You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứLpaB ba

Mỗi ngSQXVày đềub5VW lặngSQXV lẽAhYf trôicMxV quLpaBa b5VWtheo cAhYfái địnhLpaB lb5VWí vốb5VWn đSQXVã cMxVđược tuâb5VWn thSQXVeo nhSQXVư mộtSQXV vònb5VWg luSQXVân hb5VWồi LpaBcủa thờLpaBi giaLpaBn, vàb5VW SQXVcuộc sốngcMxV vẫnSQXV luôncMxV vềcMxV đcMxVúng cáiAhYf vịcMxV b5VWtrí b5VWvốn cób5VW AhYfcủa nó.

Đã bcMxVa ngày,SQXV nỗiAhYf đauAhYf cMxVmất mácMxVt tronb5VWg lòAhYfng cMxVÁi SQXVHy đãSQXV vơicMxV điAhYf pcMxVhần nàb5VWo, nhưnLpaBg cMxVvẫn cAhYfòn vươLpaBng vấnb5VW nơib5VW vcMxVết cMxVthương chưSQXVa làLpaBnh hẳLpaBn mộb5VWt nỗiSQXV thLpaBất AhYfvọng tộAhYft cùngcMxV dàSQXVnh riênAhYfg ccMxVho MSQXVinh Vỹ.

Tại cMxVsao LpaBchuyện ncMxVhư thAhYfế nàyAhYf SQXVmà aAhYfnh lạcMxVi cMxVkhông hềb5VW nb5VWói vAhYfới ÁiLpaB HSQXVy dSQXVù chcMxVỉ mộtcMxV câu,SQXV hSQXVay SQXVđề cLpaBập đếncMxV LpaBdù chLpaBỉ mộtLpaB lần?

Phải chăngLpaB… chíAhYfnh b5VWanh làAhYf kẻcMxV LpaBđã nhLpaBẫn tâmSQXV xuSQXVống tab5VWy vớLpaBi gLpaBia đìnhcMxV cô?

Không b5VWthể nàoAhYf! Mib5VWnh SQXVVỹ khLpaBông thểSQXV SQXVlàm chuyệnSQXV nSQXVhư tSQXVhế được,cMxV đặSQXVc AhYfbiệt cMxVlà LpaBchuyện nLpaBày lạSQXVi cóLpaB ảnhAhYf hưLpaBởng LpaBđến cô!!

 Mệt mLpaBỏi gSQXVục đầcMxVu xuốncMxVg bàn,SQXV nhb5VWững ngb5VWày qAhYfua tb5VWhật sựcMxV Áb5VWi Hb5VWy đãb5VW sLpaBuy ngcMxVhĩ AhYfrất nhiều,SQXV nSQXVhưng cMxVsuy chAhYfo cùngSQXV cũb5VWng khônAhYfg tAhYfhể SQXVtha thứAhYf chb5VWo Mb5VWinh AhYfVỹ mộcMxVt cáb5VWch dễSQXV dàngcMxV nAhYfhư thế.

Mất mSQXVát lầnb5VW nàb5VWy thậtb5VW sLpaBự qb5VWuá lớLpaBn, chLpaBỉ trcMxVong mộtcMxV khoảLpaBng tAhYfhời gicMxVan cMxVngắn mb5VWà cAhYfô đãb5VW đácMxVnh mấtSQXV SQXVtrọn vẹb5VWn haAhYfi chSQXVữ LpaB“gia đình”.

Ding dong…cMxV dib5VWng dong…

Giây phútAhYf Áb5VWi Hb5VWy lSQXVuôn AhYfchờ đLpaBợi đcMxVã đến,b5VW nhưngAhYf tạiSQXV sb5VWao nLpaBhững ngàSQXVy cMxVgần đâyAhYf AhYfnó hoànb5VW tcMxVoàn cMxVkhông hềSQXV cLpaBó sứAhYfc ảnhSQXV hưb5VWởng đAhYfến cô.

Lúc này,cMxV thSQXVứ côLpaB thậcMxVt sựb5VW cầnAhYf lb5VWà scMxVự b5VWyên tĩAhYfnh, chỉAhYf SQXVcần nhưcMxV thLpaBế đcMxVể SQXVquên đb5VWi tấLpaBt cả.

“Này nàyLpaB, mèob5VW con!b5VW” MộAhYft AhYfgiọng naLpaBm dLpaBễ SQXVnghe cấtLpaB lêcMxVn, thậtLpaB gầnLpaB vàAhYf cũSQXVng thậLpaBt qSQXVuen b5VWthuộc nhưngcMxV lạiSQXV nhaLpaBnh cSQXVhóng cMxVchìm vSQXVào quênb5VW lãng.

Thật kb5VWỳ SQXVlạ, tạiLpaB sb5VWao AhYfngoài giọngcMxV nab5VWm đóLpaB rAhYfa lạicMxV SQXVkhông cóSQXV thêAhYfm SQXVbất AhYfkỳ thứcMxV âAhYfm thanLpaBh nàob5VW khác?

Nhưng côAhYf vẫcMxVn gụcb5VW b5VWxuống bàAhYfn, chẳSQXVng màncMxVg đểb5VW tâmSQXV đếLpaBn nhữncMxVg việcSQXV đb5VWang SQXVxảy rAhYfa xub5VWng quanh.

“Mèo con!”LpaB Gb5VWiọng nSQXVam LpaBkia lb5VWại mAhYfột AhYflần nLpaBữa ccMxVất cMxVcao giọLpaBng, cMxVmột bàLpaBn taSQXVy cMxVđưa lênAhYf laLpaBy lSQXVay ngcMxVười cô.

Dường nb5VWhư b5VWtên kSQXVia đAhYfang gọb5VWi ccMxVô tLpaBhì phải?!

Cô từb5VW từSQXV ngưcMxVớc mặtb5VW lb5VWên, đậLpaBp vàAhYfo mắAhYft lcMxVà gươcMxVng mAhYfặt cMxVkhó ưab5VW cSQXVủa cMxVtên DưAhYfơng LpaBHạo Thần.

“Em kb5VWhông nghLpaBe SQXVhay gib5VWả vLpaBờ khôAhYfng LpaBnghe th

ế?

” Hạob5VW ThầnAhYf đưAhYfa tLpaBay vềAhYf phcMxVía mặtAhYf ÁcMxVi HyAhYf, nAhYfhưng bànSQXV b5VWtay ấyb5VW lậpb5VW tcMxVức bịAhYf gb5VWạt rcMxVa mộb5VWt cáchAhYf chSQXVán ghét.

“Tôi lLpaBà LpaBmèo coLpaBn AhYftừ baAhYfo giờLpaB?” CSQXVô kAhYfhó chịucMxV trảb5VW lời,AhYf đúngb5VW lSQXVà b5VWcái bib5VWệt danAhYfh ngAhYfớ nLpaBgẩn, LpaBkhi kLpaBhông b5VWlại b5VWví ngườib5VW vớcMxVi mèo!

“Từ LpaBkhi AhYftôi LpaBnhìn thấcMxVy em!b5VW” MAhYfột LpaBnụ cườib5VW thânAhYf thiệLpaBn AhYftựa SQXVnhư áLpaBnh mặtSQXV trờLpaBi AhYfbuổi sSQXVớm lạiSQXV nb5VWở AhYfnên đôiSQXV môAhYfi kb5VWia, nhSQXVưng ÁLpaBi cMxVHy SQXVlại b5VWcảm thcMxVấy tronLpaBg nụAhYf cườiSQXV AhYfđó đab5VWng ccMxVhứa đựnSQXVg sátLpaB khí.

“Thế LpaBthì tôcMxVi gSQXVọi ancMxVh AhYflà đồLpaB ngSQXVớ ngẩnSQXV nhcMxVé!” SQXVCô đậpb5VW b5VWbàn đứngSQXV b5VWdậy vAhYfà qucMxVay nSQXVgười bb5VWỏ đi.

Nhưng bằnSQXVg cMxVphản LpaBxạ nhab5VWnh nhb5VWất, HạocMxV LpaBThần LpaBlập tứSQXVc nâb5VWng ngườcMxVi ÁiLpaB Hb5VWy lêncMxV vàSQXV vSQXVác đb5VWi nhưcMxV mộcMxVt mAhYfón LpaBhàng hoá.

Đến tậnSQXV lcMxVúc ncMxVày, côAhYf vb5VWẫn chLpaBưa kịpLpaB địnb5VWh thầnSQXV lấySQXV mộtSQXV giâcMxVy LpaBvà hb5VWoàn SQXVtoàn bịcMxV cậAhYfu đcMxVưa điSQXV, chỉAhYf kịpLpaB trôngSQXV tb5VWhấy cảSQXV chụccMxV ánSQXVh LpaBmắt từSQXV tLpaBrong lớpSQXV mSQXVang mộtAhYf SQXVánh nhìcMxVn nảySQXV lửSQXVa chib5VWếu thẳngAhYf vàocMxV mình.

Thì cMxVra tcMxVừ b5VWnãy đếnAhYf giờLpaB, SQXVkhông chcMxVỉ cSQXVó riêcMxVng cảSQXV hSQXVai tồnLpaB tạiLpaB trb5VWong lớp,b5VW LpaBnhưng b5VWtại saLpaBo côb5VW cMxVlại khônSQXVg hềLpaB nhậnb5VW bib5VWết đLpaBược nhữncMxVg gưSQXVơng mặtLpaB ấy.

“Này, tSQXVên ngb5VWớ ngẩncMxV kiAhYfa, SQXVthả LpaBtôi xuống!”LpaB Áb5VWi b5VWHy tứcSQXV LpaBgiận đậpSQXV đb5VWập tab5VWy vàocMxV lưnSQXVg LpaBcủa HạoAhYf Thần,SQXV nhữngAhYf ánAhYfh mắtb5VW b5VWkhác b5VWnhau cMxVlại liêLpaBn tụcb5VW chiLpaBếu b5VWthẳng vàAhYfo SQXVcô LpaBkhi mAhYfỗi bướcLpaB ccMxVhân củaAhYf HạAhYfo Thb5VWần bưcMxVớc qub5VWa từcMxVng dãSQXVy hLpaBành lang.

Nhưng cb5VWậu hoLpaBàn tcMxVoàn pb5VWhớt lờcMxV ccMxVô, cứcMxV ticMxVếp tụcAhYf bướLpaBc đi.

“Này! TAhYfên khốn!SQXV TLpaBôi AhYfbảo thb5VWả AhYftôi xuống!”b5VW ÁiSQXV LpaBHy ngừngAhYf khônSQXVg đậpb5VW taAhYfy b5VWvào lưngcMxV HạoSQXV Thầb5VWn nữa,AhYf phảAhYfi dùnAhYfg biAhYfện pháSQXVp mạcMxVnh thôi!

Cô hícMxVt mộtSQXV hơb5VWi thậLpaBt b5VWsâu… SQXVnhắm AhYfmắt lại…

Những cMxVbước ccMxVhân AhYfcủa HạcMxVo ThầnSQXV vẫnSQXV b5VWđều đềub5VW, LpaBchậm AhYfrãi cMxVdi chuLpaByển trênb5VW dãAhYfy hànhcMxV lang.

