You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ tCXjShứ ba

Mỗi ngàyCXjS đềuUhY5ZuQT lặngkLYUZCQe lẽkLYUZCQe trôiUhY5ZuQT quCXjSa tCXjSheo cUhY5ZuQTái địnkLYUZCQeh líUhY5ZuQT vốnkLYUZCQe UhY5ZuQTđã đượcCXjS tuâkLYUZCQen thUhY5ZuQTeo nkLYUZCQehư mộtUhY5ZuQT vònCXjSg lukLYUZCQeân hkLYUZCQeồi củkLYUZCQea tCXjShời kLYUZCQegian, CXjSvà cuộcUhY5ZuQT sốngCXjS vẫnUhY5ZuQT kLYUZCQeluôn CXjSvề CXjSđúng cáikLYUZCQe CXjSvị trCXjSí vốnUhY5ZuQT cUhY5ZuQTó củaCXjS nó.

Đã CXjSba ngàkLYUZCQey, nCXjSỗi đUhY5ZuQTau mấtUhY5ZuQT mátkLYUZCQe trUhY5ZuQTong lòngkLYUZCQe ÁiUhY5ZuQT CXjSHy đãkLYUZCQe vơUhY5ZuQTi đUhY5ZuQTi phCXjSần nUhY5ZuQTào, nhưCXjSng vẫnUhY5ZuQT cUhY5ZuQTòn vươngCXjS vấCXjSn kLYUZCQenơi kLYUZCQevết thươUhY5ZuQTng kLYUZCQechưa UhY5ZuQTlành hCXjSẳn mộCXjSt CXjSnỗi thấtkLYUZCQe vọngUhY5ZuQT tộtUhY5ZuQT cùngkLYUZCQe dàkLYUZCQenh riênkLYUZCQeg UhY5ZuQTcho UhY5ZuQTMinh Vỹ.

Tại saUhY5ZuQTo chuyệnUhY5ZuQT nCXjShư thếkLYUZCQe CXjSnày kLYUZCQemà ankLYUZCQeh lạkLYUZCQei khôngUhY5ZuQT hềkLYUZCQe nóCXjSi UhY5ZuQTvới CXjSÁi HUhY5ZuQTy CXjSdù chCXjSỉ UhY5ZuQTmột kLYUZCQecâu, CXjShay đềUhY5ZuQT cậpUhY5ZuQT đếnkLYUZCQe dUhY5ZuQTù kLYUZCQechỉ mộUhY5ZuQTt lần?

Phải cUhY5ZuQThăng… chínUhY5ZuQTh CXjSanh CXjSlà kLYUZCQekẻ đãCXjS nhCXjSẫn tâmkLYUZCQe xuCXjSống tkLYUZCQeay kLYUZCQevới gkLYUZCQeia đìnhUhY5ZuQT cô?

Không thểUhY5ZuQT nàoUhY5ZuQT! CXjSMinh VUhY5ZuQTỹ kkLYUZCQehông kLYUZCQethể lUhY5ZuQTàm UhY5ZuQTchuyện nhưkLYUZCQe CXjSthế đkLYUZCQeược, đặcCXjS biệtCXjS UhY5ZuQTlà chuUhY5ZuQTyện nàUhY5ZuQTy lUhY5ZuQTại ckLYUZCQeó ảUhY5ZuQTnh hưởnkLYUZCQeg đếnkLYUZCQe cô!!

 Mệt mỏiUhY5ZuQT gụcUhY5ZuQT đCXjSầu xuốUhY5ZuQTng bànCXjS, nhữnkLYUZCQeg ngkLYUZCQeày qkLYUZCQeua thậtCXjS sựUhY5ZuQT CXjSÁi HCXjSy đãCXjS suUhY5ZuQTy nkLYUZCQeghĩ rấtUhY5ZuQT nhiềukLYUZCQe, nCXjShưng CXjSsuy CXjScho cùCXjSng cũUhY5ZuQTng khCXjSông thUhY5ZuQTể thUhY5ZuQTa thUhY5ZuQTứ UhY5ZuQTcho MinCXjSh VỹCXjS mộtUhY5ZuQT cákLYUZCQech dUhY5ZuQTễ CXjSdàng UhY5ZuQTnhư thế.

Mất máUhY5ZuQTt lUhY5ZuQTần nCXjSày CXjSthật sựCXjS quákLYUZCQe lớn,kLYUZCQe chỉUhY5ZuQT trCXjSong mộtUhY5ZuQT khoảCXjSng thờUhY5ZuQTi gCXjSian kLYUZCQengắn mUhY5ZuQTà côUhY5ZuQT đCXjSã đCXjSánh mấtkLYUZCQe trkLYUZCQeọn UhY5ZuQTvẹn UhY5ZuQThai chCXjSữ “UhY5ZuQTgia đình”.

Ding donUhY5ZuQTg… dUhY5ZuQTing dong…

Giây CXjSphút kLYUZCQeÁi HUhY5ZuQTy luônkLYUZCQe ckLYUZCQehờ đợiCXjS đãCXjS đếnkLYUZCQe, nhCXjSưng tạikLYUZCQe UhY5ZuQTsao nhữnkLYUZCQeg CXjSngày gầnkLYUZCQe đUhY5ZuQTây nókLYUZCQe hoànCXjS toànkLYUZCQe kCXjShông kLYUZCQehề cCXjSó sUhY5ZuQTức ảnhCXjS hưởnUhY5ZuQTg đếnkLYUZCQe cô.

Lúc nàCXjSy, thứUhY5ZuQT ckLYUZCQeô UhY5ZuQTthật UhY5ZuQTsự CXjScần làCXjS sựkLYUZCQe yêUhY5ZuQTn tĩkLYUZCQenh, chỉCXjS cCXjSần UhY5ZuQTnhư thếkLYUZCQe kLYUZCQeđể CXjSquên CXjSđi tấtCXjS cả.

“Này nUhY5ZuQTày, mèokLYUZCQe coCXjSn!” MộUhY5ZuQTt giọngkLYUZCQe nkLYUZCQeam dUhY5ZuQTễ CXjSnghe kLYUZCQecất lên,UhY5ZuQT thCXjSật gầnkLYUZCQe vCXjSà ckLYUZCQeũng thUhY5ZuQTật qCXjSuen tUhY5ZuQThuộc nkLYUZCQehưng CXjSlại nhUhY5ZuQTanh UhY5ZuQTchóng chkLYUZCQeìm vkLYUZCQeào qukLYUZCQeên lãng.

Thật kLYUZCQekỳ lạkLYUZCQe, tUhY5ZuQTại kLYUZCQesao ngoàkLYUZCQei gUhY5ZuQTiọng nkLYUZCQeam đóCXjS rUhY5ZuQTa UhY5ZuQTlại khôngCXjS UhY5ZuQTcó thêmkLYUZCQe bấUhY5ZuQTt UhY5ZuQTkỳ thứUhY5ZuQT âUhY5ZuQTm thakLYUZCQenh kLYUZCQenào khác?

Nhưng CXjScô kLYUZCQevẫn kLYUZCQegục UhY5ZuQTxuống CXjSbàn, chkLYUZCQeẳng màngUhY5ZuQT CXjSđể tUhY5ZuQTâm đếnCXjS nhkLYUZCQeững việcCXjS đankLYUZCQeg kLYUZCQexảy rUhY5ZuQTa UhY5ZuQTxung quanh.

“Mèo cUhY5ZuQTon!” GiọnkLYUZCQeg nCXjSam kCXjSia lạiCXjS kLYUZCQemột UhY5ZuQTlần nữakLYUZCQe cUhY5ZuQTất ckLYUZCQeao giọng,UhY5ZuQT mộkLYUZCQet bàkLYUZCQen takLYUZCQey đưaCXjS lênUhY5ZuQT lakLYUZCQey lkLYUZCQeay ngUhY5ZuQTười cô.

Dường CXjSnhư UhY5ZuQTtên kUhY5ZuQTia đaUhY5ZuQTng gọiCXjS CXjScô tUhY5ZuQThì phải?!

Cô tUhY5ZuQTừ từCXjS ngướckLYUZCQe mặkLYUZCQet lkLYUZCQeên, đậpUhY5ZuQT vàokLYUZCQe mắtUhY5ZuQT lCXjSà kLYUZCQegương kLYUZCQemặt khókLYUZCQe ưakLYUZCQe củUhY5ZuQTa tCXjSên DkLYUZCQeương HạoCXjS Thần.

“Em khôkLYUZCQeng UhY5ZuQTnghe kLYUZCQehay giUhY5ZuQTả vờkLYUZCQe khkLYUZCQeông ngUhY5ZuQThe th

ế?

” HkLYUZCQeạo ThầnkLYUZCQe đkLYUZCQeưa UhY5ZuQTtay vềkLYUZCQe kLYUZCQephía mặUhY5ZuQTt UhY5ZuQTÁi kLYUZCQeHy, nhưngUhY5ZuQT bàUhY5ZuQTn taUhY5ZuQTy CXjSấy lậCXjSp tUhY5ZuQTức bịkLYUZCQe gạtkLYUZCQe UhY5ZuQTra mUhY5ZuQTột UhY5ZuQTcách cháUhY5ZuQTn ghét.

“Tôi lUhY5ZuQTà mèkLYUZCQeo ckLYUZCQeon UhY5ZuQTtừ baCXjSo giờ?CXjS” CXjSCô khkLYUZCQeó chCXjSịu trảUhY5ZuQT lờkLYUZCQei, đúngkLYUZCQe lUhY5ZuQTà cáCXjSi biUhY5ZuQTệt danCXjSh kLYUZCQengớ ngẩkLYUZCQen, kLYUZCQekhi khônUhY5ZuQTg lạUhY5ZuQTi kLYUZCQeví ngườikLYUZCQe vkLYUZCQeới mèo!

“Từ kUhY5ZuQThi tôCXjSi nhkLYUZCQeìn tUhY5ZuQThấy em!”CXjS MộtUhY5ZuQT nụCXjS cườiUhY5ZuQT tkLYUZCQehân thikLYUZCQeện kLYUZCQetựa nhkLYUZCQeư ánCXjSh kLYUZCQemặt tUhY5ZuQTrời buổiCXjS skLYUZCQeớm lạCXjSi CXjSnở CXjSnên đCXjSôi môiUhY5ZuQT kiaCXjS, nUhY5ZuQThưng ÁCXjSi HkLYUZCQey kLYUZCQelại cảmCXjS tUhY5ZuQThấy tkLYUZCQerong nUhY5ZuQTụ cCXjSười đóCXjS đaUhY5ZuQTng chkLYUZCQeứa CXjSđựng sáUhY5ZuQTt khí.

“Thế kLYUZCQethì kLYUZCQetôi gọkLYUZCQei UhY5ZuQTanh làUhY5ZuQT đồCXjS ngớCXjS ngẩnUhY5ZuQT nhé!UhY5ZuQT” CCXjSô đậpkLYUZCQe bàkLYUZCQen đứngUhY5ZuQT dậyCXjS vàkLYUZCQe UhY5ZuQTquay ngườiUhY5ZuQT bkLYUZCQeỏ đi.

Nhưng bằkLYUZCQeng phảnUhY5ZuQT xạkLYUZCQe nhanCXjSh nhấCXjSt, UhY5ZuQTHạo ThầnCXjS lậpkLYUZCQe tkLYUZCQeức nângUhY5ZuQT ngườCXjSi kLYUZCQeÁi UhY5ZuQTHy lêkLYUZCQen CXjSvà váckLYUZCQe đkLYUZCQei nhưkLYUZCQe CXjSmột kLYUZCQemón hàUhY5ZuQTng hoá.

Đến tậnUhY5ZuQT kLYUZCQelúc này,kLYUZCQe CXjScô vẫkLYUZCQen chưkLYUZCQea UhY5ZuQTkịp địnhCXjS thCXjSần lấyUhY5ZuQT mUhY5ZuQTột giâyUhY5ZuQT vCXjSà CXjShoàn tokLYUZCQeàn UhY5ZuQTbị cậuUhY5ZuQT đưakLYUZCQe đCXjSi, chCXjSỉ kịUhY5ZuQTp trkLYUZCQeông tCXjShấy CXjScả chụcCXjS UhY5ZuQTánh CXjSmắt tCXjSừ tronkLYUZCQeg lớkLYUZCQep mankLYUZCQeg mộtkLYUZCQe ánkLYUZCQeh nCXjShìn nCXjSảy lửakLYUZCQe chiếuUhY5ZuQT tUhY5ZuQThẳng kLYUZCQevào mình.

Thì rCXjSa tCXjSừ nãykLYUZCQe đếnUhY5ZuQT gkLYUZCQeiờ, khônCXjSg chỉkLYUZCQe kLYUZCQecó rCXjSiêng cảkLYUZCQe haUhY5ZuQTi kLYUZCQetồn tạiCXjS trCXjSong kLYUZCQelớp, nhCXjSưng CXjStại sUhY5ZuQTao UhY5ZuQTcô lkLYUZCQeại khônUhY5ZuQTg hkLYUZCQeề nhậkLYUZCQen CXjSbiết đượCXjSc nhUhY5ZuQTững gươngkLYUZCQe mặCXjSt ấy.

“Này, tCXjSên ngớkLYUZCQe ngUhY5ZuQTẩn kkLYUZCQeia, thảCXjS tôUhY5ZuQTi xuUhY5ZuQTống!” ÁiCXjS UhY5ZuQTHy tứCXjSc giậnkLYUZCQe đậpUhY5ZuQT đậpCXjS tkLYUZCQeay vCXjSào lCXjSưng củaCXjS HạkLYUZCQeo CXjSThần, nhữngCXjS ánhCXjS UhY5ZuQTmắt khácCXjS UhY5ZuQTnhau kLYUZCQelại liênCXjS kLYUZCQetục CXjSchiếu thkLYUZCQeẳng CXjSvào kLYUZCQecô khUhY5ZuQTi mỗUhY5ZuQTi bướckLYUZCQe kLYUZCQechân củCXjSa HCXjSạo ThầnUhY5ZuQT bướcCXjS CXjSqua từCXjSng dãkLYUZCQey hkLYUZCQeành lang.

Nhưng cCXjSậu hoànkLYUZCQe toàUhY5ZuQTn kLYUZCQephớt lờkLYUZCQe côUhY5ZuQT, kLYUZCQecứ tiếpCXjS tUhY5ZuQTục bướUhY5ZuQTc đi.

“Này! UhY5ZuQTTên khốn!UhY5ZuQT TôikLYUZCQe bkLYUZCQeảo thảkLYUZCQe UhY5ZuQTtôi xuốUhY5ZuQTng!” ÁiCXjS CXjSHy ngCXjSừng kCXjShông kLYUZCQeđập tCXjSay CXjSvào lưnkLYUZCQeg CXjSHạo ThầnUhY5ZuQT nkLYUZCQeữa, phkLYUZCQeải UhY5ZuQTdùng UhY5ZuQTbiện phkLYUZCQeáp mUhY5ZuQTạnh thôi!

Cô hCXjSít kLYUZCQemột hơUhY5ZuQTi thậCXjSt sâu…UhY5ZuQT nhkLYUZCQeắm mắtUhY5ZuQT lại…

Những CXjSbước cCXjShân kLYUZCQecủa HạkLYUZCQeo ThầnkLYUZCQe vẫnCXjS đềuUhY5ZuQT đUhY5ZuQTều, chậkLYUZCQem rãikLYUZCQe kLYUZCQedi chuyểnCXjS kLYUZCQetrên dãykLYUZCQe CXjShành lang.

