You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để aoSnh gầnbcCSD9 bêbcCSD9n em

Một viêT75jcjn T75jcjđạn sượtbcCSD9 tVuYXY7hẳng quT75jcja nVuYXY7gười ÁT75jcji bcCSD9Hy từoS T75jcjphía sauoS, đápoS đbcCSD9úng vàT75jcjo khẩubcCSD9 súVuYXY7ng cVuYXY7ô đanT75jcjg oSchĩa vàooS T75jcjđầu vẫVuYXY7n oSchưa kịpoS bóoSp VuYXY7còi khiếoSn khoSẩu súT75jcjng bậtT75jcj bcCSD9ra khỏiT75jcj bcCSD9tay T75jcjcô voSà bcCSD9rơi xuốngbcCSD9 oSnền đoSất mộtoS cácoSh “hoàbcCSD9nh tráng”.

“Đích đếnoS T75jcjtiếp oStheo sVuYXY7ẽ lT75jcjà em…”VuYXY7 MiVuYXY7nh VỹoS vẫnoS gVuYXY7iơ kbcCSD9hẩu súVuYXY7ng tbcCSD9rên toSay T75jcjvề poShía ÁiT75jcj T75jcjHy VuYXY7đang bấVuYXY7t động,T75jcj T75jcjđôi mắtoS bcCSD9vằn nộbcCSD9 T75jcjkhí, anVuYXY7h tiếpT75jcj tụcbcCSD9 T75jcjlên đạbcCSD9n chbcCSD9o khẩT75jcju sVuYXY7úng trooSng tbcCSD9ay, bcCSD9tầm ngắoSm hiVuYXY7ện gT75jcjiờ bcCSD9đã choSuyển từT75jcj VuYXY7khẩu sT75jcjúng kVuYXY7ia sVuYXY7ang oSÁi HybcCSD9, “…bcCSD9 oSem khôngbcCSD9 cbcCSD9ó qoSuyền tựbcCSD9 kếtoS thúbcCSD9c cuộcVuYXY7 sốoSng coSủa chínhoS mìnbcCSD9h, vVuYXY7ì ngưbcCSD9ời T75jcjduy nhấtbcCSD9 VuYXY7được quyềbcCSD9n giếtoS oSem T75jcjlà anh!”

Minh VỹT75jcj nhVuYXY7íu màT75jcjy nhoSìn ÁibcCSD9 HybcCSD9, nhưngT75jcj bcCSD9lọt vàT75jcjo tbcCSD9ầm mbcCSD9ắt chỉT75jcj cóoS duT75jcjy nhấT75jcjt bbcCSD9óng doSáng nhỏoS bébcCSD9 đóoS từVuYXY7 pVuYXY7hía saubcCSD9, trôngbcCSD9 thbcCSD9ật đơoSn độcbcCSD9 vàoS VuYXY7lạc lõngoS tronbcCSD9g kT75jcjhông gT75jcjian bcCSD9tĩnh lặng.

Cô bấtoS đbcCSD9ộng, tbcCSD9rên gT75jcjương mặtT75jcj vẫT75jcjn coSòn lưubcCSD9 lVuYXY7ại VuYXY7một vT75jcjệt nưT75jcjớc dVuYXY7ài, đVuYXY7ôi mắtbcCSD9 vôbcCSD9 đT75jcjịnh đangVuYXY7 dầT75jcjn đượcbcCSD9 bcCSD9phủ thVuYXY7êm mbcCSD9ột lớpVuYXY7 sT75jcjương VuYXY7mờ nhạt.

Ông VuYXY7Hàn chbcCSD9o mT75jcjột T75jcjtay vàT75jcjo túioS, VuYXY7sau đóVuYXY7 lạibcCSD9 oSnhìn chằmVuYXY7 chặoSp VuYXY7vào ngườbcCSD9i coSon gáioS trưoSớc mặt.

Sự lVuYXY7ựa chọnbcCSD9 thứVuYXY7 ba?

Là tVuYXY7ự giếVuYXY7t T75jcjchính moSình đểbcCSD9 khỏibcCSD9 T75jcjphải đT75jcjối mặtoS sao?

Gương mặbcCSD9t ônbcCSD9g poShảng bcCSD9phất mộtT75jcj nụVuYXY7 cườibcCSD9 bcCSD9hài lòng,bcCSD9 vbcCSD9ì T75jcjdù choSo ÁoSi VuYXY7Hy oScó lựVuYXY7a coShọn mộtbcCSD9 tronT75jcjg haVuYXY7i đVuYXY7iều koSiện thìbcCSD9 koShẩu súngoS coSủa ôngT75jcj cũnbcCSD9g sẽoS oSlập tứcbcCSD9 kếoSt thbcCSD9úc sbcCSD9inh mạT75jcjng VuYXY7trước mặt…bcCSD9 vVuYXY7ì côoS gáVuYXY7i nàoSy quVuYXY7á tầmbcCSD9 thường!

Nhưng điềuVuYXY7 ôoSng vừaT75jcj đưT75jcjợc trôngVuYXY7 thấybcCSD9, oSquả thậT75jcjt khôbcCSD9ng thểoS lườngVuYXY7 trướcbcCSD9 bcCSD9cô oSbé nàyT75jcj đVuYXY7ã suoSy nghVuYXY7ĩ nhữngoS gì.

“Quay vềoS bêbcCSD9n toSôi…” MVuYXY7inh oSVỹ nóiVuYXY7 đềuoS đVuYXY7ều, đVuYXY7ôi mắtVuYXY7 sắVuYXY7c lạnhT75jcj đabcCSD9ng chiếuT75jcj thẳngVuYXY7 VuYXY7vào ÁVuYXY7i HVuYXY7y kèT75jcjm tVuYXY7heo bcCSD9một loSời yVuYXY7êu cVuYXY7ầu T75jcj“siêu trọVuYXY7ng”, “…oS cbcCSD9ho bcCSD9em mườbcCSD9i giây.”

1s…

2s…

Ái bcCSD9Hy VuYXY7đưa T75jcjtay gạVuYXY7t voSội vbcCSD9ết tVuYXY7ích VuYXY7của nbcCSD9ước mbcCSD9ắt trêVuYXY7n mặtVuYXY7 mìVuYXY7nh, từoS bcCSD9từ ngT75jcjoảnh mặtbcCSD9 lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cònoS cbcCSD9ó thểoS T75jcjtrở bcCSD9về bêbcCSD9n anoSh sao?

Minh VỹT75jcj bcCSD9vẫn giT75jcjơ khẩuT75jcj súnVuYXY7g VuYXY7trên bcCSD9tay vềoS phíaoS ÁiVuYXY7 bcCSD9Hy, đbcCSD9ôi mắVuYXY7t điềmT75jcj tĩnhVuYXY7 VuYXY7lạnh lùnT75jcjg quabcCSD9n sVuYXY7át từnoSg coSử chỉbcCSD9 tVuYXY7iếp T75jcjtheo coSủa ngườibcCSD9 cT75jcjon gáoSi trướcbcCSD9 mặt.

6s…

7s…

Đôi bcCSD9chân T75jcjkia bắtoS đầoSu nVuYXY7hấc lêoSn, nốoSi tiếT75jcjp toSừng bướcbcCSD9 T75jcjchân đếoSn gầoSn bcCSD9Minh Vỹ.

Chợt nhữnVuYXY7g bướcoS VuYXY7chân kiT75jcja khựT75jcjng lại…

8s…

Ái HVuYXY7y đưabcCSD9 mắbcCSD9t T75jcjnhìn MibcCSD9nh bcCSD9Vỹ đangbcCSD9 nT75jcjhíu oSmày T75jcjnhìn mVuYXY7ình, mímoS môoSi, lắbcCSD9c nhẹoS đầu.

Chỉ cầoSn thêbcCSD9m T75jcjvài bướcT75jcj nbcCSD9ữa thôVuYXY7i, vàVuYXY7i bướcT75jcj nữaoS oSthì T75jcjcô soSẽ oSlại cóbcCSD9 toShể choSạm vàT75jcjo oSMinh VT75jcjỹ… nhưngVuYXY7 cVuYXY7ô T75jcjlại oShoàn toSoàn đứngbcCSD9 bấtT75jcj độnT75jcjg, bcCSD9một giọngoS nóiT75jcj nhẹbcCSD9 VuYXY7nhàng cấbcCSD9t lVuYXY7ên vbcCSD9ới moSột âmVuYXY7 vựcT75jcj trbcCSD9ong thanh.

“Em… khôngbcCSD9 làVuYXY7m được.”

Chính ÁT75jcji HVuYXY7y còVuYXY7n khôVuYXY7ng hiểubcCSD9 mìnhoS đangbcCSD9 T75jcjnói VuYXY7và lVuYXY7àm gbcCSD9ì, bcCSD9chỉ biVuYXY7ết nếubcCSD9 T75jcjlại dựaVuYXY7 dVuYXY7ẫm voSào MoSinh VT75jcjỹ, mìbcCSD9nh bcCSD9sẽ hoàbcCSD9n toàoSn mấtT75jcj phưT75jcjơng hướng…

… khôVuYXY7ng thoSể tT75jcjrở nbcCSD9ên mT75jcjạnh bcCSD9mẽ hơbcCSD9n đưoSợc nữVuYXY7a oSvà queT75jcjn dVuYXY7ần vớoSi sbcCSD9ự oSbảo vVuYXY7ệ củoSa anh.

9s…

10s…

Khẩu súVuYXY7ng tronoSg T75jcjtay T75jcjMinh VỹVuYXY7 thooSáng ruoSn lêoSn, ngóbcCSD9n T75jcjtay VuYXY7đang VuYXY7dần ghìT75jcj lấbcCSD9y còoS sbcCSD9úng, chuẩT75jcjn bVuYXY7ị bcCSD9một hướngVuYXY7 T75jcjbắn nhấoSt định.

Chỉ T75jcjcần bướcoS đếnoS VuYXY7bên MT75jcjinh VbcCSD9ỹ, loSiệu cóT75jcj khóoS qubcCSD9á không?

“Một bước,oS T75jcjrồi oSlại thêT75jcjm T75jcjmột bước…

… cóT75jcj qVuYXY7uá oSkhó đT75jcjể oSem bưVuYXY7ớc đVuYXY7ến gầoSn anh?”

*Cạch*

Khẩu súngbcCSD9 tronbcCSD9g taoSy MoSinh VỹVuYXY7 rơVuYXY7i tựoS dVuYXY7o T75jcjxuống mbcCSD9ặt đấtVuYXY7 lạT75jcjnh lẽoSo, lầnVuYXY7 nàbcCSD9y ngườibcCSD9 cấtVuYXY7 bướcbcCSD9 lT75jcjại lT75jcjà anh!

Một bước…T75jcj habcCSD9i bước…VuYXY7 T75jcjba bước…

Minh VỹbcCSD9 đứbcCSD9ng oSđối diệVuYXY7n vớiVuYXY7 T75jcjÁi HyoS, aVuYXY7nh gbcCSD9ấp oSgáp ômVuYXY7 côbcCSD9 vàoSo lòng,VuYXY7 gT75jcjục mặtoS lT75jcjên bVuYXY7ờ vaoSi bcCSD9nhỏ bbcCSD9é kia.

“Nếu khôbcCSD9ng tT75jcjhể VuYXY7quay vềbcCSD9 vớbcCSD9i tôi,bcCSD9 thìVuYXY7 VuYXY7hãy đVuYXY7ể tôiT75jcj bướbcCSD9c VuYXY7đến bênoS em.oS” MoSinh VoSỹ sVuYXY7iết bcCSD9chặt voSòng taVuYXY7y oShơn, oScảm gibcCSD9ác kVuYXY7hi chĩabcCSD9 súnbcCSD9g vàoSo chínhbcCSD9 ngườibcCSD9 coSon gVuYXY7ái mìnhoS yoSêu tVuYXY7hương quảT75jcj toShật rấtbcCSD9 đaT75jcju đớn.

Ái HbcCSD9y đượcVuYXY7 MinVuYXY7h VỹbcCSD9 ôoSm gọnT75jcj tbcCSD9rong VuYXY7tay, T75jcjbất gibcCSD9ác VuYXY7hai bànoS taT75jcjy đanbcCSD9g buôbcCSD9ng thõbcCSD9ng vôVuYXY7 thứcbcCSD9 đVuYXY7ưa lên,oS vốoSn VuYXY7định bcCSD9đáp lT75jcjại aoSnh, cảbcCSD9m nhbcCSD9ận T75jcjrõ hơoSi ấmbcCSD9 T75jcjtừ phoSía bênbcCSD9 kT75jcjia bcCSD9hơn, nhưngbcCSD9 T75jcjhành T75jcjđộng ấbcCSD9y VuYXY7bỗng dVuYXY7ưng kVuYXY7hựng lại,bcCSD9 saVuYXY7u bcCSD9đó nhanbcCSD9h tbcCSD9ay đbcCSD9ẩy anhra.

“Xin lỗiVuYXY7 voSì đãbcCSD9 đếoSn lbcCSD9àm phiềnVuYXY7 anhT75jcj, T75jcjem sẽVuYXY7 vềVuYXY7 nhà.”VuYXY7 T75jcjÁi HT75jcjy qbcCSD9uay mặoSt sanbcCSD9g hướbcCSD9ng kbcCSD9hác tráVuYXY7nh T75jcjánh T75jcjnhìn củaT75jcj MT75jcjinh VT75jcjỹ, nhờT75jcj vậyVuYXY7 nêT75jcjn khônVuYXY7g bcCSD9thể VuYXY7thấy oSđược bcCSD9từ đbcCSD9ôi mắtoS kioSa đangT75jcj VuYXY7hằn bcCSD9sâu mộtbcCSD9 nỗbcCSD9i tubcCSD9yệt T75jcjvọng coSùng cực.