Này thìAhYf “mèLpaBo con”!

Ái cMxVHy AhYflại sAhYfử dLpaBụng “SQXVtuyệt chicMxVêu ngàncMxV năm”,AhYf phậSQXVp mộtAhYf cb5VWái vAhYfào vSQXVai HạoSQXV Thần.

Cả nLpaBgười HạcMxVo ThầncMxV rLpaBun lêncMxV, bAhYfước cMxVchân khựAhYfng lại…

Và tấSQXVt cảLpaB sib5VWnh viênLpaB trênSQXV LpaBdãy hàncMxVh lcMxVang cũnAhYfg dừb5VWng bước!!

“Em khôAhYfng phảLpaBi mèAhYfo con!”cMxV Hạob5VW ThầLpaBn buônSQXVg b5VWmột câLpaBu nb5VWói khb5VWẳng định,LpaB gSQXVương mặtAhYf SQXVcậu dầb5VWn tLpaBối sầmAhYf lại.

“Gì cơ?”cMxV ÁicMxV SQXVHy ngAhYfơ ngAhYfác hSQXVỏi, tựcMxV dưngSQXV lcMxVại pb5VWhủ địnhSQXV chLpaBính biAhYfệt dacMxVnh SQXVcủa mìnLpaBh đặtSQXV rAhYfa lSQXVà thếSQXV nào?

“Em LpaBlà mèLpaBo hoang!”b5VW LLpaBại tcMxVhêm mộLpaBt câuLpaB kSQXVhẳng địnhcMxV LpaBcực cMxVkỳ LpaB“tầm ccMxVỡ”, cócMxV cMxVkhả SQXVnăng đánhcMxV gcMxVục cMxVý chíSQXV phb5VWản khSQXVáng củcMxVa côb5VW. “ChcMxVỉ cb5VWó mb5VWèo hob5VWang mb5VWới cb5VWắn nSQXVgười nhLpaBư thế!”

Ái HLpaBy trònLpaB mắt,cMxV vLpaBẫn AhYfkhông tb5VWhể tAhYfin đượcAhYf mìSQXVnh vAhYfừa nghAhYfe thSQXVấy gì.

Cảm gcMxViác vềb5VW HạoSQXV ThầAhYfn lb5VWúc nàyLpaB SQXVcủa LpaBcô b5VWchỉ cócMxV tcMxVhể miêAhYfu AhYftả bằnAhYfg haLpaBi cLpaBhữ… ngớcMxV ngẩn!

“Này, khôb5VWng SQXVmuốn tb5VWôi cắnSQXV anAhYfh nữaAhYf thìAhYf bcMxVỏ tôcMxVi xuLpaBống!” ÁSQXVi SQXVHy AhYfcố gSQXVắng AhYfgiữ cMxVbình tĩnLpaBh, gằnAhYf giọncMxVg SQXVđe doạ.

Ngay sAhYfau đb5VWó, ÁicMxV SQXVHy đượSQXVc HạLpaBo ThầcMxVn đcMxVặt xuốnb5VWg đất.

Không cMxVlẽ hắLpaBn AhYfta sSQXVợ bịLpaB cắn?

Nhưng lậpSQXV tứSQXVc, cMxVcô lạiLpaB đưAhYfợc HạcMxVo TAhYfhần nhấccMxV bổngLpaB lêSQXVn, vàcMxV bếLpaB điSQXV LpaBnhư mộLpaBt nb5VWàng ccMxVông chúa.

Shock toànb5VW tập!

Trong tcMxVình trạncMxVg hiệLpaBn gicMxVờ, SQXVcô ccMxVó muLpaBốn LpaBphản khánLpaBg b5VWcũng khSQXVông được.

Bóng dánAhYfg cAhYfả hAhYfai khuấb5VWt sAhYfau LpaBhành lacMxVng, AhYfmột đôSQXVi mAhYfắt b5VWmàu hổLpaB phácMxVch đcMxVang cMxVcó AhYfnhững tb5VWia nhìnLpaB tcMxVức giận.

*Canteen*

“Ăn đcMxVi mècMxVo con!”LpaB HAhYfạo cMxVThần đSQXVẩy đẩySQXV khacMxVy đồb5VW ăcMxVn vcMxVề pb5VWhía ÁAhYfi Hyb5VW, trôngSQXV b5VWcứ cMxVnhư AhYfđang chămSQXV sócAhYf SQXVthú ccMxVưng vậy.

“Anh đLpaBi mAhYfà ăncMxV mộAhYft mìnAhYfh!” ÁAhYfi HSQXVy hấb5VWt mặtcMxV sanAhYfg hướnAhYfg khác,SQXV cAhYfố tSQXVình cMxVtỏ b5VWvẻ khinb5VWh kb5VWhi vLpaBới Hạb5VWo Thần.

Thật chẳngAhYf hiểb5VWu LpaBnổi AhYfhắn taLpaB, đãb5VW cốcMxV tìnhSQXV gâSQXVy sựb5VW vớicMxV cMxVcô cMxVmà SQXVgiờ đâyb5VW lạib5VW tb5VWỏ b5VWvẻ nhLpaBư thcMxVân SQXVthiết lLpaBắm… hắnLpaB SQXVcó AhYfbị thầnLpaB kiLpaBnh khôcMxVng nhỉ?

“Em khôncMxVg thíchb5VW nhcMxVững móncMxV nAhYfày àAhYf?” b5VWHạo ThầLpaBn liếccMxV ncMxVhìn mộtb5VW AhYfloạt cLpaBác loạiAhYf cMxVbánh tráAhYfng mib5VWệng kcMxVhác nSQXVhau tb5VWrên kb5VWhay đồSQXV LpaBăn, cườAhYfi khẩy.cMxV “Khônb5VWg lcMxVẽ eAhYfm muốnb5VW ănAhYf b5VWxương cá?”

Ái Hb5VWy khôngLpaB SQXVthèm tb5VWrả lời,cMxV SQXVvì LpaBtrả lờb5VWi SQXVvới tcMxVên nàycMxV cb5VWhỉ toLpaBàn SQXVtự chuốcLpaB thêcMxVm rắcMxVc rối.

Vết thươngcMxV ởLpaB cMxVvai dạoSQXV AhYfgần đâcMxVy vb5VWẫn cMxVkhông nLpaBgừng đb5VWau đớnAhYf, phảb5VWi b5VWchăng ÁAhYfi SQXVHy đAhYfã SQXVquen SQXVchịu AhYfđựng mỗiSQXV khLpaBi vếtLpaB thươngAhYf lêLpaBn cơnLpaB đab5VWu nhứcLpaB từngAhYf đợtcMxV nêncMxV sắcSQXV thAhYfái biểub5VW AhYfcảm vAhYfẫn LpaBkhá AhYfhơn AhYflúc trước,cMxV mặccMxV dùb5VW mcMxVột bêSQXVn vSQXVai vẫnSQXV cảmcMxV thấSQXVy rấtSQXV đau.

Gương mặtcMxV SQXVcô trởLpaB ncMxVên b5VWnhợt nhạAhYft, nSQXVhững giọtLpaB mồAhYf hôb5VWi SQXVtrên tráLpaBn cũnb5VWg bắtSQXV đầub5VW xuấAhYft hiện.

Chịu đcMxVựng, AhYfphải chịub5VW đựng!

Hạo ThầAhYfn nhíuLpaB màyLpaB nhb5VWìn SQXVÁi HAhYfy, sacMxVu b5VWđó lạiAhYf b5VWtiếp AhYftục đẩycMxV đẩySQXV kAhYfhay LpaBđồ ăcMxVn SQXVvề phíAhYfa “mèoLpaB” ccMxVủa mình.

Những áAhYfnh mắLpaBt nảcMxVy lửSQXVa củb5VWa cácb5VW cAhYfô SQXVgái b5VWtrong cLpaBanteen dườnb5VWg nhưb5VW đềub5VW khSQXVông hẹcMxVn màAhYf chiếSQXVu LpaBthẳng vàocMxV cô.

“Cô b5VWta nSQXVghĩ mìnhcMxV LpaBlà aSQXVi chứLpaB? ChLpaBẳng qLpaBua chỉb5VW lLpaBà ngườiLpaB đượcb5VW Hànb5VW MinAhYfh VỹcMxV chLpaBọn cMxVmà cLpaBứ thcMxVích gb5VWiở tròAhYf quyLpaBến SQXVrũ ngAhYfười khác!”

“Tới cảAhYf HạoSQXV ThầnAhYf cũngcMxV đổb5VW vSQXVì cLpaBô b5VWta sao?”

“Lâu lâuAhYf ThầnLpaB mớiAhYf đếnb5VW trườngLpaB mộtAhYf lầAhYfn, chưLpaBa gìcMxV đb5VWã thấSQXVy LpaBanh ấyAhYf thLpaBân mậtAhYf vớicMxV coSQXVn hồb5VW b5VWly LpaBđó rồi.”

Dù khôcMxVng LpaBmuốn nghcMxVe, SQXVnhưng nhữb5VWng lờiLpaB thaSQXVn tb5VWhở cMxVlẫn trácAhYfh mócb5VW cứcMxV liênb5VW tLpaBục lọtSQXV vcMxVào b5VWtai cô.

Khó chịcMxVu quá!

Ở đcMxVây cMxVthêm vLpaBài phúLpaBt nLpaBữa, cóSQXV lẽb5VW b5VWcô sẽAhYf ccMxVhết vcMxVì bịSQXV “ngộSQXV độc”AhYf nhữngcMxV lờiLpaB ncMxVói áccMxV ýb5VW kiAhYfa mất!!

Ái cMxVHy SQXVkéo b5VWghế đứngAhYf dSQXVậy, vàcMxV cũngcMxV AhYfmột LpaBbàn taAhYfy kéb5VWo côLpaB cMxVvề phíacMxV mình.

Cuối cMxVcùng chồnb5VWg yAhYfêu mafib5VWa ccMxVũng xub5VWất hiện!!

Minh VỹSQXV lAhYfạnh lùngSQXV liếLpaBc nSQXVhìn HạoAhYf Thần,AhYf AhYfsau đóAhYf nắmb5VW tab5VWy LpaBÁi AhYfHy kéb5VWo đi.

Cô cũnLpaBg cMxVchẳng SQXVhề phLpaBản khánLpaBg, đAhYfể mặSQXVc anSQXVh LpaBlôi cMxVmình đi.

Và AhYfđích đcMxVến lSQXVần nàyb5VW vb5VWẫn AhYflà phSQXVòng cMxVy tế!

Ông báAhYfc sĩSQXV đãLpaB đb5VWược MLpaBinh Vỹb5VW AhYfcử LpaBngười đưaSQXV đếnAhYf tậcMxVn trườncMxVg, cMxVvì tìncMxVh trạngLpaB b5VWÁi LpaBHy hiệLpaBn gcMxViờ đab5VWng chuyểnSQXV biếnLpaB AhYftheo hưcMxVớng kLpaBhông tốt.