Này thìUhY5ZuQT “mèoUhY5ZuQT con”!

Ái HCXjSy lạkLYUZCQei kLYUZCQesử dụngCXjS “tCXjSuyệt ckLYUZCQehiêu ngàCXjSn kLYUZCQenăm”, phUhY5ZuQTập UhY5ZuQTmột cáiUhY5ZuQT vàCXjSo vakLYUZCQei HạCXjSo Thần.

Cả ngườiUhY5ZuQT HạoCXjS ThầnkLYUZCQe CXjSrun lên,CXjS bướcUhY5ZuQT châUhY5ZuQTn khựngkLYUZCQe lại…

Và tấtCXjS cảUhY5ZuQT sinUhY5ZuQTh vCXjSiên tCXjSrên dãUhY5ZuQTy hàCXjSnh lanUhY5ZuQTg CXjScũng dừngCXjS bước!!

“Em khUhY5ZuQTông phảikLYUZCQe mèoCXjS con!”kLYUZCQe HạokLYUZCQe ThầnkLYUZCQe bCXjSuông mộtUhY5ZuQT câuCXjS UhY5ZuQTnói khẳngkLYUZCQe địUhY5ZuQTnh, gươnUhY5ZuQTg mặCXjSt kLYUZCQecậu dầkLYUZCQen tốkLYUZCQei kLYUZCQesầm lại.

“Gì cCXjSơ?” ÁiCXjS CXjSHy nkLYUZCQegơ ngácCXjS hỏi,CXjS tựCXjS kLYUZCQedưng lạkLYUZCQei phủUhY5ZuQT địnhkLYUZCQe chínhCXjS biệtkLYUZCQe dkLYUZCQeanh củakLYUZCQe mìnhUhY5ZuQT đCXjSặt rkLYUZCQea làUhY5ZuQT CXjSthế nào?

“Em CXjSlà mèUhY5ZuQTo hoang!”kLYUZCQe LạikLYUZCQe kLYUZCQethêm mộCXjSt kLYUZCQecâu khẳnUhY5ZuQTg địnhUhY5ZuQT cựCXjSc kỳkLYUZCQe “tầmCXjS cỡ”CXjS, cUhY5ZuQTó khảkLYUZCQe UhY5ZuQTnăng đánkLYUZCQeh gkLYUZCQeục UhY5ZuQTý chíUhY5ZuQT phảnUhY5ZuQT CXjSkháng củakLYUZCQe cô.kLYUZCQe “ChỉkLYUZCQe UhY5ZuQTcó CXjSmèo kLYUZCQehoang mớikLYUZCQe cắnkLYUZCQe nCXjSgười nhưCXjS thế!”

Ái HUhY5ZuQTy CXjStròn mắCXjSt, UhY5ZuQTvẫn kUhY5ZuQThông CXjSthể tiUhY5ZuQTn đượkLYUZCQec mìnkLYUZCQeh vừCXjSa ngCXjShe tUhY5ZuQThấy gì.

Cảm gUhY5ZuQTiác vềkLYUZCQe CXjSHạo TkLYUZCQehần lúckLYUZCQe nkLYUZCQeày ckLYUZCQeủa ckLYUZCQeô chỉkLYUZCQe ckLYUZCQeó thểCXjS miêkLYUZCQeu tkLYUZCQeả CXjSbằng UhY5ZuQThai cUhY5ZuQThữ… ngUhY5ZuQTớ ngẩn!

“Này, khônkLYUZCQeg muốnCXjS CXjStôi ckLYUZCQeắn kLYUZCQeanh nữakLYUZCQe kLYUZCQethì kLYUZCQebỏ CXjStôi xuốCXjSng!” CXjSÁi UhY5ZuQTHy cốUhY5ZuQT gắnCXjSg giUhY5ZuQTữ bìnhUhY5ZuQT tĩnkLYUZCQeh, gkLYUZCQeằn gikLYUZCQeọng kLYUZCQeđe doạ.

Ngay UhY5ZuQTsau UhY5ZuQTđó, ÁUhY5ZuQTi HkLYUZCQey đUhY5ZuQTược HạkLYUZCQeo ThầnCXjS đặtUhY5ZuQT xuốngkLYUZCQe đất.

Không kLYUZCQelẽ hắUhY5ZuQTn tCXjSa sợUhY5ZuQT bịUhY5ZuQT cắn?

Nhưng lậpkLYUZCQe tứcCXjS, cCXjSô UhY5ZuQTlại CXjSđược HạoUhY5ZuQT ThầnkLYUZCQe nhấckLYUZCQe kLYUZCQebổng lên,CXjS vàCXjS bkLYUZCQeế kLYUZCQeđi nCXjShư mộCXjSt nàngUhY5ZuQT côkLYUZCQeng chúa.

Shock toànUhY5ZuQT tập!

Trong tCXjSình trUhY5ZuQTạng hiệnUhY5ZuQT giờkLYUZCQe, cUhY5ZuQTô kLYUZCQecó muốnCXjS phảCXjSn khángUhY5ZuQT CXjScũng khkLYUZCQeông được.

Bóng dánCXjSg kLYUZCQecả haCXjSi CXjSkhuất saUhY5ZuQTu hànhUhY5ZuQT lakLYUZCQeng, mUhY5ZuQTột CXjSđôi mắUhY5ZuQTt mUhY5ZuQTàu CXjShổ pháchCXjS CXjSđang cókLYUZCQe nhkLYUZCQeững kLYUZCQetia UhY5ZuQTnhìn tUhY5ZuQTức giận.

*Canteen*

“Ăn UhY5ZuQTđi mCXjSèo UhY5ZuQTcon!” HạkLYUZCQeo TkLYUZCQehần đkLYUZCQeẩy đẩykLYUZCQe khaCXjSy đồCXjS ăCXjSn vềUhY5ZuQT UhY5ZuQTphía ÁikLYUZCQe HCXjSy, trônCXjSg cứCXjS kLYUZCQenhư đanUhY5ZuQTg chUhY5ZuQTăm sóCXjSc thCXjSú ckLYUZCQeưng vậy.

“Anh đUhY5ZuQTi CXjSmà ănkLYUZCQe mộtkLYUZCQe mình!”CXjS ÁkLYUZCQei UhY5ZuQTHy hấUhY5ZuQTt mkLYUZCQeặt sanUhY5ZuQTg hướngkLYUZCQe khkLYUZCQeác, cốCXjS kLYUZCQetình tỏkLYUZCQe vẻUhY5ZuQT khCXjSinh UhY5ZuQTkhi vCXjSới HạoUhY5ZuQT Thần.

Thật chẳnkLYUZCQeg hiểuCXjS nổiUhY5ZuQT hắnCXjS taCXjS, kLYUZCQeđã ckLYUZCQeố UhY5ZuQTtình gUhY5ZuQTây sUhY5ZuQTự vớUhY5ZuQTi CXjScô màUhY5ZuQT UhY5ZuQTgiờ CXjSđây lạkLYUZCQei tUhY5ZuQTỏ vẻCXjS nhkLYUZCQeư thâkLYUZCQen tCXjShiết kLYUZCQelắm… hUhY5ZuQTắn ckLYUZCQeó CXjSbị thầnkLYUZCQe CXjSkinh khôUhY5ZuQTng nhỉ?

“Em kCXjShông thUhY5ZuQTích nhữngCXjS mónUhY5ZuQT kLYUZCQenày CXjSà?” HạoCXjS UhY5ZuQTThần liếUhY5ZuQTc nhìCXjSn UhY5ZuQTmột lokLYUZCQeạt cUhY5ZuQTác loạikLYUZCQe kLYUZCQebánh trákLYUZCQeng mCXjSiệng kháCXjSc nhakLYUZCQeu CXjStrên khaUhY5ZuQTy đồCXjS ăn,CXjS kLYUZCQecười khẩy.CXjS “KUhY5ZuQThông CXjSlẽ kLYUZCQeem muốnkLYUZCQe ănCXjS xươngkLYUZCQe cá?”

Ái UhY5ZuQTHy khCXjSông UhY5ZuQTthèm trUhY5ZuQTả kLYUZCQelời, CXjSvì tUhY5ZuQTrả lờkLYUZCQei vớUhY5ZuQTi tCXjSên nkLYUZCQeày chCXjSỉ toànUhY5ZuQT CXjStự chCXjSuốc tkLYUZCQehêm rắcCXjS rối.

Vết thươUhY5ZuQTng ởUhY5ZuQT CXjSvai dạkLYUZCQeo gầnCXjS đâUhY5ZuQTy vUhY5ZuQTẫn kCXjShông ngừngkLYUZCQe kLYUZCQeđau đớUhY5ZuQTn, phảikLYUZCQe chănCXjSg UhY5ZuQTÁi HUhY5ZuQTy đãUhY5ZuQT qkLYUZCQeuen ckLYUZCQehịu đựngCXjS UhY5ZuQTmỗi khkLYUZCQei vUhY5ZuQTết thươngkLYUZCQe lênkLYUZCQe CXjScơn kLYUZCQeđau nhứcCXjS từngCXjS đợtUhY5ZuQT nênUhY5ZuQT sắCXjSc thCXjSái biCXjSểu cCXjSảm vẫkLYUZCQen UhY5ZuQTkhá kLYUZCQehơn lCXjSúc trước,UhY5ZuQT mặUhY5ZuQTc kLYUZCQedù mộtUhY5ZuQT CXjSbên CXjSvai vẫnCXjS kLYUZCQecảm thấCXjSy rCXjSất đau.

Gương mặkLYUZCQet côUhY5ZuQT UhY5ZuQTtrở nUhY5ZuQTên nhCXjSợt nhạt,kLYUZCQe kLYUZCQenhững giọUhY5ZuQTt kLYUZCQemồ hUhY5ZuQTôi tkLYUZCQerên UhY5ZuQTtrán cUhY5ZuQTũng bắtCXjS CXjSđầu xuấtkLYUZCQe hiện.

Chịu đựnCXjSg, phảkLYUZCQei chịuCXjS đựng!

Hạo ThầUhY5ZuQTn nhíkLYUZCQeu màCXjSy UhY5ZuQTnhìn ÁiUhY5ZuQT HyUhY5ZuQT, sUhY5ZuQTau đókLYUZCQe lUhY5ZuQTại tiếpCXjS tụcCXjS đẩyCXjS đẩUhY5ZuQTy khUhY5ZuQTay đồkLYUZCQe ănUhY5ZuQT vềCXjS phíUhY5ZuQTa “mèCXjSo” củUhY5ZuQTa mình.

Những ánhkLYUZCQe mắtkLYUZCQe nkLYUZCQeảy lửakLYUZCQe cCXjSủa cáUhY5ZuQTc côUhY5ZuQT kLYUZCQegái trkLYUZCQeong caUhY5ZuQTnteen UhY5ZuQTdường kLYUZCQenhư đềuCXjS khôngkLYUZCQe hẹnkLYUZCQe màkLYUZCQe chiếuUhY5ZuQT UhY5ZuQTthẳng vàUhY5ZuQTo cô.

“Cô tUhY5ZuQTa nghĩUhY5ZuQT mCXjSình lkLYUZCQeà UhY5ZuQTai kLYUZCQechứ? UhY5ZuQTChẳng qukLYUZCQea chỉCXjS kLYUZCQelà nUhY5ZuQTgười đượcCXjS HàCXjSn CXjSMinh VỹCXjS chọnkLYUZCQe màkLYUZCQe cứUhY5ZuQT thkLYUZCQeích gikLYUZCQeở trkLYUZCQeò qkLYUZCQeuyến rũUhY5ZuQT kLYUZCQengười khác!”

“Tới cảUhY5ZuQT HạoCXjS TCXjShần cũngCXjS đổUhY5ZuQT vìkLYUZCQe côkLYUZCQe tCXjSa sao?”

“Lâu CXjSlâu ThầnkLYUZCQe mkLYUZCQeới CXjSđến trườngUhY5ZuQT mộkLYUZCQet lầkLYUZCQen, chưaUhY5ZuQT gìCXjS UhY5ZuQTđã thấyCXjS UhY5ZuQTanh CXjSấy thâCXjSn mCXjSật vớUhY5ZuQTi ckLYUZCQeon hồCXjS lCXjSy đókLYUZCQe rồi.”

Dù kUhY5ZuQThông mkLYUZCQeuốn nghUhY5ZuQTe, nhưnkLYUZCQeg CXjSnhững lờiCXjS thaCXjSn CXjSthở lẫnCXjS trácCXjSh móUhY5ZuQTc UhY5ZuQTcứ liêCXjSn tụcUhY5ZuQT lọtkLYUZCQe vàoCXjS taUhY5ZuQTi cô.

Khó chịkLYUZCQeu quá!

Ở đUhY5ZuQTây thêmkLYUZCQe kLYUZCQevài pCXjShút nữkLYUZCQea, cóCXjS lkLYUZCQeẽ côUhY5ZuQT sẽCXjS ckLYUZCQehết vìUhY5ZuQT bịkLYUZCQe “ngộkLYUZCQe độckLYUZCQe” nhữngCXjS UhY5ZuQTlời CXjSnói áUhY5ZuQTc ýCXjS CXjSkia mất!!

Ái HCXjSy kéoUhY5ZuQT ghCXjSế UhY5ZuQTđứng dậykLYUZCQe, vUhY5ZuQTà cũUhY5ZuQTng mộtkLYUZCQe bànUhY5ZuQT kLYUZCQetay UhY5ZuQTkéo côUhY5ZuQT kLYUZCQevề phCXjSía mình.

Cuối cCXjSùng chồnCXjSg yêukLYUZCQe mafiUhY5ZuQTa UhY5ZuQTcũng xuCXjSất hiện!!

Minh VUhY5ZuQTỹ UhY5ZuQTlạnh lCXjSùng liUhY5ZuQTếc nhìnkLYUZCQe HạoUhY5ZuQT Thần,kLYUZCQe sCXjSau đóCXjS nắmUhY5ZuQT takLYUZCQey ÁikLYUZCQe HCXjSy kéoCXjS đi.

Cô cũngUhY5ZuQT chẳngkLYUZCQe hCXjSề phkLYUZCQeản khánCXjSg, đểkLYUZCQe mặUhY5ZuQTc aUhY5ZuQTnh lôUhY5ZuQTi mkLYUZCQeình đi.

Và đíchCXjS đếCXjSn lkLYUZCQeần UhY5ZuQTnày vẫCXjSn kLYUZCQelà pCXjShòng kLYUZCQey tế!

Ông báUhY5ZuQTc UhY5ZuQTsĩ CXjSđã đượckLYUZCQe kLYUZCQeMinh VỹkLYUZCQe cUhY5ZuQTử kLYUZCQengười kLYUZCQeđưa kLYUZCQeđến UhY5ZuQTtận trườnkLYUZCQeg, CXjSvì tìnkLYUZCQeh trạnkLYUZCQeg UhY5ZuQTÁi HUhY5ZuQTy hiCXjSện giờUhY5ZuQT đaCXjSng chuyUhY5ZuQTển biếUhY5ZuQTn tkLYUZCQeheo hướkLYUZCQeng kLYUZCQekhông tốt.

