You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ LD286athứ ba

Mỗi nLD286agày đề9ku lặjjbvVrng lẽjjbvVr trôi9k quGPxdwVa GPxdwVtheo LD286acái đị9knh 9klí vốLD286an đãGPxdwV được9k LD286atuân tjjbvVrheo GPxdwVnhư mGPxdwVột vò9kng jjbvVrluân hLD286aồi 9kcủa thờLD286ai gia9kn, vLD286aà cuộ9kc sốngLD286a vẫnGPxdwV luô9kn về9k đúng9k LD286acái vịjjbvVr trí9k v9kốn GPxdwVcó jjbvVrcủa nó.

Đã bGPxdwVa ngàLD286ay, nỗ9ki LD286ađau mấtLD286a mGPxdwVát tron9kg ljjbvVròng ÁiLD286a 9kHy 9kđã v9kơi điGPxdwV phần9k n9kào, n9khưng vẫn9k LD286acòn vươngLD286a vấGPxdwVn nGPxdwVơi jjbvVrvết thươjjbvVrng chưjjbvVra làLD286anh hGPxdwVẳn mộtGPxdwV nỗGPxdwVi tjjbvVrhất vọnGPxdwVg tộ9kt cLD286aùng dànjjbvVrh rjjbvVriêng cGPxdwVho LD286aMinh Vỹ.

Tại sLD286aao chu9kyện nhLD286aư tLD286ahế nGPxdwVày màLD286a jjbvVranh lạijjbvVr khôngjjbvVr hềjjbvVr jjbvVrnói v9kới ÁGPxdwVi LD286aHy djjbvVrù c9khỉ mộtGPxdwV câujjbvVr, haLD286ay đềLD286a cậpLD286a đế9kn djjbvVrù GPxdwVchỉ mộtLD286a lần?

Phải chăng…9k chLD286aính anLD286ah làLD286a kjjbvVrẻ đãGPxdwV jjbvVrnhẫn t9kâm xuốnjjbvVrg taLD286ay vớjjbvVri LD286agia đ9kình cô?

Không tjjbvVrhể nà9ko! MijjbvVrnh VỹLD286a khôGPxdwVng jjbvVrthể làmjjbvVr chuyệGPxdwVn GPxdwVnhư thếjjbvVr đượGPxdwVc, đặcjjbvVr biệtjjbvVr làLD286a chLD286auyện GPxdwVnày lạjjbvVri cLD286aó ảnhjjbvVr jjbvVrhưởng đLD286aến cô!!

 Mệt mỏiLD286a gụjjbvVrc đầuGPxdwV GPxdwVxuống jjbvVrbàn, nh9kững ngàLD286ay jjbvVrqua jjbvVrthật sLD286aự Ái9k HjjbvVry đãjjbvVr su9ky nghLD286aĩ jjbvVrrất nGPxdwVhiều, nhưn9kg 9ksuy cjjbvVrho c9kùng 9kcũng khôngLD286a thLD286aể t9kha tLD286ahứ ch9ko Mi9knh VjjbvVrỹ mộtLD286a cá9kch dGPxdwVễ dàLD286ang nh9kư thế.

Mất mátLD286a LD286alần LD286anày LD286athật GPxdwVsự GPxdwVquá lớjjbvVrn, chỉjjbvVr tjjbvVrrong GPxdwVmột khoảng9k thờjjbvVri gia9kn jjbvVrngắn GPxdwVmà LD286acô đãjjbvVr đGPxdwVánh mấjjbvVrt trọn9k vẹn9k hjjbvVrai cLD286ahữ “giaGPxdwV đình”.

Ding dong9k… GPxdwVding dong…

Giây phúGPxdwVt GPxdwVÁi HLD286ay luônGPxdwV chờLD286a đợijjbvVr đãLD286a đLD286aến, nh9kưng tạijjbvVr sajjbvVro nhữnLD286ag ngjjbvVrày gầLD286an GPxdwVđây nó9k h9koàn t9koàn khôngjjbvVr hGPxdwVề cjjbvVró LD286asức ảjjbvVrnh hGPxdwVưởng LD286ađến cô.

Lúc này,9k thGPxdwVứ côLD286a thậtjjbvVr s9kự LD286acần làjjbvVr sựLD286a 9kyên tĩnGPxdwVh, chỉLD286a cần9k LD286anhư jjbvVrthế đểjjbvVr quGPxdwVên LD286ađi tLD286aất cả.

“Này LD286anày, mèjjbvVro con!”GPxdwV MộGPxdwVt jjbvVrgiọng naLD286am djjbvVrễ ngLD286ahe cấGPxdwVt lên,GPxdwV thậtLD286a jjbvVrgần GPxdwVvà jjbvVrcũng thậjjbvVrt quGPxdwVen thLD286auộc jjbvVrnhưng lạiGPxdwV 9knhanh chóng9k jjbvVrchìm v9kào quGPxdwVên lãng.

Thật kjjbvVrỳ lLD286aạ, tạjjbvVri s9kao ngoàiGPxdwV giGPxdwVọng na9km đjjbvVró jjbvVrra lạiLD286a khôngGPxdwV 9kcó thLD286aêm b9kất kỳ9k thLD286aứ 9kâm t9khanh GPxdwVnào khác?

Nhưng cLD286aô v9kẫn gụcjjbvVr xuốngLD286a bànLD286a, chẳnjjbvVrg GPxdwVmàng đểLD286a tâGPxdwVm đ9kến nhLD286aững việc9k đLD286aang xảyGPxdwV rLD286aa xGPxdwVung quanh.

“Mèo coGPxdwVn!” GiọLD286ang najjbvVrm kjjbvVria lLD286aại mộtjjbvVr lầnGPxdwV nữaLD286a c9kất GPxdwVcao GPxdwVgiọng, mộjjbvVrt bàjjbvVrn GPxdwVtay đưjjbvVra 9klên laGPxdwVy 9klay ngườijjbvVr cô.

Dường njjbvVrhư tLD286aên kiLD286aa đanjjbvVrg g9kọi jjbvVrcô thjjbvVrì phải?!

Cô LD286atừ từ9k ngướ9kc mLD286aặt jjbvVrlên, LD286ađập vàoLD286a mắt9k ljjbvVrà LD286agương m9kặt LD286akhó jjbvVrưa củajjbvVr têGPxdwVn DươngGPxdwV HạoGPxdwV Thần.

“Em khjjbvVrông n9kghe hGPxdwVay gjjbvVriả vờjjbvVr khôGPxdwVng LD286anghe th

ế?

” HạojjbvVr LD286aThần LD286ađưa jjbvVrtay vềLD286a phíajjbvVr mặtGPxdwV jjbvVrÁi GPxdwVHy, nhưnGPxdwVg bLD286aàn GPxdwVtay ấy9k lậpLD286a tứcLD286a bGPxdwVị gjjbvVrạt rGPxdwVa mộtLD286a cáchjjbvVr cGPxdwVhán ghét.

“Tôi là9k m9kèo cGPxdwVon tLD286aừ 9kbao gjjbvVriờ?” C9kô kjjbvVrhó LD286achịu trjjbvVrả lời,9k đúngjjbvVr lGPxdwVà cájjbvVri biệt9k GPxdwVdanh ngớjjbvVr ngLD286aẩn, kh9ki LD286akhông lạLD286ai vLD286aí LD286angười vớLD286ai mèo!

“Từ LD286akhi t9kôi jjbvVrnhìn tGPxdwVhấy em!”9k MộtGPxdwV nụ9k cưjjbvVrời t9khân thjjbvVriện tựGPxdwVa nLD286ahư ánh9k 9kmặt trờiGPxdwV buổiLD286a sớmjjbvVr lại9k nởjjbvVr nêjjbvVrn jjbvVrđôi 9kmôi kjjbvVria, 9knhưng GPxdwVÁi 9kHy jjbvVrlại cảm9k thLD286aấy trojjbvVrng nụjjbvVr cườGPxdwVi đójjbvVr đanjjbvVrg chứaLD286a đựng9k sá9kt khí.

“Thế thLD286aì tGPxdwVôi GPxdwVgọi LD286aanh ljjbvVrà đồjjbvVr LD286angớ ngGPxdwVẩn nhéjjbvVr!” 9kCô LD286ađập bGPxdwVàn đứLD286ang dậyLD286a vàGPxdwV quaGPxdwVy ngườijjbvVr b9kỏ đi.

Nhưng bằngjjbvVr pjjbvVrhản xạ9k nha9knh nhất,LD286a HạojjbvVr Th9kần lậjjbvVrp tức9k jjbvVrnâng LD286angười ÁLD286ai HjjbvVry lê9kn v9kà vájjbvVrc 9kđi nhưLD286a mộtjjbvVr GPxdwVmón hàGPxdwVng hoá.

Đến 9ktận lúGPxdwVc njjbvVrày, cGPxdwVô vẫnGPxdwV chưLD286aa kịGPxdwVp địLD286anh t9khần lấyLD286a mộLD286at giâyLD286a 9kvà hojjbvVràn toLD286aàn bịGPxdwV GPxdwVcậu đjjbvVrưa đi,9k GPxdwVchỉ kGPxdwVịp trôn9kg tLD286ahấy cảGPxdwV 9kchục ánjjbvVrh GPxdwVmắt từjjbvVr trLD286aong lớp9k mGPxdwVang mộtjjbvVr 9kánh nhìnLD286a nảy9k lửaLD286a chiGPxdwVếu thẳng9k và9ko mình.

Thì r9ka từLD286a 9knãy đến9k jjbvVrgiờ, 9kkhông cjjbvVrhỉ cLD286aó riêngGPxdwV cảGPxdwV ha9ki tồGPxdwVn tạiLD286a t9krong lớp,LD286a nhưnjjbvVrg tạijjbvVr sLD286aao jjbvVrcô lạijjbvVr khôngLD286a LD286ahề nhậGPxdwVn bjjbvVriết đLD286aược LD286anhững gươngjjbvVr mặt9k ấy.

“Này, tê9kn ngớjjbvVr ngẩnjjbvVr kia9k, thảjjbvVr tôi9k xuống!”9k 9kÁi HjjbvVry tứcjjbvVr giậnLD286a đậpLD286a đậ9kp jjbvVrtay v9kào l9kưng của9k HGPxdwVạo TLD286ahần, nhữ9kng ánjjbvVrh mắtjjbvVr kLD286ahác LD286anhau lLD286aại liêLD286an tGPxdwVục ch9kiếu thjjbvVrẳng GPxdwVvào jjbvVrcô k9khi m9kỗi bướcjjbvVr chânLD286a củjjbvVra HạjjbvVro Thần9k bưLD286aớc GPxdwVqua từ9kng dãyGPxdwV hàjjbvVrnh lang.

Nhưng cậ9ku hoàGPxdwVn to9kàn phớtLD286a lờLD286a cô,jjbvVr cứGPxdwV tiếLD286ap LD286atục bưLD286aớc đi.

“Này! GPxdwVTên kLD286ahốn! TGPxdwVôi jjbvVrbảo tjjbvVrhả tôGPxdwVi xujjbvVrống!” ÁGPxdwVi jjbvVrHy ngừng9k khôGPxdwVng đLD286aập t9kay vGPxdwVào lưngGPxdwV Hạ9ko T9khần GPxdwVnữa, pLD286ahải dùngGPxdwV biệGPxdwVn p9kháp mạnhGPxdwV thôi!

Cô híLD286at mộtjjbvVr hơiGPxdwV thậtLD286a sâu…jjbvVr nhắmLD286a mắt9k lại…

Những bướcjjbvVr châ9kn 9kcủa HạjjbvVro ThầnGPxdwV vẫnjjbvVr LD286ađều đ9kều, chậmGPxdwV 9krãi d9ki ch9kuyển LD286atrên LD286adãy LD286ahành lang.

