You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để Bv2sanh gầR5XVn bBv2sên em

Một vBv2siên đạnBv2s sượtR5XV thẳnBv2sg R5XVqua R5XVngười ÁR5XVi HpXV7y pXV7từ phíaqeRZ saR5XVu, 6ewuđáp đpXV7úng vào6ewu kBv2shẩu súnqeRZg qeRZcô đanBv2sg chpXV7ĩa vqeRZào pXV7đầu vẫ6ewun cpXV7hưa qeRZkịp bBv2sóp còiR5XV R5XVkhiến khẩBv2su spXV7úng bậtqeRZ 6ewura 6ewukhỏi 6ewutay cô6ewu vàpXV7 Bv2srơi xuốnqeRZg nềnR5XV đấtR5XV mpXV7ột cáchpXV7 “R5XVhoành tráng”.

“Đích đ6ewuến tqeRZiếp Bv2stheo qeRZsẽ lBv2sà eR5XVm…” MinBv2sh VỹR5XV v6ewuẫn giơR5XV kR5XVhẩu súngBv2s trêBv2sn 6ewutay vpXV7ề phíqeRZa R5XVÁi Bv2sHy đangBv2s bấqeRZt đ6ewuộng, đBv2sôi mắtR5XV vằnpXV7 nộR5XV k6ewuhí, anBv2sh tiếpqeRZ tBv2sục qeRZlên đạR5XVn qeRZcho khẩuBv2s súnqeRZg tpXV7rong qeRZtay, tầmqeRZ ngR5XVắm hipXV7ện R5XVgiờ đpXV7ã chuyểR5XVn tqeRZừ kh6ewuẩu súnqeRZg Bv2skia spXV7ang ÁBv2si HpXV7y, “…6ewu eR5XVm qeRZkhông cqeRZó qu6ewuyền tựqeRZ kếtBv2s thúcqeRZ cpXV7uộc 6ewusống của6ewu cBv2shính mình6ewu, pXV7vì người6ewu dqeRZuy nBv2shất đưpXV7ợc quyề6ewun giếtBv2s 6ewuem lBv2sà anh!”

Minh VỹpXV7 nhíBv2su mà6ewuy nhìqeRZn R5XVÁi HBv2sy, như6ewung lpXV7ọt vR5XVào tầm6ewu Bv2smắt chỉ6ewu cóR5XV dupXV7y nhấpXV7t bóqeRZng dáBv2sng nhỏBv2s bépXV7 đóR5XV tBv2sừ phíaR5XV saupXV7, trBv2sông tpXV7hật đơnqeRZ độR5XVc pXV7và lạcR5XV lõBv2sng R5XVtrong khô6ewung giapXV7n tĩnhqeRZ lặng.

Cô bấtqeRZ độngBv2s, trqeRZên gươngpXV7 mặtpXV7 vẫBv2sn còpXV7n lưR5XVu 6ewulại m6ewuột vệt6ewu nướcR5XV dàiqeRZ, đôiqeRZ mắtqeRZ qeRZvô 6ewuđịnh đa6ewung dqeRZần Bv2sđược phủqeRZ tqeRZhêm mộtR5XV lớR5XVp sương6ewu mờqeRZ nhạt.

Ông HqeRZàn Bv2scho R5XVmột tR5XVay và6ewuo t6ewuúi, sR5XVau đ6ewuó lpXV7ại nhìBv2sn chằmBv2s chặ6ewup Bv2svào người6ewu copXV7n Bv2sgái trướcqeRZ mặt.

Sự R5XVlựa chọ6ewun thứBv2s ba?

Là tpXV7ự giết6ewu Bv2schính mpXV7ình đểBv2s khỏpXV7i pBv2shải pXV7đối 6ewumặt sao?

Gương R5XVmặt pXV7ông phảngR5XV phấtR5XV mộtpXV7 nụ6ewu cườR5XVi hàipXV7 lònR5XVg, vR5XVì R5XVdù R5XVcho pXV7Ái pXV7Hy cóBv2s R5XVlựa Bv2schọn R5XVmột tronR5XVg haR5XVi đipXV7ều kiệR5XVn qeRZthì R5XVkhẩu sqeRZúng của6ewu ôR5XVng cũ6ewung qeRZsẽ lậpR5XV tứcBv2s kết6ewu R5XVthúc siBv2snh mạngqeRZ trướcpXV7 mặt…qeRZ Bv2svì côpXV7 gáipXV7 nà6ewuy quáBv2s tầqeRZm thường!

Nhưng điều6ewu 6ewuông vừa6ewu đượcqeRZ trô6ewung thBv2sấy, quảpXV7 thậR5XVt khqeRZông t6ewuhể lườnpXV7g trướcqeRZ cqeRZô qeRZbé nà6ewuy đãpXV7 sR5XVuy nghĩpXV7 nhữngqeRZ gì.

“Quay vềpXV7 bBv2sên tôi…”pXV7 MBv2sinh 6ewuVỹ nóqeRZi đềpXV7u đều,pXV7 đôipXV7 mắtBv2s sắcqeRZ lạnh6ewu đanpXV7g chiếu6ewu thẳqeRZng pXV7vào ÁiqeRZ qeRZHy kèm6ewu thR5XVeo mộpXV7t lờR5XVi yêpXV7u qeRZcầu “siêuBv2s trọng6ewu”, “…pXV7 cpXV7ho eBv2sm mườipXV7 giây.”

1s…

2s…

Ái HBv2sy đư6ewua tR5XVay qeRZgạt vội6ewu vBv2sết R5XVtích 6ewucủa nưBv2sớc mBv2sắt 6ewutrên mặt6ewu Bv2smình, từ6ewu t6ewuừ ngoảnhBv2s mặtqeRZ lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còpXV7n cR5XVó thểR5XV trBv2sở 6ewuvề Bv2sbên apXV7nh sao?

Minh VqeRZỹ vẫqeRZn gBv2siơ qeRZkhẩu R5XVsúng qeRZtrên tBv2say vềqeRZ phpXV7ía ÁiR5XV qeRZHy, đôi6ewu mắtR5XV đR5XViềm 6ewutĩnh lpXV7ạnh 6ewulùng quqeRZan sát6ewu từngBv2s cửBv2s chpXV7ỉ tBv2siếp the6ewuo cqeRZủa ngườipXV7 qeRZcon gáiR5XV trưBv2sớc mặt.

6s…

7s…

Đôi chânqeRZ kiBv2sa bắtR5XV đầuqeRZ nh6ewuấc lqeRZên, nốiR5XV tiếBv2sp từ6ewung bBv2sước chpXV7ân đếnpXV7 gầnR5XV MinqeRZh Vỹ.

Chợt nhữngpXV7 bước6ewu châpXV7n kiqeRZa khqeRZựng lại…

8s…

Ái H6ewuy Bv2sđưa R5XVmắt 6ewunhìn MinqeRZh VỹBv2s đaBv2sng nhpXV7íu mBv2sày nBv2shìn mìnhBv2s, mpXV7ím môiBv2s, lắcqeRZ nhR5XVẹ đầu.

Chỉ qeRZcần thêpXV7m vàR5XVi 6ewubước nữaBv2s tBv2shôi, 6ewuvài b6ewuước qeRZnữa thìpXV7 cqeRZô sR5XVẽ lạiBv2s 6ewucó thể6ewu chạ6ewum pXV7vào R5XVMinh VBv2sỹ… nhưR5XVng 6ewucô qeRZlại hopXV7àn t6ewuoàn đứngBv2s bấtpXV7 động,pXV7 m6ewuột giọqeRZng Bv2snói R5XVnhẹ nhàngpXV7 R5XVcất pXV7lên 6ewuvới mpXV7ột âpXV7m vựcR5XV trBv2song thanh.

“Em… khôpXV7ng 6ewulàm được.”

Chính ÁR5XVi HR5XVy còqeRZn kh6ewuông hiểuqeRZ mì6ewunh đan6ewug nó6ewui 6ewuvà pXV7làm 6ewugì, chỉR5XV biếBv2st nếupXV7 lBv2sại dựaR5XV dẫmR5XV vàopXV7 MpXV7inh Bv2sVỹ, mìn6ewuh sẽpXV7 hopXV7àn toànqeRZ mấtBv2s phươngBv2s hướng…

… khônqeRZg thểqeRZ trởR5XV nêBv2sn mạnhqeRZ mẽ6ewu hR5XVơn 6ewuđược pXV7nữa và6ewu queqeRZn qeRZdần vớiR5XV 6ewusự Bv2sbảo vệR5XV của6ewu anh.

9s…

10s…

Khẩu spXV7úng trBv2song tpXV7ay MipXV7nh VỹBv2s tBv2shoáng rupXV7n lqeRZên, pXV7ngón taBv2sy đan6ewug 6ewudần gpXV7hì lấyBv2s pXV7cò súngqeRZ, chuẩBv2sn bịBv2s mộpXV7t hướqeRZng b6ewuắn nhấBv2st định.

Chỉ cầnR5XV bướcBv2s đqeRZến bR5XVên MqeRZinh Vỹ,6ewu liệuqeRZ cóR5XV khóqeRZ qqeRZuá không?

“Một bướcBv2s, rồiBv2s lBv2sại th6ewuêm mộtBv2s bước…

… c6ewuó quápXV7 khBv2só đểBv2s Bv2sem bướR5XVc đếnBv2s gpXV7ần anh?”

*Cạch*

Khẩu pXV7súng tronqeRZg taqeRZy MipXV7nh VỹBv2s rBv2sơi tựBv2s pXV7do xuốnBv2sg mặpXV7t đấpXV7t lạqeRZnh lẽR5XVo, lBv2sần này6ewu ngưBv2sời cấtpXV7 bước6ewu lạipXV7 làpXV7 anh!

Một bướpXV7c… hR5XVai bướqeRZc… Bv2sba bước…

Minh VỹR5XV đứBv2sng R5XVđối diệqeRZn vớiR5XV Á6ewui HBv2sy, anqeRZh gấpXV7p pXV7gáp ôBv2sm cR5XVô vR5XVào lòng,R5XV gụBv2sc mặtpXV7 lênpXV7 bBv2sờ R5XVvai nhỏ6ewu bépXV7 kia.

“Nếu khpXV7ông thBv2sể quR5XVay v6ewuề Bv2svới tôi,6ewu thìpXV7 hã6ewuy Bv2sđể tôiR5XV bưR5XVớc đqeRZến bênpXV7 emqeRZ.” Bv2sMinh VỹqeRZ sipXV7ết chặBv2st Bv2svòng tapXV7y h6ewuơn, cảmBv2s giácqeRZ khBv2si chĩR5XVa súngR5XV vàBv2so ch6ewuính ngR5XVười qeRZcon Bv2sgái mìnhqeRZ yqeRZêu thươ6ewung quảqeRZ thậtR5XV R5XVrất Bv2sđau đớn.

Ái Bv2sHy R5XVđược MinBv2sh Vỹ6ewu pXV7ôm gqeRZọn t6ewurong taypXV7, bất6ewu giápXV7c hBv2sai bànBv2s t6ewuay đangR5XV buôBv2sng thõngBv2s Bv2svô R5XVthức R5XVđưa lênpXV7, vBv2sốn địnhqeRZ đáp6ewu lạipXV7 apXV7nh, cả6ewum nhậqeRZn rõBv2s 6ewuhơi R5XVấm từR5XV phíaR5XV bênR5XV kiBv2sa hơn,qeRZ nBv2shưng hàBv2snh độngBv2s ấypXV7 bỗnBv2sg dưnBv2sg khựngBv2s lại6ewu, s6ewuau đpXV7ó nhapXV7nh qeRZtay pXV7đẩy anhra.

“Xin lBv2sỗi vpXV7ì đã6ewu đếBv2sn làR5XVm pqeRZhiền 6ewuanh, eR5XVm sẽqeRZ qeRZvề npXV7hà.” 6ewuÁi HR5XVy quaR5XVy mBv2sặt s6ewuang qeRZhướng khác6ewu tpXV7ránh ánR5XVh nR5XVhìn cqeRZủa MinR5XVh V6ewuỹ, npXV7hờ qeRZvậy nêpXV7n pXV7không R5XVthể thqeRZấy 6ewuđược Bv2stừ đBv2sôi mắtqeRZ qeRZkia đaqeRZng hằR5XVn sâuBv2s mộtpXV7 nỗiBv2s tuyR5XVệt vọnpXV7g cqeRZùng cực.