Chỉ mộtUhY5ZuQT líkLYUZCQe dUhY5ZuQTo kLYUZCQeđơn giảnCXjS, ÁiCXjS HCXjSy đãkLYUZCQe đượcCXjS báCXjSc sĩUhY5ZuQT cUhY5ZuQThẩn đkLYUZCQeoán bịkLYUZCQe UhY5ZuQTmắc cCXjShứng kUhY5ZuQTháng thuốc!

Thuốc giCXjSảm kLYUZCQeđau lCXjSoại tUhY5ZuQTiêm dườngUhY5ZuQT nhưkLYUZCQe khôkLYUZCQeng thUhY5ZuQTể phUhY5ZuQTát hCXjSuy tkLYUZCQeác dUhY5ZuQTụng vUhY5ZuQTới ckLYUZCQeơ tkLYUZCQehể củkLYUZCQea cCXjSô, kLYUZCQebằng chứUhY5ZuQTng làUhY5ZuQT skLYUZCQeau khUhY5ZuQTi tiêmUhY5ZuQT tkLYUZCQehuốc cCXjSơn CXjSđau đớkLYUZCQen kLYUZCQevẫn kékLYUZCQeo CXjSdài, CXjSthậm ckLYUZCQehí ckLYUZCQeòn trởCXjS nênkLYUZCQe UhY5ZuQTđau hơn.

Nhưng CXjSnếu dUhY5ZuQTùng kLYUZCQethuốc giảkLYUZCQem đkLYUZCQeau lkLYUZCQeoại uốngUhY5ZuQT qkLYUZCQeuá nhiềukLYUZCQe, sCXjSẽ CXjSảnh kLYUZCQehưởng đếUhY5ZuQTn vấUhY5ZuQTn đềkLYUZCQe sứCXjSc khCXjSoẻ vàkLYUZCQe dkLYUZCQeễ dàngCXjS UhY5ZuQTkhiến cUhY5ZuQTô dCXjSễ dànUhY5ZuQTg UhY5ZuQTbị cơnUhY5ZuQT CXjSbuồn ngủkLYUZCQe đánhUhY5ZuQT gụckLYUZCQe troUhY5ZuQTng mọUhY5ZuQTi kLYUZCQetình huống.

“Cô VươngkLYUZCQe, côkLYUZCQe đCXjSừng đếnkLYUZCQe CXjStrường nCXjSữa, hãykLYUZCQe CXjSở nhàUhY5ZuQT tĩnkLYUZCQeh dưỡngkLYUZCQe chkLYUZCQeo đkLYUZCQeến kkLYUZCQehi vếtkLYUZCQe thươngkLYUZCQe CXjSlành hẳn!”UhY5ZuQT ÔnkLYUZCQeg bácCXjS sUhY5ZuQTĩ khẽkLYUZCQe thởCXjS kLYUZCQedài khCXjSi kLYUZCQethấy nCXjSét mặtkLYUZCQe củkLYUZCQea UhY5ZuQTÁi UhY5ZuQTHy, mộtUhY5ZuQT bênkLYUZCQe vkLYUZCQeai kLYUZCQeáo đkLYUZCQeã thấmCXjS chútkLYUZCQe sắcUhY5ZuQT màukLYUZCQe củaUhY5ZuQT máu.

Ông UhY5ZuQTta lấyUhY5ZuQT trokLYUZCQeng hộpCXjS dụngCXjS cụkLYUZCQe CXjSra mộtCXjS CXjSống kLYUZCQetiêm đậCXjSm sắUhY5ZuQTc, nUhY5ZuQThẹ nUhY5ZuQThàng mởCXjS nCXjSắp UhY5ZuQTvà tiêmCXjS chkLYUZCQeo cô.

“Cứ dùnkLYUZCQeg thkLYUZCQeuốc tiêkLYUZCQem lkLYUZCQeoại mkLYUZCQeạnh nhkLYUZCQeư thếCXjS nkLYUZCQeày kLYUZCQekhông phUhY5ZuQTải làUhY5ZuQT cUhY5ZuQTách haykLYUZCQe, ckLYUZCQeó kUhY5ZuQThả UhY5ZuQTnăng nkLYUZCQeó sẽUhY5ZuQT CXjSkéo dàiUhY5ZuQT thUhY5ZuQTời gikLYUZCQean cCXjShữa trị.”UhY5ZuQT ÔUhY5ZuQTng bkLYUZCQeác CXjSsĩ bấCXjSt UhY5ZuQTgiác thởkLYUZCQe CXjSdài, mặkLYUZCQec dUhY5ZuQTù đãkLYUZCQe hkLYUZCQeết lờiCXjS khuyênUhY5ZuQT UhY5ZuQTngăn nCXjShưng ckLYUZCQeô CXjSvẫn UhY5ZuQTngoan cốkLYUZCQe mCXjSột mựcCXjS đCXjSòi đếnCXjS trường.

Đây CXjSlà UhY5ZuQTbiện phUhY5ZuQTáp duUhY5ZuQTy nhấtCXjS đUhY5ZuQTể khốngkLYUZCQe chếUhY5ZuQT nCXjSỗi UhY5ZuQTđau CXjSđang ngựkLYUZCQe trkLYUZCQeị tCXjSrên CXjSvai ÁkLYUZCQei Hy.

Minh VỹkLYUZCQe vẫnkLYUZCQe đứngkLYUZCQe yCXjSên CXjSnhìn mũiCXjS tiCXjSêm kLYUZCQenhẹ nhàUhY5ZuQTng rútCXjS rCXjSa kkLYUZCQehỏi kLYUZCQetay kLYUZCQecô, bấCXjSt giáckLYUZCQe mộkLYUZCQet câukLYUZCQe UhY5ZuQThỏi nUhY5ZuQTghi UhY5ZuQTvấn kLYUZCQelại đượcUhY5ZuQT kLYUZCQecất lên.

“Em vCXjSà tUhY5ZuQTên đókLYUZCQe cóCXjS quaCXjSn hkLYUZCQeệ gì?”

“Bạn!” ÁikLYUZCQe HUhY5ZuQTy trảkLYUZCQe lờiCXjS lịchUhY5ZuQT CXjSsự, UhY5ZuQTcố gUhY5ZuQTắng kLYUZCQelàm ngắkLYUZCQen gCXjSọn câuUhY5ZuQT nCXjSói hếtkLYUZCQe sứckLYUZCQe cókLYUZCQe thể.

Dường nhưkLYUZCQe anCXjSh kkLYUZCQehông mấyUhY5ZuQT hàCXjSi lòngCXjS vềUhY5ZuQT UhY5ZuQTcâu trCXjSả lờiCXjS củakLYUZCQe cô,UhY5ZuQT hCXjSai hàUhY5ZuQTng lUhY5ZuQTông màUhY5ZuQTy càngkLYUZCQe nhíUhY5ZuQTu chặtkLYUZCQe hơn.

“Mèo kLYUZCQecon!” HCXjSạo ThUhY5ZuQTần kLYUZCQeđứng trkLYUZCQeước cUhY5ZuQTửa phCXjSòng UhY5ZuQTy tế,CXjS kLYUZCQecất kLYUZCQetiếng gọkLYUZCQei ckLYUZCQeái biệtUhY5ZuQT daCXjSnh mkLYUZCQeà mCXjSình đãCXjS kLYUZCQetự kLYUZCQeý kLYUZCQeđặt ckLYUZCQeho ÁUhY5ZuQTi Hy.

Dĩ nhiêkLYUZCQen CXjSkhông cầnUhY5ZuQT kLYUZCQenhìn ÁkLYUZCQei HkLYUZCQey cũnUhY5ZuQTg bUhY5ZuQTiết chủkLYUZCQe kLYUZCQenhân củUhY5ZuQTa CXjSgiọng nóUhY5ZuQTi ấyUhY5ZuQT làUhY5ZuQT ai!

Hạo TkLYUZCQehần từUhY5ZuQT tUhY5ZuQTừ tikLYUZCQeến vàoUhY5ZuQT, nhìnkLYUZCQe ckLYUZCQeô lCXjSo lắng.

“Mèo conCXjS, UhY5ZuQTem CXjSbị thUhY5ZuQTương à?”

“Không cầnUhY5ZuQT akLYUZCQenh kLYUZCQequan tâm!kLYUZCQe” ÁiUhY5ZuQT HUhY5ZuQTy lUhY5ZuQTập tứcCXjS kLYUZCQeđứng thkLYUZCQeẳng dUhY5ZuQTậy, bưUhY5ZuQTớc rCXjSa UhY5ZuQTkhỏi cửa.

“Này, ekLYUZCQem lạkLYUZCQenh lùCXjSng thế!”CXjS HkLYUZCQeạo UhY5ZuQTThần lậCXjSp tCXjSức đuổiCXjS theUhY5ZuQTo, khUhY5ZuQTông quêCXjSn “tặUhY5ZuQTng” chUhY5ZuQTo MinCXjSh kLYUZCQeVỹ mkLYUZCQeột CXjSnụ cườiUhY5ZuQT đắCXjSc thắng.

Bàn tkLYUZCQeay UhY5ZuQTđang buUhY5ZuQTông thõnkLYUZCQeg ckLYUZCQeủa MiCXjSnh VỹUhY5ZuQT dCXjSần siUhY5ZuQTết chặtUhY5ZuQT lại,UhY5ZuQT nhưnUhY5ZuQTg nétCXjS mặtkLYUZCQe vẫnUhY5ZuQT lkLYUZCQeạnh lùnUhY5ZuQTg vUhY5ZuQTà vUhY5ZuQTô cảm.

Ái HCXjSy bướcUhY5ZuQT vàUhY5ZuQTo lCXjSớp, kLYUZCQeHạo ThầnUhY5ZuQT cũngCXjS bưkLYUZCQeớc theUhY5ZuQTo sCXjSau, lậUhY5ZuQTp tứcCXjS cákLYUZCQec UhY5ZuQTbạn nữCXjS tUhY5ZuQTrong lớpUhY5ZuQT nUhY5ZuQThanh chkLYUZCQeóng kLYUZCQevây qUhY5ZuQTuanh Thần,UhY5ZuQT trênUhY5ZuQT taCXjSy mUhY5ZuQTỗi ngườCXjSi cầkLYUZCQem mộtUhY5ZuQT qCXjSuyển tCXjSạp chí.

“Thần, ankLYUZCQeh kLYUZCQekí têkLYUZCQen vCXjSào kLYUZCQeđây ckLYUZCQeho eUhY5ZuQTm nhékLYUZCQe!” MUhY5ZuQTột kLYUZCQecô bCXjSạn gáCXjSi chUhY5ZuQTớp chớpkLYUZCQe mUhY5ZuQTắt, đưCXjSa cuốnkLYUZCQe tUhY5ZuQTạp CXjSchí vUhY5ZuQTề pCXjShía HạoCXjS ThầnUhY5ZuQT vUhY5ZuQTà kCXjSèm theCXjSo mộkLYUZCQet câCXjSy bút.

Dĩ nhikLYUZCQeên trCXjSên gươnCXjSg mặtkLYUZCQe kUhY5ZuQTia lạiCXjS CXjSnở kLYUZCQemột nụCXjS cưkLYUZCQeời sátCXjS gái.

Đám cokLYUZCQen gáCXjSi UhY5ZuQTkia CXjSgần CXjSnhư kLYUZCQevây kíCXjSn HkLYUZCQeạo TCXjShần, khôngCXjS chừaCXjS bấtCXjS kkLYUZCQeỳ mộCXjSt lkLYUZCQeối thoUhY5ZuQTát nào.

Lúc này,UhY5ZuQT dườngUhY5ZuQT nUhY5ZuQThư ngoàUhY5ZuQTi ÁiCXjS HykLYUZCQe, chỉUhY5ZuQT UhY5ZuQTcòn UhY5ZuQTmỗi côCXjS CXjSbạn TịnhkLYUZCQe NUhY5ZuQThi nkLYUZCQegồi kếCXjS bêCXjSn kLYUZCQelà khônUhY5ZuQTg thkLYUZCQeam gkLYUZCQeia vàkLYUZCQeo kLYUZCQeđám cUhY5ZuQTon gCXjSái mkLYUZCQeê trkLYUZCQeai kia.

“Tịnh kLYUZCQeNhi, sakLYUZCQeo hắnUhY5ZuQT kLYUZCQeta lạiCXjS đưCXjSợc xUhY5ZuQTin cUhY5ZuQThữ ký?”CXjS CôUhY5ZuQT nCXjShìn TịnCXjSh UhY5ZuQTNhi đankLYUZCQeg cầkLYUZCQem trênkLYUZCQe taCXjSy kLYUZCQemột cuốnkLYUZCQe kLYUZCQesách kkLYUZCQehá dàCXjSy, bấCXjSt gUhY5ZuQTiác lêUhY5ZuQTn tiếUhY5ZuQTng hỏi.

Tịnh NhUhY5ZuQTi UhY5ZuQTchuyển CXjSsự tậpkLYUZCQe tCXjSrung tUhY5ZuQTừ quykLYUZCQeển sáchUhY5ZuQT sanUhY5ZuQTg ÁiUhY5ZuQT HkLYUZCQey, UhY5ZuQTmỉm cUhY5ZuQTười thCXjSân thUhY5ZuQTiện đáp:

“Bạn UhY5ZuQTkhông bUhY5ZuQTiết àkLYUZCQe? AnUhY5ZuQTh UhY5ZuQTấy kLYUZCQelà ckLYUZCQea sĩkLYUZCQe thầkLYUZCQen tượngkLYUZCQe rấtUhY5ZuQT đượcCXjS mếCXjSn mCXjSộ, thườngkLYUZCQe thìCXjS rấtUhY5ZuQT kLYUZCQeít khCXjSi anCXjSh ấCXjSy đCXjSến trường.”

Shock CXjStập hai!

“Ca sCXjSĩ ư?”UhY5ZuQT kLYUZCQeÁi UhY5ZuQTHy lẩCXjSm CXjSbẩm, thậtCXjS sCXjSự khôngUhY5ZuQT thểCXjS tkLYUZCQein đượcUhY5ZuQT mUhY5ZuQTột kLYUZCQetên UhY5ZuQTquái đảnkLYUZCQe UhY5ZuQTnhư thếUhY5ZuQT lạiCXjS lUhY5ZuQTà mộtkLYUZCQe ckLYUZCQea sCXjSĩ UhY5ZuQTnổi tiếng.

Haizz… PCXjShiền pCXjShức thật!!

Chap 28

Mất kiểUhY5ZuQTm soát

Trước CXjScổng trưUhY5ZuQTờng, vẫkLYUZCQen nUhY5ZuQThư UhY5ZuQTmọi nCXjSgày, hCXjSai chiếCXjSc xkLYUZCQee BkLYUZCQeMW đãCXjS đậuCXjS CXjSsẵn ởkLYUZCQe cổng.

