You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để t7anh gt7ần Afrxaxbên em

Một viê4zZ4fxn đạAfrxaxn sượt4zZ4fx thẳjuVhGDng qut7a ngườijuVhGD Á4zZ4fxi HjuVhGDy 4zZ4fxtừ pht7ía sAfrxaxau, đápjuVhGD đúngjuVhGD juVhGDvào khẩuAfrxax sú4zZ4fxng t7cô đangt7 cAfrxaxhĩa vàojuVhGD đ4zZ4fxầu vẫ4zZ4fxn chAfrxaxưa kịp4zZ4fx bópjuVhGD cAfrxaxòi khiAfrxaxến khẩAfrxaxu s4zZ4fxúng bậAfrxaxt rjuVhGDa khỏijuVhGD tat7y Afrxaxcô t7và rAfrxaxơi xuốnt7g juVhGDnền t7đất mộtjuVhGD juVhGDcách “ho4zZ4fxành tráng”.

“Đích đết7n tiếpt7 th4zZ4fxeo 4zZ4fxsẽ ljuVhGDà em…”4zZ4fx Min4zZ4fxh VỹjuVhGD vẫnjuVhGD gAfrxaxiơ 4zZ4fxkhẩu sújuVhGDng trAfrxaxên Afrxaxtay v4zZ4fxề t7phía ÁjuVhGDi HjuVhGDy đat7ng bấjuVhGDt juVhGDđộng, đôit7 mắtAfrxax Afrxaxvằn nộAfrxax khí4zZ4fx, Afrxaxanh tiếpAfrxax tụjuVhGDc lênjuVhGD đạnjuVhGD chjuVhGDo t7khẩu s4zZ4fxúng trot7ng tayt7, Afrxaxtầm ngắmt7 hiệnt7 gAfrxaxiờ juVhGDđã Afrxaxchuyển tt7ừ khẩut7 4zZ4fxsúng ki4zZ4fxa sat7ng Ái4zZ4fx HyjuVhGD, “Afrxax… juVhGDem kjuVhGDhông ct7ó quyềnAfrxax tựjuVhGD kếtt7 t7thúc cAfrxaxuộc sốngjuVhGD ct7ủa chínjuVhGDh mìnhAfrxax, 4zZ4fxvì nt7gười duAfrxaxy nt7hất được4zZ4fx quyềnjuVhGD giế4zZ4fxt Afrxaxem làjuVhGD anh!”

Minh Vt7ỹ 4zZ4fxnhíu mjuVhGDày nhì4zZ4fxn AfrxaxÁi Hyt7, nhưnjuVhGDg lt7ọt vàojuVhGD tjuVhGDầm t7mắt chỉt7 cóAfrxax djuVhGDuy nhấAfrxaxt bót7ng dá4zZ4fxng nht7ỏ béjuVhGD đót7 tAfrxaxừ phjuVhGDía sat7u, trôngAfrxax Afrxaxthật đơnjuVhGD Afrxaxđộc t7và lạc4zZ4fx juVhGDlõng 4zZ4fxtrong 4zZ4fxkhông Afrxaxgian tĩt7nh lặng.

Cô bất7t động,t7 tjuVhGDrên gươngt7 t7mặt vAfrxaxẫn ct7òn lAfrxaxưu lAfrxaxại mt7ột 4zZ4fxvệt nAfrxaxước juVhGDdài, đôiAfrxax mắtAfrxax juVhGDvô địt7nh 4zZ4fxđang juVhGDdần đượcAfrxax t7phủ thAfrxaxêm mộtjuVhGD lớpjuVhGD sươjuVhGDng 4zZ4fxmờ nhạt.

Ông HàjuVhGDn 4zZ4fxcho một7t tajuVhGDy vjuVhGDào t4zZ4fxúi, Afrxaxsau đAfrxaxó lạt7i nh4zZ4fxìn chằmjuVhGD chặpAfrxax 4zZ4fxvào ngườ4zZ4fxi c4zZ4fxon gjuVhGDái trướcAfrxax mặt.

Sự lựajuVhGD cht7ọn t4zZ4fxhứ ba?

Là 4zZ4fxtự gjuVhGDiết 4zZ4fxchính mì4zZ4fxnh đjuVhGDể juVhGDkhỏi pt7hải đốAfrxaxi mặt7t sao?

Gương juVhGDmặt ôn4zZ4fxg phjuVhGDảng Afrxaxphất mAfrxaxột n4zZ4fxụ Afrxaxcười hAfrxaxài lònAfrxaxg, vìjuVhGD juVhGDdù juVhGDcho 4zZ4fxÁi 4zZ4fxHy cót7 lựajuVhGD chọnjuVhGD mộtAfrxax trt7ong hat7i đt7iều kiệjuVhGDn tt7hì khẩjuVhGDu súAfrxaxng 4zZ4fxcủa ônAfrxaxg cũnt7g sẽjuVhGD lật7p tứcAfrxax 4zZ4fxkết tht7úc juVhGDsinh mạng4zZ4fx trướct7 mặt…Afrxax juVhGDvì c4zZ4fxô t7gái juVhGDnày q4zZ4fxuá tầmjuVhGD thường!

Nhưng điề4zZ4fxu juVhGDông vừjuVhGDa đượ4zZ4fxc trônt7g thất7y, quảjuVhGD thật7t khôngjuVhGD tjuVhGDhể lưt7ờng trướcAfrxax ct7ô bjuVhGDé nàjuVhGDy đjuVhGDã su4zZ4fxy juVhGDnghĩ nhữn4zZ4fxg gì.

“Quay vềAfrxax bêjuVhGDn Afrxaxtôi…” M4zZ4fxinh VAfrxaxỹ nói4zZ4fx đềjuVhGDu đềjuVhGDu, đôjuVhGDi mắtt7 Afrxaxsắc Afrxaxlạnh đat7ng 4zZ4fxchiếu 4zZ4fxthẳng vt7ào Áit7 juVhGDHy Afrxaxkèm th4zZ4fxeo mộtAfrxax juVhGDlời yêAfrxaxu cjuVhGDầu “sijuVhGDêu 4zZ4fxtrọng”, “…juVhGD juVhGDcho juVhGDem mườijuVhGD giây.”

1s…

2s…

Ái HAfrxaxy 4zZ4fxđưa juVhGDtay gạAfrxaxt vộjuVhGDi vếtAfrxax tíct7h củAfrxaxa nư4zZ4fxớc mắt7t trên4zZ4fx mặ4zZ4fxt mình4zZ4fx, từt7 từt7 Afrxaxngoảnh juVhGDmặt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cònjuVhGD Afrxaxcó tht7ể trởAfrxax Afrxaxvề bAfrxaxên ant7h sao?

Minh AfrxaxVỹ vẫnjuVhGD giơjuVhGD khẩu4zZ4fx sún4zZ4fxg trAfrxaxên tAfrxaxay về4zZ4fx ph4zZ4fxía Áit7 AfrxaxHy, đôt7i mắt4zZ4fx đijuVhGDềm juVhGDtĩnh lạnhAfrxax l4zZ4fxùng qjuVhGDuan sátjuVhGD từng4zZ4fx cửjuVhGD juVhGDchỉ tiếpt7 thAfrxaxeo củAfrxaxa 4zZ4fxngười co4zZ4fxn g4zZ4fxái t4zZ4fxrước mặt.

6s…

7s…

Đôi chânAfrxax kit7a bắjuVhGDt đầut7 nhAfrxaxấc lên,juVhGD 4zZ4fxnối tjuVhGDiếp từngt7 bướcAfrxax cAfrxaxhân đếnAfrxax gầnt7 MinAfrxaxh Vỹ.

Chợt nhữjuVhGDng bướcAfrxax cht7ân juVhGDkia khựngt7 lại…

8s…

Ái HAfrxaxy t7đưa mAfrxaxắt nh4zZ4fxìn MAfrxaxinh VỹAfrxax đant7g nhí4zZ4fxu 4zZ4fxmày nhjuVhGDìn mình,juVhGD t7mím mô4zZ4fxi, lắ4zZ4fxc nhẹAfrxax đầu.

Chỉ cầ4zZ4fxn thê4zZ4fxm vàjuVhGDi bướcjuVhGD nữaAfrxax thAfrxaxôi, vàjuVhGDi bAfrxaxước nữaAfrxax Afrxaxthì ct7ô sẽ4zZ4fx lạit7 Afrxaxcó thểt7 chạmjuVhGD và4zZ4fxo MijuVhGDnh Vỹ…4zZ4fx Afrxaxnhưng cô4zZ4fx lại4zZ4fx hoàt7n 4zZ4fxtoàn đjuVhGDứng 4zZ4fxbất động,4zZ4fx 4zZ4fxmột giọAfrxaxng nóijuVhGD n4zZ4fxhẹ nt7hàng t7cất lênt7 vớjuVhGDi mAfrxaxột ât7m vựcAfrxax tront7g thanh.

“Em… khôngjuVhGD làmt7 được.”

Chính Áit7 t7Hy còt7n kAfrxaxhông Afrxaxhiểu Afrxaxmình đAfrxaxang Afrxaxnói 4zZ4fxvà lAfrxaxàm gì,juVhGD ct7hỉ bjuVhGDiết nếujuVhGD lt7ại t7dựa dẫmAfrxax vàojuVhGD Mt7inh Vỹ,4zZ4fx mìt7nh sẽt7 juVhGDhoàn juVhGDtoàn mấtAfrxax phư4zZ4fxơng hướng…

… khô4zZ4fxng tht7ể trởjuVhGD nênjuVhGD t7mạnh 4zZ4fxmẽ ht7ơn đượct7 nữa4zZ4fx juVhGDvà qjuVhGDuen dầnAfrxax vjuVhGDới st7ự bảt7o vệjuVhGD củt7a anh.

9s…

10s…

Khẩu súngAfrxax tt7rong tjuVhGDay Min4zZ4fxh VỹjuVhGD thot7áng ruAfrxaxn lêAfrxaxn, ngt7ón tAfrxaxay 4zZ4fxđang dầ4zZ4fxn ght7ì lấjuVhGDy juVhGDcò t7súng, chuAfrxaxẩn bịjuVhGD mộAfrxaxt hướngAfrxax bắnjuVhGD n4zZ4fxhất định.

Chỉ cầt7n bướct7 đếnAfrxax bt7ên t7Minh Vỹ4zZ4fx, liệut7 cót7 t7khó quAfrxaxá không?

“Một bAfrxaxước, rồ4zZ4fxi lạiAfrxax Afrxaxthêm mộ4zZ4fxt bước…

… t7có qt7uá khót7 đAfrxaxể eAfrxaxm bjuVhGDước t7đến gầnt7 anh?”

*Cạch*

Khẩu súngt7 tro4zZ4fxng tt7ay Mint7h Vỹ4zZ4fx rt7ơi t7tự juVhGDdo xuống4zZ4fx 4zZ4fxmặt đấtAfrxax juVhGDlạnh lẽo,juVhGD 4zZ4fxlần juVhGDnày ngườjuVhGDi Afrxaxcất bướcAfrxax l4zZ4fxại ljuVhGDà anh!

Một bư4zZ4fxớc… Afrxaxhai bước4zZ4fx… bjuVhGDa bước…

Minh 4zZ4fxVỹ đứngt7 đốijuVhGD diện4zZ4fx vjuVhGDới AfrxaxÁi t7Hy, aAfrxaxnh gjuVhGDấp gá4zZ4fxp ômjuVhGD côt7 vàot7 lòAfrxaxng, gt7ục mặt4zZ4fx l4zZ4fxên bAfrxaxờ vAfrxaxai nhỏt7 bAfrxaxé kia.

“Nếu k4zZ4fxhông t7thể quaAfrxaxy 4zZ4fxvề 4zZ4fxvới tôit7, th4zZ4fxì hãjuVhGDy juVhGDđể tôi4zZ4fx bướcAfrxax đt7ến bênt7 et7m.” Mi4zZ4fxnh juVhGDVỹ sAfrxaxiết chặtjuVhGD vònt7g tat7y hơn4zZ4fx, cảmAfrxax gAfrxaxiác kAfrxaxhi chAfrxaxĩa súngjuVhGD vàojuVhGD c4zZ4fxhính 4zZ4fxngười ct7on 4zZ4fxgái mình4zZ4fx yêut7 thươn4zZ4fxg quảAfrxax thAfrxaxật juVhGDrất đajuVhGDu đớn.

Ái Ht7y đượAfrxaxc MAfrxaxinh VỹjuVhGD ôt7m gọn4zZ4fx tAfrxaxrong ta4zZ4fxy, bấtAfrxax t7giác t7hai bt7àn t7tay đjuVhGDang bt7uông tht7õng vôt7 tjuVhGDhức đt7ưa lt7ên, vốjuVhGDn địnht7 đájuVhGDp lạAfrxaxi an4zZ4fxh, t7cảm n4zZ4fxhận rõ4zZ4fx hơjuVhGDi ấmt7 từAfrxax phít7a t7bên ki4zZ4fxa hơnAfrxax, nhAfrxaxưng hàjuVhGDnh đt7ộng ấ4zZ4fxy bjuVhGDỗng dAfrxaxưng khựng4zZ4fx 4zZ4fxlại, 4zZ4fxsau đót7 n4zZ4fxhanh juVhGDtay đẩAfrxaxy anhra.

“Xin lỗiAfrxax vì4zZ4fx đãAfrxax đếnjuVhGD ljuVhGDàm t7phiền anAfrxaxh, et7m sẽ4zZ4fx v4zZ4fxề nhà4zZ4fx.” ÁjuVhGDi H4zZ4fxy qua4zZ4fxy mặtAfrxax t7sang hướngt7 kh4zZ4fxác tAfrxaxránh ánh4zZ4fx nt7hìn củjuVhGDa MAfrxaxinh t7Vỹ, 4zZ4fxnhờ vậy4zZ4fx t7nên khôn4zZ4fxg thể4zZ4fx t4zZ4fxhấy Afrxaxđược tt7ừ đ4zZ4fxôi mắAfrxaxt kiAfrxaxa Afrxaxđang hằ4zZ4fxn s4zZ4fxâu mộtAfrxax nỗit7 Afrxaxtuyệt vọjuVhGDng cjuVhGDùng cực.

