You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để xRDxanh gầnU6as xRDxbên em

Một viSfWEên xRDxđạn sưxRDxợt thẳngU6as quU6asa ngườiU6as 7yfSÁi xRDxHy từ7yfS phí7yfSa SfWEsau, SfWEđáp đúngxRDx SfWEvào khẩ7yfSu s7yfSúng xRDxcô đan7yfSg chĩaxRDx vSfWEào đầuU6as vẫnSfWE chU6asưa k7yfSịp btHhoóp còxRDxi khiSfWEến 7yfSkhẩu s7yfSúng tHhobật 7yfSra xRDxkhỏi tatHhoy côSfWE vU6asà rU6asơi xuxRDxống nềntHho đấtHhot SfWEmột cáchSfWE “7yfShoành tráng”.

“Đích đế7yfSn tiếSfWEp tSfWEheo sẽtHho làxRDx emSfWE…” MU6asinh VtHhoỹ vtHhoẫn giơxRDx khSfWEẩu súSfWEng trêxRDxn txRDxay SfWEvề phíaSfWE ÁixRDx 7yfSHy đtHhoang bU6asất độnxRDxg, đôitHho mắtxRDx vằntHho nSfWEộ khSfWEí, tHhoanh tiếtHhop tụU6asc lSfWEên đạnxRDx cSfWEho khẩuSfWE súngU6as trU6asong ttHhoay, tầm7yfS ngắmxRDx hiện7yfS giU6asờ tHhođã chuyển7yfS từxRDx kxRDxhẩu súnSfWEg 7yfSkia xRDxsang U6asÁi tHhoHy, “SfWE… SfWEem khtHhoông cóU6as quSfWEyền tựSfWE kếtSfWE thúSfWEc cuộcSfWE s7yfSống tHhocủa U6aschính m7yfSình, vì7yfS ngtHhoười SfWEduy nhxRDxất đưtHhoợc qu7yfSyền SfWEgiết eSfWEm lSfWEà anh!”

Minh V7yfSỹ nh7yfSíu màytHho nhtHhoìn ÁixRDx U6asHy, nhưntHhog lU6asọt vàxRDxo tầmU6as mắttHho chỉ7yfS U6ascó U6asduy nhấtSfWE bóngU6as dángxRDx ntHhohỏ bSfWEé đóU6as U6astừ tHhophía sauxRDx, trôngxRDx SfWEthật đơnU6as độcxRDx vtHhoà lạcxRDx 7yfSlõng tHhotrong khU6asông gSfWEian tĩnhtHho lặng.

Cô bấSfWEt động,SfWE trêU6asn gươnSfWEg mặtxRDx SfWEvẫn SfWEcòn lưutHho l7yfSại mộttHho vệtSfWE nưtHhoớc dàitHho, U6asđôi mắtHhot vôtHho địnhtHho đanxRDxg 7yfSdần tHhođược phủ7yfS thêU6asm xRDxmột lớp7yfS sươngSfWE mSfWEờ nhạt.

Ông HSfWEàn cU6asho mộSfWEt U6astay vàU6aso túi,7yfS xRDxsau đó7yfS lạitHho SfWEnhìn ctHhohằm chặU6asp vxRDxào ngườU6asi tHhocon gáiSfWE trướcxRDx mặt.

Sự lựaU6as ctHhohọn ttHhohứ ba?

Là U6astự g7yfSiết chínU6ash mìxRDxnh SfWEđể k7yfShỏi phảtHhoi đốtHhoi mặtHhot sao?

Gương SfWEmặt ôngtHho pxRDxhảng phtHhoất mộtxRDx nụtHho cưtHhoời SfWEhài lSfWEòng, vìSfWE dtHhoù cxRDxho U6asÁi xRDxHy SfWEcó lU6asựa ch7yfSọn mộtSfWE tro7yfSng ha7yfSi điềuxRDx 7yfSkiện thU6asì SfWEkhẩu súngtHho củ7yfSa ônU6asg cũngSfWE 7yfSsẽ 7yfSlập tứcxRDx kxRDxết thú7yfSc xRDxsinh mạntHhog trướcxRDx mặttHho… vìtHho côtHho gátHhoi nà7yfSy 7yfSquá tầU6asm thường!

Nhưng SfWEđiều 7yfSông vừa7yfS đượcU6as trôxRDxng thấtHhoy, U6asquả thậSfWEt khônU6asg thxRDxể xRDxlường trướSfWEc c7yfSô SfWEbé nàxRDxy đãSfWE tHhosuy tHhonghĩ ntHhohững gì.

“Quay tHhovề bxRDxên tôi…”xRDx Mi7yfSnh 7yfSVỹ nSfWEói đềuxRDx đề7yfSu, tHhođôi mắt7yfS sắ7yfSc lạnh7yfS đangtHho ctHhohiếu thẳng7yfS vàotHho 7yfSÁi tHhoHy kètHhom tHhotheo mSfWEột lờU6asi tHhoyêu cầ7yfSu “siêuU6as trọn7yfSg”, “U6as… c7yfSho SfWEem mtHhoười giây.”

1s…

2s…

Ái U6asHy đưaxRDx U6astay gtHhoạt vộixRDx vết7yfS 7yfStích cU6asủa nSfWEước mtHhoắt trêSfWEn mtHhoặt mình,tHho tHhotừ từxRDx ngoảnhtHho mặxRDxt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cSfWEòn cxRDxó thểxRDx 7yfStrở vềU6as bêtHhon tHhoanh sao?

Minh VỹSfWE vẫn7yfS g7yfSiơ kh7yfSẩu xRDxsúng tSfWErên taU6asy vềxRDx phítHhoa U6asÁi HtHhoy, đôxRDxi m7yfSắt điềmtHho U6astĩnh lạnhtHho lùnSfWEg U6asquan xRDxsát từnU6asg tHhocử chỉU6as xRDxtiếp thSfWEeo củSfWEa ngườitHho c7yfSon gáSfWEi trướ7yfSc mặt.

6s…

7s…

Đôi châSfWEn kxRDxia bắU6ast đầSfWEu n7yfShấc lSfWEên, nố7yfSi tiếxRDxp tSfWEừng bướctHho cxRDxhân đếnU6as gầU6asn MtHhoinh Vỹ.

Chợt nhữngtHho bưxRDxớc châSfWEn 7yfSkia khựngxRDx lại…

8s…

Ái HtHhoy đưaU6as mắt7yfS nh7yfSìn MiSfWEnh VỹSfWE đa7yfSng U6asnhíu mxRDxày SfWEnhìn mìntHhoh, mítHhom môxRDxi, lắxRDxc nhẹ7yfS đầu.

Chỉ cầnxRDx SfWEthêm vàSfWEi U6asbước nữaSfWE thôitHho, v7yfSài xRDxbước nữxRDxa xRDxthì SfWEcô sẽtHho lạitHho U6ascó thtHhoể chxRDxạm vxRDxào U6asMinh Vỹ7yfS… n7yfShưng côU6as lxRDxại h7yfSoàn toàntHho đứngU6as btHhoất động,tHho mộtxRDx giọngU6as nó7yfSi U6asnhẹ nhàngxRDx cấtU6as lêU6asn vtHhoới mộ7yfSt SfWEâm vực7yfS SfWEtrong thanh.

“Em… kSfWEhông làmxRDx được.”

Chính ÁSfWEi xRDxHy c7yfSòn khtHhoông hiểuxRDx xRDxmình SfWEđang nóSfWEi vàtHho làm7yfS SfWEgì, tHhochỉ U6asbiết nế7yfSu lại7yfS dựa7yfS 7yfSdẫm vàoxRDx Mi7yfSnh Vỹ7yfS, mìnhxRDx sẽtHho hxRDxoàn toàU6asn mxRDxất phưxRDxơng hướng…

… kxRDxhông t7yfShể trtHhoở nê7yfSn mSfWEạnh mẽ7yfS 7yfShơn đượcSfWE nữa7yfS xRDxvà qutHhoen dtHhoần vU6asới SfWEsự bảxRDxo SfWEvệ xRDxcủa anh.

9s…

10s…

Khẩu xRDxsúng tSfWErong taxRDxy MxRDxinh Vỹ7yfS thoánSfWEg xRDxrun lên,U6as ngónxRDx ta7yfSy đa7yfSng dSfWEần SfWEghì lU6asấy c7yfSò súnxRDxg, chuẩntHho SfWEbị mộxRDxt 7yfShướng bắntHho tHhonhất định.

Chỉ ctHhoần bướcU6as đếntHho bU6asên MSfWEinh Vỹ,7yfS litHhoệu cSfWEó kU6ashó U6asquá không?

“Một b7yfSước, rồiSfWE lạiSfWE thêmSfWE mộU6ast bước…

… ctHhoó quáxRDx khóxRDx đ7yfSể eSfWEm bước7yfS 7yfSđến gxRDxần anh?”

*Cạch*

Khẩu xRDxsúng tro7yfSng tatHhoy MixRDxnh VỹxRDx xRDxrơi SfWEtự dSfWEo xuốxRDxng xRDxmặt đấtxRDx lạnhxRDx tHholẽo, lần7yfS 7yfSnày người7yfS cấtxRDx bướcxRDx lạxRDxi làU6as anh!

Một bước…U6as hU6asai bước…U6as b7yfSa bước…

Minh VỹSfWE đứngxRDx đSfWEối 7yfSdiện vớU6asi ÁSfWEi xRDxHy, anU6ash SfWEgấp gáxRDxp xRDxôm cU6asô vàU6aso l7yfSòng, tHhogục mặSfWEt lên7yfS tHhobờ va7yfSi n7yfShỏ tHhobé kia.

“Nếu xRDxkhông ttHhohể quxRDxay vềU6as vớitHho tôixRDx, U6asthì hã7yfSy đểSfWE tU6asôi bưU6asớc đếxRDxn 7yfSbên em.”xRDx MiU6asnh VỹSfWE siếttHho chặt7yfS vxRDxòng t7yfSay hơU6asn, cảmxRDx g7yfSiác khSfWEi 7yfSchĩa súng7yfS vU6asào chínhSfWE ngườSfWEi 7yfScon gáiSfWE xRDxmình yêSfWEu thươngtHho q7yfSuả tSfWEhật rấtHhot tHhođau đớn.

Ái U6asHy được7yfS M7yfSinh VỹtHho ôxRDxm gọU6asn txRDxrong tU6asay, bxRDxất gitHhoác 7yfShai bànxRDx ttHhoay U6asđang buông7yfS thõng7yfS vxRDxô thứSfWEc đưa7yfS lêxRDxn, vốnU6as địnU6ash đátHhop ltHhoại aSfWEnh, cảmSfWE xRDxnhận SfWErõ h7yfSơi ấmxRDx từxRDx phíU6asa 7yfSbên kitHhoa hơnxRDx, nxRDxhưng hàSfWEnh độngU6as ấytHho bỗngU6as dưnSfWEg khựngSfWE U6aslại, sxRDxau đU6asó nhanU6ash taSfWEy đSfWEẩy anhra.

“Xin U6aslỗi vSfWEì đãSfWE đU6asến làtHhom p7yfShiền anhU6as, SfWEem sẽ7yfS vtHhoề nhàtHho.” ÁtHhoi H7yfSy quaSfWEy 7yfSmặt sU6asang hướtHhong kháU6asc tráU6asnh á7yfSnh nhìnxRDx củtHhoa MiU6asnh VỹxRDx, ntHhohờ vSfWEậy nênSfWE khôtHhong xRDxthể th7yfSấy đượctHho t7yfSừ đôiU6as m7yfSắt xRDxkia đaU6asng U6ashằn tHhosâu xRDxmột nxRDxỗi tuySfWEệt vxRDxọng cùSfWEng cực.

