You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thmFtxN4ứ ba

Mỗi nmFtxN4gày đềumFtxN4 lặngSH lẽSH trôSHi 5hCZRSqua th5hCZRSeo cá5hCZRSi địmFtxN4nh lSHí vố5hCZRSn đãzx9U6E đượczx9U6E tSHuân thSHeo nSHhư m5hCZRSột vòn5hCZRSg 5hCZRSluân SHhồi zx9U6Ecủa thờiSH gzx9U6Eian, vàSH zx9U6Ecuộc sốngmFtxN4 vzx9U6Eẫn SHluôn vềzx9U6E đúng5hCZRS zx9U6Ecái zx9U6Evị tSHrí vốzx9U6En mFtxN4có 5hCZRScủa nó.

Đã b5hCZRSa ngày,zx9U6E nỗSHi zx9U6Eđau SHmất zx9U6Emát 5hCZRStrong lòmFtxN4ng Á5hCZRSi HmFtxN4y đ5hCZRSã vơiSH đizx9U6E pSHhần zx9U6Enào, 5hCZRSnhưng v5hCZRSẫn cSHòn vươngmFtxN4 vSHấn n5hCZRSơi vzx9U6Eết thSHương SHchưa 5hCZRSlành hmFtxN4ẳn m5hCZRSột n5hCZRSỗi thấmFtxN4t SHvọng tộtzx9U6E cùng5hCZRS dzx9U6Eành riêng5hCZRS ch5hCZRSo zx9U6EMinh Vỹ.

Tại szx9U6Eao chuyệSHn SHnhư th5hCZRSế SHnày màzx9U6E 5hCZRSanh lạmFtxN4i khômFtxN4ng hềzx9U6E nóizx9U6E với5hCZRS ÁimFtxN4 mFtxN4Hy dùzx9U6E chỉ5hCZRS mộtmFtxN4 SHcâu, hmFtxN4ay đmFtxN4ề cậSHp đếnmFtxN4 zx9U6Edù cmFtxN4hỉ mộtmFtxN4 lần?

Phải SHchăng… SHchính SHanh lzx9U6Eà k5hCZRSẻ đãzx9U6E nhzx9U6Eẫn mFtxN4tâm xuốmFtxN4ng mFtxN4tay mFtxN4với g5hCZRSia mFtxN4đình cô?

Không tzx9U6Ehể nzx9U6Eào! zx9U6EMinh 5hCZRSVỹ 5hCZRSkhông zx9U6Ethể lzx9U6Eàm chuyệ5hCZRSn như5hCZRS thếSH được,5hCZRS đặcSH biệtmFtxN4 lzx9U6Eà chuyệzx9U6En này5hCZRS lại5hCZRS cSHó ảnmFtxN4h hưởngmFtxN4 đếnSH cô!!

 Mệt 5hCZRSmỏi gụmFtxN4c đầzx9U6Eu xuống5hCZRS bmFtxN4àn, SHnhững ngSHày qSHua 5hCZRSthật sSHự 5hCZRSÁi mFtxN4Hy mFtxN4đã 5hCZRSsuy 5hCZRSnghĩ rất5hCZRS nzx9U6Ehiều, nhưnmFtxN4g sumFtxN4y ch5hCZRSo cùmFtxN4ng cũngSH khôzx9U6Eng thểmFtxN4 tzx9U6Eha thSHứ cmFtxN4ho Mizx9U6Enh SHVỹ mộzx9U6Et cácmFtxN4h d5hCZRSễ dàng5hCZRS nhSHư thế.

Mất mátzx9U6E lần5hCZRS SHnày mFtxN4thật SHsự qmFtxN4uá lSHớn, chmFtxN4ỉ tr5hCZRSong mSHột khoảngmFtxN4 mFtxN4thời zx9U6Egian ngắ5hCZRSn mzx9U6Eà côzx9U6E đãSH đánSHh mấtmFtxN4 trSHọn vẹnmFtxN4 hSHai chSHữ “gi5hCZRSa đình”.

Ding SHdong… dinSHg dong…

Giây phSHút ÁSHi 5hCZRSHy SHluôn chSHờ đ5hCZRSợi đãmFtxN4 đến,mFtxN4 nhzx9U6Eưng t5hCZRSại SHsao mFtxN4những ngàmFtxN4y gầnSH đâySH n5hCZRSó hoàn5hCZRS 5hCZRStoàn k5hCZRShông mFtxN4hề có5hCZRS sứcSH ảnhSH hưởzx9U6Eng đmFtxN4ến cô.

Lúc nàzx9U6Ey, thmFtxN4ứ zx9U6Ecô t5hCZRShật SHsự cầnSH mFtxN4là sự5hCZRS yên5hCZRS SHtĩnh, chỉ5hCZRS mFtxN4cần 5hCZRSnhư thzx9U6Eế đểmFtxN4 5hCZRSquên mFtxN4đi tấzx9U6Et cả.

“Này SHnày, mzx9U6Eèo con!”5hCZRS SHMột giọngSH mFtxN4nam 5hCZRSdễ nSHghe cmFtxN4ất lêzx9U6En, thậtSH gần5hCZRS vSHà cmFtxN4ũng thậtSH queSHn thuộczx9U6E mFtxN4nhưng lạ5hCZRSi nh5hCZRSanh mFtxN4chóng chìm5hCZRS vàozx9U6E 5hCZRSquên lãng.

Thật kỳmFtxN4 lạmFtxN4, tạzx9U6Ei sa5hCZRSo n5hCZRSgoài giọngSH naSHm đómFtxN4 SHra lzx9U6Eại khôngSH có5hCZRS thmFtxN4êm bzx9U6Eất kỳzx9U6E thSHứ SHâm thmFtxN4anh nzx9U6Eào khác?

Nhưng cmFtxN4ô vẫzx9U6En gụzx9U6Ec zx9U6Exuống 5hCZRSbàn, czx9U6Ehẳng màn5hCZRSg đzx9U6Eể mFtxN4tâm đếnmFtxN4 nhữngmFtxN4 việczx9U6E đaSHng xSHảy mFtxN4ra 5hCZRSxung quanh.

“Mèo cmFtxN4on!” GiọSHng mFtxN4nam 5hCZRSkia lạizx9U6E mộzx9U6Et lầSHn nữamFtxN4 cấSHt zx9U6Ecao giọn5hCZRSg, mộSHt SHbàn tamFtxN4y đư5hCZRSa lêSHn la5hCZRSy laSHy ngườiSH cô.

Dường zx9U6Enhư tmFtxN4ên kimFtxN4a đaSHng gọSHi cmFtxN4ô 5hCZRSthì phải?!

Cô từmFtxN4 SHtừ ngước5hCZRS mặt5hCZRS zx9U6Elên, đậpSH vmFtxN4ào mắt5hCZRS lSHà gươnSHg mặtmFtxN4 kh5hCZRSó ư5hCZRSa của5hCZRS tê5hCZRSn zx9U6EDương Hạo5hCZRS Thần.

“Em khzx9U6Eông 5hCZRSnghe hzx9U6Eay gmFtxN4iả vSHờ k5hCZRShông SHnghe th

ế?

” mFtxN4Hạo ThầSHn đ5hCZRSưa taSHy SHvề phíaSH mặtSH ÁmFtxN4i SHHy, nhưngzx9U6E bànzx9U6E tazx9U6Ey ấy5hCZRS 5hCZRSlập t5hCZRSức bịmFtxN4 gạtmFtxN4 5hCZRSra một5hCZRS cáchSH chánmFtxN4 ghét.

“Tôi làSH mè5hCZRSo SHcon từ5hCZRS SHbao giờ?”SH mFtxN4Cô 5hCZRSkhó chịuzx9U6E tSHrả lời,5hCZRS đú5hCZRSng 5hCZRSlà c5hCZRSái zx9U6Ebiệt daSHnh zx9U6Engớ mFtxN4ngẩn, 5hCZRSkhi khônzx9U6Eg lạizx9U6E SHví 5hCZRSngười SHvới mèo!

“Từ kzx9U6Ehi tôizx9U6E n5hCZRShìn thấmFtxN4y emSH!” MộmFtxN4t n5hCZRSụ cườmFtxN4i thmFtxN4ân mFtxN4thiện tựaSH nhưzx9U6E 5hCZRSánh mzx9U6Eặt tzx9U6Erời bSHuổi sớm5hCZRS 5hCZRSlại SHnở nêmFtxN4n đôi5hCZRS 5hCZRSmôi kmFtxN4ia, nhưSHng mFtxN4Ái SHHy lzx9U6Eại cmFtxN4ảm tmFtxN4hấy tromFtxN4ng 5hCZRSnụ cưSHời zx9U6Eđó đangzx9U6E cmFtxN4hứa đựngSH sá5hCZRSt khí.

“Thế 5hCZRSthì tôimFtxN4 gọi5hCZRS zx9U6Eanh làmFtxN4 đồ5hCZRS SHngớ ngẩnSH nhSHé!” CômFtxN4 đậpSH mFtxN4bàn đzx9U6Eứng d5hCZRSậy SHvà zx9U6Equay SHngười bỏSH đi.

Nhưng 5hCZRSbằng pSHhản xạmFtxN4 mFtxN4nhanh nhấSHt, HạSHo Thầzx9U6En lậzx9U6Ep mFtxN4tức nângzx9U6E người5hCZRS Á5hCZRSi mFtxN4Hy lê5hCZRSn vzx9U6Eà mFtxN4vác đzx9U6Ei nh5hCZRSư mộtmFtxN4 mózx9U6En h5hCZRSàng hoá.

Đến tSHận lúSHc nmFtxN4ày, czx9U6Eô zx9U6Evẫn chzx9U6Eưa kịmFtxN4p 5hCZRSđịnh thầnmFtxN4 lấSHy mSHột SHgiây 5hCZRSvà hSHoàn toàmFtxN4n SHbị cậumFtxN4 đưaSH đzx9U6Ei, czx9U6Ehỉ kịpmFtxN4 trôn5hCZRSg tSHhấy c5hCZRSả chụSHc SHánh mắt5hCZRS từSH t5hCZRSrong lớpSH manSHg mộtzx9U6E ámFtxN4nh nhmFtxN4ìn nảymFtxN4 mFtxN4lửa chSHiếu thẳngmFtxN4 và5hCZRSo mình.

Thì r5hCZRSa mFtxN4từ SHnãy đếnSH giờ,5hCZRS mFtxN4không SHchỉ cSHó riSHêng cảSH hmFtxN4ai tồzx9U6En tmFtxN4ại t5hCZRSrong lSHớp, nh5hCZRSưng zx9U6Etại sazx9U6Eo cmFtxN4ô 5hCZRSlại không5hCZRS hềSH zx9U6Enhận biếtzx9U6E zx9U6Eđược nmFtxN4hững mFtxN4gương zx9U6Emặt ấy.

“Này, tzx9U6Eên ngmFtxN4ớ nSHgẩn kizx9U6Ea, tmFtxN4hả tômFtxN4i xuSHống!” Ái5hCZRS mFtxN4Hy tức5hCZRS SHgiận đập5hCZRS đmFtxN4ập tazx9U6Ey vSHào lưnmFtxN4g 5hCZRScủa Hzx9U6Eạo Thần,5hCZRS những5hCZRS ánmFtxN4h mắtmFtxN4 khzx9U6Eác nhamFtxN4u SHlại liê5hCZRSn tụczx9U6E chSHiếu 5hCZRSthẳng vzx9U6Eào côSH khSHi mỗizx9U6E bưSHớc czx9U6Ehân củaSH Hạozx9U6E Thầzx9U6En bướczx9U6E 5hCZRSqua tmFtxN4ừng dSHãy hànhmFtxN4 lang.

Nhưng cậuSH hoà5hCZRSn tzx9U6Eoàn phớtzx9U6E lSHờ côSH, cứSH zx9U6Etiếp tục5hCZRS bướczx9U6E đi.

“Này! TmFtxN4ên khốn!zx9U6E TôiSH 5hCZRSbảo thả5hCZRS tômFtxN4i xzx9U6Euống!” ÁmFtxN4i Hzx9U6Ey ngừng5hCZRS kzx9U6Ehông SHđập 5hCZRStay 5hCZRSvào 5hCZRSlưng HmFtxN4ạo Thần5hCZRS mFtxN4nữa, phảizx9U6E dùnSHg bizx9U6Eện pmFtxN4háp mạnhSH thôi!

Cô mFtxN4hít mSHột hơizx9U6E tSHhật sâmFtxN4u… nhắmmFtxN4 mắt5hCZRS lại…

Những bướcSH châzx9U6En SHcủa Hạo5hCZRS mFtxN4Thần vẫnmFtxN4 5hCZRSđều đSHều, chậmzx9U6E r5hCZRSãi 5hCZRSdi chuymFtxN4ển SHtrên SHdãy hSHành lang.

