You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứsA4nSq ba

Mỗi ngàGxrrRjy đềGxrrRju lặsA4nSqng lẽsA4nSq tw7rôi qGxrrRjua GxrrRjtheo cáGxrrRji địnhGxrrRj líGxrrRj vốnw7 đãGxrrRj đượcsA4nSq tuânMRiT8V GxrrRjtheo nw7hư mw7ột vòGxrrRjng lsA4nSquân sA4nSqhồi cw7ủa sA4nSqthời gw7ian, vàMRiT8V cuộw7c sốngsA4nSq vẫsA4nSqn MRiT8Vluôn vềMRiT8V đw7úng cáGxrrRji vịw7 tMRiT8Vrí vốnGxrrRj cw7ó w7của nó.

Đã bsA4nSqa nw7gày, MRiT8Vnỗi GxrrRjđau w7mất GxrrRjmát tMRiT8Vrong lònMRiT8Vg MRiT8VÁi Hw7y đãGxrrRj vơiMRiT8V điGxrrRj phầnGxrrRj nMRiT8Vào, nhw7ưng vGxrrRjẫn cònsA4nSq vươngw7 w7vấn nơiMRiT8V vếMRiT8Vt thsA4nSqương GxrrRjchưa lMRiT8Vành hẳMRiT8Vn mộtsA4nSq nGxrrRjỗi thấtMRiT8V MRiT8Vvọng GxrrRjtột sA4nSqcùng dw7ành riêngMRiT8V chw7o w7Minh Vỹ.

Tại GxrrRjsao chuyệnsA4nSq nhưw7 thếsA4nSq nàysA4nSq mGxrrRjà aGxrrRjnh lsA4nSqại khônsA4nSqg hềw7 nóiGxrrRj vMRiT8Với ÁMRiT8Vi GxrrRjHy sA4nSqdù chMRiT8Vỉ sA4nSqmột câw7u, sA4nSqhay đsA4nSqề cậpGxrrRj đếnsA4nSq dMRiT8Vù chỉMRiT8V mộMRiT8Vt lần?

Phải sA4nSqchăng… chínhsA4nSq aGxrrRjnh lGxrrRjà GxrrRjkẻ đãGxrrRj nhẫnw7 tâmGxrrRj xuốngsA4nSq tasA4nSqy vớiGxrrRj GxrrRjgia đìnhsA4nSq cô?

Không thểGxrrRj nàsA4nSqo! MinGxrrRjh VỹGxrrRj khôngMRiT8V tsA4nSqhể làsA4nSqm cGxrrRjhuyện MRiT8Vnhư thếMRiT8V được,GxrrRj đặGxrrRjc biệtw7 w7là chuyMRiT8Vện sA4nSqnày lạGxrrRji cósA4nSq ảGxrrRjnh MRiT8Vhưởng đếnsA4nSq cô!!

 Mệt mỏisA4nSq gụcw7 w7đầu xuốngGxrrRj bàn,GxrrRj nMRiT8Vhững MRiT8Vngày sA4nSqqua thậtw7 sMRiT8Vự w7Ái HMRiT8Vy đMRiT8Vã ssA4nSquy nMRiT8Vghĩ rấtw7 nhiềusA4nSq, nhưw7ng GxrrRjsuy cMRiT8Vho GxrrRjcùng csA4nSqũng khônGxrrRjg thểGxrrRj w7tha thsA4nSqứ chsA4nSqo MMRiT8Vinh VMRiT8Vỹ mộGxrrRjt csA4nSqách dễw7 dànMRiT8Vg nhMRiT8Vư thế.

Mất máMRiT8Vt lw7ần nàyGxrrRj tGxrrRjhật w7sự sA4nSqquá lớn,w7 chỉGxrrRj sA4nSqtrong mộtGxrrRj khosA4nSqảng tGxrrRjhời giGxrrRjan ngắnsA4nSq màsA4nSq cGxrrRjô đãGxrrRj đánGxrrRjh mw7ất sA4nSqtrọn vẹnsA4nSq haGxrrRji GxrrRjchữ “MRiT8Vgia đình”.

Ding MRiT8Vdong… diGxrrRjng dong…

Giây phw7út MRiT8VÁi Hw7y luôsA4nSqn chMRiT8Vờ đợiMRiT8V đãGxrrRj đếnMRiT8V, nGxrrRjhưng tạMRiT8Vi sasA4nSqo nhữnMRiT8Vg w7ngày gMRiT8Vần w7đây nóGxrrRj hoàMRiT8Vn toànsA4nSq sA4nSqkhông hềsA4nSq cGxrrRjó sứsA4nSqc ảMRiT8Vnh hưởnGxrrRjg đếnMRiT8V cô.

Lúc nàGxrrRjy, thMRiT8Vứ côGxrrRj MRiT8Vthật sựMRiT8V cầnGxrrRj làGxrrRj sựGxrrRj GxrrRjyên tGxrrRjĩnh, w7chỉ cầGxrrRjn GxrrRjnhư thếw7 đsA4nSqể quênw7 sA4nSqđi w7tất cả.

“Này MRiT8Vnày, mèow7 cow7n!” MộMRiT8Vt giọMRiT8Vng naGxrrRjm dễMRiT8V nw7ghe cấtw7 lênMRiT8V, thsA4nSqật gầnGxrrRj vàw7 cũw7ng tGxrrRjhật quesA4nSqn thuộw7c nMRiT8Vhưng lạiGxrrRj nsA4nSqhanh chónMRiT8Vg chìmGxrrRj vMRiT8Vào qusA4nSqên lãng.

Thật MRiT8Vkỳ lạGxrrRj, tạsA4nSqi sA4nSqsao nGxrrRjgoài gGxrrRjiọng MRiT8Vnam đów7 MRiT8Vra lạiw7 khônMRiT8Vg sA4nSqcó tMRiT8Vhêm GxrrRjbất kGxrrRjỳ thứsA4nSq âmsA4nSq thanMRiT8Vh nàoMRiT8V khác?

Nhưng cMRiT8Vô vẫnGxrrRj gụcw7 xuốngGxrrRj bàn,MRiT8V chẳngw7 màngsA4nSq đểMRiT8V tâmMRiT8V w7đến nhữngsA4nSq việw7c đangMRiT8V GxrrRjxảy MRiT8Vra xunw7g quanh.

“Mèo cGxrrRjon!” Giọnw7g nGxrrRjam ksA4nSqia lạsA4nSqi sA4nSqmột lầnMRiT8V nữw7a cGxrrRjất caMRiT8Vo sA4nSqgiọng, mộtw7 bàMRiT8Vn tw7ay sA4nSqđưa lênMRiT8V lasA4nSqy sA4nSqlay ngườiw7 cô.

Dường nhưGxrrRj w7tên kiMRiT8Va sA4nSqđang gọisA4nSq w7cô tMRiT8Vhì phải?!

Cô MRiT8Vtừ GxrrRjtừ nw7gước mặtsA4nSq sA4nSqlên, đậpMRiT8V vàoGxrrRj mắw7t lsA4nSqà gưGxrrRjơng msA4nSqặt khsA4nSqó ưaGxrrRj củw7a tw7ên DGxrrRjương sA4nSqHạo Thần.

“Em ksA4nSqhông w7nghe hsA4nSqay gMRiT8Viả vsA4nSqờ khôngw7 sA4nSqnghe th

ế?

” GxrrRjHạo sA4nSqThần đưaw7 taw7y vsA4nSqề phíw7a mw7ặt ÁsA4nSqi GxrrRjHy, nhưnsA4nSqg bsA4nSqàn taw7y ấyMRiT8V GxrrRjlập tứcMRiT8V bịMRiT8V gạtw7 GxrrRjra mộtsA4nSq cáMRiT8Vch cháMRiT8Vn ghét.

“Tôi làw7 sA4nSqmèo csA4nSqon từMRiT8V basA4nSqo giờ?”GxrrRj sA4nSqCô khMRiT8Vó chịuGxrrRj trGxrrRjả lờiMRiT8V, đúnMRiT8Vg làsA4nSq cMRiT8Vái biw7ệt dsA4nSqanh ngớGxrrRj ngẩn,sA4nSq w7khi khôw7ng sA4nSqlại vsA4nSqí ngườMRiT8Vi vớsA4nSqi mèo!

“Từ khMRiT8Vi MRiT8Vtôi GxrrRjnhìn tw7hấy sA4nSqem!” GxrrRjMột nGxrrRjụ sA4nSqcười w7thân thiệnMRiT8V tựsA4nSqa GxrrRjnhư ánhGxrrRj sA4nSqmặt trờiGxrrRj buổisA4nSq sớmw7 lạw7i nw7ở nêGxrrRjn đw7ôi w7môi kMRiT8Via, nsA4nSqhưng ÁiMRiT8V HGxrrRjy lạGxrrRji csA4nSqảm tsA4nSqhấy trow7ng sA4nSqnụ cưGxrrRjời w7đó đaGxrrRjng chứasA4nSq đw7ựng MRiT8Vsát khí.

“Thế thGxrrRjì tw7ôi sA4nSqgọi GxrrRjanh làGxrrRj đMRiT8Vồ ngớsA4nSq ngGxrrRjẩn nhésA4nSq!” Côw7 MRiT8Vđập bàGxrrRjn đứngsA4nSq dậyw7 MRiT8Vvà MRiT8Vquay ngườsA4nSqi GxrrRjbỏ đi.

Nhưng bằngMRiT8V psA4nSqhản xạGxrrRj nhGxrrRjanh w7nhất, HGxrrRjạo TsA4nSqhần lsA4nSqập tw7ức nângMRiT8V ngw7ười ÁiGxrrRj HMRiT8Vy lêsA4nSqn vGxrrRjà MRiT8Vvác đisA4nSq nhGxrrRjư mộtMRiT8V MRiT8Vmón GxrrRjhàng hoá.

Đến tậsA4nSqn lúcw7 nàyMRiT8V, côGxrrRj vMRiT8Vẫn chsA4nSqưa kịpsA4nSq địsA4nSqnh thầnw7 w7lấy w7một gw7iây vsA4nSqà GxrrRjhoàn tMRiT8Voàn w7bị cậMRiT8Vu đưasA4nSq đGxrrRji, chỉGxrrRj kịsA4nSqp trôngsA4nSq thấysA4nSq cảw7 cw7hục ánsA4nSqh mắtMRiT8V tsA4nSqừ tsA4nSqrong GxrrRjlớp masA4nSqng mộMRiT8Vt áMRiT8Vnh nGxrrRjhìn nảysA4nSq lsA4nSqửa chiếusA4nSq thẳnGxrrRjg vàosA4nSq mình.

Thì MRiT8Vra tMRiT8Vừ nMRiT8Vãy đGxrrRjến gisA4nSqờ, sA4nSqkhông GxrrRjchỉ cóGxrrRj riênMRiT8Vg cảMRiT8V haGxrrRji tồMRiT8Vn tạisA4nSq trosA4nSqng sA4nSqlớp, nhưngsA4nSq tạMRiT8Vi saw7o w7cô lạiGxrrRj khw7ông sA4nSqhề nhw7ận MRiT8Vbiết w7được nw7hững gưGxrrRjơng msA4nSqặt ấy.

“Này, tênw7 ngớw7 nGxrrRjgẩn kGxrrRjia, thảMRiT8V tôw7i xuống!”sA4nSq ÁsA4nSqi w7Hy tứcGxrrRj giậnw7 đậpw7 đậpw7 taMRiT8Vy vw7ào lsA4nSqưng củaMRiT8V HMRiT8Vạo ThầnGxrrRj, nhữngsA4nSq ánsA4nSqh mGxrrRjắt khácw7 nhaw7u lạiGxrrRj lisA4nSqên tụMRiT8Vc chMRiT8Viếu MRiT8Vthẳng GxrrRjvào GxrrRjcô khw7i mỗisA4nSq bướcsA4nSq chânw7 củaGxrrRj HMRiT8Vạo TMRiT8Vhần sA4nSqbước w7qua từngGxrrRj dsA4nSqãy hànhGxrrRj lang.

Nhưng cậw7u hoàGxrrRjn tow7àn pGxrrRjhớt lờw7 cô,GxrrRj cw7ứ tiMRiT8Vếp tụGxrrRjc bưw7ớc đi.

“Này! TênsA4nSq w7khốn! Tw7ôi bảGxrrRjo tsA4nSqhả tw7ôi xuMRiT8Vống!” Áw7i Hw7y ngGxrrRjừng khôngMRiT8V đsA4nSqập w7tay vàsA4nSqo lưw7ng HMRiT8Vạo ThMRiT8Vần GxrrRjnữa, sA4nSqphải dsA4nSqùng biệnGxrrRj pw7háp mạnhw7 thôi!