Ái SfWEHy vSfWEừa U6asrời khỏ7yfSi v7yfSòng tSfWEay củaSfWE 7yfSMinh Vỹ,7yfS lSfWEập xRDxtức cxRDxhạy rtHhoa kU6ashỏi ptHhohòng, bóngxRDx dán7yfSg SfWEông HSfWEàn cũngtHho khôngxRDx cSfWEòn SfWEhiện diệntHho 7yfSở đó.

Anh lại7yfS trởtHho nênSfWE đơnU6as độcU6as tHhotrong căSfWEn SfWEphòng tSfWEập bắ7yfSn lạxRDxnh lẽo,tHho tHhomột chtHhoút gìSfWE 7yfSđó ởtHho tSfWErái tU6asim đangxRDx tHhonhói lxRDxên từnxRDxg đtHhoợt SfWEđau đớn.

Bước xRDxnhanh SfWEra kU6ashỏi cătHhon 7yfSbiệt thU6asự củaxRDx tHhotổ cxRDxhức KnightU6as, tronU6asg lòng7yfS ÁxRDxi HtHhoy chSfWEợt cả7yfSm SfWEthấy 7yfSvô cùnSfWEg btHhoất an.

Một SfWEphần tHholại cU6asảm thấyxRDx âSfWEn hậxRDxn vìxRDx các7yfSh 7yfScư 7yfSxử SfWExa cácU6ash vtHhoừa rồU6asi vớiSfWE SfWEMinh Vỹ.

Nhưng chU6asỉ cầnSfWE xRDxở SfWEbên xRDxanh, U6ascô U6asđã quU6asên cSfWEách t7yfSự mU6asình đứnSfWEg dậy,tHho quênSfWE cátHhoch ttHhoự U6asbảo vệU6as chSfWEính mình…SfWE U6asvà quê7yfSn U6ascả cxRDxách làSfWEm tổnU6as thương7yfS ngườiSfWE khác.

Bước ntHhohanh trSfWEên cotHhon đườngtHho vắng7yfS 7yfSvẻ, ÁitHho U6asHy SfWEcứ th7yfSế chìmSfWE vàoSfWE nhSfWEững dònU6asg SfWEsuy tư7yfS hiệxRDxn tại.

Một xRDxchiếc tHhoBMW mU6asàu xRDxđen dừnU6asg lạSfWEi trxRDxước mặSfWEt Ái7yfS HxRDxy, mộtSfWE đSfWEộng tác7yfS nhtHhoanh taU6asy ltHhoôi mạSfWEnh ctHhoô vàoSfWE x7yfSe, ấnSfWE vàoU6as ghế.

Ái xRDxHy vẫnU6as chư7yfSa kịpSfWE U6ashiểu chuyU6asện gtHhoì đangU6as 7yfSxảy raxRDx, cảxRDx ngSfWEười hSfWEoàn 7yfStoàn mấU6ast đtHhoi cả7yfSm 7yfSgiác, chợSfWEt xRDxmột chiếcxRDx khU6asăn đượcxRDx đxRDxưa lênU6as tHhobịt chặtxRDx miệU6asng xRDxcô lSfWEại, mặcSfWE cU6asho SfWEcô xRDxra sxRDxức U6asđẩy SfWEbàn xRDxtay đxRDxang U6asấn mạn7yfSh 7yfSchiếc khăxRDxn ktHhoia ra.

1s…

2s…

Trước SfWEmắt ÁiSfWE H7yfSy bỗngxRDx trở7yfS 7yfSnên mờ7yfS nhSfWEạt, cảxRDx ng7yfSười xRDxrơi vSfWEào trạngxRDx xRDxthái mệtxRDx mỏU6asi, hU6asàng mSfWEi dSfWEài c7yfSứ từ7yfS tSfWEừ rSfWEũ xuxRDxống, xRDxche khuất7yfS đôiU6as SfWEmắt màU6asu xRDxnâu trSfWEong sáng.

Bàn tSfWEay kixRDxa cũU6asng tHhodần tU6ashả lSfWEỏng, chiếtHhoc khtHhoăn cSfWEũng đượcU6as xRDxnâng lU6asên, SfWEmột 7yfSnụ cSfWEười nửatHho miệSfWEng qU6asuen thuộcxRDx hiệnU6as trU6asên khuôU6asn mặt7yfS 7yfScủa kẻSfWE đU6asang xRDxngồi 7yfSkề c7yfSận bêSfWEn cô.

“Làm tốtSfWE lắm.xRDx” BSfWEàn tU6asay nxRDxgười SfWEấy vuốU6ast nhẹxRDx U6asmái tócU6as củaU6as tHhoÁi Hy7yfS, U6asnụ cườtHhoi độcxRDx đoá7yfSn tHhokia xRDxngày 7yfScàng trở7yfS nênxRDx rtHhoõ nétSfWE hơnSfWE baxRDxo giờtHho hếSfWEt. “CxRDxuối cùngtHho cũxRDxng đếU6asn ngàyxRDx này.”

Chiếc tHhoBMW laU6aso đi…

“Điền HtHhouân à7yfS, xtHhoin 7yfSlỗi antHhoh, 7yfSnhưng ngườU6asi tHhoem thậtSfWE sựxRDx yU6asêu tHholà U6asMinh VỹU6as.” MộtU6as g7yfSiọng SfWEnói nhxRDxẹ nhànxRDxg cất7yfS lêtHhon, bàU6asn tatHhoy SfWEnhỏ nhắSfWEn đU6asang đặtxRDx nhẹSfWE lU6asên taxRDxy ĐitHhoền HuânxRDx, gươngU6as mặtxRDx trắnSfWEg hồng7yfS txRDxừ pxRDxhía bxRDxên tHhokia 7yfSđang SfWEnở mộttHho n7yfSụ U6ascười gượngxRDx gạo.

“Em… xRDxchọn hắn?SfWE NgườiSfWE 7yfSmà U6asem khôtHhong ctHhoó qutHhoyền đưxRDxợc yêuxRDx sao?”tHho xRDxCâu trảxRDx lờitHho kSfWEia khxRDxiến 7yfStrái tSfWEim SfWEĐiền xRDxHuân nhSfWEư ngU6asừng đập,SfWE đôiU6as SfWEmôi ktHhohó khxRDxăn lắ7yfSm mớixRDx txRDxhốt xRDxra U6asđược nhữngxRDx câuU6as U6ashỏi ngSfWEhi hoặc.

Năm năm…

Một quãntHhog thời7yfS giSfWEan qtHhouá dàtHhoi chU6aso m7yfSột m7yfSối tìnxRDxh đơntHho ptHhohương, U6asquá ngtHhoắn xRDxcho SfWEnhững khSfWEoảnh khắU6asc đ7yfSược gầnxRDx xRDxbên cạtHhonh ngưSfWEời tHhocon U6asgái ấy.

Điền HutHhoân đãxRDx luôntHho dõ7yfSi theSfWEo dutHhoy nhU6asất mộtU6as tHhobóng hìU6asnh, âxRDxm thầSfWEm đU6asem đếSfWEn chxRDxo người7yfS cSfWEon gái7yfS mxRDxà mìxRDxnh y7yfSêu thưSfWEơng nhU6asững gìSfWE tốtU6as đẹp7yfS nhất.

Chỉ cầ7yfSn trêntHho gư7yfSơng mặt7yfS kixRDxa nở7yfS xRDxmột nụSfWE cườiU6as hU6asạnh phSfWEúc, ĐiềntHho HuâxRDxn cSfWEó thểU6as đánhU6as đốtHhoi SfWEtất ctHhoả để7yfS gxRDxiữ n7yfSụ cườiU6as ấytHho U6asmãi xRDxmãi hiệntHho dxRDxiện trSfWEên U6asđôi môiU6as x7yfSinh xRDxxắn 7yfSấy, tU6ashậm chxRDxí đánU6ash đổixRDx SfWEcả sU6asinh mệnh7yfS củaSfWE ctHhohính mình.

Nhưng SfWEđáp lại7yfS tìnhSfWE cảU6asm chânxRDx thàU6asnh ấy,tHho xRDxchỉ SfWElà hU6asai xRDxtừ “xinxRDx lỗi”SfWE vô7yfS cU6asùng ngxRDxắn gọn,U6as đủxRDx sứcU6as dậpSfWE tắt7yfS tixRDxa tHhohy vọng7yfS cuốxRDxi cùtHhong 7yfStrong tSfWErái tiU6asm 7yfSđang kxRDxhông ngừngU6as thổSfWEn thứ7yfSc kia.

“Em khôn7yfSg tixRDxn cSfWEả chxRDxa vtHhoà dì7yfS đ7yfSều 7yfSkhông ch7yfSấp xRDxnhận tì7yfSnh cảmSfWE củaSfWE e7yfSm 7yfSvà MiU6asnh Vỹ,xRDx nêU6asn xRDxem thậSfWEt sxRDxự rấtSfWE xiU6asn 7yfSlỗi.” C7yfSô gátHhoi kxRDxia vẫn7yfS xRDxgiữ nụxRDx cườiU6as hốxRDxi lỗiU6as trêtHhon môi7yfS, gươnU6asg mặtxRDx thoánxRDxg chútHhot tHhoe nxRDxgại nhìnSfWE ĐiềnSfWE Huân.

Xin lỗi…U6as xRDxxin lỗi…

Dường nhtHhoư cU6asô g7yfSái U6askia tHhokhông hSfWEề U6asđể tHhoý đếntHho mỗi7yfS lầnU6as lặptHho lạiSfWE hSfWEai từxRDx xRDx“xin lỗi”SfWE, trtHhoái SfWEtim U6ascủa kẻxRDx bạiSfWE trậU6asn trước7yfS xRDxmặt lạitHho cà7yfSng đau7yfS hơn.

Nếu U6aschỉ cầntHho xitHhon lỗ7yfSi, thìtHho ttHhoại sa7yfSo lạixRDx đặttHho xRDxra tHhopháp luậU6ast l7yfSàm gì?

Điền tHhoHuân khôtHhong SfWEnói tHhogì, lặngSfWE lẽU6as quaSfWEy U6asngười bướcSfWE đixRDx. 7yfSVốn dĩ7yfS… khônxRDxg 7yfSthể níxRDxu kéSfWEo đượ7yfSc nữaxRDx, SfWEvì khôtHhong hxRDxề cóxRDx btHhoắt đầu…tHho nêU6asn ĐiềtHhon HtHhouân kU6ashông đượ7yfSc quyU6asền đượcU6as níxRDxu k7yfSéo haxRDxi chữxRDx “t7yfSình y7yfSêu” thiênxRDxg l7yfSiêng ấy.

Trái tU6asim ctHhoứ mỗitHho lúcU6as một7yfS thxRDxắt lxRDxại thU6aseo từngtHho bưtHhoớc ch7yfSân, đọtHhong lạxRDxi 7yfSnhững 7yfSvết thươxRDxng lòtHhong q7yfSuá lớn.

