You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để a6onh gầaUcJrAn aUcJrAbên em

Một viaUcJrAên đaUcJrAạn sCokUShượt thẳng6o q6oua ngườ6oi ÁkRDXKui CokUShHy từCokUSh phíaCokUSh sau6o, đkRDXKuáp đaUcJrAúng aUcJrAvào khCokUShẩu s6oúng côaUcJrA đankRDXKug chĩaCokUSh vàoCokUSh đầCokUShu 6ovẫn chưkRDXKua kaUcJrAịp bóCokUShp còiaUcJrA kCokUShhiến khẩuCokUSh súng6o CokUShbật CokUShra k6ohỏi ta6oy 6ocô v6oà r6oơi xuCokUShống nềnkRDXKu đấtkRDXKu mộtCokUSh caUcJrAách “hoànhaUcJrA tráng”.

“Đích đếnaUcJrA tiếp6o t6oheo saUcJrAẽ aUcJrAlà em…”kRDXKu MaUcJrAinh 6oVỹ vẫnCokUSh gikRDXKuơ khẩuCokUSh CokUShsúng tr6oên ta6oy vềaUcJrA pCokUShhía kRDXKuÁi aUcJrAHy aUcJrAđang bCokUShất đ6oộng, đôiaUcJrA mắtaUcJrA vằCokUShn CokUShnộ k6ohí, aCokUShnh tkRDXKuiếp t6oục lên6o đạnCokUSh aUcJrAcho khẩaUcJrAu saUcJrAúng taUcJrArong CokUShtay, tầmaUcJrA CokUShngắm hiaUcJrAện giờCokUSh đãkRDXKu chaUcJrAuyển từaUcJrA khẩu6o súnaUcJrAg kkRDXKuia san6og ÁiCokUSh HkRDXKuy, 6o“… ekRDXKum kaUcJrAhông cóCokUSh quyềnCokUSh aUcJrAtự kếtkRDXKu thúkRDXKuc cuộckRDXKu sốngCokUSh củaCokUSh aUcJrAchính mìnkRDXKuh, vCokUShì ngưkRDXKuời daUcJrAuy nhấtaUcJrA đượckRDXKu 6oquyền giế6ot 6oem lkRDXKuà anh!”

Minh kRDXKuVỹ 6onhíu mkRDXKuày nCokUShhìn ÁCokUShi Hy6o, nhaUcJrAưng lọ6ot vàkRDXKuo tầaUcJrAm mắkRDXKut chỉaUcJrA CokUShcó dkRDXKuuy nkRDXKuhất kRDXKubóng dCokUSháng nhỏaUcJrA bCokUShé đó6o từ6o phíkRDXKua skRDXKuau, trôngkRDXKu tCokUShhật đơ6on độcCokUSh vaUcJrAà lạckRDXKu lõn6og 6otrong CokUShkhông kRDXKugian tĩnhaUcJrA lặng.

Cô b6oất độnkRDXKug, trêkRDXKun kRDXKugương mặ6ot aUcJrAvẫn caUcJrAòn lư6ou kRDXKulại maUcJrAột v6oệt nướcCokUSh dài,aUcJrA đôikRDXKu mắtaUcJrA vkRDXKuô địnkRDXKuh kRDXKuđang dkRDXKuần đưaUcJrAợc CokUShphủ tCokUShhêm kRDXKumột lkRDXKuớp sCokUShương mờCokUSh nhạt.

Ông HCokUShàn chCokUSho CokUShmột 6otay 6ovào túi,CokUSh sakRDXKuu đókRDXKu l6oại nhìnCokUSh chkRDXKuằm chặpCokUSh vkRDXKuào ngườCokUShi cCokUShon gáikRDXKu trướcCokUSh mặt.

Sự l6oựa chọnaUcJrA thứ6o ba?

Là tựaUcJrA giaUcJrAết chínkRDXKuh mìnhkRDXKu đểaUcJrA khỏCokUShi phảiCokUSh đốikRDXKu mặCokUSht sao?

Gương mặkRDXKut ôngCokUSh phaUcJrAảng phấtaUcJrA mộaUcJrAt nkRDXKuụ cườkRDXKui hài6o lòngaUcJrA, vìaUcJrA d6où kRDXKucho kRDXKuÁi HkRDXKuy ckRDXKuó lự6oa chCokUShọn maUcJrAột kRDXKutrong haUcJrAai điều6o kiệnkRDXKu thìaUcJrA aUcJrAkhẩu s6oúng c6oủa ôngCokUSh cũng6o sẽCokUSh kRDXKulập tứcaUcJrA kRDXKukết thúcCokUSh si6onh mạnkRDXKug trưCokUShớc kRDXKumặt… vkRDXKuì côaUcJrA gákRDXKui nà6oy quáCokUSh t6oầm thường!

Nhưng đkRDXKuiều ôCokUShng 6ovừa đượckRDXKu trôngaUcJrA thấaUcJrAy, quả6o thậtkRDXKu k6ohông taUcJrAhể kRDXKulường traUcJrAước 6ocô bkRDXKué 6onày CokUShđã suCokUShy nghkRDXKuĩ nhaUcJrAững gì.

“Quay CokUShvề baUcJrAên 6otôi…” Mi6onh Vỹ6o nóiCokUSh đều6o đều6o, đôi6o mắtCokUSh 6osắc lkRDXKuạnh đCokUShang chi6oếu th6oẳng vaUcJrAào aUcJrAÁi kRDXKuHy kèaUcJrAm aUcJrAtheo mộkRDXKut lờikRDXKu CokUShyêu 6ocầu “s6oiêu tCokUShrọng”, “…CokUSh c6oho e6om mườikRDXKu giây.”

1s…

2s…

Ái HCokUShy đưakRDXKu taaUcJrAy gaUcJrAạt vộCokUShi vkRDXKuết tíckRDXKuh 6ocủa nướckRDXKu mắt6o 6otrên maUcJrAặt m6oình, tkRDXKuừ từCokUSh naUcJrAgoảnh mặ6ot lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còaUcJrAn c6oó 6othể tCokUShrở 6ovề bêkRDXKun anCokUShh sao?

Minh VCokUShỹ vCokUShẫn aUcJrAgiơ aUcJrAkhẩu súCokUShng trkRDXKuên taaUcJrAy vềkRDXKu phCokUShía ÁikRDXKu 6oHy, CokUShđôi mkRDXKuắt điề6om tkRDXKuĩnh laUcJrAạnh lùnaUcJrAg qua6on skRDXKuát từ6ong cử6o chỉkRDXKu tiếaUcJrAp tkRDXKuheo kRDXKucủa nkRDXKugười kRDXKucon gáCokUShi tkRDXKurước mặt.

6s…

7s…

Đôi chCokUShân kaUcJrAia 6obắt đầkRDXKuu nhấcaUcJrA kRDXKulên, nốaUcJrAi CokUShtiếp từngaUcJrA bCokUShước chânkRDXKu đếnkRDXKu gầaUcJrAn kRDXKuMinh Vỹ.

Chợt CokUShnhững bưaUcJrAớc chânaUcJrA 6okia khựngaUcJrA lại…

8s…

Ái HaUcJrAy đ6oưa mắt6o nh6oìn CokUShMinh VỹCokUSh đaCokUShng nhíkRDXKuu mkRDXKuày nhìaUcJrAn m6oình, aUcJrAmím m6oôi, laUcJrAắc nhẹkRDXKu đầu.

Chỉ caUcJrAần thêaUcJrAm vàCokUShi bưkRDXKuớc naUcJrAữa t6ohôi, 6ovài baUcJrAước aUcJrAnữa th6oì 6ocô sẽCokUSh lạkRDXKui 6ocó thể6o chạm6o vàaUcJrAo MikRDXKunh Vỹ…6o kRDXKunhưng cCokUShô aUcJrAlại hCokUShoàn CokUShtoàn 6ođứng CokUShbất động,aUcJrA mộtCokUSh giọng6o nCokUShói nhẹCokUSh nhCokUShàng cất6o l6oên vớiCokUSh mkRDXKuột âmCokUSh vựckRDXKu tr6oong thanh.

“Em… khaUcJrAông làCokUShm được.”

Chính ÁiaUcJrA aUcJrAHy 6ocòn khCokUShông hkRDXKuiểu mìnaUcJrAh đaaUcJrAng nó6oi vàCokUSh 6olàm gì6o, CokUShchỉ biết6o CokUShnếu l6oại dựaCokUSh dẫ6om vàoCokUSh MinCokUShh Vỹ,kRDXKu mìaUcJrAnh sẽkRDXKu hCokUShoàn toàkRDXKun mất6o phươngkRDXKu hướng…

… khôngkRDXKu th6oể trởaUcJrA CokUShnên mạ6onh mẽ6o hơnCokUSh đưaUcJrAợc nữakRDXKu vàCokUSh queaUcJrAn dkRDXKuần kRDXKuvới aUcJrAsự bảokRDXKu vệ6o CokUShcủa anh.

9s…

10s…

Khẩu súnkRDXKug tron6og tkRDXKuay Mi6onh aUcJrAVỹ thCokUShoáng kRDXKurun lênkRDXKu, nCokUShgón taaUcJrAy đaaUcJrAng dầnCokUSh gaUcJrAhì lấCokUShy caUcJrAò súnkRDXKug, chuẩnCokUSh bịkRDXKu mộaUcJrAt hướngaUcJrA CokUShbắn CokUShnhất định.

Chỉ caUcJrAần bưaUcJrAớc kRDXKuđến baUcJrAên MikRDXKunh kRDXKuVỹ, liệuaUcJrA cCokUShó kRDXKukhó qu6oá không?

“Một bướCokUShc, 6orồi 6olại thêkRDXKum m6oột bước…

… caUcJrAó qu6oá kaUcJrAhó đểaUcJrA aUcJrAem bướckRDXKu đếnaUcJrA gầnCokUSh anh?”

*Cạch*

Khẩu súng6o tCokUShrong taaUcJrAy Min6oh VỹkRDXKu rơiCokUSh kRDXKutự 6odo xuốnaUcJrAg mặtkRDXKu đaUcJrAất lạnhaUcJrA aUcJrAlẽo, lần6o CokUShnày nkRDXKugười cCokUShất bướcCokUSh aUcJrAlại 6olà anh!

Một bước…6o 6ohai CokUShbước… b6oa bước…

Minh CokUShVỹ đứngCokUSh đốiaUcJrA diện6o aUcJrAvới ÁiCokUSh HykRDXKu, aCokUShnh gấkRDXKup gáaUcJrAp ômaUcJrA cCokUShô vàaUcJrAo l6oòng, gục6o mặ6ot CokUShlên b6oờ vakRDXKui nhỏkRDXKu béaUcJrA kia.

“Nếu khôaUcJrAng thểkRDXKu kRDXKuquay vaUcJrAề vớikRDXKu tCokUShôi, tkRDXKuhì hãyaUcJrA để6o tCokUShôi bướcCokUSh đếnkRDXKu b6oên emkRDXKu.” MinkRDXKuh VỹCokUSh siếtCokUSh chặaUcJrAt vò6ong tkRDXKuay hơn,aUcJrA cảCokUShm giácCokUSh khaUcJrAi cCokUShhĩa kRDXKusúng và6oo chkRDXKuính ngườ6oi aUcJrAcon gái6o aUcJrAmình aUcJrAyêu taUcJrAhương quaUcJrAả thậtCokUSh rCokUShất đaukRDXKu đớn.

Ái HaUcJrAy đượckRDXKu Min6oh VaUcJrAỹ ôaUcJrAm gọnkRDXKu tr6oong tayCokUSh, bấ6ot giácaUcJrA hkRDXKuai 6obàn t6oay đa6ong bkRDXKuuông thõng6o vôaUcJrA thức6o đưkRDXKua lêkRDXKun, vốnkRDXKu địCokUShnh đápkRDXKu lạiaUcJrA anhaUcJrA, CokUShcảm nhậCokUShn rkRDXKuõ h6oơi CokUShấm kRDXKutừ p6ohía bênCokUSh kiCokUSha hơkRDXKun, nhCokUShưng hàaUcJrAnh độngCokUSh ấyaUcJrA bỗng6o dkRDXKuưng k6ohựng lạaUcJrAi, aUcJrAsau đkRDXKuó aUcJrAnhanh tCokUShay đẩkRDXKuy anhra.

“Xin lỗikRDXKu vCokUShì đ6oã đến6o làaUcJrAm pCokUShhiền akRDXKunh, aUcJrAem CokUShsẽ vCokUShề naUcJrAhà.” aUcJrAÁi HkRDXKuy kRDXKuquay mặaUcJrAt CokUShsang hướngaUcJrA khákRDXKuc trCokUShánh 6oánh nhìnkRDXKu củkRDXKua MaUcJrAinh Vỹ,CokUSh kRDXKunhờ vậyCokUSh nê6on khôngCokUSh thểkRDXKu thấaUcJrAy được6o từaUcJrA đôaUcJrAi mắt6o ki6oa đang6o CokUShhằn sâuCokUSh mộtaUcJrA nỗikRDXKu tuyệtaUcJrA vCokUShọng cùCokUShng cực.

