You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để acF8Fnh QBqtkkFhgần bcF8Fên em

Một viêcF8Fn đạQBqtkkFhn scF8Fượt d6DiVMy8thẳng qud6DiVMy8a ngườicF8F d6DiVMy8Ái QBqtkkFhHy cF8Ftừ QBqtkkFhphía saQBqtkkFhu, đáQBqtkkFhp đúngcF8F cF8Fvào khẩud6DiVMy8 súncF8Fg QBqtkkFhcô đangd6DiVMy8 QBqtkkFhchĩa QBqtkkFhvào đầucF8F vẫnd6DiVMy8 d6DiVMy8chưa kịpd6DiVMy8 cF8Fbóp ccF8Fòi khiếncF8F khẩucF8F súnQBqtkkFhg bậtcF8F d6DiVMy8ra khỏcF8Fi td6DiVMy8ay cF8Fcô vQBqtkkFhà rơicF8F xuốngcF8F nềcF8Fn QBqtkkFhđất mQBqtkkFhột cáchcF8F d6DiVMy8“hoành tráng”.

“Đích đếnQBqtkkFh tiQBqtkkFhếp cF8Ftheo d6DiVMy8sẽ ld6DiVMy8à eQBqtkkFhm…” Mind6DiVMy8h Vỹd6DiVMy8 vẫd6DiVMy8n gQBqtkkFhiơ kcF8Fhẩu sd6DiVMy8úng d6DiVMy8trên taQBqtkkFhy vcF8Fề phícF8Fa ÁiQBqtkkFh cF8FHy QBqtkkFhđang bấd6DiVMy8t động,cF8F đôcF8Fi QBqtkkFhmắt d6DiVMy8vằn nộd6DiVMy8 khí,QBqtkkFh aQBqtkkFhnh ticF8Fếp tụcQBqtkkFh lênQBqtkkFh đạnd6DiVMy8 chcF8Fo khẩQBqtkkFhu súncF8Fg tQBqtkkFhrong QBqtkkFhtay, tầmcF8F ngắmcF8F hiệnQBqtkkFh gd6DiVMy8iờ đãQBqtkkFh chuyểQBqtkkFhn QBqtkkFhtừ khẩucF8F scF8Fúng kiQBqtkkFha scF8Fang ÁicF8F Hyd6DiVMy8, “…QBqtkkFh ecF8Fm khd6DiVMy8ông cd6DiVMy8ó qQBqtkkFhuyền tựd6DiVMy8 kếtQBqtkkFh thd6DiVMy8úc cucF8Fộc sốngd6DiVMy8 củcF8Fa d6DiVMy8chính QBqtkkFhmình, vQBqtkkFhì nQBqtkkFhgười dcF8Fuy nhấQBqtkkFht đượcQBqtkkFh quyềQBqtkkFhn gicF8Fết cF8Fem QBqtkkFhlà anh!”

Minh cF8FVỹ nhíud6DiVMy8 màcF8Fy nhìnQBqtkkFh ÁiQBqtkkFh HcF8Fy, nhcF8Fưng lọtd6DiVMy8 vd6DiVMy8ào tầcF8Fm mắQBqtkkFht chỉQBqtkkFh d6DiVMy8có dud6DiVMy8y nhQBqtkkFhất bónd6DiVMy8g dángcF8F d6DiVMy8nhỏ bQBqtkkFhé đóQBqtkkFh QBqtkkFhtừ phíad6DiVMy8 d6DiVMy8sau, d6DiVMy8trông d6DiVMy8thật đơd6DiVMy8n độd6DiVMy8c vàd6DiVMy8 lạccF8F lõngQBqtkkFh trond6DiVMy8g khôcF8Fng gcF8Fian td6DiVMy8ĩnh lặng.

Cô bấtcF8F động,cF8F td6DiVMy8rên gươd6DiVMy8ng d6DiVMy8mặt vẫnQBqtkkFh cònd6DiVMy8 lưuQBqtkkFh lạid6DiVMy8 mộtd6DiVMy8 vd6DiVMy8ệt nướcQBqtkkFh dQBqtkkFhài, d6DiVMy8đôi d6DiVMy8mắt QBqtkkFhvô địcF8Fnh d6DiVMy8đang dd6DiVMy8ần d6DiVMy8được phủQBqtkkFh thêcF8Fm mộd6DiVMy8t QBqtkkFhlớp cF8Fsương mờQBqtkkFh nhạt.

Ông Hd6DiVMy8àn ccF8Fho mộtd6DiVMy8 cF8Ftay vàod6DiVMy8 túi,QBqtkkFh cF8Fsau đód6DiVMy8 lcF8Fại QBqtkkFhnhìn chằmcF8F QBqtkkFhchặp QBqtkkFhvào ngườQBqtkkFhi coQBqtkkFhn gQBqtkkFhái trướccF8F mặt.

Sự lựad6DiVMy8 cQBqtkkFhhọn thQBqtkkFhứ ba?

Là tựQBqtkkFh gcF8Fiết ccF8Fhính mìd6DiVMy8nh đểd6DiVMy8 khỏid6DiVMy8 pcF8Fhải đốid6DiVMy8 d6DiVMy8mặt sao?

Gương mặcF8Ft ôncF8Fg d6DiVMy8phảng phấtQBqtkkFh mộtQBqtkkFh nd6DiVMy8ụ ccF8Fười hàd6DiVMy8i lòngcF8F, vQBqtkkFhì dQBqtkkFhù chd6DiVMy8o ÁiQBqtkkFh d6DiVMy8Hy cd6DiVMy8ó lựacF8F cd6DiVMy8họn mộtd6DiVMy8 cF8Ftrong hQBqtkkFhai điềucF8F kiQBqtkkFhện thQBqtkkFhì khẩd6DiVMy8u cF8Fsúng củad6DiVMy8 d6DiVMy8ông cF8Fcũng sd6DiVMy8ẽ lcF8Fập tứcQBqtkkFh kếtQBqtkkFh thúccF8F sQBqtkkFhinh mạcF8Fng td6DiVMy8rước mặt…d6DiVMy8 vQBqtkkFhì côQBqtkkFh gcF8Fái nàyQBqtkkFh qQBqtkkFhuá tầd6DiVMy8m thường!

Nhưng điềucF8F ôngQBqtkkFh vừacF8F đượcd6DiVMy8 trôngd6DiVMy8 td6DiVMy8hấy, qucF8Fả tcF8Fhật cF8Fkhông td6DiVMy8hể lườngQBqtkkFh trướd6DiVMy8c côd6DiVMy8 bd6DiVMy8é nàQBqtkkFhy đãd6DiVMy8 sucF8Fy nghcF8Fĩ nhữnQBqtkkFhg gì.

“Quay vd6DiVMy8ề bêd6DiVMy8n QBqtkkFhtôi…” MQBqtkkFhinh d6DiVMy8Vỹ d6DiVMy8nói đềuQBqtkkFh đềud6DiVMy8, đôid6DiVMy8 mắtQBqtkkFh sắcd6DiVMy8 d6DiVMy8lạnh đangQBqtkkFh chd6DiVMy8iếu thẳngQBqtkkFh vàoQBqtkkFh Áid6DiVMy8 HcF8Fy kèmQBqtkkFh cF8Ftheo mộQBqtkkFht ld6DiVMy8ời ycF8Fêu cầuQBqtkkFh “cF8Fsiêu tcF8Frọng”, “QBqtkkFh… cQBqtkkFhho cF8Fem mườiQBqtkkFh giây.”

1s…

2s…

Ái Hd6DiVMy8y đưcF8Fa QBqtkkFhtay gạcF8Ft vd6DiVMy8ội vếtcF8F tíchQBqtkkFh QBqtkkFhcủa nướcQBqtkkFh mQBqtkkFhắt trênd6DiVMy8 QBqtkkFhmặt mìnhd6DiVMy8, tQBqtkkFhừ tQBqtkkFhừ ngod6DiVMy8ảnh mặtcF8F lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cF8Fcòn cF8Fcó thểd6DiVMy8 td6DiVMy8rở vQBqtkkFhề bêncF8F cF8Fanh sao?

Minh Vỹd6DiVMy8 vẫnd6DiVMy8 QBqtkkFhgiơ khẩcF8Fu súncF8Fg trênQBqtkkFh d6DiVMy8tay vềcF8F pcF8Fhía Áid6DiVMy8 Hd6DiVMy8y, đcF8Fôi mcF8Fắt điềmQBqtkkFh tĩQBqtkkFhnh lạnhQBqtkkFh lùncF8Fg qucF8Fan sátQBqtkkFh từd6DiVMy8ng d6DiVMy8cử chỉd6DiVMy8 tiếpQBqtkkFh tcF8Fheo QBqtkkFhcủa ngườd6DiVMy8i ccF8Fon cF8Fgái trướcF8Fc mặt.

6s…

7s…

Đôi châncF8F cF8Fkia cF8Fbắt đầucF8F nhấcF8Fc lên,QBqtkkFh nQBqtkkFhối ticF8Fếp từQBqtkkFhng bcF8Fước QBqtkkFhchân đếnd6DiVMy8 gầnd6DiVMy8 McF8Finh Vỹ.

Chợt nhcF8Fững bướcQBqtkkFh châncF8F cF8Fkia khựngcF8F lại…

8s…

Ái Hd6DiVMy8y đưd6DiVMy8a mcF8Fắt nhìcF8Fn MiQBqtkkFhnh VỹcF8F đangcF8F cF8Fnhíu mcF8Fày ncF8Fhìn mìnhd6DiVMy8, mímcF8F môi,cF8F lắccF8F nhẹd6DiVMy8 đầu.

Chỉ cầnd6DiVMy8 thêmd6DiVMy8 QBqtkkFhvài bcF8Fước nữacF8F thôi,cF8F vàicF8F bướcF8Fc nữacF8F thìcF8F côcF8F scF8Fẽ lạQBqtkkFhi cQBqtkkFhó tQBqtkkFhhể chạQBqtkkFhm vàd6DiVMy8o MicF8Fnh Vỹ…cF8F nhưcF8Fng cd6DiVMy8ô lạd6DiVMy8i hoQBqtkkFhàn toQBqtkkFhàn QBqtkkFhđứng cF8Fbất d6DiVMy8động, mộd6DiVMy8t giọngcF8F nóQBqtkkFhi nQBqtkkFhhẹ nhcF8Fàng cấtcF8F lêd6DiVMy8n vớiQBqtkkFh QBqtkkFhmột âd6DiVMy8m vựcQBqtkkFh troQBqtkkFhng thanh.

“Em… kcF8Fhông ld6DiVMy8àm được.”

Chính Ád6DiVMy8i QBqtkkFhHy cònQBqtkkFh d6DiVMy8không hiQBqtkkFhểu mìncF8Fh d6DiVMy8đang nóicF8F vàd6DiVMy8 làmQBqtkkFh gì,d6DiVMy8 chỉd6DiVMy8 biếd6DiVMy8t nếucF8F QBqtkkFhlại dd6DiVMy8ựa dẫmd6DiVMy8 vàd6DiVMy8o MicF8Fnh QBqtkkFhVỹ, cF8Fmình sẽQBqtkkFh cF8Fhoàn QBqtkkFhtoàn mcF8Fất pQBqtkkFhhương hướng…

… khcF8Fông thểQBqtkkFh td6DiVMy8rở d6DiVMy8nên mạnd6DiVMy8h QBqtkkFhmẽ hơncF8F đượcd6DiVMy8 nữacF8F vàcF8F quecF8Fn cF8Fdần vớQBqtkkFhi cF8Fsự QBqtkkFhbảo d6DiVMy8vệ cF8Fcủa anh.

9s…

10s…

Khẩu súnd6DiVMy8g tcF8Frong tacF8Fy cF8FMinh QBqtkkFhVỹ thoácF8Fng ruQBqtkkFhn lên,d6DiVMy8 cF8Fngón QBqtkkFhtay đancF8Fg dcF8Fần ghd6DiVMy8ì cF8Flấy QBqtkkFhcò súngcF8F, chucF8Fẩn bịQBqtkkFh mộtcF8F cF8Fhướng bắnd6DiVMy8 nhấtd6DiVMy8 định.

Chỉ cầncF8F bcF8Fước đếnd6DiVMy8 d6DiVMy8bên QBqtkkFhMinh VcF8Fỹ, liệQBqtkkFhu cód6DiVMy8 kd6DiVMy8hó qcF8Fuá không?

“Một bướccF8F, d6DiVMy8rồi lạiQBqtkkFh td6DiVMy8hêm mộtQBqtkkFh bước…

… d6DiVMy8có qd6DiVMy8uá kcF8Fhó đểd6DiVMy8 cF8Fem bướccF8F đếnQBqtkkFh cF8Fgần anh?”

*Cạch*

Khẩu súngd6DiVMy8 td6DiVMy8rong cF8Ftay MQBqtkkFhinh cF8FVỹ d6DiVMy8rơi tcF8Fự dcF8Fo xuQBqtkkFhống cF8Fmặt cF8Fđất ld6DiVMy8ạnh lẽo,QBqtkkFh lcF8Fần nQBqtkkFhày ngườQBqtkkFhi cấtcF8F bướccF8F lạcF8Fi cF8Flà anh!

Một bước…QBqtkkFh d6DiVMy8hai bQBqtkkFhước… d6DiVMy8ba bước…

Minh QBqtkkFhVỹ đứQBqtkkFhng cF8Fđối diệncF8F vớiQBqtkkFh ÁiQBqtkkFh QBqtkkFhHy, cF8Fanh cF8Fgấp gápd6DiVMy8 ômcF8F ccF8Fô cF8Fvào lQBqtkkFhòng, gụcd6DiVMy8 mặtQBqtkkFh lêQBqtkkFhn bcF8Fờ vaQBqtkkFhi nhỏd6DiVMy8 d6DiVMy8bé kia.

“Nếu khôd6DiVMy8ng thểcF8F qucF8Fay vềd6DiVMy8 vớcF8Fi tcF8Fôi, thd6DiVMy8ì hãcF8Fy đểd6DiVMy8 td6DiVMy8ôi bưcF8Fớc đếncF8F bêd6DiVMy8n em.”QBqtkkFh QBqtkkFhMinh Vỹd6DiVMy8 siếQBqtkkFht chặQBqtkkFht vòngd6DiVMy8 td6DiVMy8ay hcF8Fơn, ccF8Fảm cF8Fgiác khcF8Fi QBqtkkFhchĩa sd6DiVMy8úng cF8Fvào cd6DiVMy8hính ngưQBqtkkFhời cod6DiVMy8n d6DiVMy8gái cF8Fmình yêcF8Fu thươngcF8F d6DiVMy8quả d6DiVMy8thật rQBqtkkFhất đd6DiVMy8au đớn.

Ái QBqtkkFhHy đưQBqtkkFhợc Md6DiVMy8inh Vỹd6DiVMy8 ôcF8Fm QBqtkkFhgọn troncF8Fg tacF8Fy, bcF8Fất giáQBqtkkFhc hcF8Fai bàcF8Fn cF8Ftay d6DiVMy8đang d6DiVMy8buông QBqtkkFhthõng vd6DiVMy8ô tcF8Fhức cF8Fđưa ld6DiVMy8ên, vốQBqtkkFhn địnhQBqtkkFh đd6DiVMy8áp ld6DiVMy8ại aQBqtkkFhnh, cảmcF8F nhậnd6DiVMy8 rQBqtkkFhõ d6DiVMy8hơi ấmQBqtkkFh từd6DiVMy8 phd6DiVMy8ía d6DiVMy8bên QBqtkkFhkia hơd6DiVMy8n, nhưncF8Fg hànd6DiVMy8h đcF8Fộng ấyd6DiVMy8 bỗnQBqtkkFhg dưQBqtkkFhng khựngd6DiVMy8 lạid6DiVMy8, scF8Fau đóQBqtkkFh cF8Fnhanh tad6DiVMy8y cF8Fđẩy anhra.

“Xin ld6DiVMy8ỗi vìcF8F đãd6DiVMy8 đếnd6DiVMy8 làmcF8F phicF8Fền aQBqtkkFhnh, eQBqtkkFhm scF8Fẽ vcF8Fề cF8Fnhà.” ÁiQBqtkkFh HcF8Fy quacF8Fy mcF8Fặt sd6DiVMy8ang hưQBqtkkFhớng kQBqtkkFhhác tráncF8Fh ánd6DiVMy8h nhìQBqtkkFhn cQBqtkkFhủa QBqtkkFhMinh Vd6DiVMy8ỹ, nhờcF8F vcF8Fậy nêcF8Fn d6DiVMy8không thểcF8F tQBqtkkFhhấy đượccF8F từQBqtkkFh đôicF8F cF8Fmắt kid6DiVMy8a đd6DiVMy8ang hằncF8F sâucF8F mộtQBqtkkFh cF8Fnỗi tuyệtd6DiVMy8 vọngd6DiVMy8 cùcF8Fng cực.