Này SHthì “mèoSH con”!

Ái SHHy lạizx9U6E sửSH dụngmFtxN4 “tu5hCZRSyệt chimFtxN4êu ngànzx9U6E năm”,zx9U6E phSHập mộSHt cámFtxN4i vàomFtxN4 v5hCZRSai HạmFtxN4o Thần.

Cả nzx9U6Egười HạmFtxN4o 5hCZRSThần ruSHn SHlên, bưzx9U6Eớc chân5hCZRS khựngSH lại…

Và tấmFtxN4t SHcả simFtxN4nh viên5hCZRS tmFtxN4rên dãySH hànhzx9U6E la5hCZRSng cũn5hCZRSg dừnmFtxN4g bước!!

“Em kzx9U6Ehông phzx9U6Eải SHmèo con!5hCZRS” HạomFtxN4 Thầnzx9U6E 5hCZRSbuông mSHột câ5hCZRSu nói5hCZRS khẳngSH định,SH gmFtxN4ương mặtSH cậuzx9U6E dầSHn tốiSH s5hCZRSầm lại.

“Gì cơ?”SH SHÁi SHHy mFtxN4ngơ ngáczx9U6E hỏmFtxN4i, tựzx9U6E dưnmFtxN4g mFtxN4lại pzx9U6Ehủ đ5hCZRSịnh cSHhính biệtmFtxN4 danmFtxN4h củaSH mìmFtxN4nh đặtmFtxN4 zx9U6Era lzx9U6Eà thếmFtxN4 nào?

“Em là5hCZRS mzx9U6Eèo hoan5hCZRSg!” LạimFtxN4 thêmzx9U6E 5hCZRSmột câzx9U6Eu zx9U6Ekhẳng SHđịnh cựcmFtxN4 kỳzx9U6E “tmFtxN4ầm mFtxN4cỡ”, cóSH mFtxN4khả năSHng đánhSH gzx9U6Eục ýzx9U6E SHchí phảnzx9U6E khángzx9U6E củaSH cômFtxN4. “Chỉzx9U6E czx9U6Eó mèomFtxN4 SHhoang m5hCZRSới cắnzx9U6E người5hCZRS mFtxN4như thế!”

Ái HmFtxN4y SHtròn mắt,zx9U6E vẫnmFtxN4 khômFtxN4ng thể5hCZRS tmFtxN4in được5hCZRS mìnhzx9U6E vừaSH SHnghe thấyzx9U6E gì.

Cảm giáczx9U6E vềmFtxN4 HạSHo Tzx9U6Ehần lzx9U6Eúc nzx9U6Eày củaSH 5hCZRScô ch5hCZRSỉ cSHó thểzx9U6E mFtxN4miêu tảSH bằmFtxN4ng ha5hCZRSi chữ…mFtxN4 ngmFtxN4ớ ngẩn!

“Này, 5hCZRSkhông muzx9U6Eốn tôSHi cắnSH azx9U6Enh nữamFtxN4 th5hCZRSì bỏ5hCZRS zx9U6Etôi xuốnzx9U6Eg!” 5hCZRSÁi zx9U6EHy cốSH gắnmFtxN4g g5hCZRSiữ bmFtxN4ình mFtxN4tĩnh, gằnSH giọnmFtxN4g đ5hCZRSe doạ.

Ngay zx9U6Esau đó,mFtxN4 Áizx9U6E HSHy được5hCZRS SHHạo Tzx9U6Ehần đSHặt xSHuống đất.

Không lẽmFtxN4 hắnSH 5hCZRSta sSHợ bị5hCZRS cắn?

Nhưng lậpzx9U6E mFtxN4tức, cômFtxN4 lạmFtxN4i 5hCZRSđược HạSHo ThmFtxN4ần nhấcmFtxN4 bổngSH lên5hCZRS, và5hCZRS bếmFtxN4 SHđi nhmFtxN4ư mộtzx9U6E nàzx9U6Eng côngmFtxN4 chúa.

Shock mFtxN4toàn tập!

Trong tzx9U6Eình trzx9U6Eạng hiệnSH 5hCZRSgiờ, cSHô cózx9U6E muốnzx9U6E phảmFtxN4n khánzx9U6Eg SHcũng mFtxN4không được.

Bóng dSHáng SHcả SHhai khzx9U6Euất samFtxN4u hàn5hCZRSh langzx9U6E, một5hCZRS đô5hCZRSi mắtzx9U6E màmFtxN4u hổ5hCZRS mFtxN4phách đa5hCZRSng cmFtxN4ó nhữngmFtxN4 t5hCZRSia nhmFtxN4ìn SHtức giận.

*Canteen*

“Ăn đimFtxN4 mèmFtxN4o con!”mFtxN4 mFtxN4Hạo ThầmFtxN4n đẩymFtxN4 zx9U6Eđẩy 5hCZRSkhay đồ5hCZRS ăn5hCZRS v5hCZRSề phízx9U6Ea Áizx9U6E H5hCZRSy, trôngmFtxN4 SHcứ nmFtxN4hư đan5hCZRSg cSHhăm sóSHc tzx9U6Ehú cưmFtxN4ng vậy.

“Anh đmFtxN4i mà5hCZRS ănzx9U6E mzx9U6Eột mình5hCZRS!” Á5hCZRSi 5hCZRSHy hấzx9U6Et mặtmFtxN4 sSHang hưSHớng khác,mFtxN4 cốmFtxN4 tìn5hCZRSh tỏ5hCZRS vẻzx9U6E khizx9U6Enh khmFtxN4i với5hCZRS Hạozx9U6E Thần.

Thật czx9U6Ehẳng hiểmFtxN4u nổ5hCZRSi hắn5hCZRS ta5hCZRS, 5hCZRSđã 5hCZRScố tìnmFtxN4h gâzx9U6Ey sựmFtxN4 vớmFtxN4i 5hCZRScô mFtxN4mà giờ5hCZRS đâyzx9U6E lạSHi tỏ5hCZRS vzx9U6Eẻ zx9U6Enhư thâSHn thiSHết lắm…mFtxN4 mFtxN4hắn cSHó bị5hCZRS thzx9U6Eần kinzx9U6Eh khô5hCZRSng nhỉ?

“Em 5hCZRSkhông SHthích nhữnmFtxN4g mózx9U6En nà5hCZRSy à?”mFtxN4 Hạzx9U6Eo Thầ5hCZRSn lizx9U6Eếc nhzx9U6Eìn SHmột lSHoạt mFtxN4các lo5hCZRSại bánhSH t5hCZRSráng zx9U6Emiệng khácmFtxN4 nhamFtxN4u tmFtxN4rên kh5hCZRSay đ5hCZRSồ ănSH, cSHười khSHẩy. “Kzx9U6Ehông lẽmFtxN4 SHem mFtxN4muốn 5hCZRSăn xươzx9U6Eng cá?”

Ái mFtxN4Hy khô5hCZRSng thmFtxN4èm trảmFtxN4 lzx9U6Eời, vìmFtxN4 tr5hCZRSả lSHời mFtxN4với têzx9U6En zx9U6Enày chỉzx9U6E t5hCZRSoàn tựzx9U6E cmFtxN4huốc thzx9U6Eêm 5hCZRSrắc rối.

Vết thưmFtxN4ơng ở5hCZRS SHvai dạSHo gầ5hCZRSn SHđây vẫn5hCZRS khôzx9U6Eng ngừnmFtxN4g đaumFtxN4 đớn,5hCZRS phảSHi chSHăng SHÁi zx9U6EHy SHđã SHquen chịuzx9U6E đựngzx9U6E zx9U6Emỗi kzx9U6Ehi vzx9U6Eết thươSHng lên5hCZRS cmFtxN4ơn đazx9U6Eu nhứczx9U6E 5hCZRStừng đzx9U6Eợt mFtxN4nên sắczx9U6E tSHhái bi5hCZRSểu zx9U6Ecảm vẫnzx9U6E kh5hCZRSá hơ5hCZRSn lú5hCZRSc trước,mFtxN4 mzx9U6Eặc SHdù mộ5hCZRSt bmFtxN4ên mFtxN4vai vẫnmFtxN4 mFtxN4cảm thấyzx9U6E rấtzx9U6E đau.

Gương mặSHt czx9U6Eô zx9U6Etrở nêSHn nh5hCZRSợt 5hCZRSnhạt, nhữngzx9U6E giọ5hCZRSt m5hCZRSồ mFtxN4hôi trêzx9U6En mFtxN4trán cũng5hCZRS bSHắt đầuSH 5hCZRSxuất hiện.

Chịu đựng,mFtxN4 phSHải chịuSH đựng!

Hạo Thầnzx9U6E mFtxN4nhíu màSHy 5hCZRSnhìn Áizx9U6E SHHy, SHsau đ5hCZRSó lzx9U6Eại timFtxN4ếp SHtục đẩy5hCZRS đẩyzx9U6E khazx9U6Ey SHđồ SHăn 5hCZRSvề phSHía mFtxN4“mèo” củaSH mình.

Những ánh5hCZRS mắtSH nảy5hCZRS zx9U6Elửa cmFtxN4ủa cáczx9U6E cmFtxN4ô gázx9U6Ei tromFtxN4ng canteSHen dườ5hCZRSng nhmFtxN4ư đ5hCZRSều khzx9U6Eông hẹnzx9U6E mFtxN4mà chSHiếu thẳzx9U6Eng vàomFtxN4 cô.

“Cô t5hCZRSa mFtxN4nghĩ mìnmFtxN4h zx9U6Elà SHai chứ?SH Chẳng5hCZRS quzx9U6Ea chỉ5hCZRS l5hCZRSà ngư5hCZRSời đượczx9U6E HàSHn M5hCZRSinh V5hCZRSỹ chọnSH mSHà c5hCZRSứ thízx9U6Ech gimFtxN4ở tzx9U6Erò quy5hCZRSến rzx9U6Eũ ngưzx9U6Eời khác!”

“Tới cSHả HạoSH 5hCZRSThần cSHũng mFtxN4đổ zx9U6Evì côSH zx9U6Eta sao?”

“Lâu lâuSH ThmFtxN4ần mSHới mFtxN4đến trmFtxN4ường mộtSH lần,5hCZRS czx9U6Ehưa SHgì đ5hCZRSã mFtxN4thấy 5hCZRSanh ấ5hCZRSy th5hCZRSân SHmật vớ5hCZRSi c5hCZRSon hồSH lmFtxN4y đózx9U6E rồi.”

Dù kh5hCZRSông zx9U6Emuốn nzx9U6Eghe, nhưnzx9U6Eg 5hCZRSnhững lờ5hCZRSi thmFtxN4an t5hCZRShở lẫnSH tSHrách mómFtxN4c cứzx9U6E liêzx9U6En tmFtxN4ục lSHọt vàomFtxN4 ta5hCZRSi cô.

Khó chịu5hCZRS quá!

Ở đSHây thzx9U6Eêm vàiSH phmFtxN4út nữSHa, c5hCZRSó lẽSH côzx9U6E sSHẽ chết5hCZRS 5hCZRSvì bịzx9U6E “ngộSH SHđộc” 5hCZRSnhững zx9U6Elời nóimFtxN4 ácmFtxN4 ýzx9U6E SHkia mất!!

Ái SHHy SHkéo ghếSH đứ5hCZRSng dậy,5hCZRS v5hCZRSà czx9U6Eũng mộzx9U6Et bmFtxN4àn zx9U6Etay kézx9U6Eo côzx9U6E mFtxN4về mFtxN4phía mình.

Cuối zx9U6Ecùng chồnzx9U6Eg mFtxN4yêu mSHafia cũnmFtxN4g xuấtzx9U6E hiện!!

Minh Vỹzx9U6E lạ5hCZRSnh lùSHng liSHếc nhmFtxN4ìn H5hCZRSạo 5hCZRSThần, s5hCZRSau đómFtxN4 nắmSH zx9U6Etay zx9U6EÁi zx9U6EHy mFtxN4kéo đi.

Cô SHcũng SHchẳng mFtxN4hề SHphản khánzx9U6Eg, để5hCZRS SHmặc a5hCZRSnh lôiSH mmFtxN4ình đi.

Và đícSHh đếmFtxN4n lmFtxN4ần này5hCZRS vẫn5hCZRS là5hCZRS 5hCZRSphòng 5hCZRSy tế!

Ông bá5hCZRSc zx9U6Esĩ đãSH đượmFtxN4c MiSHnh VỹmFtxN4 cử5hCZRS nzx9U6Egười đưamFtxN4 5hCZRSđến 5hCZRStận trườ5hCZRSng, zx9U6Evì t5hCZRSình trạzx9U6Eng Á5hCZRSi Hzx9U6Ey hi5hCZRSện SHgiờ đangSH chuyểmFtxN4n biếzx9U6En thSHeo hướngmFtxN4 kh5hCZRSông tốt.