Ái HpXV7y vừR5XVa rờiqeRZ khỏR5XVi vònR5XVg taqeRZy cpXV7ủa MinR5XVh Vỹ,pXV7 lập6ewu tứpXV7c chạypXV7 qeRZra kR5XVhỏi phònqeRZg, bópXV7ng dángBv2s ô6ewung HàR5XVn cũnqeRZg khôn6ewug cònBv2s hiện6ewu 6ewudiện 6ewuở đó.

Anh lqeRZại pXV7trở nênqeRZ đơnpXV7 độqeRZc tronR5XVg că6ewun Bv2sphòng tậ6ewup bắnBv2s l6ewuạnh lẽo,Bv2s một6ewu chúR5XVt gR5XVì đó6ewu ở6ewu tráipXV7 6ewutim đaqeRZng pXV7nhói lêR5XVn 6ewutừng đợt6ewu đR5XVau đớn.

Bước nhan6ewuh r6ewua khỏqeRZi cqeRZăn biệ6ewut tBv2shự cqeRZủa tổpXV7 chứcR5XV qeRZKnight, trpXV7ong lònR5XVg R5XVÁi HBv2sy chợBv2st pXV7cảm thấ6ewuy vôpXV7 cpXV7ùng bất6ewu an.

Một phầnR5XV lạipXV7 cả6ewum thấyqeRZ â6ewun hậnR5XV vì6ewu cáchBv2s cqeRZư Bv2sxử xBv2sa cpXV7ách vừapXV7 rồBv2si vớipXV7 Min6ewuh Vỹ.

Nhưng R5XVchỉ cần6ewu ở6ewu R5XVbên aR5XVnh, côpXV7 đãR5XV qBv2suên cáqeRZch Bv2stự mìnpXV7h đứqeRZng dậy,R5XV quêpXV7n cqeRZách tựqeRZ bR5XVảo R5XVvệ chíBv2snh mình…R5XV R5XVvà 6ewuquên cảqeRZ cácpXV7h làm6ewu t6ewuổn t6ewuhương nR5XVgười khác.

Bước nha6ewunh tR5XVrên Bv2scon đườ6ewung qeRZvắng vẻ6ewu, ÁqeRZi 6ewuHy 6ewucứ tR5XVhế Bv2schìm Bv2svào nhữngqeRZ dònBv2sg sR5XVuy tưBv2s hiệBv2sn tại.

Một R5XVchiếc qeRZBMW màpXV7u đenBv2s dừngqeRZ lạpXV7i t6ewurước mặt6ewu ÁiBv2s HyR5XV, qeRZmột độn6ewug táR5XVc nhqeRZanh Bv2stay lôBv2si 6ewumạnh c6ewuô qeRZvào xeR5XV, ấnqeRZ vpXV7ào ghế.

Ái pXV7Hy vẫnBv2s cqeRZhưa qeRZkịp qeRZhiểu ch6ewuuyện gR5XVì qeRZđang 6ewuxảy raBv2s, cpXV7ả ngườiqeRZ hoà6ewun t6ewuoàn m6ewuất điqeRZ 6ewucảm giáqeRZc, cqeRZhợt mộtpXV7 cpXV7hiếc 6ewukhăn đBv2sược đpXV7ưa lênR5XV bịBv2st cpXV7hặt miệnR5XVg R5XVcô lạipXV7, mặcqeRZ ch6ewuo qeRZcô qeRZra Bv2ssức đẩypXV7 bR5XVàn taqeRZy đangBv2s ấn6ewu Bv2smạnh chiếcpXV7 khqeRZăn qeRZkia ra.

1s…

2s…

Trước mắ6ewut ÁipXV7 R5XVHy bỗngpXV7 tBv2srở nêpXV7n qeRZmờ nhạtqeRZ, cqeRZả ngườipXV7 rơ6ewui R5XVvào trạngR5XV pXV7thái mệpXV7t mỏi,Bv2s hàng6ewu Bv2smi dàpXV7i cR5XVứ tBv2sừ tqeRZừ rR5XVũ xuống,R5XV cR5XVhe pXV7khuất đôiBv2s qeRZmắt Bv2smàu nâu6ewu tr6ewuong sáng.

Bàn taqeRZy kR5XVia cũBv2sng dR5XVần thảqeRZ pXV7lỏng, chiếc6ewu R5XVkhăn cũqeRZng đượcqeRZ nângqeRZ lênR5XV, R5XVmột R5XVnụ cườqeRZi nửapXV7 miệngBv2s qqeRZuen tqeRZhuộc hiBv2sện trênqeRZ kR5XVhuôn qeRZmặt của6ewu 6ewukẻ đR5XVang nR5XVgồi kềpXV7 cận6ewu bpXV7ên cô.

“Làm R5XVtốt lắm.”Bv2s R5XVBàn tBv2say ngưBv2sời ấpXV7y vuốqeRZt n6ewuhẹ máiBv2s tR5XVóc của6ewu ÁiBv2s HqeRZy, nụqeRZ R5XVcười độcpXV7 đoánqeRZ R5XVkia nR5XVgày 6ewucàng trởpXV7 qeRZnên rõpXV7 6ewunét hơ6ewun bapXV7o gqeRZiờ hếtR5XV. “CuốiBv2s cBv2sùng pXV7cũng đR5XVến ngàqeRZy này.”

Chiếc BMBv2sW l6ewuao đi…

“Điền HuânpXV7 R5XVà, xiR5XVn lR5XVỗi anR5XVh, nhưpXV7ng ngR5XVười eR5XVm thật6ewu sựpXV7 yêR5XVu lR5XVà MinBv2sh Vỹ.”qeRZ MR5XVột gBv2siọng pXV7nói R5XVnhẹ qeRZnhàng cất6ewu lqeRZên, 6ewubàn tR5XVay nhpXV7ỏ nhắqeRZn đapXV7ng đặR5XVt nBv2shẹ R5XVlên taqeRZy ĐiềnR5XV HuâBv2sn, 6ewugương mặtBv2s tR5XVrắng hồng6ewu tR5XVừ p6ewuhía bê6ewun kipXV7a pXV7đang nởqeRZ m6ewuột nụqeRZ cườipXV7 gượngpXV7 gạo.

“Em… cqeRZhọn hắpXV7n? NgpXV7ười mqeRZà qeRZem qeRZkhông pXV7có R5XVquyền Bv2sđược Bv2syêu sao6ewu?” CâR5XVu trBv2sả lBv2sời kpXV7ia khi6ewuến tráR5XVi Bv2stim ĐqeRZiền HupXV7ân như6ewu ngừngpXV7 R5XVđập, đBv2sôi môiqeRZ qeRZkhó k6ewuhăn lR5XVắm mớiqeRZ thốtpXV7 rqeRZa qeRZđược nhBv2sững câqeRZu hỏipXV7 ngh6ewui hoặc.

Năm năm…

Một quãng6ewu thờiBv2s giBv2san 6ewuquá dàpXV7i R5XVcho mộtpXV7 mối6ewu tình6ewu 6ewuđơn pBv2shương, qeRZquá R5XVngắn 6ewucho R5XVnhững khoBv2sảnh khắpXV7c đpXV7ược gầpXV7n bênBv2s cạR5XVnh ngườiqeRZ 6ewucon R5XVgái ấy.

Điền HpXV7uân đãqeRZ luR5XVôn dõiqeRZ thR5XVeo dR5XVuy nhất6ewu mộtqeRZ Bv2sbóng hìnqeRZh, qeRZâm thầ6ewum đ6ewuem đqeRZến qeRZcho ngư6ewuời coBv2sn Bv2sgái màR5XV mìnqeRZh yêuBv2s thư6ewuơng nhữngpXV7 R5XVgì t6ewuốt đẹ6ewup nhất.

Chỉ cBv2sần trqeRZên gươn6ewug R5XVmặt qeRZkia nở6ewu mộqeRZt nụqeRZ cườqeRZi pXV7hạnh phúqeRZc, qeRZĐiền HuâBv2sn Bv2scó thể6ewu đánhBv2s đốipXV7 tấqeRZt cả6ewu đBv2sể R5XVgiữ nụ6ewu cườ6ewui R5XVấy mBv2sãi mR5XVãi hiệpXV7n dipXV7ện tr6ewuên đôpXV7i mqeRZôi xBv2sinh xắnR5XV ấy6ewu, thậR5XVm chí6ewu đánhqeRZ đổpXV7i cqeRZả qeRZsinh mệnqeRZh củpXV7a chínR5XVh mình.

Nhưng đáppXV7 lạBv2si tìR5XVnh cảmR5XV qeRZchân thàn6ewuh pXV7ấy, chR5XVỉ làpXV7 hpXV7ai t6ewuừ “xin6ewu lỗpXV7i” 6ewuvô cùR5XVng ngắBv2sn Bv2sgọn, đqeRZủ Bv2ssức dậBv2sp tắBv2st tiqeRZa Bv2shy vọpXV7ng cuR5XVối cùnR5XVg tropXV7ng trR5XVái tiqeRZm đanpXV7g khpXV7ông ngừqeRZng thR5XVổn qeRZthức kia.

“Em khônqeRZg tpXV7in cảpXV7 chBv2sa vpXV7à dR5XVì Bv2sđều khôn6ewug chấpXV7p nhậnpXV7 tìnhqeRZ cảpXV7m củaR5XV epXV7m vàR5XV Mi6ewunh VỹpXV7, nênpXV7 e6ewum thR5XVật sựR5XV rấtBv2s qeRZxin lỗi.”qeRZ CôqeRZ gáiqeRZ kipXV7a vẫn6ewu g6ewuiữ nụBv2s cười6ewu hốipXV7 lỗiqeRZ trqeRZên R5XVmôi, gươBv2sng mặtBv2s R5XVthoáng chúR5XVt pXV7e ngpXV7ại nhìnpXV7 Điề6ewun Huân.

Xin 6ewulỗi… Bv2sxin lỗi…

Dường nhưR5XV côqeRZ 6ewugái 6ewukia kpXV7hông h6ewuề đpXV7ể ýpXV7 qeRZđến mqeRZỗi lần6ewu lặp6ewu pXV7lại hpXV7ai từ6ewu “R5XVxin lỗi”,Bv2s t6ewurái tipXV7m cBv2sủa kẻ6ewu bạiR5XV 6ewutrận tBv2srước mqeRZặt lạipXV7 cpXV7àng đaupXV7 hơn.

Nếu chpXV7ỉ cầqeRZn xiR5XVn lỗqeRZi, thì6ewu 6ewutại qeRZsao lại6ewu đ6ewuặt rpXV7a ph6ewuáp luR5XVật Bv2slàm gì?

Điền qeRZHuân khBv2sông nóiR5XV gpXV7ì, lặpXV7ng 6ewulẽ quaBv2sy ngưR5XVời bướcqeRZ đi6ewu. R5XVVốn dĩ…6ewu Bv2skhông th6ewuể 6ewuníu képXV7o đBv2sược nR5XVữa, vì6ewu kpXV7hông pXV7hề R5XVcó bắqeRZt đầu…pXV7 pXV7nên pXV7Điền qeRZHuân khôngpXV7 đượcpXV7 quyền6ewu qeRZđược níupXV7 kéBv2so qeRZhai chữqeRZ “tìnhR5XV yêu”R5XV thiênpXV7g liqeRZêng ấy.

Trái tqeRZim cứqeRZ mỗiBv2s qeRZlúc m6ewuột thắtpXV7 lBv2sại thepXV7o tqeRZừng bưqeRZớc chân,pXV7 đọng6ewu l6ewuại nhữnBv2sg vếtBv2s thươqeRZng lòqeRZng quáBv2s lớn.

Điền HuBv2sân thậtR5XV sự6ewu kBv2shông đủBv2s Bv2scao thượ6ewung đếnqeRZ mứcqeRZ đpXV7ứng R5XVyên lBv2sặng lẽR5XV dõpXV7i tqeRZheo cR5XVô gápXV7i ấypXV7 mãiBv2s m6ewuãi, 6ewuvà cũn6ewug khpXV7ông pXV7thể nàpXV7o chR5XVúc pR5XVhúc chBv2so mốiqeRZ tìBv2snh Bv2shuyết thống6ewu c6ewuấm pXV7kỵ ấypXV7 được.

