You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ th4o3wứ ba

Mỗi howvngày đềhowvu lặngMsra sYHxlẽ trôiMsra qhowvua tsYHxheo c4o3wái địsYHxnh rTTKlí vốn4o3w Msrađã đ4o3wược tuânrTTK thowvheo nhrTTKư một4o3w vònMsrag luâsYHxn hồhowvi củasYHx 4o3wthời gianhowv, rTTKvà curTTKộc số4o3wng vMsraẫn luônhowv vềMsra đúngsYHx howvcái v4o3wị tr4o3wí vốnrTTK córTTK củaMsra nó.

Đã sYHxba ngà4o3wy, nMsraỗi đMsraau sYHxmất máthowv trMsraong rTTKlòng Á4o3wi MsraHy đãhowv vơi4o3w đMsrai phhowvần 4o3wnào, nrTTKhưng Msravẫn còhowvn vươsYHxng Msravấn nơi4o3w rTTKvết thương4o3w chưrTTKa sYHxlành Msrahẳn mộsYHxt nỗi4o3w thấ4o3wt vọnhowvg tMsraột cùnghowv dàrTTKnh riêng4o3w sYHxcho Min4o3wh Vỹ.

Tại sYHxsao chusYHxyện 4o3wnhư rTTKthế 4o3wnày màhowv Msraanh lạhowvi không4o3w rTTKhề nóisYHx vớirTTK MsraÁi howvHy drTTKù chỉhowv 4o3wmột cârTTKu, howvhay đềrTTK cậphowv đếnMsra rTTKdù c4o3whỉ mộrTTKt lần?

Phải chănrTTKg… crTTKhính ahowvnh là4o3w howvkẻ đMsraã howvnhẫn tâmhowv xuống4o3w rTTKtay vớMsrai gihowva đìsYHxnh cô?

Không thểMsra rTTKnào! howvMinh VỹrTTK không4o3w thểMsra lMsraàm cMsrahuyện nrTTKhư trTTKhế được,4o3w đặMsrac b4o3wiệt lsYHxà chusYHxyện nàyrTTK lạisYHx cMsraó ản4o3wh rTTKhưởng đMsraến cô!!

 Mệt howvmỏi gụ4o3wc đ4o3wầu xuhowvống b4o3wàn, nhsYHxững ngàyMsra qurTTKa thậrTTKt showvự ÁsYHxi 4o3wHy đãMsra sYHxsuy howvnghĩ rất4o3w nhiều,4o3w n4o3whưng Msrasuy chowvho cùngsYHx cMsraũng khô4o3wng rTTKthể trTTKha thứ4o3w c4o3who M4o3winh Vỹhowv mộtsYHx howvcách dễsYHx dàn4o3wg sYHxnhư thế.

Mất mátMsra lMsraần nàMsray thrTTKật sựhowv qurTTKá lớn,rTTK chrTTKỉ tsYHxrong m4o3wột khorTTKảng thờihowv giasYHxn nghowvắn howvmà csYHxô đMsraã đánhsYHx m4o3wất trrTTKọn vẹnsYHx hhowvai c4o3whữ “giaMsra đình”.

Ding 4o3wdong… dinhowvg dong…

Giây pMsrahút Ái4o3w Hhowvy luôMsran chờ4o3w đợirTTK đãrTTK đ4o3wến, nhhowvưng tạ4o3wi s4o3wao nhữnsYHxg nrTTKgày gầrTTKn đârTTKy nóMsra hoànMsra toànhowv kMsrahông h4o3wề cósYHx sứhowvc ảMsranh hưởngsYHx đrTTKến cô.

Lúc này,Msra thowvhứ chowvô thật4o3w sựrTTK chowvần rTTKlà s4o3wự yênhowv tĩnh4o3w, chỉhowv 4o3wcần howvnhư thếsYHx đ4o3wể rTTKquên đirTTK tấthowv cả.

“Này nàysYHx, mèhowvo sYHxcon!” rTTKMột howvgiọng sYHxnam 4o3wdễ sYHxnghe cấ4o3wt lên,Msra thậsYHxt gầsYHxn vàhowv cMsraũng thật4o3w Msraquen thuộcsYHx n4o3whưng lạirTTK nsYHxhanh chónghowv chìmsYHx vàsYHxo quên4o3w lãng.

Thật Msrakỳ lạ,Msra tạrTTKi showvao ngoàsYHxi gMsraiọng howvnam đ4o3wó howvra 4o3wlại khônghowv cósYHx Msrathêm bấtMsra kỳMsra thứMsra âhowvm t4o3whanh nàosYHx khác?

Nhưng cMsraô vẫnMsra gsYHxục xMsrauống bàn,howv c4o3whẳng màrTTKng đểrTTK howvtâm 4o3wđến nMsrahững việcsYHx đ4o3wang xảMsray rTTKra xuMsrang quanh.

“Mèo con!”howv Giọ4o3wng nhowvam kirTTKa 4o3wlại mộhowvt lsYHxần nữahowv cấsYHxt cMsraao giọn4o3wg, mộsYHxt b4o3wàn tMsraay đ4o3wưa l4o3wên lMsraay 4o3wlay ng4o3wười cô.

Dường nrTTKhư sYHxtên kihowva đangMsra gọihowv crTTKô 4o3wthì phải?!

Cô từMsra từsYHx ngướchowv mặ4o3wt lênsYHx, rTTKđập vàhowvo mắ4o3wt lsYHxà gưMsraơng mặtrTTK Msrakhó ưa4o3w chowvủa trTTKên DươsYHxng howvHạo Thần.

“Em khônMsrag rTTKnghe haMsray sYHxgiả sYHxvờ khowvhông nghsYHxe th

ế?

” HrTTKạo Thầ4o3wn đưMsraa tarTTKy về4o3w phía4o3w mặrTTKt Áihowv HyMsra, nsYHxhưng 4o3wbàn trTTKay ấyMsra rTTKlập tsYHxức Msrabị Msragạt rMsraa mMsraột cáchsYHx chánMsra ghét.

“Tôi làrTTK sYHxmèo cosYHxn từ4o3w baMsrao ghowviờ?” 4o3wCô 4o3wkhó chhowvịu howvtrả rTTKlời, đsYHxúng làhowv cáMsrai bhowviệt darTTKnh ngớMsra sYHxngẩn, kMsrahi khônghowv lạrTTKi víhowv ngưrTTKời vớisYHx mèo!

“Từ kMsrahi tMsraôi nhìnhowv thấysYHx em!”rTTK MộtrTTK nụ4o3w cườsYHxi thânMsra thiệnhowv tMsraựa sYHxnhư ánh4o3w mặrTTKt t4o3wrời sYHxbuổi sớmhowv lạisYHx rTTKnở nê4o3wn đôirTTK mhowvôi ksYHxia, nhrTTKưng ÁrTTKi HsYHxy lạisYHx cảmsYHx thấyrTTK 4o3wtrong nrTTKụ cườirTTK đóMsra sYHxđang chứasYHx đựnghowv rTTKsát khí.

“Thế Msrathì Msratôi gọihowv ansYHxh lMsraà đồrTTK ngMsraớ ngMsraẩn nhé!”sYHx MsraCô sYHxđập brTTKàn đứngrTTK Msradậy vàrTTK quasYHxy người4o3w bỏsYHx đi.

Nhưng bằnhowvg phản4o3w howvxạ nMsrahanh nMsrahất, HạsYHxo Thhowvần lậphowv tsYHxức nângsYHx n4o3wgười Á4o3wi howvHy lênrTTK vhowvà v4o3wác đi4o3w 4o3wnhư mộthowv mónsYHx rTTKhàng hoá.

Đến tậnMsra lúrTTKc nsYHxày, 4o3wcô vẫnhowv howvchưa kịhowvp địnhhowv thầnhowv lấy4o3w mộtsYHx gMsraiây vàsYHx hsYHxoàn toàrTTKn rTTKbị cậusYHx đưa4o3w đi,sYHx Msrachỉ krTTKịp tsYHxrông thấy4o3w Msracả chụcrTTK ánrTTKh sYHxmắt 4o3wtừ trorTTKng lớphowv ma4o3wng mộthowv ánhhowv nhìMsran nsYHxảy lMsraửa chowvhiếu thẳnsYHxg vàsYHxo mình.

Thì rhowva rTTKtừ nãy4o3w đsYHxến gsYHxiờ, 4o3wkhông chMsraỉ rTTKcó rsYHxiêng cảsYHx h4o3wai tồnsYHx tạisYHx trhowvong lớp,rTTK nhowvhưng tạirTTK sahowvo c4o3wô lMsraại howvkhông hềhowv nsYHxhận biếthowv đượcrTTK nhữhowvng gưrTTKơng mặrTTKt ấy.

“Này, tsYHxên ngớrTTK nsYHxgẩn kiasYHx, Msrathả thowvôi xuống!”howv MsraÁi H4o3wy t4o3wức giậnsYHx đậpsYHx đrTTKập tMsraay vàsYHxo lưngsYHx củahowv H4o3wạo Thầ4o3wn, nhữngMsra án4o3wh howvmắt khárTTKc Msranhau lạhowvi liênhowv tụhowvc chMsraiếu thẳngsYHx vàrTTKo côhowv Msrakhi howvmỗi bướchowv chMsraân 4o3wcủa HạorTTK ThầMsran bướcsYHx 4o3wqua từ4o3wng dãsYHxy hànsYHxh lang.

Nhưng cậurTTK hoà4o3wn toàhowvn phớsYHxt lMsraờ c4o3wô, csYHxứ tiếphowv sYHxtục bướcMsra đi.

“Này! Thowvên khốnMsra! TôsYHxi bảo4o3w thảrTTK howvtôi xuống!”sYHx Áhowvi rTTKHy ngừMsrang sYHxkhông đậprTTK tasYHxy vàosYHx lưnhowvg Hạ4o3wo 4o3wThần nữa,Msra phowvhải dùngsYHx biệnsYHx phMsraáp mạnh4o3w thôi!

Cô rTTKhít mhowvột rTTKhơi th4o3wật sâu…rTTK nhắmrTTK howvmắt lại…

Những bướcMsra chsYHxân củarTTK HạosYHx Thầnhowv vẫnhowv đềuhowv đrTTKều, chrTTKậm rãMsrai dMsrai chuyểnrTTK trêhowvn dãhowvy hànhhowv lang.

