You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để acM3qnh gầneXVy bêneXVy em

Một SEMwviên đKRxEạn sSEMwượt tcM3qhẳng qucM3qa ngSEMwười ÁEUMUi eXVyHy từKRxE pSEMwhía eXVysau, đápeXVy đúneXVyg vàcM3qo khẩuEUMU súSEMwng cKRxEô đanKRxEg chĩSEMwa vàEUMUo đầucM3q veXVyẫn chưEUMUa kịpeXVy cM3qbóp eXVycòi khSEMwiến khẩSEMwu seXVyúng bậtcM3q rEUMUa cM3qkhỏi KRxEtay côSEMw vàEUMU EUMUrơi xuốnEUMUg nềneXVy KRxEđất mộeXVyt cácEUMUh “hoàSEMwnh tráng”.

“Đích đếncM3q tiếpSEMw tSEMwheo sẽcM3q SEMwlà eEUMUm…” MincM3qh VEUMUỹ vẫnEUMU eXVygiơ SEMwkhẩu súcM3qng trêcM3qn teXVyay vềSEMw pcM3qhía cM3qÁi eXVyHy đangSEMw bấcM3qt động,KRxE đôiKRxE mắtSEMw EUMUvằn ncM3qộ khíEUMU, eXVyanh tiếKRxEp tụSEMwc cM3qlên đạneXVy SEMwcho kheXVyẩu EUMUsúng KRxEtrong tacM3qy, teXVyầm ngắmcM3q hKRxEiện giKRxEờ đãeXVy cSEMwhuyển từKRxE khẩucM3q súnKRxEg EUMUkia EUMUsang ÁKRxEi HyEUMU, SEMw“… KRxEem khôngEUMU cóKRxE quycM3qền tSEMwự kếteXVy tcM3qhúc cSEMwuộc sốngSEMw củaEUMU chíncM3qh SEMwmình, vEUMUì ngưeXVyời EUMUduy ncM3qhất cM3qđược quyềcM3qn giếtcM3q eXVyem làcM3q anh!”

Minh VỹeXVy KRxEnhíu SEMwmày nhìcM3qn ÁEUMUi EUMUHy, nSEMwhưng KRxElọt cM3qvào EUMUtầm eXVymắt chỉKRxE EUMUcó duEUMUy nhấtKRxE bóeXVyng dángEUMU nhỏcM3q bKRxEé KRxEđó eXVytừ peXVyhía seXVyau, EUMUtrông thcM3qật đơnEUMU độEUMUc KRxEvà lạccM3q lKRxEõng troKRxEng khôngKRxE SEMwgian tĩnEUMUh lặng.

Cô bấSEMwt độKRxEng, tKRxErên KRxEgương cM3qmặt eXVyvẫn ccM3qòn lưuKRxE lạcM3qi mộEUMUt KRxEvệt nSEMwước dcM3qài, đôiEUMU mắtEUMU EUMUvô địEUMUnh đKRxEang eXVydần đưeXVyợc phEUMUủ thKRxEêm mộEUMUt lớcM3qp sươncM3qg mờSEMw nhạt.

Ông HànSEMw chcM3qo EUMUmột tacM3qy vàoSEMw túiEUMU, sSEMwau EUMUđó lEUMUại nhìKRxEn chằmeXVy chặEUMUp vàocM3q ngườEUMUi eXVycon gSEMwái tcM3qrước mặt.

Sự cM3qlựa chọSEMwn tKRxEhứ ba?

Là tựSEMw cM3qgiết chíneXVyh mìnSEMwh đểEUMU khỏiKRxE phảicM3q đKRxEối mKRxEặt sao?

Gương mEUMUặt ôngEUMU phcM3qảng phấtEUMU meXVyột nEUMUụ cườicM3q hcM3qài lòSEMwng, cM3qvì dùSEMw cKRxEho ÁEUMUi HSEMwy cM3qcó lựEUMUa chọEUMUn SEMwmột troSEMwng hSEMwai đKRxEiều kicM3qện thìKRxE keXVyhẩu súnEUMUg củEUMUa ôcM3qng cM3qcũng sẽSEMw lậpSEMw EUMUtức kEUMUết EUMUthúc sKRxEinh mSEMwạng trướEUMUc mặt…SEMw vKRxEì cSEMwô gáieXVy nEUMUày quáKRxE tầcM3qm thường!

Nhưng điềueXVy ôngEUMU cM3qvừa EUMUđược trôcM3qng thấy,cM3q quảeXVy thậteXVy khônEUMUg eXVythể lKRxEường tcM3qrước EUMUcô bSEMwé cM3qnày đãSEMw sSEMwuy nEUMUghĩ nhữngeXVy gì.

“Quay vềEUMU bSEMwên tôi…”cM3q EUMUMinh VSEMwỹ EUMUnói đcM3qều đeXVyều, đeXVyôi mắtSEMw SEMwsắc lạnhSEMw đaneXVyg chiếucM3q thẳngKRxE vàKRxEo SEMwÁi HSEMwy kèmKRxE teXVyheo mộEUMUt lờiKRxE yêSEMwu cM3qcầu “sSEMwiêu trọng”,EUMU “…SEMw cKRxEho eXVyem mườicM3q giây.”

1s…

2s…

Ái eXVyHy đưaeXVy eXVytay geXVyạt vộiKRxE vếEUMUt tcM3qích cM3qcủa ncM3qước EUMUmắt cM3qtrên mặtcM3q mình,eXVy từcM3q từEUMU nEUMUgoảnh mặtSEMw lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còncM3q eXVycó thcM3qể trởSEMw veXVyề EUMUbên aeXVynh sao?

Minh VỹEUMU vẫnSEMw gEUMUiơ khẩueXVy súngEUMU treXVyên KRxEtay vềcM3q phSEMwía KRxEÁi KRxEHy, đôicM3q mắeXVyt điKRxEềm tĩnKRxEh lạnhEUMU lKRxEùng qKRxEuan eXVysát cM3qtừng cửEUMU chSEMwỉ teXVyiếp theSEMwo ceXVyủa ngườEUMUi coeXVyn gáEUMUi trưSEMwớc mặt.

6s…

7s…

Đôi eXVychân kicM3qa bắtSEMw đầucM3q nhấSEMwc lKRxEên, nốicM3q teXVyiếp từngEUMU bướcSEMw chSEMwân SEMwđến gSEMwần SEMwMinh Vỹ.

Chợt nhữEUMUng bướcEUMU chânEUMU kEUMUia khựeXVyng lại…

8s…

Ái HcM3qy SEMwđưa mắtSEMw nhìncM3q SEMwMinh VỹSEMw đaneXVyg nhíuSEMw eXVymày nhìneXVy meXVyình, mímcM3q môi,KRxE lắcEUMU ncM3qhẹ đầu.

Chỉ cầnSEMw tSEMwhêm vàieXVy bướcKRxE nữcM3qa thôeXVyi, vàieXVy bướSEMwc EUMUnữa cM3qthì côeXVy sSEMwẽ lạeXVyi ccM3qó thểKRxE cEUMUhạm vàKRxEo MeXVyinh Vỹ…cM3q eXVynhưng KRxEcô lạcM3qi hoàncM3q cM3qtoàn đứngcM3q bEUMUất độngEUMU, mcM3qột giọngSEMw KRxEnói nhẹEUMU neXVyhàng EUMUcất lêcM3qn vớiKRxE mộSEMwt âcM3qm eXVyvực cM3qtrong thanh.

“Em… khKRxEông lKRxEàm được.”

Chính SEMwÁi EUMUHy còncM3q kcM3qhông hiểuSEMw mìnSEMwh SEMwđang nóKRxEi vàeXVy lEUMUàm gSEMwì, chEUMUỉ EUMUbiết nếuKRxE cM3qlại deXVyựa dẫmKRxE vàSEMwo MincM3qh EUMUVỹ, mìnhSEMw sẽcM3q hoàcM3qn toànKRxE mấeXVyt KRxEphương hướng…

… EUMUkhông teXVyhể trởSEMw nêncM3q mạnhcM3q mSEMwẽ hơncM3q đượcKRxE cM3qnữa SEMwvà queKRxEn KRxEdần vớiSEMw seXVyự EUMUbảo cM3qvệ củaeXVy anh.

9s…

10s…

Khẩu súSEMwng teXVyrong eXVytay MeXVyinh eXVyVỹ thcM3qoáng ruEUMUn lcM3qên, ngeXVyón taEUMUy đangKRxE dcM3qần EUMUghì lấycM3q cEUMUò súncM3qg, chuSEMwẩn bEUMUị KRxEmột hướngeXVy bắncM3q nhSEMwất định.

Chỉ cầnKRxE bướccM3q đếnKRxE bêSEMwn MSEMwinh eXVyVỹ, liKRxEệu ccM3qó cM3qkhó KRxEquá không?

“Một bước,EUMU SEMwrồi SEMwlại tcM3qhêm KRxEmột bước…

… cóKRxE qSEMwuá khóEUMU đểeXVy SEMwem beXVyước đKRxEến gầnSEMw anh?”

*Cạch*

Khẩu súncM3qg tronKRxEg taKRxEy SEMwMinh VỹeXVy rơiSEMw tựSEMw dEUMUo xuốcM3qng meXVyặt đấtSEMw lạnSEMwh lẽo,SEMw lcM3qần neXVyày ngườicM3q cấKRxEt bướceXVy lạcM3qi eXVylà anh!

Một bướcSEMw… SEMwhai bước…SEMw eXVyba bước…

Minh SEMwVỹ đứnKRxEg đốicM3q diệEUMUn vớiSEMw ÁeXVyi eXVyHy, aEUMUnh eXVygấp gáEUMUp ôSEMwm côSEMw vàSEMwo lòng,EUMU gụceXVy mặtKRxE cM3qlên bSEMwờ SEMwvai nhcM3qỏ bécM3q kia.

“Nếu khSEMwông tSEMwhể qEUMUuay vcM3qề vớiKRxE tôi,KRxE thKRxEì hãEUMUy eXVyđể tôiKRxE bcM3qước đếnEUMU bênSEMw em.EUMU” eXVyMinh VỹEUMU sSEMwiết chKRxEặt vKRxEòng taeXVyy hơKRxEn, cảmcM3q gEUMUiác kEUMUhi chĩaEUMU cM3qsúng vSEMwào chíEUMUnh ngườicM3q cocM3qn gáEUMUi mìKRxEnh ycM3qêu thKRxEương quảcM3q thậtEUMU rấtSEMw đacM3qu đớn.

Ái eXVyHy đượeXVyc MiEUMUnh eXVyVỹ ôSEMwm gọnEUMU tronKRxEg taEUMUy, bcM3qất gKRxEiác EUMUhai bcM3qàn teXVyay đaeXVyng cM3qbuông thEUMUõng KRxEvô thứccM3q đSEMwưa lSEMwên, vốncM3q địKRxEnh đápSEMw SEMwlại eXVyanh, cảmeXVy nhậnSEMw EUMUrõ KRxEhơi ấmeXVy từeXVy phícM3qa EUMUbên eXVykia heXVyơn, ncM3qhưng hKRxEành độngcM3q ấySEMw KRxEbỗng KRxEdưng khựngcM3q lạicM3q, sSEMwau đóEUMU EUMUnhanh taSEMwy đẩyKRxE anhra.

“Xin lỗKRxEi KRxEvì eXVyđã đếnEUMU EUMUlàm phiềEUMUn aKRxEnh, EUMUem scM3qẽ vềcM3q eXVynhà.” SEMwÁi HcM3qy quKRxEay cM3qmặt sEUMUang hướngEUMU kcM3qhác tránhcM3q ánSEMwh nhìeXVyn củSEMwa MinKRxEh VỹEUMU, nhờcM3q vậySEMw nKRxEên khôncM3qg thểeXVy thấySEMw đượcM3qc từeXVy đôiSEMw mắKRxEt kiSEMwa đanKRxEg cM3qhằn sâcM3qu mộtcM3q nỗiEUMU eXVytuyệt vEUMUọng cùngcM3q cực.

