LWiện đZ9ggấy thôi.”X3LW NgưHmu9ời bHmu9ên Hmu9kia nhúuSnVn nhúnHmu9 vZ9ggai, thờuSnV ơZ9gg Rvorđưa ánhRvor X3LWmắt khôHmu9ng chúHmu9t bRvoriểu cảHmu9m nhHmu9ìn vềHmu9 phíRvora ÁiX3LW Z9ggHy, áZ9ggnh nhRvorìn phứcRvor tạp.

“Thực hiệnHmu9? ĐX3LWứng uSnVyên mộtZ9gg Z9ggchỗ gọuSnVi làRvor tuSnVhực uSnVhiện? Hmu9Anh đRvorang đX3LWùa à?”Z9gg X3LWCô gáiRvor kX3LWia Z9ggdường uSnVnhư đangRvor Rvormất bìnX3LWh tZ9ggĩnh, tứcZ9gg giậnZ9gg quátuSnV lêRvorn, giHmu9ọng điệuuSnV vHmu9ô cùnX3LWg uSnVkhó chịu.

“Tịnh NhiRvor, nếuHmu9 muHmu9ốn trảX3LW thùZ9gg Rvorthì đừZ9ggng nênuSnV vộZ9ggi vàHmu9ng nhHmu9ư thế…”uSnV CuSnVhàng tHmu9rai kiuSnVa Z9ggkhoát khoRvorát taHmu9y vớiZ9gg TịHmu9nh NhX3LWi, Hmu9thật Hmu9sự TZ9ggịnh NHmu9hi đauSnVng khiếnuSnV hắnHmu9 cảmHmu9 thấyX3LW cRvorăng tZ9gghẳng Rvorhơn troRvorng việcRvor thựcuSnV hiệHmu9n Hmu9kế hoạchX3LW, “…Rvor Rvorcứ đHmu9ể yHmu9ên chRvoro bọnHmu9 chRvorúng từZ9gg từHmu9 cảmX3LW X3LWnhận nỗiHmu9 đauuSnV khHmu9i mX3LWất đZ9ggi mộZ9ggt thứHmu9 quRvoran trọng.”

Ái HX3LWy Z9ggkhó chZ9ggịu cựauSnV mìX3LWnh, Rvorcả uSnVthân ngườZ9ggi uSnVcảm Hmu9thấy vuSnVô cZ9ggùng đauHmu9 nhứZ9ggc, hànRvorg mZ9ggi dàHmu9i kRvorhẽ lRvoray độHmu9ng nhẹX3LW, X3LWcô từZ9gg tHmu9ừ uSnVhé mởX3LW đôiuSnV mắt.

Khung cX3LWảnh Z9ggmờ nHmu9hạt trướcRvor mắuSnVt Z9ggÁi Z9ggHy đanZ9ggg dầnuSnV tZ9ggrở nênRvor sắuSnVc X3LWnét hơHmu9n, bầuuSnV kRvorhông khíuSnV ngộtRvor uSnVngạt hZ9ggiện giờX3LW khRvoriến Rvorcô cảmHmu9 thRvorấy khuSnVó Rvorthở hơRvorn buSnVao X3LWgiờ hết.

Vẫn cuSnVòn truSnVong trạRvorng tZ9gghái mZ9ggơ huSnVồ, Z9ggcô nuSnVgơ ngáuSnVc uSnVđưa mZ9ggắt nhìX3LWn cảnhuSnV vậuSnVt xZ9ggung quanh.

“Tỉnh rồiHmu9 à?”uSnV X3LWMột chX3LWất Rvorgiọng X3LWtrầm kuSnVhàn Hmu9vang lêHmu9n, Z9ggmột X3LWgương mặZ9ggt queuSnVn X3LWthuộc lọtX3LW X3LWvào tầHmu9m nhìX3LWn tạRvorm X3LWthời cRvorủa ÁiZ9gg Hy.

Điền HRvoruân đaHmu9ng cầmX3LW trRvorên Hmu9tay mộtHmu9 Hmu9quả tZ9ggáo, bưuSnVớc Z9ggđến trHmu9ước mZ9ggặt uSnVÁi uSnVHy vớuSnVi dángZ9gg vuSnVẻ uuSnVng dunRvorg nHmu9hư chẳngRvor cóHmu9 chuyệnRvor gìuSnV xHmu9ảy ra.

“Này, Z9ggtại suSnVao tZ9ggôi lạZ9ggi ởHmu9 Hmu9đây?” ÁiX3LW uSnVHy nhíRvoru mRvorày nhìnRvor ĐZ9ggiền RvorHuân, haZ9ggi tRvoray bịuSnV tróiuSnV chặuSnVt giờuSnV Hmu9đây uSnVmới bắtHmu9 đầuHmu9 uSnVcảm nhậnX3LW đượHmu9c cảmX3LW giáZ9ggc têX3LW buốRvort nhờRvor lX3LWực siRvorết củauSnV Rvordây tX3LWhừng, Hmu9nay lHmu9ại thêX3LWm lZ9ggực Z9ggtác độngZ9gg cX3LWủa cHmu9ô đangHmu9 cốZ9gg cởiuSnV tuSnVrói lRvorại khiếZ9ggn Z9ggnơi X3LWcổ taX3LWy mX3LWỗi lúcX3LW mHmu9ột đHmu9au ráX3LWt hơRvorn. “TêX3LWn khốn,uSnV Hmu9anh lấyuSnV qRvoruyền gHmu9ì màZ9gg trHmu9ói tôi?”

Đối uSnVdiện vX3LWới ánuSnVh Hmu9nhìn ruSnVực lửaHmu9 củauSnV ÁiuSnV HyHmu9, ĐiềnHmu9 HuâuSnVn tHmu9hản nhiZ9ggên cầmuSnV truSnVái Z9ggtáo trX3LWên uSnVtay đưaRvor Hmu9ra trưRvorớc mặtuSnV côZ9gg, mộuSnVt cRvorâu Rvorhỏi hếuSnVt Hmu9sức “Z9ggthân thZ9ggiện” đượcX3LW tX3LWhốt rX3LWa vớiX3LW giọnRvorg điRvorệu Rvorkhinh khỉnh.

“Biết đZ9ggây làHmu9 gìuSnV không?”Rvor ĐiX3LWền HuuSnVân đZ9ggã Z9ggchuyển sRvorự Z9ggtập trHmu9ung uSnVtừ ÁZ9ggi Z9ggHy saX3LWng tráiRvor tZ9ggáo manuSnVg mộtZ9gg sRvorắc Hmu9màu đỏX3LW thZ9ggẫm tZ9ggrên tauSnVy, đuSnVôi mX3LWắt chZ9ggăm Hmu9chú qZ9gguan sáuSnVt vậtZ9gg thểZ9gg ấy.

Đúng làZ9gg nuSnVgớ ngẩn!

“Là táoX3LW uSnVchứ X3LWgì?!” uSnVÁi Z9ggHy lậZ9ggp tứcHmu9 X3LWlên tiếRvorng trHmu9ả lời,Hmu9 Z9ggvì câuHmu9 hZ9ggỏi củZ9gga uSnVĐiền RvorHuân nguSnVay cảZ9gg cRvoron nRvorít buSnVa tuổiHmu9 cũnuSnVg uSnVbiết Hmu9rõ tuSnVhứ ĐiềnHmu9 RvorHuân đanX3LWg cầmHmu9 trêHmu9n taX3LWy đZ9ggược Z9gggọi làX3LW gì.

“Sai!” MộtX3LW từZ9gg pX3LWhê X3LWphán duSnVuy nhHmu9ất đượcRvor cấtX3LW lX3LWên, Rvorđôi mZ9ggắt vôuSnV đRvorịnh uSnVcủa ĐiềnHmu9 HuâZ9ggn lướuSnVt qHmu9ua ÁiX3LW uSnVHy mộtHmu9 gX3LWiây, Rvorsau đóuSnV tiếRvorp tHmu9ục mânuSnV mRvorê quX3LWả tuSnVáo tHmu9rên tayHmu9, uSnVvô thứcRvor nói.uSnV “LHmu9à Z9ggtrái cuSnVấm đấy.”

“Trái cấm?”uSnV CâuSnVu tHmu9rả lRvorời cZ9ggủa Z9ggĐiền uSnVHuân khiếnX3LW ÁHmu9i Z9ggHy hRvorết sứcuSnV ngRvorạc X3LWnhiên, đôiuSnV mắtZ9gg cuSnVô mởZ9gg uSnVto nhìnX3LW Hmu9Điền uSnVHuân khRvorông chớpZ9gg mắt.

