You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứoFGW ba

Mỗi nZAGHgày đềuZAGH lặ6Vyjng lẽzQpW trôZAGHi oFGWqua tzXAJheo ZAGHcái đị6Vyjnh l6Vyjí zQpWvốn đzQpWã đượczQpW tuâZAGHn oFGWtheo noFGWhư moFGWột vzQpWòng luânzXAJ hzQpWồi củazQpW thờioFGW giazXAJn, zXAJvà cuzQpWộc sốn6Vyjg vẫzXAJn lZAGHuôn vềzXAJ đúngZAGH coFGWái zQpWvị tr6Vyjí voFGWốn czQpWó của6Vyj nó.

Đã ZAGHba ngàyzXAJ, nỗiZAGH 6Vyjđau mấtZAGH mátzXAJ tronoFGWg zQpWlòng zXAJÁi zQpWHy đ6Vyjã vZAGHơi ZAGHđi p6Vyjhần nàzXAJo, nhưngZAGH zQpWvẫn ZAGHcòn vươoFGWng vấzXAJn 6Vyjnơi vZAGHết thươnoFGWg chưzXAJa lzXAJành hẳnzQpW mộtoFGW nỗzQpWi zQpWthất zQpWvọng tộtZAGH cùZAGHng dànzQpWh riêngzXAJ choFGWo MzXAJinh Vỹ.

Tại sazQpWo c6Vyjhuyện nhưzQpW thoFGWế nàoFGWy màoFGW a6Vyjnh lại6Vyj zXAJkhông ZAGHhề nóizQpW vớizQpW ÁzQpWi H6Vyjy zXAJdù chzQpWỉ mộtzQpW czQpWâu, hzQpWay đềzXAJ cậpZAGH đếnoFGW 6Vyjdù chỉ6Vyj mộzXAJt lần?

Phải chă6Vyjng… chínoFGWh oFGWanh làZAGH kẻZAGH đãzXAJ nhẫnzQpW tâmZAGH xoFGWuống toFGWay vớ6Vyji ZAGHgia đình6Vyj cô?

Không thzQpWể nào!ZAGH MioFGWnh V6Vyjỹ kh6Vyjông thểoFGW loFGWàm choFGWuyện nzXAJhư thếoFGW zXAJđược, đặczQpW bizXAJệt 6Vyjlà ZAGHchuyện này6Vyj lạiZAGH coFGWó ZAGHảnh hưởng6Vyj đếoFGWn cô!!

 Mệt mỏizQpW gụoFGWc zXAJđầu xuốZAGHng b6Vyjàn, ZAGHnhững n6Vyjgày 6Vyjqua zXAJthật szXAJự ÁizXAJ HzXAJy zXAJđã ZAGHsuy ngh6Vyjĩ 6Vyjrất nhzQpWiều, nhưng6Vyj suoFGWy czXAJho cùng6Vyj zXAJcũng zXAJkhông thzXAJể ZAGHtha ZAGHthứ chzXAJo zXAJMinh oFGWVỹ zQpWmột cáchzXAJ dzXAJễ dàngzXAJ nhzQpWư thế.

Mất mZAGHát lầnoFGW nzQpWày th6Vyjật sựZAGH quzXAJá lớn,ZAGH zQpWchỉ tronoFGWg mộtzXAJ khoảzQpWng thờioFGW giazXAJn ngZAGHắn zXAJmà cZAGHô đãoFGW 6Vyjđánh 6Vyjmất trọnZAGH vẹ6Vyjn zXAJhai coFGWhữ “giaoFGW đình”.

Ding don6Vyjg… dzXAJing dong…

Giây oFGWphút ÁzXAJi ZAGHHy luônzQpW chờ6Vyj đợiZAGH đãzQpW đZAGHến, nzXAJhưng tạizQpW sazXAJo nhữngzXAJ n6Vyjgày gầZAGHn ZAGHđây nóoFGW oFGWhoàn t6Vyjoàn oFGWkhông hZAGHề cóZAGH sứczQpW ảnhzXAJ hưởnZAGHg đ6Vyjến cô.

Lúc nàyZAGH, th6Vyjứ ZAGHcô 6Vyjthật sựzXAJ c6Vyjần 6Vyjlà sựzQpW ZAGHyên tĩnh,oFGW chỉZAGH czQpWần nhZAGHư thếzXAJ đểzXAJ quêoFGWn oFGWđi tấtzXAJ cả.

“Này ZAGHnày, mèzQpWo con!”ZAGH MzXAJột giZAGHọng naoFGWm dễzQpW ngzQpWhe cấtZAGH lzXAJên, thậtzXAJ g6Vyjần zXAJvà cũngoFGW tzQpWhật qoFGWuen thuZAGHộc 6Vyjnhưng lạioFGW nhazXAJnh c6Vyjhóng chzXAJìm oFGWvào quênZAGH lãng.

Thật zXAJkỳ ZAGHlạ, t6Vyjại s6Vyjao ngoFGWoài giọngzQpW nazXAJm oFGWđó roFGWa lạizQpW khô6Vyjng cóZAGH thêmoFGW zXAJbất kỳZAGH thứzQpW zXAJâm thaoFGWnh nzXAJào khác?

Nhưng côZAGH vzQpWẫn gụczXAJ xuốngZAGH bàzQpWn, oFGWchẳng mzQpWàng đểoFGW tâ6Vyjm đến6Vyj nhữoFGWng vi6Vyjệc đang6Vyj xảzQpWy rzXAJa xuzQpWng quanh.

“Mèo con!”ZAGH GiọzQpWng naoFGWm koFGWia lạizQpW mộtoFGW loFGWần nữZAGHa cấtzXAJ coFGWao giZAGHọng, mộtoFGW boFGWàn taoFGWy đ6Vyjưa oFGWlên zQpWlay oFGWlay ngườizQpW cô.

Dường nhzQpWư toFGWên kiZAGHa đa6Vyjng gọizXAJ coFGWô tzQpWhì phải?!

Cô oFGWtừ zQpWtừ ngướcZAGH zXAJmặt lzXAJên, đậzQpWp vào6Vyj mắt6Vyj 6Vyjlà gưzQpWơng mặtoFGW kzXAJhó ưazXAJ coFGWủa tZAGHên zQpWDương zXAJHạo Thần.

“Em khZAGHông nghoFGWe haoFGWy gioFGWả oFGWvờ khônZAGHg nghZAGHe th

ế?

” HạzXAJo ThầoFGWn đưZAGHa tzXAJay ZAGHvề ph6Vyjía mặt6Vyj ZAGHÁi H6Vyjy, nhưn6Vyjg bàn6Vyj ta6Vyjy ấyZAGH lập6Vyj tứczQpW b6Vyjị gạtZAGH roFGWa mộtzXAJ cázXAJch chánZAGH ghét.

“Tôi lzQpWà mzQpWèo cZAGHon oFGWtừ bzXAJao giờ?”6Vyj Cô6Vyj k6Vyjhó oFGWchịu 6Vyjtrả lời,zXAJ đú6Vyjng loFGWà cáZAGHi bizQpWệt danZAGHh noFGWgớ ngẩnZAGH, ZAGHkhi zQpWkhông ZAGHlại zQpWví ng6Vyjười oFGWvới mèo!

“Từ khoFGWi tôizQpW nhzXAJìn ZAGHthấy em!zQpW” MộtZAGH nzQpWụ cườizQpW thânoFGW thiệoFGWn tzQpWựa nhưoFGW ánzXAJh mặtZAGH trờizXAJ 6Vyjbuổi sớZAGHm ZAGHlại oFGWnở nênzQpW zQpWđôi mô6Vyji koFGWia, nhoFGWưng ÁizXAJ HZAGHy lại6Vyj oFGWcảm thấyzXAJ oFGWtrong oFGWnụ cườizQpW zXAJđó đanoFGWg ch6Vyjứa đựng6Vyj 6Vyjsát khí.

“Thế 6Vyjthì tôi6Vyj gọi6Vyj aoFGWnh loFGWà đồzQpW ngớ6Vyj ngẩnZAGH nhé!”ZAGH zQpWCô đậpoFGW bànoFGW đứngoFGW dậyzQpW vàzQpW zXAJquay nzXAJgười bỏZAGH đi.

Nhưng bằnzXAJg pzXAJhản xZAGHạ nhazXAJnh nhấ6Vyjt, HạooFGW ThzXAJần zXAJlập tzXAJức nzXAJâng ngưZAGHời ÁoFGWi HZAGHy lzQpWên vàzXAJ vá6Vyjc ZAGHđi nhzQpWư mộtoFGW mónoFGW hàngZAGH hoá.

Đến tậnoFGW lúczQpW noFGWày, cô6Vyj vzXAJẫn chZAGHưa kịzXAJp địnhzXAJ thần6Vyj 6Vyjlấy mộtoFGW g6Vyjiây zXAJvà hoànZAGH tozQpWàn bịzXAJ zQpWcậu đưa6Vyj đi,6Vyj oFGWchỉ kịp6Vyj oFGWtrông thZAGHấy oFGWcả choFGWục ánhoFGW mắtzXAJ từZAGH tZAGHrong lớpzQpW mazQpWng mộtzQpW áoFGWnh noFGWhìn nảyoFGW lử6Vyja chiế6Vyju thẳngzXAJ vzXAJào mình.

Thì ZAGHra toFGWừ zXAJnãy đzXAJến giờ,6Vyj zQpWkhông czQpWhỉ cZAGHó riêzQpWng czQpWả hazXAJi tồnoFGW tạizQpW tron6Vyjg lớp,6Vyj nhưoFGWng tZAGHại s6Vyjao zQpWcô lạiZAGH khzQpWông hề6Vyj nhzXAJận bizXAJết đượczQpW nhữngzQpW gươngzQpW 6Vyjmặt ấy.

“Này, tZAGHên zXAJngớ ngzQpWẩn kzQpWia, thảZAGH zQpWtôi xuống!”zQpW ÁizXAJ H6Vyjy tứcZAGH giậzXAJn oFGWđập đậpZAGH ta6Vyjy vàZAGHo ZAGHlưng củaoFGW oFGWHạo Thần,zQpW nhữngzQpW ánZAGHh mắzXAJt kháoFGWc oFGWnhau lạiZAGH lzXAJiên tụcoFGW ch6Vyjiếu oFGWthẳng zQpWvào oFGWcô kZAGHhi mỗiZAGH bzQpWước chzXAJân cZAGHủa zQpWHạo ZAGHThần bướcoFGW zQpWqua t6Vyjừng dãyzXAJ hànoFGWh lang.

Nhưng cậuzQpW hoZAGHàn to6Vyjàn zXAJphớt lờzQpW cô,zQpW c6Vyjứ tiếpzQpW tzXAJục bư6Vyjớc đi.

“Này! TênoFGW khốn!zXAJ TôizXAJ bảzQpWo zXAJthả zQpWtôi xuống!”6Vyj Á6Vyji zQpWHy ngừ6Vyjng kh6Vyjông đZAGHập taoFGWy vàoFGWo lZAGHưng HạozXAJ TzQpWhần noFGWữa, phảizQpW ZAGHdùng biệnzXAJ pháZAGHp mạnzXAJh thôi!

Cô 6Vyjhít mộtzQpW 6Vyjhơi toFGWhật soFGWâu… nhắZAGHm mắtZAGH lại…

Những bước6Vyj chânZAGH zXAJcủa HZAGHạo ThầnoFGW vẫnzQpW đ6Vyjều đềuZAGH, chậmzQpW r6Vyjãi d6Vyji chuyểnZAGH trêoFGWn oFGWdãy zQpWhành lang.

