You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để aRhEbnh gầnUumz385R RhEbbên em

Một viênWPdJvGqz đạnUumz385R WPdJvGqzsượt RhEbthẳng qWPdJvGqzua ngườiUumz385R ÁiWPdJvGqz HRhEby từWPdJvGqz phUumz385Ría RhEbsau, đápWPdJvGqz đúngUumz385R RhEbvào WPdJvGqzkhẩu súnWPdJvGqzg cWPdJvGqzô đUumz385Rang cUumz385Rhĩa RhEbvào đầuRhEb Uumz385Rvẫn cUumz385Rhưa kRhEbịp bópRhEb cRhEbòi khiếWPdJvGqzn kUumz385Rhẩu súWPdJvGqzng bUumz385Rật WPdJvGqzra khỏRhEbi tRhEbay RhEbcô vWPdJvGqzà rWPdJvGqzơi xuUumz385Rống nềUumz385Rn RhEbđất mộWPdJvGqzt cáRhEbch WPdJvGqz“hoành tráng”.

“Đích đếnWPdJvGqz tiếUumz385Rp thRhEbeo WPdJvGqzsẽ RhEblà em…”Uumz385R MiRhEbnh VWPdJvGqzỹ vRhEbẫn Uumz385Rgiơ kUumz385Rhẩu Uumz385Rsúng tRhEbrên tRhEbay vUumz385Rề phíUumz385Ra ÁiWPdJvGqz HUumz385Ry đRhEbang bấUumz385Rt độngWPdJvGqz, đôiWPdJvGqz WPdJvGqzmắt vUumz385Rằn nộUumz385R WPdJvGqzkhí, WPdJvGqzanh tiUumz385Rếp tụcRhEb Uumz385Rlên đạRhEbn chWPdJvGqzo Uumz385Rkhẩu súUumz385Rng trRhEbong taWPdJvGqzy, Uumz385Rtầm nUumz385Rgắm hiệnUumz385R giờUumz385R RhEbđã chuyWPdJvGqzển WPdJvGqztừ khẩWPdJvGqzu súngUumz385R kWPdJvGqzia sWPdJvGqzang ÁUumz385Ri HyRhEb, “…WPdJvGqz eRhEbm kWPdJvGqzhông Uumz385Rcó quWPdJvGqzyền WPdJvGqztự kếWPdJvGqzt WPdJvGqzthúc cuWPdJvGqzộc RhEbsống WPdJvGqzcủa chUumz385Rính mRhEbình, vìUumz385R ngưUumz385Rời dUumz385Ruy nhấUumz385Rt đRhEbược quUumz385Ryền giRhEbết eUumz385Rm làWPdJvGqz anh!”

Minh VỹWPdJvGqz nWPdJvGqzhíu Uumz385Rmày WPdJvGqznhìn ÁUumz385Ri HyRhEb, nhUumz385Rưng lRhEbọt vàoRhEb tUumz385Rầm mUumz385Rắt cRhEbhỉ Uumz385Rcó dUumz385Ruy Uumz385Rnhất bónRhEbg dáRhEbng Uumz385Rnhỏ WPdJvGqzbé đóRhEb từRhEb pWPdJvGqzhía sRhEbau, trôngWPdJvGqz thậWPdJvGqzt đơnRhEb độcWPdJvGqz vRhEbà lạcWPdJvGqz lõRhEbng trWPdJvGqzong khônWPdJvGqzg RhEbgian tĩnWPdJvGqzh lặng.

Cô bấtUumz385R động,Uumz385R tUumz385Rrên gươnRhEbg Uumz385Rmặt RhEbvẫn cònRhEb lưRhEbu lạiWPdJvGqz mộtUumz385R vWPdJvGqzệt nưRhEbớc dWPdJvGqzài, đôiUumz385R mắtUumz385R vôRhEb RhEbđịnh đaUumz385Rng WPdJvGqzdần đWPdJvGqzược phWPdJvGqzủ thêmUumz385R mộtUumz385R RhEblớp sươnRhEbg mRhEbờ nhạt.

Ông HànUumz385R chUumz385Ro mộtRhEb taRhEby vUumz385Rào túiWPdJvGqz, WPdJvGqzsau đóUumz385R RhEblại nhRhEbìn chằmUumz385R RhEbchặp vàoWPdJvGqz ngườiUumz385R RhEbcon gáWPdJvGqzi trướUumz385Rc mặt.

Sự lWPdJvGqzựa cWPdJvGqzhọn Uumz385Rthứ ba?

Là tựUumz385R giếtWPdJvGqz chínUumz385Rh mìRhEbnh đRhEbể khỏWPdJvGqzi phRhEbải đUumz385Rối RhEbmặt sao?

Gương mặtWPdJvGqz ôngUumz385R Uumz385Rphảng phấtUumz385R mộtWPdJvGqz nụRhEb cườUumz385Ri hWPdJvGqzài lòWPdJvGqzng, vìRhEb dùWPdJvGqz chUumz385Ro ÁWPdJvGqzi Uumz385RHy cUumz385Ró lựUumz385Ra chUumz385Rọn mộtUumz385R troRhEbng Uumz385Rhai điềuRhEb Uumz385Rkiện Uumz385Rthì khẩuUumz385R súUumz385Rng cUumz385Rủa ônWPdJvGqzg RhEbcũng sUumz385Rẽ lậRhEbp tứcWPdJvGqz kWPdJvGqzết thWPdJvGqzúc sinWPdJvGqzh RhEbmạng trướWPdJvGqzc mặt…RhEb vRhEbì WPdJvGqzcô Uumz385Rgái nàUumz385Ry WPdJvGqzquá tầmWPdJvGqz thường!

Nhưng điềuWPdJvGqz ônUumz385Rg vừaUumz385R đượcWPdJvGqz trônWPdJvGqzg thấUumz385Ry, qUumz385Ruả tRhEbhật khôRhEbng thWPdJvGqzể lườnRhEbg RhEbtrước Uumz385Rcô bUumz385Ré nàWPdJvGqzy đãUumz385R WPdJvGqzsuy RhEbnghĩ nhữngRhEb gì.

“Quay Uumz385Rvề bênRhEb tôi…”WPdJvGqz MWPdJvGqzinh VỹRhEb Uumz385Rnói đềuRhEb đWPdJvGqzều, đôUumz385Ri mắtRhEb Uumz385Rsắc RhEblạnh WPdJvGqzđang WPdJvGqzchiếu RhEbthẳng vàoUumz385R RhEbÁi WPdJvGqzHy kèmWPdJvGqz thRhEbeo mRhEbột lờWPdJvGqzi yUumz385Rêu WPdJvGqzcầu “RhEbsiêu WPdJvGqztrọng”, WPdJvGqz“… chWPdJvGqzo RhEbem mUumz385Rười giây.”

1s…

2s…

Ái HWPdJvGqzy đưaWPdJvGqz taRhEby gRhEbạt RhEbvội vếtWPdJvGqz tíWPdJvGqzch cRhEbủa nướcUumz385R RhEbmắt WPdJvGqztrên WPdJvGqzmặt WPdJvGqzmình, tUumz385Rừ từUumz385R ngoảnRhEbh mặtUumz385R lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còRhEbn RhEbcó thểWPdJvGqz trởWPdJvGqz vWPdJvGqzề bRhEbên WPdJvGqzanh sao?

Minh WPdJvGqzVỹ WPdJvGqzvẫn WPdJvGqzgiơ khẩWPdJvGqzu sRhEbúng trêWPdJvGqzn tWPdJvGqzay vềUumz385R phíUumz385Ra RhEbÁi HRhEby, đôiWPdJvGqz mWPdJvGqzắt điUumz385Rềm tĩnhUumz385R lạnhWPdJvGqz lùRhEbng qRhEbuan RhEbsát từngWPdJvGqz cửUumz385R chUumz385Rỉ tiếpUumz385R theUumz385Ro củaWPdJvGqz ngưUumz385Rời WPdJvGqzcon gáUumz385Ri trướRhEbc mặt.

6s…

7s…

Đôi Uumz385Rchân RhEbkia bắtRhEb đầuWPdJvGqz nhấRhEbc lên,Uumz385R RhEbnối tUumz385Riếp từWPdJvGqzng bướcUumz385R châRhEbn đếnWPdJvGqz RhEbgần MRhEbinh Vỹ.

Chợt nWPdJvGqzhững bướcWPdJvGqz chRhEbân kiWPdJvGqza khựngUumz385R lại…

8s…

Ái Uumz385RHy đWPdJvGqzưa mắtUumz385R WPdJvGqznhìn MinUumz385Rh VRhEbỹ đangWPdJvGqz nhUumz385Ríu Uumz385Rmày nUumz385Rhìn mìUumz385Rnh, míRhEbm môiWPdJvGqz, lắcRhEb nhRhEbẹ đầu.

Chỉ cRhEbần RhEbthêm WPdJvGqzvài WPdJvGqzbước nWPdJvGqzữa thôiUumz385R, vàRhEbi bướWPdJvGqzc nRhEbữa thìRhEb WPdJvGqzcô sRhEbẽ lWPdJvGqzại WPdJvGqzcó thểUumz385R chạmWPdJvGqz vWPdJvGqzào MinUumz385Rh VRhEbỹ… nhưUumz385Rng WPdJvGqzcô RhEblại Uumz385Rhoàn toànUumz385R đứRhEbng bUumz385Rất Uumz385Rđộng, mộWPdJvGqzt giọnRhEbg nWPdJvGqzói nUumz385Rhẹ nhRhEbàng cấWPdJvGqzt RhEblên vRhEbới mWPdJvGqzột WPdJvGqzâm WPdJvGqzvực tronRhEbg thanh.

“Em… khôWPdJvGqzng làmRhEb được.”

Chính ÁiRhEb Uumz385RHy RhEbcòn Uumz385Rkhông hUumz385Riểu mìnhUumz385R đUumz385Rang nóiUumz385R WPdJvGqzvà Uumz385Rlàm gWPdJvGqzì, chỉUumz385R bRhEbiết nếRhEbu lạiWPdJvGqz dựRhEba RhEbdẫm vUumz385Rào MiUumz385Rnh Vỹ,RhEb mìnhRhEb sẽWPdJvGqz hoUumz385Ràn toàUumz385Rn mấtRhEb WPdJvGqzphương hướng…

… khôngRhEb thWPdJvGqzể trWPdJvGqzở nênUumz385R mUumz385Rạnh mUumz385Rẽ hRhEbơn đượcWPdJvGqz RhEbnữa WPdJvGqzvà queUumz385Rn dWPdJvGqzần RhEbvới sựRhEb bảoRhEb vệUumz385R củaWPdJvGqz anh.

9s…

10s…

Khẩu súnUumz385Rg tRhEbrong taUumz385Ry MWPdJvGqzinh RhEbVỹ WPdJvGqzthoáng ruWPdJvGqzn lên,RhEb Uumz385Rngón tUumz385Ray đangUumz385R dRhEbần gRhEbhì lấyWPdJvGqz cUumz385Rò súWPdJvGqzng, chuẩnRhEb RhEbbị mUumz385Rột hUumz385Rướng WPdJvGqzbắn nhWPdJvGqzất định.

Chỉ cWPdJvGqzần Uumz385Rbước đếnUumz385R bênRhEb WPdJvGqzMinh VỹUumz385R, WPdJvGqzliệu cRhEbó khóRhEb RhEbquá không?

“Một bướcWPdJvGqz, rồRhEbi lạUumz385Ri tRhEbhêm mộtRhEb bước…

… cóWPdJvGqz RhEbquá kWPdJvGqzhó đWPdJvGqzể eUumz385Rm bướUumz385Rc Uumz385Rđến gầnUumz385R anh?”

*Cạch*

Khẩu sUumz385Rúng trWPdJvGqzong RhEbtay MRhEbinh VỹRhEb rWPdJvGqzơi tựWPdJvGqz Uumz385Rdo WPdJvGqzxuống Uumz385Rmặt đấUumz385Rt lạnhWPdJvGqz lẽo,WPdJvGqz lầnRhEb nàyUumz385R ngườWPdJvGqzi RhEbcất bướWPdJvGqzc lạiRhEb làRhEb anh!

Một bước…WPdJvGqz haUumz385Ri bướWPdJvGqzc… bUumz385Ra bước…

Minh VWPdJvGqzỹ Uumz385Rđứng đốiRhEb diệnUumz385R Uumz385Rvới ÁRhEbi WPdJvGqzHy, anWPdJvGqzh gấpUumz385R gRhEbáp Uumz385Rôm cWPdJvGqzô vàoUumz385R lòngWPdJvGqz, gụUumz385Rc mặtRhEb lêUumz385Rn bờWPdJvGqz vUumz385Rai nhỏUumz385R Uumz385Rbé kia.

“Nếu kWPdJvGqzhông tWPdJvGqzhể qUumz385Ruay vềRhEb RhEbvới tRhEbôi, thìWPdJvGqz hUumz385Rãy đRhEbể RhEbtôi bướcRhEb đếnWPdJvGqz bWPdJvGqzên em.”WPdJvGqz MRhEbinh VRhEbỹ RhEbsiết chặtUumz385R vUumz385Ròng tUumz385Ray hRhEbơn, WPdJvGqzcảm giácUumz385R khWPdJvGqzi cWPdJvGqzhĩa WPdJvGqzsúng RhEbvào chíUumz385Rnh ngườiWPdJvGqz cWPdJvGqzon RhEbgái WPdJvGqzmình yêuWPdJvGqz thươnRhEbg quWPdJvGqzả thRhEbật rấtUumz385R RhEbđau đớn.

Ái WPdJvGqzHy Uumz385Rđược MWPdJvGqzinh VỹUumz385R ômWPdJvGqz gọnRhEb tWPdJvGqzrong tayUumz385R, RhEbbất giáRhEbc haUumz385Ri bànUumz385R tWPdJvGqzay đaUumz385Rng buônRhEbg tRhEbhõng vôWPdJvGqz tWPdJvGqzhức đưRhEba lêWPdJvGqzn, vốnUumz385R địnhWPdJvGqz đápRhEb lạiRhEb anhUumz385R, cảmRhEb nhậnUumz385R rUumz385Rõ hơiRhEb ấmUumz385R tWPdJvGqzừ phUumz385Ría bRhEbên kRhEbia hơWPdJvGqzn, Uumz385Rnhưng hàWPdJvGqznh độngWPdJvGqz WPdJvGqzấy bỗngRhEb dưnUumz385Rg khựngUumz385R WPdJvGqzlại, RhEbsau đóRhEb nhUumz385Ranh WPdJvGqztay đẩyUumz385R anhra.

“Xin lỗiWPdJvGqz WPdJvGqzvì đWPdJvGqzã đếnRhEb lWPdJvGqzàm phiềnUumz385R aUumz385Rnh, WPdJvGqzem WPdJvGqzsẽ vềWPdJvGqz nRhEbhà.” WPdJvGqzÁi HRhEby qRhEbuay mặtWPdJvGqz sUumz385Rang hướUumz385Rng kháRhEbc tránhWPdJvGqz ánWPdJvGqzh nUumz385Rhìn củaRhEb MinWPdJvGqzh WPdJvGqzVỹ, RhEbnhờ vWPdJvGqzậy nênUumz385R kRhEbhông tRhEbhể thấRhEby đượcRhEb tWPdJvGqzừ đôWPdJvGqzi mắtWPdJvGqz kUumz385Ria đaRhEbng hằnWPdJvGqz sâRhEbu mUumz385Rột nỗiUumz385R tuyWPdJvGqzệt vọnUumz385Rg cùnRhEbg cực.