Ái HCokUShy vCokUShừa rờikRDXKu k6ohỏi vòaUcJrAng tCokUShay củkRDXKua CokUShMinh Vỹ,kRDXKu lậ6op tứcCokUSh chạCokUShy CokUShra khỏi6o phòngCokUSh, aUcJrAbóng dánCokUShg aUcJrAông HCokUShàn cũkRDXKung không6o cCokUShòn aUcJrAhiện diệkRDXKun ởkRDXKu đó.

Anh CokUShlại traUcJrAở nênkRDXKu đơn6o độc6o 6otrong că6on paUcJrAhòng tậ6op kRDXKubắn lạnh6o kRDXKulẽo, mCokUShột chút6o gaUcJrAì CokUShđó aUcJrAở 6otrái tkRDXKuim đanCokUShg nhói6o lCokUShên từngaUcJrA CokUShđợt đkRDXKuau đớn.

Bước nhCokUShanh raUcJrAa khỏkRDXKui cănCokUSh kRDXKubiệt kRDXKuthự củakRDXKu tổaUcJrA CokUShchức Knig6oht, troaUcJrAng lònkRDXKug ÁiCokUSh H6oy chợtCokUSh kRDXKucảm thấ6oy vôkRDXKu caUcJrAùng bấCokUSht an.

Một phầnCokUSh lạCokUShi cảmkRDXKu 6othấy â6on hậnCokUSh CokUShvì cákRDXKuch cưCokUSh CokUShxử xkRDXKua cákRDXKuch kRDXKuvừa rCokUShồi với6o MiCokUShnh Vỹ.

Nhưng ckRDXKuhỉ cần6o 6oở bêaUcJrAn anCokUShh, côkRDXKu đãCokUSh CokUShquên cáckRDXKuh tựCokUSh mCokUShình đứnCokUShg dậy6o, quêCokUShn cácCokUShh tự6o bảaUcJrAo vệ6o chínCokUShh mìnhCokUSh… vàaUcJrA quCokUShên cảaUcJrA cáchaUcJrA làmaUcJrA kRDXKutổn aUcJrAthương ngườaUcJrAi khác.

Bước nCokUShhanh trên6o coaUcJrAn đườngCokUSh vắaUcJrAng kRDXKuvẻ, aUcJrAÁi H6oy c6oứ tCokUShhế chkRDXKuìm vàoCokUSh những6o dò6ong skRDXKuuy t6oư hiệCokUShn tại.

Một chiếcCokUSh 6oBMW màaUcJrAu đ6oen dừnCokUShg lạkRDXKui tr6oước aUcJrAmặt aUcJrAÁi HykRDXKu, mộtaUcJrA CokUShđộng taUcJrAác nha6onh tkRDXKuay CokUShlôi mạkRDXKunh kRDXKucô vàoaUcJrA xeCokUSh, aUcJrAấn vàCokUSho ghế.

Ái aUcJrAHy aUcJrAvẫn c6ohưa kịpkRDXKu hiaUcJrAểu chuyệ6on gCokUShì đan6og xả6oy r6oa, aUcJrAcả 6ongười kRDXKuhoàn tkRDXKuoàn mấ6ot đ6oi cả6om giáaUcJrAc, chợtkRDXKu mộtkRDXKu chiếcaUcJrA CokUShkhăn đượcaUcJrA CokUShđưa laUcJrAên baUcJrAịt CokUShchặt mikRDXKuệng caUcJrAô lạkRDXKui, mkRDXKuặc ch6oo côCokUSh aUcJrAra sứcCokUSh đẩyaUcJrA bànaUcJrA ta6oy đkRDXKuang ấ6on mạnaUcJrAh chaUcJrAiếc aUcJrAkhăn kiCokUSha ra.

1s…

2s…

Trước mkRDXKuắt ÁaUcJrAi CokUShHy bỗnkRDXKug trở6o nêaUcJrAn mkRDXKuờ nkRDXKuhạt, cảkRDXKu CokUShngười CokUShrơi aUcJrAvào trạngaUcJrA t6ohái mkRDXKuệt mỏaUcJrAi, h6oàng aUcJrAmi d6oài cứCokUSh từkRDXKu từkRDXKu rkRDXKuũ xuCokUShống, CokUShche khuấkRDXKut đôi6o mắtaUcJrA mkRDXKuàu nâaUcJrAu t6orong sáng.

Bàn taUcJrAay kiaUcJrAa kRDXKucũng dầaUcJrAn tCokUShhả lỏng,CokUSh chikRDXKuếc k6ohăn cũCokUShng đkRDXKuược nân6og CokUShlên, mộaUcJrAt nụ6o c6oười nửaaUcJrA miệaUcJrAng qaUcJrAuen thuộc6o hkRDXKuiện tkRDXKurên khaUcJrAuôn m6oặt củ6oa aUcJrAkẻ 6ođang ngkRDXKuồi k6oề cận6o bê6on cô.

“Làm tốtaUcJrA lắm.CokUSh” B6oàn takRDXKuy ngườikRDXKu ấ6oy 6ovuốt nhCokUShẹ má6oi t6oóc củaUcJrAa Ái6o HykRDXKu, nụaUcJrA cườiCokUSh độ6oc kRDXKuđoán CokUShkia ngày6o càaUcJrAng 6otrở nkRDXKuên rõ6o néCokUSht hơnkRDXKu aUcJrAbao gi6oờ hếCokUSht. “CuốikRDXKu cùng6o cũnCokUShg đếnaUcJrA n6ogày này.”

Chiếc kRDXKuBMW laaUcJrAo đi…

“Điền Huâ6on àkRDXKu, xikRDXKun laUcJrAỗi akRDXKunh, nhưaUcJrAng ngườikRDXKu kRDXKuem thkRDXKuật sCokUShự yêu6o laUcJrAà MikRDXKunh Vỹ.aUcJrA” MkRDXKuột 6ogiọng nóiaUcJrA n6ohẹ nhàCokUShng cấ6ot lêkRDXKun, bCokUShàn 6otay nhaUcJrAỏ nhắn6o 6ođang đặtaUcJrA nhẹCokUSh lêkRDXKun ta6oy ĐkRDXKuiền Huân,kRDXKu gươkRDXKung mặtkRDXKu trắCokUShng kRDXKuhồng taUcJrAừ phaUcJrAía b6oên kCokUShia đanCokUShg nCokUShở 6omột nụ6o cườiaUcJrA gượngkRDXKu gạo.

“Em… chọn6o hkRDXKuắn? NgườikRDXKu maUcJrAà eCokUShm khôn6og cókRDXKu quyềCokUShn kRDXKuđược yê6ou sao6o?” aUcJrACâu trả6o lời6o kCokUShia CokUShkhiến tCokUShrái tCokUShim Điề6on Huân6o naUcJrAhư ngừngkRDXKu đập,aUcJrA đôaUcJrAi môkRDXKui kkRDXKuhó aUcJrAkhăn lắmkRDXKu mớiaUcJrA thốtkRDXKu 6ora đượCokUShc n6ohững câaUcJrAu hỏiCokUSh ngkRDXKuhi hoặc.

Năm năm…

Một quãngaUcJrA taUcJrAhời aUcJrAgian q6ouá dài6o kRDXKucho mộ6ot kRDXKumối tì6onh đCokUShơn phương,aUcJrA qukRDXKuá ngắCokUShn chCokUSho nhữnCokUShg khoaUcJrAảnh aUcJrAkhắc CokUShđược gCokUShần CokUShbên ckRDXKuạnh ngaUcJrAười CokUShcon gáCokUShi ấy.

Điền H6ouân đãkRDXKu luôaUcJrAn CokUShdõi the6oo duaUcJrAy nhkRDXKuất CokUShmột bóngCokUSh hìnhkRDXKu, âm6o th6oầm 6ođem đếnkRDXKu kRDXKucho ngườCokUShi CokUShcon g6oái aUcJrAmà m6oình yê6ou thươkRDXKung aUcJrAnhững g6oì CokUShtốt aUcJrAđẹp nhất.

Chỉ caUcJrAần trkRDXKuên gưkRDXKuơng mCokUShặt k6oia nởaUcJrA mkRDXKuột nCokUShụ cườiaUcJrA hCokUShạnh phúcaUcJrA, Điề6on HukRDXKuân cóCokUSh th6oể aUcJrAđánh đố6oi tất6o cảkRDXKu đkRDXKuể kRDXKugiữ nụkRDXKu cưCokUShời ấkRDXKuy mãiaUcJrA mãaUcJrAi hiCokUShện di6oện trkRDXKuên đ6oôi CokUShmôi xiaUcJrAnh xaUcJrAắn ấkRDXKuy, thậmaUcJrA caUcJrAhí đánhkRDXKu đổiCokUSh cCokUShả sCokUShinh kRDXKumệnh củaaUcJrA chíCokUShnh mình.

Nhưng đ6oáp lạiaUcJrA tình6o aUcJrAcảm cCokUShhân aUcJrAthành ấaUcJrAy, chaUcJrAỉ lCokUShà haCokUShi từkRDXKu “xinkRDXKu lỗ6oi” CokUShvô c6oùng ngắnaUcJrA gọn,CokUSh đ6oủ CokUShsức dCokUShập tắtCokUSh kRDXKutia haUcJrAy vọngCokUSh cuốiaUcJrA cùnCokUShg traUcJrAong tr6oái t6oim 6ođang khô6ong ngừCokUShng th6oổn taUcJrAhức kia.

“Em khCokUShông tikRDXKun cảkRDXKu caUcJrAha vàkRDXKu aUcJrAdì đều6o CokUShkhông chaUcJrAấp n6ohận tCokUShình cảm6o củkRDXKua 6oem aUcJrAvà MCokUShinh kRDXKuVỹ, nê6on kRDXKuem thậkRDXKut saUcJrAự rấtkRDXKu xaUcJrAin lỗikRDXKu.” aUcJrACô gáiaUcJrA CokUShkia vẫaUcJrAn gi6oữ naUcJrAụ cườaUcJrAi aUcJrAhối lỗi6o trkRDXKuên môi,kRDXKu gkRDXKuương mặt6o tCokUShhoáng chúaUcJrAt 6oe nkRDXKugại nhCokUShìn Điền6o Huân.

Xin lỗi…kRDXKu xiCokUShn lỗi…

Dường nhưkRDXKu côkRDXKu gáiaUcJrA kiCokUSha khônaUcJrAg hkRDXKuề đểkRDXKu kRDXKuý đếaUcJrAn mỗ6oi lần6o kRDXKulặp laUcJrAại hakRDXKui từaUcJrA “xaUcJrAin lỗi”,CokUSh tráaUcJrAi tiaUcJrAm củaaUcJrA kRDXKukẻ bạikRDXKu t6orận aUcJrAtrước mặtaUcJrA lạkRDXKui càaUcJrAng đaUcJrAau hơn.

Nếu kRDXKuchỉ cầnkRDXKu xiCokUShn lỗi,aUcJrA thCokUShì aUcJrAtại sakRDXKuo lkRDXKuại đkRDXKuặt aUcJrAra CokUShpháp l6ouật làm6o gì?

Điền CokUShHuân kCokUShhông CokUShnói gkRDXKuì, lặkRDXKung lẽkRDXKu qukRDXKuay người6o bướcaUcJrA đi.kRDXKu VốnkRDXKu dĩkRDXKu… khôCokUShng th6oể nCokUShíu kéCokUSho đượckRDXKu nữakRDXKu, v6oì kkRDXKuhông 6ohề aUcJrAcó 6obắt đầu…6o nêCokUShn CokUShĐiền HuCokUShân khkRDXKuông được6o kRDXKuquyền đưaUcJrAợc nkRDXKuíu kéokRDXKu CokUShhai chữaUcJrA “t6oình yêaUcJrAu” thiêCokUShng likRDXKuêng ấy.

Trái 6otim cCokUShứ m6oỗi lúc6o một6o thắt6o lại6o thCokUSheo taUcJrAừng bướCokUShc chânCokUSh, đọngkRDXKu lCokUShại những6o vếtkRDXKu thương6o CokUShlòng CokUShquá lớn.

Điền HkRDXKuuân tkRDXKuhật sự6o k6ohông đủ6o kRDXKucao thưaUcJrAợng đếnCokUSh aUcJrAmức đứnCokUShg yênkRDXKu lặaUcJrAng lCokUShẽ daUcJrAõi thaUcJrAeo cô6o gáikRDXKu aUcJrAấy CokUShmãi m6oãi, aUcJrAvà aUcJrAcũng kaUcJrAhông thểCokUSh nCokUShào chúckRDXKu phkRDXKuúc ch6oo mốkRDXKui tìCokUShnh huyếtCokUSh taUcJrAhống cấCokUShm aUcJrAkỵ ấyaUcJrA được.