Này sYHxthì “Msramèo con”!

Ái H4o3wy lạihowv Msrasử 4o3wdụng “Msratuyệt chrTTKiêu sYHxngàn năm”,Msra phậhowvp mhowvột cái4o3w rTTKvào va4o3wi HạoMsra Thần.

Cả người4o3w HsYHxạo rTTKThần r4o3wun lên,howv b4o3wước howvchân khự4o3wng lại…

Và tấ4o3wt cảsYHx si4o3wnh vihowvên tMsrarên dãysYHx hànMsrah lanMsrag cũng4o3w dừn4o3wg bước!!

“Em khsYHxông prTTKhải mrTTKèo corTTKn!” HạosYHx ThrTTKần buông4o3w mMsraột csYHxâu Msranói khẳnsYHxg địnhrTTK, gươngrTTK Msramặt cậhowvu dầnsYHx tốsYHxi sMsraầm lại.

“Gì cMsraơ?” rTTKÁi howvHy nghowvơ ngá4o3wc 4o3whỏi, tự4o3w dưnhowvg rTTKlại phủsYHx địnhsYHx chírTTKnh birTTKệt Msradanh howvcủa mìrTTKnh đMsraặt rMsraa rTTKlà sYHxthế nào?

“Em 4o3wlà 4o3wmèo hosYHxang!” LạirTTK howvthêm msYHxột csYHxâu Msrakhẳng rTTKđịnh cự4o3wc kỳsYHx “tầmsYHx cỡ”,4o3w csYHxó kMsrahả nănghowv đánhsYHx gục4o3w ýrTTK csYHxhí phảnMsra khán4o3wg củMsraa côhowv. 4o3w“Chỉ cósYHx rTTKmèo hoaMsrang mrTTKới cắnMsra howvngười Msranhư thế!”

Ái sYHxHy trò4o3wn m4o3wắt, 4o3wvẫn khônMsrag rTTKthể tsYHxin đượcMsra howvmình vừrTTKa ng4o3whe 4o3wthấy gì.

Cảm giMsraác vềhowv sYHxHạo Thowvhần lúc4o3w nà4o3wy Msracủa sYHxcô chrTTKỉ 4o3wcó t4o3whể miêrTTKu tả4o3w bằnrTTKg Msrahai chữMsra… n4o3wgớ ngẩn!

“Này, khowvhông muốnhowv tôisYHx cắMsran anMsrah n4o3wữa thsYHxì b4o3wỏ tôiMsra xMsrauống!” MsraÁi HMsray sYHxcố gắhowvng giữMsra bìsYHxnh howvtĩnh, gằ4o3wn gi4o3wọng đerTTK doạ.

Ngay sa4o3wu đóhowv, ÁisYHx HsYHxy đượcMsra HạsYHxo Th4o3wần đặthowv sYHxxuống đất.

Không Msralẽ hắMsran tMsraa rTTKsợ bịhowv cắn?

Nhưng lhowvập tức,4o3w crTTKô lạihowv đượ4o3wc H4o3wạo ThầnsYHx nhấcrTTK bổnghowv lên,4o3w vsYHxà bếsYHx đhowvi nhMsraư mộthowv n4o3wàng công4o3w chúa.

Shock howvtoàn tập!

Trong tìsYHxnh sYHxtrạng rTTKhiện sYHxgiờ, 4o3wcô 4o3wcó muố4o3wn psYHxhản 4o3wkháng cũngMsra khôhowvng được.

Bóng drTTKáng cảMsra hsYHxai khuấtMsra howvsau hàrTTKnh lahowvng, mộthowv đôsYHxi mắtMsra màu4o3w hổ4o3w sYHxphách đsYHxang cósYHx nh4o3wững rTTKtia nhìMsran Msratức giận.

*Canteen*

“Ăn đrTTKi sYHxmèo con!howv” HrTTKạo sYHxThần đMsraẩy đẩyrTTK khahowvy đồsYHx ăMsran về4o3w ph4o3wía MsraÁi HsYHxy, thowvrông cứMsra nhưMsra đahowvng sYHxchăm sócrTTK th4o3wú rTTKcưng vậy.

“Anh sYHxđi màMsra ăn4o3w mMsraột mMsraình!” ÁirTTK rTTKHy hMsraất mặtMsra showvang hướMsrang Msrakhác, cố4o3w tìnhrTTK sYHxtỏ vẻhowv khinrTTKh Msrakhi vhowvới Hạhowvo Thần.

Thật crTTKhẳng hiểuhowv nổi4o3w hrTTKắn tahowv, đãrTTK 4o3wcố tìnhsYHx sYHxgây rTTKsự vớiMsra cMsraô màMsra gi4o3wờ đsYHxây lạihowv thowvỏ sYHxvẻ nhrTTKư trTTKhân thiếtrTTK lắm…sYHx hhowvắn cóhowv bsYHxị thầnrTTK kirTTKnh khônghowv nhỉ?

“Em howvkhông thírTTKch nhrTTKững mónMsra nàsYHxy à?”rTTK sYHxHạo ThầsYHxn lrTTKiếc nhìnhowv mộtMsra rTTKloạt cáMsrac lo4o3wại bánhrTTK trá4o3wng miệng4o3w khrTTKác nrTTKhau trên4o3w howvkhay đrTTKồ ă4o3wn, cMsraười kh4o3wẩy. “KrTTKhông lẽrTTK 4o3wem muốnsYHx sYHxăn xưMsraơng cá?”

Ái 4o3wHy khônghowv thrTTKèm trảrTTK lờsYHxi, vìMsra rTTKtrả lờirTTK với4o3w trTTKên n4o3wày chsYHxỉ trTTKoàn tựhowv chrTTKuốc trTTKhêm rắ4o3wc rối.

Vết thươngsYHx ởhowv sYHxvai dạ4o3wo gầnMsra đhowvây rTTKvẫn khônhowvg ngừn4o3wg đ4o3wau Msrađớn, phsYHxải cMsrahăng howvÁi MsraHy đãsYHx q4o3wuen chMsraịu đựngsYHx mỗihowv k4o3whi howvvết thưMsraơng lên4o3w cơnhowv sYHxđau howvnhức từngrTTK đợ4o3wt nênhowv sắcrTTK thrTTKái bisYHxểu cảmrTTK vẫnMsra khárTTK hơsYHxn lúc4o3w trướcsYHx, howvmặc rTTKdù mhowvột bênrTTK varTTKi vhowvẫn cảm4o3w thấyrTTK rrTTKất đau.

Gương rTTKmặt csYHxô trởrTTK nhowvên rTTKnhợt nhạtMsra, sYHxnhững grTTKiọt howvmồ hôi4o3w trênMsra t4o3wrán 4o3wcũng b4o3wắt đhowvầu xhowvuất hiện.

Chịu đựng,sYHx phhowvải sYHxchịu đựng!

Hạo rTTKThần Msranhíu mày4o3w nh4o3wìn ÁMsrai HyrTTK, sahowvu đó4o3w lại4o3w tsYHxiếp howvtục đẩyhowv rTTKđẩy khowvhay đồhowv sYHxăn vềrTTK phíMsraa “mèorTTK” củasYHx mình.

Những howvánh sYHxmắt nảy4o3w lửaMsra 4o3wcủa cárTTKc cô4o3w gáiMsra tr4o3wong crTTKanteen dườhowvng 4o3wnhư đềusYHx khônrTTKg hhowvẹn rTTKmà howvchiếu 4o3wthẳng và4o3wo cô.

“Cô tMsraa nrTTKghĩ 4o3wmình lMsraà asYHxi chứ?4o3w rTTKChẳng qrTTKua chhowvỉ rTTKlà ngườihowv được4o3w HànsYHx MisYHxnh Vỹ4o3w Msrachọn màrTTK cứsYHx trTTKhích giở4o3w howvtrò qrTTKuyến rũMsra ngườrTTKi khác!”

“Tới csYHxả Hạo4o3w Thhowvần c4o3wũng đổsYHx rTTKvì 4o3wcô tsYHxa sao?”

“Lâu lsYHxâu ThầnMsra mhowvới đếnrTTK trườngsYHx mộtMsra lần,4o3w 4o3wchưa sYHxgì đrTTKã thMsraấy asYHxnh ấyhowv thowvhân mật4o3w vớ4o3wi 4o3wcon hồrTTK lhowvy đóhowv rồi.”

Dù khôrTTKng mrTTKuốn nghowvhe, nhhowvưng nhMsraững lờiMsra thowvhan thsYHxở Msralẫn trMsraách mócsYHx cứsYHx liênrTTK thowvục lọtsYHx howvvào rTTKtai cô.

Khó chịuMsra quá!

Ở đây4o3w 4o3wthêm vàisYHx phút4o3w nữrTTKa, rTTKcó howvlẽ 4o3wcô Msrasẽ rTTKchết rTTKvì bị4o3w “sYHxngộ độcrTTK” n4o3whững lời4o3w n4o3wói 4o3wác ý4o3w krTTKia mất!!

Ái HrTTKy kéMsrao ghếMsra đứng4o3w dậMsray, howvvà 4o3wcũng mộrTTKt bànsYHx trTTKay howvkéo chowvô vềMsra phMsraía mình.

Cuối cùngsYHx chồngrTTK yMsraêu 4o3wmafia cMsraũng Msraxuất hiện!!

Minh Vhowvỹ lhowvạnh lùMsrang liếchowv nhìrTTKn HạoMsra Thần,sYHx howvsau đóMsra howvnắm t4o3way ÁisYHx HsYHxy 4o3wkéo đi.

Cô cũnrTTKg chẳng4o3w hề4o3w phả4o3wn kháng,rTTK đểMsra mặrTTKc arTTKnh howvlôi mìnsYHxh đi.

Và đsYHxích đếsYHxn lần4o3w nàyMsra sYHxvẫn làMsra pMsrahòng sYHxy tế!

Ông bácrTTK Msrasĩ đhowvã đưsYHxợc MinMsrah 4o3wVỹ csYHxử ngườihowv đưarTTK đếMsran tậrTTKn trưhowvờng, v4o3wì howvtình trạngsYHx ÁMsrai howvHy hihowvện sYHxgiờ đasYHxng chuyMsraển biếnsYHx thsYHxeo hưhowvớng ksYHxhông tốt.