Này zQpWthì “oFGWmèo con”!

Ái H6Vyjy lzXAJại soFGWử doFGWụng “tuyệtzQpW chiê6Vyju ng6Vyjàn nZAGHăm”, zQpWphập mzXAJột cázXAJi vzQpWào voFGWai HạzQpWo Thần.

Cả nzQpWgười HạoZAGH ToFGWhần ru6Vyjn lêoFGWn, bước6Vyj chânzQpW khựngoFGW lại…

Và zXAJtất zXAJcả sinoFGWh oFGWviên t6Vyjrên zQpWdãy hànhzQpW lzXAJang cũzXAJng dừngzQpW bước!!

“Em khZAGHông pZAGHhải zXAJmèo coZAGHn!” HạozXAJ TZAGHhần boFGWuông mộtzXAJ câzXAJu nZAGHói khẳn6Vyjg định,6Vyj gzXAJương mặzQpWt c6Vyjậu dzQpWần t6Vyjối sầ6Vyjm lại.

“Gì cơ?ZAGH” oFGWÁi 6VyjHy oFGWngơ ngácZAGH h6Vyjỏi, zQpWtự dưZAGHng loFGWại p6Vyjhủ địZAGHnh czQpWhính b6Vyjiệt dzQpWanh củaZAGH oFGWmình đặtoFGW rzQpWa làzQpW thếzQpW nào?

“Em loFGWà mzQpWèo hoang!”ZAGH LạoFGWi ZAGHthêm một6Vyj câZAGHu zXAJkhẳng đị6Vyjnh cựcoFGW kzQpWỳ “tầmZAGH cỡ”,oFGW cóZAGH khảzQpW năn6Vyjg đánhzXAJ gZAGHục ýZAGH zXAJchí phảnzXAJ khá6Vyjng củazQpW cô6Vyj. oFGW“Chỉ cóoFGW mèooFGW hZAGHoang mớizXAJ cắn6Vyj người6Vyj zQpWnhư thế!”

Ái H6Vyjy tròoFGWn mắZAGHt, vẫzXAJn khôngZAGH thểZAGH toFGWin đưzQpWợc mìnZAGHh 6Vyjvừa noFGWghe thZAGHấy gì.

Cảm goFGWiác vzXAJề Hạo6Vyj ThầnoFGW lúcoFGW nàoFGWy zXAJcủa czXAJô oFGWchỉ cózQpW thzXAJể mzXAJiêu oFGWtả bằngoFGW hazXAJi chzXAJữ… nZAGHgớ ngẩn!

“Này, kzXAJhông muZAGHốn toFGWôi czXAJắn an6Vyjh oFGWnữa tzXAJhì boFGWỏ tôizXAJ xuốngoFGW!” 6VyjÁi HZAGHy cốoFGW gắngoFGW gioFGWữ zQpWbình tĩn6Vyjh, gằnZAGH giọngZAGH đezQpW doạ.

Ngay szXAJau đó,ZAGH oFGWÁi zXAJHy đưzQpWợc H6Vyjạo TZAGHhần đặoFGWt xuoFGWống đất.

Không lẽZAGH hắn6Vyj toFGWa zXAJsợ ZAGHbị cắn?

Nhưng zXAJlập tức6Vyj, oFGWcô lạ6Vyji đượczQpW HạZAGHo ThầZAGHn nhZAGHấc bổngzQpW zXAJlên, 6Vyjvà bếZAGH 6Vyjđi oFGWnhư mộtzXAJ zQpWnàng czQpWông chúa.

Shock toFGWoàn tập!

Trong ZAGHtình trạngzQpW hiệoFGWn giờ,zXAJ zXAJcô cózXAJ muốnZAGH ZAGHphản kházXAJng cũnzQpWg khôZAGHng được.

Bóng dángzXAJ cảzXAJ hazXAJi khuấtoFGW sZAGHau oFGWhành lanzQpWg, mộtoFGW đôiZAGH mắzQpWt màuoFGW hổzXAJ poFGWhách zXAJđang 6Vyjcó nhữngzXAJ tizQpWa nzQpWhìn tứczXAJ giận.

*Canteen*

“Ăn đi6Vyj zXAJmèo con!”zQpW Hạo6Vyj zQpWThần đẩ6Vyjy đẩoFGWy khaoFGWy đzXAJồ ăoFGWn zQpWvề phíaZAGH ÁizQpW HyZAGH, tzQpWrông cứoFGW zXAJnhư đzXAJang chăzXAJm sóZAGHc thúZAGH cưoFGWng vậy.

“Anh oFGWđi m6Vyjà ăzXAJn mộtzQpW mình!”zQpW Á6Vyji 6VyjHy hzQpWất oFGWmặt sanoFGWg hưzXAJớng khzXAJác, czXAJố tìnhzXAJ 6Vyjtỏ voFGWẻ khiZAGHnh khoFGWi vớizQpW HạozQpW Thần.

Thật ch6Vyjẳng ZAGHhiểu oFGWnổi hắzXAJn ta6Vyj, đãzXAJ cốzXAJ ZAGHtình zXAJgây zXAJsự vớ6Vyji coFGWô zXAJmà giờoFGW đây6Vyj lạioFGW ZAGHtỏ zXAJvẻ n6Vyjhư tZAGHhân ZAGHthiết zQpWlắm… zXAJhắn czXAJó zQpWbị tZAGHhần zQpWkinh 6Vyjkhông nhỉ?

“Em khôngzQpW thízQpWch nh6Vyjững món6Vyj nzXAJày à?”zQpW HạozXAJ ThầzQpWn zQpWliếc nzXAJhìn mộtzXAJ zXAJloạt cá6Vyjc loạiZAGH bZAGHánh tzXAJráng miệngZAGH kháczXAJ nZAGHhau trzQpWên khaoFGWy đ6Vyjồ ăZAGHn, coFGWười khẩy6Vyj. “Kh6Vyjông lẽ6Vyj oFGWem oFGWmuốn oFGWăn xưoFGWơng cá?”

Ái zXAJHy koFGWhông 6Vyjthèm zQpWtrả zXAJlời, 6Vyjvì troFGWả lờzQpWi vớizXAJ zXAJtên nàzQpWy chỉZAGH toànzQpW tzXAJự chuốc6Vyj thoFGWêm rắc6Vyj rối.

Vết thươzQpWng zQpWở voFGWai dạo6Vyj gầnzXAJ đâyzXAJ vẫnzQpW kzXAJhông ngừngzQpW đau6Vyj đớn,ZAGH pZAGHhải chăngzXAJ ÁoFGWi zXAJHy đãZAGH queZAGHn chị6Vyju đoFGWựng ZAGHmỗi kzXAJhi vếtoFGW thươngzXAJ lzQpWên cơnoFGW 6Vyjđau oFGWnhức từnZAGHg đợzXAJt nZAGHên szXAJắc tháioFGW 6Vyjbiểu cảmoFGW vẫnZAGH oFGWkhá hơnzXAJ lúzQpWc trzXAJước, mzXAJặc 6Vyjdù mộtoFGW bênoFGW voFGWai vẫzQpWn zQpWcảm thấyZAGH ZAGHrất đau.

Gương mặZAGHt oFGWcô trởoFGW nzQpWên nhzXAJợt nhzQpWạt, nzQpWhững giọt6Vyj m6Vyjồ hôizXAJ trênoFGW troFGWán cũng6Vyj zQpWbắt đầuzXAJ xuấzXAJt hiện.

Chịu đựng,zQpW p6Vyjhải zQpWchịu đựng!

Hạo T6Vyjhần nhízQpWu ZAGHmày nhZAGHìn ÁzQpWi HoFGWy, sa6Vyju đoFGWó lạioFGW tiếpZAGH tục6Vyj đẩy6Vyj đẩZAGHy kzQpWhay đồoFGW zQpWăn vềzXAJ phZAGHía ZAGH“mèo” củaoFGW mình.

Những án6Vyjh mắt6Vyj nảyzXAJ lửazQpW củ6Vyja cá6Vyjc 6Vyjcô gái6Vyj tzXAJrong ZAGHcanteen dườnoFGWg nhoFGWư đềZAGHu k6Vyjhông hẹnzXAJ mà6Vyj chi6Vyjếu thẳngoFGW vàzQpWo cô.

“Cô zXAJta n6Vyjghĩ mìoFGWnh 6Vyjlà a6Vyji chứzQpW? CzXAJhẳng ZAGHqua ch6Vyjỉ làzQpW ngườizQpW đượczQpW oFGWHàn MZAGHinh VỹZAGH chọzQpWn ZAGHmà 6Vyjcứ oFGWthích giởzQpW tròzQpW quyzXAJến rũ6Vyj ngườioFGW khác!”

“Tới zQpWcả HạoZAGH ThzQpWần cũn6Vyjg zXAJđổ vzQpWì zXAJcô zXAJta sao?”

“Lâu lâuzQpW ThầzXAJn 6Vyjmới đếnzQpW toFGWrường mộtZAGH lần,zQpW ZAGHchưa gzXAJì đãzQpW thấyzQpW zXAJanh ấy6Vyj thânzQpW mậoFGWt với6Vyj oFGWcon hzXAJồ loFGWy đóZAGH rồi.”

Dù khôzQpWng muốnoFGW ngzXAJhe, nZAGHhưng nzXAJhững lờioFGW thazQpWn t6Vyjhở loFGWẫn tZAGHrách mózXAJc czQpWứ lzQpWiên tụcoFGW zQpWlọt 6Vyjvào tzXAJai cô.

Khó chịuzQpW quá!

Ở đzXAJây thê6Vyjm oFGWvài phúZAGHt zXAJnữa, coFGWó lzQpWẽ ZAGHcô sẽ6Vyj chzXAJết zXAJvì boFGWị “ngộ6Vyj độc”zXAJ nhữnzQpWg lờiZAGH nói6Vyj ázXAJc ýzXAJ ZAGHkia mất!!

Ái 6VyjHy 6Vyjkéo goFGWhế đzXAJứng dậy,zQpW zXAJvà cũnzQpWg mộ6Vyjt boFGWàn tZAGHay 6Vyjkéo côZAGH oFGWvề phíazQpW mình.

Cuối czXAJùng chồn6Vyjg yêzQpWu mafiZAGHa zXAJcũng ZAGHxuất hiện!!

Minh Vỹ6Vyj 6Vyjlạnh 6Vyjlùng 6Vyjliếc nhìnzQpW HạZAGHo ToFGWhần, saoFGWu đóZAGH ZAGHnắm tazQpWy 6VyjÁi oFGWHy ké6Vyjo đi.

Cô czQpWũng chzXAJẳng 6Vyjhề phảnoFGW ZAGHkháng, đểZAGH mặoFGWc anzQpWh lôzQpWi zXAJmình đi.

Và đízXAJch đếnoFGW lầnoFGW nàyzXAJ vẫoFGWn lzQpWà zXAJphòng zXAJy tế!

Ông bá6Vyjc s6Vyjĩ đoFGWã đượcZAGH MioFGWnh VỹzXAJ cửzQpW ng6Vyjười đưazXAJ đếnzQpW tậzQpWn trường,ZAGH oFGWvì tìnzXAJh tr6Vyjạng ZAGHÁi ZAGHHy hi6Vyjện ZAGHgiờ đazQpWng choFGWuyển biếnoFGW thezXAJo hướngZAGH kh6Vyjông tốt.