Tại s6oao 6olại lCokUShà MaUcJrAinh Vỹ?

Có nhấtaUcJrA thiếtaUcJrA phảiaUcJrA yêuaUcJrA chCokUShính an6oh traUcJrAai c6oủa m6oình không?

Trước mCokUShắt Điề6on HuânkRDXKu chỉkRDXKu cònCokUSh lCokUShưu kRDXKulại mộtkRDXKu mà6ou đeCokUShn đ6oau đớn6o cùnCokUShg cựckRDXKu, á6onh mắtaUcJrA đkRDXKuang chCokUShứa đựCokUShng nhkRDXKuững tiaUcJrAa nh6oìn oánCokUSh hận,aUcJrA tCokUShừng aUcJrAtừ từ6ong chkRDXKuữ đkRDXKuược aUcJrAgằn xuống6o kRDXKumột cCokUShách mỉaUcJrAa mai.

“Thy Thy6o, eaUcJrAm chấCokUShp nhCokUShận ănCokUSh kRDXKutrái cấm,kRDXKu chứkRDXKu khôngkRDXKu ckRDXKuhấp nhCokUShận tôCokUShi sao?”

“Chúc phaUcJrAúc caUcJrAho kRDXKumối t6oình cấmkRDXKu kCokUShỵ củ6oa em…

… ankRDXKuh k6ohông l6oàm được.”

“Đến 6okhi kRDXKunào CokUShanh maUcJrAới chịu6o lênCokUSh kếCokUSh 6ohoạch đây?CokUSh” MộtCokUSh giCokUShọng nữ6o 6ocất CokUShlên, đôiCokUSh mắ6ot hưaUcJrAớng vềaUcJrA phíakRDXKu 6oÁi 6oHy 6ođang nhkRDXKuắm nghiề6on đôCokUShi mắ6ot, cảCokUSh h6oai aUcJrAtay b6oị aUcJrAtrói chặtCokUSh 6oở phíakRDXKu 6osau đangCokUSh tựakRDXKu CokUShvào tư6oờng 6oan giấc.

“Kế hoaUcJrAạch vẫnkRDXKu đangCokUSh thựckRDXKu hiệnkRDXKu 6ođấy thôi.”kRDXKu NgkRDXKuười bênkRDXKu 6okia CokUShnhún n6ohún vCokUShai, taUcJrAhờ aUcJrAơ đưaUcJrAa kRDXKuánh mắtkRDXKu khôaUcJrAng caUcJrAhút biểuCokUSh cả6om nh6oìn CokUShvề phíaCokUSh 6oÁi HaUcJrAy, ánh6o kRDXKunhìn phứcCokUSh tạp.

“Thực hiệnCokUSh? Đứng6o yaUcJrAên 6omột caUcJrAhỗ gọkRDXKui là6o CokUShthực hiện?kRDXKu AnaUcJrAh đkRDXKuang đùa6o à?”aUcJrA CôaUcJrA gáaUcJrAi CokUShkia dườngkRDXKu nCokUShhư đanaUcJrAg m6oất 6obình t6oĩnh, tứckRDXKu giaUcJrAận qkRDXKuuát laUcJrAên, gi6oọng điệukRDXKu vaUcJrAô cùnkRDXKug 6okhó chịu.

“Tịnh NhkRDXKui, nếukRDXKu muốaUcJrAn tr6oả thaUcJrAù thìaUcJrA đừnaUcJrAg nênkRDXKu vkRDXKuội vCokUShàng nhưaUcJrA thế…CokUSh” Chà6ong traCokUShi kRDXKukia k6ohoát kkRDXKuhoát ta6oy vớiCokUSh TịnhkRDXKu NhiaUcJrA, thậtaUcJrA 6osự TịnCokUShh aUcJrANhi đang6o khCokUShiến h6oắn ckRDXKuảm thCokUShấy caUcJrAăng aUcJrAthẳng hơn6o traUcJrAong vCokUShiệc thựckRDXKu hiệnaUcJrA kếkRDXKu hoạkRDXKuch, “…aUcJrA cứCokUSh đCokUShể yênaUcJrA 6ocho bọnaUcJrA ckRDXKuhúng tCokUShừ từkRDXKu cCokUShảm nhậnaUcJrA nỗiCokUSh đaaUcJrAu CokUShkhi mấtaUcJrA đCokUShi CokUShmột thứCokUSh quaaUcJrAn trọng.”

Ái kRDXKuHy kh6oó chịu6o kRDXKucựa m6oình, caUcJrAả tkRDXKuhân kRDXKungười cảaUcJrAm thấyaUcJrA aUcJrAvô aUcJrAcùng đaukRDXKu 6onhức, hàn6og aUcJrAmi dài6o khaUcJrAẽ laaUcJrAy độngkRDXKu nhkRDXKuẹ, c6oô taUcJrAừ từ6o h6oé mCokUShở đôaUcJrAi mắt.

Khung CokUShcảnh mờkRDXKu nCokUShhạt taUcJrArước kRDXKumắt ÁaUcJrAi HCokUShy đaUcJrAang dầ6on trởkRDXKu nêkRDXKun sắcaUcJrA kRDXKunét hơCokUShn, bầu6o 6okhông k6ohí ngộtaUcJrA ngkRDXKuạt aUcJrAhiện gaUcJrAiờ khkRDXKuiến aUcJrAcô cảmaUcJrA thaUcJrAấy khókRDXKu thởaUcJrA hơ6on bakRDXKuo gaUcJrAiờ hết.

Vẫn cònCokUSh tkRDXKurong trCokUShạng tháaUcJrAi m6oơ haUcJrAồ, caUcJrAô ngơaUcJrA aUcJrAngác đCokUShưa kRDXKumắt nhkRDXKuìn cảnkRDXKuh vậtaUcJrA kRDXKuxung quanh.

“Tỉnh kRDXKurồi à?”CokUSh M6oột chấkRDXKut giọkRDXKung trầm6o khàCokUShn vaUcJrAang CokUShlên, CokUShmột gươngCokUSh mCokUShặt q6ouen thukRDXKuộc lọaUcJrAt vaUcJrAào tầm6o nhìnkRDXKu tạmaUcJrA CokUShthời củakRDXKu CokUShÁi Hy.

Điền HuaUcJrAân đangCokUSh kRDXKucầm trê6on kRDXKutay maUcJrAột 6oquả táoaUcJrA, bướkRDXKuc kRDXKuđến t6orước mkRDXKuặt ÁCokUShi kRDXKuHy vaUcJrAới dá6ong vaUcJrAẻ CokUShung dukRDXKung 6onhư caUcJrAhẳng ckRDXKuó chukRDXKuyện gì6o xảaUcJrAy ra.

“Này, aUcJrAtại saCokUSho tôkRDXKui lạikRDXKu kRDXKuở đây?”6o 6oÁi CokUShHy n6ohíu mCokUShày nhìnaUcJrA CokUShĐiền HuânCokUSh, hCokUShai t6oay CokUShbị tr6oói chặtkRDXKu aUcJrAgiờ CokUShđây mới6o b6oắt đầuaUcJrA ckRDXKuảm nhậ6on đượCokUShc cảCokUShm giákRDXKuc têkRDXKu buốtkRDXKu 6onhờ lựcaUcJrA siếtaUcJrA của6o d6oây thCokUShừng, naUcJrAay lCokUShại taUcJrAhêm l6oực t6oác độ6ong c6oủa côkRDXKu đaUcJrAang cCokUShố cởkRDXKui tróiCokUSh lạiaUcJrA kkRDXKuhiến naUcJrAơi ckRDXKuổ aUcJrAtay mCokUShỗi aUcJrAlúc maUcJrAột đaUcJrAau r6oát hơCokUShn. “TênaUcJrA khốn,CokUSh CokUShanh lấkRDXKuy quyềnCokUSh gì6o mkRDXKuà tr6oói tôi?”

Đối daUcJrAiện vớaUcJrAi ánh6o nkRDXKuhìn raUcJrAực lửaaUcJrA củCokUSha CokUShÁi 6oHy, ĐiềnkRDXKu HuCokUShân tkRDXKuhản nhiê6on kRDXKucầm aUcJrAtrái CokUShtáo t6orên takRDXKuy đưkRDXKua 6ora trướckRDXKu mặtCokUSh caUcJrAô, mộtaUcJrA câaUcJrAu hỏi6o hết6o aUcJrAsức “thânCokUSh thiện”kRDXKu đượckRDXKu thkRDXKuốt rkRDXKua vCokUShới gi6oọng đikRDXKuệu khin6oh khỉnh.

“Biết đâCokUShy lkRDXKuà gìkRDXKu không?aUcJrA” aUcJrAĐiền HuCokUShân CokUShđã chuy6oển saUcJrAự 6otập tru6ong kRDXKutừ CokUShÁi HaUcJrAy saaUcJrAng tr6oái kRDXKutáo kRDXKumang aUcJrAmột sắcCokUSh CokUShmàu đỏCokUSh thẫmkRDXKu tCokUShrên taCokUShy, CokUShđôi kRDXKumắt chCokUShăm chkRDXKuú quakRDXKun sátCokUSh kRDXKuvật tCokUShhể ấy.

Đúng CokUShlà ngớkRDXKu ngẩn!

“Là tákRDXKuo cCokUShhứ gì?kRDXKu!” Á6oi kRDXKuHy aUcJrAlập tứCokUShc lên6o tiếnaUcJrAg aUcJrAtrả lời,kRDXKu vì6o kRDXKucâu haUcJrAỏi củkRDXKua ĐiềCokUShn H6ouân ng6oay kRDXKucả caUcJrAon aUcJrAnít aUcJrAba tuổikRDXKu cũaUcJrAng biếaUcJrAt CokUShrõ thứ6o ĐikRDXKuền aUcJrAHuân đaaUcJrAng cầmkRDXKu trênkRDXKu taaUcJrAy đượckRDXKu gọiCokUSh l6oà gì.

“Sai!” 6oMột tkRDXKuừ phêkRDXKu pháCokUShn du6oy nhấtaUcJrA đượcCokUSh cất6o lên,kRDXKu đôaUcJrAi mCokUShắt vôCokUSh địnhaUcJrA caUcJrAủa 6oĐiền HkRDXKuuân lướt6o aUcJrAqua ÁikRDXKu aUcJrAHy một6o gaUcJrAiây, 6osau đókRDXKu 6otiếp tụcCokUSh mCokUShân mêkRDXKu quảkRDXKu tá6oo kRDXKutrên 6otay, vôCokUSh th6oức nóCokUShi. “LàCokUSh t6orái aUcJrAcấm đấy.”

“Trái cấm?”aUcJrA Câ6ou trCokUShả lờ6oi củakRDXKu ĐiềnCokUSh HaUcJrAuân khCokUShiến ÁiCokUSh 6oHy hếtaUcJrA sứcCokUSh ngạcCokUSh nhiêCokUShn, aUcJrAđôi mắtkRDXKu aUcJrAcô mởaUcJrA tCokUSho nhCokUShìn ĐiềnCokUSh Huân6o CokUShkhông ch6oớp mắt.

“Cô đãaUcJrA từngaUcJrA CokUShđược nghkRDXKue kểCokUSh v6oề CokUShthứ nàyCokUSh chưa?”6o 6oTrên mCokUShôi Đi6oền HuânCokUSh nởkRDXKu mộtCokUSh nụCokUSh cườiaUcJrA 6okhinh bỉ,6o aUcJrAánh mắCokUSht vẫaUcJrAn dánCokUSh chặtaUcJrA kRDXKuvào trCokUShái tá6oo tCokUShrên CokUShtay. “Tr6oên thCokUShế CokUShgian này,CokUSh c6oó mCokUShột thứ6o đượckRDXKu gọaUcJrAi lCokUShà tìaUcJrAnh y6oêu trái6o cấm.”

“Anh điênCokUSh r6oồi àaUcJrA? TrákRDXKui 6ocấm rồkRDXKui lkRDXKuại aUcJrAtình yaUcJrAêu tCokUShrái cấm,6o kRDXKucuối aUcJrAcùng aaUcJrAnh đaaUcJrAng lảCokUShm nhảm6o cCokUShái gkRDXKuì thế?aUcJrA” kRDXKuÁi HCokUShy aUcJrAtức giậnaUcJrA qCokUShuát vàokRDXKu kRDXKumặt kRDXKuĐiền HuâaUcJrAn, lúckRDXKu nCokUShày mkRDXKuà 6ohắn còaUcJrAn cókRDXKu 6otâm t6orạng CokUShkể chukRDXKuyện ch6oo c6oô nghCokUShe ư?

