You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để an3hL2K3h gQBQ5jCần bêQBQ5jCn em

Một viêVP2p8Fn đạVP2p8Fn sưVP2p8Fợt QBQ5jCthẳng qu3hL2K3a ng3hL2K3ười VP2p8FÁi 3hL2K3Hy tQBQ5jCừ phía3hL2K3 sauVP2p8F, đáp3hL2K3 đúngBe QBQ5jCvào Bekhẩu 3hL2K3súng 3hL2K3cô đ3hL2K3ang chĩaVP2p8F vàoBe đầuQBQ5jC vBeẫn ch3hL2K3ưa kịBep bó3hL2K3p c3hL2K3òi khiếnQBQ5jC kVP2p8Fhẩu súngVP2p8F bậQBQ5jCt 3hL2K3ra khỏiBe tBeay cVP2p8Fô VP2p8Fvà QBQ5jCrơi xuốnVP2p8Fg nềnQBQ5jC 3hL2K3đất 3hL2K3một VP2p8Fcách “Behoành tráng”.

“Đích đếnVP2p8F tVP2p8Fiếp theBeo sVP2p8Fẽ lQBQ5jCà Beem…” 3hL2K3Minh VP2p8FVỹ VP2p8Fvẫn gi3hL2K3ơ khẩu3hL2K3 súng3hL2K3 Betrên tQBQ5jCay v3hL2K3ề phíaBe ÁiQBQ5jC BeHy Beđang b3hL2K3ất động,VP2p8F đôiQBQ5jC mắtBe vằnBe QBQ5jCnộ khíBe, an3hL2K3h tiế3hL2K3p tụBec lênBe đạ3hL2K3n cVP2p8Fho khẩuBe sBeúng tr3hL2K3ong ta3hL2K3y, tầmQBQ5jC ngắmBe VP2p8Fhiện giờQBQ5jC đãVP2p8F VP2p8Fchuyển 3hL2K3từ khẩu3hL2K3 súnBeg kQBQ5jCia sBeang ÁVP2p8Fi HyBe, “…VP2p8F Beem khôngVP2p8F 3hL2K3có qQBQ5jCuyền Betự kế3hL2K3t th3hL2K3úc cuộc3hL2K3 sBeống Becủa chín3hL2K3h mình,QBQ5jC v3hL2K3ì ngườVP2p8Fi dBeuy nhấtBe được3hL2K3 quQBQ5jCyền gi3hL2K3ết VP2p8Fem l3hL2K3à anh!”

Minh BeVỹ QBQ5jCnhíu mVP2p8Fày nhìn3hL2K3 3hL2K3Ái VP2p8FHy, nhưnBeg lọtVP2p8F VP2p8Fvào tBeầm mQBQ5jCắt chỉ3hL2K3 QBQ5jCcó VP2p8Fduy nhấ3hL2K3t bóng3hL2K3 dánQBQ5jCg nhỏQBQ5jC b3hL2K3é đóBe QBQ5jCtừ Bephía sauBe, tQBQ5jCrông t3hL2K3hật VP2p8Fđơn độcBe Bevà lạcVP2p8F VP2p8Flõng tronQBQ5jCg không3hL2K3 g3hL2K3ian tĩnBeh lặng.

Cô 3hL2K3bất động,VP2p8F trBeên gư3hL2K3ơng mặt3hL2K3 vẫnBe Becòn lBeưu lạiVP2p8F mộVP2p8Ft vệt3hL2K3 nước3hL2K3 dài,Be đQBQ5jCôi mBeắt 3hL2K3vô địn3hL2K3h đangQBQ5jC dầQBQ5jCn đượcQBQ5jC phủVP2p8F Bethêm VP2p8Fmột lớp3hL2K3 sươngVP2p8F VP2p8Fmờ nhạt.

Ông QBQ5jCHàn Becho mộtVP2p8F QBQ5jCtay QBQ5jCvào túi3hL2K3, sa3hL2K3u đóVP2p8F lạiVP2p8F nh3hL2K3ìn chằ3hL2K3m chặp3hL2K3 vàoVP2p8F ng3hL2K3ười co3hL2K3n Begái trướQBQ5jCc mặt.

Sự lựaVP2p8F chQBQ5jCọn th3hL2K3ứ ba?

Là QBQ5jCtự giQBQ5jCết chínQBQ5jCh m3hL2K3ình đBeể khBeỏi phQBQ5jCải đốQBQ5jCi mặBet sao?

Gương mặtVP2p8F ôBeng phBeảng VP2p8Fphất m3hL2K3ột n3hL2K3ụ cVP2p8Fười hài3hL2K3 lòn3hL2K3g, vBeì Bedù ch3hL2K3o ÁiQBQ5jC HVP2p8Fy QBQ5jCcó QBQ5jClựa chọVP2p8Fn Bemột tQBQ5jCrong 3hL2K3hai điều3hL2K3 kBeiện QBQ5jCthì khẩ3hL2K3u súnQBQ5jCg củQBQ5jCa QBQ5jCông cũnBeg VP2p8Fsẽ VP2p8Flập tứcQBQ5jC kếVP2p8Ft thú3hL2K3c Besinh mạngVP2p8F trướVP2p8Fc mặt…3hL2K3 QBQ5jCvì côBe gáVP2p8Fi nàyBe qQBQ5jCuá QBQ5jCtầm thường!

Nhưng điềuQBQ5jC ônQBQ5jCg vừaVP2p8F đượQBQ5jCc trôQBQ5jCng thấy,Be VP2p8Fquả t3hL2K3hật khônQBQ5jCg tQBQ5jChể lBeường trướcBe cBeô béBe nàyBe Beđã 3hL2K3suy 3hL2K3nghĩ nhữngVP2p8F gì.

“Quay về3hL2K3 bê3hL2K3n tôi3hL2K3…” 3hL2K3Minh BeVỹ nóiVP2p8F QBQ5jCđều đềuBe, đôiBe mắt3hL2K3 sắc3hL2K3 lạBenh đaVP2p8Fng chi3hL2K3ếu tVP2p8Fhẳng QBQ5jCvào 3hL2K3Ái HVP2p8Fy QBQ5jCkèm theVP2p8Fo Bemột lờiQBQ5jC yêuVP2p8F cầu3hL2K3 “3hL2K3siêu tBerọng”, “3hL2K3… chBeo eQBQ5jCm mưQBQ5jCời giây.”

1s…

2s…

Ái HVP2p8Fy đ3hL2K3ưa taQBQ5jCy QBQ5jCgạt QBQ5jCvội vếQBQ5jCt tícVP2p8Fh c3hL2K3ủa nướcQBQ5jC m3hL2K3ắt trênVP2p8F mặtQBQ5jC mình,VP2p8F từBe từVP2p8F QBQ5jCngoảnh mặtVP2p8F lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còn3hL2K3 cBeó thể3hL2K3 trởQBQ5jC vềBe bêQBQ5jCn aQBQ5jCnh sao?

Minh V3hL2K3ỹ vẫnQBQ5jC giơ3hL2K3 khBeẩu súngVP2p8F trêVP2p8Fn tBeay vềVP2p8F 3hL2K3phía Ái3hL2K3 H3hL2K3y, 3hL2K3đôi mắtBe điVP2p8Fềm 3hL2K3tĩnh lạVP2p8Fnh lVP2p8Fùng quVP2p8Fan sátQBQ5jC 3hL2K3từng cBeử QBQ5jCchỉ tiế3hL2K3p t3hL2K3heo cQBQ5jCủa nBegười coVP2p8Fn g3hL2K3ái trBeước mặt.

6s…

7s…

Đôi chânVP2p8F kVP2p8Fia bắtBe đầuVP2p8F VP2p8Fnhấc lêQBQ5jCn, Benối QBQ5jCtiếp từng3hL2K3 bướcVP2p8F cQBQ5jChân đếnVP2p8F VP2p8Fgần MinVP2p8Fh Vỹ.

Chợt QBQ5jCnhững bBeước ch3hL2K3ân VP2p8Fkia khựBeng lại…

8s…

Ái H3hL2K3y đVP2p8Fưa mắtVP2p8F n3hL2K3hìn MQBQ5jCinh VQBQ5jCỹ đa3hL2K3ng nQBQ5jChíu VP2p8Fmày nhBeìn mìnhVP2p8F, mímQBQ5jC mVP2p8Fôi, lắc3hL2K3 nhẹQBQ5jC đầu.

Chỉ cầ3hL2K3n thêBem vàiVP2p8F bVP2p8Fước 3hL2K3nữa thVP2p8Fôi, vàiBe QBQ5jCbước nữaQBQ5jC thVP2p8Fì côVP2p8F sẽBe lQBQ5jCại QBQ5jCcó thểQBQ5jC cVP2p8Fhạm vàQBQ5jCo 3hL2K3Minh Vỹ…QBQ5jC nhưng3hL2K3 côVP2p8F 3hL2K3lại hQBQ5jCoàn toànVP2p8F đVP2p8Fứng bấtQBQ5jC động,VP2p8F mộtQBQ5jC giọQBQ5jCng VP2p8Fnói nVP2p8Fhẹ nhàBeng cấ3hL2K3t lêBen vớiVP2p8F mộ3hL2K3t âm3hL2K3 vQBQ5jCực troQBQ5jCng thanh.

“Em… khBeông lBeàm được.”

Chính ÁiQBQ5jC BeHy Becòn VP2p8Fkhông VP2p8Fhiểu mình3hL2K3 VP2p8Fđang 3hL2K3nói QBQ5jCvà Belàm gìBe, cBehỉ biếtQBQ5jC nếuVP2p8F lạiVP2p8F dBeựa dẫ3hL2K3m và3hL2K3o M3hL2K3inh 3hL2K3Vỹ, Bemình sQBQ5jCẽ h3hL2K3oàn toàn3hL2K3 mấtBe phVP2p8Fương hướng…

… khôn3hL2K3g t3hL2K3hể trởQBQ5jC nên3hL2K3 mạnQBQ5jCh mBeẽ hơnBe đượcVP2p8F nữa3hL2K3 và3hL2K3 quQBQ5jCen dầnBe với3hL2K3 sVP2p8Fự bả3hL2K3o vệVP2p8F cBeủa anh.

9s…

10s…

Khẩu QBQ5jCsúng QBQ5jCtrong t3hL2K3ay MBeinh VỹQBQ5jC thoánQBQ5jCg rVP2p8Fun lên,VP2p8F 3hL2K3ngón tBeay đaVP2p8Fng dầnBe ghìQBQ5jC lấVP2p8Fy cBeò sú3hL2K3ng, chuẩnVP2p8F bị3hL2K3 Bemột hướ3hL2K3ng QBQ5jCbắn nhấtVP2p8F định.

Chỉ cầnBe bướcBe đếVP2p8Fn bênBe MinVP2p8Fh Vỹ3hL2K3, liệQBQ5jCu QBQ5jCcó khóVP2p8F quáBe không?

“Một bước,VP2p8F rBeồi lBeại thVP2p8Fêm VP2p8Fmột bước…

… cóBe 3hL2K3quá khVP2p8Fó đểVP2p8F 3hL2K3em bướcBe đ3hL2K3ến gầnVP2p8F anh?”

*Cạch*

Khẩu súnBeg tro3hL2K3ng t3hL2K3ay MinQBQ5jCh VVP2p8Fỹ rơiBe tựBe VP2p8Fdo xuốnQBQ5jCg mặtVP2p8F đấtBe lạnhBe lẽo3hL2K3, lầnBe n3hL2K3ày nQBQ5jCgười cBeất bướQBQ5jCc lạVP2p8Fi Belà anh!

Một bước…Be haVP2p8Fi bước…Be bVP2p8Fa bước…

Minh BeVỹ đứnBeg đốiVP2p8F diệnQBQ5jC với3hL2K3 QBQ5jCÁi QBQ5jCHy, 3hL2K3anh 3hL2K3gấp gáVP2p8Fp 3hL2K3ôm cBeô vQBQ5jCào lòQBQ5jCng, QBQ5jCgục mặVP2p8Ft lênQBQ5jC b3hL2K3ờ QBQ5jCvai nhỏQBQ5jC bBeé kia.

“Nếu khBeông thể3hL2K3 qBeuay vBeề vớ3hL2K3i tôiBe, thQBQ5jCì hãyBe đQBQ5jCể 3hL2K3tôi bướQBQ5jCc đến3hL2K3 bêQBQ5jCn em.”VP2p8F MVP2p8Finh V3hL2K3ỹ sQBQ5jCiết ch3hL2K3ặt Bevòng t3hL2K3ay hQBQ5jCơn, cBeảm gVP2p8Fiác kh3hL2K3i cQBQ5jChĩa sBeúng vQBQ5jCào chíBenh VP2p8Fngười cVP2p8Fon gáBei Bemình yêuVP2p8F thươQBQ5jCng qQBQ5jCuả thậ3hL2K3t rBeất đa3hL2K3u đớn.

Ái 3hL2K3Hy đVP2p8Fược MiVP2p8Fnh VBeỹ ôBem gọn3hL2K3 VP2p8Ftrong tayBe, bBeất giácQBQ5jC hVP2p8Fai 3hL2K3bàn tBeay đBeang buônBeg thõBeng vBeô tQBQ5jChức đ3hL2K3ưa Belên, vốQBQ5jCn đị3hL2K3nh đáVP2p8Fp l3hL2K3ại QBQ5jCanh, cảm3hL2K3 nhậQBQ5jCn QBQ5jCrõ hơiVP2p8F 3hL2K3ấm 3hL2K3từ p3hL2K3hía bê3hL2K3n kiBea h3hL2K3ơn, nhưn3hL2K3g hànQBQ5jCh đQBQ5jCộng ấ3hL2K3y bỗng3hL2K3 dưngBe VP2p8Fkhựng lại,VP2p8F s3hL2K3au đóBe QBQ5jCnhanh tVP2p8Fay đẩyQBQ5jC anhra.

“Xin VP2p8Flỗi vìVP2p8F 3hL2K3đã Beđến làVP2p8Fm Bephiền Beanh, Beem sẽ3hL2K3 v3hL2K3ề nhà.”QBQ5jC 3hL2K3Ái HVP2p8Fy quVP2p8Fay mặtVP2p8F sBeang hướngQBQ5jC kh3hL2K3ác trán3hL2K3h ánVP2p8Fh nhìn3hL2K3 cBeủa MiBenh Vỹ,VP2p8F nhVP2p8Fờ vậy3hL2K3 nQBQ5jCên kQBQ5jChông thBeể thấVP2p8Fy đưBeợc QBQ5jCtừ 3hL2K3đôi mắtBe VP2p8Fkia đQBQ5jCang hằnBe 3hL2K3sâu mộtQBQ5jC nỗiQBQ5jC tuBeyệt vọngBe cùngBe cực.

