You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ 8YLsthứ ba

Mỗi ngàyGmPjK99F đfMUs6889ều lặ8YLsng GmPjK99Flẽ trGmPjK99Fôi fMUs6889qua theGmPjK99Fo 8YLscái GmPjK99Fđịnh lGmPjK99Fí vố8YLsn đã8YLs đưfMUs6889ợc t8YLsuân thfMUs6889eo nhfMUs6889ư mộGmPjK99Ft vòn8YLsg luâ8YLsn GmPjK99Fhồi củafMUs6889 thời8YLs gia8YLsn, và8YLs cGmPjK99Fuộc sống8YLs v8YLsẫn lufMUs6889ôn v8YLsề đ8YLsúng c8YLsái 8YLsvị trí8YLs vốnfMUs6889 có8YLs của8YLs nó.

Đã 8YLsba ngà8YLsy, nỗifMUs6889 đa8YLsu mấtGmPjK99F má8YLst tronGmPjK99Fg lGmPjK99Fòng fMUs6889Ái HGmPjK99Fy đãGmPjK99F fMUs6889vơi 8YLsđi 8YLsphần nàGmPjK99Fo, nhưnfMUs6889g vẫnfMUs6889 cfMUs6889òn vương8YLs vfMUs6889ấn 8YLsnơi vGmPjK99Fết fMUs6889thương cGmPjK99Fhưa lGmPjK99Fành hẳ8YLsn mộfMUs6889t nfMUs6889ỗi tfMUs6889hất vọn8YLsg tGmPjK99Fột cGmPjK99Fùng dànfMUs6889h rifMUs6889êng c8YLsho MinfMUs6889h Vỹ.

Tại sGmPjK99Fao chuyệ8YLsn nhưGmPjK99F thếGmPjK99F nGmPjK99Fày mà8YLs anGmPjK99Fh l8YLsại khô8YLsng hề8YLs 8YLsnói 8YLsvới ÁfMUs6889i GmPjK99FHy fMUs6889dù chỉ8YLs mộtfMUs6889 câfMUs6889u, hGmPjK99Fay đề8YLs cậfMUs6889p đếnGmPjK99F dùGmPjK99F cGmPjK99Fhỉ một8YLs lần?

Phải cGmPjK99Fhăng… chínGmPjK99Fh GmPjK99Fanh lfMUs6889à k8YLsẻ đã8YLs nhẫnfMUs6889 tGmPjK99Fâm 8YLsxuống t8YLsay vớGmPjK99Fi GmPjK99Fgia đì8YLsnh cô?

Không t8YLshể nGmPjK99Fào! MifMUs6889nh VfMUs6889ỹ khfMUs6889ông thểGmPjK99F làm8YLs 8YLschuyện như8YLs tGmPjK99Fhế được,GmPjK99F đặcfMUs6889 biệtfMUs6889 lGmPjK99Fà chuyệ8YLsn 8YLsnày lạifMUs6889 GmPjK99Fcó ảnhfMUs6889 hưởnGmPjK99Fg đếnGmPjK99F cô!!

 Mệt mỏ8YLsi fMUs6889gục đầ8YLsu xfMUs6889uống bàn,GmPjK99F những8YLs ng8YLsày 8YLsqua t8YLshật sựfMUs6889 ÁifMUs6889 H8YLsy đã8YLs sGmPjK99Fuy fMUs6889nghĩ rấfMUs6889t fMUs6889nhiều, nhưngfMUs6889 GmPjK99Fsuy GmPjK99Fcho GmPjK99Fcùng cũngfMUs6889 không8YLs thGmPjK99Fể thfMUs6889a thfMUs6889ứ chfMUs6889o MifMUs6889nh GmPjK99FVỹ mộtGmPjK99F cáfMUs6889ch dễfMUs6889 dàn8YLsg nhưGmPjK99F thế.

Mất mátGmPjK99F GmPjK99Flần 8YLsnày thật8YLs sựGmPjK99F fMUs6889quá lớn,8YLs c8YLshỉ 8YLstrong mGmPjK99Fột khoảngGmPjK99F thờGmPjK99Fi giGmPjK99Fan ngắnfMUs6889 8YLsmà c8YLsô đãfMUs6889 đánh8YLs mấfMUs6889t trọnfMUs6889 vẹn8YLs fMUs6889hai chfMUs6889ữ “8YLsgia đình”.

Ding fMUs6889dong… GmPjK99Fding dong…

Giây phútfMUs6889 fMUs6889Ái HGmPjK99Fy luôn8YLs chờGmPjK99F đợifMUs6889 đã8YLs đfMUs6889ến, n8YLshưng tạiGmPjK99F sa8YLso nhữngGmPjK99F nGmPjK99Fgày gầnfMUs6889 đây8YLs nfMUs6889ó ho8YLsàn toànfMUs6889 khôn8YLsg hfMUs6889ề GmPjK99Fcó 8YLssức ảnhGmPjK99F hưGmPjK99Fởng GmPjK99Fđến cô.

Lúc n8YLsày, GmPjK99Fthứ GmPjK99Fcô GmPjK99Fthật sự8YLs cầnGmPjK99F fMUs6889là sựGmPjK99F yênfMUs6889 GmPjK99Ftĩnh, cGmPjK99Fhỉ GmPjK99Fcần 8YLsnhư tfMUs6889hế đểfMUs6889 quGmPjK99Fên fMUs6889đi GmPjK99Ftất cả.

“Này này,GmPjK99F mfMUs6889èo con!”GmPjK99F MộtGmPjK99F giọnfMUs6889g nfMUs6889am fMUs6889dễ ngGmPjK99Fhe cấ8YLst lêfMUs6889n, thật8YLs gầnfMUs6889 vfMUs6889à cũnfMUs6889g 8YLsthật que8YLsn GmPjK99Fthuộc nh8YLsưng lạGmPjK99Fi GmPjK99Fnhanh chófMUs6889ng chìfMUs6889m vàofMUs6889 quênGmPjK99F lãng.

Thật fMUs6889kỳ lạ,8YLs tạ8YLsi s8YLsao nGmPjK99Fgoài giGmPjK99Fọng GmPjK99Fnam GmPjK99Fđó fMUs6889ra 8YLslại khôGmPjK99Fng cóGmPjK99F thfMUs6889êm bấtfMUs6889 8YLskỳ thứGmPjK99F fMUs6889âm 8YLsthanh n8YLsào khác?

Nhưng c8YLsô vẫn8YLs gụcGmPjK99F GmPjK99Fxuống fMUs6889bàn, chẳnGmPjK99Fg mGmPjK99Fàng đGmPjK99Fể t8YLsâm đếnGmPjK99F n8YLshững việc8YLs đGmPjK99Fang xảfMUs6889y r8YLsa fMUs6889xung quanh.

“Mèo con!GmPjK99F” GifMUs6889ọng fMUs6889nam kGmPjK99Fia lạiGmPjK99F mGmPjK99Fột lầfMUs6889n nữ8YLsa cấfMUs6889t cafMUs6889o giọ8YLsng, mộ8YLst 8YLsbàn 8YLstay đưaGmPjK99F lfMUs6889ên 8YLslay lafMUs6889y nfMUs6889gười cô.

Dường nhGmPjK99Fư tên8YLs kGmPjK99Fia đa8YLsng 8YLsgọi cGmPjK99Fô th8YLsì phải?!

Cô từGmPjK99F từ8YLs ngước8YLs mặt8YLs lên,fMUs6889 GmPjK99Fđập GmPjK99Fvào mắtGmPjK99F lGmPjK99Fà gưfMUs6889ơng 8YLsmặt khó8YLs ư8YLsa của8YLs tênGmPjK99F Dương8YLs HfMUs6889ạo Thần.

“Em khôngGmPjK99F 8YLsnghe haGmPjK99Fy gGmPjK99Fiả vfMUs6889ờ GmPjK99Fkhông ng8YLshe th

ế?

” HGmPjK99Fạo TfMUs6889hần đưaGmPjK99F fMUs6889tay về8YLs p8YLshía mặtGmPjK99F ÁiGmPjK99F Hy8YLs, nh8YLsưng bàGmPjK99Fn ta8YLsy ấfMUs6889y fMUs6889lập t8YLsức bfMUs6889ị gạtfMUs6889 rfMUs6889a mộtGmPjK99F fMUs6889cách chánfMUs6889 ghét.

“Tôi l8YLsà mèfMUs6889o GmPjK99Fcon fMUs6889từ 8YLsbao giờ?”GmPjK99F CGmPjK99Fô k8YLshó chịu8YLs tr8YLsả lờfMUs6889i, đúnfMUs6889g GmPjK99Flà cGmPjK99Fái biệtGmPjK99F dGmPjK99Fanh GmPjK99Fngớ ngẩn,GmPjK99F 8YLskhi khônfMUs6889g lạifMUs6889 vGmPjK99Fí người8YLs vớifMUs6889 mèo!

“Từ khfMUs6889i tGmPjK99Fôi nhìn8YLs th8YLsấy em!”8YLs 8YLsMột nfMUs6889ụ cườifMUs6889 thâ8YLsn thiệ8YLsn tựaGmPjK99F nfMUs6889hư ánh8YLs mặfMUs6889t trờifMUs6889 buổifMUs6889 sớmGmPjK99F lại8YLs GmPjK99Fnở nênGmPjK99F 8YLsđôi môifMUs6889 k8YLsia, nhưnGmPjK99Fg ÁfMUs6889i HGmPjK99Fy lạifMUs6889 cảfMUs6889m tGmPjK99Fhấy GmPjK99Ftrong nụ8YLs cườfMUs6889i GmPjK99Fđó đGmPjK99Fang cGmPjK99Fhứa đfMUs6889ựng GmPjK99Fsát khí.

“Thế thfMUs6889ì tôifMUs6889 gọiGmPjK99F an8YLsh lfMUs6889à 8YLsđồ GmPjK99Fngớ ngẩnGmPjK99F nhfMUs6889é!” Cô8YLs đậpGmPjK99F fMUs6889bàn đfMUs6889ứng dậyfMUs6889 và8YLs qfMUs6889uay ngưGmPjK99Fời GmPjK99Fbỏ đi.

Nhưng bằ8YLsng phản8YLs x8YLsạ nhafMUs6889nh fMUs6889nhất, HạfMUs6889o fMUs6889Thần lGmPjK99Fập tfMUs6889ức nâfMUs6889ng ngườiGmPjK99F fMUs6889Ái HfMUs6889y GmPjK99Flên vàGmPjK99F vGmPjK99Fác GmPjK99Fđi nhưfMUs6889 một8YLs mónGmPjK99F hfMUs6889àng hoá.

Đến tậfMUs6889n lúc8YLs nàGmPjK99Fy, 8YLscô vẫnGmPjK99F chưa8YLs kịp8YLs đ8YLsịnh 8YLsthần lấyfMUs6889 GmPjK99Fmột giGmPjK99Fây vfMUs6889à hoàfMUs6889n toGmPjK99Fàn bị8YLs cậfMUs6889u đưa8YLs đi8YLs, chỉfMUs6889 8YLskịp tfMUs6889rông thấyfMUs6889 c8YLsả chfMUs6889ục fMUs6889ánh m8YLsắt từ8YLs fMUs6889trong l8YLsớp mGmPjK99Fang một8YLs ánfMUs6889h nhìnGmPjK99F nả8YLsy lửafMUs6889 chiế8YLsu fMUs6889thẳng vàfMUs6889o mình.

Thì 8YLsra từfMUs6889 nãGmPjK99Fy GmPjK99Fđến fMUs6889giờ, khfMUs6889ông 8YLschỉ c8YLsó riên8YLsg fMUs6889cả fMUs6889hai tồGmPjK99Fn tạiGmPjK99F 8YLstrong lớpfMUs6889, nh8YLsưng tạGmPjK99Fi 8YLssao cGmPjK99Fô fMUs6889lại khôfMUs6889ng hềfMUs6889 nhGmPjK99Fận bGmPjK99Fiết đưfMUs6889ợc nhữngfMUs6889 gươngGmPjK99F mặ8YLst ấy.

“Này, tfMUs6889ên ngớ8YLs fMUs6889ngẩn kifMUs6889a, thảfMUs6889 tôGmPjK99Fi xuống!”fMUs6889 ÁfMUs6889i fMUs6889Hy fMUs6889tức giậnfMUs6889 đậpGmPjK99F đậpfMUs6889 t8YLsay vàoGmPjK99F lưnGmPjK99Fg củafMUs6889 8YLsHạo Thần,8YLs nfMUs6889hững á8YLsnh mắtGmPjK99F khfMUs6889ác nhafMUs6889u lại8YLs l8YLsiên tGmPjK99Fục chiếuGmPjK99F thẳnfMUs6889g fMUs6889vào c8YLsô khGmPjK99Fi mGmPjK99Fỗi bướcfMUs6889 châGmPjK99Fn củaGmPjK99F 8YLsHạo ThfMUs6889ần GmPjK99Fbước 8YLsqua GmPjK99Ftừng dãfMUs6889y hfMUs6889ành lang.

Nhưng cậu8YLs hoà8YLsn toGmPjK99Fàn phfMUs6889ớt l8YLsờ cfMUs6889ô, GmPjK99Fcứ tiếpGmPjK99F t8YLsục bước8YLs đi.

“Này! 8YLsTên khốn!GmPjK99F TôiGmPjK99F bảfMUs6889o th8YLsả tôiGmPjK99F xuống!”8YLs ÁifMUs6889 HfMUs6889y ngừnfMUs6889g kGmPjK99Fhông đậpfMUs6889 fMUs6889tay vàfMUs6889o lfMUs6889ưng fMUs6889Hạo Thầ8YLsn nữa,fMUs6889 phảiGmPjK99F dùngfMUs6889 b8YLsiện pháGmPjK99Fp mạnfMUs6889h thôi!

Cô hfMUs6889ít GmPjK99Fmột hơiGmPjK99F 8YLsthật sâu…GmPjK99F nhfMUs6889ắm mắt8YLs lại…

Những fMUs6889bước 8YLschân củ8YLsa fMUs6889Hạo T8YLshần fMUs6889vẫn đều8YLs đềuGmPjK99F, ch8YLsậm rãifMUs6889 d8YLsi chuyểnGmPjK99F tr8YLsên d8YLsãy h8YLsành lang.

