You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ th2vekX5ứ ba

Mỗi ngRcCiwgày đều2vekX5 lfGặng lẽ2vekX5 trôi2vekX5 qugRcCiwa tgRcCiwheo cái2vekX5 địHYCjWMnh gRcCiwlí vốnfG đãfG được2vekX5 tuHYCjWMân thefGo gRcCiwnhư fGmột vgRcCiwòng luân2vekX5 hồfGi của2vekX5 thờifG gifGan, fGvà cu2vekX5ộc sốngfG vfGẫn luôngRcCiw v2vekX5ề đúnggRcCiw cfGái v2vekX5ị trHYCjWMí vốnHYCjWM cógRcCiw cHYCjWMủa nó.

Đã b2vekX5a ngàgRcCiwy, fGnỗi đau2vekX5 mfGất mHYCjWMát tro2vekX5ng lòngRcCiwg Ái2vekX5 2vekX5Hy HYCjWMđã vơifG đHYCjWMi ph2vekX5ần nàofG, nhưng2vekX5 HYCjWMvẫn cgRcCiwòn vươgRcCiwng vấnHYCjWM nơigRcCiw vfGết thươgRcCiwng chưa2vekX5 là2vekX5nh hẳnfG một2vekX5 nỗi2vekX5 thấtgRcCiw vọngHYCjWM tộtHYCjWM cùnggRcCiw d2vekX5ành rHYCjWMiêng cfGho M2vekX5inh Vỹ.

Tại fGsao cHYCjWMhuyện nhưgRcCiw thếHYCjWM nHYCjWMày m2vekX5à gRcCiwanh lạigRcCiw k2vekX5hông hề2vekX5 HYCjWMnói v2vekX5ới HYCjWMÁi 2vekX5Hy dHYCjWMù chỉHYCjWM mộgRcCiwt 2vekX5câu, fGhay 2vekX5đề cậ2vekX5p đếnHYCjWM dHYCjWMù chỉfG 2vekX5một lần?

Phải cgRcCiwhăng… 2vekX5chính angRcCiwh fGlà kẻHYCjWM đã2vekX5 gRcCiwnhẫn tâgRcCiwm xuốnHYCjWMg HYCjWMtay HYCjWMvới fGgia đHYCjWMình cô?

Không thfGể nàHYCjWMo! MHYCjWMinh Vỹ2vekX5 k2vekX5hông th2vekX5ể lgRcCiwàm chuyệngRcCiw nhfGư tgRcCiwhế được,fG đặcgRcCiw biệtfG làfG chuyệfGn ngRcCiwày lạigRcCiw cógRcCiw ảnh2vekX5 hưởfGng đếnfG cô!!

 Mệt m2vekX5ỏi gRcCiwgục đầHYCjWMu xuốngHYCjWM bànfG, nhữn2vekX5g ngày2vekX5 HYCjWMqua fGthật sựHYCjWM Ái2vekX5 HHYCjWMy đ2vekX5ã fGsuy nggRcCiwhĩ rấtHYCjWM nhifGều, nhưnfGg sHYCjWMuy cgRcCiwho cùgRcCiwng cũ2vekX5ng kh2vekX5ông thểHYCjWM HYCjWMtha tgRcCiwhứ chfGo Min2vekX5h VfGỹ mfGột cáchgRcCiw dễ2vekX5 gRcCiwdàng HYCjWMnhư thế.

Mất mátHYCjWM lần2vekX5 nàygRcCiw thật2vekX5 sựHYCjWM quáfG lgRcCiwớn, gRcCiwchỉ fGtrong mộHYCjWMt khoảngfG thfGời giagRcCiwn gRcCiwngắn 2vekX5mà côgRcCiw đãHYCjWM đáHYCjWMnh mấtgRcCiw trọn2vekX5 vẹnfG fGhai 2vekX5chữ 2vekX5“gia đình”.

Ding dHYCjWMong… dinfGg dong…

Giây p2vekX5hút Ái2vekX5 fGHy lHYCjWMuôn gRcCiwchờ đợifG đãgRcCiw đến,2vekX5 HYCjWMnhưng tạifG sgRcCiwao nhữngHYCjWM ngfGày gầnHYCjWM đfGây nHYCjWMó 2vekX5hoàn toànHYCjWM kgRcCiwhông 2vekX5hề cfGó sgRcCiwức ảnhfG hưởnggRcCiw đếnHYCjWM cô.

Lúc này,gRcCiw thứHYCjWM cgRcCiwô th2vekX5ật sựfG c2vekX5ần l2vekX5à sựgRcCiw yêngRcCiw tĩgRcCiwnh, cfGhỉ HYCjWMcần gRcCiwnhư thHYCjWMế gRcCiwđể gRcCiwquên fGđi tấtfG cả.

“Này gRcCiwnày, mfGèo con!”HYCjWM M2vekX5ột giọng2vekX5 nfGam dfGễ HYCjWMnghe cấtgRcCiw lfGên, tfGhật gầ2vekX5n vàfG cũgRcCiwng thậtgRcCiw queHYCjWMn tgRcCiwhuộc nhưgRcCiwng lạigRcCiw nhHYCjWManh cfGhóng chHYCjWMìm vàoHYCjWM qfGuên lãng.

Thật kỳHYCjWM lạ,gRcCiw tạ2vekX5i s2vekX5ao gRcCiwngoài giọfGng 2vekX5nam đó2vekX5 rgRcCiwa lạ2vekX5i kgRcCiwhông HYCjWMcó thêmHYCjWM fGbất k2vekX5ỳ thứgRcCiw 2vekX5âm t2vekX5hanh nàofG khác?

Nhưng côfG vẫn2vekX5 gụcgRcCiw xuốn2vekX5g bà2vekX5n, chẳgRcCiwng mànfGg HYCjWMđể tfGâm đHYCjWMến nhữngHYCjWM việcHYCjWM đanfGg gRcCiwxảy fGra xungRcCiwg quanh.

“Mèo con!fG” Giọ2vekX5ng nagRcCiwm ki2vekX5a lạgRcCiwi mgRcCiwột 2vekX5lần nữa2vekX5 cgRcCiwất cagRcCiwo giọnfGg, một2vekX5 bànfG 2vekX5tay đưa2vekX5 lê2vekX5n gRcCiwlay lagRcCiwy n2vekX5gười cô.

Dường nHYCjWMhư têfGn kifGa đ2vekX5ang HYCjWMgọi cgRcCiwô thìgRcCiw phải?!

Cô từHYCjWM tfGừ ngưHYCjWMớc gRcCiwmặt lên,HYCjWM đậgRcCiwp vàgRcCiwo fGmắt làHYCjWM gư2vekX5ơng mgRcCiwặt HYCjWMkhó ư2vekX5a gRcCiwcủa tgRcCiwên DgRcCiwương HạoHYCjWM Thần.

“Em gRcCiwkhông gRcCiwnghe gRcCiwhay giảHYCjWM 2vekX5vờ khôn2vekX5g 2vekX5nghe th

ế?

” Hạo2vekX5 ThầngRcCiw đưgRcCiwa tagRcCiwy vgRcCiwề pHYCjWMhía 2vekX5mặt ÁiHYCjWM HyfG, nhưngRcCiwg fGbàn HYCjWMtay ấy2vekX5 lập2vekX5 tứfGc bị2vekX5 gHYCjWMạt rfGa một2vekX5 fGcách ch2vekX5án ghét.

“Tôi là2vekX5 mèHYCjWMo HYCjWMcon từfG bHYCjWMao giờ?”HYCjWM 2vekX5Cô 2vekX5khó chịuHYCjWM t2vekX5rả lời,HYCjWM HYCjWMđúng lHYCjWMà HYCjWMcái biệ2vekX5t dan2vekX5h ngớ2vekX5 ngẩn,fG khHYCjWMi khôngHYCjWM HYCjWMlại 2vekX5ví 2vekX5người vớifG mèo!

“Từ khfGi fGtôi nhìgRcCiwn thgRcCiwấy em!”2vekX5 MộtHYCjWM nụHYCjWM cườiHYCjWM fGthân thiệgRcCiwn tựHYCjWMa nhHYCjWMư áfGnh 2vekX5mặt fGtrời fGbuổi sớm2vekX5 lại2vekX5 ngRcCiwở nê2vekX5n đô2vekX5i môi2vekX5 kiafG, fGnhưng ÁifG HgRcCiwy l2vekX5ại cảmHYCjWM tfGhấy tron2vekX5g nụgRcCiw cư2vekX5ời đgRcCiwó đangfG 2vekX5chứa đHYCjWMựng ságRcCiwt khí.

“Thế HYCjWMthì tôigRcCiw gọHYCjWMi an2vekX5h làgRcCiw đồHYCjWM ngớgRcCiw ngHYCjWMẩn nhé!fG” CôfG đậgRcCiwp bàn2vekX5 đứngfG dậyfG v2vekX5à HYCjWMquay ngườifG bỏ2vekX5 đi.

Nhưng bằnHYCjWMg phản2vekX5 xạHYCjWM HYCjWMnhanh nhất2vekX5, HgRcCiwạo ThfGần lậpfG tứcfG fGnâng ngườiHYCjWM Ái2vekX5 fGHy fGlên vàHYCjWM v2vekX5ác fGđi nhưgRcCiw mộfGt mógRcCiwn hfGàng hoá.

Đến tHYCjWMận lú2vekX5c nHYCjWMày, 2vekX5cô vẫfGn gRcCiwchưa kgRcCiwịp định2vekX5 HYCjWMthần 2vekX5lấy 2vekX5một gfGiây HYCjWMvà hoànfG toàngRcCiw bịgRcCiw cậu2vekX5 đưfGa đi,HYCjWM c2vekX5hỉ kị2vekX5p trôfGng thHYCjWMấy 2vekX5cả cgRcCiwhục ángRcCiwh mắfGt HYCjWMtừ trogRcCiwng lớHYCjWMp gRcCiwmang mộtHYCjWM ágRcCiwnh nhì2vekX5n nảyfG lửa2vekX5 c2vekX5hiếu tHYCjWMhẳng vào2vekX5 mình.

Thì gRcCiwra từfG ngRcCiwãy đến2vekX5 giờ,2vekX5 khgRcCiwông chỉHYCjWM HYCjWMcó rHYCjWMiêng cảfG hafGi tồnHYCjWM gRcCiwtại 2vekX5trong lớp,fG nhưngfG tại2vekX5 sgRcCiwao c2vekX5ô lạigRcCiw khôngRcCiwg hfGề nhậHYCjWMn bifGết đư2vekX5ợc những2vekX5 HYCjWMgương mặtgRcCiw ấy.

“Này, têgRcCiwn ngớ2vekX5 ngẩnHYCjWM fGkia, fGthả tôiHYCjWM xHYCjWMuống!” ÁifG HgRcCiwy tức2vekX5 giậngRcCiw đgRcCiwập đậgRcCiwp t2vekX5ay và2vekX5o lưn2vekX5g c2vekX5ủa Hạo2vekX5 Thần,gRcCiw gRcCiwnhững ánhfG mắfGt kh2vekX5ác nhagRcCiwu lHYCjWMại lgRcCiwiên tụcHYCjWM chgRcCiwiếu thẳnfGg và2vekX5o gRcCiwcô khHYCjWMi mỗiHYCjWM bướcHYCjWM châfGn củaHYCjWM Hạo2vekX5 Th2vekX5ần bướ2vekX5c qfGua từngfG HYCjWMdãy hàHYCjWMnh lang.

Nhưng cậugRcCiw hgRcCiwoàn to2vekX5àn phgRcCiwớt gRcCiwlờ côfG, cứ2vekX5 tiếp2vekX5 tụcHYCjWM bước2vekX5 đi.

“Này! gRcCiwTên khốn!HYCjWM HYCjWMTôi b2vekX5ảo tfGhả tôifG xuống!”gRcCiw 2vekX5Ái H2vekX5y ngừHYCjWMng khgRcCiwông đậgRcCiwp t2vekX5ay vàHYCjWMo lưng2vekX5 HạofG ThầHYCjWMn nữaHYCjWM, phfGải dùngHYCjWM biệnfG pháHYCjWMp mạnhHYCjWM thôi!

Cô 2vekX5hít 2vekX5một 2vekX5hơi thật2vekX5 sâu…2vekX5 nhắmgRcCiw mắtHYCjWM lại…

Những bướfGc châgRcCiwn củgRcCiwa HạofG fGThần vẫnfG đều2vekX5 đều2vekX5, chậmHYCjWM rãifG dfGi chuHYCjWMyển tgRcCiwrên gRcCiwdãy hfGành lang.

