You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

Chap 27

Kẻ thQhdjứ ba

Mỗi nQhdjgày đh9bQều lặngDd3H lRpF6ẽ trôQhdji quDd3Ha th6DZXeo cáiQhdj địnhDd3H lh9bQí vRpF6ốn đh9bQã đh9bQược th9bQuân h9bQtheo Qhdjnhư Dd3Hmột vh9bQòng luân6DZX hồiDd3H h9bQcủa 6DZXthời giaRpF6n, Dd3Hvà cuộ6DZXc sốh9bQng vẫnh9bQ luôRpF6n vềRpF6 đúng6DZX cáiRpF6 vịh9bQ trQhdjí vốnQhdj h9bQcó củaRpF6 nó.

Đã bRpF6a ngàyDd3H, 6DZXnỗi đauDd3H mQhdjất mRpF6át tRpF6rong h9bQlòng RpF6Ái HRpF6y Dd3Hđã 6DZXvơi đih9bQ h9bQphần nào,RpF6 nhưng6DZX 6DZXvẫn RpF6còn vưh9bQơng vấnh9bQ nRpF6ơi vếtDd3H thRpF6ương chDd3Hưa h9bQlành hẳQhdjn mộ6DZXt Qhdjnỗi thấRpF6t Dd3Hvọng RpF6tột RpF6cùng dànRpF6h rQhdjiêng RpF6cho Dd3HMinh Vỹ.

Tại h9bQsao Dd3Hchuyện Dd3Hnhư thếQhdj nDd3Hày mh9bQà Dd3Hanh h9bQlại khôRpF6ng h6DZXề nDd3Hói vớiRpF6 ÁQhdji 6DZXHy dQhdjù Dd3Hchỉ Qhdjmột Qhdjcâu, hRpF6ay đềRpF6 cậRpF6p đếnh9bQ dùh9bQ chỉQhdj RpF6một lần?

Phải cQhdjhăng… chíRpF6nh aRpF6nh lDd3Hà kẻ6DZX đãRpF6 nRpF6hẫn tQhdjâm xuh9bQống h9bQtay vớih9bQ gih9bQa đìn6DZXh cô?

Không thểQhdj h9bQnào! MQhdjinh h9bQVỹ kDd3Hhông 6DZXthể h9bQlàm chh9bQuyện Dd3Hnhư thếQhdj được,Qhdj đặRpF6c Qhdjbiệt làRpF6 cDd3Hhuyện nàh9bQy lạih9bQ cóQhdj h9bQảnh hưQhdjởng đếQhdjn cô!!

 Mệt mỏiDd3H gQhdjục đầDd3Hu xuốngQhdj bàn,6DZX nhữRpF6ng ngàDd3Hy qDd3Hua thậ6DZXt Qhdjsự Áh9bQi QhdjHy đRpF6ã Dd3Hsuy ngDd3Hhĩ rấtDd3H Qhdjnhiều, nhưnQhdjg suDd3Hy c6DZXho RpF6cùng cũng6DZX khôQhdjng tQhdjhể Dd3Htha thứ6DZX c6DZXho Min6DZXh VỹRpF6 mDd3Hột cácQhdjh dễh9bQ dàn6DZXg Dd3Hnhư thế.

Mất 6DZXmát Qhdjlần nàyh9bQ Dd3Hthật Dd3Hsự quáQhdj lớn,Dd3H chỉQhdj h9bQtrong RpF6một Qhdjkhoảng thờh9bQi giDd3Han ngắDd3Hn h9bQmà côDd3H đãRpF6 đánhDd3H mấth9bQ Qhdjtrọn vh9bQẹn hRpF6ai cQhdjhữ “gDd3Hia đình”.

Ding dDd3Hong… diQhdjng dong…

Giây phútQhdj Dd3HÁi H6DZXy luônRpF6 chh9bQờ đợRpF6i đãQhdj đến,h9bQ 6DZXnhưng Qhdjtại sDd3Hao nh6DZXững ngày6DZX Qhdjgần 6DZXđây nRpF6ó hoàn6DZX toh9bQàn khDd3Hông hềh9bQ cDd3Hó Qhdjsức ảnh6DZX 6DZXhưởng đếQhdjn cô.

Lúc này,h9bQ thứQhdj cô6DZX thậth9bQ sựRpF6 cầnDd3H 6DZXlà 6DZXsự yDd3Hên tQhdjĩnh, chDd3Hỉ cầnDd3H nhưQhdj th9bQhế h9bQđể h9bQquên đih9bQ Dd3Htất cả.

“Này nàyRpF6, m6DZXèo coh9bQn!” MDd3Hột giọQhdjng h9bQnam dễQhdj nQhdjghe cấtRpF6 lên,6DZX thậQhdjt gầnDd3H 6DZXvà cũ6DZXng thật6DZX Dd3Hquen thuộcDd3H nRpF6hưng lạDd3Hi nhRpF6anh chón6DZXg Dd3Hchìm Qhdjvào quênRpF6 lãng.

Thật kỳ6DZX lạ,RpF6 tạiDd3H sh9bQao nRpF6goài giọngRpF6 nah9bQm đóDd3H r6DZXa lạiRpF6 kRpF6hông h9bQcó thêmRpF6 bấRpF6t kỳQhdj RpF6thứ h9bQâm h9bQthanh n6DZXào khác?

Nhưng cô6DZX vẫn6DZX gụcDd3H xuốnRpF6g bàn,RpF6 chẳngDd3H RpF6màng đểQhdj tâmDd3H đếDd3Hn nhữnh9bQg việc6DZX đangh9bQ xảyh9bQ rRpF6a xu6DZXng quanh.

“Mèo con!”Qhdj GiDd3Họng nh9bQam kDd3Hia Dd3Hlại RpF6một lầ6DZXn nữDd3Ha c6DZXất h9bQcao giọngh9bQ, mộtDd3H bàDd3Hn tDd3Hay đưRpF6a Qhdjlên Dd3Hlay lah9bQy ngưQhdjời cô.

Dường nhQhdjư tên6DZX kDd3Hia đh9bQang 6DZXgọi côRpF6 thDd3Hì phải?!

Cô từDd3H 6DZXtừ ngướcDd3H mDd3Hặt lênDd3H, đậph9bQ vào6DZX mắtQhdj Dd3Hlà gươnh9bQg Qhdjmặt kDd3Hhó Dd3Hưa h9bQcủa têh9bQn DưDd3Hơng HDd3Hạo Thần.

“Em kQhdjhông nghQhdje haDd3Hy giả6DZX vờ6DZX khDd3Hông Dd3Hnghe th

ế?

” Hạo6DZX Thh9bQần đưah9bQ tRpF6ay Dd3Hvề 6DZXphía mDd3Hặt 6DZXÁi HyDd3H, nhưngh9bQ bàn6DZX t6DZXay ấyRpF6 lh9bQập tứQhdjc bQhdjị h9bQgạt h9bQra một6DZX h9bQcách cQhdjhán ghét.

“Tôi làDd3H mèoh9bQ h9bQcon tRpF6ừ baRpF6o giờ?”Qhdj CôQhdj kRpF6hó chh9bQịu trh9bQả Dd3Hlời, đúngDd3H lDd3Hà 6DZXcái biQhdjệt RpF6danh ngớh9bQ ngẩn,RpF6 khQhdji k6DZXhông lạRpF6i Qhdjví ngưQhdjời v6DZXới mèo!

“Từ h9bQkhi tôQhdji nQhdjhìn thấyh9bQ em!”h9bQ MộRpF6t Dd3Hnụ RpF6cười thRpF6ân Qhdjthiện tựQhdja nhưh9bQ áh9bQnh h9bQmặt tDd3Hrời buổiDd3H sớQhdjm lại6DZX nởDd3H nêQhdjn đôQhdji mDd3Hôi kiaDd3H, nhưQhdjng Áh9bQi HRpF6y Dd3Hlại cảmDd3H thRpF6ấy tr6DZXong nụRpF6 RpF6cười đh9bQó đangh9bQ chDd3Hứa đh9bQựng sátDd3H khí.

“Thế tDd3Hhì RpF6tôi gọi6DZX anQhdjh làRpF6 đồ6DZX ngQhdjớ ngẩnRpF6 nhé!”Qhdj h9bQCô đậDd3Hp bànQhdj đứnQhdjg dậy6DZX 6DZXvà qDd3Huay ngQhdjười bỏRpF6 đi.

Nhưng Dd3Hbằng phả6DZXn xạDd3H nRpF6hanh nhấtRpF6, Dd3HHạo ThQhdjần lậh9bQp tứcQhdj nQhdjâng ngườRpF6i Ái6DZX HRpF6y Qhdjlên v6DZXà vDd3Hác h9bQđi 6DZXnhư mDd3Hột mónRpF6 hàRpF6ng hoá.

Đến tậRpF6n lh9bQúc này,RpF6 RpF6cô v6DZXẫn cQhdjhưa kịQhdjp địDd3Hnh thầh9bQn lh9bQấy mDd3Hột giâyDd3H vQhdjà Qhdjhoàn t6DZXoàn bh9bQị cậu6DZX đưa6DZX đi,h9bQ chỉRpF6 kịpQhdj trQhdjông thấ6DZXy cảRpF6 chụRpF6c ánhh9bQ mắth9bQ từRpF6 6DZXtrong lớDd3Hp m6DZXang mRpF6ột áRpF6nh nhìQhdjn Dd3Hnảy lh9bQửa chiếu6DZX Qhdjthẳng vàh9bQo mình.

Thì RpF6ra Dd3Htừ h9bQnãy đ6DZXến giờ,Dd3H kQhdjhông chỉ6DZX Qhdjcó riênDd3Hg cDd3Hả haDd3Hi RpF6tồn th9bQại tronQhdjg lDd3Hớp, n6DZXhưng tạQhdji 6DZXsao Qhdjcô lRpF6ại khôngDd3H hềh9bQ n6DZXhận RpF6biết đDd3Hược nhữnh9bQg gương6DZX Qhdjmặt ấy.

“Này, têRpF6n ngớh9bQ ngh9bQẩn kih9bQa, t6DZXhả tôDd3Hi x6DZXuống!” ÁiRpF6 QhdjHy tứcDd3H giậnRpF6 đậpRpF6 đậpRpF6 Dd3Htay vàoRpF6 lưngDd3H cDd3Hủa Hạ6DZXo ThầRpF6n, nhữnh9bQg ánhRpF6 mắh9bQt khácRpF6 nhaQhdju lạh9bQi liênQhdj tụcDd3H chiDd3Hếu thẳnDd3Hg Dd3Hvào côh9bQ h9bQkhi mỗDd3Hi bướch9bQ châRpF6n củaDd3H HQhdjạo ThQhdjần bướQhdjc qh9bQua tQhdjừng dRpF6ãy hànhh9bQ lang.

Nhưng cậuDd3H ho6DZXàn toànRpF6 phớRpF6t h9bQlờ cô6DZX, cứQhdj tiếph9bQ tụcQhdj bRpF6ước đi.

“Này! Tê6DZXn khốRpF6n! Tô6DZXi bh9bQảo thảQhdj tôiDd3H xuống!”RpF6 6DZXÁi 6DZXHy ngừnDd3Hg khôQhdjng đ6DZXập tQhdjay vRpF6ào lưDd3Hng HRpF6ạo T6DZXhần h9bQnữa, phDd3Hải dùnQhdjg biệDd3Hn pháQhdjp mạnhh9bQ thôi!

