You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thkjmpứ ba

Mỗi ngàkjmpy đềukjmp lHZMjặng lẽw2NH trô4zAZi qutSRua tHZMjheo cáHZMji đị4zAZnh lítSRu vốntSRu đãtSRu đượ4zAZc tw2NHuân the4zAZo như4zAZ mộtkjmp vònw2NHg HZMjluân hkjmpồi HZMjcủa thHZMjời giw2NHan, vkjmpà cuộcHZMj sốtSRung vẫnw2NH luônHZMj vềHZMj đ4zAZúng w2NHcái vkjmpị w2NHtrí vốnHZMj cw2NHó tSRucủa nó.

Đã tSRuba ngày,kjmp nỗtSRui đauHZMj mấtw2NH máttSRu tkjmprong lòngw2NH w2NHÁi HHZMjy đHZMjã HZMjvơi đkjmpi phkjmpần 4zAZnào, nhtSRuưng w2NHvẫn c4zAZòn vươnw2NHg HZMjvấn nkjmpơi vết4zAZ thươnkjmpg chưkjmpa lành4zAZ w2NHhẳn w2NHmột nỗtSRui kjmpthất vọw2NHng tộ4zAZt cù4zAZng dànhkjmp ritSRuêng chtSRuo MinHZMjh Vỹ.

Tại skjmpao chuyệnw2NH nh4zAZư thế4zAZ nw2NHày màtSRu HZMjanh lạiHZMj kHZMjhông h4zAZề kjmpnói vớkjmpi Áikjmp 4zAZHy dHZMjù chỉ4zAZ 4zAZmột câu,kjmp hkjmpay đề4zAZ cậpHZMj w2NHđến dw2NHù c4zAZhỉ m4zAZột lần?

Phải chăntSRug… chíkjmpnh HZMjanh là4zAZ kẻHZMj đã4zAZ w2NHnhẫn tkjmpâm xuốngkjmp taHZMjy vớ4zAZi g4zAZia đìnhw2NH cô?

Không thểw2NH nào!w2NH MiHZMjnh VỹHZMj kkjmphông thHZMjể làHZMjm chutSRuyện tSRunhư thếtSRu đượtSRuc, đặw2NHc biệtkjmp làtSRu chuytSRuện nàHZMjy lạtSRui cHZMjó ảnhw2NH hưởnHZMjg đếnw2NH cô!!

 Mệt mỏtSRui gụkjmpc đầutSRu xuốtSRung kjmpbàn, tSRunhững ngàyw2NH q4zAZua thậkjmpt HZMjsự 4zAZÁi H4zAZy 4zAZđã sutSRuy nghĩ4zAZ rấtHZMj nw2NHhiều, nw2NHhưng s4zAZuy ch4zAZo cùkjmpng ctSRuũng không4zAZ ttSRuhể ttSRuha thứkjmp 4zAZcho MiHZMjnh VtSRuỹ mộtHZMj ctSRuách dễtSRu dànkjmpg nhHZMjư thế.

Mất mtSRuát w2NHlần nHZMjày thậHZMjt sự4zAZ quátSRu ltSRuớn, chtSRuỉ w2NHtrong mộttSRu khoả4zAZng thờikjmp gHZMjian ngkjmpắn w2NHmà 4zAZcô đãHZMj đánw2NHh mấw2NHt ttSRurọn vẹnw2NH haHZMji chữHZMj “giakjmp đình”.

Ding don4zAZg… dw2NHing dong…

Giây phw2NHút Ái4zAZ tSRuHy luôtSRun chờ4zAZ đHZMjợi đãkjmp đếtSRun, 4zAZnhưng tạiw2NH sakjmpo nHZMjhững nw2NHgày 4zAZgần đâytSRu nóHZMj ho4zAZàn toànw2NH tSRukhông hề4zAZ ckjmpó HZMjsức ảnhHZMj hưởng4zAZ đến4zAZ cô.

Lúc này4zAZ, thw2NHứ 4zAZcô w2NHthật skjmpự cầnw2NH HZMjlà sựw2NH kjmpyên tĩnhkjmp, chỉw2NH cần4zAZ nHZMjhư HZMjthế w2NHđể quênkjmp đitSRu kjmptất cả.

“Này nw2NHày, kjmpmèo 4zAZcon!” MộtHZMj giọngkjmp w2NHnam dễkjmp nghtSRue tSRucất ltSRuên, thậttSRu gầnw2NH v4zAZà cũngtSRu tkjmphật q4zAZuen HZMjthuộc nhưHZMjng tSRulại nhkjmpanh ch4zAZóng chìmw2NH vàkjmpo quê4zAZn lãng.

Thật kw2NHỳ lHZMjạ, tạikjmp HZMjsao ngoHZMjài giọngkjmp w2NHnam đóHZMj rw2NHa lạtSRui khôkjmpng cw2NHó thêHZMjm btSRuất kjmpkỳ ttSRuhứ tSRuâm than4zAZh nw2NHào khác?

Nhưng w2NHcô vkjmpẫn tSRugục xuống4zAZ bàn,tSRu chẳngtSRu màngtSRu đểHZMj tw2NHâm đến4zAZ nhữnkjmpg việkjmpc đa4zAZng xảHZMjy kjmpra xtSRuung quanh.

“Mèo 4zAZcon!” Giw2NHọng HZMjnam kiw2NHa lạitSRu mộ4zAZt lầnkjmp tSRunữa kjmpcất 4zAZcao giọng,4zAZ mộtHZMj bw2NHàn tkjmpay kjmpđưa lw2NHên l4zAZay kjmplay kjmpngười cô.

Dường 4zAZnhư ttSRuên ktSRuia đatSRung gọi4zAZ ckjmpô thw2NHì phải?!

Cô từHZMj tw2NHừ ngưw2NHớc tSRumặt tSRulên, đập4zAZ v4zAZào mắtSRut ltSRuà gw2NHương 4zAZmặt k4zAZhó HZMjưa củ4zAZa tkjmpên Dươngkjmp HHZMjạo Thần.

“Em 4zAZkhông nw2NHghe HZMjhay giả4zAZ w2NHvờ khtSRuông nw2NHghe th

ế?

” 4zAZHạo HZMjThần đtSRuưa tSRutay vềtSRu pw2NHhía mặw2NHt 4zAZÁi HHZMjy, nh4zAZưng btSRuàn w2NHtay w2NHấy ltSRuập tức4zAZ bkjmpị gạtSRut 4zAZra HZMjmột cw2NHách chántSRu ghét.

“Tôi HZMjlà mèHZMjo kjmpcon từtSRu bw2NHao giờ?”tSRu w2NHCô khtSRuó chịHZMju w2NHtrả tSRulời, đúnHZMjg 4zAZlà c4zAZái biệtHZMj kjmpdanh ngớ4zAZ ngkjmpẩn, kkjmphi khw2NHông lạiHZMj víw2NH ngHZMjười vớkjmpi mèo!

“Từ k4zAZhi tôi4zAZ ntSRuhìn thấytSRu tSRuem!” kjmpMột nụHZMj cườitSRu thânHZMj ttSRuhiện tSRutựa nhw2NHư ánhHZMj mHZMjặt trờ4zAZi HZMjbuổi sớkjmpm lại4zAZ nkjmpở ntSRuên đtSRuôi môw2NHi kiaHZMj, nh4zAZưng Á4zAZi 4zAZHy lkjmpại cảmw2NH w2NHthấy t4zAZrong nụHZMj HZMjcười đkjmpó 4zAZđang chứatSRu đựw2NHng sátkjmp khí.

“Thế 4zAZthì t4zAZôi gọkjmpi 4zAZanh ltSRuà đồtSRu ng4zAZớ ngẩkjmpn nhétSRu!” tSRuCô đậptSRu bkjmpàn đứHZMjng d4zAZậy vw2NHà qu4zAZay ngườikjmp HZMjbỏ đi.

Nhưng bằngtSRu tSRuphản tSRuxạ nhan4zAZh n4zAZhất, Hạ4zAZo 4zAZThần kjmplập ttSRuức nân4zAZg ngườikjmp Áw2NHi w2NHHy lêw2NHn vàkjmp v4zAZác đtSRui tSRunhư HZMjmột HZMjmón hàng4zAZ hoá.

Đến tậnkjmp lw2NHúc nàykjmp, ctSRuô vẫHZMjn ckjmphưa ktSRuịp địnhw2NH thầkjmpn lấyw2NH mộttSRu gikjmpây và4zAZ hHZMjoàn toànw2NH bịkjmp cậutSRu 4zAZđưa tSRuđi, 4zAZchỉ kịptSRu trônw2NHg 4zAZthấy 4zAZcả chụw2NHc ánhHZMj mắHZMjt ttSRuừ trontSRug lớpkjmp ma4zAZng mộttSRu w2NHánh nHZMjhìn nảtSRuy HZMjlửa chiếu4zAZ thẳkjmpng vtSRuào mình.

Thì rkjmpa từtSRu nw2NHãy đến4zAZ giờ4zAZ, kHZMjhông chỉ4zAZ có4zAZ rikjmpêng cả4zAZ HZMjhai HZMjtồn tạikjmp w2NHtrong lớp,tSRu như4zAZng tạHZMji 4zAZsao c4zAZô lkjmpại khtSRuông hw2NHề nw2NHhận biết4zAZ đtSRuược nhtSRuững gươngHZMj mặtHZMj ấy.

“Này, tkjmpên ngHZMjớ nw2NHgẩn kia4zAZ, thkjmpả tkjmpôi xuống!”4zAZ ÁiHZMj w2NHHy tứtSRuc gHZMjiận đtSRuập đậptSRu tatSRuy vào4zAZ lưngHZMj củatSRu Hạkjmpo ThầntSRu, nhữnw2NHg áw2NHnh mắtw2NH khác4zAZ nw2NHhau lại4zAZ liêw2NHn tụckjmp chi4zAZếu thẳtSRung vtSRuào HZMjcô khkjmpi mỗiHZMj bướcHZMj châtSRun cw2NHủa Hạw2NHo THZMjhần bướctSRu qtSRuua tw2NHừng dãHZMjy w2NHhành lang.

Nhưng 4zAZcậu hoHZMjàn 4zAZtoàn phớtkjmp ltSRuờ HZMjcô, cứkjmp tiếpw2NH w2NHtục bHZMjước đi.

“Này! Tw2NHên khốn!kjmp Tôw2NHi bảow2NH thw2NHả tSRutôi xuống!”tSRu Áikjmp tSRuHy ngừng4zAZ kjmpkhông 4zAZđập ta4zAZy vàokjmp lưngw2NH HHZMjạo w2NHThần n4zAZữa, pw2NHhải dùn4zAZg bkjmpiện pkjmpháp mạw2NHnh thôi!

Cô hít4zAZ mộttSRu h4zAZơi thtSRuật sâuHZMj… HZMjnhắm mkjmpắt lại…

Những bưtSRuớc ctSRuhân củtSRua kjmpHạo Thầnkjmp vẫnkjmp đềukjmp đều,HZMj kjmpchậm rãi4zAZ HZMjdi chukjmpyển trênkjmp kjmpdãy hHZMjành lang.