Chỉ mộzQpWt oFGWlí doFGWo đơoFGWn giZAGHản, ÁizQpW HZAGHy đãzXAJ đượzQpWc ZAGHbác s6Vyjĩ oFGWchẩn đoánzXAJ b6Vyjị mắczQpW oFGWchứng kháoFGWng thuốc!

Thuốc giảoFGWm đazXAJu loZAGHại oFGWtiêm dườngzQpW zXAJnhư không6Vyj thểzXAJ pzXAJhát h6Vyjuy tzXAJác dụZAGHng vớioFGW cơzQpW thểoFGW củaoFGW cô6Vyj, bằnZAGHg chứ6Vyjng zXAJlà oFGWsau zXAJkhi tiêmzXAJ toFGWhuốc c6Vyjơn đauzQpW đớnoFGW vẫnoFGW ké6Vyjo dài,6Vyj thậmZAGH chíoFGW coFGWòn ZAGHtrở nên6Vyj đauzXAJ hơn.

Nhưng nếuzXAJ dzQpWùng t6Vyjhuốc 6Vyjgiảm zQpWđau lZAGHoại ZAGHuống zQpWquá nhzXAJiều, zXAJsẽ ZAGHảnh hư6Vyjởng đ6Vyjến vzXAJấn đềoFGW szQpWức kh6Vyjoẻ vzQpWà 6Vyjdễ zXAJdàng k6Vyjhiến côoFGW dzXAJễ dàngzQpW ZAGHbị cơnzXAJ buồnzXAJ ngủzXAJ đánZAGHh g6Vyjục 6Vyjtrong 6Vyjmọi 6Vyjtình huống.

“Cô VzXAJương, oFGWcô oFGWđừng đếnzXAJ trườzXAJng oFGWnữa, hãyzXAJ ởzQpW noFGWhà tĩnZAGHh dưỡoFGWng chzQpWo đếnZAGH ZAGHkhi vếoFGWt thưzQpWơng l6Vyjành 6Vyjhẳn!” ÔngZAGH boFGWác 6Vyjsĩ khẽZAGH thởzXAJ dàzXAJi koFGWhi zQpWthấy néZAGHt mặoFGWt củazQpW 6VyjÁi HyzQpW, oFGWmột zXAJbên vaZAGHi áooFGW zXAJđã thấmZAGH chút6Vyj sắczQpW màoFGWu củazQpW máu.

Ông zQpWta lấ6Vyjy tron6Vyjg hoFGWộp dụngoFGW cụzXAJ rzXAJa oFGWmột zXAJống tiê6Vyjm đ6Vyjậm szXAJắc, oFGWnhẹ nhànzQpWg mởzQpW nzQpWắp vZAGHà toFGWiêm c6Vyjho cô.

“Cứ dùoFGWng thuốc6Vyj toFGWiêm loại6Vyj mạnhZAGH nh6Vyjư tzQpWhế nàyzQpW khôngZAGH phảizQpW l6Vyjà cáZAGHch ZAGHhay, cóoFGW zXAJkhả năngzQpW zQpWnó s6Vyjẽ kéozXAJ dàizQpW thời6Vyj oFGWgian czXAJhữa trị.”zXAJ ZAGHÔng báczQpW soFGWĩ bấ6Vyjt zXAJgiác thởoFGW dzQpWài, 6Vyjmặc doFGWù oFGWđã hếzXAJt oFGWlời khuyoFGWên ngăZAGHn nhzQpWưng cô6Vyj vẫzQpWn ZAGHngoan zQpWcố mzXAJột mựcoFGW đzXAJòi đếnoFGW trường.

Đây loFGWà biệnzQpW pházXAJp duzQpWy nhoFGWất đểzXAJ koFGWhống chếoFGW nỗioFGW đauzQpW zXAJđang n6Vyjgự zXAJtrị trê6Vyjn 6Vyjvai ÁizQpW Hy.

Minh Vỹ6Vyj v6Vyjẫn đứngzXAJ zXAJyên nhzXAJìn mzQpWũi tzXAJiêm nhẹZAGH nZAGHhàng rúoFGWt rzXAJa khỏizXAJ oFGWtay c6Vyjô, bấtoFGW gZAGHiác một6Vyj coFGWâu hỏi6Vyj ngoFGWhi vấzQpWn lạiZAGH đượcZAGH cấtzXAJ lên.

“Em và6Vyj tzQpWên đózXAJ cóZAGH qoFGWuan hoFGWệ gì?”

“Bạn!” ÁzQpWi oFGWHy t6Vyjrả lờiZAGH lịchzXAJ 6Vyjsự, cốzXAJ gắzQpWng làmzXAJ ngắnzQpW gọnzXAJ coFGWâu zXAJnói h6Vyjết szQpWức cóZAGH thể.

Dường nzXAJhư zQpWanh khôzQpWng mấyzQpW hàiZAGH ZAGHlòng về6Vyj câZAGHu trảoFGW lờioFGW củZAGHa côzQpW, ZAGHhai hoFGWàng lônzXAJg zXAJmày coFGWàng nhíuZAGH 6Vyjchặt hơn.

“Mèo con!ZAGH” HạzQpWo Thần6Vyj đ6Vyjứng trưZAGHớc cửazXAJ poFGWhòng ZAGHy tế,zXAJ cấtzXAJ tiếzQpWng zQpWgọi cái6Vyj biệtzQpW dZAGHanh zXAJmà mìnhzQpW đãzQpW ZAGHtự 6Vyjý đặtZAGH czXAJho 6VyjÁi Hy.

Dĩ nhiênZAGH khôZAGHng cầnzXAJ nhzXAJìn ÁioFGW H6Vyjy cũngzXAJ bioFGWết oFGWchủ nhânzQpW zXAJcủa giọngzXAJ nózQpWi ấyoFGW làzXAJ ai!

Hạo ThầnzQpW từoFGW từZAGH tiZAGHến vào,zXAJ n6Vyjhìn côoFGW zXAJlo lắng.

“Mèo c6Vyjon, 6Vyjem b6Vyjị thươzXAJng à?”

“Không cầoFGWn an6Vyjh qu6Vyjan tâm!oFGW” 6VyjÁi HzQpWy lzXAJập tứcoFGW đZAGHứng thẳnZAGHg dzXAJậy, zQpWbước r6Vyja kZAGHhỏi cửa.

“Này, ezQpWm lạnh6Vyj zQpWlùng 6Vyjthế!” zQpWHạo ThầnoFGW 6Vyjlập 6Vyjtức đuổizQpW theZAGHo, khônoFGWg quênZAGH “tặngZAGH” chzXAJo MZAGHinh oFGWVỹ mộZAGHt nụzQpW cườizXAJ ZAGHđắc thắng.

Bàn taZAGHy đZAGHang buoFGWông thzXAJõng zXAJcủa ZAGHMinh VZAGHỹ dầnZAGH siết6Vyj chặtzXAJ lạZAGHi, nhZAGHưng nét6Vyj mặzQpWt vẫzQpWn lạnoFGWh lùnZAGHg zXAJvà 6Vyjvô cảm.

Ái oFGWHy bướoFGWc ZAGHvào ZAGHlớp, HạoZAGH ThzQpWần cũngZAGH bước6Vyj th6Vyjeo sauoFGW, loFGWập tứczQpW cázQpWc bạzQpWn nữzQpW tzXAJrong zQpWlớp nhzXAJanh chózQpWng oFGWvây qu6Vyjanh 6VyjThần, trzQpWên tazXAJy mzQpWỗi ngư6Vyjời 6Vyjcầm zQpWmột zQpWquyển tạZAGHp chí.

“Thần, azQpWnh 6Vyjkí tzQpWên vàzXAJo đzQpWây cZAGHho 6Vyjem nhzQpWé!” oFGWMột côoFGW bạnoFGW gáizXAJ chớpZAGH chớpZAGH mắt,oFGW đưaoFGW cuốnzXAJ tạp6Vyj chí6Vyj vềzXAJ pzXAJhía zQpWHạo Thầ6Vyjn vzQpWà kèoFGWm 6Vyjtheo mộtzQpW câ6Vyjy bút.

Dĩ nhiê6Vyjn t6Vyjrên gươnoFGWg mặtzQpW k6Vyjia zXAJlại nởzQpW mzXAJột nụoFGW cườioFGW sátzXAJ gái.

Đám 6Vyjcon gzXAJái zXAJkia gầnzQpW nh6Vyjư ZAGHvây zQpWkín HzQpWạo Thầ6Vyjn, zQpWkhông chừaZAGH bzXAJất oFGWkỳ mộzQpWt lốoFGWi thoázQpWt nào.

Lúc nàyzXAJ, dườngzQpW n6Vyjhư nZAGHgoài 6VyjÁi HyzXAJ, zXAJchỉ cònzQpW mỗzXAJi oFGWcô bạnzQpW TzXAJịnh NhzQpWi ngồi6Vyj kế6Vyj 6Vyjbên lZAGHà kZAGHhông t6Vyjham g6Vyjia vào6Vyj đámzXAJ czQpWon gáizXAJ mêzXAJ tzQpWrai kia.

“Tịnh NhizQpW, sazQpWo hoFGWắn oFGWta lạioFGW đượcoFGW zXAJxin 6Vyjchữ ký?”zQpW zQpWCô nZAGHhìn TịnhzQpW NzQpWhi đangoFGW cầmoFGW trên6Vyj ta6Vyjy moFGWột cuốn6Vyj sázQpWch kháoFGW dày,ZAGH bấzXAJt gizXAJác lênzQpW tiếngzXAJ hỏi.

Tịnh Nh6Vyji chuyểnoFGW zQpWsự tậZAGHp trun6Vyjg tZAGHừ zQpWquyển ZAGHsách szQpWang ÁzXAJi zQpWHy, 6Vyjmỉm cườizQpW thzQpWân thioFGWện đáp:

“Bạn khônzXAJg biếtzQpW àZAGH? AZAGHnh ấy6Vyj oFGWlà oFGWca oFGWsĩ t6Vyjhần ZAGHtượng rấzXAJt đượczQpW mếoFGWn mộzXAJ, thườngZAGH tzQpWhì rấtzXAJ íoFGWt zXAJkhi zXAJanh ấy6Vyj đếZAGHn trường.”

Shock tậpzQpW hai!

“Ca zXAJsĩ oFGWư?” zQpWÁi 6VyjHy lzQpWẩm bẩm,zQpW thậtzQpW sựoFGW khô6Vyjng thzXAJể ti6Vyjn đzXAJược mộtzQpW têzXAJn quoFGWái đảnzQpW nzQpWhư thế6Vyj lạoFGWi zQpWlà ZAGHmột cZAGHa soFGWĩ oFGWnổi tiếng.

Haizz… Phiền6Vyj phzQpWức thật!!

Chap 28

Mất 6Vyjkiểm soát

Trước cổngzQpW troFGWường, vẫnzQpW nhoFGWư mọzXAJi 6Vyjngày, h6Vyjai chiếczQpW ZAGHxe BZAGHMW đãzXAJ zQpWđậu sZAGHẵn zQpWở cổng.

Minh VỹoFGW toFGWựa 6Vyjngười vàzQpWo moFGWột cZAGHhiếc xoFGWe, đZAGHôi mắtzXAJ azXAJnh sởzXAJ hữu6Vyj zXAJmột hư6Vyjớng nhìnzQpW 6Vyjvô 6Vyjđịnh, nhưnzXAJg doFGWường như6Vyj trzXAJong áZAGHnh n6Vyjhìn đózXAJ vẫnoFGW đ6Vyjủ đểoFGW 6Vyjnhận 6Vyjra oFGWmột 6Vyjbóng dánzXAJg oFGWquen tzXAJhuộc đanzXAJg mỗzXAJi ZAGHlúc mộtoFGW tizQpWến gần.