Này thìfG “mèo2vekX5 con”!

Ái HgRcCiwy lạiHYCjWM HYCjWMsử dụnfGg “tuyệgRcCiwt gRcCiwchiêu nggRcCiwàn năm”2vekX5, phậpHYCjWM m2vekX5ột HYCjWMcái vgRcCiwào vfGai 2vekX5Hạo Thần.

Cả ngườHYCjWMi HạoHYCjWM Thần2vekX5 gRcCiwrun fGlên, bướcHYCjWM chânfG khựn2vekX5g lại…

Và tấtgRcCiw cảfG sigRcCiwnh vfGiên trêfGn 2vekX5dãy hàgRcCiwnh lagRcCiwng cũngHYCjWM dừngfG bước!!

“Em gRcCiwkhông phải2vekX5 mèofG con!”fG HạoHYCjWM THYCjWMhần buôngRcCiwg mộtHYCjWM fGcâu nfGói khẳnHYCjWMg đgRcCiwịnh, gươngfG mfGặt cậgRcCiwu dầnHYCjWM HYCjWMtối sầmgRcCiw lại.

“Gì cơfG?” ÁigRcCiw gRcCiwHy ng2vekX5ơ n2vekX5gác hỏi,2vekX5 2vekX5tự dfGưng lại2vekX5 HYCjWMphủ địnHYCjWMh chgRcCiwính biệgRcCiwt dafGnh củaHYCjWM mìnhfG đặHYCjWMt rfGa làHYCjWM fGthế nào?

“Em làfG mgRcCiwèo hoHYCjWMang!” gRcCiwLại 2vekX5thêm mộtHYCjWM câu2vekX5 khẳnHYCjWMg địngRcCiwh cgRcCiwực kỳgRcCiw gRcCiw“tầm cỡ”,gRcCiw HYCjWMcó khảgRcCiw năHYCjWMng đfGánh gục2vekX5 fGý chHYCjWMí p2vekX5hản gRcCiwkháng củaHYCjWM cô.gRcCiw “ChỉgRcCiw cHYCjWMó m2vekX5èo hoangRcCiwg mớgRcCiwi cắngRcCiw ngRcCiwgười nh2vekX5ư thế!”

Ái HHYCjWMy tròngRcCiw mắt2vekX5, vẫnfG khôngfG HYCjWMthể tfGin đượcHYCjWM gRcCiwmình v2vekX5ừa ng2vekX5he thgRcCiwấy gì.

Cảm ggRcCiwiác HYCjWMvề fGHạo ThầnfG lHYCjWMúc fGnày fGcủa côgRcCiw chỉfG cHYCjWMó thểHYCjWM fGmiêu tảHYCjWM b2vekX5ằng hafGi chữgRcCiw… ngớHYCjWM ngẩn!

“Này, khôgRcCiwng muHYCjWMốn tôifG cgRcCiwắn an2vekX5h HYCjWMnữa tgRcCiwhì bỏgRcCiw tô2vekX5i xuống!fG” 2vekX5Ái HYCjWMHy cốgRcCiw ggRcCiwắng ggRcCiwiữ bìnhfG 2vekX5tĩnh, gằgRcCiwn gfGiọng gRcCiwđe doạ.

Ngay 2vekX5sau đó,HYCjWM Á2vekX5i HgRcCiwy đượcgRcCiw gRcCiwHạo Thầ2vekX5n đặt2vekX5 xuốnfGg đất.

Không lẽgRcCiw hắn2vekX5 gRcCiwta sợHYCjWM fGbị cắn?

Nhưng l2vekX5ập HYCjWMtức, côfG HYCjWMlại đưHYCjWMợc HạogRcCiw ThầnfG n2vekX5hấc bHYCjWMổng lêngRcCiw, v2vekX5à 2vekX5bế đigRcCiw nh2vekX5ư mộtHYCjWM nàgRcCiwng HYCjWMcông chúa.

Shock togRcCiwàn tập!

Trong tìHYCjWMnh trạnfGg hi2vekX5ện giờ,2vekX5 gRcCiwcô cóHYCjWM muốnHYCjWM phả2vekX5n khángHYCjWM cũngHYCjWM khô2vekX5ng được.

Bóng dáng2vekX5 2vekX5cả hgRcCiwai khuấtfG s2vekX5au hànfGh lgRcCiwang, mgRcCiwột đHYCjWMôi mgRcCiwắt 2vekX5màu hổHYCjWM pháHYCjWMch 2vekX5đang fGcó nhữnggRcCiw fGtia nh2vekX5ìn 2vekX5tức giận.

*Canteen*

“Ăn đ2vekX5i mègRcCiwo cofGn!” HYCjWMHạo T2vekX5hần đHYCjWMẩy đẩ2vekX5y khagRcCiwy đồ2vekX5 ăgRcCiwn vềHYCjWM phíaHYCjWM ÁifG HgRcCiwy, trHYCjWMông cfGứ nhưgRcCiw đang2vekX5 fGchăm 2vekX5sóc 2vekX5thú cưngHYCjWM vậy.

“Anh đfGi màHYCjWM 2vekX5ăn mộgRcCiwt m2vekX5ình!” ÁifG 2vekX5Hy fGhất HYCjWMmặt sagRcCiwng hướng2vekX5 khgRcCiwác, c2vekX5ố tìHYCjWMnh tỏ2vekX5 2vekX5vẻ fGkhinh kh2vekX5i vớ2vekX5i HạoHYCjWM Thần.

Thật chẳngHYCjWM hiểgRcCiwu fGnổi hắngRcCiw tHYCjWMa, 2vekX5đã cốHYCjWM tì2vekX5nh fGgây sựfG vfGới 2vekX5cô màgRcCiw giờ2vekX5 đâHYCjWMy 2vekX5lại HYCjWMtỏ vẻ2vekX5 nh2vekX5ư thgRcCiwân HYCjWMthiết lắmgRcCiw… hfGắn 2vekX5có bịgRcCiw gRcCiwthần gRcCiwkinh khôgRcCiwng nhỉ?

“Em kHYCjWMhông thfGích n2vekX5hững 2vekX5món HYCjWMnày à?”HYCjWM H2vekX5ạo ThầngRcCiw liếcgRcCiw ngRcCiwhìn HYCjWMmột logRcCiwạt cá2vekX5c lfGoại bánfGh trángfG mi2vekX5ệng kháHYCjWMc nhafGu trêngRcCiw khHYCjWMay đồfG ăn,HYCjWM fGcười khẩy.2vekX5 fG“Không lẽ2vekX5 HYCjWMem muốngRcCiw ăHYCjWMn gRcCiwxương cá?”

Ái 2vekX5Hy khôgRcCiwng thèm2vekX5 fGtrả lờHYCjWMi, vgRcCiwì tHYCjWMrả lời2vekX5 vớ2vekX5i têHYCjWMn nHYCjWMày 2vekX5chỉ fGtoàn tự2vekX5 chuHYCjWMốc thêgRcCiwm rắc2vekX5 rối.

Vết tfGhương ởgRcCiw vagRcCiwi dạo2vekX5 ggRcCiwần đâyfG vẫ2vekX5n khgRcCiwông HYCjWMngừng đagRcCiwu fGđớn, HYCjWMphải cHYCjWMhăng fGÁi HgRcCiwy fGđã fGquen fGchịu đựngfG mgRcCiwỗi kh2vekX5i 2vekX5vết thươngHYCjWM lêfGn c2vekX5ơn đau2vekX5 ngRcCiwhức 2vekX5từng đợt2vekX5 n2vekX5ên sắHYCjWMc tHYCjWMhái bi2vekX5ểu cả2vekX5m fGvẫn kgRcCiwhá HYCjWMhơn lúfGc t2vekX5rước, mặc2vekX5 dùfG mộtfG bênfG vHYCjWMai HYCjWMvẫn HYCjWMcảm t2vekX5hấy rHYCjWMất đau.

Gương mặtfG côfG trở2vekX5 nênfG nhợt2vekX5 nhạt,gRcCiw nhữngHYCjWM giọ2vekX5t m2vekX5ồ h2vekX5ôi tHYCjWMrên trán2vekX5 cfGũng HYCjWMbắt đ2vekX5ầu fGxuất hiện.

Chịu đựngRcCiwg, phảigRcCiw chHYCjWMịu đựng!

Hạo 2vekX5Thần gRcCiwnhíu mfGày nhìgRcCiwn gRcCiwÁi HHYCjWMy, sHYCjWMau 2vekX5đó HYCjWMlại ti2vekX5ếp HYCjWMtục đẩy2vekX5 đẩygRcCiw kHYCjWMhay đHYCjWMồ 2vekX5ăn 2vekX5về ph2vekX5ía “m2vekX5èo” củ2vekX5a mình.

Những ánfGh gRcCiwmắt nảy2vekX5 lửfGa củafG gRcCiwcác côfG g2vekX5ái tronfGg cantee2vekX5n dườgRcCiwng nh2vekX5ư đềgRcCiwu khôngHYCjWM hẹ2vekX5n gRcCiwmà chigRcCiwếu tgRcCiwhẳng vàHYCjWMo cô.

“Cô 2vekX5ta nghgRcCiwĩ mì2vekX5nh fGlà agRcCiwi chứ?HYCjWM ChgRcCiwẳng qugRcCiwa chgRcCiwỉ HYCjWMlà ngườifG đượcgRcCiw Hàn2vekX5 MfGinh VỹfG chọnHYCjWM 2vekX5mà cứfG thícfGh giở2vekX5 trò2vekX5 2vekX5quyến rfGũ nggRcCiwười khác!”

“Tới HYCjWMcả HạogRcCiw THYCjWMhần cgRcCiwũng đổHYCjWM HYCjWMvì cfGô HYCjWMta sao?”

“Lâu fGlâu ThầfGn mới2vekX5 đfGến trường2vekX5 2vekX5một lầ2vekX5n, chHYCjWMưa gìgRcCiw đãgRcCiw thấfGy aHYCjWMnh ấ2vekX5y fGthân m2vekX5ật vớ2vekX5i gRcCiwcon hgRcCiwồ HYCjWMly đógRcCiw rồi.”

Dù fGkhông mu2vekX5ốn nfGghe, nhưnggRcCiw nhữngHYCjWM lHYCjWMời tHYCjWMhan fGthở 2vekX5lẫn trá2vekX5ch mógRcCiwc cứfG lgRcCiwiên tụcfG lọtfG vàoHYCjWM ta2vekX5i cô.

Khó fGchịu quá!

Ở gRcCiwđây gRcCiwthêm và2vekX5i phgRcCiwút nữa,HYCjWM cógRcCiw 2vekX5lẽ cHYCjWMô sẽ2vekX5 chgRcCiwết v2vekX5ì bịgRcCiw “HYCjWMngộ độc”fG gRcCiwnhững lờigRcCiw fGnói fGác fGý kigRcCiwa mất!!

Ái HHYCjWMy kHYCjWMéo fGghế đfGứng dậHYCjWMy, vàfG HYCjWMcũng 2vekX5một bgRcCiwàn 2vekX5tay gRcCiwkéo c2vekX5ô vềfG gRcCiwphía mình.

Cuối cùngRcCiwg chgRcCiwồng yêfGu maffGia cũnfGg xuấtgRcCiw hiện!!

Minh VHYCjWMỹ lạnhHYCjWM lgRcCiwùng liếcHYCjWM gRcCiwnhìn Hạo2vekX5 HYCjWMThần, sagRcCiwu đfGó ngRcCiwắm taHYCjWMy HYCjWMÁi fGHy kégRcCiwo đi.

Cô cũn2vekX5g c2vekX5hẳng hềgRcCiw phản2vekX5 kHYCjWMháng, để2vekX5 mặfGc anHYCjWMh lHYCjWMôi mìnfGh đi.

Và đígRcCiwch đến2vekX5 lầngRcCiw gRcCiwnày HYCjWMvẫn lfGà phòngHYCjWM fGy tế!

Ông báfGc fGsĩ đgRcCiwã đưgRcCiwợc gRcCiwMinh VỹHYCjWM cử2vekX5 nggRcCiwười đư2vekX5a đế2vekX5n t2vekX5ận trườ2vekX5ng, fGvì tgRcCiwình tr2vekX5ạng gRcCiwÁi 2vekX5Hy hiệnHYCjWM gigRcCiwờ đanHYCjWMg c2vekX5huyển fGbiến the2vekX5o hướng2vekX5 khôngRcCiwg tốt.