Ái WPdJvGqzHy vừRhEba rờiUumz385R khỏUumz385Ri vònWPdJvGqzg tUumz385Ray cWPdJvGqzủa RhEbMinh Vỹ,RhEb Uumz385Rlập tứcUumz385R Uumz385Rchạy rRhEba khỏiUumz385R RhEbphòng, bWPdJvGqzóng dánRhEbg ôngRhEb Uumz385RHàn cRhEbũng khRhEbông cRhEbòn hiệnUumz385R diệRhEbn ởRhEb đó.

Anh lWPdJvGqzại tUumz385Rrở nênWPdJvGqz RhEbđơn độcWPdJvGqz trWPdJvGqzong cWPdJvGqzăn phòngWPdJvGqz WPdJvGqztập bắnWPdJvGqz WPdJvGqzlạnh Uumz385Rlẽo, mộtWPdJvGqz Uumz385Rchút gìUumz385R đWPdJvGqzó ởUumz385R tráUumz385Ri tiRhEbm đUumz385Rang RhEbnhói lêUumz385Rn RhEbtừng đợtWPdJvGqz đauUumz385R đớn.

Bước nRhEbhanh Uumz385Rra khWPdJvGqzỏi căUumz385Rn biệtUumz385R thựRhEb củaUumz385R tổUumz385R chứcUumz385R KWPdJvGqznight, WPdJvGqztrong lòngRhEb ÁRhEbi WPdJvGqzHy WPdJvGqzchợt cảmWPdJvGqz WPdJvGqzthấy vôUumz385R cWPdJvGqzùng bấtWPdJvGqz an.

Một phầnRhEb Uumz385Rlại cUumz385Rảm thấyWPdJvGqz WPdJvGqzân hWPdJvGqzận vWPdJvGqzì cácWPdJvGqzh WPdJvGqzcư xWPdJvGqzử WPdJvGqzxa cáUumz385Rch WPdJvGqzvừa Uumz385Rrồi vớiRhEb MiUumz385Rnh Vỹ.

Nhưng chỉUumz385R RhEbcần WPdJvGqzở WPdJvGqzbên Uumz385Ranh, cUumz385Rô đãWPdJvGqz quêRhEbn cWPdJvGqzách RhEbtự Uumz385Rmình đWPdJvGqzứng dậy,WPdJvGqz quêUumz385Rn cWPdJvGqzách tựWPdJvGqz bảoRhEb WPdJvGqzvệ WPdJvGqzchính mìnWPdJvGqzh… vàRhEb quênUumz385R cảUumz385R cWPdJvGqzách làmUumz385R tổnRhEb WPdJvGqzthương nRhEbgười khác.

Bước nhRhEbanh trRhEbên Uumz385Rcon đườngWPdJvGqz vắRhEbng vẻUumz385R, RhEbÁi HRhEby cứUumz385R RhEbthế Uumz385Rchìm vàoRhEb nhữngRhEb dòngRhEb suWPdJvGqzy tưUumz385R WPdJvGqzhiện tại.

Một WPdJvGqzchiếc BMRhEbW màWPdJvGqzu đenRhEb dừnRhEbg lạiWPdJvGqz trướcUumz385R mặtRhEb RhEbÁi HWPdJvGqzy, mộtWPdJvGqz độngRhEb RhEbtác nhaRhEbnh RhEbtay lUumz385Rôi WPdJvGqzmạnh cUumz385Rô WPdJvGqzvào xRhEbe, Uumz385Rấn RhEbvào ghế.

Ái RhEbHy vẫnWPdJvGqz chưWPdJvGqza kịRhEbp hUumz385Riểu chuUumz385Ryện gWPdJvGqzì đaUumz385Rng xảyRhEb raWPdJvGqz, cảUumz385R ngườiRhEb hoWPdJvGqzàn toàRhEbn mấtRhEb đUumz385Ri cảWPdJvGqzm giác,WPdJvGqz cUumz385Rhợt mộtUumz385R chiếcUumz385R WPdJvGqzkhăn đượcUumz385R đưaUumz385R RhEblên bịRhEbt cWPdJvGqzhặt miệngRhEb cUumz385Rô lạWPdJvGqzi, mWPdJvGqzặc cRhEbho Uumz385Rcô Uumz385Rra WPdJvGqzsức đWPdJvGqzẩy bàWPdJvGqzn WPdJvGqztay đanWPdJvGqzg ấnRhEb WPdJvGqzmạnh chiếcWPdJvGqz khRhEbăn RhEbkia ra.

1s…

2s…

Trước mắUumz385Rt ÁiRhEb HUumz385Ry bỗnRhEbg RhEbtrở nWPdJvGqzên mờUumz385R nUumz385Rhạt, cảUumz385R ngườiUumz385R rơiUumz385R vRhEbào trạnWPdJvGqzg WPdJvGqzthái WPdJvGqzmệt Uumz385Rmỏi, hàngRhEb Uumz385Rmi dRhEbài cUumz385Rứ từRhEb từUumz385R rWPdJvGqzũ xWPdJvGqzuống, chRhEbe khuấtUumz385R đWPdJvGqzôi mắRhEbt màUumz385Ru RhEbnâu tronWPdJvGqzg sáng.

Bàn RhEbtay kiUumz385Ra Uumz385Rcũng dUumz385Rần RhEbthả lỏWPdJvGqzng, chiếRhEbc RhEbkhăn RhEbcũng đượcRhEb nâRhEbng lRhEbên, mộtRhEb nRhEbụ cườUumz385Ri nửaRhEb RhEbmiệng WPdJvGqzquen thUumz385Ruộc hiệnUumz385R trWPdJvGqzên khuWPdJvGqzôn mặtRhEb củaWPdJvGqz kẻUumz385R WPdJvGqzđang ngWPdJvGqzồi kềWPdJvGqz Uumz385Rcận RhEbbên cô.

“Làm tốtWPdJvGqz lắmRhEb.” BànUumz385R Uumz385Rtay RhEbngười ấyUumz385R Uumz385Rvuốt nhWPdJvGqzẹ Uumz385Rmái RhEbtóc củaWPdJvGqz ÁiUumz385R HRhEby, nụRhEb cRhEbười độWPdJvGqzc đoánRhEb kiRhEba nWPdJvGqzgày cUumz385Ràng WPdJvGqztrở nênWPdJvGqz rõUumz385R nRhEbét hơnUumz385R baRhEbo giờRhEb hUumz385Rết. “CuốiRhEb RhEbcùng cũnUumz385Rg Uumz385Rđến RhEbngày này.”

Chiếc Uumz385RBMW laUumz385Ro đi…

“Điền RhEbHuân à,RhEb Uumz385Rxin lỗUumz385Ri aUumz385Rnh, nhưngWPdJvGqz ngưRhEbời RhEbem tRhEbhật sựWPdJvGqz yêWPdJvGqzu lRhEbà MinRhEbh Vỹ.”WPdJvGqz MUumz385Rột giọnUumz385Rg nUumz385Rói nUumz385Rhẹ nhàngRhEb Uumz385Rcất lêRhEbn, bàRhEbn taRhEby nhRhEbỏ nhWPdJvGqzắn WPdJvGqzđang đặRhEbt nhẹWPdJvGqz lêUumz385Rn tWPdJvGqzay WPdJvGqzĐiền HuUumz385Rân, gươRhEbng Uumz385Rmặt trắngWPdJvGqz hồngWPdJvGqz Uumz385Rtừ RhEbphía RhEbbên kiUumz385Ra đangRhEb nởUumz385R mộtUumz385R nụUumz385R WPdJvGqzcười gượWPdJvGqzng gạo.

“Em… cRhEbhọn hắnRhEb? NgườiUumz385R Uumz385Rmà eRhEbm khônRhEbg cRhEbó quyềUumz385Rn đượWPdJvGqzc Uumz385Ryêu sRhEbao?” CâuRhEb tUumz385Rrả lUumz385Rời kRhEbia khRhEbiến tráRhEbi tUumz385Rim ĐiềnUumz385R HuânWPdJvGqz nhUumz385Rư RhEbngừng đậRhEbp, đôRhEbi Uumz385Rmôi WPdJvGqzkhó kRhEbhăn lUumz385Rắm mớUumz385Ri thốtWPdJvGqz WPdJvGqzra đượcWPdJvGqz nWPdJvGqzhững cRhEbâu hỏiWPdJvGqz Uumz385Rnghi hoặc.

Năm năm…

Một quãnWPdJvGqzg thWPdJvGqzời giaRhEbn quáRhEb dWPdJvGqzài RhEbcho mộtUumz385R mUumz385Rối WPdJvGqztình đơUumz385Rn phưWPdJvGqzơng, qRhEbuá ngRhEbắn cWPdJvGqzho RhEbnhững khoảRhEbnh RhEbkhắc đượcWPdJvGqz gầnUumz385R WPdJvGqzbên cạnUumz385Rh ngườiUumz385R coWPdJvGqzn gáiRhEb ấy.

Điền HUumz385Ruân đUumz385Rã luRhEbôn dRhEbõi thRhEbeo Uumz385Rduy nhấtUumz385R mRhEbột bóRhEbng WPdJvGqzhình, âWPdJvGqzm thRhEbầm đWPdJvGqzem đếWPdJvGqzn cUumz385Rho nUumz385Rgười coUumz385Rn Uumz385Rgái Uumz385Rmà mRhEbình yêUumz385Ru thUumz385Rương Uumz385Rnhững Uumz385Rgì tốWPdJvGqzt đẹpRhEb nhất.

Chỉ cầWPdJvGqzn trênRhEb gưUumz385Rơng RhEbmặt kiUumz385Ra nRhEbở mộtUumz385R WPdJvGqznụ Uumz385Rcười hạnhUumz385R WPdJvGqzphúc, WPdJvGqzĐiền HuWPdJvGqzân cWPdJvGqzó thWPdJvGqzể đánhRhEb đốRhEbi tấtRhEb cWPdJvGqzả đểWPdJvGqz giRhEbữ nụWPdJvGqz cWPdJvGqzười ấUumz385Ry mãWPdJvGqzi mãiUumz385R hWPdJvGqziện diệnRhEb tWPdJvGqzrên đôiRhEb môRhEbi xinWPdJvGqzh xắnUumz385R ấy,RhEb thậUumz385Rm WPdJvGqzchí RhEbđánh đUumz385Rổi Uumz385Rcả siUumz385Rnh mệnhRhEb cWPdJvGqzủa chínRhEbh mình.

Nhưng đápRhEb lUumz385Rại tìnRhEbh cảUumz385Rm chânWPdJvGqz RhEbthành RhEbấy, WPdJvGqzchỉ làWPdJvGqz WPdJvGqzhai từWPdJvGqz “xinWPdJvGqz lỗi”Uumz385R vôRhEb cùUumz385Rng ngắnUumz385R gọnWPdJvGqz, đủUumz385R Uumz385Rsức dậpWPdJvGqz tắRhEbt Uumz385Rtia hWPdJvGqzy vọnUumz385Rg cuRhEbối cùWPdJvGqzng troWPdJvGqzng trUumz385Rái tiUumz385Rm đaWPdJvGqzng Uumz385Rkhông ngừnUumz385Rg thổnUumz385R RhEbthức kia.

“Em khôngRhEb Uumz385Rtin cảWPdJvGqz chUumz385Ra Uumz385Rvà RhEbdì đUumz385Rều khôngWPdJvGqz chấpWPdJvGqz nhậUumz385Rn tìnRhEbh cảmRhEb cUumz385Rủa WPdJvGqzem Uumz385Rvà MinWPdJvGqzh VWPdJvGqzỹ, nêWPdJvGqzn Uumz385Rem thậtUumz385R RhEbsự Uumz385Rrất xWPdJvGqzin lỗiUumz385R.” CRhEbô WPdJvGqzgái kiWPdJvGqza vẫnUumz385R giữWPdJvGqz nRhEbụ cườiUumz385R WPdJvGqzhối lỗUumz385Ri trUumz385Rên mWPdJvGqzôi, gươngUumz385R mWPdJvGqzặt thoánRhEbg cWPdJvGqzhút Uumz385Re nUumz385Rgại nhìWPdJvGqzn ĐiềnUumz385R Huân.

Xin lỗi…Uumz385R xiRhEbn lỗi…

Dường nRhEbhư cWPdJvGqzô gáiRhEb kiWPdJvGqza khWPdJvGqzông hềUumz385R đểRhEb ýUumz385R đếnRhEb mỗWPdJvGqzi lầRhEbn lặpWPdJvGqz lạiUumz385R haUumz385Ri từRhEb “xWPdJvGqzin lỗi”RhEb, trUumz385Rái tUumz385Rim củaRhEb kẻWPdJvGqz WPdJvGqzbại RhEbtrận trướRhEbc mặWPdJvGqzt lRhEbại càngWPdJvGqz RhEbđau hơn.

Nếu chỉRhEb RhEbcần xiUumz385Rn lỗi,WPdJvGqz Uumz385Rthì tạiRhEb saUumz385Ro lạUumz385Ri đặtRhEb rRhEba phUumz385Ráp luậtRhEb làWPdJvGqzm gì?

Điền HuânUumz385R kWPdJvGqzhông RhEbnói Uumz385Rgì, lặnRhEbg lẽUumz385R WPdJvGqzquay ngườiRhEb bướcRhEb WPdJvGqzđi. VốRhEbn WPdJvGqzdĩ… khôUumz385Rng thểWPdJvGqz nWPdJvGqzíu kWPdJvGqzéo đượcUumz385R nRhEbữa, vWPdJvGqzì WPdJvGqzkhông RhEbhề cWPdJvGqzó Uumz385Rbắt RhEbđầu… nêWPdJvGqzn RhEbĐiền HuânWPdJvGqz kUumz385Rhông đượcRhEb quyềWPdJvGqzn đWPdJvGqzược nRhEbíu kéRhEbo hRhEbai chữRhEb WPdJvGqz“tình yêu”Uumz385R thRhEbiêng lUumz385Riêng ấy.

Trái tRhEbim cứRhEb mỗiUumz385R lúcWPdJvGqz mộtUumz385R Uumz385Rthắt lạiWPdJvGqz thWPdJvGqzeo WPdJvGqztừng bướcUumz385R RhEbchân, đọWPdJvGqzng lạiRhEb nhữngWPdJvGqz vếtWPdJvGqz thươWPdJvGqzng lòngWPdJvGqz quáUumz385R lớn.

Điền HuRhEbân thậtUumz385R sRhEbự WPdJvGqzkhông đủRhEb WPdJvGqzcao thượngRhEb đếnWPdJvGqz mứcRhEb đUumz385Rứng yênWPdJvGqz lặnRhEbg WPdJvGqzlẽ dõiRhEb tRhEbheo cRhEbô gáiWPdJvGqz ấWPdJvGqzy Uumz385Rmãi mWPdJvGqzãi, Uumz385Rvà WPdJvGqzcũng kRhEbhông tRhEbhể nàUumz385Ro cRhEbhúc phúRhEbc cRhEbho Uumz385Rmối tìnUumz385Rh huUumz385Ryết tWPdJvGqzhống cấmUumz385R kRhEbỵ Uumz385Rấy được.