Này GPxdwVthì “mè9ko con”!

Ái HGPxdwVy lạiLD286a GPxdwVsử dụnLD286ag “tuyệtGPxdwV cLD286ahiêu ngàLD286an năm”,GPxdwV phập9k mộtLD286a cái9k 9kvào LD286avai LD286aHạo Thần.

Cả ngườiGPxdwV HạoGPxdwV TjjbvVrhần rjjbvVrun lên,LD286a bư9kớc chânGPxdwV GPxdwVkhựng lại…

Và tấ9kt cjjbvVrả siLD286anh vijjbvVrên trênGPxdwV d9kãy hànhGPxdwV GPxdwVlang 9kcũng djjbvVrừng bước!!

“Em kh9kông phảjjbvVri 9kmèo coLD286an!” HạjjbvVro Thần9k bLD286auông mLD286aột GPxdwVcâu nLD286aói kh9kẳng LD286ađịnh, gươLD286ang mặtGPxdwV LD286acậu dầnjjbvVr tốiGPxdwV sầmLD286a lại.

“Gì cơ?LD286a” 9kÁi H9ky ngơ9k ngácjjbvVr hỏi,LD286a jjbvVrtự djjbvVrưng ljjbvVrại ph9kủ địnjjbvVrh chíGPxdwVnh biGPxdwVệt jjbvVrdanh LD286acủa mGPxdwVình đjjbvVrặt r9ka GPxdwVlà thếjjbvVr nào?

“Em làGPxdwV m9kèo hoang!”GPxdwV LLD286aại GPxdwVthêm GPxdwVmột câuGPxdwV khjjbvVrẳng jjbvVrđịnh cựLD286ac kỳ9k “tầm9k cỡ”jjbvVr, cGPxdwVó khảjjbvVr năng9k đánhjjbvVr gụcGPxdwV 9ký chíLD286a phả9kn khánGPxdwVg cLD286aủa cô.jjbvVr “ChỉjjbvVr cLD286aó mjjbvVrèo hoan9kg mớijjbvVr cắ9kn ngườijjbvVr nhjjbvVrư thế!”

Ái HjjbvVry 9ktròn m9kắt, vẫn9k khônGPxdwVg thLD286aể tijjbvVrn đượcjjbvVr mìnhLD286a vừjjbvVra ngjjbvVrhe jjbvVrthấy gì.

Cảm giáGPxdwVc GPxdwVvề 9kHạo Thần9k LD286alúc nàjjbvVry củaGPxdwV cGPxdwVô c9khỉ cLD286aó tLD286ahể mLD286aiêu t9kả bằ9kng GPxdwVhai chữ9k… GPxdwVngớ ngẩn!

“Này, khLD286aông mjjbvVruốn tôijjbvVr cắGPxdwVn anjjbvVrh LD286anữa thìjjbvVr GPxdwVbỏ tjjbvVrôi xuống!”GPxdwV ÁLD286ai LD286aHy GPxdwVcố gắnjjbvVrg giGPxdwVữ bình9k tĩnh,jjbvVr 9kgằn giọngGPxdwV GPxdwVđe doạ.

Ngay sajjbvVru đó,9k Ái9k LD286aHy đLD286aược Hạo9k jjbvVrThần đặtLD286a xuốngjjbvVr đất.

Không lẽjjbvVr GPxdwVhắn LD286ata sợjjbvVr bịGPxdwV cắn?

Nhưng lậpLD286a t9kức, c9kô lạjjbvVri được9k HạLD286ao LD286aThần nhấcLD286a bổnGPxdwVg ljjbvVrên, LD286avà bếjjbvVr đ9ki njjbvVrhư jjbvVrmột LD286anàng côjjbvVrng chúa.

Shock toàLD286an tập!

Trong tjjbvVrình trLD286aạng h9kiện gjjbvVriờ, LD286acô cGPxdwVó muốn9k phản9k khángGPxdwV cGPxdwVũng khô9kng được.

Bóng GPxdwVdáng LD286acả haGPxdwVi khuGPxdwVất s9kau hànhLD286a langLD286a, mộtLD286a đô9ki LD286amắt m9kàu jjbvVrhổ phách9k đjjbvVrang c9kó nGPxdwVhững tjjbvVria nhìjjbvVrn tứcLD286a giận.

*Canteen*

“Ăn điGPxdwV mèo9k con9k!” HạojjbvVr GPxdwVThần đLD286aẩy đẩy9k 9kkhay đLD286aồ ănjjbvVr vềLD286a pGPxdwVhía Ái9k jjbvVrHy, 9ktrông cứ9k nGPxdwVhư đan9kg chăGPxdwVm sGPxdwVóc GPxdwVthú cưng9k vậy.

“Anh đLD286ai m9kà ăjjbvVrn m9kột mình!GPxdwV” ÁjjbvVri GPxdwVHy hấtjjbvVr mặGPxdwVt LD286asang hư9kớng 9kkhác, cjjbvVrố tìGPxdwVnh jjbvVrtỏ vẻGPxdwV khLD286ainh k9khi vớiGPxdwV HạoLD286a Thần.

Thật chjjbvVrẳng hiểGPxdwVu GPxdwVnổi GPxdwVhắn jjbvVrta, đãjjbvVr GPxdwVcố tGPxdwVình 9kgây LD286asự v9kới cô9k jjbvVrmà giờGPxdwV đâyGPxdwV lạijjbvVr GPxdwVtỏ vẻLD286a 9knhư thânjjbvVr tjjbvVrhiết lắm…jjbvVr LD286ahắn cóLD286a bịLD286a thLD286aần kinLD286ah 9kkhông nhỉ?

“Em kh9kông thíjjbvVrch nhữnGPxdwVg mónGPxdwV GPxdwVnày à?”jjbvVr HạoGPxdwV Thầ9kn jjbvVrliếc jjbvVrnhìn mộLD286at loạjjbvVrt 9kcác loạLD286ai GPxdwVbánh GPxdwVtráng miện9kg jjbvVrkhác n9khau trênGPxdwV kh9kay đồjjbvVr ăjjbvVrn, GPxdwVcười khẩy.jjbvVr “KhôngLD286a ljjbvVrẽ GPxdwVem mLD286auốn ăjjbvVrn xương9k cá?”

Ái jjbvVrHy khôjjbvVrng thè9km tGPxdwVrả lờ9ki, vLD286aì 9ktrả lờijjbvVr vjjbvVrới têLD286an nà9ky chLD286aỉ tGPxdwVoàn LD286atự 9kchuốc thêmLD286a rjjbvVrắc rối.

Vết thưLD286aơng GPxdwVở vaGPxdwVi dạjjbvVro gầnGPxdwV đjjbvVrây GPxdwVvẫn khôngGPxdwV ngừngjjbvVr đLD286aau đớ9kn, phảijjbvVr chăng9k ÁGPxdwVi 9kHy GPxdwVđã quejjbvVrn ch9kịu đựng9k m9kỗi khjjbvVri vGPxdwVết LD286athương l9kên cơ9kn 9kđau nhứ9kc từGPxdwVng đợt9k LD286anên sắcjjbvVr tháGPxdwVi biểLD286au cảGPxdwVm GPxdwVvẫn k9khá GPxdwVhơn lúLD286ac trước,9k mặcGPxdwV dù9k mộjjbvVrt bên9k vaGPxdwVi vẫnLD286a cảmjjbvVr thGPxdwVấy rất9k đau.

Gương mặtjjbvVr c9kô trở9k nêLD286an nhợjjbvVrt nGPxdwVhạt, nLD286ahững 9kgiọt GPxdwVmồ h9kôi trLD286aên tráLD286an cjjbvVrũng bắtGPxdwV đầuGPxdwV xuấGPxdwVt hiện.

Chịu đựng,LD286a ph9kải chịuLD286a đựng!

Hạo ThầnGPxdwV nhLD286aíu GPxdwVmày jjbvVrnhìn ÁiLD286a HyLD286a, jjbvVrsau 9kđó lạGPxdwVi LD286atiếp LD286atục đẩy9k đẩyGPxdwV khaLD286ay đồ9k jjbvVrăn vGPxdwVề phGPxdwVía “mèGPxdwVo” LD286acủa mình.

Những ánh9k LD286amắt njjbvVrảy lửa9k của9k LD286acác GPxdwVcô gái9k tGPxdwVrong cantee9kn dườLD286ang n9khư đều9k khôLD286ang hẹnGPxdwV GPxdwVmà chijjbvVrếu thẳnGPxdwVg vàGPxdwVo cô.

“Cô tjjbvVra ngGPxdwVhĩ mìGPxdwVnh LD286alà GPxdwVai chứ?LD286a ChẳnLD286ag 9kqua LD286achỉ làGPxdwV nGPxdwVgười đưjjbvVrợc 9kHàn Min9kh VjjbvVrỹ c9khọn màGPxdwV cứjjbvVr t9khích giởGPxdwV tjjbvVrrò quyếnLD286a rũLD286a 9kngười khác!”

“Tới 9kcả HạjjbvVro Th9kần cũnGPxdwVg đổGPxdwV v9kì côGPxdwV t9ka sao?”

“Lâu lGPxdwVâu GPxdwVThần m9kới đ9kến tLD286arường một9k 9klần, chưLD286aa gìLD286a đãjjbvVr thấyjjbvVr jjbvVranh ấyjjbvVr thGPxdwVân mậtjjbvVr vớjjbvVri coGPxdwVn hồjjbvVr LD286aly GPxdwVđó rồi.”

Dù k9không mujjbvVrốn ngheLD286a, như9kng nhLD286aững lLD286aời tjjbvVrhan thởLD286a lẫnLD286a tráchGPxdwV mójjbvVrc cứGPxdwV 9kliên tụcjjbvVr 9klọt jjbvVrvào taGPxdwVi cô.

Khó chị9ku quá!

Ở đâyLD286a thê9km LD286avài pGPxdwVhút nữa9k, cójjbvVr GPxdwVlẽ côGPxdwV sẽ9k c9khết vì9k b9kị “ngộjjbvVr đGPxdwVộc” những9k lờGPxdwVi jjbvVrnói áLD286ac 9ký ki9ka mất!!

Ái HGPxdwVy 9kkéo LD286aghế đứLD286ang GPxdwVdậy, 9kvà cũjjbvVrng mộtjjbvVr bàn9k 9ktay kéoGPxdwV c9kô 9kvề jjbvVrphía mình.

Cuối cùn9kg chjjbvVrồng yGPxdwVêu GPxdwVmafia cũnGPxdwVg xuất9k hiện!!

Minh GPxdwVVỹ lạnhGPxdwV jjbvVrlùng 9kliếc nLD286ahìn HạoLD286a Thần,LD286a 9ksau đóLD286a nGPxdwVắm ta9ky ÁijjbvVr LD286aHy kéoLD286a đi.

Cô cũGPxdwVng chẳngGPxdwV hGPxdwVề pGPxdwVhản jjbvVrkháng, đểjjbvVr mặjjbvVrc anjjbvVrh lGPxdwVôi mjjbvVrình đi.

Và đíchGPxdwV đếnGPxdwV lầ9kn 9knày LD286avẫn làGPxdwV phòn9kg LD286ay tế!

Ông báGPxdwVc sGPxdwVĩ đãLD286a đGPxdwVược M9kinh VỹGPxdwV cửjjbvVr jjbvVrngười đưaLD286a jjbvVrđến LD286atận trLD286aường, LD286avì tìn9kh 9ktrạng ÁiGPxdwV HGPxdwVy hiGPxdwVện giờGPxdwV LD286ađang chuyLD286aển biếnLD286a t9kheo hướLD286ang khôngjjbvVr tốt.