Cô hítRpF6 mộDd3Ht hơQhdji thậth9bQ sâu…Qhdj Qhdjnhắm mắDd3Ht lại…

Những bước6DZX chRpF6ân củDd3Ha HạoRpF6 6DZXThần v6DZXẫn đRpF6ều đều,h9bQ h9bQchậm rãi6DZX Dd3Hdi chuyểnQhdj tr6DZXên dãDd3Hy hànhQhdj lang.

Này 6DZXthì Dd3H“mèo con”!

Ái HDd3Hy 6DZXlại sửQhdj dụh9bQng “tuyệtDd3H h9bQchiêu ngRpF6àn năm”,Dd3H phậpQhdj 6DZXmột cáDd3Hi vQhdjào vaRpF6i HạRpF6o Thần.

Cả ngườiDd3H Hạo6DZX h9bQThần 6DZXrun 6DZXlên, bướch9bQ c6DZXhân khựng6DZX lại…

Và tấtDd3H 6DZXcả sinRpF6h vDd3Hiên trêDd3Hn dãy6DZX hànQhdjh laDd3Hng cũngQhdj h9bQdừng bước!!

“Em Dd3Hkhông phảRpF6i Qhdjmèo Qhdjcon!” Hạoh9bQ Thần6DZX buRpF6ông mQhdjột c6DZXâu nóih9bQ Dd3Hkhẳng định6DZX, gươngQhdj m6DZXặt cậDd3Hu dần6DZX tốiQhdj sầmRpF6 lại.

“Gì cơ?h9bQ” ÁDd3Hi HQhdjy Qhdjngơ ngDd3Hác hỏi6DZX, Qhdjtự dưnQhdjg lạiRpF6 6DZXphủ địQhdjnh chh9bQính biệtRpF6 da6DZXnh củQhdja mình9bQh RpF6đặt h9bQra lDd3Hà h9bQthế nào?

“Em 6DZXlà mèQhdjo Qhdjhoang!” Lạih9bQ th6DZXêm một6DZX RpF6câu khẳnh9bQg địRpF6nh cực6DZX kDd3Hỳ “tầm6DZX cỡ”,RpF6 ch9bQó khả6DZX năng6DZX đáDd3Hnh Dd3Hgục ý6DZX cRpF6hí phRpF6ản kháng6DZX cDd3Hủa cô6DZX. “ChỉQhdj cRpF6ó mèoRpF6 hoanQhdjg Qhdjmới ch9bQắn RpF6người nhDd3Hư thế!”

Ái HDd3Hy trònQhdj mQhdjắt, v6DZXẫn khRpF6ông th6DZXể tiRpF6n đưDd3Hợc m6DZXình vừaRpF6 nghDd3He thh9bQấy gì.

Cảm giá6DZXc về6DZX HạoQhdj TQhdjhần lúcRpF6 nQhdjày củ6DZXa côh9bQ chỉQhdj c6DZXó thh9bQể 6DZXmiêu tả6DZX bằngQhdj Qhdjhai chh9bQữ… RpF6ngớ ngẩn!

“Này, khôn6DZXg muh9bQốn Qhdjtôi Dd3Hcắn aDd3Hnh nDd3Hữa tQhdjhì bỏh9bQ tôiQhdj xuống!”h9bQ QhdjÁi HRpF6y cố6DZX gắ6DZXng giữDd3H bìnhQhdj tQhdjĩnh, Qhdjgằn giọnRpF6g đeRpF6 doạ.

Ngay sRpF6au đó,h9bQ 6DZXÁi HRpF6y đượcDd3H RpF6Hạo Thầ6DZXn RpF6đặt xuDd3Hống đất.

Không lẽh9bQ 6DZXhắn Qhdjta Dd3Hsợ bị6DZX cắn?

Nhưng lậpQhdj tức,Qhdj cDd3Hô 6DZXlại đh9bQược HạoRpF6 T6DZXhần nh9bQhấc bổDd3Hng 6DZXlên, h9bQvà bếRpF6 đih9bQ n6DZXhư mộh9bQt nàRpF6ng cQhdjông chúa.

Shock t6DZXoàn tập!

Trong tìnhQhdj trạRpF6ng hQhdjiện gDd3Hiờ, Dd3Hcô cDd3Hó Dd3Hmuốn pRpF6hản khh9bQáng RpF6cũng khôngDd3H được.

Bóng dángQhdj cảQhdj hh9bQai khuấ6DZXt saDd3Hu RpF6hành lanQhdjg, mh9bQột đôiDd3H mắQhdjt màuDd3H hổRpF6 pháRpF6ch h9bQđang h9bQcó nhRpF6ững th9bQia nh6DZXìn tứcRpF6 giận.

*Canteen*

“Ăn đDd3Hi mèDd3Ho con!RpF6” HạoRpF6 Dd3HThần đẩ6DZXy đẩyQhdj Qhdjkhay đh9bQồ ăQhdjn về6DZX pRpF6hía Ái6DZX HyQhdj, tr6DZXông c6DZXứ nh9bQhư h9bQđang h9bQchăm sócRpF6 tQhdjhú cưngh9bQ vậy.

“Anh đRpF6i h9bQmà ăn6DZX mDd3Hột mìn6DZXh!” ÁRpF6i Dd3HHy hấ6DZXt m6DZXặt sDd3Hang hướng6DZX khá6DZXc, cốDd3H tình6DZX tỏ6DZX vẻDd3H khih9bQnh k6DZXhi với6DZX HRpF6ạo Thần.

Thật chh9bQẳng h6DZXiểu n6DZXổi hắ6DZXn th9bQa, RpF6đã cố6DZX tìnRpF6h 6DZXgây sựh9bQ vớDd3Hi cQhdjô mh9bQà giờQhdj đâyRpF6 lRpF6ại tỏ6DZX vẻQhdj nQhdjhư thânh9bQ tRpF6hiết lắm…6DZX hắn6DZX cóh9bQ b6DZXị thầnh9bQ kQhdjinh h9bQkhông nhỉ?

“Em kh9bQhông h9bQthích Dd3Hnhững mónRpF6 6DZXnày àDd3H?” QhdjHạo ThRpF6ần liQhdjếc nhìnRpF6 6DZXmột Dd3Hloạt cRpF6ác l6DZXoại báQhdjnh tr6DZXáng m6DZXiệng kháQhdjc 6DZXnhau tQhdjrên kDd3Hhay đồDd3H ăn,Qhdj cườiRpF6 khẩyDd3H. “K6DZXhông Dd3Hlẽ Dd3Hem muốQhdjn RpF6ăn xươn6DZXg cá?”

Ái H6DZXy k6DZXhông thèmDd3H tQhdjrả lời,h9bQ vì6DZX tDd3Hrả h9bQlời với6DZX tRpF6ên n6DZXày ch6DZXỉ RpF6toàn tựQhdj cDd3Hhuốc RpF6thêm rQhdjắc rối.

Vết thươnQhdjg ởRpF6 vDd3Hai dạoQhdj RpF6gần đâyQhdj 6DZXvẫn khôngDd3H ngừngDd3H Qhdjđau Qhdjđớn, phRpF6ải chănDd3Hg Ái6DZX HRpF6y Qhdjđã q6DZXuen chh9bQịu đQhdjựng mDd3Hỗi kQhdjhi vếtDd3H thương6DZX lên6DZX RpF6cơn đauRpF6 nhQhdjức tRpF6ừng đợth9bQ nênDd3H h9bQsắc tháiDd3H biểuQhdj ch9bQảm vẫ6DZXn kRpF6há h9bQhơn lRpF6úc trướcDd3H, mặc6DZX d6DZXù mộth9bQ RpF6bên h9bQvai RpF6vẫn cảRpF6m thấyQhdj rấ6DZXt đau.

Gương mặth9bQ cQhdjô trởh9bQ 6DZXnên nhợt6DZX nhạt,Dd3H n6DZXhững 6DZXgiọt mRpF6ồ hôDd3Hi h9bQtrên tQhdjrán cũng6DZX bắ6DZXt RpF6đầu xu6DZXất hiện.

Chịu đựng,h9bQ phải6DZX chịuRpF6 đựng!

Hạo Th6DZXần nhíuQhdj RpF6mày nhìnQhdj ÁiQhdj HDd3Hy, saDd3Hu đRpF6ó lạiRpF6 tiếpQhdj tục6DZX đQhdjẩy đẩQhdjy kQhdjhay đồRpF6 ăDd3Hn vềDd3H phíRpF6a “mèo6DZX” củRpF6a mình.

Những ánhh9bQ mắ6DZXt nh9bQảy lửaRpF6 củaQhdj ch9bQác Dd3Hcô 6DZXgái tronDd3Hg cantee6DZXn dườngDd3H 6DZXnhư đềuh9bQ khônQhdjg hẹQhdjn mDd3Hà RpF6chiếu Qhdjthẳng vào6DZX cô.

“Cô h9bQta h9bQnghĩ mìnhQhdj lRpF6à aQhdji chứ6DZX? ChẳngRpF6 RpF6qua chỉQhdj Dd3Hlà ngườDd3Hi đượcRpF6 6DZXHàn RpF6Minh RpF6Vỹ chọn6DZX h9bQmà ch9bQứ h9bQthích giởh9bQ Dd3Htrò quyếnRpF6 rRpF6ũ nDd3Hgười khác!”

“Tới cQhdjả Hạoh9bQ Thần6DZX h9bQcũng đổQhdj Dd3Hvì ch9bQô Dd3Hta sao?”

“Lâu lâu6DZX ThRpF6ần mớDd3Hi Dd3Hđến trường6DZX mộtDd3H lần,h9bQ chưaQhdj h9bQgì h9bQđã thấRpF6y anh9bQh ấh9bQy th6DZXân mật6DZX v6DZXới h9bQcon hồ6DZX h9bQly đRpF6ó rồi.”

Dù khôRpF6ng muốnDd3H nghe6DZX, nhưnh9bQg nhữh9bQng lờiRpF6 tha6DZXn thởQhdj lẫDd3Hn Dd3Htrách Dd3Hmóc Qhdjcứ lh9bQiên Dd3Htục lọtDd3H vàDd3Ho tQhdjai cô.

Khó chịuQhdj quá!

Ở đâyDd3H tDd3Hhêm vRpF6ài phQhdjút nữa,Qhdj cóDd3H lẽh9bQ cô6DZX RpF6sẽ Dd3Hchết vìRpF6 bị6DZX “ngộDd3H đRpF6ộc” nhữngRpF6 l6DZXời nóDd3Hi RpF6ác ýDd3H kDd3Hia mất!!

Ái HRpF6y kéo6DZX ghế6DZX đứnRpF6g dậy,6DZX v6DZXà cũnDd3Hg mộQhdjt 6DZXbàn th9bQay kéo6DZX cDd3Hô vh9bQề phRpF6ía mình.

Cuối ch9bQùng chồQhdjng Dd3Hyêu h9bQmafia cDd3Hũng RpF6xuất hiện!!

Minh 6DZXVỹ lạnhh9bQ lQhdjùng lQhdjiếc nhìn6DZX H6DZXạo Thầh9bQn, 6DZXsau đó6DZX nắmRpF6 tQhdjay ÁDd3Hi HQhdjy kRpF6éo đi.

Cô cũngDd3H RpF6chẳng hh9bQề phảnDd3H kRpF6háng, đểRpF6 mặcRpF6 anQhdjh lôiRpF6 Dd3Hmình đi.

Và đíchh9bQ đếnQhdj lh9bQần nàyRpF6 vQhdjẫn Qhdjlà phòngQhdj RpF6y tế!

Ông bRpF6ác sDd3Hĩ đDd3Hã đượcRpF6 M6DZXinh VQhdjỹ cửDd3H ngườiDd3H đưDd3Ha đến6DZX tậDd3Hn trường,h9bQ vìRpF6 6DZXtình trQhdjạng Ái6DZX Dd3HHy h6DZXiện giờh9bQ đangQhdj chuQhdjyển biếnQhdj the6DZXo hướngQhdj kQhdjhông tốt.

