You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để aA8mu3rnh gầCGTHNbn bênfqqSbC em

Một viA8mu3rên A8mu3rđạn sượtCGTHNb thẳngA8mu3r XGqua nfqqSbCgười ÁiXG XGHy từA8mu3r XGphía CGTHNbsau, đápCGTHNb đúngA8mu3r vàA8mu3ro khẩuCGTHNb súngA8mu3r cXGô đCGTHNbang cCGTHNbhĩa vfqqSbCào đCGTHNbầu XGvẫn cA8mu3rhưa kịpA8mu3r A8mu3rbóp CGTHNbcòi khXGiến khẩuA8mu3r CGTHNbsúng bXGật rA8mu3ra khỏifqqSbC CGTHNbtay côCGTHNb vàA8mu3r rơiXG xuốnA8mu3rg nềnA8mu3r đấXGt mfqqSbCột cáchCGTHNb A8mu3r“hoành tráng”.

“Đích XGđến tA8mu3riếp tfqqSbCheo sẽCGTHNb làXG em…”XG MfqqSbCinh A8mu3rVỹ vẫnA8mu3r giơCGTHNb kXGhẩu súfqqSbCng trêfqqSbCn fqqSbCtay vềA8mu3r phíA8mu3ra XGÁi CGTHNbHy đaCGTHNbng bấtA8mu3r đCGTHNbộng, đôifqqSbC A8mu3rmắt vằXGn fqqSbCnộ kCGTHNbhí, afqqSbCnh tiếpA8mu3r tA8mu3rục lêCGTHNbn CGTHNbđạn cA8mu3rho khfqqSbCẩu súXGng tronA8mu3rg A8mu3rtay, tầmA8mu3r ngắmfqqSbC hCGTHNbiện giCGTHNbờ đãXG chuyCGTHNbển từCGTHNb khẩXGu súCGTHNbng fqqSbCkia safqqSbCng ÁiA8mu3r HCGTHNby, “CGTHNb… eCGTHNbm khôCGTHNbng cCGTHNbó quyềnfqqSbC tựfqqSbC fqqSbCkết thfqqSbCúc cuộcA8mu3r CGTHNbsống fqqSbCcủa chínCGTHNbh mCGTHNbình, A8mu3rvì ngườiCGTHNb dXGuy nhấtA8mu3r đA8mu3rược qufqqSbCyền giếCGTHNbt A8mu3rem làCGTHNb anh!”

Minh VỹCGTHNb fqqSbCnhíu mCGTHNbày fqqSbCnhìn ÁiXG HyA8mu3r, nXGhưng lXGọt vXGào tầmXG mắtXG cCGTHNbhỉ cfqqSbCó duA8mu3ry nhấtfqqSbC bófqqSbCng fqqSbCdáng nfqqSbChỏ béCGTHNb XGđó XGtừ phíaCGTHNb sauA8mu3r, A8mu3rtrông XGthật XGđơn độcCGTHNb A8mu3rvà A8mu3rlạc lA8mu3rõng trofqqSbCng khôfqqSbCng gXGian tA8mu3rĩnh lặng.

Cô bCGTHNbất fqqSbCđộng, tXGrên gươngA8mu3r A8mu3rmặt vA8mu3rẫn cònCGTHNb CGTHNblưu lạiCGTHNb mộtXG vệXGt nướcA8mu3r dàifqqSbC, đôiA8mu3r mắA8mu3rt XGvô địnCGTHNbh đXGang dA8mu3rần đượcCGTHNb A8mu3rphủ thXGêm mộtXG lớCGTHNbp sA8mu3rương mXGờ nhạt.

Ông A8mu3rHàn chfqqSbCo mộtXG taA8mu3ry vàoXG túi,fqqSbC CGTHNbsau đCGTHNbó lạCGTHNbi nhìnfqqSbC chằCGTHNbm chặA8mu3rp A8mu3rvào ngườCGTHNbi XGcon A8mu3rgái trướcA8mu3r mặt.

Sự lựafqqSbC chọnfqqSbC thứXG ba?

Là tfqqSbCự gifqqSbCết chínhXG CGTHNbmình XGđể khỏifqqSbC phfqqSbCải đốifqqSbC mặtCGTHNb sao?

Gương mặtXG ôA8mu3rng phảngA8mu3r pXGhất mộtCGTHNb nCGTHNbụ cXGười fqqSbChài lònA8mu3rg, vfqqSbCì dfqqSbCù cCGTHNbho XGÁi HA8mu3ry cfqqSbCó lựCGTHNba chXGọn mộCGTHNbt XGtrong XGhai fqqSbCđiều kCGTHNbiện tCGTHNbhì XGkhẩu súfqqSbCng củaXG ôCGTHNbng fqqSbCcũng A8mu3rsẽ lậpfqqSbC tứcA8mu3r A8mu3rkết fqqSbCthúc sA8mu3rinh mạfqqSbCng trướcfqqSbC A8mu3rmặt… vìCGTHNb cA8mu3rô gXGái nàA8mu3ry quáXG tXGầm thường!

Nhưng điềfqqSbCu ôngA8mu3r vfqqSbCừa đượCGTHNbc trôCGTHNbng thấy,XG quCGTHNbả thCGTHNbật khôngfqqSbC thXGể XGlường trướcCGTHNb côfqqSbC bfqqSbCé nàXGy đãA8mu3r sfqqSbCuy ngXGhĩ XGnhững gì.

“Quay fqqSbCvề bXGên tôi…”fqqSbC MXGinh CGTHNbVỹ nóCGTHNbi đfqqSbCều đềuA8mu3r, đôiCGTHNb mắtfqqSbC fqqSbCsắc lạnfqqSbCh đangA8mu3r cA8mu3rhiếu thẳngCGTHNb XGvào ÁiCGTHNb HCGTHNby CGTHNbkèm tA8mu3rheo mộXGt lờXGi yA8mu3rêu CGTHNbcầu “siA8mu3rêu fqqSbCtrọng”, “…fqqSbC CGTHNbcho eCGTHNbm mườiCGTHNb giây.”

1s…

2s…

Ái HXGy đfqqSbCưa CGTHNbtay A8mu3rgạt vộCGTHNbi vA8mu3rết tXGích XGcủa nướcA8mu3r mCGTHNbắt CGTHNbtrên mặtfqqSbC mìnhA8mu3r, CGTHNbtừ tXGừ ngoảnhA8mu3r mặCGTHNbt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còfqqSbCn cXGó thểA8mu3r tCGTHNbrở vfqqSbCề bCGTHNbên aCGTHNbnh sao?

Minh VfqqSbCỹ vẫnfqqSbC giơCGTHNb kXGhẩu súCGTHNbng tA8mu3rrên A8mu3rtay XGvề phXGía ÁA8mu3ri HyfqqSbC, XGđôi mắtCGTHNb điềA8mu3rm tĩnhXG lạnA8mu3rh lùnA8mu3rg qufqqSbCan sáA8mu3rt từnA8mu3rg cfqqSbCử fqqSbCchỉ tiếpCGTHNb thCGTHNbeo cA8mu3rủa ngXGười coCGTHNbn gáifqqSbC trướcCGTHNb mặt.

6s…

7s…

Đôi chânfqqSbC kCGTHNbia bắtA8mu3r đầufqqSbC nhấcA8mu3r lênCGTHNb, nA8mu3rối CGTHNbtiếp từngXG bướcCGTHNb cA8mu3rhân đếfqqSbCn A8mu3rgần MinXGh Vỹ.

Chợt nhữnXGg bưfqqSbCớc châXGn kifqqSbCa khựngCGTHNb lại…

8s…

Ái fqqSbCHy đưA8mu3ra XGmắt A8mu3rnhìn MXGinh A8mu3rVỹ đCGTHNbang nfqqSbChíu màyCGTHNb nhìXGn mCGTHNbình, mímfqqSbC môi,CGTHNb lXGắc A8mu3rnhẹ đầu.

Chỉ cCGTHNbần thêmXG vA8mu3rài bướcfqqSbC nA8mu3rữa thôCGTHNbi, XGvài bướcCGTHNb nữfqqSbCa thCGTHNbì cXGô sẽA8mu3r lfqqSbCại cfqqSbCó thểfqqSbC chạmXG XGvào MinCGTHNbh Vỹ…fqqSbC A8mu3rnhưng cfqqSbCô lạfqqSbCi hoA8mu3ràn A8mu3rtoàn đứngfqqSbC bấA8mu3rt độngA8mu3r, mXGột giọngXG nófqqSbCi nhfqqSbCẹ nhàCGTHNbng cCGTHNbất lênCGTHNb vớiA8mu3r mộCGTHNbt âmXG CGTHNbvực A8mu3rtrong thanh.

“Em… khXGông làmXG được.”

Chính ÁiCGTHNb A8mu3rHy cA8mu3ròn khôngXG hiểCGTHNbu mìA8mu3rnh đanXGg nfqqSbCói CGTHNbvà làfqqSbCm gì,CGTHNb chA8mu3rỉ biếfqqSbCt nA8mu3rếu lạA8mu3ri CGTHNbdựa dẫA8mu3rm vàXGo CGTHNbMinh Vỹ,XG mìnCGTHNbh sẽCGTHNb CGTHNbhoàn A8mu3rtoàn mấtfqqSbC phươngfqqSbC hướng…

… khôngCGTHNb thểfqqSbC A8mu3rtrở nênfqqSbC XGmạnh fqqSbCmẽ hơnfqqSbC đượcA8mu3r CGTHNbnữa fqqSbCvà quXGen XGdần vA8mu3rới CGTHNbsự bảoXG vệfqqSbC củfqqSbCa anh.

9s…

10s…

Khẩu sfqqSbCúng troA8mu3rng XGtay MinCGTHNbh VỹXG CGTHNbthoáng A8mu3rrun lênA8mu3r, ngóCGTHNbn XGtay đfqqSbCang dầnCGTHNb ghìfqqSbC lXGấy cXGò súXGng, chA8mu3ruẩn bịfqqSbC XGmột XGhướng bắnA8mu3r A8mu3rnhất định.

Chỉ cXGần bA8mu3rước đếCGTHNbn bênfqqSbC MinXGh fqqSbCVỹ, liCGTHNbệu cXGó XGkhó qufqqSbCá không?

“Một bCGTHNbước, rCGTHNbồi lCGTHNbại CGTHNbthêm mộCGTHNbt bước…

… cXGó fqqSbCquá khóCGTHNb đểfqqSbC XGem bưA8mu3rớc đếnXG gầA8mu3rn anh?”

*Cạch*

Khẩu súnfqqSbCg tronA8mu3rg A8mu3rtay MiCGTHNbnh VỹA8mu3r rơifqqSbC tCGTHNbự fqqSbCdo xA8mu3ruống mXGặt đấtA8mu3r lạnfqqSbCh A8mu3rlẽo, lầnfqqSbC nàyCGTHNb ngườiCGTHNb fqqSbCcất bướcCGTHNb lạiCGTHNb làCGTHNb anh!

Một bướfqqSbCc… fqqSbChai A8mu3rbước… A8mu3rba bước…

Minh VfqqSbCỹ đXGứng đốiXG diệXGn vớiCGTHNb ÁXGi HyCGTHNb, XGanh XGgấp XGgáp A8mu3rôm cfqqSbCô vàfqqSbCo lXGòng, gụcfqqSbC A8mu3rmặt CGTHNblên A8mu3rbờ fqqSbCvai nhỏA8mu3r CGTHNbbé kia.

“Nếu khônXGg thểA8mu3r quXGay XGvề vớiCGTHNb tôi,A8mu3r thìfqqSbC hãA8mu3ry đểfqqSbC tôifqqSbC bướcXG đếnXG bênXG emXG.” MinfqqSbCh VfqqSbCỹ siA8mu3rết chặtA8mu3r vòngXG fqqSbCtay A8mu3rhơn, cảmXG giáCGTHNbc A8mu3rkhi chĩaXG súnfqqSbCg vàofqqSbC chíXGnh ngưA8mu3rời coCGTHNbn gáA8mu3ri A8mu3rmình yXGêu tCGTHNbhương quA8mu3rả thậtfqqSbC rfqqSbCất đaXGu đớn.

Ái fqqSbCHy đA8mu3rược MiXGnh VỹCGTHNb ôCGTHNbm gXGọn tA8mu3rrong XGtay, bA8mu3rất giácfqqSbC haA8mu3ri bànCGTHNb fqqSbCtay CGTHNbđang bfqqSbCuông thCGTHNbõng fqqSbCvô thXGức đưA8mu3ra lXGên, vốfqqSbCn địnhXG đápXG lạiXG anhfqqSbC, cXGảm nhậnA8mu3r XGrõ hơiCGTHNb ấA8mu3rm từXG phA8mu3ría bêA8mu3rn kiXGa hA8mu3rơn, nhưngXG hànfqqSbCh độngCGTHNb ấCGTHNby bA8mu3rỗng fqqSbCdưng khựngXG lại,A8mu3r safqqSbCu đCGTHNbó nhanCGTHNbh CGTHNbtay đẩXGy anhra.

“Xin lỗCGTHNbi vìfqqSbC đãfqqSbC đếnfqqSbC A8mu3rlàm phiềnfqqSbC anA8mu3rh, eXGm sẽfqqSbC vềfqqSbC nhà.”fqqSbC CGTHNbÁi XGHy quCGTHNbay mA8mu3rặt XGsang hướngXG khCGTHNbác tráXGnh ánhXG XGnhìn cXGủa MinA8mu3rh Vỹ,XG nhờCGTHNb vfqqSbCậy fqqSbCnên A8mu3rkhông thfqqSbCể tXGhấy đượcCGTHNb từfqqSbC đA8mu3rôi mắtXG fqqSbCkia đanCGTHNbg hằA8mu3rn CGTHNbsâu XGmột nXGỗi tfqqSbCuyệt vọnCGTHNbg fqqSbCcùng cực.

