You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ o6Ue8hthứ ba

Mỗi ngndày đo6Ue8hều lặndng lẽXNy5gU o6Ue8htrôi qpZkSu7ua thXNy5gUeo cáiXNy5gU địXNy5gUnh lípZkSu7 vốo6Ue8hn đãXNy5gU đượo6Ue8hc tuâno6Ue8h ndtheo no6Ue8hhư mộto6Ue8h vXNy5gUòng lundân ho6Ue8hồi củo6Ue8ha thờind giandn, ndvà ndcuộc sốpZkSu7ng vẫXNy5gUn luôndn vềo6Ue8h đúnndg cándi vịpZkSu7 tndrí vndốn co6Ue8hó cXNy5gUủa nó.

Đã XNy5gUba ndngày, XNy5gUnỗi đauXNy5gU mấtXNy5gU mpZkSu7át tXNy5gUrong XNy5gUlòng Áio6Ue8h HXNy5gUy đo6Ue8hã vndơi ndđi phầndn nXNy5gUào, nhưngo6Ue8h vndẫn cpZkSu7òn vươngXNy5gU vndấn nndơi o6Ue8hvết thươngpZkSu7 chưo6Ue8ha o6Ue8hlành hẳno6Ue8h pZkSu7một nỗpZkSu7i XNy5gUthất vpZkSu7ọng XNy5gUtột cùngpZkSu7 pZkSu7dành riêXNy5gUng cndho Minndh Vỹ.

Tại saXNy5gUo chuyo6Ue8hện nhpZkSu7ư to6Ue8hhế nàyXNy5gU XNy5gUmà ao6Ue8hnh lạpZkSu7i khôndng hềo6Ue8h nóind XNy5gUvới o6Ue8hÁi ndHy dXNy5gUù chỉpZkSu7 mpZkSu7ột câu,nd hapZkSu7y đềo6Ue8h co6Ue8hập đếnnd XNy5gUdù cndhỉ mộtXNy5gU lần?

Phải chăngnd… o6Ue8hchính pZkSu7anh pZkSu7là ndkẻ đXNy5gUã ndnhẫn tXNy5gUâm xuốnXNy5gUg XNy5gUtay vớio6Ue8h gio6Ue8ha đìXNy5gUnh cô?

Không thểo6Ue8h nào!nd Mino6Ue8hh Vỹnd kndhông o6Ue8hthể pZkSu7làm cho6Ue8huyện npZkSu7hư thndế đượXNy5gUc, o6Ue8hđặc bndiệt lXNy5gUà chuyndện pZkSu7này lạXNy5gUi XNy5gUcó ảnhnd hưởngXNy5gU đếnXNy5gU cô!!

 Mệt mỏo6Ue8hi gndục đo6Ue8hầu xo6Ue8huống bào6Ue8hn, nhữngo6Ue8h nXNy5gUgày qo6Ue8hua tXNy5gUhật spZkSu7ự ndÁi HpZkSu7y pZkSu7đã XNy5gUsuy no6Ue8hghĩ ndrất nhipZkSu7ều, nhưo6Ue8hng ndsuy co6Ue8hho cXNy5gUùng co6Ue8hũng kndhông tpZkSu7hể tho6Ue8ha thứXNy5gU cXNy5gUho MipZkSu7nh Vỹo6Ue8h mộndt cáo6Ue8hch dễnd dàngXNy5gU nhXNy5gUư thế.

Mất ndmát lầnpZkSu7 XNy5gUnày pZkSu7thật sựpZkSu7 quo6Ue8há lớn,pZkSu7 chỉpZkSu7 tropZkSu7ng mộtXNy5gU kpZkSu7hoảng thờio6Ue8h giao6Ue8hn ngắndn màXNy5gU cônd ndđã đXNy5gUánh mấtpZkSu7 trndọn vẹXNy5gUn hpZkSu7ai chpZkSu7ữ “giaXNy5gU đình”.

Ding dong…o6Ue8h dXNy5gUing dong…

Giây phútpZkSu7 Áind HpZkSu7y luôo6Ue8hn cho6Ue8hờ đợipZkSu7 đndã đến,XNy5gU ndnhưng tạio6Ue8h o6Ue8hsao npZkSu7hững ngàyXNy5gU gầndn đâynd nóo6Ue8h o6Ue8hhoàn tondàn XNy5gUkhông hềpZkSu7 cópZkSu7 sứcXNy5gU pZkSu7ảnh hpZkSu7ưởng đếXNy5gUn cô.

Lúc này,pZkSu7 thứXNy5gU côo6Ue8h to6Ue8hhật sựnd co6Ue8hần lpZkSu7à sXNy5gUự ypZkSu7ên tXNy5gUĩnh, chỉnd co6Ue8hần nhưpZkSu7 XNy5gUthế đểo6Ue8h quo6Ue8hên điXNy5gU tấtnd cả.

“Này này,nd mpZkSu7èo con!”nd pZkSu7Một gpZkSu7iọng no6Ue8ham dễnd ngpZkSu7he cấtXNy5gU lên,nd thậndt pZkSu7gần vpZkSu7à cũngpZkSu7 thậtnd qo6Ue8huen thuộcnd o6Ue8hnhưng lạiXNy5gU ndnhanh chndóng chXNy5gUìm vàpZkSu7o qo6Ue8huên lãng.

Thật kXNy5gUỳ lndạ, pZkSu7tại o6Ue8hsao ngoàipZkSu7 o6Ue8hgiọng pZkSu7nam ndđó pZkSu7ra lạndi kho6Ue8hông cónd thpZkSu7êm bấtXNy5gU kỳpZkSu7 thứnd âXNy5gUm thano6Ue8hh nXNy5gUào khác?

Nhưng pZkSu7cô vẫpZkSu7n gụco6Ue8h xuốngXNy5gU bàXNy5gUn, chndẳng màngnd đểo6Ue8h tâXNy5gUm o6Ue8hđến nho6Ue8hững XNy5gUviệc đano6Ue8hg o6Ue8hxảy pZkSu7ra xunpZkSu7g quanh.

“Mèo con!”pZkSu7 Giọngo6Ue8h nao6Ue8hm kpZkSu7ia lạind mo6Ue8hột lầnnd no6Ue8hữa pZkSu7cất o6Ue8hcao giọng,pZkSu7 mộo6Ue8ht bàno6Ue8h XNy5gUtay XNy5gUđưa lndên lpZkSu7ay lpZkSu7ay ngườiXNy5gU cô.

Dường nhưo6Ue8h XNy5gUtên ndkia pZkSu7đang gọpZkSu7i côo6Ue8h thìnd phải?!

Cô pZkSu7từ tndừ o6Ue8hngước mặtXNy5gU lênpZkSu7, XNy5gUđập vào6Ue8ho mắto6Ue8h làpZkSu7 gndương mặpZkSu7t khóo6Ue8h ưapZkSu7 củao6Ue8h o6Ue8htên DưXNy5gUơng o6Ue8hHạo Thần.

“Em khôngXNy5gU no6Ue8hghe XNy5gUhay pZkSu7giả vo6Ue8hờ XNy5gUkhông nndghe th

ế?

” HạpZkSu7o Thầnnd đưao6Ue8h to6Ue8hay pZkSu7về XNy5gUphía o6Ue8hmặt XNy5gUÁi XNy5gUHy, no6Ue8hhưng bàno6Ue8h tandy ấyXNy5gU lậpXNy5gU ndtức bịo6Ue8h gndạt XNy5gUra mộXNy5gUt cáco6Ue8hh chndán ghét.

“Tôi làpZkSu7 mndèo co6Ue8hon ndtừ ndbao giờnd?” CôpZkSu7 o6Ue8hkhó chXNy5gUịu trpZkSu7ả lời,nd đXNy5gUúng lànd o6Ue8hcái bo6Ue8hiệt daXNy5gUnh ndngớ ngẩn,o6Ue8h kXNy5gUhi khôndng ndlại vínd ngndười vớndi mèo!

“Từ ndkhi tndôi nhìpZkSu7n thấyo6Ue8h eXNy5gUm!” Mo6Ue8hột nụnd cườio6Ue8h thâno6Ue8h thpZkSu7iện tựand no6Ue8hhư ánhXNy5gU mặtXNy5gU XNy5gUtrời XNy5gUbuổi pZkSu7sớm lạio6Ue8h nởnd nXNy5gUên đôio6Ue8h môpZkSu7i kXNy5gUia, XNy5gUnhưng ÁipZkSu7 HpZkSu7y lndại XNy5gUcảm o6Ue8hthấy trXNy5gUong nụpZkSu7 cndười đóXNy5gU đapZkSu7ng chứand đựndng sndát khí.

“Thế ndthì pZkSu7tôi gọind ano6Ue8hh XNy5gUlà đồpZkSu7 npZkSu7gớ o6Ue8hngẩn nhé!”nd ndCô đậpnd pZkSu7bàn đXNy5gUứng do6Ue8hậy vào6Ue8h quXNy5gUay ngưndời bpZkSu7ỏ đi.

Nhưng bằngXNy5gU phảnXNy5gU xpZkSu7ạ no6Ue8hhanh nhất,pZkSu7 HpZkSu7ạo To6Ue8hhần lXNy5gUập tpZkSu7ức nâo6Ue8hng ngườo6Ue8hi pZkSu7Ái ndHy lo6Ue8hên vànd o6Ue8hvác XNy5gUđi nhpZkSu7ư mXNy5gUột mónXNy5gU hàpZkSu7ng hoá.

Đến tậnnd lúcXNy5gU này,pZkSu7 cpZkSu7ô vẫnnd chưaXNy5gU kXNy5gUịp đndịnh thầnnd lấXNy5gUy mộo6Ue8ht XNy5gUgiây vàpZkSu7 ndhoàn toào6Ue8hn pZkSu7bị cXNy5gUậu đXNy5gUưa đndi, chXNy5gUỉ kịppZkSu7 trXNy5gUông thấo6Ue8hy cảo6Ue8h chụpZkSu7c ánXNy5gUh ndmắt tndừ to6Ue8hrong lớpnd ndmang mo6Ue8hột ánho6Ue8h nhìpZkSu7n npZkSu7ảy lửXNy5gUa chiếndu tpZkSu7hẳng vXNy5gUào mình.

Thì rnda to6Ue8hừ pZkSu7nãy đpZkSu7ến gio6Ue8hờ, khôngXNy5gU chndỉ o6Ue8hcó riêndng cpZkSu7ả o6Ue8hhai tồo6Ue8hn tạipZkSu7 trXNy5gUong lớpnd, pZkSu7nhưng tạipZkSu7 sando côXNy5gU lXNy5gUại khônXNy5gUg hpZkSu7ề pZkSu7nhận o6Ue8hbiết đưpZkSu7ợc nhữngo6Ue8h o6Ue8hgương mndặt ấy.

“Này, tênnd ngớpZkSu7 ngẩnnd kiao6Ue8h, to6Ue8hhả tôpZkSu7i xuống!”nd Ándi Hndy ndtức gXNy5gUiận đậpo6Ue8h đậpo6Ue8h o6Ue8htay o6Ue8hvào lưndng củpZkSu7a pZkSu7Hạo Thndần, nhữngo6Ue8h ánpZkSu7h mắto6Ue8h kpZkSu7hác nXNy5gUhau lpZkSu7ại o6Ue8hliên tụco6Ue8h XNy5gUchiếu tpZkSu7hẳng vàXNy5gUo côXNy5gU pZkSu7khi mỗXNy5gUi bướcnd co6Ue8hhân củnda pZkSu7Hạo ThầpZkSu7n bướcnd qXNy5gUua từpZkSu7ng dãXNy5gUy ndhành lang.

Nhưng XNy5gUcậu ndhoàn toXNy5gUàn pZkSu7phớt lo6Ue8hờ côXNy5gU, cndứ tiếpnd tụcnd bưpZkSu7ớc đi.

“Này! pZkSu7Tên kpZkSu7hốn! To6Ue8hôi bảoXNy5gU thảnd tôind xXNy5gUuống!” Áio6Ue8h ndHy o6Ue8hngừng kho6Ue8hông đậpnd tpZkSu7ay vàpZkSu7o XNy5gUlưng HạopZkSu7 Thndần nữa,nd phảo6Ue8hi dùngpZkSu7 biệndn pndháp mạnhXNy5gU thôi!

Cô hXNy5gUít mộtpZkSu7 hơpZkSu7i pZkSu7thật so6Ue8hâu… nhắmnd XNy5gUmắt lại…

Những bướcnd cpZkSu7hân củaXNy5gU pZkSu7Hạo ThầnXNy5gU vẫnpZkSu7 XNy5gUđều đXNy5gUều, co6Ue8hhậm pZkSu7rãi nddi chuyXNy5gUển tndrên dãyXNy5gU hànndh lang.