Này thì4zAZ “mèoHZMj con”!

Ái tSRuHy lạitSRu stSRuử dụkjmpng “tuyw2NHệt chiêutSRu ngkjmpàn ntSRuăm”, phậtSRup mộtw2NH c4zAZái vàotSRu vw2NHai HạotSRu Thần.

Cả người4zAZ Hạow2NH T4zAZhần rtSRuun kjmplên, bướctSRu chântSRu tSRukhựng lại…

Và tHZMjất cảkjmp sin4zAZh viênHZMj tkjmprên dãykjmp hànhkjmp lkjmpang cũnHZMjg dừngkjmp bước!!

“Em khôngHZMj phw2NHải w2NHmèo con!w2NH” Hạ4zAZo Thầkjmpn buôngtSRu một4zAZ 4zAZcâu tSRunói khẳkjmpng địntSRuh, gươnkjmpg mHZMjặt w2NHcậu w2NHdần tốtSRui 4zAZsầm lại.

“Gì cơ?4zAZ” Áiw2NH tSRuHy ngơHZMj ngáctSRu w2NHhỏi, w2NHtự dư4zAZng lạikjmp p4zAZhủ địnhtSRu chínhkjmp biệtw2NH HZMjdanh củw2NHa mìnhw2NH đặtkjmp HZMjra w2NHlà thếw2NH nào?

“Em l4zAZà mkjmpèo hoang!”kjmp Lạ4zAZi thêmkjmp mộ4zAZt cHZMjâu khẳnw2NHg đị4zAZnh ckjmpực kỳHZMj “tầm4zAZ cw2NHỡ”, tSRucó kjmpkhả năn4zAZg đánkjmph gụctSRu ýHZMj ctSRuhí 4zAZphản tSRukháng của4zAZ côHZMj. “Ckjmphỉ w2NHcó w2NHmèo hoanHZMjg mw2NHới cắntSRu ngườitSRu ntSRuhư thế!”

Ái kjmpHy w2NHtròn HZMjmắt, vẫnHZMj 4zAZkhông thểw2NH tw2NHin đưkjmpợc tSRumình HZMjvừa ngkjmphe thấkjmpy gì.

Cảm giáctSRu v4zAZề Hạo4zAZ Tw2NHhần lúHZMjc 4zAZnày củkjmpa côtSRu chỉ4zAZ cw2NHó thểkjmp miêukjmp tkjmpả kjmpbằng ha4zAZi chữ…4zAZ HZMjngớ ngẩn!

“Này, khôw2NHng muốn4zAZ tSRutôi tSRucắn atSRunh nHZMjữa kjmpthì bỏ4zAZ 4zAZtôi xuống!”w2NH Áw2NHi 4zAZHy kjmpcố gắkjmpng giữtSRu w2NHbình tĩnw2NHh, gằnkjmp giọnkjmpg w2NHđe doạ.

Ngay stSRuau đ4zAZó, ÁHZMji tSRuHy đw2NHược Hạ4zAZo T4zAZhần đặHZMjt xuố4zAZng đất.

Không w2NHlẽ hHZMjắn kjmpta sHZMjợ bịkjmp cắn?

Nhưng w2NHlập 4zAZtức, côHZMj lHZMjại đượckjmp Hạokjmp HZMjThần nhấHZMjc bổngw2NH lêtSRun, vàtSRu bếw2NH đikjmp w2NHnhư kjmpmột HZMjnàng w2NHcông chúa.

Shock 4zAZtoàn tập!

Trong tìtSRunh trạngHZMj h4zAZiện HZMjgiờ, kjmpcô cw2NHó muốnkjmp phảtSRun kháw2NHng cũnHZMjg kjmpkhông được.

Bóng dHZMjáng cảtSRu ha4zAZi khu4zAZất skjmpau tSRuhành ltSRuang, mHZMjột đôitSRu HZMjmắt màw2NHu w2NHhổ phá4zAZch đHZMjang HZMjcó tSRunhững tkjmpia nhìnHZMj tứcHZMj giận.

*Canteen*

“Ăn w2NHđi mHZMjèo con!tSRu” Hạokjmp ThầnHZMj đẩw2NHy đẩykjmp kjmpkhay 4zAZđồ ăHZMjn tSRuvề phíw2NHa HZMjÁi Hykjmp, trôtSRung 4zAZcứ nhưtSRu đangtSRu tSRuchăm sw2NHóc thúkjmp ctSRuưng vậy.

“Anh điHZMj mkjmpà kjmpăn w2NHmột mình4zAZ!” tSRuÁi HHZMjy htSRuất mặttSRu tSRusang hw2NHướng HZMjkhác, cốtSRu tìtSRunh t4zAZỏ vẻw2NH khinHZMjh khw2NHi vw2NHới 4zAZHạo Thần.

Thật chẳngtSRu h4zAZiểu nổitSRu tSRuhắn HZMjta, HZMjđã cw2NHố tìnkjmph gâw2NHy sw2NHự vớitSRu 4zAZcô màw2NH giờw2NH đkjmpây lạikjmp tkjmpỏ vẻw2NH nhkjmpư thâ4zAZn tkjmphiết 4zAZlắm… 4zAZhắn c4zAZó bịw2NH thầntSRu kikjmpnh HZMjkhông nhỉ?

“Em kjmpkhông tHZMjhích nhữngw2NH mHZMjón nàykjmp à?tSRu” Hạow2NH Tkjmphần liếcHZMj nhkjmpìn mộtw2NH loạ4zAZt HZMjcác l4zAZoại bHZMjánh trángHZMj mHZMjiệng kháw2NHc nkjmphau trHZMjên khakjmpy đồtSRu ăn,w2NH cưkjmpời khkjmpẩy. “KhôngHZMj HZMjlẽ w2NHem muốnHZMj ănkjmp xươnkjmpg cá?”

Ái kjmpHy kjmpkhông thèmtSRu trảHZMj lời,tSRu tSRuvì w2NHtrả lờitSRu vớikjmp t4zAZên ntSRuày tSRuchỉ toà4zAZn tựtSRu chuốcHZMj tkjmphêm HZMjrắc rối.

Vết thươngw2NH ở4zAZ vtSRuai d4zAZạo HZMjgần đây4zAZ vẫn4zAZ khônHZMjg ngừw2NHng đa4zAZu đớnHZMj, phw2NHải chănw2NHg Áw2NHi tSRuHy đkjmpã quHZMjen chịw2NHu đựng4zAZ mỗikjmp tSRukhi vếtkjmp thHZMjương kjmplên c4zAZơn đkjmpau kjmpnhức 4zAZtừng đợttSRu nênw2NH HZMjsắc thái4zAZ bitSRuểu cảmHZMj vtSRuẫn tSRukhá 4zAZhơn ltSRuúc tSRutrước, mtSRuặc kjmpdù mộHZMjt bêtSRun 4zAZvai vẫnkjmp cảmkjmp 4zAZthấy rấttSRu đau.

Gương mHZMjặt cô4zAZ trởkjmp kjmpnên nhợtSRut nh4zAZạt, những4zAZ HZMjgiọt mtSRuồ hôw2NHi trên4zAZ tránkjmp cũntSRug bắt4zAZ đtSRuầu xtSRuuất hiện.

Chịu đựng,w2NH p4zAZhải chịuHZMj đựng!

Hạo ThầtSRun nhíkjmpu tSRumày nhHZMjìn Áiw2NH HyHZMj, 4zAZsau w2NHđó lại4zAZ tiếtSRup tkjmpục 4zAZđẩy đẩykjmp kha4zAZy đồ4zAZ ănHZMj v4zAZề tSRuphía “m4zAZèo” củakjmp mình.

Những ánhtSRu mkjmpắt nHZMjảy w2NHlửa của4zAZ cáHZMjc c4zAZô gáiw2NH tro4zAZng canteHZMjen dườ4zAZng nh4zAZư đề4zAZu ktSRuhông hkjmpẹn mw2NHà chikjmpếu t4zAZhẳng vw2NHào cô.

“Cô tHZMja nghHZMjĩ mìHZMjnh tSRulà 4zAZai cw2NHhứ? 4zAZChẳng qu4zAZa chHZMjỉ 4zAZlà người4zAZ đượctSRu Hànw2NH Mw2NHinh Vỹ4zAZ c4zAZhọn màkjmp tSRucứ tw2NHhích 4zAZgiở tròHZMj quyếnw2NH kjmprũ ngườitSRu khác!”

“Tới kjmpcả Hw2NHạo Thầkjmpn cũtSRung kjmpđổ vkjmpì cô4zAZ t4zAZa sao?”

“Lâu lâ4zAZu w2NHThần mớiw2NH đếnkjmp trư4zAZờng mộttSRu lầntSRu, chưa4zAZ gHZMjì đãw2NH HZMjthấy anw2NHh HZMjấy kjmpthân mật4zAZ vớ4zAZi c4zAZon hồHZMj ltSRuy w2NHđó rồi.”

Dù kw2NHhông muố4zAZn ngtSRuhe, nhw2NHưng nhữngHZMj kjmplời tkjmphan thở4zAZ w2NHlẫn tráw2NHch mócw2NH cứHZMj liêtSRun tụctSRu kjmplọt vàHZMjo taHZMji cô.

Khó tSRuchịu quá!

Ở đây4zAZ thtSRuêm vài4zAZ pHZMjhút nữaHZMj, 4zAZcó l4zAZẽ côHZMj sẽ4zAZ chếtSRut HZMjvì HZMjbị “4zAZngộ độc”w2NH những4zAZ lời4zAZ nHZMjói w2NHác ý4zAZ k4zAZia mất!!

Ái tSRuHy ktSRuéo gw2NHhế đứngw2NH dậy,tSRu vkjmpà cũn4zAZg mw2NHột bkjmpàn HZMjtay kékjmpo kjmpcô HZMjvề w2NHphía mình.

Cuối cùngtSRu chồnkjmpg kjmpyêu maHZMjfia HZMjcũng xukjmpất hiện!!

Minh Vỹkjmp lạnhtSRu lùnw2NHg liếkjmpc 4zAZnhìn HtSRuạo ThầHZMjn, stSRuau đótSRu nắ4zAZm w2NHtay ÁHZMji w2NHHy kéHZMjo đi.

Cô cw2NHũng cw2NHhẳng hềw2NH phảtSRun khHZMjáng, đểHZMj mặckjmp antSRuh ltSRuôi mìnhw2NH đi.

Và tSRuđích đếnHZMj lầnHZMj nàkjmpy vẫHZMjn 4zAZlà ptSRuhòng HZMjy tế!

Ông bátSRuc sĩkjmp đãHZMj đư4zAZợc MHZMjinh 4zAZVỹ cửw2NH ngườkjmpi đưaHZMj đHZMjến tận4zAZ trw2NHường, tSRuvì tìnhHZMj trạng4zAZ ÁtSRui HZMjHy hiw2NHện giờ4zAZ đanw2NHg kjmpchuyển biếkjmpn theHZMjo hướngtSRu khôkjmpng tốt.

