You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để aqfwFwZnh gầHaja6en bHaja6eên em

Một viDdA7ZNên đHaja6eạn sượtHaja6e vKthẳng Haja6equa ngườqfwFwZi ÁiDdA7ZN Haja6eHy từDdA7ZN phqfwFwZía saHaja6eu, đápvK đúngHaja6e vàoDdA7ZN khẩHaja6eu súngqfwFwZ côqfwFwZ đaDdA7ZNng chDdA7ZNĩa vDdA7ZNào đầuvK vẫnDdA7ZN chqfwFwZưa qfwFwZkịp bópHaja6e cDdA7ZNòi khiếnqfwFwZ khvKẩu súqfwFwZng bậqfwFwZt Haja6era kHaja6ehỏi tvKay vKcô vHaja6eà rơqfwFwZi xuHaja6eống nềnvK đấtvK DdA7ZNmột cáHaja6ech “Haja6ehoành tráng”.

“Đích đếnDdA7ZN tqfwFwZiếp thDdA7ZNeo sqfwFwZẽ làDdA7ZN em…”Haja6e MiDdA7ZNnh VvKỹ vKvẫn Haja6egiơ khqfwFwZẩu sqfwFwZúng Haja6etrên taHaja6ey vềvK phíHaja6ea ÁqfwFwZi HqfwFwZy đanqfwFwZg DdA7ZNbất động,DdA7ZN đôiHaja6e mqfwFwZắt vHaja6eằn Haja6enộ khíDdA7ZN, avKnh tiếpHaja6e tHaja6eục lênqfwFwZ đDdA7ZNạn cDdA7ZNho khẩuqfwFwZ súnHaja6eg vKtrong tayvK, tầmvK nvKgắm hiệnDdA7ZN qfwFwZgiờ đãvK chuyểnHaja6e từDdA7ZN khẩuqfwFwZ súngDdA7ZN Haja6ekia DdA7ZNsang vKÁi HyvK, “vK… eqfwFwZm khôngHaja6e cóqfwFwZ qvKuyền tựHaja6e DdA7ZNkết vKthúc cuộcvK sốDdA7ZNng Haja6ecủa qfwFwZchính mìnhHaja6e, vìvK nDdA7ZNgười dHaja6euy nhấHaja6et đượcDdA7ZN quyềHaja6en giếtvK Haja6eem Haja6elà anh!”

Minh Haja6eVỹ nvKhíu mDdA7ZNày nhHaja6eìn DdA7ZNÁi HyvK, nhưngDdA7ZN lọtqfwFwZ qfwFwZvào tầmvK mắqfwFwZt cHaja6ehỉ cqfwFwZó qfwFwZduy nhấHaja6et bóDdA7ZNng dángvK nhỏHaja6e bqfwFwZé đóDdA7ZN từHaja6e phvKía qfwFwZsau, Haja6etrông thDdA7ZNật vKđơn độcHaja6e DdA7ZNvà lạHaja6ec lõnqfwFwZg tronqfwFwZg khônvKg giaHaja6en Haja6etĩnh lặng.

Cô bấtvK DdA7ZNđộng, trDdA7ZNên gươDdA7ZNng mặtDdA7ZN vẫnqfwFwZ vKcòn qfwFwZlưu lHaja6eại mộtvK vệtHaja6e nướcDdA7ZN dDdA7ZNài, đôHaja6ei DdA7ZNmắt vvKô địnDdA7ZNh đavKng dvKần đượqfwFwZc phqfwFwZủ tDdA7ZNhêm DdA7ZNmột lớpHaja6e sươngDdA7ZN DdA7ZNmờ nhạt.

Ông HànqfwFwZ cHaja6eho mộtvK tvKay vqfwFwZào túivK, saHaja6eu đóHaja6e lqfwFwZại nhDdA7ZNìn chvKằm chHaja6eặp vHaja6eào ngườiHaja6e covKn DdA7ZNgái trướcHaja6e mặt.

Sự lựaDdA7ZN cHaja6ehọn thHaja6eứ ba?

Là tựHaja6e gDdA7ZNiết chívKnh mìnhvK Haja6eđể khDdA7ZNỏi vKphải đốiDdA7ZN DdA7ZNmặt sao?

Gương mặtvK ônqfwFwZg phảnDdA7ZNg phDdA7ZNất mDdA7ZNột vKnụ cDdA7ZNười Haja6ehài lDdA7ZNòng, vqfwFwZì dDdA7ZNù vKcho Haja6eÁi HqfwFwZy qfwFwZcó lựavK chọnHaja6e DdA7ZNmột tronDdA7ZNg qfwFwZhai đqfwFwZiều kiệnHaja6e thìvK khẩuqfwFwZ súnHaja6eg qfwFwZcủa ôngHaja6e qfwFwZcũng sẽvK vKlập tứcvK kếtvK vKthúc sqfwFwZinh mạDdA7ZNng DdA7ZNtrước mặt…vK DdA7ZNvì côqfwFwZ gáDdA7ZNi nvKày quHaja6eá DdA7ZNtầm thường!

Nhưng đqfwFwZiều ônHaja6eg vừaDdA7ZN vKđược trqfwFwZông thấy,vK qqfwFwZuả thậHaja6et khôngHaja6e tqfwFwZhể qfwFwZlường vKtrước côHaja6e bHaja6eé nàvKy vKđã suDdA7ZNy nvKghĩ nHaja6ehững gì.

“Quay vềDdA7ZN bêHaja6en tôi…”vK MiqfwFwZnh DdA7ZNVỹ nóHaja6ei đềuDdA7ZN đềuvK, đôqfwFwZi mqfwFwZắt sắqfwFwZc DdA7ZNlạnh vKđang cHaja6ehiếu thẳngHaja6e vàHaja6eo Haja6eÁi HDdA7ZNy DdA7ZNkèm theHaja6eo Haja6emột lờivK qfwFwZyêu cầuDdA7ZN “siqfwFwZêu trọng”,qfwFwZ vK“… cqfwFwZho evKm mưDdA7ZNời giây.”

1s…

2s…

Ái qfwFwZHy Haja6eđưa tvKay DdA7ZNgạt vvKội vếtDdA7ZN tDdA7ZNích cDdA7ZNủa nướcqfwFwZ mqfwFwZắt qfwFwZtrên mqfwFwZặt mvKình, qfwFwZtừ từDdA7ZN ngoảnvKh mặtDdA7ZN lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cHaja6eòn cHaja6eó thểvK tvKrở vDdA7ZNề bvKên qfwFwZanh sao?

Minh VỹDdA7ZN vẫqfwFwZn giDdA7ZNơ kvKhẩu súHaja6eng trênHaja6e DdA7ZNtay vvKề pDdA7ZNhía vKÁi qfwFwZHy, đôiHaja6e mắtHaja6e qfwFwZđiềm qfwFwZtĩnh lạqfwFwZnh lùnvKg Haja6equan sáHaja6et từqfwFwZng cửHaja6e cvKhỉ DdA7ZNtiếp theHaja6eo vKcủa ngưqfwFwZời Haja6econ gávKi trướcDdA7ZN mặt.

6s…

7s…

Đôi vKchân kiHaja6ea bắtDdA7ZN đvKầu vKnhấc lHaja6eên, nốiqfwFwZ tiếpqfwFwZ vKtừng bướcvK cvKhân đếnvK vKgần DdA7ZNMinh Vỹ.

Chợt nhữngDdA7ZN bvKước chvKân kHaja6eia khựDdA7ZNng lại…

8s…

Ái DdA7ZNHy đưDdA7ZNa mắtHaja6e nhìvKn MvKinh VỹqfwFwZ đanqfwFwZg DdA7ZNnhíu màyHaja6e nhvKìn Haja6emình, míqfwFwZm qfwFwZmôi, lHaja6eắc nDdA7ZNhẹ đầu.

Chỉ DdA7ZNcần tDdA7ZNhêm Haja6evài bướcvK qfwFwZnữa thôvKi, vHaja6eài bướcDdA7ZN nữaDdA7ZN thìHaja6e cvKô sẽqfwFwZ vKlại Haja6ecó tHaja6ehể Haja6echạm Haja6evào MinqfwFwZh Vỹ…DdA7ZN vKnhưng côvK lạHaja6ei DdA7ZNhoàn toànqfwFwZ đvKứng bấvKt động,qfwFwZ mộtvK giọngqfwFwZ nHaja6eói nhẹHaja6e nhànDdA7ZNg cấtDdA7ZN lênHaja6e vqfwFwZới qfwFwZmột âmvK vựvKc tDdA7ZNrong thanh.

“Em… khôngDdA7ZN lHaja6eàm được.”

Chính ÁqfwFwZi HHaja6ey Haja6ecòn khôHaja6eng hiểuqfwFwZ mìnhHaja6e đangDdA7ZN vKnói Haja6evà làmqfwFwZ gìvK, chỉqfwFwZ biếtqfwFwZ nếuDdA7ZN lạiqfwFwZ qfwFwZdựa dDdA7ZNẫm vHaja6eào vKMinh Vỹ,vK DdA7ZNmình vKsẽ Haja6ehoàn toànqfwFwZ mấtDdA7ZN phHaja6eương hướng…

… khHaja6eông thqfwFwZể trHaja6eở nênHaja6e mạvKnh mDdA7ZNẽ hơvKn đượcDdA7ZN nữaDdA7ZN vvKà DdA7ZNquen dầnHaja6e vớiDdA7ZN sDdA7ZNự bDdA7ZNảo vệvK củaHaja6e anh.

9s…

10s…

Khẩu Haja6esúng trovKng taqfwFwZy MinqfwFwZh VỹHaja6e thoángDdA7ZN ruDdA7ZNn lqfwFwZên, ngDdA7ZNón taHaja6ey đangDdA7ZN qfwFwZdần Haja6eghì lấyqfwFwZ vKcò súnHaja6eg, chHaja6euẩn vKbị mộvKt qfwFwZhướng vKbắn nhấtqfwFwZ định.

Chỉ cầHaja6en bqfwFwZước đếnvK bDdA7ZNên MiDdA7ZNnh Vỹ,vK liệuvK qfwFwZcó khDdA7ZNó qqfwFwZuá không?

“Một bước,DdA7ZN Haja6erồi lạqfwFwZi thêDdA7ZNm mộtDdA7ZN bước…

… cDdA7ZNó quávK khvKó đểqfwFwZ eHaja6em bướcHaja6e đếDdA7ZNn gHaja6eần anh?”

*Cạch*

Khẩu súngqfwFwZ tronHaja6eg vKtay MinqfwFwZh VqfwFwZỹ qfwFwZrơi tựqfwFwZ dHaja6eo xuốnDdA7ZNg mHaja6eặt đấqfwFwZt lạnvKh lẽqfwFwZo, lvKần nàyDdA7ZN nDdA7ZNgười cấtqfwFwZ bướcvK DdA7ZNlại Haja6elà anh!

Một bước…qfwFwZ hvKai bưqfwFwZớc… vKba bước…

Minh VỹDdA7ZN đứqfwFwZng đốivK diệnqfwFwZ Haja6evới ÁivK qfwFwZHy, avKnh gDdA7ZNấp gáHaja6ep DdA7ZNôm côHaja6e vàoqfwFwZ qfwFwZlòng, gHaja6eục vKmặt lênHaja6e bờHaja6e vvKai nhHaja6eỏ Haja6ebé kia.

“Nếu khqfwFwZông thqfwFwZể quaDdA7ZNy vềDdA7ZN vớivK tDdA7ZNôi, Haja6ethì hãyHaja6e đểqfwFwZ tôDdA7ZNi bDdA7ZNước qfwFwZđến Haja6ebên DdA7ZNem.” MinqfwFwZh VỹHaja6e siHaja6eết cHaja6ehặt vKvòng qfwFwZtay hơn,Haja6e cảmqfwFwZ giávKc kqfwFwZhi qfwFwZchĩa súnqfwFwZg vàoDdA7ZN chvKính Haja6engười cvKon gáHaja6ei qfwFwZmình yêuHaja6e thươvKng qDdA7ZNuả qfwFwZthật vKrất đvKau đớn.

Ái HvKy đượcDdA7ZN MinDdA7ZNh VỹvK ôqfwFwZm gọnHaja6e troqfwFwZng tHaja6eay, bấDdA7ZNt giHaja6eác haqfwFwZi Haja6ebàn taqfwFwZy đanvKg vKbuông thõnDdA7ZNg vôDdA7ZN tDdA7ZNhức đưqfwFwZa lêvKn, vqfwFwZốn đvKịnh DdA7ZNđáp lDdA7ZNại vKanh, cảmqfwFwZ qfwFwZnhận rvKõ hvKơi ấmDdA7ZN từDdA7ZN DdA7ZNphía bHaja6eên kDdA7ZNia hvKơn, nhDdA7ZNưng hànhDdA7ZN độngqfwFwZ vKấy bỗngHaja6e dưngDdA7ZN kqfwFwZhựng lại,DdA7ZN saHaja6eu đóDdA7ZN nhanDdA7ZNh qfwFwZtay đDdA7ZNẩy anhra.

“Xin lDdA7ZNỗi vKvì đDdA7ZNã đếHaja6en lqfwFwZàm phHaja6eiền anhqfwFwZ, evKm sẽvK vềvK nhà.”vK Haja6eÁi HqfwFwZy quavKy qfwFwZmặt sHaja6eang hướngHaja6e kHaja6ehác DdA7ZNtránh ánHaja6eh nhìqfwFwZn củaDdA7ZN DdA7ZNMinh VỹqfwFwZ, nhHaja6eờ vậyqfwFwZ vKnên khôDdA7ZNng thểHaja6e thấqfwFwZy đượcvK tHaja6eừ đDdA7ZNôi mắtHaja6e kHaja6eia đanqfwFwZg hHaja6eằn sâHaja6eu qfwFwZmột nỗDdA7ZNi tuyqfwFwZệt vọngvK Haja6ecùng cực.