Cô híGxrrRjt mộtMRiT8V hw7ơi thGxrrRjật sA4nSqsâu… nGxrrRjhắm mắtw7 lại…

Những bướMRiT8Vc chânw7 cMRiT8Vủa HạsA4nSqo Thw7ần vẫnMRiT8V đềuMRiT8V sA4nSqđều, cw7hậm rãiMRiT8V dMRiT8Vi chuyểnMRiT8V trêMRiT8Vn dãMRiT8Vy hànsA4nSqh lang.

Này thìMRiT8V “mw7èo con”!

Ái HGxrrRjy lạisA4nSq sA4nSqsử dw7ụng “tuyw7ệt sA4nSqchiêu sA4nSqngàn năMRiT8Vm”, phMRiT8Vập msA4nSqột cMRiT8Vái vw7ào w7vai HMRiT8Vạo Thần.

Cả w7người HạoMRiT8V Thw7ần rsA4nSqun w7lên, bưGxrrRjớc châsA4nSqn w7khựng lại…

Và tấtsA4nSq MRiT8Vcả sisA4nSqnh vw7iên trGxrrRjên dãyw7 hàsA4nSqnh lanGxrrRjg w7cũng dừngsA4nSq bước!!

“Em khônMRiT8Vg phảiw7 MRiT8Vmèo con!w7” HạGxrrRjo ThầnsA4nSq w7buông mGxrrRjột GxrrRjcâu nóGxrrRji kGxrrRjhẳng địnw7h, gươngsA4nSq mặMRiT8Vt cMRiT8Vậu dầMRiT8Vn tsA4nSqối sA4nSqsầm lại.

“Gì cơ?”GxrrRj MRiT8VÁi MRiT8VHy nsA4nSqgơ ngácw7 MRiT8Vhỏi, tw7ự dưnGxrrRjg lạMRiT8Vi phsA4nSqủ địnhw7 chw7ính w7biệt dansA4nSqh cw7ủa mìnhMRiT8V đặtMRiT8V w7ra GxrrRjlà tw7hế nào?

“Em lsA4nSqà mèow7 hoGxrrRjang!” LạGxrrRji thêmMRiT8V GxrrRjmột câuGxrrRj khẳw7ng địnsA4nSqh cw7ực kMRiT8Vỳ “tầmMRiT8V cMRiT8Vỡ”, cósA4nSq khảsA4nSq sA4nSqnăng đánhMRiT8V MRiT8Vgục ýGxrrRj chíGxrrRj phảnw7 kGxrrRjháng củGxrrRja côMRiT8V. w7“Chỉ cóGxrrRj mèow7 how7ang mớisA4nSq cw7ắn ngườisA4nSq GxrrRjnhư thế!”

Ái HMRiT8Vy trsA4nSqòn mắt,sA4nSq vẫnGxrrRj kMRiT8Vhông GxrrRjthể tiGxrrRjn đượcw7 mìGxrrRjnh vừsA4nSqa ngw7he tGxrrRjhấy gì.

Cảm giGxrrRjác vMRiT8Về HạosA4nSq ThầnGxrrRj lúsA4nSqc nàysA4nSq củaw7 w7cô MRiT8Vchỉ ców7 thểsA4nSq miêusA4nSq sA4nSqtả bằngGxrrRj MRiT8Vhai chGxrrRjữ… ngớGxrrRj ngẩn!

“Này, khôngGxrrRj GxrrRjmuốn GxrrRjtôi cắnw7 GxrrRjanh nữaMRiT8V thw7ì bsA4nSqỏ tôiMRiT8V xuống!”GxrrRj Áw7i HsA4nSqy cốMRiT8V gắw7ng giữw7 bìw7nh tĩnGxrrRjh, gằGxrrRjn gsA4nSqiọng đesA4nSq doạ.

Ngay GxrrRjsau đóGxrrRj, Áw7i HMRiT8Vy GxrrRjđược HạoGxrrRj ThGxrrRjần MRiT8Vđặt xuốngsA4nSq đất.

Không lẽGxrrRj hsA4nSqắn w7ta w7sợ bịsA4nSq cắn?

Nhưng lsA4nSqập tứcsA4nSq, côMRiT8V sA4nSqlại đượcMRiT8V HạMRiT8Vo ThầsA4nSqn nhấcMRiT8V bổngw7 GxrrRjlên, MRiT8Vvà bGxrrRjế đGxrrRji nhsA4nSqư mộMRiT8Vt nànw7g côsA4nSqng chúa.

Shock tsA4nSqoàn tập!

Trong tìsA4nSqnh trạnGxrrRjg hMRiT8Viện giờw7, csA4nSqô sA4nSqcó mMRiT8Vuốn phảnGxrrRj sA4nSqkháng GxrrRjcũng khôngGxrrRj được.

Bóng GxrrRjdáng cảw7 hsA4nSqai kGxrrRjhuất saGxrrRju hànhsA4nSq lMRiT8Vang, mộw7t w7đôi mMRiT8Vắt GxrrRjmàu MRiT8Vhổ sA4nSqphách đMRiT8Vang cósA4nSq nhữngMRiT8V tiGxrrRja nhìnMRiT8V MRiT8Vtức giận.

*Canteen*

“Ăn điw7 mèGxrrRjo cMRiT8Von!” HạoGxrrRj ThầnGxrrRj đẩMRiT8Vy đẩysA4nSq khaw7y đồw7 w7ăn MRiT8Vvề w7phía w7Ái HMRiT8Vy, GxrrRjtrông GxrrRjcứ nw7hư đGxrrRjang chămw7 GxrrRjsóc tGxrrRjhú cưngMRiT8V vậy.

“Anh GxrrRjđi GxrrRjmà ăsA4nSqn mộGxrrRjt mình!GxrrRj” Áw7i MRiT8VHy hấtsA4nSq mặtMRiT8V sA4nSqsang hướngsA4nSq GxrrRjkhác, sA4nSqcố tìGxrrRjnh tỏsA4nSq vẻMRiT8V w7khinh khGxrrRji vMRiT8Với Hw7ạo Thần.

Thật chẳnw7g hiểuMRiT8V GxrrRjnổi hắMRiT8Vn taGxrrRj, đGxrrRjã cốsA4nSq tMRiT8Vình gâyw7 sựGxrrRj GxrrRjvới côsA4nSq msA4nSqà giờw7 đâsA4nSqy lạiMRiT8V GxrrRjtỏ sA4nSqvẻ GxrrRjnhư tw7hân tw7hiết lắm…MRiT8V hw7ắn MRiT8Vcó bịMRiT8V thầnw7 kiGxrrRjnh MRiT8Vkhông nhỉ?

“Em khôngMRiT8V thíchGxrrRj nhGxrrRjững mósA4nSqn w7này à?”sA4nSq HạMRiT8Vo Thw7ần liếcw7 nhìnMRiT8V mộtsA4nSq lGxrrRjoạt cw7ác low7ại básA4nSqnh trángGxrrRj miệw7ng w7khác nGxrrRjhau tGxrrRjrên khMRiT8Vay MRiT8Vđồ sA4nSqăn, cườiMRiT8V khw7ẩy. “MRiT8VKhông sA4nSqlẽ esA4nSqm mMRiT8Vuốn w7ăn xươsA4nSqng cá?”

Ái w7Hy sA4nSqkhông thèGxrrRjm MRiT8Vtrả lGxrrRjời, sA4nSqvì trảsA4nSq lờiw7 vw7ới tênsA4nSq MRiT8Vnày chỉw7 toMRiT8Vàn tựw7 chuốcsA4nSq MRiT8Vthêm rMRiT8Vắc rối.

Vết thươMRiT8Vng ởGxrrRj w7vai dsA4nSqạo gMRiT8Vần đâw7y vẫnw7 khôngGxrrRj nw7gừng đaw7u đớn,MRiT8V phảiGxrrRj w7chăng ÁiMRiT8V MRiT8VHy đGxrrRjã MRiT8Vquen sA4nSqchịu sA4nSqđựng mỗsA4nSqi kMRiT8Vhi vsA4nSqết thươngMRiT8V MRiT8Vlên w7cơn w7đau MRiT8Vnhức tMRiT8Vừng đợtMRiT8V nw7ên GxrrRjsắc thsA4nSqái biểGxrrRju cảmGxrrRj vẫnsA4nSq kháGxrrRj hMRiT8Vơn sA4nSqlúc tMRiT8Vrước, mặMRiT8Vc sA4nSqdù mộtsA4nSq bêsA4nSqn vsA4nSqai vGxrrRjẫn csA4nSqảm tw7hấy rấtw7 đau.

Gương msA4nSqặt csA4nSqô trởMRiT8V nênMRiT8V nw7hợt nhsA4nSqạt, w7những giọtMRiT8V mGxrrRjồ hw7ôi trênw7 tsA4nSqrán cũGxrrRjng bắtw7 đầGxrrRju xuấw7t hiện.

Chịu w7đựng, pw7hải cMRiT8Vhịu đựng!

Hạo ThầnGxrrRj nhíusA4nSq MRiT8Vmày w7nhìn GxrrRjÁi Hw7y, ssA4nSqau đóGxrrRj lạisA4nSq tiGxrrRjếp w7tục đGxrrRjẩy đẩysA4nSq khw7ay w7đồ ănMRiT8V vw7ề phGxrrRjía GxrrRj“mèo” csA4nSqủa mình.

Những w7ánh GxrrRjmắt nGxrrRjảy lMRiT8Vửa củaGxrrRj cáMRiT8Vc cw7ô gáisA4nSq sA4nSqtrong csA4nSqanteen dườsA4nSqng nw7hư đw7ều khMRiT8Vông hẹGxrrRjn mw7à chiGxrrRjếu thw7ẳng vGxrrRjào cô.

“Cô tsA4nSqa nsA4nSqghĩ mw7ình MRiT8Vlà sA4nSqai chứGxrrRj? ChẳngMRiT8V qusA4nSqa chỉMRiT8V sA4nSqlà ngw7ười w7được HàGxrrRjn Mw7inh VGxrrRjỹ chọMRiT8Vn màw7 cứMRiT8V thíchw7 gsA4nSqiở tw7rò quyếnMRiT8V rũw7 ngưw7ời khác!”

“Tới cảGxrrRj MRiT8VHạo ThầMRiT8Vn cũngMRiT8V đổMRiT8V MRiT8Vvì côGxrrRj GxrrRjta sao?”

“Lâu lâw7u ThầnGxrrRj mớiMRiT8V đếnMRiT8V tw7rường MRiT8Vmột lầnGxrrRj, chưasA4nSq MRiT8Vgì đãw7 tsA4nSqhấy anMRiT8Vh ấyMRiT8V sA4nSqthân mậtsA4nSq sA4nSqvới MRiT8Vcon hồw7 w7ly đósA4nSq rồi.”

Dù khônw7g muốsA4nSqn ngGxrrRjhe, nhưnw7g nhữnsA4nSqg lờiw7 thaGxrrRjn GxrrRjthở lẫnMRiT8V sA4nSqtrách mMRiT8Vóc cứGxrrRj lGxrrRjiên tGxrrRjục lọMRiT8Vt sA4nSqvào GxrrRjtai cô.

Khó chịuw7 quá!

Ở GxrrRjđây thêw7m vàisA4nSq phútGxrrRj w7nữa, GxrrRjcó lẽsA4nSq sA4nSqcô sGxrrRjẽ GxrrRjchết sA4nSqvì bw7ị “ngộsA4nSq đw7ộc” nhữngw7 lờMRiT8Vi nMRiT8Vói ácsA4nSq ýGxrrRj GxrrRjkia mất!!

Ái HsA4nSqy GxrrRjkéo ghMRiT8Vế w7đứng dậy,MRiT8V vMRiT8Và cũw7ng MRiT8Vmột sA4nSqbàn taMRiT8Vy sA4nSqkéo GxrrRjcô vềMRiT8V phíaMRiT8V mình.

Cuối cùngw7 chồngsA4nSq MRiT8Vyêu GxrrRjmafia cMRiT8Vũng xuấMRiT8Vt hiện!!

Minh sA4nSqVỹ lạGxrrRjnh lGxrrRjùng liếcsA4nSq nhìnGxrrRj HạMRiT8Vo TGxrrRjhần, saw7u đóGxrrRj GxrrRjnắm tw7ay GxrrRjÁi HMRiT8Vy kMRiT8Véo đi.

Cô w7cũng csA4nSqhẳng GxrrRjhề phảnsA4nSq w7kháng, đểMRiT8V mặsA4nSqc GxrrRjanh w7lôi mìw7nh đi.

Và đísA4nSqch đếw7n lsA4nSqần nMRiT8Vày vẫw7n GxrrRjlà phònMRiT8Vg w7y tế!

Ông bácw7 sw7ĩ đãsA4nSq đượcMRiT8V MiMRiT8Vnh VỹGxrrRj cửMRiT8V ngườMRiT8Vi đưaw7 w7đến tậGxrrRjn trường,w7 vw7ì tìnMRiT8Vh tGxrrRjrạng w7Ái sA4nSqHy hiệnMRiT8V giờw7 đsA4nSqang chuyểnMRiT8V w7biến tGxrrRjheo w7hướng khôMRiT8Vng tốt.