Tại saBv2so 6ewulại làpXV7 MinBv2sh Vỹ?

Có nhấtqeRZ thpXV7iết ph6ewuải pXV7yêu chínR5XVh anpXV7h traR5XVi c6ewuủa mì6ewunh không?

Trước mắqeRZt ĐiềnqeRZ Huân6ewu chR5XVỉ cqeRZòn lpXV7ưu lạBv2si mộtR5XV mpXV7àu đqeRZen đapXV7u đớpXV7n cùpXV7ng cR5XVực, ánh6ewu mắqeRZt đpXV7ang chứapXV7 đqeRZựng nqeRZhững tiqeRZa nhìnpXV7 oá6ewun Bv2shận, từng6ewu từqeRZ từngBv2s chữqeRZ đưBv2sợc gpXV7ằn xuốngR5XV mộtpXV7 c6ewuách mỉqeRZa mai.

“Thy 6ewuThy, Bv2sem cR5XVhấp nhR5XVận ăqeRZn tráiqeRZ qeRZcấm, Bv2schứ khôR5XVng chR5XVấp R5XVnhận Bv2stôi sao?”

“Chúc phúc6ewu Bv2scho m6ewuối tìnqeRZh c6ewuấm kỵqeRZ củR5XVa em…

… aBv2snh khpXV7ông làqeRZm được.”

“Đến kh6ewui nàqeRZo anBv2sh mR5XVới chịuqeRZ lên6ewu pXV7kế hoạch6ewu đây?”6ewu pXV7Một gi6ewuọng nữR5XV cấpXV7t R5XVlên, đô6ewui mắpXV7t hưBv2sớng vềBv2s pXV7phía ÁiBv2s H6ewuy đangR5XV nhắmR5XV nghiR5XVền đô6ewui mR5XVắt, cBv2sả haR5XVi 6ewutay bịR5XV tqeRZrói 6ewuchặt ởR5XV phí6ewua 6ewusau đangR5XV t6ewuựa vàopXV7 tườnpXV7g Bv2san giấc.

“Kế qeRZhoạch vẫnqeRZ đanqeRZg thR5XVực hqeRZiện đấy6ewu thôi.”R5XV NgưqeRZời bênpXV7 kBv2sia nhúnpXV7 nhúnBv2s vai6ewu, thqeRZờ R5XVơ đưaBv2s áqeRZnh mắtBv2s Bv2skhông pXV7chút biểR5XVu qeRZcảm nhìqeRZn 6ewuvề phíqeRZa Ái6ewu H6ewuy, ánh6ewu nhpXV7ìn pqeRZhức tạp.

“Thực hR5XViện? Đứng6ewu ypXV7ên mộtpXV7 c6ewuhỗ gọiR5XV lR5XVà tqeRZhực hipXV7ện? pXV7Anh đanR5XVg đùaqeRZ à?”6ewu Bv2sCô gáipXV7 kBv2sia pXV7dường nhưqeRZ đaqeRZng mất6ewu bqeRZình tĩnR5XVh, tR5XVức gi6ewuận qqeRZuát lên,Bv2s giR5XVọng điệBv2su vqeRZô pXV7cùng khó6ewu chịu.

“Tịnh NhR5XVi, nếupXV7 mupXV7ốn trảBv2s Bv2sthù th6ewuì đừngR5XV nêpXV7n vộiR5XV vàn6ewug nhưBv2s thế…”pXV7 CR5XVhàng trapXV7i 6ewukia khoátR5XV khoR5XVát R5XVtay R5XVvới TịnhpXV7 NhiqeRZ, R5XVthật sqeRZự Bv2sTịnh NR5XVhi đangpXV7 khiếnpXV7 hắBv2sn cpXV7ảm thqeRZấy căngpXV7 thqeRZẳng qeRZhơn tpXV7rong vpXV7iệc thựcBv2s hiện6ewu kếpXV7 hoBv2sạch, “…6ewu cứpXV7 đểR5XV yêqeRZn chR5XVo bọnqeRZ chqeRZúng từ6ewu R5XVtừ pXV7cảm nhpXV7ận nỗiBv2s đaqeRZu khqeRZi mấtBv2s đpXV7i mộtpXV7 th6ewuứ Bv2squan trọng.”

Ái pXV7Hy khó6ewu chịpXV7u cqeRZựa pXV7mình, cBv2sả thâR5XVn ngưpXV7ời cảmR5XV thấy6ewu vqeRZô cùnR5XVg đaqeRZu nhBv2sức, qeRZhàng pXV7mi dàipXV7 khẽpXV7 lapXV7y động6ewu nhẹpXV7, côpXV7 pXV7từ từR5XV pXV7hé mở6ewu đôipXV7 mắt.

Khung cảnpXV7h mờR5XV nhạR5XVt trưR5XVớc pXV7mắt Bv2sÁi HR5XVy đpXV7ang dầBv2sn trởpXV7 n6ewuên sắR5XVc n6ewuét Bv2shơn, bR5XVầu khR5XVông Bv2skhí ngột6ewu pXV7ngạt hiệBv2sn giR5XVờ khBv2siến cô6ewu cảpXV7m thấyBv2s khR5XVó thởBv2s hơnBv2s baR5XVo gpXV7iờ hết.

Vẫn còqeRZn R5XVtrong trạnR5XVg thá6ewui pXV7mơ hồ,6ewu Bv2scô ngR5XVơ ngácBv2s qeRZđưa m6ewuắt nhR5XVìn cảnhpXV7 R5XVvật xpXV7ung quanh.

“Tỉnh Bv2srồi à?”Bv2s MộtqeRZ 6ewuchất gipXV7ọng trầmpXV7 khànBv2s v6ewuang lên,pXV7 mộtBv2s gươngBv2s mặtpXV7 6ewuquen thuộpXV7c lọR5XVt và6ewuo tầmqeRZ nhìnR5XV R5XVtạm thờqeRZi cqeRZủa ÁBv2si Hy.

Điền HuBv2sân đangqeRZ c6ewuầm trBv2sên tapXV7y mộR5XVt pXV7quả 6ewutáo, b6ewuước đBv2sến tBv2srước pXV7mặt 6ewuÁi HqeRZy pXV7với dán6ewug vqeRZẻ 6ewuung 6ewudung nhưBv2s chẳngqeRZ cóBv2s chuyệBv2sn gìR5XV xảyBv2s ra.

“Này, R5XVtại Bv2ssao tqeRZôi lạiBv2s ởR5XV đâyqeRZ?” Á6ewui 6ewuHy nhpXV7íu mqeRZày npXV7hìn ĐiềnBv2s HuqeRZân, Bv2shai tBv2say qeRZbị qeRZtrói chặpXV7t giờqeRZ đ6ewuây m6ewuới bR5XVắt đầpXV7u cảmBv2s nhBv2sận đượ6ewuc cqeRZảm giác6ewu Bv2stê buốtqeRZ Bv2snhờ lựcBv2s si6ewuết củpXV7a 6ewudây thừng,qeRZ nBv2say lR5XVại thBv2sêm lựcR5XV qeRZtác độnqeRZg củapXV7 R5XVcô đaBv2sng cqeRZố pXV7cởi tróqeRZi lạiBv2s khiếnBv2s nơi6ewu cBv2sổ taR5XVy pXV7mỗi lúcR5XV mBv2sột đ6ewuau rpXV7át 6ewuhơn. qeRZ“Tên khốn,pXV7 R5XVanh lấy6ewu quy6ewuền gìpXV7 màqeRZ Bv2strói tôi?”

Đối diệnBv2s 6ewuvới áR5XVnh nhì6ewun rựcBv2s lửqeRZa cqeRZủa qeRZÁi R5XVHy, ĐiềnpXV7 HuânqeRZ thảnqeRZ n6ewuhiên cầmR5XV tR5XVrái R5XVtáo trênBv2s tqeRZay pXV7đưa R5XVra trướ6ewuc mặR5XVt qeRZcô, mpXV7ột câBv2su hỏqeRZi hếtqeRZ sứcR5XV “t6ewuhân thiện”qeRZ được6ewu thqeRZốt rBv2sa vớiR5XV giọBv2sng điệuR5XV khiBv2snh khỉnh.

“Biết đâyBv2s làBv2s gpXV7ì khR5XVông?” ĐiềnR5XV HuqeRZân đã6ewu cpXV7huyển 6ewusự 6ewutập tR5XVrung từpXV7 ÁiBv2s qeRZHy pXV7sang tráR5XVi qeRZtáo qeRZmang mộtpXV7 sắpXV7c Bv2smàu đỏR5XV thẫmBv2s tBv2srên taypXV7, đôiBv2s mpXV7ắt chR5XVăm cR5XVhú quqeRZan pXV7sát vậpXV7t thểqeRZ ấy.

Đúng làpXV7 ngớqeRZ ngẩn!

“Là táoR5XV ch6ewuứ gì?!”pXV7 ÁiBv2s 6ewuHy lBv2sập tức6ewu lpXV7ên tiếnR5XVg Bv2strả lpXV7ời, v6ewuì câBv2su hpXV7ỏi củR5XVa ĐiềnBv2s HuânpXV7 nga6ewuy cả6ewu coR5XVn níBv2st bqeRZa tuổipXV7 cũngqeRZ R5XVbiết rpXV7õ tR5XVhứ Đ6ewuiền pXV7Huân qeRZđang cR5XVầm trêpXV7n qeRZtay 6ewuđược g6ewuọi là6ewu gì.

“Sai!” MộtqeRZ 6ewutừ phêBv2s R5XVphán 6ewuduy npXV7hất đượcqeRZ 6ewucất lên,Bv2s đpXV7ôi R5XVmắt vpXV7ô đị6ewunh qeRZcủa Đi6ewuền HpXV7uân lqeRZướt Bv2squa ÁBv2si 6ewuHy mộtqeRZ 6ewugiây, saBv2su đ6ewuó 6ewutiếp pXV7tục m6ewuân m6ewuê qqeRZuả t6ewuáo 6ewutrên tayqeRZ, Bv2svô thứR5XVc n6ewuói. “LàBv2s 6ewutrái cấmR5XV đấy.”

“Trái cấm?”pXV7 CâR5XVu trả6ewu pXV7lời cqeRZủa qeRZĐiền HuânpXV7 kBv2shiến ÁiBv2s pXV7Hy hBv2sết qeRZsức ngạc6ewu nhi6ewuên, đpXV7ôi mắtR5XV cpXV7ô mởqeRZ R5XVto nhìqeRZn Đ6ewuiền HuânBv2s Bv2skhông cBv2shớp mắt.

“Cô đ6ewuã t6ewuừng đượcqeRZ qeRZnghe qeRZkể qeRZvề thứR5XV nàqeRZy chpXV7ưa?” TrênpXV7 qeRZmôi ĐiềnqeRZ H6ewuuân nởqeRZ mộtR5XV nụpXV7 cườR5XVi khinpXV7h bR5XVỉ, ánqeRZh mắR5XVt qeRZvẫn dánqeRZ chặtBv2s vàoR5XV tBv2srái tBv2sáo tr6ewuên tayBv2s. “R5XVTrên thế6ewu qeRZgian nàBv2sy, có6ewu qeRZmột t6ewuhứ đưpXV7ợc Bv2sgọi làBv2s R5XVtình yêuqeRZ tráipXV7 cấm.”

“Anh điênqeRZ qeRZrồi àpXV7? TrqeRZái 6ewucấm rồiqeRZ lại6ewu tR5XVình 6ewuyêu trqeRZái cấm,qeRZ cuốR5XVi cùn6ewug a6ewunh qeRZđang lảmR5XV nhảmBv2s cqeRZái gR5XVì thế?”qeRZ ÁR5XVi pXV7Hy tứqeRZc 6ewugiận qqeRZuát Bv2svào qeRZmặt 6ewuĐiền H6ewuuân, lpXV7úc pXV7này Bv2smà hắqeRZn còBv2sn cqeRZó tâR5XVm trR5XVạng R5XVkể chupXV7yện c6ewuho côqeRZ nghR5XVe ư?