Chỉ một6DZX lí6DZX d6DZXo đơn6DZX giRpF6ản, ÁiRpF6 HQhdjy đãRpF6 đượcDd3H bác6DZX sĩDd3H Dd3Hchẩn đoáh9bQn bQhdjị Dd3Hmắc chứnh9bQg khDd3Háng thuốc!

Thuốc giảh9bQm đDd3Hau loạ6DZXi tiêDd3Hm dườngDd3H nhQhdjư khô6DZXng thểDd3H ph6DZXát huDd3Hy 6DZXtác dDd3Hụng vớiQhdj 6DZXcơ Dd3Hthể ch9bQủa cDd3Hô, bh9bQằng ch9bQhứng lh9bQà sRpF6au kRpF6hi tiêmRpF6 thuQhdjốc cơnDd3H đah9bQu h9bQđớn vẫRpF6n Dd3Hkéo dàiQhdj, h9bQthậm Qhdjchí cDd3Hòn tDd3Hrở n6DZXên đah9bQu hơn.

Nhưng nếuh9bQ dùng6DZX Qhdjthuốc giảm6DZX đauDd3H loạih9bQ uốQhdjng 6DZXquá nhiều,6DZX sẽ6DZX ảnRpF6h hh9bQưởng đếnDd3H vấRpF6n RpF6đề sứcRpF6 khoẻ6DZX vàh9bQ 6DZXdễ dànRpF6g kDd3Hhiến 6DZXcô dễRpF6 dDd3Hàng bịQhdj Qhdjcơn buQhdjồn h9bQngủ đánhDd3H RpF6gục troh9bQng Dd3Hmọi tìn6DZXh huống.

“Cô Vươ6DZXng, cQhdjô đừngDd3H đến6DZX trQhdjường nữa,Dd3H hãyDd3H ởRpF6 nhRpF6à tĩ6DZXnh Qhdjdưỡng RpF6cho đếh9bQn khDd3Hi vếDd3Ht thh9bQương l6DZXành hh9bQẳn!” Ôh9bQng báDd3Hc Dd3Hsĩ RpF6khẽ thở6DZX Dd3Hdài kh6DZXi t6DZXhấy Dd3Hnét mặtDd3H củ6DZXa h9bQÁi QhdjHy, mộtDd3H RpF6bên vQhdjai áoRpF6 đãRpF6 thh9bQấm cQhdjhút sắcDd3H màuDd3H RpF6của máu.

Ông Qhdjta lấRpF6y troRpF6ng hộp6DZX RpF6dụng h9bQcụ RpF6ra mộth9bQ ốnh9bQg tiêmDd3H đậmDd3H sắRpF6c, nhẹRpF6 nhà6DZXng mở6DZX nắph9bQ Qhdjvà tiêm6DZX 6DZXcho cô.

“Cứ dùQhdjng thuốc6DZX tQhdjiêm loạiQhdj mDd3Hạnh RpF6như thếRpF6 nàQhdjy kDd3Hhông ph6DZXải h9bQlà cá6DZXch hayDd3H, có6DZX kQhdjhả năh9bQng nQhdjó sẽh9bQ kéDd3Ho h9bQdài thờiRpF6 gia6DZXn Dd3Hchữa trị.”Qhdj ÔngQhdj h9bQbác 6DZXsĩ bấtRpF6 Dd3Hgiác thởDd3H dàiQhdj, mQhdjặc dh9bQù RpF6đã hQhdjết lờiRpF6 khh9bQuyên ngănDd3H nhưh9bQng côDd3H h9bQvẫn ngDd3Hoan cốRpF6 mộ6DZXt mựcQhdj Qhdjđòi đếnQhdj trường.

Đây lRpF6à b6DZXiện pDd3Hháp duQhdjy nhấtQhdj Dd3Hđể khống6DZX ch6DZXế Dd3Hnỗi đa6DZXu RpF6đang ngựDd3H trịQhdj trê6DZXn vQhdjai QhdjÁi Hy.

Minh VDd3Hỹ vẫnDd3H đứngh9bQ yê6DZXn h9bQnhìn mh9bQũi ti6DZXêm nh6DZXẹ nRpF6hàng rQhdjút h9bQra khỏi6DZX Dd3Htay ch9bQô, bất6DZX RpF6giác RpF6một câRpF6u hỏiDd3H nghRpF6i vRpF6ấn h9bQlại được6DZX cấRpF6t lên.

“Em v6DZXà t6DZXên đóQhdj ch9bQó quah9bQn hệ6DZX gì?”

“Bạn!” Áh9bQi H6DZXy 6DZXtrả lờih9bQ Dd3Hlịch Qhdjsự, cốRpF6 gQhdjắng làm6DZX ngDd3Hắn gọh9bQn RpF6câu n6DZXói RpF6hết sứcRpF6 cóQhdj thể.

Dường h9bQnhư anRpF6h khô6DZXng Dd3Hmấy RpF6hài lòng6DZX vQhdjề RpF6câu trảDd3H lờQhdji củ6DZXa cô6DZX, 6DZXhai hàngh9bQ lônh9bQg 6DZXmày cànQhdjg nhíuQhdj chặth9bQ hơn.

“Mèo con!”RpF6 h9bQHạo ThầnQhdj h9bQđứng trưh9bQớc ch9bQửa ph6DZXòng h9bQy th9bQế, cấtQhdj tiếngQhdj RpF6gọi 6DZXcái bh9bQiệt RpF6danh màh9bQ mh9bQình đãRpF6 t6DZXự ý6DZX đặtQhdj cRpF6ho ÁiRpF6 Hy.

Dĩ Qhdjnhiên 6DZXkhông cầnh9bQ 6DZXnhìn ÁiQhdj RpF6Hy cDd3Hũng bRpF6iết cDd3Hhủ RpF6nhân củQhdja giọngDd3H Dd3Hnói ấy6DZX là6DZX ai!

Hạo Thần6DZX h9bQtừ t6DZXừ tiếnDd3H v6DZXào, nhìh9bQn côh9bQ RpF6lo lắng.

“Mèo 6DZXcon, eRpF6m bịRpF6 thư6DZXơng à?”

“Không cầDd3Hn Qhdjanh h9bQquan tâm!”RpF6 ÁRpF6i HRpF6y lập6DZX tứRpF6c đứnQhdjg thẳngQhdj dRpF6ậy, bưQhdjớc rh9bQa khDd3Hỏi cửa.

“Này, 6DZXem l6DZXạnh lDd3Hùng thế!”Dd3H Hh9bQạo Thh9bQần lậpDd3H tức6DZX đDd3Huổi the6DZXo, khônDd3Hg quênh9bQ “tặng”Qhdj Dd3Hcho 6DZXMinh QhdjVỹ mộQhdjt nụ6DZX cườih9bQ RpF6đắc thắng.

Bàn taDd3Hy đangh9bQ h9bQbuông thQhdjõng cRpF6ủa MinRpF6h Vỹh9bQ dầnQhdj sQhdjiết chặtDd3H lại,h9bQ nhưnQhdjg 6DZXnét h9bQmặt vẫnQhdj lạnhDd3H lùnh9bQg 6DZXvà vô6DZX cảm.

Ái h9bQHy bướch9bQ Dd3Hvào lớp,h9bQ HạoRpF6 T6DZXhần cũRpF6ng bướcQhdj th6DZXeo 6DZXsau, lập6DZX tứcDd3H 6DZXcác bDd3Hạn nRpF6ữ Dd3Htrong RpF6lớp nRpF6hanh chóQhdjng vâyDd3H qQhdjuanh Th9bQhần, trh9bQên h9bQtay mỗRpF6i ngườRpF6i cầmDd3H mộth9bQ RpF6quyển tDd3Hạp chí.

“Thần, Dd3Hanh kíRpF6 têRpF6n RpF6vào đRpF6ây c6DZXho h9bQem nhé6DZX!” Một6DZX cQhdjô bạnQhdj gDd3Hái chớRpF6p ch6DZXớp m6DZXắt, Qhdjđưa ch9bQuốn t6DZXạp Dd3Hchí vềDd3H phDd3Hía h9bQHạo Th6DZXần vRpF6à RpF6kèm tRpF6heo mộh9bQt câRpF6y bút.

Dĩ nhiênRpF6 trêQhdjn gương6DZX mặRpF6t kh9bQia lại6DZX n6DZXở mh9bQột nQhdjụ cười6DZX sátRpF6 gái.

Đám coQhdjn gRpF6ái 6DZXkia gầnh9bQ nhưh9bQ vâyDd3H 6DZXkín H6DZXạo Thần,h9bQ khô6DZXng chừah9bQ bấh9bQt kỳ6DZX mQhdjột lQhdjối thRpF6oát nào.

Lúc nà6DZXy, d6DZXường nhRpF6ư ngQhdjoài QhdjÁi HyQhdj, RpF6chỉ cònh9bQ Dd3Hmỗi c6DZXô bh9bQạn Tịnh9bQh Nh9bQhi h9bQngồi Dd3Hkế Dd3Hbên Qhdjlà k6DZXhông t6DZXham Dd3Hgia h9bQvào đámRpF6 6DZXcon RpF6gái 6DZXmê traDd3Hi kia.

“Tịnh NhDd3Hi, sQhdjao hDd3Hắn Dd3Hta lạiQhdj Qhdjđược xiQhdjn chữRpF6 ký?”RpF6 CôRpF6 nhìnDd3H Th9bQịnh NQhdjhi Dd3Hđang cầmh9bQ Dd3Htrên tDd3Hay một6DZX cuốnQhdj sh9bQách khQhdjá Qhdjdày, bấRpF6t giDd3Hác Qhdjlên tiếnRpF6g hỏi.

Tịnh Nh6DZXi RpF6chuyển RpF6sự tậph9bQ 6DZXtrung từDd3H Dd3Hquyển sRpF6ách saDd3Hng ÁiQhdj HyRpF6, mỉmDd3H cRpF6ười thânQhdj thDd3Hiện đáp:

“Bạn khRpF6ông biDd3Hết Qhdjà? Anh9bQh ấ6DZXy làh9bQ h9bQca sDd3Hĩ thầnRpF6 tượng6DZX rấ6DZXt đượcRpF6 mh9bQến mQhdjộ, th6DZXường thì6DZX rấtRpF6 RpF6ít kRpF6hi h9bQanh ấy6DZX đếnRpF6 trường.”

Shock tậRpF6p hai!

“Ca sDd3Hĩ ưDd3H?” 6DZXÁi h9bQHy lẩmDd3H bẩm,RpF6 thậRpF6t sựQhdj khôn6DZXg thRpF6ể tih9bQn h9bQđược mộth9bQ têDd3Hn quáiQhdj đảnQhdj nhh9bQư thếh9bQ lạh9bQi làQhdj m6DZXột ch9bQa sĩQhdj nDd3Hổi tiếng.

Haizz… h9bQPhiền phứh9bQc thật!!

Chap 28

Mất kiểm6DZX soát

Trước cổng6DZX trườ6DZXng, vQhdjẫn h9bQnhư mọi6DZX ngày,Dd3H hDd3Hai chiDd3Hếc xh9bQe QhdjBMW đã6DZX đậuRpF6 sh9bQẵn 6DZXở cổng.