Chỉ mộtHZMj líHZMj kjmpdo đơnw2NH tSRugiản, Ái4zAZ Hw2NHy HZMjđã đ4zAZược báckjmp sĩkjmp chẩntSRu đoán4zAZ bịtSRu mHZMjắc chứHZMjng kháHZMjng thuốc!

Thuốc gi4zAZảm w2NHđau loạiHZMj ti4zAZêm dườngtSRu nhưkjmp khônkjmpg thể4zAZ pháttSRu hu4zAZy tSRutác d4zAZụng tSRuvới 4zAZcơ thể4zAZ w2NHcủa cw2NHô, bHZMjằng chkjmpứng HZMjlà skjmpau w2NHkhi tiêkjmpm thuốc4zAZ c4zAZơn đtSRuau đtSRuớn vtSRuẫn HZMjkéo kjmpdài, w2NHthậm tSRuchí cHZMjòn trở4zAZ nkjmpên 4zAZđau hơn.

Nhưng nếuHZMj dùngtSRu t4zAZhuốc 4zAZgiảm đHZMjau 4zAZloại uốngHZMj w2NHquá nhiềuw2NH, 4zAZsẽ ảw2NHnh hư4zAZởng đếw2NHn vấ4zAZn tSRuđề s4zAZức khoẻw2NH kjmpvà dễHZMj dàHZMjng khiếtSRun cô4zAZ dễkjmp dàng4zAZ kjmpbị ctSRuơn buồn4zAZ tSRungủ đánh4zAZ 4zAZgục tSRutrong mọkjmpi tìn4zAZh huống.

“Cô Vương4zAZ, côHZMj đừng4zAZ đếnkjmp trư4zAZờng nữa,w2NH hkjmpãy ở4zAZ nkjmphà ttSRuĩnh dưw2NHỡng tSRucho đếnw2NH HZMjkhi kjmpvết 4zAZthương làkjmpnh tSRuhẳn!” Ônkjmpg bw2NHác sw2NHĩ kjmpkhẽ thởw2NH dàHZMji kjmpkhi thấyHZMj nét4zAZ mặt4zAZ củakjmp kjmpÁi Hyw2NH, mộtHZMj 4zAZbên vakjmpi ákjmpo đãw2NH kjmpthấm chútkjmp tSRusắc w2NHmàu ckjmpủa máu.

Ông tw2NHa lấyHZMj tron4zAZg hw2NHộp dụnw2NHg HZMjcụ HZMjra kjmpmột 4zAZống tiêmkjmp đậmw2NH sắc,tSRu w2NHnhẹ nhàngHZMj HZMjmở 4zAZnắp vkjmpà HZMjtiêm cHZMjho cô.

“Cứ dw2NHùng thHZMjuốc t4zAZiêm loạitSRu mạnkjmph 4zAZnhư thế4zAZ nà4zAZy kh4zAZông phảHZMji là4zAZ cáw2NHch hkjmpay, cótSRu HZMjkhả năngHZMj nw2NHó sẽ4zAZ kéotSRu tSRudài tHZMjhời kjmpgian chữa4zAZ trị.”HZMj ÔHZMjng báHZMjc HZMjsĩ bấtSRut tSRugiác thởHZMj dài,4zAZ mặHZMjc dùHZMj kjmpđã hếtHZMj lkjmpời khuHZMjyên ngăntSRu tSRunhưng côtSRu vẫntSRu ngoakjmpn cốtSRu mộkjmpt mựcHZMj kjmpđòi đ4zAZến trường.

Đây w2NHlà biệnHZMj pháp4zAZ dHZMjuy nhấtkjmp để4zAZ khố4zAZng cHZMjhế nw2NHỗi đaHZMju đangtSRu ngựHZMj tkjmprị trêHZMjn vakjmpi kjmpÁi Hy.

Minh w2NHVỹ w2NHvẫn đứngtSRu ytSRuên nhkjmpìn kjmpmũi tiêHZMjm nw2NHhẹ nhkjmpàng rtSRuút HZMjra khỏi4zAZ tSRutay kjmpcô, bấw2NHt giá4zAZc kjmpmột câkjmpu hỏkjmpi nw2NHghi vấntSRu lại4zAZ đượcw2NH cấtHZMj lên.

“Em w2NHvà têtSRun đtSRuó 4zAZcó HZMjquan htSRuệ gì?”

“Bạn!” ÁHZMji 4zAZHy kjmptrả lờitSRu lịchw2NH sự4zAZ, cốtSRu gắtSRung làmw2NH ngắnkjmp gtSRuọn c4zAZâu nói4zAZ hw2NHết sứckjmp ctSRuó thể.

Dường kjmpnhư HZMjanh khôn4zAZg mấytSRu hàtSRui lHZMjòng 4zAZvề câ4zAZu trảtSRu lờiw2NH củaw2NH cô,kjmp haw2NHi hàng4zAZ tSRulông HZMjmày cHZMjàng nhw2NHíu HZMjchặt hơn.

“Mèo con!kjmp” Hạokjmp 4zAZThần đứnkjmpg trướHZMjc cHZMjửa pHZMjhòng w2NHy w2NHtế, cw2NHất tiếngHZMj gọiw2NH cáw2NHi biệw2NHt 4zAZdanh m4zAZà mìw2NHnh đãtSRu tựw2NH tSRuý đặ4zAZt ch4zAZo w2NHÁi Hy.

Dĩ nhiêHZMjn kjmpkhông cw2NHần nkjmphìn kjmpÁi 4zAZHy cũngHZMj biw2NHết chủ4zAZ n4zAZhân cw2NHủa giọng4zAZ nów2NHi ấyHZMj làtSRu ai!

Hạo TtSRuhần từtSRu tw2NHừ ti4zAZến 4zAZvào, nhw2NHìn cHZMjô 4zAZlo lắng.

“Mèo cHZMjon, e4zAZm bịkjmp thương4zAZ à?”

“Không cầntSRu anHZMjh quatSRun tâm!”w2NH tSRuÁi tSRuHy lậpkjmp t4zAZức đứng4zAZ thẳngw2NH w2NHdậy, bướctSRu rtSRua khtSRuỏi cửa.

“Này, HZMjem w2NHlạnh lùnkjmpg thtSRuế!” Hạw2NHo ThầtSRun lậpw2NH tứcHZMj đuổiHZMj 4zAZtheo, khôngkjmp quênw2NH “4zAZtặng” ch4zAZo w2NHMinh tSRuVỹ mw2NHột nụkjmp cườikjmp đắHZMjc thắng.

Bàn takjmpy đangtSRu buôngkjmp thõnkjmpg kjmpcủa Miw2NHnh VỹtSRu kjmpdần kjmpsiết chHZMjặt lại,tSRu nhưnw2NHg néHZMjt tSRumặt tSRuvẫn lạnhw2NH lù4zAZng vHZMjà vHZMjô cảm.

Ái 4zAZHy bkjmpước vàkjmpo lớkjmpp, HạotSRu ThầnHZMj cũn4zAZg bướctSRu thHZMjeo saukjmp, lậpkjmp tkjmpức 4zAZcác bạtSRun w2NHnữ trontSRug lớpw2NH ntSRuhanh 4zAZchóng vkjmpây HZMjquanh kjmpThần, trênkjmp ttSRuay mHZMjỗi ngưHZMjời c4zAZầm HZMjmột qutSRuyển tạptSRu chí.

“Thần, an4zAZh kítSRu têHZMjn 4zAZvào đâytSRu cw2NHho e4zAZm nhé!”tSRu MộtHZMj kjmpcô bạtSRun kjmpgái cw2NHhớp 4zAZchớp mắt,kjmp tSRuđưa cuw2NHốn tạpHZMj cw2NHhí vềHZMj phí4zAZa HạHZMjo ThtSRuần vàw2NH kèmw2NH HZMjtheo mộtw2NH kjmpcây bút.

Dĩ nhHZMjiên trw2NHên 4zAZgương mặttSRu ki4zAZa lạiHZMj nởkjmp mộtHZMj nw2NHụ cười4zAZ sá4zAZt gái.

Đám cotSRun gáikjmp kitSRua w2NHgần nHZMjhư vkjmpây kíHZMjn Hạow2NH Thần,4zAZ khôn4zAZg chừatSRu bấtSRut kỳkjmp mộtHZMj lốiHZMj thoáttSRu nào.

Lúc này,4zAZ dư4zAZờng HZMjnhư ngotSRuài Áikjmp HHZMjy, cHZMjhỉ cw2NHòn mỗiw2NH cô4zAZ bạntSRu TịHZMjnh Nw2NHhi ngồiw2NH kế4zAZ bêHZMjn lw2NHà không4zAZ ttSRuham w2NHgia v4zAZào đá4zAZm cokjmpn gáikjmp 4zAZmê tr4zAZai kia.

“Tịnh kjmpNhi, satSRuo 4zAZhắn ttSRua lHZMjại được4zAZ kjmpxin c4zAZhữ kýtSRu?” Cô4zAZ nHZMjhìn TịHZMjnh HZMjNhi w2NHđang cầm4zAZ trêkjmpn ta4zAZy m4zAZột cukjmpốn s4zAZách HZMjkhá dàtSRuy, kjmpbất tSRugiác lkjmpên t4zAZiếng hỏi.

Tịnh 4zAZNhi HZMjchuyển sựHZMj t4zAZập trunw2NHg từ4zAZ quyểw2NHn sw2NHách san4zAZg Áiw2NH Hyw2NH, mỉmw2NH kjmpcười thtSRuân thiện4zAZ đáp:

“Bạn kkjmphông biHZMjết HZMjà? AtSRunh ấytSRu ltSRuà w2NHca stSRuĩ ttSRuhần tkjmpượng rấtw2NH tSRuđược w2NHmến m4zAZộ, thườnw2NHg tkjmphì 4zAZrất HZMjít khkjmpi an4zAZh ấHZMjy đếtSRun trường.”

Shock tậkjmpp hai!

“Ca sĩ4zAZ ư?”w2NH ÁHZMji 4zAZHy lẩmtSRu bẩm,w2NH tSRuthật HZMjsự khHZMjông 4zAZthể tkjmpin đượcHZMj mộtkjmp têkjmpn quw2NHái đảntSRu nhHZMjư thếw2NH lạikjmp làHZMj mộ4zAZt tSRuca tSRusĩ nổitSRu tiếng.

Haizz… Phiềnkjmp pHZMjhức thật!!

Chap 28

Mất kiểmkjmp soát

Trước cổnHZMjg trường,HZMj vHZMjẫn HZMjnhư mọikjmp ngàtSRuy, HZMjhai chkjmpiếc x4zAZe Bw2NHMW đ4zAZã đậuw2NH tSRusẵn tSRuở cổng.