Chỉ mộtMRiT8V lw7í dMRiT8Vo đơnGxrrRj w7giản, MRiT8VÁi HGxrrRjy đãGxrrRj đượcsA4nSq báMRiT8Vc sĩGxrrRj GxrrRjchẩn đosA4nSqán bsA4nSqị mắw7c chứsA4nSqng khángMRiT8V thuốc!

Thuốc w7giảm w7đau loạsA4nSqi tiGxrrRjêm dườnsA4nSqg nMRiT8Vhư MRiT8Vkhông thw7ể MRiT8Vphát hsA4nSquy tácw7 dụngMRiT8V MRiT8Vvới GxrrRjcơ thMRiT8Vể củaGxrrRj cô,MRiT8V bằsA4nSqng chw7ứng w7là ssA4nSqau sA4nSqkhi tiêsA4nSqm tw7huốc cơGxrrRjn sA4nSqđau đớw7n vẫnGxrrRj GxrrRjkéo dGxrrRjài, thậmMRiT8V cGxrrRjhí GxrrRjcòn sA4nSqtrở nêsA4nSqn đw7au hơn.

Nhưng nếusA4nSq dsA4nSqùng thuốcGxrrRj gsA4nSqiảm đsA4nSqau loạiGxrrRj uGxrrRjống qsA4nSquá nhsA4nSqiều, MRiT8Vsẽ ảnsA4nSqh hưởngGxrrRj đếnw7 sA4nSqvấn đsA4nSqề sMRiT8Vức khoẻw7 vGxrrRjà dGxrrRjễ dàngw7 w7khiến csA4nSqô dễGxrrRj dànw7g GxrrRjbị w7cơn w7buồn nw7gủ đánhsA4nSq gụMRiT8Vc tronw7g GxrrRjmọi tìGxrrRjnh huống.

“Cô MRiT8VVương, MRiT8Vcô đừngsA4nSq đếnsA4nSq trườnGxrrRjg MRiT8Vnữa, hsA4nSqãy ởGxrrRj w7nhà tsA4nSqĩnh dưỡngMRiT8V chsA4nSqo GxrrRjđến MRiT8Vkhi GxrrRjvết thươngMRiT8V lànMRiT8Vh hGxrrRjẳn!” ÔMRiT8Vng bácw7 sĩw7 kMRiT8Vhẽ MRiT8Vthở dàMRiT8Vi MRiT8Vkhi thấMRiT8Vy sA4nSqnét msA4nSqặt củasA4nSq ÁMRiT8Vi sA4nSqHy, mw7ột bsA4nSqên vw7ai ásA4nSqo đãsA4nSq tMRiT8Vhấm chsA4nSqút sMRiT8Vắc msA4nSqàu w7của máu.

Ông sA4nSqta lw7ấy trsA4nSqong hMRiT8Vộp dụsA4nSqng cGxrrRjụ GxrrRjra w7một ốnw7g sA4nSqtiêm sA4nSqđậm sGxrrRjắc, nhẹGxrrRj nhàngMRiT8V mởMRiT8V sA4nSqnắp vsA4nSqà w7tiêm chsA4nSqo cô.

“Cứ dùngMRiT8V thuốsA4nSqc tiêw7m w7loại mạnhGxrrRj nhw7ư thếw7 MRiT8Vnày khôw7ng phảsA4nSqi làGxrrRj cáMRiT8Vch hayw7, cw7ó khảMRiT8V GxrrRjnăng w7nó sẽw7 kéoMRiT8V dàiGxrrRj thờGxrrRji gisA4nSqan chGxrrRjữa trị.w7” ÔnMRiT8Vg bGxrrRjác sĩw7 bấGxrrRjt giw7ác thsA4nSqở dài,GxrrRj mặcMRiT8V w7dù MRiT8Vđã hếtw7 lờisA4nSq khMRiT8Vuyên ngănw7 nhưngsA4nSq côGxrrRj vẫnMRiT8V sA4nSqngoan cốGxrrRj mộtsA4nSq mựcsA4nSq đòiGxrrRj đếnGxrrRj trường.

Đây làMRiT8V biệw7n psA4nSqháp dMRiT8Vuy nhấtw7 đw7ể khốngMRiT8V csA4nSqhế nỗiw7 đaw7u đsA4nSqang ngMRiT8Vự trịMRiT8V trsA4nSqên vasA4nSqi GxrrRjÁi Hy.

Minh VỹGxrrRj vw7ẫn w7đứng yênMRiT8V nhìnMRiT8V mũiGxrrRj tsA4nSqiêm w7nhẹ nGxrrRjhàng rútsA4nSq sA4nSqra khỏw7i tMRiT8Vay csA4nSqô, bấsA4nSqt giácMRiT8V mộtsA4nSq câuMRiT8V hw7ỏi sA4nSqnghi vấnMRiT8V MRiT8Vlại đượMRiT8Vc GxrrRjcất lên.

“Em vàw7 MRiT8Vtên GxrrRjđó ców7 quaMRiT8Vn sA4nSqhệ gì?”

“Bạn!” ÁMRiT8Vi sA4nSqHy trMRiT8Vả lờw7i lịchw7 w7sự, MRiT8Vcố gắngGxrrRj lw7àm nsA4nSqgắn gọnsA4nSq cMRiT8Vâu nóiMRiT8V hếtGxrrRj sw7ức w7có thể.

Dường sA4nSqnhư aGxrrRjnh khôw7ng mấGxrrRjy hàiGxrrRj lw7òng vềsA4nSq csA4nSqâu tsA4nSqrả lờiMRiT8V củaMRiT8V GxrrRjcô, w7hai hGxrrRjàng lônsA4nSqg màw7y cànw7g nhMRiT8Víu chặtMRiT8V hơn.

“Mèo con!”GxrrRj HạoMRiT8V ThGxrrRjần đứGxrrRjng GxrrRjtrước w7cửa phòw7ng GxrrRjy tếMRiT8V, cấw7t tiếngsA4nSq gsA4nSqọi cw7ái bw7iệt MRiT8Vdanh màw7 mìnGxrrRjh MRiT8Vđã tsA4nSqự ýsA4nSq đặtw7 GxrrRjcho ÁiMRiT8V Hy.

Dĩ nhMRiT8Viên kw7hông MRiT8Vcần nsA4nSqhìn ÁGxrrRji w7Hy cGxrrRjũng MRiT8Vbiết chw7ủ nhâGxrrRjn củaMRiT8V giọngGxrrRj nw7ói ấyGxrrRj lsA4nSqà ai!

Hạo Thầnw7 từw7 từGxrrRj tMRiT8Viến w7vào, nhGxrrRjìn côw7 w7lo lắng.

“Mèo conGxrrRj, eGxrrRjm GxrrRjbị thươnMRiT8Vg à?”

“Không cMRiT8Vần w7anh quGxrrRjan tsA4nSqâm!” ÁGxrrRji MRiT8VHy lậsA4nSqp GxrrRjtức đGxrrRjứng w7thẳng dậMRiT8Vy, bướcsA4nSq rsA4nSqa MRiT8Vkhỏi cửa.

“Này, GxrrRjem sA4nSqlạnh lùnMRiT8Vg tsA4nSqhế!” HạosA4nSq ThầMRiT8Vn w7lập tsA4nSqức đusA4nSqổi GxrrRjtheo, MRiT8Vkhông quGxrrRjên “tặsA4nSqng” chMRiT8Vo Minw7h w7Vỹ mộsA4nSqt MRiT8Vnụ cườsA4nSqi đắcMRiT8V thắng.

Bàn tMRiT8Vay đGxrrRjang GxrrRjbuông tsA4nSqhõng củaMRiT8V MinMRiT8Vh VsA4nSqỹ dầGxrrRjn siếsA4nSqt chặtsA4nSq lạw7i, nw7hưng nsA4nSqét w7mặt vẫnGxrrRj GxrrRjlạnh lùngsA4nSq w7và sA4nSqvô cảm.

Ái MRiT8VHy bướMRiT8Vc w7vào lớGxrrRjp, HạMRiT8Vo sA4nSqThần cũGxrrRjng bw7ước tGxrrRjheo sGxrrRjau, lậMRiT8Vp tứGxrrRjc cásA4nSqc bạnw7 w7nữ tsA4nSqrong w7lớp nhMRiT8Vanh chónw7g vâMRiT8Vy quanw7h ThầsA4nSqn, trGxrrRjên w7tay mGxrrRjỗi ngườGxrrRji cầmMRiT8V msA4nSqột qusA4nSqyển tGxrrRjạp chí.

“Thần, GxrrRjanh kísA4nSq tsA4nSqên vw7ào đMRiT8Vây sA4nSqcho eGxrrRjm nhé!”sA4nSq MMRiT8Vột GxrrRjcô bạnw7 gsA4nSqái chớpGxrrRj chớpsA4nSq mắt,MRiT8V đưaMRiT8V cuốGxrrRjn tw7ạp GxrrRjchí vềsA4nSq phíMRiT8Va HạoGxrrRj ThầnGxrrRj w7và kèsA4nSqm thsA4nSqeo mw7ột câsA4nSqy bút.

Dĩ nhGxrrRjiên trMRiT8Vên gươnsA4nSqg msA4nSqặt GxrrRjkia lMRiT8Vại MRiT8Vnở mộtw7 nsA4nSqụ cườw7i GxrrRjsát gái.

Đám coGxrrRjn sA4nSqgái kisA4nSqa GxrrRjgần nhGxrrRjư MRiT8Vvây kíw7n Hạw7o sA4nSqThần, khsA4nSqông chừGxrrRja bấsA4nSqt kGxrrRjỳ mộtMRiT8V lốiw7 thoGxrrRját nào.

Lúc nàGxrrRjy, dườngsA4nSq nhưMRiT8V GxrrRjngoài ÁMRiT8Vi HysA4nSq, chỉMRiT8V MRiT8Vcòn mỗiGxrrRj csA4nSqô bw7ạn Tịnw7h NsA4nSqhi ngồiMRiT8V sA4nSqkế bênGxrrRj GxrrRjlà khôngMRiT8V thaw7m gisA4nSqa sA4nSqvào đámMRiT8V cw7on sA4nSqgái msA4nSqê trw7ai kia.

“Tịnh NMRiT8Vhi, sw7ao hắsA4nSqn GxrrRjta lạiw7 đưw7ợc xMRiT8Vin sA4nSqchữ kw7ý?” CôsA4nSq nGxrrRjhìn Tịw7nh NGxrrRjhi MRiT8Vđang cầmw7 trênsA4nSq tasA4nSqy GxrrRjmột cuốnsA4nSq GxrrRjsách sA4nSqkhá dàyw7, bấtGxrrRj gw7iác lMRiT8Vên tGxrrRjiếng hỏi.

Tịnh NhGxrrRji chuMRiT8Vyển GxrrRjsự tMRiT8Vập trMRiT8Vung tsA4nSqừ quyểsA4nSqn sáchsA4nSq saMRiT8Vng w7Ái HGxrrRjy, mỉmMRiT8V cưw7ời w7thân sA4nSqthiện đáp:

“Bạn khGxrrRjông w7biết à?MRiT8V AMRiT8Vnh MRiT8Vấy GxrrRjlà w7ca MRiT8Vsĩ thw7ần tưGxrrRjợng rấtw7 đưsA4nSqợc GxrrRjmến mMRiT8Vộ, thườsA4nSqng thMRiT8Vì GxrrRjrất ítw7 khGxrrRji MRiT8Vanh ấysA4nSq đếnw7 trường.”

Shock tGxrrRjập hai!

“Ca GxrrRjsĩ ư?GxrrRj” MRiT8VÁi GxrrRjHy lẩsA4nSqm bGxrrRjẩm, thậtw7 sA4nSqsự khônMRiT8Vg thểGxrrRj GxrrRjtin đưMRiT8Vợc mộtw7 têsA4nSqn quáiw7 đảnMRiT8V nhsA4nSqư thếw7 lạMRiT8Vi lw7à mộtGxrrRj csA4nSqa sGxrrRjĩ nổMRiT8Vi tiếng.

Haizz… PhiềnsA4nSq phứcw7 thật!!

Chap 28

Mất sA4nSqkiểm soát

Trước cổngw7 trGxrrRjường, MRiT8Vvẫn nMRiT8Vhư mọMRiT8Vi ngMRiT8Vày, haw7i chsA4nSqiếc xw7e GxrrRjBMW GxrrRjđã đw7ậu sẵnMRiT8V w7ở cổng.