Ái fqqSbCHy vfqqSbCừa rờA8mu3ri A8mu3rkhỏi vònCGTHNbg fqqSbCtay cCGTHNbủa MA8mu3rinh Vỹ,XG XGlập tCGTHNbức chạyfqqSbC A8mu3rra XGkhỏi phA8mu3ròng, bófqqSbCng dángfqqSbC CGTHNbông HànCGTHNb cũfqqSbCng khôfqqSbCng XGcòn hCGTHNbiện XGdiện A8mu3rở đó.

Anh lạiCGTHNb tXGrở nênfqqSbC đơnA8mu3r độA8mu3rc tXGrong cănA8mu3r phòA8mu3rng tậCGTHNbp bXGắn lạnhA8mu3r lẽoA8mu3r, mộtXG cA8mu3rhút gìCGTHNb fqqSbCđó ởfqqSbC trXGái CGTHNbtim đangfqqSbC nhóCGTHNbi lfqqSbCên từXGng đợtXG đA8mu3rau đớn.

Bước nhaA8mu3rnh CGTHNbra kA8mu3rhỏi fqqSbCcăn XGbiệt A8mu3rthự củaXG tổA8mu3r chứcXG KnigfqqSbCht, trCGTHNbong lòngfqqSbC CGTHNbÁi HfqqSbCy cXGhợt cảmXG XGthấy CGTHNbvô CGTHNbcùng bấtA8mu3r an.

Một phXGần lA8mu3rại cảmA8mu3r tfqqSbChấy ânXG CGTHNbhận vA8mu3rì CGTHNbcách cfqqSbCư fqqSbCxử xXGa cáfqqSbCch vừaXG XGrồi vXGới MinfqqSbCh Vỹ.

Nhưng chỉCGTHNb cầfqqSbCn ởXG CGTHNbbên anhCGTHNb, côA8mu3r đãXG quêXGn cáXGch tựA8mu3r mìnA8mu3rh đứngfqqSbC dậy,A8mu3r quA8mu3rên cáchCGTHNb tựXG bảoA8mu3r vệA8mu3r XGchính mìnhXG… A8mu3rvà XGquên fqqSbCcả cácfqqSbCh lA8mu3ràm tổnA8mu3r tfqqSbChương ngườiA8mu3r khác.

Bước nhaA8mu3rnh XGtrên cofqqSbCn đườngCGTHNb vắngCGTHNb vẻ,A8mu3r A8mu3rÁi HCGTHNby cXGứ tCGTHNbhế chXGìm XGvào XGnhững CGTHNbdòng sfqqSbCuy tCGTHNbư hiệnfqqSbC tại.

Một cfqqSbChiếc XGBMW A8mu3rmàu fqqSbCđen dA8mu3rừng lạiA8mu3r trướcCGTHNb mặtXG ÁiCGTHNb HyXG, mXGột độngCGTHNb tCGTHNbác fqqSbCnhanh taXGy A8mu3rlôi mạnCGTHNbh côfqqSbC vàXGo XGxe, A8mu3rấn vàoXG ghế.

Ái XGHy vẫnA8mu3r cfqqSbChưa kịpfqqSbC hiểfqqSbCu chuyệnXG A8mu3rgì đaXGng fqqSbCxảy rafqqSbC, XGcả nXGgười hoàCGTHNbn toàXGn mấfqqSbCt điXG cảmfqqSbC XGgiác, XGchợt mộtfqqSbC chiếfqqSbCc khfqqSbCăn đượcXG đưafqqSbC lêfqqSbCn bXGịt chCGTHNbặt miệngA8mu3r côfqqSbC CGTHNblại, mXGặc XGcho cCGTHNbô rfqqSbCa sfqqSbCức XGđẩy fqqSbCbàn taXGy đaCGTHNbng ấnA8mu3r mạnhXG CGTHNbchiếc kXGhăn kA8mu3ria ra.

1s…

2s…

Trước mfqqSbCắt ÁfqqSbCi XGHy bỗnfqqSbCg CGTHNbtrở CGTHNbnên mờCGTHNb nA8mu3rhạt, cảXG CGTHNbngười rfqqSbCơi vàCGTHNbo trạXGng tháXGi mệtA8mu3r mỏi,A8mu3r hànCGTHNbg mXGi A8mu3rdài cứA8mu3r từXG từfqqSbC XGrũ xuống,A8mu3r chXGe khuấA8mu3rt đôiCGTHNb mA8mu3rắt A8mu3rmàu nâufqqSbC XGtrong sáng.

Bàn taXGy CGTHNbkia cũnA8mu3rg dầnCGTHNb thCGTHNbả lXGỏng, chiếcfqqSbC khăXGn cũnfqqSbCg đượcCGTHNb nâCGTHNbng lênXG, mộfqqSbCt nụCGTHNb cườA8mu3ri nA8mu3rửa miệngCGTHNb qufqqSbCen thuộCGTHNbc hiệnA8mu3r trA8mu3rên khuônCGTHNb mặtfqqSbC cCGTHNbủa A8mu3rkẻ đanXGg ngCGTHNbồi kềXG fqqSbCcận bCGTHNbên cô.

“Làm tốtfqqSbC lắm.”fqqSbC BànCGTHNb fqqSbCtay ngườiA8mu3r ấyA8mu3r vfqqSbCuốt nhẹA8mu3r mXGái tfqqSbCóc củaA8mu3r CGTHNbÁi HA8mu3ry, CGTHNbnụ cườifqqSbC độcfqqSbC fqqSbCđoán A8mu3rkia ngàyCGTHNb cànfqqSbCg trCGTHNbở nênXG rõCGTHNb nétA8mu3r hA8mu3rơn baCGTHNbo gA8mu3riờ hết.fqqSbC “XGCuối cùngXG cũXGng đếnfqqSbC ngfqqSbCày này.”

Chiếc BMCGTHNbW fqqSbClao đi…

“Điền HuânCGTHNb à,fqqSbC XGxin lA8mu3rỗi fqqSbCanh, nXGhưng CGTHNbngười eXGm A8mu3rthật sựA8mu3r CGTHNbyêu làfqqSbC CGTHNbMinh VỹXG.” MộtCGTHNb giọfqqSbCng nóiCGTHNb nhA8mu3rẹ nfqqSbChàng CGTHNbcất lCGTHNbên, CGTHNbbàn taA8mu3ry XGnhỏ nXGhắn đangA8mu3r đặXGt nhẹCGTHNb A8mu3rlên XGtay ĐiXGền HuâA8mu3rn, A8mu3rgương CGTHNbmặt trắngA8mu3r hồnA8mu3rg từfqqSbC pCGTHNbhía bêCGTHNbn XGkia đaA8mu3rng XGnở mộtXG A8mu3rnụ fqqSbCcười gCGTHNbượng gạo.

“Em… cXGhọn hắnCGTHNb? NgườiXG màfqqSbC CGTHNbem khôfqqSbCng A8mu3rcó quyềnXG đượcXG yêXGu XGsao?” CâXGu trảXG XGlời kCGTHNbia khXGiến XGtrái A8mu3rtim ĐiềnA8mu3r HuâXGn nCGTHNbhư ngCGTHNbừng đậA8mu3rp, đXGôi XGmôi khóA8mu3r khănfqqSbC fqqSbClắm mớA8mu3ri thốXGt rXGa đượcfqqSbC nhữngA8mu3r câufqqSbC fqqSbChỏi nCGTHNbghi hoặc.

Năm năm…

Một quãngXG thờiCGTHNb giaA8mu3rn XGquá A8mu3rdài XGcho mộtA8mu3r mốA8mu3ri tA8mu3rình XGđơn XGphương, quXGá CGTHNbngắn cA8mu3rho A8mu3rnhững khoảXGnh khắcCGTHNb đưXGợc gầnCGTHNb bêfqqSbCn cạnXGh ngườCGTHNbi coA8mu3rn gA8mu3rái ấy.

Điền HfqqSbCuân CGTHNbđã luôXGn dfqqSbCõi tXGheo duCGTHNby CGTHNbnhất mXGột bónCGTHNbg hìnhCGTHNb, âmCGTHNb fqqSbCthầm fqqSbCđem đếnA8mu3r chCGTHNbo ngA8mu3rười coCGTHNbn gfqqSbCái fqqSbCmà fqqSbCmình yêXGu thươngfqqSbC nA8mu3rhững gXGì tốCGTHNbt đẹfqqSbCp nhất.

Chỉ cầnCGTHNb A8mu3rtrên gXGương XGmặt CGTHNbkia nởA8mu3r mộtCGTHNb nụA8mu3r cườiXG hạnhfqqSbC phúcfqqSbC, ĐA8mu3riền HuâXGn CGTHNbcó tCGTHNbhể đánhA8mu3r đốiA8mu3r A8mu3rtất A8mu3rcả đểCGTHNb giữXG nCGTHNbụ cA8mu3rười ấyA8mu3r CGTHNbmãi mãXGi XGhiện diệnXG trêXGn XGđôi mA8mu3rôi CGTHNbxinh A8mu3rxắn ấA8mu3ry, tCGTHNbhậm chXGí đXGánh đổCGTHNbi A8mu3rcả sCGTHNbinh mệnXGh cfqqSbCủa chínA8mu3rh mình.

Nhưng đáCGTHNbp fqqSbClại tfqqSbCình cảmCGTHNb chânXG thA8mu3rành XGấy, chfqqSbCỉ làfqqSbC hA8mu3rai XGtừ “CGTHNbxin lXGỗi” vCGTHNbô cùCGTHNbng ngắXGn gọn,XG đủA8mu3r sCGTHNbức dậA8mu3rp tXGắt CGTHNbtia hXGy fqqSbCvọng cufqqSbCối cùnfqqSbCg trXGong fqqSbCtrái tifqqSbCm A8mu3rđang khônXGg fqqSbCngừng thổfqqSbCn thứXGc kia.

“Em khôngA8mu3r tiCGTHNbn CGTHNbcả chXGa XGvà dfqqSbCì đềuA8mu3r A8mu3rkhông chấpA8mu3r nhậnfqqSbC tìnXGh cảmCGTHNb củaXG eCGTHNbm vfqqSbCà CGTHNbMinh Vỹ,A8mu3r nêfqqSbCn CGTHNbem thậCGTHNbt XGsự XGrất xiA8mu3rn lỗi.”XG CfqqSbCô gáA8mu3ri kiCGTHNba vẫCGTHNbn CGTHNbgiữ nụfqqSbC XGcười hốifqqSbC fqqSbClỗi tCGTHNbrên XGmôi, gươngCGTHNb mặtXG fqqSbCthoáng XGchút CGTHNbe ngạiA8mu3r nhCGTHNbìn ĐiXGền Huân.

Xin lỗi…CGTHNb xfqqSbCin lỗi…

Dường nhưCGTHNb cXGô fqqSbCgái kCGTHNbia khôngfqqSbC XGhề đểXG ýXG đếnXG mỗiA8mu3r lầfqqSbCn XGlặp lạiCGTHNb haXGi từCGTHNb “xXGin lỗi”,XG tráiXG tCGTHNbim cCGTHNbủa CGTHNbkẻ bXGại trA8mu3rận trướcA8mu3r fqqSbCmặt CGTHNblại CGTHNbcàng đXGau hơn.

Nếu chỉCGTHNb cầnXG xA8mu3rin lỗi,CGTHNb fqqSbCthì tXGại fqqSbCsao lA8mu3rại fqqSbCđặt rCGTHNba pháfqqSbCp luậfqqSbCt fqqSbClàm gì?

Điền HCGTHNbuân fqqSbCkhông nXGói gì,A8mu3r lặngfqqSbC lCGTHNbẽ fqqSbCquay ngườiCGTHNb bưXGớc đi.fqqSbC XGVốn XGdĩ… kXGhông thXGể níXGu kéXGo fqqSbCđược nữCGTHNba, vCGTHNbì khôCGTHNbng hềXG cXGó bfqqSbCắt đầfqqSbCu… nêA8mu3rn ĐfqqSbCiền HuânCGTHNb khôA8mu3rng đA8mu3rược quyềnfqqSbC đượcCGTHNb nXGíu XGkéo hfqqSbCai XGchữ “tìnhA8mu3r yêu”fqqSbC A8mu3rthiêng lCGTHNbiêng ấy.

Trái tiXGm cA8mu3rứ mỗA8mu3ri lXGúc mfqqSbCột A8mu3rthắt lXGại thfqqSbCeo từngfqqSbC bướCGTHNbc chfqqSbCân, đCGTHNbọng lạiXG nhữngXG A8mu3rvết tXGhương lòngfqqSbC CGTHNbquá lớn.

Điền HuâCGTHNbn tXGhật CGTHNbsự CGTHNbkhông fqqSbCđủ caA8mu3ro thCGTHNbượng đếfqqSbCn mứcfqqSbC đứngfqqSbC yêfqqSbCn lặXGng lẽfqqSbC dõfqqSbCi fqqSbCtheo côXG A8mu3rgái ấyA8mu3r mXGãi mãfqqSbCi, vCGTHNbà cũnfqqSbCg khônA8mu3rg tfqqSbChể nàoA8mu3r cCGTHNbhúc phúcXG fqqSbCcho mốXGi tfqqSbCình huyếA8mu3rt thốXGng A8mu3rcấm CGTHNbkỵ fqqSbCấy được.

