You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ bgxm8Ythứ ba

Mỗi nbgxm8Ygày đềuna lặnnag lkPLczrẽ trôibgxm8Y qubgxm8Ya tkPLczrheo cábgxm8Yi địnhgPtCHz lnaí vốngPtCHz đãbgxm8Y đượcgPtCHz tuânkPLczr tbgxm8Yheo nhgPtCHzư kPLczrmột vògPtCHzng bgxm8Yluân nahồi bgxm8Ycủa kPLczrthời ggPtCHzian, vkPLczrà cunaộc skPLczrống vẫnbgxm8Y lkPLczruôn vềbgxm8Y đúngna cbgxm8Yái vịgPtCHz trbgxm8Yí vgPtCHzốn kPLczrcó củabgxm8Y nó.

Đã gPtCHzba ngàgPtCHzy, nbgxm8Yỗi đaugPtCHz bgxm8Ymất gPtCHzmát kPLczrtrong nalòng Ánai Hnay kPLczrđã vgPtCHzơi đgPtCHzi pgPtCHzhần nanào, nhưngkPLczr vẫkPLczrn nacòn vươbgxm8Yng vấkPLczrn gPtCHznơi kPLczrvết kPLczrthương cgPtCHzhưa bgxm8Ylành hẳnbgxm8Y mbgxm8Yột nỗina thấtbgxm8Y vọnang tộtkPLczr ckPLczrùng dànkPLczrh rbgxm8Yiêng cgPtCHzho MigPtCHznh Vỹ.

Tại snaao chuyệnkPLczr bgxm8Ynhư bgxm8Ythế gPtCHznày mgPtCHzà ankPLczrh lgPtCHzại knahông hềbgxm8Y nanói vớnai naÁi kPLczrHy dgPtCHzù nachỉ mbgxm8Yột ckPLczrâu, kPLczrhay đềkPLczr cậpbgxm8Y đếnna dkPLczrù chnaỉ namột lần?

Phải chăng…kPLczr chíngPtCHzh naanh bgxm8Ylà knaẻ đãkPLczr nhẫbgxm8Yn tnaâm xuốngPtCHzg kPLczrtay vớibgxm8Y gnaia đìnhna cô?

Không kPLczrthể nàokPLczr! Mnainh Vỹbgxm8Y kgPtCHzhông thểgPtCHz làmkPLczr chugPtCHzyện nhbgxm8Yư thếbgxm8Y được,kPLczr đặcbgxm8Y biệtgPtCHz bgxm8Ylà chuybgxm8Yện gPtCHznày lạnai nacó ảnhgPtCHz hưởngna đếnan cô!!

 Mệt mỏibgxm8Y bgxm8Ygục đầuna xgPtCHzuống bàn,bgxm8Y nhữnggPtCHz ngPtCHzgày kPLczrqua thậtna snaự Ánai HgPtCHzy đãgPtCHz gPtCHzsuy nggPtCHzhĩ rbgxm8Yất nhiều,gPtCHz ngPtCHzhưng skPLczruy kPLczrcho cùbgxm8Yng cũngna khônbgxm8Yg tgPtCHzhể thgPtCHza thgPtCHzứ ckPLczrho bgxm8YMinh VỹgPtCHz mộtkPLczr bgxm8Ycách dễbgxm8Y dànang nhnaư thế.

Mất namát nalần bgxm8Ynày thậnat nasự qbgxm8Yuá lớnna, chỉbgxm8Y tnarong bgxm8Ymột khonaảng thgPtCHzời gianan ngắkPLczrn màkPLczr nacô đkPLczrã đánhkPLczr mkPLczrất tgPtCHzrọn gPtCHzvẹn hagPtCHzi chkPLczrữ “giagPtCHz đình”.

Ding donang… digPtCHzng dong…

Giây phúbgxm8Yt ÁgPtCHzi naHy luônna cbgxm8Yhờ đợigPtCHz đkPLczrã đến,gPtCHz nhưnbgxm8Yg tbgxm8Yại snaao nhữnbgxm8Yg nkPLczrgày gầngPtCHz đkPLczrây nbgxm8Yó honaàn togPtCHzàn khônkPLczrg hbgxm8Yề ckPLczró sứnac ảnhkPLczr hưởnggPtCHz đếnan cô.

Lúc nàbgxm8Yy, thứbgxm8Y kPLczrcô thậtna sựbgxm8Y kPLczrcần gPtCHzlà gPtCHzsự ynaên natĩnh, chỉgPtCHz kPLczrcần nhnaư thếbgxm8Y đểkPLczr naquên đbgxm8Yi gPtCHztất cả.

“Này nnaày, mkPLczrèo con!”kPLczr Mộtna gnaiọng ngPtCHzam dễgPtCHz nggPtCHzhe cgPtCHzất nalên, thậnat bgxm8Ygần bgxm8Yvà cũnggPtCHz tbgxm8Yhật gPtCHzquen kPLczrthuộc nhưngna lạigPtCHz nhanbgxm8Yh chkPLczróng chìmbgxm8Y kPLczrvào quêkPLczrn lãng.

Thật nakỳ lnaạ, tạikPLczr sabgxm8Yo ngonaài giọngna nanam đnaó kPLczrra lạikPLczr khôngPtCHzg cbgxm8Yó thêmkPLczr bbgxm8Yất kỳbgxm8Y thnaứ âmgPtCHz thananh nàogPtCHz khác?

Nhưng côgPtCHz vgPtCHzẫn gbgxm8Yục xuốnang nabàn, nachẳng mnaàng đểna gPtCHztâm đkPLczrến nhữbgxm8Yng việnac gPtCHzđang xảyna gPtCHzra xbgxm8Yung quanh.

“Mèo cgPtCHzon!” GiọnggPtCHz nakPLczrm kbgxm8Yia lgPtCHzại mộtgPtCHz lầgPtCHzn nữgPtCHza nacất gPtCHzcao giọng,gPtCHz mộnat bgxm8Ybàn tagPtCHzy đưabgxm8Y lênbgxm8Y lagPtCHzy lnaay nbgxm8Ygười cô.

Dường nhưgPtCHz tênan nakia đnaang gọkPLczri cgPtCHzô kPLczrthì phải?!

Cô tgPtCHzừ tgPtCHzừ ngướcbgxm8Y gPtCHzmặt lnaên, đậpkPLczr vàkPLczro namắt lnaà gưnaơng mặtgPtCHz khóbgxm8Y ưkPLczra củana gPtCHztên DưkPLczrơng HgPtCHzạo Thần.

“Em khôngbgxm8Y nghbgxm8Ye hakPLczry giảgPtCHz vờgPtCHz gPtCHzkhông nkPLczrghe th

ế?

” Hạona TkPLczrhần đbgxm8Yưa tanay vkPLczrề phígPtCHza bgxm8Ymặt ÁikPLczr Hyna, nhưgPtCHzng bàngPtCHz natay gPtCHzấy lbgxm8Yập tnaức bịna gạnat nara mộtbgxm8Y cáckPLczrh chákPLczrn ghét.

“Tôi làgPtCHz mnaèo bgxm8Ycon từna bakPLczro giờbgxm8Y?” gPtCHzCô khgPtCHzó chịuna tkPLczrrả lời,na kPLczrđúng làbgxm8Y cágPtCHzi bikPLczrệt dankPLczrh kPLczrngớ bgxm8Yngẩn, kgPtCHzhi gPtCHzkhông kPLczrlại vkPLczrí ngườibgxm8Y vớigPtCHz mèo!

“Từ bgxm8Ykhi tôibgxm8Y bgxm8Ynhìn thấnay kPLczrem!” MộkPLczrt nụkPLczr cườigPtCHz thânna thiệnkPLczr tựana nhưna gPtCHzánh bgxm8Ymặt trờina buổibgxm8Y gPtCHzsớm kPLczrlại nởna nanên gPtCHzđôi gPtCHzmôi nakia, nnahưng Áibgxm8Y gPtCHzHy lạikPLczr cnaảm thấykPLczr natrong nnaụ cườigPtCHz đóna đankPLczrg chứabgxm8Y nađựng sátkPLczr khí.

“Thế thnaì tnaôi gọibgxm8Y ankPLczrh làgPtCHz đồbgxm8Y ngớgPtCHz ngnaẩn nhéna!” Côbgxm8Y đậkPLczrp bgxm8Ybàn đứngna gPtCHzdậy vàna quakPLczry ngườikPLczr nabỏ đi.

Nhưng bằbgxm8Yng bgxm8Yphản xạna ngPtCHzhanh nhấnat, Hnaạo Thầbgxm8Yn nalập tkPLczrức nanâng nkPLczrgười Ánai gPtCHzHy lbgxm8Yên vàgPtCHz váckPLczr đbgxm8Yi nhkPLczrư mộtna kPLczrmón hàkPLczrng hoá.

Đến tậbgxm8Yn lgPtCHzúc gPtCHznày, côbgxm8Y vẫnbgxm8Y chbgxm8Yưa kịpgPtCHz địnhkPLczr thầnkPLczr lấyna mộtkPLczr giâybgxm8Y vàna nahoàn tgPtCHzoàn bnaị cậuna đưnaa đikPLczr, bgxm8Ychỉ kgPtCHzịp tbgxm8Yrông tnahấy cảbgxm8Y chkPLczrục ánhbgxm8Y mắtna tgPtCHzừ trokPLczrng lớpbgxm8Y bgxm8Ymang mộtna ánhkPLczr nhìkPLczrn nảygPtCHz lửnaa cnahiếu kPLczrthẳng vàogPtCHz mình.

Thì rbgxm8Ya từkPLczr ngPtCHzãy đnaến ginaờ, kbgxm8Yhông kPLczrchỉ nacó nariêng cnaả hnaai tồnan tạigPtCHz tronang lgPtCHzớp, nhưgPtCHzng tạigPtCHz bgxm8Ysao kPLczrcô lạigPtCHz khbgxm8Yông hềkPLczr nhậnan bigPtCHzết đượcgPtCHz nhữbgxm8Yng gươnnag kPLczrmặt ấy.

“Này, têgPtCHzn nnagớ nnagẩn kinaa, tgPtCHzhả gPtCHztôi xbgxm8Yuống!” gPtCHzÁi naHy gPtCHztức giậgPtCHzn đậkPLczrp đnaập tnaay vàgPtCHzo lkPLczrưng cgPtCHzủa gPtCHzHạo ThầgPtCHzn, nhữnang ágPtCHznh mắgPtCHzt khágPtCHzc nanhau lạkPLczri liêbgxm8Yn tụcbgxm8Y chiếbgxm8Yu thẳngbgxm8Y vàogPtCHz côbgxm8Y khbgxm8Yi mỗibgxm8Y bướckPLczr chânkPLczr bgxm8Ycủa HạogPtCHz ThầngPtCHz bưnaớc qnaua tbgxm8Yừng bgxm8Ydãy hgPtCHzành lang.

Nhưng bgxm8Ycậu hoànbgxm8Y toàgPtCHzn pgPtCHzhớt lờbgxm8Y cô,kPLczr cgPtCHzứ tiếpgPtCHz tụcgPtCHz bnaước đi.

“Này! TkPLczrên khốn!na Tnaôi kPLczrbảo thảkPLczr tôibgxm8Y xuốnggPtCHz!” bgxm8YÁi kPLczrHy ngừngbgxm8Y knahông đậgPtCHzp tbgxm8Yay kPLczrvào lưngkPLczr Hbgxm8Yạo Thầnna bgxm8Ynữa, phảibgxm8Y dnaùng biệkPLczrn phápbgxm8Y namạnh thôi!

Cô hkPLczrít bgxm8Ymột hkPLczrơi nathật gPtCHzsâu… kPLczrnhắm namắt lại…

Những bướckPLczr kPLczrchân cbgxm8Yủa Hạbgxm8Yo Thnaần vẫnna đnaều kPLczrđều, chậmkPLczr rãnai dbgxm8Yi chgPtCHzuyển trênkPLczr nadãy hànkPLczrh lang.

Này thìkPLczr “mèobgxm8Y con”!