Ái HKRxEy veXVyừa rờiSEMw khỏeXVyi eXVyvòng EUMUtay củacM3q MiEUMUnh Vỹ,KRxE lậpeXVy tứcEUMU cEUMUhạy reXVya khỏieXVy phòngKRxE, bEUMUóng dKRxEáng ôngcM3q HeXVyàn cKRxEũng khônEUMUg cEUMUòn hiSEMwện cM3qdiện ởKRxE đó.

Anh leXVyại tKRxErở nêncM3q đơnEUMU độSEMwc tKRxErong cKRxEăn phcM3qòng tậpSEMw bắcM3qn lạncM3qh lẽSEMwo, mộtSEMw chúSEMwt eXVygì đóEUMU ởSEMw eXVytrái cM3qtim đangEUMU nhóicM3q leXVyên từngSEMw đEUMUợt đauSEMw đớn.

Bước nhEUMUanh cM3qra kKRxEhỏi cM3qcăn biệtcM3q teXVyhự củaSEMw tSEMwổ ceXVyhức KnightcM3q, tronSEMwg leXVyòng cM3qÁi EUMUHy chợSEMwt ceXVyảm teXVyhấy EUMUvô eXVycùng bấtKRxE an.

Một phầSEMwn eXVylại cảmeXVy SEMwthấy âncM3q KRxEhận vìEUMU cáchSEMw cSEMwư xeXVyử xKRxEa cáSEMwch vừaSEMw rồSEMwi vcM3qới MiKRxEnh Vỹ.

Nhưng SEMwchỉ KRxEcần cM3qở bêSEMwn SEMwanh, cSEMwô đEUMUã quêncM3q ceXVyách tcM3qự mìnhSEMw SEMwđứng dậy,KRxE quêncM3q cáchEUMU tựSEMw bKRxEảo vệEUMU chínheXVy mìnhSEMw… cM3qvà quênKRxE cSEMwả cácSEMwh cM3qlàm tổncM3q thươngSEMw ngườiKRxE khác.

Bước nhaKRxEnh trêEUMUn EUMUcon đưKRxEờng vSEMwắng cM3qvẻ, ÁKRxEi KRxEHy cứcM3q teXVyhế chìmSEMw cM3qvào nhữngSEMw SEMwdòng sucM3qy tưEUMU hiệnEUMU tại.

Một chiếcSEMw BMcM3qW màeXVyu KRxEđen dừEUMUng lạKRxEi tcM3qrước mặtEUMU ÁEUMUi HeXVyy, mộteXVy đKRxEộng tcM3qác nhaSEMwnh tEUMUay lEUMUôi mạeXVynh cSEMwô vàSEMwo xecM3q, ấcM3qn vàEUMUo ghế.

Ái eXVyHy vẫnKRxE chưaeXVy EUMUkịp hiểeXVyu cSEMwhuyện gSEMwì đangcM3q xảeXVyy rSEMwa, cảcM3q ngườicM3q hoànEUMU eXVytoàn mấtSEMw đicM3q SEMwcảm giáccM3q, KRxEchợt mộSEMwt chiếcKRxE khăeXVyn đượcKRxE đeXVyưa lênSEMw EUMUbịt SEMwchặt miệSEMwng cKRxEô leXVyại, mặcM3qc KRxEcho SEMwcô rcM3qa sứccM3q đẩyKRxE bànKRxE KRxEtay đEUMUang ấneXVy mcM3qạnh chiếeXVyc khăneXVy EUMUkia ra.

1s…

2s…

Trước mắtEUMU ÁiEUMU HcM3qy KRxEbỗng trởKRxE nênKRxE mờSEMw nSEMwhạt, cảeXVy ngườcM3qi rơEUMUi vSEMwào trạcM3qng tEUMUhái mEUMUệt mỏi,cM3q KRxEhàng mSEMwi dàiKRxE cứSEMw tKRxEừ teXVyừ rKRxEũ eXVyxuống, chKRxEe khKRxEuất KRxEđôi mắtEUMU màuSEMw cM3qnâu trcM3qong sáng.

Bàn EUMUtay kiSEMwa cũKRxEng dầcM3qn thSEMwả lỏng,SEMw EUMUchiếc kheXVyăn cũnEUMUg đượccM3q nSEMwâng lên,SEMw mộKRxEt nụEUMU cườicM3q nửcM3qa miệneXVyg quecM3qn thuộceXVy heXVyiện tcM3qrên keXVyhuôn mặSEMwt củcM3qa keXVyẻ đKRxEang neXVygồi kKRxEề cậncM3q KRxEbên cô.

“Làm tKRxEốt lắm.”cM3q KRxEBàn SEMwtay EUMUngười ấeXVyy vuEUMUốt nhSEMwẹ mcM3qái KRxEtóc củEUMUa ÁKRxEi HySEMw, nụKRxE cườiKRxE độeXVyc đoáeXVyn kEUMUia ngàyEUMU càSEMwng trởSEMw EUMUnên rKRxEõ nSEMwét hơnEUMU beXVyao SEMwgiờ KRxEhết. “CuốiKRxE cùKRxEng cSEMwũng SEMwđến nEUMUgày này.”

Chiếc BcM3qMW cM3qlao đi…

“Điền SEMwHuân à,eXVy xEUMUin SEMwlỗi aSEMwnh, nhSEMwưng ngEUMUười eeXVym KRxEthật sựKRxE yeXVyêu lEUMUà MSEMwinh KRxEVỹ.” cM3qMột giọngcM3q SEMwnói nhEUMUẹ nEUMUhàng cKRxEất lKRxEên, bàKRxEn EUMUtay eXVynhỏ ncM3qhắn đangKRxE đặEUMUt nKRxEhẹ leXVyên tEUMUay ĐiềeXVyn HuâEUMUn, cM3qgương mặtEUMU trắeXVyng SEMwhồng KRxEtừ pheXVyía EUMUbên kEUMUia đaKRxEng SEMwnở EUMUmột nụEUMU cườicM3q gượngeXVy gạo.

“Em… cEUMUhọn hắn?eXVy NgườSEMwi màcM3q SEMwem khôngeXVy cEUMUó quyềKRxEn đượceXVy EUMUyêu sao?”EUMU CcM3qâu trảcM3q lờSEMwi EUMUkia keXVyhiến tráicM3q tiEUMUm ĐiềnEUMU HucM3qân neXVyhư ngKRxEừng đập,SEMw đôKRxEi KRxEmôi kSEMwhó KRxEkhăn lắmcM3q mớiEUMU SEMwthốt eXVyra đSEMwược nSEMwhững ccM3qâu hSEMwỏi EUMUnghi hoặc.

Năm năm…

Một qeXVyuãng thcM3qời SEMwgian quáeXVy dàcM3qi cKRxEho mộteXVy mốiKRxE tìnhSEMw đơSEMwn pKRxEhương, quáeXVy ngắneXVy cSEMwho nEUMUhững khoảEUMUnh khắcSEMw đượccM3q gầnEUMU beXVyên cạnhSEMw nKRxEgười cM3qcon gcM3qái ấy.

Điền cM3qHuân đãcM3q luônSEMw dõEUMUi SEMwtheo dEUMUuy nhcM3qất eXVymột bóngKRxE hìKRxEnh, SEMwâm cM3qthầm đeeXVym đếnSEMw ceXVyho ngườieXVy SEMwcon gácM3qi màcM3q mìSEMwnh cM3qyêu thEUMUương eXVynhững gìcM3q cM3qtốt đẹpeXVy nhất.

Chỉ SEMwcần trKRxEên gưcM3qơng mặKRxEt kEUMUia KRxEnở mộEUMUt nụcM3q cườieXVy hạnhKRxE pheXVyúc, EUMUĐiền HuSEMwân cEUMUó EUMUthể đánhcM3q đốeXVyi tấtKRxE ceXVyả đSEMwể giữeXVy nụeXVy cườieXVy ấEUMUy mãeXVyi SEMwmãi hiệeXVyn dicM3qện SEMwtrên đôicM3q mEUMUôi SEMwxinh xắncM3q ấycM3q, thSEMwậm chíeXVy đEUMUánh đổieXVy cảcM3q sineXVyh mệSEMwnh ccM3qủa cKRxEhính mình.

Nhưng eXVyđáp lạiSEMw tìcM3qnh cKRxEảm châncM3q thànEUMUh cM3qấy, ccM3qhỉ lKRxEà hcM3qai từEUMU KRxE“xin lỗi”EUMU vcM3qô cùSEMwng ngắnKRxE gEUMUọn, đủKRxE sứcSEMw dậKRxEp tắteXVy cM3qtia EUMUhy vSEMwọng cSEMwuối cùngcM3q tcM3qrong tráSEMwi teXVyim cM3qđang SEMwkhông ngừngeXVy thEUMUổn cM3qthức kia.

“Em kEUMUhông tieXVyn cảcM3q eXVycha vàEUMU SEMwdì đcM3qều khôngEUMU KRxEchấp nhKRxEận tìnhEUMU cảmcM3q cKRxEủa SEMwem eXVyvà EUMUMinh Vỹ,SEMw nêEUMUn SEMwem thậtKRxE sSEMwự rấtEUMU xiKRxEn SEMwlỗi.” CEUMUô gáeXVyi kiEUMUa veXVyẫn EUMUgiữ eXVynụ cườieXVy hốiKRxE eXVylỗi teXVyrên mcM3qôi, KRxEgương mặtKRxE tSEMwhoáng cheXVyút KRxEe ngạiEUMU KRxEnhìn ĐiềneXVy Huân.

Xin SEMwlỗi… xieXVyn lỗi…

Dường KRxEnhư cSEMwô gKRxEái KRxEkia khôngKRxE hềcM3q đKRxEể ýEUMU đếncM3q mỗieXVy lầnEUMU lặpSEMw EUMUlại cM3qhai từcM3q “xKRxEin lỗi”,SEMw tráeXVyi ticM3qm KRxEcủa kẻSEMw bạiSEMw trậEUMUn trcM3qước mặSEMwt lạEUMUi ccM3qàng đEUMUau hơn.

Nếu chỉKRxE cầneXVy xicM3qn KRxElỗi, KRxEthì KRxEtại sacM3qo lạEUMUi cM3qđặt KRxEra phEUMUáp luậtcM3q làeXVym gì?

Điền HuâSEMwn khcM3qông ncM3qói gì,cM3q lặEUMUng EUMUlẽ qeXVyuay ngeXVyười cM3qbước điEUMU. VốKRxEn dĩ…KRxE kcM3qhông tcM3qhể nSEMwíu kcM3qéo đượcSEMw eXVynữa, vìSEMw khEUMUông hEUMUề cóKRxE bắteXVy SEMwđầu… nEUMUên ĐiềKRxEn HcM3quân khEUMUông đưKRxEợc quyềKRxEn đượccM3q níeXVyu kéoSEMw hSEMwai chữSEMw “tcM3qình yêueXVy” thiênEUMUg liêSEMwng ấy.

Trái tKRxEim cSEMwứ mỗKRxEi lúcSEMw eXVymột thKRxEắt lạicM3q theKRxEo tKRxEừng bưSEMwớc chcM3qân, đọngKRxE leXVyại cM3qnhững vếtEUMU thươngcM3q leXVyòng KRxEquá lớn.

Điền HuânSEMw thậcM3qt cM3qsự khôngcM3q KRxEđủ caEUMUo thcM3qượng đSEMwến mcM3qức đứngEUMU yKRxEên lặneXVyg EUMUlẽ dEUMUõi theXVyeo cKRxEô gSEMwái ấyEUMU KRxEmãi mãicM3q, EUMUvà cũnEUMUg khônSEMwg tSEMwhể cM3qnào chEUMUúc phúcM3qc chSEMwo mốcM3qi tìeXVynh huSEMwyết thốngKRxE cấmKRxE kSEMwỵ cM3qấy được.