Này o6Ue8hthì “mèopZkSu7 con”!

Ái Ho6Ue8hy lạXNy5gUi sửXNy5gU dndụng “tuyệtpZkSu7 chiêund npZkSu7gàn năm”pZkSu7, phậo6Ue8hp mXNy5gUột cáio6Ue8h vàoo6Ue8h vao6Ue8hi Hạond Thần.

Cả npZkSu7gười HXNy5gUạo Thầno6Ue8h rndun lên,o6Ue8h bướco6Ue8h châno6Ue8h khXNy5gUựng lại…

Và tấtnd cảo6Ue8h sindnh viêpZkSu7n tro6Ue8hên dãyXNy5gU o6Ue8hhành pZkSu7lang pZkSu7cũng dừnXNy5gUg bước!!

“Em khôngnd phảind mèo6Ue8ho copZkSu7n!” Hạndo ThầpZkSu7n buônXNy5gUg mộtXNy5gU o6Ue8hcâu nóo6Ue8hi pZkSu7khẳng định,pZkSu7 ndgương mặtXNy5gU cXNy5gUậu XNy5gUdần XNy5gUtối sầmo6Ue8h lại.

“Gì cơ?”pZkSu7 XNy5gUÁi o6Ue8hHy ngndơ ngácpZkSu7 ndhỏi, tựo6Ue8h dưXNy5gUng pZkSu7lại pXNy5gUhủ địXNy5gUnh o6Ue8hchính bXNy5gUiệt dapZkSu7nh o6Ue8hcủa ndmình XNy5gUđặt rXNy5gUa làpZkSu7 thếo6Ue8h nào?

“Em làXNy5gU mèndo hoangXNy5gU!” Lạio6Ue8h thpZkSu7êm mộtnd cndâu khẳo6Ue8hng địnhXNy5gU XNy5gUcực kỳXNy5gU “tầmnd cỡnd”, XNy5gUcó kXNy5gUhả năngXNy5gU pZkSu7đánh ndgục ýnd cXNy5gUhí pXNy5gUhản o6Ue8hkháng củapZkSu7 cndô. “ChỉpZkSu7 cóo6Ue8h mndèo hondang mớio6Ue8h XNy5gUcắn ngườndi nndhư thế!”

Ái pZkSu7Hy trndòn mndắt, o6Ue8hvẫn XNy5gUkhông tXNy5gUhể to6Ue8hin đượcXNy5gU mìnho6Ue8h vừapZkSu7 nXNy5gUghe tXNy5gUhấy gì.

Cảm giápZkSu7c pZkSu7về HpZkSu7ạo o6Ue8hThần lúo6Ue8hc nàXNy5gUy củand côo6Ue8h chỉnd cópZkSu7 tho6Ue8hể miêpZkSu7u pZkSu7tả bằngo6Ue8h haXNy5gUi chữ…o6Ue8h nndgớ ngẩn!

“Này, khôngo6Ue8h mXNy5gUuốn ndtôi cắnnd pZkSu7anh nữo6Ue8ha pZkSu7thì bỏnd tôiXNy5gU xuốngo6Ue8h!” Áo6Ue8hi pZkSu7Hy cndố gXNy5gUắng gio6Ue8hữ pZkSu7bình pZkSu7tĩnh, gpZkSu7ằn giXNy5gUọng pZkSu7đe doạ.

Ngay so6Ue8hau đó,o6Ue8h o6Ue8hÁi HXNy5gUy đượcXNy5gU HạopZkSu7 Thầnnd đặtXNy5gU xuốngnd đất.

Không lXNy5gUẽ hpZkSu7ắn tpZkSu7a sợnd bịXNy5gU cắn?

Nhưng ndlập tứo6Ue8hc, côpZkSu7 lndại đượcXNy5gU o6Ue8hHạo ndThần nhấcnd bổngo6Ue8h o6Ue8hlên, pZkSu7và bếo6Ue8h đipZkSu7 o6Ue8hnhư mXNy5gUột nànpZkSu7g côngXNy5gU chúa.

Shock o6Ue8htoàn tập!

Trong tìo6Ue8hnh trạpZkSu7ng hiệo6Ue8hn o6Ue8hgiờ, XNy5gUcô cXNy5gUó muốo6Ue8hn phảndn kpZkSu7háng cũnXNy5gUg khôngnd được.

Bóng dángXNy5gU cảo6Ue8h hndai khuấndt sXNy5gUau hndành landng, mộo6Ue8ht đôndi mắtXNy5gU màuo6Ue8h hổpZkSu7 phXNy5gUách đangXNy5gU ndcó nhữngXNy5gU tinda nho6Ue8hìn tứpZkSu7c giận.

*Canteen*

“Ăn đndi mndèo con!”nd HạopZkSu7 ThầnXNy5gU đo6Ue8hẩy đẩXNy5gUy XNy5gUkhay đồo6Ue8h o6Ue8hăn vềpZkSu7 po6Ue8hhía ÁpZkSu7i Hndy, trôngnd pZkSu7cứ nhưo6Ue8h ndđang chăndm spZkSu7óc o6Ue8hthú cưngpZkSu7 vậy.

“Anh đXNy5gUi mXNy5gUà ănnd mộtpZkSu7 mìXNy5gUnh!” o6Ue8hÁi pZkSu7Hy hấtpZkSu7 mặndt sapZkSu7ng hướnndg kXNy5gUhác, cốo6Ue8h tìo6Ue8hnh o6Ue8htỏ o6Ue8hvẻ khio6Ue8hnh khpZkSu7i vớo6Ue8hi Hạoo6Ue8h Thần.

Thật chẳno6Ue8hg hiXNy5gUểu XNy5gUnổi ho6Ue8hắn tand, đãpZkSu7 cốXNy5gU tìnpZkSu7h gâyXNy5gU ndsự vớiXNy5gU côpZkSu7 mào6Ue8h giờpZkSu7 đpZkSu7ây ndlại pZkSu7tỏ vẻXNy5gU nXNy5gUhư thâpZkSu7n to6Ue8hhiết lắm…nd hắno6Ue8h co6Ue8hó bịo6Ue8h thầo6Ue8hn kipZkSu7nh khôngo6Ue8h nhỉ?

“Em khôngo6Ue8h thíchXNy5gU nhữngnd ndmón nXNy5gUày o6Ue8hà?” Hndạo o6Ue8hThần liếndc nho6Ue8hìn mộndt lpZkSu7oạt cndác loạiXNy5gU bo6Ue8hánh tránXNy5gUg mo6Ue8hiệng khndác no6Ue8hhau trêno6Ue8h khnday đXNy5gUồ ăn,pZkSu7 cườpZkSu7i khXNy5gUẩy. “Khôngnd lẽpZkSu7 pZkSu7em mnduốn ăpZkSu7n xươnXNy5gUg cá?”

Ái Hndy khônXNy5gUg thèXNy5gUm trảo6Ue8h lời,pZkSu7 vXNy5gUì tpZkSu7rả lờndi vớind tênnd nàndy ndchỉ tXNy5gUoàn tựnd chuốpZkSu7c thêmpZkSu7 o6Ue8hrắc rối.

Vết thưndơng ởXNy5gU vo6Ue8hai dXNy5gUạo gầno6Ue8h đâXNy5gUy vẫpZkSu7n pZkSu7không ndngừng XNy5gUđau đớn,pZkSu7 phpZkSu7ải cXNy5gUhăng ÁiXNy5gU ndHy đãnd queo6Ue8hn chịupZkSu7 đựpZkSu7ng mỗndi khndi pZkSu7vết tXNy5gUhương lênpZkSu7 cơnXNy5gU đo6Ue8hau nhứndc ndtừng đợtnd nênXNy5gU sắcnd o6Ue8hthái biểndu ndcảm vo6Ue8hẫn kháXNy5gU hXNy5gUơn lúo6Ue8hc tpZkSu7rước, mặcXNy5gU dpZkSu7ù mộtXNy5gU ndbên vandi vẫnnd o6Ue8hcảm thấyXNy5gU rpZkSu7ất đau.

Gương pZkSu7mặt pZkSu7cô trởXNy5gU npZkSu7ên XNy5gUnhợt nhạt,pZkSu7 nhữndng giXNy5gUọt pZkSu7mồ pZkSu7hôi ndtrên ndtrán cũnpZkSu7g bắo6Ue8ht đầo6Ue8hu xuấtpZkSu7 hiện.

Chịu đựng,nd phảind XNy5gUchịu đựng!

Hạo XNy5gUThần nXNy5gUhíu mndày nhìnnd ÁiXNy5gU ndHy, sXNy5gUau đóo6Ue8h o6Ue8hlại tiếpo6Ue8h tXNy5gUục đXNy5gUẩy đẩyXNy5gU pZkSu7khay đồXNy5gU ăXNy5gUn ndvề o6Ue8hphía “mèo”XNy5gU co6Ue8hủa mình.

Những pZkSu7ánh mắo6Ue8ht nảypZkSu7 ndlửa ndcủa cpZkSu7ác o6Ue8hcô go6Ue8hái troo6Ue8hng co6Ue8hanteen dườnndg nhưnd đềund kpZkSu7hông hẹno6Ue8h màXNy5gU cpZkSu7hiếu thẳnndg vàoo6Ue8h cô.

“Cô tXNy5gUa nghXNy5gUĩ mìo6Ue8hnh lXNy5gUà pZkSu7ai chứo6Ue8h? ChẳngXNy5gU qo6Ue8hua chỉXNy5gU lXNy5gUà ngườo6Ue8hi đượcpZkSu7 HàXNy5gUn MinpZkSu7h Vỹnd chọno6Ue8h mào6Ue8h cứpZkSu7 tXNy5gUhích gio6Ue8hở tXNy5gUrò qupZkSu7yến ndrũ XNy5gUngười khác!”

“Tới cảo6Ue8h HpZkSu7ạo TXNy5gUhần cũngnd ndđổ ndvì côXNy5gU to6Ue8ha sao?”

“Lâu lâXNy5gUu Tndhần mớo6Ue8hi đếnnd trườngXNy5gU mndột lần,pZkSu7 chưao6Ue8h XNy5gUgì XNy5gUđã ndthấy XNy5gUanh ấyXNy5gU o6Ue8hthân ndmật o6Ue8hvới pZkSu7con hồpZkSu7 pZkSu7ly đo6Ue8hó rồi.”

Dù ko6Ue8hhông muốXNy5gUn pZkSu7nghe, nhưnXNy5gUg nhndững lpZkSu7ời thpZkSu7an thởo6Ue8h lẫndn o6Ue8htrách móXNy5gUc o6Ue8hcứ lindên o6Ue8htục pZkSu7lọt vpZkSu7ào ndtai cô.

Khó chịXNy5gUu quá!

Ở pZkSu7đây tpZkSu7hêm o6Ue8hvài phútnd pZkSu7nữa, co6Ue8hó lpZkSu7ẽ ndcô sẽpZkSu7 chpZkSu7ết pZkSu7vì bịpZkSu7 “ngộXNy5gU độc”nd pZkSu7những XNy5gUlời nópZkSu7i ácnd o6Ue8hý kXNy5gUia mất!!

Ái XNy5gUHy képZkSu7o gho6Ue8hế XNy5gUđứng o6Ue8hdậy, vXNy5gUà pZkSu7cũng mộndt bàpZkSu7n tao6Ue8hy kéndo côpZkSu7 o6Ue8hvề XNy5gUphía mình.

Cuối ndcùng chXNy5gUồng yêund mpZkSu7afia cũno6Ue8hg xuấo6Ue8ht hiện!!

Minh ndVỹ lạnhXNy5gU lpZkSu7ùng liếcnd nhìo6Ue8hn HạopZkSu7 ThầnpZkSu7, sandu ndđó nắmXNy5gU tpZkSu7ay pZkSu7Ái o6Ue8hHy kéond đi.

Cô pZkSu7cũng chẳnXNy5gUg hpZkSu7ề po6Ue8hhản khángXNy5gU, đểpZkSu7 mặcpZkSu7 ano6Ue8hh lôipZkSu7 mndình đi.

Và đpZkSu7ích đếnnd lầnXNy5gU nndày vẫnpZkSu7 lànd phòo6Ue8hng ndy tế!

Ông pZkSu7bác sndĩ đãpZkSu7 đưpZkSu7ợc MiXNy5gUnh pZkSu7Vỹ cửpZkSu7 ndngười đưand đếnpZkSu7 XNy5gUtận tndrường, vXNy5gUì tìXNy5gUnh trạo6Ue8hng Áio6Ue8h Ho6Ue8hy hipZkSu7ện giờo6Ue8h đangpZkSu7 chuyểndn biếnpZkSu7 tndheo ndhướng khôngnd tốt.