Chỉ mộtgRcCiw lgRcCiwí HYCjWMdo đơnHYCjWM giản,2vekX5 fGÁi gRcCiwHy 2vekX5đã đượcHYCjWM bá2vekX5c fGsĩ chẩn2vekX5 đoáHYCjWMn bị2vekX5 2vekX5mắc chứfGng khgRcCiwáng thuốc!

Thuốc giảmfG đaufG loạfGi tHYCjWMiêm dườngfG nhưfG kHYCjWMhông thểfG fGphát hfGuy gRcCiwtác dụngfG vớfGi fGcơ thểHYCjWM HYCjWMcủa côgRcCiw, bằngRcCiwg chứngfG là2vekX5 saHYCjWMu kfGhi tifGêm thuốHYCjWMc cơngRcCiw đagRcCiwu đgRcCiwớn vẫnfG gRcCiwkéo dàiHYCjWM, thậfGm cgRcCiwhí cònfG tHYCjWMrở nêngRcCiw HYCjWMđau hơn.

Nhưng nếu2vekX5 dùn2vekX5g th2vekX5uốc giảm2vekX5 đa2vekX5u lfGoại uốnggRcCiw qufGá n2vekX5hiều, sfGẽ fGảnh gRcCiwhưởng đến2vekX5 vấnHYCjWM đềfG sHYCjWMức kfGhoẻ HYCjWMvà fGdễ dàngHYCjWM khigRcCiwến cgRcCiwô dgRcCiwễ dàng2vekX5 bị2vekX5 cfGơn b2vekX5uồn ngủfG đánhHYCjWM gục2vekX5 tfGrong 2vekX5mọi tìngRcCiwh huống.

“Cô fGVương, gRcCiwcô đừngHYCjWM đgRcCiwến trườngHYCjWM nữfGa, hãygRcCiw 2vekX5ở nhàHYCjWM tĩnHYCjWMh dưỡnHYCjWMg gRcCiwcho HYCjWMđến khgRcCiwi HYCjWMvết thgRcCiwương làn2vekX5h h2vekX5ẳn!” 2vekX5Ông bfGác sĩfG khẽfG fGthở fGdài kfGhi thấfGy nfGét 2vekX5mặt cgRcCiwủa Á2vekX5i HyfG, mộ2vekX5t bHYCjWMên va2vekX5i áogRcCiw đHYCjWMã fGthấm chgRcCiwút sắcHYCjWM màu2vekX5 củaHYCjWM máu.

Ông gRcCiwta l2vekX5ấy trHYCjWMong hgRcCiwộp dụnggRcCiw cụ2vekX5 r2vekX5a mộtgRcCiw ốngHYCjWM tgRcCiwiêm đậ2vekX5m gRcCiwsắc, nhfGẹ nhànHYCjWMg m2vekX5ở 2vekX5nắp v2vekX5à tiêfGm chgRcCiwo cô.

“Cứ dùngHYCjWM tfGhuốc fGtiêm lfGoại mạnhfG nh2vekX5ư gRcCiwthế nàygRcCiw 2vekX5không fGphải là2vekX5 fGcách hayHYCjWM, HYCjWMcó kgRcCiwhả năngRcCiwg nófG fGsẽ ké2vekX5o dàHYCjWMi t2vekX5hời gia2vekX5n chHYCjWMữa trị2vekX5.” 2vekX5Ông bfGác sĩ2vekX5 bấtHYCjWM giácfG t2vekX5hở fGdài, mặfGc dùHYCjWM đã2vekX5 hết2vekX5 gRcCiwlời khuygRcCiwên ngRcCiwgăn nhưnHYCjWMg cHYCjWMô fGvẫn nggRcCiwoan 2vekX5cố mộtgRcCiw mfGực đò2vekX5i đếnfG trường.

Đây HYCjWMlà biệfGn 2vekX5pháp gRcCiwduy nhfGất HYCjWMđể khốngfG ch2vekX5ế nỗHYCjWMi gRcCiwđau đan2vekX5g ng2vekX5ự trfGị gRcCiwtrên fGvai ÁigRcCiw Hy.

Minh Vỹ2vekX5 vẫnHYCjWM đứnggRcCiw yên2vekX5 nhìnfG mũiHYCjWM tiê2vekX5m 2vekX5nhẹ gRcCiwnhàng rúHYCjWMt rfGa khỏigRcCiw tagRcCiwy fGcô, gRcCiwbất giácHYCjWM mộtfG c2vekX5âu hỏigRcCiw nghfGi HYCjWMvấn lạfGi đHYCjWMược cgRcCiwất lên.

“Em vàfG tên2vekX5 đófG cHYCjWMó quafGn hgRcCiwệ gì?”

“Bạn!” ÁigRcCiw HHYCjWMy gRcCiwtrả lờigRcCiw lHYCjWMịch sự,2vekX5 c2vekX5ố gắHYCjWMng làmHYCjWM ngắnfG gọHYCjWMn gRcCiwcâu nfGói hết2vekX5 sứfGc c2vekX5ó thể.

Dường gRcCiwnhư an2vekX5h khfGông mHYCjWMấy hàgRcCiwi gRcCiwlòng vềHYCjWM câ2vekX5u HYCjWMtrả lHYCjWMời 2vekX5của cô,HYCjWM 2vekX5hai hàngfG lô2vekX5ng HYCjWMmày càgRcCiwng nhíufG chặt2vekX5 hơn.

“Mèo con!HYCjWM” HạHYCjWMo ThầngRcCiw đHYCjWMứng trướ2vekX5c fGcửa gRcCiwphòng fGy tế,HYCjWM cHYCjWMất tfGiếng gọi2vekX5 cá2vekX5i biệ2vekX5t HYCjWMdanh màHYCjWM 2vekX5mình đfGã tHYCjWMự fGý đHYCjWMặt ch2vekX5o ÁigRcCiw Hy.

Dĩ 2vekX5nhiên khô2vekX5ng cầnfG nHYCjWMhìn ÁfGi fGHy cgRcCiwũng bigRcCiwết chủHYCjWM nh2vekX5ân củfGa gfGiọng nói2vekX5 ấyHYCjWM lgRcCiwà ai!

Hạo ThầnfG từ2vekX5 tHYCjWMừ tiHYCjWMến vfGào, nh2vekX5ìn cfGô lgRcCiwo lắng.

“Mèo con2vekX5, e2vekX5m bịgRcCiw thgRcCiwương à?”

“Không gRcCiwcần aHYCjWMnh quagRcCiwn tâm!”fG Ái2vekX5 gRcCiwHy lậpHYCjWM tức2vekX5 đứgRcCiwng thẳngRcCiwg gRcCiwdậy, fGbước rHYCjWMa kHYCjWMhỏi cửa.

“Này, eHYCjWMm lạnfGh lùngRcCiwg thế!HYCjWM” 2vekX5Hạo ThgRcCiwần lậpHYCjWM tfGức đugRcCiwổi HYCjWMtheo, kHYCjWMhông quê2vekX5n “tặng”fG 2vekX5cho MiHYCjWMnh Vỹ2vekX5 2vekX5một fGnụ cườiHYCjWM đắfGc thắng.

Bàn fGtay đangfG buôgRcCiwng thõfGng HYCjWMcủa Mi2vekX5nh V2vekX5ỹ dầngRcCiw sfGiết chfGặt lạ2vekX5i, HYCjWMnhưng nét2vekX5 m2vekX5ặt fGvẫn gRcCiwlạnh lùnfGg gRcCiwvà HYCjWMvô cảm.

Ái 2vekX5Hy bưHYCjWMớc vàHYCjWMo lớp,2vekX5 HạogRcCiw ThgRcCiwần cũngfG bưgRcCiwớc tgRcCiwheo sfGau, l2vekX5ập tức2vekX5 cá2vekX5c bạHYCjWMn nữHYCjWM tHYCjWMrong lớpHYCjWM nHYCjWMhanh cgRcCiwhóng fGvây qHYCjWMuanh 2vekX5Thần, tr2vekX5ên fGtay mHYCjWMỗi ngườifG 2vekX5cầm mHYCjWMột quyểnHYCjWM 2vekX5tạp chí.

“Thần, 2vekX5anh gRcCiwkí gRcCiwtên và2vekX5o đHYCjWMây cHYCjWMho 2vekX5em nhé!”HYCjWM MộtgRcCiw cgRcCiwô bạn2vekX5 gáifG chớpgRcCiw chHYCjWMớp mắt,HYCjWM gRcCiwđưa gRcCiwcuốn tgRcCiwạp fGchí vềHYCjWM phífGa HfGạo TgRcCiwhần vgRcCiwà kfGèm 2vekX5theo mgRcCiwột gRcCiwcây bút.

Dĩ nHYCjWMhiên trêgRcCiwn HYCjWMgương mgRcCiwặt kiHYCjWMa lfGại nởfG mộgRcCiwt nụfG gRcCiwcười 2vekX5sát gái.

Đám 2vekX5con g2vekX5ái kiHYCjWMa gfGần nhưHYCjWM vHYCjWMây kí2vekX5n HgRcCiwạo ThầnfG, khôngRcCiwg chừa2vekX5 bất2vekX5 kHYCjWMỳ mHYCjWMột lối2vekX5 thoátgRcCiw nào.

Lúc này2vekX5, dư2vekX5ờng HYCjWMnhư nfGgoài HYCjWMÁi HfGy, HYCjWMchỉ cònfG mỗiHYCjWM côHYCjWM bạnHYCjWM 2vekX5Tịnh N2vekX5hi ngồi2vekX5 kếfG b2vekX5ên lHYCjWMà khôn2vekX5g tfGham gHYCjWMia vàfGo đáfGm co2vekX5n gá2vekX5i 2vekX5mê gRcCiwtrai kia.

“Tịnh gRcCiwNhi, sHYCjWMao h2vekX5ắn tfGa lạgRcCiwi đfGược xifGn cgRcCiwhữ ký?”HYCjWM Cô2vekX5 nhìgRcCiwn T2vekX5ịnh NfGhi đangfG fGcầm trêngRcCiw ta2vekX5y một2vekX5 cuốnHYCjWM s2vekX5ách khá2vekX5 HYCjWMdày, 2vekX5bất giácgRcCiw HYCjWMlên tiếHYCjWMng hỏi.

Tịnh NhfGi cHYCjWMhuyển sựgRcCiw tHYCjWMập trungRcCiwg từfG quyểHYCjWMn sHYCjWMách sHYCjWMang ÁigRcCiw HyfG, mỉmgRcCiw cfGười gRcCiwthân thiHYCjWMện đáp:

“Bạn không2vekX5 bigRcCiwết à?fG gRcCiwAnh ấygRcCiw lHYCjWMà fGca HYCjWMsĩ thHYCjWMần 2vekX5tượng rấtfG đfGược 2vekX5mến mộ,gRcCiw thườn2vekX5g thìHYCjWM rất2vekX5 ítHYCjWM fGkhi anfGh gRcCiwấy đến2vekX5 trường.”

Shock fGtập hai!

“Ca HYCjWMsĩ ư?”gRcCiw HYCjWMÁi gRcCiwHy lgRcCiwẩm bẩmgRcCiw, thgRcCiwật s2vekX5ự khônggRcCiw thHYCjWMể tfGin được2vekX5 mộtfG tê2vekX5n qfGuái đả2vekX5n nhgRcCiwư tHYCjWMhế lạ2vekX5i làfG một2vekX5 cgRcCiwa s2vekX5ĩ n2vekX5ổi tiếng.

Haizz… PhifGền gRcCiwphức thật!!

Chap 28

Mất kiểmHYCjWM soát

Trước cổnHYCjWMg trườgRcCiwng, HYCjWMvẫn HYCjWMnhư mọiHYCjWM ngà2vekX5y, gRcCiwhai chiếcfG x2vekX5e fGBMW đfGã đậfGu fGsẵn ởgRcCiw cổng.

Minh Vỹ2vekX5 tựa2vekX5 người2vekX5 vàgRcCiwo mộtHYCjWM chiếfGc gRcCiwxe, đ2vekX5ôi mgRcCiwắt gRcCiwanh sở2vekX5 hfGữu HYCjWMmột hướng2vekX5 n2vekX5hìn vgRcCiwô định,2vekX5 nhưfGng dườngRcCiwg nhưHYCjWM tronHYCjWMg ágRcCiwnh nhìHYCjWMn đfGó vẫn2vekX5 gRcCiwđủ để2vekX5 nfGhận rgRcCiwa 2vekX5một bóHYCjWMng dágRcCiwng quegRcCiwn 2vekX5thuộc đfGang gRcCiwmỗi l2vekX5úc mgRcCiwột HYCjWMtiến gần.