Điền Huâ7yfSn thSfWEật sựtHho tHhokhông đSfWEủ caU6aso thượn7yfSg đếnU6as mứxRDxc đứngtHho yênU6as lU6asặng ltHhoẽ dõtHhoi thetHhoo xRDxcô xRDxgái ấtHhoy mxRDxãi mãiSfWE, SfWEvà cũnSfWEg khôngSfWE thể7yfS tHhonào cU6ashúc phúcxRDx 7yfScho mSfWEối U6astình huyế7yfSt thốngtHho cấmU6as kỵU6as ấyxRDx được.

Tại sSfWEao xRDxlại ltHhoà 7yfSMinh Vỹ?

Có n7yfShất tSfWEhiết phảU6asi SfWEyêu cxRDxhính axRDxnh traU6asi củaxRDx 7yfSmình không?

Trước mắtSfWE ĐiU6asền U6asHuân chỉ7yfS c7yfSòn SfWElưu lạxRDxi mộtSfWE xRDxmàu đe7yfSn U6asđau đớnSfWE cùxRDxng cực,U6as tHhoánh mắSfWEt đanSfWEg chứatHho đựngSfWE 7yfSnhững tiU6asa nhìnxRDx oátHhon hSfWEận, từtHhong từxRDx SfWEtừng cxRDxhữ đU6asược gằn7yfS U6asxuống SfWEmột cáchU6as mỉSfWEa mai.

“Thy ThyxRDx, etHhom chấpSfWE nh7yfSận ăSfWEn tHhotrái cấmtHho, chSfWEứ khôSfWEng SfWEchấp nhậnSfWE tHhotôi sao?”

“Chúc phú7yfSc cSfWEho mU6asối tU6asình cấmU6as kỵ7yfS của7yfS em…

… anxRDxh khôngSfWE lxRDxàm được.”

“Đến ktHhohi U6asnào a7yfSnh mớixRDx chịutHho lSfWEên U6askế hoxRDxạch đSfWEây?” MộtHhot giọngxRDx xRDxnữ cấttHho lên,tHho đôi7yfS m7yfSắt hxRDxướng vSfWEề phía7yfS tHhoÁi SfWEHy đaxRDxng nhắmtHho nghiềntHho đôixRDx mắt,7yfS U6ascả hatHhoi tHhotay bịSfWE tU6asrói 7yfSchặt ởSfWE xRDxphía saxRDxu đ7yfSang tHhotựa vàotHho tườngSfWE axRDxn giấc.

“Kế hSfWEoạch vẫnU6as đantHhog tHhothực hiệntHho đấyU6as SfWEthôi.” NgưSfWEời bxRDxên 7yfSkia nhúnSfWE nhU6asún va7yfSi, SfWEthờ ơU6as U6asđưa ánhU6as mSfWEắt khôngxRDx chSfWEút bU6asiểu cảm7yfS nhìU6asn U6asvề phíxRDxa SfWEÁi tHhoHy, ánhtHho U6asnhìn phU6asức tạp.

“Thực hSfWEiện? ĐứU6asng yêSfWEn mộtSfWE 7yfSchỗ gọxRDxi 7yfSlà thựcU6as hiệtHhon? 7yfSAnh đa7yfSng đùaSfWE àtHho?” CxRDxô gáitHho kU6asia dườntHhog 7yfSnhư đatHhong SfWEmất xRDxbình xRDxtĩnh, tứctHho gi7yfSận quátxRDx lê7yfSn, giọngxRDx điệuU6as vxRDxô cù7yfSng kU6ashó chịu.

“Tịnh NtHhohi, nếuxRDx mxRDxuốn t7yfSrả xRDxthù thì7yfS đừngSfWE xRDxnên vộiU6as vàngxRDx nSfWEhư thế…”xRDx Chàng7yfS tra7yfSi k7yfSia khtHhooát k7yfShoát txRDxay vớiSfWE TịnU6ash xRDxNhi, thU6asật SfWEsự TịntHhoh NhxRDxi đa7yfSng kxRDxhiến hắnU6as cảmSfWE th7yfSấy căngtHho t7yfShẳng SfWEhơn troU6asng vi7yfSệc txRDxhực hiệnSfWE kếSfWE hoạ7yfSch, “…7yfS cứU6as đểU6as yê7yfSn xRDxcho bọnSfWE chúntHhog từU6as SfWEtừ cảmSfWE nhậnU6as 7yfSnỗi đatHhou xRDxkhi mấtxRDx đi7yfS mộtxRDx th7yfSứ quU6asan trọng.”

Ái HtHhoy khxRDxó chxRDxịu cựtHhoa mìxRDxnh, cảU6as tSfWEhân ngxRDxười cảmtHho ttHhohấy vtHhoô cùU6asng U6asđau nhứcSfWE, hà7yfSng mtHhoi xRDxdài khxRDxẽ latHhoy độngxRDx nh7yfSẹ, côSfWE tHhotừ tHhotừ héxRDx mở7yfS đ7yfSôi mắt.

Khung cSfWEảnh mtHhoờ nhtHhoạt t7yfSrước mắt7yfS Ái7yfS HtHhoy đxRDxang dầSfWEn trởU6as nêtHhon SfWEsắc néttHho hSfWEơn, SfWEbầu khôngxRDx xRDxkhí ngSfWEột ngxRDxạt hiện7yfS giờtHho khiếnSfWE côU6as c7yfSảm thấyU6as k7yfShó thởxRDx hơnSfWE b7yfSao gxRDxiờ hết.

Vẫn còn7yfS tronU6asg trạng7yfS tháU6asi mơSfWE hồSfWE, c7yfSô nxRDxgơ nSfWEgác đưatHho mắtU6as nxRDxhìn cản7yfSh vtHhoật xxRDxung quanh.

“Tỉnh rồ7yfSi à?”7yfS MSfWEột chấtU6as giọngSfWE trầm7yfS k7yfShàn vatHhong lênSfWE, mộxRDxt gương7yfS mặtHhot queU6asn tU6ashuộc lọtxRDx và7yfSo tầmxRDx nhì7yfSn txRDxạm thU6asời U6ascủa ÁxRDxi Hy.

Điền HutHhoân đU6asang cầmtHho trxRDxên U6astay mộtHhot xRDxquả U6astáo, bSfWEước đếU6asn trU6asước mSfWEặt ÁSfWEi HSfWEy vớiU6as 7yfSdáng xRDxvẻ utHhong dtHhoung nxRDxhư SfWEchẳng c7yfSó chxRDxuyện xRDxgì xxRDxảy ra.

“Này, tạSfWEi stHhoao tU6asôi lạitHho ởxRDx SfWEđây?” ÁU6asi U6asHy xRDxnhíu mày7yfS U6asnhìn xRDxĐiền HxRDxuân, haxRDxi ta7yfSy xRDxbị tróiSfWE chU6asặt giờU6as xRDxđây mớU6asi b7yfSắt đầxRDxu c7yfSảm 7yfSnhận đượcU6as cSfWEảm gixRDxác xRDxtê buốtU6as nhờU6as lựcSfWE siếU6ast của7yfS dtHhoây thừng,tHho U6asnay xRDxlại th7yfSêm lựcSfWE táxRDxc độngtHho c7yfSủa xRDxcô đang7yfS cốxRDx c7yfSởi ttHhorói lạU6asi khtHhoiến nơiU6as cổU6as tHhotay mỗtHhoi 7yfSlúc mộtHhot đau7yfS ráU6ast hơntHho. “TêxRDxn khU6asốn, SfWEanh lấ7yfSy quyU6asền tHhogì mà7yfS xRDxtrói tôi?”

Đối dxRDxiện vớSfWEi áSfWEnh tHhonhìn rựSfWEc U6aslửa củaSfWE 7yfSÁi xRDxHy, ĐiềU6asn tHhoHuân thSfWEản nhiênSfWE cầtHhom tráiSfWE t7yfSáo tHhotrên ta7yfSy đưtHhoa U6asra trước7yfS mxRDxặt cô,xRDx mộtU6as câu7yfS hU6asỏi hSfWEết sức7yfS “th7yfSân txRDxhiện” đượcxRDx thốtU6as SfWEra vtHhoới giọnxRDxg xRDxđiệu khin7yfSh khỉnh.

“Biết đâytHho làtHho gìSfWE kh7yfSông?” ĐiềnxRDx HuânxRDx đãxRDx chuyểtHhon sựxRDx tậxRDxp trSfWEung ttHhoừ ÁitHho SfWEHy s7yfSang 7yfStrái SfWEtáo mU6asang mộxRDxt s7yfSắc màu7yfS đỏtHho thẫm7yfS trêSfWEn tayU6as, đxRDxôi mắtxRDx cSfWEhăm ctHhohú qtHhouan 7yfSsát v7yfSật xRDxthể ấy.

Đúng lSfWEà ngớSfWE ngẩn!

“Là táotHho chứxRDx gì?!”SfWE ÁixRDx SfWEHy lậSfWEp xRDxtức xRDxlên xRDxtiếng txRDxrả lờxRDxi, vìxRDx câtHhou U6ashỏi củaU6as ĐiềnxRDx HuânSfWE ngaSfWEy cSfWEả tHhocon nSfWEít 7yfSba txRDxuổi cũn7yfSg U6asbiết rõxRDx thxRDxứ ĐiềnU6as HuU6asân U6asđang tHhocầm trêtHhon tSfWEay đượcU6as gtHhoọi làSfWE gì.

“Sai!” Một7yfS từtHho phêSfWE ptHhohán dutHhoy nU6ashất được7yfS cU6asất lxRDxên, đ7yfSôi mU6asắt vtHhoô địnhU6as củatHho ĐiềnSfWE HuâxRDxn SfWElướt qtHhoua ÁSfWEi HU6asy mộttHho g7yfSiây, xRDxsau đxRDxó tiếpSfWE tụcU6as mâ7yfSn 7yfSmê qutHhoả t7yfSáo trêU6asn taySfWE, vxRDxô thtHhoức U6asnói. SfWE“Là 7yfStrái cấmxRDx đấy.”

“Trái cấm?”7yfS SfWECâu trảtHho lờiSfWE ctHhoủa SfWEĐiền HuânxRDx xRDxkhiến ÁU6asi U6asHy hếSfWEt xRDxsức ngạcU6as ntHhohiên, đôU6asi m7yfSắt cxRDxô xRDxmở U6asto SfWEnhìn Điền7yfS HutHhoân khônxRDxg ch7yfSớp mắt.

“Cô đãxRDx từU6asng xRDxđược ngtHhohe kểtHho về7yfS thứ7yfS nàxRDxy chưa?SfWE” TrênU6as môtHhoi ĐiềnSfWE H7yfSuân nởU6as mộttHho n7yfSụ cườtHhoi khxRDxinh bỉU6as, á7yfSnh mắt7yfS vẫtHhon dáU6asn cU6ashặt vàoU6as xRDxtrái tHhotáo t7yfSrên tHhotay. “TrtHhoên thếtHho g7yfSian nàySfWE, có7yfS một7yfS thxRDxứ đượcU6as g7yfSọi xRDxlà ttHhoình yêxRDxu trSfWEái cấm.”

“Anh đitHhoên xRDxrồi à?xRDx TrxRDxái cSfWEấm rồiU6as lạSfWEi tìU6asnh tHhoyêu trátHhoi cấm,U6as U6ascuối cùnxRDxg 7yfSanh đangSfWE lảmxRDx nhtHhoảm cái7yfS gxRDxì thế?”SfWE SfWEÁi HSfWEy tứ7yfSc giậnSfWE qxRDxuát v7yfSào mặxRDxt ĐiU6asền Huân,xRDx ltHhoúc 7yfSnày SfWEmà 7yfShắn cònxRDx cóSfWE tHhotâm trU6asạng kểtHho ch7yfSuyện cxRDxho côtHho ngU6ashe ư?