Tại saWPdJvGqzo lạiRhEb lWPdJvGqzà MiRhEbnh Vỹ?

Có nhấtUumz385R thiWPdJvGqzết pWPdJvGqzhải Uumz385Ryêu chínhWPdJvGqz RhEbanh tUumz385Rrai RhEbcủa mìRhEbnh không?

Trước mRhEbắt ĐiềnWPdJvGqz HUumz385Ruân chWPdJvGqzỉ cWPdJvGqzòn lWPdJvGqzưu lạiWPdJvGqz mộtUumz385R mRhEbàu đeUumz385Rn đaUumz385Ru đớnUumz385R cWPdJvGqzùng Uumz385Rcực, ánhUumz385R mWPdJvGqzắt đRhEbang cRhEbhứa đựnRhEbg nhữngRhEb tiWPdJvGqza RhEbnhìn oRhEbán hậRhEbn, từngWPdJvGqz tUumz385Rừ từngRhEb WPdJvGqzchữ đượcWPdJvGqz gằRhEbn xuốnRhEbg mộtWPdJvGqz cáchWPdJvGqz mỉaWPdJvGqz mai.

“Thy ThyUumz385R, RhEbem chấpUumz385R nhậnWPdJvGqz WPdJvGqzăn WPdJvGqztrái cWPdJvGqzấm, chRhEbứ kUumz385Rhông chấpWPdJvGqz nhậUumz385Rn WPdJvGqztôi sao?”

“Chúc pRhEbhúc WPdJvGqzcho mốiRhEb tRhEbình cấUumz385Rm kỵUumz385R Uumz385Rcủa em…

… anUumz385Rh khônRhEbg lRhEbàm được.”

“Đến RhEbkhi nàoUumz385R RhEbanh mớRhEbi chUumz385Rịu lênRhEb kWPdJvGqzế hoạchUumz385R WPdJvGqzđây?” MUumz385Rột giọngRhEb RhEbnữ cấRhEbt lWPdJvGqzên, đôiUumz385R RhEbmắt hướWPdJvGqzng RhEbvề Uumz385Rphía ÁUumz385Ri Uumz385RHy Uumz385Rđang nhắmRhEb nghiềnRhEb WPdJvGqzđôi mắRhEbt, Uumz385Rcả haUumz385Ri tRhEbay bịRhEb trRhEbói chặtWPdJvGqz RhEbở phíaWPdJvGqz sUumz385Rau đaUumz385Rng Uumz385Rtựa RhEbvào tưWPdJvGqzờng aWPdJvGqzn giấc.

“Kế hoRhEbạch Uumz385Rvẫn đaRhEbng thựcRhEb hiệnRhEb đấyWPdJvGqz thôi.Uumz385R” NgRhEbười bWPdJvGqzên kiRhEba nhWPdJvGqzún nhUumz385Rún vaRhEbi, tRhEbhờ ơRhEb đWPdJvGqzưa ánhUumz385R mắtUumz385R kUumz385Rhông cWPdJvGqzhút biWPdJvGqzểu cWPdJvGqzảm nhìUumz385Rn vềWPdJvGqz phíUumz385Ra WPdJvGqzÁi HUumz385Ry, ánWPdJvGqzh nhWPdJvGqzìn pUumz385Rhức tạp.

“Thực hiện?Uumz385R ĐứngRhEb WPdJvGqzyên Uumz385Rmột chỗUumz385R gọWPdJvGqzi lRhEbà tWPdJvGqzhực hiRhEbện? AWPdJvGqznh đaUumz385Rng đWPdJvGqzùa àWPdJvGqz?” CRhEbô Uumz385Rgái RhEbkia dRhEbường nhWPdJvGqzư đangRhEb mấtRhEb WPdJvGqzbình Uumz385Rtĩnh, tứcUumz385R giậnWPdJvGqz quUumz385Rát lêRhEbn, RhEbgiọng điệuWPdJvGqz vôWPdJvGqz cùngRhEb khóWPdJvGqz chịu.

“Tịnh NhiWPdJvGqz, nếuUumz385R muRhEbốn tWPdJvGqzrả thUumz385Rù RhEbthì WPdJvGqzđừng WPdJvGqznên vộUumz385Ri vàRhEbng nhUumz385Rư thế…”Uumz385R ChànUumz385Rg traRhEbi kRhEbia khoáWPdJvGqzt khoáUumz385Rt taWPdJvGqzy WPdJvGqzvới TRhEbịnh NhUumz385Ri, thRhEbật sUumz385Rự TịnhRhEb WPdJvGqzNhi đanRhEbg khiếnUumz385R hUumz385Rắn cảmWPdJvGqz tWPdJvGqzhấy cănRhEbg thUumz385Rẳng hWPdJvGqzơn troUumz385Rng viRhEbệc thWPdJvGqzực hRhEbiện kếRhEb hoạRhEbch, “…RhEb Uumz385Rcứ đểRhEb yênRhEb Uumz385Rcho bọnUumz385R chúnUumz385Rg tWPdJvGqzừ RhEbtừ cRhEbảm nhRhEbận nỗiRhEb đauRhEb kRhEbhi mấtWPdJvGqz đUumz385Ri mộtUumz385R thứUumz385R qRhEbuan trọng.”

Ái Uumz385RHy kWPdJvGqzhó chịuWPdJvGqz cựaWPdJvGqz mRhEbình, cảUumz385R thWPdJvGqzân ngưWPdJvGqzời WPdJvGqzcảm thấyUumz385R RhEbvô cùnUumz385Rg Uumz385Rđau nWPdJvGqzhức, hàngUumz385R mWPdJvGqzi dàiWPdJvGqz RhEbkhẽ lUumz385Ray độngUumz385R nRhEbhẹ, RhEbcô Uumz385Rtừ từWPdJvGqz héRhEb mởWPdJvGqz đôUumz385Ri mắt.

Khung cảnhUumz385R mờRhEb nhạtRhEb trưUumz385Rớc mắtUumz385R ÁiRhEb WPdJvGqzHy đWPdJvGqzang dầnRhEb trởRhEb nRhEbên sắcWPdJvGqz Uumz385Rnét hơn,RhEb bầWPdJvGqzu WPdJvGqzkhông khíRhEb Uumz385Rngột ngạtUumz385R Uumz385Rhiện giờRhEb kRhEbhiến côUumz385R Uumz385Rcảm tRhEbhấy khUumz385Ró thởWPdJvGqz hơnRhEb baRhEbo giờUumz385R hết.

Vẫn RhEbcòn troRhEbng trạngRhEb thUumz385Rái Uumz385Rmơ hồ,WPdJvGqz cWPdJvGqzô Uumz385Rngơ ngáWPdJvGqzc RhEbđưa Uumz385Rmắt nhWPdJvGqzìn cảnhWPdJvGqz vậtRhEb Uumz385Rxung quanh.

“Tỉnh WPdJvGqzrồi à?RhEb” MộtWPdJvGqz chấUumz385Rt giọnRhEbg Uumz385Rtrầm Uumz385Rkhàn vaWPdJvGqzng lênWPdJvGqz, mộRhEbt Uumz385Rgương mặUumz385Rt quWPdJvGqzen thuộcUumz385R lọtRhEb WPdJvGqzvào tầmUumz385R nhìnRhEb tạmUumz385R thWPdJvGqzời cUumz385Rủa ÁiUumz385R Hy.

Điền HuâUumz385Rn đanUumz385Rg cầmWPdJvGqz tRhEbrên taRhEby mộUumz385Rt Uumz385Rquả WPdJvGqztáo, bướWPdJvGqzc Uumz385Rđến trướcWPdJvGqz mUumz385Rặt ÁRhEbi HRhEby Uumz385Rvới RhEbdáng RhEbvẻ uRhEbng RhEbdung nhưRhEb chẳnUumz385Rg cRhEbó Uumz385Rchuyện gìUumz385R xảyRhEb ra.

“Này, tạiUumz385R saUumz385Ro tôiWPdJvGqz Uumz385Rlại WPdJvGqzở WPdJvGqzđây?” WPdJvGqzÁi Uumz385RHy WPdJvGqznhíu mWPdJvGqzày nhìnRhEb ĐiềnWPdJvGqz HuâUumz385Rn, haWPdJvGqzi Uumz385Rtay WPdJvGqzbị tróiWPdJvGqz chUumz385Rặt gUumz385Riờ Uumz385Rđây mớWPdJvGqzi bắUumz385Rt đầUumz385Ru Uumz385Rcảm nhậUumz385Rn đượcUumz385R cWPdJvGqzảm giácRhEb têUumz385R RhEbbuốt WPdJvGqznhờ RhEblực sUumz385Riết củRhEba dâyUumz385R Uumz385Rthừng, naRhEby WPdJvGqzlại tWPdJvGqzhêm lựcRhEb tUumz385Rác độnRhEbg củaUumz385R cUumz385Rô Uumz385Rđang cWPdJvGqzố cởiUumz385R WPdJvGqztrói lạiUumz385R khiếnRhEb nRhEbơi cWPdJvGqzổ tUumz385Ray RhEbmỗi lúRhEbc mộtWPdJvGqz WPdJvGqzđau rátRhEb hơWPdJvGqzn. “TUumz385Rên khốn,RhEb anUumz385Rh lRhEbấy quyềWPdJvGqzn gUumz385Rì RhEbmà Uumz385Rtrói tôi?”

Đối diệnRhEb vớiRhEb ánUumz385Rh nhìnWPdJvGqz rựWPdJvGqzc lửUumz385Ra củaWPdJvGqz ÁWPdJvGqzi HyUumz385R, Uumz385RĐiền Uumz385RHuân tUumz385Rhản nhiUumz385Rên cầmRhEb tWPdJvGqzrái WPdJvGqztáo trêRhEbn WPdJvGqztay đưRhEba rRhEba WPdJvGqztrước mRhEbặt RhEbcô, RhEbmột cWPdJvGqzâu hUumz385Rỏi hếUumz385Rt WPdJvGqzsức “RhEbthân thiện”Uumz385R RhEbđược thốtRhEb rRhEba vUumz385Rới giọngRhEb điRhEbệu khinRhEbh khỉnh.

“Biết đâyRhEb làRhEb gìWPdJvGqz kWPdJvGqzhông?” ĐiềRhEbn HuUumz385Rân đãRhEb chuyRhEbển RhEbsự tậpRhEb truUumz385Rng từRhEb Uumz385RÁi HUumz385Ry sUumz385Rang tWPdJvGqzrái tRhEbáo WPdJvGqzmang WPdJvGqzmột sUumz385Rắc RhEbmàu đRhEbỏ thẫRhEbm trêRhEbn taWPdJvGqzy, đôiWPdJvGqz mắtUumz385R chămRhEb chúUumz385R qWPdJvGqzuan sátUumz385R vậUumz385Rt thUumz385Rể ấy.

Đúng lUumz385Rà ngớRhEb ngẩn!

“Là RhEbtáo chứUumz385R gì?!”Uumz385R Uumz385RÁi RhEbHy lậpRhEb tứcUumz385R lRhEbên tiếWPdJvGqzng trRhEbả lờiUumz385R, vWPdJvGqzì câWPdJvGqzu hỏiWPdJvGqz củaUumz385R ĐRhEbiền HWPdJvGqzuân nWPdJvGqzgay cUumz385Rả cUumz385Ron nWPdJvGqzít bWPdJvGqza tuổiRhEb Uumz385Rcũng bUumz385Riết RhEbrõ thứRhEb Uumz385RĐiền HuânUumz385R đangUumz385R WPdJvGqzcầm tUumz385Rrên Uumz385Rtay đượcUumz385R WPdJvGqzgọi Uumz385Rlà gì.

“Sai!” MRhEbột từWPdJvGqz phêRhEb phWPdJvGqzán RhEbduy WPdJvGqznhất đượcWPdJvGqz cấtUumz385R lênUumz385R, đôiRhEb mắtWPdJvGqz RhEbvô địnhRhEb cRhEbủa Uumz385RĐiền HUumz385Ruân lưRhEbớt qWPdJvGqzua ÁWPdJvGqzi RhEbHy mộtWPdJvGqz giâyUumz385R, Uumz385Rsau đóRhEb tiếpRhEb tụcUumz385R mânRhEb Uumz385Rmê quảUumz385R tRhEbáo Uumz385Rtrên tUumz385Ray, vRhEbô thứWPdJvGqzc RhEbnói. “LàWPdJvGqz Uumz385Rtrái cấWPdJvGqzm đấy.”

“Trái Uumz385Rcấm?” WPdJvGqzCâu tRhEbrả lờiWPdJvGqz củaRhEb ĐiềnUumz385R HuâWPdJvGqzn khiRhEbến ÁiRhEb WPdJvGqzHy hếtRhEb RhEbsức ngạcRhEb nhiêRhEbn, đôWPdJvGqzi RhEbmắt côUumz385R mởRhEb Uumz385Rto WPdJvGqznhìn ĐiRhEbền HuânWPdJvGqz khôngWPdJvGqz chớpUumz385R mắt.

“Cô WPdJvGqzđã từngRhEb đượcRhEb nRhEbghe kểWPdJvGqz vềUumz385R tRhEbhứ WPdJvGqznày RhEbchưa?” Uumz385RTrên mWPdJvGqzôi ĐiềRhEbn HuânWPdJvGqz nởRhEb mộtUumz385R nRhEbụ cườiWPdJvGqz khUumz385Rinh bỉ,RhEb Uumz385Ránh RhEbmắt Uumz385Rvẫn dWPdJvGqzán chặUumz385Rt vàoUumz385R tráiWPdJvGqz táoUumz385R trênRhEb taUumz385Ry. “TrêUumz385Rn RhEbthế Uumz385Rgian này,Uumz385R RhEbcó mộUumz385Rt thUumz385Rứ đUumz385Rược Uumz385Rgọi lUumz385Rà Uumz385Rtình WPdJvGqzyêu trRhEbái cấm.”

“Anh điUumz385Rên rồiWPdJvGqz à?WPdJvGqz TrRhEbái Uumz385Rcấm rồWPdJvGqzi RhEblại Uumz385Rtình Uumz385Ryêu tWPdJvGqzrái cấm,WPdJvGqz cuốiUumz385R cùnRhEbg anRhEbh đangUumz385R lảmUumz385R nhảmRhEb cáRhEbi gìWPdJvGqz thế?”WPdJvGqz ÁWPdJvGqzi RhEbHy WPdJvGqztức giWPdJvGqzận quátRhEb vRhEbào mặtWPdJvGqz ĐiRhEbền WPdJvGqzHuân, lúWPdJvGqzc nàyUumz385R mRhEbà hRhEbắn còWPdJvGqzn cóUumz385R tUumz385Râm trạnRhEbg kRhEbể RhEbchuyện chRhEbo cWPdJvGqzô ngUumz385Rhe ư?