Ái Ht7y vừajuVhGD rờt7i khỏt7i vòng4zZ4fx tAfrxaxay Afrxaxcủa MinjuVhGDh Vỹ,Afrxax lậpAfrxax 4zZ4fxtức chạy4zZ4fx rt7a khỏit7 phòng,juVhGD t7bóng t7dáng ông4zZ4fx HànAfrxax cũ4zZ4fxng t7không Afrxaxcòn hit7ện diệAfrxaxn Afrxaxở đó.

Anh lạAfrxaxi trởAfrxax nênAfrxax t7đơn đjuVhGDộc Afrxaxtrong cănAfrxax pht7òng juVhGDtập bAfrxaxắn lạnhAfrxax lẽt7o, mộtt7 chútjuVhGD juVhGDgì đót7 ởAfrxax Afrxaxtrái tiAfrxaxm đajuVhGDng nh4zZ4fxói lAfrxaxên từngt7 t7đợt Afrxaxđau đớn.

Bước nht7anh rt7a khỏi4zZ4fx căn4zZ4fx biệtjuVhGD thựAfrxax củaAfrxax tổjuVhGD chứcAfrxax KnijuVhGDght, trt7ong lòngt7 4zZ4fxÁi HAfrxaxy chợt4zZ4fx cảmjuVhGD thấ4zZ4fxy 4zZ4fxvô ct7ùng bjuVhGDất an.

Một juVhGDphần ljuVhGDại cảjuVhGDm tjuVhGDhấy ât7n hật7n vìAfrxax cáct7h Afrxaxcư x4zZ4fxử juVhGDxa cácht7 vừat7 rt7ồi với4zZ4fx t7Minh Vỹ.

Nhưng chỉAfrxax cầnjuVhGD ởjuVhGD bt7ên anht7, cô4zZ4fx 4zZ4fxđã quêjuVhGDn t7cách tựjuVhGD t7mình t7đứng dậy,Afrxax quênAfrxax cácht7 t4zZ4fxự bAfrxaxảo vệt7 chjuVhGDính mình…Afrxax và4zZ4fx juVhGDquên c4zZ4fxả cAfrxaxách làjuVhGDm tổ4zZ4fxn thươngAfrxax ngườ4zZ4fxi khác.

Bước nhanAfrxaxh t7trên Afrxaxcon đườ4zZ4fxng vắngjuVhGD vjuVhGDẻ, juVhGDÁi HjuVhGDy cứ4zZ4fx juVhGDthế cAfrxaxhìm vt7ào nht7ững dòAfrxaxng st7uy tưjuVhGD hjuVhGDiện tại.

Một chiếc4zZ4fx BAfrxaxMW juVhGDmàu đ4zZ4fxen dừ4zZ4fxng lạit7 trướ4zZ4fxc mặ4zZ4fxt Áit7 HyjuVhGD, mộAfrxaxt juVhGDđộng táAfrxaxc 4zZ4fxnhanh tAfrxaxay lô4zZ4fxi mạnhjuVhGD côjuVhGD Afrxaxvào x4zZ4fxe, ấnAfrxax vàAfrxaxo ghế.

Ái HjuVhGDy 4zZ4fxvẫn chưajuVhGD kịpAfrxax hi4zZ4fxểu chuyjuVhGDện 4zZ4fxgì đa4zZ4fxng xảyjuVhGD t7ra, juVhGDcả ngườiAfrxax hoAfrxaxàn Afrxaxtoàn mất4zZ4fx đi4zZ4fx cảmjuVhGD 4zZ4fxgiác, t7chợt Afrxaxmột chiế4zZ4fxc kt7hăn t7được đưjuVhGDa t7lên bịtAfrxax chặtt7 miệngAfrxax t7cô lại,t7 mặt7c cjuVhGDho cô4zZ4fx rt7a sức4zZ4fx đjuVhGDẩy 4zZ4fxbàn Afrxaxtay đanAfrxaxg ất7n mAfrxaxạnh cjuVhGDhiếc juVhGDkhăn kiAfrxaxa ra.

1s…

2s…

Trước 4zZ4fxmắt 4zZ4fxÁi t7Hy bỗngjuVhGD trởAfrxax juVhGDnên Afrxaxmờ nhạAfrxaxt, cảAfrxax ngườ4zZ4fxi rơit7 vjuVhGDào t4zZ4fxrạng thAfrxaxái mệtjuVhGD mỏit7, hànt7g juVhGDmi dàit7 cAfrxaxứ tAfrxaxừ từAfrxax rũjuVhGD xuốngt7, cjuVhGDhe kh4zZ4fxuất t7đôi mắtAfrxax mjuVhGDàu nâjuVhGDu tAfrxaxrong sáng.

Bàn tat7y Afrxaxkia juVhGDcũng dAfrxaxần thả4zZ4fx lỏng,Afrxax chiếc4zZ4fx kh4zZ4fxăn cũjuVhGDng đượct7 nâjuVhGDng lêjuVhGDn, một7t njuVhGDụ 4zZ4fxcười nửjuVhGDa miệt7ng q4zZ4fxuen 4zZ4fxthuộc 4zZ4fxhiện tt7rên khuônjuVhGD mặAfrxaxt củajuVhGD k4zZ4fxẻ đanjuVhGDg ngồiAfrxax juVhGDkề c4zZ4fxận bAfrxaxên cô.

“Làm 4zZ4fxtốt lắm.4zZ4fx” Bàt7n 4zZ4fxtay ngườjuVhGDi t7ấy juVhGDvuốt nhẹ4zZ4fx mát7i tójuVhGDc củ4zZ4fxa juVhGDÁi HyAfrxax, njuVhGDụ cười4zZ4fx độcjuVhGD đojuVhGDán kit7a t7ngày cà4zZ4fxng 4zZ4fxtrở nAfrxaxên rõAfrxax nét4zZ4fx 4zZ4fxhơn ba4zZ4fxo gt7iờ hết.juVhGD “CAfrxaxuối cAfrxaxùng cũngt7 đếAfrxaxn ngàyjuVhGD này.”

Chiếc t7BMW 4zZ4fxlao đi…

“Điền HujuVhGDân àt7, xAfrxaxin Afrxaxlỗi anhAfrxax, 4zZ4fxnhưng ngườiAfrxax et7m tht7ật 4zZ4fxsự juVhGDyêu l4zZ4fxà MAfrxaxinh Vỹ.”4zZ4fx Mt7ột gt7iọng nói4zZ4fx nhAfrxaxẹ nhàng4zZ4fx cấtt7 t7lên, bt7àn juVhGDtay nhỏ4zZ4fx nhắnjuVhGD đjuVhGDang đt7ặt nhẹ4zZ4fx 4zZ4fxlên Afrxaxtay ĐiAfrxaxền HAfrxaxuân, gươngt7 mặtt7 trắn4zZ4fxg hồng4zZ4fx từjuVhGD pht7ía Afrxaxbên kijuVhGDa đajuVhGDng n4zZ4fxở mộtjuVhGD njuVhGDụ cườiAfrxax gượnjuVhGDg gạo.

“Em… chọnt7 hắ4zZ4fxn? NgườiAfrxax mjuVhGDà ejuVhGDm khôn4zZ4fxg cAfrxaxó quyề4zZ4fxn đượcjuVhGD yêuAfrxax sjuVhGDao?” juVhGDCâu tAfrxaxrả juVhGDlời ki4zZ4fxa k4zZ4fxhiến tr4zZ4fxái juVhGDtim Điền4zZ4fx Ht7uân nhưjuVhGD ngừAfrxaxng đập,juVhGD đôiAfrxax m4zZ4fxôi khó4zZ4fx khăjuVhGDn lắmjuVhGD mớit7 4zZ4fxthốt rjuVhGDa juVhGDđược nhữngAfrxax t7câu 4zZ4fxhỏi ngt7hi hoặc.

Năm năm…

Một quãnjuVhGDg tAfrxaxhời gjuVhGDian quá4zZ4fx dàt7i Afrxaxcho mộtt7 m4zZ4fxối tìnAfrxaxh Afrxaxđơn phươnjuVhGDg, q4zZ4fxuá ng4zZ4fxắn Afrxaxcho t7những kht7oảnh 4zZ4fxkhắc Afrxaxđược gầt7n bênjuVhGD cạnjuVhGDh ngư4zZ4fxời t7con t7gái ấy.

Điền HjuVhGDuân t7đã l4zZ4fxuôn d4zZ4fxõi 4zZ4fxtheo juVhGDduy nhấAfrxaxt mộtt7 t7bóng 4zZ4fxhình, âmjuVhGD thầAfrxaxm đjuVhGDem đếnAfrxax chjuVhGDo ngjuVhGDười 4zZ4fxcon 4zZ4fxgái Afrxaxmà mjuVhGDình Afrxaxyêu tt7hương nhữngjuVhGD gt7ì 4zZ4fxtốt đẹt7p nhất.

Chỉ cầnjuVhGD tjuVhGDrên gjuVhGDương mặjuVhGDt t7kia Afrxaxnở mjuVhGDột nụAfrxax cườijuVhGD hạnt7h phút7c, Điền4zZ4fx HuânjuVhGD ct7ó thểt7 đánh4zZ4fx đốit7 tấtjuVhGD Afrxaxcả Afrxaxđể Afrxaxgiữ nụ4zZ4fx cườit7 ấyAfrxax 4zZ4fxmãi 4zZ4fxmãi h4zZ4fxiện djuVhGDiện trên4zZ4fx 4zZ4fxđôi m4zZ4fxôi xAfrxaxinh xắnjuVhGD ấy4zZ4fx, th4zZ4fxậm 4zZ4fxchí đánht7 đ4zZ4fxổi cảjuVhGD sint7h mệnhjuVhGD củjuVhGDa chín4zZ4fxh mình.

Nhưng đ4zZ4fxáp lAfrxaxại t4zZ4fxình 4zZ4fxcảm chân4zZ4fx thànAfrxaxh ấjuVhGDy, chỉAfrxax làt7 hjuVhGDai tjuVhGDừ “Afrxaxxin lỗi”t7 Afrxaxvô cùngjuVhGD juVhGDngắn gọnjuVhGD, đủt7 sứcAfrxax dật7p Afrxaxtắt Afrxaxtia juVhGDhy vọngAfrxax Afrxaxcuối cAfrxaxùng tr4zZ4fxong tráAfrxaxi tjuVhGDim đanAfrxaxg 4zZ4fxkhông ngừt7ng thổnt7 thứct7 kia.

“Em kAfrxaxhông tiAfrxaxn cảt7 chjuVhGDa t7và juVhGDdì 4zZ4fxđều khô4zZ4fxng Afrxaxchấp nhận4zZ4fx tì4zZ4fxnh cảm4zZ4fx cAfrxaxủa Afrxaxem juVhGDvà 4zZ4fxMinh Vt7ỹ, nênt7 e4zZ4fxm thậtt7 sjuVhGDự rất4zZ4fx xi4zZ4fxn t7lỗi.” Côt7 gAfrxaxái kAfrxaxia vẫnt7 giữjuVhGD t7nụ cưAfrxaxời hố4zZ4fxi lAfrxaxỗi trt7ên Afrxaxmôi, gươngAfrxax mặt4zZ4fx 4zZ4fxthoáng cjuVhGDhút juVhGDe t7ngại nh4zZ4fxìn ĐAfrxaxiền Huân.

Xin lỗi…t7 xt7in lỗi…

Dường nht7ư juVhGDcô gá4zZ4fxi kjuVhGDia khAfrxaxông hềjuVhGD đểAfrxax ýjuVhGD đếnjuVhGD Afrxaxmỗi ljuVhGDần t7lặp lạiAfrxax 4zZ4fxhai t7từ “xit7n lỗi”,t7 Afrxaxtrái t4zZ4fxim củt7a juVhGDkẻ juVhGDbại trjuVhGDận juVhGDtrước mjuVhGDặt lạ4zZ4fxi cà4zZ4fxng đAfrxaxau hơn.

Nếu chỉ4zZ4fx cầnjuVhGD x4zZ4fxin ljuVhGDỗi, tAfrxaxhì tạ4zZ4fxi sat7o lạt7i 4zZ4fxđặt r4zZ4fxa pht7áp luậtt7 Afrxaxlàm gì?

Điền H4zZ4fxuân khôngt7 nóit7 gt7ì, t7lặng lAfrxaxẽ quat7y ngườAfrxaxi bướAfrxaxc đjuVhGDi. VốAfrxaxn dĩ…Afrxax khôngjuVhGD t4zZ4fxhể Afrxaxníu Afrxaxkéo đượct7 nt7ữa, vì4zZ4fx khônt7g hjuVhGDề Afrxaxcó t7bắt đầu…4zZ4fx njuVhGDên Điền4zZ4fx HuAfrxaxân 4zZ4fxkhông đượcAfrxax qu4zZ4fxyền đượcAfrxax níut7 juVhGDkéo hajuVhGDi chữ4zZ4fx juVhGD“tình yêu”Afrxax thit7êng juVhGDliêng ấy.

Trái Afrxaxtim ct7ứ t7mỗi juVhGDlúc một7t thắt7t lAfrxaxại Afrxaxtheo tAfrxaxừng bướjuVhGDc chAfrxaxân, đọnAfrxaxg lạAfrxaxi nhữnjuVhGDg t7vết thAfrxaxương 4zZ4fxlòng qAfrxaxuá lớn.

Điền Hu4zZ4fxân thjuVhGDật sjuVhGDự khôn4zZ4fxg đủt7 ca4zZ4fxo tAfrxaxhượng đến4zZ4fx mứcAfrxax đứngAfrxax yê4zZ4fxn l4zZ4fxặng l4zZ4fxẽ dõi4zZ4fx Afrxaxtheo côt7 gáiAfrxax ấyjuVhGD m4zZ4fxãi mãit7, v4zZ4fxà cũ4zZ4fxng Afrxaxkhông t7thể nàjuVhGDo cjuVhGDhúc phú4zZ4fxc chjuVhGDo 4zZ4fxmối tìnhAfrxax huyết4zZ4fx tt7hống juVhGDcấm kỵAfrxax ấy4zZ4fx được.

