You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ K9tothứ ba

Mỗi ngày5jPD đềuE3bQ lK9toặng lẽruZs trruZsôi qE3bQua tE3bQheo cE3bQái đruZsịnh líSAfE K9tovốn K9tođã đượ5jPDc SAfEtuân th5jPDeo nhK9toư mộK9tot vE3bQòng ruZsluân hồiK9to củaSAfE tSAfEhời giaK9ton, vàSAfE cuộE3bQc sE3bQống v5jPDẫn E3bQluôn về5jPD đúngK9to cáE3bQi vịSAfE SAfEtrí vốn5jPD K9tocó củaE3bQ nó.

Đã bSAfEa ngày,K9to nỗiE3bQ đ5jPDau mE3bQất E3bQmát tronSAfEg lòE3bQng Á5jPDi SAfEHy đãSAfE SAfEvơi SAfEđi ph5jPDần nà5jPDo, SAfEnhưng vẫruZsn cò5jPDn vươruZsng vấnruZs nơE3bQi vếK9tot thươngSAfE cSAfEhưa làK9tonh h5jPDẳn mộ5jPDt nỗE3bQi thruZsất ruZsvọng tSAfEột ruZscùng dànhK9to K9toriêng cE3bQho MSAfEinh Vỹ.

Tại sruZsao chuySAfEện ruZsnhư tK9tohế nK9toày màruZs an5jPDh lạ5jPDi kK9tohông E3bQhề nó5jPDi vớK9toi ÁiE3bQ 5jPDHy dK9toù cruZshỉ mộruZst K9tocâu, haK9toy đềSAfE E3bQcập đếnruZs K9todù cK9tohỉ mộtK9to lần?

Phải cK9tohăng… chínE3bQh K9toanh lSAfEà kẻE3bQ đãSAfE nhẫSAfEn E3bQtâm xuốE3bQng K9totay vớiSAfE E3bQgia K9tođình cô?

Không tK9tohể nào!SAfE MinruZsh VỹE3bQ khôruZsng tSAfEhể làmSAfE chuyệnK9to K9tonhư thSAfEế đSAfEược, đặc5jPD biệruZst lruZsà chuyệK9ton nruZsày lạiSAfE ruZscó E3bQảnh hưởnruZsg đếnruZs cô!!

 Mệt mỏiK9to gụcK9to SAfEđầu K9toxuống SAfEbàn, nhữnSAfEg n5jPDgày quE3bQa tE3bQhật K9tosự ÁSAfEi HK9toy đãE3bQ K9tosuy ngE3bQhĩ r5jPDất nSAfEhiều, nhưngSAfE ruZssuy ch5jPDo K9tocùng cũK9tong khônK9tog truZshể K9totha thK9toứ cSAfEho K9toMinh Vỹ5jPD một5jPD cáchSAfE dễSAfE dE3bQàng n5jPDhư thế.

Mất máSAfEt lầnruZs nàSAfEy th5jPDật sựE3bQ qE3bQuá lE3bQớn, ruZschỉ tro5jPDng mK9toột kho5jPDảng thời5jPD gE3bQian ngắE3bQn mruZsà SAfEcô đãE3bQ đánhK9to mất5jPD trọn5jPD SAfEvẹn ha5jPDi chữSAfE K9to“gia đình”.

Ding doK9tong… ruZsding dong…

Giây phúruZst SAfEÁi HE3bQy luôSAfEn chE3bQờ K9tođợi đSAfEã đến,5jPD nhK9toưng tạiK9to sE3bQao những5jPD ngàySAfE gần5jPD đâruZsy SAfEnó hoàn5jPD tK9tooàn SAfEkhông hềE3bQ cóE3bQ s5jPDức ảnhSAfE hưởn5jPDg đến5jPD cô.

Lúc này5jPD, thứE3bQ cE3bQô thậ5jPDt sựSAfE cSAfEần SAfElà sK9toự yêE3bQn tĩnSAfEh, c5jPDhỉ cầnK9to nhK9toư thếSAfE để5jPD quK9toên đ5jPDi tSAfEất cả.

“Này này,ruZs mèruZso con!”E3bQ 5jPDMột giọngK9to naK9tom 5jPDdễ ngK9tohe cất5jPD 5jPDlên, thậtE3bQ gầE3bQn ruZsvà cE3bQũng K9tothật queSAfEn th5jPDuộc 5jPDnhưng SAfElại nhruZsanh chó5jPDng cE3bQhìm vàruZso 5jPDquên lãng.

Thật kSAfEỳ lạSAfE, tạiruZs saruZso ngoàSAfEi giọruZsng n5jPDam đóruZs rruZsa E3bQlại E3bQkhông cóK9to SAfEthêm bE3bQất 5jPDkỳ thứ5jPD âK9tom th5jPDanh n5jPDào khác?

Nhưng SAfEcô vE3bQẫn ruZsgục ruZsxuống bànE3bQ, chẳngruZs màSAfEng để5jPD tâE3bQm đếruZsn nhK9toững v5jPDiệc đanE3bQg xảySAfE SAfEra x5jPDung quanh.

“Mèo coE3bQn!” K9toGiọng nSAfEam kK9toia lại5jPD m5jPDột lầruZsn nữaSAfE cấruZst caruZso giọSAfEng, mSAfEột bàruZsn E3bQtay E3bQđưa lênK9to lSAfEay laSAfEy n5jPDgười cô.

Dường nSAfEhư têE3bQn kSAfEia đanSAfEg 5jPDgọi SAfEcô K9tothì phải?!

Cô K9totừ từruZs ngưE3bQớc mặtK9to lêE3bQn, E3bQđập vàSAfEo mắtruZs l5jPDà gươngSAfE 5jPDmặt ruZskhó ư5jPDa K9tocủa t5jPDên K9toDương HạoE3bQ Thần.

“Em kh5jPDông nSAfEghe haE3bQy giảruZs vờ5jPD khôngK9to 5jPDnghe th

ế?

” HạoSAfE TruZshần đưK9toa truZsay vềE3bQ ph5jPDía K9tomặt ÁiruZs 5jPDHy, K9tonhưng bruZsàn tSAfEay ấyruZs lậE3bQp tK9toức bịSAfE gạt5jPD rSAfEa mộtK9to E3bQcách cE3bQhán ghét.

“Tôi làK9to ruZsmèo K9tocon K9totừ baE3bQo giờ5jPD?” Cô5jPD kSAfEhó chịuE3bQ trảruZs lời,5jPD đE3bQúng lSAfEà cK9toái biệtK9to E3bQdanh ngớ5jPD ngẩ5jPDn, khE3bQi khônE3bQg lSAfEại ruZsví ngư5jPDời 5jPDvới mèo!

“Từ E3bQkhi truZsôi K9tonhìn thấK9toy em!ruZs” Một5jPD nSAfEụ K9tocười tK9tohân thiệnruZs tK9toựa nhK9toư ánE3bQh mặSAfEt trờiE3bQ buSAfEổi sớE3bQm lạiK9to K9tonở nênruZs đruZsôi ruZsmôi kia5jPD, nSAfEhưng ÁiruZs SAfEHy lạE3bQi cảmSAfE th5jPDấy 5jPDtrong nụK9to cư5jPDời 5jPDđó đan5jPDg chứaE3bQ đSAfEựng sáK9tot khí.

“Thế thìK9to tôSAfEi gọK9toi E3bQanh lK9toà đ5jPDồ ngớE3bQ ngẩE3bQn K9tonhé!” K9toCô đập5jPD bànK9to đứnK9tog E3bQdậy vàE3bQ E3bQquay nruZsgười bỏE3bQ đi.

Nhưng bằruZsng pSAfEhản xE3bQạ nSAfEhanh nhruZsất, HạoK9to TruZshần lậpruZs E3bQtức nâE3bQng ngE3bQười ÁSAfEi K9toHy lêK9ton vK9toà E3bQvác đK9toi nhưruZs mSAfEột mónK9to E3bQhàng hoá.

Đến 5jPDtận lúSAfEc nE3bQày, côE3bQ vSAfEẫn chE3bQưa kruZsịp địruZsnh thE3bQần lK9toấy mộE3bQt 5jPDgiây v5jPDà hoK9toàn toànK9to ruZsbị cậuE3bQ SAfEđưa đruZsi, chỉE3bQ 5jPDkịp trô5jPDng ruZsthấy K9tocả chụK9toc SAfEánh mSAfEắt truZsừ trruZsong lK9toớp mK9toang m5jPDột K9toánh nK9tohìn n5jPDảy lK9toửa chiếE3bQu thẳngE3bQ vàruZso mình.

Thì 5jPDra từ5jPD nruZsãy đếnruZs giờ,SAfE khônSAfEg chSAfEỉ cruZsó riK9toêng cruZsả E3bQhai 5jPDtồn E3bQtại tronruZsg lớK9top, nhưnE3bQg tại5jPD SAfEsao K9tocô lạiruZs khôE3bQng ruZshề nhậnK9to biết5jPD SAfEđược nSAfEhững gươn5jPDg mE3bQặt ấy.

“Này, tên5jPD ng5jPDớ ngẩn5jPD E3bQkia, thảSAfE tôiruZs xuống!E3bQ” ÁiSAfE ruZsHy 5jPDtức giruZsận đậpK9to đậpruZs tK9toay ruZsvào ruZslưng E3bQcủa HSAfEạo 5jPDThần, nhữngE3bQ áE3bQnh mắtruZs kE3bQhác ruZsnhau lạSAfEi lruZsiên tụcruZs chE3bQiếu thẳngruZs ruZsvào cô5jPD khruZsi SAfEmỗi bướcSAfE chE3bQân củaruZs HE3bQạo ThầnE3bQ bưruZsớc qE3bQua ruZstừng dãSAfEy hànruZsh lang.

Nhưng cậuK9to hoànruZs toK9toàn p5jPDhớt lK9toờ cK9toô, cứruZs tK9toiếp tụcK9to bE3bQước đi.

“Này! K9toTên khốnruZs! TE3bQôi bảoSAfE thảK9to K9totôi ruZsxuống!” ÁK9toi ruZsHy ngừngruZs kSAfEhông đậruZsp K9totay vruZsào E3bQlưng Hạ5jPDo T5jPDhần K9tonữa, phảiE3bQ dùE3bQng bE3bQiện p5jPDháp mạE3bQnh thôi!

Cô hítruZs mộK9tot hơiE3bQ thậ5jPDt sâuE3bQ… nhắmruZs mắruZst lại…

Những bướcSAfE ruZschân cSAfEủa H5jPDạo ThầnruZs vẫnSAfE đềuSAfE đềuSAfE, chậm5jPD 5jPDrãi druZsi 5jPDchuyển K9totrên dãyruZs hàK9tonh lang.

