You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ tkpGihứ ba

Mỗi ngàHkXfy đFxhfều lặng4siV lẽHkXf tvb7orôi quFxhfa thvb7oeo cáivb7o địnhFxhf lívb7o v4siVốn đ4siVã đưHkXfợc tuâ4siVn tHkXfheo nhHkXfư HkXfmột vònkpGig luâvb7on HkXfhồi củkpGia thờvb7oi gvb7oian, vHkXfà cuộcvb7o sốHkXfng kpGivẫn luôFxhfn vềFxhf đvb7oúng cákpGii vkpGiị tríkpGi vốn4siV kpGicó của4siV nó.

Đã bvb7oa ngày,HkXf nỗFxhfi vb7ođau mấtFxhf mkpGiát tHkXfrong lòvb7ong ÁFxhfi Hvb7oy đkpGiã Fxhfvơi đi4siV HkXfphần nào4siV, nhưnFxhfg 4siVvẫn cFxhfòn vFxhfương vấnkpGi HkXfnơi vếtFxhf tvb7ohương chưa4siV lànhFxhf vb7ohẳn mHkXfột nỗivb7o thấtkpGi vọFxhfng tộtHkXf cùng4siV dànhvb7o rHkXfiêng chHkXfo HkXfMinh Vỹ.

Tại kpGisao chuyvb7oện nvb7ohư HkXfthế nàyHkXf mvb7oà vb7oanh lạHkXfi kkpGihông hềkpGi Fxhfnói vớkpGii Ái4siV kpGiHy dùHkXf chỉkpGi mộtFxhf cvb7oâu, haFxhfy đFxhfề cậkpGip đến4siV vb7odù chỉFxhf vb7omột lần?

Phải chăHkXfng… chínhkpGi 4siVanh làHkXf kẻFxhf Fxhfđã nhHkXfẫn tâm4siV xu4siVống 4siVtay v4siVới gHkXfia đìkpGinh cô?

Không tvb7ohể nàFxhfo! MikpGinh VỹFxhf không4siV tFxhfhể làkpGim kpGichuyện nFxhfhư thếHkXf đượvb7oc, đặcFxhf biệtHkXf 4siVlà 4siVchuyện nàvb7oy lạiHkXf cóFxhf ảnhvb7o hưởng4siV đếnvb7o cô!!

 Mệt m4siVỏi Fxhfgục đầvb7ou vb7oxuống bàFxhfn, nhữnvb7og 4siVngày qvb7oua tFxhfhật kpGisự ÁikpGi HFxhfy đkpGiã suvb7oy ngh4siVĩ rấHkXft nh4siViều, như4siVng 4siVsuy 4siVcho 4siVcùng cũngHkXf khvb7oông th4siVể thFxhfa thFxhfứ cFxhfho MinkpGih Vỹ4siV mvb7oột cákpGich d4siVễ dàkpGing nFxhfhư thế.

Mất máFxhft 4siVlần nHkXfày thật4siV svb7oự qHkXfuá lớn,kpGi chỉvb7o tr4siVong HkXfmột khovb7oảng tkpGihời 4siVgian ngắ4siVn mHkXfà HkXfcô đãvb7o đánhkpGi mấ4siVt trọkpGin HkXfvẹn HkXfhai 4siVchữ “gFxhfia đình”.

Ding doFxhfng… dikpGing dong…

Giây phútkpGi ÁiHkXf Hvb7oy luôHkXfn chkpGiờ đHkXfợi HkXfđã 4siVđến, nhưng4siV tạHkXfi sFxhfao 4siVnhững nFxhfgày g4siVần kpGiđây nkpGió hoàvb7on vb7otoàn khôkpGing hHkXfề có4siV HkXfsức ảnhHkXf hưởng4siV đếnHkXf cô.

Lúc nàyFxhf, thứkpGi kpGicô thvb7oật sựFxhf cHkXfần lHkXfà sFxhfự yHkXfên tĩkpGinh, HkXfchỉ cầvb7on vb7onhư thkpGiế đểvb7o 4siVquên đ4siVi tấ4siVt cả.

“Này nàykpGi, vb7omèo convb7o!” MộkpGit gHkXfiọng n4siVam kpGidễ nvb7oghe kpGicất lênvb7o, tHkXfhật HkXfgần vb7ovà cũngkpGi thậtFxhf qu4siVen th4siVuộc kpGinhưng lại4siV nhanvb7oh chónvb7og chìmkpGi vvb7oào qvb7ouên lãng.

Thật kpGikỳ lạ,vb7o kpGitại svb7oao vb7ongoài gHkXfiọng nakpGim đóvb7o rkpGia Fxhflại khôkpGing cóvb7o tFxhfhêm Fxhfbất kỳFxhf thứHkXf âFxhfm thvb7oanh nkpGiào khác?

Nhưng côFxhf vkpGiẫn gụHkXfc xuốngvb7o bvb7oàn, Fxhfchẳng mànFxhfg đFxhfể tâm4siV HkXfđến nkpGihững việHkXfc đangkpGi xảFxhfy kpGira xkpGiung quanh.

“Mèo co4siVn!” GiọngkpGi naFxhfm HkXfkia lạiHkXf mộ4siVt lầnkpGi Fxhfnữa cấHkXft c4siVao HkXfgiọng, mộtHkXf bànvb7o tvb7oay kpGiđưa Fxhflên lHkXfay Fxhflay ngườivb7o cô.

Dường nhFxhfư tHkXfên HkXfkia đangvb7o gọFxhfi cHkXfô 4siVthì phải?!

Cô kpGitừ từHkXf vb7ongước mặvb7ot 4siVlên, đậpkpGi vàoHkXf mFxhfắt lkpGià kpGigương mặtvb7o khókpGi ưvb7oa củHkXfa tFxhfên Dươn4siVg HFxhfạo Thần.

“Em khônFxhfg ngvb7ohe hakpGiy giảFxhf vờ4siV khôkpGing kpGinghe th

ế?

” HạoHkXf Thần4siV đưFxhfa tkpGiay vềkpGi Fxhfphía mặ4siVt kpGiÁi kpGiHy, nh4siVưng HkXfbàn tkpGiay ấvb7oy lậkpGip 4siVtức bịkpGi gạt4siV vb7ora mHkXfột cvb7oách chánvb7o ghét.

“Tôi làFxhf 4siVmèo cHkXfon từkpGi ba4siVo giờ?”Fxhf Côvb7o khóvb7o chkpGiịu trảvb7o lời,4siV đúngHkXf HkXflà vb7ocái biHkXfệt daHkXfnh ngớFxhf ngẩn,HkXf khFxhfi không4siV l4siVại HkXfví nkpGigười vFxhfới mèo!

“Từ khvb7oi tôFxhfi 4siVnhìn thấHkXfy em!”4siV Mvb7oột nụkpGi cườ4siVi thvb7oân thiệnHkXf tựa4siV nhưvb7o ákpGinh mFxhfặt trời4siV 4siVbuổi sớm4siV HkXflại n4siVở vb7onên đôFxhfi môFxhfi kHkXfia, kpGinhưng ÁkpGii FxhfHy lạkpGii cảmkpGi thấyHkXf trFxhfong nụ4siV c4siVười đvb7oó đankpGig kpGichứa đ4siVựng skpGiát khí.

“Thế kpGithì vb7otôi gọiFxhf HkXfanh kpGilà đồ4siV ngớ4siV ngẩnvb7o nFxhfhé!” CôFxhf Fxhfđập bànkpGi đứkpGing dậy4siV vàvb7o qukpGiay n4siVgười bHkXfỏ đi.

Nhưng b4siVằng vb7ophản xHkXfạ nhanHkXfh nhất4siV, HạkpGio FxhfThần lậvb7op tứcvb7o vb7onâng nkpGigười ÁikpGi FxhfHy lênvb7o vb7ovà vFxhfác điFxhf nhvb7oư mộ4siVt mvb7oón hHkXfàng hoá.

Đến Fxhftận lúFxhfc nàyFxhf, côkpGi vẫnHkXf chưkpGia 4siVkịp địkpGinh thầnFxhf lvb7oấy mộtHkXf giâ4siVy vvb7oà hkpGioàn to4siVàn bị4siV cFxhfậu đHkXfưa HkXfđi, chỉHkXf kFxhfịp trôngvb7o tvb7ohấy HkXfcả chụcFxhf á4siVnh mắHkXft tkpGiừ t4siVrong lớpkpGi m4siVang một4siV áHkXfnh nhìvb7on Fxhfnảy lửFxhfa chiếuvb7o thẳnHkXfg vàkpGio mình.

Thì vb7ora tFxhfừ nãyHkXf đếnvb7o HkXfgiờ, kpGikhông Fxhfchỉ c4siVó kpGiriêng cả4siV kpGihai 4siVtồn tạHkXfi tronHkXfg lFxhfớp, Fxhfnhưng tạiFxhf 4siVsao ckpGiô Fxhflại khôngHkXf hkpGiề nhậkpGin biế4siVt đượcFxhf nHkXfhững gưvb7oơng mặtkpGi ấy.

“Này, têkpGin ngớkpGi ngkpGiẩn kHkXfia, thFxhfả tôikpGi xuốHkXfng!” Ávb7oi 4siVHy kpGitức giận4siV đậpFxhf đ4siVập ta4siVy Fxhfvào lư4siVng cvb7oủa Hạ4siVo ThkpGiần, những4siV á4siVnh mắt4siV khácHkXf nhaHkXfu lạiHkXf liênFxhf tụcFxhf HkXfchiếu t4siVhẳng vàFxhfo HkXfcô Fxhfkhi mỗ4siVi b4siVước chkpGiân củkpGia HạoHkXf ThầFxhfn b4siVước qHkXfua từngFxhf dã4siVy Fxhfhành lang.

Nhưng cậuvb7o hFxhfoàn toàFxhfn phớkpGit HkXflờ cvb7oô, cứkpGi tvb7oiếp tụckpGi bướFxhfc đi.

“Này! T4siVên kkpGihốn! TôkpGii bảHkXfo thảFxhf tôiFxhf xuống!”HkXf ÁiFxhf H4siVy ng4siVừng khônkpGig Fxhfđập tavb7oy vào4siV vb7olưng HFxhfạo FxhfThần nữ4siVa, phkpGiải dùngHkXf biệ4siVn phávb7op mạnhFxhf thôi!

Cô hítFxhf mvb7oột kpGihơi tvb7ohật sâuHkXf… nhvb7oắm mắt4siV lại…

Những bướcHkXf 4siVchân củaFxhf HHkXfạo Thầvb7on vHkXfẫn đềukpGi đề4siVu, chậvb7om 4siVrãi dvb7oi chuyể4siVn trêHkXfn dãHkXfy hàFxhfnh lang.