Tại juVhGDsao lt7ại lAfrxaxà t7Minh Vỹ?

Có n4zZ4fxhất thiết4zZ4fx phải4zZ4fx 4zZ4fxyêu chínjuVhGDh 4zZ4fxanh trjuVhGDai ct7ủa mìnhAfrxax không?

Trước mắtt7 ĐiềnAfrxax HujuVhGDân ch4zZ4fxỉ cònjuVhGD juVhGDlưu lạiAfrxax mộtt7 4zZ4fxmàu đjuVhGDen juVhGDđau đAfrxaxớn cùngt7 cựcjuVhGD, ánh4zZ4fx mắ4zZ4fxt đaAfrxaxng t7chứa đựn4zZ4fxg nhữnAfrxaxg tit7a nh4zZ4fxìn oAfrxaxán hậAfrxaxn, từngt7 tt7ừ 4zZ4fxtừng ct7hữ đượct7 Afrxaxgằn xuố4zZ4fxng t7một juVhGDcách mỉa4zZ4fx mai.

“Thy Thy4zZ4fx, 4zZ4fxem c4zZ4fxhấp n4zZ4fxhận ănt7 trái4zZ4fx cấmjuVhGD, chứ4zZ4fx khôngjuVhGD chấAfrxaxp nhận4zZ4fx tôiAfrxax sao?”

“Chúc pt7húc cAfrxaxho Afrxaxmối tìnhjuVhGD cấmjuVhGD kỵAfrxax củat7 em…

… an4zZ4fxh khôn4zZ4fxg lAfrxaxàm được.”

“Đến kht7i t7nào an4zZ4fxh mt7ới chjuVhGDịu l4zZ4fxên t7kế Afrxaxhoạch đât7y?” MjuVhGDột juVhGDgiọng n4zZ4fxữ Afrxaxcất lt7ên, 4zZ4fxđôi t7mắt hướnjuVhGDg về4zZ4fx phíat7 ÁAfrxaxi t7Hy đangjuVhGD nhắmt7 nghijuVhGDền đôit7 mắt7t, cảt7 ht7ai t7tay bịAfrxax trt7ói cjuVhGDhặt t7ở pht7ía sajuVhGDu đt7ang juVhGDtựa t7vào 4zZ4fxtường t7an giấc.

“Kế ho4zZ4fxạch vẫnAfrxax đanAfrxaxg tt7hực ht7iện đ4zZ4fxấy thôi.”Afrxax Người4zZ4fx bjuVhGDên kjuVhGDia nt7hún nhúnAfrxax vaijuVhGD, tjuVhGDhờ ơ4zZ4fx đưajuVhGD 4zZ4fxánh mt7ắt 4zZ4fxkhông chúAfrxaxt bit7ểu cảmjuVhGD n4zZ4fxhìn về4zZ4fx phíaAfrxax ÁijuVhGD t7Hy, ánAfrxaxh nhìnt7 p4zZ4fxhức tạp.

“Thực hiệjuVhGDn? Đứn4zZ4fxg yênt7 một7t chjuVhGDỗ gt7ọi juVhGDlà thực4zZ4fx hiện?t7 4zZ4fxAnh đjuVhGDang đùa4zZ4fx Afrxaxà?” Côt7 gjuVhGDái k4zZ4fxia dườt7ng nAfrxaxhư đangt7 mAfrxaxất 4zZ4fxbình tAfrxaxĩnh, tứcjuVhGD giận4zZ4fx quátjuVhGD ljuVhGDên, gt7iọng điệujuVhGD v4zZ4fxô 4zZ4fxcùng khó4zZ4fx chịu.

“Tịnh NjuVhGDhi, nếu4zZ4fx muAfrxaxốn trảt7 thù4zZ4fx tjuVhGDhì đừngjuVhGD t7nên vộijuVhGD vàngt7 njuVhGDhư thế…”juVhGD CAfrxaxhàng traAfrxaxi ki4zZ4fxa khoátjuVhGD khoá4zZ4fxt taAfrxaxy 4zZ4fxvới t7Tịnh NAfrxaxhi, thậtAfrxax sựjuVhGD AfrxaxTịnh t7Nhi đ4zZ4fxang khiếnjuVhGD hắnjuVhGD cả4zZ4fxm thấAfrxaxy c4zZ4fxăng thẳjuVhGDng Afrxaxhơn trjuVhGDong việc4zZ4fx juVhGDthực hiệnjuVhGD kế4zZ4fx 4zZ4fxhoạch, “…Afrxax cjuVhGDứ đểAfrxax y4zZ4fxên ct7ho bjuVhGDọn 4zZ4fxchúng từ4zZ4fx từ4zZ4fx cảmjuVhGD nhậnt7 nỗjuVhGDi 4zZ4fxđau 4zZ4fxkhi juVhGDmất juVhGDđi mộ4zZ4fxt tAfrxaxhứ qua4zZ4fxn trọng.”

Ái AfrxaxHy k4zZ4fxhó chAfrxaxịu t7cựa mình,t7 cảt7 thân4zZ4fx ngườiAfrxax cảt7m 4zZ4fxthấy vjuVhGDô cùn4zZ4fxg đAfrxaxau 4zZ4fxnhức, hànt7g t7mi dAfrxaxài kh4zZ4fxẽ la4zZ4fxy động4zZ4fx nhjuVhGDẹ, cAfrxaxô từAfrxax từAfrxax t7hé mởAfrxax 4zZ4fxđôi mắt.

Khung cảnhAfrxax mờjuVhGD nhạt4zZ4fx t7trước mắAfrxaxt ÁjuVhGDi juVhGDHy đant7g dầnjuVhGD trở4zZ4fx nê4zZ4fxn sắcAfrxax nétt7 t7hơn, bjuVhGDầu khAfrxaxông khAfrxaxí ngAfrxaxột ngạt4zZ4fx hiAfrxaxện giờt7 khjuVhGDiến côjuVhGD cảmt7 tt7hấy k4zZ4fxhó thjuVhGDở Afrxaxhơn Afrxaxbao gAfrxaxiờ hết.

Vẫn c4zZ4fxòn trojuVhGDng trạngjuVhGD tht7ái mơt7 4zZ4fxhồ, c4zZ4fxô ngơ4zZ4fx ngá4zZ4fxc đưt7a mắt7t nhìt7n 4zZ4fxcảnh vjuVhGDật xun4zZ4fxg quanh.

“Tỉnh rồAfrxaxi àAfrxax?” MộjuVhGDt chjuVhGDất giọngjuVhGD trầmjuVhGD khàn4zZ4fx va4zZ4fxng lAfrxaxên, m4zZ4fxột g4zZ4fxương mặtt7 qu4zZ4fxen thut7ộc lọt4zZ4fx vàAfrxaxo tầmt7 nhìAfrxaxn juVhGDtạm thờjuVhGDi củ4zZ4fxa AfrxaxÁi Hy.

Điền t7Huân đangAfrxax juVhGDcầm Afrxaxtrên ta4zZ4fxy mAfrxaxột qut7ả táAfrxaxo, bưjuVhGDớc đếnAfrxax trướcAfrxax mặtjuVhGD ÁAfrxaxi t7Hy vớijuVhGD dt7áng vẻjuVhGD juVhGDung dAfrxaxung njuVhGDhư c4zZ4fxhẳng c4zZ4fxó chut7yện gì4zZ4fx 4zZ4fxxảy ra.

“Này, tạit7 sa4zZ4fxo 4zZ4fxtôi juVhGDlại ởt7 đât7y?” ÁijuVhGD HjuVhGDy njuVhGDhíu màt7y n4zZ4fxhìn Điềt7n Ht7uân, hajuVhGDi tat7y bị4zZ4fx trói4zZ4fx cht7ặt 4zZ4fxgiờ 4zZ4fxđây mAfrxaxới bjuVhGDắt đầujuVhGD ct7ảm nht7ận đượct7 cảmjuVhGD giájuVhGDc 4zZ4fxtê bt7uốt nhờt7 lực4zZ4fx sijuVhGDết củaAfrxax dâ4zZ4fxy thừng,juVhGD naAfrxaxy lAfrxaxại th4zZ4fxêm ljuVhGDực tájuVhGDc độngAfrxax c4zZ4fxủa cAfrxaxô đa4zZ4fxng cjuVhGDố cởjuVhGDi tróit7 Afrxaxlại kt7hiến juVhGDnơi cổjuVhGD tjuVhGDay mỗijuVhGD lút7c Afrxaxmột đaut7 ráAfrxaxt hơnjuVhGD. “TênjuVhGD khốn,juVhGD juVhGDanh ljuVhGDấy quyềnAfrxax gjuVhGDì 4zZ4fxmà trjuVhGDói tôi?”

Đối diệnt7 Afrxaxvới ánht7 njuVhGDhìn rAfrxaxực lửat7 củ4zZ4fxa AfrxaxÁi Ht7y, Điềt7n t7Huân thảnjuVhGD nAfrxaxhiên c4zZ4fxầm 4zZ4fxtrái tát7o trt7ên 4zZ4fxtay đưa4zZ4fx rjuVhGDa trước4zZ4fx Afrxaxmặt juVhGDcô, mộtt7 Afrxaxcâu hỏijuVhGD Afrxaxhết Afrxaxsức “thânAfrxax t7thiện” t7được thố4zZ4fxt rt7a 4zZ4fxvới gi4zZ4fxọng điệujuVhGD k4zZ4fxhinh khỉnh.

“Biết đâyAfrxax làAfrxax t7gì không?”t7 t7Điền HjuVhGDuân đjuVhGDã chuyAfrxaxển sự4zZ4fx t4zZ4fxập t7trung tAfrxaxừ Á4zZ4fxi HjuVhGDy sanjuVhGDg trá4zZ4fxi t4zZ4fxáo man4zZ4fxg mộ4zZ4fxt sAfrxaxắc mà4zZ4fxu đỏt7 thẫmjuVhGD t4zZ4fxrên taAfrxaxy, t7đôi m4zZ4fxắt t7chăm t7chú quajuVhGDn 4zZ4fxsát vật4zZ4fx 4zZ4fxthể ấy.

Đúng Afrxaxlà n4zZ4fxgớ ngẩn!

“Là táot7 cAfrxaxhứ gì?!”t7 Át7i HjuVhGDy lậ4zZ4fxp tứct7 t7lên tiếnAfrxaxg trả4zZ4fx lờijuVhGD, Afrxaxvì câjuVhGDu t7hỏi củaAfrxax Điề4zZ4fxn t7Huân ngat7y cảAfrxax coAfrxaxn níAfrxaxt Afrxaxba tAfrxaxuổi ct7ũng biếtjuVhGD rAfrxaxõ t4zZ4fxhứ Điềnt7 Huât7n đangAfrxax Afrxaxcầm trêAfrxaxn 4zZ4fxtay đt7ược t7gọi 4zZ4fxlà gì.

“Sai!” MAfrxaxột 4zZ4fxtừ phAfrxaxê phAfrxaxán dut7y nhấtjuVhGD đưAfrxaxợc cấtt7 lt7ên, đAfrxaxôi mt7ắt v4zZ4fxô định4zZ4fx củt7a Điềnt7 HujuVhGDân 4zZ4fxlướt q4zZ4fxua t7Ái Ht7y một4zZ4fx giây,juVhGD t7sau Afrxaxđó tiếpAfrxax tụcjuVhGD mjuVhGDân mt7ê quảjuVhGD táo4zZ4fx trênAfrxax tajuVhGDy, vôjuVhGD thứcjuVhGD nói.4zZ4fx “Làt7 tt7rái cấmAfrxax đấy.”

“Trái cấm?”t7 CâAfrxaxu tAfrxaxrả lờAfrxaxi củjuVhGDa ĐiềAfrxaxn juVhGDHuân khiếnjuVhGD ÁAfrxaxi 4zZ4fxHy hế4zZ4fxt sứcAfrxax ng4zZ4fxạc n4zZ4fxhiên, đôjuVhGDi juVhGDmắt côt7 mởjuVhGD juVhGDto nhì4zZ4fxn juVhGDĐiền juVhGDHuân kt7hông ct7hớp mắt.

“Cô Afrxaxđã từ4zZ4fxng juVhGDđược Afrxaxnghe kểjuVhGD juVhGDvề tAfrxaxhứ njuVhGDày cjuVhGDhưa?” TAfrxaxrên t7môi AfrxaxĐiền HuânjuVhGD nAfrxaxở 4zZ4fxmột Afrxaxnụ 4zZ4fxcười khinjuVhGDh bỉ,t7 áAfrxaxnh 4zZ4fxmắt vẫAfrxaxn dánt7 chặjuVhGDt t7vào trjuVhGDái tá4zZ4fxo tr4zZ4fxên tayt7. “Trênt7 thếjuVhGD 4zZ4fxgian nàyjuVhGD, cóAfrxax juVhGDmột thứAfrxax đượcAfrxax gọit7 juVhGDlà tìnhjuVhGD yêu4zZ4fx t4zZ4fxrái cấm.”

“Anh đt7iên juVhGDrồi à?juVhGD AfrxaxTrái Afrxaxcấm t7rồi lt7ại Afrxaxtình t7yêu trát7i Afrxaxcấm, cuốAfrxaxi cùn4zZ4fxg a4zZ4fxnh t7đang Afrxaxlảm nhảmAfrxax cAfrxaxái gAfrxaxì thế?”4zZ4fx Áit7 juVhGDHy tứcAfrxax giậ4zZ4fxn qAfrxaxuát vàAfrxaxo mặtjuVhGD ĐiềnAfrxax HuânjuVhGD, t7lúc juVhGDnày t7mà hắAfrxaxn ct7òn cójuVhGD t4zZ4fxâm t7trạng kểt7 chAfrxaxuyện c4zZ4fxho côt7 ngh4zZ4fxe ư?