Ái HVuYXY7y oSvừa rT75jcjời khỏibcCSD9 vònoSg tbcCSD9ay củaVuYXY7 VuYXY7Minh VỹbcCSD9, VuYXY7lập tứcoS chạybcCSD9 bcCSD9ra khỏibcCSD9 phòT75jcjng, bT75jcjóng dábcCSD9ng ôngVuYXY7 HàVuYXY7n cũngT75jcj khôVuYXY7ng cbcCSD9òn VuYXY7hiện diệnVuYXY7 oSở đó.

Anh loSại trởbcCSD9 noSên đơnoS đT75jcjộc tronVuYXY7g VuYXY7căn phòngT75jcj tbcCSD9ập bắnT75jcj lạnbcCSD9h lẽo,T75jcj mộoSt chútbcCSD9 goSì đoSó ởT75jcj T75jcjtrái oStim bcCSD9đang nhóioS lênT75jcj từnVuYXY7g đoSợt T75jcjđau đớn.

Bước nhanoSh oSra khỏioS căVuYXY7n biT75jcjệt thVuYXY7ự bcCSD9của tổT75jcj choSức KnightbcCSD9, toSrong lT75jcjòng ÁioS HbcCSD9y chợT75jcjt cVuYXY7ảm thấyVuYXY7 vVuYXY7ô cùnT75jcjg bT75jcjất an.

Một phoSần lạibcCSD9 cVuYXY7ảm thấVuYXY7y âbcCSD9n oShận bcCSD9vì cáchbcCSD9 coSư xửoS xoSa cácVuYXY7h vừaT75jcj rbcCSD9ồi vVuYXY7ới MVuYXY7inh Vỹ.

Nhưng chỉT75jcj cầnoS ởVuYXY7 bêT75jcjn anhVuYXY7, bcCSD9cô đãoS qubcCSD9ên cácT75jcjh tVuYXY7ự mìnhoS đVuYXY7ứng VuYXY7dậy, quênbcCSD9 cbcCSD9ách tựT75jcj bảoSo vệT75jcj chbcCSD9ính mìnbcCSD9h… vàbcCSD9 quêoSn cT75jcjả cT75jcjách VuYXY7làm tổnT75jcj thươoSng ngườiVuYXY7 khác.

Bước nhaVuYXY7nh trêT75jcjn VuYXY7con VuYXY7đường vắnoSg vẻ,oS ÁT75jcji bcCSD9Hy cứoS tT75jcjhế chìmVuYXY7 T75jcjvào noShững dVuYXY7òng suT75jcjy bcCSD9tư hiệnT75jcj tại.

Một chioSếc BVuYXY7MW mT75jcjàu đeT75jcjn T75jcjdừng lbcCSD9ại trưoSớc VuYXY7mặt ÁiT75jcj HT75jcjy, mVuYXY7ột độngVuYXY7 VuYXY7tác nhabcCSD9nh VuYXY7tay lVuYXY7ôi mạnT75jcjh oScô voSào bcCSD9xe, ấnbcCSD9 vàT75jcjo ghế.

Ái oSHy vẫnbcCSD9 chưabcCSD9 kT75jcjịp hiểuT75jcj chuyệnT75jcj gìbcCSD9 đaoSng oSxảy rVuYXY7a, oScả ngườbcCSD9i hoàVuYXY7n toàbcCSD9n bcCSD9mất đbcCSD9i VuYXY7cảm giácT75jcj, chợtT75jcj moSột coShiếc khănoS đượbcCSD9c đưaVuYXY7 lVuYXY7ên VuYXY7bịt choSặt miệngT75jcj cVuYXY7ô lạVuYXY7i, T75jcjmặc bcCSD9cho côoS VuYXY7ra sứcVuYXY7 đẩoSy bàbcCSD9n taoSy đanoSg ấnT75jcj mạVuYXY7nh chioSếc khbcCSD9ăn kioSa ra.

1s…

2s…

Trước bcCSD9mắt ÁT75jcji HVuYXY7y bỗnT75jcjg toSrở nênT75jcj mbcCSD9ờ oSnhạt, cảoS ngườibcCSD9 rơibcCSD9 vbcCSD9ào oStrạng VuYXY7thái mT75jcjệt mỏiVuYXY7, hT75jcjàng moSi dàbcCSD9i oScứ T75jcjtừ VuYXY7từ rT75jcjũ xuốoSng, bcCSD9che kT75jcjhuất đôiVuYXY7 moSắt mVuYXY7àu noSâu troSong sáng.

Bàn toSay T75jcjkia cũnVuYXY7g dầoSn thảVuYXY7 lỏng,VuYXY7 bcCSD9chiếc khănbcCSD9 cT75jcjũng đượcbcCSD9 VuYXY7nâng lên,VuYXY7 mộbcCSD9t oSnụ cVuYXY7ười nửaVuYXY7 miệoSng qubcCSD9en thuộT75jcjc hT75jcjiện trêT75jcjn khuônVuYXY7 mặoSt VuYXY7của oSkẻ bcCSD9đang ngT75jcjồi kềoS cậoSn bênoS cô.

“Làm tốoSt lắT75jcjm.” BàT75jcjn tbcCSD9ay VuYXY7người ấyVuYXY7 vuốtVuYXY7 nT75jcjhẹ mábcCSD9i tócVuYXY7 cT75jcjủa ÁioS VuYXY7Hy, nụVuYXY7 cườVuYXY7i độT75jcjc đoSoán T75jcjkia ngàybcCSD9 coSàng trởoS nêVuYXY7n rT75jcjõ nétT75jcj hơoSn boSao giờbcCSD9 hết.T75jcj bcCSD9“Cuối cùnVuYXY7g T75jcjcũng đếnbcCSD9 VuYXY7ngày này.”

Chiếc BoSMW VuYXY7lao đi…

“Điền HuânT75jcj à,VuYXY7 xiT75jcjn lỗioS T75jcjanh, nhưoSng bcCSD9người oSem thbcCSD9ật sT75jcjự bcCSD9yêu lVuYXY7à MiVuYXY7nh Vỹ.T75jcj” MộVuYXY7t giọngbcCSD9 nóVuYXY7i nhẹVuYXY7 nhànbcCSD9g coSất lênoS, bànVuYXY7 T75jcjtay nhoSỏ nhoSắn đangVuYXY7 đặbcCSD9t nT75jcjhẹ lênVuYXY7 bcCSD9tay ĐT75jcjiền HuânoS, gươnVuYXY7g mbcCSD9ặt trắngVuYXY7 hồVuYXY7ng tT75jcjừ poShía boSên koSia đangVuYXY7 nT75jcjở mộtbcCSD9 noSụ VuYXY7cười gượbcCSD9ng gạo.

“Em… chọT75jcjn T75jcjhắn? NgườVuYXY7i mVuYXY7à oSem VuYXY7không bcCSD9có qubcCSD9yền đoSược T75jcjyêu saobcCSD9?” bcCSD9Câu trảVuYXY7 lờoSi oSkia kVuYXY7hiến tráibcCSD9 tibcCSD9m ĐiềnVuYXY7 T75jcjHuân nT75jcjhư ngừnVuYXY7g đậpT75jcj, VuYXY7đôi môiT75jcj khóbcCSD9 khăoSn lắmVuYXY7 mớbcCSD9i thốVuYXY7t oSra đT75jcjược nT75jcjhững cT75jcjâu hỏVuYXY7i nT75jcjghi hoặc.

Năm năm…

Một quãoSng thờiT75jcj VuYXY7gian quáT75jcj dàiVuYXY7 cVuYXY7ho mộbcCSD9t T75jcjmối tìnVuYXY7h đơoSn phươoSng, quáoS ngắnT75jcj chbcCSD9o nhữngT75jcj khobcCSD9ảnh T75jcjkhắc đượT75jcjc gầnbcCSD9 oSbên cạnhVuYXY7 ngưbcCSD9ời coVuYXY7n gVuYXY7ái ấy.

Điền HT75jcjuân đVuYXY7ã luônT75jcj dVuYXY7õi tbcCSD9heo T75jcjduy nhấbcCSD9t mộVuYXY7t bónoSg hình,VuYXY7 T75jcjâm thT75jcjầm đeoSm đếVuYXY7n oScho ngVuYXY7ười coVuYXY7n oSgái màVuYXY7 mìT75jcjnh VuYXY7yêu toShương VuYXY7những gVuYXY7ì tốtbcCSD9 oSđẹp nhất.

Chỉ cầVuYXY7n trênT75jcj gbcCSD9ương mặtVuYXY7 T75jcjkia T75jcjnở mộtbcCSD9 nụbcCSD9 bcCSD9cười hạnT75jcjh phúc,oS ĐiềnoS HubcCSD9ân cT75jcjó thểoS đánhbcCSD9 đVuYXY7ối tấVuYXY7t T75jcjcả T75jcjđể gT75jcjiữ noSụ cườbcCSD9i ấVuYXY7y mãiT75jcj mãiVuYXY7 hiệnoS diệnbcCSD9 tbcCSD9rên đôT75jcji bcCSD9môi xbcCSD9inh xVuYXY7ắn ấy,T75jcj thậmT75jcj cT75jcjhí đVuYXY7ánh VuYXY7đổi VuYXY7cả soSinh mệnT75jcjh củVuYXY7a chínhbcCSD9 mình.

Nhưng đápT75jcj lạbcCSD9i VuYXY7tình cảmbcCSD9 T75jcjchân tT75jcjhành ấT75jcjy, VuYXY7chỉ bcCSD9là hbcCSD9ai VuYXY7từ bcCSD9“xin lỗVuYXY7i” voSô cbcCSD9ùng nT75jcjgắn gọoSn, đủbcCSD9 sứVuYXY7c dậpVuYXY7 tắtT75jcj tT75jcjia VuYXY7hy vọngVuYXY7 bcCSD9cuối T75jcjcùng tronT75jcjg trT75jcjái tioSm T75jcjđang kbcCSD9hông ngVuYXY7ừng T75jcjthổn VuYXY7thức kia.

“Em khôoSng bcCSD9tin oScả cbcCSD9ha vT75jcjà dìVuYXY7 đềuT75jcj khôbcCSD9ng coShấp nhậT75jcjn tìnhVuYXY7 cT75jcjảm củaVuYXY7 eT75jcjm vàVuYXY7 MibcCSD9nh VỹoS, nêVuYXY7n eT75jcjm thậtT75jcj soSự rấtoS xibcCSD9n lỗT75jcji.” oSCô T75jcjgái kbcCSD9ia vbcCSD9ẫn oSgiữ nụoS cườT75jcji hoSối oSlỗi troSên VuYXY7môi, VuYXY7gương moSặt thobcCSD9áng VuYXY7chút bcCSD9e ngVuYXY7ại nhìoSn ĐiềnoS Huân.

Xin lT75jcjỗi… xiVuYXY7n lỗi…

Dường nhưT75jcj côT75jcj T75jcjgái VuYXY7kia khôngbcCSD9 T75jcjhề đểVuYXY7 ýbcCSD9 đếnT75jcj T75jcjmỗi lầnbcCSD9 lặpbcCSD9 loSại bcCSD9hai từoS “oSxin lỗi”,T75jcj T75jcjtrái bcCSD9tim củabcCSD9 kẻoS bVuYXY7ại trậbcCSD9n trướcVuYXY7 mặoSt lạiT75jcj cVuYXY7àng đVuYXY7au hơn.

Nếu cVuYXY7hỉ T75jcjcần xbcCSD9in bcCSD9lỗi, thT75jcjì tạoSi sT75jcjao T75jcjlại đbcCSD9ặt roSa phápVuYXY7 lbcCSD9uật làT75jcjm gì?

Điền HuT75jcjân khôT75jcjng nóoSi gìoS, T75jcjlặng T75jcjlẽ qVuYXY7uay ngoSười bướoSc VuYXY7đi. T75jcjVốn oSdĩ… khôngoS thbcCSD9ể nT75jcjíu koSéo đoSược oSnữa, vìVuYXY7 khônoSg hềoS T75jcjcó bắtbcCSD9 đầu…T75jcj noSên ĐiềnbcCSD9 oSHuân kT75jcjhông đượcVuYXY7 quT75jcjyền đượcVuYXY7 T75jcjníu kéT75jcjo habcCSD9i chữVuYXY7 “tVuYXY7ình yêu”bcCSD9 thiêT75jcjng liênbcCSD9g ấy.

Trái tT75jcjim cT75jcjứ mbcCSD9ỗi VuYXY7lúc mộT75jcjt toShắt lT75jcjại thbcCSD9eo tbcCSD9ừng bướcT75jcj chânVuYXY7, đọngT75jcj bcCSD9lại nhữVuYXY7ng vếtbcCSD9 T75jcjthương lbcCSD9òng qVuYXY7uá lớn.

Điền HuânbcCSD9 tVuYXY7hật sbcCSD9ự khôVuYXY7ng đủbcCSD9 VuYXY7cao thượnoSg đếnbcCSD9 mứVuYXY7c đứngbcCSD9 T75jcjyên VuYXY7lặng lT75jcjẽ dõoSi thoSeo cVuYXY7ô gVuYXY7ái ấoSy oSmãi mãVuYXY7i, VuYXY7và cVuYXY7ũng khôT75jcjng oSthể nàooS chT75jcjúc phúcVuYXY7 chbcCSD9o mốibcCSD9 tbcCSD9ình huVuYXY7yết tVuYXY7hống cbcCSD9ấm kbcCSD9ỵ oSấy được.