Tại EUMUsao lạiKRxE eXVylà MiEUMUnh Vỹ?

Có nEUMUhất thiSEMwết cM3qphải yêuKRxE EUMUchính anEUMUh trcM3qai cEUMUủa mìnhcM3q không?

Trước eXVymắt EUMUĐiền HcM3quân chỉSEMw còcM3qn lcM3qưu lạKRxEi mộtSEMw mKRxEàu eXVyđen đeXVyau đớneXVy cùnEUMUg cựcM3qc, ánheXVy mcM3qắt đaeXVyng chứSEMwa đựEUMUng nhữngcM3q teXVyia cM3qnhìn oánSEMw eXVyhận, từngcM3q từcM3q từEUMUng cheXVyữ đượcSEMw gSEMwằn KRxExuống KRxEmột KRxEcách mỉaEUMU mai.

“Thy KRxEThy, eKRxEm chấpKRxE nhậnSEMw ăKRxEn eXVytrái cấm,SEMw cheXVyứ khSEMwông chấEUMUp nhậnSEMw tSEMwôi sao?”

“Chúc phúEUMUc cKRxEho eXVymối teXVyình cấmSEMw kỵKRxE củEUMUa em…

… aeXVynh kKRxEhông làcM3qm được.”

“Đến khcM3qi nàcM3qo cM3qanh mớSEMwi chịuSEMw lêKRxEn keXVyế hoEUMUạch đây?KRxE” MộtEUMU giọKRxEng cM3qnữ cSEMwất lEUMUên, đôSEMwi mắteXVy hướngeXVy vSEMwề pcM3qhía ÁicM3q HEUMUy đangeXVy nhắmeXVy nghiềneXVy đôiEUMU mắt,EUMU SEMwcả heXVyai taKRxEy bịeXVy trEUMUói chặEUMUt ởcM3q phcM3qía eXVysau đcM3qang tựacM3q vEUMUào tưeXVyờng acM3qn giấc.

“Kế hoạchEUMU vẫncM3q đcM3qang thcM3qực hiệneXVy đấeXVyy thôi.”SEMw NgườiKRxE bêneXVy kiSEMwa nhSEMwún cM3qnhún vaiEUMU, thcM3qờ ơeXVy đEUMUưa ánhSEMw mắcM3qt SEMwkhông cSEMwhút bEUMUiểu cM3qcảm nhcM3qìn vềEUMU peXVyhía ÁKRxEi EUMUHy, ánhcM3q nhìnEUMU phEUMUức tạp.

“Thực hiện?KRxE EUMUĐứng yêEUMUn mộtKRxE chSEMwỗ gọKRxEi lKRxEà thựcM3qc hiệneXVy? ASEMwnh đanSEMwg đùaSEMw à?EUMU” eXVyCô gáiEUMU kiKRxEa dSEMwường nSEMwhư đaSEMwng mấSEMwt bìnhSEMw tĩneXVyh, tứccM3q geXVyiận quSEMwát leXVyên, giọngSEMw đeXVyiệu veXVyô cùnEUMUg khóEUMU chịu.

“Tịnh cM3qNhi, nếEUMUu muốncM3q trEUMUả thùeXVy tEUMUhì đừngcM3q nêSEMwn vộcM3qi vànKRxEg nEUMUhư thế…”KRxE ChàncM3qg EUMUtrai kSEMwia khoátKRxE khoátEUMU SEMwtay vớEUMUi TeXVyịnh NhiKRxE, thậtEUMU sựEUMU TeXVyịnh NcM3qhi SEMwđang khiKRxEến hắeXVyn cảmEUMU thấyEUMU căKRxEng tEUMUhẳng eXVyhơn tEUMUrong việcKRxE thựcSEMw hiKRxEện eXVykế hEUMUoạch, “…KRxE cứEUMU đểcM3q yeXVyên ccM3qho bọneXVy chúeXVyng từSEMw từcM3q cM3qcảm nhậncM3q nỗiKRxE đaueXVy kcM3qhi mấKRxEt đicM3q mộeXVyt thứcM3q qcM3quan trọng.”

Ái SEMwHy eXVykhó cSEMwhịu cựacM3q mìnEUMUh, SEMwcả thâSEMwn ngườiEUMU cảSEMwm thấySEMw eXVyvô cùnKRxEg đcM3qau cM3qnhức, hEUMUàng KRxEmi deXVyài KRxEkhẽ SEMwlay độngSEMw nhcM3qẹ, ccM3qô từEUMU từEUMU heXVyé mởEUMU đôicM3q mắt.

Khung ccM3qảnh eXVymờ nEUMUhạt trướceXVy cM3qmắt ÁieXVy HSEMwy EUMUđang dầnEUMU treXVyở nEUMUên sắccM3q néteXVy hEUMUơn, bầucM3q khôcM3qng SEMwkhí neXVygột nSEMwgạt hiệnEUMU eXVygiờ khiếSEMwn KRxEcô cSEMwảm tSEMwhấy kKRxEhó tcM3qhở hơeXVyn bcM3qao giờEUMU hết.

Vẫn eXVycòn treXVyong KRxEtrạng tháeXVyi mơeXVy hồ,SEMw côEUMU ngSEMwơ nSEMwgác đưaEUMU mắtcM3q cM3qnhìn cSEMwảnh vSEMwật xunSEMwg quanh.

“Tỉnh rcM3qồi àSEMw?” MEUMUột chấSEMwt giọngeXVy tEUMUrầm kSEMwhàn SEMwvang lên,eXVy mộtKRxE gươnEUMUg mặtSEMw queXVyen thuộSEMwc KRxElọt vàoeXVy tầmeXVy cM3qnhìn tạmKRxE EUMUthời eXVycủa eXVyÁi Hy.

Điền HcM3quân đeXVyang ccM3qầm trêncM3q taSEMwy mộteXVy EUMUquả teXVyáo, cM3qbước đếnSEMw trưSEMwớc mặtcM3q ÁSEMwi HKRxEy EUMUvới EUMUdáng vẻEUMU ucM3qng duKRxEng eXVynhư chẳSEMwng cKRxEó chuSEMwyện gìKRxE EUMUxảy ra.

“Này, tạEUMUi seXVyao tôSEMwi cM3qlại ởeXVy đây?”SEMw ÁeXVyi eXVyHy nSEMwhíu màyEUMU eXVynhìn ĐiKRxEền Huân,SEMw hSEMwai tKRxEay bSEMwị KRxEtrói KRxEchặt giờeXVy đâyEUMU mớeXVyi bắcM3qt đầuKRxE ccM3qảm nhậncM3q đượcSEMw cảcM3qm giEUMUác têcM3q bEUMUuốt nhờKRxE lKRxEực siếEUMUt ceXVyủa dâycM3q thừngeXVy, ncM3qay leXVyại thêmEUMU lựEUMUc tácM3qc độcM3qng SEMwcủa ccM3qô đangKRxE cốKRxE cởSEMwi trSEMwói lạSEMwi keXVyhiến nơiSEMw ceXVyổ KRxEtay mỗicM3q cM3qlúc mộSEMwt SEMwđau rátcM3q hơn.eXVy “SEMwTên KRxEkhốn, aEUMUnh lấycM3q quycM3qền gìKRxE KRxEmà tróKRxEi tôi?”

Đối KRxEdiện vKRxEới ánhKRxE nhìeXVyn rựKRxEc leXVyửa củaeXVy ÁicM3q KRxEHy, ĐiềnKRxE HEUMUuân thảnSEMw nhEUMUiên cầKRxEm teXVyrái teXVyáo KRxEtrên taKRxEy đKRxEưa SEMwra trưEUMUớc meXVyặt cô,SEMw mộSEMwt câeXVyu hỏicM3q hếtEUMU sứccM3q “thâneXVy thiện”eXVy đượccM3q thốKRxEt rEUMUa vớeXVyi gEUMUiọng đKRxEiệu EUMUkhinh khỉnh.

“Biết SEMwđây lEUMUà gìeXVy không?”EUMU ĐEUMUiền HuâncM3q đãSEMw chuyeXVyển cM3qsự tậKRxEp truEUMUng tcM3qừ ÁiEUMU HcM3qy SEMwsang treXVyái tácM3qo maEUMUng mEUMUột EUMUsắc màuSEMw đỏEUMU thẫmcM3q trêncM3q EUMUtay, đôiSEMw mắtcM3q SEMwchăm chSEMwú quaKRxEn sáEUMUt vậtEUMU thKRxEể ấy.

Đúng làSEMw cM3qngớ ngẩn!

“Là tcM3qáo SEMwchứ gì?!SEMw” EUMUÁi eXVyHy lậpSEMw tSEMwức lênEUMU tiếnEUMUg tKRxErả lờcM3qi, eXVyvì cKRxEâu EUMUhỏi củeXVya ĐiềSEMwn HEUMUuân ngSEMway cKRxEả EUMUcon eXVynít eXVyba eXVytuổi cũnKRxEg biếtcM3q reXVyõ EUMUthứ ĐiềnKRxE KRxEHuân KRxEđang cầmEUMU treXVyên eXVytay đEUMUược EUMUgọi làcM3q gì.

“Sai!” MộteXVy tKRxEừ phcM3qê phKRxEán SEMwduy eXVynhất đưKRxEợc cấtEUMU lcM3qên, đeXVyôi mắtKRxE vKRxEô địnhSEMw cM3qcủa ĐicM3qền cM3qHuân lưEUMUớt qucM3qa ÁeXVyi HKRxEy SEMwmột EUMUgiây, scM3qau đóSEMw cM3qtiếp tKRxEục mânSEMw mSEMwê quảEUMU táocM3q trSEMwên SEMwtay, vSEMwô SEMwthức nSEMwói. “LàEUMU tráiSEMw cấmeXVy đấy.”

“Trái cấm?”SEMw CcM3qâu EUMUtrả lờicM3q củeXVya ĐiềncM3q HuâSEMwn keXVyhiến ÁieXVy eXVyHy hEUMUết sKRxEức ngcM3qạc cM3qnhiên, đôicM3q mắSEMwt KRxEcô mởeXVy SEMwto nKRxEhìn eXVyĐiền HuânSEMw cM3qkhông SEMwchớp mắt.

“Cô đEUMUã tSEMwừng đượcEUMU neXVyghe kKRxEể veXVyề thứSEMw KRxEnày chưa?eXVy” SEMwTrên eXVymôi ĐiềncM3q HuEUMUân nởKRxE mộtcM3q nụcM3q cườSEMwi khinEUMUh bEUMUỉ, ánSEMwh SEMwmắt KRxEvẫn dánEUMU chặEUMUt vàEUMUo trKRxEái táocM3q trêneXVy taKRxEy. eXVy“Trên thếKRxE gEUMUian nàeXVyy, cóSEMw mộtEUMU thứSEMw đượcSEMw gọeXVyi cM3qlà tìnhSEMw yêEUMUu trEUMUái cấm.”

“Anh điêEUMUn rồieXVy SEMwà? TrácM3qi cấmcM3q rồcM3qi lạEUMUi eXVytình yêuKRxE EUMUtrái cấmKRxE, cuốiSEMw cùnSEMwg anEUMUh đeXVyang lảmSEMw nhảmKRxE SEMwcái gìKRxE eXVythế?” ÁiKRxE eXVyHy EUMUtức giậcM3qn KRxEquát vàKRxEo mEUMUặt ĐiềncM3q HuEUMUân, lúKRxEc nàyEUMU mEUMUà hKRxEắn còcM3qn cEUMUó teXVyâm tSEMwrạng kểeXVy chcM3quyện cEUMUho côcM3q ncM3qghe ư?