Này thfMUs6889ì “mè8YLso con”!

Ái GmPjK99FHy lạiGmPjK99F sử8YLs 8YLsdụng “tu8YLsyệt chi8YLsêu nGmPjK99Fgàn năm”,GmPjK99F phậpfMUs6889 mộtfMUs6889 cáGmPjK99Fi v8YLsào fMUs6889vai Hạo8YLs Thần.

Cả ngườifMUs6889 Hạo8YLs ThầfMUs6889n rufMUs6889n lêGmPjK99Fn, 8YLsbước 8YLschân khựngGmPjK99F lại…

Và tấtfMUs6889 cfMUs6889ả GmPjK99Fsinh 8YLsviên tfMUs6889rên dãyfMUs6889 hành8YLs la8YLsng cfMUs6889ũng dừn8YLsg bước!!

“Em fMUs6889không p8YLshải mèfMUs6889o con!fMUs6889” fMUs6889Hạo ThầnGmPjK99F GmPjK99Fbuông mộtGmPjK99F 8YLscâu fMUs6889nói 8YLskhẳng 8YLsđịnh, gươn8YLsg mặt8YLs cGmPjK99Fậu dầnGmPjK99F tốiGmPjK99F sầmfMUs6889 lại.

“Gì cơfMUs6889?” fMUs6889Ái 8YLsHy ngGmPjK99Fơ GmPjK99Fngác hỏGmPjK99Fi, tựfMUs6889 dưnGmPjK99Fg lạ8YLsi phủGmPjK99F địnhfMUs6889 8YLschính biệt8YLs fMUs6889danh củaGmPjK99F GmPjK99Fmình đặtGmPjK99F r8YLsa GmPjK99Flà thếGmPjK99F nào?

“Em lGmPjK99Fà mGmPjK99Fèo hoang!GmPjK99F” LGmPjK99Fại GmPjK99Fthêm mfMUs6889ột câuGmPjK99F khẳ8YLsng đfMUs6889ịnh cựGmPjK99Fc kỳfMUs6889 “tầfMUs6889m cỡ”,GmPjK99F fMUs6889có khGmPjK99Fả năn8YLsg đáGmPjK99Fnh gGmPjK99Fục fMUs6889ý cfMUs6889hí phảnfMUs6889 8YLskháng củafMUs6889 cô.GmPjK99F GmPjK99F“Chỉ 8YLscó mèofMUs6889 fMUs6889hoang mớiGmPjK99F GmPjK99Fcắn ng8YLsười fMUs6889như thế!”

Ái HfMUs6889y trònGmPjK99F GmPjK99Fmắt, vẫGmPjK99Fn khônfMUs6889g thể8YLs 8YLstin đượcGmPjK99F mìnhGmPjK99F vừa8YLs ngh8YLse fMUs6889thấy gì.

Cảm GmPjK99Fgiác vềGmPjK99F HạoGmPjK99F Thần8YLs lú8YLsc 8YLsnày của8YLs cô8YLs cfMUs6889hỉ cfMUs6889ó tGmPjK99Fhể miGmPjK99Fêu tGmPjK99Fả bằngGmPjK99F GmPjK99Fhai chữ…GmPjK99F n8YLsgớ ngẩn!

“Này, khGmPjK99Fông muốnfMUs6889 fMUs6889tôi GmPjK99Fcắn GmPjK99Fanh nữa8YLs thGmPjK99Fì bGmPjK99Fỏ tô8YLsi xuốnGmPjK99Fg!” 8YLsÁi 8YLsHy fMUs6889cố 8YLsgắng giữfMUs6889 bìGmPjK99Fnh tĩnhfMUs6889, gằn8YLs giọng8YLs 8YLsđe doạ.

Ngay saGmPjK99Fu đó,fMUs6889 GmPjK99FÁi H8YLsy đượcGmPjK99F 8YLsHạo ThầnfMUs6889 đặt8YLs GmPjK99Fxuống đất.

Không lẽ8YLs hắfMUs6889n GmPjK99Fta sợ8YLs fMUs6889bị cắn?

Nhưng lậpGmPjK99F tứfMUs6889c, GmPjK99Fcô fMUs6889lại đượ8YLsc HfMUs6889ạo ThầnGmPjK99F nfMUs6889hấc bổngGmPjK99F lên8YLs, vfMUs6889à bế8YLs đi8YLs fMUs6889như mộtGmPjK99F fMUs6889nàng cfMUs6889ông chúa.

Shock toànfMUs6889 tập!

Trong tìn8YLsh trạngGmPjK99F hiệGmPjK99Fn giờfMUs6889, c8YLsô GmPjK99Fcó fMUs6889muốn pfMUs6889hản 8YLskháng cũ8YLsng không8YLs được.

Bóng dá8YLsng cả8YLs fMUs6889hai khGmPjK99Fuất saGmPjK99Fu 8YLshành l8YLsang, một8YLs fMUs6889đôi mắtGmPjK99F màu8YLs hổ8YLs ph8YLsách đang8YLs có8YLs nhữnGmPjK99Fg tfMUs6889ia 8YLsnhìn tứcGmPjK99F giận.

*Canteen*

“Ăn đi8YLs m8YLsèo con!8YLs” HạofMUs6889 Th8YLsần GmPjK99Fđẩy đẩy8YLs kha8YLsy đồGmPjK99F ă8YLsn GmPjK99Fvề phí8YLsa ÁGmPjK99Fi fMUs6889Hy, GmPjK99Ftrông cứ8YLs GmPjK99Fnhư đangfMUs6889 chămfMUs6889 fMUs6889sóc tGmPjK99Fhú cưGmPjK99Fng vậy.

“Anh đifMUs6889 mà8YLs ănfMUs6889 mộ8YLst mình!”GmPjK99F ÁfMUs6889i 8YLsHy hấtGmPjK99F 8YLsmặt sGmPjK99Fang hGmPjK99Fướng khácGmPjK99F, cố8YLs tìnGmPjK99Fh GmPjK99Ftỏ vGmPjK99Fẻ khGmPjK99Finh khGmPjK99Fi vớiGmPjK99F fMUs6889Hạo Thần.

Thật cfMUs6889hẳng hiểufMUs6889 nổ8YLsi hắnfMUs6889 tGmPjK99Fa, đã8YLs fMUs6889cố tình8YLs gfMUs6889ây sựfMUs6889 vớiGmPjK99F cfMUs6889ô mGmPjK99Fà giờGmPjK99F đ8YLsây lạfMUs6889i tGmPjK99Fỏ 8YLsvẻ như8YLs thfMUs6889ân thiếtGmPjK99F lGmPjK99Fắm… hắGmPjK99Fn 8YLscó bị8YLs tfMUs6889hần 8YLskinh khôngfMUs6889 nhỉ?

“Em fMUs6889không thfMUs6889ích n8YLshững fMUs6889món GmPjK99Fnày à?8YLs” Hạo8YLs Th8YLsần liếcfMUs6889 fMUs6889nhìn mộtGmPjK99F lfMUs6889oạt fMUs6889các loạiGmPjK99F b8YLsánh tráfMUs6889ng miGmPjK99Fệng khácfMUs6889 nha8YLsu GmPjK99Ftrên khafMUs6889y đồ8YLs ăGmPjK99Fn, cườiGmPjK99F khẩy.8YLs “KhôfMUs6889ng lẽ8YLs 8YLsem muGmPjK99Fốn 8YLsăn xương8YLs cá?”

Ái GmPjK99FHy khôn8YLsg thè8YLsm trả8YLs lời,8YLs 8YLsvì trảfMUs6889 lờifMUs6889 với8YLs tGmPjK99Fên nfMUs6889ày chỉfMUs6889 tGmPjK99Foàn tựfMUs6889 fMUs6889chuốc tGmPjK99Fhêm rắGmPjK99Fc rối.

Vết GmPjK99Fthương ở8YLs fMUs6889vai dạGmPjK99Fo gGmPjK99Fần đâyGmPjK99F vẫnfMUs6889 GmPjK99Fkhông ngừnfMUs6889g đfMUs6889au đớn,8YLs phảifMUs6889 ch8YLsăng ÁifMUs6889 HfMUs6889y đã8YLs qufMUs6889en chịu8YLs đựngGmPjK99F GmPjK99Fmỗi k8YLshi vGmPjK99Fết tfMUs6889hương l8YLsên cơn8YLs đfMUs6889au nhứGmPjK99Fc GmPjK99Ftừng đ8YLsợt nêGmPjK99Fn GmPjK99Fsắc 8YLsthái biể8YLsu cảfMUs6889m vfMUs6889ẫn kh8YLsá hGmPjK99Fơn lúcfMUs6889 trưGmPjK99Fớc, mặGmPjK99Fc dù8YLs mộtfMUs6889 8YLsbên vGmPjK99Fai vẫnGmPjK99F cả8YLsm thfMUs6889ấy rấtGmPjK99F đau.

Gương mặfMUs6889t cô8YLs trởfMUs6889 nGmPjK99Fên nhfMUs6889ợt nhạt,8YLs nhữGmPjK99Fng fMUs6889giọt 8YLsmồ hôiGmPjK99F trênfMUs6889 trfMUs6889án cũn8YLsg bắGmPjK99Ft đầGmPjK99Fu xGmPjK99Fuất hiện.

Chịu đựngGmPjK99F, phảifMUs6889 chGmPjK99Fịu đựng!

Hạo Thần8YLs nhí8YLsu màyGmPjK99F 8YLsnhìn ÁGmPjK99Fi HyfMUs6889, sfMUs6889au đó8YLs fMUs6889lại tiếpfMUs6889 tụcGmPjK99F đẩyGmPjK99F đfMUs6889ẩy GmPjK99Fkhay đồfMUs6889 8YLsăn v8YLsề phGmPjK99Fía fMUs6889“mèo” fMUs6889của mình.

Những án8YLsh GmPjK99Fmắt nả8YLsy lửa8YLs củfMUs6889a cGmPjK99Fác côGmPjK99F GmPjK99Fgái trGmPjK99Fong fMUs6889canteen dườngfMUs6889 nGmPjK99Fhư đề8YLsu khfMUs6889ông hfMUs6889ẹn GmPjK99Fmà chiGmPjK99Fếu GmPjK99Fthẳng GmPjK99Fvào cô.

“Cô tfMUs6889a nghGmPjK99Fĩ mìnfMUs6889h 8YLslà a8YLsi cfMUs6889hứ? ChGmPjK99Fẳng fMUs6889qua cfMUs6889hỉ l8YLsà người8YLs đư8YLsợc Hàn8YLs Min8YLsh 8YLsVỹ chọn8YLs mfMUs6889à GmPjK99Fcứ fMUs6889thích fMUs6889giở fMUs6889trò qfMUs6889uyến rGmPjK99Fũ n8YLsgười khác!”

“Tới cảfMUs6889 HạfMUs6889o T8YLshần cGmPjK99Fũng đổGmPjK99F 8YLsvì 8YLscô t8YLsa sao?”

“Lâu lâ8YLsu fMUs6889Thần GmPjK99Fmới GmPjK99Fđến trườnGmPjK99Fg mộtGmPjK99F lầGmPjK99Fn, chư8YLsa gìGmPjK99F đ8YLsã 8YLsthấy 8YLsanh GmPjK99Fấy thfMUs6889ân GmPjK99Fmật fMUs6889với coGmPjK99Fn 8YLshồ GmPjK99Fly đ8YLsó rồi.”

Dù khGmPjK99Fông muốn8YLs n8YLsghe, nhưng8YLs nhữngGmPjK99F lời8YLs GmPjK99Fthan thởGmPjK99F lGmPjK99Fẫn trGmPjK99Fách fMUs6889móc cứGmPjK99F liêGmPjK99Fn GmPjK99Ftục lọfMUs6889t 8YLsvào t8YLsai cô.

Khó chịu8YLs quá!

Ở đâyfMUs6889 thêfMUs6889m vài8YLs ph8YLsút nữa,GmPjK99F có8YLs fMUs6889lẽ fMUs6889cô GmPjK99Fsẽ chế8YLst vfMUs6889ì bị8YLs “ngộGmPjK99F độc”fMUs6889 nhữngfMUs6889 lfMUs6889ời GmPjK99Fnói 8YLsác ý8YLs kifMUs6889a mất!!

Ái H8YLsy ké8YLso g8YLshế đứnGmPjK99Fg 8YLsdậy, fMUs6889và cũGmPjK99Fng mfMUs6889ột GmPjK99Fbàn taGmPjK99Fy kéGmPjK99Fo côfMUs6889 v8YLsề phGmPjK99Fía mình.

Cuối cùnGmPjK99Fg chồnfMUs6889g yêuGmPjK99F maGmPjK99Ffia cũng8YLs xuGmPjK99Fất hiện!!

Minh VỹfMUs6889 lạnfMUs6889h lùn8YLsg liếc8YLs 8YLsnhìn fMUs6889Hạo T8YLshần, fMUs6889sau đófMUs6889 nắmfMUs6889 taGmPjK99Fy ÁifMUs6889 fMUs6889Hy kéofMUs6889 đi.

Cô cGmPjK99Fũng chẳGmPjK99Fng hềGmPjK99F phfMUs6889ản kháng,fMUs6889 đ8YLsể mfMUs6889ặc afMUs6889nh fMUs6889lôi 8YLsmình đi.

Và 8YLsđích đế8YLsn GmPjK99Flần nfMUs6889ày vẫnGmPjK99F 8YLslà phfMUs6889òng GmPjK99Fy tế!

Ông báfMUs6889c sĩfMUs6889 đãGmPjK99F đượcGmPjK99F MGmPjK99Finh VỹfMUs6889 cử8YLs ngườ8YLsi đưa8YLs đến8YLs tGmPjK99Fận trườ8YLsng, vfMUs6889ì tìn8YLsh fMUs6889trạng ÁifMUs6889 8YLsHy h8YLsiện giờ8YLs GmPjK99Fđang chuyển8YLs biến8YLs thfMUs6889eo hướnfMUs6889g khGmPjK99Fông tốt.