Chỉ mộtmFtxN4 zx9U6Elí dzx9U6Eo đơnSH giả5hCZRSn, SHÁi SHHy đmFtxN4ã đượczx9U6E báSHc s5hCZRSĩ chẩSHn đoázx9U6En bịmFtxN4 mắc5hCZRS chứnSHg kháSHng thuốc!

Thuốc gzx9U6Eiảm 5hCZRSđau lmFtxN4oại tmFtxN4iêm dườmFtxN4ng nmFtxN4hư khzx9U6Eông SHthể pmFtxN4hát SHhuy tSHác 5hCZRSdụng v5hCZRSới SHcơ thểSH củazx9U6E SHcô, bằmFtxN4ng chứmFtxN4ng SHlà smFtxN4au kSHhi mFtxN4tiêm thuốzx9U6Ec mFtxN4cơn mFtxN4đau đớ5hCZRSn vẫnSH kSHéo dài5hCZRS, thậmmFtxN4 chSHí cSHòn trSHở nêmFtxN4n đau5hCZRS hơn.

Nhưng nzx9U6Eếu dùngzx9U6E thuốczx9U6E giảm5hCZRS SHđau loạimFtxN4 zx9U6Euống quzx9U6Eá nhizx9U6Eều, sẽ5hCZRS ảnh5hCZRS hzx9U6Eưởng mFtxN4đến vSHấn đSHề sứcmFtxN4 kmFtxN4hoẻ 5hCZRSvà mFtxN4dễ dzx9U6Eàng khiế5hCZRSn mFtxN4cô dễmFtxN4 dàng5hCZRS zx9U6Ebị SHcơn buồzx9U6En nmFtxN4gủ mFtxN4đánh gmFtxN4ục tr5hCZRSong SHmọi tình5hCZRS huống.

“Cô 5hCZRSVương, côzx9U6E đừngmFtxN4 đếnSH t5hCZRSrường nữa5hCZRS, mFtxN4hãy ởzx9U6E nh5hCZRSà tĩnhSH dưỡngSH c5hCZRSho đế5hCZRSn kmFtxN4hi vếtzx9U6E thươngSH làSHnh hẳn5hCZRS!” ÔSHng bácmFtxN4 mFtxN4sĩ khẽzx9U6E zx9U6Ethở dàSHi kmFtxN4hi thấy5hCZRS nézx9U6Et m5hCZRSặt cmFtxN4ủa Ái5hCZRS mFtxN4Hy, mFtxN4một bêmFtxN4n v5hCZRSai ámFtxN4o đãzx9U6E mFtxN4thấm chúzx9U6Et sắcmFtxN4 zx9U6Emàu SHcủa máu.

Ông mFtxN4ta SHlấy tromFtxN4ng hộzx9U6Ep dụngmFtxN4 SHcụ mFtxN4ra mộmFtxN4t ốngSH tmFtxN4iêm đzx9U6Eậm 5hCZRSsắc, nhẹSH nhàSHng mFtxN4mở nắpmFtxN4 vSHà ti5hCZRSêm 5hCZRScho cô.

“Cứ dùn5hCZRSg thuSHốc mFtxN4tiêm loạzx9U6Ei mzx9U6Eạnh nzx9U6Ehư thếmFtxN4 nàySH khônzx9U6Eg phảizx9U6E 5hCZRSlà SHcách hayzx9U6E, cózx9U6E khả5hCZRS nzx9U6Eăng SHnó 5hCZRSsẽ kmFtxN4éo dàmFtxN4i thờiSH mFtxN4gian chSHữa trị.”5hCZRS Ôzx9U6Eng bmFtxN4ác szx9U6Eĩ bấzx9U6Et giáczx9U6E thmFtxN4ở dSHài, mặcmFtxN4 dùSH đã5hCZRS hếzx9U6Et lờizx9U6E kmFtxN4huyên mFtxN4ngăn nhmFtxN4ưng côSH 5hCZRSvẫn nmFtxN4goan cốSH mFtxN4một mmFtxN4ực đmFtxN4òi đến5hCZRS trường.

Đây 5hCZRSlà SHbiện pmFtxN4háp SHduy nhấtzx9U6E đểSH 5hCZRSkhống chSHế nỗiSH zx9U6Eđau đamFtxN4ng mFtxN4ngự tzx9U6Erị mFtxN4trên vamFtxN4i Ái5hCZRS Hy.

Minh VỹSH zx9U6Evẫn đ5hCZRSứng y5hCZRSên nhìSHn mFtxN4mũi mFtxN4tiêm nhSHẹ nhmFtxN4àng SHrút zx9U6Era khmFtxN4ỏi tamFtxN4y SHcô, bSHất giáczx9U6E mộtSH câSHu SHhỏi SHnghi vấn5hCZRS lạSHi được5hCZRS cất5hCZRS lên.

“Em vSHà tênSH đzx9U6Eó c5hCZRSó mFtxN4quan hệmFtxN4 gì?”

“Bạn!” ÁSHi H5hCZRSy trảzx9U6E SHlời lị5hCZRSch sự,5hCZRS zx9U6Ecố gắngSH lmFtxN4àm ngắnSH gọnSH câu5hCZRS n5hCZRSói mFtxN4hết sức5hCZRS zx9U6Ecó thể.

Dường nhưSH amFtxN4nh kmFtxN4hông mấymFtxN4 hàizx9U6E lòng5hCZRS vềSH SHcâu trSHả lời5hCZRS củamFtxN4 zx9U6Ecô, hazx9U6Ei hàngmFtxN4 lôSHng zx9U6Emày cànmFtxN4g 5hCZRSnhíu chmFtxN4ặt hơn.

“Mèo con!”5hCZRS mFtxN4Hạo TmFtxN4hần đứnzx9U6Eg trước5hCZRS cmFtxN4ửa p5hCZRShòng zx9U6Ey tế5hCZRS, cấtzx9U6E tiếngzx9U6E gSHọi cá5hCZRSi biệmFtxN4t SHdanh SHmà zx9U6Emình đzx9U6Eã tựSH ýmFtxN4 đặtSH 5hCZRScho zx9U6EÁi Hy.

Dĩ nhimFtxN4ên khôzx9U6Eng zx9U6Ecần nhìzx9U6En zx9U6EÁi HmFtxN4y cũngmFtxN4 biế5hCZRSt chmFtxN4ủ nh5hCZRSân củazx9U6E giọngmFtxN4 SHnói ấzx9U6Ey mFtxN4là ai!

Hạo ThầnmFtxN4 tzx9U6Eừ mFtxN4từ tiếnSH SHvào, mFtxN4nhìn c5hCZRSô 5hCZRSlo lắng.

“Mèo cmFtxN4on, emFtxN4m bịmFtxN4 tmFtxN4hương à?”

“Không czx9U6Eần amFtxN4nh qumFtxN4an tâmmFtxN4!” SHÁi Hzx9U6Ey lmFtxN4ập tzx9U6Eức đứnzx9U6Eg thẳng5hCZRS dậy5hCZRS, bưSHớc r5hCZRSa khỏmFtxN4i cửa.

“Này, eSHm lSHạnh mFtxN4lùng thế!”SH H5hCZRSạo TmFtxN4hần lậpzx9U6E tức5hCZRS đuổi5hCZRS thzx9U6Eeo, khôzx9U6Eng quê5hCZRSn “tặng”SH chzx9U6Eo MinmFtxN4h VỹmFtxN4 m5hCZRSột nụzx9U6E cười5hCZRS đ5hCZRSắc thắng.

Bàn mFtxN4tay đan5hCZRSg buôngmFtxN4 tmFtxN4hõng củaSH 5hCZRSMinh SHVỹ dSHần siếtzx9U6E mFtxN4chặt lại,5hCZRS n5hCZRShưng SHnét mặt5hCZRS SHvẫn lzx9U6Eạnh lùSHng vzx9U6Eà SHvô cảm.

Ái SHHy bướczx9U6E SHvào zx9U6Elớp, HạoSH ThầnSH cũmFtxN4ng bướcSH theSHo sazx9U6Eu, SHlập tứ5hCZRSc SHcác SHbạn nzx9U6Eữ trozx9U6Eng l5hCZRSớp nhazx9U6Enh SHchóng vâymFtxN4 quamFtxN4nh Thầ5hCZRSn, tzx9U6Erên ta5hCZRSy mmFtxN4ỗi ngườzx9U6Ei cầ5hCZRSm mộmFtxN4t quyểnmFtxN4 tạzx9U6Ep chí.

“Thần, an5hCZRSh k5hCZRSí tzx9U6Eên vàzx9U6Eo mFtxN4đây SHcho mFtxN4em nhé!”zx9U6E MộtSH czx9U6Eô bạ5hCZRSn gáSHi c5hCZRShớp chớ5hCZRSp mắt5hCZRS, đưzx9U6Ea 5hCZRScuốn tạzx9U6Ep c5hCZRShí vềmFtxN4 phíSHa HạSHo Thzx9U6Eần zx9U6Evà kSHèm thSHeo zx9U6Emột câyzx9U6E bút.

Dĩ nzx9U6Ehiên trSHên gươSHng mmFtxN4ặt SHkia lạizx9U6E nởmFtxN4 mFtxN4một nmFtxN4ụ cườSHi sátSH gái.

Đám c5hCZRSon gá5hCZRSi mFtxN4kia gSHần mFtxN4như vmFtxN4ây kSHín HạSHo ThmFtxN4ần, khô5hCZRSng mFtxN4chừa bất5hCZRS 5hCZRSkỳ mộtmFtxN4 mFtxN4lối thzx9U6Eoát nào.

Lúc này5hCZRS, dườSHng nhưmFtxN4 ngoàSHi 5hCZRSÁi HSHy, chỉSH cò5hCZRSn mỗ5hCZRSi mFtxN4cô bạnSH Tịn5hCZRSh zx9U6ENhi ngồi5hCZRS kế5hCZRS bmFtxN4ên SHlà kh5hCZRSông th5hCZRSam SHgia zx9U6Evào đám5hCZRS c5hCZRSon SHgái mzx9U6Eê t5hCZRSrai kia.

“Tịnh N5hCZRShi, zx9U6Esao h5hCZRSắn zx9U6Eta lSHại đượcmFtxN4 xizx9U6En chữ5hCZRS ký?mFtxN4” SHCô mFtxN4nhìn TịnhmFtxN4 NhSHi đzx9U6Eang cSHầm trêmFtxN4n taSHy mộtzx9U6E cuốnzx9U6E sá5hCZRSch zx9U6Ekhá dàySH, bấtzx9U6E zx9U6Egiác zx9U6Elên 5hCZRStiếng hỏi.

Tịnh SHNhi chuyểSHn sự5hCZRS t5hCZRSập trun5hCZRSg từSH mFtxN4quyển SHsách sanmFtxN4g 5hCZRSÁi SHHy, SHmỉm c5hCZRSười tzx9U6Ehân thizx9U6Eện đáp:

“Bạn khzx9U6Eông b5hCZRSiết à5hCZRS? SHAnh SHấy làSH cSHa smFtxN4ĩ thầnzx9U6E tư5hCZRSợng rzx9U6Eất zx9U6Eđược mzx9U6Eến mộmFtxN4, thườ5hCZRSng thìSH rấzx9U6Et ítSH k5hCZRShi anmFtxN4h ấySH đếnmFtxN4 trường.”

Shock tậpSH hai!

“Ca mFtxN4sĩ ưmFtxN4?” ÁimFtxN4 SHHy lẩmzx9U6E mFtxN4bẩm, thậtmFtxN4 sựSH khô5hCZRSng zx9U6Ethể zx9U6Etin đượSHc zx9U6Emột têmFtxN4n quáizx9U6E đản5hCZRS SHnhư thếSH lạSHi lzx9U6Eà mFtxN4một cSHa mFtxN4sĩ nổimFtxN4 tiếng.

Haizz… PhiềSHn SHphức thật!!

Chap 28

Mất kmFtxN4iểm soát

Trước cổngzx9U6E trường,zx9U6E SHvẫn nhưmFtxN4 SHmọi ngàSHy, hSHai chiế5hCZRSc mFtxN4xe BMzx9U6EW đãSH đậuzx9U6E sẵmFtxN4n mFtxN4ở cổng.

Minh VmFtxN4ỹ t5hCZRSựa ngườizx9U6E và5hCZRSo mzx9U6Eột chiếzx9U6Ec 5hCZRSxe, SHđôi SHmắt mFtxN4anh sởSH hữu5hCZRS mộtmFtxN4 hướnzx9U6Eg nSHhìn mFtxN4vô địzx9U6Enh, nhưnzx9U6Eg dườnzx9U6Eg nSHhư tro5hCZRSng SHánh nzx9U6Ehìn đózx9U6E SHvẫn đủmFtxN4 đểSH nhậnzx9U6E rzx9U6Ea mộtSH SHbóng dámFtxN4ng zx9U6Equen thuộcmFtxN4 đa5hCZRSng mỗ5hCZRSi mFtxN4lúc mộtzx9U6E tiếnmFtxN4 gần.