Này thvb7oì “mèokpGi con”!

Ái HFxhfy lạvb7oi sửkpGi dụnkpGig Fxhf“tuyệt chiêuFxhf Fxhfngàn năm”,vb7o pHkXfhập mộtkpGi cáivb7o 4siVvào v4siVai HkXfHạo Thần.

Cả ngườikpGi Hạo4siV Thvb7oần HkXfrun l4siVên, vb7obước kpGichân khựngvb7o lại…

Và tấFxhft cảkpGi sivb7onh viênFxhf trkpGiên kpGidãy hàvb7onh Fxhflang cHkXfũng d4siVừng bước!!

“Em khvb7oông phải4siV mèo4siV con!”HkXf Hạo4siV Thvb7oần bkpGiuông kpGimột kpGicâu nó4siVi khẳng4siV định,vb7o kpGigương mặtvb7o cậuHkXf dầnHkXf t4siVối sầmvb7o lại.

“Gì cơ?kpGi” ÁHkXfi HkpGiy nkpGigơ ngáFxhfc hỏi,kpGi tvb7oự dưnHkXfg Fxhflại phHkXfủ địvb7onh chvb7oính bivb7oệt dkpGianh vb7ocủa Fxhfmình Fxhfđặt r4siVa lHkXfà thHkXfế nào?

“Em lFxhfà kpGimèo hoang!”kpGi kpGiLại thFxhfêm mộtkpGi câuvb7o Fxhfkhẳng địnhFxhf c4siVực kỳFxhf “4siVtầm cỡ”,kpGi cvb7oó khảkpGi năvb7ong đ4siVánh gHkXfục ývb7o chíHkXf phảnkpGi khángkpGi HkXfcủa c4siVô. “ChỉFxhf cHkXfó mèoFxhf hoankpGig mớvb7oi cvb7oắn kpGingười nhFxhfư thế!”

Ái HkpGiy trvb7oòn mvb7oắt, vHkXfẫn vb7okhông thểvb7o tHkXfin đượckpGi mìnvb7oh 4siVvừa nghHkXfe thấvb7oy gì.

Cảm gkpGiiác vềvb7o Hạovb7o ThầnFxhf vb7olúc nàvb7oy củaHkXf c4siVô chvb7oỉ kpGicó thkpGiể miêvb7ou tkpGiả bằngvb7o haFxhfi chữ…vb7o ngvb7oớ ngẩn!

“Này, khôFxhfng muốnvb7o tôikpGi cắnFxhf vb7oanh nữ4siVa HkXfthì HkXfbỏ tôiFxhf 4siVxuống!” Áivb7o HkpGiy cốFxhf gắFxhfng giữkpGi bìnhvb7o tĩFxhfnh, gằnvb7o giọvb7ong đe4siV doạ.

Ngay svb7oau đóFxhf, FxhfÁi HHkXfy đ4siVược HạoHkXf vb7oThần đặt4siV xuốngvb7o đất.

Không 4siVlẽ hHkXfắn tFxhfa sợ4siV bịHkXf cắn?

Nhưng Fxhflập tức,Fxhf côvb7o HkXflại được4siV HHkXfạo ThHkXfần vb7onhấc bổkpGing vb7olên, vb7ovà Fxhfbế đkpGii nhưkpGi một4siV 4siVnàng ckpGiông chúa.

Shock tHkXfoàn tập!

Trong tvb7oình HkXftrạng Fxhfhiện gFxhfiờ, cvb7oô cókpGi mHkXfuốn pFxhfhản khvb7oáng cũng4siV kkpGihông được.

Bóng dánkpGig cảkpGi hkpGiai khuất4siV sakpGiu HkXfhành vb7olang, mộvb7ot đôikpGi mắt4siV màuHkXf hổvb7o pháHkXfch đaFxhfng cókpGi nhữ4siVng tiHkXfa nhìvb7on vb7otức giận.

*Canteen*

“Ăn HkXfđi mvb7oèo Fxhfcon!” HạFxhfo Thầnvb7o đẩyFxhf Fxhfđẩy khkpGiay đồHkXf vb7oăn vềHkXf HkXfphía ÁikpGi FxhfHy, vb7otrông cứvb7o HkXfnhư đavb7ong chăkpGim sócFxhf tFxhfhú cưngFxhf vậy.

“Anh Fxhfđi 4siVmà ăvb7on vb7omột mìnHkXfh!” vb7oÁi HFxhfy hấtHkXf mặtFxhf skpGiang hướngkpGi kvb7ohác, cốHkXf tìnHkXfh tỏ4siV vẻ4siV kpGikhinh k4siVhi vb7ovới HạoFxhf Thần.

Thật chẳHkXfng hiểuFxhf nổiFxhf hắnvb7o takpGi, 4siVđã cốvb7o Fxhftình g4siVây sựHkXf vớvb7oi côFxhf HkXfmà gvb7oiờ đâvb7oy lạikpGi tFxhfỏ vHkXfẻ HkXfnhư tHkXfhân Fxhfthiết lắm…kpGi hắn4siV cvb7oó bHkXfị tkpGihần kkpGiinh khFxhfông nhỉ?

“Em 4siVkhông thícFxhfh Fxhfnhững mFxhfón kpGinày à?”HkXf HạokpGi HkXfThần l4siViếc nhìnHkXf mộvb7ot lkpGioạt c4siVác loại4siV bánvb7oh t4siVráng kpGimiệng HkXfkhác n4siVhau trêvb7on khHkXfay đFxhfồ Fxhfăn, cườvb7oi kvb7ohẩy. “KhFxhfông lẽ4siV ekpGim mvb7ouốn ăkpGin xươnkpGig cá?”

Ái H4siVy khôn4siVg thèmHkXf tFxhfrả lờkpGii, vìkpGi t4siVrả lkpGiời Fxhfvới Fxhftên 4siVnày Fxhfchỉ toFxhfàn tựHkXf chFxhfuốc HkXfthêm r4siVắc rối.

Vết thươngvb7o ởHkXf vavb7oi Fxhfdạo gFxhfần đFxhfây vvb7oẫn Fxhfkhông ngừngHkXf kpGiđau đớn,4siV phFxhfải chăn4siVg kpGiÁi HFxhfy đãFxhf quFxhfen chịuFxhf đựng4siV HkXfmỗi vb7okhi vếtvb7o thươn4siVg lênFxhf cơnkpGi đFxhfau nhứ4siVc vb7otừng đợHkXft HkXfnên sắkpGic thávb7oi bivb7oểu cảmvb7o kpGivẫn kHkXfhá HkXfhơn lúkpGic trước,vb7o m4siVặc 4siVdù mkpGiột bvb7oên 4siVvai vẫvb7on cảmHkXf tFxhfhấy rFxhfất đau.

Gương mặtHkXf côHkXf trởvb7o HkXfnên nh4siVợt vb7onhạt, nFxhfhững Fxhfgiọt vb7omồ Fxhfhôi trêvb7on HkXftrán cũnHkXfg kpGibắt đầuFxhf xuấFxhft hiện.

Chịu đựngvb7o, phảFxhfi chị4siVu đựng!

Hạo ThầnkpGi nhkpGiíu m4siVày nvb7ohìn vb7oÁi Hyvb7o, saFxhfu đóHkXf lạFxhfi 4siVtiếp tụ4siVc HkXfđẩy đẩ4siVy kkpGihay HkXfđồ ănkpGi vb7ovề phívb7oa kpGi“mèo” củavb7o mình.

Những áFxhfnh mắtvb7o nảyvb7o lvb7oửa củavb7o Fxhfcác HkXfcô gáFxhfi tronHkXfg cakpGinteen HkXfdường nhưHkXf đềFxhfu khFxhfông hẹHkXfn màkpGi chiếvb7ou Fxhfthẳng vàovb7o cô.

“Cô t4siVa nghkpGiĩ 4siVmình 4siVlà kpGiai chứ?4siV Chẳng4siV qu4siVa chỉvb7o vb7olà ngườikpGi đượ4siVc HànHkXf kpGiMinh Vỹ4siV cvb7ohọn mkpGià Fxhfcứ thícvb7oh gHkXfiở kpGitrò quyếkpGin rũFxhf ngườFxhfi khác!”

“Tới cảkpGi Hạo4siV ThầnFxhf cũFxhfng đổFxhf vHkXfì 4siVcô 4siVta sao?”

“Lâu lâ4siVu ThFxhfần mới4siV đếkpGin trườHkXfng mộtvb7o lần,Fxhf chưaFxhf g4siVì đHkXfã t4siVhấy a4siVnh ấHkXfy thâFxhfn mậtvb7o vFxhfới co4siVn hồkpGi Fxhfly đó4siV rồi.”

Dù khô4siVng vb7omuốn kpGinghe, nhưngFxhf nhữnvb7og lờkpGii HkXfthan thvb7oở vb7olẫn tráchkpGi móHkXfc cFxhfứ liênFxhf tHkXfục lọtHkXf vàoFxhf tkpGiai cô.

Khó chịu4siV quá!

Ở đây4siV tFxhfhêm 4siVvài pHkXfhút nữa,kpGi cHkXfó vb7olẽ 4siVcô sFxhfẽ vb7ochết vb7ovì bkpGiị “nHkXfgộ độckpGi” vb7onhững lờikpGi kpGinói HkXfác ý4siV Fxhfkia mất!!

Ái FxhfHy kéFxhfo ghế4siV đvb7oứng dvb7oậy, vvb7oà cũkpGing kpGimột 4siVbàn taHkXfy kéoFxhf kpGicô vvb7oề phíavb7o mình.

Cuối cùngHkXf chồngFxhf yêFxhfu mafivb7oa cHkXfũng xuấtFxhf hiện!!

Minh Vvb7oỹ lạnhHkXf HkXflùng liếcvb7o nhì4siVn HạFxhfo TFxhfhần, s4siVau đóvb7o nắmkpGi t4siVay kpGiÁi vb7oHy kvb7oéo đi.

Cô cũkpGing chẳngkpGi h4siVề phảnFxhf khánkpGig, đểvb7o mặHkXfc an4siVh lôHkXfi mìFxhfnh đi.

Và đívb7och đếkpGin 4siVlần nàvb7oy vẫnHkXf lFxhfà Fxhfphòng vb7oy tế!

Ông vb7obác sĩkpGi vb7ođã đư4siVợc MiHkXfnh VHkXfỹ kpGicử ngườ4siVi đkpGiưa đếnvb7o tậnvb7o trườngFxhf, vb7ovì tìnhvb7o trạngvb7o ÁHkXfi Hvb7oy kpGihiện giờvb7o đavb7ong chukpGiyển bi4siVến thekpGio hưvb7oớng khôngkpGi tốt.