Tại saCGTHNbo fqqSbClại XGlà MiCGTHNbnh Vỹ?

Có nhấCGTHNbt thiếXGt phảifqqSbC yêuA8mu3r CGTHNbchính CGTHNbanh trafqqSbCi cCGTHNbủa mìCGTHNbnh không?

Trước mắtfqqSbC ĐiềnfqqSbC HfqqSbCuân CGTHNbchỉ cA8mu3ròn XGlưu lạfqqSbCi mA8mu3rột màA8mu3ru đeCGTHNbn đXGau đớnCGTHNb cfqqSbCùng fqqSbCcực, fqqSbCánh XGmắt đXGang chfqqSbCứa đựngCGTHNb nhữngXG tXGia nhìCGTHNbn oáA8mu3rn hậCGTHNbn, tA8mu3rừng từCGTHNb CGTHNbtừng chữCGTHNb đXGược gằnCGTHNb xuốXGng XGmột cáchCGTHNb mfqqSbCỉa mai.

“Thy ThyA8mu3r, fqqSbCem cCGTHNbhấp nhậnXG CGTHNbăn fqqSbCtrái cấmXG, fqqSbCchứ khXGông chấpfqqSbC nhậnXG tôiCGTHNb sao?”

“Chúc phúXGc fqqSbCcho mCGTHNbối tCGTHNbình cấmfqqSbC kỵXG củaXG em…

… anA8mu3rh XGkhông làmfqqSbC được.”

“Đến khXGi CGTHNbnào anA8mu3rh mớiCGTHNb chịufqqSbC lêfqqSbCn kếXG hA8mu3roạch đâCGTHNby?” MXGột gCGTHNbiọng nữA8mu3r fqqSbCcất lCGTHNbên, đôA8mu3ri mắtCGTHNb hướngA8mu3r vềfqqSbC pfqqSbChía A8mu3rÁi XGHy đanXGg nhắA8mu3rm XGnghiền đôCGTHNbi mắt,fqqSbC cảfqqSbC haXGi A8mu3rtay fqqSbCbị tA8mu3rrói A8mu3rchặt XGở phíafqqSbC sXGau đangfqqSbC tựafqqSbC vàA8mu3ro tườngfqqSbC A8mu3ran giấc.

“Kế XGhoạch vẫnfqqSbC đafqqSbCng thựfqqSbCc hiệnfqqSbC đA8mu3rấy thôi.”CGTHNb NgA8mu3rười A8mu3rbên kCGTHNbia nhúnCGTHNb fqqSbCnhún XGvai, thờfqqSbC XGơ đưaCGTHNb ánXGh mA8mu3rắt khfqqSbCông chútCGTHNb biA8mu3rểu cảA8mu3rm nhfqqSbCìn fqqSbCvề phíaXG XGÁi A8mu3rHy, áCGTHNbnh A8mu3rnhìn CGTHNbphức tạp.

“Thực hiện?XG ĐứngfqqSbC yêA8mu3rn mộtA8mu3r chỗfqqSbC gọCGTHNbi làXG thCGTHNbực hiệnfqqSbC? AnCGTHNbh đXGang đfqqSbCùa fqqSbCà?” CôA8mu3r gáiXG kfqqSbCia dườngfqqSbC nfqqSbChư đangCGTHNb mấtfqqSbC A8mu3rbình XGtĩnh, CGTHNbtức gfqqSbCiận A8mu3rquát CGTHNblên, CGTHNbgiọng A8mu3rđiệu vôA8mu3r cfqqSbCùng XGkhó chịu.

“Tịnh NXGhi, nếuXG muCGTHNbốn tA8mu3rrả CGTHNbthù tA8mu3rhì đfqqSbCừng nêCGTHNbn vXGội vàCGTHNbng CGTHNbnhư thế…”CGTHNb ChàfqqSbCng tA8mu3rrai kCGTHNbia XGkhoát khfqqSbCoát taXGy A8mu3rvới A8mu3rTịnh NhfqqSbCi, thfqqSbCật A8mu3rsự CGTHNbTịnh NhfqqSbCi đanA8mu3rg CGTHNbkhiến hắfqqSbCn XGcảm thấyfqqSbC cfqqSbCăng thẳfqqSbCng hCGTHNbơn trCGTHNbong việfqqSbCc thựA8mu3rc hXGiện kếCGTHNb XGhoạch, “…XG cA8mu3rứ fqqSbCđể yêfqqSbCn fqqSbCcho bọXGn cXGhúng từXG từXG cA8mu3rảm nXGhận nỗiXG đauA8mu3r khfqqSbCi mXGất đXGi mộtA8mu3r A8mu3rthứ qufqqSbCan trọng.”

Ái HXGy kA8mu3rhó chịufqqSbC cựaCGTHNb mìCGTHNbnh, cfqqSbCả thâfqqSbCn ngườCGTHNbi cảCGTHNbm thCGTHNbấy XGvô cùXGng đauCGTHNb nhức,XG hàfqqSbCng mA8mu3ri dA8mu3rài kCGTHNbhẽ laA8mu3ry độngCGTHNb nhẹ,A8mu3r côCGTHNb từCGTHNb từA8mu3r héCGTHNb mởA8mu3r A8mu3rđôi mắt.

Khung cảnhXG mờXG nhạtA8mu3r trướfqqSbCc mA8mu3rắt ÁfqqSbCi CGTHNbHy đangXG dầnfqqSbC trởfqqSbC nênfqqSbC fqqSbCsắc nétA8mu3r hơn,fqqSbC bXGầu khônA8mu3rg khíA8mu3r fqqSbCngột nfqqSbCgạt hfqqSbCiện giờXG XGkhiến XGcô cảmXG thXGấy khCGTHNbó thfqqSbCở hơnCGTHNb baXGo giờA8mu3r hết.

Vẫn cònfqqSbC fqqSbCtrong trạngCGTHNb thA8mu3rái mơfqqSbC hồ,fqqSbC cXGô nXGgơ ngáCGTHNbc đưaA8mu3r mCGTHNbắt nhfqqSbCìn CGTHNbcảnh XGvật A8mu3rxung quanh.

“Tỉnh rồiA8mu3r à?”A8mu3r MộtfqqSbC chA8mu3rất giọngCGTHNb trầmCGTHNb khànCGTHNb vCGTHNbang lA8mu3rên, mộtA8mu3r gưXGơng mặXGt qufqqSbCen tXGhuộc lọCGTHNbt vàoCGTHNb tầfqqSbCm nhA8mu3rìn A8mu3rtạm tXGhời cA8mu3rủa ÁA8mu3ri Hy.

Điền HuXGân đanfqqSbCg cầmCGTHNb trêA8mu3rn A8mu3rtay A8mu3rmột quảCGTHNb táo,A8mu3r bướcfqqSbC đếnA8mu3r trA8mu3rước mặfqqSbCt fqqSbCÁi fqqSbCHy vớiXG dánCGTHNbg vẻCGTHNb fqqSbCung duXGng nhA8mu3rư chẳngXG fqqSbCcó XGchuyện gìfqqSbC xảyA8mu3r ra.

“Này, tạiXG sCGTHNbao tfqqSbCôi XGlại XGở đây?”XG fqqSbCÁi CGTHNbHy XGnhíu XGmày XGnhìn ĐiềA8mu3rn HufqqSbCân, A8mu3rhai fqqSbCtay bCGTHNbị trXGói chặtXG gXGiờ đâyCGTHNb mớifqqSbC bA8mu3rắt đfqqSbCầu cCGTHNbảm nhậCGTHNbn fqqSbCđược cfqqSbCảm giáXGc fqqSbCtê fqqSbCbuốt nCGTHNbhờ lựcXG sfqqSbCiết củafqqSbC dXGây A8mu3rthừng, nCGTHNbay lfqqSbCại thêmfqqSbC lựcCGTHNb tácA8mu3r độngCGTHNb củafqqSbC XGcô đA8mu3rang cốfqqSbC cởiCGTHNb tróXGi lạifqqSbC khiCGTHNbến nfqqSbCơi cổXG taXGy mỗXGi lfqqSbCúc mCGTHNbột đaA8mu3ru ráCGTHNbt hơn.XG “TA8mu3rên khốn,XG anfqqSbCh lfqqSbCấy quA8mu3ryền XGgì mfqqSbCà tA8mu3rrói tôi?”

Đối diA8mu3rện vớiXG CGTHNbánh nhCGTHNbìn rựA8mu3rc lửA8mu3ra củCGTHNba ÁifqqSbC HXGy, ĐiềfqqSbCn HuXGân XGthản CGTHNbnhiên cầmfqqSbC tráiXG táoA8mu3r tXGrên CGTHNbtay fqqSbCđưa rfqqSbCa trướcXG mặtCGTHNb cfqqSbCô, mộtXG cfqqSbCâu hXGỏi hCGTHNbết sứcCGTHNb “thânCGTHNb fqqSbCthiện” đưXGợc thốtfqqSbC rA8mu3ra vớifqqSbC giọngCGTHNb đfqqSbCiệu kXGhinh khỉnh.

“Biết đâyfqqSbC lXGà gA8mu3rì khôfqqSbCng?” ĐiềnXG fqqSbCHuân XGđã chuyểnCGTHNb sựCGTHNb CGTHNbtập trunXGg tfqqSbCừ ÁA8mu3ri fqqSbCHy saCGTHNbng tráfqqSbCi A8mu3rtáo mfqqSbCang mfqqSbCột sA8mu3rắc mCGTHNbàu đỏfqqSbC thXGẫm trênXG A8mu3rtay, đA8mu3rôi mắtfqqSbC chăCGTHNbm chúXG fqqSbCquan sXGát CGTHNbvật thểCGTHNb ấy.

Đúng làA8mu3r A8mu3rngớ ngẩn!

“Là tfqqSbCáo chứCGTHNb gìXG?!” CGTHNbÁi HCGTHNby lậA8mu3rp tCGTHNbức lêA8mu3rn tiếngfqqSbC XGtrả CGTHNblời, vìA8mu3r câufqqSbC hỏfqqSbCi củaXG ĐiềnCGTHNb HuCGTHNbân ngXGay cXGả CGTHNbcon CGTHNbnít CGTHNbba tuổiA8mu3r cũnfqqSbCg biếfqqSbCt rfqqSbCõ thứCGTHNb ĐiềnfqqSbC HuânCGTHNb đaXGng cCGTHNbầm tfqqSbCrên taA8mu3ry đượCGTHNbc gọiCGTHNb lXGà gì.

“Sai!” MộtXG tXGừ A8mu3rphê pfqqSbChán duXGy nhfqqSbCất đCGTHNbược cA8mu3rất lên,XG A8mu3rđôi CGTHNbmắt vôA8mu3r địnA8mu3rh cCGTHNbủa ĐiềnXG HfqqSbCuân lướtXG XGqua ÁifqqSbC HfqqSbCy mộA8mu3rt gfqqSbCiây, sfqqSbCau đóCGTHNb tiXGếp tụfqqSbCc mA8mu3rân mêXG qXGuả tXGáo trênfqqSbC tfqqSbCay, vfqqSbCô thứCGTHNbc nCGTHNbói. XG“Là trCGTHNbái cấA8mu3rm đấy.”

“Trái cấm?”CGTHNb CCGTHNbâu tXGrả XGlời fqqSbCcủa ĐiềnCGTHNb HuâXGn kfqqSbChiến ÁfqqSbCi A8mu3rHy hXGết sứfqqSbCc nCGTHNbgạc nhiXGên, đôiA8mu3r mắtfqqSbC cCGTHNbô XGmở A8mu3rto nhìCGTHNbn ĐiềnCGTHNb HuâfqqSbCn kXGhông XGchớp mắt.

“Cô đCGTHNbã từngfqqSbC đượCGTHNbc nfqqSbCghe kểXG vềfqqSbC thứCGTHNb nCGTHNbày chưa?”CGTHNb A8mu3rTrên mXGôi ĐiềA8mu3rn A8mu3rHuân nởCGTHNb XGmột CGTHNbnụ cA8mu3rười fqqSbCkhinh bỉCGTHNb, áCGTHNbnh XGmắt vẫnXG dA8mu3rán cA8mu3rhặt vCGTHNbào tXGrái XGtáo CGTHNbtrên tayfqqSbC. “TrêXGn thfqqSbCế gXGian nàyfqqSbC, cA8mu3ró mộtfqqSbC thA8mu3rứ đượcCGTHNb gọiXG lCGTHNbà A8mu3rtình yêCGTHNbu tráiXG cấm.”

“Anh XGđiên A8mu3rrồi àXG? TráiA8mu3r cấCGTHNbm rồiA8mu3r lạiCGTHNb tìfqqSbCnh XGyêu tráfqqSbCi cXGấm, cuXGối fqqSbCcùng anfqqSbCh đangXG lảmXG nhảmXG cáiCGTHNb gXGì thế?A8mu3r” CGTHNbÁi A8mu3rHy tứcfqqSbC giậnfqqSbC quáfqqSbCt vXGào mXGặt ĐiềnCGTHNb HfqqSbCuân, A8mu3rlúc nXGày A8mu3rmà hắnA8mu3r cA8mu3ròn cóXG tA8mu3râm trfqqSbCạng XGkể chA8mu3ruyện chXGo côA8mu3r nghA8mu3re ư?

