You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để zUg8thanh gầnhe zUg8thbên em

Một viêC8w4fwn zUg8thđạn hesượt tkEdFcDhẳng kEdFcDqua ngkEdFcDười Áihe HkEdFcDy theừ phíazUg8th skEdFcDau, đázUg8thp đúngC8w4fw vkEdFcDào khẩukEdFcD súkEdFcDng kEdFcDcô đakEdFcDng chehĩa vàkEdFcDo zUg8thđầu vẫnhe chưakEdFcD kịzUg8thp zUg8thbóp cC8w4fwòi khiếhen khẩukEdFcD súnzUg8thg bậtkEdFcD rzUg8tha khỏC8w4fwi tzUg8thay hecô vàhe zUg8thrơi xuốnghe C8w4fwnền đkEdFcDất mộtkEdFcD cáczUg8thh “hoànhkEdFcD tráng”.

“Đích C8w4fwđến tiếC8w4fwp thekEdFcDo sẽkEdFcD lC8w4fwà ehem…” MinzUg8thh Vỹhe vẫnhe giơhe khẩuhe súnzUg8thg trC8w4fwên tzUg8thay vềkEdFcD phheía zUg8thÁi Hhey đaC8w4fwng bheất đC8w4fwộng, đôizUg8th mắtC8w4fw vằnhe nộhe khíkEdFcD, ankEdFcDh tizUg8thếp tụche C8w4fwlên C8w4fwđạn czUg8thho khẩuzUg8th zUg8thsúng trkEdFcDong tayhe, hetầm ngắmhe hiC8w4fwện giờhe đkEdFcDã chzUg8thuyển từC8w4fw khkEdFcDẩu súC8w4fwng kikEdFcDa skEdFcDang Áhei HC8w4fwy, zUg8th“… zUg8them khônzUg8thg cóC8w4fw kEdFcDquyền tC8w4fwự kheết thúcC8w4fw C8w4fwcuộc skEdFcDống củaC8w4fw chínhhe zUg8thmình, C8w4fwvì nhegười dkEdFcDuy nhấtC8w4fw đượC8w4fwc quyềkEdFcDn gC8w4fwiết eC8w4fwm zUg8thlà anh!”

Minh VkEdFcDỹ nhkEdFcDíu màyC8w4fw nhìC8w4fwn ÁC8w4fwi HkEdFcDy, nhưnghe zUg8thlọt vàC8w4fwo tầkEdFcDm zUg8thmắt hechỉ czUg8thó dzUg8thuy nhấthe bzUg8thóng hedáng nhheỏ bzUg8thé đóhe từzUg8th phehía C8w4fwsau, trôngC8w4fw kEdFcDthật zUg8thđơn độczUg8th vàhe lạkEdFcDc lzUg8thõng kEdFcDtrong kzUg8thhông gC8w4fwian tĩnhhe lặng.

Cô bấtC8w4fw động,C8w4fw trêzUg8thn gưC8w4fwơng mặtkEdFcD vheẫn cònkEdFcD lưukEdFcD lạihe mzUg8thột vC8w4fwệt nkEdFcDước dài,kEdFcD đôkEdFcDi C8w4fwmắt hevô zUg8thđịnh đaC8w4fwng dheần đưheợc pC8w4fwhủ thêzUg8thm hemột lớC8w4fwp sươnheg mờhe nhạt.

Ông Hheàn kEdFcDcho mộhet tC8w4fway vheào túkEdFcDi, saheu đózUg8th lạikEdFcD zUg8thnhìn chằmhe chehặp vàC8w4fwo ngườzUg8thi ckEdFcDon hegái trkEdFcDước mặt.

Sự helựa C8w4fwchọn tkEdFcDhứ ba?

Là tựhe giếtkEdFcD chínheh mìC8w4fwnh kEdFcDđể khỏihe pzUg8thhải đốihe mặtkEdFcD sao?

Gương mặtkEdFcD ôngzUg8th pzUg8thhảng phkEdFcDất mộtC8w4fw kEdFcDnụ C8w4fwcười hehài lòng,he vìkEdFcD dheù chkEdFcDo Áihe C8w4fwHy cózUg8th C8w4fwlựa chọhen mộthe kEdFcDtrong hehai điềuzUg8th kheiện thkEdFcDì khẩuC8w4fw C8w4fwsúng củaC8w4fw ôC8w4fwng cũngzUg8th sẽkEdFcD lậzUg8thp tứcC8w4fw kếtkEdFcD thC8w4fwúc kEdFcDsinh zUg8thmạng trưheớc mặC8w4fwt… vìhe C8w4fwcô gákEdFcDi kEdFcDnày quáC8w4fw hetầm thường!

Nhưng điềC8w4fwu ôzUg8thng vừazUg8th đượche tzUg8thrông thấkEdFcDy, quảC8w4fw thậzUg8tht khheông thểkEdFcD lườnghe trướckEdFcD zUg8thcô bézUg8th nàhey zUg8thđã skEdFcDuy nkEdFcDghĩ nhheững gì.

“Quay C8w4fwvề hebên hetôi…” MC8w4fwinh VỹC8w4fw nC8w4fwói zUg8thđều đều,he đôihe C8w4fwmắt sắche lạnheh zUg8thđang chkEdFcDiếu thẳheng vheào ÁC8w4fwi HC8w4fwy kheèm kEdFcDtheo mộtkEdFcD C8w4fwlời yêC8w4fwu cầukEdFcD “siheêu trọng”,kEdFcD “…kEdFcD hecho eC8w4fwm zUg8thmười giây.”

1s…

2s…

Ái C8w4fwHy đưahe C8w4fwtay gkEdFcDạt vộkEdFcDi vếtzUg8th tíchC8w4fw củaC8w4fw nưkEdFcDớc hemắt therên zUg8thmặt mìkEdFcDnh, từhe từhe kEdFcDngoảnh mặzUg8tht lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn kEdFcDcòn ckEdFcDó thểzUg8th trởkEdFcD hevề hebên akEdFcDnh sao?

Minh VkEdFcDỹ vheẫn gkEdFcDiơ khẩuhe súnC8w4fwg trêC8w4fwn theay vềhe phíahe ÁC8w4fwi HzUg8thy, đôkEdFcDi mắtC8w4fw heđiềm tĩnC8w4fwh lạzUg8thnh C8w4fwlùng quakEdFcDn sáthe tC8w4fwừng cheử hechỉ tiếphe theheo củazUg8th ngzUg8thười cheon gázUg8thi trướC8w4fwc mặt.

6s…

7s…

Đôi kEdFcDchân kEdFcDkia bắkEdFcDt C8w4fwđầu nhấche lheên, nC8w4fwối tiếpkEdFcD từnheg bưkEdFcDớc chzUg8thân đếnhe gzUg8thần Mihenh Vỹ.

Chợt nkEdFcDhững bướckEdFcD châhen kizUg8tha C8w4fwkhựng lại…

8s…

Ái Hhey đưazUg8th mắtzUg8th nhìC8w4fwn MkEdFcDinh Vheỹ đanheg nhíukEdFcD màkEdFcDy nkEdFcDhìn mC8w4fwình, míhem môi,kEdFcD lắcC8w4fw nhẹhe đầu.

Chỉ ckEdFcDần thheêm vàzUg8thi bướckEdFcD nữakEdFcD thôzUg8thi, kEdFcDvài bướczUg8th nữC8w4fwa thehì kEdFcDcô sheẽ lzUg8thại hecó thểhe chạzUg8thm vzUg8thào Minheh Vỹhe… zUg8thnhưng hecô kEdFcDlại zUg8thhoàn tC8w4fwoàn đứngC8w4fw bấtC8w4fw zUg8thđộng, mộkEdFcDt gC8w4fwiọng zUg8thnói nhheẹ henhàng cấthe lêkEdFcDn vớihe mộhet âC8w4fwm vC8w4fwực troC8w4fwng thanh.

“Em… khkEdFcDông zUg8thlàm được.”

Chính zUg8thÁi C8w4fwHy ckEdFcDòn khC8w4fwông hiheểu mkEdFcDình đangkEdFcD nC8w4fwói vzUg8thà lzUg8thàm hegì, chỉzUg8th biếtkEdFcD nếuzUg8th lạihe dheựa kEdFcDdẫm vàC8w4fwo Mihenh heVỹ, mìnhC8w4fw sheẽ hoànC8w4fw tokEdFcDàn mấthe phươheng hướng…

… khônzUg8thg kEdFcDthể trheở nêzUg8thn mạnhhe hemẽ C8w4fwhơn đượC8w4fwc nữaC8w4fw vàC8w4fw zUg8thquen dầhen vớihe skEdFcDự bảohe vkEdFcDệ kEdFcDcủa anh.

9s…

10s…

Khẩu súngC8w4fw C8w4fwtrong tahey Mheinh VỹC8w4fw thozUg8tháng zUg8thrun lên,zUg8th ngónhe kEdFcDtay đanghe dkEdFcDần gzUg8thhì lC8w4fwấy ckEdFcDò súngkEdFcD, hechuẩn hebị mộtC8w4fw hướngC8w4fw zUg8thbắn nhấtkEdFcD định.

Chỉ cC8w4fwần bướzUg8thc đếnC8w4fw bêC8w4fwn Mheinh C8w4fwVỹ, liệukEdFcD kEdFcDcó khóhe quáhe không?

“Một bước,he rồihe lạkEdFcDi thC8w4fwêm mộkEdFcDt bước…

… hecó C8w4fwquá hekhó C8w4fwđể kEdFcDem bướcC8w4fw C8w4fwđến gầnzUg8th anh?”

*Cạch*

Khẩu súnghe hetrong tazUg8thy MinC8w4fwh VỹkEdFcD zUg8thrơi tựC8w4fw dzUg8tho xuốnC8w4fwg mặthe đấhet lạnheh lẽzUg8tho, lầkEdFcDn nàkEdFcDy ngườiC8w4fw cheất bướkEdFcDc lạikEdFcD C8w4fwlà anh!

Một bước…zUg8th haC8w4fwi bước…kEdFcD bC8w4fwa bước…

Minh C8w4fwVỹ đứC8w4fwng đốhei diệhen hevới Áhei Hhey, aC8w4fwnh gấphe C8w4fwgáp zUg8thôm hecô hevào lònzUg8thg, gkEdFcDục mặtkEdFcD lênzUg8th kEdFcDbờ vaC8w4fwi henhỏ bC8w4fwé kia.

“Nếu khônheg thzUg8thể qukEdFcDay C8w4fwvề vớikEdFcD tôihe, thehì hãyhe zUg8thđể theôi bướczUg8th đếnC8w4fw bC8w4fwên eC8w4fwm.” Mihenh kEdFcDVỹ siếtC8w4fw chkEdFcDặt vòngkEdFcD C8w4fwtay hơn,he cảzUg8thm giákEdFcDc hekhi chkEdFcDĩa súnzUg8thg vàkEdFcDo chínhzUg8th zUg8thngười coC8w4fwn hegái mìnhC8w4fw ykEdFcDêu kEdFcDthương quảzUg8th C8w4fwthật rấtC8w4fw đauC8w4fw đớn.

Ái zUg8thHy đượC8w4fwc MizUg8thnh VỹzUg8th ôhem C8w4fwgọn hetrong tzUg8thay, bấtzUg8th giázUg8thc hheai bàkEdFcDn taC8w4fwy heđang bzUg8thuông thõkEdFcDng zUg8thvô thứcC8w4fw heđưa lênC8w4fw, vốhen đC8w4fwịnh đápkEdFcD lạkEdFcDi ankEdFcDh, cảzUg8thm nzUg8thhận rzUg8thõ hơiC8w4fw zUg8thấm từC8w4fw phehía bêkEdFcDn kC8w4fwia zUg8thhơn, nhC8w4fwưng C8w4fwhành đheộng heấy bheỗng hedưng khựngkEdFcD lại,C8w4fw sC8w4fwau C8w4fwđó nhahenh zUg8thtay đẩyC8w4fw anhra.

“Xin lỗzUg8thi vC8w4fwì đheã đkEdFcDến lkEdFcDàm kEdFcDphiền zUg8thanh, kEdFcDem sẽzUg8th vềhe nhà.”zUg8th Áhei HkEdFcDy quazUg8thy mặC8w4fwt sazUg8thng hướngzUg8th kháhec tránhhe ákEdFcDnh nkEdFcDhìn củaC8w4fw Mihenh Vỹ,kEdFcD C8w4fwnhờ vậhey nênzUg8th khônC8w4fwg thC8w4fwể thấyzUg8th đkEdFcDược hetừ đôhei mắtC8w4fw kizUg8tha đangzUg8th hằC8w4fwn sâzUg8thu mộC8w4fwt nỗkEdFcDi theuyệt vzUg8thọng hecùng cực.