Chỉ Msramột howvlí howvdo đơnrTTK howvgiản, howvÁi rTTKHy đãMsra đượcsYHx b4o3wác sĩsYHx chẩnMsra đoánrTTK bị4o3w mắcsYHx chứngsYHx khán4o3wg thuốc!

Thuốc giảsYHxm đarTTKu lsYHxoại tiêhowvm dưsYHxờng nhrTTKư khôhowvng t4o3whể phá4o3wt rTTKhuy tácsYHx dụngMsra howvvới c4o3wơ thrTTKể 4o3wcủa sYHxcô, bhowvằng chứng4o3w 4o3wlà Msrasau kMsrahi tMsraiêm thuốcsYHx cơnsYHx sYHxđau đớnsYHx vẫMsran ké4o3wo dàisYHx, thsYHxậm chíhowv cònrTTK howvtrở n4o3wên đarTTKu hơn.

Nhưng nếu4o3w dùng4o3w thuốcMsra giảmMsra đ4o3wau lo4o3wại sYHxuống quáMsra nhiều,howv sẽrTTK ảnMsrah hưởngrTTK đến4o3w vấn4o3w rTTKđề s4o3wức khrTTKoẻ rTTKvà dễ4o3w dàngrTTK khowvhiến chowvô drTTKễ rTTKdàng bịMsra cơrTTKn buMsraồn ngrTTKủ đánhrTTK gụsYHxc trosYHxng mọi4o3w 4o3wtình huống.

“Cô Vư4o3wơng, rTTKcô đừhowvng đếnsYHx trường4o3w n4o3wữa, h4o3wãy ở4o3w nh4o3wà tĩnh4o3w dưỡhowvng csYHxho đế4o3wn khhowvi sYHxvết thươhowvng lànhsYHx hẳn!”rTTK Ôhowvng rTTKbác sĩhowv kh4o3wẽ thởrTTK d4o3wài krTTKhi tsYHxhấy nétMsra mặtrTTK củahowv ÁisYHx howvHy, mộ4o3wt brTTKên vMsraai áoMsra Msrađã howvthấm chúMsrat sắc4o3w màu4o3w củ4o3wa máu.

Ông trTTKa lấyMsra trrTTKong hrTTKộp dhowvụng cụMsra r4o3wa 4o3wmột ốngsYHx tiêMsram đậmMsra srTTKắc, nhsYHxẹ nhàrTTKng mởsYHx nắsYHxp 4o3wvà tiêMsram csYHxho cô.

“Cứ Msradùng thsYHxuốc tisYHxêm loạihowv howvmạnh nMsrahư t4o3whế nhowvày khsYHxông psYHxhải rTTKlà cáchMsra 4o3whay, cóMsra khảrTTK nănsYHxg 4o3wnó sẽMsra Msrakéo 4o3wdài Msrathời girTTKan chữa4o3w trị.”4o3w 4o3wÔng rTTKbác 4o3wsĩ bấtrTTK Msragiác sYHxthở sYHxdài, mặcrTTK dùMsra đãsYHx h4o3wết lờihowv khuyêMsran ngăhowvn nhưnhowvg côsYHx vẫMsran sYHxngoan cố4o3w sYHxmột mựcrTTK đòisYHx Msrađến trường.

Đây 4o3wlà bi4o3wện phápMsra sYHxduy sYHxnhất đểsYHx khrTTKống chsYHxế 4o3wnỗi đaurTTK đanghowv n4o3wgự trrTTKị thowvrên howvvai rTTKÁi Hy.

Minh VỹMsra vhowvẫn đứrTTKng yhowvên sYHxnhìn mhowvũi sYHxtiêm nhrTTKẹ rTTKnhàng rúsYHxt r4o3wa khỏirTTK rTTKtay côhowv, bấtsYHx giárTTKc một4o3w câu4o3w hỏ4o3wi nghowvhi vấn4o3w 4o3wlại howvđược cấ4o3wt lên.

“Em và4o3w tênMsra sYHxđó córTTK Msraquan hệ4o3w gì?”

“Bạn!” Áhowvi rTTKHy tr4o3wả lsYHxời lsYHxịch sựrTTK, cốMsra gắsYHxng sYHxlàm 4o3wngắn gọn4o3w câ4o3wu nóiMsra hế4o3wt sứrTTKc 4o3wcó thể.

Dường nhưhowv arTTKnh khônMsrag msYHxấy hàsYHxi howvlòng vềhowv csYHxâu trhowvả lờirTTK củMsraa chowvô, hsYHxai hànsYHxg Msralông 4o3wmày chowvàng nhsYHxíu Msrachặt hơn.

“Mèo con!”Msra Hạo4o3w rTTKThần đứnghowv t4o3wrước 4o3wcửa phhowvòng sYHxy rTTKtế, cấtMsra tsYHxiếng gọrTTKi cáiMsra biệtrTTK dasYHxnh Msramà mìsYHxnh đãMsra trTTKự howvý đặrTTKt chsYHxo ÁiMsra Hy.

Dĩ nhiêsYHxn khônghowv cầ4o3wn nhsYHxìn Áhowvi HrTTKy cũngrTTK 4o3wbiết chủMsra nhânMsra củrTTKa Msragiọng nóihowv howvấy lsYHxà ai!

Hạo 4o3wThần từ4o3w từrTTK t4o3wiến Msravào, nhMsraìn côrTTK 4o3wlo lắng.

“Mèo c4o3won, erTTKm bịrTTK thưsYHxơng à?”

“Không rTTKcần a4o3wnh quMsraan tâm!”Msra ÁiMsra Hhowvy lậpsYHx tứ4o3wc đứngsYHx thẳnghowv sYHxdậy, bướcrTTK howvra khỏsYHxi cửa.

“Này, e4o3wm lạnhsYHx l4o3wùng thế!”sYHx HạoMsra ThầnMsra lhowvập trTTKức đuổMsrai t4o3wheo, kh4o3wông quêhowvn rTTK“tặng” ch4o3wo Minhowvh VỹMsra mộtMsra nụsYHx cườihowv đắcsYHx thắng.

Bàn Msratay đanhowvg sYHxbuông thõnhowvg củ4o3wa MisYHxnh rTTKVỹ dầrTTKn siếthowv chMsraặt rTTKlại, nhMsraưng sYHxnét mặt4o3w vẫMsran lạnhMsra lhowvùng howvvà 4o3wvô cảm.

Ái HMsray Msrabước vàrTTKo rTTKlớp, HạsYHxo ThầnsYHx cũsYHxng bưsYHxớc thhowveo saurTTK, lậrTTKp rTTKtức cácrTTK bạn4o3w nữ4o3w Msratrong lớp4o3w nMsrahanh chhowvóng vây4o3w qMsrauanh Thần,Msra trrTTKên t4o3way mỗirTTK ngườrTTKi cầmMsra mộthowv quyểnhowv tạhowvp chí.

“Thần, ahowvnh howvkí têMsran 4o3wvào 4o3wđây rTTKcho e4o3wm 4o3wnhé!” Mộhowvt crTTKô bạnsYHx gáhowvi chớ4o3wp chớphowv mắthowv, rTTKđưa cuốnrTTK tạpMsra 4o3wchí về4o3w sYHxphía HạMsrao howvThần vàhowv rTTKkèm thesYHxo mrTTKột csYHxây bút.

Dĩ nhihowvên t4o3wrên gươnghowv mặsYHxt kirTTKa lạsYHxi nrTTKở mộtrTTK rTTKnụ rTTKcười sát4o3w gái.

Đám cosYHxn gMsraái kiMsraa rTTKgần nhhowvư vâ4o3wy kíMsran Hạ4o3wo ThầrTTKn, kh4o3wông Msrachừa b4o3wất howvkỳ m4o3wột lối4o3w tMsrahoát nào.

Lúc này,Msra dưMsraờng nrTTKhư ngoàisYHx ÁiMsra Hyhowv, chowvhỉ còsYHxn mỗi4o3w côsYHx bạnrTTK TịnhMsra NhrTTKi ngồihowv kếrTTK bhowvên làMsra krTTKhông rTTKtham sYHxgia vào4o3w đárTTKm crTTKon rTTKgái 4o3wmê t4o3wrai kia.

“Tịnh rTTKNhi, sasYHxo hắMsran t4o3wa lạisYHx đượcsYHx xsYHxin howvchữ rTTKký?” C4o3wô n4o3whìn TsYHxịnh rTTKNhi đhowvang cMsraầm trhowvên tarTTKy mộrTTKt 4o3wcuốn sá4o3wch khá4o3w dày,howv bấtsYHx giácsYHx howvlên tiếnghowv hỏi.

Tịnh NrTTKhi chuMsrayển sựMsra sYHxtập trMsraung từrTTK 4o3wquyển sá4o3wch 4o3wsang 4o3wÁi 4o3wHy, mỉsYHxm cườihowv thân4o3w thiệnsYHx đáp:

“Bạn khrTTKông sYHxbiết à?Msra An4o3wh ấy4o3w là4o3w sYHxca sYHxsĩ howvthần tượngrTTK rấ4o3wt đư4o3wợc mếnrTTK mộsYHx, thrTTKường thìMsra rấtsYHx íthowv krTTKhi anrTTKh ấhowvy đếMsran trường.”

Shock tậMsrap hai!

“Ca sĩhowv Msraư?” ÁiMsra H4o3wy lẩmMsra b4o3wẩm, thậMsrat srTTKự kh4o3wông 4o3wthể tMsrain đượrTTKc mộtsYHx tênrTTK quárTTKi đảnrTTK như4o3w howvthế lạiMsra lrTTKà msYHxột sYHxca ssYHxĩ sYHxnổi tiếng.

Haizz… PhiềnrTTK phứchowv thật!!

Chap 28

Mất howvkiểm soát

Trước cổngsYHx trhowvường, vsYHxẫn nhưrTTK mMsraọi nrTTKgày, sYHxhai sYHxchiếc howvxe BMMsraW đrTTKã đậuhowv showvẵn ởrTTK cổng.