Chỉ mộtcMxV líSQXV dSQXVo đơnSQXV giản,cMxV ÁSQXVi b5VWHy đcMxVã đượccMxV báSQXVc b5VWsĩ chẩLpaBn đoáb5VWn AhYfbị mSQXVắc LpaBchứng LpaBkháng thuốc!

Thuốc gib5VWảm SQXVđau loạiLpaB LpaBtiêm dưSQXVờng nhcMxVư b5VWkhông tcMxVhể pháb5VWt SQXVhuy tcMxVác dụngb5VW vớiSQXV cơcMxV tAhYfhể củacMxV cAhYfô, SQXVbằng SQXVchứng lb5VWà sLpaBau cMxVkhi tiêb5VWm tSQXVhuốc cơnb5VW đaSQXVu đb5VWớn vẫnAhYf kécMxVo dàLpaBi, thậSQXVm chíLpaB AhYfcòn tSQXVrở cMxVnên đacMxVu hơn.

Nhưng nếuAhYf db5VWùng tcMxVhuốc giảmLpaB b5VWđau loạSQXVi uốngb5VW cMxVquá ncMxVhiều, sẽcMxV ảnhcMxV hưởngLpaB đếnLpaB vAhYfấn đềLpaB sứccMxV khoẻLpaB LpaBvà dễLpaB dcMxVàng khiếAhYfn côb5VW dLpaBễ db5VWàng bịLpaB cb5VWơn buồnLpaB ngSQXVủ đAhYfánh LpaBgục tronAhYfg mọicMxV tìnhLpaB huống.

“Cô Vương,b5VW SQXVcô đAhYfừng LpaBđến trưb5VWờng ncMxVữa, hãyAhYf ởSQXV nSQXVhà tLpaBĩnh dưỡngcMxV chAhYfo đếncMxV khcMxVi vếb5VWt thươngb5VW LpaBlành hẳn!”SQXV ÔngAhYf bSQXVác scMxVĩ SQXVkhẽ thởcMxV dàLpaBi AhYfkhi AhYfthấy néAhYft mặtSQXV củab5VW SQXVÁi HyAhYf, mộtAhYf bêncMxV AhYfvai ácMxVo đAhYfã tSQXVhấm AhYfchút cMxVsắc SQXVmàu củaLpaB máu.

Ông LpaBta AhYflấy trAhYfong hcMxVộp dLpaBụng cụLpaB b5VWra mộtSQXV ốnSQXVg tiêmcMxV đSQXVậm b5VWsắc, SQXVnhẹ nLpaBhàng mcMxVở nb5VWắp vàSQXV tb5VWiêm cMxVcho cô.

“Cứ b5VWdùng thuốccMxV tiêAhYfm lb5VWoại mcMxVạnh nhưLpaB thLpaBế nb5VWày khôb5VWng phảicMxV làLpaB cáAhYfch hayb5VW, cLpaBó khảcMxV nănLpaBg b5VWnó sẽAhYf kAhYféo dcMxVài thờLpaBi giaLpaBn cLpaBhữa trị.”AhYf ÔnSQXVg báb5VWc sLpaBĩ bấSQXVt giAhYfác thb5VWở dàLpaBi, mặccMxV dùb5VW đãLpaB hếAhYft lờiLpaB kcMxVhuyên b5VWngăn nhưncMxVg b5VWcô AhYfvẫn ngoab5VWn cốb5VW mộtb5VW mSQXVực cMxVđòi đếcMxVn trường.

Đây lLpaBà bLpaBiện pcMxVháp LpaBduy nhấtSQXV đểAhYf khốnb5VWg chếAhYf cMxVnỗi đauLpaB đcMxVang ngLpaBự tcMxVrị tSQXVrên vcMxVai AhYfÁi Hy.

Minh Vỹb5VW vẫnLpaB đLpaBứng yAhYfên nLpaBhìn mũiAhYf ticMxVêm nhẹb5VW nhcMxVàng rúcMxVt LpaBra khỏicMxV taSQXVy SQXVcô, bấtSQXV AhYfgiác mộtLpaB AhYfcâu SQXVhỏi nghb5VWi vAhYfấn lạAhYfi đượcSQXV cấLpaBt lên.

“Em LpaBvà tênb5VW cMxVđó cAhYfó quab5VWn AhYfhệ gì?”

“Bạn!” ÁiSQXV HcMxVy trcMxVả lờicMxV b5VWlịch b5VWsự, ccMxVố gLpaBắng làmcMxV LpaBngắn gọnAhYf câLpaBu nóLpaBi hếtSQXV sứLpaBc b5VWcó thể.

Dường nhAhYfư AhYfanh khôcMxVng mấycMxV AhYfhài cMxVlòng vSQXVề câSQXVu cMxVtrả lờAhYfi củaLpaB cô,LpaB AhYfhai hàcMxVng cMxVlông b5VWmày cànSQXVg nhSQXVíu chặtLpaB hơn.

“Mèo con!”LpaB HạoAhYf ThầnSQXV đb5VWứng trướcSQXV cSQXVửa pAhYfhòng LpaBy cMxVtế, cMxVcất tiLpaBếng gọb5VWi cáLpaBi biệtLpaB dcMxVanh mLpaBà mìnSQXVh b5VWđã tựSQXV ýb5VW đặtLpaB chAhYfo SQXVÁi Hy.

Dĩ SQXVnhiên khôngLpaB cầnSQXV SQXVnhìn ÁicMxV b5VWHy cũngcMxV SQXVbiết chủAhYf nhâAhYfn cSQXVủa SQXVgiọng nóicMxV ấcMxVy lb5VWà ai!

Hạo ThầncMxV từcMxV từcMxV tiếnAhYf vào,b5VW nhìSQXVn cMxVcô lLpaBo lắng.

“Mèo concMxV, eb5VWm bSQXVị thươngb5VW à?”

“Không cầcMxVn aAhYfnh qAhYfuan tâmLpaB!” ÁiSQXV Hb5VWy lậpcMxV tAhYfức đLpaBứng SQXVthẳng dậy,AhYf bưAhYfớc rSQXVa khLpaBỏi cửa.

“Này, eSQXVm lạnhLpaB LpaBlùng b5VWthế!” b5VWHạo ThầcMxVn lậpSQXV cMxVtức b5VWđuổi thSQXVeo, khônb5VWg qub5VWên “tặng”AhYf cLpaBho cMxVMinh VAhYfỹ AhYfmột nụLpaB AhYfcười đắcLpaB thắng.

Bàn tLpaBay đanSQXVg buôAhYfng thõngb5VW củb5VWa MiLpaBnh SQXVVỹ dầnb5VW LpaBsiết chặtSQXV lại,LpaB nAhYfhưng LpaBnét LpaBmặt cMxVvẫn cMxVlạnh lùngAhYf vàb5VW vôAhYf cảm.

Ái HSQXVy bưcMxVớc vàSQXVo lớp,SQXV HạoAhYf ThcMxVần cSQXVũng bướcb5VW cMxVtheo saSQXVu, lậpcMxV AhYftức cLpaBác bạnSQXV ncMxVữ SQXVtrong lớpb5VW nhanb5VWh chónAhYfg vâcMxVy quaLpaBnh ThLpaBần, tLpaBrên tb5VWay mỗiLpaB ngườib5VW cầmLpaB mLpaBột LpaBquyển tb5VWạp chí.

“Thần, anSQXVh kícMxV tênAhYf cMxVvào đâyAhYf cb5VWho AhYfem nhé!SQXV” MộtLpaB côcMxV cMxVbạn AhYfgái chớpb5VW chớpAhYf mắt,LpaB đb5VWưa cuốLpaBn b5VWtạp SQXVchí cMxVvề pb5VWhía SQXVHạo ThcMxVần vàSQXV kèmb5VW theAhYfo mLpaBột câLpaBy bút.

Dĩ nhib5VWên trênLpaB gươngLpaB mặtSQXV kAhYfia lạiSQXV cMxVnở b5VWmột nSQXVụ cườicMxV sátb5VW gái.

Đám cocMxVn AhYfgái kib5VWa gầnSQXV nSQXVhư vâySQXV kícMxVn HạLpaBo Thần,AhYf khôngcMxV cLpaBhừa bSQXVất kỳcMxV mộb5VWt lb5VWối SQXVthoát nào.

Lúc nSQXVày, dAhYfường nhAhYfư ngLpaBoài SQXVÁi HcMxVy, LpaBchỉ cònLpaB mỗiAhYf côLpaB LpaBbạn TịcMxVnh NhAhYfi nLpaBgồi kb5VWế bêcMxVn làcMxV khôb5VWng thAhYfam gAhYfia vLpaBào đáb5VWm b5VWcon gLpaBái mLpaBê b5VWtrai kia.

“Tịnh Nb5VWhi, LpaBsao hb5VWắn cMxVta cMxVlại đượcMxVc xLpaBin AhYfchữ cMxVký?” Côb5VW nhìnSQXV TịnhLpaB NhSQXVi đSQXVang cầSQXVm trêAhYfn taAhYfy mộtSQXV cuốLpaBn b5VWsách kháb5VW dSQXVày, bấb5VWt gcMxViác LpaBlên LpaBtiếng hỏi.

Tịnh NAhYfhi chSQXVuyển sb5VWự tậAhYfp trunLpaBg từAhYf qb5VWuyển cMxVsách saLpaBng cMxVÁi Hb5VWy, mỉmLpaB cườiSQXV thânLpaB tAhYfhiện đáp:

“Bạn kcMxVhông biếtcMxV à?LpaB SQXVAnh ấyLpaB lcMxVà ccMxVa LpaBsĩ thLpaBần tb5VWượng rấtAhYf đượccMxV AhYfmến mộ,AhYf LpaBthường thìSQXV rấtcMxV ítcMxV khSQXVi cMxVanh ấcMxVy đếSQXVn trường.”

Shock tcMxVập hai!

“Ca scMxVĩ ư?”cMxV SQXVÁi HLpaBy lẩmcMxV AhYfbẩm, thậLpaBt sựSQXV khcMxVông thểb5VW tcMxVin đượcb5VW mAhYfột cMxVtên qb5VWuái đảcMxVn LpaBnhư tSQXVhế lAhYfại lSQXVà mộcMxVt LpaBca sĩLpaB nLpaBổi tiếng.

Haizz… PhiềnLpaB phSQXVức thật!!

Chap 28

Mất kiểmLpaB soát

Trước cổngLpaB LpaBtrường, vẫnSQXV nhSQXVư cMxVmọi ngb5VWày, cMxVhai chb5VWiếc AhYfxe SQXVBMW đãAhYf đậLpaBu sẵnSQXV ởb5VW cổng.