Ái Hnay lkPLczrại nasử dụbgxm8Yng “tuyệtgPtCHz chiêuna ngàngPtCHz ngPtCHzăm”, phgPtCHzập mộgPtCHzt ckPLczrái vàogPtCHz vgPtCHzai HạokPLczr Thần.

Cả kPLczrngười Hạnao Tnahần kPLczrrun lêngPtCHz, bưkPLczrớc cbgxm8Yhân khbgxm8Yựng lại…

Và tấtkPLczr cảbgxm8Y kPLczrsinh viêgPtCHzn trêgPtCHzn bgxm8Ydãy hànanh lakPLczrng cbgxm8Yũng dgPtCHzừng bước!!

“Em khônggPtCHz gPtCHzphải kPLczrmèo kPLczrcon!” HạkPLczro ThầkPLczrn buôngkPLczr mộbgxm8Yt câkPLczru nókPLczri gPtCHzkhẳng địnhkPLczr, gươbgxm8Yng mặtna bgxm8Ycậu dầnan tốgPtCHzi sầgPtCHzm lại.

“Gì cơ?”gPtCHz gPtCHzÁi naHy ngơna kPLczrngác nahỏi, tựgPtCHz dgPtCHzưng gPtCHzlại naphủ địnhna chínnah biệtkPLczr dagPtCHznh củakPLczr mnaình đặtkPLczr bgxm8Yra kPLczrlà kPLczrthế nào?

“Em làbgxm8Y kPLczrmèo hoangkPLczr!” Lạina bgxm8Ythêm mộnat câubgxm8Y khẳnnag địnkPLczrh cựkPLczrc kỳgPtCHz “tgPtCHzầm gPtCHzcỡ”, cókPLczr khảgPtCHz năngPtCHzg đánhna gụckPLczr naý kPLczrchí gPtCHzphản bgxm8Ykháng củana cô.gPtCHz “kPLczrChỉ cóna bgxm8Ymèo hokPLczrang mớibgxm8Y cắnan ngườibgxm8Y ngPtCHzhư thế!”

Ái HkPLczry bgxm8Ytròn mắkPLczrt, vkPLczrẫn khônggPtCHz thnaể kPLczrtin đượkPLczrc mìnhkPLczr vnaừa ngnahe tkPLczrhấy gì.

Cảm nagiác vnaề Hạona Thầnna nalúc gPtCHznày kPLczrcủa bgxm8Ycô chỉgPtCHz cókPLczr thểkPLczr miêgPtCHzu tảbgxm8Y bằngkPLczr hanai chữ…na ngớbgxm8Y ngẩn!

“Này, khônggPtCHz muốngPtCHz tôbgxm8Yi cắgPtCHzn angPtCHzh nanữa thbgxm8Yì bgPtCHzỏ tkPLczrôi bgxm8Yxuống!” naÁi naHy bgxm8Ycố gắngna gPtCHzgiữ bgxm8Ybình tbgxm8Yĩnh, gằnna gkPLczriọng đebgxm8Y doạ.

Ngay nasau đó,gPtCHz kPLczrÁi kPLczrHy đượckPLczr Hạona Tnahần đặtkPLczr xgPtCHzuống đất.

Không lkPLczrẽ hkPLczrắn tgPtCHza skPLczrợ bịgPtCHz cắn?

Nhưng lậpbgxm8Y tức,na gPtCHzcô lạbgxm8Yi đgPtCHzược Hạbgxm8Yo bgxm8YThần kPLczrnhấc nabổng lênkPLczr, vnaà bếgPtCHz đbgxm8Yi nnahư mộnat nàbgxm8Yng côngbgxm8Y chúa.

Shock toànbgxm8Y tập!

Trong tìnhkPLczr tbgxm8Yrạng nahiện kPLczrgiờ, côbgxm8Y cbgxm8Yó muốnbgxm8Y pkPLczrhản knaháng gPtCHzcũng khôngkPLczr được.

Bóng dákPLczrng nacả hbgxm8Yai gPtCHzkhuất bgxm8Ysau kPLczrhành bgxm8Ylang, mbgxm8Yột đôbgxm8Yi mbgxm8Yắt bgxm8Ymàu hgPtCHzổ phákPLczrch đanang kPLczrcó nkPLczrhững tikPLczra ngPtCHzhìn tứckPLczr giận.

*Canteen*

“Ăn nađi mbgxm8Yèo cogPtCHzn!” HạgPtCHzo Thầnan đẩyna đẩybgxm8Y bgxm8Ykhay đồgPtCHz ănbgxm8Y vềna phnaía kPLczrÁi gPtCHzHy, trôngna bgxm8Ycứ nhưkPLczr đkPLczrang gPtCHzchăm sócgPtCHz thnaú cưgPtCHzng vậy.

“Anh đigPtCHz màgPtCHz gPtCHzăn mộtna mìbgxm8Ynh!” ÁgPtCHzi Hnay kPLczrhất mặtbgxm8Y sagPtCHzng hướnnag khác,gPtCHz cốna tbgxm8Yình tỏna vẻgPtCHz kgPtCHzhinh gPtCHzkhi gPtCHzvới HạkPLczro Thần.

Thật chẳngbgxm8Y hiểukPLczr bgxm8Ynổi hắnna kPLczrta, đnaã kPLczrcố tnaình gPtCHzgây sựna vớnai cnaô mkPLczrà gigPtCHzờ bgxm8Yđây lạina natỏ vbgxm8Yẻ nhưbgxm8Y bgxm8Ythân thgPtCHziết lắm…gPtCHz hắnkPLczr bgxm8Ycó bịkPLczr thầnkPLczr kPLczrkinh kPLczrkhông nhỉ?

“Em khôngPtCHzg thíchna nhữnnag mónna nàybgxm8Y naà?” bgxm8YHạo ThầnkPLczr liếcna gPtCHznhìn kPLczrmột loạtbgxm8Y cágPtCHzc logPtCHzại gPtCHzbánh natráng mbgxm8Yiệng khánac nhakPLczru trêgPtCHzn knahay đồgPtCHz kPLczrăn, gPtCHzcười khbgxm8Yẩy. “KkPLczrhông lnaẽ bgxm8Yem muốnna ăngPtCHz xưnaơng cá?”

Ái gPtCHzHy khônbgxm8Yg tgPtCHzhèm trbgxm8Yả lờnai, bgxm8Yvì trbgxm8Yả lờgPtCHzi vớina tênan bgxm8Ynày chỉgPtCHz tgPtCHzoàn tbgxm8Yự chnauốc thêmna rgPtCHzắc rối.

Vết thươnggPtCHz ởkPLczr vanai dạnao gầnna đâykPLczr vẫngPtCHz kPLczrkhông ngừkPLczrng đagPtCHzu nađớn, pgPtCHzhải chăngPtCHzg gPtCHzÁi gPtCHzHy đkPLczrã qgPtCHzuen chịubgxm8Y đựnbgxm8Yg mỗikPLczr nakhi vếtna thưnaơng bgxm8Ylên cgPtCHzơn đakPLczru nhứgPtCHzc từngkPLczr đbgxm8Yợt nêngPtCHz sắckPLczr tháibgxm8Y biểugPtCHz kPLczrcảm vẫnbgxm8Y khbgxm8Yá hơnkPLczr kPLczrlúc trbgxm8Yước, mặgPtCHzc dùna mộtkPLczr bêgPtCHzn vanai vẫngPtCHz cảgPtCHzm kPLczrthấy rấtna đau.

Gương mnaặt bgxm8Ycô trởbgxm8Y nnaên nhợkPLczrt nhnaạt, nhữnang gikPLczrọt mồkPLczr hôikPLczr trêngPtCHz tnarán cnaũng bắkPLczrt đầbgxm8Yu xgPtCHzuất hiện.

Chịu gPtCHzđựng, phảibgxm8Y chịubgxm8Y đựng!

Hạo Thầnbgxm8Y nhbgxm8Yíu bgxm8Ymày kPLczrnhìn ÁgPtCHzi HykPLczr, gPtCHzsau gPtCHzđó lạkPLczri tiếbgxm8Yp tụcna đẩbgxm8Yy đẩykPLczr khakPLczry đồgPtCHz ăkPLczrn vềbgxm8Y phínaa gPtCHz“mèo” cgPtCHzủa mình.

Những ánanh gPtCHzmắt nảbgxm8Yy bgxm8Ylửa củgPtCHza ckPLczrác cgPtCHzô gbgxm8Yái bgxm8Ytrong cantgPtCHzeen dườngbgxm8Y nhưkPLczr đgPtCHzều kkPLczrhông gPtCHzhẹn màgPtCHz chinaếu bgxm8Ythẳng kPLczrvào cô.

“Cô kPLczrta nghĩkPLczr mìngPtCHzh bgxm8Ylà abgxm8Yi ckPLczrhứ? Chẳngbgxm8Y qgPtCHzua chnaỉ nalà nkPLczrgười đưbgxm8Yợc Hànna bgxm8YMinh Vỹbgxm8Y chbgxm8Yọn mkPLczrà ckPLczrứ thícgPtCHzh gigPtCHzở tròna kPLczrquyến rũgPtCHz nkPLczrgười khác!”

“Tới cảkPLczr Hnaạo ThầngPtCHz gPtCHzcũng đbgxm8Yổ vìbgxm8Y cbgxm8Yô bgxm8Yta sao?”

“Lâu lgPtCHzâu Thbgxm8Yần mbgxm8Yới đếnbgxm8Y trườngna mộnat lầngPtCHz, cbgxm8Yhưa gìgPtCHz đãgPtCHz bgxm8Ythấy akPLczrnh ấbgxm8Yy thâgPtCHzn mnaật vớigPtCHz cbgxm8Yon hồna gPtCHzly đóbgxm8Y rồi.”

Dù khkPLczrông muốnna nghebgxm8Y, nanhưng nhữnbgxm8Yg lờina nathan tkPLczrhở nalẫn kPLczrtrách mócna kPLczrcứ liênna bgxm8Ytục lọnat vnaào bgxm8Ytai cô.

Khó chịubgxm8Y quá!

Ở đnaây nathêm gPtCHzvài phúbgxm8Yt nữa,bgxm8Y cnaó gPtCHzlẽ nacô skPLczrẽ ckPLczrhết kPLczrvì bnaị “ngPtCHzgộ độc”gPtCHz nhữnggPtCHz lờibgxm8Y nónai gPtCHzác ýna kikPLczra mất!!

Ái gPtCHzHy bgxm8Ykéo kPLczrghế kPLczrđứng dậy,kPLczr vàbgxm8Y cũnbgxm8Yg bgxm8Ymột bànna tnaay kkPLczréo côbgxm8Y vbgxm8Yề phíana mình.

Cuối nacùng cbgxm8Yhồng ykPLczrêu mkPLczrafia cũngkPLczr xuấtna hiện!!

Minh VỹgPtCHz lạnhkPLczr lùngna lgPtCHziếc nhìnan Hạbgxm8Yo ThkPLczrần, gPtCHzsau đóbgxm8Y nắnam tagPtCHzy bgxm8YÁi kPLczrHy knaéo đi.

Cô cũnkPLczrg chẳnkPLczrg hềgPtCHz phảgPtCHzn khánnag, đểkPLczr mặcna abgxm8Ynh lgPtCHzôi mìnbgxm8Yh đi.

Và đíchbgxm8Y đếngPtCHz lầnna nànay vbgxm8Yẫn làna phkPLczròng kPLczry tế!

Ông nabác sĩgPtCHz đãkPLczr gPtCHzđược MgPtCHzinh VỹgPtCHz ckPLczrử ngườibgxm8Y đưgPtCHza đếnbgxm8Y tậkPLczrn gPtCHztrường, vnaì tìnnah tnarạng kPLczrÁi Hbgxm8Yy kPLczrhiện gibgxm8Yờ đanggPtCHz chuyểkPLczrn bibgxm8Yến thebgxm8Yo hbgxm8Yướng khôngna tốt.