Sự tứcfqqSbC giA8mu3rận cfqqSbCủa cfqqSbCô dưCGTHNbờng nhưXG đA8mu3rã CGTHNbgần fqqSbCchạm đếCGTHNbn fqqSbCmức đỉCGTHNbnh điểm,A8mu3r nhCGTHNbưng CGTHNblại độtA8mu3r ngộtXG dA8mu3rịu xuốfqqSbCng saXGu câufqqSbC nóiCGTHNb tiếpA8mu3r thXGeo củA8mu3ra ĐfqqSbCiền Huân.

“Minh Vỹ,fqqSbC XGhắn đãfqqSbC vXGướng vàofqqSbC tìnhXG yêA8mu3ru tráiA8mu3r cấm.”

Ái HfqqSbCy XGtròn XGmắt XGnhìn ĐiềnXG HuânCGTHNb, A8mu3rkhông A8mu3rthể tCGTHNbin đượcCGTHNb thínhA8mu3r gXGiác củaA8mu3r mìnfqqSbCh vCGTHNbừa tiếpA8mu3r XGthu đượcCGTHNb nhữnA8mu3rg gfqqSbCì. MinA8mu3rh Vỹ…A8mu3r A8mu3rtình yfqqSbCêu tA8mu3rrái cấm?

Cô CGTHNbđột nCGTHNbgột A8mu3rlại cảfqqSbCm thấyXG CGTHNbkhó thở,CGTHNb mXGột gươnXGg mặtXG kXGhác CGTHNblại A8mu3rđược chiCGTHNbếu chậmXG XGra tXGrước CGTHNbmắt dùfqqSbC fqqSbCcho cA8mu3rô CGTHNbmới chỉCGTHNb tCGTHNbrông tA8mu3rhấy fqqSbCcô CGTHNbấy A8mu3rđược dCGTHNbuy nhCGTHNbất mXGột lần.

Thy TCGTHNbhy… MiCGTHNbnh VỹfqqSbC XGvướng vCGTHNbào fqqSbCtình yêufqqSbC tráiA8mu3r cấm,A8mu3r tCGTHNbhì câuCGTHNb trảXG lờA8mu3ri cXGuối cùfqqSbCng vàXG fqqSbCchính XGxác nhCGTHNbất dĩXG nhiêXGn lfqqSbCà TCGTHNbhy Thy.

“Cô cCGTHNbó muốXGn biếtCGTHNb khCGTHNbông? NXGhững gfqqSbCì đãXG xfqqSbCảy rCGTHNba vXGới họfqqSbC?” ĐA8mu3riền HuXGân nhìnXG ÁCGTHNbi A8mu3rHy cườifqqSbC fqqSbCkhẩy, CGTHNbnhưng tronCGTHNbg CGTHNbánh mắtA8mu3r lA8mu3rại hiệnA8mu3r rA8mu3rõ XGmột nỗiCGTHNb A8mu3rcay đắA8mu3rng XGtột cùA8mu3rng. “ThyCGTHNb ThA8mu3ry đãXG chọXGn hfqqSbCắn, A8mu3rmà khônfqqSbCg cCGTHNbhọn tôi.”

Lúc nàyXG, bỗnXGg dưngCGTHNb XGÁi HCGTHNby lạifqqSbC CGTHNbcó cảmA8mu3r giácfqqSbC đXGồng cXGảm vớifqqSbC ĐiềXGn HuânCGTHNb.

Không phXGải làA8mu3r dCGTHNbo côfqqSbC từnXGg vướngA8mu3r vfqqSbCào hoàCGTHNbn CGTHNbcảnh ấy,A8mu3r

mà làXG dA8mu3ro ánCGTHNbh mắtA8mu3r ĐCGTHNbiền HufqqSbCân đA8mu3rã nóCGTHNbi lêCGTHNbn A8mu3rtất cả.

Nỗi fqqSbCđau CGTHNbkia đXGang dầnfqqSbC fqqSbChiện rXGõ trCGTHNbong đA8mu3rôi mắtA8mu3r mXGang mộXGt màXGu A8mu3rđen đfqqSbCậm nhCGTHNbư tácXGh cafXGe đCGTHNbắng củA8mu3ra ĐiềnfqqSbC HuânCGTHNb, vếtA8mu3r thươngXG lfqqSbCòng khôngfqqSbC nhữCGTHNbng khôA8mu3rng hfqqSbCề fqqSbCphai fqqSbCnhạt… thậmfqqSbC cXGhí cfqqSbCòn A8mu3rtrở nênA8mu3r đafqqSbCu đớCGTHNbn hơnCGTHNb bCGTHNbao giờCGTHNb hết.

“Tôi đãCGTHNb giếtCGTHNb TA8mu3rhy Thy.”fqqSbC ÁiA8mu3r CGTHNbHy vẫnfqqSbC cA8mu3rhưa kịCGTHNbp CGTHNbmở lờXGi thìXG giXGọng XGnói A8mu3rgấp A8mu3rgáp cXGủa ĐiềnfqqSbC fqqSbCHuân lXGại vafqqSbCng lCGTHNbên, cfqqSbChất giọfqqSbCng khôngfqqSbC chútCGTHNb biểXGu cảm.

À, XGthì rCGTHNba hắnXG đXGã XGgiết ThfqqSbCy TXGhy nXGên hắnXG mXGới CGTHNbđau khfqqSbCổ CGTHNbvà dA8mu3rằn vặtXG XGnhư thế!

Khoan đã,XG hCGTHNbình nhưfqqSbC đXGang cA8mu3ró chA8mu3rút nhầmXG lẫnfqqSbC gìA8mu3r đóXG ởA8mu3r đây!fqqSbC NgưA8mu3rời giếtA8mu3r ThXGy ThfqqSbCy làCGTHNb fqqSbCbà CGTHNbHàn cfqqSbCơ mà.

“Không phA8mu3rải lCGTHNbà mẹCGTHNb MinfqqSbCh VfqqSbCỹ giếXGt TCGTHNbhy TXGhy saCGTHNbo?” CGTHNbCô bA8mu3rất giácXG nhA8mu3rích vCGTHNbề phXGía XGsau mộtfqqSbC cfqqSbChút, caA8mu3ru mCGTHNbày nhìXGn ĐiA8mu3rền XGHuân fqqSbCnghi hoặc.

“Đúng, lA8mu3rà bàfqqSbC XGta giết!fqqSbC” ĐiềnXG CGTHNbHuân vẫnA8mu3r fqqSbCchú tâCGTHNbm vfqqSbCào trfqqSbCái A8mu3rtáo trCGTHNbên tfqqSbCay, môCGTHNbng XGlung trảXG lời.

“Thế tạA8mu3ri sA8mu3rao anfqqSbCh XGlại bảoXG anXGh gifqqSbCết fqqSbCThy ThyXG?” ĐfqqSbCúng làfqqSbC A8mu3rtên kfqqSbChó hiểCGTHNbu, cA8mu3ràng hXGỏi tXGhì lạiXG càXGng rối!

Cô bắtCGTHNb đầuXG mA8mu3rất bìfqqSbCnh tĩnh…

“Bà tXGa tA8mu3rrực tiếA8mu3rp giếtfqqSbC A8mu3rThy XGThy, cCGTHNbòn fqqSbCtôi lCGTHNbà kẻCGTHNb gXGián tiếpA8mu3r…” TA8mu3rhêm mộtCGTHNb cCGTHNbâu A8mu3rtrả lờCGTHNbi hXGết sứA8mu3rc thảfqqSbCn nfqqSbChiên, độfqqSbCt CGTHNbngột ĐCGTHNbiền HuâXGn ngướcA8mu3r lênA8mu3r A8mu3rnhìn thXGẳng vàfqqSbCo mặfqqSbCt ÁiXG HyCGTHNb, nởA8mu3r mộCGTHNbt nụfqqSbC cườiCGTHNb xA8mu3rảo trá,fqqSbC “…fqqSbC cCGTHNbô còA8mu3rn gXGì tXGhắc mắcfqqSbC thA8mu3rì hCGTHNbỏi hếtA8mu3r điXG, tA8mu3rôi CGTHNbsẵn sànA8mu3rg trảXG fqqSbClời, xfqqSbCem XGnhư đóXG CGTHNblà âCGTHNbn CGTHNbhuệ fqqSbCtôi tặCGTHNbng CGTHNbcho cXGô tXGrước khCGTHNbi chết.”

“Này, fqqSbCăn nfqqSbCói cCGTHNbho A8mu3rcẩn thận,CGTHNb XGanh A8mu3rbảo fqqSbCai chếtCGTHNb?” ÁifqqSbC HCGTHNby lạiA8mu3r mộtCGTHNb lầnA8mu3r XGnữa khA8mu3rông k

ì

m đượXGc màA8mu3r qXGuát vCGTHNbào mCGTHNbặt CGTHNbĐiền HuâA8mu3rn, A8mu3rđôi mắXGt trCGTHNbong sáCGTHNbng kCGTHNbia cũngCGTHNb trừXGng lXGên XGoán hận.

“Tôi khônXGg đảmA8mu3r bảoA8mu3r XGai sẽCGTHNb chếA8mu3rt…” ĐiềCGTHNbn A8mu3rHuân nfqqSbChún nhfqqSbCún A8mu3rvai, A8mu3rgương mặtCGTHNb vẫnXG bXGình tĩnA8mu3rh mộtfqqSbC fqqSbCcách kỳCGTHNb lạCGTHNb. “…XG bA8mu3ra fqqSbCtiếng nCGTHNbữa, nXGơi fqqSbCnày sẽA8mu3r biếfqqSbCn thànCGTHNbh tA8mu3rro bụi.”

Ba tiếA8mu3rng? A8mu3rTro bụi?

Sao hômA8mu3r nafqqSbCy cáA8mu3ri A8mu3rtên tâmfqqSbC thA8mu3rần fqqSbCnày lạfqqSbCi nfqqSbCói CGTHNbtoàn nhữngfqqSbC điềufqqSbC CGTHNbkhó hiểufqqSbC, mộfqqSbCt lầnCGTHNb nữafqqSbC côfqqSbC lạiA8mu3r phảifqqSbC cấtA8mu3r tiếngXG hỏi.

“Ý anCGTHNbh lCGTHNbà fqqSbCgì?” CảXG ngưCGTHNbời ÁfqqSbCi HXGy bCGTHNbắt đầuA8mu3r rfqqSbCun lênfqqSbC, CGTHNbnói chuyXGện CGTHNbvới XGtên A8mu3rnày qfqqSbCuả thCGTHNbật tA8mu3riêu XGhao nhifqqSbCều sCGTHNbức lựcfqqSbC khôCGTHNbng thểA8mu3r CGTHNbtưởng. “AnA8mu3rh địnhCGTHNb XGphá huCGTHNbỷ chỗfqqSbC nàA8mu3ry à?”

Hít thXGở, híXGt thởXG nàoCGTHNb… bXGình tĩnhXG, bìA8mu3rnh tA8mu3rĩnh nàCGTHNbo… cXGô đaA8mu3rng fqqSbCcố fqqSbCgắng đXGiềm tĩfqqSbCnh XGhết sứcXG cófqqSbC thCGTHNbể XGđể XGkhông cófqqSbC thêmA8mu3r bấtCGTHNb cứA8mu3r hA8mu3rành độCGTHNbng nàoCGTHNb XGquá kífqqSbCch độngfqqSbC nữa.

“Bingo! TôCGTHNbi đCGTHNbã đặtXG bXGom xunfqqSbCg quaXGnh nfqqSbCơi nàyA8mu3r rồi…”fqqSbC ĐiCGTHNbền HufqqSbCân đưaCGTHNb tXGrái tfqqSbCáo kA8mu3ria lA8mu3rên miệXGng, cắCGTHNbn mộtA8mu3r mfqqSbCiếng, tiếpXG tụA8mu3rc nóCGTHNbi vfqqSbCới vẻfqqSbC khinfqqSbCh đờfqqSbCi, “…fqqSbC sớCGTHNbm thôi!”

“Tránh rA8mu3ra.” HạfqqSbCo ThXGần xôA8mu3rng A8mu3rvào CGTHNbtoà biệtXG tCGTHNbhự XGlộng lẫyCGTHNb củfqqSbCa tổCGTHNb CGTHNbchức KnightA8mu3r, gạtfqqSbC mạA8mu3rnh đámXG cậnA8mu3r vệA8mu3r trXGước mCGTHNbặt A8mu3rsang mCGTHNbột bCGTHNbên, qA8mu3ruát lớn.fqqSbC “LậpXG XGtức A8mu3rgọi HànXG MiCGTHNbnh CGTHNbVỹ fqqSbCra đâyXG chXGo tôi!”

“Chuyện gì?A8mu3r” MfqqSbCinh fqqSbCVỹ cắtfqqSbC A8mu3rngang lờiXG nóiCGTHNb củaA8mu3r XGHạo TA8mu3rhần, vẫnXG lXGà CGTHNbcái giọXGng đCGTHNbiệu lạnhfqqSbC lùA8mu3rng vfqqSbCốn có.

“Ung duCGTHNbng qXGuá nhỉXG? ĐiềnfqqSbC HfqqSbCuân bắfqqSbCt ÁfqqSbCi HCGTHNby đXGi rfqqSbCồi!” HạfqqSbCo ThầfqqSbCn dườngCGTHNb nCGTHNbhư đaXGng A8mu3rrơi CGTHNbvào trạngfqqSbC tXGhái hXGoảng lofqqSbCạn, đXGôi mắXGt XGphức tạpA8mu3r cănCGTHNbg thẳngA8mu3r nhìnXG anCGTHNbh, gXGấp CGTHNbgáp CGTHNblên tiếng.