Minh VỹLpaB tựcMxVa ngb5VWười vàSQXVo mộtSQXV chiAhYfếc xeAhYf, đAhYfôi mắtcMxV acMxVnh scMxVở hữuSQXV mộSQXVt hướnSQXVg nhìAhYfn vôSQXV SQXVđịnh, nhưngSQXV dườngcMxV nhAhYfư tronLpaBg ánhcMxV LpaBnhìn đócMxV vẫnLpaB đSQXVủ đểSQXV nhậLpaBn rLpaBa mộb5VWt bóngSQXV dánAhYfg qucMxVen thb5VWuộc đaAhYfng mỗSQXVi LpaBlúc LpaBmột tcMxViến gần.

Động táLpaBc tựaLpaB ngcMxVười vAhYfào chiếcLpaB SQXVBMW kLpaBia lậpSQXV b5VWtức đSQXVược cMxVthay tb5VWhế bằngSQXV mộtLpaB tAhYfư thếSQXV đứngcMxV thSQXVẳng dậcMxVy, LpaBanh chSQXVo hb5VWai tSQXVay vàob5VW túiLpaB, bắtcMxV đầuLpaB tcMxViến vềAhYf phíaAhYf ÁicMxV Hy.

“Tôi pcMxVhải đếb5VWn cMxVtổ cSQXVhức, ngườiSQXV củab5VW tôiLpaB sẽAhYf đưb5VWa eSQXVm vềcMxV.” DườcMxVng nAhYfhư MiSQXVnh VỹSQXV đangLpaB SQXVcố gắnSQXVg AhYfdịu giọnLpaBg SQXVhết mứAhYfc cSQXVó thể,AhYf nhưngcMxV vSQXVẫn khcMxVông thểAhYf nàSQXVo b5VWlàm taLpaBn biếAhYfn đSQXVi b5VWcái cMxVchất giọSQXVng ngạoLpaB SQXVmạn vAhYfốn có.

Như đSQXVã biếb5VWt trướLpaBc b5VWanh vẫnAhYf sẽLpaB lặb5VWp lLpaBại ccMxVâu nSQXVói nb5VWày, côAhYf chẳnAhYfg tỏcMxV bSQXVất cứcMxV mộtSQXV LpaBthái đb5VWộ nàSQXVo kSQXVhác ngocMxVài dửngAhYf dưngSQXV khôSQXVng quAhYfan tâmb5VW, đôiSQXV mcMxVôi cMxVmấp máycMxV chb5VWuẩn b5VWbị lêb5VWn tiếngSQXV trảSQXV lời.

“Mèo coSQXVn b5VWsẽ AhYfđi vớicMxV tSQXVôi!” GiọnAhYfg nóiSQXV SQXVcủa SQXVkẻ AhYfthứ b5VWba cắLpaBt SQXVngang ýLpaB địnSQXVh cSQXVủa Áib5VW HyAhYf, HạcMxVo ThầcMxVn đangSQXV từAhYf từcMxV tcMxViến SQXVđến, vònLpaBg taLpaBy AhYfkéo ccMxVô vềAhYf SQXVphía mAhYfình, ghéLpaB sáSQXVt taSQXVi côcMxV thb5VWì thầSQXVm. “CcMxVhỉ cầnSQXV b5VWem đAhYfi thcMxVeo tôiLpaB, tcMxVôi cMxVsẽ SQXVđáp ứnAhYfg mLpaBọi LpaBcâu hỏLpaBi củaLpaB eSQXVm vAhYfề SQXVnhững chuLpaByện rắcAhYf rốiSQXV đacMxVng xLpaBảy ra.”

Dĩ nhiSQXVên câb5VWu nóLpaBi sAhYfau cb5VWủa AhYfHạo ThầcMxVn đủSQXV SQXVsức kLpaBhiến ÁcMxVi LpaBHy ngSQXVạc nhLpaBiên hếtcMxV b5VWmức, cMxVtròn cMxVmắt qub5VWay saLpaBng cMxVnhìn chằmcMxV chặcMxVp kẻcMxV LpaBkế bên.

Có nêcMxVn đặtAhYf lòngSQXV SQXVtin vLpaBào SQXVmột têSQXVn nhưcMxV HạocMxV Thần?

Thôi mcMxVặc kệ,SQXV tb5VWin mộtLpaB lAhYfần cũnb5VWg b5VWkhông sao!

“Em AhYfđi vAhYfới hb5VWắn?” b5VWMinh VỹSQXV nhíSQXVu mcMxVày b5VWnhìn ÁSQXVi SQXVHy, đancMxVg chờb5VW mộtLpaB sSQXVự khẳnb5VWg địnhcMxV tLpaBừ ngườb5VWi ccMxVon gáiSQXV trướccMxV mặt.

Và ngb5VWay scMxVau câuAhYf hỏiLpaB cMxVấy, ÁiAhYf SQXVHy gậtcMxV đầu.

Gương mặtb5VW b5VWMinh b5VWVỹ thấcMxVp thoánSQXVg mộcMxVt nb5VWụ cưLpaBời nhạt,cMxV đôiAhYf mắcMxVt màub5VW hb5VWổ pb5VWhách đangSQXV cMxVdần tốiSQXV LpaBsầm lạicMxV. Lầnb5VW đầuSQXV SQXVtiên Áib5VW cMxVHy SQXVtrông thấb5VWy vẻb5VW SQXVmặt SQXVđó từAhYf anhLpaB… vẻSQXV mb5VWặt cAhYfủa mLpaBột kLpaBẻ bcMxVị bLpaBỏ rơi!

Cũng cMxVchính vàoSQXV khoảnhSQXV khắcAhYf ấy,AhYf tAhYfrái SQXVtim côcMxV cSQXVhợt cMxVthắt lại,b5VW nơLpaBi khoLpaBé LpaBmắt cảmb5VW tAhYfhấy LpaBcay cay.

Minh SQXVVỹ khLpaBông SQXVnói thêmb5VW LpaBbất cứAhYf điềuLpaB AhYfgì nữa,AhYf chSQXVỉ LpaBlặng lLpaBẽ SQXVquay ngườb5VWi bcMxVước điSQXV. LpaBbóng dáSQXVng tSQXVừ phíb5VWa sb5VWau đSQXVang vb5VWô cLpaBùng ccMxVô độcb5VW. VốnAhYf dLpaBĩ SQXVanh khSQXVông LpaBhề biếLpaBt LpaBcách cSQXVhiều chuAhYfộng vàAhYf nhSQXVẫn AhYfnại ngườib5VW LpaBkhác, nb5VWhưng cóLpaB lSQXVẽ b5VWlần nàcMxVy anb5VWh đãb5VW thậcMxVt sựAhYf AhYfbỏ quAhYfa chSQXVo LpaBHạo TAhYfhần vSQXVì cô.

Hai cMxVchiếc xcMxVe BMSQXVW AhYflao vútb5VW trêcMxVn SQXVdòng đcMxVường nhẵncMxV bónLpaBg, nhưnSQXVg cMxVlại ngượLpaBc hướngcMxV nhau.

Ánh sángLpaB AhYfmàu vàngAhYf rựccMxV ccMxVủa hoànSQXVg hSQXVôn nhẹb5VW nhàLpaBng cMxVphủ kíncMxV khôncMxVg cMxVgian tcMxVrên bãiAhYf biAhYfển, b5VWtừng đợtLpaB sb5VWóng cứcMxV b5VWvô tìnhb5VW vỗAhYf vàob5VW LpaBbờ, cLpaBuốn trôiAhYf điAhYf tấAhYft cả.

Ái HSQXVy ngồiLpaB LpaBtrên bờAhYf, AhYfđưa đôAhYfi mắcMxVt vb5VWô b5VWcảm nhLpaBìn vềb5VW pLpaBhía xLpaBa tậnSQXV b5VWchân tcMxVrời. NếuLpaB nhữnAhYfg LpaBcơn sóngSQXV SQXVkia cMxVcó cMxVthể LpaBcuốn b5VWtrôi LpaBđi b5VWtất ccMxVả nhữSQXVng đaub5VW đớnLpaB ccMxVùng cAhYfực màb5VW cMxVcô đãLpaB vàLpaB đanAhYfg phảiAhYf LpaBgánh chSQXVịu tb5VWhì hacMxVy bSQXViết mấy.

Hạo ThầnLpaB cũngAhYf nSQXVgồi xuốcMxVng SQXVbên cSQXVạnh cô,LpaB đAhYfôi mLpaBắt dánSQXV AhYfchặt vb5VWào “mcMxVèo LpaBcon” khSQXVông rời.

“Tại sSQXVao b5VWem cMxVlại muốncMxV đếAhYfn đây?”cMxV cMxVBầu khônb5VWg khLpaBí dườngSQXV ncMxVhư đAhYfang b5VWquá gượnLpaBg gạo,AhYf HSQXVạo TcMxVhần đànhb5VW phb5VWải cMxVlên tiLpaBếng pb5VWhá taLpaBn trạngSQXV tcMxVhái căncMxVg thLpaBẳng hiệb5VWn giờ.

Một khoảLpaBng yêSQXVn lặng…

“Ai AhYflà kẻSQXV hạiSQXV chếtAhYf giAhYfa đìnhLpaB LpaBtôi?” GiọnAhYfg cMxVnói b5VWÁi AhYfHy b5VWđều đều,cMxV b5VWđây vốncMxV dĩcMxV lb5VWà LpaBcâu hỏiAhYf cMxVnghi hoặccMxV lớnAhYf nhấtb5VW troAhYfng LpaBđầu cSQXVô, vàb5VW câuAhYf AhYfhỏi nàAhYfy hob5VWàn toLpaBàn khôngcMxV AhYfhề ăSQXVn nhSQXVập SQXVgì vAhYfới câuLpaB hỏiAhYf SQXVcủa LpaBHạo Thần.

“Câu khácLpaB, cMxVtôi khôngb5VW trb5VWả LpaBlời câAhYfu hỏicMxV nàySQXV SQXVcủa eSQXVm được.”LpaB SQXVHạo LpaBThần LpaBnhún nSQXVhún AhYfvai tSQXVỏ vẻLpaB khôngSQXV thểAhYf lLpaBàm gìSQXV hơn,b5VW trảLpaB lờiSQXV vSQXVới cb5VWhất giọnSQXVg bìcMxVnh thảAhYfn nhấtAhYf cóSQXV thể.

“Không b5VWphải aAhYfnh đãLpaB bảoLpaB scMxVẽ trSQXVả lLpaBời mLpaBọi thb5VWắc mắcMxVc LpaBcủa cMxVtôi?” CôcMxV qcMxVuay sLpaBang Hạob5VW Thầb5VWn tứSQXVc giSQXVận gắcMxVt lên,AhYf đúngSQXV SQXVlà b5VWsai lầmcMxV AhYfkhi tiSQXVn tưởb5VWng tênAhYf này.

“Tôi cSQXVhỉ SQXVcó thểcMxV trảb5VW LpaBlời nhữngcMxV câucMxV hỏiAhYf cMxVnằm SQXVtrong AhYfmột SQXVphạm vcMxVi nhấSQXVt địnb5VWh.” cMxVHạo ThầnSQXV khoátcMxV cMxVkhoát LpaBtay vớiLpaB ÁicMxV Hyb5VW, tiếAhYfp tcMxVục b5VWgiữ nguyLpaBên chấtSQXV giọngSQXV bSQXVan nãy.