Minh VỹMsra tựaMsra ngườisYHx v4o3wào một4o3w crTTKhiếc xehowv, đôi4o3w mắMsrat anMsrah Msrasở hữrTTKu 4o3wmột hướngrTTK nhhowvìn vôhowv địrTTKnh, 4o3wnhưng dườhowvng rTTKnhư trrTTKong ánhowvh nhìnrTTK đrTTKó vẫnhowv sYHxđủ howvđể n4o3whận r4o3wa mộsYHxt bórTTKng dsYHxáng quhowven thuộc4o3w đangsYHx mhowvỗi sYHxlúc một4o3w rTTKtiến gần.

Động tsYHxác tựarTTK ngườisYHx vàorTTK rTTKchiếc MsraBMW sYHxkia lậpMsra tứchowv đMsraược t4o3whay thMsraế bằnMsrag mộthowv tưsYHx thế4o3w đứnghowv thẳMsrang dậrTTKy, anhowvh ch4o3wo 4o3whai 4o3wtay vàMsrao túsYHxi, bắsYHxt đầusYHx tiếnhowv vềhowv phíahowv MsraÁi Hy.

“Tôi phải4o3w đế4o3wn tổsYHx chứMsrac, ngrTTKười củahowv sYHxtôi sẽsYHx đưa4o3w e4o3wm về.”sYHx MsraDường nsYHxhư rTTKMinh Vhowvỹ 4o3wđang cốrTTK grTTKắng dMsraịu giọnghowv hếtMsra rTTKmức cMsraó rTTKthể, nhưsYHxng vMsraẫn khônhowvg t4o3whể howvnào lhowvàm howvtan biếnhowv đisYHx cái4o3w chấtMsra giọnMsrag ngạMsrao mạnrTTK v4o3wốn có.

Như đã4o3w sYHxbiết trướcsYHx a4o3wnh howvvẫn sẽhowv Msralặp lạisYHx cMsraâu nói4o3w nàyhowv, côrTTK chhowvẳng rTTKtỏ bấthowv crTTKứ mộhowvt t4o3whái độhowv howvnào Msrakhác ngoàirTTK dửsYHxng Msradưng khôsYHxng quarTTKn tâsYHxm, đôisYHx mMsraôi 4o3wmấp howvmáy chhowvuẩn Msrabị lêhowvn tMsraiếng rTTKtrả lời.

“Mèo csYHxon sẽsYHx điMsra vớirTTK tôi!”Msra Giọn4o3wg nórTTKi củasYHx 4o3wkẻ rTTKthứ bhowva cắtsYHx howvngang rTTKý đhowvịnh củaMsra ÁrTTKi HyrTTK, Hạohowv ThầMsran rTTKđang từhowv từMsra tiMsraến đến,howv vònghowv taMsray ksYHxéo sYHxcô vhowvề psYHxhía mMsraình, sYHxghé sát4o3w thowvai côhowv thìMsra rTTKthầm. “Chowvhỉ rTTKcần esYHxm đisYHx therTTKo tôi,4o3w 4o3wtôi sẽrTTK đápMsra 4o3wứng mọi4o3w c4o3wâu hỏi4o3w củhowva ehowvm về4o3w nhữngsYHx chusYHxyện rắcrTTK rốihowv đahowvng xảyhowv ra.”

Dĩ nhi4o3wên câuMsra nóisYHx sahowvu củarTTK Hạohowv Th4o3wần đủ4o3w sứcMsra khMsraiến ÁMsrai Hhowvy ngạcrTTK rTTKnhiên hếtMsra mức,Msra trònMsra mMsraắt q4o3wuay showvang nsYHxhìn chằmMsra sYHxchặp kẻMsra kếrTTK bên.

Có nrTTKên sYHxđặt lònsYHxg tsYHxin vrTTKào mộ4o3wt tênrTTK như4o3w rTTKHạo Thần?

Thôi mrTTKặc kệ,Msra Msratin mrTTKột lầrTTKn rTTKcũng khhowvông sao!

“Em đhowvi vớrTTKi hắn?sYHx” sYHxMinh MsraVỹ 4o3wnhíu sYHxmày n4o3whìn howvÁi HMsray, Msrađang chowvhờ sYHxmột sựrTTK krTTKhẳng địnhMsra từrTTK nrTTKgười rTTKcon rTTKgái 4o3wtrước mặt.

Và n4o3wgay sahowvu csYHxâu Msrahỏi ấy,rTTK Á4o3wi HMsray howvgật đầu.

Gương mặtrTTK MisYHxnh VỹrTTK 4o3wthấp thoárTTKng mộMsrat nhowvụ cườiMsra nhạt,howv đ4o3wôi mắrTTKt màurTTK hổrTTK phhowvách rTTKđang dần4o3w tốihowv sầmhowv lại.sYHx Lầnhowv rTTKđầu howvtiên ÁisYHx howvHy trMsraông thấsYHxy rTTKvẻ Msramặt đóhowv Msratừ anh…sYHx vẻhowv mặhowvt howvcủa mộsYHxt Msrakẻ 4o3wbị sYHxbỏ rơi!

Cũng howvchính vhowvào ksYHxhoảnh khrTTKắc ấMsray, tráisYHx sYHxtim c4o3wô chợthowv thắhowvt lại,Msra nơihowv khsYHxoé howvmắt rTTKcảm trTTKhấy caMsray cay.

Minh Vỹ4o3w khô4o3wng nsYHxói thê4o3wm bấtsYHx howvcứ điều4o3w gìhowv nữaMsra, howvchỉ lMsraặng lẽrTTK Msraquay ngườihowv bướchowv howvđi. bónMsrag dánsYHxg từhowv rTTKphía 4o3wsau đanrTTKg howvvô cùnsYHxg sYHxcô độchowv. VốnsYHx dĩsYHx anMsrah khMsraông hhowvề bsYHxiết csYHxách chiềusYHx chsYHxuộng howvvà Msranhẫn nạirTTK nghowvười kMsrahác, nhMsraưng 4o3wcó lẽ4o3w lầnrTTK nàyrTTK an4o3wh đã4o3w 4o3wthật sYHxsự bỏrTTK qu4o3wa chsYHxo HạoMsra T4o3whần howvvì cô.

Hai chiếchowv sYHxxe BsYHxMW rTTKlao sYHxvút trê4o3wn rTTKdòng đưrTTKờng nhrTTKẵn rTTKbóng, nhưsYHxng lạhowvi ngượcrTTK 4o3whướng nhau.

Ánh s4o3wáng m4o3wàu vànMsrag 4o3wrực củ4o3wa hoàMsrang 4o3whôn nhẹrTTK nhà4o3wng phsYHxủ khowvín khsYHxông giMsraan trTTKrên rTTKbãi birTTKển, từnsYHxg đợ4o3wt sóhowvng csYHxứ vMsraô tìMsranh vỗrTTK vàohowv bhowvờ, cuhowvốn Msratrôi đhowvi tấMsrat cả.

Ái HMsray n4o3wgồi trênMsra bờ,rTTK đưahowv đôi4o3w mhowvắt vôsYHx Msracảm 4o3wnhìn howvvề phhowvía howvxa thowvận sYHxchân trsYHxời. Nếhowvu howvnhững 4o3wcơn sóng4o3w kMsraia sYHxcó sYHxthể cuốnrTTK trôsYHxi đsYHxi tấsYHxt cảhowv nhsYHxững đaurTTK đớnrTTK chowvùng cựcrTTK màsYHx sYHxcô đãsYHx và4o3w đansYHxg howvphải Msragánh chhowvịu thsYHxì hrTTKay bMsraiết mấy.

Hạo rTTKThần 4o3wcũng ngồrTTKi xuốrTTKng bêhowvn c4o3wạnh c4o3wô, đôi4o3w howvmắt dán4o3w chặt4o3w vàorTTK “mèohowv c4o3won” khônhowvg rời.

“Tại sasYHxo esYHxm lạirTTK mrTTKuốn đếnsYHx đây?”Msra Bầu4o3w khôngMsra ksYHxhí dưrTTKờng 4o3wnhư đsYHxang qusYHxá gượnMsrag rTTKgạo, MsraHạo TsYHxhần đànrTTKh psYHxhải lêMsran tiếnghowv phMsraá trTTKan trạsYHxng tMsrahái howvcăng thẳnghowv hihowvện giờ.

Một kho4o3wảng howvyên lặng…

“Ai lrTTKà Msrakẻ Msrahại chếthowv ghowvia đrTTKình Msratôi?” MsraGiọng howvnói Áhowvi MsraHy đều4o3w howvđều, đâhowvy vốMsran dĩsYHx là4o3w câ4o3wu hỏiMsra ngrTTKhi hMsraoặc lớnrTTK nhMsraất tronhowvg howvđầu rTTKcô, sYHxvà crTTKâu hỏ4o3wi nàysYHx hoàMsran toànMsra khônMsrag hềhowv ăhowvn nhậpMsra howvgì vớihowv sYHxcâu rTTKhỏi củ4o3wa HạoMsra Thần.

“Câu 4o3wkhác, Msratôi sYHxkhông trảsYHx lờhowvi cârTTKu hrTTKỏi nàyMsra củaMsra sYHxem đưrTTKợc.” Hạhowvo TMsrahần nhúMsran nhúnrTTK vsYHxai thowvỏ vẻhowv khrTTKông th4o3wể làmsYHx 4o3wgì h4o3wơn, trả4o3w lờisYHx với4o3w howvchất giọhowvng rTTKbình tsYHxhản nhấMsrat có4o3w thể.

“Không phowvhải aMsranh đã4o3w bảohowv 4o3wsẽ trrTTKả l4o3wời m4o3wọi rTTKthắc rTTKmắc củaMsra tôi?”sYHx CôsYHx quahowvy sasYHxng HạsYHxo Th4o3wần tứ4o3wc grTTKiận gắtrTTK lê4o3wn, đúnMsrag lsYHxà sahowvi lsYHxầm kh4o3wi trTTKin tưởnghowv sYHxtên này.

“Tôi Msrachỉ cóhowv th4o3wể trả4o3w sYHxlời nhữMsrang sYHxcâu hỏisYHx nằmrTTK trohowvng mộtsYHx phhowvạm 4o3wvi nhất4o3w định.”4o3w HạoMsra Thầnhowv howvkhoát khosYHxát tMsraay với4o3w Á4o3wi howvHy, tiếpsYHx tụcMsra gMsraiữ nguyMsraên Msrachất giọngsYHx barTTKn nãy.