Động fGtác 2vekX5tựa nfGgười và2vekX5o chiếHYCjWMc BHYCjWMMW kifGa l2vekX5ập gRcCiwtức đượcgRcCiw thgRcCiway HYCjWMthế bHYCjWMằng HYCjWMmột tư2vekX5 fGthế đgRcCiwứng 2vekX5thẳng dậy,HYCjWM an2vekX5h gRcCiwcho gRcCiwhai ta2vekX5y vàgRcCiwo tú2vekX5i, gRcCiwbắt đầ2vekX5u tiếnHYCjWM vềgRcCiw HYCjWMphía ÁgRcCiwi Hy.

“Tôi pHYCjWMhải đế2vekX5n tổgRcCiw chức,HYCjWM người2vekX5 củafG tHYCjWMôi gRcCiwsẽ đưaHYCjWM efGm về.”fG fGDường nhfGư MinHYCjWMh VgRcCiwỹ đangHYCjWM cố2vekX5 gắngHYCjWM dịfGu ggRcCiwiọng hfGết mứcHYCjWM cgRcCiwó thể,gRcCiw nhưn2vekX5g vẫnHYCjWM khgRcCiwông thfGể nào2vekX5 là2vekX5m t2vekX5an 2vekX5biến đigRcCiw cáigRcCiw chấtgRcCiw gigRcCiwọng ngạo2vekX5 mạn2vekX5 vHYCjWMốn có.

Như đãgRcCiw bHYCjWMiết trướcHYCjWM a2vekX5nh vHYCjWMẫn sẽfG 2vekX5lặp lgRcCiwại câgRcCiwu HYCjWMnói ngRcCiwày, côHYCjWM cHYCjWMhẳng tỏgRcCiw gRcCiwbất cứHYCjWM mgRcCiwột tgRcCiwhái độfG nàfGo kh2vekX5ác ngoàHYCjWMi dửnggRcCiw dưn2vekX5g kHYCjWMhông 2vekX5quan tâmfG, đôigRcCiw mHYCjWMôi HYCjWMmấp máyfG chgRcCiwuẩn HYCjWMbị lHYCjWMên tiếnfGg trgRcCiwả lời.

“Mèo 2vekX5con sẽfG đ2vekX5i vHYCjWMới 2vekX5tôi!” GiọngfG fGnói củaHYCjWM kẻgRcCiw HYCjWMthứ 2vekX5ba cắtgRcCiw gRcCiwngang ýHYCjWM địnhgRcCiw củagRcCiw HYCjWMÁi HyHYCjWM, HạogRcCiw TgRcCiwhần đagRcCiwng HYCjWMtừ fGtừ tfGiến đến,2vekX5 vgRcCiwòng tagRcCiwy fGkéo HYCjWMcô vềgRcCiw phíHYCjWMa fGmình, gRcCiwghé ságRcCiwt fGtai fGcô 2vekX5thì thgRcCiwầm. “HYCjWMChỉ gRcCiwcần e2vekX5m fGđi t2vekX5heo tôiHYCjWM, tôi2vekX5 sẽ2vekX5 đápHYCjWM ứgRcCiwng mọifG cgRcCiwâu hỏiHYCjWM củaHYCjWM egRcCiwm vềgRcCiw nhữngfG chHYCjWMuyện r2vekX5ắc rHYCjWMối đangRcCiwg xHYCjWMảy ra.”

Dĩ nhifGên 2vekX5câu nó2vekX5i s2vekX5au cfGủa HfGạo ThgRcCiwần đủ2vekX5 s2vekX5ức khgRcCiwiến ÁHYCjWMi HHYCjWMy gRcCiwngạc nfGhiên 2vekX5hết mứHYCjWMc, tHYCjWMròn fGmắt quaHYCjWMy gRcCiwsang nhHYCjWMìn fGchằm chặpfG kgRcCiwẻ HYCjWMkế bên.

Có HYCjWMnên đfGặt 2vekX5lòng ti2vekX5n fGvào mộtHYCjWM têgRcCiwn nfGhư gRcCiwHạo Thần?

Thôi mặ2vekX5c kệgRcCiw, tiHYCjWMn HYCjWMmột l2vekX5ần cũnHYCjWMg khôngfG sao!

“Em gRcCiwđi vớ2vekX5i hắn?2vekX5” MiHYCjWMnh VHYCjWMỹ nfGhíu màHYCjWMy nhìfGn ÁigRcCiw 2vekX5Hy, đgRcCiwang chờgRcCiw một2vekX5 sự2vekX5 khẳng2vekX5 gRcCiwđịnh từHYCjWM ngfGười cofGn gá2vekX5i trưgRcCiwớc mặt.

Và gRcCiwngay sfGau câu2vekX5 gRcCiwhỏi ấy,2vekX5 HYCjWMÁi HfGy gRcCiwgật đầu.

Gương mfGặt Mi2vekX5nh VỹgRcCiw 2vekX5thấp fGthoáng mHYCjWMột HYCjWMnụ cười2vekX5 nhạt,2vekX5 đfGôi mắt2vekX5 HYCjWMmàu hổgRcCiw pgRcCiwhách 2vekX5đang d2vekX5ần fGtối sầmgRcCiw lại.HYCjWM LầfGn đầuHYCjWM tiêfGn Á2vekX5i 2vekX5Hy trônHYCjWMg tHYCjWMhấy vẻ2vekX5 HYCjWMmặt đ2vekX5ó từ2vekX5 anh…gRcCiw vẻfG 2vekX5mặt fGcủa 2vekX5một kẻHYCjWM HYCjWMbị bHYCjWMỏ rơi!

Cũng chínhHYCjWM vàoHYCjWM kgRcCiwhoảnh gRcCiwkhắc ấy2vekX5, tráifG tiHYCjWMm c2vekX5ô chợtgRcCiw tfGhắt lại2vekX5, nơiHYCjWM khofGé mfGắt cHYCjWMảm thấgRcCiwy HYCjWMcay cay.

Minh Vỹ2vekX5 khônfGg nó2vekX5i tHYCjWMhêm bfGất HYCjWMcứ đigRcCiwều gìHYCjWM 2vekX5nữa, chỉgRcCiw HYCjWMlặng lẽ2vekX5 qugRcCiway ngườigRcCiw bgRcCiwước đigRcCiw. bón2vekX5g 2vekX5dáng từ2vekX5 phíafG gRcCiwsau đanHYCjWMg HYCjWMvô c2vekX5ùng gRcCiwcô độgRcCiwc. VốngRcCiw dHYCjWMĩ 2vekX5anh khônHYCjWMg hềHYCjWM biế2vekX5t cáchHYCjWM chiềuHYCjWM chuộngHYCjWM và2vekX5 nhẫn2vekX5 nạigRcCiw ngườigRcCiw khgRcCiwác, nhfGưng 2vekX5có HYCjWMlẽ 2vekX5lần fGnày anfGh đ2vekX5ã 2vekX5thật fGsự bỏgRcCiw qHYCjWMua c2vekX5ho 2vekX5Hạo ThfGần vfGì cô.

Hai chiếcfG xgRcCiwe BHYCjWMMW la2vekX5o vútfG HYCjWMtrên dòn2vekX5g fGđường nhẵngRcCiw bóngHYCjWM, n2vekX5hưng lạHYCjWMi ngượ2vekX5c hướngfG nhau.

Ánh s2vekX5áng mà2vekX5u v2vekX5àng rựHYCjWMc của2vekX5 fGhoàng hgRcCiwôn nhfGẹ nhàHYCjWMng phủ2vekX5 kínHYCjWM gRcCiwkhông giaHYCjWMn trê2vekX5n bãiHYCjWM bi2vekX5ển, từnggRcCiw đợt2vekX5 sgRcCiwóng cứ2vekX5 vfGô fGtình HYCjWMvỗ vàofG bHYCjWMờ, cgRcCiwuốn 2vekX5trôi fGđi tấtgRcCiw cả.

Ái fGHy ngồHYCjWMi tHYCjWMrên bờfG, đưafG fGđôi HYCjWMmắt vô2vekX5 cảfGm nhìn2vekX5 về2vekX5 gRcCiwphía xgRcCiwa tfGận chân2vekX5 trời.gRcCiw 2vekX5Nếu nhữn2vekX5g gRcCiwcơn sfGóng 2vekX5kia cgRcCiwó t2vekX5hể cuốfGn t2vekX5rôi gRcCiwđi tấtgRcCiw 2vekX5cả nhHYCjWMững đ2vekX5au đớngRcCiw cùfGng cựcgRcCiw mHYCjWMà cHYCjWMô đã2vekX5 gRcCiwvà đan2vekX5g phảgRcCiwi gRcCiwgánh chị2vekX5u HYCjWMthì h2vekX5ay biếtfG mấy.

Hạo ThầngRcCiw fGcũng ngHYCjWMồi xuốnggRcCiw bêngRcCiw cạnh2vekX5 cô2vekX5, đôifG mắ2vekX5t gRcCiwdán chặ2vekX5t gRcCiwvào “mèo2vekX5 con”gRcCiw khônHYCjWMg rời.

“Tại HYCjWMsao egRcCiwm lạgRcCiwi muốngRcCiw đfGến đâfGy?” fGBầu kHYCjWMhông khífG fGdường HYCjWMnhư gRcCiwđang quáfG gượn2vekX5g gạo,2vekX5 fGHạo fGThần đ2vekX5ành gRcCiwphải lê2vekX5n tiếngfG pfGhá taHYCjWMn trạnHYCjWMg thHYCjWMái căn2vekX5g thfGẳng hiệngRcCiw giờ.

Một khoả2vekX5ng yêHYCjWMn lặng…

“Ai lHYCjWMà kẻHYCjWM hạfGi HYCjWMchết giHYCjWMa đìnhHYCjWM tôi?”gRcCiw GiọnHYCjWMg nóigRcCiw 2vekX5Ái HfGy đềugRcCiw đều,2vekX5 đ2vekX5ây vốnfG dĩ2vekX5 l2vekX5à câugRcCiw gRcCiwhỏi nggRcCiwhi hoặcHYCjWM lớn2vekX5 nhất2vekX5 tronHYCjWMg đầugRcCiw cô,2vekX5 HYCjWMvà câHYCjWMu gRcCiwhỏi nàyfG hoànHYCjWM 2vekX5toàn gRcCiwkhông hề2vekX5 gRcCiwăn nfGhập gìfG vớ2vekX5i c2vekX5âu fGhỏi củfGa HHYCjWMạo Thần.

“Câu khfGác, HYCjWMtôi khônggRcCiw tfGrả lời2vekX5 cfGâu hỏfGi HYCjWMnày 2vekX5của efGm được.fG” HfGạo T2vekX5hần nhfGún nfGhún vHYCjWMai tỏHYCjWM HYCjWMvẻ khôngHYCjWM tHYCjWMhể làmHYCjWM gì2vekX5 hơfGn, trảHYCjWM l2vekX5ời vớfGi chfGất giọnHYCjWMg gRcCiwbình thả2vekX5n nhấtgRcCiw HYCjWMcó thể.

“Không phải2vekX5 HYCjWManh đã2vekX5 bHYCjWMảo fGsẽ trảHYCjWM lờifG mgRcCiwọi tHYCjWMhắc HYCjWMmắc củHYCjWMa tôHYCjWMi?” CôfG quafGy sanfGg HHYCjWMạo THYCjWMhần fGtức giận2vekX5 gắtgRcCiw lHYCjWMên, đúnggRcCiw lfGà sHYCjWMai lầm2vekX5 gRcCiwkhi HYCjWMtin tưởnggRcCiw tHYCjWMên này.

“Tôi chỉgRcCiw cgRcCiwó thểfG trảfG lờiHYCjWM n2vekX5hững câu2vekX5 HYCjWMhỏi nằm2vekX5 trfGong gRcCiwmột ph2vekX5ạm HYCjWMvi nhấtgRcCiw định.”gRcCiw HạoHYCjWM Th2vekX5ần khoágRcCiwt khHYCjWMoát tagRcCiwy vfGới ÁgRcCiwi HHYCjWMy, tiếgRcCiwp gRcCiwtục gRcCiwgiữ n2vekX5guyên chHYCjWMất g2vekX5iọng bafGn nãy.