Chỉ 8YLsmột lfMUs6889í d8YLso đơnGmPjK99F giảGmPjK99Fn, ÁifMUs6889 H8YLsy 8YLsđã được8YLs bá8YLsc fMUs6889sĩ chẩGmPjK99Fn đGmPjK99Foán bị8YLs mắGmPjK99Fc c8YLshứng khánfMUs6889g thuốc!

Thuốc gfMUs6889iảm đGmPjK99Fau loạ8YLsi tfMUs6889iêm dư8YLsờng nfMUs6889hư khônGmPjK99Fg tfMUs6889hể phátfMUs6889 fMUs6889huy táfMUs6889c dụngGmPjK99F vfMUs6889ới fMUs6889cơ 8YLsthể fMUs6889của cGmPjK99Fô, bằng8YLs 8YLschứng lfMUs6889à sa8YLsu kh8YLsi GmPjK99Ftiêm tGmPjK99Fhuốc cơGmPjK99Fn đaGmPjK99Fu đớnfMUs6889 8YLsvẫn kéofMUs6889 dGmPjK99Fài, tfMUs6889hậm chfMUs6889í còGmPjK99Fn tr8YLsở 8YLsnên đGmPjK99Fau hơn.

Nhưng nếuGmPjK99F dùng8YLs tGmPjK99Fhuốc 8YLsgiảm đ8YLsau loại8YLs u8YLsống quáGmPjK99F nhGmPjK99Fiều, sfMUs6889ẽ ảnh8YLs hGmPjK99Fưởng đfMUs6889ến fMUs6889vấn đềfMUs6889 sứfMUs6889c khfMUs6889oẻ 8YLsvà dfMUs6889ễ d8YLsàng GmPjK99Fkhiến cfMUs6889ô fMUs6889dễ dànfMUs6889g bịGmPjK99F fMUs6889cơn buồnGmPjK99F ngủGmPjK99F đánh8YLs gụcfMUs6889 tGmPjK99Frong mọi8YLs tìnGmPjK99Fh huống.

“Cô VươGmPjK99Fng, c8YLsô đừng8YLs fMUs6889đến GmPjK99Ftrường nữa,8YLs hãfMUs6889y ở8YLs 8YLsnhà 8YLstĩnh GmPjK99Fdưỡng cfMUs6889ho đế8YLsn khGmPjK99Fi vếtfMUs6889 thưGmPjK99Fơng làGmPjK99Fnh hẳn!”GmPjK99F Ôn8YLsg bá8YLsc fMUs6889sĩ kh8YLsẽ tfMUs6889hở dàGmPjK99Fi 8YLskhi thấyGmPjK99F nétfMUs6889 mặtGmPjK99F c8YLsủa Á8YLsi GmPjK99FHy, 8YLsmột 8YLsbên va8YLsi áofMUs6889 đãGmPjK99F tGmPjK99Fhấm chútfMUs6889 sắcfMUs6889 mà8YLsu củfMUs6889a máu.

Ông GmPjK99Fta GmPjK99Flấy trfMUs6889ong hộpGmPjK99F dụ8YLsng fMUs6889cụ rfMUs6889a mộfMUs6889t ốfMUs6889ng t8YLsiêm đậfMUs6889m GmPjK99Fsắc, nhẹ8YLs nhàngfMUs6889 mởfMUs6889 8YLsnắp vGmPjK99Fà tiêmGmPjK99F ch8YLso cô.

“Cứ dGmPjK99Fùng thuốfMUs6889c tiêfMUs6889m loạiGmPjK99F GmPjK99Fmạnh nhGmPjK99Fư thế8YLs nàyGmPjK99F k8YLshông phảiGmPjK99F 8YLslà cáfMUs6889ch haGmPjK99Fy, cófMUs6889 kfMUs6889hả nfMUs6889ăng nó8YLs fMUs6889sẽ GmPjK99Fkéo dàGmPjK99Fi GmPjK99Fthời giGmPjK99Fan fMUs6889chữa trGmPjK99Fị.” GmPjK99FÔng bfMUs6889ác sĩGmPjK99F bấtfMUs6889 gfMUs6889iác thởfMUs6889 dài,GmPjK99F fMUs6889mặc GmPjK99Fdù đãGmPjK99F hfMUs6889ết lờfMUs6889i khuyGmPjK99Fên ng8YLsăn như8YLsng fMUs6889cô vẫnfMUs6889 ngoa8YLsn cố8YLs m8YLsột mGmPjK99Fực đGmPjK99Fòi đếfMUs6889n trường.

Đây làfMUs6889 biện8YLs pháGmPjK99Fp dfMUs6889uy nhấGmPjK99Ft đểGmPjK99F khốngGmPjK99F chế8YLs nỗi8YLs đ8YLsau đan8YLsg ngGmPjK99Fự trị8YLs tGmPjK99Frên va8YLsi ÁfMUs6889i Hy.

Minh VfMUs6889ỹ vGmPjK99Fẫn đứn8YLsg yGmPjK99Fên nhì8YLsn mfMUs6889ũi GmPjK99Ftiêm n8YLshẹ fMUs6889nhàng r8YLsút 8YLsra khỏiGmPjK99F tGmPjK99Fay GmPjK99Fcô, fMUs6889bất giácfMUs6889 mộtGmPjK99F câfMUs6889u GmPjK99Fhỏi ng8YLshi vấn8YLs l8YLsại fMUs6889được cấtGmPjK99F lên.

“Em GmPjK99Fvà fMUs6889tên đóGmPjK99F cGmPjK99Fó qfMUs6889uan hệfMUs6889 gì?”

“Bạn!” fMUs6889Ái HGmPjK99Fy trảfMUs6889 lời8YLs lịcfMUs6889h sự,fMUs6889 8YLscố gắfMUs6889ng lGmPjK99Fàm ngắfMUs6889n gfMUs6889ọn câuGmPjK99F nófMUs6889i hGmPjK99Fết GmPjK99Fsức cófMUs6889 thể.

Dường nhfMUs6889ư anfMUs6889h kfMUs6889hông m8YLsấy hàiGmPjK99F lGmPjK99Fòng 8YLsvề cfMUs6889âu trả8YLs lờiGmPjK99F củ8YLsa fMUs6889cô, hfMUs6889ai hàfMUs6889ng lôGmPjK99Fng GmPjK99Fmày càng8YLs nhGmPjK99Fíu c8YLshặt hơn.

“Mèo con!”GmPjK99F Hạo8YLs 8YLsThần đứngfMUs6889 trưfMUs6889ớc cfMUs6889ửa phò8YLsng 8YLsy t8YLsế, 8YLscất tifMUs6889ếng gọifMUs6889 cá8YLsi bGmPjK99Fiệt danfMUs6889h fMUs6889mà mìGmPjK99Fnh đfMUs6889ã tựGmPjK99F ýfMUs6889 đặtGmPjK99F chGmPjK99Fo GmPjK99FÁi Hy.

Dĩ nhiênfMUs6889 không8YLs cfMUs6889ần nhìGmPjK99Fn ÁiGmPjK99F H8YLsy cũ8YLsng bifMUs6889ết c8YLshủ nh8YLsân cfMUs6889ủa giọngGmPjK99F nóifMUs6889 ấ8YLsy l8YLsà ai!

Hạo ThầnfMUs6889 8YLstừ tfMUs6889ừ tGmPjK99Fiến vào,8YLs n8YLshìn cô8YLs lfMUs6889o lắng.

“Mèo c8YLson, GmPjK99Fem bịfMUs6889 thươGmPjK99Fng à?”

“Không cầnfMUs6889 anGmPjK99Fh qGmPjK99Fuan tâm!”GmPjK99F ÁGmPjK99Fi GmPjK99FHy lậpGmPjK99F fMUs6889tức đfMUs6889ứng tGmPjK99Fhẳng d8YLsậy, bướ8YLsc r8YLsa khỏiGmPjK99F cửa.

“Này, fMUs6889em lạ8YLsnh lùngGmPjK99F thế!”GmPjK99F H8YLsạo Th8YLsần lậpfMUs6889 tứcfMUs6889 đuổiGmPjK99F theoGmPjK99F, khGmPjK99Fông q8YLsuên “tặng”8YLs cfMUs6889ho MiGmPjK99Fnh Vỹ8YLs mộtGmPjK99F nụfMUs6889 cfMUs6889ười đắcfMUs6889 thắng.

Bàn fMUs6889tay đaGmPjK99Fng buôngfMUs6889 thõn8YLsg củfMUs6889a MinGmPjK99Fh Vỹ8YLs dần8YLs siếtGmPjK99F chGmPjK99Fặt lạGmPjK99Fi, nhưngGmPjK99F fMUs6889nét mặtfMUs6889 vẫn8YLs lạnhGmPjK99F fMUs6889lùng vGmPjK99Fà GmPjK99Fvô cảm.

Ái HfMUs6889y bướcfMUs6889 vàfMUs6889o lớfMUs6889p, HGmPjK99Fạo ThầfMUs6889n cũGmPjK99Fng bướcfMUs6889 8YLstheo sau8YLs, l8YLsập tứcGmPjK99F c8YLsác bạn8YLs nữ8YLs tronfMUs6889g lớfMUs6889p nhanGmPjK99Fh cfMUs6889hóng vâfMUs6889y quaGmPjK99Fnh TGmPjK99Fhần, 8YLstrên taGmPjK99Fy mỗi8YLs nGmPjK99Fgười cầm8YLs m8YLsột quyGmPjK99Fển tạpGmPjK99F chí.

“Thần, fMUs6889anh kífMUs6889 8YLstên vàfMUs6889o GmPjK99Fđây ch8YLso 8YLsem GmPjK99Fnhé!” Một8YLs cfMUs6889ô b8YLsạn gáGmPjK99Fi chớGmPjK99Fp chớpGmPjK99F mfMUs6889ắt, đưGmPjK99Fa GmPjK99Fcuốn tạpGmPjK99F chífMUs6889 vềGmPjK99F phífMUs6889a Hạo8YLs Th8YLsần GmPjK99Fvà kè8YLsm theGmPjK99Fo mộfMUs6889t GmPjK99Fcây bút.

Dĩ nhi8YLsên t8YLsrên gươ8YLsng fMUs6889mặt ki8YLsa lại8YLs nfMUs6889ở mộtGmPjK99F nụ8YLs cườiGmPjK99F sátGmPjK99F gái.

Đám cfMUs6889on gáifMUs6889 kfMUs6889ia gầnfMUs6889 nhfMUs6889ư v8YLsây k8YLsín HạfMUs6889o ThầfMUs6889n, khôfMUs6889ng cGmPjK99Fhừa bấtGmPjK99F fMUs6889kỳ GmPjK99Fmột lối8YLs thGmPjK99Foát nào.

Lúc GmPjK99Fnày, dườnfMUs6889g nhưfMUs6889 fMUs6889ngoài fMUs6889Ái fMUs6889Hy, c8YLshỉ 8YLscòn 8YLsmỗi fMUs6889cô bạnGmPjK99F TịnGmPjK99Fh NfMUs6889hi nfMUs6889gồi kfMUs6889ế bêfMUs6889n làGmPjK99F fMUs6889không thGmPjK99Fam gifMUs6889a vàGmPjK99Fo 8YLsđám cofMUs6889n gái8YLs GmPjK99Fmê tGmPjK99Frai kia.

“Tịnh 8YLsNhi, 8YLssao hGmPjK99Fắn 8YLsta lại8YLs đ8YLsược xiGmPjK99Fn cfMUs6889hữ ký?GmPjK99F” GmPjK99FCô nhGmPjK99Fìn TịnhGmPjK99F N8YLshi 8YLsđang fMUs6889cầm trênGmPjK99F GmPjK99Ftay fMUs6889một cufMUs6889ốn sGmPjK99Fách fMUs6889khá GmPjK99Fdày, bấtfMUs6889 giGmPjK99Fác lêfMUs6889n tGmPjK99Fiếng hỏi.

Tịnh NhGmPjK99Fi chfMUs6889uyển fMUs6889sự tGmPjK99Fập trunGmPjK99Fg tGmPjK99Fừ qu8YLsyển sá8YLsch 8YLssang GmPjK99FÁi GmPjK99FHy, mGmPjK99Fỉm cườ8YLsi tGmPjK99Fhân tfMUs6889hiện đáp:

“Bạn k8YLshông biếfMUs6889t fMUs6889à? fMUs6889Anh ấy8YLs làGmPjK99F cGmPjK99Fa sĩfMUs6889 thầnGmPjK99F tượ8YLsng r8YLsất đượcfMUs6889 mếnfMUs6889 m8YLsộ, thườnfMUs6889g t8YLshì rấ8YLst í8YLst kfMUs6889hi fMUs6889anh ấ8YLsy đếnGmPjK99F trường.”

Shock fMUs6889tập hai!

“Ca sĩ8YLs ư?”GmPjK99F Ái8YLs H8YLsy lẩ8YLsm b8YLsẩm, thậ8YLst s8YLsự khô8YLsng thể8YLs tfMUs6889in đư8YLsợc mộtfMUs6889 tênfMUs6889 quái8YLs đ8YLsản nh8YLsư fMUs6889thế lại8YLs GmPjK99Flà mộtfMUs6889 cGmPjK99Fa GmPjK99Fsĩ nfMUs6889ổi tiếng.

Haizz… GmPjK99FPhiền phứ8YLsc thật!!

Chap 28

Mất kiểm8YLs soát

Trước cổn8YLsg trườnfMUs6889g, vfMUs6889ẫn fMUs6889như m8YLsọi nGmPjK99Fgày, 8YLshai cfMUs6889hiếc 8YLsxe BMGmPjK99FW 8YLsđã đậfMUs6889u sẵfMUs6889n ởGmPjK99F cổng.

Minh VfMUs6889ỹ 8YLstựa nfMUs6889gười fMUs6889vào fMUs6889một chiếcGmPjK99F GmPjK99Fxe, đôifMUs6889 8YLsmắt GmPjK99Fanh sở8YLs h8YLsữu một8YLs hướGmPjK99Fng nhGmPjK99Fìn v8YLsô địnhfMUs6889, như8YLsng 8YLsdường GmPjK99Fnhư GmPjK99Ftrong áGmPjK99Fnh GmPjK99Fnhìn đóGmPjK99F vẫn8YLs đủfMUs6889 để8YLs nhậfMUs6889n rGmPjK99Fa một8YLs GmPjK99Fbóng dán8YLsg quGmPjK99Fen thu8YLsộc đangfMUs6889 mỗi8YLs lúGmPjK99Fc 8YLsmột tiGmPjK99Fến gần.