Ái HkEdFcDy vừakEdFcD rờhei khỏiC8w4fw vòngkEdFcD theay zUg8thcủa heMinh VC8w4fwỹ, lheập tứche chạkEdFcDy hera kkEdFcDhỏi phòng,kEdFcD bóC8w4fwng dánzUg8thg zUg8thông heHàn cũnheg khzUg8thông còkEdFcDn hheiện dC8w4fwiện ởC8w4fw đó.

Anh lạzUg8thi tzUg8thrở nC8w4fwên đơnC8w4fw C8w4fwđộc C8w4fwtrong cheăn phònkEdFcDg hetập bheắn lạnheh lẽo,kEdFcD kEdFcDmột kEdFcDchút gìkEdFcD kEdFcDđó ởkEdFcD therái zUg8thtim đanzUg8thg nhóiC8w4fw lênkEdFcD từnC8w4fwg đợtC8w4fw đzUg8thau đớn.

Bước nzUg8thhanh rkEdFcDa kzUg8thhỏi căkEdFcDn biệC8w4fwt thựC8w4fw củakEdFcD kEdFcDtổ chzUg8thức KnizUg8thght, tkEdFcDrong lòngzUg8th ÁikEdFcD HC8w4fwy chợtzUg8th cảmkEdFcD hethấy vkEdFcDô kEdFcDcùng bấtC8w4fw an.

Một phầnC8w4fw lC8w4fwại kEdFcDcảm thấyC8w4fw âkEdFcDn hậnC8w4fw vìkEdFcD cácC8w4fwh cưkEdFcD xheử zUg8thxa kEdFcDcách vừaC8w4fw rồihe vớiC8w4fw MiC8w4fwnh Vỹ.

Nhưng chehỉ ckEdFcDần zUg8thở bênkEdFcD aC8w4fwnh, kEdFcDcô đãhe quênhe ckEdFcDách tựC8w4fw mC8w4fwình đkEdFcDứng dzUg8thậy, qzUg8thuên cácheh tựzUg8th bảzUg8tho vC8w4fwệ kEdFcDchính C8w4fwmình… vàzUg8th quênhe hecả cákEdFcDch zUg8thlàm C8w4fwtổn thươnkEdFcDg ngườihe khác.

Bước nzUg8thhanh zUg8thtrên cohen kEdFcDđường vắngkEdFcD hevẻ, ÁizUg8th HC8w4fwy ckEdFcDứ tkEdFcDhế chheìm vàC8w4fwo nhữngC8w4fw dC8w4fwòng suzUg8thy tkEdFcDư hC8w4fwiện tại.

Một chzUg8thiếc BkEdFcDMW màkEdFcDu đenhe dC8w4fwừng lạiC8w4fw tkEdFcDrước mkEdFcDặt ÁC8w4fwi HkEdFcDy, mkEdFcDột độngkEdFcD hetác nhC8w4fwanh hetay lkEdFcDôi hemạnh côC8w4fw hevào xkEdFcDe, ấnkEdFcD hevào ghế.

Ái HkEdFcDy vkEdFcDẫn chưaC8w4fw kịpzUg8th hiểuC8w4fw chuyzUg8thện gzUg8thì đanC8w4fwg zUg8thxảy zUg8thra, hecả ngườizUg8th hoànkEdFcD tokEdFcDàn mấtC8w4fw C8w4fwđi cảmC8w4fw giác,he cC8w4fwhợt mộtzUg8th C8w4fwchiếc C8w4fwkhăn đượche heđưa zUg8thlên bịtzUg8th C8w4fwchặt mizUg8thệng hecô lạhei, mặC8w4fwc ckEdFcDho kEdFcDcô kEdFcDra sứczUg8th đẩyhe bàhen tkEdFcDay đanC8w4fwg heấn mạnhzUg8th chiếche khănkEdFcD kihea ra.

1s…

2s…

Trước mkEdFcDắt Áihe zUg8thHy bkEdFcDỗng trkEdFcDở nênkEdFcD mờC8w4fw nhzUg8thạt, cheả ngườzUg8thi rơhei vàokEdFcD trạnghe hethái zUg8thmệt mỏi,kEdFcD hàC8w4fwng C8w4fwmi dàikEdFcD kEdFcDcứ từhe từkEdFcD rzUg8thũ xuốnheg, zUg8thche khuấtC8w4fw đôiC8w4fw mắthe màzUg8thu nâheu kEdFcDtrong sáng.

Bàn C8w4fwtay kikEdFcDa cC8w4fwũng dầnkEdFcD C8w4fwthả lC8w4fwỏng, C8w4fwchiếc khăC8w4fwn cũheng đượckEdFcD nheâng zUg8thlên, mộtC8w4fw nkEdFcDụ cưkEdFcDời nửaC8w4fw C8w4fwmiệng quekEdFcDn thC8w4fwuộc hiệkEdFcDn trheên C8w4fwkhuôn mặhet hecủa kẻhe zUg8thđang ngồizUg8th kEdFcDkề cậnC8w4fw bêzUg8thn cô.

“Làm tốtkEdFcD lắm.”zUg8th BànC8w4fw kEdFcDtay ngheười ấyhe vuốhet nzUg8thhẹ máikEdFcD tóckEdFcD củzUg8tha ÁzUg8thi C8w4fwHy, nụzUg8th czUg8thười đzUg8thộc đoheán kEdFcDkia ngC8w4fwày cànheg trC8w4fwở nêzUg8thn rheõ zUg8thnét hzUg8thơn bheao zUg8thgiờ hết.kEdFcD “CuốiC8w4fw czUg8thùng cũnkEdFcDg đzUg8thến nC8w4fwgày này.”

Chiếc BheMW kEdFcDlao đi…

“Điền HuâC8w4fwn à,kEdFcD xkEdFcDin lC8w4fwỗi aC8w4fwnh, nhưnzUg8thg ngưheời kEdFcDem tzUg8thhật sựC8w4fw C8w4fwyêu C8w4fwlà MinkEdFcDh C8w4fwVỹ.” MzUg8thột giọngzUg8th nóhei nhkEdFcDẹ nC8w4fwhàng cấthe lheên, bànhe tzUg8thay nhehỏ zUg8thnhắn đkEdFcDang đặtkEdFcD nhẹC8w4fw lêhen zUg8thtay zUg8thĐiền C8w4fwHuân, gkEdFcDương mặtkEdFcD therắng hC8w4fwồng từzUg8th pkEdFcDhía C8w4fwbên kEdFcDkia đanC8w4fwg nởC8w4fw mộtkEdFcD nC8w4fwụ cưC8w4fwời gượngkEdFcD gạo.

“Em… chọnhe hheắn? NzUg8thgười mkEdFcDà C8w4fwem khônghe cózUg8th qheuyền đượcC8w4fw kEdFcDyêu sheao?” zUg8thCâu tkEdFcDrả lờiC8w4fw kiC8w4fwa kC8w4fwhiến trkEdFcDái tC8w4fwim ĐiềzUg8thn C8w4fwHuân nhheư ngừkEdFcDng đheập, đheôi mkEdFcDôi kkEdFcDhó kkEdFcDhăn lắmC8w4fw mớikEdFcD tC8w4fwhốt kEdFcDra đưC8w4fwợc nhữnghe kEdFcDcâu hỏizUg8th C8w4fwnghi hoặc.

Năm năm…

Một C8w4fwquãng thờikEdFcD gzUg8thian C8w4fwquá dàC8w4fwi hecho C8w4fwmột mheối tC8w4fwình đkEdFcDơn pC8w4fwhương, quázUg8th ngắzUg8thn cC8w4fwho nkEdFcDhững kkEdFcDhoảnh khắczUg8th đượczUg8th gheần bênhe cạnheh ngườC8w4fwi cohen gheái ấy.

Điền Huheân đC8w4fwã luzUg8thôn dõzUg8thi zUg8ththeo dC8w4fwuy nhheất mộtkEdFcD bóngC8w4fw hìnhzUg8th, âC8w4fwm thầmzUg8th đekEdFcDm đếnzUg8th zUg8thcho nhegười cokEdFcDn gkEdFcDái mzUg8thà mheình yzUg8thêu thheương nhữngkEdFcD C8w4fwgì tốthe đẹpC8w4fw nhất.

Chỉ ckEdFcDần trêhen gươngC8w4fw zUg8thmặt kkEdFcDia nởC8w4fw mộtkEdFcD nụkEdFcD cườkEdFcDi hheạnh pC8w4fwhúc, ĐiềnzUg8th Huânhe cheó thểkEdFcD đázUg8thnh đốizUg8th tấtC8w4fw cảzUg8th đểkEdFcD gC8w4fwiữ nụzUg8th C8w4fwcười ấC8w4fwy mãiC8w4fw mãkEdFcDi hzUg8thiện dzUg8thiện trênhe đôikEdFcD zUg8thmôi xheinh kEdFcDxắn ấy,he thkEdFcDậm hechí heđánh đổikEdFcD cảkEdFcD sinC8w4fwh mệnhkEdFcD củazUg8th chízUg8thnh mình.

Nhưng kEdFcDđáp helại tìnhkEdFcD kEdFcDcảm czUg8thhân thànheh zUg8thấy, czUg8thhỉ làkEdFcD C8w4fwhai từC8w4fw C8w4fw“xin lỗihe” kEdFcDvô C8w4fwcùng ngkEdFcDắn gọn,C8w4fw heđủ sứczUg8th zUg8thdập theắt tikEdFcDa hkEdFcDy vọnheg cuốiC8w4fw cùkEdFcDng tC8w4fwrong tráihe tzUg8thim C8w4fwđang khôC8w4fwng ngừngC8w4fw zUg8ththổn thheức kia.

“Em kC8w4fwhông C8w4fwtin czUg8thả kEdFcDcha vC8w4fwà zUg8thdì đkEdFcDều khC8w4fwông kEdFcDchấp nC8w4fwhận tìkEdFcDnh zUg8thcảm củazUg8th ezUg8thm zUg8thvà kEdFcDMinh Vỹ,zUg8th zUg8thnên zUg8them thC8w4fwật sựkEdFcD rấthe xizUg8thn lỗhei.” CC8w4fwô gheái C8w4fwkia zUg8thvẫn giữhe henụ cườizUg8th hheối lkEdFcDỗi trênC8w4fw môkEdFcDi, gzUg8thương mặthe thoánC8w4fwg chútzUg8th kEdFcDe ngạizUg8th nhheìn ĐiềnkEdFcD Huân.

Xin lỗi…C8w4fw hexin lỗi…

Dường nhzUg8thư hecô gáikEdFcD kheia khônghe zUg8thhề đểhe C8w4fwý đếnhe mỗizUg8th lầkEdFcDn lheặp lzUg8thại hzUg8thai từC8w4fw “xinzUg8th lỗi”,zUg8th hetrái tC8w4fwim củakEdFcD kheẻ bạzUg8thi trậnkEdFcD trướcC8w4fw mặkEdFcDt lạihe càngzUg8th đauzUg8th hơn.

Nếu czUg8thhỉ zUg8thcần xizUg8thn lC8w4fwỗi, kEdFcDthì tạC8w4fwi sakEdFcDo lạizUg8th đzUg8thặt zUg8thra pházUg8thp luậtzUg8th lC8w4fwàm gì?

Điền kEdFcDHuân khônheg nzUg8thói C8w4fwgì, helặng lẽkEdFcD quheay ngườikEdFcD bưheớc đizUg8th. heVốn dĩkEdFcD… zUg8thkhông thehể heníu kézUg8tho kEdFcDđược kEdFcDnữa, vzUg8thì khôngC8w4fw C8w4fwhề C8w4fwcó bắhet đầu…he nêC8w4fwn C8w4fwĐiền HuC8w4fwân C8w4fwkhông đượckEdFcD quyheền đzUg8thược kEdFcDníu kzUg8théo hahei C8w4fwchữ “tìnzUg8thh yêC8w4fwu” thiênghe liêheng ấy.

Trái tikEdFcDm cheứ hemỗi lzUg8thúc mheột thắhet lạihe theheo zUg8thtừng bướche zUg8thchân, đọnC8w4fwg lC8w4fwại nhzUg8thững vếhet kEdFcDthương C8w4fwlòng zUg8thquá lớn.

Điền HukEdFcDân thheật sheự khôzUg8thng đủkEdFcD hecao thượnghe đếnhe mứczUg8th đứnzUg8thg yênhe lặkEdFcDng lẽC8w4fw dõhei hetheo C8w4fwcô C8w4fwgái ấC8w4fwy mheãi mãi,kEdFcD vheà zUg8thcũng khônghe thểhe kEdFcDnào hechúc pC8w4fwhúc czUg8thho zUg8thmối tìnhzUg8th huyếtzUg8th thốnzUg8thg cấmhe kỵzUg8th ấykEdFcD được.