Chỉ mộFxhft vb7olí vb7odo đơHkXfn giảnFxhf, vb7oÁi HkpGiy đã4siV đượcvb7o bácvb7o svb7oĩ chkpGiẩn đoánvb7o bịvb7o mắkpGic cHkXfhứng khvb7oáng thuốc!

Thuốc gFxhfiảm đakpGiu lovb7oại t4siViêm dườnkpGig nhưHkXf khôFxhfng thFxhfể phátkpGi huvb7oy tác4siV dụnkpGig kpGivới cvb7oơ HkXfthể củvb7oa cHkXfô, bkpGiằng chFxhfứng làkpGi sFxhfau khkpGii vb7otiêm thukpGiốc cvb7oơn đvb7oau 4siVđớn HkXfvẫn ké4siVo dà4siVi, thậmkpGi vb7ochí cònvb7o vb7otrở nênkpGi vb7ođau hơn.

Nhưng nkpGiếu dFxhfùng th4siVuốc gi4siVảm 4siVđau loạiHkXf uốHkXfng qvb7ouá nhiều4siV, sẽFxhf ảnhHkXf hưởng4siV đếkpGin vấnvb7o đềkpGi sứHkXfc khoẻkpGi vvb7oà dễkpGi dàngkpGi khiếkpGin côHkXf dễvb7o d4siVàng bịvb7o Fxhfcơn bkpGiuồn 4siVngủ đánhHkXf gụcvb7o Fxhftrong mọkpGii tìHkXfnh huống.

“Cô Vưvb7oơng, côvb7o 4siVđừng kpGiđến trườngHkXf nHkXfữa, hãHkXfy ởkpGi nhà4siV tĩnkpGih dưỡFxhfng vb7ocho đếnHkXf khvb7oi vb7ovết thvb7oương làvb7onh hẳn!Fxhf” Ông4siV bá4siVc sĩ4siV khẽFxhf thởvb7o d4siVài HkXfkhi thấFxhfy né4siVt mặtvb7o của4siV Á4siVi kpGiHy, 4siVmột Fxhfbên HkXfvai kpGiáo đãHkXf thấFxhfm chúFxhft sắcHkXf 4siVmàu kpGicủa máu.

Ông 4siVta lấHkXfy vb7otrong hộp4siV dụngkpGi ckpGiụ r4siVa mộkpGit ốngkpGi tiêvb7om đậmvb7o sắc,Fxhf nhẹ4siV nhàkpGing m4siVở nắp4siV vvb7oà tiêvb7om cFxhfho cô.

“Cứ dùngFxhf thFxhfuốc tikpGiêm HkXfloại mạnh4siV nhưvb7o 4siVthế nàkpGiy kvb7ohông phả4siVi lHkXfà cáHkXfch haykpGi, cFxhfó kHkXfhả năngHkXf nvb7oó sẽHkXf k4siVéo HkXfdài thkpGiời gFxhfian chữaHkXf trị.”kpGi Ôvb7ong bá4siVc svb7oĩ bấtHkXf Fxhfgiác thởvb7o dà4siVi, mặHkXfc dùHkXf vb7ođã hếtvb7o lvb7oời k4siVhuyên ngănkpGi nhưnFxhfg côHkXf vẫnFxhf ngoaHkXfn cốkpGi kpGimột mkpGiực kpGiđòi đếFxhfn trường.

Đây Fxhflà biệvb7on pháFxhfp dkpGiuy nhất4siV để4siV khốnvb7og Fxhfchế nỗkpGii vb7ođau đangkpGi HkXfngự trịvb7o trên4siV Fxhfvai vb7oÁi Hy.

Minh VỹkpGi vẫFxhfn đHkXfứng yêkpGin nhìnHkXf mũ4siVi tikpGiêm kpGinhẹ nhànvb7og 4siVrút vb7ora khỏikpGi takpGiy côkpGi, b4siVất gHkXfiác mộkpGit câkpGiu hỏiHkXf nghkpGii vFxhfấn lạkpGii đư4siVợc cấtkpGi lên.

“Em vàHkXf têHkXfn đFxhfó cóvb7o qFxhfuan Fxhfhệ gì?”

“Bạn!” FxhfÁi H4siVy tvb7orả lờvb7oi lịvb7och skpGiự, cố4siV gắngHkXf l4siVàm vb7ongắn gọn4siV cvb7oâu vb7onói hếFxhft sức4siV kpGicó thể.

Dường n4siVhư a4siVnh HkXfkhông mấyFxhf hàHkXfi lòvb7ong vềvb7o cvb7oâu trảFxhf lờ4siVi ckpGiủa Fxhfcô, 4siVhai kpGihàng lôHkXfng mày4siV càngvb7o nkpGihíu chặvb7ot hơn.

“Mèo coHkXfn!” H4siVạo Thầvb7on kpGiđứng trưkpGiớc cửHkXfa phònkpGig kpGiy tHkXfế, cấFxhft kpGitiếng gọ4siVi cáFxhfi HkXfbiệt d4siVanh 4siVmà mình4siV đFxhfã tựFxhf vb7oý đặkpGit cHkXfho Áivb7o Hy.

Dĩ nhiênHkXf khFxhfông cầFxhfn nhHkXfìn HkXfÁi vb7oHy 4siVcũng vb7obiết chHkXfủ kpGinhân củkpGia gikpGiọng n4siVói ấy4siV làFxhf ai!

Hạo Thần4siV từvb7o HkXftừ tiến4siV HkXfvào, nhìFxhfn ckpGiô Fxhflo lắng.

“Mèo 4siVcon, evb7om bịHkXf kpGithương à?”

“Không cầnvb7o a4siVnh Fxhfquan kpGitâm!” 4siVÁi FxhfHy lậpHkXf kpGitức kpGiđứng thẳFxhfng dậy4siV, bướckpGi rFxhfa HkXfkhỏi cửa.

“Này, eHkXfm lạnhFxhf lù4siVng Fxhfthế!” HkXfHạo Thvb7oần lập4siV tứcFxhf đuổi4siV thkpGieo, khôkpGing qHkXfuên “tặng”vb7o vb7ocho MinHkXfh VFxhfỹ vb7omột nụ4siV cườikpGi đkpGiắc thắng.

Bàn ta4siVy đ4siVang bukpGiông thHkXfõng củakpGi vb7oMinh Vỹvb7o dFxhfần siếtFxhf chặt4siV lạvb7oi, 4siVnhưng nékpGit mFxhfặt vẫnFxhf lạn4siVh 4siVlùng vFxhfà vôkpGi cảm.

Ái Hvb7oy bước4siV vàFxhfo lớp,kpGi 4siVHạo TkpGihần c4siVũng bvb7oước t4siVheo s4siVau, lHkXfập tkpGiức cácvb7o bạFxhfn nữvb7o tFxhfrong lớHkXfp HkXfnhanh chóHkXfng 4siVvây quavb7onh ThầnHkXf, kpGitrên tFxhfay mỗi4siV nkpGigười cầmFxhf một4siV quyểnvb7o Fxhftạp chí.

“Thần, aFxhfnh HkXfkí têHkXfn vb7ovào HkXfđây chkpGio 4siVem Fxhfnhé!” MộFxhft HkXfcô bvb7oạn HkXfgái chớ4siVp chớpFxhf mắt,kpGi Fxhfđưa cuHkXfốn tạHkXfp Fxhfchí vb7ovề phívb7oa HHkXfạo Thầnvb7o vàFxhf kè4siVm thkpGieo một4siV 4siVcây bút.

Dĩ nkpGihiên vb7otrên gươngHkXf mặtvb7o HkXfkia lvb7oại nở4siV mộvb7ot nụ4siV cườ4siVi sátvb7o gái.

Đám 4siVcon gái4siV kkpGiia g4siVần nh4siVư vâ4siVy kínFxhf HạoFxhf Thần,kpGi khôHkXfng vb7ochừa bất4siV kỳFxhf mộvb7ot lvb7oối thFxhfoát nào.

Lúc Fxhfnày, d4siVường nFxhfhư nHkXfgoài kpGiÁi HyHkXf, cFxhfhỉ còHkXfn mvb7oỗi Fxhfcô bạkpGin THkXfịnh N4siVhi ngkpGiồi kpGikế bHkXfên Fxhflà khôn4siVg HkXftham givb7oa vàoFxhf đHkXfám cokpGin vb7ogái vb7omê tra4siVi kia.

“Tịnh HkXfNhi, sa4siVo hắnvb7o t4siVa 4siVlại đượcvb7o Fxhfxin vb7ochữ ký?”4siV CFxhfô kpGinhìn TịnHkXfh Nh4siVi đakpGing vb7ocầm trêvb7on Fxhftay HkXfmột cuốFxhfn sác4siVh kFxhfhá 4siVdày, HkXfbất giác4siV lênFxhf tHkXfiếng hỏi.

Tịnh 4siVNhi HkXfchuyển sựFxhf 4siVtập tru4siVng từHkXf kpGiquyển 4siVsách sakpGing ÁkpGii HFxhfy, mỉFxhfm cườivb7o Fxhfthân thiệnvb7o đáp:

“Bạn khHkXfông Fxhfbiết 4siVà? HkXfAnh kpGiấy làHkXf ckpGia HkXfsĩ thầ4siVn tượngHkXf rấvb7ot đượckpGi mếnHkXf mHkXfộ, thườnHkXfg tkpGihì rFxhfất ívb7ot Fxhfkhi avb7onh ấvb7oy đếvb7on trường.”

Shock Fxhftập hai!

“Ca s4siVĩ ưvb7o?” Ái4siV HFxhfy lẩmFxhf bẩmHkXf, thậHkXft skpGiự Fxhfkhông tFxhfhể tivb7on đvb7oược mộtFxhf têHkXfn quáikpGi đảnFxhf nhkpGiư thếFxhf lạiFxhf làFxhf Fxhfmột c4siVa skpGiĩ nổ4siVi tiếng.

Haizz… PhkpGiiền phHkXfức thật!!

Chap 28

Mất kFxhfiểm soát

Trước cổnkpGig HkXftrường, vẫnkpGi Fxhfnhư m4siVọi ngHkXfày, HkXfhai chiếHkXfc kpGixe BHkXfMW đvb7oã đậuHkXf vb7osẵn ởvb7o cổng.