Minh Vỹh9bQ t6DZXựa ngườh9bQi vàh9bQo mDd3Hột chiếch9bQ 6DZXxe, đh9bQôi h9bQmắt h9bQanh sởQhdj hDd3Hữu RpF6một hướngQhdj nhìn6DZX 6DZXvô địnhDd3H, nhưRpF6ng dưRpF6ờng Dd3Hnhư troh9bQng áh9bQnh nhìh9bQn đóh9bQ vẫnRpF6 đủDd3H đểRpF6 nhận6DZX Dd3Hra mộtRpF6 bRpF6óng dángh9bQ quDd3Hen RpF6thuộc đaRpF6ng mỗRpF6i RpF6lúc 6DZXmột tiếnh9bQ gần.

Động tá6DZXc Qhdjtựa nDd3Hgười vàRpF6o c6DZXhiếc BRpF6MW kih9bQa lh9bQập tứch9bQ đư6DZXợc tha6DZXy thếDd3H bằngh9bQ mộh9bQt tưDd3H thếQhdj đứ6DZXng thẳnDd3Hg dRpF6ậy, aDd3Hnh chRpF6o hah9bQi tah9bQy và6DZXo túi,h9bQ bắh9bQt đầuDd3H tiDd3Hến vh9bQề pRpF6hía ÁRpF6i Hy.

“Tôi phh9bQải đếnh9bQ tRpF6ổ 6DZXchức, ngườih9bQ củaQhdj tôi6DZX sDd3Hẽ đưQhdja h9bQem RpF6về.” DưDd3Hờng nh6DZXư Mh9bQinh Vỹh9bQ RpF6đang cốh9bQ RpF6gắng RpF6dịu giọng6DZX 6DZXhết mứch9bQ cQhdjó thh9bQể, nh6DZXưng vẫnDd3H khônRpF6g Qhdjthể nàoDd3H 6DZXlàm tQhdjan biếnQhdj h9bQđi cRpF6ái RpF6chất giọngQhdj ngạ6DZXo RpF6mạn vốnDd3H có.

Như đãDd3H b6DZXiết h9bQtrước anRpF6h Dd3Hvẫn sQhdjẽ h9bQlặp lạh9bQi Dd3Hcâu nóiQhdj nàyRpF6, cDd3Hô cRpF6hẳng Dd3Htỏ RpF6bất cứh9bQ mộtRpF6 th6DZXái Qhdjđộ nàQhdjo khácQhdj ngoh9bQài RpF6dửng dưngRpF6 khôh9bQng quQhdjan tâm,h9bQ đôiRpF6 RpF6môi mấpRpF6 6DZXmáy h9bQchuẩn bị6DZX lh9bQên tiếngQhdj 6DZXtrả lời.

“Mèo c6DZXon sẽDd3H đi6DZX vớiDd3H tôi!Qhdj” GiọngDd3H 6DZXnói củaRpF6 kẻQhdj th9bQhứ bQhdja cắt6DZX nganRpF6g ýh9bQ địh9bQnh củ6DZXa ÁQhdji QhdjHy, HạoRpF6 ThầnDd3H đ6DZXang Dd3Htừ h9bQtừ tiếh9bQn đh9bQến, vònRpF6g Qhdjtay kéoRpF6 cDd3Hô về6DZX phDd3Hía mình9bQh, ghéh9bQ s6DZXát taRpF6i cRpF6ô thDd3Hì thầh9bQm. “CRpF6hỉ cầnDd3H eDd3Hm đRpF6i theDd3Ho tQhdjôi, Qhdjtôi sẽDd3H đápDd3H ứn6DZXg mh9bQọi cRpF6âu h9bQhỏi ch9bQủa 6DZXem về6DZX những6DZX 6DZXchuyện 6DZXrắc rốih9bQ đQhdjang xDd3Hảy ra.”

Dĩ nhiQhdjên Qhdjcâu nó6DZXi RpF6sau củDd3Ha 6DZXHạo ThQhdjần đủ6DZX RpF6sức khh9bQiến ÁiDd3H Hh9bQy nDd3Hgạc nhiênDd3H hếtRpF6 mức,Qhdj th9bQròn mắtRpF6 qu6DZXay RpF6sang nQhdjhìn chằmDd3H chặpRpF6 6DZXkẻ kDd3Hế bên.

Có nêQhdjn đặtRpF6 RpF6lòng tRpF6in vàQhdjo m6DZXột tê6DZXn nhRpF6ư HạoQhdj Thần?

Thôi mặch9bQ kRpF6ệ, RpF6tin mộth9bQ lh9bQần cũn6DZXg khQhdjông sao!

“Em điDd3H vớRpF6i hắn?”RpF6 MQhdjinh VDd3Hỹ nhíuh9bQ mDd3Hày RpF6nhìn ÁiRpF6 RpF6Hy, Qhdjđang ch9bQhờ m6DZXột sựRpF6 khQhdjẳng địQhdjnh từh9bQ ngưQhdjời co6DZXn gáQhdji tDd3Hrước mặt.

Và nDd3Hgay Dd3Hsau câ6DZXu hỏi6DZX ấy,6DZX QhdjÁi HQhdjy gậtQhdj đầu.

Gương mQhdjặt Mi6DZXnh VỹQhdj thấRpF6p thoDd3Háng mộtRpF6 nụh9bQ cườQhdji nhDd3Hạt, đôiRpF6 mQhdjắt màQhdju 6DZXhổ phá6DZXch Dd3Hđang Dd3Hdần tối6DZX Dd3Hsầm lại.6DZX LầQhdjn đRpF6ầu tRpF6iên Áih9bQ Dd3HHy tRpF6rông thDd3Hấy vRpF6ẻ mặtDd3H đóQhdj RpF6từ anh…Qhdj vẻ6DZX mặt6DZX h9bQcủa mộDd3Ht 6DZXkẻ bịDd3H bỏ6DZX rơi!

Cũng cRpF6hính 6DZXvào Dd3Hkhoảnh kDd3Hhắc ấy,RpF6 trái6DZX tQhdjim côQhdj chợQhdjt thắtDd3H RpF6lại, nDd3Hơi khDd3Hoé Qhdjmắt h9bQcảm thấyQhdj cah9bQy cay.

Minh Vỹh9bQ khôQhdjng nQhdjói tQhdjhêm bất6DZX cứ6DZX điềuRpF6 h9bQgì nữa,RpF6 chỉRpF6 lặDd3Hng lẽDd3H qu6DZXay ng6DZXười bướcQhdj đih9bQ. RpF6bóng Dd3Hdáng tDd3Hừ phíaQhdj Dd3Hsau RpF6đang vôRpF6 Dd3Hcùng h9bQcô độcDd3H. VốRpF6n RpF6dĩ anDd3Hh khôn6DZXg hềDd3H biếh9bQt cá6DZXch chh9bQiều Qhdjchuộng Qhdjvà nhẫnQhdj nDd3Hại nQhdjgười Qhdjkhác, nDd3Hhưng có6DZX lẽh9bQ lầnDd3H nDd3Hày h9bQanh đã6DZX thậtDd3H sRpF6ự bDd3Hỏ q6DZXua chQhdjo HạoRpF6 ThầnRpF6 vh9bQì cô.

Hai chi6DZXếc Qhdjxe BRpF6MW RpF6lao vúDd3Ht trêh9bQn dò6DZXng đườngQhdj nRpF6hẵn bó6DZXng, nhưh9bQng lạQhdji nQhdjgược hướnRpF6g nhau.

Ánh sáh9bQng màuRpF6 vànQhdjg rRpF6ực củDd3Ha Qhdjhoàng hônh9bQ Dd3Hnhẹ nhà6DZXng phủh9bQ kíRpF6n khôQhdjng h9bQgian trêQhdjn bRpF6ãi bh9bQiển, RpF6từng 6DZXđợt sóQhdjng cứRpF6 vôh9bQ th9bQình vỗDd3H vQhdjào RpF6bờ, ch9bQuốn t6DZXrôi Qhdjđi tất6DZX cả.

Ái HRpF6y ngồi6DZX RpF6trên bờ,RpF6 đưaDd3H đô6DZXi mắQhdjt vh9bQô Dd3Hcảm nhDd3Hìn vềDd3H phh9bQía h9bQxa tậnDd3H Dd3Hchân tr6DZXời. NếQhdju nhữDd3Hng cQhdjơn sónQhdjg kiRpF6a cóDd3H thDd3Hể cu6DZXốn trôi6DZX 6DZXđi t6DZXất cả6DZX nhữnDd3Hg đ6DZXau đớnDd3H cùQhdjng cựch9bQ màQhdj c6DZXô đãRpF6 vàDd3H đaQhdjng h9bQphải gánhRpF6 chịuRpF6 thìRpF6 ha6DZXy biếtDd3H mấy.

Hạo RpF6Thần h9bQcũng ngồi6DZX xuDd3Hống bêQhdjn cạnhh9bQ cô,Qhdj 6DZXđôi mắt6DZX dánh9bQ chặh9bQt Qhdjvào “mèoh9bQ co6DZXn” khQhdjông rời.

“Tại Dd3Hsao Qhdjem lạRpF6i muốnh9bQ đếnDd3H đDd3Hây?” BầRpF6u không6DZX khí6DZX dườh9bQng nhRpF6ư đan6DZXg qDd3Huá gượnh9bQg gh9bQạo, QhdjHạo ThầDd3Hn đành9bQh phảDd3Hi lênQhdj h9bQtiếng ph6DZXá Dd3Htan trh9bQạng t6DZXhái cănh9bQg thẳnQhdjg hiệRpF6n giờ.

Một khoảngRpF6 yênQhdj lặng…

“Ai RpF6là kẻ6DZX hạiRpF6 chếQhdjt gDd3Hia đì6DZXnh tôiRpF6?” GiDd3Họng nóiDd3H RpF6Ái h9bQHy h9bQđều đề6DZXu, Qhdjđây vốnRpF6 dRpF6ĩ RpF6là câh9bQu Qhdjhỏi 6DZXnghi hoặc6DZX lớRpF6n nhất6DZX tro6DZXng đầh9bQu cô6DZX, và6DZX câQhdju h6DZXỏi nàQhdjy hoàRpF6n tRpF6oàn kh9bQhông hềQhdj RpF6ăn RpF6nhập gì6DZX vDd3Hới ch9bQâu 6DZXhỏi củah9bQ H6DZXạo Thần.

“Câu kháh9bQc, tôih9bQ khôDd3Hng Dd3Htrả lờiQhdj ch9bQâu hQhdjỏi nDd3Hày cDd3Hủa eRpF6m 6DZXđược.” HạoDd3H Thầh9bQn Dd3Hnhún nhúDd3Hn Qhdjvai th9bQỏ RpF6vẻ khQhdjông thRpF6ể làh9bQm h9bQgì hQhdjơn, tr6DZXả lờih9bQ vớih9bQ chấtDd3H giQhdjọng bDd3Hình thảnh9bQ h9bQnhất Dd3Hcó thể.

“Không phảiQhdj aQhdjnh đãRpF6 bảRpF6o sẽDd3H RpF6trả lờiDd3H mọi6DZX thDd3Hắc mắRpF6c của6DZX tôi?Qhdj” QhdjCô Qhdjquay Qhdjsang Hạoh9bQ ThầQhdjn tRpF6ức gi6DZXận gQhdjắt Qhdjlên, đúRpF6ng làQhdj sQhdjai lầmRpF6 kh9bQhi tih9bQn RpF6tưởng tQhdjên này.

“Tôi chDd3Hỉ cQhdjó tQhdjhể trDd3Hả lh9bQời n6DZXhững Qhdjcâu 6DZXhỏi nh9bQằm tronRpF6g m6DZXột 6DZXphạm vRpF6i nhất6DZX địnRpF6h.” 6DZXHạo Th6DZXần khoáth9bQ khoátDd3H tQhdjay v6DZXới ÁiDd3H Hyh9bQ, Qhdjtiếp tụcRpF6 giRpF6ữ nguyêDd3Hn chấtDd3H giọnDd3Hg h9bQban nãy.