Sự 4zZ4fxtức t7giận củajuVhGD ct7ô d4zZ4fxường như4zZ4fx juVhGDđã gầnjuVhGD chjuVhGDạm đến4zZ4fx mứcAfrxax đjuVhGDỉnh điểm,4zZ4fx nhưn4zZ4fxg lại4zZ4fx 4zZ4fxđột njuVhGDgột dịjuVhGDu xjuVhGDuống Afrxaxsau cât7u t7nói t4zZ4fxiếp the4zZ4fxo của4zZ4fx Đ4zZ4fxiền Huân.

“Minh AfrxaxVỹ, hắnt7 4zZ4fxđã vướt7ng v4zZ4fxào tì4zZ4fxnh yêut7 trájuVhGDi cấm.”

Ái Ht7y tr4zZ4fxòn mắt4zZ4fx njuVhGDhìn ĐjuVhGDiền HuânjuVhGD, khônt7g thểt7 4zZ4fxtin đượcAfrxax juVhGDthính gAfrxaxiác của4zZ4fx mình4zZ4fx vừa4zZ4fx tiếp4zZ4fx tjuVhGDhu đjuVhGDược nhữn4zZ4fxg t7gì. Mint7h Vỹ…4zZ4fx tình4zZ4fx yjuVhGDêu juVhGDtrái cấm?

Cô độtAfrxax ngt7ột lạiAfrxax cả4zZ4fxm thấyjuVhGD 4zZ4fxkhó thở,4zZ4fx mộtjuVhGD gươngAfrxax mặtjuVhGD k4zZ4fxhác juVhGDlại đt7ược chiế4zZ4fxu t7chậm r4zZ4fxa juVhGDtrước mắ4zZ4fxt djuVhGDù cAfrxaxho 4zZ4fxcô juVhGDmới ct7hỉ juVhGDtrông tt7hấy 4zZ4fxcô ấAfrxaxy được4zZ4fx Afrxaxduy njuVhGDhất juVhGDmột lần.

Thy Thy…juVhGD MAfrxaxinh Vỹt7 vướnjuVhGDg vt7ào tìnhAfrxax yêujuVhGD tjuVhGDrái 4zZ4fxcấm, thìAfrxax Afrxaxcâu trảt7 lờit7 juVhGDcuối juVhGDcùng t7và cAfrxaxhính xjuVhGDác nt7hất d4zZ4fxĩ nhiêjuVhGDn 4zZ4fxlà AfrxaxThy Thy.

“Cô cóAfrxax 4zZ4fxmuốn biếtAfrxax không?Afrxax t7Những juVhGDgì đãjuVhGD xjuVhGDảy 4zZ4fxra vớ4zZ4fxi họ?”t7 ĐiềjuVhGDn HuAfrxaxân nAfrxaxhìn ÁiAfrxax H4zZ4fxy cườijuVhGD kh4zZ4fxẩy, nhAfrxaxưng tronAfrxaxg juVhGDánh mắtjuVhGD lt7ại hAfrxaxiện rt7õ juVhGDmột nỗiAfrxax juVhGDcay đắngAfrxax tột4zZ4fx cùngAfrxax. “T4zZ4fxhy Tt7hy đt7ã cAfrxaxhọn hAfrxaxắn, mt7à khôt7ng chọnt7 tôi.”

Lúc njuVhGDày, bỗngAfrxax d4zZ4fxưng ÁiAfrxax H4zZ4fxy lạiAfrxax 4zZ4fxcó cảm4zZ4fx Afrxaxgiác đồnAfrxaxg ct7ảm với4zZ4fx ĐjuVhGDiền Hut7ân.

Không phảijuVhGD làjuVhGD 4zZ4fxdo c4zZ4fxô từjuVhGDng juVhGDvướng vàt7o hoàt7n cả4zZ4fxnh ấy4zZ4fx,

mà làjuVhGD juVhGDdo ánh4zZ4fx mắtjuVhGD ĐiềnjuVhGD t7Huân đt7ã nóit7 lêAfrxaxn tấjuVhGDt cả.

Nỗi đ4zZ4fxau juVhGDkia đat7ng dầnt7 hiAfrxaxện rAfrxaxõ troAfrxaxng đô4zZ4fxi juVhGDmắt majuVhGDng m4zZ4fxột màut7 đe4zZ4fxn đậmAfrxax nhưjuVhGD tAfrxaxách cafAfrxaxe đắjuVhGDng cAfrxaxủa 4zZ4fxĐiền Huân4zZ4fx, Afrxaxvết thương4zZ4fx lòngjuVhGD khôn4zZ4fxg njuVhGDhững khjuVhGDông hềjuVhGD phAfrxaxai nh4zZ4fxạt… thậ4zZ4fxm Afrxaxchí Afrxaxcòn trAfrxaxở nên4zZ4fx 4zZ4fxđau đjuVhGDớn hơnjuVhGD bt7ao gAfrxaxiờ hết.

“Tôi đã4zZ4fx git7ết TAfrxaxhy Thy.”Afrxax ÁijuVhGD HAfrxaxy vẫnjuVhGD chưt7a kịjuVhGDp Afrxaxmở lờijuVhGD thìjuVhGD gt7iọng t7nói gấp4zZ4fx Afrxaxgáp 4zZ4fxcủa Đ4zZ4fxiền HuânjuVhGD lại4zZ4fx vt7ang juVhGDlên, chất4zZ4fx giọngAfrxax khôngjuVhGD chú4zZ4fxt bi4zZ4fxểu cảm.

À, thì4zZ4fx t7ra hắjuVhGDn đ4zZ4fxã g4zZ4fxiết 4zZ4fxThy juVhGDThy nêjuVhGDn hắnt7 4zZ4fxmới t7đau kjuVhGDhổ vjuVhGDà juVhGDdằn vặtAfrxax như4zZ4fx thế!

Khoan juVhGDđã, hìn4zZ4fxh juVhGDnhư Afrxaxđang cjuVhGDó chútt7 n4zZ4fxhầm lẫnt7 gt7ì đó4zZ4fx ởjuVhGD đây!Afrxax Ngt7ười giếjuVhGDt TAfrxaxhy ThAfrxaxy l4zZ4fxà 4zZ4fxbà HànjuVhGD Afrxaxcơ mà.

“Không phjuVhGDải 4zZ4fxlà mẹjuVhGD MijuVhGDnh VỹAfrxax giếtt7 4zZ4fxThy 4zZ4fxThy sao4zZ4fx?” Côt7 bất4zZ4fx gAfrxaxiác nhAfrxaxích vềjuVhGD pht7ía st7au một4zZ4fx ch4zZ4fxút, cajuVhGDu mày4zZ4fx n4zZ4fxhìn Điề4zZ4fxn H4zZ4fxuân t7nghi hoặc.

“Đúng, juVhGDlà bàjuVhGD tjuVhGDa giếjuVhGDt!” ĐijuVhGDền Ht7uân 4zZ4fxvẫn chjuVhGDú tjuVhGDâm vàjuVhGDo Afrxaxtrái táoAfrxax Afrxaxtrên Afrxaxtay, môngAfrxax t7lung tt7rả lời.

“Thế juVhGDtại saAfrxaxo Afrxaxanh lạAfrxaxi 4zZ4fxbảo t7anh giết4zZ4fx ThAfrxaxy Thy?”t7 Đúng4zZ4fx lt7à tênAfrxax kt7hó hiểuAfrxax, cànt7g h4zZ4fxỏi Afrxaxthì Afrxaxlại càn4zZ4fxg rối!

Cô bắtt7 đt7ầu mấjuVhGDt bìAfrxaxnh tĩnh…

“Bà Afrxaxta trjuVhGDực tiếpt7 t7giết AfrxaxThy Tht7y, cònAfrxax tôijuVhGD t7là kjuVhGDẻ juVhGDgián tiếp…”t7 ThêmjuVhGD mộtAfrxax juVhGDcâu trả4zZ4fx lờAfrxaxi hếtAfrxax t7sức tjuVhGDhản nt7hiên, độtjuVhGD t7ngột ĐjuVhGDiền Huâ4zZ4fxn ngư4zZ4fxớc lêjuVhGDn nh4zZ4fxìn thAfrxaxẳng 4zZ4fxvào mặt7t t7Ái juVhGDHy, juVhGDnở Afrxaxmột nAfrxaxụ cAfrxaxười xAfrxaxảo 4zZ4fxtrá, “…t7 t7cô còjuVhGDn juVhGDgì thắ4zZ4fxc m4zZ4fxắc 4zZ4fxthì hỏAfrxaxi hết4zZ4fx đt7i, tôiAfrxax sjuVhGDẵn sànAfrxaxg trảjuVhGD lời,t7 xeAfrxaxm nht7ư đjuVhGDó Afrxaxlà 4zZ4fxân Afrxaxhuệ tjuVhGDôi t7tặng ct7ho ct7ô trướAfrxaxc t7khi chết.”

“Này, ăt7n juVhGDnói t7cho cẩn4zZ4fx tAfrxaxhận, aAfrxaxnh bả4zZ4fxo a4zZ4fxi cht7ết?” Ái4zZ4fx juVhGDHy l4zZ4fxại mộtt7 lAfrxaxần 4zZ4fxnữa k4zZ4fxhông k

ì

m đượcAfrxax mà4zZ4fx qt7uát v4zZ4fxào mjuVhGDặt 4zZ4fxĐiền Huânt7, đt7ôi mắtjuVhGD trt7ong st7áng kjuVhGDia cũnt7g trừt7ng lê4zZ4fxn oájuVhGDn hận.

“Tôi Afrxaxkhông đảmAfrxax bjuVhGDảo 4zZ4fxai juVhGDsẽ cht7ết…” AfrxaxĐiền Huânt7 nhAfrxaxún nhúnt7 vAfrxaxai, gươngjuVhGD mAfrxaxặt vẫnt7 4zZ4fxbình tĩnhjuVhGD mộtt7 cácAfrxaxh kỳ4zZ4fx lạ.juVhGD “…t7 t7ba tit7ếng nữa,juVhGD n4zZ4fxơi nàyt7 sẽ4zZ4fx biếnjuVhGD t7thành trjuVhGDo bụi.”

Ba tit7ếng? AfrxaxTro bụi?

Sao hôt7m n4zZ4fxay cáAfrxaxi têAfrxaxn tt7âm 4zZ4fxthần nàyt7 lạijuVhGD n4zZ4fxói toànAfrxax nt7hững điAfrxaxều khjuVhGDó hit7ểu, một4zZ4fx 4zZ4fxlần nữ4zZ4fxa juVhGDcô lạit7 phAfrxaxải cấ4zZ4fxt tiếngAfrxax hỏi.

“Ý a4zZ4fxnh lt7à gìAfrxax?” 4zZ4fxCả nAfrxaxgười Ái4zZ4fx HAfrxaxy bắ4zZ4fxt đầu4zZ4fx Afrxaxrun ljuVhGDên, nAfrxaxói t7chuyện vớ4zZ4fxi t4zZ4fxên này4zZ4fx qAfrxaxuả th4zZ4fxật tiê4zZ4fxu t7hao nhiềujuVhGD sức4zZ4fx ljuVhGDực kjuVhGDhông thểAfrxax tưởngjuVhGD. “Anht7 địn4zZ4fxh phjuVhGDá hjuVhGDuỷ chjuVhGDỗ nàyt7 à?”

Hít thAfrxaxở, hjuVhGDít thở4zZ4fx t7nào… bìn4zZ4fxh tĩt7nh, bình4zZ4fx t7tĩnh 4zZ4fxnào… t7cô đan4zZ4fxg cốAfrxax gắnt7g điềjuVhGDm tĩnhjuVhGD hếtjuVhGD sứAfrxaxc cAfrxaxó thểAfrxax 4zZ4fxđể 4zZ4fxkhông cjuVhGDó t4zZ4fxhêm bấtAfrxax ct7ứ juVhGDhành độn4zZ4fxg nàjuVhGDo qt7uá Afrxaxkích đjuVhGDộng nữa.

“Bingo! Tô4zZ4fxi đt7ã Afrxaxđặt juVhGDbom Afrxaxxung qua4zZ4fxnh nơt7i nAfrxaxày rồt7i…” ĐiềAfrxaxn Huânt7 Afrxaxđưa 4zZ4fxtrái tjuVhGDáo ki4zZ4fxa 4zZ4fxlên miệ4zZ4fxng, cắAfrxaxn m4zZ4fxột miếnAfrxaxg, tjuVhGDiếp 4zZ4fxtục Afrxaxnói vAfrxaxới v4zZ4fxẻ khiAfrxaxnh đời,t7 “…4zZ4fx sớAfrxaxm thôi!”

“Tránh ra.”Afrxax HạojuVhGD ThầnAfrxax xônAfrxaxg vàojuVhGD Afrxaxtoà biAfrxaxệt thựAfrxax lộng4zZ4fx lẫyjuVhGD juVhGDcủa tổt7 ch4zZ4fxức KnigAfrxaxht, gjuVhGDạt mạnjuVhGDh đá4zZ4fxm Afrxaxcận vệt7 trướct7 mặtt7 juVhGDsang t7một bêjuVhGDn, quáAfrxaxt l4zZ4fxớn. “LậpjuVhGD tứjuVhGDc gọijuVhGD Ht7àn t7Minh Vỹ4zZ4fx t7ra Afrxaxđây cht7o tôi!”

“Chuyện g4zZ4fxì?” MiAfrxaxnh Vỹt7 cAfrxaxắt ngant7g lờijuVhGD nóAfrxaxi cjuVhGDủa Hạt7o Tt7hần, vẫnAfrxax làt7 juVhGDcái giọngjuVhGD điệu4zZ4fx lạnht7 l4zZ4fxùng vjuVhGDốn có.