Ái HVP2p8Fy vừaVP2p8F rờiVP2p8F khBeỏi vVP2p8Fòng tQBQ5jCay cBeủa MBeinh Vỹ,VP2p8F lậQBQ5jCp QBQ5jCtức cBehạy 3hL2K3ra khỏiQBQ5jC phòBeng, bóngVP2p8F dBeáng ôngBe QBQ5jCHàn cũnVP2p8Fg khônVP2p8Fg còQBQ5jCn Behiện diệnQBQ5jC ởVP2p8F đó.

Anh lVP2p8Fại tr3hL2K3ở nBeên đVP2p8Fơn độc3hL2K3 Betrong VP2p8Fcăn phòBeng t3hL2K3ập QBQ5jCbắn Belạnh lẽ3hL2K3o, một3hL2K3 chúBet gBeì Beđó ở3hL2K3 trBeái t3hL2K3im VP2p8Fđang nQBQ5jChói VP2p8Flên từnBeg đBeợt đaVP2p8Fu đớn.

Bước nhan3hL2K3h QBQ5jCra khVP2p8Fỏi cănBe VP2p8Fbiệt thựQBQ5jC cVP2p8Fủa tổBe VP2p8Fchức KniQBQ5jCght, troBeng lBeòng BeÁi HVP2p8Fy chợQBQ5jCt cảmVP2p8F thấyQBQ5jC vQBQ5jCô cùVP2p8Fng b3hL2K3ất an.

Một phầnQBQ5jC lạiQBQ5jC cả3hL2K3m thấy3hL2K3 ânVP2p8F hận3hL2K3 QBQ5jCvì cáVP2p8Fch cưQBQ5jC xửVP2p8F 3hL2K3xa cácQBQ5jCh vừaVP2p8F rồVP2p8Fi với3hL2K3 Min3hL2K3h Vỹ.

Nhưng chỉ3hL2K3 cầnVP2p8F Beở QBQ5jCbên Beanh, côVP2p8F đãQBQ5jC quê3hL2K3n cVP2p8Fách 3hL2K3tự mìnhBe đứngBe dVP2p8Fậy, QBQ5jCquên cáchQBQ5jC tựBe bảo3hL2K3 Bevệ chVP2p8Fính 3hL2K3mình… Bevà quênQBQ5jC 3hL2K3cả cáchVP2p8F làmBe Betổn thươngBe ngườiQBQ5jC khác.

Bước nBehanh QBQ5jCtrên coBen đường3hL2K3 vắQBQ5jCng vẻ,Be ÁBei 3hL2K3Hy cứVP2p8F thếBe chì3hL2K3m v3hL2K3ào nhữnVP2p8Fg dòVP2p8Fng sQBQ5jCuy t3hL2K3ư 3hL2K3hiện tại.

Một chiếcQBQ5jC BBeMW màuQBQ5jC 3hL2K3đen dừng3hL2K3 lVP2p8Fại trQBQ5jCước mặQBQ5jCt ÁiVP2p8F HyQBQ5jC, 3hL2K3một động3hL2K3 tácQBQ5jC nhaVP2p8Fnh taBey 3hL2K3lôi mạnhBe cBeô vào3hL2K3 Bexe, ấ3hL2K3n 3hL2K3vào ghế.

Ái H3hL2K3y vẫn3hL2K3 chưaBe kịpQBQ5jC hiVP2p8Fểu chuyVP2p8Fện gVP2p8Fì đanQBQ5jCg xBeảy raQBQ5jC, cả3hL2K3 3hL2K3người hVP2p8Foàn t3hL2K3oàn mấtVP2p8F đ3hL2K3i VP2p8Fcảm QBQ5jCgiác, cBehợt 3hL2K3một c3hL2K3hiếc khăn3hL2K3 3hL2K3được đưaVP2p8F lêBen bịQBQ5jCt c3hL2K3hặt miệng3hL2K3 côQBQ5jC lBeại, mặc3hL2K3 c3hL2K3ho 3hL2K3cô rQBQ5jCa sứBec đẩy3hL2K3 bà3hL2K3n 3hL2K3tay đQBQ5jCang ấn3hL2K3 mạnhVP2p8F chiếcQBQ5jC Bekhăn kiBea ra.

1s…

2s…

Trước mắtQBQ5jC Ái3hL2K3 HQBQ5jCy bỗBeng trởQBQ5jC VP2p8Fnên Bemờ nhạt,3hL2K3 cQBQ5jCả ng3hL2K3ười VP2p8Frơi vBeào trạngVP2p8F Bethái Bemệt mỏi,QBQ5jC hàngVP2p8F m3hL2K3i dàQBQ5jCi c3hL2K3ứ tVP2p8Fừ từVP2p8F Berũ xuống,VP2p8F chVP2p8Fe QBQ5jCkhuất đôVP2p8Fi VP2p8Fmắt màQBQ5jCu Benâu tronBeg sáng.

Bàn ta3hL2K3y Bekia cBeũng dầnVP2p8F thQBQ5jCả lỏng,VP2p8F chBeiếc VP2p8Fkhăn cQBQ5jCũng đượcVP2p8F VP2p8Fnâng lênQBQ5jC, mộtVP2p8F nBeụ cQBQ5jCười nửaQBQ5jC miệngBe queQBQ5jCn thuộcBe hiệVP2p8Fn trênVP2p8F khuVP2p8Fôn m3hL2K3ặt củaVP2p8F kẻVP2p8F đanBeg ngồiVP2p8F kềVP2p8F cậnQBQ5jC bBeên cô.

“Làm tốBet VP2p8Flắm.” BànQBQ5jC t3hL2K3ay ngườiQBQ5jC ấy3hL2K3 vuố3hL2K3t Benhẹ mBeái tBeóc cQBQ5jCủa ÁiQBQ5jC H3hL2K3y, nụVP2p8F cườiBe đVP2p8Fộc đoánVP2p8F ki3hL2K3a nVP2p8Fgày cQBQ5jCàng trVP2p8Fở nênQBQ5jC rõBe nétQBQ5jC hơVP2p8Fn Bebao gBeiờ hết.Be “CuốVP2p8Fi cVP2p8Fùng cVP2p8Fũng đếnBe ngày3hL2K3 này.”

Chiếc BQBQ5jCMW laBeo đi…

“Điền HVP2p8Fuân VP2p8Fà, xBein lVP2p8Fỗi Beanh, nhưQBQ5jCng ngườiQBQ5jC e3hL2K3m thậtVP2p8F QBQ5jCsự yêuVP2p8F l3hL2K3à MVP2p8Finh BeVỹ.” MộtBe giọnQBQ5jCg 3hL2K3nói n3hL2K3hẹ nhà3hL2K3ng cất3hL2K3 lê3hL2K3n, bànQBQ5jC t3hL2K3ay nhỏ3hL2K3 Benhắn đanBeg đVP2p8Fặt nh3hL2K3ẹ lên3hL2K3 tVP2p8Fay ĐiềQBQ5jCn Huâ3hL2K3n, gươngBe mVP2p8Fặt trắQBQ5jCng Behồng từBe VP2p8Fphía bBeên ki3hL2K3a đang3hL2K3 nQBQ5jCở mộtBe nụ3hL2K3 cưVP2p8Fời g3hL2K3ượng gạo.

“Em… ch3hL2K3ọn hắQBQ5jCn? Ngườ3hL2K3i mBeà e3hL2K3m không3hL2K3 cBeó Bequyền đượcBe yBeêu saoBe?” VP2p8FCâu trảBe Belời QBQ5jCkia khiế3hL2K3n tráiQBQ5jC tiVP2p8Fm ĐiềnVP2p8F Hu3hL2K3ân nhưVP2p8F ngVP2p8Fừng đVP2p8Fập, đQBQ5jCôi mBeôi khóBe khăBen lVP2p8Fắm mớiVP2p8F tBehốt rBea đượVP2p8Fc QBQ5jCnhững câuBe hVP2p8Fỏi nVP2p8Fghi hoặc.

Năm năm…

Một quãnBeg thờBei Begian quá3hL2K3 dàBei cVP2p8Fho một3hL2K3 mốVP2p8Fi tìnhBe 3hL2K3đơn phương3hL2K3, 3hL2K3quá ngắQBQ5jCn cQBQ5jCho nhữQBQ5jCng khQBQ5jCoảnh khắcBe QBQ5jCđược gầnQBQ5jC bê3hL2K3n cạnhQBQ5jC ngườiVP2p8F coVP2p8Fn gái3hL2K3 ấy.

Điền BeHuân Beđã luVP2p8Fôn dõQBQ5jCi tQBQ5jCheo 3hL2K3duy n3hL2K3hất mộtQBQ5jC bóBeng VP2p8Fhình, âmBe thầmBe đemBe đ3hL2K3ến QBQ5jCcho ngVP2p8Fười 3hL2K3con g3hL2K3ái màQBQ5jC mìnQBQ5jCh QBQ5jCyêu thươngVP2p8F nhữ3hL2K3ng gQBQ5jCì tốt3hL2K3 đẹp3hL2K3 nhất.

Chỉ c3hL2K3ần trQBQ5jCên gưBeơng mặt3hL2K3 kiQBQ5jCa Benở một3hL2K3 nụ3hL2K3 cườVP2p8Fi hạn3hL2K3h phVP2p8Fúc, BeĐiền VP2p8FHuân Becó 3hL2K3thể đáVP2p8Fnh Beđối tấtVP2p8F cả3hL2K3 VP2p8Fđể giữQBQ5jC nVP2p8Fụ cườiBe ấyVP2p8F m3hL2K3ãi 3hL2K3mãi hiệnQBQ5jC diệQBQ5jCn trê3hL2K3n đôi3hL2K3 QBQ5jCmôi QBQ5jCxinh 3hL2K3xắn ấy,3hL2K3 t3hL2K3hậm Bechí đánh3hL2K3 đ3hL2K3ổi cảQBQ5jC Besinh mệnhQBQ5jC củ3hL2K3a cQBQ5jChính mình.

Nhưng đápBe lại3hL2K3 tìnBeh cảmBe Bechân thà3hL2K3nh ấyBe, c3hL2K3hỉ làVP2p8F Behai 3hL2K3từ QBQ5jC“xin lỗi”Be QBQ5jCvô cù3hL2K3ng nQBQ5jCgắn gọnQBQ5jC, đủQBQ5jC sứcVP2p8F dậpQBQ5jC 3hL2K3tắt ti3hL2K3a QBQ5jChy vBeọng cuVP2p8Fối cùng3hL2K3 QBQ5jCtrong trá3hL2K3i tiBem đangVP2p8F khQBQ5jCông ngừBeng QBQ5jCthổn tQBQ5jChức kia.

“Em khQBQ5jCông 3hL2K3tin cảBe Becha vàVP2p8F dìVP2p8F đềuBe khôngBe chấp3hL2K3 nhậBen tìVP2p8Fnh cBeảm củ3hL2K3a e3hL2K3m vàQBQ5jC MiQBQ5jCnh BeVỹ, nênBe eQBQ5jCm thật3hL2K3 sBeự VP2p8Frất xBein l3hL2K3ỗi.” CBeô gáBei Bekia vẫnBe gi3hL2K3ữ nVP2p8Fụ cườiQBQ5jC hốBei VP2p8Flỗi trê3hL2K3n m3hL2K3ôi, gưBeơng mVP2p8Fặt Bethoáng cVP2p8Fhút 3hL2K3e QBQ5jCngại nhVP2p8Fìn ĐiềnVP2p8F Huân.

Xin lVP2p8Fỗi… xi3hL2K3n lỗi…

Dường nhVP2p8Fư côQBQ5jC gBeái kBeia khônBeg hBeề đểBe Beý đến3hL2K3 QBQ5jCmỗi lQBQ5jCần lBeặp lạQBQ5jCi 3hL2K3hai từBe “xVP2p8Fin lỗi”VP2p8F, trBeái Betim củaBe kẻQBQ5jC bạiVP2p8F trậnQBQ5jC t3hL2K3rước mặtVP2p8F lạiQBQ5jC càQBQ5jCng đauBe hơn.

Nếu chBeỉ cầnQBQ5jC xiQBQ5jCn lỗVP2p8Fi, tBehì 3hL2K3tại saBeo lạVP2p8Fi VP2p8Fđặt rQBQ5jCa pháQBQ5jCp luậtVP2p8F l3hL2K3àm gì?

Điền HuBeân khônVP2p8Fg nóiVP2p8F g3hL2K3ì, lặQBQ5jCng lẽBe quBeay ngườBei bướVP2p8Fc điBe. Vốn3hL2K3 dĩ3hL2K3… khônBeg thểVP2p8F nQBQ5jCíu Bekéo đượcBe nBeữa, VP2p8Fvì kVP2p8Fhông hềBe VP2p8Fcó bắtBe QBQ5jCđầu… 3hL2K3nên BeĐiền HuVP2p8Fân khQBQ5jCông đượQBQ5jCc quyềBen đ3hL2K3ược níQBQ5jCu kBeéo ha3hL2K3i cQBQ5jChữ “tìnhQBQ5jC QBQ5jCyêu” th3hL2K3iêng liêngVP2p8F ấy.

Trái tiBem Becứ mỗi3hL2K3 lQBQ5jCúc mộtBe tVP2p8Fhắt lạiVP2p8F VP2p8Ftheo từn3hL2K3g b3hL2K3ước 3hL2K3chân, đọngQBQ5jC lạiBe nBehững vếQBQ5jCt thVP2p8Fương lòngVP2p8F q3hL2K3uá lớn.

Điền Huân3hL2K3 thật3hL2K3 sBeự QBQ5jCkhông đủQBQ5jC cQBQ5jCao thượng3hL2K3 đếnBe mVP2p8Fức đứngBe QBQ5jCyên lặng3hL2K3 VP2p8Flẽ dõiQBQ5jC thVP2p8Feo cô3hL2K3 gáiVP2p8F VP2p8Fấy mQBQ5jCãi mãBei, vQBQ5jCà cũngQBQ5jC khôn3hL2K3g thểQBQ5jC Benào QBQ5jCchúc phúcQBQ5jC chQBQ5jCo mBeối Betình Behuyết thốQBQ5jCng 3hL2K3cấm k3hL2K3ỵ ấyBe được.

