You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để bT77oLanh mPgần bênmP em

Một viênmP đạnmP sượtUT8Wdh thẳngUT8Wdh quUT8Wdha ngườiYrqwMZ ÁYrqwMZi mPHy từbT77oL bT77oLphía sbT77oLau, đáYrqwMZp đúnUT8Wdhg vàUT8Wdho khẩbT77oLu súUT8Wdhng bT77oLcô đaYrqwMZng chĩabT77oL vàoUT8Wdh đầuUT8Wdh vẫnbT77oL chưamP kUT8Wdhịp bT77oLbóp bT77oLcòi khiếbT77oLn khẩbT77oLu YrqwMZsúng bậtmP rbT77oLa kmPhỏi tamPy mPcô mPvà rYrqwMZơi xuốnYrqwMZg nềbT77oLn đấtmP YrqwMZmột cYrqwMZách “hoàYrqwMZnh tráng”.

“Đích đếnYrqwMZ timPếp tbT77oLheo sẽmP làmP em…”UT8Wdh MiUT8Wdhnh VmPỹ vẫUT8Wdhn giơYrqwMZ khẩuUT8Wdh súnUT8Wdhg trmPên tamPy YrqwMZvề phíaUT8Wdh YrqwMZÁi HUT8Wdhy đaYrqwMZng bấYrqwMZt YrqwMZđộng, đôimP mắtYrqwMZ vằnbT77oL nộUT8Wdh khUT8Wdhí, bT77oLanh tUT8Wdhiếp mPtục lYrqwMZên bT77oLđạn chbT77oLo khbT77oLẩu súngmP trbT77oLong UT8Wdhtay, tầmPm ngbT77oLắm hiệnYrqwMZ giờmP đãbT77oL chumPyển từmP khUT8Wdhẩu súnmPg kimPa UT8Wdhsang UT8WdhÁi YrqwMZHy, “…UT8Wdh eUT8Wdhm kYrqwMZhông cUT8Wdhó quUT8Wdhyền tựYrqwMZ kUT8Wdhết tmPhúc cumPộc sốnmPg củbT77oLa chíbT77oLnh mUT8Wdhình, bT77oLvì nYrqwMZgười duUT8Wdhy nhấtbT77oL đưYrqwMZợc quymPền giếtmP UT8Wdhem làUT8Wdh anh!”

Minh bT77oLVỹ nhUT8Wdhíu YrqwMZmày nUT8Wdhhìn ÁmPi UT8WdhHy, nhưYrqwMZng mPlọt vmPào tầYrqwMZm mPmắt cUT8Wdhhỉ cóYrqwMZ dYrqwMZuy nhấtbT77oL bóngYrqwMZ dánbT77oLg nhỏmP bmPé đómP từUT8Wdh phUT8Wdhía sauUT8Wdh, trYrqwMZông thmPật đUT8Wdhơn độcUT8Wdh UT8Wdhvà lạcmP lõngUT8Wdh tmProng khôYrqwMZng gYrqwMZian tĩnhmP lặng.

Cô UT8Wdhbất động,YrqwMZ tbT77oLrên gươnYrqwMZg YrqwMZmặt vUT8Wdhẫn UT8Wdhcòn mPlưu lbT77oLại mộtYrqwMZ vUT8Wdhệt nướcUT8Wdh dàYrqwMZi, đômPi mUT8Wdhắt vôbT77oL UT8Wdhđịnh đabT77oLng YrqwMZdần đượYrqwMZc mPphủ thêYrqwMZm mộmPt mPlớp smPương mờbT77oL nhạt.

Ông HUT8Wdhàn chmPo mộtUT8Wdh tmPay bT77oLvào tYrqwMZúi, saUT8Wdhu đmPó lạimP mPnhìn chằUT8Wdhm YrqwMZchặp vàYrqwMZo ngườimP mPcon UT8Wdhgái trưYrqwMZớc mặt.

Sự lYrqwMZựa chọnYrqwMZ thứmP ba?

Là tYrqwMZự giếtbT77oL chínhbT77oL mUT8Wdhình đbT77oLể khmPỏi bT77oLphải UT8Wdhđối mặtYrqwMZ sao?

Gương mặmPt UT8Wdhông pbT77oLhảng phấtUT8Wdh mộUT8Wdht nụUT8Wdh cưYrqwMZời hàbT77oLi lòUT8Wdhng, vìUT8Wdh YrqwMZdù bT77oLcho bT77oLÁi HbT77oLy cóUT8Wdh lbT77oLựa cbT77oLhọn UT8Wdhmột tronmPg bT77oLhai điềmPu kiệnmP UT8Wdhthì kbT77oLhẩu sYrqwMZúng bT77oLcủa ôbT77oLng cũngbT77oL sẽmP lậpbT77oL tYrqwMZức kếtUT8Wdh thmPúc bT77oLsinh mạngbT77oL trướcYrqwMZ mặtUT8Wdh… bT77oLvì bT77oLcô gáiUT8Wdh nYrqwMZày UT8Wdhquá tmPầm thường!

Nhưng mPđiều ônUT8Wdhg vừmPa đượcbT77oL trôYrqwMZng UT8Wdhthấy, qmPuả YrqwMZthật khôngUT8Wdh thểYrqwMZ YrqwMZlường trmPước cmPô UT8Wdhbé nbT77oLày đãUT8Wdh sYrqwMZuy nmPghĩ mPnhững gì.

“Quay UT8Wdhvề YrqwMZbên tôibT77oL…” bT77oLMinh VỹmP YrqwMZnói YrqwMZđều đbT77oLều, đôimP mPmắt sắUT8Wdhc lạYrqwMZnh UT8Wdhđang cbT77oLhiếu thẳYrqwMZng UT8Wdhvào ÁibT77oL HYrqwMZy kèmPm thYrqwMZeo mộtUT8Wdh lờmPi yêUT8Wdhu UT8Wdhcầu “siYrqwMZêu trọng”mP, “…YrqwMZ chmPo eYrqwMZm bT77oLmười giây.”

1s…

2s…

Ái bT77oLHy đưaYrqwMZ tUT8Wdhay gbT77oLạt vộYrqwMZi vếbT77oLt tícmPh bT77oLcủa nướbT77oLc mPmắt trUT8Wdhên mặtbT77oL mìnhmP, bT77oLtừ YrqwMZtừ ngoảnhbT77oL mặUT8Wdht lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn còYrqwMZn cYrqwMZó tYrqwMZhể mPtrở vmPề bêbT77oLn YrqwMZanh sao?

Minh VỹbT77oL YrqwMZvẫn YrqwMZgiơ khẩUT8Wdhu súngUT8Wdh tYrqwMZrên taYrqwMZy vbT77oLề phíYrqwMZa ÁYrqwMZi mPHy, đbT77oLôi mắUT8Wdht đYrqwMZiềm bT77oLtĩnh lạmPnh lùnUT8Wdhg quamPn sáUT8Wdht từnUT8Wdhg UT8Wdhcử chmPỉ tiếpYrqwMZ tUT8Wdhheo cmPủa ngườibT77oL cmPon gáiYrqwMZ trướYrqwMZc mặt.

6s…

7s…

Đôi chUT8Wdhân kmPia bbT77oLắt đbT77oLầu nmPhấc lên,UT8Wdh nốmPi timPếp từngYrqwMZ bướcbT77oL châYrqwMZn bT77oLđến gầnUT8Wdh MUT8Wdhinh Vỹ.

Chợt nhữngmP bướcbT77oL chbT77oLân mPkia khựnbT77oLg lại…

8s…

Ái mPHy đmPưa mắmPt nhìnYrqwMZ MimPnh UT8WdhVỹ đmPang nhíubT77oL mUT8Wdhày mPnhìn YrqwMZmình, mímPm mYrqwMZôi, UT8Wdhlắc nhẹmP đầu.

Chỉ cầnYrqwMZ thêbT77oLm bT77oLvài mPbước nmPữa thôi,UT8Wdh vàYrqwMZi bướbT77oLc nữmPa UT8Wdhthì cYrqwMZô sẽbT77oL mPlại cbT77oLó thUT8Wdhể bT77oLchạm vàmPo MinUT8Wdhh VmPỹ… nhưnbT77oLg côUT8Wdh lạibT77oL hoàbT77oLn toàYrqwMZn đmPứng bấtmP bT77oLđộng, mYrqwMZột gmPiọng nUT8Wdhói nUT8Wdhhẹ nmPhàng cấmPt lêUT8Wdhn vớibT77oL UT8Wdhmột âmYrqwMZ vựcbT77oL trUT8Wdhong thanh.

“Em… khômPng lYrqwMZàm được.”

Chính ÁUT8Wdhi HmPy còmPn khôYrqwMZng hiểmPu mìnUT8Wdhh đanYrqwMZg nóbT77oLi vàbT77oL làmPm bT77oLgì, mPchỉ biếtUT8Wdh nếbT77oLu lmPại dựamP dẫYrqwMZm vàoYrqwMZ bT77oLMinh VUT8Wdhỹ, mYrqwMZình YrqwMZsẽ hmPoàn toYrqwMZàn mYrqwMZất bT77oLphương hướng…

… khôYrqwMZng tbT77oLhể trởUT8Wdh nênmP mạnUT8Wdhh mẽYrqwMZ hơnUT8Wdh đmPược nữabT77oL bT77oLvà qUT8Wdhuen dUT8Wdhần vớmPi sựmP bảomP bT77oLvệ củabT77oL anh.

9s…

10s…

Khẩu súnUT8Wdhg UT8Wdhtrong tmPay bT77oLMinh VỹmP thoángYrqwMZ rmPun lêmPn, YrqwMZngón tbT77oLay đanmPg dUT8Wdhần ghYrqwMZì lấmPy cbT77oLò sYrqwMZúng, bT77oLchuẩn bịUT8Wdh mUT8Wdhột hướngYrqwMZ bắmPn nYrqwMZhất định.

Chỉ cầnmP mPbước đếnbT77oL bbT77oLên MbT77oLinh mPVỹ, liệbT77oLu cmPó khómP quámP không?

“Một bUT8Wdhước, rbT77oLồi lYrqwMZại thmPêm mộtmP bước…

… cóUT8Wdh quYrqwMZá kbT77oLhó đểUT8Wdh emPm bmPước đếnUT8Wdh gbT77oLần anh?”

*Cạch*

Khẩu súYrqwMZng UT8Wdhtrong bT77oLtay bT77oLMinh VỹbT77oL rơbT77oLi tUT8Wdhự YrqwMZdo xUT8Wdhuống mUT8Wdhặt mPđất lạYrqwMZnh lẽoUT8Wdh, lầnYrqwMZ nYrqwMZày ngườmPi cấUT8Wdht bưbT77oLớc lạiUT8Wdh làUT8Wdh anh!

Một bước…bT77oL YrqwMZhai bước…YrqwMZ YrqwMZba bước…

Minh VỹUT8Wdh đứngmP đốbT77oLi diệnmP vớimP YrqwMZÁi UT8WdhHy, anUT8Wdhh gbT77oLấp gápbT77oL ômUT8Wdh mPcô YrqwMZvào lòng,YrqwMZ bT77oLgục mmPặt bT77oLlên bờbT77oL vmPai nhbT77oLỏ béUT8Wdh kia.

“Nếu khômPng tbT77oLhể qmPuay vềbT77oL UT8Wdhvới tôi,YrqwMZ tYrqwMZhì bT77oLhãy đbT77oLể tôUT8Wdhi bưUT8Wdhớc đếnbT77oL bT77oLbên eUT8Wdhm.” MinmPh bT77oLVỹ siếtUT8Wdh chặtYrqwMZ vUT8Wdhòng tbT77oLay hbT77oLơn, cảmUT8Wdh gimPác khUT8Wdhi UT8Wdhchĩa sUT8Wdhúng YrqwMZvào chínbT77oLh ngưYrqwMZời cobT77oLn gáiYrqwMZ mìUT8Wdhnh yêbT77oLu thươngYrqwMZ quảYrqwMZ thậYrqwMZt rấYrqwMZt đauYrqwMZ đớn.

Ái UT8WdhHy đượcYrqwMZ MmPinh VỹUT8Wdh UT8Wdhôm gọnbT77oL trUT8Wdhong tayUT8Wdh, bấtbT77oL UT8Wdhgiác hamPi bàUT8Wdhn YrqwMZtay đangUT8Wdh bUT8Wdhuông thõnbT77oLg vbT77oLô thứmPc đbT77oLưa lbT77oLên, vốnYrqwMZ địnhbT77oL đápUT8Wdh mPlại YrqwMZanh, cmPảm mPnhận rbT77oLõ hơibT77oL ấmYrqwMZ UT8Wdhtừ phUT8Wdhía YrqwMZbên kbT77oLia hmPơn, nhưngbT77oL hànhmP độngmP ấmPy bỗnbT77oLg dưngmP kYrqwMZhựng lại,mP sUT8Wdhau bT77oLđó nhanbT77oLh bT77oLtay YrqwMZđẩy anhra.

“Xin lỗbT77oLi vmPì UT8Wdhđã YrqwMZđến lmPàm UT8Wdhphiền anUT8Wdhh, UT8Wdhem sẽUT8Wdh vềbT77oL nhYrqwMZà.” UT8WdhÁi HmPy quaUT8Wdhy mmPặt sanmPg hướUT8Wdhng kháUT8Wdhc mPtránh ánhbT77oL nhìnmP UT8Wdhcủa MibT77oLnh VYrqwMZỹ, nhờYrqwMZ vậyYrqwMZ nUT8Wdhên khômPng thUT8Wdhể thấmPy đượcbT77oL từmP đôiUT8Wdh mắtmP kUT8Wdhia đbT77oLang hằbT77oLn sâuYrqwMZ mộtYrqwMZ nUT8Wdhỗi mPtuyệt vọnbT77oLg cùbT77oLng cực.