Động tzXAJác zQpWtựa người6Vyj vàoZAGH oFGWchiếc BoFGWMW k6Vyjia lậpzXAJ tứczQpW đượZAGHc thazXAJy oFGWthế zXAJbằng mzXAJột tzQpWư thếZAGH đứngZAGH thẳnzQpWg dậzQpWy, a6Vyjnh chZAGHo haoFGWi toFGWay voFGWào túi,zQpW bzQpWắt đầuoFGW ZAGHtiến voFGWề phíaZAGH zQpWÁi Hy.

“Tôi phảiZAGH đến6Vyj tổZAGH czXAJhức, ngưzXAJời zXAJcủa t6Vyjôi szQpWẽ đưa6Vyj zXAJem vzXAJề.” DườoFGWng zQpWnhư MinZAGHh VỹZAGH đan6Vyjg cốzXAJ 6Vyjgắng oFGWdịu giọ6Vyjng hếzQpWt mứczQpW zXAJcó thzXAJể, nhưzQpWng zQpWvẫn không6Vyj ZAGHthể nZAGHào làmzXAJ ta6Vyjn biếzQpWn đizQpW ZAGHcái zQpWchất gi6Vyjọng nzXAJgạo m6Vyjạn vzQpWốn có.

Như đZAGHã bi6Vyjết trướoFGWc zQpWanh v6Vyjẫn sẽzXAJ lặ6Vyjp lạZAGHi oFGWcâu nózXAJi zQpWnày, cô6Vyj czXAJhẳng tỏ6Vyj bấZAGHt ZAGHcứ một6Vyj thoFGWái độ6Vyj nàoZAGH kháczQpW ngoàioFGW 6Vyjdửng dzXAJưng khôngzXAJ ZAGHquan tâm,ZAGH đôzXAJi zXAJmôi mấ6Vyjp máyzQpW ch6Vyjuẩn zQpWbị lênZAGH tZAGHiếng trảoFGW lời.

“Mèo czQpWon sẽ6Vyj ZAGHđi vớizXAJ ZAGHtôi!” ZAGHGiọng nói6Vyj củaZAGH kẻ6Vyj tzQpWhứ 6Vyjba oFGWcắt nZAGHgang zQpWý địnhzQpW củaoFGW Á6Vyji HyZAGH, HạoFGWo Thần6Vyj đzXAJang tzXAJừ từoFGW tiếnoFGW đến,oFGW vòngZAGH tazXAJy oFGWkéo zXAJcô vềZAGH phíazQpW m6Vyjình, ZAGHghé s6Vyját toFGWai zQpWcô toFGWhì thầm.zXAJ “ChỉzQpW cầoFGWn 6Vyjem ZAGHđi thoFGWeo zQpWtôi, tZAGHôi sẽoFGW đáZAGHp ứngzQpW mọizXAJ coFGWâu hoFGWỏi củazQpW ezQpWm vềoFGW nhzXAJững chuy6Vyjện rắZAGHc rzXAJối đoFGWang xảyzQpW ra.”

Dĩ n6Vyjhiên ZAGHcâu nZAGHói soFGWau củaZAGH HạooFGW 6VyjThần zQpWđủ szQpWức khiến6Vyj Ái6Vyj H6Vyjy ngoFGWạc nhi6Vyjên hết6Vyj mzXAJức, oFGWtròn mắt6Vyj q6Vyjuay sanoFGWg nh6Vyjìn chằ6Vyjm chặpzQpW kzXAJẻ koFGWế bên.

Có nênoFGW đặtzQpW lònzXAJg 6Vyjtin vàzQpWo mộtZAGH tênZAGH zQpWnhư H6Vyjạo Thần?

Thôi moFGWặc kệ,zQpW toFGWin zQpWmột lần6Vyj cũngoFGW khôzQpWng sao!

“Em đoFGWi vớoFGWi hắn6Vyj?” MinzXAJh VzQpWỹ nhíuzXAJ màzXAJy nhìZAGHn ÁZAGHi oFGWHy, đaZAGHng chờzQpW mộ6Vyjt oFGWsự khẳngZAGH định6Vyj 6Vyjtừ người6Vyj cozQpWn gáoFGWi tr6Vyjước mặt.

Và ZAGHngay saZAGHu câu6Vyj hỏizXAJ ấy,6Vyj Ái6Vyj 6VyjHy oFGWgật đầu.

Gương mặtZAGH zQpWMinh VoFGWỹ toFGWhấp thoángzXAJ một6Vyj noFGWụ c6Vyjười nhZAGHạt, đôoFGWi moFGWắt mzXAJàu hổoFGW pházXAJch đanzQpWg d6Vyjần tố6Vyji sZAGHầm lại.6Vyj LZAGHần đầuoFGW tiZAGHên Á6Vyji ZAGHHy trZAGHông ZAGHthấy v6Vyjẻ mặtzXAJ đó6Vyj 6Vyjtừ 6Vyjanh… vẻzQpW oFGWmặt củazXAJ mộtZAGH kẻoFGW oFGWbị zQpWbỏ rơi!

Cũng chính6Vyj vàoFGWo khozQpWảnh kzQpWhắc zXAJấy, tráiZAGH tzXAJim czQpWô chợoFGWt thzQpWắt lạizXAJ, nơizXAJ zQpWkhoé mắoFGWt cảm6Vyj ZAGHthấy cazQpWy cay.

Minh oFGWVỹ khoFGWông zQpWnói thZAGHêm bấzXAJt cứZAGH điều6Vyj 6Vyjgì nzQpWữa, chzXAJỉ lặngzQpW lẽoFGW quazQpWy ngườizXAJ bướZAGHc đizQpW. zXAJbóng dángoFGW từ6Vyj oFGWphía szXAJau 6Vyjđang voFGWô cùngZAGH 6Vyjcô độc.zXAJ V6Vyjốn dzXAJĩ oFGWanh kzQpWhông ZAGHhề boFGWiết oFGWcách chiZAGHều chuộngzQpW 6Vyjvà nhẫnoFGW nạioFGW ngườiZAGH kZAGHhác, nhưzXAJng cózQpW lẽoFGW lầnZAGH nàzXAJy azQpWnh ZAGHđã thậtoFGW 6Vyjsự ZAGHbỏ oFGWqua ZAGHcho HạooFGW ToFGWhần 6Vyjvì cô.

Hai czQpWhiếc xzXAJe B6VyjMW loFGWao vZAGHút trZAGHên dònzQpWg đườngzQpW nhẵnZAGH ZAGHbóng, nhưoFGWng lZAGHại nZAGHgược 6Vyjhướng nhau.

Ánh soFGWáng oFGWmàu zQpWvàng rự6Vyjc czQpWủa hoàng6Vyj hôn6Vyj nh6Vyjẹ oFGWnhàng ZAGHphủ oFGWkín khôngzQpW gioFGWan trzQpWên zQpWbãi boFGWiển, oFGWtừng đợtzXAJ zXAJsóng cứoFGW vô6Vyj tìnhzQpW vỗoFGW ZAGHvào bờoFGW, cuốn6Vyj trZAGHôi zXAJđi ZAGHtất cả.

Ái HzXAJy ngồZAGHi tr6Vyjên boFGWờ, đưaoFGW đoFGWôi mắtoFGW vô6Vyj zQpWcảm nhìnoFGW vềoFGW ph6Vyjía xzXAJa tzXAJận oFGWchân trời.zQpW Nế6Vyju nhữngZAGH zXAJcơn zQpWsóng k6Vyjia cózXAJ thểzQpW cuốZAGHn t6Vyjrôi ZAGHđi tất6Vyj czQpWả nhữzQpWng đau6Vyj đớnZAGH coFGWùng czXAJực 6Vyjmà 6Vyjcô 6Vyjđã vàzXAJ đanzQpWg phảioFGW gázXAJnh chị6Vyju thì6Vyj oFGWhay 6Vyjbiết mấy.

Hạo ThầnZAGH zQpWcũng ngồioFGW zXAJxuống boFGWên cạn6Vyjh cô,zQpW zQpWđôi mắtzQpW dzQpWán chặtZAGH vàzQpWo “mè6Vyjo 6Vyjcon” khônzXAJg rời.

“Tại sazQpWo zXAJem lZAGHại mu6Vyjốn đếnZAGH đây?”6Vyj BzQpWầu k6Vyjhông kzXAJhí dZAGHường nhưzXAJ đan6Vyjg quáoFGW zQpWgượng gạo,ZAGH HạozQpW ThZAGHần đànhZAGH phảizXAJ lzQpWên tiếngoFGW poFGWhá tazQpWn trạngoFGW tháizXAJ czQpWăng tZAGHhẳng zXAJhiện giờ.

Một kzXAJhoảng yênZAGH lặng…

“Ai làzQpW kẻ6Vyj hạioFGW coFGWhết gzQpWia oFGWđình tôi?”6Vyj GiọnZAGHg oFGWnói ZAGHÁi 6VyjHy đềzQpWu đều6Vyj, đâyzQpW vốn6Vyj d6Vyjĩ zXAJlà zQpWcâu hoFGWỏi zQpWnghi hoặcoFGW lớnZAGH nhất6Vyj tronzQpWg đầuzXAJ côoFGW, vzXAJà câuzXAJ hỏizQpW nàyoFGW oFGWhoàn toànoFGW khZAGHông hềzQpW zXAJăn nhoFGWập g6Vyjì zXAJvới zXAJcâu hỏiZAGH oFGWcủa HzQpWạo Thần.

“Câu khoFGWác, tôizXAJ khôngzQpW trzXAJả lờioFGW coFGWâu hoFGWỏi 6Vyjnày czQpWủa ezQpWm đZAGHược.” HạozXAJ Thần6Vyj zXAJnhún nhún6Vyj va6Vyji tỏzQpW vẻzQpW kzXAJhông thểoFGW lzXAJàm gzQpWì hzQpWơn, zQpWtrả lờZAGHi vớ6Vyji chấtoFGW giọnzQpWg bìnhzQpW thảnZAGH n6Vyjhất ZAGHcó thể.

“Không pZAGHhải an6Vyjh đã6Vyj bảooFGW sẽ6Vyj trảZAGH lZAGHời mọzQpWi thắczXAJ m6Vyjắc cZAGHủa oFGWtôi?” CôzQpW ZAGHquay 6Vyjsang Hạo6Vyj T6Vyjhần tứczXAJ zQpWgiận gắ6Vyjt loFGWên, đú6Vyjng ZAGHlà ZAGHsai lầmoFGW koFGWhi 6Vyjtin tưởnZAGHg 6Vyjtên này.

“Tôi chỉoFGW cózQpW thểoFGW tzQpWrả lờoFGWi nhữZAGHng câuzQpW oFGWhỏi 6Vyjnằm toFGWrong moFGWột phạzQpWm vZAGHi nzXAJhất định.”oFGW HạozQpW ThầnzQpW kh6Vyjoát khoátzQpW toFGWay vớiZAGH ZAGHÁi H6Vyjy, ZAGHtiếp tục6Vyj oFGWgiữ nguyzQpWên oFGWchất giọnoFGWg 6Vyjban nãy.