Minh VỹsA4nSq tw7ựa nsA4nSqgười vsA4nSqào mộtw7 chiMRiT8Vếc xew7, đw7ôi mắtGxrrRj aGxrrRjnh sởGxrrRj hGxrrRjữu sA4nSqmột hướnMRiT8Vg nhGxrrRjìn vôsA4nSq đMRiT8Vịnh, nhsA4nSqưng dườnw7g nhưsA4nSq troMRiT8Vng áGxrrRjnh w7nhìn đMRiT8Vó vw7ẫn đủw7 đểw7 nhậGxrrRjn MRiT8Vra mộtw7 bóngGxrrRj dMRiT8Váng quGxrrRjen thsA4nSquộc đaMRiT8Vng mỗiMRiT8V lMRiT8Vúc mộtGxrrRj tiếnMRiT8V gần.

Động tásA4nSqc MRiT8Vtựa nsA4nSqgười w7vào chiếcGxrrRj GxrrRjBMW kw7ia lw7ập w7tức đượcsA4nSq tMRiT8Vhay thw7ế bằw7ng MRiT8Vmột tMRiT8Vư MRiT8Vthế đứMRiT8Vng tGxrrRjhẳng dậysA4nSq, aGxrrRjnh GxrrRjcho GxrrRjhai tGxrrRjay vàGxrrRjo túMRiT8Vi, bắtw7 đầGxrrRju tiếnw7 vềw7 phíMRiT8Va Áiw7 Hy.

“Tôi sA4nSqphải đsA4nSqến tổw7 chức,sA4nSq ngưw7ời củaGxrrRj tsA4nSqôi w7sẽ đưaGxrrRj w7em về.”sA4nSq DườsA4nSqng nw7hư MRiT8VMinh VỹMRiT8V w7đang cMRiT8Vố gsA4nSqắng w7dịu giọnGxrrRjg hếtGxrrRj mMRiT8Vức cósA4nSq thể,w7 nMRiT8Vhưng vẫnGxrrRj khôMRiT8Vng thểw7 MRiT8Vnào làmMRiT8V w7tan GxrrRjbiến sA4nSqđi MRiT8Vcái cGxrrRjhất giọnMRiT8Vg nw7gạo MRiT8Vmạn vMRiT8Vốn có.

Như GxrrRjđã w7biết tGxrrRjrước anMRiT8Vh vMRiT8Vẫn sMRiT8Vẽ GxrrRjlặp lạiMRiT8V cMRiT8Vâu nsA4nSqói nGxrrRjày, w7cô chẳngsA4nSq tỏw7 bấMRiT8Vt cứsA4nSq mộtw7 tMRiT8Vhái đMRiT8Vộ nGxrrRjào kGxrrRjhác ngoàsA4nSqi dw7ửng dưGxrrRjng khônw7g MRiT8Vquan tâmMRiT8V, đôisA4nSq mw7ôi mw7ấp MRiT8Vmáy cw7huẩn bịsA4nSq lênsA4nSq tiếnMRiT8Vg w7trả lời.

“Mèo cow7n MRiT8Vsẽ đGxrrRji vớisA4nSq tôi!”w7 GiọsA4nSqng nóisA4nSq củasA4nSq kMRiT8Vẻ tsA4nSqhứ GxrrRjba cw7ắt sA4nSqngang GxrrRjý địnsA4nSqh củsA4nSqa GxrrRjÁi HGxrrRjy, HạsA4nSqo MRiT8VThần GxrrRjđang tMRiT8Vừ sA4nSqtừ tiếsA4nSqn đw7ến, vònsA4nSqg MRiT8Vtay ksA4nSqéo cGxrrRjô w7về phíaGxrrRj mìw7nh, w7ghé sáGxrrRjt GxrrRjtai côsA4nSq tMRiT8Vhì thsA4nSqầm. “Chỉw7 cầnw7 eGxrrRjm MRiT8Vđi thsA4nSqeo tMRiT8Vôi, sA4nSqtôi w7sẽ đápsA4nSq ứngMRiT8V mGxrrRjọi câusA4nSq hGxrrRjỏi củaGxrrRj eMRiT8Vm vềsA4nSq GxrrRjnhững GxrrRjchuyện rMRiT8Vắc rốiw7 đanMRiT8Vg xảyGxrrRj ra.”

Dĩ nhMRiT8Viên câsA4nSqu nósA4nSqi sw7au củasA4nSq HMRiT8Vạo ThầnMRiT8V đủGxrrRj sGxrrRjức khiếnsA4nSq ÁMRiT8Vi GxrrRjHy nw7gạc nhiw7ên hếtGxrrRj mức,sA4nSq trsA4nSqòn mắtMRiT8V quaMRiT8Vy GxrrRjsang nhsA4nSqìn chằmsA4nSq chặw7p w7kẻ kếMRiT8V bên.

Có w7nên MRiT8Vđặt lòsA4nSqng tiMRiT8Vn vw7ào mộMRiT8Vt MRiT8Vtên nw7hư HMRiT8Vạo Thần?

Thôi sA4nSqmặc kệ,GxrrRj tiw7n sA4nSqmột lầnMRiT8V sA4nSqcũng MRiT8Vkhông sao!

“Em sA4nSqđi vw7ới hắn?”sA4nSq MinMRiT8Vh sA4nSqVỹ nsA4nSqhíu màw7y MRiT8Vnhìn ÁisA4nSq Hw7y, đangMRiT8V chờw7 mộGxrrRjt GxrrRjsự khẳngsA4nSq địnhMRiT8V từsA4nSq ngườisA4nSq cw7on gGxrrRjái tw7rước mặt.

Và ngaw7y sMRiT8Vau câusA4nSq hỏsA4nSqi ấysA4nSq, ÁsA4nSqi MRiT8VHy gậtsA4nSq đầu.

Gương mặtGxrrRj MiGxrrRjnh VỹsA4nSq thấpGxrrRj thosA4nSqáng mộMRiT8Vt GxrrRjnụ cườiMRiT8V nhạtsA4nSq, GxrrRjđôi mắtGxrrRj màuMRiT8V hổsA4nSq phMRiT8Vách đasA4nSqng dầnMRiT8V sA4nSqtối sầmw7 lạisA4nSq. LầMRiT8Vn đầuw7 w7tiên Áw7i HMRiT8Vy tw7rông thấyw7 vGxrrRjẻ sA4nSqmặt GxrrRjđó từsA4nSq anh…MRiT8V vẻMRiT8V mặMRiT8Vt củaMRiT8V mộsA4nSqt sA4nSqkẻ bsA4nSqị w7bỏ rơi!

Cũng w7chính sA4nSqvào khoảnhw7 khsA4nSqắc ấyGxrrRj, tráGxrrRji MRiT8Vtim côMRiT8V chsA4nSqợt w7thắt lạiw7, nơiMRiT8V kMRiT8Vhoé mGxrrRjắt csA4nSqảm thấsA4nSqy GxrrRjcay cay.

Minh VỹMRiT8V khôMRiT8Vng nMRiT8Vói thêw7m bấtw7 GxrrRjcứ điềuGxrrRj gìMRiT8V nữGxrrRja, sA4nSqchỉ lặnsA4nSqg lMRiT8Vẽ GxrrRjquay ngưGxrrRjời bGxrrRjước đMRiT8Vi. bónw7g dw7áng w7từ phíaGxrrRj saw7u w7đang vMRiT8Vô cùngw7 côw7 sA4nSqđộc. VsA4nSqốn dsA4nSqĩ w7anh MRiT8Vkhông hsA4nSqề bMRiT8Viết csA4nSqách chiềusA4nSq chw7uộng vàMRiT8V nhẫnMRiT8V nạiMRiT8V ngw7ười khác,MRiT8V nhưngMRiT8V csA4nSqó lw7ẽ lầnGxrrRj nàw7y anMRiT8Vh w7đã tsA4nSqhật sMRiT8Vự bỏGxrrRj w7qua chw7o Hạow7 ThầnsA4nSq vìw7 cô.

Hai chGxrrRjiếc xw7e BMsA4nSqW laGxrrRjo vútGxrrRj trGxrrRjên dònGxrrRjg đườnw7g w7nhẵn bw7óng, nhMRiT8Vưng lạisA4nSq ngượcGxrrRj w7hướng nhau.

Ánh sángw7 màuMRiT8V vàw7ng sA4nSqrực w7của hMRiT8Voàng hGxrrRjôn nhẹMRiT8V nhMRiT8Vàng phủsA4nSq MRiT8Vkín kGxrrRjhông gw7ian trêsA4nSqn bw7ãi bsA4nSqiển, từngMRiT8V đợtsA4nSq sóngGxrrRj cứw7 vw7ô w7tình vỗw7 vàoMRiT8V w7bờ, cuốMRiT8Vn trôiw7 đsA4nSqi tấtsA4nSq cả.

Ái HsA4nSqy nw7gồi trêMRiT8Vn bờ,MRiT8V đGxrrRjưa đôiMRiT8V mắtMRiT8V vôw7 cảmGxrrRj nhìw7n vềGxrrRj phísA4nSqa xGxrrRja sA4nSqtận chânMRiT8V trờiGxrrRj. Nw7ếu nhữw7ng cơnsA4nSq MRiT8Vsóng w7kia w7có thểMRiT8V cuốnw7 trôisA4nSq điGxrrRj sA4nSqtất cảw7 MRiT8Vnhững MRiT8Vđau GxrrRjđớn cùnsA4nSqg cựMRiT8Vc sA4nSqmà côsA4nSq đãw7 w7và đangMRiT8V phảiGxrrRj gánhGxrrRj GxrrRjchịu tMRiT8Vhì sA4nSqhay biếtMRiT8V mấy.

Hạo Thw7ần sA4nSqcũng ngồw7i xuốngMRiT8V bênMRiT8V cạnGxrrRjh côMRiT8V, đôGxrrRji sA4nSqmắt dáw7n GxrrRjchặt vàsA4nSqo “mMRiT8Vèo cosA4nSqn” ksA4nSqhông rời.

“Tại sGxrrRjao GxrrRjem MRiT8Vlại mMRiT8Vuốn đsA4nSqến đâw7y?” Bầuw7 GxrrRjkhông khMRiT8Ví dườngMRiT8V MRiT8Vnhư đangGxrrRj qMRiT8Vuá gượngw7 gạow7, MRiT8VHạo ThầGxrrRjn đànw7h phảw7i lênw7 tMRiT8Viếng phMRiT8Vá taw7n trạnsA4nSqg tháiGxrrRj cănw7g thẳnGxrrRjg hiệnMRiT8V giờ.

Một khoảngsA4nSq yênsA4nSq lặng…

“Ai lMRiT8Và kẻMRiT8V hạMRiT8Vi chếtMRiT8V GxrrRjgia sA4nSqđình tôi?”GxrrRj GiGxrrRjọng nóMRiT8Vi sA4nSqÁi Hw7y đềsA4nSqu đềMRiT8Vu, đMRiT8Vây vốMRiT8Vn dw7ĩ MRiT8Vlà w7câu hw7ỏi sA4nSqnghi hoMRiT8Vặc lớnMRiT8V nhấtMRiT8V tronsA4nSqg w7đầu cô,w7 vsA4nSqà MRiT8Vcâu hỏGxrrRji MRiT8Vnày hoàw7n MRiT8Vtoàn MRiT8Vkhông hềsA4nSq ănw7 nhậpsA4nSq gìsA4nSq vớGxrrRji câsA4nSqu GxrrRjhỏi w7của Hạw7o Thần.

“Câu kGxrrRjhác, tôiGxrrRj kMRiT8Vhông trảMRiT8V lờiw7 w7câu hỏiw7 nw7ày củaMRiT8V w7em được.GxrrRj” HạMRiT8Vo ThầnGxrrRj nhúMRiT8Vn nhsA4nSqún vaw7i tỏw7 vMRiT8Vẻ khôngMRiT8V tw7hể sA4nSqlàm gìw7 hMRiT8Vơn, trảMRiT8V w7lời vớiGxrrRj chGxrrRjất giọngsA4nSq bsA4nSqình thw7ản nhấtsA4nSq cGxrrRjó thể.

“Không pMRiT8Vhải anMRiT8Vh đMRiT8Vã bảosA4nSq sGxrrRjẽ tGxrrRjrả lờiMRiT8V mọiMRiT8V thắcGxrrRj mắcsA4nSq csA4nSqủa tôi?”GxrrRj CôMRiT8V qGxrrRjuay sw7ang HGxrrRjạo MRiT8VThần tứcsA4nSq GxrrRjgiận gắtsA4nSq lw7ên, MRiT8Vđúng làw7 w7sai lầw7m w7khi w7tin tưởMRiT8Vng tênw7 này.

“Tôi chỉsA4nSq ców7 w7thể trảGxrrRj w7lời nhw7ững cGxrrRjâu hỏisA4nSq nằmGxrrRj MRiT8Vtrong mộtGxrrRj phạmw7 vMRiT8Vi nhấMRiT8Vt địGxrrRjnh.” Hạow7 ThầnGxrrRj khoáw7t khGxrrRjoát taGxrrRjy vớiMRiT8V ÁMRiT8Vi HyMRiT8V, tiGxrrRjếp tụcGxrrRj giữsA4nSq ngGxrrRjuyên cw7hất giọnw7g baw7n nãy.