Sự R5XVtức giậnpXV7 củBv2sa c6ewuô dườ6ewung nhưR5XV đqeRZã 6ewugần 6ewuchạm đếnqeRZ mứR5XVc đỉR5XVnh đ6ewuiểm, nhưR5XVng lqeRZại độtpXV7 nqeRZgột dịR5XVu xuốBv2sng sR5XVau câuqeRZ nóiBv2s R5XVtiếp theBv2so của6ewu ĐiềBv2sn Huân.

“Minh VỹR5XV, 6ewuhắn đã6ewu vướnR5XVg qeRZvào tpXV7ình yêuR5XV qeRZtrái cấm.”

Ái HR5XVy tr6ewuòn mpXV7ắt nhìnqeRZ ĐiR5XVền HuâR5XVn, khôBv2sng Bv2sthể tipXV7n đượcqeRZ thínhpXV7 gR5XViác của6ewu 6ewumình vừpXV7a tpXV7iếp 6ewuthu đqeRZược nhữngBv2s gì.pXV7 qeRZMinh VỹqeRZ… tìqeRZnh yêpXV7u trápXV7i cấm?

Cô độtqeRZ ngộtpXV7 lqeRZại cảmqeRZ tpXV7hấy khóqeRZ thở,Bv2s R5XVmột gươnBv2sg 6ewumặt kBv2shác 6ewulại được6ewu cBv2shiếu R5XVchậm rR5XVa trưpXV7ớc 6ewumắt dùR5XV cBv2sho pXV7cô mớR5XVi chqeRZỉ trônBv2sg thấR5XVy côR5XV ấyR5XV đượcpXV7 dR5XVuy nhấqeRZt mộtBv2s lần.

Thy ThBv2sy… MqeRZinh VỹBv2s vướpXV7ng 6ewuvào tìn6ewuh yêBv2su tqeRZrái cR5XVấm, tBv2shì câuBv2s trảqeRZ lờqeRZi cuBv2sối cùngpXV7 pXV7và chpXV7ính xácpXV7 nhpXV7ất d6ewuĩ pXV7nhiên lR5XVà T6ewuhy Thy.

“Cô 6ewucó mu6ewuốn biếtpXV7 không6ewu? NhữngpXV7 pXV7gì đBv2sã xảqeRZy R5XVra vớipXV7 họpXV7?” ĐiềnR5XV HuânR5XV pXV7nhìn ÁqeRZi HR5XVy cpXV7ười khẩyR5XV, nhưnpXV7g tr6ewuong án6ewuh mắtBv2s lạiqeRZ hiBv2sện rpXV7õ mR5XVột nỗBv2si capXV7y đắngR5XV tộqeRZt cùnqeRZg. “T6ewuhy ThBv2sy đãqeRZ chpXV7ọn Bv2shắn, màBv2s kqeRZhông chọ6ewun tôi.”

Lúc nàBv2sy, bỗngR5XV pXV7dưng 6ewuÁi HR5XVy lạiBv2s cpXV7ó cảR5XVm pXV7giác đồng6ewu cảmqeRZ R5XVvới ĐiềR5XVn Huân.6ewu

Không phảqeRZi lBv2sà dpXV7o 6ewucô từnBv2sg vướnBv2sg pXV7vào hqeRZoàn cảnR5XVh ấy6ewu,

mà qeRZlà R5XVdo ánhqeRZ mắtqeRZ ĐiềR5XVn HR5XVuân đ6ewuã Bv2snói lênBv2s tấtpXV7 cả.

Nỗi qeRZđau kpXV7ia đang6ewu dầnqeRZ hiệpXV7n 6ewurõ troqeRZng đôi6ewu mắtqeRZ qeRZmang mộpXV7t mR5XVàu đenqeRZ 6ewuđậm nhR5XVư R5XVtách ca6ewufe pXV7đắng cR5XVủa ĐiềnR5XV HR5XVuân, vếtBv2s thưpXV7ơng lònpXV7g không6ewu nhữngpXV7 Bv2skhông Bv2shề phpXV7ai nhạt…Bv2s tR5XVhậm chí6ewu còBv2sn R5XVtrở R5XVnên đaupXV7 đớnqeRZ hpXV7ơn baR5XVo giờR5XV hết.

“Tôi đãqeRZ R5XVgiết ThpXV7y Thy.”pXV7 Á6ewui 6ewuHy vẫnqeRZ chpXV7ưa kịqeRZp mqeRZở lờBv2si thìqeRZ giọnBv2sg nóqeRZi pXV7gấp g6ewuáp củaqeRZ ĐiềnqeRZ HuânqeRZ lạipXV7 vpXV7ang Bv2slên, chấtqeRZ giọpXV7ng 6ewukhông chút6ewu biểu6ewu cảm.

À, 6ewuthì rR5XVa hR5XVắn 6ewuđã giếBv2st Bv2sThy ThR5XVy nê6ewun hBv2sắn mớiqeRZ R5XVđau khổqeRZ Bv2svà dBv2sằn vặtpXV7 nhưR5XV thế!

Khoan đã,qeRZ hìnBv2sh nR5XVhư đanR5XVg R5XVcó 6ewuchút nhầmR5XV lBv2sẫn gìpXV7 đóBv2s 6ewuở đâypXV7! NgườiBv2s giqeRZết pXV7Thy TBv2shy làpXV7 pXV7bà HR5XVàn pXV7cơ mà.

“Không phảipXV7 6ewulà qeRZmẹ MinBv2sh VỹqeRZ gBv2siết R5XVThy TR5XVhy sao?”R5XV CBv2sô R5XVbất gR5XViác nqeRZhích qeRZvề phpXV7ía sapXV7u mộtR5XV R5XVchút, cR5XVau màypXV7 nhBv2sìn ĐiqeRZền HuânR5XV n6ewughi hoặc.

“Đúng, làR5XV bà6ewu tBv2sa giết!”pXV7 ĐiềnR5XV HuâpXV7n v6ewuẫn chR5XVú tâ6ewum vàBv2so trá6ewui tBv2sáo trêR5XVn ta6ewuy, mônBv2sg lpXV7ung pXV7trả lời.

“Thế R5XVtại sR5XVao pXV7anh lạiR5XV bảR5XVo aBv2snh giếtBv2s Th6ewuy ThqeRZy?” Đ6ewuúng lBv2sà têBv2sn khópXV7 hpXV7iểu, càpXV7ng hỏi6ewu pXV7thì lạpXV7i càpXV7ng rối!

Cô bR5XVắt đR5XVầu Bv2smất R5XVbình tĩnh…

“Bà tpXV7a tBv2srực 6ewutiếp 6ewugiết ThR5XVy ThyBv2s, qeRZcòn t6ewuôi qeRZlà kẻ6ewu giánqeRZ tiếp…”pXV7 ThBv2sêm qeRZmột pXV7câu tBv2srả lời6ewu 6ewuhết sBv2sức thpXV7ản pXV7nhiên, độBv2st ngột6ewu ĐiềnBv2s HR5XVuân ngướcpXV7 lqeRZên nhì6ewun thẳnR5XVg R5XVvào qeRZmặt Ái6ewu Bv2sHy, nqeRZở R5XVmột nụBv2s cpXV7ười xBv2sảo pXV7trá, qeRZ“… R5XVcô cònqeRZ gqeRZì tBv2shắc mqeRZắc pXV7thì R5XVhỏi hếtpXV7 đi,pXV7 tôiBv2s s6ewuẵn sqeRZàng 6ewutrả lờiBv2s, xe6ewum nhR5XVư đópXV7 lR5XVà ân6ewu Bv2shuệ Bv2stôi tặBv2sng pXV7cho cBv2sô trướcpXV7 R5XVkhi chết.”

“Này, ănqeRZ nR5XVói Bv2scho R5XVcẩn thận,6ewu anqeRZh pXV7bảo R5XVai qeRZchết?” ÁiBv2s HpXV7y lqeRZại mộ6ewut lầnpXV7 6ewunữa kBv2shông k

ì

m đ6ewuược pXV7mà quáBv2st qeRZvào mặtBv2s R5XVĐiền HupXV7ân, đôiqeRZ mắt6ewu tropXV7ng sángBv2s kiqeRZa cũng6ewu trừngR5XV lR5XVên oán6ewu hận.

“Tôi khôR5XVng đảmqeRZ Bv2sbảo R5XVai sBv2sẽ chết…”R5XV ĐiềqeRZn HpXV7uân Bv2snhún nhúR5XVn 6ewuvai, gưBv2sơng mBv2sặt vẫn6ewu R5XVbình t6ewuĩnh mộtpXV7 R5XVcách kpXV7ỳ lạ.6ewu “qeRZ… b6ewua tiếngR5XV nữa,Bv2s nơi6ewu Bv2snày sqeRZẽ qeRZbiến thàBv2snh 6ewutro bụi.”

Ba tiếng?pXV7 T6ewuro bụi?

Sao hô6ewum nR5XVay cáipXV7 têBv2sn tâmpXV7 thầnR5XV 6ewunày lạiBv2s nR5XVói t6ewuoàn nhpXV7ững đR5XViều kpXV7hó hiểpXV7u, mộtR5XV pXV7lần nữ6ewua qeRZcô R5XVlại phảR5XVi cpXV7ất tiếngqeRZ hỏi.

“Ý 6ewuanh lqeRZà gì?R5XV” CR5XVả ngqeRZười Ái6ewu HpXV7y qeRZbắt đBv2sầu ruR5XVn lên,R5XV nR5XVói chuyệnR5XV vớiBv2s t6ewuên nàqeRZy qpXV7uả thậtR5XV pXV7tiêu haqeRZo nhiề6ewuu qeRZsức lựcBv2s khônpXV7g tqeRZhể Bv2stưởng. “AqeRZnh pXV7định pR5XVhá huqeRZỷ chỗpXV7 nàyBv2s à?”

Hít thởR5XV, 6ewuhít R5XVthở R5XVnào… bìpXV7nh tqeRZĩnh, bìBv2snh tĩn6ewuh nào…6ewu côBv2s R5XVđang cqeRZố gắngR5XV qeRZđiềm tBv2sĩnh hế6ewut sức6ewu cBv2só thqeRZể Bv2sđể khônpXV7g cpXV7ó thBv2sêm bấtBv2s cứR5XV Bv2shành độngqeRZ nàqeRZo q6ewuuá 6ewukích động6ewu nữa.

“Bingo! T6ewuôi đR5XVã đặtR5XV b6ewuom xunpXV7g qeRZquanh nqeRZơi nàqeRZy rồi…”qeRZ ĐqeRZiền HuâR5XVn pXV7đưa trqeRZái táo6ewu 6ewukia l6ewuên m6ewuiệng, cắBv2sn mộR5XVt miếng,qeRZ R5XVtiếp tụcqeRZ nqeRZói vớiR5XV pXV7vẻ kh6ewuinh đqeRZời, 6ewu“… Bv2ssớm thôi!”

“Tránh rapXV7.” Hạo6ewu R5XVThần xôqeRZng vàoR5XV t6ewuoà biqeRZệt thựpXV7 R5XVlộng lẫyBv2s củaR5XV tpXV7ổ chứcqeRZ Knight6ewu, gR5XVạt mạnh6ewu đqeRZám cậpXV7n vệR5XV trướcqeRZ mặtpXV7 pXV7sang một6ewu bêR5XVn, quápXV7t 6ewulớn. “LpXV7ập tứcR5XV gọiR5XV HànpXV7 Min6ewuh VỹpXV7 qeRZra đâ6ewuy qeRZcho tôi!”

“Chuyện Bv2sgì?” MinpXV7h 6ewuVỹ 6ewucắt ngaR5XVng 6ewulời npXV7ói qeRZcủa HBv2sạo ThBv2sần, vpXV7ẫn làpXV7 cR5XVái giọngR5XV điệR5XVu lạ6ewunh pXV7lùng vốnpXV7 có.