Chỉ mndột lípZkSu7 dpZkSu7o đơpZkSu7n giXNy5gUản, ÁipZkSu7 Hndy đãnd đndược báXNy5gUc spZkSu7ĩ XNy5gUchẩn đoápZkSu7n o6Ue8hbị mndắc chứpZkSu7ng khángo6Ue8h thuốc!

Thuốc giảmo6Ue8h đaupZkSu7 loạipZkSu7 tndiêm dườngnd nho6Ue8hư khôno6Ue8hg thểpZkSu7 phátXNy5gU hundy o6Ue8htác dpZkSu7ụng vo6Ue8hới ndcơ XNy5gUthể cndủa côpZkSu7, pZkSu7bằng chứnpZkSu7g pZkSu7là o6Ue8hsau XNy5gUkhi tindêm thuốpZkSu7c cơnpZkSu7 ndđau pZkSu7đớn vpZkSu7ẫn kéopZkSu7 nddài, tho6Ue8hậm chínd cònnd tro6Ue8hở no6Ue8hên đauo6Ue8h hơn.

Nhưng nXNy5gUếu dùngnd thuốcpZkSu7 o6Ue8hgiảm đauXNy5gU loạndi uốnndg qo6Ue8huá npZkSu7hiều, so6Ue8hẽ ảnhpZkSu7 hưởnndg đXNy5gUến vo6Ue8hấn đềpZkSu7 sndức khXNy5gUoẻ vàXNy5gU dễnd dàngo6Ue8h pZkSu7khiến co6Ue8hô dndễ dpZkSu7àng o6Ue8hbị XNy5gUcơn o6Ue8hbuồn ngủpZkSu7 đánhpZkSu7 gụcpZkSu7 tropZkSu7ng mXNy5gUọi tìXNy5gUnh huống.

“Cô VưXNy5gUơng, côXNy5gU đừngnd đếnpZkSu7 trườnndg nndữa, hpZkSu7ãy ởo6Ue8h nho6Ue8hà to6Ue8hĩnh dưỡngnd chndo đếo6Ue8hn o6Ue8hkhi vếtpZkSu7 thươngnd làno6Ue8hh hpZkSu7ẳn!” Ônndg báXNy5gUc sĩnd XNy5gUkhẽ to6Ue8hhở dàndi ndkhi thXNy5gUấy nétpZkSu7 mặtXNy5gU củand ÁipZkSu7 Ho6Ue8hy, mộXNy5gUt bo6Ue8hên vXNy5gUai XNy5gUáo XNy5gUđã pZkSu7thấm pZkSu7chút sắcnd XNy5gUmàu củao6Ue8h máu.

Ông pZkSu7ta lấyXNy5gU trondng o6Ue8hhộp do6Ue8hụng co6Ue8hụ rnda mndột ốngo6Ue8h XNy5gUtiêm đậmXNy5gU so6Ue8hắc, nhpZkSu7ẹ nho6Ue8hàng mXNy5gUở ndnắp vXNy5gUà tiêmpZkSu7 chXNy5gUo cô.

“Cứ dùngXNy5gU thuốpZkSu7c tiêXNy5gUm XNy5gUloại ndmạnh nhXNy5gUư thếXNy5gU pZkSu7này khôngo6Ue8h phảpZkSu7i XNy5gUlà cápZkSu7ch hayXNy5gU, co6Ue8hó khpZkSu7ả nănpZkSu7g npZkSu7ó sẽXNy5gU kndéo o6Ue8hdài thờio6Ue8h gio6Ue8han chữand trị.”o6Ue8h Ôno6Ue8hg ndbác spZkSu7ĩ pZkSu7bất gio6Ue8hác XNy5gUthở dài,nd mặXNy5gUc XNy5gUdù đo6Ue8hã pZkSu7hết lndời ndkhuyên ngndăn nhưngpZkSu7 cpZkSu7ô o6Ue8hvẫn no6Ue8hgoan pZkSu7cố mộto6Ue8h ndmực đòind đếnXNy5gU trường.

Đây XNy5gUlà bo6Ue8hiện phápZkSu7p duXNy5gUy XNy5gUnhất đểo6Ue8h khốngnd o6Ue8hchế nXNy5gUỗi o6Ue8hđau đanpZkSu7g ngựo6Ue8h ndtrị trndên vapZkSu7i ÁiXNy5gU Hy.

Minh VXNy5gUỹ vẫnXNy5gU đứno6Ue8hg pZkSu7yên nhìndn o6Ue8hmũi tiêmXNy5gU nXNy5gUhẹ pZkSu7nhàng rúndt ro6Ue8ha kndhỏi to6Ue8hay côpZkSu7, bấtpZkSu7 giXNy5gUác mộXNy5gUt cndâu hỏipZkSu7 npZkSu7ghi vo6Ue8hấn XNy5gUlại đượcpZkSu7 cndất lên.

“Em vànd têpZkSu7n đndó ndcó qnduan hpZkSu7ệ gì?”

“Bạn!” ndÁi Hndy ndtrả lờind lXNy5gUịch so6Ue8hự, cốpZkSu7 gắngpZkSu7 làndm npZkSu7gắn gọno6Ue8h câuXNy5gU nndói hếtnd sứcXNy5gU cndó thể.

Dường XNy5gUnhư anXNy5gUh pZkSu7không mấypZkSu7 hàXNy5gUi lòngpZkSu7 vềo6Ue8h câuXNy5gU trXNy5gUả lờXNy5gUi củapZkSu7 XNy5gUcô, XNy5gUhai hXNy5gUàng lo6Ue8hông màypZkSu7 càno6Ue8hg no6Ue8hhíu XNy5gUchặt hơn.

“Mèo ndcon!” Hndạo Tndhần đứnXNy5gUg trướcnd cpZkSu7ửa XNy5gUphòng pZkSu7y tndế, cpZkSu7ất o6Ue8htiếng ndgọi cáind biệXNy5gUt dao6Ue8hnh mo6Ue8hà mìo6Ue8hnh đãnd tựnd ýpZkSu7 đặtXNy5gU chndo o6Ue8hÁi Hy.

Dĩ npZkSu7hiên khôno6Ue8hg cầno6Ue8h nndhìn ÁXNy5gUi HpZkSu7y cXNy5gUũng biếto6Ue8h chủpZkSu7 npZkSu7hân cndủa gXNy5gUiọng nXNy5gUói ấpZkSu7y o6Ue8hlà ai!

Hạo ThầnpZkSu7 từo6Ue8h từnd tiXNy5gUến vàond, npZkSu7hìn o6Ue8hcô lpZkSu7o lắng.

“Mèo pZkSu7con, eo6Ue8hm bịXNy5gU thưndơng à?”

“Không cndần o6Ue8hanh XNy5gUquan XNy5gUtâm!” Ándi Ho6Ue8hy lậpXNy5gU tứcpZkSu7 ndđứng thẳngpZkSu7 dậpZkSu7y, bướco6Ue8h rpZkSu7a ko6Ue8hhỏi cửa.

“Này, o6Ue8hem lạo6Ue8hnh lùo6Ue8hng to6Ue8hhế!” HạopZkSu7 ThầnpZkSu7 lo6Ue8hập tứcnd đuổio6Ue8h thndeo, khôpZkSu7ng qXNy5gUuên “tặng”nd cho6Ue8ho MXNy5gUinh ndVỹ mộto6Ue8h npZkSu7ụ co6Ue8hười XNy5gUđắc thắng.

Bàn tandy đaXNy5gUng buôo6Ue8hng pZkSu7thõng co6Ue8hủa Mndinh Vỹo6Ue8h dầno6Ue8h siếo6Ue8ht ndchặt lại,XNy5gU nhưnpZkSu7g nétpZkSu7 mặtXNy5gU vẫnnd ndlạnh lùno6Ue8hg pZkSu7và XNy5gUvô cảm.

Ái HpZkSu7y bướcnd o6Ue8hvào lớpXNy5gU, XNy5gUHạo ThầnXNy5gU o6Ue8hcũng bưndớc XNy5gUtheo ndsau, lXNy5gUập tứcpZkSu7 pZkSu7các bạnXNy5gU nữXNy5gU trpZkSu7ong lớXNy5gUp nndhanh chónndg vâynd quanndh ndThần, tpZkSu7rên tapZkSu7y mỗXNy5gUi nndgười cndầm pZkSu7một quXNy5gUyển tạXNy5gUp chí.

“Thần, XNy5gUanh kndí ndtên vàXNy5gUo đâo6Ue8hy chpZkSu7o XNy5gUem nhndé!” MộXNy5gUt XNy5gUcô pZkSu7bạn gáipZkSu7 chndớp chớpo6Ue8h mắt,XNy5gU đưaXNy5gU cpZkSu7uốn pZkSu7tạp o6Ue8hchí vềo6Ue8h po6Ue8hhía o6Ue8hHạo ThầpZkSu7n vndà kèo6Ue8hm o6Ue8htheo ndmột pZkSu7cây bút.

Dĩ nhiêndn o6Ue8htrên ndgương mặtpZkSu7 XNy5gUkia lạipZkSu7 nởpZkSu7 mộtXNy5gU nụXNy5gU cườipZkSu7 sXNy5gUát gái.

Đám cndon gáipZkSu7 kndia go6Ue8hần XNy5gUnhư vâXNy5gUy kíno6Ue8h ndHạo Thần,pZkSu7 khôno6Ue8hg chừao6Ue8h bấtnd kỳnd mộtXNy5gU lXNy5gUối thndoát nào.

Lúc XNy5gUnày, dndường nhưo6Ue8h ngXNy5gUoài ÁXNy5gUi pZkSu7Hy, chpZkSu7ỉ pZkSu7còn mỗind o6Ue8hcô bạXNy5gUn Tịndnh NhpZkSu7i nXNy5gUgồi ko6Ue8hế o6Ue8hbên làpZkSu7 kho6Ue8hông thandm gipZkSu7a vàoXNy5gU đámpZkSu7 cndon gáipZkSu7 mndê XNy5gUtrai kia.

“Tịnh Nhio6Ue8h, ndsao hắnXNy5gU XNy5gUta lạiXNy5gU đượcpZkSu7 xpZkSu7in XNy5gUchữ kndý?” CXNy5gUô nhìnXNy5gU TịnpZkSu7h NhpZkSu7i đano6Ue8hg cndầm trêpZkSu7n o6Ue8htay XNy5gUmột cuốnXNy5gU so6Ue8hách kXNy5gUhá o6Ue8hdày, bấpZkSu7t giáco6Ue8h pZkSu7lên tiếngnd hỏi.

Tịnh NpZkSu7hi cho6Ue8huyển sựXNy5gU ndtập trunndg pZkSu7từ quypZkSu7ển spZkSu7ách sao6Ue8hng ndÁi HypZkSu7, mỉmpZkSu7 cườio6Ue8h o6Ue8hthân thiệnnd đáp:

“Bạn khônpZkSu7g XNy5gUbiết à?o6Ue8h XNy5gUAnh ấyXNy5gU lànd pZkSu7ca ndsĩ thầnnd tượXNy5gUng rấtpZkSu7 đượpZkSu7c mếnXNy5gU mộ,o6Ue8h thườngnd tho6Ue8hì ro6Ue8hất íXNy5gUt ndkhi ndanh ấyXNy5gU đếnpZkSu7 trường.”

Shock tậpXNy5gU hai!

“Ca o6Ue8hsĩ ư?”pZkSu7 Áind HXNy5gUy lo6Ue8hẩm bXNy5gUẩm, tXNy5gUhật ndsự khôpZkSu7ng tXNy5gUhể to6Ue8hin đượco6Ue8h mndột tênXNy5gU o6Ue8hquái đXNy5gUản pZkSu7như thndế pZkSu7lại làpZkSu7 mộtXNy5gU XNy5gUca pZkSu7sĩ nổind tiếng.

Haizz… PhiềnpZkSu7 phứcXNy5gU thật!!

Chap 28

Mất kiểmnd soát

Trước cổngXNy5gU trườnndg, vẫo6Ue8hn no6Ue8hhư mọipZkSu7 pZkSu7ngày, XNy5gUhai chiếXNy5gUc o6Ue8hxe ndBMW đão6Ue8h đậndu sXNy5gUẵn XNy5gUở cổng.

Minh Vndỹ tựaXNy5gU o6Ue8hngười o6Ue8hvào pZkSu7một cndhiếc xeXNy5gU, đndôi mndắt ndanh sởpZkSu7 hữupZkSu7 mộtXNy5gU hưXNy5gUớng pZkSu7nhìn vpZkSu7ô địpZkSu7nh, nhưnpZkSu7g dườngo6Ue8h nhưXNy5gU XNy5gUtrong ndánh nhpZkSu7ìn đónd vndẫn đủnd XNy5gUđể nXNy5gUhận o6Ue8hra pZkSu7một o6Ue8hbóng dánpZkSu7g quepZkSu7n thuộco6Ue8h o6Ue8hđang mỗiXNy5gU lúcnd XNy5gUmột ndtiến gần.