Chỉ mkPLczrột kPLczrlí gPtCHzdo nađơn giảkPLczrn, ÁgPtCHzi HkPLczry đãna đượcbgxm8Y báckPLczr sĩgPtCHz chẩnkPLczr đoángPtCHz bnaị mắckPLczr chứngkPLczr khánnag thuốc!

Thuốc giảnam đnaau loạina tkPLczriêm dườbgxm8Yng nhbgxm8Yư khôngkPLczr tnahể phábgxm8Yt hgPtCHzuy tkPLczrác dụnang vkPLczrới nacơ thnaể củabgxm8Y cô,kPLczr gPtCHzbằng ckPLczrhứng làgPtCHz sgPtCHzau khbgxm8Yi tiêmbgxm8Y gPtCHzthuốc gPtCHzcơn đgPtCHzau gPtCHzđớn vkPLczrẫn gPtCHzkéo dgPtCHzài, thậbgxm8Ym chígPtCHz cnaòn gPtCHztrở bgxm8Ynên đgPtCHzau hơn.

Nhưng nếubgxm8Y dùngPtCHzg thnauốc ggPtCHziảm đagPtCHzu gPtCHzloại ukPLczrống quákPLczr bgxm8Ynhiều, sẽgPtCHz ảgPtCHznh hnaưởng đếkPLczrn vấgPtCHzn đềna sbgxm8Yức bgxm8Ykhoẻ vàkPLczr dễbgxm8Y dàngkPLczr khiếbgxm8Yn nacô dễna dgPtCHzàng bgxm8Ybị cgPtCHzơn buồnkPLczr nbgxm8Ygủ đánhna gụckPLczr trobgxm8Yng mọnai kPLczrtình huống.

“Cô Vưbgxm8Yơng, ckPLczrô đừnbgxm8Yg đếgPtCHzn tnarường nữakPLczr, hãnay ởna nbgxm8Yhà tgPtCHzĩnh dưỡbgxm8Yng ckPLczrho đếkPLczrn knahi vgPtCHzết thưgPtCHzơng lànnah hẳn!”bgxm8Y bgxm8YÔng bákPLczrc bgxm8Ysĩ khẽgPtCHz thởbgxm8Y dàkPLczri nakhi gPtCHzthấy gPtCHznét kPLczrmặt kPLczrcủa ÁkPLczri naHy, mộtgPtCHz bêngPtCHz vabgxm8Yi áokPLczr đbgxm8Yã thấmbgxm8Y chútgPtCHz kPLczrsắc màukPLczr cbgxm8Yủa máu.

Ông kPLczrta lấybgxm8Y trongPtCHzg hộpkPLczr nadụng nacụ bgxm8Yra mộtbgxm8Y gPtCHzống tiêkPLczrm đậmkPLczr sắgPtCHzc, gPtCHznhẹ bgxm8Ynhàng kPLczrmở kPLczrnắp vàna tiêgPtCHzm ckPLczrho cô.

“Cứ dùnggPtCHz nathuốc tigPtCHzêm bgxm8Yloại mạnhbgxm8Y nhgPtCHzư thkPLczrế nàybgxm8Y nakhông phảibgxm8Y nalà cábgxm8Ych kPLczrhay, cóna khảkPLczr gPtCHznăng nókPLczr sẽkPLczr kéogPtCHz dgPtCHzài thờibgxm8Y bgxm8Ygian chbgxm8Yữa trgPtCHzị.” naÔng bácbgxm8Y sĩkPLczr bgxm8Ybất gibgxm8Yác thởkPLczr dbgxm8Yài, mặcbgxm8Y dgPtCHzù đbgxm8Yã gPtCHzhết lờina khuyêbgxm8Yn kPLczrngăn nkPLczrhưng côkPLczr vgPtCHzẫn ngbgxm8Yoan cốgPtCHz gPtCHzmột mựcna đòina đếnna trường.

Đây bgxm8Ylà bigPtCHzện phgPtCHzáp kPLczrduy nbgxm8Yhất đểkPLczr kgPtCHzhống chếbgxm8Y nanỗi đaugPtCHz đanggPtCHz nangự tgPtCHzrị trêbgxm8Yn vgPtCHzai gPtCHzÁi Hy.

Minh VỹkPLczr vkPLczrẫn đứngkPLczr yênkPLczr nhkPLczrìn mũnai kPLczrtiêm nhẹbgxm8Y ngPtCHzhàng rúbgxm8Yt gPtCHzra khỏigPtCHz tgPtCHzay cô,bgxm8Y bbgxm8Yất giáckPLczr mộbgxm8Yt câkPLczru hỏkPLczri nghbgxm8Yi vấnkPLczr lạigPtCHz đượcgPtCHz cấtna lên.

“Em vkPLczrà tênna nađó ckPLczró qugPtCHzan hệbgxm8Y gì?”

“Bạn!” ÁkPLczri bgxm8YHy trnaả lờina lịkPLczrch sự,bgxm8Y cốna gắnggPtCHz lgPtCHzàm ngnaắn gọnkPLczr câubgxm8Y nkPLczrói hếnat sứcbgxm8Y cógPtCHz thể.

Dường nkPLczrhư ananh kkPLczrhông mấygPtCHz hànai lòngkPLczr vềgPtCHz bgxm8Ycâu tgPtCHzrả lờibgxm8Y củagPtCHz ckPLczrô, nahai hnaàng lôngbgxm8Y màkPLczry càbgxm8Yng nnahíu chbgxm8Yặt hơn.

“Mèo conbgxm8Y!” HạokPLczr ThầkPLczrn đứnggPtCHz trưbgxm8Yớc kPLczrcửa phbgxm8Yòng gPtCHzy tbgxm8Yế, cấgPtCHzt kPLczrtiếng gọigPtCHz cákPLczri biệtna bgxm8Ydanh gPtCHzmà mnaình đãna tnaự ýna gPtCHzđặt gPtCHzcho Áibgxm8Y Hy.

Dĩ nbgxm8Yhiên kgPtCHzhông cầnkPLczr nhìngPtCHz ÁigPtCHz Hnay cũnbgxm8Yg biếtgPtCHz chủkPLczr nhânan nacủa giọngPtCHzg nónai ấnay bgxm8Ylà ai!

Hạo gPtCHzThần tkPLczrừ bgxm8Ytừ tiếbgxm8Yn vào,gPtCHz nhìnna cgPtCHzô kPLczrlo lắng.

“Mèo nacon, enam bịna thươngkPLczr à?”

“Không cầngPtCHz bgxm8Yanh qkPLczruan tâkPLczrm!” ÁigPtCHz Hbgxm8Yy lậpkPLczr natức đứngbgxm8Y thẳngkPLczr dậyna, bướcna rkPLczra khỏibgxm8Y cửa.

“Này, gPtCHzem lạnnah gPtCHzlùng kPLczrthế!” HạokPLczr Thầnna gPtCHzlập tứcbgxm8Y đuổibgxm8Y theona, gPtCHzkhông gPtCHzquên “tặng”na cbgxm8Yho MkPLczrinh VgPtCHzỹ mộtna nụna cườnai đắkPLczrc thắng.

Bàn bgxm8Ytay đbgxm8Yang buônkPLczrg tgPtCHzhõng cbgxm8Yủa MgPtCHzinh VỹgPtCHz dkPLczrần siếnat chặnat bgxm8Ylại, nhưnang nétkPLczr mặtkPLczr bgxm8Yvẫn lạnhbgxm8Y lbgxm8Yùng vbgxm8Yà vgPtCHzô cảm.

Ái Hnay bướcbgxm8Y vnaào lớp,gPtCHz HkPLczrạo Thbgxm8Yần gPtCHzcũng nabước tbgxm8Yheo bgxm8Ysau, lậkPLczrp tkPLczrức cágPtCHzc bạnbgxm8Y nữbgxm8Y trokPLczrng lớpgPtCHz nhkPLczranh chókPLczrng vâyna qukPLczranh Thần,gPtCHz bgxm8Ytrên tkPLczray namỗi ngườgPtCHzi nacầm mộtgPtCHz qugPtCHzyển tạpbgxm8Y chí.

“Thần, ankPLczrh kgPtCHzí bgxm8Ytên vàogPtCHz đnaây cnaho kPLczrem nhé!kPLczr” Mộbgxm8Yt côgPtCHz bạnkPLczr gbgxm8Yái ckPLczrhớp chớpgPtCHz mắt,gPtCHz đưagPtCHz bgxm8Ycuốn tbgxm8Yạp bgxm8Ychí vềkPLczr pbgxm8Yhía HgPtCHzạo Thầnan bgxm8Yvà nakèm thebgxm8Yo mbgxm8Yột gPtCHzcây bút.

Dĩ nhbgxm8Yiên tkPLczrrên gươnnag mặtgPtCHz bgxm8Ykia lạibgxm8Y nkPLczrở mộtgPtCHz nbgxm8Yụ cbgxm8Yười kPLczrsát gái.

Đám bgxm8Ycon gbgxm8Yái gPtCHzkia kPLczrgần ngPtCHzhư vgPtCHzây kínbgxm8Y Hnaạo ThầnkPLczr, khôngkPLczr chừakPLczr bấtkPLczr kỳbgxm8Y mộbgxm8Yt gPtCHzlối thkPLczroát nào.

Lúc nàygPtCHz, dườnang ngPtCHzhư ngPtCHzgoài gPtCHzÁi bgxm8YHy, chỉgPtCHz cònkPLczr namỗi côgPtCHz kPLczrbạn Tnaịnh NgPtCHzhi gPtCHzngồi kkPLczrế nabên kPLczrlà khônggPtCHz bgxm8Ytham kPLczrgia vàokPLczr đágPtCHzm gPtCHzcon bgxm8Ygái mnaê tragPtCHzi kia.

“Tịnh bgxm8YNhi, sgPtCHzao hắngPtCHz nata kPLczrlại đượckPLczr xinan chữna ký?”bgxm8Y Cnaô nhìnan TịgPtCHznh NgPtCHzhi đangna cgPtCHzầm trgPtCHzên tabgxm8Yy mkPLczrột cuốngPtCHz sánach khákPLczr gPtCHzdày, nabất giábgxm8Yc bgxm8Ylên tiếngna hỏi.

Tịnh kPLczrNhi chugPtCHzyển sựkPLczr tậkPLczrp trunnag từgPtCHz bgxm8Yquyển nasách sagPtCHzng ÁkPLczri Hyna, mbgxm8Yỉm cườina tnahân bgxm8Ythiện đáp:

“Bạn khônbgxm8Yg biếbgxm8Yt àgPtCHz? Abgxm8Ynh ấykPLczr gPtCHzlà bgxm8Yca sĩkPLczr thầnkPLczr gPtCHztượng rấtbgxm8Y đưnaợc bgxm8Ymến mộ,kPLczr nathường thnaì kPLczrrất ítgPtCHz khkPLczri angPtCHzh ấygPtCHz đếbgxm8Yn trường.”

Shock tậpbgxm8Y hai!

“Ca sgPtCHzĩ ư?gPtCHz” bgxm8YÁi HgPtCHzy lnaẩm bẩm,bgxm8Y tgPtCHzhật nasự khbgxm8Yông kPLczrthể tinan đượckPLczr mộtna bgxm8Ytên quáina đgPtCHzản nhgPtCHzư nathế lạigPtCHz bgxm8Ylà mộnat gPtCHzca sĩkPLczr nổbgxm8Yi tiếng.

Haizz… PhigPtCHzền phứbgxm8Yc thật!!

Chap 28

Mất kigPtCHzểm soát

Trước cổnbgxm8Yg trưgPtCHzờng, kPLczrvẫn nhkPLczrư mọibgxm8Y ngày,na hanai chiếbgxm8Yc xbgxm8Ye bgxm8YBMW đãna đậkPLczru nasẵn ởna cổng.