Chỉ một9k l9kí d9ko đơnGPxdwV giảnLD286a, ÁGPxdwVi HLD286ay jjbvVrđã được9k bác9k sĩjjbvVr chẩnGPxdwV đoáLD286an b9kị mắjjbvVrc chứLD286ang LD286akháng thuốc!

Thuốc giảmLD286a đau9k loạjjbvVri tiêmLD286a 9kdường nLD286ahư LD286akhông 9kthể 9kphát hLD286auy t9kác d9kụng vớiGPxdwV jjbvVrcơ thểjjbvVr củGPxdwVa cjjbvVrô, bằ9kng chứngjjbvVr 9klà GPxdwVsau jjbvVrkhi tiêmLD286a tLD286ahuốc GPxdwVcơn GPxdwVđau đớnjjbvVr vẫGPxdwVn kéoGPxdwV dài,GPxdwV thậmjjbvVr LD286achí cònGPxdwV GPxdwVtrở nênjjbvVr đaLD286au hơn.

Nhưng GPxdwVnếu dù9kng thuốcGPxdwV giảm9k đLD286aau lo9kại u9kống quLD286aá nhijjbvVrều, sẽjjbvVr ảnhLD286a hưởnGPxdwVg đếnGPxdwV vGPxdwVấn 9kđề sứcLD286a khojjbvVrẻ GPxdwVvà dễLD286a dàjjbvVrng k9khiến jjbvVrcô dễ9k dànLD286ag GPxdwVbị cơLD286an buồLD286an ngủjjbvVr đánhLD286a gục9k GPxdwVtrong GPxdwVmọi jjbvVrtình huống.

“Cô V9kương, cGPxdwVô đGPxdwVừng đếnGPxdwV jjbvVrtrường nữGPxdwVa, hãGPxdwVy LD286aở nh9kà tGPxdwVĩnh LD286adưỡng ch9ko 9kđến khLD286ai vếGPxdwVt thưGPxdwVơng làn9kh hẳn9k!” Ô9kng bájjbvVrc 9ksĩ 9kkhẽ thjjbvVrở LD286adài jjbvVrkhi thấyLD286a néjjbvVrt GPxdwVmặt c9kủa Ái9k HjjbvVry, mộjjbvVrt 9kbên GPxdwVvai áo9k đãLD286a thấmLD286a LD286achút sjjbvVrắc mGPxdwVàu củaLD286a máu.

Ông tLD286aa lấ9ky tron9kg hộpGPxdwV dụnjjbvVrg cụLD286a rLD286aa một9k ốn9kg tiêmGPxdwV đậmGPxdwV sắcLD286a, nhẹ9k nhLD286aàng mởLD286a nLD286aắp 9kvà LD286atiêm c9kho cô.

“Cứ dùnLD286ag tGPxdwVhuốc t9kiêm loạiLD286a mạnhjjbvVr như9k thế9k njjbvVrày LD286akhông phjjbvVrải 9klà cáGPxdwVch 9khay, LD286acó khả9k GPxdwVnăng jjbvVrnó sjjbvVrẽ LD286akéo dàLD286ai thGPxdwVời giaLD286an chLD286aữa trị.”GPxdwV ÔLD286ang GPxdwVbác GPxdwVsĩ LD286abất gjjbvVriác tLD286ahở djjbvVrài, mặcjjbvVr dùLD286a đã9k hjjbvVrết lờiGPxdwV khuyê9kn ngănjjbvVr nhưngGPxdwV côjjbvVr vẫn9k ngoa9kn c9kố một9k mjjbvVrực đòiGPxdwV đến9k trường.

Đây GPxdwVlà 9kbiện phjjbvVráp jjbvVrduy n9khất đLD286aể kjjbvVrhống chếLD286a nỗGPxdwVi jjbvVrđau đaGPxdwVng njjbvVrgự tGPxdwVrị trênjjbvVr GPxdwVvai jjbvVrÁi Hy.

Minh VjjbvVrỹ vGPxdwVẫn đứngjjbvVr 9kyên nGPxdwVhìn GPxdwVmũi tiêm9k nhẹjjbvVr nhà9kng rútLD286a rLD286aa kh9kỏi tajjbvVry cLD286aô, bấtGPxdwV giLD286aác một9k câuGPxdwV hLD286aỏi ngGPxdwVhi vấnGPxdwV lGPxdwVại đượcLD286a cấtjjbvVr lên.

“Em vàGPxdwV tjjbvVrên đó9k cGPxdwVó GPxdwVquan hệLD286a gì?”

“Bạn!” jjbvVrÁi LD286aHy tjjbvVrrả lờijjbvVr lịcjjbvVrh LD286asự, jjbvVrcố gắngGPxdwV lGPxdwVàm jjbvVrngắn gjjbvVrọn câuLD286a LD286anói hếtjjbvVr sứcGPxdwV cLD286aó thể.

Dường 9knhư LD286aanh 9kkhông mấyGPxdwV GPxdwVhài lòngLD286a GPxdwVvề câujjbvVr t9krả lờiGPxdwV cGPxdwVủa côGPxdwV, haGPxdwVi hàngGPxdwV jjbvVrlông màyLD286a c9kàng njjbvVrhíu chặLD286at hơn.

“Mèo GPxdwVcon!” Hạo9k Thần9k đứnGPxdwVg tGPxdwVrước cử9ka pGPxdwVhòng 9ky tjjbvVrế, cấLD286at tiếngGPxdwV gọGPxdwVi cáiGPxdwV biệLD286at LD286adanh LD286amà mìnhLD286a đãGPxdwV tựjjbvVr LD286aý GPxdwVđặt chjjbvVro ÁjjbvVri Hy.

Dĩ nGPxdwVhiên khôn9kg cầnGPxdwV nLD286ahìn ÁLD286ai H9ky c9kũng bGPxdwViết chủLD286a nh9kân củajjbvVr giLD286aọng njjbvVrói ấyjjbvVr làjjbvVr ai!

Hạo ThầnLD286a jjbvVrtừ từ9k jjbvVrtiến vào,jjbvVr nh9kìn c9kô lGPxdwVo lắng.

“Mèo c9kon, e9km bịGPxdwV LD286athương à?”

“Không cầnjjbvVr aGPxdwVnh quajjbvVrn GPxdwVtâm!” ÁLD286ai jjbvVrHy lậpLD286a tức9k đứngLD286a thẳngLD286a dậy,GPxdwV bướcLD286a jjbvVrra khỏiLD286a cửa.

“Này, eLD286am GPxdwVlạnh lùGPxdwVng thế!jjbvVr” HạoGPxdwV ThầnjjbvVr lậpLD286a tứcGPxdwV đjjbvVruổi th9keo, khôjjbvVrng quênGPxdwV “tặng”jjbvVr chjjbvVro MinGPxdwVh VGPxdwVỹ mộtGPxdwV njjbvVrụ 9kcười đắcLD286a thắng.

Bàn tGPxdwVay đaLD286ang buôLD286ang thõn9kg củajjbvVr MijjbvVrnh VỹjjbvVr dầnGPxdwV siếtGPxdwV GPxdwVchặt jjbvVrlại, nh9kưng 9knét LD286amặt vẫnGPxdwV lLD286aạnh lGPxdwVùng 9kvà vô9k cảm.

Ái HGPxdwVy bưjjbvVrớc vàoLD286a lớp,GPxdwV Hạo9k T9khần cũjjbvVrng b9kước jjbvVrtheo sajjbvVru, lậjjbvVrp tứcGPxdwV cjjbvVrác bGPxdwVạn jjbvVrnữ tr9kong lớp9k nGPxdwVhanh chóngLD286a vGPxdwVây quanGPxdwVh ThjjbvVrần, GPxdwVtrên jjbvVrtay mỗiLD286a ngườjjbvVri cầGPxdwVm 9kmột quyểnjjbvVr tạLD286ap chí.

“Thần, anLD286ah kíGPxdwV tênLD286a v9kào đ9kây cjjbvVrho 9kem nhé!”GPxdwV MộtLD286a côGPxdwV jjbvVrbạn jjbvVrgái chớpLD286a cGPxdwVhớp mắtGPxdwV, đưajjbvVr cuốnGPxdwV tạpGPxdwV chíLD286a vềLD286a phíaLD286a HạjjbvVro LD286aThần vàGPxdwV GPxdwVkèm tjjbvVrheo jjbvVrmột câ9ky bút.

Dĩ nhLD286aiên trê9kn gươngjjbvVr GPxdwVmặt ki9ka lGPxdwVại 9knở mộtLD286a nụjjbvVr cư9kời sájjbvVrt gái.

Đám cGPxdwVon 9kgái kiLD286aa gGPxdwVần GPxdwVnhư vâGPxdwVy kíjjbvVrn GPxdwVHạo 9kThần, khônLD286ag chừa9k GPxdwVbất kỳ9k mộtLD286a lốijjbvVr thoGPxdwVát nào.

Lúc GPxdwVnày, dườnLD286ag như9k ngoà9ki ÁGPxdwVi H9ky, GPxdwVchỉ còLD286an mỗijjbvVr jjbvVrcô jjbvVrbạn Tịnh9k 9kNhi LD286angồi kGPxdwVế bênjjbvVr jjbvVrlà khôLD286ang jjbvVrtham jjbvVrgia vàoGPxdwV đ9kám c9kon gáiLD286a LD286amê tjjbvVrrai kia.

“Tịnh NhLD286ai, 9ksao jjbvVrhắn jjbvVrta 9klại đượcjjbvVr jjbvVrxin chLD286aữ ký?”GPxdwV CGPxdwVô n9khìn TịnGPxdwVh NhjjbvVri đaLD286ang cầm9k tLD286arên GPxdwVtay LD286amột cuốnLD286a sáLD286ach kháLD286a dà9ky, bấ9kt jjbvVrgiác l9kên tiếngGPxdwV hỏi.

Tịnh NhjjbvVri cGPxdwVhuyển sự9k tậpGPxdwV truLD286ang từ9k quyể9kn sáchGPxdwV sanjjbvVrg Á9ki HLD286ay, mỉmLD286a 9kcười thjjbvVrân thiệnjjbvVr đáp:

“Bạn jjbvVrkhông biếtjjbvVr GPxdwVà? GPxdwVAnh 9kấy làLD286a cjjbvVra sĩ9k thần9k tGPxdwVượng rất9k đượcjjbvVr GPxdwVmến mGPxdwVộ, tLD286ahường thìjjbvVr rấGPxdwVt íGPxdwVt 9kkhi jjbvVranh ấy9k đếGPxdwVn trường.”

Shock tjjbvVrập hai!

“Ca sLD286aĩ GPxdwVư?” ÁiGPxdwV jjbvVrHy jjbvVrlẩm bjjbvVrẩm, thậtjjbvVr sự9k khôLD286ang tjjbvVrhể tiGPxdwVn đLD286aược một9k jjbvVrtên qujjbvVrái đản9k nhGPxdwVư thjjbvVrế l9kại làjjbvVr mLD286aột cjjbvVra sGPxdwVĩ LD286anổi tiếng.

Haizz… PhiềnGPxdwV phGPxdwVức thật!!

Chap 28

Mất GPxdwVkiểm soát

Trước cổnLD286ag trườGPxdwVng, v9kẫn 9knhư mọi9k ngàLD286ay, 9khai LD286achiếc jjbvVrxe jjbvVrBMW đã9k đậu9k sẵnGPxdwV ởLD286a cổng.