Tại bcCSD9sao lạibcCSD9 T75jcjlà MiT75jcjnh Vỹ?

Có VuYXY7nhất VuYXY7thiết phảT75jcji bcCSD9yêu choSính anVuYXY7h tT75jcjrai củbcCSD9a mìnVuYXY7h không?

Trước mắtT75jcj ĐT75jcjiền T75jcjHuân coShỉ còbcCSD9n lưubcCSD9 lạT75jcji mộtVuYXY7 màbcCSD9u đeVuYXY7n đauT75jcj đớnbcCSD9 cùngoS cựcT75jcj, ábcCSD9nh mắtT75jcj đaT75jcjng cVuYXY7hứa đựVuYXY7ng nhữoSng bcCSD9tia nVuYXY7hìn oT75jcján hT75jcjận, từnoSg từbcCSD9 từngT75jcj chữVuYXY7 đượcbcCSD9 gằnbcCSD9 xuốnoSg mộT75jcjt VuYXY7cách mỉabcCSD9 mai.

“Thy TbcCSD9hy, bcCSD9em chấpVuYXY7 T75jcjnhận ăbcCSD9n T75jcjtrái oScấm, chT75jcjứ khôngbcCSD9 chấpoS nhậnVuYXY7 bcCSD9tôi sao?”

“Chúc phúVuYXY7c cVuYXY7ho mốbcCSD9i oStình cấbcCSD9m bcCSD9kỵ T75jcjcủa em…

… aVuYXY7nh khVuYXY7ông làmVuYXY7 được.”

“Đến bcCSD9khi nàT75jcjo anbcCSD9h VuYXY7mới bcCSD9chịu oSlên VuYXY7kế hoạbcCSD9ch đây?”VuYXY7 MVuYXY7ột bcCSD9giọng nữT75jcj cấtT75jcj lên,T75jcj đôiVuYXY7 mắtT75jcj hbcCSD9ướng T75jcjvề phíbcCSD9a ÁioS HoSy đanVuYXY7g nhắT75jcjm nVuYXY7ghiền đôibcCSD9 oSmắt, cảoS bcCSD9hai oStay boSị tróT75jcji chặtoS ởT75jcj phíaT75jcj soSau đangT75jcj tựaVuYXY7 vàobcCSD9 tườngT75jcj aVuYXY7n giấc.

“Kế hooSạch vẫT75jcjn đangVuYXY7 thoSực hioSện đấyT75jcj VuYXY7thôi.” NgườibcCSD9 bênoS kT75jcjia nhúVuYXY7n nhbcCSD9ún bcCSD9vai, thờoS bcCSD9ơ đưVuYXY7a áoSnh mắtT75jcj khT75jcjông oSchút oSbiểu T75jcjcảm nhìT75jcjn vềbcCSD9 phíaT75jcj ÁiVuYXY7 HyT75jcj, ánhoS nhVuYXY7ìn phứcVuYXY7 tạp.

“Thực T75jcjhiện? ĐứbcCSD9ng T75jcjyên mộtVuYXY7 coShỗ gọbcCSD9i làVuYXY7 thbcCSD9ực hiệnT75jcj? AnbcCSD9h đVuYXY7ang T75jcjđùa à?”oS CôT75jcj gáVuYXY7i kiVuYXY7a dườngbcCSD9 nhưoS đaVuYXY7ng mVuYXY7ất boSình T75jcjtĩnh, tVuYXY7ức giậoSn quábcCSD9t lêoSn, bcCSD9giọng oSđiệu vT75jcjô cùngoS khóoS chịu.

“Tịnh NhVuYXY7i, VuYXY7nếu muVuYXY7ốn VuYXY7trả tbcCSD9hù thbcCSD9ì đừngoS nênT75jcj vộiVuYXY7 vàbcCSD9ng nhVuYXY7ư thế…”VuYXY7 ChT75jcjàng trbcCSD9ai bcCSD9kia kVuYXY7hoát bcCSD9khoát bcCSD9tay T75jcjvới bcCSD9Tịnh NhVuYXY7i, thậT75jcjt sựVuYXY7 TịbcCSD9nh oSNhi đanVuYXY7g khiếbcCSD9n hT75jcjắn cảoSm thấVuYXY7y căoSng tVuYXY7hẳng hT75jcjơn tronbcCSD9g viT75jcjệc thựT75jcjc hiệnT75jcj bcCSD9kế hoạch,VuYXY7 “…oS cứVuYXY7 đểT75jcj yênVuYXY7 VuYXY7cho bọnVuYXY7 T75jcjchúng từbcCSD9 từoS cảVuYXY7m oSnhận nỗiVuYXY7 đauVuYXY7 khT75jcji mấtVuYXY7 đioS mộT75jcjt tT75jcjhứ qbcCSD9uan trọng.”

Ái HVuYXY7y khóbcCSD9 coShịu cựaoS bcCSD9mình, cảVuYXY7 VuYXY7thân ngưoSời cbcCSD9ảm thấbcCSD9y vVuYXY7ô T75jcjcùng đVuYXY7au nhứVuYXY7c, hàoSng mbcCSD9i dVuYXY7ài khẽVuYXY7 lbcCSD9ay độnVuYXY7g nhẹ,T75jcj T75jcjcô từVuYXY7 T75jcjtừ VuYXY7hé mVuYXY7ở bcCSD9đôi mắt.

Khung cảnhbcCSD9 mờT75jcj bcCSD9nhạt trướcoS mắtbcCSD9 ÁbcCSD9i T75jcjHy đangbcCSD9 dầnoS troSở nênT75jcj sắoSc VuYXY7nét hơbcCSD9n, VuYXY7bầu khônoSg VuYXY7khí T75jcjngột oSngạt oShiện gVuYXY7iờ kbcCSD9hiến cT75jcjô cảmbcCSD9 thấybcCSD9 VuYXY7khó thVuYXY7ở hơVuYXY7n T75jcjbao bcCSD9giờ hết.

Vẫn còoSn toSrong trạbcCSD9ng tháiVuYXY7 oSmơ hồVuYXY7, cVuYXY7ô ngơT75jcj ngáVuYXY7c đưVuYXY7a VuYXY7mắt nbcCSD9hìn coSảnh vậtVuYXY7 xunT75jcjg quanh.

“Tỉnh VuYXY7rồi à?”bcCSD9 MộbcCSD9t chấbcCSD9t oSgiọng tVuYXY7rầm khoSàn bcCSD9vang oSlên, bcCSD9một gươT75jcjng oSmặt qubcCSD9en thuộcVuYXY7 lọtVuYXY7 vàoSo tVuYXY7ầm noShìn oStạm T75jcjthời củabcCSD9 ÁiT75jcj Hy.

Điền oSHuân đanT75jcjg cầmoS trêbcCSD9n taoSy VuYXY7một oSquả T75jcjtáo, bướVuYXY7c oSđến trbcCSD9ước mặtbcCSD9 oSÁi HT75jcjy vbcCSD9ới dbcCSD9áng oSvẻ uoSng dubcCSD9ng nVuYXY7hư bcCSD9chẳng T75jcjcó cT75jcjhuyện goSì xảyVuYXY7 ra.

“Này, tạiT75jcj sabcCSD9o tôbcCSD9i lT75jcjại VuYXY7ở đâyVuYXY7?” ÁiVuYXY7 VuYXY7Hy nhoSíu màyoS nhoSìn ĐVuYXY7iền HbcCSD9uân, haVuYXY7i VuYXY7tay oSbị tróiT75jcj cbcCSD9hặt giVuYXY7ờ đâVuYXY7y oSmới bT75jcjắt đầVuYXY7u cảmoS nhậVuYXY7n đượcT75jcj cảoSm giáoSc bcCSD9tê bubcCSD9ốt VuYXY7nhờ lT75jcjực siếtVuYXY7 củT75jcja T75jcjdây thừng,bcCSD9 naT75jcjy lạbcCSD9i thêT75jcjm lT75jcjực tácoS đbcCSD9ộng củaoS T75jcjcô đVuYXY7ang cốbcCSD9 oScởi troSói loSại khiếnVuYXY7 oSnơi cổoS tabcCSD9y mVuYXY7ỗi lúbcCSD9c mộtbcCSD9 đT75jcjau ráT75jcjt hơn.oS “TbcCSD9ên khoSốn, anbcCSD9h lấyT75jcj qT75jcjuyền T75jcjgì mT75jcjà tróiVuYXY7 tôi?”

Đối oSdiện vớibcCSD9 ábcCSD9nh nhìbcCSD9n rựcT75jcj lbcCSD9ửa củbcCSD9a oSÁi HbcCSD9y, ĐiềnbcCSD9 HuânbcCSD9 thảoSn nhoSiên T75jcjcầm tráioS táT75jcjo trêbcCSD9n tT75jcjay đưaT75jcj VuYXY7ra troSước mặtoS oScô, mộoSt cT75jcjâu hT75jcjỏi hếtoS T75jcjsức “thâT75jcjn thVuYXY7iện” đoSược thốoSt oSra T75jcjvới VuYXY7giọng điệubcCSD9 khVuYXY7inh khỉnh.

“Biết VuYXY7đây lVuYXY7à goSì không?”VuYXY7 VuYXY7Điền HuT75jcjân đãT75jcj chuoSyển sựVuYXY7 tậpT75jcj trT75jcjung VuYXY7từ T75jcjÁi T75jcjHy saoSng troSái táT75jcjo mT75jcjang mộtbcCSD9 sắcoS bcCSD9màu VuYXY7đỏ tVuYXY7hẫm trêoSn bcCSD9tay, oSđôi mắT75jcjt choSăm coShú quaoSn sátbcCSD9 vậtbcCSD9 tT75jcjhể ấy.

Đúng lT75jcjà ngT75jcjớ ngẩn!

“Là VuYXY7táo cbcCSD9hứ gìVuYXY7?!” ÁioS HT75jcjy lVuYXY7ập oStức lêVuYXY7n tiếnoSg trVuYXY7ả lời,bcCSD9 vìVuYXY7 câbcCSD9u hỏioS củT75jcja VuYXY7Điền HuânbcCSD9 T75jcjngay oScả VuYXY7con bcCSD9nít T75jcjba toSuổi cũnoSg biếtT75jcj roSõ thT75jcjứ ĐiT75jcjền HuoSân oSđang cT75jcjầm trêT75jcjn tVuYXY7ay đbcCSD9ược gọibcCSD9 VuYXY7là gì.

“Sai!” MộtbcCSD9 từoS pVuYXY7hê phábcCSD9n duT75jcjy nT75jcjhất đưVuYXY7ợc coSất lêbcCSD9n, đôiVuYXY7 mbcCSD9ắt vôVuYXY7 oSđịnh cVuYXY7ủa ĐbcCSD9iền HuoSân lướtbcCSD9 quT75jcja ÁibcCSD9 VuYXY7Hy mộVuYXY7t giâyVuYXY7, T75jcjsau đVuYXY7ó tiT75jcjếp tVuYXY7ục mâT75jcjn moSê VuYXY7quả tbcCSD9áo trênoS VuYXY7tay, oSvô thứcT75jcj nT75jcjói. “LàVuYXY7 tráibcCSD9 coSấm đấy.”

“Trái cấm?oS” CâoSu trảoS lờVuYXY7i oScủa ĐiT75jcjền HuoSân khiVuYXY7ến ÁiVuYXY7 T75jcjHy hếT75jcjt soSức noSgạc nhiT75jcjên, đoSôi oSmắt cVuYXY7ô mởVuYXY7 tbcCSD9o nVuYXY7hìn ĐVuYXY7iền HuâoSn khôbcCSD9ng chbcCSD9ớp mắt.

“Cô đãVuYXY7 từVuYXY7ng đượcVuYXY7 noSghe kểoS vềoS thứoS nàbcCSD9y chưa?bcCSD9” bcCSD9Trên môbcCSD9i ĐiềnT75jcj HuânVuYXY7 nởbcCSD9 mộtbcCSD9 nụoS cườibcCSD9 khVuYXY7inh bỉ,oS ábcCSD9nh mắtbcCSD9 vbcCSD9ẫn dT75jcján chặtoS voSào tT75jcjrái T75jcjtáo T75jcjtrên tayT75jcj. “TrênoS tbcCSD9hế giaT75jcjn nàyT75jcj, cóVuYXY7 T75jcjmột VuYXY7thứ đượcbcCSD9 oSgọi lT75jcjà tìnhoS yêuT75jcj T75jcjtrái cấm.”

“Anh đbcCSD9iên rT75jcjồi àT75jcj? TráiVuYXY7 cấVuYXY7m rồibcCSD9 lạiVuYXY7 oStình yêuT75jcj trábcCSD9i cấmoS, cT75jcjuối cùngT75jcj VuYXY7anh T75jcjđang lảmbcCSD9 nhbcCSD9ảm cáoSi VuYXY7gì thế?oS” bcCSD9Ái T75jcjHy T75jcjtức T75jcjgiận qVuYXY7uát voSào mặVuYXY7t bcCSD9Điền HuâT75jcjn, oSlúc oSnày VuYXY7mà hVuYXY7ắn cVuYXY7òn T75jcjcó tbcCSD9âm trạVuYXY7ng kểVuYXY7 chuyệnVuYXY7 chT75jcjo cT75jcjô oSnghe ư?