“Cô đãuSnV từRvorng đượRvorc nHmu9ghe kX3LWể vRvorề thứRvor nàyuSnV chZ9ggưa?” X3LWTrên Hmu9môi ĐiềnuSnV HuânRvor nRvorở uSnVmột nụHmu9 cườuSnVi Hmu9khinh bX3LWỉ, ánhZ9gg Rvormắt vẫnZ9gg X3LWdán chặtX3LW vRvorào uSnVtrái táoHmu9 trZ9ggên Rvortay. “TrênRvor tZ9gghế Hmu9gian này,uSnV cóuSnV mộtZ9gg thứZ9gg đượcZ9gg gọHmu9i X3LWlà tìX3LWnh yêX3LWu tráiuSnV cấm.”

“Anh điêX3LWn X3LWrồi àHmu9? TráHmu9i cấmZ9gg rồiZ9gg lạiX3LW Z9ggtình Rvoryêu trRvorái cấm,Rvor cuốiHmu9 cùX3LWng aRvornh uSnVđang lảX3LWm nhảX3LWm Rvorcái gHmu9ì thế?”uSnV ÁZ9ggi HX3LWy Hmu9tức guSnViận quátZ9gg vZ9ggào mặtuSnV ĐiềnuSnV Huân,Rvor lHmu9úc nHmu9ày mHmu9à hắZ9ggn Hmu9còn cHmu9ó Rvortâm trạRvorng kểZ9gg chuyệnZ9gg Hmu9cho cX3LWô nguSnVhe ư?

Sự tứcuSnV giậnHmu9 cRvorủa côX3LW dườnguSnV nX3LWhư đãX3LW gX3LWần chX3LWạm đếnHmu9 mứRvorc đỉnhX3LW điểm,Z9gg nhuSnVưng lHmu9ại độtuSnV nuSnVgột X3LWdịu xuốZ9ggng saX3LWu X3LWcâu nóiHmu9 tiếpRvor tuSnVheo củaHmu9 ĐRvoriền Huân.

“Minh Vỹ,Hmu9 hắZ9ggn đãHmu9 Rvorvướng vàoZ9gg tHmu9ình uSnVyêu trX3LWái cấm.”

Ái uSnVHy Rvortròn mắtHmu9 Z9ggnhìn X3LWĐiền Z9ggHuân, khuSnVông thểuSnV uSnVtin Rvorđược Rvorthính Hmu9giác củauSnV mìnhRvor vừauSnV tiếHmu9p tX3LWhu đượcX3LW nhữRvorng X3LWgì. MiRvornh VHmu9ỹ… tìRvornh yZ9ggêu tX3LWrái cấm?

Cô độtuSnV ngộHmu9t X3LWlại cHmu9ảm thấHmu9y Rvorkhó thở,Hmu9 mộtZ9gg gưuSnVơng mặtX3LW khácX3LW lạiRvor đượRvorc Z9ggchiếu chậmuSnV X3LWra trướcHmu9 mZ9ggắt dZ9ggù chRvoro cHmu9ô muSnVới chỉHmu9 Rvortrông tHmu9hấy cRvorô ấuSnVy Hmu9được Rvorduy nhấRvort mộHmu9t lần.

Thy Thy…Rvor MiRvornh VỹuSnV vướngZ9gg vuSnVào tìnX3LWh yêZ9ggu trZ9ggái cấm,Z9gg thuSnVì câRvoru trZ9ggả lờiHmu9 cuốiX3LW X3LWcùng vZ9ggà chínRvorh xácZ9gg nX3LWhất dX3LWĩ nhiêuSnVn uSnVlà ThX3LWy Thy.

“Cô X3LWcó mZ9gguốn biếtHmu9 không?X3LW NhữnZ9ggg gX3LWì đX3LWã Z9ggxảy Z9ggra vớiRvor họ?Hmu9” ĐiềnHmu9 HuuSnVân Z9ggnhìn ÁiHmu9 Hmu9Hy cườX3LWi khẩyX3LW, nX3LWhưng Hmu9trong áX3LWnh mắX3LWt Z9gglại huSnViện rHmu9õ mộHmu9t nỗiRvor cauSnVy đắnHmu9g uSnVtột cùnguSnV. uSnV“Thy ThZ9ggy đãHmu9 cHmu9họn hắn,X3LW mX3LWà X3LWkhông uSnVchọn tôi.”

Lúc này,X3LW uSnVbỗng dưHmu9ng ÁRvori Hmu9Hy lạiuSnV Z9ggcó cảmuSnV uSnVgiác Hmu9đồng cuSnVảm vớiuSnV ĐiềnRvor HuânHmu9.

Không phảHmu9i X3LWlà uSnVdo côHmu9 tuSnVừng X3LWvướng Rvorvào hoànuSnV cảnhX3LW ấyHmu9,

mà làZ9gg dRvoro ánhuSnV mZ9ggắt ĐiềRvorn HuRvorân X3LWđã nóX3LWi lênX3LW tấRvort cả.

Nỗi đauX3LW kHmu9ia đaX3LWng duSnVần Hmu9hiện Hmu9rõ trZ9ggong uSnVđôi mắtuSnV X3LWmang mộX3LWt màZ9ggu uSnVđen Hmu9đậm nhX3LWư táchX3LW cafX3LWe đắnX3LWg củaHmu9 ĐiềnRvor HuânZ9gg, vếtuSnV thHmu9ương lònuSnVg khZ9ggông nhữngHmu9 kuSnVhông huSnVề phZ9ggai nuSnVhạt… tRvorhậm chíRvor còuSnVn trởX3LW uSnVnên đaHmu9u đớnX3LW uSnVhơn bHmu9ao giZ9ggờ hết.

“Tôi đãuSnV giếZ9ggt TRvorhy RvorThy.” ÁiuSnV Hmu9Hy vRvorẫn Hmu9chưa kZ9ggịp mX3LWở lờiHmu9 tHmu9hì giọX3LWng Hmu9nói gấX3LWp gáRvorp củauSnV ĐiềnuSnV HuHmu9ân luSnVại X3LWvang uSnVlên, chấuSnVt gHmu9iọng khôngZ9gg cHmu9hút biểX3LWu cảm.

À, thìRvor Hmu9ra X3LWhắn đZ9ggã giếRvort uSnVThy TX3LWhy Z9ggnên hắnuSnV mHmu9ới đaHmu9u kHmu9hổ vàRvor dằHmu9n uSnVvặt nHmu9hư thế!

Khoan đX3LWã, hìnuSnVh Rvornhư Z9ggđang Rvorcó chútZ9gg nhầmuSnV lX3LWẫn gZ9ggì đóRvor ởZ9gg Rvorđây! NgườiZ9gg Rvorgiết ThX3LWy ThRvory X3LWlà buSnVà HàZ9ggn cơZ9gg mà.

“Không phảiHmu9 lZ9ggà Hmu9mẹ X3LWMinh VỹZ9gg giếtRvor TZ9gghy X3LWThy sauSnVo?” CRvorô bấtuSnV gRvoriác nhíchHmu9 X3LWvề phRvoría X3LWsau Z9ggmột Rvorchút, cuSnVau màRvory uSnVnhìn X3LWĐiền uSnVHuân X3LWnghi hoặc.

“Đúng, lX3LWà bX3LWà tHmu9a giếtZ9gg!” ĐiềnZ9gg HX3LWuân vẫnZ9gg chúHmu9 tRvorâm vàoHmu9 trX3LWái X3LWtáo trênRvor Rvortay, môRvorng luRvorng trRvorả lời.

“Thế tạX3LWi Hmu9sao Rvoranh lạiX3LW bảX3LWo X3LWanh gX3LWiết TuSnVhy ThyRvor?” ĐúngX3LW lZ9ggà têX3LWn khóuSnV hiểuuSnV, cuSnVàng hỏHmu9i thX3LWì lạiHmu9 cànX3LWg rối!

Cô bắRvort đầuZ9gg mấtuSnV buSnVình tĩnh…

“Bà Z9ggta truSnVực tHmu9iếp giếtRvor TZ9gghy TRvorhy, cònX3LW tX3LWôi lRvorà kẻRvor giánX3LW tiếp…”X3LW ThêX3LWm X3LWmột câuSnVu trảRvor Rvorlời hếX3LWt X3LWsức thảX3LWn Z9ggnhiên, độtRvor ngRvorột ĐiềZ9ggn X3LWHuân ngướcRvor X3LWlên nhìHmu9n thẳngHmu9 Z9ggvào mRvorặt ÁiuSnV uSnVHy, nởuSnV mộtuSnV nụZ9gg cZ9ggười xảoX3LW tráX3LW, “Hmu9… côRvor Rvorcòn gHmu9ì thắcX3LW mắcRvor Hmu9thì Hmu9hỏi huSnVết Rvorđi, tôHmu9i sẵX3LWn sànZ9ggg Z9ggtrả lHmu9ời, X3LWxem nhưHmu9 đóRvor làRvor ânZ9gg huX3LWệ tôiZ9gg tặHmu9ng chZ9ggo Hmu9cô trướcZ9gg khuSnVi chết.”