“Phạm Msravi?” CôsYHx 4o3wnhíu mMsraày, tênsYHx nsYHxày sYHxtoàn nói4o3w nhữsYHxng lờirTTK krTTKhó hiểu.

“Tôi chỉ4o3w cósYHx thểMsra chhowvo 4o3wem bsYHxiết mộtrTTK rTTKphần 4o3wsự vMsraiệc, không4o3w thểsYHx n4o3wói cụrTTK th4o3wể.” Hạ4o3wo Thowvhần n4o3whẫn 4o3wnại giải4o3w tsYHxhích, 4o3wngước m4o3wặt lrTTKên thowvrời 4o3wquan sáMsrat màn4o3w đêmMsra d4o3wần buônsYHxg xuống.

Dù 4o3wsao đhowvây rTTKcũng lsYHxà nhữsYHxng điềuhowv nhỏsYHx nhặtrTTK, sYHxcó chrTTKo ÁiMsra sYHxHy biếsYHxt cũsYHxng chẳngrTTK sao.

“Vậy còn4o3w 4o3wThy Thhowvy? ArTTKnh sYHxcó 4o3wbiết nhsYHxững chuyện4o3w lrTTKiên quarTTKn tớiMsra ThMsray Thy?howv” Bấ4o3wt girTTKác crTTKâu hỏMsrai ti4o3wếp tsYHxheo lhowvại dànhhowv riêrTTKng chowvho MsraThy Thy4o3w, thậthowv sựsYHx howvcô rMsraất tòsYHx 4o3wmò vhowvề ngườiMsra corTTKn gá4o3wi bíMsra ẩnhowv này.

“Thy ThsYHxy là4o3w eMsram cMsraùng rTTKcha khhowvác mẹsYHx howvcủa Hàn4o3w Min4o3wh Vỹ…”Msra Ánhhowv Msramắt HạsYHxo T4o3whần t4o3wrở rTTKnên Msravô Msracùng krTTKỳ lạ,sYHx sâMsrau thăMsram thhowvẳm, không4o3w thểhowv địnhhowv sYHxrõ đMsraược ánrTTKh mắtsYHx đósYHx sYHxlà grTTKì, độtsYHx ngộhowvt giọn4o3wg rTTKcậu trầmhowv xuống,sYHx “…howv vrTTKà howvlà rTTKem sYHxcùng mẹsYHx khác4o3w ch4o3wa 4o3wcủa tôi!”

Có vhowvẻ HạoMsra ThầnMsra rất4o3w sYHxkhó kh4o3wăn kh4o3wi nó4o3wi rMsraa chuyMsraện này,Msra ÁMsrai Hhowvy cũngrTTK csYHxố gắMsrang dịhowvu giọnhowvg, howvtránh là4o3wm k4o3wẻ t4o3wrước mMsraặt tMsraổn thương.

“Chuyện nsYHxày ahowvnh c4o3wó 4o3wthể kểsYHx csYHxhi tiếtsYHx chrTTKo tôrTTKi?” Thậthowv sựrTTK ÁrTTKi MsraHy bhowvắt đầMsrau nhsYHxận địnMsrah 4o3wra mứchowv đrTTKộ ngMsrahiêm trrTTKọng của4o3w sựsYHx virTTKệc hrTTKai nsYHxăm vMsraề trước,Msra c4o3wó lMsraẽ sYHxHạo Thầhowvn rTTKcũng làhowv mộtrTTK t4o3wrong nhữnsYHxg n4o3wgười khôngMsra trTTKhể thiếuMsra rTTKtrong sựsYHx sYHxviệc howvlần đó.

“Hàn Mi4o3wnh V4o3wỹ vàMsra TMsrahy rTTKThy rTTKđã chMsraấp nMsrahận phạm4o3w đ4o3wến t4o3wội lỗihowv khhowvông thowvhể trTTKha 4o3wthứ vhowvì khrTTKông sYHxthể dứtrTTK sYHxbỏ đượcMsra tìnMsrah chowvảm cáMsra nhâsYHxn, vàhowv cũrTTKng Msrachính vìhowv Msrathế màMsra nh4o3wững ngườihowv Msratrong cuộrTTKc đều4o3w phảirTTK trảrTTK mộthowv cáirTTK giMsraá quásYHx đắt.”4o3w BấtMsra giáMsrac HạrTTKo ThMsraần n4o3wở howvmột nụMsra cườihowv casYHxy đắng,Msra howvcả ng4o3wười rusYHxn lêsYHxn dườngMsra nhưhowv đhowvang cMsraố gắngMsra krTTKìm nén.

“Có thểMsra chMsrao tMsraôi brTTKiết nhữn4o3wg nMsragười trohowvng cuộc?”Msra Áhowvi HrTTKy rTTKtiếp tụcrTTK gặngrTTK Msrahỏi, quênhowv mấtMsra sYHxmình đahowvng vsYHxô ý4o3w 4o3wxé toạcMsra nỗiMsra đ4o3wau sYHxchưa là4o3wnh crTTKủa ngư4o3wời khác.

“Hàn Mihowvnh Vỹ,howv Msrabà rTTKHàn, TừMsra Th4o3wy ThsYHxy, tMsraôi và…”rTTK Lạhowvi mộtsYHx lầnsYHx nữa4o3w rTTKHạo ThMsraần lsYHxấp l4o3wửng crTTKâu nói,howv khiếhowvn howvÁi HsYHxy l4o3wại tiếrTTKp t4o3wục gặng4o3w hỏi.

“Và?” howvTrái sYHxtim ÁrTTKi sYHxHy bắthowv đầu4o3w đậprTTK lohowvạn cả4o3w lên,4o3w cáMsrai sYHxtên cuốMsrai sYHxcùng sẽ4o3w sYHxlà ai?

“… ĐiềrTTKn Huân.”4o3w HsYHxai howvtừ cu4o3wối cùn4o3wg krTTKhó nhọ4o3wc phowvhát sYHxra rTTKtừ miệngsYHx 4o3wHạo Thần,sYHx sYHxcó lẽMsra howvtên ĐiềnsYHx HusYHxân nsYHxày đóngrTTK rTTKvai chMsraính trMsraong Msravở kịchhowv Msrabi th4o3wương ha4o3wi nămsYHx vềMsra trước.

“Đã hếrTTKt prTTKhạm Msravi howvcho phérTTKp chưa?”sYHx ÁrTTKi HsYHxy Msramở tMsrao đMsraôi mắhowvt nârTTKu củMsraa howvmình nhMsraìn thẳngMsra sYHxvào HạrTTKo ThầrTTKn, mộrTTKt 4o3wánh nhMsraìn kiênhowv định.

Và chowvâu hMsraỏi Msracủa sYHxcô khiếnMsra Hạo4o3w T4o3whần bật4o3w cười.

“Ừ, hết4o3w rồi.”4o3w Hạhowvo Th4o3wần cốhowv rTTKgắng n4o3whịn cười,Msra qu4o3way sMsraang ÁirTTK HMsray rTTKkhẳng định.rTTK “ĐừsYHxng l4o3wo, sớmrTTK mrTTKuộn gìMsra tMsrahì rTTKem cũnghowv sMsraẽ sYHxbiết mà.”

Bất giáhowvc Hạohowv Thầnhowv đsYHxưa tarTTKy 4o3wxoa Msraxoa đsYHxầu howvÁi sYHxHy, howvđây lhowvà độnghowv tácrTTK 4o3wmà TsYHxhần thườ4o3wng lrTTKàm vớMsrai 4o3wThy Thhowvy sYHx– howvcô e4o3wm gái4o3w 4o3wđáng yêMsrau củhowva mình.

“Em howvcòn thắcrTTK mắ4o3wc 4o3wgì khowvhông?” HạMsrao MsraThần nâng4o3w m4o3wặt côhowv lêsYHxn, nhưhowvng Msragương mặMsrat v4o3wẫn chowvòn lrTTKưu lại4o3w nsYHxụ chowvười bMsraan nãy.

“Anh howvcó bi4o3wết aMsranh howvTriết MsraDạ?” ĐâMsray howvchắc chMsraắn Msrasẽ làhowv c4o3wâu hỏi4o3w 4o3wnghi vấnrTTK cuốirTTK cùngsYHx màrTTK côhowv cần4o3w 4o3wđược giảihowv đáp.

“Ừ.” VàsYHx Hạo4o3w Th4o3wần lại4o3w tiế4o3wp t4o3wục thowvrả lời.

“Anh ấrTTKy mấtsYHx rồi?”sYHx Lầnhowv Msranày, người4o3w rusYHxn howvlên ksYHxhi nrTTKhắc đếnMsra nMsraỗi đausYHx lạirTTK 4o3wlà ÁirTTK Hy.

“Ừ, hMsraắn sYHxlà â4o3wn nhhowvân củarTTK eMsram đấysYHx!” MsraNụ cườirTTK Msratrên howvmôi H4o3wạo TrTTKhần dầhowvn birTTKến mất,Msra không4o3w đợirTTK 4o3wÁi HsYHxy đặMsrat thêMsram câMsrau hỏirTTK, howvHạo ThầnrTTK lạirTTK tirTTKếp tụsYHxc nóisYHx. howv“Hết phạm4o3w vhowvi cMsraho cârTTKu hỏi4o3w rTTKnày rồi.”

Ân nhân?

Tại sahowvo anhowvh tra4o3wi TriếtMsra DsYHxạ lạiMsra howvlà âsYHxn nhân?

Nhưng cMsraó lrTTKẽ cMsraô chỉ4o3w birTTKết đượ4o3wc đếhowvn mhowvức rTTKđó màsYHx thôi…

Cô cMsraúi gằMsram mặthowv xusYHxống, chsYHxe giấurTTK đ4o3wi đô4o3wi mắtrTTK rTTKđã thấhowvm đẫ4o3wm Msranước mắ4o3wt, rTTKnhanh tahowvy rTTKgạt Msravội nhữnghowv giọMsrat nưrTTKớc đángMsra ghowvhét đó.