Tại skEdFcDao lC8w4fwại lzUg8thà MkEdFcDinh Vỹ?

Có C8w4fwnhất thiếzUg8tht phảhei yêheu chínhC8w4fw heanh trahei kEdFcDcủa mìnhC8w4fw không?

Trước mC8w4fwắt ĐiềnzUg8th zUg8thHuân chkEdFcDỉ còhen lưzUg8thu C8w4fwlại mộthe màuzUg8th đenkEdFcD heđau zUg8thđớn cùnheg hecực, ázUg8thnh mắC8w4fwt đankEdFcDg chứaC8w4fw đựnkEdFcDg nzUg8thhững hetia nhkEdFcDìn oázUg8thn hkEdFcDận, từzUg8thng từkEdFcD từngzUg8th chữC8w4fw đượcC8w4fw gằkEdFcDn xuốnghe mộtkEdFcD cheách hemỉa mai.

“Thy kEdFcDThy, ekEdFcDm ckEdFcDhấp nhậnhe ăzUg8thn therái cấzUg8thm, ckEdFcDhứ zUg8thkhông chấpzUg8th nhậnkEdFcD tC8w4fwôi sao?”

“Chúc pkEdFcDhúc chC8w4fwo mzUg8thối tkEdFcDình ckEdFcDấm kỵC8w4fw củaC8w4fw em…

… kEdFcDanh khôngC8w4fw kEdFcDlàm được.”

“Đến kC8w4fwhi nàheo aC8w4fwnh mớikEdFcD chịukEdFcD lênkEdFcD kếC8w4fw hoạchhe đây?”kEdFcD MzUg8thột giọnzUg8thg nữkEdFcD cấthe lênhe, đôhei zUg8thmắt hướC8w4fwng vềzUg8th pC8w4fwhía ÁzUg8thi zUg8thHy đaheng nhắmkEdFcD nghiềC8w4fwn đôizUg8th mắt,kEdFcD kEdFcDcả hazUg8thi tkEdFcDay hebị tzUg8thrói chặthe ởC8w4fw phíazUg8th skEdFcDau đaC8w4fwng tựhea vkEdFcDào tưzUg8thờng hean giấc.

“Kế hehoạch vkEdFcDẫn đazUg8thng thựhec hiệC8w4fwn đấyhe thôi.”C8w4fw NgườiC8w4fw bC8w4fwên kiC8w4fwa nhúnkEdFcD nkEdFcDhún vC8w4fwai, thờC8w4fw ơhe đưC8w4fwa ánhhe kEdFcDmắt khôngC8w4fw ckEdFcDhút hebiểu cheảm nhzUg8thìn vềhe phíC8w4fwa ÁC8w4fwi C8w4fwHy, ánhkEdFcD C8w4fwnhìn phứche tạp.

“Thực hiệkEdFcDn? ĐứnkEdFcDg yC8w4fwên mộtkEdFcD zUg8thchỗ gọikEdFcD làzUg8th tkEdFcDhực hheiện? heAnh đaC8w4fwng đC8w4fwùa à?zUg8th” CôC8w4fw gáiC8w4fw kkEdFcDia dheường nhưC8w4fw đC8w4fwang mấtC8w4fw bìnC8w4fwh tĩnhC8w4fw, tứczUg8th gheiận quátkEdFcD lênkEdFcD, zUg8thgiọng điệukEdFcD C8w4fwvô zUg8thcùng kkEdFcDhó chịu.

“Tịnh NC8w4fwhi, zUg8thnếu muC8w4fwốn trảkEdFcD C8w4fwthù hethì đheừng nênkEdFcD vộihe vàngC8w4fw zUg8thnhư thế…”zUg8th Chheàng trakEdFcDi kEdFcDkia khoátkEdFcD khoátzUg8th tkEdFcDay vớikEdFcD TịnC8w4fwh C8w4fwNhi, thậkEdFcDt skEdFcDự TịnhzUg8th C8w4fwNhi đangkEdFcD khiếC8w4fwn hzUg8thắn cảzUg8thm thấykEdFcD cC8w4fwăng thẳngkEdFcD hơC8w4fwn trozUg8thng zUg8thviệc thựczUg8th hiệnkEdFcD kzUg8thế hoạch,zUg8th “…zUg8th cứkEdFcD đC8w4fwể yênhe chkEdFcDo bọnkEdFcD chúnkEdFcDg từC8w4fw từC8w4fw kEdFcDcảm nhậnzUg8th nỗC8w4fwi đkEdFcDau C8w4fwkhi mấtzUg8th đizUg8th C8w4fwmột tkEdFcDhứ qzUg8thuan trọng.”

Ái zUg8thHy kzUg8thhó chịzUg8thu cựC8w4fwa mìnhzUg8th, hecả thheân nzUg8thgười cảkEdFcDm thC8w4fwấy zUg8thvô cùnheg heđau nhứckEdFcD, hzUg8thàng mC8w4fwi hedài khẽC8w4fw zUg8thlay đheộng nhkEdFcDẹ, côhe zUg8thtừ từC8w4fw hkEdFcDé mC8w4fwở đzUg8thôi mắt.

Khung cảnkEdFcDh mờzUg8th nhạtkEdFcD trkEdFcDước mắtkEdFcD ÁC8w4fwi kEdFcDHy đangzUg8th dzUg8thần trzUg8thở C8w4fwnên sheắc nheét hheơn, bầC8w4fwu khônghe khíhe nhegột kEdFcDngạt hheiện giờC8w4fw khiheến côkEdFcD kEdFcDcảm thấC8w4fwy khC8w4fwó hethở hơC8w4fwn bheao gzUg8thiờ hết.

Vẫn czUg8thòn kEdFcDtrong zUg8thtrạng tzUg8thhái mơkEdFcD C8w4fwhồ, C8w4fwcô nzUg8thgơ ngáckEdFcD đkEdFcDưa mắthe zUg8thnhìn cảnhC8w4fw vậkEdFcDt xuheng quanh.

“Tỉnh rồhei kEdFcDà?” MộzUg8tht chấtC8w4fw gikEdFcDọng tC8w4fwrầm khànzUg8th kEdFcDvang lzUg8thên, mộtC8w4fw gươC8w4fwng mặC8w4fwt qukEdFcDen tzUg8thhuộc lọthe zUg8thvào tầmzUg8th nhzUg8thìn tạzUg8thm thờihe củzUg8tha ÁkEdFcDi Hy.

Điền HkEdFcDuân đanC8w4fwg cầkEdFcDm tzUg8thrên hetay mộtC8w4fw hequả táo,C8w4fw bướczUg8th đếnC8w4fw tkEdFcDrước mặtC8w4fw Áhei HzUg8thy vớihe dánkEdFcDg vkEdFcDẻ unheg dunzUg8thg nhưhe chẳngC8w4fw czUg8thó chuyệkEdFcDn gìkEdFcD xảC8w4fwy ra.

“Này, C8w4fwtại saheo tC8w4fwôi lạihe ởC8w4fw đây?”kEdFcD zUg8thÁi Hhey nhíuC8w4fw hemày nhzUg8thìn ĐiềnzUg8th HzUg8thuân, hheai tahey bịhe tróC8w4fwi chặtzUg8th kEdFcDgiờ đâyhe C8w4fwmới zUg8thbắt đầuhe hecảm nhậkEdFcDn đượczUg8th cảkEdFcDm C8w4fwgiác tC8w4fwê buốkEdFcDt nhờzUg8th kEdFcDlực siếtC8w4fw cheủa kEdFcDdây thừngzUg8th, henay lheại thêkEdFcDm lựczUg8th tákEdFcDc đzUg8thộng củakEdFcD côkEdFcD kEdFcDđang cốC8w4fw cởiC8w4fw tróikEdFcD lạkEdFcDi khC8w4fwiến nơhei cổhe tazUg8thy mỗikEdFcD lúkEdFcDc mộtkEdFcD đauhe ráhet kEdFcDhơn. “zUg8thTên khốn,he anC8w4fwh lấyhe quyềnzUg8th kEdFcDgì mheà tkEdFcDrói tôi?”

Đối diệzUg8thn vớikEdFcD ánzUg8thh nhìzUg8thn rựC8w4fwc lửazUg8th củzUg8tha ÁC8w4fwi kEdFcDHy, ĐiềzUg8thn HuânzUg8th thảnhe nzUg8thhiên hecầm tráikEdFcD tC8w4fwáo trheên tahey C8w4fwđưa hera trzUg8thước mặthe kEdFcDcô, mộkEdFcDt câheu hỏC8w4fwi kEdFcDhết skEdFcDức “thkEdFcDân tkEdFcDhiện” đượckEdFcD thốtkEdFcD hera vC8w4fwới giọkEdFcDng đC8w4fwiệu khzUg8thinh khỉnh.

“Biết đâC8w4fwy lheà gìkEdFcD không?”kEdFcD Điềnhe HuâkEdFcDn zUg8thđã chuyểnkEdFcD sựC8w4fw tậpC8w4fw zUg8thtrung tkEdFcDừ Áhei Hhey sazUg8thng tráizUg8th táoC8w4fw C8w4fwmang mộthe sắcC8w4fw màuC8w4fw đỏzUg8th thẫmC8w4fw tC8w4fwrên tzUg8thay, kEdFcDđôi kEdFcDmắt chăC8w4fwm cC8w4fwhú quhean sátC8w4fw C8w4fwvật zUg8ththể ấy.

Đúng helà ngớzUg8th ngẩn!

“Là táheo chứC8w4fw gì?!”he ÁzUg8thi C8w4fwHy kEdFcDlập kEdFcDtức lênhe zUg8thtiếng trC8w4fwả lzUg8thời, kEdFcDvì câkEdFcDu hheỏi ckEdFcDủa heĐiền heHuân ngheay cảhe hecon nízUg8tht heba tuổzUg8thi cũnC8w4fwg bizUg8thết C8w4fwrõ tkEdFcDhứ Điềnhe HuâkEdFcDn đanghe cầmhe trênC8w4fw takEdFcDy đượcC8w4fw gC8w4fwọi lheà gì.

“Sai!” Mộthe từkEdFcD kEdFcDphê C8w4fwphán dkEdFcDuy nC8w4fwhất đượczUg8th cấtC8w4fw lêC8w4fwn, đôzUg8thi mắkEdFcDt vôkEdFcD địnhkEdFcD củahe ĐkEdFcDiền HuâzUg8thn lưkEdFcDớt qkEdFcDua ÁiC8w4fw zUg8thHy kEdFcDmột giây,he sC8w4fwau đzUg8thó theiếp theục zUg8thmân C8w4fwmê quzUg8thả táC8w4fwo trkEdFcDên tayhe, vôkEdFcD tC8w4fwhức kEdFcDnói. “LàzUg8th tráC8w4fwi cấmkEdFcD đấy.”

“Trái cấkEdFcDm?” CC8w4fwâu C8w4fwtrả lkEdFcDời củakEdFcD ĐiềnkEdFcD HuC8w4fwân khiếnhe Áihe HC8w4fwy zUg8thhết szUg8thức ngzUg8thạc nhzUg8thiên, đôikEdFcD mắzUg8tht czUg8thô mởhe theo C8w4fwnhìn ĐizUg8thền Huânhe khôheng chớpC8w4fw mắt.

“Cô đãC8w4fw tC8w4fwừng đượcC8w4fw nghzUg8the kểzUg8th vkEdFcDề thheứ nzUg8thày hechưa?” Trênhe môihe ĐizUg8thền HuânzUg8th C8w4fwnở mộtzUg8th C8w4fwnụ cườikEdFcD kkEdFcDhinh bỉ,zUg8th ánkEdFcDh mắzUg8tht vẫnhe hedán zUg8thchặt vàozUg8th tráiC8w4fw táozUg8th trênhe theay. “TzUg8thrên thếkEdFcD giC8w4fwan nàyzUg8th, C8w4fwcó mheột thứC8w4fw đượcC8w4fw gọihe lheà tìnhkEdFcD yêuhe C8w4fwtrái cấm.”

“Anh điênhe rồkEdFcDi à?he TrC8w4fwái czUg8thấm rheồi lkEdFcDại tìkEdFcDnh ykEdFcDêu zUg8thtrái hecấm, C8w4fwcuối cùnzUg8thg C8w4fwanh đangkEdFcD lheảm nhehảm zUg8thcái gìC8w4fw thế?”zUg8th ÁizUg8th zUg8thHy tứC8w4fwc giậhen quátC8w4fw vàozUg8th mặthe ĐiềnkEdFcD heHuân, lúche nzUg8thày màkEdFcD hehắn cheòn czUg8thó tâmkEdFcD trheạng kheể chuzUg8thyện chkEdFcDo côC8w4fw nkEdFcDghe ư?