“Ung d4zZ4fxung quAfrxaxá nhỉ4zZ4fx? ĐiềjuVhGDn Huân4zZ4fx bắ4zZ4fxt Ái4zZ4fx 4zZ4fxHy juVhGDđi rồijuVhGD!” HạjuVhGDo TjuVhGDhần dườngjuVhGD nhưjuVhGD đanjuVhGDg juVhGDrơi vàt7o trạjuVhGDng tt7hái hoAfrxaxảng loạnt7, đôiAfrxax mắAfrxaxt phức4zZ4fx tạAfrxaxp căjuVhGDng thẳt7ng juVhGDnhìn anht7, g4zZ4fxấp gáp4zZ4fx lên4zZ4fx tiếng.

“Khi nàjuVhGDo?” Từ4zZ4fx juVhGDphía 4zZ4fxbên t7kia 4zZ4fxdường nt7hư t7đã 4zZ4fxcó phản4zZ4fx ứnjuVhGDg, bướcAfrxax juVhGDchân củat7 an4zZ4fxh bắtjuVhGD đầuAfrxax nhant7h hơnt7, a4zZ4fxnh bước4zZ4fx đjuVhGDến nắmjuVhGD t7lấy cổjuVhGD áAfrxaxo Afrxaxcủa HạjuVhGDo ThầnAfrxax Afrxaxxốc t7lên, gằt7n gAfrxaxiọng. “Ởt7 đâu?”

Hạo TAfrxaxhần cũjuVhGDng k4zZ4fxhông đt7ể yênAfrxax cht7o MiAfrxaxnh 4zZ4fxVỹ làm4zZ4fx cànAfrxax nhưjuVhGD thế,t7 đưaAfrxax tajuVhGDy đẩy4zZ4fx mạnht7 Afrxaxanh raAfrxax, juVhGDsửa t7lại cổt7 áojuVhGD, t7cậu tứct7 g4zZ4fxiận qjuVhGDuát lên.

“Là nơijuVhGD t4zZ4fxừng xảjuVhGDy rjuVhGDa ánt7 t7mạng t7của juVhGDThy Thy!”

Chap 36

Bước Afrxaxđi c4zZ4fxùng t7tử thần

“Tên khốnjuVhGD ki4zZ4fxa, juVhGDanh đAfrxaxịnh ljuVhGDàm g4zZ4fxì vậyjuVhGD hả4zZ4fx? ĐặAfrxaxt b4zZ4fxom Afrxaxlà thAfrxaxế nào?”4zZ4fx Ngt7ay t7sau câut7 trả4zZ4fx lờjuVhGDi hết4zZ4fx st7ức thảnt7 nhAfrxaxiên juVhGDcủa 4zZ4fxĐiền HAfrxaxuân, AfrxaxÁi H4zZ4fxy khôn4zZ4fxg Afrxaxthể khôAfrxaxng mAfrxaxất bjuVhGDình t7tĩnh, t7cả ngườ4zZ4fxi côAfrxax rjuVhGDun lên4zZ4fx tt7ừng đ4zZ4fxợt, đjuVhGDôi juVhGDmắt oát7n hậnt7 chAfrxaxiếu t4zZ4fxhẳng vào4zZ4fx kẻt7 đt7ang tỏt7 tAfrxaxhái đt7ộ “bấtt7 cầt7n đời”4zZ4fx trjuVhGDước mặt.

“Đây chỉAfrxax 4zZ4fxlà t7một phầAfrxaxn tt7rong kếjuVhGD ho4zZ4fxạch của4zZ4fx tô4zZ4fxi, nếut7 côt7 cứAfrxax tỏAfrxax c4zZ4fxái thái4zZ4fx đột7 xấct7 xượcjuVhGD đójuVhGD thjuVhGDì nga4zZ4fxy cjuVhGDả juVhGDân huệt7 cuối4zZ4fx cùn4zZ4fxg cAfrxaxũng kjuVhGDhông thểAfrxax thực4zZ4fx 4zZ4fxhiện đượct7 đâjuVhGDu đAfrxaxấy.” Đ4zZ4fxiền HuâjuVhGDn tt7iếp t4zZ4fxục juVhGDnói đt7ều đều,t7 giọjuVhGDng đi4zZ4fxệu dườjuVhGDng juVhGDnhư chẳnjuVhGDg hềAfrxax Afrxaxcó chAfrxaxút bận4zZ4fx tâmAfrxax vềAfrxax juVhGDÁi HyAfrxax, chjuVhGDỉ tjuVhGDrả 4zZ4fxlời tAfrxaxheo ph4zZ4fxản ứng.

“Có th4zZ4fxật anjuVhGDh sẽt7 tt7rả 4zZ4fxlời t7mọi thjuVhGDắc mjuVhGDắc c4zZ4fxủa tôijuVhGD?” Áit7 juVhGDHy gườmAfrxax gườmAfrxax ĐiềnAfrxax juVhGDHuân nhưjuVhGD 4zZ4fxthể khônAfrxaxg tt7in đ4zZ4fxược, cả4zZ4fx ngườijuVhGD cứjuVhGD nhíjuVhGDch dầAfrxaxn 4zZ4fxvề phjuVhGDía Afrxaxsau c4zZ4fxho đếnAfrxax khAfrxaxi tựt7a Afrxaxhẳn 4zZ4fxvào tường.

Phía Afrxaxbên kjuVhGDia, ĐiềnjuVhGD 4zZ4fxHuân gậ4zZ4fxt nhẹt7 juVhGDđầu, tr4zZ4fxái 4zZ4fxtáo kiAfrxaxa vAfrxaxẫn tiếpt7 tụcAfrxax đượcjuVhGD đưajuVhGD lêt7n miệng.

“Anh bjuVhGDảo tôiAfrxax t7là 4zZ4fxnguyên nhjuVhGDân gâ4zZ4fxy juVhGDra juVhGDcái chếtjuVhGD cjuVhGDho cảAfrxax Afrxaxgia đìnht7 tôAfrxaxi, vậyjuVhGD juVhGDai juVhGDlà ngườAfrxaxi 4zZ4fxđã 4zZ4fxgiết họ?”4zZ4fx C4zZ4fxhất giọngAfrxax Ái4zZ4fx AfrxaxHy thoánjuVhGDg rut7n rẩAfrxaxy, ct7ô đãAfrxax dồnjuVhGD hếtjuVhGD Afrxaxcan đảjuVhGDm đểAfrxax đặt4zZ4fx juVhGDvào cjuVhGDâu hỏjuVhGDi ấy.

“Là tôi…”t7 Điề4zZ4fxn HuânjuVhGD liAfrxaxếc sơjuVhGD 4zZ4fxqua ngườjuVhGDi ÁijuVhGD t7Hy, hờ4zZ4fxi Afrxaxhợt t7đáp Afrxaxlại, saAfrxaxu đAfrxaxó đứnjuVhGDg dt7ậy néjuVhGDm mjuVhGDạnh trt7ái t7táo tr4zZ4fxên tajuVhGDy xuốngAfrxax Afrxaxsàn, “…juVhGD làjuVhGD tôit7 gi4zZ4fxết đấy.”

Ái t7Hy lặng4zZ4fx ngườijuVhGD s4zZ4fxau ct7âu trảt7 lờit7 dứtAfrxax kho4zZ4fxát củaAfrxax Điền4zZ4fx Huân,t7 đôi4zZ4fx mắt4zZ4fx bắAfrxaxt đầ4zZ4fxu Afrxaxtrở njuVhGDên mờt7 nhạt.

Kẻ đant7g đứng4zZ4fx trước4zZ4fx mặ4zZ4fxt juVhGDcô c4zZ4fxhính ljuVhGDà kAfrxaxẻ đãjuVhGD nt7hẫn tâm4zZ4fx Afrxaxkhiến cjuVhGDô mất4zZ4fx tAfrxaxrọn vẹnjuVhGD cAfrxaxả mộjuVhGDt juVhGDgia đình!!

Đáng trájuVhGDch ht7ơn, hắnt7 khôngjuVhGD ht7ề cAfrxaxó bấtAfrxax t7cứ một4zZ4fx Afrxaxthái Afrxaxđộ nàt7o gt7ọi t7là Afrxaxhối 4zZ4fxlỗi, thjuVhGDậm chjuVhGDí Afrxaxcòn tAfrxaxỏ vt7ẻ kênhjuVhGD kt7iệu kht7i nhắt7c đ4zZ4fxến ct7huyện này.

“Anh… anh…4zZ4fx” Ái4zZ4fx Ht7y lúc4zZ4fx nàAfrxaxy khôngjuVhGD tht7ể nàjuVhGDo dt7iễn tảjuVhGD đượcjuVhGD t7thứ 4zZ4fxcảm xúAfrxaxc kt7hinh tt7hường vt7à gjuVhGDhê tởmAfrxax kẻAfrxax trước4zZ4fx mặAfrxaxt, đôjuVhGDi m4zZ4fxôi mấpAfrxax mát7y kh4zZ4fxông thốtAfrxax nAfrxaxên lời.

“Sao? Chẳng4zZ4fx pht7ải t7cô muốnt7 4zZ4fxbiết s4zZ4fxao?” KhoéjuVhGD mAfrxaxôi Đi4zZ4fxền Hu4zZ4fxân nhAfrxaxếch lên,juVhGD vAfrxaxẫn cáijuVhGD vẻjuVhGD mặ4zZ4fxt cht7án đờt7i ấy.

“Đồ khốnjuVhGD! A4zZ4fxnh khônt7g ph4zZ4fxải là4zZ4fx juVhGDcon ngườiAfrxax!” Áit7 Ht7y kíchjuVhGD đ4zZ4fxộng juVhGDhét lên4zZ4fx, dònjuVhGDg ljuVhGDệ juVhGDlăn d4zZ4fxài trênjuVhGD gAfrxaxò má,Afrxax t7nhẹ nhàAfrxaxng đAfrxaxáp đjuVhGDất mjuVhGDột gi4zZ4fxọt ph4zZ4fxa lAfrxaxê tAfrxaxinh tut7ý kế4zZ4fxt hợpt7 gt7iữa nỗit7 4zZ4fxđau juVhGDvà tht7ù hậnt7. “t7Tôi 4zZ4fxđã làmAfrxax 4zZ4fxgì 4zZ4fxnên Afrxaxtội với4zZ4fx Afrxaxanh juVhGDsao? AfrxaxChỉ juVhGDvì tjuVhGDôi giống4zZ4fx TAfrxaxhy juVhGDThy 4zZ4fxmà anAfrxaxh t7nỡ nhẫnjuVhGD tâjuVhGDm giết4zZ4fx h4zZ4fxọ 4zZ4fxsao? AfrxaxĐồ máujuVhGD lạnh,t7 juVhGDđồ bấtt7 nhAfrxaxân tính!”

“Đúng, nt7hưng t4zZ4fxội lAfrxaxỗi Afrxaxlớn njuVhGDhất ởt7 juVhGDcô khAfrxaxông phải4zZ4fx t7là mant7g g4zZ4fxương mặtAfrxax giốn4zZ4fxg juVhGDThy Th4zZ4fxy Afrxaxcủa tôAfrxaxi…” ĐiềnAfrxax Huânt7 đAfrxaxứng đốiAfrxax diệjuVhGDn vớiAfrxax Át7i HAfrxaxy, từ4zZ4fx Afrxaxtừ cúit7 juVhGDngười t7xuống, đưajuVhGD t7tay nât7ng mAfrxaxặt cô4zZ4fx lênAfrxax, “…juVhGD m4zZ4fxà ljuVhGDà vjuVhGDì cAfrxaxô đã4zZ4fx được4zZ4fx chọ4zZ4fxn làm4zZ4fx vợ4zZ4fx củjuVhGDa hắnjuVhGD. Đoánt7 x4zZ4fxem, cjuVhGDô juVhGDnghĩ 4zZ4fxkế hoạcht7 lầnAfrxax trướcAfrxax lAfrxaxà Afrxaxdo 4zZ4fxai đặtt7 ra?”

Điền 4zZ4fxHuân tit7ếp tụcjuVhGD kề4zZ4fx sátAfrxax gưjuVhGDơng m4zZ4fxặt củAfrxaxa mAfrxaxình ljuVhGDại gầnjuVhGD ÁjuVhGDi H4zZ4fxy, á4zZ4fxnh mAfrxaxắt v4zZ4fxẫn t7hằn nht7ững tijuVhGDa nh4zZ4fxìn đat7u đớnt7 nhưAfrxaxng đt7ôi mô4zZ4fxi kijuVhGDa lạiAfrxax ljuVhGDộ t7rõ mộtAfrxax njuVhGDụ Afrxaxcười nửaAfrxax miệng.

“Do… an4zZ4fxh?” Át7i juVhGDHy cajuVhGDu Afrxaxmày, đAfrxaxôi t7môi juVhGDkhẽ m4zZ4fxấp má4zZ4fxy, dĩ4zZ4fx nhi4zZ4fxên t7thứ ÁjuVhGDi AfrxaxHy nht7ận đượct7 ljuVhGDà Afrxaxmột juVhGDcái gật4zZ4fx đầt7u dứtAfrxax khoát.

“Xem t7ra 4zZ4fxcô cũjuVhGDng juVhGDkhông đếnjuVhGD juVhGDnỗi nAfrxaxgốc lắ4zZ4fxm nAfrxaxhỉ? Phảt7i, c4zZ4fxó t4zZ4fxhể chjuVhGDo ljuVhGDà t7từ đầujuVhGD đếnt7 cuối…”Afrxax Điền4zZ4fx HAfrxaxuân nóiAfrxax lấjuVhGDp lửng,juVhGD kèjuVhGDm tjuVhGDheo độngt7 táAfrxaxc hấtAfrxax mjuVhGDặt ÁAfrxaxi AfrxaxHy st7ang mjuVhGDột juVhGDbên, nụAfrxax cười4zZ4fx trêjuVhGDn mô4zZ4fxi juVhGDđã hoà4zZ4fxn t4zZ4fxoàn biết7n Afrxaxmất, “…Afrxax tấjuVhGDt cảAfrxax mọAfrxaxi ch4zZ4fxuyện đềAfrxaxu djuVhGDo tôiAfrxax sắp4zZ4fx đặt.”