Động tácGmPjK99F tựaGmPjK99F người8YLs fMUs6889vào cfMUs6889hiếc BGmPjK99FMW kfMUs6889ia lGmPjK99Fập tGmPjK99Fức đượ8YLsc thaGmPjK99Fy th8YLsế bGmPjK99Fằng fMUs6889một tưfMUs6889 th8YLsế đứngfMUs6889 thẳngfMUs6889 GmPjK99Fdậy, GmPjK99Fanh chfMUs6889o hfMUs6889ai 8YLstay vàfMUs6889o túi,GmPjK99F b8YLsắt đầ8YLsu tiếfMUs6889n về8YLs fMUs6889phía fMUs6889Ái Hy.

“Tôi p8YLshải đếnGmPjK99F tổ8YLs cfMUs6889hức, n8YLsgười fMUs6889của tGmPjK99Fôi sGmPjK99Fẽ đưaGmPjK99F GmPjK99Fem fMUs6889về.” Dường8YLs fMUs6889như MiGmPjK99Fnh 8YLsVỹ đanGmPjK99Fg cốfMUs6889 gắfMUs6889ng d8YLsịu fMUs6889giọng hếtGmPjK99F GmPjK99Fmức cfMUs6889ó fMUs6889thể, nhưnGmPjK99Fg vẫ8YLsn khônGmPjK99Fg th8YLsể nàoGmPjK99F 8YLslàm ta8YLsn fMUs6889biến fMUs6889đi fMUs6889cái cGmPjK99Fhất giọng8YLs n8YLsgạo mạn8YLs v8YLsốn có.

Như GmPjK99Fđã 8YLsbiết trước8YLs anfMUs6889h vẫn8YLs sẽ8YLs lặfMUs6889p lạifMUs6889 GmPjK99Fcâu GmPjK99Fnói nàyGmPjK99F, fMUs6889cô fMUs6889chẳng tỏ8YLs b8YLsất cứfMUs6889 8YLsmột t8YLshái độGmPjK99F nGmPjK99Fào khác8YLs nfMUs6889goài dGmPjK99Fửng dưngGmPjK99F kGmPjK99Fhông q8YLsuan tfMUs6889âm, đôfMUs6889i môiGmPjK99F mGmPjK99Fấp GmPjK99Fmáy chuẩnGmPjK99F bịGmPjK99F fMUs6889lên tGmPjK99Fiếng trảGmPjK99F lời.

“Mèo GmPjK99Fcon sGmPjK99Fẽ fMUs6889đi vớfMUs6889i tôi8YLs!” Giọ8YLsng GmPjK99Fnói GmPjK99Fcủa fMUs6889kẻ tfMUs6889hứ bGmPjK99Fa cắfMUs6889t fMUs6889ngang ýfMUs6889 định8YLs củ8YLsa Ái8YLs GmPjK99FHy, HfMUs6889ạo ThầfMUs6889n đGmPjK99Fang tfMUs6889ừ fMUs6889từ tiếfMUs6889n đến,8YLs vònfMUs6889g GmPjK99Ftay kéoGmPjK99F cô8YLs vềfMUs6889 phíGmPjK99Fa mìnfMUs6889h, ghé8YLs sáGmPjK99Ft GmPjK99Ftai côfMUs6889 GmPjK99Fthì tfMUs6889hầm. “Chỉ8YLs cầnfMUs6889 efMUs6889m đi8YLs the8YLso fMUs6889tôi, tô8YLsi sGmPjK99Fẽ đáp8YLs ứngfMUs6889 mọGmPjK99Fi câ8YLsu hỏfMUs6889i củ8YLsa efMUs6889m GmPjK99Fvề nh8YLsững chuyGmPjK99Fện rfMUs6889ắc rốiGmPjK99F đGmPjK99Fang xảyGmPjK99F ra.”

Dĩ nhiênGmPjK99F cfMUs6889âu nóiGmPjK99F fMUs6889sau củGmPjK99Fa 8YLsHạo ThfMUs6889ần đủGmPjK99F 8YLssức kfMUs6889hiến Á8YLsi H8YLsy nfMUs6889gạc nhiênfMUs6889 hếtfMUs6889 mức,fMUs6889 tròGmPjK99Fn fMUs6889mắt qfMUs6889uay san8YLsg nhGmPjK99Fìn chằm8YLs chặfMUs6889p 8YLskẻ kGmPjK99Fế bên.

Có n8YLsên đặt8YLs lòGmPjK99Fng tfMUs6889in vàoGmPjK99F mộtfMUs6889 tên8YLs như8YLs HGmPjK99Fạo Thần?

Thôi mặGmPjK99Fc 8YLskệ, 8YLstin một8YLs lầ8YLsn cũn8YLsg 8YLskhông sao!

“Em đGmPjK99Fi với8YLs hắfMUs6889n?” MGmPjK99Finh VỹGmPjK99F nhífMUs6889u màyfMUs6889 nhGmPjK99Fìn Ái8YLs H8YLsy, đangfMUs6889 chờ8YLs mộGmPjK99Ft sựGmPjK99F 8YLskhẳng đfMUs6889ịnh từGmPjK99F ngưGmPjK99Fời c8YLson gGmPjK99Fái GmPjK99Ftrước mặt.

Và ngaGmPjK99Fy safMUs6889u fMUs6889câu hỏfMUs6889i fMUs6889ấy, 8YLsÁi 8YLsHy 8YLsgật đầu.

Gương mặtGmPjK99F MinGmPjK99Fh Vỹ8YLs GmPjK99Fthấp 8YLsthoáng mộtfMUs6889 GmPjK99Fnụ cườ8YLsi GmPjK99Fnhạt, đGmPjK99Fôi mắt8YLs màu8YLs GmPjK99Fhổ phácGmPjK99Fh đang8YLs 8YLsdần GmPjK99Ftối sầm8YLs lại.GmPjK99F 8YLsLần đầu8YLs 8YLstiên 8YLsÁi HGmPjK99Fy trông8YLs th8YLsấy vẻGmPjK99F mặfMUs6889t đfMUs6889ó từGmPjK99F aGmPjK99Fnh… vẻfMUs6889 8YLsmặt c8YLsủa mộtGmPjK99F kẻfMUs6889 b8YLsị GmPjK99Fbỏ rơi!

Cũng chí8YLsnh vfMUs6889ào khoản8YLsh kGmPjK99Fhắc ấy,8YLs tráiGmPjK99F 8YLstim cfMUs6889ô chợtfMUs6889 thắtGmPjK99F GmPjK99Flại, nơi8YLs khfMUs6889oé m8YLsắt cảfMUs6889m tGmPjK99Fhấy cfMUs6889ay cay.

Minh VỹGmPjK99F khGmPjK99Fông nfMUs6889ói thêmfMUs6889 bấtGmPjK99F cGmPjK99Fứ điềuGmPjK99F gfMUs6889ì nfMUs6889ữa, chỉGmPjK99F lặfMUs6889ng lẽ8YLs qGmPjK99Fuay ngưfMUs6889ời bư8YLsớc GmPjK99Fđi. bóngfMUs6889 fMUs6889dáng từ8YLs phíafMUs6889 saGmPjK99Fu đanfMUs6889g GmPjK99Fvô cfMUs6889ùng cGmPjK99Fô độcGmPjK99F. VốnGmPjK99F dĩGmPjK99F aGmPjK99Fnh khô8YLsng 8YLshề biếtGmPjK99F c8YLsách chiGmPjK99Fều chuộnfMUs6889g và8YLs nhfMUs6889ẫn n8YLsại ngườfMUs6889i GmPjK99Fkhác, nhưn8YLsg fMUs6889có GmPjK99Flẽ lầfMUs6889n nGmPjK99Fày fMUs6889anh đãGmPjK99F thGmPjK99Fật sự8YLs bỏ8YLs fMUs6889qua c8YLsho Hạo8YLs ThGmPjK99Fần vfMUs6889ì cô.

Hai chiGmPjK99Fếc 8YLsxe BMfMUs6889W laGmPjK99Fo vútGmPjK99F tGmPjK99Frên dònfMUs6889g đưGmPjK99Fờng nhẵGmPjK99Fn GmPjK99Fbóng, nhưngfMUs6889 lạGmPjK99Fi nGmPjK99Fgược fMUs6889hướng nhau.

Ánh sánfMUs6889g GmPjK99Fmàu vànfMUs6889g rựcfMUs6889 của8YLs hoà8YLsng hôn8YLs nhẹfMUs6889 nGmPjK99Fhàng phủ8YLs k8YLsín GmPjK99Fkhông 8YLsgian trfMUs6889ên bãifMUs6889 biển,fMUs6889 từngGmPjK99F đợtfMUs6889 sónfMUs6889g cứfMUs6889 vfMUs6889ô fMUs6889tình v8YLsỗ vào8YLs 8YLsbờ, cuốnGmPjK99F tr8YLsôi đ8YLsi tấ8YLst cả.

Ái fMUs6889Hy nGmPjK99Fgồi GmPjK99Ftrên 8YLsbờ, đưa8YLs đô8YLsi m8YLsắt fMUs6889vô cfMUs6889ảm nhGmPjK99Fìn vfMUs6889ề GmPjK99Fphía xfMUs6889a GmPjK99Ftận cfMUs6889hân trời.fMUs6889 GmPjK99FNếu nhữGmPjK99Fng c8YLsơn GmPjK99Fsóng k8YLsia có8YLs thểGmPjK99F cu8YLsốn trô8YLsi GmPjK99Fđi tGmPjK99Fất cGmPjK99Fả nhữngfMUs6889 GmPjK99Fđau GmPjK99Fđớn cùGmPjK99Fng cựGmPjK99Fc m8YLsà cô8YLs GmPjK99Fđã vGmPjK99Fà GmPjK99Fđang pfMUs6889hải gánh8YLs chGmPjK99Fịu fMUs6889thì hfMUs6889ay biếGmPjK99Ft mấy.

Hạo 8YLsThần cGmPjK99Fũng 8YLsngồi xufMUs6889ống bên8YLs cạfMUs6889nh côfMUs6889, đôiGmPjK99F mắtGmPjK99F 8YLsdán chặGmPjK99Ft vào8YLs “GmPjK99Fmèo confMUs6889” khôGmPjK99Fng rời.

“Tại sa8YLso GmPjK99Fem lạiGmPjK99F muốnGmPjK99F đến8YLs đ8YLsây?” B8YLsầu khGmPjK99Fông GmPjK99Fkhí dườGmPjK99Fng nhưGmPjK99F đ8YLsang fMUs6889quá gượngfMUs6889 fMUs6889gạo, Hạo8YLs 8YLsThần đành8YLs 8YLsphải 8YLslên tiếnfMUs6889g ph8YLsá GmPjK99Ftan tfMUs6889rạng t8YLshái căGmPjK99Fng thẳn8YLsg hiện8YLs giờ.

Một k8YLshoảng yGmPjK99Fên lặng…

“Ai GmPjK99Flà GmPjK99Fkẻ hGmPjK99Fại cfMUs6889hết gifMUs6889a fMUs6889đình tôi?”8YLs GiGmPjK99Fọng nóifMUs6889 ÁGmPjK99Fi GmPjK99FHy đềGmPjK99Fu đều,GmPjK99F đây8YLs GmPjK99Fvốn GmPjK99Fdĩ GmPjK99Flà câfMUs6889u h8YLsỏi nghGmPjK99Fi hGmPjK99Foặc lớGmPjK99Fn nhất8YLs tr8YLsong đầuGmPjK99F cô,8YLs GmPjK99Fvà câu8YLs hỏfMUs6889i nàyfMUs6889 hoàGmPjK99Fn toàGmPjK99Fn kGmPjK99Fhông hềfMUs6889 fMUs6889ăn nhậGmPjK99Fp gGmPjK99Fì vớGmPjK99Fi 8YLscâu hỏifMUs6889 của8YLs HGmPjK99Fạo Thần.

“Câu GmPjK99Fkhác, tôi8YLs khôn8YLsg tfMUs6889rả lờiGmPjK99F câGmPjK99Fu hGmPjK99Fỏi nàfMUs6889y củGmPjK99Fa eGmPjK99Fm đượGmPjK99Fc.” HfMUs6889ạo TGmPjK99Fhần nhúnGmPjK99F GmPjK99Fnhún GmPjK99Fvai tỏGmPjK99F GmPjK99Fvẻ khônGmPjK99Fg thểfMUs6889 lGmPjK99Fàm g8YLsì hGmPjK99Fơn, 8YLstrả l8YLsời vớifMUs6889 GmPjK99Fchất giọngGmPjK99F bì8YLsnh th8YLsản fMUs6889nhất fMUs6889có thể.

“Không phảGmPjK99Fi anfMUs6889h đfMUs6889ã bảo8YLs sẽfMUs6889 trfMUs6889ả lờfMUs6889i m8YLsọi thGmPjK99Fắc mfMUs6889ắc củGmPjK99Fa tôi?”GmPjK99F CôGmPjK99F qua8YLsy s8YLsang HGmPjK99Fạo ThầnGmPjK99F tfMUs6889ức giậnGmPjK99F 8YLsgắt lênfMUs6889, GmPjK99Fđúng fMUs6889là safMUs6889i lầmGmPjK99F khGmPjK99Fi fMUs6889tin t8YLsưởng tGmPjK99Fên này.

“Tôi chỉ8YLs cóGmPjK99F 8YLsthể tfMUs6889rả lGmPjK99Fời nhữnfMUs6889g câuGmPjK99F hỏiGmPjK99F nằ8YLsm trGmPjK99Fong mGmPjK99Fột pGmPjK99Fhạm fMUs6889vi nhấfMUs6889t địnGmPjK99Fh.” HạGmPjK99Fo fMUs6889Thần GmPjK99Fkhoát kfMUs6889hoát tfMUs6889ay vớGmPjK99Fi fMUs6889Ái 8YLsHy, ti8YLsếp tục8YLs GmPjK99Fgiữ nguyênfMUs6889 chGmPjK99Fất giọngGmPjK99F bGmPjK99Fan nãy.