Ái HqfwFwZy vừaqfwFwZ Haja6erời khỏiDdA7ZN vònqfwFwZg tHaja6eay cDdA7ZNủa MiqfwFwZnh Vỹ,vK lậHaja6ep tứDdA7ZNc chạvKy qfwFwZra vKkhỏi phòng,Haja6e DdA7ZNbóng dávKng ônDdA7ZNg Haja6eHàn cvKũng khDdA7ZNông vKcòn hvKiện diệnqfwFwZ ởHaja6e đó.

Anh lạHaja6ei qfwFwZtrở qfwFwZnên đơHaja6en Haja6eđộc troqfwFwZng cănqfwFwZ phòngDdA7ZN tậpqfwFwZ bắnvK lạnhHaja6e lẽvKo, DdA7ZNmột chútqfwFwZ gìDdA7ZN đóHaja6e ởDdA7ZN trqfwFwZái tivKm đDdA7ZNang nvKhói lênHaja6e vKtừng đợtDdA7ZN đauDdA7ZN đớn.

Bước nhDdA7ZNanh vKra khỏqfwFwZi căHaja6en bHaja6eiệt vKthự củavK tHaja6eổ chứcvK KnHaja6eight, troDdA7ZNng lDdA7ZNòng Haja6eÁi vKHy qfwFwZchợt cảmDdA7ZN thấyDdA7ZN vHaja6eô cùngqfwFwZ bấtqfwFwZ an.

Một phầnvK lạiHaja6e cảmqfwFwZ thấyvK qfwFwZân hvKận vìDdA7ZN cávKch cưvK xửvK Haja6exa cáqfwFwZch qfwFwZvừa rồvKi vHaja6eới MinqfwFwZh Vỹ.

Nhưng cvKhỉ cầHaja6en Haja6eở Haja6ebên aHaja6enh, Haja6ecô vKđã vKquên cácvKh tựvK mDdA7ZNình đứngHaja6e dậyHaja6e, vKquên cácqfwFwZh qfwFwZtự DdA7ZNbảo vqfwFwZệ chínhHaja6e mìnHaja6eh… vàvK quvKên cảDdA7ZN cáchqfwFwZ làvKm tổnvK thDdA7ZNương nqfwFwZgười khác.

Bước nhanqfwFwZh DdA7ZNtrên cqfwFwZon đườngHaja6e vắnvKg vẻHaja6e, ÁqfwFwZi HHaja6ey cứqfwFwZ tHaja6ehế chìmqfwFwZ vDdA7ZNào nhữngHaja6e dòHaja6eng DdA7ZNsuy tvKư hiệnHaja6e tại.

Một chiếqfwFwZc BHaja6eMW màvKu đqfwFwZen dDdA7ZNừng qfwFwZlại vKtrước mHaja6eặt qfwFwZÁi HDdA7ZNy, mộtHaja6e Haja6eđộng tácqfwFwZ nhanqfwFwZh DdA7ZNtay lDdA7ZNôi mạnhvK côHaja6e vàoqfwFwZ xqfwFwZe, ấnDdA7ZN qfwFwZvào ghế.

Ái HHaja6ey vvKẫn chưvKa kịpHaja6e hDdA7ZNiểu chuyệqfwFwZn gìDdA7ZN đvKang xDdA7ZNảy raqfwFwZ, cảDdA7ZN ngườHaja6ei hoànqfwFwZ toàvKn mấtvK điDdA7ZN cHaja6eảm giávKc, qfwFwZchợt mHaja6eột chiếcqfwFwZ khvKăn đượcvK đưavK lêDdA7ZNn bịtqfwFwZ cDdA7ZNhặt miệnqfwFwZg cHaja6eô DdA7ZNlại, qfwFwZmặc Haja6echo cDdA7ZNô DdA7ZNra sứcDdA7ZN DdA7ZNđẩy bàDdA7ZNn tqfwFwZay đHaja6eang vKấn mạnhvK qfwFwZchiếc khDdA7ZNăn qfwFwZkia ra.

1s…

2s…

Trước mắtHaja6e ÁqfwFwZi vKHy bvKỗng tDdA7ZNrở nqfwFwZên Haja6emờ nhạt,DdA7ZN Haja6ecả ngườiHaja6e rơvKi vDdA7ZNào trạngHaja6e tháqfwFwZi vKmệt mỏqfwFwZi, hqfwFwZàng vKmi dàiHaja6e cứqfwFwZ từqfwFwZ tvKừ rqfwFwZũ xuốngDdA7ZN, cHaja6ehe khuấtHaja6e đHaja6eôi mắtqfwFwZ màDdA7ZNu vKnâu trDdA7ZNong sáng.

Bàn tavKy kvKia cũnHaja6eg dHaja6eần thqfwFwZả lỏvKng, cvKhiếc vKkhăn cũDdA7ZNng đưHaja6eợc DdA7ZNnâng lênvK, mộHaja6et nvKụ vKcười nvKửa miệngvK queHaja6en tqfwFwZhuộc hiệnDdA7ZN tqfwFwZrên khuDdA7ZNôn mặtDdA7ZN cHaja6eủa DdA7ZNkẻ đanqfwFwZg nHaja6egồi DdA7ZNkề cậnDdA7ZN bvKên cô.

“Làm tốtvK lắm.”Haja6e BàDdA7ZNn tavKy ngườiDdA7ZN ấyvK vuốqfwFwZt nhHaja6eẹ mávKi tócvK củHaja6ea DdA7ZNÁi HyHaja6e, nDdA7ZNụ vKcười đDdA7ZNộc đoánqfwFwZ Haja6ekia ngvKày cqfwFwZàng trvKở qfwFwZnên DdA7ZNrõ nvKét hơHaja6en baqfwFwZo giờqfwFwZ hết.DdA7ZN “CuqfwFwZối Haja6ecùng Haja6ecũng DdA7ZNđến ngqfwFwZày này.”

Chiếc qfwFwZBMW Haja6elao đi…

“Điền HDdA7ZNuân àHaja6e, xiHaja6en lqfwFwZỗi avKnh, nhqfwFwZưng ngườiHaja6e DdA7ZNem thậtDdA7ZN sựvK vKyêu lqfwFwZà MivKnh Vỹ.vK” MộtDdA7ZN gqfwFwZiọng DdA7ZNnói nhvKẹ vKnhàng Haja6ecất lênDdA7ZN, bàDdA7ZNn tavKy nDdA7ZNhỏ nhqfwFwZắn đanDdA7ZNg qfwFwZđặt nhẹDdA7ZN lênqfwFwZ tDdA7ZNay ĐiềnDdA7ZN HuânvK, gHaja6eương mặtqfwFwZ vKtrắng hồnDdA7ZNg từqfwFwZ pHaja6ehía Haja6ebên DdA7ZNkia đaDdA7ZNng DdA7ZNnở mộtvK nDdA7ZNụ cườivK gưDdA7ZNợng gạo.

“Em… chvKọn hắDdA7ZNn? NqfwFwZgười màHaja6e Haja6eem khôngDdA7ZN cóqfwFwZ vKquyền đượcqfwFwZ yqfwFwZêu sao?”Haja6e CâuDdA7ZN tqfwFwZrả lqfwFwZời Haja6ekia khiếnDdA7ZN trqfwFwZái DdA7ZNtim ĐiềqfwFwZn DdA7ZNHuân nhvKư nqfwFwZgừng đHaja6eập, đôivK mHaja6eôi khóHaja6e khăvKn lắmvK mớiqfwFwZ qfwFwZthốt rvKa đượcqfwFwZ DdA7ZNnhững câuDdA7ZN hỏivK Haja6enghi hoặc.

Năm năm…

Một quãnHaja6eg thvKời giHaja6ean quqfwFwZá dàDdA7ZNi cHaja6eho mộHaja6et mHaja6eối tìHaja6enh đơqfwFwZn phưqfwFwZơng, Haja6equá ngắnvK chDdA7ZNo nhữngqfwFwZ khoảnhDdA7ZN khHaja6eắc đượqfwFwZc gầnqfwFwZ bHaja6eên cạnhDdA7ZN ngườiqfwFwZ coqfwFwZn gáHaja6ei ấy.

Điền HuâqfwFwZn đqfwFwZã DdA7ZNluôn dõvKi tDdA7ZNheo dqfwFwZuy nhấHaja6et mộtqfwFwZ bónqfwFwZg hDdA7ZNình, DdA7ZNâm thầmvK vKđem đqfwFwZến chvKo ngưDdA7ZNời vKcon gáiqfwFwZ mHaja6eà mvKình yêuvK thươngHaja6e nDdA7ZNhững gvKì tốtvK đẹvKp nhất.

Chỉ cHaja6eần trênDdA7ZN gqfwFwZương mặtqfwFwZ qfwFwZkia nởqfwFwZ mộtDdA7ZN nHaja6eụ cườiDdA7ZN vKhạnh phqfwFwZúc, ĐDdA7ZNiền HuâvKn cDdA7ZNó thểvK đávKnh đHaja6eối tấHaja6et cảqfwFwZ đểDdA7ZN gHaja6eiữ nụHaja6e cqfwFwZười ấyqfwFwZ mãDdA7ZNi mãiqfwFwZ hiệnqfwFwZ diệDdA7ZNn trênvK DdA7ZNđôi môiDdA7ZN xivKnh qfwFwZxắn ấyDdA7ZN, tqfwFwZhậm Haja6echí đánvKh đổiDdA7ZN Haja6ecả sinvKh DdA7ZNmệnh củavK chínHaja6eh mình.

Nhưng đávKp lDdA7ZNại tqfwFwZình cvKảm Haja6echân thànhDdA7ZN ấy,qfwFwZ chqfwFwZỉ lqfwFwZà Haja6ehai từHaja6e “xiDdA7ZNn DdA7ZNlỗi” vKvô cùnqfwFwZg nqfwFwZgắn gọn,DdA7ZN đủqfwFwZ sứcHaja6e dậpvK tắtvK tDdA7ZNia hqfwFwZy vọngDdA7ZN vKcuối cùngvK tDdA7ZNrong trHaja6eái DdA7ZNtim đvKang khôDdA7ZNng Haja6engừng tqfwFwZhổn thứqfwFwZc kia.

“Em kDdA7ZNhông tivKn cHaja6eả cHaja6eha vHaja6eà DdA7ZNdì đvKều khDdA7ZNông chvKấp nhậnDdA7ZN tìqfwFwZnh cảqfwFwZm củaDdA7ZN evKm vqfwFwZà vKMinh Vỹ,vK nêqfwFwZn Haja6eem thậvKt sựDdA7ZN rvKất xDdA7ZNin lỗi.vK” CHaja6eô gqfwFwZái kvKia vqfwFwZẫn givKữ vKnụ cườiqfwFwZ hốiDdA7ZN DdA7ZNlỗi trênDdA7ZN môiDdA7ZN, gưHaja6eơng DdA7ZNmặt tDdA7ZNhoáng cDdA7ZNhút vKe qfwFwZngại DdA7ZNnhìn ĐiềnHaja6e Huân.

Xin lỗi…Haja6e qfwFwZxin lỗi…

Dường nqfwFwZhư qfwFwZcô gáiHaja6e kDdA7ZNia Haja6ekhông hHaja6eề đểHaja6e ývK Haja6eđến mỗiDdA7ZN lvKần lặpHaja6e lDdA7ZNại haqfwFwZi từvK “qfwFwZxin lỗi”,DdA7ZN tvKrái vKtim củqfwFwZa vKkẻ bvKại tHaja6erận trướcHaja6e mặtDdA7ZN lạiqfwFwZ càDdA7ZNng đvKau hơn.

Nếu qfwFwZchỉ qfwFwZcần Haja6exin lqfwFwZỗi, thìHaja6e tạivK Haja6esao lạiDdA7ZN đHaja6eặt DdA7ZNra pháHaja6ep luậtHaja6e làmvK gì?

Điền HuHaja6eân khvKông DdA7ZNnói qfwFwZgì, lặnqfwFwZg lvKẽ qqfwFwZuay nqfwFwZgười DdA7ZNbước đivK. vKVốn dDdA7ZNĩ… khvKông thểHaja6e DdA7ZNníu DdA7ZNkéo DdA7ZNđược nữaqfwFwZ, vKvì kDdA7ZNhông hềDdA7ZN cqfwFwZó bắtDdA7ZN đầuqfwFwZ… nvKên Haja6eĐiền HuâHaja6en khôngHaja6e DdA7ZNđược quyềHaja6en đượvKc Haja6eníu kéDdA7ZNo hDdA7ZNai chvKữ “tìHaja6enh yêu”vK thiêDdA7ZNng liêvKng ấy.

Trái tivKm cứDdA7ZN mDdA7ZNỗi lúcqfwFwZ mộtqfwFwZ thắtDdA7ZN lạqfwFwZi tDdA7ZNheo từngvK bHaja6eước châDdA7ZNn, đvKọng lạivK nhữngDdA7ZN vếtHaja6e thưHaja6eơng lHaja6eòng DdA7ZNquá lớn.

Điền HuânqfwFwZ thậtvK sDdA7ZNự kDdA7ZNhông đủDdA7ZN Haja6ecao thượHaja6eng đếnqfwFwZ vKmức vKđứng yênvK lặnDdA7ZNg lvKẽ vKdõi qfwFwZtheo cqfwFwZô gqfwFwZái ấyDdA7ZN mãqfwFwZi mHaja6eãi, vàDdA7ZN cũnHaja6eg Haja6ekhông thqfwFwZể nHaja6eào Haja6echúc phDdA7ZNúc vKcho mốqfwFwZi tìnvKh hvKuyết thốngDdA7ZN vKcấm DdA7ZNkỵ Haja6eấy được.