Minh VỹkLYUZCQe tựCXjSa ngCXjSười vàoCXjS mộUhY5ZuQTt chiếckLYUZCQe xUhY5ZuQTe, đUhY5ZuQTôi CXjSmắt UhY5ZuQTanh skLYUZCQeở hữuUhY5ZuQT mkLYUZCQeột kLYUZCQehướng nCXjShìn vôCXjS địUhY5ZuQTnh, nhưCXjSng dkLYUZCQeường nhkLYUZCQeư trokLYUZCQeng UhY5ZuQTánh nhìUhY5ZuQTn CXjSđó vUhY5ZuQTẫn đủkLYUZCQe đểkLYUZCQe nhậnUhY5ZuQT rCXjSa mộUhY5ZuQTt bónUhY5ZuQTg UhY5ZuQTdáng qkLYUZCQeuen thuộkLYUZCQec UhY5ZuQTđang kLYUZCQemỗi lúcUhY5ZuQT mộtkLYUZCQe tiếCXjSn gần.

Động tCXjSác tUhY5ZuQTựa ngUhY5ZuQTười vàoUhY5ZuQT CXjSchiếc BMkLYUZCQeW kLYUZCQekia lậpUhY5ZuQT tứUhY5ZuQTc đượcUhY5ZuQT thaCXjSy thCXjSế bằUhY5ZuQTng UhY5ZuQTmột tưCXjS UhY5ZuQTthế đứnkLYUZCQeg thẳCXjSng dậykLYUZCQe, ankLYUZCQeh kLYUZCQecho kLYUZCQehai CXjStay vàCXjSo UhY5ZuQTtúi, bắtCXjS kLYUZCQeđầu tiếnkLYUZCQe vềCXjS phíCXjSa ÁCXjSi Hy.

“Tôi phảiUhY5ZuQT đkLYUZCQeến tổCXjS chức,CXjS ngưUhY5ZuQTời cCXjSủa tôkLYUZCQei sẽUhY5ZuQT đCXjSưa UhY5ZuQTem về.”kLYUZCQe DườngUhY5ZuQT nhưkLYUZCQe MkLYUZCQeinh VCXjSỹ đaUhY5ZuQTng CXjScố gắnCXjSg dịukLYUZCQe giọnUhY5ZuQTg hếtUhY5ZuQT mứckLYUZCQe ckLYUZCQeó thểCXjS, CXjSnhưng vkLYUZCQeẫn khCXjSông thểUhY5ZuQT nàUhY5ZuQTo làmCXjS UhY5ZuQTtan UhY5ZuQTbiến CXjSđi kLYUZCQecái cCXjShất giọngUhY5ZuQT ngạokLYUZCQe mkLYUZCQeạn vốnCXjS có.

Như đCXjSã biếtCXjS trướUhY5ZuQTc ankLYUZCQeh vẫUhY5ZuQTn sẽUhY5ZuQT kLYUZCQelặp lạUhY5ZuQTi câkLYUZCQeu CXjSnói nUhY5ZuQTày, cCXjSô chkLYUZCQeẳng tCXjSỏ kLYUZCQebất cứkLYUZCQe mkLYUZCQeột tCXjShái độCXjS CXjSnào kCXjShác nkLYUZCQegoài dửCXjSng dưnUhY5ZuQTg khCXjSông quakLYUZCQen kLYUZCQetâm, đôkLYUZCQei UhY5ZuQTmôi UhY5ZuQTmấp mkLYUZCQeáy chuẩnkLYUZCQe bịCXjS lkLYUZCQeên tiếngCXjS tUhY5ZuQTrả lời.

“Mèo ckLYUZCQeon sẽCXjS kLYUZCQeđi kLYUZCQevới tôUhY5ZuQTi!” GUhY5ZuQTiọng nóCXjSi củaCXjS kẻCXjS thứUhY5ZuQT kLYUZCQeba cắtUhY5ZuQT ngaUhY5ZuQTng ýkLYUZCQe địnhCXjS củakLYUZCQe ÁkLYUZCQei CXjSHy, UhY5ZuQTHạo ThkLYUZCQeần đkLYUZCQeang từCXjS kLYUZCQetừ tiếCXjSn kLYUZCQeđến, kLYUZCQevòng CXjStay kéCXjSo UhY5ZuQTcô vCXjSề pUhY5ZuQThía mCXjSình, ghékLYUZCQe sCXjSát taCXjSi cCXjSô tUhY5ZuQThì thầm.kLYUZCQe “ChUhY5ZuQTỉ cầkLYUZCQen eCXjSm CXjSđi thCXjSeo tôkLYUZCQei, CXjStôi sẽUhY5ZuQT CXjSđáp CXjSứng mọkLYUZCQei câuUhY5ZuQT hUhY5ZuQTỏi CXjScủa CXjSem vCXjSề CXjSnhững chuCXjSyện rắckLYUZCQe rốiUhY5ZuQT đUhY5ZuQTang xảyUhY5ZuQT ra.”

Dĩ nkLYUZCQehiên câUhY5ZuQTu nkLYUZCQeói CXjSsau UhY5ZuQTcủa HạokLYUZCQe ThUhY5ZuQTần đCXjSủ sứckLYUZCQe khiCXjSến ÁCXjSi HUhY5ZuQTy ngkLYUZCQeạc nhkLYUZCQeiên hếtUhY5ZuQT mức,CXjS tròkLYUZCQen mUhY5ZuQTắt quakLYUZCQey sanUhY5ZuQTg nhìCXjSn chằUhY5ZuQTm chặpCXjS kẻCXjS kUhY5ZuQTế bên.

Có nêCXjSn kLYUZCQeđặt kLYUZCQelòng tikLYUZCQen kLYUZCQevào mộtUhY5ZuQT têkLYUZCQen nCXjShư HạkLYUZCQeo Thần?

Thôi mặkLYUZCQec kệUhY5ZuQT, tUhY5ZuQTin mUhY5ZuQTột UhY5ZuQTlần kLYUZCQecũng kkLYUZCQehông sao!

“Em đkLYUZCQei kLYUZCQevới hắn?”CXjS UhY5ZuQTMinh VỹCXjS UhY5ZuQTnhíu mkLYUZCQeày nCXjShìn ÁiCXjS HkLYUZCQey, CXjSđang chờkLYUZCQe CXjSmột sUhY5ZuQTự kCXjShẳng địnhkLYUZCQe CXjStừ nUhY5ZuQTgười cokLYUZCQen gUhY5ZuQTái tkLYUZCQerước mặt.

Và ngkLYUZCQeay saCXjSu cCXjSâu hỏCXjSi ấkLYUZCQey, ÁUhY5ZuQTi CXjSHy gậtkLYUZCQe đầu.

Gương mặtCXjS MkLYUZCQeinh VỹkLYUZCQe tCXjShấp thoánCXjSg UhY5ZuQTmột UhY5ZuQTnụ cưCXjSời nhạt,kLYUZCQe đôkLYUZCQei mUhY5ZuQTắt kLYUZCQemàu hổCXjS phácCXjSh đakLYUZCQeng dầUhY5ZuQTn tCXjSối sầmCXjS lạUhY5ZuQTi. LầnUhY5ZuQT đầuCXjS UhY5ZuQTtiên ÁikLYUZCQe HCXjSy trôngkLYUZCQe tUhY5ZuQThấy vẻkLYUZCQe mặtkLYUZCQe đkLYUZCQeó tCXjSừ anh…CXjS UhY5ZuQTvẻ mặtCXjS UhY5ZuQTcủa mộtCXjS CXjSkẻ bịkLYUZCQe kLYUZCQebỏ rơi!

Cũng chínhCXjS vCXjSào khoảkLYUZCQenh khắcUhY5ZuQT ấy,CXjS tráiUhY5ZuQT UhY5ZuQTtim UhY5ZuQTcô cUhY5ZuQThợt thCXjSắt CXjSlại, CXjSnơi khUhY5ZuQToé mắtCXjS cảmCXjS thkLYUZCQeấy caCXjSy cay.

Minh VUhY5ZuQTỹ khkLYUZCQeông nóUhY5ZuQTi tkLYUZCQehêm bấkLYUZCQet cứkLYUZCQe điềuCXjS gìUhY5ZuQT nữa,CXjS chỉCXjS lặnUhY5ZuQTg kLYUZCQelẽ qCXjSuay CXjSngười bướCXjSc điUhY5ZuQT. CXjSbóng dáCXjSng CXjStừ CXjSphía CXjSsau đCXjSang vôUhY5ZuQT cùngkLYUZCQe côCXjS độckLYUZCQe. CXjSVốn dĩkLYUZCQe aCXjSnh UhY5ZuQTkhông hềCXjS CXjSbiết cáckLYUZCQeh chiCXjSều chkLYUZCQeuộng vkLYUZCQeà nhCXjSẫn nUhY5ZuQTại ngườiUhY5ZuQT khákLYUZCQec, UhY5ZuQTnhưng UhY5ZuQTcó lẽCXjS lầkLYUZCQen nàkLYUZCQey aUhY5ZuQTnh đCXjSã CXjSthật skLYUZCQeự bỏCXjS kLYUZCQequa kLYUZCQecho HkLYUZCQeạo ThầUhY5ZuQTn vìUhY5ZuQT cô.

Hai chiếcCXjS CXjSxe UhY5ZuQTBMW lkLYUZCQeao vúUhY5ZuQTt tUhY5ZuQTrên dòkLYUZCQeng đườngkLYUZCQe nhẵUhY5ZuQTn UhY5ZuQTbóng, nhưnUhY5ZuQTg lạiCXjS ngượcUhY5ZuQT hướUhY5ZuQTng nhau.

Ánh sUhY5ZuQTáng màUhY5ZuQTu CXjSvàng UhY5ZuQTrực CXjScủa hoànkLYUZCQeg hônUhY5ZuQT nhẹkLYUZCQe nhàkLYUZCQeng phủUhY5ZuQT kíCXjSn khkLYUZCQeông UhY5ZuQTgian tCXjSrên CXjSbãi kLYUZCQebiển, kLYUZCQetừng đợtUhY5ZuQT sóCXjSng ckLYUZCQeứ vôUhY5ZuQT kLYUZCQetình CXjSvỗ CXjSvào CXjSbờ, cuốnCXjS trôiUhY5ZuQT UhY5ZuQTđi tkLYUZCQeất cả.

Ái HkLYUZCQey nUhY5ZuQTgồi UhY5ZuQTtrên bờ,CXjS đưUhY5ZuQTa đôiCXjS mắtkLYUZCQe vôCXjS cUhY5ZuQTảm nhUhY5ZuQTìn vềCXjS kLYUZCQephía UhY5ZuQTxa tậnkLYUZCQe UhY5ZuQTchân UhY5ZuQTtrời. NếuUhY5ZuQT CXjSnhững cơCXjSn sóngUhY5ZuQT CXjSkia cóCXjS tCXjShể cuốkLYUZCQen trôiUhY5ZuQT đikLYUZCQe tấtUhY5ZuQT cảUhY5ZuQT CXjSnhững đauUhY5ZuQT đớnCXjS ckLYUZCQeùng ckLYUZCQeực mCXjSà UhY5ZuQTcô UhY5ZuQTđã CXjSvà đangkLYUZCQe phảikLYUZCQe kLYUZCQegánh chịCXjSu thìkLYUZCQe haCXjSy biếtUhY5ZuQT mấy.

Hạo ThầnkLYUZCQe ckLYUZCQeũng ngồkLYUZCQei xuốngCXjS bênUhY5ZuQT cạnhUhY5ZuQT côCXjS, đôCXjSi mắtkLYUZCQe kLYUZCQedán chặtUhY5ZuQT vàokLYUZCQe “CXjSmèo con”UhY5ZuQT khôngCXjS rời.

“Tại kLYUZCQesao kLYUZCQeem lạiCXjS mCXjSuốn đếnUhY5ZuQT đkLYUZCQeây?” BCXjSầu khCXjSông khUhY5ZuQTí dCXjSường nhUhY5ZuQTư kLYUZCQeđang quUhY5ZuQTá gưCXjSợng gạUhY5ZuQTo, HCXjSạo ThầnCXjS đkLYUZCQeành phảkLYUZCQei lêkLYUZCQen tiếnCXjSg UhY5ZuQTphá tkLYUZCQean trạngUhY5ZuQT tháiUhY5ZuQT cănkLYUZCQeg tCXjShẳng hiệnCXjS giờ.

Một khoảngUhY5ZuQT yêkLYUZCQen lặng…

“Ai lCXjSà UhY5ZuQTkẻ hạikLYUZCQe chếtkLYUZCQe gikLYUZCQea đìnhkLYUZCQe CXjStôi?” GiọnkLYUZCQeg nókLYUZCQei ÁikLYUZCQe HkLYUZCQey đềuCXjS đCXjSều, đâyUhY5ZuQT vốnUhY5ZuQT dkLYUZCQeĩ CXjSlà cCXjSâu UhY5ZuQThỏi nUhY5ZuQTghi hoặUhY5ZuQTc lớnCXjS UhY5ZuQTnhất tkLYUZCQerong đầuUhY5ZuQT cô,UhY5ZuQT vCXjSà câukLYUZCQe hỏkLYUZCQei nàykLYUZCQe hoànkLYUZCQe toàUhY5ZuQTn UhY5ZuQTkhông UhY5ZuQThề ăkLYUZCQen nhUhY5ZuQTập gUhY5ZuQTì vớikLYUZCQe cUhY5ZuQTâu hUhY5ZuQTỏi cUhY5ZuQTủa HCXjSạo Thần.

“Câu UhY5ZuQTkhác, tkLYUZCQeôi khôngUhY5ZuQT trảCXjS lờCXjSi câukLYUZCQe hỏiUhY5ZuQT nàykLYUZCQe củUhY5ZuQTa eUhY5ZuQTm đượcCXjS.” HạoCXjS ThầnCXjS nhúUhY5ZuQTn UhY5ZuQTnhún UhY5ZuQTvai tkLYUZCQeỏ vẻUhY5ZuQT khôkLYUZCQeng UhY5ZuQTthể CXjSlàm gUhY5ZuQTì kLYUZCQehơn, trảkLYUZCQe lờikLYUZCQe vớiUhY5ZuQT UhY5ZuQTchất giọngUhY5ZuQT bCXjSình thkLYUZCQeản nhấtkLYUZCQe cUhY5ZuQTó thể.

“Không phảiUhY5ZuQT akLYUZCQenh đãkLYUZCQe bảCXjSo sUhY5ZuQTẽ trảkLYUZCQe lờikLYUZCQe kLYUZCQemọi kLYUZCQethắc mắcUhY5ZuQT củaCXjS tUhY5ZuQTôi?” CkLYUZCQeô qUhY5ZuQTuay CXjSsang HạCXjSo CXjSThần tkLYUZCQeức gCXjSiận gắCXjSt lênkLYUZCQe, đkLYUZCQeúng UhY5ZuQTlà saUhY5ZuQTi lầmkLYUZCQe CXjSkhi kLYUZCQetin tưởngkLYUZCQe kLYUZCQetên này.

“Tôi chỉUhY5ZuQT kLYUZCQecó thểUhY5ZuQT tUhY5ZuQTrả lờikLYUZCQe nhữngkLYUZCQe ckLYUZCQeâu hỏikLYUZCQe nằmCXjS troCXjSng mộtkLYUZCQe phUhY5ZuQTạm CXjSvi nhấUhY5ZuQTt địnCXjSh.” HạUhY5ZuQTo ThầnCXjS khoCXjSát CXjSkhoát taUhY5ZuQTy vớCXjSi ÁCXjSi HkLYUZCQey, tkLYUZCQeiếp tCXjSục gUhY5ZuQTiữ ngukLYUZCQeyên chấCXjSt giUhY5ZuQTọng baCXjSn nãy.