“Ung Bv2sdung 6ewuquá nhỉ?Bv2s ĐiềqeRZn Hu6ewuân bắtR5XV ÁipXV7 Bv2sHy đ6ewui rồiR5XV!” HạoBv2s ThầnBv2s pXV7dường nhưBv2s đanR5XVg r6ewuơi vàopXV7 tr6ewuạng thR5XVái hBv2soảng loạBv2sn, Bv2sđôi mBv2sắt p6ewuhức tạpqeRZ cănqeRZg thẳnqeRZg nhì6ewun anhqeRZ, gấpqeRZ gBv2sáp Bv2slên tiếng.

“Khi nàoqeRZ?” TừBv2s phBv2sía R5XVbên Bv2skia qeRZdường Bv2snhư đBv2sã cóR5XV phpXV7ản ứnBv2sg, pXV7bước ch6ewuân của6ewu anBv2sh bắtpXV7 đầuR5XV nhBv2sanh hơn,qeRZ anBv2sh bướcR5XV đếnBv2s R5XVnắm R5XVlấy cổqeRZ pXV7áo củpXV7a HạoBv2s qeRZThần xốcR5XV lêR5XVn, gBv2sằn giọng6ewu. 6ewu“Ở đâu?”

Hạo TR5XVhần cũngBv2s khôngqeRZ R5XVđể yêBv2sn chqeRZo MiR5XVnh VỹpXV7 qeRZlàm cBv2sàn nhưpXV7 pXV7thế, pXV7đưa t6ewuay qeRZđẩy mạqeRZnh apXV7nh rqeRZa, sửa6ewu lạpXV7i cổpXV7 áoqeRZ, qeRZcậu tứcpXV7 Bv2sgiận quR5XVát lên.

“Là n6ewuơi tpXV7ừng 6ewuxảy Bv2sra áqeRZn mạnR5XVg củaBv2s TqeRZhy Thy!”

Chap 36

Bước đi6ewu cùnqeRZg tửqeRZ thần

“Tên khốnBv2s 6ewukia, aBv2snh địnhBv2s làmR5XV gìpXV7 v6ewuậy pXV7hả? ĐặtqeRZ boqeRZm lqeRZà thế6ewu nào?”qeRZ Ng6ewuay saqeRZu R5XVcâu trảBv2s lờpXV7i hpXV7ết sBv2sức tBv2shản nhqeRZiên củaqeRZ ĐiềnR5XV Huân,6ewu ÁpXV7i Bv2sHy Bv2skhông thqeRZể khônqeRZg R5XVmất bì6ewunh R5XVtĩnh, pXV7cả ngpXV7ười cqeRZô rR5XVun pXV7lên từnR5XVg qeRZđợt, đôipXV7 mắtR5XV oR5XVán hậnR5XV chi6ewuếu thẳ6ewung vR5XVào kqeRZẻ đangqeRZ tỏBv2s thápXV7i độBv2s “6ewubất c6ewuần đời”pXV7 tpXV7rước mặt.

“Đây chỉBv2s pXV7là Bv2smột pqeRZhần tro6ewung Bv2skế hoạ6ewuch củaqeRZ qeRZtôi, nếR5XVu cpXV7ô cứR5XV tỏpXV7 cá6ewui thá6ewui qeRZđộ xấcpXV7 xượcR5XV đR5XVó tBv2shì ngqeRZay cBv2sả R5XVân hupXV7ệ cuBv2sối Bv2scùng cBv2sũng khôngpXV7 tqeRZhể Bv2sthực Bv2shiện đượcR5XV đâBv2su đấy.”R5XV Bv2sĐiền 6ewuHuân tiếpXV7p tụcR5XV nBv2sói 6ewuđều đBv2sều, giọngqeRZ đ6ewuiệu dườngqeRZ 6ewunhư chẳnpXV7g hềBv2s pXV7có cR5XVhút bpXV7ận pXV7tâm về6ewu Ái6ewu HBv2sy, chỉqeRZ trảBv2s lờiqeRZ tR5XVheo pXV7phản ứng.

“Có thBv2sật anR5XVh sR5XVẽ qeRZtrả lqeRZời mọqeRZi thắcqeRZ mắc6ewu qeRZcủa tôi6ewu?” ÁpXV7i qeRZHy gưR5XVờm gườmR5XV ĐiềnBv2s Bv2sHuân nBv2shư 6ewuthể khôngBv2s Bv2stin được6ewu, cảpXV7 nqeRZgười qeRZcứ 6ewunhích 6ewudần vềpXV7 pXV7phía Bv2ssau R5XVcho Bv2sđến khpXV7i R5XVtựa R5XVhẳn pXV7vào tường.

Phía qeRZbên kia6ewu, ĐiềnBv2s Bv2sHuân gậpXV7t nhẹ6ewu đầu,qeRZ tráiBv2s táoBv2s R5XVkia pXV7vẫn tiếpR5XV tụcBv2s được6ewu 6ewuđưa lênBv2s miệng.

“Anh bR5XVảo tôipXV7 R5XVlà n6ewuguyên nR5XVhân gpXV7ây rpXV7a cpXV7ái chqeRZết qeRZcho cảBv2s gqeRZia Bv2sđình Bv2stôi, vậyBv2s pXV7ai Bv2slà ngưBv2sời 6ewuđã giếtpXV7 họ?”pXV7 ChấBv2st giọR5XVng ÁBv2si qeRZHy thoBv2sáng rR5XVun rẩ6ewuy, qeRZcô đãR5XV dồnpXV7 6ewuhết 6ewucan đảmqeRZ đ6ewuể đặtR5XV vàopXV7 qeRZcâu qeRZhỏi ấy.

“Là tôi…”qeRZ ĐBv2siền HuR5XVân liếcR5XV sBv2sơ qqeRZua pXV7người ÁipXV7 Bv2sHy, hờiR5XV hợBv2st đáppXV7 lqeRZại, spXV7au 6ewuđó đứng6ewu Bv2sdậy néqeRZm mạnh6ewu trqeRZái táoBv2s trênR5XV t6ewuay qeRZxuống sànR5XV, “Bv2s… R5XVlà tpXV7ôi giếR5XVt đấy.”

Ái H6ewuy lặqeRZng ngqeRZười sBv2sau pXV7câu trả6ewu lờiqeRZ dứt6ewu khBv2soát cqeRZủa ĐiềR5XVn HR5XVuân, pXV7đôi mắtqeRZ bắpXV7t đầBv2su trởR5XV nêpXV7n mR5XVờ nhạt.

Kẻ đqeRZang đBv2sứng R5XVtrước mặt6ewu cBv2sô chính6ewu lpXV7à kẻR5XV R5XVđã R5XVnhẫn t6ewuâm k6ewuhiến côBv2s mấpXV7t trR5XVọn v6ewuẹn cqeRZả mộtpXV7 gqeRZia đình!!

Đáng R5XVtrách hơnR5XV, hắnBv2s kqeRZhông hềqeRZ cBv2só b6ewuất cứqeRZ mộ6ewut tháBv2si Bv2sđộ nàoqeRZ gọipXV7 qeRZlà hốqeRZi 6ewulỗi, th6ewuậm chpXV7í cònR5XV tỏR5XV vBv2sẻ kênhqeRZ kiệuR5XV pXV7khi nhắ6ewuc đế6ewun chuyệpXV7n này.

“Anh… aqeRZnh…” ÁBv2si Bv2sHy lúBv2sc nàyBv2s khôngqeRZ tR5XVhể nBv2sào diễnqeRZ t6ewuả Bv2sđược thBv2sứ cảBv2sm xúcR5XV khi6ewunh tR5XVhường 6ewuvà pXV7ghê tởm6ewu kqeRZẻ trướcpXV7 mặt,Bv2s pXV7đôi R5XVmôi mấpqeRZ máR5XVy khôBv2sng Bv2sthốt Bv2snên lời.

“Sao? ChẳngR5XV phảBv2si cô6ewu muốnR5XV biếtqeRZ saopXV7?” pXV7Khoé môBv2si ĐiR5XVền HqeRZuân nhếchpXV7 lên,pXV7 qeRZvẫn cpXV7ái vẻqeRZ mqeRZặt cR5XVhán đờiBv2s ấy.

“Đồ khốnqeRZ! 6ewuAnh không6ewu Bv2sphải là6ewu pXV7con người!”6ewu ÁiqeRZ HR5XVy kícR5XVh độnBv2sg hBv2sét lêqeRZn, dònR5XVg lệpXV7 pXV7lăn dàiBv2s trên6ewu gòR5XV má,6ewu nhẹBv2s qeRZnhàng đápR5XV đấtqeRZ một6ewu gipXV7ọt ph6ewua lpXV7ê tBv2sinh 6ewutuý kếpXV7t hợppXV7 giR5XVữa Bv2snỗi đauR5XV vàqeRZ thùR5XV hận.qeRZ “TôiR5XV đã6ewu làqeRZm gìpXV7 pXV7nên tộpXV7i vớ6ewui R5XVanh saoBv2s? CpXV7hỉ pXV7vì tR5XVôi gpXV7iống TBv2shy qeRZThy mBv2sà qeRZanh nỡR5XV nhẫn6ewu Bv2stâm giết6ewu hqeRZọ sqeRZao? ĐpXV7ồ má6ewuu lạn6ewuh, đồR5XV bấBv2st R5XVnhân tính!”

“Đúng, pXV7nhưng t6ewuội l6ewuỗi lR5XVớn nhấBv2st ở6ewu qeRZcô k6ewuhông phải6ewu pXV7là manR5XVg pXV7gương mặtR5XV pXV7giống Bv2sThy Bv2sThy củ6ewua tôi…”6ewu ĐiBv2sền HuR5XVân đBv2sứng đốiqeRZ diệR5XVn 6ewuvới ÁqeRZi pXV7Hy, tBv2sừ từBv2s 6ewucúi ngưBv2sời xuống,6ewu pXV7đưa Bv2stay nâng6ewu qeRZmặt cpXV7ô lêBv2sn, “…pXV7 màBv2s làpXV7 vR5XVì cR5XVô đãBv2s R5XVđược chọnpXV7 qeRZlàm pXV7vợ củapXV7 h6ewuắn. ĐoánpXV7 qeRZxem, cô6ewu ng6ewuhĩ kếpXV7 hoạch6ewu lầnpXV7 trướcBv2s 6ewulà pXV7do aR5XVi đặtqeRZ ra?”

Điền Hu6ewuân tiếppXV7 tụcBv2s R5XVkề spXV7át gươpXV7ng mặtR5XV củaR5XV m6ewuình lạiR5XV gầnpXV7 Bv2sÁi HypXV7, áqeRZnh mR5XVắt R5XVvẫn hằR5XVn nqeRZhững tipXV7a nhqeRZìn đaR5XVu đớn6ewu nhưngqeRZ đôpXV7i pXV7môi Bv2skia lạpXV7i qeRZlộ rqeRZõ R5XVmột nBv2sụ cườiBv2s Bv2snửa miệng.

“Do… anhR5XV?” ÁR5XVi Bv2sHy caBv2su mày6ewu, đôpXV7i môi6ewu khBv2sẽ mấpBv2s máBv2sy, dBv2sĩ nhiqeRZên thứBv2s Á6ewui 6ewuHy nhận6ewu đượcBv2s lBv2sà qeRZmột 6ewucái g6ewuật đầupXV7 dqeRZứt khoát.

“Xem pXV7ra cR5XVô cR5XVũng khôngR5XV đếR5XVn Bv2snỗi ngốpXV7c lắmpXV7 nhỉ?qeRZ PqeRZhải, cpXV7ó thể6ewu Bv2scho Bv2slà t6ewuừ đầR5XVu đếnR5XV cuối…”pXV7 Điền6ewu HpXV7uân npXV7ói lBv2sấp lửnBv2sg, qeRZkèm thqeRZeo độngBv2s tácR5XV hấtR5XV Bv2smặt ÁiqeRZ HqeRZy s6ewuang mBv2sột bên,Bv2s nụBv2s cưpXV7ời tr6ewuên R5XVmôi đãqeRZ hoqeRZàn toànpXV7 biếR5XVn mpXV7ất, “…pXV7 tấ6ewut cảBv2s mBv2sọi chuyệqeRZn đqeRZều dR5XVo tôBv2si Bv2ssắp đặt.”

“Tất cả?”pXV7 6ewuÁi HqeRZy 6ewunghi hoặcR5XV hỏiBv2s lpXV7ại t6ewuhêm Bv2smột lầnpXV7 nqeRZữa, nhưpXV7 qeRZđể khR5XVẳng địnhqeRZ lạiqeRZ câR5XVu qeRZnói củpXV7a ngpXV7ười đR5XVối diện.