“Em khôngrTTK hỏi4o3w trTTKôi lsYHxà ngMsraười nhMsraư thếMsra Msranào s4o3wao?” rTTKĐôi mắtsYHx Hạohowv Th4o3wần chămhowv chúrTTK quasYHxn sáMsrat Ái4o3w Hyhowv, mộtrTTK howvcâu hỏisYHx 4o3wmà chhowvính howvcậu đặt4o3w ra.

“Không, Msravì tạmsYHx thờiMsra tsYHxôi rTTKsẽ xeMsram anhowvh làMsra howvmột ngườirTTK tsYHxốt.” howvÁi HMsray ngước4o3w sYHxmặt lhowvên, đôisYHx mMsraắt vẫnhowv cMsraòn ho4o3we đMsraỏ nởsYHx mộMsrat nụhowv Msracười drTTKịu rTTKdàng với4o3w Hạ4o3wo MsraThần, sMsraau đóMsra đứrTTKng dậsYHxy. “LàmrTTK phiềnrTTK anMsrah rrTTKồi, cảsYHxm ơnhowv v4o3wì tấtMsra cả.”

Ái howvHy chậmMsra rãsYHxi bướ4o3wc đi,4o3w lướt4o3w rTTKqua từng4o3w bósYHxng ngrTTKười trhowvên bãi4o3w bihowvển vsYHxà khuấrTTKt hẳn4o3w sahowvu mànhowv đêm.

“Người tốtrTTK? MrTTKèo crTTKon, chowvó lẽrTTK e4o3wm đ4o3wang hisYHxểu lầmrTTK rồi.”

Trên đườngsYHx đi,rTTK Áihowv Hhowvy cầhowvm rTTKmột chiếcMsra đồngrTTK sYHxhồ cáhowvt nhrTTKỏ xíurTTK m4o3wàu hsYHxồng phấn,sYHx lMsraiên tục4o3w sYHxlật ngượMsrac n4o3wó lại.

Cô đhowvang c4o3wố g4o3wắng trTTKự rTTKmình làmhowv mìMsranh vơi4o3w bớt4o3w Msranỗi đau.

Ái rTTKHy mệsYHxt mMsraỏi bướcsYHx v4o3wề nhà,howv chiếrTTKc basYHxlo n4o3wặng nrTTKề c4o3whỉ cósYHx thểMsra Msrađeo một4o3w bMsraên vsYHxai, nêMsran càrTTKng khisYHxến bêrTTKn v4o3wai phảrTTKi sYHxcủa chowvô nMsrahức mỏ4o3wi vìrTTK phảiMsra howvmang mộthowv trTTKrọng lựsYHxc quá4o3w nặng.

Về howvnhà vớiMsra trạnghowv tháihowv khôn4o3wg m4o3wấy vhowvui vẻ,4o3w ÁMsrai rTTKHy tihowvếp tụcrTTK lêsYHx bướrTTKc vềhowv phsYHxòng, chẳngrTTK mànMsrag đểhowv Msratâm đếnhowv sự4o3w Msraquan sYHxtâm thowvhái Msraquá sYHxcủa 4o3wmấy tênMsra cMsraận Msravệ v4o3wì rTTKđã quá4o3w quesYHxn thuộhowvc vớhowvi cáMsrai csYHxảnh nàhowvy rồi.

Đôi lMsraúc chowvô lạihowv nghowvhĩ sYHxsống trTTKrong mộtsYHx cMsraăn 4o3wbiệt thựsYHx howvrộng lớhowvn như4o3w t4o3whế nàyMsra thậrTTKt phisYHxền toái,4o3w tươrTTKng tựhowv sYHxnhư lúcMsra nà4o3wy phảMsrai rTTKlên tận4o3w lầurTTK bhowva đsYHxể vềrTTK phòng.

Hai chrTTKân cũn4o3wg khowvhông Msrathể trụMsra đ4o3wược lâsYHxu hơnrTTK rTTKnữa, 4o3wnhưng vừaMsra brTTKước đếnsYHx gầnrTTK cửarTTK phònrTTKg thrTTKì đMsraập vàohowv mMsraắt howvÁi HMsray lMsraà howvhai 4o3wtên cậMsran vệMsra mặcsYHx veMsrast rTTKđen sYHxvà cMsraô hsYHxầu grTTKái sYHxAn Ahowvn csYHxũng đsYHxang đứnrTTKg trhowvước cửsYHxa prTTKhòng với4o3w trTTKrạng tháihowv cựcsYHx krTTKỳ lhowvo lắng.

Cô 4o3wcau màyhowv, bướcMsra rTTKchân vẫnrTTK 4o3wchậm rãhowvi đến4o3w phsYHxòng Mi4o3wnh Vỹ.

Dừng Msrachân, ÁsYHxi 4o3wHy khônghowv hhowvề Msramở miệsYHxng grTTKặng hỏirTTK tạrTTKi sMsraao hrTTKọ 4o3wlại chowvư xử4o3w kh4o3wác thường4o3w nhưsYHx Msrathế, chowvhỉ đrTTKưa Msratay rTTKđịnh Msramở cửa.

“Cô chủMsra, lúcrTTK nrTTKày thì…howv c4o3wô khôngrTTK howvnên vàosYHx.” MộrTTKt tênhowv 4o3wcận rTTKvệ đrTTKưa howvtay chắn4o3w nrTTKgang Ái4o3w H4o3wy, lú4o3wng túsYHxng trTTKrả lhowvời, nhìnMsra ÁrTTKi 4o3wHy ái4o3w ngại.

“Sao l4o3wại khôhowvng nênMsra?” 4o3wÁi HrTTKy cảMsram th4o3wấy bắt4o3w đrTTKầu khóMsra chịu4o3w, howvtại sahowvo vàosYHx phòMsrang sYHxmà cũnMsrag kh4o3wông đưhowvợc vào?

“Ơ… àrTTK… thiếuMsra girTTKa đang…Msra 4o3wcô đừng4o3w nênhowv vsYHxào rTTKphòng lsYHxúc 4o3wnày.” TêrTTKn cậnrTTK vệrTTK krTTKia cứMsra ấMsrap úrTTKng mãi,rTTK cuối4o3w cùMsrang lrTTKại Msralà rTTKmột lờihowv 4o3wyêu cầu.

“Tránh ra!Msra” Dưhowvờng như4o3w ÁirTTK howvHy đãsYHx chowvảm 4o3wnhận được4o3w mrTTKột điềuMsra g4o3wì đsYHxó brTTKất thưhowvờng, vsYHxà Msracó v4o3wẻ chuyện4o3w n4o3wày đanrTTKg liênsYHx qua4o3wn Msrađến rTTKMinh Vỹ.

Cô gằnsYHx giọng,Msra gạtrTTK mạrTTKnh tsYHxay củasYHx tênsYHx cậrTTKn rTTKvệ howvra rồrTTKi mởrTTK nMsrahanh cárTTKnh chowvửa gỗ.

Cánh cửarTTK mhowvở rarTTK, vàhowv srTTKau đrTTKó c4o3wũng nMsrahanh chhowvóng đóngsYHx lại.

Minh VỹrTTK Msrađang ngồirTTK dướrTTKi sàMsran, tựarTTK 4o3wvào tường,sYHx xhowvung qsYHxuanh làMsra v4o3wô sốMsra nhữngrTTK sYHxchai 4o3wrượu rrTTKỗng không,4o3w mùrTTKi r4o3wượu sYHxnồng n4o3wặc 4o3wlan howvtoả khắphowv phòng.

Nét mặhowvt sYHxÁi HsYHxy dầnhowv đsYHxanh lạrTTKi, MinMsrah VỹsYHx tiế4o3wp sYHxtục crTTKầm mộthowv csYHxhai rượurTTK lêrTTKn uống.4o3w LậpsYHx tứcMsra côhowv n4o3wém mMsraạnh brTTKalo lsYHxên g4o3wiường, rTTKtiến đếnrTTK giằMsrang lấysYHx chahowvi rrTTKượu tron4o3wg sYHxtay anh.

“Anh làm4o3w cásYHxi trsYHxò gì4o3w th

ế?”

“Đừng qrTTKuan tsYHxâm, đhowvưa đây!”rTTK MiMsranh VỹrTTK vớrTTKi rTTKtay vềhowv phMsraía ÁsYHxi Hhowvy, 4o3wdường nMsrahư muốnrTTK lấyhowv lạ4o3wi cMsrahai rượ4o3wu 4o3wmà côhowv vừrTTKa giànhhowv lấy.

“Không đưasYHx, an4o3wh uốnhowvg 4o3wbao 4o3wnhiêu crTTKhai rồi4o3w hả?”howv Á4o3wi HsYHxy tức4o3w giậnsYHx qsYHxuát lêMsran, howvđặt Msrachai rưrTTKợu đãsYHx đượcsYHx Msrakhui rTTKnắp Msrara sMsraau l4o3wưng, nhìnsYHx mộtsYHx sYHxlượt cácrTTK chrTTKai rượusYHx xun4o3wg qua4o3wnh MMsrainh 4o3wVỹ v4o3wà bắtMsra đầsYHxu đếm.

Một… ha4o3wi… baMsra… howvbảy chai!

Bảy ch4o3wai rMsraượu 4o3wrỗng khôngMsra đsYHxang nằmrTTK lănrTTK lrTTKóc howvtrên sMsraàn nh4o3wà m4o3wột cáchMsra howvbừa bãrTTKi, cô4o3w brTTKắt đầurTTK nsYHxổi gMsraiận thậsYHxt sựMsra rTTKkhi thấyrTTK anrTTKh đứngrTTK lêrTTKn vhowvà cóhowv howvý địnhsYHx lấy4o3w howvtừ trhowvong tMsraủ sYHxkính mộsYHxt chMsraai howvrượu khác.

“Anh sYHxmuốn uống4o3w howvchứ howvgì, được!rTTK sYHxTôi uốngsYHx vớirTTK anh!”4o3w Áihowv H4o3wy howvtức giậnMsra quhowvát lên.

Đôi mắMsrat howvmàu h4o3wổ pháhowvch củaMsra howvMinh VỹrTTK dườnMsrag howvnhư đã4o3w chuyMsraển sự4o3w chúMsra ýMsra s4o3wang cô.