“Phạm GmPjK99Fvi?” GmPjK99FCô nhGmPjK99Fíu 8YLsmày, têfMUs6889n nGmPjK99Fày toàfMUs6889n nó8YLsi nhGmPjK99Fững lờiGmPjK99F 8YLskhó hiểu.

“Tôi chGmPjK99Fỉ 8YLscó 8YLsthể ch8YLso e8YLsm biếtGmPjK99F GmPjK99Fmột phGmPjK99Fần GmPjK99Fsự việc,fMUs6889 khfMUs6889ông thểGmPjK99F nGmPjK99Fói cGmPjK99Fụ thểfMUs6889.” Hạo8YLs Th8YLsần nhẫnfMUs6889 nạifMUs6889 gi8YLsải thíGmPjK99Fch, ngướcfMUs6889 mặfMUs6889t lên8YLs trờfMUs6889i GmPjK99Fquan 8YLssát fMUs6889màn fMUs6889đêm dầfMUs6889n buôngGmPjK99F xuống.

Dù GmPjK99Fsao đ8YLsây cũng8YLs lGmPjK99Fà nhữngGmPjK99F điềfMUs6889u nhỏGmPjK99F fMUs6889nhặt, cófMUs6889 8YLscho ÁGmPjK99Fi H8YLsy biếGmPjK99Ft cGmPjK99Fũng chẳnGmPjK99Fg sao.

“Vậy c8YLsòn TfMUs6889hy ThyfMUs6889? AfMUs6889nh cófMUs6889 biếGmPjK99Ft nhữngGmPjK99F chuGmPjK99Fyện liêGmPjK99Fn qu8YLsan tGmPjK99Fới GmPjK99FThy 8YLsThy?” BfMUs6889ất giá8YLsc câGmPjK99Fu hỏiGmPjK99F tiếp8YLs thGmPjK99Feo fMUs6889lại dàn8YLsh riêfMUs6889ng chGmPjK99Fo Th8YLsy GmPjK99FThy, thậfMUs6889t sự8YLs cfMUs6889ô r8YLsất GmPjK99Ftò mò8YLs v8YLsề GmPjK99Fngười c8YLson gfMUs6889ái GmPjK99Fbí ẩ8YLsn này.

“Thy ThGmPjK99Fy làfMUs6889 e8YLsm cùnfMUs6889g cGmPjK99Fha kGmPjK99Fhác mẹfMUs6889 8YLscủa Hà8YLsn MinGmPjK99Fh Vỹ…”8YLs GmPjK99FÁnh mắfMUs6889t HạofMUs6889 ThGmPjK99Fần tGmPjK99Frở n8YLsên vGmPjK99Fô cùngGmPjK99F kỳGmPjK99F lạGmPjK99F, sfMUs6889âu thăfMUs6889m thfMUs6889ẳm, khGmPjK99Fông tGmPjK99Fhể địnhfMUs6889 fMUs6889rõ được8YLs fMUs6889ánh mắtGmPjK99F đóGmPjK99F GmPjK99Flà gGmPjK99Fì, độGmPjK99Ft ngGmPjK99Fột g8YLsiọng cậ8YLsu t8YLsrầm x8YLsuống, fMUs6889“… và8YLs 8YLslà 8YLsem cùngfMUs6889 m8YLsẹ khá8YLsc ch8YLsa fMUs6889của tôi!”

Có 8YLsvẻ HạofMUs6889 Thần8YLs rGmPjK99Fất khófMUs6889 khăn8YLs 8YLskhi nóGmPjK99Fi rfMUs6889a chuyệnfMUs6889 này8YLs, ÁiGmPjK99F fMUs6889Hy fMUs6889cũng cGmPjK99Fố gắngfMUs6889 dịufMUs6889 giọng,fMUs6889 tGmPjK99Fránh làGmPjK99Fm kẻfMUs6889 GmPjK99Ftrước mặtfMUs6889 tfMUs6889ổn thương.

“Chuyện nGmPjK99Fày an8YLsh có8YLs thểfMUs6889 8YLskể chfMUs6889i fMUs6889tiết 8YLscho GmPjK99Ftôi?” ThfMUs6889ật sGmPjK99Fự ÁGmPjK99Fi HfMUs6889y bắfMUs6889t 8YLsđầu nhậnfMUs6889 định8YLs 8YLsra mứcGmPjK99F đ8YLsộ nghiêmGmPjK99F trGmPjK99Fọng củafMUs6889 sự8YLs vifMUs6889ệc 8YLshai năfMUs6889m fMUs6889về trước,fMUs6889 cóGmPjK99F l8YLsẽ HạGmPjK99Fo ThầfMUs6889n GmPjK99Fcũng làfMUs6889 8YLsmột trfMUs6889ong nhữngGmPjK99F người8YLs khôngGmPjK99F GmPjK99Fthể 8YLsthiếu trGmPjK99Fong fMUs6889sự việc8YLs lần8YLs đó.

“Hàn MiGmPjK99Fnh GmPjK99FVỹ vGmPjK99Fà fMUs6889Thy TGmPjK99Fhy GmPjK99Fđã chấp8YLs nfMUs6889hận phGmPjK99Fạm đếnfMUs6889 GmPjK99Ftội l8YLsỗi kGmPjK99Fhông t8YLshể 8YLstha thứfMUs6889 vì8YLs khônfMUs6889g GmPjK99Fthể dứt8YLs b8YLsỏ đượcGmPjK99F tìn8YLsh cảmGmPjK99F fMUs6889cá nhânfMUs6889, v8YLsà 8YLscũng cfMUs6889hính vìGmPjK99F tfMUs6889hế màGmPjK99F nhữ8YLsng ngườifMUs6889 trofMUs6889ng cuGmPjK99Fộc đềGmPjK99Fu pGmPjK99Fhải 8YLstrả mGmPjK99Fột cá8YLsi giGmPjK99Fá quá8YLs đắt.”GmPjK99F fMUs6889Bất giGmPjK99Fác fMUs6889Hạo ThfMUs6889ần GmPjK99Fnở m8YLsột nụ8YLs cười8YLs caGmPjK99Fy đ8YLsắng, fMUs6889cả nfMUs6889gười r8YLsun lêGmPjK99Fn dườnfMUs6889g nfMUs6889hư đ8YLsang cốfMUs6889 GmPjK99Fgắng GmPjK99Fkìm nén.

“Có GmPjK99Fthể ch8YLso tôi8YLs biết8YLs những8YLs ngườiGmPjK99F t8YLsrong cuộc?fMUs6889” ÁiGmPjK99F HGmPjK99Fy tiếpGmPjK99F tụcGmPjK99F fMUs6889gặng hỏGmPjK99Fi, quênfMUs6889 mấGmPjK99Ft mìnfMUs6889h đan8YLsg fMUs6889vô ýGmPjK99F fMUs6889xé tfMUs6889oạc n8YLsỗi GmPjK99Fđau GmPjK99Fchưa l8YLsành cGmPjK99Fủa fMUs6889người khác.

“Hàn MinfMUs6889h Vỹ8YLs, bà8YLs Hàn8YLs, TfMUs6889ừ TfMUs6889hy ThyGmPjK99F, tôiGmPjK99F và…”GmPjK99F Lại8YLs 8YLsmột lầnGmPjK99F nữaGmPjK99F GmPjK99FHạo ThGmPjK99Fần lấpfMUs6889 lửnGmPjK99Fg fMUs6889câu 8YLsnói, kfMUs6889hiến 8YLsÁi GmPjK99FHy lạiGmPjK99F GmPjK99Ftiếp t8YLsục fMUs6889gặng hỏi.

“Và?” Trá8YLsi t8YLsim fMUs6889Ái 8YLsHy bắtfMUs6889 fMUs6889đầu đậpGmPjK99F loạn8YLs cảGmPjK99F lê8YLsn, cáifMUs6889 tênfMUs6889 cuốGmPjK99Fi cùng8YLs sẽ8YLs 8YLslà ai?

“… Điền8YLs HuânGmPjK99F.” HfMUs6889ai từGmPjK99F 8YLscuối cù8YLsng khóGmPjK99F nhọcfMUs6889 pGmPjK99Fhát rGmPjK99Fa từfMUs6889 miệngfMUs6889 Hạ8YLso TfMUs6889hần, cófMUs6889 lfMUs6889ẽ 8YLstên ĐiềnfMUs6889 HfMUs6889uân nàfMUs6889y GmPjK99Fđóng GmPjK99Fvai chGmPjK99Fính tro8YLsng vGmPjK99Fở kịchGmPjK99F b8YLsi thưGmPjK99Fơng h8YLsai nămGmPjK99F GmPjK99Fvề trước.

“Đã hếtfMUs6889 phạmfMUs6889 vGmPjK99Fi chfMUs6889o phé8YLsp chưa?”8YLs ÁiGmPjK99F fMUs6889Hy fMUs6889mở tGmPjK99Fo đôfMUs6889i mắt8YLs nâfMUs6889u củafMUs6889 mì8YLsnh nhìfMUs6889n t8YLshẳng vàGmPjK99Fo HạofMUs6889 Thần,fMUs6889 mộfMUs6889t ánfMUs6889h nhìnfMUs6889 8YLskiên định.

Và câu8YLs GmPjK99Fhỏi c8YLsủa GmPjK99Fcô kh8YLsiến Hạo8YLs ThầnfMUs6889 b8YLsật cười.

“Ừ, 8YLshết r8YLsồi.” HạGmPjK99Fo ThầGmPjK99Fn cốGmPjK99F gắnfMUs6889g nhịfMUs6889n cườifMUs6889, qfMUs6889uay san8YLsg ÁGmPjK99Fi H8YLsy khẳngfMUs6889 định.8YLs “ĐừngGmPjK99F l8YLso, 8YLssớm muộnfMUs6889 gìfMUs6889 thfMUs6889ì GmPjK99Fem GmPjK99Fcũng sẽfMUs6889 biếGmPjK99Ft mà.”

Bất gfMUs6889iác Hạo8YLs Th8YLsần đưafMUs6889 fMUs6889tay 8YLsxoa xo8YLsa đầu8YLs ÁfMUs6889i HfMUs6889y, đâyGmPjK99F làfMUs6889 độ8YLsng tGmPjK99Fác mGmPjK99Fà Th8YLsần thườfMUs6889ng làm8YLs fMUs6889với TfMUs6889hy fMUs6889Thy 8YLs– GmPjK99Fcô e8YLsm gáGmPjK99Fi đfMUs6889áng yGmPjK99Fêu 8YLscủa mình.

“Em fMUs6889còn thắcfMUs6889 mắcfMUs6889 gGmPjK99Fì không?”GmPjK99F 8YLsHạo ThầnfMUs6889 nGmPjK99Fâng fMUs6889mặt fMUs6889cô lên8YLs, nfMUs6889hưng gfMUs6889ương mặtfMUs6889 vẫnGmPjK99F cfMUs6889òn lưfMUs6889u GmPjK99Flại nụfMUs6889 cưfMUs6889ời bafMUs6889n nãy.

“Anh cfMUs6889ó 8YLsbiết aGmPjK99Fnh TfMUs6889riết Dạ?8YLs” Đâ8YLsy c8YLshắc cGmPjK99Fhắn s8YLsẽ 8YLslà c8YLsâu hfMUs6889ỏi GmPjK99Fnghi vfMUs6889ấn cuốiGmPjK99F GmPjK99Fcùng màGmPjK99F côfMUs6889 cGmPjK99Fần 8YLsđược fMUs6889giải đáp.

“Ừ.” VGmPjK99Fà H8YLsạo ThầfMUs6889n lạ8YLsi tiGmPjK99Fếp tục8YLs trả8YLs lời.

“Anh ấy8YLs mấtfMUs6889 8YLsrồi?” Lần8YLs này,fMUs6889 nGmPjK99Fgười ruGmPjK99Fn 8YLslên khfMUs6889i nhắc8YLs đfMUs6889ến nỗ8YLsi đ8YLsau lạiGmPjK99F làfMUs6889 fMUs6889Ái Hy.

“Ừ, hắ8YLsn fMUs6889là â8YLsn nfMUs6889hân củfMUs6889a eGmPjK99Fm đấy!”8YLs NụfMUs6889 cườ8YLsi t8YLsrên m8YLsôi HạofMUs6889 ThầnfMUs6889 dầnfMUs6889 8YLsbiến mfMUs6889ất, khôfMUs6889ng GmPjK99Fđợi fMUs6889Ái H8YLsy fMUs6889đặt thêm8YLs c8YLsâu 8YLshỏi, HạfMUs6889o Thầ8YLsn lGmPjK99Fại tiGmPjK99Fếp tụcGmPjK99F nói.8YLs “GmPjK99FHết ph8YLsạm vfMUs6889i ch8YLso fMUs6889câu hỏiGmPjK99F fMUs6889này rồi.”

Ân nhân?

Tại safMUs6889o 8YLsanh tfMUs6889rai T8YLsriết DfMUs6889ạ l8YLsại làGmPjK99F 8YLsân nhân?

Nhưng cófMUs6889 GmPjK99Flẽ fMUs6889cô chỉGmPjK99F bi8YLsết đượcGmPjK99F đến8YLs mứfMUs6889c đ8YLsó mfMUs6889à thôi…

Cô cfMUs6889úi gằm8YLs m8YLsặt xuống,GmPjK99F GmPjK99Fche giấu8YLs đ8YLsi đ8YLsôi mắGmPjK99Ft đãGmPjK99F thấmfMUs6889 8YLsđẫm nư8YLsớc mắfMUs6889t, nh8YLsanh 8YLstay g8YLsạt vộifMUs6889 nhữngfMUs6889 giọ8YLst nướcfMUs6889 đángGmPjK99F ghGmPjK99Fét đó.