“Phạm vi?”cMxV Côb5VW AhYfnhíu mLpaBày, têb5VWn b5VWnày toLpaBàn SQXVnói nhữnAhYfg AhYflời khSQXVó hiểu.

“Tôi chSQXVỉ cLpaBó thSQXVể cLpaBho eLpaBm biếtb5VW mộAhYft phcMxVần LpaBsự vSQXViệc, khb5VWông tcMxVhể nóiLpaB cụAhYf SQXVthể.” b5VWHạo Thb5VWần nhẫLpaBn nạiLpaB gSQXViải LpaBthích, ngướccMxV SQXVmặt lLpaBên trcMxVời qAhYfuan cMxVsát màLpaBn đêmLpaB dầncMxV buAhYfông xuống.

Dù AhYfsao đâcMxVy cũngLpaB làLpaB nhữAhYfng SQXVđiều nhỏLpaB nhặt,LpaB LpaBcó ccMxVho ÁiAhYf b5VWHy biếtLpaB cũncMxVg chẳngLpaB sao.

“Vậy còAhYfn ThLpaBy ThcMxVy? b5VWAnh cóAhYf biAhYfết nLpaBhững chuyệnAhYf SQXVliên cMxVquan tớiAhYf TLpaBhy Thyb5VW?” LpaBBất gAhYfiác AhYfcâu hỏiLpaB b5VWtiếp theb5VWo lạib5VW dSQXVành rb5VWiêng SQXVcho TSQXVhy Thb5VWy, b5VWthật scMxVự cAhYfô AhYfrất b5VWtò mòSQXV vb5VWề ngưb5VWời coLpaBn gáiAhYf bíSQXV AhYfẩn này.

“Thy Thb5VWy LpaBlà eAhYfm cùnLpaBg cLpaBha kháAhYfc AhYfmẹ củaLpaB Hb5VWàn McMxVinh cMxVVỹ…” AhYfÁnh mắtLpaB Hạob5VW ThLpaBần trLpaBở nêAhYfn b5VWvô cùnAhYfg kỳLpaB lạ,SQXV AhYfsâu AhYfthăm b5VWthẳm, kb5VWhông SQXVthể đSQXVịnh LpaBrõ đượSQXVc áncMxVh mSQXVắt đóAhYf AhYflà gìAhYf, độtLpaB cMxVngột giLpaBọng cậub5VW trầmcMxV xuống,SQXV “AhYf… vSQXVà AhYflà cMxVem LpaBcùng mb5VWẹ khSQXVác cb5VWha cAhYfủa tôi!”

Có vẻLpaB Hạob5VW ThầnSQXV rấtb5VW khócMxV kcMxVhăn khb5VWi nób5VWi rAhYfa chuSQXVyện nàyb5VW, ÁLpaBi AhYfHy cb5VWũng cb5VWố gắAhYfng dịuSQXV giọnb5VWg, tránLpaBh làmb5VW kẻSQXV tcMxVrước mặtAhYf b5VWtổn thương.

“Chuyện nàyb5VW anb5VWh LpaBcó thểSQXV LpaBkể chb5VWi tiếLpaBt cSQXVho tôiAhYf?” ThậLpaBt cMxVsự ÁiAhYf HAhYfy bắb5VWt đầucMxV cMxVnhận địcMxVnh b5VWra mứcAhYf độAhYf nghiêmSQXV trb5VWọng củcMxVa sựAhYf việcb5VW cMxVhai AhYfnăm vềAhYf trước,SQXV cb5VWó lẽb5VW HSQXVạo Tb5VWhần cũnSQXVg lb5VWà mb5VWột trocMxVng SQXVnhững ngưAhYfời LpaBkhông tSQXVhể thiếuSQXV b5VWtrong cMxVsự việccMxV lcMxVần đó.

“Hàn cMxVMinh b5VWVỹ AhYfvà ThAhYfy AhYfThy đLpaBã chấSQXVp nAhYfhận b5VWphạm SQXVđến tộiAhYf lỗicMxV khôAhYfng thSQXVể tAhYfha cMxVthứ vSQXVì kAhYfhông AhYfthể dứtSQXV bỏAhYf đượb5VWc tcMxVình cảb5VWm b5VWcá nhân,cMxV vb5VWà cũLpaBng chAhYfính vAhYfì thếb5VW màSQXV nhữngAhYf nAhYfgười troAhYfng ccMxVuộc đềub5VW LpaBphải tb5VWrả mộSQXVt b5VWcái cMxVgiá quáb5VW đắt.”b5VW BLpaBất gLpaBiác HạoLpaB Thb5VWần nởcMxV mcMxVột nụb5VW cưSQXVời b5VWcay đắnSQXVg, LpaBcả ngườiSQXV rcMxVun lênb5VW db5VWường nhưb5VW đanSQXVg cốb5VW gắSQXVng kìmSQXV nén.

“Có thểSQXV b5VWcho tôb5VWi biếtAhYf nhữngSQXV nLpaBgười tcMxVrong cucMxVộc?” ÁLpaBi cMxVHy tiếLpaBp tSQXVục gặAhYfng hỏi,cMxV cMxVquên LpaBmất mìnhLpaB đacMxVng vSQXVô ýb5VW xcMxVé tocMxVạc nỗcMxVi đaAhYfu chưcMxVa lànb5VWh củaAhYf ngườiSQXV khác.

“Hàn MincMxVh Vỹ,AhYf bLpaBà SQXVHàn, b5VWTừ ThcMxVy Thyb5VW, SQXVtôi vb5VWà…” b5VWLại mcMxVột lầLpaBn nLpaBữa HạSQXVo ThầnSQXV lấcMxVp lửngb5VW câSQXVu nócMxVi, khicMxVến b5VWÁi LpaBHy SQXVlại tiLpaBếp tụcb5VW gặngLpaB hỏi.

“Và?” SQXVTrái b5VWtim b5VWÁi HSQXVy bắtSQXV đầucMxV đậpcMxV LpaBloạn cb5VWả lêncMxV, AhYfcái tênLpaB cSQXVuối cLpaBùng sẽLpaB AhYflà ai?

“… ĐLpaBiền Huânb5VW.” HSQXVai từb5VW cucMxVối cLpaBùng kSQXVhó nAhYfhọc phátLpaB rLpaBa từb5VW mSQXViệng Hạob5VW ThcMxVần, cb5VWó lẽAhYf têLpaBn ĐiềSQXVn HSQXVuân nàAhYfy AhYfđóng vab5VWi cLpaBhính tLpaBrong LpaBvở LpaBkịch bSQXVi thưSQXVơng hacMxVi SQXVnăm cMxVvề trước.

“Đã hcMxVết phạmcMxV vSQXVi chcMxVo LpaBphép chưaAhYf?” ÁcMxVi AhYfHy mởSQXV tAhYfo đSQXVôi cMxVmắt nâAhYfu củcMxVa mcMxVình nhb5VWìn thSQXVẳng vSQXVào HạSQXVo Thần,b5VW mb5VWột ácMxVnh b5VWnhìn kiAhYfên định.

Và câb5VWu hỏiLpaB củaAhYf côb5VW khiếnSQXV HLpaBạo cMxVThần bậtb5VW cười.

“Ừ, AhYfhết rồi.”b5VW cMxVHạo SQXVThần b5VWcố SQXVgắng cMxVnhịn ccMxVười, AhYfquay sanAhYfg ÁicMxV cMxVHy cMxVkhẳng định.LpaB “ĐừnSQXVg lb5VWo, SQXVsớm SQXVmuộn gìLpaB thLpaBì ecMxVm cb5VWũng sb5VWẽ bb5VWiết mà.”

Bất gLpaBiác HSQXVạo ThầnAhYf đưaLpaB tb5VWay LpaBxoa xocMxVa đầuLpaB cMxVÁi LpaBHy, đâyAhYf SQXVlà độngSQXV tácAhYf màSQXV ThLpaBần thưcMxVờng lSQXVàm vớSQXVi LpaBThy Thb5VWy cMxV– AhYfcô eSQXVm gLpaBái đáLpaBng yêub5VW củcMxVa mình.

“Em còSQXVn thắb5VWc mắLpaBc gAhYfì không?”AhYf SQXVHạo b5VWThần nâAhYfng cMxVmặt cSQXVô lêSQXVn, nhưnAhYfg gLpaBương SQXVmặt vẫb5VWn cònSQXV lưub5VW lạib5VW nSQXVụ cưLpaBời b5VWban nãy.

“Anh cSQXVó LpaBbiết LpaBanh TriếtcMxV Dạ?SQXV” ĐâyLpaB cSQXVhắc b5VWchắn scMxVẽ SQXVlà câuAhYf hỏicMxV nLpaBghi vấncMxV cuLpaBối AhYfcùng mLpaBà côcMxV ccMxVần đượccMxV b5VWgiải đáp.

“Ừ.” VàSQXV HạoAhYf ThầnSQXV lạAhYfi tiSQXVếp tụcSQXV trảLpaB lời.

“Anh ấAhYfy mấtcMxV LpaBrồi?” LầcMxVn b5VWnày, ngb5VWười AhYfrun SQXVlên kcMxVhi nhắcLpaB đếnb5VW nLpaBỗi đAhYfau lạSQXVi b5VWlà ÁSQXVi Hy.

“Ừ, hSQXVắn b5VWlà cMxVân b5VWnhân b5VWcủa eSQXVm đấLpaBy!” NụcMxV cườiSQXV trêSQXVn môiLpaB HạSQXVo ThầnAhYf dầAhYfn bLpaBiến mb5VWất, khSQXVông cMxVđợi ÁiLpaB LpaBHy đặLpaBt thcMxVêm LpaBcâu hỏAhYfi, HạLpaBo ThSQXVần cMxVlại tiếLpaBp tụLpaBc nói.AhYf “LpaBHết phcMxVạm b5VWvi SQXVcho cb5VWâu hỏAhYfi nàAhYfy rồi.”

Ân nhân?

Tại saAhYfo anLpaBh traSQXVi TSQXVriết DạSQXV lạiSQXV b5VWlà âSQXVn nhân?

Nhưng ccMxVó lcMxVẽ AhYfcô b5VWchỉ bcMxViết cMxVđược đếncMxV mứSQXVc đób5VW b5VWmà thôi…

Cô cúib5VW gằmb5VW mặtcMxV xuốngLpaB, LpaBche gicMxVấu đicMxV đLpaBôi mắb5VWt đãcMxV tAhYfhấm đẫAhYfm nướcAhYf SQXVmắt, nhb5VWanh tSQXVay gạtSQXV vộicMxV nhữngb5VW giọtLpaB nướcLpaB đángb5VW ghétLpaB đó.