Sự tứzUg8thc giậnC8w4fw cC8w4fwủa ckEdFcDô dườngkEdFcD nhưhe kEdFcDđã gầnhe chạmC8w4fw đzUg8thến mứC8w4fwc đỉnhhe điểm,C8w4fw nkEdFcDhưng C8w4fwlại độthe ngộtC8w4fw dzUg8thịu xheuống sheau C8w4fwcâu nóikEdFcD tiếpkEdFcD C8w4fwtheo kEdFcDcủa ĐiềnkEdFcD Huân.

“Minh C8w4fwVỹ, hheắn kEdFcDđã vưkEdFcDớng zUg8thvào hetình yêkEdFcDu tráihe cấm.”

Ái kEdFcDHy tròkEdFcDn mắtC8w4fw nhìhen Điềnhe HuâzUg8thn, khkEdFcDông thkEdFcDể tihen đưzUg8thợc tC8w4fwhính gikEdFcDác củaC8w4fw mzUg8thình kEdFcDvừa tiếpkEdFcD thC8w4fwu đượche nkEdFcDhững gìzUg8th. MkEdFcDinh Vheỹ… tìnC8w4fwh C8w4fwyêu trC8w4fwái cấm?

Cô độtC8w4fw kEdFcDngột C8w4fwlại kEdFcDcảm thấyzUg8th khheó thkEdFcDở, mộtzUg8th gheương mặtzUg8th kháczUg8th lạzUg8thi đượczUg8th chiếuzUg8th chậmkEdFcD rhea hetrước mzUg8thắt dkEdFcDù ckEdFcDho ckEdFcDô mheới chỉhe zUg8thtrông thấyhe hecô ấykEdFcD đượche dheuy C8w4fwnhất C8w4fwmột lần.

Thy ThzUg8thy… MC8w4fwinh heVỹ vướnghe vzUg8thào C8w4fwtình heyêu trázUg8thi cấm,kEdFcD thìzUg8th cheâu trzUg8thả lờizUg8th cuốihe cùnzUg8thg vheà zUg8thchính xákEdFcDc nhấtkEdFcD kEdFcDdĩ nhikEdFcDên C8w4fwlà heThy Thy.

“Cô cókEdFcD mC8w4fwuốn bC8w4fwiết khônheg? NhữngkEdFcD gìC8w4fw C8w4fwđã xảyC8w4fw rhea vớizUg8th họC8w4fw?” ĐiềC8w4fwn zUg8thHuân nhìnzUg8th ÁzUg8thi kEdFcDHy cườkEdFcDi hekhẩy, nhưngC8w4fw troC8w4fwng C8w4fwánh mắzUg8tht zUg8thlại hiệnC8w4fw C8w4fwrõ mộtkEdFcD nỗkEdFcDi C8w4fwcay đắheng tộtzUg8th cheùng. “TC8w4fwhy C8w4fwThy đzUg8thã czUg8thhọn hắn,kEdFcD mkEdFcDà khheông chkEdFcDọn tôi.”

Lúc nàC8w4fwy, kEdFcDbỗng C8w4fwdưng ÁzUg8thi zUg8thHy helại kEdFcDcó cảmkEdFcD hegiác đồngC8w4fw zUg8thcảm vớihe ĐiềkEdFcDn Hheuân.

Không C8w4fwphải C8w4fwlà kEdFcDdo côkEdFcD từngC8w4fw vướngzUg8th vàheo hoànC8w4fw C8w4fwcảnh zUg8thấy,

mà lzUg8thà dC8w4fwo kEdFcDánh mắC8w4fwt ĐiềnC8w4fw HuC8w4fwân đheã C8w4fwnói lzUg8thên kEdFcDtất cả.

Nỗi đaheu zUg8thkia đazUg8thng dầnC8w4fw hiệnC8w4fw rõkEdFcD troC8w4fwng heđôi mắtC8w4fw makEdFcDng mzUg8thột C8w4fwmàu đenkEdFcD đzUg8thậm nkEdFcDhư tázUg8thch hecafe C8w4fwđắng hecủa Điheền HuâkEdFcDn, vkEdFcDết thươngkEdFcD C8w4fwlòng khônC8w4fwg zUg8thnhững khônkEdFcDg hềC8w4fw phheai nhạt…he thkEdFcDậm C8w4fwchí zUg8thcòn tzUg8thrở nênC8w4fw C8w4fwđau đớnkEdFcD hơnhe bazUg8tho gikEdFcDờ hết.

“Tôi đãC8w4fw giếC8w4fwt ThzUg8thy ThkEdFcDy.” kEdFcDÁi kEdFcDHy vẫnkEdFcD hechưa kịkEdFcDp C8w4fwmở lờikEdFcD hethì giọnheg nókEdFcDi gấpzUg8th gápC8w4fw củakEdFcD ĐC8w4fwiền HuC8w4fwân lạiC8w4fw vankEdFcDg C8w4fwlên, chấtzUg8th giọkEdFcDng khôC8w4fwng chútC8w4fw biểuhe cảm.

À, tC8w4fwhì rzUg8tha C8w4fwhắn đheã gizUg8thết C8w4fwThy Thehy kEdFcDnên hắhen mớiC8w4fw đC8w4fwau khổhe vàkEdFcD dằhen vặtC8w4fw nhkEdFcDư thế!

Khoan C8w4fwđã, hìzUg8thnh nhehư C8w4fwđang cózUg8th ckEdFcDhút kEdFcDnhầm lẫnkEdFcD C8w4fwgì C8w4fwđó heở đâyzUg8th! NgzUg8thười giếtzUg8th ThC8w4fwy Thehy helà kEdFcDbà HàzUg8thn kEdFcDcơ mà.

“Không phzUg8thải làkEdFcD mẹC8w4fw Minheh Vheỹ giếtC8w4fw ThkEdFcDy TzUg8thhy saoC8w4fw?” CkEdFcDô hebất zUg8thgiác nhíckEdFcDh vềkEdFcD pC8w4fwhía saC8w4fwu mộtC8w4fw kEdFcDchút, hecau mC8w4fwày nhìnzUg8th heĐiền HuC8w4fwân henghi hoặc.

“Đúng, kEdFcDlà kEdFcDbà kEdFcDta giết!he” ĐiềnzUg8th zUg8thHuân vẫnzUg8th chC8w4fwú tâhem hevào trákEdFcDi táC8w4fwo trC8w4fwên theay, mkEdFcDông lunC8w4fwg trảzUg8th lời.

“Thế tạizUg8th skEdFcDao anzUg8thh lạizUg8th bkEdFcDảo heanh giếtC8w4fw ThzUg8thy Thy?kEdFcD” ĐúnzUg8thg zUg8thlà tênC8w4fw zUg8thkhó hiểu,he cànheg C8w4fwhỏi thìC8w4fw C8w4fwlại càngC8w4fw rối!

Cô bắtzUg8th heđầu mấtzUg8th bìC8w4fwnh tĩnh…

“Bà zUg8thta tC8w4fwrực tkEdFcDiếp giếtzUg8th Thhey heThy, cònhe tôhei lC8w4fwà kkEdFcDẻ gkEdFcDián theiếp…” TzUg8thhêm mộtkEdFcD ckEdFcDâu kEdFcDtrả lờkEdFcDi C8w4fwhết sứhec thảnkEdFcD nhiêzUg8thn, đkEdFcDột ngộthe ĐikEdFcDền Huheân ngướcC8w4fw zUg8thlên nhìkEdFcDn tkEdFcDhẳng vàkEdFcDo mặtC8w4fw ÁizUg8th Hyhe, nởkEdFcD mộtC8w4fw nụC8w4fw cườizUg8th C8w4fwxảo trá,kEdFcD “…kEdFcD hecô zUg8thcòn gìC8w4fw thắzUg8thc zUg8thmắc thheì hỏikEdFcD hếthe đhei, kEdFcDtôi sẵzUg8thn sàngzUg8th hetrả lời,zUg8th hexem nkEdFcDhư đókEdFcD lC8w4fwà zUg8thân huệzUg8th tkEdFcDôi zUg8thtặng chzUg8tho côzUg8th trướczUg8th kkEdFcDhi chết.”

“Này, kEdFcDăn nókEdFcDi C8w4fwcho cẩC8w4fwn thậhen, anzUg8thh bC8w4fwảo akEdFcDi chết?”C8w4fw ÁizUg8th Hhey lC8w4fwại mộtzUg8th lầnhe nkEdFcDữa khC8w4fwông k

ì

m đượczUg8th hemà quáC8w4fwt vzUg8thào mặkEdFcDt Điềhen Huân,kEdFcD đôC8w4fwi mắtzUg8th troC8w4fwng sánghe hekia hecũng trừngkEdFcD lzUg8thên heoán hận.

“Tôi kzUg8thhông đảmhe bảokEdFcD C8w4fwai sẽC8w4fw chết…C8w4fw” Điềnhe HC8w4fwuân nhúnzUg8th nhehún vaiC8w4fw, gươnghe mặC8w4fwt vC8w4fwẫn bìnkEdFcDh tĩnheh mộtC8w4fw cácC8w4fwh hekỳ helạ. “…C8w4fw bkEdFcDa tiếheng nkEdFcDữa, nơiC8w4fw nheày zUg8thsẽ biếnC8w4fw thànzUg8thh kEdFcDtro bụi.”

Ba tiếnzUg8thg? kEdFcDTro bụi?

Sao hôhem naC8w4fwy cáizUg8th têkEdFcDn tâzUg8thm thầnzUg8th zUg8thnày lạzUg8thi nóhei toànC8w4fw C8w4fwnhững điheều khC8w4fwó kEdFcDhiểu, mộtzUg8th lầkEdFcDn kEdFcDnữa hecô lạC8w4fwi pzUg8thhải cấtzUg8th C8w4fwtiếng hỏi.

“Ý C8w4fwanh làhe gì?C8w4fw” CảC8w4fw ngheười ÁzUg8thi HkEdFcDy bzUg8thắt đầuhe rC8w4fwun lC8w4fwên, nóhei chehuyện vớihe tênhe nàhey qukEdFcDả thậtzUg8th tiêukEdFcD hazUg8tho nzUg8thhiều sheức lựC8w4fwc khôngzUg8th thkEdFcDể tưởng.he kEdFcD“Anh địnhzUg8th kEdFcDphá huỷzUg8th cC8w4fwhỗ henày à?”

Hít thở,he híthe C8w4fwthở kEdFcDnào… bìnkEdFcDh tkEdFcDĩnh, bìnhzUg8th tĩkEdFcDnh nào…kEdFcD C8w4fwcô đangC8w4fw cốzUg8th C8w4fwgắng kEdFcDđiềm tzUg8thĩnh hzUg8thết sứczUg8th cózUg8th thểhe đểC8w4fw kC8w4fwhông cóhe thêmkEdFcD bkEdFcDất cứkEdFcD C8w4fwhành độnghe nàheo quC8w4fwá kheích độngC8w4fw nữa.

“Bingo! TôiC8w4fw đãhe đặtC8w4fw bozUg8thm xzUg8thung quanzUg8thh henơi nàkEdFcDy rồkEdFcDi…” ĐiềkEdFcDn kEdFcDHuân đC8w4fwưa trheái tC8w4fwáo kizUg8tha lC8w4fwên miệng,zUg8th cắkEdFcDn mộtkEdFcD miếngzUg8th, tiC8w4fwếp tkEdFcDục nheói vớiC8w4fw vzUg8thẻ kEdFcDkhinh đời,kEdFcD zUg8th“… C8w4fwsớm thôi!”

“Tránh ra.”he HạozUg8th ThầkEdFcDn xzUg8thông vàozUg8th toC8w4fwà bzUg8thiệt C8w4fwthự lộC8w4fwng lẫzUg8thy cheủa tkEdFcDổ czUg8thhức KnigkEdFcDht, hegạt mạnhzUg8th đámC8w4fw ckEdFcDận vệC8w4fw trướhec mặtzUg8th sheang mkEdFcDột bêC8w4fwn, hequát lớn.kEdFcD “LậpzUg8th tứczUg8th gkEdFcDọi HkEdFcDàn MkEdFcDinh VỹzUg8th rC8w4fwa đâhey zUg8thcho tôi!”

“Chuyện gì?he” Mheinh VỹC8w4fw czUg8thắt nkEdFcDgang zUg8thlời nóihe cC8w4fwủa HạoC8w4fw zUg8thThần, kEdFcDvẫn lC8w4fwà cákEdFcDi gizUg8thọng C8w4fwđiệu C8w4fwlạnh lùkEdFcDng vốkEdFcDn có.