Này thìSAfE “mèruZso con”!

Ái HruZsy 5jPDlại ruZssử druZsụng “ruZstuyệt E3bQchiêu ngànruZs năm”,ruZs pK9tohập một5jPD cáiSAfE vàoruZs vaK9toi HE3bQạo Thần.

Cả ngườE3bQi HạoK9to ThầE3bQn ruE3bQn lênSAfE, bướcruZs chânE3bQ khựE3bQng lại…

Và tất5jPD cảSAfE sinK9toh vE3bQiên tr5jPDên dãK9toy hànE3bQh l5jPDang cũruZsng dừngSAfE bước!!

“Em khôK9tong phải5jPD mè5jPDo cK9toon!” E3bQHạo TE3bQhần buôngruZs mộtruZs câSAfEu nóSAfEi khSAfEẳng định,SAfE gươngruZs mặ5jPDt cậu5jPD dầK9ton tối5jPD sầmK9to lại.

“Gì cơ?SAfE” ÁiE3bQ H5jPDy nE3bQgơ SAfEngác hỏiE3bQ, SAfEtự dưnE3bQg K9tolại phủruZs địn5jPDh ch5jPDính biệtruZs danE3bQh ruZscủa mE3bQình 5jPDđặt E3bQra lE3bQà thK9toế nào?

“Em làSAfE ruZsmèo hruZsoang!” Lại5jPD thK9toêm mruZsột câuK9to kK9tohẳng địn5jPDh cK9toực K9tokỳ “5jPDtầm cỡ”,K9to cóSAfE K9tokhả nănruZsg đáruZsnh gụcK9to ýK9to chí5jPD SAfEphản kruZsháng củaK9to côSAfE. “ChỉE3bQ cruZsó mruZsèo ruZshoang mSAfEới K9tocắn ngườruZsi nSAfEhư thế!”

Ái H5jPDy tròE3bQn mắt,K9to ruZsvẫn khô5jPDng thể5jPD ti5jPDn đượK9toc SAfEmình vừ5jPDa nghE3bQe th5jPDấy gì.

Cảm giácK9to vềK9to H5jPDạo ThầSAfEn lú5jPDc nàK9toy củaE3bQ cK9toô chỉ5jPD cóE3bQ thSAfEể mE3bQiêu ruZstả 5jPDbằng h5jPDai chữ…K9to ngớ5jPD ngẩn!

“Này, SAfEkhông muốnE3bQ 5jPDtôi cắnE3bQ anE3bQh nữSAfEa K9tothì bruZsỏ truZsôi E3bQxuống!” Á5jPDi HE3bQy cSAfEố SAfEgắng giữruZs bìE3bQnh tĩnh,SAfE gSAfEằn gi5jPDọng đeSAfE doạ.

Ngay sa5jPDu đSAfEó, ÁiE3bQ SAfEHy đượcSAfE HạoSAfE T5jPDhần đặtruZs xuE3bQống đất.

Không lẽSAfE hắ5jPDn tK9toa s5jPDợ bịE3bQ cắn?

Nhưng lậ5jPDp tức,K9to côSAfE lạiK9to đượcE3bQ Hạo5jPD Thầ5jPDn nhruZsấc bổnSAfEg lênSAfE, vàE3bQ K9tobế điSAfE như5jPD mK9toột E3bQnàng côngruZs chúa.

Shock tE3bQoàn tập!

Trong ruZstình truZsrạng hiruZsện SAfEgiờ, K9tocô E3bQcó muốruZsn phảnK9to kháruZsng K9tocũng khôngruZs được.

Bóng dán5jPDg cảruZs K9tohai khuất5jPD SAfEsau 5jPDhành langK9to, ruZsmột đôi5jPD mắE3bQt SAfEmàu hổruZs phácSAfEh đangE3bQ cruZsó nhữnK9tog 5jPDtia nSAfEhìn tứcSAfE giận.

*Canteen*

“Ăn E3bQđi K9tomèo con!”SAfE ruZsHạo E3bQThần đK9toẩy đẩ5jPDy khaSAfEy K9tođồ ruZsăn ruZsvề phíaruZs ruZsÁi K9toHy, trôngE3bQ cứ5jPD nruZshư đanK9tog E3bQchăm sSAfEóc tE3bQhú cưnruZsg vậy.

“Anh điK9to màSAfE ănSAfE SAfEmột mình!”ruZs SAfEÁi H5jPDy hấtE3bQ K9tomặt sanK9tog hướE3bQng khác,K9to c5jPDố tìE3bQnh tỏSAfE vẻE3bQ khiK9tonh khK9toi vớruZsi HạoK9to Thần.

Thật chẳngE3bQ hiểuK9to nổiK9to ruZshắn taSAfE, đ5jPDã cố5jPD tìnhSAfE gâ5jPDy sự5jPD vớK9toi SAfEcô màSAfE giờK9to đây5jPD lạiE3bQ K9totỏ ruZsvẻ 5jPDnhư thânruZs thiSAfEết lắSAfEm… hắSAfEn ruZscó bịSAfE thSAfEần kiK9tonh k5jPDhông nhỉ?

“Em khôSAfEng thícK9toh nhE3bQững 5jPDmón n5jPDày à5jPD?” HạoSAfE TSAfEhần lK9toiếc nE3bQhìn mộtK9to loạt5jPD cáSAfEc loSAfEại bánE3bQh tráSAfEng miệng5jPD kháSAfEc E3bQnhau tr5jPDên E3bQkhay đồE3bQ ănruZs, cườiruZs khẩSAfEy. “Không5jPD lẽ5jPD e5jPDm muruZsốn ăSAfEn xươnSAfEg cá?”

Ái K9toHy khruZsông th5jPDèm trảruZs lời,E3bQ v5jPDì tr5jPDả lK9toời vE3bQới têruZsn này5jPD cK9tohỉ toàE3bQn tSAfEự chuốcSAfE ruZsthêm rắcK9to rối.

Vết thươngSAfE ởK9to E3bQvai dE3bQạo E3bQgần đây5jPD v5jPDẫn E3bQkhông nSAfEgừng K9tođau đớn,E3bQ phSAfEải chănSAfEg ruZsÁi ruZsHy đruZsã queK9ton chSAfEịu E3bQđựng mỗiSAfE kE3bQhi vếE3bQt thươngK9to lSAfEên cơK9ton đa5jPDu ruZsnhức truZsừng K9tođợt nên5jPD sắ5jPDc 5jPDthái biểuE3bQ cảruZsm vSAfEẫn ruZskhá hơK9ton lúK9toc ruZstrước, mặcE3bQ d5jPDù mộtE3bQ SAfEbên v5jPDai vẫnK9to cảSAfEm thấyE3bQ rấE3bQt đau.

Gương mặruZst cE3bQô E3bQtrở nêE3bQn SAfEnhợt nhSAfEạt, ruZsnhững giọtK9to E3bQmồ 5jPDhôi trênE3bQ tráE3bQn c5jPDũng bắtSAfE 5jPDđầu xuấtK9to hiện.

Chịu đK9toựng, p5jPDhải E3bQchịu đựng!

Hạo 5jPDThần nhíu5jPD mruZsày n5jPDhìn Á5jPDi K9toHy, saruZsu đK9toó lạiE3bQ tiếp5jPD tụcruZs đẩyE3bQ đruZsẩy K9tokhay 5jPDđồ 5jPDăn vềruZs phSAfEía “mèo”E3bQ c5jPDủa mình.

Những K9toánh mắtruZs nSAfEảy lửSAfEa củaSAfE cE3bQác côSAfE g5jPDái tronK9tog cantSAfEeen dườngruZs nK9tohư đềuruZs khE3bQông hẹnruZs màruZs cruZshiếu thẳngE3bQ 5jPDvào cô.

“Cô truZsa ngSAfEhĩ mìK9tonh E3bQlà aSAfEi c5jPDhứ? CruZshẳng E3bQqua chSAfEỉ lruZsà người5jPD đượcruZs HSAfEàn MiSAfEnh VỹE3bQ ch5jPDọn mE3bQà cruZsứ tK9tohích giởruZs trruZsò quruZsyến rũK9to ngườSAfEi khác!”

“Tới cảSAfE K9toHạo ThầruZsn cruZsũng đổruZs vìK9to c5jPDô tSAfEa sao?”

“Lâu SAfElâu Thần5jPD mớiK9to 5jPDđến trưK9toờng SAfEmột lần,E3bQ cK9tohưa gìK9to đãK9to t5jPDhấy SAfEanh SAfEấy thE3bQân m5jPDật với5jPD cE3bQon hồ5jPD E3bQly đK9toó rồi.”

Dù E3bQkhông muốSAfEn nruZsghe, nhưSAfEng nhE3bQững lờE3bQi tharuZsn thởSAfE lẫn5jPD trác5jPDh móK9toc cứ5jPD SAfEliên tụ5jPDc lọtruZs vàoSAfE tK9toai cô.

Khó ruZschịu quá!

Ở đE3bQây thêmE3bQ vK9toài ph5jPDút nữSAfEa, c5jPDó lSAfEẽ cSAfEô sẽSAfE cE3bQhết E3bQvì bị5jPD “ngộE3bQ độ5jPDc” 5jPDnhững K9tolời SAfEnói K9toác ýE3bQ kiruZsa mất!!

Ái H5jPDy k5jPDéo gruZshế đứruZsng dậy,E3bQ v5jPDà cũ5jPDng mộSAfEt E3bQbàn tSAfEay K9tokéo c5jPDô vE3bQề phíaSAfE mình.

Cuối cùE3bQng 5jPDchồng yêu5jPD ma5jPDfia ruZscũng xSAfEuất hiện!!

Minh VỹE3bQ lạSAfEnh ruZslùng SAfEliếc nhìK9ton E3bQHạo Thần,E3bQ sa5jPDu đE3bQó nắruZsm tK9toay K9toÁi HE3bQy kéoruZs đi.

Cô cũnSAfEg chẳng5jPD hề5jPD pruZshản k5jPDháng, E3bQđể mặc5jPD aE3bQnh lôi5jPD K9tomình đi.

Và K9tođích đK9toến K9tolần nàyE3bQ vE3bQẫn lruZsà phònK9tog K9toy tế!

Ông bác5jPD sruZsĩ đãK9to đượcK9to MinSAfEh VE3bQỹ cửK9to nE3bQgười K9tođưa đSAfEến SAfEtận trường,5jPD vìK9to E3bQtình trạng5jPD E3bQÁi HruZsy hiệnSAfE g5jPDiờ đanSAfEg chuSAfEyển biếnSAfE thSAfEeo hướngE3bQ khônruZsg tốt.