Sự tức6o giậnCokUSh củaUcJrAa c6oô dườngkRDXKu 6onhư đãaUcJrA g6oần chạCokUShm đếnaUcJrA kRDXKumức đỉnhaUcJrA đ6oiểm, nhaUcJrAưng lạikRDXKu CokUShđột 6ongột dịuaUcJrA xuốaUcJrAng skRDXKuau câCokUShu aUcJrAnói CokUShtiếp thaUcJrAeo củaCokUSh Đ6oiền Huân.

“Minh VỹCokUSh, hắ6on 6ođã vướaUcJrAng aUcJrAvào tkRDXKuình ykRDXKuêu trá6oi cấm.”

Ái HkRDXKuy CokUShtròn mắtkRDXKu aUcJrAnhìn ĐiềaUcJrAn HkRDXKuuân, aUcJrAkhông aUcJrAthể ti6on đượ6oc thín6oh giá6oc củ6oa mình6o vừaaUcJrA tiếpaUcJrA th6ou đaUcJrAược kRDXKunhững gaUcJrAì. MinaUcJrAh Vỹ…kRDXKu kRDXKutình yê6ou trákRDXKui cấm?

Cô độtaUcJrA ngộtCokUSh lCokUShại cCokUShảm tkRDXKuhấy kRDXKukhó thở,6o kRDXKumột gươkRDXKung m6oặt khákRDXKuc lạCokUShi đaUcJrAược chi6oếu chậCokUShm rCokUSha trước6o mắtkRDXKu kRDXKudù caUcJrAho aUcJrAcô mớikRDXKu chaUcJrAỉ tkRDXKurông thấyaUcJrA côCokUSh ấyCokUSh đượckRDXKu duCokUShy nhấtCokUSh một6o lần.

Thy Thy…aUcJrA MinaUcJrAh VỹkRDXKu vướnCokUShg và6oo tìnhkRDXKu aUcJrAyêu tráiCokUSh cấmaUcJrA, thìaUcJrA câuaUcJrA trả6o lời6o caUcJrAuối cùkRDXKung vkRDXKuà chíCokUShnh xácCokUSh nhCokUShất dĩ6o n6ohiên CokUShlà 6oThy Thy.

“Cô c6oó muaUcJrAốn biCokUShết kCokUShhông? N6ohững gaUcJrAì đã6o xảkRDXKuy kRDXKura vớ6oi họ?”6o ĐCokUShiền HuâCokUShn 6onhìn ÁiCokUSh HCokUShy cưCokUShời khẩy,6o nhưnCokUShg t6orong áaUcJrAnh mắ6ot lạkRDXKui hiệnCokUSh CokUShrõ m6oột CokUShnỗi 6ocay đắngCokUSh tộtaUcJrA cùngaUcJrA. kRDXKu“Thy ThkRDXKuy đãaUcJrA chkRDXKuọn hắaUcJrAn, mà6o khkRDXKuông CokUShchọn tôi.”

Lúc nàyCokUSh, bỗng6o kRDXKudưng ÁCokUShi CokUShHy lại6o CokUShcó ckRDXKuảm gikRDXKuác đCokUShồng cảmaUcJrA vớkRDXKui ĐCokUShiền aUcJrAHuân.

Không phkRDXKuải kRDXKulà dkRDXKuo aUcJrAcô CokUShtừng vướngkRDXKu vàoaUcJrA hoàn6o cảnhCokUSh ấy,CokUSh

mà lkRDXKuà dkRDXKuo ánkRDXKuh m6oắt ĐiềaUcJrAn Hu6oân đãaUcJrA CokUShnói lêkRDXKun tất6o cả.

Nỗi đa6ou kiCokUSha đa6ong dCokUShần hCokUShiện rõaUcJrA trCokUShong đôikRDXKu mắtkRDXKu kRDXKumang mộtaUcJrA aUcJrAmàu đkRDXKuen đậmkRDXKu naUcJrAhư tách6o ca6ofe đắnkRDXKug của6o Điề6on kRDXKuHuân, vếaUcJrAt thươnCokUShg lònCokUShg khô6ong nhữCokUShng khôaUcJrAng hề6o ph6oai nhạt…6o th6oậm chíkRDXKu còCokUShn CokUShtrở naUcJrAên CokUShđau đớnaUcJrA hơnCokUSh aUcJrAbao giờ6o hết.

“Tôi đãCokUSh gkRDXKuiết ThkRDXKuy CokUShThy.” Ái6o CokUShHy vẫnCokUSh chCokUShưa kịpaUcJrA mởkRDXKu 6olời t6ohì giọnCokUShg n6oói gấpkRDXKu gáaUcJrAp c6oủa ĐiềnkRDXKu HuânaUcJrA lạ6oi va6ong lCokUShên, c6ohất giọngkRDXKu khaUcJrAông CokUShchút biaUcJrAểu cảm.

À, tkRDXKuhì raUcJrAa hắn6o đãCokUSh gikRDXKuết kRDXKuThy kRDXKuThy nê6on hắnCokUSh mớikRDXKu đau6o khổaUcJrA vàCokUSh dkRDXKuằn vặtaUcJrA nhkRDXKuư thế!

Khoan đã,aUcJrA hìnaUcJrAh naUcJrAhư 6ođang cóCokUSh chút6o nhaUcJrAầm lẫnCokUSh CokUShgì đó6o aUcJrAở đâykRDXKu! Người6o giaUcJrAết TkRDXKuhy ThCokUShy laUcJrAà kRDXKubà kRDXKuHàn cơ6o mà.

“Không phaUcJrAải là6o mCokUShẹ CokUShMinh VỹaUcJrA gkRDXKuiết 6oThy kRDXKuThy saoaUcJrA?” CôkRDXKu bất6o gCokUShiác nhCokUShích vaUcJrAề phkRDXKuía s6oau mộtCokUSh chútCokUSh, ca6ou màaUcJrAy nhì6on Điền6o Huâ6on kRDXKunghi hoặc.

“Đúng, lkRDXKuà CokUShbà taUcJrAa giết!”CokUSh ĐiềnkRDXKu HuânaUcJrA vaUcJrAẫn chkRDXKuú tâmCokUSh vaUcJrAào tkRDXKurái 6otáo 6otrên tayaUcJrA, mônkRDXKug lunCokUShg tkRDXKurả lời.

“Thế tạikRDXKu sCokUShao aaUcJrAnh lạaUcJrAi aUcJrAbảo aUcJrAanh giết6o ThCokUShy ThykRDXKu?” ĐúnaUcJrAg aUcJrAlà tkRDXKuên kRDXKukhó hkRDXKuiểu, càCokUShng kRDXKuhỏi thaUcJrAì lạkRDXKui c6oàng rối!

Cô bắtCokUSh đầu6o aUcJrAmất bìnkRDXKuh tĩnh…

“Bà kRDXKuta taUcJrArực tiếpaUcJrA gkRDXKuiết TaUcJrAhy 6oThy, còaUcJrAn taUcJrAôi làkRDXKu kRDXKukẻ gaUcJrAián tkRDXKuiếp…” Thêm6o mộtkRDXKu caUcJrAâu aUcJrAtrả lờiCokUSh hCokUShết sứcaUcJrA thaUcJrAản aUcJrAnhiên, độaUcJrAt 6ongột ĐaUcJrAiền HuâCokUShn ngướckRDXKu lênkRDXKu 6onhìn thẳng6o vàoCokUSh mặ6ot ÁikRDXKu HkRDXKuy, nCokUShở một6o nụ6o cưCokUShời xảCokUSho aUcJrAtrá, “6o… kRDXKucô cònkRDXKu 6ogì thắc6o mắc6o CokUShthì hỏikRDXKu hếkRDXKut 6ođi, tô6oi sẵnCokUSh sànkRDXKug trảkRDXKu lời,6o x6oem nhaUcJrAư đóaUcJrA làkRDXKu âaUcJrAn CokUShhuệ tCokUShôi tặngCokUSh cCokUShho caUcJrAô tr6oước kkRDXKuhi chết.”

“Này, ăkRDXKun nkRDXKuói kRDXKucho cẩn6o thận,CokUSh a6onh bảoCokUSh CokUShai kRDXKuchết?” ÁiCokUSh aUcJrAHy lại6o kRDXKumột lCokUShần 6onữa khônCokUShg k

ì

m đượckRDXKu mkRDXKuà CokUShquát vàokRDXKu mặtCokUSh aUcJrAĐiền HuânkRDXKu, aUcJrAđôi m6oắt aUcJrAtrong sán6og k6oia 6ocũng trCokUShừng lê6on oánCokUSh hận.

“Tôi CokUShkhông đảmkRDXKu bảCokUSho CokUShai sẽCokUSh chết…”CokUSh ĐiềnkRDXKu 6oHuân CokUShnhún nh6oún 6ovai, gươnCokUShg mặt6o vẫnkRDXKu bìnhCokUSh tĩn6oh mộtkRDXKu kRDXKucách kỳaUcJrA lạCokUSh. aUcJrA“… baUcJrAa tiến6og nữaUcJrAa, 6onơi nkRDXKuày sẽ6o biếCokUShn thànhkRDXKu taUcJrAro bụi.”

Ba tiếnCokUShg? TkRDXKuro bụi?

Sao h6oôm nkRDXKuay c6oái tCokUShên t6oâm kRDXKuthần nàyaUcJrA lại6o nkRDXKuói kRDXKutoàn aUcJrAnhững điề6ou khkRDXKuó hiểu,CokUSh mCokUShột lầ6on 6onữa côaUcJrA lạikRDXKu phảiCokUSh kRDXKucất ti6oếng hỏi.

“Ý akRDXKunh là6o 6ogì?” kRDXKuCả ngaUcJrAười kRDXKuÁi H6oy bkRDXKuắt đ6oầu ruCokUShn lên6o, nóiCokUSh 6ochuyện vớikRDXKu tên6o CokUShnày quả6o thkRDXKuật tiêaUcJrAu kRDXKuhao nCokUShhiều 6osức lCokUShực CokUShkhông tkRDXKuhể tưởng.6o “Anh6o đkRDXKuịnh phá6o h6ouỷ chỗCokUSh n6oày à?”

Hít thaUcJrAở, hítkRDXKu tkRDXKuhở CokUShnào… bìkRDXKunh tĩaUcJrAnh, bìCokUShnh 6otĩnh nàokRDXKu… cCokUShô đang6o c6oố gắngaUcJrA điềmaUcJrA 6otĩnh hếaUcJrAt sứcCokUSh c6oó thaUcJrAể đ6oể khôaUcJrAng ckRDXKuó aUcJrAthêm bấtaUcJrA cứaUcJrA hànhaUcJrA độCokUShng nkRDXKuào kRDXKuquá kícCokUShh độngkRDXKu nữa.

“Bingo! TôiaUcJrA đCokUShã đặ6ot boaUcJrAm xuaUcJrAng qCokUShuanh nơkRDXKui aUcJrAnày rồi…”6o ĐaUcJrAiền HuaUcJrAân 6ođưa tráCokUShi táoCokUSh k6oia laUcJrAên miệ6ong, cắn6o mộ6ot miếCokUShng, taUcJrAiếp tụkRDXKuc nóiaUcJrA vớiaUcJrA v6oẻ k6ohinh đờiCokUSh, “…kRDXKu sớm6o thôi!”

“Tránh ra.CokUSh” Hạo6o ThầnkRDXKu xôn6og vàoCokUSh tokRDXKuà biệ6ot thựkRDXKu lộngaUcJrA lẫyaUcJrA kRDXKucủa tổCokUSh kRDXKuchức Knigh6ot, gạaUcJrAt mạnkRDXKuh đámCokUSh cận6o vaUcJrAệ trướckRDXKu mặtCokUSh aUcJrAsang m6oột bênkRDXKu, quCokUShát lớn.aUcJrA “LậaUcJrAp CokUShtức gọi6o HkRDXKuàn M6oinh CokUShVỹ kRDXKura đaUcJrAây chkRDXKuo tôi!”

“Chuyện gì?”6o M6oinh VaUcJrAỹ cắtkRDXKu nganCokUShg lờ6oi 6onói củkRDXKua HạCokUSho Thần,6o vẫCokUShn là6o cáikRDXKu kRDXKugiọng điệu6o lạCokUShnh lùng6o CokUShvốn có.

“Ung d6oung qCokUShuá nh6oỉ? ĐiCokUShền Huân6o bắCokUSht aUcJrAÁi 6oHy đikRDXKu rồi!”6o aUcJrAHạo aUcJrAThần dườnCokUShg nhưCokUSh kRDXKuđang rơiaUcJrA CokUShvào CokUShtrạng tCokUShhái hoảngkRDXKu lCokUShoạn, đôCokUShi mắt6o p6ohức tạp6o căn6og th6oẳng nhkRDXKuìn aUcJrAanh, gấCokUShp gáCokUShp aUcJrAlên tiếng.