“Ung dunheg qzUg8thuá nC8w4fwhỉ? ĐzUg8thiền HC8w4fwuân bắzUg8tht C8w4fwÁi zUg8thHy heđi rồi!”C8w4fw heHạo ThầkEdFcDn dườnheg nhưhe đkEdFcDang kEdFcDrơi vC8w4fwào trạC8w4fwng C8w4fwthái hoảnC8w4fwg lzUg8thoạn, đôizUg8th mắthe phehức tạphe căzUg8thng thẳngzUg8th nkEdFcDhìn anhkEdFcD, gấzUg8thp gápC8w4fw lzUg8thên tiếng.

“Khi nàheo?” TừC8w4fw phíkEdFcDa hebên kC8w4fwia kEdFcDdường nhkEdFcDư C8w4fwđã cC8w4fwó phảzUg8thn ứng,he bướcC8w4fw zUg8thchân củazUg8th ankEdFcDh zUg8thbắt đầheu nhheanh hC8w4fwơn, anC8w4fwh bheước heđến zUg8thnắm lấC8w4fwy cổzUg8th áoC8w4fw củakEdFcD HzUg8thạo ThkEdFcDần zUg8thxốc lênkEdFcD, gzUg8thằn gheiọng. kEdFcD“Ở đâu?”

Hạo Thheần C8w4fwcũng khônzUg8thg đểhe yzUg8thên czUg8thho zUg8thMinh VỹzUg8th làzUg8thm zUg8thcàn nkEdFcDhư tzUg8thhế, đưkEdFcDa C8w4fwtay đkEdFcDẩy C8w4fwmạnh zUg8thanh hera, sC8w4fwửa lạiC8w4fw cổzUg8th áo,he cC8w4fwậu tứche giậnzUg8th quátzUg8th lên.

“Là nzUg8thơi từheng xảyC8w4fw rhea C8w4fwán mạzUg8thng củaC8w4fw zUg8thThy Thy!”

Chap 36

Bước heđi cùnzUg8thg C8w4fwtử thần

“Tên kEdFcDkhốn hekia, heanh địnhzUg8th zUg8thlàm kEdFcDgì hevậy C8w4fwhả? ĐặtzUg8th zUg8thbom lzUg8thà thếC8w4fw nzUg8thào?” Nhegay C8w4fwsau câzUg8thu trảhe zUg8thlời hếtzUg8th sheức tC8w4fwhản nkEdFcDhiên ckEdFcDủa ĐiềnzUg8th HuâzUg8thn, zUg8thÁi heHy khôkEdFcDng zUg8ththể kzUg8thhông mấthe bC8w4fwình tĩnkEdFcDh, cảkEdFcD ngưheời C8w4fwcô rC8w4fwun lênhe từnghe đợt,C8w4fw đôizUg8th mắhet zUg8thoán hzUg8thận cC8w4fwhiếu thheẳng vheào kzUg8thẻ đzUg8thang tC8w4fwỏ C8w4fwthái đkEdFcDộ “kEdFcDbất czUg8thần đkEdFcDời” trướche mặt.

“Đây chkEdFcDỉ làhe mộkEdFcDt C8w4fwphần tronkEdFcDg kếkEdFcD hheoạch củkEdFcDa hetôi, zUg8thnếu ckEdFcDô cứhe tỏhe cáihe tC8w4fwhái độhe hexấc xượC8w4fwc C8w4fwđó thehì ngahey czUg8thả ânC8w4fw huzUg8thệ cuốC8w4fwi kEdFcDcùng C8w4fwcũng hekhông thểzUg8th thựche hiệnhe đượche đâuzUg8th đấy.”he Điềnhe Huâhen tiếphe tụche nóC8w4fwi đềukEdFcD đheều, giọnkEdFcDg điệuC8w4fw dưzUg8thờng nhưzUg8th C8w4fwchẳng hềC8w4fw cC8w4fwó chúthe bC8w4fwận tâmzUg8th vheề kEdFcDÁi Hhey, chỉkEdFcD zUg8thtrả lờhei thzUg8theo phảhen ứng.

“Có tkEdFcDhật kEdFcDanh sẽzUg8th kEdFcDtrả lờihe mzUg8thọi thắczUg8th zUg8thmắc củazUg8th tôi?C8w4fw” ÁiC8w4fw zUg8thHy gườmkEdFcD gườmzUg8th ĐiềkEdFcDn heHuân nhzUg8thư C8w4fwthể kzUg8thhông tihen đzUg8thược, hecả nzUg8thgười zUg8thcứ nC8w4fwhích dầnkEdFcD hevề phheía kEdFcDsau hecho đếnzUg8th kC8w4fwhi tựC8w4fwa C8w4fwhẳn vàohe tường.

Phía bêzUg8thn C8w4fwkia, ĐiềnkEdFcD Huânhe gậzUg8tht nhzUg8thẹ đầuC8w4fw, hetrái tkEdFcDáo C8w4fwkia zUg8thvẫn tiếpC8w4fw tụczUg8th đưheợc đưazUg8th lênC8w4fw miệng.

“Anh bzUg8thảo tzUg8thôi zUg8thlà nheguyên nhehân hegây zUg8thra cáihe chzUg8thết cC8w4fwho czUg8thả zUg8thgia đC8w4fwình zUg8thtôi, vậyhe azUg8thi helà ngkEdFcDười đãC8w4fw gkEdFcDiết họzUg8th?” Chehất giheọng Áihe kEdFcDHy thkEdFcDoáng rC8w4fwun rẩC8w4fwy, C8w4fwcô đãhe dồkEdFcDn hếtC8w4fw kEdFcDcan đảmzUg8th đểzUg8th đặzUg8tht vC8w4fwào câuC8w4fw hỏC8w4fwi ấy.

“Là tôi…C8w4fw” Điềnhe kEdFcDHuân likEdFcDếc kEdFcDsơ quC8w4fwa ngưkEdFcDời kEdFcDÁi HyzUg8th, hờihe hkEdFcDợt đápC8w4fw lạzUg8thi, skEdFcDau đóhe zUg8thđứng dậzUg8thy C8w4fwném mạkEdFcDnh kEdFcDtrái táozUg8th tkEdFcDrên tkEdFcDay xuốnC8w4fwg sàkEdFcDn, “…C8w4fw làzUg8th tzUg8thôi giC8w4fwết đấy.”

Ái HzUg8thy lặnC8w4fwg ngkEdFcDười sakEdFcDu câuzUg8th trảhe lờiC8w4fw hedứt khoátC8w4fw C8w4fwcủa C8w4fwĐiền Huân,kEdFcD đC8w4fwôi mắtC8w4fw bắtzUg8th đầkEdFcDu zUg8thtrở C8w4fwnên mheờ nhạt.

Kẻ đangzUg8th đứngC8w4fw C8w4fwtrước mzUg8thặt czUg8thô chíhenh làC8w4fw kC8w4fwẻ C8w4fwđã nC8w4fwhẫn hetâm khiếnC8w4fw hecô mấtkEdFcD trheọn kEdFcDvẹn hecả mộtzUg8th gizUg8tha đình!!

Đáng tkEdFcDrách hơhen, zUg8thhắn khôkEdFcDng hềC8w4fw cózUg8th bzUg8thất zUg8thcứ mộtkEdFcD tháikEdFcD độkEdFcD nC8w4fwào gọikEdFcD lC8w4fwà hốkEdFcDi lỗi,he thậzUg8thm chíC8w4fw ckEdFcDòn tỏzUg8th hevẻ kkEdFcDênh kEdFcDkiệu khehi nhắckEdFcD đkEdFcDến chuyệnC8w4fw này.

“Anh… anh…”kEdFcD kEdFcDÁi HC8w4fwy lúC8w4fwc nkEdFcDày khônzUg8thg thểzUg8th nàC8w4fwo dC8w4fwiễn tảC8w4fw đượcC8w4fw thứkEdFcD cảC8w4fwm xúche khinheh thưheờng kEdFcDvà gzUg8thhê zUg8thtởm kẻC8w4fw trC8w4fwước mặt,zUg8th đôikEdFcD môizUg8th mấpkEdFcD máhey C8w4fwkhông tC8w4fwhốt nkEdFcDên lời.

“Sao? ChẳkEdFcDng hephải kEdFcDcô mukEdFcDốn biếkEdFcDt saokEdFcD?” Khoéhe C8w4fwmôi Điềnhe heHuân nhếchhe lC8w4fwên, vẫnkEdFcD zUg8thcái kEdFcDvẻ mC8w4fwặt chánkEdFcD đờihe ấy.

“Đồ khốnzUg8th! AkEdFcDnh khheông phảikEdFcD làhe hecon người!”zUg8th Áhei heHy kheích đkEdFcDộng hétkEdFcD lên,zUg8th dònghe lệC8w4fw lănzUg8th dàzUg8thi trzUg8thên kEdFcDgò mázUg8th, nhehẹ nhànzUg8thg đápkEdFcD đấthe zUg8thmột giọtkEdFcD pC8w4fwha lC8w4fwê tiC8w4fwnh tzUg8thuý zUg8thkết hợhep giheữa nỗiC8w4fw kEdFcDđau vkEdFcDà kEdFcDthù hậzUg8thn. “TôikEdFcD heđã lheàm zUg8thgì nheên tộizUg8th vớzUg8thi aC8w4fwnh hesao? CkEdFcDhỉ vìzUg8th hetôi giốnC8w4fwg Thehy Thhey màC8w4fw heanh nỡC8w4fw nhẫnhe tâkEdFcDm giếkEdFcDt hheọ sheao? ĐồkEdFcD máheu lạnh,kEdFcD heđồ bấC8w4fwt nhheân tính!”

“Đúng, nhC8w4fwưng tộikEdFcD lheỗi lheớn nhấzUg8tht ởkEdFcD czUg8thô khôheng hephải làC8w4fw mkEdFcDang gươnkEdFcDg mặtC8w4fw gikEdFcDống heThy heThy củzUg8tha theôi…” kEdFcDĐiền HuC8w4fwân đứngzUg8th đốizUg8th diC8w4fwện kEdFcDvới Áhei heHy, theừ tkEdFcDừ cC8w4fwúi ngườiC8w4fw xuốnheg, đưzUg8tha taC8w4fwy nângzUg8th kEdFcDmặt cheô lêC8w4fwn, “…he zUg8thmà lC8w4fwà C8w4fwvì ckEdFcDô đheã đượche chkEdFcDọn làhem vzUg8thợ củakEdFcD hắn.he Đoheán zUg8thxem, cC8w4fwô ngC8w4fwhĩ kếC8w4fw hoạczUg8thh lC8w4fwần trướhec helà dheo ahei đặkEdFcDt ra?”

Điền HuânC8w4fw tiheếp zUg8thtục kềkEdFcD sátC8w4fw gươkEdFcDng mặzUg8tht zUg8thcủa mìnhhe zUg8thlại gầC8w4fwn ÁiC8w4fw HkEdFcDy, ánkEdFcDh mắhet vẫnkEdFcD hằnzUg8th henhững C8w4fwtia nhehìn đheau đớhen nhưngkEdFcD đôiC8w4fw hemôi kiC8w4fwa lạC8w4fwi lzUg8thộ herõ mộC8w4fwt nụzUg8th cườikEdFcD henửa miệng.

“Do… zUg8thanh?” ÁkEdFcDi heHy kEdFcDcau màyzUg8th, đôiC8w4fw môihe khC8w4fwẽ mấhep mheáy, kEdFcDdĩ nhiêC8w4fwn kEdFcDthứ Áihe HzUg8thy nhậnhe đưkEdFcDợc kEdFcDlà mkEdFcDột cáihe gậC8w4fwt đầukEdFcD dứthe khoát.

“Xem rzUg8tha côzUg8th zUg8thcũng khôheng đếnhe C8w4fwnỗi ngốche lắmC8w4fw nhỉ?he Phải,zUg8th ckEdFcDó thkEdFcDể zUg8thcho làhe tC8w4fwừ đầuzUg8th đếnC8w4fw cuốihe…” ĐiềnzUg8th HuâkEdFcDn nóihe kEdFcDlấp lửnghe, kEdFcDkèm thezUg8tho độnzUg8thg tzUg8thác hấC8w4fwt kEdFcDmặt ÁkEdFcDi HzUg8thy saheng mộtzUg8th bênC8w4fw, kEdFcDnụ cườihe zUg8thtrên mheôi đãkEdFcD hC8w4fwoàn toheàn biếnhe mất,kEdFcD “…zUg8th tấthe cảC8w4fw kEdFcDmọi chheuyện đheều kEdFcDdo tkEdFcDôi kEdFcDsắp đặt.”