Động tácpZkSu7 tựpZkSu7a no6Ue8hgười vào6Ue8ho chiếcnd ndBMW XNy5gUkia lndập tứXNy5gUc đượXNy5gUc thao6Ue8hy thếnd bằngo6Ue8h mộtnd tưnd thndế đXNy5gUứng thpZkSu7ẳng dậy,XNy5gU ano6Ue8hh chXNy5gUo hXNy5gUai ndtay ndvào pZkSu7túi, XNy5gUbắt ndđầu tiếnnd vềpZkSu7 phío6Ue8ha pZkSu7Ái Hy.

“Tôi phpZkSu7ải đếndn tổpZkSu7 chức,o6Ue8h ngườind củapZkSu7 tôiXNy5gU sndẽ đưapZkSu7 XNy5gUem về.”o6Ue8h DườngpZkSu7 no6Ue8hhư MinXNy5gUh XNy5gUVỹ đo6Ue8hang cốnd gắnpZkSu7g dpZkSu7ịu XNy5gUgiọng hndết mứcXNy5gU XNy5gUcó tXNy5gUhể, nhưo6Ue8hng XNy5gUvẫn kXNy5gUhông tho6Ue8hể nàpZkSu7o làndm tXNy5gUan biXNy5gUến điXNy5gU cXNy5gUái cho6Ue8hất gindọng ngXNy5gUạo mạno6Ue8h XNy5gUvốn có.

Như đão6Ue8h biếtnd trướcXNy5gU anpZkSu7h vẫnpZkSu7 sẽpZkSu7 lpZkSu7ặp lạo6Ue8hi co6Ue8hâu nóndi nàyXNy5gU, cXNy5gUô chẳngnd ndtỏ bấpZkSu7t XNy5gUcứ XNy5gUmột tháind o6Ue8hđộ ndnào ndkhác npZkSu7goài dndửng o6Ue8hdưng kndhông quXNy5gUan XNy5gUtâm, đXNy5gUôi môipZkSu7 pZkSu7mấp máyXNy5gU chnduẩn pZkSu7bị lêpZkSu7n tiếngo6Ue8h ndtrả lời.

“Mèo cpZkSu7on so6Ue8hẽ pZkSu7đi vpZkSu7ới tndôi!” GiọpZkSu7ng o6Ue8hnói cndủa pZkSu7kẻ tndhứ bo6Ue8ha cắtnd nganpZkSu7g ndý địnhXNy5gU củapZkSu7 ÁXNy5gUi o6Ue8hHy, Hạo6Ue8ho Thầnnd đapZkSu7ng o6Ue8htừ pZkSu7từ tiếXNy5gUn đến,nd vòngXNy5gU to6Ue8hay kéopZkSu7 côXNy5gU vndề pXNy5gUhía mo6Ue8hình, go6Ue8hhé sndát pZkSu7tai co6Ue8hô tho6Ue8hì to6Ue8hhầm. nd“Chỉ cầno6Ue8h endm điXNy5gU thndeo tôpZkSu7i, tôind sXNy5gUẽ o6Ue8hđáp ứngpZkSu7 XNy5gUmọi XNy5gUcâu hỏndi củaXNy5gU eXNy5gUm vềo6Ue8h nhữngo6Ue8h co6Ue8hhuyện rắXNy5gUc rốiXNy5gU đangXNy5gU xảndy ra.”

Dĩ ndnhiên câuXNy5gU nndói spZkSu7au củand HạopZkSu7 Thầno6Ue8h đủXNy5gU sứcpZkSu7 khiếno6Ue8h ndÁi o6Ue8hHy ndngạc nhiêXNy5gUn XNy5gUhết mức,XNy5gU trònnd mpZkSu7ắt qunday sano6Ue8hg nhìnpZkSu7 chằmo6Ue8h pZkSu7chặp kẻo6Ue8h kếo6Ue8h bên.

Có nndên đặto6Ue8h lòo6Ue8hng XNy5gUtin vàpZkSu7o mo6Ue8hột têpZkSu7n nndhư Hạndo Thần?

Thôi mặcpZkSu7 kệnd, tipZkSu7n mndột lầnXNy5gU cũno6Ue8hg khônndg sao!

“Em đpZkSu7i vớndi hắn?”nd o6Ue8hMinh pZkSu7Vỹ o6Ue8hnhíu mào6Ue8hy nhìpZkSu7n Áo6Ue8hi Hndy, đpZkSu7ang co6Ue8hhờ mXNy5gUột sựnd khẳngo6Ue8h địnhXNy5gU từpZkSu7 ndngười XNy5gUcon gápZkSu7i trướo6Ue8hc mặt.

Và pZkSu7ngay o6Ue8hsau câo6Ue8hu hXNy5gUỏi ấyo6Ue8h, Áind XNy5gUHy gậtnd đầu.

Gương o6Ue8hmặt MXNy5gUinh VỹpZkSu7 thndấp o6Ue8hthoáng o6Ue8hmột ndnụ cưXNy5gUời o6Ue8hnhạt, đôio6Ue8h XNy5gUmắt màuo6Ue8h hổo6Ue8h phándch đanpZkSu7g dầno6Ue8h XNy5gUtối sầmnd lạiXNy5gU. Lầno6Ue8h đầuXNy5gU tXNy5gUiên Áio6Ue8h ndHy tXNy5gUrông thấpZkSu7y vo6Ue8hẻ XNy5gUmặt o6Ue8hđó từnd ao6Ue8hnh… vẻpZkSu7 mặtpZkSu7 cpZkSu7ủa mộXNy5gUt pZkSu7kẻ bpZkSu7ị bXNy5gUỏ rơi!

Cũng chínho6Ue8h XNy5gUvào khoảnhnd khắXNy5gUc ấo6Ue8hy, tpZkSu7rái tXNy5gUim o6Ue8hcô chợtnd thắtnd XNy5gUlại, npZkSu7ơi kpZkSu7hoé mắto6Ue8h cảmXNy5gU thấyo6Ue8h candy cay.

Minh Vỹo6Ue8h khônpZkSu7g nóXNy5gUi ndthêm bấpZkSu7t ndcứ XNy5gUđiều gndì nữa,o6Ue8h chỉXNy5gU pZkSu7lặng lẽnd quapZkSu7y no6Ue8hgười bướcnd đind. bpZkSu7óng dXNy5gUáng tpZkSu7ừ phíand saXNy5gUu đangnd pZkSu7vô cùngXNy5gU ndcô đpZkSu7ộc. ndVốn nddĩ pZkSu7anh khôXNy5gUng hXNy5gUề biếto6Ue8h cápZkSu7ch chiềund chuộno6Ue8hg vào6Ue8h nhẫno6Ue8h nạndi npZkSu7gười khác,pZkSu7 npZkSu7hưng cXNy5gUó ndlẽ XNy5gUlần nndày o6Ue8hanh đãpZkSu7 thpZkSu7ật sựXNy5gU XNy5gUbỏ quXNy5gUa cho6Ue8ho HạopZkSu7 Thndần vìpZkSu7 cô.

Hai chndiếc xXNy5gUe ndBMW lapZkSu7o pZkSu7vút pZkSu7trên nddòng đườngpZkSu7 nhXNy5gUẵn bóo6Ue8hng, nXNy5gUhưng lạiXNy5gU ngượcpZkSu7 hướXNy5gUng nhau.

Ánh sáXNy5gUng màndu XNy5gUvàng rựcXNy5gU o6Ue8hcủa hoXNy5gUàng o6Ue8hhôn nXNy5gUhẹ nhàndng phndủ ndkín khpZkSu7ông giaXNy5gUn tro6Ue8hên bãndi biểnnd, từngXNy5gU đợtnd so6Ue8hóng pZkSu7cứ o6Ue8hvô tìpZkSu7nh ndvỗ vo6Ue8hào bờ,nd cundốn trôndi o6Ue8hđi tấtnd cả.

Ái pZkSu7Hy ngồndi to6Ue8hrên bờ,XNy5gU đưpZkSu7a đôio6Ue8h mắtnd XNy5gUvô cpZkSu7ảm o6Ue8hnhìn vềnd phpZkSu7ía xXNy5gUa tXNy5gUận châXNy5gUn trời.nd Nếo6Ue8hu nhữnndg o6Ue8hcơn o6Ue8hsóng kio6Ue8ha co6Ue8hó tho6Ue8hể cuốnnd ndtrôi đXNy5gUi tấtnd co6Ue8hả o6Ue8hnhững đaund đớno6Ue8h cùnpZkSu7g cpZkSu7ực pZkSu7mà côpZkSu7 ndđã vào6Ue8h đano6Ue8hg po6Ue8hhải gpZkSu7ánh cho6Ue8hịu tpZkSu7hì hnday biếto6Ue8h mấy.

Hạo Thầo6Ue8hn cũpZkSu7ng ngXNy5gUồi xuốno6Ue8hg bndên pZkSu7cạnh cXNy5gUô, đpZkSu7ôi mắtXNy5gU dánXNy5gU chặXNy5gUt vXNy5gUào “mèond co6Ue8hon” khônXNy5gUg rời.

“Tại XNy5gUsao eo6Ue8hm lạpZkSu7i muốXNy5gUn XNy5gUđến đXNy5gUây?” BầpZkSu7u kndhông khXNy5gUí dườngo6Ue8h pZkSu7như đanpZkSu7g qo6Ue8huá gưo6Ue8hợng XNy5gUgạo, HạoXNy5gU Tndhần đànhnd ppZkSu7hải pZkSu7lên tiếpZkSu7ng phndá tandn trạngpZkSu7 tháio6Ue8h căngnd to6Ue8hhẳng hio6Ue8hện giờ.

Một kndhoảng yXNy5gUên lặng…

“Ai làpZkSu7 kXNy5gUẻ hXNy5gUại chếto6Ue8h gXNy5gUia đìnhXNy5gU tôpZkSu7i?” ndGiọng ndnói ÁXNy5gUi HpZkSu7y ndđều đều,pZkSu7 đâXNy5gUy vndốn XNy5gUdĩ o6Ue8hlà o6Ue8hcâu hỏiXNy5gU pZkSu7nghi XNy5gUhoặc lớnpZkSu7 nho6Ue8hất tro6Ue8hong đầund cô,pZkSu7 ndvà ndcâu ho6Ue8hỏi nàyo6Ue8h hoàXNy5gUn tondàn khôno6Ue8hg ho6Ue8hề ăno6Ue8h ndnhập gndì vXNy5gUới cndâu hỏiXNy5gU củpZkSu7a Hạo6Ue8ho Thần.

“Câu ko6Ue8hhác, tôo6Ue8hi kho6Ue8hông XNy5gUtrả lờio6Ue8h câuo6Ue8h hỏpZkSu7i nXNy5gUày pZkSu7của o6Ue8hem đo6Ue8hược.” Hạoo6Ue8h TpZkSu7hần nhúndn nhúnXNy5gU vXNy5gUai tỏXNy5gU vẻpZkSu7 khôngnd to6Ue8hhể làpZkSu7m XNy5gUgì hơno6Ue8h, tndrả lờio6Ue8h vớXNy5gUi XNy5gUchất giọngpZkSu7 bìo6Ue8hnh tpZkSu7hản nhấtnd co6Ue8hó thể.

“Không phảipZkSu7 anndh đpZkSu7ã bảXNy5gUo sẽnd tpZkSu7rả lo6Ue8hời pZkSu7mọi o6Ue8hthắc mắXNy5gUc củaXNy5gU tôipZkSu7?” Côo6Ue8h quapZkSu7y spZkSu7ang pZkSu7Hạo ThầnXNy5gU tXNy5gUức gindận ndgắt lêpZkSu7n, đndúng pZkSu7là XNy5gUsai ndlầm ndkhi tio6Ue8hn tưo6Ue8hởng tXNy5gUên này.

“Tôi co6Ue8hhỉ cpZkSu7ó XNy5gUthể trpZkSu7ả lndời pZkSu7những câuo6Ue8h hỏiXNy5gU nằmnd trondng o6Ue8hmột phạmpZkSu7 vndi ndnhất định.pZkSu7” Hạoo6Ue8h pZkSu7Thần XNy5gUkhoát khoo6Ue8hát tnday vớo6Ue8hi ÁpZkSu7i pZkSu7Hy, tiếpnd tpZkSu7ục giữpZkSu7 o6Ue8hnguyên chấndt gio6Ue8họng bandn nãy.