Sự tứU6asc gxRDxiận củxRDxa cSfWEô dườngSfWE ntHhohư 7yfSđã gầtHhon chạmSfWE đếnU6as mức7yfS đỉnhU6as điểm,xRDx nhưxRDxng lạ7yfSi độttHho ngtHhoột dịtHhou xutHhoống s7yfSau câU6asu xRDxnói txRDxiếp tU6asheo c7yfSủa ĐtHhoiền Huân.

“Minh Vỹ7yfS, hắn7yfS đãxRDx vướngU6as vào7yfS 7yfStình xRDxyêu SfWEtrái cấm.”

Ái tHhoHy tròntHho mắttHho nhU6asìn ĐiềtHhon HtHhouân, xRDxkhông thểSfWE tiSfWEn được7yfS tSfWEhính giU6asác xRDxcủa mì7yfSnh SfWEvừa tiếp7yfS tSfWEhu đ7yfSược nhữnxRDxg g7yfSì. MSfWEinh xRDxVỹ… SfWEtình tHhoyêu trU6asái cấm?

Cô đtHhoột ngộtSfWE tHholại cxRDxảm 7yfSthấy tHhokhó thởSfWE, mộSfWEt 7yfSgương mxRDxặt khSfWEác lxRDxại đ7yfSược c7yfShiếu cSfWEhậm r7yfSa trước7yfS SfWEmắt 7yfSdù U6ascho cxRDxô 7yfSmới SfWEchỉ trông7yfS thấy7yfS cô7yfS U6asấy được7yfS dU6asuy nhấtSfWE mộtU6as lần.

Thy Thy…xRDx MU6asinh VSfWEỹ vướxRDxng vàoU6as tìnhtHho U6asyêu trá7yfSi cấxRDxm, thU6asì câuxRDx SfWEtrả lờixRDx cuốixRDx SfWEcùng vU6asà U6aschính xRDxxác nhấtSfWE dĩSfWE nhitHhoên ltHhoà U6asThy Thy.

“Cô 7yfScó muốnSfWE bixRDxết kSfWEhông? NtHhohững tHhogì đxRDxã xảU6asy rSfWEa vtHhoới U6ashọ?” ĐiềU6asn HuâU6asn nhìn7yfS U6asÁi U6asHy cưU6asời khẩy,tHho nhưntHhog trtHhoong ánhtHho mắt7yfS lxRDxại hitHhoện SfWErõ một7yfS nỗi7yfS cxRDxay đắnxRDxg tộtxRDx cù7yfSng. “ThytHho TxRDxhy đãU6as ch7yfSọn 7yfShắn, U6asmà khônxRDxg chọ7yfSn tôi.”

Lúc nàtHhoy, 7yfSbỗng dtHhoưng ÁSfWEi U6asHy l7yfSại cSfWEó cả7yfSm gitHhoác đồng7yfS 7yfScảm vớ7yfSi ĐiềnSfWE HuxRDxân.

Không pU6ashải làSfWE dSfWEo cô7yfS từnxRDxg U6asvướng và7yfSo h7yfSoàn cảnhSfWE ấy,xRDx

mà làxRDx dtHhoo ánh7yfS xRDxmắt xRDxĐiền 7yfSHuân đãtHho nóixRDx lêtHhon tất7yfS cả.

Nỗi đtHhoau U6askia đxRDxang d7yfSần htHhoiện rõtHho trxRDxong đôi7yfS mắttHho manU6asg mộtHhot mU6asàu đen7yfS đậm7yfS nxRDxhư táSfWEch ctHhoafe đắngxRDx cU6asủa ĐiềnxRDx Huân,xRDx vế7yfSt 7yfSthương lòntHhog xRDxkhông nhữngSfWE kh7yfSông hề7yfS phaU6asi nhạt…U6as thậU6asm chítHho xRDxcòn tr7yfSở n7yfSên đauxRDx đớn7yfS hơntHho bxRDxao giờSfWE hết.

“Tôi đãtHho gxRDxiết tHhoThy Thy.tHho” 7yfSÁi SfWEHy vẫSfWEn chưxRDxa k7yfSịp mởSfWE lờxRDxi xRDxthì giọngtHho nxRDxói gU6asấp 7yfSgáp củaxRDx ĐiềnU6as Hu7yfSân xRDxlại vaU6asng ltHhoên, chấttHho giU6asọng kU6ashông chútSfWE biểuU6as cảm.

À, SfWEthì rxRDxa 7yfShắn đã7yfS giSfWEết ThU6asy Th7yfSy ntHhoên hắntHho U6asmới đautHho 7yfSkhổ 7yfSvà dằtHhon 7yfSvặt như7yfS thế!

Khoan đã,tHho hìnU6ash xRDxnhư đxRDxang U6ascó chútHhot nhU6asầm lẫnU6as tHhogì đU6asó ở7yfS đâSfWEy! NgườtHhoi giếtSfWE SfWEThy ThU6asy lSfWEà xRDxbà xRDxHàn 7yfScơ mà.

“Không phảiSfWE U6aslà mẹU6as MtHhoinh VỹSfWE giếtSfWE ThU6asy TxRDxhy U6assao?” 7yfSCô bấtU6as giU6asác nhícSfWEh vềtHho pSfWEhía tHhosau m7yfSột U6aschút, cxRDxau mày7yfS SfWEnhìn ĐiềntHho Huân7yfS ngU6ashi hoặc.

“Đúng, lSfWEà U6asbà tSfWEa gi7yfSết!” ĐiềtHhon HSfWEuân vẫxRDxn chtHhoú tâmtHho vào7yfS ttHhorái tá7yfSo trêSfWEn txRDxay, môngtHho luxRDxng trtHhoả lời.

“Thế tạiU6as stHhoao aU6asnh lạitHho bảo7yfS xRDxanh U6asgiết U6asThy ThxRDxy?” ĐúngtHho làxRDx têU6asn xRDxkhó hiểu,SfWE càngxRDx hỏxRDxi thU6asì lạU6asi 7yfScàng rối!

Cô bắttHho đầuU6as mSfWEất bxRDxình tĩnh…

“Bà txRDxa tHhotrực titHhoếp gitHhoết xRDxThy TU6ashy, xRDxcòn tSfWEôi U6aslà kẻxRDx gtHhoián tiếp…”U6as Thê7yfSm mU6asột xRDxcâu trảtHho SfWElời hếtxRDx sứcU6as thSfWEản nhiêtHhon, độtSfWE ngU6asột Đi7yfSền HU6asuân ngướcxRDx lênSfWE nhSfWEìn tHhothẳng vàoU6as mặxRDxt ÁixRDx xRDxHy, nởtHho một7yfS nụ7yfS c7yfSười xảoxRDx t7yfSrá, “…xRDx ctHhoô xRDxcòn gxRDxì SfWEthắc mắtHhoc thtHhoì hỏSfWEi hSfWEết 7yfSđi, ttHhoôi sẵntHho tHhosàng U6astrả lờxRDxi, x7yfSem tHhonhư đU6asó tHholà ânxRDx huU6asệ t7yfSôi tHhotặng chxRDxo c7yfSô trướcU6as 7yfSkhi chết.”

“Này, 7yfSăn 7yfSnói cxRDxho cẩntHho thận,tHho an7yfSh U6asbảo tHhoai chếtSfWE?” tHhoÁi U6asHy lạiU6as mộxRDxt l7yfSần nữa7yfS khôSfWEng k

ì

m đượcSfWE màtHho qSfWEuát vàoU6as mặtxRDx ĐiềtHhon HuâSfWEn, đôiU6as mSfWEắt xRDxtrong sángtHho k7yfSia cũSfWEng trừnU6asg U6aslên oáSfWEn hận.

“Tôi khônSfWEg đảmU6as bảxRDxo 7yfSai SfWEsẽ cxRDxhết…” ĐitHhoền HuâSfWEn nhSfWEún xRDxnhún vaxRDxi, gươngtHho m7yfSặt xRDxvẫn bìSfWEnh 7yfStĩnh mộtHhot ctHhoách kSfWEỳ lxRDxạ. “…7yfS SfWEba tSfWEiếng nSfWEữa, nxRDxơi tHhonày sẽtHho biến7yfS thtHhoành trtHhoo bụi.”

Ba tiếngtHho? U6asTro bụi?

Sao hôxRDxm U6asnay 7yfScái têxRDxn tâSfWEm tSfWEhần nxRDxày lạSfWEi nóiSfWE totHhoàn nhữnxRDxg đU6asiều ktHhohó hiểu,tHho mộtU6as xRDxlần nữaU6as ctHhoô lU6asại phtHhoải cấtSfWE tiếnU6asg hỏi.

“Ý 7yfSanh làU6as gì?”7yfS SfWECả người7yfS ÁiU6as xRDxHy tHhobắt đầuU6as 7yfSrun SfWElên, xRDxnói chuyệnxRDx vSfWEới ttHhoên nàyxRDx SfWEquả thậU6ast SfWEtiêu hatHhoo nhiềuxRDx sứcU6as lựctHho khôngxRDx U6asthể tưởng.U6as “AnhtHho địntHhoh phtHhoá hutHhoỷ chỗxRDx ntHhoày à?”

Hít tHhothở, U6ashít thởtHho nào…SfWE btHhoình tĩnh7yfS, bìnhSfWE tĩnhtHho nào…SfWE tHhocô đanSfWEg cố7yfS gắn7yfSg 7yfSđiềm tĩn7yfSh htHhoết sxRDxức cótHho ttHhohể đểSfWE không7yfS SfWEcó thêmtHho bấtSfWE cứtHho hà7yfSnh động7yfS nàU6aso quSfWEá kí7yfSch độngtHho nữa.

“Bingo! 7yfSTôi đU6asã SfWEđặt boxRDxm xtHhoung quanxRDxh nơSfWEi n7yfSày rồi…U6as” ĐtHhoiền HutHhoân U6asđưa SfWEtrái táxRDxo kiSfWEa lU6asên miệng,SfWE tHhocắn mộtHhot miếntHhog, tiếp7yfS tụ7yfSc tHhonói vớixRDx vẻU6as k7yfShinh đời,xRDx “…tHho sU6asớm thôi!”

“Tránh ra7yfS.” HạoSfWE TxRDxhần xô7yfSng vU6asào U6astoà biệttHho thxRDxự lộxRDxng lU6asẫy củaU6as 7yfStổ chứtHhoc KnighttHho, gạtU6as mạnh7yfS đxRDxám SfWEcận xRDxvệ trướcxRDx mặtU6as saxRDxng U6asmột 7yfSbên, qu7yfSát lớxRDxn. “LậxRDxp tứcU6as gọSfWEi HànxRDx MinSfWEh Vỹ7yfS SfWEra đâyxRDx SfWEcho tôi!”

“Chuyện tHhogì?” MinSfWEh VtHhoỹ cắtxRDx n7yfSgang lờiSfWE nói7yfS cSfWEủa HtHhoạo ThầU6asn, v7yfSẫn làtHho cá7yfSi giọngxRDx điệuU6as lSfWEạnh lùngtHho v7yfSốn có.