Chỉ mộtE3bQ K9tolí ruZsdo SAfEđơn giảnruZs, ÁSAfEi HruZsy đãK9to 5jPDđược bácE3bQ s5jPDĩ chẩn5jPD đ5jPDoán bịruZs mắc5jPD chứnE3bQg khángE3bQ thuốc!

Thuốc gSAfEiảm đa5jPDu l5jPDoại K9totiêm dườruZsng n5jPDhư kK9tohông thSAfEể pruZshát SAfEhuy tK9toác dụruZsng vớ5jPDi SAfEcơ thểSAfE củaSAfE K9tocô, b5jPDằng chứngK9to là5jPD s5jPDau kE3bQhi tiêSAfEm thuốcSAfE cơnSAfE 5jPDđau đớnK9to SAfEvẫn kéSAfEo dK9toài, t5jPDhậm ch5jPDí cònruZs trE3bQở n5jPDên đauE3bQ hơn.

Nhưng nếuK9to dK9toùng thuSAfEốc giK9toảm K9tođau loạruZsi uốngE3bQ quáK9to nhiều,5jPD SAfEsẽ ảnE3bQh hư5jPDởng đếnruZs vấnruZs đruZsề sứcruZs khruZsoẻ vruZsà E3bQdễ dà5jPDng khSAfEiến 5jPDcô dễSAfE dàngK9to bruZsị cơruZsn buồnruZs 5jPDngủ đánhSAfE SAfEgục tronE3bQg K9tomọi tìnK9toh huống.

“Cô VươE3bQng, ruZscô K9tođừng đếnSAfE trườngE3bQ K9tonữa, h5jPDãy ởruZs SAfEnhà tĩnh5jPD dưỡruZsng E3bQcho 5jPDđến kSAfEhi vếtSAfE thươSAfEng lànhruZs ruZshẳn!” ÔruZsng SAfEbác sĩSAfE khẽruZs thSAfEở dàiK9to kruZshi thấyruZs néSAfEt mặE3bQt củruZsa ÁiSAfE K9toHy, mSAfEột b5jPDên E3bQvai áSAfEo đãSAfE K9tothấm K9tochút sắcruZs SAfEmàu củaruZs máu.

Ông tE3bQa 5jPDlấy tK9torong h5jPDộp dụn5jPDg cụruZs ruZsra mK9toột ốngE3bQ tiê5jPDm đậmE3bQ sắc,E3bQ nK9tohẹ nhànK9tog mK9toở nắ5jPDp K9tovà tiêK9tom chruZso cô.

“Cứ dùnE3bQg tK9tohuốc tiE3bQêm loruZsại mSAfEạnh nruZshư thSAfEế nà5jPDy khôngruZs phảiE3bQ l5jPDà ruZscách ha5jPDy, c5jPDó khả5jPD E3bQnăng nóK9to K9tosẽ K9tokéo d5jPDài thờiruZs SAfEgian E3bQchữa trị.ruZs” Ôn5jPDg báSAfEc sE3bQĩ bấtSAfE 5jPDgiác tSAfEhở dàiK9to, mặcE3bQ dùruZs đSAfEã hếE3bQt lờSAfEi khuE3bQyên nE3bQgăn nhưE3bQng c5jPDô vẫnSAfE nK9togoan cố5jPD mộSAfEt mựcruZs K9tođòi đếruZsn trường.

Đây K9tolà biệnK9to pháSAfEp SAfEduy nE3bQhất đểK9to khK9toống cruZshế nỗi5jPD SAfEđau đanSAfEg ng5jPDự SAfEtrị tSAfErên varuZsi ruZsÁi Hy.

Minh VE3bQỹ vẫruZsn đứngK9to SAfEyên nruZshìn mũiE3bQ tSAfEiêm nhruZsẹ nhE3bQàng 5jPDrút rK9toa khỏruZsi truZsay cô,5jPD bấtSAfE SAfEgiác mộtK9to K9tocâu SAfEhỏi nghK9toi K9tovấn 5jPDlại đượcE3bQ cSAfEất lên.

“Em 5jPDvà SAfEtên đóruZs cóK9to quaruZsn hệK9to gì?”

“Bạn!” ÁiruZs HK9toy trE3bQả E3bQlời lịchruZs E3bQsự, c5jPDố SAfEgắng làm5jPD 5jPDngắn gọn5jPD cK9toâu SAfEnói hếtruZs sứcE3bQ cE3bQó thể.

Dường nhSAfEư aSAfEnh khônK9tog mấy5jPD hruZsài ruZslòng SAfEvề câuSAfE trSAfEả lSAfEời củE3bQa côE3bQ, haE3bQi hàE3bQng lSAfEông mruZsày ruZscàng ruZsnhíu chruZsặt hơn.

“Mèo cruZson!” Hạo5jPD ThầnSAfE đứnE3bQg ruZstrước cửaK9to 5jPDphòng E3bQy tế,ruZs cấK9tot tiếruZsng gọruZsi cáiK9to biệtruZs dSAfEanh màE3bQ K9tomình E3bQđã tựK9to E3bQý đặ5jPDt K9tocho ÁSAfEi Hy.

Dĩ n5jPDhiên khôngE3bQ cầnK9to nh5jPDìn Á5jPDi HSAfEy 5jPDcũng biruZsết chủ5jPD nSAfEhân ruZscủa giọK9tong nruZsói ấyK9to lK9toà ai!

Hạo ThầnE3bQ từE3bQ tE3bQừ ruZstiến vào,K9to E3bQnhìn c5jPDô lruZso lắng.

“Mèo ruZscon, K9toem K9tobị thK9toương à?”

“Không E3bQcần aruZsnh qE3bQuan tâSAfEm!” Á5jPDi HE3bQy lậpE3bQ tứcE3bQ đruZsứng thruZsẳng 5jPDdậy, bước5jPD 5jPDra khỏi5jPD cửa.

“Này, eruZsm lạnhE3bQ lùn5jPDg thế!”SAfE ruZsHạo K9toThần E3bQlập tSAfEức đuổSAfEi theruZso, khôngSAfE quêSAfEn “tặng”E3bQ ruZscho MinruZsh E3bQVỹ mộtSAfE nE3bQụ cườruZsi đắcK9to thắng.

Bàn taE3bQy SAfEđang bu5jPDông SAfEthõng cruZsủa Min5jPDh VỹE3bQ dK9toần siK9toết ch5jPDặt lạE3bQi, nhưng5jPD nét5jPD SAfEmặt vE3bQẫn lạnhSAfE lùE3bQng ruZsvà K9tovô cảm.

Ái HK9toy bưruZsớc vào5jPD lớpSAfE, HạoruZs ThầSAfEn cSAfEũng bướcSAfE tK9toheo sK9toau, lậpE3bQ K9totức cácK9to SAfEbạn nữ5jPD troK9tong lớpruZs nE3bQhanh cruZshóng vâyruZs qua5jPDnh ruZsThần, truZsrên E3bQtay mK9toỗi nSAfEgười c5jPDầm mộSAfEt quyểnE3bQ t5jPDạp chí.

“Thần, anruZsh kíruZs tên5jPD vàSAfEo 5jPDđây ruZscho eSAfEm nhé!”ruZs MộtSAfE cô5jPD bạnruZs gruZsái cruZshớp SAfEchớp mắK9tot, đưK9toa cu5jPDốn t5jPDạp chruZsí vE3bQề K9tophía HạoruZs ThầE3bQn vàK9to kèK9tom the5jPDo mộ5jPDt cE3bQây bút.

Dĩ 5jPDnhiên trêK9ton gươngSAfE mặt5jPD k5jPDia lạSAfEi SAfEnở một5jPD nE3bQụ cSAfEười sSAfEát gái.

Đám cSAfEon gáK9toi kSAfEia gầnE3bQ nhE3bQư 5jPDvây kruZsín Hạ5jPDo SAfEThần, khôE3bQng chE3bQừa bất5jPD kỳ5jPD SAfEmột lK9toối ruZsthoát nào.

Lúc nàE3bQy, dưruZsờng nhruZsư ngo5jPDài ÁiE3bQ HySAfE, ch5jPDỉ cE3bQòn mỗE3bQi cruZsô bạSAfEn TK9toịnh 5jPDNhi ngồK9toi kếE3bQ b5jPDên lE3bQà SAfEkhông thE3bQam gK9toia v5jPDào đáruZsm cE3bQon gáSAfEi mruZsê traruZsi kia.

“Tịnh NhiSAfE, s5jPDao hắruZsn tSAfEa lạ5jPDi đượruZsc xiK9ton K9tochữ kK9toý?” CôE3bQ nhìK9ton Tịn5jPDh SAfENhi đaE3bQng cầmK9to trêruZsn taruZsy mSAfEột cuốnSAfE sK9toách kE3bQhá dà5jPDy, bK9toất giácE3bQ E3bQlên truZsiếng hỏi.

Tịnh E3bQNhi ch5jPDuyển sựE3bQ ruZstập tE3bQrung từruZs quyểnSAfE E3bQsách K9tosang 5jPDÁi K9toHy, mỉmK9to K9tocười SAfEthân tK9tohiện đáp:

“Bạn khôngK9to b5jPDiết à?SAfE ruZsAnh ấy5jPD lE3bQà 5jPDca sĩ5jPD thầnE3bQ tượngSAfE SAfErất đượcE3bQ mếnE3bQ ruZsmộ, thường5jPD tE3bQhì rấtK9to ítE3bQ kSAfEhi aK9tonh ấSAfEy K9tođến trường.”

Shock tậruZsp hai!

“Ca sĩK9to ư?”E3bQ ÁE3bQi HSAfEy lẩK9tom bẩm,E3bQ tE3bQhật sựK9to khE3bQông 5jPDthể tE3bQin đượruZsc E3bQmột 5jPDtên qE3bQuái SAfEđản E3bQnhư thếE3bQ lạE3bQi làruZs E3bQmột c5jPDa sK9toĩ nổiE3bQ tiếng.

Haizz… PSAfEhiền K9tophức thật!!

Chap 28

Mất kiểmK9to soát

Trước cổruZsng trK9toường, K9tovẫn 5jPDnhư mọ5jPDi ngày,5jPD 5jPDhai chiếcSAfE SAfExe BME3bQW đ5jPDã đK9toậu K9tosẵn ởSAfE cổng.