“Em khôb5VWng hỏib5VW tAhYfôi cMxVlà ngườiAhYf nhAhYfư LpaBthế ncMxVào saSQXVo?” LpaBĐôi AhYfmắt HạAhYfo LpaBThần AhYfchăm chAhYfú LpaBquan sAhYfát ÁcMxVi HyAhYf, mộcMxVt câuLpaB hỏiAhYf LpaBmà chíb5VWnh cậcMxVu đặtb5VW ra.

“Không, vLpaBì tạcMxVm b5VWthời tôb5VWi sẽAhYf xeLpaBm aSQXVnh làb5VW mLpaBột nAhYfgười tốAhYft.” Áib5VW Hb5VWy SQXVngước b5VWmặt lên,cMxV đôSQXVi mắcMxVt vẫnLpaB b5VWcòn AhYfhoe đỏcMxV nLpaBở b5VWmột nSQXVụ cườib5VW b5VWdịu LpaBdàng vớiLpaB HAhYfạo ThầnSQXV, sSQXVau đóLpaB đứngb5VW dLpaBậy. “LàmSQXV SQXVphiền anb5VWh rồiLpaB, AhYfcảm ơcMxVn vb5VWì b5VWtất cả.”

Ái HAhYfy chậLpaBm rãiSQXV bưb5VWớc điAhYf, lướb5VWt qcMxVua từngSQXV bóngAhYf ngườicMxV tSQXVrên bãiSQXV LpaBbiển cMxVvà khuấtLpaB SQXVhẳn AhYfsau mAhYfàn đêm.

“Người tcMxVốt? MAhYfèo cocMxVn, cLpaBó lLpaBẽ SQXVem đangLpaB hiểuLpaB lầcMxVm rồi.”

Trên đườnb5VWg đi,b5VW cMxVÁi HSQXVy cMxVcầm mb5VWột chib5VWếc đcMxVồng hcMxVồ cácMxVt nhỏAhYf xíLpaBu cMxVmàu hLpaBồng phấn,cMxV liênSQXV tAhYfục lậtb5VW ngượSQXVc nócMxV lại.

Cô đangLpaB SQXVcố gắnSQXVg AhYftự cMxVmình làAhYfm mìSQXVnh cMxVvơi bớtSQXV nỗicMxV đau.

Ái Hb5VWy mệtLpaB mỏb5VWi bướcAhYf vềb5VW nhcMxVà, chicMxVếc LpaBbalo SQXVnặng nềLpaB chỉb5VW cób5VW thểAhYf b5VWđeo mAhYfột LpaBbên vaLpaBi, nAhYfên càLpaBng khiếnb5VW bb5VWên AhYfvai pSQXVhải SQXVcủa cAhYfô nb5VWhức mỏSQXVi LpaBvì pSQXVhải mab5VWng mAhYfột trọnAhYfg lựcLpaB quáb5VW nặng.

Về AhYfnhà vớib5VW trLpaBạng thb5VWái kb5VWhông mấyAhYf vLpaBui vẻAhYf, cMxVÁi b5VWHy cMxVtiếp b5VWtục lcMxVê bưb5VWớc vềSQXV phòngcMxV, ccMxVhẳng mb5VWàng đểcMxV LpaBtâm đếAhYfn sựAhYf quab5VWn tâmLpaB AhYfthái quLpaBá củacMxV mấSQXVy tAhYfên cậnLpaB vb5VWệ vìb5VW LpaBđã AhYfquá queLpaBn thuộcSQXV vớiAhYf cAhYfái cLpaBảnh SQXVnày rồi.

Đôi cMxVlúc cAhYfô lạLpaBi AhYfnghĩ AhYfsống SQXVtrong mAhYfột cănb5VW bAhYfiệt thLpaBự SQXVrộng lớLpaBn cMxVnhư thếb5VW nàyLpaB thậtLpaB phiềnSQXV toái,SQXV tLpaBương tSQXVự SQXVnhư lúb5VWc nb5VWày phảib5VW lb5VWên tậnb5VW lầuLpaB bLpaBa đểb5VW vAhYfề phòng.

Hai chSQXVân cũngSQXV khAhYfông thểcMxV AhYftrụ LpaBđược lcMxVâu hơcMxVn nb5VWữa, ncMxVhưng AhYfvừa bAhYfước cMxVđến gầnLpaB cSQXVửa phòngAhYf thAhYfì đLpaBập vàoAhYf mắtAhYf ÁiAhYf SQXVHy lb5VWà hacMxVi SQXVtên cậSQXVn cMxVvệ SQXVmặc vLpaBest đcMxVen vSQXVà cLpaBô cMxVhầu AhYfgái AAhYfn Ab5VWn cũncMxVg đanSQXVg đứcMxVng b5VWtrước cửab5VW phònAhYfg AhYfvới trb5VWạng tháicMxV SQXVcực kỳcMxV LpaBlo lắng.

Cô cSQXVau mày,AhYf bb5VWước chLpaBân vLpaBẫn ccMxVhậm rãb5VWi b5VWđến phòngAhYf MLpaBinh Vỹ.

Dừng chânAhYf, Áib5VW HAhYfy khônb5VWg hềLpaB mởAhYf miệSQXVng gặngcMxV hỏiSQXV tạiSQXV sLpaBao họLpaB lạLpaBi cb5VWư xửLpaB kháb5VWc thườngSQXV SQXVnhư tAhYfhế, chỉcMxV SQXVđưa tab5VWy địnhcMxV mcMxVở cửa.

“Cô LpaBchủ, lúcb5VW AhYfnày thìb5VW… côLpaB cMxVkhông cMxVnên vàLpaBo.” SQXVMột tSQXVên cSQXVận SQXVvệ đưaAhYf tab5VWy chắLpaBn b5VWngang LpaBÁi HySQXV, lúngb5VW túngAhYf trảAhYf lờiAhYf, nhìAhYfn ÁicMxV b5VWHy b5VWái ngại.

“Sao lạiLpaB khôngb5VW AhYfnên?” Áib5VW AhYfHy SQXVcảm LpaBthấy bắAhYft đầuSQXV khóSQXV cSQXVhịu, AhYftại LpaBsao vàb5VWo phòcMxVng SQXVmà cũngAhYf khônAhYfg đượccMxV vào?

“Ơ… à…AhYf thiếcMxVu cMxVgia đang…b5VW cb5VWô đừngb5VW nêLpaBn vàoAhYf AhYfphòng lúccMxV nàyb5VW.” Têb5VWn cậnb5VW vcMxVệ kSQXVia LpaBcứ AhYfấp únSQXVg mãb5VWi, cuốiLpaB cùngb5VW lạcMxVi làSQXV mộcMxVt lb5VWời ycMxVêu cầu.

“Tránh LpaBra!” DAhYfường ncMxVhư ÁAhYfi HcMxVy LpaBđã cảcMxVm nLpaBhận đAhYfược LpaBmột điềucMxV gìSQXV đóSQXV SQXVbất thường,b5VW cMxVvà cSQXVó vẻAhYf chuyệnLpaB nàyAhYf đanAhYfg liênSQXV quLpaBan đếAhYfn b5VWMinh Vỹ.

Cô cMxVgằn cMxVgiọng, gạtLpaB mạnhAhYf tcMxVay củb5VWa tAhYfên cậnAhYf vệb5VW AhYfra rồAhYfi mởSQXV cMxVnhanh cáb5VWnh cửb5VWa gỗ.

Cánh cửab5VW LpaBmở SQXVra, LpaBvà b5VWsau đócMxV cũngSQXV nhacMxVnh ccMxVhóng đSQXVóng lại.

Minh VỹcMxV b5VWđang SQXVngồi db5VWưới sàncMxV, tựacMxV SQXVvào tường,b5VW xLpaBung quacMxVnh lb5VWà vb5VWô sốLpaB nAhYfhững chab5VWi rb5VWượu rSQXVỗng SQXVkhông, mùLpaBi rượuSQXV nồngcMxV LpaBnặc laAhYfn toSQXVả khắpLpaB phòng.

Nét b5VWmặt Áb5VWi SQXVHy dầSQXVn đSQXVanh lại,b5VW MinLpaBh VỹAhYf tLpaBiếp AhYftục cầAhYfm mộtb5VW chab5VWi rưb5VWợu lênSQXV uốngAhYf. LậpSQXV tứAhYfc cAhYfô cMxVném mạAhYfnh SQXVbalo AhYflên gSQXViường, LpaBtiến đb5VWến AhYfgiằng lấyLpaB cSQXVhai rượuSQXV troSQXVng SQXVtay anh.

“Anh lb5VWàm AhYfcái trSQXVò gìAhYf th

ế?”

“Đừng qAhYfuan SQXVtâm, đưaSQXV đây!”cMxV MAhYfinh Vb5VWỹ vớiSQXV tLpaBay vềLpaB pSQXVhía ÁSQXVi HAhYfy, dườngcMxV nhưb5VW b5VWmuốn lấSQXVy lạcMxVi chSQXVai rượuSQXV SQXVmà SQXVcô vừacMxV giàb5VWnh lấy.

“Không đưa,SQXV aAhYfnh uốAhYfng bAhYfao nhiêSQXVu chcMxVai rồiAhYf hSQXVả?” cMxVÁi HAhYfy cMxVtức LpaBgiận LpaBquát lêAhYfn, đặtLpaB cb5VWhai rưAhYfợu đãcMxV đượcAhYf khcMxVui nb5VWắp LpaBra b5VWsau lb5VWưng, nLpaBhìn mSQXVột lượtb5VW cAhYfác chAhYfai rượub5VW xunSQXVg SQXVquanh cMxVMinh LpaBVỹ vcMxVà bắtcMxV đLpaBầu đếm.

Một… hai…b5VW ba…LpaB bảyAhYf chai!

Bảy SQXVchai rLpaBượu rỗngb5VW b5VWkhông đaLpaBng nằmb5VW LpaBlăn lóSQXVc trêncMxV sSQXVàn nLpaBhà cMxVmột cAhYfách AhYfbừa LpaBbãi, côSQXV bAhYfắt đầLpaBu nổb5VWi giậAhYfn thậb5VWt scMxVự khAhYfi b5VWthấy anb5VWh đứngLpaB lêLpaBn vàAhYf cócMxV ýLpaB địnhcMxV lLpaBấy từcMxV tLpaBrong cMxVtủ kínhcMxV mLpaBột cLpaBhai rb5VWượu khác.

“Anh muAhYfốn SQXVuống chứAhYf gcMxVì, được!SQXV TcMxVôi uốSQXVng vcMxVới anAhYfh!” ÁcMxVi Hb5VWy tAhYfức gcMxViận cMxVquát lên.

Đôi mắtSQXV mSQXVàu b5VWhổ pháLpaBch cAhYfủa MinLpaBh VSQXVỹ dườngcMxV nhSQXVư đAhYfã ccMxVhuyển sựSQXV cAhYfhú cMxVý saLpaBng cô.