Tại sQBQ5jCao VP2p8Flại Belà MinQBQ5jCh Vỹ?

Có nhấtBe Bethiết pBehải yêuQBQ5jC VP2p8Fchính anQBQ5jCh Betrai của3hL2K3 mìnhQBQ5jC không?

Trước VP2p8Fmắt ĐiềnBe HQBQ5jCuân VP2p8Fchỉ còVP2p8Fn VP2p8Flưu lạQBQ5jCi mộ3hL2K3t màu3hL2K3 đBeen đa3hL2K3u đVP2p8Fớn cùnVP2p8Fg cự3hL2K3c, ánhVP2p8F mắtQBQ5jC đanVP2p8Fg Bechứa đựnQBQ5jCg nhQBQ5jCững tVP2p8Fia nhQBQ5jCìn oBeán hậnVP2p8F, từnQBQ5jCg tVP2p8Fừ từn3hL2K3g chữQBQ5jC đượcQBQ5jC gằnBe xuốVP2p8Fng QBQ5jCmột cáchQBQ5jC VP2p8Fmỉa mai.

“Thy TVP2p8Fhy, QBQ5jCem chấpQBQ5jC VP2p8Fnhận ăn3hL2K3 trái3hL2K3 cấmVP2p8F, chứQBQ5jC không3hL2K3 cBehấp nhậnBe tôiQBQ5jC sao?”

“Chúc phBeúc cVP2p8Fho VP2p8Fmối tìn3hL2K3h cấmQBQ5jC kỵBe 3hL2K3của em…

… QBQ5jCanh kQBQ5jChông làmBe được.”

“Đến k3hL2K3hi nàoVP2p8F QBQ5jCanh mQBQ5jCới QBQ5jCchịu l3hL2K3ên kế3hL2K3 hoạchQBQ5jC đVP2p8Fây?” MộtQBQ5jC giọnVP2p8Fg nữBe cấtQBQ5jC QBQ5jClên, đôBei mắtBe hướn3hL2K3g vBeề phía3hL2K3 ÁiBe HVP2p8Fy đa3hL2K3ng nhắmQBQ5jC nghiềQBQ5jCn đôiVP2p8F VP2p8Fmắt, cảQBQ5jC 3hL2K3hai VP2p8Ftay bị3hL2K3 3hL2K3trói chặt3hL2K3 QBQ5jCở phQBQ5jCía sa3hL2K3u 3hL2K3đang tựaVP2p8F Bevào tườngBe aVP2p8Fn giấc.

“Kế hoQBQ5jCạch vẫnBe Beđang thựVP2p8Fc hQBQ5jCiện VP2p8Fđấy thôi.”3hL2K3 QBQ5jCNgười bên3hL2K3 3hL2K3kia VP2p8Fnhún QBQ5jCnhún vaiVP2p8F, thờ3hL2K3 Beơ đưa3hL2K3 ánh3hL2K3 mắBet khôBeng cBehút VP2p8Fbiểu cBeảm VP2p8Fnhìn vềBe phíaQBQ5jC ÁQBQ5jCi H3hL2K3y, VP2p8Fánh nhìnBe phứcQBQ5jC tạp.

“Thực hiện3hL2K3? Đứng3hL2K3 yQBQ5jCên mộBet Bechỗ gọiVP2p8F QBQ5jClà tVP2p8Fhực hiQBQ5jCện? AQBQ5jCnh đBeang đBeùa à?”VP2p8F 3hL2K3Cô gQBQ5jCái kiBea dườngVP2p8F nhQBQ5jCư đanQBQ5jCg Bemất bìnhBe QBQ5jCtĩnh, tứcVP2p8F giVP2p8Fận quBeát lêBen, giọngBe điệuVP2p8F Bevô VP2p8Fcùng khóBe chịu.

“Tịnh N3hL2K3hi, nBeếu muốnBe trảBe thùBe thìBe đừngBe nVP2p8Fên Bevội v3hL2K3àng nhQBQ5jCư thếVP2p8F…” ChàVP2p8Fng t3hL2K3rai kiVP2p8Fa khoVP2p8Fát Bekhoát Betay vớiVP2p8F Tịnh3hL2K3 3hL2K3Nhi, thậtBe sBeự TVP2p8Fịnh Nh3hL2K3i đangVP2p8F khiếnVP2p8F hắnVP2p8F cảmQBQ5jC 3hL2K3thấy că3hL2K3ng 3hL2K3thẳng hơVP2p8Fn tr3hL2K3ong việVP2p8Fc t3hL2K3hực Behiện kế3hL2K3 hoạch,Be 3hL2K3“… cứQBQ5jC đểVP2p8F yBeên cQBQ5jCho bọn3hL2K3 chúnVP2p8Fg t3hL2K3ừ QBQ5jCtừ 3hL2K3cảm nhậ3hL2K3n Benỗi đVP2p8Fau khBei mất3hL2K3 điBe mVP2p8Fột VP2p8Fthứ quVP2p8Fan trọng.”

Ái QBQ5jCHy kBehó chịuQBQ5jC cựVP2p8Fa mình,3hL2K3 cBeả tBehân ngườVP2p8Fi cảmBe thấyVP2p8F v3hL2K3ô VP2p8Fcùng đaVP2p8Fu nhức,3hL2K3 hànVP2p8Fg Bemi dà3hL2K3i khẽ3hL2K3 laQBQ5jCy động3hL2K3 nhẹ,QBQ5jC cQBQ5jCô Betừ từBe héVP2p8F mVP2p8Fở VP2p8Fđôi mắt.

Khung cảnhBe mờ3hL2K3 nhạ3hL2K3t 3hL2K3trước m3hL2K3ắt QBQ5jCÁi BeHy đBeang dQBQ5jCần Betrở VP2p8Fnên sắc3hL2K3 3hL2K3nét VP2p8Fhơn, QBQ5jCbầu khônBeg khí3hL2K3 ngộ3hL2K3t n3hL2K3gạt 3hL2K3hiện gQBQ5jCiờ khiếVP2p8Fn Becô cVP2p8Fảm thấy3hL2K3 QBQ5jCkhó thởBe hơnBe bBeao g3hL2K3iờ hết.

Vẫn Becòn trQBQ5jCong trạnQBQ5jCg thBeái mơ3hL2K3 hồQBQ5jC, côQBQ5jC nBegơ ngác3hL2K3 đBeưa m3hL2K3ắt QBQ5jCnhìn cảnBeh QBQ5jCvật xuQBQ5jCng quanh.

“Tỉnh rồi3hL2K3 àQBQ5jC?” MộtBe chVP2p8Fất giọnQBQ5jCg trầmQBQ5jC Bekhàn 3hL2K3vang lên,QBQ5jC mQBQ5jCột 3hL2K3gương mặtQBQ5jC quVP2p8Fen thuộc3hL2K3 lVP2p8Fọt vàoQBQ5jC QBQ5jCtầm nBehìn tạm3hL2K3 VP2p8Fthời củaQBQ5jC ÁBei Hy.

Điền Huân3hL2K3 đaBeng cầmBe Betrên Betay mộtBe 3hL2K3quả táVP2p8Fo, bVP2p8Fước đếVP2p8Fn trư3hL2K3ớc VP2p8Fmặt ÁVP2p8Fi HQBQ5jCy vVP2p8Fới VP2p8Fdáng vẻ3hL2K3 3hL2K3ung dVP2p8Fung n3hL2K3hư VP2p8Fchẳng cQBQ5jCó chuyệnQBQ5jC gìQBQ5jC xảQBQ5jCy ra.

“Này, tạBei sa3hL2K3o VP2p8Ftôi lạiBe ởQBQ5jC đ3hL2K3ây?” ÁQBQ5jCi BeHy nhíBeu QBQ5jCmày nhQBQ5jCìn ĐiQBQ5jCền HuVP2p8Fân, hQBQ5jCai tBeay bQBQ5jCị tróiQBQ5jC chặBet giVP2p8Fờ đâyBe mớiQBQ5jC bắtVP2p8F QBQ5jCđầu Becảm nhậnQBQ5jC được3hL2K3 cVP2p8Fảm giá3hL2K3c têQBQ5jC buốtVP2p8F QBQ5jCnhờ lBeực sBeiết của3hL2K3 d3hL2K3ây thừngQBQ5jC, naVP2p8Fy lạBei thVP2p8Fêm lựcVP2p8F tá3hL2K3c Beđộng Becủa cBeô VP2p8Fđang QBQ5jCcố c3hL2K3ởi trói3hL2K3 lạ3hL2K3i kBehiến nBeơi QBQ5jCcổ t3hL2K3ay Bemỗi Belúc m3hL2K3ột đaVP2p8Fu r3hL2K3át hBeơn. “TêQBQ5jCn k3hL2K3hốn, 3hL2K3anh QBQ5jClấy 3hL2K3quyền gìVP2p8F mVP2p8Fà t3hL2K3rói tôi?”

Đối di3hL2K3ện 3hL2K3với ánQBQ5jCh nhBeìn rựcBe lQBQ5jCửa củVP2p8Fa QBQ5jCÁi HyVP2p8F, ĐiềnBe HuânBe QBQ5jCthản nhBeiên cBeầm t3hL2K3rái t3hL2K3áo t3hL2K3rên Betay đưa3hL2K3 rVP2p8Fa trướBec mặtQBQ5jC cBeô, mQBQ5jCột Becâu QBQ5jChỏi hếtQBQ5jC sQBQ5jCức “3hL2K3thân thiện”VP2p8F đưVP2p8Fợc 3hL2K3thốt VP2p8Fra vớBei giọngVP2p8F đ3hL2K3iệu kBehinh khỉnh.

“Biết đây3hL2K3 làBe gìQBQ5jC không?”Be Đ3hL2K3iền VP2p8FHuân đãVP2p8F 3hL2K3chuyển sựVP2p8F tập3hL2K3 QBQ5jCtrung từ3hL2K3 ÁiBe HQBQ5jCy sQBQ5jCang QBQ5jCtrái táoBe 3hL2K3mang mộtBe sắcQBQ5jC m3hL2K3àu đỏQBQ5jC thẫm3hL2K3 trê3hL2K3n tay3hL2K3, đQBQ5jCôi mắtQBQ5jC chăVP2p8Fm 3hL2K3chú qVP2p8Fuan sátVP2p8F vậBet tVP2p8Fhể ấy.

Đúng lQBQ5jCà nQBQ5jCgớ ngẩn!

“Là Betáo chứBe gì?!”Be Á3hL2K3i VP2p8FHy Belập tBeức lênQBQ5jC tQBQ5jCiếng trả3hL2K3 lờ3hL2K3i, Bevì cVP2p8Fâu hBeỏi củ3hL2K3a ĐiềnBe HuBeân ngVP2p8Fay cảBe QBQ5jCcon QBQ5jCnít b3hL2K3a Betuổi cũnVP2p8Fg biếtVP2p8F VP2p8Frõ thứQBQ5jC QBQ5jCĐiền HuâVP2p8Fn đangQBQ5jC Becầm Betrên ta3hL2K3y đưVP2p8Fợc gọVP2p8Fi lBeà gì.

“Sai!” MộVP2p8Ft t3hL2K3ừ pBehê phánQBQ5jC Beduy nhQBQ5jCất đ3hL2K3ược cBeất VP2p8Flên, đôiQBQ5jC QBQ5jCmắt vôBe địnhQBQ5jC cQBQ5jCủa Điề3hL2K3n HuânQBQ5jC lQBQ5jCướt quVP2p8Fa 3hL2K3Ái HVP2p8Fy mộtQBQ5jC giâBey, saBeu đó3hL2K3 3hL2K3tiếp tụcVP2p8F mâBen QBQ5jCmê VP2p8Fquả t3hL2K3áo VP2p8Ftrên tayVP2p8F, v3hL2K3ô thức3hL2K3 nVP2p8Fói. “BeLà trBeái cấQBQ5jCm đấy.”

“Trái cấm?”QBQ5jC CâuBe trảBe VP2p8Flời củaVP2p8F ĐiềBen HuâBen khiếBen 3hL2K3Ái 3hL2K3Hy Behết sVP2p8Fức nVP2p8Fgạc 3hL2K3nhiên, đ3hL2K3ôi mắtBe côBe mở3hL2K3 tBeo nhì3hL2K3n QBQ5jCĐiền Hu3hL2K3ân QBQ5jCkhông chớQBQ5jCp mắt.

“Cô đã3hL2K3 từngBe đượBec 3hL2K3nghe kQBQ5jCể v3hL2K3ề thứVP2p8F nà3hL2K3y cVP2p8Fhưa?” TBerên Bemôi ĐiềVP2p8Fn HBeuân nởQBQ5jC VP2p8Fmột nBeụ QBQ5jCcười khiVP2p8Fnh Bebỉ, 3hL2K3ánh 3hL2K3mắt vQBQ5jCẫn dánBe chặtBe vBeào trái3hL2K3 táoVP2p8F trênQBQ5jC Betay. “TrVP2p8Fên tBehế gVP2p8Fian này,QBQ5jC cóBe Bemột thQBQ5jCứ đượ3hL2K3c gVP2p8Fọi lBeà tBeình yêuQBQ5jC trBeái cấm.”

“Anh điVP2p8Fên 3hL2K3rồi 3hL2K3à? VP2p8FTrái cVP2p8Fấm rồiQBQ5jC lại3hL2K3 Betình yêVP2p8Fu tráiQBQ5jC cQBQ5jCấm, cuBeối 3hL2K3cùng anQBQ5jCh đanVP2p8Fg QBQ5jClảm nhảQBQ5jCm cáBei gìBe thQBQ5jCế?” QBQ5jCÁi BeHy tứcVP2p8F giậVP2p8Fn quát3hL2K3 vàBeo mặtQBQ5jC ĐiềnBe Huân3hL2K3, VP2p8Flúc nàyQBQ5jC m3hL2K3à VP2p8Fhắn cBeòn 3hL2K3có tâmVP2p8F trạngQBQ5jC 3hL2K3kể chuBeyện QBQ5jCcho c3hL2K3ô QBQ5jCnghe ư?

Sự tứcQBQ5jC VP2p8Fgiận củaQBQ5jC cô3hL2K3 dVP2p8Fường VP2p8Fnhư đã3hL2K3 3hL2K3gần cQBQ5jChạm QBQ5jCđến mQBQ5jCức đỉnh3hL2K3 điểm,3hL2K3 nhưngVP2p8F lQBQ5jCại độBet n3hL2K3gột dBeịu xuốnQBQ5jCg sBeau câ3hL2K3u QBQ5jCnói VP2p8Ftiếp theVP2p8Fo cBeủa Đi3hL2K3ền Huân.

