You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để anTQh DN7mz6gần bêDN7mz6n em

Một uHnLpAviên đDN7mz6ạn sượtTQ tuHnLpAhẳng quDN7mz6a ngườiTQ DN7mz6Ái TQHy từuHnLpA phíU9i8HJa U9i8HJsau, đáDN7mz6p uHnLpAđúng DN7mz6vào khTQẩu U9i8HJsúng uHnLpAcô đangTQ cDN7mz6hĩa DN7mz6vào DN7mz6đầu vẫnDN7mz6 DN7mz6chưa TQkịp bóTQp cU9i8HJòi khTQiến khẩuuHnLpA sDN7mz6úng bậU9i8HJt U9i8HJra kuHnLpAhỏi DN7mz6tay cuHnLpAô U9i8HJvà rơDN7mz6i xuốnU9i8HJg TQnền đấtuHnLpA mộtuHnLpA DN7mz6cách uHnLpA“hoành tráng”.

“Đích TQđến tiếpuHnLpA DN7mz6theo sẽuHnLpA làDN7mz6 em…”TQ DN7mz6Minh VDN7mz6ỹ vẫnTQ guHnLpAiơ khuHnLpAẩu sDN7mz6úng trêTQn tTQay uHnLpAvề pDN7mz6hía ÁDN7mz6i U9i8HJHy đuHnLpAang bấtDN7mz6 độnU9i8HJg, đôiU9i8HJ mắtDN7mz6 vằnU9i8HJ DN7mz6nộ uHnLpAkhí, auHnLpAnh tiếuHnLpAp tụDN7mz6c U9i8HJlên đạuHnLpAn chTQo khDN7mz6ẩu súU9i8HJng truHnLpAong taTQy, U9i8HJtầm ngTQắm hiệnDN7mz6 giờTQ đTQã chTQuyển TQtừ U9i8HJkhẩu súngDN7mz6 uHnLpAkia sTQang ÁTQi HyTQ, “…uHnLpA TQem kuHnLpAhông cTQó quyuHnLpAền DN7mz6tự kuHnLpAết thúcU9i8HJ DN7mz6cuộc sốDN7mz6ng củauHnLpA cTQhính mình,U9i8HJ vìDN7mz6 ngưU9i8HJời U9i8HJduy uHnLpAnhất đượcuHnLpA quyềnuHnLpA guHnLpAiết eDN7mz6m lTQà anh!”

Minh VỹuHnLpA nU9i8HJhíu mTQày nhìDN7mz6n TQÁi DN7mz6Hy, nhTQưng lọTQt vU9i8HJào tầU9i8HJm uHnLpAmắt DN7mz6chỉ cuHnLpAó dDN7mz6uy nhDN7mz6ất DN7mz6bóng dáuHnLpAng nhTQỏ DN7mz6bé U9i8HJđó DN7mz6từ phíuHnLpAa sauDN7mz6, tuHnLpArông thậtTQ TQđơn DN7mz6độc vàU9i8HJ luHnLpAạc lõngTQ trTQong khônDN7mz6g uHnLpAgian uHnLpAtĩnh lặng.

Cô bấtDN7mz6 U9i8HJđộng, tTQrên uHnLpAgương uHnLpAmặt vẫnTQ U9i8HJcòn lưuDN7mz6 lạiTQ mộtDN7mz6 vU9i8HJệt nướcTQ dàU9i8HJi, đôiU9i8HJ TQmắt U9i8HJvô DN7mz6định đuHnLpAang uHnLpAdần đượcDN7mz6 phủuHnLpA TQthêm TQmột TQlớp sươngTQ mờDN7mz6 nhạt.

Ông HàU9i8HJn chTQo mTQột tuHnLpAay vàTQo túi,TQ DN7mz6sau DN7mz6đó lạTQi nDN7mz6hìn cuHnLpAhằm chặpDN7mz6 vDN7mz6ào DN7mz6người coTQn uHnLpAgái trướTQc mặt.

Sự lựTQa chọnDN7mz6 uHnLpAthứ ba?

Là tựDN7mz6 gTQiết cuHnLpAhính mìnhU9i8HJ đDN7mz6ể khỏiuHnLpA phảTQi đốiTQ mặtU9i8HJ sao?

Gương U9i8HJmặt ônDN7mz6g DN7mz6phảng U9i8HJphất mộtTQ nụDN7mz6 cưuHnLpAời U9i8HJhài lòuHnLpAng, uHnLpAvì uHnLpAdù cTQho ÁiDN7mz6 HuHnLpAy U9i8HJcó DN7mz6lựa cU9i8HJhọn muHnLpAột tronuHnLpAg haTQi đU9i8HJiều kiệnU9i8HJ TQthì uHnLpAkhẩu sDN7mz6úng củauHnLpA ôDN7mz6ng cDN7mz6ũng sDN7mz6ẽ lậpU9i8HJ tứTQc kếtTQ thDN7mz6úc suHnLpAinh mạnuHnLpAg TQtrước mặt…TQ TQvì côuHnLpA uHnLpAgái nàTQy quDN7mz6á TQtầm thường!

Nhưng điU9i8HJều ôngTQ U9i8HJvừa đượcTQ trDN7mz6ông thấy,U9i8HJ quuHnLpAả thậtU9i8HJ kTQhông thU9i8HJể lườngU9i8HJ TQtrước côU9i8HJ béuHnLpA nàyTQ đDN7mz6ã suHnLpAuy uHnLpAnghĩ nhữngTQ gì.

“Quay vuHnLpAề uHnLpAbên tU9i8HJôi…” MiDN7mz6nh TQVỹ nóiU9i8HJ đềU9i8HJu đuHnLpAều, đDN7mz6ôi DN7mz6mắt sắTQc DN7mz6lạnh đanguHnLpA chiDN7mz6ếu thẳnguHnLpA vàouHnLpA ÁiTQ HTQy kDN7mz6èm uHnLpAtheo TQmột lU9i8HJời yuHnLpAêu cầuTQ “siêDN7mz6u trọng”,DN7mz6 “…DN7mz6 TQcho eU9i8HJm mườiuHnLpA giây.”

1s…

2s…

Ái U9i8HJHy đưaTQ tDN7mz6ay gạtTQ vộTQi vU9i8HJết tíchU9i8HJ DN7mz6của nướcDN7mz6 U9i8HJmắt DN7mz6trên mặtDN7mz6 TQmình, từU9i8HJ tTQừ uHnLpAngoảnh mặU9i8HJt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn DN7mz6còn cóDN7mz6 thểuHnLpA trởDN7mz6 vềU9i8HJ bêDN7mz6n anU9i8HJh sao?

Minh DN7mz6Vỹ DN7mz6vẫn TQgiơ kDN7mz6hẩu súDN7mz6ng trêTQn TQtay U9i8HJvề phuHnLpAía ÁU9i8HJi HuHnLpAy, đôiuHnLpA mắTQt điềmDN7mz6 tĩnhTQ lạnhTQ lùngTQ DN7mz6quan sáuHnLpAt tDN7mz6ừng cTQử chỉU9i8HJ tiếpDN7mz6 uHnLpAtheo củTQa ngườiTQ U9i8HJcon U9i8HJgái trướDN7mz6c mặt.

6s…

7s…

Đôi chânuHnLpA kiU9i8HJa bTQắt đầuHnLpAu nhấcTQ lênDN7mz6, DN7mz6nối DN7mz6tiếp từngTQ bTQước cU9i8HJhân đếnDN7mz6 gầTQn MinU9i8HJh Vỹ.

Chợt nhữuHnLpAng bướcuHnLpA châU9i8HJn kiDN7mz6a khựnuHnLpAg lại…

8s…

Ái U9i8HJHy đTQưa mắtuHnLpA TQnhìn MTQinh VỹU9i8HJ đanDN7mz6g DN7mz6nhíu U9i8HJmày DN7mz6nhìn mU9i8HJình, mTQím môi,DN7mz6 lắTQc DN7mz6nhẹ đầu.

Chỉ U9i8HJcần thêuHnLpAm vàuHnLpAi bướcU9i8HJ nTQữa thDN7mz6ôi, vDN7mz6ài bU9i8HJước nuHnLpAữa tuHnLpAhì cU9i8HJô sẽTQ lạTQi DN7mz6có thểDN7mz6 cU9i8HJhạm vàoTQ MinuHnLpAh VỹU9i8HJ… nhưngU9i8HJ cuHnLpAô lạiDN7mz6 hoDN7mz6àn toàTQn đứnDN7mz6g bTQất động,DN7mz6 mộtuHnLpA giọngTQ nU9i8HJói U9i8HJnhẹ nTQhàng cấDN7mz6t lTQên vớiuHnLpA mộuHnLpAt âmuHnLpA vựuHnLpAc tuHnLpArong thanh.

“Em… TQkhông luHnLpAàm được.”

Chính ÁiDN7mz6 HU9i8HJy cU9i8HJòn khôU9i8HJng TQhiểu muHnLpAình đanTQg nóTQi vàuHnLpA lDN7mz6àm gì,TQ chuHnLpAỉ bTQiết nếuHnLpAu lạiTQ dựaU9i8HJ uHnLpAdẫm uHnLpAvào MinTQh TQVỹ, mìuHnLpAnh uHnLpAsẽ U9i8HJhoàn tTQoàn U9i8HJmất TQphương hướng…

… khôU9i8HJng tTQhể trTQở uHnLpAnên mạnhTQ mẽTQ hDN7mz6ơn DN7mz6được nữaDN7mz6 U9i8HJvà qDN7mz6uen dầnU9i8HJ vớiDN7mz6 sDN7mz6ự bảoU9i8HJ vệDN7mz6 DN7mz6của anh.

9s…

10s…

Khẩu súngTQ DN7mz6trong TQtay TQMinh VỹuHnLpA U9i8HJthoáng rDN7mz6un lênuHnLpA, ngóDN7mz6n tauHnLpAy đangU9i8HJ dầuHnLpAn ghDN7mz6ì lấyU9i8HJ cTQò súng,uHnLpA chuẩnTQ bTQị mộtU9i8HJ hướngDN7mz6 bắnTQ nhấtuHnLpA định.

Chỉ U9i8HJcần bướcU9i8HJ đếnU9i8HJ U9i8HJbên U9i8HJMinh Vỹ,TQ liệuTQ cDN7mz6ó khóuHnLpA quHnLpAuá không?

“Một bưTQớc, rDN7mz6ồi lạDN7mz6i tuHnLpAhêm DN7mz6một bước…

… cDN7mz6ó quáuHnLpA khóU9i8HJ đểTQ DN7mz6em bướcuHnLpA đếnuHnLpA uHnLpAgần anh?”

*Cạch*

Khẩu súTQng tronDN7mz6g DN7mz6tay MinU9i8HJh uHnLpAVỹ rơiuHnLpA tựTQ duHnLpAo uHnLpAxuống mặtTQ TQđất lạnhuHnLpA lẽo,uHnLpA lầnTQ nàyTQ nguHnLpAười cấtDN7mz6 bưDN7mz6ớc luHnLpAại làuHnLpA anh!

Một bước…uHnLpA haDN7mz6i bướcU9i8HJ… buHnLpAa bước…

Minh VỹuHnLpA đứDN7mz6ng uHnLpAđối diệDN7mz6n vớiuHnLpA ÁiU9i8HJ DN7mz6Hy, anTQh uHnLpAgấp gápuHnLpA ôU9i8HJm côDN7mz6 U9i8HJvào lòuHnLpAng, gTQục mặtDN7mz6 luHnLpAên buHnLpAờ vaTQi nuHnLpAhỏ DN7mz6bé kia.

“Nếu khônguHnLpA tTQhể U9i8HJquay DN7mz6về vớiU9i8HJ tôiU9i8HJ, thìTQ huHnLpAãy đU9i8HJể uHnLpAtôi bướcU9i8HJ đếnDN7mz6 bênuHnLpA em.”uHnLpA MinDN7mz6h VTQỹ siTQết chặtU9i8HJ vTQòng tauHnLpAy hơnuHnLpA, cảmU9i8HJ guHnLpAiác khU9i8HJi DN7mz6chĩa súngTQ vàU9i8HJo uHnLpAchính ngườiTQ coTQn uHnLpAgái mìnuHnLpAh uHnLpAyêu uHnLpAthương qTQuả thậtDN7mz6 rU9i8HJất đaU9i8HJu đớn.

Ái U9i8HJHy DN7mz6được MiTQnh DN7mz6Vỹ ôDN7mz6m gọnU9i8HJ U9i8HJtrong tDN7mz6ay, bấtTQ giáTQc hU9i8HJai bU9i8HJàn tTQay đanTQg buôuHnLpAng thU9i8HJõng vôuHnLpA thứcU9i8HJ đưTQa lên,TQ U9i8HJvốn địnDN7mz6h TQđáp lTQại anhTQ, cảmDN7mz6 nhậTQn rõDN7mz6 hơiU9i8HJ ấmU9i8HJ DN7mz6từ pDN7mz6hía bêDN7mz6n kDN7mz6ia uHnLpAhơn, DN7mz6nhưng U9i8HJhành độDN7mz6ng ấU9i8HJy bỗngDN7mz6 dưU9i8HJng kDN7mz6hựng lạiDN7mz6, uHnLpAsau đóDN7mz6 nhanTQh tDN7mz6ay DN7mz6đẩy anhra.

“Xin lU9i8HJỗi uHnLpAvì uHnLpAđã đếDN7mz6n làmTQ pDN7mz6hiền aDN7mz6nh, DN7mz6em sẽuHnLpA DN7mz6về nhà.uHnLpA” ÁuHnLpAi HU9i8HJy DN7mz6quay mặtDN7mz6 sDN7mz6ang hướngU9i8HJ khDN7mz6ác tránTQh U9i8HJánh nhìuHnLpAn củaDN7mz6 MTQinh VDN7mz6ỹ, nuHnLpAhờ vTQậy nênTQ kU9i8HJhông thuHnLpAể thấyDN7mz6 đượcTQ U9i8HJtừ đôU9i8HJi mắtuHnLpA kTQia đanguHnLpA hU9i8HJằn sU9i8HJâu mộtU9i8HJ nỗiDN7mz6 TQtuyệt vọngTQ cùngDN7mz6 cực.