Động tácSH tựSHa ngư5hCZRSời và5hCZRSo chiếc5hCZRS BmFtxN4MW kimFtxN4a lzx9U6Eập tzx9U6Eức được5hCZRS 5hCZRSthay tmFtxN4hế bằzx9U6Eng mzx9U6Eột tư5hCZRS mFtxN4thế đứngmFtxN4 thẳzx9U6Eng dậy,SH anmFtxN4h zx9U6Echo SHhai zx9U6Etay vzx9U6Eào túi,5hCZRS bSHắt đầmFtxN4u tiếmFtxN4n SHvề SHphía Ái5hCZRS Hy.

“Tôi phảSHi đến5hCZRS tmFtxN4ổ 5hCZRSchức, n5hCZRSgười củzx9U6Ea zx9U6Etôi sẽzx9U6E đưamFtxN4 e5hCZRSm về.”SH Dường5hCZRS nhmFtxN4ư mFtxN4Minh VỹSH đangzx9U6E cốmFtxN4 gắzx9U6Eng dzx9U6Eịu gimFtxN4ọng hếSHt mứcmFtxN4 mFtxN4có 5hCZRSthể, mFtxN4nhưng mFtxN4vẫn khSHông thể5hCZRS nàSHo là5hCZRSm tamFtxN4n biSHến SHđi mFtxN4cái czx9U6Ehất SHgiọng nSHgạo mạmFtxN4n vốmFtxN4n có.

Như đãmFtxN4 mFtxN4biết trmFtxN4ước a5hCZRSnh vẫ5hCZRSn zx9U6Esẽ l5hCZRSặp lạimFtxN4 câu5hCZRS nóSHi nàySH, cmFtxN4ô chẳnmFtxN4g tỏ5hCZRS b5hCZRSất cứSH mộmFtxN4t tháSHi 5hCZRSđộ SHnào 5hCZRSkhác zx9U6Engoài SHdửng SHdưng mFtxN4không quamFtxN4n tâ5hCZRSm, đô5hCZRSi môi5hCZRS 5hCZRSmấp mFtxN4máy chuẩnmFtxN4 bmFtxN4ị lêzx9U6En tiếngmFtxN4 tSHrả lời.

“Mèo czx9U6Eon sSHẽ zx9U6Eđi với5hCZRS mFtxN4tôi!” GiọngmFtxN4 nózx9U6Ei củzx9U6Ea kmFtxN4ẻ thmFtxN4ứ mFtxN4ba czx9U6Eắt SHngang ýSH đị5hCZRSnh củaSH Ázx9U6Ei HymFtxN4, HạomFtxN4 ThầnSH SHđang tSHừ SHtừ tmFtxN4iến đếnSH, vmFtxN4òng tzx9U6Eay mFtxN4kéo 5hCZRScô vmFtxN4ề zx9U6Ephía mìnmFtxN4h, ghzx9U6Eé zx9U6Esát taSHi SHcô thmFtxN4ì thầm.SH “Ch5hCZRSỉ cầSHn emFtxN4m đ5hCZRSi mFtxN4theo tôizx9U6E, tôzx9U6Ei SHsẽ đápmFtxN4 ứnzx9U6Eg mFtxN4mọi câSHu hỏSHi của5hCZRS emFtxN4m SHvề nhữnmFtxN4g chuyệnzx9U6E rzx9U6Eắc rốimFtxN4 mFtxN4đang xảymFtxN4 ra.”

Dĩ nhiê5hCZRSn câzx9U6Eu nó5hCZRSi samFtxN4u củmFtxN4a Hạo5hCZRS ThầmFtxN4n đ5hCZRSủ szx9U6Eức SHkhiến ÁiSH 5hCZRSHy ng5hCZRSạc nhizx9U6Eên hếmFtxN4t zx9U6Emức, tròmFtxN4n mắtzx9U6E qumFtxN4ay zx9U6Esang nSHhìn cSHhằm cmFtxN4hặp kẻmFtxN4 kếSH bên.

Có nmFtxN4ên đặtmFtxN4 lòng5hCZRS tizx9U6En vàzx9U6Eo SHmột tênSH nmFtxN4hư 5hCZRSHạo Thần?

Thôi mzx9U6Eặc kệmFtxN4, SHtin mzx9U6Eột l5hCZRSần cũng5hCZRS 5hCZRSkhông sao!

“Em đi5hCZRS vớimFtxN4 hắSHn?” SHMinh 5hCZRSVỹ nhí5hCZRSu mày5hCZRS nhì5hCZRSn Á5hCZRSi SHHy, đanzx9U6Eg chờSH mộtSH zx9U6Esự zx9U6Ekhẳng địnhSH tmFtxN4ừ ngưmFtxN4ời czx9U6Eon gmFtxN4ái trướ5hCZRSc mặt.

Và ngzx9U6Eay zx9U6Esau cmFtxN4âu hỏSHi ấy5hCZRS, 5hCZRSÁi mFtxN4Hy 5hCZRSgật đầu.

Gương 5hCZRSmặt MSHinh VỹmFtxN4 thấzx9U6Ep tSHhoáng mộtmFtxN4 nụzx9U6E cườizx9U6E nhạt,5hCZRS đôizx9U6E mắt5hCZRS 5hCZRSmàu zx9U6Ehổ ph5hCZRSách đangzx9U6E d5hCZRSần tốSHi mFtxN4sầm lạimFtxN4. LầnSH đầuSH ti5hCZRSên Ázx9U6Ei Hzx9U6Ey tr5hCZRSông thấy5hCZRS vSHẻ mzx9U6Eặt mFtxN4đó từ5hCZRS 5hCZRSanh… vmFtxN4ẻ mặtzx9U6E czx9U6Eủa một5hCZRS kzx9U6Eẻ SHbị bỏzx9U6E rơi!

Cũng 5hCZRSchính vàzx9U6Eo khozx9U6Eảnh khắmFtxN4c ấSHy, tzx9U6Erái tSHim cmFtxN4ô chợtSH thSHắt lmFtxN4ại, n5hCZRSơi khoémFtxN4 mắtSH cảzx9U6Em thmFtxN4ấy c5hCZRSay cay.

Minh 5hCZRSVỹ khômFtxN4ng nóiSH th5hCZRSêm bấ5hCZRSt cứ5hCZRS điềuSH gì5hCZRS nữa,5hCZRS chỉ5hCZRS lặmFtxN4ng lẽ5hCZRS qu5hCZRSay ngườ5hCZRSi bước5hCZRS đmFtxN4i. SHbóng dSHáng từSH phíazx9U6E saSHu đmFtxN4ang vôzx9U6E cùnmFtxN4g cmFtxN4ô độc.SH Vzx9U6Eốn SHdĩ amFtxN4nh khôngzx9U6E hề5hCZRS biếtSH zx9U6Ecách chiềuSH SHchuộng SHvà nhẫnmFtxN4 nạmFtxN4i ngườizx9U6E kzx9U6Ehác, nhưngSH 5hCZRScó lzx9U6Eẽ lần5hCZRS nàySH azx9U6Enh đãzx9U6E th5hCZRSật sự5hCZRS mFtxN4bỏ qu5hCZRSa cmFtxN4ho Hạo5hCZRS TmFtxN4hần zx9U6Evì cô.

Hai chiếc5hCZRS 5hCZRSxe SHBMW l5hCZRSao vút5hCZRS trênzx9U6E dònSHg đường5hCZRS nhẵn5hCZRS bSHóng, nhưng5hCZRS lzx9U6Eại ngượcSH hướ5hCZRSng nhau.

Ánh sámFtxN4ng màzx9U6Eu vàngSH rự5hCZRSc củaSH mFtxN4hoàng 5hCZRShôn nhẹSH nhàngmFtxN4 phủSH kín5hCZRS khônmFtxN4g g5hCZRSian 5hCZRStrên zx9U6Ebãi bmFtxN4iển, tmFtxN4ừng 5hCZRSđợt sónmFtxN4g zx9U6Ecứ vzx9U6Eô mFtxN4tình v5hCZRSỗ v5hCZRSào bờ,zx9U6E zx9U6Ecuốn trSHôi SHđi tất5hCZRS cả.

Ái HSHy ngồ5hCZRSi trmFtxN4ên bờ,mFtxN4 đưazx9U6E 5hCZRSđôi mắtmFtxN4 v5hCZRSô cmFtxN4ảm SHnhìn vềSH 5hCZRSphía mFtxN4xa tận5hCZRS chSHân tzx9U6Erời. NếumFtxN4 nhzx9U6Eững c5hCZRSơn 5hCZRSsóng k5hCZRSia mFtxN4có thểmFtxN4 cuố5hCZRSn tSHrôi đi5hCZRS tấ5hCZRSt mFtxN4cả những5hCZRS đauzx9U6E đớnSH cùSHng cựcSH 5hCZRSmà zx9U6Ecô mFtxN4đã vzx9U6Eà đzx9U6Eang phảiSH gá5hCZRSnh chịumFtxN4 t5hCZRShì hmFtxN4ay biếtzx9U6E mấy.

Hạo ThầnmFtxN4 cũnmFtxN4g ngồizx9U6E xuốzx9U6Eng bSHên cạzx9U6Enh mFtxN4cô, mFtxN4đôi zx9U6Emắt 5hCZRSdán cmFtxN4hặt vSHào “mFtxN4mèo SHcon” kh5hCZRSông rời.

“Tại 5hCZRSsao e5hCZRSm lạimFtxN4 muzx9U6Eốn đếnmFtxN4 zx9U6Eđây?” 5hCZRSBầu 5hCZRSkhông khízx9U6E dườSHng nmFtxN4hư đamFtxN4ng qumFtxN4á gượmFtxN4ng gạSHo, HạomFtxN4 ThầnmFtxN4 đànhmFtxN4 5hCZRSphải lên5hCZRS tiếng5hCZRS pSHhá mFtxN4tan trạngSH tháizx9U6E cănzx9U6Eg 5hCZRSthẳng hiệnmFtxN4 giờ.

Một khoảngzx9U6E y5hCZRSên lặng…

“Ai 5hCZRSlà kẻ5hCZRS hạimFtxN4 chếtSH giSHa đìnhzx9U6E tôi?”zx9U6E G5hCZRSiọng nói5hCZRS ÁiSH SHHy zx9U6Eđều đều,5hCZRS mFtxN4đây vốmFtxN4n dĩSH lmFtxN4à câuzx9U6E hmFtxN4ỏi SHnghi ho5hCZRSặc lzx9U6Eớn nhzx9U6Eất tzx9U6Erong đầuzx9U6E cSHô, zx9U6Evà cSHâu hỏmFtxN4i nàSHy mFtxN4hoàn toàmFtxN4n kmFtxN4hông zx9U6Ehề ă5hCZRSn nhSHập mFtxN4gì mFtxN4với zx9U6Ecâu mFtxN4hỏi củazx9U6E HạoSH Thần.

“Câu khác5hCZRS, tôzx9U6Ei khônzx9U6Eg tSHrả lờiSH câ5hCZRSu hỏimFtxN4 nà5hCZRSy củaSH e5hCZRSm được.”SH HạomFtxN4 Th5hCZRSần nh5hCZRSún nh5hCZRSún va5hCZRSi tmFtxN4ỏ v5hCZRSẻ mFtxN4không thểSH làzx9U6Em zx9U6Egì mFtxN4hơn, tSHrả lờ5hCZRSi SHvới cSHhất giọngmFtxN4 bình5hCZRS thảnzx9U6E nhmFtxN4ất cmFtxN4ó thể.

“Không SHphải an5hCZRSh đãmFtxN4 zx9U6Ebảo 5hCZRSsẽ trả5hCZRS lờ5hCZRSi mọi5hCZRS thSHắc mắcmFtxN4 củamFtxN4 tSHôi?” CôSH 5hCZRSquay smFtxN4ang HạomFtxN4 ThầmFtxN4n tức5hCZRS gmFtxN4iận gắtzx9U6E lênzx9U6E, đúzx9U6Eng lzx9U6Eà sSHai lzx9U6Eầm k5hCZRShi mFtxN4tin tưởngSH t5hCZRSên này.

“Tôi SHchỉ c5hCZRSó t5hCZRShể trảSH lờ5hCZRSi nhữn5hCZRSg czx9U6Eâu hỏSHi nằm5hCZRS 5hCZRStrong mộtmFtxN4 phạzx9U6Em vmFtxN4i SHnhất định.mFtxN4” HạomFtxN4 Thzx9U6Eần khoáSHt khozx9U6Eát ta5hCZRSy vớmFtxN4i SHÁi HymFtxN4, tiếSHp tụcmFtxN4 mFtxN4giữ nmFtxN4guyên 5hCZRSchất g5hCZRSiọng bamFtxN4n nãy.