Minh Vỹkjmp tHZMjựa ngHZMjười vàtSRuo mộkjmpt chiếcHZMj xetSRu, đôi4zAZ mắtw2NH atSRunh sởw2NH hữw2NHu mộtw2NH hưkjmpớng nhtSRuìn vHZMjô đị4zAZnh, nhưntSRug dườngHZMj tSRunhư kjmptrong ánh4zAZ nh4zAZìn đów2NH vẫnw2NH đủtSRu đw2NHể nhậnkjmp kjmpra mộtkjmp bHZMjóng d4zAZáng kjmpquen tw2NHhuộc đHZMjang mỗiHZMj tSRulúc 4zAZmột t4zAZiến gần.

Động táckjmp tựatSRu ngưkjmpời vàw2NHo chiếckjmp kjmpBMW kitSRua lw2NHập ttSRuức tSRuđược thHZMjay thếHZMj bằnkjmpg một4zAZ tw2NHư ttSRuhế w2NHđứng thẳngtSRu dậy,4zAZ ankjmph ckjmpho hatSRui tw2NHay và4zAZo tú4zAZi, w2NHbắt đầukjmp titSRuến vềHZMj tSRuphía ÁtSRui Hy.

“Tôi phảitSRu đếkjmpn tSRutổ chức4zAZ, ngưHZMjời củaw2NH tôw2NHi HZMjsẽ đưa4zAZ ew2NHm về.”kjmp Dườngw2NH 4zAZnhư MHZMjinh kjmpVỹ đanw2NHg cHZMjố HZMjgắng dịu4zAZ w2NHgiọng hết4zAZ m4zAZức cótSRu thể,kjmp nkjmphưng vẫnw2NH khônkjmpg tkjmphể nà4zAZo lkjmpàm tw2NHan kjmpbiến w2NHđi cw2NHái chấttSRu gkjmpiọng ntSRugạo mạw2NHn tSRuvốn có.

Như HZMjđã bkjmpiết trw2NHước antSRuh vẫnHZMj HZMjsẽ 4zAZlặp lw2NHại câtSRuu kjmpnói nàyw2NH, ckjmpô chẳngtSRu ttSRuỏ bấtHZMj cứ4zAZ mộtw2NH thkjmpái đHZMjộ nw2NHào kh4zAZác ng4zAZoài dử4zAZng dưnw2NHg kkjmphông kjmpquan tSRutâm, đôiw2NH môiw2NH mấ4zAZp mHZMjáy chw2NHuẩn bkjmpị lên4zAZ ttSRuiếng trảkjmp lời.

“Mèo HZMjcon sẽ4zAZ điHZMj vớiHZMj tôkjmpi!” HZMjGiọng kjmpnói củw2NHa kẻkjmp thứHZMj HZMjba c4zAZắt HZMjngang tSRuý địnhw2NH ckjmpủa Ákjmpi HHZMjy, HZMjHạo ThầHZMjn 4zAZđang từHZMj từw2NH tiếtSRun đến,HZMj vòngw2NH tw2NHay kékjmpo cw2NHô HZMjvề tSRuphía mtSRuình, gkjmphé sáttSRu HZMjtai côHZMj tSRuthì thầmtSRu. “Chỉw2NH 4zAZcần kjmpem điw2NH tSRutheo tôi,tSRu tôw2NHi sẽ4zAZ đápw2NH ứw2NHng mọiw2NH câw2NHu hỏHZMji ctSRuủa ekjmpm tSRuvề w2NHnhững ctSRuhuyện kjmprắc rốiw2NH đatSRung xảw2NHy ra.”

Dĩ nhiêHZMjn câutSRu nw2NHói stSRuau w2NHcủa HạtSRuo Thkjmpần HZMjđủ sứcw2NH khiến4zAZ Áw2NHi HZMjHy kjmpngạc nhtSRuiên hếkjmpt mứcw2NH, ttSRuròn mắ4zAZt qw2NHuay tSRusang 4zAZnhìn tSRuchằm chặHZMjp kẻHZMj k4zAZế bên.

Có 4zAZnên đặtHZMj kjmplòng tSRutin v4zAZào mw2NHột tên4zAZ nhHZMjư Hạkjmpo Thần?

Thôi mặ4zAZc kệ4zAZ, t4zAZin w2NHmột lầnw2NH cHZMjũng khôntSRug sao!

“Em 4zAZđi vớiw2NH hắn?”w2NH Miw2NHnh Vỹkjmp tSRunhíu mà4zAZy nhìnw2NH ÁiHZMj HyHZMj, đangHZMj chờw2NH mkjmpột 4zAZsự kjmpkhẳng đw2NHịnh từkjmp ngw2NHười cokjmpn 4zAZgái trướcHZMj mặt.

Và tSRungay kjmpsau câkjmpu tSRuhỏi kjmpấy, Áikjmp Hw2NHy gậtw2NH đầu.

Gương mặtkjmp Minw2NHh tSRuVỹ tSRuthấp thokjmpáng m4zAZột nụw2NH 4zAZcười nhạt,w2NH đôHZMji mắttSRu màuw2NH h4zAZổ tSRuphách đangkjmp dầ4zAZn tốitSRu sầmkjmp lại.kjmp LtSRuần đầutSRu HZMjtiên ÁiHZMj HtSRuy trtSRuông thấyHZMj vẻkjmp mtSRuặt đótSRu từtSRu atSRunh… w2NHvẻ mặtkjmp của4zAZ mộtw2NH tSRukẻ bịtSRu bỏtSRu rơi!

Cũng chínkjmph w2NHvào khkjmpoảnh khHZMjắc ấy,kjmp tráHZMji 4zAZtim côtSRu kjmpchợt thắw2NHt lại,tSRu nơitSRu khw2NHoé HZMjmắt cảw2NHm thấyw2NH cakjmpy cay.

Minh HZMjVỹ khôn4zAZg nótSRui thHZMjêm bất4zAZ cứtSRu đw2NHiều kjmpgì w2NHnữa, ckjmphỉ lặng4zAZ lẽkjmp tSRuquay ngườikjmp bướckjmp đikjmp. HZMjbóng dá4zAZng từw2NH phía4zAZ sakjmpu w2NHđang HZMjvô cùngHZMj cw2NHô w2NHđộc. Vốnw2NH dĩkjmp akjmpnh khônw2NHg hềtSRu biếtkjmp cáctSRuh chi4zAZều chutSRuộng w2NHvà nhHZMjẫn ntSRuại ngườw2NHi khácw2NH, nkjmphưng w2NHcó lẽkjmp lầntSRu này4zAZ atSRunh tSRuđã tkjmphật sựkjmp bỏHZMj q4zAZua ckjmpho 4zAZHạo Th4zAZần vìHZMj cô.

Hai chiếw2NHc 4zAZxe w2NHBMW law2NHo vútSRut trêHZMjn kjmpdòng đườngHZMj nhẵn4zAZ bHZMjóng, nhưngtSRu tSRulại ngHZMjược h4zAZướng nhau.

Ánh sángw2NH màutSRu w2NHvàng rw2NHực w2NHcủa hkjmpoàng hôkjmpn 4zAZnhẹ nhàng4zAZ 4zAZphủ kHZMjín khôngtSRu giaw2NHn trênw2NH bHZMjãi biển,w2NH tkjmpừng đợttSRu sóngw2NH cứw2NH kjmpvô tìnhkjmp vỗw2NH và4zAZo bờ,4zAZ cuHZMjốn trôiHZMj đi4zAZ tấ4zAZt cả.

Ái H4zAZy ngồi4zAZ trênHZMj bờ,4zAZ đưatSRu đôiHZMj mắtw2NH 4zAZvô cảmkjmp nhìtSRun vềtSRu w2NHphía xw2NHa ttSRuận châ4zAZn ttSRurời. Nếw2NHu nhHZMjững ckjmpơn w2NHsóng kkjmpia cw2NHó thểtSRu cuốnkjmp trtSRuôi đw2NHi tSRutất kjmpcả nhữtSRung đHZMjau đtSRuớn cùng4zAZ cựcHZMj w2NHmà w2NHcô 4zAZđã 4zAZvà đangw2NH 4zAZphải gánh4zAZ cw2NHhịu thìHZMj haw2NHy bHZMjiết mấy.

Hạo ThầtSRun cũ4zAZng tSRungồi xuốkjmpng bêntSRu kjmpcạnh cô,HZMj đôikjmp mắttSRu dánw2NH c4zAZhặt vàtSRuo “mèotSRu con”4zAZ khôw2NHng rời.

“Tại saw2NHo etSRum lại4zAZ muốnHZMj đến4zAZ đây?”4zAZ Bầu4zAZ khôngHZMj k4zAZhí dườngHZMj nhưw2NH tSRuđang quw2NHá 4zAZgượng gạotSRu, HạotSRu ThầtSRun đànhtSRu pkjmphải lênkjmp tiế4zAZng phw2NHá tSRutan trạ4zAZng tHZMjhái w2NHcăng thHZMjẳng hiệw2NHn giờ.

Một ktSRuhoảng yêkjmpn lặng…

“Ai tSRulà k4zAZẻ hạiHZMj w2NHchết kjmpgia đìnhtSRu tôi?tSRu” Giọngkjmp nóiw2NH Áw2NHi 4zAZHy 4zAZđều tSRuđều, đâyHZMj tSRuvốn w2NHdĩ làtSRu câu4zAZ hỏikjmp ngh4zAZi hoặc4zAZ lHZMjớn w2NHnhất kjmptrong đ4zAZầu cô,4zAZ vkjmpà ctSRuâu hỏw2NHi nàytSRu hoàkjmpn toàtSRun khtSRuông w2NHhề ăkjmpn nhậpw2NH gHZMjì vớ4zAZi c4zAZâu hỏ4zAZi củtSRua Hw2NHạo Thần.

“Câu khákjmpc, tôw2NHi tSRukhông trả4zAZ lờHZMji kjmpcâu hỏiHZMj HZMjnày ckjmpủa kjmpem đượkjmpc.” Hạ4zAZo Thầw2NHn nhw2NHún nhúkjmpn w2NHvai tỏ4zAZ 4zAZvẻ kjmpkhông ttSRuhể ltSRuàm gw2NHì hơntSRu, tkjmprả l4zAZời với4zAZ chấHZMjt giHZMjọng bkjmpình tw2NHhản nhấHZMjt HZMjcó thể.

“Không phảitSRu anw2NHh đHZMjã bảotSRu sẽw2NH trảtSRu lờkjmpi mkjmpọi thắcw2NH mắHZMjc củkjmpa tôi?kjmp” Côkjmp quaHZMjy w2NHsang Hạow2NH Th4zAZần 4zAZtức giậnkjmp g4zAZắt lên,kjmp HZMjđúng làtSRu 4zAZsai lầm4zAZ w2NHkhi t4zAZin tưởngHZMj tkjmpên này.

“Tôi chtSRuỉ cóHZMj thểtSRu trảkjmp lkjmpời nhữntSRug ctSRuâu hỏtSRui nằmtSRu tronkjmpg tSRumột phạHZMjm vw2NHi nhấttSRu địHZMjnh.” Hạkjmpo ThầntSRu tSRukhoát khoátw2NH HZMjtay vớikjmp ÁiHZMj HtSRuy, tiếpHZMj tục4zAZ w2NHgiữ 4zAZnguyên c4zAZhất giọnw2NHg kjmpban nãy.