“Khi nào?kRDXKu” 6oTừ ph6oía 6obên aUcJrAkia dkRDXKuường nCokUShhư đãkRDXKu aUcJrAcó aUcJrAphản ứnaUcJrAg, bướcaUcJrA ckRDXKuhân 6ocủa akRDXKunh bắkRDXKut aUcJrAđầu nhanaUcJrAh hơ6on, aaUcJrAnh bướaUcJrAc đến6o aUcJrAnắm kRDXKulấy ckRDXKuổ áo6o củaCokUSh HạkRDXKuo ThầCokUShn kRDXKuxốc lêaUcJrAn, aUcJrAgằn 6ogiọng. “CokUShỞ đâu?”

Hạo ThầnaUcJrA CokUShcũng kh6oông đCokUShể yêCokUShn c6oho MiCokUShnh VỹaUcJrA làmkRDXKu cànCokUSh nh6oư thkRDXKuế, đưaUcJrAa taCokUShy đẩkRDXKuy mạnhCokUSh ankRDXKuh raCokUSh, sửakRDXKu lạiaUcJrA cổCokUSh áokRDXKu, cậuCokUSh tứcaUcJrA giậaUcJrAn CokUShquát lên.

“Là nơCokUShi từkRDXKung xảyCokUSh CokUShra áCokUShn mạngCokUSh củaUcJrAa TCokUShhy Thy!”

Chap 36

Bước đkRDXKui cùngkRDXKu taUcJrAử thần

“Tên khkRDXKuốn kiakRDXKu, anCokUShh định6o làCokUShm kRDXKugì vậkRDXKuy hả6o? Đặt6o bCokUShom 6olà 6othế nàoaUcJrA?” CokUShNgay saaUcJrAu câukRDXKu trảaUcJrA lCokUShời kRDXKuhết s6oức thảnCokUSh nhiênkRDXKu củaCokUSh ĐCokUShiền HaUcJrAuân, ÁiaUcJrA H6oy k6ohông thCokUShể kCokUShhông mấtkRDXKu bìaUcJrAnh tĩnh,6o 6ocả kRDXKungười côaUcJrA ruaUcJrAn lênCokUSh kRDXKutừng đợt,CokUSh đôiaUcJrA mắtCokUSh oákRDXKun hkRDXKuận chiaUcJrAếu thCokUShẳng vào6o kẻaUcJrA đan6og tỏaUcJrA CokUShthái đ6oộ “CokUShbất ckRDXKuần đờikRDXKu” trướkRDXKuc mặt.

“Đây chỉaUcJrA lCokUShà một6o phkRDXKuần tr6oong kếCokUSh hoạcaUcJrAh CokUShcủa tô6oi, nếuaUcJrA CokUShcô cứCokUSh tỏ6o cákRDXKui kRDXKuthái đ6oộ xấcaUcJrA CokUShxược đóCokUSh thkRDXKuì CokUShngay c6oả ânCokUSh CokUShhuệ ckRDXKuuối cùngCokUSh caUcJrAũng khônkRDXKug thCokUShể CokUShthực hiệCokUShn đCokUShược đâuCokUSh đấy.”aUcJrA ĐiềnaUcJrA Huâ6on tiếp6o tụaUcJrAc naUcJrAói aUcJrAđều đều,kRDXKu kRDXKugiọng điệu6o kRDXKudường nkRDXKuhư chẳ6ong haUcJrAề cCokUShó chútkRDXKu bậnaUcJrA tâaUcJrAm vaUcJrAề Á6oi 6oHy, chkRDXKuỉ trảCokUSh laUcJrAời t6oheo phảCokUShn ứng.

“Có thật6o aCokUShnh sẽ6o kRDXKutrả lkRDXKuời mCokUShọi thắckRDXKu mắckRDXKu củCokUSha 6otôi?” ÁaUcJrAi 6oHy gườmCokUSh gườmCokUSh kRDXKuĐiền HuâkRDXKun CokUShnhư t6ohể kaUcJrAhông aUcJrAtin được,CokUSh cảCokUSh ngư6oời cứ6o aUcJrAnhích dầnCokUSh v6oề phCokUShía kRDXKusau ckRDXKuho đCokUShến CokUShkhi tựaaUcJrA h6oẳn CokUShvào tường.

Phía bêaUcJrAn kiaaUcJrA, kRDXKuĐiền HaUcJrAuân CokUShgật 6onhẹ đầu,aUcJrA tráCokUShi táo6o kCokUShia vẫnaUcJrA tiếpkRDXKu CokUShtục đượcCokUSh đ6oưa lên6o miệng.

“Anh bảaUcJrAo taUcJrAôi là6o n6oguyên nCokUShhân gâykRDXKu raUcJrAa caUcJrAái ch6oết CokUShcho c6oả gaUcJrAia CokUShđình tôi,CokUSh aUcJrAvậy aUcJrAai 6olà nkRDXKugười đãCokUSh 6ogiết họ?”6o ChấtaUcJrA giọnCokUShg ÁkRDXKui CokUShHy thoaUcJrAáng kRDXKurun rCokUShẩy, kRDXKucô đãCokUSh dồnkRDXKu hếtkRDXKu kRDXKucan đaUcJrAảm đểCokUSh đặtCokUSh vaUcJrAào câu6o CokUShhỏi ấy.

“Là tôi…”CokUSh ĐiềnCokUSh Huân6o likRDXKuếc aUcJrAsơ 6oqua kRDXKungười kRDXKuÁi HkRDXKuy, aUcJrAhời hợtaUcJrA đápaUcJrA lại,kRDXKu 6osau CokUShđó 6ođứng dậaUcJrAy nCokUShém mạn6oh tráaUcJrAi tá6oo traUcJrAên aUcJrAtay xuốngCokUSh sàn,6o 6o“… l6oà tCokUShôi aUcJrAgiết đấy.”

Ái kRDXKuHy lặngkRDXKu CokUShngười saaUcJrAu câuCokUSh tCokUShrả lờikRDXKu daUcJrAứt khoáCokUSht cCokUShủa ĐiềnkRDXKu H6ouân, đôiaUcJrA mắtCokUSh bắt6o đầu6o trởaUcJrA kRDXKunên 6omờ nhạt.

Kẻ đa6ong 6ođứng tr6oước mặtaUcJrA caUcJrAô aUcJrAchính 6olà kẻCokUSh đãaUcJrA aUcJrAnhẫn kRDXKutâm khi6oến CokUShcô mấtkRDXKu tr6oọn vẹn6o cả6o một6o gi6oa đình!!

Đáng tráCokUShch hơaUcJrAn, aUcJrAhắn khô6ong CokUShhề cókRDXKu aUcJrAbất aUcJrAcứ mộtCokUSh tháiCokUSh đCokUShộ kRDXKunào gaUcJrAọi kRDXKulà hối6o lỗi,CokUSh tCokUShhậm CokUShchí aUcJrAcòn tkRDXKuỏ kRDXKuvẻ kkRDXKuênh kiệuaUcJrA khCokUShi nhắcaUcJrA đếnkRDXKu c6ohuyện này.

“Anh… anhaUcJrA…” ÁCokUShi HCokUShy laUcJrAúc nàaUcJrAy kaUcJrAhông thểkRDXKu nCokUShào dCokUShiễn taUcJrAả đượckRDXKu CokUShthứ cả6om kRDXKuxúc CokUShkhinh thườngCokUSh vàCokUSh ghêaUcJrA tởmkRDXKu kCokUShẻ trướcCokUSh aUcJrAmặt, đôiCokUSh môikRDXKu mấpCokUSh máaUcJrAy kaUcJrAhông thốtaUcJrA nêkRDXKun lời.

“Sao? ChẳngaUcJrA ph6oải kRDXKucô m6ouốn biết6o sao?”kRDXKu KaUcJrAhoé môCokUShi ĐikRDXKuền HuâCokUShn naUcJrAhếch lên6o, 6ovẫn cákRDXKui vẻkRDXKu aUcJrAmặt cháCokUShn đờaUcJrAi ấy.

“Đồ khốnaUcJrA! ACokUShnh khaUcJrAông phảaUcJrAi kRDXKulà coaUcJrAn ngườaUcJrAi!” aUcJrAÁi 6oHy kíCokUShch động6o hCokUShét lên,CokUSh aUcJrAdòng lệCokUSh lCokUShăn dàikRDXKu trênCokUSh gCokUShò 6omá, nhkRDXKuẹ nhà6ong đápaUcJrA đất6o mộ6ot gkRDXKuiọt phCokUSha l6oê tinaUcJrAh taUcJrAuý 6okết 6ohợp giữakRDXKu naUcJrAỗi đaCokUShu vkRDXKuà tkRDXKuhù kRDXKuhận. “TôiaUcJrA CokUShđã lCokUShàm gCokUShì nênkRDXKu aUcJrAtội vớiaUcJrA 6oanh sCokUShao? ChỉCokUSh vkRDXKuì tôi6o giCokUShống 6oThy TkRDXKuhy CokUShmà akRDXKunh nỡkRDXKu nhkRDXKuẫn tCokUShâm giCokUShết họCokUSh kRDXKusao? CokUShĐồ má6ou lạnh,kRDXKu đồ6o CokUShbất nkRDXKuhân tính!”

“Đúng, naUcJrAhưng tkRDXKuội kRDXKulỗi l6oớn 6onhất CokUShở CokUShcô không6o phải6o 6olà m6oang gươngCokUSh mặtaUcJrA kRDXKugiống ThCokUShy kRDXKuThy aUcJrAcủa tôikRDXKu…” ĐiềnaUcJrA HuânaUcJrA đứ6ong CokUShđối dikRDXKuện vkRDXKuới aUcJrAÁi CokUShHy, t6oừ từCokUSh c6oúi ngCokUShười xaUcJrAuống, đưCokUSha 6otay nâaUcJrAng mặCokUSht c6oô laUcJrAên, “…aUcJrA m6oà làaUcJrA 6ovì aUcJrAcô đã6o đượckRDXKu chọnkRDXKu l6oàm vợ6o aUcJrAcủa hắn.aUcJrA ĐoCokUShán xem6o, cCokUShô naUcJrAghĩ 6okế hoạ6och lầ6on trướcaUcJrA lCokUShà CokUShdo kRDXKuai đặ6ot ra?”

Điền HuânkRDXKu tiếpkRDXKu tụcaUcJrA kềCokUSh 6osát aUcJrAgương CokUShmặt ckRDXKuủa maUcJrAình lạiaUcJrA gầaUcJrAn 6oÁi aUcJrAHy, aUcJrAánh mắtaUcJrA vẫaUcJrAn hằnCokUSh nhữngaUcJrA aUcJrAtia nhìnkRDXKu đ6oau đớnCokUSh n6ohưng đCokUShôi môCokUShi kRDXKukia CokUShlại lộkRDXKu kRDXKurõ mộtaUcJrA nụkRDXKu caUcJrAười n6oửa miệng.

“Do… aCokUShnh?” ÁkRDXKui H6oy kRDXKucau CokUShmày, aUcJrAđôi môiaUcJrA khẽkRDXKu mấp6o má6oy, CokUShdĩ nhiênaUcJrA aUcJrAthứ ÁiCokUSh kRDXKuHy nhCokUShận được6o lkRDXKuà mộtaUcJrA c6oái gậtCokUSh đ6oầu kRDXKudứt khoát.

“Xem r6oa kRDXKucô cũkRDXKung khônCokUShg đến6o naUcJrAỗi aUcJrAngốc lắmaUcJrA nhỉ?CokUSh PhaUcJrAải, ckRDXKuó 6othể chkRDXKuo lkRDXKuà từCokUSh aUcJrAđầu đkRDXKuến cuối…”6o ĐCokUShiền HkRDXKuuân naUcJrAói lấpCokUSh aUcJrAlửng, kèmkRDXKu CokUShtheo độngaUcJrA t6oác hấtkRDXKu mặt6o aUcJrAÁi CokUShHy saUcJrAang mộkRDXKut baUcJrAên, nụaUcJrA cười6o CokUShtrên mkRDXKuôi đãCokUSh h6ooàn to6oàn biế6on mấtCokUSh, CokUSh“… tkRDXKuất aUcJrAcả mọCokUShi c6ohuyện đềuaUcJrA dkRDXKuo kRDXKutôi sắpCokUSh đặt.”

“Tất cả?”CokUSh ÁaUcJrAi H6oy ngkRDXKuhi hoặckRDXKu CokUShhỏi lạkRDXKui thêmaUcJrA mkRDXKuột laUcJrAần nữCokUSha, nhkRDXKuư đểkRDXKu kRDXKukhẳng địkRDXKunh lạ6oi ckRDXKuâu nkRDXKuói 6ocủa n6ogười đCokUShối diện.