Tại vKsao lạivK qfwFwZlà DdA7ZNMinh Vỹ?

Có DdA7ZNnhất qfwFwZthiết Haja6ephải yêuqfwFwZ chHaja6eính vKanh Haja6etrai củaqfwFwZ mìnhqfwFwZ không?

Trước vKmắt ĐiềnqfwFwZ HvKuân chỉHaja6e còqfwFwZn lDdA7ZNưu lạiHaja6e mDdA7ZNột màHaja6eu Haja6eđen đDdA7ZNau đớnDdA7ZN cùvKng cực,DdA7ZN vKánh mắqfwFwZt đanHaja6eg cqfwFwZhứa Haja6eđựng nhDdA7ZNững tDdA7ZNia nqfwFwZhìn DdA7ZNoán hận,vK từngqfwFwZ Haja6etừ từnvKg chữqfwFwZ đượcvK gằnqfwFwZ xuốnHaja6eg mHaja6eột cácDdA7ZNh mỉDdA7ZNa mai.

“Thy ThyvK, qfwFwZem chấDdA7ZNp nDdA7ZNhận qfwFwZăn trqfwFwZái DdA7ZNcấm, chDdA7ZNứ khôDdA7ZNng chấpDdA7ZN nhDdA7ZNận tôqfwFwZi sao?”

“Chúc phúcvK cDdA7ZNho mốvKi tHaja6eình cấmDdA7ZN kỵHaja6e vKcủa em…

… Haja6eanh DdA7ZNkhông lqfwFwZàm được.”

“Đến vKkhi nàovK avKnh mớvKi chịqfwFwZu lênHaja6e kếHaja6e DdA7ZNhoạch đâyHaja6e?” MộtqfwFwZ giọngDdA7ZN nữvK cấtvK vKlên, đôDdA7ZNi mắtDdA7ZN hướnvKg vềqfwFwZ phíaqfwFwZ Haja6eÁi qfwFwZHy đangqfwFwZ nhvKắm nghivKền DdA7ZNđôi vKmắt, DdA7ZNcả havKi tqfwFwZay bịvK tróDdA7ZNi chặtHaja6e ởHaja6e phHaja6eía sHaja6eau đangHaja6e tựDdA7ZNa vvKào tườnqfwFwZg aDdA7ZNn giấc.

“Kế hoạcvKh vẫnvK đanDdA7ZNg thựcqfwFwZ hiệHaja6en Haja6eđấy vKthôi.” NgườDdA7ZNi qfwFwZbên DdA7ZNkia nhvKún nhúnvK vaHaja6ei, thờqfwFwZ DdA7ZNơ đưaqfwFwZ áHaja6enh mắtqfwFwZ DdA7ZNkhông cDdA7ZNhút DdA7ZNbiểu cảmqfwFwZ nDdA7ZNhìn vềDdA7ZN phqfwFwZía qfwFwZÁi HyqfwFwZ, ánhDdA7ZN nhDdA7ZNìn phứcvK tạp.

“Thực hDdA7ZNiện? vKĐứng vKyên mộtqfwFwZ chHaja6eỗ gọiDdA7ZN làDdA7ZN thựcqfwFwZ hvKiện? AnvKh đanvKg đùavK à?”DdA7ZN Haja6eCô gqfwFwZái kDdA7ZNia dườnHaja6eg nDdA7ZNhư đHaja6eang mấtvK bìnHaja6eh tĩnHaja6eh, DdA7ZNtức giậqfwFwZn qqfwFwZuát qfwFwZlên, vKgiọng điệuvK vqfwFwZô cùvKng vKkhó chịu.

“Tịnh NvKhi, nvKếu muDdA7ZNốn tqfwFwZrả thvKù tHaja6ehì đHaja6eừng nênvK vộiqfwFwZ vàngDdA7ZN nqfwFwZhư thế…”qfwFwZ vKChàng tDdA7ZNrai kiDdA7ZNa khHaja6eoát kDdA7ZNhoát DdA7ZNtay vớHaja6ei TịnhqfwFwZ NqfwFwZhi, thậDdA7ZNt sựHaja6e TqfwFwZịnh NHaja6ehi đangvK khHaja6eiến Haja6ehắn cHaja6eảm thấyqfwFwZ căngHaja6e thqfwFwZẳng DdA7ZNhơn tronHaja6eg DdA7ZNviệc thựHaja6ec hiệnqfwFwZ kếHaja6e hoạcqfwFwZh, “…qfwFwZ cDdA7ZNứ vKđể yênqfwFwZ Haja6echo bọqfwFwZn chHaja6eúng từvK từDdA7ZN cảDdA7ZNm DdA7ZNnhận nDdA7ZNỗi đauqfwFwZ khvKi mấtHaja6e điHaja6e mộtHaja6e thứvK qvKuan trọng.”

Ái HDdA7ZNy kDdA7ZNhó chịuDdA7ZN cựaHaja6e mìnDdA7ZNh, cảvK vKthân ngưHaja6eời cảHaja6em thấHaja6ey qfwFwZvô cùngqfwFwZ đDdA7ZNau nhứHaja6ec, hvKàng Haja6emi dDdA7ZNài khẽqfwFwZ lvKay độvKng nhqfwFwZẹ, côDdA7ZN Haja6etừ từDdA7ZN héHaja6e vKmở đôvKi mắt.

Khung cảnhqfwFwZ mDdA7ZNờ nhvKạt trvKước DdA7ZNmắt ÁvKi HvKy đanqfwFwZg dầnqfwFwZ DdA7ZNtrở nêqfwFwZn sắcHaja6e nétDdA7ZN hơn,vK bầHaja6eu khôngDdA7ZN kHaja6ehí vKngột nHaja6egạt hiệnHaja6e Haja6egiờ kDdA7ZNhiến vKcô cảmvK thấyvK kHaja6ehó tHaja6ehở hơnqfwFwZ vKbao DdA7ZNgiờ hết.

Vẫn cqfwFwZòn DdA7ZNtrong trạqfwFwZng tháDdA7ZNi mHaja6eơ DdA7ZNhồ, côHaja6e nvKgơ qfwFwZngác đưaqfwFwZ qfwFwZmắt nhHaja6eìn cảnHaja6eh vậDdA7ZNt DdA7ZNxung quanh.

“Tỉnh rHaja6eồi à?”DdA7ZN qfwFwZMột chấtvK giọngHaja6e tvKrầm khànvK Haja6evang lên,qfwFwZ mộDdA7ZNt gDdA7ZNương mặtDdA7ZN queHaja6en Haja6ethuộc qfwFwZlọt vàoHaja6e tầmHaja6e nhìnvK tvKạm thờqfwFwZi vKcủa ÁiqfwFwZ Hy.

Điền HuânvK đaDdA7ZNng vKcầm tHaja6erên tqfwFwZay mộtHaja6e quvKả táoDdA7ZN, Haja6ebước vKđến trướcqfwFwZ mặqfwFwZt ÁiqfwFwZ vKHy qfwFwZvới vKdáng Haja6evẻ uHaja6eng dvKung nhDdA7ZNư Haja6echẳng DdA7ZNcó chuDdA7ZNyện DdA7ZNgì xHaja6eảy ra.

“Này, tqfwFwZại svKao tHaja6eôi DdA7ZNlại qfwFwZở đây?”qfwFwZ qfwFwZÁi HvKy nvKhíu màvKy nhìvKn ĐivKền HuDdA7ZNân, hDdA7ZNai DdA7ZNtay bịDdA7ZN tróiHaja6e chqfwFwZặt giDdA7ZNờ đâyvK mớiDdA7ZN vKbắt đầuDdA7ZN cảvKm nhậHaja6en đượcHaja6e qfwFwZcảm DdA7ZNgiác têDdA7ZN bqfwFwZuốt nqfwFwZhờ lựcqfwFwZ siqfwFwZết cqfwFwZủa dâvKy thừng,Haja6e nvKay qfwFwZlại thDdA7ZNêm lựcqfwFwZ DdA7ZNtác độnqfwFwZg củaDdA7ZN côHaja6e đvKang cDdA7ZNố qfwFwZcởi tróDdA7ZNi vKlại khiDdA7ZNến nơiHaja6e Haja6ecổ qfwFwZtay mỗvKi lúcHaja6e qfwFwZmột DdA7ZNđau rvKát qfwFwZhơn. “THaja6eên DdA7ZNkhốn, anqfwFwZh lấyHaja6e quyềvKn qfwFwZgì màqfwFwZ tróvKi tôi?”

Đối divKện vớivK ánvKh nDdA7ZNhìn rựcDdA7ZN lqfwFwZửa cHaja6eủa DdA7ZNÁi HyHaja6e, ĐiDdA7ZNền HuqfwFwZân tqfwFwZhản Haja6enhiên cvKầm trqfwFwZái táqfwFwZo trênDdA7ZN taDdA7ZNy đưHaja6ea Haja6era trướcDdA7ZN mặqfwFwZt cô,vK mộtvK qfwFwZcâu hỏDdA7ZNi hếDdA7ZNt sứcDdA7ZN “qfwFwZthân thiệDdA7ZNn” qfwFwZđược thốtvK rDdA7ZNa vớqfwFwZi giọngvK điệDdA7ZNu kqfwFwZhinh khỉnh.

“Biết đâyqfwFwZ làDdA7ZN gìvK không?”Haja6e ĐiềqfwFwZn qfwFwZHuân đãqfwFwZ cHaja6ehuyển sựqfwFwZ tDdA7ZNập vKtrung tDdA7ZNừ qfwFwZÁi DdA7ZNHy sanDdA7ZNg tráDdA7ZNi táoHaja6e vKmang mvKột svKắc Haja6emàu qfwFwZđỏ thẫqfwFwZm tDdA7ZNrên tDdA7ZNay, DdA7ZNđôi mắtHaja6e cDdA7ZNhăm chDdA7ZNú qHaja6euan svKát Haja6evật tqfwFwZhể ấy.

Đúng vKlà DdA7ZNngớ ngẩn!

“Là táHaja6eo chứDdA7ZN gì?DdA7ZN!” ÁivK Haja6eHy lậHaja6ep tứcqfwFwZ lênqfwFwZ tiếngHaja6e trảqfwFwZ lời,qfwFwZ vKvì cDdA7ZNâu hỏiDdA7ZN cqfwFwZủa ĐvKiền HuâHaja6en ngqfwFwZay cảDdA7ZN coqfwFwZn nítHaja6e vKba tuổqfwFwZi DdA7ZNcũng biếvKt rõHaja6e vKthứ ĐDdA7ZNiền HuqfwFwZân đvKang cDdA7ZNầm trêvKn taHaja6ey DdA7ZNđược gọiqfwFwZ làvK gì.

“Sai!” MộqfwFwZt từqfwFwZ pDdA7ZNhê phávKn dHaja6euy nDdA7ZNhất đượDdA7ZNc vKcất lênHaja6e, đôiqfwFwZ mắtHaja6e DdA7ZNvô địnhqfwFwZ cvKủa ĐqfwFwZiền HuDdA7ZNân lqfwFwZướt quDdA7ZNa ÁiHaja6e Haja6eHy mộtvK giây,Haja6e qfwFwZsau đvKó tiqfwFwZếp Haja6etục mqfwFwZân Haja6emê qHaja6euả Haja6etáo trDdA7ZNên DdA7ZNtay, vôvK tDdA7ZNhức nóDdA7ZNi. Haja6e“Là trqfwFwZái cấmvK đấy.”

“Trái cấqfwFwZm?” CâuDdA7ZN vKtrả DdA7ZNlời củaqfwFwZ ĐiềnHaja6e HuvKân khiếnvK ÁvKi HHaja6ey hếtvK Haja6esức ngạqfwFwZc nhiênqfwFwZ, đDdA7ZNôi mắtDdA7ZN côDdA7ZN mvKở tHaja6eo nhDdA7ZNìn ĐiHaja6eền HuânvK kDdA7ZNhông chớpDdA7ZN mắt.

“Cô đãHaja6e Haja6etừng đưqfwFwZợc nghvKe kDdA7ZNể DdA7ZNvề tqfwFwZhứ qfwFwZnày chưa?”Haja6e TrênHaja6e môHaja6ei ĐiềnqfwFwZ HuâDdA7ZNn nởvK mDdA7ZNột nụvK DdA7ZNcười kHaja6ehinh bỉ,qfwFwZ ávKnh mắtHaja6e vẫqfwFwZn dvKán qfwFwZchặt qfwFwZvào trvKái tHaja6eáo qfwFwZtrên vKtay. “Haja6eTrên thếvK gvKian nàDdA7ZNy, Haja6ecó mộtHaja6e tvKhứ đượcvK gọiHaja6e lqfwFwZà tìvKnh qfwFwZyêu tráDdA7ZNi cấm.”

“Anh đivKên rồiDdA7ZN à?vK TráiHaja6e cấmHaja6e rHaja6eồi lạiHaja6e tìnvKh yêuqfwFwZ tráDdA7ZNi cấm,DdA7ZN DdA7ZNcuối cùnDdA7ZNg aDdA7ZNnh đaHaja6eng lvKảm vKnhảm cvKái gìHaja6e thếvK?” ÁiDdA7ZN DdA7ZNHy tứcqfwFwZ giậDdA7ZNn Haja6equát vqfwFwZào mặtHaja6e ĐiềnHaja6e Huân,Haja6e DdA7ZNlúc nàHaja6ey mvKà hvKắn còHaja6en cqfwFwZó qfwFwZtâm trạnDdA7ZNg kểDdA7ZN chuyHaja6eện vKcho côDdA7ZN nghDdA7ZNe ư?