“Khi nào?”A8mu3r TừA8mu3r phíaA8mu3r bênA8mu3r kiCGTHNba A8mu3rdường A8mu3rnhư A8mu3rđã fqqSbCcó phA8mu3rản ứng,CGTHNb CGTHNbbước châCGTHNbn cXGủa anCGTHNbh fqqSbCbắt đầA8mu3ru nhaCGTHNbnh fqqSbChơn, aXGnh fqqSbCbước A8mu3rđến nắmCGTHNb lXGấy fqqSbCcổ XGáo củaA8mu3r HfqqSbCạo ThầfqqSbCn xốcCGTHNb XGlên, gằnfqqSbC giọng.fqqSbC “ỞA8mu3r đâu?”

Hạo ThCGTHNbần cũngCGTHNb khôngA8mu3r đểfqqSbC yXGên cCGTHNbho MfqqSbCinh VCGTHNbỹ làmfqqSbC CGTHNbcàn nXGhư thế,fqqSbC đưafqqSbC CGTHNbtay đẩA8mu3ry mạnXGh afqqSbCnh rCGTHNba, sửaA8mu3r XGlại cổfqqSbC áCGTHNbo, fqqSbCcậu tứcXG gA8mu3riận qfqqSbCuát lên.

“Là nơiA8mu3r tCGTHNbừng xảyCGTHNb rCGTHNba áCGTHNbn mXGạng củafqqSbC TfqqSbChy Thy!”

Chap 36

Bước đfqqSbCi cùfqqSbCng XGtử thần

“Tên khốnA8mu3r kiXGa, XGanh địnhCGTHNb lfqqSbCàm gfqqSbCì fqqSbCvậy hả?A8mu3r ĐặtCGTHNb bA8mu3rom lfqqSbCà thếXG nCGTHNbào?” NfqqSbCgay saCGTHNbu câXGu trA8mu3rả lờifqqSbC hếtfqqSbC CGTHNbsức tXGhản CGTHNbnhiên cXGủa ĐiềA8mu3rn HuA8mu3rân, XGÁi HXGy khôXGng tA8mu3rhể khôCGTHNbng mấA8mu3rt bXGình tXGĩnh, cảA8mu3r ngưXGời cfqqSbCô rfqqSbCun XGlên từnfqqSbCg đợt,XG đôiCGTHNb mắtCGTHNb CGTHNboán fqqSbChận chfqqSbCiếu thẳngfqqSbC vàoA8mu3r kẻA8mu3r CGTHNbđang fqqSbCtỏ XGthái đfqqSbCộ “bCGTHNbất cầXGn fqqSbCđời” trướcXG mặt.

“Đây chỉCGTHNb A8mu3rlà mộtCGTHNb phầA8mu3rn fqqSbCtrong kếXG hoạchCGTHNb củaXG tôiA8mu3r, nXGếu côfqqSbC cứCGTHNb tỏA8mu3r XGcái thXGái độCGTHNb XGxấc xưXGợc đA8mu3ró thìCGTHNb ngfqqSbCay cCGTHNbả CGTHNbân XGhuệ cuốCGTHNbi cùngCGTHNb cũngCGTHNb khônXGg thXGể thựcA8mu3r hiệfqqSbCn đượXGc đâuXG đấy.”A8mu3r ĐiềnfqqSbC HuCGTHNbân tXGiếp tụcCGTHNb nXGói đềXGu đA8mu3rều, giA8mu3rọng điệA8mu3ru dXGường nhưA8mu3r fqqSbCchẳng hềCGTHNb cCGTHNbó A8mu3rchút bậXGn tâmA8mu3r vA8mu3rề XGÁi HCGTHNby, chỉXG tA8mu3rrả fqqSbClời tfqqSbCheo phảnfqqSbC ứng.

“Có thậfqqSbCt afqqSbCnh CGTHNbsẽ trảfqqSbC lờiA8mu3r mọiCGTHNb CGTHNbthắc mắCGTHNbc củCGTHNba tôA8mu3ri?” ÁiA8mu3r HA8mu3ry gA8mu3rườm gườmfqqSbC ĐiềCGTHNbn A8mu3rHuân nhưfqqSbC thểA8mu3r fqqSbCkhông tXGin được,CGTHNb fqqSbCcả ngườifqqSbC CGTHNbcứ CGTHNbnhích dA8mu3rần vCGTHNbề fqqSbCphía sfqqSbCau XGcho đếnCGTHNb XGkhi fqqSbCtựa A8mu3rhẳn fqqSbCvào tường.

Phía bênXG kiaA8mu3r, ĐiềnfqqSbC HuânfqqSbC A8mu3rgật nhẹCGTHNb CGTHNbđầu, tráA8mu3ri A8mu3rtáo kifqqSbCa XGvẫn tiếpA8mu3r tụcXG đượcfqqSbC XGđưa lA8mu3rên miệng.

“Anh bảoCGTHNb tCGTHNbôi A8mu3rlà nguyênA8mu3r nXGhân gCGTHNbây A8mu3rra cfqqSbCái cA8mu3rhết CGTHNbcho cảXG gfqqSbCia đìnhA8mu3r tA8mu3rôi, vậyXG XGai CGTHNblà A8mu3rngười đãA8mu3r gXGiết họ?”fqqSbC CCGTHNbhất giọngfqqSbC ÁiA8mu3r HXGy thoáXGng ruXGn rẩyXG, XGcô đãA8mu3r dồnA8mu3r hếtXG cXGan đảmA8mu3r đểA8mu3r XGđặt vàoCGTHNb cfqqSbCâu hỏiA8mu3r ấy.

“Là tôi…”XG ĐfqqSbCiền HuâA8mu3rn liA8mu3rếc sơfqqSbC XGqua ngườXGi ÁiCGTHNb HfqqSbCy, hCGTHNbời hợtA8mu3r đáXGp CGTHNblại, CGTHNbsau đóA8mu3r đứngXG dậyXG nfqqSbCém mạnhXG tráXGi táXGo trêA8mu3rn tfqqSbCay xuA8mu3rống sfqqSbCàn, “…XG làA8mu3r tôXGi giXGết đấy.”

Ái CGTHNbHy lặngA8mu3r ngXGười safqqSbCu cXGâu trảA8mu3r lờiA8mu3r dứtCGTHNb kCGTHNbhoát fqqSbCcủa ĐiềCGTHNbn HuA8mu3rân, A8mu3rđôi XGmắt CGTHNbbắt đầufqqSbC trởfqqSbC nêA8mu3rn mfqqSbCờ nhạt.

Kẻ đangXG đứfqqSbCng trướcA8mu3r mặtfqqSbC cXGô chínhCGTHNb làCGTHNb kẻA8mu3r đãXG nfqqSbChẫn tâCGTHNbm CGTHNbkhiến XGcô XGmất trọnfqqSbC vfqqSbCẹn cXGả mA8mu3rột giXGa đình!!

Đáng trácA8mu3rh hơn,fqqSbC hắnfqqSbC kCGTHNbhông hềfqqSbC XGcó bXGất CGTHNbcứ mA8mu3rột CGTHNbthái A8mu3rđộ nàoCGTHNb gọiCGTHNb XGlà hốXGi lỗi,A8mu3r fqqSbCthậm chífqqSbC cA8mu3ròn XGtỏ vẻA8mu3r kênA8mu3rh XGkiệu kCGTHNbhi fqqSbCnhắc đếnA8mu3r chuyệXGn này.

“Anh… anh…CGTHNb” fqqSbCÁi fqqSbCHy lúA8mu3rc nàyXG khôngfqqSbC thA8mu3rể nàofqqSbC diễnfqqSbC tảfqqSbC đượcXG thCGTHNbứ cCGTHNbảm CGTHNbxúc khfqqSbCinh tA8mu3rhường CGTHNbvà ghêCGTHNb CGTHNbtởm kẻXG tCGTHNbrước mặtXG, đôCGTHNbi mCGTHNbôi A8mu3rmấp XGmáy khôngCGTHNb tCGTHNbhốt nênCGTHNb lời.

“Sao? ChẳnfqqSbCg XGphải cA8mu3rô mCGTHNbuốn biếA8mu3rt sao?”A8mu3r A8mu3rKhoé mfqqSbCôi ĐiềnXG HuânA8mu3r nhXGếch lCGTHNbên, vẫnA8mu3r cáiA8mu3r vẻXG mặA8mu3rt cCGTHNbhán đờiXG ấy.

“Đồ khốnA8mu3r! A8mu3rAnh khA8mu3rông pCGTHNbhải fqqSbClà XGcon người!”XG ÁiXG HA8mu3ry kXGích độA8mu3rng XGhét lên,CGTHNb A8mu3rdòng lệXG fqqSbClăn CGTHNbdài trêCGTHNbn gA8mu3rò má,fqqSbC nhẹXG nhCGTHNbàng đápCGTHNb đấXGt mộtfqqSbC giọXGt phfqqSbCa lêXG XGtinh A8mu3rtuý kếtA8mu3r hợpXG giữfqqSbCa nỗA8mu3ri đaCGTHNbu vCGTHNbà A8mu3rthù hậnA8mu3r. “TôXGi đãA8mu3r làfqqSbCm fqqSbCgì XGnên tộCGTHNbi vớifqqSbC aXGnh saoCGTHNb? ChỉCGTHNb vìA8mu3r tôCGTHNbi giốA8mu3rng ThfqqSbCy CGTHNbThy mfqqSbCà CGTHNbanh nỡXG nhẫnXG tâA8mu3rm giếtA8mu3r họXG saA8mu3ro? ĐồCGTHNb mCGTHNbáu lạnh,A8mu3r đồCGTHNb bấXGt nhA8mu3rân tính!”

“Đúng, nhXGưng tộA8mu3ri lỗfqqSbCi lớnA8mu3r nhấtfqqSbC CGTHNbở côXG khCGTHNbông phảiXG CGTHNblà mfqqSbCang gươnCGTHNbg mặtA8mu3r giốngA8mu3r ThCGTHNby CGTHNbThy cfqqSbCủa tôi…fqqSbC” ĐiA8mu3rền HuânA8mu3r đứngA8mu3r đốCGTHNbi diệnfqqSbC vớiXG ÁiA8mu3r A8mu3rHy, từfqqSbC từA8mu3r cúCGTHNbi ngfqqSbCười xuống,fqqSbC đưaA8mu3r CGTHNbtay nânfqqSbCg mặfqqSbCt côA8mu3r lêA8mu3rn, “…fqqSbC màCGTHNb lfqqSbCà vCGTHNbì côXG CGTHNbđã đXGược chọnfqqSbC lfqqSbCàm CGTHNbvợ củaCGTHNb hắn.CGTHNb A8mu3rĐoán xemXG, cfqqSbCô nghĩA8mu3r XGkế hoCGTHNbạch lfqqSbCần trướcA8mu3r lA8mu3rà XGdo aA8mu3ri đặA8mu3rt ra?”

Điền HuânCGTHNb tiếCGTHNbp tụcCGTHNb kềXG sfqqSbCát gươnXGg mfqqSbCặt củaCGTHNb mìCGTHNbnh lạiXG gầnfqqSbC ÁifqqSbC HyCGTHNb, áfqqSbCnh mắtXG vẫnCGTHNb hCGTHNbằn nhữngA8mu3r tXGia A8mu3rnhìn đaXGu đớnXG nhXGưng XGđôi XGmôi kiA8mu3ra lạifqqSbC lộCGTHNb A8mu3rrõ mộtXG nụfqqSbC cA8mu3rười nửaA8mu3r miệng.

“Do… anfqqSbCh?” ÁiCGTHNb HCGTHNby fqqSbCcau mfqqSbCày, đCGTHNbôi môfqqSbCi kA8mu3rhẽ mấXGp máy,CGTHNb XGdĩ nhA8mu3riên thứCGTHNb ÁiXG XGHy XGnhận đưA8mu3rợc XGlà mộfqqSbCt cXGái gXGật fqqSbCđầu dCGTHNbứt khoát.

“Xem rXGa XGcô cCGTHNbũng khônfqqSbCg đếnCGTHNb nỗiCGTHNb ngCGTHNbốc lfqqSbCắm nfqqSbChỉ? PhảifqqSbC, cA8mu3ró XGthể chCGTHNbo làXG A8mu3rtừ đA8mu3rầu fqqSbCđến cuối…”CGTHNb ĐiềnfqqSbC HuânfqqSbC XGnói CGTHNblấp lCGTHNbửng, kèmfqqSbC thefqqSbCo CGTHNbđộng táCGTHNbc hfqqSbCất mặtA8mu3r ÁfqqSbCi XGHy saA8mu3rng mộfqqSbCt bêCGTHNbn, CGTHNbnụ A8mu3rcười A8mu3rtrên môCGTHNbi đfqqSbCã hoànA8mu3r A8mu3rtoàn biếXGn mXGất, “…XG tấtA8mu3r cảXG mọiCGTHNb CGTHNbchuyện đềuCGTHNb dA8mu3ro tôiXG sXGắp đặt.”

“Tất XGcả?” CGTHNbÁi A8mu3rHy ngfqqSbChi hA8mu3roặc hỏCGTHNbi lạiXG tfqqSbChêm XGmột lầA8mu3rn nfqqSbCữa, nA8mu3rhư đểCGTHNb XGkhẳng đCGTHNbịnh lạiCGTHNb A8mu3rcâu nófqqSbCi cCGTHNbủa ngCGTHNbười đốXGi diện.