Cô cb5VWầm ccMxVhai rượub5VW LpaBsau lưb5VWng SQXVlên, saSQXVu đócMxV kềLpaB lênSQXV LpaBmiệng uốngcMxV lSQXVấy mộb5VWt hơiSQXV dàiSQXV. ThứLpaB SQXVnước uốnSQXVg thLpaBật đắngb5VW nhcMxVưng lạiLpaB mcMxVang SQXVmột SQXVvị nồAhYfng nồngAhYf qSQXVuả tLpaBhật khiếAhYfn cSQXVon b5VWngười cMxVta quênAhYf bẵngcMxV hSQXVết nhLpaBững bcMxVuồn phiền,b5VW đauAhYf đớnSQXV tronb5VWg lòng.

Gương LpaBmặt Áib5VW b5VWHy bắcMxVt đầub5VW đSQXVỏ lLpaBên, LpaBcô đưab5VW đLpaBôi mắtcMxV thẫnb5VW cMxVthờ nAhYfhìn LpaBchai rưSQXVợu tSQXVrong tab5VWy, tiếpLpaB cMxVtục nânb5VWg lênAhYf vLpaBà uốngSQXV hếtSQXV sSQXVố cònSQXV lại.

Về phầnLpaB AhYfMinh Vỹ,SQXV SQXVanh chSQXVỉ đứnLpaBg yênSQXV nAhYfhìn AhYfcô uốLpaBng hếtAhYf cMxVcả AhYfchai cMxVrượu AhYfloại mạnhcMxV LpaBđó. CôAhYf đAhYfặt cMxVchai rcMxVượu rỗngAhYf LpaBkhông xuốngLpaB SQXVsàn, AhYftiếp SQXVtheo đứngSQXV cMxVdậy đẩySQXV ancMxVh cMxVra, vươnAhYf tLpaBay vềcMxV phíAhYfa tb5VWủ kínhSQXV lấAhYfy mộb5VWt cMxVchai rưSQXVợu giốngLpaB hệLpaBt lúcSQXV nb5VWãy xuống.

“Em b5VWlàm AhYfgì vậyAhYf?” ĐếnLpaB mứccMxV LpaBnày LpaBthì Mb5VWinh VỹAhYf AhYfcũng khôb5VWng b5VWthể đứnb5VWg yêSQXVn nhìnLpaB đượcLpaB nữaLpaB, LpaBđưa AhYftay gcMxViật lấSQXVy chb5VWai rưLpaBợu LpaBtừ cô.

Rõ ràngSQXV b5VWgương mặtSQXV ÁiSQXV HcMxVy đãcMxV đỏb5VW hếtb5VW mứAhYfc cb5VWó thể!

Chợt ÁicMxV SQXVHy AhYfquay sanb5VWg MinLpaBh VỹAhYf vàcMxV… mỉLpaBm cười!

“Này Minb5VWh VcMxVỹ, AhYfanh cAhYfó biSQXVết cAhYfái AhYfcảm giAhYfác mấcMxVt mb5VWột ngườiSQXV cMxVquan trb5VWọng lcMxVà nLpaBhư thếSQXV nLpaBào không?”b5VW b5VWÁi b5VWHy vẫncMxV mỉLpaBm cườLpaBi, nhưngAhYf tronSQXVg nụb5VW cườb5VWi cMxVđó cMxVlà mộb5VWt vếtLpaB thươnLpaBg kcMxVhông thểb5VW AhYfxoá điAhYf bằnb5VWg thờiLpaB giAhYfan vàSQXV nb5VWước mắt.

Giọng nóicMxV AhYfcô trSQXVở nêAhYfn nhẹSQXV nhàngb5VW hơSQXVn, LpaBnhưng dườngLpaB cMxVnhư cMxVtừng AhYfchữ vcMxVà từngcMxV lờiAhYf cMxVnhư thểSQXV đanLpaBg trácSQXVh mócb5VW anh.

“Hẳn anAhYfh cũngSQXV LpaBbiết cAhYfhứ nb5VWhỉ, vSQXVì b5VWThy TcMxVhy LpaBđáng yLpaBêu b5VWcủa anAhYfh cũngb5VW đãcMxV mấtcMxV b5VWrồi màLpaB, hcMxVa LpaBha. Nhb5VWưng tôiAhYf… tôib5VW đáSQXVnh mcMxVất ccMxVả gicMxVa đình!”

Minh b5VWVỹ dườLpaBng nhưSQXV vẫncMxV cònAhYf b5VWđủ tAhYfỉnh b5VWtáo đểb5VW lắngSQXV nAhYfghe nhữngAhYf SQXVlời nób5VWi củaSQXV LpaBcô, nhưnb5VWg cMxVtất cảLpaB nhAhYfững b5VWgì LpaBanh SQXVcó thểLpaB làmcMxV lúb5VWc nàb5VWy cMxVlà iAhYfm lặng.

“Đồng b5VWhồ SQXVcát xcMxVoa dịucMxV ncMxVỗi đaucMxV? NựcMxVc AhYfcười! NếuSQXV tb5VWhật sSQXVự AhYfnó ccMxVó thAhYfể xLpaBoa dịub5VW bớtAhYf phầnSQXV nàcMxVo nỗiAhYf đacMxVu củLpaBa tôcMxVi, tạib5VW saSQXVo b5VWlật ngưSQXVợc nhLpaBững AhYfmột SQXVtrăm támAhYf mươib5VW lầncMxV vẫnSQXV khcMxVông hAhYfề mấAhYft LpaBđi mộLpaBt chúb5VWt ccMxVảm giácAhYf SQXVđau đớnLpaB LpaBnào? TạAhYfi sao?”SQXV Áb5VWi SQXVHy nhưb5VW LpaBtự nócMxVi vớicMxV chínhb5VW mìnhb5VW, lầnLpaB ncMxVày côSQXV AhYfbật cườLpaBi thànhAhYf tiếng.

Đôi AhYfmắt ướcMxVt lệb5VW, SQXVcô LpaBđưa tb5VWay gạtb5VW gcMxViọt nướcLpaB mAhYfắt kb5VWhông đánLpaBg rơicMxV b5VWtrên gòAhYf mAhYfá rồicMxV lạLpaBi tb5VWiếp tụSQXVc tựAhYf độcb5VW thoại.

“Bây giLpaBờ tb5VWhì cMxVhết rSQXVồi, cAhYfả SQXVba vb5VWà mẹ,SQXV cảLpaB SQXVanh TriếtcMxV DạLpaB LpaBluôn yAhYfêu LpaBthương tb5VWôi đAhYfều điSQXV rồiLpaB, đcMxVi LpaBđến mộtb5VW nơcMxVi màLpaB tôLpaBi khb5VWông thểAhYf nàAhYfo chạmAhYf đến,AhYf SQXVtrừ kSQXVhi SQXVtôi đb5VWi tSQXVheo hSQXVọ! VSQXVà ngaLpaBy cảAhYf cMxVanh cũngb5VW ccMxVhỉ dùAhYfng tôSQXVi nhưSQXV mAhYfột ccMxVon b5VWbúp bêAhYf SQXVđể b5VWthay thếb5VW chcMxVo TAhYfhy Thy.”

Minh VỹcMxV vẫb5VWn cMxVim b5VWlặng, đôcMxVi mắtSQXV LpaBmàu b5VWhổ phácSQXVh cMxVsáng SQXVlên, dườngSQXV nhưcMxV ancMxVh đSQXVã ccMxVó AhYfthể cLpaBảm nhậnSQXV đượcSQXV cMxVnỗi đaLpaBu màAhYf côcMxV AhYfđang phSQXVải SQXVgánh chịAhYfu đaub5VW đếnLpaB mứcLpaB nào.

Ái HAhYfy SQXVbước AhYfvề phAhYfía cMxVtủ qucMxVần áoSQXV mb5VWà MincMxVh VSQXVỹ b5VWdành riêcMxVng cb5VWho LpaBmình mởLpaB cMxVra, lấySQXV rLpaBa b5VWmột chiếcSQXV SQXVlọ thuỷLpaB tib5VWnh trcMxVong sAhYfuốt, SQXVtrong đếcMxVn nỗiAhYf LpaBcó thểLpaB LpaBnhìn thấyLpaB vAhYfô b5VWsố nhAhYfững chiếccMxV đồcMxVng hồLpaB LpaBcát nhỏSQXV cMxVxinh maSQXVng nhb5VWiều cMxVmàu sắLpaBc khácMxVc nb5VWhau đancMxVg nAhYfằm tcMxVrong lọ.

Tiếp theoLpaB, cSQXVô lấyAhYf tAhYfừ AhYftrong LpaBlọ rcMxVa mộLpaBt cMxVcái đồngb5VW hồb5VW LpaBcát màuAhYf đỏ,SQXV đưaLpaB cMxVtay SQXVra khôngAhYf tSQXVrung vàb5VW tAhYfhả nAhYfó rLpaBơi tựb5VW do.

“Rơi này!”

Ái HcMxVy cMxVdường SQXVnhư đangLpaB ccMxVực kLpaBỳ hứngb5VW thúAhYf vớiAhYf việcSQXV b5VWmình đanSQXVg lSQXVàm, tcMxVrên môSQXVi vb5VWẫn giữSQXV nLpaBguyên nụLpaB AhYfcười cab5VWy đắng.

Chiếc b5VWđồng hồAhYf đóAhYf rơiSQXV AhYfxuống đấtAhYf vAhYfỡ cMxVtan, tạocMxV nênAhYf cMxVvô sb5VWố nhữngAhYf mảnAhYfh thuỷSQXV tAhYfinh cựcSQXV nhỏb5VW ncMxVằm trêSQXVn sàb5VWn LpaBnhà, vSQXVà nhữnLpaBg b5VWhạt SQXVcát b5VWli tLpaBi cũb5VWng SQXVhoà lẫnb5VW vcMxVào nhữngSQXV mLpaBảnh AhYfthuỷ tAhYfinh lấb5VWp lánhAhYf ấy.

Rồi lạib5VW AhYfthêm LpaBmột cb5VWái đồngSQXV hồLpaB nữa…cMxV thb5VWêm AhYfmột AhYfcái nb5VWữa… vàSQXV thLpaBêm AhYfmột cái…

Cứ lầnAhYf lượt,b5VW cAhYfô lcMxVặp cMxVlại đcMxVộng tácAhYf đób5VW khSQXVông b5VWbiết SQXVbao nhSQXViêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹLpaB gọLpaBi tcMxVên AhYfÁi HAhYfy, đLpaBôi mắtcMxV anAhYfh trAhYfàn ngậSQXVp vẻSQXV xótSQXV xa.

Nhìn thấyAhYf côAhYf LpaBnhư tAhYfhế nAhYfày, cMxVtrái tLpaBim aAhYfnh AhYfnhư AhYfdần mấtAhYf điLpaB nhịpSQXV đậpcMxV, saSQXVu đób5VW ngcMxVừng đb5VWập hẳn.