“Tất cả?C8w4fw” kEdFcDÁi HC8w4fwy nghkEdFcDi hoheặc kEdFcDhỏi C8w4fwlại thêC8w4fwm mộzUg8tht lC8w4fwần nữC8w4fwa, nhheư đểhe khehẳng địkEdFcDnh lheại câuC8w4fw henói zUg8thcủa C8w4fwngười đốikEdFcD diện.

“Đúng, heđể thựche hiệkEdFcDn vàhe đảmkEdFcD bảC8w4fwo kzUg8thế hoạkEdFcDch sẽhe thànzUg8thh cônC8w4fwg đúnghe nhehư C8w4fwnhững gzUg8thì tôiC8w4fw C8w4fwmong đợiC8w4fw, kEdFcDtôi czUg8thó thểzUg8th làzUg8thm zUg8thtất cả…”zUg8th ĐôikEdFcD mC8w4fwắt zUg8thmông lC8w4fwung củaC8w4fw C8w4fwĐiền Huâhen cC8w4fwhợt đổihe hướC8w4fwng nzUg8thhìn, bàzUg8thn zUg8thtay đưkEdFcDa zUg8thlên vzUg8thuốt nhC8w4fwẹ máC8w4fwi tózUg8thc C8w4fwmang màuzUg8th kEdFcDnâu kEdFcDđậm C8w4fwhệt C8w4fwnhư kEdFcDtách cahefe sữC8w4fwa đặche trưngzUg8th kEdFcDcủa C8w4fwÁi Hyhe, “kEdFcD… kEdFcDcô henghĩ chuyệzUg8thn lheàm gikEdFcDấy xC8w4fwét nghiệmC8w4fw ADC8w4fwN gkEdFcDiả đkEdFcDể chkEdFcDứng thC8w4fwực cheô kEdFcDkhông hềkEdFcD cóhe quahen hệC8w4fw zUg8thhuyết thkEdFcDống vớC8w4fwi gikEdFcDa đheình họC8w4fw VzUg8thương cóC8w4fw qkEdFcDuá zUg8thkhó kEdFcDvới tôhei không?”

“Chuyện anC8w4fwh TriếC8w4fwt DkEdFcDạ lC8w4fwên kC8w4fwế hehoạch bắzUg8tht C8w4fwcóc tôizUg8th zUg8thvà lheàm hạihe Mheinh Vỹ…kEdFcD kEdFcDcũng helà dheo anhkEdFcD?” heÁi C8w4fwHy bắzUg8tht đầuhe hecảm thấhey choáng,C8w4fw thậtkEdFcD sựC8w4fw nzUg8thhững chuyzUg8thện cC8w4fwô vừC8w4fwa đượckEdFcD nzUg8thghe đãhe vượthe qukEdFcDá sứczUg8th czUg8thhịu đựnghe củahe mình.

“Dĩ nhiheên, tzUg8thôi biếkEdFcDt zUg8thrõ tC8w4fwên đóhe tkEdFcDhương yC8w4fwêu czUg8thô ekEdFcDm zUg8thgái duzUg8thy nhehất zUg8thcủa mìnheh kEdFcDđến mứckEdFcD nàkEdFcDo, nhưnC8w4fwg hắnzUg8th ckEdFcDũng C8w4fwcó mộtC8w4fw ngzUg8thười cohen gheái quazUg8thn trọngzUg8th hekhông kheém. TiếckEdFcD herằng, sinC8w4fwh mC8w4fwạng cheủa ngườiC8w4fw cheon gzUg8thái mC8w4fwà hzUg8thắn yêheu C8w4fwthương hơnzUg8th cảhe zUg8thcô đanzUg8thg nằhem tronzUg8thg tzUg8thay tôi…”C8w4fw C8w4fwĐiền HkEdFcDuân tiC8w4fwếp tụhec thehản henhiên trzUg8thả lờkEdFcDi, szUg8thiết chkEdFcDặt zUg8thbàn C8w4fwtay zUg8thđang vuốtC8w4fw mC8w4fwái kEdFcDtóc C8w4fwcủa ÁiC8w4fw zUg8thHy, đôC8w4fwi mắtC8w4fw lạC8w4fwi trởC8w4fw vềzUg8th vớikEdFcD hướheng nhC8w4fwìn vC8w4fwô định,zUg8th “zUg8th… nếukEdFcD hắhen kEdFcDvà ckEdFcDô khôheng cóC8w4fw qkEdFcDuan kEdFcDhệ zUg8thanh heem cheùng huyếhet thốzUg8thng, tấtkEdFcD nhehiên kếzUg8th hzUg8thoạch củazUg8th tkEdFcDôi sẽzUg8th đkEdFcDược thựC8w4fwc hiệC8w4fwn mộtC8w4fw cáczUg8thh hozUg8thàn hảo.”

“Nếu vậy…zUg8th kEdFcDtôi tC8w4fwhật sựkEdFcD lkEdFcDà cC8w4fwon gákEdFcDi củazUg8th nhkEdFcDà hehọ Vương,C8w4fw vC8w4fwà kEdFcDlà heem gáC8w4fwi củaC8w4fw anheh Triếthe Dạ?he” Nhheững gheiọt nướche mC8w4fwắt đauhe heđớn xezUg8thn lẫkEdFcDn hạnheh phúC8w4fwc cứkEdFcD tkEdFcDhay nhazUg8thu chehạy C8w4fwdài trêC8w4fwn gươnheg mặkEdFcDt củaC8w4fw ÁiC8w4fw Hy.

Ái HzUg8thy míC8w4fwm zUg8thmôi, cốC8w4fw gắngC8w4fw khC8w4fwông bậthe khóche thànhzUg8th tiếngzUg8th, nhưnkEdFcDg vẫnkEdFcD kzUg8thhông thểhe giấuhe đượcC8w4fw nhữngkEdFcD tzUg8thiếng nấzUg8thc nghẹC8w4fwn ngào.

Thì razUg8th, heđây chínhhe lheà zUg8thlý dheo mC8w4fwà Mheinh VỹzUg8th khônheg muốnkEdFcD cheho ÁiC8w4fw HkEdFcDy biếtC8w4fw sựC8w4fw thậthe. CC8w4fwó lẽzUg8th ahenh đkEdFcDã nghĩ,he kEdFcDcứ nhheư hikEdFcDện tạikEdFcD sẽzUg8th tC8w4fwốt hơn.

Tốt hơzUg8thn khkEdFcDi côC8w4fw kEdFcDnhầm tưởnkEdFcDg mốikEdFcD qukEdFcDan hheệ giữkEdFcDa họC8w4fw chỉzUg8th lzUg8thà ngườzUg8thi dưkEdFcDng hekhông hềhe C8w4fwcùng chehung mkEdFcDột hedòng máu…zUg8th bikEdFcDết đheâu hevì C8w4fwlý dheo đó,zUg8th kEdFcDmà C8w4fwcô sẽzUg8th sớC8w4fwm nguôikEdFcD nzUg8thgoai nheỗi đakEdFcDu quákEdFcD lớzUg8thn phảihe hegánh chịu.

Nhưng giờkEdFcD đâykEdFcD, kEdFcDÁi kEdFcDHy lạikEdFcD hephải đốikEdFcD diC8w4fwện vớihe sựzUg8th thậkEdFcDt tàkEdFcDn nhẫn…zUg8th rằnkEdFcDg chínhC8w4fw hecô helà kEdFcDnguyên nkEdFcDhân khiếnzUg8th họC8w4fw C8w4fwra kEdFcDđi mzUg8thột czUg8thách đzUg8thau đớnzUg8th nkEdFcDhư thế.

“Nhân tzUg8thiện, côzUg8th cózUg8th biếtC8w4fw trozUg8thng zUg8thngười cheô đkEdFcDang mazUg8thng mộthe nửazUg8th làzUg8th kEdFcDdòng hemáu củkEdFcDa C8w4fwai khônghe?” MộtzUg8th giọnghe nóiC8w4fw kháche cấtkEdFcD lênhe, lkEdFcDà gkEdFcDiọng nữ.

Ái heHy đưzUg8tha hemắt nzUg8thhìn vềhe phC8w4fwía cửzUg8tha phònkEdFcDg… TkEdFcDịnh zUg8thNhi hekhông dheừng chehân tạihe chehỗ đkEdFcDó, tiếphe theục tiếC8w4fwn zUg8thđến gầC8w4fwn côhe vàkEdFcD ĐzUg8thiền HuâkEdFcDn, cC8w4fwhất gikEdFcDọng maC8w4fwng đầkEdFcDy áC8w4fwc heý vanzUg8thg lêkEdFcDn kEdFcDkhông zUg8thchút ngầC8w4fwn ngại.

“Mạng sốngkEdFcD củkEdFcDa cô…C8w4fw đzUg8thã C8w4fwlấy đikEdFcD C8w4fwhơi kEdFcDthở cuốikEdFcD zUg8thcùng czUg8thủa TzUg8thriết Dạ.”

Trước mkEdFcDặt ÁkEdFcDi Hhey hiệnzUg8th gkEdFcDiờ, mộthe zUg8thTịnh kEdFcDNhi đángzUg8th yêheu vC8w4fwà tkEdFcDhân tkEdFcDhiện trôkEdFcDng thheật lạnheh helùng C8w4fwvà tànzUg8th nhẫn,zUg8th tC8w4fwừ giọngC8w4fw nóihe chC8w4fwo C8w4fwđến ánC8w4fwh nhehìn kEdFcDđều tC8w4fwhể hiệnhe kEdFcDrõ sựkEdFcD cC8w4fwăm zUg8thtức vàzUg8th czUg8thhán ghézUg8tht côC8w4fw C8w4fwtột cùng.

“Anh nzUg8thhiều helời vớikEdFcD côC8w4fw tzUg8tha C8w4fwthì đượckEdFcD gkEdFcDì?” TịnhC8w4fw zUg8thNhi tứche gheiận quáthe vàoC8w4fw mặzUg8tht ĐC8w4fwiền kEdFcDHuân, sheau đózUg8th lạkEdFcDi dC8w4fwành zUg8thtrọn kEdFcDánh mắtzUg8th oánhe hC8w4fwận chikEdFcDếu thC8w4fwẳng vkEdFcDào heÁi HkEdFcDy. “CC8w4fwô! Trảhe TzUg8thriết DạC8w4fw lạikEdFcD hecho tôi!”

Tịnh NkEdFcDhi zUg8thđẩy mạzUg8thnh ĐiềnC8w4fw HukEdFcDân hesang mộtC8w4fw bzUg8thên, theay cheòn lzUg8thại nắmC8w4fw lC8w4fwấy hecổ áoC8w4fw củakEdFcD Áihe kEdFcDHy lakEdFcDy kEdFcDmạnh, kíckEdFcDh độnC8w4fwg héthe lên.

“Trả anzUg8thh ấyzUg8th lạihe C8w4fwcho tôkEdFcDi! NC8w4fwgười nzUg8thên czUg8thhết đúzUg8thng hơnhe lheà C8w4fwcô, theại C8w4fwsao lheại lzUg8thà zUg8thanh ấzUg8thy?” kEdFcDDường nhC8w4fwư Tịnhhe heNhi đãC8w4fw hoànzUg8th toàhen hiểukEdFcD lầmzUg8th vềhe cáihe chzUg8thết củahe Theriết kEdFcDDạ, zUg8thra sứcC8w4fw lakEdFcDy mạzUg8thnh ckEdFcDô hơkEdFcDn. “NếuzUg8th kC8w4fwhông vheì côC8w4fw, ankEdFcDh TrizUg8thết DạkEdFcD heđã kzUg8thhông bkEdFcDị MzUg8thinh zUg8thVỹ bắC8w4fwn chết!”

Ái heHy đãC8w4fw kEdFcDrơi vàokEdFcD kEdFcDtrạng C8w4fwthái hoànhe kEdFcDtoàn C8w4fwmất đizUg8th cảzUg8thm giheác, mọhei việckEdFcD diễnkEdFcD zUg8thra hexung quazUg8thnh dưC8w4fwờng nhkEdFcDư hekhông cònzUg8th sứczUg8th ảnC8w4fwh hưởngkEdFcD nàokEdFcD cả.

Lúc nkEdFcDày, hethứ zUg8thduy nhzUg8thất kEdFcDcô kEdFcDcó tzUg8thhể cảmC8w4fw nhậnzUg8th đượche làhe vếtC8w4fw thươngkEdFcD lC8w4fwòng nơzUg8thi tráihe theim nhỏhe bézUg8th kEdFcDđang tukEdFcDôn tràheo mkEdFcDột dzUg8thòng máukEdFcD… nướckEdFcD C8w4fwmắt vẫnzUg8th kEdFcDtiếp tụcC8w4fw rơC8w4fwi, trzUg8thái tkEdFcDim cũngC8w4fw thheeo đózUg8th C8w4fwmà nhỏC8w4fw nhữngkEdFcD giọtkEdFcD lệC8w4fw máu.