Ái HQBqtkkFhy vừQBqtkkFha rQBqtkkFhời khỏiQBqtkkFh vcF8Fòng d6DiVMy8tay củacF8F MincF8Fh Vỹ,d6DiVMy8 lậpd6DiVMy8 tứd6DiVMy8c chạd6DiVMy8y d6DiVMy8ra cF8Fkhỏi phòng,d6DiVMy8 bóncF8Fg dánQBqtkkFhg QBqtkkFhông HQBqtkkFhàn cF8Fcũng khôngQBqtkkFh d6DiVMy8còn QBqtkkFhhiện diệcF8Fn ởQBqtkkFh đó.

Anh lQBqtkkFhại trởcF8F nêcF8Fn đcF8Fơn độcQBqtkkFh td6DiVMy8rong cF8Fcăn phònQBqtkkFhg tậpQBqtkkFh cF8Fbắn lạnhQBqtkkFh QBqtkkFhlẽo, mộtQBqtkkFh d6DiVMy8chút gìcF8F đóQBqtkkFh ởd6DiVMy8 d6DiVMy8trái td6DiVMy8im đd6DiVMy8ang nhd6DiVMy8ói lênd6DiVMy8 từd6DiVMy8ng đợtQBqtkkFh đaucF8F đớn.

Bước ncF8Fhanh d6DiVMy8ra khỏicF8F căcF8Fn bid6DiVMy8ệt thQBqtkkFhự củad6DiVMy8 tổcF8F chứcQBqtkkFh KQBqtkkFhnight, trcF8Fong lòd6DiVMy8ng ÁcF8Fi QBqtkkFhHy ccF8Fhợt d6DiVMy8cảm thấQBqtkkFhy vôd6DiVMy8 cd6DiVMy8ùng d6DiVMy8bất an.

Một cF8Fphần lạicF8F QBqtkkFhcảm thấycF8F QBqtkkFhân cF8Fhận vìd6DiVMy8 d6DiVMy8cách cQBqtkkFhư xửcF8F xcF8Fa cd6DiVMy8ách QBqtkkFhvừa rồid6DiVMy8 vớiQBqtkkFh cF8FMinh Vỹ.

Nhưng chỉcF8F cầncF8F ởd6DiVMy8 bêQBqtkkFhn anhcF8F, côcF8F đcF8Fã qQBqtkkFhuên cF8Fcách tựcF8F mìnhQBqtkkFh đứnQBqtkkFhg d6DiVMy8dậy, qucF8Fên cd6DiVMy8ách tựQBqtkkFh QBqtkkFhbảo vệQBqtkkFh chínhd6DiVMy8 mìcF8Fnh… vQBqtkkFhà qucF8Fên cF8Fcả cáchQBqtkkFh làmd6DiVMy8 td6DiVMy8ổn thươncF8Fg ngườicF8F khác.

Bước QBqtkkFhnhanh trêd6DiVMy8n coQBqtkkFhn đườngcF8F vắd6DiVMy8ng QBqtkkFhvẻ, d6DiVMy8Ái d6DiVMy8Hy cứd6DiVMy8 tcF8Fhế cQBqtkkFhhìm QBqtkkFhvào nhữngd6DiVMy8 dòngd6DiVMy8 d6DiVMy8suy tQBqtkkFhư hiệncF8F tại.

Một chiếd6DiVMy8c QBqtkkFhBMW md6DiVMy8àu đend6DiVMy8 dừngcF8F lạicF8F trd6DiVMy8ước mặcF8Ft cF8FÁi HyQBqtkkFh, d6DiVMy8một độngcF8F cF8Ftác nd6DiVMy8hanh taQBqtkkFhy lôd6DiVMy8i mạnd6DiVMy8h côQBqtkkFh d6DiVMy8vào xcF8Fe, ấd6DiVMy8n vàocF8F ghế.

Ái HQBqtkkFhy vẫcF8Fn QBqtkkFhchưa kQBqtkkFhịp hiểucF8F chuyệnQBqtkkFh gìd6DiVMy8 đand6DiVMy8g xảQBqtkkFhy QBqtkkFhra, cảcF8F ncF8Fgười hocF8Fàn toàncF8F d6DiVMy8mất đcF8Fi cảmQBqtkkFh giác,QBqtkkFh chQBqtkkFhợt QBqtkkFhmột cQBqtkkFhhiếc khcF8Făn đượQBqtkkFhc đưcF8Fa d6DiVMy8lên cF8Fbịt chd6DiVMy8ặt miệncF8Fg d6DiVMy8cô lạiQBqtkkFh, QBqtkkFhmặc QBqtkkFhcho QBqtkkFhcô cF8Fra sQBqtkkFhức d6DiVMy8đẩy bd6DiVMy8àn cF8Ftay đacF8Fng ấnd6DiVMy8 mQBqtkkFhạnh chd6DiVMy8iếc kQBqtkkFhhăn kd6DiVMy8ia ra.

1s…

2s…

Trước mắtQBqtkkFh ÁicF8F cF8FHy bỗngd6DiVMy8 trởcF8F nQBqtkkFhên QBqtkkFhmờ nhạt,d6DiVMy8 cảQBqtkkFh ngườQBqtkkFhi rơd6DiVMy8i vàcF8Fo trạQBqtkkFhng thcF8Fái mcF8Fệt mcF8Fỏi, hàngcF8F mQBqtkkFhi dàid6DiVMy8 cứcF8F tQBqtkkFhừ d6DiVMy8từ rcF8Fũ xuQBqtkkFhống, chcF8Fe khcF8Fuất đQBqtkkFhôi mắtcF8F mQBqtkkFhàu nâd6DiVMy8u cF8Ftrong sáng.

Bàn tQBqtkkFhay kiQBqtkkFha ccF8Fũng dầnQBqtkkFh thQBqtkkFhả lcF8Fỏng, chiếccF8F khăQBqtkkFhn cũngd6DiVMy8 QBqtkkFhđược nQBqtkkFhâng lêcF8Fn, cF8Fmột d6DiVMy8nụ cưQBqtkkFhời ncF8Fửa QBqtkkFhmiệng d6DiVMy8quen thuộccF8F hiệd6DiVMy8n cF8Ftrên cF8Fkhuôn mặcF8Ft d6DiVMy8của kQBqtkkFhẻ đand6DiVMy8g ngQBqtkkFhồi kd6DiVMy8ề cậnd6DiVMy8 bênQBqtkkFh cô.

“Làm tốQBqtkkFht d6DiVMy8lắm.” BQBqtkkFhàn QBqtkkFhtay d6DiVMy8người ấyQBqtkkFh vcF8Fuốt cF8Fnhẹ mQBqtkkFhái cF8Ftóc ccF8Fủa cF8FÁi Hyd6DiVMy8, cF8Fnụ cườiQBqtkkFh độcd6DiVMy8 đocF8Fán cF8Fkia QBqtkkFhngày QBqtkkFhcàng trcF8Fở ncF8Fên rd6DiVMy8õ nécF8Ft hơd6DiVMy8n bcF8Fao gcF8Fiờ hếtQBqtkkFh. “CucF8Fối cùngd6DiVMy8 cũngcF8F đếnQBqtkkFh ngàycF8F này.”

Chiếc cF8FBMW lad6DiVMy8o đi…

“Điền HQBqtkkFhuân d6DiVMy8à, d6DiVMy8xin lỗid6DiVMy8 ad6DiVMy8nh, nQBqtkkFhhưng ngưd6DiVMy8ời eQBqtkkFhm thậtd6DiVMy8 sựcF8F yêd6DiVMy8u ld6DiVMy8à Mind6DiVMy8h VQBqtkkFhỹ.” McF8Fột giọd6DiVMy8ng d6DiVMy8nói d6DiVMy8nhẹ QBqtkkFhnhàng cấtd6DiVMy8 lênQBqtkkFh, bàQBqtkkFhn tacF8Fy d6DiVMy8nhỏ cF8Fnhắn đcF8Fang đặcF8Ft QBqtkkFhnhẹ QBqtkkFhlên td6DiVMy8ay ĐcF8Fiền d6DiVMy8Huân, gươQBqtkkFhng mặtcF8F tcF8Frắng hồcF8Fng từQBqtkkFh phíacF8F bênQBqtkkFh cF8Fkia đangd6DiVMy8 nQBqtkkFhở md6DiVMy8ột nụd6DiVMy8 cườiQBqtkkFh gượngQBqtkkFh gạo.

“Em… cF8Fchọn hắd6DiVMy8n? QBqtkkFhNgười QBqtkkFhmà ed6DiVMy8m cF8Fkhông cóQBqtkkFh quyềd6DiVMy8n đQBqtkkFhược QBqtkkFhyêu sao?cF8F” CcF8Fâu tcF8Frả lờQBqtkkFhi d6DiVMy8kia kQBqtkkFhhiến tcF8Frái td6DiVMy8im ĐiềncF8F HuâcF8Fn nhcF8Fư ngừngQBqtkkFh đập,d6DiVMy8 đôiQBqtkkFh môcF8Fi QBqtkkFhkhó khd6DiVMy8ăn cF8Flắm md6DiVMy8ới QBqtkkFhthốt rQBqtkkFha đượd6DiVMy8c nhữngQBqtkkFh câucF8F hỏid6DiVMy8 nghd6DiVMy8i hoặc.

Năm năm…

Một qud6DiVMy8ãng thờiQBqtkkFh QBqtkkFhgian qcF8Fuá d6DiVMy8dài chcF8Fo mộtQBqtkkFh mốQBqtkkFhi tìd6DiVMy8nh đơd6DiVMy8n phươngcF8F, quácF8F ngắncF8F ccF8Fho nd6DiVMy8hững khd6DiVMy8oảnh cF8Fkhắc đượcQBqtkkFh gQBqtkkFhần bênd6DiVMy8 cạnhcF8F nd6DiVMy8gười cocF8Fn gád6DiVMy8i ấy.

Điền HQBqtkkFhuân QBqtkkFhđã cF8Fluôn dõcF8Fi thQBqtkkFheo ducF8Fy nhấtQBqtkkFh mộcF8Ft bóngd6DiVMy8 hình,QBqtkkFh âmcF8F thầmd6DiVMy8 đecF8Fm đd6DiVMy8ến ccF8Fho cF8Fngười QBqtkkFhcon gáiQBqtkkFh màd6DiVMy8 mìnhd6DiVMy8 yêud6DiVMy8 thươd6DiVMy8ng nhữnQBqtkkFhg cF8Fgì tốtQBqtkkFh đẹpd6DiVMy8 nhất.

Chỉ cF8Fcần cF8Ftrên gươnQBqtkkFhg mQBqtkkFhặt d6DiVMy8kia QBqtkkFhnở mộcF8Ft nd6DiVMy8ụ cườQBqtkkFhi hạnhd6DiVMy8 phúc,d6DiVMy8 Điềnd6DiVMy8 HuâQBqtkkFhn QBqtkkFhcó thQBqtkkFhể đánhd6DiVMy8 đốicF8F tấd6DiVMy8t cF8Fcả đểQBqtkkFh cF8Fgiữ nd6DiVMy8ụ cườicF8F ấyQBqtkkFh cF8Fmãi mãcF8Fi hicF8Fện diệQBqtkkFhn trêncF8F đd6DiVMy8ôi môicF8F cF8Fxinh xắnd6DiVMy8 ấycF8F, tQBqtkkFhhậm d6DiVMy8chí d6DiVMy8đánh cF8Fđổi cQBqtkkFhả QBqtkkFhsinh mệnhcF8F cd6DiVMy8ủa chícF8Fnh mình.

Nhưng đd6DiVMy8áp lạd6DiVMy8i tìnhd6DiVMy8 cảQBqtkkFhm cQBqtkkFhhân thàcF8Fnh cF8Fấy, QBqtkkFhchỉ QBqtkkFhlà hd6DiVMy8ai cF8Ftừ “xQBqtkkFhin QBqtkkFhlỗi” vôd6DiVMy8 cùnd6DiVMy8g QBqtkkFhngắn d6DiVMy8gọn, đủQBqtkkFh QBqtkkFhsức d6DiVMy8dập tắd6DiVMy8t d6DiVMy8tia QBqtkkFhhy vọngcF8F cuQBqtkkFhối d6DiVMy8cùng d6DiVMy8trong trQBqtkkFhái tid6DiVMy8m đad6DiVMy8ng d6DiVMy8không ngừnQBqtkkFhg td6DiVMy8hổn QBqtkkFhthức kia.

“Em khônQBqtkkFhg tQBqtkkFhin cảcF8F chd6DiVMy8a d6DiVMy8và d6DiVMy8dì đềud6DiVMy8 cF8Fkhông chấpd6DiVMy8 nhậncF8F d6DiVMy8tình cQBqtkkFhảm cF8Fcủa QBqtkkFhem d6DiVMy8và MicF8Fnh Vỹ,QBqtkkFh d6DiVMy8nên QBqtkkFhem thậtQBqtkkFh sựQBqtkkFh rấtd6DiVMy8 xcF8Fin lỗQBqtkkFhi.” CQBqtkkFhô d6DiVMy8gái kiQBqtkkFha vẫncF8F gQBqtkkFhiữ d6DiVMy8nụ cườicF8F hốd6DiVMy8i lỗid6DiVMy8 trênQBqtkkFh môicF8F, gd6DiVMy8ương mặtQBqtkkFh thoángQBqtkkFh chútQBqtkkFh d6DiVMy8e ngd6DiVMy8ại QBqtkkFhnhìn ĐiềncF8F Huân.

Xin lQBqtkkFhỗi… d6DiVMy8xin lỗi…

Dường nhcF8Fư cF8Fcô QBqtkkFhgái kQBqtkkFhia d6DiVMy8không hềd6DiVMy8 đểcF8F d6DiVMy8ý QBqtkkFhđến mỗid6DiVMy8 lầnQBqtkkFh cF8Flặp lạQBqtkkFhi hcF8Fai cF8Ftừ “cF8Fxin lỗi”,d6DiVMy8 trácF8Fi tQBqtkkFhim d6DiVMy8của kẻcF8F d6DiVMy8bại trậnd6DiVMy8 cF8Ftrước mặtcF8F lạd6DiVMy8i cd6DiVMy8àng cF8Fđau hơn.

Nếu chỉcF8F cầncF8F xcF8Fin lỗQBqtkkFhi, QBqtkkFhthì cF8Ftại sQBqtkkFhao lQBqtkkFhại d6DiVMy8đặt rcF8Fa phápcF8F luậcF8Ft làQBqtkkFhm gì?

Điền cF8FHuân khônd6DiVMy8g nód6DiVMy8i QBqtkkFhgì, cF8Flặng d6DiVMy8lẽ quaQBqtkkFhy ngườicF8F bướcQBqtkkFh d6DiVMy8đi. VQBqtkkFhốn dĩ…cF8F khôngd6DiVMy8 thd6DiVMy8ể nQBqtkkFhíu kéd6DiVMy8o d6DiVMy8được nữa,cF8F vìcF8F cF8Fkhông hềQBqtkkFh cd6DiVMy8ó bắQBqtkkFht đầu…d6DiVMy8 ncF8Fên Điềnd6DiVMy8 Huând6DiVMy8 khôcF8Fng đQBqtkkFhược qud6DiVMy8yền đQBqtkkFhược níuQBqtkkFh kcF8Féo haQBqtkkFhi chữQBqtkkFh d6DiVMy8“tình yd6DiVMy8êu” thiêngd6DiVMy8 liênd6DiVMy8g ấy.

Trái QBqtkkFhtim cF8Fcứ mỗiQBqtkkFh lQBqtkkFhúc mộtd6DiVMy8 tQBqtkkFhhắt d6DiVMy8lại tcF8Fheo từngcF8F bướccF8F chân,d6DiVMy8 đọngQBqtkkFh lạicF8F nhữncF8Fg vếtQBqtkkFh thcF8Fương ld6DiVMy8òng quQBqtkkFhá lớn.

Điền HucF8Fân td6DiVMy8hật sựd6DiVMy8 khôd6DiVMy8ng cF8Fđủ ccF8Fao thượngQBqtkkFh đếncF8F mứcd6DiVMy8 đứngd6DiVMy8 yd6DiVMy8ên lQBqtkkFhặng lẽd6DiVMy8 dõiQBqtkkFh d6DiVMy8theo d6DiVMy8cô gQBqtkkFhái cF8Fấy mãid6DiVMy8 mãcF8Fi, vQBqtkkFhà cũnd6DiVMy8g khd6DiVMy8ông QBqtkkFhthể nàocF8F chúQBqtkkFhc phcF8Fúc cQBqtkkFhho mốQBqtkkFhi td6DiVMy8ình huyd6DiVMy8ết cF8Fthống cấmQBqtkkFh kỵd6DiVMy8 ấyQBqtkkFh được.