“Phạm viw7?” CôsA4nSq nhGxrrRjíu mw7ày, w7tên nàw7y w7toàn nóiw7 MRiT8Vnhững lờMRiT8Vi khóMRiT8V hiểu.

“Tôi chMRiT8Vỉ cóGxrrRj sA4nSqthể cMRiT8Vho MRiT8Vem biếtMRiT8V msA4nSqột phầGxrrRjn sw7ự việcw7, khôGxrrRjng thểsA4nSq nóMRiT8Vi cụMRiT8V sA4nSqthể.” HGxrrRjạo ThầMRiT8Vn nGxrrRjhẫn nạw7i giảiw7 thíchGxrrRj, MRiT8Vngước mặtGxrrRj lênsA4nSq trGxrrRjời MRiT8Vquan MRiT8Vsát mw7àn w7đêm dầnMRiT8V bMRiT8Vuông xuống.

Dù saw7o MRiT8Vđây cũGxrrRjng làMRiT8V nhữGxrrRjng điềusA4nSq nhỏGxrrRj w7nhặt, cóGxrrRj MRiT8Vcho ÁGxrrRji MRiT8VHy bsA4nSqiết cũngMRiT8V chẳnsA4nSqg sao.

“Vậy sA4nSqcòn sA4nSqThy TGxrrRjhy? AnsA4nSqh csA4nSqó sA4nSqbiết nhữngMRiT8V w7chuyện liêw7n quMRiT8Van MRiT8Vtới TsA4nSqhy Tw7hy?” BấtMRiT8V giácsA4nSq cMRiT8Vâu hỏiGxrrRj tisA4nSqếp sA4nSqtheo lạiGxrrRj dànw7h sA4nSqriêng chMRiT8Vo TGxrrRjhy w7Thy, thậtMRiT8V sA4nSqsự csA4nSqô rsA4nSqất tMRiT8Vò mòw7 vw7ề ngưw7ời sA4nSqcon MRiT8Vgái w7bí ẩnMRiT8V này.

“Thy w7Thy GxrrRjlà esA4nSqm cùnsA4nSqg cw7ha kháMRiT8Vc MRiT8Vmẹ củGxrrRja MRiT8VHàn MiGxrrRjnh MRiT8VVỹ…” ÁsA4nSqnh mắGxrrRjt HGxrrRjạo TsA4nSqhần trởGxrrRj MRiT8Vnên w7vô cùw7ng MRiT8Vkỳ lạ,w7 w7sâu thămGxrrRj thMRiT8Vẳm, khônw7g thểw7 địnhMRiT8V sA4nSqrõ đượcGxrrRj MRiT8Vánh mắtMRiT8V đóMRiT8V w7là gì,GxrrRj độtMRiT8V ngộtGxrrRj w7giọng cMRiT8Vậu trầw7m xusA4nSqống, “…MRiT8V w7và lsA4nSqà MRiT8Vem cùngsA4nSq w7mẹ khw7ác chGxrrRja củaw7 tôi!”

Có vGxrrRjẻ HạoMRiT8V MRiT8VThần sA4nSqrất GxrrRjkhó ksA4nSqhăn khMRiT8Vi nóMRiT8Vi rMRiT8Va chuyMRiT8Vện sA4nSqnày, ÁsA4nSqi w7Hy MRiT8Vcũng cốGxrrRj gắngw7 dw7ịu sA4nSqgiọng, tránhMRiT8V làmMRiT8V kẻMRiT8V trướw7c MRiT8Vmặt tổnw7 thương.

“Chuyện nsA4nSqày sA4nSqanh cósA4nSq thểMRiT8V kw7ể w7chi tiMRiT8Vết chw7o w7tôi?” w7Thật sựw7 w7Ái GxrrRjHy bắsA4nSqt đầusA4nSq nMRiT8Vhận địnhsA4nSq rGxrrRja mứcsA4nSq độMRiT8V nw7ghiêm GxrrRjtrọng w7của sMRiT8Vự việcGxrrRj GxrrRjhai năMRiT8Vm vềGxrrRj trước,MRiT8V ców7 lMRiT8Vẽ sA4nSqHạo ThầGxrrRjn sA4nSqcũng w7là mộsA4nSqt troGxrrRjng nhữngGxrrRj ngườisA4nSq khônsA4nSqg thểw7 tGxrrRjhiếu tronGxrrRjg w7sự việcMRiT8V lầnMRiT8V đó.

“Hàn MGxrrRjinh Vw7ỹ vGxrrRjà GxrrRjThy w7Thy đãw7 chấw7p nhậnsA4nSq pGxrrRjhạm đếnMRiT8V tw7ội lỗisA4nSq khôw7ng sA4nSqthể thw7a thsA4nSqứ vw7ì kw7hông thsA4nSqể dứw7t bsA4nSqỏ đượcw7 GxrrRjtình csA4nSqảm w7cá nhâsA4nSqn, vàsA4nSq cũnsA4nSqg cw7hính vìMRiT8V thếsA4nSq mMRiT8Và nGxrrRjhững GxrrRjngười GxrrRjtrong cuGxrrRjộc đềusA4nSq phw7ải trảGxrrRj mw7ột cáw7i GxrrRjgiá w7quá sA4nSqđắt.” Bấw7t giMRiT8Vác MRiT8VHạo TsA4nSqhần nởsA4nSq mộtw7 nụsA4nSq cưGxrrRjời caw7y đắng,sA4nSq cảMRiT8V nsA4nSqgười rusA4nSqn lênMRiT8V w7dường nhGxrrRjư đanMRiT8Vg cốGxrrRj gMRiT8Vắng kìmw7 nén.

“Có thw7ể chsA4nSqo tMRiT8Vôi MRiT8Vbiết GxrrRjnhững ngườGxrrRji trow7ng GxrrRjcuộc?” w7Ái HMRiT8Vy tiếpsA4nSq tụcsA4nSq gặnGxrrRjg w7hỏi, quênMRiT8V mấtsA4nSq mìnhGxrrRj đansA4nSqg vôGxrrRj MRiT8Vý xMRiT8Vé toạcMRiT8V nỗiw7 đaMRiT8Vu chưGxrrRja lsA4nSqành MRiT8Vcủa ngườiGxrrRj khác.

“Hàn Minw7h VỹGxrrRj, bàsA4nSq Hàn,w7 GxrrRjTừ w7Thy TGxrrRjhy, tôiGxrrRj và…”w7 LạiGxrrRj mộGxrrRjt lầnMRiT8V w7nữa HạMRiT8Vo MRiT8VThần lấpw7 lửngsA4nSq câw7u nóiGxrrRj, khiếGxrrRjn GxrrRjÁi HGxrrRjy lGxrrRjại tMRiT8Viếp tụw7c gặngw7 hỏi.

“Và?” TrsA4nSqái GxrrRjtim ÁGxrrRji HsA4nSqy bắtsA4nSq đầw7u đậpMRiT8V loạsA4nSqn cảMRiT8V w7lên, cáiw7 tsA4nSqên cuGxrrRjối cùw7ng sẽMRiT8V làMRiT8V ai?

“… Điềnw7 Huân.”MRiT8V HsA4nSqai tsA4nSqừ cuốiw7 cGxrrRjùng khów7 nhọcGxrrRj MRiT8Vphát rMRiT8Va từMRiT8V misA4nSqệng Hạow7 sA4nSqThần, w7có lẽw7 tênsA4nSq ĐiềnsA4nSq HuâsA4nSqn nàyGxrrRj đw7óng MRiT8Vvai chínMRiT8Vh tronw7g GxrrRjvở kịchw7 bMRiT8Vi tsA4nSqhương sA4nSqhai nămMRiT8V vsA4nSqề trước.

“Đã hếtMRiT8V phạw7m vsA4nSqi sA4nSqcho phésA4nSqp chw7ưa?” ÁMRiT8Vi HsA4nSqy mởw7 tw7o đôisA4nSq MRiT8Vmắt nâuMRiT8V củGxrrRja mGxrrRjình nhìnsA4nSq thẳngGxrrRj sA4nSqvào HạoMRiT8V ThầnGxrrRj, mộw7t áw7nh sA4nSqnhìn kMRiT8Viên định.

Và cMRiT8Vâu hỏisA4nSq củaMRiT8V csA4nSqô kw7hiến GxrrRjHạo ThMRiT8Vần bậtsA4nSq cười.

“Ừ, hếMRiT8Vt rồi.”sA4nSq HsA4nSqạo ThầnGxrrRj csA4nSqố gắnsA4nSqg nhịnw7 cưMRiT8Vời, sA4nSqquay sGxrrRjang w7Ái sA4nSqHy khẳsA4nSqng MRiT8Vđịnh. “ĐừMRiT8Vng lw7o, MRiT8Vsớm msA4nSquộn sA4nSqgì thìGxrrRj esA4nSqm cũngGxrrRj sMRiT8Vẽ biếtsA4nSq mà.”

Bất giMRiT8Vác w7Hạo ThầnsA4nSq đsA4nSqưa tasA4nSqy xMRiT8Voa w7xoa đầusA4nSq ÁisA4nSq HMRiT8Vy, đâGxrrRjy làsA4nSq GxrrRjđộng tácsA4nSq màGxrrRj ThầnsA4nSq thườnMRiT8Vg GxrrRjlàm vớsA4nSqi MRiT8VThy ThGxrrRjy MRiT8V– cMRiT8Vô sA4nSqem gMRiT8Vái đánw7g yêsA4nSqu cGxrrRjủa mình.

“Em cònMRiT8V w7thắc mắw7c gMRiT8Vì không?”GxrrRj HạosA4nSq Thầnw7 nâGxrrRjng mặGxrrRjt côw7 lênMRiT8V, nMRiT8Vhưng gGxrrRjương w7mặt sA4nSqvẫn còMRiT8Vn lGxrrRjưu lạiw7 nsA4nSqụ MRiT8Vcười baw7n nãy.

“Anh cGxrrRjó biếtw7 aMRiT8Vnh TriMRiT8Vết sA4nSqDạ?” ĐMRiT8Vây chGxrrRjắc chắnGxrrRj sẽw7 làMRiT8V câusA4nSq hỏw7i w7nghi sA4nSqvấn cw7uối cGxrrRjùng màw7 cMRiT8Vô MRiT8Vcần đưMRiT8Vợc giGxrrRjải đáp.

“Ừ.” Vw7à HsA4nSqạo Thầw7n lsA4nSqại tiếpMRiT8V tụcGxrrRj w7trả lời.

“Anh ấysA4nSq mGxrrRjất rồsA4nSqi?” Lw7ần nàw7y, GxrrRjngười sA4nSqrun lêGxrrRjn MRiT8Vkhi nhắGxrrRjc đếMRiT8Vn nỗGxrrRji đsA4nSqau lạiMRiT8V MRiT8Vlà GxrrRjÁi Hy.

“Ừ, hsA4nSqắn GxrrRjlà ânGxrrRj nhMRiT8Vân củaGxrrRj eGxrrRjm đấy!”sA4nSq NMRiT8Vụ cườiw7 trMRiT8Vên môiw7 HạosA4nSq ThGxrrRjần dầsA4nSqn biếnGxrrRj w7mất, khôngMRiT8V đợiGxrrRj Áiw7 HsA4nSqy đặtGxrrRj tsA4nSqhêm GxrrRjcâu hỏGxrrRji, HMRiT8Vạo ThầMRiT8Vn sA4nSqlại tiếsA4nSqp w7tục nói.GxrrRj “Hếtw7 phạsA4nSqm MRiT8Vvi MRiT8Vcho w7câu hỏGxrrRji nw7ày rồi.”

Ân nhân?

Tại sA4nSqsao GxrrRjanh GxrrRjtrai Triếw7t DạGxrrRj sA4nSqlại MRiT8Vlà MRiT8Vân nhân?

Nhưng ców7 GxrrRjlẽ csA4nSqô chỉsA4nSq biw7ết đưw7ợc đếnw7 mứcGxrrRj đMRiT8Vó sA4nSqmà thôi…

Cô cúw7i sA4nSqgằm mặtMRiT8V xuống,w7 cMRiT8Vhe giấuMRiT8V điMRiT8V đôisA4nSq mắsA4nSqt đãw7 tMRiT8Vhấm đẫmw7 nướcGxrrRj mắMRiT8Vt, nhGxrrRjanh tMRiT8Vay gạGxrrRjt vộiMRiT8V nhữngsA4nSq giọtsA4nSq nướw7c đáGxrrRjng MRiT8Vghét đó.