Trước mắthe Áhei HkEdFcDy C8w4fwtối dần,kEdFcD tC8w4fwối dần…C8w4fw sakEdFcDu đkEdFcDó đzUg8thôi mắC8w4fwt kC8w4fwia ckEdFcDũng từzUg8th từC8w4fw nhắmC8w4fw nghzUg8thiền lạkEdFcDi, phkEdFcDó kEdFcDmặc mọikEdFcD thứkEdFcD hecho thờikEdFcD gian.

Tịnh kEdFcDNhi vheẫn khônghe hkEdFcDề bậkEdFcDn tkEdFcDâm đếnzUg8th chuyệnkEdFcD zUg8thcô đãhe ngấhet kEdFcDđi zUg8thtừ lúczUg8th henào, vẫkEdFcDn hekích độheng tiếphe tkEdFcDục C8w4fwlay ngườzUg8thi ÁikEdFcD HyzUg8th, trC8w4fwên gòzUg8th mzUg8thá cũC8w4fwng lkEdFcDăn dàikEdFcD mkEdFcDột dòngzUg8th zUg8thlệ zUg8thcay đắng.

“Cô kEdFcDta nkEdFcDgất herồi, ehem kEdFcDlàm vậyhe thìhe đượczUg8th gì?”C8w4fw ĐiềnzUg8th Huânhe thzUg8thờ kEdFcDơ nhkEdFcDìn cảnhC8w4fw tượnheg hetrước zUg8thmắt, cháC8w4fwn henản hỏi.

“Tên MinzUg8thh Vỹhe ấy,C8w4fw C8w4fwkhi henào hắnzUg8th đến?”kEdFcD Theịnh NhC8w4fwi buC8w4fwông theay kEdFcDra khỏiC8w4fw ngườikEdFcD Áhei kEdFcDHy, đểzUg8th hemặc thâzUg8thn hìhenh kEdFcDnhỏ béhe kizUg8tha tiếpC8w4fw đất,kEdFcD qkEdFcDuay hesang nhìzUg8thn ĐiềkEdFcDn Huheân tC8w4fwức giận.

“Sớm thzUg8thôi.” ĐiềnkEdFcD HuânkEdFcD lườikEdFcD bC8w4fwiếng trảzUg8th lờiC8w4fw, lC8w4fwặng lzUg8thẽ ngắmhe nhzUg8thìn czUg8thô zUg8thgái maC8w4fwng khuônhe mzUg8thặt zUg8thkhá giốzUg8thng TzUg8thhy ThC8w4fwy, tráikEdFcD tkEdFcDim hechợt kEdFcDthắt helại, nkEdFcDhưng lạihe nhazUg8thnh chóngzUg8th lắnheg xuống.

“Hắn hesẽ phảizUg8th trảC8w4fw kEdFcDgiá vC8w4fwì đãkEdFcD kEdFcDhại chếtzUg8th heanh TrizUg8thết Dạ.”he Tịnhhe NkEdFcDhi đứngkEdFcD dậykEdFcD, đC8w4fwưa zUg8thtay gạtzUg8th nướche mắkEdFcDt, tiếzUg8thn vềC8w4fw phíhea cửahe vớikEdFcD C8w4fwbộ dheạng vheẫn zUg8thtoả C8w4fwra thứkEdFcD hesát khheí kEdFcDham muốnC8w4fw giếtkEdFcD người.

Điền HuâkEdFcDn ckEdFcDhuyển ázUg8thnh mheắt sakEdFcDng Tịnheh heNhi, nụzUg8th C8w4fwcười nửahe hemiệng đểuC8w4fw giảhe C8w4fwkia lC8w4fwại xzUg8thuất hkEdFcDiện trkEdFcDên môi.

 “Em khôheng nzUg8thghi zUg8thngờ màkEdFcD lạikEdFcD tzUg8thin tzUg8thưởng tôikEdFcD C8w4fwđến hethế szUg8thao, TịnhC8w4fw Nhi?”

*Rầm*

Một thứhe âmzUg8th tC8w4fwhanh vhea chzUg8thạm C8w4fwmạnh hemột cáchzUg8th bạkEdFcDo C8w4fwlực vaheng C8w4fwlên, đồnzUg8thg thờhei ckEdFcDánh cửzUg8tha cC8w4fwủa C8w4fwkhu C8w4fwnhà mkEdFcDáy bỏkEdFcD hehoang qheuen thuộche đheược mởhe rC8w4fwa tkEdFcDhô bạo.

Cảnh tượnzUg8thg helúc nàC8w4fwy, dườngC8w4fw nhehư kEdFcDđang táC8w4fwi diễnkEdFcD hekhung kEdFcDcảnh hheai henăm trước…C8w4fw MiC8w4fwnh zUg8thVỹ đứnghe tzUg8thrước cửaC8w4fw, đôikEdFcD mzUg8thắt lạC8w4fwnh lzUg8thùng zUg8thliếc szUg8thơ cảnhC8w4fw vậC8w4fwt xuC8w4fwng qukEdFcDanh, nzUg8thơi nàyC8w4fw heđã thậkEdFcDt sựzUg8th hequá quC8w4fwen thuộczUg8th kEdFcDvới azUg8thnh… vheà đếkEdFcDn theận lúche nàyzUg8th, zUg8thnó czUg8thũng khôngC8w4fw kEdFcDhề zUg8ththay đổi,zUg8th chỉkEdFcD mộthe khôheng hegian kEdFcDtrống rỗnkEdFcDg manheg diC8w4fwện tíchzUg8th cựczUg8th lzUg8thớn, zUg8thđồng thờizUg8th đehem đkEdFcDến zUg8thcho ngườihe kházUg8thc cảmhe C8w4fwgiác ớC8w4fwn lzUg8thạnh chạyC8w4fw dọcC8w4fw sốngC8w4fw lưng.

Đưa cheô ấyC8w4fw C8w4fwđến nơiC8w4fw nàyzUg8th… cuốiC8w4fw C8w4fwcùng Đheiền Huânhe lạihe địnhzUg8th làhem kEdFcDgì đây?

Minh VzUg8thỹ thậtzUg8th sựkEdFcD C8w4fwđang zUg8thcố gheắng kìmC8w4fw nénhe henỗi kEdFcDlo lắngzUg8th đC8w4fwang zUg8thdâng tràC8w4fwo tronheg kEdFcDlòng, mấthe TC8w4fwhy C8w4fwThy kEdFcDđã làkEdFcD hequá zUg8thđủ, nhưnkEdFcDg zUg8thlần nàyhe nạzUg8thn nhC8w4fwân lzUg8thại zUg8thlà kEdFcDÁi Hyhe… zUg8thvị trkEdFcDí côhe troheng lheòng akEdFcDnh cókEdFcD lẽhe còC8w4fwn quahen trọnkEdFcDg hơhen Thehy C8w4fwThy kEdFcDgấp ngkEdFcDàn lần!

Nhất địnzUg8thh akEdFcDnh kEdFcDsẽ kEdFcDkhông C8w4fwđứng yêzUg8thn kEdFcDnhìn C8w4fwkẻ kháche hạiC8w4fw chzUg8thết cheô trướcC8w4fw mặzUg8tht hemình nC8w4fwhư heThy Thy!

Nét mặtzUg8th heMinh VỹkEdFcD vẫnkEdFcD theỏ rkEdFcDa điC8w4fwềm tzUg8thĩnh hC8w4fwết hemức, nhưzUg8thng trzUg8thong C8w4fwđôi kEdFcDmắt zUg8thmàu zUg8thhổ phkEdFcDách heđang ánhhe zUg8thlên nhữheng theia nhheìn phứche tạzUg8thp đầyzUg8th C8w4fwđau đớn.

Nơi lzUg8thồng zUg8thngực ankEdFcDh, therái tC8w4fwim C8w4fwkia đanheg đheập hemạnh liêC8w4fwn hồi,zUg8th vừC8w4fwa zUg8thgấp gápzUg8th vzUg8thừa mạnC8w4fwh mheẽ, tấthe zUg8thcả chC8w4fwỉ vìhe kEdFcDsự akEdFcDn henguy hecủa Áhei Hy.

Hạo ThầnzUg8th đứngzUg8th C8w4fwsau kEdFcDMinh Vỹhe, cũngC8w4fw đưaC8w4fw đôC8w4fwi mắtzUg8th C8w4fwdò xétkEdFcD mộtC8w4fw lượtzUg8th xheung quanheh khunheg cảnhC8w4fw zUg8thtrước kEdFcDmắt, đây…C8w4fw C8w4fwlà nheơi heđã từzUg8thng tướcC8w4fw đC8w4fwi C8w4fwsinh hemạng củakEdFcD đứaC8w4fw C8w4fwem gákEdFcDi C8w4fwđáng yzUg8thêu hemà cậzUg8thu hếhet mựche yêkEdFcDu thương.

Cả ngườikEdFcD kEdFcDHạo ThầnzUg8th khẽzUg8th C8w4fwrun lêC8w4fwn, nhheưng hesau zUg8thđó lạiC8w4fw đưC8w4fwợc vheẻ bềhe ngoàhei mạnhkEdFcD C8w4fwmẽ chkEdFcDe khuất.

Người cohen gáhei ấy,C8w4fw bảkEdFcDn C8w4fwsao ckEdFcDủa ThkEdFcDy ThkEdFcDy, mộthe kEdFcDlần nữahe lC8w4fwại trởzUg8th thànhzUg8th nạnC8w4fw nhC8w4fwân tzUg8thái dkEdFcDiễn cC8w4fwho vởhe kịhech đẫzUg8thm zUg8thmáu nàzUg8thy ư?

Khung C8w4fwcảnh tĩhenh lặnheg đếkEdFcDn ngạtkEdFcD thC8w4fwở, nhưnghe kEdFcDvẫn khôngkEdFcD hềC8w4fw cózUg8th bấkEdFcDt hekỳ độnzUg8thg zUg8thtĩnh bzUg8thất thườnC8w4fwg nàozUg8th cả…

Một dákEdFcDng ngườkEdFcDi troheng bộC8w4fw veshet đenC8w4fw C8w4fwtừ zUg8thtrong toáC8w4fwn cậhen vệzUg8th C8w4fwphía kEdFcDsau chợC8w4fwt C8w4fwcất bước,C8w4fw gấpkEdFcD gápC8w4fw nhehư mzUg8thuốn vượtkEdFcD quhea mặthe C8w4fwMinh VỹC8w4fw mzUg8thà xônC8w4fwg vàC8w4fwo bênzUg8th trong.

Ngay lheập tức,zUg8th Mihenh VC8w4fwỹ đC8w4fwã đC8w4fwưa tazUg8thy chặnC8w4fw hengang trướzUg8thc mặzUg8tht Vĩnheh KkEdFcDỳ, độheng kEdFcDtác kEdFcDnhẹ nhehàng vheà dứthe khoát.

“Quay vzUg8thề đúnC8w4fwg vịkEdFcD trí,he hetôi chưC8w4fwa zUg8thhề rhea helệnh kEdFcDcho cậukEdFcD vào.”he AnzUg8thh nóizUg8th đềuC8w4fw zUg8thđều, khôheng hềC8w4fw nC8w4fwgoảnh mzUg8thặt lạizUg8th phíahe sC8w4fwau, từkEdFcD từhe hạkEdFcD tC8w4fway xuống.

Vĩnh KzUg8thỳ cúzUg8thi thC8w4fwấp đầu,C8w4fw lùzUg8thi dC8w4fwần vềC8w4fw pzUg8thhía sauzUg8th, hC8w4fwoà vàoC8w4fw kEdFcDtoán cậnC8w4fw vC8w4fwệ heđang tkEdFcDoả rhea skEdFcDát kzUg8thhí ngútzUg8th trời.

Đến lkEdFcDúc nàyzUg8th, VĩnhzUg8th C8w4fwKỳ kEdFcDbắt đheầu cảmkEdFcD thehấy C8w4fwhối hậzUg8thn vheì đkEdFcDã kýhe tênzUg8th vàohe bzUg8thản zUg8thhợp zUg8thđồng đkEdFcDang nằmkEdFcD troheng C8w4fwtay kEdFcDMinh Vỹ.

Muốn tzUg8thham zUg8thgia C8w4fwvào tổC8w4fw C8w4fwchức vheà cózUg8th cơzUg8th hzUg8thội bkEdFcDảo C8w4fwvệ chC8w4fwo ÁikEdFcD HzUg8thy, C8w4fwVĩnh KỳC8w4fw đãhe đồngzUg8th kEdFcDý đểC8w4fw zUg8thMinh Vỹhe đặkEdFcDt C8w4fwra mộC8w4fwt kEdFcDbản hehợp đzUg8thồng sC8w4fwinh tử.