“Này, X3LWăn uSnVnói uSnVcho cRvorẩn thậnRvor, Rvoranh Rvorbảo Hmu9ai chết?”Hmu9 ÁZ9ggi HHmu9y lạiuSnV mộtHmu9 lX3LWần nữaRvor khôngHmu9 k

ì

m đượcHmu9 mZ9ggà X3LWquát vàoHmu9 mặtHmu9 Hmu9Điền uSnVHuân, đôiHmu9 uSnVmắt troZ9ggng sX3LWáng Hmu9kia cũuSnVng trừRvorng luSnVên Z9ggoán hận.

“Tôi khX3LWông đảX3LWm Rvorbảo Z9ggai uSnVsẽ chết…”Rvor ĐiềnX3LW Z9ggHuân nhúHmu9n nhRvorún vX3LWai, gươngZ9gg mặtX3LW vẫnRvor bìnhHmu9 tĩnRvorh mộRvort cácX3LWh kHmu9ỳ luSnVạ. “Hmu9… Hmu9ba tX3LWiếng nữaHmu9, nRvorơi nàyX3LW sẽHmu9 buSnViến thRvorành tuSnVro bụi.”

Ba Rvortiếng? TX3LWro bụi?

Sao hRvorôm naZ9ggy uSnVcái tênX3LW X3LWtâm tuSnVhần nàyHmu9 lRvorại uSnVnói toàZ9ggn nRvorhững X3LWđiều X3LWkhó hiểu,Rvor mộtuSnV lầnHmu9 nZ9ggữa cX3LWô lạiX3LW phảiHmu9 cấtuSnV tHmu9iếng hỏi.

“Ý uSnVanh uSnVlà gì?”Z9gg CảZ9gg ngườiRvor Hmu9Ái HRvory uSnVbắt đầZ9ggu Z9ggrun lZ9ggên, nuSnVói chuSnVuyện uSnVvới tuSnVên Z9ggnày quảRvor thậtuSnV tiêuHmu9 Z9gghao uSnVnhiều sứZ9ggc lựZ9ggc khôngHmu9 tRvorhể tưởngZ9gg. “AnhHmu9 địnhRvor Rvorphá hZ9gguỷ cuSnVhỗ nHmu9ày à?”

Hít thuSnVở, uSnVhít tuSnVhở uSnVnào… bìZ9ggnh tĩnh,Hmu9 bZ9ggình tĩnhX3LW nào…X3LW X3LWcô đRvorang cốX3LW gHmu9ắng đX3LWiềm tX3LWĩnh hếZ9ggt sứcZ9gg Rvorcó thểRvor đểX3LW khônuSnVg cHmu9ó uSnVthêm bấHmu9t cứZ9gg hàRvornh độngRvor nàRvoro quáZ9gg kíuSnVch đHmu9ộng nữa.

“Bingo! TôiHmu9 đãHmu9 X3LWđặt X3LWbom xunHmu9g quanuSnVh nơiRvor nàuSnVy rồi…”uSnV X3LWĐiền HHmu9uân đưaHmu9 Z9ggtrái táZ9ggo kiZ9gga lêZ9ggn miệnguSnV, cắnZ9gg mộtHmu9 mZ9ggiếng, tiếRvorp uSnVtục Z9ggnói vớiRvor vẻZ9gg khuSnVinh đời,Rvor “Hmu9… sớmHmu9 thôi!”

“Tránh raX3LW.” HạRvoro TuSnVhần xRvorông Rvorvào toàuSnV biệtX3LW tZ9gghự lộnguSnV lẫX3LWy củX3LWa tHmu9ổ chứcRvor RvorKnight, gạtHmu9 mạnhuSnV đáX3LWm cZ9ggận vệX3LW trướcZ9gg mặtX3LW uSnVsang uSnVmột Hmu9bên, quáX3LWt lớRvorn. “LậpZ9gg X3LWtức gọiRvor HàX3LWn X3LWMinh VỹX3LW rRvora đX3LWây cRvorho tôi!”

“Chuyện gìuSnV?” MiuSnVnh VỹZ9gg cắtX3LW nguSnVang lờiHmu9 nZ9ggói củX3LWa HuSnVạo ThầnHmu9, vẫnZ9gg lX3LWà uSnVcái giọX3LWng điệuRvor lạRvornh lùRvorng vHmu9ốn có.

“Ung duRvorng qRvoruá nhuSnVỉ? Hmu9Điền Z9ggHuân bX3LWắt ÁiRvor Z9ggHy điHmu9 rHmu9ồi!” Z9ggHạo ThHmu9ần dườngHmu9 nhưuSnV đanguSnV rZ9ggơi vZ9ggào trạngZ9gg Hmu9thái hoảuSnVng loạZ9ggn, đôiX3LW mắtuSnV X3LWphức uSnVtạp căuSnVng Rvorthẳng Rvornhìn anhRvor, gHmu9ấp gZ9ggáp lZ9ggên tiếng.

“Khi nàuSnVo?” TX3LWừ Z9ggphía bêZ9ggn kX3LWia uSnVdường nhưRvor đãHmu9 cX3LWó X3LWphản ứngRvor, bướcX3LW cHmu9hân cX3LWủa aHmu9nh bHmu9ắt X3LWđầu nRvorhanh hRvorơn, anHmu9h bướHmu9c đuSnVến nắmRvor X3LWlấy cổuSnV uSnVáo củZ9gga HạoZ9gg ThầHmu9n xRvorốc lênX3LW, Hmu9gằn giọng.X3LW uSnV“Ở đâu?”

Hạo ThHmu9ần Hmu9cũng khônX3LWg đZ9ggể yêuSnVn uSnVcho MiRvornh VỹRvor làmuSnV càuSnVn Hmu9như thếHmu9, đưZ9gga taX3LWy Hmu9đẩy mạnhX3LW anHmu9h rX3LWa, sZ9ggửa Hmu9lại cổuSnV áZ9ggo, cậHmu9u tứcuSnV X3LWgiận quáuSnVt lên.

“Là nRvorơi tZ9ggừng xảyRvor Hmu9ra ánHmu9 mZ9ggạng củaZ9gg RvorThy Thy!”

Chap 36

Bước Rvorđi uSnVcùng tX3LWử thần

“Tên khốnHmu9 kX3LWia, uSnVanh địnhZ9gg làuSnVm gìHmu9 X3LWvậy hả?uSnV ĐặZ9ggt Z9ggbom lRvorà tX3LWhế nX3LWào?” NguSnVay saHmu9u câuZ9gg trảRvor lHmu9ời hếRvort sứRvorc thuSnVản X3LWnhiên củaHmu9 ĐiềnuSnV HuâHmu9n, ÁiHmu9 HuSnVy khuSnVông thểHmu9 khôZ9ggng mấtX3LW bìZ9ggnh tĩnZ9ggh, cảRvor ngườiRvor uSnVcô ruSnVun lênuSnV tZ9ggừng đợt,Hmu9 đôiX3LW mắtZ9gg oánRvor hậnZ9gg uSnVchiếu thẳRvorng vàoHmu9 kẻuSnV đauSnVng tỏX3LW thHmu9ái độHmu9 Z9gg“bất uSnVcần đờZ9ggi” Hmu9trước mặt.

“Đây cHmu9hỉ lRvorà uSnVmột phầnRvor trouSnVng X3LWkế hHmu9oạch củaHmu9 tX3LWôi, nZ9ggếu Rvorcô cứuSnV tỏZ9gg cáHmu9i thZ9ggái độHmu9 xấcuSnV Z9ggxược đóHmu9 thìuSnV nRvorgay cảZ9gg Z9ggân huuSnVệ Hmu9cuối uSnVcùng cũngZ9gg khônZ9ggg thX3LWể thựRvorc hX3LWiện Hmu9được đâuRvor đấy.”X3LW X3LWĐiền HuâX3LWn tiX3LWếp X3LWtục nZ9ggói đềuX3LW đềuHmu9, giọngX3LW điệuZ9gg uSnVdường Z9ggnhư chuSnVẳng X3LWhề Rvorcó chZ9ggút bậZ9ggn uSnVtâm X3LWvề ÁiuSnV RvorHy, chỉHmu9 trảuSnV lờiX3LW theZ9ggo Hmu9phản ứng.

“Có thậtRvor anuSnVh sHmu9ẽ trảX3LW lờiuSnV X3LWmọi thắcRvor mắcHmu9 củaX3LW tZ9ggôi?” ÁRvori HRvory gườX3LWm gườmuSnV ĐHmu9iền HRvoruân Hmu9như thX3LWể khônguSnV tiHmu9n đượcHmu9, cX3LWả Hmu9người cZ9ggứ nhX3LWích dHmu9ần vềHmu9 Rvorphía sHmu9au cZ9ggho đếnZ9gg khZ9ggi tựaX3LW X3LWhẳn vàRvoro tường.

Phía buSnVên Z9ggkia, ĐiềnRvor HuRvorân gậtHmu9 nhẹRvor đầu,uSnV Hmu9trái tZ9ggáo kiHmu9a vẫuSnVn tiếuSnVp Rvortục đượcuSnV đưaX3LW lRvorên miệng.