Sự tứcT75jcj gbcCSD9iận bcCSD9của bcCSD9cô dưbcCSD9ờng nhưVuYXY7 bcCSD9đã gbcCSD9ần chVuYXY7ạm đếnoS mbcCSD9ức đỉnhT75jcj bcCSD9điểm, nhVuYXY7ưng lạibcCSD9 độtbcCSD9 ngộoSt dịuVuYXY7 xoSuống VuYXY7sau cT75jcjâu bcCSD9nói tibcCSD9ếp thoSeo bcCSD9của ĐiềnbcCSD9 Huân.

“Minh Vỹ,VuYXY7 hắnoS oSđã vướnVuYXY7g vT75jcjào T75jcjtình yêuoS tráT75jcji cấm.”

Ái HoSy tròT75jcjn mắtoS nhìT75jcjn ĐbcCSD9iền bcCSD9Huân, khônT75jcjg thểVuYXY7 tbcCSD9in đượcVuYXY7 thT75jcjính gioSác cVuYXY7ủa mìnhT75jcj vừVuYXY7a tibcCSD9ếp tT75jcjhu đượcT75jcj nhữngT75jcj gT75jcjì. MVuYXY7inh Vỹ…bcCSD9 tìT75jcjnh yêuT75jcj tráVuYXY7i cấm?

Cô độtT75jcj ngộtbcCSD9 lạioS cảmoS bcCSD9thấy kbcCSD9hó thở,oS mộbcCSD9t bcCSD9gương mặbcCSD9t khoSác lạioS đVuYXY7ược T75jcjchiếu chậmoS roSa trướcbcCSD9 oSmắt T75jcjdù cbcCSD9ho cT75jcjô mớibcCSD9 chỉbcCSD9 trôoSng thấoSy cT75jcjô ấybcCSD9 đượcT75jcj duoSy nVuYXY7hất mộtoS lần.

Thy ThVuYXY7y… VuYXY7Minh VbcCSD9ỹ vướngT75jcj vàbcCSD9o VuYXY7tình yêT75jcju tráiT75jcj bcCSD9cấm, bcCSD9thì câoSu trảbcCSD9 lờiVuYXY7 cuT75jcjối cT75jcjùng vàoS chínT75jcjh xT75jcjác nhT75jcjất T75jcjdĩ nhbcCSD9iên làT75jcj TVuYXY7hy Thy.

“Cô VuYXY7có bcCSD9muốn bVuYXY7iết koShông? NhữngT75jcj gbcCSD9ì đoSã xảbcCSD9y rbcCSD9a vớT75jcji họ?oS” ĐVuYXY7iền oSHuân oSnhìn ÁiVuYXY7 HoSy cườVuYXY7i kVuYXY7hẩy, bcCSD9nhưng trT75jcjong ánT75jcjh mắoSt T75jcjlại hioSện oSrõ VuYXY7một nỗibcCSD9 coSay VuYXY7đắng tộtoS cbcCSD9ùng. “ThyVuYXY7 T75jcjThy đT75jcjã chọoSn hT75jcjắn, oSmà bcCSD9không chọnbcCSD9 tôi.”

Lúc nT75jcjày, bbcCSD9ỗng dưngT75jcj ÁT75jcji VuYXY7Hy lạioS cT75jcjó cbcCSD9ảm giábcCSD9c đồnT75jcjg cảT75jcjm oSvới ĐiT75jcjền HuânbcCSD9.

Không phVuYXY7ải làVuYXY7 dbcCSD9o côVuYXY7 từbcCSD9ng vướngbcCSD9 VuYXY7vào hVuYXY7oàn cảnVuYXY7h bcCSD9ấy,

mà VuYXY7là VuYXY7do ánbcCSD9h mắT75jcjt ĐiềnbcCSD9 HuT75jcjân đãbcCSD9 nóVuYXY7i lêVuYXY7n T75jcjtất cả.

Nỗi oSđau kT75jcjia đaoSng dầnoS hiệoSn VuYXY7rõ trVuYXY7ong đT75jcjôi oSmắt oSmang VuYXY7một màuT75jcj bcCSD9đen đậmVuYXY7 oSnhư tácT75jcjh caT75jcjfe đT75jcjắng T75jcjcủa ĐVuYXY7iền Huân,bcCSD9 bcCSD9vết tbcCSD9hương lòbcCSD9ng kVuYXY7hông nbcCSD9hững koShông hềbcCSD9 pT75jcjhai bcCSD9nhạt… oSthậm coShí VuYXY7còn trởT75jcj nêT75jcjn đaVuYXY7u đớnoS hơnoS bcCSD9bao gVuYXY7iờ hết.

“Tôi bcCSD9đã bcCSD9giết TVuYXY7hy Thy.”oS ÁioS oSHy vẫnVuYXY7 chưoSa kVuYXY7ịp oSmở lờiVuYXY7 tVuYXY7hì giọbcCSD9ng noSói gấpVuYXY7 goSáp bcCSD9của ĐiVuYXY7ền HuânT75jcj lạoSi VuYXY7vang lênoS, cbcCSD9hất giọngVuYXY7 koShông chT75jcjút biểoSu cảm.

À, thT75jcjì T75jcjra hắnT75jcj đãbcCSD9 oSgiết ThbcCSD9y TVuYXY7hy nêoSn hắVuYXY7n mớbcCSD9i đoSau khổT75jcj T75jcjvà oSdằn VuYXY7vặt nhoSư thế!

Khoan đã,T75jcj hìnhVuYXY7 VuYXY7như đangbcCSD9 cVuYXY7ó chúT75jcjt nhbcCSD9ầm oSlẫn gìoS đbcCSD9ó ởT75jcj đâyoS! VuYXY7Người giếT75jcjt bcCSD9Thy ThT75jcjy loSà bVuYXY7à HVuYXY7àn cơT75jcj mà.

“Không phVuYXY7ải oSlà mẹbcCSD9 MioSnh VT75jcjỹ goSiết oSThy ThT75jcjy sao?bcCSD9” CoSô bấtbcCSD9 giácT75jcj VuYXY7nhích vềVuYXY7 pVuYXY7hía saVuYXY7u T75jcjmột chT75jcjút, cT75jcjau màyoS T75jcjnhìn ĐiềnbcCSD9 bcCSD9Huân noSghi hoặc.

“Đúng, loSà bàbcCSD9 VuYXY7ta giếbcCSD9t!” ĐioSền HuânVuYXY7 vẫVuYXY7n VuYXY7chú tâbcCSD9m vàT75jcjo trVuYXY7ái táoVuYXY7 trêVuYXY7n tayoS, môngbcCSD9 luVuYXY7ng tbcCSD9rả lời.

“Thế tạibcCSD9 T75jcjsao anbcCSD9h VuYXY7lại bảoVuYXY7 aT75jcjnh gT75jcjiết ToShy TT75jcjhy?” ĐúT75jcjng làT75jcj tênoS khóVuYXY7 hVuYXY7iểu, VuYXY7càng hỏioS thìT75jcj VuYXY7lại càbcCSD9ng rối!

Cô bbcCSD9ắt đầuVuYXY7 mấT75jcjt bìnT75jcjh tĩnh…

“Bà oSta bcCSD9trực T75jcjtiếp giếoSt ThbcCSD9y ThT75jcjy, VuYXY7còn tôT75jcji lVuYXY7à VuYXY7kẻ VuYXY7gián bcCSD9tiếp…” oSThêm VuYXY7một oScâu trT75jcjả lờiVuYXY7 hếtoS sứcbcCSD9 thảnVuYXY7 nhiênbcCSD9, độtoS ngộtbcCSD9 ĐiềnVuYXY7 HuânT75jcj ngoSước lêbcCSD9n nhoSìn thVuYXY7ẳng vbcCSD9ào moSặt ÁiT75jcj HbcCSD9y, nởT75jcj mộtVuYXY7 nụbcCSD9 bcCSD9cười xT75jcjảo tráT75jcj, “…VuYXY7 oScô còT75jcjn goSì thắcVuYXY7 mắT75jcjc oSthì oShỏi hếtVuYXY7 đVuYXY7i, tôioS sẵVuYXY7n sàVuYXY7ng trảVuYXY7 lờiVuYXY7, xeT75jcjm bcCSD9như VuYXY7đó VuYXY7là ânT75jcj T75jcjhuệ tbcCSD9ôi tặngbcCSD9 VuYXY7cho côbcCSD9 trưVuYXY7ớc koShi chết.”

“Này, VuYXY7ăn nT75jcjói coSho cẩnbcCSD9 T75jcjthận, anbcCSD9h bảooS aVuYXY7i cT75jcjhết?” ÁbcCSD9i VuYXY7Hy lạibcCSD9 VuYXY7một lầnVuYXY7 nT75jcjữa khôVuYXY7ng k

ì

m đượcoS màbcCSD9 quátVuYXY7 vàooS mặtbcCSD9 ĐiVuYXY7ền HuT75jcjân, VuYXY7đôi VuYXY7mắt VuYXY7trong oSsáng kibcCSD9a cũoSng trừngoS lênbcCSD9 ooSán hận.

“Tôi khT75jcjông đT75jcjảm bảoT75jcj bcCSD9ai sbcCSD9ẽ chết…”oS ĐiềnoS HuoSân nhVuYXY7ún nVuYXY7hún vbcCSD9ai, oSgương T75jcjmặt vẫnT75jcj bìT75jcjnh tĩnhoS mT75jcjột oScách T75jcjkỳ lVuYXY7ạ. “…T75jcj bT75jcja tiếngT75jcj bcCSD9nữa, nơbcCSD9i T75jcjnày sẽT75jcj oSbiến oSthành trVuYXY7o bụi.”

Ba tiếng?VuYXY7 TT75jcjro bụi?

Sao hômbcCSD9 T75jcjnay cábcCSD9i tênbcCSD9 tbcCSD9âm thầbcCSD9n nàVuYXY7y lạibcCSD9 nóioS toVuYXY7àn nhữngVuYXY7 điT75jcjều kT75jcjhó hiểubcCSD9, mộtT75jcj lầoSn nữVuYXY7a côT75jcj oSlại phbcCSD9ải cT75jcjất tiếngoS hỏi.

“Ý abcCSD9nh VuYXY7là goSì?” T75jcjCả ngbcCSD9ười VuYXY7Ái HoSy bắtbcCSD9 đầubcCSD9 VuYXY7run bcCSD9lên, nóT75jcji T75jcjchuyện vớibcCSD9 bcCSD9tên noSày quảVuYXY7 tT75jcjhật tbcCSD9iêu hVuYXY7ao nhiềuVuYXY7 sbcCSD9ức lựT75jcjc khôngVuYXY7 thểT75jcj oStưởng. “AnVuYXY7h VuYXY7định pháVuYXY7 huỷT75jcj T75jcjchỗ nàyT75jcj à?”

Hít thở,bcCSD9 T75jcjhít thởVuYXY7 nào…VuYXY7 bT75jcjình tĩnh,oS boSình toSĩnh nbcCSD9ào… côVuYXY7 oSđang oScố gắT75jcjng đVuYXY7iềm tT75jcjĩnh hếtT75jcj sứoSc T75jcjcó thT75jcjể đểoS VuYXY7không cbcCSD9ó thoSêm bVuYXY7ất oScứ hT75jcjành độngVuYXY7 T75jcjnào qubcCSD9á kíchT75jcj độnVuYXY7g nữa.

“Bingo! oSTôi đãbcCSD9 T75jcjđặt bVuYXY7om xunbcCSD9g qVuYXY7uanh nơioS nT75jcjày rồi…”VuYXY7 ĐiềnoS HuânVuYXY7 đưT75jcja tráibcCSD9 toSáo T75jcjkia lbcCSD9ên miệng,oS cắnoS mộtbcCSD9 miếnoSg, tiếpoS tụVuYXY7c nóoSi vớT75jcji vVuYXY7ẻ T75jcjkhinh đVuYXY7ời, “T75jcj… sớmoS thôi!”

“Tránh ra.”T75jcj HạoT75jcj ThầnoS VuYXY7xông vàoT75jcj toàbcCSD9 biệtVuYXY7 tbcCSD9hự oSlộng VuYXY7lẫy VuYXY7của bcCSD9tổ chứcbcCSD9 KnightT75jcj, gạoSt mạnhbcCSD9 oSđám cậoSn vệVuYXY7 trbcCSD9ước mặtT75jcj saVuYXY7ng mộtoS oSbên, quátbcCSD9 lớnT75jcj. “LậpoS tVuYXY7ức bcCSD9gọi HànVuYXY7 oSMinh VỹT75jcj rVuYXY7a đâyT75jcj T75jcjcho tôi!”

“Chuyện gì?T75jcj” MT75jcjinh VỹT75jcj oScắt T75jcjngang VuYXY7lời T75jcjnói củbcCSD9a HạoVuYXY7 Thần,VuYXY7 voSẫn T75jcjlà oScái giọngoS T75jcjđiệu lbcCSD9ạnh VuYXY7lùng vốnoS có.

“Ung dunoSg quoSá nhỉ?oS ĐiềnoS HuânT75jcj bắVuYXY7t ÁiT75jcj oSHy VuYXY7đi rT75jcjồi!” HạoSo bcCSD9Thần dườngbcCSD9 nhưT75jcj đangVuYXY7 rơioS vVuYXY7ào trạngT75jcj thbcCSD9ái hbcCSD9oảng loạVuYXY7n, T75jcjđôi mắtbcCSD9 oSphức tạpbcCSD9 bcCSD9căng tbcCSD9hẳng nhìT75jcjn anVuYXY7h, gVuYXY7ấp T75jcjgáp lVuYXY7ên tiếng.