Minh VHkXfỹ tựakpGi ngườikpGi 4siVvào mộtHkXf cvb7ohiếc xeFxhf, đôHkXfi mắtHkXf HkXfanh sởkpGi Fxhfhữu HkXfmột hướHkXfng nvb7ohìn v4siVô địFxhfnh, nhưnHkXfg dưkpGiờng nhưvb7o HkXftrong ánkpGih nhìkpGin đóvb7o HkXfvẫn đủHkXf để4siV nhậHkXfn rkpGia mHkXfột bkpGióng dáng4siV q4siVuen thuộc4siV đa4siVng mỗiFxhf lúcvb7o mFxhfột tivb7oến gần.

Động tácFxhf tvb7oựa ngườivb7o vàovb7o chFxhfiếc 4siVBMW kiFxhfa lậFxhfp 4siVtức đkpGiược t4siVhay thếvb7o Fxhfbằng mộtFxhf HkXftư thếkpGi đứnHkXfg tHkXfhẳng dậHkXfy, a4siVnh c4siVho hvb7oai kpGitay vàovb7o túiHkXf, HkXfbắt đầukpGi tkpGiiến vkpGiề pFxhfhía ÁiHkXf Hy.

“Tôi pFxhfhải Fxhfđến tổFxhf chứHkXfc, ngHkXfười của4siV tkpGiôi sẽvb7o vb7ođưa vb7oem vềHkXf.” 4siVDường nhưFxhf Mivb7onh VỹFxhf đHkXfang Fxhfcố gắn4siVg dịuHkXf giọngvb7o Fxhfhết mứcFxhf cFxhfó thể,Fxhf nhưnHkXfg vẫnHkXf k4siVhông thểHkXf vb7onào lHkXfàm ta4siVn bHkXfiến kpGiđi cáHkXfi chấtFxhf giHkXfọng vb7ongạo mạnFxhf vốnFxhf có.

Như đãFxhf biết4siV trướckpGi aFxhfnh vẫn4siV sẽvb7o lặpkpGi HkXflại câuHkXf nóiFxhf nkpGiày, 4siVcô vb7ochẳng tỏ4siV bất4siV 4siVcứ mkpGiột tkpGihái độ4siV n4siVào kvb7ohác HkXfngoài dvb7oửng HkXfdưng khHkXfông qu4siVan tâm,kpGi đkpGiôi vb7omôi mấpkpGi máykpGi chuẩHkXfn bịHkXf 4siVlên tiếng4siV trvb7oả lời.

“Mèo coFxhfn svb7oẽ điFxhf vHkXfới tôikpGi!” GiọngFxhf nóvb7oi ckpGiủa kHkXfẻ thứvb7o bFxhfa cắ4siVt ngFxhfang Fxhfý đkpGiịnh củaHkXf ÁkpGii HHkXfy, Hạ4siVo ThkpGiần đavb7ong tvb7oừ t4siVừ tkpGiiến đến,kpGi v4siVòng t4siVay kéHkXfo kpGicô vềvb7o phíHkXfa mìnHkXfh, kpGighé s4siVát t4siVai cHkXfô kpGithì thầFxhfm. “Chỉ4siV cFxhfần eFxhfm HkXfđi 4siVtheo tFxhfôi, tô4siVi sẽvb7o đápvb7o ứnHkXfg mkpGiọi câkpGiu hỏHkXfi củaFxhf Fxhfem 4siVvề Fxhfnhững c4siVhuyện vb7orắc rốivb7o đangHkXf xảyFxhf ra.”

Dĩ nhiêFxhfn câu4siV nóiFxhf saHkXfu cvb7oủa HạokpGi ThầkpGin đủ4siV sFxhfức khivb7oến 4siVÁi HkXfHy ngạckpGi nhkpGiiên vb7ohết mứckpGi, tròFxhfn mắt4siV quavb7oy sanHkXfg nhì4siVn vb7ochằm chặFxhfp kpGikẻ Fxhfkế bên.

Có nHkXfên Fxhfđặt lHkXfòng t4siVin Fxhfvào một4siV t4siVên kpGinhư HkpGiạo Thần?

Thôi mHkXfặc HkXfkệ, tivb7on mFxhfột lầnvb7o cũkpGing khôngkpGi sao!

“Em đikpGi vHkXfới 4siVhắn?” MinHkXfh 4siVVỹ nhíFxhfu m4siVày nh4siVìn ÁikpGi HykpGi, đang4siV vb7ochờ mkpGiột sự4siV khẳnFxhfg địnhFxhf từkpGi ngườiFxhf cFxhfon gákpGii trFxhfước mặt.

Và nkpGigay HkXfsau câkpGiu hỏiFxhf ấy,kpGi kpGiÁi 4siVHy gậtHkXf đầu.

Gương mvb7oặt MiHkXfnh VỹHkXf thấp4siV thoánFxhfg Fxhfmột nFxhfụ cườikpGi nhHkXfạt, đôikpGi mắtkpGi m4siVàu hổ4siV pháHkXfch đvb7oang 4siVdần tối4siV sầm4siV lại.4siV LFxhfần đvb7oầu tiên4siV Ái4siV Hvb7oy trônFxhfg t4siVhấy v4siVẻ mặHkXft đóHkXf kpGitừ anhHkXf… vẻvb7o mặtFxhf củaFxhf mHkXfột kẻFxhf bkpGiị Fxhfbỏ rơi!

Cũng chínkpGih vàFxhfo khHkXfoảnh k4siVhắc ấy,kpGi tráivb7o tikpGim cFxhfô HkXfchợt thắt4siV lại4siV, nkpGiơi khovb7oé mắvb7ot 4siVcảm thấkpGiy cvb7oay cay.

Minh VkpGiỹ kh4siVông nóvb7oi thêFxhfm bấ4siVt ckpGiứ vb7ođiều kpGigì 4siVnữa, chFxhfỉ lặnvb7og lẽHkXf qukpGiay ngườiHkXf bướcvb7o đivb7o. kpGibóng 4siVdáng 4siVtừ 4siVphía Fxhfsau đanFxhfg vô4siV ckpGiùng ckpGiô độHkXfc. VHkXfốn 4siVdĩ an4siVh không4siV Fxhfhề biếtHkXf cákpGich chiều4siV chuộkpGing vkpGià nhHkXfẫn nHkXfại ngườiFxhf vb7okhác, nhưFxhfng 4siVcó lẽvb7o lầFxhfn Fxhfnày HkXfanh kpGiđã tFxhfhật sựHkXf vb7obỏ quFxhfa vb7ocho HạFxhfo Thvb7oần Fxhfvì cô.

Hai chiFxhfếc 4siVxe BFxhfMW kpGilao vútHkXf trHkXfên dFxhfòng đườngFxhf 4siVnhẵn bóHkXfng, vb7onhưng lạivb7o ngượcvb7o hướngHkXf nhau.

Ánh sánkpGig màHkXfu và4siVng rựckpGi HkXfcủa hoànHkXfg hvb7oôn Fxhfnhẹ nhànHkXfg 4siVphủ kínFxhf khôngHkXf gia4siVn trFxhfên bãivb7o biểFxhfn, tHkXfừng đợt4siV són4siVg cứkpGi vôFxhf HkXftình vỗvb7o vàFxhfo b4siVờ, cHkXfuốn vb7otrôi kpGiđi tất4siV cả.

Ái 4siVHy ngồiHkXf tHkXfrên HkXfbờ, đưakpGi đôi4siV mắt4siV kpGivô cảmkpGi vb7onhìn vFxhfề 4siVphía xHkXfa tậnkpGi 4siVchân trờFxhfi. NếFxhfu nhữn4siVg cơ4siVn sóngFxhf k4siVia Fxhfcó tvb7ohể cukpGiốn Fxhftrôi Fxhfđi vb7otất 4siVcả nhHkXfững đaFxhfu đớnHkXf vb7ocùng cự4siVc HkXfmà ckpGiô đHkXfã vFxhfà đa4siVng phảikpGi gánkpGih chkpGiịu tFxhfhì Fxhfhay Fxhfbiết mấy.

Hạo Thầ4siVn Fxhfcũng ngồivb7o xuốnvb7og bên4siV cvb7oạnh côkpGi, đkpGiôi mkpGiắt dáHkXfn chặtvb7o vb7ovào Fxhf“mèo convb7o” 4siVkhông rời.

“Tại sa4siVo kpGiem vb7olại m4siVuốn đếnHkXf đâykpGi?” BầkpGiu khônkpGig khíHkXf dườngFxhf nFxhfhư đanvb7og qukpGiá gượngvb7o g4siVạo, HkXfHạo Th4siVần đànhFxhf phảiHkXf Fxhflên tFxhfiếng p4siVhá tHkXfan trạvb7ong tHkXfhái cănFxhfg thẳnFxhfg hiệnFxhf giờ.

Một khFxhfoảng yênFxhf lặng…

“Ai kpGilà kẻ4siV hạiFxhf cFxhfhết givb7oa kpGiđình tôi?”Fxhf GiọnHkXfg nóHkXfi ÁkpGii HkXfHy đkpGiều đều,HkXf đkpGiây vốnHkXf dkpGiĩ HkXflà câ4siVu hỏikpGi nvb7oghi hvb7ooặc lHkXfớn nhấtkpGi Fxhftrong 4siVđầu cvb7oô, và4siV vb7ocâu hỏiFxhf nvb7oày hoàkpGin t4siVoàn khôngHkXf hFxhfề ăn4siV nhậpHkXf HkXfgì HkXfvới vb7ocâu hỏiHkXf củakpGi H4siVạo Thần.

“Câu kháFxhfc, Fxhftôi Fxhfkhông trảkpGi lHkXfời câHkXfu hHkXfỏi nàvb7oy củaFxhf HkXfem được.”Fxhf 4siVHạo Thần4siV nhúnkpGi nhúvb7on vavb7oi tỏkpGi vẻkpGi k4siVhông thểFxhf làmvb7o gHkXfì hơHkXfn, tvb7orả lời4siV vvb7oới cFxhfhất giọngvb7o b4siVình tHkXfhản nhấtkpGi c4siVó thể.

“Không phảivb7o ankpGih đãFxhf bả4siVo sẽkpGi trảvb7o kpGilời mọkpGii thắkpGic 4siVmắc củHkXfa tôi?”kpGi CôHkXf qua4siVy vb7osang Hạ4siVo Thầvb7on tứcvb7o giậnHkXf gắtFxhf Fxhflên, đúngvb7o lvb7oà kpGisai lHkXfầm khkpGii 4siVtin tưởngkpGi tênFxhf này.

“Tôi chỉkpGi cóvb7o thểvb7o trvb7oả lờiHkXf nhữ4siVng câFxhfu hFxhfỏi nằm4siV trokpGing mộtHkXf phạmFxhf HkXfvi 4siVnhất kpGiđịnh.” H4siVạo ThầnHkXf khoátFxhf khoFxhfát tavb7oy vớivb7o Áivb7o Hyvb7o, tiếp4siV tụcFxhf gi4siVữ nguFxhfyên Fxhfchất giọnHkXfg 4siVban nãy.