“Em khôngsA4nSq hỏiGxrrRj tw7ôi làMRiT8V ngườiGxrrRj nhMRiT8Vư thếMRiT8V nàosA4nSq sasA4nSqo?” MRiT8VĐôi mắw7t HạsA4nSqo w7Thần cGxrrRjhăm chsA4nSqú quasA4nSqn sátGxrrRj MRiT8VÁi Hw7y, mMRiT8Vột câMRiT8Vu hsA4nSqỏi MRiT8Vmà chínhGxrrRj cậw7u đặtw7 ra.

“Không, vìMRiT8V tw7ạm GxrrRjthời tôGxrrRji sẽsA4nSq xew7m MRiT8Vanh GxrrRjlà mộtsA4nSq ngườisA4nSq tốtMRiT8V.” ÁiGxrrRj GxrrRjHy nw7gước mặw7t lênsA4nSq, đôiw7 mMRiT8Vắt vẫw7n còsA4nSqn hGxrrRjoe đsA4nSqỏ nởsA4nSq GxrrRjmột nụw7 cườiMRiT8V dịuGxrrRj dànsA4nSqg vớw7i w7Hạo Thần,GxrrRj sw7au đóGxrrRj đứngMRiT8V dậyGxrrRj. “LàMRiT8Vm pw7hiền aw7nh GxrrRjrồi, cảw7m sA4nSqơn vìsA4nSq GxrrRjtất cả.”

Ái HsA4nSqy chậGxrrRjm rsA4nSqãi bw7ước w7đi, lướMRiT8Vt quMRiT8Va từnMRiT8Vg bw7óng ngườiGxrrRj trêMRiT8Vn MRiT8Vbãi biểnGxrrRj vw7à khuấtGxrrRj hẳsA4nSqn MRiT8Vsau mànsA4nSq đêm.

“Người tốtMRiT8V? Mw7èo w7con, ców7 sA4nSqlẽ sA4nSqem đMRiT8Vang w7hiểu MRiT8Vlầm rồi.”

Trên MRiT8Vđường đi,GxrrRj ÁiGxrrRj GxrrRjHy cầmMRiT8V mộtw7 chiếsA4nSqc w7đồng MRiT8Vhồ cátw7 nhỏw7 xMRiT8Víu GxrrRjmàu MRiT8Vhồng phấnsA4nSq, liGxrrRjên tMRiT8Vục lsA4nSqật ngượcsA4nSq nóGxrrRj lại.

Cô đaGxrrRjng cốMRiT8V gắngGxrrRj w7tự mìnhw7 làmw7 mìnhMRiT8V vơiMRiT8V bớtMRiT8V nsA4nSqỗi đau.

Ái w7Hy mệtGxrrRj MRiT8Vmỏi bướcw7 vềw7 nhMRiT8Và, chMRiT8Viếc MRiT8Vbalo nặngsA4nSq w7nề cw7hỉ cMRiT8Vó thểGxrrRj đGxrrRjeo mộGxrrRjt bênw7 vaw7i, nGxrrRjên sA4nSqcàng khiw7ến w7bên vasA4nSqi MRiT8Vphải củMRiT8Va cGxrrRjô nhứcw7 msA4nSqỏi vìsA4nSq sA4nSqphải manGxrrRjg w7một trGxrrRjọng lựcw7 w7quá nặng.

Về GxrrRjnhà vớisA4nSq trạnGxrrRjg tháiw7 khônsA4nSqg mấyMRiT8V GxrrRjvui vẻ,sA4nSq w7Ái HMRiT8Vy tGxrrRjiếp tụcMRiT8V lMRiT8Vê bướcsA4nSq MRiT8Vvề phMRiT8Vòng, chẳnMRiT8Vg mànsA4nSqg đểsA4nSq sA4nSqtâm đếnw7 sw7ự qusA4nSqan tGxrrRjâm tMRiT8Vhái qusA4nSqá củasA4nSq mấysA4nSq têGxrrRjn cậnGxrrRj vệMRiT8V vìMRiT8V sA4nSqđã qGxrrRjuá queGxrrRjn w7thuộc vớGxrrRji cáw7i cảnhMRiT8V nàMRiT8Vy rồi.

Đôi sA4nSqlúc cw7ô lạisA4nSq nsA4nSqghĩ sốngw7 tronsA4nSqg w7một căMRiT8Vn bMRiT8Việt thựMRiT8V rộnw7g lớnMRiT8V nGxrrRjhư thếsA4nSq nàGxrrRjy thậw7t phiềnsA4nSq toáiGxrrRj, tươnMRiT8Vg tựsA4nSq w7như lúcMRiT8V nàsA4nSqy w7phải lMRiT8Vên MRiT8Vtận lầuw7 sA4nSqba đểMRiT8V vềsA4nSq phòng.

Hai chsA4nSqân sA4nSqcũng khônw7g thểsA4nSq trụw7 đượcw7 lâGxrrRju hơnsA4nSq MRiT8Vnữa, nGxrrRjhưng sA4nSqvừa bướcMRiT8V đGxrrRjến gầw7n cửasA4nSq sA4nSqphòng thMRiT8Vì đậpsA4nSq GxrrRjvào mắtw7 ÁGxrrRji HMRiT8Vy lw7à hGxrrRjai tênw7 MRiT8Vcận w7vệ sA4nSqmặc veGxrrRjst sA4nSqđen vàsA4nSq cGxrrRjô hầMRiT8Vu sA4nSqgái Aw7n MRiT8VAn cũnMRiT8Vg đMRiT8Vang đứngw7 trướcw7 cửw7a GxrrRjphòng vớMRiT8Vi MRiT8Vtrạng tháMRiT8Vi cGxrrRjực kw7ỳ w7lo lắng.

Cô sA4nSqcau mw7ày, bưGxrrRjớc chânMRiT8V vẫnMRiT8V w7chậm w7rãi đếnGxrrRj phòGxrrRjng MMRiT8Vinh Vỹ.

Dừng chân,sA4nSq GxrrRjÁi GxrrRjHy kw7hông hềGxrrRj mởGxrrRj MRiT8Vmiệng gặsA4nSqng hỏisA4nSq tạGxrrRji sGxrrRjao hGxrrRjọ lw7ại w7cư xửsA4nSq GxrrRjkhác thườngsA4nSq MRiT8Vnhư thế,GxrrRj sA4nSqchỉ w7đưa MRiT8Vtay sA4nSqđịnh mởw7 cửa.

“Cô chủ,MRiT8V lsA4nSqúc nàGxrrRjy thì…w7 côMRiT8V khônsA4nSqg nêw7n vào.”sA4nSq MRiT8VMột têMRiT8Vn cậnw7 vệw7 đưaGxrrRj w7tay GxrrRjchắn ngaw7ng ÁMRiT8Vi MRiT8VHy, lúngsA4nSq GxrrRjtúng trw7ả lời,MRiT8V nhìw7n Áw7i HMRiT8Vy GxrrRjái ngại.

“Sao GxrrRjlại khw7ông nêsA4nSqn?” ÁisA4nSq GxrrRjHy cGxrrRjảm thấyGxrrRj bắtGxrrRj đầuw7 sA4nSqkhó chịu,MRiT8V tạGxrrRji saw7o vàw7o pw7hòng mMRiT8Và cũMRiT8Vng w7không đượcw7 vào?

“Ơ… àGxrrRj… thiếGxrrRju sA4nSqgia đaMRiT8Vng… MRiT8Vcô sA4nSqđừng nêMRiT8Vn vw7ào phònsA4nSqg lúcsA4nSq nàMRiT8Vy.” w7Tên cGxrrRjận vệsA4nSq ksA4nSqia cGxrrRjứ MRiT8Vấp úsA4nSqng mãGxrrRji, cuốGxrrRji cùnGxrrRjg lạiMRiT8V làMRiT8V msA4nSqột lờMRiT8Vi yêGxrrRju cầu.

“Tránh rGxrrRja!” DườnGxrrRjg nsA4nSqhư GxrrRjÁi HsA4nSqy đMRiT8Vã cảGxrrRjm nhw7ận đw7ược mộw7t điềuMRiT8V sA4nSqgì đsA4nSqó bấtw7 thườsA4nSqng, vGxrrRjà MRiT8Vcó vsA4nSqẻ chuysA4nSqện GxrrRjnày đangsA4nSq lisA4nSqên quaw7n đMRiT8Vến MinGxrrRjh Vỹ.

Cô GxrrRjgằn giọng,MRiT8V gạtMRiT8V mạGxrrRjnh w7tay củaGxrrRj têw7n cậnMRiT8V vMRiT8Vệ sA4nSqra rồiMRiT8V mởsA4nSq nhGxrrRjanh GxrrRjcánh cửaMRiT8V gỗ.

Cánh cw7ửa mởMRiT8V raGxrrRj, vsA4nSqà sA4nSqsau đw7ó cũngMRiT8V nhanGxrrRjh cMRiT8Vhóng đóngGxrrRj lại.

Minh VỹGxrrRj đansA4nSqg ngồiMRiT8V w7dưới sàn,w7 sA4nSqtựa vàGxrrRjo tườnGxrrRjg, w7xung sA4nSqquanh GxrrRjlà MRiT8Vvô sốMRiT8V nhữnw7g csA4nSqhai rượw7u rỗngMRiT8V khw7ông, msA4nSqùi rượusA4nSq nw7ồng nặcMRiT8V lMRiT8Van toảw7 khắpw7 phòng.

Nét MRiT8Vmặt ÁMRiT8Vi MRiT8VHy dw7ần GxrrRjđanh lGxrrRjại, MisA4nSqnh Vỹw7 MRiT8Vtiếp tụw7c cầGxrrRjm mộtMRiT8V chaMRiT8Vi rGxrrRjượu lênMRiT8V uốw7ng. w7Lập sA4nSqtức GxrrRjcô MRiT8Vném msA4nSqạnh baw7lo lêsA4nSqn giường,GxrrRj tiMRiT8Vến đếw7n giằngw7 lấyGxrrRj MRiT8Vchai rMRiT8Vượu tGxrrRjrong tasA4nSqy anh.

“Anh lMRiT8Vàm cáGxrrRji trGxrrRjò gw7ì th

ế?”

“Đừng quaMRiT8Vn tâmGxrrRj, đưsA4nSqa đw7ây!” MiGxrrRjnh VỹGxrrRj vớw7i GxrrRjtay vềsA4nSq phíMRiT8Va GxrrRjÁi HGxrrRjy, dườngMRiT8V sA4nSqnhư muốnGxrrRj GxrrRjlấy lạiw7 GxrrRjchai rsA4nSqượu mw7à côsA4nSq vsA4nSqừa GxrrRjgiành lấy.

“Không đưa,MRiT8V anGxrrRjh MRiT8Vuống GxrrRjbao nhiw7êu chGxrrRjai rsA4nSqồi hả?sA4nSq” sA4nSqÁi MRiT8VHy tứcsA4nSq giậsA4nSqn sA4nSqquát lênsA4nSq, đặtw7 chaGxrrRji rượuw7 đw7ã GxrrRjđược khGxrrRjui nắMRiT8Vp w7ra sw7au lGxrrRjưng, nGxrrRjhìn mộtsA4nSq lượtsA4nSq cáMRiT8Vc chGxrrRjai rượsA4nSqu xsA4nSqung MRiT8Vquanh MsA4nSqinh sA4nSqVỹ vàw7 sA4nSqbắt GxrrRjđầu đếm.

Một… GxrrRjhai… bsA4nSqa… bGxrrRjảy chai!

Bảy MRiT8Vchai rượuw7 rỗGxrrRjng MRiT8Vkhông đGxrrRjang nGxrrRjằm sA4nSqlăn lócsA4nSq trêMRiT8Vn sànsA4nSq nhàMRiT8V mộtw7 cáw7ch bừw7a bãw7i, csA4nSqô bắtGxrrRj đầMRiT8Vu nGxrrRjổi gGxrrRjiận tGxrrRjhật MRiT8Vsự khMRiT8Vi thấyGxrrRj GxrrRjanh w7đứng lêw7n vàsA4nSq cósA4nSq sA4nSqý địw7nh lấyMRiT8V từsA4nSq tw7rong tủGxrrRj kíMRiT8Vnh w7một cMRiT8Vhai rượuMRiT8V khác.

“Anh muốnw7 uốngw7 chứsA4nSq gìw7, được!GxrrRj Tw7ôi uốngGxrrRj vớiGxrrRj anh!”sA4nSq MRiT8VÁi w7Hy tứcw7 giậnw7 quásA4nSqt lên.

Đôi GxrrRjmắt mGxrrRjàu hổMRiT8V pháGxrrRjch củMRiT8Va MMRiT8Vinh VỹGxrrRj dGxrrRjường nMRiT8Vhư đMRiT8Vã chusA4nSqyển w7sự cw7hú ýsA4nSq sansA4nSqg cô.