Sự vKtức giậnqfwFwZ qfwFwZcủa côvK dườqfwFwZng nhvKư Haja6eđã DdA7ZNgần cHaja6ehạm đếnvK mứcDdA7ZN đỉnHaja6eh DdA7ZNđiểm, nvKhưng lạqfwFwZi độDdA7ZNt Haja6engột dịuqfwFwZ xuHaja6eống vKsau câDdA7ZNu nóvKi tiếpDdA7ZN tqfwFwZheo củaqfwFwZ vKĐiền Huân.

“Minh Vỹ,DdA7ZN hqfwFwZắn Haja6eđã vướngDdA7ZN vàqfwFwZo tDdA7ZNình yêvKu tráivK cấm.”

Ái vKHy tròqfwFwZn mắHaja6et nhìnHaja6e Haja6eĐiền HuâqfwFwZn, khôDdA7ZNng thểDdA7ZN qfwFwZtin đượcHaja6e thíHaja6enh qfwFwZgiác củHaja6ea mìnhqfwFwZ vvKừa DdA7ZNtiếp thvKu đượcqfwFwZ nDdA7ZNhững gìHaja6e. qfwFwZMinh VỹDdA7ZN… tìnHaja6eh vKyêu tDdA7ZNrái cấm?

Cô đvKột Haja6engột DdA7ZNlại cảqfwFwZm thấyvK khóvK thởHaja6e, mộtHaja6e gươnvKg mqfwFwZặt kHaja6ehác lDdA7ZNại vKđược chiếuqfwFwZ chậmHaja6e rvKa tqfwFwZrước Haja6emắt dùDdA7ZN DdA7ZNcho cqfwFwZô mHaja6eới chỉqfwFwZ trônHaja6eg thấyvK cqfwFwZô DdA7ZNấy đượcqfwFwZ dDdA7ZNuy nhHaja6eất mộtHaja6e lần.

Thy TqfwFwZhy… MHaja6einh VqfwFwZỹ DdA7ZNvướng vàDdA7ZNo tìnhqfwFwZ yêuHaja6e DdA7ZNtrái cấm,vK thqfwFwZì vKcâu trảvK Haja6elời cuốDdA7ZNi cùnHaja6eg vàvK chíHaja6enh xvKác nhấHaja6et dĩqfwFwZ DdA7ZNnhiên qfwFwZlà ThHaja6ey Thy.

“Cô cóDdA7ZN mHaja6euốn biếtHaja6e khDdA7ZNông? NhHaja6eững vKgì đãvK xảvKy rvKa vqfwFwZới họ?”vK ĐiềDdA7ZNn DdA7ZNHuân Haja6enhìn ÁqfwFwZi HHaja6ey cườivK khẩy,DdA7ZN nhqfwFwZưng trDdA7ZNong ánDdA7ZNh mắtHaja6e lạiqfwFwZ hiHaja6eện DdA7ZNrõ mộtqfwFwZ nỗqfwFwZi cHaja6eay đắngvK tộtHaja6e Haja6ecùng. “ThvKy Haja6eThy đãDdA7ZN chọqfwFwZn hqfwFwZắn, màvK khôHaja6eng chọnqfwFwZ tôi.”

Lúc này,vK bỗnHaja6eg dưngqfwFwZ ÁDdA7ZNi qfwFwZHy lạqfwFwZi cDdA7ZNó cảqfwFwZm gDdA7ZNiác đồnvKg qfwFwZcảm vớiHaja6e ĐDdA7ZNiền HvKuân.

Không qfwFwZphải làvK DdA7ZNdo qfwFwZcô từnvKg vướngqfwFwZ Haja6evào hHaja6eoàn cảnhDdA7ZN ấyqfwFwZ,

mà qfwFwZlà Haja6edo áqfwFwZnh mắtDdA7ZN ĐiềnvK HuvKân Haja6eđã nóHaja6ei lênvK tấDdA7ZNt cả.

Nỗi đauHaja6e kvKia đanvKg dDdA7ZNần hiệvKn rõvK vKtrong Haja6eđôi vKmắt manvKg mộtHaja6e màqfwFwZu đenHaja6e đậvKm nvKhư tqfwFwZách qfwFwZcafe vKđắng củaHaja6e ĐiHaja6eền HuqfwFwZân, vHaja6eết Haja6ethương lòngqfwFwZ khvKông nhữngqfwFwZ kDdA7ZNhông qfwFwZhề DdA7ZNphai nhạt…Haja6e thHaja6eậm chDdA7ZNí cDdA7ZNòn trqfwFwZở vKnên đaDdA7ZNu vKđớn hơnqfwFwZ bvKao DdA7ZNgiờ hết.

“Tôi đãqfwFwZ giếtvK ThqfwFwZy vKThy.” ÁiqfwFwZ qfwFwZHy vqfwFwZẫn chưDdA7ZNa kịpqfwFwZ mởvK DdA7ZNlời tqfwFwZhì giọHaja6eng vKnói gHaja6eấp gávKp củDdA7ZNa ĐiềnHaja6e HuâqfwFwZn lHaja6eại vKvang lênHaja6e, chấtHaja6e DdA7ZNgiọng khôqfwFwZng chDdA7ZNút biểuvK cảm.

À, thìqfwFwZ qfwFwZra DdA7ZNhắn đãvK giếqfwFwZt TDdA7ZNhy THaja6ehy nêvKn hắnDdA7ZN mớiHaja6e DdA7ZNđau khổqfwFwZ Haja6evà dDdA7ZNằn vặtvK nvKhư thế!

Khoan vKđã, hìnhHaja6e nDdA7ZNhư vKđang cDdA7ZNó chqfwFwZút nhầmqfwFwZ lDdA7ZNẫn gvKì DdA7ZNđó ởDdA7ZN đây!DdA7ZN NgườivK vKgiết ThHaja6ey ThvKy vKlà DdA7ZNbà HHaja6eàn cvKơ mà.

“Không qfwFwZphải vKlà Haja6emẹ MiDdA7ZNnh VDdA7ZNỹ gvKiết TqfwFwZhy THaja6ehy Haja6esao?” CvKô bấtqfwFwZ giácqfwFwZ nhíchqfwFwZ vềHaja6e phHaja6eía Haja6esau mHaja6eột chHaja6eút, caqfwFwZu qfwFwZmày nhìHaja6en ĐiềnqfwFwZ HuHaja6eân nDdA7ZNghi hoặc.

“Đúng, làvK bDdA7ZNà Haja6eta giết!”qfwFwZ ĐiềHaja6en HvKuân vẫDdA7ZNn cvKhú tâmvK vvKào tráiDdA7ZN DdA7ZNtáo vKtrên tayDdA7ZN, mHaja6eông qfwFwZlung DdA7ZNtrả lời.

“Thế tạqfwFwZi qfwFwZsao DdA7ZNanh lạHaja6ei bảqfwFwZo anqfwFwZh vKgiết ThDdA7ZNy Thy?”vK vKĐúng lqfwFwZà tênHaja6e khqfwFwZó hiểu,vK vKcàng hỏDdA7ZNi thìDdA7ZN lạiqfwFwZ cDdA7ZNàng rối!

Cô bắvKt đầuHaja6e mấtvK bvKình tĩnh…

“Bà qfwFwZta trựcHaja6e Haja6etiếp givKết ThqfwFwZy ThyDdA7ZN, cònqfwFwZ tHaja6eôi làHaja6e DdA7ZNkẻ gHaja6eián tiếDdA7ZNp…” TvKhêm qfwFwZmột câuHaja6e trảqfwFwZ lờiDdA7ZN hếDdA7ZNt vKsức thảvKn nhiên,Haja6e độvKt ngDdA7ZNột ĐiqfwFwZền HuânHaja6e ngướcHaja6e lênqfwFwZ nhìnqfwFwZ tqfwFwZhẳng vvKào mặqfwFwZt Haja6eÁi HyHaja6e, nởvK mHaja6eột nụHaja6e cườiqfwFwZ xHaja6eảo trá,DdA7ZN “…vK côDdA7ZN vKcòn gìqfwFwZ vKthắc mHaja6eắc thìvK hỏvKi Haja6ehết đqfwFwZi, tvKôi sẵqfwFwZn Haja6esàng trHaja6eả lời,Haja6e xeHaja6em nvKhư đóDdA7ZN làDdA7ZN ânDdA7ZN huệvK DdA7ZNtôi tặngDdA7ZN cvKho côvK trướcHaja6e khHaja6ei chết.”

“Này, ăvKn nóqfwFwZi Haja6echo cẩqfwFwZn thậnvK, Haja6eanh bảvKo qfwFwZai chếtvK?” DdA7ZNÁi vKHy vKlại mộtqfwFwZ lầnDdA7ZN nữHaja6ea khôngqfwFwZ k

ì

m đượDdA7ZNc DdA7ZNmà quátDdA7ZN vàoDdA7ZN mặvKt qfwFwZĐiền HuâqfwFwZn, đqfwFwZôi mắtHaja6e troHaja6eng sDdA7ZNáng qfwFwZkia cũnvKg trừngqfwFwZ lvKên DdA7ZNoán hận.

“Tôi khHaja6eông đảHaja6em qfwFwZbảo aDdA7ZNi qfwFwZsẽ chết…”DdA7ZN ĐvKiền HuânqfwFwZ DdA7ZNnhún nhDdA7ZNún DdA7ZNvai, gươngvK mDdA7ZNặt DdA7ZNvẫn bìHaja6enh tvKĩnh mộtDdA7ZN cDdA7ZNách kỳHaja6e lvKạ. “vK… bDdA7ZNa tiếnDdA7ZNg nữa,vK Haja6enơi nHaja6eày sẽqfwFwZ bqfwFwZiến thànHaja6eh trqfwFwZo bụi.”

Ba tiếng?qfwFwZ DdA7ZNTro bụi?

Sao hôHaja6em nDdA7ZNay cáDdA7ZNi tvKên tqfwFwZâm thầqfwFwZn nàHaja6ey lạiDdA7ZN nóHaja6ei toànHaja6e nhữHaja6eng điềuqfwFwZ khóHaja6e hiDdA7ZNểu, mHaja6eột qfwFwZlần nữaDdA7ZN cHaja6eô qfwFwZlại phDdA7ZNải vKcất tiếngvK hỏi.

“Ý DdA7ZNanh lvKà gì?”Haja6e CHaja6eả ngườivK ÁDdA7ZNi vKHy DdA7ZNbắt đầHaja6eu rqfwFwZun lên,qfwFwZ nóvKi cqfwFwZhuyện vớHaja6ei tênHaja6e qfwFwZnày quảHaja6e thậtvK tiêuqfwFwZ DdA7ZNhao vKnhiều sqfwFwZức lựcHaja6e khônHaja6eg thểHaja6e tưởnHaja6eg. “AqfwFwZnh địDdA7ZNnh vKphá huỷqfwFwZ cvKhỗ nHaja6eày à?”

Hít thqfwFwZở, hHaja6eít thDdA7ZNở DdA7ZNnào… bìHaja6enh tĩnhHaja6e, bìnDdA7ZNh tĩqfwFwZnh nào…qfwFwZ cHaja6eô đqfwFwZang cốHaja6e vKgắng điềHaja6em tĩnvKh hếtqfwFwZ vKsức cDdA7ZNó thDdA7ZNể vKđể khônvKg Haja6ecó thvKêm bấHaja6et qfwFwZcứ hànHaja6eh đDdA7ZNộng nàHaja6eo quqfwFwZá kícHaja6eh Haja6eđộng nữa.

“Bingo! TqfwFwZôi vKđã đặtDdA7ZN DdA7ZNbom xuqfwFwZng quqfwFwZanh nqfwFwZơi nàyqfwFwZ rồi…vK” ĐqfwFwZiền HDdA7ZNuân đưavK tráiHaja6e Haja6etáo kiqfwFwZa lêqfwFwZn mvKiệng, cắnDdA7ZN mộqfwFwZt miếqfwFwZng, tvKiếp DdA7ZNtục nóiqfwFwZ vớiHaja6e qfwFwZvẻ khHaja6einh đờiHaja6e, Haja6e“… sớmqfwFwZ thôi!”

“Tránh ra.”Haja6e HHaja6eạo ThDdA7ZNần xHaja6eông vDdA7ZNào tDdA7ZNoà biệtDdA7ZN thqfwFwZự lDdA7ZNộng qfwFwZlẫy củaqfwFwZ Haja6etổ chDdA7ZNức KnigDdA7ZNht, gạtHaja6e mạnhDdA7ZN đámqfwFwZ Haja6ecận vệHaja6e trướcvK qfwFwZmặt savKng mộtqfwFwZ qfwFwZbên, quáqfwFwZt DdA7ZNlớn. “LậqfwFwZp tứcvK gọiHaja6e HàDdA7ZNn MinHaja6eh vKVỹ rHaja6ea Haja6eđây cvKho tôi!”

“Chuyện gìDdA7ZN?” MinqfwFwZh VỹDdA7ZN cDdA7ZNắt ngavKng lờiDdA7ZN nHaja6eói củaHaja6e HạHaja6eo Thần,qfwFwZ vẫnDdA7ZN lqfwFwZà cqfwFwZái gDdA7ZNiọng điệuvK lạqfwFwZnh lùHaja6eng qfwFwZvốn có.

“Ung qfwFwZdung quáDdA7ZN vKnhỉ? ĐiDdA7ZNền HqfwFwZuân bắtDdA7ZN ÁDdA7ZNi HqfwFwZy qfwFwZđi rDdA7ZNồi!” HHaja6eạo ThvKần dưvKờng nhưvK đqfwFwZang rơiHaja6e vKvào trạngHaja6e tháHaja6ei hoảngvK loDdA7ZNạn, đôiDdA7ZN mHaja6eắt phứcHaja6e tạqfwFwZp vKcăng thẳDdA7ZNng nhìnDdA7ZN avKnh, gấDdA7ZNp gápDdA7ZN lênqfwFwZ tiếng.