Minh kPLczrVỹ tgPtCHzựa ngưgPtCHzời vgPtCHzào bgxm8Ymột chiếcna gPtCHzxe, đôibgxm8Y mắgPtCHzt kPLczranh sởgPtCHz hữgPtCHzu mộnat hướnggPtCHz nhìngPtCHz vnaô nađịnh, nhưkPLczrng dườnbgxm8Yg gPtCHznhư natrong ábgxm8Ynh nhbgxm8Yìn đbgxm8Yó vẫngPtCHz đkPLczrủ nađể nhậngPtCHz rnaa mgPtCHzột bónang dágPtCHzng qubgxm8Yen bgxm8Ythuộc bgxm8Yđang mỗibgxm8Y lúcbgxm8Y mộkPLczrt tigPtCHzến gần.

Động tbgxm8Yác tnaựa ngườkPLczri vàkPLczro kPLczrchiếc kPLczrBMW gPtCHzkia lgPtCHzập tnaức đượckPLczr nathay tnahế kPLczrbằng mộtgPtCHz tkPLczrư tbgxm8Yhế đứngPtCHzg thẳngna gPtCHzdậy, abgxm8Ynh gPtCHzcho hbgxm8Yai tnaay vàgPtCHzo túikPLczr, bắtna đkPLczrầu tiếnkPLczr vềgPtCHz phíakPLczr bgxm8YÁi Hy.

“Tôi phgPtCHzải đếnbgxm8Y tgPtCHzổ chức,na ngườina củkPLczra tôina skPLczrẽ đưabgxm8Y egPtCHzm về.”na DườnggPtCHz ngPtCHzhư Mbgxm8Yinh VỹkPLczr đbgxm8Yang cốna gắkPLczrng dịubgxm8Y gigPtCHzọng nahết namức cókPLczr tgPtCHzhể, nhưbgxm8Yng kPLczrvẫn bgxm8Ykhông kPLczrthể nàgPtCHzo làgPtCHzm natan biếnna đibgxm8Y cgPtCHzái chgPtCHzất kPLczrgiọng ngạobgxm8Y mgPtCHzạn vốngPtCHz có.

Như bgxm8Yđã biếtkPLczr trướcna ananh bgxm8Yvẫn sgPtCHzẽ lặpkPLczr lạgPtCHzi ckPLczrâu nóigPtCHz này,kPLczr cnaô chẳngbgxm8Y bgxm8Ytỏ bấtna cứna mộtgPtCHz tgPtCHzhái độna ngPtCHzào nakhác nnagoài dnaửng dưgPtCHzng kkPLczrhông qbgxm8Yuan tâmna, gPtCHzđôi môikPLczr mấpna gPtCHzmáy chuẩnbgxm8Y bgxm8Ybị lêgPtCHzn tiếngbgxm8Y tnarả lời.

“Mèo cogPtCHzn sẽbgxm8Y đkPLczri vớgPtCHzi tôi!”na GiọngPtCHzg nónai gPtCHzcủa nakẻ tbgxm8Yhứ bbgxm8Ya cgPtCHzắt nnagang bgxm8Yý địnhgPtCHz nacủa bgxm8YÁi HykPLczr, HạkPLczro kPLczrThần gPtCHzđang từna tbgxm8Yừ tigPtCHzến đến,gPtCHz vònkPLczrg tanay bgxm8Ykéo côkPLczr gPtCHzvề phíakPLczr mìbgxm8Ynh, gbgxm8Yhé snaát tkPLczrai gPtCHzcô bgxm8Ythì thầgPtCHzm. na“Chỉ bgxm8Ycần enam đkPLczri thgPtCHzeo tôkPLczri, natôi bgxm8Ysẽ kPLczrđáp gPtCHzứng mọigPtCHz câbgxm8Yu gPtCHzhỏi củabgxm8Y ekPLczrm vềna nhbgxm8Yững chuyệnna rắckPLczr rốgPtCHzi bgxm8Yđang bgxm8Yxảy ra.”

Dĩ nhiêbgxm8Yn cbgxm8Yâu nókPLczri sbgxm8Yau củabgxm8Y Hnaạo Thầnbgxm8Y đgPtCHzủ sứcbgxm8Y khinaến gPtCHzÁi Hbgxm8Yy ngạckPLczr nhiênbgxm8Y hnaết mbgxm8Yức, gPtCHztròn mgPtCHzắt quanay sannag nhìnbgxm8Y chằmgPtCHz cbgxm8Yhặp knaẻ knaế bên.

Có nêngPtCHz đặnat lònkPLczrg gPtCHztin vgPtCHzào mộtna têgPtCHzn nnahư HkPLczrạo Thần?

Thôi mặcbgxm8Y kgPtCHzệ, bgxm8Ytin mộkPLczrt lnaần cũgPtCHzng khônkPLczrg sao!

“Em bgxm8Yđi navới hắn?kPLczr” Mnainh Vỹbgxm8Y nhígPtCHzu màybgxm8Y nhbgxm8Yìn ÁkPLczri naHy, kPLczrđang chờkPLczr mộtkPLczr sbgxm8Yự khẳngna địnnah gPtCHztừ ngườigPtCHz bgxm8Ycon gnaái trbgxm8Yước mặt.

Và ngbgxm8Yay bgxm8Ysau gPtCHzcâu hỏkPLczri ấygPtCHz, ÁkPLczri kPLczrHy gậtkPLczr đầu.

Gương mặgPtCHzt Mbgxm8Yinh VkPLczrỹ thấpbgxm8Y thoángna mkPLczrột nụgPtCHz cườgPtCHzi nhạt,na đôibgxm8Y mắkPLczrt mbgxm8Yàu hổna phnaách đbgxm8Yang dnaần tốigPtCHz sầmbgxm8Y lại.na Lnaần đầugPtCHz tgPtCHziên naÁi bgxm8YHy trôbgxm8Yng bgxm8Ythấy vkPLczrẻ mbgxm8Yặt đnaó gPtCHztừ anh…kPLczr vgPtCHzẻ mặtkPLczr củana bgxm8Ymột kẻna bịna bỏna rơi!

Cũng chínnah kPLczrvào khoảnhkPLczr khắbgxm8Yc ấy,na tbgxm8Yrái tikPLczrm côgPtCHz chợkPLczrt thgPtCHzắt lạibgxm8Y, nnaơi bgxm8Ykhoé mắtna kPLczrcảm thấyna cnaay cay.

Minh kPLczrVỹ nakhông nónai thênam bấtkPLczr nacứ đnaiều kPLczrgì nữgPtCHza, chnaỉ lặngPtCHzg lẽkPLczr qnauay ngườibgxm8Y bướckPLczr đi.na bónbgxm8Yg dángbgxm8Y từgPtCHz naphía bgxm8Ysau đankPLczrg gPtCHzvô cùngPtCHzg ckPLczrô độbgxm8Yc. kPLczrVốn dgPtCHzĩ kPLczranh khônnag hềgPtCHz biếtbgxm8Y cáchgPtCHz chgPtCHziều chkPLczruộng vkPLczrà nhẫbgxm8Yn nạina ngườikPLczr khkPLczrác, nhưnnag cgPtCHzó nalẽ lbgxm8Yần bgxm8Ynày gPtCHzanh đãna thậtgPtCHz sựkPLczr nabỏ qnaua kPLczrcho Hạona naThần kPLczrvì cô.

Hai cnahiếc gPtCHzxe Bbgxm8YMW lnaao vgPtCHzút trêngPtCHz dgPtCHzòng đườkPLczrng nbgxm8Yhẵn bónkPLczrg, nhưngkPLczr lbgxm8Yại ngượbgxm8Yc hướnggPtCHz nhau.

Ánh bgxm8Ysáng màukPLczr vàngbgxm8Y rựcgPtCHz ckPLczrủa honaàng hônkPLczr nkPLczrhẹ nhànggPtCHz phủbgxm8Y kíbgxm8Yn khôgPtCHzng gnaian trbgxm8Yên kPLczrbãi biểnbgxm8Y, từngPtCHzg đợkPLczrt sónkPLczrg cứbgxm8Y vôkPLczr tìnhgPtCHz vỗbgxm8Y gPtCHzvào bờ,gPtCHz cuốnkPLczr trôikPLczr kPLczrđi tgPtCHzất cả.

Ái kPLczrHy nangồi trgPtCHzên bờna, đưakPLczr đnaôi mắbgxm8Yt kPLczrvô cảmna nhnaìn vbgxm8Yề phbgxm8Yía xkPLczra tậgPtCHzn chânan tnarời. NkPLczrếu nhữnggPtCHz cơngPtCHz sónnag kibgxm8Ya ckPLczró nathể cuốnan trôbgxm8Yi đibgxm8Y tbgxm8Yất cnaả nhữnang đabgxm8Yu đớnna nacùng cbgxm8Yực mbgxm8Yà ckPLczrô đãkPLczr vkPLczrà đangPtCHzg pkPLczrhải gábgxm8Ynh cbgxm8Yhịu gPtCHzthì hkPLczray binaết mấy.

Hạo Tbgxm8Yhần nacũng bgxm8Yngồi xuốngkPLczr bkPLczrên cạnanh côbgxm8Y, đnaôi mắtna dánan cnahặt vàogPtCHz “bgxm8Ymèo gPtCHzcon” khgPtCHzông rời.

“Tại sgPtCHzao egPtCHzm lạgPtCHzi muốnbgxm8Y bgxm8Yđến đây?kPLczr” Bầubgxm8Y khôbgxm8Yng bgxm8Ykhí dgPtCHzường kPLczrnhư đabgxm8Yng quána gưbgxm8Yợng gạgPtCHzo, Hạnao TkPLczrhần đànnah kPLczrphải lênbgxm8Y tiếkPLczrng pkPLczrhá tnaan trạngPtCHzg nathái ckPLczrăng tnahẳng hiệbgxm8Yn giờ.

Một khoảnang nayên lặng…

“Ai lgPtCHzà kẻna hạigPtCHz chếtbgxm8Y gPtCHzgia gPtCHzđình kPLczrtôi?” gPtCHzGiọng ngPtCHzói gPtCHzÁi HgPtCHzy gPtCHzđều đềgPtCHzu, đâybgxm8Y vốnan bgxm8Ydĩ lnaà câugPtCHz hỏgPtCHzi nggPtCHzhi honaặc kPLczrlớn nbgxm8Yhất gPtCHztrong đầukPLczr ckPLczrô, kPLczrvà kPLczrcâu bgxm8Yhỏi nàkPLczry hoàngPtCHz togPtCHzàn khgPtCHzông hnaề naăn nhậgPtCHzp gìgPtCHz navới câukPLczr hỏina củabgxm8Y Hnaạo Thần.

“Câu khkPLczrác, tkPLczrôi khnaông trảkPLczr lkPLczrời nacâu kPLczrhỏi nàykPLczr ckPLczrủa enam được.”bgxm8Y Hạona ThgPtCHzần nhbgxm8Yún nhúnan vabgxm8Yi tbgxm8Yỏ vẻgPtCHz kPLczrkhông kPLczrthể làmbgxm8Y bgxm8Ygì hơnan, tnarả lkPLczrời vớibgxm8Y chgPtCHzất nagiọng bgPtCHzình thảnbgxm8Y nhnaất gPtCHzcó thể.

“Không gPtCHzphải abgxm8Ynh gPtCHzđã bảbgxm8Yo sẽgPtCHz kPLczrtrả lờigPtCHz namọi thắcna bgxm8Ymắc củabgxm8Y bgxm8Ytôi?” Côna bgxm8Yquay sabgxm8Yng Hạona Thầnbgxm8Y tứcbgxm8Y giậnkPLczr gkPLczrắt kPLczrlên, đúnggPtCHz làna snaai lầmgPtCHz gPtCHzkhi tibgxm8Yn tưởnkPLczrg têngPtCHz này.

“Tôi chgPtCHzỉ cókPLczr thnaể tkPLczrrả lờibgxm8Y nhữngbgxm8Y câbgxm8Yu hỏkPLczri nằmgPtCHz tkPLczrrong mbgxm8Yột phạmkPLczr vnai nhkPLczrất địkPLczrnh.” naHạo Tnahần gPtCHzkhoát khoákPLczrt gPtCHztay vớbgxm8Yi Áina kPLczrHy, tnaiếp tụcgPtCHz bgxm8Ygiữ nguyêbgxm8Yn chấgPtCHzt giọngbgxm8Y babgxm8Yn nãy.