Minh SAfEVỹ tựaK9to ngườiruZs SAfEvào m5jPDột cruZshiếc x5jPDe, đE3bQôi mắ5jPDt aruZsnh sK9toở hữuE3bQ mộtruZs hE3bQướng nE3bQhìn vô5jPD định,K9to nhưngE3bQ dườnruZsg nhruZsư tSAfErong ánhE3bQ nSAfEhìn đruZsó vẫruZsn đủE3bQ để5jPD nhậSAfEn E3bQra mộtK9to bK9toóng dángSAfE E3bQquen thuộcE3bQ đanK9tog mỗruZsi lú5jPDc mộtE3bQ tiếSAfEn gần.

Động táruZsc 5jPDtựa ngườiK9to vàSAfEo chiE3bQếc BM5jPDW 5jPDkia lậpSAfE truZsức được5jPD thE3bQay thếSAfE bằng5jPD mộK9tot ruZstư thE3bQế đứngE3bQ thẳngK9to K9todậy, aE3bQnh K9tocho haE3bQi taE3bQy vào5jPD túiE3bQ, bắ5jPDt đầSAfEu tSAfEiến vE3bQề phK9toía ÁSAfEi Hy.

“Tôi p5jPDhải đếnSAfE tổruZs chứcK9to, ngườiruZs E3bQcủa tôruZsi s5jPDẽ SAfEđưa E3bQem vềK9to.” DườngK9to như5jPD 5jPDMinh VỹE3bQ đaSAfEng 5jPDcố SAfEgắng ruZsdịu giọnruZsg hếtE3bQ mứ5jPDc cruZsó thể,ruZs nhưngruZs vẫ5jPDn kh5jPDông thể5jPD nSAfEào là5jPDm taSAfEn bSAfEiến đK9toi K9tocái cE3bQhất giSAfEọng ngruZsạo mạSAfEn vốnSAfE có.

Như đãE3bQ 5jPDbiết trướcK9to aE3bQnh vẫnruZs sẽ5jPD lE3bQặp lK9toại câuE3bQ nóiruZs nSAfEày, côE3bQ cSAfEhẳng tE3bQỏ bSAfEất cứSAfE mộtruZs tE3bQhái đruZsộ nSAfEào khá5jPDc nSAfEgoài E3bQdửng dưruZsng khK9toông quaE3bQn tâmE3bQ, đôruZsi môiruZs mấruZsp máy5jPD E3bQchuẩn 5jPDbị lK9toên truZsiếng trruZsả lời.

“Mèo E3bQcon sẽSAfE đK9toi ruZsvới ruZstôi!” GiọnE3bQg nóSAfEi của5jPD kẻ5jPD truZshứ b5jPDa cắtruZs ngaSAfEng ruZsý địnhruZs củaSAfE ÁE3bQi SAfEHy, H5jPDạo 5jPDThần đE3bQang ruZstừ từruZs tE3bQiến đK9toến, vònruZsg ta5jPDy kéoK9to cSAfEô v5jPDề phíaSAfE mìK9tonh, ghéE3bQ sáSAfEt taE3bQi c5jPDô tK9tohì tSAfEhầm. “CK9tohỉ cầnK9to K9toem đruZsi theSAfEo tô5jPDi, ruZstôi sẽSAfE ruZsđáp ứngSAfE mọi5jPD K9tocâu hỏiK9to củaSAfE ruZsem vK9toề nhữSAfEng chuyệnK9to rắ5jPDc rốK9toi đaSAfEng xảyE3bQ ra.”

Dĩ 5jPDnhiên câu5jPD nK9toói ruZssau củaK9to HạE3bQo 5jPDThần đủSAfE sSAfEức khiE3bQến K9toÁi E3bQHy ngạcE3bQ 5jPDnhiên hếtruZs mức,ruZs truZsròn E3bQmắt qK9touay saSAfEng nhìnSAfE chằmruZs chK9toặp E3bQkẻ kếE3bQ bên.

Có nE3bQên đE3bQặt lSAfEòng tK9toin v5jPDào mộ5jPDt E3bQtên 5jPDnhư HK9toạo Thần?

Thôi mặcruZs kệ,E3bQ ti5jPDn một5jPD lầnruZs cũngK9to khô5jPDng sao!

“Em E3bQđi vớiK9to hắn?”5jPD SAfEMinh VỹK9to nruZshíu K9tomày K9tonhìn ÁiruZs HK9toy, đan5jPDg chờ5jPD mộE3bQt K9tosự E3bQkhẳng định5jPD tE3bQừ ngườiSAfE E3bQcon E3bQgái trK9toước mặt.

Và ngK9toay saE3bQu câuruZs hỏ5jPDi ấy5jPD, Á5jPDi HSAfEy ruZsgật đầu.

Gương mặSAfEt Mi5jPDnh VSAfEỹ thấpSAfE tSAfEhoáng một5jPD nụSAfE cười5jPD nhạruZst, đôiK9to mắtK9to màuSAfE hổK9to ph5jPDách đa5jPDng dSAfEần tốE3bQi sruZsầm lại.5jPD LầnruZs đầE3bQu tSAfEiên Ái5jPD K9toHy 5jPDtrông thấyE3bQ vẻruZs mặtK9to 5jPDđó từE3bQ anhSAfE… vẻSAfE mặt5jPD củaE3bQ mộtruZs kẻSAfE bịruZs E3bQbỏ rơi!

Cũng cK9tohính 5jPDvào khoảnhSAfE K9tokhắc ấy,ruZs SAfEtrái ruZstim côE3bQ chợtE3bQ thắtE3bQ lại,E3bQ nK9toơi khoruZsé mắ5jPDt cảmE3bQ thấySAfE cSAfEay cay.

Minh VSAfEỹ K9tokhông nóiSAfE truZshêm 5jPDbất cứruZs điềuE3bQ gìE3bQ nữE3bQa, cruZshỉ SAfElặng lẽE3bQ qE3bQuay ngườ5jPDi bướcruZs đ5jPDi. K9tobóng dánruZsg từSAfE phíE3bQa K9tosau đan5jPDg 5jPDvô cùngE3bQ 5jPDcô độcSAfE. V5jPDốn dĩE3bQ K9toanh ruZskhông hK9toề b5jPDiết ruZscách cE3bQhiều chuộngruZs v5jPDà nhSAfEẫn nạK9toi ngưK9toời K9tokhác, nhưnK9tog cSAfEó lẽK9to lầnruZs E3bQnày an5jPDh ruZsđã thật5jPD sựruZs bỏruZs qu5jPDa SAfEcho HạE3bQo ThầruZsn E3bQvì cô.

Hai chiruZsếc SAfExe SAfEBMW laE3bQo vútE3bQ trE3bQên E3bQdòng đườngE3bQ E3bQnhẵn bónSAfEg, như5jPDng lE3bQại ngưE3bQợc hướSAfEng nhau.

Ánh sánE3bQg màuSAfE vànSAfEg rE3bQực ruZscủa hoSAfEàng hôruZsn nhẹE3bQ nhànK9tog phE3bQủ SAfEkín khônE3bQg gSAfEian truZsrên bãiruZs biển,E3bQ từnE3bQg đợtSAfE sónSAfEg cứruZs 5jPDvô E3bQtình E3bQvỗ vruZsào bruZsờ, cuố5jPDn trôi5jPD đi5jPD tấ5jPDt cả.

Ái K9toHy nSAfEgồi E3bQtrên bờ,ruZs đưaK9to E3bQđôi mắSAfEt vôK9to cảmruZs n5jPDhìn vềK9to K9tophía xSAfEa tậnE3bQ c5jPDhân 5jPDtrời. Nếu5jPD nhSAfEững cơnSAfE sóngruZs kiSAfEa c5jPDó t5jPDhể cuốnSAfE truZsrôi đ5jPDi tấE3bQt cả5jPD nhữngK9to SAfEđau đớn5jPD cùE3bQng cựruZsc màK9to E3bQcô đE3bQã vàruZs đangSAfE pE3bQhải gE3bQánh chịruZsu thìSAfE hK9toay bi5jPDết mấy.

Hạo K9toThần cruZsũng ngồiE3bQ xuốn5jPDg bêK9ton cạnhE3bQ SAfEcô, đSAfEôi mắt5jPD SAfEdán chặtK9to vàoK9to “mE3bQèo con”ruZs SAfEkhông rời.

“Tại SAfEsao eE3bQm 5jPDlại muE3bQốn đếSAfEn đSAfEây?” BầuK9to kSAfEhông kSAfEhí dườE3bQng nK9tohư đSAfEang E3bQquá gượngE3bQ gạoE3bQ, HạoruZs Thần5jPD đànruZsh phảSAfEi lêSAfEn truZsiếng pruZshá tK9toan ruZstrạng tháK9toi căSAfEng thẳngE3bQ ruZshiện giờ.

Một khoruZsảng yêruZsn lặng…

“Ai lK9toà kẻK9to hạiK9to chếK9tot g5jPDia đìnE3bQh truZsôi?” GiọnK9tog nóE3bQi 5jPDÁi ruZsHy đềSAfEu đều,K9to ruZsđây vE3bQốn dĩSAfE ruZslà câSAfEu hSAfEỏi ngruZshi h5jPDoặc lớnK9to nh5jPDất tronruZsg đầu5jPD cSAfEô, E3bQvà E3bQcâu SAfEhỏi nàK9toy hoànE3bQ toSAfEàn khôSAfEng hruZsề ruZsăn nhậpK9to E3bQgì E3bQvới câuruZs hỏruZsi cruZsủa HạoK9to Thần.

“Câu khSAfEác, E3bQtôi ruZskhông truZsrả lờiE3bQ 5jPDcâu hỏi5jPD nSAfEày c5jPDủa eE3bQm được.”K9to HruZsạo ThầruZsn nhúruZsn nhúE3bQn SAfEvai tỏK9to vẻruZs khruZsông thểSAfE làmruZs gE3bQì hK9toơn, trảE3bQ lời5jPD vE3bQới chấtK9to giọK9tong b5jPDình tSAfEhản K9tonhất ruZscó thể.

“Không ruZsphải anK9toh đãE3bQ bảE3bQo sẽruZs tSAfErả lờSAfEi mọi5jPD truZshắc SAfEmắc củE3bQa tôi?ruZs” CôruZs quaSAfEy sSAfEang HạoK9to E3bQThần SAfEtức giE3bQận gắtSAfE lêSAfEn, SAfEđúng E3bQlà sK9toai lầmK9to kh5jPDi 5jPDtin SAfEtưởng SAfEtên này.

“Tôi E3bQchỉ SAfEcó t5jPDhể trả5jPD l5jPDời những5jPD cK9toâu hE3bQỏi nằmK9to trSAfEong SAfEmột phạE3bQm E3bQvi K9tonhất định.”5jPD HạruZso ThầnE3bQ SAfEkhoát ruZskhoát tK9toay vK9toới ÁE3bQi ruZsHy, tE3bQiếp tụE3bQc giữE3bQ nguyêK9ton ch5jPDất gK9toiọng baSAfEn nãy.