“Tất cả?”Afrxax t7Ái t7Hy ng4zZ4fxhi hoặjuVhGDc hỏi4zZ4fx lạjuVhGDi t7thêm t7một lầ4zZ4fxn 4zZ4fxnữa, 4zZ4fxnhư juVhGDđể khẳnt7g địAfrxaxnh lạjuVhGDi câ4zZ4fxu nóijuVhGD củAfrxaxa ngườijuVhGD đốiAfrxax diện.

“Đúng, đểjuVhGD th4zZ4fxực Afrxaxhiện vAfrxaxà 4zZ4fxđảm juVhGDbảo juVhGDkế ht7oạch 4zZ4fxsẽ tAfrxaxhành cônt7g 4zZ4fxđúng như4zZ4fx những4zZ4fx gAfrxaxì tôiAfrxax mAfrxaxong 4zZ4fxđợi, tô4zZ4fxi có4zZ4fx tjuVhGDhể làm4zZ4fx tjuVhGDất cả…”Afrxax Đôi4zZ4fx mắt4zZ4fx môt7ng Afrxaxlung ct7ủa t7Điền Ht7uân ct7hợt đAfrxaxổi hưt7ớng nhìn,Afrxax bàAfrxaxn t4zZ4fxay đưa4zZ4fx lênAfrxax 4zZ4fxvuốt nhẹt7 m4zZ4fxái tóAfrxaxc t7mang juVhGDmàu nâu4zZ4fx juVhGDđậm hAfrxaxệt nt7hư tAfrxaxách t7cafe sữa4zZ4fx đặc4zZ4fx t4zZ4fxrưng củaAfrxax t7Ái 4zZ4fxHy, “…4zZ4fx côAfrxax nghjuVhGDĩ chuyAfrxaxện là4zZ4fxm giất7y juVhGDxét nghiệmAfrxax At7DN gAfrxaxiả đt7ể chứng4zZ4fx th4zZ4fxực côt7 khjuVhGDông ht7ề cójuVhGD qAfrxaxuan t7hệ huyếtt7 thố4zZ4fxng vớiAfrxax gi4zZ4fxa đìnhAfrxax hjuVhGDọ Vươ4zZ4fxng Afrxaxcó qAfrxaxuá Afrxaxkhó vAfrxaxới t4zZ4fxôi không?”

“Chuyện juVhGDanh Triết4zZ4fx Dạt7 lAfrxaxên kết7 4zZ4fxhoạch b4zZ4fxắt juVhGDcóc tôiAfrxax Afrxaxvà juVhGDlàm hại4zZ4fx Mit7nh Vỹ…t7 cjuVhGDũng l4zZ4fxà Afrxaxdo at7nh?” 4zZ4fxÁi t7Hy bAfrxaxắt đầ4zZ4fxu cảm4zZ4fx thấyt7 choáng,juVhGD thjuVhGDật sAfrxaxự nhữnt7g cAfrxaxhuyện cô4zZ4fx vừ4zZ4fxa đt7ược nghAfrxaxe đãjuVhGD vượtt7 juVhGDquá s4zZ4fxức chịujuVhGD t7đựng juVhGDcủa mình.

“Dĩ nhiênAfrxax, juVhGDtôi biết4zZ4fx t7rõ juVhGDtên đ4zZ4fxó thươ4zZ4fxng yAfrxaxêu côjuVhGD e4zZ4fxm gái4zZ4fx dujuVhGDy t7nhất cjuVhGDủa mìAfrxaxnh Afrxaxđến mứcAfrxax nà4zZ4fxo, nhưng4zZ4fx hắnjuVhGD cũjuVhGDng cójuVhGD mộtjuVhGD ngườ4zZ4fxi juVhGDcon gjuVhGDái qujuVhGDan tr4zZ4fxọng t7không kém.4zZ4fx TjuVhGDiếc juVhGDrằng, s4zZ4fxinh mạngAfrxax 4zZ4fxcủa ng4zZ4fxười cjuVhGDon gáiAfrxax Afrxaxmà hắnAfrxax yjuVhGDêu thươnjuVhGDg hjuVhGDơn cảAfrxax cô4zZ4fx juVhGDđang nằmjuVhGD tjuVhGDrong tAfrxaxay tôi…4zZ4fx” Điềnt7 HAfrxaxuân tiếpjuVhGD tụcjuVhGD thả4zZ4fxn nht7iên trảjuVhGD juVhGDlời, t7siết cht7ặt bàAfrxaxn Afrxaxtay đaAfrxaxng vuốjuVhGDt májuVhGDi tóc4zZ4fx củajuVhGD Ái4zZ4fx H4zZ4fxy, đôit7 mjuVhGDắt lạit7 t7trở juVhGDvề vớiAfrxax hAfrxaxướng nhìnAfrxax vôAfrxax định,4zZ4fx “…Afrxax nếAfrxaxu hắnAfrxax vt7à t7cô khô4zZ4fxng ct7ó qua4zZ4fxn hệt7 at7nh juVhGDem cAfrxaxùng huyếjuVhGDt thống4zZ4fx, tấAfrxaxt t7nhiên kế4zZ4fx t7hoạch của4zZ4fx tôjuVhGDi sAfrxaxẽ đượcjuVhGD t4zZ4fxhực hiệjuVhGDn một7t 4zZ4fxcách Afrxaxhoàn hảo.”

“Nếu v4zZ4fxậy… tôt7i tt7hật sAfrxaxự làAfrxax cot7n t7gái củt7a nhàt7 4zZ4fxhọ Vương,Afrxax Afrxaxvà làt7 t7em gáAfrxaxi c4zZ4fxủa t7anh Triế4zZ4fxt Dạ?”t7 Những4zZ4fx g4zZ4fxiọt nướAfrxaxc mắjuVhGDt Afrxaxđau đớnAfrxax t7xen lẫnAfrxax h4zZ4fxạnh 4zZ4fxphúc c4zZ4fxứ 4zZ4fxthay Afrxaxnhau cht7ạy dàijuVhGD trê4zZ4fxn gươngt7 mAfrxaxặt ct7ủa AfrxaxÁi Hy.

Ái juVhGDHy mímAfrxax 4zZ4fxmôi, cốjuVhGD g4zZ4fxắng không4zZ4fx t7bật Afrxaxkhóc t4zZ4fxhành tjuVhGDiếng, nhưnt7g vẫn4zZ4fx khôngjuVhGD thểjuVhGD giấujuVhGD đượcjuVhGD nhAfrxaxững tiAfrxaxếng t7nấc nghjuVhGDẹn ngào.

Thì rAfrxaxa, đâyt7 cht7ính 4zZ4fxlà lAfrxaxý dAfrxaxo mAfrxaxà MinAfrxaxh Vỹt7 khôAfrxaxng muốnjuVhGD cjuVhGDho Át7i H4zZ4fxy biếtjuVhGD sự4zZ4fx thậ4zZ4fxt. t7Có lẽ4zZ4fx ajuVhGDnh đãjuVhGD nghAfrxaxĩ, cứ4zZ4fx nhjuVhGDư hjuVhGDiện tạijuVhGD sjuVhGDẽ tt7ốt hơn.

Tốt t7hơn kjuVhGDhi côAfrxax nhầAfrxaxm t7tưởng m4zZ4fxối qt7uan hệAfrxax giữaAfrxax họ4zZ4fx chỉAfrxax làjuVhGD người4zZ4fx djuVhGDưng khôn4zZ4fxg t7hề cù4zZ4fxng chunAfrxaxg Afrxaxmột dòngjuVhGD májuVhGDu… biếtt7 đâu4zZ4fx t7vì lýt7 dt7o đ4zZ4fxó, t7mà Afrxaxcô t7sẽ juVhGDsớm ngu4zZ4fxôi ngo4zZ4fxai 4zZ4fxnỗi đaut7 quáAfrxax 4zZ4fxlớn pjuVhGDhải Afrxaxgánh chịu.

Nhưng t7giờ đ4zZ4fxây, Ái4zZ4fx t7Hy lạiAfrxax 4zZ4fxphải juVhGDđối diệnt7 vớiAfrxax st7ự Afrxaxthật tànt7 nhẫn…t7 rằt7ng Afrxaxchính juVhGDcô lAfrxaxà nguyênjuVhGD juVhGDnhân 4zZ4fxkhiến họjuVhGD 4zZ4fxra đjuVhGDi mộjuVhGDt cát7ch đau4zZ4fx 4zZ4fxđớn n4zZ4fxhư thế.

“Nhân tiệnt7, ct7ô 4zZ4fxcó 4zZ4fxbiết t7trong ngườijuVhGD t7cô đant7g manjuVhGDg mộAfrxaxt njuVhGDửa l4zZ4fxà dòngAfrxax mt7áu của4zZ4fx a4zZ4fxi khônt7g?” M4zZ4fxột giọAfrxaxng 4zZ4fxnói kt7hác cất4zZ4fx lênAfrxax, l4zZ4fxà giọt7ng nữ.

Ái Ht7y Afrxaxđưa mắt7t nht7ìn về4zZ4fx phAfrxaxía t7cửa phAfrxaxòng… Tịt7nh Nh4zZ4fxi kjuVhGDhông dừt7ng châjuVhGDn tjuVhGDại chỗt7 4zZ4fxđó, tiếpjuVhGD tụcjuVhGD tiến4zZ4fx đến4zZ4fx Afrxaxgần côjuVhGD juVhGDvà Điền4zZ4fx Huân,4zZ4fx cAfrxaxhất giọn4zZ4fxg Afrxaxmang đầy4zZ4fx á4zZ4fxc 4zZ4fxý vjuVhGDang lêjuVhGDn kh4zZ4fxông chúAfrxaxt ngt7ần ngại.

“Mạng sốngAfrxax củat7 cô4zZ4fx… đãAfrxax t7lấy đit7 ht7ơi tAfrxaxhở cut7ối cùngt7 củjuVhGDa AfrxaxTriết Dạ.”

Trước mAfrxaxặt ÁijuVhGD HAfrxaxy hiệnAfrxax giờt7, mjuVhGDột Tịnt7h Nt7hi đángAfrxax yêjuVhGDu t7và th4zZ4fxân thiệnAfrxax trônAfrxaxg tht7ật lạnt7h l4zZ4fxùng juVhGDvà tànt7 nhẫ4zZ4fxn, từt7 giọn4zZ4fxg nóijuVhGD c4zZ4fxho đếnjuVhGD ánt7h nhìnjuVhGD đề4zZ4fxu thjuVhGDể t7hiện rõ4zZ4fx sựjuVhGD t7căm tjuVhGDức vàt7 cht7án ghéjuVhGDt c4zZ4fxô tột7t cùng.

“Anh t7nhiều lờit7 với4zZ4fx côjuVhGD Afrxaxta t4zZ4fxhì đưAfrxaxợc gjuVhGDì?” TịAfrxaxnh 4zZ4fxNhi tứt7c git7ận quájuVhGDt juVhGDvào mặt4zZ4fx Điền4zZ4fx Hu4zZ4fxân, sjuVhGDau đAfrxaxó lt7ại dành4zZ4fx trjuVhGDọn ánh4zZ4fx mAfrxaxắt oánAfrxax Afrxaxhận cAfrxaxhiếu tt7hẳng vàAfrxaxo juVhGDÁi Hyt7. “Cô!Afrxax TrAfrxaxả Triết7t Dạt7 lạit7 cjuVhGDho tôi!”

Tịnh 4zZ4fxNhi đẩyAfrxax mạnh4zZ4fx Điềnt7 HuânjuVhGD sjuVhGDang t7một bêjuVhGDn, 4zZ4fxtay cònt7 4zZ4fxlại n4zZ4fxắm lấAfrxaxy cổjuVhGD Afrxaxáo củjuVhGDa ÁijuVhGD Ht7y laAfrxaxy mạnh,4zZ4fx kíjuVhGDch động4zZ4fx hétjuVhGD lên.

“Trả at7nh ấy4zZ4fx lạit7 juVhGDcho tôAfrxaxi! NgưjuVhGDời nê4zZ4fxn chjuVhGDết đúngAfrxax hAfrxaxơn t7là cô,t7 tạAfrxaxi saAfrxaxo lạit7 lAfrxaxà anAfrxaxh ấy?”4zZ4fx juVhGDDường như4zZ4fx TịnAfrxaxh NAfrxaxhi juVhGDđã hot7àn t4zZ4fxoàn 4zZ4fxhiểu lầmt7 vAfrxaxề Afrxaxcái chếjuVhGDt juVhGDcủa TrijuVhGDết DAfrxaxạ, rAfrxaxa sứ4zZ4fxc lat7y Afrxaxmạnh juVhGDcô hơ4zZ4fxn. “Nếut7 khjuVhGDông vjuVhGDì cô,t7 ajuVhGDnh t7Triết AfrxaxDạ đã4zZ4fx khjuVhGDông juVhGDbị MiAfrxaxnh VỹAfrxax bắt7n chết!”

Ái H4zZ4fxy Afrxaxđã juVhGDrơi v4zZ4fxào t7trạng thájuVhGDi hoàt7n tt7oàn mấtAfrxax 4zZ4fxđi Afrxaxcảm giác,juVhGD mọAfrxaxi việcAfrxax diễnjuVhGD 4zZ4fxra xunAfrxaxg juVhGDquanh dườ4zZ4fxng nhAfrxaxư khAfrxaxông còjuVhGDn st7ức ảnhjuVhGD hưt7ởng nào4zZ4fx cả.

Lúc nàt7y, thứt7 Afrxaxduy nht7ất c4zZ4fxô cAfrxaxó 4zZ4fxthể cAfrxaxảm nt7hận được4zZ4fx 4zZ4fxlà vếtAfrxax thư4zZ4fxơng lòt7ng nơAfrxaxi tt7rái juVhGDtim nhỏAfrxax bAfrxaxé đjuVhGDang tuônt7 tjuVhGDrào một4zZ4fx dòt7ng máu…4zZ4fx nướt7c juVhGDmắt 4zZ4fxvẫn tiếp4zZ4fx tAfrxaxục 4zZ4fxrơi, juVhGDtrái tjuVhGDim cũjuVhGDng tt7heo Afrxaxđó màAfrxax nhAfrxaxỏ njuVhGDhững gi4zZ4fxọt lệt7 máu.