Cô cầw7m chaw7i rượuGxrrRj saMRiT8Vu sA4nSqlưng lsA4nSqên, sMRiT8Vau w7đó kềsA4nSq lênw7 miệsA4nSqng uGxrrRjống lGxrrRjấy mộw7t hơisA4nSq dsA4nSqài. sA4nSqThứ nw7ước uốngMRiT8V thậtw7 đắnMRiT8Vg nMRiT8Vhưng lsA4nSqại manw7g mộtw7 vịMRiT8V nMRiT8Vồng nồngsA4nSq quảsA4nSq thGxrrRjật khiếGxrrRjn w7con ngườisA4nSq tGxrrRja quGxrrRjên bẵnw7g hếtw7 w7những bMRiT8Vuồn phiền,w7 đauGxrrRj MRiT8Vđớn trow7ng lòng.

Gương mặGxrrRjt w7Ái w7Hy bắtMRiT8V đầuGxrrRj đỏsA4nSq lMRiT8Vên, côw7 GxrrRjđưa đôMRiT8Vi mắw7t sA4nSqthẫn thờMRiT8V nhìnw7 GxrrRjchai rượuGxrrRj MRiT8Vtrong tasA4nSqy, tiếpsA4nSq tụGxrrRjc nângMRiT8V MRiT8Vlên w7và uốngMRiT8V hếGxrrRjt MRiT8Vsố csA4nSqòn lại.

Về pw7hần MMRiT8Vinh Vỹ,GxrrRj anGxrrRjh cw7hỉ đứngw7 GxrrRjyên w7nhìn cMRiT8Vô uốngsA4nSq w7hết cMRiT8Vả w7chai rượsA4nSqu loạiw7 mạnMRiT8Vh đó.MRiT8V CGxrrRjô đặtMRiT8V w7chai w7rượu rỗngsA4nSq khôw7ng MRiT8Vxuống sàn,w7 tiếMRiT8Vp thew7o đw7ứng dậyw7 w7đẩy aw7nh rasA4nSq, vươnsA4nSq tasA4nSqy vềMRiT8V pGxrrRjhía MRiT8Vtủ kínhw7 lấyMRiT8V mộtw7 chasA4nSqi w7rượu gsA4nSqiống hệtMRiT8V w7lúc nãyGxrrRj xuống.

“Em làw7m sA4nSqgì vậMRiT8Vy?” Đếnw7 mMRiT8Vức nsA4nSqày sA4nSqthì MRiT8VMinh Vw7ỹ MRiT8Vcũng kMRiT8Vhông thểsA4nSq đứnGxrrRjg yêGxrrRjn nhsA4nSqìn đw7ược nMRiT8Vữa, đưGxrrRja sA4nSqtay gGxrrRjiật lGxrrRjấy chaGxrrRji rượuMRiT8V từMRiT8V cô.

Rõ ràngGxrrRj gưMRiT8Vơng mặtsA4nSq ÁsA4nSqi HMRiT8Vy đãsA4nSq đỏMRiT8V hw7ết mw7ức cGxrrRjó thể!

Chợt GxrrRjÁi sA4nSqHy qw7uay sanMRiT8Vg MinGxrrRjh Vw7ỹ vw7à… MRiT8Vmỉm cười!

“Này GxrrRjMinh VMRiT8Vỹ, anMRiT8Vh csA4nSqó bw7iết csA4nSqái cảmGxrrRj giácGxrrRj mw7ất GxrrRjmột ngườiMRiT8V quaw7n trọnMRiT8Vg làw7 nhưw7 thếMRiT8V nàsA4nSqo khsA4nSqông?” ÁGxrrRji Hw7y vẫMRiT8Vn mMRiT8Vỉm cười,MRiT8V nhưngMRiT8V tw7rong nụMRiT8V sA4nSqcười đóGxrrRj lGxrrRjà mộGxrrRjt vếGxrrRjt thươnMRiT8Vg khôngw7 thsA4nSqể xoMRiT8Vá sA4nSqđi bGxrrRjằng thw7ời giasA4nSqn vàMRiT8V nGxrrRjước mắt.

Giọng sA4nSqnói MRiT8Vcô trởGxrrRj nênsA4nSq sA4nSqnhẹ nhàngw7 hw7ơn, nhưngw7 dưGxrrRjờng nhưGxrrRj từngsA4nSq sA4nSqchữ w7và từnMRiT8Vg lờiw7 nhưMRiT8V w7thể đw7ang trMRiT8Vách mGxrrRjóc anh.

“Hẳn asA4nSqnh cũw7ng bisA4nSqết chứGxrrRj nhỉ,GxrrRj vw7ì ThGxrrRjy MRiT8VThy đáGxrrRjng ysA4nSqêu củMRiT8Va aGxrrRjnh cũngw7 đãsA4nSq mấtw7 rồisA4nSq msA4nSqà, w7ha haGxrrRj. Nhw7ưng tôw7i… tôMRiT8Vi đw7ánh mw7ất cGxrrRjả w7gia đình!”

Minh Vỹw7 dườGxrrRjng nhw7ư vẫnsA4nSq cònw7 đủsA4nSq tw7ỉnh MRiT8Vtáo đểGxrrRj w7lắng nw7ghe nhữngGxrrRj lờMRiT8Vi nMRiT8Vói củaGxrrRj cô,sA4nSq nhsA4nSqưng tấtMRiT8V cw7ả nhữMRiT8Vng gsA4nSqì aw7nh GxrrRjcó GxrrRjthể MRiT8Vlàm lGxrrRjúc sA4nSqnày GxrrRjlà iGxrrRjm lặng.

“Đồng hồsA4nSq cGxrrRját xow7a dịuGxrrRj nỗiMRiT8V đaGxrrRju? NMRiT8Vực cười!w7 MRiT8VNếu thậsA4nSqt sựw7 nMRiT8Vó cGxrrRjó thểGxrrRj sA4nSqxoa dịGxrrRju bớtw7 psA4nSqhần nàMRiT8Vo GxrrRjnỗi đGxrrRjau cGxrrRjủa tôi,MRiT8V tạMRiT8Vi MRiT8Vsao lw7ật w7ngược GxrrRjnhững mGxrrRjột tGxrrRjrăm támGxrrRj mGxrrRjươi lầsA4nSqn sA4nSqvẫn khôsA4nSqng w7hề mấtsA4nSq đw7i mộMRiT8Vt chútGxrrRj cMRiT8Vảm giásA4nSqc GxrrRjđau đớnsA4nSq nàMRiT8Vo? TạisA4nSq sao?”MRiT8V sA4nSqÁi HMRiT8Vy nhsA4nSqư tGxrrRjự sA4nSqnói vớiw7 csA4nSqhính mình,MRiT8V sA4nSqlần nw7ày côsA4nSq bậGxrrRjt cườiw7 thànGxrrRjh tiếng.

Đôi mGxrrRjắt ướtsA4nSq lệ,GxrrRj cGxrrRjô đưaMRiT8V MRiT8Vtay gạMRiT8Vt giọtGxrrRj nướcw7 mắtw7 MRiT8Vkhông đánw7g rMRiT8Vơi trMRiT8Vên MRiT8Vgò másA4nSq rồiw7 lạiw7 tiếGxrrRjp tsA4nSqục tựGxrrRj độcMRiT8V thoại.

“Bây giờsA4nSq thsA4nSqì hsA4nSqết rsA4nSqồi, cảw7 w7ba GxrrRjvà MRiT8Vmẹ, cảMRiT8V aGxrrRjnh GxrrRjTriết DGxrrRjạ w7luôn yêuGxrrRj thGxrrRjương tôMRiT8Vi đềusA4nSq đMRiT8Vi rồi,w7 đsA4nSqi đếnGxrrRj mw7ột nsA4nSqơi màMRiT8V tôGxrrRji khônGxrrRjg sA4nSqthể MRiT8Vnào MRiT8Vchạm đến,sA4nSq trừsA4nSq kGxrrRjhi tôw7i đisA4nSq thesA4nSqo họ!sA4nSq w7Và nsA4nSqgay cMRiT8Vả anw7h cũngGxrrRj chw7ỉ dùnGxrrRjg w7tôi nhw7ư sA4nSqmột GxrrRjcon búpw7 bw7ê sA4nSqđể GxrrRjthay thếsA4nSq cMRiT8Vho Thw7y Thy.”

Minh VGxrrRjỹ vẫnMRiT8V MRiT8Vim lw7ặng, đôisA4nSq mắsA4nSqt GxrrRjmàu hổsA4nSq pGxrrRjhách w7sáng lêsA4nSqn, GxrrRjdường w7như anGxrrRjh đãw7 cMRiT8Vó tsA4nSqhể csA4nSqảm nhGxrrRjận MRiT8Vđược nỗiGxrrRj đaMRiT8Vu MRiT8Vmà csA4nSqô đangGxrrRj psA4nSqhải gánhsA4nSq chịuw7 w7đau đếnMRiT8V mứcMRiT8V nào.

Ái w7Hy bướGxrrRjc w7về sA4nSqphía w7tủ quầnGxrrRj áoMRiT8V màsA4nSq MiGxrrRjnh Vỹw7 dànhw7 rw7iêng chsA4nSqo mìGxrrRjnh mMRiT8Vở raGxrrRj, MRiT8Vlấy sA4nSqra msA4nSqột chisA4nSqếc lsA4nSqọ thuỷsA4nSq tiGxrrRjnh troMRiT8Vng suGxrrRjốt, sA4nSqtrong đếMRiT8Vn sA4nSqnỗi cGxrrRjó thểw7 nhìnGxrrRj thw7ấy vôGxrrRj sw7ố nhữngw7 chsA4nSqiếc đMRiT8Vồng hồGxrrRj cátMRiT8V nhỏsA4nSq xinw7h masA4nSqng nGxrrRjhiều màGxrrRju sắsA4nSqc khsA4nSqác nhaw7u đGxrrRjang nằmGxrrRj troGxrrRjng lọ.

Tiếp tw7heo, côGxrrRj lsA4nSqấy tMRiT8Vừ troMRiT8Vng lsA4nSqọ MRiT8Vra mộtsA4nSq cáisA4nSq sA4nSqđồng hồGxrrRj cáGxrrRjt màw7u đỏMRiT8V, đưMRiT8Va taw7y GxrrRjra khsA4nSqông tGxrrRjrung vw7à thảw7 MRiT8Vnó MRiT8Vrơi tựw7 do.

“Rơi này!”

Ái GxrrRjHy dMRiT8Vường w7như đanGxrrRjg cựcMRiT8V kỳMRiT8V hGxrrRjứng sA4nSqthú vsA4nSqới việGxrrRjc mw7ình đaMRiT8Vng làm,w7 tw7rên môiw7 vẫnMRiT8V giMRiT8Vữ nsA4nSqguyên nụw7 GxrrRjcười w7cay đắng.

Chiếc đồngMRiT8V hMRiT8Vồ đw7ó rơMRiT8Vi xuốw7ng w7đất vỡw7 tasA4nSqn, tạoGxrrRj nw7ên vôGxrrRj sốMRiT8V w7những MRiT8Vmảnh thuMRiT8Vỷ GxrrRjtinh cGxrrRjực nhw7ỏ nằMRiT8Vm trênw7 sànw7 nhà,w7 vàGxrrRj nw7hững sA4nSqhạt cáw7t sA4nSqli tMRiT8Vi cMRiT8Vũng hw7oà sA4nSqlẫn vàsA4nSqo MRiT8Vnhững msA4nSqảnh tMRiT8Vhuỷ tMRiT8Vinh MRiT8Vlấp lánhw7 ấy.

Rồi lạiMRiT8V thêw7m mộsA4nSqt cáiGxrrRj đồngw7 hồMRiT8V nữa…MRiT8V w7thêm mộtGxrrRj cGxrrRjái nữa…GxrrRj w7và thêmGxrrRj mộtw7 cái…

Cứ lầnw7 lượt,GxrrRj côGxrrRj lặMRiT8Vp lạisA4nSq độngw7 GxrrRjtác đów7 khônMRiT8Vg biếtsA4nSq bMRiT8Vao nsA4nSqhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹsA4nSq gGxrrRjọi MRiT8Vtên Áw7i HysA4nSq, đôw7i w7mắt MRiT8Vanh tw7ràn ngậpsA4nSq vw7ẻ MRiT8Vxót xa.

Nhìn thấyw7 cGxrrRjô GxrrRjnhư thếGxrrRj MRiT8Vnày, tMRiT8Vrái tw7im sA4nSqanh nGxrrRjhư sA4nSqdần mấMRiT8Vt đw7i nhịpGxrrRj đsA4nSqập, ssA4nSqau đMRiT8Vó ngw7ừng đậpsA4nSq hẳn.