“Khi nàovK?” TừqfwFwZ pHaja6ehía DdA7ZNbên vKkia dHaja6eường qfwFwZnhư đãvK vKcó phảnDdA7ZN ứnDdA7ZNg, bvKước châvKn củDdA7ZNa Haja6eanh bắtDdA7ZN đầHaja6eu nhaDdA7ZNnh hơn,vK qfwFwZanh bướcHaja6e đếvKn nắqfwFwZm lấDdA7ZNy Haja6ecổ DdA7ZNáo Haja6ecủa HạvKo vKThần xốHaja6ec lêHaja6en, vKgằn giọng.vK “ỞvK đâu?”

Hạo ThầnvK cũngHaja6e khHaja6eông vKđể yêDdA7ZNn cvKho DdA7ZNMinh VqfwFwZỹ vKlàm cànHaja6e nhưHaja6e thế,Haja6e đưavK DdA7ZNtay đẩyvK mHaja6eạnh aqfwFwZnh ravK, sửvKa lạiqfwFwZ cổHaja6e áo,DdA7ZN cHaja6eậu tứcHaja6e gDdA7ZNiận quáqfwFwZt lên.

“Là nơiHaja6e tDdA7ZNừng xDdA7ZNảy vKra Haja6eán mạvKng củqfwFwZa ThqfwFwZy Thy!”

Chap 36

Bước DdA7ZNđi cDdA7ZNùng Haja6etử thần

“Tên kHaja6ehốn kiqfwFwZa, anvKh địnhHaja6e Haja6elàm gìHaja6e qfwFwZvậy hả?qfwFwZ qfwFwZĐặt bHaja6eom vKlà thvKế nDdA7ZNào?” NgDdA7ZNay vKsau câuDdA7ZN tDdA7ZNrả lờiqfwFwZ hếtHaja6e sứDdA7ZNc thảnqfwFwZ nhiênvK cvKủa ĐiềnHaja6e Haja6eHuân, ÁiqfwFwZ Haja6eHy Haja6ekhông thểDdA7ZN khôngHaja6e mấvKt bìnhvK tĩnDdA7ZNh, cảqfwFwZ ngườiHaja6e côDdA7ZN rvKun lêvKn từnHaja6eg đDdA7ZNợt, đôivK mắtvK vKoán hqfwFwZận chiHaja6eếu thqfwFwZẳng Haja6evào kẻDdA7ZN đangvK tỏvK DdA7ZNthái độDdA7ZN “bấqfwFwZt cầqfwFwZn đờiDdA7ZN” trướcqfwFwZ mặt.

“Đây chHaja6eỉ làDdA7ZN Haja6emột phầnDdA7ZN trHaja6eong kếvK hoạcDdA7ZNh củDdA7ZNa tHaja6eôi, nHaja6eếu vKcô Haja6ecứ tỏDdA7ZN cáHaja6ei tqfwFwZhái đvKộ xấcHaja6e xượcvK đóHaja6e tqfwFwZhì ngqfwFwZay cảHaja6e ânHaja6e huệqfwFwZ cuốiqfwFwZ cùvKng DdA7ZNcũng kqfwFwZhông tDdA7ZNhể thDdA7ZNực hiệnvK đượDdA7ZNc qfwFwZđâu đấyDdA7ZN.” ĐiềvKn HuâHaja6en DdA7ZNtiếp tụcvK Haja6enói đềuvK đều,DdA7ZN giọnvKg đvKiệu dườngDdA7ZN nhqfwFwZư cHaja6ehẳng hềDdA7ZN cóqfwFwZ chúHaja6et bậnqfwFwZ Haja6etâm vHaja6eề qfwFwZÁi qfwFwZHy, chqfwFwZỉ qfwFwZtrả lờDdA7ZNi thevKo phvKản ứng.

“Có thvKật DdA7ZNanh svKẽ Haja6etrả lờivK mọiDdA7ZN vKthắc mắcDdA7ZN cqfwFwZủa tôi?Haja6e” qfwFwZÁi Haja6eHy gưvKờm gườmHaja6e ĐiềnHaja6e qfwFwZHuân qfwFwZnhư thDdA7ZNể DdA7ZNkhông tiqfwFwZn đượcDdA7ZN, cảDdA7ZN ngườDdA7ZNi DdA7ZNcứ nhícDdA7ZNh qfwFwZdần vềHaja6e pqfwFwZhía qfwFwZsau cvKho đếnvK khvKi tựaHaja6e hqfwFwZẳn Haja6evào tường.

Phía DdA7ZNbên kiavK, ĐHaja6eiền HuHaja6eân qfwFwZgật qfwFwZnhẹ đvKầu, trDdA7ZNái DdA7ZNtáo kivKa vẫnHaja6e tiếDdA7ZNp DdA7ZNtục DdA7ZNđược đưaqfwFwZ lênvK miệng.

“Anh bảoDdA7ZN tôqfwFwZi làqfwFwZ nguqfwFwZyên nhDdA7ZNân DdA7ZNgây DdA7ZNra cDdA7ZNái chqfwFwZết cqfwFwZho cqfwFwZả gDdA7ZNia đìnDdA7ZNh Haja6etôi, vậyvK DdA7ZNai lvKà ngườiHaja6e qfwFwZđã giDdA7ZNết họ?”DdA7ZN ChqfwFwZất DdA7ZNgiọng ÁiDdA7ZN HHaja6ey thoqfwFwZáng qfwFwZrun rẩy,vK côvK đDdA7ZNã dồnDdA7ZN qfwFwZhết cvKan đảDdA7ZNm vKđể đặvKt vDdA7ZNào Haja6ecâu hvKỏi ấy.

“Là tôi…”vK Haja6eĐiền Haja6eHuân liếvKc sHaja6eơ qDdA7ZNua ngườiqfwFwZ qfwFwZÁi DdA7ZNHy, DdA7ZNhời hợqfwFwZt đvKáp DdA7ZNlại, sqfwFwZau vKđó đứngqfwFwZ dậyqfwFwZ névKm mạqfwFwZnh trávKi táqfwFwZo trHaja6eên tDdA7ZNay xuốnDdA7ZNg sDdA7ZNàn, “DdA7ZN… làDdA7ZN tvKôi gvKiết đấy.”

Ái HHaja6ey lặngvK ngườDdA7ZNi saqfwFwZu cHaja6eâu tqfwFwZrả vKlời dDdA7ZNứt khDdA7ZNoát vKcủa ĐHaja6eiền HuâHaja6en, Haja6eđôi mắtDdA7ZN bqfwFwZắt đầuqfwFwZ trởHaja6e qfwFwZnên mờvK nhạt.

Kẻ đHaja6eang đDdA7ZNứng trưqfwFwZớc mặDdA7ZNt côvK chvKính làDdA7ZN kDdA7ZNẻ đãHaja6e nhẫnvK Haja6etâm DdA7ZNkhiến cDdA7ZNô DdA7ZNmất trọnvK vẹqfwFwZn cDdA7ZNả mộtvK giHaja6ea đình!!

Đáng tráDdA7ZNch vKhơn, hắqfwFwZn khvKông hềHaja6e cDdA7ZNó Haja6ebất cứqfwFwZ Haja6emột tháiqfwFwZ DdA7ZNđộ DdA7ZNnào gọiHaja6e DdA7ZNlà hqfwFwZối lỗi,vK thậmqfwFwZ chHaja6eí qfwFwZcòn tDdA7ZNỏ vDdA7ZNẻ DdA7ZNkênh qfwFwZkiệu khqfwFwZi nhắDdA7ZNc đDdA7ZNến cHaja6ehuyện này.

“Anh… aqfwFwZnh…” ÁiHaja6e HqfwFwZy lúHaja6ec nàyHaja6e khôHaja6eng thểDdA7ZN nàvKo dvKiễn tảHaja6e đượDdA7ZNc thqfwFwZứ cảmqfwFwZ xúvKc khivKnh tvKhường vàvK DdA7ZNghê DdA7ZNtởm kẻvK DdA7ZNtrước mặDdA7ZNt, vKđôi môHaja6ei mấpqfwFwZ máHaja6ey khônqfwFwZg thốHaja6et Haja6enên lời.

“Sao? ChvKẳng DdA7ZNphải cqfwFwZô muốvKn biếDdA7ZNt saoDdA7ZN?” KDdA7ZNhoé DdA7ZNmôi ĐiqfwFwZền HuâvKn nhếDdA7ZNch qfwFwZlên, vẫnvK cHaja6eái vDdA7ZNẻ mặtDdA7ZN chvKán đqfwFwZời ấy.

“Đồ khốn!vK AnDdA7ZNh kDdA7ZNhông DdA7ZNphải qfwFwZlà cHaja6eon ngưqfwFwZời!” ÁvKi HDdA7ZNy kíchDdA7ZN độnHaja6eg vKhét DdA7ZNlên, dòDdA7ZNng lệDdA7ZN lăDdA7ZNn dDdA7ZNài vKtrên qfwFwZgò máHaja6e, nqfwFwZhẹ nhànDdA7ZNg qfwFwZđáp đDdA7ZNất mộtHaja6e gHaja6eiọt phHaja6ea DdA7ZNlê DdA7ZNtinh tDdA7ZNuý kvKết hvKợp giữHaja6ea nỗivK đqfwFwZau DdA7ZNvà qfwFwZthù Haja6ehận. “Haja6eTôi qfwFwZđã làmHaja6e Haja6egì nêHaja6en DdA7ZNtội vớiHaja6e qfwFwZanh sDdA7ZNao? qfwFwZChỉ vìDdA7ZN tôiqfwFwZ giốngqfwFwZ ThvKy vKThy Haja6emà aHaja6enh nỡqfwFwZ nhẫvKn tâqfwFwZm gvKiết họqfwFwZ sqfwFwZao? ĐvKồ máHaja6eu lạnh,Haja6e vKđồ bấtvK nhânHaja6e tính!”

“Đúng, nhưnqfwFwZg tvKội lỗivK lqfwFwZớn nhấtvK ởDdA7ZN qfwFwZcô khvKông pDdA7ZNhải DdA7ZNlà mDdA7ZNang Haja6egương mqfwFwZặt gvKiống ThqfwFwZy DdA7ZNThy cDdA7ZNủa tôi…”vK ĐivKền Haja6eHuân đứngqfwFwZ đốivK dHaja6eiện vớiDdA7ZN DdA7ZNÁi DdA7ZNHy, tHaja6eừ từDdA7ZN cúqfwFwZi ngườHaja6ei xvKuống, DdA7ZNđưa tvKay nâDdA7ZNng mặtDdA7ZN DdA7ZNcô lênvK, “…vK qfwFwZmà lqfwFwZà vìvK côHaja6e DdA7ZNđã đượcDdA7ZN chọDdA7ZNn vKlàm vqfwFwZợ cDdA7ZNủa vKhắn. ĐvKoán xeHaja6em, cqfwFwZô nvKghĩ Haja6ekế hoạchDdA7ZN lầnDdA7ZN trướHaja6ec DdA7ZNlà qfwFwZdo DdA7ZNai đặtDdA7ZN ra?”

Điền HuvKân tiếpvK tụvKc kềvK sáHaja6et qfwFwZgương mặHaja6et củaDdA7ZN mìnvKh lạHaja6ei gầqfwFwZn ÁiDdA7ZN HyvK, ánqfwFwZh mắqfwFwZt vẫnqfwFwZ hằnHaja6e nhữngHaja6e DdA7ZNtia vKnhìn Haja6eđau DdA7ZNđớn nhưqfwFwZng đHaja6eôi môiDdA7ZN kiHaja6ea lạivK lộHaja6e rDdA7ZNõ mộtqfwFwZ nụHaja6e cưDdA7ZNời nửaHaja6e miệng.

“Do… qfwFwZanh?” qfwFwZÁi HqfwFwZy cqfwFwZau màqfwFwZy, vKđôi môvKi khHaja6eẽ mHaja6eấp Haja6emáy, dĩvK nhiênHaja6e DdA7ZNthứ ÁiHaja6e Haja6eHy nhậnqfwFwZ đượDdA7ZNc lHaja6eà mộtvK cáHaja6ei DdA7ZNgật đDdA7ZNầu dứvKt khoát.

“Xem vKra qfwFwZcô cvKũng qfwFwZkhông đqfwFwZến nỗvKi ngvKốc lqfwFwZắm nhỉ?DdA7ZN Phải,Haja6e DdA7ZNcó thDdA7ZNể chDdA7ZNo qfwFwZlà vKtừ đầuqfwFwZ đếnvK cuốivK…” ĐiềnHaja6e HuânqfwFwZ nDdA7ZNói lấpvK lửqfwFwZng, Haja6ekèm thevKo độngqfwFwZ táqfwFwZc hấtHaja6e mặtvK ÁvKi HHaja6ey sanHaja6eg mHaja6eột bqfwFwZên, nụHaja6e cqfwFwZười trênqfwFwZ qfwFwZmôi đqfwFwZã hoHaja6eàn qfwFwZtoàn biDdA7ZNến mấqfwFwZt, qfwFwZ“… tấtDdA7ZN cảDdA7ZN vKmọi Haja6echuyện Haja6eđều dvKo tôivK sắpDdA7ZN đặt.”

“Tất cả?”qfwFwZ ÁiqfwFwZ qfwFwZHy ngqfwFwZhi hovKặc hỏivK lạivK thêmvK mộvKt lầDdA7ZNn nữaDdA7ZN, vKnhư DdA7ZNđể khẳnvKg địnDdA7ZNh lạHaja6ei câqfwFwZu nóDdA7ZNi củqfwFwZa ngườivK đốiDdA7ZN diện.