“Phạm vi?”o6Ue8h CXNy5gUô o6Ue8hnhíu o6Ue8hmày, to6Ue8hên nàndy ndtoàn npZkSu7ói nXNy5gUhững pZkSu7lời kndhó hiểu.

“Tôi chỉo6Ue8h cXNy5gUó tndhể chXNy5gUo endm biếXNy5gUt mộto6Ue8h phầnnd sXNy5gUự việndc, o6Ue8hkhông thểo6Ue8h nóind cụXNy5gU tXNy5gUhể.” ndHạo Thầno6Ue8h XNy5gUnhẫn nạndi XNy5gUgiải thíco6Ue8hh, ngưpZkSu7ớc mặpZkSu7t lo6Ue8hên trờndi quo6Ue8han spZkSu7át pZkSu7màn ndđêm dầpZkSu7n buôngo6Ue8h xuống.

Dù o6Ue8hsao XNy5gUđây cũo6Ue8hng o6Ue8hlà nhữngo6Ue8h đipZkSu7ều o6Ue8hnhỏ nhặtpZkSu7, cXNy5gUó XNy5gUcho Áio6Ue8h ndHy pZkSu7biết cũno6Ue8hg chẳngo6Ue8h sao.

“Vậy XNy5gUcòn pZkSu7Thy o6Ue8hThy? pZkSu7Anh ndcó biếto6Ue8h ndnhững co6Ue8hhuyện lo6Ue8hiên quapZkSu7n tớio6Ue8h XNy5gUThy ThyXNy5gU?” BấXNy5gUt giápZkSu7c cându hndỏi to6Ue8hiếp tpZkSu7heo lạio6Ue8h o6Ue8hdành rXNy5gUiêng cpZkSu7ho Thndy o6Ue8hThy, tndhật spZkSu7ự côo6Ue8h rpZkSu7ất tòXNy5gU mo6Ue8hò vềnd ngXNy5gUười co6Ue8hon gXNy5gUái o6Ue8hbí ẩnpZkSu7 này.

“Thy ThpZkSu7y lào6Ue8h ndem cùpZkSu7ng cho6Ue8ha kháo6Ue8hc mXNy5gUẹ củapZkSu7 pZkSu7Hàn MinXNy5gUh VỹXNy5gU…” Áo6Ue8hnh mắtnd Hạond Tho6Ue8hần trXNy5gUở pZkSu7nên vôpZkSu7 cpZkSu7ùng kỳnd o6Ue8hlạ, so6Ue8hâu thăXNy5gUm thẳm,nd khôo6Ue8hng o6Ue8hthể địnho6Ue8h rpZkSu7õ đượXNy5gUc ándnh mắto6Ue8h ndđó làXNy5gU gXNy5gUì, độtXNy5gU o6Ue8hngột giọngo6Ue8h cpZkSu7ậu trầmXNy5gU xuốXNy5gUng, “…o6Ue8h vàpZkSu7 pZkSu7là eo6Ue8hm cùndng mẹpZkSu7 kho6Ue8hác pZkSu7cha củapZkSu7 tôi!”

Có vẻpZkSu7 Hạoo6Ue8h pZkSu7Thần rpZkSu7ất khónd kpZkSu7hăn ndkhi nóiXNy5gU XNy5gUra chundyện này,nd Áio6Ue8h pZkSu7Hy cpZkSu7ũng cốXNy5gU gắngpZkSu7 do6Ue8hịu gpZkSu7iọng, tránhpZkSu7 làndm kndẻ pZkSu7trước mặtXNy5gU tổnpZkSu7 thương.

“Chuyện XNy5gUnày XNy5gUanh ndcó thểpZkSu7 kndể chXNy5gUi tiếtnd cpZkSu7ho tôio6Ue8h?” ThậtpZkSu7 sựpZkSu7 XNy5gUÁi pZkSu7Hy bắtpZkSu7 đpZkSu7ầu nhậo6Ue8hn địnndh ro6Ue8ha mứcpZkSu7 độXNy5gU nndghiêm XNy5gUtrọng củao6Ue8h sXNy5gUự vXNy5gUiệc hXNy5gUai năndm vndề XNy5gUtrước, pZkSu7có lndẽ Hạond ThầnpZkSu7 cũo6Ue8hng lào6Ue8h mộtnd trndong XNy5gUnhững ngưpZkSu7ời ko6Ue8hhông thểnd thiếuXNy5gU troXNy5gUng o6Ue8hsự vio6Ue8hệc lầnnd đó.

“Hàn Mindnh VỹpZkSu7 pZkSu7và ThXNy5gUy Tho6Ue8hy đãpZkSu7 chndấp nhndận phndạm đếnXNy5gU tộipZkSu7 lpZkSu7ỗi khôo6Ue8hng ndthể XNy5gUtha thứo6Ue8h vìo6Ue8h khôngXNy5gU thểnd nddứt bỏXNy5gU đXNy5gUược o6Ue8htình cảmpZkSu7 cpZkSu7á nhâXNy5gUn, vànd cũpZkSu7ng cho6Ue8hính o6Ue8hvì thếnd o6Ue8hmà nhữXNy5gUng ngườpZkSu7i trono6Ue8hg cpZkSu7uộc đềuo6Ue8h pho6Ue8hải tpZkSu7rả mo6Ue8hột cáind giáo6Ue8h quo6Ue8há đắt.”XNy5gU XNy5gUBất giándc o6Ue8hHạo TpZkSu7hần nởnd mộto6Ue8h nụXNy5gU pZkSu7cười capZkSu7y đndắng, cảpZkSu7 ngườio6Ue8h o6Ue8hrun o6Ue8hlên nddường nhưXNy5gU pZkSu7đang XNy5gUcố gpZkSu7ắng kìndm nén.

“Có to6Ue8hhể cndho tôo6Ue8hi bpZkSu7iết pZkSu7những nndgười trondng cuộcnd?” Áo6Ue8hi Ho6Ue8hy tiếpZkSu7p tụco6Ue8h gặngnd hỏi,XNy5gU pZkSu7quên mấtpZkSu7 mìnhpZkSu7 đo6Ue8hang o6Ue8hvô ýXNy5gU xéXNy5gU toạco6Ue8h nỗipZkSu7 đapZkSu7u chưaXNy5gU pZkSu7lành củnda pZkSu7người khác.

“Hàn Mindnh Vndỹ, XNy5gUbà HXNy5gUàn, Từo6Ue8h To6Ue8hhy To6Ue8hhy, tôiXNy5gU và…”nd Lạio6Ue8h mpZkSu7ột XNy5gUlần nữXNy5gUa Hạond Thầnnd o6Ue8hlấp lửngpZkSu7 cndâu nóind, khiếnpZkSu7 Áo6Ue8hi o6Ue8hHy ndlại tiếpo6Ue8h tụcnd gặXNy5gUng hỏi.

“Và?” TpZkSu7rái ndtim Ándi HpZkSu7y bắtnd đầupZkSu7 đậpZkSu7p loXNy5gUạn cpZkSu7ả lo6Ue8hên, cáipZkSu7 tXNy5gUên cpZkSu7uối cùngXNy5gU sXNy5gUẽ o6Ue8hlà ai?

“… ĐiềpZkSu7n Huân.XNy5gU” pZkSu7Hai tndừ cpZkSu7uối cùo6Ue8hng khóo6Ue8h nhọcXNy5gU XNy5gUphát rXNy5gUa tpZkSu7ừ o6Ue8hmiệng Hạond Thần,XNy5gU ndcó lẽo6Ue8h pZkSu7tên ĐiềnpZkSu7 Huândn XNy5gUnày đóo6Ue8hng vaXNy5gUi chpZkSu7ính tpZkSu7rong vởXNy5gU kịndch pZkSu7bi thươnXNy5gUg hpZkSu7ai npZkSu7ăm XNy5gUvề trước.

“Đã hếtXNy5gU phạo6Ue8hm pZkSu7vi co6Ue8hho phndép chXNy5gUưa?” o6Ue8hÁi HpZkSu7y XNy5gUmở pZkSu7to ndđôi mắto6Ue8h nâupZkSu7 pZkSu7của mìnXNy5gUh nho6Ue8hìn thndẳng o6Ue8hvào Hndạo Thndần, mộto6Ue8h ánho6Ue8h no6Ue8hhìn kiênpZkSu7 định.

Và câpZkSu7u hỏind o6Ue8hcủa cXNy5gUô o6Ue8hkhiến Hndạo Thầnnd bậXNy5gUt cười.

“Ừ, hếto6Ue8h rồi.”XNy5gU HạXNy5gUo ThầnXNy5gU cốnd gắngnd no6Ue8hhịn cXNy5gUười, ndquay sanXNy5gUg ÁpZkSu7i o6Ue8hHy khẳngo6Ue8h địno6Ue8hh. “Đừndng lXNy5gUo, sớmpZkSu7 mXNy5gUuộn gXNy5gUì tXNy5gUhì eXNy5gUm XNy5gUcũng sẽXNy5gU bndiết mà.”

Bất XNy5gUgiác ndHạo TpZkSu7hần đưXNy5gUa tandy xXNy5gUoa xoXNy5gUa đo6Ue8hầu Áo6Ue8hi Hynd, đâyXNy5gU lào6Ue8h độndng tácXNy5gU XNy5gUmà pZkSu7Thần tXNy5gUhường pZkSu7làm vớo6Ue8hi TpZkSu7hy TXNy5gUhy –pZkSu7 cndô ndem gXNy5gUái đánXNy5gUg yo6Ue8hêu củo6Ue8ha mình.

“Em cpZkSu7òn thắco6Ue8h mắndc gìo6Ue8h kndhông?” o6Ue8hHạo Tho6Ue8hần nângnd mặtpZkSu7 cXNy5gUô o6Ue8hlên, nhưngpZkSu7 gươno6Ue8hg mặndt XNy5gUvẫn cpZkSu7òn lpZkSu7ưu lạind nndụ cườpZkSu7i bpZkSu7an nãy.

“Anh XNy5gUcó ndbiết anndh TpZkSu7riết Dạ?”pZkSu7 Đâynd chắco6Ue8h chXNy5gUắn spZkSu7ẽ ndlà câuo6Ue8h hndỏi ngo6Ue8hhi vấnnd pZkSu7cuối cXNy5gUùng pZkSu7mà pZkSu7cô pZkSu7cần đượcXNy5gU giảio6Ue8h đáp.

“Ừ.” Vào6Ue8h pZkSu7Hạo Thầno6Ue8h lạind tiếo6Ue8hp tụcnd trXNy5gUả lời.

“Anh ấXNy5gUy pZkSu7mất rồi?pZkSu7” Lầndn này,pZkSu7 XNy5gUngười ruo6Ue8hn o6Ue8hlên kXNy5gUhi o6Ue8hnhắc đếndn XNy5gUnỗi đauo6Ue8h lạipZkSu7 lpZkSu7à Ándi Hy.

“Ừ, hắno6Ue8h pZkSu7là o6Ue8hân ndnhân XNy5gUcủa ndem đấy!”XNy5gU NpZkSu7ụ cưpZkSu7ời trênnd mndôi HạoXNy5gU Thầnnd dầXNy5gUn biXNy5gUến mất,XNy5gU khônXNy5gUg đợndi ÁpZkSu7i Ho6Ue8hy đặtnd thêo6Ue8hm XNy5gUcâu hỏi,pZkSu7 Hạndo ndThần lạiXNy5gU tiếppZkSu7 pZkSu7tục nópZkSu7i. “HếpZkSu7t phạXNy5gUm vndi XNy5gUcho cndâu hỏiXNy5gU nàyo6Ue8h rồi.”

Ân nhân?

Tại sando ao6Ue8hnh tXNy5gUrai TrpZkSu7iết DạXNy5gU lạind lo6Ue8hà XNy5gUân nhân?

Nhưng o6Ue8hcó lẽo6Ue8h côXNy5gU chndỉ bndiết đượcXNy5gU ndđến mứco6Ue8h đópZkSu7 XNy5gUmà thôi…

Cô cúo6Ue8hi gằpZkSu7m mặtXNy5gU xuXNy5gUống, cho6Ue8he gndiấu ndđi đôXNy5gUi mắtXNy5gU pZkSu7đã XNy5gUthấm đẫXNy5gUm nướcpZkSu7 mắt,o6Ue8h nhaXNy5gUnh tXNy5gUay gạtnd vộio6Ue8h ndnhững giọtnd nướXNy5gUc đáno6Ue8hg ghétXNy5gU đó.

“Em khônndg hndỏi tpZkSu7ôi lào6Ue8h ngườndi nhưpZkSu7 to6Ue8hhế nàndo sao?”pZkSu7 ĐôipZkSu7 mắtnd Hndạo Thầo6Ue8hn chămXNy5gU cndhú qXNy5gUuan sáto6Ue8h XNy5gUÁi HyXNy5gU, mộtpZkSu7 câund hỏiXNy5gU mpZkSu7à chínhXNy5gU cậund đặtnd ra.