“Phạm vi?”kLYUZCQe CôkLYUZCQe kLYUZCQenhíu mUhY5ZuQTày, tUhY5ZuQTên nCXjSày toànCXjS nókLYUZCQei nhCXjSững lờiCXjS khCXjSó hiểu.

“Tôi chỉUhY5ZuQT ckLYUZCQeó thểCXjS cCXjSho ekLYUZCQem kLYUZCQebiết UhY5ZuQTmột kLYUZCQephần sựkLYUZCQe việc,UhY5ZuQT kCXjShông thểCXjS kLYUZCQenói cụCXjS UhY5ZuQTthể.” HạoUhY5ZuQT ThUhY5ZuQTần nhẫUhY5ZuQTn UhY5ZuQTnại giảikLYUZCQe thíchUhY5ZuQT, CXjSngước mUhY5ZuQTặt lUhY5ZuQTên trờUhY5ZuQTi CXjSquan sátUhY5ZuQT mànCXjS đêkLYUZCQem dầnkLYUZCQe buônkLYUZCQeg xuống.

Dù sUhY5ZuQTao đâUhY5ZuQTy kLYUZCQecũng UhY5ZuQTlà nCXjShững đUhY5ZuQTiều nhỏkLYUZCQe nhặUhY5ZuQTt, cUhY5ZuQTó cCXjSho UhY5ZuQTÁi HCXjSy bUhY5ZuQTiết cUhY5ZuQTũng chẳnUhY5ZuQTg sao.

“Vậy cUhY5ZuQTòn CXjSThy UhY5ZuQTThy? AkLYUZCQenh cCXjSó bikLYUZCQeết UhY5ZuQTnhững kLYUZCQechuyện liCXjSên quCXjSan tớCXjSi UhY5ZuQTThy Thy?kLYUZCQe” BUhY5ZuQTất giáCXjSc UhY5ZuQTcâu UhY5ZuQThỏi tiếpkLYUZCQe tkLYUZCQeheo lạiCXjS dkLYUZCQeành rkLYUZCQeiêng ckLYUZCQeho ThUhY5ZuQTy kLYUZCQeThy, tkLYUZCQehật skLYUZCQeự côCXjS CXjSrất tòCXjS mòUhY5ZuQT vềUhY5ZuQT nCXjSgười ckLYUZCQeon gkLYUZCQeái CXjSbí ẩnkLYUZCQe này.

“Thy kLYUZCQeThy làUhY5ZuQT eUhY5ZuQTm cùnCXjSg cUhY5ZuQTha khUhY5ZuQTác kLYUZCQemẹ cUhY5ZuQTủa UhY5ZuQTHàn CXjSMinh Vỹ…”UhY5ZuQT ÁnCXjSh mắtCXjS HUhY5ZuQTạo ThầUhY5ZuQTn trởCXjS nêCXjSn vôUhY5ZuQT cùngkLYUZCQe kLYUZCQekỳ lạ,kLYUZCQe sâkLYUZCQeu CXjSthăm thẳmkLYUZCQe, kCXjShông tkLYUZCQehể CXjSđịnh rCXjSõ đượcUhY5ZuQT kLYUZCQeánh CXjSmắt CXjSđó lCXjSà UhY5ZuQTgì, độkLYUZCQet ngộtUhY5ZuQT kLYUZCQegiọng cậuUhY5ZuQT trkLYUZCQeầm xuốkLYUZCQeng, CXjS“… UhY5ZuQTvà lCXjSà ekLYUZCQem cùngUhY5ZuQT mẹUhY5ZuQT kháCXjSc chUhY5ZuQTa củaUhY5ZuQT tôi!”

Có vẻUhY5ZuQT HạUhY5ZuQTo kLYUZCQeThần rấtCXjS khUhY5ZuQTó UhY5ZuQTkhăn khUhY5ZuQTi nóiUhY5ZuQT kLYUZCQera chuyệnkLYUZCQe này,CXjS ÁkLYUZCQei HUhY5ZuQTy cCXjSũng cCXjSố gắngCXjS UhY5ZuQTdịu gUhY5ZuQTiọng, tránCXjSh làmUhY5ZuQT kẻUhY5ZuQT trưkLYUZCQeớc mUhY5ZuQTặt tổnCXjS thương.

“Chuyện nàkLYUZCQey kLYUZCQeanh ckLYUZCQeó thểUhY5ZuQT kểUhY5ZuQT UhY5ZuQTchi tCXjSiết UhY5ZuQTcho tôUhY5ZuQTi?” ThCXjSật UhY5ZuQTsự UhY5ZuQTÁi CXjSHy bắtCXjS đầukLYUZCQe nhậkLYUZCQen địnhkLYUZCQe kLYUZCQera CXjSmức độCXjS nCXjSghiêm trọngkLYUZCQe củaCXjS sựCXjS việcCXjS haUhY5ZuQTi nUhY5ZuQTăm CXjSvề trước,CXjS cCXjSó lUhY5ZuQTẽ HạUhY5ZuQTo ThầnkLYUZCQe cũnCXjSg lUhY5ZuQTà mộtkLYUZCQe tronkLYUZCQeg kLYUZCQenhững nCXjSgười khôUhY5ZuQTng thểkLYUZCQe tCXjShiếu trokLYUZCQeng sựkLYUZCQe viUhY5ZuQTệc lkLYUZCQeần đó.

“Hàn MCXjSinh VỹUhY5ZuQT kLYUZCQevà ThCXjSy ThkLYUZCQey đCXjSã chấpkLYUZCQe nUhY5ZuQThận CXjSphạm đCXjSến tkLYUZCQeội lỗiCXjS khôngUhY5ZuQT tUhY5ZuQThể tCXjSha thứCXjS vCXjSì khôngCXjS tCXjShể dứUhY5ZuQTt bỏCXjS đượckLYUZCQe tUhY5ZuQTình cảmkLYUZCQe CXjScá UhY5ZuQTnhân, vCXjSà kLYUZCQecũng kLYUZCQechính vkLYUZCQeì tkLYUZCQehế mCXjSà nhUhY5ZuQTững ngườCXjSi tCXjSrong cuộcCXjS đềuCXjS pUhY5ZuQThải CXjStrả mUhY5ZuQTột cáikLYUZCQe gUhY5ZuQTiá kLYUZCQequá đắt.”UhY5ZuQT UhY5ZuQTBất giáUhY5ZuQTc HạoUhY5ZuQT UhY5ZuQTThần nkLYUZCQeở kLYUZCQemột nụUhY5ZuQT cưkLYUZCQeời caCXjSy đắnUhY5ZuQTg, cảCXjS ngkLYUZCQeười CXjSrun lêkLYUZCQen dưkLYUZCQeờng nhkLYUZCQeư đanUhY5ZuQTg cốkLYUZCQe gắCXjSng kìmCXjS nén.

“Có tCXjShể cCXjSho tôiCXjS bCXjSiết nhữkLYUZCQeng ngườiUhY5ZuQT tUhY5ZuQTrong cuộc?”kLYUZCQe ÁikLYUZCQe HUhY5ZuQTy tiếpkLYUZCQe tụckLYUZCQe gặngkLYUZCQe hỏi,UhY5ZuQT qCXjSuên kLYUZCQemất mìkLYUZCQenh đkLYUZCQeang vkLYUZCQeô UhY5ZuQTý UhY5ZuQTxé tkLYUZCQeoạc nCXjSỗi UhY5ZuQTđau cUhY5ZuQThưa lànUhY5ZuQTh củkLYUZCQea ngườkLYUZCQei khác.

“Hàn MinkLYUZCQeh Vỹ,UhY5ZuQT CXjSbà HànCXjS, TừUhY5ZuQT UhY5ZuQTThy ThkLYUZCQey, CXjStôi và…”UhY5ZuQT LCXjSại UhY5ZuQTmột lkLYUZCQeần nCXjSữa HạCXjSo ThUhY5ZuQTần lUhY5ZuQTấp lửnUhY5ZuQTg cCXjSâu nUhY5ZuQTói, khCXjSiến kLYUZCQeÁi HCXjSy lạiCXjS tiếpkLYUZCQe CXjStục gặUhY5ZuQTng hỏi.

“Và?” TCXjSrái tikLYUZCQem ÁiUhY5ZuQT UhY5ZuQTHy bắCXjSt đCXjSầu đậpCXjS loạUhY5ZuQTn cảCXjS lên,UhY5ZuQT cCXjSái tênkLYUZCQe cuốkLYUZCQei cùngCXjS sẽkLYUZCQe CXjSlà ai?

“… ĐCXjSiền HuCXjSân.” kLYUZCQeHai từkLYUZCQe cUhY5ZuQTuối cùUhY5ZuQTng khóUhY5ZuQT nhCXjSọc kLYUZCQephát rkLYUZCQea CXjStừ miệngCXjS HạCXjSo ThầUhY5ZuQTn, kLYUZCQecó lẽUhY5ZuQT UhY5ZuQTtên UhY5ZuQTĐiền HuâUhY5ZuQTn nàyUhY5ZuQT đUhY5ZuQTóng UhY5ZuQTvai cCXjShính UhY5ZuQTtrong CXjSvở kịchUhY5ZuQT bkLYUZCQei thươngUhY5ZuQT kLYUZCQehai nUhY5ZuQTăm vềUhY5ZuQT trước.

“Đã hếUhY5ZuQTt pkLYUZCQehạm CXjSvi cUhY5ZuQTho phépCXjS chưaUhY5ZuQT?” CXjSÁi HUhY5ZuQTy UhY5ZuQTmở CXjSto đUhY5ZuQTôi mắUhY5ZuQTt nCXjSâu củkLYUZCQea UhY5ZuQTmình nhìkLYUZCQen thUhY5ZuQTẳng CXjSvào kLYUZCQeHạo Thần,CXjS mộkLYUZCQet ákLYUZCQenh nUhY5ZuQThìn kiênUhY5ZuQT định.

Và cUhY5ZuQTâu kLYUZCQehỏi kLYUZCQecủa côkLYUZCQe kUhY5ZuQThiến HạoUhY5ZuQT ThầCXjSn bậtCXjS cười.

“Ừ, hếtCXjS rồi.”CXjS HạCXjSo ThầnCXjS UhY5ZuQTcố gắnkLYUZCQeg nhkLYUZCQeịn cườiCXjS, qCXjSuay skLYUZCQeang UhY5ZuQTÁi HkLYUZCQey khCXjSẳng định.CXjS “ĐừngkLYUZCQe lokLYUZCQe, sớkLYUZCQem mCXjSuộn UhY5ZuQTgì thìUhY5ZuQT kLYUZCQeem cũnkLYUZCQeg sẽUhY5ZuQT UhY5ZuQTbiết mà.”

Bất giáckLYUZCQe HạoUhY5ZuQT ThCXjSần đưaCXjS tkLYUZCQeay xUhY5ZuQToa kLYUZCQexoa đầukLYUZCQe ÁiCXjS HUhY5ZuQTy, đâykLYUZCQe lUhY5ZuQTà độngUhY5ZuQT tkLYUZCQeác kLYUZCQemà ThầnUhY5ZuQT thườngCXjS lkLYUZCQeàm vớiUhY5ZuQT UhY5ZuQTThy ThkLYUZCQey –CXjS UhY5ZuQTcô eCXjSm UhY5ZuQTgái đángUhY5ZuQT yêUhY5ZuQTu kLYUZCQecủa mình.

“Em ckLYUZCQeòn thắckLYUZCQe CXjSmắc gìUhY5ZuQT không?”kLYUZCQe HạkLYUZCQeo ThầnkLYUZCQe nânkLYUZCQeg UhY5ZuQTmặt cUhY5ZuQTô lêUhY5ZuQTn, CXjSnhưng gUhY5ZuQTương mặtCXjS vCXjSẫn CXjScòn lưUhY5ZuQTu lCXjSại nụUhY5ZuQT cườiCXjS baUhY5ZuQTn nãy.

“Anh kLYUZCQecó biếtCXjS anUhY5ZuQTh TriếtkLYUZCQe DkLYUZCQeạ?” ĐâUhY5ZuQTy CXjSchắc cCXjShắn sCXjSẽ làkLYUZCQe ckLYUZCQeâu hỏiCXjS kLYUZCQenghi CXjSvấn cuCXjSối ckLYUZCQeùng UhY5ZuQTmà UhY5ZuQTcô UhY5ZuQTcần đượUhY5ZuQTc giảCXjSi đáp.

“Ừ.” VkLYUZCQeà HạCXjSo ThUhY5ZuQTần lạiUhY5ZuQT tiếUhY5ZuQTp tụcUhY5ZuQT trảCXjS lời.

“Anh ấyCXjS mấtUhY5ZuQT rồi?”UhY5ZuQT LầnCXjS nCXjSày, ngườikLYUZCQe UhY5ZuQTrun lêkLYUZCQen UhY5ZuQTkhi nkLYUZCQehắc đkLYUZCQeến nỗiCXjS đauUhY5ZuQT lạiCXjS lCXjSà ÁkLYUZCQei Hy.

“Ừ, hắkLYUZCQen làUhY5ZuQT âkLYUZCQen nhânCXjS củCXjSa kLYUZCQeem CXjSđấy!” UhY5ZuQTNụ ckLYUZCQeười trêkLYUZCQen kLYUZCQemôi HCXjSạo ThầUhY5ZuQTn dầnUhY5ZuQT biếnUhY5ZuQT mấkLYUZCQet, khônUhY5ZuQTg đợikLYUZCQe ÁikLYUZCQe UhY5ZuQTHy đUhY5ZuQTặt thêmUhY5ZuQT UhY5ZuQTcâu hỏkLYUZCQei, HạUhY5ZuQTo ThầnkLYUZCQe lạUhY5ZuQTi tiUhY5ZuQTếp tUhY5ZuQTục UhY5ZuQTnói. “HếkLYUZCQet phạUhY5ZuQTm vUhY5ZuQTi cCXjSho câCXjSu hỏiCXjS CXjSnày rồi.”

Ân nhân?

Tại UhY5ZuQTsao ankLYUZCQeh trkLYUZCQeai TriếkLYUZCQet DạUhY5ZuQT lạkLYUZCQei CXjSlà âUhY5ZuQTn nhân?

Nhưng cóUhY5ZuQT lẽkLYUZCQe CXjScô chỉCXjS biUhY5ZuQTết đượckLYUZCQe kLYUZCQeđến mUhY5ZuQTức đókLYUZCQe màkLYUZCQe thôi…

Cô cúikLYUZCQe gằmCXjS mặtUhY5ZuQT CXjSxuống, kLYUZCQeche UhY5ZuQTgiấu đCXjSi đôiCXjS mắtkLYUZCQe đãUhY5ZuQT thấmUhY5ZuQT đẫmCXjS nướcCXjS kLYUZCQemắt, nCXjShanh UhY5ZuQTtay gạCXjSt vộiUhY5ZuQT CXjSnhững giọtUhY5ZuQT nướUhY5ZuQTc đUhY5ZuQTáng CXjSghét đó.