Ái YrqwMZHy vừamP bT77oLrời kmPhỏi vYrqwMZòng tYrqwMZay mPcủa MibT77oLnh YrqwMZVỹ, lậpmP UT8Wdhtức bT77oLchạy YrqwMZra kUT8Wdhhỏi phòmPng, bóngmP dángmP ônmPg mPHàn cũnUT8Wdhg YrqwMZkhông còbT77oLn hiệnbT77oL diệnYrqwMZ UT8Wdhở đó.

Anh bT77oLlại tYrqwMZrở nêbT77oLn đmPơn mPđộc troYrqwMZng căUT8Wdhn phòngYrqwMZ tậYrqwMZp bT77oLbắn lạnhYrqwMZ lẽbT77oLo, mbT77oLột chúYrqwMZt gmPì đóUT8Wdh mPở trámPi mPtim đangbT77oL nhóUT8Wdhi lYrqwMZên YrqwMZtừng đUT8Wdhợt đbT77oLau đớn.

Bước nhanmPh bT77oLra kmPhỏi cănmP bT77oLbiệt thựmP củaYrqwMZ tổbT77oL chứcYrqwMZ KnmPight, tmProng lUT8Wdhòng UT8WdhÁi HbT77oLy cYrqwMZhợt cảmYrqwMZ YrqwMZthấy vbT77oLô bT77oLcùng bYrqwMZất an.

Một phầnYrqwMZ lạiUT8Wdh UT8Wdhcảm YrqwMZthấy ânbT77oL hậnYrqwMZ bT77oLvì cácbT77oLh cưUT8Wdh xửYrqwMZ xbT77oLa cmPách vừamP rUT8Wdhồi vUT8Wdhới MinYrqwMZh Vỹ.

Nhưng chỉUT8Wdh cầnmP mPở mPbên YrqwMZanh, côbT77oL đUT8Wdhã quênYrqwMZ cUT8Wdhách tYrqwMZự bT77oLmình đứngUT8Wdh dYrqwMZậy, qUT8Wdhuên cácYrqwMZh tựbT77oL bảobT77oL YrqwMZvệ YrqwMZchính mình…bT77oL mPvà quêUT8Wdhn cảUT8Wdh cácYrqwMZh YrqwMZlàm YrqwMZtổn thươYrqwMZng ngườimP khác.

Bước bT77oLnhanh trmPên cYrqwMZon đYrqwMZường vắbT77oLng bT77oLvẻ, ÁYrqwMZi HmPy bT77oLcứ tUT8Wdhhế YrqwMZchìm vàbT77oLo nmPhững dòUT8Wdhng subT77oLy tYrqwMZư hiệmPn tại.

Một chiếcYrqwMZ BMYrqwMZW bT77oLmàu đbT77oLen dừngmP lạbT77oLi trướcUT8Wdh mặtYrqwMZ YrqwMZÁi mPHy, mbT77oLột độngmP UT8Wdhtác nUT8Wdhhanh tamPy lUT8Wdhôi mạnhbT77oL côYrqwMZ vàYrqwMZo xbT77oLe, YrqwMZấn vàomP ghế.

Ái HmPy vẫnmP chưYrqwMZa kịpYrqwMZ hiểUT8Wdhu chuyệnUT8Wdh YrqwMZgì đYrqwMZang mPxảy ramP, bT77oLcả mPngười hoUT8Wdhàn tUT8Wdhoàn mấtYrqwMZ đYrqwMZi cảmbT77oL giác,UT8Wdh chợUT8Wdht mộtbT77oL cUT8Wdhhiếc khănbT77oL đượcbT77oL đưmPa YrqwMZlên bịtbT77oL chặmPt mYrqwMZiệng cUT8Wdhô lại,YrqwMZ mặcYrqwMZ cUT8Wdhho cbT77oLô bT77oLra sứcYrqwMZ đẩyYrqwMZ bàUT8Wdhn taUT8Wdhy đangYrqwMZ ấmPn mạYrqwMZnh cYrqwMZhiếc bT77oLkhăn UT8Wdhkia ra.

1s…

2s…

Trước mắtmP ÁiUT8Wdh YrqwMZHy bmPỗng tbT77oLrở bT77oLnên mờUT8Wdh nhạbT77oLt, cYrqwMZả ngườiYrqwMZ rYrqwMZơi mPvào trbT77oLạng tháibT77oL mệtYrqwMZ UT8Wdhmỏi, mPhàng YrqwMZmi dàibT77oL cứYrqwMZ từYrqwMZ từbT77oL rũYrqwMZ xuốnYrqwMZg, cbT77oLhe kmPhuất đôiYrqwMZ mắtYrqwMZ mUT8Wdhàu nâYrqwMZu troUT8Wdhng sáng.

Bàn tamPy kmPia cũngYrqwMZ mPdần thmPả lỏng,YrqwMZ cUT8Wdhhiếc mPkhăn cũnUT8Wdhg đưmPợc nYrqwMZâng YrqwMZlên, UT8Wdhmột nụUT8Wdh cườiUT8Wdh nbT77oLửa miUT8Wdhệng qYrqwMZuen thuộcbT77oL bT77oLhiện tYrqwMZrên khUT8Wdhuôn mặtUT8Wdh củUT8Wdha mPkẻ đaUT8Wdhng ngồiUT8Wdh kềmP cbT77oLận bêYrqwMZn cô.

“Làm tốtmP lắm.YrqwMZ” BmPàn tbT77oLay nUT8Wdhgười ấyUT8Wdh vuốtmP UT8Wdhnhẹ máUT8Wdhi UT8Wdhtóc cUT8Wdhủa YrqwMZÁi HmPy, mPnụ cUT8Wdhười độcYrqwMZ đoábT77oLn mPkia nUT8Wdhgày cbT77oLàng tmPrở nênmP rõYrqwMZ nbT77oLét hơUT8Wdhn baYrqwMZo gYrqwMZiờ hmPết. “CuốibT77oL cùYrqwMZng bT77oLcũng đUT8Wdhến ngàbT77oLy này.”

Chiếc BYrqwMZMW mPlao đi…

“Điền HubT77oLân àbT77oL, bT77oLxin lỗUT8Wdhi anhYrqwMZ, nhmPưng nUT8Wdhgười ebT77oLm thmPật sựYrqwMZ mPyêu lYrqwMZà MYrqwMZinh Vỹ.”mP MmPột giọngUT8Wdh bT77oLnói bT77oLnhẹ nhàngbT77oL UT8Wdhcất lêbT77oLn, bàUT8Wdhn bT77oLtay UT8Wdhnhỏ nhmPắn đanbT77oLg đặtYrqwMZ nhẹmP lbT77oLên taUT8Wdhy mPĐiền HYrqwMZuân, gYrqwMZương mặYrqwMZt trắnUT8Wdhg hồngbT77oL bT77oLtừ phíaYrqwMZ bênmP kibT77oLa đanbT77oLg nởbT77oL mộbT77oLt nmPụ cườiYrqwMZ gượUT8Wdhng gạo.

“Em… chọnUT8Wdh hắn?bT77oL NgườibT77oL mUT8Wdhà bT77oLem khônYrqwMZg cómP qmPuyền đượcYrqwMZ UT8Wdhyêu saomP?” CâuYrqwMZ YrqwMZtrả UT8Wdhlời bT77oLkia khbT77oLiến bT77oLtrái tmPim ĐiềnmP HuUT8Wdhân nbT77oLhư ngừngbT77oL đYrqwMZập, mPđôi YrqwMZmôi kUT8Wdhhó khănbT77oL lắmmP mmPới thốtUT8Wdh YrqwMZra đượcbT77oL nhbT77oLững cYrqwMZâu hmPỏi nghmPi hoặc.

Năm năm…

Một qUT8Wdhuãng bT77oLthời giYrqwMZan qUT8Wdhuá dUT8Wdhài cYrqwMZho mộtYrqwMZ bT77oLmối tìnhmP đơnYrqwMZ phương,mP qubT77oLá mPngắn UT8Wdhcho nhữngYrqwMZ khmPoảnh khắbT77oLc đưbT77oLợc gầUT8Wdhn UT8Wdhbên cạbT77oLnh ngườibT77oL cYrqwMZon gáUT8Wdhi ấy.

Điền HuânUT8Wdh đãmP lbT77oLuôn UT8Wdhdõi bT77oLtheo mPduy nhbT77oLất mộtYrqwMZ bónbT77oLg hìYrqwMZnh, âmbT77oL thầmYrqwMZ đemUT8Wdh đếnbT77oL chbT77oLo UT8Wdhngười comPn gáYrqwMZi UT8Wdhmà mìnbT77oLh mPyêu thưUT8Wdhơng nbT77oLhững gìmP tốtYrqwMZ đẹpbT77oL nhất.

Chỉ cầmPn trêbT77oLn gươbT77oLng mặtbT77oL kmPia bT77oLnở mộtUT8Wdh nụmP cưbT77oLời hạbT77oLnh pmPhúc, ĐiềnUT8Wdh UT8WdhHuân cmPó thểbT77oL đYrqwMZánh đYrqwMZối tấUT8Wdht cbT77oLả mPđể gYrqwMZiữ nmPụ cườiYrqwMZ ấyYrqwMZ mãYrqwMZi mãmPi bT77oLhiện diYrqwMZện mPtrên mPđôi bT77oLmôi bT77oLxinh xUT8Wdhắn UT8Wdhấy, YrqwMZthậm chbT77oLí đYrqwMZánh đYrqwMZổi cYrqwMZả mPsinh mUT8Wdhệnh củabT77oL bT77oLchính mình.

Nhưng đábT77oLp UT8Wdhlại YrqwMZtình cảmYrqwMZ chbT77oLân thànhUT8Wdh mPấy, chỉmP mPlà habT77oLi từYrqwMZ “xYrqwMZin lUT8Wdhỗi” vômP mPcùng nUT8Wdhgắn gbT77oLọn, đbT77oLủ sứYrqwMZc dậYrqwMZp tắbT77oLt tiUT8Wdha bT77oLhy vọbT77oLng cubT77oLối cùnbT77oLg trYrqwMZong trUT8Wdhái tibT77oLm đanmPg kmPhông ngừnbT77oLg tmPhổn thứcmP kia.

“Em YrqwMZkhông tiUT8Wdhn cUT8Wdhả UT8Wdhcha vàbT77oL dìbT77oL đềuUT8Wdh khônbT77oLg chấpYrqwMZ nhậnmP tìUT8Wdhnh cảmUT8Wdh củbT77oLa UT8Wdhem vUT8Wdhà MbT77oLinh Vỹ,bT77oL nênYrqwMZ eYrqwMZm thậtmP sựUT8Wdh rbT77oLất xmPin lỗi.bT77oL” bT77oLCô gUT8Wdhái YrqwMZkia UT8Wdhvẫn giữYrqwMZ nYrqwMZụ cườiUT8Wdh hốUT8Wdhi bT77oLlỗi trêmPn mUT8Wdhôi, gươngmP mYrqwMZặt tmPhoáng UT8Wdhchút YrqwMZe nbT77oLgại nhìbT77oLn ĐiềnmP Huân.

Xin lỗi…bT77oL YrqwMZxin lỗi…

Dường nmPhư cômP gmPái YrqwMZkia khôngbT77oL hềmP đYrqwMZể ýUT8Wdh đếnYrqwMZ mYrqwMZỗi lbT77oLần lặYrqwMZp lạiYrqwMZ bT77oLhai từYrqwMZ “ximPn lỗi”,bT77oL trábT77oLi UT8Wdhtim củYrqwMZa bT77oLkẻ bạiUT8Wdh trmPận tbT77oLrước bT77oLmặt lạbT77oLi càngYrqwMZ đabT77oLu hơn.

Nếu cUT8Wdhhỉ cầnUT8Wdh xiUT8Wdhn lỗiUT8Wdh, thìbT77oL tạiYrqwMZ UT8Wdhsao lYrqwMZại đặtbT77oL rbT77oLa pYrqwMZháp luậtbT77oL lbT77oLàm gì?

Điền HuânbT77oL kbT77oLhông nóiUT8Wdh UT8Wdhgì, lmPặng lmPẽ qYrqwMZuay nbT77oLgười bưYrqwMZớc mPđi. VmPốn bT77oLdĩ… khbT77oLông tYrqwMZhể níuUT8Wdh kUT8Wdhéo mPđược mPnữa, bT77oLvì khôUT8Wdhng mPhề cUT8Wdhó bắtUT8Wdh bT77oLđầu… nêYrqwMZn YrqwMZĐiền HuânYrqwMZ kbT77oLhông đượcUT8Wdh quyềbT77oLn đưYrqwMZợc bT77oLníu kéoYrqwMZ YrqwMZhai chUT8Wdhữ “tìnhUT8Wdh yêYrqwMZu” tbT77oLhiêng liêbT77oLng ấy.

Trái tbT77oLim cUT8Wdhứ mbT77oLỗi lúcUT8Wdh mộtbT77oL tYrqwMZhắt lạiUT8Wdh tmPheo từngYrqwMZ YrqwMZbước cUT8Wdhhân, đọngmP lYrqwMZại bT77oLnhững vUT8Wdhết thươngYrqwMZ lòngYrqwMZ quáYrqwMZ lớn.

Điền HUT8Wdhuân thậtYrqwMZ YrqwMZsự kYrqwMZhông đủUT8Wdh cabT77oLo thượngYrqwMZ đếYrqwMZn mứcYrqwMZ đứngYrqwMZ YrqwMZyên lặnUT8Wdhg lẽbT77oL dõUT8Wdhi tbT77oLheo côUT8Wdh UT8Wdhgái ấybT77oL mãYrqwMZi mbT77oLãi, vbT77oLà cũnbT77oLg khYrqwMZông tYrqwMZhể nbT77oLào bT77oLchúc phUT8Wdhúc chYrqwMZo mốiUT8Wdh tìnbT77oLh huyếtUT8Wdh thốngmP UT8Wdhcấm mPkỵ ấyUT8Wdh được.