Minh GPxdwVVỹ tựa9k ngườiLD286a vàLD286ao GPxdwVmột chiếc9k xjjbvVre, GPxdwVđôi mLD286aắt anGPxdwVh sởLD286a hữujjbvVr một9k hướ9kng nh9kìn GPxdwVvô định9k, nhưjjbvVrng dườngLD286a nLD286ahư tronLD286ag ánhjjbvVr nhìLD286an 9kđó vLD286aẫn đủ9k GPxdwVđể nhLD286aận 9kra 9kmột bónLD286ag dánjjbvVrg queLD286an thuộ9kc đ9kang mỗiLD286a 9klúc mộGPxdwVt GPxdwVtiến gần.

Động tájjbvVrc tựaLD286a ngư9kời vào9k jjbvVrchiếc BMLD286aW jjbvVrkia 9klập tứcLD286a jjbvVrđược thajjbvVry t9khế bằnjjbvVrg mộtLD286a 9ktư thếGPxdwV đứjjbvVrng thẳngGPxdwV dGPxdwVậy, ajjbvVrnh chLD286ao hLD286aai taGPxdwVy vàoGPxdwV tú9ki, jjbvVrbắt đjjbvVrầu t9kiến vềLD286a phía9k GPxdwVÁi Hy.

“Tôi phảjjbvVri đjjbvVrến GPxdwVtổ cGPxdwVhức, ngườiLD286a củajjbvVr GPxdwVtôi sẽLD286a đjjbvVrưa jjbvVrem về.”GPxdwV DườngLD286a njjbvVrhư MjjbvVrinh VjjbvVrỹ 9kđang cốjjbvVr gắLD286ang dịuGPxdwV giọngGPxdwV hết9k mức9k c9kó GPxdwVthể, nLD286ahưng vẫn9k khônGPxdwVg LD286athể jjbvVrnào ljjbvVràm taGPxdwVn bGPxdwViến điGPxdwV cáiGPxdwV cGPxdwVhất gi9kọng njjbvVrgạo mạn9k GPxdwVvốn có.

Như đjjbvVrã biếtjjbvVr trGPxdwVước jjbvVranh vẫnLD286a sẽjjbvVr lặp9k lại9k câ9ku nójjbvVri nà9ky, cô9k chẳnLD286ag jjbvVrtỏ bấtjjbvVr jjbvVrcứ một9k thái9k độ9k njjbvVrào jjbvVrkhác ngo9kài djjbvVrửng dưnGPxdwVg kjjbvVrhông GPxdwVquan t9kâm, đôLD286ai môiGPxdwV m9kấp máyjjbvVr GPxdwVchuẩn b9kị lê9kn tiếngLD286a tLD286arả lời.

“Mèo c9kon sẽGPxdwV GPxdwVđi vGPxdwVới tjjbvVrôi!” GjjbvVriọng GPxdwVnói củLD286aa k9kẻ thứjjbvVr LD286aba cắtGPxdwV nganGPxdwVg 9ký địnGPxdwVh của9k Á9ki H9ky, Hạ9ko ThGPxdwVần GPxdwVđang jjbvVrtừ tGPxdwVừ tiGPxdwVến đến,jjbvVr 9kvòng tLD286aay kéjjbvVro c9kô LD286avề phíLD286aa mình,LD286a ghéjjbvVr sátjjbvVr jjbvVrtai jjbvVrcô thìjjbvVr thầmjjbvVr. “ChỉLD286a GPxdwVcần LD286aem đ9ki 9ktheo GPxdwVtôi, tôijjbvVr sẽGPxdwV đáGPxdwVp ứngjjbvVr GPxdwVmọi câujjbvVr LD286ahỏi củaLD286a jjbvVrem vjjbvVrề nhữnGPxdwVg chuyệnLD286a rắcjjbvVr rối9k đ9kang xảyLD286a ra.”

Dĩ njjbvVrhiên câuGPxdwV GPxdwVnói jjbvVrsau cLD286aủa HạojjbvVr GPxdwVThần đjjbvVrủ sức9k khiếGPxdwVn GPxdwVÁi HLD286ay ngạcGPxdwV nhiênLD286a hếGPxdwVt m9kức, LD286atròn mắjjbvVrt quGPxdwVay sa9kng nhìjjbvVrn cGPxdwVhằm chặpGPxdwV 9kkẻ kGPxdwVế bên.

Có nGPxdwVên đLD286aặt lònLD286ag tGPxdwVin LD286avào mjjbvVrột tênjjbvVr nhjjbvVrư HạoLD286a Thần?

Thôi jjbvVrmặc GPxdwVkệ, tijjbvVrn mGPxdwVột lầnjjbvVr cũnjjbvVrg khôngLD286a sao!

“Em LD286ađi v9kới h9kắn?” MLD286ainh Vỹ9k nhí9ku mLD286aày nLD286ahìn ÁLD286ai HGPxdwVy, đangjjbvVr chờLD286a một9k sGPxdwVự kjjbvVrhẳng địnhLD286a t9kừ ngườiGPxdwV cojjbvVrn gái9k trGPxdwVước mặt.

Và ngGPxdwVay sa9ku câLD286au LD286ahỏi ấy,LD286a GPxdwVÁi jjbvVrHy gậGPxdwVt đầu.

Gương mặtGPxdwV MinGPxdwVh VỹjjbvVr thấ9kp jjbvVrthoáng m9kột GPxdwVnụ cư9kời LD286anhạt, đôiGPxdwV m9kắt màLD286au hổLD286a phácLD286ah đjjbvVrang dầnjjbvVr tốiGPxdwV sầm9k GPxdwVlại. LầnLD286a đầu9k tiênLD286a ÁjjbvVri GPxdwVHy trô9kng t9khấy vẻ9k mặtGPxdwV đóGPxdwV từjjbvVr LD286aanh… vẻ9k mặtjjbvVr của9k mộtjjbvVr 9kkẻ bLD286aị 9kbỏ rơi!

Cũng chjjbvVrính v9kào GPxdwVkhoảnh khắc9k ấy9k, tjjbvVrrái t9kim côGPxdwV cjjbvVrhợt thLD286aắt lại,jjbvVr nơiGPxdwV khoLD286aé mắtLD286a 9kcảm thấyjjbvVr LD286acay cay.

Minh VLD286aỹ khônLD286ag nóijjbvVr jjbvVrthêm bấtGPxdwV GPxdwVcứ jjbvVrđiều gìGPxdwV nữGPxdwVa, chỉjjbvVr lGPxdwVặng l9kẽ qujjbvVray ngườijjbvVr bước9k đijjbvVr. jjbvVrbóng dánLD286ag từGPxdwV phjjbvVría GPxdwVsau jjbvVrđang 9kvô cùngGPxdwV c9kô độc.GPxdwV VjjbvVrốn d9kĩ anjjbvVrh k9không h9kề bjjbvVriết 9kcách chiề9ku chu9kộng vGPxdwVà nhẫjjbvVrn GPxdwVnại n9kgười kGPxdwVhác, nhưnLD286ag LD286acó lẽ9k lầnGPxdwV nLD286aày aGPxdwVnh đã9k tLD286ahật sự9k bỏLD286a qujjbvVra chjjbvVro Hạo9k 9kThần vìjjbvVr cô.

Hai chiếGPxdwVc x9ke BMjjbvVrW laGPxdwVo vútLD286a trênjjbvVr dòng9k đLD286aường nhẵn9k bóng,9k nhưngGPxdwV l9kại 9kngược hướngLD286a nhau.

Ánh sángGPxdwV màGPxdwVu LD286avàng rự9kc củjjbvVra hoàjjbvVrng hGPxdwVôn nhẹjjbvVr nh9kàng pjjbvVrhủ kíLD286an kGPxdwVhông giaGPxdwVn tr9kên bãLD286ai jjbvVrbiển, từngGPxdwV đợt9k sónjjbvVrg cứLD286a vôjjbvVr tìLD286anh LD286avỗ vjjbvVrào GPxdwVbờ, cuốnGPxdwV trôiLD286a đGPxdwVi tất9k cả.

Ái HjjbvVry ngồiGPxdwV trêGPxdwVn GPxdwVbờ, đư9ka jjbvVrđôi mắt9k vôjjbvVr cảm9k nhjjbvVrìn jjbvVrvề LD286aphía 9kxa GPxdwVtận châ9kn trờLD286ai. jjbvVrNếu nhữn9kg GPxdwVcơn sóGPxdwVng kGPxdwVia jjbvVrcó th9kể cuốnjjbvVr trôLD286ai đi9k tấ9kt cả9k nhữngLD286a đjjbvVrau đớn9k cùLD286ang cLD286aực màjjbvVr côjjbvVr jjbvVrđã LD286avà đangGPxdwV GPxdwVphải 9kgánh chị9ku thLD286aì haGPxdwVy GPxdwVbiết mấy.

Hạo ThầnjjbvVr 9kcũng nGPxdwVgồi xuốngGPxdwV bênGPxdwV 9kcạnh cô,LD286a đLD286aôi mLD286aắt dájjbvVrn chặ9kt LD286avào “mèo9k coGPxdwVn” khôjjbvVrng rời.

“Tại sjjbvVrao ejjbvVrm lLD286aại LD286amuốn đếnLD286a đây?”GPxdwV BầuGPxdwV khôngLD286a khLD286aí djjbvVrường nh9kư đ9kang LD286aquá gượngjjbvVr gạo,jjbvVr HạoLD286a Thần9k đànLD286ah GPxdwVphải lGPxdwVên tiếng9k pGPxdwVhá tjjbvVran trạnjjbvVrg thá9ki cănjjbvVrg thẳn9kg GPxdwVhiện giờ.

Một khoảng9k GPxdwVyên lặng…

“Ai lLD286aà kẻjjbvVr jjbvVrhại chếLD286at gi9ka đìnhGPxdwV tôi?”jjbvVr GjjbvVriọng nó9ki ÁiLD286a HjjbvVry đềujjbvVr đềGPxdwVu, jjbvVrđây vốnLD286a LD286adĩ 9klà cjjbvVrâu LD286ahỏi n9kghi hoặcLD286a lớn9k nh9kất tLD286arong đầu9k cjjbvVrô, v9kà câu9k hỏ9ki LD286anày LD286ahoàn jjbvVrtoàn GPxdwVkhông hềLD286a ănLD286a GPxdwVnhập gGPxdwVì vớ9ki câ9ku hỏijjbvVr củaLD286a HạoLD286a Thần.

“Câu khác,GPxdwV jjbvVrtôi khôLD286ang trGPxdwVả lờGPxdwVi jjbvVrcâu h9kỏi nà9ky GPxdwVcủa ejjbvVrm đượcLD286a.” H9kạo ThầnLD286a nGPxdwVhún LD286anhún vaLD286ai tỏ9k vẻjjbvVr LD286akhông GPxdwVthể làmjjbvVr LD286agì hGPxdwVơn, jjbvVrtrả lGPxdwVời vớiGPxdwV chấtLD286a giọnGPxdwVg LD286abình thLD286aản jjbvVrnhất c9kó thể.

“Không p9khải jjbvVranh jjbvVrđã bảo9k sẽLD286a trảLD286a lời9k m9kọi thắLD286ac mắcjjbvVr jjbvVrcủa LD286atôi?” CGPxdwVô qGPxdwVuay san9kg HạLD286ao Thần9k tức9k gGPxdwViận gắtLD286a lêjjbvVrn, LD286ađúng ljjbvVrà 9ksai lầ9km GPxdwVkhi jjbvVrtin tưởngGPxdwV tênjjbvVr này.

“Tôi GPxdwVchỉ GPxdwVcó thể9k tGPxdwVrả lờiGPxdwV njjbvVrhững câGPxdwVu hỏiGPxdwV nằmLD286a LD286atrong GPxdwVmột jjbvVrphạm jjbvVrvi nhấtjjbvVr định.”GPxdwV HạoLD286a Th9kần khoájjbvVrt khoátLD286a taGPxdwVy với9k ÁijjbvVr Hy9k, GPxdwVtiếp tụcLD286a giữLD286a nguyên9k chấLD286at gjjbvVriọng bLD286aan nãy.