“Phạm vi?ZAGH” 6VyjCô nhzQpWíu 6Vyjmày, toFGWên nàyoFGW tzXAJoàn ZAGHnói nhữnoFGWg lời6Vyj khZAGHó hiểu.

“Tôi chỉoFGW czQpWó thoFGWể chZAGHo ezQpWm biếtzXAJ zXAJmột phầnzXAJ sựZAGH việoFGWc, kzQpWhông thoFGWể nózXAJi cụoFGW thể.oFGW” oFGWHạo ThầzQpWn nhẫnoFGW nạiZAGH zQpWgiải thíczQpWh, ngướczQpW mặt6Vyj lê6Vyjn trzXAJời quazQpWn sátoFGW mànoFGW đêzQpWm dầnZAGH buôngzQpW xuống.

Dù 6Vyjsao đâzXAJy cũnoFGWg zQpWlà zQpWnhững điềzQpWu noFGWhỏ nzXAJhặt, có6Vyj zQpWcho ZAGHÁi zXAJHy bi6Vyjết cũnzXAJg chzQpWẳng sao.

“Vậy còn6Vyj zXAJThy ThzXAJy? AzQpWnh có6Vyj bioFGWết nzQpWhững chuy6Vyjện liê6Vyjn quaZAGHn zXAJtới ThzXAJy ThzXAJy?” BấzXAJt gZAGHiác câuZAGH hỏzXAJi zXAJtiếp zQpWtheo lạizXAJ oFGWdành roFGWiêng chZAGHo ThzQpWy TZAGHhy, thậ6Vyjt sự6Vyj coFGWô rấtzXAJ tZAGHò mò6Vyj vềoFGW ngườZAGHi cZAGHon gáoFGWi bízQpW ẩnzXAJ này.

“Thy 6VyjThy ZAGHlà 6Vyjem cùnzQpWg chzQpWa 6Vyjkhác zQpWmẹ củzQpWa Hà6Vyjn oFGWMinh Vỹ…”zQpW ÁoFGWnh mắZAGHt Hạo6Vyj ThầnzXAJ trởZAGH nêzQpWn vôZAGH c6Vyjùng kỳoFGW lzQpWạ, sâoFGWu thoFGWăm zXAJthẳm, khôngzXAJ thzQpWể địnhZAGH 6Vyjrõ đượcZAGH ánh6Vyj mắt6Vyj đzQpWó zXAJlà g6Vyjì, độtzXAJ ngộtzQpW giọng6Vyj oFGWcậu trầmoFGW xuốnzQpWg, “…zXAJ voFGWà là6Vyj ezQpWm czQpWùng oFGWmẹ 6Vyjkhác ch6Vyja củ6Vyja tôi!”

Có vẻzXAJ HạzQpWo ThầnoFGW rzXAJất khzXAJó kzXAJhăn khzQpWi zXAJnói zXAJra chuyệzQpWn này,ZAGH ÁzXAJi 6VyjHy cũoFGWng cốzXAJ gắngZAGH dzXAJịu giọnzXAJg, trZAGHánh zXAJlàm kẻ6Vyj trư6Vyjớc mzQpWặt tổnoFGW thương.

“Chuyện nàoFGWy an6Vyjh oFGWcó thể6Vyj kểoFGW chZAGHi ti6Vyjết ch6Vyjo tôi?”6Vyj ThậtoFGW ZAGHsự ÁzXAJi ZAGHHy bắtzQpW đầoFGWu nhậnzXAJ địnhZAGH rZAGHa m6Vyjức độoFGW nghioFGWêm ZAGHtrọng củaZAGH sựzQpW voFGWiệc ha6Vyji oFGWnăm vềzQpW oFGWtrước, c6Vyjó lẽoFGW HạooFGW 6VyjThần oFGWcũng là6Vyj mộ6Vyjt tronzQpWg nhữzQpWng ngườzXAJi kZAGHhông thzXAJể thzQpWiếu tzXAJrong s6Vyjự vizQpWệc lầnZAGH đó.

“Hàn MinzQpWh zXAJVỹ oFGWvà TzXAJhy ThZAGHy đãzQpW chấzXAJp nzXAJhận p6Vyjhạm zQpWđến tội6Vyj lzXAJỗi khôzQpWng thZAGHể t6Vyjha thứoFGW zXAJvì koFGWhông tzQpWhể dứzXAJt bỏzXAJ đượcoFGW zXAJtình cả6Vyjm c6Vyjá oFGWnhân, và6Vyj c6Vyjũng cZAGHhính 6Vyjvì thzXAJế màzQpW nzXAJhững zQpWngười tro6Vyjng cuộcoFGW đều6Vyj phảZAGHi trZAGHả mzXAJột c6Vyjái goFGWiá quázQpW đắt.”zXAJ BấtzXAJ giázXAJc H6Vyjạo Thần6Vyj nởzXAJ oFGWmột nụZAGH cườioFGW coFGWay zXAJđắng, coFGWả nzQpWgười ruzQpWn zQpWlên dườZAGHng nhzXAJư đangoFGW coFGWố gắngzXAJ kìm6Vyj nén.

“Có tZAGHhể chZAGHo tôi6Vyj oFGWbiết nhữngzXAJ ngưzXAJời t6Vyjrong cuộc?”zXAJ zXAJÁi HzQpWy tiếp6Vyj tụcZAGH gặngZAGH hzQpWỏi, ZAGHquên oFGWmất mìnhZAGH đZAGHang voFGWô oFGWý 6Vyjxé tozQpWạc 6Vyjnỗi đa6Vyju ch6Vyjưa 6Vyjlành củazQpW ngưzQpWời khác.

“Hàn Mi6Vyjnh VZAGHỹ, b6Vyjà H6Vyjàn, T6Vyjừ ZAGHThy Th6Vyjy, zXAJtôi zQpWvà…” LạioFGW 6Vyjmột lần6Vyj nữazQpW HạozQpW ThoFGWần lấzXAJp lửngZAGH 6Vyjcâu noFGWói, zQpWkhiến ÁioFGW HzQpWy lạiZAGH tiếpZAGH tụoFGWc g6Vyjặng hỏi.

“Và?” TráiZAGH zQpWtim ÁizXAJ oFGWHy bắZAGHt đầ6Vyju đập6Vyj zXAJloạn cảzXAJ lên,ZAGH c6Vyjái toFGWên czXAJuối cZAGHùng sẽ6Vyj loFGWà ai?

“… Điề6Vyjn oFGWHuân.” Ha6Vyji toFGWừ cuZAGHối cùnoFGWg kzQpWhó nhoFGWọc pháoFGWt zXAJra từ6Vyj miệzXAJng HạozQpW Thần,oFGW oFGWcó lẽZAGH tênzQpW 6VyjĐiền HzQpWuân nàzQpWy đó6Vyjng ZAGHvai 6Vyjchính ZAGHtrong vởoFGW 6Vyjkịch b6Vyji thươ6Vyjng 6Vyjhai nă6Vyjm vềoFGW trước.

“Đã h6Vyjết 6Vyjphạm oFGWvi ZAGHcho 6Vyjphép czXAJhưa?” ÁoFGWi 6VyjHy zXAJmở toFGWo đô6Vyji mắtzXAJ ZAGHnâu củzQpWa moFGWình zQpWnhìn thẳngzXAJ ZAGHvào HzXAJạo Thần,oFGW mộtZAGH ázXAJnh nZAGHhìn ki6Vyjên định.

Và oFGWcâu hỏizQpW của6Vyj côZAGH khoFGWiến HạozQpW ThầZAGHn bậ6Vyjt cười.

“Ừ, hết6Vyj rồoFGWi.” HạozXAJ ThầoFGWn cốzXAJ gắoFGWng nhịnZAGH cười,ZAGH q6Vyjuay soFGWang ÁizXAJ zXAJHy khẳZAGHng định.zXAJ “ĐừngoFGW lzQpWo, sớmZAGH muộn6Vyj gì6Vyj thZAGHì ezXAJm 6Vyjcũng sẽZAGH boFGWiết mà.”

Bất gzQpWiác HạzXAJo ThầnzQpW 6Vyjđưa tazXAJy x6Vyjoa ZAGHxoa đzXAJầu ÁizXAJ HzQpWy, đâyzXAJ lzXAJà đ6Vyjộng tázXAJc mZAGHà ThzQpWần thườnZAGHg là6Vyjm vớiZAGH ThoFGWy Th6Vyjy –zXAJ czXAJô zXAJem 6Vyjgái đángzQpW yêzXAJu củaZAGH mình.

“Em còn6Vyj zXAJthắc mắ6Vyjc gìzXAJ không6Vyj?” HạoFGWo T6Vyjhần nânzXAJg mặt6Vyj oFGWcô lêoFGWn, nhzQpWưng gươngzXAJ mặ6Vyjt v6Vyjẫn czXAJòn lưu6Vyj 6Vyjlại ZAGHnụ cườzQpWi bZAGHan nãy.

“Anh cózQpW bi6Vyjết anoFGWh TriếtzXAJ Dạ?”6Vyj ĐâZAGHy oFGWchắc chắn6Vyj sẽoFGW làoFGW ZAGHcâu hỏi6Vyj nZAGHghi vấzQpWn cuZAGHối cùnoFGWg mzXAJà cô6Vyj cầzQpWn đượczXAJ zXAJgiải đáp.

“Ừ.” VàzXAJ HZAGHạo ThầzXAJn 6Vyjlại tioFGWếp tzXAJục trả6Vyj lời.

“Anh ấyzXAJ m6Vyjất zXAJrồi?” LầnzQpW n6Vyjày, nzQpWgười ZAGHrun lênzXAJ khzQpWi oFGWnhắc đến6Vyj nỗzQpWi ZAGHđau lạioFGW zQpWlà ÁizXAJ Hy.

“Ừ, hắnzXAJ lZAGHà oFGWân nh6Vyjân củazQpW zQpWem đấy!”ZAGH Nụ6Vyj cườizQpW trênzXAJ m6Vyjôi HạooFGW ThzQpWần dần6Vyj bi6Vyjến mấtzXAJ, khôzXAJng đợiZAGH Á6Vyji zXAJHy 6Vyjđặt thêzQpWm coFGWâu ZAGHhỏi, zXAJHạo 6VyjThần lạZAGHi tiếpZAGH tụ6Vyjc nóZAGHi. “HếtzXAJ 6Vyjphạm zXAJvi czQpWho czQpWâu hỏi6Vyj 6Vyjnày rồi.”

Ân nhân?

Tại 6Vyjsao anoFGWh tZAGHrai T6Vyjriết DzQpWạ lzXAJại lZAGHà âZAGHn nhân?

Nhưng có6Vyj ZAGHlẽ oFGWcô 6Vyjchỉ biết6Vyj đưzQpWợc đến6Vyj zXAJmức đóZAGH m6Vyjà thôi…

Cô cúzQpWi gằmzXAJ moFGWặt ZAGHxuống, zQpWche giấuzXAJ ZAGHđi zXAJđôi mzXAJắt đãoFGW thấZAGHm đẫm6Vyj nưZAGHớc mắtoFGW, nhanzXAJh ta6Vyjy gạtzQpW vộzXAJi nhữngzQpW giọtoFGW nưzQpWớc đá6Vyjng ghé6Vyjt đó.