“Phạm vi?”mFtxN4 zx9U6ECô 5hCZRSnhíu SHmày, tSHên nàySH toSHàn nózx9U6Ei nhữn5hCZRSg l5hCZRSời khózx9U6E hiểu.

“Tôi chỉzx9U6E cóSH t5hCZRShể 5hCZRScho e5hCZRSm biết5hCZRS mộ5hCZRSt mFtxN4phần sựzx9U6E việmFtxN4c, khSHông thểSH n5hCZRSói mFtxN4cụ thể.5hCZRS” zx9U6EHạo ThSHần nSHhẫn nạizx9U6E giảimFtxN4 thíSHch, ngướcSH mặtSH lmFtxN4ên trSHời qmFtxN4uan sátSH màzx9U6En SHđêm mFtxN4dần 5hCZRSbuông xuống.

Dù samFtxN4o đây5hCZRS cSHũng lzx9U6Eà nhữn5hCZRSg mFtxN4điều SHnhỏ nhzx9U6Eặt, cmFtxN4ó cmFtxN4ho Ázx9U6Ei H5hCZRSy biếtSH cũngmFtxN4 ch5hCZRSẳng sao.

“Vậy cònzx9U6E TmFtxN4hy ThSHy? An5hCZRSh zx9U6Ecó b5hCZRSiết nhữngzx9U6E 5hCZRSchuyện liêzx9U6En qua5hCZRSn zx9U6Etới TSHhy Th5hCZRSy?” Bấzx9U6Et giácSH cmFtxN4âu hSHỏi tiSHếp the5hCZRSo SHlại dàzx9U6Enh rzx9U6Eiêng c5hCZRSho Tzx9U6Ehy ThmFtxN4y, thậSHt sự5hCZRS czx9U6Eô r5hCZRSất t5hCZRSò SHmò vềzx9U6E người5hCZRS cmFtxN4on gzx9U6Eái bíSH ẩnSH này.

“Thy zx9U6EThy mFtxN4là emFtxN4m czx9U6Eùng c5hCZRSha k5hCZRShác mmFtxN4ẹ c5hCZRSủa Hàzx9U6En MinmFtxN4h Vỹ…”SH Án5hCZRSh mắ5hCZRSt Hạozx9U6E Thầnzx9U6E SHtrở nên5hCZRS vmFtxN4ô cùngSH kỳzx9U6E 5hCZRSlạ, sâmFtxN4u thăSHm thẳmzx9U6E, kmFtxN4hông thể5hCZRS địnmFtxN4h 5hCZRSrõ đượcSH ámFtxN4nh mắzx9U6Et đzx9U6Eó là5hCZRS gì,mFtxN4 mFtxN4đột 5hCZRSngột giọngmFtxN4 cậumFtxN4 trầzx9U6Em mFtxN4xuống, “…5hCZRS vàzx9U6E là5hCZRS zx9U6Eem cùngSH zx9U6Emẹ kzx9U6Ehác cSHha củazx9U6E tôi!”

Có vẻmFtxN4 SHHạo Thần5hCZRS rấmFtxN4t khSHó mFtxN4khăn k5hCZRShi nóizx9U6E rmFtxN4a chuSHyện này,zx9U6E Ái5hCZRS H5hCZRSy cũzx9U6Eng cố5hCZRS gắngmFtxN4 dịu5hCZRS giọSHng, tSHránh làSHm kẻmFtxN4 trướzx9U6Ec mặtzx9U6E tổn5hCZRS thương.

“Chuyện này5hCZRS SHanh cSHó thểzx9U6E kểzx9U6E chSHi tiếSHt czx9U6Eho SHtôi?” T5hCZRShật sựmFtxN4 mFtxN4Ái mFtxN4Hy 5hCZRSbắt SHđầu nhSHận mFtxN4định rmFtxN4a mứmFtxN4c đmFtxN4ộ 5hCZRSnghiêm trọmFtxN4ng 5hCZRScủa sự5hCZRS 5hCZRSviệc SHhai nămzx9U6E vzx9U6Eề tzx9U6Erước, c5hCZRSó lSHẽ zx9U6EHạo ThSHần SHcũng làzx9U6E mmFtxN4ột trSHong nhmFtxN4ững ngườizx9U6E khôSHng thSHể thiếuzx9U6E t5hCZRSrong sựzx9U6E việ5hCZRSc lầnSH đó.

“Hàn MinSHh Vzx9U6Eỹ vàzx9U6E mFtxN4Thy ThmFtxN4y 5hCZRSđã chmFtxN4ấp nhậnzx9U6E phạmzx9U6E đzx9U6Eến t5hCZRSội lỗimFtxN4 kmFtxN4hông SHthể thSHa thứmFtxN4 vì5hCZRS khôngmFtxN4 th5hCZRSể zx9U6Edứt bỏzx9U6E đượSHc tình5hCZRS cSHảm cmFtxN4á nSHhân, v5hCZRSà cũSHng chímFtxN4nh vìzx9U6E thếmFtxN4 màzx9U6E nhữnmFtxN4g người5hCZRS troSHng cuzx9U6Eộc đSHều ph5hCZRSải mFtxN4trả mộtSH c5hCZRSái giSHá q5hCZRSuá đắt.”SH BấtmFtxN4 mFtxN4giác SHHạo ThầnSH nởSH mFtxN4một nụmFtxN4 cười5hCZRS czx9U6Eay đmFtxN4ắng, cả5hCZRS ng5hCZRSười r5hCZRSun mFtxN4lên dưSHờng nh5hCZRSư đamFtxN4ng cốSH gắngmFtxN4 kìzx9U6Em nén.

“Có thmFtxN4ể chzx9U6Eo tSHôi bimFtxN4ết mFtxN4những ng5hCZRSười tronmFtxN4g cuộzx9U6Ec?” Áizx9U6E HSHy timFtxN4ếp 5hCZRStục gSHặng hỏi,SH quêmFtxN4n m5hCZRSất m5hCZRSình đamFtxN4ng SHvô zx9U6Eý xmFtxN4é to5hCZRSạc mFtxN4nỗi đSHau zx9U6Echưa lànhmFtxN4 của5hCZRS người5hCZRS khác.

“Hàn MinmFtxN4h mFtxN4Vỹ, zx9U6Ebà Hàn,zx9U6E Từzx9U6E ThmFtxN4y 5hCZRSThy, tôimFtxN4 và…”zx9U6E LạiSH zx9U6Emột lần5hCZRS nữamFtxN4 HạoSH ThầmFtxN4n lấpmFtxN4 l5hCZRSửng zx9U6Ecâu nó5hCZRSi, khiến5hCZRS ÁSHi HmFtxN4y lạimFtxN4 tmFtxN4iếp 5hCZRStục gặ5hCZRSng hỏi.

“Và?” Tr5hCZRSái zx9U6Etim Ái5hCZRS zx9U6EHy bắt5hCZRS đầu5hCZRS đ5hCZRSập loạmFtxN4n zx9U6Ecả lênmFtxN4, zx9U6Ecái t5hCZRSên cmFtxN4uối cùnzx9U6Eg sẽ5hCZRS l5hCZRSà ai?

“… ĐmFtxN4iền Huân.SH” HaSHi SHtừ cuối5hCZRS cùng5hCZRS mFtxN4khó nhọc5hCZRS phátmFtxN4 r5hCZRSa từ5hCZRS m5hCZRSiệng HạoSH Thầzx9U6En, cóSH lẽSH tê5hCZRSn Điềnzx9U6E HuânSH nSHày đóngzx9U6E va5hCZRSi chínhSH tSHrong v5hCZRSở kịchzx9U6E 5hCZRSbi thưSHơng haSHi SHnăm vềSH trước.

“Đã hếtzx9U6E phạmmFtxN4 vSHi c5hCZRSho phémFtxN4p chưmFtxN4a?” Á5hCZRSi SHHy mFtxN4mở 5hCZRSto zx9U6Eđôi mzx9U6Eắt n5hCZRSâu củmFtxN4a mình5hCZRS nmFtxN4hìn thẳ5hCZRSng zx9U6Evào SHHạo ThmFtxN4ần, mmFtxN4ột áSHnh nhìnmFtxN4 kiên5hCZRS định.

Và cSHâu zx9U6Ehỏi czx9U6Eủa cômFtxN4 khizx9U6Eến zx9U6EHạo Thầzx9U6En 5hCZRSbật cười.

“Ừ, hếzx9U6Et rồimFtxN4.” mFtxN4Hạo Tzx9U6Ehần cmFtxN4ố gzx9U6Eắng n5hCZRShịn cưSHời, zx9U6Equay zx9U6Esang Ái5hCZRS Hzx9U6Ey khẳSHng định.5hCZRS “SHĐừng mFtxN4lo, mFtxN4sớm m5hCZRSuộn mFtxN4gì thmFtxN4ì SHem cũngmFtxN4 sẽzx9U6E bSHiết mà.”

Bất giámFtxN4c HmFtxN4ạo ThầnSH đưa5hCZRS tamFtxN4y SHxoa xmFtxN4oa đầumFtxN4 SHÁi Hyzx9U6E, đâmFtxN4y làmFtxN4 độnSHg tzx9U6Eác mFtxN4mà TSHhần mFtxN4thường lSHàm vớzx9U6Ei Thzx9U6Ey Thzx9U6Ey mFtxN4– côSH SHem gázx9U6Ei 5hCZRSđáng yêu5hCZRS củazx9U6E mình.

“Em còn5hCZRS thắcSH mắc5hCZRS gìSH không5hCZRS?” Hạ5hCZRSo Thầzx9U6En nmFtxN4âng mặtmFtxN4 mFtxN4cô lzx9U6Eên, nhSHưng gươnmFtxN4g zx9U6Emặt vẫnSH cònmFtxN4 zx9U6Elưu lạSHi nzx9U6Eụ cười5hCZRS b5hCZRSan nãy.

“Anh 5hCZRScó biếzx9U6Et azx9U6Enh TriếtmFtxN4 Dạ?”5hCZRS zx9U6EĐây cmFtxN4hắc chắnzx9U6E mFtxN4sẽ l5hCZRSà zx9U6Ecâu hỏmFtxN4i nSHghi vấnSH zx9U6Ecuối cùng5hCZRS mmFtxN4à czx9U6Eô cầnzx9U6E SHđược giả5hCZRSi đáp.

“Ừ.” SHVà Hạo5hCZRS T5hCZRShần lạimFtxN4 SHtiếp mFtxN4tục trzx9U6Eả lời.

“Anh ấyzx9U6E mFtxN4mất rồi?”5hCZRS Lầnzx9U6E này5hCZRS, ngườimFtxN4 rmFtxN4un l5hCZRSên khmFtxN4i nhắcmFtxN4 đến5hCZRS nỗimFtxN4 đamFtxN4u lạmFtxN4i 5hCZRSlà ÁiSH Hy.

“Ừ, h5hCZRSắn l5hCZRSà 5hCZRSân nhSHân 5hCZRScủa mFtxN4em đấy!”SH NụmFtxN4 cườimFtxN4 tmFtxN4rên môSHi Hzx9U6Eạo ThầSHn dầnSH biếnSH mấtzx9U6E, 5hCZRSkhông đợ5hCZRSi 5hCZRSÁi 5hCZRSHy đzx9U6Eặt thêm5hCZRS czx9U6Eâu hỏi,SH 5hCZRSHạo ThmFtxN4ần lạiSH tiếpmFtxN4 tụcSH nómFtxN4i. “Hết5hCZRS phạmSH 5hCZRSvi ch5hCZRSo SHcâu hỏzx9U6Ei n5hCZRSày rồi.”

Ân nhân?

Tại smFtxN4ao anzx9U6Eh trmFtxN4ai Tri5hCZRSết DmFtxN4ạ lạizx9U6E mFtxN4là mFtxN4ân nhân?

Nhưng SHcó lẽSH cmFtxN4ô mFtxN4chỉ biếtzx9U6E được5hCZRS đếnSH mứzx9U6Ec đó5hCZRS màzx9U6E thôi…

Cô cúizx9U6E gằ5hCZRSm mặtzx9U6E xuố5hCZRSng, chmFtxN4e giấSHu đ5hCZRSi đôi5hCZRS mắtSH đãmFtxN4 zx9U6Ethấm đẫmSH nzx9U6Eước mSHắt, nh5hCZRSanh zx9U6Etay gạmFtxN4t vộmFtxN4i những5hCZRS giọmFtxN4t nước5hCZRS đán5hCZRSg g5hCZRShét đó.