“Phạm viHYCjWM?” CfGô 2vekX5nhíu mày,HYCjWM tênHYCjWM nàgRcCiwy toà2vekX5n gRcCiwnói fGnhững gRcCiwlời khógRcCiw hiểu.

“Tôi cgRcCiwhỉ cfGó thểHYCjWM HYCjWMcho eHYCjWMm bgRcCiwiết mộ2vekX5t p2vekX5hần sựgRcCiw việc,HYCjWM kHYCjWMhông HYCjWMthể nógRcCiwi cfGụ th2vekX5ể.” HạoHYCjWM Th2vekX5ần nh2vekX5ẫn n2vekX5ại giảifG gRcCiwthích, ngước2vekX5 mặtgRcCiw lêHYCjWMn trHYCjWMời qHYCjWMuan s2vekX5át gRcCiwmàn đêHYCjWMm dầnfG buôngHYCjWM xuống.

Dù s2vekX5ao đHYCjWMây cũ2vekX5ng 2vekX5là nhgRcCiwững điềugRcCiw nhỏ2vekX5 nhặ2vekX5t, cófG 2vekX5cho Á2vekX5i HfGy bigRcCiwết c2vekX5ũng gRcCiwchẳng sao.

“Vậy 2vekX5còn T2vekX5hy fGThy? An2vekX5h cgRcCiwó biếgRcCiwt nh2vekX5ững chfGuyện liêgRcCiwn quHYCjWMan tớgRcCiwi gRcCiwThy Thy?”HYCjWM Bấ2vekX5t giácHYCjWM cfGâu hỏifG tgRcCiwiếp thefGo lại2vekX5 gRcCiwdành ri2vekX5êng cHYCjWMho gRcCiwThy ThyHYCjWM, thật2vekX5 sựgRcCiw cfGô rấtfG HYCjWMtò mHYCjWMò về2vekX5 ngưfGời co2vekX5n gái2vekX5 bífG ẩngRcCiw này.

“Thy gRcCiwThy là2vekX5 HYCjWMem gRcCiwcùng gRcCiwcha HYCjWMkhác mẹfG củfGa HàgRcCiwn M2vekX5inh Vỹ…”fG 2vekX5Ánh mgRcCiwắt HạogRcCiw ThầngRcCiw 2vekX5trở nfGên vô2vekX5 cùfGng kỳHYCjWM lạ,fG fGsâu thăHYCjWMm thẳm,2vekX5 khôngRcCiwg th2vekX5ể đfGịnh rõHYCjWM được2vekX5 ánfGh mắfGt HYCjWMđó làfG gRcCiwgì, độtfG ngộtHYCjWM giọnfGg c2vekX5ậu trầmgRcCiw xuốngHYCjWM, “2vekX5… và2vekX5 HYCjWMlà fGem cùngHYCjWM mẹ2vekX5 khHYCjWMác gRcCiwcha củ2vekX5a tôi!”

Có vgRcCiwẻ gRcCiwHạo ThầfGn fGrất fGkhó fGkhăn 2vekX5khi gRcCiwnói r2vekX5a chuyệnfG HYCjWMnày, ÁfGi fGHy cũgRcCiwng fGcố gắHYCjWMng HYCjWMdịu giọngHYCjWM, trfGánh làHYCjWMm kẻfG trướfGc fGmặt fGtổn thương.

“Chuyện fGnày angRcCiwh có2vekX5 HYCjWMthể kHYCjWMể ch2vekX5i tiế2vekX5t chHYCjWMo tôi?”HYCjWM T2vekX5hật sgRcCiwự fGÁi HHYCjWMy bắtfG đầgRcCiwu nhậnHYCjWM HYCjWMđịnh rHYCjWMa mứcHYCjWM độgRcCiw n2vekX5ghiêm trọnfGg củ2vekX5a sHYCjWMự HYCjWMviệc ha2vekX5i nămfG vHYCjWMề trước2vekX5, cgRcCiwó l2vekX5ẽ Hạ2vekX5o 2vekX5Thần gRcCiwcũng HYCjWMlà m2vekX5ột tronfGg 2vekX5những ngư2vekX5ời không2vekX5 fGthể thiếufG trongRcCiwg sự2vekX5 vigRcCiwệc lầfGn đó.

“Hàn MigRcCiwnh HYCjWMVỹ v2vekX5à Th2vekX5y ThgRcCiwy đãfG chấpfG n2vekX5hận pgRcCiwhạm đến2vekX5 HYCjWMtội lfGỗi khônfGg tgRcCiwhể thfGa thứ2vekX5 vìgRcCiw không2vekX5 tHYCjWMhể dứt2vekX5 bỏ2vekX5 HYCjWMđược tgRcCiwình cảmHYCjWM cHYCjWMá nhân,2vekX5 gRcCiwvà cfGũng HYCjWMchính vìfG thfGế 2vekX5mà nhữnggRcCiw ngườigRcCiw tronHYCjWMg cuHYCjWMộc đều2vekX5 p2vekX5hải trảgRcCiw mộtgRcCiw cáiHYCjWM ggRcCiwiá quáHYCjWM đắt.”fG BfGất giáfGc HạgRcCiwo T2vekX5hần gRcCiwnở mộgRcCiwt nụfG cườiHYCjWM gRcCiwcay đắng,fG cHYCjWMả 2vekX5người 2vekX5run lgRcCiwên dgRcCiwường HYCjWMnhư đangfG cHYCjWMố gắngfG kìmgRcCiw nén.

“Có thể2vekX5 c2vekX5ho tgRcCiwôi HYCjWMbiết nhfGững ngườHYCjWMi trHYCjWMong cuộc?”fG 2vekX5Ái 2vekX5Hy ti2vekX5ếp 2vekX5tục g2vekX5ặng hỏi,gRcCiw qfGuên mgRcCiwất mHYCjWMình đan2vekX5g vôHYCjWM gRcCiwý xHYCjWMé toạcgRcCiw nHYCjWMỗi đauHYCjWM gRcCiwchưa lành2vekX5 cfGủa ngườiHYCjWM khác.

“Hàn MfGinh Vỹ,HYCjWM bgRcCiwà Hàn,fG Từ2vekX5 HYCjWMThy 2vekX5Thy, tôHYCjWMi v2vekX5à…” Lại2vekX5 mfGột lầngRcCiw nữafG HạogRcCiw ThầnHYCjWM lấpgRcCiw lHYCjWMửng câufG nóHYCjWMi, khiế2vekX5n fGÁi HgRcCiwy lHYCjWMại tiếp2vekX5 tụcHYCjWM gặnggRcCiw hỏi.

“Và?” TrfGái t2vekX5im ÁigRcCiw HHYCjWMy bắt2vekX5 đầufG đậpHYCjWM loạn2vekX5 2vekX5cả lêngRcCiw, c2vekX5ái tHYCjWMên gRcCiwcuối fGcùng sẽgRcCiw 2vekX5là ai?

“… HYCjWMĐiền Huân.fG” HagRcCiwi t2vekX5ừ cugRcCiwối cùgRcCiwng khgRcCiwó nhọfGc phágRcCiwt gRcCiwra từ2vekX5 miệngHYCjWM HạfGo Thần2vekX5, cófG lẽgRcCiw têgRcCiwn Điền2vekX5 H2vekX5uân nàyHYCjWM đón2vekX5g vagRcCiwi chí2vekX5nh gRcCiwtrong vởgRcCiw k2vekX5ịch fGbi thươngfG haHYCjWMi fGnăm vềfG trước.

“Đã hếtgRcCiw phạmHYCjWM vgRcCiwi chHYCjWMo phép2vekX5 chưa?”HYCjWM Ái2vekX5 HYCjWMHy mởHYCjWM tfGo đôigRcCiw mắtfG HYCjWMnâu củ2vekX5a mgRcCiwình gRcCiwnhìn tgRcCiwhẳng vàfGo HHYCjWMạo ThầgRcCiwn, 2vekX5một ánfGh nhìnHYCjWM ki2vekX5ên định.

Và c2vekX5âu hgRcCiwỏi củgRcCiwa HYCjWMcô khiếHYCjWMn HạofG ThầgRcCiwn bậtfG cười.

“Ừ, HYCjWMhết rồi.”2vekX5 H2vekX5ạo Thầ2vekX5n cố2vekX5 gHYCjWMắng nhịnfG 2vekX5cười, 2vekX5quay saHYCjWMng ÁHYCjWMi gRcCiwHy 2vekX5khẳng HYCjWMđịnh. “ĐừnfGg lHYCjWMo, sớm2vekX5 gRcCiwmuộn gìHYCjWM tHYCjWMhì eHYCjWMm fGcũng s2vekX5ẽ bHYCjWMiết mà.”

Bất giáHYCjWMc HgRcCiwạo THYCjWMhần đ2vekX5ưa 2vekX5tay HYCjWMxoa HYCjWMxoa đfGầu 2vekX5Ái HyfG, đây2vekX5 lfGà HYCjWMđộng tá2vekX5c fGmà HYCjWMThần thường2vekX5 làmgRcCiw gRcCiwvới TgRcCiwhy THYCjWMhy –HYCjWM fGcô e2vekX5m HYCjWMgái đáfGng yêufG củafG mình.

“Em còHYCjWMn thHYCjWMắc mắHYCjWMc ggRcCiwì không?”2vekX5 HfGạo ThHYCjWMần nângfG mHYCjWMặt c2vekX5ô lgRcCiwên, nhưng2vekX5 gương2vekX5 mHYCjWMặt vgRcCiwẫn cògRcCiwn lưgRcCiwu lạigRcCiw nụgRcCiw cườHYCjWMi bHYCjWMan nãy.

“Anh cfGó bi2vekX5ết anHYCjWMh Triết2vekX5 gRcCiwDạ?” ĐâfGy chắgRcCiwc chfGắn sẽHYCjWM HYCjWMlà câHYCjWMu hỏi2vekX5 ngh2vekX5i vấ2vekX5n cuốifG 2vekX5cùng màHYCjWM cô2vekX5 HYCjWMcần đượcgRcCiw giảigRcCiw đáp.

“Ừ.” 2vekX5Và H2vekX5ạo ThgRcCiwần 2vekX5lại tiếpfG 2vekX5tục tgRcCiwrả lời.

“Anh ấyHYCjWM mấHYCjWMt rồi?”HYCjWM LầngRcCiw HYCjWMnày, người2vekX5 2vekX5run lgRcCiwên kHYCjWMhi nhắfGc gRcCiwđến gRcCiwnỗi đfGau HYCjWMlại 2vekX5là ÁifG Hy.

“Ừ, 2vekX5hắn lHYCjWMà ân2vekX5 nhângRcCiw 2vekX5của 2vekX5em đấy!”fG NụgRcCiw cườgRcCiwi trên2vekX5 gRcCiwmôi HạoHYCjWM ThầnHYCjWM dgRcCiwần fGbiến gRcCiwmất, kHYCjWMhông đợi2vekX5 2vekX5Ái gRcCiwHy đặtfG thHYCjWMêm câugRcCiw hỏi,gRcCiw HfGạo Thần2vekX5 lại2vekX5 tiếpHYCjWM gRcCiwtục nói.gRcCiw “fGHết p2vekX5hạm vfGi chHYCjWMo cgRcCiwâu hỏigRcCiw HYCjWMnày rồi.”

Ân nhân?

Tại safGo afGnh fGtrai TriếfGt 2vekX5Dạ lgRcCiwại 2vekX5là âgRcCiwn nhân?

Nhưng cHYCjWMó lẽfG côHYCjWM chỉHYCjWM bgRcCiwiết được2vekX5 đHYCjWMến mứcgRcCiw đó2vekX5 màHYCjWM thôi…

Cô HYCjWMcúi gằ2vekX5m HYCjWMmặt xuốgRcCiwng, fGche gHYCjWMiấu 2vekX5đi đôgRcCiwi mắt2vekX5 đãgRcCiw tHYCjWMhấm đẫHYCjWMm ngRcCiwước mắt,fG nhfGanh tHYCjWMay ggRcCiwạt vội2vekX5 những2vekX5 giọfGt nfGước đá2vekX5ng gRcCiwghét đó.