“Em khôZAGHng hỏoFGWi zXAJtôi zXAJlà ngườ6Vyji oFGWnhư thếZAGH n6Vyjào saoZAGH?” zXAJĐôi mắtzXAJ HạoZAGH ThzXAJần chăzQpWm choFGWú oFGWquan szQpWát ÁoFGWi H6Vyjy, mộoFGWt câu6Vyj hỏzQpWi mzQpWà cZAGHhính cậuoFGW đặt6Vyj ra.

“Không, vzQpWì tạZAGHm thờizXAJ tô6Vyji szQpWẽ xezQpWm azXAJnh zXAJlà một6Vyj nzQpWgười tốt.”zQpW ÁoFGWi zQpWHy nzXAJgước mặtzXAJ lên6Vyj, đôizXAJ mzQpWắt ZAGHvẫn 6Vyjcòn hoZAGHe zXAJđỏ zXAJnở ZAGHmột nụoFGW cườzQpWi dịuZAGH dàngoFGW vớzXAJi Hạ6Vyjo ThzXAJần, zXAJsau oFGWđó đứngoFGW dậzXAJy. “LàmzXAJ zXAJphiền zXAJanh rzXAJồi, cảmZAGH ơ6Vyjn v6Vyjì t6Vyjất cả.”

Ái HZAGHy chậmoFGW rZAGHãi bư6Vyjớc 6Vyjđi, lướtZAGH quzXAJa ZAGHtừng bzXAJóng ngườioFGW tzXAJrên bãoFGWi biểnZAGH và6Vyj khoFGWuất zXAJhẳn zQpWsau m6Vyjàn đêm.

“Người tốt?ZAGH MèoZAGH cZAGHon, cóoFGW ZAGHlẽ oFGWem ZAGHđang hiểoFGWu zXAJlầm rồi.”

Trên đườngzXAJ 6Vyjđi, Á6Vyji HzQpWy cầmZAGH mzXAJột chzXAJiếc đồngoFGW hồoFGW zQpWcát nhỏzXAJ xízQpWu mzQpWàu hồngzXAJ phấn,ZAGH lzQpWiên tụcoFGW l6Vyjật ngượczXAJ 6Vyjnó lại.

Cô đang6Vyj cốoFGW gắn6Vyjg tự6Vyj mìnhZAGH 6Vyjlàm ZAGHmình v6Vyjơi bớzXAJt nỗi6Vyj đau.

Ái ZAGHHy ZAGHmệt moFGWỏi bướzXAJc vzQpWề nhàoFGW, coFGWhiếc baZAGHlo nặngoFGW nZAGHề czQpWhỉ coFGWó thZAGHể đeoZAGH một6Vyj bzXAJên v6Vyjai, nênzQpW càng6Vyj khiếnoFGW 6Vyjbên v6Vyjai phảizXAJ czQpWủa cZAGHô nhứzQpWc mỏzXAJi vìzXAJ phảiZAGH manZAGHg moFGWột trọngzQpW lựcZAGH qzQpWuá nặng.

Về noFGWhà với6Vyj trạng6Vyj thái6Vyj khôoFGWng mzXAJấy ZAGHvui vẻ,zQpW ÁizQpW HzQpWy tiếzQpWp tụZAGHc 6Vyjlê bướcZAGH zXAJvề phò6Vyjng, chẳ6Vyjng màngzXAJ đểZAGH tâ6Vyjm ZAGHđến sựzXAJ quaoFGWn tâzQpWm oFGWthái qzQpWuá zXAJcủa mấyzXAJ t6Vyjên cậnzQpW vệ6Vyj zXAJvì đãzXAJ zQpWquá queZAGHn thzXAJuộc vớiZAGH ZAGHcái cảZAGHnh nà6Vyjy rồi.

Đôi lzXAJúc oFGWcô ZAGHlại ngzQpWhĩ sốoFGWng tZAGHrong một6Vyj cănzQpW biệtoFGW thzQpWự rzQpWộng lớnzXAJ nhưZAGH thếzXAJ này6Vyj thậtzXAJ phiềZAGHn tozQpWái, tươngzQpW toFGWự zQpWnhư ZAGHlúc zXAJnày phZAGHải lZAGHên tận6Vyj lầoFGWu boFGWa đzQpWể vZAGHề phòng.

Hai czXAJhân ZAGHcũng oFGWkhông thểZAGH ZAGHtrụ đoFGWược lâoFGWu ZAGHhơn nữ6Vyja, nhưngzQpW v6Vyjừa bưZAGHớc đếnzXAJ gzXAJần cửazQpW zXAJphòng thìzXAJ đậpZAGH v6Vyjào mắtzQpW ÁzXAJi HoFGWy lZAGHà ZAGHhai tZAGHên cậnzQpW vZAGHệ mặcoFGW vesZAGHt đzQpWen và6Vyj cô6Vyj hầzQpWu gáZAGHi 6VyjAn AzQpWn cũn6Vyjg zXAJđang đứnzXAJg trướcZAGH 6Vyjcửa phòn6Vyjg v6Vyjới trạngoFGW tzXAJhái zXAJcực kỳZAGH lzXAJo lắng.

Cô coFGWau zQpWmày, bướczQpW choFGWân 6Vyjvẫn chzQpWậm rãoFGWi đếnzQpW phònoFGWg MzXAJinh Vỹ.

Dừng chânzXAJ, ÁzXAJi zQpWHy kzQpWhông hZAGHề mởzXAJ zQpWmiệng gặngzQpW hỏoFGWi 6Vyjtại sa6Vyjo 6Vyjhọ lạizQpW c6Vyjư xửzQpW kházQpWc thườngzXAJ nhưZAGH thế,ZAGH chỉoFGW đưaoFGW ZAGHtay đzXAJịnh mở6Vyj cửa.

“Cô chZAGHủ, oFGWlúc noFGWày thì…zXAJ côzXAJ khônZAGHg nênoFGW vào.6Vyj” MộoFGWt toFGWên cZAGHận vzXAJệ đzQpWưa ta6Vyjy chắnzQpW nganzXAJg ÁzXAJi ZAGHHy, lzXAJúng oFGWtúng tzQpWrả zXAJlời, 6Vyjnhìn Á6Vyji HzQpWy áizXAJ ngại.

“Sao lạioFGW kZAGHhông nên?”oFGW zQpWÁi HoFGWy cảmoFGW thZAGHấy bzQpWắt oFGWđầu khóoFGW chịu,ZAGH tzXAJại szQpWao và6Vyjo ph6Vyjòng mzXAJà cũnZAGHg khôngzQpW đoFGWược vào?

“Ơ… àzXAJ… thiếZAGHu gZAGHia đang…zQpW côZAGH đừng6Vyj ZAGHnên và6Vyjo phòngzXAJ 6Vyjlúc này.zQpW” zXAJTên cậnzQpW zQpWvệ kzXAJia zQpWcứ zQpWấp ún6Vyjg mã6Vyji, coFGWuối cùzXAJng lạizQpW 6Vyjlà zXAJmột lờoFGWi yêzXAJu cầu.

“Tránh zQpWra!” DZAGHường noFGWhư ÁzQpWi zQpWHy đ6Vyjã czXAJảm ZAGHnhận đượcoFGW ZAGHmột điềZAGHu g6Vyjì đzQpWó bấtZAGH oFGWthường, vàzXAJ cózXAJ oFGWvẻ chzQpWuyện zQpWnày đ6Vyjang l6Vyjiên qu6Vyjan đếzXAJn Min6Vyjh Vỹ.

Cô oFGWgằn giọzQpWng, gạtZAGH m6Vyjạnh ta6Vyjy củazQpW têzQpWn cận6Vyj oFGWvệ zXAJra 6Vyjrồi mởoFGW nhanoFGWh cánoFGWh c6Vyjửa gỗ.

Cánh cửa6Vyj mởoFGW ZAGHra, oFGWvà sZAGHau đóoFGW cũnoFGWg nhanzQpWh chóngzXAJ đóngzXAJ lại.

Minh ZAGHVỹ đaZAGHng n6Vyjgồi dzXAJưới sàn6Vyj, tựa6Vyj vào6Vyj tường,ZAGH xZAGHung qzQpWuanh làzXAJ vôzQpW sZAGHố nhoFGWững oFGWchai rưoFGWợu rZAGHỗng 6Vyjkhông, moFGWùi rượuZAGH nồngoFGW nặzQpWc laoFGWn toảzXAJ kZAGHhắp phòng.

Nét mặtoFGW zQpWÁi H6Vyjy dầnoFGW đanzQpWh lạizXAJ, ZAGHMinh VỹzXAJ tizXAJếp tzXAJục zXAJcầm mzQpWột chaZAGHi 6Vyjrượu oFGWlên uốnZAGHg. Lậ6Vyjp tức6Vyj côoFGW némzQpW 6Vyjmạnh balzXAJo lzQpWên giZAGHường, tiếnzQpW đếnzXAJ giằngzXAJ lấyzQpW ZAGHchai rzXAJượu zQpWtrong tazQpWy anh.

“Anh 6Vyjlàm oFGWcái tròzXAJ gìzXAJ th

ế?”

“Đừng quzQpWan tZAGHâm, đư6Vyja đây!”6Vyj zQpWMinh VỹZAGH vớioFGW taZAGHy ZAGHvề phíaoFGW ÁZAGHi HyZAGH, dưoFGWờng oFGWnhư muzXAJốn lZAGHấy lại6Vyj chaoFGWi zQpWrượu màoFGW oFGWcô vzXAJừa giànZAGHh lấy.

“Không đưa,ZAGH anZAGHh 6Vyjuống bazXAJo nzXAJhiêu coFGWhai rzQpWồi hảzQpW?” ÁizXAJ 6VyjHy tứoFGWc goFGWiận quá6Vyjt lêZAGHn, đặtoFGW cha6Vyji zQpWrượu đoFGWã zXAJđược koFGWhui zQpWnắp roFGWa szXAJau oFGWlưng, oFGWnhìn mộtzQpW lượtZAGH cácoFGW coFGWhai zXAJrượu xuZAGHng quzQpWanh MiZAGHnh Vỹ6Vyj vàoFGW bắtZAGH 6Vyjđầu đếm.

Một… hzQpWai… baoFGW… bảyzQpW chai!

Bảy ch6Vyjai rưoFGWợu rỗnoFGWg khôzXAJng đanzQpWg oFGWnằm lăzQpWn lóczXAJ trZAGHên sàoFGWn zQpWnhà moFGWột zQpWcách bừazQpW zQpWbãi, czQpWô bZAGHắt ZAGHđầu 6Vyjnổi giậnzQpW tzXAJhật sựzQpW khZAGHi thấyzXAJ an6Vyjh đứnZAGHg ZAGHlên oFGWvà cZAGHó 6Vyjý định6Vyj lzXAJấy toFGWừ tron6Vyjg tủZAGH kzXAJính mộtoFGW cha6Vyji rZAGHượu khác.

“Anh muốnZAGH uốoFGWng chứ6Vyj ZAGHgì, được!zQpW TôizXAJ u6Vyjống vớ6Vyji anhzXAJ!” Ái6Vyj HzQpWy tZAGHức giậnzXAJ qZAGHuát lên.

Đôi mắ6Vyjt màoFGWu hzXAJổ pházXAJch củazQpW 6VyjMinh VZAGHỹ dườnzQpWg nzXAJhư ZAGHđã czXAJhuyển sZAGHự chúzQpW ýzQpW sazXAJng cô.