Sự tứcSEMw gcM3qiận cSEMwủa côcM3q dườeXVyng nhKRxEư đãeXVy gầneXVy chạmcM3q đếncM3q mứccM3q đỉneXVyh đSEMwiểm, nhưncM3qg cM3qlại đSEMwột EUMUngột dịueXVy xuốKRxEng sSEMwau câucM3q nóSEMwi tiEUMUếp eXVytheo củKRxEa ĐiEUMUền Huân.

“Minh Vỹ,KRxE hắncM3q đãKRxE vSEMwướng vàoeXVy tìnSEMwh yêuEUMU teXVyrái cấm.”

Ái KRxEHy tcM3qròn mắtSEMw nhìneXVy ĐicM3qền HuâSEMwn, khôngSEMw thKRxEể tEUMUin đượceXVy cM3qthính SEMwgiác củKRxEa mìneXVyh vcM3qừa tiếpEUMU thcM3qu đượKRxEc nhữngeXVy gì.eXVy MEUMUinh VỹeXVy… tSEMwình SEMwyêu tSEMwrái cấm?

Cô EUMUđột ngộtcM3q leXVyại cảmcM3q thấcM3qy eXVykhó thởSEMw, mộcM3qt gươeXVyng mặeXVyt kháSEMwc lạicM3q đưcM3qợc eXVychiếu chậmeXVy SEMwra trướccM3q eXVymắt dcM3qù ccM3qho EUMUcô mớKRxEi chSEMwỉ trônSEMwg theXVyấy cM3qcô cM3qấy đEUMUược eXVyduy nhấtSEMw mộtcM3q lần.

Thy Thy…EUMU McM3qinh VỹSEMw cM3qvướng eXVyvào tìnEUMUh yêucM3q trKRxEái SEMwcấm, eXVythì eXVycâu treXVyả lờiKRxE cuốKRxEi cùcM3qng vàEUMU chícM3qnh xáeXVyc nhấtEUMU dSEMwĩ nhiêSEMwn lKRxEà SEMwThy Thy.

“Cô ccM3qó muốnKRxE biSEMwết không?SEMw NKRxEhững gKRxEì đcM3qã xảySEMw rEUMUa vớicM3q họ?”KRxE ĐiềncM3q HuâEUMUn cM3qnhìn cM3qÁi SEMwHy cSEMwười khKRxEẩy, nhưngeXVy trcM3qong ánhSEMw mắteXVy EUMUlại hKRxEiện rõcM3q mộtKRxE nỗiEUMU caEUMUy đắngSEMw tộtcM3q KRxEcùng. “ThyeXVy TeXVyhy EUMUđã chọnEUMU hắKRxEn, mcM3qà khônEUMUg chọncM3q tôi.”

Lúc nKRxEày, SEMwbỗng dcM3qưng ÁeXVyi HeXVyy eXVylại ceXVyó cảmeXVy giEUMUác đồngEUMU cảmeXVy eXVyvới KRxEĐiền HuâSEMwn.

Không pcM3qhải làEUMU dSEMwo ceXVyô SEMwtừng vướKRxEng KRxEvào EUMUhoàn cảnhcM3q ấy,EUMU

mà lEUMUà EUMUdo ánhcM3q mắtSEMw ĐiềnEUMU HuâcM3qn đãEUMU nóEUMUi lêcM3qn tấtKRxE cả.

Nỗi đaueXVy kSEMwia đangEUMU dKRxEần hiệncM3q eXVyrõ trocM3qng đôiKRxE mSEMwắt macM3qng mộeXVyt cM3qmàu đenSEMw đậmEUMU nhưEUMU KRxEtách cafEUMUe đắngKRxE cM3qcủa ĐiSEMwền HEUMUuân, SEMwvết thươncM3qg lòcM3qng khôngcM3q neXVyhững khEUMUông heXVyề cM3qphai nhạt…cM3q thậKRxEm chíeXVy cEUMUòn trởEUMU neXVyên KRxEđau đớneXVy hơKRxEn beXVyao giờeXVy hết.

“Tôi đSEMwã giếKRxEt cM3qThy Thy.”EUMU KRxEÁi HKRxEy vẫEUMUn KRxEchưa kịpcM3q eXVymở lờEUMUi EUMUthì giọngKRxE cM3qnói gấpKRxE geXVyáp củcM3qa KRxEĐiền HcM3quân leXVyại vaKRxEng cM3qlên, ceXVyhất giọngcM3q khcM3qông chSEMwút biEUMUểu cảm.

À, teXVyhì eXVyra hắcM3qn SEMwđã giEUMUết EUMUThy eXVyThy nêEUMUn hắneXVy mSEMwới đEUMUau eXVykhổ vEUMUà dSEMwằn vặKRxEt nKRxEhư thế!

Khoan EUMUđã, EUMUhình nhcM3qư đacM3qng cEUMUó chúSEMwt nhầmcM3q lEUMUẫn gEUMUì đKRxEó ởEUMU EUMUđây! eXVyNgười gEUMUiết KRxEThy cM3qThy eXVylà bSEMwà HàcM3qn cơcM3q mà.

“Không phảEUMUi làEUMU mẹeXVy MincM3qh VỹeXVy giếtKRxE ThSEMwy KRxEThy sEUMUao?” eXVyCô EUMUbất gieXVyác nhíchcM3q EUMUvề cM3qphía sSEMwau mộtEUMU ceXVyhút, caeXVyu mKRxEày nheXVyìn ĐiềeXVyn KRxEHuân eXVynghi hoặc.

“Đúng, eXVylà bcM3qà tSEMwa giếtKRxE!” EUMUĐiền HeXVyuân vẫnKRxE eXVychú tEUMUâm vàcM3qo trácM3qi táoeXVy teXVyrên taEUMUy, môngKRxE lunSEMwg trảeXVy lời.

“Thế SEMwtại EUMUsao aeXVynh SEMwlại bảoKRxE aKRxEnh SEMwgiết KRxEThy SEMwThy?” ĐúngSEMw cM3qlà EUMUtên khSEMwó heXVyiểu, càngcM3q hỏiSEMw SEMwthì lạKRxEi cEUMUàng rối!

Cô bắSEMwt đầcM3qu mấtEUMU SEMwbình tĩnh…

“Bà cM3qta trựSEMwc tiếpKRxE SEMwgiết KRxEThy ThyEUMU, cònKRxE tôKRxEi lKRxEà kẻcM3q giSEMwán tiếp…”SEMw ThêmSEMw KRxEmột ceXVyâu trKRxEả lcM3qời hếeXVyt sứcEUMU tSEMwhản ncM3qhiên, độcM3qt ngộtcM3q ĐiềneXVy HuânEUMU ngưeXVyớc lcM3qên neXVyhìn eXVythẳng vàoEUMU mặeXVyt SEMwÁi HKRxEy, cM3qnở meXVyột EUMUnụ cườKRxEi xảeXVyo tráeXVy, “…EUMU côcM3q còncM3q cM3qgì thcM3qắc mắEUMUc thcM3qì hỏiKRxE hếteXVy đcM3qi, tEUMUôi sẵEUMUn sàngSEMw EUMUtrả lSEMwời, xeSEMwm nKRxEhư đóeXVy làcM3q âeXVyn hSEMwuệ tôSEMwi tặngEUMU cSEMwho côSEMw cM3qtrước kEUMUhi chết.”

“Này, ăeXVyn nóKRxEi chKRxEo cẩnKRxE thậncM3q, KRxEanh bảcM3qo aSEMwi chếtcM3q?” ÁicM3q HKRxEy lạEUMUi mộeXVyt lKRxEần nEUMUữa SEMwkhông k

ì

m đượcKRxE màKRxE queXVyát vcM3qào mặEUMUt ĐiềncM3q HuânEUMU, đôicM3q mắEUMUt tEUMUrong sKRxEáng kiSEMwa cũngcM3q trừeXVyng lêEUMUn EUMUoán hận.

“Tôi kSEMwhông KRxEđảm bEUMUảo aSEMwi EUMUsẽ chết…”KRxE KRxEĐiền HuânKRxE ncM3qhún EUMUnhún vaiSEMw, gưSEMwơng mặtSEMw KRxEvẫn bìEUMUnh tKRxEĩnh meXVyột cKRxEách kỳcM3q lạ.SEMw “…EUMU bSEMwa tEUMUiếng nữKRxEa, nơEUMUi EUMUnày sEUMUẽ beXVyiến thEUMUành trSEMwo bụi.”

Ba tiếng?cM3q TeXVyro bụi?

Sao hôSEMwm eXVynay KRxEcái SEMwtên KRxEtâm thầEUMUn cM3qnày KRxElại nóeXVyi SEMwtoàn nhữngEUMU đeXVyiều khócM3q hSEMwiểu, mKRxEột KRxElần nữaeXVy KRxEcô lạicM3q phảcM3qi cấteXVy tiếnSEMwg hỏi.

“Ý KRxEanh lSEMwà KRxEgì?” CảSEMw nSEMwgười cM3qÁi EUMUHy bắteXVy cM3qđầu KRxErun lcM3qên, nóeXVyi chucM3qyện veXVyới tSEMwên KRxEnày quảSEMw thậKRxEt tieXVyêu hKRxEao SEMwnhiều sứccM3q lSEMwực khEUMUông thểEUMU tưeXVyởng. “AnhSEMw địncM3qh pháSEMw heXVyuỷ chỗEUMU nàyEUMU à?”

Hít thEUMUở, hSEMwít thởSEMw nào…SEMw bìnhEUMU tĩnh,eXVy bEUMUình tĩneXVyh nào…cM3q cKRxEô đangcM3q cốKRxE cM3qgắng SEMwđiềm tĩSEMwnh hếSEMwt sKRxEức cócM3q thểEUMU đểEUMU KRxEkhông cóEUMU EUMUthêm bấtcM3q cứeXVy hànEUMUh độnEUMUg EUMUnào queXVyá kcM3qích SEMwđộng nữa.

“Bingo! EUMUTôi đãcM3q đặeXVyt beXVyom xunKRxEg KRxEquanh neXVyơi cM3qnày rồi…KRxE” ĐieXVyền KRxEHuân đưaeXVy teXVyrái táEUMUo kKRxEia lKRxEên mSEMwiệng, cắnKRxE EUMUmột miếng,SEMw tcM3qiếp tụEUMUc nKRxEói vớKRxEi vKRxEẻ KRxEkhinh đờiKRxE, “…KRxE EUMUsớm thôi!”

“Tránh rKRxEa.” HKRxEạo ThEUMUần xôcM3qng KRxEvào tocM3qà biệtKRxE teXVyhự lEUMUộng KRxElẫy cEUMUủa tEUMUổ SEMwchức KcM3qnight, gạteXVy mạnhSEMw SEMwđám cậnEUMU veXVyệ trướKRxEc mặtcM3q sanKRxEg mộtSEMw cM3qbên, queXVyát lớn.SEMw “LậpeXVy tSEMwức EUMUgọi SEMwHàn MinKRxEh VỹSEMw rEUMUa đâcM3qy chcM3qo tôi!”

“Chuyện gì?”KRxE EUMUMinh VcM3qỹ cắEUMUt ncM3qgang lờicM3q EUMUnói cEUMUủa HạEUMUo EUMUThần, vẫSEMwn leXVyà cáicM3q giọngeXVy đEUMUiệu lạSEMwnh KRxElùng vEUMUốn có.

“Ung dunSEMwg cM3qquá nhỉ?SEMw ĐcM3qiền HuEUMUân bắcM3qt EUMUÁi HEUMUy đSEMwi rồi!”EUMU HạoEUMU ThầncM3q dườngeXVy cM3qnhư đangEUMU rơKRxEi vKRxEào trạngeXVy thcM3qái hcM3qoảng loạnKRxE, KRxEđôi mKRxEắt pKRxEhức tạSEMwp EUMUcăng thẳcM3qng nhìEUMUn aKRxEnh, gấeXVyp cM3qgáp lênEUMU tiếng.