Tại bT77oLsao lạimP lYrqwMZà YrqwMZMinh Vỹ?

Có nhbT77oLất thiUT8Wdhết phảimP yUT8Wdhêu chínhYrqwMZ UT8Wdhanh tYrqwMZrai bT77oLcủa bT77oLmình không?

Trước bT77oLmắt ĐmPiền HuânbT77oL UT8Wdhchỉ UT8Wdhcòn lưuYrqwMZ lạibT77oL mộYrqwMZt màubT77oL YrqwMZđen YrqwMZđau đớbT77oLn cùnmPg cựmPc, áUT8Wdhnh mbT77oLắt đangUT8Wdh cmPhứa đựngbT77oL nhữYrqwMZng bT77oLtia nmPhìn oámPn UT8Wdhhận, tYrqwMZừng từbT77oL tYrqwMZừng chmPữ YrqwMZđược gằnbT77oL xuốnbT77oLg mộtUT8Wdh cáchmP mỉUT8Wdha mai.

“Thy mPThy, eYrqwMZm cYrqwMZhấp YrqwMZnhận YrqwMZăn trábT77oLi cbT77oLấm, chbT77oLứ khôYrqwMZng chUT8Wdhấp nbT77oLhận tôimP sao?”

“Chúc phúUT8Wdhc cbT77oLho mốimP mPtình cấmYrqwMZ YrqwMZkỵ cYrqwMZủa em…

… bT77oLanh kmPhông làbT77oLm được.”

“Đến bT77oLkhi nàoUT8Wdh abT77oLnh mUT8Wdhới chịYrqwMZu lêbT77oLn kếYrqwMZ hoạchUT8Wdh đây?”mP MmPột giọngbT77oL nữYrqwMZ cấtYrqwMZ lêmPn, đôibT77oL mYrqwMZắt hướnYrqwMZg vềYrqwMZ pYrqwMZhía ÁimP YrqwMZHy đYrqwMZang nmPhắm nghiềnbT77oL đôiYrqwMZ mPmắt, cảYrqwMZ YrqwMZhai UT8Wdhtay YrqwMZbị tróibT77oL cbT77oLhặt ởYrqwMZ phUT8Wdhía YrqwMZsau đanUT8Wdhg tmPựa vàoUT8Wdh tườngUT8Wdh aUT8Wdhn giấc.

“Kế hoạchYrqwMZ vẫbT77oLn UT8Wdhđang thựbT77oLc UT8Wdhhiện đấyYrqwMZ thôi.”mP NgưbT77oLời mPbên kibT77oLa UT8Wdhnhún nhúnbT77oL vmPai, bT77oLthờ YrqwMZơ đưaYrqwMZ bT77oLánh mắbT77oLt khôngYrqwMZ chúYrqwMZt biểubT77oL UT8Wdhcảm UT8Wdhnhìn vềYrqwMZ phmPía ÁUT8Wdhi HbT77oLy, YrqwMZánh nYrqwMZhìn phUT8Wdhức tạp.

“Thực hbT77oLiện? ĐứngbT77oL yêbT77oLn mộtUT8Wdh cbT77oLhỗ gọiYrqwMZ lmPà thựcmP hiệnmP? AnYrqwMZh đanbT77oLg đùabT77oL à?”mP CYrqwMZô gáiUT8Wdh kiYrqwMZa UT8Wdhdường nhmPư đangYrqwMZ mấbT77oLt bìbT77oLnh tĩYrqwMZnh, tYrqwMZức mPgiận quátmP UT8Wdhlên, giọmPng điệubT77oL vbT77oLô cùnbT77oLg UT8Wdhkhó chịu.

“Tịnh NhYrqwMZi, nYrqwMZếu muốnYrqwMZ tbT77oLrả tmPhù thmPì đmPừng YrqwMZnên vộimP mPvàng nhUT8Wdhư thế…”UT8Wdh bT77oLChàng tramPi kimPa khbT77oLoát khoátUT8Wdh tUT8Wdhay vớimP TịnhYrqwMZ NhiUT8Wdh, YrqwMZthật sYrqwMZự TbT77oLịnh bT77oLNhi UT8Wdhđang mPkhiến hbT77oLắn cYrqwMZảm YrqwMZthấy căngbT77oL thẳUT8Wdhng YrqwMZhơn tmProng bT77oLviệc mPthực hiệnYrqwMZ bT77oLkế hbT77oLoạch, “…bT77oL cứUT8Wdh đểmP yêYrqwMZn mPcho bbT77oLọn chúngYrqwMZ từbT77oL từmP cảmYrqwMZ nhậUT8Wdhn nỗUT8Wdhi đabT77oLu khUT8Wdhi mấtmP YrqwMZđi mmPột thứYrqwMZ quUT8Wdhan trọng.”

Ái mPHy kUT8Wdhhó cbT77oLhịu cựaYrqwMZ mình,UT8Wdh cảUT8Wdh thâbT77oLn nbT77oLgười mPcảm thấymP vbT77oLô cùngUT8Wdh đaYrqwMZu nhứbT77oLc, hYrqwMZàng UT8Wdhmi UT8Wdhdài kbT77oLhẽ laYrqwMZy độmPng nhẹYrqwMZ, cbT77oLô từmP từmP hbT77oLé mởbT77oL đôiUT8Wdh mắt.

Khung cảnhYrqwMZ mờbT77oL nhạmPt trướUT8Wdhc mắtUT8Wdh YrqwMZÁi YrqwMZHy bT77oLđang UT8Wdhdần trởUT8Wdh nênbT77oL sắbT77oLc YrqwMZnét hơnUT8Wdh, bbT77oLầu kYrqwMZhông kmPhí ngộYrqwMZt ngạtYrqwMZ hiệnbT77oL giờmP khimPến UT8Wdhcô YrqwMZcảm mPthấy khómP YrqwMZthở hYrqwMZơn YrqwMZbao giờUT8Wdh hết.

Vẫn cYrqwMZòn tromPng trạngbT77oL tháiUT8Wdh mUT8Wdhơ YrqwMZhồ, cUT8Wdhô ngơbT77oL nmPgác đưabT77oL mắtbT77oL nmPhìn cảnUT8Wdhh vậtmP xumPng quanh.

“Tỉnh rmPồi à?”YrqwMZ MộtmP chbT77oLất giọmPng UT8Wdhtrầm khànbT77oL vUT8Wdhang lên,UT8Wdh mộtUT8Wdh gươngbT77oL mặtYrqwMZ qbT77oLuen thuộYrqwMZc lYrqwMZọt UT8Wdhvào mPtầm nhìnUT8Wdh tạmbT77oL tbT77oLhời bT77oLcủa ÁimP Hy.

Điền HuâbT77oLn đaUT8Wdhng YrqwMZcầm mPtrên tYrqwMZay mPmột quUT8Wdhả mPtáo, bướcYrqwMZ đếnYrqwMZ tbT77oLrước mặtmP ÁiYrqwMZ mPHy vYrqwMZới dánmPg vẻbT77oL uUT8Wdhng dumPng nhbT77oLư chẳngUT8Wdh bT77oLcó chbT77oLuyện gYrqwMZì xảmPy ra.

“Này, tUT8Wdhại sYrqwMZao tôYrqwMZi mPlại bT77oLở đây?”mP UT8WdhÁi mPHy mPnhíu màUT8Wdhy UT8Wdhnhìn ĐbT77oLiền UT8WdhHuân, habT77oLi tabT77oLy bYrqwMZị tróimP UT8Wdhchặt YrqwMZgiờ đYrqwMZây mớbT77oLi bắtmP đầuYrqwMZ cảmYrqwMZ bT77oLnhận đượcbT77oL YrqwMZcảm giáYrqwMZc tbT77oLê buốbT77oLt nhờmP lựUT8Wdhc siếtbT77oL mPcủa dâUT8Wdhy thừng,YrqwMZ namPy lạiUT8Wdh UT8Wdhthêm lựcYrqwMZ tácUT8Wdh độnYrqwMZg củbT77oLa YrqwMZcô đanUT8Wdhg cốbT77oL cởmPi bT77oLtrói lạbT77oLi YrqwMZkhiến nơimP UT8Wdhcổ tamPy mmPỗi lYrqwMZúc bT77oLmột đaUT8Wdhu rYrqwMZát hơn.UT8Wdh “TêUT8Wdhn kYrqwMZhốn, mPanh lấyYrqwMZ bT77oLquyền gYrqwMZì mYrqwMZà UT8Wdhtrói tôi?”

Đối diệnmP vớYrqwMZi ánYrqwMZh nmPhìn rựmPc lửmPa bT77oLcủa ÁUT8Wdhi mPHy, ĐiềYrqwMZn HuUT8Wdhân tUT8Wdhhản UT8Wdhnhiên cầmUT8Wdh trámPi bT77oLtáo trêmPn tbT77oLay đưamP bT77oLra trướcUT8Wdh mPmặt UT8Wdhcô, mYrqwMZột cmPâu YrqwMZhỏi hếbT77oLt sứcbT77oL “thânUT8Wdh UT8Wdhthiện” đượcYrqwMZ bT77oLthốt rUT8Wdha vớimP giọYrqwMZng YrqwMZđiệu khibT77oLnh khỉnh.

“Biết mPđây làbT77oL gìbT77oL khômPng?” ĐiềmPn HbT77oLuân đbT77oLã chuyểnbT77oL sựbT77oL tậYrqwMZp truUT8Wdhng từbT77oL ÁbT77oLi HbT77oLy saYrqwMZng tráUT8Wdhi táomP mPmang mbT77oLột sắcmP YrqwMZmàu UT8Wdhđỏ thmPẫm trênbT77oL tUT8Wdhay, đôYrqwMZi bT77oLmắt chăbT77oLm chúYrqwMZ quabT77oLn smPát bT77oLvật thYrqwMZể ấy.

Đúng mPlà ngmPớ ngẩn!

“Là támPo UT8Wdhchứ gìbT77oL?!” ÁbT77oLi HmPy lậpUT8Wdh mPtức lênUT8Wdh timPếng trảbT77oL lYrqwMZời, bT77oLvì cUT8Wdhâu hỏbT77oLi cYrqwMZủa ĐmPiền HuânbT77oL nbT77oLgay cảmP cUT8Wdhon nítbT77oL mPba tYrqwMZuổi cũUT8Wdhng YrqwMZbiết rõbT77oL tYrqwMZhứ ĐiềnUT8Wdh HuâbT77oLn đangYrqwMZ cầYrqwMZm trênbT77oL tbT77oLay đượcbT77oL gọbT77oLi làbT77oL gì.

“Sai!” MộtYrqwMZ mPtừ pUT8Wdhhê phábT77oLn duUT8Wdhy nhấtYrqwMZ đượcUT8Wdh cấtbT77oL lên,mP đôbT77oLi mắtbT77oL vôbT77oL địnhUT8Wdh củaYrqwMZ ĐiềnmP HuUT8Wdhân lướtUT8Wdh qubT77oLa ÁbT77oLi HYrqwMZy mộtUT8Wdh giUT8Wdhây, YrqwMZsau đóYrqwMZ tiếpbT77oL tụmPc mâbT77oLn mUT8Wdhê quảYrqwMZ táomP trênbT77oL tamPy, vôbT77oL tbT77oLhức nóiYrqwMZ. “LàUT8Wdh tráimP YrqwMZcấm đấy.”

“Trái cYrqwMZấm?” YrqwMZCâu tbT77oLrả lờiYrqwMZ củabT77oL ĐiềnUT8Wdh HubT77oLân khibT77oLến ÁiYrqwMZ UT8WdhHy hếUT8Wdht YrqwMZsức ngạcUT8Wdh nhiUT8Wdhên, đôiUT8Wdh mắtmP côUT8Wdh mởYrqwMZ mPto mPnhìn ĐmPiền HuâUT8Wdhn kYrqwMZhông cmPhớp mắt.

“Cô đUT8Wdhã từngUT8Wdh đưUT8Wdhợc nghYrqwMZe kbT77oLể vềmP bT77oLthứ nàUT8Wdhy cUT8Wdhhưa?” TrêbT77oLn mmPôi ĐiUT8Wdhền HuâYrqwMZn mPnở mbT77oLột nụUT8Wdh bT77oLcười kbT77oLhinh bYrqwMZỉ, áUT8Wdhnh mắYrqwMZt vẫbT77oLn dábT77oLn UT8Wdhchặt vàomP YrqwMZtrái tábT77oLo trêbT77oLn tmPay. “UT8WdhTrên tYrqwMZhế bT77oLgian nàbT77oLy, cUT8Wdhó mộmPt tmPhứ mPđược gUT8Wdhọi bT77oLlà tYrqwMZình ybT77oLêu mPtrái cấm.”

“Anh điênmP rYrqwMZồi à?UT8Wdh TráiYrqwMZ cấYrqwMZm rồYrqwMZi lạYrqwMZi tìnYrqwMZh YrqwMZyêu bT77oLtrái cấm,bT77oL cuốiYrqwMZ cùngbT77oL YrqwMZanh đanbT77oLg bT77oLlảm nUT8Wdhhảm cámPi bT77oLgì tUT8Wdhhế?” ÁmPi HYrqwMZy tứcbT77oL YrqwMZgiận quYrqwMZát vbT77oLào mặbT77oLt ĐiềbT77oLn HuânUT8Wdh, lúbT77oLc nàymP mYrqwMZà hYrqwMZắn bT77oLcòn cbT77oLó tâmYrqwMZ UT8Wdhtrạng YrqwMZkể chuyệnbT77oL bT77oLcho cUT8Wdhô nghmPe ư?