“Phạm viQhdj?” Côh9bQ nhíu6DZX màyh9bQ, RpF6tên Dd3Hnày toàh9bQn nói6DZX nhữngRpF6 6DZXlời Dd3Hkhó hiểu.

“Tôi chỉh9bQ Dd3Hcó t6DZXhể 6DZXcho eDd3Hm biếtQhdj mộh9bQt phầnQhdj sựRpF6 vih9bQệc, khôRpF6ng thểDd3H nói6DZX cụh9bQ thể6DZX.” HạQhdjo ThầnDd3H nhẫnRpF6 nh9bQại giảih9bQ th6DZXích, nh9bQgước mặRpF6t Qhdjlên tQhdjrời h9bQquan sRpF6át mQhdjàn đêmh9bQ dRpF6ần buôn6DZXg xuống.

Dù sQhdjao đRpF6ây cũ6DZXng RpF6là nhữDd3Hng điều6DZX nQhdjhỏ nhặt,Qhdj cóQhdj chh9bQo QhdjÁi HDd3Hy biế6DZXt cũh9bQng chẳngRpF6 sao.

“Vậy còQhdjn Th9bQhy TRpF6hy? ADd3Hnh RpF6có biếth9bQ nhữngRpF6 chh9bQuyện liRpF6ên Qhdjquan tớiQhdj Th9bQhy Thy?h9bQ” BấRpF6t giácQhdj Dd3Hcâu hỏ6DZXi tiRpF6ếp theh9bQo lạh9bQi Qhdjdành riêngRpF6 cQhdjho ThRpF6y TRpF6hy, tQhdjhật s6DZXự h9bQcô rất6DZX Dd3Htò Qhdjmò về6DZX Qhdjngười coh9bQn RpF6gái bíQhdj ẩn6DZX này.

“Thy TRpF6hy Qhdjlà Dd3Hem cDd3Hùng ch6DZXa h9bQkhác mẹ6DZX củ6DZXa H6DZXàn MinRpF6h Vỹ…RpF6” ÁRpF6nh mắt6DZX H6DZXạo Thần6DZX trQhdjở nênDd3H vRpF6ô cùngh9bQ k6DZXỳ lạ,6DZX sQhdjâu thRpF6ăm thẳm,6DZX khônh9bQg thểRpF6 địnhRpF6 6DZXrõ đượcQhdj á6DZXnh h9bQmắt RpF6đó l6DZXà Dd3Hgì, đột6DZX Qhdjngột g6DZXiọng cậ6DZXu trầQhdjm xuQhdjống, “RpF6… vRpF6à Dd3Hlà eRpF6m cùngQhdj mẹRpF6 h9bQkhác 6DZXcha củaQhdj tôi!”

Có Qhdjvẻ HạoRpF6 ThầRpF6n rấth9bQ khóDd3H kRpF6hăn khDd3Hi Qhdjnói rQhdja chuyệnDd3H nàh9bQy, ÁiQhdj h9bQHy cQhdjũng ch9bQố gắnDd3Hg dDd3Hịu giọng,6DZX tránDd3Hh làDd3Hm kẻRpF6 trướh9bQc mặt6DZX Qhdjtổn thương.

“Chuyện RpF6này anDd3Hh cóDd3H thểh9bQ kQhdjể h9bQchi t6DZXiết cDd3Hho tRpF6ôi?” Th9bQhật sựh9bQ 6DZXÁi h9bQHy bắ6DZXt đầ6DZXu Dd3Hnhận địnhh9bQ Dd3Hra mh9bQức độ6DZX Dd3Hnghiêm trọQhdjng ch9bQủa sựDd3H RpF6việc h9bQhai 6DZXnăm vềRpF6 trướRpF6c, cóh9bQ lẽh9bQ HạDd3Ho ThầnDd3H Qhdjcũng lDd3Hà mộtDd3H Dd3Htrong nhữngQhdj ngư6DZXời khôn6DZXg thểRpF6 thi6DZXếu troRpF6ng sựRpF6 vh9bQiệc h9bQlần đó.

“Hàn MinDd3Hh V6DZXỹ vàDd3H ThQhdjy Thh9bQy đãRpF6 chDd3Hấp nhh9bQận pRpF6hạm đếnh9bQ tRpF6ội lỗih9bQ 6DZXkhông Qhdjthể tRpF6ha tQhdjhứ v6DZXì Dd3Hkhông th9bQhể dứtQhdj bỏDd3H đưQhdjợc 6DZXtình cQhdjảm cáh9bQ nRpF6hân, vàh9bQ cũngh9bQ chíRpF6nh RpF6vì Dd3Hthế 6DZXmà nQhdjhững nDd3Hgười th9bQrong cuộRpF6c đềh9bQu phDd3Hải tr6DZXả mộtQhdj cáh9bQi gQhdjiá quáQhdj đắtQhdj.” BDd3Hất gDd3Hiác 6DZXHạo TQhdjhần Qhdjnở mộtQhdj nQhdjụ cườ6DZXi h9bQcay đ6DZXắng, cảh9bQ nQhdjgười ruDd3Hn lêDd3Hn dườngRpF6 nhQhdjư đaRpF6ng cố6DZX gắngh9bQ kìm6DZX nén.

“Có t6DZXhể Dd3Hcho Dd3Htôi bQhdjiết nhữDd3Hng Qhdjngười tQhdjrong cuộch9bQ?” ÁiRpF6 6DZXHy RpF6tiếp tục6DZX Dd3Hgặng hỏh9bQi, quQhdjên mấ6DZXt 6DZXmình đRpF6ang Dd3Hvô 6DZXý xéDd3H toạcQhdj nỗiQhdj Dd3Hđau chDd3Hưa l6DZXành củRpF6a ng6DZXười khác.

“Hàn Mi6DZXnh VỹQhdj, RpF6bà Hàn,Qhdj TừQhdj Th9bQhy Thyh9bQ, th9bQôi và…”Qhdj QhdjLại mộtRpF6 lầnRpF6 nữaRpF6 HạoRpF6 TRpF6hần lấph9bQ lửngQhdj h9bQcâu nRpF6ói, kRpF6hiến Á6DZXi HRpF6y lạDd3Hi tiếph9bQ tụcRpF6 gQhdjặng hỏi.

“Và?” RpF6Trái t6DZXim RpF6Ái HDd3Hy b6DZXắt đầRpF6u Dd3Hđập loạnQhdj cảRpF6 lêRpF6n, cáDd3Hi Qhdjtên cuốiRpF6 cDd3Hùng Dd3Hsẽ làQhdj ai?

“… ĐiềnDd3H Hh9bQuân.” HRpF6ai t6DZXừ cuốih9bQ cùn6DZXg k6DZXhó RpF6nhọc phát6DZX 6DZXra Qhdjtừ miệngh9bQ HạRpF6o Thầ6DZXn, cDd3Hó lẽQhdj tênRpF6 ĐDd3Hiền 6DZXHuân h9bQnày đóRpF6ng vh9bQai chính9bQh tron6DZXg vh9bQở kDd3Hịch RpF6bi thươ6DZXng RpF6hai nh9bQăm vềQhdj trước.

“Đã hDd3Hết pDd3Hhạm vDd3Hi RpF6cho pDd3Hhép cRpF6hưa?” Áh9bQi HQhdjy mởQhdj h9bQto đôiDd3H Dd3Hmắt Qhdjnâu củaQhdj mQhdjình nhDd3Hìn thẳnh9bQg 6DZXvào HQhdjạo Thần,6DZX mộtRpF6 ánQhdjh nhìnDd3H ki6DZXên định.

Và câu6DZX hỏh9bQi cDd3Hủa cQhdjô khiếnh9bQ HạoQhdj TRpF6hần bậth9bQ cười.

“Ừ, h9bQhết rồi.Qhdj” QhdjHạo RpF6Thần c6DZXố gQhdjắng nh9bQhịn cười,Qhdj quQhdjay h9bQsang ÁiDd3H h9bQHy khẳ6DZXng 6DZXđịnh. “Đừngh9bQ lh9bQo, sớmRpF6 mh9bQuộn Qhdjgì Dd3Hthì Qhdjem cũngQhdj s6DZXẽ biếh9bQt mà.”

Bất 6DZXgiác HạoRpF6 TRpF6hần đưa6DZX taRpF6y x6DZXoa xoh9bQa đầu6DZX ÁiRpF6 HyQhdj, đ6DZXây làQhdj 6DZXđộng tácQhdj mDd3Hà ThDd3Hần tQhdjhường lQhdjàm vDd3Hới RpF6Thy TDd3Hhy –Dd3H c6DZXô Dd3Hem gáh9bQi đánRpF6g yêDd3Hu củh9bQa mình.

“Em RpF6còn tDd3Hhắc mắDd3Hc gì6DZX không?”Qhdj RpF6Hạo ThầnQhdj Qhdjnâng mặtRpF6 côRpF6 lênh9bQ, nhưQhdjng gươngQhdj mDd3Hặt vẫn6DZX ch9bQòn lưuDd3H lDd3Hại Qhdjnụ cưh9bQời bDd3Han nãy.

“Anh cóDd3H biếRpF6t anQhdjh Dd3HTriết Dạ?”6DZX ĐâRpF6y Qhdjchắc chDd3Hắn sẽRpF6 RpF6là câuQhdj hỏiQhdj ngh6DZXi vấRpF6n cuốRpF6i cùDd3Hng mRpF6à cQhdjô cầ6DZXn đượcRpF6 giQhdjải đáp.

“Ừ.” Dd3HVà Hạ6DZXo ThầnQhdj lạiQhdj ti6DZXếp tụRpF6c trảQhdj lời.

“Anh ấyDd3H mQhdjất rồi?h9bQ” LầnRpF6 Qhdjnày, ng6DZXười ruRpF6n lêQhdjn kh9bQhi nhắcRpF6 đếnh9bQ nQhdjỗi 6DZXđau lạiDd3H làh9bQ ÁiDd3H Hy.

“Ừ, hQhdjắn làh9bQ 6DZXân nhânQhdj Qhdjcủa eh9bQm đấy!Dd3H” Nh9bQụ cườiRpF6 trênRpF6 môiQhdj HạRpF6o Dd3HThần dầnh9bQ biDd3Hến mấ6DZXt, khônQhdjg đợih9bQ QhdjÁi RpF6Hy đặth9bQ RpF6thêm cDd3Hâu hỏi,RpF6 Hạh9bQo TDd3Hhần 6DZXlại tiếQhdjp Qhdjtục Dd3Hnói. “HếtDd3H pQhdjhạm vh9bQi h9bQcho RpF6câu h9bQhỏi RpF6này rồi.”

Ân nhân?

Tại saDd3Ho ah9bQnh tQhdjrai Triết6DZX Dạh9bQ lQhdjại Dd3Hlà âQhdjn nhân?

Nhưng Qhdjcó lẽQhdj c6DZXô h9bQchỉ biếDd3Ht được6DZX đRpF6ến mứcRpF6 đQhdjó h9bQmà thôi…

Cô cúh9bQi gằQhdjm mặth9bQ xuốngRpF6, cQhdjhe gDd3Hiấu đRpF6i đôiRpF6 mắtRpF6 đãQhdj thh9bQấm đẫm6DZX nước6DZX mắt,Dd3H h9bQnhanh t6DZXay gạth9bQ 6DZXvội những6DZX giọtQhdj RpF6nước đáng6DZX Dd3Hghét đó.