“Ung dunU6asg quáU6as nhỉSfWE? ĐiềnxRDx U6asHuân b7yfSắt ÁiSfWE H7yfSy xRDxđi rồSfWEi!” HạotHho TxRDxhần dườngxRDx tHhonhư đaxRDxng r7yfSơi vàoU6as tr7yfSạng tháiU6as hoảngtHho lU6asoạn, đ7yfSôi mắtSfWE phtHhoức tSfWEạp cănU6asg thẳngU6as nhSfWEìn anSfWEh, gấptHho gtHhoáp lU6asên tiếng.

“Khi SfWEnào?” TtHhoừ phíaU6as bênU6as U6askia dưtHhoờng nhưSfWE đãU6as cSfWEó 7yfSphản ứng,SfWE bước7yfS cxRDxhân cSfWEủa axRDxnh bắtxRDx U6asđầu nhtHhoanh 7yfShơn, 7yfSanh b7yfSước đU6asến U6asnắm lxRDxấy cổxRDx áoxRDx SfWEcủa HạoxRDx TU6ashần SfWExốc lêSfWEn, gSfWEằn giọngSfWE. “ỞtHho đâu?”

Hạo ThầnSfWE cU6asũng khôngxRDx đU6asể yêxRDxn cxRDxho Min7yfSh U6asVỹ làmtHho c7yfSàn nhưxRDx thế,xRDx đU6asưa tHhotay đẩytHho mạnhSfWE aU6asnh raxRDx, sửtHhoa lạ7yfSi cổU6as áo,xRDx ctHhoậu tứ7yfSc giậntHho qutHhoát lên.

“Là nxRDxơi từSfWEng xảyxRDx rxRDxa áxRDxn U6asmạng củtHhoa TU6ashy Thy!”

Chap 36

Bước đi7yfS c7yfSùng tU6asử thần

“Tên khốnSfWE 7yfSkia, tHhoanh SfWEđịnh làxRDxm U6asgì tHhovậy hả?SfWE ĐặU6ast SfWEbom SfWElà thtHhoế nào?”7yfS U6asNgay sxRDxau xRDxcâu tU6asrả lờixRDx SfWEhết SfWEsức xRDxthản nhiên7yfS củxRDxa ĐiềntHho HuântHho, ÁtHhoi HtHhoy không7yfS tU6ashể khtHhoông mấxRDxt btHhoình tĩnhtHho, ctHhoả ngườixRDx ctHhoô ruxRDxn 7yfSlên tHhotừng đSfWEợt, đôiSfWE mắtxRDx oáxRDxn hậntHho chiU6asếu thẳngU6as vàU6aso kẻ7yfS 7yfSđang SfWEtỏ tháSfWEi độxRDx “bxRDxất cần7yfS đời”tHho 7yfStrước mặt.

“Đây chSfWEỉ làU6as mxRDxột tHhophần trSfWEong kếU6as hoạchtHho củtHhoa SfWEtôi, nếutHho c7yfSô cSfWEứ tỏU6as 7yfScái tháiU6as độxRDx xấc7yfS xược7yfS đóSfWE U6asthì nU6asgay c7yfSả SfWEân hU6asuệ cutHhoối SfWEcùng 7yfScũng khôtHhong thxRDxể xRDxthực hiệSfWEn đượcxRDx đâuSfWE đấy.”SfWE ĐitHhoền HuânSfWE tiếpU6as tHhotục nói7yfS đ7yfSều đ7yfSều, 7yfSgiọng điệxRDxu dưtHhoờng xRDxnhư chSfWEẳng 7yfShề U6ascó chútU6as bận7yfS tâmSfWE tHhovề ÁiU6as HySfWE, chU6asỉ trảtHho ltHhoời tHhotheo phxRDxản ứng.

“Có thậtxRDx an7yfSh U6assẽ trảxRDx lSfWEời mọU6asi thắcxRDx mắcU6as cxRDxủa t7yfSôi?” SfWEÁi tHhoHy gườmSfWE gườmtHho ĐiềnU6as HxRDxuân nh7yfSư thểSfWE khxRDxông SfWEtin đSfWEược, cảU6as nxRDxgười SfWEcứ xRDxnhích dầnU6as 7yfSvề tHhophía tHhosau cSfWEho đếntHho xRDxkhi tU6asựa hSfWEẳn vàxRDxo tường.

Phía bSfWEên kU6asia, ĐiềnSfWE HuâU6asn gSfWEật nhU6asẹ đầu,SfWE trtHhoái tSfWEáo kiU6asa vSfWEẫn SfWEtiếp t7yfSục đượcSfWE 7yfSđưa lxRDxên miệng.

“Anh bảoSfWE tôSfWEi 7yfSlà nguyêxRDxn U6asnhân gâU6asy r7yfSa cái7yfS chếttHho c7yfSho cảxRDx gitHhoa đìnhxRDx tôitHho, vậyU6as SfWEai làtHho ngưU6asời đU6asã giếxRDxt họ7yfS?” ChU6asất giọxRDxng ÁxRDxi tHhoHy thoátHhong rxRDxun rẩy,7yfS xRDxcô đtHhoã dồnSfWE hế7yfSt catHhon đảU6asm U6asđể đặ7yfSt vtHhoào câtHhou hU6asỏi ấy.

“Là tôSfWEi…” ĐiềntHho HuxRDxân liế7yfSc sơSfWE quU6asa ngườxRDxi ÁiU6as HySfWE, hời7yfS hợtU6as đU6asáp lạxRDxi, tHhosau đ7yfSó SfWEđứng dậytHho néxRDxm mạ7yfSnh trá7yfSi táoxRDx trxRDxên xRDxtay xuốntHhog xRDxsàn, SfWE“… l7yfSà tôiU6as giếttHho đấy.”

Ái 7yfSHy lU6asặng ngườiU6as xRDxsau câxRDxu trảxRDx lờiSfWE 7yfSdứt kU6ashoát củatHho ĐiềnSfWE HuU6asân, đôU6asi m7yfSắt 7yfSbắt U6asđầu tr7yfSở 7yfSnên m7yfSờ nhạt.

Kẻ đangU6as đứngSfWE trướSfWEc mxRDxặt côSfWE chíSfWEnh lxRDxà ktHhoẻ đãtHho nhẫntHho tHhotâm U6askhiến xRDxcô m7yfSất trọntHho vẹnSfWE cảxRDx mxRDxột SfWEgia đình!!

Đáng tráchU6as hxRDxơn, hắntHho U6askhông hềSfWE cóxRDx bấU6ast cứxRDx SfWEmột xRDxthái tHhođộ nSfWEào gọi7yfS U6aslà hối7yfS lỗi,SfWE th7yfSậm U6aschí 7yfScòn tSfWEỏ vẻ7yfS k7yfSênh ktHhoiệu khxRDxi nhắU6asc đếnSfWE 7yfSchuyện này.

“Anh… anhSfWE…” ÁSfWEi H7yfSy SfWElúc xRDxnày không7yfS thểtHho nàtHhoo diễnxRDx tHhotả được7yfS thứtHho cảm7yfS xúcSfWE khinU6ash 7yfSthường vàSfWE xRDxghê tởmU6as tHhokẻ trướU6asc m7yfSặt, tHhođôi SfWEmôi mU6asấp máU6asy khôxRDxng thốt7yfS nêntHho lời.

“Sao? ChẳngSfWE phảitHho SfWEcô muốU6asn bxRDxiết sxRDxao?” KhSfWEoé môtHhoi ĐiềnxRDx HuâU6asn nhtHhoếch ltHhoên, SfWEvẫn cU6asái vẻU6as tHhomặt chántHho đờitHho ấy.

“Đồ khốnxRDx! tHhoAnh 7yfSkhông phSfWEải tHholà cU6ason người!7yfS” tHhoÁi 7yfSHy kích7yfS 7yfSđộng hU6asét lê7yfSn, 7yfSdòng ltHhoệ ltHhoăn dàxRDxi trêSfWEn gòU6as mSfWEá, tHhonhẹ nhànSfWEg đtHhoáp đấ7yfSt m7yfSột giọ7yfSt ptHhoha tHholê 7yfStinh txRDxuý kSfWEết htHhoợp U6asgiữa nỗSfWEi đtHhoau vxRDxà thù7yfS U6ashận. “xRDxTôi đxRDxã làU6asm gì7yfS nênU6as tU6asội vxRDxới aSfWEnh tHhosao? Ch7yfSỉ U6asvì xRDxtôi giốngxRDx ThtHhoy ThtHhoy màU6as a7yfSnh nU6asỡ nhU6asẫn t7yfSâm gxRDxiết họxRDx U6assao? Đ7yfSồ SfWEmáu lạn7yfSh, đồxRDx bấtSfWE xRDxnhân tính!”

“Đúng, nhtHhoưng tộ7yfSi SfWElỗi lớnxRDx nhấtU6as ở7yfS ctHhoô khônU6asg phtHhoải SfWElà 7yfSmang gưSfWEơng mặtU6as g7yfSiống Th7yfSy ThU6asy c7yfSủa tôi…”7yfS 7yfSĐiền HuâtHhon đứnxRDxg đU6asối dU6asiện SfWEvới ÁixRDx HU6asy, từSfWE từxRDx cúitHho ngườixRDx xSfWEuống, đưaxRDx ta7yfSy nânU6asg mặtxRDx U6ascô lên,7yfS “7yfS… 7yfSmà làU6as vì7yfS SfWEcô tHhođã tHhođược chọntHho làU6asm v7yfSợ củ7yfSa hắn7yfS. Đo7yfSán xexRDxm, xRDxcô nghxRDxĩ kếtHho hoạchSfWE SfWElần 7yfStrước 7yfSlà 7yfSdo 7yfSai đSfWEặt ra?”

Điền HSfWEuân tHhotiếp SfWEtục xRDxkề sáttHho gương7yfS mxRDxặt củaU6as mxRDxình lạixRDx gtHhoần ÁixRDx U6asHy, ánhxRDx mU6asắt vSfWEẫn hằn7yfS nhữntHhog SfWEtia ntHhohìn đa7yfSu U6asđớn nhưntHhog U6asđôi mU6asôi kSfWEia lại7yfS U6aslộ rU6asõ mộtSfWE tHhonụ cưU6asời tHhonửa miệng.

“Do… anh?”U6as Ái7yfS 7yfSHy c7yfSau m7yfSày, xRDxđôi mxRDxôi khtHhoẽ xRDxmấp 7yfSmáy, dĩxRDx n7yfShiên txRDxhứ xRDxÁi H7yfSy nhxRDxận đượcU6as làSfWE mộxRDxt cáitHho gậttHho đầU6asu dtHhoứt khoát.

“Xem rxRDxa cU6asô cũn7yfSg khôtHhong đếntHho nỗSfWEi ngU6asốc tHholắm nhỉ?SfWE xRDxPhải, SfWEcó U6asthể cSfWEho tHholà từxRDx đầuSfWE đến7yfS cuối…”xRDx Điề7yfSn HU6asuân tHhonói lấpSfWE lửng,tHho kèSfWEm thSfWEeo đtHhoộng t7yfSác hấttHho mặtU6as ÁiSfWE xRDxHy s7yfSang mộttHho bên7yfS, nU6asụ cườxRDxi trênxRDx tHhomôi đSfWEã hotHhoàn totHhoàn biếnSfWE tHhomất, “…U6as tất7yfS cả7yfS mọitHho chuySfWEện đều7yfS d7yfSo txRDxôi sắp7yfS đặt.”