“Phạm vi?”jjbvVr jjbvVrCô LD286anhíu màLD286ay, tjjbvVrên nàLD286ay tGPxdwVoàn nóLD286ai nhGPxdwVững lờijjbvVr khóGPxdwV hiểu.

“Tôi ch9kỉ cLD286aó GPxdwVthể cGPxdwVho ejjbvVrm biếtLD286a mộLD286at pLD286ahần GPxdwVsự việGPxdwVc, khô9kng tLD286ahể nóiGPxdwV cụGPxdwV 9kthể.” HGPxdwVạo Thần9k nhẫ9kn nạiLD286a gijjbvVrải thjjbvVrích, ngướ9kc m9kặt jjbvVrlên trGPxdwVời 9kquan sGPxdwVát jjbvVrmàn đLD286aêm jjbvVrdần GPxdwVbuông xuống.

Dù sa9ko đâjjbvVry cũnLD286ag lLD286aà nhữ9kng điềLD286au nhỏ9k nhặt,9k jjbvVrcó cjjbvVrho 9kÁi GPxdwVHy biLD286aết cũnGPxdwVg chẳ9kng sao.

“Vậy jjbvVrcòn TGPxdwVhy ThjjbvVry? ALD286anh cLD286aó 9kbiết n9khững chuyệLD286an liêLD286an qLD286auan tớGPxdwVi GPxdwVThy TjjbvVrhy?” Bất9k giácLD286a câLD286au hỏjjbvVri tiếLD286ap thLD286aeo lLD286aại djjbvVrành GPxdwVriêng 9kcho ThLD286ay ThyLD286a, tjjbvVrhật sựjjbvVr côLD286a rấtGPxdwV GPxdwVtò mò9k vềLD286a nLD286agười c9kon g9kái GPxdwVbí ẩLD286an này.

“Thy GPxdwVThy là9k e9km 9kcùng 9kcha LD286akhác GPxdwVmẹ củLD286aa HjjbvVràn Min9kh Vỹ…”LD286a 9kÁnh jjbvVrmắt HạoLD286a LD286aThần tLD286arở nêLD286an LD286avô LD286acùng LD286akỳ lạ,LD286a 9ksâu thăm9k LD286athẳm, LD286akhông GPxdwVthể đLD286aịnh rõLD286a đượcGPxdwV áGPxdwVnh mắGPxdwVt đóLD286a là9k g9kì, độtGPxdwV ngột9k giọnLD286ag cậujjbvVr trầmLD286a xuốngLD286a, 9k“… vàjjbvVr jjbvVrlà eGPxdwVm 9kcùng mGPxdwVẹ khLD286aác chjjbvVra jjbvVrcủa tôi!”

Có LD286avẻ HạoLD286a jjbvVrThần r9kất khóLD286a khănGPxdwV LD286akhi nLD286aói jjbvVrra chuy9kện GPxdwVnày, ÁiGPxdwV jjbvVrHy cũng9k cố9k g9kắng LD286adịu giọng,LD286a tráLD286anh jjbvVrlàm kLD286aẻ GPxdwVtrước jjbvVrmặt tổnGPxdwV thương.

“Chuyện nàyLD286a aLD286anh cójjbvVr thể9k kểGPxdwV chjjbvVri tiLD286aết GPxdwVcho t9kôi?” ThậtGPxdwV 9ksự GPxdwVÁi HLD286ay b9kắt đầu9k nhGPxdwVận 9kđịnh r9ka jjbvVrmức độ9k nghiêmGPxdwV jjbvVrtrọng củaLD286a LD286asự 9kviệc hajjbvVri nă9km vềjjbvVr LD286atrước, 9kcó lẽGPxdwV HLD286aạo ThầLD286an GPxdwVcũng l9kà mộGPxdwVt trGPxdwVong jjbvVrnhững ngườiLD286a kh9kông thểLD286a jjbvVrthiếu 9ktrong sựLD286a việc9k lần9k đó.

“Hàn MijjbvVrnh VỹLD286a v9kà Th9ky ThjjbvVry đãjjbvVr chấpGPxdwV nhậGPxdwVn phạLD286am đjjbvVrến tjjbvVrội lỗijjbvVr kGPxdwVhông thLD286aể tjjbvVrha thứLD286a vì9k kLD286ahông thểLD286a GPxdwVdứt bGPxdwVỏ đượcjjbvVr tGPxdwVình cảm9k cáLD286a n9khân, vLD286aà cGPxdwVũng chín9kh vìLD286a tGPxdwVhế mLD286aà nhữnGPxdwVg ngjjbvVrười trojjbvVrng LD286acuộc LD286ađều phjjbvVrải trảjjbvVr jjbvVrmột cjjbvVrái LD286agiá qujjbvVrá đắt.”jjbvVr BGPxdwVất gijjbvVrác H9kạo Th9kần nở9k mLD286aột jjbvVrnụ cjjbvVrười cGPxdwVay đắng,LD286a cả9k ngưjjbvVrời GPxdwVrun l9kên LD286adường njjbvVrhư đan9kg cốLD286a gắngLD286a kìmjjbvVr nén.

“Có thểjjbvVr cLD286aho tô9ki biếLD286at nhLD286aững njjbvVrgười GPxdwVtrong cuộc?”jjbvVr LD286aÁi jjbvVrHy tGPxdwViếp tục9k gặnjjbvVrg jjbvVrhỏi, qu9kên mấtGPxdwV mjjbvVrình đan9kg LD286avô jjbvVrý xLD286aé toạcjjbvVr nỗijjbvVr đauLD286a cLD286ahưa làGPxdwVnh củaLD286a ngườjjbvVri khác.

“Hàn MGPxdwVinh Vỹ,9k bGPxdwVà Hà9kn, TừLD286a ThLD286ay TGPxdwVhy, t9kôi và…”LD286a L9kại mộLD286at lần9k njjbvVrữa HạLD286ao ThLD286aần lấ9kp lửngjjbvVr câujjbvVr jjbvVrnói, k9khiến Á9ki H9ky lạjjbvVri tiếpjjbvVr tụcLD286a gLD286aặng hỏi.

“Và?” TLD286arái GPxdwVtim ÁGPxdwVi H9ky bắtGPxdwV đầuGPxdwV đậpGPxdwV loạnLD286a cảLD286a lên,jjbvVr cái9k tjjbvVrên cujjbvVrối cùngLD286a sẽLD286a 9klà ai?

“… ĐjjbvVriền Huân.GPxdwV” GPxdwVHai từ9k jjbvVrcuối cLD286aùng jjbvVrkhó 9knhọc pLD286ahát LD286ara 9ktừ miệnjjbvVrg HjjbvVrạo Thầ9kn, c9kó lẽ9k jjbvVrtên ĐiềLD286an HuânLD286a nàyLD286a đónjjbvVrg GPxdwVvai chíLD286anh tr9kong v9kở jjbvVrkịch bGPxdwVi thươngLD286a jjbvVrhai nămGPxdwV GPxdwVvề trước.

“Đã hếjjbvVrt phạm9k v9ki GPxdwVcho phépGPxdwV chưa?”LD286a jjbvVrÁi GPxdwVHy mGPxdwVở tjjbvVro đôijjbvVr GPxdwVmắt nLD286aâu jjbvVrcủa mìnhjjbvVr nhìnjjbvVr thẳnGPxdwVg vLD286aào HạjjbvVro Thần,jjbvVr mộtGPxdwV áLD286anh GPxdwVnhìn kiêjjbvVrn định.

Và jjbvVrcâu hỏiLD286a của9k côLD286a k9khiến HạLD286ao TjjbvVrhần bậ9kt cười.

“Ừ, GPxdwVhết rGPxdwVồi.” 9kHạo 9kThần cjjbvVrố GPxdwVgắng 9knhịn cười,jjbvVr 9kquay s9kang ÁijjbvVr H9ky kGPxdwVhẳng jjbvVrđịnh. “ĐừngjjbvVr lLD286ao, sjjbvVrớm muộnjjbvVr 9kgì 9kthì jjbvVrem cjjbvVrũng jjbvVrsẽ biếtLD286a mà.”

Bất jjbvVrgiác Hạo9k Thầ9kn đưa9k tLD286aay jjbvVrxoa xGPxdwVoa đầGPxdwVu LD286aÁi HyjjbvVr, đâyLD286a jjbvVrlà độnGPxdwVg táGPxdwVc màGPxdwV ThầnLD286a thườngGPxdwV làmGPxdwV vớ9ki T9khy ThGPxdwVy GPxdwV– jjbvVrcô jjbvVrem gáLD286ai đángGPxdwV yLD286aêu củaLD286a mình.

“Em còGPxdwVn thắGPxdwVc jjbvVrmắc g9kì không?”GPxdwV HạjjbvVro Thầ9kn jjbvVrnâng mặLD286at cô9k lênLD286a, njjbvVrhưng gươLD286ang mặt9k vGPxdwVẫn còn9k GPxdwVlưu lạLD286ai nụLD286a cGPxdwVười bGPxdwVan nãy.

“Anh LD286acó biếLD286at aLD286anh TrGPxdwViết Dạ?”LD286a ĐâyjjbvVr chjjbvVrắc chLD286aắn GPxdwVsẽ làLD286a câ9ku hỏiLD286a GPxdwVnghi jjbvVrvấn cGPxdwVuối cùngjjbvVr màGPxdwV cjjbvVrô cần9k đượcGPxdwV giảiGPxdwV đáp.

“Ừ.” VàjjbvVr HạojjbvVr ThầLD286an jjbvVrlại tGPxdwViếp tLD286aục trảjjbvVr lời.

“Anh ấy9k mấ9kt rồi?GPxdwV” LLD286aần 9knày, ngườ9ki rujjbvVrn lGPxdwVên jjbvVrkhi LD286anhắc đếnGPxdwV GPxdwVnỗi đaujjbvVr lLD286aại l9kà ÁLD286ai Hy.

“Ừ, hắnLD286a làLD286a âLD286an nhGPxdwVân của9k GPxdwVem đấy9k!” NjjbvVrụ jjbvVrcười trGPxdwVên môiGPxdwV H9kạo GPxdwVThần dầnGPxdwV biếjjbvVrn mất,jjbvVr khGPxdwVông đợ9ki Ái9k H9ky đặtLD286a thLD286aêm câu9k hỏi9k, LD286aHạo ThầLD286an lại9k tiếp9k tụ9kc nóLD286ai. “jjbvVrHết pGPxdwVhạm GPxdwVvi cLD286aho câLD286au hỏijjbvVr jjbvVrnày rồi.”

Ân nhân?

Tại sLD286aao LD286aanh jjbvVrtrai TGPxdwVriết DạLD286a lạijjbvVr làLD286a GPxdwVân nhân?

Nhưng jjbvVrcó lẽGPxdwV cô9k cjjbvVrhỉ 9kbiết đượ9kc đGPxdwVến mứ9kc đó9k 9kmà thôi…

Cô jjbvVrcúi gằ9km mLD286aặt xjjbvVruống, cjjbvVrhe giấuGPxdwV đGPxdwVi đjjbvVrôi mắtGPxdwV đã9k thLD286aấm đẫmGPxdwV nướcLD286a mắtjjbvVr, nhanGPxdwVh LD286atay gạtGPxdwV vộijjbvVr nhữngLD286a giọjjbvVrt nưjjbvVrớc đ9káng jjbvVrghét đó.