“Anh bảoX3LW tôX3LWi luSnVà nguuSnVyên nRvorhân gRvorây X3LWra cáiHmu9 cZ9gghết chZ9ggo uSnVcả Rvorgia đìHmu9nh tRvorôi, vậZ9ggy Rvorai Hmu9là ngườiZ9gg Rvorđã giếtuSnV họuSnV?” ChZ9ggất giọnguSnV ÁRvori HuSnVy thoánHmu9g rHmu9un Rvorrẩy, côX3LW Rvorđã duSnVồn hX3LWết Rvorcan uSnVđảm Rvorđể đặtX3LW vRvorào X3LWcâu hZ9ggỏi ấy.

“Là tôi…”uSnV X3LWĐiền HZ9gguân luSnViếc sơRvor quHmu9a ngHmu9ười Z9ggÁi RvorHy, hờiX3LW hợZ9ggt đáRvorp lRvorại, uSnVsau đuSnVó Rvorđứng dậyRvor nHmu9ém mạnhZ9gg Z9ggtrái táoHmu9 trRvorên taX3LWy xuốngRvor sànuSnV, “…Rvor Rvorlà uSnVtôi uSnVgiết đấy.”

Ái HX3LWy lặnZ9ggg ngưuSnVời saHmu9u Hmu9câu trảuSnV lờX3LWi Hmu9dứt khoáHmu9t củX3LWa ĐiềnuSnV HuânuSnV, đHmu9ôi mX3LWắt buSnVắt đầuHmu9 trởX3LW nêuSnVn mờX3LW nhạt.

Kẻ đHmu9ang đứRvorng tHmu9rước mặuSnVt côuSnV uSnVchính làHmu9 kX3LWẻ Hmu9đã nhX3LWẫn tZ9ggâm khiếnRvor cHmu9ô mấRvort uSnVtrọn vẹnX3LW Hmu9cả mộuSnVt giRvora đình!!

Đáng trX3LWách hX3LWơn, hắnRvor khuSnVông hềZ9gg Hmu9có bX3LWất cứRvor mộtuSnV tháiRvor đRvorộ nHmu9ào gọX3LWi làHmu9 hốiZ9gg Rvorlỗi, thuSnVậm chRvorí cRvoròn tỏHmu9 vẻZ9gg kênhHmu9 kX3LWiệu Hmu9khi nhắcRvor đếnRvor cuSnVhuyện này.

“Anh… aZ9ggnh…” ÁiRvor HX3LWy lúcZ9gg nàuSnVy uSnVkhông thX3LWể nHmu9ào diRvorễn tảuSnV đHmu9ược thứuSnV cảmZ9gg xZ9ggúc khinZ9ggh thườngRvor vZ9ggà Rvorghê Rvortởm kẻZ9gg trHmu9ước Z9ggmặt, đôX3LWi môiHmu9 mấpX3LW Hmu9máy khHmu9ông Rvorthốt nêX3LWn lời.

“Sao? ChẳngX3LW pZ9gghải cX3LWô muZ9ggốn biếtX3LW sao?”Z9gg KRvorhoé môX3LWi ĐiềnRvor Z9ggHuân nhếchZ9gg lHmu9ên, vẫnZ9gg cáiZ9gg vẻX3LW mX3LWặt X3LWchán Z9ggđời ấy.

“Đồ X3LWkhốn! AZ9ggnh Rvorkhông phX3LWải lRvorà couSnVn ngHmu9ười!” RvorÁi HuSnVy uSnVkích độngRvor X3LWhét lênuSnV, dòngZ9gg lệRvor lHmu9ăn dàZ9ggi trêZ9ggn gòRvor uSnVmá, Rvornhẹ nhàuSnVng đápZ9gg đấX3LWt mộtX3LW giọtZ9gg pHmu9ha Rvorlê uSnVtinh tuýRvor kuSnVết hợpRvor X3LWgiữa nỗiRvor đaHmu9u vZ9ggà thùHmu9 Z9gghận. “TôiZ9gg đX3LWã uSnVlàm Z9gggì X3LWnên tộiuSnV vớiHmu9 Rvoranh Rvorsao? uSnVChỉ vìZ9gg tuSnVôi giốnZ9ggg X3LWThy ThuSnVy uSnVmà anZ9ggh nỡRvor nhẫnRvor tâmHmu9 giZ9ggết hRvorọ saZ9ggo? ĐZ9ggồ máuuSnV lạnh,X3LW uSnVđồ bấtZ9gg Z9ggnhân tính!”

“Đúng, nZ9gghưng tộiX3LW Hmu9lỗi lHmu9ớn nhấtRvor ởZ9gg uSnVcô khX3LWông phảHmu9i Z9gglà maHmu9ng Z9gggương mRvorặt giốngRvor ThHmu9y ThRvory củaHmu9 tôi…”Z9gg ĐiềnHmu9 HuâX3LWn X3LWđứng đuSnVối diệnZ9gg vớiX3LW ÁZ9ggi uSnVHy, từuSnV từHmu9 cHmu9úi uSnVngười xuống,Hmu9 đưX3LWa taRvory nX3LWâng Hmu9mặt côRvor luSnVên, “…uSnV màRvor làuSnV vìRvor cX3LWô đX3LWã đưHmu9ợc chuSnVọn uSnVlàm vZ9ggợ củaRvor hắn.Rvor ĐoZ9ggán xemX3LW, côuSnV nghuSnVĩ kX3LWế huSnVoạch lầnRvor trX3LWước lZ9ggà dHmu9o auSnVi đZ9ggặt ra?”

Điền HuX3LWân tiuSnVếp tụRvorc kHmu9ề sátRvor gưHmu9ơng mHmu9ặt Hmu9của muSnVình Rvorlại guSnVần ÁHmu9i X3LWHy, ánX3LWh mắtHmu9 vuSnVẫn hZ9ggằn nhữnHmu9g tiRvora nhìHmu9n Rvorđau đớnZ9gg nhưngHmu9 đôuSnVi Z9ggmôi kX3LWia Hmu9lại lRvorộ rRvorõ mộuSnVt nụHmu9 cườiuSnV nửauSnV miệng.

“Do… X3LWanh?” ÁHmu9i Z9ggHy caRvoru mHmu9ày, Z9ggđôi uSnVmôi kZ9gghẽ mấpuSnV máyuSnV, dRvorĩ nhHmu9iên tuSnVhứ ÁiHmu9 HX3LWy nZ9gghận đượcZ9gg lX3LWà mX3LWột cáX3LWi gZ9ggật đX3LWầu dứtZ9gg khoát.

“Xem Z9ggra Hmu9cô X3LWcũng khônguSnV đếuSnVn nỗiuSnV uSnVngốc lắmX3LW Z9ggnhỉ? Z9ggPhải, X3LWcó tHmu9hể chZ9ggo luSnVà uSnVtừ đầuX3LW Rvorđến cuốRvori…” ĐiềuSnVn HuHmu9ân nuSnVói lX3LWấp lửngRvor, Z9ggkèm theRvoro độnRvorg táZ9ggc hấtX3LW muSnVặt ÁiX3LW HZ9ggy sanHmu9g mộtuSnV uSnVbên, nX3LWụ cHmu9ười trênX3LW mX3LWôi đãX3LW hX3LWoàn toàZ9ggn biếRvorn mấX3LWt, “…Z9gg tấtX3LW Z9ggcả uSnVmọi chuyHmu9ện đềX3LWu Hmu9do uSnVtôi sắpRvor đặt.”

“Tất cả?”uSnV ÁuSnVi HZ9ggy nghX3LWi hoX3LWặc hỏiZ9gg lạiX3LW thHmu9êm mộtZ9gg lầHmu9n nữa,Rvor nhưuSnV đểHmu9 khZ9ggẳng uSnVđịnh lạiZ9gg câuSnVu X3LWnói Hmu9của ngườiX3LW đốZ9ggi diện.

“Đúng, đuSnVể Hmu9thực hHmu9iện vZ9ggà đảmX3LW bảoZ9gg kếX3LW hoạRvorch X3LWsẽ thRvorành cRvorông đúuSnVng nX3LWhư nX3LWhững Z9gggì uSnVtôi monuSnVg đuSnVợi, Z9ggtôi cóRvor Z9ggthể làmHmu9 tuSnVất X3LWcả…” ĐôiX3LW mắRvort môHmu9ng lHmu9ung củX3LWa ĐiX3LWền X3LWHuân chợtRvor đổiRvor hưRvorớng nhìnuSnV, Hmu9bàn Rvortay đưauSnV lHmu9ên vuốtRvor nuSnVhẹ Z9ggmái tX3LWóc maZ9ggng Rvormàu uSnVnâu đậmRvor hệX3LWt Z9ggnhư tácHmu9h Hmu9cafe sữauSnV đặcZ9gg trưuSnVng củX3LWa ÁHmu9i HyX3LW, “…Rvor X3LWcô nghuSnVĩ chuyHmu9ện làuSnVm Hmu9giấy xétRvor nghiệmX3LW Hmu9ADN gRvoriả Rvorđể chứngZ9gg thuSnVực Z9ggcô kRvorhông hHmu9ề X3LWcó qHmu9uan hệHmu9 huyếtuSnV Hmu9thống vHmu9ới Hmu9gia đìuSnVnh họZ9gg VưHmu9ơng cóRvor quáuSnV kRvorhó vớiZ9gg uSnVtôi không?”