“Phạm vi?bgxm8Y” CôgPtCHz nanhíu mànay, gPtCHztên ngPtCHzày toàkPLczrn nónai nhữnnag lờikPLczr knahó hiểu.

“Tôi chỉkPLczr cókPLczr thểgPtCHz cnaho enam biếtgPtCHz mộtna phbgxm8Yần sựgPtCHz việc,kPLczr kkPLczrhông thnaể nbgxm8Yói cụna thể.”bgxm8Y HạokPLczr ThgPtCHzần nhẫkPLczrn nạnai bgxm8Ygiải thíchbgxm8Y, ngướcgPtCHz mặtkPLczr lênan trờikPLczr bgxm8Yquan sátgPtCHz bgxm8Ymàn đêmna kPLczrdần nabuông xuống.

Dù sgPtCHzao đâbgxm8Yy cũngna bgxm8Ylà nanhững nađiều nhbgxm8Yỏ nbgxm8Yhặt, cóbgxm8Y cbgxm8Yho bgxm8YÁi HkPLczry bgPtCHziết cbgxm8Yũng chẳngkPLczr sao.

“Vậy gPtCHzcòn kPLczrThy Thbgxm8Yy? Ananh kPLczrcó biếtkPLczr nhbgxm8Yững chugPtCHzyện lkPLczriên qugPtCHzan tnaới Thbgxm8Yy Thnay?” BấgPtCHzt gPtCHzgiác bgxm8Ycâu bgxm8Yhỏi tiếnap natheo lạikPLczr dàkPLczrnh riênang cbgxm8Yho Tnahy Tbgxm8Yhy, thnaật bgxm8Ysự côkPLczr kPLczrrất bgxm8Ytò mòbgxm8Y bgxm8Yvề ngưnaời cogPtCHzn gáikPLczr bgxm8Ybí ẩngPtCHz này.

“Thy kPLczrThy làgPtCHz bgxm8Yem cùgPtCHzng chgPtCHza khánac mẹgPtCHz cbgxm8Yủa HànkPLczr bgxm8YMinh Vỹ…gPtCHz” Ánhbgxm8Y mgPtCHzắt Hạbgxm8Yo ThầnkPLczr trởna nêngPtCHz vnaô cùngna kỳna lạkPLczr, sâgPtCHzu nathăm thẳmna, knahông thểgPtCHz địgPtCHznh rõgPtCHz đkPLczrược ánhbgxm8Y mắtna đókPLczr lkPLczrà gkPLczrì, đnaột nangột ggPtCHziọng cậbgxm8Yu trầbgxm8Ym naxuống, “…na vkPLczrà lbgxm8Yà naem cnaùng mẹna khágPtCHzc cbgxm8Yha nacủa tôi!”

Có vẻkPLczr HạogPtCHz Tnahần rấgPtCHzt bgxm8Ykhó khănkPLczr khnai kPLczrnói gPtCHzra chubgxm8Yyện nàgPtCHzy, kPLczrÁi Hnay cũngbgxm8Y nacố gắnggPtCHz dgPtCHzịu gigPtCHzọng, trángPtCHzh lnaàm kẻbgxm8Y gPtCHztrước mặtkPLczr bgxm8Ytổn thương.

“Chuyện nàykPLczr kPLczranh kPLczrcó thểna gPtCHzkể bgxm8Ychi tiếbgxm8Yt cnaho tôi?”na ThậkPLczrt sựna kPLczrÁi kPLczrHy nabắt đầubgxm8Y gPtCHznhận địnhkPLczr nara mứnac độgPtCHz nghnaiêm trọnbgxm8Yg củabgxm8Y gPtCHzsự gPtCHzviệc hagPtCHzi nbgxm8Yăm gPtCHzvề trướcbgxm8Y, cbgxm8Yó lgPtCHzẽ Hạobgxm8Y Thầnna cũngkPLczr làgPtCHz kPLczrmột trgPtCHzong nhkPLczrững ngườikPLczr khôngna nathể thiếgPtCHzu gPtCHztrong gPtCHzsự việcgPtCHz lầnkPLczr đó.

“Hàn gPtCHzMinh Vỹbgxm8Y vàgPtCHz TkPLczrhy gPtCHzThy đãna cbgxm8Yhấp nbgxm8Yhận phạbgxm8Ym đếngPtCHz tộigPtCHz lnaỗi khkPLczrông thểkPLczr thkPLczra thứbgxm8Y kPLczrvì knahông thểna dbgxm8Yứt bbgxm8Yỏ đượcgPtCHz natình cảmgPtCHz gPtCHzcá nhbgxm8Yân, gPtCHzvà gPtCHzcũng chínhgPtCHz vìna gPtCHzthế màbgxm8Y nhữngbgxm8Y gPtCHzngười kPLczrtrong cuộckPLczr đềgPtCHzu gPtCHzphải trgPtCHzả mgPtCHzột cgPtCHzái gigPtCHzá qgPtCHzuá đkPLczrắt.” Bbgxm8Yất kPLczrgiác Hạobgxm8Y ThầgPtCHzn ngPtCHzở mkPLczrột nụna cườikPLczr cnaay đắng,na cảkPLczr ngườnai rubgxm8Yn lkPLczrên dườnggPtCHz nhbgxm8Yư đagPtCHzng cốbgxm8Y gắngbgxm8Y kìbgxm8Ym nén.

“Có thểna cgPtCHzho tôikPLczr kPLczrbiết nbgxm8Yhững nggPtCHzười tnarong cuộc?kPLczr” naÁi Hnay tiếbgxm8Yp bgxm8Ytục gặnggPtCHz hgPtCHzỏi, quêbgxm8Yn mấtkPLczr mìnhkPLczr nađang vôkPLczr naý xgPtCHzé toạgPtCHzc nỗibgxm8Y đaugPtCHz gPtCHzchưa làngPtCHzh củana ngườigPtCHz khác.

“Hàn Mbgxm8Yinh Vbgxm8Yỹ, kPLczrbà Hànbgxm8Y, Từna ThkPLczry bgxm8YThy, tkPLczrôi và…”bgxm8Y kPLczrLại mbgxm8Yột lkPLczrần nữnaa kPLczrHạo Thầnna lấpkPLczr lửngkPLczr cnaâu nóbgxm8Yi, khiếnbgxm8Y ÁigPtCHz Hnay lạibgxm8Y tnaiếp kPLczrtục gặkPLczrng hỏi.

“Và?” TgPtCHzrái tinam Ánai kPLczrHy bắtbgxm8Y đầugPtCHz đậbgxm8Yp lnaoạn bgxm8Ycả lbgxm8Yên, cáina tênna bgxm8Ycuối cùnkPLczrg sẽbgxm8Y làna ai?

“… ĐiềngPtCHz Huân.”bgxm8Y Hnaai từbgxm8Y bgxm8Ycuối cùnkPLczrg bgxm8Ykhó nhkPLczrọc gPtCHzphát bgxm8Yra từkPLczr miệnggPtCHz HạgPtCHzo Thần,na cógPtCHz lẽkPLczr gPtCHztên ĐiềngPtCHz Hubgxm8Yân nàykPLczr đgPtCHzóng vakPLczri chíkPLczrnh tronnag bgxm8Yvở kịchgPtCHz bnai thưnaơng hkPLczrai nămkPLczr navề trước.

“Đã hếtbgxm8Y pkPLczrhạm vgPtCHzi cnaho gPtCHzphép chưbgxm8Ya?” naÁi naHy mởkPLczr gPtCHzto gPtCHzđôi mắgPtCHzt nâbgxm8Yu củagPtCHz mìnnah nhkPLczrìn tgPtCHzhẳng vàobgxm8Y HạkPLczro Thần,gPtCHz mộtkPLczr ánbgxm8Yh nbgxm8Yhìn kiênna định.

Và cbgxm8Yâu hỏigPtCHz củakPLczr kPLczrcô khibgxm8Yến bgxm8YHạo kPLczrThần bậbgxm8Yt cười.

“Ừ, hkPLczrết rồigPtCHz.” Hạbgxm8Yo TgPtCHzhần cnaố gắngPtCHzg nhịngPtCHz cười,kPLczr qukPLczray kPLczrsang Ábgxm8Yi Hbgxm8Yy khnaẳng đkPLczrịnh. “Đừnang lgPtCHzo, nasớm mgPtCHzuộn kPLczrgì gPtCHzthì gPtCHzem ckPLczrũng sbgxm8Yẽ biếtna mà.”

Bất gnaiác Hbgxm8Yạo bgxm8YThần kPLczrđưa takPLczry xokPLczra kPLczrxoa đầukPLczr bgxm8YÁi HykPLczr, đâbgxm8Yy làna độngkPLczr bgxm8Ytác namà ThầngPtCHz thườngkPLczr làgPtCHzm vớnai kPLczrThy gPtCHzThy –kPLczr côgPtCHz ebgxm8Ym gágPtCHzi đánbgxm8Yg yêkPLczru củakPLczr mình.

“Em còbgxm8Yn thbgxm8Yắc kPLczrmắc ggPtCHzì không?kPLczr” Hạbgxm8Yo TkPLczrhần nâkPLczrng mbgxm8Yặt côbgxm8Y lên,gPtCHz nhkPLczrưng nagương mặnat vkPLczrẫn bgxm8Ycòn lưgPtCHzu gPtCHzlại nanụ cưnaời naban nãy.

“Anh cókPLczr bkPLczriết angPtCHzh TriếgPtCHzt Dạ?”kPLczr bgxm8YĐây chắcbgxm8Y kPLczrchắn kPLczrsẽ làbgxm8Y câgPtCHzu hỏigPtCHz bgxm8Ynghi vgPtCHzấn cuốikPLczr cùnang màna kPLczrcô cnaần đượcbgxm8Y gbgxm8Yiải đáp.

“Ừ.” bgxm8YVà HkPLczrạo ThkPLczrần lạikPLczr tiếkPLczrp tụcgPtCHz trảbgxm8Y lời.

“Anh ấykPLczr mấtgPtCHz rồi?”bgxm8Y LgPtCHzần này,gPtCHz bgxm8Yngười rbgxm8Yun lgPtCHzên gPtCHzkhi nhắckPLczr đếnkPLczr nỗigPtCHz đakPLczru gPtCHzlại làbgxm8Y ÁgPtCHzi Hy.

“Ừ, hkPLczrắn bgxm8Ylà âkPLczrn nhânbgxm8Y củana kPLczrem đấy!”gPtCHz Nụna gPtCHzcười tnarên bgxm8Ymôi HạogPtCHz ThgPtCHzần kPLczrdần biếnna mất,bgxm8Y nakhông đkPLczrợi bgxm8YÁi Hbgxm8Yy đặtna thnaêm câgPtCHzu hỏi,gPtCHz Hbgxm8Yạo ThầkPLczrn kPLczrlại tiếpgPtCHz tụcbgxm8Y gPtCHznói. “Hếtna phạmna vnai cbgxm8Yho nacâu hnaỏi nàyna rồi.”

Ân nhân?

Tại sakPLczro akPLczrnh natrai Trinaết gPtCHzDạ bgxm8Ylại lbgxm8Yà kPLczrân nhân?

Nhưng cóbgxm8Y lkPLczrẽ bgxm8Ycô chkPLczrỉ bgPtCHziết đượgPtCHzc đếnkPLczr mứcbgxm8Y đóbgxm8Y màna thôi…

Cô cúibgxm8Y gằmna mặtna xuống,kPLczr chbgxm8Ye giấugPtCHz bgxm8Yđi đkPLczrôi mgPtCHzắt đãgPtCHz tbgxm8Yhấm đgPtCHzẫm nướnac mắt,kPLczr gPtCHznhanh bgxm8Ytay gạtbgxm8Y navội nhữngbgxm8Y nagiọt nnaước đánkPLczrg ghétna đó.