“Đúng, đaUcJrAể thkRDXKuực hiaUcJrAện aUcJrAvà đảaUcJrAm 6obảo kếkRDXKu 6ohoạch sCokUShẽ thành6o cCokUShông 6ođúng nkRDXKuhư nhữngaUcJrA 6ogì tôiCokUSh moCokUShng đợ6oi, aUcJrAtôi cCokUShó taUcJrAhể l6oàm tấtCokUSh cả…”kRDXKu ĐôiaUcJrA mắtkRDXKu 6omông lunCokUShg aUcJrAcủa kRDXKuĐiền HukRDXKuân ckRDXKuhợt đổaUcJrAi hướngCokUSh naUcJrAhìn, bànaUcJrA kRDXKutay đ6oưa lêkRDXKun vuốtCokUSh nhẹ6o maUcJrAái tókRDXKuc 6omang màkRDXKuu nâukRDXKu đkRDXKuậm aUcJrAhệt nhưkRDXKu táchkRDXKu ca6ofe sữa6o đặckRDXKu trưngaUcJrA 6ocủa Ái6o HkRDXKuy, “…CokUSh aUcJrAcô 6onghĩ chuyện6o làmkRDXKu kRDXKugiấy xétkRDXKu n6oghiệm 6oADN gi6oả đểaUcJrA aUcJrAchứng kRDXKuthực c6oô kRDXKukhông hềaUcJrA ckRDXKuó qCokUShuan kRDXKuhệ huykRDXKuết thaUcJrAống kRDXKuvới giCokUSha 6ođình haUcJrAọ VươngkRDXKu 6ocó quákRDXKu kRDXKukhó kRDXKuvới tkRDXKuôi không?”

“Chuyện anaUcJrAh T6oriết CokUShDạ aUcJrAlên kaUcJrAế hCokUShoạch bắt6o cóc6o tôikRDXKu vaUcJrAà aUcJrAlàm hạ6oi MinaUcJrAh V6oỹ… cũnCokUShg CokUShlà CokUShdo ankRDXKuh?” ÁaUcJrAi H6oy b6oắt đầkRDXKuu cảmkRDXKu thấyaUcJrA cCokUShhoáng, tCokUShhật 6osự nkRDXKuhững chuCokUShyện kRDXKucô vừakRDXKu được6o n6oghe kRDXKuđã vượ6ot quá6o sứcCokUSh chịuaUcJrA đự6ong caUcJrAủa mình.

“Dĩ nhCokUShiên, tôiCokUSh bkRDXKuiết raUcJrAõ têaUcJrAn đóCokUSh thươCokUShng 6oyêu kRDXKucô aUcJrAem 6ogái d6ouy nCokUShhất củaUcJrAa maUcJrAình đaUcJrAến kRDXKumức CokUShnào, naUcJrAhưng hắn6o 6ocũng aUcJrAcó CokUShmột ngườiCokUSh caUcJrAon aUcJrAgái quaUcJrAan trọ6ong không6o kékRDXKum. Tiế6oc rằng6o, sinaUcJrAh kRDXKumạng ckRDXKuủa CokUShngười cokRDXKun gái6o maUcJrAà 6ohắn kRDXKuyêu thươ6ong hơkRDXKun cảaUcJrA kRDXKucô đanaUcJrAg nằmCokUSh tr6oong aUcJrAtay tCokUShôi…” ĐiềnkRDXKu HuâCokUShn taUcJrAiếp t6oục taUcJrAhản nhiêCokUShn trảCokUSh aUcJrAlời, siaUcJrAết cCokUShhặt bàn6o 6otay đaaUcJrAng vuốtaUcJrA 6omái aUcJrAtóc 6ocủa CokUShÁi HaUcJrAy, aUcJrAđôi 6omắt 6olại kRDXKutrở vaUcJrAề vớiaUcJrA 6ohướng nhkRDXKuìn v6oô định,CokUSh “…6o n6oếu hắCokUShn vaUcJrAà ckRDXKuô 6okhông cókRDXKu qu6oan 6ohệ CokUShanh kRDXKuem cùngaUcJrA huyếtCokUSh thốngaUcJrA, tấCokUSht nhiênkRDXKu kRDXKukế hoạchaUcJrA cCokUShủa kRDXKutôi sẽCokUSh đượcCokUSh thựCokUShc haUcJrAiện mCokUShột cách6o ho6oàn hảo.”

“Nếu vậCokUShy… tkRDXKuôi thật6o s6oự làaUcJrA co6on CokUShgái cCokUShủa n6ohà họkRDXKu VưkRDXKuơng, vaUcJrAà là6o aUcJrAem gáiaUcJrA củakRDXKu ankRDXKuh 6oTriết Dạ?”aUcJrA Nhữn6og aUcJrAgiọt nướcCokUSh mắt6o đakRDXKuu đớnCokUSh kRDXKuxen lẫn6o hạnCokUShh phúcaUcJrA aUcJrAcứ 6othay nhkRDXKuau chạyaUcJrA 6odài t6orên gươnCokUShg mCokUShặt củaCokUSh CokUShÁi Hy.

Ái 6oHy mímaUcJrA môi,CokUSh cốaUcJrA gắngCokUSh k6ohông bậtCokUSh khóaUcJrAc thàaUcJrAnh tiaUcJrAếng, nhaUcJrAưng vẫ6on không6o taUcJrAhể CokUShgiấu CokUShđược nh6oững tCokUShiếng naUcJrAấc nghẹnkRDXKu ngào.

Thì kRDXKura, kRDXKuđây chí6onh lkRDXKuà l6oý d6oo mkRDXKuà MinCokUShh kRDXKuVỹ kkRDXKuhông muốCokUShn ckRDXKuho aUcJrAÁi aUcJrAHy biCokUShết sựCokUSh thậkRDXKut. CkRDXKuó lẽkRDXKu aUcJrAanh đãkRDXKu ngCokUShhĩ, CokUShcứ nhưkRDXKu hikRDXKuện tkRDXKuại s6oẽ aUcJrAtốt hơn.

Tốt hơaUcJrAn 6okhi côkRDXKu nhCokUShầm t6oưởng mốkRDXKui quaaUcJrAn hệ6o giữakRDXKu h6oọ ckRDXKuhỉ 6olà ngưaUcJrAời dưng6o khkRDXKuông h6oề cùaUcJrAng chunCokUShg mộtkRDXKu dòng6o CokUShmáu… 6obiết aUcJrAđâu vì6o lýkRDXKu dkRDXKuo đkRDXKuó, aUcJrAmà côkRDXKu sẽkRDXKu 6osớm aUcJrAnguôi ngo6oai CokUShnỗi kRDXKuđau qkRDXKuuá lớCokUShn aUcJrAphải g6oánh chịu.

Nhưng gikRDXKuờ CokUShđây, CokUShÁi CokUShHy kRDXKulại phaUcJrAải đCokUShối diệkRDXKun kRDXKuvới kRDXKusự thậkRDXKut t6oàn nhaUcJrAẫn… rằCokUShng caUcJrAhính aUcJrAcô làCokUSh 6onguyên nhâaUcJrAn k6ohiến họaUcJrA 6ora 6ođi kRDXKumột kRDXKucách đaUcJrAau đaUcJrAớn nhaUcJrAư thế.

“Nhân tikRDXKuện, côaUcJrA cóCokUSh baUcJrAiết troCokUShng ngưCokUShời côaUcJrA aUcJrAđang mCokUShang mCokUShột nửCokUSha laUcJrAà dòaUcJrAng m6oáu c6oủa aUcJrAai kCokUShhông?” MkRDXKuột giọngaUcJrA nóCokUShi khác6o cất6o lên6o, kRDXKulà giaUcJrAọng nữ.

Ái 6oHy 6ođưa maUcJrAắt nhaUcJrAìn v6oề ph6oía cửaUcJrAa paUcJrAhòng… Tịnh6o kRDXKuNhi kkRDXKuhông dkRDXKuừng chân6o tạikRDXKu chỗCokUSh đó,CokUSh aUcJrAtiếp CokUShtục taUcJrAiến đếnaUcJrA gCokUShần c6oô aUcJrAvà Điề6on HuâaUcJrAn, 6ochất giọngCokUSh manaUcJrAg đ6oầy áckRDXKu CokUShý vCokUShang CokUShlên khôCokUShng aUcJrAchút CokUShngần ngại.

“Mạng aUcJrAsống ckRDXKuủa c6oô… 6ođã lấkRDXKuy đCokUShi haUcJrAơi aUcJrAthở cu6oối cùngaUcJrA ckRDXKuủa TriếtCokUSh Dạ.”

Trước mặtaUcJrA Ái6o kRDXKuHy hkRDXKuiện giờ,aUcJrA m6oột TịCokUShnh N6ohi đánCokUShg y6oêu vàCokUSh thâCokUShn tCokUShhiện CokUShtrông thậtkRDXKu lạnhCokUSh lùn6og 6ovà tànCokUSh nhẫn,aUcJrA từCokUSh giọCokUShng nóikRDXKu CokUShcho đếCokUShn áCokUShnh nhìn6o đều6o th6oể hikRDXKuện rõCokUSh sựaUcJrA aUcJrAcăm tkRDXKuức CokUShvà chákRDXKun ghékRDXKut cCokUShô taUcJrAột cùng.

“Anh nhiều6o kRDXKulời v6oới kRDXKucô tCokUSha thìCokUSh được6o gì?”kRDXKu T6oịnh NhaUcJrAi tức6o giậnaUcJrA quátaUcJrA vàoCokUSh mặtkRDXKu ĐiềnaUcJrA 6oHuân, saCokUShu đó6o laUcJrAại dkRDXKuành trọn6o ánhaUcJrA mắtCokUSh oaUcJrAán hậnCokUSh chiaUcJrAếu thẳngaUcJrA v6oào ÁikRDXKu 6oHy. “Cô!kRDXKu Trả6o TriaUcJrAết Dạ6o l6oại chkRDXKuo tôi!”

Tịnh Nh6oi đẩyaUcJrA mkRDXKuạnh ĐikRDXKuền Hu6oân sanCokUShg mkRDXKuột CokUShbên, kRDXKutay kRDXKucòn laUcJrAại nắmaUcJrA laUcJrAấy cCokUShổ áCokUSho củaCokUSh ÁaUcJrAi HaUcJrAy lakRDXKuy mạnhkRDXKu, aUcJrAkích độnCokUShg héaUcJrAt lên.

“Trả an6oh ấyaUcJrA kRDXKulại ckRDXKuho tôi!aUcJrA NgườiCokUSh kRDXKunên chết6o đúnCokUShg hCokUShơn làkRDXKu côaUcJrA, t6oại 6osao laUcJrAại l6oà aCokUShnh ấy?”aUcJrA DườngkRDXKu nhưaUcJrA TịnhaUcJrA NhkRDXKui đã6o hoànCokUSh CokUShtoàn hiểukRDXKu lCokUShầm vềaUcJrA 6ocái chCokUShết củkRDXKua TrkRDXKuiết DạkRDXKu, rkRDXKua saUcJrAức lakRDXKuy aUcJrAmạnh 6ocô hơkRDXKun. “aUcJrANếu k6ohông vìaUcJrA cCokUShô, aUcJrAanh T6oriết DạaUcJrA đãCokUSh khônCokUShg baUcJrAị MaUcJrAinh kRDXKuVỹ bắnCokUSh chết!”

Ái H6oy kRDXKuđã rơiCokUSh vàokRDXKu trạaUcJrAng thái6o hoànkRDXKu tokRDXKuàn CokUShmất đi6o cảmaUcJrA kRDXKugiác, CokUShmọi việckRDXKu diaUcJrAễn rkRDXKua x6oung quCokUShanh dCokUShường nhaUcJrAư khôngCokUSh c6oòn sức6o ảnhaUcJrA hưaUcJrAởng nkRDXKuào cả.

Lúc aUcJrAnày, tkRDXKuhứ dukRDXKuy nhCokUShất cô6o cóCokUSh thểkRDXKu cả6om nhkRDXKuận đượcCokUSh lkRDXKuà kRDXKuvết 6othương lòngCokUSh nơCokUShi traUcJrAái ti6om nhỏ6o kRDXKubé đ6oang 6otuôn 6otrào 6omột dònaUcJrAg máu…CokUSh nướcCokUSh mắ6ot vẫnaUcJrA tiếpaUcJrA tụcCokUSh rơi,CokUSh trái6o taUcJrAim cũnCokUShg thekRDXKuo đ6oó aUcJrAmà nhỏkRDXKu nCokUShhững giọkRDXKut lệCokUSh máu.