“Em khônGmPjK99Fg hfMUs6889ỏi GmPjK99Ftôi GmPjK99Flà ngườifMUs6889 nhưfMUs6889 fMUs6889thế fMUs6889nào sfMUs6889ao?” Đô8YLsi mắtGmPjK99F HạfMUs6889o TGmPjK99Fhần cGmPjK99Fhăm 8YLschú 8YLsquan sátfMUs6889 Á8YLsi H8YLsy, fMUs6889một GmPjK99Fcâu hỏifMUs6889 m8YLsà chínfMUs6889h cậGmPjK99Fu đặtfMUs6889 ra.

“Không, v8YLsì 8YLstạm thờiGmPjK99F tôiGmPjK99F sẽ8YLs 8YLsxem 8YLsanh l8YLsà mộ8YLst ngfMUs6889ười tốt.”GmPjK99F ÁiGmPjK99F 8YLsHy ngướcfMUs6889 mặtfMUs6889 lên,fMUs6889 đ8YLsôi mGmPjK99Fắt GmPjK99Fvẫn cGmPjK99Fòn fMUs6889hoe đỏfMUs6889 nfMUs6889ở 8YLsmột fMUs6889nụ cư8YLsời dịuGmPjK99F d8YLsàng GmPjK99Fvới HạGmPjK99Fo ThầfMUs6889n, s8YLsau đ8YLsó fMUs6889đứng dậy.fMUs6889 “LàmGmPjK99F fMUs6889phiền afMUs6889nh rồi,fMUs6889 8YLscảm fMUs6889ơn vì8YLs tấtGmPjK99F cả.”

Ái H8YLsy cGmPjK99Fhậm rãi8YLs bướfMUs6889c đi8YLs, lướfMUs6889t qfMUs6889ua 8YLstừng bóGmPjK99Fng ng8YLsười trGmPjK99Fên bfMUs6889ãi fMUs6889biển GmPjK99Fvà k8YLshuất h8YLsẳn sfMUs6889au mànfMUs6889 đêm.

“Người tGmPjK99Fốt? Mèo8YLs fMUs6889con, cfMUs6889ó lẽfMUs6889 GmPjK99Fem đan8YLsg GmPjK99Fhiểu lầmfMUs6889 rồi.”

Trên đườngGmPjK99F đi,8YLs GmPjK99FÁi HfMUs6889y cầmGmPjK99F fMUs6889một chiếcGmPjK99F đồng8YLs hồGmPjK99F GmPjK99Fcát nhỏ8YLs xíuGmPjK99F mfMUs6889àu hồngfMUs6889 phấn,8YLs liên8YLs tục8YLs lậtGmPjK99F ngượcfMUs6889 nófMUs6889 lại.

Cô đan8YLsg fMUs6889cố gắngGmPjK99F 8YLstự mGmPjK99Fình 8YLslàm 8YLsmình fMUs6889vơi b8YLsớt nỗiGmPjK99F đau.

Ái HfMUs6889y mệtfMUs6889 mfMUs6889ỏi bướcGmPjK99F vềfMUs6889 nhàfMUs6889, 8YLschiếc balGmPjK99Fo GmPjK99Fnặng nềfMUs6889 c8YLshỉ fMUs6889có thểGmPjK99F đeoGmPjK99F fMUs6889một b8YLsên GmPjK99Fvai, nfMUs6889ên càGmPjK99Fng khiếfMUs6889n bêGmPjK99Fn va8YLsi 8YLsphải củaGmPjK99F côfMUs6889 nhGmPjK99Fức mỏ8YLsi vfMUs6889ì fMUs6889phải maGmPjK99Fng một8YLs trọngGmPjK99F lựcfMUs6889 quáfMUs6889 nặng.

Về nhfMUs6889à vớiGmPjK99F trạng8YLs thái8YLs không8YLs mấy8YLs vfMUs6889ui vẻ,8YLs fMUs6889Ái GmPjK99FHy tiếpGmPjK99F t8YLsục lêfMUs6889 8YLsbước về8YLs phòfMUs6889ng, chfMUs6889ẳng màGmPjK99Fng đểfMUs6889 tâmGmPjK99F đ8YLsến fMUs6889sự 8YLsquan tâGmPjK99Fm t8YLshái qGmPjK99Fuá của8YLs mấy8YLs 8YLstên cận8YLs vệGmPjK99F GmPjK99Fvì đã8YLs GmPjK99Fquá q8YLsuen thufMUs6889ộc vớifMUs6889 8YLscái cả8YLsnh 8YLsnày rồi.

Đôi lúcfMUs6889 cô8YLs l8YLsại nghGmPjK99Fĩ sốngfMUs6889 fMUs6889trong mộtGmPjK99F căfMUs6889n biệt8YLs thựGmPjK99F rộngGmPjK99F lớnfMUs6889 nhGmPjK99Fư tGmPjK99Fhế nàyfMUs6889 thậtfMUs6889 phiềnfMUs6889 toGmPjK99Fái, tưGmPjK99Fơng tựGmPjK99F nhfMUs6889ư lfMUs6889úc nàyGmPjK99F 8YLsphải lên8YLs fMUs6889tận lầu8YLs fMUs6889ba đểfMUs6889 về8YLs phòng.

Hai chânfMUs6889 cũ8YLsng không8YLs GmPjK99Fthể trụ8YLs đưfMUs6889ợc l8YLsâu GmPjK99Fhơn nữa,GmPjK99F nfMUs6889hưng vừafMUs6889 b8YLsước đGmPjK99Fến gầGmPjK99Fn cửaGmPjK99F 8YLsphòng tfMUs6889hì đậpfMUs6889 v8YLsào mắtGmPjK99F Á8YLsi H8YLsy làGmPjK99F fMUs6889hai fMUs6889tên cGmPjK99Fận vệfMUs6889 mặcGmPjK99F vesfMUs6889t đfMUs6889en vfMUs6889à GmPjK99Fcô hầuGmPjK99F gGmPjK99Fái AGmPjK99Fn AfMUs6889n fMUs6889cũng đ8YLsang đứngfMUs6889 trướ8YLsc cửa8YLs phòng8YLs v8YLsới trạngGmPjK99F tGmPjK99Fhái cực8YLs kGmPjK99Fỳ lfMUs6889o lắng.

Cô fMUs6889cau mày8YLs, bướcGmPjK99F ch8YLsân vẫn8YLs chậmfMUs6889 rGmPjK99Fãi đfMUs6889ến GmPjK99Fphòng fMUs6889Minh Vỹ.

Dừng chân,8YLs ÁGmPjK99Fi HGmPjK99Fy fMUs6889không 8YLshề mởGmPjK99F mifMUs6889ệng g8YLsặng hỏifMUs6889 tạifMUs6889 sfMUs6889ao họ8YLs lại8YLs 8YLscư GmPjK99Fxử 8YLskhác fMUs6889thường 8YLsnhư thế,GmPjK99F c8YLshỉ đGmPjK99Fưa fMUs6889tay địnfMUs6889h mởGmPjK99F cửa.

“Cô GmPjK99Fchủ, lfMUs6889úc nàGmPjK99Fy thGmPjK99Fì… fMUs6889cô khôngfMUs6889 nên8YLs và8YLso.” MộfMUs6889t tênGmPjK99F cậnGmPjK99F 8YLsvệ đGmPjK99Fưa t8YLsay chắnGmPjK99F nga8YLsng GmPjK99FÁi 8YLsHy, lúfMUs6889ng 8YLstúng GmPjK99Ftrả l8YLsời, fMUs6889nhìn ÁifMUs6889 HfMUs6889y ái8YLs ngại.

“Sao lại8YLs khôGmPjK99Fng nGmPjK99Fên?” Ái8YLs fMUs6889Hy cảmfMUs6889 thấy8YLs bfMUs6889ắt đầGmPjK99Fu fMUs6889khó chfMUs6889ịu, tfMUs6889ại saGmPjK99Fo vào8YLs phònfMUs6889g mfMUs6889à cũGmPjK99Fng khônfMUs6889g đượfMUs6889c vào?

“Ơ… à…fMUs6889 GmPjK99Fthiếu 8YLsgia GmPjK99Fđang… fMUs6889cô đừngfMUs6889 nên8YLs vàofMUs6889 ph8YLsòng lúGmPjK99Fc này.”GmPjK99F TênGmPjK99F cậnfMUs6889 vệfMUs6889 GmPjK99Fkia fMUs6889cứ ấpGmPjK99F ún8YLsg mãi,8YLs GmPjK99Fcuối fMUs6889cùng lạiGmPjK99F lfMUs6889à mộ8YLst lGmPjK99Fời 8YLsyêu cầu.

“Tránh rGmPjK99Fa!” GmPjK99FDường nhfMUs6889ư ÁfMUs6889i HfMUs6889y GmPjK99Fđã cảm8YLs 8YLsnhận đượcGmPjK99F một8YLs điềufMUs6889 gìfMUs6889 fMUs6889đó bGmPjK99Fất thưfMUs6889ờng, fMUs6889và cóGmPjK99F vẻGmPjK99F chuyệnfMUs6889 nàyfMUs6889 đangGmPjK99F liê8YLsn 8YLsquan đếfMUs6889n MinGmPjK99Fh Vỹ.

Cô gfMUs6889ằn giọng,GmPjK99F gạt8YLs mạGmPjK99Fnh 8YLstay củaGmPjK99F tfMUs6889ên cGmPjK99Fận vệGmPjK99F r8YLsa rồfMUs6889i mởGmPjK99F n8YLshanh cánhfMUs6889 cử8YLsa gỗ.

Cánh cửa8YLs m8YLsở raGmPjK99F, vàfMUs6889 8YLssau 8YLsđó 8YLscũng nfMUs6889hanh chóngGmPjK99F đónfMUs6889g lại.

Minh VỹGmPjK99F 8YLsđang ngfMUs6889ồi dướifMUs6889 GmPjK99Fsàn, t8YLsựa vàofMUs6889 tường,8YLs xufMUs6889ng 8YLsquanh lGmPjK99Fà vôfMUs6889 GmPjK99Fsố GmPjK99Fnhững c8YLshai rượuGmPjK99F rỗng8YLs không,fMUs6889 fMUs6889mùi rượuGmPjK99F nồnGmPjK99Fg fMUs6889nặc la8YLsn fMUs6889toả khGmPjK99Fắp phòng.

Nét m8YLsặt ÁGmPjK99Fi HfMUs6889y dầfMUs6889n đan8YLsh lạGmPjK99Fi, fMUs6889Minh VỹGmPjK99F tiếpGmPjK99F tụcfMUs6889 fMUs6889cầm mộtGmPjK99F chafMUs6889i rượu8YLs lênfMUs6889 GmPjK99Fuống. LfMUs6889ập t8YLsức 8YLscô n8YLsém mạnh8YLs GmPjK99Fbalo GmPjK99Flên gi8YLsường, tGmPjK99Fiến đếnGmPjK99F gifMUs6889ằng lGmPjK99Fấy chaGmPjK99Fi 8YLsrượu troGmPjK99Fng ta8YLsy anh.

“Anh làmGmPjK99F cáiGmPjK99F tròGmPjK99F 8YLsgì th

ế?”

“Đừng GmPjK99Fquan tâm,fMUs6889 đưGmPjK99Fa đâyfMUs6889!” 8YLsMinh VỹfMUs6889 vGmPjK99Fới tGmPjK99Fay vfMUs6889ề phíaGmPjK99F Ái8YLs fMUs6889Hy, dường8YLs nh8YLsư mfMUs6889uốn lấfMUs6889y lạiGmPjK99F chaGmPjK99Fi rưGmPjK99Fợu màfMUs6889 8YLscô vừafMUs6889 giànhfMUs6889 lấy.

“Không đưa,fMUs6889 8YLsanh uốnGmPjK99Fg bfMUs6889ao nhiGmPjK99Fêu chGmPjK99Fai 8YLsrồi hả?”fMUs6889 8YLsÁi H8YLsy GmPjK99Ftức 8YLsgiận quáGmPjK99Ft lên8YLs, đặtfMUs6889 cfMUs6889hai rượufMUs6889 fMUs6889đã đượcfMUs6889 fMUs6889khui nắpfMUs6889 rGmPjK99Fa fMUs6889sau lưnfMUs6889g, nhfMUs6889ìn mfMUs6889ột lượtfMUs6889 cfMUs6889ác chGmPjK99Fai rưGmPjK99Fợu xun8YLsg qua8YLsnh M8YLsinh GmPjK99FVỹ vGmPjK99Fà bắfMUs6889t đầuGmPjK99F đếm.

Một… haGmPjK99Fi… ba…GmPjK99F bảyGmPjK99F chai!

Bảy ch8YLsai rượufMUs6889 rGmPjK99Fỗng không8YLs đGmPjK99Fang GmPjK99Fnằm 8YLslăn lócfMUs6889 trêGmPjK99Fn sàGmPjK99Fn n8YLshà mộtGmPjK99F GmPjK99Fcách b8YLsừa 8YLsbãi, cô8YLs bắtfMUs6889 GmPjK99Fđầu nổ8YLsi 8YLsgiận tGmPjK99Fhật sựGmPjK99F kh8YLsi thấyfMUs6889 anGmPjK99Fh đứng8YLs fMUs6889lên GmPjK99Fvà cfMUs6889ó ýfMUs6889 địfMUs6889nh lGmPjK99Fấy từGmPjK99F trfMUs6889ong fMUs6889tủ kfMUs6889ính mộtGmPjK99F cha8YLsi rượufMUs6889 khác.

“Anh mfMUs6889uốn uốnGmPjK99Fg ch8YLsứ gfMUs6889ì, được!8YLs Tôi8YLs uốGmPjK99Fng v8YLsới anhfMUs6889!” Ái8YLs HGmPjK99Fy tứGmPjK99Fc giậnGmPjK99F qfMUs6889uát lên.

Đôi mắtGmPjK99F màuGmPjK99F hfMUs6889ổ p8YLshách c8YLsủa MfMUs6889inh VỹfMUs6889 dGmPjK99Fường nhfMUs6889ư đãGmPjK99F chuyển8YLs 8YLssự chú8YLs ýfMUs6889 sanGmPjK99Fg cô.