“Em k9không 9khỏi tôjjbvVri làjjbvVr nGPxdwVgười nh9kư jjbvVrthế njjbvVrào saojjbvVr?” ĐôijjbvVr mắt9k HạLD286ao Th9kần chăGPxdwVm ch9kú LD286aquan sáLD286at ÁijjbvVr H9ky, mộtGPxdwV câLD286au hỏGPxdwVi m9kà chínhLD286a c9kậu đặt9k ra.

“Không, vìLD286a jjbvVrtạm thời9k tôiGPxdwV sẽ9k xjjbvVrem anGPxdwVh ljjbvVrà mộjjbvVrt nLD286agười tốt.GPxdwV” ÁiLD286a HGPxdwVy ng9kước mặ9kt lên,jjbvVr LD286ađôi mắt9k vẫnGPxdwV còjjbvVrn hLD286aoe đỏjjbvVr nởjjbvVr mộtLD286a nụ9k cưLD286aời dịLD286au dLD286aàng vớiGPxdwV HạoLD286a Thần9k, sGPxdwVau đóLD286a đứnGPxdwVg dậy.LD286a LD286a“Làm ph9kiền aLD286anh jjbvVrrồi, c9kảm GPxdwVơn 9kvì tấtjjbvVr cả.”

Ái HjjbvVry c9khậm r9kãi bước9k đjjbvVri, l9kướt 9kqua LD286atừng bóngjjbvVr ngườijjbvVr trLD286aên bãGPxdwVi biển9k vLD286aà khuấ9kt hẳGPxdwVn GPxdwVsau mGPxdwVàn đêm.

“Người tố9kt? Mè9ko c9kon, cójjbvVr lẽ9k GPxdwVem đjjbvVrang 9khiểu l9kầm rồi.”

Trên đườnjjbvVrg đi9k, jjbvVrÁi HGPxdwVy cầmLD286a mLD286aột chiếc9k GPxdwVđồng hồjjbvVr cGPxdwVát nhỏLD286a xLD286aíu màu9k hồ9kng phấnGPxdwV, liêLD286an GPxdwVtục lậtjjbvVr ngược9k 9knó lại.

Cô đangjjbvVr 9kcố gLD286aắng t9kự mìn9kh ljjbvVràm mình9k v9kơi bớtGPxdwV nỗiLD286a đau.

Ái jjbvVrHy mjjbvVrệt jjbvVrmỏi bước9k 9kvề nhàLD286a, c9khiếc baljjbvVro LD286anặng n9kề GPxdwVchỉ 9kcó thjjbvVrể đeLD286ao mjjbvVrột bGPxdwVên vaiGPxdwV, 9knên 9kcàng khiếnLD286a bêGPxdwVn v9kai phảjjbvVri cGPxdwVủa cGPxdwVô nhGPxdwVức mjjbvVrỏi v9kì phảiLD286a manLD286ag mộjjbvVrt trọngjjbvVr 9klực qLD286auá nặng.

Về nhàLD286a vGPxdwVới trạngGPxdwV thjjbvVrái không9k mấyjjbvVr vjjbvVrui vẻ,GPxdwV ÁijjbvVr 9kHy tiếjjbvVrp tụcLD286a lê9k bướGPxdwVc về9k phòng,GPxdwV chẳngjjbvVr mGPxdwVàng để9k 9ktâm đến9k s9kự qjjbvVruan tâLD286am tháiLD286a jjbvVrquá c9kủa mấLD286ay tênLD286a cậnGPxdwV vệGPxdwV 9kvì đãGPxdwV qu9ká qGPxdwVuen thuộc9k vớjjbvVri cái9k cảnhGPxdwV GPxdwVnày rồi.

Đôi lúLD286ac 9kcô GPxdwVlại 9knghĩ sốn9kg trGPxdwVong mộGPxdwVt cjjbvVrăn b9kiệt thGPxdwVự rộnjjbvVrg lớLD286an nhjjbvVrư GPxdwVthế nàyLD286a tjjbvVrhật pLD286ahiền tojjbvVrái, tươngjjbvVr jjbvVrtự nGPxdwVhư lúc9k njjbvVrày pGPxdwVhải GPxdwVlên 9ktận GPxdwVlầu b9ka 9kđể vLD286aề phòng.

Hai chânGPxdwV cũLD286ang khôn9kg thGPxdwVể trGPxdwVụ GPxdwVđược LD286alâu hơGPxdwVn nữ9ka, GPxdwVnhưng vừLD286aa bưGPxdwVớc đếnLD286a gầ9kn 9kcửa LD286aphòng tGPxdwVhì đLD286aập và9ko mắ9kt ÁGPxdwVi HGPxdwVy lLD286aà 9khai tênLD286a cậjjbvVrn v9kệ jjbvVrmặc jjbvVrvest đjjbvVren jjbvVrvà cjjbvVrô hầuGPxdwV gjjbvVrái ALD286an 9kAn cũnLD286ag đanjjbvVrg đ9kứng trLD286aước 9kcửa phòjjbvVrng vớiGPxdwV trạngLD286a LD286athái cựjjbvVrc k9kỳ ljjbvVro lắng.

Cô cjjbvVrau màyLD286a, bưLD286aớc LD286achân 9kvẫn chjjbvVrậm rã9ki đếGPxdwVn phòn9kg GPxdwVMinh Vỹ.

Dừng châ9kn, ÁiGPxdwV HLD286ay jjbvVrkhông 9khề mởGPxdwV GPxdwVmiệng gặngjjbvVr hỏi9k tạ9ki saLD286ao jjbvVrhọ lạiGPxdwV cưGPxdwV xửLD286a khLD286aác thườngLD286a như9k th9kế, cjjbvVrhỉ đưaLD286a 9ktay định9k mGPxdwVở cửa.

“Cô chủ,9k lGPxdwVúc nàyGPxdwV thì…9k 9kcô khô9kng nênLD286a 9kvào.” M9kột tê9kn cậnLD286a vGPxdwVệ đjjbvVrưa tLD286aay c9khắn ngLD286aang Ái9k HyGPxdwV, lúGPxdwVng tún9kg tjjbvVrrả lời,LD286a nGPxdwVhìn GPxdwVÁi HGPxdwVy áGPxdwVi ngại.

“Sao lạiGPxdwV kLD286ahông GPxdwVnên?” jjbvVrÁi H9ky cảLD286am thấyjjbvVr bắtjjbvVr đầuGPxdwV kLD286ahó chịu,9k tạLD286ai sajjbvVro vàojjbvVr LD286aphòng 9kmà cũngjjbvVr 9kkhông jjbvVrđược vào?

“Ơ… àGPxdwV… t9khiếu giLD286aa đGPxdwVang… c9kô đ9kừng LD286anên vàoGPxdwV pjjbvVrhòng lúc9k này.”LD286a 9kTên LD286acận jjbvVrvệ kiLD286aa cứjjbvVr ấp9k jjbvVrúng jjbvVrmãi, cGPxdwVuối cjjbvVrùng lạGPxdwVi ljjbvVrà 9kmột lờiLD286a yêGPxdwVu cầu.

“Tránh r9ka!” DườjjbvVrng nhưGPxdwV Á9ki HLD286ay đjjbvVrã GPxdwVcảm nhậnjjbvVr đượcLD286a mộtjjbvVr điềujjbvVr gìLD286a đó9k bấtGPxdwV thường,GPxdwV LD286avà cGPxdwVó vGPxdwVẻ chLD286auyện nàLD286ay đ9kang lijjbvVrên qGPxdwVuan đếnLD286a MiGPxdwVnh Vỹ.

Cô gằjjbvVrn gjjbvVriọng, gạ9kt mjjbvVrạnh tLD286aay GPxdwVcủa tGPxdwVên c9kận GPxdwVvệ rGPxdwVa rồiLD286a mởLD286a nha9knh cánjjbvVrh jjbvVrcửa gỗ.

Cánh GPxdwVcửa mởjjbvVr raLD286a, LD286avà sGPxdwVau GPxdwVđó cGPxdwVũng nGPxdwVhanh chóGPxdwVng đjjbvVróng lại.

Minh V9kỹ đan9kg jjbvVrngồi dưới9k sàn,9k t9kựa v9kào tLD286aường, jjbvVrxung qGPxdwVuanh GPxdwVlà vjjbvVrô 9ksố GPxdwVnhững cjjbvVrhai r9kượu r9kỗng khônjjbvVrg, mjjbvVrùi LD286arượu njjbvVrồng GPxdwVnặc LD286alan toảjjbvVr khắLD286ap phòng.

Nét GPxdwVmặt ÁijjbvVr H9ky dLD286aần đaGPxdwVnh l9kại, MijjbvVrnh VỹLD286a tiếpLD286a tục9k 9kcầm mLD286aột chGPxdwVai rượjjbvVru lênLD286a uống9k. LậpjjbvVr tGPxdwVức GPxdwVcô néGPxdwVm mạ9knh ba9klo ljjbvVrên gLD286aiường, t9kiến GPxdwVđến giằngjjbvVr lấyjjbvVr chaLD286ai rượuGPxdwV tjjbvVrrong t9kay anh.

“Anh làLD286am c9kái tr9kò gLD286aì th

ế?”

“Đừng quaLD286an tâm,jjbvVr đLD286aưa đâyGPxdwV!” MinGPxdwVh GPxdwVVỹ với9k taGPxdwVy GPxdwVvề phjjbvVría LD286aÁi GPxdwVHy, GPxdwVdường n9khư muố9kn lấyjjbvVr 9klại chjjbvVrai LD286arượu 9kmà côjjbvVr vừGPxdwVa gGPxdwViành lấy.

“Không đjjbvVrưa, GPxdwVanh uốngLD286a ba9ko nhiê9ku cjjbvVrhai rồiLD286a hảGPxdwV?” ÁjjbvVri HLD286ay tứcGPxdwV gi9kận quLD286aát LD286alên, đặtjjbvVr ch9kai rượu9k đãGPxdwV đượcjjbvVr k9khui n9kắp LD286ara sajjbvVru lưngjjbvVr, nhìjjbvVrn mộjjbvVrt lượt9k cjjbvVrác chajjbvVri rượGPxdwVu xunLD286ag quGPxdwVanh MinLD286ah 9kVỹ vGPxdwVà bắ9kt đầuGPxdwV đếm.

Một… hai…GPxdwV ba…9k bảyjjbvVr chai!

Bảy GPxdwVchai rượu9k rỗLD286ang khjjbvVrông đan9kg GPxdwVnằm lănjjbvVr GPxdwVlóc trjjbvVrên s9kàn 9knhà một9k cá9kch bjjbvVrừa bãLD286ai, côGPxdwV bắtGPxdwV đầuLD286a nổi9k giậjjbvVrn thậtGPxdwV sựGPxdwV LD286akhi thGPxdwVấy an9kh đứn9kg lêjjbvVrn vLD286aà 9kcó ýGPxdwV jjbvVrđịnh l9kấy từ9k 9ktrong tủGPxdwV kGPxdwVính mLD286aột cjjbvVrhai rưGPxdwVợu khác.

“Anh muốnLD286a uốjjbvVrng chứLD286a gìGPxdwV, đượGPxdwVc! T9kôi uốGPxdwVng vGPxdwVới anjjbvVrh!” ÁjjbvVri jjbvVrHy jjbvVrtức jjbvVrgiận qujjbvVrát lên.

Đôi mắt9k GPxdwVmàu GPxdwVhổ pháchLD286a củaGPxdwV MiLD286anh VLD286aỹ dGPxdwVường nhjjbvVrư đ9kã chuyển9k s9kự cjjbvVrhú jjbvVrý saGPxdwVng cô.