Ái DN7mz6Hy vừaDN7mz6 ruHnLpAời U9i8HJkhỏi U9i8HJvòng U9i8HJtay củaTQ MiU9i8HJnh U9i8HJVỹ, luHnLpAập tDN7mz6ức DN7mz6chạy DN7mz6ra TQkhỏi TQphòng, U9i8HJbóng TQdáng ôngU9i8HJ TQHàn DN7mz6cũng khuHnLpAông cònuHnLpA uHnLpAhiện DN7mz6diện uHnLpAở đó.

Anh lạiuHnLpA trTQở nêU9i8HJn U9i8HJđơn độcDN7mz6 trU9i8HJong căU9i8HJn phuHnLpAòng U9i8HJtập buHnLpAắn lạnhTQ lẽoU9i8HJ, TQmột chútDN7mz6 TQgì đóU9i8HJ ởDN7mz6 trTQái tiU9i8HJm đaDN7mz6ng nhóTQi lênuHnLpA từnuHnLpAg đợtU9i8HJ đauuHnLpA đớn.

Bước nhanU9i8HJh U9i8HJra kuHnLpAhỏi cDN7mz6ăn biệU9i8HJt thựDN7mz6 cuHnLpAủa tTQổ cDN7mz6hức KniU9i8HJght, tDN7mz6rong lòuHnLpAng ÁDN7mz6i HU9i8HJy chợtuHnLpA cảmTQ TQthấy vuHnLpAô cTQùng bU9i8HJất an.

Một phầuHnLpAn lạiTQ cảmuHnLpA thấTQy âDN7mz6n hTQận TQvì cTQách TQcư xTQử DN7mz6xa cáchuHnLpA uHnLpAvừa rồuHnLpAi vTQới TQMinh Vỹ.

Nhưng DN7mz6chỉ cầTQn ởDN7mz6 bêDN7mz6n aTQnh, côU9i8HJ đãDN7mz6 quTQên cáchTQ tựDN7mz6 U9i8HJmình đứnDN7mz6g DN7mz6dậy, quuHnLpAên U9i8HJcách DN7mz6tự bảoTQ vệDN7mz6 chínhU9i8HJ uHnLpAmình… vDN7mz6à quênuHnLpA uHnLpAcả cDN7mz6ách uHnLpAlàm tDN7mz6ổn TQthương ngưDN7mz6ời khác.

Bước TQnhanh trDN7mz6ên cU9i8HJon đưDN7mz6ờng vắuHnLpAng vuHnLpAẻ, ÁiuHnLpA HuHnLpAy cuHnLpAứ thếU9i8HJ chìDN7mz6m vàoTQ nhDN7mz6ững uHnLpAdòng U9i8HJsuy tDN7mz6ư hiệTQn tại.

Một cDN7mz6hiếc BU9i8HJMW mTQàu đenU9i8HJ dU9i8HJừng TQlại trướcuHnLpA mU9i8HJặt TQÁi HTQy, mộtTQ đTQộng uHnLpAtác nhU9i8HJanh tDN7mz6ay lTQôi TQmạnh cU9i8HJô vàoDN7mz6 DN7mz6xe, ấnDN7mz6 vàoU9i8HJ ghế.

Ái HDN7mz6y vTQẫn TQchưa kịpTQ hiểTQu chuyệnTQ gDN7mz6ì đaTQng xTQảy rauHnLpA, cảDN7mz6 ngườiU9i8HJ hoDN7mz6àn toàDN7mz6n mU9i8HJất điTQ cảmDN7mz6 giácTQ, chợtU9i8HJ mộtuHnLpA chiuHnLpAếc kTQhăn đượcU9i8HJ đưaTQ lêU9i8HJn buHnLpAịt chặtDN7mz6 mDN7mz6iệng TQcô lạU9i8HJi, mặuHnLpAc cuHnLpAho cuHnLpAô uHnLpAra sứcU9i8HJ đẩyuHnLpA DN7mz6bàn U9i8HJtay đanDN7mz6g ấnuHnLpA mạnTQh chiếcuHnLpA DN7mz6khăn kuHnLpAia ra.

1s…

2s…

Trước mắtTQ U9i8HJÁi U9i8HJHy bỗngU9i8HJ trởTQ nênTQ mờU9i8HJ nU9i8HJhạt, cảuHnLpA ngưuHnLpAời rơDN7mz6i vàDN7mz6o trạngU9i8HJ tDN7mz6hái mệtTQ mỏiU9i8HJ, hànU9i8HJg TQmi DN7mz6dài cDN7mz6ứ từDN7mz6 uHnLpAtừ ruHnLpAũ xDN7mz6uống, chU9i8HJe khuuHnLpAất đôiuHnLpA mU9i8HJắt màuTQ nâU9i8HJu troDN7mz6ng sáng.

Bàn uHnLpAtay kiU9i8HJa DN7mz6cũng dầuHnLpAn uHnLpAthả lỏngDN7mz6, chiếcuHnLpA khDN7mz6ăn cũuHnLpAng đượcDN7mz6 nânuHnLpAg lTQên, mộtuHnLpA nụU9i8HJ cườiuHnLpA nửaDN7mz6 miệnU9i8HJg queTQn thuuHnLpAộc hU9i8HJiện trênTQ khuônTQ uHnLpAmặt củaU9i8HJ kẻU9i8HJ đanuHnLpAg ngồiDN7mz6 kU9i8HJề cDN7mz6ận DN7mz6bên cô.

“Làm tốTQt lắm.DN7mz6” BDN7mz6àn TQtay ngườuHnLpAi ấyuHnLpA vU9i8HJuốt nuHnLpAhẹ máiDN7mz6 TQtóc củaTQ uHnLpAÁi HyU9i8HJ, DN7mz6nụ cườiuHnLpA độDN7mz6c TQđoán kU9i8HJia uHnLpAngày càU9i8HJng trởTQ DN7mz6nên ruHnLpAõ nuHnLpAét hU9i8HJơn DN7mz6bao guHnLpAiờ hếtDN7mz6. “CuốiU9i8HJ cU9i8HJùng cũngU9i8HJ đếnDN7mz6 ngDN7mz6ày này.”

Chiếc BU9i8HJMW laTQo đi…

“Điền HuHnLpAuân à,U9i8HJ xuHnLpAin lỗiTQ anhuHnLpA, nhDN7mz6ưng ngườU9i8HJi eDN7mz6m thậtU9i8HJ sựDN7mz6 U9i8HJyêu làTQ MiuHnLpAnh VDN7mz6ỹ.” MộtTQ guHnLpAiọng nDN7mz6ói nhẹTQ nhàTQng cấtU9i8HJ lDN7mz6ên, bànTQ tauHnLpAy nhỏU9i8HJ nhắnU9i8HJ đanDN7mz6g đuHnLpAặt TQnhẹ lêDN7mz6n U9i8HJtay DN7mz6Điền Huân,uHnLpA gưTQơng mDN7mz6ặt trắnTQg hồnTQg uHnLpAtừ phíTQa bênuHnLpA kU9i8HJia DN7mz6đang nởDN7mz6 mTQột DN7mz6nụ DN7mz6cười gượnDN7mz6g gạo.

“Em… cU9i8HJhọn hắnU9i8HJ? NgTQười màTQ euHnLpAm khônTQg cóuHnLpA quyềU9i8HJn đượcDN7mz6 yTQêu DN7mz6sao?” U9i8HJCâu trảDN7mz6 lờTQi DN7mz6kia U9i8HJkhiến tráU9i8HJi tTQim ĐiDN7mz6ền HuânDN7mz6 nU9i8HJhư ngừngDN7mz6 đU9i8HJập, đôiDN7mz6 môDN7mz6i TQkhó kuHnLpAhăn lDN7mz6ắm mớTQi thốtTQ TQra đượcU9i8HJ nhữTQng câTQu hỏiU9i8HJ uHnLpAnghi hoặc.

Năm năm…

Một qTQuãng thờuHnLpAi giuHnLpAan quDN7mz6á dU9i8HJài U9i8HJcho uHnLpAmột mốiU9i8HJ tTQình đơuHnLpAn phươngDN7mz6, quáuHnLpA ngắnU9i8HJ TQcho uHnLpAnhững kuHnLpAhoảnh kU9i8HJhắc đượcTQ uHnLpAgần U9i8HJbên cDN7mz6ạnh nguHnLpAười cDN7mz6on gáiTQ ấy.

Điền HuânuHnLpA U9i8HJđã luDN7mz6ôn dõiuHnLpA thDN7mz6eo U9i8HJduy nhuHnLpAất U9i8HJmột TQbóng hìDN7mz6nh, âU9i8HJm thầmU9i8HJ đeTQm đếnDN7mz6 TQcho ngườiTQ cDN7mz6on gáTQi U9i8HJmà U9i8HJmình yêuuHnLpA thuHnLpAương nhữnuHnLpAg gìU9i8HJ tốuHnLpAt đẹpTQ nhất.

Chỉ cầnuHnLpA trU9i8HJên gưU9i8HJơng mặtuHnLpA kU9i8HJia nTQở mộtDN7mz6 nụU9i8HJ cườiTQ huHnLpAạnh U9i8HJphúc, ĐiềnTQ U9i8HJHuân cU9i8HJó DN7mz6thể đáDN7mz6nh đốiDN7mz6 tấtTQ cảuHnLpA đểDN7mz6 TQgiữ nụU9i8HJ cườiuHnLpA ấU9i8HJy mU9i8HJãi mãiuHnLpA hU9i8HJiện duHnLpAiện trU9i8HJên U9i8HJđôi môiuHnLpA xiuHnLpAnh xắuHnLpAn ấyDN7mz6, thậmTQ TQchí đánhTQ đổU9i8HJi cTQả U9i8HJsinh mệDN7mz6nh U9i8HJcủa chínuHnLpAh mình.

Nhưng DN7mz6đáp lạiDN7mz6 tìnTQh cảmU9i8HJ DN7mz6chân thànhU9i8HJ ấTQy, chuHnLpAỉ làDN7mz6 DN7mz6hai từU9i8HJ TQ“xin lỗiuHnLpA” vôU9i8HJ U9i8HJcùng ngắnDN7mz6 gọn,TQ đU9i8HJủ sứDN7mz6c TQdập DN7mz6tắt tuHnLpAia hTQy vọngU9i8HJ cuốiTQ cùngU9i8HJ troTQng trDN7mz6ái uHnLpAtim đanuHnLpAg khôngU9i8HJ ngừnTQg thDN7mz6ổn thTQức kia.

“Em U9i8HJkhông tiuHnLpAn cảDN7mz6 chU9i8HJa vàuHnLpA dTQì đềuHnLpAu khôDN7mz6ng cDN7mz6hấp nU9i8HJhận tìTQnh cảmU9i8HJ củU9i8HJa TQem vU9i8HJà MinTQh VU9i8HJỹ, TQnên eTQm thậU9i8HJt TQsự rấU9i8HJt DN7mz6xin lỗi.”uHnLpA TQCô gáiTQ kiTQa vDN7mz6ẫn giU9i8HJữ DN7mz6nụ cưTQời hốiU9i8HJ lTQỗi trTQên môiDN7mz6, gươnTQg mặtDN7mz6 thDN7mz6oáng cDN7mz6hút U9i8HJe DN7mz6ngại nhTQìn ĐiềnTQ Huân.

Xin lỗi…uHnLpA xDN7mz6in lỗi…

Dường nTQhư côuHnLpA gDN7mz6ái TQkia TQkhông hềU9i8HJ đểTQ ýDN7mz6 đếnuHnLpA DN7mz6mỗi lầnDN7mz6 lU9i8HJặp lạiuHnLpA hTQai từTQ DN7mz6“xin lỗi”,TQ trDN7mz6ái tiU9i8HJm DN7mz6của kTQẻ bạiDN7mz6 trậU9i8HJn truHnLpAước mặtuHnLpA lạTQi cànTQg đaU9i8HJu hơn.

Nếu TQchỉ cầnTQ xiU9i8HJn lỗi,U9i8HJ tuHnLpAhì tạiuHnLpA U9i8HJsao lU9i8HJại đặtDN7mz6 ruHnLpAa pháTQp luậTQt lDN7mz6àm gì?

Điền HuâDN7mz6n uHnLpAkhông nóDN7mz6i uHnLpAgì, lặngTQ lẽTQ quuHnLpAay ngDN7mz6ười bướcuHnLpA đi.DN7mz6 VốnU9i8HJ dU9i8HJĩ… khôngTQ thểU9i8HJ níDN7mz6u kéuHnLpAo đU9i8HJược nữa,TQ vìTQ kTQhông hềDN7mz6 cóuHnLpA bắDN7mz6t đầu…uHnLpA nêU9i8HJn ĐiU9i8HJền HuHnLpAuân kDN7mz6hông đượTQc quyDN7mz6ền đượcuHnLpA níDN7mz6u kéouHnLpA haTQi cDN7mz6hữ “tìnhDN7mz6 yuHnLpAêu” thiTQêng liêDN7mz6ng ấy.

Trái DN7mz6tim cứuHnLpA mỗDN7mz6i lúcTQ uHnLpAmột thắtU9i8HJ lạU9i8HJi theDN7mz6o từngTQ bướU9i8HJc chânU9i8HJ, đọnguHnLpA lạiDN7mz6 nhữnguHnLpA vếtuHnLpA thươTQng luHnLpAòng qTQuá lớn.

Điền HuDN7mz6ân thậU9i8HJt sựuHnLpA kDN7mz6hông DN7mz6đủ TQcao U9i8HJthượng đếnTQ muHnLpAức đDN7mz6ứng yêTQn lặuHnLpAng DN7mz6lẽ duHnLpAõi tTQheo cTQô gáiDN7mz6 ấuHnLpAy mU9i8HJãi mãuHnLpAi, vàU9i8HJ TQcũng kU9i8HJhông thểuHnLpA TQnào chU9i8HJúc phúcDN7mz6 DN7mz6cho U9i8HJmối tìuHnLpAnh huTQyết tuHnLpAhống cấmU9i8HJ kỵDN7mz6 ấDN7mz6y được.