Cô 8YLscầm GmPjK99Fchai rfMUs6889ượu sfMUs6889au lư8YLsng l8YLsên, s8YLsau fMUs6889đó kề8YLs lênfMUs6889 miệng8YLs uốGmPjK99Fng lấyfMUs6889 mộtfMUs6889 hơi8YLs dàGmPjK99Fi. ThứfMUs6889 8YLsnước 8YLsuống thfMUs6889ật đắngfMUs6889 nhGmPjK99Fưng lạfMUs6889i maGmPjK99Fng mộfMUs6889t vịfMUs6889 nồGmPjK99Fng nồn8YLsg quảfMUs6889 thfMUs6889ật k8YLshiến co8YLsn ngư8YLsời tfMUs6889a quGmPjK99Fên GmPjK99Fbẵng hếtfMUs6889 nGmPjK99Fhững buồn8YLs phifMUs6889ền, đfMUs6889au đớnfMUs6889 trofMUs6889ng lòng.

Gương mặGmPjK99Ft Ái8YLs H8YLsy bắt8YLs đầuGmPjK99F đỏfMUs6889 lênGmPjK99F, c8YLsô đGmPjK99Fưa fMUs6889đôi mGmPjK99Fắt tfMUs6889hẫn thfMUs6889ờ nhìnGmPjK99F fMUs6889chai rượu8YLs tronGmPjK99Fg tay8YLs, tfMUs6889iếp tục8YLs nângGmPjK99F l8YLsên 8YLsvà uốnfMUs6889g 8YLshết sốGmPjK99F cònGmPjK99F lại.

Về phầnfMUs6889 Min8YLsh Vỹ,GmPjK99F aGmPjK99Fnh chỉfMUs6889 đứngfMUs6889 y8YLsên nGmPjK99Fhìn côGmPjK99F uGmPjK99Fống hếtfMUs6889 cảfMUs6889 cha8YLsi r8YLsượu lGmPjK99Foại GmPjK99Fmạnh đó8YLs. GmPjK99FCô đặtfMUs6889 c8YLshai GmPjK99Frượu rỗfMUs6889ng khôngfMUs6889 xuốnfMUs6889g sàn8YLs, tiếp8YLs tfMUs6889heo đGmPjK99Fứng dậfMUs6889y 8YLsđẩy aGmPjK99Fnh raGmPjK99F, v8YLsươn GmPjK99Ftay về8YLs 8YLsphía tủfMUs6889 k8YLsính lấy8YLs m8YLsột chaGmPjK99Fi rưGmPjK99Fợu giốnfMUs6889g hệGmPjK99Ft lúc8YLs fMUs6889nãy xuống.

“Em GmPjK99Flàm gGmPjK99Fì vậy?”8YLs ĐếnfMUs6889 mứ8YLsc GmPjK99Fnày fMUs6889thì GmPjK99FMinh VfMUs6889ỹ cũngGmPjK99F khGmPjK99Fông thGmPjK99Fể đứngGmPjK99F y8YLsên nhìnfMUs6889 đư8YLsợc nữa8YLs, fMUs6889đưa t8YLsay GmPjK99Fgiật lấGmPjK99Fy cfMUs6889hai rượufMUs6889 từGmPjK99F cô.

Rõ ràngfMUs6889 gưGmPjK99Fơng mặt8YLs ÁfMUs6889i 8YLsHy đ8YLsã đỏ8YLs hết8YLs mứ8YLsc cGmPjK99Fó thể!

Chợt ÁifMUs6889 GmPjK99FHy qu8YLsay sanfMUs6889g fMUs6889Minh VGmPjK99Fỹ và…8YLs m8YLsỉm cười!

“Này Mi8YLsnh V8YLsỹ, an8YLsh cóGmPjK99F bifMUs6889ết 8YLscái cảfMUs6889m GmPjK99Fgiác fMUs6889mất m8YLsột ngGmPjK99Fười fMUs6889quan trọnfMUs6889g lfMUs6889à n8YLshư tGmPjK99Fhế nà8YLso không?”fMUs6889 ÁfMUs6889i H8YLsy fMUs6889vẫn mỉmfMUs6889 c8YLsười, nhưGmPjK99Fng trGmPjK99Fong nụ8YLs cGmPjK99Fười 8YLsđó là8YLs mộGmPjK99Ft vết8YLs thfMUs6889ương khôGmPjK99Fng thểGmPjK99F xoáGmPjK99F đi8YLs bằng8YLs thGmPjK99Fời giGmPjK99Fan GmPjK99Fvà GmPjK99Fnước mắt.

Giọng nóiGmPjK99F cGmPjK99Fô GmPjK99Ftrở nênfMUs6889 nfMUs6889hẹ nh8YLsàng hơn,8YLs nhưng8YLs dường8YLs 8YLsnhư từngGmPjK99F chGmPjK99Fữ GmPjK99Fvà từGmPjK99Fng lfMUs6889ời nhGmPjK99Fư thể8YLs 8YLsđang GmPjK99Ftrách mfMUs6889óc anh.

“Hẳn a8YLsnh fMUs6889cũng biếGmPjK99Ft cfMUs6889hứ nhỉ,fMUs6889 8YLsvì T8YLshy ThfMUs6889y đángfMUs6889 yêuGmPjK99F củafMUs6889 afMUs6889nh cfMUs6889ũng đfMUs6889ã mấ8YLst rồiGmPjK99F m8YLsà, hGmPjK99Fa 8YLsha. Như8YLsng tô8YLsi… tô8YLsi đánhfMUs6889 m8YLsất cảGmPjK99F gi8YLsa đình!”

Minh VỹGmPjK99F dưGmPjK99Fờng như8YLs vẫGmPjK99Fn cfMUs6889òn đ8YLsủ tỉ8YLsnh fMUs6889táo đểfMUs6889 lGmPjK99Fắng ng8YLshe GmPjK99Fnhững lờfMUs6889i nóiGmPjK99F của8YLs fMUs6889cô, fMUs6889nhưng tấ8YLst GmPjK99Fcả n8YLshững gfMUs6889ì a8YLsnh c8YLsó fMUs6889thể lfMUs6889àm lúc8YLs 8YLsnày fMUs6889là GmPjK99Fim lặng.

“Đồng hồGmPjK99F cátGmPjK99F xoGmPjK99Fa dịGmPjK99Fu fMUs6889nỗi đfMUs6889au? N8YLsực cười!8YLs NếufMUs6889 thậ8YLst 8YLssự GmPjK99Fnó cófMUs6889 8YLsthể fMUs6889xoa 8YLsdịu bớtGmPjK99F fMUs6889phần fMUs6889nào nỗiGmPjK99F GmPjK99Fđau củfMUs6889a tôi,fMUs6889 tạfMUs6889i GmPjK99Fsao lfMUs6889ật fMUs6889ngược nhữ8YLsng mộtfMUs6889 tră8YLsm 8YLstám mươi8YLs lần8YLs vGmPjK99Fẫn khGmPjK99Fông hfMUs6889ề m8YLsất GmPjK99Fđi mộfMUs6889t chúfMUs6889t cảmGmPjK99F 8YLsgiác đfMUs6889au đớnGmPjK99F GmPjK99Fnào? GmPjK99FTại sGmPjK99Fao?” GmPjK99FÁi HfMUs6889y fMUs6889như tựGmPjK99F nói8YLs GmPjK99Fvới fMUs6889chính mìn8YLsh, lGmPjK99Fần nàyfMUs6889 côGmPjK99F bậtfMUs6889 cườGmPjK99Fi thành8YLs tiếng.

Đôi mGmPjK99Fắt ướtfMUs6889 fMUs6889lệ, côGmPjK99F đưafMUs6889 t8YLsay gfMUs6889ạt giọtfMUs6889 nfMUs6889ước fMUs6889mắt không8YLs đáng8YLs 8YLsrơi tfMUs6889rên gòGmPjK99F GmPjK99Fmá rGmPjK99Fồi lạGmPjK99Fi tiếpGmPjK99F tfMUs6889ục tự8YLs độcGmPjK99F thoại.

“Bây gfMUs6889iờ tfMUs6889hì fMUs6889hết 8YLsrồi, c8YLsả bfMUs6889a vGmPjK99Fà fMUs6889mẹ, cfMUs6889ả afMUs6889nh TriGmPjK99Fết DạGmPjK99F luGmPjK99Fôn yêuGmPjK99F thươngGmPjK99F GmPjK99Ftôi đềufMUs6889 đi8YLs 8YLsrồi, đifMUs6889 đếnfMUs6889 mộtfMUs6889 nơ8YLsi mà8YLs tfMUs6889ôi kh8YLsông thGmPjK99Fể nào8YLs fMUs6889chạm 8YLsđến, trừGmPjK99F 8YLskhi tôi8YLs đi8YLs thfMUs6889eo hfMUs6889ọ! GmPjK99FVà nga8YLsy cả8YLs aGmPjK99Fnh 8YLscũng 8YLschỉ 8YLsdùng tôGmPjK99Fi nh8YLsư fMUs6889một GmPjK99Fcon b8YLsúp bêGmPjK99F để8YLs thGmPjK99Fay t8YLshế GmPjK99Fcho TGmPjK99Fhy Thy.”

Minh VỹGmPjK99F vẫGmPjK99Fn fMUs6889im lặng,GmPjK99F đôfMUs6889i m8YLsắt mGmPjK99Fàu hfMUs6889ổ ph8YLsách sáfMUs6889ng lênGmPjK99F, GmPjK99Fdường nGmPjK99Fhư anfMUs6889h đfMUs6889ã cóGmPjK99F thGmPjK99Fể c8YLsảm nhậnGmPjK99F đượcGmPjK99F nỗGmPjK99Fi 8YLsđau mfMUs6889à 8YLscô fMUs6889đang p8YLshải gánhfMUs6889 GmPjK99Fchịu đaGmPjK99Fu đếnGmPjK99F mứ8YLsc nào.

Ái GmPjK99FHy bướcfMUs6889 về8YLs ph8YLsía tủGmPjK99F quần8YLs áofMUs6889 m8YLsà MfMUs6889inh VfMUs6889ỹ dàfMUs6889nh riêngfMUs6889 chfMUs6889o mìnfMUs6889h mởGmPjK99F 8YLsra, lấGmPjK99Fy GmPjK99Fra một8YLs 8YLschiếc lọ8YLs thuỷ8YLs tGmPjK99Finh trofMUs6889ng suốtGmPjK99F, GmPjK99Ftrong đến8YLs nỗiGmPjK99F cfMUs6889ó thểGmPjK99F nhìnGmPjK99F thấyGmPjK99F fMUs6889vô sốGmPjK99F nh8YLsững chiếcGmPjK99F đồngfMUs6889 8YLshồ cá8YLst nhfMUs6889ỏ xinfMUs6889h maGmPjK99Fng nhiềfMUs6889u màGmPjK99Fu sắcGmPjK99F 8YLskhác nGmPjK99Fhau fMUs6889đang nằ8YLsm tron8YLsg lọ.

Tiếp th8YLseo, GmPjK99Fcô lGmPjK99Fấy GmPjK99Ftừ tronfMUs6889g lọ8YLs GmPjK99Fra 8YLsmột cfMUs6889ái đồngfMUs6889 hồGmPjK99F GmPjK99Fcát GmPjK99Fmàu đỏ,8YLs đưafMUs6889 tGmPjK99Fay 8YLsra kh8YLsông trunfMUs6889g và8YLs thảfMUs6889 nGmPjK99Fó rfMUs6889ơi tự8YLs do.

“Rơi này!”

Ái 8YLsHy dư8YLsờng nhưfMUs6889 8YLsđang cự8YLsc kỳfMUs6889 hứnGmPjK99Fg thú8YLs vớiGmPjK99F việc8YLs mìfMUs6889nh đanfMUs6889g làm,GmPjK99F trfMUs6889ên môfMUs6889i vẫ8YLsn 8YLsgiữ nguy8YLsên 8YLsnụ cười8YLs cafMUs6889y đắng.

Chiếc đGmPjK99Fồng hồGmPjK99F fMUs6889đó 8YLsrơi xufMUs6889ống đấGmPjK99Ft fMUs6889vỡ tfMUs6889an, tạoGmPjK99F nênGmPjK99F vôGmPjK99F fMUs6889số nhữngGmPjK99F m8YLsảnh thuỷGmPjK99F tGmPjK99Finh c8YLsực GmPjK99Fnhỏ nằGmPjK99Fm 8YLstrên sànfMUs6889 GmPjK99Fnhà, vàGmPjK99F nhữn8YLsg hfMUs6889ạt GmPjK99Fcát lGmPjK99Fi t8YLsi cũGmPjK99Fng hofMUs6889à 8YLslẫn vGmPjK99Fào nhữngfMUs6889 mảnGmPjK99Fh thuỷ8YLs 8YLstinh lGmPjK99Fấp GmPjK99Flánh ấy.

Rồi lạfMUs6889i t8YLshêm mfMUs6889ột cái8YLs đồng8YLs hồGmPjK99F nữa…GmPjK99F th8YLsêm 8YLsmột 8YLscái nữa…8YLs fMUs6889và thGmPjK99Fêm mộ8YLst cái…

Cứ lfMUs6889ần 8YLslượt, GmPjK99Fcô lặpfMUs6889 lạifMUs6889 độfMUs6889ng tGmPjK99Fác đóGmPjK99F kh8YLsông biếtfMUs6889 ba8YLso nfMUs6889hiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹfMUs6889 GmPjK99Fgọi têfMUs6889n Ái8YLs 8YLsHy, đôiGmPjK99F mGmPjK99Fắt a8YLsnh tràn8YLs ngGmPjK99Fập 8YLsvẻ xfMUs6889ót xa.

Nhìn thấyGmPjK99F cô8YLs GmPjK99Fnhư 8YLsthế nàGmPjK99Fy, trái8YLs ti8YLsm an8YLsh nhfMUs6889ư dần8YLs mấtfMUs6889 đi8YLs nhGmPjK99Fịp fMUs6889đập, fMUs6889sau đóGmPjK99F ngừn8YLsg đập8YLs hẳn.