“Không, vndì tạmXNy5gU thờo6Ue8hi tndôi sndẽ XNy5gUxem aXNy5gUnh pZkSu7là mXNy5gUột ngườiXNy5gU tốt.”o6Ue8h ÁpZkSu7i pZkSu7Hy ngưndớc XNy5gUmặt lên,o6Ue8h đôipZkSu7 mắtpZkSu7 vẫnpZkSu7 pZkSu7còn pZkSu7hoe đỏo6Ue8h nởnd mộtnd nụnd ndcười dịo6Ue8hu o6Ue8hdàng vớio6Ue8h Hạndo ThầnpZkSu7, spZkSu7au đóo6Ue8h đứngnd dậy.XNy5gU “XNy5gULàm pho6Ue8hiền andnh rồio6Ue8h, cảmpZkSu7 XNy5gUơn ndvì tấpZkSu7t cả.”

Ái pZkSu7Hy chậmnd ro6Ue8hãi bXNy5gUước đi,XNy5gU lướo6Ue8ht qupZkSu7a từngXNy5gU bóXNy5gUng ngườiXNy5gU pZkSu7trên bãXNy5gUi biểnnd ndvà khuấo6Ue8ht hndẳn XNy5gUsau mànpZkSu7 đêm.

“Người tốt?XNy5gU Mo6Ue8hèo ndcon, cXNy5gUó lXNy5gUẽ ndem đndang hiểupZkSu7 lpZkSu7ầm rồi.”

Trên đườnXNy5gUg đo6Ue8hi, ndÁi pZkSu7Hy cầmXNy5gU mộo6Ue8ht chiXNy5gUếc đồngnd hồnd cátpZkSu7 XNy5gUnhỏ xíXNy5gUu màund hndồng pho6Ue8hấn, lndiên tụco6Ue8h lo6Ue8hật ngưo6Ue8hợc nópZkSu7 lại.

Cô đanpZkSu7g pZkSu7cố gắnndg pZkSu7tự mìnhXNy5gU làndm mXNy5gUình XNy5gUvơi pZkSu7bớt pZkSu7nỗi đau.

Ái HpZkSu7y o6Ue8hmệt mỏio6Ue8h bpZkSu7ước XNy5gUvề nhànd, chindếc XNy5gUbalo nặngpZkSu7 nndề chXNy5gUỉ cóo6Ue8h tndhể đeopZkSu7 mộXNy5gUt bêpZkSu7n vndai, XNy5gUnên càXNy5gUng khio6Ue8hến bpZkSu7ên vndai o6Ue8hphải củand pZkSu7cô nhứcpZkSu7 mpZkSu7ỏi o6Ue8hvì phXNy5gUải manndg o6Ue8hmột tpZkSu7rọng lựpZkSu7c qundá nặng.

Về nhXNy5gUà vớndi trạndng tháo6Ue8hi khôo6Ue8hng mấo6Ue8hy vupZkSu7i pZkSu7vẻ, ÁipZkSu7 HXNy5gUy tio6Ue8hếp o6Ue8htục pZkSu7lê o6Ue8hbước vềo6Ue8h phònXNy5gUg, chẳngXNy5gU pZkSu7màng ndđể tâmo6Ue8h đếno6Ue8h so6Ue8hự quao6Ue8hn tâmo6Ue8h tháio6Ue8h quápZkSu7 cndủa o6Ue8hmấy tXNy5gUên cndận vệnd ndvì pZkSu7đã XNy5gUquá XNy5gUquen thuộco6Ue8h vớipZkSu7 pZkSu7cái cảnhnd ndnày rồi.

Đôi lúndc ndcô lạiXNy5gU npZkSu7ghĩ so6Ue8hống tXNy5gUrong mộtpZkSu7 căno6Ue8h biệtXNy5gU thựnd ndrộng lớo6Ue8hn ndnhư tXNy5gUhế nàypZkSu7 thậtpZkSu7 phXNy5gUiền pZkSu7toái, tưo6Ue8hơng tựo6Ue8h ndnhư lúcnd no6Ue8hày phảXNy5gUi lêpZkSu7n tậnnd lpZkSu7ầu bo6Ue8ha đndể vềnd phòng.

Hai o6Ue8hchân cpZkSu7ũng khôngpZkSu7 thểXNy5gU trụXNy5gU đượcXNy5gU o6Ue8hlâu hơnpZkSu7 no6Ue8hữa, nndhưng vừaXNy5gU bướcpZkSu7 đếnpZkSu7 gầnnd o6Ue8hcửa phòngXNy5gU tXNy5gUhì đậpXNy5gU vàXNy5gUo mắo6Ue8ht ÁpZkSu7i HpZkSu7y lào6Ue8h haXNy5gUi XNy5gUtên XNy5gUcận ndvệ mặndc pZkSu7vest đenXNy5gU o6Ue8hvà pZkSu7cô hầund gápZkSu7i AXNy5gUn ApZkSu7n cũo6Ue8hng đanpZkSu7g đứpZkSu7ng trướco6Ue8h cửnda phòno6Ue8hg vớipZkSu7 trạndng tháipZkSu7 cndực kỳo6Ue8h ndlo lắng.

Cô cXNy5gUau pZkSu7mày, bưXNy5gUớc chândn vẫnpZkSu7 cXNy5gUhậm rãiXNy5gU đếnpZkSu7 phòngo6Ue8h Mino6Ue8hh Vỹ.

Dừng chân,o6Ue8h Ándi Hndy khônndg hXNy5gUề mởnd mindệng ndgặng hỏind tạind ndsao họXNy5gU lạio6Ue8h cndư xpZkSu7ử khpZkSu7ác thườngXNy5gU o6Ue8hnhư ndthế, chpZkSu7ỉ XNy5gUđưa o6Ue8htay địnhpZkSu7 mndở cửa.

“Cô cXNy5gUhủ, lúpZkSu7c o6Ue8hnày thìXNy5gU… ndcô khôngo6Ue8h pZkSu7nên vào.”nd Mộndt têo6Ue8hn cậnXNy5gU XNy5gUvệ pZkSu7đưa tnday chắXNy5gUn ngandng pZkSu7Ái XNy5gUHy, lúngnd XNy5gUtúng trảXNy5gU lời,nd nho6Ue8hìn ÁiXNy5gU HpZkSu7y ápZkSu7i ngại.

“Sao lo6Ue8hại khôpZkSu7ng nên?”XNy5gU Áo6Ue8hi XNy5gUHy cảXNy5gUm thấo6Ue8hy bo6Ue8hắt đầupZkSu7 khpZkSu7ó chịpZkSu7u, ndtại sando vàoo6Ue8h pho6Ue8hòng o6Ue8hmà o6Ue8hcũng kXNy5gUhông đượco6Ue8h vào?

“Ơ… à…nd thiếuXNy5gU pZkSu7gia đang…o6Ue8h côpZkSu7 đừngo6Ue8h nênpZkSu7 vàond pndhòng lúcXNy5gU này.pZkSu7” Têo6Ue8hn ndcận XNy5gUvệ kinda cứo6Ue8h ấpo6Ue8h úngXNy5gU o6Ue8hmãi, cuốndi o6Ue8hcùng lạndi lào6Ue8h mộtpZkSu7 lờo6Ue8hi yXNy5gUêu cầu.

“Tránh XNy5gUra!” DườngXNy5gU nhưnd ndÁi HXNy5gUy đãnd cảmpZkSu7 nhậno6Ue8h o6Ue8hđược mộtXNy5gU đXNy5gUiều gìXNy5gU đónd bấpZkSu7t thườnndg, vo6Ue8hà cóXNy5gU vẻnd ndchuyện nàynd đangpZkSu7 liênpZkSu7 quandn ndđến Mndinh Vỹ.

Cô o6Ue8hgằn ndgiọng, gạtnd mạnhpZkSu7 pZkSu7tay o6Ue8hcủa tênXNy5gU cậno6Ue8h ndvệ ndra rồiXNy5gU mndở nhaXNy5gUnh cándnh XNy5gUcửa gỗ.

Cánh cửaXNy5gU mởo6Ue8h o6Ue8hra, vndà sao6Ue8hu XNy5gUđó cXNy5gUũng XNy5gUnhanh chóXNy5gUng ndđóng lại.

Minh ndVỹ pZkSu7đang ngồind dướipZkSu7 sàno6Ue8h, tpZkSu7ựa vàoXNy5gU tường,nd xupZkSu7ng quao6Ue8hnh ndlà vpZkSu7ô ndsố nho6Ue8hững chapZkSu7i rượuXNy5gU rỗndng khôXNy5gUng, mùXNy5gUi rưpZkSu7ợu nồngo6Ue8h nặo6Ue8hc lao6Ue8hn topZkSu7ả khắpXNy5gU phòng.

Nét mặtnd o6Ue8hÁi XNy5gUHy do6Ue8hần đanhpZkSu7 lại,pZkSu7 MpZkSu7inh ndVỹ tindếp tụco6Ue8h o6Ue8hcầm mo6Ue8hột XNy5gUchai ro6Ue8hượu lêXNy5gUn uống.o6Ue8h ndLập XNy5gUtức pZkSu7cô némnd mạnhnd bXNy5gUalo o6Ue8hlên giường,pZkSu7 tindến đo6Ue8hến giằo6Ue8hng lo6Ue8hấy chapZkSu7i rưpZkSu7ợu trXNy5gUong tao6Ue8hy anh.

“Anh XNy5gUlàm cáiXNy5gU tro6Ue8hò gìpZkSu7 th

ế?”

“Đừng qpZkSu7uan tâo6Ue8hm, đưapZkSu7 pZkSu7đây!” MpZkSu7inh Vỹnd vớiXNy5gU to6Ue8hay vềnd phíaXNy5gU Áind HyXNy5gU, o6Ue8hdường o6Ue8hnhư mXNy5gUuốn o6Ue8hlấy lo6Ue8hại cXNy5gUhai rpZkSu7ượu mpZkSu7à cpZkSu7ô vpZkSu7ừa gindành lấy.

“Không ndđưa, aXNy5gUnh o6Ue8huống ndbao nhiêXNy5gUu cndhai rồind hả?”nd ÁXNy5gUi Hndy tndức o6Ue8hgiận qo6Ue8huát lên,pZkSu7 đpZkSu7ặt cpZkSu7hai rndượu đpZkSu7ã đượcpZkSu7 pZkSu7khui nắo6Ue8hp pZkSu7ra sndau lndưng, nhìnnd mộtXNy5gU lượtnd cácnd cndhai rưo6Ue8hợu o6Ue8hxung quanpZkSu7h MipZkSu7nh VỹXNy5gU vànd bắXNy5gUt đầupZkSu7 đếm.

Một… haiXNy5gU… bnda… bảyXNy5gU chai!

Bảy chao6Ue8hi rưpZkSu7ợu rỗpZkSu7ng kndhông đo6Ue8hang nằpZkSu7m lpZkSu7ăn lócnd trêno6Ue8h o6Ue8hsàn nho6Ue8hà mộtXNy5gU pZkSu7cách pZkSu7bừa bXNy5gUãi, cXNy5gUô bắtXNy5gU đầXNy5gUu nndổi giậno6Ue8h tho6Ue8hật ndsự ndkhi thấynd andnh đứXNy5gUng lêXNy5gUn o6Ue8hvà cpZkSu7ó ndý địno6Ue8hh lấyXNy5gU từpZkSu7 tXNy5gUrong pZkSu7tủ kíno6Ue8hh mộtnd cndhai rượuXNy5gU khác.

“Anh muốpZkSu7n XNy5gUuống co6Ue8hhứ o6Ue8hgì, đượndc! Tôio6Ue8h uốnpZkSu7g vpZkSu7ới anhXNy5gU!” Áind ndHy XNy5gUtức gndiận quáto6Ue8h lên.

Đôi mắto6Ue8h màpZkSu7u hổnd phpZkSu7ách củo6Ue8ha Minndh Vndỹ dườndng o6Ue8hnhư đo6Ue8hã chuyểnXNy5gU sXNy5gUự chúpZkSu7 XNy5gUý ndsang cô.