Ái HGxrrRjy GxrrRjkhông hềsA4nSq quaMRiT8Vy lw7ại nhGxrrRjìn aGxrrRjnh, w7lần nàyw7 làw7 đMRiT8Vưa GxrrRjcả chisA4nSqếc lọw7 tGxrrRjhuỷ tw7inh rsA4nSqa, rồMRiT8Vi lạiMRiT8V thsA4nSqả MRiT8Vcả lọGxrrRj rớtMRiT8V xuốGxrrRjng đất…sA4nSq thsA4nSqứ âsA4nSqm w7thanh vw7a chạmMRiT8V mạnhMRiT8V vanMRiT8Vg lênMRiT8V, hGxrrRjàng ngw7hìn mảnhGxrrRj thuỷw7 GxrrRjtinh lấpGxrrRj lw7ánh w7nằm GxrrRjdưới sMRiT8Vàn, mộMRiT8Vt sA4nSqkhung w7cảnh đẹw7p MRiT8Vđến đausA4nSq đớn!

“Vỡ hếtsA4nSq rsA4nSqồi! KhôngMRiT8V cMRiT8Vòn gìMRiT8V đểsA4nSq GxrrRjxoa MRiT8Vdịu nsA4nSqỗi đGxrrRjau cả!sA4nSq” ÁisA4nSq sA4nSqHy lsA4nSqại bậMRiT8Vt cườiMRiT8V thàMRiT8Vnh tiếnGxrrRjg, đw7ưa mộsA4nSqt MRiT8Vtay ôsA4nSqm lấyGxrrRj mặMRiT8Vt, w7nhưng nhữngsA4nSq gw7iọt nướcGxrrRj MRiT8Vmắt GxrrRjkia vw7ẫn lọtw7 qusA4nSqa khsA4nSqẽ w7tay vsA4nSqà MRiT8Vtạo rMRiT8Va nhữngMRiT8V vw7ệt dàiMRiT8V hsA4nSqoàn mỹsA4nSq tronw7g khMRiT8Vông truGxrrRjng. “KhôngsA4nSq cònw7, khônMRiT8Vg w7còn w7gì cả!”

Minh VsA4nSqỹ bướcMRiT8V đếw7n GxrrRjvà cúMRiT8Vi xuốnMRiT8Vg nâGxrrRjng ngsA4nSqười cGxrrRjô lMRiT8Vên, đặsA4nSqt cMRiT8Vô nsA4nSqgồi lsA4nSqên giường.

Bàn csA4nSqhân GxrrRjÁi HMRiT8Vy bịMRiT8V nhữngw7 mảnhGxrrRj GxrrRjthuỷ tinGxrrRjh MRiT8Vkia làmGxrrRj xâyMRiT8V xướcsA4nSq rấsA4nSqt nhiều.

“Minh VỹGxrrRj, tôw7i w7và sA4nSqThy TMRiT8Vhy sA4nSqai qsA4nSquan trMRiT8Vọng sA4nSqhơn?” Áiw7 Hw7y tronw7g bộGxrrRj sA4nSqdạng nửaGxrrRj tỉnhsA4nSq sA4nSqnửa sA4nSqmê, bsA4nSqất giw7ác lạw7i GxrrRjlên tsA4nSqiếng hỏi.

“Thy Thy.”sA4nSq MộtGxrrRj w7câu trảw7 lờMRiT8Vi dứtGxrrRj khoGxrrRját sA4nSqvang MRiT8Vlên, đủsA4nSq đểw7 ÁiMRiT8V HMRiT8Vy nhậnw7 thứcMRiT8V đưw7ợc câMRiT8Vu trGxrrRjả lờiMRiT8V đóGxrrRj đsA4nSqang w7có uMRiT8Vy MRiT8Vlực lw7ớn tw7hế nàw7o đốisA4nSq w7với w7trái sA4nSqtim đanGxrrRjg chếtsA4nSq dGxrrRjần mw7òn w7vì đMRiT8Vau đớn.

Đôi môsA4nSqi xw7inh xGxrrRjắn kGxrrRjia mísA4nSqm chặsA4nSqt lại…GxrrRj đúGxrrRjng nhsA4nSqư sA4nSqcô w7nghĩ, côsA4nSq chMRiT8Vỉ lGxrrRjà GxrrRjthay thế!

“Thy ThGxrrRjy ngoasA4nSqn ngoãsA4nSqn, xinMRiT8Vh đẹpGxrrRj hGxrrRjơn eMRiT8Vm sA4nSqrất nhiều.”w7 Đôiw7 mw7ôi MinMRiT8Vh VsA4nSqỹ bw7ật rsA4nSqa nhữw7ng sA4nSqlời GxrrRjphát ngôMRiT8Vn vôGxrrRj tìnsA4nSqh, mGxrrRjặc ksA4nSqệ nóMRiT8V w7có GxrrRjlàm tổnw7 thươnw7g w7Ái HMRiT8Vy MRiT8Vhay sA4nSqkhông, anMRiT8Vh vẫnsA4nSq nw7goan w7cố sA4nSqtiếp tụsA4nSqc buônGxrrRjg nhữnMRiT8Vg lGxrrRjời nów7i tsA4nSqừ tậnGxrrRj GxrrRjsâu tráGxrrRji tiw7m mình…GxrrRj w7vì, sA4nSqanh khôMRiT8Vng tGxrrRjhể cw7he sA4nSqgiấu đượGxrrRjc nữw7a rMRiT8Vồi. “Thyw7 GxrrRjThy lGxrrRjà hạMRiT8Vnh MRiT8Vphúc, cònw7 ew7m chỉw7 mMRiT8Vang GxrrRjđến chGxrrRjo tôw7i MRiT8Vsự đaGxrrRju đớn.”

“Thy Thw7y từnGxrrRjg làw7 MRiT8Vtất cGxrrRjả vsA4nSqới tôi…”

Từng câusA4nSq nGxrrRjói w7do chGxrrRjính GxrrRjmiệng Mw7inh Vw7ỹ bậtsA4nSq rGxrrRja nhưGxrrRj xGxrrRjé sA4nSqtoạc vếsA4nSqt thươw7ng lòngw7 cGxrrRjhưa GxrrRjlành sA4nSqhẳn củGxrrRja GxrrRjÁi sA4nSqHy, cGxrrRjô GxrrRjbiết mà…MRiT8V w7cô chẳnGxrrRjg lw7à gìw7 cả!

Hai sA4nSqbàn taw7y w7run lsA4nSqên khôGxrrRjng ngường,MRiT8V trw7ước mắtsA4nSq sA4nSqcô sA4nSqcũng nhoàw7 đw7i vìMRiT8V nướsA4nSqc mắt,sA4nSq w7cô đưaw7 taMRiT8Vy ghìMRiT8V chặsA4nSqt tasA4nSqy vMRiT8Và ksA4nSqích độngGxrrRj héGxrrRjt lên.

“Không cầnGxrrRj asA4nSqnh nsA4nSqói nMRiT8Vữa, tôMRiT8Vi khôw7ng muốnsA4nSq ngheGxrrRj, lạiw7 cànsA4nSqg kGxrrRjhông muốnw7 aMRiT8Vnh MRiT8Vđem tôw7i sGxrrRjo sásA4nSqnh vớiMRiT8V ngườiMRiT8V GxrrRjcon GxrrRjgái khw7ác! sA4nSqTôi biw7ết MRiT8Vtôi sA4nSqkhông làw7 sA4nSqgì sA4nSqcả, nêGxrrRjn asA4nSqnh cw7ũng khôngMRiT8V cầnGxrrRj MRiT8Vhạ nMRiT8Vhục tôGxrrRji w7đến sA4nSqmức này.MRiT8V” NướcGxrrRj mắsA4nSqt chạGxrrRjy dàiGxrrRj, sA4nSqrạch đườGxrrRjng nướcGxrrRj pGxrrRjha lsA4nSqê tGxrrRjheo gGxrrRjò máMRiT8V w7mà rơisA4nSq vsA4nSqào khw7ông trung.

Minh w7Vỹ nw7hìn côMRiT8V, khôGxrrRjng nw7ói MRiT8Vgì cảGxrrRj, đưaMRiT8V w7tay siếtGxrrRj chặGxrrRjt taw7y cGxrrRjô w7kéo GxrrRjra, ansA4nSqh đanMRiT8Vg MRiT8Vép bGxrrRjuộc côGxrrRj phảMRiT8Vi tiếMRiT8Vp tụcsA4nSq lw7ắng nMRiT8Vghe aw7nh nói.

“Tôi khônMRiT8Vg cầnMRiT8V ngườiw7 cow7n gáGxrrRji MRiT8Vkhác thasA4nSqy thMRiT8Vế vịsA4nSq trsA4nSqí côMRiT8V ấyGxrrRj trw7ong lòw7ng tôi.MRiT8V VớiGxrrRj tsA4nSqôi, ThMRiT8Vy GxrrRjThy w7chỉ csA4nSqó MRiT8Vmột… khôGxrrRjng tsA4nSqhể w7thay thế!”

Ái HGxrrRjy tiếpsA4nSq tsA4nSqục gw7iằng MRiT8Vtay, mímw7 môMRiT8Vi sA4nSqđể tsA4nSqừng sA4nSqcâu nGxrrRjói nhẫsA4nSqn tâmMRiT8V MRiT8Vlọt vàMRiT8Vo thínhsA4nSq giácw7 vàMRiT8V đưMRiT8Vợc lưuGxrrRj GxrrRjtrữ tw7rong tâmGxrrRj trí.

Cô khMRiT8Vông muốnGxrrRj nghsA4nSqe… MRiT8Vthực sựw7 khGxrrRjông w7muốn nghe!

“Em rấtw7 phGxrrRjiền phức,MRiT8V rấtMRiT8V bGxrrRjướng bỉnsA4nSqh, kw7hông bMRiT8Viết nGxrrRjghe lời!”

“Đối vsA4nSqới w7em, tôisA4nSq sA4nSqchẳng lsA4nSqà sA4nSqgì cảw7… GxrrRjem sẵMRiT8Vn sànMRiT8Vg w7đi theGxrrRjo hMRiT8Vắn màGxrrRj MRiT8Vbỏ mGxrrRjặc tôi.”

“Nhưng nếuGxrrRj đượsA4nSqc GxrrRjlựa chọnGxrrRj giữaMRiT8V esA4nSqm vàsA4nSq ThGxrrRjy TGxrrRjhy, tôiGxrrRj sẽGxrrRj cMRiT8Vhọn ew7m. Thw7y MRiT8VThy rấw7t quaw7n tw7rọng… nhMRiT8Vưng TsA4nSqhy sA4nSqThy thuộcMRiT8V vềGxrrRj quMRiT8Vá khsA4nSqứ. CòMRiT8Vn hiệnMRiT8V tsA4nSqại, MRiT8Vem MRiT8Vlà nGxrrRjgười quaMRiT8Vn trọMRiT8Vng nhấtw7 sA4nSqđối vớMRiT8Vi tôi!”MRiT8V sA4nSqMinh Vỹw7 nớisA4nSq sA4nSqlỏng tw7ay, sw7au đsA4nSqó buôngGxrrRj hẳnMRiT8V GxrrRjtay GxrrRjcô ra.

Cúi đầuMRiT8V xew7m xMRiT8Vét MRiT8Vnhững vsA4nSqết thươnMRiT8Vg MRiT8Vtrên bMRiT8Vàn chw7ân w7của ngườisA4nSq đốGxrrRji diện,MRiT8V aMRiT8Vnh đẩyGxrrRj nhẹsA4nSq ÁiGxrrRj MRiT8VHy đểsA4nSq cw7ô nằmw7 w7xuống giường.

“Minh VGxrrRjỹ!” w7Đôi mắMRiT8Vt côsA4nSq dầMRiT8Vn nhắmsA4nSq lsA4nSqại, đưw7a sA4nSqtay chw7ạm nhẹGxrrRj GxrrRjvào gsA4nSqương mặw7t củGxrrRja anh.

Đây làGxrrRj w7lần đầGxrrRju tiênMRiT8V côsA4nSq chw7ạm vàoGxrrRj sA4nSqanh mộsA4nSqt cácw7h thGxrrRjân mậGxrrRjt GxrrRjnhư thế.

Ái GxrrRjHy tiếGxrrRjp sA4nSqtục msA4nSqỉm cưGxrrRjời, bànsA4nSq taw7y buônMRiT8Vg thõGxrrRjng xuốngw7 nhanMRiT8Vh chGxrrRjóng w7chìm GxrrRjvà gisA4nSqấc ngủ.

Còn sA4nSqvề phầnw7 MinMRiT8Vh VMRiT8Vỹ, đGxrrRjôi mắtsA4nSq màuw7 w7hổ w7phách cũw7ng sánsA4nSqg MRiT8Vrực MRiT8Vlên, khẽsA4nSq nâMRiT8Vng bàGxrrRjn tGxrrRjay nhGxrrRjỏ bGxrrRjé kiMRiT8Va lGxrrRjên vsA4nSqà đặGxrrRjt sA4nSqmột nGxrrRjụ hMRiT8Vôn thậtsA4nSq dMRiT8Vịu dàng.

“Tôi… yMRiT8Vêu em!”