Trước mắt7t 4zZ4fxÁi t7Hy t4zZ4fxối dAfrxaxần, tAfrxaxối dần…juVhGD sAfrxaxau t7đó Afrxaxđôi mt7ắt kit7a cũt7ng từt7 từ4zZ4fx nhắmjuVhGD ngjuVhGDhiền lại,4zZ4fx phóAfrxax mặAfrxaxc mọit7 thứAfrxax chAfrxaxo thờit7 gian.

Tịnh t7Nhi 4zZ4fxvẫn khônt7g hềjuVhGD bận4zZ4fx Afrxaxtâm t7đến chuyệAfrxaxn côAfrxax t7đã ngất4zZ4fx Afrxaxđi tt7ừ lúcjuVhGD 4zZ4fxnào, vẫnAfrxax kíjuVhGDch đAfrxaxộng t7tiếp tụt7c 4zZ4fxlay ngAfrxaxười Át7i HyjuVhGD, trjuVhGDên gòjuVhGD mjuVhGDá cũnt7g lăn4zZ4fx juVhGDdài mjuVhGDột dòt7ng 4zZ4fxlệ juVhGDcay đắng.

“Cô t7ta t7ngất rồAfrxaxi, 4zZ4fxem ljuVhGDàm vậyt7 t7thì 4zZ4fxđược gì?”t7 Điềnt7 Hu4zZ4fxân thờt7 ơAfrxax nhìt7n juVhGDcảnh Afrxaxtượng trướcjuVhGD mjuVhGDắt, chAfrxaxán nảnt7 hỏi.

“Tên M4zZ4fxinh Vỹ4zZ4fx ấy,t7 4zZ4fxkhi nàt7o hjuVhGDắn đến?”juVhGD AfrxaxTịnh Nt7hi b4zZ4fxuông taAfrxaxy 4zZ4fxra khỏAfrxaxi ngườijuVhGD Ái4zZ4fx AfrxaxHy, đểt7 mặcjuVhGD thânjuVhGD hìn4zZ4fxh t7nhỏ bét7 t7kia t4zZ4fxiếp đất,4zZ4fx q4zZ4fxuay sanAfrxaxg n4zZ4fxhìn ĐiềnjuVhGD HuâAfrxaxn tức4zZ4fx giận.

“Sớm thôi.”Afrxax Điền4zZ4fx HuAfrxaxân lườijuVhGD biếngt7 4zZ4fxtrả lời,juVhGD lặnt7g lẽAfrxax ngắjuVhGDm nhìn4zZ4fx cjuVhGDô Afrxaxgái m4zZ4fxang khuôjuVhGDn mặ4zZ4fxt khjuVhGDá t7giống Tt7hy ThyAfrxax, trát7i Afrxaxtim t7chợt thjuVhGDắt t7lại, t7nhưng lạ4zZ4fxi Afrxaxnhanh chóngAfrxax 4zZ4fxlắng xuống.

“Hắn s4zZ4fxẽ pt7hải trAfrxaxả giájuVhGD t7vì đãt7 hại4zZ4fx cht7ết at7nh TriếtAfrxax Dạ.”juVhGD TịjuVhGDnh NhAfrxaxi đứngt7 dậy,t7 đưjuVhGDa tt7ay t7gạt juVhGDnước Afrxaxmắt, tiến4zZ4fx t7về p4zZ4fxhía cửa4zZ4fx vt7ới juVhGDbộ dạngAfrxax t7vẫn toảt7 r4zZ4fxa thjuVhGDứ sátt7 khít7 hajuVhGDm muốnt7 git7ết người.

Điền Hu4zZ4fxân chuyể4zZ4fxn 4zZ4fxánh mAfrxaxắt sAfrxaxang TịjuVhGDnh Nhi4zZ4fx, t7nụ cư4zZ4fxời nt7ửa miệngjuVhGD đểut7 t7giả kijuVhGDa lạiAfrxax xuấtjuVhGD hiện4zZ4fx trêjuVhGDn môi.

 “Em kt7hông nAfrxaxghi nt7gờ màjuVhGD lạt7i t7tin tưởAfrxaxng tôiAfrxax đếnt7 4zZ4fxthế sajuVhGDo, TịnAfrxaxh Nhi?”

*Rầm*

Một th4zZ4fxứ âAfrxaxm tjuVhGDhanh Afrxaxva t7chạm mạnhAfrxax một4zZ4fx cácjuVhGDh b4zZ4fxạo t7lực juVhGDvang 4zZ4fxlên, đồngAfrxax 4zZ4fxthời cá4zZ4fxnh cửat7 cjuVhGDủa k4zZ4fxhu nt7hà máyAfrxax bỏt7 hoanAfrxaxg q4zZ4fxuen thuộ4zZ4fxc đưt7ợc mAfrxaxở r4zZ4fxa thô4zZ4fx bạo.

Cảnh tượngjuVhGD lAfrxaxúc này,juVhGD dưjuVhGDờng n4zZ4fxhư đan4zZ4fxg t4zZ4fxái juVhGDdiễn kjuVhGDhung cả4zZ4fxnh hjuVhGDai nt7ăm trước…t7 M4zZ4fxinh VjuVhGDỹ đứjuVhGDng tr4zZ4fxước cửajuVhGD, đôit7 mjuVhGDắt lạt7nh lùnt7g lit7ếc sơ4zZ4fx cảnhjuVhGD v4zZ4fxật 4zZ4fxxung quajuVhGDnh, nt7ơi nàt7y juVhGDđã Afrxaxthật sự4zZ4fx qu4zZ4fxá qt7uen thuột7c vớiAfrxax anhAfrxax… vAfrxaxà Afrxaxđến tậAfrxaxn t7lúc 4zZ4fxnày, nó4zZ4fx cũ4zZ4fxng kh4zZ4fxông hềAfrxax tha4zZ4fxy đổi,4zZ4fx Afrxaxchỉ một7t Afrxaxkhông 4zZ4fxgian trốn4zZ4fxg t7rỗng 4zZ4fxmang djuVhGDiện tíAfrxaxch cựcAfrxax lớn,juVhGD đồngAfrxax thời4zZ4fx đe4zZ4fxm 4zZ4fxđến juVhGDcho người4zZ4fx khácjuVhGD juVhGDcảm giáct7 ớnt7 lạnt7h chạt7y dọcjuVhGD 4zZ4fxsống lưng.

Đưa juVhGDcô ấyjuVhGD đAfrxaxến nơt7i này…4zZ4fx cuốjuVhGDi cùn4zZ4fxg Điền4zZ4fx HuâjuVhGDn lại4zZ4fx địnhAfrxax lAfrxaxàm juVhGDgì đây?

Minh t7Vỹ Afrxaxthật sAfrxaxự đjuVhGDang c4zZ4fxố gắt7ng kìAfrxaxm néjuVhGDn nỗiAfrxax l4zZ4fxo lắngAfrxax đanAfrxaxg dâng4zZ4fx tràAfrxaxo tront7g lòjuVhGDng, mấtAfrxax TjuVhGDhy Th4zZ4fxy đjuVhGDã lt7à t7quá đ4zZ4fxủ, njuVhGDhưng juVhGDlần nàt7y nạAfrxaxn nAfrxaxhân lạijuVhGD làt7 ÁiAfrxax Hy…4zZ4fx vịAfrxax tríAfrxax juVhGDcô trAfrxaxong 4zZ4fxlòng aAfrxaxnh c4zZ4fxó lAfrxaxẽ còjuVhGDn juVhGDquan trọ4zZ4fxng hơAfrxaxn TAfrxaxhy 4zZ4fxThy gấpt7 nAfrxaxgàn lần!

Nhất đjuVhGDịnh anAfrxaxh sAfrxaxẽ khônAfrxaxg đứngjuVhGD yênjuVhGD nhìAfrxaxn kẻAfrxax kt7hác hạt7i chjuVhGDết juVhGDcô trướjuVhGDc mặAfrxaxt t7mình nhAfrxaxư ThAfrxaxy Thy!

Nét mặtjuVhGD MiAfrxaxnh Vỹ4zZ4fx vẫ4zZ4fxn tỏAfrxax rAfrxaxa điềmjuVhGD tjuVhGDĩnh hết4zZ4fx mt7ức, nhưt7ng juVhGDtrong Afrxaxđôi mắt4zZ4fx màt7u Afrxaxhổ t7phách đang4zZ4fx áAfrxaxnh juVhGDlên nhữnt7g tjuVhGDia t7nhìn pht7ức tạ4zZ4fxp đầyjuVhGD đjuVhGDau đớn.

Nơi l4zZ4fxồng ngjuVhGDực ajuVhGDnh, Afrxaxtrái tjuVhGDim Afrxaxkia đan4zZ4fxg đậpt7 mạnhAfrxax liênAfrxax hồjuVhGDi, vt7ừa t7gấp gát7p vừajuVhGD juVhGDmạnh mẽ,4zZ4fx tất7t cảAfrxax cjuVhGDhỉ v4zZ4fxì sựAfrxax juVhGDan juVhGDnguy củjuVhGDa Át7i Hy.

Hạo Tt7hần đứngjuVhGD saAfrxaxu 4zZ4fxMinh VỹAfrxax, cũngjuVhGD đưaAfrxax 4zZ4fxđôi mắtAfrxax dòAfrxax xétAfrxax mộtjuVhGD lượt7t xt7ung t7quanh khunAfrxaxg cảnh4zZ4fx trưAfrxaxớc 4zZ4fxmắt, đAfrxaxây… làjuVhGD nơt7i đ4zZ4fxã từAfrxaxng tướcjuVhGD đit7 s4zZ4fxinh t7mạng củAfrxaxa đứa4zZ4fx 4zZ4fxem gáijuVhGD đAfrxaxáng yêjuVhGDu mà4zZ4fx cậut7 hếtAfrxax mựcjuVhGD yêujuVhGD thương.

Cả ngườt7i HAfrxaxạo Thần4zZ4fx khẽt7 rAfrxaxun lAfrxaxên, nhưng4zZ4fx sat7u đójuVhGD Afrxaxlại đưjuVhGDợc vẻjuVhGD 4zZ4fxbề nt7goài mạnhjuVhGD mẽAfrxax chjuVhGDe khuất.

Người co4zZ4fxn gáit7 ấy,Afrxax juVhGDbản sjuVhGDao củaAfrxax AfrxaxThy TjuVhGDhy, một4zZ4fx l4zZ4fxần nữaAfrxax ljuVhGDại Afrxaxtrở juVhGDthành nạnjuVhGD n4zZ4fxhân táijuVhGD diAfrxaxễn c4zZ4fxho vt7ở kịchjuVhGD đẫt7m mát7u nàyAfrxax ư?

Khung cảnjuVhGDh juVhGDtĩnh lặnAfrxaxg đt7ến ngạAfrxaxt thở,Afrxax nhưjuVhGDng Afrxaxvẫn Afrxaxkhông hề4zZ4fx Afrxaxcó bất7t kt7ỳ độnjuVhGDg tĩnAfrxaxh bấjuVhGDt thường4zZ4fx nAfrxaxào cả…

Một dáng4zZ4fx 4zZ4fxngười t7trong bộ4zZ4fx vest7t đenjuVhGD tt7ừ troAfrxaxng juVhGDtoán 4zZ4fxcận 4zZ4fxvệ phí4zZ4fxa juVhGDsau chợtt7 cấtjuVhGD b4zZ4fxước, gấpjuVhGD gt7áp juVhGDnhư mujuVhGDốn vAfrxaxượt 4zZ4fxqua mt7ặt AfrxaxMinh AfrxaxVỹ màjuVhGD xông4zZ4fx vàojuVhGD bên4zZ4fx trong.

Ngay lập4zZ4fx tức,juVhGD 4zZ4fxMinh V4zZ4fxỹ đãAfrxax đưajuVhGD tt7ay chặ4zZ4fxn ngat7ng trướ4zZ4fxc 4zZ4fxmặt Vĩnht7 Kỳ,t7 động4zZ4fx Afrxaxtác njuVhGDhẹ nhàngjuVhGD juVhGDvà dứtAfrxax khoát.

“Quay vềAfrxax đúngAfrxax vAfrxaxị trt7í, tôijuVhGD chư4zZ4fxa hềt7 t7ra lệnhjuVhGD chAfrxaxo cậut7 vào.”juVhGD Ant7h juVhGDnói t7đều đềut7, kAfrxaxhông 4zZ4fxhề ngoả4zZ4fxnh mặt4zZ4fx lạiAfrxax Afrxaxphía Afrxaxsau, tjuVhGDừ từt7 hAfrxaxạ taAfrxaxy xuống.

Vĩnh K4zZ4fxỳ Afrxaxcúi thấjuVhGDp đầjuVhGDu, lùi4zZ4fx dầjuVhGDn t7về phít7a sa4zZ4fxu, 4zZ4fxhoà vàoAfrxax Afrxaxtoán cậ4zZ4fxn t7vệ đangt7 juVhGDtoả rjuVhGDa sáAfrxaxt kt7hí ngAfrxaxút trời.

Đến lt7úc n4zZ4fxày, VĩnhjuVhGD KAfrxaxỳ bắt4zZ4fx đầu4zZ4fx cảmt7 thấyAfrxax hốjuVhGDi hAfrxaxận Afrxaxvì đt7ã kt7ý t7tên vàoAfrxax bjuVhGDản h4zZ4fxợp đồngjuVhGD đangjuVhGD nằAfrxaxm troAfrxaxng 4zZ4fxtay MjuVhGDinh Vỹ.

Muốn t7tham juVhGDgia Afrxaxvào tổ4zZ4fx juVhGDchức vjuVhGDà Afrxaxcó cAfrxaxơ hộit7 Afrxaxbảo t7vệ c4zZ4fxho ÁAfrxaxi Hy4zZ4fx, AfrxaxVĩnh KỳjuVhGD đt7ã đồAfrxaxng t7ý Afrxaxđể 4zZ4fxMinh VAfrxaxỹ juVhGDđặt r4zZ4fxa một4zZ4fx t7bản hợpt7 đồnt7g 4zZ4fxsinh tử.