“Phạm Fxhfvi?” CHkXfô nhíFxhfu màvb7oy, tênFxhf nàFxhfy toàn4siV nói4siV nhữngFxhf lờkpGii khókpGi hiểu.

“Tôi chFxhfỉ cFxhfó HkXfthể chvb7oo ekpGim biếtFxhf một4siV phầnFxhf kpGisự việc,4siV kh4siVông tvb7ohể nHkXfói cụkpGi 4siVthể.” HạoFxhf Tvb7ohần nhẫnvb7o nạ4siVi giảivb7o thí4siVch, ngướcvb7o mặ4siVt lênFxhf trờ4siVi HkXfquan sáFxhft mHkXfàn đêmHkXf dần4siV buông4siV xuống.

Dù vb7osao HkXfđây cũnFxhfg làvb7o nhữngvb7o Fxhfđiều nhỏFxhf nFxhfhặt, 4siVcó vb7ocho ÁikpGi HHkXfy biếtvb7o c4siVũng chẳngHkXf sao.

“Vậy cHkXfòn TFxhfhy kpGiThy? HkXfAnh kpGicó biFxhfết nhHkXfững chuyệnFxhf liêHkXfn qkpGiuan tHkXfới ThkpGiy T4siVhy?” Bvb7oất gvb7oiác câkpGiu hkpGiỏi tiFxhfếp theFxhfo lạHkXfi dkpGiành riê4siVng Fxhfcho 4siVThy ThFxhfy, thậ4siVt sựvb7o côkpGi rấtkpGi vb7otò 4siVmò Fxhfvề ngườiFxhf Fxhfcon 4siVgái bvb7oí ẩnvb7o này.

“Thy ThFxhfy làvb7o vb7oem cùnkpGig Fxhfcha 4siVkhác mHkXfẹ củaFxhf HkpGiàn M4siVinh Vỹ…kpGi” ÁFxhfnh mắvb7ot HkXfHạo Thầ4siVn tFxhfrở HkXfnên vôFxhf cùFxhfng kFxhfỳ lạ,Fxhf vb7osâu thăkpGim thẳm,HkXf khônHkXfg thểHkXf HkXfđịnh rFxhfõ đưFxhfợc ánkpGih mkpGiắt đFxhfó HkXflà gì,Fxhf độtvb7o ngột4siV giọnHkXfg cậuvb7o trầm4siV xuố4siVng, “…vb7o và4siV vb7olà 4siVem cùngkpGi mẹHkXf khákpGic c4siVha Fxhfcủa tôi!”

Có 4siVvẻ HạoHkXf Thvb7oần rvb7oất khHkXfó khănHkXf kh4siVi n4siVói 4siVra chuyện4siV n4siVày, Á4siVi Hvb7oy cũnvb7og 4siVcố gắngvb7o dịFxhfu gikpGiọng, tránFxhfh Fxhflàm kẻHkXf trướFxhfc mặtkpGi tvb7oổn thương.

“Chuyện nHkXfày 4siVanh cóFxhf thFxhfể kểHkXf chkpGii tiết4siV vb7ocho Fxhftôi?” TkpGihật sựFxhf 4siVÁi HkpGiy b4siVắt đầuFxhf nhậnHkXf địnhkpGi rvb7oa mứvb7oc độvb7o ngkpGihiêm vb7otrọng củHkXfa sự4siV việkpGic hFxhfai n4siVăm HkXfvề trướFxhfc, cóvb7o 4siVlẽ H4siVạo Thầvb7on HkXfcũng lHkXfà mkpGiột tronvb7og Fxhfnhững ngư4siVời kpGikhông thFxhfể thiHkXfếu t4siVrong kpGisự vkpGiiệc vb7olần đó.

“Hàn Mivb7onh vb7oVỹ vHkXfà THkXfhy 4siVThy đãHkXf HkXfchấp nhậFxhfn phạm4siV đếvb7on kpGitội lFxhfỗi khôFxhfng t4siVhể tvb7oha HkXfthứ vìHkXf khvb7oông tkpGihể dứvb7ot bỏFxhf đượ4siVc tìHkXfnh cHkXfảm cá4siV nhâkpGin, vkpGià cHkXfũng ch4siVính vìkpGi thếHkXf 4siVmà n4siVhững vb7ongười trFxhfong cuộcHkXf đềuvb7o phảivb7o tHkXfrả mộkpGit cáiHkXf giáFxhf HkXfquá đắt.”Fxhf BấtFxhf gikpGiác HạFxhfo Thầ4siVn 4siVnở 4siVmột kpGinụ cườiHkXf kpGicay đắngvb7o, HkXfcả ngkpGiười HkXfrun lvb7oên dườkpGing nhvb7oư đaHkXfng HkXfcố gắn4siVg kìmkpGi nén.

“Có tkpGihể cFxhfho tôFxhfi biế4siVt nhHkXfững Fxhfngười tFxhfrong cuộFxhfc?” Á4siVi HHkXfy tiếFxhfp tHkXfục gặvb7ong HkXfhỏi, quênkpGi mấtvb7o mìnFxhfh đanvb7og Fxhfvô Fxhfý xvb7oé toạckpGi nỗiHkXf đvb7oau chưaHkXf lvb7oành củFxhfa ngưHkXfời khác.

“Hàn MinFxhfh 4siVVỹ, bHkXfà Hàn,HkXf Từ4siV T4siVhy 4siVThy, 4siVtôi và…”HkXf LạFxhfi kpGimột lầnkpGi kpGinữa H4siVạo ThkpGiần lấpvb7o lửkpGing câukpGi nói,kpGi Fxhfkhiến ÁFxhfi 4siVHy lvb7oại tiHkXfếp tHkXfục gặnFxhfg hỏi.

“Và?” FxhfTrái tHkXfim ÁkpGii HkpGiy bắtFxhf HkXfđầu đậHkXfp loạnvb7o cảkpGi lênFxhf, cákpGii t4siVên c4siVuối cùng4siV sẽFxhf kpGilà ai?

“… Điền4siV vb7oHuân.” HkpGiai vb7otừ cuvb7oối c4siVùng kvb7ohó nhọcHkXf p4siVhát r4siVa từkpGi miệHkXfng HạoFxhf Thần,Fxhf kpGicó lkpGiẽ têFxhfn ĐiHkXfền HFxhfuân n4siVày đóngkpGi vHkXfai cvb7ohính tFxhfrong HkXfvở kkpGiịch 4siVbi thươngkpGi 4siVhai nvb7oăm về4siV trước.

“Đã hHkXfết pFxhfhạm Fxhfvi kpGicho pHkXfhép chưa?”4siV kpGiÁi FxhfHy mHkXfở t4siVo đôi4siV mắkpGit nâ4siVu củkpGia mìnhHkXf nhìHkXfn tkpGihẳng và4siVo HạkpGio Thầ4siVn, mộtvb7o áHkXfnh nvb7ohìn kiê4siVn định.

Và câvb7ou hỏFxhfi kpGicủa c4siVô khikpGiến Hạovb7o ThầnFxhf bậvb7ot cười.

“Ừ, hếHkXft rồi.”kpGi HạoFxhf Thần4siV cốHkXf gắngkpGi nhFxhfịn cười,HkXf quaHkXfy sHkXfang ÁikpGi HFxhfy khẳngFxhf định.4siV “Đừngvb7o vb7olo, skpGiớm mHkXfuộn kpGigì thìkpGi 4siVem cũngFxhf Fxhfsẽ biếHkXft mà.”

Bất giáHkXfc FxhfHạo ThầnkpGi đưa4siV 4siVtay xHkXfoa xoFxhfa đầvb7ou ÁFxhfi H4siVy, đâvb7oy lFxhfà độngFxhf HkXftác 4siVmà T4siVhần thườngvb7o 4siVlàm HkXfvới Tvb7ohy Th4siVy –kpGi 4siVcô Fxhfem gFxhfái đkpGiáng yêkpGiu c4siVủa mình.

“Em cFxhfòn thắcFxhf kpGimắc kpGigì khôvb7ong?” HạFxhfo ThầkpGin nânvb7og mặtHkXf kpGicô lên,vb7o nhưvb7ong gươn4siVg vb7omặt vẫFxhfn cònkpGi lưu4siV lạHkXfi nụ4siV kpGicười 4siVban nãy.

“Anh cFxhfó biHkXfết anHkXfh TrHkXfiết vb7oDạ?” Đ4siVây chHkXfắc chFxhfắn skpGiẽ vb7olà câuHkXf hỏivb7o Fxhfnghi vấnvb7o cuốHkXfi cùngkpGi mvb7oà Fxhfcô cầFxhfn được4siV giảiHkXf đáp.

“Ừ.” HkXfVà 4siVHạo Thầnvb7o lạ4siVi tiếFxhfp tụcFxhf trảkpGi lời.

“Anh kpGiấy 4siVmất rồi?”kpGi Lầnvb7o n4siVày, người4siV Fxhfrun lkpGiên k4siVhi Fxhfnhắc đkpGiến nỗi4siV đaFxhfu lvb7oại làHkXf ÁHkXfi Hy.

“Ừ, hắnFxhf là4siV âvb7on 4siVnhân HkXfcủa vb7oem đấy!”4siV HkXfNụ cưvb7oời trê4siVn Fxhfmôi Hạ4siVo 4siVThần kpGidần biếnFxhf 4siVmất, không4siV đợiFxhf 4siVÁi HkXfHy đặtFxhf thvb7oêm c4siVâu h4siVỏi, HạokpGi THkXfhần lạ4siVi tiếpFxhf tụHkXfc nóvb7oi. “HếtFxhf phạmFxhf Fxhfvi chvb7oo kpGicâu hỏkpGii nkpGiày rồi.”

Ân nhân?

Tại 4siVsao aFxhfnh tvb7orai Tri4siVết DkpGiạ lạvb7oi lkpGià kpGiân nhân?

Nhưng kpGicó lHkXfẽ 4siVcô chỉvb7o biếtkpGi đvb7oược đến4siV kpGimức đ4siVó mkpGià thôi…

Cô kpGicúi gằmFxhf mặtvb7o xuống,vb7o HkXfche vb7ogiấu điFxhf đôvb7oi HkXfmắt đHkXfã thấm4siV đẫ4siVm nư4siVớc mắt,kpGi nvb7ohanh tavb7oy gFxhfạt vộiHkXf nhữnFxhfg gi4siVọt nướcFxhf Fxhfđáng Fxhfghét đó.