“Khi nào?”T75jcj TừbcCSD9 phíT75jcja bênT75jcj kT75jcjia dưbcCSD9ờng nbcCSD9hư đbcCSD9ã cóVuYXY7 phảT75jcjn ứng,bcCSD9 bưbcCSD9ớc chânVuYXY7 T75jcjcủa anVuYXY7h bắtVuYXY7 đầuVuYXY7 bcCSD9nhanh hơnoS, abcCSD9nh bướcoS đếnbcCSD9 nT75jcjắm lấyT75jcj cổbcCSD9 VuYXY7áo củaVuYXY7 HVuYXY7ạo bcCSD9Thần xốcoS lên,VuYXY7 gằVuYXY7n giVuYXY7ọng. oS“Ở đâu?”

Hạo ThVuYXY7ần cbcCSD9ũng khôoSng đểT75jcj bcCSD9yên T75jcjcho MinbcCSD9h VỹbcCSD9 làmoS oScàn noShư thế,T75jcj đưabcCSD9 taT75jcjy đẩyT75jcj mạnhbcCSD9 anT75jcjh rabcCSD9, VuYXY7sửa lbcCSD9ại VuYXY7cổ áoSo, cậuT75jcj tứoSc gVuYXY7iận quátVuYXY7 lên.

“Là nơVuYXY7i từngbcCSD9 VuYXY7xảy T75jcjra áT75jcjn mạnbcCSD9g cbcCSD9ủa ThVuYXY7y Thy!”

Chap 36

Bước T75jcjđi cùngT75jcj tửbcCSD9 thần

“Tên VuYXY7khốn kiVuYXY7a, aoSnh đbcCSD9ịnh lVuYXY7àm gìoS T75jcjvậy hả?bcCSD9 ĐbcCSD9ặt bVuYXY7om làoS bcCSD9thế nàoT75jcj?” NgbcCSD9ay sT75jcjau câVuYXY7u trảT75jcj bcCSD9lời bcCSD9hết sứbcCSD9c bcCSD9thản nT75jcjhiên củoSa ĐioSền HoSuân, ÁoSi HVuYXY7y kT75jcjhông thểoS khT75jcjông T75jcjmất bìnoSh toSĩnh, bcCSD9cả nVuYXY7gười cbcCSD9ô oSrun loSên từngVuYXY7 đợt,oS đôT75jcji mắtT75jcj oánT75jcj VuYXY7hận chiếuVuYXY7 thẳngT75jcj vàVuYXY7o oSkẻ đabcCSD9ng tVuYXY7ỏ oSthái độT75jcj “bấtT75jcj VuYXY7cần đời”VuYXY7 trưbcCSD9ớc mặt.

“Đây chỉT75jcj lVuYXY7à mVuYXY7ột T75jcjphần toSrong koSế hoạbcCSD9ch củaoS tôiT75jcj, nếVuYXY7u bcCSD9cô cứoS tỏoS cbcCSD9ái thVuYXY7ái độbcCSD9 xấcbcCSD9 xượcT75jcj T75jcjđó tT75jcjhì ngaoSy bcCSD9cả oSân oShuệ VuYXY7cuối cT75jcjùng cũngbcCSD9 khôngVuYXY7 T75jcjthể oSthực hiệnoS oSđược oSđâu T75jcjđấy.” bcCSD9Điền HuoSân tVuYXY7iếp tbcCSD9ục nóbcCSD9i đVuYXY7ều VuYXY7đều, giọnT75jcjg điệuVuYXY7 dườnoSg nhưVuYXY7 chẳngVuYXY7 hoSề cVuYXY7ó chútVuYXY7 bậnoS bcCSD9tâm vềbcCSD9 ÁiT75jcj HybcCSD9, choSỉ VuYXY7trả lờVuYXY7i thT75jcjeo phbcCSD9ản ứng.

“Có tT75jcjhật anoSh sẽbcCSD9 trảbcCSD9 VuYXY7lời mọiT75jcj thoSắc mT75jcjắc bcCSD9của tôoSi?” ÁioS HVuYXY7y gưT75jcjờm gườT75jcjm ĐioSền HVuYXY7uân nhưbcCSD9 thểVuYXY7 khônbcCSD9g oStin oSđược, cảVuYXY7 ngườiT75jcj cứT75jcj nhíT75jcjch dầnT75jcj vềVuYXY7 phíabcCSD9 sabcCSD9u cbcCSD9ho oSđến khoSi VuYXY7tựa hẳnoS vàoVuYXY7 tường.

Phía bêT75jcjn kiVuYXY7a, ĐiềnbcCSD9 HuânbcCSD9 gậbcCSD9t nhbcCSD9ẹ đầubcCSD9, bcCSD9trái táoSo kiT75jcja voSẫn tiếpT75jcj tụcoS đượcVuYXY7 đưaVuYXY7 lbcCSD9ên miệng.

“Anh bảooS bcCSD9tôi loSà nguyoSên nT75jcjhân goSây bcCSD9ra cT75jcjái chT75jcjết VuYXY7cho cảT75jcj gioSa đìnhbcCSD9 tVuYXY7ôi, VuYXY7vậy VuYXY7ai lbcCSD9à ngườiT75jcj VuYXY7đã giếtVuYXY7 họ?”bcCSD9 ChT75jcjất giọngoS ÁT75jcji HVuYXY7y thoáoSng rbcCSD9un rẩy,VuYXY7 côT75jcj đVuYXY7ã dồnbcCSD9 hVuYXY7ết cabcCSD9n đảmoS đểVuYXY7 đặtVuYXY7 vàoT75jcj câuVuYXY7 hỏibcCSD9 ấy.

“Là tôi…”oS ĐiềnbcCSD9 HuânVuYXY7 liếVuYXY7c bcCSD9sơ qubcCSD9a VuYXY7người ÁibcCSD9 VuYXY7Hy, hờioS hợVuYXY7t đT75jcjáp lạbcCSD9i, bcCSD9sau đóoS đứngVuYXY7 dậyVuYXY7 némVuYXY7 mVuYXY7ạnh tbcCSD9rái táoT75jcj trêoSn taVuYXY7y xuT75jcjống T75jcjsàn, “…VuYXY7 làbcCSD9 tôbcCSD9i giếoSt đấy.”

Ái HVuYXY7y lặngVuYXY7 VuYXY7người T75jcjsau cbcCSD9âu trảVuYXY7 lờiVuYXY7 dứtVuYXY7 khoVuYXY7át T75jcjcủa ĐiềnT75jcj HVuYXY7uân, đôiT75jcj mắtbcCSD9 bắtVuYXY7 đbcCSD9ầu T75jcjtrở nênT75jcj mờT75jcj nhạt.

Kẻ đT75jcjang đứngoS trướcbcCSD9 mặbcCSD9t côT75jcj chínhoS VuYXY7là bcCSD9kẻ đoSã nhẫbcCSD9n tbcCSD9âm khiếnVuYXY7 côoS mấtVuYXY7 tbcCSD9rọn vẹnbcCSD9 cảbcCSD9 mộT75jcjt giT75jcja đình!!

Đáng tráoSch VuYXY7hơn, hắnbcCSD9 koShông hềVuYXY7 cóVuYXY7 bấtT75jcj cứoS mộtVuYXY7 thábcCSD9i đoSộ nàoT75jcj gọbcCSD9i loSà hốbcCSD9i lỗi,T75jcj T75jcjthậm choSí còVuYXY7n tỏbcCSD9 vbcCSD9ẻ kênhT75jcj kiVuYXY7ệu khoSi nVuYXY7hắc đbcCSD9ến chuyT75jcjện này.

“Anh… anh…T75jcj” ÁT75jcji HoSy loSúc nàyVuYXY7 khôngbcCSD9 tbcCSD9hể T75jcjnào diễnbcCSD9 tVuYXY7ả đượcVuYXY7 thbcCSD9ứ cảmoS oSxúc kVuYXY7hinh oSthường vVuYXY7à ghêVuYXY7 tởT75jcjm kbcCSD9ẻ trướcbcCSD9 mặt,T75jcj đôioS VuYXY7môi mbcCSD9ấp moSáy koShông toShốt nêbcCSD9n lời.

“Sao? ChẳngoS phảioS cVuYXY7ô mubcCSD9ốn oSbiết sao?bcCSD9” bcCSD9Khoé môoSi ĐiềbcCSD9n HuâVuYXY7n T75jcjnhếch bcCSD9lên, vẫnbcCSD9 T75jcjcái oSvẻ mặoSt chbcCSD9án đờiT75jcj ấy.

“Đồ khốn!bcCSD9 AoSnh T75jcjkhông phT75jcjải lT75jcjà oScon người!oS” ÁVuYXY7i HVuYXY7y oSkích độngT75jcj oShét lên,VuYXY7 dòngVuYXY7 VuYXY7lệ lăoSn dàiT75jcj trênT75jcj bcCSD9gò bcCSD9má, nhbcCSD9ẹ nT75jcjhàng VuYXY7đáp đấtT75jcj mVuYXY7ột T75jcjgiọt phT75jcja lêoS tinVuYXY7h toSuý kếoSt hợpbcCSD9 oSgiữa nT75jcjỗi VuYXY7đau vVuYXY7à thùoS hận.T75jcj “TôibcCSD9 oSđã bcCSD9làm gìoS noSên tộibcCSD9 vớT75jcji oSanh T75jcjsao? CT75jcjhỉ VuYXY7vì tbcCSD9ôi gT75jcjiống ThT75jcjy VuYXY7Thy VuYXY7mà bcCSD9anh nỡbcCSD9 nhẫnVuYXY7 T75jcjtâm giT75jcjết hoSọ VuYXY7sao? ĐồbcCSD9 máuT75jcj lạnhoS, đồT75jcj bT75jcjất T75jcjnhân tính!”

“Đúng, nhT75jcjưng tộiVuYXY7 lỗiT75jcj VuYXY7lớn nhoSất VuYXY7ở côbcCSD9 khôbcCSD9ng poShải T75jcjlà mT75jcjang gươoSng bcCSD9mặt T75jcjgiống TT75jcjhy ToShy cbcCSD9ủa tôi…bcCSD9” ĐiềVuYXY7n HuânoS đứoSng đốbcCSD9i dT75jcjiện vớiVuYXY7 ÁioS HybcCSD9, từT75jcj oStừ cúT75jcji nT75jcjgười xuốVuYXY7ng, đưaoS bcCSD9tay VuYXY7nâng oSmặt cbcCSD9ô lên,oS “…T75jcj bcCSD9mà làT75jcj bcCSD9vì T75jcjcô đãVuYXY7 đT75jcjược chọnbcCSD9 lT75jcjàm T75jcjvợ T75jcjcủa hắn.T75jcj ĐoáVuYXY7n T75jcjxem, oScô nghĩVuYXY7 T75jcjkế hoạchoS T75jcjlần tbcCSD9rước oSlà dbcCSD9o VuYXY7ai đặtbcCSD9 ra?”

Điền HuâoSn tiếoSp tụcT75jcj kềVuYXY7 sátT75jcj gươnT75jcjg VuYXY7mặt củaT75jcj mìVuYXY7nh VuYXY7lại gầnT75jcj ÁiT75jcj VuYXY7Hy, ánT75jcjh mbcCSD9ắt vẫT75jcjn hoSằn nhữngT75jcj oStia nhT75jcjìn đauT75jcj đT75jcjớn nhưnoSg đbcCSD9ôi môbcCSD9i kiVuYXY7a lạoSi lộVuYXY7 rbcCSD9õ mộtoS nụT75jcj oScười oSnửa miệng.

“Do… bcCSD9anh?” ÁiVuYXY7 oSHy caVuYXY7u mày,VuYXY7 đôiT75jcj môibcCSD9 koShẽ mấpoS máyVuYXY7, dT75jcjĩ nhiênT75jcj VuYXY7thứ ÁT75jcji HVuYXY7y VuYXY7nhận đượcoS lbcCSD9à mộtT75jcj VuYXY7cái gậtoS đầuVuYXY7 oSdứt khoát.

“Xem T75jcjra côT75jcj cũnbcCSD9g khVuYXY7ông đếnbcCSD9 noSỗi ngốoSc lắVuYXY7m nhỉ?T75jcj PhảT75jcji, cT75jcjó tVuYXY7hể chT75jcjo lbcCSD9à từbcCSD9 đT75jcjầu đếT75jcjn cuốT75jcji…” ĐiVuYXY7ền HuâoSn oSnói lấpoS lửng,T75jcj kVuYXY7èm toSheo độngoS T75jcjtác hấtoS oSmặt oSÁi bcCSD9Hy sanoSg mộT75jcjt oSbên, nụVuYXY7 cườiT75jcj trêVuYXY7n môiVuYXY7 đãT75jcj hbcCSD9oàn tT75jcjoàn bbcCSD9iến oSmất, “T75jcj… tấtbcCSD9 bcCSD9cả mọioS cbcCSD9huyện T75jcjđều T75jcjdo tôiT75jcj VuYXY7sắp đặt.”

“Tất cả?”oS VuYXY7Ái bcCSD9Hy nghbcCSD9i hoặT75jcjc hỏiVuYXY7 lạioS thêmoS moSột T75jcjlần nữa,T75jcj nhoSư đểoS bcCSD9khẳng địnhT75jcj lạiVuYXY7 T75jcjcâu T75jcjnói củoSa ngườoSi bcCSD9đối diện.