“Tất cả?”tHho 7yfSÁi HtHhoy nU6asghi hoặcU6as hỏiSfWE xRDxlại thêmtHho mộtxRDx lxRDxần nữatHho, xRDxnhư U6asđể khẳngxRDx địnhxRDx lạixRDx c7yfSâu nóiU6as U6ascủa ngtHhoười đố7yfSi diện.

“Đúng, để7yfS thực7yfS hSfWEiện vàxRDx đxRDxảm b7yfSảo kếxRDx hoạSfWEch U6assẽ tHhothành cônxRDxg đSfWEúng như7yfS nhữngU6as U6asgì tSfWEôi mU6asong đSfWEợi, tôiU6as tHhocó thxRDxể lxRDxàm tấttHho tHhocả…” Đôi7yfS mắtSfWE mông7yfS lxRDxung củU6asa ĐiềnSfWE HU6asuân chSfWEợt đSfWEổi hướU6asng nhìnxRDx, 7yfSbàn 7yfStay đưaU6as SfWElên vuốtU6as tHhonhẹ máitHho 7yfStóc mSfWEang mU6asàu nxRDxâu tHhođậm hxRDxệt nhSfWEư tá7yfSch xRDxcafe sữ7yfSa đặc7yfS tU6asrưng 7yfScủa U6asÁi 7yfSHy, “…7yfS c7yfSô tHhonghĩ chuxRDxyện lSfWEàm giấSfWEy U6asxét ngxRDxhiệm AxRDxDN U6asgiả đểtHho cU6ashứng 7yfSthực cxRDxô khSfWEông hề7yfS U6ascó quU6asan hệU6as huyếtxRDx thốn7yfSg SfWEvới gxRDxia đtHhoình 7yfShọ tHhoVương 7yfScó 7yfSquá khxRDxó vớitHho 7yfStôi không?”

“Chuyện 7yfSanh TriSfWEết DxRDxạ lêU6asn kế7yfS hoạtHhoch U6asbắt c7yfSóc xRDxtôi vU6asà lSfWEàm h7yfSại MintHhoh Vỹ…xRDx cũngU6as làU6as 7yfSdo anh?”SfWE ÁixRDx HSfWEy bắt7yfS đầutHho cảU6asm xRDxthấy choSfWEáng, thSfWEật stHhoự nU6ashững chuyệnU6as côSfWE SfWEvừa được7yfS 7yfSnghe tHhođã vượttHho quSfWEá s7yfSức chịSfWEu đSfWEựng SfWEcủa mình.

“Dĩ nhxRDxiên, tSfWEôi biSfWEết rõU6as têSfWEn đóSfWE thxRDxương xRDxyêu côU6as xRDxem gáitHho U6asduy tHhonhất của7yfS mìntHhoh U6asđến mứxRDxc nàotHho, xRDxnhưng SfWEhắn tHhocũng cxRDxó mxRDxột ngườiU6as cU6ason gá7yfSi tHhoquan trọ7yfSng khôn7yfSg kém7yfS. SfWETiếc rằxRDxng, U6assinh mạ7yfSng củaxRDx SfWEngười cxRDxon SfWEgái màU6as hắnxRDx y7yfSêu thương7yfS 7yfShơn cảtHho c7yfSô đxRDxang nằmSfWE U6astrong taSfWEy tôi…xRDx” xRDxĐiền HxRDxuân xRDxtiếp U6astục thảtHhon nhSfWEiên 7yfStrả 7yfSlời, siSfWEết ctHhohặt bànxRDx ttHhoay đSfWEang U6asvuốt mxRDxái tóxRDxc củatHho ÁiU6as U6asHy, SfWEđôi mắtxRDx lạU6asi trởSfWE vU6asề vớSfWEi hxRDxướng nSfWEhìn vxRDxô địn7yfSh, “…SfWE nếu7yfS tHhohắn U6asvà côxRDx ktHhohông cU6asó qtHhouan U6ashệ aSfWEnh U6asem cxRDxùng huyếxRDxt U6asthống, tấtxRDx nhSfWEiên k7yfSế xRDxhoạch 7yfScủa tôtHhoi sẽtHho được7yfS U6asthực 7yfShiện mSfWEột cáchxRDx hoànU6as hảo.”

“Nếu vậy…xRDx tôtHhoi thậxRDxt sựU6as SfWElà 7yfScon g7yfSái củtHhoa nxRDxhà họU6as VươngSfWE, SfWEvà xRDxlà etHhom gáixRDx SfWEcủa xRDxanh TriếtSfWE 7yfSDạ?” Nhữn7yfSg tHhogiọt nướ7yfSc mU6asắt đxRDxau đớnU6as x7yfSen lẫnSfWE tHhohạnh SfWEphúc cứU6as tHhothay nha7yfSu chSfWEạy dàixRDx trênxRDx gươngU6as mặ7yfSt cSfWEủa ÁSfWEi Hy.

Ái U6asHy míSfWEm môxRDxi, cốxRDx gSfWEắng kU6ashông bật7yfS khócSfWE thàxRDxnh tixRDxếng, nhưng7yfS vẫntHho kxRDxhông tSfWEhể SfWEgiấu đư7yfSợc nhữngtHho t7yfSiếng nấSfWEc nghẹnSfWE ngào.

Thì rU6asa, đây7yfS chtHhoính làU6as 7yfSlý d7yfSo mxRDxà SfWEMinh Vỹ7yfS khU6asông tHhomuốn ctHhoho ÁiSfWE 7yfSHy bi7yfSết SfWEsự thtHhoật. CótHho lẽtHho anU6ash xRDxđã nxRDxghĩ, cứxRDx ntHhohư hiệntHho SfWEtại sẽxRDx tốtxRDx hơn.

Tốt U6ashơn khSfWEi SfWEcô nhSfWEầm tưởn7yfSg mố7yfSi qxRDxuan h7yfSệ giữaSfWE họSfWE 7yfSchỉ làtHho nSfWEgười dưntHhog k7yfShông hxRDxề cùU6asng SfWEchung mộtxRDx dò7yfSng máu…U6as biếtU6as đâU6asu v7yfSì lýxRDx tHhodo đó,SfWE màU6as cxRDxô sẽSfWE sớm7yfS n7yfSguôi n7yfSgoai U6asnỗi đauxRDx qSfWEuá lớ7yfSn phảiU6as gxRDxánh chịu.

Nhưng gU6asiờ đây,7yfS SfWEÁi tHhoHy lạixRDx phSfWEải đ7yfSối diệnxRDx vớiU6as sựSfWE tSfWEhật tSfWEàn nhẫntHho… rằng7yfS chính7yfS cô7yfS lSfWEà nguxRDxyên nSfWEhân khiU6asến U6ashọ rxRDxa đSfWEi U6asmột cáchtHho đauU6as đớnU6as nhU6asư thế.

“Nhân SfWEtiện, cU6asô có7yfS b7yfSiết tronSfWEg người7yfS cxRDxô đaSfWEng m7yfSang mtHhoột nửa7yfS làSfWE dSfWEòng máuU6as củaxRDx tHhoai kSfWEhông?” MộtU6as giọngU6as ntHhoói khácU6as 7yfScất lêSfWEn, U6aslà giọng7yfS nữ.

Ái HSfWEy đưSfWEa mắtHhot nh7yfSìn về7yfS phíU6asa tHhocửa phòng…U6as TịnhSfWE U6asNhi khôU6asng dừtHhong chtHhoân tạxRDxi chỗ7yfS đó,tHho tiếpxRDx tụcxRDx tU6asiến đến7yfS g7yfSần xRDxcô U6asvà ĐiềnU6as HuânSfWE, cxRDxhất giọngSfWE mxRDxang đầySfWE xRDxác ýtHho vtHhoang lU6asên khSfWEông U6aschút ngần7yfS ngại.

“Mạng sốU6asng củaSfWE cxRDxô… đãU6as lU6asấy đU6asi hơtHhoi thở7yfS cuốSfWEi cùngxRDx của7yfS TritHhoết Dạ.”

Trước mtHhoặt Ái7yfS HxRDxy hiện7yfS giờ,xRDx mộtU6as TịnhxRDx 7yfSNhi đánSfWEg y7yfSêu vU6asà thâU6asn thiệnxRDx trô7yfSng thậtU6as lạU6asnh U6aslùng vtHhoà tàU6asn 7yfSnhẫn, từtHho giọxRDxng nxRDxói chU6aso đ7yfSến áSfWEnh ntHhohìn đềuU6as thxRDxể hi7yfSện rõSfWE SfWEsự cămxRDx tứ7yfSc vSfWEà cháU6asn ghé7yfSt côU6as tộtxRDx cùng.

“Anh nU6ashiều lờixRDx vớiU6as cSfWEô U6asta txRDxhì đU6asược gxRDxì?” TịnhtHho 7yfSNhi tSfWEức giậnU6as quátxRDx vxRDxào mặtU6as tHhoĐiền tHhoHuân, stHhoau đótHho lạitHho tHhodành tr7yfSọn ánhxRDx mắtSfWE oSfWEán hậntHho chtHhoiếu thẳng7yfS v7yfSào ÁiU6as tHhoHy. xRDx“Cô! TrảxRDx TrxRDxiết DU6asạ lạ7yfSi chtHhoo tôi!”

Tịnh NtHhohi đẩ7yfSy mạntHhoh xRDxĐiền HuâxRDxn sxRDxang mộttHho bên,xRDx U6astay cU6asòn lạtHhoi nắtHhom lấtHhoy cổU6as átHhoo củatHho Ái7yfS xRDxHy xRDxlay mạnh,SfWE kíchxRDx độSfWEng hU6asét lên.

“Trả xRDxanh ấxRDxy lạitHho cU6asho tôi!tHho NtHhogười nênxRDx chếttHho đúSfWEng tHhohơn U6aslà cU6asô, tại7yfS sU6asao lạitHho ltHhoà aSfWEnh ấy?U6as” DườnSfWEg n7yfShư TịnhxRDx SfWENhi đãU6as ho7yfSàn toàxRDxn htHhoiểu lầmxRDx vềxRDx cáxRDxi chếtxRDx củU6asa TritHhoết Dạ,tHho U6asra sức7yfS l7yfSay mạnhSfWE SfWEcô hơnxRDx. xRDx“Nếu 7yfSkhông SfWEvì cô7yfS, 7yfSanh TriếttHho Dạ7yfS đãxRDx khxRDxông bxRDxị MitHhonh VỹU6as bSfWEắn chết!”

Ái H7yfSy đxRDxã rơixRDx vàotHho trạngU6as thxRDxái hSfWEoàn toànU6as mấSfWEt đ7yfSi ctHhoảm giácxRDx, m7yfSọi viU6asệc dSfWEiễn rU6asa U6asxung qutHhoanh dườn7yfSg như7yfS kh7yfSông còntHho SfWEsức xRDxảnh hưởxRDxng nàoSfWE cả.

Lúc nàxRDxy, SfWEthứ duSfWEy nhấtU6as cSfWEô xRDxcó thểSfWE cả7yfSm 7yfSnhận đượcxRDx làxRDx vếSfWEt txRDxhương lSfWEòng U6asnơi txRDxrái txRDxim 7yfSnhỏ tHhobé đxRDxang tuxRDxôn 7yfStrào xRDxmột dòn7yfSg máu…7yfS nướcxRDx mắtU6as vtHhoẫn tiếxRDxp tụSfWEc rơitHho, U6astrái U6astim cũxRDxng SfWEtheo đóSfWE tHhomà xRDxnhỏ nhữSfWEng giọ7yfSt lệ7yfS máu.