“Em 5hCZRSkhông SHhỏi tôi5hCZRS mFtxN4là ngườizx9U6E zx9U6Enhư tmFtxN4hế nzx9U6Eào sao?”5hCZRS ĐôimFtxN4 mắSHt Hạ5hCZRSo Thầ5hCZRSn ch5hCZRSăm SHchú qzx9U6Euan zx9U6Esát SHÁi H5hCZRSy, mộzx9U6Et câmFtxN4u hỏimFtxN4 5hCZRSmà 5hCZRSchính 5hCZRScậu đặtSH ra.

“Không, vìzx9U6E mFtxN4tạm thzx9U6Eời tômFtxN4i sSHẽ xezx9U6Em 5hCZRSanh mFtxN4là mSHột SHngười tốt.SH” ÁSHi HSHy 5hCZRSngước mặtSH lên,SH SHđôi mắmFtxN4t v5hCZRSẫn cmFtxN4òn zx9U6Ehoe zx9U6Eđỏ nzx9U6Eở mộtmFtxN4 5hCZRSnụ cườimFtxN4 dịuzx9U6E dSHàng zx9U6Evới HạoSH SHThần, sa5hCZRSu đózx9U6E đứng5hCZRS dậ5hCZRSy. “Làmzx9U6E phSHiền amFtxN4nh mFtxN4rồi, cả5hCZRSm ơn5hCZRS vmFtxN4ì tSHất cả.”

Ái zx9U6EHy czx9U6Ehậm rzx9U6Eãi zx9U6Ebước điSH, lướzx9U6Et quSHa từnmFtxN4g bSHóng ngSHười trêzx9U6En bã5hCZRSi bizx9U6Eển 5hCZRSvà khuấtmFtxN4 zx9U6Ehẳn zx9U6Esau màzx9U6En đêm.

“Người tốt?mFtxN4 Mèzx9U6Eo cozx9U6En, cózx9U6E zx9U6Elẽ emFtxN4m đzx9U6Eang hiểSHu lầm5hCZRS rồi.”

Trên 5hCZRSđường đzx9U6Ei, zx9U6EÁi H5hCZRSy cầmSH mộzx9U6Et chzx9U6Eiếc 5hCZRSđồng hồmFtxN4 cmFtxN4át nhỏmFtxN4 SHxíu zx9U6Emàu mFtxN4hồng phmFtxN4ấn, liênzx9U6E tụczx9U6E lậtSH ngượcmFtxN4 zx9U6Enó lại.

Cô đamFtxN4ng cốSH mFtxN4gắng SHtự mmFtxN4ình l5hCZRSàm mFtxN4mình zx9U6Evơi bớt5hCZRS zx9U6Enỗi đau.

Ái HSHy mệtmFtxN4 mzx9U6Eỏi bước5hCZRS SHvề nhmFtxN4à, chiế5hCZRSc bamFtxN4lo nặngmFtxN4 nề5hCZRS cSHhỉ zx9U6Ecó thzx9U6Eể đemFtxN4o mộSHt bênzx9U6E vaimFtxN4, nên5hCZRS càngmFtxN4 kSHhiến bSHên v5hCZRSai phải5hCZRS củaSH cô5hCZRS 5hCZRSnhức mzx9U6Eỏi vSHì phả5hCZRSi m5hCZRSang một5hCZRS trSHọng lựczx9U6E quámFtxN4 nặng.

Về zx9U6Enhà vớizx9U6E 5hCZRStrạng th5hCZRSái khzx9U6Eông mấy5hCZRS vSHui mFtxN4vẻ, ÁmFtxN4i SHHy tiếpSH mFtxN4tục lêzx9U6E bướzx9U6Ec vềzx9U6E SHphòng, chẳnmFtxN4g mSHàng đểSH tâm5hCZRS SHđến smFtxN4ự quamFtxN4n t5hCZRSâm SHthái SHquá củ5hCZRSa mấzx9U6Ey têSHn cậnzx9U6E v5hCZRSệ 5hCZRSvì đãmFtxN4 quámFtxN4 qmFtxN4uen thuộcmFtxN4 vớ5hCZRSi 5hCZRScái cảnhmFtxN4 nSHày rồi.

Đôi lzx9U6Eúc cô5hCZRS lạzx9U6Ei ng5hCZRShĩ szx9U6Eống trmFtxN4ong mộSHt că5hCZRSn bimFtxN4ệt thựSH rmFtxN4ộng lmFtxN4ớn nhưmFtxN4 thếmFtxN4 5hCZRSnày thậmFtxN4t phiềzx9U6En toá5hCZRSi, tươ5hCZRSng tSHự nSHhư lSHúc nà5hCZRSy phải5hCZRS lêmFtxN4n tậnSH l5hCZRSầu b5hCZRSa đểmFtxN4 vềSH phòng.

Hai chân5hCZRS cũmFtxN4ng khô5hCZRSng thể5hCZRS 5hCZRStrụ đượcmFtxN4 lâuzx9U6E hmFtxN4ơn nữzx9U6Ea, nhưn5hCZRSg vừamFtxN4 5hCZRSbước đếnSH gmFtxN4ần cử5hCZRSa phòzx9U6Eng 5hCZRSthì đậpSH mFtxN4vào mắtzx9U6E ÁimFtxN4 HmFtxN4y là5hCZRS hzx9U6Eai tê5hCZRSn cậzx9U6En vệmFtxN4 mặczx9U6E v5hCZRSest SHđen mFtxN4và zx9U6Ecô hầuSH SHgái ASHn zx9U6EAn cũn5hCZRSg đangmFtxN4 đứzx9U6Eng SHtrước cửmFtxN4a ph5hCZRSòng 5hCZRSvới trạnzx9U6Eg mFtxN4thái c5hCZRSực kzx9U6Eỳ l5hCZRSo lắng.

Cô cmFtxN4au mày,SH bướ5hCZRSc c5hCZRShân v5hCZRSẫn chậmmFtxN4 rãSHi đến5hCZRS phSHòng zx9U6EMinh Vỹ.

Dừng chân,SH Ái5hCZRS H5hCZRSy khSHông hSHề mởSH miệSHng gặngSH SHhỏi zx9U6Etại 5hCZRSsao mFtxN4họ lạimFtxN4 cưzx9U6E xửSH khácmFtxN4 thườngSH nh5hCZRSư thế,5hCZRS zx9U6Echỉ đưa5hCZRS zx9U6Etay 5hCZRSđịnh m5hCZRSở cửa.

“Cô chủ,zx9U6E lú5hCZRSc nSHày thì…zx9U6E cmFtxN4ô khôn5hCZRSg nêmFtxN4n vào.zx9U6E” Mzx9U6Eột tzx9U6Eên cmFtxN4ận vệ5hCZRS đưaSH tmFtxN4ay chắnSH nganSHg zx9U6EÁi mFtxN4Hy, l5hCZRSúng mFtxN4túng trảSH lời,zx9U6E nh5hCZRSìn ÁSHi H5hCZRSy SHái ngại.

“Sao lạiSH khôngzx9U6E nên?”zx9U6E SHÁi SHHy cảmzx9U6E thSHấy mFtxN4bắt 5hCZRSđầu SHkhó chịu,SH zx9U6Etại mFtxN4sao vmFtxN4ào phònzx9U6Eg mzx9U6Eà czx9U6Eũng không5hCZRS đượcSH vào?

“Ơ… 5hCZRSà… thiếuSH g5hCZRSia đang…mFtxN4 côSH đừngSH nêmFtxN4n vàoSH 5hCZRSphòng lúzx9U6Ec này.”zx9U6E Tê5hCZRSn cận5hCZRS vệSH mFtxN4kia cứzx9U6E ấpmFtxN4 5hCZRSúng mãi5hCZRS, cuốzx9U6Ei cùng5hCZRS lạmFtxN4i làzx9U6E mộtSH l5hCZRSời 5hCZRSyêu cầu.

“Tránh ra!SH” DưmFtxN4ờng như5hCZRS zx9U6EÁi HSHy đã5hCZRS cảSHm 5hCZRSnhận đượcmFtxN4 mộtSH điều5hCZRS gmFtxN4ì đ5hCZRSó bấSHt thườmFtxN4ng, và5hCZRS czx9U6Eó vẻmFtxN4 chSHuyện nàySH đangzx9U6E liênzx9U6E 5hCZRSquan đến5hCZRS Min5hCZRSh Vỹ.

Cô gằnmFtxN4 gimFtxN4ọng, gmFtxN4ạt mạnhSH t5hCZRSay củzx9U6Ea 5hCZRStên cậnmFtxN4 vệ5hCZRS rzx9U6Ea rồizx9U6E mởSH nha5hCZRSnh cánhzx9U6E SHcửa gỗ.

Cánh cử5hCZRSa mSHở ramFtxN4, vzx9U6Eà sSHau đóSH cSHũng 5hCZRSnhanh chómFtxN4ng 5hCZRSđóng lại.

Minh VỹSH đanmFtxN4g ngồizx9U6E dướiSH sànSH, tựazx9U6E 5hCZRSvào mFtxN4tường, xumFtxN4ng q5hCZRSuanh lSHà SHvô số5hCZRS nhữngzx9U6E chaSHi rượumFtxN4 rỗng5hCZRS khôSHng, mù5hCZRSi rượuzx9U6E 5hCZRSnồng nặc5hCZRS SHlan toảSH kh5hCZRSắp phòng.

Nét SHmặt Áizx9U6E HmFtxN4y dầzx9U6En zx9U6Eđanh lạmFtxN4i, zx9U6EMinh VỹmFtxN4 mFtxN4tiếp tụcmFtxN4 cầmSH mộtmFtxN4 5hCZRSchai rượSHu SHlên uống.zx9U6E LậSHp tức5hCZRS c5hCZRSô némFtxN4m mạn5hCZRSh mFtxN4balo l5hCZRSên gzx9U6Eiường, tiếSHn mFtxN4đến giằngSH SHlấy mFtxN4chai rượu5hCZRS tmFtxN4rong tSHay anh.

“Anh là5hCZRSm 5hCZRScái SHtrò gìmFtxN4 th

ế?”

“Đừng quaSHn t5hCZRSâm, zx9U6Eđưa đây!mFtxN4” Mzx9U6Einh 5hCZRSVỹ vzx9U6Eới zx9U6Etay SHvề phízx9U6Ea Á5hCZRSi H5hCZRSy, mFtxN4dường nzx9U6Ehư mu5hCZRSốn lấy5hCZRS 5hCZRSlại c5hCZRShai rượuSH mà5hCZRS SHcô vmFtxN4ừa gizx9U6Eành lấy.

“Không zx9U6Eđưa, SHanh uốngSH ba5hCZRSo SHnhiêu chazx9U6Ei 5hCZRSrồi hả?5hCZRS” Ázx9U6Ei SHHy tứ5hCZRSc giậzx9U6En SHquát l5hCZRSên, đặtmFtxN4 chmFtxN4ai rượuSH đãmFtxN4 đượczx9U6E khumFtxN4i nmFtxN4ắp rzx9U6Ea sazx9U6Eu lưnzx9U6Eg, nhìnSH zx9U6Emột lượtmFtxN4 cáSHc cSHhai r5hCZRSượu xmFtxN4ung quazx9U6Enh Mzx9U6Einh 5hCZRSVỹ v5hCZRSà bắtSH đầumFtxN4 đếm.

Một… hmFtxN4ai… mFtxN4ba… bảySH chai!

Bảy chSHai rzx9U6Eượu rỗnSHg khSHông đanmFtxN4g 5hCZRSnằm lSHăn lómFtxN4c mFtxN4trên sànSH nhzx9U6Eà mộtzx9U6E SHcách bừa5hCZRS bãmFtxN4i, cô5hCZRS bắt5hCZRS đầu5hCZRS 5hCZRSnổi SHgiận thậ5hCZRSt sựSH mFtxN4khi thấ5hCZRSy zx9U6Eanh đứngmFtxN4 lênmFtxN4 5hCZRSvà cSHó 5hCZRSý định5hCZRS lzx9U6Eấy tSHừ trzx9U6Eong tủmFtxN4 kmFtxN4ính một5hCZRS cSHhai rượu5hCZRS khác.

“Anh muốnSH uốnSHg chzx9U6Eứ gìmFtxN4, đượcSH! TômFtxN4i zx9U6Euống vớizx9U6E anh!5hCZRS” 5hCZRSÁi H5hCZRSy tứcSH giậnzx9U6E quátzx9U6E lên.

Đôi mFtxN4mắt m5hCZRSàu hSHổ 5hCZRSphách củmFtxN4a MiSHnh Vỹzx9U6E dườngmFtxN4 nhzx9U6Eư đã5hCZRS chuy5hCZRSển s5hCZRSự cSHhú ý5hCZRS sSHang cô.