Tại sd6DiVMy8ao lạQBqtkkFhi làcF8F McF8Finh Vỹ?

Có QBqtkkFhnhất thiếtcF8F phảd6DiVMy8i yêuQBqtkkFh chíd6DiVMy8nh cF8Fanh tracF8Fi cF8Fcủa mìcF8Fnh không?

Trước mắtQBqtkkFh ĐcF8Fiền Hud6DiVMy8ân QBqtkkFhchỉ còcF8Fn lưuQBqtkkFh lạiQBqtkkFh mộcF8Ft màuQBqtkkFh cF8Fđen cF8Fđau đd6DiVMy8ớn cùQBqtkkFhng d6DiVMy8cực, ánhd6DiVMy8 mcF8Fắt đangd6DiVMy8 chứd6DiVMy8a đựcF8Fng nhQBqtkkFhững tiQBqtkkFha nd6DiVMy8hìn ocF8Fán hậd6DiVMy8n, từngd6DiVMy8 tQBqtkkFhừ td6DiVMy8ừng chcF8Fữ đượd6DiVMy8c gằd6DiVMy8n xcF8Fuống mQBqtkkFhột cácF8Fch mỉcF8Fa mai.

“Thy ThcF8Fy, ed6DiVMy8m QBqtkkFhchấp d6DiVMy8nhận ănd6DiVMy8 tráicF8F QBqtkkFhcấm, d6DiVMy8chứ khônd6DiVMy8g cQBqtkkFhhấp nd6DiVMy8hận tôd6DiVMy8i sao?”

“Chúc phcF8Fúc ccF8Fho mốicF8F tìnd6DiVMy8h cấmd6DiVMy8 cF8Fkỵ củQBqtkkFha em…

… aQBqtkkFhnh khôd6DiVMy8ng cF8Flàm được.”

“Đến kQBqtkkFhhi d6DiVMy8nào and6DiVMy8h mớcF8Fi QBqtkkFhchịu ld6DiVMy8ên kếcF8F hocF8Fạch đây?”QBqtkkFh Md6DiVMy8ột giọQBqtkkFhng cF8Fnữ cd6DiVMy8ất cF8Flên, QBqtkkFhđôi mắtcF8F hưcF8Fớng QBqtkkFhvề d6DiVMy8phía ÁiQBqtkkFh HQBqtkkFhy đad6DiVMy8ng cF8Fnhắm ngcF8Fhiền đôid6DiVMy8 md6DiVMy8ắt, cảd6DiVMy8 QBqtkkFhhai d6DiVMy8tay QBqtkkFhbị trócF8Fi chặtcF8F ởQBqtkkFh d6DiVMy8phía sacF8Fu đand6DiVMy8g td6DiVMy8ựa vàod6DiVMy8 tưQBqtkkFhờng QBqtkkFhan giấc.

“Kế hoạchd6DiVMy8 vẫncF8F QBqtkkFhđang thựcQBqtkkFh hiQBqtkkFhện đấQBqtkkFhy d6DiVMy8thôi.” d6DiVMy8Người bQBqtkkFhên QBqtkkFhkia QBqtkkFhnhún nhd6DiVMy8ún vd6DiVMy8ai, thờcF8F ơQBqtkkFh đưad6DiVMy8 áncF8Fh mcF8Fắt khônd6DiVMy8g QBqtkkFhchút biểd6DiVMy8u cd6DiVMy8ảm nhìnd6DiVMy8 QBqtkkFhvề phd6DiVMy8ía Ád6DiVMy8i HcF8Fy, ánhcF8F ncF8Fhìn phứcF8Fc tạp.

“Thực hiện?d6DiVMy8 ĐứncF8Fg ycF8Fên mộQBqtkkFht cd6DiVMy8hỗ gcF8Fọi d6DiVMy8là thcF8Fực hiện?d6DiVMy8 d6DiVMy8Anh d6DiVMy8đang đùad6DiVMy8 àcF8F?” Cd6DiVMy8ô gácF8Fi kcF8Fia dườcF8Fng ncF8Fhư đangcF8F mấtQBqtkkFh bìcF8Fnh d6DiVMy8tĩnh, tứd6DiVMy8c gid6DiVMy8ận d6DiVMy8quát lênQBqtkkFh, giọngcF8F điệuQBqtkkFh vQBqtkkFhô cùQBqtkkFhng khóQBqtkkFh chịu.

“Tịnh Nhid6DiVMy8, nếud6DiVMy8 cF8Fmuốn tcF8Frả cF8Fthù thìQBqtkkFh đừnQBqtkkFhg nêcF8Fn vộid6DiVMy8 vd6DiVMy8àng nhQBqtkkFhư thd6DiVMy8ế…” ChcF8Fàng tQBqtkkFhrai d6DiVMy8kia QBqtkkFhkhoát khoátQBqtkkFh tQBqtkkFhay vớicF8F TịnhcF8F NhicF8F, d6DiVMy8thật d6DiVMy8sự TcF8Fịnh d6DiVMy8Nhi đcF8Fang khiếnd6DiVMy8 hd6DiVMy8ắn ccF8Fảm thd6DiVMy8ấy cd6DiVMy8ăng thẳnQBqtkkFhg hơQBqtkkFhn d6DiVMy8trong cF8Fviệc thcF8Fực hiệnd6DiVMy8 kcF8Fế hoạch,d6DiVMy8 “…QBqtkkFh ccF8Fứ QBqtkkFhđể yd6DiVMy8ên ccF8Fho bQBqtkkFhọn chd6DiVMy8úng từQBqtkkFh từQBqtkkFh d6DiVMy8cảm nhQBqtkkFhận nỗcF8Fi đQBqtkkFhau d6DiVMy8khi QBqtkkFhmất cF8Fđi md6DiVMy8ột thứd6DiVMy8 quaQBqtkkFhn trọng.”

Ái Hd6DiVMy8y QBqtkkFhkhó chịd6DiVMy8u cựQBqtkkFha mìcF8Fnh, d6DiVMy8cả thcF8Fân ngườiQBqtkkFh cảQBqtkkFhm thấcF8Fy vôd6DiVMy8 cùngQBqtkkFh đQBqtkkFhau nhứQBqtkkFhc, hàQBqtkkFhng QBqtkkFhmi dàQBqtkkFhi kQBqtkkFhhẽ lcF8Fay độQBqtkkFhng nhẹ,d6DiVMy8 cQBqtkkFhô d6DiVMy8từ tcF8Fừ hécF8F md6DiVMy8ở đôiQBqtkkFh mắt.

Khung cảncF8Fh mQBqtkkFhờ cF8Fnhạt trQBqtkkFhước QBqtkkFhmắt Ád6DiVMy8i QBqtkkFhHy d6DiVMy8đang cF8Fdần cF8Ftrở d6DiVMy8nên sd6DiVMy8ắc cF8Fnét hơd6DiVMy8n, bầQBqtkkFhu khôncF8Fg QBqtkkFhkhí ngộtQBqtkkFh ngạtQBqtkkFh hiQBqtkkFhện gcF8Fiờ khd6DiVMy8iến côd6DiVMy8 ccF8Fảm td6DiVMy8hấy khQBqtkkFhó thởcF8F hơncF8F bad6DiVMy8o gQBqtkkFhiờ hết.

Vẫn còcF8Fn cF8Ftrong QBqtkkFhtrạng tháicF8F md6DiVMy8ơ hồ,cF8F d6DiVMy8cô nQBqtkkFhgơ ngácd6DiVMy8 QBqtkkFhđưa mắtcF8F ncF8Fhìn cảnQBqtkkFhh vậd6DiVMy8t xud6DiVMy8ng quanh.

“Tỉnh rồiQBqtkkFh à?”cF8F Mộtd6DiVMy8 chấtcF8F giọQBqtkkFhng trd6DiVMy8ầm d6DiVMy8khàn vand6DiVMy8g lên,cF8F QBqtkkFhmột gươngQBqtkkFh mặtQBqtkkFh qued6DiVMy8n thQBqtkkFhuộc lọtcF8F vàod6DiVMy8 d6DiVMy8tầm nQBqtkkFhhìn QBqtkkFhtạm thờid6DiVMy8 củQBqtkkFha d6DiVMy8Ái Hy.

Điền HuânQBqtkkFh cF8Fđang cầmQBqtkkFh trêncF8F tcF8Fay mộtQBqtkkFh qQBqtkkFhuả táQBqtkkFho, d6DiVMy8bước đếnQBqtkkFh trướcQBqtkkFh cF8Fmặt ÁQBqtkkFhi HcF8Fy vớcF8Fi dád6DiVMy8ng vẻcF8F cF8Fung dunQBqtkkFhg nd6DiVMy8hư chẳngQBqtkkFh cQBqtkkFhó chuQBqtkkFhyện gd6DiVMy8ì xảd6DiVMy8y ra.

“Này, tạid6DiVMy8 scF8Fao tQBqtkkFhôi lạicF8F ởd6DiVMy8 đây?”d6DiVMy8 Áid6DiVMy8 cF8FHy nQBqtkkFhhíu cF8Fmày nhQBqtkkFhìn ĐQBqtkkFhiền Hd6DiVMy8uân, cF8Fhai cF8Ftay cF8Fbị cF8Ftrói chặtd6DiVMy8 giờcF8F đâcF8Fy QBqtkkFhmới bcF8Fắt đầud6DiVMy8 cảmcF8F nhcF8Fận đượccF8F cF8Fcảm QBqtkkFhgiác tQBqtkkFhê cF8Fbuốt QBqtkkFhnhờ lựcQBqtkkFh d6DiVMy8siết củacF8F QBqtkkFhdây thừnQBqtkkFhg, cF8Fnay cF8Flại cF8Fthêm lựcd6DiVMy8 tácd6DiVMy8 độngcF8F cd6DiVMy8ủa cF8Fcô đangQBqtkkFh cốQBqtkkFh cởiQBqtkkFh tcF8Frói lạiQBqtkkFh khiếcF8Fn nQBqtkkFhơi d6DiVMy8cổ taQBqtkkFhy mQBqtkkFhỗi QBqtkkFhlúc mộtcF8F đd6DiVMy8au rátcF8F QBqtkkFhhơn. “TênQBqtkkFh khốd6DiVMy8n, QBqtkkFhanh lấyQBqtkkFh quyềnd6DiVMy8 gd6DiVMy8ì d6DiVMy8mà tróQBqtkkFhi tôi?”

Đối d6DiVMy8diện vớd6DiVMy8i ánhd6DiVMy8 nhd6DiVMy8ìn rựcF8Fc lửad6DiVMy8 củaQBqtkkFh Ád6DiVMy8i QBqtkkFhHy, ĐQBqtkkFhiền cF8FHuân thQBqtkkFhản nhicF8Fên cầcF8Fm trQBqtkkFhái d6DiVMy8táo trêd6DiVMy8n d6DiVMy8tay d6DiVMy8đưa rd6DiVMy8a trướcF8Fc mặtd6DiVMy8 cô,d6DiVMy8 QBqtkkFhmột cQBqtkkFhâu d6DiVMy8hỏi hd6DiVMy8ết sứccF8F “thQBqtkkFhân thiệncF8F” d6DiVMy8được thốcF8Ft d6DiVMy8ra QBqtkkFhvới gQBqtkkFhiọng điệucF8F khind6DiVMy8h khỉnh.

“Biết cF8Fđây làQBqtkkFh gìd6DiVMy8 khôQBqtkkFhng?” d6DiVMy8Điền HuâcF8Fn đQBqtkkFhã chuyểncF8F sựcF8F tậd6DiVMy8p trud6DiVMy8ng từcF8F ÁiQBqtkkFh Hd6DiVMy8y sand6DiVMy8g cF8Ftrái tácF8Fo d6DiVMy8mang md6DiVMy8ột sắcd6DiVMy8 màuQBqtkkFh đQBqtkkFhỏ tQBqtkkFhhẫm trênQBqtkkFh tayd6DiVMy8, đôid6DiVMy8 mắtd6DiVMy8 ccF8Fhăm chúcF8F qd6DiVMy8uan sáQBqtkkFht vậQBqtkkFht td6DiVMy8hể ấy.

Đúng làd6DiVMy8 ngớQBqtkkFh ngẩn!

“Là cF8Ftáo chQBqtkkFhứ gì?!”cF8F ÁcF8Fi QBqtkkFhHy cF8Flập tứcQBqtkkFh lQBqtkkFhên tiếngQBqtkkFh QBqtkkFhtrả lời,d6DiVMy8 vQBqtkkFhì câud6DiVMy8 hỏid6DiVMy8 ccF8Fủa Điềnd6DiVMy8 Hud6DiVMy8ân ngd6DiVMy8ay cQBqtkkFhả d6DiVMy8con nd6DiVMy8ít QBqtkkFhba tud6DiVMy8ổi cd6DiVMy8ũng biếQBqtkkFht rd6DiVMy8õ thứQBqtkkFh ĐiềncF8F Huâd6DiVMy8n đcF8Fang QBqtkkFhcầm td6DiVMy8rên tcF8Fay cF8Fđược gọiQBqtkkFh QBqtkkFhlà gì.

“Sai!” MộQBqtkkFht tQBqtkkFhừ phd6DiVMy8ê phQBqtkkFhán duQBqtkkFhy nhấtcF8F d6DiVMy8được cấtcF8F lên,cF8F đôiQBqtkkFh mắtQBqtkkFh vôd6DiVMy8 địnhcF8F cF8Fcủa ĐiềnQBqtkkFh Hd6DiVMy8uân lưd6DiVMy8ớt qQBqtkkFhua cF8FÁi QBqtkkFhHy mộtcF8F QBqtkkFhgiây, scF8Fau đóQBqtkkFh tiếd6DiVMy8p td6DiVMy8ục mâcF8Fn d6DiVMy8mê quQBqtkkFhả td6DiVMy8áo tcF8Frên taycF8F, QBqtkkFhvô thứcd6DiVMy8 nQBqtkkFhói. “LàQBqtkkFh cF8Ftrái cd6DiVMy8ấm đấy.”

“Trái cấm?”QBqtkkFh CâQBqtkkFhu trcF8Fả lờiQBqtkkFh củacF8F ĐiềQBqtkkFhn QBqtkkFhHuân khiếd6DiVMy8n Áid6DiVMy8 QBqtkkFhHy hếtQBqtkkFh sứcQBqtkkFh d6DiVMy8ngạc nQBqtkkFhhiên, đd6DiVMy8ôi mắcF8Ft cQBqtkkFhô QBqtkkFhmở tcF8Fo d6DiVMy8nhìn Điềnd6DiVMy8 HuâncF8F khôd6DiVMy8ng chd6DiVMy8ớp mắt.

“Cô d6DiVMy8đã từcF8Fng đượcQBqtkkFh nghcF8Fe kểQBqtkkFh vềcF8F thứd6DiVMy8 nàyQBqtkkFh chưa?”cF8F d6DiVMy8Trên môQBqtkkFhi Đd6DiVMy8iền HuâQBqtkkFhn nd6DiVMy8ở mộtcF8F nụd6DiVMy8 cưd6DiVMy8ời khcF8Finh bỉQBqtkkFh, ánQBqtkkFhh mắd6DiVMy8t QBqtkkFhvẫn cF8Fdán ccF8Fhặt vàd6DiVMy8o trd6DiVMy8ái tácF8Fo QBqtkkFhtrên tayd6DiVMy8. “Trênd6DiVMy8 d6DiVMy8thế d6DiVMy8gian d6DiVMy8này, cd6DiVMy8ó mộtQBqtkkFh thứd6DiVMy8 đượccF8F gọcF8Fi làd6DiVMy8 tìnd6DiVMy8h yêuQBqtkkFh tráid6DiVMy8 cấm.”

“Anh điêncF8F rồicF8F d6DiVMy8à? d6DiVMy8Trái cQBqtkkFhấm rồiQBqtkkFh lạiQBqtkkFh tìnd6DiVMy8h yd6DiVMy8êu tráiQBqtkkFh cd6DiVMy8ấm, cuốiQBqtkkFh d6DiVMy8cùng aQBqtkkFhnh đand6DiVMy8g lảd6DiVMy8m nQBqtkkFhhảm d6DiVMy8cái gìd6DiVMy8 QBqtkkFhthế?” ÁcF8Fi d6DiVMy8Hy tQBqtkkFhức giậncF8F quácF8Ft vàocF8F mcF8Fặt Điềnd6DiVMy8 Hud6DiVMy8ân, lQBqtkkFhúc nàycF8F mQBqtkkFhà hcF8Fắn cònQBqtkkFh cF8Fcó cF8Ftâm trạngd6DiVMy8 QBqtkkFhkể chuyệQBqtkkFhn chQBqtkkFho d6DiVMy8cô d6DiVMy8nghe ư?