“Khi nào?”SEMw TừcM3q phíaSEMw EUMUbên keXVyia SEMwdường nhưeXVy đãEUMU KRxEcó phảnKRxE ứng,KRxE bcM3qước chKRxEân cEUMUủa aeXVynh eXVybắt KRxEđầu nhSEMwanh hơnKRxE, aeXVynh bướcEUMU KRxEđến nắmKRxE cM3qlấy ccM3qổ áocM3q củacM3q cM3qHạo ThầEUMUn xốceXVy lênKRxE, gằSEMwn giọcM3qng. “ỞcM3q đâu?”

Hạo ThầneXVy cũEUMUng khônEUMUg đKRxEể EUMUyên chKRxEo MiKRxEnh VỹeXVy làSEMwm ceXVyàn ncM3qhư thếcM3q, đưacM3q taeXVyy KRxEđẩy mạnKRxEh anSEMwh KRxEra, sửEUMUa lKRxEại cM3qcổ áEUMUo, cậucM3q tứceXVy giậncM3q queXVyát lên.

“Là ncM3qơi teXVyừng cM3qxảy rcM3qa áncM3q mạngKRxE cM3qcủa TEUMUhy Thy!”

Chap 36

Bước điKRxE cKRxEùng tửKRxE thần

“Tên kEUMUhốn kiacM3q, anSEMwh đeXVyịnh EUMUlàm eXVygì vậyeXVy hảeXVy? ĐặteXVy bEUMUom làEUMU theXVyế neXVyào?” NgaEUMUy KRxEsau eXVycâu cM3qtrả lờSEMwi hếtKRxE SEMwsức tEUMUhản ncM3qhiên củaSEMw ĐiềeXVyn SEMwHuân, ÁicM3q eXVyHy khEUMUông thểeXVy KRxEkhông eXVymất cM3qbình tĩEUMUnh, eXVycả ngcM3qười KRxEcô rEUMUun lêeXVyn từcM3qng đợt,EUMU eXVyđôi mắEUMUt oáSEMwn eXVyhận ccM3qhiếu eXVythẳng vàcM3qo kSEMwẻ đanEUMUg cM3qtỏ thEUMUái độcM3q “bấteXVy cầeXVyn đời”cM3q trướcEUMU mặt.

“Đây cheXVyỉ cM3qlà cM3qmột pheXVyần tEUMUrong kếKRxE hoạccM3qh củaEUMU tôSEMwi, nếcM3qu cM3qcô eXVycứ tỏEUMU cácM3qi tháEUMUi độcM3q xấcKRxE xưSEMwợc đóSEMw tSEMwhì nSEMwgay cảSEMw ânEUMU hueXVyệ cuSEMwối cùKRxEng EUMUcũng khôngEUMU EUMUthể thựSEMwc cM3qhiện đượcKRxE đâueXVy đấy.”EUMU SEMwĐiền HuEUMUân tiếpeXVy tụKRxEc nóSEMwi cM3qđều đều,EUMU giọngKRxE KRxEđiệu dưeXVyờng nSEMwhư eXVychẳng hềcM3q KRxEcó chKRxEút EUMUbận tâKRxEm vềKRxE ÁiEUMU HKRxEy, cEUMUhỉ trảSEMw EUMUlời theXVyeo SEMwphản ứng.

“Có thậEUMUt anKRxEh sẽKRxE trảKRxE lờeXVyi mọKRxEi thắccM3q mSEMwắc củacM3q tcM3qôi?” ÁiEUMU HEUMUy gưSEMwờm gườmcM3q cM3qĐiền HuânKRxE nhKRxEư teXVyhể khcM3qông tiSEMwn đượEUMUc, ccM3qả ngườKRxEi cứeXVy nhíchcM3q dầKRxEn vềeXVy cM3qphía cM3qsau cM3qcho đSEMwến khKRxEi tựcM3qa hẳnSEMw SEMwvào tường.

Phía bênEUMU keXVyia, ĐiềnSEMw HuânKRxE gKRxEật nhẹSEMw đầEUMUu, EUMUtrái táeXVyo kEUMUia vKRxEẫn ticM3qếp tụcM3qc EUMUđược eXVyđưa lKRxEên miệng.

“Anh bảoKRxE tôiEUMU làSEMw ncM3qguyên nhâcM3qn gâycM3q rcM3qa cácM3qi ccM3qhết chEUMUo cảcM3q geXVyia đKRxEình tôieXVy, vậycM3q KRxEai làSEMw nEUMUgười đãeXVy giEUMUết họ?eXVy” ChấSEMwt giọcM3qng KRxEÁi SEMwHy tcM3qhoáng SEMwrun rẩeXVyy, ceXVyô đEUMUã dEUMUồn hcM3qết cEUMUan đảmeXVy đểcM3q đặtcM3q vEUMUào SEMwcâu hỏeXVyi ấy.

“Là tôi…”SEMw SEMwĐiền cM3qHuân liếcEUMU EUMUsơ quKRxEa ngườiSEMw eXVyÁi KRxEHy, hờiKRxE hợtEUMU đápSEMw lạicM3q, KRxEsau SEMwđó đứngKRxE dậycM3q néKRxEm eXVymạnh tEUMUrái táSEMwo tKRxErên taEUMUy xuốngSEMw KRxEsàn, “…cM3q eXVylà tôiKRxE giếeXVyt đấy.”

Ái EUMUHy eXVylặng nSEMwgười KRxEsau câeXVyu SEMwtrả lờiSEMw dứtcM3q khoKRxEát củEUMUa ĐiềnEUMU HeXVyuân, đôieXVy mắtKRxE bắtcM3q đầueXVy trởSEMw nêSEMwn mờSEMw nhạt.

Kẻ đanEUMUg đKRxEứng trcM3qước mặcM3qt cM3qcô chíEUMUnh làeXVy SEMwkẻ đãKRxE ncM3qhẫn tcM3qâm keXVyhiến cSEMwô SEMwmất trọnSEMw vẹnEUMU cSEMwả mKRxEột SEMwgia đình!!

Đáng trácM3qch hơn,eXVy hắnKRxE khôKRxEng hềcM3q cKRxEó bSEMwất cứEUMU eXVymột theXVyái đEUMUộ ncM3qào gọiKRxE eXVylà hcM3qối SEMwlỗi, tcM3qhậm cSEMwhí còSEMwn tỏeXVy cM3qvẻ kênheXVy SEMwkiệu kheXVyi nEUMUhắc đếnEUMU chuyệnKRxE này.

“Anh… anh…SEMw” ÁKRxEi KRxEHy lúeXVyc nàSEMwy kSEMwhông thểSEMw nàoeXVy dSEMwiễn tảcM3q đKRxEược cM3qthứ cảmeXVy xúeXVyc khiEUMUnh teXVyhường vEUMUà ghêEUMU tEUMUởm kẻSEMw trướSEMwc mặt,eXVy đôiEUMU môcM3qi mấcM3qp mKRxEáy khôneXVyg thốtEUMU nêeXVyn lời.

“Sao? ChẳngeXVy phảicM3q ceXVyô muốEUMUn biếtSEMw sao?”EUMU KhoEUMUé mEUMUôi ĐiềneXVy EUMUHuân nhếEUMUch lêSEMwn, eXVyvẫn SEMwcái vẻKRxE SEMwmặt cM3qchán đờiEUMU ấy.

“Đồ kEUMUhốn! AncM3qh khSEMwông phcM3qải lSEMwà coeXVyn ngKRxEười!” ÁKRxEi eXVyHy kíeXVych độnKRxEg EUMUhét lêeXVyn, dEUMUòng leXVyệ KRxElăn dàicM3q trêcM3qn gòcM3q mEUMUá, nhẹcM3q nhàncM3qg đápeXVy đấtcM3q mộteXVy gicM3qọt KRxEpha lEUMUê tinSEMwh eXVytuý cM3qkết SEMwhợp KRxEgiữa cM3qnỗi đaueXVy vKRxEà teXVyhù hận.cM3q “TôiSEMw eXVyđã KRxElàm geXVyì ncM3qên tộieXVy vớiSEMw aSEMwnh saoEUMU? ChỉSEMw SEMwvì cM3qtôi gEUMUiống ThKRxEy ThKRxEy màEUMU acM3qnh nỡKRxE nhẫneXVy SEMwtâm gSEMwiết cM3qhọ saKRxEo? EUMUĐồ mSEMwáu lạnEUMUh, đồEUMU bấSEMwt EUMUnhân tính!”

“Đúng, nhưSEMwng eXVytội lỗKRxEi lớeXVyn nhấcM3qt ởKRxE KRxEcô khcM3qông phảicM3q làSEMw macM3qng gươngeXVy mặtEUMU giốngeXVy TSEMwhy ThcM3qy củaSEMw tôi…”eXVy ĐiềncM3q HuâeXVyn cM3qđứng đốicM3q diệneXVy vEUMUới ÁeXVyi HeXVyy, teXVyừ từcM3q cúieXVy ngưEUMUời xcM3quống, đưacM3q eXVytay nâSEMwng mcM3qặt eXVycô lSEMwên, “…SEMw mSEMwà lSEMwà cM3qvì EUMUcô đKRxEã đượccM3q cM3qchọn làeXVym veXVyợ cEUMUủa hắSEMwn. ĐKRxEoán xemeXVy, cM3qcô nEUMUghĩ KRxEkế hoạKRxEch lầEUMUn trướcSEMw SEMwlà dKRxEo KRxEai đặtKRxE ra?”

Điền HuâneXVy tiếpeXVy tụcEUMU SEMwkề cM3qsát gưcM3qơng KRxEmặt củaeXVy meXVyình lạiSEMw gầnKRxE ÁiSEMw HeXVyy, ánKRxEh mắtKRxE vẫKRxEn hằnEUMU KRxEnhững ticM3qa nhìSEMwn SEMwđau eXVyđớn nhưSEMwng đôiSEMw KRxEmôi kiSEMwa lEUMUại lộSEMw rõEUMU mộtKRxE cM3qnụ cườcM3qi nửEUMUa miệng.

“Do… anh?”eXVy ÁeXVyi KRxEHy ceXVyau SEMwmày, đKRxEôi môieXVy kSEMwhẽ mKRxEấp mcM3qáy, deXVyĩ nhieXVyên KRxEthứ ÁEUMUi HSEMwy EUMUnhận đưKRxEợc làEUMU mộeXVyt cáiKRxE gcM3qật đầeXVyu dứKRxEt khoát.

“Xem KRxEra EUMUcô cũnSEMwg khôneXVyg SEMwđến EUMUnỗi ngSEMwốc lEUMUắm nhKRxEỉ? PEUMUhải, SEMwcó thểcM3q ccM3qho KRxElà tEUMUừ đầEUMUu đKRxEến cuối…”SEMw ĐiềnKRxE KRxEHuân neXVyói SEMwlấp EUMUlửng, kEUMUèm KRxEtheo độngeXVy tKRxEác hSEMwất mặtEUMU ÁcM3qi HcM3qy sacM3qng mộtEUMU EUMUbên, eXVynụ cKRxEười treXVyên môKRxEi đãSEMw SEMwhoàn tocM3qàn bcM3qiến mất,EUMU “…KRxE EUMUtất cảcM3q mọiEUMU cEUMUhuyện đềueXVy cM3qdo tôeXVyi sắpcM3q đặt.”

“Tất cả?”EUMU ÁiEUMU SEMwHy nSEMwghi hoặcKRxE hỏiKRxE lSEMwại theXVyêm mộcM3qt lầcM3qn nữaKRxE, nhEUMUư KRxEđể khẳngKRxE địnhKRxE lạiEUMU KRxEcâu EUMUnói củEUMUa ngưEUMUời đEUMUối diện.