“Phạm vikjmp?” Côw2NH nkjmphíu màyHZMj, tênkjmp nà4zAZy toàntSRu nóiHZMj những4zAZ lờikjmp kkjmphó hiểu.

“Tôi chỉtSRu cw2NHó HZMjthể tSRucho 4zAZem bikjmpết một4zAZ phầntSRu tSRusự vi4zAZệc, kHZMjhông w2NHthể nókjmpi cụHZMj thể.”HZMj 4zAZHạo ThầntSRu nhẫnkjmp nạiw2NH gikjmpải thích4zAZ, ngước4zAZ mặtSRut tSRulên HZMjtrời HZMjquan sáHZMjt mw2NHàn HZMjđêm dầkjmpn buôtSRung xuống.

Dù sHZMjao tSRuđây kjmpcũng ltSRuà nhữngtSRu đtSRuiều 4zAZnhỏ w2NHnhặt, w2NHcó cHZMjho Áw2NHi Hkjmpy b4zAZiết 4zAZcũng chẳn4zAZg sao.

“Vậy HZMjcòn Thw2NHy Thykjmp? AnHZMjh c4zAZó biết4zAZ nkjmphững chuHZMjyện liên4zAZ quHZMjan kjmptới TtSRuhy Thy?”4zAZ Bkjmpất gw2NHiác câtSRuu htSRuỏi tiếw2NHp ttSRuheo lạkjmpi dHZMjành riêtSRung w2NHcho Thw2NHy ThtSRuy, th4zAZật skjmpự w2NHcô rất4zAZ tòw2NH mòtSRu vềw2NH ngườiw2NH HZMjcon gá4zAZi w2NHbí ẩn4zAZ này.

“Thy Tw2NHhy làtSRu tSRuem tSRucùng HZMjcha khtSRuác mw2NHẹ ctSRuủa kjmpHàn Min4zAZh Vỹ…”kjmp Ánhw2NH tSRumắt HạoHZMj ThầtSRun w2NHtrở nêkjmpn vô4zAZ ckjmpùng ktSRuỳ l4zAZạ, 4zAZsâu thămHZMj kjmpthẳm, kw2NHhông thw2NHể địnhHZMj w2NHrõ đượckjmp áHZMjnh mắtSRut đów2NH lHZMjà gì,4zAZ w2NHđột ngHZMjột giọngtSRu 4zAZcậu trầmw2NH xuốnkjmpg, “w2NH… w2NHvà lHZMjà w2NHem ctSRuùng m4zAZẹ w2NHkhác chtSRua c4zAZủa tôi!”

Có tSRuvẻ HạotSRu Thần4zAZ rấtkjmp k4zAZhó kjmpkhăn khHZMji kjmpnói HZMjra ctSRuhuyện nàtSRuy, kjmpÁi w2NHHy cũngw2NH cHZMjố gắng4zAZ dịutSRu g4zAZiọng, HZMjtránh làtSRum kẻ4zAZ trư4zAZớc mặttSRu tổnHZMj thương.

“Chuyện nàykjmp anHZMjh 4zAZcó ttSRuhể kểHZMj cHZMjhi tiếw2NHt chHZMjo tôi?”w2NH Thậtkjmp stSRuự HZMjÁi 4zAZHy w2NHbắt 4zAZđầu nkjmphận địnkjmph kjmpra mứctSRu đtSRuộ nghiê4zAZm trọnHZMjg của4zAZ sự4zAZ việctSRu hw2NHai kjmpnăm vềw2NH trướ4zAZc, 4zAZcó ltSRuẽ Hạokjmp Thkjmpần cũnw2NHg lkjmpà mộw2NHt trow2NHng nh4zAZững ngườikjmp khtSRuông thkjmpể thiếutSRu troHZMjng sựw2NH việckjmp lầnHZMj đó.

“Hàn MtSRuinh 4zAZVỹ v4zAZà Th4zAZy Thw2NHy đãtSRu chw2NHấp nw2NHhận tSRuphạm đến4zAZ ttSRuội kjmplỗi khônkjmpg 4zAZthể thw2NHa thứw2NH vw2NHì khônkjmpg thểHZMj dứt4zAZ bỏtSRu đkjmpược tìnHZMjh kjmpcảm cákjmp nhâHZMjn, v4zAZà cw2NHũng chítSRunh vìHZMj thkjmpế w2NHmà nhữngkjmp kjmpngười t4zAZrong cuộkjmpc đề4zAZu phảiw2NH kjmptrả kjmpmột cáitSRu w2NHgiá HZMjquá đắt4zAZ.” Bấtw2NH HZMjgiác HZMjHạo Tw2NHhần nHZMjở một4zAZ tSRunụ cườitSRu tSRucay đắng,HZMj cả4zAZ ntSRugười HZMjrun lêtSRun dườngkjmp tSRunhư HZMjđang cốw2NH gắngw2NH w2NHkìm nén.

“Có tw2NHhể chtSRuo tôtSRui kjmpbiết 4zAZnhững 4zAZngười tHZMjrong tSRucuộc?” Á4zAZi HZMjHy tiếHZMjp tục4zAZ gặntSRug hỏi,HZMj qukjmpên mấkjmpt HZMjmình đa4zAZng vôtSRu ýkjmp 4zAZxé toạtSRuc nỗi4zAZ tSRuđau cw2NHhưa lànkjmph củtSRua ngườw2NHi khác.

“Hàn tSRuMinh VỹtSRu, bkjmpà HàtSRun, kjmpTừ kjmpThy Tkjmphy, tôitSRu và…”tSRu 4zAZLại mw2NHột 4zAZlần nkjmpữa Hạ4zAZo ThHZMjần lấptSRu lửnHZMjg kjmpcâu tSRunói, khiHZMjến Á4zAZi kjmpHy lạiw2NH tiHZMjếp tụctSRu gặngkjmp hỏi.

“Và?” Trw2NHái tkjmpim w2NHÁi HtSRuy btSRuắt kjmpđầu đậpw2NH loạnkjmp cảtSRu lw2NHên, ctSRuái tênkjmp cuốiHZMj ctSRuùng sẽHZMj lHZMjà ai?

“… Điềkjmpn tSRuHuân.” 4zAZHai tSRutừ w2NHcuối cùkjmpng ktSRuhó nhọckjmp phátkjmp rw2NHa tkjmpừ mHZMjiệng HtSRuạo Thầnkjmp, ców2NH HZMjlẽ tênHZMj Điềnw2NH Huânkjmp nàkjmpy w2NHđóng vaHZMji chítSRunh tSRutrong vw2NHở kịckjmph kjmpbi HZMjthương 4zAZhai w2NHnăm vềHZMj trước.

“Đã h4zAZết phạw2NHm vtSRui chtSRuo pkjmphép chưaw2NH?” w2NHÁi HtSRuy mởkjmp tw2NHo đôi4zAZ mắtkjmp nâuHZMj củw2NHa mHZMjình nh4zAZìn w2NHthẳng vàkjmpo Hạ4zAZo Tkjmphần, một4zAZ kjmpánh nhìntSRu kHZMjiên định.

Và câkjmpu hỏHZMji củatSRu 4zAZcô khiến4zAZ Hạow2NH HZMjThần bậtw2NH cười.

“Ừ, hếtSRut rồi.”w2NH Hw2NHạo kjmpThần cốw2NH gắng4zAZ nhịnw2NH cw2NHười, 4zAZquay s4zAZang 4zAZÁi kjmpHy khw2NHẳng tSRuđịnh. “Đừngkjmp lw2NHo, stSRuớm tSRumuộn gw2NHì ttSRuhì HZMjem ckjmpũng stSRuẽ tSRubiết mà.”

Bất g4zAZiác HtSRuạo T4zAZhần đư4zAZa tatSRuy HZMjxoa x4zAZoa đ4zAZầu tSRuÁi Hkjmpy, đâ4zAZy lkjmpà 4zAZđộng tátSRuc kjmpmà tSRuThần thườHZMjng làmkjmp vớiHZMj T4zAZhy Th4zAZy HZMj– cHZMjô e4zAZm gáiHZMj đáHZMjng kjmpyêu w2NHcủa mình.

“Em còkjmpn thắkjmpc mắc4zAZ gHZMjì không?”tSRu kjmpHạo Thần4zAZ nâ4zAZng m4zAZặt cô4zAZ kjmplên, nh4zAZưng kjmpgương HZMjmặt vẫnHZMj ctSRuòn w2NHlưu lkjmpại nụ4zAZ tSRucười w2NHban nãy.

“Anh ckjmpó biếtw2NH aw2NHnh TriếtSRut Dạ?”4zAZ ĐHZMjây chtSRuắc ctSRuhắn sẽw2NH làw2NH ckjmpâu 4zAZhỏi ng4zAZhi vấkjmpn c4zAZuối 4zAZcùng màkjmp côHZMj cầntSRu đượckjmp w2NHgiải đáp.

“Ừ.” tSRuVà HạtSRuo HZMjThần lạkjmpi tikjmpếp tụctSRu trảtSRu lời.

“Anh HZMjấy mấtSRut tSRurồi?” Lkjmpần nw2NHày, nHZMjgười rw2NHun tSRulên tSRukhi n4zAZhắc đếnHZMj tSRunỗi đHZMjau lạw2NHi làHZMj Áikjmp Hy.

“Ừ, hắHZMjn l4zAZà ân4zAZ nhw2NHân của4zAZ HZMjem đấy!”tSRu Nụkjmp w2NHcười trêkjmpn m4zAZôi Hạ4zAZo w2NHThần dầnkjmp b4zAZiến mất,kjmp khôngHZMj đợi4zAZ w2NHÁi Hkjmpy đặtw2NH ttSRuhêm câw2NHu htSRuỏi, kjmpHạo Thầ4zAZn lạiw2NH ti4zAZếp HZMjtục nóHZMji. HZMj“Hết pkjmphạm v4zAZi ckjmpho câHZMju hỏitSRu nkjmpày rồi.”

Ân nhân?

Tại sakjmpo w2NHanh tHZMjrai Tw2NHriết Dạkjmp w2NHlại lw2NHà âw2NHn nhân?

Nhưng ctSRuó l4zAZẽ cw2NHô cw2NHhỉ biếtw2NH đư4zAZợc đến4zAZ mứHZMjc đ4zAZó mkjmpà thôi…

Cô cúi4zAZ gằm4zAZ mặw2NHt xuống,w2NH HZMjche 4zAZgiấu đitSRu đôHZMji mắkjmpt đtSRuã thấm4zAZ tSRuđẫm n4zAZước mắt,4zAZ ntSRuhanh tw2NHay 4zAZgạt vội4zAZ nhữn4zAZg giọtkjmp kjmpnước đángkjmp gw2NHhét đó.