“Minh BeVỹ, hQBQ5jCắn đãQBQ5jC vướBeng vBeào tìn3hL2K3h yQBQ5jCêu trQBQ5jCái cấm.”

Ái BeHy tròn3hL2K3 mắBet nhìn3hL2K3 ĐBeiền Huân,3hL2K3 khônVP2p8Fg tBehể 3hL2K3tin đượcBe thínQBQ5jCh giáQBQ5jCc VP2p8Fcủa mìnVP2p8Fh vừQBQ5jCa ti3hL2K3ếp thVP2p8Fu đưVP2p8Fợc nQBQ5jChững gì.VP2p8F MinBeh 3hL2K3Vỹ… tQBQ5jCình y3hL2K3êu tráVP2p8Fi cấm?

Cô độ3hL2K3t ngộQBQ5jCt lại3hL2K3 cảVP2p8Fm QBQ5jCthấy k3hL2K3hó thởVP2p8F, mộtBe gươnQBQ5jCg 3hL2K3mặt khQBQ5jCác lạiVP2p8F đượcBe chiếQBQ5jCu chVP2p8Fậm r3hL2K3a QBQ5jCtrước mắt3hL2K3 dùVP2p8F chBeo cVP2p8Fô mBeới chQBQ5jCỉ trôngVP2p8F tQBQ5jChấy cô3hL2K3 3hL2K3ấy đBeược dBeuy nBehất m3hL2K3ột lần.

Thy ThyVP2p8F… MinVP2p8Fh VP2p8FVỹ vướngBe vQBQ5jCào 3hL2K3tình Beyêu tráiQBQ5jC QBQ5jCcấm, QBQ5jCthì câuVP2p8F trảQBQ5jC lQBQ5jCời cuối3hL2K3 cùngVP2p8F VP2p8Fvà chínBeh xác3hL2K3 nh3hL2K3ất d3hL2K3ĩ nhiBeên l3hL2K3à TQBQ5jChy Thy.

“Cô có3hL2K3 mBeuốn biếtQBQ5jC kVP2p8Fhông? N3hL2K3hững gQBQ5jCì 3hL2K3đã xảQBQ5jCy QBQ5jCra vBeới họ?”3hL2K3 ĐiVP2p8Fền HuQBQ5jCân n3hL2K3hìn ÁiBe HVP2p8Fy cườiQBQ5jC kVP2p8Fhẩy, nVP2p8Fhưng tronVP2p8Fg ánh3hL2K3 mắBet Belại QBQ5jChiện VP2p8Frõ mộtBe VP2p8Fnỗi cVP2p8Fay đắBeng tQBQ5jCột cùngQBQ5jC. “TVP2p8Fhy T3hL2K3hy đã3hL2K3 chọn3hL2K3 Behắn, 3hL2K3mà khônVP2p8Fg chọBen tôi.”

Lúc n3hL2K3ày, bVP2p8Fỗng dưnVP2p8Fg ÁiQBQ5jC HQBQ5jCy lạiQBQ5jC 3hL2K3có c3hL2K3ảm giác3hL2K3 3hL2K3đồng cQBQ5jCảm vớVP2p8Fi 3hL2K3Điền BeHuân.

Không 3hL2K3phải làVP2p8F QBQ5jCdo côQBQ5jC từVP2p8Fng vVP2p8Fướng vQBQ5jCào h3hL2K3oàn cản3hL2K3h VP2p8Fấy,

mà QBQ5jClà VP2p8Fdo á3hL2K3nh mắtVP2p8F ĐiBeền VP2p8FHuân đBeã nóiBe lên3hL2K3 tấtVP2p8F cả.

Nỗi đauQBQ5jC kiVP2p8Fa QBQ5jCđang dần3hL2K3 hiệnBe Berõ VP2p8Ftrong VP2p8Fđôi mắtBe maVP2p8Fng mộtBe màQBQ5jCu đeVP2p8Fn đậm3hL2K3 nhưBe táchBe caf3hL2K3e đắBeng củaVP2p8F ĐiVP2p8Fền HVP2p8Fuân, vVP2p8Fết thương3hL2K3 lòng3hL2K3 kh3hL2K3ông nhữngQBQ5jC kh3hL2K3ông QBQ5jChề QBQ5jCphai nhạt…QBQ5jC thậmBe 3hL2K3chí cVP2p8Fòn trVP2p8Fở nêBen đaBeu đớQBQ5jCn hQBQ5jCơn bQBQ5jCao giờQBQ5jC hết.

“Tôi đãBe VP2p8Fgiết TVP2p8Fhy Thy3hL2K3.” ÁVP2p8Fi HVP2p8Fy Bevẫn 3hL2K3chưa 3hL2K3kịp mở3hL2K3 lờ3hL2K3i thBeì giọnBeg QBQ5jCnói gQBQ5jCấp QBQ5jCgáp củaVP2p8F ĐiềVP2p8Fn HuâQBQ5jCn QBQ5jClại vBeang lêVP2p8Fn, chấ3hL2K3t giọng3hL2K3 k3hL2K3hông cBehút bQBQ5jCiểu cảm.

À, thìBe QBQ5jCra hắnVP2p8F QBQ5jCđã giBeết TBehy QBQ5jCThy nênVP2p8F hQBQ5jCắn Bemới đa3hL2K3u khVP2p8Fổ Bevà 3hL2K3dằn vặtVP2p8F nh3hL2K3ư thế!

Khoan 3hL2K3đã, hìQBQ5jCnh 3hL2K3như đVP2p8Fang c3hL2K3ó cBehút nhầmQBQ5jC QBQ5jClẫn QBQ5jCgì đóBe ởVP2p8F đQBQ5jCây! VP2p8FNgười giếtBe T3hL2K3hy 3hL2K3Thy Belà bàQBQ5jC HBeàn cBeơ mà.

“Không phảBei làVP2p8F mẹBe MQBQ5jCinh VP2p8FVỹ giếtBe ThQBQ5jCy BeThy saBeo?” CBeô bBeất gi3hL2K3ác nhícVP2p8Fh vềQBQ5jC pVP2p8Fhía Besau mBeột cVP2p8Fhút, ca3hL2K3u mBeày VP2p8Fnhìn ĐiềnBe HuBeân ngBehi hoặc.

“Đúng, làQBQ5jC bàQBQ5jC VP2p8Fta giết!”Be Điền3hL2K3 BeHuân VP2p8Fvẫn chVP2p8Fú Betâm vàQBQ5jCo tráQBQ5jCi táo3hL2K3 tr3hL2K3ên taQBQ5jCy, môQBQ5jCng lunVP2p8Fg tr3hL2K3ả lời.

“Thế tạ3hL2K3i QBQ5jCsao aBenh lại3hL2K3 bảoBe anVP2p8Fh gQBQ5jCiết QBQ5jCThy TBehy?” ĐQBQ5jCúng l3hL2K3à têQBQ5jCn khóVP2p8F h3hL2K3iểu, càn3hL2K3g hỏQBQ5jCi 3hL2K3thì 3hL2K3lại cBeàng rối!

Cô bBeắt đầuQBQ5jC mQBQ5jCất bVP2p8Fình tĩnh…

“Bà VP2p8Fta tVP2p8Frực tiế3hL2K3p VP2p8Fgiết ThBey ThBey, còQBQ5jCn tôQBQ5jCi 3hL2K3là kẻVP2p8F gBeián tiếp3hL2K3…” ThêQBQ5jCm mộtQBQ5jC QBQ5jCcâu tVP2p8Frả lờ3hL2K3i hếQBQ5jCt s3hL2K3ức thBeản nhiQBQ5jCên, độtQBQ5jC nVP2p8Fgột VP2p8FĐiền 3hL2K3Huân ngước3hL2K3 lêQBQ5jCn VP2p8Fnhìn thBeẳng v3hL2K3ào mặt3hL2K3 ÁiVP2p8F 3hL2K3Hy, nở3hL2K3 Bemột n3hL2K3ụ cườiVP2p8F xảoQBQ5jC trá,3hL2K3 “…QBQ5jC c3hL2K3ô còBen gì3hL2K3 tQBQ5jChắc mắ3hL2K3c thVP2p8Fì h3hL2K3ỏi hếtVP2p8F VP2p8Fđi, tôiVP2p8F sVP2p8Fẵn sàngQBQ5jC trả3hL2K3 l3hL2K3ời, Bexem nh3hL2K3ư đQBQ5jCó lQBQ5jCà ân3hL2K3 hVP2p8Fuệ tQBQ5jCôi tặngVP2p8F ch3hL2K3o côBe trướcBe QBQ5jCkhi chết.”

“Này, ăQBQ5jCn nQBQ5jCói ch3hL2K3o cẩnQBQ5jC thận3hL2K3, anQBQ5jCh bảoVP2p8F 3hL2K3ai 3hL2K3chết?” VP2p8FÁi HBey lạiVP2p8F mộ3hL2K3t VP2p8Flần nữaVP2p8F khôQBQ5jCng k

ì

m đượBec QBQ5jCmà quQBQ5jCát vQBQ5jCào mặtBe Đ3hL2K3iền HVP2p8Fuân, đVP2p8Fôi mắtVP2p8F tr3hL2K3ong sVP2p8Fáng kiBea QBQ5jCcũng tr3hL2K3ừng lBeên oánBe hận.

“Tôi khôngQBQ5jC 3hL2K3đảm bVP2p8Fảo aBei sBeẽ chết…”3hL2K3 ĐiBeền HuânVP2p8F 3hL2K3nhún nhúnVP2p8F vai3hL2K3, gưBeơng mặt3hL2K3 vẫnQBQ5jC bìVP2p8Fnh 3hL2K3tĩnh mộQBQ5jCt Becách kỳBe lạ.QBQ5jC “…VP2p8F bBea 3hL2K3tiếng nQBQ5jCữa, QBQ5jCnơi nàBey sẽBe biếnVP2p8F thà3hL2K3nh tQBQ5jCro bụi.”

Ba 3hL2K3tiếng? T3hL2K3ro bụi?

Sao hôm3hL2K3 3hL2K3nay cQBQ5jCái têQBQ5jCn tQBQ5jCâm VP2p8Fthần nàyVP2p8F lạBei nQBQ5jCói toànQBQ5jC Benhững điề3hL2K3u kQBQ5jChó hiểuVP2p8F, mộtVP2p8F 3hL2K3lần VP2p8Fnữa 3hL2K3cô lBeại phải3hL2K3 Becất Betiếng hỏi.

“Ý 3hL2K3anh là3hL2K3 gì?”Be CảBe ngườiQBQ5jC ÁVP2p8Fi QBQ5jCHy bắtQBQ5jC đầu3hL2K3 ru3hL2K3n QBQ5jClên, VP2p8Fnói Bechuyện QBQ5jCvới têVP2p8Fn Benày QBQ5jCquả thBeật tiêuQBQ5jC ha3hL2K3o nhVP2p8Fiều sức3hL2K3 lự3hL2K3c khônBeg th3hL2K3ể tưởn3hL2K3g. “Anh3hL2K3 địnhBe phQBQ5jCá QBQ5jChuỷ chQBQ5jCỗ VP2p8Fnày à?”

Hít t3hL2K3hở, hQBQ5jCít thởQBQ5jC nào…Be bìBenh tĩnBeh, bìnVP2p8Fh tĩnhQBQ5jC VP2p8Fnào… cBeô 3hL2K3đang cố3hL2K3 gắngQBQ5jC điềmQBQ5jC tBeĩnh hết3hL2K3 sQBQ5jCức cóQBQ5jC t3hL2K3hể để3hL2K3 khô3hL2K3ng cQBQ5jCó thêmVP2p8F bQBQ5jCất cứBe Behành độnQBQ5jCg nQBQ5jCào QBQ5jCquá kíVP2p8Fch độngQBQ5jC nữa.

“Bingo! TôiVP2p8F 3hL2K3đã đặVP2p8Ft bVP2p8Fom Bexung quan3hL2K3h Benơi này3hL2K3 rồi…”3hL2K3 ĐiềQBQ5jCn HuBeân Beđưa QBQ5jCtrái 3hL2K3táo kQBQ5jCia lênVP2p8F miBeệng, 3hL2K3cắn mVP2p8Fột miếng,VP2p8F tiBeếp tục3hL2K3 nóiBe vBeới vẻ3hL2K3 khinQBQ5jCh đời,Be “…Be QBQ5jCsớm thôi!”

“Tránh ra3hL2K3.” QBQ5jCHạo VP2p8FThần QBQ5jCxông VP2p8Fvào toQBQ5jCà biệtQBQ5jC thự3hL2K3 lộng3hL2K3 lẫBey củQBQ5jCa tổVP2p8F QBQ5jCchức KQBQ5jCnight, gạtQBQ5jC VP2p8Fmạnh đámQBQ5jC cậBen vệ3hL2K3 trước3hL2K3 3hL2K3mặt saBeng mộ3hL2K3t bêVP2p8Fn, qQBQ5jCuát lBeớn. Be“Lập QBQ5jCtức VP2p8Fgọi HQBQ5jCàn MiVP2p8Fnh VVP2p8Fỹ rBea QBQ5jCđây cQBQ5jCho tôi!”

“Chuyện gì?”3hL2K3 MiVP2p8Fnh VỹQBQ5jC QBQ5jCcắt ngVP2p8Fang Belời QBQ5jCnói củQBQ5jCa H3hL2K3ạo Thầ3hL2K3n, vẫnQBQ5jC làQBQ5jC c3hL2K3ái giọng3hL2K3 điệu3hL2K3 lạn3hL2K3h lVP2p8Fùng 3hL2K3vốn có.

“Ung duQBQ5jCng quáQBQ5jC nhBeỉ? Điền3hL2K3 VP2p8FHuân bắtVP2p8F ÁiVP2p8F H3hL2K3y đBei rồi!”Be Hạ3hL2K3o ThQBQ5jCần dQBQ5jCường nhưVP2p8F đBeang Berơi vàoBe trạngVP2p8F thá3hL2K3i Behoảng Beloạn, QBQ5jCđôi mQBQ5jCắt phức3hL2K3 tạpVP2p8F căVP2p8Fng thẳngBe nhQBQ5jCìn anhVP2p8F, gấQBQ5jCp 3hL2K3gáp QBQ5jClên tiếng.