Tại sDN7mz6ao lạiTQ TQlà MiTQnh Vỹ?

Có nhU9i8HJất thiếtDN7mz6 pU9i8HJhải uHnLpAyêu chínDN7mz6h DN7mz6anh truHnLpAai củaTQ mìTQnh không?

Trước mắuHnLpAt TQĐiền HuU9i8HJân uHnLpAchỉ cDN7mz6òn TQlưu U9i8HJlại mộTQt màTQu đeU9i8HJn đDN7mz6au đớnuHnLpA cuHnLpAùng cực,uHnLpA uHnLpAánh U9i8HJmắt đanuHnLpAg chứDN7mz6a đựngU9i8HJ nhữuHnLpAng tiU9i8HJa nU9i8HJhìn oTQán hậnDN7mz6, từngDN7mz6 từDN7mz6 tU9i8HJừng chU9i8HJữ đượcuHnLpA gằnDN7mz6 xuốnDN7mz6g mộtuHnLpA cáuHnLpAch mỉuHnLpAa mai.

“Thy ThyTQ, eU9i8HJm chấTQp nTQhận ănTQ tráiU9i8HJ cấm,U9i8HJ chứDN7mz6 kuHnLpAhông chấpDN7mz6 nhậnU9i8HJ tuHnLpAôi sao?”

“Chúc phúcDN7mz6 cuHnLpAho mốDN7mz6i tìuHnLpAnh DN7mz6cấm kỵU9i8HJ DN7mz6của em…

… anTQh khôngU9i8HJ làU9i8HJm được.”

“Đến kuHnLpAhi nàoU9i8HJ anU9i8HJh mớiuHnLpA cDN7mz6hịu lênDN7mz6 kuHnLpAế hoU9i8HJạch đây?”DN7mz6 U9i8HJMột gTQiọng nuHnLpAữ DN7mz6cất lêTQn, đôiDN7mz6 mắtDN7mz6 hướU9i8HJng vềDN7mz6 U9i8HJphía ÁuHnLpAi HuHnLpAy đaDN7mz6ng nhắmTQ nghiềnuHnLpA TQđôi mắt,uHnLpA cảuHnLpA haTQi tDN7mz6ay bịDN7mz6 U9i8HJtrói cU9i8HJhặt DN7mz6ở phíuHnLpAa sauHnLpAu đanU9i8HJg tựauHnLpA vàuHnLpAo tưuHnLpAờng auHnLpAn giấc.

“Kế hoU9i8HJạch vẫDN7mz6n đangDN7mz6 uHnLpAthực hiTQện đấU9i8HJy thôTQi.” NU9i8HJgười bênTQ kiU9i8HJa nuHnLpAhún nTQhún vaiTQ, tDN7mz6hờ TQơ đU9i8HJưa ánTQh mắtuHnLpA TQkhông chútuHnLpA biểuHnLpAu DN7mz6cảm DN7mz6nhìn vềTQ uHnLpAphía ÁuHnLpAi HyTQ, U9i8HJánh nhìuHnLpAn phứTQc tạp.

“Thực hTQiện? ĐứngTQ yêuHnLpAn mTQột DN7mz6chỗ gU9i8HJọi lDN7mz6à thựcuHnLpA hiuHnLpAện? AuHnLpAnh đaDN7mz6ng đùauHnLpA à?”TQ CôU9i8HJ U9i8HJgái kuHnLpAia dườDN7mz6ng nDN7mz6hư đaU9i8HJng mấtU9i8HJ bìnDN7mz6h tTQĩnh, tứDN7mz6c giTQận qTQuát lTQên, giọngDN7mz6 điTQệu vôuHnLpA cDN7mz6ùng khóTQ chịu.

“Tịnh NhDN7mz6i, nếuTQ muHnLpAuốn trDN7mz6ả thùDN7mz6 tDN7mz6hì đừngTQ nuHnLpAên vộiU9i8HJ vTQàng nhDN7mz6ư thế…”TQ ChàngTQ DN7mz6trai kiTQa U9i8HJkhoát DN7mz6khoát tuHnLpAay vTQới TịnuHnLpAh NhiDN7mz6, thậTQt sựTQ TU9i8HJịnh NU9i8HJhi đaDN7mz6ng khiếuHnLpAn hắnU9i8HJ cTQảm thấyDN7mz6 căngTQ thẳnTQg hơnDN7mz6 tuHnLpArong việcTQ thựcU9i8HJ hiệnuHnLpA kTQế hU9i8HJoạch, “U9i8HJ… U9i8HJcứ đểTQ U9i8HJyên cuHnLpAho bọuHnLpAn chuHnLpAúng tDN7mz6ừ tuHnLpAừ cU9i8HJảm nhậDN7mz6n nỗiuHnLpA đauU9i8HJ kDN7mz6hi mU9i8HJất điU9i8HJ mDN7mz6ột tDN7mz6hứ uHnLpAquan trọng.”

Ái HU9i8HJy khóuHnLpA chịuuHnLpA cựaDN7mz6 mìDN7mz6nh, cU9i8HJả thânDN7mz6 ngườiuHnLpA cuHnLpAảm TQthấy vôuHnLpA cùnU9i8HJg đauDN7mz6 nhức,uHnLpA TQhàng mTQi dU9i8HJài DN7mz6khẽ laTQy độuHnLpAng nhẹ,TQ côTQ từU9i8HJ tuHnLpAừ uHnLpAhé mTQở đôiTQ mắt.

Khung cảU9i8HJnh DN7mz6mờ DN7mz6nhạt trướcTQ mắtDN7mz6 ÁDN7mz6i uHnLpAHy đangU9i8HJ dầnTQ trTQở nênU9i8HJ sắDN7mz6c nétU9i8HJ hơDN7mz6n, bDN7mz6ầu U9i8HJkhông khíDN7mz6 ngộtDN7mz6 ngU9i8HJạt hiệnuHnLpA giờU9i8HJ khiTQến uHnLpAcô cảmTQ thDN7mz6ấy khDN7mz6ó thởDN7mz6 hU9i8HJơn bTQao giờTQ hết.

Vẫn TQcòn trDN7mz6ong uHnLpAtrạng uHnLpAthái mơDN7mz6 hồ,U9i8HJ cuHnLpAô ngU9i8HJơ ngáuHnLpAc đưaDN7mz6 mắuHnLpAt DN7mz6nhìn cảuHnLpAnh vậtDN7mz6 xU9i8HJung quanh.

“Tỉnh uHnLpArồi à?”U9i8HJ MU9i8HJột chấtuHnLpA gTQiọng trầDN7mz6m khDN7mz6àn vDN7mz6ang lên,DN7mz6 mU9i8HJột TQgương mặtDN7mz6 uHnLpAquen thuộTQc lọTQt vàuHnLpAo tDN7mz6ầm U9i8HJnhìn tạmDN7mz6 DN7mz6thời củaU9i8HJ uHnLpAÁi Hy.

Điền HuâU9i8HJn đaU9i8HJng cầTQm U9i8HJtrên tDN7mz6ay mộtU9i8HJ quHnLpAuả táU9i8HJo, bưDN7mz6ớc U9i8HJđến tuHnLpArước mDN7mz6ặt ÁuHnLpAi uHnLpAHy vớiuHnLpA dánU9i8HJg vẻuHnLpA uHnLpAung uHnLpAdung U9i8HJnhư chTQẳng cU9i8HJó cTQhuyện gU9i8HJì U9i8HJxảy ra.

“Này, DN7mz6tại sauHnLpAo tDN7mz6ôi lạiU9i8HJ ởuHnLpA đuHnLpAây?” DN7mz6Ái HuHnLpAy nhU9i8HJíu màyU9i8HJ nhDN7mz6ìn ĐiTQền Huân,U9i8HJ hauHnLpAi U9i8HJtay bịuHnLpA tróiU9i8HJ chặtuHnLpA giờuHnLpA uHnLpAđây mớiDN7mz6 bắtTQ đuHnLpAầu TQcảm TQnhận đượcU9i8HJ TQcảm gTQiác tDN7mz6ê bU9i8HJuốt nhờDN7mz6 lựcTQ siếtU9i8HJ cTQủa dâyuHnLpA thU9i8HJừng, nDN7mz6ay lạiTQ thTQêm lựcU9i8HJ táDN7mz6c đTQộng U9i8HJcủa côU9i8HJ đanDN7mz6g cU9i8HJố cuHnLpAởi trDN7mz6ói lạiU9i8HJ khiếnTQ nơiDN7mz6 cổuHnLpA DN7mz6tay TQmỗi TQlúc mộTQt U9i8HJđau ráDN7mz6t huHnLpAơn. “TênDN7mz6 khốnDN7mz6, anTQh lấDN7mz6y uHnLpAquyền gìTQ mU9i8HJà DN7mz6trói tôi?”

Đối uHnLpAdiện vDN7mz6ới uHnLpAánh nhìnU9i8HJ DN7mz6rực U9i8HJlửa cuHnLpAủa DN7mz6Ái HTQy, ĐiDN7mz6ền HuâTQn thTQản nhDN7mz6iên cầmTQ tráTQi táoTQ DN7mz6trên taDN7mz6y đưTQa rU9i8HJa trướcTQ mDN7mz6ặt cuHnLpAô, mTQột cU9i8HJâu hDN7mz6ỏi hếU9i8HJt sứcTQ “thânU9i8HJ thiệnuHnLpA” đưuHnLpAợc tuHnLpAhốt DN7mz6ra vớiTQ uHnLpAgiọng điệTQu kU9i8HJhinh khỉnh.

“Biết U9i8HJđây uHnLpAlà gìU9i8HJ không?”TQ ĐiềnuHnLpA HuuHnLpAân DN7mz6đã chuyểnU9i8HJ sựuHnLpA tậpU9i8HJ truuHnLpAng từuHnLpA ÁTQi HTQy sanTQg trTQái táU9i8HJo uHnLpAmang mDN7mz6ột sTQắc mU9i8HJàu đuHnLpAỏ thẫmuHnLpA uHnLpAtrên taDN7mz6y, DN7mz6đôi mắTQt chTQăm chúDN7mz6 quU9i8HJan DN7mz6sát vTQật thểU9i8HJ ấy.

Đúng DN7mz6là nguHnLpAớ ngẩn!

“Là táoTQ DN7mz6chứ gìDN7mz6?!” ÁuHnLpAi DN7mz6Hy lU9i8HJập tTQức lTQên tiếDN7mz6ng DN7mz6trả lời,DN7mz6 DN7mz6vì TQcâu hỏiuHnLpA củauHnLpA ĐiềnTQ TQHuân uHnLpAngay cảuHnLpA couHnLpAn nDN7mz6ít bU9i8HJa tuổiuHnLpA cũuHnLpAng biếU9i8HJt ruHnLpAõ thứU9i8HJ ĐiềTQn HuâDN7mz6n U9i8HJđang cầTQm tU9i8HJrên tauHnLpAy TQđược gọiTQ uHnLpAlà gì.

“Sai!” MộtDN7mz6 U9i8HJtừ pU9i8HJhê TQphán U9i8HJduy nU9i8HJhất đưTQợc cấTQt lên,U9i8HJ đôuHnLpAi mắTQt vôuHnLpA đDN7mz6ịnh DN7mz6của ĐiềnuHnLpA HU9i8HJuân lướuHnLpAt qTQua ÁiU9i8HJ HTQy DN7mz6một giâuHnLpAy, saDN7mz6u đTQó tiếpU9i8HJ uHnLpAtục mDN7mz6ân mêU9i8HJ TQquả táDN7mz6o tTQrên tayTQ, uHnLpAvô thứDN7mz6c nói.uHnLpA “LàTQ trU9i8HJái cuHnLpAấm đấy.”

“Trái cấm?”U9i8HJ uHnLpACâu tDN7mz6rả lờiTQ cU9i8HJủa ĐiềU9i8HJn HuDN7mz6ân khiếTQn uHnLpAÁi HuHnLpAy hếtuHnLpA sứU9i8HJc ngạcuHnLpA nhiDN7mz6ên, đôiTQ mắU9i8HJt cU9i8HJô TQmở tTQo nhìnDN7mz6 ĐiềuHnLpAn HuâDN7mz6n khuHnLpAông chớpU9i8HJ mắt.

“Cô đãU9i8HJ từnguHnLpA đượcuHnLpA nghuHnLpAe kểuHnLpA vềTQ tDN7mz6hứ nTQày chưa?uHnLpA” TrênuHnLpA mU9i8HJôi ĐiềTQn DN7mz6Huân nởuHnLpA mộU9i8HJt DN7mz6nụ cDN7mz6ười khiTQnh bỉU9i8HJ, áuHnLpAnh TQmắt uHnLpAvẫn dánuHnLpA chU9i8HJặt vàouHnLpA tráiDN7mz6 táouHnLpA TQtrên taTQy. “TrDN7mz6ên thuHnLpAế gU9i8HJian nàDN7mz6y, cTQó mộtTQ tU9i8HJhứ đượcuHnLpA U9i8HJgọi làU9i8HJ tTQình yêuDN7mz6 TQtrái cấm.”

“Anh điêDN7mz6n rồiDN7mz6 à?DN7mz6 TuHnLpArái cấU9i8HJm rồiDN7mz6 lạuHnLpAi DN7mz6tình yuHnLpAêu tráiDN7mz6 cấm,DN7mz6 cuốiU9i8HJ cùnDN7mz6g aU9i8HJnh đU9i8HJang lTQảm nhảDN7mz6m U9i8HJcái uHnLpAgì thế?”U9i8HJ ÁiU9i8HJ HU9i8HJy TQtức giậnuHnLpA qU9i8HJuát vDN7mz6ào mặtuHnLpA ĐiềnU9i8HJ HuuHnLpAân, U9i8HJlúc nàyuHnLpA màU9i8HJ hắTQn U9i8HJcòn TQcó tDN7mz6âm trạnDN7mz6g kểU9i8HJ uHnLpAchuyện uHnLpAcho U9i8HJcô nDN7mz6ghe ư?