“Em kjmpkhông hỏitSRu tkjmpôi tSRulà ngHZMjười nHZMjhư thếtSRu nàtSRuo sao?”kjmp ĐtSRuôi mắkjmpt HHZMjạo ThầnHZMj tSRuchăm tSRuchú quw2NHan stSRuát Ákjmpi H4zAZy, m4zAZột câu4zAZ kjmphỏi 4zAZmà chkjmpính cậ4zAZu đặtkjmp ra.

“Không, v4zAZì tHZMjạm thờiHZMj tôiw2NH sẽtSRu w2NHxem ankjmph làHZMj mộHZMjt ntSRugười tốt.”w2NH w2NHÁi H4zAZy nHZMjgước mặ4zAZt lw2NHên, đôtSRui mắtSRut vẫnHZMj ctSRuòn ho4zAZe đỏ4zAZ nở4zAZ w2NHmột nụHZMj cưkjmpời d4zAZịu HZMjdàng vớHZMji Hạkjmpo Thần,4zAZ HZMjsau tSRuđó đứngkjmp dậy.HZMj “LàHZMjm phiềnHZMj HZMjanh rồi,w2NH ckjmpảm kjmpơn vì4zAZ tấw2NHt cả.”

Ái Hw2NHy cHZMjhậm rãiHZMj w2NHbước điHZMj, lướHZMjt w2NHqua từnkjmpg bótSRung ntSRugười trênw2NH bãHZMji kjmpbiển kjmpvà khutSRuất HZMjhẳn sHZMjau màtSRun đêm.

“Người tốtkjmp? Mèw2NHo w2NHcon, cHZMjó w2NHlẽ 4zAZem đaHZMjng tSRuhiểu lầ4zAZm rồi.”

Trên đườngtSRu đi4zAZ, Áw2NHi tSRuHy ckjmpầm mộtw2NH chiHZMjếc đồngw2NH hồkjmp w2NHcát nHZMjhỏ 4zAZxíu màu4zAZ w2NHhồng tSRuphấn, liê4zAZn HZMjtục lậtSRut ng4zAZược 4zAZnó lại.

Cô đakjmpng cốw2NH gắ4zAZng kjmptự mìnw2NHh làmw2NH mw2NHình vơw2NHi bớt4zAZ nkjmpỗi đau.

Ái kjmpHy mệtHZMj mw2NHỏi bước4zAZ vềkjmp nHZMjhà, chiếcw2NH bHZMjalo nặngtSRu HZMjnề chw2NHỉ ckjmpó w2NHthể kjmpđeo mộtHZMj bêkjmpn HZMjvai, tSRunên càkjmpng HZMjkhiến bêntSRu vkjmpai phkjmpải w2NHcủa cw2NHô nhkjmpức kjmpmỏi vìHZMj phảikjmp tSRumang kjmpmột trtSRuọng tSRulực quá4zAZ nặng.

Về nhw2NHà vớitSRu trạHZMjng tkjmphái khHZMjông 4zAZmấy vtSRuui vẻ,4zAZ ÁtSRui HHZMjy tiw2NHếp tục4zAZ lêw2NH w2NHbước vềw2NH phònHZMjg, tSRuchẳng màntSRug đểkjmp tHZMjâm đtSRuến sự4zAZ 4zAZquan ttSRuâm tHZMjhái qu4zAZá ctSRuủa mấw2NHy têtSRun HZMjcận vệkjmp v4zAZì đHZMjã qHZMjuá kjmpquen thHZMjuộc vớHZMji tSRucái HZMjcảnh tSRunày rồi.

Đôi lúkjmpc 4zAZcô l4zAZại nghĩkjmp sw2NHống tkjmprong mộtkjmp căHZMjn w2NHbiệt thw2NHự rộngkjmp lớHZMjn tSRunhư thếHZMj nàykjmp thậttSRu phiềnkjmp tw2NHoái, tươnw2NHg kjmptự HZMjnhư lúcw2NH tSRunày pw2NHhải lê4zAZn ttSRuận lầkjmpu b4zAZa đ4zAZể HZMjvề phòng.

Hai chkjmpân cũnHZMjg khônkjmpg ttSRuhể HZMjtrụ đưw2NHợc lâw2NHu 4zAZhơn nữa,tSRu nhưngHZMj HZMjvừa bướctSRu tSRuđến gtSRuần tSRucửa phòn4zAZg ttSRuhì w2NHđập vtSRuào mắtSRut Ái4zAZ HtSRuy làkjmp 4zAZhai tHZMjên cậntSRu v4zAZệ tSRumặc HZMjvest HZMjđen vàkjmp w2NHcô hầHZMju kjmpgái AtSRun tSRuAn cw2NHũng HZMjđang đứngHZMj trướcHZMj cửkjmpa phònw2NHg vớ4zAZi trạn4zAZg 4zAZthái kjmpcực kỳHZMj lw2NHo lắng.

Cô ckjmpau mày,HZMj bưHZMjớc châ4zAZn vẫ4zAZn HZMjchậm kjmprãi đến4zAZ phònHZMjg MiHZMjnh Vỹ.

Dừng HZMjchân, w2NHÁi HZMjHy không4zAZ hềkjmp mởw2NH miệngkjmp gw2NHặng w2NHhỏi tại4zAZ sakjmpo họkjmp lại4zAZ ctSRuư HZMjxử khácw2NH thườngkjmp nkjmphư tHZMjhế, chỉkjmp tSRuđưa takjmpy địw2NHnh tSRumở cửa.

“Cô ckjmphủ, w2NHlúc nàyw2NH thì…tSRu côtSRu kkjmphông nênw2NH tSRuvào.” HZMjMột tHZMjên cậnw2NH kjmpvệ đưw2NHa takjmpy ckjmphắn ntSRugang ÁitSRu HtSRuy, lúHZMjng HZMjtúng trảHZMj l4zAZời, nhHZMjìn tSRuÁi H4zAZy áiHZMj ngại.

“Sao lạikjmp kHZMjhông nên?”w2NH w2NHÁi HtSRuy cả4zAZm thấykjmp btSRuắt đầtSRuu khóHZMj chịu,w2NH HZMjtại tSRusao vàkjmpo tSRuphòng kjmpmà cũtSRung ktSRuhông đượcHZMj vào?

“Ơ… à…tSRu thiếuw2NH kjmpgia HZMjđang… ctSRuô đừngHZMj nêntSRu vkjmpào phòntSRug ltSRuúc này.tSRu” 4zAZTên cậ4zAZn 4zAZvệ 4zAZkia tSRucứ kjmpấp únHZMjg mãi4zAZ, cuốw2NHi ctSRuùng lw2NHại 4zAZlà kjmpmột lHZMjời y4zAZêu cầu.

“Tránh ra!”tSRu DườHZMjng 4zAZnhư w2NHÁi w2NHHy đã4zAZ cảmtSRu nhận4zAZ đtSRuược mộttSRu điềuw2NH gw2NHì đó4zAZ bấtkjmp HZMjthường, vkjmpà ców2NH vkjmpẻ chuyệHZMjn nàyw2NH đ4zAZang liênHZMj 4zAZquan đếnHZMj M4zAZinh Vỹ.

Cô gằnHZMj giọngtSRu, gHZMjạt w2NHmạnh w2NHtay c4zAZủa w2NHtên cậnHZMj vệHZMj rkjmpa rồkjmpi mởHZMj n4zAZhanh w2NHcánh HZMjcửa gỗ.

Cánh cửakjmp mởHZMj rkjmpa, vtSRuà 4zAZsau đóHZMj cũ4zAZng nhw2NHanh chóngHZMj đótSRung lại.

Minh kjmpVỹ đa4zAZng ng4zAZồi dướtSRui sàn,tSRu tựatSRu vtSRuào tường,kjmp x4zAZung quHZMjanh lw2NHà vô4zAZ sốw2NH nhữngtSRu cHZMjhai tSRurượu rtSRuỗng k4zAZhông, 4zAZmùi kjmprượu nkjmpồng nặ4zAZc tSRulan toảtSRu w2NHkhắp phòng.

Nét mặttSRu 4zAZÁi 4zAZHy dầnw2NH đw2NHanh lạHZMji, Mi4zAZnh Vỹkjmp tkjmpiếp tụcHZMj cầmkjmp mtSRuột chtSRuai HZMjrượu w2NHlên uốw2NHng. LậptSRu tứckjmp tSRucô tSRuném mạntSRuh baHZMjlo tSRulên gtSRuiường, tikjmpến đếnHZMj giằngw2NH lấytSRu ckjmphai rượutSRu w2NHtrong t4zAZay anh.

“Anh lHZMjàm cái4zAZ trkjmpò w2NHgì th

ế?”

“Đừng q4zAZuan ttSRuâm, tSRuđưa đây!”tSRu M4zAZinh Vỹw2NH vớikjmp tHZMjay vềHZMj phíkjmpa HZMjÁi Hy4zAZ, dườntSRug nw2NHhư mtSRuuốn ltSRuấy 4zAZlại HZMjchai rkjmpượu mà4zAZ ckjmpô vừatSRu giàntSRuh lấy.

“Không đưa,tSRu antSRuh uốw2NHng baw2NHo nhiêHZMju cHZMjhai rồ4zAZi hả?”kjmp kjmpÁi HHZMjy tkjmpức gHZMjiận qukjmpát tSRulên, đkjmpặt chakjmpi rưtSRuợu đ4zAZã đượcHZMj khuHZMji nắpHZMj rHZMja HZMjsau tSRulưng, n4zAZhìn mộttSRu lượtkjmp cácw2NH chakjmpi rượuw2NH xuntSRug HZMjquanh Min4zAZh tSRuVỹ vàkjmp bắttSRu đtSRuầu đếm.

Một… hai…HZMj ba…kjmp bảyw2NH chai!

Bảy chtSRuai rượuHZMj rỗtSRung khHZMjông đakjmpng nHZMjằm ltSRuăn lHZMjóc tSRutrên sànw2NH nkjmphà mộ4zAZt cáHZMjch bừatSRu b4zAZãi, ckjmpô HZMjbắt tSRuđầu nổiHZMj giậHZMjn tw2NHhật sự4zAZ kw2NHhi 4zAZthấy aw2NHnh đứngkjmp lênHZMj vHZMjà ctSRuó ýkjmp HZMjđịnh lấyw2NH từ4zAZ trtSRuong tủHZMj kínHZMjh mHZMjột chakjmpi rw2NHượu khác.

“Anh muố4zAZn HZMjuống chứkjmp gìHZMj, đưw2NHợc! Tôw2NHi uống4zAZ vớtSRui anh!”w2NH tSRuÁi Hw2NHy tứcHZMj gikjmpận qutSRuát lên.

Đôi mắt4zAZ mHZMjàu hổtSRu pháHZMjch củHZMja M4zAZinh Vw2NHỹ dườngHZMj nhưHZMj đã4zAZ chuw2NHyển kjmpsự ckjmphú kjmpý san4zAZg cô.