Cô cầmnd cho6Ue8hai pZkSu7rượu spZkSu7au lưnndg o6Ue8hlên, sapZkSu7u đXNy5gUó ko6Ue8hề lêno6Ue8h o6Ue8hmiệng uốngpZkSu7 lấynd mộto6Ue8h hơind dàind. ThứXNy5gU nưndớc uốno6Ue8hg tpZkSu7hật đắnpZkSu7g pZkSu7nhưng lạio6Ue8h mandng o6Ue8hmột vịXNy5gU no6Ue8hồng nồnXNy5gUg qpZkSu7uả thậtpZkSu7 kpZkSu7hiến XNy5gUcon ngườpZkSu7i tXNy5gUa XNy5gUquên bẵno6Ue8hg hếo6Ue8ht XNy5gUnhững o6Ue8hbuồn pXNy5gUhiền, ndđau đpZkSu7ớn trndong lòng.

Gương mặndt XNy5gUÁi pZkSu7Hy bắtpZkSu7 đầXNy5gUu đỏXNy5gU lndên, cndô đưnda đôo6Ue8hi o6Ue8hmắt tpZkSu7hẫn thờo6Ue8h nXNy5gUhìn o6Ue8hchai rượuo6Ue8h trndong tayo6Ue8h, tpZkSu7iếp o6Ue8htục nâo6Ue8hng lênnd vpZkSu7à uốnXNy5gUg hXNy5gUết sốo6Ue8h còXNy5gUn lại.

Về phầnpZkSu7 MiXNy5gUnh Vỹo6Ue8h, anpZkSu7h cpZkSu7hỉ đXNy5gUứng o6Ue8hyên nXNy5gUhìn ndcô uốngXNy5gU hếtpZkSu7 cpZkSu7ả chndai rưo6Ue8hợu lndoại mạnhXNy5gU đpZkSu7ó. ndCô đXNy5gUặt pZkSu7chai rưpZkSu7ợu rỗpZkSu7ng khôngnd xuốnXNy5gUg sànpZkSu7, tpZkSu7iếp theo6Ue8ho đứngo6Ue8h dậndy o6Ue8hđẩy anndh rapZkSu7, vXNy5gUươn o6Ue8htay XNy5gUvề phíao6Ue8h tủpZkSu7 kínho6Ue8h lo6Ue8hấy mộtXNy5gU chandi rượndu giốnXNy5gUg hệXNy5gUt o6Ue8hlúc nãyXNy5gU xuống.

“Em lo6Ue8hàm go6Ue8hì vậy?”pZkSu7 Đndến mứcpZkSu7 nXNy5gUày thpZkSu7ì MinXNy5gUh VỹpZkSu7 ndcũng kho6Ue8hông thểXNy5gU đứngpZkSu7 yndên nhìnXNy5gU XNy5gUđược nữa,o6Ue8h đưao6Ue8h taXNy5gUy giậo6Ue8ht lấXNy5gUy chaXNy5gUi rượo6Ue8hu pZkSu7từ cô.

Rõ pZkSu7ràng gươo6Ue8hng mặtpZkSu7 Áio6Ue8h Hndy đãpZkSu7 ndđỏ hếndt mo6Ue8hức cXNy5gUó thể!

Chợt ÁiXNy5gU HpZkSu7y qo6Ue8huay sndang Mo6Ue8hinh pZkSu7Vỹ o6Ue8hvà… ndmỉm cười!

“Này Minndh Vỹ,o6Ue8h anpZkSu7h cónd pZkSu7biết cáipZkSu7 pZkSu7cảm giándc mấtpZkSu7 ndmột no6Ue8hgười quo6Ue8han trndọng pZkSu7là nhXNy5gUư to6Ue8hhế nàond ko6Ue8hhông?” XNy5gUÁi HpZkSu7y vẫpZkSu7n mỉmo6Ue8h cười,XNy5gU nhpZkSu7ưng troo6Ue8hng ndnụ cndười đo6Ue8hó làpZkSu7 mộtpZkSu7 vếXNy5gUt thươngo6Ue8h XNy5gUkhông XNy5gUthể o6Ue8hxoá đo6Ue8hi XNy5gUbằng tho6Ue8hời gndian XNy5gUvà nưpZkSu7ớc mắt.

Giọng nóio6Ue8h pZkSu7cô ndtrở nênnd npZkSu7hẹ pZkSu7nhàng hơn,XNy5gU nhXNy5gUưng dườo6Ue8hng nhưnd từndng ndchữ vpZkSu7à từno6Ue8hg lờndi nhưpZkSu7 thXNy5gUể đango6Ue8h trácho6Ue8h mpZkSu7óc anh.

“Hẳn o6Ue8hanh cũnXNy5gUg biếtXNy5gU cXNy5gUhứ nhỉ,XNy5gU vìpZkSu7 ndThy o6Ue8hThy đáo6Ue8hng ndyêu củXNy5gUa XNy5gUanh XNy5gUcũng đãXNy5gU mấtXNy5gU rndồi màXNy5gU, hpZkSu7a XNy5gUha. Nndhưng tôpZkSu7i… pZkSu7tôi đpZkSu7ánh mấto6Ue8h cảXNy5gU gpZkSu7ia đình!”

Minh o6Ue8hVỹ dườnpZkSu7g nhXNy5gUư vpZkSu7ẫn o6Ue8hcòn đndủ tỉnhXNy5gU ndtáo đểpZkSu7 lắngnd ngXNy5gUhe nndhững lXNy5gUời nóXNy5gUi cndủa côpZkSu7, nhưpZkSu7ng tấtpZkSu7 cXNy5gUả nhữngo6Ue8h gìXNy5gU pZkSu7anh pZkSu7có o6Ue8hthể làndm lúpZkSu7c nàyo6Ue8h pZkSu7là io6Ue8hm lặng.

“Đồng hồXNy5gU cápZkSu7t xpZkSu7oa dịXNy5gUu nỗind đpZkSu7au? Nựndc cườind! Nndếu pZkSu7thật sựnd nXNy5gUó pZkSu7có thểpZkSu7 xoo6Ue8ha XNy5gUdịu bớto6Ue8h phXNy5gUần ndnào no6Ue8hỗi đauo6Ue8h pZkSu7của tôndi, o6Ue8htại spZkSu7ao pZkSu7lật o6Ue8hngược nhữpZkSu7ng mộtpZkSu7 trăo6Ue8hm o6Ue8htám mươio6Ue8h lầpZkSu7n vẫnpZkSu7 khpZkSu7ông pZkSu7hề mấtpZkSu7 đpZkSu7i ndmột o6Ue8hchút pZkSu7cảm giácXNy5gU đaupZkSu7 đớndn nàoXNy5gU? Tạndi sao?”pZkSu7 ÁXNy5gUi HpZkSu7y nhXNy5gUư tựnd no6Ue8hói XNy5gUvới chínhXNy5gU mìnhXNy5gU, lầnnd no6Ue8hày XNy5gUcô pZkSu7bật ndcười thào6Ue8hnh tiếng.

Đôi mắtpZkSu7 ướtXNy5gU lệ,o6Ue8h cpZkSu7ô đưapZkSu7 XNy5gUtay gạtXNy5gU gndiọt XNy5gUnước mắtnd khôngXNy5gU đánndg ro6Ue8hơi tpZkSu7rên gndò máXNy5gU rndồi lXNy5gUại tindếp tpZkSu7ục tpZkSu7ự độcpZkSu7 thoại.

“Bây gindờ o6Ue8hthì hếtXNy5gU rồndi, cXNy5gUả bo6Ue8ha vàXNy5gU XNy5gUmẹ, ndcả apZkSu7nh Triếo6Ue8ht DXNy5gUạ luôndn yXNy5gUêu tXNy5gUhương to6Ue8hôi đềupZkSu7 o6Ue8hđi rồio6Ue8h, đndi đếnXNy5gU mộXNy5gUt pZkSu7nơi mpZkSu7à tndôi khônXNy5gUg thXNy5gUể pZkSu7nào o6Ue8hchạm đếXNy5gUn, trừo6Ue8h kho6Ue8hi ndtôi o6Ue8hđi tndheo họnd! Vànd XNy5gUngay co6Ue8hả ao6Ue8hnh cũXNy5gUng chỉXNy5gU dndùng tpZkSu7ôi nho6Ue8hư mộpZkSu7t XNy5gUcon pZkSu7búp pZkSu7bê pZkSu7để pZkSu7thay tXNy5gUhế o6Ue8hcho o6Ue8hThy Thy.”

Minh Vo6Ue8hỹ ndvẫn indm lặng,XNy5gU đôiXNy5gU mắpZkSu7t màuXNy5gU hổXNy5gU phndách sápZkSu7ng lo6Ue8hên, dườngo6Ue8h nhưXNy5gU aXNy5gUnh đãnd cóXNy5gU thndể cảmXNy5gU nhậno6Ue8h đượo6Ue8hc nỗiXNy5gU đauo6Ue8h ndmà côpZkSu7 đangpZkSu7 phảiXNy5gU gánho6Ue8h chịuo6Ue8h đaupZkSu7 đếno6Ue8h o6Ue8hmức nào.

Ái Ho6Ue8hy bướo6Ue8hc vềpZkSu7 phXNy5gUía tủpZkSu7 qnduần pZkSu7áo mànd Mino6Ue8hh o6Ue8hVỹ dànhXNy5gU rio6Ue8hêng chpZkSu7o mìnho6Ue8h mởnd rnda, lấndy rpZkSu7a ndmột chiXNy5gUếc lo6Ue8họ thuỷpZkSu7 o6Ue8htinh ndtrong spZkSu7uốt, trndong đếndn nỗXNy5gUi pZkSu7có thểXNy5gU nXNy5gUhìn ndthấy o6Ue8hvô XNy5gUsố nhữo6Ue8hng cndhiếc đXNy5gUồng pZkSu7hồ cápZkSu7t ndnhỏ xio6Ue8hnh manXNy5gUg nhiềpZkSu7u ndmàu sắcXNy5gU XNy5gUkhác XNy5gUnhau pZkSu7đang nằmXNy5gU trpZkSu7ong lọ.

Tiếp theoo6Ue8h, XNy5gUcô lấyXNy5gU to6Ue8hừ trpZkSu7ong lXNy5gUọ pZkSu7ra mndột cápZkSu7i đồngpZkSu7 hndồ cáo6Ue8ht o6Ue8hmàu đỏ,nd đưapZkSu7 o6Ue8htay XNy5gUra khônndg tXNy5gUrung vndà thảnd ndnó XNy5gUrơi tựnd do.

“Rơi này!”

Ái HpZkSu7y dườXNy5gUng nXNy5gUhư đanpZkSu7g cựco6Ue8h o6Ue8hkỳ hứngXNy5gU tXNy5gUhú vpZkSu7ới o6Ue8hviệc mìo6Ue8hnh đaXNy5gUng làpZkSu7m, trêno6Ue8h môo6Ue8hi vẫnpZkSu7 XNy5gUgiữ ngpZkSu7uyên ndnụ cườind co6Ue8hay đắng.

Chiếc đồngpZkSu7 hồXNy5gU đóXNy5gU ro6Ue8hơi xuốngnd XNy5gUđất vỡo6Ue8h tandn, tpZkSu7ạo nêndn vo6Ue8hô ndsố nhữngXNy5gU mảnho6Ue8h pZkSu7thuỷ tndinh cựcXNy5gU pZkSu7nhỏ no6Ue8hằm trênXNy5gU sndàn npZkSu7hà, vndà nhndững hndạt cátnd lndi tpZkSu7i o6Ue8hcũng XNy5gUhoà lẫnpZkSu7 o6Ue8hvào nhữnXNy5gUg XNy5gUmảnh thuỷnd XNy5gUtinh lấppZkSu7 láo6Ue8hnh ấy.

Rồi lndại thpZkSu7êm mộtXNy5gU cpZkSu7ái ndđồng hồXNy5gU nữand… tpZkSu7hêm mộXNy5gUt XNy5gUcái nữXNy5gUa… XNy5gUvà XNy5gUthêm XNy5gUmột cái…

Cứ lầndn lượtnd, cônd lo6Ue8hặp lo6Ue8hại độngpZkSu7 tándc đXNy5gUó khôno6Ue8hg biXNy5gUết bapZkSu7o nXNy5gUhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh VỹpZkSu7 o6Ue8hgọi tpZkSu7ên Áind pZkSu7Hy, đôind mXNy5gUắt ao6Ue8hnh tràpZkSu7n ngậpXNy5gU vXNy5gUẻ XNy5gUxót xa.

Nhìn thấpZkSu7y pZkSu7cô nhưo6Ue8h thpZkSu7ế này,o6Ue8h pZkSu7trái tindm aXNy5gUnh XNy5gUnhư dầnpZkSu7 mpZkSu7ất đind nhịpnd đập,XNy5gU saXNy5gUu pZkSu7đó ngừno6Ue8hg đậpo6Ue8h hẳn.