Sự tRhEbức Uumz385Rgiận cRhEbủa cWPdJvGqzô dườRhEbng nhưRhEb đãWPdJvGqz gầnUumz385R chạUumz385Rm WPdJvGqzđến Uumz385Rmức WPdJvGqzđỉnh điRhEbểm, RhEbnhưng lạiRhEb đWPdJvGqzột ngộtWPdJvGqz dịRhEbu xuốngRhEb saUumz385Ru câRhEbu Uumz385Rnói WPdJvGqztiếp theRhEbo củWPdJvGqza RhEbĐiền Huân.

“Minh VỹWPdJvGqz, hắnRhEb đãWPdJvGqz vướngRhEb vàoRhEb Uumz385Rtình Uumz385Ryêu trWPdJvGqzái cấm.”

Ái HUumz385Ry trWPdJvGqzòn mUumz385Rắt nhìUumz385Rn ĐiềnUumz385R WPdJvGqzHuân, khônWPdJvGqzg thểWPdJvGqz RhEbtin WPdJvGqzđược thínhRhEb giácRhEb củaRhEb mRhEbình vừRhEba tiếpWPdJvGqz tUumz385Rhu đưRhEbợc nhữngRhEb Uumz385Rgì. MiWPdJvGqznh Vỹ…WPdJvGqz tìUumz385Rnh yêUumz385Ru trUumz385Rái cấm?

Cô độtWPdJvGqz ngRhEbột lạiWPdJvGqz cảmWPdJvGqz thấyWPdJvGqz RhEbkhó tUumz385Rhở, Uumz385Rmột gươWPdJvGqzng mặUumz385Rt kháWPdJvGqzc lạiUumz385R đưWPdJvGqzợc RhEbchiếu chậmUumz385R RhEbra trướcRhEb mRhEbắt dùRhEb RhEbcho WPdJvGqzcô mớWPdJvGqzi chỉUumz385R trônWPdJvGqzg thấyWPdJvGqz côWPdJvGqz ấRhEby đượcUumz385R duRhEby nhRhEbất mRhEbột lần.

Thy ThyRhEb… MinRhEbh VỹRhEb vướngUumz385R vàWPdJvGqzo tìnhWPdJvGqz yRhEbêu tráiWPdJvGqz cấm,Uumz385R tRhEbhì câuRhEb trUumz385Rả lờUumz385Ri cuRhEbối cùUumz385Rng vàWPdJvGqz chíRhEbnh xácWPdJvGqz nhấRhEbt dĩWPdJvGqz nhiênRhEb lWPdJvGqzà TUumz385Rhy Thy.

“Cô cUumz385Ró muốnRhEb bRhEbiết khônRhEbg? NhữWPdJvGqzng gRhEbì đãRhEb xảRhEby rRhEba vớRhEbi hWPdJvGqzọ?” ĐiềnWPdJvGqz HuUumz385Rân nhìWPdJvGqzn ÁiWPdJvGqz WPdJvGqzHy cườiUumz385R khẩy,RhEb nUumz385Rhưng troRhEbng ánWPdJvGqzh mắUumz385Rt RhEblại hRhEbiện rõRhEb mộtWPdJvGqz Uumz385Rnỗi Uumz385Rcay đắngWPdJvGqz tộtRhEb cWPdJvGqzùng. “ThyRhEb TRhEbhy đãRhEb cUumz385Rhọn hắnRhEb, mWPdJvGqzà Uumz385Rkhông Uumz385Rchọn tôi.”

Lúc nàRhEby, bWPdJvGqzỗng Uumz385Rdưng ÁUumz385Ri HUumz385Ry lUumz385Rại Uumz385Rcó cảmRhEb giWPdJvGqzác đồngWPdJvGqz cảmRhEb vớiUumz385R ĐiềWPdJvGqzn HuUumz385Rân.

Không phảiUumz385R Uumz385Rlà Uumz385Rdo cUumz385Rô từngWPdJvGqz vướngRhEb vàUumz385Ro hRhEboàn cảnhRhEb ấy,Uumz385R

mà Uumz385Rlà RhEbdo WPdJvGqzánh mRhEbắt ĐiRhEbền HWPdJvGqzuân đUumz385Rã nóRhEbi lênWPdJvGqz tUumz385Rất cả.

Nỗi đUumz385Rau RhEbkia đanUumz385Rg dầnUumz385R hiUumz385Rện rõUumz385R tronUumz385Rg đWPdJvGqzôi mắRhEbt manRhEbg mộWPdJvGqzt RhEbmàu đeRhEbn đậmUumz385R nhưWPdJvGqz táchWPdJvGqz cWPdJvGqzafe đWPdJvGqzắng củRhEba ĐiềnRhEb HuâRhEbn, vUumz385Rết thUumz385Rương lònRhEbg kUumz385Rhông nhữngRhEb khônRhEbg hềUumz385R phUumz385Rai nhạt…Uumz385R thRhEbậm chRhEbí cònRhEb trởUumz385R nênRhEb đUumz385Rau đớnUumz385R hơnRhEb Uumz385Rbao giờUumz385R hết.

“Tôi Uumz385Rđã gRhEbiết TRhEbhy ThWPdJvGqzy.” ÁWPdJvGqzi HRhEby vẫnUumz385R chưUumz385Ra kUumz385Rịp WPdJvGqzmở lờWPdJvGqzi tRhEbhì giọngWPdJvGqz nóiWPdJvGqz gấpUumz385R gáRhEbp RhEbcủa ĐiềnUumz385R HuânUumz385R lạiWPdJvGqz vaWPdJvGqzng lên,Uumz385R chấUumz385Rt RhEbgiọng kWPdJvGqzhông chútRhEb biUumz385Rểu cảm.

À, thWPdJvGqzì rUumz385Ra hUumz385Rắn RhEbđã gWPdJvGqziết ThWPdJvGqzy TUumz385Rhy nêWPdJvGqzn hắnWPdJvGqz mớRhEbi đaWPdJvGqzu kUumz385Rhổ vàUumz385R dằnRhEb vWPdJvGqzặt WPdJvGqznhư thế!

Khoan đRhEbã, hìRhEbnh Uumz385Rnhư đaUumz385Rng cóWPdJvGqz chúWPdJvGqzt nhầmWPdJvGqz lẫUumz385Rn gRhEbì WPdJvGqzđó ởUumz385R đâyRhEb! NUumz385Rgười giếtUumz385R TRhEbhy TRhEbhy làWPdJvGqz bRhEbà HànWPdJvGqz cUumz385Rơ mà.

“Không pWPdJvGqzhải làWPdJvGqz mWPdJvGqzẹ MiRhEbnh RhEbVỹ giếtRhEb TUumz385Rhy ThRhEby sao?”RhEb Uumz385RCô bấtRhEb Uumz385Rgiác Uumz385Rnhích vRhEbề phíRhEba RhEbsau mộtRhEb Uumz385Rchút, Uumz385Rcau mWPdJvGqzày nhWPdJvGqzìn ĐRhEbiền HuâWPdJvGqzn ngRhEbhi hoặc.

“Đúng, làRhEb Uumz385Rbà tWPdJvGqza giết!”RhEb ĐiềnWPdJvGqz HuânUumz385R vẫnWPdJvGqz cRhEbhú Uumz385Rtâm WPdJvGqzvào tráiUumz385R tUumz385Ráo trêUumz385Rn tUumz385Ray, môWPdJvGqzng WPdJvGqzlung WPdJvGqztrả lời.

“Thế tạiRhEb Uumz385Rsao anWPdJvGqzh lạiRhEb bảUumz385Ro anRhEbh giếRhEbt RhEbThy WPdJvGqzThy?” ĐWPdJvGqzúng làRhEb tênWPdJvGqz kWPdJvGqzhó hUumz385Riểu, càWPdJvGqzng hỏWPdJvGqzi RhEbthì lạiWPdJvGqz càngWPdJvGqz rối!

Cô bắtUumz385R đầuUumz385R mUumz385Rất bìUumz385Rnh tĩnh…

“Bà Uumz385Rta trựcUumz385R tiếpUumz385R gRhEbiết TUumz385Rhy ThyRhEb, Uumz385Rcòn Uumz385Rtôi lWPdJvGqzà kWPdJvGqzẻ gUumz385Rián tiếp…”WPdJvGqz ThêmUumz385R mộtWPdJvGqz câuUumz385R trảWPdJvGqz lờiUumz385R hếtRhEb RhEbsức thRhEbản nhiêUumz385Rn, độUumz385Rt ngộtUumz385R ĐUumz385Riền HuâUumz385Rn ngướcWPdJvGqz lênUumz385R RhEbnhìn thẳngWPdJvGqz vàoRhEb mRhEbặt WPdJvGqzÁi RhEbHy, WPdJvGqznở mộtUumz385R nụWPdJvGqz cườiUumz385R xảoRhEb trá,WPdJvGqz “…RhEb côWPdJvGqz còRhEbn gRhEbì thắUumz385Rc mắcUumz385R tWPdJvGqzhì hUumz385Rỏi hếUumz385Rt Uumz385Rđi, tôiRhEb RhEbsẵn RhEbsàng tRhEbrả lời,WPdJvGqz WPdJvGqzxem nhưRhEb đUumz385Ró lRhEbà âWPdJvGqzn hUumz385Ruệ tôRhEbi tặngRhEb Uumz385Rcho cWPdJvGqzô trướcWPdJvGqz WPdJvGqzkhi chết.”

“Này, WPdJvGqzăn nóiWPdJvGqz RhEbcho cẩWPdJvGqzn thận,Uumz385R WPdJvGqzanh RhEbbảo aRhEbi chết?”Uumz385R Uumz385RÁi WPdJvGqzHy lạWPdJvGqzi mộRhEbt lầUumz385Rn Uumz385Rnữa khôWPdJvGqzng k

ì

m đượcUumz385R mRhEbà qWPdJvGqzuát vàoWPdJvGqz mặRhEbt ĐRhEbiền HuâWPdJvGqzn, đUumz385Rôi mắUumz385Rt Uumz385Rtrong sánUumz385Rg kiWPdJvGqza cũWPdJvGqzng trừngUumz385R lêWPdJvGqzn oánWPdJvGqz hận.

“Tôi khônWPdJvGqzg đảmWPdJvGqz bRhEbảo RhEbai sẽWPdJvGqz chết…”Uumz385R ĐiWPdJvGqzền HuânRhEb nhúRhEbn nUumz385Rhún vWPdJvGqzai, gươnRhEbg mUumz385Rặt vẫWPdJvGqzn bìnWPdJvGqzh tUumz385Rĩnh mộWPdJvGqzt cácRhEbh RhEbkỳ lạ.RhEb “…Uumz385R WPdJvGqzba tiếWPdJvGqzng WPdJvGqznữa, Uumz385Rnơi nàUumz385Ry sẽWPdJvGqz biWPdJvGqzến thànRhEbh Uumz385Rtro bụi.”

Ba Uumz385Rtiếng? Uumz385RTro bụi?

Sao hôRhEbm nRhEbay cUumz385Rái tênUumz385R tâmWPdJvGqz thầWPdJvGqzn nàRhEby lạRhEbi WPdJvGqznói toRhEbàn nhRhEbững điềuWPdJvGqz khRhEbó hiểuRhEb, mRhEbột lWPdJvGqzần nữRhEba côRhEb RhEblại pRhEbhải RhEbcất tUumz385Riếng hỏi.

“Ý aRhEbnh lRhEbà gì?”RhEb CảRhEb ngườiUumz385R Uumz385RÁi RhEbHy RhEbbắt đầUumz385Ru ruWPdJvGqzn lRhEbên, nóiUumz385R chuWPdJvGqzyện vUumz385Rới Uumz385Rtên RhEbnày qUumz385Ruả thậtRhEb tUumz385Riêu haRhEbo nhiềuRhEb sUumz385Rức lựcWPdJvGqz WPdJvGqzkhông thểRhEb tRhEbưởng. “AnWPdJvGqzh địWPdJvGqznh pUumz385Rhá huRhEbỷ cUumz385Rhỗ nàUumz385Ry à?”

Hít WPdJvGqzthở, hWPdJvGqzít thởWPdJvGqz nUumz385Rào… bUumz385Rình tĩnh,RhEb bìnWPdJvGqzh Uumz385Rtĩnh nào…WPdJvGqz cUumz385Rô đRhEbang cốRhEb gắWPdJvGqzng điềUumz385Rm tĩnWPdJvGqzh RhEbhết sứUumz385Rc WPdJvGqzcó thểUumz385R đểRhEb khônRhEbg cóUumz385R thêmRhEb bấtRhEb WPdJvGqzcứ hàUumz385Rnh WPdJvGqzđộng nUumz385Rào qRhEbuá kíchWPdJvGqz WPdJvGqzđộng nữa.

“Bingo! TôiUumz385R đWPdJvGqzã đặtWPdJvGqz bUumz385Rom WPdJvGqzxung qRhEbuanh nơWPdJvGqzi nàyUumz385R rWPdJvGqzồi…” ĐiềnUumz385R HuâRhEbn đưaWPdJvGqz WPdJvGqztrái WPdJvGqztáo WPdJvGqzkia WPdJvGqzlên miệngUumz385R, cUumz385Rắn mộtRhEb RhEbmiếng, tiếpUumz385R tụcUumz385R nóUumz385Ri RhEbvới vRhEbẻ khWPdJvGqzinh đời,WPdJvGqz RhEb“… sWPdJvGqzớm thôi!”

“Tránh ra.”Uumz385R HWPdJvGqzạo ThầRhEbn xônRhEbg vUumz385Rào toUumz385Rà bUumz385Riệt thựRhEb lộngUumz385R lRhEbẫy RhEbcủa tổUumz385R chứcWPdJvGqz KnighWPdJvGqzt, WPdJvGqzgạt mWPdJvGqzạnh đáUumz385Rm WPdJvGqzcận vRhEbệ trướcRhEb mUumz385Rặt sUumz385Rang mộtWPdJvGqz bêRhEbn, quRhEbát lớnRhEb. “LậpUumz385R tUumz385Rức gọiWPdJvGqz HRhEbàn MUumz385Rinh VỹRhEb RhEbra Uumz385Rđây chWPdJvGqzo tôi!”

“Chuyện gì?WPdJvGqz” MRhEbinh VỹUumz385R cắtWPdJvGqz Uumz385Rngang lờiRhEb Uumz385Rnói Uumz385Rcủa HạoRhEb ThầnWPdJvGqz, vẫRhEbn làWPdJvGqz cáiWPdJvGqz giọngRhEb điệuRhEb lạnhWPdJvGqz lùngUumz385R vốnUumz385R có.

“Ung duRhEbng quRhEbá nhUumz385Rỉ? ĐiềnUumz385R HuânRhEb RhEbbắt ÁRhEbi RhEbHy đWPdJvGqzi rồi!”Uumz385R RhEbHạo ThRhEbần dườnWPdJvGqzg nhưUumz385R đaRhEbng rơiWPdJvGqz vàRhEbo RhEbtrạng tRhEbhái hoảWPdJvGqzng loUumz385Rạn, RhEbđôi mWPdJvGqzắt phứRhEbc tUumz385Rạp cWPdJvGqzăng tRhEbhẳng nhìnRhEb anhRhEb, gUumz385Rấp gWPdJvGqzáp lênWPdJvGqz tiếng.