Cô csYHxầm chahowvi rượrTTKu ssYHxau lưng4o3w lênsYHx, saMsrau đrTTKó khowvề lêrTTKn miệrTTKng uống4o3w lấMsray một4o3w hhowvơi dMsraài. Th4o3wứ nsYHxước uốMsrang thật4o3w đắnghowv nMsrahưng howvlại manhowvg mộtMsra vịhowv nồngMsra nồnhowvg quMsraả thậsYHxt sYHxkhiến cohowvn sYHxngười howvta quê4o3wn bẵngMsra hếsYHxt nMsrahững brTTKuồn p4o3whiền, đau4o3w đớnsYHx tro4o3wng lòng.

Gương mrTTKặt ÁisYHx sYHxHy bắtsYHx đsYHxầu đỏMsra lêhowvn, cô4o3w rTTKđưa howvđôi rTTKmắt thẫrTTKn thhowvờ n4o3whìn c4o3whai rMsraượu t4o3wrong taMsray, tiếphowv tụcrTTK nâhowvng lênsYHx Msravà rTTKuống hết4o3w số4o3w còrTTKn lại.

Về ph4o3wần MinMsrah rTTKVỹ, anhowvh chỉrTTK đứnhowvg yênrTTK nhìnhowv chowvô howvuống h4o3wết howvcả c4o3whai rượusYHx l4o3woại mạMsranh đrTTKó. CrTTKô đặtrTTK chhowvai rượrTTKu rỗnghowv khôsYHxng xuốngrTTK sàsYHxn, tiếpMsra sYHxtheo đrTTKứng dậysYHx đẩ4o3wy Msraanh rarTTK, vươn4o3w thowvay vrTTKề phíasYHx tủsYHx kí4o3wnh lấyrTTK mrTTKột c4o3whai howvrượu giốngrTTK hệtsYHx 4o3wlúc rTTKnãy xuống.

“Em làmMsra gMsraì vậy?”4o3w ĐrTTKến mứ4o3wc n4o3wày Msrathì 4o3wMinh howvVỹ chowvũng khôhowvng thểhowv đứngMsra y4o3wên nhìrTTKn đưhowvợc sYHxnữa, đ4o3wưa howvtay gihowvật lấyMsra chMsraai rưMsraợu từhowv cô.

Rõ r4o3wàng gươngsYHx mặMsrat rTTKÁi MsraHy đ4o3wã đỏMsra hế4o3wt mứMsrac howvcó thể!

Chợt howvÁi sYHxHy howvquay sahowvng MrTTKinh Vỹhowv vàsYHx… msYHxỉm cười!

“Này MiMsranh VsYHxỹ, Msraanh córTTK brTTKiết csYHxái howvcảm grTTKiác howvmất mrTTKột ngườisYHx quarTTKn tMsrarọng làMsra nh4o3wư th4o3wế nàsYHxo không?”sYHx ÁsYHxi MsraHy howvvẫn mỉrTTKm cười,sYHx nhưsYHxng tsYHxrong rTTKnụ cườisYHx đósYHx làrTTK mộrTTKt vế4o3wt thưrTTKơng khônghowv rTTKthể rTTKxoá rTTKđi bằnghowv thờMsrai grTTKian vàMsra sYHxnước mắt.

Giọng Msranói côMsra trhowvở 4o3wnên nhẹMsra rTTKnhàng hơn,sYHx nhưn4o3wg dưsYHxờng nrTTKhư trTTKừng chữsYHx rTTKvà Msratừng 4o3wlời nhrTTKư thểhowv đangrTTK 4o3wtrách msYHxóc anh.

“Hẳn anhowvh chowvũng bisYHxết chMsraứ nhỉ,sYHx vì4o3w MsraThy rTTKThy 4o3wđáng 4o3wyêu cMsraủa 4o3wanh crTTKũng đrTTKã msYHxất r4o3wồi mhowvà, hMsraa h4o3wa. NhrTTKưng rTTKtôi… trTTKôi howvđánh mấ4o3wt cảMsra sYHxgia đình!”

Minh Vhowvỹ Msradường nhưhowv 4o3wvẫn crTTKòn Msrađủ tỉnhMsra trTTKáo đểsYHx lắnMsrag n4o3wghe howvnhững lờihowv nórTTKi csYHxủa chowvô, nhhowvưng trTTKất cảrTTK nhrTTKững ghowvì howvanh howvcó thểsYHx lhowvàm lúcMsra nàsYHxy rTTKlà Msraim lặng.

“Đồng hồMsra cá4o3wt sYHxxoa dịhowvu rTTKnỗi đauhowv? NựcrTTK Msracười! NếurTTK tMsrahật sYHxsự sYHxnó cMsraó thểMsra 4o3wxoa dịMsrau bớt4o3w phần4o3w nàorTTK nỗ4o3wi đarTTKu củarTTK tôiMsra, howvtại sarTTKo 4o3wlật nrTTKgược nMsrahững sYHxmột trrTTKăm sYHxtám sYHxmươi sYHxlần vẫnsYHx rTTKkhông howvhề mấtMsra đirTTK mộsYHxt chúhowvt sYHxcảm giárTTKc đMsraau đớnhowv nàohowv? TạisYHx saMsrao?” Áihowv HMsray nhowvhư howvtự Msranói vsYHxới chínhsYHx mình,Msra lsYHxần nàsYHxy sYHxcô bậtrTTK crTTKười thànsYHxh tiếng.

Đôi 4o3wmắt ướtsYHx lệrTTK, csYHxô đưaMsra tsYHxay gMsraạt giọtrTTK nướcMsra mắtsYHx khônhowvg đáng4o3w rhowvơi thowvrên gò4o3w m4o3wá 4o3wrồi lạiMsra tiMsraếp tụ4o3wc t4o3wự Msrađộc thoại.

“Bây giờ4o3w thìhowv hếtMsra rhowvồi, 4o3wcả bhowva vsYHxà mẹ,howv cảhowv a4o3wnh Triếhowvt Dạ4o3w rTTKluôn rTTKyêu thrTTKương 4o3wtôi đsYHxều đ4o3wi rồi,sYHx đisYHx đếnrTTK mộhowvt nhowvơi màrTTK tôihowv khhowvông thể4o3w nàsYHxo chạMsram đếsYHxn, rTTKtrừ rTTKkhi thowvôi đ4o3wi trTTKheo howvhọ! Vhowvà ngasYHxy cảsYHx sYHxanh chowvũng ch4o3wỉ dùn4o3wg rTTKtôi nhưhowv sYHxmột co4o3wn 4o3wbúp bêMsra đ4o3wể tharTTKy thhowvế chhowvo TsYHxhy Thy.”

Minh VMsraỹ vẫnMsra rTTKim lặng,sYHx đsYHxôi mrTTKắt mrTTKàu 4o3whổ phrTTKách s4o3wáng lên,howv dưsYHxờng nhưsYHx asYHxnh đsYHxã cóMsra thểhowv cảsYHxm nhận4o3w đượcrTTK 4o3wnỗi đrTTKau mhowvà csYHxô đansYHxg Msraphải gáhowvnh chịurTTK đ4o3wau đMsraến sYHxmức nào.

Ái HMsray bướsYHxc vềhowv howvphía tủ4o3w qurTTKần ásYHxo mà4o3w Mihowvnh VỹMsra drTTKành sYHxriêng chhowvo sYHxmình rTTKmở raMsra, howvlấy rMsraa mộtMsra Msrachiếc lọhowv thuỷhowv thowvinh tr4o3wong howvsuốt, trohowvng đếnsYHx nỗhowvi Msracó thhowvể nhìnhowv t4o3whấy vôMsra sốsYHx nhữMsrang chirTTKếc đồhowvng hồMsra rTTKcát nhỏ4o3w xihowvnh mahowvng nsYHxhiều howvmàu sắMsrac howvkhác rTTKnhau đa4o3wng nằmrTTK howvtrong lọ.

Tiếp Msratheo, côrTTK howvlấy 4o3wtừ tronMsrag howvlọ Msrara rTTKmột cárTTKi đồngrTTK 4o3whồ cátrTTK rTTKmàu đỏrTTK, đưahowv taMsray howvra 4o3wkhông 4o3wtrung sYHxvà thảhowv nsYHxó Msrarơi tsYHxự do.

“Rơi này!”

Ái HrTTKy dsYHxường nsYHxhư howvđang chowvực kỳsYHx howvhứng th4o3wú vớiMsra visYHxệc mìnMsrah đanghowv howvlàm, trrTTKên Msramôi 4o3wvẫn rTTKgiữ rTTKnguyên rTTKnụ cườihowv cahowvy đắng.

Chiếc đồnsYHxg hồ4o3w sYHxđó rơihowv xuốngMsra Msrađất 4o3wvỡ Msratan, trTTKạo nêhowvn vhowvô sốhowv nhữngsYHx mảnMsrah thhowvuỷ sYHxtinh c4o3wực rTTKnhỏ sYHxnằm trêsYHxn sMsraàn nhMsraà, vàMsra nh4o3wững sYHxhạt cárTTKt rTTKli trTTKi howvcũng howvhoà lẫnrTTK v4o3wào nhữhowvng mảhowvnh t4o3whuỷ tMsrainh lấpsYHx láMsranh ấy.

Rồi lạisYHx thêmMsra mộthowv rTTKcái đồngsYHx hồsYHx nữsYHxa… th4o3wêm sYHxmột Msracái nữMsraa… howvvà thêmhowv mMsraột cái…

Cứ lsYHxần lượt4o3w, côhowv lặphowv lạisYHx độngMsra táhowvc đósYHx kh4o3wông howvbiết barTTKo 4o3wnhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹrTTK gọisYHx tên4o3w Á4o3wi Hy4o3w, đMsraôi mắsYHxt howvanh tràsYHxn nhowvgập vẻsYHx xsYHxót xa.

Nhìn thấyhowv csYHxô nhưhowv sYHxthế này,sYHx tráMsrai tirTTKm ansYHxh n4o3whư dầsYHxn Msramất đMsrai nhịpsYHx đrTTKập, saMsrau Msrađó nhowvgừng đậpsYHx hẳn.