Sự bT77oLtức gimPận củaYrqwMZ mPcô dườngUT8Wdh nhưYrqwMZ đãYrqwMZ gUT8Wdhần cYrqwMZhạm đếnbT77oL mứcmP đỉUT8Wdhnh đUT8Wdhiểm, UT8Wdhnhưng lmPại độtbT77oL YrqwMZngột YrqwMZdịu YrqwMZxuống samPu câumP nóimP tiếpYrqwMZ tYrqwMZheo cYrqwMZủa ĐiềYrqwMZn Huân.

“Minh mPVỹ, hắnbT77oL đUT8Wdhã vướngUT8Wdh vàUT8Wdho tìnhUT8Wdh yêmPu trUT8Wdhái cấm.”

Ái bT77oLHy trmPòn mbT77oLắt nhìYrqwMZn ĐiềYrqwMZn HmPuân, kUT8Wdhhông bT77oLthể tUT8Wdhin đượcmP thUT8Wdhính gmPiác cYrqwMZủa mìmPnh YrqwMZvừa tiếpYrqwMZ tYrqwMZhu đượcmP nhữnUT8Wdhg gì.YrqwMZ MiYrqwMZnh mPVỹ… tìnYrqwMZh YrqwMZyêu tráiUT8Wdh cấm?

Cô độtbT77oL nbT77oLgột lUT8Wdhại cảmPm thấUT8Wdhy YrqwMZkhó thở,UT8Wdh mộUT8Wdht gươYrqwMZng mbT77oLặt kmPhác lạbT77oLi đượcYrqwMZ chiUT8Wdhếu cbT77oLhậm bT77oLra trướcUT8Wdh mắYrqwMZt YrqwMZdù chUT8Wdho cômP mớibT77oL chỉbT77oL YrqwMZtrông thbT77oLấy cUT8Wdhô YrqwMZấy đUT8Wdhược UT8Wdhduy nhUT8Wdhất UT8Wdhmột lần.

Thy Thy…mP MbT77oLinh VỹUT8Wdh vướnmPg YrqwMZvào tìnhYrqwMZ yêbT77oLu trUT8Wdhái cấm,mP thìbT77oL câYrqwMZu tmPrả lờiUT8Wdh cuYrqwMZối UT8Wdhcùng vàYrqwMZ chbT77oLính xbT77oLác nhấtmP YrqwMZdĩ nYrqwMZhiên mPlà TUT8Wdhhy Thy.

“Cô cYrqwMZó muốbT77oLn bibT77oLết khômPng? bT77oLNhững gUT8Wdhì đãbT77oL UT8Wdhxảy rUT8Wdha vớimP họ?”UT8Wdh ĐiềnYrqwMZ HuâYrqwMZn mPnhìn ÁiUT8Wdh HbT77oLy cườiYrqwMZ khẩy,YrqwMZ nhbT77oLưng tronUT8Wdhg ánbT77oLh YrqwMZmắt lạiYrqwMZ hiệnbT77oL rõUT8Wdh mUT8Wdhột YrqwMZnỗi cmPay đắUT8Wdhng tộtbT77oL cbT77oLùng. “ThyYrqwMZ TUT8Wdhhy mPđã chọnYrqwMZ hắUT8Wdhn, mUT8Wdhà khônYrqwMZg chọnUT8Wdh tôi.”

Lúc nàUT8Wdhy, UT8Wdhbỗng YrqwMZdưng ÁimP bT77oLHy lạmPi cómP bT77oLcảm giácUT8Wdh đồngYrqwMZ cảmPm vmPới ĐiUT8Wdhền HuâYrqwMZn.

Không phảibT77oL làbT77oL dmPo YrqwMZcô YrqwMZtừng vướngYrqwMZ vUT8Wdhào hoànYrqwMZ cảmPnh ấybT77oL,

mà lbT77oLà mPdo áUT8Wdhnh mắtUT8Wdh ĐbT77oLiền HuânYrqwMZ đãUT8Wdh nUT8Wdhói lbT77oLên tấtUT8Wdh cả.

Nỗi đamPu kmPia đUT8Wdhang UT8Wdhdần hiUT8Wdhện mPrõ bT77oLtrong đôibT77oL mắtUT8Wdh YrqwMZmang mộtmP UT8Wdhmàu đeUT8Wdhn đậYrqwMZm YrqwMZnhư táUT8Wdhch cafYrqwMZe đắngbT77oL củaUT8Wdh YrqwMZĐiền HYrqwMZuân, bT77oLvết thưmPơng lònbT77oLg khmPông nhữbT77oLng khônUT8Wdhg bT77oLhề pUT8Wdhhai nhạbT77oLt… thậmmP UT8Wdhchí UT8Wdhcòn mPtrở nYrqwMZên bT77oLđau đYrqwMZớn hơnUT8Wdh babT77oLo bT77oLgiờ hết.

“Tôi đUT8Wdhã giếtYrqwMZ YrqwMZThy ThUT8Wdhy.” ÁUT8Wdhi bT77oLHy vẫnYrqwMZ UT8Wdhchưa kịpYrqwMZ mởmP lUT8Wdhời tbT77oLhì giọnYrqwMZg UT8Wdhnói gấpYrqwMZ mPgáp củamP ĐiềnYrqwMZ HuânbT77oL lạibT77oL mPvang lênUT8Wdh, chấtmP gibT77oLọng khôngmP cYrqwMZhút biUT8Wdhểu cảm.

À, thYrqwMZì rUT8Wdha hắUT8Wdhn đãUT8Wdh giUT8Wdhết TbT77oLhy ThbT77oLy nênUT8Wdh hắnmP mUT8Wdhới đYrqwMZau khUT8Wdhổ vbT77oLà dằmPn vmPặt nhmPư thế!

Khoan đã,bT77oL hìUT8Wdhnh nhưbT77oL bT77oLđang UT8Wdhcó chútmP UT8Wdhnhầm lẫmPn gmPì đómP YrqwMZở đâyUT8Wdh! NgYrqwMZười giUT8Wdhết YrqwMZThy TYrqwMZhy lYrqwMZà bàUT8Wdh HàmPn cơmP mà.

“Không phảmPi làUT8Wdh mẹbT77oL MiYrqwMZnh VYrqwMZỹ bT77oLgiết UT8WdhThy ThbT77oLy sao?”bT77oL mPCô bấmPt mPgiác nhíchmP vềUT8Wdh phíbT77oLa sYrqwMZau mộbT77oLt chútYrqwMZ, caYrqwMZu YrqwMZmày nYrqwMZhìn ĐibT77oLền HuânbT77oL nghUT8Wdhi hoặc.

“Đúng, làYrqwMZ bYrqwMZà tmPa giUT8Wdhết!” ĐiềUT8Wdhn HYrqwMZuân vmPẫn cUT8Wdhhú YrqwMZtâm vàmPo tmPrái táoUT8Wdh bT77oLtrên mPtay, mônYrqwMZg lubT77oLng YrqwMZtrả lời.

“Thế tạmPi samPo abT77oLnh lạmPi bảoUT8Wdh anYrqwMZh gimPết YrqwMZThy Thy?”UT8Wdh ĐúngmP YrqwMZlà tbT77oLên khómP hiểbT77oLu, cbT77oLàng hỏmPi bT77oLthì lạiUT8Wdh càngYrqwMZ rối!

Cô bắtUT8Wdh đầubT77oL mấtbT77oL bìmPnh tĩnh…

“Bà bT77oLta trbT77oLực tUT8Wdhiếp gUT8Wdhiết YrqwMZThy TUT8Wdhhy, còUT8Wdhn tôiYrqwMZ lYrqwMZà kYrqwMZẻ giánbT77oL tiếpUT8Wdh…” ThêmbT77oL UT8Wdhmột câbT77oLu tmPrả lờimP hYrqwMZết sứUT8Wdhc thảUT8Wdhn nhiênYrqwMZ, bT77oLđột ngộtYrqwMZ ĐibT77oLền HmPuân ngướbT77oLc mPlên nhìnYrqwMZ tmPhẳng vàmPo mYrqwMZặt ÁiYrqwMZ HymP, bT77oLnở mộmPt bT77oLnụ cườiYrqwMZ xảUT8Wdho tmPrá, “…UT8Wdh côbT77oL cònYrqwMZ UT8Wdhgì tUT8Wdhhắc mắmPc tmPhì YrqwMZhỏi hếtYrqwMZ đi,YrqwMZ tUT8Wdhôi sẵnbT77oL sànUT8Wdhg trảbT77oL lờmPi, xYrqwMZem nYrqwMZhư đóbT77oL mPlà ânUT8Wdh huUT8Wdhệ tôUT8Wdhi tặUT8Wdhng chbT77oLo côUT8Wdh trưYrqwMZớc bT77oLkhi chết.”

“Này, ămPn YrqwMZnói cbT77oLho UT8Wdhcẩn thậnUT8Wdh, anYrqwMZh bảoYrqwMZ mPai chết?”UT8Wdh bT77oLÁi UT8WdhHy lạiYrqwMZ mộtUT8Wdh lầnbT77oL nữamP khôbT77oLng k

ì

m đượcUT8Wdh mbT77oLà UT8Wdhquát UT8Wdhvào mPmặt ĐiềnmP HmPuân, đôimP mắmPt tmProng sáYrqwMZng kiUT8Wdha cũngUT8Wdh trừngUT8Wdh lêbT77oLn oánbT77oL hận.

“Tôi bT77oLkhông đảmYrqwMZ bảomP aYrqwMZi sẽUT8Wdh chết…”mP ĐiềUT8Wdhn HuânYrqwMZ nhYrqwMZún nhúnYrqwMZ vmPai, gươnYrqwMZg mUT8Wdhặt vẫnmP bìnhUT8Wdh tĩYrqwMZnh YrqwMZmột YrqwMZcách mPkỳ mPlạ. “…YrqwMZ bmPa tiếngUT8Wdh nữa,bT77oL nơimP nàbT77oLy sẽYrqwMZ bimPến thànYrqwMZh trUT8Wdho bụi.”

Ba tiếng?bT77oL TrmPo bụi?

Sao hmPôm UT8Wdhnay cáiYrqwMZ tYrqwMZên tYrqwMZâm YrqwMZthần nàymP lạUT8Wdhi nóYrqwMZi toànYrqwMZ nbT77oLhững đmPiều khYrqwMZó hiểu,UT8Wdh mUT8Wdhột lầmPn nữUT8Wdha bT77oLcô lạiUT8Wdh phYrqwMZải cấtbT77oL tUT8Wdhiếng hỏi.

“Ý aUT8Wdhnh YrqwMZlà gì?”bT77oL CmPả ngườibT77oL ÁibT77oL UT8WdhHy bắtUT8Wdh UT8Wdhđầu rUT8Wdhun mPlên, nóimP chubT77oLyện YrqwMZvới tênYrqwMZ nàyYrqwMZ quảYrqwMZ UT8Wdhthật tbT77oLiêu hYrqwMZao nhiềubT77oL sứbT77oLc lựcbT77oL YrqwMZkhông UT8Wdhthể tưởngYrqwMZ. “UT8WdhAnh mPđịnh pháYrqwMZ huỷUT8Wdh cUT8Wdhhỗ nàYrqwMZy à?”

Hít thở,mP híYrqwMZt tYrqwMZhở nYrqwMZào… bìUT8Wdhnh tĩbT77oLnh, bT77oLbình tĩYrqwMZnh nào…YrqwMZ bT77oLcô đanbT77oLg bT77oLcố gắYrqwMZng UT8Wdhđiềm tĩnmPh hếtUT8Wdh sứcUT8Wdh cóYrqwMZ thểmP đYrqwMZể khôUT8Wdhng cUT8Wdhó tmPhêm bấtYrqwMZ mPcứ hàUT8Wdhnh đUT8Wdhộng UT8Wdhnào qubT77oLá kbT77oLích đYrqwMZộng nữa.

“Bingo! TôimP đãUT8Wdh UT8Wdhđặt bbT77oLom xuYrqwMZng bT77oLquanh nơYrqwMZi nbT77oLày rồi…bT77oL” ĐmPiền bT77oLHuân đưbT77oLa tráiYrqwMZ táYrqwMZo kmPia lUT8Wdhên miệngbT77oL, cUT8Wdhắn mộtmP miếng,UT8Wdh YrqwMZtiếp tụcUT8Wdh YrqwMZnói UT8Wdhvới vẻYrqwMZ khiUT8Wdhnh đời,YrqwMZ “…UT8Wdh sớUT8Wdhm thôi!”

“Tránh ra.”YrqwMZ HạYrqwMZo ThầnYrqwMZ xôYrqwMZng vàobT77oL mPtoà biệtYrqwMZ thựUT8Wdh lộngYrqwMZ lẫymP củabT77oL tổbT77oL UT8Wdhchức KnigYrqwMZht, YrqwMZgạt mạnhmP YrqwMZđám mPcận bT77oLvệ trướcYrqwMZ mặtmP sanUT8Wdhg mộtmP UT8Wdhbên, quátYrqwMZ lớUT8Wdhn. “LậbT77oLp tứcUT8Wdh gọiUT8Wdh HàYrqwMZn MibT77oLnh VỹUT8Wdh mPra đâUT8Wdhy bT77oLcho tôi!”

“Chuyện gì?”YrqwMZ MUT8Wdhinh VỹbT77oL cUT8Wdhắt YrqwMZngang lờiUT8Wdh nóYrqwMZi củaUT8Wdh HạomP TYrqwMZhần, mPvẫn lmPà cámPi giọngYrqwMZ điệYrqwMZu lạnYrqwMZh mPlùng vốnUT8Wdh có.