Sự tQBqtkkFhức giậnd6DiVMy8 củaQBqtkkFh côd6DiVMy8 d6DiVMy8dường nhd6DiVMy8ư QBqtkkFhđã gầd6DiVMy8n cF8Fchạm cF8Fđến mQBqtkkFhức cF8Fđỉnh đicF8Fểm, nQBqtkkFhhưng ld6DiVMy8ại độtd6DiVMy8 ngộd6DiVMy8t dQBqtkkFhịu xuốcF8Fng sad6DiVMy8u cQBqtkkFhâu nóid6DiVMy8 tiếd6DiVMy8p thecF8Fo ccF8Fủa Điềnd6DiVMy8 Huân.

“Minh cF8FVỹ, hắd6DiVMy8n đd6DiVMy8ã vướngcF8F d6DiVMy8vào tìcF8Fnh yêucF8F d6DiVMy8trái cấm.”

Ái HcF8Fy cF8Ftròn QBqtkkFhmắt nd6DiVMy8hìn ĐiềQBqtkkFhn HucF8Fân, QBqtkkFhkhông tQBqtkkFhhể tid6DiVMy8n đượcQBqtkkFh td6DiVMy8hính d6DiVMy8giác d6DiVMy8của cF8Fmình QBqtkkFhvừa tcF8Fiếp thQBqtkkFhu đượcQBqtkkFh nhQBqtkkFhững gìcF8F. MQBqtkkFhinh Vỹ…d6DiVMy8 cF8Ftình yêcF8Fu trd6DiVMy8ái cấm?

Cô cF8Fđột QBqtkkFhngột QBqtkkFhlại cảmd6DiVMy8 cF8Fthấy khQBqtkkFhó thởd6DiVMy8, mộtQBqtkkFh gươcF8Fng mQBqtkkFhặt khácF8Fc d6DiVMy8lại QBqtkkFhđược ccF8Fhiếu d6DiVMy8chậm QBqtkkFhra trưd6DiVMy8ớc md6DiVMy8ắt dùcF8F chcF8Fo cd6DiVMy8ô QBqtkkFhmới cF8Fchỉ trôd6DiVMy8ng thấcF8Fy côd6DiVMy8 ấycF8F đượccF8F cF8Fduy nhấQBqtkkFht mộtcF8F lần.

Thy TQBqtkkFhhy… Md6DiVMy8inh VỹQBqtkkFh vưd6DiVMy8ớng vàoQBqtkkFh QBqtkkFhtình yQBqtkkFhêu tráicF8F cấm,d6DiVMy8 thìd6DiVMy8 câud6DiVMy8 trcF8Fả d6DiVMy8lời cuốicF8F cùngd6DiVMy8 vàQBqtkkFh chQBqtkkFhính xáQBqtkkFhc nhcF8Fất dd6DiVMy8ĩ nhiêncF8F lQBqtkkFhà ThQBqtkkFhy Thy.

“Cô d6DiVMy8có muốncF8F d6DiVMy8biết khd6DiVMy8ông? Nhd6DiVMy8ững QBqtkkFhgì cF8Fđã xcF8Fảy rcF8Fa d6DiVMy8với họ?”d6DiVMy8 Điềd6DiVMy8n Huând6DiVMy8 QBqtkkFhnhìn ÁicF8F HcF8Fy cườd6DiVMy8i khẩyd6DiVMy8, cF8Fnhưng trond6DiVMy8g ácF8Fnh mắd6DiVMy8t lạicF8F hiệcF8Fn rd6DiVMy8õ md6DiVMy8ột cF8Fnỗi cacF8Fy đcF8Fắng tcF8Fột cùng.cF8F “ThyQBqtkkFh d6DiVMy8Thy đãQBqtkkFh chd6DiVMy8ọn hắncF8F, mQBqtkkFhà khôQBqtkkFhng chọnQBqtkkFh tôi.”

Lúc này,d6DiVMy8 bỗnQBqtkkFhg dưngcF8F ÁicF8F HQBqtkkFhy lạicF8F d6DiVMy8có cảmcF8F giáccF8F đồd6DiVMy8ng cF8Fcảm vd6DiVMy8ới ĐiềcF8Fn HuânQBqtkkFh.

Không d6DiVMy8phải QBqtkkFhlà cF8Fdo QBqtkkFhcô từQBqtkkFhng vướngQBqtkkFh d6DiVMy8vào hoànd6DiVMy8 d6DiVMy8cảnh cF8Fấy,

mà d6DiVMy8là QBqtkkFhdo cF8Fánh mắtcF8F ĐiềcF8Fn Huând6DiVMy8 đcF8Fã nód6DiVMy8i lêncF8F tấQBqtkkFht cả.

Nỗi đaud6DiVMy8 QBqtkkFhkia đangQBqtkkFh dầcF8Fn hiệd6DiVMy8n rõcF8F d6DiVMy8trong QBqtkkFhđôi QBqtkkFhmắt d6DiVMy8mang mộtcF8F QBqtkkFhmàu đencF8F đậmd6DiVMy8 nQBqtkkFhhư táchQBqtkkFh cQBqtkkFhafe đắd6DiVMy8ng ccF8Fủa ĐicF8Fền HuQBqtkkFhân, vếtd6DiVMy8 thươcF8Fng lònd6DiVMy8g khôngcF8F ncF8Fhững khônd6DiVMy8g hềd6DiVMy8 QBqtkkFhphai nhd6DiVMy8ạt… thQBqtkkFhậm chícF8F cQBqtkkFhòn cF8Ftrở d6DiVMy8nên đad6DiVMy8u đớnd6DiVMy8 hơnQBqtkkFh cF8Fbao giờQBqtkkFh hết.

“Tôi đãQBqtkkFh d6DiVMy8giết TcF8Fhy d6DiVMy8Thy.” QBqtkkFhÁi d6DiVMy8Hy vẫQBqtkkFhn ccF8Fhưa kịd6DiVMy8p mởd6DiVMy8 QBqtkkFhlời cF8Fthì giọQBqtkkFhng cF8Fnói gấpQBqtkkFh d6DiVMy8gáp QBqtkkFhcủa ĐiềncF8F HuâncF8F lcF8Fại d6DiVMy8vang lêcF8Fn, chấtcF8F giọQBqtkkFhng kQBqtkkFhhông chútQBqtkkFh cF8Fbiểu cảm.

À, d6DiVMy8thì rQBqtkkFha hcF8Fắn d6DiVMy8đã gd6DiVMy8iết TQBqtkkFhhy QBqtkkFhThy d6DiVMy8nên d6DiVMy8hắn mớid6DiVMy8 cF8Fđau kd6DiVMy8hổ vàd6DiVMy8 dằncF8F vặtcF8F nhcF8Fư thế!

Khoan đãd6DiVMy8, cF8Fhình nQBqtkkFhhư đcF8Fang cd6DiVMy8ó chútd6DiVMy8 nhầmQBqtkkFh cF8Flẫn gcF8Fì đd6DiVMy8ó ởcF8F đd6DiVMy8ây! NcF8Fgười giQBqtkkFhết ThcF8Fy ThQBqtkkFhy lQBqtkkFhà cF8Fbà Hd6DiVMy8àn cơcF8F mà.

“Không phảicF8F lcF8Fà mẹd6DiVMy8 MiQBqtkkFhnh VỹQBqtkkFh giếtQBqtkkFh ThQBqtkkFhy ThQBqtkkFhy QBqtkkFhsao?” cF8FCô QBqtkkFhbất gd6DiVMy8iác d6DiVMy8nhích vềd6DiVMy8 phíd6DiVMy8a cF8Fsau cF8Fmột chúcF8Ft, cQBqtkkFhau cF8Fmày nQBqtkkFhhìn QBqtkkFhĐiền cF8FHuân QBqtkkFhnghi hoặc.

“Đúng, làQBqtkkFh QBqtkkFhbà d6DiVMy8ta giết!”QBqtkkFh ĐiềnQBqtkkFh HuâcF8Fn vẫncF8F ccF8Fhú tâQBqtkkFhm vàQBqtkkFho tcF8Frái táod6DiVMy8 trêcF8Fn tacF8Fy, môncF8Fg cF8Flung QBqtkkFhtrả lời.

“Thế tạiQBqtkkFh sad6DiVMy8o acF8Fnh lạiQBqtkkFh bd6DiVMy8ảo cF8Fanh cF8Fgiết ThcF8Fy Thy?”QBqtkkFh Đúd6DiVMy8ng lQBqtkkFhà têQBqtkkFhn khód6DiVMy8 QBqtkkFhhiểu, QBqtkkFhcàng hỏcF8Fi tQBqtkkFhhì lcF8Fại càngcF8F rối!

Cô QBqtkkFhbắt đQBqtkkFhầu d6DiVMy8mất bìnhcF8F tĩnh…

“Bà d6DiVMy8ta d6DiVMy8trực td6DiVMy8iếp giếtcF8F ThcF8Fy TcF8Fhy, cònd6DiVMy8 QBqtkkFhtôi d6DiVMy8là kẻd6DiVMy8 gid6DiVMy8án tiếp…d6DiVMy8” ThêcF8Fm mộtcF8F cF8Fcâu trảQBqtkkFh lcF8Fời hếtd6DiVMy8 sứd6DiVMy8c thảd6DiVMy8n ncF8Fhiên, độQBqtkkFht ngd6DiVMy8ột ĐicF8Fền HuâncF8F nd6DiVMy8gước lcF8Fên nhìnQBqtkkFh thẳcF8Fng vàod6DiVMy8 mặcF8Ft ÁicF8F HycF8F, nd6DiVMy8ở mcF8Fột nụd6DiVMy8 cườiQBqtkkFh xảoQBqtkkFh tráQBqtkkFh, “…d6DiVMy8 côQBqtkkFh cònQBqtkkFh gìcF8F tQBqtkkFhhắc mắQBqtkkFhc thìcF8F cF8Fhỏi hếtQBqtkkFh điQBqtkkFh, tQBqtkkFhôi sẵnd6DiVMy8 sàncF8Fg trảd6DiVMy8 lời,QBqtkkFh xcF8Fem nhưd6DiVMy8 cF8Fđó lcF8Fà âncF8F QBqtkkFhhuệ QBqtkkFhtôi tQBqtkkFhặng chcF8Fo d6DiVMy8cô trướccF8F kcF8Fhi chết.”

“Này, QBqtkkFhăn nócF8Fi chcF8Fo QBqtkkFhcẩn thậcF8Fn, ad6DiVMy8nh bảoQBqtkkFh d6DiVMy8ai chết?”d6DiVMy8 ÁiQBqtkkFh cF8FHy lQBqtkkFhại mộtd6DiVMy8 lầncF8F nd6DiVMy8ữa khôngd6DiVMy8 k

ì

m đượcd6DiVMy8 mQBqtkkFhà qd6DiVMy8uát vcF8Fào mặQBqtkkFht ĐiQBqtkkFhền cF8FHuân, đôiQBqtkkFh md6DiVMy8ắt cF8Ftrong sád6DiVMy8ng d6DiVMy8kia cũngcF8F trd6DiVMy8ừng lQBqtkkFhên oáncF8F hận.

“Tôi khônQBqtkkFhg đQBqtkkFhảm bảocF8F aQBqtkkFhi sẽQBqtkkFh chếtcF8F…” QBqtkkFhĐiền HuânQBqtkkFh nhQBqtkkFhún QBqtkkFhnhún vQBqtkkFhai, gưd6DiVMy8ơng mặtcF8F vẫnQBqtkkFh bìnhd6DiVMy8 td6DiVMy8ĩnh mộtd6DiVMy8 cácd6DiVMy8h d6DiVMy8kỳ lạ.cF8F “…cF8F bcF8Fa cF8Ftiếng d6DiVMy8nữa, nơiQBqtkkFh nàQBqtkkFhy cF8Fsẽ biếQBqtkkFhn thàd6DiVMy8nh td6DiVMy8ro bụi.”

Ba d6DiVMy8tiếng? cF8FTro bụi?

Sao cF8Fhôm nQBqtkkFhay ccF8Fái QBqtkkFhtên tâmcF8F thầncF8F nàycF8F lạd6DiVMy8i QBqtkkFhnói toànQBqtkkFh d6DiVMy8những đicF8Fều khócF8F hcF8Fiểu, md6DiVMy8ột lầnd6DiVMy8 nQBqtkkFhữa cd6DiVMy8ô cF8Flại phảiQBqtkkFh cấtcF8F d6DiVMy8tiếng hỏi.

“Ý and6DiVMy8h cF8Flà gì?”QBqtkkFh CảcF8F ngườQBqtkkFhi Ád6DiVMy8i cF8FHy bd6DiVMy8ắt QBqtkkFhđầu rud6DiVMy8n ld6DiVMy8ên, d6DiVMy8nói ccF8Fhuyện vớQBqtkkFhi têd6DiVMy8n nàd6DiVMy8y cF8Fquả cF8Fthật tiêQBqtkkFhu hQBqtkkFhao nhicF8Fều sứcd6DiVMy8 lựccF8F khôngcF8F cF8Fthể tưd6DiVMy8ởng. “QBqtkkFhAnh địnhd6DiVMy8 QBqtkkFhphá hucF8Fỷ chỗQBqtkkFh cF8Fnày à?”

Hít thở,QBqtkkFh híd6DiVMy8t thcF8Fở nào…cF8F bìnhd6DiVMy8 tĩd6DiVMy8nh, bìd6DiVMy8nh tĩd6DiVMy8nh ncF8Fào… côd6DiVMy8 cF8Fđang cốQBqtkkFh gắngd6DiVMy8 điềmd6DiVMy8 tĩQBqtkkFhnh hếQBqtkkFht sứcF8Fc cócF8F thểcF8F đểcF8F QBqtkkFhkhông cd6DiVMy8ó thêcF8Fm cF8Fbất cứQBqtkkFh hcF8Fành độngQBqtkkFh nàod6DiVMy8 qucF8Fá kcF8Fích cF8Fđộng nữa.

“Bingo! Td6DiVMy8ôi đãQBqtkkFh đặd6DiVMy8t boQBqtkkFhm xucF8Fng quQBqtkkFhanh nơQBqtkkFhi nàycF8F rd6DiVMy8ồi…” Điềnd6DiVMy8 Hd6DiVMy8uân đưaQBqtkkFh QBqtkkFhtrái d6DiVMy8táo QBqtkkFhkia ld6DiVMy8ên miệncF8Fg, cắncF8F mộtd6DiVMy8 QBqtkkFhmiếng, tid6DiVMy8ếp cF8Ftục nóiQBqtkkFh vớicF8F vẻd6DiVMy8 kQBqtkkFhhinh đời,QBqtkkFh “QBqtkkFh… sd6DiVMy8ớm thôi!”

“Tránh ra.”d6DiVMy8 HạcF8Fo ThầnQBqtkkFh xôngd6DiVMy8 d6DiVMy8vào toàQBqtkkFh biệtd6DiVMy8 thựcF8F ld6DiVMy8ộng cF8Flẫy ccF8Fủa tcF8Fổ chứcd6DiVMy8 KnighQBqtkkFht, gạQBqtkkFht mạnQBqtkkFhh đáQBqtkkFhm d6DiVMy8cận QBqtkkFhvệ trướcQBqtkkFh mặtcF8F sd6DiVMy8ang mQBqtkkFhột bd6DiVMy8ên, quQBqtkkFhát lớncF8F. QBqtkkFh“Lập tứccF8F gọd6DiVMy8i HànQBqtkkFh Md6DiVMy8inh cF8FVỹ rd6DiVMy8a đd6DiVMy8ây cQBqtkkFhho tôi!”

“Chuyện gì?”QBqtkkFh QBqtkkFhMinh Vd6DiVMy8ỹ ccF8Fắt cF8Fngang lờicF8F nócF8Fi củaQBqtkkFh HạoQBqtkkFh ThầncF8F, vQBqtkkFhẫn d6DiVMy8là cáicF8F giọngQBqtkkFh đid6DiVMy8ệu lạnQBqtkkFhh lùcF8Fng vQBqtkkFhốn có.

“Ung dd6DiVMy8ung qud6DiVMy8á nhd6DiVMy8ỉ? ĐiQBqtkkFhền HuQBqtkkFhân bQBqtkkFhắt ÁcF8Fi cF8FHy QBqtkkFhđi rồQBqtkkFhi!” HạoQBqtkkFh ThQBqtkkFhần dườncF8Fg nQBqtkkFhhư đancF8Fg cF8Frơi vcF8Fào trạcF8Fng thcF8Fái hoảngQBqtkkFh QBqtkkFhloạn, đd6DiVMy8ôi d6DiVMy8mắt pQBqtkkFhhức tạd6DiVMy8p cd6DiVMy8ăng thẳnd6DiVMy8g nhìQBqtkkFhn aQBqtkkFhnh, gấQBqtkkFhp d6DiVMy8gáp d6DiVMy8lên tiếng.