“Khi nàoBe?” TừVP2p8F phí3hL2K3a Bebên kQBQ5jCia dườngBe 3hL2K3như đQBQ5jCã QBQ5jCcó phBeản ứng,Be bướcBe cVP2p8Fhân của3hL2K3 anQBQ5jCh bắtVP2p8F QBQ5jCđầu nhaBenh hơnBe, aQBQ5jCnh bước3hL2K3 đếnQBQ5jC nVP2p8Fắm VP2p8Flấy c3hL2K3ổ VP2p8Fáo củQBQ5jCa BeHạo ThầQBQ5jCn x3hL2K3ốc QBQ5jClên, gằnQBQ5jC g3hL2K3iọng. “ỞBe đâu?”

Hạo Th3hL2K3ần VP2p8Fcũng QBQ5jCkhông đểVP2p8F yê3hL2K3n chQBQ5jCo BeMinh V3hL2K3ỹ 3hL2K3làm c3hL2K3àn nhBeư t3hL2K3hế, đưaQBQ5jC taQBQ5jCy đẩy3hL2K3 VP2p8Fmạnh QBQ5jCanh raVP2p8F, sVP2p8Fửa lạiBe cổ3hL2K3 QBQ5jCáo, cậuVP2p8F tứcBe giậnQBQ5jC qu3hL2K3át lên.

“Là 3hL2K3nơi tQBQ5jCừng xảyQBQ5jC Bera ánVP2p8F mQBQ5jCạng củQBQ5jCa TBehy Thy!”

Chap 36

Bước đVP2p8Fi cùngVP2p8F tửBe thần

“Tên kh3hL2K3ốn kQBQ5jCia, aVP2p8Fnh địBenh làmVP2p8F gQBQ5jCì vậVP2p8Fy h3hL2K3ả? ĐQBQ5jCặt boVP2p8Fm 3hL2K3là th3hL2K3ế nàoBe?” VP2p8FNgay QBQ5jCsau VP2p8Fcâu trả3hL2K3 lờBei hếtBe sứcBe thVP2p8Fản Benhiên củaVP2p8F ĐiềQBQ5jCn Huâ3hL2K3n, ÁBei QBQ5jCHy khôVP2p8Fng thể3hL2K3 khônQBQ5jCg mấtBe bìVP2p8Fnh tĩnQBQ5jCh, cVP2p8Fả QBQ5jCngười VP2p8Fcô rQBQ5jCun lVP2p8Fên từnBeg đợQBQ5jCt, đQBQ5jCôi VP2p8Fmắt 3hL2K3oán hậnQBQ5jC ch3hL2K3iếu QBQ5jCthẳng và3hL2K3o kQBQ5jCẻ đan3hL2K3g tBeỏ thá3hL2K3i đQBQ5jCộ “bất3hL2K3 cầVP2p8Fn đờiBe” trước3hL2K3 mặt.

“Đây chỉBe QBQ5jClà mộBet Bephần trQBQ5jCong QBQ5jCkế hoạchVP2p8F 3hL2K3của VP2p8Ftôi, nếBeu 3hL2K3cô Becứ t3hL2K3ỏ c3hL2K3ái thQBQ5jCái đVP2p8Fộ VP2p8Fxấc xược3hL2K3 đ3hL2K3ó th3hL2K3ì nga3hL2K3y cảBe ânBe hQBQ5jCuệ cBeuối cùngVP2p8F cũBeng khBeông tBehể thBeực hiệnBe đượQBQ5jCc đBeâu đấy.”VP2p8F ĐiềnQBQ5jC 3hL2K3Huân tiếpBe t3hL2K3ục nó3hL2K3i đềuBe đều,3hL2K3 giQBQ5jCọng đi3hL2K3ệu Bedường nh3hL2K3ư chẳnVP2p8Fg hQBQ5jCề c3hL2K3ó chútQBQ5jC 3hL2K3bận tQBQ5jCâm QBQ5jCvề 3hL2K3Ái HyBe, cVP2p8Fhỉ trảBe lờiQBQ5jC theVP2p8Fo phảnQBQ5jC ứng.

“Có VP2p8Fthật aBenh sẽBe trảVP2p8F lờBei mọVP2p8Fi thBeắc mắc3hL2K3 củaBe 3hL2K3tôi?” ÁVP2p8Fi VP2p8FHy QBQ5jCgườm gườmQBQ5jC Điề3hL2K3n 3hL2K3Huân như3hL2K3 tBehể khôQBQ5jCng QBQ5jCtin được,3hL2K3 cảQBQ5jC ngườVP2p8Fi cứ3hL2K3 Benhích d3hL2K3ần VP2p8Fvề VP2p8Fphía sBeau cBeho đế3hL2K3n kQBQ5jChi tBeựa hẳnBe vàoQBQ5jC tường.

Phía Bebên kia3hL2K3, 3hL2K3Điền HuânBe QBQ5jCgật nhẹVP2p8F đầu,Be trBeái tQBQ5jCáo kiBea vẫnQBQ5jC tiếVP2p8Fp tBeục đVP2p8Fược đưaQBQ5jC lêBen miệng.

“Anh bảoVP2p8F tôBei là3hL2K3 nguyQBQ5jCên nhâVP2p8Fn gVP2p8Fây Bera c3hL2K3ái chếtVP2p8F cBeho cQBQ5jCả Begia đìnhVP2p8F tBeôi, vBeậy aQBQ5jCi VP2p8Flà ngườiQBQ5jC đã3hL2K3 g3hL2K3iết họ?”3hL2K3 QBQ5jCChất gi3hL2K3ọng ÁiQBQ5jC HVP2p8Fy QBQ5jCthoáng rQBQ5jCun VP2p8Frẩy, cVP2p8Fô 3hL2K3đã Bedồn hếtVP2p8F 3hL2K3can đảmQBQ5jC đBeể đặtQBQ5jC v3hL2K3ào c3hL2K3âu hVP2p8Fỏi ấy.

“Là tôi…”Be ĐiềnBe HVP2p8Fuân VP2p8Fliếc sVP2p8Fơ qBeua 3hL2K3người ÁiBe HyBe, hờ3hL2K3i hợtBe đ3hL2K3áp lại,3hL2K3 VP2p8Fsau 3hL2K3đó đứngQBQ5jC dậVP2p8Fy ném3hL2K3 mạnBeh VP2p8Ftrái t3hL2K3áo VP2p8Ftrên Betay xuVP2p8Fống sànBe, “…3hL2K3 làQBQ5jC 3hL2K3tôi giếVP2p8Ft đấy.”

Ái HBey lặng3hL2K3 ngườiVP2p8F saBeu VP2p8Fcâu trảQBQ5jC lờiQBQ5jC dứtBe khQBQ5jCoát củBea ĐiềQBQ5jCn HuânVP2p8F, đôiVP2p8F mắBet QBQ5jCbắt đQBQ5jCầu trởQBQ5jC nêBen mờVP2p8F nhạt.

Kẻ đa3hL2K3ng đứngVP2p8F trước3hL2K3 m3hL2K3ặt Becô chínhBe lVP2p8Fà kẻVP2p8F đã3hL2K3 nhẫnQBQ5jC tBeâm k3hL2K3hiến côQBQ5jC mất3hL2K3 trọnQBQ5jC vẹn3hL2K3 cảBe một3hL2K3 gQBQ5jCia đình!!

Đáng tr3hL2K3ách VP2p8Fhơn, hắ3hL2K3n khôVP2p8Fng VP2p8Fhề cóBe bVP2p8Fất cứ3hL2K3 mộtBe tháVP2p8Fi đ3hL2K3ộ nàVP2p8Fo 3hL2K3gọi QBQ5jClà hVP2p8Fối l3hL2K3ỗi, VP2p8Fthậm chí3hL2K3 còn3hL2K3 tỏBe vẻBe kênQBQ5jCh k3hL2K3iệu khQBQ5jCi nhVP2p8Fắc đến3hL2K3 QBQ5jCchuyện này.

“Anh… anh…”VP2p8F ÁiQBQ5jC BeHy lú3hL2K3c nà3hL2K3y khôn3hL2K3g t3hL2K3hể QBQ5jCnào diễQBQ5jCn VP2p8Ftả đưVP2p8Fợc thứQBQ5jC cVP2p8Fảm xBeúc khin3hL2K3h thườngBe và3hL2K3 QBQ5jCghê tởm3hL2K3 kẻVP2p8F trVP2p8Fước 3hL2K3mặt, VP2p8Fđôi môi3hL2K3 mBeấp 3hL2K3máy kQBQ5jChông thốt3hL2K3 nQBQ5jCên lời.

“Sao? ChVP2p8Fẳng phảiVP2p8F c3hL2K3ô VP2p8Fmuốn biế3hL2K3t VP2p8Fsao?” VP2p8FKhoé môQBQ5jCi 3hL2K3Điền HuBeân nhBeếch lên,VP2p8F vẫQBQ5jCn cQBQ5jCái vẻBe mBeặt cQBQ5jChán đ3hL2K3ời ấy.

“Đồ khốVP2p8Fn! AnQBQ5jCh QBQ5jCkhông phQBQ5jCải lQBQ5jCà VP2p8Fcon người!”3hL2K3 ÁQBQ5jCi HQBQ5jCy kíBech đQBQ5jCộng Behét lên,VP2p8F dònQBQ5jCg lQBQ5jCệ lăBen d3hL2K3ài VP2p8Ftrên g3hL2K3ò máQBQ5jC, nhẹBe nhàVP2p8Fng đápBe đấtQBQ5jC QBQ5jCmột VP2p8Fgiọt QBQ5jCpha QBQ5jClê tiQBQ5jCnh tQBQ5jCuý Bekết hợpVP2p8F giữQBQ5jCa nỗiVP2p8F đaVP2p8Fu vVP2p8Fà tBehù hận.Be “Tôi3hL2K3 QBQ5jCđã làmVP2p8F gQBQ5jCì nêBen tQBQ5jCội với3hL2K3 Beanh saQBQ5jCo? CQBQ5jChỉ QBQ5jCvì tQBQ5jCôi giBeống T3hL2K3hy ThVP2p8Fy m3hL2K3à 3hL2K3anh nỡBe nhẫnVP2p8F tâmVP2p8F gVP2p8Fiết họQBQ5jC saoBe? Đồ3hL2K3 máuQBQ5jC lạnh,QBQ5jC QBQ5jCđồ bVP2p8Fất 3hL2K3nhân tính!”

“Đúng, Benhưng 3hL2K3tội lỗVP2p8Fi lVP2p8Fớn VP2p8Fnhất ởQBQ5jC côQBQ5jC khVP2p8Fông VP2p8Fphải QBQ5jClà manQBQ5jCg g3hL2K3ương mVP2p8Fặt giốngVP2p8F ThBey BeThy củaVP2p8F tôi…”VP2p8F ĐiềnBe HuâBen đ3hL2K3ứng đốiBe diệnVP2p8F vBeới ÁiVP2p8F Hy3hL2K3, tBeừ t3hL2K3ừ cQBQ5jCúi nQBQ5jCgười VP2p8Fxuống, Beđưa ta3hL2K3y 3hL2K3nâng mặBet cBeô lêVP2p8Fn, “…QBQ5jC màQBQ5jC VP2p8Flà vBeì Becô đãVP2p8F đượQBQ5jCc chọ3hL2K3n 3hL2K3làm VP2p8Fvợ cBeủa hắn.VP2p8F ĐoVP2p8Fán x3hL2K3em, Becô Benghĩ 3hL2K3kế hoạchQBQ5jC lVP2p8Fần trướcVP2p8F Belà d3hL2K3o aVP2p8Fi đặQBQ5jCt ra?”

Điền VP2p8FHuân tiVP2p8Fếp tVP2p8Fục kề3hL2K3 sátVP2p8F gưBeơng VP2p8Fmặt củaQBQ5jC mBeình lVP2p8Fại gQBQ5jCần ÁiVP2p8F Hy3hL2K3, Beánh 3hL2K3mắt vẫnQBQ5jC hằnVP2p8F nhữnQBQ5jCg ti3hL2K3a nhìnVP2p8F đauVP2p8F đớQBQ5jCn nhưnVP2p8Fg đQBQ5jCôi m3hL2K3ôi k3hL2K3ia lạiVP2p8F 3hL2K3lộ rõVP2p8F mộQBQ5jCt nụ3hL2K3 cBeười nửaBe miệng.

“Do… 3hL2K3anh?” ÁBei VP2p8FHy 3hL2K3cau mQBQ5jCày, 3hL2K3đôi VP2p8Fmôi 3hL2K3khẽ Bemấp máy,QBQ5jC dBeĩ nhQBQ5jCiên thứVP2p8F ÁQBQ5jCi 3hL2K3Hy nhậnQBQ5jC đVP2p8Fược VP2p8Flà mộtVP2p8F cáiQBQ5jC gQBQ5jCật đầuVP2p8F dứBet khoát.

“Xem 3hL2K3ra cBeô cũnQBQ5jCg khôQBQ5jCng đVP2p8Fến nỗBei ngố3hL2K3c l3hL2K3ắm nhỉ3hL2K3? Phải,3hL2K3 có3hL2K3 thểBe chVP2p8Fo làVP2p8F từVP2p8F đBeầu đếnBe cuối…”3hL2K3 QBQ5jCĐiền HuânQBQ5jC nóVP2p8Fi QBQ5jClấp lửng,VP2p8F kèVP2p8Fm the3hL2K3o Beđộng Betác hấtBe m3hL2K3ặt ÁQBQ5jCi 3hL2K3Hy sanQBQ5jCg mộVP2p8Ft bên,VP2p8F nụ3hL2K3 cườiVP2p8F Betrên mBeôi QBQ5jCđã hoQBQ5jCàn toà3hL2K3n biếnBe mấ3hL2K3t, “…Be tVP2p8Fất cảVP2p8F mọi3hL2K3 chuVP2p8Fyện VP2p8Fđều dBeo VP2p8Ftôi QBQ5jCsắp đặt.”

“Tất cVP2p8Fả?” VP2p8FÁi HVP2p8Fy nQBQ5jCghi hoặcVP2p8F VP2p8Fhỏi QBQ5jClại tVP2p8Fhêm mQBQ5jCột lầnQBQ5jC nữa,VP2p8F nhBeư đểVP2p8F khẳn3hL2K3g định3hL2K3 lạiBe 3hL2K3câu nBeói Becủa QBQ5jCngười đQBQ5jCối diện.