Cô cầmjjbvVr chLD286aai rượuGPxdwV s9kau lưnjjbvVrg ljjbvVrên, sGPxdwVau đGPxdwVó k9kề 9klên miệng9k uốngjjbvVr lấyLD286a một9k hjjbvVrơi dàijjbvVr. ThứjjbvVr nưjjbvVrớc 9kuống t9khật đắGPxdwVng n9khưng lGPxdwVại mGPxdwVang mộGPxdwVt vịGPxdwV nồLD286ang nồngLD286a qjjbvVruả t9khật khiến9k jjbvVrcon nGPxdwVgười tjjbvVra quLD286aên 9kbẵng hếtjjbvVr nhữn9kg buồnLD286a phiềnjjbvVr, đaLD286au LD286ađớn t9krong lòng.

Gương mGPxdwVặt GPxdwVÁi LD286aHy bắGPxdwVt đầuGPxdwV jjbvVrđỏ lên,GPxdwV cLD286aô đư9ka đôLD286ai mắtjjbvVr GPxdwVthẫn thờ9k nhì9kn chaLD286ai rượuLD286a troLD286ang taLD286ay, LD286atiếp tụcGPxdwV nâng9k 9klên vjjbvVrà uốngLD286a hjjbvVrết LD286asố còjjbvVrn lại.

Về phầnjjbvVr jjbvVrMinh V9kỹ, aLD286anh LD286achỉ 9kđứng yjjbvVrên LD286anhìn cô9k uống9k hếtGPxdwV cjjbvVrả chGPxdwVai rượuGPxdwV loạijjbvVr mạnhGPxdwV đó.9k LD286aCô đặtGPxdwV c9khai rượujjbvVr rỗngLD286a khô9kng xGPxdwVuống sànjjbvVr, tijjbvVrếp the9ko đứngjjbvVr dậGPxdwVy đẩyjjbvVr an9kh 9kra, vươnLD286a jjbvVrtay vềjjbvVr phGPxdwVía tủjjbvVr kínjjbvVrh 9klấy một9k jjbvVrchai r9kượu g9kiống hGPxdwVệt lúLD286ac GPxdwVnãy xuống.

“Em làmLD286a gGPxdwVì vậjjbvVry?” 9kĐến mứcGPxdwV nàjjbvVry thìLD286a Mi9knh jjbvVrVỹ cũnjjbvVrg khôn9kg th9kể đứngGPxdwV yêjjbvVrn nhìnGPxdwV được9k nữa,jjbvVr đư9ka tGPxdwVay giậtjjbvVr jjbvVrlấy ch9kai rượuLD286a từ9k cô.

Rõ rànjjbvVrg gưjjbvVrơng m9kặt ÁLD286ai HLD286ay đãGPxdwV đỏGPxdwV hjjbvVrết mức9k cjjbvVró thể!

Chợt jjbvVrÁi HjjbvVry quaLD286ay jjbvVrsang M9kinh VLD286aỹ và9k… mỉGPxdwVm cười!

“Này Mi9knh Vỹ,jjbvVr jjbvVranh có9k biếtLD286a cGPxdwVái cảmGPxdwV LD286agiác GPxdwVmất một9k người9k qjjbvVruan trọng9k lLD286aà nh9kư thếjjbvVr nàoGPxdwV không9k?” jjbvVrÁi H9ky vẫLD286an mỉmjjbvVr cười,9k nhưn9kg trjjbvVrong nụGPxdwV 9kcười đó9k làjjbvVr mộtjjbvVr GPxdwVvết thươLD286ang kLD286ahông thểjjbvVr xGPxdwVoá 9kđi bằng9k thjjbvVrời giaLD286an jjbvVrvà nư9kớc mắt.

Giọng nóiGPxdwV côGPxdwV tGPxdwVrở nênLD286a nhẹLD286a nhànjjbvVrg LD286ahơn, nhưLD286ang dưLD286aờng nhưGPxdwV GPxdwVtừng chjjbvVrữ LD286avà từnjjbvVrg lờLD286ai njjbvVrhư thLD286aể 9kđang trácLD286ah GPxdwVmóc anh.

“Hẳn 9kanh cũngjjbvVr biếtGPxdwV chLD286aứ nhỉjjbvVr, vGPxdwVì LD286aThy jjbvVrThy đáGPxdwVng yêu9k củaLD286a jjbvVranh cjjbvVrũng 9kđã mLD286aất rồGPxdwVi mà,jjbvVr h9ka haGPxdwV. GPxdwVNhưng GPxdwVtôi… LD286atôi đánhLD286a mấLD286at cảjjbvVr GPxdwVgia đình!”

Minh VỹjjbvVr dường9k nhLD286aư vẫn9k jjbvVrcòn đủLD286a tỉnhjjbvVr táoGPxdwV 9kđể LD286alắng ngjjbvVrhe njjbvVrhững lờ9ki nójjbvVri cGPxdwVủa GPxdwVcô, nhưngLD286a tấjjbvVrt jjbvVrcả nhLD286aững g9kì jjbvVranh cjjbvVró thểjjbvVr lLD286aàm lú9kc n9kày l9kà iLD286am lặng.

“Đồng 9khồ cájjbvVrt xoGPxdwVa dLD286aịu nỗijjbvVr đajjbvVru? NựLD286ac cư9kời! N9kếu tLD286ahật sjjbvVrự 9knó cGPxdwVó thể9k jjbvVrxoa dịujjbvVr bGPxdwVớt phần9k LD286anào nLD286aỗi đGPxdwVau c9kủa tôi,GPxdwV tạiLD286a s9kao lậ9kt ngGPxdwVược nhữn9kg mjjbvVrột trăGPxdwVm táGPxdwVm LD286amươi GPxdwVlần vẫnLD286a khônLD286ag LD286ahề mấtGPxdwV đi9k mGPxdwVột chút9k cảjjbvVrm giá9kc jjbvVrđau đớnjjbvVr nàojjbvVr? TạijjbvVr sao?”9k ÁLD286ai HjjbvVry jjbvVrnhư tựjjbvVr njjbvVrói vớijjbvVr cjjbvVrhính mình,LD286a jjbvVrlần nà9ky 9kcô GPxdwVbật cGPxdwVười thànhLD286a tiếng.

Đôi 9kmắt jjbvVrướt lệ,GPxdwV côLD286a LD286ađưa tGPxdwVay gạtjjbvVr giọt9k nước9k 9kmắt k9không đánjjbvVrg rơGPxdwVi GPxdwVtrên gLD286aò májjbvVr 9krồi lại9k tijjbvVrếp tụcGPxdwV tựjjbvVr jjbvVrđộc thoại.

“Bây giờLD286a jjbvVrthì jjbvVrhết rjjbvVrồi, 9kcả bGPxdwVa v9kà m9kẹ, LD286acả LD286aanh Triết9k jjbvVrDạ lu9kôn LD286ayêu thLD286aương tLD286aôi đGPxdwVều đjjbvVri rồi,GPxdwV điLD286a đếjjbvVrn một9k nLD286aơi màGPxdwV LD286atôi khônLD286ag 9kthể nàjjbvVro chạmGPxdwV đếnLD286a, trừ9k jjbvVrkhi tGPxdwVôi đjjbvVri tjjbvVrheo h9kọ! VàLD286a ngLD286aay GPxdwVcả anjjbvVrh cũGPxdwVng chGPxdwVỉ dLD286aùng LD286atôi nhưGPxdwV m9kột cGPxdwVon LD286abúp 9kbê đểjjbvVr 9kthay t9khế chLD286ao Th9ky Thy.”

Minh Vỹ9k vLD286aẫn 9kim lặng,GPxdwV 9kđôi mắtLD286a màLD286au LD286ahổ phácLD286ah 9ksáng lên,jjbvVr dư9kờng nGPxdwVhư anLD286ah đã9k LD286acó thjjbvVrể c9kảm nhLD286aận đượcjjbvVr jjbvVrnỗi đaGPxdwVu mGPxdwVà cLD286aô đanGPxdwVg GPxdwVphải jjbvVrgánh chịjjbvVru jjbvVrđau đến9k GPxdwVmức nào.

Ái GPxdwVHy jjbvVrbước vềjjbvVr phLD286aía tủGPxdwV qujjbvVrần 9káo GPxdwVmà 9kMinh VjjbvVrỹ dàGPxdwVnh riênLD286ag ch9ko mìjjbvVrnh mởGPxdwV GPxdwVra, lLD286aấy 9kra mộtGPxdwV chiếcGPxdwV ljjbvVrọ jjbvVrthuỷ tLD286ainh tGPxdwVrong suốt,GPxdwV tronjjbvVrg GPxdwVđến nỗLD286ai c9kó thLD286aể nhìGPxdwVn thấy9k vô9k sốGPxdwV nhữn9kg c9khiếc đjjbvVrồng hGPxdwVồ cGPxdwVát LD286anhỏ 9kxinh majjbvVrng nhi9kều m9kàu sắcLD286a khácjjbvVr nha9ku đa9kng nằmjjbvVr trLD286aong lọ.

Tiếp GPxdwVtheo, jjbvVrcô lấyjjbvVr từjjbvVr LD286atrong lọLD286a rLD286aa mộjjbvVrt cái9k đồ9kng jjbvVrhồ 9kcát GPxdwVmàu đỏ,GPxdwV LD286ađưa taLD286ay r9ka khôGPxdwVng trGPxdwVung vàjjbvVr thjjbvVrả njjbvVró rLD286aơi tựjjbvVr do.

“Rơi này!”

Ái LD286aHy dLD286aường njjbvVrhư jjbvVrđang GPxdwVcực LD286akỳ hứn9kg tjjbvVrhú với9k việcjjbvVr mì9knh đanLD286ag ljjbvVràm, tr9kên môjjbvVri v9kẫn gijjbvVrữ 9knguyên nụLD286a cư9kời caGPxdwVy đắng.

Chiếc jjbvVrđồng hồjjbvVr đóGPxdwV rGPxdwVơi xuống9k đấGPxdwVt vỡ9k jjbvVrtan, tạo9k nê9kn vLD286aô s9kố LD286anhững mảnhjjbvVr GPxdwVthuỷ LD286atinh GPxdwVcực nhGPxdwVỏ 9knằm t9krên sàGPxdwVn nhjjbvVrà, vGPxdwVà nhữnLD286ag hạLD286at LD286acát jjbvVrli tjjbvVri cũGPxdwVng hoàGPxdwV l9kẫn vàjjbvVro nhjjbvVrững jjbvVrmảnh jjbvVrthuỷ tGPxdwVinh 9klấp lánhGPxdwV ấy.

Rồi lạiGPxdwV thêLD286am mộtGPxdwV LD286acái 9kđồng hjjbvVrồ nữa…LD286a 9kthêm 9kmột cjjbvVrái jjbvVrnữa… vàLD286a thêjjbvVrm mộtGPxdwV cái…

Cứ l9kần l9kượt, c9kô lặpLD286a lạLD286ai đGPxdwVộng tácGPxdwV GPxdwVđó khôngLD286a bi9kết ba9ko n9khiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh LD286aVỹ gọiGPxdwV tGPxdwVên ÁGPxdwVi HGPxdwVy, đôi9k mGPxdwVắt 9kanh tràjjbvVrn ngậGPxdwVp vẻGPxdwV 9kxót xa.

Nhìn thấGPxdwVy côjjbvVr nLD286ahư tGPxdwVhế njjbvVrày, tGPxdwVrái GPxdwVtim aGPxdwVnh LD286anhư dầjjbvVrn mấtjjbvVr đjjbvVri nhịp9k GPxdwVđập, sjjbvVrau đóLD286a jjbvVrngừng đậpjjbvVr hẳn.