“Đúng, đKRxEể tKRxEhực KRxEhiện vàEUMU đảmEUMU EUMUbảo cM3qkế hSEMwoạch sẽcM3q thKRxEành cônEUMUg đSEMwúng SEMwnhư nhEUMUững gKRxEì tôiKRxE meXVyong đợeXVyi, eXVytôi cóSEMw thểcM3q lSEMwàm tEUMUất cả…”cM3q ĐôieXVy mắtEUMU môngcM3q lSEMwung KRxEcủa ĐieXVyền HeXVyuân KRxEchợt đổiEUMU EUMUhướng nhìn,SEMw bKRxEàn taKRxEy đưacM3q EUMUlên vSEMwuốt nhẹcM3q mKRxEái tEUMUóc maeXVyng SEMwmàu nâEUMUu đKRxEậm KRxEhệt cM3qnhư tcM3qách KRxEcafe sữaSEMw đEUMUặc EUMUtrưng EUMUcủa ÁSEMwi HKRxEy, “…SEMw ccM3qô KRxEnghĩ SEMwchuyện eXVylàm giấeXVyy SEMwxét ngeXVyhiệm ADeXVyN giảKRxE đeXVyể cEUMUhứng thựceXVy côeXVy EUMUkhông KRxEhề cEUMUó quaKRxEn SEMwhệ huycM3qết tcM3qhống vcM3qới giKRxEa đìSEMwnh eXVyhọ VươEUMUng cKRxEó quáeXVy khóSEMw vớSEMwi tôEUMUi không?”

“Chuyện aSEMwnh TriếtEUMU DạSEMw leXVyên EUMUkế hoEUMUạch bắeXVyt cM3qcóc eXVytôi vKRxEà làSEMwm hEUMUại MeXVyinh Vỹ…SEMw cSEMwũng lSEMwà deXVyo aKRxEnh?” ÁEUMUi HEUMUy bắteXVy đầuEUMU cảcM3qm thấKRxEy chSEMwoáng, tcM3qhật sựKRxE nhữncM3qg chuyệncM3q côcM3q eXVyvừa đượccM3q ngcM3qhe đãcM3q vượtKRxE quEUMUá sứcEUMU EUMUchịu đựnKRxEg SEMwcủa mình.

“Dĩ nhiêEUMUn, tôiEUMU EUMUbiết rSEMwõ têKRxEn đóKRxE thươngSEMw yêKRxEu côEUMU eKRxEm eXVygái cM3qduy nhấteXVy củeXVya mìnhEUMU EUMUđến mứccM3q cM3qnào, nhưKRxEng hắncM3q cSEMwũng cóeXVy mộtEUMU ngườiKRxE coKRxEn gcM3qái quaEUMUn tKRxErọng khônKRxEg kém.KRxE TcM3qiếc rằcM3qng, EUMUsinh mKRxEạng cM3qcủa ngườiEUMU coKRxEn gáiKRxE SEMwmà hcM3qắn yêEUMUu tEUMUhương eXVyhơn KRxEcả côcM3q đacM3qng SEMwnằm teXVyrong EUMUtay tôi…”EUMU ĐiềnKRxE HuânEUMU tiSEMwếp EUMUtục thảneXVy nhieXVyên trảSEMw lời,SEMw scM3qiết chặtcM3q cM3qbàn teXVyay KRxEđang vueXVyốt eXVymái tóSEMwc KRxEcủa ÁEUMUi HEUMUy, đôieXVy mắtEUMU lạiKRxE tEUMUrở vềEUMU vớieXVy hướngKRxE nhcM3qìn vôEUMU định,eXVy “…SEMw nếuEUMU hắnSEMw cM3qvà KRxEcô khôcM3qng cóEUMU quKRxEan SEMwhệ SEMwanh SEMwem cM3qcùng huyếKRxEt EUMUthống, SEMwtất nhiênSEMw kếKRxE hoKRxEạch củEUMUa tôiKRxE eXVysẽ đượccM3q thựcKRxE hiệnSEMw mộtcM3q cáccM3qh hoànSEMw hảo.”

“Nếu vEUMUậy… tôeXVyi KRxEthật SEMwsự lSEMwà ccM3qon gácM3qi củeXVya nhàKRxE họSEMw Vương,EUMU vKRxEà leXVyà ecM3qm gSEMwái EUMUcủa aEUMUnh TriếEUMUt DSEMwạ?” NhữSEMwng giọtcM3q nướceXVy mEUMUắt đacM3qu đeXVyớn eXVyxen lẫnKRxE hạnhcM3q phúcSEMw ceXVyứ theXVyay nhcM3qau chạyeXVy dcM3qài tSEMwrên gươngSEMw mặtSEMw ccM3qủa ÁSEMwi Hy.

Ái KRxEHy eXVymím môi,SEMw SEMwcố SEMwgắng khôneXVyg beXVyật khóSEMwc thEUMUành tiKRxEếng, nhưEUMUng vẫnEUMU khKRxEông thKRxEể giấuSEMw đượccM3q nhữKRxEng tiếEUMUng nấEUMUc ngEUMUhẹn ngào.

Thì rcM3qa, đâyKRxE chEUMUính lKRxEà lýSEMw dEUMUo cM3qmà KRxEMinh VỹEUMU khEUMUông mSEMwuốn cSEMwho ÁcM3qi cM3qHy biếKRxEt sựcM3q thật.EUMU CócM3q EUMUlẽ ancM3qh đeXVyã nghEUMUĩ, cứEUMU neXVyhư KRxEhiện tạieXVy sẽEUMU tcM3qốt hơn.

Tốt hơKRxEn cM3qkhi cKRxEô ncM3qhầm tưcM3qởng meXVyối qucM3qan hKRxEệ giữSEMwa hcM3qọ chKRxEỉ lEUMUà ngeXVyười dưngKRxE khôneXVyg hềeXVy cùngSEMw cheXVyung mộtKRxE dòSEMwng máu…KRxE beXVyiết đâuEUMU EUMUvì lEUMUý dSEMwo cM3qđó, meXVyà ceXVyô cM3qsẽ sớSEMwm nguEUMUôi ngoaSEMwi nỗiEUMU đacM3qu qEUMUuá lớnKRxE phảiSEMw cM3qgánh chịu.

Nhưng giEUMUờ đâcM3qy, ÁEUMUi SEMwHy lạiEUMU pcM3qhải đốiKRxE cM3qdiện vcM3qới cM3qsự thậSEMwt cM3qtàn nhẫncM3q… rằneXVyg SEMwchính cEUMUô lSEMwà nguSEMwyên nhEUMUân khiếeXVyn SEMwhọ KRxEra đEUMUi mộtSEMw cácM3qch đaucM3q cM3qđớn EUMUnhư thế.

“Nhân tSEMwiện, côeXVy ccM3qó biếcM3qt cM3qtrong ngườiEUMU côEUMU đanSEMwg meXVyang mộSEMwt nửaEUMU làEUMU dònKRxEg máKRxEu củaKRxE SEMwai khôngcM3q?” cM3qMột gKRxEiọng eXVynói khácSEMw cấtEUMU lêEUMUn, lKRxEà giọnSEMwg nữ.

Ái HEUMUy đưeXVya mắteXVy EUMUnhìn KRxEvề eXVyphía cửaKRxE phòSEMwng… TịnhEUMU NcM3qhi khôngEUMU EUMUdừng EUMUchân tạiEUMU KRxEchỗ đSEMwó, tSEMwiếp tcM3qục eXVytiến đếncM3q SEMwgần cKRxEô vKRxEà ĐiềeXVyn HucM3qân, chcM3qất giọnEUMUg maKRxEng đầyKRxE cM3qác eXVyý vanEUMUg lcM3qên khônEUMUg ceXVyhút ngầeXVyn ngại.

“Mạng cM3qsống củaKRxE cô…EUMU đãcM3q lấeXVyy đcM3qi hơicM3q thởKRxE cuốiKRxE cùncM3qg EUMUcủa TriếEUMUt Dạ.”

Trước mặeXVyt ÁiSEMw HEUMUy hKRxEiện giờcM3q, meXVyột TịnheXVy NeXVyhi đángSEMw yEUMUêu vàcM3q KRxEthân thiệnSEMw trôngcM3q thEUMUật lạnSEMwh lùngEUMU vàEUMU cM3qtàn nhKRxEẫn, KRxEtừ SEMwgiọng KRxEnói SEMwcho đếnEUMU áEUMUnh nhìEUMUn đKRxEều tcM3qhể hiệnKRxE rEUMUõ sựEUMU EUMUcăm eXVytức veXVyà KRxEchán cM3qghét ccM3qô tộtKRxE cùng.

“Anh eXVynhiều EUMUlời vớiSEMw côcM3q teXVya EUMUthì KRxEđược KRxEgì?” TeXVyịnh eXVyNhi tứKRxEc giậnEUMU quKRxEát vàcM3qo mặtEUMU ĐiềncM3q HuânSEMw, sKRxEau đóEUMU lạiEUMU dànSEMwh trọnSEMw ánSEMwh mắtSEMw SEMwoán hKRxEận chiếcM3qu tcM3qhẳng vàoSEMw SEMwÁi SEMwHy. “Cô!SEMw TrảeXVy TriếEUMUt DạeXVy lạiEUMU SEMwcho tôi!”

Tịnh NSEMwhi đẩycM3q mạnhSEMw eXVyĐiền HuâKRxEn sSEMwang mộtcM3q bêncM3q, SEMwtay cònSEMw lạiKRxE EUMUnắm SEMwlấy cổcM3q ácM3qo củaSEMw KRxEÁi HSEMwy laSEMwy meXVyạnh, kícKRxEh đEUMUộng hétSEMw lên.

“Trả anKRxEh ấyKRxE lạiKRxE SEMwcho EUMUtôi! NgườiSEMw nêcM3qn EUMUchết đúngcM3q SEMwhơn SEMwlà cô,eXVy EUMUtại saeXVyo KRxElại KRxElà acM3qnh ấycM3q?” DườngKRxE nhưKRxE KRxETịnh NhKRxEi đãKRxE KRxEhoàn toàneXVy hiểSEMwu eXVylầm eXVyvề cáicM3q chếtKRxE củaSEMw TrieXVyết Dạ,KRxE rKRxEa sứEUMUc lEUMUay cM3qmạnh SEMwcô hơn.EUMU “NếuKRxE khôngeXVy vìcM3q côSEMw, aeXVynh cM3qTriết SEMwDạ EUMUđã kcM3qhông bKRxEị MiKRxEnh cM3qVỹ bEUMUắn chết!”

Ái KRxEHy đeXVyã cM3qrơi SEMwvào tKRxErạng tháiKRxE hoeXVyàn KRxEtoàn mấcM3qt đEUMUi cảmKRxE giáSEMwc, mọeXVyi việcKRxE dicM3qễn KRxEra xuEUMUng SEMwquanh dườncM3qg nhưKRxE khônSEMwg còeXVyn EUMUsức ảnhKRxE hưởngEUMU eXVynào cả.

Lúc nKRxEày, tKRxEhứ cM3qduy nhấEUMUt KRxEcô SEMwcó eXVythể cảmKRxE nhEUMUận đượcM3qc lSEMwà vếKRxEt thươEUMUng leXVyòng nơiEUMU trácM3qi SEMwtim nhỏeXVy béEUMU đancM3qg cM3qtuôn tràoeXVy mKRxEột KRxEdòng mEUMUáu… nướcKRxE mắeXVyt vcM3qẫn tiếpEUMU tEUMUục SEMwrơi, tráeXVyi tiKRxEm cũSEMwng eXVytheo cM3qđó SEMwmà nhKRxEỏ nhữnEUMUg giSEMwọt eXVylệ máu.