“Đúng, đqeRZể tqeRZhực hqeRZiện vBv2sà đảmR5XV bảo6ewu R5XVkế hoqeRZạch sẽR5XV thànhqeRZ c6ewuông đúnqeRZg Bv2snhư nhữngqeRZ Bv2sgì tqeRZôi mon6ewug Bv2sđợi, 6ewutôi Bv2scó thểR5XV làmR5XV tấtBv2s cả…”qeRZ pXV7Đôi qeRZmắt 6ewumông lunpXV7g củaR5XV ĐiềnR5XV pXV7Huân chợ6ewut đổi6ewu hướngBv2s nhBv2sìn, Bv2sbàn taR5XVy đưa6ewu pXV7lên Bv2svuốt nhẹBv2s má6ewui tócqeRZ qeRZmang mR5XVàu npXV7âu R5XVđậm R5XVhệt nhR5XVư R5XVtách pXV7cafe Bv2ssữa R5XVđặc trưnBv2sg cR5XVủa Bv2sÁi 6ewuHy, “…R5XV R5XVcô nqeRZghĩ chuyện6ewu làR5XVm giấR5XVy xétBv2s nghiệmR5XV R5XVADN Bv2sgiả đểBv2s c6ewuhứng tqeRZhực cqeRZô khô6ewung qeRZhề cpXV7ó qR5XVuan hệpXV7 huyếqeRZt pXV7thống vR5XVới gBv2sia đìnqeRZh họ6ewu Vươn6ewug cóR5XV qBv2suá kR5XVhó vớR5XVi tô6ewui không?”

“Chuyện apXV7nh R5XVTriết R5XVDạ 6ewulên kpXV7ế R5XVhoạch pXV7bắt cóc6ewu tôiR5XV vqeRZà làpXV7m hBv2sại M6ewuinh R5XVVỹ… cũ6ewung lBv2sà d6ewuo anh?”Bv2s ÁiBv2s HBv2sy bR5XVắt đầuqeRZ cR5XVảm Bv2sthấy choángqeRZ, thậtqeRZ sựBv2s nhữBv2sng chuyệ6ewun côpXV7 vqeRZừa đưpXV7ợc npXV7ghe đBv2sã vưpXV7ợt 6ewuquá pXV7sức cqeRZhịu đqeRZựng củaR5XV mình.

“Dĩ nhiên,pXV7 t6ewuôi biBv2sết rõBv2s tê6ewun đR5XVó thqeRZương 6ewuyêu côqeRZ epXV7m gáiR5XV R5XVduy npXV7hất củpXV7a mìnBv2sh đế6ewun mứR5XVc nR5XVào, nhưnBv2sg hắnqeRZ cũngpXV7 cpXV7ó mộtqeRZ người6ewu 6ewucon gáiR5XV quR5XVan trọngR5XV kBv2shông kR5XVém. T6ewuiếc rằng6ewu, sR5XVinh mạnpXV7g qeRZcủa ngườiBv2s cBv2son gqeRZái mBv2sà 6ewuhắn yêuR5XV thưqeRZơng hơnpXV7 cBv2sả cqeRZô qeRZđang 6ewunằm tqeRZrong ta6ewuy tôi…”R5XV ĐqeRZiền Huân6ewu tiếpXV7p tpXV7ục thpXV7ản nhiênBv2s tpXV7rả lờipXV7, siếR5XVt chR5XVặt bqeRZàn tqeRZay đ6ewuang Bv2svuốt máR5XVi tóc6ewu củR5XVa ÁBv2si 6ewuHy, đqeRZôi mắtBv2s lạipXV7 trpXV7ở vBv2sề R5XVvới qeRZhướng nhqeRZìn vô6ewu địR5XVnh, “…R5XV nếu6ewu hắpXV7n vR5XVà c6ewuô khô6ewung qeRZcó quaR5XVn hệqeRZ pXV7anh eBv2sm qeRZcùng huyqeRZết qeRZthống, qeRZtất nhR5XViên kpXV7ế hoạc6ewuh củapXV7 tôBv2si sẽpXV7 đượcBv2s thực6ewu 6ewuhiện mBv2sột cách6ewu hR5XVoàn hảo.”

“Nếu vậ6ewuy… tqeRZôi tqeRZhật sự6ewu lBv2sà coBv2sn gái6ewu c6ewuủa nhàpXV7 6ewuhọ VươR5XVng, vqeRZà l6ewuà eqeRZm gá6ewui cR5XVủa a6ewunh T6ewuriết DBv2sạ?” Nh6ewuững gpXV7iọt nướcpXV7 R5XVmắt đauR5XV đR5XVớn xqeRZen lẫnBv2s hạnhpXV7 phúcqeRZ cứpXV7 tBv2shay R5XVnhau chạyqeRZ dàBv2si trêBv2sn gươnR5XVg mqeRZặt pXV7của ÁBv2si Hy.

Ái 6ewuHy mímR5XV 6ewumôi, cốBv2s R5XVgắng khôn6ewug bBv2sật khócqeRZ thành6ewu tiếng,qeRZ nhưqeRZng vẫpXV7n khR5XVông thể6ewu gBv2siấu đượcqeRZ nhữngqeRZ tiếR5XVng nqeRZấc npXV7ghẹn ngào.

Thì R5XVra, qeRZđây chínhR5XV làR5XV l6ewuý pXV7do Bv2smà MiR5XVnh VỹpXV7 khpXV7ông muốBv2sn chpXV7o ÁpXV7i R5XVHy biếqeRZt sR5XVự thpXV7ật. CpXV7ó lpXV7ẽ R5XVanh qeRZđã npXV7ghĩ, cứ6ewu qeRZnhư qeRZhiện tại6ewu sẽqeRZ tốtpXV7 hơn.

Tốt hơBv2sn pXV7khi cqeRZô nR5XVhầm tưởng6ewu pXV7mối quaBv2sn hR5XVệ giữaqeRZ hpXV7ọ cqeRZhỉ làpXV7 pXV7người dưng6ewu khôngR5XV qeRZhề pXV7cùng chun6ewug mộtpXV7 dòR5XVng máu…6ewu b6ewuiết đâuqeRZ vqeRZì R5XVlý dpXV7o đpXV7ó, mpXV7à cô6ewu 6ewusẽ sớBv2sm n6ewuguôi ngBv2soai nqeRZỗi đ6ewuau qBv2suá lqeRZớn phảiBv2s pXV7gánh chịu.

Nhưng giờBv2s đpXV7ây, ÁqeRZi HBv2sy lạiqeRZ phảiR5XV pXV7đối diệnpXV7 vớipXV7 sBv2sự thật6ewu tànBv2s nhẫn…pXV7 rằng6ewu ch6ewuính Bv2scô làpXV7 ngpXV7uyên nhânBv2s kh6ewuiến họBv2s 6ewura pXV7đi mộtBv2s cácpXV7h qeRZđau Bv2sđớn nhR5XVư thế.

“Nhân tipXV7ện, c6ewuô 6ewucó biếtBv2s pXV7trong ngR5XVười c6ewuô đaBv2sng manR5XVg mộtBv2s n6ewuửa Bv2slà qeRZdòng mápXV7u củpXV7a R5XVai không6ewu?” Một6ewu giọqeRZng nóqeRZi khácBv2s cpXV7ất lênR5XV, qeRZlà giọngBv2s nữ.

Ái HR5XVy đưa6ewu R5XVmắt nqeRZhìn 6ewuvề phípXV7a cửapXV7 pXV7phòng… qeRZTịnh Nh6ewui 6ewukhông dừngqeRZ qeRZchân tpXV7ại R5XVchỗ đ6ewuó, tiếpBv2s tụR5XVc 6ewutiến đếnBv2s gpXV7ần cBv2sô vpXV7à Điề6ewun Huân,qeRZ chR5XVất gBv2siọng mpXV7ang đầy6ewu á6ewuc ýR5XV vqeRZang lên6ewu khR5XVông cR5XVhút 6ewungần ngại.

“Mạng sqeRZống củaR5XV cô…pXV7 đã6ewu lấyR5XV điR5XV Bv2shơi 6ewuthở cuối6ewu cùqeRZng củR5XVa TriếtqeRZ Dạ.”

Trước mặtqeRZ ÁBv2si 6ewuHy hiện6ewu 6ewugiờ, mộtR5XV Bv2sTịnh Nh6ewui qeRZđáng yêupXV7 vàR5XV thânqeRZ thiệqeRZn trôngBv2s thR5XVật lạnhBv2s lpXV7ùng 6ewuvà tànBv2s nhẫR5XVn, từBv2s giọng6ewu n6ewuói cqeRZho đpXV7ến ánBv2sh n6ewuhìn đềuR5XV 6ewuthể 6ewuhiện r6ewuõ sựR5XV R5XVcăm tứcR5XV vàpXV7 chán6ewu gR5XVhét c6ewuô tộtR5XV cùng.

“Anh nR5XVhiều lR5XVời vớiqeRZ cqeRZô 6ewuta qeRZthì đượ6ewuc gìBv2s?” TịnhpXV7 NhqeRZi tR5XVức giậnBv2s quBv2sát R5XVvào mặt6ewu ĐiềnBv2s HuâpXV7n, saqeRZu đóqeRZ pXV7lại dpXV7ành trọn6ewu Bv2sánh mắt6ewu oá6ewun 6ewuhận chiR5XVếu thẳngBv2s vàoBv2s Ái6ewu HyR5XV. “Cô!pXV7 6ewuTrả TriếtR5XV R5XVDạ qeRZlại R5XVcho tôi!”

Tịnh pXV7Nhi R5XVđẩy mạnh6ewu ĐiềBv2sn HBv2suân sanpXV7g R5XVmột bBv2sên, tBv2say cònpXV7 lạBv2si nắmpXV7 lấyBv2s Bv2scổ ápXV7o qeRZcủa ÁBv2si qeRZHy laR5XVy mạnhBv2s, 6ewukích độnpXV7g hR5XVét lên.

“Trả Bv2sanh ấypXV7 lpXV7ại Bv2scho tôBv2si! N6ewugười 6ewunên pXV7chết đ6ewuúng h6ewuơn Bv2slà côR5XV, 6ewutại sqeRZao lạiBv2s lBv2sà pXV7anh ấy?pXV7” Dường6ewu nhpXV7ư Tịnh6ewu Bv2sNhi đBv2sã h6ewuoàn toàn6ewu hBv2siểu lầmR5XV 6ewuvề c6ewuái chpXV7ết củaR5XV TriR5XVết R5XVDạ, R5XVra sứ6ewuc pXV7lay mạnpXV7h cR5XVô hơ6ewun. “NếupXV7 khR5XVông vBv2sì côqeRZ, anBv2sh TrBv2siết DBv2sạ đãR5XV Bv2skhông bịpXV7 pXV7Minh pXV7Vỹ bắn6ewu chết!”

Ái HBv2sy đãR5XV rơiBv2s vBv2sào trạng6ewu qeRZthái hR5XVoàn toàqeRZn Bv2smất đBv2si cảm6ewu giqeRZác, mọiqeRZ việcBv2s diễnqeRZ rpXV7a xpXV7ung qpXV7uanh dưqeRZờng npXV7hư k6ewuhông cònqeRZ sứcqeRZ ảnhR5XV hưởqeRZng pXV7nào cả.

Lúc npXV7ày, thứpXV7 du6ewuy nqeRZhất R5XVcô có6ewu Bv2sthể cảmqeRZ nhậqeRZn được6ewu qeRZlà 6ewuvết thươngBv2s lònpXV7g nơ6ewui tráR5XVi ti6ewum 6ewunhỏ bqeRZé đqeRZang tR5XVuôn qeRZtrào mộtBv2s qeRZdòng máu6ewu… n6ewuước pXV7mắt vẫR5XVn tiBv2sếp tBv2sục rơiR5XV, qeRZtrái tBv2sim cR5XVũng thqeRZeo đR5XVó mqeRZà nhqeRZỏ nhữnqeRZg Bv2sgiọt pXV7lệ máu.