“Đúng, đểA8mu3r thựcCGTHNb hiệnXG A8mu3rvà đảmCGTHNb bảoCGTHNb kfqqSbCế hoạcfqqSbCh sẽXG thànhA8mu3r cA8mu3rông đXGúng nhCGTHNbư nA8mu3rhững gìfqqSbC tôiXG mofqqSbCng CGTHNbđợi, tôCGTHNbi cóCGTHNb thểCGTHNb làmA8mu3r tCGTHNbất cả…”fqqSbC ĐCGTHNbôi mắtfqqSbC môA8mu3rng luCGTHNbng củaXG ĐifqqSbCền HA8mu3ruân chợA8mu3rt đổifqqSbC hướfqqSbCng nhìn,A8mu3r bànCGTHNb tfqqSbCay đưXGa A8mu3rlên vuốfqqSbCt nhfqqSbCẹ A8mu3rmái tócXG mfqqSbCang màfqqSbCu XGnâu đậmfqqSbC hệtXG nCGTHNbhư tA8mu3rách caCGTHNbfe sữaA8mu3r A8mu3rđặc A8mu3rtrưng cfqqSbCủa ÁiXG XGHy, “…A8mu3r côCGTHNb nghCGTHNbĩ chuyệnXG XGlàm giấA8mu3ry xéXGt ngA8mu3rhiệm XGADN gXGiả CGTHNbđể A8mu3rchứng thựCGTHNbc côCGTHNb kA8mu3rhông CGTHNbhề XGcó quXGan fqqSbChệ huyếCGTHNbt thCGTHNbống vA8mu3rới fqqSbCgia CGTHNbđình họCGTHNb VưfqqSbCơng cCGTHNbó quáA8mu3r khóXG vớA8mu3ri tôifqqSbC không?”

“Chuyện aA8mu3rnh TriXGết DạfqqSbC lfqqSbCên kếXG hoạchCGTHNb bắtA8mu3r cócXG tôfqqSbCi A8mu3rvà lXGàm hạA8mu3ri MinCGTHNbh Vỹ…CGTHNb cũXGng XGlà dfqqSbCo anh?”fqqSbC CGTHNbÁi CGTHNbHy CGTHNbbắt đầuXG cảfqqSbCm thấyA8mu3r cA8mu3rhoáng, tCGTHNbhật sựXG nhữnXGg fqqSbCchuyện fqqSbCcô vCGTHNbừa đưA8mu3rợc nghA8mu3re đãA8mu3r vưCGTHNbợt qfqqSbCuá sứA8mu3rc chA8mu3rịu đựngCGTHNb cXGủa mình.

“Dĩ nhfqqSbCiên, A8mu3rtôi biXGết fqqSbCrõ tCGTHNbên XGđó thươCGTHNbng fqqSbCyêu cA8mu3rô eXGm gA8mu3rái XGduy nXGhất củaXG CGTHNbmình đếnCGTHNb mứcXG nàoCGTHNb, nhưnfqqSbCg hắnA8mu3r cũngXG fqqSbCcó A8mu3rmột fqqSbCngười XGcon gfqqSbCái quafqqSbCn trọA8mu3rng khCGTHNbông fqqSbCkém. TiếcfqqSbC fqqSbCrằng, sfqqSbCinh mạngA8mu3r cfqqSbCủa ngA8mu3rười cCGTHNbon gáifqqSbC mXGà fqqSbChắn yêfqqSbCu tfqqSbChương fqqSbChơn cảfqqSbC XGcô đfqqSbCang nằCGTHNbm tXGrong taA8mu3ry CGTHNbtôi…” ĐiềnCGTHNb HuA8mu3rân tiếpCGTHNb tụcA8mu3r tXGhản nhiêXGn tA8mu3rrả lờifqqSbC, siếCGTHNbt cfqqSbChặt bfqqSbCàn tXGay đangXG vuốtXG máiXG fqqSbCtóc fqqSbCcủa ÁiXG HyfqqSbC, A8mu3rđôi mắXGt lạiXG trởfqqSbC vfqqSbCề vớifqqSbC hưA8mu3rớng nXGhìn vôA8mu3r địnhfqqSbC, “…CGTHNb nếXGu fqqSbChắn vXGà cCGTHNbô khCGTHNbông cXGó qfqqSbCuan hệA8mu3r CGTHNbanh eA8mu3rm cùngA8mu3r huA8mu3ryết thống,CGTHNb tCGTHNbất nhiênA8mu3r kếCGTHNb XGhoạch củafqqSbC tôCGTHNbi A8mu3rsẽ đượcXG A8mu3rthực hiXGện mộfqqSbCt cA8mu3rách hoA8mu3ràn hảo.”

“Nếu vXGậy… tA8mu3rôi fqqSbCthật sA8mu3rự làA8mu3r cXGon gáiCGTHNb củaCGTHNb nhàXG họfqqSbC VươngXG, vàA8mu3r làCGTHNb eXGm gáA8mu3ri XGcủa anCGTHNbh TriếtA8mu3r DA8mu3rạ?” NXGhững gfqqSbCiọt nướcA8mu3r fqqSbCmắt đaA8mu3ru đớA8mu3rn xeA8mu3rn lẫnfqqSbC fqqSbChạnh fqqSbCphúc cứfqqSbC thfqqSbCay nfqqSbChau CGTHNbchạy dàiA8mu3r trA8mu3rên gfqqSbCương mặtA8mu3r củaA8mu3r ÁA8mu3ri Hy.

Ái XGHy mXGím CGTHNbmôi, cốA8mu3r fqqSbCgắng khônfqqSbCg bCGTHNbật XGkhóc tA8mu3rhành A8mu3rtiếng, nhfqqSbCưng fqqSbCvẫn kXGhông thểXG CGTHNbgiấu A8mu3rđược nfqqSbChững CGTHNbtiếng nấcfqqSbC ngXGhẹn ngào.

Thì rA8mu3ra, đâXGy chífqqSbCnh lfqqSbCà lýfqqSbC dCGTHNbo XGmà MinCGTHNbh VỹfqqSbC kXGhông muốnCGTHNb A8mu3rcho ÁiA8mu3r XGHy biếtXG sựA8mu3r thật.A8mu3r CóCGTHNb lẽCGTHNb fqqSbCanh XGđã nghĩ,A8mu3r cứXG nhXGư hiệXGn tạiCGTHNb XGsẽ tốA8mu3rt hơn.

Tốt hơnXG khCGTHNbi cfqqSbCô nhầCGTHNbm tưởngCGTHNb mốifqqSbC quA8mu3ran XGhệ giữaA8mu3r XGhọ fqqSbCchỉ lfqqSbCà ngưCGTHNbời fqqSbCdưng fqqSbCkhông hềXG cùfqqSbCng cA8mu3rhung XGmột dòXGng mCGTHNbáu… biếXGt đfqqSbCâu vìCGTHNb lýfqqSbC A8mu3rdo đfqqSbCó, màXG XGcô sA8mu3rẽ sA8mu3rớm nguôiXG ngoCGTHNbai nỗiXG CGTHNbđau quáCGTHNb lớnCGTHNb phA8mu3rải A8mu3rgánh chịu.

Nhưng giA8mu3rờ đây,fqqSbC A8mu3rÁi XGHy CGTHNblại phảifqqSbC đA8mu3rối diệnCGTHNb vớifqqSbC sựfqqSbC thfqqSbCật tànCGTHNb nfqqSbChẫn… rằngfqqSbC chínXGh cA8mu3rô làCGTHNb nguyA8mu3rên nhâXGn fqqSbCkhiến XGhọ CGTHNbra điXG mộtXG cCGTHNbách đXGau CGTHNbđớn A8mu3rnhư thế.

“Nhân tiện,XG côfqqSbC cóCGTHNb biếtXG troCGTHNbng ngườiCGTHNb A8mu3rcô CGTHNbđang manA8mu3rg mộtXG fqqSbCnửa lCGTHNbà dòngXG mXGáu cfqqSbCủa CGTHNbai khônXGg?” MộtCGTHNb fqqSbCgiọng XGnói khácA8mu3r A8mu3rcất A8mu3rlên, lA8mu3rà gifqqSbCọng nữ.

Ái HfqqSbCy CGTHNbđưa mắtA8mu3r nCGTHNbhìn vềfqqSbC phíaA8mu3r cửaCGTHNb phòng…XG TịnXGh NfqqSbChi khônCGTHNbg dừngXG châXGn CGTHNbtại chỗfqqSbC đó,XG XGtiếp A8mu3rtục fqqSbCtiến đA8mu3rến A8mu3rgần XGcô vXGà ĐiềnA8mu3r HuânA8mu3r, chấtfqqSbC giọfqqSbCng mA8mu3rang đầyfqqSbC áfqqSbCc CGTHNbý vA8mu3rang lfqqSbCên kCGTHNbhông fqqSbCchút nA8mu3rgần ngại.

“Mạng sốngCGTHNb A8mu3rcủa cXGô… A8mu3rđã XGlấy đifqqSbC hA8mu3rơi thởA8mu3r cuốiCGTHNb cùXGng củaXG XGTriết Dạ.”

Trước mặCGTHNbt fqqSbCÁi HfqqSbCy hiệnCGTHNb giờ,XG mộtA8mu3r TịnhfqqSbC XGNhi đánA8mu3rg yA8mu3rêu A8mu3rvà XGthân thiXGện trônA8mu3rg thậtXG A8mu3rlạnh lA8mu3rùng vàA8mu3r tàCGTHNbn nhẫfqqSbCn, tA8mu3rừ giọngA8mu3r nóiA8mu3r chfqqSbCo A8mu3rđến ánCGTHNbh nXGhìn đXGều thểXG CGTHNbhiện rõA8mu3r sựA8mu3r CGTHNbcăm XGtức vàfqqSbC chA8mu3rán ghétCGTHNb fqqSbCcô tộA8mu3rt cùng.

“Anh nfqqSbChiều lXGời vớifqqSbC côXG tfqqSbCa thìfqqSbC đượcXG gì?fqqSbC” TịnhXG NhA8mu3ri tứcXG giậnCGTHNb quátfqqSbC vàA8mu3ro mA8mu3rặt ĐfqqSbCiền HuâCGTHNbn, sCGTHNbau CGTHNbđó lfqqSbCại dànhA8mu3r XGtrọn fqqSbCánh mA8mu3rắt oCGTHNbán A8mu3rhận A8mu3rchiếu thXGẳng vàXGo A8mu3rÁi HyCGTHNb. “Cô!CGTHNb TrảA8mu3r TriếtfqqSbC DạA8mu3r lfqqSbCại CGTHNbcho tôi!”

Tịnh NCGTHNbhi đẩyXG mạA8mu3rnh fqqSbCĐiền HA8mu3ruân safqqSbCng A8mu3rmột bêA8mu3rn, fqqSbCtay cXGòn A8mu3rlại XGnắm lấyXG cổA8mu3r A8mu3ráo củfqqSbCa ÁCGTHNbi HXGy lfqqSbCay mạXGnh, kícXGh độngXG A8mu3rhét lên.

“Trả CGTHNbanh ấyfqqSbC lfqqSbCại chCGTHNbo tôfqqSbCi! NCGTHNbgười nênCGTHNb chA8mu3rết đXGúng hơfqqSbCn lA8mu3rà cXGô, A8mu3rtại safqqSbCo lạiA8mu3r làXG afqqSbCnh ấyfqqSbC?” DưA8mu3rờng XGnhư TịnA8mu3rh CGTHNbNhi đãfqqSbC hoàXGn toA8mu3ràn hiểA8mu3ru lầXGm fqqSbCvề cáiA8mu3r cfqqSbChết A8mu3rcủa TriCGTHNbết DạXG, XGra sứcA8mu3r laCGTHNby mXGạnh côXG hơnCGTHNb. “NếuA8mu3r khônA8mu3rg A8mu3rvì cô,CGTHNb afqqSbCnh TriXGết DfqqSbCạ đãXG khôngCGTHNb bịA8mu3r MCGTHNbinh A8mu3rVỹ bắnCGTHNb chết!”

Ái HfqqSbCy fqqSbCđã rơifqqSbC vàofqqSbC trạnA8mu3rg tháfqqSbCi hoCGTHNbàn tA8mu3roàn fqqSbCmất điXG cfqqSbCảm gXGiác, mọifqqSbC vXGiệc diễXGn fqqSbCra xA8mu3rung qCGTHNbuanh dườngA8mu3r CGTHNbnhư XGkhông cònfqqSbC sA8mu3rức ảnhCGTHNb hưởnfqqSbCg nXGào cả.

Lúc nfqqSbCày, thứA8mu3r XGduy nhấtXG côXG cCGTHNbó XGthể cảmXG nhậnXG đA8mu3rược làA8mu3r vếtA8mu3r fqqSbCthương lòfqqSbCng XGnơi tráfqqSbCi tCGTHNbim nhXGỏ bCGTHNbé đanA8mu3rg tuCGTHNbôn trfqqSbCào CGTHNbmột dXGòng mCGTHNbáu… XGnước mắXGt vẫnfqqSbC tiCGTHNbếp tfqqSbCục rXGơi, tXGrái XGtim cũfqqSbCng tCGTHNbheo đófqqSbC mCGTHNbà nfqqSbChỏ nhữngfqqSbC giọtXG lệfqqSbC máu.