Ái H8YLsy khônGmPjK99Fg fMUs6889hề q8YLsuay lạGmPjK99Fi nhGmPjK99Fìn anhGmPjK99F, 8YLslần nàyGmPjK99F lGmPjK99Fà đư8YLsa cảfMUs6889 cfMUs6889hiếc lọ8YLs tfMUs6889huỷ tiGmPjK99Fnh fMUs6889ra, rfMUs6889ồi fMUs6889lại fMUs6889thả cảfMUs6889 lọfMUs6889 rớt8YLs xu8YLsống đất…GmPjK99F thứGmPjK99F âmfMUs6889 than8YLsh vfMUs6889a chạmGmPjK99F mạnhfMUs6889 GmPjK99Fvang lên,fMUs6889 hàn8YLsg 8YLsnghìn m8YLsảnh thu8YLsỷ tifMUs6889nh lấp8YLs l8YLsánh nằmGmPjK99F 8YLsdưới sàn8YLs, một8YLs khfMUs6889ung cảnhfMUs6889 đẹpGmPjK99F đến8YLs đafMUs6889u đớn!

“Vỡ hế8YLst rồ8YLsi! KhônGmPjK99Fg cònGmPjK99F gfMUs6889ì 8YLsđể xGmPjK99Foa dfMUs6889ịu nỗi8YLs đfMUs6889au cả!”8YLs ÁifMUs6889 8YLsHy lạGmPjK99Fi bậGmPjK99Ft cườiGmPjK99F thànhGmPjK99F tiếng,fMUs6889 đ8YLsưa mộtGmPjK99F t8YLsay 8YLsôm GmPjK99Flấy 8YLsmặt, nfMUs6889hưng n8YLshững gGmPjK99Fiọt nưfMUs6889ớc mắt8YLs kiGmPjK99Fa fMUs6889vẫn lGmPjK99Fọt quGmPjK99Fa khẽGmPjK99F tafMUs6889y vGmPjK99Fà tạfMUs6889o rfMUs6889a nhữn8YLsg v8YLsệt dfMUs6889ài hofMUs6889àn m8YLsỹ tGmPjK99Frong khôngGmPjK99F tru8YLsng. “Không8YLs 8YLscòn, không8YLs 8YLscòn fMUs6889gì cả!”

Minh Vỹ8YLs bước8YLs fMUs6889đến vàfMUs6889 GmPjK99Fcúi xuống8YLs nânGmPjK99Fg ngườ8YLsi cfMUs6889ô 8YLslên, đặ8YLst côfMUs6889 ng8YLsồi fMUs6889lên giường.

Bàn chfMUs6889ân ÁifMUs6889 8YLsHy GmPjK99Fbị 8YLsnhững mảnGmPjK99Fh GmPjK99Fthuỷ tin8YLsh kfMUs6889ia là8YLsm xây8YLs xướcGmPjK99F rấfMUs6889t nhiều.

“Minh Vỹ,8YLs t8YLsôi v8YLsà TfMUs6889hy fMUs6889Thy fMUs6889ai quGmPjK99Fan trGmPjK99Fọng hfMUs6889ơn?” Á8YLsi GmPjK99FHy t8YLsrong GmPjK99Fbộ dạ8YLsng n8YLsửa tỉnGmPjK99Fh nửa8YLs GmPjK99Fmê, bấtfMUs6889 gi8YLsác lạifMUs6889 fMUs6889lên tiếnfMUs6889g hỏi.

“Thy Thy.”8YLs MộtfMUs6889 câu8YLs trảGmPjK99F lời8YLs dGmPjK99Fứt kho8YLsát vanGmPjK99Fg lên,8YLs đ8YLsủ đểGmPjK99F fMUs6889Ái HGmPjK99Fy GmPjK99Fnhận thức8YLs được8YLs câfMUs6889u tfMUs6889rả lờ8YLsi đóGmPjK99F đaGmPjK99Fng GmPjK99Fcó uGmPjK99Fy lựfMUs6889c lớn8YLs th8YLsế nào8YLs đ8YLsối vớifMUs6889 trái8YLs fMUs6889tim đa8YLsng 8YLschết dầfMUs6889n mòGmPjK99Fn vìGmPjK99F đGmPjK99Fau đớn.

Đôi môGmPjK99Fi xGmPjK99Finh xắnGmPjK99F kiGmPjK99Fa fMUs6889mím GmPjK99Fchặt lạGmPjK99Fi… đúnGmPjK99Fg như8YLs cfMUs6889ô nghĩ8YLs, GmPjK99Fcô c8YLshỉ lGmPjK99Fà 8YLsthay thế!

“Thy T8YLshy ngoa8YLsn ngoãnfMUs6889, xinfMUs6889h đẹp8YLs 8YLshơn fMUs6889em 8YLsrất nhiều.8YLs” ĐôiGmPjK99F mfMUs6889ôi MinfMUs6889h VỹfMUs6889 bậGmPjK99Ft r8YLsa nhữn8YLsg lờfMUs6889i pháGmPjK99Ft fMUs6889ngôn vô8YLs tìnGmPjK99Fh, mặc8YLs kệ8YLs nóGmPjK99F cófMUs6889 lGmPjK99Fàm fMUs6889tổn thươn8YLsg ÁiGmPjK99F HGmPjK99Fy hafMUs6889y kGmPjK99Fhông, an8YLsh vẫGmPjK99Fn ngfMUs6889oan GmPjK99Fcố tiế8YLsp GmPjK99Ftục buông8YLs nh8YLsững lờ8YLsi nóifMUs6889 fMUs6889từ t8YLsận sâGmPjK99Fu fMUs6889trái tfMUs6889im mình…fMUs6889 vGmPjK99Fì, a8YLsnh khônfMUs6889g thểfMUs6889 c8YLshe giấfMUs6889u được8YLs fMUs6889nữa rồi.8YLs 8YLs“Thy fMUs6889Thy l8YLsà hạn8YLsh pGmPjK99Fhúc, 8YLscòn efMUs6889m cGmPjK99Fhỉ mGmPjK99Fang đếnGmPjK99F cfMUs6889ho GmPjK99Ftôi sựGmPjK99F đau8YLs đớn.”

“Thy TfMUs6889hy từngfMUs6889 lGmPjK99Fà tấtGmPjK99F cảfMUs6889 vớiGmPjK99F tôi…”

Từng câ8YLsu fMUs6889nói fMUs6889do chí8YLsnh miệfMUs6889ng 8YLsMinh VỹGmPjK99F 8YLsbật 8YLsra nh8YLsư xfMUs6889é toGmPjK99Fạc vếtfMUs6889 tfMUs6889hương lòngGmPjK99F chưafMUs6889 GmPjK99Flành fMUs6889hẳn của8YLs GmPjK99FÁi GmPjK99FHy, GmPjK99Fcô biếGmPjK99Ft mà…8YLs 8YLscô chẳng8YLs GmPjK99Flà gì8YLs cả!

Hai bàGmPjK99Fn tfMUs6889ay fMUs6889run GmPjK99Flên khôGmPjK99Fng ngườnGmPjK99Fg, trước8YLs mGmPjK99Fắt fMUs6889cô cfMUs6889ũng nhGmPjK99Foà đ8YLsi vìfMUs6889 nướGmPjK99Fc mắtGmPjK99F, GmPjK99Fcô đfMUs6889ưa tafMUs6889y GmPjK99Fghì ch8YLsặt tGmPjK99Fay vàGmPjK99F kíchGmPjK99F độ8YLsng héfMUs6889t lên.

“Không cầGmPjK99Fn anGmPjK99Fh nói8YLs nữafMUs6889, tôiGmPjK99F khônGmPjK99Fg muGmPjK99Fốn nghGmPjK99Fe, lạ8YLsi cà8YLsng kh8YLsông GmPjK99Fmuốn 8YLsanh đefMUs6889m tôiGmPjK99F GmPjK99Fso sá8YLsnh vớfMUs6889i ngườiGmPjK99F cofMUs6889n 8YLsgái kháfMUs6889c! TôiGmPjK99F biếtfMUs6889 fMUs6889tôi khfMUs6889ông fMUs6889là gìGmPjK99F cfMUs6889ả, nêGmPjK99Fn a8YLsnh cGmPjK99Fũng khôn8YLsg cầnfMUs6889 hạfMUs6889 8YLsnhục t8YLsôi đếnGmPjK99F mứcfMUs6889 này.”8YLs NướcGmPjK99F mắGmPjK99Ft chGmPjK99Fạy dà8YLsi, rạcGmPjK99Fh đườngGmPjK99F nướcGmPjK99F pfMUs6889ha lêGmPjK99F thefMUs6889o gò8YLs mGmPjK99Fá mGmPjK99Fà rfMUs6889ơi vàoGmPjK99F khô8YLsng trung.

Minh GmPjK99FVỹ nhìnfMUs6889 fMUs6889cô, k8YLshông n8YLsói GmPjK99Fgì cả,fMUs6889 đưa8YLs t8YLsay sGmPjK99Fiết chặ8YLst GmPjK99Ftay fMUs6889cô kéo8YLs rGmPjK99Fa, an8YLsh đfMUs6889ang fMUs6889ép fMUs6889buộc cfMUs6889ô pfMUs6889hải tiếpGmPjK99F tụcfMUs6889 lắngGmPjK99F GmPjK99Fnghe 8YLsanh nói.

“Tôi fMUs6889không GmPjK99Fcần 8YLsngười fMUs6889con 8YLsgái kfMUs6889hác tfMUs6889hay fMUs6889thế vịfMUs6889 tríGmPjK99F cô8YLs ấfMUs6889y tGmPjK99Frong lòngfMUs6889 tGmPjK99Fôi. VfMUs6889ới tôGmPjK99Fi, TfMUs6889hy fMUs6889Thy cGmPjK99Fhỉ fMUs6889có một…8YLs fMUs6889không 8YLsthể GmPjK99Fthay thế!”

Ái 8YLsHy tiếpfMUs6889 tụ8YLsc giằGmPjK99Fng t8YLsay, mfMUs6889ím 8YLsmôi đểfMUs6889 từnGmPjK99Fg 8YLscâu fMUs6889nói nh8YLsẫn fMUs6889tâm lọGmPjK99Ft vfMUs6889ào thfMUs6889ính giGmPjK99Fác và8YLs đượcfMUs6889 GmPjK99Flưu tfMUs6889rữ tronfMUs6889g tâ8YLsm trí.

Cô GmPjK99Fkhông muốnGmPjK99F GmPjK99Fnghe… thựcfMUs6889 sựGmPjK99F khôngfMUs6889 mufMUs6889ốn nghe!

“Em rất8YLs phiềnfMUs6889 phức,8YLs r8YLsất bfMUs6889ướng bỉnh,fMUs6889 8YLskhông biết8YLs nghGmPjK99Fe lời!”

“Đối với8YLs e8YLsm, tôiGmPjK99F ch8YLsẳng GmPjK99Flà fMUs6889gì cả…GmPjK99F fMUs6889em sẵnGmPjK99F sGmPjK99Fàng đifMUs6889 th8YLseo fMUs6889hắn mGmPjK99Fà bfMUs6889ỏ GmPjK99Fmặc tôi.”

“Nhưng fMUs6889nếu đGmPjK99Fược lựafMUs6889 chọn8YLs giữaGmPjK99F efMUs6889m v8YLsà ThGmPjK99Fy GmPjK99FThy, t8YLsôi sẽ8YLs chfMUs6889ọn eGmPjK99Fm. T8YLshy T8YLshy 8YLsrất GmPjK99Fquan trọng…8YLs nhưn8YLsg ThfMUs6889y ThfMUs6889y thuộcfMUs6889 vềfMUs6889 qufMUs6889á khứ.GmPjK99F GmPjK99FCòn hiệnfMUs6889 tại,fMUs6889 efMUs6889m GmPjK99Flà ngGmPjK99Fười quafMUs6889n trọfMUs6889ng nhGmPjK99Fất đfMUs6889ối vớiGmPjK99F tôi!”fMUs6889 MifMUs6889nh fMUs6889Vỹ nới8YLs lỏGmPjK99Fng GmPjK99Ftay, saGmPjK99Fu đófMUs6889 buôn8YLsg hẳnGmPjK99F fMUs6889tay cfMUs6889ô ra.

Cúi đGmPjK99Fầu xefMUs6889m xéfMUs6889t nhữngfMUs6889 vếtfMUs6889 thương8YLs trên8YLs bàGmPjK99Fn 8YLschân củ8YLsa ngườiGmPjK99F đốfMUs6889i diện,GmPjK99F aGmPjK99Fnh đẩyGmPjK99F nhGmPjK99Fẹ fMUs6889Ái H8YLsy đểfMUs6889 8YLscô nằmGmPjK99F xuốn8YLsg giường.

“Minh VGmPjK99Fỹ!” GmPjK99FĐôi fMUs6889mắt 8YLscô dần8YLs nhắ8YLsm lại,GmPjK99F đưa8YLs tGmPjK99Fay chạm8YLs nhẹfMUs6889 vàfMUs6889o 8YLsgương GmPjK99Fmặt 8YLscủa anh.

Đây làGmPjK99F 8YLslần đầGmPjK99Fu t8YLsiên GmPjK99Fcô ch8YLsạm vàGmPjK99Fo anfMUs6889h GmPjK99Fmột cácGmPjK99Fh fMUs6889thân mậtfMUs6889 như8YLs thế.

Ái 8YLsHy tiếpfMUs6889 tụfMUs6889c mỉmfMUs6889 cưGmPjK99Fời, bànfMUs6889 ta8YLsy buôGmPjK99Fng thõnfMUs6889g xuốnfMUs6889g nhan8YLsh chóngfMUs6889 chì8YLsm vàfMUs6889 gifMUs6889ấc ngủ.

Còn 8YLsvề phầ8YLsn MGmPjK99Finh VỹGmPjK99F, đôi8YLs mắfMUs6889t mfMUs6889àu hGmPjK99Fổ phácGmPjK99Fh cũGmPjK99Fng sánGmPjK99Fg rựcfMUs6889 lên8YLs, khfMUs6889ẽ 8YLsnâng bGmPjK99Fàn ta8YLsy GmPjK99Fnhỏ béfMUs6889 kfMUs6889ia l8YLsên fMUs6889và đặ8YLst mộtGmPjK99F nụGmPjK99F hfMUs6889ôn tfMUs6889hật dGmPjK99Fịu dàng.

“Tôi… 8YLsyêu em!”