“Đúng, đểVP2p8F Bethực hiệnVP2p8F vàVP2p8F đảm3hL2K3 bảoQBQ5jC kVP2p8Fế hoạQBQ5jCch sẽQBQ5jC thànVP2p8Fh cQBQ5jCông đ3hL2K3úng nhưVP2p8F nhBeững g3hL2K3ì Betôi QBQ5jCmong đợi,3hL2K3 tô3hL2K3i VP2p8Fcó Bethể làVP2p8Fm tQBQ5jCất cả…”QBQ5jC ĐVP2p8Fôi mắtVP2p8F môBeng VP2p8Flung VP2p8Fcủa ĐVP2p8Fiền VP2p8FHuân chQBQ5jCợt đổQBQ5jCi hướngQBQ5jC nhìnQBQ5jC, b3hL2K3àn Betay đVP2p8Fưa lênBe vuốQBQ5jCt QBQ5jCnhẹ má3hL2K3i tócBe manQBQ5jCg QBQ5jCmàu nâVP2p8Fu đậBem hệBet VP2p8Fnhư táchBe cVP2p8Fafe sữ3hL2K3a đBeặc trưngVP2p8F củVP2p8Fa Á3hL2K3i HQBQ5jCy, “3hL2K3… côQBQ5jC ngQBQ5jChĩ cQBQ5jChuyện l3hL2K3àm Begiấy xQBQ5jCét ngQBQ5jChiệm 3hL2K3ADN gi3hL2K3ả đBeể chQBQ5jCứng tBehực cô3hL2K3 khôVP2p8Fng hềBe cóBe quaVP2p8Fn QBQ5jChệ huy3hL2K3ết thốn3hL2K3g vớQBQ5jCi giBea đBeình họBe VưBeơng có3hL2K3 Bequá kh3hL2K3ó vớQBQ5jCi 3hL2K3tôi không?”

“Chuyện anBeh TriBeết D3hL2K3ạ Belên Bekế ho3hL2K3ạch bắtQBQ5jC cQBQ5jCóc tôiBe vàQBQ5jC là3hL2K3m hạiBe MiVP2p8Fnh Vỹ…QBQ5jC cũ3hL2K3ng là3hL2K3 QBQ5jCdo anh3hL2K3?” Á3hL2K3i 3hL2K3Hy bBeắt đầQBQ5jCu cảmBe t3hL2K3hấy choánQBQ5jCg, thậtVP2p8F sự3hL2K3 nVP2p8Fhững 3hL2K3chuyện c3hL2K3ô QBQ5jCvừa đ3hL2K3ược 3hL2K3nghe Beđã v3hL2K3ượt qu3hL2K3á sứBec chịVP2p8Fu đựngBe VP2p8Fcủa mình.

“Dĩ nhiên,Be tôi3hL2K3 biếBet 3hL2K3rõ têVP2p8Fn đ3hL2K3ó thươnVP2p8Fg yBeêu 3hL2K3cô eVP2p8Fm VP2p8Fgái du3hL2K3y n3hL2K3hất củaBe mBeình đếVP2p8Fn mứcQBQ5jC VP2p8Fnào, QBQ5jCnhưng hắn3hL2K3 cũnVP2p8Fg QBQ5jCcó một3hL2K3 Bengười Becon gQBQ5jCái QBQ5jCquan trọngVP2p8F khôBeng kéBem. TiếcBe rằ3hL2K3ng, sinVP2p8Fh mạngBe củBea ngưQBQ5jCời 3hL2K3con gBeái VP2p8Fmà hắnVP2p8F yQBQ5jCêu thươVP2p8Fng hVP2p8Fơn cảBe VP2p8Fcô đangQBQ5jC VP2p8Fnằm trBeong tVP2p8Fay tôi…”QBQ5jC ĐiQBQ5jCền H3hL2K3uân tiếp3hL2K3 tụQBQ5jCc VP2p8Fthản nhiVP2p8Fên trảQBQ5jC lời,Be siế3hL2K3t chặtBe bànBe taQBQ5jCy VP2p8Fđang vuốt3hL2K3 mái3hL2K3 tócQBQ5jC củaQBQ5jC ÁiBe HyVP2p8F, Beđôi mắt3hL2K3 lVP2p8Fại trởQBQ5jC vQBQ5jCề vớiQBQ5jC hướngBe nhìnBe vôQBQ5jC đBeịnh, “…QBQ5jC nế3hL2K3u hVP2p8Fắn vàQBQ5jC 3hL2K3cô kQBQ5jChông cQBQ5jCó quaBen hVP2p8Fệ an3hL2K3h eBem cùng3hL2K3 huyBeết thVP2p8Fống, tấtVP2p8F 3hL2K3nhiên k3hL2K3ế h3hL2K3oạch củaQBQ5jC tôQBQ5jCi sẽBe đượVP2p8Fc thựcQBQ5jC VP2p8Fhiện mộtQBQ5jC QBQ5jCcách hoànBe hảo.”

“Nếu vậy…VP2p8F tôBei thật3hL2K3 sBeự Belà cVP2p8Fon gáVP2p8Fi củQBQ5jCa nhVP2p8Fà QBQ5jChọ VươnQBQ5jCg, v3hL2K3à lBeà e3hL2K3m 3hL2K3gái củBea anQBQ5jCh TriếtBe Dạ?”VP2p8F NhữnBeg QBQ5jCgiọt n3hL2K3ước mắt3hL2K3 đauVP2p8F đớnBe x3hL2K3en Belẫn h3hL2K3ạnh phúBec Becứ th3hL2K3ay nha3hL2K3u chạy3hL2K3 dVP2p8Fài QBQ5jCtrên gQBQ5jCương mVP2p8Fặt củaBe 3hL2K3Ái Hy.

Ái QBQ5jCHy mí3hL2K3m môi3hL2K3, cốBe gắVP2p8Fng không3hL2K3 bVP2p8Fật kQBQ5jChóc thànhQBQ5jC tiếng,VP2p8F nhBeưng v3hL2K3ẫn khôngVP2p8F 3hL2K3thể giVP2p8Fấu đư3hL2K3ợc nhữBeng tiQBQ5jCếng nấcBe QBQ5jCnghẹn ngào.

Thì Bera, đâyVP2p8F cBehính lQBQ5jCà lýVP2p8F dVP2p8Fo Bemà QBQ5jCMinh VVP2p8Fỹ không3hL2K3 muốQBQ5jCn QBQ5jCcho 3hL2K3Ái 3hL2K3Hy biếQBQ5jCt sựBe VP2p8Fthật. VP2p8FCó lBeẽ aVP2p8Fnh QBQ5jCđã nghĩVP2p8F, cứBe nhQBQ5jCư hVP2p8Fiện tạiBe sẽQBQ5jC tốt3hL2K3 hơn.

Tốt hơnQBQ5jC kVP2p8Fhi QBQ5jCcô nVP2p8Fhầm tưởnVP2p8Fg mốiBe qQBQ5jCuan 3hL2K3hệ gBeiữa họQBQ5jC chỉVP2p8F VP2p8Flà ngườiQBQ5jC VP2p8Fdưng kQBQ5jChông hềQBQ5jC cVP2p8Fùng ch3hL2K3ung mộ3hL2K3t dòngBe mVP2p8Fáu… biếtVP2p8F đâuQBQ5jC vìBe Belý QBQ5jCdo đVP2p8Fó, Bemà c3hL2K3ô 3hL2K3sẽ sớmQBQ5jC nguôBei nVP2p8Fgoai nỗBei đauVP2p8F quQBQ5jCá lớn3hL2K3 phảVP2p8Fi gán3hL2K3h chịu.

Nhưng gBeiờ đâVP2p8Fy, Ái3hL2K3 HQBQ5jCy lạiQBQ5jC phảiBe đốiVP2p8F diệnBe vVP2p8Fới 3hL2K3sự QBQ5jCthật tànBe nh3hL2K3ẫn… rằBeng QBQ5jCchính cVP2p8Fô làBe nguyê3hL2K3n nh3hL2K3ân khiếnQBQ5jC họ3hL2K3 r3hL2K3a điBe mộQBQ5jCt 3hL2K3cách đaQBQ5jCu đớn3hL2K3 nhưBe thế.

“Nhân tiVP2p8Fện, côVP2p8F cVP2p8Fó biếtVP2p8F 3hL2K3trong 3hL2K3người Becô đanBeg ma3hL2K3ng mộtVP2p8F nửQBQ5jCa l3hL2K3à dònVP2p8Fg má3hL2K3u của3hL2K3 aQBQ5jCi không?”VP2p8F MộQBQ5jCt giọnVP2p8Fg nóBei khác3hL2K3 cBeất lêQBQ5jCn, làQBQ5jC giọngVP2p8F nữ.

Ái HQBQ5jCy đưQBQ5jCa mắtVP2p8F nVP2p8Fhìn vềVP2p8F phíaVP2p8F cử3hL2K3a phòng…QBQ5jC TịnhVP2p8F 3hL2K3Nhi QBQ5jCkhông VP2p8Fdừng 3hL2K3chân tạiBe chỗVP2p8F đVP2p8Fó, tiếBep tụVP2p8Fc Betiến đếnBe 3hL2K3gần 3hL2K3cô vQBQ5jCà ĐiềnVP2p8F HuBeân, chấtVP2p8F QBQ5jCgiọng manQBQ5jCg đầy3hL2K3 ác3hL2K3 ýQBQ5jC 3hL2K3vang lên3hL2K3 khôngQBQ5jC ch3hL2K3út 3hL2K3ngần ngại.

“Mạng VP2p8Fsống VP2p8Fcủa cô3hL2K3… đã3hL2K3 lấ3hL2K3y 3hL2K3đi hơQBQ5jCi thởVP2p8F cuối3hL2K3 3hL2K3cùng củaQBQ5jC T3hL2K3riết Dạ.”

Trước mặtQBQ5jC ÁiQBQ5jC HBey hiện3hL2K3 gBeiờ, 3hL2K3một TịnBeh QBQ5jCNhi đán3hL2K3g yêuVP2p8F vVP2p8Fà thâVP2p8Fn Bethiện Betrông thậtQBQ5jC lạn3hL2K3h lVP2p8Fùng vàBe t3hL2K3àn nhẫVP2p8Fn, từ3hL2K3 QBQ5jCgiọng nóVP2p8Fi QBQ5jCcho đếnQBQ5jC á3hL2K3nh nhQBQ5jCìn đều3hL2K3 QBQ5jCthể hiệQBQ5jCn QBQ5jCrõ sựVP2p8F că3hL2K3m tBeức Bevà c3hL2K3hán ghVP2p8Fét côQBQ5jC tộtQBQ5jC cùng.

“Anh n3hL2K3hiều l3hL2K3ời vBeới côVP2p8F tBea tQBQ5jChì được3hL2K3 g3hL2K3ì?” BeTịnh VP2p8FNhi tức3hL2K3 QBQ5jCgiận q3hL2K3uát vQBQ5jCào mặVP2p8Ft ĐBeiền VP2p8FHuân, sVP2p8Fau đVP2p8Fó lạiBe dBeành trọnQBQ5jC ánQBQ5jCh mắt3hL2K3 QBQ5jCoán hận3hL2K3 chiếQBQ5jCu thẳngBe vàQBQ5jCo VP2p8FÁi HVP2p8Fy. 3hL2K3“Cô! TrảVP2p8F TriếtQBQ5jC DạVP2p8F lạiQBQ5jC cBeho tôi!”

Tịnh BeNhi VP2p8Fđẩy mạnQBQ5jCh Điề3hL2K3n HuâQBQ5jCn sa3hL2K3ng VP2p8Fmột bênQBQ5jC, tVP2p8Fay c3hL2K3òn lạiQBQ5jC 3hL2K3nắm Belấy QBQ5jCcổ áo3hL2K3 củaVP2p8F ÁBei HQBQ5jCy QBQ5jClay mạnhBe, VP2p8Fkích độVP2p8Fng héQBQ5jCt lên.

“Trả aQBQ5jCnh ấBey lạiVP2p8F Becho tôi!QBQ5jC NgườiQBQ5jC n3hL2K3ên chếVP2p8Ft đúngQBQ5jC h3hL2K3ơn lVP2p8Fà côQBQ5jC, 3hL2K3tại s3hL2K3ao QBQ5jClại là3hL2K3 aVP2p8Fnh ấy?QBQ5jC” DườnVP2p8Fg VP2p8Fnhư TịnhBe NQBQ5jChi đãQBQ5jC h3hL2K3oàn to3hL2K3àn Behiểu lầm3hL2K3 vềQBQ5jC cVP2p8Fái chếVP2p8Ft củVP2p8Fa TriếtBe Dạ,VP2p8F QBQ5jCra sứcQBQ5jC lVP2p8Fay mạnhQBQ5jC cVP2p8Fô h3hL2K3ơn. 3hL2K3“Nếu kQBQ5jChông vQBQ5jCì côVP2p8F, Beanh TriếtBe DVP2p8Fạ QBQ5jCđã Bekhông bQBQ5jCị MinQBQ5jCh 3hL2K3Vỹ bắnQBQ5jC chết!”

Ái HQBQ5jCy đãQBQ5jC rơi3hL2K3 vàoQBQ5jC trạngVP2p8F tVP2p8Fhái hoà3hL2K3n t3hL2K3oàn m3hL2K3ất đi3hL2K3 cảmBe giVP2p8Fác, mọiVP2p8F viQBQ5jCệc diễnQBQ5jC 3hL2K3ra Bexung quaBenh dường3hL2K3 VP2p8Fnhư khônVP2p8Fg còn3hL2K3 sứcQBQ5jC QBQ5jCảnh hưởngBe nà3hL2K3o cả.

Lúc nàyQBQ5jC, thứ3hL2K3 dVP2p8Fuy nhất3hL2K3 cQBQ5jCô 3hL2K3có QBQ5jCthể cả3hL2K3m nhậ3hL2K3n đVP2p8Fược làQBQ5jC vết3hL2K3 tBehương lòngQBQ5jC nơ3hL2K3i tráQBQ5jCi ti3hL2K3m nhỏVP2p8F 3hL2K3bé đang3hL2K3 tuQBQ5jCôn t3hL2K3rào Bemột d3hL2K3òng máu3hL2K3… nướcVP2p8F mắt3hL2K3 Bevẫn tiếQBQ5jCp tụcQBQ5jC rơi3hL2K3, tVP2p8Frái tQBQ5jCim cũn3hL2K3g th3hL2K3eo VP2p8Fđó mVP2p8Fà nhỏ3hL2K3 nhVP2p8Fững gBeiọt lệQBQ5jC máu.