“Em khôgRcCiwng h2vekX5ỏi HYCjWMtôi làHYCjWM ngRcCiwgười nhưgRcCiw 2vekX5thế nàoHYCjWM sao?”gRcCiw ĐôifG mắt2vekX5 HgRcCiwạo T2vekX5hần HYCjWMchăm chú2vekX5 qu2vekX5an sfGát ÁiHYCjWM HfGy, fGmột fGcâu hỏigRcCiw HYCjWMmà chíngRcCiwh cậu2vekX5 đặtHYCjWM ra.

“Không, vìgRcCiw tạmfG thfGời tô2vekX5i s2vekX5ẽ xeHYCjWMm HYCjWManh fGlà mộ2vekX5t ngườHYCjWMi tố2vekX5t.” Ái2vekX5 HYCjWMHy ngưgRcCiwớc 2vekX5mặt lênfG, đô2vekX5i mắtfG v2vekX5ẫn HYCjWMcòn hfGoe đHYCjWMỏ nởHYCjWM mộgRcCiwt gRcCiwnụ cườigRcCiw dịHYCjWMu dànHYCjWMg vgRcCiwới Hạo2vekX5 ThầgRcCiwn, fGsau đófG đứngfG gRcCiwdậy. “LàmHYCjWM gRcCiwphiền HYCjWManh rồifG, cảmHYCjWM ơnHYCjWM vì2vekX5 tHYCjWMất cả.”

Ái HHYCjWMy chậ2vekX5m rãigRcCiw bướcfG 2vekX5đi, lướtfG HYCjWMqua fGtừng b2vekX5óng HYCjWMngười trênHYCjWM bfGãi bgRcCiwiển vgRcCiwà khufGất hẳn2vekX5 2vekX5sau màngRcCiw đêm.

“Người tốtHYCjWM? HYCjWMMèo conHYCjWM, cgRcCiwó lHYCjWMẽ HYCjWMem đanggRcCiw hfGiểu lầmHYCjWM rồi.”

Trên đườnggRcCiw đi,2vekX5 Á2vekX5i gRcCiwHy cầm2vekX5 mộ2vekX5t chigRcCiwếc HYCjWMđồng hồfG cgRcCiwát fGnhỏ xíu2vekX5 màfGu hồfGng phấn,2vekX5 liHYCjWMên tụgRcCiwc fGlật ngượgRcCiwc gRcCiwnó lại.

Cô đaHYCjWMng cốgRcCiw gắngHYCjWM tự2vekX5 mìfGnh làHYCjWMm mìnHYCjWMh vơi2vekX5 bớ2vekX5t 2vekX5nỗi đau.

Ái H2vekX5y gRcCiwmệt mỏigRcCiw bướcgRcCiw fGvề nHYCjWMhà, chifGếc bagRcCiwlo nặngRcCiwg nềgRcCiw gRcCiwchỉ cófG thểHYCjWM gRcCiwđeo 2vekX5một bHYCjWMên vaiHYCjWM, nê2vekX5n càHYCjWMng khiếHYCjWMn bêgRcCiwn fGvai fGphải HYCjWMcủa côHYCjWM nhứcgRcCiw mỏiHYCjWM HYCjWMvì pgRcCiwhải ma2vekX5ng mộgRcCiwt trọng2vekX5 lựcHYCjWM quágRcCiw nặng.

Về n2vekX5hà vớifG trạgRcCiwng tháiHYCjWM khôngfG fGmấy vufGi vẻ,HYCjWM ÁfGi HYCjWMHy fGtiếp tụcHYCjWM fGlê bướcHYCjWM vHYCjWMề phòng,fG fGchẳng mànHYCjWMg để2vekX5 fGtâm đếgRcCiwn sựgRcCiw HYCjWMquan tâ2vekX5m thfGái HYCjWMquá củafG mHYCjWMấy têngRcCiw cậ2vekX5n vệ2vekX5 fGvì HYCjWMđã qugRcCiwá HYCjWMquen thuộcHYCjWM với2vekX5 cáifG 2vekX5cảnh nHYCjWMày rồi.

Đôi lHYCjWMúc fGcô lạ2vekX5i nghgRcCiwĩ sốngRcCiwg tr2vekX5ong mộHYCjWMt cHYCjWMăn bfGiệt thự2vekX5 rộHYCjWMng lớn2vekX5 HYCjWMnhư tgRcCiwhế HYCjWMnày thậtHYCjWM pfGhiền toHYCjWMái, tưgRcCiwơng tựgRcCiw n2vekX5hư lfGúc nàyfG phảgRcCiwi lê2vekX5n tậgRcCiwn 2vekX5lầu gRcCiwba HYCjWMđể v2vekX5ề phòng.

Hai cgRcCiwhân cũng2vekX5 2vekX5không HYCjWMthể trfGụ đượcfG gRcCiwlâu hơgRcCiwn nữa,gRcCiw 2vekX5nhưng vừHYCjWMa bướHYCjWMc fGđến gầngRcCiw cửgRcCiwa phòHYCjWMng t2vekX5hì đHYCjWMập vào2vekX5 2vekX5mắt HYCjWMÁi 2vekX5Hy làgRcCiw h2vekX5ai tHYCjWMên cậnfG 2vekX5vệ mặgRcCiwc 2vekX5vest đHYCjWMen vfGà fGcô hầ2vekX5u gá2vekX5i AHYCjWMn AfGn cgRcCiwũng đgRcCiwang đfGứng trướHYCjWMc cử2vekX5a phHYCjWMòng vớifG trạngfG tgRcCiwhái cHYCjWMực HYCjWMkỳ lHYCjWMo lắng.

Cô gRcCiwcau mày,HYCjWM bướcfG châgRcCiwn vẫnfG cgRcCiwhậm rãifG đếngRcCiw pgRcCiwhòng MinfGh Vỹ.

Dừng HYCjWMchân, Ái2vekX5 HgRcCiwy fGkhông hềfG mHYCjWMở 2vekX5miệng gặfGng gRcCiwhỏi gRcCiwtại 2vekX5sao hfGọ gRcCiwlại 2vekX5cư xfGử k2vekX5hác thưfGờng nhưgRcCiw thế,fG HYCjWMchỉ đưa2vekX5 tHYCjWMay địnhfG mởfG cửa.

“Cô chủ,HYCjWM lúcgRcCiw gRcCiwnày thì…2vekX5 fGcô khôHYCjWMng nêfGn gRcCiwvào.” MộtfG tfGên cận2vekX5 vHYCjWMệ đưafG HYCjWMtay chắnfG ngHYCjWMang Ái2vekX5 HyfG, lúnHYCjWMg fGtúng trHYCjWMả lời2vekX5, nhHYCjWMìn Á2vekX5i HHYCjWMy HYCjWMái ngại.

“Sao lạiHYCjWM HYCjWMkhông nên2vekX5?” gRcCiwÁi HYCjWMHy cảmgRcCiw HYCjWMthấy bắtHYCjWM đầfGu khfGó chịugRcCiw, gRcCiwtại saHYCjWMo vàHYCjWMo HYCjWMphòng gRcCiwmà 2vekX5cũng khônHYCjWMg đượcfG vào?

“Ơ… à…gRcCiw thiếHYCjWMu HYCjWMgia đagRcCiwng… HYCjWMcô đừngfG nêHYCjWMn HYCjWMvào phòngRcCiwg 2vekX5lúc này.”2vekX5 TênfG cậgRcCiwn gRcCiwvệ kifGa 2vekX5cứ ấpHYCjWM gRcCiwúng m2vekX5ãi, cHYCjWMuối gRcCiwcùng lạHYCjWMi làHYCjWM mộHYCjWMt lờiHYCjWM yêuHYCjWM cầu.

“Tránh ra!”fG Dườ2vekX5ng HYCjWMnhư ÁfGi HYCjWMHy đ2vekX5ã cả2vekX5m nhậfGn đượcHYCjWM mfGột điềufG gìHYCjWM đógRcCiw b2vekX5ất thường2vekX5, HYCjWMvà HYCjWMcó 2vekX5vẻ HYCjWMchuyện 2vekX5này đ2vekX5ang liênfG qu2vekX5an đếnHYCjWM fGMinh Vỹ.

Cô gằgRcCiwn giọng,gRcCiw gạtHYCjWM mgRcCiwạnh fGtay củgRcCiwa têHYCjWMn cậnHYCjWM vệHYCjWM gRcCiwra HYCjWMrồi mgRcCiwở nhgRcCiwanh cágRcCiwnh cửaHYCjWM gỗ.

Cánh gRcCiwcửa mởgRcCiw rHYCjWMa, vHYCjWMà sHYCjWMau đógRcCiw cũn2vekX5g nha2vekX5nh HYCjWMchóng 2vekX5đóng lại.

Minh Vỹ2vekX5 gRcCiwđang nHYCjWMgồi dưfGới sàngRcCiw, tựfGa vgRcCiwào tường,HYCjWM xu2vekX5ng q2vekX5uanh gRcCiwlà vfGô sgRcCiwố n2vekX5hững cha2vekX5i rượuHYCjWM rỗnfGg khôngfG, mgRcCiwùi rượugRcCiw ngRcCiwồng 2vekX5nặc fGlan fGtoả khHYCjWMắp phòng.

Nét m2vekX5ặt ÁHYCjWMi fGHy dầnHYCjWM đHYCjWManh lại,fG HYCjWMMinh VỹfG tiếgRcCiwp 2vekX5tục c2vekX5ầm mộ2vekX5t chaHYCjWMi rfGượu lêHYCjWMn uốnfGg. gRcCiwLập tứ2vekX5c cô2vekX5 némgRcCiw mạnhfG fGbalo lfGên giường,fG fGtiến đ2vekX5ến giHYCjWMằng lấygRcCiw cfGhai gRcCiwrượu trHYCjWMong taHYCjWMy anh.

“Anh là2vekX5m cái2vekX5 trfGò gHYCjWMì th

ế?”

“Đừng quHYCjWMan tâgRcCiwm, đư2vekX5a HYCjWMđây!” MgRcCiwinh HYCjWMVỹ vớifG tagRcCiwy vềfG p2vekX5hía ÁgRcCiwi HyfG, dườngfG n2vekX5hư muốgRcCiwn lấy2vekX5 lại2vekX5 c2vekX5hai rượu2vekX5 màgRcCiw cgRcCiwô vừa2vekX5 giành2vekX5 lấy.

“Không đưaHYCjWM, fGanh uốngHYCjWM fGbao nhifGêu chgRcCiwai gRcCiwrồi gRcCiwhả?” ÁfGi HfGy 2vekX5tức gRcCiwgiận quHYCjWMát gRcCiwlên, fGđặt chHYCjWMai rượHYCjWMu đã2vekX5 đưHYCjWMợc fGkhui nfGắp rHYCjWMa safGu lưng2vekX5, nhì2vekX5n fGmột lượt2vekX5 cácgRcCiw fGchai rgRcCiwượu xunHYCjWMg quan2vekX5h M2vekX5inh VỹfG gRcCiwvà bắt2vekX5 đầufG đếm.

Một… hai…HYCjWM ba…HYCjWM 2vekX5bảy chai!

Bảy 2vekX5chai rưHYCjWMợu rỗngRcCiwg khôngHYCjWM gRcCiwđang nằmgRcCiw lănHYCjWM l2vekX5óc 2vekX5trên gRcCiwsàn nfGhà mộtgRcCiw cácHYCjWMh bừaHYCjWM bgRcCiwãi, 2vekX5cô b2vekX5ắt fGđầu nổfGi giậHYCjWMn thật2vekX5 sựfG gRcCiwkhi 2vekX5thấy a2vekX5nh đứnfGg gRcCiwlên vàfG cófG ýgRcCiw địnhHYCjWM lgRcCiwấy từ2vekX5 2vekX5trong tfGủ kính2vekX5 m2vekX5ột 2vekX5chai rượgRcCiwu khác.

“Anh muốnfG uốgRcCiwng chứHYCjWM gHYCjWMì, được!fG TgRcCiwôi uống2vekX5 với2vekX5 anhHYCjWM!” ÁiHYCjWM HgRcCiwy tHYCjWMức giHYCjWMận 2vekX5quát lên.

Đôi mắtHYCjWM màHYCjWMu hổgRcCiw phách2vekX5 củagRcCiw Min2vekX5h 2vekX5Vỹ dườnggRcCiw như2vekX5 đgRcCiwã chuyểngRcCiw sựHYCjWM gRcCiwchú 2vekX5ý sa2vekX5ng cô.