“Em CXjSkhông hCXjSỏi tôiUhY5ZuQT kLYUZCQelà ngườiCXjS nhUhY5ZuQTư thCXjSế kLYUZCQenào sao?”kLYUZCQe ĐôCXjSi mắtkLYUZCQe HạkLYUZCQeo ThầnUhY5ZuQT chăUhY5ZuQTm CXjSchú UhY5ZuQTquan sákLYUZCQet kLYUZCQeÁi HUhY5ZuQTy, kLYUZCQemột CXjScâu hỏikLYUZCQe mCXjSà ckLYUZCQehính cCXjSậu đUhY5ZuQTặt ra.

“Không, vCXjSì tạmUhY5ZuQT thờikLYUZCQe tUhY5ZuQTôi kLYUZCQesẽ xkLYUZCQeem kLYUZCQeanh CXjSlà mộtUhY5ZuQT ngCXjSười CXjStốt.” ÁkLYUZCQei HkLYUZCQey UhY5ZuQTngước mkLYUZCQeặt CXjSlên, CXjSđôi UhY5ZuQTmắt kLYUZCQevẫn UhY5ZuQTcòn kLYUZCQehoe đỏUhY5ZuQT UhY5ZuQTnở kLYUZCQemột nkLYUZCQeụ cưUhY5ZuQTời dịCXjSu dàngUhY5ZuQT vUhY5ZuQTới CXjSHạo ThUhY5ZuQTần, skLYUZCQeau đókLYUZCQe đứngCXjS dậy.CXjS UhY5ZuQT“Làm phCXjSiền kLYUZCQeanh rồi,kLYUZCQe cảmUhY5ZuQT ơnkLYUZCQe vUhY5ZuQTì kLYUZCQetất cả.”

Ái UhY5ZuQTHy chkLYUZCQeậm rãiCXjS bướckLYUZCQe đCXjSi, lướtCXjS quCXjSa từngCXjS bóngUhY5ZuQT ngườiUhY5ZuQT trkLYUZCQeên bãkLYUZCQei biểnkLYUZCQe vàkLYUZCQe khuấtCXjS hẳnUhY5ZuQT kLYUZCQesau mànUhY5ZuQT đêm.

“Người tCXjSốt? MèCXjSo cokLYUZCQen, cóUhY5ZuQT lkLYUZCQeẽ eUhY5ZuQTm đaCXjSng hiUhY5ZuQTểu lCXjSầm rồi.”

Trên đườnUhY5ZuQTg đUhY5ZuQTi, ÁiUhY5ZuQT CXjSHy cầUhY5ZuQTm kLYUZCQemột ckLYUZCQehiếc đCXjSồng CXjShồ CXjScát nhỏkLYUZCQe xCXjSíu màCXjSu hồngCXjS phấn,UhY5ZuQT liênkLYUZCQe tUhY5ZuQTục lậtUhY5ZuQT ngượCXjSc nóUhY5ZuQT lại.

Cô đangUhY5ZuQT cUhY5ZuQTố gắnCXjSg tựCXjS mìUhY5ZuQTnh làkLYUZCQem mìUhY5ZuQTnh vUhY5ZuQTơi UhY5ZuQTbớt CXjSnỗi đau.

Ái UhY5ZuQTHy mệkLYUZCQet mỏUhY5ZuQTi bướCXjSc vềUhY5ZuQT nhà,kLYUZCQe chkLYUZCQeiếc balCXjSo CXjSnặng nềkLYUZCQe chỉUhY5ZuQT cókLYUZCQe tUhY5ZuQThể đeUhY5ZuQTo mCXjSột kLYUZCQebên vaikLYUZCQe, nêUhY5ZuQTn cànUhY5ZuQTg kkLYUZCQehiến bêUhY5ZuQTn CXjSvai phảCXjSi củaCXjS cUhY5ZuQTô nkLYUZCQehức mUhY5ZuQTỏi vìkLYUZCQe phkLYUZCQeải mankLYUZCQeg CXjSmột trọngUhY5ZuQT lựCXjSc qUhY5ZuQTuá nặng.

Về nhàkLYUZCQe vớikLYUZCQe trạnCXjSg tUhY5ZuQThái khônCXjSg mấyUhY5ZuQT UhY5ZuQTvui vẻ,kLYUZCQe kLYUZCQeÁi kLYUZCQeHy tiếpCXjS CXjStục lêUhY5ZuQT bướckLYUZCQe vềUhY5ZuQT phòngkLYUZCQe, chẳnkLYUZCQeg UhY5ZuQTmàng đkLYUZCQeể tâUhY5ZuQTm đếkLYUZCQen skLYUZCQeự qUhY5ZuQTuan kLYUZCQetâm thkLYUZCQeái UhY5ZuQTquá cUhY5ZuQTủa kLYUZCQemấy tUhY5ZuQTên cậnCXjS vCXjSệ vUhY5ZuQTì đCXjSã qCXjSuá CXjSquen thuộckLYUZCQe vUhY5ZuQTới CXjScái UhY5ZuQTcảnh nkLYUZCQeày rồi.

Đôi lúkLYUZCQec côUhY5ZuQT lạiCXjS ngCXjShĩ kLYUZCQesống tronkLYUZCQeg kLYUZCQemột ckLYUZCQeăn bCXjSiệt kLYUZCQethự rộngCXjS lớnCXjS nhưCXjS thếUhY5ZuQT UhY5ZuQTnày thậCXjSt phikLYUZCQeền toái,UhY5ZuQT tưkLYUZCQeơng kLYUZCQetự nhưUhY5ZuQT lúcCXjS nàykLYUZCQe phUhY5ZuQTải kLYUZCQelên tậCXjSn lầkLYUZCQeu bkLYUZCQea đểkLYUZCQe vềCXjS phòng.

Hai chUhY5ZuQTân cũUhY5ZuQTng khôkLYUZCQeng tCXjShể trụkLYUZCQe đưCXjSợc lâuUhY5ZuQT hơkLYUZCQen nữaCXjS, nhưnCXjSg vừkLYUZCQea bướcCXjS đếnkLYUZCQe gUhY5ZuQTần cửaCXjS phòngkLYUZCQe thìkLYUZCQe đậpkLYUZCQe CXjSvào mắUhY5ZuQTt ÁCXjSi HUhY5ZuQTy UhY5ZuQTlà hakLYUZCQei CXjStên cậCXjSn UhY5ZuQTvệ mặUhY5ZuQTc vCXjSest đkLYUZCQeen vUhY5ZuQTà côkLYUZCQe hầukLYUZCQe CXjSgái kLYUZCQeAn ACXjSn cũkLYUZCQeng đkLYUZCQeang đứngUhY5ZuQT tUhY5ZuQTrước kLYUZCQecửa phònUhY5ZuQTg vớkLYUZCQei tUhY5ZuQTrạng tkLYUZCQehái cựCXjSc kỳkLYUZCQe kLYUZCQelo lắng.

Cô cakLYUZCQeu màUhY5ZuQTy, bkLYUZCQeước ckLYUZCQehân kLYUZCQevẫn CXjSchậm rãiUhY5ZuQT CXjSđến phònCXjSg MinUhY5ZuQTh Vỹ.

Dừng chUhY5ZuQTân, kLYUZCQeÁi HCXjSy khôkLYUZCQeng UhY5ZuQThề UhY5ZuQTmở miệnCXjSg gặCXjSng hkLYUZCQeỏi tạUhY5ZuQTi kLYUZCQesao hCXjSọ lạikLYUZCQe cưkLYUZCQe xCXjSử khákLYUZCQec thườngUhY5ZuQT nkLYUZCQehư thế,CXjS CXjSchỉ đưakLYUZCQe takLYUZCQey UhY5ZuQTđịnh mUhY5ZuQTở cửa.

“Cô chủ,CXjS lúUhY5ZuQTc CXjSnày CXjSthì… CXjScô kkLYUZCQehông nêUhY5ZuQTn vàkLYUZCQeo.” kLYUZCQeMột CXjStên cUhY5ZuQTận vệUhY5ZuQT đưaCXjS taCXjSy UhY5ZuQTchắn UhY5ZuQTngang ÁikLYUZCQe UhY5ZuQTHy, lúUhY5ZuQTng túngCXjS trảUhY5ZuQT lờkLYUZCQei, nkLYUZCQehìn ÁiUhY5ZuQT CXjSHy kLYUZCQeái ngại.

“Sao lUhY5ZuQTại khônCXjSg nên?”kLYUZCQe ÁCXjSi HCXjSy cảmkLYUZCQe tUhY5ZuQThấy bắCXjSt kLYUZCQeđầu khCXjSó chịuUhY5ZuQT, tCXjSại saUhY5ZuQTo CXjSvào kLYUZCQephòng mkLYUZCQeà cũUhY5ZuQTng kUhY5ZuQThông đượcCXjS vào?

“Ơ… UhY5ZuQTà… thiUhY5ZuQTếu gCXjSia đUhY5ZuQTang… côUhY5ZuQT đừkLYUZCQeng nCXjSên vkLYUZCQeào phònUhY5ZuQTg lúcCXjS này.”CXjS TUhY5ZuQTên cCXjSận vkLYUZCQeệ kiUhY5ZuQTa cứUhY5ZuQT ấUhY5ZuQTp úCXjSng mãi,kLYUZCQe cuốiCXjS cùnkLYUZCQeg CXjSlại kLYUZCQelà mộtUhY5ZuQT lờkLYUZCQei yêukLYUZCQe cầu.

“Tránh raUhY5ZuQT!” DườngCXjS UhY5ZuQTnhư ÁUhY5ZuQTi CXjSHy CXjSđã cảmkLYUZCQe nhậnCXjS đượcCXjS mộkLYUZCQet kLYUZCQeđiều gkLYUZCQeì UhY5ZuQTđó bkLYUZCQeất thườngkLYUZCQe, UhY5ZuQTvà cCXjSó vẻkLYUZCQe UhY5ZuQTchuyện nàkLYUZCQey CXjSđang lUhY5ZuQTiên qUhY5ZuQTuan đếnUhY5ZuQT MinkLYUZCQeh Vỹ.

Cô gằnCXjS gkLYUZCQeiọng, gUhY5ZuQTạt mạnhkLYUZCQe taUhY5ZuQTy củaCXjS tkLYUZCQeên cậnUhY5ZuQT vCXjSệ CXjSra rồkLYUZCQei mởCXjS nhaUhY5ZuQTnh cánhkLYUZCQe cửkLYUZCQea gỗ.

Cánh UhY5ZuQTcửa mởUhY5ZuQT raCXjS, vkLYUZCQeà skLYUZCQeau đókLYUZCQe cUhY5ZuQTũng UhY5ZuQTnhanh chUhY5ZuQTóng CXjSđóng lại.

Minh VkLYUZCQeỹ đaUhY5ZuQTng nUhY5ZuQTgồi dUhY5ZuQTưới sànCXjS, tựaCXjS UhY5ZuQTvào CXjStường, kLYUZCQexung qkLYUZCQeuanh làUhY5ZuQT vôUhY5ZuQT sUhY5ZuQTố nhCXjSững ckLYUZCQehai rượukLYUZCQe UhY5ZuQTrỗng khônkLYUZCQeg, CXjSmùi rượCXjSu nồngUhY5ZuQT nặcCXjS lkLYUZCQean toCXjSả kCXjShắp phòng.

Nét mUhY5ZuQTặt UhY5ZuQTÁi kLYUZCQeHy dCXjSần đkLYUZCQeanh lUhY5ZuQTại, UhY5ZuQTMinh CXjSVỹ tiếpkLYUZCQe tụcUhY5ZuQT ckLYUZCQeầm mộCXjSt cUhY5ZuQThai rượCXjSu lênCXjS uống.UhY5ZuQT LậpCXjS tứUhY5ZuQTc cCXjSô CXjSném mạUhY5ZuQTnh bakLYUZCQelo lêCXjSn giườnUhY5ZuQTg, tkLYUZCQeiến đếkLYUZCQen giằngCXjS lấUhY5ZuQTy UhY5ZuQTchai rCXjSượu troCXjSng kLYUZCQetay anh.

“Anh làmCXjS cáiUhY5ZuQT tCXjSrò CXjSgì th

ế?”

“Đừng CXjSquan tâCXjSm, đưaCXjS CXjSđây!” MkLYUZCQeinh VỹUhY5ZuQT vớUhY5ZuQTi tkLYUZCQeay CXjSvề phCXjSía ÁiCXjS HkLYUZCQey, dườUhY5ZuQTng nhưCXjS CXjSmuốn lấyUhY5ZuQT lạiUhY5ZuQT kLYUZCQechai rUhY5ZuQTượu mkLYUZCQeà cCXjSô vừaCXjS giànhkLYUZCQe lấy.

“Không đưUhY5ZuQTa, UhY5ZuQTanh uốngCXjS baUhY5ZuQTo nUhY5ZuQThiêu cUhY5ZuQThai kLYUZCQerồi hCXjSả?” ÁiCXjS CXjSHy tUhY5ZuQTức giậnkLYUZCQe quákLYUZCQet lêkLYUZCQen, đkLYUZCQeặt chaCXjSi rượuUhY5ZuQT đãkLYUZCQe đượckLYUZCQe khUhY5ZuQTui nắpUhY5ZuQT CXjSra sakLYUZCQeu lưngkLYUZCQe, nCXjShìn mkLYUZCQeột UhY5ZuQTlượt CXjScác chCXjSai rượCXjSu xkLYUZCQeung quaCXjSnh MkLYUZCQeinh VUhY5ZuQTỹ UhY5ZuQTvà bCXjSắt đkLYUZCQeầu đếm.

Một… hai…CXjS ba…kLYUZCQe bảUhY5ZuQTy chai!

Bảy cCXjShai rượukLYUZCQe CXjSrỗng kkLYUZCQehông đaCXjSng nằCXjSm UhY5ZuQTlăn lóckLYUZCQe trêUhY5ZuQTn sàCXjSn CXjSnhà mộtkLYUZCQe cákLYUZCQech bUhY5ZuQTừa CXjSbãi, ckLYUZCQeô bắtUhY5ZuQT đầuCXjS nổiUhY5ZuQT gikLYUZCQeận thậtCXjS UhY5ZuQTsự CXjSkhi thấCXjSy UhY5ZuQTanh đứngkLYUZCQe kLYUZCQelên vàkLYUZCQe UhY5ZuQTcó ýUhY5ZuQT kLYUZCQeđịnh lấykLYUZCQe tCXjSừ tkLYUZCQerong tủCXjS kínCXjSh mộCXjSt chaCXjSi rượukLYUZCQe khác.

“Anh muốUhY5ZuQTn uốngUhY5ZuQT chUhY5ZuQTứ gì,kLYUZCQe được!UhY5ZuQT TôkLYUZCQei ukLYUZCQeống vớiUhY5ZuQT akLYUZCQenh!” ÁikLYUZCQe HCXjSy tkLYUZCQeức giậCXjSn qkLYUZCQeuát lên.

Đôi mắUhY5ZuQTt màuUhY5ZuQT hCXjSổ phCXjSách củakLYUZCQe MkLYUZCQeinh VCXjSỹ dườngCXjS nCXjShư đãkLYUZCQe ckLYUZCQehuyển CXjSsự ckLYUZCQehú CXjSý sCXjSang cô.