“Em khôngh9bQ hỏih9bQ tRpF6ôi làQhdj ngườih9bQ như6DZX tRpF6hế nà6DZXo sao?”Qhdj Đôih9bQ Dd3Hmắt Hạo6DZX Thần6DZX chămDd3H ch9bQhú Qhdjquan sát6DZX RpF6Ái Hyh9bQ, mộDd3Ht câuQhdj RpF6hỏi m6DZXà chínQhdjh Qhdjcậu RpF6đặt ra.

“Không, vìh9bQ tạmDd3H thờ6DZXi tôiRpF6 sẽh9bQ 6DZXxem aDd3Hnh làQhdj mQhdjột ngườiRpF6 tốt.”h9bQ RpF6Ái Hh9bQy ng6DZXước mDd3Hặt lênRpF6, đ6DZXôi mắth9bQ v6DZXẫn cònRpF6 hoRpF6e đỏQhdj nởDd3H mộth9bQ nụQhdj Qhdjcười dQhdjịu d6DZXàng v6DZXới H6DZXạo TRpF6hần, saDd3Hu đó6DZX đứRpF6ng dậQhdjy. “RpF6Làm phih9bQền aRpF6nh rồRpF6i, RpF6cảm ơRpF6n v6DZXì tấ6DZXt cả.”

Ái h9bQHy chh9bQậm rDd3Hãi bướcQhdj 6DZXđi, Qhdjlướt quQhdja từnQhdjg bóRpF6ng nh9bQgười 6DZXtrên bãiRpF6 biểnQhdj Qhdjvà khuất6DZX Qhdjhẳn sDd3Hau RpF6màn đêm.

“Người RpF6tốt? MRpF6èo conDd3H, ch9bQó lẽRpF6 Qhdjem đQhdjang Qhdjhiểu lầmh9bQ rồi.”

Trên đườn6DZXg h9bQđi, h9bQÁi HRpF6y cRpF6ầm mộDd3Ht cDd3Hhiếc đồnDd3Hg hồDd3H RpF6cát nh9bQhỏ xDd3Híu Dd3Hmàu hồngRpF6 phấn,6DZX liênDd3H tụh9bQc lDd3Hật ngượch9bQ nRpF6ó lại.

Cô RpF6đang cốRpF6 gắnRpF6g tựQhdj mìn6DZXh lh9bQàm mì6DZXnh v6DZXơi bRpF6ớt nỗiQhdj đau.

Ái HDd3Hy mệtQhdj mỏRpF6i bướcDd3H Qhdjvề nhàRpF6, cQhdjhiếc h9bQbalo nặh9bQng RpF6nề chỉ6DZX Qhdjcó tDd3Hhể đeo6DZX một6DZX Dd3Hbên h9bQvai, nê6DZXn Dd3Hcàng RpF6khiến bê6DZXn h9bQvai phảiQhdj củaDd3H RpF6cô nhứRpF6c mỏi6DZX vRpF6ì Qhdjphải mah9bQng một6DZX trRpF6ọng lựcRpF6 quá6DZX nặng.

Về nhh9bQà vớiQhdj trạnh9bQg 6DZXthái kRpF6hông Dd3Hmấy Dd3Hvui vẻ6DZX, h9bQÁi HQhdjy Dd3Htiếp tRpF6ục Dd3Hlê h9bQbước vềh9bQ phòRpF6ng, chẳngQhdj mDd3Hàng Dd3Hđể Qhdjtâm đếnRpF6 sự6DZX quQhdjan th9bQâm RpF6thái qQhdjuá củDd3Ha m6DZXấy Qhdjtên cậ6DZXn RpF6vệ vìh9bQ đRpF6ã q6DZXuá quDd3Hen thuộcRpF6 với6DZX cáiQhdj RpF6cảnh nQhdjày rồi.

Đôi Dd3Hlúc cDd3Hô 6DZXlại nRpF6ghĩ sốngh9bQ troQhdjng mộtDd3H Dd3Hcăn biệ6DZXt RpF6thự RpF6rộng l6DZXớn nhưh9bQ h9bQthế Dd3Hnày RpF6thật Dd3Hphiền toáiRpF6, tRpF6ương tQhdjự nhưRpF6 lh9bQúc nà6DZXy pRpF6hải lQhdjên Dd3Htận lQhdjầu RpF6ba đQhdjể Dd3Hvề phòng.

Hai chânQhdj cũnh9bQg khônQhdjg thểRpF6 trQhdjụ đưQhdjợc lh9bQâu h9bQhơn nữDd3Ha, nhưngh9bQ vừaRpF6 bQhdjước đếDd3Hn gh9bQần cửaDd3H p6DZXhòng thh9bQì đậpDd3H vDd3Hào mắ6DZXt Áih9bQ HRpF6y làRpF6 haRpF6i têh9bQn cậnDd3H Qhdjvệ mặcDd3H vesRpF6t đ6DZXen v6DZXà cQhdjô hầRpF6u gáih9bQ AQhdjn AQhdjn cDd3Hũng đah9bQng đứngQhdj tQhdjrước cRpF6ửa phòngQhdj vớ6DZXi trạngQhdj tháiQhdj cựcDd3H kỳQhdj lDd3Ho lắng.

Cô c6DZXau mh9bQày, 6DZXbước cQhdjhân v6DZXẫn ch9bQhậm Dd3Hrãi đQhdjến phòQhdjng MiRpF6nh Vỹ.

Dừng Dd3Hchân, h9bQÁi HRpF6y khô6DZXng hềDd3H h9bQmở mQhdjiệng gặngQhdj RpF6hỏi tạiDd3H sah9bQo h6DZXọ lạ6DZXi RpF6cư 6DZXxử RpF6khác thDd3Hường nhưh9bQ thếDd3H, chRpF6ỉ đưa6DZX RpF6tay h9bQđịnh mQhdjở cửa.

“Cô RpF6chủ, lú6DZXc RpF6này thìDd3H… côDd3H khôh9bQng n6DZXên vào.”Dd3H h9bQMột têh9bQn cRpF6ận vệQhdj đưaRpF6 th9bQay h9bQchắn RpF6ngang Ái6DZX HyRpF6, lúngDd3H tú6DZXng RpF6trả lờiQhdj, nhìnDd3H ÁiRpF6 Dd3HHy áih9bQ ngại.

“Sao lạh9bQi kQhdjhông 6DZXnên?” RpF6Ái HRpF6y cDd3Hảm thấyQhdj bắt6DZX đầuQhdj kh6DZXó chQhdjịu, Qhdjtại saRpF6o vQhdjào phDd3Hòng h9bQmà cQhdjũng kDd3Hhông đượcQhdj vào?

“Ơ… à…Dd3H thh9bQiếu Qhdjgia đa6DZXng… h9bQcô đừng6DZX nêQhdjn vàoh9bQ phòn6DZXg lúcRpF6 này.”Dd3H Têh9bQn ch9bQận vDd3Hệ kQhdjia cứRpF6 ấpQhdj h9bQúng mãiQhdj, cuối6DZX c6DZXùng lh9bQại Qhdjlà một6DZX lời6DZX yêuh9bQ cầu.

“Tránh rDd3Ha!” DườngDd3H nRpF6hư h9bQÁi RpF6Hy đãRpF6 ch9bQảm h9bQnhận đh9bQược mộtDd3H điềRpF6u gDd3Hì đQhdjó bQhdjất Qhdjthường, Qhdjvà cóh9bQ vẻQhdj RpF6chuyện Dd3Hnày h9bQđang liêDd3Hn qua6DZXn đếRpF6n MiRpF6nh Vỹ.

Cô gằRpF6n h9bQgiọng, gạtDd3H h9bQmạnh taQhdjy ch9bQủa th9bQên cậnQhdj h9bQvệ Qhdjra rồDd3Hi RpF6mở nhanRpF6h cánQhdjh Qhdjcửa gỗ.

Cánh cDd3Hửa mDd3Hở rh9bQa, vàDd3H sa6DZXu đóRpF6 cũQhdjng Qhdjnhanh chóQhdjng đh9bQóng lại.

Minh Vỹ6DZX đ6DZXang ngồiRpF6 dướiDd3H sàh9bQn, tựa6DZX vàQhdjo tRpF6ường, RpF6xung quaRpF6nh lQhdjà RpF6vô sốDd3H nhQhdjững ch6DZXai rRpF6ượu rỗDd3Hng không,RpF6 mù6DZXi rượuRpF6 nồn6DZXg nặcRpF6 laRpF6n tRpF6oả h9bQkhắp phòng.

Nét m6DZXặt Dd3HÁi Hh9bQy dầnRpF6 6DZXđanh lại,Qhdj MinQhdjh Vỹ6DZX ti6DZXếp tụRpF6c cầmRpF6 một6DZX c6DZXhai rượuDd3H lê6DZXn uốRpF6ng. LDd3Hập tứRpF6c cDd3Hô Dd3Hném mRpF6ạnh balRpF6o 6DZXlên giường,6DZX tiQhdjến đếnRpF6 giDd3Hằng lấy6DZX Dd3Hchai rh9bQượu tDd3Hrong ta6DZXy anh.

“Anh Dd3Hlàm cáDd3Hi h9bQtrò Qhdjgì th

ế?”

“Đừng quah9bQn tRpF6âm, đưaRpF6 đây!”RpF6 MDd3Hinh 6DZXVỹ vớiRpF6 tRpF6ay về6DZX phíah9bQ h9bQÁi HQhdjy, dưRpF6ờng nhưQhdj h9bQmuốn lấh9bQy lại6DZX Dd3Hchai rượuh9bQ mRpF6à c6DZXô vừaQhdj giàRpF6nh lấy.

“Không đưQhdja, anDd3Hh h9bQuống bDd3Hao n6DZXhiêu chRpF6ai 6DZXrồi hả?”6DZX Ái6DZX h9bQHy Qhdjtức giận6DZX qRpF6uát lRpF6ên, đặh9bQt h9bQchai rh9bQượu đRpF6ã được6DZX khh9bQui nQhdjắp rDd3Ha h9bQsau 6DZXlưng, nhDd3Hìn mộ6DZXt lượtRpF6 ch9bQác Dd3Hchai rượuDd3H xuRpF6ng qu6DZXanh Min6DZXh VỹDd3H vDd3Hà bắ6DZXt đầuDd3H đếm.

Một… hh9bQai… bQhdja… bả6DZXy chai!

Bảy chRpF6ai rưQhdjợu r6DZXỗng Qhdjkhông đRpF6ang nằm6DZX Dd3Hlăn lRpF6óc Qhdjtrên sàDd3Hn nhàRpF6 m6DZXột cáDd3Hch bừ6DZXa bãiRpF6, cQhdjô h9bQbắt đầuQhdj nổ6DZXi giậnh9bQ thật6DZX sựRpF6 RpF6khi Qhdjthấy aDd3Hnh đứngQhdj lêRpF6n vàRpF6 cóDd3H ýDd3H địnQhdjh lấy6DZX Dd3Htừ tron6DZXg t6DZXủ kíRpF6nh mRpF6ột Qhdjchai rRpF6ượu khác.

“Anh muốDd3Hn uốngDd3H chứQhdj gì6DZX, đượcQhdj! QhdjTôi uống6DZX với6DZX an6DZXh!” QhdjÁi Dd3HHy tứch9bQ giậQhdjn 6DZXquát lên.

Đôi mắQhdjt màuRpF6 hổ6DZX phá6DZXch củaRpF6 MDd3Hinh VỹDd3H dườngQhdj Dd3Hnhư Dd3Hđã cQhdjhuyển sự6DZX chDd3Hú ýQhdj san6DZXg cô.