Cô cầmHYCjWM 2vekX5chai rưfGợu sgRcCiwau 2vekX5lưng lgRcCiwên, sa2vekX5u đó2vekX5 k2vekX5ề lêHYCjWMn miệHYCjWMng uốn2vekX5g lHYCjWMấy mộHYCjWMt gRcCiwhơi dài.fG ThứgRcCiw nướgRcCiwc uốngfG tfGhật đ2vekX5ắng fGnhưng lạiHYCjWM mgRcCiwang mộtgRcCiw vịHYCjWM nồng2vekX5 nồnggRcCiw 2vekX5quả thậgRcCiwt khHYCjWMiến gRcCiwcon ngườiHYCjWM HYCjWMta qu2vekX5ên bẵnfGg hếtHYCjWM nhữngHYCjWM bgRcCiwuồn phiền2vekX5, đ2vekX5au đớngRcCiw troHYCjWMng lòng.

Gương fGmặt ÁiHYCjWM H2vekX5y gRcCiwbắt đầfGu đỏHYCjWM lgRcCiwên, fGcô fGđưa đôfGi mắfGt 2vekX5thẫn 2vekX5thờ nhìfGn c2vekX5hai rượu2vekX5 2vekX5trong taygRcCiw, tiếpgRcCiw 2vekX5tục nângfG lêngRcCiw fGvà gRcCiwuống hếtHYCjWM sốHYCjWM cfGòn lại.

Về phầnHYCjWM 2vekX5Minh VỹHYCjWM, angRcCiwh chỉfG đứngfG 2vekX5yên nhìngRcCiw cfGô uốngHYCjWM gRcCiwhết cảgRcCiw 2vekX5chai rượugRcCiw loạigRcCiw mạnhfG đó.gRcCiw 2vekX5Cô đặtgRcCiw cHYCjWMhai gRcCiwrượu rỗgRcCiwng kh2vekX5ông xugRcCiwống 2vekX5sàn, tiếgRcCiwp tgRcCiwheo đ2vekX5ứng dậygRcCiw đẩyHYCjWM 2vekX5anh rgRcCiwa, vươHYCjWMn 2vekX5tay vềHYCjWM phíafG tủ2vekX5 gRcCiwkính lấy2vekX5 mHYCjWMột chfGai rượugRcCiw gRcCiwgiống hệHYCjWMt gRcCiwlúc n2vekX5ãy xuống.

“Em làfGm 2vekX5gì vậy?HYCjWM” Đến2vekX5 mHYCjWMức gRcCiwnày thì2vekX5 M2vekX5inh VỹHYCjWM 2vekX5cũng khfGông th2vekX5ể gRcCiwđứng gRcCiwyên 2vekX5nhìn đượHYCjWMc nHYCjWMữa, đưaHYCjWM tHYCjWMay giậtfG gRcCiwlấy chagRcCiwi rượ2vekX5u tgRcCiwừ cô.

Rõ rànHYCjWMg gươgRcCiwng mặtfG ÁHYCjWMi HHYCjWMy đãfG 2vekX5đỏ hếtgRcCiw HYCjWMmức có2vekX5 thể!

Chợt ÁfGi HYCjWMHy gRcCiwquay saHYCjWMng MgRcCiwinh VỹgRcCiw và…gRcCiw m2vekX5ỉm cười!

“Này MinfGh fGVỹ, afGnh cóHYCjWM HYCjWMbiết cáigRcCiw cfGảm giHYCjWMác mấtHYCjWM fGmột ngườiHYCjWM qgRcCiwuan trọngRcCiwg l2vekX5à HYCjWMnhư thếgRcCiw nàHYCjWMo không?”gRcCiw ÁHYCjWMi HHYCjWMy vHYCjWMẫn mỉmHYCjWM cười2vekX5, ngRcCiwhưng 2vekX5trong fGnụ cười2vekX5 HYCjWMđó l2vekX5à mộtHYCjWM HYCjWMvết thươngfG khHYCjWMông thểfG xfGoá điHYCjWM bằnHYCjWMg tgRcCiwhời gia2vekX5n fGvà nước2vekX5 mắt.

Giọng nóiHYCjWM côfG t2vekX5rở n2vekX5ên HYCjWMnhẹ nhànggRcCiw h2vekX5ơn, nhưn2vekX5g dgRcCiwường fGnhư từngHYCjWM chgRcCiwữ và2vekX5 từngRcCiwg l2vekX5ời nhgRcCiwư 2vekX5thể 2vekX5đang trách2vekX5 mógRcCiwc anh.

“Hẳn HYCjWManh 2vekX5cũng biếtfG chứgRcCiw fGnhỉ, vìfG T2vekX5hy 2vekX5Thy đánHYCjWMg yfGêu fGcủa gRcCiwanh cũgRcCiwng đã2vekX5 mấtgRcCiw rồHYCjWMi màHYCjWM, HYCjWMha hHYCjWMa. Như2vekX5ng tôi2vekX5… tgRcCiwôi đánhHYCjWM m2vekX5ất cfGả g2vekX5ia đình!”

Minh VỹHYCjWM dườngRcCiwg nhưgRcCiw vẫ2vekX5n cfGòn gRcCiwđủ tỉngRcCiwh tágRcCiwo đểgRcCiw lắ2vekX5ng ngfGhe nh2vekX5ững lHYCjWMời nóiHYCjWM củ2vekX5a gRcCiwcô, nhưnHYCjWMg tấHYCjWMt cảfG gRcCiwnhững gìgRcCiw HYCjWManh cHYCjWMó th2vekX5ể làgRcCiwm lú2vekX5c nàygRcCiw l2vekX5à i2vekX5m lặng.

“Đồng hồgRcCiw cátfG xHYCjWMoa dịufG 2vekX5nỗi đaugRcCiw? NựHYCjWMc cưHYCjWMời! NHYCjWMếu tfGhật fGsự nóHYCjWM HYCjWMcó thểfG xo2vekX5a dfGịu bớgRcCiwt phầnfG nàHYCjWMo nỗifG đauHYCjWM 2vekX5của t2vekX5ôi, HYCjWMtại 2vekX5sao lgRcCiwật nggRcCiwược nhữngHYCjWM một2vekX5 trHYCjWMăm támfG mươ2vekX5i lần2vekX5 vHYCjWMẫn khônggRcCiw hfGề mấtHYCjWM fGđi một2vekX5 chgRcCiwút cảmHYCjWM gfGiác đagRcCiwu đớ2vekX5n nàfGo? 2vekX5Tại sao?HYCjWM” ÁiHYCjWM HgRcCiwy fGnhư HYCjWMtự nóifG vgRcCiwới chíngRcCiwh mìgRcCiwnh, lgRcCiwần nàyHYCjWM côHYCjWM bật2vekX5 2vekX5cười tgRcCiwhành tiếng.

Đôi mắtfG ướt2vekX5 lệfG, cHYCjWMô đưafG 2vekX5tay gạt2vekX5 giọ2vekX5t nướcfG mắtfG khôngHYCjWM đáfGng rgRcCiwơi t2vekX5rên g2vekX5ò mgRcCiwá r2vekX5ồi lạifG gRcCiwtiếp tfGục tựHYCjWM đHYCjWMộc thoại.

“Bây fGgiờ HYCjWMthì hếtfG rồiHYCjWM, cgRcCiwả HYCjWMba HYCjWMvà fGmẹ, fGcả an2vekX5h THYCjWMriết 2vekX5Dạ luôHYCjWMn fGyêu t2vekX5hương t2vekX5ôi 2vekX5đều điHYCjWM rHYCjWMồi, HYCjWMđi đếnHYCjWM mfGột nHYCjWMơi màHYCjWM tHYCjWMôi không2vekX5 tgRcCiwhể nàgRcCiwo chạmfG đến,fG gRcCiwtrừ gRcCiwkhi tôgRcCiwi đifG the2vekX5o họ!2vekX5 VàgRcCiw n2vekX5gay cảgRcCiw anfGh cũngfG cgRcCiwhỉ gRcCiwdùng fGtôi nhưgRcCiw mộtgRcCiw gRcCiwcon bgRcCiwúp gRcCiwbê đểfG tHYCjWMhay th2vekX5ế cfGho ThgRcCiwy Thy.”

Minh fGVỹ fGvẫn i2vekX5m lfGặng, đô2vekX5i mắt2vekX5 m2vekX5àu hfGổ phHYCjWMách sánHYCjWMg lên,fG dườn2vekX5g nfGhư angRcCiwh đãHYCjWM fGcó th2vekX5ể cảmgRcCiw nhậngRcCiw được2vekX5 nỗHYCjWMi đafGu gRcCiwmà cô2vekX5 đang2vekX5 fGphải gHYCjWMánh cHYCjWMhịu đagRcCiwu đến2vekX5 mứcfG nào.

Ái 2vekX5Hy bư2vekX5ớc vềgRcCiw pHYCjWMhía tfGủ gRcCiwquần áogRcCiw 2vekX5mà MigRcCiwnh VỹHYCjWM dànhgRcCiw rgRcCiwiêng chfGo mHYCjWMình mgRcCiwở rHYCjWMa, lấfGy rgRcCiwa mộtgRcCiw chi2vekX5ếc lọHYCjWM tHYCjWMhuỷ tinHYCjWMh 2vekX5trong suốtfG, 2vekX5trong 2vekX5đến nỗifG fGcó th2vekX5ể nhìngRcCiw 2vekX5thấy vôfG sfGố fGnhững gRcCiwchiếc đồng2vekX5 hồ2vekX5 cátfG nhỏHYCjWM xinfGh fGmang nHYCjWMhiều màu2vekX5 sắ2vekX5c khá2vekX5c nfGhau đangRcCiwg nằmgRcCiw tronfGg lọ.

Tiếp theogRcCiw, cô2vekX5 lấHYCjWMy từ2vekX5 trfGong lọ2vekX5 rfGa mfGột cgRcCiwái đfGồng hgRcCiwồ fGcát màufG 2vekX5đỏ, đưagRcCiw fGtay gRcCiwra k2vekX5hông trugRcCiwng vàgRcCiw thảHYCjWM nHYCjWMó rHYCjWMơi tựfG do.

“Rơi này!”

Ái HfGy dườnggRcCiw nhưfG đangHYCjWM cựcfG HYCjWMkỳ hứng2vekX5 tgRcCiwhú vfGới vifGệc mìnhgRcCiw fGđang làm2vekX5, trêgRcCiwn gRcCiwmôi vẫnfG HYCjWMgiữ nguyêngRcCiw nfGụ cườigRcCiw cafGy đắng.

Chiếc đồngfG 2vekX5hồ đó2vekX5 2vekX5rơi xgRcCiwuống đấ2vekX5t gRcCiwvỡ taHYCjWMn, tfGạo nêngRcCiw vfGô số2vekX5 2vekX5những mảHYCjWMnh thugRcCiwỷ t2vekX5inh HYCjWMcực nhỏfG nằmfG gRcCiwtrên sànHYCjWM nfGhà, vàgRcCiw nhữgRcCiwng hạt2vekX5 2vekX5cát gRcCiwli t2vekX5i c2vekX5ũng fGhoà lẫHYCjWMn HYCjWMvào fGnhững mảfGnh thuỷ2vekX5 tinHYCjWMh 2vekX5lấp láfGnh ấy.

Rồi lạgRcCiwi thêm2vekX5 mộgRcCiwt cáifG HYCjWMđồng 2vekX5hồ 2vekX5nữa… tHYCjWMhêm một2vekX5 fGcái nữ2vekX5a… vàgRcCiw thêmHYCjWM mộtfG cái…

Cứ 2vekX5lần lượt,HYCjWM HYCjWMcô lặpHYCjWM lạiHYCjWM độnHYCjWMg tfGác HYCjWMđó 2vekX5không fGbiết bagRcCiwo nhiêgRcCiwu lần.

“Ái Hy.”

Minh Vỹ2vekX5 gHYCjWMọi gRcCiwtên Á2vekX5i 2vekX5Hy, đôiHYCjWM mắtfG aHYCjWMnh trfGàn nfGgập vẻ2vekX5 xHYCjWMót xa.

Nhìn thấyHYCjWM cHYCjWMô nh2vekX5ư thếgRcCiw này,gRcCiw trágRcCiwi gRcCiwtim aHYCjWMnh nhgRcCiwư d2vekX5ần mấtHYCjWM đi2vekX5 nhgRcCiwịp đậpgRcCiw, sfGau đó2vekX5 ngừHYCjWMng gRcCiwđập hẳn.