Trước mắtpXV7 ÁpXV7i Bv2sHy tqeRZối dR5XVần, tốpXV7i dầnBv2s… s6ewuau đóBv2s đpXV7ôi mắtR5XV kiqeRZa cqeRZũng từpXV7 từBv2s nhắqeRZm nghpXV7iền lại,6ewu pR5XVhó mqeRZặc mọiR5XV thứpXV7 chpXV7o 6ewuthời gian.

Tịnh qeRZNhi pXV7vẫn kR5XVhông hề6ewu b6ewuận R5XVtâm đến6ewu chupXV7yện côBv2s pXV7đã npXV7gất điBv2s 6ewutừ lBv2súc nào,qeRZ vẫnBv2s 6ewukích độpXV7ng tiếBv2sp tụcR5XV lBv2say ngườiqeRZ ÁpXV7i HyqeRZ, tr6ewuên gò6ewu 6ewumá cũnpXV7g lBv2săn dpXV7ài mộtBv2s dò6ewung lệ6ewu qeRZcay đắng.

“Cô tBv2sa ngqeRZất pXV7rồi, e6ewum làqeRZm vBv2sậy tBv2shì đượcpXV7 gì?”6ewu ĐiềnpXV7 HuâBv2sn thqeRZờ Bv2sơ nR5XVhìn cảnhpXV7 tượqeRZng trưR5XVớc mắt,qeRZ R5XVchán nR5XVản hỏi.

“Tên MqeRZinh Vỹ6ewu ấy,R5XV 6ewukhi n6ewuào hắnpXV7 đến?”qeRZ TịnhR5XV NR5XVhi buôngpXV7 pXV7tay r6ewua kR5XVhỏi nqeRZgười ÁiqeRZ Bv2sHy, đểpXV7 mặc6ewu 6ewuthân hqeRZình nhpXV7ỏ bpXV7é kipXV7a pXV7tiếp đấR5XVt, qu6ewuay 6ewusang nqeRZhìn Điề6ewun HuânpXV7 Bv2stức giận.

“Sớm thBv2sôi.” ĐBv2siền HuâpXV7n lườiBv2s biếngpXV7 tqeRZrả lờpXV7i, lặngqeRZ lẽBv2s ngpXV7ắm nhì6ewun côBv2s qeRZgái manR5XVg khuôR5XVn R5XVmặt khápXV7 6ewugiống T6ewuhy ThqeRZy, tráiBv2s tiqeRZm c6ewuhợt thắtR5XV lại,qeRZ nqeRZhưng Bv2slại nhapXV7nh chóqeRZng lpXV7ắng xuống.

“Hắn spXV7ẽ ppXV7hải trpXV7ả giápXV7 qeRZvì đãBv2s hạiqeRZ chR5XVết qeRZanh TriếtR5XV Dạ.”R5XV TịR5XVnh Bv2sNhi đ6ewuứng dậyqeRZ, R5XVđưa tpXV7ay gpXV7ạt nướcBv2s mắ6ewut, tiếnBv2s vềqeRZ phpXV7ía cqeRZửa vớiBv2s b6ewuộ 6ewudạng vẫnpXV7 toảR5XV rpXV7a tBv2shứ sR5XVát k6ewuhí Bv2sham muốn6ewu giếtqeRZ người.

Điền Huâ6ewun chuyểnBv2s pXV7ánh mắtR5XV sBv2sang TịnqeRZh NhiBv2s, nụqeRZ 6ewucười nửapXV7 miệngpXV7 đpXV7ểu giảqeRZ k6ewuia pXV7lại x6ewuuất pXV7hiện trênBv2s môi.

 “Em khô6ewung nghR5XVi ngờqeRZ mqeRZà lạipXV7 ti6ewun R5XVtưởng tôiR5XV pXV7đến R5XVthế saqeRZo, TịnR5XVh Nhi?”

*Rầm*

Một thứR5XV â6ewum qeRZthanh vqeRZa cR5XVhạm mạnR5XVh mBv2sột cR5XVách bpXV7ạo lựpXV7c qeRZvang lpXV7ên, đồngpXV7 tqeRZhời cánR5XVh cqeRZửa củaR5XV 6ewukhu nBv2shà m6ewuáy R5XVbỏ hopXV7ang queR5XVn tpXV7huộc đư6ewuợc mởqeRZ R5XVra thôR5XV bạo.

Cảnh tBv2sượng lR5XVúc này,6ewu dườqeRZng nh6ewuư đBv2sang táiqeRZ diễnR5XV kpXV7hung pXV7cảnh pXV7hai nă6ewum Bv2strước… pXV7Minh Bv2sVỹ đứpXV7ng 6ewutrước cR5XVửa, đôqeRZi mắBv2st l6ewuạnh lBv2sùng R5XVliếc qeRZsơ cBv2sảnh vậtqeRZ xupXV7ng q6ewuuanh, npXV7ơi nàyqeRZ đpXV7ã thậtqeRZ sựR5XV qqeRZuá qR5XVuen thu6ewuộc vớ6ewui anh…6ewu vàR5XV Bv2sđến R5XVtận lú6ewuc 6ewunày, qeRZnó Bv2scũng không6ewu h6ewuề pXV7thay đổi,qeRZ chỉBv2s mộpXV7t khôngR5XV 6ewugian trốn6ewug rỗng6ewu man6ewug diệpXV7n tqeRZích qeRZcực pXV7lớn, đồngBv2s thờiBv2s đeBv2sm đếpXV7n cpXV7ho ngưBv2sời khpXV7ác cảm6ewu qeRZgiác ớ6ewun lpXV7ạnh chR5XVạy dọR5XVc số6ewung lưng.

Đưa cqeRZô Bv2sấy đếBv2sn nBv2sơi nR5XVày… cuố6ewui R5XVcùng Điền6ewu 6ewuHuân lpXV7ại đị6ewunh làm6ewu gìpXV7 đây?

Minh VqeRZỹ tR5XVhật 6ewusự đpXV7ang cốR5XV gắpXV7ng qeRZkìm qeRZnén nBv2sỗi Bv2slo lắng6ewu đangBv2s dângpXV7 trà6ewuo tron6ewug pXV7lòng, pXV7mất pXV7Thy qeRZThy đãR5XV lBv2sà pXV7quá đủ,Bv2s nhưngR5XV lpXV7ần Bv2snày nạnR5XV 6ewunhân lR5XVại lBv2sà Á6ewui HqeRZy… vịqeRZ tríBv2s qeRZcô tronqeRZg lònR5XVg anpXV7h 6ewucó lpXV7ẽ pXV7còn qBv2suan trqeRZọng hơnqeRZ qeRZThy T6ewuhy R5XVgấp nBv2sgàn lần!

Nhất địnBv2sh qeRZanh sẽR5XV khôngqeRZ đứng6ewu yêBv2sn nhR5XVìn k6ewuẻ kR5XVhác hại6ewu ch6ewuết 6ewucô R5XVtrước mặBv2st mình6ewu pXV7như ThpXV7y Thy!

Nét mặt6ewu M6ewuinh pXV7Vỹ vẫR5XVn tBv2sỏ rR5XVa điềmBv2s tĩnpXV7h hếtBv2s mức,Bv2s nhưnBv2sg pXV7trong R5XVđôi pXV7mắt mR5XVàu hổBv2s pháR5XVch đang6ewu qeRZánh lêqeRZn nhữqeRZng Bv2stia nhR5XVìn phqeRZức pXV7tạp đầyR5XV đ6ewuau đớn.

Nơi qeRZlồng ngựBv2sc anhR5XV, qeRZtrái 6ewutim kR5XVia đaqeRZng đBv2sập mạnh6ewu liBv2sên hồi,Bv2s pXV7vừa gấBv2sp gápXV7p vừaR5XV mạnhBv2s mẽqeRZ, tpXV7ất cpXV7ả chỉqeRZ Bv2svì s6ewuự a6ewun nguqeRZy củpXV7a ÁpXV7i Hy.

Hạo Thầ6ewun đứnBv2sg saBv2su M6ewuinh pXV7Vỹ, cũngqeRZ đưaBv2s đôipXV7 m6ewuắt dòqeRZ xétpXV7 qeRZmột lượtBv2s xunqeRZg qqeRZuanh khuR5XVng cpXV7ảnh trướcR5XV mắpXV7t, đây…pXV7 lqeRZà nơiqeRZ đã6ewu từngR5XV tư6ewuớc đBv2si qeRZsinh mạnBv2sg củqeRZa đứR5XVa pXV7em gáipXV7 đánR5XVg yR5XVêu R5XVmà cR5XVậu hếBv2st mR5XVực yêuBv2s thương.

Cả ngườiBv2s HạopXV7 TR5XVhần khẽR5XV qeRZrun lqeRZên, nhpXV7ưng sapXV7u đópXV7 R5XVlại đpXV7ược vẻqeRZ pXV7bề ngoàqeRZi mqeRZạnh mẽBv2s ch6ewue khuất.

Người cBv2son gápXV7i ấy,6ewu bảnpXV7 pXV7sao củaR5XV TpXV7hy T6ewuhy, qeRZmột Bv2slần pXV7nữa l6ewuại trởqeRZ thqeRZành nạnBv2s Bv2snhân 6ewutái diBv2sễn pXV7cho vqeRZở kịcBv2sh đẫBv2sm m6ewuáu nàyqeRZ ư?

Khung Bv2scảnh tĩBv2snh lR5XVặng đếnBv2s ngpXV7ạt thởBv2s, nhqeRZưng v6ewuẫn k6ewuhông hềqeRZ pXV7có bấtqeRZ kpXV7ỳ độngqeRZ qeRZtĩnh Bv2sbất thườ6ewung nR5XVào cả…

Một dápXV7ng ngườiBv2s trqeRZong bR5XVộ qeRZvest đepXV7n tpXV7ừ tronpXV7g to6ewuán cậnR5XV qeRZvệ pBv2shía saqeRZu cqeRZhợt 6ewucất bướ6ewuc, gấppXV7 gápqeRZ nhưBv2s mR5XVuốn vượtR5XV R5XVqua mBv2sặt M6ewuinh VỹBv2s mR5XVà xônBv2sg 6ewuvào bêqeRZn trong.

Ngay 6ewulập qeRZtức, MR5XVinh VỹpXV7 đR5XVã đư6ewua taBv2sy chặR5XVn R5XVngang trướcpXV7 mặt6ewu VĩpXV7nh Kỳ,Bv2s đR5XVộng tác6ewu nR5XVhẹ nhqeRZàng vR5XVà dứqeRZt khoát.

“Quay 6ewuvề đú6ewung vBv2sị tríBv2s, 6ewutôi chưaBv2s qeRZhề r6ewua lệnh6ewu chR5XVo cậ6ewuu vào.”R5XV ABv2snh nBv2sói 6ewuđều đều,pXV7 khBv2sông hềR5XV 6ewungoảnh Bv2smặt lạR5XVi qeRZphía sBv2sau, tBv2sừ từBv2s Bv2shạ ta6ewuy xuống.

Vĩnh KỳpXV7 cúipXV7 thR5XVấp đầu,Bv2s qeRZlùi Bv2sdần vBv2sề phíqeRZa sBv2sau, hqeRZoà vào6ewu toBv2sán cậnBv2s R5XVvệ đ6ewuang topXV7ả pXV7ra sáqeRZt kqeRZhí ngqeRZút trời.

Đến lúcqeRZ nàqeRZy, VĩpXV7nh KỳR5XV bắBv2st đầpXV7u cảmR5XV t6ewuhấy hốipXV7 hậBv2sn R5XVvì đBv2sã kR5XVý tê6ewun vR5XVào pXV7bản hợqeRZp đồngBv2s đang6ewu nằmpXV7 tronpXV7g t6ewuay R5XVMinh Vỹ.

Muốn tR5XVham 6ewugia pXV7vào tổqeRZ chứR5XVc vBv2sà c6ewuó 6ewucơ qeRZhội bR5XVảo vệBv2s cqeRZho ÁpXV7i HBv2sy, 6ewuVĩnh KỳpXV7 đãpXV7 đồng6ewu ý6ewu đBv2sể Mi6ewunh VBv2sỹ đặqeRZt rqeRZa mộtBv2s bảqeRZn Bv2shợp đồngqeRZ s6ewuinh tử.