“Đúng, đểT75jcj tbcCSD9hực hiệnVuYXY7 voSà đảmT75jcj VuYXY7bảo VuYXY7kế hoT75jcjạch sẽbcCSD9 thVuYXY7ành côngbcCSD9 đúngT75jcj nhT75jcjư T75jcjnhững T75jcjgì tôoSi oSmong đợoSi, tôVuYXY7i cóbcCSD9 thểoS T75jcjlàm tấbcCSD9t cảbcCSD9…” ĐôiVuYXY7 VuYXY7mắt môngoS luVuYXY7ng VuYXY7của ĐiềnbcCSD9 HuâbcCSD9n oSchợt đbcCSD9ổi hướngoS VuYXY7nhìn, oSbàn tbcCSD9ay đưaoS lêT75jcjn vbcCSD9uốt nhẹbcCSD9 máiVuYXY7 VuYXY7tóc mbcCSD9ang mT75jcjàu nâT75jcju đậVuYXY7m hệtVuYXY7 VuYXY7như táT75jcjch VuYXY7cafe sữaVuYXY7 đặcoS trưVuYXY7ng củaoS ÁiVuYXY7 oSHy, “bcCSD9… cbcCSD9ô nghoSĩ chuyT75jcjện làmoS giấyoS xéoSt nghiệT75jcjm oSADN giảT75jcj đểVuYXY7 chứngT75jcj toShực côT75jcj khT75jcjông VuYXY7hề cVuYXY7ó oSquan hVuYXY7ệ hbcCSD9uyết thốT75jcjng vT75jcjới T75jcjgia đT75jcjình họoS VuYXY7Vương coSó quoSá khbcCSD9ó oSvới tôT75jcji không?”

“Chuyện aoSnh TriVuYXY7ết DạoS T75jcjlên kVuYXY7ế VuYXY7hoạch bắtT75jcj cóT75jcjc VuYXY7tôi T75jcjvà VuYXY7làm VuYXY7hại MioSnh VVuYXY7ỹ… cũnVuYXY7g lbcCSD9à dT75jcjo anh?”bcCSD9 ÁioS bcCSD9Hy bắtVuYXY7 đầubcCSD9 cảmVuYXY7 thoSấy cVuYXY7hoáng, bcCSD9thật T75jcjsự nhữngVuYXY7 chuyệnT75jcj oScô vừaoS bcCSD9được nghoSe đãoS vượtbcCSD9 VuYXY7quá sứcoS chịuVuYXY7 đựnbcCSD9g củVuYXY7a mình.

“Dĩ nhiên,VuYXY7 tôiT75jcj biếtoS rõVuYXY7 T75jcjtên đóT75jcj thươngVuYXY7 yêoSu cbcCSD9ô ebcCSD9m gáVuYXY7i VuYXY7duy nhấtoS bcCSD9của mìVuYXY7nh đếnbcCSD9 oSmức nàoSo, nhưngbcCSD9 hắT75jcjn cT75jcjũng bcCSD9có mộtVuYXY7 T75jcjngười VuYXY7con gáoSi qoSuan trT75jcjọng khônVuYXY7g kT75jcjém. bcCSD9Tiếc rằnbcCSD9g, soSinh T75jcjmạng VuYXY7của ngVuYXY7ười cobcCSD9n gáibcCSD9 oSmà hắnT75jcj ybcCSD9êu thươngoS bcCSD9hơn cảoS côT75jcj T75jcjđang nằVuYXY7m toSrong tbcCSD9ay tVuYXY7ôi…” ĐbcCSD9iền HoSuân tiếpT75jcj tụT75jcjc thảnT75jcj nbcCSD9hiên trảT75jcj loSời, siT75jcjết chặtbcCSD9 boSàn oStay đaVuYXY7ng vuốtT75jcj oSmái tócT75jcj củT75jcja bcCSD9Ái VuYXY7Hy, đT75jcjôi mắtVuYXY7 lạbcCSD9i trởoS T75jcjvề vớiT75jcj hưbcCSD9ớng nhìnVuYXY7 bcCSD9vô địT75jcjnh, “…bcCSD9 bcCSD9nếu hắVuYXY7n voSà côVuYXY7 khT75jcjông cóT75jcj qubcCSD9an hệbcCSD9 VuYXY7anh T75jcjem cùnVuYXY7g huVuYXY7yết thVuYXY7ống, VuYXY7tất nhiênVuYXY7 kếT75jcj VuYXY7hoạch củbcCSD9a tbcCSD9ôi VuYXY7sẽ đượcoS thựcbcCSD9 hbcCSD9iện mộbcCSD9t oScách hoVuYXY7àn hảo.”

“Nếu vậy…oS toSôi thậVuYXY7t sựbcCSD9 bcCSD9là cbcCSD9on gáiT75jcj củaT75jcj nhoSà họT75jcj Vương,VuYXY7 vT75jcjà T75jcjlà T75jcjem gáioS củaVuYXY7 anT75jcjh TribcCSD9ết Dạ?”T75jcj NhữngoS giọbcCSD9t nVuYXY7ước mắT75jcjt đauoS VuYXY7đớn oSxen lbcCSD9ẫn hạnhbcCSD9 phbcCSD9úc cbcCSD9ứ T75jcjthay oSnhau chVuYXY7ạy T75jcjdài trêoSn bcCSD9gương bcCSD9mặt củaVuYXY7 ÁVuYXY7i Hy.

Ái HbcCSD9y VuYXY7mím mVuYXY7ôi, T75jcjcố VuYXY7gắng khôbcCSD9ng oSbật khóT75jcjc thàT75jcjnh tiếngoS, nbcCSD9hưng vẫnT75jcj khôoSng thbcCSD9ể gioSấu đượcT75jcj nhT75jcjững tiếnVuYXY7g nấcVuYXY7 nghẹnoS ngào.

Thì VuYXY7ra, đbcCSD9ây cT75jcjhính oSlà oSlý dbcCSD9o mbcCSD9à MioSnh VT75jcjỹ khVuYXY7ông bcCSD9muốn chVuYXY7o ÁbcCSD9i bcCSD9Hy bcCSD9biết bcCSD9sự thật.VuYXY7 CT75jcjó lẽoS oSanh đãoS nT75jcjghĩ, oScứ bcCSD9như hiệnVuYXY7 T75jcjtại sẽoS tốtbcCSD9 hơn.

Tốt T75jcjhơn khT75jcji oScô nhT75jcjầm tưởnT75jcjg bcCSD9mối quaT75jcjn VuYXY7hệ giữabcCSD9 họT75jcj oSchỉ lT75jcjà ngưoSời bcCSD9dưng khôoSng hềoS cùngbcCSD9 T75jcjchung mVuYXY7ột doSòng máu…bcCSD9 bbcCSD9iết đâbcCSD9u VuYXY7vì lýoS doSo đó,bcCSD9 màbcCSD9 T75jcjcô sẽVuYXY7 bcCSD9sớm nguoSôi ngoVuYXY7ai T75jcjnỗi bcCSD9đau oSquá lớnbcCSD9 pT75jcjhải gánbcCSD9h chịu.

Nhưng giờVuYXY7 đbcCSD9ây, ÁT75jcji HbcCSD9y lạVuYXY7i phT75jcjải đốbcCSD9i dioSện vớT75jcji sựbcCSD9 toShật tànbcCSD9 nhẫn…bcCSD9 rằngoS chíbcCSD9nh bcCSD9cô làbcCSD9 nguybcCSD9ên nhbcCSD9ân khiếT75jcjn T75jcjhọ bcCSD9ra đbcCSD9i mT75jcjột cáoSch đaoSu đớnbcCSD9 T75jcjnhư thế.

“Nhân tiệnVuYXY7, côbcCSD9 T75jcjcó biếT75jcjt troT75jcjng ngườbcCSD9i cT75jcjô đVuYXY7ang mbcCSD9ang mộtoS nửaT75jcj bcCSD9là dòngVuYXY7 bcCSD9máu củaT75jcj aVuYXY7i không?”bcCSD9 MộtT75jcj giọnbcCSD9g nbcCSD9ói khoSác cấtT75jcj oSlên, lbcCSD9à giVuYXY7ọng nữ.

Ái T75jcjHy đưabcCSD9 mắtVuYXY7 nhìnoS oSvề VuYXY7phía cửT75jcja bcCSD9phòng… ToSịnh NVuYXY7hi T75jcjkhông doSừng cbcCSD9hân tạioS chỗT75jcj đóT75jcj, tiT75jcjếp tụT75jcjc tiếnbcCSD9 đếnoS gT75jcjần coSô VuYXY7và bcCSD9Điền HuVuYXY7ân, chấtVuYXY7 giọngT75jcj mT75jcjang đầT75jcjy T75jcjác VuYXY7ý vVuYXY7ang lênoS khôVuYXY7ng cbcCSD9hút ngầVuYXY7n ngại.

“Mạng sốT75jcjng cVuYXY7ủa cô…bcCSD9 đãT75jcj VuYXY7lấy đT75jcji hơioS tbcCSD9hở cuốibcCSD9 cùT75jcjng củaoS TriVuYXY7ết Dạ.”

Trước mặT75jcjt ÁoSi HoSy hioSện oSgiờ, mộVuYXY7t TbcCSD9ịnh NhbcCSD9i đángT75jcj yVuYXY7êu VuYXY7và oSthân thiệnbcCSD9 trôngoS tbcCSD9hật lạnoSh lùT75jcjng vT75jcjà tànoS T75jcjnhẫn, từVuYXY7 giọngoS nóibcCSD9 oScho đếnoS ánVuYXY7h nhVuYXY7ìn đềubcCSD9 bcCSD9thể hbcCSD9iện rõoS bcCSD9sự cămVuYXY7 tứoSc vbcCSD9à chánT75jcj ghétVuYXY7 oScô bcCSD9tột cùng.

“Anh nhioSều lT75jcjời vớVuYXY7i cT75jcjô VuYXY7ta thbcCSD9ì đượcbcCSD9 goSì?” TịnhT75jcj NbcCSD9hi oStức giậnoS VuYXY7quát vàbcCSD9o mặoSt ĐiềnoS HuâT75jcjn, saT75jcju đóVuYXY7 lVuYXY7ại oSdành oStrọn ábcCSD9nh mắtT75jcj obcCSD9án hậbcCSD9n chT75jcjiếu thẳbcCSD9ng vàoT75jcj ÁiT75jcj HyVuYXY7. VuYXY7“Cô! TrT75jcjả TriếtT75jcj DạT75jcj lạioS chT75jcjo tôi!”

Tịnh NhT75jcji đẩVuYXY7y mạoSnh ĐiềnoS HT75jcjuân sanoSg mộtVuYXY7 bên,VuYXY7 taoSy T75jcjcòn lạVuYXY7i bcCSD9nắm lấyoS coSổ ábcCSD9o củabcCSD9 ÁbcCSD9i oSHy T75jcjlay mạnh,bcCSD9 kVuYXY7ích đT75jcjộng hT75jcjét lên.

“Trả abcCSD9nh ấyVuYXY7 lạbcCSD9i VuYXY7cho tôiT75jcj! NgưT75jcjời T75jcjnên chếT75jcjt đúnT75jcjg hVuYXY7ơn VuYXY7là côT75jcj, tạioS saT75jcjo lạibcCSD9 bcCSD9là aT75jcjnh T75jcjấy?” DườbcCSD9ng nhưbcCSD9 TịnT75jcjh NoShi đT75jcjã hoànoS tbcCSD9oàn hiểVuYXY7u lầmT75jcj vềVuYXY7 bcCSD9cái chếtT75jcj củaoS TribcCSD9ết Dạ,VuYXY7 bcCSD9ra T75jcjsức laoSy mạT75jcjnh coSô hbcCSD9ơn. “NếuVuYXY7 khônT75jcjg VuYXY7vì coSô, aVuYXY7nh TrT75jcjiết DạoS T75jcjđã koShông bịVuYXY7 MT75jcjinh VỹT75jcj bắnbcCSD9 chết!”

Ái bcCSD9Hy VuYXY7đã rơioS vVuYXY7ào VuYXY7trạng bcCSD9thái hoVuYXY7àn oStoàn mấtVuYXY7 điVuYXY7 cảmT75jcj giáoSc, mọiT75jcj việcVuYXY7 VuYXY7diễn bcCSD9ra T75jcjxung quanoSh T75jcjdường nT75jcjhư khônVuYXY7g còT75jcjn VuYXY7sức ảnhoS hưVuYXY7ởng nbcCSD9ào cả.

Lúc nàyT75jcj, VuYXY7thứ T75jcjduy nT75jcjhất côbcCSD9 cVuYXY7ó thểVuYXY7 cảVuYXY7m nhậnoS đượcVuYXY7 lbcCSD9à vếtVuYXY7 thươngoS lòT75jcjng nơoSi trbcCSD9ái VuYXY7tim nhỏT75jcj béT75jcj đabcCSD9ng tuôoSn T75jcjtrào mộVuYXY7t dòngbcCSD9 máuVuYXY7… nướcT75jcj mắtVuYXY7 vẫnoS tiếT75jcjp T75jcjtục VuYXY7rơi, trT75jcjái bcCSD9tim cũoSng thoSeo đT75jcjó màbcCSD9 nbcCSD9hỏ bcCSD9những giọtVuYXY7 lệVuYXY7 máu.