“Phạm vi?”5jPD CôE3bQ nhíuruZs mày,ruZs tên5jPD nSAfEày toàSAfEn nóiruZs SAfEnhững lờK9toi khóK9to hiểu.

“Tôi E3bQchỉ cóK9to thể5jPD chK9too E3bQem biết5jPD mE3bQột pSAfEhần sựSAfE viSAfEệc, kSAfEhông SAfEthể nói5jPD K9tocụ thể.”ruZs ruZsHạo ThầSAfEn nhẫ5jPDn nK9toại giảiE3bQ tE3bQhích, ngướcK9to m5jPDặt lêSAfEn trruZsời E3bQquan 5jPDsát mànSAfE đêruZsm dần5jPD buônE3bQg xuống.

Dù s5jPDao đâyruZs cũnruZsg lK9toà nhữnK9tog đK9toiều nhỏE3bQ nhặt,K9to có5jPD cruZsho ÁiE3bQ E3bQHy biếtruZs cũnK9tog cK9tohẳng sao.

“Vậy K9tocòn ThruZsy TK9tohy? AnruZsh K9tocó biK9toết những5jPD E3bQchuyện liênE3bQ 5jPDquan tớSAfEi ThE3bQy Thy?”E3bQ BấK9tot E3bQgiác 5jPDcâu hruZsỏi ruZstiếp thruZseo lạiE3bQ dàruZsnh 5jPDriêng SAfEcho SAfEThy Thy5jPD, th5jPDật sK9toự SAfEcô rE3bQất t5jPDò mE3bQò vềruZs ngườiruZs co5jPDn gái5jPD bí5jPD ẩSAfEn này.

“Thy TK9tohy E3bQlà eruZsm SAfEcùng 5jPDcha kháK9toc mruZsẹ SAfEcủa E3bQHàn MinruZsh Vỹ…”K9to ÁnSAfEh mắtK9to HạK9too ThầnE3bQ tr5jPDở E3bQnên ruZsvô cùnSAfEg ruZskỳ lạE3bQ, sruZsâu thăK9tom thẳm,ruZs E3bQkhông thểE3bQ đK9toịnh rõruZs 5jPDđược áruZsnh mắtruZs SAfEđó là5jPD 5jPDgì, độ5jPDt nruZsgột E3bQgiọng cậuE3bQ K9totrầm xuốnSAfEg, “5jPD… và5jPD làK9to ruZsem cùngE3bQ mẹE3bQ kháruZsc ch5jPDa cSAfEủa tôi!”

Có vẻE3bQ HruZsạo Thầ5jPDn rấ5jPDt E3bQkhó khăE3bQn khSAfEi E3bQnói ruZsra cE3bQhuyện này,SAfE E3bQÁi HruZsy cũE3bQng E3bQcố gắngruZs dịSAfEu giọng,ruZs trá5jPDnh E3bQlàm kẻruZs tE3bQrước 5jPDmặt tK9toổn thương.

“Chuyện K9tonày SAfEanh c5jPDó thể5jPD kSAfEể K9tochi tiếtruZs c5jPDho SAfEtôi?” TE3bQhật sK9toự 5jPDÁi K9toHy K9tobắt đầuK9to nhậnruZs ruZsđịnh rE3bQa mK9toức độK9to nghiSAfEêm K9totrọng K9tocủa sựSAfE việSAfEc haSAfEi năruZsm vSAfEề trưK9toớc, cSAfEó lẽK9to HạoSAfE ThruZsần cũnE3bQg E3bQlà mruZsột troK9tong nhữE3bQng người5jPD khônK9tog thK9toể thiSAfEếu trruZsong sE3bQự vruZsiệc lần5jPD đó.

“Hàn MruZsinh VE3bQỹ vàruZs TSAfEhy TE3bQhy đã5jPD cK9tohấp SAfEnhận phạmruZs đế5jPDn tộruZsi lỗruZsi khônE3bQg thểSAfE tK9toha truZshứ vE3bQì khôSAfEng thSAfEể 5jPDdứt bỏSAfE đượcruZs tìE3bQnh 5jPDcảm cK9toá nhâSAfEn, vSAfEà cũngSAfE chínhE3bQ K9tovì K9tothế mK9toà ruZsnhững ngườE3bQi E3bQtrong cuộcruZs đềuK9to phảiSAfE ruZstrả mruZsột cruZsái giáE3bQ ruZsquá đắt.”ruZs BấSAfEt giE3bQác HạruZso TK9tohần nởE3bQ ruZsmột nSAfEụ cườiruZs cK9toay E3bQđắng, cK9toả ngưE3bQời r5jPDun lêK9ton dưK9toờng nE3bQhư đaruZsng cruZsố gắngE3bQ kE3bQìm nén.

“Có tK9tohể cE3bQho tô5jPDi biếSAfEt nhữngE3bQ người5jPD SAfEtrong cK9touộc?” ÁE3bQi ruZsHy K9totiếp tụcK9to gặnSAfEg hỏ5jPDi, quêE3bQn SAfEmất mE3bQình đanruZsg 5jPDvô ýSAfE K9toxé toSAfEạc nỗiE3bQ đa5jPDu cruZshưa 5jPDlành cE3bQủa ngườiruZs khác.

“Hàn Min5jPDh VK9toỹ, K9tobà Hà5jPDn, 5jPDTừ K9toThy ThSAfEy, tôK9toi và…”SAfE Lại5jPD mộtK9to lầnruZs nE3bQữa HE3bQạo ThSAfEần lấ5jPDp lửruZsng câuK9to n5jPDói, khiếnK9to ÁSAfEi SAfEHy K9tolại tiếE3bQp tụcK9to 5jPDgặng hỏi.

“Và?” TráiE3bQ 5jPDtim ÁK9toi HruZsy bắK9tot đruZsầu đậruZsp loE3bQạn c5jPDả lE3bQên, c5jPDái tênK9to cuốiK9to cK9toùng sẽK9to làE3bQ ai?

“… ĐruZsiền Huân.”E3bQ ruZsHai từruZs curuZsối cùngE3bQ khó5jPD nhọSAfEc pháruZst rSAfEa E3bQtừ miệnSAfEg ruZsHạo ThầnruZs, K9tocó lẽK9to tE3bQên E3bQĐiền HuE3bQân nàruZsy đónK9tog vaK9toi chín5jPDh trK9toong K9tovở kịc5jPDh 5jPDbi thưSAfEơng SAfEhai K9tonăm vềE3bQ trước.

“Đã ruZshết phSAfEạm vruZsi chSAfEo phépK9to chưaE3bQ?” Ái5jPD HK9toy mởruZs t5jPDo đruZsôi mắtE3bQ ruZsnâu củaSAfE m5jPDình nhìn5jPD t5jPDhẳng vE3bQào H5jPDạo Thần,5jPD mộtSAfE ánhE3bQ nhE3bQìn SAfEkiên định.

Và câruZsu hỏSAfEi củaSAfE côruZs K9tokhiến HạoK9to ThầnruZs bậtSAfE cười.

“Ừ, h5jPDết rồi.”E3bQ HạoK9to ThầnK9to cốruZs SAfEgắng nhịnSAfE cK9toười, quaE3bQy sE3bQang ÁiSAfE HruZsy khẳnK9tog địK9tonh. “ĐừngSAfE lruZso, s5jPDớm muộruZsn gìK9to t5jPDhì K9toem cSAfEũng sẽK9to biếK9tot mà.”

Bất SAfEgiác HSAfEạo ruZsThần ruZsđưa t5jPDay xruZsoa xruZsoa đầuruZs K9toÁi HyruZs, đây5jPD K9tolà độngK9to tá5jPDc màSAfE ThầnSAfE tSAfEhường 5jPDlàm SAfEvới K9toThy TK9tohy –SAfE c5jPDô eK9tom gáE3bQi đáE3bQng yêuK9to E3bQcủa mình.

“Em cònE3bQ thắcE3bQ mắcE3bQ gìSAfE không?”SAfE HruZsạo TK9tohần nâE3bQng mặtruZs cô5jPD lE3bQên, nhưngSAfE gư5jPDơng mặt5jPD vẫnruZs K9tocòn lưruZsu l5jPDại nụSAfE cưE3bQời E3bQban nãy.

“Anh cK9toó bSAfEiết 5jPDanh SAfETriết Dạ?”5jPD ĐâyK9to chSAfEắc chắSAfEn sẽ5jPD làK9to câuK9to hỏSAfEi ngh5jPDi v5jPDấn cuốiK9to cùngK9to SAfEmà cô5jPD cầE3bQn đưruZsợc SAfEgiải đáp.

“Ừ.” VK9toà HSAfEạo ThầruZsn lạK9toi ti5jPDếp tụcruZs trE3bQả lời.

“Anh E3bQấy mấtSAfE rồiE3bQ?” Lần5jPD này,5jPD ngườiK9to ruZsrun l5jPDên ruZskhi nhắcK9to đến5jPD n5jPDỗi đaE3bQu lạiK9to lSAfEà E3bQÁi Hy.

“Ừ, hắnruZs làSAfE ân5jPD nhE3bQân củaSAfE ruZsem đK9toấy!” 5jPDNụ cưruZsời trê5jPDn ruZsmôi HạoE3bQ Thầ5jPDn SAfEdần bi5jPDến mất,5jPD kK9tohông đợruZsi ÁiruZs HE3bQy đE3bQặt th5jPDêm E3bQcâu hỏi,K9to HạK9too ThầnE3bQ lK9toại tiSAfEếp tụcE3bQ 5jPDnói. “HếtruZs phSAfEạm ruZsvi ch5jPDo câuK9to hỏiSAfE 5jPDnày rồi.”

Ân nhân?

Tại s5jPDao SAfEanh traE3bQi TriK9toết DruZsạ ruZslại làruZs âSAfEn nhân?

Nhưng 5jPDcó lẽK9to c5jPDô ch5jPDỉ bi5jPDết được5jPD đếSAfEn mứcruZs đruZsó SAfEmà thôi…

Cô cK9toúi gằmruZs mặE3bQt xuống5jPD, cSAfEhe giE3bQấu đ5jPDi đruZsôi mắtE3bQ đSAfEã SAfEthấm đẫK9tom nSAfEước mắK9tot, nhanK9toh tK9toay gạtSAfE vK9toội nhữngruZs giọtK9to 5jPDnước K9tođáng ghé5jPDt đó.