Trước VP2p8Fmắt ÁiQBQ5jC VP2p8FHy VP2p8Ftối dầnBe, tốiQBQ5jC dầVP2p8Fn… QBQ5jCsau Beđó đôiQBQ5jC VP2p8Fmắt kiQBQ5jCa QBQ5jCcũng tVP2p8Fừ từVP2p8F nhắBem nghiềVP2p8Fn QBQ5jClại, phóQBQ5jC m3hL2K3ặc VP2p8Fmọi thứVP2p8F chBeo thBeời gian.

Tịnh NhQBQ5jCi vẫnBe kh3hL2K3ông hềVP2p8F bậnVP2p8F tâmVP2p8F đếnVP2p8F chVP2p8Fuyện côVP2p8F đBeã ngấ3hL2K3t đ3hL2K3i QBQ5jCtừ lúcBe nào,VP2p8F vẫ3hL2K3n kí3hL2K3ch độngBe t3hL2K3iếp tụBec laQBQ5jCy nVP2p8Fgười Á3hL2K3i HyVP2p8F, trêQBQ5jCn VP2p8Fgò má3hL2K3 cũngBe lăBen dà3hL2K3i QBQ5jCmột d3hL2K3òng lệBe cBeay đắng.

“Cô QBQ5jCta ngấtVP2p8F rQBQ5jCồi, eBem là3hL2K3m VP2p8Fvậy thVP2p8Fì được3hL2K3 gì?”VP2p8F Đi3hL2K3ền HQBQ5jCuân VP2p8Fthờ VP2p8Fơ QBQ5jCnhìn c3hL2K3ảnh 3hL2K3tượng trướcBe Bemắt, cháBen nảnVP2p8F hỏi.

“Tên MBeinh VỹBe ấQBQ5jCy, kQBQ5jChi nàBeo hắnBe đến?”Be TịVP2p8Fnh NVP2p8Fhi bu3hL2K3ông VP2p8Ftay Bera VP2p8Fkhỏi ngườiBe 3hL2K3Ái VP2p8FHy, đểBe mặBec Bethân Behình nhỏBe béBe kiQBQ5jCa QBQ5jCtiếp đất,VP2p8F quaBey sanQBQ5jCg nhìnQBQ5jC ĐiềnBe HuânBe tứQBQ5jCc giận.

“Sớm thQBQ5jCôi.” 3hL2K3Điền HuânVP2p8F lườiQBQ5jC VP2p8Fbiếng trảBe 3hL2K3lời, VP2p8Flặng lẽBe ngắmVP2p8F nhìn3hL2K3 c3hL2K3ô gáVP2p8Fi m3hL2K3ang Bekhuôn mặtVP2p8F Bekhá QBQ5jCgiống 3hL2K3Thy QBQ5jCThy, Betrái QBQ5jCtim chợVP2p8Ft thVP2p8Fắt lQBQ5jCại, nhưnQBQ5jCg lạiVP2p8F nhaVP2p8Fnh chóQBQ5jCng lắng3hL2K3 xuống.

“Hắn 3hL2K3sẽ QBQ5jCphải trQBQ5jCả 3hL2K3giá vìVP2p8F đãBe hQBQ5jCại Bechết a3hL2K3nh 3hL2K3Triết Dạ.”Be TịnVP2p8Fh VP2p8FNhi đứngBe dậy3hL2K3, đư3hL2K3a t3hL2K3ay gạtBe nướcBe mắt3hL2K3, tVP2p8Fiến v3hL2K3ề pVP2p8Fhía c3hL2K3ửa vớiVP2p8F b3hL2K3ộ dBeạng VP2p8Fvẫn Betoả 3hL2K3ra thứBe sBeát kQBQ5jChí haQBQ5jCm VP2p8Fmuốn giếtVP2p8F người.

Điền HuâVP2p8Fn chuyểnQBQ5jC ánhVP2p8F mắt3hL2K3 saQBQ5jCng TịBenh 3hL2K3Nhi, nQBQ5jCụ cườ3hL2K3i nửaQBQ5jC miệVP2p8Fng Beđểu giBeả 3hL2K3kia lQBQ5jCại xuấtQBQ5jC hBeiện QBQ5jCtrên môi.

 “Em kQBQ5jChông nghBei QBQ5jCngờ màQBQ5jC lạiQBQ5jC tVP2p8Fin tưởngVP2p8F tVP2p8Fôi đến3hL2K3 tQBQ5jChế saVP2p8Fo, TịnBeh Nhi?”

*Rầm*

Một th3hL2K3ứ âm3hL2K3 thQBQ5jCanh v3hL2K3a 3hL2K3chạm mạnVP2p8Fh mộtVP2p8F cá3hL2K3ch bạoBe lực3hL2K3 vQBQ5jCang lên,Be đồngQBQ5jC thờiVP2p8F cán3hL2K3h cQBQ5jCửa cQBQ5jCủa khBeu n3hL2K3hà mVP2p8Fáy QBQ5jCbỏ hoaBeng quQBQ5jCen thQBQ5jCuộc đQBQ5jCược mởVP2p8F Bera tQBQ5jChô bạo.

Cảnh tượngVP2p8F lú3hL2K3c này,Be dườngQBQ5jC VP2p8Fnhư đangVP2p8F táiVP2p8F diễnQBQ5jC kh3hL2K3ung cảnhQBQ5jC haVP2p8Fi nBeăm trướQBQ5jCc… MBeinh Vỹ3hL2K3 Beđứng trước3hL2K3 cửBea, đôQBQ5jCi mắt3hL2K3 lạnBeh lùng3hL2K3 lBeiếc s3hL2K3ơ cả3hL2K3nh vậtQBQ5jC xunQBQ5jCg VP2p8Fquanh, VP2p8Fnơi Benày đãQBQ5jC thậtBe sựVP2p8F quVP2p8Fá q3hL2K3uen thuộcBe vBeới anh3hL2K3… vQBQ5jCà đBeến tậnBe 3hL2K3lúc này,QBQ5jC nóQBQ5jC cũBeng 3hL2K3không Behề tQBQ5jChay đQBQ5jCổi, c3hL2K3hỉ mộtVP2p8F khQBQ5jCông QBQ5jCgian trốnBeg rBeỗng manBeg diệnBe tíBech VP2p8Fcực lớn,3hL2K3 đồQBQ5jCng 3hL2K3thời đem3hL2K3 đếnQBQ5jC cBeho ngườiVP2p8F kQBQ5jChác cVP2p8Fảm Begiác ớVP2p8Fn lạnhQBQ5jC ch3hL2K3ạy Bedọc sốnQBQ5jCg lưng.

Đưa c3hL2K3ô ấy3hL2K3 đếnBe n3hL2K3ơi nàBey… cuốiQBQ5jC cùnVP2p8Fg ĐiQBQ5jCền Hu3hL2K3ân lạ3hL2K3i địnhBe VP2p8Flàm gì3hL2K3 đây?

Minh BeVỹ th3hL2K3ật sựBe đ3hL2K3ang cốBe gắBeng kBeìm néQBQ5jCn nỗiVP2p8F VP2p8Flo lắnBeg đangQBQ5jC dân3hL2K3g tràoBe tron3hL2K3g lòQBQ5jCng, mấBet Th3hL2K3y ThBey VP2p8Fđã là3hL2K3 QBQ5jCquá đủ,Be nVP2p8Fhưng lầ3hL2K3n nàBey nạn3hL2K3 nhânVP2p8F l3hL2K3ại QBQ5jClà Á3hL2K3i HQBQ5jCy… vịQBQ5jC trVP2p8Fí Becô troBeng lòBeng anBeh cóQBQ5jC lQBQ5jCẽ cònQBQ5jC 3hL2K3quan trọngQBQ5jC QBQ5jChơn ThVP2p8Fy QBQ5jCThy gấp3hL2K3 n3hL2K3gàn lần!

Nhất địnBeh an3hL2K3h sẽVP2p8F khQBQ5jCông đứVP2p8Fng yênQBQ5jC nhìVP2p8Fn k3hL2K3ẻ kh3hL2K3ác hQBQ5jCại chếVP2p8Ft VP2p8Fcô trướcVP2p8F mặ3hL2K3t mìnhBe 3hL2K3như TBehy Thy!

Nét QBQ5jCmặt M3hL2K3inh 3hL2K3Vỹ vẫnQBQ5jC tỏVP2p8F rVP2p8Fa QBQ5jCđiềm tĩnVP2p8Fh hVP2p8Fết mức3hL2K3, nhưnQBQ5jCg tronVP2p8Fg đôiBe QBQ5jCmắt mà3hL2K3u hổ3hL2K3 pháchVP2p8F QBQ5jCđang QBQ5jCánh lQBQ5jCên nhữBeng 3hL2K3tia nhìnQBQ5jC phứcQBQ5jC tạVP2p8Fp đầyQBQ5jC đaBeu đớn.

Nơi lồn3hL2K3g ngực3hL2K3 anVP2p8Fh, tr3hL2K3ái tiVP2p8Fm QBQ5jCkia đaQBQ5jCng đBeập m3hL2K3ạnh liênVP2p8F hBeồi, vừQBQ5jCa QBQ5jCgấp gáBep vVP2p8Fừa mạnBeh VP2p8Fmẽ, tấ3hL2K3t cảBe cVP2p8Fhỉ VP2p8Fvì sựBe 3hL2K3an ng3hL2K3uy củ3hL2K3a BeÁi Hy.

Hạo T3hL2K3hần đứngVP2p8F sa3hL2K3u QBQ5jCMinh 3hL2K3Vỹ, cũngQBQ5jC đưaVP2p8F đôi3hL2K3 mQBQ5jCắt dòVP2p8F x3hL2K3ét mBeột lBeượt xu3hL2K3ng quBeanh khBeung cảVP2p8Fnh tVP2p8Frước VP2p8Fmắt, đâQBQ5jCy… QBQ5jClà nBeơi đVP2p8Fã từ3hL2K3ng tướVP2p8Fc Beđi sinVP2p8Fh mạngVP2p8F c3hL2K3ủa đứaBe VP2p8Fem gáBei đángBe QBQ5jCyêu VP2p8Fmà cQBQ5jCậu hế3hL2K3t Bemực yêu3hL2K3 thương.

Cả ngườVP2p8Fi 3hL2K3Hạo TQBQ5jChần QBQ5jCkhẽ rVP2p8Fun lênVP2p8F, nQBQ5jChưng saBeu đó3hL2K3 lạiBe đượcBe Bevẻ bề3hL2K3 ngoQBQ5jCài mạn3hL2K3h mẽQBQ5jC chBee khuất.

Người coVP2p8Fn gáiBe ấyVP2p8F, bảVP2p8Fn s3hL2K3ao cVP2p8Fủa TQBQ5jChy VP2p8FThy, mộtBe QBQ5jClần nữaQBQ5jC lạiVP2p8F QBQ5jCtrở Bethành nQBQ5jCạn nhâQBQ5jCn tBeái Bediễn 3hL2K3cho 3hL2K3vở k3hL2K3ịch Beđẫm máQBQ5jCu 3hL2K3này ư?

Khung QBQ5jCcảnh tĩBenh lQBQ5jCặng đVP2p8Fến ngVP2p8Fạt th3hL2K3ở, nhQBQ5jCưng vẫnBe khôngBe hềBe cBeó bấtBe kBeỳ độngQBQ5jC Betĩnh bấtQBQ5jC QBQ5jCthường nàoVP2p8F cả…

Một dáVP2p8Fng người3hL2K3 troQBQ5jCng bQBQ5jCộ vQBQ5jCest đenQBQ5jC 3hL2K3từ 3hL2K3trong toBeán cQBQ5jCận vệQBQ5jC Bephía sa3hL2K3u chợtQBQ5jC cấtBe bướVP2p8Fc, gQBQ5jCấp Begáp nVP2p8Fhư muốn3hL2K3 vượBet qu3hL2K3a mặBet BeMinh VỹVP2p8F 3hL2K3mà xôQBQ5jCng vVP2p8Fào bênVP2p8F trong.

Ngay lậBep tBeức, 3hL2K3Minh QBQ5jCVỹ đVP2p8Fã đưaVP2p8F QBQ5jCtay cBehặn nga3hL2K3ng trướcBe mặtBe V3hL2K3ĩnh KỳBe, độngBe 3hL2K3tác 3hL2K3nhẹ nhVP2p8Fàng vVP2p8Fà dứt3hL2K3 khoát.

“Quay vềVP2p8F VP2p8Fđúng vịVP2p8F trBeí, tVP2p8Fôi chVP2p8Fưa QBQ5jChề VP2p8Fra lệnh3hL2K3 3hL2K3cho cVP2p8Fậu 3hL2K3vào.” VP2p8FAnh nói3hL2K3 đềuBe đề3hL2K3u, khVP2p8Fông hềQBQ5jC ngoảnh3hL2K3 QBQ5jCmặt lại3hL2K3 pQBQ5jChía saVP2p8Fu, t3hL2K3ừ từ3hL2K3 VP2p8Fhạ QBQ5jCtay xuống.

Vĩnh KỳVP2p8F cúBei 3hL2K3thấp đầu,VP2p8F QBQ5jClùi dầnQBQ5jC 3hL2K3về phíQBQ5jCa sa3hL2K3u, hoàQBQ5jC vàVP2p8Fo toQBQ5jCán VP2p8Fcận vệQBQ5jC đanBeg VP2p8Ftoả Bera sVP2p8Fát kBehí ngúVP2p8Ft trời.

Đến 3hL2K3lúc nàyVP2p8F, VVP2p8Fĩnh KQBQ5jCỳ bắtQBQ5jC VP2p8Fđầu cảm3hL2K3 thBeấy hốiQBQ5jC hận3hL2K3 QBQ5jCvì VP2p8Fđã kýVP2p8F têQBQ5jCn vVP2p8Fào bảVP2p8Fn QBQ5jChợp đồngVP2p8F đaQBQ5jCng nằVP2p8Fm t3hL2K3rong taQBQ5jCy VP2p8FMinh Vỹ.

Muốn thaBem g3hL2K3ia và3hL2K3o tổ3hL2K3 VP2p8Fchức vàBe cQBQ5jCó cQBQ5jCơ hộiVP2p8F bVP2p8Fảo vệBe cVP2p8Fho ÁBei HyQBQ5jC, VĩnhBe Kỳ3hL2K3 đãQBQ5jC đồVP2p8Fng ýQBQ5jC QBQ5jCđể MiBenh VỹQBQ5jC đVP2p8Fặt Bera một3hL2K3 3hL2K3bản hợVP2p8Fp đồngBe sBeinh tử.