Theo đó,qeRZ V6ewuĩnh KỳR5XV phải6ewu tuâqeRZn tR5XVheo mệnhBv2s lệnR5XVh R5XVcủa MR5XVinh VpXV7ỹ R5XVvô điềuBv2s kiện,R5XV cũnpXV7g npXV7hư sự6ewu 6ewusống chếtR5XV củqeRZa VĩR5XVnh KBv2sỳ dR5XVo Bv2sMinh VỹqeRZ Bv2stoàn quyềnBv2s 6ewuquyết định.

Hơn hR5XVết, điềR5XVu khBv2soản cpXV7ấm kỵpXV7 tronqeRZg hqeRZợp đồng6ewu đưpXV7ơng nhiêpXV7n 6ewulà phR5XVải gqeRZiữ Bv2skhoảng cáBv2sch nhất6ewu pXV7định vớiqeRZ R5XVÁi HyBv2s, c6ewuhỉ cầqeRZn qeRZtuân pXV7theo đúnR5XVg nhữ6ewung điềuR5XV khoảR5XVn t6ewurong R5XVhợp đồng,6ewu VĩR5XVnh KỳpXV7 sBv2sẽ đR5XVược qeRZđào tạ6ewuo qeRZbài pXV7bản và6ewu tqeRZhực hiệBv2sn dBv2suy nhất6ewu mụcR5XV ti6ewuêu đượcBv2s k6ewuề cậ6ewun và6ewu bảoR5XV Bv2svệ cô.

Về phầpXV7n mình6ewu, Mi6ewunh VỹR5XV Bv2sdĩ nhiênqeRZ bR5XViết Bv2srõ Vĩnh6ewu KỳqeRZ sẽBv2s pXV7không baR5XVo giờqeRZ làmBv2s tổqeRZn hạpXV7i đR5XVến ÁiR5XV HyR5XV, 6ewuđặc bipXV7ệt lqeRZà tìpXV7nh hpXV7ình hiệnBv2s giR5XVờ cũpXV7ng đanqeRZg rất6ewu cầpXV7n R5XVmột ngườqeRZi cóqeRZ t6ewuhể đặpXV7t sR5XVự aR5XVn toBv2sàn cR5XVủa vBv2sợ R5XVmình lênqeRZ 6ewuhàng đầu,6ewu vqeRZà 6ewuVĩnh K6ewuỳ pXV7hội qeRZtụ 6ewuđủ tất6ewu cảqeRZ cápXV7c điềuR5XV Bv2skiện trên.

Nếu Bv2skhông vìR5XV nhữnBv2sg quqeRZy tắcpXV7 R5XVđịnh đoạtqeRZ sựR5XV sốngR5XV chBv2sết củapXV7 mìnhpXV7, bấtpXV7 chqeRZấp mqeRZọi trởpXV7 ngại6ewu, VpXV7ĩnh KỳBv2s sẽ6ewu lR5XVập tứBv2sc tìpXV7m qeRZđến qeRZbên ÁR5XVi HpXV7y qeRZmà ômqeRZ thậtBv2s 6ewuchặt v6ewuào lòng.

Nhưng qu6ewuyền Bv2shạn củaR5XV bảnBv2s hợppXV7 đqeRZồng kiapXV7… không6ewu chqeRZo phpXV7ép Vĩn6ewuh KỳqeRZ l6ewuàm thế.

Và nếpXV7u thR5XVật R5XVsự VĩnpXV7h KỳpXV7 6ewucó thBv2sể ôm6ewu lấqeRZy ÁiqeRZ H6ewuy, thìR5XV đôi6ewu t6ewuay cR5XVủa ngư6ewuời R5XVcon gáqeRZi ấypXV7 cũnqeRZg sẽR5XV npXV7hẫn tâmpXV7 đẩyqeRZ VĩnR5XVh KỳBv2s R5XVra pXV7xa… v6ewuì R5XVvòng tqeRZay m6ewuà cpXV7ô Bv2scần, vốnR5XV dqeRZĩ khônR5XVg phả6ewui qeRZlà vR5XVòng tpXV7ay của6ewu R5XVVĩnh Kỳ.

Minh 6ewuVỹ nhBv2síu màBv2sy nhìpXV7n vàoBv2s khoảR5XVng pXV7không trước6ewu mặt,qeRZ đôipXV7 6ewuchân bắtpXV7 đầupXV7 cất6ewu bước6ewu tiếBv2sn vBv2sào Bv2sbên tR5XVrong, kBv2sèm theR5XVo giọngBv2s 6ewura lệnh.

“Trừ Hạo6ewu TqeRZhần, pXV7những nR5XVgười còR5XVn pXV7lại khBv2sông Bv2sđược vqeRZào trqeRZong.” ThqeRZeo tìR5XVnh hìpXV7nh hiệnqeRZ tạR5XVi, Bv2stốt hơpXV7n l6ewuà càn6ewug ítqeRZ ngườiR5XV vàoBv2s R5XVsẽ pXV7càng tốt.

Bước chpXV7ân MinBv2sh VỹpXV7 vàpXV7 Hạo6ewu ThầnR5XV tiếR5XVn Bv2svào b6ewuên trongR5XV, gấ6ewup gBv2sáp nhpXV7ư 6ewuđang pXV7lo qeRZsợ mìnBv2sh sẽqeRZ đá6ewunh mấtR5XV mqeRZột thứR5XV cựBv2sc 6ewukỳ quaBv2sn trọng.

Bên ngoàipXV7, VĩnBv2sh KqeRZỳ đứqeRZng qeRZlẫn tronpXV7g qeRZtoán c6ewuận 6ewuvệ, đR5XVôi mắt6ewu xu6ewuất hiệR5XVn những6ewu ánqeRZh nhìqeRZn qeRZu uất.

“Tịnh NhBv2si, chR5XVo eBv2sm nàypXV7.” TriqeRZết DạR5XV R5XVnắm lấqeRZy bàpXV7n Bv2stay của6ewu 6ewuTịnh N6ewuhi, pXV7sau R5XVđó đặt6ewu vào6ewu lònqeRZg bànpXV7 tapXV7y mộtqeRZ cR5XVhiếc đồn6ewug Bv2shồ cátpXV7 R5XVbé pXV7xíu màqeRZu đen.

“Sao 6ewulại làpXV7 màqeRZu qeRZđen?” TR5XVịnh NhBv2si 6ewunhíu m6ewuày nqeRZhìn chi6ewuếc đ6ewuồng hồpXV7 pXV7cát pXV7đang nằ6ewum gọn6ewu trqeRZong tayBv2s, giọngR5XV điệuBv2s cóqeRZ c6ewuhút k6ewuhó chịu.

“Vì màqeRZu Bv2sđen hqeRZợp vớipXV7 eR5XVm hơn…R5XV” GBv2sương mặR5XVt TriếBv2st DqeRZạ pXV7thoáng buồ6ewun, spXV7au 6ewuđó qeRZnở mqeRZột qeRZnụ cườipXV7 qeRZgượng, c6ewuó lBv2sẽ đâyqeRZ pXV7là l6ewuần c6ewuuối TrpXV7iết DạR5XV đượcpXV7 Bv2sgần Bv2sTịnh NhqeRZi. “…6ewu NếupXV7 R5XVai đó6ewu hoặcBv2s cópXV7 việR5XVc gBv2sì khi6ewuến eR5XVm 6ewubuồn, cứBv2s 6ewulật nBv2sgược chiếcR5XV đồng6ewu hồqeRZ 6ewucát nà6ewuy lpXV7ại, eBv2sm sẽqeRZ cảmpXV7 thấpXV7y pXV7dễ cBv2shịu hơn.”

“Tại saR5XVo Bv2sem lạiqeRZ p6ewuhải lR5XVật ngR5XVược cpXV7ái thR5XVứ 6ewuvô nBv2sghĩa nàR5XVy troqeRZng pXV7khi epXV7m đãBv2s cqeRZó 6ewuanh?” Tịn6ewuh 6ewuNhi phpXV7ụng phịuqeRZ, R5XVđưa ta6ewuy đấmBv2s đpXV7ấm Bv2svào 6ewungực TriếpXV7t Dạ,qeRZ néqeRZt mặBv2st vô6ewu cùnqeRZg k6ewuhó chqeRZịu. “Này!R5XV Bv2sThấy không?Bv2s MỗiR5XV Bv2slần Bv2sem kpXV7hông vu6ewui a6ewunh pXV7cứ R5XVđể Bv2sem đáR5XVnh a6ewunh vàR5XVi cqeRZái làqeRZ được.”

“Không hềR5XV vqeRZô nghĩa.”6ewu Triế6ewut Dạ6ewu qeRZlập tứ6ewuc l6ewuên tiếngqeRZ phBv2sủ địnhR5XV, pXV7trên môqeRZi Bv2snở Bv2smột n6ewuụ cườiBv2s 6ewucay đắngR5XV. “ChpXV7ỉ cầnqeRZ eBv2sm pXV7lật ngượcBv2s đồngqeRZ pXV7hồ cpXV7át thBv2seo truyềR5XVn t6ewuhuyết, 6ewuem sẽR5XV thấy6ewu thapXV7nh thảBv2sn hơn.”

“Em khôpXV7ng cầqeRZn biế6ewut!” TịnhpXV7 NhqeRZi đưaBv2s tapXV7y qeRZôm lấBv2sy đầu6ewu, bướngqeRZ bỉpXV7nh hBv2sét Bv2slên… đ6ewuôi Bv2skhi Triết6ewu DạpXV7 luqeRZôn hànpXV7h xửpXV7 mộR5XVt các6ewuh kBv2shó hiểu,R5XV khônqeRZg giBv2sống với6ewu Bv2sanh thườngqeRZ ngàR5XVy ch6ewuút nào.

“Sắp tới…”Bv2s ĐểpXV7 mặqeRZc TịnqeRZh NhBv2si cqeRZứ liê6ewun tụcqeRZ đấmpXV7 vàoR5XV ngưR5XVời, TriếtqeRZ DạqeRZ siếtqeRZ chặqeRZt vpXV7òng tpXV7ay hơR5XVn, nhưBv2s đa6ewung 6ewucố gắ6ewung cảR5XVm Bv2snhận hBv2sơi 6ewuấm củaR5XV n6ewugười mìBv2snh đBv2sang bảqeRZo Bv2svệ tron6ewug vòng6ewu tayqeRZ. “…6ewu 6ewucó lẽ6ewu an6ewuh khôngR5XV thểBv2s ở6ewu cạnh6ewu eqeRZm đượcR5XV nữpXV7a, a6ewunh phpXV7ải đpXV7i xa.”

“Mặc anhBv2s, anpXV7h cứR5XV qeRZđi luô6ewun qeRZcũng được,R5XV pXV7em khônqeRZg pXV7cần anBv2sh bpXV7ảo vệ!6ewu” Dường6ewu pXV7như Bv2sđã qR5XVuá mứpXV7c chịuqeRZ đựng,qeRZ TR5XVịnh Bv2sNhi tứcqeRZ giqeRZận quát6ewu lên,6ewu ngoảnBv2sh mặtBv2s sanR5XVg hướngR5XV Bv2skhác qeRZgiận qeRZdỗi… aR5XVi chqeRZo phpXV7ép TrqeRZiết DBv2sạ R5XVđược quyềnR5XV rờqeRZi xBv2sa Tịnh6ewu qeRZNhi cBv2sơ chứ?

“Có lẽ…6ewu qeRZlần pXV7này sẽR5XV kR5XVhông tr6ewuở 6ewuvề nữqeRZa…” ĐôipXV7 m6ewuôi TrR5XViết Bv2sDạ R5XVkhẽ mấppXV7 máqeRZy, phR5XVát qeRZra mqeRZột câupXV7 nR5XVói R5XVnhỏ, rấtpXV7 nhỏ…R5XV vàqeRZ Bv2sdĩ nqeRZhiên, TịnhpXV7 NR5XVhi hqeRZoàn 6ewutoàn khôngqeRZ thBv2sể R5XVnghe đượR5XVc R5XVcâu nóipXV7 đầy6ewu đpXV7au đớnBv2s ấy.

Truyền thuyếtR5XV đR5XVồng hBv2sồ cBv2sát sao?