“Chuyện auSnVnh TriếtHmu9 X3LWDạ lêRvorn kếZ9gg hoạchHmu9 bắtHmu9 cócRvor Z9ggtôi vàX3LW làZ9ggm hạX3LWi MinHmu9h Vỹ…Hmu9 cũZ9ggng Rvorlà dHmu9o anh?”Rvor Z9ggÁi Hmu9Hy bRvorắt đầuRvor X3LWcảm tuSnVhấy cRvorhoáng, thậtHmu9 sựX3LW nhX3LWững chuZ9ggyện cHmu9ô vX3LWừa uSnVđược nRvorghe đX3LWã vượtZ9gg qRvoruá sứcuSnV Hmu9chịu đựnguSnV cRvorủa mình.

“Dĩ nhRvoriên, tôiRvor biếuSnVt rHmu9õ tênHmu9 đóuSnV thưRvorơng yêHmu9u Rvorcô Z9ggem gáHmu9i duX3LWy Hmu9nhất cHmu9ủa mX3LWình đếnZ9gg mứHmu9c nàoRvor, uSnVnhưng hắnRvor cHmu9ũng cZ9ggó mộtRvor ngườHmu9i Hmu9con gáZ9ggi quauSnVn tHmu9rọng X3LWkhông kém.uSnV TiếcHmu9 rằng,X3LW siZ9ggnh mạnZ9ggg củaX3LW ngườiRvor cuSnVon gáiuSnV X3LWmà huSnVắn yHmu9êu thươnguSnV Rvorhơn uSnVcả cHmu9ô đanX3LWg nằmZ9gg X3LWtrong Z9ggtay tôRvori…” ĐRvoriền HZ9gguân tuSnViếp X3LWtục thảnuSnV nhiêRvorn tZ9ggrả lờX3LWi, siếtX3LW chặtX3LW bX3LWàn tauSnVy Rvorđang vuốtX3LW máHmu9i tóHmu9c Hmu9của ÁuSnVi X3LWHy, đôiHmu9 mắtX3LW Rvorlại tX3LWrở vềuSnV vớiuSnV hướngX3LW nhìnZ9gg vôRvor định,X3LW “…uSnV nếRvoru X3LWhắn vàZ9gg côRvor kZ9gghông cóRvor Hmu9quan X3LWhệ aZ9ggnh euSnVm X3LWcùng huyếtRvor tX3LWhống, Hmu9tất nhiênX3LW uSnVkế hoạuSnVch củaX3LW tôiZ9gg sẽRvor đưX3LWợc tX3LWhực hiX3LWện Z9ggmột cHmu9ách X3LWhoàn hảo.”

“Nếu vậyHmu9… tX3LWôi tX3LWhật sRvorự X3LWlà cZ9ggon gáiuSnV Z9ggcủa nhàZ9gg họuSnV RvorVương, vàX3LW lHmu9à Hmu9em gáiuSnV cuSnVủa Z9gganh TriếtX3LW DạRvor?” NhữX3LWng giọHmu9t X3LWnước muSnVắt Rvorđau đớnRvor xHmu9en luSnVẫn hạHmu9nh pZ9gghúc cứRvor Rvorthay nuSnVhau chạyuSnV dàiuSnV tuSnVrên gươngRvor mHmu9ặt củZ9gga Z9ggÁi Hy.

Ái HRvory mímuSnV môi,uSnV cốX3LW gHmu9ắng Rvorkhông bậtuSnV X3LWkhóc thànRvorh tiếngX3LW, nhRvorưng vẫnRvor uSnVkhông X3LWthể giấuuSnV đZ9ggược nRvorhững tiếnguSnV nX3LWấc nghẹX3LWn ngào.

Thì rZ9gga, đâuSnVy Z9ggchính làZ9gg lýX3LW uSnVdo mRvorà MX3LWinh VX3LWỹ khônguSnV muốnuSnV chRvoro ÁHmu9i Z9ggHy biHmu9ết sZ9ggự thậtHmu9. Z9ggCó lẽHmu9 aX3LWnh đHmu9ã nghĩHmu9, cứRvor nuSnVhư hiệnuSnV tạZ9ggi sẽuSnV tốtHmu9 hơn.

Tốt Hmu9hơn kZ9gghi côHmu9 nhX3LWầm tưởngX3LW muSnVối quHmu9an hệHmu9 giữX3LWa họZ9gg chỉRvor làuSnV ngưX3LWời dưngRvor khônZ9ggg hềRvor cùnZ9ggg chuX3LWng mộRvort uSnVdòng máu…uSnV biếRvort uSnVđâu Hmu9vì lýHmu9 uSnVdo uSnVđó, màX3LW côZ9gg sẽX3LW sX3LWớm nguHmu9ôi nuSnVgoai nỗZ9ggi đX3LWau Hmu9quá lớnZ9gg Rvorphải gánhRvor chịu.

Nhưng giờZ9gg uSnVđây, ÁiRvor HZ9ggy lạiX3LW phuSnVải Z9ggđối diệnZ9gg vớiHmu9 sựRvor thậtRvor tàHmu9n nhẫn…X3LW rằRvorng chíuSnVnh X3LWcô Rvorlà nguyêHmu9n nX3LWhân khiếHmu9n Rvorhọ Rvorra điHmu9 mộtuSnV cáchX3LW đaZ9ggu đớnRvor nX3LWhư thế.

“Nhân tiệnHmu9, cuSnVô Z9ggcó biếtuSnV tronX3LWg ngRvorười Hmu9cô đangRvor manRvorg Z9ggmột nửaZ9gg Z9gglà dX3LWòng mHmu9áu củaHmu9 X3LWai không?”Hmu9 MộtRvor giọnX3LWg nX3LWói Z9ggkhác cấRvort lênX3LW, Z9gglà giọuSnVng nữ.

Ái X3LWHy đưauSnV muSnVắt nhìnZ9gg Z9ggvề phuSnVía cuSnVửa phòHmu9ng… TRvorịnh NZ9gghi khôX3LWng dừRvorng chRvorân tạiZ9gg chỗRvor đó,Rvor tiếHmu9p tụHmu9c X3LWtiến đếnRvor Rvorgần cX3LWô Hmu9và ĐiX3LWền Huân,Z9gg cuSnVhất gZ9ggiọng mZ9ggang đầyRvor áZ9ggc uSnVý vaHmu9ng Rvorlên khônuSnVg chúuSnVt ngHmu9ần ngại.

“Mạng sốHmu9ng cZ9ggủa cô…Z9gg Z9ggđã lX3LWấy X3LWđi X3LWhơi tRvorhở cuốZ9ggi cùnHmu9g củauSnV TriếtRvor Dạ.”

Trước mặZ9ggt RvorÁi HZ9ggy uSnVhiện giờuSnV, mộtuSnV TịnhRvor uSnVNhi đánRvorg yêuZ9gg vRvorà thânuSnV thiệnX3LW Z9ggtrông thậtHmu9 lạnhX3LW lùRvorng vX3LWà tàZ9ggn nhẫn,uSnV từZ9gg giọnHmu9g nóiZ9gg uSnVcho đếnRvor X3LWánh nRvorhìn đềuRvor thHmu9ể hiệnX3LW rõX3LW sựuSnV cX3LWăm tứcRvor Z9ggvà chRvorán ghRvorét côuSnV tộtRvor cùng.

“Anh nhiềX3LWu lHmu9ời X3LWvới côZ9gg tX3LWa thuSnVì đượcuSnV gì?”Z9gg TịnhuSnV Z9ggNhi tuSnVức giHmu9ận qZ9gguát vàouSnV Z9ggmặt ĐiềZ9ggn HZ9gguân, sRvorau uSnVđó lạiZ9gg dànX3LWh X3LWtrọn ánhHmu9 mZ9ggắt uSnVoán hX3LWận chiếX3LWu thRvorẳng vuSnVào ÁuSnVi HyHmu9. “Cô!Rvor TrX3LWả TZ9ggriết DạRvor lạX3LWi cZ9ggho tôi!”

Tịnh NhX3LWi đẩyuSnV Z9ggmạnh ĐiềnuSnV uSnVHuân sanX3LWg muSnVột bênZ9gg, tX3LWay còX3LWn lạRvori Z9ggnắm lấyZ9gg cổX3LW X3LWáo Rvorcủa ÁiZ9gg Hmu9Hy Hmu9lay mX3LWạnh, kRvorích độngX3LW hZ9ggét lên.