“Đúng, đểvK thựDdA7ZNc hiệqfwFwZn vqfwFwZà đảmvK bảoDdA7ZN kếDdA7ZN hoHaja6eạch sẽvK thànhvK Haja6ecông DdA7ZNđúng DdA7ZNnhư nhữngvK gDdA7ZNì tôqfwFwZi mqfwFwZong đợi,qfwFwZ qfwFwZtôi DdA7ZNcó vKthể lvKàm tấDdA7ZNt cảqfwFwZ…” ĐôqfwFwZi DdA7ZNmắt môqfwFwZng lDdA7ZNung củaqfwFwZ ĐiềnHaja6e HuâHaja6en chqfwFwZợt đổHaja6ei hưDdA7ZNớng nhìHaja6en, DdA7ZNbàn DdA7ZNtay đưavK lvKên vuốtvK vKnhẹ máDdA7ZNi vKtóc mvKang vKmàu vKnâu đDdA7ZNậm DdA7ZNhệt nhưHaja6e Haja6etách cafHaja6ee qfwFwZsữa đặcDdA7ZN trưngHaja6e củDdA7ZNa DdA7ZNÁi HvKy, “DdA7ZN… côDdA7ZN ngDdA7ZNhĩ chuDdA7ZNyện làDdA7ZNm DdA7ZNgiấy vKxét nghiệmHaja6e vKADN giHaja6eả đểDdA7ZN chứngDdA7ZN thựcDdA7ZN cqfwFwZô kqfwFwZhông hềHaja6e cóDdA7ZN quaHaja6en Haja6ehệ huyếtvK thốngvK vqfwFwZới giHaja6ea đìqfwFwZnh qfwFwZhọ VươvKng cHaja6eó quHaja6eá qfwFwZkhó vớHaja6ei tHaja6eôi không?”

“Chuyện anqfwFwZh TriếtDdA7ZN DqfwFwZạ lênqfwFwZ kếvK hqfwFwZoạch qfwFwZbắt cóDdA7ZNc DdA7ZNtôi vDdA7ZNà làqfwFwZm hHaja6eại MHaja6einh Vỹ…vK cũDdA7ZNng qfwFwZlà dqfwFwZo anh?”qfwFwZ vKÁi qfwFwZHy bắtHaja6e đầvKu cảvKm thDdA7ZNấy choáqfwFwZng, thqfwFwZật DdA7ZNsự nhDdA7ZNững chuyệnvK cHaja6eô vừvKa đượcHaja6e DdA7ZNnghe đHaja6eã vưDdA7ZNợt qqfwFwZuá vKsức DdA7ZNchịu đựngDdA7ZN cqfwFwZủa mình.

“Dĩ nhivKên, tDdA7ZNôi biDdA7ZNết Haja6erõ têvKn đóqfwFwZ thươnDdA7ZNg yvKêu vKcô Haja6eem gáDdA7ZNi dDdA7ZNuy nhDdA7ZNất cqfwFwZủa mDdA7ZNình đếvKn mvKức nàvKo, nhDdA7ZNưng qfwFwZhắn cũqfwFwZng qfwFwZcó mộDdA7ZNt ngườiDdA7ZN cqfwFwZon vKgái quaDdA7ZNn trọHaja6eng khDdA7ZNông kéDdA7ZNm. TvKiếc rằDdA7ZNng, sivKnh mạqfwFwZng củDdA7ZNa nvKgười cHaja6eon qfwFwZgái màqfwFwZ hắnHaja6e vKyêu qfwFwZthương hơDdA7ZNn cvKả vKcô đaDdA7ZNng nằmvK tDdA7ZNrong tDdA7ZNay tôi…”qfwFwZ ĐivKền vKHuân tqfwFwZiếp qfwFwZtục tqfwFwZhản nhHaja6eiên trảDdA7ZN lờDdA7ZNi, vKsiết chHaja6eặt bàvKn Haja6etay đanqfwFwZg vuốtHaja6e máiDdA7ZN tqfwFwZóc củHaja6ea vKÁi HHaja6ey, vKđôi mDdA7ZNắt lHaja6eại DdA7ZNtrở vềqfwFwZ vớqfwFwZi hướngqfwFwZ DdA7ZNnhìn vvKô định,DdA7ZN “vK… DdA7ZNnếu DdA7ZNhắn qfwFwZvà cDdA7ZNô khôDdA7ZNng cvKó DdA7ZNquan Haja6ehệ aqfwFwZnh evKm cqfwFwZùng Haja6ehuyết thống,DdA7ZN vKtất Haja6enhiên kếHaja6e hoạchDdA7ZN củaqfwFwZ tôiDdA7ZN sẽHaja6e đưHaja6eợc tHaja6ehực Haja6ehiện mộtHaja6e cáHaja6ech hDdA7ZNoàn hảo.”

“Nếu vậyHaja6e… Haja6etôi thậtqfwFwZ qfwFwZsự lDdA7ZNà DdA7ZNcon gHaja6eái củaqfwFwZ nhàHaja6e hqfwFwZọ Vương,DdA7ZN vvKà Haja6elà DdA7ZNem gáDdA7ZNi cqfwFwZủa anHaja6eh TrvKiết Dạ?Haja6e” NhữngvK qfwFwZgiọt nướHaja6ec mqfwFwZắt đaqfwFwZu đớnqfwFwZ Haja6exen lẫnvK hvKạnh pDdA7ZNhúc cvKứ DdA7ZNthay nhaqfwFwZu chạyHaja6e dàiHaja6e trêvKn gưvKơng mặtvK cHaja6eủa vKÁi Hy.

Ái DdA7ZNHy vKmím vKmôi, cốHaja6e gắngqfwFwZ khôngHaja6e bậtqfwFwZ vKkhóc tqfwFwZhành tiqfwFwZếng, nhqfwFwZưng vKvẫn khôngvK thểHaja6e gvKiấu đưDdA7ZNợc nhữHaja6eng tiếDdA7ZNng nqfwFwZấc qfwFwZnghẹn ngào.

Thì qfwFwZra, đqfwFwZây cHaja6ehính DdA7ZNlà lHaja6eý dvKo mDdA7ZNà MinHaja6eh VỹDdA7ZN khôvKng muvKốn cqfwFwZho vKÁi HHaja6ey vKbiết sHaja6eự thật.vK CqfwFwZó DdA7ZNlẽ anDdA7ZNh đãHaja6e nghHaja6eĩ, Haja6ecứ nhvKư hiệnHaja6e tạiHaja6e qfwFwZsẽ tốHaja6et hơn.

Tốt qfwFwZhơn khHaja6ei côHaja6e nhầmvK tqfwFwZưởng Haja6emối quavKn vKhệ gDdA7ZNiữa Haja6ehọ vKchỉ qfwFwZlà qfwFwZngười dưHaja6eng kvKhông hềHaja6e cùngDdA7ZN chuvKng Haja6emột dòngqfwFwZ máu…vK biếDdA7ZNt đâuvK qfwFwZvì lHaja6eý Haja6edo đvKó, mHaja6eà côvK sẽqfwFwZ sớmHaja6e ngvKuôi qfwFwZngoai nỗiqfwFwZ đaDdA7ZNu qHaja6euá lớnqfwFwZ phảiHaja6e gánqfwFwZh chịu.

Nhưng giqfwFwZờ đâyvK, ÁivK HqfwFwZy DdA7ZNlại vKphải đốivK dqfwFwZiện vớiHaja6e DdA7ZNsự thvKật vKtàn vKnhẫn… rằngvK DdA7ZNchính côDdA7ZN làDdA7ZN nguDdA7ZNyên nqfwFwZhân khiếnHaja6e họvK Haja6era điDdA7ZN mDdA7ZNột cáchHaja6e Haja6eđau đHaja6eớn Haja6enhư thế.

“Nhân qfwFwZtiện, qfwFwZcô cóqfwFwZ biếtDdA7ZN trqfwFwZong ngvKười cqfwFwZô đqfwFwZang DdA7ZNmang mqfwFwZột DdA7ZNnửa làvK vKdòng mHaja6eáu cDdA7ZNủa aHaja6ei không?DdA7ZN” MộHaja6et giọngHaja6e Haja6enói khHaja6eác vKcất lêHaja6en, làDdA7ZN Haja6egiọng nữ.

Ái HqfwFwZy đưaHaja6e qfwFwZmắt nHaja6ehìn vHaja6eề phívKa cửaHaja6e phònqfwFwZg… TịnhHaja6e NqfwFwZhi khôqfwFwZng dừDdA7ZNng chânvK vKtại chỗqfwFwZ đHaja6eó, tqfwFwZiếp tụcHaja6e vKtiến đếnHaja6e gHaja6eần qfwFwZcô vàvK ĐDdA7ZNiền vKHuân, chấtDdA7ZN giọngqfwFwZ mvKang DdA7ZNđầy ávKc ývK qfwFwZvang DdA7ZNlên khqfwFwZông chúqfwFwZt ngầvKn ngại.

“Mạng sốvKng củaqfwFwZ cô…qfwFwZ đãvK DdA7ZNlấy đvKi hơivK thởvK cuHaja6eối cùnHaja6eg vKcủa TrqfwFwZiết Dạ.”

Trước mặvKt qfwFwZÁi HvKy Haja6ehiện giờ,qfwFwZ mộHaja6et TDdA7ZNịnh Haja6eNhi vKđáng vKyêu vvKà thânqfwFwZ DdA7ZNthiện trqfwFwZông thậvKt lạqfwFwZnh lùnDdA7ZNg DdA7ZNvà tàHaja6en nhẫn,Haja6e tHaja6eừ giọngDdA7ZN nóiqfwFwZ chqfwFwZo đếnqfwFwZ DdA7ZNánh nhìnqfwFwZ đềuvK thểqfwFwZ qfwFwZhiện rõDdA7ZN sDdA7ZNự DdA7ZNcăm vKtức vàqfwFwZ Haja6echán ghvKét côDdA7ZN vKtột cùng.

“Anh nhiềuvK lờivK vớvKi côqfwFwZ tDdA7ZNa vKthì đượcqfwFwZ gìqfwFwZ?” TịnDdA7ZNh NhvKi tDdA7ZNức giậnHaja6e quátHaja6e vvKào DdA7ZNmặt ĐiềnvK HuâvKn, svKau đóDdA7ZN Haja6elại qfwFwZdành vKtrọn Haja6eánh vKmắt oánvK hậqfwFwZn chiHaja6eếu thẳnDdA7ZNg vàoqfwFwZ ÁqfwFwZi HyHaja6e. “Cô!qfwFwZ DdA7ZNTrả TvKriết Haja6eDạ qfwFwZlại cqfwFwZho tôi!”

Tịnh DdA7ZNNhi đẩyqfwFwZ mạHaja6enh qfwFwZĐiền HuâDdA7ZNn sHaja6eang Haja6emột bêDdA7ZNn, tqfwFwZay cònHaja6e lạqfwFwZi nắmDdA7ZN lấyvK cổvK Haja6eáo qfwFwZcủa ÁiDdA7ZN Haja6eHy DdA7ZNlay mạvKnh, vKkích độqfwFwZng hvKét lên.

“Trả anvKh DdA7ZNấy lDdA7ZNại chHaja6eo DdA7ZNtôi! NqfwFwZgười nêHaja6en chDdA7ZNết đúnHaja6eg hqfwFwZơn làDdA7ZN côqfwFwZ, tạDdA7ZNi vKsao lạiHaja6e làvK avKnh ấy?DdA7ZN” DưqfwFwZờng nhưHaja6e TịnhqfwFwZ NHaja6ehi đãvK qfwFwZhoàn tDdA7ZNoàn hqfwFwZiểu lvKầm vKvề cáqfwFwZi chếDdA7ZNt củaHaja6e TrvKiết vKDạ, rHaja6ea DdA7ZNsức lavKy mạnhHaja6e Haja6ecô hHaja6eơn. “NếuDdA7ZN vKkhông vqfwFwZì côDdA7ZN, qfwFwZanh TriếtDdA7ZN DạHaja6e qfwFwZđã khqfwFwZông bịqfwFwZ MivKnh VỹHaja6e bắnDdA7ZN chết!”

Ái HqfwFwZy đãqfwFwZ rơDdA7ZNi vàDdA7ZNo trqfwFwZạng thávKi hoàvKn DdA7ZNtoàn mấvKt Haja6eđi DdA7ZNcảm giácvK, mọiHaja6e việcDdA7ZN diễnDdA7ZN DdA7ZNra xuqfwFwZng quaqfwFwZnh dườngHaja6e nhvKư khHaja6eông cònqfwFwZ sqfwFwZức ảnhDdA7ZN hưởngvK qfwFwZnào cả.

Lúc nàvKy, thứHaja6e vKduy nhấtvK qfwFwZcô cvKó qfwFwZthể vKcảm nhậvKn đượcvK DdA7ZNlà DdA7ZNvết thươnvKg lDdA7ZNòng nơiDdA7ZN tráHaja6ei tDdA7ZNim nhỏDdA7ZN bDdA7ZNé đanvKg tuôqfwFwZn tràvKo mvKột dònvKg máu…DdA7ZN nướcvK mqfwFwZắt vqfwFwZẫn tiếpDdA7ZN tụcvK rHaja6eơi, tDdA7ZNrái qfwFwZtim cDdA7ZNũng thvKeo đHaja6eó qfwFwZmà nHaja6ehỏ nhữngvK giHaja6eọt lệHaja6e máu.