Cô cầmQhdj h9bQchai rượh9bQu sRpF6au lưDd3Hng l6DZXên, sah9bQu 6DZXđó Qhdjkề Qhdjlên miệngQhdj uốQhdjng lấyRpF6 mộtDd3H h6DZXơi dQhdjài. QhdjThứ 6DZXnước uDd3Hống thật6DZX đắngRpF6 nhh9bQưng 6DZXlại maQhdjng một6DZX v6DZXị nồngh9bQ h9bQnồng RpF6quả thQhdjật khiến6DZX ch9bQon người6DZX tRpF6a qQhdjuên bẵngQhdj hếQhdjt nDd3Hhững buồn6DZX phiền,h9bQ đQhdjau đớnQhdj t6DZXrong lòng.

Gương Qhdjmặt ÁiDd3H HDd3Hy bQhdjắt đầRpF6u đỏh9bQ lQhdjên, RpF6cô đưah9bQ đô6DZXi mắDd3Ht thẫQhdjn th9bQhờ nhh9bQìn ch9bQhai rượuDd3H Qhdjtrong 6DZXtay, tiếpQhdj tụcQhdj nâh9bQng 6DZXlên Dd3Hvà uống6DZX hDd3Hết số6DZX cònRpF6 lại.

Về Qhdjphần 6DZXMinh VQhdjỹ, aRpF6nh chỉDd3H đứ6DZXng Qhdjyên nhìnRpF6 cQhdjô uống6DZX RpF6hết RpF6cả chaDd3Hi rượuDd3H lDd3Hoại mạnQhdjh đó.Dd3H CôQhdj đặtDd3H Dd3Hchai 6DZXrượu rQhdjỗng khôngQhdj xuQhdjống sànQhdj, h9bQtiếp tRpF6heo đứngQhdj dậyDd3H đẩyh9bQ Qhdjanh RpF6ra, vươnQhdj 6DZXtay vềDd3H ph9bQhía Dd3Htủ RpF6kính lấyDd3H mQhdjột chDd3Hai rRpF6ượu giốnRpF6g hQhdjệt lúcRpF6 nh9bQãy xuống.

“Em lDd3Hàm gìQhdj vậy?”Qhdj Đến6DZX mứcRpF6 nh9bQày thDd3Hì MinQhdjh VỹQhdj cũnDd3Hg khônh9bQg thểQhdj RpF6đứng yêh9bQn h9bQnhìn đượcDd3H nữ6DZXa, đưaQhdj ta6DZXy giật6DZX lấyQhdj chQhdjai rượu6DZX từ6DZX cô.

Rõ Qhdjràng gưh9bQơng mRpF6ặt Dd3HÁi h9bQHy đQhdjã đỏRpF6 hếtQhdj mứcDd3H cóh9bQ thể!

Chợt 6DZXÁi Hh9bQy Qhdjquay h9bQsang h9bQMinh VỹRpF6 vh9bQà… mỉmDd3H cười!

“Này QhdjMinh RpF6Vỹ, Qhdjanh cRpF6ó biếRpF6t cDd3Hái cảmRpF6 gh9bQiác mấth9bQ một6DZX ngRpF6ười quDd3Han trọngRpF6 lQhdjà Dd3Hnhư thếRpF6 nàoh9bQ khh9bQông?” 6DZXÁi Hh9bQy vẫnQhdj mDd3Hỉm cưDd3Hời, nhRpF6ưng trQhdjong nụh9bQ cườQhdji đDd3Hó lh9bQà một6DZX vếDd3Ht thươngRpF6 khRpF6ông 6DZXthể xoh9bQá đDd3Hi b6DZXằng Dd3Hthời gDd3Hian vh9bQà nướcQhdj mắt.

Giọng nóiQhdj côRpF6 trởQhdj nênDd3H nhẹQhdj 6DZXnhàng hơDd3Hn, nhưn6DZXg dưDd3Hờng nhh9bQư h9bQtừng chữRpF6 vh9bQà từnRpF6g lờiDd3H n6DZXhư thểRpF6 đanDd3Hg tr6DZXách Qhdjmóc anh.

“Hẳn Qhdjanh 6DZXcũng biếth9bQ cRpF6hứ nhh9bQỉ, vìDd3H ThDd3Hy TRpF6hy đánRpF6g Dd3Hyêu củDd3Ha Qhdjanh cũnh9bQg đãRpF6 mấth9bQ r6DZXồi Qhdjmà, h9bQha 6DZXha. 6DZXNhưng tôi…h9bQ Qhdjtôi đáDd3Hnh mấRpF6t cảDd3H gRpF6ia đình!”

Minh 6DZXVỹ dườ6DZXng nhQhdjư vẫnRpF6 RpF6còn đủQhdj tỉQhdjnh t6DZXáo Qhdjđể l6DZXắng Qhdjnghe 6DZXnhững lờiDd3H nóDd3Hi củaQhdj côRpF6, nhưngh9bQ tấtQhdj Dd3Hcả nhữQhdjng gDd3Hì anh9bQh cóh9bQ thh9bQể lh9bQàm lúDd3Hc 6DZXnày h9bQlà h9bQim lặng.

“Đồng hRpF6ồ h9bQcát RpF6xoa dịu6DZX nỗRpF6i h9bQđau? N6DZXực cườRpF6i! NếQhdju RpF6thật Qhdjsự nó6DZX cóRpF6 th9bQhể xoDd3Ha dịuDd3H bớRpF6t phDd3Hần Qhdjnào 6DZXnỗi đQhdjau của6DZX tôi,RpF6 tạiDd3H 6DZXsao lậDd3Ht Dd3Hngược nh9bQhững mộDd3Ht trămDd3H h9bQtám mươiDd3H lầnQhdj vẫnRpF6 khRpF6ông hề6DZX mQhdjất đQhdji mộRpF6t chú6DZXt cảmQhdj h9bQgiác đauQhdj đớnQhdj nào?Dd3H Tạih9bQ sa6DZXo?” ÁQhdji HQhdjy nQhdjhư tRpF6ự 6DZXnói vớDd3Hi h9bQchính mì6DZXnh, lầnQhdj h9bQnày h9bQcô h9bQbật cRpF6ười thRpF6ành tiếng.

Đôi h9bQmắt ướtQhdj Dd3Hlệ, côDd3H đưaRpF6 tah9bQy gạtQhdj gi6DZXọt nưh9bQớc mắh9bQt k6DZXhông đángQhdj rơRpF6i h9bQtrên Dd3Hgò máRpF6 r6DZXồi lạDd3Hi tQhdjiếp RpF6tục 6DZXtự h9bQđộc thoại.

“Bây Dd3Hgiờ thDd3Hì hếRpF6t rồ6DZXi, cảQhdj bDd3Ha RpF6và mẹQhdj, cảQhdj ah9bQnh RpF6Triết DQhdjạ lQhdjuôn yDd3Hêu tDd3Hhương tQhdjôi RpF6đều đDd3Hi rRpF6ồi, RpF6đi đRpF6ến mộtDd3H RpF6nơi mà6DZX tDd3Hôi khDd3Hông thh9bQể nà6DZXo cRpF6hạm Qhdjđến, trDd3Hừ kDd3Hhi tôQhdji h9bQđi tRpF6heo họ!6DZX Dd3HVà RpF6ngay cảRpF6 anh9bQh cũnQhdjg chRpF6ỉ RpF6dùng tôQhdji h9bQnhư một6DZX Qhdjcon bh9bQúp bQhdjê đểh9bQ tDd3Hhay thDd3Hế 6DZXcho T6DZXhy Thy.”

Minh VỹQhdj vẫn6DZX iRpF6m lặng6DZX, đQhdjôi mắtDd3H 6DZXmàu Dd3Hhổ pháchDd3H sDd3Háng lên,h9bQ dưQhdjờng nhh9bQư an6DZXh đãDd3H 6DZXcó thểh9bQ cDd3Hảm h9bQnhận Qhdjđược nRpF6ỗi đaDd3Hu màh9bQ cô6DZX đQhdjang Qhdjphải Qhdjgánh ch6DZXịu Qhdjđau đh9bQến mứcDd3H nào.

Ái Dd3HHy bướ6DZXc vềDd3H phRpF6ía tủ6DZX Qhdjquần h9bQáo RpF6mà M6DZXinh VDd3Hỹ dànhDd3H riêngQhdj RpF6cho mìnDd3Hh mởQhdj Qhdjra, lấy6DZX r6DZXa Qhdjmột chiếh9bQc 6DZXlọ tQhdjhuỷ tiDd3Hnh trRpF6ong sh9bQuốt, troRpF6ng đDd3Hến nDd3Hỗi ch9bQó Qhdjthể nRpF6hìn thấh9bQy vôDd3H sốh9bQ nhữngQhdj chiếch9bQ RpF6đồng h6DZXồ cá6DZXt nhỏ6DZX xiQhdjnh manh9bQg nhiềuRpF6 mQhdjàu Dd3Hsắc kháDd3Hc nhQhdjau đDd3Hang nằmRpF6 tDd3Hrong lọ.

Tiếp tQhdjheo, cQhdjô lh9bQấy từh9bQ tro6DZXng lọRpF6 Dd3Hra h9bQmột cáDd3Hi đh9bQồng h9bQhồ c6DZXát 6DZXmàu đ6DZXỏ, đưa6DZX h9bQtay r6DZXa kRpF6hông trQhdjung RpF6và h9bQthả nRpF6ó rDd3Hơi RpF6tự do.

“Rơi này!”

Ái QhdjHy RpF6dường Qhdjnhư đangRpF6 RpF6cực kỳ6DZX hứngQhdj th6DZXú vớiRpF6 việcDd3H mh9bQình đanQhdjg làmRpF6, trRpF6ên môDd3Hi v6DZXẫn giữQhdj nguyên6DZX nụh9bQ cườiDd3H h9bQcay đắng.

Chiếc đh9bQồng h9bQhồ đóRpF6 Qhdjrơi xuốnQhdjg đQhdjất vỡh9bQ tRpF6an, RpF6tạo nêQhdjn vôQhdj s6DZXố RpF6những mảnRpF6h thuDd3Hỷ tinh9bQh cRpF6ực nhỏh9bQ h9bQnằm t6DZXrên Dd3Hsàn h9bQnhà, v6DZXà Dd3Hnhững hạtDd3H cáDd3Ht lRpF6i h9bQti c6DZXũng hoà6DZX l6DZXẫn và6DZXo nhữngDd3H mảnh9bQh thh9bQuỷ tiDd3Hnh l6DZXấp lá6DZXnh ấy.

Rồi lDd3Hại tRpF6hêm h9bQmột cáh9bQi đh9bQồng hồQhdj nữa…Dd3H h9bQthêm mh9bQột cáRpF6i nữQhdja… và6DZX tDd3Hhêm Dd3Hmột cái…

Cứ l6DZXần lư6DZXợt, Dd3Hcô lặpRpF6 lạQhdji động6DZX Dd3Htác 6DZXđó Qhdjkhông biếtQhdj Dd3Hbao nhQhdjiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹQhdj gọih9bQ tênRpF6 ÁQhdji Hyh9bQ, đôih9bQ mắDd3Ht anRpF6h tràh9bQn ngậph9bQ vh9bQẻ xóDd3Ht xa.

Nhìn tQhdjhấy côQhdj nhưQhdj thếDd3H này6DZX, tr6DZXái tiRpF6m anDd3Hh như6DZX dQhdjần mQhdjất đRpF6i nRpF6hịp đập,6DZX Dd3Hsau Qhdjđó ngừngRpF6 đập6DZX hẳn.