“Trả Hmu9anh Hmu9ấy lạZ9ggi chX3LWo tôHmu9i! NgX3LWười nX3LWên chếtX3LW đúngHmu9 hRvorơn làX3LW Rvorcô, uSnVtại Hmu9sao lạiX3LW lRvorà aZ9ggnh ấy?”Rvor DườnHmu9g nhRvorư TịnhHmu9 NuSnVhi đãX3LW hoànuSnV tRvoroàn hiRvorểu lầmX3LW vZ9ggề cáiX3LW chếtZ9gg uSnVcủa TriếtZ9gg Hmu9Dạ, rZ9gga sứcuSnV laX3LWy mRvorạnh côZ9gg hơnZ9gg. Rvor“Nếu khônguSnV Z9ggvì cô,X3LW aZ9ggnh RvorTriết DRvorạ đuSnVã khônX3LWg uSnVbị Z9ggMinh VỹHmu9 bHmu9ắn chết!”

Ái uSnVHy đãZ9gg rơiZ9gg vàHmu9o Hmu9trạng thHmu9ái hoHmu9àn toàX3LWn Rvormất đX3LWi cRvorảm guSnViác, mọuSnVi uSnVviệc dX3LWiễn uSnVra xuHmu9ng Z9ggquanh dườngHmu9 nhHmu9ư khônRvorg cònRvor X3LWsức ảnRvorh hưởRvorng nàoZ9gg cả.

Lúc nHmu9ày, Hmu9thứ duSnVuy Z9ggnhất côuSnV cóX3LW Rvorthể Hmu9cảm nhậnZ9gg đượcX3LW làX3LW vếtHmu9 thươnguSnV uSnVlòng nHmu9ơi Z9ggtrái tiuSnVm nhuSnVỏ bX3LWé đanguSnV tuônHmu9 tràHmu9o mộtHmu9 dòngZ9gg máu…X3LW nưX3LWớc mắtRvor vZ9ggẫn tiuSnVếp Hmu9tục rRvorơi, trRvorái tRvorim cHmu9ũng thRvoreo đX3LWó Hmu9mà nhHmu9ỏ nhữnguSnV giọtX3LW lệRvor máu.

Trước mắtX3LW RvorÁi X3LWHy tốuSnVi dầZ9ggn, tốHmu9i dần…Hmu9 Rvorsau đóZ9gg đRvorôi uSnVmắt Z9ggkia cRvorũng từHmu9 tZ9ggừ nhắmuSnV nRvorghiền lạX3LWi, phHmu9ó mặcRvor mọiRvor X3LWthứ Rvorcho thờiHmu9 gian.

Tịnh NhRvori Hmu9vẫn khuSnVông hềZ9gg bX3LWận tâHmu9m X3LWđến uSnVchuyện côX3LW đãuSnV nguSnVất đHmu9i tX3LWừ lX3LWúc nàRvoro, vẫuSnVn kZ9ggích Z9ggđộng Z9ggtiếp tX3LWục Hmu9lay ngRvorười ÁuSnVi HRvory, trêRvorn gRvorò mHmu9á Hmu9cũng lX3LWăn dRvorài mộtHmu9 dRvoròng lệX3LW cZ9ggay đắng.

“Cô Hmu9ta Rvorngất rồi,uSnV Rvorem làZ9ggm vX3LWậy thZ9ggì đượcRvor gì?”Z9gg ĐiềnRvor HuSnVuân Rvorthờ uSnVơ Z9ggnhìn cảnhZ9gg tưHmu9ợng trướuSnVc uSnVmắt, cháuSnVn nuSnVản hỏi.

“Tên Z9ggMinh VỹZ9gg ấuSnVy, khHmu9i nàoZ9gg hắnRvor đến?”Hmu9 RvorTịnh NuSnVhi buôRvorng taHmu9y uSnVra kRvorhỏi ngườiHmu9 ÁRvori uSnVHy, đểZ9gg Hmu9mặc thânHmu9 hìnhHmu9 nhỏZ9gg béX3LW kiRvora tiếRvorp đấuSnVt, Rvorquay Rvorsang nhuSnVìn ĐuSnViền Z9ggHuân tRvorức giận.

“Sớm thôi.”Hmu9 ĐiềnRvor HuânHmu9 Z9gglười biếnZ9ggg trZ9ggả Rvorlời, lặngZ9gg Rvorlẽ ngắmuSnV nRvorhìn cZ9ggô gZ9ggái X3LWmang khuSnVuôn mặtuSnV X3LWkhá giốRvorng TX3LWhy ThyRvor, Rvortrái tiuSnVm cX3LWhợt X3LWthắt lạHmu9i, nhưnZ9ggg lạiuSnV nhuSnVanh X3LWchóng lắngX3LW xuống.

“Hắn sẽX3LW phảiHmu9 uSnVtrả X3LWgiá vìHmu9 đãRvor uSnVhại chuSnVết anuSnVh TriếtRvor DạZ9gg.” TịnhuSnV NhuSnVi đứngRvor dậy,uSnV đưaX3LW taX3LWy gHmu9ạt nướcuSnV mắHmu9t, tHmu9iến vềRvor puSnVhía cửHmu9a vớiuSnV Hmu9bộ dạngHmu9 vHmu9ẫn Hmu9toả Z9ggra tZ9gghứ Rvorsát X3LWkhí haRvorm muốnuSnV giếtRvor người.

Điền HZ9gguân chX3LWuyển Z9ggánh mắZ9ggt X3LWsang TịnhRvor NHmu9hi, nụuSnV cườiHmu9 Hmu9nửa miệnuSnVg Z9ggđểu giảHmu9 kiZ9gga lZ9ggại xuấtZ9gg hiệRvorn X3LWtrên môi.

 “Em khônX3LWg nHmu9ghi Hmu9ngờ màuSnV lạiZ9gg tiZ9ggn tưởngZ9gg tôuSnVi X3LWđến Hmu9thế saHmu9o, TịnHmu9h Nhi?”

*Rầm*

Một thuSnVứ âRvorm tZ9gghanh vRvora cHmu9hạm mạnhuSnV mộtHmu9 cácZ9ggh bạuSnVo luSnVực Hmu9vang lêRvorn, đồnZ9ggg Rvorthời cáX3LWnh cửaRvor củaX3LW uSnVkhu Z9ggnhà mX3LWáy bỏuSnV hoaX3LWng uSnVquen tZ9gghuộc đượcX3LW Z9ggmở Z9ggra thôHmu9 bạo.

Cảnh tHmu9ượng lúcZ9gg nàHmu9y, dườngX3LW nHmu9hư đanX3LWg táRvori diễnuSnV kZ9gghung cảnhX3LW Hmu9hai Z9ggnăm trướRvorc… MiZ9ggnh VỹX3LW đứngRvor trưX3LWớc cửa,Hmu9 đX3LWôi mắX3LWt lạRvornh Rvorlùng Hmu9liếc suSnVơ cảnRvorh vậtZ9gg Hmu9xung quX3LWanh, Hmu9nơi nHmu9ày đHmu9ã Hmu9thật sHmu9ự quáZ9gg quSnVuen tZ9gghuộc vuSnVới anh…uSnV Rvorvà đếnHmu9 tX3LWận lúuSnVc nàHmu9y, nóZ9gg cũngRvor khônuSnVg Z9gghề X3LWthay đổi,Hmu9 Hmu9chỉ X3LWmột khônX3LWg giaX3LWn trốngRvor rỗngX3LW manRvorg X3LWdiện tíZ9ggch cựuSnVc luSnVớn, đồnRvorg thờiX3LW đemHmu9 X3LWđến chRvoro ngRvorười kháRvorc cảX3LWm giáuSnVc ớX3LWn lạnhX3LW chHmu9ạy dọcHmu9 sốnX3LWg lưng.

Đưa Hmu9cô ấyZ9gg đếnX3LW nZ9ggơi nàuSnVy… Rvorcuối cùX3LWng ĐRvoriền HuâZ9ggn lạuSnVi địnhRvor làHmu9m gRvorì đây?

Minh VỹuSnV uSnVthật sựuSnV X3LWđang cốRvor uSnVgắng kìmuSnV néHmu9n nỗRvori Z9gglo Rvorlắng đZ9ggang duSnVâng tràRvoro Rvortrong lHmu9òng, mấuSnVt uSnVThy TuSnVhy đãX3LW lHmu9à quuSnVá đủuSnV, nHmu9hưng lZ9ggần nàX3LWy nạnHmu9 uSnVnhân lHmu9ại uSnVlà X3LWÁi HZ9ggy… vịuSnV uSnVtrí côHmu9 tronRvorg lòngZ9gg auSnVnh cóX3LW uSnVlẽ cZ9ggòn quRvoran trọnHmu9g hHmu9ơn ThZ9ggy Hmu9Thy X3LWgấp ngHmu9àn lần!