Trước mắtCGTHNb ÁXGi HXGy tA8mu3rối dầnfqqSbC, XGtối dầnCGTHNb… saXGu XGđó đA8mu3rôi mắtXG kXGia cũnCGTHNbg tCGTHNbừ tCGTHNbừ A8mu3rnhắm nghiềnfqqSbC lại,XG phCGTHNbó A8mu3rmặc mọiA8mu3r CGTHNbthứ cfqqSbCho tfqqSbChời gian.

Tịnh NhfqqSbCi vẫnCGTHNb khA8mu3rông hA8mu3rề bậXGn tfqqSbCâm đCGTHNbến chuyệnA8mu3r XGcô fqqSbCđã A8mu3rngất điXG tXGừ lXGúc nàofqqSbC, vẫCGTHNbn A8mu3rkích độngfqqSbC tiA8mu3rếp tụXGc laXGy ngườCGTHNbi ÁCGTHNbi HfqqSbCy, tfqqSbCrên CGTHNbgò mA8mu3rá cXGũng fqqSbClăn dàiXG CGTHNbmột dA8mu3ròng lA8mu3rệ caXGy đắng.

“Cô CGTHNbta ngấCGTHNbt rA8mu3rồi, eXGm làA8mu3rm vậXGy thfqqSbCì đưA8mu3rợc gì?”fqqSbC A8mu3rĐiền HXGuân thờfqqSbC CGTHNbơ nhìfqqSbCn cảfqqSbCnh tượfqqSbCng trướcXG A8mu3rmắt, fqqSbCchán nảnXG hỏi.

“Tên MiCGTHNbnh VỹA8mu3r A8mu3rấy, XGkhi nàCGTHNbo A8mu3rhắn đếXGn?” TịnCGTHNbh CGTHNbNhi fqqSbCbuông taCGTHNby fqqSbCra khCGTHNbỏi ngườifqqSbC ÁiXG HfqqSbCy, A8mu3rđể mặcCGTHNb XGthân hXGình nA8mu3rhỏ béfqqSbC CGTHNbkia CGTHNbtiếp đất,A8mu3r quafqqSbCy saCGTHNbng nhA8mu3rìn ĐiềnCGTHNb HuâfqqSbCn A8mu3rtức giận.

“Sớm tCGTHNbhôi.” ĐXGiền HuCGTHNbân lườiXG bXGiếng trảA8mu3r lờA8mu3ri, lặnCGTHNbg lCGTHNbẽ ngắCGTHNbm A8mu3rnhìn côfqqSbC gCGTHNbái manA8mu3rg A8mu3rkhuôn CGTHNbmặt kCGTHNbhá XGgiống ThfqqSbCy ThyXG, trXGái XGtim chợtfqqSbC thCGTHNbắt XGlại, nhưngA8mu3r fqqSbClại nhanCGTHNbh cfqqSbChóng lắCGTHNbng xuống.

“Hắn sẽfqqSbC phảA8mu3ri fqqSbCtrả XGgiá A8mu3rvì đãXG hạiA8mu3r chếtfqqSbC aA8mu3rnh TfqqSbCriết Dạ.”A8mu3r TịnhA8mu3r NhfqqSbCi đứngXG dậA8mu3ry, đCGTHNbưa taXGy gạXGt nướfqqSbCc mắt,XG tiếnXG vềCGTHNb phíaA8mu3r cCGTHNbửa vCGTHNbới CGTHNbbộ dạA8mu3rng vẫA8mu3rn toảA8mu3r A8mu3rra CGTHNbthứ sXGát kXGhí haXGm muốfqqSbCn giếCGTHNbt người.

Điền HuA8mu3rân chuyểnCGTHNb áA8mu3rnh mắtfqqSbC sXGang TịnhXG CGTHNbNhi, XGnụ cưA8mu3rời nửaCGTHNb miệnCGTHNbg đểXGu gA8mu3riả kiXGa lạiCGTHNb xCGTHNbuất hiệA8mu3rn trêA8mu3rn môi.

 “Em fqqSbCkhông ngCGTHNbhi ngfqqSbCờ fqqSbCmà CGTHNblại tCGTHNbin tưởnCGTHNbg tôiA8mu3r đếnCGTHNb A8mu3rthế sA8mu3rao, TA8mu3rịnh Nhi?”

*Rầm*

Một thCGTHNbứ âA8mu3rm thCGTHNbanh fqqSbCva chạmXG CGTHNbmạnh mộCGTHNbt cáchfqqSbC bạoCGTHNb CGTHNblực vaXGng lêCGTHNbn, đfqqSbCồng thờfqqSbCi cáXGnh cửaA8mu3r cCGTHNbủa XGkhu nhàCGTHNb máfqqSbCy fqqSbCbỏ hoanfqqSbCg XGquen tXGhuộc đA8mu3rược XGmở fqqSbCra CGTHNbthô bạo.

Cảnh tXGượng fqqSbClúc nàyXG, dườngXG nXGhư đanA8mu3rg tCGTHNbái diễnCGTHNb khunfqqSbCg A8mu3rcảnh hA8mu3rai nămfqqSbC trướA8mu3rc… MfqqSbCinh VỹfqqSbC đứngXG trướA8mu3rc cửaCGTHNb, đôiCGTHNb mCGTHNbắt lXGạnh lùfqqSbCng lCGTHNbiếc sơA8mu3r cảnhXG vfqqSbCật A8mu3rxung qfqqSbCuanh, nfqqSbCơi A8mu3rnày đA8mu3rã thậtA8mu3r CGTHNbsự qA8mu3ruá quefqqSbCn thuA8mu3rộc vớXGi anh…XG fqqSbCvà CGTHNbđến tậnCGTHNb lúcXG nàA8mu3ry, nXGó cũnfqqSbCg khôngA8mu3r hềXG tXGhay đfqqSbCổi, chỉA8mu3r CGTHNbmột kXGhông gXGian trốnfqqSbCg rỗnfqqSbCg manA8mu3rg fqqSbCdiện fqqSbCtích cựcfqqSbC lớCGTHNbn, CGTHNbđồng thờXGi XGđem đếnCGTHNb cfqqSbCho ngưfqqSbCời khácfqqSbC cảCGTHNbm giA8mu3rác ớnA8mu3r lạnhXG chXGạy dọCGTHNbc sốA8mu3rng lưng.

Đưa côXG ấyA8mu3r đA8mu3rến nơiCGTHNb fqqSbCnày… cuốifqqSbC cCGTHNbùng ĐA8mu3riền HuânfqqSbC lạfqqSbCi địnhCGTHNb làCGTHNbm A8mu3rgì đây?

Minh XGVỹ thfqqSbCật CGTHNbsự đfqqSbCang cốfqqSbC gắngfqqSbC XGkìm XGnén nỗCGTHNbi fqqSbClo lắngA8mu3r đCGTHNbang dânA8mu3rg tràCGTHNbo trA8mu3rong lòfqqSbCng, mấtXG XGThy fqqSbCThy đãXG CGTHNblà qCGTHNbuá đfqqSbCủ, nXGhưng CGTHNblần nXGày nạnXG CGTHNbnhân lạiXG làCGTHNb ÁiCGTHNb XGHy… CGTHNbvị trfqqSbCí A8mu3rcô tCGTHNbrong lònXGg aXGnh cXGó lẽfqqSbC A8mu3rcòn qXGuan trọngfqqSbC hXGơn TA8mu3rhy TCGTHNbhy gấCGTHNbp nXGgàn lần!

Nhất địnhXG XGanh fqqSbCsẽ kXGhông đứnXGg yêXGn nhCGTHNbìn kXGẻ khXGác hạifqqSbC chXGết cXGô tXGrước mXGặt mfqqSbCình nhA8mu3rư TXGhy Thy!

Nét fqqSbCmặt MiCGTHNbnh VXGỹ A8mu3rvẫn tỏfqqSbC rCGTHNba điềA8mu3rm tA8mu3rĩnh hếfqqSbCt XGmức, nhưCGTHNbng troXGng XGđôi mắfqqSbCt XGmàu hổCGTHNb pháA8mu3rch đanXGg XGánh XGlên nhữfqqSbCng XGtia nhìfqqSbCn A8mu3rphức tA8mu3rạp XGđầy đXGau đớn.

Nơi lồngfqqSbC ngựcCGTHNb aA8mu3rnh, tXGrái XGtim kiXGa đangXG đậpXG mạnhA8mu3r liA8mu3rên hA8mu3rồi, vừaA8mu3r gXGấp gfqqSbCáp vừaXG mạXGnh mẽCGTHNb, tfqqSbCất cfqqSbCả chfqqSbCỉ vCGTHNbì sựCGTHNb CGTHNban nXGguy củXGa ÁifqqSbC Hy.

Hạo CGTHNbThần đứngCGTHNb sCGTHNbau CGTHNbMinh VCGTHNbỹ, cfqqSbCũng đưafqqSbC đA8mu3rôi mXGắt dXGò A8mu3rxét mA8mu3rột lượfqqSbCt A8mu3rxung quXGanh khunfqqSbCg cảXGnh tXGrước A8mu3rmắt, đâCGTHNby… lfqqSbCà nơiCGTHNb đCGTHNbã tfqqSbCừng XGtước đA8mu3ri XGsinh mạfqqSbCng củCGTHNba đứaA8mu3r fqqSbCem gáfqqSbCi đXGáng yêCGTHNbu XGmà cậufqqSbC hếXGt mựcfqqSbC CGTHNbyêu thương.

Cả ngCGTHNbười HXGạo ThầCGTHNbn khẽXG ruA8mu3rn lfqqSbCên, fqqSbCnhưng XGsau đfqqSbCó lạiXG XGđược vẻXG bềA8mu3r ngoàfqqSbCi mạnhXG mẽA8mu3r A8mu3rche khuất.

Người cofqqSbCn gfqqSbCái ấy,CGTHNb bảnXG XGsao củaCGTHNb ThA8mu3ry ThyfqqSbC, mộtXG lầfqqSbCn nữaA8mu3r lạifqqSbC trởCGTHNb thfqqSbCành nạnfqqSbC nhâfqqSbCn A8mu3rtái dXGiễn chXGo vởXG kịchCGTHNb đfqqSbCẫm máA8mu3ru nCGTHNbày ư?

Khung XGcảnh XGtĩnh fqqSbClặng đếXGn nXGgạt thXGở, nCGTHNbhưng vẫCGTHNbn khôfqqSbCng A8mu3rhề cXGó CGTHNbbất kA8mu3rỳ XGđộng tCGTHNbĩnh bCGTHNbất thCGTHNbường nCGTHNbào cả…

Một fqqSbCdáng CGTHNbngười trfqqSbCong XGbộ vesfqqSbCt đCGTHNben fqqSbCtừ trXGong tofqqSbCán cXGận vệCGTHNb phíaA8mu3r saCGTHNbu chợA8mu3rt cấtXG bưXGớc, gấCGTHNbp gA8mu3ráp nhưCGTHNb muốnXG A8mu3rvượt CGTHNbqua mặtfqqSbC CGTHNbMinh CGTHNbVỹ XGmà xônA8mu3rg fqqSbCvào bêfqqSbCn trong.

Ngay lậpCGTHNb tứA8mu3rc, XGMinh VỹCGTHNb CGTHNbđã đưaXG A8mu3rtay CGTHNbchặn nXGgang CGTHNbtrước A8mu3rmặt VĩnCGTHNbh KfqqSbCỳ, độngCGTHNb A8mu3rtác nhẹXG nhCGTHNbàng fqqSbCvà dfqqSbCứt khoát.

“Quay CGTHNbvề A8mu3rđúng vCGTHNbị fqqSbCtrí, tôCGTHNbi cfqqSbChưa hềfqqSbC rfqqSbCa A8mu3rlệnh fqqSbCcho cậCGTHNbu vào.”CGTHNb CGTHNbAnh nóiCGTHNb A8mu3rđều đều,A8mu3r khôXGng XGhề nA8mu3rgoảnh mặXGt lạiXG phíCGTHNba sfqqSbCau, CGTHNbtừ từA8mu3r CGTHNbhạ tA8mu3ray xuống.

Vĩnh KỳXG cCGTHNbúi tCGTHNbhấp đầu,A8mu3r lùA8mu3ri fqqSbCdần A8mu3rvề phíaCGTHNb CGTHNbsau, hXGoà vàofqqSbC tXGoán A8mu3rcận A8mu3rvệ đaXGng tA8mu3roả rfqqSbCa sáA8mu3rt A8mu3rkhí nfqqSbCgút trời.

Đến lA8mu3rúc nCGTHNbày, VĩA8mu3rnh KỳfqqSbC bắA8mu3rt đầCGTHNbu cảmfqqSbC thXGấy hốifqqSbC hậnCGTHNb vA8mu3rì đãA8mu3r kýA8mu3r tXGên vCGTHNbào bảfqqSbCn hợpfqqSbC A8mu3rđồng đanXGg nằmCGTHNb A8mu3rtrong taXGy MinCGTHNbh Vỹ.

Muốn thXGam giCGTHNba CGTHNbvào tổfqqSbC chứCGTHNbc vàXG A8mu3rcó fqqSbCcơ hộiXG bXGảo A8mu3rvệ chXGo ÁfqqSbCi CGTHNbHy, VĩXGnh KỳA8mu3r đãfqqSbC đồnXGg ýA8mu3r đCGTHNbể MiA8mu3rnh XGVỹ đCGTHNbặt rXGa mXGột bảnfqqSbC hợpCGTHNb đồnCGTHNbg CGTHNbsinh tử.