“Em khônHkXfg hỏvb7oi tFxhfôi là4siV nvb7ogười nkpGihư 4siVthế kpGinào sao?”Fxhf Đ4siVôi mắHkXft HkpGiạo ThầnkpGi ckpGihăm chFxhfú qvb7ouan sákpGit ÁkpGii H4siVy, mộ4siVt câukpGi hỏiHkXf mkpGià Fxhfchính cvb7oậu kpGiđặt ra.

“Không, vFxhfì tạmvb7o thHkXfời kpGitôi sẽFxhf xHkXfem aHkXfnh làkpGi mộtFxhf ngườFxhfi tốtHkXf.” ÁkpGii 4siVHy ngvb7oước Fxhfmặt lFxhfên, đôikpGi mắtvb7o kpGivẫn c4siVòn h4siVoe đỏkpGi nở4siV mộtvb7o vb7onụ cườiFxhf dFxhfịu dàFxhfng v4siVới Hạovb7o TkpGihần, savb7ou đóFxhf đứngHkXf dậkpGiy. “Làm4siV phiềvb7on avb7onh vb7orồi, cảmvb7o ơ4siVn vìkpGi vb7otất cả.”

Ái vb7oHy HkXfchậm rãFxhfi bvb7oước điHkXf, lướtvb7o vb7oqua 4siVtừng kpGibóng 4siVngười HkXftrên bãikpGi biFxhfển vvb7oà khu4siVất hẳnkpGi sa4siVu 4siVmàn đêm.

“Người tHkXfốt? MèokpGi ckpGion, vb7ocó HkXflẽ HkXfem đangvb7o hiểuHkXf lầ4siVm rồi.”

Trên kpGiđường Fxhfđi, 4siVÁi 4siVHy cầmHkXf mộ4siVt chiếc4siV đồng4siV hồHkXf cáFxhft nh4siVỏ xí4siVu mà4siVu hồngFxhf phấn,vb7o kpGiliên Fxhftục lvb7oật nFxhfgược 4siVnó lại.

Cô đanFxhfg cvb7oố gvb7oắng kpGitự m4siVình lkpGiàm mHkXfình vHkXfơi bớtvb7o nỗ4siVi đau.

Ái H4siVy mệ4siVt kpGimỏi bướcvb7o vkpGiề HkXfnhà, chiFxhfếc ba4siVlo nặng4siV nềHkXf cHkXfhỉ có4siV tvb7ohể đeoHkXf mộFxhft bênHkXf vFxhfai, nêFxhfn càFxhfng khiếnkpGi bkpGiên kpGivai pFxhfhải củaHkXf vb7ocô 4siVnhức mkpGiỏi vFxhfì pvb7ohải ma4siVng mộtFxhf trọngHkXf Fxhflực qFxhfuá nặng.

Về HkXfnhà vFxhfới Fxhftrạng thvb7oái HkXfkhông mvb7oấy Fxhfvui vẻ,4siV Ávb7oi 4siVHy tiếkpGip tụvb7oc lvb7oê bưvb7oớc về4siV phòngkpGi, chẳngvb7o màkpGing đểHkXf t4siVâm 4siVđến sựFxhf kpGiquan Fxhftâm vb7othái 4siVquá 4siVcủa Fxhfmấy tênFxhf cậnkpGi 4siVvệ vìHkXf đãFxhf Fxhfquá qFxhfuen tFxhfhuộc HkXfvới vb7ocái HkXfcảnh nàyHkXf rồi.

Đôi lHkXfúc côFxhf lạikpGi nghĩkpGi s4siVống troFxhfng mFxhfột căvb7on biệtkpGi thựvb7o rộkpGing lớnFxhf HkXfnhư thếHkXf kpGinày tFxhfhật phiềnHkXf toái,kpGi kpGitương tựFxhf nhvb7oư lúckpGi này4siV 4siVphải lêkpGin kpGitận lầuHkXf HkXfba vb7ođể vb7ovề phòng.

Hai cFxhfhân cũnvb7og khôn4siVg 4siVthể tr4siVụ đHkXfược HkXflâu hơnkpGi nữa,HkXf nhưvb7ong vừa4siV bkpGiước đến4siV gầnkpGi HkXfcửa pvb7ohòng thkpGiì đậpvb7o vàFxhfo vb7omắt vb7oÁi vb7oHy lvb7oà vb7ohai t4siVên cậvb7on v4siVệ HkXfmặc vHkXfest đenFxhf HkXfvà cô4siV vb7ohầu gái4siV AkpGin HkXfAn cvb7oũng đa4siVng đứnFxhfg trướckpGi Fxhfcửa Fxhfphòng vb7ovới trạ4siVng tvb7ohái Fxhfcực kỳkpGi 4siVlo lắng.

Cô HkXfcau mvb7oày, Fxhfbước chvb7oân vẫnkpGi chậmvb7o rkpGiãi đFxhfến pvb7ohòng Minvb7oh Vỹ.

Dừng châvb7on, ÁikpGi HHkXfy khvb7oông Fxhfhề mởvb7o miệvb7ong gặnFxhfg hỏiHkXf tạiFxhf sa4siVo họvb7o lạikpGi cưkpGi x4siVử kkpGihác HkXfthường nhưkpGi tvb7ohế, vb7ochỉ đưaHkXf tavb7oy địvb7onh mởHkXf cửa.

“Cô ch4siVủ, lúvb7oc nàvb7oy thìHkXf… vb7ocô khôngFxhf HkXfnên vàHkXfo.” MHkXfột tên4siV cậHkXfn HkXfvệ 4siVđưa tFxhfay Fxhfchắn ngFxhfang HkXfÁi Hy4siV, lvb7oúng túngFxhf trảkpGi lời,4siV vb7onhìn Áivb7o kpGiHy kpGiái ngại.

“Sao HkXflại vb7okhông nên?”Fxhf ÁikpGi vb7oHy cHkXfảm thHkXfấy bắt4siV đầu4siV vb7okhó chịuvb7o, 4siVtại skpGiao HkXfvào phònHkXfg màkpGi HkXfcũng kpGikhông được4siV vào?

“Ơ… à…4siV HkXfthiếu givb7oa đa4siVng… kpGicô đừnvb7og HkXfnên vàHkXfo phònHkXfg lúckpGi n4siVày.” TênHkXf cậnHkXf 4siVvệ kikpGia c4siVứ ấpFxhf úngvb7o mãi,HkXf kpGicuối cùngFxhf kpGilại là4siV Fxhfmột lờikpGi yHkXfêu cầu.

“Tránh ra!”vb7o Dvb7oường nvb7ohư vb7oÁi FxhfHy đã4siV cảm4siV 4siVnhận đượcHkXf một4siV điềukpGi gìvb7o đó4siV bấtFxhf thường,vb7o vFxhfà c4siVó vẻkpGi chuyệnkpGi HkXfnày đHkXfang liênvb7o quakpGin đến4siV 4siVMinh Vỹ.

Cô gằ4siVn giọnvb7og, HkXfgạt HkXfmạnh t4siVay cHkXfủa kpGitên cậnHkXf vệ4siV rHkXfa rồiHkXf 4siVmở nHkXfhanh cánvb7oh cửa4siV gỗ.

Cánh vb7ocửa mFxhfở rFxhfa, và4siV svb7oau đkpGió c4siVũng nhankpGih chó4siVng đónFxhfg lại.

Minh Vỹvb7o đankpGig kpGingồi dướikpGi s4siVàn, tựFxhfa vàoHkXf tường,Fxhf xu4siVng vb7oquanh làFxhf HkXfvô HkXfsố kpGinhững chaFxhfi rFxhfượu rỗngkpGi khôHkXfng, mùiFxhf rượuvb7o Fxhfnồng nặcHkXf l4siVan toảvb7o kkpGihắp phòng.

Nét mặHkXft ÁkpGii FxhfHy dầnvb7o đ4siVanh lại,4siV MkpGiinh VỹkpGi vb7otiếp tHkXfục cầmvb7o mộtvb7o cvb7ohai HkXfrượu lêvb7on uống.HkXf Lậvb7op kpGitức côkpGi HkXfném mạnhHkXf balHkXfo vb7olên giường,vb7o tiếnvb7o đvb7oến giằnkpGig lấyHkXf c4siVhai kpGirượu tronkpGig Fxhftay anh.

“Anh HkXflàm ckpGiái Fxhftrò 4siVgì th

ế?”

“Đừng qukpGian tâm,kpGi đ4siVưa kpGiđây!” Minvb7oh VFxhfỹ vkpGiới t4siVay về4siV ph4siVía Á4siVi 4siVHy, dườngFxhf như4siV kpGimuốn lấ4siVy lạivb7o chHkXfai 4siVrượu HkXfmà vb7ocô vừaFxhf gvb7oiành lấy.

“Không kpGiđưa, an4siVh uốnFxhfg 4siVbao nhkpGiiêu HkXfchai rồiHkXf HkXfhả?” ÁikpGi FxhfHy Fxhftức HkXfgiận quáHkXft lvb7oên, đặt4siV ch4siVai rượ4siVu HkXfđã đFxhfược khuFxhfi nkpGiắp rHkXfa 4siVsau HkXflưng, nhì4siVn mộ4siVt l4siVượt cákpGic chaHkXfi rưvb7oợu xukpGing quanvb7oh Mivb7onh VkpGiỹ vHkXfà bHkXfắt HkXfđầu đếm.

Một… HkXfhai… ba…vb7o b4siVảy chai!

Bảy cha4siVi rưHkXfợu rỗHkXfng khôngvb7o vb7ođang nằmkpGi lFxhfăn kpGilóc trênFxhf sàFxhfn nhHkXfà mộFxhft Fxhfcách bừaHkXf bãiHkXf, côFxhf bắtHkXf đầuvb7o 4siVnổi giậvb7on thậtHkXf HkXfsự khvb7oi Fxhfthấy a4siVnh HkXfđứng lênFxhf vàkpGi Fxhfcó 4siVý định4siV lFxhfấy từkpGi trokpGing tủvb7o Fxhfkính mộHkXft chaHkXfi rưkpGiợu khác.

“Anh muốnHkXf uốn4siVg cvb7ohứ kpGigì, đưvb7oợc! Tôvb7oi uốngHkXf vb7ovới anh!kpGi” vb7oÁi HkpGiy tức4siV giậHkXfn quátvb7o lên.

Đôi mvb7oắt kpGimàu h4siVổ pháFxhfch củakpGi MiHkXfnh HkXfVỹ dườHkXfng Fxhfnhư đkpGiã ch4siVuyển HkXfsự chkpGiú ýHkXf san4siVg cô.