Ái MsraHy khônsYHxg hềhowv quhowvay lạihowv nhsYHxìn a4o3wnh, lầnhowv nàhowvy rTTKlà đhowvưa cảsYHx cMsrahiếc lọrTTK trTTKhuỷ thowvinh 4o3wra, rMsraồi lạsYHxi t4o3whả csYHxả sYHxlọ rớt4o3w xuhowvống đấthowv… thứMsra howvâm tharTTKnh rTTKva chạMsram mạnhMsra sYHxvang lên,howv hàrTTKng ngsYHxhìn mMsraảnh thurTTKỷ tihowvnh lsYHxấp sYHxlánh nằsYHxm dướhowvi sà4o3wn, mộtsYHx khrTTKung cảnrTTKh Msrađẹp sYHxđến Msrađau đớn!

“Vỡ howvhết rồrTTKi! K4o3whông cònsYHx g4o3wì đểMsra xorTTKa dịuhowv nỗi4o3w đahowvu 4o3wcả!” ÁiMsra sYHxHy lhowvại bậtrTTK cMsraười thànhMsra rTTKtiếng, đưasYHx howvmột 4o3wtay sYHxôm lsYHxấy mặ4o3wt, 4o3wnhưng nhữn4o3wg ghowviọt nướcMsra m4o3wắt sYHxkia vhowvẫn lọtrTTK sYHxqua khsYHxẽ taMsray vMsraà tạoMsra r4o3wa nh4o3wững vhowvệt sYHxdài horTTKàn mrTTKỹ Msratrong krTTKhông trunMsrag. “Khônhowvg còn,Msra khowvhông cò4o3wn 4o3wgì cả!”

Minh Vỹ4o3w bướchowv 4o3wđến vrTTKà cúMsrai xu4o3wống sYHxnâng ng4o3wười chowvô lrTTKên, đsYHxặt cô4o3w ngồi4o3w lêhowvn giường.

Bàn sYHxchân ÁsYHxi Hhowvy b4o3wị nhữn4o3wg mảrTTKnh thuỷMsra t4o3winh kMsraia 4o3wlàm xhowvây xướhowvc rấrTTKt nhiều.

“Minh Vỹ,rTTK tôrTTKi vàMsra rTTKThy TrTTKhy a4o3wi qhowvuan tMsrarọng hơn?4o3w” ÁsYHxi 4o3wHy trorTTKng bsYHxộ dạngsYHx nửrTTKa t4o3wỉnh nửMsraa mêrTTK, bấsYHxt giá4o3wc howvlại rTTKlên tiếngrTTK hỏi.

“Thy howvThy.” Mộhowvt chowvâu trả4o3w lời4o3w dứthowv khoáthowv va4o3wng lêrTTKn, đủ4o3w đểrTTK Ái4o3w 4o3wHy nhậhowvn thrTTKức đượchowv câurTTK rTTKtrả lờiMsra đhowvó đanrTTKg cóhowv uhowvy lựcrTTK lớnhowv th4o3wế nàhowvo đ4o3wối vớsYHxi trsYHxái howvtim đ4o3wang chếtrTTK dhowvần mònMsra vìMsra đauMsra đớn.

Đôi mMsraôi xsYHxinh xắn4o3w khowvia 4o3wmím chặthowv lrTTKại… đúMsrang Msranhư howvcô nghĩsYHx, cô4o3w chsYHxỉ làrTTK thMsraay thế!

“Thy MsraThy nhowvgoan ngoãrTTKn, xi4o3wnh đẹpMsra hhowvơn howvem rấtMsra nh4o3wiều.” Đôhowvi mô4o3wi Mhowvinh MsraVỹ bsYHxật Msrara nhữnrTTKg lờsYHxi phárTTKt 4o3wngôn vsYHxô tình,Msra mặrTTKc rTTKkệ nórTTK crTTKó làm4o3w tổ4o3wn thươMsrang ÁisYHx HsYHxy hrTTKay k4o3whông, sYHxanh vhowvẫn Msrangoan csYHxố tMsraiếp howvtục 4o3wbuông nhữnghowv lờhowvi nó4o3wi từ4o3w tậnhowv howvsâu tMsrarái tihowvm mình…rTTK v4o3wì, anrTTKh khôngsYHx t4o3whể chhowve giấsYHxu đượcrTTK n4o3wữa rồi.sYHx “rTTKThy 4o3wThy là4o3w hạnhrTTK phúcMsra, cònhowv e4o3wm chỉhowv mahowvng đếnsYHx chrTTKo trTTKôi sYHxsự đarTTKu đớn.”

“Thy rTTKThy từrTTKng làhowv tấhowvt cả4o3w vớihowv tôi…”

Từng câuhowv nóiMsra dMsrao c4o3whính Msramiệng MinsYHxh rTTKVỹ 4o3wbật howvra nhowvhư xésYHx toạchowv vrTTKết sYHxthương lòMsrang chrTTKưa lrTTKành hẳnsYHx của4o3w Ái4o3w HysYHx, côsYHx b4o3wiết Msramà… chowvô howvchẳng 4o3wlà Msragì cả!

Hai b4o3wàn tsYHxay rusYHxn 4o3wlên kh4o3wông ngường,rTTK trsYHxước mắrTTKt côhowv c4o3wũng nhrTTKoà đi4o3w vìsYHx nướ4o3wc mắt,Msra crTTKô đưarTTK Msratay rTTKghì chặthowv tMsraay vàsYHx kícrTTKh đhowvộng héthowv lên.

“Không cần4o3w anhowvh howvnói nữMsraa, trTTKôi kh4o3wông muốn4o3w nsYHxghe, lạihowv chowvàng sYHxkhông msYHxuốn ansYHxh đsYHxem t4o3wôi 4o3wso s4o3wánh vớirTTK ngườ4o3wi 4o3wcon ghowvái k4o3whác! Tôhowvi rTTKbiết rTTKtôi không4o3w 4o3wlà sYHxgì rTTKcả, nênhowv arTTKnh cũnhowvg khrTTKông cần4o3w h4o3wạ sYHxnhục tôrTTKi 4o3wđến mứcrTTK nàysYHx.” NướrTTKc mắtMsra ch4o3wạy dàhowvi, rrTTKạch đMsraường nướsYHxc sYHxpha 4o3wlê theMsrao 4o3wgò mMsraá Msramà rơi4o3w vàorTTK howvkhông trung.

Minh V4o3wỹ sYHxnhìn Msracô, khôrTTKng nóiMsra gìhowv cả4o3w, đưMsraa rTTKtay sihowvết chsYHxặt Msratay cô4o3w kéoMsra sYHxra, Msraanh đangrTTK épsYHx buộcrTTK sYHxcô phảirTTK trTTKiếp tụMsrac Msralắng howvnghe howvanh nói.

“Tôi khhowvông 4o3wcần ngườisYHx cosYHxn gáisYHx kháMsrac howvthay thế4o3w vịsYHx tríMsra rTTKcô howvấy 4o3wtrong l4o3wòng tôiMsra. Vớ4o3wi thowvôi, sYHxThy T4o3why chỉrTTK cóMsra rTTKmột… kMsrahông tsYHxhể trTTKhay thế!”

Ái HMsray tiếMsrap Msratục giằnghowv tayhowv, rTTKmím mrTTKôi đểMsra rTTKtừng câ4o3wu nóMsrai nhẫnMsra tâmsYHx lrTTKọt vàoMsra thíhowvnh grTTKiác howvvà đượcsYHx lưuMsra tr4o3wữ tronsYHxg tMsraâm trí.

Cô khôhowvng rTTKmuốn nghMsrae… 4o3wthực ssYHxự khônghowv mMsrauốn nghe!

“Em rMsraất pMsrahiền phức,rTTK sYHxrất bư4o3wớng bỉnMsrah, rTTKkhông biếtrTTK rTTKnghe lời!”

“Đối với4o3w emrTTK, tôiMsra ch4o3wẳng lrTTKà gsYHxì csYHxả… ehowvm sẵhowvn sànMsrag đ4o3wi thsYHxeo hắnMsra howvmà rTTKbỏ mặcsYHx tôi.”

“Nhưng nếMsrau đrTTKược lMsraựa csYHxhọn sYHxgiữa erTTKm vàrTTK TrTTKhy ThyrTTK, tôirTTK showvẽ crTTKhọn howvem. Thhowvy ThsYHxy rấrTTKt qMsrauan trọngMsra… nsYHxhưng ThrTTKy Thhowvy thuộhowvc về4o3w quhowvá khứhowv. Còn4o3w sYHxhiện tạrTTKi, rTTKem làrTTK nrTTKgười quMsraan trọng4o3w nhrTTKất đối4o3w vớMsrai tôi!4o3w” rTTKMinh VMsraỹ nớisYHx Msralỏng tayrTTK, showvau đó4o3w buônhowvg hsYHxẳn tasYHxy côhowv ra.

Cúi 4o3wđầu xesYHxm xrTTKét nhữnsYHxg vếMsrat sYHxthương tsYHxrên bànhowv chMsraân của4o3w n4o3wgười sYHxđối diệnhowv, anrTTKh đMsraẩy nhẹrTTK ÁiMsra 4o3wHy sYHxđể côhowv nằ4o3wm xuốMsrang giường.

“Minh Vỹ!”rTTK howvĐôi Msramắt crTTKô dầnMsra nhowvhắm 4o3wlại, đưarTTK taMsray chạmhowv nh4o3wẹ vàhowvo gươnghowv howvmặt củhowva anh.

Đây rTTKlà lầnrTTK đầusYHx rTTKtiên 4o3wcô chạmrTTK vàosYHx aMsranh mrTTKột csYHxách thânMsra rTTKmật sYHxnhư thế.

Ái HrTTKy tirTTKếp tụcMsra mỉmMsra howvcười, brTTKàn taMsray buhowvông 4o3wthõng xuốhowvng nhanMsrah chóng4o3w chìMsram vàMsra giấc4o3w ngủ.

Còn vềsYHx ph4o3wần rTTKMinh Vỹ,Msra đôiMsra rTTKmắt sYHxmàu howvhổ ph4o3wách cũsYHxng sánrTTKg rựhowvc lêrTTKn, howvkhẽ 4o3wnâng bàMsran ta4o3wy nhỏ4o3w bMsraé kirTTKa lsYHxên vàhowv đặtsYHx một4o3w nụhowv hônhowv thậthowv dịurTTK dàng.

“Tôi… yêu4o3w em!”