Sự tứcDN7mz6 giậuHnLpAn cTQủa DN7mz6cô dưU9i8HJờng nhưU9i8HJ đãTQ gU9i8HJần chạmU9i8HJ đếnuHnLpA mứcuHnLpA đỉnhTQ điểm,DN7mz6 TQnhưng lạiuHnLpA độtU9i8HJ ngU9i8HJột dịuTQ xuDN7mz6ống saU9i8HJu câuTQ nuHnLpAói tiếU9i8HJp theuHnLpAo cTQủa ĐiềnDN7mz6 Huân.

“Minh VU9i8HJỹ, hắnDN7mz6 đãDN7mz6 vướnguHnLpA vTQào TQtình yTQêu tráTQi cấm.”

Ái U9i8HJHy tTQròn mắTQt DN7mz6nhìn ĐiềDN7mz6n HTQuân, khôngTQ thểDN7mz6 tTQin DN7mz6được DN7mz6thính giuHnLpAác củaU9i8HJ muHnLpAình vừDN7mz6a U9i8HJtiếp thuHnLpAu đưDN7mz6ợc nuHnLpAhững U9i8HJgì. MiuHnLpAnh Vỹ…uHnLpA tU9i8HJình yTQêu trU9i8HJái cấm?

Cô độtuHnLpA ngộU9i8HJt lạiuHnLpA uHnLpAcảm thấyU9i8HJ kTQhó tDN7mz6hở, mU9i8HJột gU9i8HJương uHnLpAmặt kU9i8HJhác lạiU9i8HJ DN7mz6được cU9i8HJhiếu chậmU9i8HJ TQra tU9i8HJrước mDN7mz6ắt uHnLpAdù cTQho TQcô mớiuHnLpA chỉDN7mz6 DN7mz6trông thấDN7mz6y TQcô ấyDN7mz6 đượTQc U9i8HJduy nhTQất mộuHnLpAt lần.

Thy Thy…U9i8HJ DN7mz6Minh VỹuHnLpA vướnguHnLpA TQvào TQtình yDN7mz6êu tráiuHnLpA uHnLpAcấm, thuHnLpAì uHnLpAcâu trU9i8HJả lU9i8HJời cuU9i8HJối cùTQng uHnLpAvà chuHnLpAính xáuHnLpAc nhấuHnLpAt dTQĩ nU9i8HJhiên luHnLpAà ThU9i8HJy Thy.

“Cô cóTQ muốnuHnLpA bDN7mz6iết không?U9i8HJ NhữngDN7mz6 DN7mz6gì đãU9i8HJ DN7mz6xảy U9i8HJra vớU9i8HJi họ?”DN7mz6 ĐiềnuHnLpA HuânDN7mz6 U9i8HJnhìn ÁTQi U9i8HJHy cườiDN7mz6 khẩy,TQ nTQhưng tDN7mz6rong U9i8HJánh mDN7mz6ắt luHnLpAại huHnLpAiện U9i8HJrõ mộtTQ nỗiTQ cTQay uHnLpAđắng tộTQt cU9i8HJùng. “TQThy ThuHnLpAy đãTQ DN7mz6chọn DN7mz6hắn, muHnLpAà kTQhông chọnuHnLpA tôi.”

Lúc TQnày, bDN7mz6ỗng dưngDN7mz6 DN7mz6Ái HDN7mz6y lạiuHnLpA cóDN7mz6 cảmuHnLpA giácU9i8HJ đồnU9i8HJg cảU9i8HJm vớiU9i8HJ ĐiềnuHnLpA DN7mz6Huân.

Không DN7mz6phải làDN7mz6 TQdo TQcô uHnLpAtừng vTQướng vàTQo hU9i8HJoàn cảnhDN7mz6 ấy,TQ

mà làuHnLpA uHnLpAdo DN7mz6ánh mắtTQ ĐiDN7mz6ền uHnLpAHuân TQđã nóuHnLpAi lênTQ tTQất cả.

Nỗi đuHnLpAau kiDN7mz6a đaDN7mz6ng dầnuHnLpA huHnLpAiện TQrõ tronU9i8HJg đTQôi mắtDN7mz6 manuHnLpAg mDN7mz6ột màuU9i8HJ đenuHnLpA đậmTQ nDN7mz6hư tácTQh caU9i8HJfe đắngDN7mz6 củuHnLpAa ĐiềTQn Huân,U9i8HJ vếtTQ thưTQơng lònguHnLpA kU9i8HJhông nhữnU9i8HJg khônuHnLpAg TQhề phaDN7mz6i nhạt…uHnLpA tuHnLpAhậm TQchí cònTQ trởuHnLpA nuHnLpAên uHnLpAđau TQđớn hU9i8HJơn baDN7mz6o giờDN7mz6 hết.

“Tôi đãU9i8HJ giếtU9i8HJ TQThy ThyTQ.” ÁiDN7mz6 DN7mz6Hy vẫuHnLpAn chưauHnLpA kTQịp mởU9i8HJ TQlời DN7mz6thì giọngU9i8HJ nóiTQ gấpU9i8HJ gápuHnLpA cU9i8HJủa uHnLpAĐiền HuU9i8HJân uHnLpAlại vauHnLpAng lDN7mz6ên, chấDN7mz6t giTQọng khôngDN7mz6 chDN7mz6út TQbiểu cảm.

À, tTQhì DN7mz6ra hắnTQ đãU9i8HJ giTQết U9i8HJThy U9i8HJThy uHnLpAnên hắnTQ mớiDN7mz6 đauuHnLpA kuHnLpAhổ uHnLpAvà dU9i8HJằn vuHnLpAặt nhU9i8HJư thế!

Khoan đTQã, hìnDN7mz6h nhuHnLpAư đanDN7mz6g cTQó chúU9i8HJt nhầU9i8HJm uHnLpAlẫn gTQì đóuHnLpA DN7mz6ở đâyuHnLpA! NgTQười U9i8HJgiết TU9i8HJhy TTQhy lDN7mz6à bàDN7mz6 HU9i8HJàn TQcơ mà.

“Không phTQải lDN7mz6à mẹU9i8HJ MDN7mz6inh VỹDN7mz6 giU9i8HJết DN7mz6Thy uHnLpAThy DN7mz6sao?” uHnLpACô bấtU9i8HJ gDN7mz6iác nhíDN7mz6ch vDN7mz6ề phíU9i8HJa saDN7mz6u mộU9i8HJt DN7mz6chút, U9i8HJcau TQmày nhìU9i8HJn ĐiềU9i8HJn HuâU9i8HJn TQnghi hoặc.

“Đúng, làDN7mz6 U9i8HJbà tU9i8HJa giết!”uHnLpA ĐiềnDN7mz6 HuHnLpAuân vẫnuHnLpA cDN7mz6hú tâmU9i8HJ DN7mz6vào tDN7mz6rái táoTQ trêuHnLpAn tauHnLpAy, môngU9i8HJ lU9i8HJung trảU9i8HJ lời.

“Thế tuHnLpAại DN7mz6sao anU9i8HJh DN7mz6lại U9i8HJbảo aU9i8HJnh giếtDN7mz6 TQThy ThuHnLpAy?” DN7mz6Đúng TQlà têU9i8HJn kuHnLpAhó hiU9i8HJểu, DN7mz6càng uHnLpAhỏi thDN7mz6ì lạuHnLpAi càngU9i8HJ rối!

Cô bTQắt đầTQu mấDN7mz6t U9i8HJbình tĩnh…

“Bà uHnLpAta trựcDN7mz6 tiếDN7mz6p giếtDN7mz6 ThDN7mz6y TuHnLpAhy, còU9i8HJn tTQôi TQlà kẻU9i8HJ TQgián tiếpU9i8HJ…” ThêTQm mDN7mz6ột câuuHnLpA trảTQ lờiU9i8HJ hếtuHnLpA sứcTQ tTQhản nhiên,TQ U9i8HJđột nguHnLpAột ĐiềU9i8HJn HuHnLpAuân ngU9i8HJước U9i8HJlên TQnhìn thẳU9i8HJng vàouHnLpA mặtuHnLpA ÁU9i8HJi uHnLpAHy, nởTQ uHnLpAmột nụDN7mz6 TQcười xảoU9i8HJ tuHnLpArá, U9i8HJ“… cuHnLpAô TQcòn uHnLpAgì thắU9i8HJc mắcuHnLpA U9i8HJthì hỏiuHnLpA hếTQt điuHnLpA, tôiTQ sẵnU9i8HJ U9i8HJsàng trTQả lTQời, uHnLpAxem nTQhư đóU9i8HJ lTQà ânDN7mz6 huệU9i8HJ tôU9i8HJi tặuHnLpAng TQcho cU9i8HJô uHnLpAtrước kTQhi chết.”

“Này, U9i8HJăn nU9i8HJói cU9i8HJho cU9i8HJẩn thận,TQ aTQnh bDN7mz6ảo aDN7mz6i chuHnLpAết?” ÁiTQ DN7mz6Hy lDN7mz6ại mộtTQ lầnTQ uHnLpAnữa khônDN7mz6g k

ì

m DN7mz6được màU9i8HJ quáDN7mz6t vTQào mặtTQ ĐiềuHnLpAn Huân,uHnLpA đDN7mz6ôi mắtDN7mz6 tronU9i8HJg sDN7mz6áng kiDN7mz6a cũnguHnLpA DN7mz6trừng lênTQ oTQán hận.

“Tôi DN7mz6không đảmTQ bảTQo auHnLpAi sẽDN7mz6 chết…”U9i8HJ ĐiềDN7mz6n HuâDN7mz6n U9i8HJnhún nhúnuHnLpA vaiU9i8HJ, gươTQng U9i8HJmặt DN7mz6vẫn bìuHnLpAnh uHnLpAtĩnh mộtU9i8HJ cDN7mz6ách kỳTQ lạuHnLpA. DN7mz6“… bU9i8HJa tTQiếng nữa,uHnLpA nơU9i8HJi nàyU9i8HJ suHnLpAẽ biuHnLpAến thànhU9i8HJ tuHnLpAro bụi.”

Ba U9i8HJtiếng? TrTQo bụi?

Sao DN7mz6hôm naU9i8HJy uHnLpAcái DN7mz6tên tâDN7mz6m thầTQn nàyuHnLpA uHnLpAlại nóiTQ toànuHnLpA nuHnLpAhững điềuDN7mz6 khóuHnLpA hiểDN7mz6u, mộtuHnLpA lầnDN7mz6 nữTQa côuHnLpA lTQại phảTQi cấtDN7mz6 tiếnU9i8HJg hỏi.

“Ý aU9i8HJnh uHnLpAlà gì?TQ” CảU9i8HJ nguHnLpAười ÁiuHnLpA HDN7mz6y bU9i8HJắt đầuDN7mz6 rTQun lên,uHnLpA nDN7mz6ói DN7mz6chuyện vớiTQ U9i8HJtên nàU9i8HJy qU9i8HJuả thậtTQ tiuHnLpAêu hTQao nhiềuDN7mz6 U9i8HJsức lựuHnLpAc TQkhông thU9i8HJể tưởng.uHnLpA “AnhuHnLpA địnTQh puHnLpAhá huỷU9i8HJ chỗuHnLpA DN7mz6này à?”

Hít thở,TQ hítuHnLpA tuHnLpAhở DN7mz6nào… bìnDN7mz6h tĩnhDN7mz6, bìTQnh tĩnhTQ nàoTQ… uHnLpAcô đU9i8HJang cU9i8HJố DN7mz6gắng đDN7mz6iềm tĩuHnLpAnh uHnLpAhết sDN7mz6ức cóU9i8HJ thTQể đểDN7mz6 khôngU9i8HJ uHnLpAcó thDN7mz6êm bTQất cứuHnLpA huHnLpAành đU9i8HJộng nàouHnLpA quáDN7mz6 kuHnLpAích độnU9i8HJg nữa.

“Bingo! TôTQi đãuHnLpA đặDN7mz6t uHnLpAbom DN7mz6xung quanDN7mz6h nơuHnLpAi nTQày rồi…DN7mz6” ĐTQiền HuuHnLpAân đưuHnLpAa tráuHnLpAi táDN7mz6o kDN7mz6ia lêuHnLpAn DN7mz6miệng, cắnuHnLpA mTQột miếng,uHnLpA U9i8HJtiếp tụcU9i8HJ TQnói vớU9i8HJi U9i8HJvẻ khU9i8HJinh TQđời, TQ“… sTQớm thôi!”

“Tránh ra.”TQ uHnLpAHạo TDN7mz6hần xôTQng vàTQo toàuHnLpA bDN7mz6iệt TQthự lộngDN7mz6 lẫyDN7mz6 củaTQ tổuHnLpA chứDN7mz6c KU9i8HJnight, gạtuHnLpA mạU9i8HJnh đuHnLpAám cậnU9i8HJ vệU9i8HJ trưDN7mz6ớc muHnLpAặt sU9i8HJang mộuHnLpAt bêDN7mz6n, quáuHnLpAt lớuHnLpAn. “uHnLpALập tứcU9i8HJ gọTQi HDN7mz6àn MTQinh VỹTQ U9i8HJra đTQây TQcho tôi!”

“Chuyện gì?”U9i8HJ uHnLpAMinh U9i8HJVỹ cắtU9i8HJ ngauHnLpAng DN7mz6lời nóiDN7mz6 củaU9i8HJ HạoDN7mz6 ThầnuHnLpA, vDN7mz6ẫn TQlà cáiuHnLpA giọnDN7mz6g điTQệu lạnhDN7mz6 lùDN7mz6ng vốU9i8HJn có.

“Ung duuHnLpAng qU9i8HJuá nhỉ?uHnLpA ĐiềnU9i8HJ HuâuHnLpAn bU9i8HJắt ÁTQi HU9i8HJy TQđi rồi!”TQ HuHnLpAạo U9i8HJThần dDN7mz6ường nhưU9i8HJ đuHnLpAang rDN7mz6ơi vàoTQ trạU9i8HJng tuHnLpAhái hDN7mz6oảng loạn,U9i8HJ đôiDN7mz6 mắuHnLpAt phứcU9i8HJ tạU9i8HJp căTQng thẳngTQ nhDN7mz6ìn anhuHnLpA, gấpDN7mz6 gápDN7mz6 U9i8HJlên tiếng.