Theo đójuVhGD, VĩnhjuVhGD KjuVhGDỳ phải4zZ4fx tuâjuVhGDn th4zZ4fxeo mệ4zZ4fxnh lt7ệnh củaAfrxax Min4zZ4fxh t7Vỹ juVhGDvô điềut7 kiện,Afrxax cũngjuVhGD nhưAfrxax st7ự số4zZ4fxng chếtAfrxax 4zZ4fxcủa Vĩ4zZ4fxnh Kt7ỳ 4zZ4fxdo MijuVhGDnh Vỹ4zZ4fx toàt7n qujuVhGDyền juVhGDquyết định.

Hơn hết,juVhGD đit7ều kAfrxaxhoản cAfrxaxấm 4zZ4fxkỵ juVhGDtrong juVhGDhợp đồng4zZ4fx đươngt7 nhjuVhGDiên ljuVhGDà phAfrxaxải giữjuVhGD khojuVhGDảng c4zZ4fxách juVhGDnhất địnhAfrxax t7với ÁiAfrxax t7Hy, chỉAfrxax cầnjuVhGD tuAfrxaxân thAfrxaxeo đújuVhGDng nhữnjuVhGDg đt7iều khot7ản t7trong hợpAfrxax đồnjuVhGDg, VĩjuVhGDnh K4zZ4fxỳ sẽjuVhGD đượcjuVhGD đàot7 tạt7o bàijuVhGD bAfrxaxản v4zZ4fxà thựjuVhGDc hiệnt7 juVhGDduy nhấtjuVhGD t7mục ti4zZ4fxêu đượcjuVhGD kềAfrxax cận4zZ4fx v4zZ4fxà bảoAfrxax vAfrxaxệ cô.

Về pAfrxaxhần mìnAfrxaxh, MinjuVhGDh AfrxaxVỹ t7dĩ njuVhGDhiên t7biết juVhGDrõ Vĩn4zZ4fxh KỳAfrxax sẽAfrxax khônAfrxaxg juVhGDbao giờt7 làjuVhGDm tt7ổn hạt7i đjuVhGDến ÁiAfrxax Ht7y, đ4zZ4fxặc biệtjuVhGD làjuVhGD tAfrxaxình hìnhjuVhGD hiện4zZ4fx gi4zZ4fxờ 4zZ4fxcũng đangt7 rấ4zZ4fxt 4zZ4fxcần mộ4zZ4fxt ngư4zZ4fxời cójuVhGD Afrxaxthể Afrxaxđặt juVhGDsự t7an tt7oàn cjuVhGDủa juVhGDvợ mình4zZ4fx lênt7 t7hàng đầu,4zZ4fx vt7à Vt7ĩnh Kt7ỳ hộAfrxaxi tụ4zZ4fx đủjuVhGD tấtt7 Afrxaxcả cácAfrxax đjuVhGDiều kiAfrxaxện trên.

Nếu khAfrxaxông vìAfrxax juVhGDnhững t7quy tắc4zZ4fx địnht7 đoạjuVhGDt sựjuVhGD số4zZ4fxng chếtjuVhGD của4zZ4fx t7mình, t7bất Afrxaxchấp 4zZ4fxmọi trAfrxaxở ngại,Afrxax VĩnjuVhGDh Kt7ỳ sẽjuVhGD lập4zZ4fx juVhGDtức tìt7m đjuVhGDến bêt7n AfrxaxÁi HAfrxaxy 4zZ4fxmà ôAfrxaxm thậtAfrxax 4zZ4fxchặt vàot7 lòng.

Nhưng quyền4zZ4fx hạnAfrxax củat7 bảAfrxaxn hợ4zZ4fxp đồjuVhGDng ki4zZ4fxa… kjuVhGDhông c4zZ4fxho pAfrxaxhép Vĩnh4zZ4fx KỳAfrxax làmt7 thế.

Và nếut7 thật7t sựAfrxax Vĩt7nh KỳjuVhGD cóAfrxax thjuVhGDể ômt7 lAfrxaxấy Á4zZ4fxi HjuVhGDy, t7thì đôjuVhGDi tAfrxaxay củAfrxaxa ngưAfrxaxời t7con juVhGDgái ấAfrxaxy Afrxaxcũng sẽt7 nhẫjuVhGDn tâm4zZ4fx đẩyjuVhGD VĩnhAfrxax KỳAfrxax rt7a juVhGDxa… vì4zZ4fx vòAfrxaxng tat7y mjuVhGDà cô4zZ4fx cAfrxaxần, vốnAfrxax d4zZ4fxĩ juVhGDkhông phảjuVhGDi là4zZ4fx v4zZ4fxòng tajuVhGDy Afrxaxcủa VĩnhAfrxax Kỳ.

Minh V4zZ4fxỹ nhíut7 mày4zZ4fx nhìnAfrxax vào4zZ4fx khoảngjuVhGD t7không trướ4zZ4fxc mặt4zZ4fx, đôijuVhGD châ4zZ4fxn bắtjuVhGD đ4zZ4fxầu Afrxaxcất bt7ước tiến4zZ4fx và4zZ4fxo bêAfrxaxn t4zZ4fxrong, kèmjuVhGD tt7heo gAfrxaxiọng rt7a lệnh.

“Trừ HạoAfrxax Th4zZ4fxần, nhữnjuVhGDg nAfrxaxgười Afrxaxcòn Afrxaxlại khônAfrxaxg đ4zZ4fxược t7vào 4zZ4fxtrong.” TAfrxaxheo juVhGDtình hìAfrxaxnh t7hiện tại,t7 tố4zZ4fxt ht7ơn juVhGDlà Afrxaxcàng íAfrxaxt người4zZ4fx và4zZ4fxo sẽt7 ct7àng tốt.

Bước châAfrxaxn Mit7nh Vỹt7 juVhGDvà HjuVhGDạo Thầnt7 Afrxaxtiến vàAfrxaxo bt7ên tr4zZ4fxong, gt7ấp gápjuVhGD n4zZ4fxhư đangAfrxax juVhGDlo st7ợ mìt7nh sẽjuVhGD đánht7 mấjuVhGDt mộtAfrxax juVhGDthứ cực4zZ4fx kjuVhGDỳ qut7an trọng.

Bên ngoàit7, Vĩn4zZ4fxh juVhGDKỳ đjuVhGDứng lẫn4zZ4fx tjuVhGDrong tot7án cậnAfrxax t7vệ, Afrxaxđôi mắtjuVhGD xuấtt7 4zZ4fxhiện nhữ4zZ4fxng ánhjuVhGD nh4zZ4fxìn juVhGDu uất.

“Tịnh juVhGDNhi, cAfrxaxho juVhGDem này.”Afrxax AfrxaxTriết juVhGDDạ nắjuVhGDm lấy4zZ4fx bà4zZ4fxn taAfrxaxy củt7a Tịnht7 Nt7hi, sat7u đt7ó Afrxaxđặt vàoAfrxax lòngt7 b4zZ4fxàn tAfrxaxay một4zZ4fx chi4zZ4fxếc đồngAfrxax 4zZ4fxhồ cátt7 béAfrxax xíut7 Afrxaxmàu đen.

“Sao lạit7 t7là màjuVhGDu đen4zZ4fx?” TịnAfrxaxh Nt7hi nhíut7 mt7ày nht7ìn chAfrxaxiếc 4zZ4fxđồng hồt7 cát7t đAfrxaxang nằmAfrxax gọnAfrxax tt7rong tjuVhGDay, 4zZ4fxgiọng điệu4zZ4fx cójuVhGD cht7út t7khó chịu.

“Vì màu4zZ4fx đejuVhGDn hợpt7 với4zZ4fx eAfrxaxm hơn…juVhGD” GươngjuVhGD mặAfrxaxt Trit7ết Dt7ạ thoánAfrxaxg buồ4zZ4fxn, sa4zZ4fxu đóAfrxax nt7ở mAfrxaxột nt7ụ cườAfrxaxi gượng,juVhGD có4zZ4fx lẽAfrxax đâAfrxaxy ljuVhGDà lầnjuVhGD cuốijuVhGD Triết4zZ4fx DAfrxaxạ juVhGDđược t7gần TịnAfrxaxh Nht7i. “…t7 NếujuVhGD 4zZ4fxai đjuVhGDó t7hoặc có4zZ4fx vAfrxaxiệc gìt7 khiAfrxaxến eAfrxaxm Afrxaxbuồn, cứjuVhGD lật7t ngượcjuVhGD ch4zZ4fxiếc đồngjuVhGD hồ4zZ4fx ct7át 4zZ4fxnày juVhGDlại, et7m sẽt7 4zZ4fxcảm thấy4zZ4fx dễt7 chịut7 hơn.”

“Tại t7sao 4zZ4fxem lạijuVhGD phảijuVhGD lật4zZ4fx njuVhGDgược Afrxaxcái Afrxaxthứ juVhGDvô ngt7hĩa nàyAfrxax trot7ng kh4zZ4fxi 4zZ4fxem đAfrxaxã có4zZ4fx at7nh?” Tịt7nh NhjuVhGDi 4zZ4fxphụng phịu,juVhGD đưat7 tat7y t7đấm đấm4zZ4fx vàt7o ngựcAfrxax Triế4zZ4fxt juVhGDDạ, nAfrxaxét mặt7t t7vô cùn4zZ4fxg khó4zZ4fx chịut7. “AfrxaxNày! Thấyt7 k4zZ4fxhông? MỗiAfrxax lầ4zZ4fxn eAfrxaxm kht7ông vjuVhGDui a4zZ4fxnh c4zZ4fxứ t7để eAfrxaxm đánhAfrxax anAfrxaxh vài4zZ4fx cjuVhGDái làAfrxax được.”

“Không Afrxaxhề vôt7 nghĩa.4zZ4fx” Triế4zZ4fxt DạjuVhGD lAfrxaxập t4zZ4fxức 4zZ4fxlên tiAfrxaxếng pht7ủ địnhjuVhGD, t4zZ4fxrên môAfrxaxi juVhGDnở mộjuVhGDt n4zZ4fxụ cưjuVhGDời cjuVhGDay đắng.juVhGD “Chỉ4zZ4fx cjuVhGDần eAfrxaxm lậtjuVhGD juVhGDngược đồ4zZ4fxng t7hồ cátAfrxax t4zZ4fxheo truyề4zZ4fxn thuyếjuVhGDt, et7m sẽjuVhGD juVhGDthấy t7thanh tt7hản hơn.”

“Em kh4zZ4fxông cầnAfrxax 4zZ4fxbiết!” TịjuVhGDnh Nh4zZ4fxi đưat7 taAfrxaxy juVhGDôm t7lấy đầu,4zZ4fx Afrxaxbướng bỉn4zZ4fxh hé4zZ4fxt lên…4zZ4fx đôjuVhGDi kt7hi TriếjuVhGDt 4zZ4fxDạ luô4zZ4fxn hànhAfrxax xAfrxaxử mt7ột cách4zZ4fx juVhGDkhó hiểt7u, khônAfrxaxg gijuVhGDống t7với anjuVhGDh thườAfrxaxng t7ngày t7chút nào.

“Sắp Afrxaxtới…” Đểt7 mặcAfrxax TjuVhGDịnh Nh4zZ4fxi t7cứ Afrxaxliên tục4zZ4fx đ4zZ4fxấm 4zZ4fxvào người,juVhGD Tr4zZ4fxiết t7Dạ Afrxaxsiết chặtjuVhGD vt7òng tt7ay hơAfrxaxn, nt7hư đanjuVhGDg ct7ố 4zZ4fxgắng juVhGDcảm nAfrxaxhận hơjuVhGDi ấmAfrxax cAfrxaxủa nAfrxaxgười mjuVhGDình đangt7 bjuVhGDảo vệt7 Afrxaxtrong vòAfrxaxng juVhGDtay. “…4zZ4fx có4zZ4fx ljuVhGDẽ anAfrxaxh khAfrxaxông thểAfrxax ởjuVhGD cạnjuVhGDh et7m đAfrxaxược nữa,4zZ4fx a4zZ4fxnh phảAfrxaxi đit7 xa.”

“Mặc anhjuVhGD, Afrxaxanh cứjuVhGD juVhGDđi t7luôn cũn4zZ4fxg đượAfrxaxc, ejuVhGDm khAfrxaxông ct7ần 4zZ4fxanh bjuVhGDảo v4zZ4fxệ!” Dườn4zZ4fxg Afrxaxnhư đãjuVhGD qu4zZ4fxá mứ4zZ4fxc chị4zZ4fxu đựng,t7 TịnAfrxaxh t7Nhi tứcjuVhGD juVhGDgiận quáAfrxaxt t7lên, ngoảnhAfrxax mặtjuVhGD Afrxaxsang hướngjuVhGD khácAfrxax g4zZ4fxiận dỗi…4zZ4fx 4zZ4fxai ct7ho pt7hép Tr4zZ4fxiết DạjuVhGD đượct7 qu4zZ4fxyền rờAfrxaxi Afrxaxxa TịnAfrxaxh N4zZ4fxhi cơAfrxax chứ?

“Có lẽ…4zZ4fx lầnjuVhGD 4zZ4fxnày sẽAfrxax kjuVhGDhông t4zZ4fxrở 4zZ4fxvề nữat7…” ĐôijuVhGD môijuVhGD TriếtAfrxax DjuVhGDạ khẽjuVhGD mAfrxaxấp máyjuVhGD, phá4zZ4fxt rAfrxaxa mộtt7 4zZ4fxcâu nAfrxaxói nhỏ,4zZ4fx t7rất nhAfrxaxỏ… vàjuVhGD dĩt7 Afrxaxnhiên, TAfrxaxịnh NjuVhGDhi hot7àn tojuVhGDàn khôngAfrxax thể4zZ4fx ngAfrxaxhe đượct7 câut7 n4zZ4fxói đầyAfrxax đt7au đớnAfrxax ấy.

Truyền thuyếtAfrxax t7đồng hồAfrxax cAfrxaxát sao?