“Khi nàod6DiVMy8?” TcF8Fừ phQBqtkkFhía bênd6DiVMy8 QBqtkkFhkia d6DiVMy8dường nhQBqtkkFhư đãQBqtkkFh cócF8F phảd6DiVMy8n ứnd6DiVMy8g, bướccF8F châcF8Fn cF8Fcủa aQBqtkkFhnh bắcF8Ft đầucF8F nhanQBqtkkFhh hơn,cF8F anQBqtkkFhh cF8Fbước đếnd6DiVMy8 QBqtkkFhnắm lấycF8F cổd6DiVMy8 d6DiVMy8áo củad6DiVMy8 Hd6DiVMy8ạo Thầd6DiVMy8n xốQBqtkkFhc lêcF8Fn, gQBqtkkFhằn giọnQBqtkkFhg. “Ởd6DiVMy8 đâu?”

Hạo ThầnQBqtkkFh cũncF8Fg QBqtkkFhkhông đểQBqtkkFh yd6DiVMy8ên chQBqtkkFho MincF8Fh Vỹd6DiVMy8 làQBqtkkFhm QBqtkkFhcàn nd6DiVMy8hư thcF8Fế, đưcF8Fa QBqtkkFhtay đẩycF8F mạncF8Fh QBqtkkFhanh raQBqtkkFh, sửd6DiVMy8a lcF8Fại cổQBqtkkFh d6DiVMy8áo, ccF8Fậu cF8Ftức giậnd6DiVMy8 d6DiVMy8quát lên.

“Là d6DiVMy8nơi td6DiVMy8ừng xd6DiVMy8ảy rQBqtkkFha QBqtkkFhán mạngd6DiVMy8 củd6DiVMy8a TQBqtkkFhhy Thy!”

Chap 36

Bước điQBqtkkFh d6DiVMy8cùng tQBqtkkFhử thần

“Tên kd6DiVMy8hốn d6DiVMy8kia, aQBqtkkFhnh địnhd6DiVMy8 lcF8Fàm gìcF8F vQBqtkkFhậy hQBqtkkFhả? Đd6DiVMy8ặt QBqtkkFhbom làcF8F thếd6DiVMy8 d6DiVMy8nào?” NgQBqtkkFhay cF8Fsau cd6DiVMy8âu td6DiVMy8rả lờicF8F hếd6DiVMy8t QBqtkkFhsức thQBqtkkFhản nhiêcF8Fn ccF8Fủa Điềnd6DiVMy8 HuQBqtkkFhân, Áid6DiVMy8 Hd6DiVMy8y khôngQBqtkkFh d6DiVMy8thể d6DiVMy8không md6DiVMy8ất bìnhcF8F tĩnh,d6DiVMy8 cảd6DiVMy8 nd6DiVMy8gười cd6DiVMy8ô ruQBqtkkFhn lQBqtkkFhên tQBqtkkFhừng đợt,d6DiVMy8 d6DiVMy8đôi QBqtkkFhmắt oáncF8F cF8Fhận chQBqtkkFhiếu thcF8Fẳng vàoQBqtkkFh kẻcF8F đanQBqtkkFhg cF8Ftỏ thácF8Fi độd6DiVMy8 cF8F“bất cầQBqtkkFhn đời”QBqtkkFh trướccF8F mặt.

“Đây chỉcF8F cF8Flà mộtQBqtkkFh phầQBqtkkFhn trcF8Fong QBqtkkFhkế hd6DiVMy8oạch củacF8F tôiQBqtkkFh, nếud6DiVMy8 côd6DiVMy8 cứcF8F d6DiVMy8tỏ QBqtkkFhcái tháiQBqtkkFh độd6DiVMy8 xấcQBqtkkFh xưcF8Fợc cF8Fđó d6DiVMy8thì ngaQBqtkkFhy cảQBqtkkFh âcF8Fn QBqtkkFhhuệ cuốicF8F cùncF8Fg cũd6DiVMy8ng khôngcF8F QBqtkkFhthể thựccF8F hcF8Fiện đượQBqtkkFhc đâucF8F đấy.”cF8F ĐiềncF8F HucF8Fân d6DiVMy8tiếp tụcd6DiVMy8 cF8Fnói đềuQBqtkkFh đều,cF8F gQBqtkkFhiọng đQBqtkkFhiệu dườngd6DiVMy8 ncF8Fhư cd6DiVMy8hẳng hcF8Fề cóQBqtkkFh chcF8Fút QBqtkkFhbận tâd6DiVMy8m vềd6DiVMy8 cF8FÁi QBqtkkFhHy, chỉQBqtkkFh trd6DiVMy8ả lờid6DiVMy8 theQBqtkkFho phảncF8F ứng.

“Có thậQBqtkkFht acF8Fnh sẽQBqtkkFh trQBqtkkFhả cF8Flời mọiQBqtkkFh td6DiVMy8hắc mắcQBqtkkFh cF8Fcủa tôi?”d6DiVMy8 d6DiVMy8Ái Hd6DiVMy8y d6DiVMy8gườm cF8Fgườm ĐiềncF8F HuâQBqtkkFhn nhưd6DiVMy8 d6DiVMy8thể khd6DiVMy8ông td6DiVMy8in đượcd6DiVMy8, cảcF8F nd6DiVMy8gười cứd6DiVMy8 nhcF8Fích dầnd6DiVMy8 vềd6DiVMy8 phíacF8F cF8Fsau ccF8Fho đếnd6DiVMy8 cF8Fkhi tựaQBqtkkFh QBqtkkFhhẳn vàocF8F tường.

Phía bêd6DiVMy8n kd6DiVMy8ia, Đd6DiVMy8iền QBqtkkFhHuân gậtd6DiVMy8 d6DiVMy8nhẹ đầu,cF8F cF8Ftrái tQBqtkkFháo kiQBqtkkFha d6DiVMy8vẫn tiếQBqtkkFhp tQBqtkkFhục đượcQBqtkkFh đưd6DiVMy8a QBqtkkFhlên miệng.

“Anh bảod6DiVMy8 tôQBqtkkFhi làd6DiVMy8 nd6DiVMy8guyên d6DiVMy8nhân gcF8Fây d6DiVMy8ra cád6DiVMy8i chếQBqtkkFht cd6DiVMy8ho cảcF8F giQBqtkkFha đd6DiVMy8ình tcF8Fôi, vậyQBqtkkFh acF8Fi làd6DiVMy8 ngườid6DiVMy8 đcF8Fã gQBqtkkFhiết họd6DiVMy8?” QBqtkkFhChất giọngcF8F Áid6DiVMy8 HQBqtkkFhy thoángcF8F cF8Frun rẩy,d6DiVMy8 QBqtkkFhcô đQBqtkkFhã dồQBqtkkFhn hếtQBqtkkFh cad6DiVMy8n đảmQBqtkkFh đểcF8F đặcF8Ft vd6DiVMy8ào QBqtkkFhcâu hcF8Fỏi ấy.

“Là tôi…”QBqtkkFh Điềnd6DiVMy8 HuânQBqtkkFh licF8Fếc scF8Fơ qucF8Fa ngườid6DiVMy8 cF8FÁi HQBqtkkFhy, hQBqtkkFhời cF8Fhợt d6DiVMy8đáp lạd6DiVMy8i, d6DiVMy8sau đód6DiVMy8 QBqtkkFhđứng dậyQBqtkkFh nécF8Fm QBqtkkFhmạnh trcF8Fái táod6DiVMy8 trêcF8Fn tacF8Fy xuốQBqtkkFhng sàncF8F, “…cF8F ld6DiVMy8à tôcF8Fi giếtcF8F đấy.”

Ái d6DiVMy8Hy lặd6DiVMy8ng ngưQBqtkkFhời sQBqtkkFhau câud6DiVMy8 tQBqtkkFhrả lQBqtkkFhời dứtQBqtkkFh khoátd6DiVMy8 củad6DiVMy8 Điềnd6DiVMy8 HQBqtkkFhuân, đôcF8Fi mắQBqtkkFht bắd6DiVMy8t cF8Fđầu trởd6DiVMy8 QBqtkkFhnên mcF8Fờ nhạt.

Kẻ đQBqtkkFhang đứd6DiVMy8ng trướcF8Fc mặtQBqtkkFh côcF8F chíd6DiVMy8nh QBqtkkFhlà d6DiVMy8kẻ đcF8Fã cF8Fnhẫn tâmd6DiVMy8 kcF8Fhiến ccF8Fô mấcF8Ft cF8Ftrọn vd6DiVMy8ẹn cF8Fcả d6DiVMy8một gcF8Fia đình!!

Đáng trácQBqtkkFhh hơnd6DiVMy8, hắncF8F khôncF8Fg hQBqtkkFhề cd6DiVMy8ó bấtd6DiVMy8 QBqtkkFhcứ mộd6DiVMy8t cF8Fthái đQBqtkkFhộ nàod6DiVMy8 gọicF8F cF8Flà hốcF8Fi lỗid6DiVMy8, thậmQBqtkkFh chíd6DiVMy8 d6DiVMy8còn td6DiVMy8ỏ vẻcF8F kênhd6DiVMy8 kiQBqtkkFhệu khcF8Fi nhắcF8Fc đếncF8F cd6DiVMy8huyện này.

“Anh… anh…cF8F” cF8FÁi HcF8Fy lúQBqtkkFhc nd6DiVMy8ày khôQBqtkkFhng cF8Fthể nàd6DiVMy8o dQBqtkkFhiễn tQBqtkkFhả đượccF8F td6DiVMy8hứ cảmcF8F xd6DiVMy8úc khind6DiVMy8h thườngQBqtkkFh vQBqtkkFhà QBqtkkFhghê tởmd6DiVMy8 kQBqtkkFhẻ QBqtkkFhtrước mQBqtkkFhặt, đôicF8F môQBqtkkFhi mấpQBqtkkFh d6DiVMy8máy d6DiVMy8không thốtcF8F nd6DiVMy8ên lời.

“Sao? QBqtkkFhChẳng phảicF8F cd6DiVMy8ô muốncF8F biếcF8Ft saQBqtkkFho?” d6DiVMy8Khoé d6DiVMy8môi ĐiềncF8F Hd6DiVMy8uân nhếchQBqtkkFh lêQBqtkkFhn, vẫnd6DiVMy8 cácF8Fi QBqtkkFhvẻ QBqtkkFhmặt chcF8Fán QBqtkkFhđời ấy.

“Đồ khốcF8Fn! AnQBqtkkFhh khônQBqtkkFhg pcF8Fhải ld6DiVMy8à QBqtkkFhcon ngườd6DiVMy8i!” Ád6DiVMy8i HQBqtkkFhy kíQBqtkkFhch độngQBqtkkFh hétcF8F lêcF8Fn, cF8Fdòng lệQBqtkkFh lănQBqtkkFh dàid6DiVMy8 td6DiVMy8rên gòd6DiVMy8 mQBqtkkFhá, nhẹd6DiVMy8 nhd6DiVMy8àng cF8Fđáp đấtd6DiVMy8 mộtQBqtkkFh giọtd6DiVMy8 pd6DiVMy8ha lQBqtkkFhê td6DiVMy8inh d6DiVMy8tuý kếQBqtkkFht hợpQBqtkkFh giữaQBqtkkFh nỗid6DiVMy8 đad6DiVMy8u vàd6DiVMy8 QBqtkkFhthù hận.QBqtkkFh cF8F“Tôi đãQBqtkkFh làmQBqtkkFh gd6DiVMy8ì nêncF8F tộid6DiVMy8 vcF8Fới ancF8Fh saod6DiVMy8? d6DiVMy8Chỉ vcF8Fì tôicF8F gid6DiVMy8ống Td6DiVMy8hy Thd6DiVMy8y mcF8Fà cF8Fanh nỡQBqtkkFh nd6DiVMy8hẫn tâmQBqtkkFh gid6DiVMy8ết hcF8Fọ sQBqtkkFhao? ĐồQBqtkkFh md6DiVMy8áu lạnh,cF8F đồcF8F bấtcF8F nhd6DiVMy8ân tính!”

“Đúng, nhQBqtkkFhưng cF8Ftội d6DiVMy8lỗi lớncF8F nhấtcF8F ởd6DiVMy8 cF8Fcô kd6DiVMy8hông phảcF8Fi làQBqtkkFh QBqtkkFhmang gươncF8Fg QBqtkkFhmặt giốngcF8F d6DiVMy8Thy d6DiVMy8Thy củad6DiVMy8 tôcF8Fi…” ĐiềncF8F Huâd6DiVMy8n đứngQBqtkkFh QBqtkkFhđối diệnd6DiVMy8 vớd6DiVMy8i QBqtkkFhÁi HQBqtkkFhy, tQBqtkkFhừ d6DiVMy8từ ccF8Fúi ngd6DiVMy8ười xd6DiVMy8uống, đưacF8F taQBqtkkFhy nâcF8Fng QBqtkkFhmặt QBqtkkFhcô ld6DiVMy8ên, QBqtkkFh“… màcF8F lcF8Fà vìcF8F d6DiVMy8cô QBqtkkFhđã đượcd6DiVMy8 chọnQBqtkkFh làmQBqtkkFh vợcF8F d6DiVMy8của hắn.d6DiVMy8 ĐoQBqtkkFhán xemcF8F, QBqtkkFhcô d6DiVMy8nghĩ cF8Fkế cF8Fhoạch lầnQBqtkkFh trướccF8F lcF8Fà dQBqtkkFho cF8Fai đcF8Fặt ra?”

Điền HuâncF8F tiếpQBqtkkFh tụcF8Fc kềcF8F sátd6DiVMy8 gươQBqtkkFhng mặtd6DiVMy8 ccF8Fủa md6DiVMy8ình lạiQBqtkkFh gầd6DiVMy8n ÁicF8F d6DiVMy8Hy, d6DiVMy8ánh mQBqtkkFhắt vQBqtkkFhẫn QBqtkkFhhằn nd6DiVMy8hững ticF8Fa nd6DiVMy8hìn đcF8Fau đớnQBqtkkFh nhcF8Fưng cF8Fđôi mcF8Fôi kicF8Fa d6DiVMy8lại lộQBqtkkFh cF8Frõ mộtd6DiVMy8 QBqtkkFhnụ cườiQBqtkkFh cF8Fnửa miệng.

“Do… anh?”cF8F ÁiQBqtkkFh QBqtkkFhHy caQBqtkkFhu mQBqtkkFhày, QBqtkkFhđôi môid6DiVMy8 cF8Fkhẽ mấQBqtkkFhp mQBqtkkFháy, dd6DiVMy8ĩ nQBqtkkFhhiên thứd6DiVMy8 d6DiVMy8Ái Hd6DiVMy8y d6DiVMy8nhận đưcF8Fợc lcF8Fà mộtd6DiVMy8 cáiQBqtkkFh gậtcF8F đầcF8Fu dd6DiVMy8ứt khoát.

“Xem rcF8Fa ccF8Fô cũngQBqtkkFh khQBqtkkFhông đQBqtkkFhến nỗid6DiVMy8 ngd6DiVMy8ốc lắmd6DiVMy8 nhỉ?QBqtkkFh Phảd6DiVMy8i, cód6DiVMy8 cF8Fthể ccF8Fho lQBqtkkFhà từcF8F đầQBqtkkFhu đếnQBqtkkFh cud6DiVMy8ối…” Đd6DiVMy8iền Huâd6DiVMy8n nód6DiVMy8i QBqtkkFhlấp lửng,cF8F kècF8Fm QBqtkkFhtheo độnQBqtkkFhg td6DiVMy8ác hấtQBqtkkFh mặQBqtkkFht QBqtkkFhÁi d6DiVMy8Hy sd6DiVMy8ang mộtd6DiVMy8 cF8Fbên, cF8Fnụ cườcF8Fi d6DiVMy8trên môiQBqtkkFh đãd6DiVMy8 hoàncF8F toàQBqtkkFhn biếnQBqtkkFh mất,d6DiVMy8 d6DiVMy8“… tấtQBqtkkFh cảcF8F mọiQBqtkkFh chQBqtkkFhuyện đềud6DiVMy8 cF8Fdo d6DiVMy8tôi sắpQBqtkkFh đặt.”

“Tất cd6DiVMy8ả?” cF8FÁi QBqtkkFhHy ngcF8Fhi hoQBqtkkFhặc hỏiQBqtkkFh lạicF8F thêd6DiVMy8m QBqtkkFhmột lcF8Fần nd6DiVMy8ữa, cF8Fnhư đểQBqtkkFh khẳngQBqtkkFh địnhd6DiVMy8 lQBqtkkFhại câud6DiVMy8 nóiQBqtkkFh củad6DiVMy8 ngườiQBqtkkFh đốid6DiVMy8 diện.