Theo đó,fqqSbC VfqqSbCĩnh KỳA8mu3r A8mu3rphải tuâXGn tA8mu3rheo mệXGnh lfqqSbCệnh củaCGTHNb A8mu3rMinh VCGTHNbỹ vôA8mu3r điềuXG kiệCGTHNbn, cũfqqSbCng nhưCGTHNb A8mu3rsự sốngXG cXGhết XGcủa VĩnhCGTHNb CGTHNbKỳ CGTHNbdo MinfqqSbCh VỹXG toànA8mu3r quXGyền qA8mu3ruyết định.

Hơn hết,fqqSbC điềuCGTHNb kCGTHNbhoản cấCGTHNbm kỵCGTHNb tXGrong hCGTHNbợp đồngA8mu3r đươnA8mu3rg nhfqqSbCiên lA8mu3rà phA8mu3rải A8mu3rgiữ khCGTHNboảng cáchfqqSbC nhấXGt đA8mu3rịnh CGTHNbvới ÁifqqSbC HyCGTHNb, chỉXG cA8mu3rần tA8mu3ruân tXGheo đfqqSbCúng nhữfqqSbCng điềuXG khoảnA8mu3r tronA8mu3rg hợXGp đồng,A8mu3r VĩnXGh KXGỳ A8mu3rsẽ đượXGc đCGTHNbào tạofqqSbC bàA8mu3ri bảnXG A8mu3rvà thựfqqSbCc hiệnfqqSbC CGTHNbduy nhấCGTHNbt mụcA8mu3r tCGTHNbiêu A8mu3rđược kCGTHNbề cậnfqqSbC vA8mu3rà bảXGo vệCGTHNb cô.

Về phA8mu3rần mìnhCGTHNb, fqqSbCMinh VXGỹ A8mu3rdĩ nhfqqSbCiên biếA8mu3rt rõCGTHNb A8mu3rVĩnh KỳA8mu3r XGsẽ khôA8mu3rng bXGao gXGiờ làXGm tA8mu3rổn A8mu3rhại đếnCGTHNb ÁiA8mu3r A8mu3rHy, CGTHNbđặc biệfqqSbCt lfqqSbCà fqqSbCtình hìnfqqSbCh hiệXGn giờA8mu3r cũngA8mu3r A8mu3rđang XGrất CGTHNbcần mộtA8mu3r ngườfqqSbCi cCGTHNbó thCGTHNbể đặfqqSbCt sựA8mu3r CGTHNban toàCGTHNbn củaCGTHNb fqqSbCvợ mfqqSbCình lênA8mu3r hàngXG đầXGu, vCGTHNbà VĩfqqSbCnh KỳXG XGhội tfqqSbCụ đfqqSbCủ tCGTHNbất cảfqqSbC cácCGTHNb XGđiều kiệnA8mu3r trên.

Nếu khA8mu3rông vìA8mu3r nhfqqSbCững fqqSbCquy tắcfqqSbC A8mu3rđịnh đfqqSbCoạt CGTHNbsự sốCGTHNbng XGchết CGTHNbcủa XGmình, bấtXG chA8mu3rấp mọiA8mu3r A8mu3rtrở ngA8mu3rại, VfqqSbCĩnh KỳCGTHNb sCGTHNbẽ lậpCGTHNb tCGTHNbức tìmCGTHNb đếnCGTHNb bênfqqSbC XGÁi CGTHNbHy màA8mu3r A8mu3rôm XGthật chA8mu3rặt vàofqqSbC lòng.

Nhưng qA8mu3ruyền hXGạn củfqqSbCa bCGTHNbản hợpfqqSbC đồngXG kia…CGTHNb kfqqSbChông chfqqSbCo phéXGp VĩnhCGTHNb KỳA8mu3r làA8mu3rm thế.

Và nếuXG tXGhật sựCGTHNb XGVĩnh KCGTHNbỳ cfqqSbCó thểCGTHNb CGTHNbôm lA8mu3rấy ÁifqqSbC HyfqqSbC, CGTHNbthì đôiA8mu3r tafqqSbCy CGTHNbcủa ngườA8mu3ri cXGon gáiXG ấXGy cũnfqqSbCg sA8mu3rẽ A8mu3rnhẫn tâCGTHNbm đẩyfqqSbC VĩCGTHNbnh KCGTHNbỳ rCGTHNba xa…fqqSbC vfqqSbCì fqqSbCvòng XGtay mCGTHNbà cfqqSbCô cầXGn, vốnA8mu3r dA8mu3rĩ khfqqSbCông pXGhải làXG vònCGTHNbg XGtay củaA8mu3r VCGTHNbĩnh Kỳ.

Minh VỹfqqSbC XGnhíu A8mu3rmày nhXGìn vàA8mu3ro khoA8mu3rảng A8mu3rkhông trưCGTHNbớc XGmặt, A8mu3rđôi châXGn CGTHNbbắt đA8mu3rầu cXGất bfqqSbCước tXGiến vCGTHNbào bêfqqSbCn tronA8mu3rg, kCGTHNbèm XGtheo giọA8mu3rng rXGa lệnh.

“Trừ HạoXG Thần,fqqSbC nfqqSbChững ngườiA8mu3r cònXG lCGTHNbại khôngfqqSbC A8mu3rđược vfqqSbCào trongXG.” CGTHNbTheo tìnhfqqSbC hìnA8mu3rh hiệA8mu3rn tạCGTHNbi, A8mu3rtốt hXGơn làfqqSbC càfqqSbCng ítfqqSbC ngườCGTHNbi vàoCGTHNb sẽA8mu3r càA8mu3rng tốt.

Bước chA8mu3rân fqqSbCMinh VA8mu3rỹ vXGà HXGạo TfqqSbChần tiCGTHNbến vàoXG bfqqSbCên trXGong, CGTHNbgấp gfqqSbCáp nhCGTHNbư CGTHNbđang fqqSbClo sợXG mìnfqqSbCh sẽXG đánhA8mu3r mấtA8mu3r mộtA8mu3r thứCGTHNb cựCGTHNbc XGkỳ fqqSbCquan trọng.

Bên ngoài,A8mu3r VĩnhCGTHNb KỳfqqSbC đứngXG XGlẫn trfqqSbCong toánA8mu3r cậfqqSbCn A8mu3rvệ, đôA8mu3ri mfqqSbCắt xXGuất hiệnXG nhXGững ánhCGTHNb nhfqqSbCìn CGTHNbu uất.

“Tịnh NhifqqSbC, chfqqSbCo eXGm này.A8mu3r” TriếfqqSbCt A8mu3rDạ CGTHNbnắm fqqSbClấy bCGTHNbàn fqqSbCtay cXGủa TịfqqSbCnh NhiCGTHNb, saCGTHNbu fqqSbCđó đặtA8mu3r CGTHNbvào lònfqqSbCg bCGTHNbàn taXGy mộtXG chiếcXG A8mu3rđồng hCGTHNbồ cáfqqSbCt XGbé xífqqSbCu mfqqSbCàu đen.

“Sao lạiCGTHNb làXG màuCGTHNb đen?”A8mu3r TịnhfqqSbC NhCGTHNbi nhíuCGTHNb fqqSbCmày nA8mu3rhìn chiCGTHNbếc đồXGng hồXG cáXGt đanCGTHNbg nằA8mu3rm gọnCGTHNb tfqqSbCrong tCGTHNbay, CGTHNbgiọng điA8mu3rệu cóA8mu3r cXGhút kfqqSbChó chịu.

“Vì mfqqSbCàu đeXGn XGhợp vớiXG efqqSbCm hơn…”CGTHNb GươngA8mu3r mặfqqSbCt TriếXGt DXGạ fqqSbCthoáng bCGTHNbuồn, sA8mu3rau đXGó XGnở mộCGTHNbt nụA8mu3r cưfqqSbCời CGTHNbgượng, cXGó lẽA8mu3r đfqqSbCây XGlà lXGần cuốfqqSbCi TriếtfqqSbC DA8mu3rạ XGđược gfqqSbCần TịnhCGTHNb NA8mu3rhi. “…XG NA8mu3rếu CGTHNbai đfqqSbCó hA8mu3roặc cófqqSbC việcA8mu3r gA8mu3rì A8mu3rkhiến eA8mu3rm buồn,A8mu3r XGcứ fqqSbClật ngưXGợc chiếcfqqSbC đồngfqqSbC hồA8mu3r cátXG nàCGTHNby lại,XG efqqSbCm sCGTHNbẽ cảmXG thấXGy fqqSbCdễ chịuXG hơn.”

“Tại saA8mu3ro eXGm lạA8mu3ri phảiCGTHNb lậtfqqSbC CGTHNbngược cáiXG tCGTHNbhứ A8mu3rvô nXGghĩa nàXGy A8mu3rtrong khXGi fqqSbCem đXGã cCGTHNbó anh?”A8mu3r TCGTHNbịnh XGNhi phụngA8mu3r phịXGu, đCGTHNbưa tafqqSbCy đấmA8mu3r đấmA8mu3r vàoA8mu3r ngựcXG TrifqqSbCết Dạ,fqqSbC A8mu3rnét mặfqqSbCt vCGTHNbô cùngfqqSbC khóA8mu3r chịufqqSbC. “A8mu3rNày! ThấCGTHNby khôCGTHNbng? CGTHNbMỗi lầXGn CGTHNbem A8mu3rkhông CGTHNbvui aA8mu3rnh cứXG đCGTHNbể eXGm đánhCGTHNb afqqSbCnh vàA8mu3ri fqqSbCcái XGlà được.”

“Không fqqSbChề CGTHNbvô nghĩa.”fqqSbC TCGTHNbriết DạCGTHNb lA8mu3rập tứcXG XGlên tiếngfqqSbC CGTHNbphủ địXGnh, trênXG mCGTHNbôi nởfqqSbC A8mu3rmột nCGTHNbụ cườifqqSbC caXGy đắXGng. CGTHNb“Chỉ cCGTHNbần A8mu3rem lậfqqSbCt ngượcA8mu3r đồXGng hồfqqSbC cátCGTHNb thCGTHNbeo truyềnCGTHNb XGthuyết, efqqSbCm sfqqSbCẽ tA8mu3rhấy thfqqSbCanh fqqSbCthản hơn.”

“Em khôngCGTHNb CGTHNbcần biếfqqSbCt!” A8mu3rTịnh NhCGTHNbi CGTHNbđưa XGtay ômfqqSbC lfqqSbCấy CGTHNbđầu, bướnXGg bỉnhXG hA8mu3rét XGlên… đôiA8mu3r kfqqSbChi TrifqqSbCết XGDạ CGTHNbluôn hànhXG xửA8mu3r XGmột cáchXG kA8mu3rhó hiểCGTHNbu, khôA8mu3rng gfqqSbCiống vớifqqSbC anXGh thườfqqSbCng XGngày cfqqSbChút nào.

“Sắp tới…CGTHNb” ĐfqqSbCể mặcCGTHNb TCGTHNbịnh CGTHNbNhi cCGTHNbứ lfqqSbCiên tụXGc đA8mu3rấm vàoCGTHNb ngườiXG, CGTHNbTriết DạfqqSbC siếtXG chA8mu3rặt vXGòng tfqqSbCay hA8mu3rơn, fqqSbCnhư đanCGTHNbg XGcố gắnfqqSbCg cảA8mu3rm nhXGận CGTHNbhơi XGấm A8mu3rcủa ngXGười mìnA8mu3rh đangA8mu3r bA8mu3rảo XGvệ tronCGTHNbg XGvòng fqqSbCtay. “CGTHNb… cXGó lẽA8mu3r anCGTHNbh khôngA8mu3r thểA8mu3r XGở cạCGTHNbnh eA8mu3rm đượcfqqSbC nXGữa, anCGTHNbh phảifqqSbC điXG xa.”

“Mặc anXGh, aXGnh cA8mu3rứ đA8mu3ri lfqqSbCuôn cũCGTHNbng được,A8mu3r XGem khôngXG fqqSbCcần anfqqSbCh CGTHNbbảo vệ!”XG DườnCGTHNbg nhCGTHNbư đA8mu3rã qXGuá mứcfqqSbC fqqSbCchịu đựng,CGTHNb CGTHNbTịnh NhXGi tứA8mu3rc giậCGTHNbn XGquát A8mu3rlên, ngoảA8mu3rnh mA8mu3rặt XGsang hướngfqqSbC kXGhác giậnfqqSbC dỗi…fqqSbC fqqSbCai CGTHNbcho A8mu3rphép TriếXGt A8mu3rDạ fqqSbCđược quyA8mu3rền rờfqqSbCi A8mu3rxa TịnhfqqSbC NXGhi cXGơ chứ?

“Có lẽXG… lầnA8mu3r nàfqqSbCy sẽXG khfqqSbCông tfqqSbCrở vềXG nữa…XG” ĐôiCGTHNb môfqqSbCi TriếA8mu3rt XGDạ XGkhẽ mấfqqSbCp máXGy, phXGát rCGTHNba mộtCGTHNb fqqSbCcâu nCGTHNbói nfqqSbChỏ, rấtA8mu3r nhỏCGTHNb… CGTHNbvà dĩfqqSbC nhiên,CGTHNb TịnXGh XGNhi hoàfqqSbCn tCGTHNboàn khôXGng tCGTHNbhể A8mu3rnghe đượcCGTHNb câuA8mu3r nóA8mu3ri đầyfqqSbC A8mu3rđau đớnA8mu3r ấy.

Truyền thuXGyết đồngCGTHNb CGTHNbhồ cCGTHNbát sao?