Trước mắtoS VuYXY7Ái HoSy tốioS dần,oS tốbcCSD9i doSần… sVuYXY7au đóT75jcj đôT75jcji mT75jcjắt kVuYXY7ia cũnVuYXY7g từbcCSD9 toSừ nhắmT75jcj nghiềnbcCSD9 lại,VuYXY7 bcCSD9phó mặT75jcjc mọT75jcji tVuYXY7hứ choSo VuYXY7thời gian.

Tịnh VuYXY7Nhi vẫnbcCSD9 khônbcCSD9g bcCSD9hề oSbận tâbcCSD9m đếnVuYXY7 chuyệVuYXY7n côbcCSD9 đT75jcjã ngấtoS bcCSD9đi từbcCSD9 lúcoS nàoSo, vẫVuYXY7n kíT75jcjch độngbcCSD9 tiếoSp tụcVuYXY7 labcCSD9y oSngười oSÁi HT75jcjy, oStrên oSgò máT75jcj coSũng lăT75jcjn dàoSi T75jcjmột dòVuYXY7ng lbcCSD9ệ caoSy đắng.

“Cô VuYXY7ta ngấbcCSD9t VuYXY7rồi, T75jcjem loSàm vVuYXY7ậy thbcCSD9ì đượcVuYXY7 gìoS?” ĐioSền HuânT75jcj thờT75jcj bcCSD9ơ nhìVuYXY7n cảnhVuYXY7 tượnT75jcjg trT75jcjước mắVuYXY7t, chánVuYXY7 nảnbcCSD9 hỏi.

“Tên MT75jcjinh VỹT75jcj ấVuYXY7y, kVuYXY7hi noSào hắbcCSD9n đến?”bcCSD9 TịT75jcjnh NhT75jcji buônbcCSD9g tabcCSD9y T75jcjra khỏoSi ngườibcCSD9 ÁbcCSD9i HyoS, đểoS VuYXY7mặc tVuYXY7hân hìoSnh nhỏT75jcj VuYXY7bé kVuYXY7ia tiếpT75jcj đất,VuYXY7 qubcCSD9ay sanoSg nhVuYXY7ìn ĐiềnT75jcj bcCSD9Huân tứcoS giận.

“Sớm thôT75jcji.” ĐiềnbcCSD9 HuâT75jcjn T75jcjlười biếngVuYXY7 oStrả lVuYXY7ời, lặT75jcjng lẽT75jcj ngắT75jcjm nhVuYXY7ìn T75jcjcô T75jcjgái mbcCSD9ang khoSuôn oSmặt oSkhá goSiống ThbcCSD9y VuYXY7Thy, T75jcjtrái tbcCSD9im chợtoS tVuYXY7hắt oSlại, nhưnVuYXY7g lạT75jcji nhanoSh T75jcjchóng VuYXY7lắng xuống.

“Hắn T75jcjsẽ phT75jcjải trảVuYXY7 oSgiá T75jcjvì đT75jcjã hoSại cT75jcjhết anVuYXY7h TriếoSt Dạ.”VuYXY7 TịnhT75jcj NVuYXY7hi đứngVuYXY7 dậy,oS đoSưa VuYXY7tay oSgạt nưbcCSD9ớc mắt,bcCSD9 tiT75jcjến vVuYXY7ề oSphía cửaoS vbcCSD9ới bộoS VuYXY7dạng vẫnVuYXY7 oStoả oSra thứVuYXY7 sáVuYXY7t oSkhí haVuYXY7m mbcCSD9uốn VuYXY7giết người.

Điền HuVuYXY7ân cVuYXY7huyển áoSnh mắVuYXY7t sbcCSD9ang TịnbcCSD9h NhiVuYXY7, nụoS cưT75jcjời nửaT75jcj miệngVuYXY7 đểuoS giVuYXY7ả kVuYXY7ia lạiVuYXY7 VuYXY7xuất bcCSD9hiện bcCSD9trên môi.

 “Em kVuYXY7hông VuYXY7nghi ngờVuYXY7 oSmà T75jcjlại tibcCSD9n tưVuYXY7ởng tôT75jcji bcCSD9đến thếVuYXY7 saoVuYXY7, ToSịnh Nhi?”

*Rầm*

Một tbcCSD9hứ âbcCSD9m thaVuYXY7nh voSa coShạm mạnbcCSD9h mộVuYXY7t VuYXY7cách bạooS oSlực vaVuYXY7ng lên,VuYXY7 oSđồng toShời cábcCSD9nh cửaoS củabcCSD9 bcCSD9khu T75jcjnhà mbcCSD9áy bỏoS hoabcCSD9ng qVuYXY7uen T75jcjthuộc đượcT75jcj T75jcjmở roSa thôoS bạo.

Cảnh tượngT75jcj lúcVuYXY7 nàoSy, dưT75jcjờng VuYXY7như đabcCSD9ng táoSi diễVuYXY7n khT75jcjung oScảnh haT75jcji VuYXY7năm trướT75jcjc… MinT75jcjh VuYXY7Vỹ oSđứng trướcoS cửaT75jcj, đôioS moSắt lạoSnh lT75jcjùng liếoSc sơT75jcj oScảnh T75jcjvật xunT75jcjg quanbcCSD9h, VuYXY7nơi nàT75jcjy VuYXY7đã oSthật sựVuYXY7 bcCSD9quá qubcCSD9en thuT75jcjộc vVuYXY7ới oSanh… voSà đếnVuYXY7 tậnoS lúVuYXY7c bcCSD9này, nóT75jcj cũngVuYXY7 khT75jcjông bcCSD9hề oSthay đT75jcjổi, chVuYXY7ỉ mộtoS khônoSg goSian trốnoSg rỗngVuYXY7 mabcCSD9ng diệT75jcjn tíchVuYXY7 coSực lớn,T75jcj đồT75jcjng tVuYXY7hời đebcCSD9m đếnoS coSho ngườT75jcji khácbcCSD9 cảmbcCSD9 VuYXY7giác ớoSn oSlạnh cVuYXY7hạy dọcT75jcj sT75jcjống lưng.

Đưa côoS ấbcCSD9y VuYXY7đến nơiVuYXY7 này…bcCSD9 cubcCSD9ối cùoSng ĐiềbcCSD9n HbcCSD9uân lạibcCSD9 địnhT75jcj lT75jcjàm gìVuYXY7 đây?

Minh VỹoS thậoSt VuYXY7sự đanbcCSD9g cốoS oSgắng koSìm noSén noSỗi lVuYXY7o T75jcjlắng oSđang dânT75jcjg tràooS VuYXY7trong lònVuYXY7g, mấT75jcjt TbcCSD9hy ThbcCSD9y đãVuYXY7 oSlà qVuYXY7uá đủ,VuYXY7 nhưT75jcjng lVuYXY7ần nàbcCSD9y nạnoS nbcCSD9hân lạiT75jcj oSlà ÁioS Hy…T75jcj T75jcjvị trVuYXY7í cbcCSD9ô toSrong VuYXY7lòng aoSnh T75jcjcó lẽbcCSD9 còVuYXY7n quabcCSD9n trọT75jcjng hơbcCSD9n oSThy oSThy gấpoS ngànoS lần!

Nhất đbcCSD9ịnh aoSnh sẽVuYXY7 khôoSng đT75jcjứng yênbcCSD9 oSnhìn kẻVuYXY7 khVuYXY7ác hạiT75jcj chếVuYXY7t cVuYXY7ô trưoSớc mT75jcjặt mìnT75jcjh oSnhư TbcCSD9hy Thy!

Nét mặtbcCSD9 bcCSD9Minh bcCSD9Vỹ vT75jcjẫn tỏVuYXY7 rbcCSD9a đbcCSD9iềm tĩnhT75jcj hếVuYXY7t mức,T75jcj bcCSD9nhưng troVuYXY7ng đôVuYXY7i mắtVuYXY7 mbcCSD9àu T75jcjhổ pháT75jcjch đaoSng ánoSh lênbcCSD9 nhữoSng tiVuYXY7a VuYXY7nhìn phứcVuYXY7 VuYXY7tạp đầybcCSD9 đaubcCSD9 đớn.

Nơi lồngVuYXY7 ngựcVuYXY7 bcCSD9anh, tráiT75jcj tVuYXY7im T75jcjkia đaoSng bcCSD9đập mVuYXY7ạnh oSliên hbcCSD9ồi, vừT75jcja gấpoS gápVuYXY7 oSvừa oSmạnh mT75jcjẽ, tấbcCSD9t cảbcCSD9 chT75jcjỉ vìVuYXY7 sbcCSD9ự abcCSD9n nguoSy củaoS ÁiT75jcj Hy.

Hạo bcCSD9Thần đứT75jcjng T75jcjsau MiT75jcjnh oSVỹ, bcCSD9cũng đưaVuYXY7 đôibcCSD9 mắtT75jcj doSò xétoS mVuYXY7ột lưT75jcjợt xT75jcjung quanT75jcjh kT75jcjhung cVuYXY7ảnh tbcCSD9rước mắt,oS đây…oS làVuYXY7 VuYXY7nơi oSđã T75jcjtừng tVuYXY7ước T75jcjđi sibcCSD9nh mạngoS củT75jcja bcCSD9đứa bcCSD9em gbcCSD9ái VuYXY7đáng yêuoS mbcCSD9à cậuT75jcj hếtoS mựcT75jcj yêuoS thương.

Cả nT75jcjgười HạbcCSD9o TT75jcjhần khẽoS ruT75jcjn lên,oS nhT75jcjưng soSau đbcCSD9ó lạbcCSD9i đoSược vẻVuYXY7 VuYXY7bề ngooSài mạnhbcCSD9 mẽoS T75jcjche khuất.

Người VuYXY7con oSgái ấyT75jcj, bảnbcCSD9 sabcCSD9o củbcCSD9a oSThy ThVuYXY7y, moSột lầoSn nữVuYXY7a lT75jcjại tT75jcjrở thoSành nạnoS nhânT75jcj tT75jcjái diễnoS oScho T75jcjvở VuYXY7kịch đẫT75jcjm máT75jcju nàyoS ư?

Khung cảnhbcCSD9 tĩnVuYXY7h lặngT75jcj đếnT75jcj nT75jcjgạt T75jcjthở, nhưngT75jcj vbcCSD9ẫn bcCSD9không T75jcjhề bcCSD9có bT75jcjất kỳVuYXY7 độVuYXY7ng tĩnT75jcjh bấVuYXY7t thưbcCSD9ờng nT75jcjào cả…

Một dáoSng ngVuYXY7ười bcCSD9trong bộT75jcj vT75jcjest đVuYXY7en từbcCSD9 troVuYXY7ng toáoSn cậnVuYXY7 vệT75jcj pbcCSD9hía oSsau VuYXY7chợt cbcCSD9ất bước,VuYXY7 gT75jcjấp gbcCSD9áp nbcCSD9hư muốoSn vượtoS qT75jcjua mặT75jcjt MiT75jcjnh bcCSD9Vỹ màoS xôT75jcjng VuYXY7vào bcCSD9bên trong.

Ngay bcCSD9lập tức,oS T75jcjMinh bcCSD9Vỹ đãVuYXY7 đưaT75jcj tbcCSD9ay coShặn ngVuYXY7ang T75jcjtrước mặtbcCSD9 VĩVuYXY7nh T75jcjKỳ, độngbcCSD9 táoSc nhẹoS bcCSD9nhàng vàT75jcj dứtoS khoát.

“Quay vbcCSD9ề đbcCSD9úng vịVuYXY7 tríVuYXY7, tôT75jcji chVuYXY7ưa T75jcjhề roSa lệnhT75jcj chVuYXY7o cậVuYXY7u vàT75jcjo.” AbcCSD9nh nóT75jcji đềT75jcju đều,oS khT75jcjông oShề ngoảnhVuYXY7 mặtVuYXY7 lạiT75jcj poShía sbcCSD9au, từT75jcj tVuYXY7ừ hạoS T75jcjtay xuống.

Vĩnh KỳVuYXY7 cbcCSD9úi thấpVuYXY7 đầu,VuYXY7 lùT75jcji dầnVuYXY7 vềoS pVuYXY7hía sT75jcjau, hoVuYXY7à vàooS oStoán bcCSD9cận voSệ đVuYXY7ang toảT75jcj T75jcjra sáoSt khíT75jcj ngbcCSD9út trời.

Đến bcCSD9lúc này,T75jcj T75jcjVĩnh KỳVuYXY7 bVuYXY7ắt đầT75jcju cảbcCSD9m thấyVuYXY7 hốibcCSD9 hậT75jcjn vìbcCSD9 T75jcjđã kVuYXY7ý tênbcCSD9 vàoT75jcj bảnT75jcj hợVuYXY7p đVuYXY7ồng đangT75jcj nT75jcjằm troVuYXY7ng T75jcjtay MinT75jcjh Vỹ.

Muốn thaoSm gbcCSD9ia vàoVuYXY7 tổT75jcj chứT75jcjc vàbcCSD9 cVuYXY7ó cT75jcjơ hộiT75jcj bảoT75jcj vệVuYXY7 T75jcjcho ÁioS HoSy, VĩnhVuYXY7 oSKỳ đoSã đbcCSD9ồng oSý đểoS MinT75jcjh bcCSD9Vỹ đặtVuYXY7 VuYXY7ra mộtT75jcj bảnVuYXY7 hợpoS đồngbcCSD9 siT75jcjnh tử.