Ái 9kHy GPxdwVkhông jjbvVrhề qjjbvVruay lại9k nhìnLD286a anhLD286a, lầGPxdwVn nà9ky jjbvVrlà đưajjbvVr jjbvVrcả chiếGPxdwVc lọGPxdwV thuỷLD286a jjbvVrtinh raLD286a, LD286arồi lạjjbvVri thjjbvVrả jjbvVrcả lLD286aọ rớ9kt xuốngLD286a đất…LD286a th9kứ âGPxdwVm t9khanh 9kva chạLD286am mạnhGPxdwV va9kng lên,GPxdwV LD286ahàng nghìnGPxdwV mảnLD286ah thuỷLD286a tjjbvVrinh lấpjjbvVr lán9kh njjbvVrằm dưới9k sàn,LD286a mộtLD286a khunjjbvVrg cGPxdwVảnh 9kđẹp đến9k đGPxdwVau đớn!

“Vỡ jjbvVrhết rGPxdwVồi! KhLD286aông cò9kn gGPxdwVì jjbvVrđể xGPxdwVoa dịjjbvVru nGPxdwVỗi đLD286aau cả!”jjbvVr Á9ki jjbvVrHy lạiGPxdwV bLD286aật cjjbvVrười thjjbvVrành tiếng,9k đưGPxdwVa mộtLD286a 9ktay ô9km lLD286aấy mGPxdwVặt, như9kng nhữnLD286ag LD286agiọt nLD286aước mắLD286at kGPxdwVia v9kẫn lọtGPxdwV 9kqua khGPxdwVẽ tjjbvVray và9k jjbvVrtạo rjjbvVra nhLD286aững 9kvệt dài9k 9khoàn mỹjjbvVr tronLD286ag khGPxdwVông trungGPxdwV. “Kh9kông cGPxdwVòn, khôn9kg cjjbvVròn LD286agì cả!”

Minh jjbvVrVỹ bướ9kc đến9k LD286avà cúi9k xuốngLD286a nânGPxdwVg ngưGPxdwVời cô9k lGPxdwVên, đặtGPxdwV c9kô nLD286agồi lênGPxdwV giường.

Bàn chjjbvVrân ÁiGPxdwV HjjbvVry bịGPxdwV nhGPxdwVững mảnhLD286a thujjbvVrỷ tLD286ainh GPxdwVkia làm9k xâLD286ay xướcLD286a rấtLD286a nhiều.

“Minh 9kVỹ, tLD286aôi v9kà jjbvVrThy T9khy ajjbvVri quLD286aan trọngjjbvVr hjjbvVrơn?” ÁijjbvVr H9ky GPxdwVtrong bộGPxdwV dạnjjbvVrg nửajjbvVr tỉn9kh n9kửa 9kmê, bấtjjbvVr jjbvVrgiác l9kại lê9kn tiếngGPxdwV hỏi.

“Thy TLD286ahy.” LD286aMột câ9ku trả9k lGPxdwVời dứ9kt jjbvVrkhoát vGPxdwVang lêGPxdwVn, đủjjbvVr đểLD286a ÁiGPxdwV HLD286ay nhậLD286an GPxdwVthức đượcjjbvVr câ9ku trjjbvVrả lờjjbvVri 9kđó GPxdwVđang cójjbvVr LD286auy lựcGPxdwV lớnjjbvVr jjbvVrthế nà9ko LD286ađối GPxdwVvới tLD286arái LD286atim đan9kg chếtLD286a djjbvVrần mjjbvVròn GPxdwVvì 9kđau đớn.

Đôi môiLD286a GPxdwVxinh xắn9k GPxdwVkia m9kím chặjjbvVrt GPxdwVlại… đjjbvVrúng nhưjjbvVr cjjbvVrô ngjjbvVrhĩ, cGPxdwVô chỉLD286a 9klà thLD286aay thế!

“Thy ThjjbvVry n9kgoan n9kgoãn, xinjjbvVrh đẹpjjbvVr LD286ahơn ejjbvVrm rất9k nhiều.”GPxdwV ĐôjjbvVri 9kmôi Mi9knh VỹjjbvVr bậtGPxdwV jjbvVrra nhữngLD286a lời9k 9kphát ngôn9k vjjbvVrô tGPxdwVình, mặcLD286a kệjjbvVr GPxdwVnó GPxdwVcó jjbvVrlàm tổ9kn tLD286ahương 9kÁi HjjbvVry hGPxdwVay khônLD286ag, aGPxdwVnh jjbvVrvẫn ngoGPxdwVan cố9k jjbvVrtiếp tụcLD286a buôngLD286a nhữngLD286a lờ9ki nLD286aói từGPxdwV 9ktận sâ9ku t9krái t9kim m9kình… vìjjbvVr, LD286aanh không9k LD286athể cLD286ahe LD286agiấu đ9kược nGPxdwVữa rồi.GPxdwV “ThyGPxdwV 9kThy l9kà hạnhGPxdwV phúcjjbvVr, cò9kn LD286aem cjjbvVrhỉ mLD286aang đếGPxdwVn 9kcho tôjjbvVri 9ksự jjbvVrđau đớn.”

“Thy TLD286ahy jjbvVrtừng ljjbvVrà t9kất LD286acả vớiLD286a tôi…”

Từng cjjbvVrâu nóiGPxdwV dLD286ao c9khính miGPxdwVệng MjjbvVrinh VLD286aỹ bậtjjbvVr rLD286aa nhjjbvVrư GPxdwVxé toạGPxdwVc 9kvết thươnjjbvVrg jjbvVrlòng cGPxdwVhưa lànLD286ah hLD286aẳn cjjbvVrủa GPxdwVÁi jjbvVrHy, jjbvVrcô bi9kết mà…jjbvVr côGPxdwV chẳn9kg LD286alà gjjbvVrì cả!

Hai jjbvVrbàn tLD286aay r9kun lênjjbvVr LD286akhông ngườjjbvVrng, trướGPxdwVc GPxdwVmắt côjjbvVr jjbvVrcũng 9knhoà điLD286a vjjbvVrì GPxdwVnước mắtGPxdwV, cô9k GPxdwVđưa taGPxdwVy g9khì chặtGPxdwV tajjbvVry GPxdwVvà kíchLD286a đ9kộng hjjbvVrét lên.

“Không cGPxdwVần LD286aanh nóGPxdwVi nữGPxdwVa, tLD286aôi khjjbvVrông muốnjjbvVr nghe9k, jjbvVrlại cànLD286ag khôngGPxdwV muố9kn jjbvVranh jjbvVrđem tGPxdwVôi sGPxdwVo GPxdwVsánh với9k ngLD286aười cGPxdwVon LD286agái khác!LD286a Tô9ki biếtGPxdwV jjbvVrtôi khônLD286ag làjjbvVr gìLD286a cả,LD286a n9kên an9kh cũn9kg khôjjbvVrng cần9k hjjbvVrạ nhụGPxdwVc tjjbvVrôi đếnLD286a mjjbvVrức này.”jjbvVr NướcGPxdwV m9kắt chạyjjbvVr dài,GPxdwV rạLD286ach đườngLD286a LD286anước GPxdwVpha l9kê th9keo LD286agò mGPxdwVá mjjbvVrà rơGPxdwVi vàojjbvVr khôngGPxdwV trung.

Minh jjbvVrVỹ nh9kìn côjjbvVr, khôLD286ang nóLD286ai 9kgì cảLD286a, đưLD286aa 9ktay siếtLD286a chặtGPxdwV tajjbvVry côjjbvVr GPxdwVkéo raLD286a, 9kanh đ9kang épLD286a bujjbvVrộc LD286acô phảijjbvVr tiếpLD286a tụjjbvVrc lGPxdwVắng LD286anghe anLD286ah nói.

“Tôi khônGPxdwVg cầnGPxdwV GPxdwVngười 9kcon gáiGPxdwV khácLD286a t9khay 9kthế vjjbvVrị tríLD286a c9kô LD286aấy jjbvVrtrong lòngjjbvVr tôGPxdwVi. VớjjbvVri LD286atôi, LD286aThy ThjjbvVry GPxdwVchỉ cóLD286a một…jjbvVr không9k tLD286ahể tLD286ahay thế!”

Ái 9kHy tiếpjjbvVr LD286atục giằng9k tjjbvVray, mí9km môiGPxdwV 9kđể từng9k 9kcâu nLD286aói LD286anhẫn tâ9km 9klọt jjbvVrvào thínhjjbvVr g9kiác vjjbvVrà jjbvVrđược ljjbvVrưu trữ9k tGPxdwVrong tâjjbvVrm trí.

Cô khjjbvVrông mGPxdwVuốn nghGPxdwVe… thựcjjbvVr sựjjbvVr khLD286aông jjbvVrmuốn nghe!

“Em rấLD286at phiền9k jjbvVrphức, rLD286aất bướng9k bỉnGPxdwVh, khônGPxdwVg jjbvVrbiết GPxdwVnghe lời!”

“Đối vớiLD286a jjbvVrem, tôiGPxdwV chẳngGPxdwV LD286alà gìLD286a cả…LD286a jjbvVrem jjbvVrsẵn sànjjbvVrg GPxdwVđi 9ktheo 9khắn mjjbvVrà GPxdwVbỏ mặcLD286a tôi.”

“Nhưng nếu9k đưGPxdwVợc lựLD286aa chGPxdwVọn gLD286aiữa e9km v9kà TjjbvVrhy LD286aThy, tôijjbvVr sẽ9k c9khọn emGPxdwV. 9kThy 9kThy rấtLD286a quaLD286an trọng…jjbvVr nLD286ahưng ThGPxdwVy GPxdwVThy thuGPxdwVộc về9k GPxdwVquá 9kkhứ. 9kCòn hiệnjjbvVr tại,jjbvVr 9kem jjbvVrlà ngườiLD286a qGPxdwVuan trLD286aọng nhấtGPxdwV đ9kối vGPxdwVới tôi9k!” M9kinh VỹjjbvVr nới9k l9kỏng taLD286ay, jjbvVrsau đjjbvVró 9kbuông hẳn9k tajjbvVry cjjbvVrô ra.

Cúi đầjjbvVru 9kxem jjbvVrxét nhGPxdwVững GPxdwVvết thươ9kng trênjjbvVr bàjjbvVrn jjbvVrchân cjjbvVrủa ngườ9ki đốiGPxdwV diệjjbvVrn, ajjbvVrnh đẩyLD286a nhẹLD286a Á9ki GPxdwVHy jjbvVrđể LD286acô nằm9k 9kxuống giường.

“Minh 9kVỹ!” LD286aĐôi jjbvVrmắt cGPxdwVô dLD286aần nh9kắm lại9k, jjbvVrđưa ta9ky chạjjbvVrm nhẹGPxdwV vào9k LD286agương 9kmặt củaLD286a anh.

Đây là9k LD286alần đầuLD286a tiêjjbvVrn cô9k chạLD286am vàLD286ao 9kanh mộLD286at cácLD286ah tGPxdwVhân mậtLD286a n9khư thế.

Ái GPxdwVHy tiếpLD286a tục9k mỉmGPxdwV cười,9k bànGPxdwV GPxdwVtay buGPxdwVông thõnLD286ag xuống9k nhanjjbvVrh chóngGPxdwV chìjjbvVrm GPxdwVvà giấGPxdwVc ngủ.

Còn v9kề jjbvVrphần Min9kh GPxdwVVỹ, đôLD286ai mắjjbvVrt màGPxdwVu hổ9k pGPxdwVhách LD286acũng sá9kng rựjjbvVrc lêLD286an, khẽGPxdwV nânjjbvVrg LD286abàn jjbvVrtay nh9kỏ GPxdwVbé kGPxdwVia lê9kn vàLD286a đặ9kt 9kmột nLD286aụ hôn9k GPxdwVthật dịjjbvVru dàng.

“Tôi… yêuLD286a em!”