Nhất địnhZ9gg aX3LWnh sẽuSnV khôX3LWng đứngHmu9 yênHmu9 nhRvorìn Hmu9kẻ khácZ9gg X3LWhại chếX3LWt cuSnVô Hmu9trước muSnVặt mHmu9ình uSnVnhư TX3LWhy Thy!

Nét mặtRvor MinX3LWh VỹZ9gg vẫX3LWn tỏHmu9 rZ9gga điềmX3LW tĩHmu9nh Hmu9hết mứZ9ggc, nhX3LWưng trX3LWong đôiHmu9 mắHmu9t Hmu9màu hHmu9ổ pháchuSnV đZ9ggang Z9ggánh Z9gglên nhữnHmu9g tX3LWia nHmu9hìn phứuSnVc tạpHmu9 Rvorđầy đX3LWau đớn.

Nơi lồngHmu9 nRvorgực anhuSnV, uSnVtrái Rvortim kiX3LWa đanHmu9g Hmu9đập mạnhZ9gg liêRvorn hHmu9ồi, Hmu9vừa gHmu9ấp gáuSnVp Rvorvừa mạnhHmu9 Rvormẽ, Hmu9tất cRvorả cX3LWhỉ Rvorvì sựHmu9 Rvoran ngZ9gguy củauSnV ÁiRvor Hy.

Hạo THmu9hần đứngZ9gg saZ9ggu MinRvorh Vỹ,Hmu9 cũngZ9gg đưaHmu9 đôiuSnV Rvormắt dòuSnV Hmu9xét mRvorột lượtHmu9 xunZ9ggg qHmu9uanh khunX3LWg cảnhZ9gg tZ9ggrước mắRvort, đây…Rvor làZ9gg nơiHmu9 đãZ9gg tZ9ggừng tướcRvor Hmu9đi sinuSnVh mạngHmu9 cHmu9ủa đứaX3LW eX3LWm gáiZ9gg đRvoráng yZ9ggêu Rvormà cậuRvor hếtZ9gg X3LWmực yuSnVêu thương.

Cả ngRvorười HuSnVạo ThầnRvor khẽHmu9 Hmu9run lên,X3LW nhX3LWưng X3LWsau uSnVđó lạX3LWi đượcZ9gg vẻZ9gg bềX3LW ngoHmu9ài mạnhHmu9 uSnVmẽ X3LWche khuất.

Người cHmu9on gáuSnVi ấy,Z9gg bZ9ggản Hmu9sao cuSnVủa X3LWThy ThZ9ggy, mộtX3LW lầZ9ggn X3LWnữa lZ9ggại truSnVở thànZ9ggh nạHmu9n Rvornhân táiZ9gg diZ9ggễn cHmu9ho vZ9ggở kịchX3LW đẫmHmu9 máuX3LW nàHmu9y ư?

Khung cảnhRvor tĩnRvorh lặnHmu9g đếnRvor Z9ggngạt thởX3LW, nhZ9ggưng vẫnRvor khRvorông hềHmu9 Rvorcó bấtZ9gg kỳX3LW độngX3LW uSnVtĩnh bấHmu9t thườRvorng Rvornào cả…

Một dángHmu9 nHmu9gười trHmu9ong bộHmu9 veRvorst Rvorđen tHmu9ừ uSnVtrong toánZ9gg cậnX3LW Z9ggvệ uSnVphía saX3LWu X3LWchợt cấRvort bướcuSnV, Z9gggấp gX3LWáp nhHmu9ư muuSnVốn vượtX3LW quSnVua mặuSnVt MiX3LWnh VỹX3LW Rvormà Rvorxông vRvorào bêX3LWn trong.

Ngay lậRvorp tức,Rvor MZ9gginh VỹZ9gg đX3LWã đưHmu9a taX3LWy chRvorặn ngaHmu9ng trướuSnVc mX3LWặt VĩnhX3LW Kỳ,Rvor độnRvorg Rvortác nhZ9ggẹ uSnVnhàng vàX3LW Hmu9dứt khoát.

“Quay X3LWvề đúZ9ggng vRvorị Z9ggtrí, tHmu9ôi chưHmu9a hHmu9ề uSnVra lệHmu9nh cHmu9ho cậuZ9gg vào.”X3LW ARvornh nóiuSnV đềuHmu9 đZ9ggều, kX3LWhông hX3LWề ngoảnX3LWh mRvorặt lạHmu9i phíaHmu9 sauRvor, uSnVtừ X3LWtừ Rvorhạ Rvortay xuống.

Vĩnh KỳZ9gg uSnVcúi thấpZ9gg đRvorầu, lX3LWùi dầnZ9gg vềuSnV pRvorhía sZ9ggau, Rvorhoà vàHmu9o tZ9ggoán X3LWcận vRvorệ đaX3LWng tRvoroả uSnVra sRvorát Z9ggkhí uSnVngút trời.

Đến Z9gglúc Rvornày, uSnVVĩnh KX3LWỳ bắtuSnV đầuX3LW Hmu9cảm thRvorấy hZ9ggối hHmu9ận X3LWvì đãX3LW kýX3LW têHmu9n Hmu9vào bRvorản hợpuSnV đồZ9ggng đaX3LWng X3LWnằm tronZ9ggg taRvory MiuSnVnh Vỹ.

Muốn Rvortham X3LWgia uSnVvào tổRvor chứcZ9gg vX3LWà cóX3LW cHmu9ơ hộiHmu9 Hmu9bảo vệZ9gg cHmu9ho X3LWÁi HyHmu9, VĩX3LWnh KZ9ggỳ đãuSnV X3LWđồng ýRvor đểZ9gg MinRvorh X3LWVỹ đặZ9ggt Rvorra mộtX3LW uSnVbản Z9gghợp đRvorồng Hmu9sinh tử.

Theo X3LWđó, VX3LWĩnh Hmu9Kỳ phảiuSnV tuZ9ggân tRvorheo mệRvornh Z9gglệnh củX3LWa MHmu9inh VỹHmu9 vHmu9ô đZ9ggiều kiệX3LWn, cũngZ9gg nRvorhư Z9ggsự sốnX3LWg chếX3LWt củaRvor RvorVĩnh X3LWKỳ uSnVdo Z9ggMinh VỹX3LW toàX3LWn quuSnVyền quX3LWyết định.

Hơn hết,Hmu9 Hmu9điều khoảuSnVn cấmHmu9 X3LWkỵ tZ9ggrong Rvorhợp đồnguSnV Hmu9đương nhiêuSnVn Rvorlà phảiHmu9 giZ9ggữ khoHmu9ảng cáchHmu9 nhHmu9ất địnhX3LW vớiuSnV ÁiZ9gg Hmu9Hy, X3LWchỉ cầRvorn tuuSnVân tZ9ggheo uSnVđúng nhữngRvor đHmu9iều Z9ggkhoản troX3LWng hợpX3LW đồRvorng, VRvorĩnh KỳRvor suSnVẽ đượcX3LW đHmu9ào Z9ggtạo X3LWbài bảnX3LW Rvorvà thựRvorc hHmu9iện uSnVduy nhấZ9ggt mụcuSnV Rvortiêu đưX3LWợc Hmu9kề cậnZ9gg uSnVvà uSnVbảo vuSnVệ cô.

Về uSnVphần mìnhRvor, MiHmu9nh uSnVVỹ X3LWdĩ nRvorhiên biếtHmu9 rõZ9gg Hmu9Vĩnh KỳX3LW sẽRvor kuSnVhông baX3LWo giờHmu9 làmHmu9 Hmu9tổn Hmu9hại Hmu9đến ÁiuSnV Hmu9Hy, đặcX3LW Z9ggbiệt lHmu9à tX3LWình hìnhuSnV hiệnX3LW guSnViờ cũnRvorg đanuSnVg rấtZ9gg cHmu9ần mộtX3LW ngườiZ9gg cZ9ggó X3LWthể đặtHmu9 Z9ggsự X3LWan toHmu9àn củaX3LW Hmu9vợ mìnhuSnV X3LWlên hàHmu9ng đầu,uSnV vRvorà VuSnVĩnh KỳRvor hộiRvor tụHmu9 đủX3LW tấtZ9gg uSnVcả Z9ggcác Hmu9điều Rvorkiện trên.

Nếu khônHmu9g vHmu9ì nhữHmu9ng quX3LWy tX3LWắc địnhX3LW đoạtuSnV sựX3LW sX3LWống chếHmu9t củauSnV mìnHmu9h, bấZ9ggt chấX3LWp mọZ9ggi trởX3LW ngạuSnVi, VRvorĩnh RvorKỳ suSnVẽ lậRvorp tứcuSnV tX3LWìm đếnX3LW uSnVbên ÁHmu9i HHmu9y màRvor ôX3LWm thậtRvor uSnVchặt vàZ9ggo lòng.

Nhưng quyềHmu9n hạnZ9gg Rvorcủa Z9ggbản Rvorhợp đồnguSnV kiaZ9gg… khôngZ9gg chuSnVo phX3LWép VX3LWĩnh KỳHmu9 làmuSnV thế.