“Em kh5jPDông hỏiE3bQ tSAfEôi làruZs ngườSAfEi ruZsnhư thếSAfE nSAfEào saoK9to?” ĐE3bQôi mắtSAfE HạoE3bQ ThầruZsn E3bQchăm cE3bQhú quaruZsn ruZssát ÁK9toi HyK9to, mK9toột câK9tou hỏ5jPDi mruZsà chruZsính cậE3bQu đặt5jPD ra.

“Không, vìK9to K9totạm tSAfEhời tE3bQôi sẽ5jPD xSAfEem 5jPDanh lSAfEà mộtruZs ngườiK9to tốtSAfE.” ÁiruZs 5jPDHy ngướcK9to K9tomặt lên,SAfE đôiruZs mắt5jPD ruZsvẫn cònSAfE K9tohoe 5jPDđỏ nởE3bQ mộE3bQt nụSAfE cruZsười dSAfEịu dàn5jPDg vK9toới Hạo5jPD Thần,E3bQ sE3bQau đóSAfE đứngruZs ruZsdậy. “LàmSAfE phiSAfEền a5jPDnh rồiruZs, cảm5jPD SAfEơn 5jPDvì tE3bQất cả.”

Ái HK9toy cK9tohậm rãiSAfE b5jPDước đi,SAfE lướE3bQt quK9toa từngruZs bónSAfEg ngườiSAfE trK9toên K9tobãi biểnSAfE vruZsà khruZsuất hẳnSAfE sruZsau mà5jPDn đêm.

“Người tốt?ruZs MèruZso conSAfE, cE3bQó lẽ5jPD e5jPDm đaK9tong hiruZsểu E3bQlầm rồi.”

Trên đườruZsng đi,ruZs ÁiSAfE HK9toy SAfEcầm mE3bQột ch5jPDiếc đồnSAfEg 5jPDhồ ruZscát E3bQnhỏ E3bQxíu màuE3bQ hK9toồng phấ5jPDn, ruZsliên truZsục lậtSAfE ngượcE3bQ nSAfEó lại.

Cô đanruZsg cố5jPD gK9toắng K9totự mìn5jPDh lruZsàm K9tomình vơSAfEi ruZsbớt nỗE3bQi đau.

Ái K9toHy mệK9tot m5jPDỏi bướ5jPDc SAfEvề nhruZsà, 5jPDchiếc 5jPDbalo nặng5jPD nềK9to chỉ5jPD cE3bQó thểSAfE đeoE3bQ một5jPD bSAfEên vairuZs, nSAfEên cSAfEàng kh5jPDiến ruZsbên 5jPDvai pSAfEhải củaSAfE cK9toô nhứcSAfE mỏiSAfE vìK9to pK9tohải mSAfEang mộtE3bQ E3bQtrọng lựcK9to quruZsá nặng.

Về nhSAfEà vE3bQới trạngK9to thái5jPD khôK9tong mSAfEấy ruZsvui ruZsvẻ, ruZsÁi 5jPDHy tiếE3bQp t5jPDục l5jPDê SAfEbước vềE3bQ phòng,5jPD chẳng5jPD E3bQmàng đểSAfE tâm5jPD đến5jPD sK9toự K9toquan t5jPDâm thE3bQái quSAfEá củruZsa mấruZsy K9totên cậnSAfE ruZsvệ vruZsì K9tođã quE3bQá quK9toen thuộcSAfE với5jPD cáruZsi cảnhSAfE n5jPDày rồi.

Đôi lúcruZs 5jPDcô lạiE3bQ SAfEnghĩ SAfEsống SAfEtrong mộtE3bQ cănruZs bK9toiệt thruZsự K9torộng lớnruZs nhưE3bQ thếK9to nàSAfEy thậtE3bQ SAfEphiền ruZstoái, tươnSAfEg E3bQtự SAfEnhư lúcSAfE nàyruZs phảiSAfE lK9toên tậnK9to lầuE3bQ E3bQba để5jPD SAfEvề phòng.

Hai chSAfEân cũngK9to ruZskhông thE3bQể K9totrụ đượ5jPDc lâ5jPDu hK9toơn SAfEnữa, nhK9toưng vừ5jPDa K9tobước K9tođến K9togần cửa5jPD phònSAfEg tK9tohì đậpK9to vruZsào 5jPDmắt ÁK9toi HruZsy làruZs hruZsai tênruZs cK9toận 5jPDvệ mặc5jPD vesSAfEt đenK9to vK9toà cE3bQô hầuSAfE 5jPDgái 5jPDAn AK9ton cũng5jPD đaK9tong E3bQđứng trưSAfEớc cửaE3bQ phòruZsng K9tovới truZsrạng thruZsái cSAfEực kruZsỳ lK9too lắng.

Cô SAfEcau màySAfE, bưK9toớc chSAfEân vẫnruZs chậmE3bQ rãiSAfE đếnK9to phòng5jPD MSAfEinh Vỹ.

Dừng chân5jPD, 5jPDÁi K9toHy kruZshông hSAfEề mK9toở SAfEmiệng gặnK9tog hỏSAfEi tại5jPD 5jPDsao họruZs lạE3bQi K9tocư xửK9to kháE3bQc thườngE3bQ 5jPDnhư t5jPDhế, K9tochỉ đưK9toa K9totay địnhK9to SAfEmở cửa.

“Cô chủE3bQ, lE3bQúc này5jPD thìK9to… E3bQcô ruZskhông E3bQnên vào.”SAfE MộE3bQt tE3bQên K9tocận K9tovệ đưaSAfE K9totay chắnSAfE nga5jPDng ÁiSAfE HyE3bQ, l5jPDúng tK9toúng 5jPDtrả lờ5jPDi, SAfEnhìn K9toÁi HK9toy E3bQái ngại.

“Sao lại5jPD ruZskhông nên5jPD?” SAfEÁi ruZsHy cảSAfEm thấy5jPD bắt5jPD đầuSAfE khE3bQó chSAfEịu, K9totại 5jPDsao vàoruZs phònruZsg mE3bQà E3bQcũng khôK9tong đượcruZs vào?

“Ơ… à…SAfE thiếuSAfE E3bQgia đanruZsg… 5jPDcô E3bQđừng K9tonên vàoSAfE phòngSAfE lE3bQúc này.”SAfE Tê5jPDn cậnE3bQ 5jPDvệ ruZskia ruZscứ ruZsấp 5jPDúng mãiK9to, cuE3bQối cùn5jPDg lạE3bQi là5jPD mộtE3bQ lSAfEời ySAfEêu cầu.

“Tránh ruZsra!” DườnruZsg nhE3bQư ruZsÁi HK9toy đãE3bQ cruZsảm ruZsnhận đượK9toc mộtSAfE điềuSAfE gìE3bQ đE3bQó bE3bQất thường,E3bQ vàruZs c5jPDó vẻ5jPD ruZschuyện E3bQnày đSAfEang lE3bQiên quaK9ton đếnK9to Min5jPDh Vỹ.

Cô gằnE3bQ giK9toọng, gạK9tot mE3bQạnh ruZstay củSAfEa tênSAfE cK9toận vK9toệ E3bQra E3bQrồi mởK9to nhE3bQanh cánhSAfE ruZscửa gỗ.

Cánh cE3bQửa mởK9to SAfEra, K9tovà sa5jPDu đ5jPDó c5jPDũng nhE3bQanh chónruZsg SAfEđóng lại.

Minh V5jPDỹ đangSAfE ngồK9toi dướiK9to sàruZsn, truZsựa vàruZso tườSAfEng, xunK9tog quE3bQanh làSAfE SAfEvô sK9toố nhữngSAfE cSAfEhai rE3bQượu r5jPDỗng khôngruZs, mùE3bQi rưSAfEợu nồnE3bQg nặc5jPD l5jPDan tE3bQoả khắpruZs phòng.

Nét mE3bQặt ÁiK9to H5jPDy dầnE3bQ đ5jPDanh lại,E3bQ MinruZsh VỹE3bQ tiếpK9to tụSAfEc cầmSAfE mộtE3bQ cK9tohai rượuruZs ruZslên uống.K9to LậE3bQp tức5jPD ruZscô némK9to E3bQmạnh SAfEbalo lêSAfEn giường,5jPD tiế5jPDn đế5jPDn giằ5jPDng lấyruZs charuZsi rượuruZs troE3bQng tSAfEay anh.

“Anh l5jPDàm cK9toái 5jPDtrò gì5jPD th

ế?”

“Đừng quaSAfEn tâK9tom, 5jPDđưa đây!”K9to Mi5jPDnh VỹSAfE vớE3bQi 5jPDtay vềruZs p5jPDhía ÁE3bQi HruZsy, dườngruZs n5jPDhư m5jPDuốn lấ5jPDy lSAfEại chaK9toi rưK9toợu ruZsmà côruZs 5jPDvừa giàSAfEnh lấy.

“Không đưa5jPD, anruZsh uốngK9to bSAfEao nK9tohiêu E3bQchai rồiK9to 5jPDhả?” ÁK9toi K9toHy tứcE3bQ giậnruZs quE3bQát lênK9to, 5jPDđặt chE3bQai rượuK9to đã5jPD đượcSAfE kh5jPDui nắE3bQp r5jPDa SAfEsau lưnE3bQg, nhruZsìn 5jPDmột lượSAfEt SAfEcác charuZsi rượuruZs xSAfEung quruZsanh MiSAfEnh VE3bQỹ ruZsvà bắtK9to đầruZsu đếm.

Một… hai…K9to ba…5jPD bK9toảy chai!

Bảy 5jPDchai rượuK9to rỗruZsng khô5jPDng đangSAfE 5jPDnằm lE3bQăn SAfElóc trêK9ton sàruZsn nK9tohà mE3bQột cáSAfEch b5jPDừa bK9toãi, côK9to bắtK9to 5jPDđầu nổE3bQi giậnK9to thậtruZs sựSAfE kruZshi t5jPDhấy aruZsnh đE3bQứng lêK9ton vSAfEà cE3bQó SAfEý đSAfEịnh lấSAfEy từK9to tr5jPDong 5jPDtủ kínruZsh K9tomột E3bQchai rư5jPDợu khác.

“Anh mE3bQuốn uố5jPDng cruZshứ gì,E3bQ được!K9to T5jPDôi uốnE3bQg vớSAfEi anh!”5jPD ÁK9toi HE3bQy tức5jPD giậruZsn quáE3bQt lên.

Đôi mắtSAfE ruZsmàu hổK9to pSAfEhách củ5jPDa Min5jPDh Vỹ5jPD dườngK9to 5jPDnhư đãSAfE chuSAfEyển sựruZs ch5jPDú 5jPDý sSAfEang cô.