“Khi nTQào?” TU9i8HJừ uHnLpAphía bêTQn DN7mz6kia U9i8HJdường nhTQư DN7mz6đã cTQó phảnuHnLpA ứnguHnLpA, bướU9i8HJc châuHnLpAn củaU9i8HJ aTQnh U9i8HJbắt đầuuHnLpA TQnhanh hơn,TQ anDN7mz6h TQbước đếnU9i8HJ nắmTQ lấyDN7mz6 cổTQ áuHnLpAo DN7mz6của HạoTQ TU9i8HJhần xốTQc lêU9i8HJn, gằDN7mz6n U9i8HJgiọng. DN7mz6“Ở đâu?”

Hạo ThTQần uHnLpAcũng khôU9i8HJng uHnLpAđể yêTQn cDN7mz6ho MinDN7mz6h VỹTQ uHnLpAlàm cànuHnLpA nhưuHnLpA tuHnLpAhế, đưaU9i8HJ tTQay đU9i8HJẩy mạnhU9i8HJ aTQnh raDN7mz6, sửaDN7mz6 lDN7mz6ại TQcổ áTQo, cậuTQ tứcTQ giU9i8HJận quHnLpAuát lên.

“Là nơiU9i8HJ từnU9i8HJg uHnLpAxảy ruHnLpAa ánU9i8HJ mạnguHnLpA củTQa TDN7mz6hy Thy!”

Chap 36

Bước TQđi cùDN7mz6ng tửTQ thần

“Tên khốnuHnLpA kiaU9i8HJ, DN7mz6anh U9i8HJđịnh lTQàm DN7mz6gì vậyuHnLpA hảDN7mz6? ĐặtuHnLpA boU9i8HJm làuHnLpA thếuHnLpA nào?U9i8HJ” DN7mz6Ngay saTQu câuuHnLpA U9i8HJtrả U9i8HJlời hếtDN7mz6 uHnLpAsức uHnLpAthản nhU9i8HJiên củaTQ ĐiềnuHnLpA HU9i8HJuân, DN7mz6Ái U9i8HJHy khU9i8HJông tU9i8HJhể khônTQg mấU9i8HJt bìU9i8HJnh tuHnLpAĩnh, DN7mz6cả ngườuHnLpAi cU9i8HJô rTQun uHnLpAlên từngDN7mz6 đợt,TQ đôiU9i8HJ TQmắt oU9i8HJán hậU9i8HJn cDN7mz6hiếu thẳnU9i8HJg vàoDN7mz6 kDN7mz6ẻ đauHnLpAng DN7mz6tỏ tháU9i8HJi độuHnLpA “bấTQt cầnDN7mz6 đời”uHnLpA tU9i8HJrước mặt.

“Đây chỉDN7mz6 lDN7mz6à mộtDN7mz6 phầnDN7mz6 tuHnLpArong kếDN7mz6 hoạTQch DN7mz6của tôuHnLpAi, DN7mz6nếu côU9i8HJ cứuHnLpA tỏDN7mz6 cU9i8HJái thU9i8HJái đuHnLpAộ xấcTQ xượcU9i8HJ đóuHnLpA thDN7mz6ì ngauHnLpAy cuHnLpAả uHnLpAân huU9i8HJệ cuốiU9i8HJ cùngU9i8HJ cuHnLpAũng khôngTQ thểuHnLpA thDN7mz6ực hiệnU9i8HJ đượcU9i8HJ đDN7mz6âu đấDN7mz6y.” ĐiềnTQ HuU9i8HJân TQtiếp tụcuHnLpA nuHnLpAói DN7mz6đều đều,TQ giọnDN7mz6g đU9i8HJiệu dườngTQ nhưuHnLpA U9i8HJchẳng hềU9i8HJ uHnLpAcó chútU9i8HJ bậuHnLpAn tTQâm uHnLpAvề ÁiDN7mz6 HyTQ, chU9i8HJỉ uHnLpAtrả lờU9i8HJi thTQeo pU9i8HJhản ứng.

“Có thậtDN7mz6 anTQh sẽTQ tDN7mz6rả DN7mz6lời mọU9i8HJi thắcTQ mắU9i8HJc cDN7mz6ủa tôi?”TQ DN7mz6Ái HDN7mz6y gườDN7mz6m gườmDN7mz6 DN7mz6Điền HuTQân uHnLpAnhư thTQể kTQhông tiDN7mz6n đuHnLpAược, cảTQ nDN7mz6gười cứuHnLpA nhuHnLpAích dầU9i8HJn vềDN7mz6 phíDN7mz6a U9i8HJsau uHnLpAcho đếnTQ U9i8HJkhi TQtựa hẳuHnLpAn vàouHnLpA tường.

Phía bêTQn kiuHnLpAa, ĐiềnTQ HuuHnLpAân gậTQt nhẹTQ đầu,uHnLpA tráiuHnLpA táDN7mz6o kiTQa vẫU9i8HJn tiếTQp tTQục đượcTQ đuHnLpAưa TQlên miệng.

“Anh bTQảo DN7mz6tôi làU9i8HJ nguyDN7mz6ên nhâuHnLpAn gâyuHnLpA rTQa cáU9i8HJi U9i8HJchết cU9i8HJho DN7mz6cả guHnLpAia DN7mz6đình tDN7mz6ôi, vuHnLpAậy U9i8HJai DN7mz6là ngườiTQ đãuHnLpA U9i8HJgiết họ?”DN7mz6 ChấtTQ giọngU9i8HJ ÁDN7mz6i TQHy thoánuHnLpAg DN7mz6run rẩy,DN7mz6 DN7mz6cô đU9i8HJã dồuHnLpAn U9i8HJhết cTQan đảmU9i8HJ đU9i8HJể đDN7mz6ặt vàoDN7mz6 câuTQ hỏiuHnLpA ấy.

“Là tôi…”DN7mz6 ĐuHnLpAiền HuuHnLpAân liếcuHnLpA sTQơ qTQua ngưTQời U9i8HJÁi HTQy, hờDN7mz6i hTQợt đápuHnLpA lại,TQ sTQau đóuHnLpA đuHnLpAứng dậuHnLpAy némTQ mạnhU9i8HJ tuHnLpArái tU9i8HJáo TQtrên tuHnLpAay xuốDN7mz6ng DN7mz6sàn, “uHnLpA… làuHnLpA tôiTQ uHnLpAgiết đấy.”

Ái HU9i8HJy lặngTQ uHnLpAngười sTQau cuHnLpAâu tU9i8HJrả lờTQi U9i8HJdứt khoáU9i8HJt DN7mz6của ĐiềnDN7mz6 HDN7mz6uân, đôDN7mz6i muHnLpAắt U9i8HJbắt đầuTQ TQtrở nêDN7mz6n mDN7mz6ờ nhạt.

Kẻ U9i8HJđang đứuHnLpAng tTQrước muHnLpAặt côDN7mz6 TQchính U9i8HJlà kẻU9i8HJ đãU9i8HJ nhẫnDN7mz6 tâmTQ khiếTQn côTQ mấtuHnLpA TQtrọn vẹDN7mz6n cảTQ mộtU9i8HJ giTQa đình!!

Đáng uHnLpAtrách hơn,DN7mz6 DN7mz6hắn khônDN7mz6g hềU9i8HJ cU9i8HJó bấtU9i8HJ cuHnLpAứ mộDN7mz6t tDN7mz6hái độuHnLpA nàoTQ gọuHnLpAi làDN7mz6 uHnLpAhối DN7mz6lỗi, thậmDN7mz6 cDN7mz6hí cDN7mz6òn DN7mz6tỏ vẻTQ kênU9i8HJh kiDN7mz6ệu TQkhi nhuHnLpAắc đếnTQ chuyệTQn này.

“Anh… anh…”uHnLpA U9i8HJÁi HuHnLpAy lúcU9i8HJ nàTQy khônTQg thểDN7mz6 TQnào dTQiễn tảDN7mz6 đượDN7mz6c tuHnLpAhứ cảmU9i8HJ xúcTQ khU9i8HJinh thườnDN7mz6g vàTQ ghuHnLpAê U9i8HJtởm U9i8HJkẻ trướTQc mặtuHnLpA, đôiU9i8HJ muHnLpAôi mấDN7mz6p mTQáy khU9i8HJông thuHnLpAốt DN7mz6nên lời.

“Sao? uHnLpAChẳng phảiU9i8HJ côU9i8HJ muuHnLpAốn biếtU9i8HJ TQsao?” KU9i8HJhoé môTQi U9i8HJĐiền HuâuHnLpAn nhếchDN7mz6 lênuHnLpA, DN7mz6vẫn cáiU9i8HJ vTQẻ mặtuHnLpA cuHnLpAhán DN7mz6đời ấy.

“Đồ khốn!U9i8HJ ATQnh kU9i8HJhông phảiU9i8HJ uHnLpAlà cuHnLpAon nuHnLpAgười!” ÁiDN7mz6 HU9i8HJy kU9i8HJích độngDN7mz6 TQhét TQlên, dòuHnLpAng lU9i8HJệ luHnLpAăn TQdài uHnLpAtrên gTQò má,TQ nU9i8HJhẹ nuHnLpAhàng đápDN7mz6 đấuHnLpAt mộtTQ uHnLpAgiọt phuHnLpAa TQlê tU9i8HJinh tU9i8HJuý kTQết hợpuHnLpA giữaDN7mz6 nỗiuHnLpA đauTQ DN7mz6và tU9i8HJhù hậDN7mz6n. “TôiTQ đãuHnLpA làU9i8HJm gìuHnLpA nênDN7mz6 tộDN7mz6i vớiTQ anTQh saU9i8HJo? CuHnLpAhỉ vìDN7mz6 tôiU9i8HJ giốngDN7mz6 ThDN7mz6y ThDN7mz6y mU9i8HJà anTQh nỡuHnLpA nhẫTQn tâmuHnLpA giếtuHnLpA họuHnLpA uHnLpAsao? ĐTQồ U9i8HJmáu lạTQnh, đồDN7mz6 bấuHnLpAt nDN7mz6hân tính!”

“Đúng, nhưnDN7mz6g tDN7mz6ội lỗDN7mz6i U9i8HJlớn nhấU9i8HJt U9i8HJở côDN7mz6 U9i8HJkhông phảDN7mz6i làTQ DN7mz6mang gưuHnLpAơng mặtDN7mz6 giốuHnLpAng TTQhy TDN7mz6hy củaU9i8HJ tôuHnLpAi…” ĐiềnuHnLpA U9i8HJHuân đứnguHnLpA đTQối diDN7mz6ện vTQới ÁuHnLpAi HyU9i8HJ, tDN7mz6ừ từDN7mz6 uHnLpAcúi ngưU9i8HJời xuTQống, đưaDN7mz6 taDN7mz6y nânU9i8HJg mặU9i8HJt uHnLpAcô uHnLpAlên, uHnLpA“… muHnLpAà lDN7mz6à vìDN7mz6 cDN7mz6ô đU9i8HJã đuHnLpAược chọnU9i8HJ uHnLpAlàm vợDN7mz6 củuHnLpAa hDN7mz6ắn. ĐoánU9i8HJ xemTQ, côDN7mz6 nTQghĩ kTQế hoạTQch lầnDN7mz6 uHnLpAtrước uHnLpAlà duHnLpAo aTQi TQđặt ra?”

Điền U9i8HJHuân tiếpU9i8HJ DN7mz6tục kềTQ sátTQ gươngU9i8HJ mặtDN7mz6 củaDN7mz6 mìnhDN7mz6 U9i8HJlại gDN7mz6ần uHnLpAÁi HDN7mz6y, ánhuHnLpA mắtTQ vDN7mz6ẫn hằnuHnLpA nhữnTQg tU9i8HJia nhìDN7mz6n đU9i8HJau đớnDN7mz6 nhưnU9i8HJg đU9i8HJôi môiuHnLpA kDN7mz6ia lạiuHnLpA lộuHnLpA ruHnLpAõ mộtuHnLpA nTQụ cườDN7mz6i nDN7mz6ửa miệng.

“Do… anh?”U9i8HJ ÁiU9i8HJ HDN7mz6y TQcau TQmày, đôuHnLpAi mDN7mz6ôi khẽTQ mU9i8HJấp mTQáy, dĩTQ nuHnLpAhiên U9i8HJthứ U9i8HJÁi HU9i8HJy nhậnU9i8HJ đuHnLpAược DN7mz6là mộuHnLpAt cáiU9i8HJ DN7mz6gật đầuU9i8HJ dTQứt khoát.

“Xem U9i8HJra U9i8HJcô cũDN7mz6ng khôU9i8HJng đếU9i8HJn nU9i8HJỗi nDN7mz6gốc lDN7mz6ắm nhỉuHnLpA? PhảiTQ, cDN7mz6ó uHnLpAthể chDN7mz6o lU9i8HJà từTQ đầuHnLpAu đếnU9i8HJ cuối…”DN7mz6 ĐiềnU9i8HJ HuâDN7mz6n TQnói lấpU9i8HJ lửng,DN7mz6 kèU9i8HJm thDN7mz6eo độDN7mz6ng tuHnLpAác hấTQt mặtDN7mz6 ÁuHnLpAi TQHy saU9i8HJng mộU9i8HJt bênDN7mz6, uHnLpAnụ cưuHnLpAời tDN7mz6rên môiuHnLpA U9i8HJđã hoànTQ toàDN7mz6n biếnDN7mz6 mấtuHnLpA, DN7mz6“… tấU9i8HJt cảuHnLpA mọuHnLpAi cDN7mz6huyện đềuTQ DN7mz6do U9i8HJtôi sắU9i8HJp đặt.”

“Tất cả?”uHnLpA ÁiDN7mz6 HU9i8HJy nghU9i8HJi hoặcU9i8HJ hỏiU9i8HJ TQlại thêmU9i8HJ mộuHnLpAt DN7mz6lần nữa,DN7mz6 nU9i8HJhư U9i8HJđể khẳnguHnLpA địuHnLpAnh lạiDN7mz6 câuU9i8HJ TQnói củTQa ngưuHnLpAời đốiuHnLpA diện.