“Ung dYrqwMZung qbT77oLuá nmPhỉ? ĐiềnmP mPHuân bắtmP ÁimP mPHy điUT8Wdh rồi!”YrqwMZ HạUT8Wdho TmPhần dườngmP mPnhư đangmP rYrqwMZơi vàoUT8Wdh trạnYrqwMZg tháUT8Wdhi mPhoảng loạUT8Wdhn, đôbT77oLi mắUT8Wdht phbT77oLức YrqwMZtạp căUT8Wdhng thẳngmP nUT8Wdhhìn anbT77oLh, gbT77oLấp UT8Wdhgáp lêmPn tiếng.

“Khi nàoYrqwMZ?” YrqwMZTừ phíYrqwMZa bênYrqwMZ kibT77oLa dườngbT77oL nhưYrqwMZ đãYrqwMZ YrqwMZcó phảYrqwMZn ứng,mP bướcUT8Wdh cYrqwMZhân UT8Wdhcủa anUT8Wdhh bắYrqwMZt đầuUT8Wdh nUT8Wdhhanh hơnYrqwMZ, anbT77oLh bướbT77oLc đếnbT77oL nắUT8Wdhm lấUT8Wdhy cổYrqwMZ áoUT8Wdh củaUT8Wdh HbT77oLạo ThầbT77oLn xốcbT77oL lên,bT77oL gằUT8Wdhn mPgiọng. “mPỞ đâu?”

Hạo ThầnmP cbT77oLũng kYrqwMZhông đểmP yêYrqwMZn cbT77oLho bT77oLMinh YrqwMZVỹ làmbT77oL cbT77oLàn nhưbT77oL thế,UT8Wdh đưabT77oL tmPay đUT8Wdhẩy mạnYrqwMZh amPnh mPra, mPsửa lạiUT8Wdh YrqwMZcổ YrqwMZáo, cậbT77oLu tbT77oLức giậnmP quáUT8Wdht lên.

“Là UT8Wdhnơi từmPng xảymP rYrqwMZa ábT77oLn mmPạng cUT8Wdhủa ThbT77oLy Thy!”

Chap 36

Bước đbT77oLi UT8Wdhcùng tbT77oLử thần

“Tên khốnmP kiYrqwMZa, UT8Wdhanh địnhYrqwMZ lYrqwMZàm gUT8Wdhì UT8Wdhvậy hảmP? ĐặtmP bmPom làUT8Wdh thbT77oLế YrqwMZnào?” NgaYrqwMZy sYrqwMZau câbT77oLu YrqwMZtrả lờibT77oL hếtUT8Wdh sYrqwMZức thảnmP nhiêmPn củaYrqwMZ ĐiềnbT77oL Huân,YrqwMZ ÁUT8Wdhi HmPy mPkhông thểmP UT8Wdhkhông UT8Wdhmất bìnhYrqwMZ tĩnhUT8Wdh, cUT8Wdhả ngmPười cmPô rubT77oLn lênbT77oL từnUT8Wdhg đợt,UT8Wdh đôiYrqwMZ mbT77oLắt bT77oLoán hmPận cbT77oLhiếu thẳbT77oLng vàoUT8Wdh kUT8Wdhẻ mPđang tbT77oLỏ thámPi đbT77oLộ “bYrqwMZất cầnmP đời”UT8Wdh trưbT77oLớc mặt.

“Đây chỉUT8Wdh làmP mộtbT77oL phầnYrqwMZ trobT77oLng kUT8Wdhế hoạchmP cYrqwMZủa tôiUT8Wdh, nếbT77oLu cmPô cứmP mPtỏ cáimP thbT77oLái đbT77oLộ xấcbT77oL xmPược đóYrqwMZ YrqwMZthì ngUT8Wdhay cảUT8Wdh âYrqwMZn huệYrqwMZ cuốiYrqwMZ cùnbT77oLg UT8Wdhcũng khYrqwMZông tbT77oLhể mPthực hiệnUT8Wdh đUT8Wdhược đâubT77oL đấy.”bT77oL ĐiềnmP HuâbT77oLn tibT77oLếp tụcmP nóUT8Wdhi đbT77oLều đều,mP giọngmP đibT77oLệu dmPường nhbT77oLư chẳnbT77oLg hềmP cóUT8Wdh cUT8Wdhhút YrqwMZbận tâUT8Wdhm vYrqwMZề bT77oLÁi HyUT8Wdh, chỉYrqwMZ mPtrả mPlời thbT77oLeo pmPhản ứng.

“Có tmPhật mPanh mPsẽ trảYrqwMZ lờiYrqwMZ mọiUT8Wdh bT77oLthắc mUT8Wdhắc cbT77oLủa tôi?”bT77oL mPÁi HYrqwMZy gườUT8Wdhm gườmYrqwMZ YrqwMZĐiền bT77oLHuân YrqwMZnhư YrqwMZthể kmPhông tmPin bT77oLđược, cYrqwMZả ngườmPi cứmP UT8Wdhnhích dYrqwMZần vmPề mPphía sYrqwMZau UT8Wdhcho đbT77oLến khbT77oLi tựYrqwMZa hẳUT8Wdhn vàoYrqwMZ tường.

Phía bêYrqwMZn kYrqwMZia, ĐmPiền HuânmP gậtmP nhẹbT77oL YrqwMZđầu, bT77oLtrái táoUT8Wdh kYrqwMZia vmPẫn tiYrqwMZếp mPtục UT8Wdhđược đưaYrqwMZ lêYrqwMZn miệng.

“Anh YrqwMZbảo tbT77oLôi làYrqwMZ ngmPuyên mPnhân YrqwMZgây rYrqwMZa cmPái chếtmP YrqwMZcho cảUT8Wdh UT8Wdhgia đìbT77oLnh tôYrqwMZi, vậYrqwMZy UT8Wdhai UT8Wdhlà ngườiYrqwMZ đãYrqwMZ giếtUT8Wdh hmPọ?” ChấtYrqwMZ YrqwMZgiọng mPÁi YrqwMZHy UT8Wdhthoáng rbT77oLun rYrqwMZẩy, côUT8Wdh đYrqwMZã dồnUT8Wdh hếtYrqwMZ UT8Wdhcan mPđảm đểmP đặtYrqwMZ vàobT77oL mPcâu hỏiYrqwMZ ấy.

“Là tôi…”mP ĐiYrqwMZền HmPuân liUT8Wdhếc YrqwMZsơ qbT77oLua ngbT77oLười mPÁi HbT77oLy, hờbT77oLi hbT77oLợt đmPáp lạYrqwMZi, sUT8Wdhau YrqwMZđó đứngYrqwMZ dậyYrqwMZ bT77oLném bT77oLmạnh YrqwMZtrái tábT77oLo trmPên taUT8Wdhy xuốngYrqwMZ sàn,bT77oL “…YrqwMZ làYrqwMZ YrqwMZtôi gUT8Wdhiết đấy.”

Ái HbT77oLy lặngUT8Wdh ngưUT8Wdhời sbT77oLau câuUT8Wdh trảmP lờibT77oL dbT77oLứt kYrqwMZhoát củamP ĐiềUT8Wdhn HuYrqwMZân, đôiYrqwMZ mmPắt bắUT8Wdht đầbT77oLu trởYrqwMZ nênbT77oL mờbT77oL nhạt.

Kẻ đangUT8Wdh đUT8Wdhứng trưYrqwMZớc mPmặt cbT77oLô bT77oLchính bT77oLlà UT8Wdhkẻ đãmP nhẫnmP tâbT77oLm khYrqwMZiến cbT77oLô mbT77oLất trọnmP vẹnUT8Wdh cYrqwMZả mmPột bT77oLgia đình!!

Đáng tráUT8Wdhch hơnUT8Wdh, hắnYrqwMZ mPkhông hềUT8Wdh cóUT8Wdh bấtbT77oL cứYrqwMZ mộtUT8Wdh thmPái độYrqwMZ nàmPo gọiYrqwMZ YrqwMZlà hốiYrqwMZ lỗUT8Wdhi, thậmYrqwMZ cUT8Wdhhí cbT77oLòn tYrqwMZỏ YrqwMZvẻ kênmPh kiệuUT8Wdh khbT77oLi nYrqwMZhắc YrqwMZđến chmPuyện này.

“Anh… aYrqwMZnh…” ÁiYrqwMZ mPHy lUT8Wdhúc nàYrqwMZy khôngmP thểYrqwMZ YrqwMZnào dbT77oLiễn tmPả đYrqwMZược thứmP cmPảm bT77oLxúc bT77oLkhinh thbT77oLường vYrqwMZà gmPhê UT8Wdhtởm kUT8Wdhẻ trướcbT77oL mặUT8Wdht, đôUT8Wdhi mômPi YrqwMZmấp máyYrqwMZ kUT8Wdhhông UT8Wdhthốt nbT77oLên lời.

“Sao? ChẳngUT8Wdh phảiYrqwMZ côbT77oL mubT77oLốn UT8Wdhbiết UT8Wdhsao?” mPKhoé môiUT8Wdh ĐiUT8Wdhền YrqwMZHuân nhYrqwMZếch lbT77oLên, vẫbT77oLn cáiUT8Wdh YrqwMZvẻ mặtYrqwMZ chánUT8Wdh đmPời ấy.

“Đồ khốn!UT8Wdh YrqwMZAnh kYrqwMZhông phảbT77oLi UT8Wdhlà cobT77oLn nmPgười!” ÁUT8Wdhi mPHy kícUT8Wdhh đUT8Wdhộng bT77oLhét lên,YrqwMZ dUT8Wdhòng lệUT8Wdh lUT8Wdhăn bT77oLdài trbT77oLên gYrqwMZò máUT8Wdh, nhẹbT77oL mPnhàng đáUT8Wdhp đUT8Wdhất mộYrqwMZt gUT8Wdhiọt pbT77oLha lêbT77oL tibT77oLnh YrqwMZtuý kếtbT77oL hợpYrqwMZ giữaYrqwMZ nUT8Wdhỗi đYrqwMZau mPvà thbT77oLù hận.YrqwMZ “TôiYrqwMZ đãbT77oL YrqwMZlàm UT8Wdhgì nêYrqwMZn YrqwMZtội vớbT77oLi YrqwMZanh samPo? CUT8Wdhhỉ vìUT8Wdh tbT77oLôi giốnUT8Wdhg bT77oLThy ThYrqwMZy mPmà YrqwMZanh nYrqwMZỡ UT8Wdhnhẫn tâmUT8Wdh giếYrqwMZt họYrqwMZ smPao? ĐYrqwMZồ mábT77oLu lạnh,UT8Wdh YrqwMZđồ bấtmP nhâYrqwMZn tính!”

“Đúng, UT8Wdhnhưng tbT77oLội lỗibT77oL lớmPn nhUT8Wdhất ởbT77oL YrqwMZcô khmPông pmPhải lUT8Wdhà manbT77oLg UT8Wdhgương mặtYrqwMZ giốngmP ThUT8Wdhy mPThy cbT77oLủa tôimP…” ĐiềmPn HuânYrqwMZ đứbT77oLng đốbT77oLi diệmPn vmPới ÁmPi bT77oLHy, bT77oLtừ YrqwMZtừ cmPúi ngườibT77oL xuốnmPg, đmPưa UT8Wdhtay nânmPg mặbT77oLt cômP lên,YrqwMZ “bT77oL… UT8Wdhmà UT8Wdhlà vbT77oLì UT8Wdhcô đãYrqwMZ đượcYrqwMZ cUT8Wdhhọn làUT8Wdhm vợmP củUT8Wdha hắn.YrqwMZ ĐoábT77oLn xebT77oLm, bT77oLcô ngbT77oLhĩ kếUT8Wdh hoạchmP bT77oLlần trbT77oLước làYrqwMZ dUT8Wdho UT8Wdhai đmPặt ra?”

Điền HuUT8Wdhân tiếpmP tụUT8Wdhc kềmP sátUT8Wdh gYrqwMZương mặtUT8Wdh củUT8Wdha mbT77oLình lạibT77oL gầnmP ÁmPi YrqwMZHy, ábT77oLnh mắtUT8Wdh vYrqwMZẫn hYrqwMZằn mPnhững tiYrqwMZa nhìUT8Wdhn đamPu đớnUT8Wdh nhưnYrqwMZg đmPôi mômPi bT77oLkia lạimP lmPộ mPrõ mPmột nbT77oLụ mPcười nửaYrqwMZ miệng.

“Do… anhbT77oL?” bT77oLÁi mPHy mPcau mmPày, UT8Wdhđôi môimP kbT77oLhẽ mYrqwMZấp mUT8Wdháy, bT77oLdĩ nYrqwMZhiên UT8Wdhthứ ÁbT77oLi YrqwMZHy nhậYrqwMZn đượcmP mPlà mộtUT8Wdh cáimP gậtmP đầuUT8Wdh dứtmP khoát.

“Xem rmPa YrqwMZcô cũYrqwMZng kmPhông đếbT77oLn nỗmPi ngốcmP lbT77oLắm nhỉ?mP bT77oLPhải, cómP thểUT8Wdh chbT77oLo lbT77oLà YrqwMZtừ đmPầu đbT77oLến cuối…”UT8Wdh ĐiềnYrqwMZ HumPân nómPi lấpbT77oL lửng,YrqwMZ kèUT8Wdhm mPtheo độngmP támPc hbT77oLất mmPặt ÁibT77oL YrqwMZHy sbT77oLang mộYrqwMZt bên,YrqwMZ bT77oLnụ mPcười tmPrên YrqwMZmôi mPđã hoàYrqwMZn toàmPn biếnbT77oL mấtYrqwMZ, “…YrqwMZ UT8Wdhtất cYrqwMZả mọiUT8Wdh chuYrqwMZyện đềubT77oL YrqwMZdo tôYrqwMZi sắpmP đặt.”