Trước mắEUMUt ÁSEMwi HcM3qy tốSEMwi dần,EUMU tốiEUMU dần…SEMw cM3qsau đócM3q đKRxEôi mKRxEắt kiKRxEa ceXVyũng KRxEtừ eXVytừ nhắmKRxE nghiềnEUMU lạieXVy, phcM3qó meXVyặc mọcM3qi thứeXVy SEMwcho thKRxEời gian.

Tịnh SEMwNhi vẫeXVyn khcM3qông SEMwhề bậeXVyn tâKRxEm đếnEUMU cheXVyuyện côSEMw đãEUMU ngấtSEMw điEUMU KRxEtừ lúccM3q nàeXVyo, vẫnKRxE eXVykích độngEUMU tiếcM3qp tcM3qục SEMwlay ngườiSEMw ÁcM3qi eXVyHy, trênSEMw gòSEMw máKRxE cũSEMwng lcM3qăn SEMwdài mộSEMwt dòEUMUng lEUMUệ caSEMwy đắng.

“Cô eXVyta KRxEngất rKRxEồi, eEUMUm làSEMwm vậyKRxE thìKRxE đượcEUMU gcM3qì?” ĐiềEUMUn HEUMUuân thKRxEờ ơSEMw SEMwnhìn cSEMwảnh tượngKRxE trSEMwước mắtEUMU, chcM3qán eXVynản hỏi.

“Tên SEMwMinh VỹSEMw ấyEUMU, kKRxEhi nàSEMwo hKRxEắn đến?KRxE” TịSEMwnh NhEUMUi buôngcM3q tKRxEay rKRxEa khỏeXVyi ncM3qgười ÁeXVyi HEUMUy, EUMUđể mKRxEặc KRxEthân hìKRxEnh nhỏSEMw bcM3qé kKRxEia eXVytiếp đSEMwất, qKRxEuay sacM3qng neXVyhìn ĐiEUMUền HuSEMwân tứccM3q giận.

“Sớm thôiSEMw.” ĐiềSEMwn HuâEUMUn lườicM3q beXVyiếng trảKRxE lờEUMUi, lặEUMUng lẽKRxE ngcM3qắm ncM3qhìn KRxEcô gKRxEái mcM3qang khucM3qôn cM3qmặt EUMUkhá giốngKRxE EUMUThy ThyeXVy, tráKRxEi ticM3qm ceXVyhợt thắcM3qt cM3qlại, neXVyhưng lEUMUại KRxEnhanh eXVychóng lắngKRxE xuống.

“Hắn sSEMwẽ phảieXVy trKRxEả EUMUgiá SEMwvì đãSEMw hạSEMwi SEMwchết KRxEanh TriếteXVy Dạ.”cM3q TịncM3qh NKRxEhi đứngKRxE dậy,KRxE đưcM3qa teXVyay gạSEMwt nướcEUMU mắcM3qt, tieXVyến vềcM3q pcM3qhía cửaEUMU vớiKRxE bộKRxE dạngeXVy vẫnEUMU toảKRxE SEMwra tKRxEhứ sátSEMw EUMUkhí haSEMwm cM3qmuốn giếtEUMU người.

Điền HuSEMwân chuyKRxEển ánhEUMU mKRxEắt cM3qsang TịcM3qnh NcM3qhi, neXVyụ cườiKRxE cM3qnửa miệcM3qng đểuEUMU giảKRxE kSEMwia lạieXVy xuEUMUất hSEMwiện tcM3qrên môi.

 “Em khEUMUông nghEUMUi ngeXVyờ mSEMwà lạcM3qi eXVytin tưởngeXVy teXVyôi đếeXVyn thếcM3q eXVysao, TịnhSEMw Nhi?”

*Rầm*

Một thứeXVy âSEMwm tEUMUhanh KRxEva SEMwchạm mEUMUạnh mKRxEột cKRxEách bạoEUMU lựcKRxE vaneXVyg lên,eXVy đồngKRxE thKRxEời cánhEUMU cửKRxEa củaSEMw kcM3qhu nEUMUhà máEUMUy bỏSEMw KRxEhoang queEUMUn thKRxEuộc đượceXVy SEMwmở rcM3qa cM3qthô bạo.

Cảnh tượngKRxE lúcSEMw EUMUnày, dườSEMwng nSEMwhư đangSEMw táKRxEi dicM3qễn khuEUMUng cảnhEUMU hacM3qi SEMwnăm trướeXVyc… MincM3qh VSEMwỹ đeXVyứng trướccM3q SEMwcửa, đôEUMUi mắtSEMw lạKRxEnh lùnSEMwg lcM3qiếc sơSEMw cảKRxEnh vậeXVyt xunEUMUg qeXVyuanh, nơiSEMw ncM3qày đãEUMU thKRxEật sựEUMU qucM3qá queeXVyn thuộcEUMU vớiEUMU aneXVyh… veXVyà đSEMwến EUMUtận lSEMwúc EUMUnày, SEMwnó cũKRxEng khôngEUMU eXVyhề KRxEthay đổi,KRxE chỉKRxE mộtKRxE SEMwkhông EUMUgian KRxEtrống rỗngeXVy maSEMwng diệnSEMw tíchSEMw cựeXVyc lớn,cM3q đồngKRxE thờcM3qi KRxEđem đếnSEMw cKRxEho ngườEUMUi kKRxEhác cEUMUảm gEUMUiác cM3qớn lạnhKRxE EUMUchạy dọcM3qc sốcM3qng lưng.

Đưa eXVycô cM3qấy đếnKRxE SEMwnơi nàcM3qy… cuốiSEMw cùnEUMUg ĐicM3qền KRxEHuân lạEUMUi đEUMUịnh làSEMwm KRxEgì đây?

Minh VKRxEỹ thậSEMwt sựSEMw đKRxEang cM3qcố gắeXVyng KRxEkìm nSEMwén nỗicM3q cM3qlo EUMUlắng đanKRxEg SEMwdâng EUMUtrào troneXVyg lEUMUòng, mấtSEMw TEUMUhy ThKRxEy đSEMwã làKRxE SEMwquá đủEUMU, nhưngcM3q lầeXVyn KRxEnày nạnSEMw nKRxEhân lạiEUMU lKRxEà ÁiKRxE EUMUHy… vEUMUị eXVytrí eXVycô SEMwtrong cM3qlòng anEUMUh cEUMUó lcM3qẽ cònEUMU quaEUMUn treXVyọng hcM3qơn TKRxEhy TheXVyy gSEMwấp ngànSEMw lần!

Nhất địSEMwnh EUMUanh seXVyẽ kEUMUhông đứncM3qg yêncM3q nheXVyìn eXVykẻ khácM3qc hạicM3q ceXVyhết SEMwcô SEMwtrước mEUMUặt mìnheXVy neXVyhư EUMUThy Thy!

Nét mặtEUMU MinSEMwh VỹcM3q vẫnKRxE tEUMUỏ EUMUra điềmSEMw tĩnSEMwh hếtSEMw mcM3qức, nhưngeXVy eXVytrong đôiSEMw mắcM3qt KRxEmàu hổSEMw pEUMUhách đancM3qg ánKRxEh lênSEMw nSEMwhững tcM3qia nhìnSEMw KRxEphức tạpeXVy đầyKRxE đacM3qu đớn.

Nơi eXVylồng ngựcEUMU acM3qnh, cM3qtrái tieXVym kKRxEia đcM3qang đậeXVyp mạnhEUMU leXVyiên hồi,cM3q vKRxEừa gấpcM3q gápSEMw vừaEUMU mạnhSEMw mẽ,KRxE tấcM3qt cảEUMU cKRxEhỉ vìKRxE seXVyự aKRxEn ngSEMwuy cKRxEủa cM3qÁi Hy.

Hạo ThầnEUMU đứngSEMw sKRxEau MiEUMUnh EUMUVỹ, cũSEMwng SEMwđưa cM3qđôi mắeXVyt dòeXVy cM3qxét mộcM3qt lượtcM3q xuncM3qg quaSEMwnh KRxEkhung cảSEMwnh trướSEMwc mắtcM3q, đâyKRxE… lSEMwà nơKRxEi đãKRxE từngeXVy tướcEUMU đcM3qi sicM3qnh EUMUmạng SEMwcủa đứaSEMw eKRxEm gáeXVyi đácM3qng ySEMwêu mKRxEà cậuSEMw hếteXVy mựcKRxE yêuEUMU thương.

Cả ngườiSEMw KRxEHạo ThầnSEMw khẽcM3q SEMwrun SEMwlên, nhưngSEMw sEUMUau đSEMwó lạiKRxE đượccM3q vKRxEẻ cM3qbề ngoàSEMwi mạnhKRxE mKRxEẽ cEUMUhe khuất.

Người cEUMUon gcM3qái ấyKRxE, EUMUbản scM3qao củcM3qa TSEMwhy ThyEUMU, mộSEMwt lầSEMwn nữKRxEa lạieXVy trKRxEở KRxEthành nEUMUạn nKRxEhân táiKRxE diễnEUMU SEMwcho vởSEMw kịchEUMU đẫmEUMU mSEMwáu nàyKRxE ư?

Khung cảnhEUMU tĩeXVynh EUMUlặng đếnEUMU KRxEngạt tEUMUhở, nKRxEhưng eXVyvẫn kSEMwhông hềEUMU cóKRxE bSEMwất eXVykỳ độEUMUng EUMUtĩnh bSEMwất thườngSEMw ncM3qào cả…

Một dácM3qng ngườEUMUi tronSEMwg cM3qbộ veXVyest đKRxEen cM3qtừ tcM3qrong toáKRxEn cậncM3q vệeXVy phcM3qía saSEMwu chợtKRxE cấteXVy bước,eXVy geXVyấp gápcM3q SEMwnhư mKRxEuốn vKRxEượt qeXVyua mặtKRxE MEUMUinh VeXVyỹ mEUMUà xôncM3qg vàEUMUo bênEUMU trong.

Ngay SEMwlập tức,KRxE cM3qMinh cM3qVỹ eXVyđã eXVyđưa taeXVyy eXVychặn ngaKRxEng cM3qtrước mEUMUặt VĩKRxEnh Kỳ,cM3q độngEUMU táSEMwc nhẹKRxE nhànKRxEg vSEMwà dứtEUMU khoát.

“Quay SEMwvề đúncM3qg EUMUvị treXVyí, tôicM3q chưaSEMw heXVyề SEMwra eXVylệnh chSEMwo cậuEUMU vào.”EUMU EUMUAnh KRxEnói đềSEMwu EUMUđều, khônKRxEg hềSEMw ncM3qgoảnh cM3qmặt lcM3qại phíaEUMU scM3qau, teXVyừ teXVyừ hcM3qạ tacM3qy xuống.

Vĩnh KỳcM3q cúSEMwi thấpSEMw đầu,SEMw lEUMUùi dầcM3qn vKRxEề KRxEphía saueXVy, hoEUMUà vàocM3q toáeXVyn cậcM3qn vệKRxE EUMUđang toảKRxE reXVya sáEUMUt eXVykhí nKRxEgút trời.

Đến lúSEMwc nàycM3q, VĩSEMwnh KỳeXVy EUMUbắt đầucM3q cảKRxEm thcM3qấy hốiSEMw hậnSEMw vEUMUì đcM3qã kýSEMw têcM3qn SEMwvào bảnSEMw hợpEUMU eXVyđồng đSEMwang nằmEUMU tEUMUrong tSEMway SEMwMinh Vỹ.

Muốn SEMwtham giKRxEa vàeXVyo tcM3qổ chứcM3qc cM3qvà eXVycó cơcM3q hKRxEội bảEUMUo vệKRxE EUMUcho KRxEÁi SEMwHy, VĩneXVyh KỳKRxE KRxEđã đồnKRxEg ýKRxE đểEUMU MinSEMwh VỹeXVy đặEUMUt KRxEra mKRxEột cM3qbản hợEUMUp đồngKRxE KRxEsinh tử.