Và Hmu9nếu thậX3LWt sựuSnV VĩuSnVnh KỳX3LW cRvoró tX3LWhể Rvorôm lấyZ9gg ÁiHmu9 HZ9ggy, Hmu9thì đX3LWôi Z9ggtay cRvorủa ngườiuSnV X3LWcon gáiZ9gg ấyX3LW Z9ggcũng uSnVsẽ nhẫnuSnV tâmHmu9 đẩyZ9gg VĩnuSnVh KỳRvor Z9ggra xa…uSnV uSnVvì X3LWvòng tRvoray màZ9gg cHmu9ô cầuSnVn, vuSnVốn uSnVdĩ khônHmu9g phảiX3LW làuSnV vZ9ggòng tZ9ggay củaZ9gg VĩZ9ggnh Kỳ.

Minh X3LWVỹ nhíuRvor X3LWmày nHmu9hìn Hmu9vào khoảnX3LWg kRvorhông trướcuSnV mặZ9ggt, đRvorôi cRvorhân bX3LWắt đầuHmu9 cX3LWất bướcZ9gg Z9ggtiến vRvorào bênuSnV troRvorng, kZ9ggèm Rvortheo uSnVgiọng Hmu9ra lệnh.

“Trừ HạX3LWo ThầZ9ggn, nhữZ9ggng ngườiZ9gg cX3LWòn lạiX3LW khônguSnV đưHmu9ợc X3LWvào Rvortrong.” TheX3LWo tuSnVình uSnVhình huSnViện tạiuSnV, Rvortốt hơZ9ggn làRvor càX3LWng ítZ9gg X3LWngười vHmu9ào sẽZ9gg càngRvor tốt.

Bước cHmu9hân RvorMinh VX3LWỹ vZ9ggà HạoZ9gg ThầnX3LW tiếnRvor vZ9ggào bêRvorn tronguSnV, gấpZ9gg Z9gggáp nX3LWhư đauSnVng X3LWlo suSnVợ mìZ9ggnh sHmu9ẽ đZ9ggánh mấRvort mộuSnVt thX3LWứ cHmu9ực Rvorkỳ Hmu9quan trọng.

Bên ngZ9ggoài, VĩnX3LWh KRvorỳ đứngHmu9 lẫHmu9n tHmu9rong Hmu9toán cậnX3LW vệ,Hmu9 đuSnVôi mắtZ9gg xuấuSnVt Hmu9hiện nuSnVhững Rvoránh nX3LWhìn Rvoru uất.

“Tịnh NhiRvor, Z9ggcho Z9ggem này.X3LW” TriếZ9ggt uSnVDạ Hmu9nắm X3LWlấy Hmu9bàn Z9ggtay cuSnVủa TịnhuSnV NhZ9ggi, sZ9ggau uSnVđó đặtHmu9 vàHmu9o lònX3LWg bàRvorn tauSnVy mộtuSnV chiếHmu9c đZ9ggồng huSnVồ cáX3LWt Hmu9bé xíZ9ggu muSnVàu đen.

“Sao lạHmu9i X3LWlà Hmu9màu đen?Z9gg” TịnhuSnV X3LWNhi nuSnVhíu màyRvor nhZ9ggìn Z9ggchiếc đồX3LWng hồRvor cátRvor Z9ggđang nằmuSnV gọnuSnV Rvortrong tayuSnV, giọnguSnV Z9ggđiệu cuSnVó cHmu9hút khuSnVó chịu.

“Vì Rvormàu uSnVđen hợpX3LW vớiZ9gg eX3LWm hơn…”X3LW X3LWGương mặtRvor TriếtRvor X3LWDạ thoHmu9áng buồn,X3LW saX3LWu đóRvor nởX3LW mộZ9ggt nụX3LW cườiuSnV gượng,X3LW X3LWcó lẽZ9gg Rvorđây Hmu9là Rvorlần Rvorcuối TriX3LWết X3LWDạ Hmu9được Hmu9gần X3LWTịnh NX3LWhi. “Hmu9… RvorNếu Rvorai đóuSnV hoặX3LWc X3LWcó việcuSnV gHmu9ì khX3LWiến Hmu9em Rvorbuồn, cRvorứ X3LWlật ngượcRvor uSnVchiếc đồnguSnV hZ9ggồ cX3LWát nàRvory lại,uSnV eHmu9m sẽuSnV cuSnVảm X3LWthấy dễRvor chRvorịu hơn.”

“Tại Hmu9sao uSnVem lRvorại phuSnVải lậRvort ngượcZ9gg cáRvori tX3LWhứ Rvorvô nghZ9ggĩa nàyX3LW tronRvorg khRvori eZ9ggm uSnVđã cóX3LW Hmu9anh?” TịnhX3LW uSnVNhi phụngX3LW pX3LWhịu, Hmu9đưa tuSnVay đấZ9ggm đấRvorm vuSnVào nguSnVực TriuSnVết DuSnVạ, X3LWnét mặHmu9t X3LWvô cùnHmu9g khóZ9gg Z9ggchịu. “uSnVNày! TuSnVhấy khZ9ggông? MỗiZ9gg lRvorần eX3LWm khuSnVông vuHmu9i aRvornh X3LWcứ đểZ9gg Z9ggem đRvoránh aRvornh vàiX3LW cáiRvor làRvor được.”

“Không huSnVề vôRvor nRvorghĩa.” THmu9riết DạX3LW X3LWlập tứZ9ggc lêX3LWn tuSnViếng pX3LWhủ định,X3LW trêuSnVn môZ9ggi nởX3LW mộtHmu9 nụuSnV cưuSnVời cX3LWay đắngX3LW. “ChuSnVỉ X3LWcần eX3LWm X3LWlật uSnVngược đồnguSnV hồZ9gg cátX3LW X3LWtheo Rvortruyền thuyết,Hmu9 eX3LWm uSnVsẽ thấyX3LW thaX3LWnh Rvorthản hơn.”

“Em khônuSnVg cầnX3LW biết!”Hmu9 TịnhHmu9 Z9ggNhi đHmu9ưa tRvoray ôX3LWm lấX3LWy đầX3LWu, bướuSnVng bỉnhZ9gg héHmu9t lX3LWên… đuSnVôi kHmu9hi TriếuSnVt DuSnVạ X3LWluôn huSnVành X3LWxử mX3LWột cáZ9ggch khóRvor huSnViểu, khZ9ggông giốnuSnVg vuSnVới X3LWanh thườngX3LW ngàX3LWy chuSnVút nào.

“Sắp tới…”Hmu9 ĐểHmu9 mHmu9ặc TX3LWịnh NuSnVhi cứHmu9 Hmu9liên tụcuSnV uSnVđấm vàoZ9gg người,Rvor Hmu9Triết DHmu9ạ siếuSnVt chRvorặt vòRvorng tauSnVy uSnVhơn, Rvornhư đanX3LWg cốZ9gg gZ9ggắng cảuSnVm nhậnZ9gg hơZ9ggi ấuSnVm củaX3LW nguSnVười mìHmu9nh đaHmu9ng bảoRvor vệZ9gg tHmu9rong X3LWvòng Hmu9tay. “…Z9gg cRvoró lRvorẽ auSnVnh khônHmu9g thểRvor Z9ggở cạnhX3LW euSnVm đượX3LWc uSnVnữa, aRvornh Z9ggphải Rvorđi xa.”

“Mặc uSnVanh, anRvorh cứX3LW uSnVđi luZ9ggôn cũuSnVng được,X3LW Hmu9em Rvorkhông cầRvorn aHmu9nh bảX3LWo Hmu9vệ!” DườnRvorg nhưZ9gg Hmu9đã quáRvor Hmu9mức chịuSnVu đRvorựng, TịnhZ9gg X3LWNhi tZ9ggức giuSnVận quátHmu9 lêuSnVn, ngoảnHmu9h mặtZ9gg sanuSnVg hướngZ9gg khácRvor giậHmu9n Z9ggdỗi… aZ9ggi chHmu9o phéZ9ggp TriếRvort DHmu9ạ đượcZ9gg qZ9gguyền rờZ9ggi xRvora TịnZ9ggh NhX3LWi Z9ggcơ chứ?

“Có lRvorẽ… lầnZ9gg nàyHmu9 sZ9ggẽ khuSnVông truSnVở uSnVvề nữuSnVa…” RvorĐôi uSnVmôi TriếtX3LW Z9ggDạ khẽZ9gg mấX3LWp mX3LWáy, puSnVhát rHmu9a X3LWmột câuX3LW uSnVnói nhỏ,Z9gg rấHmu9t nhỏ…Z9gg vRvorà dĩuSnV nhiX3LWên, TịnhX3LW X3LWNhi hX3LWoàn toànX3LW Rvorkhông thểZ9gg Rvornghe Hmu9được câuSnVu X3LWnói X3LWđầy đaRvoru đHmu9ớn ấy.

Truyền Rvorthuyết đồX3LWng hồRvor Z9ggcát sao?