Theo QBQ5jCđó, Vĩn3hL2K3h Kỳ3hL2K3 phảiVP2p8F tuânBe tQBQ5jCheo mệnhBe Belệnh QBQ5jCcủa VP2p8FMinh VỹBe vôQBQ5jC điềVP2p8Fu kiệVP2p8Fn, cBeũng VP2p8Fnhư sựBe sốngBe cBehết VP2p8Fcủa VĩnVP2p8Fh K3hL2K3ỳ VP2p8Fdo MQBQ5jCinh VỹVP2p8F to3hL2K3àn quVP2p8Fyền quyếBet định.

Hơn hết,QBQ5jC QBQ5jCđiều khoảnQBQ5jC cBeấm kỵVP2p8F trVP2p8Fong 3hL2K3hợp đồngBe đươngBe nhQBQ5jCiên Belà phBeải gBeiữ kho3hL2K3ảng cBeách nhQBQ5jCất 3hL2K3định Bevới ÁiVP2p8F HyBe, chỉVP2p8F Becần tuân3hL2K3 theBeo đúnVP2p8Fg Benhững đ3hL2K3iều khoản3hL2K3 trQBQ5jCong Behợp 3hL2K3đồng, QBQ5jCVĩnh QBQ5jCKỳ QBQ5jCsẽ đượcBe đàoVP2p8F Betạo bQBQ5jCài bảVP2p8Fn vàQBQ5jC thựcQBQ5jC hiệnBe d3hL2K3uy nhQBQ5jCất mục3hL2K3 tiêuBe đQBQ5jCược VP2p8Fkề cQBQ5jCận vBeà QBQ5jCbảo vQBQ5jCệ cô.

Về phầnBe mVP2p8Fình, MQBQ5jCinh VBeỹ VP2p8Fdĩ nhiê3hL2K3n QBQ5jCbiết rõBe Vĩn3hL2K3h KỳBe sẽBe kQBQ5jChông 3hL2K3bao giờVP2p8F làmVP2p8F tổBen h3hL2K3ại đ3hL2K3ến ÁiBe HBey, QBQ5jCđặc biệQBQ5jCt lVP2p8Fà QBQ5jCtình Behình hiệnBe giờQBQ5jC cũngQBQ5jC đangBe rấBet Becần mộtVP2p8F ngườQBQ5jCi VP2p8Fcó thểVP2p8F đQBQ5jCặt sựBe QBQ5jCan tVP2p8Foàn VP2p8Fcủa vQBQ5jCợ mVP2p8Fình lQBQ5jCên hàVP2p8Fng đầu,QBQ5jC QBQ5jCvà BeVĩnh Kỳ3hL2K3 3hL2K3hội Betụ VP2p8Fđủ Betất VP2p8Fcả 3hL2K3các điềuQBQ5jC kiệnBe trên.

Nếu kQBQ5jChông 3hL2K3vì nhBeững quVP2p8Fy tắcBe địnBeh đoạtQBQ5jC sựBe sống3hL2K3 chếtQBQ5jC củaBe mình,QBQ5jC bBeất chấpBe 3hL2K3mọi trởVP2p8F ngại,QBQ5jC VĩnhQBQ5jC 3hL2K3Kỳ sẽQBQ5jC lậpQBQ5jC tức3hL2K3 t3hL2K3ìm đếnQBQ5jC 3hL2K3bên QBQ5jCÁi QBQ5jCHy 3hL2K3mà Beôm thậVP2p8Ft chặVP2p8Ft vàVP2p8Fo lòng.

Nhưng quyề3hL2K3n hạn3hL2K3 cVP2p8Fủa bảnBe hợ3hL2K3p đồnBeg kQBQ5jCia… khôngVP2p8F cQBQ5jCho phBeép VĩBenh Kỳ3hL2K3 làVP2p8Fm thế.

Và nếuVP2p8F thật3hL2K3 sựVP2p8F VVP2p8Fĩnh 3hL2K3Kỳ có3hL2K3 thQBQ5jCể ôQBQ5jCm lấy3hL2K3 BeÁi 3hL2K3Hy, 3hL2K3thì đô3hL2K3i tVP2p8Fay cQBQ5jCủa ngườQBQ5jCi cVP2p8Fon gáiVP2p8F ấyQBQ5jC cũng3hL2K3 sẽ3hL2K3 nhVP2p8Fẫn tâmBe đẩBey VĩVP2p8Fnh Kỳ3hL2K3 Bera x3hL2K3a… v3hL2K3ì vòngBe taVP2p8Fy màVP2p8F côBe cần,VP2p8F 3hL2K3vốn Bedĩ k3hL2K3hông pQBQ5jChải 3hL2K3là vòngBe Betay củQBQ5jCa Vĩn3hL2K3h Kỳ.

Minh VỹVP2p8F nh3hL2K3íu VP2p8Fmày nhìnQBQ5jC vàoBe khoảng3hL2K3 kBehông trVP2p8Fước mặt,3hL2K3 đôiQBQ5jC châQBQ5jCn bắt3hL2K3 đầuBe cVP2p8Fất QBQ5jCbước Betiến v3hL2K3ào bVP2p8Fên trongVP2p8F, kBeèm QBQ5jCtheo giọVP2p8Fng 3hL2K3ra lệnh.

“Trừ HạoQBQ5jC TVP2p8Fhần, Benhững ngườiBe c3hL2K3òn lạiBe Bekhông đượcQBQ5jC vàQBQ5jCo trong.”QBQ5jC ThBeeo tBeình hìnVP2p8Fh QBQ5jChiện tại,VP2p8F tốtVP2p8F hQBQ5jCơn làVP2p8F càngVP2p8F íVP2p8Ft QBQ5jCngười vQBQ5jCào QBQ5jCsẽ cBeàng tốt.

Bước cQBQ5jChân MinBeh VỹQBQ5jC và3hL2K3 HạoQBQ5jC ThầnVP2p8F ti3hL2K3ến vào3hL2K3 bê3hL2K3n 3hL2K3trong, VP2p8Fgấp QBQ5jCgáp nhVP2p8Fư đ3hL2K3ang l3hL2K3o sQBQ5jCợ mìnQBQ5jCh sẽ3hL2K3 đáBenh mQBQ5jCất mộtQBQ5jC thQBQ5jCứ cựcVP2p8F kỳVP2p8F Bequan trọng.

Bên QBQ5jCngoài, VĩVP2p8Fnh BeKỳ đứngVP2p8F lẫnVP2p8F QBQ5jCtrong tBeoán cVP2p8Fận vệBe, Beđôi mắtBe VP2p8Fxuất h3hL2K3iện nhữngQBQ5jC Beánh QBQ5jCnhìn VP2p8Fu uất.

“Tịnh NQBQ5jChi, cQBQ5jCho eQBQ5jCm này.3hL2K3” TBeriết DạVP2p8F QBQ5jCnắm lQBQ5jCấy QBQ5jCbàn QBQ5jCtay củaVP2p8F TịnhVP2p8F NBehi, VP2p8Fsau QBQ5jCđó đặt3hL2K3 vVP2p8Fào lòngBe bVP2p8Fàn t3hL2K3ay mQBQ5jCột VP2p8Fchiếc đồVP2p8Fng hVP2p8Fồ c3hL2K3át bQBQ5jCé xíuVP2p8F mVP2p8Fàu đen.

“Sao l3hL2K3ại làVP2p8F màu3hL2K3 đQBQ5jCen?” TịnhQBQ5jC QBQ5jCNhi nh3hL2K3íu mà3hL2K3y nhìn3hL2K3 QBQ5jCchiếc đồngVP2p8F hồVP2p8F Becát đQBQ5jCang nBeằm g3hL2K3ọn trQBQ5jCong VP2p8Ftay, giọnVP2p8Fg điệu3hL2K3 c3hL2K3ó chúBet kVP2p8Fhó chịu.

“Vì màQBQ5jCu 3hL2K3đen hQBQ5jCợp Bevới QBQ5jCem hơn…”Be GQBQ5jCương mặt3hL2K3 TriếQBQ5jCt DạBe thoá3hL2K3ng QBQ5jCbuồn, VP2p8Fsau đóBe nQBQ5jCở Bemột nQBQ5jCụ cườ3hL2K3i gư3hL2K3ợng, c3hL2K3ó lẽVP2p8F đâQBQ5jCy lQBQ5jCà lầnQBQ5jC c3hL2K3uối TriếtBe BeDạ QBQ5jCđược gBeần Tịnh3hL2K3 BeNhi. “…VP2p8F NBeếu VP2p8Fai đóBe VP2p8Fhoặc 3hL2K3có vi3hL2K3ệc gìQBQ5jC khiếnBe eBem buồn,3hL2K3 cứBe lậtQBQ5jC ngược3hL2K3 chiếcBe đồngVP2p8F hBeồ c3hL2K3át nBeày lạVP2p8Fi, 3hL2K3em 3hL2K3sẽ cBeảm thấyQBQ5jC dễVP2p8F chịu3hL2K3 hơn.”

“Tại 3hL2K3sao eBem lạiVP2p8F phả3hL2K3i lậVP2p8Ft ngượcBe VP2p8Fcái thVP2p8Fứ Bevô nghĩaVP2p8F nBeày 3hL2K3trong khBei e3hL2K3m đ3hL2K3ã 3hL2K3có aBenh?” TịQBQ5jCnh QBQ5jCNhi phụn3hL2K3g ph3hL2K3ịu, đưVP2p8Fa taBey đấmQBQ5jC đấmBe vàVP2p8Fo ngực3hL2K3 Triết3hL2K3 Dạ3hL2K3, Benét mVP2p8Fặt v3hL2K3ô Becùng khVP2p8Fó chịu.VP2p8F “Này!VP2p8F ThấyVP2p8F khôngBe? Mỗ3hL2K3i VP2p8Flần e3hL2K3m khônVP2p8Fg 3hL2K3vui Beanh cQBQ5jCứ để3hL2K3 eQBQ5jCm 3hL2K3đánh Beanh vàiQBQ5jC Becái lQBQ5jCà được.”

“Không hQBQ5jCề vôBe nghĩa.”Be Tr3hL2K3iết DạBe Belập tứcQBQ5jC lênBe ti3hL2K3ếng phBeủ định,3hL2K3 trQBQ5jCên m3hL2K3ôi 3hL2K3nở mộ3hL2K3t nụQBQ5jC cườiVP2p8F ca3hL2K3y đắnVP2p8Fg. “CBehỉ cVP2p8Fần eBem lậBet ngượcBe đồVP2p8Fng hồVP2p8F VP2p8Fcát t3hL2K3heo truyềnVP2p8F 3hL2K3thuyết, e3hL2K3m sẽ3hL2K3 3hL2K3thấy tVP2p8Fhanh thản3hL2K3 hơn.”

“Em khBeông cầnVP2p8F biết!”VP2p8F 3hL2K3Tịnh VP2p8FNhi đưaQBQ5jC taQBQ5jCy ôQBQ5jCm lấVP2p8Fy đầu3hL2K3, bướngVP2p8F bVP2p8Fỉnh QBQ5jChét lên…VP2p8F đôi3hL2K3 khQBQ5jCi TriếBet D3hL2K3ạ lVP2p8Fuôn VP2p8Fhành xửQBQ5jC mộ3hL2K3t Becách khó3hL2K3 hVP2p8Fiểu, kQBQ5jChông giốn3hL2K3g vớ3hL2K3i anVP2p8Fh tVP2p8Fhường nQBQ5jCgày cBehút nào.

“Sắp tới…”3hL2K3 ĐểVP2p8F 3hL2K3mặc TịnhQBQ5jC NhVP2p8Fi cứBe 3hL2K3liên tụVP2p8Fc đấmBe và3hL2K3o ngưQBQ5jCời, TrQBQ5jCiết DạVP2p8F siBeết chặBet vòn3hL2K3g tQBQ5jCay hơn3hL2K3, nh3hL2K3ư đanVP2p8Fg cố3hL2K3 gBeắng cBeảm nQBQ5jChận hơBei ấmQBQ5jC củaQBQ5jC nVP2p8Fgười mì3hL2K3nh đQBQ5jCang bBeảo vệBe VP2p8Ftrong vòBeng VP2p8Ftay. “Be… có3hL2K3 lẽQBQ5jC aQBQ5jCnh khQBQ5jCông thểQBQ5jC Beở cVP2p8Fạnh Beem được3hL2K3 VP2p8Fnữa, a3hL2K3nh p3hL2K3hải Beđi xa.”

“Mặc aVP2p8Fnh, 3hL2K3anh QBQ5jCcứ Beđi lu3hL2K3ôn cũngBe được,Be eBem khôVP2p8Fng Becần QBQ5jCanh bảQBQ5jCo vệ!”Be DườngBe nQBQ5jChư đãBe qBeuá mứ3hL2K3c 3hL2K3chịu đựn3hL2K3g, VP2p8FTịnh N3hL2K3hi VP2p8Ftức giậ3hL2K3n quá3hL2K3t lênBe, ngoảnhQBQ5jC VP2p8Fmặt QBQ5jCsang h3hL2K3ướng kBehác gi3hL2K3ận dỗi…Be Beai c3hL2K3ho p3hL2K3hép TriếtBe DQBQ5jCạ đBeược quyềnBe rờVP2p8Fi xVP2p8Fa Tịn3hL2K3h Nh3hL2K3i cơQBQ5jC chứ?

“Có QBQ5jClẽ… lần3hL2K3 này3hL2K3 sQBQ5jCẽ khôBeng trởBe v3hL2K3ề nữa…”3hL2K3 ĐôiBe m3hL2K3ôi TriếBet DạVP2p8F kVP2p8Fhẽ QBQ5jCmấp Bemáy, pQBQ5jChát rQBQ5jCa một3hL2K3 câuQBQ5jC nóVP2p8Fi nhỏ,VP2p8F rấQBQ5jCt QBQ5jCnhỏ… vàBe dĩQBQ5jC nh3hL2K3iên, VP2p8FTịnh Nh3hL2K3i hoàQBQ5jCn toàBen khônBeg thể3hL2K3 3hL2K3nghe đQBQ5jCược câBeu nó3hL2K3i Beđầy đaQBQ5jCu VP2p8Fđớn ấy.

Truyền QBQ5jCthuyết đồngVP2p8F hồBe cát3hL2K3 sao?