Ái RpF6Hy kRpF6hông hềh9bQ qua6DZXy lại6DZX 6DZXnhìn aDd3Hnh, 6DZXlần nàyDd3H làRpF6 đư6DZXa cảDd3H ch6DZXiếc lọQhdj thuỷQhdj Qhdjtinh rQhdja, rQhdjồi lRpF6ại thảRpF6 cảRpF6 lọQhdj rớt6DZX Dd3Hxuống đh9bQất… thứ6DZX âQhdjm th9bQhanh RpF6va ch9bQhạm mạQhdjnh RpF6vang lênDd3H, hh9bQàng nghQhdjìn mảnhDd3H thu6DZXỷ tinQhdjh lấh9bQp lánh6DZX nằmDd3H dưQhdjới sàn6DZX, mh9bQột khunDd3Hg cảnhQhdj đẹph9bQ đ6DZXến đ6DZXau đớn!

“Vỡ hếtRpF6 6DZXrồi! KhôDd3Hng cQhdjòn gì6DZX đDd3Hể xh9bQoa h9bQdịu nh9bQỗi đaDd3Hu cả!”Qhdj Dd3HÁi Hh9bQy lạh9bQi bậRpF6t cườiRpF6 Dd3Hthành tiếng,6DZX RpF6đưa h9bQmột taQhdjy ôQhdjm lDd3Hấy Dd3Hmặt, n6DZXhưng nhữngRpF6 h9bQgiọt nước6DZX mắtRpF6 kDd3Hia RpF6vẫn lọtQhdj quDd3Ha khẽh9bQ tRpF6ay vàDd3H tạRpF6o r6DZXa nhữnh9bQg RpF6vệt dàRpF6i Dd3Hhoàn mỹ6DZX th9bQrong khôn6DZXg trh9bQung. “Khôngh9bQ 6DZXcòn, khRpF6ông còh9bQn Qhdjgì cả!”

Minh VDd3Hỹ bướRpF6c đRpF6ến Qhdjvà Dd3Hcúi xuRpF6ống Qhdjnâng ngườiQhdj Dd3Hcô Dd3Hlên, đRpF6ặt cQhdjô ngồih9bQ lQhdjên giường.

Bàn chân6DZX ÁQhdji h9bQHy bDd3Hị Dd3Hnhững mảnhRpF6 RpF6thuỷ tQhdjinh kRpF6ia là6DZXm xâ6DZXy xh9bQước rấth9bQ nhiều.

“Minh VDd3Hỹ, tôi6DZX và6DZX TQhdjhy 6DZXThy 6DZXai Qhdjquan th9bQrọng hơnQhdj?” 6DZXÁi H6DZXy troQhdjng bQhdjộ Dd3Hdạng h9bQnửa tỉQhdjnh nửQhdja Qhdjmê, Dd3Hbất giQhdjác 6DZXlại lênQhdj tiếngRpF6 hỏi.

“Thy TQhdjhy.” MQhdjột h9bQcâu trảh9bQ Qhdjlời dRpF6ứt khoátQhdj Qhdjvang lênDd3H, đủh9bQ để6DZX ÁQhdji HDd3Hy nhận6DZX thứch9bQ đượcRpF6 cRpF6âu trDd3Hả Dd3Hlời đRpF6ó đangDd3H c6DZXó uQhdjy 6DZXlực lớn6DZX th6DZXế nh9bQào đốiQhdj vớh9bQi Qhdjtrái tih9bQm đaRpF6ng RpF6chết dầRpF6n mòh9bQn Qhdjvì đ6DZXau đớn.

Đôi RpF6môi Qhdjxinh xắnh9bQ Qhdjkia míDd3Hm cQhdjhặt lại…6DZX đRpF6úng h9bQnhư Dd3Hcô RpF6nghĩ, cDd3Hô cRpF6hỉ lDd3Hà t6DZXhay thế!

“Thy 6DZXThy ngoaQhdjn ngoãn,6DZX h9bQxinh 6DZXđẹp hơQhdjn Dd3Hem Qhdjrất nhiềuRpF6.” ĐDd3Hôi môQhdji MiRpF6nh Vỹh9bQ Qhdjbật Dd3Hra những6DZX 6DZXlời pháth9bQ ngRpF6ôn vôDd3H tình,Dd3H mặch9bQ kệ6DZX Qhdjnó cóDd3H làmQhdj tổnDd3H th6DZXương QhdjÁi H6DZXy hah9bQy khh9bQông, aQhdjnh vẫnRpF6 ngh9bQoan cốQhdj tQhdjiếp tRpF6ục 6DZXbuông nhữh9bQng lQhdjời nRpF6ói từ6DZX tậnh9bQ h9bQsâu tráh9bQi tih9bQm mình…Dd3H v6DZXì, a6DZXnh khRpF6ông 6DZXthể cDd3Hhe giấuDd3H đQhdjược nữDd3Ha rồih9bQ. “ThRpF6y TDd3Hhy 6DZXlà hạ6DZXnh phúRpF6c, còQhdjn eh9bQm RpF6chỉ maDd3Hng h9bQđến Dd3Hcho tRpF6ôi Dd3Hsự đ6DZXau đớn.”

“Thy h9bQThy từnDd3Hg RpF6là RpF6tất cảDd3H vớiDd3H tôi…”

Từng câQhdju nóiRpF6 h9bQdo cRpF6hính miDd3Hệng Min6DZXh VỹQhdj bậtRpF6 rRpF6a nhưh9bQ Dd3Hxé toạRpF6c vếtDd3H tDd3Hhương lòngh9bQ chưaDd3H l6DZXành hẳnDd3H củh9bQa Áh9bQi HDd3Hy, cQhdjô biếtQhdj mà…6DZX cQhdjô chẳnDd3Hg làRpF6 gDd3Hì cả!

Hai bàh9bQn ta6DZXy ruh9bQn RpF6lên khôh9bQng ngườngRpF6, trướcQhdj mắtQhdj côDd3H cũnDd3Hg nhoàRpF6 Qhdjđi vh9bQì nướcQhdj mắt,Dd3H côDd3H đưh9bQa Qhdjtay ghQhdjì cQhdjhặt h9bQtay vRpF6à kQhdjích độh9bQng hétRpF6 lên.

“Không cầ6DZXn 6DZXanh 6DZXnói nữaRpF6, Dd3Htôi khôh9bQng h9bQmuốn nghQhdje, lDd3Hại cànDd3Hg khônh9bQg muRpF6ốn 6DZXanh đDd3Hem tôQhdji RpF6so 6DZXsánh vớiRpF6 ngQhdjười Dd3Hcon gá6DZXi kh6DZXác! TôiQhdj biếth9bQ tô6DZXi khDd3Hông lh9bQà g6DZXì cả,h9bQ Qhdjnên Dd3Hanh cQhdjũng kRpF6hông cầDd3Hn h6DZXạ RpF6nhục tôDd3Hi đếnQhdj mứch9bQ nàQhdjy.” Nướ6DZXc mắtRpF6 chạyQhdj dàiQhdj, rh9bQạch đườngDd3H nướh9bQc ph6DZXa Dd3Hlê Dd3Htheo Qhdjgò má6DZX m6DZXà Qhdjrơi vàQhdjo khôRpF6ng trung.

Minh Dd3HVỹ n6DZXhìn cô,h9bQ RpF6không nói6DZX gQhdjì cả,Dd3H đưah9bQ taRpF6y siRpF6ết chQhdjặt taRpF6y côh9bQ kDd3Héo RpF6ra, aQhdjnh đa6DZXng Qhdjép buộcQhdj c6DZXô phảih9bQ tiếp6DZX tụh9bQc lắnDd3Hg nghRpF6e anQhdjh nói.

“Tôi k6DZXhông cầRpF6n ngườ6DZXi ch9bQon gáiRpF6 kQhdjhác thaQhdjy th6DZXế vịh9bQ t6DZXrí côRpF6 ấQhdjy h9bQtrong lòngh9bQ tôi.Dd3H VRpF6ới 6DZXtôi, 6DZXThy T6DZXhy chQhdjỉ cóh9bQ một…6DZX RpF6không th6DZXể tha6DZXy thế!”

Ái h9bQHy tiếp6DZX h9bQtục giằnRpF6g tayDd3H, míQhdjm mô6DZXi h9bQđể từDd3Hng câh9bQu nóiDd3H nhẫnDd3H h9bQtâm lọt6DZX và6DZXo tRpF6hính giRpF6ác và6DZX Qhdjđược lưh9bQu trữRpF6 Dd3Htrong tâmRpF6 trí.

Cô kQhdjhông muốnh9bQ n6DZXghe… thRpF6ực 6DZXsự h9bQkhông m6DZXuốn nghe!

“Em rấDd3Ht phiềnRpF6 phức,6DZX rất6DZX Qhdjbướng bỉnhh9bQ, khô6DZXng biDd3Hết ngh6DZXe lời!”

“Đối vớiDd3H eh9bQm, h9bQtôi Qhdjchẳng lRpF6à h9bQgì cả…6DZX 6DZXem sẵnQhdj sDd3Hàng Qhdjđi the6DZXo Qhdjhắn mDd3Hà bỏQhdj Dd3Hmặc tôi.”

“Nhưng nếu6DZX đượh9bQc lựaDd3H cQhdjhọn giữQhdja Qhdjem 6DZXvà Th6DZXy ThyRpF6, RpF6tôi sRpF6ẽ chọnDd3H eRpF6m. RpF6Thy TRpF6hy rấtQhdj quaRpF6n tDd3Hrọng… nhưQhdjng ThQhdjy ThRpF6y thuộ6DZXc vềDd3H qu6DZXá khứ.6DZX CòQhdjn hiệnDd3H tại,RpF6 e6DZXm RpF6là ngườih9bQ q6DZXuan Dd3Htrọng n6DZXhất đốiRpF6 vớiDd3H tDd3Hôi!” Mh9bQinh h9bQVỹ nớih9bQ lỏnQhdjg Dd3Htay, sah9bQu đóDd3H buôh9bQng hẳDd3Hn tah9bQy h9bQcô ra.

Cúi đầDd3Hu xQhdjem xéDd3Ht những6DZX RpF6vết thươnQhdjg trênQhdj Dd3Hbàn châQhdjn củaDd3H nDd3Hgười đối6DZX diệDd3Hn, Qhdjanh đẩDd3Hy h9bQnhẹ Ái6DZX Dd3HHy đh9bQể Dd3Hcô h9bQnằm xuốngRpF6 giường.

“Minh Vh9bQỹ!” Đôi6DZX 6DZXmắt Qhdjcô Qhdjdần 6DZXnhắm lại,Qhdj đưaRpF6 taRpF6y chạm6DZX nhẹRpF6 vRpF6ào Dd3Hgương mặtRpF6 cQhdjủa anh.

Đây Dd3Hlà l6DZXần đDd3Hầu tDd3Hiên côDd3H chạmh9bQ Dd3Hvào RpF6anh mộth9bQ 6DZXcách thâRpF6n mậtRpF6 6DZXnhư thế.

Ái Hh9bQy tiếph9bQ tRpF6ục mỉDd3Hm cười,6DZX bànQhdj 6DZXtay buônh9bQg thõh9bQng xu6DZXống RpF6nhanh chónRpF6g chìDd3Hm Dd3Hvà giấQhdjc ngủ.

Còn RpF6về pRpF6hần Dd3HMinh Dd3HVỹ, RpF6đôi RpF6mắt Qhdjmàu hổh9bQ pQhdjhách cũng6DZX h9bQsáng rựch9bQ Qhdjlên, kQhdjhẽ nângh9bQ bàh9bQn tah9bQy h9bQnhỏ bQhdjé kDd3Hia lDd3Hên vDd3Hà đặtQhdj mộRpF6t nụDd3H hô6DZXn thDd3Hật dịDd3Hu dàng.

“Tôi… yêuh9bQ em!”