“Đúng, TQđể TQthực hU9i8HJiện uHnLpAvà đảmTQ bảDN7mz6o kếU9i8HJ hoạcuHnLpAh sẽDN7mz6 thànU9i8HJh cU9i8HJông đúuHnLpAng nTQhư nhTQững gTQì uHnLpAtôi moDN7mz6ng đDN7mz6ợi, tôiuHnLpA cU9i8HJó thTQể làDN7mz6m tấuHnLpAt cả…”uHnLpA ĐuHnLpAôi U9i8HJmắt môngU9i8HJ lunDN7mz6g củDN7mz6a ĐiềnTQ HTQuân chTQợt U9i8HJđổi DN7mz6hướng uHnLpAnhìn, bàU9i8HJn uHnLpAtay đưTQa lêDN7mz6n vTQuốt nuHnLpAhẹ mDN7mz6ái tócuHnLpA mU9i8HJang màDN7mz6u nâTQu TQđậm hệtuHnLpA nhTQư tU9i8HJách cTQafe U9i8HJsữa đU9i8HJặc trTQưng củaU9i8HJ ÁiDN7mz6 DN7mz6Hy, “TQ… cU9i8HJô nguHnLpAhĩ chuyệnDN7mz6 TQlàm giấyDN7mz6 uHnLpAxét nghiệmU9i8HJ uHnLpAADN giDN7mz6ả đểU9i8HJ chứnguHnLpA thU9i8HJực DN7mz6cô khôDN7mz6ng hTQề cóTQ quHnLpAuan uHnLpAhệ huyuHnLpAết tuHnLpAhống vuHnLpAới giuHnLpAa đìnhTQ họuHnLpA uHnLpAVương cóTQ quáuHnLpA kTQhó vớDN7mz6i tôiU9i8HJ không?”

“Chuyện TQanh TriếU9i8HJt DTQạ lênTQ TQkế huHnLpAoạch bDN7mz6ắt cócDN7mz6 uHnLpAtôi vDN7mz6à làmuHnLpA U9i8HJhại MinU9i8HJh Vỹ…uHnLpA cũnuHnLpAg TQlà U9i8HJdo anU9i8HJh?” ÁDN7mz6i U9i8HJHy U9i8HJbắt uHnLpAđầu cảmTQ thấTQy cTQhoáng, DN7mz6thật suHnLpAự nhữnuHnLpAg chuyệnDN7mz6 cU9i8HJô vừU9i8HJa đượTQc nU9i8HJghe đTQã vượtU9i8HJ qTQuá suHnLpAức cTQhịu đTQựng củauHnLpA mình.

“Dĩ nhiênDN7mz6, tDN7mz6ôi bDN7mz6iết rDN7mz6õ tDN7mz6ên đóTQ thươngDN7mz6 yêDN7mz6u côTQ eU9i8HJm gáuHnLpAi dTQuy nhấtTQ củaTQ mìnU9i8HJh uHnLpAđến mứcuHnLpA nàTQo, nhưDN7mz6ng TQhắn cTQũng cóDN7mz6 uHnLpAmột nTQgười DN7mz6con gáTQi quHnLpAuan trọnDN7mz6g uHnLpAkhông kém.U9i8HJ DN7mz6Tiếc U9i8HJrằng, siU9i8HJnh mạnDN7mz6g củaTQ ngườiTQ cU9i8HJon gáiU9i8HJ màDN7mz6 hắnDN7mz6 yuHnLpAêu U9i8HJthương hơU9i8HJn cảU9i8HJ U9i8HJcô đaDN7mz6ng nằmU9i8HJ tronuHnLpAg U9i8HJtay tôi…TQ” ĐiuHnLpAền HuânTQ tiếpTQ tụcU9i8HJ uHnLpAthản nhiênuHnLpA trTQả lời,DN7mz6 siếTQt chặtU9i8HJ bàuHnLpAn tauHnLpAy đangU9i8HJ vuốtDN7mz6 DN7mz6mái U9i8HJtóc củDN7mz6a ÁuHnLpAi HyDN7mz6, DN7mz6đôi mTQắt lTQại trởuHnLpA uHnLpAvề TQvới U9i8HJhướng nTQhìn vôDN7mz6 địnhU9i8HJ, “U9i8HJ… nếuuHnLpA huHnLpAắn vTQà cuHnLpAô khôngU9i8HJ cDN7mz6ó quTQan uHnLpAhệ DN7mz6anh eDN7mz6m TQcùng huyếtuHnLpA thốnU9i8HJg, tấDN7mz6t nhTQiên kếDN7mz6 hDN7mz6oạch củU9i8HJa tôiDN7mz6 TQsẽ đượcU9i8HJ DN7mz6thực hiDN7mz6ện mộuHnLpAt cuHnLpAách houHnLpAàn hảo.”

“Nếu vuHnLpAậy… tôiTQ thậtuHnLpA sựuHnLpA TQlà cU9i8HJon gáiDN7mz6 cTQủa uHnLpAnhà họTQ U9i8HJVương, vàU9i8HJ làU9i8HJ eDN7mz6m gáiuHnLpA củDN7mz6a anuHnLpAh TriếtU9i8HJ Dạ?”U9i8HJ DN7mz6Những giU9i8HJọt nướcuHnLpA mắtTQ đTQau đTQớn xuHnLpAen lẫnU9i8HJ hạnhuHnLpA TQphúc cứDN7mz6 tDN7mz6hay DN7mz6nhau chạTQy dàiuHnLpA trDN7mz6ên gưDN7mz6ơng mặtTQ củuHnLpAa ÁiU9i8HJ Hy.

Ái DN7mz6Hy míTQm môuHnLpAi, cốU9i8HJ gắngU9i8HJ khuHnLpAông bậtTQ kTQhóc TQthành tiếngDN7mz6, nDN7mz6hưng U9i8HJvẫn kTQhông thU9i8HJể giuHnLpAấu đượU9i8HJc nhữDN7mz6ng tiếnDN7mz6g nấDN7mz6c nghẹDN7mz6n ngào.

Thì raDN7mz6, đU9i8HJây TQchính DN7mz6là lýTQ TQdo uHnLpAmà MuHnLpAinh VTQỹ kU9i8HJhông muU9i8HJốn TQcho ÁiTQ HDN7mz6y U9i8HJbiết sTQự thật.TQ CTQó lẽU9i8HJ DN7mz6anh đãuHnLpA TQnghĩ, cứU9i8HJ nDN7mz6hư hiệU9i8HJn tạiTQ DN7mz6sẽ tốtDN7mz6 hơn.

Tốt U9i8HJhơn DN7mz6khi cU9i8HJô uHnLpAnhầm tưởuHnLpAng mTQối uHnLpAquan TQhệ giữaDN7mz6 họTQ chỉTQ uHnLpAlà ngưTQời U9i8HJdưng TQkhông hềDN7mz6 cùnTQg cDN7mz6hung mộuHnLpAt dTQòng máu…U9i8HJ biếtTQ đâuTQ vTQì DN7mz6lý dTQo U9i8HJđó, U9i8HJmà cuHnLpAô sU9i8HJẽ sTQớm nguDN7mz6ôi ngoaTQi U9i8HJnỗi uHnLpAđau qTQuá lớnuHnLpA phảiTQ guHnLpAánh chịu.

Nhưng giờU9i8HJ đâyuHnLpA, ÁU9i8HJi HU9i8HJy luHnLpAại U9i8HJphải đốiuHnLpA diệU9i8HJn vớU9i8HJi sựU9i8HJ TQthật tànU9i8HJ nhẫn…TQ rằngU9i8HJ chínhuHnLpA côU9i8HJ làU9i8HJ uHnLpAnguyên nTQhân kU9i8HJhiến huHnLpAọ uHnLpAra điTQ DN7mz6một cáU9i8HJch đauU9i8HJ đTQớn DN7mz6như thế.

“Nhân tiện,DN7mz6 cU9i8HJô cU9i8HJó biuHnLpAết uHnLpAtrong ngườiuHnLpA cDN7mz6ô đangTQ mDN7mz6ang mDN7mz6ột uHnLpAnửa luHnLpAà dòngDN7mz6 máuDN7mz6 củaDN7mz6 U9i8HJai khTQông?” MTQột giU9i8HJọng uHnLpAnói DN7mz6khác cấtuHnLpA lU9i8HJên, U9i8HJlà giọnguHnLpA nữ.

Ái HTQy đưaDN7mz6 mU9i8HJắt nuHnLpAhìn vềuHnLpA pTQhía U9i8HJcửa phònguHnLpA… TịTQnh U9i8HJNhi kDN7mz6hông dừngDN7mz6 chTQân tạiTQ chU9i8HJỗ đuHnLpAó, tiDN7mz6ếp tụTQc tiếTQn DN7mz6đến guHnLpAần DN7mz6cô U9i8HJvà ĐiềnuHnLpA HuâU9i8HJn, TQchất giọngTQ manuHnLpAg đầyU9i8HJ uHnLpAác U9i8HJý vaTQng lêDN7mz6n khôDN7mz6ng U9i8HJchút nguHnLpAần ngại.

“Mạng uHnLpAsống củaDN7mz6 DN7mz6cô… đãU9i8HJ lấyTQ đU9i8HJi hơuHnLpAi uHnLpAthở cuHnLpAuối cùnuHnLpAg củauHnLpA TruHnLpAiết Dạ.”

Trước mặtTQ ÁTQi HTQy U9i8HJhiện giTQờ, mộtuHnLpA U9i8HJTịnh TQNhi đáU9i8HJng yêDN7mz6u TQvà thuHnLpAân uHnLpAthiện trôngDN7mz6 thậtDN7mz6 lạuHnLpAnh DN7mz6lùng U9i8HJvà uHnLpAtàn nhuHnLpAẫn, DN7mz6từ giọngDN7mz6 nóiDN7mz6 chDN7mz6o đếnU9i8HJ áTQnh nTQhìn đuHnLpAều DN7mz6thể hiTQện TQrõ uHnLpAsự DN7mz6căm DN7mz6tức vuHnLpAà chuHnLpAán ghéU9i8HJt cuHnLpAô tộtuHnLpA cùng.

“Anh nhiềuHnLpAu DN7mz6lời vớuHnLpAi côTQ tTQa thìuHnLpA đượcuHnLpA gTQì?” TịnuHnLpAh NhU9i8HJi tuHnLpAức TQgiận quátU9i8HJ vàuHnLpAo DN7mz6mặt ĐiềnTQ HuânDN7mz6, saDN7mz6u đU9i8HJó lạiuHnLpA dànTQh trọuHnLpAn TQánh TQmắt DN7mz6oán hậU9i8HJn chiU9i8HJếu thẳuHnLpAng vDN7mz6ào ÁiU9i8HJ TQHy. “CôTQ! TrảuHnLpA TDN7mz6riết DN7mz6Dạ lạU9i8HJi DN7mz6cho tôi!”

Tịnh uHnLpANhi DN7mz6đẩy DN7mz6mạnh ĐU9i8HJiền HuâTQn suHnLpAang TQmột bTQên, U9i8HJtay còTQn lạiuHnLpA TQnắm lấyDN7mz6 cổDN7mz6 áoDN7mz6 cDN7mz6ủa uHnLpAÁi uHnLpAHy lU9i8HJay uHnLpAmạnh, kuHnLpAích độnguHnLpA hDN7mz6ét lên.

“Trả aU9i8HJnh ấyDN7mz6 luHnLpAại cuHnLpAho DN7mz6tôi! NgườiDN7mz6 nU9i8HJên U9i8HJchết đúnguHnLpA TQhơn làU9i8HJ cTQô, tạiTQ sU9i8HJao U9i8HJlại lU9i8HJà uHnLpAanh ấy?”U9i8HJ DườnDN7mz6g U9i8HJnhư TịTQnh NhTQi đTQã hoDN7mz6àn tU9i8HJoàn DN7mz6hiểu lU9i8HJầm DN7mz6về cU9i8HJái chếtU9i8HJ cuHnLpAủa U9i8HJTriết Dạ,TQ uHnLpAra sứcuHnLpA lauHnLpAy mU9i8HJạnh TQcô hơU9i8HJn. “NếuTQ kDN7mz6hông U9i8HJvì côDN7mz6, anDN7mz6h TriếtU9i8HJ DạDN7mz6 TQđã khônTQg bịDN7mz6 U9i8HJMinh VDN7mz6ỹ bắnTQ chết!”

Ái HDN7mz6y đãuHnLpA rơU9i8HJi TQvào trạnuHnLpAg thuHnLpAái hoDN7mz6àn toDN7mz6àn mấtDN7mz6 TQđi TQcảm giácU9i8HJ, mọiTQ vuHnLpAiệc diễnDN7mz6 U9i8HJra TQxung quanTQh dưDN7mz6ờng nhưTQ khuHnLpAông TQcòn sứcU9i8HJ U9i8HJảnh hưởnguHnLpA nTQào cả.

Lúc nDN7mz6ày, thứDN7mz6 duTQy nhấU9i8HJt TQcô uHnLpAcó thểuHnLpA cTQảm nhuHnLpAận đượcTQ làDN7mz6 vếtuHnLpA thươnTQg lòngU9i8HJ uHnLpAnơi truHnLpAái tDN7mz6im nhDN7mz6ỏ DN7mz6bé đanguHnLpA DN7mz6tuôn tràU9i8HJo mộDN7mz6t dònTQg máuHnLpAu… nướcDN7mz6 mắTQt vẫDN7mz6n tiếuHnLpAp tụcTQ rơiDN7mz6, DN7mz6trái tU9i8HJim cU9i8HJũng theDN7mz6o DN7mz6đó mTQà nhỏTQ nhữnguHnLpA giọtDN7mz6 lệU9i8HJ máu.

Trước mDN7mz6ắt ÁU9i8HJi DN7mz6Hy TQtối dần,U9i8HJ tDN7mz6ối dần…U9i8HJ saTQu đTQó uHnLpAđôi mắtU9i8HJ U9i8HJkia cTQũng từDN7mz6 U9i8HJtừ nhắmuHnLpA nghiềnuHnLpA lDN7mz6ại, phuHnLpAó uHnLpAmặc mọiuHnLpA thU9i8HJứ uHnLpAcho thờuHnLpAi gian.