Ái Hb5VWy khLpaBông hb5VWề quacMxVy lạib5VW nhìAhYfn aAhYfnh, lầnLpaB nàb5VWy b5VWlà đưacMxV b5VWcả AhYfchiếc lọSQXV thuSQXVỷ tinb5VWh raSQXV, rồiLpaB lạib5VW thảcMxV cảcMxV lọSQXV rớb5VWt xuSQXVống đất…b5VW thứcMxV cMxVâm tSQXVhanh vSQXVa chạSQXVm mạb5VWnh vanSQXVg lên,b5VW hàcMxVng nghìnSQXV mảnAhYfh LpaBthuỷ cMxVtinh lấpb5VW lánhb5VW b5VWnằm dSQXVưới sb5VWàn, mộLpaBt khuLpaBng cảSQXVnh đẹpSQXV đếnSQXV đauAhYf đớn!

“Vỡ cMxVhết rồcMxVi! Khônb5VWg cònAhYf b5VWgì đểLpaB cMxVxoa dịSQXVu AhYfnỗi đaucMxV cả!”b5VW ÁiSQXV HSQXVy lạSQXVi bậtSQXV cAhYfười cMxVthành tiếnAhYfg, b5VWđưa mộtLpaB taSQXVy AhYfôm lấycMxV mAhYfặt, nhưLpaBng nhữb5VWng giọtSQXV nướcb5VW mắb5VWt kiLpaBa vẫnLpaB AhYflọt qub5VWa khẽAhYf tab5VWy AhYfvà tạoSQXV rcMxVa nhữngLpaB vệb5VWt dLpaBài AhYfhoàn mAhYfỹ trAhYfong khSQXVông SQXVtrung. “KhôLpaBng cSQXVòn, khôLpaBng cMxVcòn gìLpaB cả!”

Minh Vỹb5VW bưb5VWớc SQXVđến vcMxVà cúiAhYf xuốngLpaB nângLpaB ngườib5VW b5VWcô lên,LpaB đặtSQXV AhYfcô ngồcMxVi cMxVlên giường.

Bàn ccMxVhân ÁiAhYf LpaBHy bSQXVị nhLpaBững SQXVmảnh AhYfthuỷ tAhYfinh SQXVkia lLpaBàm xâSQXVy xb5VWước rấtSQXV nhiều.

“Minh VSQXVỹ, b5VWtôi SQXVvà AhYfThy TSQXVhy cMxVai qub5VWan trọngAhYf hơn?”AhYf ÁiLpaB HAhYfy tSQXVrong bộLpaB dạnLpaBg nửSQXVa tỉAhYfnh nửb5VWa mb5VWê, bấtSQXV giLpaBác lạib5VW lênb5VW tiếngcMxV hỏi.

“Thy TcMxVhy.” MộtAhYf câub5VW trảLpaB lờiAhYf dSQXVứt khoátcMxV vb5VWang lênAhYf, đủAhYf đểcMxV ÁLpaBi HLpaBy nhậAhYfn thb5VWức đượccMxV cSQXVâu trảLpaB lờib5VW đb5VWó đb5VWang cSQXVó LpaBuy lựcLpaB lớnb5VW thếb5VW SQXVnào đốiLpaB vLpaBới tráiAhYf tcMxVim đaAhYfng chếtLpaB dầncMxV mòLpaBn AhYfvì đacMxVu đớn.

Đôi LpaBmôi xicMxVnh cMxVxắn LpaBkia b5VWmím ccMxVhặt lại…cMxV đúngcMxV nhSQXVư LpaBcô LpaBnghĩ, AhYfcô chỉcMxV cMxVlà thAhYfay thế!

“Thy TcMxVhy ngoaLpaBn ngAhYfoãn, xicMxVnh đẹpAhYf SQXVhơn eAhYfm rấtSQXV nhiềb5VWu.” ĐôcMxVi mb5VWôi Minb5VWh Vb5VWỹ bb5VWật cMxVra nhAhYfững lờSQXVi phátAhYf cMxVngôn vAhYfô tìncMxVh, mLpaBặc kLpaBệ AhYfnó ccMxVó làAhYfm tb5VWổn thưcMxVơng ÁicMxV SQXVHy hcMxVay kAhYfhông, anLpaBh vẫnAhYf ngoSQXVan cốSQXV LpaBtiếp tb5VWục bcMxVuông nhữAhYfng lLpaBời nóib5VW tSQXVừ tb5VWận sâub5VW tráib5VW LpaBtim mìnhLpaB… SQXVvì, AhYfanh khônLpaBg tcMxVhể cMxVche gb5VWiấu đcMxVược nb5VWữa rồi.LpaB “SQXVThy Tb5VWhy làSQXV cMxVhạnh phúc,SQXV còb5VWn AhYfem chỉb5VW manb5VWg đếnLpaB AhYfcho tôb5VWi sựAhYf đAhYfau đớn.”

“Thy TSQXVhy cMxVtừng lb5VWà SQXVtất cảSQXV cMxVvới tôi…”

Từng ccMxVâu AhYfnói dAhYfo chb5VWính miệLpaBng MicMxVnh SQXVVỹ bb5VWật cMxVra nAhYfhư xéb5VW toạb5VWc vếtAhYf thươngcMxV AhYflòng chb5VWưa làcMxVnh hẳSQXVn củaAhYf ÁiLpaB HySQXV, côAhYf biếLpaBt mà…AhYf côAhYf chẳngcMxV lb5VWà SQXVgì cả!

Hai AhYfbàn SQXVtay rucMxVn lênSQXV khSQXVông ngườnLpaBg, SQXVtrước mLpaBắt cLpaBô LpaBcũng nb5VWhoà điLpaB vcMxVì nướcAhYf mAhYfắt, b5VWcô đưaSQXV tcMxVay b5VWghì chặtb5VW tab5VWy vcMxVà kícAhYfh độngLpaB AhYfhét lên.

“Không cSQXVần aSQXVnh nLpaBói SQXVnữa, tôiSQXV LpaBkhông muốAhYfn ngSQXVhe, lạb5VWi cànb5VWg khôngb5VW muốnb5VW cMxVanh đLpaBem tôiSQXV LpaBso sáncMxVh vLpaBới ngườib5VW b5VWcon gáSQXVi khácSQXV! TSQXVôi biếtAhYf tôib5VW khcMxVông làSQXV LpaBgì cả,b5VW ncMxVên anSQXVh cũngb5VW SQXVkhông cầcMxVn hạcMxV nSQXVhục AhYftôi đếnb5VW SQXVmức nàAhYfy.” NướccMxV mắtcMxV chạyAhYf dài,AhYf rLpaBạch đườngLpaB nướcMxVc pb5VWha lêLpaB b5VWtheo gòb5VW máAhYf mcMxVà rb5VWơi vàocMxV khAhYfông trung.

Minh VLpaBỹ nhSQXVìn cô,b5VW khSQXVông nóLpaBi gLpaBì cả,AhYf đưacMxV taAhYfy scMxViết chLpaBặt tacMxVy côLpaB kcMxVéo raAhYf, aSQXVnh đangLpaB éAhYfp buộAhYfc LpaBcô b5VWphải tcMxViếp tụAhYfc lắb5VWng nghb5VWe SQXVanh nói.

“Tôi khônLpaBg b5VWcần nSQXVgười AhYfcon cMxVgái kLpaBhác thaAhYfy SQXVthế vịSQXV tcMxVrí côcMxV ấSQXVy troAhYfng lòncMxVg tôLpaBi. VớiLpaB AhYftôi, TSQXVhy cMxVThy cb5VWhỉ cb5VWó một…b5VW kcMxVhông thểAhYf thaSQXVy thế!”

Ái Hb5VWy SQXVtiếp tụccMxV cMxVgiằng tb5VWay, míSQXVm môcMxVi LpaBđể b5VWtừng câuSQXV nóib5VW nhẫnb5VW tâmAhYf lcMxVọt vàoLpaB thínhcMxV giáAhYfc vàb5VW đượcAhYf AhYflưu trAhYfữ AhYftrong tâSQXVm trí.

Cô cMxVkhông muốnAhYf nghe…AhYf thcMxVực sSQXVự khôcMxVng muốnb5VW nghe!

“Em rấtAhYf pSQXVhiền phức,LpaB rấtSQXV LpaBbướng bb5VWỉnh, khôngb5VW bib5VWết ngcMxVhe lời!”

“Đối vb5VWới eLpaBm, tLpaBôi chẳngcMxV SQXVlà gLpaBì cả…LpaB LpaBem sẵcMxVn sSQXVàng SQXVđi tSQXVheo hắnSQXV màSQXV bỏb5VW mặcLpaB tôi.”

“Nhưng b5VWnếu đb5VWược lựAhYfa cAhYfhọn gicMxVữa SQXVem vàLpaB TLpaBhy ThycMxV, tôAhYfi sẽAhYf ccMxVhọn eLpaBm. SQXVThy TAhYfhy rcMxVất qb5VWuan tLpaBrọng… nhưSQXVng ThAhYfy AhYfThy tcMxVhuộc vềb5VW quácMxV b5VWkhứ. CòLpaBn hiLpaBện tại,cMxV cMxVem cMxVlà ngườiSQXV qLpaBuan trọngcMxV nb5VWhất LpaBđối vớLpaBi tôi!”b5VW MiAhYfnh cMxVVỹ nớiSQXV b5VWlỏng tb5VWay, sLpaBau b5VWđó buôngSQXV hb5VWẳn tcMxVay côb5VW ra.

Cúi đAhYfầu xeSQXVm SQXVxét nhLpaBững vếtLpaB LpaBthương trêcMxVn bcMxVàn cb5VWhân cMxVcủa ngườSQXVi đb5VWối diệnb5VW, LpaBanh đcMxVẩy nhẹb5VW ÁicMxV HAhYfy SQXVđể côAhYf nAhYfằm AhYfxuống giường.

“Minh Vỹ!”SQXV ĐôiLpaB mắtAhYf côb5VW dLpaBần nhắmAhYf lạiAhYf, AhYfđưa tcMxVay chạb5VWm nb5VWhẹ vSQXVào gươnSQXVg mAhYfặt cb5VWủa anh.

Đây làAhYf lầncMxV đầub5VW ticMxVên côcMxV chạmcMxV vàb5VWo acMxVnh mộSQXVt cLpaBách thâcMxVn mậLpaBt LpaBnhư thế.

Ái b5VWHy b5VWtiếp tụcLpaB mỉb5VWm cười,b5VW LpaBbàn LpaBtay buôngLpaB thõnb5VWg xuốnb5VWg LpaBnhanh chónb5VWg b5VWchìm b5VWvà giấSQXVc ngủ.

Còn vềAhYf phầnAhYf McMxVinh Vỹ,AhYf đb5VWôi mắSQXVt màcMxVu hcMxVổ pháchLpaB b5VWcũng sánSQXVg rựcSQXV lêncMxV, khẽAhYf nb5VWâng bAhYfàn tLpaBay nhỏAhYf bcMxVé kiAhYfa SQXVlên AhYfvà b5VWđặt mộtLpaB nụcMxV hôSQXVn LpaBthật dịuAhYf dàng.

“Tôi… yêub5VW em!”