Cô cầHkXfm Fxhfchai Fxhfrượu 4siVsau HkXflưng lêFxhfn, Fxhfsau đó4siV kềkpGi kpGilên miệngFxhf uốngHkXf lấvb7oy mộtFxhf h4siVơi dkpGiài. Thứvb7o nướkpGic uống4siV thậkpGit đắngHkXf nhkpGiưng lạHkXfi mHkXfang một4siV 4siVvị kpGinồng nồng4siV 4siVquả t4siVhật khFxhfiến cvb7oon ngườiHkXf 4siVta quê4siVn bẵnvb7og hếtkpGi Fxhfnhững Fxhfbuồn phiềnHkXf, kpGiđau đớnvb7o troFxhfng lòng.

Gương kpGimặt vb7oÁi FxhfHy bắtHkXf đầuFxhf HkXfđỏ 4siVlên, cô4siV đưa4siV đôiHkXf 4siVmắt thẫkpGin thờkpGi nhìvb7on vb7ochai rượuvb7o HkXftrong taFxhfy, tiếvb7op tụcFxhf nâng4siV lêHkXfn Fxhfvà uốngvb7o hvb7oết svb7oố cònkpGi lại.

Về pFxhfhần MinkpGih Vỹ,kpGi kpGianh cvb7ohỉ đứngkpGi yênFxhf nFxhfhìn côvb7o Fxhfuống hFxhfết cảHkXf chHkXfai rưkpGiợu lovb7oại mạnh4siV đó.4siV CkpGiô đặt4siV chakpGii rượu4siV rỗngkpGi HkXfkhông xuHkXfống sFxhfàn, ti4siVếp thevb7oo đứngFxhf dậHkXfy đẩykpGi aFxhfnh raFxhf, vvb7oươn t4siVay vềvb7o phíkpGia tủFxhf kínHkXfh lấyHkXf HkXfmột chFxhfai rượuFxhf giốngFxhf Fxhfhệt lú4siVc nHkXfãy xuống.

“Em HkXflàm gvb7oì vậykpGi?” vb7oĐến 4siVmức HkXfnày tkpGihì kpGiMinh vb7oVỹ cũng4siV khôn4siVg 4siVthể HkXfđứng 4siVyên nhì4siVn được4siV nữa,vb7o HkXfđưa HkXftay giFxhfật lấyFxhf chHkXfai rượ4siVu Fxhftừ cô.

Rõ ràngHkXf g4siVương mặtHkXf Á4siVi FxhfHy đkpGiã HkXfđỏ hếtkpGi m4siVức cóFxhf thể!

Chợt Áivb7o H4siVy quaFxhfy sanvb7og kpGiMinh VỹkpGi kpGivà… mỉm4siV cười!

“Này kpGiMinh VỹFxhf, akpGinh c4siVó biếtHkXf cávb7oi cảmFxhf giá4siVc mất4siV mFxhfột nHkXfgười quavb7on Fxhftrọng HkXflà nhkpGiư thế4siV nàovb7o kvb7ohông?” FxhfÁi HkXfHy vẫ4siVn mvb7oỉm HkXfcười, nhưngkpGi tronvb7og nkpGiụ cưHkXfời Fxhfđó làFxhf mộtvb7o vFxhfết HkXfthương khôngHkXf thHkXfể xoFxhfá vb7ođi bFxhfằng thờvb7oi giFxhfan Fxhfvà nướcFxhf mắt.

Giọng nóHkXfi ckpGiô trởvb7o nFxhfên nhẹ4siV nhàng4siV hơnkpGi, nhưngvb7o dường4siV nhưHkXf từngHkXf chữFxhf Fxhfvà từngFxhf 4siVlời như4siV thể4siV đa4siVng kpGitrách 4siVmóc anh.

“Hẳn aHkXfnh cũHkXfng biếtvb7o chkpGiứ nhỉ,vb7o kpGivì kpGiThy FxhfThy đvb7oáng Fxhfyêu kpGicủa kpGianh cũn4siVg đã4siV mấ4siVt rkpGiồi mà,4siV 4siVha Fxhfha. NhưHkXfng tôi…Fxhf tôikpGi đáHkXfnh mấ4siVt cFxhfả vb7ogia đình!”

Minh Vvb7oỹ dưHkXfờng nhưkpGi vẫnvb7o còHkXfn đvb7oủ tỉnhFxhf táokpGi đểFxhf lắng4siV 4siVnghe nhữFxhfng lờiHkXf HkXfnói củHkXfa ckpGiô, nh4siVưng vb7otất cả4siV nhữnHkXfg gìkpGi a4siVnh cFxhfó thvb7oể làmvb7o lúckpGi Fxhfnày l4siVà Fxhfim lặng.

“Đồng hồHkXf cáHkXft xoHkXfa dịuHkXf nvb7oỗi đau?HkXf Nự4siVc cười!kpGi Nvb7oếu tkpGihật sựHkXf Fxhfnó HkXfcó thểFxhf xoFxhfa dịu4siV bớ4siVt phầnFxhf nà4siVo nỗHkXfi vb7ođau Fxhfcủa kpGitôi, tvb7oại Fxhfsao kpGilật ngượcvb7o nhkpGiững mộvb7ot tFxhfrăm távb7om HkXfmươi lầnHkXf vẫ4siVn khônkpGig hềkpGi m4siVất vb7ođi một4siV chúHkXft c4siVảm giáckpGi vb7ođau đớnFxhf nàHkXfo? Tạivb7o saoHkXf?” FxhfÁi 4siVHy kpGinhư tựkpGi nóiHkXf vớiHkXf cFxhfhính mìnhkpGi, lầkpGin nàFxhfy cô4siV bật4siV cưvb7oời thànhvb7o tiếng.

Đôi mắFxhft ướ4siVt lệ,Fxhf cHkXfô đưvb7oa vb7otay gkpGiạt gi4siVọt nưHkXfớc mắkpGit khôngHkXf đkpGiáng rơiHkXf trvb7oên gvb7oò mkpGiá rồikpGi lại4siV tiếHkXfp tụcHkXf tkpGiự đ4siVộc thoại.

“Bây giờ4siV tHkXfhì hếtkpGi rồi,4siV vb7ocả bkpGia vHkXfà 4siVmẹ, cả4siV avb7onh TriếHkXft HkXfDạ lkpGiuôn 4siVyêu thươngFxhf tô4siVi đkpGiều đikpGi rồi,4siV đikpGi vb7ođến mộtFxhf nHkXfơi kpGimà tôi4siV kFxhfhông thểvb7o nàHkXfo kpGichạm đến,HkXf tFxhfrừ khFxhfi tFxhfôi đvb7oi vb7otheo vb7ohọ! VkpGià ngHkXfay cảkpGi an4siVh cũvb7ong vb7ochỉ dù4siVng tFxhfôi nhFxhfư mộtkpGi covb7on búvb7op bêHkXf đểHkXf t4siVhay tkpGihế ckpGiho ThFxhfy Thy.”

Minh VỹkpGi vb7ovẫn vb7oim lặngFxhf, HkXfđôi 4siVmắt mà4siVu hổFxhf pháchHkXf sán4siVg vb7olên, dườngvb7o nhưHkXf vb7oanh HkXfđã cókpGi thểHkXf kpGicảm nh4siVận đượFxhfc nỗiFxhf Fxhfđau 4siVmà côvb7o đanFxhfg 4siVphải gánkpGih cFxhfhịu đauFxhf đếnkpGi mứkpGic nào.

Ái HFxhfy bướckpGi vvb7oề phíkpGia tủ4siV qu4siVần 4siVáo kpGimà kpGiMinh VHkXfỹ dànvb7oh kpGiriêng chkpGio m4siVình mởkpGi r4siVa, lFxhfấy r4siVa mộtFxhf chiếvb7oc HkXflọ thuỷvb7o tinvb7oh kpGitrong s4siVuốt, kpGitrong đếnHkXf nỗi4siV HkXfcó thkpGiể HkXfnhìn thấvb7oy vvb7oô sốHkXf nhữngFxhf chkpGiiếc đồngvb7o Fxhfhồ cáFxhft nh4siVỏ Fxhfxinh makpGing nhiềFxhfu mà4siVu sắcHkXf khá4siVc vb7onhau 4siVđang nằmHkXf troFxhfng lọ.

Tiếp thHkXfeo, cHkXfô lấ4siVy từHkXf HkXftrong lọHkXf rFxhfa vb7omột 4siVcái 4siVđồng hồkpGi cákpGit Fxhfmàu đỏ,kpGi đưvb7oa tHkXfay kpGira kHkXfhông trkpGiung 4siVvà kpGithả nó4siV rkpGiơi Fxhftự do.

“Rơi này!”

Ái Hvb7oy dvb7oường 4siVnhư đvb7oang c4siVực kpGikỳ Fxhfhứng Fxhfthú vớvb7oi việkpGic m4siVình đanFxhfg làvb7om, tkpGirên vb7omôi vẫ4siVn giữ4siV 4siVnguyên nvb7oụ 4siVcười vb7ocay đắng.

Chiếc đồngHkXf hồ4siV đóvb7o rơiHkXf xuvb7oống đấtkpGi vỡvb7o tHkXfan, tFxhfạo n4siVên vHkXfô sFxhfố những4siV mảnhkpGi th4siVuỷ tkpGiinh cựcHkXf nhvb7oỏ nằFxhfm trkpGiên sànvb7o nhà,4siV vàHkXf nhữngHkXf hạtvb7o cáHkXft HkXfli tvb7oi cũnHkXfg hHkXfoà lẫnFxhf 4siVvào nhữn4siVg HkXfmảnh tFxhfhuỷ vb7otinh lấpkpGi 4siVlánh ấy.

Rồi lạikpGi thê4siVm mFxhfột cái4siV đồnvb7og hồvb7o nữa…vb7o thvb7oêm mộtFxhf cáiFxhf nữkpGia… vFxhfà th4siVêm mộtFxhf cái…

Cứ lầkpGin lFxhfượt, côkpGi lHkXfặp lHkXfại độngkpGi t4siVác kpGiđó khôngFxhf b4siViết vb7obao vb7onhiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh 4siVVỹ gọi4siV t4siVên kpGiÁi HFxhfy, đôFxhfi m4siVắt a4siVnh tràvb7on ngậHkXfp 4siVvẻ kpGixót xa.

Nhìn vb7othấy cHkXfô nh4siVư tkpGihế nàHkXfy, trákpGii tikpGim anFxhfh nvb7ohư dầnkpGi mấtFxhf đ4siVi nhịpHkXf đập,kpGi sakpGiu đó4siV nvb7ogừng đập4siV hẳn.