“Đúng, đểd6DiVMy8 thựQBqtkkFhc hiệncF8F vQBqtkkFhà đảcF8Fm bảod6DiVMy8 kếd6DiVMy8 hoạcd6DiVMy8h sẽd6DiVMy8 thànhQBqtkkFh côcF8Fng đúnd6DiVMy8g nhưd6DiVMy8 nhữngcF8F gìcF8F tQBqtkkFhôi QBqtkkFhmong đợiQBqtkkFh, tôcF8Fi cQBqtkkFhó thểQBqtkkFh làQBqtkkFhm tấtQBqtkkFh cả…”d6DiVMy8 Đôid6DiVMy8 mắd6DiVMy8t môQBqtkkFhng lund6DiVMy8g củcF8Fa ĐQBqtkkFhiền Hud6DiVMy8ân chcF8Fợt đổicF8F hướngd6DiVMy8 nhìnQBqtkkFh, bàd6DiVMy8n tQBqtkkFhay đưaQBqtkkFh lêd6DiVMy8n vuốd6DiVMy8t QBqtkkFhnhẹ mád6DiVMy8i d6DiVMy8tóc mancF8Fg mQBqtkkFhàu nâucF8F đậmd6DiVMy8 hệd6DiVMy8t nd6DiVMy8hư táchQBqtkkFh cad6DiVMy8fe sữaQBqtkkFh đặcd6DiVMy8 tQBqtkkFhrưng củacF8F ÁcF8Fi HyQBqtkkFh, “QBqtkkFh… côQBqtkkFh nghĩd6DiVMy8 chucF8Fyện QBqtkkFhlàm gcF8Fiấy xétd6DiVMy8 ngcF8Fhiệm ADQBqtkkFhN gd6DiVMy8iả cF8Fđể chứngQBqtkkFh td6DiVMy8hực cF8Fcô khcF8Fông d6DiVMy8hề cóQBqtkkFh quacF8Fn hd6DiVMy8ệ huyếd6DiVMy8t thốncF8Fg vớd6DiVMy8i gcF8Fia đìd6DiVMy8nh họd6DiVMy8 VươngcF8F ccF8Fó cF8Fquá QBqtkkFhkhó vớd6DiVMy8i cF8Ftôi không?”

“Chuyện cF8Fanh TriếtQBqtkkFh DạQBqtkkFh lêd6DiVMy8n kếQBqtkkFh hoQBqtkkFhạch bắtcF8F QBqtkkFhcóc tcF8Fôi vàQBqtkkFh làQBqtkkFhm hạicF8F QBqtkkFhMinh Vỹ…d6DiVMy8 cũncF8Fg cF8Flà dQBqtkkFho anh?”d6DiVMy8 d6DiVMy8Ái QBqtkkFhHy bắtd6DiVMy8 đd6DiVMy8ầu cQBqtkkFhảm thấd6DiVMy8y d6DiVMy8choáng, thậcF8Ft sựd6DiVMy8 nhd6DiVMy8ững chuQBqtkkFhyện QBqtkkFhcô d6DiVMy8vừa đượccF8F ngcF8Fhe đãcF8F vượd6DiVMy8t quáQBqtkkFh QBqtkkFhsức chịuQBqtkkFh đựnd6DiVMy8g củad6DiVMy8 mình.

“Dĩ nhiêd6DiVMy8n, tQBqtkkFhôi biếtcF8F rõd6DiVMy8 tênQBqtkkFh đóQBqtkkFh thươngd6DiVMy8 yêud6DiVMy8 cd6DiVMy8ô cF8Fem d6DiVMy8gái QBqtkkFhduy nhấcF8Ft củQBqtkkFha d6DiVMy8mình đếncF8F mứccF8F ncF8Fào, nhưnQBqtkkFhg hcF8Fắn cũcF8Fng cóQBqtkkFh mcF8Fột ngườicF8F QBqtkkFhcon gáid6DiVMy8 qucF8Fan trọnQBqtkkFhg khônQBqtkkFhg kcF8Fém. TiQBqtkkFhếc rằng,d6DiVMy8 QBqtkkFhsinh cF8Fmạng cd6DiVMy8ủa ngưcF8Fời QBqtkkFhcon d6DiVMy8gái màcF8F hắcF8Fn QBqtkkFhyêu thưcF8Fơng QBqtkkFhhơn QBqtkkFhcả d6DiVMy8cô d6DiVMy8đang ncF8Fằm trond6DiVMy8g taQBqtkkFhy QBqtkkFhtôi…” Điềd6DiVMy8n HuâncF8F tiếcF8Fp tQBqtkkFhục thảncF8F ncF8Fhiên d6DiVMy8trả lời,d6DiVMy8 siếcF8Ft chcF8Fặt d6DiVMy8bàn td6DiVMy8ay đd6DiVMy8ang vuốtQBqtkkFh mácF8Fi tQBqtkkFhóc cQBqtkkFhủa ÁicF8F QBqtkkFhHy, cF8Fđôi mắtd6DiVMy8 lạiQBqtkkFh d6DiVMy8trở vcF8Fề vcF8Fới hướnd6DiVMy8g cF8Fnhìn vôd6DiVMy8 địd6DiVMy8nh, “…cF8F ncF8Fếu hắnd6DiVMy8 cF8Fvà cd6DiVMy8ô khônd6DiVMy8g ccF8Fó quaQBqtkkFhn hệcF8F anQBqtkkFhh eQBqtkkFhm cùngQBqtkkFh huycF8Fết tQBqtkkFhhống, td6DiVMy8ất nhiêcF8Fn kQBqtkkFhế hoạchd6DiVMy8 củaQBqtkkFh QBqtkkFhtôi sẽcF8F đượcQBqtkkFh thựd6DiVMy8c hid6DiVMy8ện mộd6DiVMy8t cáQBqtkkFhch hod6DiVMy8àn hảo.”

“Nếu vậQBqtkkFhy… td6DiVMy8ôi thcF8Fật QBqtkkFhsự ld6DiVMy8à d6DiVMy8con gáicF8F củacF8F d6DiVMy8nhà họd6DiVMy8 Vươngd6DiVMy8, QBqtkkFhvà làd6DiVMy8 eQBqtkkFhm gáQBqtkkFhi củacF8F cF8Fanh Trid6DiVMy8ết Dạ?”d6DiVMy8 NhữngQBqtkkFh gQBqtkkFhiọt nướcQBqtkkFh mắtcF8F QBqtkkFhđau đớcF8Fn xQBqtkkFhen ld6DiVMy8ẫn hạQBqtkkFhnh cF8Fphúc ccF8Fứ cF8Fthay nhaQBqtkkFhu chạyQBqtkkFh dàid6DiVMy8 trênd6DiVMy8 gươngQBqtkkFh mặtcF8F d6DiVMy8của ÁQBqtkkFhi Hy.

Ái HcF8Fy QBqtkkFhmím môi,d6DiVMy8 cốd6DiVMy8 gắQBqtkkFhng kcF8Fhông bậtd6DiVMy8 khód6DiVMy8c thàd6DiVMy8nh tiếng,d6DiVMy8 nhưngcF8F cF8Fvẫn khôngcF8F thQBqtkkFhể gicF8Fấu đưcF8Fợc nhữngQBqtkkFh tcF8Fiếng nấcQBqtkkFh QBqtkkFhnghẹn ngào.

Thì d6DiVMy8ra, đâycF8F chínd6DiVMy8h ld6DiVMy8à lýd6DiVMy8 dcF8Fo cF8Fmà MiQBqtkkFhnh VỹQBqtkkFh QBqtkkFhkhông d6DiVMy8muốn chcF8Fo ÁiQBqtkkFh Hd6DiVMy8y bcF8Fiết sựQBqtkkFh d6DiVMy8thật. cF8FCó lẽcF8F cF8Fanh QBqtkkFhđã nghĩQBqtkkFh, d6DiVMy8cứ ncF8Fhư hiệd6DiVMy8n tạicF8F sẽcF8F tốcF8Ft hơn.

Tốt hơnQBqtkkFh QBqtkkFhkhi côcF8F nhcF8Fầm d6DiVMy8tưởng mốicF8F cF8Fquan hệQBqtkkFh giữad6DiVMy8 họcF8F QBqtkkFhchỉ lcF8Fà ngườd6DiVMy8i dưd6DiVMy8ng cF8Fkhông hQBqtkkFhề d6DiVMy8cùng cF8Fchung d6DiVMy8một dòngQBqtkkFh máu…d6DiVMy8 QBqtkkFhbiết đâcF8Fu vd6DiVMy8ì lQBqtkkFhý d6DiVMy8do QBqtkkFhđó, cF8Fmà cd6DiVMy8ô d6DiVMy8sẽ sớd6DiVMy8m ngucF8Fôi ngoacF8Fi nỗicF8F đd6DiVMy8au QBqtkkFhquá QBqtkkFhlớn phd6DiVMy8ải gánhcF8F chịu.

Nhưng QBqtkkFhgiờ d6DiVMy8đây, ÁQBqtkkFhi HcF8Fy lạiQBqtkkFh phQBqtkkFhải đốicF8F diệQBqtkkFhn vớid6DiVMy8 d6DiVMy8sự thQBqtkkFhật tànd6DiVMy8 nhẫn…QBqtkkFh rằncF8Fg chínd6DiVMy8h côcF8F lcF8Fà ngQBqtkkFhuyên cF8Fnhân khiếncF8F họQBqtkkFh rd6DiVMy8a d6DiVMy8đi mộtcF8F cáchcF8F QBqtkkFhđau đQBqtkkFhớn nhcF8Fư thế.

“Nhân tQBqtkkFhiện, côQBqtkkFh ccF8Fó biếtQBqtkkFh troQBqtkkFhng ngcF8Fười QBqtkkFhcô đaQBqtkkFhng md6DiVMy8ang mộtd6DiVMy8 nửad6DiVMy8 cF8Flà dòd6DiVMy8ng cF8Fmáu củacF8F cF8Fai QBqtkkFhkhông?” MộtcF8F giọngcF8F nóid6DiVMy8 QBqtkkFhkhác QBqtkkFhcất cF8Flên, ld6DiVMy8à gQBqtkkFhiọng nữ.

Ái HQBqtkkFhy đưaQBqtkkFh mắtQBqtkkFh nhìncF8F vềd6DiVMy8 phíQBqtkkFha ccF8Fửa phòQBqtkkFhng… TịQBqtkkFhnh NhQBqtkkFhi khônQBqtkkFhg dừcF8Fng cd6DiVMy8hân tạid6DiVMy8 cF8Fchỗ đó,QBqtkkFh tiếpQBqtkkFh tcF8Fục tiQBqtkkFhến đếnQBqtkkFh gầd6DiVMy8n cF8Fcô cF8Fvà cF8FĐiền Huân,QBqtkkFh cF8Fchất d6DiVMy8giọng mad6DiVMy8ng đầyd6DiVMy8 áccF8F d6DiVMy8ý vancF8Fg lênQBqtkkFh khônQBqtkkFhg cd6DiVMy8hút ngcF8Fần ngại.

“Mạng sốngcF8F củacF8F côcF8F… đãd6DiVMy8 cF8Flấy QBqtkkFhđi cF8Fhơi thQBqtkkFhở cd6DiVMy8uối cùngd6DiVMy8 cF8Fcủa TrQBqtkkFhiết Dạ.”

Trước mQBqtkkFhặt Ád6DiVMy8i cF8FHy hiệQBqtkkFhn giờ,d6DiVMy8 QBqtkkFhmột TịcF8Fnh Nd6DiVMy8hi đáncF8Fg yêcF8Fu vQBqtkkFhà thâcF8Fn thiệd6DiVMy8n cF8Ftrông thậd6DiVMy8t lạnhcF8F lùd6DiVMy8ng vcF8Fà tcF8Fàn cF8Fnhẫn, tQBqtkkFhừ d6DiVMy8giọng d6DiVMy8nói d6DiVMy8cho đd6DiVMy8ến ácF8Fnh nhìcF8Fn đềud6DiVMy8 thểcF8F QBqtkkFhhiện QBqtkkFhrõ sựd6DiVMy8 căd6DiVMy8m tứcF8Fc d6DiVMy8và chánd6DiVMy8 ghécF8Ft cF8Fcô tộQBqtkkFht cùng.

“Anh nhcF8Fiều lờicF8F vớid6DiVMy8 cd6DiVMy8ô tQBqtkkFha QBqtkkFhthì đượQBqtkkFhc gd6DiVMy8ì?” TịnhcF8F Nhd6DiVMy8i tứcQBqtkkFh d6DiVMy8giận quácF8Ft vcF8Fào mặtcF8F ĐQBqtkkFhiền HuânQBqtkkFh, sad6DiVMy8u đód6DiVMy8 lạicF8F dànQBqtkkFhh trọnQBqtkkFh áQBqtkkFhnh mắQBqtkkFht oánd6DiVMy8 hậnd6DiVMy8 chid6DiVMy8ếu QBqtkkFhthẳng vd6DiVMy8ào QBqtkkFhÁi QBqtkkFhHy. “QBqtkkFhCô! TrcF8Fả TriếQBqtkkFht d6DiVMy8Dạ lạicF8F ccF8Fho tôi!”

Tịnh cF8FNhi d6DiVMy8đẩy QBqtkkFhmạnh ĐiềncF8F Huâd6DiVMy8n scF8Fang mộcF8Ft d6DiVMy8bên, tad6DiVMy8y cònQBqtkkFh lạQBqtkkFhi nắmQBqtkkFh lấQBqtkkFhy cổd6DiVMy8 d6DiVMy8áo củQBqtkkFha Ád6DiVMy8i Hd6DiVMy8y lad6DiVMy8y md6DiVMy8ạnh, kíchd6DiVMy8 d6DiVMy8động hQBqtkkFhét lên.

“Trả QBqtkkFhanh ấycF8F lQBqtkkFhại QBqtkkFhcho tôcF8Fi! Ngưd6DiVMy8ời nd6DiVMy8ên chếtcF8F đúnd6DiVMy8g hQBqtkkFhơn làQBqtkkFh côQBqtkkFh, tạcF8Fi sad6DiVMy8o lQBqtkkFhại làd6DiVMy8 d6DiVMy8anh ấycF8F?” Dườngd6DiVMy8 nhưQBqtkkFh Tịd6DiVMy8nh NcF8Fhi đãd6DiVMy8 hoàd6DiVMy8n toànQBqtkkFh hiểcF8Fu d6DiVMy8lầm d6DiVMy8về cF8Fcái cQBqtkkFhhết củaQBqtkkFh TriếQBqtkkFht DạcF8F, rQBqtkkFha sứccF8F lQBqtkkFhay QBqtkkFhmạnh côQBqtkkFh hơd6DiVMy8n. “Nếd6DiVMy8u khônQBqtkkFhg vcF8Fì cd6DiVMy8ô, ad6DiVMy8nh TrcF8Fiết DạQBqtkkFh đãd6DiVMy8 kQBqtkkFhhông bQBqtkkFhị MQBqtkkFhinh VỹcF8F bQBqtkkFhắn chết!”

Ái HQBqtkkFhy d6DiVMy8đã rơid6DiVMy8 d6DiVMy8vào trạnd6DiVMy8g thQBqtkkFhái cF8Fhoàn toàd6DiVMy8n mấd6DiVMy8t đQBqtkkFhi cF8Fcảm giád6DiVMy8c, mọiQBqtkkFh việd6DiVMy8c diễncF8F rcF8Fa cF8Fxung qcF8Fuanh dd6DiVMy8ường nhcF8Fư khôngcF8F cònQBqtkkFh sứcd6DiVMy8 ảnd6DiVMy8h hcF8Fưởng nàoQBqtkkFh cả.

Lúc nàQBqtkkFhy, thứd6DiVMy8 QBqtkkFhduy nhấtQBqtkkFh d6DiVMy8cô QBqtkkFhcó td6DiVMy8hể cd6DiVMy8ảm nhậncF8F đượcF8Fc làd6DiVMy8 vếtd6DiVMy8 d6DiVMy8thương QBqtkkFhlòng cF8Fnơi tcF8Frái cF8Ftim nd6DiVMy8hỏ QBqtkkFhbé đand6DiVMy8g tuôcF8Fn tràQBqtkkFho mcF8Fột dònQBqtkkFhg máu…QBqtkkFh d6DiVMy8nước mcF8Fắt d6DiVMy8vẫn tiQBqtkkFhếp tụd6DiVMy8c rơi,cF8F trQBqtkkFhái tid6DiVMy8m cũcF8Fng theQBqtkkFho đd6DiVMy8ó màcF8F nhỏQBqtkkFh nhữngQBqtkkFh gd6DiVMy8iọt ld6DiVMy8ệ máu.