Cô cầzx9U6Em cSHhai rượSHu samFtxN4u lưngzx9U6E mFtxN4lên, mFtxN4sau đóSH kmFtxN4ề l5hCZRSên miệnSHg uSHống lấymFtxN4 mộtSH hơi5hCZRS dàzx9U6Ei. ThứSH n5hCZRSước uống5hCZRS thậtSH đắSHng nhmFtxN4ưng lạizx9U6E maSHng mộtSH mFtxN4vị nồngzx9U6E nồnSHg zx9U6Equả thậSHt khiế5hCZRSn zx9U6Econ zx9U6Engười SHta qu5hCZRSên bẵngSH 5hCZRShết nhữSHng buồ5hCZRSn phiền,zx9U6E SHđau đớn5hCZRS trzx9U6Eong lòng.

Gương mặtmFtxN4 Áizx9U6E HmFtxN4y bắtmFtxN4 đầumFtxN4 zx9U6Eđỏ lênmFtxN4, czx9U6Eô đmFtxN4ưa đôSHi mắ5hCZRSt 5hCZRSthẫn t5hCZRShờ nzx9U6Ehìn cmFtxN4hai rượu5hCZRS tmFtxN4rong taSHy, tzx9U6Eiếp tụ5hCZRSc mFtxN4nâng lmFtxN4ên SHvà mFtxN4uống hmFtxN4ết sSHố còmFtxN4n lại.

Về SHphần Min5hCZRSh V5hCZRSỹ, an5hCZRSh c5hCZRShỉ đứngSH yênSH nzx9U6Ehìn zx9U6Ecô zx9U6Euống hếtzx9U6E SHcả chazx9U6Ei rượzx9U6Eu l5hCZRSoại mạnhzx9U6E mFtxN4đó. Czx9U6Eô đặtzx9U6E c5hCZRShai rượu5hCZRS mFtxN4rỗng kzx9U6Ehông 5hCZRSxuống sà5hCZRSn, tiếmFtxN4p tmFtxN4heo đứnzx9U6Eg dậy5hCZRS đẩy5hCZRS mFtxN4anh rzx9U6Ea, v5hCZRSươn ta5hCZRSy về5hCZRS p5hCZRShía tzx9U6Eủ kínmFtxN4h lấSHy một5hCZRS chazx9U6Ei rượuzx9U6E giống5hCZRS hệtSH zx9U6Elúc zx9U6Enãy xuống.

“Em làmmFtxN4 g5hCZRSì vậy?”zx9U6E Đzx9U6Eến mứmFtxN4c nSHày thì5hCZRS Mzx9U6Einh Vỹ5hCZRS cũSHng khô5hCZRSng tzx9U6Ehể đứSHng mFtxN4yên zx9U6Enhìn được5hCZRS nữa,zx9U6E đmFtxN4ưa tamFtxN4y giật5hCZRS zx9U6Elấy SHchai rượuzx9U6E tmFtxN4ừ cô.

Rõ rànSHg gư5hCZRSơng mFtxN4mặt ÁmFtxN4i HSHy mFtxN4đã SHđỏ hết5hCZRS mSHức có5hCZRS thể!

Chợt ÁSHi mFtxN4Hy 5hCZRSquay saSHng Mi5hCZRSnh Vzx9U6Eỹ và…SH mỉ5hCZRSm cười!

“Này M5hCZRSinh VỹSH, anmFtxN4h c5hCZRSó biếzx9U6Et cSHái c5hCZRSảm giácSH mất5hCZRS một5hCZRS ngzx9U6Eười quaSHn tr5hCZRSọng l5hCZRSà nhưSH tzx9U6Ehế SHnào khô5hCZRSng?” ÁSHi 5hCZRSHy vzx9U6Eẫn mỉmmFtxN4 cườiSH, nhưzx9U6Eng tron5hCZRSg nzx9U6Eụ cườzx9U6Ei đSHó lmFtxN4à mFtxN4một vếzx9U6Et thươngmFtxN4 kzx9U6Ehông thểSH SHxoá đimFtxN4 bằSHng tSHhời giamFtxN4n mFtxN4và nướcmFtxN4 mắt.

Giọng zx9U6Enói zx9U6Ecô mFtxN4trở nên5hCZRS mFtxN4nhẹ nhà5hCZRSng mFtxN4hơn, nhSHưng dườnmFtxN4g nhưzx9U6E 5hCZRStừng czx9U6Ehữ và5hCZRS 5hCZRStừng lờiSH nhưSH tSHhể mFtxN4đang tr5hCZRSách mómFtxN4c anh.

“Hẳn a5hCZRSnh cũnSHg biếtSH chứmFtxN4 nhỉzx9U6E, vìmFtxN4 T5hCZRShy ThmFtxN4y đSHáng yêu5hCZRS củamFtxN4 anzx9U6Eh cũn5hCZRSg đã5hCZRS mmFtxN4ất rồiSH mà,zx9U6E hSHa zx9U6Eha. NhSHưng tôi…zx9U6E tmFtxN4ôi đánzx9U6Eh SHmất cSHả gizx9U6Ea đình!”

Minh VỹSH dườngzx9U6E nhưmFtxN4 vẫ5hCZRSn 5hCZRScòn SHđủ tỉSHnh táomFtxN4 đ5hCZRSể lắ5hCZRSng ngSHhe những5hCZRS lSHời nóimFtxN4 củaSH mFtxN4cô, nhưnSHg SHtất cmFtxN4ả zx9U6Enhững gì5hCZRS a5hCZRSnh cózx9U6E thể5hCZRS lzx9U6Eàm l5hCZRSúc n5hCZRSày mFtxN4là 5hCZRSim lặng.

“Đồng h5hCZRSồ cátzx9U6E xSHoa dmFtxN4ịu nỗimFtxN4 mFtxN4đau? SHNực cười!zx9U6E mFtxN4Nếu thậtSH sự5hCZRS 5hCZRSnó mFtxN4có tzx9U6Ehể zx9U6Exoa dịmFtxN4u bớzx9U6Et 5hCZRSphần zx9U6Enào nỗiSH đauSH củSHa tôi,5hCZRS tạSHi sa5hCZRSo lậtmFtxN4 ng5hCZRSược nhữngmFtxN4 mộ5hCZRSt trămSH tázx9U6Em mư5hCZRSơi lầnmFtxN4 vSHẫn không5hCZRS hềSH mấtzx9U6E điSH mộzx9U6Et chú5hCZRSt cảzx9U6Em giácSH đmFtxN4au đớSHn nào?zx9U6E Tạizx9U6E sao?5hCZRS” Ázx9U6Ei HSHy nSHhư tự5hCZRS nóSHi vớmFtxN4i chíSHnh mình,zx9U6E zx9U6Elần nàSHy 5hCZRScô bậzx9U6Et zx9U6Ecười thàSHnh tiếng.

Đôi mắt5hCZRS zx9U6Eướt lệSH, SHcô đưa5hCZRS zx9U6Etay gạtzx9U6E giọtmFtxN4 nSHước mắtzx9U6E mFtxN4không 5hCZRSđáng rơmFtxN4i tmFtxN4rên gòSH mmFtxN4á mFtxN4rồi SHlại tiếzx9U6Ep tụczx9U6E tựmFtxN4 độcmFtxN4 thoại.

“Bây mFtxN4giờ zx9U6Ethì h5hCZRSết rồi,zx9U6E cảSH zx9U6Eba vmFtxN4à zx9U6Emẹ, cảmFtxN4 SHanh Trzx9U6Eiết DạSH luôzx9U6En yzx9U6Eêu SHthương tôi5hCZRS đềuSH đSHi rồi,zx9U6E mFtxN4đi đmFtxN4ến mộtSH nSHơi 5hCZRSmà tôzx9U6Ei khôngSH thểmFtxN4 nàomFtxN4 5hCZRSchạm đến,5hCZRS mFtxN4trừ kmFtxN4hi tô5hCZRSi đmFtxN4i tSHheo mFtxN4họ! V5hCZRSà nSHgay cảmFtxN4 anzx9U6Eh SHcũng cmFtxN4hỉ dù5hCZRSng mFtxN4tôi n5hCZRShư mộtzx9U6E co5hCZRSn zx9U6Ebúp SHbê đểzx9U6E th5hCZRSay 5hCZRSthế mFtxN4cho ThSHy Thy.”

Minh mFtxN4Vỹ vẫ5hCZRSn imFtxN4m lặng,5hCZRS đôi5hCZRS mắt5hCZRS zx9U6Emàu hổSH phSHách smFtxN4áng lên5hCZRS, 5hCZRSdường 5hCZRSnhư 5hCZRSanh đã5hCZRS SHcó thểmFtxN4 zx9U6Ecảm n5hCZRShận đượ5hCZRSc n5hCZRSỗi đzx9U6Eau m5hCZRSà c5hCZRSô mFtxN4đang phảmFtxN4i gánmFtxN4h chịuSH đau5hCZRS SHđến mzx9U6Eức nào.

Ái H5hCZRSy bướcSH v5hCZRSề SHphía tzx9U6Eủ quầnSH áomFtxN4 mà5hCZRS Mi5hCZRSnh Vỹ5hCZRS dànmFtxN4h riêngmFtxN4 cSHho mìnhmFtxN4 mởzx9U6E razx9U6E, lmFtxN4ấy mFtxN4ra mộtzx9U6E chi5hCZRSếc lọmFtxN4 thuỷzx9U6E SHtinh trmFtxN4ong suốt,zx9U6E tronmFtxN4g đếnmFtxN4 nỗzx9U6Ei czx9U6Eó 5hCZRSthể nhìSHn thấSHy vôSH sốmFtxN4 zx9U6Enhững chiếcmFtxN4 đồngSH hồSH cátzx9U6E nhmFtxN4ỏ xizx9U6Enh mmFtxN4ang nhiềuSH mFtxN4màu szx9U6Eắc kháSHc nzx9U6Ehau đangSH mFtxN4nằm tr5hCZRSong lọ.

Tiếp theozx9U6E, côSH lmFtxN4ấy từSH tron5hCZRSg lọmFtxN4 5hCZRSra mzx9U6Eột zx9U6Ecái zx9U6Eđồng hồSH c5hCZRSát zx9U6Emàu đỏ,5hCZRS đưamFtxN4 SHtay SHra khôn5hCZRSg trzx9U6Eung zx9U6Evà thSHả 5hCZRSnó zx9U6Erơi tự5hCZRS do.

“Rơi này!”

Ái HmFtxN4y dườnmFtxN4g nSHhư đanzx9U6Eg mFtxN4cực k5hCZRSỳ hmFtxN4ứng zx9U6Ethú vớSHi việSHc mmFtxN4ình đSHang làmzx9U6E, trênSH môimFtxN4 vẫnmFtxN4 zx9U6Egiữ ngzx9U6Euyên nSHụ cườimFtxN4 cSHay đắng.

Chiếc đồngSH hồSH SHđó rơimFtxN4 xuống5hCZRS đấ5hCZRSt 5hCZRSvỡ ta5hCZRSn, tạozx9U6E nêmFtxN4n mFtxN4vô zx9U6Esố nhữngzx9U6E mmFtxN4ảnh thuỷSH tmFtxN4inh cực5hCZRS nhSHỏ zx9U6Enằm trSHên sSHàn zx9U6Enhà, mFtxN4và nhữSHng 5hCZRShạt cá5hCZRSt lmFtxN4i mFtxN4ti mFtxN4cũng 5hCZRShoà lẫnmFtxN4 vàozx9U6E nhữzx9U6Eng mảmFtxN4nh thuSHỷ t5hCZRSinh lấpmFtxN4 láSHnh ấy.

Rồi lSHại thêm5hCZRS zx9U6Emột cmFtxN4ái mFtxN4đồng 5hCZRShồ nữ5hCZRSa… tSHhêm một5hCZRS czx9U6Eái nữamFtxN4… và5hCZRS thêzx9U6Em mFtxN4một cái…

Cứ lầnmFtxN4 lượt5hCZRS, czx9U6Eô lmFtxN4ặp lạimFtxN4 đSHộng zx9U6Etác đómFtxN4 khônzx9U6Eg bizx9U6Eết bSHao nhiêSHu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹmFtxN4 gọizx9U6E tên5hCZRS ÁiSH HmFtxN4y, đôi5hCZRS mắt5hCZRS anSHh trà5hCZRSn ngậSHp vẻmFtxN4 xó5hCZRSt xa.

Nhìn thấy5hCZRS c5hCZRSô nhưzx9U6E zx9U6Ethế này,SH tráiSH SHtim anmFtxN4h nmFtxN4hư dầnzx9U6E mấtmFtxN4 zx9U6Eđi nhịpmFtxN4 đậzx9U6Ep, SHsau đ5hCZRSó ngừng5hCZRS đSHập hẳn.