“Khi nào?”RhEb WPdJvGqzTừ phUumz385Ría bêRhEbn RhEbkia dườngWPdJvGqz nhưWPdJvGqz WPdJvGqzđã cUumz385Ró phRhEbản ứUumz385Rng, bướcWPdJvGqz WPdJvGqzchân củaUumz385R Uumz385Ranh bắtWPdJvGqz đầRhEbu nhaRhEbnh hWPdJvGqzơn, anWPdJvGqzh Uumz385Rbước đếnRhEb nắmRhEb Uumz385Rlấy RhEbcổ áUumz385Ro WPdJvGqzcủa HạWPdJvGqzo TWPdJvGqzhần xốcUumz385R lênUumz385R, gằnWPdJvGqz giọUumz385Rng. RhEb“Ở đâu?”

Hạo ThầnWPdJvGqz RhEbcũng khônUumz385Rg đểUumz385R yRhEbên Uumz385Rcho MiUumz385Rnh VỹRhEb làUumz385Rm RhEbcàn nhRhEbư thếUumz385R, đưaUumz385R tWPdJvGqzay đẩyUumz385R mạnhRhEb aRhEbnh rWPdJvGqza, sửUumz385Ra lạiRhEb cRhEbổ WPdJvGqzáo, cWPdJvGqzậu tứcWPdJvGqz giậRhEbn WPdJvGqzquát lên.

“Là nơiUumz385R từnUumz385Rg WPdJvGqzxảy WPdJvGqzra ánWPdJvGqz mạngUumz385R Uumz385Rcủa ThUumz385Ry Thy!”

Chap 36

Bước điUumz385R cWPdJvGqzùng tUumz385Rử thần

“Tên RhEbkhốn kiRhEba, anWPdJvGqzh địnhRhEb lUumz385Ràm gWPdJvGqzì vậyUumz385R hUumz385Rả? ĐặtRhEb bUumz385Rom lRhEbà thếWPdJvGqz nàUumz385Ro?” NgUumz385Ray saWPdJvGqzu RhEbcâu trảRhEb lờiRhEb hếtWPdJvGqz sứcUumz385R thảnWPdJvGqz nhRhEbiên củaRhEb Uumz385RĐiền HuânRhEb, ÁiWPdJvGqz RhEbHy kRhEbhông tRhEbhể kWPdJvGqzhông mấtWPdJvGqz bìnhRhEb tĩnh,Uumz385R cRhEbả ngườiWPdJvGqz Uumz385Rcô Uumz385Rrun lRhEbên từWPdJvGqzng đợWPdJvGqzt, đôiWPdJvGqz Uumz385Rmắt oánUumz385R WPdJvGqzhận cWPdJvGqzhiếu tWPdJvGqzhẳng vàRhEbo kẻUumz385R đaWPdJvGqzng tWPdJvGqzỏ tUumz385Rhái độUumz385R “WPdJvGqzbất cầnUumz385R đờiRhEb” trướcUumz385R mặt.

“Đây RhEbchỉ làWPdJvGqz RhEbmột pWPdJvGqzhần Uumz385Rtrong kRhEbế hoWPdJvGqzạch RhEbcủa tUumz385Rôi, RhEbnếu RhEbcô cWPdJvGqzứ RhEbtỏ cáiUumz385R tháiUumz385R độWPdJvGqz xUumz385Rấc Uumz385Rxược đUumz385Ró thUumz385Rì ngaWPdJvGqzy cWPdJvGqzả Uumz385Rân Uumz385Rhuệ cuốiWPdJvGqz WPdJvGqzcùng Uumz385Rcũng kWPdJvGqzhông tWPdJvGqzhể thựWPdJvGqzc hiUumz385Rện đượRhEbc Uumz385Rđâu đUumz385Rấy.” ĐiềnRhEb HRhEbuân tiếpUumz385R tụcRhEb RhEbnói đềWPdJvGqzu đUumz385Rều, Uumz385Rgiọng WPdJvGqzđiệu dườnUumz385Rg nWPdJvGqzhư chẳngRhEb hềWPdJvGqz cRhEbó chúUumz385Rt bậUumz385Rn tâRhEbm vUumz385Rề WPdJvGqzÁi HUumz385Ry, RhEbchỉ tUumz385Rrả lUumz385Rời theUumz385Ro phảUumz385Rn ứng.

“Có thậtRhEb aUumz385Rnh sẽUumz385R trảWPdJvGqz lUumz385Rời mọiRhEb thắcUumz385R mắWPdJvGqzc củaRhEb tôiWPdJvGqz?” Uumz385RÁi HUumz385Ry gườmUumz385R gườmRhEb ĐiềnUumz385R Uumz385RHuân nRhEbhư WPdJvGqzthể RhEbkhông tUumz385Rin đWPdJvGqzược, cWPdJvGqzả ngườiRhEb cUumz385Rứ nhícRhEbh dầRhEbn vUumz385Rề phWPdJvGqzía saUumz385Ru chRhEbo đếnWPdJvGqz WPdJvGqzkhi tựaUumz385R hẳWPdJvGqzn RhEbvào tường.

Phía bWPdJvGqzên RhEbkia, ĐiRhEbền HuRhEbân WPdJvGqzgật nhRhEbẹ RhEbđầu, tUumz385Rrái táoWPdJvGqz kiRhEba vẫnRhEb tiếpWPdJvGqz RhEbtục đượcUumz385R đưaRhEb lWPdJvGqzên miệng.

“Anh Uumz385Rbảo Uumz385Rtôi Uumz385Rlà nWPdJvGqzguyên nhâUumz385Rn RhEbgây WPdJvGqzra cWPdJvGqzái chếWPdJvGqzt Uumz385Rcho cảWPdJvGqz gWPdJvGqzia đìnhWPdJvGqz tôiRhEb, vậyRhEb RhEbai lWPdJvGqzà ngUumz385Rười đãUumz385R giếtWPdJvGqz họ?”RhEb WPdJvGqzChất gUumz385Riọng ÁRhEbi HUumz385Ry RhEbthoáng rUumz385Run rẩy,Uumz385R côUumz385R Uumz385Rđã dWPdJvGqzồn hRhEbết Uumz385Rcan đUumz385Rảm WPdJvGqzđể đặtWPdJvGqz WPdJvGqzvào cWPdJvGqzâu hỏUumz385Ri ấy.

“Là tôi…”WPdJvGqz WPdJvGqzĐiền HuânUumz385R liếcRhEb sơUumz385R RhEbqua Uumz385Rngười Uumz385RÁi WPdJvGqzHy, Uumz385Rhời hợtWPdJvGqz đáRhEbp Uumz385Rlại, saUumz385Ru đóUumz385R RhEbđứng dậWPdJvGqzy némUumz385R mạnUumz385Rh Uumz385Rtrái táoWPdJvGqz trRhEbên tUumz385Ray xuRhEbống sàUumz385Rn, WPdJvGqz“… lUumz385Rà Uumz385Rtôi gRhEbiết đấy.”

Ái WPdJvGqzHy lWPdJvGqzặng ngườiRhEb Uumz385Rsau cRhEbâu Uumz385Rtrả lRhEbời dứtUumz385R khoátWPdJvGqz WPdJvGqzcủa Uumz385RĐiền HuâWPdJvGqzn, đôiWPdJvGqz mắtWPdJvGqz bắtRhEb đầuRhEb trởWPdJvGqz nênRhEb mờWPdJvGqz nhạt.

Kẻ đWPdJvGqzang đứngWPdJvGqz trướcWPdJvGqz Uumz385Rmặt côWPdJvGqz chínRhEbh RhEblà kRhEbẻ đãWPdJvGqz nhẫnUumz385R tRhEbâm khWPdJvGqziến cWPdJvGqzô mUumz385Rất trọnWPdJvGqz vWPdJvGqzẹn cWPdJvGqzả mRhEbột Uumz385Rgia đình!!

Đáng tRhEbrách hơRhEbn, hắRhEbn khôRhEbng hềUumz385R RhEbcó bấtUumz385R cWPdJvGqzứ mộtRhEb thWPdJvGqzái đUumz385Rộ nUumz385Rào gọUumz385Ri làRhEb hốRhEbi lỗRhEbi, thậmWPdJvGqz chWPdJvGqzí cònWPdJvGqz tUumz385Rỏ vẻUumz385R kUumz385Rênh kRhEbiệu khWPdJvGqzi nhắWPdJvGqzc RhEbđến chuyUumz385Rện này.

“Anh… anh…”WPdJvGqz ÁiWPdJvGqz Uumz385RHy Uumz385Rlúc RhEbnày khôRhEbng tUumz385Rhể Uumz385Rnào diễnRhEb WPdJvGqztả đưWPdJvGqzợc thứWPdJvGqz cUumz385Rảm Uumz385Rxúc khRhEbinh thườngWPdJvGqz vàRhEb gWPdJvGqzhê tUumz385Rởm kẻUumz385R trướWPdJvGqzc mặRhEbt, đôiUumz385R mUumz385Rôi mUumz385Rấp máyUumz385R khônRhEbg thốRhEbt nRhEbên lời.

“Sao? ChẳRhEbng phảiUumz385R côRhEb mWPdJvGqzuốn biếtUumz385R sao?”Uumz385R Uumz385RKhoé môUumz385Ri ĐWPdJvGqziền HuânUumz385R nhếchWPdJvGqz lên,Uumz385R vẫnUumz385R cUumz385Rái vẻUumz385R mặRhEbt cWPdJvGqzhán đờWPdJvGqzi ấy.

“Đồ khốn!Uumz385R AUumz385Rnh kWPdJvGqzhông phảiWPdJvGqz lUumz385Rà coRhEbn người!”RhEb RhEbÁi HWPdJvGqzy kRhEbích độngUumz385R hWPdJvGqzét RhEblên, Uumz385Rdòng lệUumz385R lăRhEbn WPdJvGqzdài tUumz385Rrên gWPdJvGqzò máRhEb, nhẹUumz385R nhànRhEbg RhEbđáp đấRhEbt RhEbmột giọtUumz385R pWPdJvGqzha lêUumz385R RhEbtinh RhEbtuý kRhEbết hợpUumz385R giữaWPdJvGqz nỗiWPdJvGqz đUumz385Rau WPdJvGqzvà thùRhEb RhEbhận. “TôiUumz385R đãRhEb Uumz385Rlàm gUumz385Rì nêWPdJvGqzn RhEbtội WPdJvGqzvới anUumz385Rh saoUumz385R? ChỉUumz385R vRhEbì tôiRhEb gRhEbiống RhEbThy ThWPdJvGqzy màUumz385R aUumz385Rnh nRhEbỡ RhEbnhẫn tRhEbâm gUumz385Riết họUumz385R saWPdJvGqzo? ĐồUumz385R máuRhEb lạnh,WPdJvGqz đồRhEb bRhEbất nhâWPdJvGqzn tính!”

“Đúng, nhưUumz385Rng tộUumz385Ri lỗiWPdJvGqz lớnUumz385R nhấtRhEb ởUumz385R cUumz385Rô khôngWPdJvGqz Uumz385Rphải lRhEbà manWPdJvGqzg gươngRhEb mặUumz385Rt giốnRhEbg WPdJvGqzThy RhEbThy củaUumz385R tUumz385Rôi…” ĐiềnWPdJvGqz HuânUumz385R đứngUumz385R Uumz385Rđối diệnRhEb vớiWPdJvGqz ÁWPdJvGqzi Uumz385RHy, tRhEbừ tWPdJvGqzừ cRhEbúi ngườiUumz385R xRhEbuống, đRhEbưa tUumz385Ray nâWPdJvGqzng mặUumz385Rt côUumz385R lênRhEb, RhEb“… mRhEbà làWPdJvGqz vìRhEb cUumz385Rô đãRhEb đượWPdJvGqzc chọnWPdJvGqz làRhEbm RhEbvợ củaUumz385R hắWPdJvGqzn. ĐoánWPdJvGqz xeUumz385Rm, cUumz385Rô Uumz385Rnghĩ RhEbkế hoạRhEbch lầnUumz385R trướcUumz385R làUumz385R WPdJvGqzdo aRhEbi đặUumz385Rt ra?”

Điền HuâUumz385Rn tiUumz385Rếp RhEbtục kềRhEb sátWPdJvGqz gUumz385Rương mặtUumz385R RhEbcủa Uumz385Rmình lạiRhEb gầnUumz385R ÁRhEbi Uumz385RHy, RhEbánh mUumz385Rắt vRhEbẫn Uumz385Rhằn nhữWPdJvGqzng tWPdJvGqzia Uumz385Rnhìn đUumz385Rau đớnRhEb nhưnRhEbg đôiRhEb mUumz385Rôi kiWPdJvGqza lạiWPdJvGqz RhEblộ rõWPdJvGqz mộtWPdJvGqz nụWPdJvGqz cườiRhEb nửaUumz385R miệng.

“Do… WPdJvGqzanh?” ÁWPdJvGqzi HRhEby caUumz385Ru mày,Uumz385R đUumz385Rôi mRhEbôi khẽUumz385R RhEbmấp máyWPdJvGqz, dĩUumz385R nRhEbhiên thRhEbứ ÁiUumz385R HRhEby nhậnUumz385R đượcWPdJvGqz làUumz385R Uumz385Rmột WPdJvGqzcái gậtUumz385R đầuUumz385R Uumz385Rdứt khoát.

“Xem rWPdJvGqza cUumz385Rô cWPdJvGqzũng Uumz385Rkhông đếnUumz385R nRhEbỗi ngốcRhEb lắRhEbm nhỉUumz385R? Uumz385RPhải, WPdJvGqzcó thểWPdJvGqz RhEbcho làRhEb tRhEbừ đầWPdJvGqzu đRhEbến cuối…”Uumz385R RhEbĐiền WPdJvGqzHuân Uumz385Rnói lấpWPdJvGqz lửUumz385Rng, kèmRhEb RhEbtheo độWPdJvGqzng WPdJvGqztác hấUumz385Rt mặtWPdJvGqz WPdJvGqzÁi RhEbHy sUumz385Rang mộWPdJvGqzt bên,Uumz385R nụRhEb cườiWPdJvGqz trUumz385Rên RhEbmôi WPdJvGqzđã hoànWPdJvGqz toànWPdJvGqz bWPdJvGqziến mRhEbất, “…WPdJvGqz RhEbtất cWPdJvGqzả mọRhEbi chuyWPdJvGqzện đềuUumz385R dRhEbo tôUumz385Ri sắpRhEb đặt.”

“Tất RhEbcả?” ÁiWPdJvGqz HRhEby nRhEbghi hoặcRhEb WPdJvGqzhỏi lạUumz385Ri thUumz385Rêm mộRhEbt lầnWPdJvGqz nữa,Uumz385R Uumz385Rnhư đểRhEb khUumz385Rẳng địWPdJvGqznh lạUumz385Ri câuWPdJvGqz nóRhEbi WPdJvGqzcủa ngườiRhEb đốiRhEb diện.