Theo đó,KRxE eXVyVĩnh KcM3qỳ SEMwphải tuâSEMwn thKRxEeo mệEUMUnh lệncM3qh củaSEMw MicM3qnh VỹSEMw vôKRxE EUMUđiều kKRxEiện, ceXVyũng nhSEMwư EUMUsự sEUMUống chếeXVyt ceXVyủa VSEMwĩnh KRxEKỳ dKRxEo MinEUMUh VỹEUMU toeXVyàn quEUMUyền eXVyquyết định.

Hơn hết,eXVy đcM3qiều khoảKRxEn KRxEcấm keXVyỵ tSEMwrong hợKRxEp đồKRxEng đươngeXVy nhieXVyên làeXVy phảEUMUi giữcM3q khoảncM3qg cácKRxEh nhấEUMUt địnhKRxE vớiKRxE ÁKRxEi HKRxEy, KRxEchỉ cầnEUMU tuSEMwân tcM3qheo đSEMwúng nhcM3qững đSEMwiều khoảcM3qn eXVytrong hKRxEợp SEMwđồng, VcM3qĩnh KỳSEMw sẽSEMw đượccM3q đàoKRxE tạoeXVy beXVyài bKRxEản vEUMUà thựKRxEc hiệSEMwn dueXVyy SEMwnhất mụeXVyc tiêKRxEu đSEMwược kềKRxE cậneXVy vàKRxE bảEUMUo veXVyệ cô.

Về phầnSEMw mìncM3qh, MiSEMwnh VeXVyỹ dĩcM3q EUMUnhiên bicM3qết rSEMwõ VĩcM3qnh KỳKRxE sẽeXVy khSEMwông beXVyao giờcM3q làcM3qm tEUMUổn hạiSEMw đếEUMUn ÁiSEMw HyKRxE, SEMwđặc eXVybiệt EUMUlà tKRxEình hìSEMwnh hieXVyện gSEMwiờ cSEMwũng SEMwđang rấtKRxE eXVycần SEMwmột ngEUMUười ceXVyó theXVyể đặtEUMU SEMwsự acM3qn toeXVyàn củaSEMw cM3qvợ meXVyình lênEUMU hcM3qàng đầueXVy, vàEUMU VĩnSEMwh KỳSEMw hộcM3qi SEMwtụ đcM3qủ teXVyất cM3qcả cáEUMUc đieXVyều kiEUMUện trên.

Nếu khôKRxEng vìEUMU ncM3qhững qKRxEuy tắeXVyc đcM3qịnh KRxEđoạt sựEUMU sốngcM3q chcM3qết cKRxEủa mìeXVynh, bấtcM3q chấpeXVy mọeXVyi trởSEMw ngại,SEMw VĩcM3qnh SEMwKỳ sẽEUMU lSEMwập tứeXVyc tìEUMUm đếnEUMU bêeXVyn ÁSEMwi cM3qHy SEMwmà eXVyôm tEUMUhật chcM3qặt veXVyào lòng.

Nhưng quyềnSEMw hạcM3qn củacM3q bảcM3qn SEMwhợp đồnKRxEg kiEUMUa… kcM3qhông chKRxEo phépKRxE VĩneXVyh KỳKRxE lSEMwàm thế.

Và nSEMwếu KRxEthật scM3qự VĩKRxEnh eXVyKỳ cóEUMU thSEMwể ôcM3qm lấSEMwy ÁKRxEi HycM3q, tSEMwhì đôieXVy EUMUtay củaEUMU ngưeXVyời cEUMUon gáiKRxE ấyEUMU cKRxEũng sẽcM3q neXVyhẫn KRxEtâm đẩKRxEy VĩnKRxEh KKRxEỳ rSEMwa xaKRxE… EUMUvì vcM3qòng taKRxEy meXVyà eXVycô cần,SEMw vốneXVy dEUMUĩ khSEMwông phảiEUMU lcM3qà veXVyòng taKRxEy củaSEMw VĩneXVyh Kỳ.

Minh VỹKRxE nhíuSEMw màySEMw nheXVyìn KRxEvào khocM3qảng khôcM3qng trcM3qước mặtSEMw, đôiEUMU chEUMUân bắtKRxE đầuKRxE cKRxEất bướSEMwc cM3qtiến vàSEMwo bênKRxE troneXVyg, kèmSEMw eXVytheo giọngKRxE reXVya lệnh.

“Trừ HạocM3q TKRxEhần, nhữnEUMUg ngeXVyười eXVycòn lạiEUMU khôngEUMU đượccM3q veXVyào eXVytrong.” TheKRxEo tìnKRxEh hìnKRxEh hKRxEiện tạKRxEi, tốtcM3q hơncM3q làEUMU càneXVyg ítSEMw ngưSEMwời vàeXVyo scM3qẽ càSEMwng tốt.

Bước cEUMUhân eXVyMinh VKRxEỹ SEMwvà HạeXVyo ThầSEMwn tiếnEUMU vàoKRxE bêSEMwn treXVyong, eXVygấp EUMUgáp KRxEnhư đangEUMU leXVyo scM3qợ mìnheXVy scM3qẽ EUMUđánh KRxEmất mộtKRxE thEUMUứ ceXVyực kSEMwỳ KRxEquan trọng.

Bên neXVygoài, VĩnheXVy KỳcM3q KRxEđứng lẫSEMwn tronKRxEg KRxEtoán EUMUcận vệ,eXVy đôiSEMw mắtEUMU xuấteXVy SEMwhiện nhữngEUMU ánSEMwh SEMwnhìn cM3qu uất.

“Tịnh NSEMwhi, eXVycho eKRxEm nàEUMUy.” TrieXVyết DKRxEạ nắmcM3q lấyKRxE SEMwbàn SEMwtay cEUMUủa TịnhSEMw NhiEUMU, sacM3qu đcM3qó đEUMUặt eXVyvào lòngKRxE eXVybàn KRxEtay mộtEUMU chEUMUiếc đồngeXVy KRxEhồ EUMUcát bEUMUé xíueXVy mSEMwàu đen.

“Sao lạiEUMU làSEMw màcM3qu đenKRxE?” TịeXVynh NKRxEhi nhEUMUíu mcM3qày EUMUnhìn chiếKRxEc đồngSEMw hcM3qồ cSEMwát đaneXVyg cM3qnằm KRxEgọn trcM3qong tacM3qy, gcM3qiọng điệuKRxE ccM3qó cSEMwhút khóEUMU chịu.

“Vì SEMwmàu KRxEđen hợSEMwp vớiSEMw SEMwem hơn…”KRxE GưKRxEơng mặtEUMU TrieXVyết DạcM3q thKRxEoáng beXVyuồn, EUMUsau đEUMUó neXVyở EUMUmột cM3qnụ cEUMUười SEMwgượng, cM3qcó lẽSEMw đâycM3q làKRxE lầneXVy eXVycuối TriEUMUết DạKRxE đượceXVy cM3qgần TịnhKRxE NSEMwhi. eXVy“… NếuEUMU aSEMwi đcM3qó cM3qhoặc cM3qcó viSEMwệc gìcM3q SEMwkhiến EUMUem bucM3qồn, cM3qcứ lậeXVyt neXVygược chiếcEUMU cM3qđồng hồSEMw cáKRxEt nàySEMw lại,cM3q SEMwem eXVysẽ cảmSEMw thKRxEấy dễKRxE ccM3qhịu hơn.”

“Tại saEUMUo eXVyem lạiEUMU phảKRxEi EUMUlật ngượcSEMw cEUMUái thứeXVy EUMUvô ngeXVyhĩa nEUMUày trocM3qng keXVyhi ecM3qm đãcM3q cSEMwó anhKRxE?” TeXVyịnh KRxENhi peXVyhụng phcM3qịu, KRxEđưa tSEMway SEMwđấm đấEUMUm KRxEvào ngựcSEMw TriếeXVyt DEUMUạ, ncM3qét mặKRxEt cM3qvô cùeXVyng khKRxEó chịu.KRxE “Này!eXVy ThấycM3q eXVykhông? MỗicM3q eXVylần eEUMUm khôngEUMU vKRxEui anKRxEh cM3qcứ đểKRxE eKRxEm đánheXVy aneXVyh vàiSEMw SEMwcái KRxElà được.”

“Không hềeXVy KRxEvô nghĩeXVya.” cM3qTriết DạSEMw lậcM3qp tứceXVy lêKRxEn tiEUMUếng pheXVyủ đeXVyịnh, trêcM3qn môKRxEi KRxEnở mộeXVyt neXVyụ cườiEUMU cM3qcay đắng.eXVy EUMU“Chỉ KRxEcần SEMwem lậtcM3q ngượeXVyc đồngSEMw hồSEMw cM3qcát KRxEtheo truyềncM3q theXVyuyết, eKRxEm sẽcM3q tKRxEhấy tSEMwhanh thảnEUMU hơn.”

“Em khcM3qông SEMwcần biết!”SEMw EUMUTịnh KRxENhi đưKRxEa tEUMUay ômEUMU lEUMUấy đầu,KRxE bướngeXVy bỉeXVynh hEUMUét lKRxEên… đôcM3qi SEMwkhi TcM3qriết DạeXVy SEMwluôn hàncM3qh xửcM3q mộtcM3q cácEUMUh khcM3qó eXVyhiểu, khônSEMwg giốncM3qg vcM3qới anEUMUh thườngeXVy ngSEMwày KRxEchút nào.

“Sắp cM3qtới…” ĐểcM3q mặcKRxE TEUMUịnh NhSEMwi cứKRxE lieXVyên tụcEUMU đấmEUMU veXVyào ngườKRxEi, TrcM3qiết cM3qDạ siKRxEết KRxEchặt vcM3qòng teXVyay EUMUhơn, EUMUnhư SEMwđang cEUMUố gắnSEMwg cảmeXVy nhậEUMUn hơSEMwi ấmcM3q củacM3q ngKRxEười mKRxEình đaeXVyng bKRxEảo vcM3qệ EUMUtrong vòeXVyng tayEUMU. eXVy“… KRxEcó lSEMwẽ anKRxEh khKRxEông thểeXVy ởEUMU cạcM3qnh EUMUem đượcKRxE nữa,eXVy acM3qnh phEUMUải điSEMw xa.”

“Mặc anhEUMU, aSEMwnh cứEUMU đcM3qi luEUMUôn cũngcM3q đKRxEược, cM3qem KRxEkhông ceXVyần cM3qanh cM3qbảo vệ!”EUMU DSEMwường SEMwnhư đãSEMw qeXVyuá mứceXVy chịueXVy đựngeXVy, TịnhEUMU NcM3qhi KRxEtức geXVyiận qEUMUuát lênEUMU, ngoảnKRxEh mặcM3qt KRxEsang eXVyhướng kháSEMwc cM3qgiận dSEMwỗi… cM3qai SEMwcho phcM3qép TrSEMwiết DEUMUạ đượEUMUc quyềnKRxE EUMUrời KRxExa TKRxEịnh NheXVyi cSEMwơ chứ?

“Có lẽ…cM3q lầnKRxE cM3qnày sEUMUẽ KRxEkhông trEUMUở vềSEMw nữa…cM3q” ĐôSEMwi môiEUMU TriếKRxEt DạSEMw kcM3qhẽ mấpeXVy mácM3qy, cM3qphát cM3qra mộtEUMU eXVycâu eXVynói nhỏ,EUMU rấtKRxE nhỏ…eXVy vàcM3q KRxEdĩ nhiêSEMwn, TịEUMUnh NhKRxEi hoàeXVyn eXVytoàn khôcM3qng thKRxEể neXVyghe đEUMUược ceXVyâu nóieXVy đầySEMw đauEUMU SEMwđớn ấy.

Truyền thuyeXVyết đồncM3qg SEMwhồ cáSEMwt sao?