Cô cUhY5ZuQTầm UhY5ZuQTchai rkLYUZCQeượu sakLYUZCQeu lkLYUZCQeưng kLYUZCQelên, kLYUZCQesau đCXjSó CXjSkề lêUhY5ZuQTn miệCXjSng uốnCXjSg lấyCXjS mUhY5ZuQTột hơCXjSi dài.CXjS ThứCXjS CXjSnước uốCXjSng thCXjSật đắngkLYUZCQe nkLYUZCQehưng lạiCXjS maUhY5ZuQTng mộUhY5ZuQTt UhY5ZuQTvị nCXjSồng nồngUhY5ZuQT quảUhY5ZuQT tUhY5ZuQThật khiếUhY5ZuQTn kLYUZCQecon UhY5ZuQTngười kLYUZCQeta qCXjSuên CXjSbẵng kLYUZCQehết nhUhY5ZuQTững CXjSbuồn pkLYUZCQehiền, UhY5ZuQTđau đớnkLYUZCQe tronkLYUZCQeg lòng.

Gương mặkLYUZCQet ÁCXjSi HUhY5ZuQTy bắtUhY5ZuQT đầCXjSu đCXjSỏ lkLYUZCQeên, cUhY5ZuQTô đkLYUZCQeưa đôiCXjS mắtCXjS thẫnCXjS thCXjSờ UhY5ZuQTnhìn cUhY5ZuQThai rượuCXjS troUhY5ZuQTng tkLYUZCQeay, UhY5ZuQTtiếp tụckLYUZCQe UhY5ZuQTnâng lUhY5ZuQTên vàCXjS uốnUhY5ZuQTg hUhY5ZuQTết sốUhY5ZuQT kLYUZCQecòn lại.

Về phầnkLYUZCQe MUhY5ZuQTinh Vỹ,kLYUZCQe UhY5ZuQTanh cCXjShỉ đứCXjSng yêkLYUZCQen nhìnUhY5ZuQT CXjScô uốkLYUZCQeng UhY5ZuQThết CXjScả kLYUZCQechai UhY5ZuQTrượu loUhY5ZuQTại mạnkLYUZCQeh đó.CXjS CkLYUZCQeô đặtkLYUZCQe chaCXjSi rượUhY5ZuQTu rỗnUhY5ZuQTg khkLYUZCQeông xukLYUZCQeống sCXjSàn, tiếpkLYUZCQe theCXjSo đứUhY5ZuQTng dkLYUZCQeậy CXjSđẩy anCXjSh kLYUZCQera, vươkLYUZCQen taUhY5ZuQTy CXjSvề phíakLYUZCQe tủkLYUZCQe kínUhY5ZuQTh lấyUhY5ZuQT mộtUhY5ZuQT chakLYUZCQei rượuCXjS giốUhY5ZuQTng hệtCXjS lúUhY5ZuQTc nãkLYUZCQey xuống.

“Em làmCXjS gìkLYUZCQe vCXjSậy?” ĐếUhY5ZuQTn mứkLYUZCQec nàykLYUZCQe thìkLYUZCQe MiCXjSnh VỹkLYUZCQe kLYUZCQecũng CXjSkhông tkLYUZCQehể đUhY5ZuQTứng yêCXjSn nUhY5ZuQThìn đưUhY5ZuQTợc nữa,UhY5ZuQT đưCXjSa taUhY5ZuQTy gkLYUZCQeiật lấUhY5ZuQTy chUhY5ZuQTai rượukLYUZCQe kLYUZCQetừ cô.

Rõ ràngUhY5ZuQT gươngCXjS UhY5ZuQTmặt ÁUhY5ZuQTi UhY5ZuQTHy CXjSđã đkLYUZCQeỏ UhY5ZuQThết mứkLYUZCQec kLYUZCQecó thể!

Chợt ÁUhY5ZuQTi HUhY5ZuQTy qkLYUZCQeuay sUhY5ZuQTang MinkLYUZCQeh VCXjSỹ vàUhY5ZuQT… mỉmkLYUZCQe cười!

“Này MkLYUZCQeinh Vỹ,CXjS aUhY5ZuQTnh cóCXjS biếCXjSt cáiUhY5ZuQT cảCXjSm giáUhY5ZuQTc kLYUZCQemất kLYUZCQemột kLYUZCQengười quCXjSan trọngUhY5ZuQT làUhY5ZuQT nkLYUZCQehư thếCXjS nàoCXjS không?”UhY5ZuQT ÁikLYUZCQe kLYUZCQeHy vCXjSẫn mỉmCXjS cười,kLYUZCQe nhưnCXjSg tronCXjSg CXjSnụ cưCXjSời đóUhY5ZuQT làkLYUZCQe mUhY5ZuQTột UhY5ZuQTvết tCXjShương khôngCXjS CXjSthể xUhY5ZuQToá CXjSđi CXjSbằng thờCXjSi gUhY5ZuQTian vUhY5ZuQTà nkLYUZCQeước mắt.

Giọng nóikLYUZCQe cCXjSô trởkLYUZCQe CXjSnên nhẹUhY5ZuQT CXjSnhàng CXjShơn, nhưnUhY5ZuQTg dườnUhY5ZuQTg nCXjShư từngkLYUZCQe chữkLYUZCQe UhY5ZuQTvà từngkLYUZCQe UhY5ZuQTlời UhY5ZuQTnhư thCXjSể đanUhY5ZuQTg CXjStrách CXjSmóc anh.

“Hẳn UhY5ZuQTanh cũUhY5ZuQTng biếtkLYUZCQe ckLYUZCQehứ nhỉCXjS, vkLYUZCQeì TUhY5ZuQThy ThkLYUZCQey CXjSđáng UhY5ZuQTyêu củakLYUZCQe kLYUZCQeanh CXjScũng đãUhY5ZuQT mấtCXjS CXjSrồi mà,kLYUZCQe CXjSha hakLYUZCQe. NhkLYUZCQeưng tCXjSôi… tôikLYUZCQe đánhCXjS CXjSmất cảkLYUZCQe kLYUZCQegia đình!”

Minh VỹkLYUZCQe dườngUhY5ZuQT nkLYUZCQehư vUhY5ZuQTẫn cUhY5ZuQTòn UhY5ZuQTđủ tỉnhUhY5ZuQT táoCXjS đểkLYUZCQe lCXjSắng UhY5ZuQTnghe nCXjShững lkLYUZCQeời nóiUhY5ZuQT củaUhY5ZuQT côCXjS, nhưnkLYUZCQeg tấtUhY5ZuQT UhY5ZuQTcả nhkLYUZCQeững gkLYUZCQeì aUhY5ZuQTnh ckLYUZCQeó UhY5ZuQTthể làmkLYUZCQe lúcUhY5ZuQT nàUhY5ZuQTy UhY5ZuQTlà iUhY5ZuQTm lặng.

“Đồng kLYUZCQehồ cCXjSát CXjSxoa dCXjSịu kLYUZCQenỗi đau?kLYUZCQe NựcUhY5ZuQT cười!kLYUZCQe NếkLYUZCQeu kLYUZCQethật sựUhY5ZuQT nókLYUZCQe CXjScó thểUhY5ZuQT xoUhY5ZuQTa dCXjSịu bớtkLYUZCQe phầCXjSn nàCXjSo nỗkLYUZCQei đkLYUZCQeau kLYUZCQecủa tôiUhY5ZuQT, tạiUhY5ZuQT saUhY5ZuQTo lậtkLYUZCQe kLYUZCQengược nUhY5ZuQThững mCXjSột trUhY5ZuQTăm tCXjSám CXjSmươi lkLYUZCQeần vẫnCXjS khôUhY5ZuQTng hCXjSề mấtkLYUZCQe UhY5ZuQTđi mộtUhY5ZuQT ckLYUZCQehút UhY5ZuQTcảm giácUhY5ZuQT đaUhY5ZuQTu đớCXjSn CXjSnào? kLYUZCQeTại sao?UhY5ZuQT” ÁCXjSi HUhY5ZuQTy nhUhY5ZuQTư tUhY5ZuQTự CXjSnói vớkLYUZCQei cUhY5ZuQThính mìnkLYUZCQeh, lầCXjSn nàkLYUZCQey côUhY5ZuQT bậkLYUZCQet cCXjSười tkLYUZCQehành tiếng.

Đôi CXjSmắt ướkLYUZCQet lệ,UhY5ZuQT ckLYUZCQeô đưCXjSa tkLYUZCQeay gạtCXjS giọtUhY5ZuQT kLYUZCQenước mắtkLYUZCQe UhY5ZuQTkhông CXjSđáng rơkLYUZCQei tCXjSrên gkLYUZCQeò kLYUZCQemá rCXjSồi lạiUhY5ZuQT tiếpkLYUZCQe tụkLYUZCQec CXjStự độcCXjS thoại.

“Bây giờCXjS thìCXjS kLYUZCQehết rồUhY5ZuQTi, cảkLYUZCQe kLYUZCQeba kLYUZCQevà mkLYUZCQeẹ, kLYUZCQecả ankLYUZCQeh TCXjSriết DạUhY5ZuQT UhY5ZuQTluôn yêUhY5ZuQTu thươngkLYUZCQe kLYUZCQetôi UhY5ZuQTđều đUhY5ZuQTi rồiCXjS, đkLYUZCQei đCXjSến mộtkLYUZCQe nUhY5ZuQTơi màkLYUZCQe tôCXjSi khôngCXjS thkLYUZCQeể CXjSnào chkLYUZCQeạm UhY5ZuQTđến, trừUhY5ZuQT khUhY5ZuQTi tUhY5ZuQTôi đCXjSi CXjStheo hUhY5ZuQTọ! VUhY5ZuQTà ngCXjSay ckLYUZCQeả CXjSanh cUhY5ZuQTũng chỉCXjS dùnUhY5ZuQTg tôUhY5ZuQTi nhCXjSư mộkLYUZCQet coUhY5ZuQTn búUhY5ZuQTp bUhY5ZuQTê đkLYUZCQeể kLYUZCQethay thếCXjS chkLYUZCQeo TUhY5ZuQThy Thy.”

Minh VỹCXjS UhY5ZuQTvẫn CXjSim lặng,kLYUZCQe đôikLYUZCQe mắtkLYUZCQe mUhY5ZuQTàu UhY5ZuQThổ phCXjSách sáCXjSng CXjSlên, dườUhY5ZuQTng nUhY5ZuQThư anUhY5ZuQTh đãUhY5ZuQT kLYUZCQecó UhY5ZuQTthể cảmUhY5ZuQT nhậnkLYUZCQe đượcCXjS nkLYUZCQeỗi đkLYUZCQeau màkLYUZCQe côUhY5ZuQT đakLYUZCQeng pkLYUZCQehải gCXjSánh chịkLYUZCQeu đaukLYUZCQe đếnkLYUZCQe mứcCXjS nào.

Ái CXjSHy bướcCXjS CXjSvề phCXjSía tủCXjS quầUhY5ZuQTn kLYUZCQeáo mUhY5ZuQTà MiUhY5ZuQTnh VỹCXjS dànCXjSh riênkLYUZCQeg ckLYUZCQeho mìnUhY5ZuQTh mkLYUZCQeở rakLYUZCQe, lkLYUZCQeấy UhY5ZuQTra mkLYUZCQeột cCXjShiếc lCXjSọ thuỷkLYUZCQe kLYUZCQetinh troCXjSng suốtUhY5ZuQT, troUhY5ZuQTng đkLYUZCQeến nỗiCXjS kLYUZCQecó thểUhY5ZuQT nhìCXjSn thấyUhY5ZuQT vCXjSô skLYUZCQeố nhkLYUZCQeững chikLYUZCQeếc đồUhY5ZuQTng kLYUZCQehồ cáCXjSt nUhY5ZuQThỏ CXjSxinh makLYUZCQeng nhUhY5ZuQTiều mkLYUZCQeàu sắcUhY5ZuQT khákLYUZCQec kLYUZCQenhau đkLYUZCQeang nCXjSằm CXjStrong lọ.

Tiếp tkLYUZCQeheo, ckLYUZCQeô lấykLYUZCQe kLYUZCQetừ trUhY5ZuQTong lọCXjS kLYUZCQera CXjSmột cákLYUZCQei đUhY5ZuQTồng hồCXjS cáCXjSt mUhY5ZuQTàu CXjSđỏ, đưaUhY5ZuQT tUhY5ZuQTay rCXjSa khôCXjSng trCXjSung CXjSvà UhY5ZuQTthả nkLYUZCQeó rơCXjSi UhY5ZuQTtự do.

“Rơi này!”

Ái UhY5ZuQTHy dườngCXjS UhY5ZuQTnhư đakLYUZCQeng cCXjSực kUhY5ZuQTỳ CXjShứng CXjSthú vớiCXjS việUhY5ZuQTc mìCXjSnh kLYUZCQeđang làm,CXjS kLYUZCQetrên môUhY5ZuQTi vẫnCXjS gkLYUZCQeiữ nguykLYUZCQeên nụUhY5ZuQT UhY5ZuQTcười cakLYUZCQey đắng.

Chiếc đồUhY5ZuQTng hkLYUZCQeồ đóUhY5ZuQT rkLYUZCQeơi xuUhY5ZuQTống đkLYUZCQeất vỡUhY5ZuQT tCXjSan, tạoCXjS nêkLYUZCQen vôUhY5ZuQT kLYUZCQesố nhữUhY5ZuQTng mảnkLYUZCQeh tkLYUZCQehuỷ tinkLYUZCQeh cựcUhY5ZuQT kLYUZCQenhỏ nkLYUZCQeằm trênCXjS sàUhY5ZuQTn nUhY5ZuQThà, vkLYUZCQeà nhữngUhY5ZuQT hạCXjSt cátUhY5ZuQT lUhY5ZuQTi tUhY5ZuQTi kLYUZCQecũng hoUhY5ZuQTà kLYUZCQelẫn vàoCXjS nhữngUhY5ZuQT mUhY5ZuQTảnh thuUhY5ZuQTỷ tinUhY5ZuQTh lấUhY5ZuQTp láCXjSnh ấy.

Rồi lạikLYUZCQe tkLYUZCQehêm mUhY5ZuQTột cáUhY5ZuQTi đkLYUZCQeồng UhY5ZuQThồ nữa…CXjS thCXjSêm mộkLYUZCQet cákLYUZCQei nữa…CXjS vUhY5ZuQTà kLYUZCQethêm mộkLYUZCQet cái…

Cứ lầnUhY5ZuQT lượtCXjS, cCXjSô CXjSlặp lạiCXjS độngUhY5ZuQT tUhY5ZuQTác đUhY5ZuQTó CXjSkhông kLYUZCQebiết kLYUZCQebao nhiêuCXjS lần.

“Ái Hy.”

Minh VkLYUZCQeỹ gọikLYUZCQe kLYUZCQetên UhY5ZuQTÁi HkLYUZCQey, đôiCXjS mCXjSắt anUhY5ZuQTh trànCXjS nUhY5ZuQTgập kLYUZCQevẻ xUhY5ZuQTót xa.

Nhìn thấkLYUZCQey côCXjS kLYUZCQenhư thếkLYUZCQe nkLYUZCQeày, kLYUZCQetrái UhY5ZuQTtim akLYUZCQenh nhkLYUZCQeư dầUhY5ZuQTn mkLYUZCQeất đUhY5ZuQTi nCXjShịp đậpUhY5ZuQT, sCXjSau đCXjSó ngCXjSừng đậpkLYUZCQe hẳn.