“Đúng, WPdJvGqzđể thUumz385Rực hiệnRhEb vRhEbà đảmWPdJvGqz WPdJvGqzbảo kếWPdJvGqz hoạchWPdJvGqz sWPdJvGqzẽ RhEbthành cônWPdJvGqzg đUumz385Rúng nhưWPdJvGqz nhữnUumz385Rg Uumz385Rgì tWPdJvGqzôi moUumz385Rng đợi,Uumz385R tôUumz385Ri Uumz385Rcó thUumz385Rể lUumz385Ràm tấUumz385Rt cả…”RhEb ĐôiUumz385R mắtUumz385R mônRhEbg lunUumz385Rg Uumz385Rcủa ĐiềnUumz385R HuânWPdJvGqz chợtUumz385R đổiUumz385R hUumz385Rướng nhìn,Uumz385R bànUumz385R taWPdJvGqzy đưaWPdJvGqz lêWPdJvGqzn Uumz385Rvuốt nhẹRhEb máiUumz385R tócRhEb RhEbmang mRhEbàu nWPdJvGqzâu đWPdJvGqzậm hệtWPdJvGqz nhWPdJvGqzư táUumz385Rch cUumz385Rafe sữaWPdJvGqz đặcRhEb trưUumz385Rng Uumz385Rcủa ÁiWPdJvGqz HUumz385Ry, “…WPdJvGqz RhEbcô nUumz385Rghĩ chuyệRhEbn làmRhEb giấyRhEb WPdJvGqzxét nghiệmUumz385R ADWPdJvGqzN giảRhEb đểUumz385R chứnWPdJvGqzg thựcRhEb côRhEb khôngWPdJvGqz Uumz385Rhề cUumz385Ró RhEbquan RhEbhệ huyWPdJvGqzết thốngWPdJvGqz vớiRhEb gUumz385Ria đìnWPdJvGqzh họUumz385R Uumz385RVương RhEbcó qWPdJvGqzuá kWPdJvGqzhó vớiWPdJvGqz tWPdJvGqzôi không?”

“Chuyện anRhEbh TriếWPdJvGqzt DạRhEb lênWPdJvGqz kếRhEb hoUumz385Rạch bắtRhEb Uumz385Rcóc RhEbtôi vàWPdJvGqz WPdJvGqzlàm hạiUumz385R MUumz385Rinh Vỹ…WPdJvGqz cũnWPdJvGqzg Uumz385Rlà dRhEbo anUumz385Rh?” ÁUumz385Ri HUumz385Ry bWPdJvGqzắt đầuWPdJvGqz cảmRhEb thRhEbấy choánUumz385Rg, tRhEbhật sWPdJvGqzự nhữRhEbng chuWPdJvGqzyện côWPdJvGqz WPdJvGqzvừa đượWPdJvGqzc RhEbnghe đãRhEb vưWPdJvGqzợt Uumz385Rquá sWPdJvGqzức chịWPdJvGqzu đựngWPdJvGqz RhEbcủa mình.

“Dĩ nhiWPdJvGqzên, tôRhEbi bWPdJvGqziết rõRhEb Uumz385Rtên đóUumz385R thươngWPdJvGqz yRhEbêu RhEbcô eUumz385Rm RhEbgái Uumz385Rduy nhấtRhEb củRhEba mìnUumz385Rh đếWPdJvGqzn mứcRhEb nWPdJvGqzào, nhưngRhEb hắnWPdJvGqz cũUumz385Rng cUumz385Ró mộtRhEb ngWPdJvGqzười coWPdJvGqzn gáWPdJvGqzi quaUumz385Rn trọUumz385Rng kWPdJvGqzhông kWPdJvGqzém. TiếRhEbc rằWPdJvGqzng, siUumz385Rnh mRhEbạng củWPdJvGqza ngườiWPdJvGqz cUumz385Ron gáUumz385Ri RhEbmà hắnWPdJvGqz yêuWPdJvGqz thRhEbương hơnRhEb cWPdJvGqzả côUumz385R đWPdJvGqzang nUumz385Rằm trWPdJvGqzong RhEbtay tôi…”RhEb ĐiềnUumz385R HuânUumz385R tiếpUumz385R WPdJvGqztục tRhEbhản nhWPdJvGqziên trảRhEb lời,RhEb siếWPdJvGqzt chặtWPdJvGqz bànWPdJvGqz tWPdJvGqzay đangWPdJvGqz vWPdJvGqzuốt máiWPdJvGqz tócRhEb củaRhEb ÁRhEbi Uumz385RHy, đôiUumz385R mUumz385Rắt lạiWPdJvGqz tRhEbrở RhEbvề vớiWPdJvGqz hRhEbướng nRhEbhìn WPdJvGqzvô định,Uumz385R “…RhEb nếUumz385Ru hắnWPdJvGqz WPdJvGqzvà côWPdJvGqz khônRhEbg cóWPdJvGqz qUumz385Ruan hUumz385Rệ Uumz385Ranh WPdJvGqzem cùUumz385Rng RhEbhuyết thWPdJvGqzống, WPdJvGqztất nhiêUumz385Rn kWPdJvGqzế hoạchWPdJvGqz củRhEba tUumz385Rôi sWPdJvGqzẽ đưWPdJvGqzợc tRhEbhực hiệUumz385Rn mRhEbột RhEbcách Uumz385Rhoàn hảo.”

“Nếu vậyWPdJvGqz… tRhEbôi thUumz385Rật WPdJvGqzsự làUumz385R RhEbcon gáRhEbi củaRhEb WPdJvGqznhà Uumz385Rhọ VWPdJvGqzương, RhEbvà làUumz385R eRhEbm gRhEbái củRhEba anRhEbh TriếWPdJvGqzt DạRhEb?” NhWPdJvGqzững gUumz385Riọt RhEbnước mRhEbắt đaUumz385Ru đớnRhEb xeWPdJvGqzn lẫnWPdJvGqz RhEbhạnh phRhEbúc cứRhEb thWPdJvGqzay nhaUumz385Ru chạyUumz385R dàiWPdJvGqz tWPdJvGqzrên gươUumz385Rng mặtUumz385R cWPdJvGqzủa ÁRhEbi Hy.

Ái Uumz385RHy míUumz385Rm môiUumz385R, cRhEbố gắRhEbng khWPdJvGqzông bậtRhEb kRhEbhóc thWPdJvGqzành tiWPdJvGqzếng, nhUumz385Rưng vRhEbẫn kRhEbhông thUumz385Rể giấuRhEb đượcUumz385R nhWPdJvGqzững tiếngWPdJvGqz nấcWPdJvGqz nghẹWPdJvGqzn ngào.

Thì WPdJvGqzra, đWPdJvGqzây Uumz385Rchính làUumz385R lýWPdJvGqz dWPdJvGqzo màRhEb RhEbMinh VỹRhEb khUumz385Rông muốWPdJvGqzn chWPdJvGqzo RhEbÁi WPdJvGqzHy biếtRhEb sRhEbự thật.RhEb CóRhEb lRhEbẽ aWPdJvGqznh đãRhEb nghUumz385Rĩ, cứRhEb nUumz385Rhư hiRhEbện tạiWPdJvGqz sẽRhEb WPdJvGqztốt hơn.

Tốt hơWPdJvGqzn Uumz385Rkhi Uumz385Rcô nhRhEbầm tWPdJvGqzưởng mốiUumz385R quaWPdJvGqzn hệRhEb WPdJvGqzgiữa RhEbhọ chỉUumz385R Uumz385Rlà ngWPdJvGqzười dưWPdJvGqzng Uumz385Rkhông RhEbhề cùngUumz385R cRhEbhung mộtUumz385R dònWPdJvGqzg máu…Uumz385R biếRhEbt đâuUumz385R vRhEbì lRhEbý dUumz385Ro RhEbđó, màUumz385R côUumz385R sẽRhEb RhEbsớm nguWPdJvGqzôi nRhEbgoai nỗiWPdJvGqz đRhEbau WPdJvGqzquá lRhEbớn WPdJvGqzphải gRhEbánh chịu.

Nhưng RhEbgiờ đâRhEby, ÁUumz385Ri HWPdJvGqzy Uumz385Rlại phảiUumz385R đốRhEbi diRhEbện vớiUumz385R sựRhEb thậtWPdJvGqz tàRhEbn nhẫRhEbn… rằngUumz385R WPdJvGqzchính WPdJvGqzcô làRhEb WPdJvGqznguyên nUumz385Rhân khiếUumz385Rn Uumz385Rhọ rUumz385Ra đUumz385Ri mộUumz385Rt cáchWPdJvGqz RhEbđau đớRhEbn nhRhEbư thế.

“Nhân tiệnUumz385R, cRhEbô cRhEbó biếtUumz385R trRhEbong ngườiRhEb cUumz385Rô RhEbđang manWPdJvGqzg mWPdJvGqzột nửRhEba lUumz385Rà RhEbdòng Uumz385Rmáu củRhEba WPdJvGqzai khônRhEbg?” MộtWPdJvGqz giọnRhEbg nóWPdJvGqzi khácUumz385R Uumz385Rcất lên,WPdJvGqz lUumz385Rà giRhEbọng nữ.

Ái HRhEby đưWPdJvGqza mRhEbắt Uumz385Rnhìn vUumz385Rề phRhEbía cửaRhEb phòng…Uumz385R TịnhUumz385R NUumz385Rhi khônWPdJvGqzg dừngRhEb chânRhEb tạiWPdJvGqz cUumz385Rhỗ đó,WPdJvGqz tUumz385Riếp tụUumz385Rc tUumz385Riến Uumz385Rđến gầnUumz385R cUumz385Rô vWPdJvGqzà ĐWPdJvGqziền HuâRhEbn, chấtWPdJvGqz RhEbgiọng manRhEbg đầyRhEb RhEbác RhEbý Uumz385Rvang lUumz385Rên Uumz385Rkhông WPdJvGqzchút nWPdJvGqzgần ngại.

“Mạng sốngUumz385R củaWPdJvGqz cô…RhEb đãWPdJvGqz lấyUumz385R đRhEbi Uumz385Rhơi thởRhEb cRhEbuối cùnUumz385Rg củaRhEb WPdJvGqzTriết Dạ.”

Trước mặWPdJvGqzt ÁiUumz385R RhEbHy hiệnWPdJvGqz giUumz385Rờ, mộWPdJvGqzt TịWPdJvGqznh WPdJvGqzNhi đáRhEbng yêuUumz385R Uumz385Rvà thUumz385Rân tWPdJvGqzhiện RhEbtrông tWPdJvGqzhật lạnhRhEb lUumz385Rùng vRhEbà tàWPdJvGqzn nRhEbhẫn, từRhEb WPdJvGqzgiọng nóUumz385Ri WPdJvGqzcho WPdJvGqzđến ánhWPdJvGqz nhìnWPdJvGqz đềuWPdJvGqz thUumz385Rể hiệnRhEb rõRhEb sựWPdJvGqz căRhEbm tứcWPdJvGqz WPdJvGqzvà RhEbchán ghétWPdJvGqz côUumz385R tộWPdJvGqzt cùng.

“Anh nhiềuUumz385R lUumz385Rời vớiWPdJvGqz côUumz385R Uumz385Rta WPdJvGqzthì đRhEbược gRhEbì?” TịnhRhEb NRhEbhi RhEbtức WPdJvGqzgiận quRhEbát vWPdJvGqzào mRhEbặt ĐiWPdJvGqzền HuâRhEbn, saUumz385Ru đóUumz385R lạiWPdJvGqz RhEbdành trọWPdJvGqzn ánRhEbh mắtUumz385R oáUumz385Rn hậRhEbn cUumz385Rhiếu thẳngUumz385R vWPdJvGqzào ÁiRhEb WPdJvGqzHy. “Cô!RhEb Uumz385RTrả RhEbTriết RhEbDạ lWPdJvGqzại chRhEbo tôi!”

Tịnh NUumz385Rhi đẩUumz385Ry mạnhWPdJvGqz ĐiềnUumz385R HuâWPdJvGqzn Uumz385Rsang mộtUumz385R bên,Uumz385R WPdJvGqztay cònWPdJvGqz lạiRhEb nắmRhEb lấyRhEb cổWPdJvGqz Uumz385Ráo củaUumz385R ÁiWPdJvGqz HUumz385Ry lRhEbay WPdJvGqzmạnh, kíchWPdJvGqz độngUumz385R héRhEbt lên.

“Trả RhEbanh ấyWPdJvGqz lạiUumz385R Uumz385Rcho tôRhEbi! NgWPdJvGqzười WPdJvGqznên chRhEbết đúngWPdJvGqz Uumz385Rhơn làUumz385R cRhEbô, tạiWPdJvGqz Uumz385Rsao lạiRhEb RhEblà aRhEbnh WPdJvGqzấy?” DườWPdJvGqzng nhưRhEb WPdJvGqzTịnh NhWPdJvGqzi đUumz385Rã WPdJvGqzhoàn toUumz385Ràn hiểUumz385Ru lầmRhEb vRhEbề cáiUumz385R cUumz385Rhết Uumz385Rcủa TriUumz385Rết DUumz385Rạ, rRhEba sứUumz385Rc laRhEby mạnRhEbh côRhEb RhEbhơn. RhEb“Nếu khRhEbông Uumz385Rvì côUumz385R, Uumz385Ranh TriếtWPdJvGqz WPdJvGqzDạ đãRhEb khôWPdJvGqzng Uumz385Rbị MinRhEbh Uumz385RVỹ bắRhEbn chết!”

Ái Uumz385RHy đãUumz385R rRhEbơi RhEbvào trạWPdJvGqzng WPdJvGqzthái hoàWPdJvGqzn toàUumz385Rn mRhEbất đWPdJvGqzi cảWPdJvGqzm RhEbgiác, mọiRhEb việRhEbc diWPdJvGqzễn RhEbra xuWPdJvGqzng RhEbquanh dườngWPdJvGqz nhWPdJvGqzư khRhEbông cWPdJvGqzòn sứcRhEb ảnhWPdJvGqz hưởngWPdJvGqz Uumz385Rnào cả.

Lúc nàWPdJvGqzy, tWPdJvGqzhứ RhEbduy nhấtRhEb WPdJvGqzcô cUumz385Ró tUumz385Rhể cảWPdJvGqzm nhậnWPdJvGqz đượWPdJvGqzc làRhEb vUumz385Rết thươngRhEb lòngUumz385R WPdJvGqznơi tráiRhEb tWPdJvGqzim nhỏUumz385R RhEbbé đWPdJvGqzang RhEbtuôn tràUumz385Ro mWPdJvGqzột dònWPdJvGqzg mWPdJvGqzáu… WPdJvGqznước mắtWPdJvGqz vẫnRhEb tUumz385Riếp tUumz385Rục rơiWPdJvGqz, tWPdJvGqzrái tWPdJvGqzim cũnUumz385Rg theWPdJvGqzo đWPdJvGqzó màWPdJvGqz nhWPdJvGqzỏ nWPdJvGqzhững gUumz385Riọt lUumz385Rệ máu.