Theo kEdFcDđó, Vheĩnh KỳzUg8th phảC8w4fwi tzUg8thuân hetheo mệnzUg8thh zUg8thlệnh kEdFcDcủa MizUg8thnh heVỹ vôkEdFcD điềheu kC8w4fwiện, cũngC8w4fw nzUg8thhư sựC8w4fw sốnghe chếtC8w4fw củzUg8tha VĩC8w4fwnh KỳzUg8th dzUg8tho Mheinh Vỹhe hetoàn quyềnhe kEdFcDquyết định.

Hơn hết,kEdFcD điềuC8w4fw khoảnzUg8th cấmhe kỵC8w4fw troC8w4fwng hkEdFcDợp đồnghe đươngC8w4fw C8w4fwnhiên làkEdFcD phzUg8thải kEdFcDgiữ khoảnghe czUg8thách nzUg8thhất địzUg8thnh vớikEdFcD ÁkEdFcDi kEdFcDHy, hechỉ cầnkEdFcD C8w4fwtuân theheo đkEdFcDúng nhữnheg điềuzUg8th hekhoản trzUg8thong hợphe đzUg8thồng, VĩnhC8w4fw KC8w4fwỳ sẽhe đượche zUg8thđào tạozUg8th bàhei bảnhe vàhe tC8w4fwhực hiệnhe dheuy nhấtzUg8th mụcC8w4fw zUg8thtiêu đượche kềkEdFcD cC8w4fwận kEdFcDvà bảozUg8th vkEdFcDệ cô.

Về pzUg8thhần mìhenh, MinkEdFcDh VỹzUg8th dĩC8w4fw C8w4fwnhiên bizUg8thết rõkEdFcD Vĩnheh KC8w4fwỳ sẽzUg8th khôngzUg8th bazUg8tho gC8w4fwiờ lheàm C8w4fwtổn hạikEdFcD đếnhe ÁikEdFcD Hyhe, đặczUg8th bikEdFcDệt zUg8thlà tìnheh hìnhzUg8th hiệC8w4fwn giC8w4fwờ cũkEdFcDng đaheng rấthe cầnhe mộC8w4fwt ngheười czUg8thó tkEdFcDhể đặtkEdFcD sựkEdFcD ahen tkEdFcDoàn củazUg8th vợkEdFcD mìnheh lênkEdFcD kEdFcDhàng đzUg8thầu, zUg8thvà Vĩnhhe KỳzUg8th hộizUg8th tzUg8thụ đủkEdFcD tấzUg8tht cảzUg8th cáche điềC8w4fwu kheiện trên.

Nếu khônghe vìhe nzUg8thhững C8w4fwquy C8w4fwtắc địnheh đzUg8thoạt zUg8thsự sC8w4fwống hechết củaC8w4fw mình,kEdFcD bấthe chzUg8thấp mọC8w4fwi kEdFcDtrở ngạhei, heVĩnh KỳkEdFcD szUg8thẽ lậphe zUg8thtức zUg8thtìm kEdFcDđến bêkEdFcDn C8w4fwÁi HzUg8thy màC8w4fw ômkEdFcD thậtkEdFcD chặthe vàkEdFcDo lòng.

Nhưng quyềnhe hC8w4fwạn C8w4fwcủa bảnhe hợhep đồngC8w4fw kia…zUg8th khôngC8w4fw czUg8thho kEdFcDphép VzUg8thĩnh KỳzUg8th lC8w4fwàm thế.

Và nếuzUg8th thkEdFcDật sựzUg8th heVĩnh KỳzUg8th cC8w4fwó hethể ôzUg8thm lkEdFcDấy zUg8thÁi HyC8w4fw, tzUg8thhì đôikEdFcD hetay củakEdFcD ngưkEdFcDời cheon gázUg8thi heấy cũngzUg8th kEdFcDsẽ nhẫnzUg8th zUg8thtâm đC8w4fwẩy VĩC8w4fwnh KỳC8w4fw zUg8thra xa…zUg8th vheì vòngzUg8th zUg8thtay mheà zUg8thcô zUg8thcần, vốnhe hedĩ khehông kEdFcDphải làkEdFcD vòngkEdFcD taC8w4fwy zUg8thcủa VĩnC8w4fwh Kỳ.

Minh zUg8thVỹ nhheíu mC8w4fwày henhìn vàzUg8tho khoảngC8w4fw khehông trướkEdFcDc mặt,he đheôi czUg8thhân kEdFcDbắt đầuhe cấtC8w4fw C8w4fwbước tzUg8thiến vàohe bênkEdFcD trozUg8thng, zUg8thkèm zUg8ththeo giọngC8w4fw kEdFcDra lệnh.

“Trừ Hạohe ThzUg8thần, nhữC8w4fwng ngC8w4fwười cònhe lạihe khôC8w4fwng đượche vàkEdFcDo trong.C8w4fw” ThekEdFcDo tìnhzUg8th hìzUg8thnh hzUg8thiện tạikEdFcD, tốtkEdFcD hehơn lC8w4fwà càheng kEdFcDít ngườihe vkEdFcDào sheẽ czUg8thàng tốt.

Bước czUg8thhân MinzUg8thh Vheỹ hevà HạokEdFcD kEdFcDThần tiếC8w4fwn vàoC8w4fw bêkEdFcDn tzUg8throng, gkEdFcDấp gázUg8thp nhehư đanheg lzUg8tho zUg8thsợ hemình C8w4fwsẽ đánhkEdFcD mấC8w4fwt mộC8w4fwt zUg8ththứ czUg8thực kỳhe quzUg8than trọng.

Bên nhegoài, Vĩhenh C8w4fwKỳ đứngC8w4fw lẫkEdFcDn trokEdFcDng toheán cậC8w4fwn vệkEdFcD, đôihe mắtC8w4fw xuấzUg8tht hiệnhe kEdFcDnhững ánhC8w4fw nhzUg8thìn heu uất.

“Tịnh NhiC8w4fw, cC8w4fwho zUg8them henày.” TriếC8w4fwt DạzUg8th zUg8thnắm lzUg8thấy kEdFcDbàn tC8w4fway củkEdFcDa TịnkEdFcDh NhiC8w4fw, kEdFcDsau đóC8w4fw đkEdFcDặt hevào zUg8thlòng bànzUg8th C8w4fwtay mộhet chiếhec zUg8thđồng hồzUg8th ckEdFcDát béhe xíuC8w4fw C8w4fwmàu đen.

“Sao kEdFcDlại làhe màuzUg8th đehen?” TịnhkEdFcD heNhi nzUg8thhíu mheày henhìn chiếczUg8th đồngC8w4fw hkEdFcDồ zUg8thcát heđang nằmkEdFcD gheọn trozUg8thng takEdFcDy, gheiọng đizUg8thệu kEdFcDcó chútC8w4fw khzUg8thó chịu.

“Vì màC8w4fwu kEdFcDđen hợpzUg8th vớihe heem hkEdFcDơn…” Gươnghe mặtzUg8th TriếtkEdFcD DC8w4fwạ thoánC8w4fwg buồzUg8thn, sheau đókEdFcD nkEdFcDở mộzUg8tht nụC8w4fw cườC8w4fwi gượngkEdFcD, cheó lheẽ đzUg8thây làzUg8th lC8w4fwần cuC8w4fwối TkEdFcDriết C8w4fwDạ đượche gầzUg8thn Theịnh NC8w4fwhi. “…kEdFcD NkEdFcDếu heai đóC8w4fw hoặczUg8th czUg8thó vizUg8thệc hegì khiếnC8w4fw ehem hebuồn, cứC8w4fw lậhet ngượcC8w4fw chiếczUg8th đồheng hồC8w4fw cC8w4fwát nzUg8thày lzUg8thại, C8w4fwem sheẽ cảmC8w4fw thấC8w4fwy dzUg8thễ chkEdFcDịu hơn.”

“Tại saheo ekEdFcDm lạiC8w4fw phehải lậtC8w4fw ngượcC8w4fw cheái C8w4fwthứ kEdFcDvô nghĩaC8w4fw nàyzUg8th therong khhei zUg8them C8w4fwđã czUg8thó anh?C8w4fw” TịnC8w4fwh C8w4fwNhi phụkEdFcDng phzUg8thịu, đưaC8w4fw hetay đấzUg8thm đkEdFcDấm vàozUg8th ngựzUg8thc TriếtkEdFcD zUg8thDạ, nékEdFcDt mặtzUg8th C8w4fwvô cùnheg hekhó chịC8w4fwu. “heNày! ThấyzUg8th khônheg? Mỗihe zUg8thlần heem kC8w4fwhông vuzUg8thi zUg8thanh cC8w4fwứ đkEdFcDể eC8w4fwm đánhkEdFcD azUg8thnh vzUg8thài cáiC8w4fw làC8w4fw được.”

“Không hềC8w4fw vkEdFcDô nghĩaC8w4fw.” TriC8w4fwết Dheạ lậkEdFcDp kEdFcDtức lkEdFcDên hetiếng phủC8w4fw địnC8w4fwh, hetrên môikEdFcD nởC8w4fw mộthe nC8w4fwụ cưC8w4fwời cahey đC8w4fwắng. “ChỉC8w4fw cầzUg8thn ekEdFcDm lậtkEdFcD ngượcC8w4fw C8w4fwđồng hkEdFcDồ ckEdFcDát tkEdFcDheo truyềnzUg8th hethuyết, kEdFcDem skEdFcDẽ kEdFcDthấy thkEdFcDanh thảnzUg8th hơn.”

“Em khôngkEdFcD cheần biết!”he TC8w4fwịnh NkEdFcDhi đưhea tahey ôzUg8thm lzUg8thấy đầukEdFcD, C8w4fwbướng bỉnhkEdFcD hehét lên…kEdFcD đC8w4fwôi kkEdFcDhi TriếtC8w4fw DC8w4fwạ luC8w4fwôn hàzUg8thnh xửhe mộthe cáczUg8thh zUg8thkhó hiểC8w4fwu, khôC8w4fwng kEdFcDgiống vớizUg8th aC8w4fwnh thườC8w4fwng nzUg8thgày chútzUg8th nào.

“Sắp tới…”kEdFcD ĐểkEdFcD mặckEdFcD Theịnh zUg8thNhi cứhe liC8w4fwên hetục đC8w4fwấm vkEdFcDào người,kEdFcD TrkEdFcDiết Dạhe siếtzUg8th chặthe vC8w4fwòng zUg8thtay zUg8thhơn, nkEdFcDhư đanC8w4fwg cốkEdFcD gắheng C8w4fwcảm nhậnkEdFcD kEdFcDhơi ấmzUg8th củzUg8tha ngkEdFcDười mìnhkEdFcD đaheng bheảo vệkEdFcD tronC8w4fwg vòkEdFcDng kEdFcDtay. “…C8w4fw cókEdFcD lẽhe ankEdFcDh hekhông thểhe ởkEdFcD cạnhkEdFcD ehem đượczUg8th nữa,he ankEdFcDh phheải heđi xa.”

“Mặc kEdFcDanh, heanh cứhe kEdFcDđi luôzUg8thn cũnghe C8w4fwđược, ehem khôngkEdFcD cC8w4fwần heanh bảohe vệ!”C8w4fw DườzUg8thng nhC8w4fwư C8w4fwđã quákEdFcD mứcC8w4fw czUg8thhịu đzUg8thựng, zUg8thTịnh NhzUg8thi tứckEdFcD C8w4fwgiận quákEdFcDt lheên, ngheoảnh mặtzUg8th sakEdFcDng hướkEdFcDng khácC8w4fw giậnhe dỗi…C8w4fw akEdFcDi chheo phehép TriếtzUg8th DạC8w4fw đượzUg8thc qzUg8thuyền rờkEdFcDi hexa TịzUg8thnh NhzUg8thi ckEdFcDơ chứ?

“Có lẽkEdFcD… lầnkEdFcD nheày hesẽ kC8w4fwhông trởkEdFcD vC8w4fwề nữa…”kEdFcD zUg8thĐôi mkEdFcDôi Theriết DạkEdFcD khẽzUg8th mấpC8w4fw mzUg8tháy, C8w4fwphát rzUg8tha mộthe câuhe nóizUg8th nhỏC8w4fw, rấtzUg8th zUg8thnhỏ… vzUg8thà zUg8thdĩ nhiC8w4fwên, kEdFcDTịnh heNhi hoC8w4fwàn toheàn khônC8w4fwg thkEdFcDể nghkEdFcDe đượC8w4fwc ckEdFcDâu nóizUg8th đầyC8w4fw heđau đớnhe ấy.

Truyền hethuyết đồngC8w4fw hồhe cátC8w4fw sao?