Trước mvKắt ÁDdA7ZNi HHaja6ey tDdA7ZNối dDdA7ZNần, Haja6etối dqfwFwZần… sDdA7ZNau đóHaja6e đôqfwFwZi mắtDdA7ZN vKkia vKcũng từHaja6e tHaja6eừ nhắmDdA7ZN nqfwFwZghiền lqfwFwZại, pDdA7ZNhó mặcDdA7ZN DdA7ZNmọi Haja6ethứ chDdA7ZNo thờivK gian.

Tịnh NhHaja6ei vẫnHaja6e khônqfwFwZg hvKề qfwFwZbận Haja6etâm đếnvK vKchuyện Haja6ecô đãHaja6e ngấtDdA7ZN qfwFwZđi tqfwFwZừ lqfwFwZúc nàoqfwFwZ, Haja6evẫn kívKch độngHaja6e Haja6etiếp qfwFwZtục lHaja6eay ngườqfwFwZi ÁDdA7ZNi HyHaja6e, vKtrên gòqfwFwZ mvKá DdA7ZNcũng lănHaja6e dàiDdA7ZN mộtvK dòngqfwFwZ lệvK cvKay đắng.

“Cô DdA7ZNta ngấtDdA7ZN rồi,Haja6e eHaja6em vKlàm vậyqfwFwZ thDdA7ZNì vKđược gìqfwFwZ?” ĐiềHaja6en HuâHaja6en thờHaja6e vKơ nhqfwFwZìn cảnhvK vKtượng trướvKc mắt,Haja6e cDdA7ZNhán nảnHaja6e hỏi.

“Tên MHaja6einh VvKỹ ấy,DdA7ZN khHaja6ei nàoHaja6e hắnHaja6e đến?”Haja6e TịnhqfwFwZ Haja6eNhi buvKông Haja6etay rDdA7ZNa kDdA7ZNhỏi nDdA7ZNgười vKÁi DdA7ZNHy, đDdA7ZNể mặqfwFwZc Haja6ethân hìvKnh nhỏqfwFwZ bvKé kqfwFwZia tiếpvK đấHaja6et, quaDdA7ZNy sanDdA7ZNg nqfwFwZhìn ĐiHaja6eền HuâDdA7ZNn tDdA7ZNức giận.

“Sớm thDdA7ZNôi.” ĐvKiền HuânHaja6e lưHaja6eời bqfwFwZiếng trDdA7ZNả lời,qfwFwZ lặngvK lẽqfwFwZ ngDdA7ZNắm nhìqfwFwZn cvKô vKgái mvKang khuDdA7ZNôn mặtvK kvKhá giốngqfwFwZ qfwFwZThy ThHaja6ey, tqfwFwZrái tiHaja6em cDdA7ZNhợt thqfwFwZắt lại,DdA7ZN nhưngHaja6e lạiHaja6e nqfwFwZhanh vKchóng lắngDdA7ZN xuống.

“Hắn sẽDdA7ZN phảvKi trHaja6eả DdA7ZNgiá vDdA7ZNì đãvK hạivK chvKết anvKh Haja6eTriết Dạ.vK” TịnhHaja6e qfwFwZNhi đứHaja6eng dậy,Haja6e Haja6eđưa taDdA7ZNy gHaja6eạt Haja6enước DdA7ZNmắt, tiếnqfwFwZ vềDdA7ZN phíaqfwFwZ cửDdA7ZNa vớiDdA7ZN Haja6ebộ dạvKng vẫnDdA7ZN qfwFwZtoả qfwFwZra thqfwFwZứ sáHaja6et khívK havKm mvKuốn giếqfwFwZt người.

Điền HuânHaja6e chuyểnvK áHaja6enh mắHaja6et DdA7ZNsang TịnDdA7ZNh NhHaja6ei, DdA7ZNnụ cưqfwFwZời nửavK mHaja6eiệng đểqfwFwZu Haja6egiả kiHaja6ea DdA7ZNlại xuấqfwFwZt hiệnHaja6e Haja6etrên môi.

 “Em khônDdA7ZNg ngvKhi nqfwFwZgờ vKmà lạHaja6ei tvKin tưởngHaja6e tôvKi đếnqfwFwZ vKthế svKao, THaja6eịnh Nhi?”

*Rầm*

Một thDdA7ZNứ âDdA7ZNm DdA7ZNthanh vvKa cDdA7ZNhạm mạnHaja6eh mộtvK cqfwFwZách bvKạo qfwFwZlực vvKang qfwFwZlên, đồngqfwFwZ thờiqfwFwZ qfwFwZcánh cửaDdA7ZN củaqfwFwZ vKkhu nhàqfwFwZ mávKy bỏqfwFwZ hoHaja6eang vKquen thuộDdA7ZNc đượcDdA7ZN mởqfwFwZ DdA7ZNra Haja6ethô bạo.

Cảnh tượnqfwFwZg lúDdA7ZNc qfwFwZnày, dvKường nHaja6ehư đanqfwFwZg tHaja6eái dvKiễn khDdA7ZNung cDdA7ZNảnh hvKai qfwFwZnăm trướcDdA7ZN… qfwFwZMinh VHaja6eỹ đứvKng trưvKớc cửDdA7ZNa, đôiDdA7ZN mắHaja6et lạnhqfwFwZ lùnHaja6eg livKếc vKsơ cảDdA7ZNnh vậtvK xuvKng qfwFwZquanh, nHaja6eơi DdA7ZNnày đãHaja6e thậqfwFwZt vKsự quqfwFwZá quqfwFwZen thuộDdA7ZNc vqfwFwZới anh…DdA7ZN qfwFwZvà đếnHaja6e tậnHaja6e lHaja6eúc Haja6enày, nDdA7ZNó cũnHaja6eg kHaja6ehông hềvK tvKhay đổi,qfwFwZ Haja6echỉ mvKột khônHaja6eg giaDdA7ZNn tqfwFwZrống rỗngvK mDdA7ZNang dvKiện tíchHaja6e Haja6ecực lớn,vK đồngqfwFwZ Haja6ethời đemHaja6e đếDdA7ZNn cDdA7ZNho ngườiDdA7ZN kDdA7ZNhác cHaja6eảm gHaja6eiác ớqfwFwZn lạvKnh chạyDdA7ZN dọcvK sốngvK lưng.

Đưa vKcô ấyDdA7ZN đếnDdA7ZN DdA7ZNnơi DdA7ZNnày… cuDdA7ZNối Haja6ecùng ĐiHaja6eền HuânDdA7ZN lạiHaja6e qfwFwZđịnh làHaja6em Haja6egì đây?

Minh DdA7ZNVỹ tvKhật sHaja6eự đanvKg DdA7ZNcố gắnHaja6eg kDdA7ZNìm nénDdA7ZN vKnỗi lDdA7ZNo lắvKng Haja6eđang dqfwFwZâng trvKào trDdA7ZNong lòDdA7ZNng, mvKất TDdA7ZNhy qfwFwZThy đãqfwFwZ làqfwFwZ qqfwFwZuá đủ,Haja6e nhưngvK lvKần nàDdA7ZNy nạnDdA7ZN qfwFwZnhân lạiDdA7ZN qfwFwZlà DdA7ZNÁi Hy…Haja6e vqfwFwZị Haja6etrí cDdA7ZNô troqfwFwZng lòngqfwFwZ DdA7ZNanh cqfwFwZó lẽDdA7ZN qfwFwZcòn qvKuan trọngHaja6e Haja6ehơn qfwFwZThy ThqfwFwZy gấpHaja6e ngqfwFwZàn lần!

Nhất địnDdA7ZNh avKnh sqfwFwZẽ qfwFwZkhông đứHaja6eng yênvK nhìHaja6en kẻDdA7ZN kháqfwFwZc hạiHaja6e chếDdA7ZNt côDdA7ZN trướcDdA7ZN mặtDdA7ZN mìnhHaja6e nhDdA7ZNư ThqfwFwZy Thy!

Nét mặqfwFwZt MDdA7ZNinh VDdA7ZNỹ vẫnqfwFwZ tDdA7ZNỏ rvKa đqfwFwZiềm vKtĩnh hếDdA7ZNt mứcHaja6e, Haja6enhưng vKtrong đôiqfwFwZ DdA7ZNmắt màvKu hổqfwFwZ vKphách đanHaja6eg ánDdA7ZNh lêvKn qfwFwZnhững tiHaja6ea nvKhìn pvKhức tạvKp đầDdA7ZNy Haja6eđau đớn.

Nơi lồqfwFwZng ngDdA7ZNực anhqfwFwZ, trHaja6eái DdA7ZNtim kDdA7ZNia qfwFwZđang đDdA7ZNập Haja6emạnh liêvKn hồi,qfwFwZ vừaqfwFwZ gấpDdA7ZN gápHaja6e qfwFwZvừa mạnhDdA7ZN mqfwFwZẽ, qfwFwZtất DdA7ZNcả chHaja6eỉ vqfwFwZì DdA7ZNsự Haja6ean qfwFwZnguy củavK DdA7ZNÁi Hy.

Hạo vKThần đứngqfwFwZ sDdA7ZNau MDdA7ZNinh Vỹ,qfwFwZ qfwFwZcũng đHaja6eưa Haja6eđôi DdA7ZNmắt dòHaja6e xévKt mộtDdA7ZN lqfwFwZượt xuqfwFwZng vKquanh khuqfwFwZng cảnhHaja6e tqfwFwZrước DdA7ZNmắt, đây…vK làqfwFwZ nơivK đvKã từHaja6eng tướcqfwFwZ điHaja6e DdA7ZNsinh Haja6emạng củavK đứvKa eqfwFwZm gáiHaja6e đánqfwFwZg yêDdA7ZNu màHaja6e cHaja6eậu hếqfwFwZt mvKực vKyêu thương.

Cả nvKgười vKHạo qfwFwZThần khqfwFwZẽ rqfwFwZun qfwFwZlên, nhưngDdA7ZN vKsau đóvK Haja6elại đượvKc vẻvK bHaja6eề DdA7ZNngoài qfwFwZmạnh mqfwFwZẽ chDdA7ZNe khuất.

Người qfwFwZcon gáDdA7ZNi ấqfwFwZy, bảnHaja6e DdA7ZNsao củaHaja6e ThvKy TvKhy, mvKột lầnqfwFwZ nữavK lvKại trởHaja6e thànhqfwFwZ nạvKn nhâDdA7ZNn Haja6etái Haja6ediễn cvKho vởvK kịcDdA7ZNh đqfwFwZẫm mDdA7ZNáu nàyDdA7ZN ư?

Khung cảDdA7ZNnh tĩnqfwFwZh lặnqfwFwZg đếnHaja6e ngạvKt thởqfwFwZ, nhưngqfwFwZ vẫnvK khôvKng hqfwFwZề cvKó bấtqfwFwZ kỳHaja6e độqfwFwZng tĩnhHaja6e bấtHaja6e thườngDdA7ZN nàDdA7ZNo cả…

Một dánDdA7ZNg ngườiqfwFwZ trHaja6eong bHaja6eộ veqfwFwZst qfwFwZđen từHaja6e tHaja6erong toHaja6eán cậqfwFwZn vệvK DdA7ZNphía vKsau qfwFwZchợt cDdA7ZNất bướcqfwFwZ, gHaja6eấp gDdA7ZNáp nhưDdA7ZN DdA7ZNmuốn vượtHaja6e quHaja6ea mặtqfwFwZ MinqfwFwZh VỹHaja6e Haja6emà Haja6exông vàoqfwFwZ vKbên trong.

Ngay lDdA7ZNập tứcvK, MivKnh VvKỹ đqfwFwZã đưDdA7ZNa taqfwFwZy chặnDdA7ZN ngDdA7ZNang trướcHaja6e mặtDdA7ZN VĩnqfwFwZh Kỳ,vK độnDdA7ZNg tácDdA7ZN nhqfwFwZẹ nqfwFwZhàng vàvK dứtHaja6e khoát.

“Quay vềHaja6e đúnvKg vịHaja6e DdA7ZNtrí, DdA7ZNtôi cvKhưa hềqfwFwZ Haja6era lHaja6eệnh vKcho cậuHaja6e vàoHaja6e.” ADdA7ZNnh nHaja6eói đềqfwFwZu đều,vK khôHaja6eng hềHaja6e ngoảvKnh mặtDdA7ZN lạqfwFwZi phHaja6eía sqfwFwZau, từDdA7ZN tqfwFwZừ hqfwFwZạ tvKay xuống.

Vĩnh KỳvK cqfwFwZúi thvKấp đầqfwFwZu, lùivK dầvKn qfwFwZvề phíaqfwFwZ saHaja6eu, hqfwFwZoà vàDdA7ZNo tHaja6eoán DdA7ZNcận vệHaja6e đanvKg tHaja6eoả rDdA7ZNa sqfwFwZát khDdA7ZNí nHaja6egút trời.

Đến lDdA7ZNúc nDdA7ZNày, VĩnqfwFwZh KỳHaja6e bắvKt đầuqfwFwZ cảvKm thấDdA7ZNy hqfwFwZối qfwFwZhận Haja6evì đvKã kýDdA7ZN DdA7ZNtên Haja6evào DdA7ZNbản Haja6ehợp đvKồng đavKng nqfwFwZằm trovKng qfwFwZtay MinvKh Vỹ.

Muốn thaqfwFwZm vKgia qfwFwZvào Haja6etổ qfwFwZchức qfwFwZvà cóHaja6e cDdA7ZNơ hộiDdA7ZN qfwFwZbảo vDdA7ZNệ chvKo ÁiDdA7ZN HqfwFwZy, VĩnhHaja6e KỳvK đãvK đồngDdA7ZN vKý qfwFwZđể qfwFwZMinh vKVỹ đặtDdA7ZN rHaja6ea mDdA7ZNột bảvKn hDdA7ZNợp đồngqfwFwZ Haja6esinh tử.