Trước mắtcF8F QBqtkkFhÁi d6DiVMy8Hy td6DiVMy8ối dQBqtkkFhần, tốd6DiVMy8i dầQBqtkkFhn… cF8Fsau đQBqtkkFhó d6DiVMy8đôi mắtQBqtkkFh kd6DiVMy8ia cd6DiVMy8ũng từd6DiVMy8 cF8Ftừ nhắmQBqtkkFh nghiềQBqtkkFhn cF8Flại, phód6DiVMy8 mQBqtkkFhặc mọcF8Fi thứcF8F QBqtkkFhcho thờid6DiVMy8 gian.

Tịnh cF8FNhi cF8Fvẫn khôngcF8F QBqtkkFhhề bcF8Fận tâQBqtkkFhm đếnd6DiVMy8 chd6DiVMy8uyện côd6DiVMy8 cF8Fđã ngấtd6DiVMy8 QBqtkkFhđi tcF8Fừ d6DiVMy8lúc nào,cF8F vẫnQBqtkkFh kíccF8Fh độngd6DiVMy8 tiếpcF8F tụcF8Fc laQBqtkkFhy nd6DiVMy8gười Áid6DiVMy8 HycF8F, cF8Ftrên gcF8Fò md6DiVMy8á cF8Fcũng lQBqtkkFhăn d6DiVMy8dài QBqtkkFhmột dcF8Fòng QBqtkkFhlệ cF8Fcay đắng.

“Cô cF8Fta ngấtcF8F QBqtkkFhrồi, cF8Fem làQBqtkkFhm vậyd6DiVMy8 d6DiVMy8thì đượd6DiVMy8c d6DiVMy8gì?” Đid6DiVMy8ền Huând6DiVMy8 thờQBqtkkFh ơQBqtkkFh nhìncF8F cảQBqtkkFhnh tượngd6DiVMy8 trướcd6DiVMy8 mắcF8Ft, chcF8Fán nảnQBqtkkFh hỏi.

“Tên MincF8Fh VỹQBqtkkFh QBqtkkFhấy, kQBqtkkFhhi nàocF8F hắncF8F đến?d6DiVMy8” TịnhQBqtkkFh Nhd6DiVMy8i QBqtkkFhbuông tcF8Fay rd6DiVMy8a kQBqtkkFhhỏi ngưcF8Fời ÁiQBqtkkFh Hyd6DiVMy8, đểcF8F mặcQBqtkkFh QBqtkkFhthân hcF8Fình cF8Fnhỏ béd6DiVMy8 kd6DiVMy8ia tiếpd6DiVMy8 cF8Fđất, qucF8Fay sad6DiVMy8ng cF8Fnhìn Đid6DiVMy8ền HuQBqtkkFhân tứcd6DiVMy8 giận.

“Sớm thôi.”cF8F Đid6DiVMy8ền Huând6DiVMy8 lườiQBqtkkFh biếcF8Fng tQBqtkkFhrả lờicF8F, lặngd6DiVMy8 cF8Flẽ ncF8Fgắm nhcF8Fìn cF8Fcô gd6DiVMy8ái mQBqtkkFhang khuôQBqtkkFhn mặtd6DiVMy8 QBqtkkFhkhá giốngQBqtkkFh Td6DiVMy8hy TQBqtkkFhhy, trd6DiVMy8ái QBqtkkFhtim ccF8Fhợt thd6DiVMy8ắt lại,d6DiVMy8 nhQBqtkkFhưng ld6DiVMy8ại cF8Fnhanh QBqtkkFhchóng lắngcF8F xuống.

“Hắn sẽd6DiVMy8 pd6DiVMy8hải trQBqtkkFhả giQBqtkkFhá vìcF8F QBqtkkFhđã hạQBqtkkFhi ccF8Fhết d6DiVMy8anh TQBqtkkFhriết Dd6DiVMy8ạ.” Tịd6DiVMy8nh d6DiVMy8Nhi đQBqtkkFhứng dậy,QBqtkkFh đưaQBqtkkFh tQBqtkkFhay gạtQBqtkkFh nưd6DiVMy8ớc QBqtkkFhmắt, tiQBqtkkFhến cF8Fvề pd6DiVMy8hía cửcF8Fa vớicF8F bộQBqtkkFh dạQBqtkkFhng vẫd6DiVMy8n toảcF8F rd6DiVMy8a thứd6DiVMy8 sád6DiVMy8t khíd6DiVMy8 hQBqtkkFham d6DiVMy8muốn gd6DiVMy8iết người.

Điền Hud6DiVMy8ân chuycF8Fển ánhQBqtkkFh mắtcF8F sand6DiVMy8g TịnhQBqtkkFh Nhd6DiVMy8i, nụQBqtkkFh cd6DiVMy8ười nửQBqtkkFha QBqtkkFhmiệng đểcF8Fu giảcF8F cF8Fkia lQBqtkkFhại xuấcF8Ft hiệnQBqtkkFh trêcF8Fn môi.

 “Em kQBqtkkFhhông ngQBqtkkFhhi ngờd6DiVMy8 mQBqtkkFhà QBqtkkFhlại td6DiVMy8in tưởngcF8F td6DiVMy8ôi cF8Fđến thcF8Fế sad6DiVMy8o, TịnhcF8F Nhi?”

*Rầm*

Một thứd6DiVMy8 âd6DiVMy8m thQBqtkkFhanh cF8Fva chạcF8Fm mạnhQBqtkkFh mộd6DiVMy8t cácF8Fch bạocF8F QBqtkkFhlực vand6DiVMy8g lên,cF8F đồd6DiVMy8ng thờiQBqtkkFh cánhcF8F cửacF8F d6DiVMy8của d6DiVMy8khu nhàd6DiVMy8 md6DiVMy8áy bỏQBqtkkFh hoaQBqtkkFhng quQBqtkkFhen thuộcd6DiVMy8 cF8Fđược mởcF8F d6DiVMy8ra thôcF8F bạo.

Cảnh tượngcF8F lúccF8F ncF8Fày, dườnd6DiVMy8g cF8Fnhư cF8Fđang tád6DiVMy8i diQBqtkkFhễn khuncF8Fg cảd6DiVMy8nh QBqtkkFhhai nămQBqtkkFh td6DiVMy8rước… d6DiVMy8Minh cF8FVỹ đứnQBqtkkFhg trướd6DiVMy8c cF8Fcửa, d6DiVMy8đôi mắd6DiVMy8t lạnd6DiVMy8h lQBqtkkFhùng d6DiVMy8liếc scF8Fơ cảncF8Fh vậcF8Ft xund6DiVMy8g QBqtkkFhquanh, QBqtkkFhnơi nàyQBqtkkFh d6DiVMy8đã thcF8Fật sựd6DiVMy8 qucF8Fá QBqtkkFhquen td6DiVMy8huộc vớid6DiVMy8 anh…cF8F QBqtkkFhvà đếncF8F tậnQBqtkkFh lúcF8Fc nàycF8F, cF8Fnó cũngcF8F khôngcF8F d6DiVMy8hề thcF8Fay đổi,QBqtkkFh chỉcF8F mcF8Fột khôcF8Fng gid6DiVMy8an trốncF8Fg rỗnd6DiVMy8g mad6DiVMy8ng diệQBqtkkFhn tQBqtkkFhích cựcQBqtkkFh lớn,d6DiVMy8 cF8Fđồng thờQBqtkkFhi đQBqtkkFhem QBqtkkFhđến cF8Fcho d6DiVMy8người khácd6DiVMy8 cảd6DiVMy8m giácQBqtkkFh d6DiVMy8ớn lạnd6DiVMy8h chạyQBqtkkFh dọcQBqtkkFh sốd6DiVMy8ng lưng.

Đưa cd6DiVMy8ô cF8Fấy đếcF8Fn nơid6DiVMy8 này…QBqtkkFh cuốiQBqtkkFh cF8Fcùng ĐiềncF8F HuQBqtkkFhân ld6DiVMy8ại địnhd6DiVMy8 làmQBqtkkFh cF8Fgì đây?

Minh VỹcF8F tcF8Fhật scF8Fự đd6DiVMy8ang cốcF8F gd6DiVMy8ắng kQBqtkkFhìm nénQBqtkkFh ncF8Fỗi QBqtkkFhlo lắngd6DiVMy8 đQBqtkkFhang dângcF8F trcF8Fào d6DiVMy8trong lòng,cF8F mấQBqtkkFht ThcF8Fy QBqtkkFhThy đcF8Fã làd6DiVMy8 qQBqtkkFhuá đủ,QBqtkkFh nhQBqtkkFhưng lầnd6DiVMy8 cF8Fnày nạnd6DiVMy8 nhâncF8F ld6DiVMy8ại làd6DiVMy8 ÁicF8F d6DiVMy8Hy… vịcF8F cF8Ftrí côd6DiVMy8 trocF8Fng QBqtkkFhlòng ancF8Fh d6DiVMy8có lẽQBqtkkFh còncF8F quacF8Fn tcF8Frọng hơd6DiVMy8n d6DiVMy8Thy ThQBqtkkFhy QBqtkkFhgấp ngcF8Fàn lần!

Nhất địnhcF8F ancF8Fh d6DiVMy8sẽ khôQBqtkkFhng đứnd6DiVMy8g cF8Fyên nhìnQBqtkkFh kẻcF8F kháccF8F hạQBqtkkFhi chQBqtkkFhết côd6DiVMy8 trưcF8Fớc mặtd6DiVMy8 mìnhQBqtkkFh ncF8Fhư ThQBqtkkFhy Thy!

Nét mặtcF8F MiQBqtkkFhnh VQBqtkkFhỹ vẫnd6DiVMy8 tỏcF8F rcF8Fa điềmd6DiVMy8 tQBqtkkFhĩnh hếtcF8F d6DiVMy8mức, nhd6DiVMy8ưng cF8Ftrong đôiQBqtkkFh QBqtkkFhmắt màucF8F hd6DiVMy8ổ pháchQBqtkkFh đanQBqtkkFhg cF8Fánh lênQBqtkkFh nhữd6DiVMy8ng tiQBqtkkFha nhìnQBqtkkFh pcF8Fhức tạpd6DiVMy8 đQBqtkkFhầy đaud6DiVMy8 đớn.

Nơi lcF8Fồng ngd6DiVMy8ực QBqtkkFhanh, td6DiVMy8rái tiQBqtkkFhm kid6DiVMy8a đacF8Fng đd6DiVMy8ập cF8Fmạnh liêcF8Fn hồi,cF8F vừaQBqtkkFh gấcF8Fp gcF8Fáp vd6DiVMy8ừa md6DiVMy8ạnh md6DiVMy8ẽ, tấtd6DiVMy8 cảQBqtkkFh d6DiVMy8chỉ vcF8Fì QBqtkkFhsự ad6DiVMy8n ngcF8Fuy QBqtkkFhcủa ÁQBqtkkFhi Hy.

Hạo Thầnd6DiVMy8 đd6DiVMy8ứng sd6DiVMy8au d6DiVMy8Minh QBqtkkFhVỹ, QBqtkkFhcũng đưacF8F đôicF8F md6DiVMy8ắt dcF8Fò xd6DiVMy8ét QBqtkkFhmột lượtd6DiVMy8 xuQBqtkkFhng quanQBqtkkFhh cF8Fkhung cảnhQBqtkkFh tQBqtkkFhrước mắt,QBqtkkFh đây…cF8F lcF8Fà d6DiVMy8nơi đãcF8F tcF8Fừng tưd6DiVMy8ớc đicF8F cF8Fsinh mạngQBqtkkFh cd6DiVMy8ủa QBqtkkFhđứa eQBqtkkFhm gáid6DiVMy8 đáQBqtkkFhng yQBqtkkFhêu QBqtkkFhmà cF8Fcậu hếtQBqtkkFh md6DiVMy8ực yêud6DiVMy8 thương.

Cả ngưd6DiVMy8ời QBqtkkFhHạo QBqtkkFhThần khẽcF8F rd6DiVMy8un ld6DiVMy8ên, nhưQBqtkkFhng sad6DiVMy8u đQBqtkkFhó lạcF8Fi đượccF8F cF8Fvẻ bềcF8F ngoàicF8F mcF8Fạnh mcF8Fẽ d6DiVMy8che khuất.

Người cod6DiVMy8n gácF8Fi ấQBqtkkFhy, d6DiVMy8bản sacF8Fo củad6DiVMy8 QBqtkkFhThy Thyd6DiVMy8, d6DiVMy8một lầQBqtkkFhn QBqtkkFhnữa lạicF8F trởQBqtkkFh thànhQBqtkkFh nạnQBqtkkFh nhcF8Fân táQBqtkkFhi diễcF8Fn ccF8Fho vởQBqtkkFh kịQBqtkkFhch đẫmd6DiVMy8 md6DiVMy8áu nd6DiVMy8ày ư?

Khung cảnhcF8F tĩnQBqtkkFhh lặngcF8F đếnd6DiVMy8 cF8Fngạt thởcF8F, nhưngQBqtkkFh vẫnd6DiVMy8 khd6DiVMy8ông hcF8Fề QBqtkkFhcó cF8Fbất kcF8Fỳ độcF8Fng tĩd6DiVMy8nh bd6DiVMy8ất thQBqtkkFhường nàcF8Fo cả…

Một dángd6DiVMy8 ngưcF8Fời tQBqtkkFhrong bộd6DiVMy8 vd6DiVMy8est đencF8F d6DiVMy8từ troQBqtkkFhng tocF8Fán cậncF8F vệQBqtkkFh phd6DiVMy8ía sacF8Fu chợtcF8F d6DiVMy8cất bước,cF8F d6DiVMy8gấp gápd6DiVMy8 ncF8Fhư muốncF8F vưd6DiVMy8ợt qd6DiVMy8ua QBqtkkFhmặt Mid6DiVMy8nh d6DiVMy8Vỹ mcF8Fà xôncF8Fg d6DiVMy8vào bênQBqtkkFh trong.

Ngay lcF8Fập tức,QBqtkkFh MincF8Fh Vỹd6DiVMy8 QBqtkkFhđã đcF8Fưa tad6DiVMy8y chQBqtkkFhặn d6DiVMy8ngang trướd6DiVMy8c d6DiVMy8mặt d6DiVMy8Vĩnh KỳcF8F, độd6DiVMy8ng QBqtkkFhtác nhẹd6DiVMy8 nhàngd6DiVMy8 vàcF8F dQBqtkkFhứt khoát.

“Quay vd6DiVMy8ề đúcF8Fng QBqtkkFhvị td6DiVMy8rí, td6DiVMy8ôi QBqtkkFhchưa hềQBqtkkFh rQBqtkkFha lệnQBqtkkFhh chcF8Fo cậucF8F d6DiVMy8vào.” QBqtkkFhAnh cF8Fnói đềud6DiVMy8 QBqtkkFhđều, khônd6DiVMy8g hềcF8F ngoảQBqtkkFhnh mặQBqtkkFht lạid6DiVMy8 d6DiVMy8phía saucF8F, từd6DiVMy8 từd6DiVMy8 hd6DiVMy8ạ d6DiVMy8tay xuống.

Vĩnh QBqtkkFhKỳ cúQBqtkkFhi d6DiVMy8thấp đầuQBqtkkFh, lùQBqtkkFhi dầnd6DiVMy8 QBqtkkFhvề phíad6DiVMy8 sd6DiVMy8au, d6DiVMy8hoà cF8Fvào cF8Ftoán ccF8Fận d6DiVMy8vệ đaQBqtkkFhng d6DiVMy8toả d6DiVMy8ra sád6DiVMy8t khíQBqtkkFh ngd6DiVMy8út trời.

Đến lQBqtkkFhúc QBqtkkFhnày, VcF8Fĩnh KỳcF8F bcF8Fắt d6DiVMy8đầu cảmQBqtkkFh cF8Fthấy hQBqtkkFhối hcF8Fận d6DiVMy8vì d6DiVMy8đã kýcF8F cF8Ftên vàod6DiVMy8 bảQBqtkkFhn hợpd6DiVMy8 đồnQBqtkkFhg đaQBqtkkFhng nằmcF8F cF8Ftrong d6DiVMy8tay d6DiVMy8Minh Vỹ.

Muốn td6DiVMy8ham gicF8Fa cF8Fvào QBqtkkFhtổ chứQBqtkkFhc vàcF8F cócF8F d6DiVMy8cơ cF8Fhội bảod6DiVMy8 vệd6DiVMy8 chcF8Fo cF8FÁi Hd6DiVMy8y, VcF8Fĩnh KỳcF8F d6DiVMy8đã đồnQBqtkkFhg ýcF8F đQBqtkkFhể Mind6DiVMy8h VỹcF8F đQBqtkkFhặt QBqtkkFhra QBqtkkFhmột bảnQBqtkkFh hợd6DiVMy8p đồngd6DiVMy8 QBqtkkFhsinh tử.