Cô cầoFGWm choFGWai rượzXAJu szXAJau zXAJlưng lênoFGW, szXAJau zXAJđó kề6Vyj lZAGHên miệ6Vyjng uốngZAGH lấzQpWy mộoFGWt hoFGWơi dzXAJài. ThZAGHứ nưzXAJớc uốngzQpW tzXAJhật đắngZAGH nhoFGWưng 6Vyjlại mzQpWang ZAGHmột vịzQpW nồ6Vyjng nồnZAGHg qoFGWuả ZAGHthật khi6Vyjến cozXAJn ngưoFGWời 6Vyjta quênoFGW bẵnzQpWg hzXAJết oFGWnhững buồ6Vyjn pzQpWhiền, đzQpWau đớzQpWn tzXAJrong lòng.

Gương mặzQpWt zQpWÁi HZAGHy 6Vyjbắt đầu6Vyj đỏzXAJ zQpWlên, czQpWô đzQpWưa đôioFGW oFGWmắt thẫnoFGW oFGWthờ 6Vyjnhìn 6Vyjchai rượ6Vyju ZAGHtrong zQpWtay, tiếoFGWp 6Vyjtục nângZAGH lêZAGHn vzXAJà uốnZAGHg hếtoFGW zXAJsố còzXAJn lại.

Về p6Vyjhần M6Vyjinh 6VyjVỹ, an6Vyjh chỉzXAJ đứzXAJng yênZAGH nhZAGHìn coFGWô uốngzXAJ oFGWhết zQpWcả ZAGHchai rượuoFGW loại6Vyj mạnoFGWh ZAGHđó. CôzXAJ đặ6Vyjt choFGWai rượuzXAJ rỗ6Vyjng ZAGHkhông xuố6Vyjng soFGWàn, tiế6Vyjp thzQpWeo ZAGHđứng dậyzXAJ đzQpWẩy azQpWnh razQpW, vươn6Vyj tazXAJy 6Vyjvề pZAGHhía tủZAGH kí6Vyjnh lấyZAGH ZAGHmột czQpWhai rưZAGHợu giố6Vyjng hệtzXAJ lúzXAJc nãyzXAJ xuống.

“Em làzQpWm gì6Vyj vậzQpWy?” Đế6Vyjn zQpWmức nzQpWày thZAGHì MoFGWinh Vỹ6Vyj czXAJũng zQpWkhông zQpWthể ZAGHđứng yêzQpWn nhìn6Vyj đượczQpW nzQpWữa, 6Vyjđưa 6Vyjtay giật6Vyj loFGWấy ZAGHchai 6Vyjrượu ZAGHtừ cô.

Rõ ràng6Vyj zXAJgương zXAJmặt ÁzXAJi oFGWHy đãZAGH đỏ6Vyj hếzXAJt mzQpWức c6Vyjó thể!

Chợt 6VyjÁi 6VyjHy quazXAJy sZAGHang Mi6Vyjnh Vỹ6Vyj và…ZAGH mỉzXAJm cười!

“Này MinzXAJh ZAGHVỹ, aZAGHnh cóoFGW biế6Vyjt czQpWái zXAJcảm gzXAJiác mấoFGWt mộoFGWt ngưZAGHời qzXAJuan trzXAJọng loFGWà nhưzXAJ tZAGHhế 6Vyjnào không?”zQpW Á6Vyji zXAJHy 6Vyjvẫn mỉmzXAJ cườZAGHi, nZAGHhưng tZAGHrong nzQpWụ cười6Vyj đózXAJ loFGWà mộ6Vyjt vZAGHết thư6Vyjơng khzXAJông tZAGHhể xooFGWá đizQpW bằngzQpW thờizXAJ gizXAJan ZAGHvà nước6Vyj mắt.

Giọng nózQpWi oFGWcô trởzQpW nêoFGWn nzXAJhẹ zQpWnhàng hơzQpWn, nhưnzQpWg dườn6Vyjg 6Vyjnhư tzQpWừng czXAJhữ vàzXAJ zXAJtừng lờiZAGH nhzQpWư thzQpWể đangoFGW trzQpWách mózQpWc anh.

“Hẳn azQpWnh coFGWũng bzXAJiết ZAGHchứ nhỉzXAJ, vZAGHì ThZAGHy ThzQpWy đángzXAJ yêuZAGH oFGWcủa azQpWnh 6Vyjcũng đãoFGW 6Vyjmất zQpWrồi moFGWà, hzQpWa hZAGHa. NhưzXAJng tôi…zXAJ tôizQpW đánhZAGH mzQpWất cảoFGW gzXAJia đình!”

Minh VỹzXAJ dườngzQpW nzQpWhư 6Vyjvẫn zXAJcòn 6Vyjđủ tỉZAGHnh zQpWtáo đểzQpW lắngzQpW ngzQpWhe nh6Vyjững lờZAGHi n6Vyjói ZAGHcủa czQpWô, nhưngzXAJ toFGWất cảoFGW nhữngzXAJ ZAGHgì azQpWnh cózQpW tzQpWhể lzXAJàm lzXAJúc nàyZAGH loFGWà iZAGHm lặng.

“Đồng hồzQpW cátoFGW ZAGHxoa dị6Vyju noFGWỗi đauzXAJ? NZAGHực ZAGHcười! NếuZAGH thậZAGHt sựZAGH zXAJnó cóZAGH thể6Vyj zQpWxoa dịZAGHu b6Vyjớt p6Vyjhần n6Vyjào 6Vyjnỗi đauZAGH củazXAJ tôi,zQpW tại6Vyj s6Vyjao loFGWật ng6Vyjược nhzXAJững moFGWột tră6Vyjm oFGWtám mưoFGWơi lần6Vyj vẫnzXAJ ZAGHkhông hềZAGH mấtzXAJ 6Vyjđi mộtZAGH chútoFGW coFGWảm giázQpWc đauzXAJ đớnzXAJ nàzQpWo? Tạ6Vyji sao?”ZAGH ÁizQpW zQpWHy nh6Vyjư tựzXAJ n6Vyjói v6Vyjới chínhzXAJ mìZAGHnh, lầZAGHn nzXAJày czXAJô oFGWbật czQpWười thànhzQpW tiếng.

Đôi ZAGHmắt ướtZAGH lệZAGH, czXAJô đưzXAJa ZAGHtay gạzQpWt g6Vyjiọt nướczQpW mắoFGWt khZAGHông đáZAGHng rơi6Vyj tzXAJrên oFGWgò máoFGW 6Vyjrồi zQpWlại ti6Vyjếp tụcZAGH tựzXAJ độcoFGW thoại.

“Bây giờZAGH thìoFGW hếtoFGW rồizXAJ, ZAGHcả zXAJba voFGWà m6Vyjẹ, cảoFGW anzQpWh TriếtZAGH DoFGWạ luzXAJôn zXAJyêu zQpWthương tzQpWôi đềuoFGW oFGWđi rồi,6Vyj đZAGHi đế6Vyjn ZAGHmột nơi6Vyj m6Vyjà tôioFGW kzQpWhông zQpWthể nàozQpW chạmZAGH đến,ZAGH trừoFGW k6Vyjhi tôzQpWi đioFGW tzXAJheo hzQpWọ! VoFGWà ng6Vyjay cảzXAJ anzQpWh czXAJũng c6Vyjhỉ dùnzXAJg 6Vyjtôi ZAGHnhư mộZAGHt zXAJcon bZAGHúp bêzXAJ ZAGHđể oFGWthay thếZAGH choFGWo 6VyjThy Thy.”

Minh VzXAJỹ zQpWvẫn 6Vyjim lzXAJặng, đôoFGWi mắtzQpW zXAJmàu h6Vyjổ zQpWphách szQpWáng lênoFGW, dườngZAGH như6Vyj an6Vyjh đãZAGH zXAJcó oFGWthể cảm6Vyj nhậzXAJn đượoFGWc nỗzXAJi đauzQpW oFGWmà zXAJcô oFGWđang phảizQpW gán6Vyjh chịu6Vyj 6Vyjđau đếnzQpW mZAGHức nào.

Ái H6Vyjy ZAGHbước vềzQpW phíaoFGW tủ6Vyj quZAGHần zQpWáo zXAJmà MinzXAJh VzQpWỹ dànhzXAJ r6Vyjiêng coFGWho mình6Vyj oFGWmở rZAGHa, lấy6Vyj rzQpWa mzQpWột oFGWchiếc zQpWlọ zXAJthuỷ oFGWtinh tzXAJrong suzQpWốt, trooFGWng đếnzXAJ nỗioFGW czQpWó thể6Vyj zXAJnhìn thZAGHấy vzXAJô sốZAGH nhữngzQpW ZAGHchiếc đồzXAJng zQpWhồ coFGWát nhỏzQpW 6Vyjxinh ZAGHmang nhiZAGHều mZAGHàu sắczXAJ kzQpWhác nzQpWhau đanZAGHg nằmoFGW trozQpWng lọ.

Tiếp ZAGHtheo, c6Vyjô zQpWlấy 6Vyjtừ zQpWtrong oFGWlọ oFGWra zQpWmột 6Vyjcái đồngzQpW hồZAGH cázXAJt màzXAJu đỏ,6Vyj đưzQpWa 6Vyjtay zQpWra không6Vyj tZAGHrung và6Vyj thảzXAJ nZAGHó rZAGHơi tự6Vyj do.

“Rơi này!”

Ái zXAJHy dưzXAJờng ZAGHnhư zQpWđang cựcZAGH 6Vyjkỳ hứnoFGWg thúzXAJ vớiZAGH vioFGWệc mìnhoFGW đan6Vyjg làoFGWm, trZAGHên zXAJmôi v6Vyjẫn gzQpWiữ nguyoFGWên nụzQpW 6Vyjcười caoFGWy đắng.

Chiếc đồngoFGW hZAGHồ đ6Vyjó rơZAGHi xuống6Vyj đ6Vyjất zQpWvỡ tanzQpW, tạZAGHo nêZAGHn vZAGHô sốzXAJ nzXAJhững mảnhoFGW thuzQpWỷ ti6Vyjnh zXAJcực nh6Vyjỏ nằzXAJm tzXAJrên sà6Vyjn nhàZAGH, oFGWvà nhữzQpWng hzXAJạt cáZAGHt zXAJli toFGWi cZAGHũng hoZAGHà lẫoFGWn v6Vyjào nhzQpWững zQpWmảnh thuỷoFGW tin6Vyjh lấp6Vyj lázXAJnh ấy.

Rồi lạiZAGH thêmoFGW 6Vyjmột zXAJcái đồngzXAJ hZAGHồ nữa…zXAJ thê6Vyjm mzXAJột cáizQpW nữa…ZAGH vzQpWà t6Vyjhêm moFGWột cái…

Cứ zQpWlần lượtzXAJ, c6Vyjô lzQpWặp lại6Vyj độngzQpW toFGWác đóoFGW khoFGWông biếtZAGH zQpWbao nhizXAJêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹzXAJ gọizXAJ tZAGHên Á6Vyji HyZAGH, đôoFGWi mZAGHắt oFGWanh tZAGHràn ngậpzQpW 6Vyjvẻ zQpWxót xa.

Nhìn thấyzQpW czXAJô nhzXAJư toFGWhế nzXAJày, tzQpWrái tizQpWm zQpWanh nhzQpWư dầnZAGH mấZAGHt ZAGHđi nhịpzXAJ đậpzXAJ, sa6Vyju đózQpW ngoFGWừng đậpZAGH hẳn.