Ái HkXfHy khôFxhfng hvb7oề qvb7ouay HkXflại nhì4siVn a4siVnh, lầvb7on kpGinày làHkXf 4siVđưa cả4siV chi4siVếc l4siVọ vb7othuỷ tHkXfinh rHkXfa, rồikpGi lHkXfại Fxhfthả kpGicả Fxhflọ rớ4siVt xuống4siV đất…4siV thứ4siV 4siVâm t4siVhanh kpGiva chvb7oạm kpGimạnh v4siVang HkXflên, hàvb7ong Fxhfnghìn mảnhvb7o thHkXfuỷ tinkpGih lấpFxhf lánvb7oh Fxhfnằm dướiFxhf vb7osàn, vb7omột 4siVkhung cảnvb7oh đẹpkpGi đếnFxhf vb7ođau đớn!

“Vỡ hếtHkXf rồi!kpGi Khvb7oông HkXfcòn 4siVgì đểHkXf kpGixoa dịkpGiu nFxhfỗi đFxhfau cả!”vb7o vb7oÁi H4siVy lFxhfại bvb7oật cườivb7o thà4siVnh kpGitiếng, HkXfđưa Fxhfmột ta4siVy ôkpGim lấykpGi mặt,kpGi nvb7ohưng nhữHkXfng giọ4siVt nưvb7oớc m4siVắt kiFxhfa Fxhfvẫn lọt4siV kpGiqua khFxhfẽ Fxhftay vàkpGi tvb7oạo rkpGia nkpGihững vệtFxhf vb7odài ho4siVàn kpGimỹ vb7otrong khôn4siVg trung4siV. “Kh4siVông cò4siVn, khônkpGig 4siVcòn gkpGiì cả!”

Minh Vỹ4siV b4siVước đếnFxhf v4siVà cúi4siV Fxhfxuống nHkXfâng ngưvb7oời cHkXfô vb7olên, đặtFxhf vb7ocô kpGingồi lHkXfên giường.

Bàn châ4siVn vb7oÁi HFxhfy bịvb7o nhữngFxhf mảnh4siV kpGithuỷ tFxhfinh ki4siVa làmvb7o xâykpGi xướckpGi r4siVất nhiều.

“Minh VFxhfỹ, tôFxhfi vHkXfà 4siVThy TkpGihy Fxhfai HkXfquan kpGitrọng hơn?”HkXf ÁHkXfi HFxhfy tronvb7og bộ4siV dvb7oạng nửaFxhf kpGitỉnh nửa4siV mFxhfê, bất4siV gvb7oiác lạFxhfi lênFxhf tiếkpGing hỏi.

“Thy Thvb7oy.” MộtHkXf cFxhfâu trvb7oả lờivb7o dứtHkXf kho4siVát va4siVng lêFxhfn, đHkXfủ vb7ođể Áivb7o Hvb7oy nhậnvb7o thứcvb7o đvb7oược câHkXfu trHkXfả lờkpGii đvb7oó đvb7oang ckpGió ukpGiy lựcFxhf lớHkXfn thFxhfế nvb7oào đốikpGi với4siV Fxhftrái vb7otim đangkpGi chFxhfết dầnkpGi mHkXfòn v4siVì đkpGiau đớn.

Đôi môvb7oi xinvb7oh xắnvb7o kHkXfia mím4siV ch4siVặt lại…HkXf đúkpGing nh4siVư 4siVcô ngFxhfhĩ, vb7ocô chFxhfỉ lkpGià 4siVthay thế!

“Thy Th4siVy ngoaFxhfn n4siVgoãn, xin4siVh đẹp4siV hvb7oơn HkXfem rkpGiất nhiều.”kpGi ĐôkpGii môkpGii MiFxhfnh HkXfVỹ Fxhfbật HkXfra nh4siVững lờivb7o pHkXfhát ngônHkXf vô4siV tìnhHkXf, HkXfmặc vb7okệ HkXfnó Fxhfcó kpGilàm tổ4siVn thưFxhfơng ÁiFxhf 4siVHy hFxhfay khôFxhfng, ankpGih vẫ4siVn vb7ongoan ckpGiố tiếFxhfp 4siVtục buônHkXfg nhữngkpGi lờkpGii nóiHkXf từHkXf tậvb7on sâ4siVu HkXftrái 4siVtim mình…kpGi vìvb7o, aFxhfnh khôkpGing thHkXfể Fxhfche giấuHkXf được4siV vb7onữa rồi.kpGi “vb7oThy 4siVThy l4siVà hạn4siVh phúc4siV, cFxhfòn ekpGim chỉHkXf mvb7oang đếnkpGi cvb7oho tvb7oôi sHkXfự Fxhfđau đớn.”

“Thy kpGiThy tFxhfừng vb7olà t4siVất cả4siV v4siVới tôi…”

Từng c4siVâu kpGinói kpGido kpGichính mikpGiệng Mi4siVnh VHkXfỹ 4siVbật vb7ora vb7onhư vb7oxé toạcHkXf vếtHkXf thươngFxhf lònHkXfg cHkXfhưa lànFxhfh vb7ohẳn củHkXfa kpGiÁi kpGiHy, cFxhfô biết4siV HkXfmà… côHkXf chẳkpGing lvb7oà HkXfgì cả!

Hai bkpGiàn taHkXfy HkXfrun kpGilên khôvb7ong nHkXfgường, trướHkXfc mắt4siV côFxhf kpGicũng vb7onhoà HkXfđi vFxhfì kpGinước mắt,HkXf HkXfcô 4siVđưa HkXftay ghìFxhf Fxhfchặt taHkXfy vFxhfà kFxhfích vb7ođộng hétvb7o lên.

“Không cHkXfần avb7onh nkpGiói nữa,vb7o tôi4siV khkpGiông muốnFxhf nghvb7oe, lạiFxhf càn4siVg không4siV muốnFxhf HkXfanh đemvb7o tkpGiôi 4siVso kpGisánh vb7ovới ngườikpGi c4siVon gáHkXfi khá4siVc! Tôvb7oi biếtFxhf tôi4siV 4siVkhông HkXflà vb7ogì cHkXfả, nê4siVn anHkXfh cũkpGing Fxhfkhông ckpGiần hạkpGi nhụvb7oc vb7otôi đến4siV mứ4siVc nvb7oày.” Nưvb7oớc mắt4siV chHkXfạy 4siVdài, Fxhfrạch đưkpGiờng nước4siV ph4siVa vb7olê thkpGieo HkXfgò vb7omá mkpGià kpGirơi vàovb7o kHkXfhông trung.

Minh VỹHkXf nhìnHkXf kpGicô, khônvb7og nkpGiói HkXfgì cả,vb7o đưaHkXf tvb7oay siếtkpGi chHkXfặt kpGitay côvb7o kéo4siV rHkXfa, anvb7oh đ4siVang éFxhfp buộHkXfc côkpGi HkXfphải kpGitiếp t4siVục lắngkpGi nghkpGie anFxhfh nói.

“Tôi khôngkpGi ckpGiần ngHkXfười ckpGion Fxhfgái kvb7ohác t4siVhay thếkpGi vị4siV tríkpGi côkpGi ấyHkXf tro4siVng Fxhflòng tôkpGii. FxhfVới tôi,vb7o THkXfhy HkXfThy Fxhfchỉ cvb7oó một…kpGi Fxhfkhông thểkpGi Fxhfthay thế!”

Ái HkpGiy tivb7oếp HkXftục HkXfgiằng ta4siVy, mím4siV kpGimôi đểFxhf vb7otừng câHkXfu nóvb7oi nhẫFxhfn 4siVtâm kpGilọt vvb7oào thHkXfính kpGigiác vHkXfà đượcFxhf 4siVlưu tHkXfrữ tvb7orong vb7otâm trí.

Cô khôngHkXf muốFxhfn ngvb7ohe… thựckpGi sự4siV khô4siVng muốkpGin nghe!

“Em rấtHkXf HkXfphiền phức,4siV kpGirất bvb7oướng bỉnFxhfh, khôkpGing biết4siV n4siVghe lời!”

“Đối vớikpGi HkXfem, kpGitôi chẳngkpGi lFxhfà gvb7oì cả…Fxhf 4siVem sẵnHkXf s4siVàng Fxhfđi 4siVtheo hắn4siV m4siVà bkpGiỏ mHkXfặc tôi.”

“Nhưng nếuFxhf đ4siVược lvb7oựa chọkpGin giữavb7o vb7oem vàFxhf Thvb7oy ThHkXfy, 4siVtôi sẽvb7o cFxhfhọn kpGiem. vb7oThy Tvb7ohy rấvb7ot qu4siVan HkXftrọng… nhưng4siV Th4siVy ThHkXfy thuộc4siV v4siVề HkXfquá khứ.HkXf CòFxhfn hikpGiện tại,Fxhf ekpGim làvb7o nvb7ogười qukpGian t4siVrọng nhấtHkXf đốkpGii vớivb7o tôi!”4siV vb7oMinh VỹHkXf nFxhfới lHkXfỏng tay4siV, sa4siVu 4siVđó buôkpGing 4siVhẳn 4siVtay cFxhfô ra.

Cúi đầFxhfu xkpGiem xFxhfét nHkXfhững vHkXfết thươ4siVng tkpGirên vb7obàn chânHkXf củakpGi ngườiHkXf đốiHkXf diện,Fxhf anvb7oh đvb7oẩy nhẹ4siV Áivb7o HkXfHy đểFxhf kpGicô nằm4siV xuốnkpGig giường.

“Minh Vỹ!”kpGi ĐFxhfôi mắtvb7o cFxhfô dầHkXfn nhắmFxhf lạiFxhf, đưakpGi tavb7oy ch4siVạm nhẹkpGi vàovb7o gươkpGing mvb7oặt củakpGi anh.

Đây vb7olà lầnFxhf đầu4siV tiênFxhf vb7ocô chạkpGim vàoHkXf Fxhfanh mộtHkXf cáchvb7o thânFxhf 4siVmật như4siV thế.

Ái HHkXfy tiếpvb7o HkXftục mỉmkpGi cười4siV, bàFxhfn 4siVtay buông4siV thõ4siVng xuốngkpGi 4siVnhanh kpGichóng kpGichìm vvb7oà givb7oấc ngủ.

Còn vềHkXf ph4siVần MFxhfinh Vỹ,HkXf đôvb7oi mắtHkXf màukpGi hổ4siV phávb7och cvb7oũng vb7osáng HkXfrực HkXflên, khẽFxhf nvb7oâng bànHkXf tvb7oay nhỏkpGi béFxhf kivb7oa lê4siVn vFxhfà đặtHkXf HkXfmột vb7onụ hvb7oôn thậFxhft d4siVịu dàng.

“Tôi… yêvb7ou em!”