Trước mắtkRDXKu CokUShÁi HkRDXKuy aUcJrAtối dầkRDXKun, CokUShtối dần…aUcJrA saaUcJrAu đóaUcJrA đôiCokUSh mắaUcJrAt kikRDXKua cũngkRDXKu từCokUSh CokUShtừ nhắm6o nghikRDXKuền lCokUShại, pCokUShhó 6omặc mkRDXKuọi kRDXKuthứ chkRDXKuo thờiaUcJrA gian.

Tịnh NhCokUShi vẫnCokUSh k6ohông hkRDXKuề bậnkRDXKu tkRDXKuâm đCokUShến 6ochuyện cCokUShô kRDXKuđã ngấkRDXKut đi6o t6oừ 6olúc 6onào, vẫn6o kaUcJrAích đaUcJrAộng tiaUcJrAếp tụcCokUSh lakRDXKuy ngưkRDXKuời ÁCokUShi HykRDXKu, trê6on CokUShgò kRDXKumá CokUShcũng kRDXKulăn dkRDXKuài kRDXKumột CokUShdòng lệCokUSh kRDXKucay đắng.

“Cô taUcJrAa naUcJrAgất rồi,aUcJrA eCokUShm aUcJrAlàm vậ6oy thaUcJrAì aUcJrAđược gì?”kRDXKu 6oĐiền HCokUShuân thờCokUSh 6oơ nhìnkRDXKu ckRDXKuảnh kRDXKutượng trướcCokUSh mắt,aUcJrA aUcJrAchán nảnkRDXKu hỏi.

“Tên MCokUShinh Vỹ6o ấ6oy, k6ohi aUcJrAnào hắnaUcJrA đaUcJrAến?” aUcJrATịnh Nh6oi buôn6og 6otay 6ora kkRDXKuhỏi ngưCokUShời ÁiCokUSh HkRDXKuy, đểCokUSh kRDXKumặc thaUcJrAân aUcJrAhình nh6oỏ aUcJrAbé kkRDXKuia CokUShtiếp 6ođất, qkRDXKuuay saCokUShng nhìn6o ĐiềCokUShn CokUShHuân tứcaUcJrA giận.

“Sớm thô6oi.” CokUShĐiền HuânaUcJrA lkRDXKuười aUcJrAbiếng trảkRDXKu aUcJrAlời, lCokUShặng lẽCokUSh CokUShngắm nhaUcJrAìn côCokUSh gákRDXKui manaUcJrAg khaUcJrAuôn m6oặt kaUcJrAhá gCokUShiống CokUShThy TkRDXKuhy, tráiCokUSh tkRDXKuim aUcJrAchợt tkRDXKuhắt CokUShlại, nCokUShhưng kRDXKulại nhanaUcJrAh 6ochóng lắaUcJrAng xuống.

“Hắn saUcJrAẽ ph6oải taUcJrArả gCokUShiá vì6o đã6o hkRDXKuại chếtCokUSh anCokUShh TraUcJrAiết Dạ.”aUcJrA T6oịnh NkRDXKuhi đứ6ong dậy,6o đCokUShưa taUcJrAay g6oạt naUcJrAước kRDXKumắt, tiaUcJrAến aUcJrAvề phíkRDXKua cửaCokUSh vCokUShới 6obộ dạngCokUSh vẫnaUcJrA toảkRDXKu aUcJrAra thứ6o sátCokUSh kkRDXKuhí 6oham muốnCokUSh giếtkRDXKu người.

Điền kRDXKuHuân chuyển6o 6oánh mCokUShắt CokUShsang TịkRDXKunh NhikRDXKu, nụaUcJrA ckRDXKuười kRDXKunửa miệng6o đểuCokUSh aUcJrAgiả 6okia kRDXKulại kRDXKuxuất kRDXKuhiện trênCokUSh môi.

 “Em khôngkRDXKu ng6ohi ngkRDXKuờ màaUcJrA laUcJrAại aUcJrAtin tưởnkRDXKug tôCokUShi kRDXKuđến thếkRDXKu saoaUcJrA, 6oTịnh Nhi?”

*Rầm*

Một thứkRDXKu 6oâm 6othanh kRDXKuva chạm6o mạnhaUcJrA 6omột CokUShcách bạkRDXKuo lựckRDXKu vaUcJrAang lCokUShên, đồngkRDXKu th6oời cánCokUShh cửaaUcJrA của6o k6ohu nhaUcJrAà máyaUcJrA bỏ6o aUcJrAhoang qukRDXKuen kRDXKuthuộc đượ6oc aUcJrAmở raUcJrAa CokUShthô bạo.

Cảnh tượnaUcJrAg lCokUShúc kRDXKunày, dườngaUcJrA nhưCokUSh đaaUcJrAng táiCokUSh dCokUShiễn CokUShkhung 6ocảnh hkRDXKuai nămkRDXKu kRDXKutrước… MiaUcJrAnh Vỹ6o CokUShđứng trưCokUShớc cửa,CokUSh đôiaUcJrA aUcJrAmắt lạnhaUcJrA laUcJrAùng liếcCokUSh kRDXKusơ cảnhkRDXKu vậtCokUSh 6oxung quCokUShanh, kRDXKunơi này6o đãkRDXKu CokUShthật sự6o quákRDXKu q6ouen thuộcCokUSh với6o anh…aUcJrA vkRDXKuà đếnkRDXKu taUcJrAận lúCokUShc nà6oy, nóaUcJrA aUcJrAcũng khkRDXKuông hềCokUSh tCokUShhay đổkRDXKui, chaUcJrAỉ mkRDXKuột không6o 6ogian trốCokUShng CokUShrỗng maCokUShng diệnkRDXKu tíchCokUSh aUcJrAcực kRDXKulớn, đCokUShồng tkRDXKuhời đemaUcJrA đkRDXKuến chaUcJrAo ngườikRDXKu khá6oc cảm6o giácCokUSh ớ6on lạn6oh caUcJrAhạy dọckRDXKu 6osống lưng.

Đưa côkRDXKu 6oấy đếnCokUSh nơiCokUSh này…kRDXKu cuốaUcJrAi cùngaUcJrA ĐiềnaUcJrA HuaUcJrAân lạCokUShi định6o laUcJrAàm gìaUcJrA đây?

Minh aUcJrAVỹ thậkRDXKut sựCokUSh đaUcJrAang c6oố kRDXKugắng k6oìm n6oén nỗiCokUSh lCokUSho kRDXKulắng aUcJrAđang dkRDXKuâng traUcJrAào trokRDXKung l6oòng, mất6o CokUShThy CokUShThy CokUShđã lkRDXKuà quaUcJrAá kRDXKuđủ, như6ong lầkRDXKun naUcJrAày CokUShnạn aUcJrAnhân lạaUcJrAi kRDXKulà ÁCokUShi Hy…CokUSh vkRDXKuị traUcJrAí caUcJrAô 6otrong lònaUcJrAg a6onh cókRDXKu lẽCokUSh c6oòn quaCokUShn trkRDXKuọng hơnaUcJrA TkRDXKuhy ThCokUShy gấpaUcJrA ng6oàn lần!

Nhất địnhkRDXKu aCokUShnh sẽCokUSh kaUcJrAhông đaUcJrAứng ykRDXKuên nhìnkRDXKu kẻkRDXKu aUcJrAkhác hạiCokUSh chếaUcJrAt CokUShcô trước6o mặCokUSht mìkRDXKunh nCokUShhư 6oThy Thy!

Nét mặtkRDXKu 6oMinh VỹCokUSh vẫn6o tỏaUcJrA kRDXKura điềmkRDXKu tĩCokUShnh hếkRDXKut CokUShmức, nh6oưng tkRDXKurong 6ođôi aUcJrAmắt CokUShmàu h6oổ phaUcJrAách đan6og ánhCokUSh lênCokUSh nhữngkRDXKu taUcJrAia kRDXKunhìn aUcJrAphức tkRDXKuạp đầy6o đaukRDXKu đớn.

Nơi lồngkRDXKu ngực6o ankRDXKuh, t6orái tiaUcJrAm aUcJrAkia đaCokUShng CokUShđập mạnh6o liCokUShên hồiaUcJrA, vaUcJrAừa aUcJrAgấp gákRDXKup vừaUcJrAa mạCokUShnh mẽ,CokUSh kRDXKutất cảCokUSh chỉCokUSh vìCokUSh aUcJrAsự akRDXKun CokUShnguy aUcJrAcủa ÁaUcJrAi Hy.

Hạo TkRDXKuhần đứCokUShng sakRDXKuu MikRDXKunh Vỹ,6o cũkRDXKung đaUcJrAưa đ6oôi mắtCokUSh 6odò xéCokUSht mộkRDXKut lượaUcJrAt xuCokUShng kRDXKuquanh CokUShkhung CokUShcảnh trước6o mắkRDXKut, kRDXKuđây… CokUShlà nCokUShơi aUcJrAđã t6oừng tướcCokUSh điaUcJrA sinCokUShh mạngCokUSh củaCokUSh đứakRDXKu 6oem gaUcJrAái đákRDXKung y6oêu CokUShmà cậuCokUSh hếtkRDXKu mực6o yêu6o thương.

Cả người6o H6oạo ThkRDXKuần CokUShkhẽ rkRDXKuun lêCokUShn, n6ohưng aUcJrAsau đaUcJrAó lại6o đư6oợc vCokUShẻ kRDXKubề ng6ooài mạnhCokUSh mẽ6o kRDXKuche khuất.

Người caUcJrAon gaUcJrAái ấy,6o bảnCokUSh kRDXKusao củCokUSha Th6oy ThyCokUSh, mộtCokUSh kRDXKulần nữkRDXKua kRDXKulại kRDXKutrở thaUcJrAành nạnaUcJrA nhânCokUSh tkRDXKuái CokUShdiễn kRDXKucho vởkRDXKu kRDXKukịch đẫm6o CokUShmáu 6onày ư?

Khung cảnhkRDXKu tĩnhkRDXKu lặkRDXKung đCokUShến naUcJrAgạt kRDXKuthở, n6ohưng vẫaUcJrAn kaUcJrAhông hềkRDXKu caUcJrAó bấaUcJrAt kỳ6o độnkRDXKug tĩaUcJrAnh bấtkRDXKu thường6o nkRDXKuào cả…

Một aUcJrAdáng ngưkRDXKuời taUcJrArong aUcJrAbộ veaUcJrAst 6ođen tkRDXKuừ tron6og toáCokUShn cậaUcJrAn v6oệ phí6oa saUcJrAau chợtkRDXKu cấkRDXKut bưaUcJrAớc, gấp6o gápkRDXKu nkRDXKuhư muốkRDXKun vượt6o qu6oa mặt6o MinaUcJrAh CokUShVỹ aUcJrAmà x6oông v6oào bêCokUShn trong.

Ngay kRDXKulập tứcCokUSh, MinCokUShh VaUcJrAỹ đaUcJrAã đưakRDXKu taCokUShy chặnaUcJrA n6ogang trưkRDXKuớc mặaUcJrAt Vĩ6onh K6oỳ, độngaUcJrA tácaUcJrA 6onhẹ nhànaUcJrAg aUcJrAvà dứtaUcJrA khoát.

“Quay CokUShvề đ6oúng vịkRDXKu taUcJrArí, tôaUcJrAi ckRDXKuhưa hề6o rCokUSha lệnh6o aUcJrAcho cậu6o vaUcJrAào.” An6oh nkRDXKuói đềkRDXKuu đều,aUcJrA khô6ong hềkRDXKu ngoảnh6o mặtaUcJrA lkRDXKuại phkRDXKuía saukRDXKu, taUcJrAừ aUcJrAtừ h6oạ taUcJrAay xuống.

Vĩnh KỳkRDXKu c6oúi t6ohấp đầu,6o lùaUcJrAi dầnkRDXKu vềaUcJrA phíaCokUSh sCokUShau, h6ooà vCokUShào 6otoán CokUShcận vCokUShệ 6ođang toảaUcJrA CokUShra sCokUShát CokUShkhí naUcJrAgút trời.

Đến kRDXKulúc này6o, VĩnaUcJrAh 6oKỳ bắtaUcJrA đầuCokUSh cảm6o 6othấy aUcJrAhối hậCokUShn vCokUShì đãCokUSh kýCokUSh tên6o vàokRDXKu bả6on CokUShhợp đồngaUcJrA 6ođang nằm6o taUcJrArong CokUShtay MCokUShinh Vỹ.

Muốn taUcJrAham aUcJrAgia vàoCokUSh 6otổ chức6o aUcJrAvà ckRDXKuó ckRDXKuơ aUcJrAhội bảaUcJrAo vaUcJrAệ ckRDXKuho Á6oi H6oy, VkRDXKuĩnh KaUcJrAỳ đãCokUSh đCokUShồng ýCokUSh đaUcJrAể aUcJrAMinh 6oVỹ đặtaUcJrA aUcJrAra maUcJrAột baUcJrAản 6ohợp đồngaUcJrA sinCokUShh tử.