“Em khônbgxm8Yg hỏkPLczri tôgPtCHzi lnaà ngbgxm8Yười nhưkPLczr thnaế nàona nasao?” Đôibgxm8Y mắgPtCHzt gPtCHzHạo Thầbgxm8Yn chkPLczrăm chkPLczrú kPLczrquan ságPtCHzt ÁikPLczr kPLczrHy, mgPtCHzột cbgxm8Yâu hỏina namà chínbgxm8Yh cậugPtCHz đbgxm8Yặt ra.

“Không, bgxm8Yvì tạmna thkPLczrời bgxm8Ytôi sẽkPLczr xgPtCHzem anbgxm8Yh làbgxm8Y mộbgxm8Yt ngườina tốgPtCHzt.” ÁikPLczr gPtCHzHy ngưnaớc gPtCHzmặt kPLczrlên, đôibgxm8Y mkPLczrắt vẫkPLczrn ckPLczròn hogPtCHze đỏgPtCHz nởna mộtbgxm8Y nụbgxm8Y bgxm8Ycười dịuna dàbgxm8Yng vớbgxm8Yi gPtCHzHạo Thầnbgxm8Y, sagPtCHzu kPLczrđó đứnggPtCHz dậy.kPLczr gPtCHz“Làm bgxm8Yphiền naanh rồi,gPtCHz nacảm ơnbgxm8Y vìgPtCHz gPtCHztất cả.”

Ái HgPtCHzy chậnam bgxm8Yrãi bướcbgxm8Y đi,bgxm8Y lướgPtCHzt qubgxm8Ya gPtCHztừng bónbgxm8Yg ngườina trêngPtCHz bãnai bikPLczrển kPLczrvà kkPLczrhuất hẳnna sakPLczru mànbgxm8Y đêm.

“Người tốtgPtCHz? MkPLczrèo congPtCHz, gPtCHzcó lẽbgxm8Y naem đnaang hiểbgxm8Yu lầbgxm8Ym rồi.”

Trên nađường đibgxm8Y, naÁi Hbgxm8Yy cầmkPLczr mộgPtCHzt chibgxm8Yếc đồnang hồbgxm8Y cágPtCHzt nhỏgPtCHz xíubgxm8Y mbgxm8Yàu nahồng pgPtCHzhấn, kPLczrliên tụnac lậgPtCHzt ngượnac nókPLczr lại.

Cô đkPLczrang nacố gắgPtCHzng tựna mìnbgxm8Yh làgPtCHzm mìnkPLczrh vơbgxm8Yi bớgPtCHzt nỗigPtCHz đau.

Ái bgxm8YHy gPtCHzmệt mỏikPLczr bưkPLczrớc vbgxm8Yề nhà,na chibgxm8Yếc balnao nặnkPLczrg nềkPLczr chỉbgxm8Y cókPLczr thểkPLczr đbgxm8Yeo mộtkPLczr bênbgxm8Y vnaai, nênbgxm8Y càbgxm8Yng khiếnan bgPtCHzên vagPtCHzi phảgPtCHzi củbgxm8Ya côbgxm8Y nhgPtCHzức mbgxm8Yỏi bgxm8Yvì phảkPLczri gPtCHzmang mộtbgxm8Y trọnkPLczrg kPLczrlực qgPtCHzuá nặng.

Về nhbgxm8Yà vớnai trạnbgxm8Yg thbgxm8Yái khônbgxm8Yg namấy gPtCHzvui vẻgPtCHz, ÁikPLczr HkPLczry tiếpna tụcgPtCHz kPLczrlê bướcbgxm8Y vềkPLczr phònkPLczrg, chẳbgxm8Yng mbgxm8Yàng đnaể bgxm8Ytâm đếnkPLczr sựbgxm8Y quakPLczrn tâmgPtCHz thákPLczri gPtCHzquá cnaủa mkPLczrấy tkPLczrên cậbgxm8Yn vệbgxm8Y vbgxm8Yì nađã qgPtCHzuá qugPtCHzen thuộcgPtCHz vớigPtCHz cánai cảnhgPtCHz nàgPtCHzy rồi.

Đôi lúcgPtCHz ckPLczrô lạgPtCHzi ngnahĩ sốngbgxm8Y gPtCHztrong namột cănkPLczr biệkPLczrt thựkPLczr rộnggPtCHz lớnna ngPtCHzhư thếkPLczr kPLczrnày bgxm8Ythật kPLczrphiền togPtCHzái, natương tựbgxm8Y nhưna lúbgxm8Yc nàgPtCHzy phbgxm8Yải lênkPLczr tậnan kPLczrlầu bkPLczra kPLczrđể vềbgxm8Y phòng.

Hai chângPtCHz cnaũng gPtCHzkhông thểbgxm8Y trụbgxm8Y đưgPtCHzợc lâubgxm8Y hơgPtCHzn nữa,bgxm8Y nhưngPtCHzg vừkPLczra bướkPLczrc đếnbgxm8Y gầngPtCHz cửgPtCHza phòngkPLczr tbgxm8Yhì đkPLczrập vàona mắtgPtCHz naÁi bgxm8YHy làna hgPtCHzai tênkPLczr ckPLczrận vệna mặckPLczr vesgPtCHzt kPLczrđen bgxm8Yvà ckPLczrô hnaầu gáibgxm8Y AgPtCHzn Anan cũnang kPLczrđang đứnnag tkPLczrrước kPLczrcửa phònnag vgPtCHzới tbgxm8Yrạng tkPLczrhái ckPLczrực kỳbgxm8Y lnao lắng.

Cô nacau mày,na bưgPtCHzớc chânna vẫnan chnaậm rãgPtCHzi đếnan phòngbgxm8Y Minbgxm8Yh Vỹ.

Dừng chânbgxm8Y, bgxm8YÁi gPtCHzHy khôbgxm8Yng hềkPLczr mởna minaệng gặnnag hỏgPtCHzi tạina sbgxm8Yao họkPLczr lạkPLczri gPtCHzcư xnaử khábgxm8Yc thườngbgxm8Y kPLczrnhư thế,gPtCHz chgPtCHzỉ kPLczrđưa gPtCHztay nađịnh mgPtCHzở cửa.

“Cô chủbgxm8Y, lúbgxm8Yc kPLczrnày thgPtCHzì… côgPtCHz kbgxm8Yhông nbgxm8Yên vkPLczrào.” kPLczrMột tênna kPLczrcận vbgxm8Yệ đưana tanay chắnbgxm8Y ngkPLczrang naÁi Hbgxm8Yy, lúgPtCHzng túngbgxm8Y tbgxm8Yrả lgPtCHzời, kPLczrnhìn kPLczrÁi Hbgxm8Yy naái ngại.

“Sao lạgPtCHzi kPLczrkhông nênna?” bgxm8YÁi HgPtCHzy cảnam thấnay bgxm8Ybắt đầubgxm8Y gPtCHzkhó ckPLczrhịu, tkPLczrại sagPtCHzo vàgPtCHzo phònang mbgxm8Yà cũkPLczrng khnaông đgPtCHzược vào?

“Ơ… bgxm8Yà… tgPtCHzhiếu nagia đanbgxm8Yg… côna đừbgxm8Yng nêkPLczrn vbgxm8Yào phòngbgxm8Y lúkPLczrc này.”bgxm8Y Tbgxm8Yên cnaận vnaệ kigPtCHza cnaứ ấpgPtCHz únang mãina, gPtCHzcuối cùnkPLczrg lạikPLczr làbgxm8Y mộgPtCHzt bgxm8Ylời nayêu cầu.

“Tránh rgPtCHza!” DườnggPtCHz nbgxm8Yhư Ábgxm8Yi Hnay đãgPtCHz cảkPLczrm nhậbgxm8Yn đgPtCHzược mộtna kPLczrđiều gnaì đóna bấtgPtCHz thường,na vbgxm8Yà ckPLczró vẻna chuykPLczrện nàykPLczr đnaang naliên gPtCHzquan kPLczrđến Mnainh Vỹ.

Cô gkPLczrằn ggPtCHziọng, ggPtCHzạt mạnbgxm8Yh tgPtCHzay củana tênkPLczr cgPtCHzận navệ nara rkPLczrồi mởkPLczr nanhanh bgxm8Ycánh gPtCHzcửa gỗ.

Cánh cửakPLczr bgxm8Ymở kPLczrra, vàna skPLczrau đkPLczró bgxm8Ycũng nhakPLczrnh chóngna đnaóng lại.

Minh VỹkPLczr đkPLczrang ngồikPLczr dbgxm8Yưới sàkPLczrn, tựakPLczr vàgPtCHzo tườngna, kPLczrxung quagPtCHznh làna vôna gPtCHzsố nhnaững ckPLczrhai rượubgxm8Y rỗngbgxm8Y khnaông, mùgPtCHzi rượubgxm8Y nồnggPtCHz nặgPtCHzc bgxm8Ylan tobgxm8Yả khắbgxm8Yp phòng.

Nét mặtbgxm8Y gPtCHzÁi kPLczrHy kPLczrdần đkPLczranh lại,kPLczr Minanh Vnaỹ tiếbgxm8Yp tụkPLczrc kPLczrcầm mộtgPtCHz bgxm8Ychai rượugPtCHz lkPLczrên uống.bgxm8Y Lậbgxm8Yp tứcgPtCHz cnaô gPtCHzném mnaạnh balnao lênkPLczr giường,kPLczr tibgxm8Yến đếngPtCHz giằngPtCHzg lnaấy chabgxm8Yi rượbgxm8Yu tkPLczrrong natay anh.

“Anh lnaàm cánai trnaò gnaì th

ế?”

“Đừng qugPtCHzan tâmkPLczr, kPLczrđưa đây!”kPLczr MigPtCHznh kPLczrVỹ vkPLczrới bgxm8Ytay vgPtCHzề naphía ÁikPLczr HykPLczr, kPLczrdường ngPtCHzhư namuốn lấyna lạkPLczri ckPLczrhai rượubgxm8Y màgPtCHz côna vừabgxm8Y gbgxm8Yiành lấy.

“Không gPtCHzđưa, anbgxm8Yh uốngPtCHzg bkPLczrao gPtCHznhiêu chkPLczrai rnaồi hnaả?” ÁigPtCHz bgxm8YHy bgxm8Ytức gnaiận quábgxm8Yt lên,gPtCHz bgxm8Yđặt chbgxm8Yai rượubgxm8Y kPLczrđã đượcgPtCHz khnaui kPLczrnắp kPLczrra gPtCHzsau lnaưng, gPtCHznhìn mộtbgxm8Y lượtbgxm8Y kPLczrcác nachai rượubgxm8Y kPLczrxung qnauanh MigPtCHznh VgPtCHzỹ navà bắkPLczrt đnaầu đếm.

Một… haikPLczr… bana… bgPtCHzảy chai!

Bảy chbgxm8Yai rượubgxm8Y rgPtCHzỗng khôgPtCHzng đankPLczrg nằmgPtCHz lănbgxm8Y lógPtCHzc trbgxm8Yên gPtCHzsàn nhàna mộtbgxm8Y cácgPtCHzh bừabgxm8Y bãina, cbgxm8Yô bắtkPLczr đầkPLczru nanổi giậngPtCHz thgPtCHzật skPLczrự kbgxm8Yhi thấybgxm8Y bgxm8Yanh đứngbgxm8Y lênna vkPLczrà cnaó ýbgxm8Y địnhbgxm8Y lgPtCHzấy tgPtCHzừ trongPtCHzg tủgPtCHz knaính mgPtCHzột nachai rượubgxm8Y khác.

“Anh namuốn nauống chứna gì,kPLczr đượkPLczrc! naTôi uốbgxm8Yng gPtCHzvới anh!”gPtCHz gPtCHzÁi naHy tứkPLczrc giậnna quátbgxm8Y lên.

Đôi mắgPtCHzt gPtCHzmàu hổkPLczr phkPLczrách cbgxm8Yủa MingPtCHzh Vỹbgxm8Y dườnnag gPtCHznhư đãna chnauyển sựkPLczr chúbgxm8Y ýgPtCHz sangPtCHzg cô.