Ái HkLYUZCQey khôngCXjS CXjShề qUhY5ZuQTuay CXjSlại nhCXjSìn aUhY5ZuQTnh, lầnkLYUZCQe nUhY5ZuQTày làkLYUZCQe đưakLYUZCQe cảUhY5ZuQT chUhY5ZuQTiếc CXjSlọ CXjSthuỷ kLYUZCQetinh UhY5ZuQTra, rồUhY5ZuQTi CXjSlại thUhY5ZuQTả cảUhY5ZuQT lọCXjS CXjSrớt xuốkLYUZCQeng đkLYUZCQeất… UhY5ZuQTthứ âmCXjS thUhY5ZuQTanh vkLYUZCQea chạmCXjS mạCXjSnh vCXjSang CXjSlên, UhY5ZuQThàng nghìkLYUZCQen mkLYUZCQeảnh thuUhY5ZuQTỷ tCXjSinh CXjSlấp UhY5ZuQTlánh nUhY5ZuQTằm dưUhY5ZuQTới CXjSsàn, mCXjSột kUhY5ZuQThung cảnhCXjS đẹpkLYUZCQe đếnUhY5ZuQT đCXjSau đớn!

“Vỡ UhY5ZuQThết rUhY5ZuQTồi! KhCXjSông cCXjSòn gkLYUZCQeì đểkLYUZCQe xoCXjSa dịuUhY5ZuQT nỗiCXjS đauUhY5ZuQT cả!”UhY5ZuQT CXjSÁi HUhY5ZuQTy kLYUZCQelại bkLYUZCQeật ckLYUZCQeười thkLYUZCQeành tiếngCXjS, đUhY5ZuQTưa mộCXjSt taUhY5ZuQTy kLYUZCQeôm lấyUhY5ZuQT mặCXjSt, UhY5ZuQTnhưng UhY5ZuQTnhững gkLYUZCQeiọt nướcUhY5ZuQT mắtCXjS kiCXjSa vCXjSẫn lCXjSọt qUhY5ZuQTua khkLYUZCQeẽ UhY5ZuQTtay CXjSvà kLYUZCQetạo UhY5ZuQTra nhữngkLYUZCQe vệtCXjS dàiUhY5ZuQT hoànUhY5ZuQT mCXjSỹ tUhY5ZuQTrong khôUhY5ZuQTng CXjStrung. “KhôngkLYUZCQe cònkLYUZCQe, khôUhY5ZuQTng cònCXjS UhY5ZuQTgì cả!”

Minh VỹkLYUZCQe bướcCXjS đếnkLYUZCQe vkLYUZCQeà cUhY5ZuQTúi xuốkLYUZCQeng nUhY5ZuQTâng kLYUZCQengười kLYUZCQecô lênkLYUZCQe, đặtCXjS côUhY5ZuQT kLYUZCQengồi lCXjSên giường.

Bàn kLYUZCQechân kLYUZCQeÁi CXjSHy bkLYUZCQeị nhữCXjSng CXjSmảnh tCXjShuỷ tkLYUZCQeinh kikLYUZCQea lCXjSàm CXjSxây xưkLYUZCQeớc rấtUhY5ZuQT nhiều.

“Minh Vỹ,kLYUZCQe tôUhY5ZuQTi vCXjSà ThCXjSy TCXjShy aCXjSi qUhY5ZuQTuan trọngkLYUZCQe hUhY5ZuQTơn?” kLYUZCQeÁi HUhY5ZuQTy tronCXjSg CXjSbộ dạngkLYUZCQe nửkLYUZCQea tỉnUhY5ZuQTh nUhY5ZuQTửa CXjSmê, bấtCXjS giUhY5ZuQTác lạiUhY5ZuQT UhY5ZuQTlên tiếCXjSng hỏi.

“Thy Thy.”CXjS MộtUhY5ZuQT ckLYUZCQeâu UhY5ZuQTtrả lờUhY5ZuQTi kLYUZCQedứt khokLYUZCQeát UhY5ZuQTvang lênUhY5ZuQT, đCXjSủ UhY5ZuQTđể ÁiCXjS HkLYUZCQey CXjSnhận thứckLYUZCQe đượcCXjS ckLYUZCQeâu trảkLYUZCQe lUhY5ZuQTời đóCXjS đUhY5ZuQTang cCXjSó ukLYUZCQey lựckLYUZCQe lớnUhY5ZuQT tCXjShế nàUhY5ZuQTo đốiUhY5ZuQT vớikLYUZCQe tráiCXjS kLYUZCQetim đakLYUZCQeng ckLYUZCQehết kLYUZCQedần mCXjSòn vCXjSì đauCXjS đớn.

Đôi môkLYUZCQei xkLYUZCQeinh xắnCXjS kiUhY5ZuQTa mímkLYUZCQe chUhY5ZuQTặt lại…UhY5ZuQT đúngkLYUZCQe CXjSnhư kLYUZCQecô ngkLYUZCQehĩ, côkLYUZCQe chỉkLYUZCQe lkLYUZCQeà kLYUZCQethay thế!

“Thy kLYUZCQeThy ngoakLYUZCQen CXjSngoãn, xiCXjSnh UhY5ZuQTđẹp kLYUZCQehơn eCXjSm rấtkLYUZCQe nhCXjSiều.” ĐôkLYUZCQei môCXjSi MinkLYUZCQeh VCXjSỹ bậtCXjS UhY5ZuQTra nkLYUZCQehững lờiUhY5ZuQT CXjSphát ngônkLYUZCQe vUhY5ZuQTô tình,CXjS mặckLYUZCQe kkLYUZCQeệ CXjSnó ckLYUZCQeó CXjSlàm tổCXjSn thCXjSương ÁiUhY5ZuQT HCXjSy CXjShay khCXjSông, kLYUZCQeanh vẫUhY5ZuQTn ngoaUhY5ZuQTn CXjScố tiếpCXjS tUhY5ZuQTục bkLYUZCQeuông kLYUZCQenhững lờiUhY5ZuQT nókLYUZCQei CXjStừ tCXjSận UhY5ZuQTsâu trákLYUZCQei tiUhY5ZuQTm mìUhY5ZuQTnh… vCXjSì, kLYUZCQeanh khôngUhY5ZuQT tCXjShể CXjSche UhY5ZuQTgiấu UhY5ZuQTđược nữaUhY5ZuQT rồkLYUZCQei. “TkLYUZCQehy CXjSThy kLYUZCQelà hạnhUhY5ZuQT phúcCXjS, UhY5ZuQTcòn ekLYUZCQem chỉUhY5ZuQT CXjSmang đếkLYUZCQen chkLYUZCQeo CXjStôi sựUhY5ZuQT đaukLYUZCQe đớn.”

“Thy kLYUZCQeThy từngCXjS làUhY5ZuQT tấUhY5ZuQTt cảkLYUZCQe vkLYUZCQeới tôi…”

Từng UhY5ZuQTcâu nóUhY5ZuQTi dkLYUZCQeo CXjSchính miệkLYUZCQeng MUhY5ZuQTinh VỹkLYUZCQe kLYUZCQebật rCXjSa CXjSnhư UhY5ZuQTxé toạcUhY5ZuQT vUhY5ZuQTết thUhY5ZuQTương lònkLYUZCQeg chCXjSưa lànhUhY5ZuQT hẳnCXjS củaUhY5ZuQT ÁiUhY5ZuQT HUhY5ZuQTy, cUhY5ZuQTô biếkLYUZCQet mà…UhY5ZuQT cCXjSô cCXjShẳng CXjSlà gìkLYUZCQe cả!

Hai bUhY5ZuQTàn tCXjSay ruCXjSn lêkLYUZCQen kLYUZCQekhông ngưCXjSờng, trướcUhY5ZuQT mắtUhY5ZuQT UhY5ZuQTcô cũCXjSng nhoUhY5ZuQTà UhY5ZuQTđi kLYUZCQevì nướcUhY5ZuQT mắtkLYUZCQe, cCXjSô đưaUhY5ZuQT takLYUZCQey kLYUZCQeghì UhY5ZuQTchặt kLYUZCQetay vàCXjS kíCXjSch độngCXjS UhY5ZuQThét lên.

“Không cầnCXjS aCXjSnh nóiCXjS nữkLYUZCQea, tôiUhY5ZuQT kLYUZCQekhông muốnCXjS nghkLYUZCQee, lCXjSại càngkLYUZCQe khônCXjSg muốnkLYUZCQe anUhY5ZuQTh đkLYUZCQeem tôikLYUZCQe skLYUZCQeo kLYUZCQesánh vớCXjSi UhY5ZuQTngười cUhY5ZuQTon kLYUZCQegái khácCXjS! TôkLYUZCQei biCXjSết UhY5ZuQTtôi kCXjShông CXjSlà gCXjSì CXjScả, nUhY5ZuQTên UhY5ZuQTanh cũnUhY5ZuQTg khônUhY5ZuQTg cCXjSần hCXjSạ nhụckLYUZCQe tkLYUZCQeôi đếCXjSn CXjSmức này.”UhY5ZuQT CXjSNước mUhY5ZuQTắt chạyCXjS dCXjSài, rạcCXjSh CXjSđường CXjSnước CXjSpha UhY5ZuQTlê thkLYUZCQeeo kLYUZCQegò mákLYUZCQe kLYUZCQemà UhY5ZuQTrơi CXjSvào khôUhY5ZuQTng trung.

Minh VỹCXjS nhkLYUZCQeìn côCXjS, khUhY5ZuQTông nókLYUZCQei gìkLYUZCQe UhY5ZuQTcả, đUhY5ZuQTưa tCXjSay siếtkLYUZCQe chCXjSặt takLYUZCQey CXjScô kéUhY5ZuQTo raUhY5ZuQT, akLYUZCQenh đangUhY5ZuQT épkLYUZCQe buộckLYUZCQe ckLYUZCQeô phảikLYUZCQe UhY5ZuQTtiếp tụckLYUZCQe lUhY5ZuQTắng nUhY5ZuQTghe aCXjSnh nói.

“Tôi khônUhY5ZuQTg CXjScần nCXjSgười CXjScon kLYUZCQegái kUhY5ZuQThác thkLYUZCQeay thkLYUZCQeế vịUhY5ZuQT CXjStrí côUhY5ZuQT ấykLYUZCQe trUhY5ZuQTong lòCXjSng CXjStôi. VớCXjSi CXjStôi, ThUhY5ZuQTy TCXjShy ckLYUZCQehỉ ckLYUZCQeó một…UhY5ZuQT khôngUhY5ZuQT thểCXjS CXjSthay thế!”

Ái CXjSHy UhY5ZuQTtiếp tkLYUZCQeục giCXjSằng tkLYUZCQeay, mímCXjS mCXjSôi đểUhY5ZuQT tUhY5ZuQTừng câukLYUZCQe nókLYUZCQei UhY5ZuQTnhẫn tâmUhY5ZuQT lọCXjSt vàokLYUZCQe thínkLYUZCQeh giCXjSác vCXjSà đưCXjSợc lưkLYUZCQeu trkLYUZCQeữ trCXjSong tCXjSâm trí.

Cô khôngkLYUZCQe CXjSmuốn CXjSnghe… thUhY5ZuQTực UhY5ZuQTsự kkLYUZCQehông muốnUhY5ZuQT nghe!

“Em CXjSrất phCXjSiền phCXjSức, rấkLYUZCQet bướngUhY5ZuQT bkLYUZCQeỉnh, khônCXjSg UhY5ZuQTbiết ngUhY5ZuQThe lời!”

“Đối vớiCXjS emCXjS, tôUhY5ZuQTi kLYUZCQechẳng lkLYUZCQeà kLYUZCQegì cảUhY5ZuQT… CXjSem sẵnkLYUZCQe sànkLYUZCQeg CXjSđi thekLYUZCQeo kLYUZCQehắn UhY5ZuQTmà bỏCXjS mCXjSặc tôi.”

“Nhưng nếuUhY5ZuQT đượcUhY5ZuQT lựCXjSa chọnUhY5ZuQT CXjSgiữa ekLYUZCQem CXjSvà UhY5ZuQTThy TUhY5ZuQThy, tôiCXjS sẽkLYUZCQe cCXjShọn kLYUZCQeem. UhY5ZuQTThy TUhY5ZuQThy rấtUhY5ZuQT qkLYUZCQeuan trọCXjSng… nUhY5ZuQThưng ThUhY5ZuQTy kLYUZCQeThy thuộckLYUZCQe vUhY5ZuQTề quCXjSá kkLYUZCQehứ. CòUhY5ZuQTn CXjShiện kLYUZCQetại, UhY5ZuQTem lCXjSà ngườUhY5ZuQTi quaCXjSn trọngUhY5ZuQT nhấtCXjS đCXjSối vkLYUZCQeới tôUhY5ZuQTi!” MinkLYUZCQeh VkLYUZCQeỹ nớkLYUZCQei lỏngUhY5ZuQT taCXjSy, saCXjSu đUhY5ZuQTó buôngCXjS hẳnkLYUZCQe CXjStay cCXjSô ra.

Cúi đầuUhY5ZuQT xeUhY5ZuQTm CXjSxét nhữngkLYUZCQe kLYUZCQevết kLYUZCQethương kLYUZCQetrên bànCXjS chkLYUZCQeân củakLYUZCQe ngưUhY5ZuQTời đốikLYUZCQe kLYUZCQediện, anUhY5ZuQTh đẩUhY5ZuQTy nhẹkLYUZCQe ÁkLYUZCQei HkLYUZCQey đểkLYUZCQe côCXjS CXjSnằm UhY5ZuQTxuống giường.

“Minh Vỹ!CXjS” UhY5ZuQTĐôi mắtUhY5ZuQT cUhY5ZuQTô dUhY5ZuQTần nhkLYUZCQeắm lại,UhY5ZuQT đưUhY5ZuQTa tkLYUZCQeay chạUhY5ZuQTm nhẹUhY5ZuQT vàkLYUZCQeo gươnCXjSg mCXjSặt củaUhY5ZuQT anh.

Đây làUhY5ZuQT lCXjSần CXjSđầu tiênkLYUZCQe côUhY5ZuQT chạmkLYUZCQe vàkLYUZCQeo anUhY5ZuQTh mộtUhY5ZuQT ckLYUZCQeách thkLYUZCQeân mậtUhY5ZuQT nhưUhY5ZuQT thế.

Ái HUhY5ZuQTy tiếpkLYUZCQe tụCXjSc mỉmCXjS cười,CXjS bàkLYUZCQen tkLYUZCQeay buôngUhY5ZuQT thõngkLYUZCQe xuốngkLYUZCQe nhkLYUZCQeanh chóngCXjS chìmUhY5ZuQT kLYUZCQevà giUhY5ZuQTấc ngủ.

Còn vềkLYUZCQe phCXjSần MinCXjSh Vỹ,kLYUZCQe đôiUhY5ZuQT mkLYUZCQeắt màuCXjS hổCXjS CXjSphách CXjScũng skLYUZCQeáng rựUhY5ZuQTc lêkLYUZCQen, khCXjSẽ nângUhY5ZuQT CXjSbàn tkLYUZCQeay nhỏUhY5ZuQT bUhY5ZuQTé kiUhY5ZuQTa lêUhY5ZuQTn vkLYUZCQeà kLYUZCQeđặt UhY5ZuQTmột UhY5ZuQTnụ kLYUZCQehôn thậtkLYUZCQe dịukLYUZCQe dàng.

“Tôi… yêukLYUZCQe em!”