Cô ctSRuầm ch4zAZai rượuw2NH tSRusau l4zAZưng lên4zAZ, sw2NHau đótSRu kề4zAZ lêntSRu miệw2NHng uống4zAZ w2NHlấy mộtSRut hơiHZMj dw2NHài. Thứkjmp nước4zAZ uốngw2NH tHZMjhật đắngw2NH tSRunhưng lkjmpại kjmpmang mộtkjmp vHZMjị w2NHnồng nồngHZMj tSRuquả thậkjmpt khiếnkjmp 4zAZcon ngườikjmp 4zAZta 4zAZquên bẵngw2NH hếtkjmp nhữnw2NHg buồn4zAZ phiền,4zAZ đaHZMju đớn4zAZ tkjmprong lòng.

Gương mặttSRu ÁtSRui HZMjHy bHZMjắt đầuw2NH đtSRuỏ lênHZMj, tSRucô đw2NHưa đôw2NHi mHZMjắt thẫnw2NH HZMjthờ nhkjmpìn kjmpchai rượukjmp tHZMjrong ttSRuay, tiế4zAZp tụctSRu nânw2NHg lênHZMj vw2NHà uống4zAZ HZMjhết sốHZMj cò4zAZn lại.

Về phầ4zAZn w2NHMinh Vỹ,w2NH antSRuh chỉw2NH đứngw2NH yênHZMj nhì4zAZn côtSRu uống4zAZ hếtw2NH cả4zAZ chaw2NHi 4zAZrượu lo4zAZại mkjmpạnh đóHZMj. w2NHCô đặw2NHt chHZMjai rtSRuượu rỗkjmpng khônw2NHg xuốntSRug sàHZMjn, tHZMjiếp tw2NHheo đứngHZMj w2NHdậy đẩytSRu anHZMjh rHZMja, vươtSRun tw2NHay vềw2NH p4zAZhía tủ4zAZ kínHZMjh lấyHZMj mộtHZMj chw2NHai rượuw2NH 4zAZgiống hw2NHệt lúw2NHc nãtSRuy xuống.

“Em lw2NHàm gìw2NH vậy?”w2NH w2NHĐến HZMjmức này4zAZ thì4zAZ Min4zAZh 4zAZVỹ 4zAZcũng khôn4zAZg thểkjmp đứkjmpng kjmpyên 4zAZnhìn đượtSRuc nữa,w2NH đưtSRua tSRutay giậHZMjt lấytSRu 4zAZchai rkjmpượu từHZMj cô.

Rõ ràntSRug tSRugương m4zAZặt ÁtSRui HtSRuy đã4zAZ kjmpđỏ hkjmpết kjmpmức cw2NHó thể!

Chợt Ákjmpi Hw2NHy qutSRuay sankjmpg MitSRunh HZMjVỹ w2NHvà… mỉmHZMj cười!

“Này Minw2NHh Vỹ,tSRu atSRunh 4zAZcó bi4zAZết cátSRui cảkjmpm giá4zAZc mấtw2NH mộtHZMj ngườikjmp w2NHquan trHZMjọng ltSRuà nhw2NHư thếtSRu 4zAZnào không?”4zAZ HZMjÁi tSRuHy vẫnkjmp HZMjmỉm cười,4zAZ tSRunhưng trow2NHng nụtSRu cườiw2NH đóHZMj lw2NHà mộtw2NH tSRuvết thưtSRuơng ktSRuhông tSRuthể xotSRuá 4zAZđi bằw2NHng thờiw2NH gikjmpan vàtSRu 4zAZnước mắt.

Giọng nóikjmp côtSRu ttSRurở nêw2NHn nh4zAZẹ nhànkjmpg kjmphơn, nhHZMjưng dườw2NHng nhtSRuư từngw2NH ch4zAZữ w2NHvà từngkjmp lờ4zAZi nhtSRuư thểHZMj đangw2NH tráctSRuh HZMjmóc anh.

“Hẳn kjmpanh cHZMjũng biết4zAZ chHZMjứ nhỉ,w2NH vì4zAZ HZMjThy THZMjhy đáw2NHng kjmpyêu của4zAZ atSRunh HZMjcũng đkjmpã mấttSRu rkjmpồi mtSRuà, HZMjha tSRuha. Nhưnw2NHg tôi…tSRu tôi4zAZ đánhw2NH w2NHmất HZMjcả kjmpgia đình!”

Minh tSRuVỹ dHZMjường như4zAZ vtSRuẫn tSRucòn đủ4zAZ tSRutỉnh HZMjtáo để4zAZ lắtSRung w2NHnghe nhkjmpững ltSRuời nóiHZMj củaw2NH kjmpcô, nhưtSRung tHZMjất tSRucả nhữngHZMj HZMjgì w2NHanh ców2NH t4zAZhể làm4zAZ lw2NHúc này4zAZ làw2NH kjmpim lặng.

“Đồng hw2NHồ cáttSRu tSRuxoa dịuHZMj nỗiw2NH đau?4zAZ Nkjmpực HZMjcười! Nếukjmp thw2NHật sựHZMj nókjmp c4zAZó thểHZMj xokjmpa dw2NHịu bớtHZMj phầw2NHn nàtSRuo ntSRuỗi đaHZMju ckjmpủa HZMjtôi, tkjmpại 4zAZsao kjmplật ngượcw2NH nhữngHZMj mộttSRu trăHZMjm tkjmpám mưHZMjơi w2NHlần v4zAZẫn khô4zAZng hw2NHề tSRumất điw2NH mộtHZMj w2NHchút cảmHZMj giáckjmp đ4zAZau kjmpđớn 4zAZnào? TtSRuại sao?kjmp” Ái4zAZ HHZMjy nhtSRuư tựkjmp nókjmpi vớtSRui HZMjchính mìnhHZMj, lầ4zAZn nàHZMjy ckjmpô 4zAZbật cườiw2NH thHZMjành tiếng.

Đôi mắtw2NH tSRuướt lệ,kjmp côHZMj đ4zAZưa kjmptay gạt4zAZ gikjmpọt HZMjnước tSRumắt khôngtSRu đángHZMj r4zAZơi trênHZMj gòHZMj m4zAZá rồtSRui HZMjlại tikjmpếp tục4zAZ tựkjmp độcHZMj thoại.

“Bây giw2NHờ tSRuthì hw2NHết rồi,HZMj cả4zAZ bw2NHa vtSRuà mtSRuẹ, cả4zAZ HZMjanh HZMjTriết DtSRuạ w2NHluôn 4zAZyêu thương4zAZ tôitSRu đềuw2NH điw2NH kjmprồi, đ4zAZi đếnkjmp mộtw2NH nkjmpơi mHZMjà tôkjmpi kh4zAZông kjmpthể HZMjnào chạmHZMj kjmpđến, trừw2NH k4zAZhi HZMjtôi điw2NH tHZMjheo họ!kjmp 4zAZVà 4zAZngay cả4zAZ anHZMjh cũHZMjng chỉ4zAZ dw2NHùng tôiHZMj nkjmphư mHZMjột cotSRun búpw2NH bêkjmp đHZMjể w2NHthay tSRuthế chHZMjo tSRuThy Thy.”

Minh Vỹw2NH vẫntSRu ikjmpm l4zAZặng, đôiw2NH HZMjmắt HZMjmàu hw2NHổ pháctSRuh 4zAZsáng lHZMjên, tSRudường nhHZMjư tSRuanh đHZMjã cótSRu thkjmpể cảmkjmp nhậnw2NH được4zAZ nkjmpỗi đauHZMj HZMjmà ckjmpô đan4zAZg phảw2NHi 4zAZgánh chịutSRu đaukjmp đếnHZMj kjmpmức nào.

Ái H4zAZy bướckjmp vềtSRu phíatSRu HZMjtủ qw2NHuần áHZMjo mw2NHà HZMjMinh Vỹkjmp dà4zAZnh riêw2NHng tSRucho mìnhHZMj mởw2NH 4zAZra, lấyw2NH tSRura mộttSRu chiếckjmp lọw2NH thuỷHZMj ttSRuinh ttSRurong suốt,w2NH tw2NHrong đếnkjmp nw2NHỗi HZMjcó thw2NHể nh4zAZìn thấyw2NH vôw2NH sốHZMj nhữntSRug cHZMjhiếc đồnw2NHg hồkjmp cákjmpt nhHZMjỏ 4zAZxinh makjmpng nhikjmpều kjmpmàu tSRusắc kháctSRu 4zAZnhau đankjmpg nằmHZMj HZMjtrong lọ.

Tiếp theoHZMj, ctSRuô lấw2NHy tkjmpừ 4zAZtrong lw2NHọ kjmpra w2NHmột cáiw2NH đồngkjmp hồ4zAZ cá4zAZt mHZMjàu đỏHZMj, đưa4zAZ ttSRuay rHZMja khôngHZMj tHZMjrung tSRuvà 4zAZthả ntSRuó rơtSRui tựHZMj do.

“Rơi này!”

Ái HtSRuy dưw2NHờng kjmpnhư đang4zAZ cHZMjực kỳkjmp hứngtSRu tkjmphú vớitSRu vkjmpiệc mìntSRuh đa4zAZng kjmplàm, t4zAZrên môkjmpi HZMjvẫn gtSRuiữ ngutSRuyên nHZMjụ 4zAZcười ckjmpay đắng.

Chiếc đồngtSRu hw2NHồ đkjmpó rơ4zAZi xuốngHZMj HZMjđất HZMjvỡ tHZMjan, kjmptạo HZMjnên HZMjvô số4zAZ nhữngw2NH mảnhkjmp thuỷtSRu tintSRuh w2NHcực nhỏtSRu HZMjnằm w2NHtrên sàHZMjn nhtSRuà, v4zAZà những4zAZ hạtkjmp cátkjmp 4zAZli tkjmpi cũntSRug hoà4zAZ 4zAZlẫn w2NHvào nhữngkjmp mảnkjmph 4zAZthuỷ tintSRuh HZMjlấp 4zAZlánh ấy.

Rồi kjmplại tkjmphêm mộtw2NH cáikjmp đồngtSRu hồtSRu nữa…4zAZ kjmpthêm mHZMjột w2NHcái n4zAZữa… w2NHvà thkjmpêm mộttSRu cái…

Cứ l4zAZần HZMjlượt, cHZMjô lHZMjặp lạw2NHi đHZMjộng táw2NHc đótSRu khôngw2NH biHZMjết btSRuao nhtSRuiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh tSRuVỹ gọitSRu tHZMjên tSRuÁi w2NHHy, đôitSRu mắw2NHt ankjmph tw2NHràn nkjmpgập w2NHvẻ xw2NHót xa.

Nhìn kjmpthấy ctSRuô nkjmphư thếtSRu ntSRuày, 4zAZtrái tiw2NHm kjmpanh nw2NHhư dầ4zAZn mHZMjất đi4zAZ nhw2NHịp đập4zAZ, kjmpsau đóHZMj ngừnw2NHg đậpkjmp hẳn.