Cô cầmkPLczr cnahai rượuna kPLczrsau lgPtCHzưng lênbgxm8Y, kPLczrsau nađó kPLczrkề lênan namiệng uốnggPtCHz lnaấy mộtbgxm8Y hgPtCHzơi dàikPLczr. Thứbgxm8Y nnaước kPLczruống thkPLczrật đắngbgxm8Y nhưbgxm8Yng lnaại mangPtCHzg kPLczrmột vịbgxm8Y nkPLczrồng nồnggPtCHz qkPLczruả thậtgPtCHz khiếnkPLczr conan ngườbgxm8Yi tgPtCHza qubgxm8Yên gPtCHzbẵng hgPtCHzết nhữngPtCHzg bugPtCHzồn pkPLczrhiền, đauna đớnkPLczr kPLczrtrong lòng.

Gương mặtkPLczr ÁigPtCHz gPtCHzHy bgxm8Ybắt đầugPtCHz kPLczrđỏ lgPtCHzên, ckPLczrô đgPtCHzưa nađôi mkPLczrắt thgPtCHzẫn thờkPLczr ngPtCHzhìn chgPtCHzai rượugPtCHz trongPtCHzg natay, tikPLczrếp bgxm8Ytục nângbgxm8Y lkPLczrên vàna uốnbgxm8Yg hếgPtCHzt nasố gPtCHzcòn lại.

Về phbgxm8Yần naMinh Vỹ,gPtCHz gPtCHzanh cbgxm8Yhỉ đứgPtCHzng nayên nhìnbgxm8Y côna uốkPLczrng kPLczrhết gPtCHzcả chnaai rưgPtCHzợu loạigPtCHz mbgxm8Yạnh đó.bgxm8Y CôkPLczr đặtbgxm8Y chakPLczri rượkPLczru rỗnggPtCHz gPtCHzkhông xuốngna sàbgxm8Yn, tgPtCHziếp thkPLczreo đbgxm8Yứng gPtCHzdậy đẩyna naanh rana, vnaươn tbgxm8Yay kPLczrvề pgPtCHzhía tủbgxm8Y knaính lấybgxm8Y mộtkPLczr cnahai rượuna gibgxm8Yống hệtkPLczr lúgPtCHzc nbgxm8Yãy xuống.

“Em làkPLczrm gìna vkPLczrậy?” ĐếnkPLczr mứckPLczr nàykPLczr tbgxm8Yhì kPLczrMinh Vnaỹ cũngPtCHzg khônkPLczrg thbgxm8Yể đứnkPLczrg yêbgxm8Yn nanhìn đgPtCHzược nbgxm8Yữa, đưkPLczra tkPLczray giậtkPLczr lấnay chbgxm8Yai rượugPtCHz tkPLczrừ cô.

Rõ ràbgxm8Yng gươngkPLczr mặkPLczrt Ánai Hbgxm8Yy nađã kPLczrđỏ hếbgxm8Yt mứnac cbgxm8Yó thể!

Chợt kPLczrÁi gPtCHzHy naquay sanbgxm8Yg Mibgxm8Ynh VkPLczrỹ vkPLczrà… mỉmgPtCHz cười!

“Này Mibgxm8Ynh Vỹ,kPLczr naanh bgxm8Ycó gPtCHzbiết cgPtCHzái cảnam giácgPtCHz mbgxm8Yất mgPtCHzột nbgxm8Ygười qunaan trbgxm8Yọng gPtCHzlà nnahư tbgxm8Yhế nàona khônnag?” ÁigPtCHz naHy vgPtCHzẫn mỉgPtCHzm cườikPLczr, nnahưng trgPtCHzong nnaụ cườibgxm8Y đóbgxm8Y nalà mộtgPtCHz vếbgxm8Yt thươkPLczrng nakhông thgPtCHzể xogPtCHzá đnai bgxm8Ybằng thờgPtCHzi gnaian vbgxm8Yà nướbgxm8Yc mắt.

Giọng nóikPLczr kPLczrcô trkPLczrở nkPLczrên nhẹna nhkPLczràng hkPLczrơn, nhgPtCHzưng dnaường nanhư từngkPLczr chữbgxm8Y kPLczrvà gPtCHztừng lgPtCHzời nhbgxm8Yư thểna đakPLczrng natrách mócbgxm8Y anh.

“Hẳn abgxm8Ynh cũnang biếnat chnaứ nhỉ,na vkPLczrì kPLczrThy Thbgxm8Yy đángna yêubgxm8Y ckPLczrủa bgxm8Yanh cgPtCHzũng đãkPLczr mấkPLczrt rồbgxm8Yi màna, hkPLczra hagPtCHz. kPLczrNhưng tônai… tôikPLczr đgPtCHzánh mấnat ckPLczrả gigPtCHza đình!”

Minh Vỹbgxm8Y dườngbgxm8Y nhgPtCHzư vẫbgxm8Yn cònbgxm8Y gPtCHzđủ tỉnhbgxm8Y táogPtCHz đểbgxm8Y nalắng nghnae nhbgxm8Yững lờnai nóigPtCHz cnaủa cbgxm8Yô, nhưngbgxm8Y tgPtCHzất cảna nhữngna gìna ananh kPLczrcó thnaể lkPLczràm lúbgxm8Yc nbgxm8Yày nalà bgxm8Yim lặng.

“Đồng hkPLczrồ cátna xnaoa nadịu nỗnai đaubgxm8Y? NựcgPtCHz bgxm8Ycười! Nếbgxm8Yu tnahật sựgPtCHz ngPtCHzó cógPtCHz thểna xnaoa dịuna bnaớt phầnna nànao nỗibgxm8Y đaugPtCHz cgPtCHzủa tkPLczrôi, tạnai snaao lậtkPLczr ngượbgxm8Yc kPLczrnhững mộtna kPLczrtrăm támna mbgxm8Yươi lầnbgxm8Y vkPLczrẫn khôngbgxm8Y hềna mấtna bgxm8Yđi namột chútgPtCHz cảmgPtCHz kPLczrgiác đaukPLczr đớngPtCHz ngPtCHzào? Tạibgxm8Y sao?bgxm8Y” kPLczrÁi kPLczrHy nhưbgxm8Y tựkPLczr nóikPLczr vkPLczrới chíkPLczrnh mgPtCHzình, nalần nkPLczrày cbgxm8Yô bậtna cườina thànnah tiếng.

Đôi kPLczrmắt ướtkPLczr lệ,bgxm8Y côna kPLczrđưa bgxm8Ytay gạtgPtCHz gikPLczrọt gPtCHznước bgxm8Ymắt khôkPLczrng đánnag rơkPLczri trênkPLczr gPtCHzgò bgxm8Ymá bgxm8Yrồi lạnai kPLczrtiếp tụckPLczr tựna độgPtCHzc thoại.

“Bây ginaờ gPtCHzthì hếkPLczrt rồi,bgxm8Y cảkPLczr bkPLczra vnaà mẹ,na cnaả gPtCHzanh gPtCHzTriết Dbgxm8Yạ luônbgxm8Y ynaêu nathương tgPtCHzôi đềugPtCHz bgxm8Yđi rồi,na gPtCHzđi bgxm8Yđến mộtgPtCHz gPtCHznơi mgPtCHzà tôkPLczri gPtCHzkhông kPLczrthể nànao chạbgxm8Ym đến,gPtCHz kPLczrtrừ nakhi tôikPLczr nađi kPLczrtheo họbgxm8Y! VkPLczrà ngagPtCHzy kPLczrcả gPtCHzanh cũnkPLczrg nachỉ dùnnag tôikPLczr nhưgPtCHz bgxm8Ymột cokPLczrn búpna bnaê đểgPtCHz bgxm8Ythay thếgPtCHz cnaho gPtCHzThy Thy.”

Minh kPLczrVỹ navẫn ibgxm8Ym lặngkPLczr, kPLczrđôi mắtbgxm8Y màuna gPtCHzhổ naphách ságPtCHzng lên,bgxm8Y dườbgxm8Yng nkPLczrhư annah nađã cbgxm8Yó tgPtCHzhể nacảm nhậngPtCHz đượnac nỗibgxm8Y đauna màna cbgxm8Yô đangbgxm8Y phảina gbgxm8Yánh chịuna đgPtCHzau đếngPtCHz mứbgxm8Yc nào.

Ái Hnay bướcna vềgPtCHz phbgxm8Yía tkPLczrủ qukPLczrần kPLczráo namà MkPLczrinh naVỹ gPtCHzdành nariêng kPLczrcho mìnbgxm8Yh mởbgxm8Y nara, nalấy rnaa mộnat nachiếc lgPtCHzọ tgPtCHzhuỷ tingPtCHzh trobgxm8Yng suốt,na natrong đbgxm8Yến nỗigPtCHz cgPtCHzó thgPtCHzể nhìnan thnaấy vôna sốkPLczr nhữngna chkPLczriếc đồgPtCHzng bgxm8Yhồ gPtCHzcát nbgxm8Yhỏ xkPLczrinh namang nhiềnau mkPLczràu sắnac kháckPLczr nhkPLczrau kPLczrđang ngPtCHzằm tronbgxm8Yg lọ.

Tiếp thbgxm8Yeo, cnaô lấygPtCHz bgxm8Ytừ tkPLczrrong nalọ rbgxm8Ya mộkPLczrt nacái đồnggPtCHz hồkPLczr cátkPLczr màuna đỏ,na đưana bgxm8Ytay rgPtCHza nakhông bgxm8Ytrung vàkPLczr tnahả bgxm8Ynó gPtCHzrơi tbgxm8Yự do.

“Rơi này!”

Ái Hbgxm8Yy dườngkPLczr nhnaư đangkPLczr cựcna kPLczrkỳ hứnkPLczrg thgPtCHzú vớigPtCHz vibgxm8Yệc mìnbgxm8Yh đabgxm8Yng nalàm, tkPLczrrên môgPtCHzi vẫbgxm8Yn giữkPLczr ngubgxm8Yyên nkPLczrụ cườbgxm8Yi gPtCHzcay đắng.

Chiếc đồngPtCHzg bgxm8Yhồ đbgxm8Yó rơigPtCHz xgPtCHzuống đấtna vỡbgxm8Y tanan, tbgxm8Yạo nênan kPLczrvô sgPtCHzố nhữngPtCHzg bgxm8Ymảnh thuỷbgxm8Y tinbgxm8Yh cựcna nbgxm8Yhỏ nằmbgxm8Y trêbgxm8Yn sàngPtCHz nhà,gPtCHz vgPtCHzà nhữnang hạtbgxm8Y cátna kPLczrli tbgxm8Yi cũnggPtCHz gPtCHzhoà lẫnna vàogPtCHz nhữngkPLczr mảnnah thkPLczruỷ bgxm8Ytinh lấpbgxm8Y lángPtCHzh ấy.

Rồi lạbgxm8Yi thbgxm8Yêm mkPLczrột gPtCHzcái đồnggPtCHz hồna nữnaa… thbgxm8Yêm mộtkPLczr cágPtCHzi nữa…kPLczr vbgxm8Yà thêgPtCHzm mgPtCHzột cái…

Cứ lầbgxm8Yn bgxm8Ylượt, gPtCHzcô lgPtCHzặp kPLczrlại đnaộng natác đókPLczr khôngbgxm8Y bigPtCHzết bnaao nbgxm8Yhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh Vnaỹ gnaọi tgPtCHzên Ánai HgPtCHzy, nađôi kPLczrmắt abgxm8Ynh tràgPtCHzn gPtCHzngập vẻgPtCHz kPLczrxót xa.

Nhìn thấykPLczr bgxm8Ycô nkPLczrhư tgPtCHzhế gPtCHznày, trkPLczrái bgxm8Ytim ananh nhkPLczrư dầngPtCHz mấtbgxm8Y đigPtCHz nhịpbgxm8Y đkPLczrập, sakPLczru đókPLczr ngừnnag đậpna hẳn.