Ái Hzx9U6Ey kzx9U6Ehông h5hCZRSề qzx9U6Euay lại5hCZRS nhìn5hCZRS anSHh, lầzx9U6En nmFtxN4ày là5hCZRS đ5hCZRSưa cảzx9U6E SHchiếc l5hCZRSọ mFtxN4thuỷ tinmFtxN4h 5hCZRSra, zx9U6Erồi lzx9U6Eại thả5hCZRS cảmFtxN4 l5hCZRSọ rớSHt xuSHống đất…5hCZRS tSHhứ mFtxN4âm zx9U6Ethanh vmFtxN4a chSHạm mzx9U6Eạnh vzx9U6Eang lêmFtxN4n, hànSHg zx9U6Enghìn mFtxN4mảnh mFtxN4thuỷ tinmFtxN4h lấ5hCZRSp lá5hCZRSnh nSHằm dướimFtxN4 sà5hCZRSn, 5hCZRSmột khumFtxN4ng 5hCZRScảnh đẹpmFtxN4 đếzx9U6En 5hCZRSđau đớn!

“Vỡ hzx9U6Eết rồzx9U6Ei! Khôngzx9U6E mFtxN4còn mFtxN4gì đểmFtxN4 xozx9U6Ea dmFtxN4ịu nỗiSH đau5hCZRS mFtxN4cả!” Á5hCZRSi HmFtxN4y lạiSH SHbật cườizx9U6E zx9U6Ethành tiếng,5hCZRS đưaSH mộtSH tmFtxN4ay ôzx9U6Em lấySH mặt,SH nhưSHng mFtxN4những gmFtxN4iọt nướcSH mzx9U6Eắt kizx9U6Ea SHvẫn lọ5hCZRSt zx9U6Equa k5hCZRShẽ 5hCZRStay SHvà tạozx9U6E mFtxN4ra nhSHững vệtSH dàimFtxN4 ho5hCZRSàn m5hCZRSỹ tronmFtxN4g khSHông trungmFtxN4. “Khôzx9U6Eng còn,SH không5hCZRS còn5hCZRS SHgì cả!”

Minh VỹSH bưSHớc đếmFtxN4n và5hCZRS cúmFtxN4i xuống5hCZRS nân5hCZRSg nmFtxN4gười cômFtxN4 lêmFtxN4n, đ5hCZRSặt 5hCZRScô ngồi5hCZRS mFtxN4lên giường.

Bàn zx9U6Echân Á5hCZRSi SHHy mFtxN4bị nhữSHng mản5hCZRSh thuzx9U6Eỷ zx9U6Etinh kzx9U6Eia zx9U6Elàm mFtxN4xây zx9U6Exước rất5hCZRS nhiều.

“Minh Vỹzx9U6E, mFtxN4tôi zx9U6Evà ThmFtxN4y T5hCZRShy zx9U6Eai qu5hCZRSan trzx9U6Eọng h5hCZRSơn?” Áizx9U6E zx9U6EHy tromFtxN4ng bộmFtxN4 dmFtxN4ạng nửaSH tỉnhzx9U6E n5hCZRSửa zx9U6Emê, b5hCZRSất SHgiác mFtxN4lại lSHên tiếnmFtxN4g hỏi.

“Thy mFtxN4Thy.” MộtSH câu5hCZRS mFtxN4trả lờiSH d5hCZRSứt kh5hCZRSoát zx9U6Evang lênzx9U6E, đSHủ đểmFtxN4 ÁiSH HSHy nhSHận thức5hCZRS đượSHc câ5hCZRSu trmFtxN4ả lmFtxN4ời đ5hCZRSó đamFtxN4ng SHcó uzx9U6Ey mFtxN4lực lớnmFtxN4 tzx9U6Ehế n5hCZRSào đốSHi SHvới tráSHi ti5hCZRSm đanmFtxN4g czx9U6Ehết dmFtxN4ần mònmFtxN4 vìzx9U6E SHđau đớn.

Đôi 5hCZRSmôi zx9U6Exinh xắSHn kiSHa m5hCZRSím mFtxN4chặt lại…5hCZRS đúnmFtxN4g zx9U6Enhư cSHô SHnghĩ, zx9U6Ecô c5hCZRShỉ là5hCZRS t5hCZRShay thế!

“Thy mFtxN4Thy nzx9U6Egoan ngoãnSH, mFtxN4xinh đẹpmFtxN4 hơnSH SHem rấtSH nhiều5hCZRS.” Đ5hCZRSôi môizx9U6E Min5hCZRSh Vỹzx9U6E mFtxN4bật zx9U6Era nhữngmFtxN4 lờiSH phátSH ngôn5hCZRS vmFtxN4ô tìnzx9U6Eh, mSHặc kzx9U6Eệ nóSH c5hCZRSó làmzx9U6E tSHổn thưSHơng mFtxN4Ái mFtxN4Hy 5hCZRShay kSHhông, 5hCZRSanh vẫnSH zx9U6Engoan cốmFtxN4 tiếpSH tục5hCZRS zx9U6Ebuông nhữngmFtxN4 lSHời nóimFtxN4 từzx9U6E tậSHn SHsâu tr5hCZRSái mFtxN4tim zx9U6Emình… vì,SH SHanh SHkhông thểSH czx9U6Ehe SHgiấu được5hCZRS n5hCZRSữa rồi.zx9U6E “ThmFtxN4y Th5hCZRSy lSHà 5hCZRShạnh phúc5hCZRS, cònSH mFtxN4em chỉmFtxN4 maSHng đến5hCZRS ch5hCZRSo tôSHi sự5hCZRS đauzx9U6E đớn.”

“Thy SHThy từnSHg lzx9U6Eà tất5hCZRS 5hCZRScả vSHới tôi…”

Từng c5hCZRSâu nóimFtxN4 dzx9U6Eo chzx9U6Eính m5hCZRSiệng MiSHnh 5hCZRSVỹ bật5hCZRS mFtxN4ra nhzx9U6Eư 5hCZRSxé tSHoạc vết5hCZRS thươngSH l5hCZRSòng chưmFtxN4a zx9U6Elành hSHẳn củamFtxN4 5hCZRSÁi HySH, côSH biếtmFtxN4 m5hCZRSà… SHcô chẳnzx9U6Eg SHlà mFtxN4gì cả!

Hai 5hCZRSbàn tzx9U6Eay 5hCZRSrun lênzx9U6E khônzx9U6Eg nmFtxN4gường, zx9U6Etrước mắSHt mFtxN4cô cũn5hCZRSg 5hCZRSnhoà 5hCZRSđi vìSH nướcSH mắt,SH c5hCZRSô đưaSH t5hCZRSay zx9U6Eghì chSHặt tamFtxN4y vSHà kíchSH độn5hCZRSg hzx9U6Eét lên.

“Không cmFtxN4ần amFtxN4nh nói5hCZRS nữazx9U6E, tôimFtxN4 kmFtxN4hông muố5hCZRSn ng5hCZRShe, mFtxN4lại càmFtxN4ng kh5hCZRSông SHmuốn an5hCZRSh đemmFtxN4 5hCZRStôi szx9U6Eo sánzx9U6Eh mFtxN4với ngưSHời cozx9U6En g5hCZRSái khác!SH zx9U6ETôi biếtzx9U6E zx9U6Etôi khôngzx9U6E lSHà mFtxN4gì cả,5hCZRS 5hCZRSnên 5hCZRSanh cũn5hCZRSg kSHhông cầmFtxN4n hạmFtxN4 SHnhục tô5hCZRSi đếnSH mứzx9U6Ec nzx9U6Eày.” Nước5hCZRS mắtzx9U6E 5hCZRSchạy dài,5hCZRS rSHạch đzx9U6Eường nướcSH p5hCZRSha lê5hCZRS thezx9U6Eo g5hCZRSò 5hCZRSmá SHmà mFtxN4rơi zx9U6Evào 5hCZRSkhông trung.

Minh VSHỹ nzx9U6Ehìn 5hCZRScô, khzx9U6Eông mFtxN4nói gì5hCZRS cảzx9U6E, đzx9U6Eưa tzx9U6Eay siế5hCZRSt chmFtxN4ặt zx9U6Etay czx9U6Eô kéomFtxN4 rSHa, aSHnh đang5hCZRS é5hCZRSp bSHuộc czx9U6Eô phả5hCZRSi tiế5hCZRSp tụ5hCZRSc lắSHng nSHghe mFtxN4anh nói.

“Tôi khôzx9U6Eng SHcần ngườ5hCZRSi c5hCZRSon 5hCZRSgái SHkhác tzx9U6Ehay mFtxN4thế vzx9U6Eị tríSH cmFtxN4ô 5hCZRSấy trzx9U6Eong SHlòng t5hCZRSôi. VớSHi tômFtxN4i, Th5hCZRSy Thzx9U6Ey cSHhỉ czx9U6Eó một…SH khôngSH t5hCZRShể t5hCZRShay thế!”

Ái 5hCZRSHy tiếp5hCZRS zx9U6Etục giằzx9U6Eng tmFtxN4ay, mSHím môSHi đểzx9U6E từngzx9U6E câ5hCZRSu 5hCZRSnói nh5hCZRSẫn tâmzx9U6E lọt5hCZRS vzx9U6Eào thmFtxN4ính g5hCZRSiác vzx9U6Eà được5hCZRS lưuSH trữzx9U6E trozx9U6Eng zx9U6Etâm trí.

Cô khô5hCZRSng muố5hCZRSn nSHghe… thmFtxN4ực sự5hCZRS mFtxN4không mumFtxN4ốn nghe!

“Em rấtSH zx9U6Ephiền mFtxN4phức, rấtmFtxN4 bướngmFtxN4 bỉnmFtxN4h, khônzx9U6Eg biếtSH ngmFtxN4he lời!”

“Đối 5hCZRSvới emzx9U6E, tôi5hCZRS chẳngmFtxN4 lSHà gSHì cả…zx9U6E emFtxN4m sẵnmFtxN4 szx9U6Eàng đSHi theSHo hắSHn zx9U6Emà bỏmFtxN4 SHmặc tôi.”

“Nhưng nếuSH SHđược lựa5hCZRS chọzx9U6En giữa5hCZRS zx9U6Eem vmFtxN4à Th5hCZRSy T5hCZRShy, tômFtxN4i mFtxN4sẽ chọmFtxN4n eSHm. 5hCZRSThy T5hCZRShy zx9U6Erất 5hCZRSquan trSHọng… SHnhưng 5hCZRSThy Thzx9U6Ey thuộzx9U6Ec mFtxN4về quzx9U6Eá khứ.5hCZRS SHCòn hiệnSH tạizx9U6E, eSHm l5hCZRSà mFtxN4người qu5hCZRSan trọngSH SHnhất đốizx9U6E mFtxN4với tôi!”mFtxN4 MinSHh zx9U6EVỹ nSHới lỏnmFtxN4g tayzx9U6E, szx9U6Eau đó5hCZRS zx9U6Ebuông h5hCZRSẳn taSHy mFtxN4cô ra.

Cúi đầuzx9U6E xzx9U6Eem xémFtxN4t zx9U6Enhững SHvết thzx9U6Eương mFtxN4trên mFtxN4bàn c5hCZRShân mFtxN4của ngSHười đốimFtxN4 SHdiện, anSHh đẩySH nhmFtxN4ẹ 5hCZRSÁi SHHy để5hCZRS cSHô nằmmFtxN4 x5hCZRSuống giường.

“Minh Vỹ!zx9U6E” ĐôimFtxN4 mắSHt SHcô dầnSH nmFtxN4hắm lại,SH đưamFtxN4 ta5hCZRSy ch5hCZRSạm mFtxN4nhẹ SHvào gươngzx9U6E mặSHt cSHủa anh.

Đây làmFtxN4 SHlần đmFtxN4ầu tiêmFtxN4n czx9U6Eô chmFtxN4ạm vàozx9U6E anmFtxN4h mFtxN4một cácmFtxN4h thâSHn SHmật nhSHư thế.

Ái zx9U6EHy tiếpmFtxN4 mFtxN4tục m5hCZRSỉm cườmFtxN4i, bàn5hCZRS 5hCZRStay bumFtxN4ông thõngzx9U6E xuốngmFtxN4 nhanSHh chmFtxN4óng ch5hCZRSìm vmFtxN4à zx9U6Egiấc ngủ.

Còn vzx9U6Eề phầ5hCZRSn mFtxN4Minh Vỹ,zx9U6E đôizx9U6E mắtmFtxN4 mSHàu hổmFtxN4 phSHách zx9U6Ecũng sá5hCZRSng rSHực lênmFtxN4, zx9U6Ekhẽ n5hCZRSâng bàSHn t5hCZRSay nhỏmFtxN4 béSH kimFtxN4a mFtxN4lên zx9U6Evà đặ5hCZRSt SHmột nụ5hCZRS mFtxN4hôn tzx9U6Ehật dịSHu dàng.

“Tôi… mFtxN4yêu em!”