Trước mắUumz385Rt ÁiWPdJvGqz RhEbHy tốiUumz385R dầUumz385Rn, tốiUumz385R dầnWPdJvGqz… saWPdJvGqzu đóUumz385R RhEbđôi mắtWPdJvGqz WPdJvGqzkia cWPdJvGqzũng tUumz385Rừ từRhEb nhắmWPdJvGqz ngUumz385Rhiền lạiUumz385R, pWPdJvGqzhó mặcRhEb mọiUumz385R tWPdJvGqzhứ chWPdJvGqzo WPdJvGqzthời gian.

Tịnh NhWPdJvGqzi vUumz385Rẫn khWPdJvGqzông hềUumz385R bậnWPdJvGqz Uumz385Rtâm WPdJvGqzđến chuyệUumz385Rn cWPdJvGqzô đãWPdJvGqz ngấRhEbt điWPdJvGqz tUumz385Rừ WPdJvGqzlúc nàUumz385Ro, vWPdJvGqzẫn kícUumz385Rh độngWPdJvGqz tiếpWPdJvGqz tụcUumz385R lRhEbay Uumz385Rngười ÁiRhEb HyUumz385R, trênRhEb gUumz385Rò mUumz385Rá cũnRhEbg lănRhEb Uumz385Rdài mUumz385Rột dòRhEbng WPdJvGqzlệ caWPdJvGqzy đắng.

“Cô Uumz385Rta ngấRhEbt rồiUumz385R, Uumz385Rem lWPdJvGqzàm vậyUumz385R thìUumz385R đượcUumz385R gUumz385Rì?” ĐiềWPdJvGqzn HuUumz385Rân thRhEbờ WPdJvGqzơ nhìWPdJvGqzn cUumz385Rảnh tưRhEbợng tRhEbrước mắRhEbt, cháRhEbn WPdJvGqznản hỏi.

“Tên MinWPdJvGqzh VRhEbỹ ấy,WPdJvGqz kRhEbhi nàoRhEb WPdJvGqzhắn đếnUumz385R?” Uumz385RTịnh NhUumz385Ri buônWPdJvGqzg WPdJvGqztay rUumz385Ra WPdJvGqzkhỏi nUumz385Rgười ÁiUumz385R HRhEby, đểWPdJvGqz mặcWPdJvGqz tWPdJvGqzhân WPdJvGqzhình nhỏWPdJvGqz bWPdJvGqzé kiUumz385Ra tiếpRhEb Uumz385Rđất, quWPdJvGqzay saUumz385Rng nhìUumz385Rn ĐiềnRhEb Uumz385RHuân tRhEbức giận.

“Sớm thôiRhEb.” ĐiềnUumz385R WPdJvGqzHuân lườWPdJvGqzi bUumz385Riếng trUumz385Rả lời,Uumz385R Uumz385Rlặng WPdJvGqzlẽ RhEbngắm nhUumz385Rìn WPdJvGqzcô RhEbgái mWPdJvGqzang khUumz385Ruôn mặtRhEb khRhEbá giUumz385Rống ThRhEby ThyWPdJvGqz, tWPdJvGqzrái tiWPdJvGqzm chợtRhEb thắtRhEb RhEblại, nhưnUumz385Rg lWPdJvGqzại nhanUumz385Rh chóngWPdJvGqz lắngWPdJvGqz xuống.

“Hắn sẽRhEb pWPdJvGqzhải trUumz385Rả giáWPdJvGqz vUumz385Rì đRhEbã hạiWPdJvGqz RhEbchết anRhEbh TriếRhEbt Dạ.”Uumz385R TịWPdJvGqznh NWPdJvGqzhi đứnWPdJvGqzg dậWPdJvGqzy, đưaWPdJvGqz taRhEby gạWPdJvGqzt nướUumz385Rc mắtRhEb, RhEbtiến vềRhEb RhEbphía cửaRhEb vớiWPdJvGqz bộWPdJvGqz dạnWPdJvGqzg vWPdJvGqzẫn toRhEbả WPdJvGqzra thứRhEb sRhEbát khíRhEb WPdJvGqzham Uumz385Rmuốn gWPdJvGqziết người.

Điền HuRhEbân cUumz385Rhuyển ánhRhEb mắUumz385Rt WPdJvGqzsang TịnRhEbh NhRhEbi, nụWPdJvGqz cườiWPdJvGqz nUumz385Rửa mUumz385Riệng đWPdJvGqzểu gWPdJvGqziả kUumz385Ria lạiRhEb xuấUumz385Rt hiệRhEbn trênUumz385R môi.

 “Em khôUumz385Rng nghRhEbi ngờUumz385R màWPdJvGqz lạUumz385Ri tWPdJvGqzin tưởngUumz385R tôWPdJvGqzi RhEbđến tWPdJvGqzhế sRhEbao, TịnWPdJvGqzh Nhi?”

*Rầm*

Một thWPdJvGqzứ âWPdJvGqzm Uumz385Rthanh vRhEba chạmUumz385R mạnUumz385Rh mộtWPdJvGqz cácWPdJvGqzh bạoRhEb lựRhEbc vaWPdJvGqzng lên,Uumz385R WPdJvGqzđồng thờiUumz385R cánhUumz385R cửWPdJvGqza củaWPdJvGqz kRhEbhu nRhEbhà mWPdJvGqzáy RhEbbỏ hoaWPdJvGqzng WPdJvGqzquen thRhEbuộc đRhEbược mởRhEb rUumz385Ra tRhEbhô bạo.

Cảnh tượngWPdJvGqz lUumz385Rúc nàyRhEb, dườngUumz385R nhưWPdJvGqz đWPdJvGqzang RhEbtái diễUumz385Rn khuWPdJvGqzng cảRhEbnh hRhEbai nămUumz385R trước…Uumz385R MUumz385Rinh RhEbVỹ đứnRhEbg trướcRhEb cRhEbửa, đôiWPdJvGqz mUumz385Rắt lạUumz385Rnh lùnUumz385Rg liWPdJvGqzếc sơWPdJvGqz cảWPdJvGqznh vRhEbật WPdJvGqzxung qRhEbuanh, nơiUumz385R nRhEbày đRhEbã thậtUumz385R sựWPdJvGqz Uumz385Rquá qUumz385Ruen thuộcUumz385R RhEbvới Uumz385Ranh… vàRhEb đếnWPdJvGqz tRhEbận Uumz385Rlúc Uumz385Rnày, WPdJvGqznó Uumz385Rcũng khôngUumz385R hềRhEb thaUumz385Ry đổi,RhEb chỉWPdJvGqz mộRhEbt khônUumz385Rg gRhEbian Uumz385Rtrống rỗngRhEb maWPdJvGqzng diệnRhEb tíRhEbch RhEbcực lớn,WPdJvGqz đồRhEbng thRhEbời đeWPdJvGqzm đUumz385Rến WPdJvGqzcho ngườiUumz385R khácUumz385R Uumz385Rcảm giWPdJvGqzác ớnWPdJvGqz Uumz385Rlạnh chRhEbạy RhEbdọc sốngWPdJvGqz lưng.

Đưa côRhEb WPdJvGqzấy đếnUumz385R nơiUumz385R này…WPdJvGqz WPdJvGqzcuối cùRhEbng ĐiềnWPdJvGqz HRhEbuân lạiRhEb Uumz385Rđịnh WPdJvGqzlàm gìUumz385R đây?

Minh VỹRhEb thRhEbật WPdJvGqzsự đaWPdJvGqzng WPdJvGqzcố gắngWPdJvGqz kìRhEbm nRhEbén nỗiRhEb lUumz385Ro RhEblắng đaRhEbng dâUumz385Rng tUumz385Rrào troWPdJvGqzng RhEblòng, mấtUumz385R TWPdJvGqzhy ThRhEby RhEbđã WPdJvGqzlà RhEbquá đủ,Uumz385R nhUumz385Rưng lRhEbần nUumz385Rày nạnRhEb nUumz385Rhân lạRhEbi làWPdJvGqz ÁiWPdJvGqz Hy…RhEb vịWPdJvGqz trUumz385Rí RhEbcô trWPdJvGqzong lòngUumz385R RhEbanh Uumz385Rcó lUumz385Rẽ cUumz385Ròn WPdJvGqzquan trọUumz385Rng hơRhEbn Uumz385RThy RhEbThy gấpRhEb ngUumz385Ràn lần!

Nhất đWPdJvGqzịnh anUumz385Rh WPdJvGqzsẽ khônWPdJvGqzg đứngRhEb yênRhEb nUumz385Rhìn kRhEbẻ Uumz385Rkhác hạiUumz385R chếtUumz385R cRhEbô Uumz385Rtrước mặtRhEb mUumz385Rình Uumz385Rnhư TRhEbhy Thy!

Nét RhEbmặt RhEbMinh RhEbVỹ vẫnWPdJvGqz tỏWPdJvGqz WPdJvGqzra điềmUumz385R tĩnRhEbh hếtUumz385R mWPdJvGqzức, nhUumz385Rưng troWPdJvGqzng WPdJvGqzđôi mắWPdJvGqzt màWPdJvGqzu RhEbhổ WPdJvGqzphách đanWPdJvGqzg Uumz385Ránh lRhEbên nhRhEbững WPdJvGqztia nRhEbhìn phứcWPdJvGqz tWPdJvGqzạp đầyRhEb đaWPdJvGqzu đớn.

Nơi lồngRhEb nUumz385Rgực anhRhEb, tráiRhEb tiRhEbm WPdJvGqzkia WPdJvGqzđang đậpUumz385R mạnhWPdJvGqz lWPdJvGqziên hUumz385Rồi, vừaWPdJvGqz gấpWPdJvGqz gáUumz385Rp vừaWPdJvGqz mạnRhEbh RhEbmẽ, tấRhEbt cảWPdJvGqz chỉUumz385R RhEbvì sựUumz385R aUumz385Rn nguRhEby củaWPdJvGqz RhEbÁi Hy.

Hạo ThầnRhEb đUumz385Rứng RhEbsau MinWPdJvGqzh Uumz385RVỹ, WPdJvGqzcũng đưUumz385Ra Uumz385Rđôi mắtRhEb dòWPdJvGqz xétRhEb mộRhEbt lưUumz385Rợt xuWPdJvGqzng quRhEbanh khunWPdJvGqzg cảnWPdJvGqzh trướcRhEb mắt,Uumz385R đây…RhEb RhEblà Uumz385Rnơi đãWPdJvGqz từngUumz385R RhEbtước đRhEbi siRhEbnh mạnWPdJvGqzg cWPdJvGqzủa RhEbđứa eRhEbm gáiUumz385R Uumz385Rđáng WPdJvGqzyêu WPdJvGqzmà WPdJvGqzcậu WPdJvGqzhết mựcRhEb yUumz385Rêu thương.

Cả WPdJvGqzngười HUumz385Rạo RhEbThần kUumz385Rhẽ Uumz385Rrun lênWPdJvGqz, nUumz385Rhưng WPdJvGqzsau WPdJvGqzđó lạiWPdJvGqz đWPdJvGqzược vWPdJvGqzẻ bUumz385Rề nWPdJvGqzgoài mUumz385Rạnh mẽWPdJvGqz chWPdJvGqze khuất.

Người coRhEbn gáiWPdJvGqz ấy,WPdJvGqz bảUumz385Rn RhEbsao củaWPdJvGqz RhEbThy RhEbThy, mWPdJvGqzột lầnRhEb nữWPdJvGqza lRhEbại tUumz385Rrở tRhEbhành nạnWPdJvGqz nhânUumz385R RhEbtái diễRhEbn chWPdJvGqzo WPdJvGqzvở kịchWPdJvGqz RhEbđẫm WPdJvGqzmáu nàyWPdJvGqz ư?

Khung cảnRhEbh tĩnhWPdJvGqz WPdJvGqzlặng đếnUumz385R ngạtWPdJvGqz tRhEbhở, nWPdJvGqzhưng vUumz385Rẫn kRhEbhông WPdJvGqzhề WPdJvGqzcó RhEbbất kWPdJvGqzỳ độngWPdJvGqz tĩRhEbnh bấtWPdJvGqz thườUumz385Rng Uumz385Rnào cả…

Một dángRhEb ngườiRhEb tronWPdJvGqzg bWPdJvGqzộ vRhEbest đeUumz385Rn từRhEb troUumz385Rng toánRhEb cậWPdJvGqzn Uumz385Rvệ phUumz385Ría WPdJvGqzsau chợUumz385Rt cấtRhEb bUumz385Rước, gấpRhEb gUumz385Ráp RhEbnhư muốnUumz385R vượUumz385Rt WPdJvGqzqua RhEbmặt MinRhEbh VỹUumz385R Uumz385Rmà xôngRhEb RhEbvào bênUumz385R trong.

Ngay lậpUumz385R tRhEbức, RhEbMinh VỹUumz385R đRhEbã đưWPdJvGqza RhEbtay chặnWPdJvGqz RhEbngang RhEbtrước mặtUumz385R VRhEbĩnh WPdJvGqzKỳ, độngWPdJvGqz Uumz385Rtác nhẹRhEb RhEbnhàng vUumz385Rà dứtWPdJvGqz khoát.

“Quay vềWPdJvGqz đúngUumz385R vịWPdJvGqz tWPdJvGqzrí, tôUumz385Ri Uumz385Rchưa hRhEbề RhEbra lệnhWPdJvGqz chUumz385Ro cWPdJvGqzậu RhEbvào.” AnWPdJvGqzh nóiWPdJvGqz đềuUumz385R đềUumz385Ru, khôngWPdJvGqz hềUumz385R ngoảWPdJvGqznh mặtWPdJvGqz lạiRhEb phíaWPdJvGqz saRhEbu, từUumz385R RhEbtừ hạWPdJvGqz taRhEby xuống.

Vĩnh Uumz385RKỳ RhEbcúi thấpUumz385R đầuWPdJvGqz, Uumz385Rlùi dầWPdJvGqzn vềWPdJvGqz pUumz385Rhía sRhEbau, WPdJvGqzhoà RhEbvào toánRhEb cWPdJvGqzận vệWPdJvGqz đRhEbang Uumz385Rtoả WPdJvGqzra sWPdJvGqzát khíRhEb nRhEbgút trời.

Đến Uumz385Rlúc WPdJvGqznày, VĩnWPdJvGqzh KWPdJvGqzỳ RhEbbắt WPdJvGqzđầu cảWPdJvGqzm tRhEbhấy WPdJvGqzhối hậnUumz385R vìRhEb đãWPdJvGqz WPdJvGqzký RhEbtên WPdJvGqzvào bảnUumz385R hợpRhEb đồRhEbng RhEbđang nằmWPdJvGqz troRhEbng tWPdJvGqzay MinRhEbh Vỹ.

Muốn thaWPdJvGqzm giRhEba vàUumz385Ro tổUumz385R chứRhEbc vàRhEb cóRhEb Uumz385Rcơ hWPdJvGqzội bảRhEbo vệRhEb cUumz385Rho WPdJvGqzÁi Uumz385RHy, VWPdJvGqzĩnh KWPdJvGqzỳ WPdJvGqzđã RhEbđồng ýRhEb Uumz385Rđể MiRhEbnh WPdJvGqzVỹ đặtWPdJvGqz rWPdJvGqza Uumz385Rmột bảnRhEb hUumz385Rợp đồWPdJvGqzng siRhEbnh tử.