Ái HfGy khHYCjWMông gRcCiwhề qua2vekX5y lgRcCiwại nhìnfG agRcCiwnh, l2vekX5ần nàgRcCiwy làgRcCiw đ2vekX5ưa cfGả cgRcCiwhiếc lfGọ thuỷ2vekX5 tinHYCjWMh r2vekX5a, r2vekX5ồi lạgRcCiwi thảfG fGcả lọHYCjWM rớtgRcCiw xuốngHYCjWM đấHYCjWMt… thứHYCjWM âmgRcCiw thgRcCiwanh fGva chạmgRcCiw mfGạnh vanHYCjWMg lgRcCiwên, HYCjWMhàng nfGghìn mản2vekX5h thuỷ2vekX5 tinHYCjWMh lấHYCjWMp lHYCjWMánh ngRcCiwằm d2vekX5ưới sfGàn, mộHYCjWMt khu2vekX5ng cảnhfG đHYCjWMẹp đếnHYCjWM đafGu đớn!

“Vỡ hfGết rồi!fG KHYCjWMhông cgRcCiwòn HYCjWMgì để2vekX5 xgRcCiwoa dịHYCjWMu nỗfGi đfGau cả!gRcCiw” 2vekX5Ái HYCjWMHy lạiHYCjWM HYCjWMbật cườ2vekX5i th2vekX5ành tiHYCjWMếng, đưaHYCjWM mộtgRcCiw HYCjWMtay ôHYCjWMm lấygRcCiw mặ2vekX5t, nhưngHYCjWM n2vekX5hững giọtHYCjWM nướcfG HYCjWMmắt kgRcCiwia fGvẫn lọHYCjWMt fGqua gRcCiwkhẽ tfGay HYCjWMvà tạHYCjWMo 2vekX5ra nhữnHYCjWMg vệtHYCjWM dfGài hoàngRcCiw mHYCjWMỹ HYCjWMtrong kHYCjWMhông trun2vekX5g. “Khô2vekX5ng còn,fG kgRcCiwhông cònHYCjWM fGgì cả!”

Minh VHYCjWMỹ bưHYCjWMớc gRcCiwđến vfGà cúfGi xuốnHYCjWMg gRcCiwnâng ngRcCiwgười cô2vekX5 lênHYCjWM, đặtgRcCiw côHYCjWM ngồigRcCiw lênHYCjWM giường.

Bàn chânfG ÁgRcCiwi HfGy bịHYCjWM nhữnggRcCiw mảHYCjWMnh thuỷgRcCiw gRcCiwtinh 2vekX5kia gRcCiwlàm xâfGy xước2vekX5 rấtHYCjWM nhiều.

“Minh VfGỹ, tôigRcCiw vHYCjWMà gRcCiwThy ThHYCjWMy HYCjWMai qgRcCiwuan trọngfG hơn?”fG ÁifG HgRcCiwy fGtrong bHYCjWMộ dạngfG HYCjWMnửa tỉ2vekX5nh nử2vekX5a mêgRcCiw, bấtHYCjWM gfGiác l2vekX5ại lHYCjWMên tiếgRcCiwng hỏi.

“Thy ThgRcCiwy.” 2vekX5Một câufG trfGả lờifG dứt2vekX5 khofGát gRcCiwvang lHYCjWMên, đủfG để2vekX5 fGÁi HYCjWMHy nHYCjWMhận fGthức được2vekX5 câufG trảfG lời2vekX5 đó2vekX5 HYCjWMđang cóHYCjWM gRcCiwuy lựcHYCjWM lớngRcCiw t2vekX5hế nàHYCjWMo đHYCjWMối vHYCjWMới t2vekX5rái gRcCiwtim đanggRcCiw chếtHYCjWM HYCjWMdần mònfG fGvì đgRcCiwau đớn.

Đôi môfGi 2vekX5xinh xắHYCjWMn kfGia fGmím chặ2vekX5t lại…fG đúngfG gRcCiwnhư fGcô ngfGhĩ, c2vekX5ô ch2vekX5ỉ lHYCjWMà tfGhay thế!

“Thy ThfGy ngoHYCjWMan gRcCiwngoãn, x2vekX5inh đẹpHYCjWM h2vekX5ơn egRcCiwm fGrất n2vekX5hiều.” ĐôigRcCiw 2vekX5môi fGMinh VỹfG gRcCiwbật 2vekX5ra gRcCiwnhững lHYCjWMời phát2vekX5 ngô2vekX5n vôHYCjWM tình,2vekX5 fGmặc kgRcCiwệ nHYCjWMó cHYCjWMó làmHYCjWM tổnfG thưHYCjWMơng ÁiHYCjWM HgRcCiwy fGhay kh2vekX5ông, agRcCiwnh vẫn2vekX5 ng2vekX5oan cố2vekX5 tiếfGp gRcCiwtục fGbuông nhữnHYCjWMg lHYCjWMời n2vekX5ói tHYCjWMừ gRcCiwtận sfGâu tr2vekX5ái tiHYCjWMm mình…2vekX5 vì,2vekX5 an2vekX5h khônHYCjWMg thể2vekX5 cfGhe gifGấu đượcgRcCiw nữgRcCiwa rồi.HYCjWM “TgRcCiwhy T2vekX5hy lHYCjWMà hạfGnh gRcCiwphúc, còfGn e2vekX5m gRcCiwchỉ manfGg đếnHYCjWM HYCjWMcho tHYCjWMôi sgRcCiwự đaufG đớn.”

“Thy THYCjWMhy từfGng làfG t2vekX5ất cHYCjWMả 2vekX5với tôi…”

Từng câuHYCjWM n2vekX5ói 2vekX5do chgRcCiwính m2vekX5iệng Mi2vekX5nh VỹgRcCiw gRcCiwbật gRcCiwra nhưHYCjWM xé2vekX5 toạHYCjWMc fGvết thươngHYCjWM lòfGng 2vekX5chưa làn2vekX5h hẳfGn củagRcCiw ÁifG H2vekX5y, c2vekX5ô biếHYCjWMt mà…fG cHYCjWMô chẳn2vekX5g làgRcCiw gìgRcCiw cả!

Hai fGbàn taHYCjWMy rufGn lên2vekX5 2vekX5không ngfGường, trưgRcCiwớc mắtfG cgRcCiwô cgRcCiwũng nhfGoà đigRcCiw vHYCjWMì nướ2vekX5c mắtHYCjWM, cHYCjWMô đ2vekX5ưa gRcCiwtay gRcCiwghì chgRcCiwặt tHYCjWMay fGvà kíchHYCjWM động2vekX5 hégRcCiwt lên.

“Không cầgRcCiwn an2vekX5h n2vekX5ói nữa,fG tôHYCjWMi kh2vekX5ông mfGuốn ng2vekX5he, lạiHYCjWM cà2vekX5ng khôngfG fGmuốn anfGh đeHYCjWMm t2vekX5ôi sfGo sá2vekX5nh vfGới ngườigRcCiw co2vekX5n gágRcCiwi khácfG! Tôi2vekX5 bifGết tôifG fGkhông làgRcCiw gìHYCjWM cả,2vekX5 2vekX5nên aHYCjWMnh gRcCiwcũng 2vekX5không cầnfG hHYCjWMạ nhgRcCiwục tôigRcCiw đfGến mHYCjWMức này.2vekX5” NướHYCjWMc m2vekX5ắt chạyfG dài,HYCjWM rfGạch đườngfG nướcgRcCiw fGpha lfGê thfGeo ggRcCiwò 2vekX5má 2vekX5mà HYCjWMrơi vàofG không2vekX5 trung.

Minh VgRcCiwỹ nhìgRcCiwn HYCjWMcô, không2vekX5 nfGói gRcCiwgì cả,2vekX5 đưa2vekX5 2vekX5tay sfGiết chặ2vekX5t HYCjWMtay cHYCjWMô HYCjWMkéo rgRcCiwa, fGanh HYCjWMđang épgRcCiw bfGuộc cfGô phảifG tiếpHYCjWM HYCjWMtục lắng2vekX5 gRcCiwnghe HYCjWManh nói.

“Tôi khôHYCjWMng cgRcCiwần HYCjWMngười co2vekX5n gáHYCjWMi kfGhác tgRcCiwhay thếfG 2vekX5vị trHYCjWMí 2vekX5cô ấ2vekX5y tron2vekX5g lòngRcCiwg tôgRcCiwi. VớifG tôgRcCiwi, HYCjWMThy ThfGy 2vekX5chỉ c2vekX5ó mfGột… khôgRcCiwng thểHYCjWM th2vekX5ay thế!”

Ái fGHy tiếHYCjWMp HYCjWMtục giằngfG ta2vekX5y, mím2vekX5 mHYCjWMôi để2vekX5 t2vekX5ừng 2vekX5câu nóiHYCjWM nhẫngRcCiw tâ2vekX5m 2vekX5lọt HYCjWMvào thín2vekX5h gi2vekX5ác HYCjWMvà đượcfG lưHYCjWMu t2vekX5rữ HYCjWMtrong tâmfG trí.

Cô gRcCiwkhông m2vekX5uốn nghgRcCiwe… 2vekX5thực sHYCjWMự khôn2vekX5g mfGuốn nghe!

“Em fGrất pHYCjWMhiền ph2vekX5ức, r2vekX5ất bưHYCjWMớng bỉnh,HYCjWM kfGhông bgRcCiwiết ngh2vekX5e lời!”

“Đối vgRcCiwới efGm, tHYCjWMôi cHYCjWMhẳng fGlà HYCjWMgì cả…gRcCiw egRcCiwm sẵnfG sgRcCiwàng HYCjWMđi thefGo hgRcCiwắn màHYCjWM fGbỏ mặc2vekX5 tôi.”

“Nhưng nếu2vekX5 đưgRcCiwợc lựaHYCjWM chọn2vekX5 giHYCjWMữa e2vekX5m và2vekX5 HYCjWMThy HYCjWMThy, tôi2vekX5 sHYCjWMẽ cHYCjWMhọn e2vekX5m. HYCjWMThy fGThy rfGất qHYCjWMuan 2vekX5trọng… fGnhưng THYCjWMhy T2vekX5hy thuộc2vekX5 vềgRcCiw gRcCiwquá khứ.fG CgRcCiwòn hiHYCjWMện tạifG, eHYCjWMm lgRcCiwà ngườifG quagRcCiwn trgRcCiwọng nh2vekX5ất đốigRcCiw 2vekX5với tôifG!” Mi2vekX5nh VỹHYCjWM nớHYCjWMi lỏfGng taHYCjWMy, s2vekX5au đó2vekX5 buông2vekX5 hẳHYCjWMn 2vekX5tay cHYCjWMô ra.

Cúi đầufG 2vekX5xem xétgRcCiw nhữn2vekX5g vếtgRcCiw thươngfG trêngRcCiw bàgRcCiwn 2vekX5chân củaHYCjWM ngườiHYCjWM đốiHYCjWM diện,2vekX5 gRcCiwanh đẩyfG nh2vekX5ẹ ÁiHYCjWM HfGy để2vekX5 HYCjWMcô nằgRcCiwm xuố2vekX5ng giường.

“Minh VỹgRcCiw!” Đôi2vekX5 mắHYCjWMt côgRcCiw fGdần nhắmgRcCiw lfGại, gRcCiwđưa taHYCjWMy chạHYCjWMm gRcCiwnhẹ vfGào gươ2vekX5ng mgRcCiwặt củfGa anh.

Đây lfGà lầngRcCiw 2vekX5đầu tiêfGn cfGô chạgRcCiwm vàofG gRcCiwanh mộtfG các2vekX5h tfGhân mậtHYCjWM nhgRcCiwư thế.

Ái fGHy tHYCjWMiếp tụcfG mHYCjWMỉm cười,2vekX5 HYCjWMbàn HYCjWMtay bufGông thõng2vekX5 xuốnfGg nHYCjWMhanh chónfGg gRcCiwchìm vàHYCjWM giấc2vekX5 ngủ.

Còn vềfG pgRcCiwhần MgRcCiwinh fGVỹ, đôifG fGmắt m2vekX5àu hHYCjWMổ p2vekX5hách cũngfG s2vekX5áng rựgRcCiwc HYCjWMlên, kfGhẽ nfGâng bgRcCiwàn taHYCjWMy nh2vekX5ỏ b2vekX5é 2vekX5kia l2vekX5ên HYCjWMvà đặtHYCjWM mfGột nụ2vekX5 hôn2vekX5 thậ2vekX5t dfGịu dàng.

“Tôi… HYCjWMyêu em!”