Ái XNy5gUHy khôngXNy5gU hềXNy5gU quo6Ue8hay lạind nhìnXNy5gU ndanh, lầnpZkSu7 o6Ue8hnày XNy5gUlà đXNy5gUưa XNy5gUcả cpZkSu7hiếc lọnd thuỷpZkSu7 tXNy5gUinh rpZkSu7a, XNy5gUrồi lạo6Ue8hi thảpZkSu7 cảo6Ue8h lọo6Ue8h rớXNy5gUt o6Ue8hxuống đất…XNy5gU thứXNy5gU ndâm to6Ue8hhanh ndva cXNy5gUhạm o6Ue8hmạnh vpZkSu7ang pZkSu7lên, hàno6Ue8hg o6Ue8hnghìn mảnho6Ue8h to6Ue8hhuỷ to6Ue8hinh lấppZkSu7 lo6Ue8hánh nằXNy5gUm dướind sàn,nd mXNy5gUột khuo6Ue8hng cảndnh đo6Ue8hẹp đếpZkSu7n XNy5gUđau đớn!

“Vỡ hếtXNy5gU rồind! Khônndg cXNy5gUòn gXNy5gUì đểnd xndoa XNy5gUdịu nỗiXNy5gU ndđau cndả!” Áo6Ue8hi Hndy lXNy5gUại pZkSu7bật cndười thàndnh tiếnpZkSu7g, đưand mộXNy5gUt tandy o6Ue8hôm lấyXNy5gU mặt,pZkSu7 ndnhưng nhpZkSu7ững giọtnd o6Ue8hnước mắpZkSu7t kio6Ue8ha vẫnXNy5gU lọpZkSu7t quXNy5gUa khẽo6Ue8h pZkSu7tay vànd tndạo rXNy5gUa nhữngpZkSu7 vệtXNy5gU dXNy5gUài hoXNy5gUàn mỹpZkSu7 tronpZkSu7g khôngnd o6Ue8htrung. o6Ue8h“Không cXNy5gUòn, khôXNy5gUng còo6Ue8hn gpZkSu7ì cả!”

Minh Vỹnd XNy5gUbước XNy5gUđến vndà ndcúi xuốngo6Ue8h o6Ue8hnâng ndngười ndcô lên,XNy5gU đặtnd cônd ngồipZkSu7 pZkSu7lên giường.

Bàn o6Ue8hchân Áio6Ue8h Hndy bịo6Ue8h nhữngpZkSu7 mảXNy5gUnh tpZkSu7huỷ tiXNy5gUnh kio6Ue8ha XNy5gUlàm xâXNy5gUy xpZkSu7ước rấtnd nhiều.

“Minh Vndỹ, tpZkSu7ôi pZkSu7và ThXNy5gUy pZkSu7Thy andi o6Ue8hquan tro6Ue8họng hơn?”o6Ue8h ÁipZkSu7 Hndy XNy5gUtrong bộo6Ue8h nddạng nửand tỉnhpZkSu7 nửaXNy5gU mênd, bấo6Ue8ht giáco6Ue8h ndlại lêXNy5gUn tiếndng hỏi.

“Thy Thy.”XNy5gU Mộto6Ue8h câpZkSu7u tro6Ue8hả lờXNy5gUi dpZkSu7ứt XNy5gUkhoát vXNy5gUang lêXNy5gUn, XNy5gUđủ đểo6Ue8h Ándi o6Ue8hHy nhậndn thứcXNy5gU đượco6Ue8h co6Ue8hâu ndtrả lờio6Ue8h đópZkSu7 đano6Ue8hg cónd uXNy5gUy lựcpZkSu7 lXNy5gUớn thXNy5gUế nàoXNy5gU XNy5gUđối vớio6Ue8h pZkSu7trái tindm đangXNy5gU chXNy5gUết pZkSu7dần mòo6Ue8hn vìpZkSu7 đo6Ue8hau đớn.

Đôi mpZkSu7ôi xinpZkSu7h xắnXNy5gU kXNy5gUia XNy5gUmím XNy5gUchặt lạndi… đúngpZkSu7 no6Ue8hhư pZkSu7cô nghĩ,o6Ue8h cXNy5gUô XNy5gUchỉ lànd thXNy5gUay thế!

“Thy Tndhy npZkSu7goan ngXNy5gUoãn, xo6Ue8hinh o6Ue8hđẹp hơnpZkSu7 eXNy5gUm ndrất nhiều.pZkSu7” Đôndi môpZkSu7i MiXNy5gUnh Vỹnd pZkSu7bật ro6Ue8ha nhpZkSu7ững lờio6Ue8h pháXNy5gUt ngôXNy5gUn vônd tình,o6Ue8h o6Ue8hmặc kệXNy5gU npZkSu7ó cXNy5gUó XNy5gUlàm tổndn tXNy5gUhương ÁpZkSu7i pZkSu7Hy hao6Ue8hy khôo6Ue8hng, apZkSu7nh vẫnXNy5gU ngpZkSu7oan pZkSu7cố XNy5gUtiếp tụcnd bo6Ue8huông nndhững lờpZkSu7i XNy5gUnói tXNy5gUừ ndtận spZkSu7âu tpZkSu7rái ndtim mpZkSu7ình… ndvì, apZkSu7nh kho6Ue8hông thểpZkSu7 chnde gXNy5gUiấu đưo6Ue8hợc ndnữa rồi.XNy5gU “ThypZkSu7 ndThy o6Ue8hlà hpZkSu7ạnh phúc,pZkSu7 XNy5gUcòn eXNy5gUm pZkSu7chỉ mapZkSu7ng pZkSu7đến chndo tXNy5gUôi o6Ue8hsự đaXNy5gUu đớn.”

“Thy To6Ue8hhy tXNy5gUừng làpZkSu7 XNy5gUtất cảpZkSu7 vớndi tôi…”

Từng câo6Ue8hu pZkSu7nói dXNy5gUo chíno6Ue8hh mindệng XNy5gUMinh VỹpZkSu7 bndật rnda nhưpZkSu7 XNy5gUxé toạXNy5gUc vếo6Ue8ht tpZkSu7hương lòngo6Ue8h chpZkSu7ưa lào6Ue8hnh hẳnpZkSu7 củpZkSu7a XNy5gUÁi XNy5gUHy, XNy5gUcô biếtpZkSu7 mà…o6Ue8h ndcô pZkSu7chẳng o6Ue8hlà go6Ue8hì cả!

Hai ndbàn ndtay ro6Ue8hun lndên XNy5gUkhông ngo6Ue8hường, trướpZkSu7c mắtnd cndô cũngXNy5gU nndhoà đipZkSu7 vìnd nướcnd mắpZkSu7t, co6Ue8hô đpZkSu7ưa to6Ue8hay ghìnd chặXNy5gUt tandy vo6Ue8hà pZkSu7kích độo6Ue8hng pZkSu7hét lên.

“Không cầnpZkSu7 ndanh nóind nữa,o6Ue8h tôXNy5gUi ndkhông muốnXNy5gU nXNy5gUghe, lạipZkSu7 càngpZkSu7 khndông mnduốn apZkSu7nh đndem tôipZkSu7 ndso sánpZkSu7h vớio6Ue8h pZkSu7người o6Ue8hcon gXNy5gUái kháXNy5gUc! Tndôi bpZkSu7iết tpZkSu7ôi khôngo6Ue8h XNy5gUlà go6Ue8hì cảnd, nêpZkSu7n o6Ue8hanh cXNy5gUũng khôngnd cầnXNy5gU hndạ nhụcnd pZkSu7tôi đếnpZkSu7 mXNy5gUức này.”o6Ue8h Nưo6Ue8hớc mo6Ue8hắt chạynd dpZkSu7ài, rạchnd đườngXNy5gU nướXNy5gUc pZkSu7pha ndlê tpZkSu7heo gòpZkSu7 ndmá mXNy5gUà ndrơi vXNy5gUào khôo6Ue8hng trung.

Minh Vỹnd no6Ue8hhìn cô,o6Ue8h khôngo6Ue8h nndói gìnd XNy5gUcả, XNy5gUđưa o6Ue8htay siếo6Ue8ht chặtnd to6Ue8hay côo6Ue8h kéXNy5gUo raXNy5gU, ano6Ue8hh XNy5gUđang ndép buộcpZkSu7 cXNy5gUô pZkSu7phải tiếpXNy5gU tụndc lpZkSu7ắng ngndhe o6Ue8hanh nói.

“Tôi khôo6Ue8hng o6Ue8hcần ngưo6Ue8hời cXNy5gUon gáipZkSu7 khácnd thXNy5gUay thếpZkSu7 vpZkSu7ị tpZkSu7rí côXNy5gU ấyXNy5gU ndtrong lòno6Ue8hg tôind. VpZkSu7ới tôpZkSu7i, Thndy o6Ue8hThy XNy5gUchỉ cónd o6Ue8hmột… ndkhông thểo6Ue8h XNy5gUthay thế!”

Ái Hndy o6Ue8htiếp XNy5gUtục gindằng tayXNy5gU, míXNy5gUm mXNy5gUôi đểpZkSu7 từngnd câuXNy5gU nóind ndnhẫn tXNy5gUâm lọtXNy5gU vàXNy5gUo to6Ue8hhính pZkSu7giác XNy5gUvà đượco6Ue8h lưuo6Ue8h trữo6Ue8h troXNy5gUng tâpZkSu7m trí.

Cô kho6Ue8hông mpZkSu7uốn ngheXNy5gU… o6Ue8hthực pZkSu7sự khôngnd muốo6Ue8hn nghe!

“Em ndrất phXNy5gUiền po6Ue8hhức, rndất bưXNy5gUớng bỉXNy5gUnh, khônXNy5gUg bpZkSu7iết ngo6Ue8hhe lời!”

“Đối vớind empZkSu7, XNy5gUtôi cpZkSu7hẳng lXNy5gUà gndì cả…pZkSu7 eXNy5gUm sẵndn sàno6Ue8hg đind theXNy5gUo o6Ue8hhắn pZkSu7mà bỏnd o6Ue8hmặc tôi.”

“Nhưng nếuXNy5gU đXNy5gUược pZkSu7lựa chpZkSu7ọn giữnda pZkSu7em ndvà ndThy Thynd, tôo6Ue8hi sẽpZkSu7 chọnXNy5gU XNy5gUem. Tndhy ThpZkSu7y rấtnd qnduan trọng…pZkSu7 npZkSu7hưng Thndy XNy5gUThy o6Ue8hthuộc pZkSu7về qnduá khndứ. CpZkSu7òn hiXNy5gUện tạpZkSu7i, ndem XNy5gUlà nndgười quao6Ue8hn trọngnd XNy5gUnhất đốXNy5gUi o6Ue8hvới tXNy5gUôi!” MpZkSu7inh Vỹo6Ue8h ndnới lỏno6Ue8hg tnday, sandu đndó buôo6Ue8hng ndhẳn tnday cpZkSu7ô ra.

Cúi đầuo6Ue8h xXNy5gUem xéo6Ue8ht nhữngnd vếtXNy5gU tpZkSu7hương trênpZkSu7 bo6Ue8hàn chânnd củnda ngườndi đốiXNy5gU dio6Ue8hện, ndanh đẩyo6Ue8h nho6Ue8hẹ XNy5gUÁi Hndy đểnd côo6Ue8h nằmnd xuốngnd giường.

“Minh VpZkSu7ỹ!” ĐXNy5gUôi ndmắt côo6Ue8h dầno6Ue8h nhắmXNy5gU lạndi, đưaXNy5gU tpZkSu7ay chạmo6Ue8h nho6Ue8hẹ vàXNy5gUo gưpZkSu7ơng mặtpZkSu7 ndcủa anh.

Đây pZkSu7là o6Ue8hlần đầuXNy5gU tio6Ue8hên côXNy5gU cndhạm o6Ue8hvào anXNy5gUh mộtpZkSu7 cáo6Ue8hch ndthân o6Ue8hmật o6Ue8hnhư thế.

Ái Hndy tiếpXNy5gU tụcXNy5gU mndỉm cười,nd pZkSu7bàn tnday buo6Ue8hông thõno6Ue8hg xo6Ue8huống nhndanh chóngXNy5gU chXNy5gUìm vào6Ue8h giấcXNy5gU ngủ.

Còn o6Ue8hvề XNy5gUphần Mindnh VXNy5gUỹ, đôiXNy5gU mắto6Ue8h mpZkSu7àu hổnd pháchpZkSu7 cũXNy5gUng sángXNy5gU ndrực o6Ue8hlên, XNy5gUkhẽ no6Ue8hâng pZkSu7bàn tpZkSu7ay nhXNy5gUỏ o6Ue8hbé o6Ue8hkia lênnd vpZkSu7à đặndt mpZkSu7ột no6Ue8hụ hpZkSu7ôn thậo6Ue8ht do6Ue8hịu dàng.

“Tôi… XNy5gUyêu em!”