Tịnh U9i8HJNhi vẫnDN7mz6 kTQhông hềU9i8HJ bậnuHnLpA tâmDN7mz6 U9i8HJđến chuyTQện TQcô đãU9i8HJ DN7mz6ngất DN7mz6đi tU9i8HJừ lúuHnLpAc uHnLpAnào, vẫnuHnLpA U9i8HJkích độuHnLpAng tiTQếp tụcuHnLpA lU9i8HJay nguHnLpAười ÁTQi HU9i8HJy, trêuHnLpAn U9i8HJgò muHnLpAá cũnTQg uHnLpAlăn DN7mz6dài mộtTQ dòTQng lTQệ TQcay đắng.

“Cô tDN7mz6a uHnLpAngất rồi,uHnLpA euHnLpAm uHnLpAlàm vậyTQ thDN7mz6ì đượDN7mz6c gì?”DN7mz6 ĐiềnU9i8HJ HuTQân thờuHnLpA ơU9i8HJ DN7mz6nhìn cảnDN7mz6h tượnguHnLpA tTQrước mắt,DN7mz6 cU9i8HJhán nU9i8HJản hỏi.

“Tên MinuHnLpAh VU9i8HJỹ ấyTQ, kDN7mz6hi uHnLpAnào hắnU9i8HJ đếU9i8HJn?” TịnhDN7mz6 TQNhi bU9i8HJuông DN7mz6tay uHnLpAra DN7mz6khỏi ngưuHnLpAời ÁiU9i8HJ HyU9i8HJ, đểuHnLpA muHnLpAặc TQthân hìDN7mz6nh nDN7mz6hỏ béU9i8HJ kiU9i8HJa tiếpTQ đấtTQ, quU9i8HJay TQsang nhìnDN7mz6 ĐiềnuHnLpA HuU9i8HJân uHnLpAtức giận.

“Sớm thDN7mz6ôi.” ĐiềnU9i8HJ HuTQân lườiTQ DN7mz6biếng TQtrả lời,TQ lặuHnLpAng lẽTQ nguHnLpAắm nhuHnLpAìn U9i8HJcô gáDN7mz6i manTQg khuôTQn mDN7mz6ặt kháDN7mz6 giốnuHnLpAg ThuHnLpAy TDN7mz6hy, truHnLpAái tiDN7mz6m chuHnLpAợt thắDN7mz6t lTQại, nhưnTQg lTQại nhTQanh uHnLpAchóng lắngTQ xuống.

“Hắn DN7mz6sẽ phảiDN7mz6 tuHnLpArả giDN7mz6á vìDN7mz6 DN7mz6đã hạDN7mz6i chTQết aTQnh U9i8HJTriết Dạ.”U9i8HJ TịnDN7mz6h NhDN7mz6i đứngU9i8HJ dậU9i8HJy, đưU9i8HJa tauHnLpAy gạtDN7mz6 nướcuHnLpA mắU9i8HJt, tiU9i8HJến vềTQ phíDN7mz6a cửaDN7mz6 vớiU9i8HJ bộTQ dạU9i8HJng vẫnDN7mz6 toảTQ rDN7mz6a thuHnLpAứ sáuHnLpAt khuHnLpAí hauHnLpAm muốnDN7mz6 giếtDN7mz6 người.

Điền HuânU9i8HJ U9i8HJchuyển ánhU9i8HJ mắtTQ sU9i8HJang TịnTQh NU9i8HJhi, TQnụ cưTQời TQnửa mU9i8HJiệng đểTQu DN7mz6giả kTQia luHnLpAại DN7mz6xuất DN7mz6hiện trêTQn môi.

 “Em khônU9i8HJg nghuHnLpAi nuHnLpAgờ U9i8HJmà lạiDN7mz6 tuHnLpAin tU9i8HJưởng uHnLpAtôi đếU9i8HJn tuHnLpAhế saU9i8HJo, TịTQnh Nhi?”

*Rầm*

Một thứuHnLpA DN7mz6âm thTQanh vuHnLpAa chU9i8HJạm mạnTQh TQmột cáDN7mz6ch DN7mz6bạo lDN7mz6ực vanuHnLpAg lêuHnLpAn, TQđồng thờiU9i8HJ cánDN7mz6h cửaU9i8HJ củU9i8HJa khTQu nhU9i8HJà mDN7mz6áy bTQỏ hoanuHnLpAg quuHnLpAen thU9i8HJuộc đượcU9i8HJ mởU9i8HJ uHnLpAra thôDN7mz6 bạo.

Cảnh tượU9i8HJng lúcDN7mz6 nàyuHnLpA, dườngDN7mz6 uHnLpAnhư U9i8HJđang uHnLpAtái diễnuHnLpA kU9i8HJhung cảnDN7mz6h TQhai nămU9i8HJ trướcU9i8HJ… MU9i8HJinh DN7mz6Vỹ đứngU9i8HJ trướcuHnLpA cửa,uHnLpA đôiU9i8HJ mắTQt lạnhTQ lùDN7mz6ng luHnLpAiếc U9i8HJsơ cảnhTQ vậtTQ xunU9i8HJg quanuHnLpAh, nDN7mz6ơi nàyuHnLpA U9i8HJđã TQthật TQsự qDN7mz6uá qTQuen uHnLpAthuộc vớiU9i8HJ anTQh… vàU9i8HJ đếnTQ tậuHnLpAn lúuHnLpAc này,uHnLpA nóDN7mz6 cũTQng khôU9i8HJng hU9i8HJề thU9i8HJay đổi,TQ chỉDN7mz6 mộtU9i8HJ khuHnLpAông gTQian trDN7mz6ống rỗnTQg manDN7mz6g U9i8HJdiện tíTQch uHnLpAcực lớn,U9i8HJ U9i8HJđồng tU9i8HJhời TQđem đTQến chDN7mz6o ngườiuHnLpA kháDN7mz6c cảmDN7mz6 DN7mz6giác ớU9i8HJn lạnhDN7mz6 chạDN7mz6y dọcDN7mz6 sốngTQ lưng.

Đưa cTQô ấyU9i8HJ đếTQn U9i8HJnơi này…U9i8HJ cuuHnLpAối cùuHnLpAng ĐiềnuHnLpA HuU9i8HJân luHnLpAại địnhU9i8HJ làmU9i8HJ gìU9i8HJ đây?

Minh VỹU9i8HJ thậtTQ sựuHnLpA đanuHnLpAg cốuHnLpA DN7mz6gắng kìmTQ néuHnLpAn DN7mz6nỗi lTQo lắDN7mz6ng đaU9i8HJng dâDN7mz6ng tU9i8HJrào tronDN7mz6g lTQòng, mấtTQ TuHnLpAhy uHnLpAThy đãDN7mz6 lTQà U9i8HJquá đủ,TQ U9i8HJnhưng lầnTQ nuHnLpAày nạnTQ nhânuHnLpA luHnLpAại DN7mz6là ÁDN7mz6i Hy…DN7mz6 U9i8HJvị truHnLpAí côDN7mz6 trU9i8HJong lòngU9i8HJ uHnLpAanh cuHnLpAó uHnLpAlẽ U9i8HJcòn quTQan trọU9i8HJng hU9i8HJơn ThU9i8HJy ThuHnLpAy gấpTQ nTQgàn lần!

Nhất địTQnh auHnLpAnh TQsẽ TQkhông đứnguHnLpA yDN7mz6ên nhìuHnLpAn kẻU9i8HJ khácuHnLpA hạiuHnLpA chếtDN7mz6 TQcô trướcTQ U9i8HJmặt mìnuHnLpAh nhDN7mz6ư TTQhy Thy!

Nét mặuHnLpAt MinU9i8HJh VU9i8HJỹ vẫnU9i8HJ tỏU9i8HJ uHnLpAra đDN7mz6iềm tĩnTQh hU9i8HJết muHnLpAức, nhTQưng tuHnLpArong đôDN7mz6i mắtTQ uHnLpAmàu hổU9i8HJ pháTQch đTQang áDN7mz6nh lêDN7mz6n nhữngU9i8HJ tDN7mz6ia nhìDN7mz6n phứcDN7mz6 tạpDN7mz6 đầyTQ TQđau đớn.

Nơi lồU9i8HJng ngựcuHnLpA aDN7mz6nh, truHnLpAái tiDN7mz6m DN7mz6kia uHnLpAđang đậTQp mạnDN7mz6h liDN7mz6ên DN7mz6hồi, DN7mz6vừa gTQấp TQgáp vừauHnLpA mạnhDN7mz6 mẽ,U9i8HJ tấuHnLpAt cảTQ chuHnLpAỉ U9i8HJvì sựuHnLpA TQan U9i8HJnguy củaU9i8HJ ÁiDN7mz6 Hy.

Hạo ThầnTQ DN7mz6đứng sauHnLpAu uHnLpAMinh Vỹ,U9i8HJ cũuHnLpAng đTQưa đôiTQ mắtuHnLpA DN7mz6dò TQxét mộDN7mz6t lượtU9i8HJ xunU9i8HJg TQquanh khuTQng cảnhTQ uHnLpAtrước mDN7mz6ắt, đây…TQ làuHnLpA nDN7mz6ơi đDN7mz6ã từnguHnLpA tướuHnLpAc đU9i8HJi TQsinh mạngTQ củTQa đứaU9i8HJ euHnLpAm gáuHnLpAi đáU9i8HJng yêU9i8HJu màU9i8HJ cậU9i8HJu hếtTQ mựcuHnLpA U9i8HJyêu thương.

Cả ngườU9i8HJi HạoTQ ThDN7mz6ần khẽDN7mz6 uHnLpArun U9i8HJlên, nhưngU9i8HJ uHnLpAsau đóU9i8HJ U9i8HJlại đTQược vTQẻ bDN7mz6ề ngoàDN7mz6i mạnTQh mẽDN7mz6 chU9i8HJe khuất.

Người DN7mz6con gáiTQ ấTQy, buHnLpAản sDN7mz6ao củaTQ TTQhy TU9i8HJhy, mộU9i8HJt lầU9i8HJn nữDN7mz6a lạiDN7mz6 tuHnLpArở tTQhành nạTQn nhâU9i8HJn táiU9i8HJ diDN7mz6ễn cU9i8HJho vDN7mz6ở kịchuHnLpA uHnLpAđẫm uHnLpAmáu U9i8HJnày ư?

Khung U9i8HJcảnh tU9i8HJĩnh lặnuHnLpAg đếnTQ ngạtDN7mz6 thở,uHnLpA nhưngU9i8HJ vẫnTQ kuHnLpAhông U9i8HJhề U9i8HJcó bấtTQ kỳTQ đDN7mz6ộng tĩDN7mz6nh bấtU9i8HJ thườngDN7mz6 uHnLpAnào cả…

Một dáTQng ngDN7mz6ười tronDN7mz6g bTQộ vesuHnLpAt đenTQ từTQ troU9i8HJng toU9i8HJán cậU9i8HJn vệU9i8HJ phíTQa sauHnLpAu chU9i8HJợt cấU9i8HJt TQbước, gấuHnLpAp U9i8HJgáp nhU9i8HJư muuHnLpAốn vượtuHnLpA U9i8HJqua mTQặt TQMinh VỹU9i8HJ DN7mz6mà xTQông vàoTQ buHnLpAên trong.

Ngay lậTQp U9i8HJtức, MinU9i8HJh VỹDN7mz6 đuHnLpAã đưaU9i8HJ tU9i8HJay TQchặn uHnLpAngang trướcuHnLpA uHnLpAmặt VĩnhuHnLpA KỳDN7mz6, đuHnLpAộng U9i8HJtác nhẹU9i8HJ nhàDN7mz6ng uHnLpAvà dứtDN7mz6 khoát.

“Quay vTQề đúDN7mz6ng vịDN7mz6 tríTQ, U9i8HJtôi TQchưa hềDN7mz6 TQra lU9i8HJệnh U9i8HJcho DN7mz6cậu vDN7mz6ào.” AnU9i8HJh TQnói TQđều đều,U9i8HJ khônuHnLpAg hềU9i8HJ ngoảuHnLpAnh mU9i8HJặt uHnLpAlại phDN7mz6ía sU9i8HJau, U9i8HJtừ tDN7mz6ừ U9i8HJhạ uHnLpAtay xuống.

Vĩnh KỳTQ U9i8HJcúi thấpuHnLpA đầuTQ, lùiuHnLpA dU9i8HJần vềTQ DN7mz6phía suHnLpAau, hTQoà vTQào touHnLpAán cậTQn vU9i8HJệ đaU9i8HJng DN7mz6toả rDN7mz6a sátuHnLpA khuHnLpAí uHnLpAngút trời.

Đến lúuHnLpAc U9i8HJnày, uHnLpAVĩnh KỳU9i8HJ bắDN7mz6t đTQầu TQcảm thU9i8HJấy hốiTQ hDN7mz6ận vuHnLpAì đDN7mz6ã kDN7mz6ý tDN7mz6ên vuHnLpAào bảnDN7mz6 hợpTQ đồngTQ U9i8HJđang nằU9i8HJm troTQng tTQay MiTQnh Vỹ.

Muốn tuHnLpAham giU9i8HJa vàuHnLpAo tổTQ chU9i8HJức vàU9i8HJ cóuHnLpA uHnLpAcơ hộTQi uHnLpAbảo vệDN7mz6 chuHnLpAo ÁiU9i8HJ DN7mz6Hy, VTQĩnh U9i8HJKỳ đTQã đTQồng DN7mz6ý đểU9i8HJ MiU9i8HJnh VuHnLpAỹ đặtuHnLpA rU9i8HJa mU9i8HJột bảnuHnLpA hợpU9i8HJ đồnguHnLpA sDN7mz6inh tử.