“Tất cYrqwMZả?” ÁiYrqwMZ HUT8Wdhy mPnghi hoYrqwMZặc YrqwMZhỏi lYrqwMZại bT77oLthêm mộtUT8Wdh lầbT77oLn nmPữa, nhYrqwMZư UT8Wdhđể mPkhẳng địnhmP lạiYrqwMZ câuUT8Wdh nmPói củbT77oLa ngườimP đốimP diện.

“Đúng, mPđể thựcYrqwMZ UT8Wdhhiện vàbT77oL đảmYrqwMZ bUT8Wdhảo bT77oLkế hbT77oLoạch YrqwMZsẽ tmPhành cYrqwMZông đúnUT8Wdhg mPnhư mPnhững gìUT8Wdh tômPi mUT8Wdhong đbT77oLợi, tYrqwMZôi cóbT77oL YrqwMZthể làmbT77oL tấYrqwMZt cả…”UT8Wdh ĐmPôi mắUT8Wdht môngYrqwMZ lmPung củabT77oL ĐiềnmP UT8WdhHuân chợtUT8Wdh đYrqwMZổi hướngUT8Wdh mPnhìn, bT77oLbàn mPtay đưaUT8Wdh YrqwMZlên bT77oLvuốt nhẹUT8Wdh mPmái tóbT77oLc manUT8Wdhg màuUT8Wdh nYrqwMZâu đbT77oLậm hệUT8Wdht nUT8Wdhhư bT77oLtách cYrqwMZafe sữaUT8Wdh bT77oLđặc YrqwMZtrưng củaYrqwMZ ÁUT8Wdhi HyUT8Wdh, “…bT77oL bT77oLcô nghĩYrqwMZ YrqwMZchuyện bT77oLlàm giấUT8Wdhy xétmP ngYrqwMZhiệm AmPDN gYrqwMZiả đbT77oLể chứnbT77oLg thYrqwMZực cmPô khôngYrqwMZ hềbT77oL cUT8Wdhó quYrqwMZan hệmP huymPết YrqwMZthống vớmPi gimPa đìnhbT77oL họYrqwMZ VươnmPg cYrqwMZó mPquá kUT8Wdhhó vớiYrqwMZ tôiUT8Wdh không?”

“Chuyện abT77oLnh TrbT77oLiết DạYrqwMZ YrqwMZlên kếYrqwMZ bT77oLhoạch YrqwMZbắt cYrqwMZóc tmPôi vmPà làmmP mPhại MinUT8Wdhh Vỹ…mP cũnUT8Wdhg lbT77oLà dUT8Wdho anh?bT77oL” ÁiUT8Wdh UT8WdhHy bắtbT77oL YrqwMZđầu cảbT77oLm tmPhấy cUT8Wdhhoáng, thậtmP sYrqwMZự nhữngbT77oL chuyUT8Wdhện bT77oLcô bT77oLvừa đượcmP bT77oLnghe đmPã vUT8Wdhượt qYrqwMZuá UT8Wdhsức cUT8Wdhhịu đựngbT77oL củYrqwMZa mình.

“Dĩ bT77oLnhiên, UT8Wdhtôi biYrqwMZết rõmP têmPn đmPó thưYrqwMZơng yêuUT8Wdh cYrqwMZô mPem gáimP dumPy nhYrqwMZất củbT77oLa mìmPnh đếUT8Wdhn mUT8Wdhức UT8Wdhnào, nhưnYrqwMZg hắnbT77oL cũngYrqwMZ cbT77oLó YrqwMZmột ngườimP YrqwMZcon gáYrqwMZi bT77oLquan trọngbT77oL khbT77oLông kémYrqwMZ. TYrqwMZiếc rằngUT8Wdh, simPnh bT77oLmạng củaUT8Wdh ngườimP cobT77oLn mPgái mYrqwMZà hắnmP yYrqwMZêu thươngbT77oL hơmPn cảYrqwMZ bT77oLcô bT77oLđang nằmPm tronbT77oLg taYrqwMZy tôi…”UT8Wdh ĐiềnUT8Wdh HuUT8Wdhân tiếpmP tụbT77oLc thảnYrqwMZ YrqwMZnhiên tmPrả lờimP, siếtbT77oL chặtmP bàYrqwMZn bT77oLtay đangYrqwMZ vuốUT8Wdht mbT77oLái tYrqwMZóc mPcủa ÁmPi HmPy, đUT8Wdhôi UT8Wdhmắt lạibT77oL trbT77oLở YrqwMZvề vớiYrqwMZ bT77oLhướng nbT77oLhìn vYrqwMZô định,YrqwMZ “…mP nếYrqwMZu hắnUT8Wdh bT77oLvà cUT8Wdhô khmPông bT77oLcó qmPuan hệmP YrqwMZanh mPem YrqwMZcùng hbT77oLuyết thốnmPg, tấYrqwMZt bT77oLnhiên UT8Wdhkế hoạcYrqwMZh UT8Wdhcủa tôUT8Wdhi smPẽ đượbT77oLc thmPực hiYrqwMZện mộtUT8Wdh UT8Wdhcách hbT77oLoàn hảo.”

“Nếu vậy…UT8Wdh tôbT77oLi thbT77oLật sựbT77oL làmP cobT77oLn gáiYrqwMZ bT77oLcủa nhbT77oLà hYrqwMZọ Vương,UT8Wdh YrqwMZvà làUT8Wdh eYrqwMZm gYrqwMZái củbT77oLa anYrqwMZh TriếtYrqwMZ Dạ?bT77oL” NhữbT77oLng gUT8Wdhiọt nướcYrqwMZ mắtUT8Wdh đbT77oLau UT8Wdhđớn xmPen lẫUT8Wdhn bT77oLhạnh pmPhúc cUT8Wdhứ mPthay nhaUT8Wdhu chạyUT8Wdh dàibT77oL bT77oLtrên gươngbT77oL mặtbT77oL củbT77oLa mPÁi Hy.

Ái HYrqwMZy míbT77oLm YrqwMZmôi, cốbT77oL gắYrqwMZng kUT8Wdhhông bậtYrqwMZ khmPóc thànhbT77oL tiếnmPg, nhưngUT8Wdh UT8Wdhvẫn YrqwMZkhông UT8Wdhthể giYrqwMZấu đượcbT77oL nhữYrqwMZng tiếnUT8Wdhg nUT8Wdhấc nghẹnUT8Wdh ngào.

Thì raYrqwMZ, đâUT8Wdhy chmPính lbT77oLà lmPý bT77oLdo mbT77oLà MinUT8Wdhh VYrqwMZỹ kmPhông mmPuốn UT8Wdhcho mPÁi bT77oLHy biYrqwMZết YrqwMZsự thUT8Wdhật. CóUT8Wdh lYrqwMZẽ mPanh YrqwMZđã nmPghĩ, cứYrqwMZ nmPhư hmPiện tạibT77oL sẽmP UT8Wdhtốt hơn.

Tốt hơbT77oLn mPkhi cYrqwMZô mPnhầm tưởngUT8Wdh mốiYrqwMZ quamPn YrqwMZhệ bT77oLgiữa họUT8Wdh chbT77oLỉ lmPà YrqwMZngười dUT8Wdhưng bT77oLkhông hUT8Wdhề cùnUT8Wdhg chbT77oLung mộtUT8Wdh dbT77oLòng máYrqwMZu… biếYrqwMZt đâuUT8Wdh mPvì mPlý dUT8Wdho đYrqwMZó, mbT77oLà UT8Wdhcô sẽbT77oL sớmbT77oL nguôiUT8Wdh ngoabT77oLi UT8Wdhnỗi bT77oLđau bT77oLquá lớUT8Wdhn phbT77oLải gáUT8Wdhnh chịu.

Nhưng gbT77oLiờ đâymP, mPÁi HbT77oLy YrqwMZlại phảiYrqwMZ đốimP dibT77oLện vớbT77oLi sựUT8Wdh mPthật tànYrqwMZ nhbT77oLẫn… rằngmP chínbT77oLh cYrqwMZô làYrqwMZ nguyênmP nhânmP kYrqwMZhiến YrqwMZhọ UT8Wdhra UT8Wdhđi UT8Wdhmột cáchYrqwMZ mPđau YrqwMZđớn bT77oLnhư thế.

“Nhân timPện, YrqwMZcô UT8Wdhcó mPbiết tromPng ngườimP côYrqwMZ đangmP YrqwMZmang mộbT77oLt nửaUT8Wdh làUT8Wdh dònmPg máUT8Wdhu củamP bT77oLai không?YrqwMZ” MmPột giọngbT77oL nóiUT8Wdh khUT8Wdhác cấbT77oLt lênbT77oL, mPlà giUT8Wdhọng nữ.

Ái YrqwMZHy đmPưa mắtmP nhìnbT77oL vềmP pUT8Wdhhía mPcửa phòng…UT8Wdh TịnhUT8Wdh NhUT8Wdhi kbT77oLhông dUT8Wdhừng châmPn tạimP chỗbT77oL đómP, tiếUT8Wdhp tụcbT77oL tiếUT8Wdhn đếnYrqwMZ gYrqwMZần cbT77oLô vàbT77oL ĐiềnmP Huân,mP chYrqwMZất giUT8Wdhọng manYrqwMZg đầyUT8Wdh bT77oLác UT8Wdhý UT8Wdhvang lmPên khôngmP cUT8Wdhhút ngầnUT8Wdh ngại.

“Mạng sốngbT77oL mPcủa cô…YrqwMZ đãUT8Wdh mPlấy đibT77oL hơUT8Wdhi thYrqwMZở cUT8Wdhuối cùbT77oLng UT8Wdhcủa bT77oLTriết Dạ.”

Trước mặmPt mPÁi HYrqwMZy hibT77oLện giờUT8Wdh, mbT77oLột TịnhmP mPNhi đángmP ybT77oLêu vmPà thUT8Wdhân thYrqwMZiện UT8Wdhtrông thậtYrqwMZ lạnhYrqwMZ YrqwMZlùng vàmP bT77oLtàn nUT8Wdhhẫn, từUT8Wdh mPgiọng nYrqwMZói cYrqwMZho đếnmP áYrqwMZnh nhìmPn đềuYrqwMZ mPthể hiệmPn rõbT77oL sựYrqwMZ cUT8Wdhăm tứcUT8Wdh YrqwMZvà cYrqwMZhán ghébT77oLt cômP tbT77oLột cùng.

“Anh nhiềubT77oL lbT77oLời vớmPi cbT77oLô tbT77oLa tUT8Wdhhì đYrqwMZược gì?”YrqwMZ TbT77oLịnh NhYrqwMZi mPtức gbT77oLiận quátmP vàUT8Wdho mặtYrqwMZ UT8WdhĐiền HbT77oLuân, mPsau bT77oLđó YrqwMZlại dànhbT77oL trọnYrqwMZ ánUT8Wdhh mPmắt mPoán bT77oLhận chiếbT77oLu thẳnUT8Wdhg vbT77oLào YrqwMZÁi HbT77oLy. “Cô!UT8Wdh TrảmP TrimPết DmPạ YrqwMZlại mPcho tôi!”

Tịnh mPNhi đẩybT77oL mạnhmP ĐYrqwMZiền mPHuân smPang mộUT8Wdht bmPên, taUT8Wdhy UT8Wdhcòn lmPại nắmmP lấyYrqwMZ cổYrqwMZ mPáo bT77oLcủa ÁimP HUT8Wdhy lYrqwMZay mạnhmP, kíchYrqwMZ độngbT77oL hétmP lên.

“Trả UT8Wdhanh ấybT77oL lmPại cmPho tôi!bT77oL NgườibT77oL nêYrqwMZn chUT8Wdhết đúngYrqwMZ hUT8Wdhơn làYrqwMZ côUT8Wdh, tạiUT8Wdh sUT8Wdhao bT77oLlại lbT77oLà anYrqwMZh ấy?”bT77oL DườngYrqwMZ UT8Wdhnhư TịnYrqwMZh YrqwMZNhi đUT8Wdhã hoàYrqwMZn toàYrqwMZn hiểUT8Wdhu YrqwMZlầm mPvề cáUT8Wdhi chếUT8Wdht mPcủa YrqwMZTriết mPDạ, mPra sứcUT8Wdh lUT8Wdhay mạnhmP côYrqwMZ hơUT8Wdhn. “YrqwMZNếu khômPng vìUT8Wdh mPcô, amPnh TriYrqwMZết DạUT8Wdh UT8Wdhđã khôYrqwMZng bmPị bT77oLMinh VUT8Wdhỹ bắnYrqwMZ chết!”

Ái HUT8Wdhy YrqwMZđã bT77oLrơi mPvào trmPạng thbT77oLái hoàYrqwMZn YrqwMZtoàn mUT8Wdhất điUT8Wdh cYrqwMZảm giácUT8Wdh, mPmọi việcbT77oL diễmPn rYrqwMZa xuUT8Wdhng mPquanh dbT77oLường nhbT77oLư kYrqwMZhông cònmP sứYrqwMZc mPảnh hưởngmP nmPào cả.

Lúc mPnày, thYrqwMZứ duUT8Wdhy nhấbT77oLt cYrqwMZô cYrqwMZó thểUT8Wdh cảmYrqwMZ nhậnUT8Wdh đượcYrqwMZ làbT77oL bT77oLvết thưYrqwMZơng YrqwMZlòng bT77oLnơi YrqwMZtrái UT8Wdhtim nYrqwMZhỏ mPbé đUT8Wdhang mPtuôn tràmPo mUT8Wdhột dòngYrqwMZ mábT77oLu… nưYrqwMZớc mắtbT77oL vẫbT77oLn tiếbT77oLp tụUT8Wdhc rơiUT8Wdh, tráYrqwMZi YrqwMZtim UT8Wdhcũng UT8Wdhtheo đYrqwMZó YrqwMZmà nhỏUT8Wdh nhữngmP giọtYrqwMZ lYrqwMZệ máu.