Cô cầmSAfE SAfEchai ruZsrượu s5jPDau lưngruZs lênruZs, K9tosau SAfEđó kề5jPD lK9toên miE3bQệng uốnruZsg lấy5jPD mruZsột hơE3bQi K9todài. ThứSAfE nướruZsc SAfEuống tSAfEhật đắngruZs nhưng5jPD lạSAfEi K9tomang mK9toột vịE3bQ nK9toồng nồnruZsg quảruZs thậtSAfE khiếruZsn cK9toon SAfEngười SAfEta E3bQquên SAfEbẵng hếtruZs nhSAfEững K9tobuồn phiềK9ton, K9tođau 5jPDđớn tronE3bQg lòng.

Gương K9tomặt ÁSAfEi H5jPDy bắt5jPD đầuruZs đỏSAfE lên,E3bQ côSAfE đưaK9to SAfEđôi mắtSAfE thẫSAfEn thK9toờ nhìE3bQn chaK9toi rưruZsợu SAfEtrong tayruZs, truZsiếp ruZstục nângE3bQ lênruZs vE3bQà uốngSAfE hSAfEết ruZssố E3bQcòn lại.

Về E3bQphần ME3bQinh VỹSAfE, ruZsanh 5jPDchỉ đứngSAfE SAfEyên nhìn5jPD E3bQcô SAfEuống hế5jPDt cảK9to cSAfEhai rượE3bQu loạiE3bQ mruZsạnh đK9toó. CruZsô đặtE3bQ chE3bQai K9torượu rỗngSAfE khôE3bQng xuốE3bQng sàK9ton, tiếpSAfE theK9too đứnK9tog dậruZsy 5jPDđẩy a5jPDnh ruZsra, vươnE3bQ taK9toy vK9toề p5jPDhía tủSAfE kíE3bQnh lấySAfE m5jPDột chruZsai rE3bQượu giốE3bQng ruZshệt lúSAfEc n5jPDãy xuống.

“Em lK9toàm 5jPDgì SAfEvậy?” Đến5jPD mứ5jPDc nàyK9to t5jPDhì SAfEMinh VK9toỹ cSAfEũng khE3bQông thểruZs đứruZsng yênSAfE nhìnSAfE đượ5jPDc nữaE3bQ, đưaE3bQ taE3bQy giậtK9to lấyE3bQ cha5jPDi SAfErượu tK9toừ cô.

Rõ rànE3bQg gươnSAfEg m5jPDặt ÁiE3bQ ruZsHy đãSAfE 5jPDđỏ hếK9tot mức5jPD ruZscó thể!

Chợt ÁiSAfE ruZsHy qua5jPDy SAfEsang MK9toinh VỹSAfE v5jPDà… E3bQmỉm cười!

“Này MiSAfEnh VỹruZs, 5jPDanh cóSAfE biếK9tot cáK9toi cảmE3bQ gE3bQiác mấtK9to mộtruZs ngườiruZs qua5jPDn trK9toọng lE3bQà nhK9toư t5jPDhế nàruZso kE3bQhông?” SAfEÁi HK9toy vẫn5jPD 5jPDmỉm cK9toười, SAfEnhưng E3bQtrong nụruZs cườE3bQi ruZsđó K9tolà mộruZst ruZsvết thE3bQương khônK9tog thE3bQể xo5jPDá đ5jPDi bằngK9to thờruZsi giaE3bQn vàruZs nưruZsớc mắt.

Giọng nóruZsi cruZsô trởruZs n5jPDên nhẹK9to nSAfEhàng hruZsơn, nhưE3bQng dường5jPD SAfEnhư từnE3bQg chSAfEữ vK9toà từngK9to l5jPDời nruZshư SAfEthể đangruZs trách5jPD E3bQmóc anh.

“Hẳn an5jPDh cũngruZs bK9toiết chứruZs nhỉ,ruZs 5jPDvì TE3bQhy T5jPDhy K9tođáng yêu5jPD của5jPD ruZsanh cSAfEũng đã5jPD mấruZst SAfErồi SAfEmà, K9toha hruZsa. NhK9toưng tôi…K9to tôiK9to đ5jPDánh mất5jPD cảE3bQ gK9toia đình!”

Minh VỹruZs dườ5jPDng SAfEnhư vẫK9ton cònE3bQ đủSAfE tỉnruZsh tá5jPDo đểruZs lắngK9to nK9toghe nhữngE3bQ lờiE3bQ nóiE3bQ cK9toủa SAfEcô, nK9tohưng tấ5jPDt cảruZs nhữngK9to gE3bQì an5jPDh cSAfEó thSAfEể SAfElàm lúK9toc nàE3bQy K9tolà ruZsim lặng.

“Đồng K9tohồ c5jPDát xoE3bQa dịuSAfE K9tonỗi ruZsđau? E3bQNực cườiE3bQ! NếuruZs thật5jPD ruZssự nruZsó cSAfEó thE3bQể xruZsoa dịE3bQu bớruZst phầnSAfE nàE3bQo nE3bQỗi K9tođau củ5jPDa SAfEtôi, ruZstại ruZssao l5jPDật ngượcruZs K9tonhững E3bQmột E3bQtrăm tK9toám mưruZsơi lầK9ton SAfEvẫn kK9tohông hềK9to mất5jPD điruZs mE3bQột chút5jPD cảm5jPD giE3bQác đE3bQau K9tođớn nSAfEào? E3bQTại sao?E3bQ” ÁiSAfE E3bQHy n5jPDhư ruZstự nóiSAfE vK9toới K9tochính mSAfEình, lầnSAfE nK9toày cE3bQô bE3bQật K9tocười thàn5jPDh tiếng.

Đôi m5jPDắt ướtSAfE lệSAfE, côE3bQ đSAfEưa taSAfEy ruZsgạt giọ5jPDt nướruZsc m5jPDắt E3bQkhông đángE3bQ rSAfEơi tK9torên gSAfEò máruZs rồE3bQi lạiruZs tiếpE3bQ tụcSAfE tựK9to SAfEđộc thoại.

“Bây giE3bQờ truZshì hếtK9to rE3bQồi, cSAfEả E3bQba E3bQvà ruZsmẹ, cảSAfE an5jPDh TriếtE3bQ K9toDạ luruZsôn y5jPDêu thE3bQương tE3bQôi đềE3bQu điSAfE ruZsrồi, điK9to 5jPDđến 5jPDmột nơi5jPD ruZsmà truZsôi SAfEkhông th5jPDể nSAfEào ruZschạm đếK9ton, trE3bQừ ruZskhi truZsôi điK9to theruZso họ!ruZs SAfEVà SAfEngay c5jPDả anK9toh ruZscũng chE3bQỉ SAfEdùng tôi5jPD như5jPD mộtK9to coSAfEn b5jPDúp bê5jPD đểruZs E3bQthay thế5jPD chSAfEo TSAfEhy Thy.”

Minh V5jPDỹ vẫnK9to 5jPDim lặ5jPDng, đSAfEôi mắ5jPDt m5jPDàu hổ5jPD pSAfEhách sán5jPDg lêK9ton, dE3bQường nruZshư anSAfEh 5jPDđã K9tocó thE3bQể cảmE3bQ nhận5jPD đượcSAfE nK9toỗi đE3bQau màSAfE SAfEcô E3bQđang phE3bQải gK9toánh cK9tohịu đa5jPDu đếnE3bQ mứE3bQc nào.

Ái SAfEHy bưruZsớc về5jPD pruZshía tE3bQủ qE3bQuần áSAfEo màK9to ruZsMinh E3bQVỹ dà5jPDnh rruZsiêng chruZso K9tomình mE3bQở K9tora, lấy5jPD E3bQra mộE3bQt chiruZsếc lE3bQọ thuỷE3bQ tinK9toh SAfEtrong suố5jPDt, troSAfEng đếnruZs nỗiK9to cSAfEó thểSAfE nhìruZsn thấK9toy SAfEvô ruZssố nhữnK9tog chiếcruZs đồK9tong hồ5jPD E3bQcát nE3bQhỏ xinruZsh manK9tog nhiềuE3bQ màuK9to sắcruZs khK9toác nhaSAfEu đangSAfE SAfEnằm tronruZsg lọ.

Tiếp theE3bQo, côruZs lK9toấy K9totừ K9totrong ruZslọ ruZsra mộSAfEt cáK9toi đồn5jPDg hSAfEồ cáSAfEt E3bQmàu đ5jPDỏ, đưaSAfE 5jPDtay rruZsa kSAfEhông tK9torung vK9toà thảE3bQ n5jPDó rơruZsi t5jPDự do.

“Rơi này!”

Ái ruZsHy dườnE3bQg như5jPD đangSAfE cựcSAfE kE3bQỳ hK9toứng thúSAfE vớ5jPDi vruZsiệc mìnruZsh đK9toang làmruZs, trênK9to môiSAfE vẫn5jPD 5jPDgiữ nguyênruZs nụruZs E3bQcười caK9toy đắng.

Chiếc đSAfEồng 5jPDhồ đE3bQó rK9toơi xuốSAfEng đấtruZs vỡ5jPD taK9ton, tạoK9to nêK9ton vôE3bQ sốE3bQ nhữngK9to mảruZsnh K9tothuỷ t5jPDinh cựK9toc nhruZsỏ SAfEnằm trE3bQên SAfEsàn nhruZsà, v5jPDà nhữSAfEng hạt5jPD cáK9tot K9toli E3bQti cũngE3bQ horuZsà SAfElẫn vE3bQào nhữruZsng mảnE3bQh thuỷSAfE tSAfEinh ruZslấp K9tolánh ấy.

Rồi lE3bQại thSAfEêm mộtSAfE cáruZsi đồngruZs hồK9to nữa…K9to thruZsêm mộE3bQt cáSAfEi nữa…SAfE vàE3bQ tSAfEhêm một5jPD cái…

Cứ ruZslần lượt,K9to c5jPDô lặ5jPDp lạ5jPDi độSAfEng SAfEtác đóruZs khôSAfEng biếruZst baSAfEo nhiêuE3bQ lần.

“Ái Hy.”

Minh VE3bQỹ gK9toọi tênruZs ÁiruZs HyE3bQ, đô5jPDi ruZsmắt aE3bQnh truZsràn ngập5jPD K9tovẻ E3bQxót xa.

Nhìn thấyE3bQ cE3bQô nhưK9to t5jPDhế nK9toày, tráiSAfE tE3bQim 5jPDanh nK9tohư dầK9ton mấSAfEt E3bQđi ruZsnhịp 5jPDđập, s5jPDau đóSAfE K9tongừng đậpruZs hẳn.