Trước mắtSfWE ÁU6asi HU6asy tốiU6as dần,7yfS tốiSfWE dần…7yfS satHhou đóU6as đôiSfWE mắttHho ktHhoia cU6asũng ttHhoừ txRDxừ n7yfShắm ntHhoghiền lạSfWEi, U6asphó mặcSfWE mọtHhoi thtHhoứ xRDxcho thờitHho gian.

Tịnh NxRDxhi vẫ7yfSn kh7yfSông SfWEhề bxRDxận tâSfWEm tHhođến chuyệnU6as cô7yfS đãtHho ngSfWEất đtHhoi từU6as lúctHho nàoSfWE, vẫnU6as k7yfSích độnSfWEg tiếSfWEp tụtHhoc U6aslay người7yfS xRDxÁi HtHhoy, trên7yfS gò7yfS 7yfSmá SfWEcũng ltHhoăn dàU6asi một7yfS dtHhoòng lệSfWE c7yfSay đắng.

“Cô U6asta nSfWEgất tHhorồi, eU6asm là7yfSm xRDxvậy thtHhoì đượcSfWE gtHhoì?” ĐiSfWEền HuântHho thờxRDx U6asơ nhU6asìn cảnhU6as tượ7yfSng SfWEtrước mắt,U6as chátHhon n7yfSản hỏi.

“Tên xRDxMinh VỹSfWE ấ7yfSy, xRDxkhi SfWEnào U6ashắn đến?”tHho TịntHhoh NhtHhoi SfWEbuông taxRDxy rU6asa ktHhohỏi ngtHhoười ÁiSfWE tHhoHy, SfWEđể mặ7yfSc tHhothân hình7yfS nhtHhoỏ U6asbé kitHhoa xRDxtiếp đất,U6as qSfWEuay sa7yfSng nhìntHho U6asĐiền HuântHho tứcU6as giận.

“Sớm thôi.”tHho Điền7yfS HtHhouân U6aslười bxRDxiếng xRDxtrả lời,SfWE lặSfWEng lU6asẽ ngắmSfWE nhìnSfWE côtHho gátHhoi manxRDxg khuôSfWEn mặxRDxt kh7yfSá giốntHhog SfWEThy 7yfSThy, tU6asrái tiU6asm chợt7yfS thắt7yfS lạSfWEi, nhưn7yfSg lSfWEại tHhonhanh chóU6asng lắ7yfSng xuống.

“Hắn sẽSfWE phảixRDx 7yfStrả gU6asiá xRDxvì đãxRDx hại7yfS chxRDxết a7yfSnh TriếtU6as xRDxDạ.” Tị7yfSnh xRDxNhi đứSfWEng dậy,SfWE xRDxđưa ttHhoay xRDxgạt nSfWEước mắt7yfS, tU6asiến vềtHho phU6asía cửU6asa vU6asới xRDxbộ dạngxRDx vẫntHho U6astoả rtHhoa thứtHho sU6asát khxRDxí hSfWEam 7yfSmuốn 7yfSgiết người.

Điền HuSfWEân ctHhohuyển ánhSfWE 7yfSmắt san7yfSg TịnhxRDx NhixRDx, nụU6as cườ7yfSi nửa7yfS 7yfSmiệng đểSfWEu giảU6as ktHhoia lxRDxại xSfWEuất hxRDxiện trêU6asn môi.

 “Em ktHhohông nU6asghi U6asngờ mU6asà lạU6asi U6astin tưtHhoởng txRDxôi SfWEđến tHhothế saoxRDx, TịnhU6as Nhi?”

*Rầm*

Một U6asthứ âm7yfS thaxRDxnh tHhova chSfWEạm mạnhxRDx mộtxRDx cá7yfSch bạSfWEo ltHhoực vaSfWEng lSfWEên, đồnxRDxg thờ7yfSi xRDxcánh cửU6asa của7yfS k7yfShu nhàtHho 7yfSmáy bỏU6as hoan7yfSg quxRDxen thuộU6asc tHhođược SfWEmở r7yfSa tU6ashô bạo.

Cảnh tượngtHho ltHhoúc ntHhoày, tHhodường xRDxnhư đU6asang xRDxtái ditHhoễn khU6asung U6ascảnh hSfWEai SfWEnăm trước…U6as M7yfSinh VỹSfWE đứ7yfSng trướSfWEc ctHhoửa, đô7yfSi mắtSfWE lạnU6ash lùntHhog liếU6asc sơU6as ctHhoảnh tHhovật xu7yfSng qua7yfSnh, ntHhoơi nàtHhoy đãtHho tU6ashật sựxRDx 7yfSquá qutHhoen thuộc7yfS SfWEvới aSfWEnh… vàtHho đếnU6as tậnU6as xRDxlúc nSfWEày, nóSfWE cũnxRDxg khôU6asng hSfWEề tU6ashay đ7yfSổi, ctHhohỉ m7yfSột k7yfShông giaxRDxn SfWEtrống rỗnU6asg manxRDxg tHhodiện tích7yfS cựtHhoc U6aslớn, đồxRDxng tSfWEhời đxRDxem đếnxRDx ch7yfSo ngưU6asời khSfWEác cxRDxảm gxRDxiác SfWEớn lạnU6ash cSfWEhạy dọcU6as sốngxRDx lưng.

Đưa côU6as ấy7yfS đếnU6as tHhonơi này…tHho cuxRDxối ctHhoùng ĐiềtHhon HutHhoân lSfWEại địxRDxnh làtHhom gSfWEì đây?

Minh VỹxRDx thậtxRDx SfWEsự đaSfWEng 7yfScố gắngU6as 7yfSkìm SfWEnén nỗi7yfS l7yfSo lU6asắng xRDxđang dângSfWE 7yfStrào trSfWEong U6aslòng, mtHhoất T7yfShy ThU6asy SfWEđã ltHhoà quáxRDx tHhođủ, ntHhohưng lSfWEần xRDxnày nạn7yfS SfWEnhân lạiU6as xRDxlà ÁiU6as Hy7yfS… U6asvị trtHhoí cSfWEô trSfWEong lò7yfSng aSfWEnh xRDxcó lẽxRDx cSfWEòn quaU6asn tHhotrọng hơnU6as tHhoThy TU6ashy U6asgấp nU6asgàn lần!

Nhất địtHhonh anSfWEh sẽxRDx khU6asông đứngtHho yênU6as nh7yfSìn kSfWEẻ 7yfSkhác hạiU6as cSfWEhết 7yfScô trướSfWEc mSfWEặt mìnxRDxh nhưU6as TSfWEhy Thy!

Nét mặtU6as M7yfSinh VU6asỹ U6asvẫn xRDxtỏ SfWEra đxRDxiềm U6astĩnh hết7yfS mức,SfWE như7yfSng trtHhoong 7yfSđôi mắSfWEt mtHhoàu hổU6as SfWEphách đ7yfSang ánh7yfS lêU6asn nhữngtHho tiU6asa nhSfWEìn U6asphức tHhotạp đầyxRDx đ7yfSau đớn.

Nơi lồ7yfSng ngựtHhoc tHhoanh, tráiSfWE titHhom k7yfSia đ7yfSang đậptHho mạ7yfSnh liênU6as hồ7yfSi, vừaxRDx gU6asấp gá7yfSp vừatHho mạU6asnh mU6asẽ, tấtxRDx cảSfWE SfWEchỉ vìxRDx U6assự aSfWEn ngu7yfSy SfWEcủa ÁxRDxi Hy.

Hạo Thần7yfS 7yfSđứng sxRDxau MitHhonh VỹU6as, SfWEcũng U6asđưa tHhođôi mắt7yfS dòxRDx xéSfWEt mộxRDxt lưxRDxợt xun7yfSg 7yfSquanh khunU6asg cảntHhoh trưtHhoớc mắU6ast, đây…tHho U6aslà nơU6asi SfWEđã tHhotừng tướctHho đSfWEi sitHhonh mU6asạng cU6asủa đứxRDxa 7yfSem gátHhoi U6asđáng yêuxRDx tHhomà cU6asậu hếtSfWE mtHhoực yxRDxêu thương.

Cả người7yfS HU6asạo ThầntHho 7yfSkhẽ ruxRDxn l7yfSên, xRDxnhưng sSfWEau đxRDxó lạiU6as tHhođược vẻ7yfS tHhobề 7yfSngoài mạnhxRDx mẽxRDx chU6ase khuất.

Người cotHhon tHhogái U6asấy, b7yfSản s7yfSao củaU6as ThU6asy ThSfWEy, mSfWEột lầ7yfSn nữaxRDx tHholại trởSfWE thSfWEành n7yfSạn nhântHho U6astái diễn7yfS U6ascho vởxRDx kị7yfSch đẫm7yfS mU6asáu nàySfWE ư?

Khung cảnhxRDx tĩnhSfWE lặngtHho đếnSfWE ngạU6ast thtHhoở, n7yfShưng vẫnxRDx kSfWEhông hềxRDx có7yfS 7yfSbất kỳxRDx độntHhog tĩnxRDxh bấtxRDx thườngxRDx tHhonào cả…

Một dSfWEáng ngườtHhoi trontHhog bộU6as vtHhoest đeSfWEn từ7yfS xRDxtrong toáU6asn cậnU6as vệ7yfS xRDxphía satHhou SfWEchợt c7yfSất bướcSfWE, U6asgấp gátHhop xRDxnhư muốnxRDx vưxRDxợt U6asqua mặtU6as MxRDxinh U6asVỹ màtHho xôtHhong vU6asào bê7yfSn trong.

Ngay lậptHho tứcxRDx, MiSfWEnh VỹU6as đSfWEã đưaxRDx U6astay chặnU6as tHhongang trSfWEước mxRDxặt VĩnhU6as K7yfSỳ, độngSfWE tSfWEác 7yfSnhẹ nhàSfWEng vàU6as d7yfSứt khoát.

“Quay vtHhoề U6asđúng U6asvị tU6asrí, txRDxôi xRDxchưa 7yfShề tHhora lệ7yfSnh 7yfScho xRDxcậu vào.”7yfS AnxRDxh SfWEnói đềuxRDx U6asđều, kU6ashông xRDxhề ngxRDxoảnh mặtxRDx lạiSfWE tHhophía U6assau, từSfWE ttHhoừ hạSfWE ttHhoay xuống.

Vĩnh KỳxRDx cúU6asi t7yfShấp đầu7yfS, lSfWEùi dầSfWEn vSfWEề U6asphía tHhosau, hoà7yfS vàotHho txRDxoán cậtHhon vxRDxệ đatHhong toxRDxả U6asra sSfWEát ktHhohí ngútSfWE trời.

Đến lú7yfSc ntHhoày, VĩnhxRDx Kỳ7yfS bSfWEắt đầuU6as cảmtHho thấ7yfSy hốiU6as hận7yfS xRDxvì đãxRDx kU6asý tHhotên vàoU6as bảnSfWE hU6asợp đồn7yfSg đaxRDxng nằSfWEm U6astrong tatHhoy MinxRDxh Vỹ.

Muốn SfWEtham gtHhoia vàoSfWE tSfWEổ ctHhohức và7yfS cóSfWE cxRDxơ hSfWEội bảtHhoo tHhovệ SfWEcho Ái7yfS HyxRDx, VSfWEĩnh 7yfSKỳ đSfWEã đ7yfSồng xRDxý đểSfWE MSfWEinh U6asVỹ đặxRDxt SfWEra mtHhoột bả7yfSn hợpSfWE đồngxRDx xRDxsinh tử.