Trước mYrqwMZắt ÁmPi YrqwMZHy tmPối dần,YrqwMZ tốUT8Wdhi dmPần… sbT77oLau đUT8Wdhó đôiUT8Wdh mắtYrqwMZ kiUT8Wdha cũnUT8Wdhg tUT8Wdhừ từUT8Wdh nhắmYrqwMZ nghiềnbT77oL bT77oLlại, phbT77oLó mbT77oLặc mmPọi thứbT77oL cUT8Wdhho thờimP gian.

Tịnh UT8WdhNhi vẫnmP khôUT8Wdhng hbT77oLề bUT8Wdhận YrqwMZtâm đếmPn chubT77oLyện cbT77oLô đãYrqwMZ ngấtmP đYrqwMZi từbT77oL lúbT77oLc nào,bT77oL vYrqwMZẫn kíchmP độngUT8Wdh tiếYrqwMZp mPtục laYrqwMZy bT77oLngười UT8WdhÁi HyUT8Wdh, bT77oLtrên gmPò YrqwMZmá cũngmP lUT8Wdhăn YrqwMZdài bT77oLmột dYrqwMZòng lYrqwMZệ caYrqwMZy đắng.

“Cô mPta ngấtYrqwMZ rồi,YrqwMZ YrqwMZem làYrqwMZm vậyUT8Wdh tYrqwMZhì đượUT8Wdhc gbT77oLì?” ĐiềUT8Wdhn UT8WdhHuân thờYrqwMZ mPơ nUT8Wdhhìn cảnhmP tượnYrqwMZg trướcbT77oL mUT8Wdhắt, chUT8Wdhán nảnYrqwMZ hỏi.

“Tên MibT77oLnh VỹYrqwMZ ấyYrqwMZ, khUT8Wdhi nàbT77oLo hUT8Wdhắn đmPến?” TịnhbT77oL NhYrqwMZi buônmPg bT77oLtay rUT8Wdha khỏiYrqwMZ ngưbT77oLời ÁiYrqwMZ HUT8Wdhy, đểbT77oL mặcYrqwMZ thUT8Wdhân hìnhYrqwMZ nhỏYrqwMZ béYrqwMZ UT8Wdhkia tYrqwMZiếp đất,YrqwMZ quamPy samPng nhbT77oLìn mPĐiền HuânmP bT77oLtức giận.

“Sớm thôUT8Wdhi.” ĐiềnYrqwMZ HuâYrqwMZn lườiUT8Wdh bUT8Wdhiếng trYrqwMZả lờiUT8Wdh, lặngmP lẽbT77oL UT8Wdhngắm nUT8Wdhhìn cmPô bT77oLgái mamPng kmPhuôn mUT8Wdhặt kYrqwMZhá giốngYrqwMZ bT77oLThy ThbT77oLy, tráiYrqwMZ bT77oLtim chợtYrqwMZ thUT8Wdhắt lạbT77oLi, nmPhưng lạiUT8Wdh nhYrqwMZanh bT77oLchóng lắngbT77oL xuống.

“Hắn bT77oLsẽ bT77oLphải tmPrả gibT77oLá YrqwMZvì đãYrqwMZ hạYrqwMZi chếbT77oLt mPanh TriếtUT8Wdh DạYrqwMZ.” TịbT77oLnh NhmPi đứmPng bT77oLdậy, đYrqwMZưa tbT77oLay gạtmP bT77oLnước mắbT77oLt, tiYrqwMZến vmPề pmPhía cbT77oLửa vớiYrqwMZ bộYrqwMZ dbT77oLạng vẫYrqwMZn mPtoả rbT77oLa YrqwMZthứ sámPt khYrqwMZí haUT8Wdhm muYrqwMZốn giếtmP người.

Điền HbT77oLuân chuyểnUT8Wdh áYrqwMZnh mắtYrqwMZ smPang TUT8Wdhịnh mPNhi, nụYrqwMZ cườiUT8Wdh nửUT8Wdha miệngmP đểbT77oLu YrqwMZgiả UT8Wdhkia lYrqwMZại xuấtUT8Wdh hiệUT8Wdhn mPtrên môi.

 “Em khônmPg nghYrqwMZi ngờbT77oL màmP UT8Wdhlại tiUT8Wdhn tưởbT77oLng tbT77oLôi đếmPn thếUT8Wdh mPsao, TbT77oLịnh Nhi?”

*Rầm*

Một mPthứ âmUT8Wdh thYrqwMZanh vbT77oLa bT77oLchạm mạmPnh mộtbT77oL cácmPh bạoUT8Wdh lựbT77oLc vanmPg lênbT77oL, đồngUT8Wdh thờimP cáYrqwMZnh UT8Wdhcửa YrqwMZcủa UT8Wdhkhu nmPhà bT77oLmáy bUT8Wdhỏ hYrqwMZoang quemPn thuộcmP đượUT8Wdhc bT77oLmở mPra thôYrqwMZ bạo.

Cảnh tưUT8Wdhợng lúcmP này,YrqwMZ dườYrqwMZng nmPhư đanUT8Wdhg támPi mPdiễn kbT77oLhung cảnhYrqwMZ mPhai nămmP trướYrqwMZc… MmPinh YrqwMZVỹ bT77oLđứng trướcYrqwMZ cUT8Wdhửa, mPđôi mắtUT8Wdh lạnbT77oLh YrqwMZlùng YrqwMZliếc sơbT77oL cảnmPh vậmPt xunUT8Wdhg quanYrqwMZh, nơmPi UT8Wdhnày YrqwMZđã mPthật bT77oLsự qbT77oLuá YrqwMZquen thuộcUT8Wdh vmPới anh…UT8Wdh mPvà đếnmP tậnUT8Wdh lúUT8Wdhc bT77oLnày, nómP cmPũng khôbT77oLng hềUT8Wdh YrqwMZthay UT8Wdhđổi, cYrqwMZhỉ mộYrqwMZt khôngmP UT8Wdhgian trốbT77oLng rỗbT77oLng YrqwMZmang diệnUT8Wdh tícYrqwMZh bT77oLcực lớn,UT8Wdh đbT77oLồng thờiYrqwMZ YrqwMZđem đYrqwMZến chUT8Wdho ngbT77oLười khácYrqwMZ cmPảm giácmP bT77oLớn lbT77oLạnh chạYrqwMZy dọcYrqwMZ sYrqwMZống lưng.

Đưa cYrqwMZô ấymP đếUT8Wdhn bT77oLnơi này…bT77oL cuốUT8Wdhi mPcùng ĐiềnmP YrqwMZHuân lạimP địnhYrqwMZ lYrqwMZàm mPgì đây?

Minh VbT77oLỹ UT8Wdhthật sUT8Wdhự đaYrqwMZng cmPố gắngUT8Wdh kmPìm mPnén nYrqwMZỗi lYrqwMZo mPlắng mPđang dânYrqwMZg tràoYrqwMZ bT77oLtrong lòng,bT77oL mấtmP ThYrqwMZy TUT8Wdhhy đYrqwMZã lbT77oLà qumPá UT8Wdhđủ, nhưngbT77oL lầnUT8Wdh nUT8Wdhày nạUT8Wdhn nhâYrqwMZn lạiUT8Wdh mPlà ÁiYrqwMZ HUT8Wdhy… vịYrqwMZ trUT8Wdhí cmPô trYrqwMZong lYrqwMZòng bT77oLanh cómP lẽbT77oL còYrqwMZn YrqwMZquan trọnUT8Wdhg hbT77oLơn bT77oLThy YrqwMZThy gấbT77oLp ngàUT8Wdhn lần!

Nhất địnbT77oLh YrqwMZanh sUT8Wdhẽ kUT8Wdhhông đứngbT77oL yênbT77oL nbT77oLhìn kẻYrqwMZ kmPhác mPhại chếbT77oLt mPcô trướcbT77oL bT77oLmặt mìnmPh YrqwMZnhư YrqwMZThy Thy!

Nét mbT77oLặt MiUT8Wdhnh VỹbT77oL vẫnmP tỏbT77oL UT8Wdhra điUT8Wdhềm tĩUT8Wdhnh hếYrqwMZt mức,mP mPnhưng tYrqwMZrong đmPôi mắtbT77oL YrqwMZmàu hbT77oLổ pháYrqwMZch UT8Wdhđang ánYrqwMZh lbT77oLên nhbT77oLững timPa nhìnbT77oL phUT8Wdhức tạbT77oLp đbT77oLầy UT8Wdhđau đớn.

Nơi lồnbT77oLg ngUT8Wdhực anhUT8Wdh, trábT77oLi tiYrqwMZm kYrqwMZia đanYrqwMZg YrqwMZđập mạbT77oLnh libT77oLên hUT8Wdhồi, vừaUT8Wdh YrqwMZgấp gápbT77oL vừamP mạnhbT77oL mẽbT77oL, tấtbT77oL cảUT8Wdh chmPỉ vìYrqwMZ sựUT8Wdh mPan ngUT8Wdhuy cYrqwMZủa ÁiUT8Wdh Hy.

Hạo ThầnUT8Wdh UT8Wdhđứng samPu bT77oLMinh Vỹ,mP cũnbT77oLg đUT8Wdhưa đôYrqwMZi YrqwMZmắt mPdò xmPét mộbT77oLt lượtYrqwMZ YrqwMZxung qYrqwMZuanh khuYrqwMZng cảnhUT8Wdh trướcbT77oL mắtmP, đây…bT77oL làUT8Wdh nơiYrqwMZ bT77oLđã tbT77oLừng tướbT77oLc đmPi mPsinh mYrqwMZạng bT77oLcủa bT77oLđứa UT8Wdhem gáYrqwMZi đábT77oLng yêmPu bT77oLmà cậmPu YrqwMZhết bT77oLmực ybT77oLêu thương.

Cả ngườiYrqwMZ HạmPo ThầnUT8Wdh khẽYrqwMZ ruYrqwMZn lêmPn, nhưmPng sYrqwMZau mPđó lạUT8Wdhi đượcUT8Wdh bT77oLvẻ bềbT77oL ngoUT8Wdhài mạnYrqwMZh mẽYrqwMZ UT8Wdhche khuất.

Người mPcon gYrqwMZái ấy,YrqwMZ bT77oLbản saUT8Wdho củbT77oLa TUT8Wdhhy TYrqwMZhy, mbT77oLột lầnbT77oL nữabT77oL lạibT77oL YrqwMZtrở thYrqwMZành nbT77oLạn nhbT77oLân tmPái diYrqwMZễn chUT8Wdho vởUT8Wdh YrqwMZkịch đUT8Wdhẫm máUT8Wdhu nàyYrqwMZ ư?

Khung bT77oLcảnh tĩmPnh lặngYrqwMZ mPđến ngbT77oLạt thở,UT8Wdh nhưngbT77oL vYrqwMZẫn kUT8Wdhhông hYrqwMZề YrqwMZcó bấtbT77oL mPkỳ mPđộng tĩmPnh bấtUT8Wdh tbT77oLhường nmPào cả…

Một dábT77oLng ngườimP tronUT8Wdhg bộUT8Wdh vesmPt đenYrqwMZ từYrqwMZ mPtrong tmPoán bT77oLcận vệYrqwMZ pbT77oLhía sabT77oLu chợtYrqwMZ cấtYrqwMZ bT77oLbước, gấpmP UT8Wdhgáp nmPhư mbT77oLuốn vượtYrqwMZ qbT77oLua mUT8Wdhặt UT8WdhMinh VỹbT77oL màbT77oL xôbT77oLng vàbT77oLo bêUT8Wdhn trong.

Ngay lbT77oLập tức,bT77oL MibT77oLnh VmPỹ UT8Wdhđã đưabT77oL UT8Wdhtay chUT8Wdhặn mPngang trưYrqwMZớc mYrqwMZặt VĩbT77oLnh KỳmP, độngbT77oL bT77oLtác nhẹUT8Wdh nhànUT8Wdhg vàbT77oL dYrqwMZứt khoát.

“Quay vbT77oLề đúngbT77oL vịYrqwMZ trí,YrqwMZ tôimP chưabT77oL YrqwMZhề UT8Wdhra lệmPnh cYrqwMZho UT8Wdhcậu vàYrqwMZo.” YrqwMZAnh nóiYrqwMZ đềmPu đmPều, kYrqwMZhông mPhề ngYrqwMZoảnh mặtYrqwMZ mPlại phbT77oLía saumP, từbT77oL từbT77oL hYrqwMZạ UT8Wdhtay xuống.

Vĩnh YrqwMZKỳ cúmPi tYrqwMZhấp đầu,UT8Wdh YrqwMZlùi dầnbT77oL vềYrqwMZ phmPía sUT8Wdhau, homPà vàoUT8Wdh toámPn cậnUT8Wdh vbT77oLệ đabT77oLng UT8Wdhtoả rmPa sámPt khíbT77oL nYrqwMZgút trời.

Đến lYrqwMZúc nàbT77oLy, VmPĩnh KbT77oLỳ bắmPt đUT8Wdhầu cảmPm thấbT77oLy hốmPi hậnYrqwMZ vmPì đãmP kbT77oLý tênUT8Wdh vàYrqwMZo bảnYrqwMZ hYrqwMZợp đồngUT8Wdh đangYrqwMZ UT8Wdhnằm tronbT77oLg UT8Wdhtay MUT8Wdhinh Vỹ.

Muốn mPtham gmPia vàomP tổUT8Wdh chứcYrqwMZ UT8Wdhvà cómP cơbT77oL bT77oLhội bUT8Wdhảo vệbT77oL chmPo ÁiUT8Wdh mPHy, VbT77oLĩnh KỳbT77oL đYrqwMZã YrqwMZđồng UT8Wdhý đểmP MinmPh VỹUT8Wdh đặtbT77oL rmPa mộtYrqwMZ bảUT8Wdhn hợYrqwMZp đồnbT77oLg sinmPh tử.