Ái SAfEHy k5jPDhông hềSAfE qSAfEuay lạiK9to nh5jPDìn SAfEanh, lầnE3bQ ruZsnày l5jPDà đưaK9to cảK9to chiếcK9to lọE3bQ thuỷK9to tiruZsnh rSAfEa, r5jPDồi E3bQlại truZshả cruZsả lK9toọ rớtSAfE SAfExuống 5jPDđất… tSAfEhứ âmruZs thK9toanh SAfEva c5jPDhạm mạnhSAfE v5jPDang E3bQlên, hàSAfEng ngruZshìn E3bQmảnh thuỷK9to E3bQtinh lấSAfEp lánK9toh nằSAfEm dướ5jPDi SAfEsàn, mộtK9to k5jPDhung cảnhruZs đẹ5jPDp đK9toến đauE3bQ đớn!

“Vỡ hết5jPD rồiruZs! K9toKhông 5jPDcòn E3bQgì đE3bQể ruZsxoa dịuE3bQ nruZsỗi đau5jPD cảSAfE!” Á5jPDi ruZsHy lạ5jPDi bK9toật ruZscười thànE3bQh tiếng,ruZs SAfEđưa 5jPDmột taK9toy ômruZs lE3bQấy mặt,E3bQ nhưK9tong nhữngruZs giọtK9to nruZsước mE3bQắt E3bQkia 5jPDvẫn lọtruZs quK9toa khẽSAfE truZsay v5jPDà t5jPDạo E3bQra ruZsnhững vệE3bQt d5jPDài hoSAfEàn mỹE3bQ SAfEtrong khSAfEông trunK9tog. “KhK9toông cK9toòn, khôngSAfE còK9ton ruZsgì cả!”

Minh VỹK9to bE3bQước 5jPDđến vàK9to cúiSAfE xuốngK9to nE3bQâng n5jPDgười côK9to lêE3bQn, đặtruZs 5jPDcô ngSAfEồi lruZsên giường.

Bàn chK9toân ÁiSAfE HSAfEy bịSAfE nK9tohững mảnSAfEh thuỷE3bQ tSAfEinh E3bQkia lSAfEàm ruZsxây xướcSAfE rấtruZs nhiều.

“Minh Vỹ5jPD, tôiruZs 5jPDvà TSAfEhy T5jPDhy K9toai q5jPDuan trọngSAfE hơnE3bQ?” ÁiruZs HSAfEy trSAfEong E3bQbộ ruZsdạng nửaruZs tỉnh5jPD nruZsửa E3bQmê, E3bQbất giáE3bQc ruZslại K9tolên tSAfEiếng hỏi.

“Thy ThyE3bQ.” Một5jPD câK9tou tSAfErả lờiK9to dứtE3bQ khK9tooát va5jPDng lênSAfE, ruZsđủ để5jPD Á5jPDi K9toHy nSAfEhận thứcK9to đK9toược SAfEcâu trảruZs lờSAfEi 5jPDđó đaE3bQng cóSAfE E3bQuy lựSAfEc lớnE3bQ thế5jPD nàoK9to đốiSAfE ruZsvới SAfEtrái tK9toim đaK9tong ch5jPDết dầSAfEn mK9toòn SAfEvì đSAfEau đớn.

Đôi K9tomôi xiK9tonh xắn5jPD K9tokia míSAfEm SAfEchặt lSAfEại… K9tođúng 5jPDnhư côE3bQ nghĩ,5jPD K9tocô cK9tohỉ làK9to thSAfEay thế!

“Thy TE3bQhy ngo5jPDan n5jPDgoãn, xiK9tonh đẹp5jPD hơruZsn eruZsm K9torất nhSAfEiều.” ĐôiSAfE môiruZs MruZsinh E3bQVỹ bậSAfEt SAfEra nE3bQhững lờiruZs ruZsphát nruZsgôn vSAfEô truZsình, E3bQmặc kệSAfE SAfEnó SAfEcó 5jPDlàm tổnK9to tSAfEhương E3bQÁi 5jPDHy haK9toy K9tokhông, a5jPDnh vẫE3bQn ruZsngoan cố5jPD tiếpruZs E3bQtục 5jPDbuông nhữn5jPDg lruZsời nó5jPDi tE3bQừ tậK9ton sE3bQâu tráSAfEi ruZstim mình…E3bQ SAfEvì, a5jPDnh không5jPD thE3bQể K9toche giSAfEấu đượcSAfE nữSAfEa rồi.ruZs “T5jPDhy TruZshy làSAfE hạnK9toh E3bQphúc, cE3bQòn K9toem chỉE3bQ maruZsng SAfEđến cSAfEho tôruZsi sK9toự E3bQđau đớn.”

“Thy TruZshy từnruZsg 5jPDlà tấtruZs c5jPDả vớK9toi tôi…”

Từng câuruZs n5jPDói SAfEdo ruZschính miệngSAfE K9toMinh ruZsVỹ bậK9tot K9tora E3bQnhư xruZsé toạcE3bQ K9tovết thươnK9tog lònSAfEg chưaK9to lànhSAfE hẳn5jPD cruZsủa 5jPDÁi 5jPDHy, cô5jPD b5jPDiết mà…K9to côSAfE cK9tohẳng làruZs gSAfEì cả!

Hai bSAfEàn truZsay 5jPDrun lê5jPDn khôK9tong ngườnruZsg, trưE3bQớc mK9toắt SAfEcô cũn5jPDg nhE3bQoà điK9to vSAfEì K9tonước mắt,5jPD c5jPDô đưSAfEa tE3bQay gruZshì chặtruZs K9totay vàE3bQ kSAfEích đK9toộng ruZshét lên.

“Không cầnE3bQ aK9tonh 5jPDnói nữaSAfE, tôK9toi kh5jPDông muốnruZs n5jPDghe, lạiE3bQ E3bQcàng khônK9tog mK9touốn K9toanh đe5jPDm tôiruZs K9toso sáruZsnh K9tovới nE3bQgười coruZsn SAfEgái kSAfEhác! K9toTôi biE3bQết K9totôi khruZsông K9tolà g5jPDì SAfEcả, nêruZsn anruZsh cũK9tong khôngK9to SAfEcần E3bQhạ K9tonhục tôi5jPD đếnruZs mứcruZs này.”SAfE NưSAfEớc mắtK9to chạyK9to dàiE3bQ, rạc5jPDh đườngK9to nSAfEước phSAfEa lêruZs truZsheo gK9toò mK9toá màruZs rE3bQơi vàoSAfE khônSAfEg trung.

Minh E3bQVỹ nhìruZsn 5jPDcô, khôK9tong nSAfEói E3bQgì cruZsả, đưaSAfE taSAfEy siếtK9to chặ5jPDt ta5jPDy 5jPDcô kéoruZs E3bQra, 5jPDanh đE3bQang 5jPDép buộcE3bQ côK9to phảiSAfE SAfEtiếp tụcruZs lruZsắng SAfEnghe E3bQanh nói.

“Tôi khSAfEông cầnE3bQ ngruZsười cK9toon gáruZsi khácruZs thSAfEay tK9tohế vị5jPD E3bQtrí SAfEcô ấy5jPD SAfEtrong SAfElòng 5jPDtôi. VớiE3bQ tôruZsi, TE3bQhy ThruZsy c5jPDhỉ cóSAfE mộ5jPDt… K9tokhông thểruZs tharuZsy thế!”

Ái HSAfEy 5jPDtiếp tụSAfEc giK9toằng tK9toay, mímSAfE 5jPDmôi K9tođể từngE3bQ câ5jPDu 5jPDnói nK9tohẫn tâmK9to lọtE3bQ vruZsào thínruZsh ruZsgiác K9tovà K9tođược 5jPDlưu ruZstrữ trK9toong tK9toâm trí.

Cô 5jPDkhông muK9toốn nghK9toe… thựcE3bQ sựE3bQ kruZshông muốK9ton nghe!

“Em rất5jPD phruZsiền E3bQphức, rSAfEất b5jPDướng bỉn5jPDh, khSAfEông biếtE3bQ ngruZshe lời!”

“Đối vớiruZs e5jPDm, t5jPDôi 5jPDchẳng 5jPDlà E3bQgì cả…ruZs e5jPDm sẵnSAfE sàngSAfE SAfEđi tE3bQheo hắruZsn mà5jPD b5jPDỏ 5jPDmặc tôi.”

“Nhưng nK9toếu đượcE3bQ lựaE3bQ SAfEchọn giữa5jPD eE3bQm E3bQvà ThSAfEy ThE3bQy, ruZstôi sẽE3bQ chọ5jPDn e5jPDm. TruZshy TK9tohy rruZsất quaruZsn trọng…E3bQ nhE3bQưng Th5jPDy ThK9toy SAfEthuộc SAfEvề ruZsquá khứ.5jPD CònE3bQ 5jPDhiện tại,K9to e5jPDm l5jPDà ngườiE3bQ E3bQquan trọruZsng nhấruZst đố5jPDi v5jPDới tôi!”K9to MiSAfEnh VE3bQỹ nới5jPD E3bQlỏng taySAfE, ruZssau đóE3bQ SAfEbuông hẳnruZs ta5jPDy cô5jPD ra.

Cúi 5jPDđầu xK9toem xéE3bQt nhữngK9to K9tovết thươnE3bQg K9totrên bàn5jPD cruZshân củ5jPDa ngườiSAfE đốiruZs druZsiện, anSAfEh K9tođẩy nh5jPDẹ ÁiE3bQ HE3bQy đểE3bQ E3bQcô ruZsnằm xu5jPDống giường.

“Minh Vỹ5jPD!” ĐôK9toi mruZsắt côruZs ruZsdần nhắm5jPD lại,E3bQ đruZsưa ruZstay SAfEchạm nhẹruZs vàSAfEo gươruZsng mặtK9to củaSAfE anh.

Đây làSAfE l5jPDần đầuK9to tK9toiên cK9toô ch5jPDạm vàSAfEo SAfEanh 5jPDmột cáchSAfE tK9tohân SAfEmật nhK9toư thế.

Ái K9toHy ruZstiếp tụruZsc mỉmruZs cưE3bQời, bàE3bQn SAfEtay E3bQbuông thruZsõng xuốngK9to nhanruZsh chónruZsg chìmSAfE vSAfEà g5jPDiấc ngủ.

Còn về5jPD phầnE3bQ 5jPDMinh Vỹ,SAfE đruZsôi mắtE3bQ màruZsu hổE3bQ phá5jPDch cũn5jPDg sángE3bQ K9torực lêSAfEn, khẽSAfE ruZsnâng bE3bQàn ruZstay n5jPDhỏ SAfEbé kK9toia lênSAfE E3bQvà đặtSAfE mK9toột nSAfEụ hôn5jPD thậruZst dịuSAfE dàng.

“Tôi… K9toyêu em!”