Ái HzXAJy zQpWkhông oFGWhề qzXAJuay lạizQpW nhì6Vyjn azQpWnh, lzXAJần nà6Vyjy là6Vyj đưa6Vyj c6Vyjả chiếcoFGW oFGWlọ thuZAGHỷ zXAJtinh raoFGW, rồizXAJ lạioFGW zQpWthả zQpWcả 6Vyjlọ r6Vyjớt xuốZAGHng 6Vyjđất… tZAGHhứ âmZAGH tZAGHhanh 6Vyjva czQpWhạm m6Vyjạnh vanoFGWg lênzQpW, h6Vyjàng oFGWnghìn zXAJmảnh thuỷoFGW tioFGWnh lấpzXAJ lZAGHánh nằ6Vyjm dướioFGW szXAJàn, oFGWmột khoFGWung ZAGHcảnh đẹpZAGH 6Vyjđến đoFGWau đớn!

“Vỡ hết6Vyj rồizXAJ! KhôzQpWng czXAJòn gìzXAJ đzXAJể xozQpWa dịuzQpW ZAGHnỗi đauoFGW cả!oFGW” Á6Vyji 6VyjHy lzXAJại bậtzQpW cườZAGHi tzXAJhành tiếng,zQpW đưazXAJ mộtzQpW zXAJtay ômoFGW lấyoFGW mặt,zXAJ nhzQpWưng nhzQpWững ZAGHgiọt nzXAJước mắ6Vyjt oFGWkia zQpWvẫn loFGWọt quzXAJa 6Vyjkhẽ ZAGHtay 6Vyjvà tạoZAGH rzQpWa nhZAGHững vệtzQpW dàzXAJi hozQpWàn zQpWmỹ tro6Vyjng zXAJkhông trungoFGW. “KhôngzXAJ còzQpWn, 6Vyjkhông 6Vyjcòn g6Vyjì cả!”

Minh oFGWVỹ bưZAGHớc 6Vyjđến vZAGHà coFGWúi zQpWxuống nângzXAJ ngưzQpWời cô6Vyj lên6Vyj, đặt6Vyj coFGWô nZAGHgồi lên6Vyj giường.

Bàn czXAJhân ÁioFGW oFGWHy 6Vyjbị nhữngzQpW mảnzXAJh thuỷ6Vyj tinZAGHh kizXAJa l6Vyjàm xâoFGWy oFGWxước rấtzQpW nhiều.

“Minh VỹzXAJ, toFGWôi vzQpWà T6Vyjhy ZAGHThy azXAJi qu6Vyjan trọngzXAJ hơn?zQpW” ÁoFGWi HoFGWy trzXAJong bộzXAJ dZAGHạng nửzXAJa tỉnZAGHh zXAJnửa mzQpWê, bấtZAGH zQpWgiác lạizQpW lênoFGW tzQpWiếng hỏi.

“Thy ThzQpWy.” MộzXAJt câuzXAJ tr6Vyjả oFGWlời dứ6Vyjt ZAGHkhoát vazQpWng lên,zQpW đủoFGW đ6Vyjể oFGWÁi ZAGHHy ZAGHnhận toFGWhức được6Vyj câuzXAJ trảZAGH zXAJlời đoFGWó đZAGHang cóoFGW uoFGWy ZAGHlực lớnzQpW zXAJthế oFGWnào đốioFGW 6Vyjvới toFGWrái tiZAGHm đangzQpW 6Vyjchết dầzXAJn mòZAGHn vzQpWì đaoFGWu đớn.

Đôi 6Vyjmôi xioFGWnh xắ6Vyjn ki6Vyja míZAGHm chặtoFGW lZAGHại… đúng6Vyj 6Vyjnhư czXAJô noFGWghĩ, czQpWô chzXAJỉ lzXAJà thaoFGWy thế!

“Thy TzXAJhy ngoazXAJn noFGWgoãn, xizXAJnh đẹpoFGW zQpWhơn eoFGWm rấtoFGW nhiều.”ZAGH ĐôizXAJ môizXAJ Mi6Vyjnh VỹzXAJ bậtoFGW 6Vyjra nhữn6Vyjg lời6Vyj phZAGHát ngôzXAJn zQpWvô tìoFGWnh, mZAGHặc kệZAGH 6Vyjnó cózXAJ làZAGHm zXAJtổn thưZAGHơng zXAJÁi oFGWHy haZAGHy không,oFGW 6Vyjanh vzXAJẫn ngoFGWoan cốZAGH tiếzXAJp tụcoFGW zXAJbuông nhữnZAGHg oFGWlời nóoFGWi từzXAJ zQpWtận 6Vyjsâu ZAGHtrái zXAJtim m6Vyjình… vì6Vyj, azXAJnh khôngoFGW thể6Vyj zQpWche giấuoFGW được6Vyj nZAGHữa rồi.ZAGH “oFGWThy 6VyjThy oFGWlà hạnhoFGW zXAJphúc, coFGWòn eZAGHm chỉoFGW manzQpWg đếnzQpW ZAGHcho tôzXAJi oFGWsự đ6Vyjau đớn.”

“Thy ToFGWhy từ6Vyjng l6Vyjà zQpWtất cảZAGH zQpWvới tôi…”

Từng oFGWcâu zQpWnói ZAGHdo chínhZAGH miệnoFGWg MinZAGHh oFGWVỹ bật6Vyj roFGWa nhưzXAJ xoFGWé toạoFGWc vếtzQpW oFGWthương lòzXAJng 6Vyjchưa lzXAJành h6Vyjẳn củazXAJ Á6Vyji HoFGWy, czQpWô biếoFGWt oFGWmà… cZAGHô chzXAJẳng ZAGHlà gzQpWì cả!

Hai bà6Vyjn oFGWtay rzXAJun lênZAGH zXAJkhông ngườzXAJng, tZAGHrước mắtzQpW zXAJcô czQpWũng noFGWhoà zQpWđi oFGWvì nướcoFGW mắ6Vyjt, zXAJcô đưazXAJ 6Vyjtay zXAJghì choFGWặt ZAGHtay voFGWà kíchzXAJ zXAJđộng oFGWhét lên.

“Không cầnoFGW azQpWnh ZAGHnói zXAJnữa, 6Vyjtôi khoFGWông muố6Vyjn ngZAGHhe, lạizQpW càng6Vyj oFGWkhông m6Vyjuốn azXAJnh đezQpWm zQpWtôi sZAGHo 6Vyjsánh vớioFGW ngZAGHười zQpWcon gzQpWái khác!ZAGH 6VyjTôi biếtzXAJ tzQpWôi khô6Vyjng làZAGH gì6Vyj zQpWcả, zXAJnên azXAJnh 6Vyjcũng khôZAGHng cầnZAGH hạZAGH nhụZAGHc tô6Vyji đếnZAGH 6Vyjmức 6Vyjnày.” N6Vyjước mắtzXAJ chZAGHạy dài6Vyj, rạZAGHch đườngZAGH nướczQpW 6Vyjpha lZAGHê thoFGWeo gòzXAJ 6Vyjmá mZAGHà rzQpWơi v6Vyjào zQpWkhông trung.

Minh zXAJVỹ nhì6Vyjn cô,6Vyj 6Vyjkhông nzQpWói oFGWgì cả6Vyj, đưazXAJ toFGWay soFGWiết ch6Vyjặt tazXAJy coFGWô kéoZAGH raZAGH, aZAGHnh oFGWđang éZAGHp buộ6Vyjc cZAGHô pzQpWhải tzQpWiếp zXAJtục lắng6Vyj nzXAJghe anzQpWh nói.

“Tôi khôzQpWng cầnZAGH zQpWngười coZAGHn gáoFGWi kháczQpW thoFGWay thếzXAJ vịZAGH oFGWtrí coFGWô zQpWấy tZAGHrong lzQpWòng zXAJtôi. VớzQpWi tôioFGW, TzQpWhy Th6Vyjy chỉzQpW có6Vyj mộoFGWt… khônZAGHg thzQpWể tha6Vyjy thế!”

Ái H6Vyjy tiếpZAGH oFGWtục giằngoFGW tayZAGH, m6Vyjím moFGWôi đểzXAJ zQpWtừng czQpWâu nzXAJói 6Vyjnhẫn tZAGHâm lọZAGHt vàoFGWo thzQpWính giáoFGWc vZAGHà được6Vyj 6Vyjlưu tzQpWrữ tronzQpWg tâmzQpW trí.

Cô khônZAGHg muoFGWốn nghezQpW… thzQpWực szQpWự khônzQpWg muố6Vyjn nghe!

“Em ZAGHrất ZAGHphiền phzQpWức, rấtZAGH ZAGHbướng bỉoFGWnh, khoFGWông oFGWbiết ZAGHnghe lời!”

“Đối v6Vyjới ZAGHem, 6Vyjtôi chẳn6Vyjg oFGWlà zQpWgì cả…oFGW eZAGHm zXAJsẵn sàzQpWng đi6Vyj thoFGWeo hắnzXAJ màZAGH bzQpWỏ mặc6Vyj tôi.”

“Nhưng nzQpWếu đượoFGWc lzXAJựa chọn6Vyj giữzXAJa oFGWem vzXAJà 6VyjThy 6VyjThy, tzXAJôi ZAGHsẽ chZAGHọn emzXAJ. ThoFGWy Th6Vyjy rấtzXAJ oFGWquan trọng6Vyj… nh6Vyjưng ThZAGHy TzXAJhy tZAGHhuộc oFGWvề qoFGWuá khứ.zQpW CZAGHòn hiệnZAGH tại,zQpW 6Vyjem làZAGH ngườiZAGH zXAJquan zQpWtrọng nhấ6Vyjt đ6Vyjối vớzQpWi tôi!”zQpW MiZAGHnh ZAGHVỹ nZAGHới lỏngzQpW tay6Vyj, szQpWau 6Vyjđó bzXAJuông hẳoFGWn tazQpWy czXAJô ra.

Cúi đầzXAJu xzQpWem xéZAGHt nh6Vyjững vếtZAGH thưzQpWơng trênZAGH bà6Vyjn chzQpWân zXAJcủa ngưzXAJời đốizQpW doFGWiện, zXAJanh đẩy6Vyj 6Vyjnhẹ ÁizQpW 6VyjHy đểoFGW côoFGW n6Vyjằm zXAJxuống giường.

“Minh VzQpWỹ!” ĐôzQpWi m6Vyjắt côzQpW dần6Vyj nhzXAJắm lại,6Vyj zQpWđưa oFGWtay zQpWchạm zXAJnhẹ zQpWvào gươZAGHng zQpWmặt czXAJủa anh.

Đây làzQpW lầnoFGW đầoFGWu tiênoFGW côzQpW chạm6Vyj và6Vyjo anZAGHh mZAGHột oFGWcách thâzXAJn mậzQpWt nhưzXAJ thế.

Ái HZAGHy tiếpzXAJ zQpWtục mỉmZAGH cười,zXAJ ZAGHbàn zXAJtay buôzXAJng thõoFGWng xuốn6Vyjg ZAGHnhanh chóoFGWng czXAJhìm vZAGHà giấcoFGW ngủ.

Còn 6Vyjvề pZAGHhần MioFGWnh VỹoFGW, đ6Vyjôi mắzQpWt mzQpWàu hổzXAJ phách6Vyj c6Vyjũng oFGWsáng rự6Vyjc lêzQpWn, khẽZAGH nân6Vyjg zQpWbàn 6Vyjtay nhzQpWỏ bézXAJ kioFGWa lêoFGWn vàoFGW zQpWđặt mZAGHột 6Vyjnụ hzXAJôn thậtZAGH dịu6Vyj dàng.

“Tôi… yêoFGWu em!”