Ái HtSRuy khôHZMjng 4zAZhề quakjmpy lạiw2NH nhìw2NHn HZMjanh, lầntSRu ntSRuày kjmplà đư4zAZa c4zAZả chiw2NHếc lọw2NH ttSRuhuỷ HZMjtinh 4zAZra, rồw2NHi lHZMjại w2NHthả ckjmpả tSRulọ kjmprớt xuống4zAZ đấtw2NH… thkjmpứ âmkjmp thw2NHanh HZMjva ctSRuhạm mạnhHZMj vankjmpg HZMjlên, HZMjhàng nghw2NHìn mkjmpảnh HZMjthuỷ tw2NHinh lHZMjấp lántSRuh nằHZMjm dưw2NHới skjmpàn, mHZMjột tSRukhung cảnhkjmp đẹp4zAZ đếnkjmp đaukjmp đớn!

“Vỡ tSRuhết rồi!tSRu Khkjmpông còn4zAZ w2NHgì kjmpđể xtSRuoa w2NHdịu nỗiHZMj đaukjmp cả!”w2NH ÁtSRui HZMjHy kjmplại bkjmpật cườitSRu th4zAZành tiếng,4zAZ đưakjmp mộ4zAZt tatSRuy ôtSRum 4zAZlấy mặt4zAZ, nhưngtSRu nhữ4zAZng giọtw2NH kjmpnước mHZMjắt ki4zAZa vtSRuẫn 4zAZlọt w2NHqua kkjmphẽ takjmpy vàkjmp tHZMjạo tSRura nhữngw2NH kjmpvệt dà4zAZi hotSRuàn mỹ4zAZ tw2NHrong khôngw2NH trunw2NHg. “Khôngkjmp cònkjmp, khôngw2NH cònkjmp gì4zAZ cả!”

Minh VỹHZMj bướcw2NH đếnkjmp 4zAZvà cúkjmpi xuw2NHống nâkjmpng người4zAZ cô4zAZ lên,4zAZ đặttSRu cHZMjô ngtSRuồi ltSRuên giường.

Bàn cw2NHhân kjmpÁi kjmpHy w2NHbị nhữngtSRu mảnhtSRu thw2NHuỷ tikjmpnh HZMjkia làw2NHm HZMjxây xước4zAZ rấtw2NH nhiều.

“Minh Vỹ,tSRu tôHZMji vàkjmp Tkjmphy Thkjmpy aw2NHi quatSRun trọtSRung kjmphơn?” Á4zAZi H4zAZy tronHZMjg bộkjmp dạngHZMj nửa4zAZ tỉn4zAZh w2NHnửa mê,kjmp bấttSRu giác4zAZ l4zAZại lênw2NH tHZMjiếng hỏi.

“Thy Thy.HZMj” HZMjMột câukjmp trảkjmp ltSRuời dứtw2NH khoáttSRu vanHZMjg kjmplên, đủw2NH đểHZMj Á4zAZi 4zAZHy nkjmphận thứctSRu đtSRuược câHZMju trảtSRu lkjmpời đ4zAZó đw2NHang cóHZMj u4zAZy lựckjmp lớw2NHn thếHZMj nàHZMjo đối4zAZ HZMjvới trkjmpái ti4zAZm đatSRung tSRuchết dầnHZMj HZMjmòn tSRuvì đkjmpau đớn.

Đôi môiw2NH xtSRuinh xắnw2NH kkjmpia mw2NHím cHZMjhặt lại…HZMj đúnHZMjg HZMjnhư 4zAZcô nghw2NHĩ, tSRucô chHZMjỉ làtSRu thaHZMjy thế!

“Thy 4zAZThy ng4zAZoan ngtSRuoãn, xinkjmph đw2NHẹp tSRuhơn kjmpem rấtkjmp nhw2NHiều.” HZMjĐôi môi4zAZ Mkjmpinh V4zAZỹ bw2NHật HZMjra nhữtSRung w2NHlời pHZMjhát ngw2NHôn kjmpvô tHZMjình, m4zAZặc w2NHkệ nHZMjó 4zAZcó làkjmpm tổkjmpn thương4zAZ Áw2NHi Hkjmpy HZMjhay khôHZMjng, a4zAZnh vẫnkjmp ngoakjmpn cốw2NH w2NHtiếp tụcHZMj btSRuuông nhữHZMjng w2NHlời tSRunói từkjmp t4zAZận HZMjsâu trHZMjái tw2NHim mình…w2NH vì,HZMj an4zAZh k4zAZhông thểHZMj ch4zAZe giấkjmpu w2NHđược HZMjnữa rHZMjồi. “ThyHZMj w2NHThy làHZMj hạtSRunh phúw2NHc, cHZMjòn HZMjem chỉw2NH mankjmpg đếnkjmp tSRucho tkjmpôi stSRuự tSRuđau đớn.”

“Thy ThHZMjy từng4zAZ lw2NHà tấttSRu cảw2NH vớiw2NH tôi…”

Từng HZMjcâu nóHZMji dw2NHo chtSRuính w2NHmiệng MHZMjinh Vỹ4zAZ kjmpbật w2NHra nw2NHhư xHZMjé toạckjmp vtSRuết thưkjmpơng lònHZMjg kjmpchưa là4zAZnh hw2NHẳn của4zAZ Ákjmpi Hykjmp, HZMjcô biếHZMjt w2NHmà… ctSRuô ckjmphẳng làkjmp gìw2NH cả!

Hai bàHZMjn taHZMjy rw2NHun lw2NHên khôn4zAZg ntSRugường, tr4zAZước mw2NHắt ctSRuô cũHZMjng nhoàtSRu HZMjđi tSRuvì n4zAZước mắw2NHt, côkjmp đ4zAZưa kjmptay ghìtSRu chặt4zAZ w2NHtay tSRuvà kíchtSRu độngtSRu w2NHhét lên.

“Không cầnkjmp aw2NHnh tSRunói nữHZMja, tkjmpôi khw2NHông muốn4zAZ nghew2NH, lạ4zAZi càntSRug kh4zAZông muốtSRun tSRuanh kjmpđem w2NHtôi s4zAZo sánhHZMj vớiw2NH ngườiHZMj HZMjcon 4zAZgái khkjmpác! THZMjôi biếtkjmp 4zAZtôi khtSRuông lw2NHà gìtSRu cả,w2NH n4zAZên HZMjanh cũkjmpng khôHZMjng cầntSRu hHZMjạ nhụctSRu tôiHZMj đếHZMjn mứtSRuc ntSRuày.” 4zAZNước tSRumắt chạyw2NH HZMjdài, tSRurạch w2NHđường nướctSRu HZMjpha lêw2NH thew2NHo g4zAZò máHZMj màHZMj rơHZMji vàkjmpo không4zAZ trung.

Minh Vỹkjmp nHZMjhìn cô,HZMj khôkjmpng nó4zAZi gìHZMj w2NHcả, đưa4zAZ tSRutay siếttSRu 4zAZchặt takjmpy côHZMj tSRukéo w2NHra, 4zAZanh đangtSRu kjmpép buộc4zAZ côtSRu p4zAZhải tiếptSRu tụctSRu l4zAZắng nghw2NHe kjmpanh nói.

“Tôi khônkjmpg cần4zAZ nkjmpgười tSRucon tSRugái kjmpkhác w2NHthay thếkjmp vịtSRu tw2NHrí w2NHcô ấykjmp tr4zAZong lòntSRug tôi.4zAZ Vớ4zAZi tôiHZMj, kjmpThy tSRuThy cHZMjhỉ cótSRu mkjmpột… khôkjmpng thểtSRu tw2NHhay thế!”

Ái HtSRuy tHZMjiếp tụkjmpc w2NHgiằng tkjmpay, mím4zAZ môtSRui để4zAZ từw2NHng 4zAZcâu nw2NHói tSRunhẫn 4zAZtâm lọkjmpt vw2NHào kjmpthính giáHZMjc w2NHvà đHZMjược tSRulưu tkjmprữ 4zAZtrong tw2NHâm trí.

Cô khô4zAZng mkjmpuốn ngtSRuhe… thựctSRu w2NHsự k4zAZhông tSRumuốn nghe!

“Em rấtHZMj phiHZMjền phứ4zAZc, r4zAZất tSRubướng HZMjbỉnh, kHZMjhông 4zAZbiết n4zAZghe lời!”

“Đối vtSRuới e4zAZm, tôitSRu w2NHchẳng lHZMjà gì4zAZ cả…tSRu ew2NHm sẵntSRu sàngHZMj w2NHđi thHZMjeo hw2NHắn mtSRuà bỏ4zAZ w2NHmặc tôi.”

“Nhưng 4zAZnếu đượcw2NH 4zAZlựa c4zAZhọn giữaw2NH 4zAZem vàtSRu ThtSRuy Thy4zAZ, tôiw2NH sẽ4zAZ cw2NHhọn em4zAZ. TtSRuhy T4zAZhy rấtSRut qw2NHuan trọng…tSRu nhưngw2NH kjmpThy 4zAZThy thuộkjmpc tSRuvề qkjmpuá kHZMjhứ. Cònw2NH hiệnw2NH ttSRuại, ekjmpm làHZMj ngườitSRu quaw2NHn trọntSRug nhấtSRut đối4zAZ vớ4zAZi tôiw2NH!” MitSRunh Vỹkjmp nớkjmpi tSRulỏng taykjmp, saHZMju đó4zAZ tSRubuông hẳn4zAZ ta4zAZy côtSRu ra.

Cúi đHZMjầu xekjmpm tSRuxét nhữ4zAZng vếw2NHt tw2NHhương trênkjmp bànw2NH ckjmphân w2NHcủa 4zAZngười đốiw2NH tSRudiện, ankjmph đ4zAZẩy nhtSRuẹ HZMjÁi HZMjHy đểkjmp côHZMj w2NHnằm xukjmpống giường.

“Minh Vỹ!”w2NH HZMjĐôi HZMjmắt cw2NHô dầnw2NH nkjmphắm lại,w2NH đưakjmp taHZMjy chạkjmpm nhẹkjmp tSRuvào gươngw2NH mặtkjmp cw2NHủa anh.

Đây làw2NH kjmplần đầHZMju tkjmpiên w2NHcô chạmtSRu vào4zAZ ankjmph mộ4zAZt w2NHcách thâkjmpn mậtkjmp nkjmphư thế.

Ái Hw2NHy tiếpHZMj 4zAZtục mỉHZMjm cườikjmp, bkjmpàn takjmpy buông4zAZ thkjmpõng xw2NHuống nhakjmpnh chónkjmpg chìmHZMj vàkjmp gw2NHiấc ngủ.

Còn vềHZMj tSRuphần MHZMjinh kjmpVỹ, đô4zAZi mắtkjmp mtSRuàu hổHZMj w2NHphách HZMjcũng s4zAZáng w2NHrực lêw2NHn, khHZMjẽ nâng4zAZ btSRuàn tatSRuy nhỏHZMj békjmp HZMjkia lêkjmpn w2NHvà đw2NHặt mHZMjột HZMjnụ hôtSRun kjmpthật dịu4zAZ dàng.

“Tôi… yêuw2NH em!”