Theo đYrqwMZó, VmPĩnh KbT77oLỳ bT77oLphải tuâYrqwMZn UT8Wdhtheo mệnhYrqwMZ lệnUT8Wdhh củabT77oL MinUT8Wdhh mPVỹ vôUT8Wdh đibT77oLều kiện,mP cũnUT8Wdhg nhưYrqwMZ sựmP YrqwMZsống chbT77oLết củYrqwMZa VĩUT8Wdhnh KỳbT77oL dbT77oLo MinbT77oLh VỹmP mPtoàn quyềmPn quyếYrqwMZt định.

Hơn hbT77oLết, mPđiều khoảnmP UT8Wdhcấm kỵbT77oL trobT77oLng hợYrqwMZp đồnmPg đươngbT77oL nUT8Wdhhiên lYrqwMZà bT77oLphải YrqwMZgiữ khmPoảng mPcách nhấtYrqwMZ địmPnh bT77oLvới ÁiYrqwMZ HyUT8Wdh, chUT8Wdhỉ cầnYrqwMZ tuânbT77oL themPo đúnbT77oLg nhữbT77oLng điềUT8Wdhu khoảUT8Wdhn tronYrqwMZg hợmPp đồng,bT77oL bT77oLVĩnh KYrqwMZỳ sẽYrqwMZ đưUT8Wdhợc đàomP tUT8Wdhạo bàiYrqwMZ mPbản vàUT8Wdh bT77oLthực UT8Wdhhiện UT8Wdhduy mPnhất mụcUT8Wdh tiêumP đượcmP YrqwMZkề cậnUT8Wdh bT77oLvà bYrqwMZảo UT8Wdhvệ cô.

Về phầnYrqwMZ mìnmPh, MinUT8Wdhh VỹmP UT8Wdhdĩ nhYrqwMZiên bUT8Wdhiết YrqwMZrõ mPVĩnh KỳYrqwMZ sẽmP kUT8Wdhhông bbT77oLao mPgiờ làYrqwMZm tYrqwMZổn hYrqwMZại YrqwMZđến ÁUT8Wdhi HyUT8Wdh, bT77oLđặc biệtbT77oL làmP tYrqwMZình hìnYrqwMZh bT77oLhiện giờYrqwMZ UT8Wdhcũng đanYrqwMZg rYrqwMZất cầUT8Wdhn mộUT8Wdht ngườiUT8Wdh cóbT77oL mPthể đặtYrqwMZ UT8Wdhsự aYrqwMZn tomPàn bT77oLcủa YrqwMZvợ mìnYrqwMZh lmPên hàmPng đmPầu, UT8Wdhvà VĩnUT8Wdhh KbT77oLỳ bT77oLhội tụbT77oL UT8Wdhđủ tấYrqwMZt mPcả cmPác điềubT77oL mPkiện trên.

Nếu khmPông vìUT8Wdh nhữngbT77oL qYrqwMZuy tmPắc địnhmP đoạYrqwMZt sUT8Wdhự sốmPng chếtbT77oL củbT77oLa mìnhUT8Wdh, bmPất chYrqwMZấp mUT8Wdhọi trởUT8Wdh ngạmPi, VbT77oLĩnh KmPỳ sUT8Wdhẽ lậpYrqwMZ tứcYrqwMZ tYrqwMZìm đếnmP bênUT8Wdh ÁbT77oLi YrqwMZHy bT77oLmà ômbT77oL thYrqwMZật bT77oLchặt vàoUT8Wdh lòng.

Nhưng quYrqwMZyền hạnUT8Wdh củabT77oL bUT8Wdhản hợpYrqwMZ đồngYrqwMZ UT8Wdhkia… khôngYrqwMZ bT77oLcho phYrqwMZép VbT77oLĩnh KỳbT77oL làmmP thế.

Và nếmPu thbT77oLật sựUT8Wdh VĩUT8Wdhnh KUT8Wdhỳ UT8Wdhcó UT8Wdhthể ômmP lấymP ÁmPi UT8WdhHy, bT77oLthì đôiUT8Wdh tabT77oLy củamP ngưbT77oLời comPn gáibT77oL ấybT77oL cũngmP sẽmP nhẫYrqwMZn tâbT77oLm đẩyUT8Wdh VbT77oLĩnh KbT77oLỳ rUT8Wdha xa…mP UT8Wdhvì vmPòng tUT8Wdhay mbT77oLà cYrqwMZô cầnmP, vốnUT8Wdh dĩUT8Wdh khbT77oLông phảYrqwMZi làUT8Wdh vònYrqwMZg tamPy củamP VĩbT77oLnh Kỳ.

Minh VỹUT8Wdh nYrqwMZhíu mmPày nhìmPn YrqwMZvào UT8Wdhkhoảng UT8Wdhkhông tmPrước mUT8Wdhặt, đmPôi châYrqwMZn bắbT77oLt đầUT8Wdhu cmPất bướmPc tiYrqwMZến vUT8Wdhào bmPên trmPong, kèbT77oLm mPtheo gYrqwMZiọng rbT77oLa lệnh.

“Trừ mPHạo UT8WdhThần, nhữngmP ngườibT77oL cYrqwMZòn lạiUT8Wdh bT77oLkhông đượbT77oLc vmPào tUT8Wdhrong.” TheUT8Wdho tìnUT8Wdhh mPhình hbT77oLiện mPtại, tốtYrqwMZ hơmPn làbT77oL cànUT8Wdhg íYrqwMZt ngườbT77oLi vàUT8Wdho sẽYrqwMZ YrqwMZcàng tốt.

Bước bT77oLchân MinmPh VỹUT8Wdh vmPà HạUT8Wdho TbT77oLhần tiếmPn vàYrqwMZo bênbT77oL troUT8Wdhng, YrqwMZgấp gáUT8Wdhp nhbT77oLư đbT77oLang lbT77oLo sợUT8Wdh mìnbT77oLh sẽbT77oL mPđánh mấUT8Wdht mộtUT8Wdh YrqwMZthứ cựcUT8Wdh kbT77oLỳ mPquan trọng.

Bên YrqwMZngoài, UT8WdhVĩnh KỳUT8Wdh YrqwMZđứng lẫnUT8Wdh tUT8Wdhrong tmPoán mPcận vệYrqwMZ, đôimP mắtbT77oL xuấUT8Wdht hiệnYrqwMZ nhữYrqwMZng ánUT8Wdhh nhìnUT8Wdh mPu uất.

“Tịnh NmPhi, cbT77oLho eUT8Wdhm YrqwMZnày.” bT77oLTriết YrqwMZDạ UT8Wdhnắm lmPấy bmPàn mPtay củamP TYrqwMZịnh mPNhi, samPu đómP đặtYrqwMZ vàUT8Wdho lòbT77oLng UT8Wdhbàn tbT77oLay mộtUT8Wdh chmPiếc UT8Wdhđồng hồUT8Wdh cámPt bbT77oLé xíuUT8Wdh mmPàu đen.

“Sao lạibT77oL làbT77oL mPmàu đeUT8Wdhn?” TịmPnh NhUT8Wdhi nbT77oLhíu màyYrqwMZ nhìnbT77oL mPchiếc UT8Wdhđồng hUT8Wdhồ cámPt đangUT8Wdh nằmbT77oL gọnbT77oL trUT8Wdhong taUT8Wdhy, giọmPng đYrqwMZiệu cóYrqwMZ chúYrqwMZt kUT8Wdhhó chịu.

“Vì mYrqwMZàu bT77oLđen YrqwMZhợp UT8Wdhvới emPm hơn…”UT8Wdh GươbT77oLng mặtYrqwMZ TriếbT77oLt DạYrqwMZ thoángbT77oL bYrqwMZuồn, smPau YrqwMZđó bT77oLnở mộtUT8Wdh nụmP cườimP gượng,YrqwMZ cUT8Wdhó lẽmP UT8Wdhđây mPlà lầnmP cUT8Wdhuối YrqwMZTriết bT77oLDạ đưUT8Wdhợc gUT8Wdhần TịnhbT77oL NhiUT8Wdh. “…UT8Wdh NếmPu bT77oLai đómP hoặcmP cómP viYrqwMZệc gìYrqwMZ khiếnmP emPm bYrqwMZuồn, UT8Wdhcứ lậbT77oLt bT77oLngược chiếcYrqwMZ đồngUT8Wdh hồbT77oL cáYrqwMZt nàbT77oLy lại,bT77oL UT8Wdhem smPẽ cảmYrqwMZ UT8Wdhthấy mPdễ chYrqwMZịu hơn.”

“Tại saUT8Wdho eUT8Wdhm mPlại phảimP lậtmP ngượcUT8Wdh YrqwMZcái thứmP vôUT8Wdh ngYrqwMZhĩa mPnày tronmPg khYrqwMZi mPem đãmP mPcó anh?mP” TịnUT8Wdhh NhbT77oLi phụnUT8Wdhg phbT77oLịu, UT8Wdhđưa tUT8Wdhay đấmbT77oL đmPấm vbT77oLào ngựcbT77oL TrUT8Wdhiết DUT8Wdhạ, nbT77oLét mặtbT77oL vYrqwMZô cmPùng khómP chUT8Wdhịu. “NàyUT8Wdh! ThấyUT8Wdh kUT8Wdhhông? MmPỗi lầnUT8Wdh ebT77oLm bT77oLkhông vbT77oLui anmPh bT77oLcứ đmPể eUT8Wdhm đánhYrqwMZ amPnh mPvài cáUT8Wdhi lUT8Wdhà được.”

“Không hmPề UT8Wdhvô nghĩa.YrqwMZ” TbT77oLriết DbT77oLạ lậpmP tứcmP lênmP tYrqwMZiếng phủYrqwMZ định,UT8Wdh tbT77oLrên môbT77oLi nYrqwMZở mộtYrqwMZ nụYrqwMZ cườimP caUT8Wdhy đắng.YrqwMZ “ChỉYrqwMZ cầUT8Wdhn YrqwMZem lậmPt UT8Wdhngược UT8Wdhđồng hồmP cYrqwMZát tmPheo trmPuyền tYrqwMZhuyết, emPm smPẽ thấybT77oL tmPhanh thYrqwMZản hơn.”

“Em mPkhông cầnYrqwMZ biết!”UT8Wdh YrqwMZTịnh YrqwMZNhi đưaYrqwMZ YrqwMZtay UT8Wdhôm bT77oLlấy đầbT77oLu, bướngbT77oL bỉYrqwMZnh YrqwMZhét lêbT77oLn… UT8Wdhđôi kYrqwMZhi TriUT8Wdhết bT77oLDạ bT77oLluôn hàbT77oLnh xbT77oLử mUT8Wdhột cácbT77oLh mPkhó hiểu,bT77oL kUT8Wdhhông giốngUT8Wdh vớmPi anmPh tmPhường ngàUT8Wdhy chútYrqwMZ nào.

“Sắp tớYrqwMZi…” ĐểbT77oL mặYrqwMZc TịnmPh NYrqwMZhi cYrqwMZứ liUT8Wdhên bT77oLtục YrqwMZđấm vàomP người,bT77oL TriếUT8Wdht DUT8Wdhạ siYrqwMZết chbT77oLặt vUT8Wdhòng tmPay YrqwMZhơn, UT8Wdhnhư UT8Wdhđang cốUT8Wdh gắngbT77oL mPcảm nhậnYrqwMZ UT8Wdhhơi YrqwMZấm UT8Wdhcủa ngườbT77oLi mYrqwMZình đamPng bảmPo vYrqwMZệ troUT8Wdhng mPvòng bT77oLtay. “…mP cóbT77oL YrqwMZlẽ amPnh kUT8Wdhhông thbT77oLể ởUT8Wdh cạnhbT77oL bT77oLem đưUT8Wdhợc UT8Wdhnữa, aUT8Wdhnh phảiYrqwMZ mPđi xa.”

“Mặc anhbT77oL, bT77oLanh YrqwMZcứ đibT77oL YrqwMZluôn cbT77oLũng được,mP ebT77oLm kUT8Wdhhông cầnbT77oL anmPh bảomP vệ!”bT77oL DườnbT77oLg nUT8Wdhhư YrqwMZđã quábT77oL mứYrqwMZc chYrqwMZịu đựngbT77oL, TmPịnh NhmPi tứcbT77oL gmPiận quátmP lmPên, ngoảnhYrqwMZ mặtbT77oL sbT77oLang hướngUT8Wdh mPkhác giậnmP dbT77oLỗi… UT8Wdhai cUT8Wdhho UT8Wdhphép TrimPết DYrqwMZạ đmPược YrqwMZquyền rờibT77oL xUT8Wdha TịmPnh UT8WdhNhi UT8Wdhcơ chứ?

“Có lẽbT77oL… lầbT77oLn nUT8Wdhày sẽbT77oL kmPhông bT77oLtrở vUT8Wdhề mPnữa…” ĐôiYrqwMZ mômPi TrbT77oLiết bT77oLDạ khẽbT77oL YrqwMZmấp bT77oLmáy, phábT77oLt rbT77oLa mộtmP bT77oLcâu nbT77oLói bT77oLnhỏ, rấUT8Wdht nhỏ…UT8Wdh vUT8Wdhà dĩYrqwMZ nhYrqwMZiên, TịbT77oLnh NbT77oLhi hoàbT77oLn toUT8Wdhàn khônYrqwMZg tbT77oLhể nmPghe đbT77oLược bT77oLcâu nóbT77oLi đầybT77oL đauUT8Wdh đớnbT77oL ấy.

Truyền tmPhuyết đồnUT8Wdhg hồmP cátbT77oL sao?