Theo đóVuYXY7, VĩnhVuYXY7 KbcCSD9ỳ phVuYXY7ải tuâVuYXY7n tT75jcjheo mệnT75jcjh lVuYXY7ệnh cT75jcjủa MoSinh VỹbcCSD9 vôbcCSD9 điềuoS bcCSD9kiện, cVuYXY7ũng nhVuYXY7ư bcCSD9sự sbcCSD9ống chếtVuYXY7 củabcCSD9 VbcCSD9ĩnh KoSỳ VuYXY7do MioSnh VỹT75jcj tobcCSD9àn quVuYXY7yền quyếT75jcjt định.

Hơn hVuYXY7ết, điềuVuYXY7 kT75jcjhoản cbcCSD9ấm kỵVuYXY7 trobcCSD9ng hoSợp đồngVuYXY7 T75jcjđương nhbcCSD9iên làT75jcj pbcCSD9hải oSgiữ khoảnbcCSD9g cT75jcjách nhấtVuYXY7 địnhbcCSD9 vT75jcjới ÁbcCSD9i HT75jcjy, T75jcjchỉ cầT75jcjn tuânbcCSD9 theoSo đúbcCSD9ng nhT75jcjững điVuYXY7ều khoVuYXY7ản trT75jcjong oShợp đồnVuYXY7g, VĩT75jcjnh KỳVuYXY7 sVuYXY7ẽ đVuYXY7ược đàoT75jcj tạobcCSD9 bVuYXY7ài bảnbcCSD9 vT75jcjà thựT75jcjc hoSiện doSuy nhT75jcjất mụcbcCSD9 tiêubcCSD9 đbcCSD9ược kềT75jcj oScận vàbcCSD9 bảbcCSD9o vệbcCSD9 cô.

Về phầnoS mình,bcCSD9 VuYXY7Minh VoSỹ dVuYXY7ĩ nhiêbcCSD9n biT75jcjết rbcCSD9õ VĩnbcCSD9h KỳoS sẽT75jcj khôngoS VuYXY7bao gVuYXY7iờ oSlàm tổnVuYXY7 hạiVuYXY7 T75jcjđến ÁbcCSD9i HyT75jcj, VuYXY7đặc bVuYXY7iệt làVuYXY7 tìnhbcCSD9 VuYXY7hình oShiện giờT75jcj cũngoS đanT75jcjg rấVuYXY7t T75jcjcần moSột ngườibcCSD9 cóbcCSD9 thểoS đoSặt sVuYXY7ự T75jcjan tbcCSD9oàn củbcCSD9a vợVuYXY7 mVuYXY7ình lêT75jcjn hànbcCSD9g đầT75jcju, bcCSD9và VbcCSD9ĩnh T75jcjKỳ hộiT75jcj tVuYXY7ụ VuYXY7đủ tấbcCSD9t coSả cáVuYXY7c đT75jcjiều T75jcjkiện trên.

Nếu khônbcCSD9g vìbcCSD9 nhữnbcCSD9g quT75jcjy tVuYXY7ắc địVuYXY7nh đVuYXY7oạt sựT75jcj sốngT75jcj chếVuYXY7t củaT75jcj T75jcjmình, bấtVuYXY7 chấpT75jcj mọioS VuYXY7trở ngoSại, VĩnhoS KVuYXY7ỳ sẽVuYXY7 lbcCSD9ập tbcCSD9ức tìmoS đếVuYXY7n T75jcjbên ÁoSi VuYXY7Hy T75jcjmà oSôm thT75jcjật chặVuYXY7t vàoSo lòng.

Nhưng quybcCSD9ền hạnoS củaoS bảbcCSD9n VuYXY7hợp đồngT75jcj kia…T75jcj khônoSg cT75jcjho phéVuYXY7p VĩoSnh KỳoS làT75jcjm thế.

Và nếubcCSD9 thậtbcCSD9 sT75jcjự VĩnhT75jcj oSKỳ VuYXY7có T75jcjthể oSôm lT75jcjấy oSÁi HybcCSD9, thìVuYXY7 đôibcCSD9 toSay cT75jcjủa ngườiT75jcj cVuYXY7on gáoSi ấybcCSD9 oScũng T75jcjsẽ nhbcCSD9ẫn tVuYXY7âm đVuYXY7ẩy VĩnT75jcjh KVuYXY7ỳ rbcCSD9a xVuYXY7a… vìoS vòT75jcjng tabcCSD9y bcCSD9mà côVuYXY7 coSần, bcCSD9vốn dĩbcCSD9 khT75jcjông phảiVuYXY7 làoS VuYXY7vòng VuYXY7tay coSủa VuYXY7Vĩnh Kỳ.

Minh VoSỹ noShíu bcCSD9mày bcCSD9nhìn vàoT75jcj T75jcjkhoảng T75jcjkhông trưoSớc mặoSt, T75jcjđôi chT75jcjân bắtVuYXY7 đầuT75jcj cT75jcjất bướcbcCSD9 tiếnT75jcj vT75jcjào bcCSD9bên troT75jcjng, kèbcCSD9m tVuYXY7heo giọbcCSD9ng roSa lệnh.

“Trừ bcCSD9Hạo Thần,T75jcj nhữT75jcjng ngbcCSD9ười cònT75jcj lạT75jcji bcCSD9không đượoSc vàVuYXY7o VuYXY7trong.” VuYXY7Theo tìnhVuYXY7 hìnhT75jcj hibcCSD9ện tạiT75jcj, toSốt hT75jcjơn làoS cT75jcjàng íT75jcjt ngoSười vbcCSD9ào oSsẽ coSàng tốt.

Bước chbcCSD9ân MVuYXY7inh VỹbcCSD9 oSvà HạVuYXY7o TT75jcjhần tiếnVuYXY7 vàobcCSD9 bêoSn toSrong, VuYXY7gấp bcCSD9gáp nbcCSD9hư đangVuYXY7 T75jcjlo sVuYXY7ợ mìoSnh sbcCSD9ẽ đVuYXY7ánh moSất mbcCSD9ột thứT75jcj cựcoS kVuYXY7ỳ quVuYXY7an trọng.

Bên ngooSài, VuYXY7Vĩnh VuYXY7Kỳ oSđứng lT75jcjẫn VuYXY7trong toánVuYXY7 cậnT75jcj oSvệ, đôibcCSD9 mắtoS xuấtVuYXY7 hiệnVuYXY7 nhbcCSD9ững áoSnh nhìnoS T75jcju uất.

“Tịnh NoShi, cbcCSD9ho eoSm này.”oS TriVuYXY7ết DạT75jcj nắmVuYXY7 bcCSD9lấy bànVuYXY7 VuYXY7tay cbcCSD9ủa TịVuYXY7nh NhVuYXY7i, sbcCSD9au đóbcCSD9 đặtoS T75jcjvào lòT75jcjng bànT75jcj taVuYXY7y mộbcCSD9t chiếbcCSD9c oSđồng hồT75jcj cáoSt béoS T75jcjxíu mVuYXY7àu đen.

“Sao lạiT75jcj bcCSD9là moSàu đenVuYXY7?” TịnhoS NoShi nhíubcCSD9 mVuYXY7ày nhìnT75jcj chiếcT75jcj đồngbcCSD9 bcCSD9hồ coSát đbcCSD9ang nằmVuYXY7 goSọn trobcCSD9ng tT75jcjay, gVuYXY7iọng điệuT75jcj cbcCSD9ó bcCSD9chút khóbcCSD9 chịu.

“Vì màuVuYXY7 đeVuYXY7n hợpbcCSD9 oSvới ebcCSD9m hơn…”T75jcj GươngVuYXY7 mặtT75jcj TriVuYXY7ết DạVuYXY7 thoánoSg bubcCSD9ồn, saoSu đóoS nbcCSD9ở mộT75jcjt oSnụ cườiT75jcj gượT75jcjng, cóbcCSD9 lVuYXY7ẽ đâbcCSD9y bcCSD9là lầVuYXY7n cuốioS TrVuYXY7iết DạoS VuYXY7được gầnoS TịnoSh NT75jcjhi. “VuYXY7… T75jcjNếu aVuYXY7i bcCSD9đó hoặcVuYXY7 T75jcjcó bcCSD9việc gbcCSD9ì bcCSD9khiến bcCSD9em T75jcjbuồn, T75jcjcứ lậtoS ngượcbcCSD9 chiếcbcCSD9 đồngT75jcj hồVuYXY7 cbcCSD9át VuYXY7này lại,oS oSem bcCSD9sẽ cVuYXY7ảm thấybcCSD9 T75jcjdễ chịuT75jcj hơn.”

“Tại oSsao T75jcjem lạiT75jcj phảVuYXY7i lậT75jcjt ngượcbcCSD9 cáiT75jcj thứT75jcj vôVuYXY7 oSnghĩa nàT75jcjy tT75jcjrong khoSi oSem T75jcjđã cóbcCSD9 T75jcjanh?” TịnoSh T75jcjNhi phụnoSg phbcCSD9ịu, bcCSD9đưa toSay đbcCSD9ấm đấmbcCSD9 bcCSD9vào ngựbcCSD9c TrbcCSD9iết DạVuYXY7, nVuYXY7ét mặtbcCSD9 oSvô cùVuYXY7ng khoSó chịu.T75jcj “NàybcCSD9! ThấoSy khôT75jcjng? MỗioS lầbcCSD9n VuYXY7em khônVuYXY7g T75jcjvui VuYXY7anh cứbcCSD9 đbcCSD9ể ebcCSD9m đT75jcjánh anoSh vàioS VuYXY7cái VuYXY7là được.”

“Không hVuYXY7ề vôT75jcj nghĩabcCSD9.” TrioSết DạT75jcj lậT75jcjp VuYXY7tức lêoSn oStiếng poShủ đVuYXY7ịnh, T75jcjtrên moSôi VuYXY7nở mộbcCSD9t noSụ cườiT75jcj caVuYXY7y đắnbcCSD9g. “CbcCSD9hỉ cầoSn eVuYXY7m lậT75jcjt ngượVuYXY7c oSđồng hbcCSD9ồ cábcCSD9t thT75jcjeo truVuYXY7yền thuyếoSt, eoSm sẽoS thấyVuYXY7 thbcCSD9anh VuYXY7thản hơn.”

“Em khôngVuYXY7 cầbcCSD9n biếoSt!” TịnoSh NVuYXY7hi đưaoS tabcCSD9y ôVuYXY7m lấoSy đT75jcjầu, bướngT75jcj bỉnhVuYXY7 hétoS lêbcCSD9n… đôbcCSD9i bcCSD9khi VuYXY7Triết DạbcCSD9 luT75jcjôn hT75jcjành xửbcCSD9 VuYXY7một cácbcCSD9h kbcCSD9hó hbcCSD9iểu, khT75jcjông giốbcCSD9ng vớibcCSD9 aT75jcjnh thườngoS ngVuYXY7ày VuYXY7chút nào.

“Sắp tớiVuYXY7…” oSĐể mặcbcCSD9 TịnhVuYXY7 NhoSi cVuYXY7ứ lVuYXY7iên tụcVuYXY7 bcCSD9đấm vàVuYXY7o người,bcCSD9 TriếtbcCSD9 DạVuYXY7 T75jcjsiết chbcCSD9ặt vòngVuYXY7 taoSy hơoSn, nbcCSD9hư đaT75jcjng coSố gắngVuYXY7 cảVuYXY7m nhbcCSD9ận T75jcjhơi oSấm củoSa nT75jcjgười mìnbcCSD9h đT75jcjang bảT75jcjo vệVuYXY7 bcCSD9trong vVuYXY7òng taoSy. “…T75jcj cVuYXY7ó lẽT75jcj T75jcjanh khôbcCSD9ng tVuYXY7hể oSở cạnbcCSD9h T75jcjem đượcbcCSD9 nbcCSD9ữa, aT75jcjnh phảiVuYXY7 bcCSD9đi xa.”

“Mặc aT75jcjnh, T75jcjanh VuYXY7cứ điT75jcj luôT75jcjn cT75jcjũng đượVuYXY7c, eVuYXY7m khôbcCSD9ng VuYXY7cần aoSnh bảooS vbcCSD9ệ!” DườngT75jcj T75jcjnhư đbcCSD9ã bcCSD9quá mứbcCSD9c T75jcjchịu đựnVuYXY7g, TVuYXY7ịnh NhVuYXY7i tVuYXY7ức gioSận bcCSD9quát lêVuYXY7n, ngbcCSD9oảnh mbcCSD9ặt sanT75jcjg hướT75jcjng koShác giVuYXY7ận oSdỗi… aT75jcji bcCSD9cho phépbcCSD9 oSTriết DạbcCSD9 đượbcCSD9c quVuYXY7yền rờioS T75jcjxa TbcCSD9ịnh NT75jcjhi cT75jcjơ chứ?

“Có loSẽ… lầnVuYXY7 noSày sT75jcjẽ bcCSD9không troSở vềVuYXY7 nữa…”oS T75jcjĐôi bcCSD9môi TriếoSt DVuYXY7ạ VuYXY7khẽ VuYXY7mấp máyVuYXY7, phátT75jcj VuYXY7ra mộtoS câT75jcju VuYXY7nói nhỏVuYXY7, rấtbcCSD9 nhbcCSD9ỏ… bcCSD9và dT75jcjĩ nhiên,T75jcj TT75jcjịnh NhbcCSD9i hoàoSn toànVuYXY7 khôoSng thT75jcjể ngT75jcjhe đượcT75jcj cT75jcjâu nóioS đầybcCSD9 T75jcjđau đớnbcCSD9 ấy.

Truyền thuT75jcjyết đồnbcCSD9g hVuYXY7ồ cáT75jcjt sao?