Theo d6DiVMy8đó, VĩnhQBqtkkFh KcF8Fỳ phảicF8F d6DiVMy8tuân thd6DiVMy8eo mệnd6DiVMy8h lệnhd6DiVMy8 ccF8Fủa Mind6DiVMy8h cF8FVỹ vcF8Fô điềucF8F kiệd6DiVMy8n, cũcF8Fng nhưd6DiVMy8 scF8Fự sốngd6DiVMy8 chếd6DiVMy8t củcF8Fa VĩnhQBqtkkFh d6DiVMy8Kỳ dcF8Fo cF8FMinh VỹcF8F tQBqtkkFhoàn quyềncF8F cF8Fquyết định.

Hơn hết,d6DiVMy8 đQBqtkkFhiều kQBqtkkFhhoản cấmd6DiVMy8 kỵd6DiVMy8 QBqtkkFhtrong d6DiVMy8hợp đồngcF8F đươngQBqtkkFh nhQBqtkkFhiên làd6DiVMy8 pcF8Fhải gid6DiVMy8ữ khoảnQBqtkkFhg ccF8Fách nhấtcF8F đQBqtkkFhịnh d6DiVMy8với cF8FÁi HycF8F, chcF8Fỉ cd6DiVMy8ần tuQBqtkkFhân thQBqtkkFheo đQBqtkkFhúng nhữQBqtkkFhng điềucF8F khoảnQBqtkkFh td6DiVMy8rong hợd6DiVMy8p đồd6DiVMy8ng, Vĩd6DiVMy8nh KỳcF8F cF8Fsẽ đượccF8F đàoQBqtkkFh tạoQBqtkkFh bàid6DiVMy8 bd6DiVMy8ản vàd6DiVMy8 thựQBqtkkFhc hiệnQBqtkkFh d6DiVMy8duy nhd6DiVMy8ất cF8Fmục tiêud6DiVMy8 đượd6DiVMy8c QBqtkkFhkề cQBqtkkFhận cF8Fvà cF8Fbảo QBqtkkFhvệ cô.

Về QBqtkkFhphần mìnd6DiVMy8h, MiQBqtkkFhnh QBqtkkFhVỹ dcF8Fĩ nhcF8Fiên bicF8Fết d6DiVMy8rõ VĩnhQBqtkkFh d6DiVMy8Kỳ sẽQBqtkkFh khôcF8Fng cF8Fbao giờQBqtkkFh làQBqtkkFhm tcF8Fổn cF8Fhại đcF8Fến QBqtkkFhÁi HycF8F, d6DiVMy8đặc biệd6DiVMy8t cF8Flà QBqtkkFhtình hìnhQBqtkkFh hiệd6DiVMy8n gQBqtkkFhiờ cũd6DiVMy8ng đangd6DiVMy8 rấtd6DiVMy8 cầQBqtkkFhn md6DiVMy8ột ngườid6DiVMy8 QBqtkkFhcó thểQBqtkkFh đặtcF8F sựd6DiVMy8 cF8Fan d6DiVMy8toàn cF8Fcủa vợcF8F mìcF8Fnh cF8Flên hàcF8Fng đd6DiVMy8ầu, vd6DiVMy8à VĩcF8Fnh d6DiVMy8Kỳ hộd6DiVMy8i tụd6DiVMy8 đủd6DiVMy8 td6DiVMy8ất cảd6DiVMy8 cQBqtkkFhác d6DiVMy8điều kiệncF8F trên.

Nếu khd6DiVMy8ông vìd6DiVMy8 nhQBqtkkFhững qd6DiVMy8uy tắcQBqtkkFh đQBqtkkFhịnh d6DiVMy8đoạt sựd6DiVMy8 sốngQBqtkkFh chếtcF8F củaQBqtkkFh md6DiVMy8ình, bấtd6DiVMy8 chấpcF8F d6DiVMy8mọi trởd6DiVMy8 d6DiVMy8ngại, Vĩnhd6DiVMy8 Kỳd6DiVMy8 sẽd6DiVMy8 lQBqtkkFhập tứcd6DiVMy8 td6DiVMy8ìm đếnd6DiVMy8 bêcF8Fn d6DiVMy8Ái d6DiVMy8Hy cF8Fmà cF8Fôm thậtQBqtkkFh chcF8Fặt vàd6DiVMy8o lòng.

Nhưng qud6DiVMy8yền hạnQBqtkkFh củacF8F bảnQBqtkkFh hợpd6DiVMy8 đồnQBqtkkFhg d6DiVMy8kia… khôncF8Fg ccF8Fho d6DiVMy8phép VĩQBqtkkFhnh Kd6DiVMy8ỳ làmQBqtkkFh thế.

Và nếd6DiVMy8u QBqtkkFhthật sựQBqtkkFh Vĩnd6DiVMy8h Kỳd6DiVMy8 d6DiVMy8có thQBqtkkFhể QBqtkkFhôm lQBqtkkFhấy ÁcF8Fi HycF8F, thìcF8F đôd6DiVMy8i cF8Ftay củaQBqtkkFh d6DiVMy8người cQBqtkkFhon gáQBqtkkFhi ấQBqtkkFhy cũngcF8F sẽQBqtkkFh nhQBqtkkFhẫn d6DiVMy8tâm đd6DiVMy8ẩy VĩcF8Fnh KQBqtkkFhỳ rQBqtkkFha xd6DiVMy8a… vìd6DiVMy8 d6DiVMy8vòng tQBqtkkFhay màcF8F d6DiVMy8cô d6DiVMy8cần, vốncF8F dQBqtkkFhĩ khôngcF8F phQBqtkkFhải lcF8Fà vòcF8Fng tacF8Fy cd6DiVMy8ủa d6DiVMy8Vĩnh Kỳ.

Minh VỹcF8F nhíuQBqtkkFh QBqtkkFhmày nQBqtkkFhhìn d6DiVMy8vào khoảnQBqtkkFhg QBqtkkFhkhông trướccF8F mặtcF8F, đôicF8F chânQBqtkkFh bắtQBqtkkFh đầud6DiVMy8 QBqtkkFhcất bướcQBqtkkFh tiếcF8Fn vàod6DiVMy8 QBqtkkFhbên tronQBqtkkFhg, cF8Fkèm thecF8Fo giọngcF8F cF8Fra lệnh.

“Trừ Hạd6DiVMy8o ThầQBqtkkFhn, nhữd6DiVMy8ng ngQBqtkkFhười còQBqtkkFhn lạcF8Fi khd6DiVMy8ông đượcQBqtkkFh vd6DiVMy8ào trond6DiVMy8g.” ThQBqtkkFheo tìncF8Fh hìnhd6DiVMy8 hiệcF8Fn tcF8Fại, tcF8Fốt hcF8Fơn cF8Flà cd6DiVMy8àng ítcF8F ngườid6DiVMy8 vàQBqtkkFho sẽd6DiVMy8 cQBqtkkFhàng tốt.

Bước cF8Fchân MicF8Fnh d6DiVMy8Vỹ vQBqtkkFhà HạoQBqtkkFh ThầnQBqtkkFh tiếnQBqtkkFh QBqtkkFhvào bênQBqtkkFh trongQBqtkkFh, gấpcF8F d6DiVMy8gáp ncF8Fhư đangQBqtkkFh QBqtkkFhlo sd6DiVMy8ợ QBqtkkFhmình QBqtkkFhsẽ đáncF8Fh mQBqtkkFhất mộtcF8F tcF8Fhứ d6DiVMy8cực kỳcF8F qucF8Fan trọng.

Bên nQBqtkkFhgoài, Vĩnd6DiVMy8h KỳQBqtkkFh đcF8Fứng ld6DiVMy8ẫn cF8Ftrong QBqtkkFhtoán cậnQBqtkkFh vệd6DiVMy8, cF8Fđôi mắtcF8F xuấtQBqtkkFh hiệcF8Fn nhd6DiVMy8ững ánhcF8F ncF8Fhìn QBqtkkFhu uất.

“Tịnh NQBqtkkFhhi, d6DiVMy8cho ed6DiVMy8m ncF8Fày.” QBqtkkFhTriết cF8FDạ nắd6DiVMy8m lấd6DiVMy8y bQBqtkkFhàn tcF8Fay QBqtkkFhcủa Tịnhd6DiVMy8 Nhd6DiVMy8i, scF8Fau đcF8Fó cF8Fđặt vàoQBqtkkFh lcF8Fòng bd6DiVMy8àn tad6DiVMy8y mộtcF8F chiQBqtkkFhếc đồcF8Fng hồd6DiVMy8 QBqtkkFhcát bQBqtkkFhé xQBqtkkFhíu màcF8Fu đen.

“Sao lạiQBqtkkFh làQBqtkkFh cF8Fmàu QBqtkkFhđen?” d6DiVMy8Tịnh Nhd6DiVMy8i nhíucF8F cF8Fmày nhìcF8Fn QBqtkkFhchiếc đồngcF8F hồcF8F QBqtkkFhcát đangd6DiVMy8 nằcF8Fm gọd6DiVMy8n trond6DiVMy8g taQBqtkkFhy, giọd6DiVMy8ng đd6DiVMy8iệu QBqtkkFhcó cF8Fchút khód6DiVMy8 chịu.

“Vì màd6DiVMy8u cF8Fđen hợpcF8F vớiQBqtkkFh cF8Fem hơn…”d6DiVMy8 GươQBqtkkFhng QBqtkkFhmặt TriQBqtkkFhết DạQBqtkkFh QBqtkkFhthoáng buồn,QBqtkkFh sacF8Fu đócF8F nởd6DiVMy8 md6DiVMy8ột QBqtkkFhnụ cưcF8Fời QBqtkkFhgượng, d6DiVMy8có d6DiVMy8lẽ đâyd6DiVMy8 làcF8F lầQBqtkkFhn QBqtkkFhcuối TriQBqtkkFhết Dd6DiVMy8ạ đượQBqtkkFhc gcF8Fần TịnhQBqtkkFh NQBqtkkFhhi. “…d6DiVMy8 NếQBqtkkFhu d6DiVMy8ai đQBqtkkFhó QBqtkkFhhoặc cócF8F việcd6DiVMy8 gìd6DiVMy8 khiếncF8F ed6DiVMy8m cF8Fbuồn, cứd6DiVMy8 lậtQBqtkkFh ngượcF8Fc chcF8Fiếc đQBqtkkFhồng hồcF8F ccF8Fát d6DiVMy8này QBqtkkFhlại, ecF8Fm scF8Fẽ cảmQBqtkkFh d6DiVMy8thấy cF8Fdễ QBqtkkFhchịu hơn.”

“Tại sacF8Fo ed6DiVMy8m QBqtkkFhlại phảd6DiVMy8i lcF8Fật ngượccF8F ccF8Fái thứd6DiVMy8 vcF8Fô nghĩad6DiVMy8 nàQBqtkkFhy d6DiVMy8trong kQBqtkkFhhi ecF8Fm QBqtkkFhđã cócF8F cF8Fanh?” TịQBqtkkFhnh cF8FNhi phụnd6DiVMy8g phịud6DiVMy8, QBqtkkFhđưa tcF8Fay đấmcF8F đấmcF8F vQBqtkkFhào d6DiVMy8ngực Triếd6DiVMy8t Dạ,d6DiVMy8 ncF8Fét mặQBqtkkFht vôd6DiVMy8 cùngQBqtkkFh khóQBqtkkFh d6DiVMy8chịu. “NàcF8Fy! Thấyd6DiVMy8 khôngQBqtkkFh? Md6DiVMy8ỗi cF8Flần d6DiVMy8em d6DiVMy8không cF8Fvui anQBqtkkFhh QBqtkkFhcứ cF8Fđể cF8Fem đád6DiVMy8nh anQBqtkkFhh vcF8Fài cácF8Fi ld6DiVMy8à được.”

“Không hềd6DiVMy8 vcF8Fô ncF8Fghĩa.” Triếtd6DiVMy8 DcF8Fạ lậpd6DiVMy8 tứcF8Fc lêncF8F tiếngcF8F phd6DiVMy8ủ định,cF8F trênd6DiVMy8 môiQBqtkkFh nởd6DiVMy8 QBqtkkFhmột nụcF8F cườid6DiVMy8 ccF8Fay đắnd6DiVMy8g. “CcF8Fhỉ cQBqtkkFhần cF8Fem lậtQBqtkkFh ngượcF8Fc QBqtkkFhđồng hcF8Fồ cátQBqtkkFh tcF8Fheo trucF8Fyền thuyd6DiVMy8ết, d6DiVMy8em scF8Fẽ thấycF8F thd6DiVMy8anh tcF8Fhản hơn.”

“Em kd6DiVMy8hông cầnd6DiVMy8 bicF8Fết!” TịnhcF8F NhcF8Fi đưaQBqtkkFh tacF8Fy ôQBqtkkFhm lấycF8F QBqtkkFhđầu, bướQBqtkkFhng bỉcF8Fnh hétd6DiVMy8 lên…d6DiVMy8 đôicF8F QBqtkkFhkhi TrQBqtkkFhiết Dạd6DiVMy8 luônd6DiVMy8 hcF8Fành xửQBqtkkFh QBqtkkFhmột cácd6DiVMy8h khd6DiVMy8ó hd6DiVMy8iểu, khd6DiVMy8ông giốngcF8F vớd6DiVMy8i aQBqtkkFhnh thườngQBqtkkFh ngàyQBqtkkFh cQBqtkkFhhút nào.

“Sắp tớQBqtkkFhi…” ĐểQBqtkkFh mặcF8Fc QBqtkkFhTịnh NhQBqtkkFhi ccF8Fứ licF8Fên cF8Ftục đấmd6DiVMy8 vQBqtkkFhào ngưcF8Fời, TriếtcF8F DạcF8F cF8Fsiết chặtd6DiVMy8 vòngQBqtkkFh tcF8Fay hơcF8Fn, nhd6DiVMy8ư d6DiVMy8đang cốd6DiVMy8 gQBqtkkFhắng cd6DiVMy8ảm nhậncF8F hơid6DiVMy8 d6DiVMy8ấm ccF8Fủa nQBqtkkFhgười mìnhQBqtkkFh đangcF8F bảocF8F QBqtkkFhvệ trod6DiVMy8ng QBqtkkFhvòng QBqtkkFhtay. “…cF8F cQBqtkkFhó lẽcF8F acF8Fnh khônd6DiVMy8g tcF8Fhể ởd6DiVMy8 cạnhQBqtkkFh ed6DiVMy8m đưcF8Fợc nữcF8Fa, and6DiVMy8h d6DiVMy8phải QBqtkkFhđi xa.”

“Mặc anQBqtkkFhh, d6DiVMy8anh cứcF8F đd6DiVMy8i luQBqtkkFhôn cũd6DiVMy8ng đượccF8F, QBqtkkFhem khôQBqtkkFhng cd6DiVMy8ần and6DiVMy8h QBqtkkFhbảo vệ!”cF8F Dườngd6DiVMy8 ncF8Fhư đãcF8F quácF8F md6DiVMy8ức chcF8Fịu đQBqtkkFhựng, TịnhcF8F Nd6DiVMy8hi tứcd6DiVMy8 giậnQBqtkkFh quáQBqtkkFht lênd6DiVMy8, ngoảncF8Fh mặQBqtkkFht saQBqtkkFhng hướngQBqtkkFh khácd6DiVMy8 giậncF8F dQBqtkkFhỗi… cF8Fai d6DiVMy8cho phéQBqtkkFhp TQBqtkkFhriết DcF8Fạ đượcQBqtkkFh qd6DiVMy8uyền cF8Frời xcF8Fa TịnQBqtkkFhh d6DiVMy8Nhi ccF8Fơ chứ?

“Có lẽ…d6DiVMy8 ld6DiVMy8ần nd6DiVMy8ày sẽd6DiVMy8 cF8Fkhông cF8Ftrở vềQBqtkkFh nữa…”QBqtkkFh ĐcF8Fôi md6DiVMy8ôi Td6DiVMy8riết DcF8Fạ kcF8Fhẽ md6DiVMy8ấp mcF8Fáy, pcF8Fhát d6DiVMy8ra d6DiVMy8một câucF8F QBqtkkFhnói nhQBqtkkFhỏ, rấtQBqtkkFh nhỏcF8F… cF8Fvà dĩd6DiVMy8 cF8Fnhiên, d6DiVMy8Tịnh NhQBqtkkFhi hQBqtkkFhoàn toàd6DiVMy8n khôngcF8F tQBqtkkFhhể nd6DiVMy8ghe đượcQBqtkkFh cF8Fcâu nd6DiVMy8ói d6DiVMy8đầy đaud6DiVMy8 đớQBqtkkFhn ấy.

Truyền tQBqtkkFhhuyết đồngd6DiVMy8 hồd6DiVMy8 cácF8Ft sao?