Theo đókRDXKu, Vĩ6onh KỳkRDXKu 6ophải tuâ6on t6oheo mCokUShệnh lệCokUShnh ckRDXKuủa CokUShMinh VỹCokUSh vôkRDXKu đkRDXKuiều 6okiện, cũn6og nkRDXKuhư 6osự 6osống kRDXKuchết của6o VĩnhkRDXKu KỳkRDXKu dkRDXKuo Mi6onh VaUcJrAỹ kRDXKutoàn q6ouyền CokUShquyết định.

Hơn hết,kRDXKu điaUcJrAều aUcJrAkhoản cấmkRDXKu kỵ6o tron6og hợpaUcJrA đồn6og đươngkRDXKu CokUShnhiên laUcJrAà aUcJrAphải gkRDXKuiữ khoảnCokUShg cách6o nhất6o địnhkRDXKu vớkRDXKui ÁiCokUSh CokUShHy, kRDXKuchỉ ckRDXKuần tuâ6on theCokUSho 6ođúng nhữngCokUSh điều6o 6okhoản tron6og h6oợp đồngkRDXKu, VĩnaUcJrAh kRDXKuKỳ sẽ6o được6o đàaUcJrAo tạoaUcJrA bàiaUcJrA bả6on aUcJrAvà thực6o hiệnCokUSh dkRDXKuuy nCokUShhất mụcaUcJrA CokUShtiêu được6o 6okề aUcJrAcận vàaUcJrA bCokUShảo vkRDXKuệ cô.

Về kRDXKuphần mìnhaUcJrA, Min6oh aUcJrAVỹ dĩ6o kRDXKunhiên kRDXKubiết r6oõ Vĩn6oh KCokUShỳ sẽCokUSh k6ohông bakRDXKuo giCokUShờ l6oàm tổCokUShn hạiCokUSh đến6o 6oÁi H6oy, đặcaUcJrA b6oiệt là6o tìnhaUcJrA hìnkRDXKuh hiệnCokUSh gikRDXKuờ CokUShcũng đaUcJrAang rấtaUcJrA cCokUShần mộtCokUSh người6o kRDXKucó thể6o aUcJrAđặt sCokUShự aCokUShn CokUShtoàn củaaUcJrA vợ6o kRDXKumình kRDXKulên hàCokUShng đầu,CokUSh vàkRDXKu Vĩnh6o KỳaUcJrA hội6o tụaUcJrA đủaUcJrA kRDXKutất cả6o ckRDXKuác đkRDXKuiều kiện6o trên.

Nếu 6okhông vìkRDXKu nhữngCokUSh q6ouy tắcCokUSh địnhaUcJrA đoCokUShạt skRDXKuự s6oống chết6o của6o mình,aUcJrA bấtCokUSh chấp6o mọaUcJrAi trCokUShở ngCokUShại, VĩCokUShnh Kỳ6o aUcJrAsẽ l6oập tứaUcJrAc taUcJrAìm đếnaUcJrA bêCokUShn ÁCokUShi CokUShHy kRDXKumà ô6om thậtkRDXKu chCokUShặt vàaUcJrAo lòng.

Nhưng quyềnkRDXKu 6ohạn kRDXKucủa bảCokUShn 6ohợp đồngaUcJrA kia…aUcJrA kCokUShhông aUcJrAcho phéCokUShp Vĩnh6o KCokUShỳ làCokUShm thế.

Và nếkRDXKuu thậtkRDXKu sựaUcJrA 6oVĩnh KkRDXKuỳ kRDXKucó thkRDXKuể ômCokUSh lấyaUcJrA 6oÁi kRDXKuHy, th6oì đôiCokUSh tkRDXKuay củaCokUSh ngườCokUShi cCokUShon gkRDXKuái aUcJrAấy cũngaUcJrA sẽkRDXKu nhẫkRDXKun CokUShtâm đẩy6o aUcJrAVĩnh KỳkRDXKu rCokUSha xa…CokUSh vìaUcJrA vòaUcJrAng takRDXKuy kRDXKumà caUcJrAô cCokUShần, CokUShvốn dĩ6o kCokUShhông CokUShphải làaUcJrA vòkRDXKung CokUShtay 6ocủa VĩnkRDXKuh Kỳ.

Minh VaUcJrAỹ nh6oíu CokUShmày nhìnCokUSh vCokUShào khoảng6o khônkRDXKug aUcJrAtrước CokUShmặt, kRDXKuđôi châ6on bắtkRDXKu đầu6o cấkRDXKut bướckRDXKu tkRDXKuiến vàaUcJrAo 6obên kRDXKutrong, aUcJrAkèm tkRDXKuheo gikRDXKuọng CokUShra lệnh.

“Trừ HạokRDXKu ThầnaUcJrA, nhCokUShững ngườkRDXKui còaUcJrAn lạikRDXKu khô6ong đ6oược 6ovào tronkRDXKug.” TheaUcJrAo kRDXKutình hCokUShình aUcJrAhiện tạCokUShi, tốtkRDXKu hơaUcJrAn là6o CokUShcàng ítaUcJrA người6o vàCokUSho sẽ6o aUcJrAcàng tốt.

Bước chânaUcJrA MinaUcJrAh V6oỹ vàaUcJrA H6oạo T6ohần tkRDXKuiến vào6o bênaUcJrA tro6ong, gấpCokUSh gáaUcJrAp nCokUShhư đang6o kRDXKulo sợkRDXKu mìnhCokUSh sẽCokUSh đaUcJrAánh mấtaUcJrA mộtkRDXKu th6oứ cCokUShực kỳCokUSh quaCokUShn trọng.

Bên naUcJrAgoài, Vĩnh6o KkRDXKuỳ đCokUShứng aUcJrAlẫn tr6oong toáCokUShn caUcJrAận vệ,aUcJrA đaUcJrAôi mkRDXKuắt xuấtaUcJrA hiệnkRDXKu aUcJrAnhững á6onh aUcJrAnhìn 6ou uất.

“Tịnh Nh6oi, 6ocho CokUShem nàyaUcJrA.” TkRDXKuriết DạCokUSh nắmaUcJrA CokUShlấy CokUShbàn kRDXKutay kRDXKucủa TkRDXKuịnh NhiaUcJrA, sakRDXKuu đaUcJrAó 6ođặt vCokUShào lònaUcJrAg bàkRDXKun 6otay mộkRDXKut chCokUShiếc đồngCokUSh hồ6o cá6ot bé6o kRDXKuxíu màukRDXKu đen.

“Sao lạiaUcJrA kRDXKulà mkRDXKuàu đen?”aUcJrA Tị6onh kRDXKuNhi nhíuCokUSh CokUShmày nCokUShhìn chiếckRDXKu đồngCokUSh hồaUcJrA 6ocát đCokUShang nằmkRDXKu gaUcJrAọn tronCokUShg takRDXKuy, giọnaUcJrAg điệukRDXKu c6oó cCokUShhút CokUShkhó chịu.

“Vì màuaUcJrA đeaUcJrAn hợpCokUSh vớiaUcJrA ekRDXKum hơn…kRDXKu” GưCokUShơng maUcJrAặt kRDXKuTriết 6oDạ t6ohoáng buồkRDXKun, sa6ou đókRDXKu nkRDXKuở mộCokUSht nụkRDXKu cườiCokUSh gượngaUcJrA, aUcJrAcó lẽCokUSh đâykRDXKu làkRDXKu lầnkRDXKu c6ouối TriếtCokUSh DạCokUSh đượcaUcJrA gaUcJrAần TịnhaUcJrA NhkRDXKui. “…aUcJrA N6oếu a6oi đó6o hokRDXKuặc ckRDXKuó vCokUShiệc 6ogì khCokUShiến ekRDXKum buồn,CokUSh cứCokUSh lật6o ngượcaUcJrA chiếaUcJrAc đồngaUcJrA kRDXKuhồ ckRDXKuát 6onày aUcJrAlại, aUcJrAem sẽCokUSh cảm6o thkRDXKuấy dkRDXKuễ chCokUShịu hơn.”

“Tại skRDXKuao eaUcJrAm lạiaUcJrA aUcJrAphải lậkRDXKut naUcJrAgược aUcJrAcái thứCokUSh v6oô nghĩa6o nàaUcJrAy tCokUShrong k6ohi e6om đãkRDXKu aUcJrAcó a6onh?” kRDXKuTịnh NkRDXKuhi phụng6o p6ohịu, đưaUcJrAa tCokUShay đấmCokUSh đấ6om 6ovào ngCokUShực Tr6oiết kRDXKuDạ, nétkRDXKu m6oặt vôCokUSh cùn6og khkRDXKuó CokUShchịu. “CokUShNày! TaUcJrAhấy không?6o 6oMỗi lCokUShần eCokUShm kh6oông vu6oi an6oh cứaUcJrA kRDXKuđể e6om đánCokUShh anCokUShh và6oi cáaUcJrAi 6olà được.”

“Không hkRDXKuề vôaUcJrA nghĩa.”kRDXKu aUcJrATriết DạCokUSh lậCokUShp tCokUShức kRDXKulên CokUShtiếng phaUcJrAủ đkRDXKuịnh, kRDXKutrên maUcJrAôi nở6o mkRDXKuột nụ6o cườ6oi CokUShcay đắng.CokUSh “ChỉCokUSh cầnCokUSh ekRDXKum lật6o ngưkRDXKuợc đ6oồng hồCokUSh cát6o tkRDXKuheo truCokUShyền taUcJrAhuyết, ekRDXKum skRDXKuẽ thấy6o thaUcJrAanh CokUShthản hơn.”

“Em k6ohông cần6o 6obiết!” TịnhCokUSh NhkRDXKui đaUcJrAưa tkRDXKuay ô6om l6oấy đCokUShầu, bướ6ong bỉ6onh hétCokUSh lên…CokUSh 6ođôi khkRDXKui Triết6o 6oDạ luô6on haUcJrAành xửaUcJrA CokUShmột cácaUcJrAh kkRDXKuhó hiaUcJrAểu, khô6ong giốkRDXKung vớiCokUSh aCokUShnh thườngCokUSh naUcJrAgày chkRDXKuút nào.

“Sắp tới…”aUcJrA ĐểkRDXKu mặCokUShc TịnhCokUSh Nh6oi cứaUcJrA lkRDXKuiên tụcaUcJrA đấmCokUSh vàkRDXKuo ngườCokUShi, Tri6oết DạCokUSh skRDXKuiết chặtaUcJrA aUcJrAvòng tkRDXKuay hơn6o, nhCokUShư đCokUShang ckRDXKuố gaUcJrAắng kRDXKucảm nh6oận h6oơi ấm6o kRDXKucủa người6o mì6onh đangCokUSh bảokRDXKu vệkRDXKu taUcJrArong vòng6o CokUShtay. “CokUSh… cCokUShó aUcJrAlẽ aCokUShnh kh6oông tkRDXKuhể ởCokUSh cạaUcJrAnh 6oem đượckRDXKu nữCokUSha, aCokUShnh phaUcJrAải CokUShđi xa.”

“Mặc akRDXKunh, anaUcJrAh cứkRDXKu aUcJrAđi luôaUcJrAn kRDXKucũng được,CokUSh aUcJrAem khônaUcJrAg ckRDXKuần a6onh b6oảo vaUcJrAệ!” DưaUcJrAờng nCokUShhư đã6o quaUcJrAá mứCokUShc chịuaUcJrA CokUShđựng, TịkRDXKunh NkRDXKuhi tứ6oc giậnCokUSh qu6oát lêkRDXKun, ngoảnh6o mặtkRDXKu sCokUShang hướn6og kháCokUShc giậCokUShn kRDXKudỗi… aaUcJrAi chaUcJrAo CokUShphép TriếtaUcJrA DCokUShạ đượkRDXKuc quyền6o CokUShrời x6oa 6oTịnh NhaUcJrAi aUcJrAcơ chứ?

“Có lẽ6o… kRDXKulần kRDXKunày 6osẽ khônkRDXKug trở6o vaUcJrAề nữa…”6o Đôi6o 6omôi TriếCokUSht aUcJrADạ kCokUShhẽ mấCokUShp máy,aUcJrA phátCokUSh 6ora maUcJrAột câuaUcJrA nóaUcJrAi nhỏkRDXKu, rấkRDXKut nhỏ…kRDXKu vàaUcJrA dĩkRDXKu nhiaUcJrAên, TaUcJrAịnh aUcJrANhi aUcJrAhoàn toànkRDXKu aUcJrAkhông taUcJrAhể naUcJrAghe đCokUShược 6ocâu nói6o đầyCokUSh đauaUcJrA đớ6on ấy.

Truyền thCokUShuyết đồng6o hồkRDXKu cákRDXKut sao?