Ái bgxm8YHy khôkPLczrng hềbgxm8Y quanay bgxm8Ylại nhìngPtCHz angPtCHzh, lkPLczrần nàkPLczry kPLczrlà đkPLczrưa cảbgxm8Y chikPLczrếc lọbgxm8Y bgxm8Ythuỷ bgxm8Ytinh rgPtCHza, rồbgxm8Yi lạibgxm8Y nathả cnaả lọbgxm8Y rớnat xuốbgxm8Yng đấgPtCHzt… thgPtCHzứ âmbgxm8Y thakPLczrnh kPLczrva chạkPLczrm mạngPtCHzh vanang lnaên, hàngbgxm8Y nbgxm8Yghìn mảnhgPtCHz thuỷkPLczr tikPLczrnh lấbgxm8Yp lángPtCHzh nằmbgxm8Y dưgPtCHzới bgxm8Ysàn, kPLczrmột khgPtCHzung cảnhna đbgxm8Yẹp đếngPtCHz nađau đớn!

“Vỡ hếtkPLczr rồi!gPtCHz Khôngna gPtCHzcòn gPtCHzgì đểna gPtCHzxoa gPtCHzdịu nbgxm8Yỗi đaukPLczr cả!kPLczr” Áibgxm8Y kPLczrHy lbgxm8Yại bậtkPLczr cườigPtCHz thànnah natiếng, đưbgxm8Ya mnaột tabgxm8Yy ômbgxm8Y lấyna mặt,bgxm8Y nhưnggPtCHz nhkPLczrững giọtkPLczr nướbgxm8Yc mắtna gPtCHzkia vkPLczrẫn bgxm8Ylọt bgxm8Yqua khẽgPtCHz tbgxm8Yay vbgxm8Yà tkPLczrạo bgxm8Yra nnahững bgxm8Yvệt dgPtCHzài hobgxm8Yàn mỹbgxm8Y tgPtCHzrong khôngPtCHzg tnarung. “KhôngkPLczr nacòn, khnaông cònan bgxm8Ygì cả!”

Minh kPLczrVỹ bướbgxm8Yc đếnna gPtCHzvà kPLczrcúi xugPtCHzống nânkPLczrg ngườibgxm8Y côkPLczr lênbgxm8Y, đặgPtCHzt ckPLczrô ngồina lkPLczrên giường.

Bàn chânkPLczr Ánai Hbgxm8Yy kPLczrbị nhữngbgxm8Y namảnh thukPLczrỷ tibgxm8Ynh kbgxm8Yia lgPtCHzàm xâbgxm8Yy xướcbgxm8Y rấtbgxm8Y nhiều.

“Minh VỹkPLczr, natôi vàbgxm8Y kPLczrThy bgxm8YThy bgxm8Yai qkPLczruan trkPLczrọng hnaơn?” Áina kPLczrHy kPLczrtrong bộgPtCHz dạngPtCHzg nửakPLczr tỉnhkPLczr nửabgxm8Y mgPtCHzê, bgPtCHzất giáckPLczr lạikPLczr lêbgxm8Yn tiếnang hỏi.

“Thy Thyna.” MộtkPLczr câbgxm8Yu trảgPtCHz lờgPtCHzi dbgxm8Yứt khbgxm8Yoát vkPLczrang lêbgxm8Yn, đủgPtCHz đểna gPtCHzÁi naHy nhậnna thứckPLczr đượcgPtCHz gPtCHzcâu trảna lờigPtCHz đkPLczró đgPtCHzang cgPtCHzó unay lựcbgxm8Y lớnkPLczr thếgPtCHz nbgxm8Yào đgPtCHzối bgxm8Yvới tbgxm8Yrái tbgxm8Yim đanang chếtkPLczr dầngPtCHz mònbgxm8Y vìbgxm8Y đaukPLczr đớn.

Đôi môgPtCHzi gPtCHzxinh xắnna gPtCHzkia míkPLczrm chặtna lại…na đúngkPLczr kPLczrnhư cgPtCHzô nkPLczrghĩ, nacô chỉbgxm8Y làgPtCHz gPtCHzthay thế!

“Thy Thnay nnagoan ngoãbgxm8Yn, xingPtCHzh đẹpkPLczr gPtCHzhơn bgxm8Yem rấbgxm8Yt nhiềgPtCHzu.” Đônai mnaôi kPLczrMinh Vỹna bgPtCHzật rgPtCHza ngPtCHzhững lờkPLczri phbgxm8Yát nkPLczrgôn vôbgxm8Y tình,na mặcbgxm8Y kệkPLczr kPLczrnó cógPtCHz bgxm8Ylàm tổkPLczrn thươbgxm8Yng naÁi Hnay hnaay khnaông, naanh gPtCHzvẫn nnagoan cốbgxm8Y tiếpkPLczr tgPtCHzục buônkPLczrg gPtCHznhững kPLczrlời nóikPLczr từkPLczr tậgPtCHzn bgxm8Ysâu trgPtCHzái tinam mình…bgxm8Y vìgPtCHz, abgxm8Ynh khôkPLczrng kPLczrthể chkPLczre kPLczrgiấu đượcbgxm8Y nữagPtCHz rồnai. “naThy gPtCHzThy lkPLczrà hạnhbgxm8Y phúc,gPtCHz gPtCHzcòn egPtCHzm ckPLczrhỉ manang đếnna kPLczrcho bgxm8Ytôi sựna nađau đớn.”

“Thy ThgPtCHzy từnnag lgPtCHzà tấbgxm8Yt cảkPLczr vnaới tôi…”

Từng bgxm8Ycâu nónai dnao chgPtCHzính miệbgxm8Yng MigPtCHznh Vỹna bậtkPLczr rnaa nkPLczrhư xbgxm8Yé tnaoạc vếtna thươnggPtCHz lbgxm8Yòng chưkPLczra lbgxm8Yành hbgxm8Yẳn củagPtCHz ÁikPLczr HygPtCHz, kPLczrcô binaết mà…bgxm8Y cbgxm8Yô chẳnbgxm8Yg nalà gìna cả!

Hai bàngPtCHz tbgxm8Yay rukPLczrn lnaên khgPtCHzông nkPLczrgường, trbgxm8Yước mắtna côna cbgxm8Yũng nhobgxm8Yà kPLczrđi vnaì nướgPtCHzc mắt,kPLczr cgPtCHzô đưabgxm8Y tagPtCHzy gbgxm8Yhì chặnat tagPtCHzy bgxm8Yvà kíchbgxm8Y gPtCHzđộng kPLczrhét lên.

“Không cầnna ananh nnaói nữa,gPtCHz tôgPtCHzi khôngbgxm8Y munaốn bgxm8Ynghe, lạgPtCHzi cbgxm8Yàng khôkPLczrng muốnna agPtCHznh đemgPtCHz tbgxm8Yôi naso sánhgPtCHz vớibgxm8Y ngườgPtCHzi cobgxm8Yn nagái gPtCHzkhác! TôikPLczr biếtkPLczr tôibgxm8Y khkPLczrông lbgxm8Yà nagì cả,kPLczr nbgxm8Yên kPLczranh cũngbgxm8Y gPtCHzkhông cgPtCHzần kPLczrhạ nhụckPLczr natôi đếnna gPtCHzmức nbgxm8Yày.” NướckPLczr mắtbgxm8Y chạnay kPLczrdài, rkPLczrạch đườnggPtCHz nướcgPtCHz phnaa bgxm8Ylê tgPtCHzheo gbgxm8Yò mágPtCHz màna rbgxm8Yơi vàgPtCHzo kkPLczrhông trung.

Minh naVỹ nhgPtCHzìn côgPtCHz, knahông nóina ggPtCHzì cbgxm8Yả, đưgPtCHza natay gPtCHzsiết chặtbgxm8Y natay côgPtCHz kéokPLczr bgxm8Yra, ankPLczrh đangkPLczr gPtCHzép buộcbgxm8Y cgPtCHzô naphải tikPLczrếp natục lắngkPLczr ngbgxm8Yhe gPtCHzanh nói.

“Tôi kPLczrkhông cầnan kPLczrngười ckPLczron gbgxm8Yái khábgxm8Yc thgPtCHzay thếkPLczr vịkPLczr natrí gPtCHzcô kPLczrấy trbgxm8Yong lònbgxm8Yg natôi. Vớibgxm8Y tbgxm8Yôi, kPLczrThy TkPLczrhy chnaỉ cóbgxm8Y kPLczrmột… khônnag thểgPtCHz nathay thế!”

Ái HkPLczry tigPtCHzếp tụcna giằnggPtCHz natay, mnaím gPtCHzmôi đbgxm8Yể từnggPtCHz câkPLczru nókPLczri nhẫgPtCHzn tâkPLczrm lọkPLczrt gPtCHzvào tgPtCHzhính gPtCHzgiác vnaà đượcbgxm8Y lnaưu gPtCHztrữ trobgxm8Yng tnaâm trí.

Cô kbgxm8Yhông muốnna nghekPLczr… kPLczrthực sựgPtCHz khônkPLczrg namuốn nghe!

“Em rấtkPLczr phinaền phức,na rấtgPtCHz nabướng bỉbgxm8Ynh, khônbgxm8Yg bbgxm8Yiết kPLczrnghe lời!”

“Đối vnaới naem, kPLczrtôi cnahẳng bgxm8Ylà bgxm8Ygì cả…bgxm8Y kPLczrem sẵnkPLczr gPtCHzsàng đibgxm8Y thbgxm8Yeo hkPLczrắn gPtCHzmà bkPLczrỏ mặcgPtCHz tôi.”

“Nhưng bgxm8Ynếu đượbgxm8Yc lựgPtCHza gPtCHzchọn giữakPLczr egPtCHzm bgxm8Yvà ThkPLczry Tbgxm8Yhy, tôikPLczr skPLczrẽ chọgPtCHzn emna. bgxm8YThy bgxm8YThy rấkPLczrt qbgxm8Yuan trọngna… nhưngPtCHzg gPtCHzThy Thnay bgxm8Ythuộc vềbgxm8Y qkPLczruá kkPLczrhứ. CòkPLczrn hiệnbgxm8Y kPLczrtại, kPLczrem lbgxm8Yà ngưbgxm8Yời qunaan bgxm8Ytrọng nhấnat đốina vớgPtCHzi tôi!”gPtCHz MingPtCHzh Vỹbgxm8Y nanới lỏnnag tkPLczray, kPLczrsau đóbgxm8Y buônkPLczrg hkPLczrẳn tnaay gPtCHzcô ra.

Cúi gPtCHzđầu xgPtCHzem xénat nkPLczrhững vếnat bgxm8Ythương tbgxm8Yrên bànna chânbgxm8Y bgxm8Ycủa ngườina gPtCHzđối dgPtCHziện, angPtCHzh đẩnay kPLczrnhẹ ÁgPtCHzi bgxm8YHy đểkPLczr cnaô nkPLczrằm xuốnggPtCHz giường.

“Minh Vỹ!”na ĐgPtCHzôi kPLczrmắt cnaô dnaần nhgPtCHzắm lbgxm8Yại, đnaưa kPLczrtay cgPtCHzhạm nhẹkPLczr vàkPLczro gươngbgxm8Y mbgxm8Yặt củkPLczra anh.

Đây làbgxm8Y bgxm8Ylần đầukPLczr tikPLczrên nacô cgPtCHzhạm vgPtCHzào angPtCHzh mnaột gPtCHzcách thbgxm8Yân mậtbgxm8Y ngPtCHzhư thế.

Ái naHy tiếpna kPLczrtục kPLczrmỉm cườina, bàbgxm8Yn natay buôngkPLczr thkPLczrõng xuốngbgxm8Y bgxm8Ynhanh chóngbgxm8Y chìkPLczrm gPtCHzvà giấgPtCHzc ngủ.

Còn vnaề phbgxm8Yần MingPtCHzh Vỹna, đôibgxm8Y mắkPLczrt namàu bgxm8Yhổ kPLczrphách cũbgxm8Yng ságPtCHzng rkPLczrực lênna, khẽbgxm8Y nânkPLczrg bànna bgxm8Ytay nhỏbgxm8Y békPLczr kigPtCHza lkPLczrên vàgPtCHz bgxm8Yđặt mộtkPLczr nụbgxm8Y hbgxm8Yôn thậtgPtCHz dịugPtCHz dàng.

“Tôi… yêkPLczru em!”