Theo 7yfSđó, V7yfSĩnh KỳSfWE tHhophải tuânxRDx ttHhoheo SfWEmệnh lện7yfSh củatHho Mi7yfSnh VỹtHho U6asvô đU6asiều kiện,U6as cũnU6asg nhưtHho stHhoự U6assống chếU6ast củaxRDx Vĩ7yfSnh KỳSfWE dU6aso MinSfWEh SfWEVỹ SfWEtoàn quyền7yfS quyếttHho định.

Hơn htHhoết, đtHhoiều khoảntHho cấmxRDx kỵtHho trxRDxong xRDxhợp SfWEđồng đươngSfWE nhSfWEiên là7yfS phảtHhoi xRDxgiữ khoảtHhong cácxRDxh nhấtU6as địU6asnh 7yfSvới ÁitHho HytHho, chỉ7yfS cầtHhon tuâxRDxn thxRDxeo tHhođúng ntHhohững điSfWEều khoảxRDxn t7yfSrong hU6asợp đồng,U6as tHhoVĩnh 7yfSKỳ U6assẽ tHhođược tHhođào xRDxtạo bàSfWEi bảnU6as U6asvà xRDxthực hiệnxRDx SfWEduy nhấtSfWE mụcU6as tiêxRDxu đưtHhoợc kxRDxề cSfWEận và7yfS bảSfWEo SfWEvệ cô.

Về pSfWEhần mìU6asnh, MinSfWEh VU6asỹ 7yfSdĩ nhxRDxiên biết7yfS SfWErõ VĩtHhonh tHhoKỳ sẽSfWE khU6asông U6asbao giSfWEờ làmxRDx tổU6asn hSfWEại đếU6asn ÁSfWEi SfWEHy, đặcSfWE tHhobiệt 7yfSlà tìxRDxnh hSfWEình hi7yfSện gtHhoiờ cSfWEũng tHhođang rấU6ast ctHhoần mxRDxột ngườSfWEi cóU6as tU6ashể đặt7yfS sựtHho SfWEan xRDxtoàn cxRDxủa vtHhoợ mìnSfWEh lênU6as htHhoàng đầu,SfWE vàU6as Vĩ7yfSnh KỳU6as hộixRDx U6astụ đủtHho t7yfSất cả7yfS tHhocác điềuxRDx ki7yfSện trên.

Nếu kU6ashông vìU6as nU6ashững quU6asy tắctHho đxRDxịnh đtHhooạt sựU6as sốnSfWEg U6aschết củaxRDx mxRDxình, bất7yfS chấSfWEp mọitHho trởU6as tHhongại, 7yfSVĩnh U6asKỳ tHhosẽ lậpxRDx tứU6asc ttHhoìm tHhođến bên7yfS ÁixRDx H7yfSy xRDxmà ômSfWE txRDxhật chặ7yfSt vàSfWEo lòng.

Nhưng qSfWEuyền hạn7yfS củaU6as bSfWEản hợSfWEp đồngtHho kiatHho… không7yfS tHhocho phéptHho tHhoVĩnh KtHhoỳ làtHhom thế.

Và nU6asếu tHhothật sự7yfS VĩnSfWEh Kỳ7yfS cótHho 7yfSthể ôtHhom U6aslấy ÁiU6as HU6asy, thìxRDx tHhođôi txRDxay củaU6as ngU6asười xRDxcon U6asgái ấySfWE cũn7yfSg xRDxsẽ nU6ashẫn tâtHhom tHhođẩy tHhoVĩnh KỳSfWE rSfWEa tHhoxa… vìxRDx vòxRDxng tSfWEay màtHho tHhocô cần,tHho vốnSfWE dSfWEĩ kSfWEhông phảitHho ltHhoà vòngxRDx taSfWEy SfWEcủa VĩU6asnh Kỳ.

Minh Vỹ7yfS nhíU6asu màyxRDx nhìnxRDx vU6asào khoả7yfSng U6askhông xRDxtrước mặt,U6as SfWEđôi xRDxchân bắttHho đầu7yfS cấtU6as bướcU6as txRDxiến vU6asào bêU6asn tr7yfSong, kèSfWEm t7yfSheo xRDxgiọng U6asra lệnh.

“Trừ Hạo7yfS TtHhohần, 7yfSnhững ngườSfWEi xRDxcòn lạitHho khôtHhong đượctHho v7yfSào trong.”tHho T7yfSheo t7yfSình hìnhtHho hitHhoện tạtHhoi, 7yfStốt 7yfShơn 7yfSlà càSfWEng ítSfWE ngtHhoười vàtHhoo sẽSfWE càn7yfSg tốt.

Bước xRDxchân xRDxMinh VỹSfWE vàSfWE HạU6aso ThầSfWEn SfWEtiến 7yfSvào bên7yfS trxRDxong, 7yfSgấp 7yfSgáp tHhonhư U6asđang ltHhoo sxRDxợ mxRDxình tHhosẽ SfWEđánh mấtxRDx một7yfS ttHhohứ cực7yfS SfWEkỳ quSfWEan trọng.

Bên nSfWEgoài, 7yfSVĩnh 7yfSKỳ đ7yfSứng lSfWEẫn xRDxtrong txRDxoán xRDxcận vệU6as, U6asđôi mắtU6as xtHhouất U6ashiện nh7yfSững ánhU6as nhìnU6as tHhou uất.

“Tịnh NU6ashi, SfWEcho 7yfSem nàyxRDx.” TriếtSfWE tHhoDạ nxRDxắm 7yfSlấy bàSfWEn ttHhoay củaxRDx TịnhU6as NhtHhoi, xRDxsau đótHho đặ7yfSt xRDxvào lòngxRDx bàn7yfS SfWEtay U6asmột chiếc7yfS đồngSfWE hồU6as cU6asát béU6as xítHhou 7yfSmàu đen.

“Sao lại7yfS làSfWE 7yfSmàu 7yfSđen?” TịnhtHho NhSfWEi nSfWEhíu mxRDxày nhìU6asn chiếc7yfS đồngSfWE h7yfSồ cátxRDx đaxRDxng nxRDxằm gọnU6as troSfWEng tayU6as, giọngtHho điSfWEệu cótHho cU6ashút khSfWEó chịu.

“Vì màxRDxu đenxRDx hợpSfWE v7yfSới U6asem hơn…”xRDx GươU6asng 7yfSmặt TtHhoriết U6asDạ thoángtHho buồn,U6as sSfWEau tHhođó nởtHho mộtSfWE nxRDxụ cU6asười g7yfSượng, c7yfSó lU6asẽ đâytHho tHholà lxRDxần cuối7yfS TriSfWEết DxRDxạ đượctHho gU6asần TịnhU6as NhixRDx. “…U6as tHhoNếu 7yfSai đSfWEó hoặSfWEc có7yfS việcU6as U6asgì khitHhoến U6asem buồnSfWE, cxRDxứ lậtSfWE ngưSfWEợc chiếc7yfS đxRDxồng h7yfSồ cSfWEát nàSfWEy lạU6asi, e7yfSm s7yfSẽ cSfWEảm ttHhohấy dễxRDx chịu7yfS hơn.”

“Tại 7yfSsao etHhom 7yfSlại phảtHhoi lậtHhot ngưU6asợc tHhocái thứSfWE v7yfSô nghĩU6asa nà7yfSy trtHhoong khSfWEi eSfWEm SfWEđã cóxRDx SfWEanh?” TịnU6ash U6asNhi phụngSfWE 7yfSphịu, đưaU6as xRDxtay đấmSfWE đấmSfWE vào7yfS ngực7yfS TtHhoriết tHhoDạ, n7yfSét mặtxRDx vôSfWE c7yfSùng kh7yfSó chịxRDxu. “Này!xRDx ThấyxRDx khôntHhog? xRDxMỗi lầnSfWE xRDxem U6askhông vu7yfSi antHhoh c7yfSứ đtHhoể eU6asm đántHhoh a7yfSnh tHhovài cáiU6as lSfWEà được.”

“Không hềU6as vSfWEô nghĩaU6as.” TriSfWEết DạxRDx lậpSfWE tứcxRDx lêU6asn tiếngtHho SfWEphủ định,SfWE trêU6asn môitHho SfWEnở mộtxRDx nSfWEụ cườtHhoi U6ascay tHhođắng. “ChỉSfWE cxRDxần 7yfSem tHholật ngU6asược đồng7yfS hồxRDx cátxRDx thtHhoeo trSfWEuyền thuyế7yfSt, U6asem sẽSfWE thấy7yfS thantHhoh SfWEthản hơn.”

“Em khôxRDxng tHhocần biết!”7yfS TịnhtHho NxRDxhi đ7yfSưa 7yfStay ôtHhom tHholấy đầu,SfWE btHhoướng bỉnhU6as héSfWEt lê7yfSn… đôixRDx 7yfSkhi Triết7yfS xRDxDạ luU6asôn hàtHhonh xửtHho SfWEmột tHhocách kh7yfSó hiểu,7yfS U6askhông tHhogiống SfWEvới axRDxnh U6asthường U6asngày chtHhoút nào.

“Sắp tớSfWEi…” ĐtHhoể mặctHho Tịnh7yfS NhtHhoi tHhocứ liêSfWEn xRDxtục đấmU6as vàtHhoo SfWEngười, TriSfWEết DSfWEạ siết7yfS chặU6ast vtHhoòng taSfWEy hơnxRDx, nhxRDxư đan7yfSg ctHhoố 7yfSgắng cảU6asm nhận7yfS h7yfSơi ấxRDxm tHhocủa xRDxngười mìtHhonh đanU6asg U6asbảo vệtHho troSfWEng vU6asòng U6astay. “…SfWE cóxRDx lẽ7yfS axRDxnh khônU6asg thểtHho ởtHho cạnhxRDx 7yfSem đượU6asc nxRDxữa, 7yfSanh ptHhohải đixRDx xa.”

“Mặc U6asanh, an7yfSh cứxRDx đixRDx luônxRDx SfWEcũng được,U6as eU6asm khôngxRDx cần7yfS anU6ash bảU6aso vệ!”SfWE DưtHhoờng nh7yfSư đSfWEã quU6asá 7yfSmức chịutHho đựng,SfWE TịU6asnh NtHhohi U6astức U6asgiận quSfWEát lê7yfSn, ngoảntHhoh m7yfSặt saSfWEng 7yfShướng xRDxkhác giậnSfWE dỗi…tHho a7yfSi chSfWEo phépU6as Triết7yfS tHhoDạ đượU6asc quyềntHho rời7yfS xRDxxa TSfWEịnh NhtHhoi ctHhoơ chứ?

“Có lẽxRDx… lầ7yfSn U6asnày tHhosẽ ktHhohông trở7yfS xRDxvề nữa…”7yfS ĐtHhoôi mU6asôi TriếtU6as DU6asạ khẽSfWE mấpxRDx máy7yfS, ptHhohát rSfWEa mSfWEột câuxRDx nóiU6as nhxRDxỏ, rxRDxất tHhonhỏ… và7yfS dĩU6as nhiSfWEên, TtHhoịnh NhtHhoi hotHhoàn toU6asàn SfWEkhông SfWEthể ng7yfShe đượ7yfSc câu7yfS nóU6asi đầytHho đaSfWEu đớnxRDx ấy.

Truyền SfWEthuyết đồngxRDx hồU6as cxRDxát sao?