Theo qfwFwZđó, VĩnqfwFwZh KỳqfwFwZ phảiDdA7ZN tuânvK thqfwFwZeo mệnhDdA7ZN lqfwFwZệnh củvKa MinqfwFwZh VqfwFwZỹ vôvK qfwFwZđiều kiDdA7ZNện, cDdA7ZNũng nhưHaja6e sựDdA7ZN sốnvKg chếtHaja6e củDdA7ZNa VqfwFwZĩnh KỳHaja6e dqfwFwZo MHaja6einh VỹHaja6e toqfwFwZàn quyHaja6eền DdA7ZNquyết định.

Hơn hếtHaja6e, vKđiều kqfwFwZhoản cvKấm kỵvK tronHaja6eg hHaja6eợp DdA7ZNđồng đươnvKg nhiênHaja6e làHaja6e phảivK giữHaja6e qfwFwZkhoảng cácqfwFwZh nhấtHaja6e địnvKh DdA7ZNvới ÁiHaja6e HyHaja6e, cDdA7ZNhỉ cầnDdA7ZN tuânvK Haja6etheo đúngqfwFwZ nhữngvK điềDdA7ZNu khoảnqfwFwZ vKtrong hvKợp đồng,qfwFwZ Haja6eVĩnh KỳHaja6e DdA7ZNsẽ đượcvK qfwFwZđào tqfwFwZạo bàqfwFwZi DdA7ZNbản vàvK thựcDdA7ZN hiệnHaja6e DdA7ZNduy nhHaja6eất mvKục tqfwFwZiêu đượcDdA7ZN kềvK cậnDdA7ZN vDdA7ZNà bảvKo vệvK cô.

Về phầnqfwFwZ vKmình, MinvKh VỹDdA7ZN dDdA7ZNĩ nhiênDdA7ZN bHaja6eiết DdA7ZNrõ VHaja6eĩnh KỳqfwFwZ sẽHaja6e khôngvK Haja6ebao gDdA7ZNiờ vKlàm tổnqfwFwZ vKhại đếnvK ÁDdA7ZNi HvKy, đặDdA7ZNc biệDdA7ZNt làDdA7ZN tqfwFwZình hìnhqfwFwZ hvKiện giqfwFwZờ cũnDdA7ZNg đanvKg rấvKt cầnqfwFwZ mộtqfwFwZ ngườivK cóHaja6e thểDdA7ZN đqfwFwZặt vKsự aqfwFwZn tvKoàn cHaja6eủa Haja6evợ DdA7ZNmình lêvKn hHaja6eàng đầu,DdA7ZN DdA7ZNvà VĩnqfwFwZh KỳDdA7ZN DdA7ZNhội tụvK đHaja6eủ tấtHaja6e Haja6ecả cDdA7ZNác điDdA7ZNều kiệnHaja6e trên.

Nếu kvKhông vìvK nhữngqfwFwZ Haja6equy tắcHaja6e DdA7ZNđịnh đoạtvK vKsự sốqfwFwZng chếDdA7ZNt củHaja6ea DdA7ZNmình, bấtDdA7ZN Haja6echấp mvKọi trởHaja6e ngại,DdA7ZN VDdA7ZNĩnh KỳDdA7ZN DdA7ZNsẽ lậpHaja6e tDdA7ZNức Haja6etìm đếnDdA7ZN bêqfwFwZn qfwFwZÁi Haja6eHy màHaja6e ômvK thậqfwFwZt chặtHaja6e vàvKo lòng.

Nhưng vKquyền hạvKn củvKa bảHaja6en vKhợp đHaja6eồng kDdA7ZNia… khônvKg chqfwFwZo phépqfwFwZ VDdA7ZNĩnh KỳqfwFwZ lqfwFwZàm thế.

Và nHaja6eếu thậvKt DdA7ZNsự VĩnhDdA7ZN KHaja6eỳ cqfwFwZó thểDdA7ZN ômvK lấyqfwFwZ ÁDdA7ZNi Haja6eHy, thqfwFwZì đôiqfwFwZ taHaja6ey qfwFwZcủa ngưDdA7ZNời cqfwFwZon gDdA7ZNái ấyHaja6e cqfwFwZũng sẽDdA7ZN DdA7ZNnhẫn vKtâm đẩyvK qfwFwZVĩnh KỳHaja6e rHaja6ea xHaja6ea… qfwFwZvì vòHaja6eng tqfwFwZay màvK Haja6ecô cầnDdA7ZN, vốnvK dĩDdA7ZN khvKông pDdA7ZNhải làvK vòvKng qfwFwZtay DdA7ZNcủa VĩDdA7ZNnh Kỳ.

Minh DdA7ZNVỹ nhíDdA7ZNu vKmày nhìqfwFwZn vàoDdA7ZN khoảHaja6eng khHaja6eông tqfwFwZrước DdA7ZNmặt, đôiqfwFwZ DdA7ZNchân DdA7ZNbắt đầuqfwFwZ cấtvK bướcqfwFwZ tDdA7ZNiến vàovK bqfwFwZên trongvK, DdA7ZNkèm thDdA7ZNeo qfwFwZgiọng Haja6era lệnh.

“Trừ HHaja6eạo Thần,qfwFwZ nhữvKng ngườiDdA7ZN còHaja6en lạHaja6ei kHaja6ehông đượcHaja6e DdA7ZNvào troHaja6eng.” ThHaja6eeo tvKình hìnhqfwFwZ hiệqfwFwZn DdA7ZNtại, tHaja6eốt hơnqfwFwZ lHaja6eà Haja6ecàng ítvK ngườiDdA7ZN vvKào sẽvK cvKàng tốt.

Bước chDdA7ZNân qfwFwZMinh DdA7ZNVỹ vàqfwFwZ HạHaja6eo DdA7ZNThần DdA7ZNtiến qfwFwZvào bêHaja6en trovKng, gấpDdA7ZN gáHaja6ep qfwFwZnhư đvKang DdA7ZNlo sợDdA7ZN mìvKnh sẽHaja6e đánDdA7ZNh mấqfwFwZt DdA7ZNmột thứHaja6e vKcực kvKỳ qfwFwZquan trọng.

Bên ngoàvKi, VĩHaja6enh KDdA7ZNỳ đứnDdA7ZNg lẫHaja6en trHaja6eong vKtoán cvKận vvKệ, đôDdA7ZNi mắtvK xDdA7ZNuất Haja6ehiện nhDdA7ZNững DdA7ZNánh nhìvKn qfwFwZu uất.

“Tịnh vKNhi, chDdA7ZNo eHaja6em qfwFwZnày.” TriếtqfwFwZ qfwFwZDạ Haja6enắm lấyDdA7ZN bànDdA7ZN tqfwFwZay cDdA7ZNủa TịnDdA7ZNh DdA7ZNNhi, vKsau đvKó đặtDdA7ZN vàovK lDdA7ZNòng Haja6ebàn tavKy mộDdA7ZNt chiếcDdA7ZN vKđồng qfwFwZhồ cáDdA7ZNt vKbé vKxíu màHaja6eu đen.

“Sao lạvKi vKlà màqfwFwZu đen?DdA7ZN” TịnhvK vKNhi vKnhíu màyvK nhvKìn chDdA7ZNiếc đồngDdA7ZN hồqfwFwZ vKcát Haja6eđang nằmDdA7ZN gọnqfwFwZ trDdA7ZNong tayqfwFwZ, giọngHaja6e điệuHaja6e vKcó chHaja6eút khHaja6eó chịu.

“Vì qfwFwZmàu DdA7ZNđen hợpvK Haja6evới eHaja6em hơvKn…” GươnvKg mặHaja6et vKTriết qfwFwZDạ vKthoáng buồDdA7ZNn, vKsau đóDdA7ZN nqfwFwZở Haja6emột nHaja6eụ qfwFwZcười Haja6egượng, cqfwFwZó lẽvK Haja6eđây làDdA7ZN lầnvK cuốvKi TriếtDdA7ZN DạHaja6e đưvKợc gvKần TịnHaja6eh DdA7ZNNhi. “…Haja6e NếuqfwFwZ aqfwFwZi đqfwFwZó vKhoặc qfwFwZcó vvKiệc gìqfwFwZ khiếnqfwFwZ evKm buồn,Haja6e qfwFwZcứ lHaja6eật vKngược chiếcqfwFwZ đồnvKg hồDdA7ZN qfwFwZcát nàHaja6ey lạDdA7ZNi, DdA7ZNem sẽDdA7ZN cảmHaja6e thấyDdA7ZN dễHaja6e chHaja6eịu hơn.”

“Tại saDdA7ZNo eqfwFwZm DdA7ZNlại qfwFwZphải lậtDdA7ZN ngượcDdA7ZN vKcái thứDdA7ZN Haja6evô nDdA7ZNghĩa nàyvK tDdA7ZNrong vKkhi DdA7ZNem đHaja6eã Haja6ecó vKanh?” TịqfwFwZnh NHaja6ehi pHaja6ehụng qfwFwZphịu, đưaqfwFwZ DdA7ZNtay đấmHaja6e vKđấm vKvào ngựcHaja6e TrivKết DDdA7ZNạ, néDdA7ZNt vKmặt qfwFwZvô cùnDdA7ZNg kqfwFwZhó DdA7ZNchịu. “NàyqfwFwZ! ThấyHaja6e kvKhông? MvKỗi qfwFwZlần eqfwFwZm kDdA7ZNhông vDdA7ZNui avKnh cqfwFwZứ đểDdA7ZN DdA7ZNem đánhDdA7ZN qfwFwZanh vàiqfwFwZ cáHaja6ei Haja6elà được.”

“Không hềHaja6e qfwFwZvô nghHaja6eĩa.” TqfwFwZriết DạHaja6e lậpqfwFwZ Haja6etức lênDdA7ZN tiếHaja6eng DdA7ZNphủ định,vK tvKrên môiqfwFwZ nởDdA7ZN mqfwFwZột nụqfwFwZ cườqfwFwZi vKcay đắnHaja6eg. vK“Chỉ cầnvK evKm DdA7ZNlật ngưDdA7ZNợc DdA7ZNđồng vKhồ cHaja6eát thHaja6eeo truDdA7ZNyền thuyết,DdA7ZN evKm sẽHaja6e thấyvK tHaja6ehanh tHaja6ehản hơn.”

“Em kqfwFwZhông cqfwFwZần biết!”Haja6e TịnhHaja6e NhvKi đưaqfwFwZ taHaja6ey ôDdA7ZNm lấvKy đầHaja6eu, bướngqfwFwZ bDdA7ZNỉnh héqfwFwZt lênvK… đôvKi kDdA7ZNhi TriếtDdA7ZN DạvK luônvK vKhành xửqfwFwZ mộtDdA7ZN cáDdA7ZNch kqfwFwZhó hiểDdA7ZNu, khôHaja6eng giốngvK vớiHaja6e anHaja6eh thưHaja6eờng vKngày vKchút nào.

“Sắp tới…qfwFwZ” ĐểHaja6e vKmặc TvKịnh NhqfwFwZi cứHaja6e liêqfwFwZn tụqfwFwZc đấmqfwFwZ vàHaja6eo người,Haja6e TriếtvK DạHaja6e svKiết Haja6echặt vònDdA7ZNg tHaja6eay hơn,DdA7ZN qfwFwZnhư đaqfwFwZng cqfwFwZố gắnvKg cqfwFwZảm nvKhận hDdA7ZNơi ấqfwFwZm qfwFwZcủa ngườiDdA7ZN mìqfwFwZnh đaDdA7ZNng bảqfwFwZo vKvệ trqfwFwZong vòDdA7ZNng vKtay. “…Haja6e DdA7ZNcó lHaja6eẽ anDdA7ZNh khvKông tDdA7ZNhể Haja6eở cạnhvK Haja6eem đượcDdA7ZN nữa,Haja6e anqfwFwZh pHaja6ehải DdA7ZNđi xa.”

“Mặc qfwFwZanh, anvKh cứvK đvKi lqfwFwZuôn cũDdA7ZNng đDdA7ZNược, qfwFwZem qfwFwZkhông qfwFwZcần aqfwFwZnh bảoHaja6e vệ!DdA7ZN” DườDdA7ZNng nhưHaja6e đvKã quqfwFwZá mứcqfwFwZ Haja6echịu Haja6eđựng, TịnDdA7ZNh DdA7ZNNhi tHaja6eức giậnHaja6e quqfwFwZát lêqfwFwZn, nqfwFwZgoảnh mặDdA7ZNt savKng hướDdA7ZNng kvKhác givKận Haja6edỗi… qfwFwZai chqfwFwZo pHaja6ehép TriếtHaja6e qfwFwZDạ đượcqfwFwZ quHaja6eyền DdA7ZNrời Haja6exa TịnhvK NhHaja6ei cơHaja6e chứ?

“Có lẽ…qfwFwZ lHaja6eần qfwFwZnày sẽqfwFwZ kDdA7ZNhông tDdA7ZNrở qfwFwZvề qfwFwZnữa…” vKĐôi mHaja6eôi TDdA7ZNriết DdA7ZNDạ khẽqfwFwZ mấpvK máHaja6ey, pDdA7ZNhát rDdA7ZNa mộtDdA7ZN câuvK nóiqfwFwZ nhỏHaja6e, rấtDdA7ZN nhỏDdA7ZN… vàDdA7ZN dqfwFwZĩ DdA7ZNnhiên, TịnhqfwFwZ NDdA7ZNhi hqfwFwZoàn tovKàn khôvKng tqfwFwZhể nHaja6eghe đượcqfwFwZ vKcâu DdA7ZNnói DdA7ZNđầy đDdA7ZNau đớqfwFwZn ấy.

Truyền vKthuyết đồqfwFwZng hồqfwFwZ cvKát sao?