Theo đó,U9i8HJ TQVĩnh KuHnLpAỳ phảiU9i8HJ tTQuân thTQeo mệnuHnLpAh lệTQnh củauHnLpA uHnLpAMinh VỹU9i8HJ TQvô điềuTQ kiệU9i8HJn, cU9i8HJũng nhưDN7mz6 sTQự sốngU9i8HJ cU9i8HJhết uHnLpAcủa VĩTQnh KDN7mz6ỳ TQdo MinTQh VDN7mz6ỹ tDN7mz6oàn quyềnuHnLpA quyếtU9i8HJ định.

Hơn huHnLpAết, điU9i8HJều kDN7mz6hoản cấuHnLpAm uHnLpAkỵ uHnLpAtrong uHnLpAhợp đồngU9i8HJ đDN7mz6ương nhiêuHnLpAn làU9i8HJ phDN7mz6ải giữTQ khoU9i8HJảng cuHnLpAách uHnLpAnhất địnhuHnLpA DN7mz6với ÁU9i8HJi HU9i8HJy, U9i8HJchỉ cầnDN7mz6 tuânU9i8HJ thDN7mz6eo đúnguHnLpA nhữnU9i8HJg điềuDN7mz6 khoảnTQ tronuHnLpAg hDN7mz6ợp đồng,uHnLpA VĩU9i8HJnh KỳU9i8HJ sẽuHnLpA đDN7mz6ược đàouHnLpA tạoTQ bU9i8HJài bTQản vàDN7mz6 tU9i8HJhực hiệDN7mz6n duU9i8HJy nhấtU9i8HJ mụcuHnLpA tiêuHnLpAu đượcuHnLpA uHnLpAkề cậnU9i8HJ vàDN7mz6 bảoU9i8HJ vuHnLpAệ cô.

Về phTQần TQmình, MinDN7mz6h VỹDN7mz6 dU9i8HJĩ nuHnLpAhiên uHnLpAbiết rõTQ VĩTQnh KDN7mz6ỳ uHnLpAsẽ khôDN7mz6ng bauHnLpAo gU9i8HJiờ TQlàm U9i8HJtổn hạiDN7mz6 đếnuHnLpA uHnLpAÁi HTQy, đặcU9i8HJ TQbiệt DN7mz6là tìnU9i8HJh hìnhDN7mz6 hiệnDN7mz6 giuHnLpAờ uHnLpAcũng đangU9i8HJ DN7mz6rất cDN7mz6ần mộtDN7mz6 ngDN7mz6ười cU9i8HJó thểTQ đặU9i8HJt sựuHnLpA U9i8HJan toDN7mz6àn cuHnLpAủa TQvợ mìU9i8HJnh lU9i8HJên DN7mz6hàng đDN7mz6ầu, U9i8HJvà VTQĩnh KỳU9i8HJ DN7mz6hội U9i8HJtụ U9i8HJđủ tU9i8HJất cảU9i8HJ cU9i8HJác điềuU9i8HJ TQkiện trên.

Nếu khôU9i8HJng vTQì nU9i8HJhững quuHnLpAy tắcDN7mz6 địnhDN7mz6 đoạtU9i8HJ sựTQ sốngTQ chếtTQ củTQa mìuHnLpAnh, bấTQt uHnLpAchấp mọDN7mz6i tDN7mz6rở ngạiTQ, VĩnhTQ KỳTQ suHnLpAẽ lậpuHnLpA tứTQc tìmDN7mz6 đếnU9i8HJ uHnLpAbên ÁU9i8HJi TQHy TQmà ômDN7mz6 tuHnLpAhật cuHnLpAhặt vDN7mz6ào lòng.

Nhưng quuHnLpAyền hạnTQ uHnLpAcủa bDN7mz6ản hợpU9i8HJ đồngU9i8HJ kia…U9i8HJ kDN7mz6hông U9i8HJcho phéU9i8HJp VĩTQnh KuHnLpAỳ U9i8HJlàm thế.

Và nếuuHnLpA DN7mz6thật suHnLpAự VuHnLpAĩnh uHnLpAKỳ cuHnLpAó thuHnLpAể uHnLpAôm lấyDN7mz6 DN7mz6Ái DN7mz6Hy, thìTQ đôiuHnLpA taDN7mz6y củaTQ ngườuHnLpAi cU9i8HJon gáTQi ấyTQ cDN7mz6ũng sTQẽ nhTQẫn U9i8HJtâm DN7mz6đẩy VĩDN7mz6nh U9i8HJKỳ TQra xaTQ… uHnLpAvì vòngDN7mz6 tU9i8HJay mTQà DN7mz6cô cần,DN7mz6 vốnDN7mz6 DN7mz6dĩ U9i8HJkhông phảiuHnLpA DN7mz6là vU9i8HJòng uHnLpAtay cU9i8HJủa VĩTQnh Kỳ.

Minh VU9i8HJỹ nuHnLpAhíu màyTQ nhìnuHnLpA vàDN7mz6o khuHnLpAoảng kDN7mz6hông trướuHnLpAc mU9i8HJặt, đôiuHnLpA chânDN7mz6 bắDN7mz6t đầuU9i8HJ cấtTQ bDN7mz6ước tiếnU9i8HJ vàoDN7mz6 U9i8HJbên trongDN7mz6, kèmU9i8HJ tDN7mz6heo guHnLpAiọng U9i8HJra lệnh.

“Trừ HạoU9i8HJ ThU9i8HJần, nhữngDN7mz6 ngườiuHnLpA cuHnLpAòn DN7mz6lại khuHnLpAông đưuHnLpAợc DN7mz6vào tronDN7mz6g.” ThuHnLpAeo tU9i8HJình U9i8HJhình hiệnDN7mz6 DN7mz6tại, tốtTQ hơnuHnLpA lU9i8HJà càuHnLpAng TQít ngườiDN7mz6 uHnLpAvào suHnLpAẽ càuHnLpAng tốt.

Bước chDN7mz6ân MiDN7mz6nh VDN7mz6ỹ vàU9i8HJ HạoU9i8HJ ThầnTQ tiếnU9i8HJ vàoU9i8HJ bênuHnLpA tuHnLpArong, gấpuHnLpA gU9i8HJáp nuHnLpAhư đangTQ lU9i8HJo suHnLpAợ mìDN7mz6nh sDN7mz6ẽ uHnLpAđánh mấTQt mộtuHnLpA thứU9i8HJ cựcuHnLpA TQkỳ quauHnLpAn trọng.

Bên ngU9i8HJoài, VĩnhTQ KDN7mz6ỳ đuHnLpAứng DN7mz6lẫn tronuHnLpAg tU9i8HJoán cậTQn vệU9i8HJ, DN7mz6đôi mTQắt xuDN7mz6ất hiệuHnLpAn nhữTQng uHnLpAánh nU9i8HJhìn DN7mz6u uất.

“Tịnh NU9i8HJhi, cU9i8HJho uHnLpAem này.”DN7mz6 TriếtDN7mz6 DạuHnLpA nắmDN7mz6 lấyTQ uHnLpAbàn taU9i8HJy cuHnLpAủa TịnhTQ DN7mz6Nhi, sU9i8HJau đóU9i8HJ đặtDN7mz6 TQvào lònguHnLpA bU9i8HJàn uHnLpAtay mộtTQ chiếuHnLpAc U9i8HJđồng hDN7mz6ồ cátDN7mz6 béuHnLpA xTQíu mU9i8HJàu đen.

“Sao lạiU9i8HJ U9i8HJlà mU9i8HJàu đen?”U9i8HJ TịnhU9i8HJ NhDN7mz6i nDN7mz6híu mTQày nhìnDN7mz6 chTQiếc đồngU9i8HJ TQhồ cáDN7mz6t DN7mz6đang nằmuHnLpA gọnTQ TQtrong tuHnLpAay, giọnuHnLpAg điệuuHnLpA U9i8HJcó chuHnLpAút khóTQ chịu.

“Vì mU9i8HJàu U9i8HJđen hợpDN7mz6 vTQới eTQm hơn…”TQ U9i8HJGương mTQặt TriuHnLpAết DạTQ thoánuHnLpAg bTQuồn, suHnLpAau đóDN7mz6 nởuHnLpA TQmột DN7mz6nụ cườU9i8HJi gưTQợng, cDN7mz6ó lẽuHnLpA đâyTQ DN7mz6là lầnU9i8HJ cuốuHnLpAi TriếuHnLpAt DạTQ đưuHnLpAợc gTQần TịTQnh uHnLpANhi. “…DN7mz6 NếuuHnLpA aTQi uHnLpAđó hoặcTQ cóTQ việcDN7mz6 uHnLpAgì khiếnU9i8HJ euHnLpAm uHnLpAbuồn, cuHnLpAứ lậtU9i8HJ nDN7mz6gược chuHnLpAiếc đồnDN7mz6g hDN7mz6ồ cáuHnLpAt U9i8HJnày lại,DN7mz6 eTQm sẽuHnLpA cảmTQ thấyU9i8HJ dễU9i8HJ U9i8HJchịu hơn.”

“Tại uHnLpAsao TQem lạiuHnLpA phảiDN7mz6 lậU9i8HJt ngưDN7mz6ợc cáDN7mz6i tTQhứ vôDN7mz6 nghĩauHnLpA nàyU9i8HJ tronTQg kU9i8HJhi eDN7mz6m đU9i8HJã cóuHnLpA anh?”TQ TU9i8HJịnh DN7mz6Nhi phụngU9i8HJ phịu,uHnLpA đưauHnLpA tDN7mz6ay đDN7mz6ấm đDN7mz6ấm vàDN7mz6o ngựcuHnLpA uHnLpATriết U9i8HJDạ, nuHnLpAét mDN7mz6ặt vôDN7mz6 TQcùng khóDN7mz6 TQchịu. “Này!TQ TuHnLpAhấy khU9i8HJông? MU9i8HJỗi lầnU9i8HJ euHnLpAm khônU9i8HJg vuTQi U9i8HJanh cứU9i8HJ U9i8HJđể eU9i8HJm đánhTQ aU9i8HJnh vàiU9i8HJ cU9i8HJái lU9i8HJà được.”

“Không hềTQ DN7mz6vô nghĩaDN7mz6.” TriếtuHnLpA DU9i8HJạ DN7mz6lập tứuHnLpAc lênTQ tiếngTQ phủTQ địnhuHnLpA, trêDN7mz6n U9i8HJmôi nởU9i8HJ muHnLpAột nDN7mz6ụ cưU9i8HJời cTQay đắng.DN7mz6 “CDN7mz6hỉ cầnuHnLpA uHnLpAem lậtTQ nU9i8HJgược đồngTQ hDN7mz6ồ cDN7mz6át tU9i8HJheo truyềnDN7mz6 tDN7mz6huyết, U9i8HJem TQsẽ U9i8HJthấy thaTQnh thảnTQ hơn.”

“Em khôngU9i8HJ cTQần biết!”DN7mz6 TịnhDN7mz6 NhU9i8HJi uHnLpAđưa tauHnLpAy ôTQm lấyuHnLpA DN7mz6đầu, bướU9i8HJng bỉnhU9i8HJ hTQét lêTQn… đôiDN7mz6 khU9i8HJi TriếtuHnLpA DạTQ luuHnLpAôn uHnLpAhành xửDN7mz6 mộtU9i8HJ cácDN7mz6h khU9i8HJó hiểU9i8HJu, khônTQg giuHnLpAống vớU9i8HJi TQanh thườnTQg U9i8HJngày chDN7mz6út nào.

“Sắp tới…”DN7mz6 uHnLpAĐể mặDN7mz6c TịnhuHnLpA NuHnLpAhi cứDN7mz6 liêU9i8HJn tụcDN7mz6 đấuHnLpAm U9i8HJvào người,U9i8HJ TrDN7mz6iết DạTQ sU9i8HJiết chặU9i8HJt vònU9i8HJg taTQy hơn,DN7mz6 U9i8HJnhư đaU9i8HJng U9i8HJcố gắnTQg uHnLpAcảm uHnLpAnhận hơiDN7mz6 TQấm củauHnLpA ngườiU9i8HJ mìDN7mz6nh đDN7mz6ang bảoTQ vệU9i8HJ tronuHnLpAg vòngTQ uHnLpAtay. “…uHnLpA cóDN7mz6 DN7mz6lẽ aDN7mz6nh khôuHnLpAng tTQhể uHnLpAở cDN7mz6ạnh eU9i8HJm đDN7mz6ược nữaDN7mz6, anDN7mz6h phảiTQ đU9i8HJi xa.”

“Mặc anU9i8HJh, anDN7mz6h cứTQ DN7mz6đi U9i8HJluôn cU9i8HJũng được,U9i8HJ TQem khôngU9i8HJ cầnU9i8HJ aDN7mz6nh bảoDN7mz6 vU9i8HJệ!” DTQường nTQhư đDN7mz6ã quuHnLpAá mU9i8HJức chuHnLpAịu đựnguHnLpA, TịnhTQ U9i8HJNhi tứU9i8HJc giậuHnLpAn quU9i8HJát TQlên, ngoảnU9i8HJh mặtTQ sDN7mz6ang hướngTQ khácDN7mz6 uHnLpAgiận dỗi…uHnLpA aDN7mz6i cU9i8HJho phU9i8HJép TrTQiết DTQạ đượcTQ qTQuyền rDN7mz6ời xDN7mz6a TịnhU9i8HJ NhuHnLpAi cU9i8HJơ chứ?

“Có lẽuHnLpA… lầnuHnLpA nàyU9i8HJ sẽU9i8HJ khôuHnLpAng tDN7mz6rở vềU9i8HJ nữa…”DN7mz6 ĐôuHnLpAi môiU9i8HJ TruHnLpAiết DạDN7mz6 kTQhẽ mấpDN7mz6 muHnLpAáy, phátU9i8HJ rU9i8HJa mộtU9i8HJ U9i8HJcâu nTQói nhỏ,U9i8HJ rấtU9i8HJ nTQhỏ… vàU9i8HJ dTQĩ nhTQiên, TDN7mz6ịnh U9i8HJNhi TQhoàn toànuHnLpA U9i8HJkhông thểTQ nU9i8HJghe đưU9i8HJợc cU9i8HJâu nDN7mz6ói đuHnLpAầy đauuHnLpA đớU9i8HJn ấy.

Truyền TQthuyết đồnuHnLpAg hồTQ cáTQt sao?