Theo đó,RhEb VĩnhWPdJvGqz WPdJvGqzKỳ phWPdJvGqzải tuânWPdJvGqz WPdJvGqztheo mệUumz385Rnh lệnhUumz385R củaRhEb MiRhEbnh VỹRhEb vRhEbô điềuRhEb kWPdJvGqziện, cũngRhEb nhưRhEb sựRhEb RhEbsống chếtUumz385R RhEbcủa VĩWPdJvGqznh KỳRhEb dUumz385Ro MUumz385Rinh VRhEbỹ toUumz385Ràn quyềnRhEb qUumz385Ruyết định.

Hơn hếtUumz385R, điềuUumz385R kUumz385Rhoản cấRhEbm kUumz385Rỵ trWPdJvGqzong hợpUumz385R đồngWPdJvGqz đươnUumz385Rg WPdJvGqznhiên Uumz385Rlà phảiRhEb gWPdJvGqziữ kWPdJvGqzhoảng Uumz385Rcách nhấRhEbt địnhWPdJvGqz vRhEbới ÁiRhEb HyWPdJvGqz, cWPdJvGqzhỉ cầWPdJvGqzn tuânWPdJvGqz tUumz385Rheo đúngUumz385R nhữnWPdJvGqzg điềuUumz385R khoảnWPdJvGqz troWPdJvGqzng hRhEbợp đồnRhEbg, VĩWPdJvGqznh KRhEbỳ WPdJvGqzsẽ đượcRhEb đRhEbào RhEbtạo bàiWPdJvGqz WPdJvGqzbản vWPdJvGqzà thựcWPdJvGqz hUumz385Riện duWPdJvGqzy nhấtUumz385R RhEbmục tUumz385Riêu đượcRhEb kềWPdJvGqz cậnRhEb WPdJvGqzvà bảoUumz385R RhEbvệ cô.

Về phWPdJvGqzần mình,Uumz385R MUumz385Rinh VỹWPdJvGqz dĩRhEb nhiUumz385Rên biếtWPdJvGqz rõRhEb WPdJvGqzVĩnh KWPdJvGqzỳ sẽWPdJvGqz kUumz385Rhông Uumz385Rbao giờRhEb RhEblàm tổUumz385Rn Uumz385Rhại Uumz385Rđến ÁiRhEb HUumz385Ry, đặWPdJvGqzc WPdJvGqzbiệt RhEblà tUumz385Rình Uumz385Rhình hiRhEbện giờUumz385R cRhEbũng WPdJvGqzđang rấWPdJvGqzt WPdJvGqzcần mộtWPdJvGqz ngườRhEbi cóUumz385R thểWPdJvGqz đWPdJvGqzặt WPdJvGqzsự Uumz385Ran tUumz385Roàn củaWPdJvGqz vWPdJvGqzợ WPdJvGqzmình lênUumz385R hàngRhEb đầu,Uumz385R RhEbvà VĩWPdJvGqznh WPdJvGqzKỳ RhEbhội tụRhEb đủWPdJvGqz tấtWPdJvGqz cUumz385Rả cáUumz385Rc WPdJvGqzđiều kiệnWPdJvGqz trên.

Nếu khRhEbông vWPdJvGqzì nhUumz385Rững RhEbquy tắcUumz385R địnhUumz385R đoạRhEbt sựUumz385R sốngUumz385R chRhEbết củWPdJvGqza mình,RhEb bấtUumz385R cUumz385Rhấp mọiRhEb trởWPdJvGqz ngại,Uumz385R VĩWPdJvGqznh KỳRhEb Uumz385Rsẽ RhEblập RhEbtức tìmRhEb đRhEbến Uumz385Rbên ÁUumz385Ri HUumz385Ry Uumz385Rmà ômUumz385R tUumz385Rhật chWPdJvGqzặt vàWPdJvGqzo lòng.

Nhưng quyềWPdJvGqzn Uumz385Rhạn củaWPdJvGqz WPdJvGqzbản WPdJvGqzhợp đồngRhEb kia…WPdJvGqz khôRhEbng chWPdJvGqzo pUumz385Rhép VĩUumz385Rnh WPdJvGqzKỳ WPdJvGqzlàm thế.

Và nếuUumz385R thUumz385Rật sựWPdJvGqz VĩnRhEbh KUumz385Rỳ cóUumz385R thểRhEb ôUumz385Rm lấyWPdJvGqz ÁUumz385Ri WPdJvGqzHy, tUumz385Rhì đôiRhEb taRhEby RhEbcủa nRhEbgười cUumz385Ron gáRhEbi ấyWPdJvGqz cũnRhEbg sẽUumz385R nhUumz385Rẫn tRhEbâm đẩyWPdJvGqz Uumz385RVĩnh KỳWPdJvGqz rRhEba xaUumz385R… vìUumz385R vWPdJvGqzòng tUumz385Ray RhEbmà côUumz385R cần,Uumz385R vốnUumz385R dUumz385Rĩ khônRhEbg WPdJvGqzphải làWPdJvGqz vRhEbòng tRhEbay củaWPdJvGqz VĩnhUumz385R Kỳ.

Minh VRhEbỹ nhíRhEbu màyWPdJvGqz RhEbnhìn WPdJvGqzvào khoRhEbảng khôWPdJvGqzng tWPdJvGqzrước mặt,WPdJvGqz RhEbđôi RhEbchân bắtUumz385R đầuWPdJvGqz cUumz385Rất bưWPdJvGqzớc tiếnRhEb vàRhEbo bêUumz385Rn RhEbtrong, kWPdJvGqzèm theRhEbo giọngUumz385R rWPdJvGqza lệnh.

“Trừ HạoRhEb RhEbThần, nhữWPdJvGqzng ngườUumz385Ri còWPdJvGqzn lạiRhEb khôngWPdJvGqz đượcRhEb vàoRhEb trong.Uumz385R” RhEbTheo Uumz385Rtình hìnRhEbh hiUumz385Rện tạWPdJvGqzi, tốtWPdJvGqz hơnRhEb làUumz385R WPdJvGqzcàng ítRhEb ngườiUumz385R vàUumz385Ro sUumz385Rẽ càUumz385Rng tốt.

Bước cWPdJvGqzhân MinUumz385Rh VỹWPdJvGqz RhEbvà HạoUumz385R ThUumz385Rần tiếnWPdJvGqz vRhEbào bênWPdJvGqz trRhEbong, gấWPdJvGqzp gáWPdJvGqzp nhWPdJvGqzư đanWPdJvGqzg lWPdJvGqzo sợWPdJvGqz mìUumz385Rnh sẽWPdJvGqz đáRhEbnh Uumz385Rmất mộUumz385Rt thứUumz385R cựWPdJvGqzc Uumz385Rkỳ qUumz385Ruan trọng.

Bên nRhEbgoài, VĩnRhEbh KỳUumz385R đUumz385Rứng lẫWPdJvGqzn tronWPdJvGqzg toWPdJvGqzán cậWPdJvGqzn vệRhEb, đUumz385Rôi RhEbmắt xuấtRhEb Uumz385Rhiện WPdJvGqznhững ánhUumz385R nhìWPdJvGqzn Uumz385Ru uất.

“Tịnh WPdJvGqzNhi, chWPdJvGqzo eUumz385Rm nàyUumz385R.” TriếRhEbt DạWPdJvGqz Uumz385Rnắm lấyUumz385R WPdJvGqzbàn WPdJvGqztay WPdJvGqzcủa TịWPdJvGqznh NWPdJvGqzhi, sWPdJvGqzau đRhEbó đặtWPdJvGqz Uumz385Rvào lònRhEbg WPdJvGqzbàn tUumz385Ray Uumz385Rmột chiếWPdJvGqzc đồngUumz385R hồRhEb cáRhEbt béRhEb xíuUumz385R màuWPdJvGqz đen.

“Sao lạiUumz385R lRhEbà mWPdJvGqzàu đeUumz385Rn?” TịnhRhEb NRhEbhi RhEbnhíu mWPdJvGqzày nWPdJvGqzhìn chWPdJvGqziếc đồngRhEb Uumz385Rhồ cáWPdJvGqzt Uumz385Rđang nằWPdJvGqzm gọnWPdJvGqz trUumz385Rong WPdJvGqztay, giọUumz385Rng điệWPdJvGqzu RhEbcó WPdJvGqzchút khóUumz385R chịu.

“Vì mWPdJvGqzàu đeRhEbn hợUumz385Rp vớiUumz385R eUumz385Rm hơn…”RhEb GươngWPdJvGqz RhEbmặt TUumz385Rriết DUumz385Rạ thoáRhEbng buồn,WPdJvGqz WPdJvGqzsau WPdJvGqzđó nRhEbở mộtRhEb WPdJvGqznụ cườUumz385Ri gượngWPdJvGqz, Uumz385Rcó lRhEbẽ đUumz385Rây làWPdJvGqz lWPdJvGqzần cuốiRhEb TrUumz385Riết DạWPdJvGqz đượcRhEb RhEbgần TịnhUumz385R NhiUumz385R. “RhEb… NếuRhEb aWPdJvGqzi đóUumz385R hoặWPdJvGqzc cRhEbó việcWPdJvGqz WPdJvGqzgì kWPdJvGqzhiến eRhEbm buồn,Uumz385R cứUumz385R WPdJvGqzlật ngRhEbược chiếWPdJvGqzc đồnRhEbg WPdJvGqzhồ cáUumz385Rt nUumz385Rày lWPdJvGqzại, eUumz385Rm sẽUumz385R cảmWPdJvGqz thấyWPdJvGqz dUumz385Rễ chịuWPdJvGqz hơn.”

“Tại Uumz385Rsao eWPdJvGqzm lạiRhEb pWPdJvGqzhải RhEblật nWPdJvGqzgược cáiRhEb thứWPdJvGqz RhEbvô nWPdJvGqzghĩa nàWPdJvGqzy troUumz385Rng kUumz385Rhi eRhEbm WPdJvGqzđã cóUumz385R anh?”Uumz385R TịnUumz385Rh NRhEbhi phụngRhEb phịRhEbu, đưaWPdJvGqz taUumz385Ry đấmWPdJvGqz đấmRhEb WPdJvGqzvào RhEbngực TriếUumz385Rt DạWPdJvGqz, nRhEbét mặUumz385Rt Uumz385Rvô RhEbcùng khóUumz385R chịRhEbu. “NàWPdJvGqzy! ThấyWPdJvGqz khUumz385Rông? MỗiRhEb lầUumz385Rn eRhEbm khônRhEbg vuUumz385Ri aWPdJvGqznh cRhEbứ RhEbđể WPdJvGqzem đWPdJvGqzánh anWPdJvGqzh vàiUumz385R Uumz385Rcái lRhEbà được.”

“Không hềRhEb vUumz385Rô nghĩa.”RhEb TUumz385Rriết DạRhEb lậUumz385Rp tRhEbức lênRhEb tiếngRhEb phWPdJvGqzủ đRhEbịnh, trWPdJvGqzên Uumz385Rmôi nởWPdJvGqz mộtWPdJvGqz nụUumz385R cườiWPdJvGqz RhEbcay đắWPdJvGqzng. “CWPdJvGqzhỉ RhEbcần eUumz385Rm lậtUumz385R RhEbngược đồnUumz385Rg hồUumz385R cWPdJvGqzát theUumz385Ro truyềUumz385Rn thuyếUumz385Rt, eUumz385Rm sẽUumz385R thấyRhEb tWPdJvGqzhanh thảnUumz385R hơn.”

“Em kWPdJvGqzhông cầRhEbn biếtUumz385R!” TịUumz385Rnh RhEbNhi đRhEbưa tRhEbay WPdJvGqzôm lRhEbấy đầu,RhEb bưWPdJvGqzớng bWPdJvGqzỉnh héWPdJvGqzt lên…RhEb đRhEbôi kUumz385Rhi TriếtWPdJvGqz DUumz385Rạ luRhEbôn Uumz385Rhành xửWPdJvGqz mộWPdJvGqzt cáchRhEb khWPdJvGqzó hiểuWPdJvGqz, RhEbkhông giUumz385Rống vớiWPdJvGqz aRhEbnh RhEbthường ngàUumz385Ry cRhEbhút nào.

“Sắp tới…”RhEb WPdJvGqzĐể mặcWPdJvGqz TịnUumz385Rh NWPdJvGqzhi cứUumz385R liênWPdJvGqz tụcUumz385R đấRhEbm vRhEbào WPdJvGqzngười, TriếtUumz385R RhEbDạ sRhEbiết chặUumz385Rt vòWPdJvGqzng tUumz385Ray hơWPdJvGqzn, nhưWPdJvGqz đaWPdJvGqzng WPdJvGqzcố gắngRhEb cUumz385Rảm nhRhEbận RhEbhơi ấmWPdJvGqz Uumz385Rcủa ngườiWPdJvGqz mìWPdJvGqznh WPdJvGqzđang bảoUumz385R vWPdJvGqzệ RhEbtrong vWPdJvGqzòng tayRhEb. “WPdJvGqz… WPdJvGqzcó Uumz385Rlẽ aUumz385Rnh kUumz385Rhông tRhEbhể ởUumz385R cạUumz385Rnh eRhEbm đượcRhEb Uumz385Rnữa, Uumz385Ranh phảUumz385Ri đRhEbi xa.”

“Mặc aUumz385Rnh, anRhEbh cRhEbứ điUumz385R WPdJvGqzluôn Uumz385Rcũng được,Uumz385R RhEbem khônRhEbg cUumz385Rần anRhEbh RhEbbảo vWPdJvGqzệ!” DườRhEbng nhRhEbư đãWPdJvGqz qWPdJvGqzuá mứcRhEb chịuRhEb đựWPdJvGqzng, TịnhUumz385R NRhEbhi tứcRhEb giậUumz385Rn quRhEbát lên,WPdJvGqz ngoảnRhEbh RhEbmặt Uumz385Rsang hướnRhEbg khWPdJvGqzác RhEbgiận dỗiRhEb… aUumz385Ri chRhEbo phRhEbép TWPdJvGqzriết DạRhEb đượcWPdJvGqz quUumz385Ryền WPdJvGqzrời xRhEba TRhEbịnh NUumz385Rhi cWPdJvGqzơ chứ?

“Có lẽRhEb… lUumz385Rần nàRhEby sWPdJvGqzẽ WPdJvGqzkhông Uumz385Rtrở vềWPdJvGqz nữa…”Uumz385R Uumz385RĐôi môUumz385Ri TUumz385Rriết DạWPdJvGqz kWPdJvGqzhẽ mấpRhEb máUumz385Ry, RhEbphát Uumz385Rra mWPdJvGqzột RhEbcâu nWPdJvGqzói nhỏ,WPdJvGqz rấtUumz385R nhỏ…Uumz385R RhEbvà Uumz385Rdĩ nhWPdJvGqziên, TWPdJvGqzịnh NUumz385Rhi hUumz385Roàn toRhEbàn khônUumz385Rg thWPdJvGqzể nghRhEbe đưWPdJvGqzợc câUumz385Ru nUumz385Rói đầyWPdJvGqz Uumz385Rđau đớnWPdJvGqz ấy.

Truyền thRhEbuyết đồngUumz385R WPdJvGqzhồ cáUumz385Rt sao?