You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thg4T7yb3Bứ ba

Mỗi ngàyg4T7yb3B đềug4T7yb3B lặngsx3r3WZX lẽg4T7yb3B trôisx3r3WZX qbJaJua thsx3r3WZXeo cbJaJái địg4T7yb3Bnh g4T7yb3Blí vốnbJaJ đãsx3r3WZX sx3r3WZXđược tuâg4T7yb3Bn thesx3r3WZXo nhưbJaJ mộg4T7yb3Bt vsx3r3WZXòng luâbJaJn hồig4T7yb3B sx3r3WZXcủa tbJaJhời gig4T7yb3Ban, vbJaJà bJaJcuộc sbJaJống vẫnbJaJ lbJaJuôn vềbJaJ bJaJđúng sx3r3WZXcái vịg4T7yb3B trsx3r3WZXí vốnsx3r3WZX g4T7yb3Bcó củasx3r3WZX nó.

Đã bsx3r3WZXa g4T7yb3Bngày, nỗig4T7yb3B đbJaJau mấg4T7yb3Bt mátsx3r3WZX trsx3r3WZXong lòng4T7yb3Bg bJaJÁi Hsx3r3WZXy đãg4T7yb3B vơg4T7yb3Bi đg4T7yb3Bi phầbJaJn g4T7yb3Bnào, bJaJnhưng vẫnsx3r3WZX sx3r3WZXcòn vương4T7yb3Bg sx3r3WZXvấn bJaJnơi bJaJvết bJaJthương csx3r3WZXhưa lànbJaJh hg4T7yb3Bẳn bJaJmột nỗibJaJ thg4T7yb3Bất vọg4T7yb3Bng g4T7yb3Btột cbJaJùng dàg4T7yb3Bnh sx3r3WZXriêng chsx3r3WZXo sx3r3WZXMinh Vỹ.

Tại sx3r3WZXsao chuyệnsx3r3WZX sx3r3WZXnhư tbJaJhế nàyg4T7yb3B sx3r3WZXmà asx3r3WZXnh lạibJaJ khônsx3r3WZXg hbJaJề nóg4T7yb3Bi vớisx3r3WZX Áig4T7yb3B bJaJHy dùg4T7yb3B bJaJchỉ mộtbJaJ sx3r3WZXcâu, g4T7yb3Bhay đềsx3r3WZX cậpsx3r3WZX sx3r3WZXđến dbJaJù sx3r3WZXchỉ mg4T7yb3Bột lần?

Phải bJaJchăng… chínhbJaJ bJaJanh lg4T7yb3Bà kẻsx3r3WZX bJaJđã bJaJnhẫn tâmsx3r3WZX xuốngbJaJ tbJaJay vớig4T7yb3B gisx3r3WZXa đìng4T7yb3Bh cô?

Không bJaJthể nàg4T7yb3Bo! g4T7yb3BMinh bJaJVỹ khsx3r3WZXông thểbJaJ làg4T7yb3Bm chuyệnbJaJ nbJaJhư thếsx3r3WZX g4T7yb3Bđược, g4T7yb3Bđặc bisx3r3WZXệt g4T7yb3Blà chbJaJuyện nàyg4T7yb3B lạg4T7yb3Bi cóg4T7yb3B sx3r3WZXảnh hưởg4T7yb3Bng đsx3r3WZXến cô!!

 Mệt sx3r3WZXmỏi gụcbJaJ đầusx3r3WZX xuốngg4T7yb3B bbJaJàn, g4T7yb3Bnhững ngg4T7yb3Bày qg4T7yb3Bua thậtbJaJ sbJaJự ÁbJaJi sx3r3WZXHy sx3r3WZXđã g4T7yb3Bsuy nghg4T7yb3Bĩ rấtbJaJ nhiềg4T7yb3Bu, nhưsx3r3WZXng sg4T7yb3Buy chbJaJo cbJaJùng cbJaJũng kbJaJhông thsx3r3WZXể thbJaJa sx3r3WZXthứ csx3r3WZXho g4T7yb3BMinh Vg4T7yb3Bỹ sx3r3WZXmột cáchbJaJ dễg4T7yb3B dàg4T7yb3Bng nhsx3r3WZXư thế.

Mất mátg4T7yb3B lầnsx3r3WZX sx3r3WZXnày thậtg4T7yb3B sựg4T7yb3B qug4T7yb3Bá g4T7yb3Blớn, chỉg4T7yb3B tronbJaJg g4T7yb3Bmột khosx3r3WZXảng thsx3r3WZXời gsx3r3WZXian ngắnbJaJ mg4T7yb3Bà côg4T7yb3B đãg4T7yb3B đánsx3r3WZXh mấtg4T7yb3B trg4T7yb3Bọn vẹnsx3r3WZX sx3r3WZXhai chữsx3r3WZX “gig4T7yb3Ba đình”.

Ding dong…bJaJ ding4T7yb3Bg dong…

Giây phútg4T7yb3B Áisx3r3WZX Hg4T7yb3By luônsx3r3WZX chờbJaJ đợibJaJ đsx3r3WZXã đến,sx3r3WZX nhưng4T7yb3Bg tạig4T7yb3B sbJaJao nhữngsx3r3WZX ngàyg4T7yb3B gầnbJaJ g4T7yb3Bđây sx3r3WZXnó bJaJhoàn tbJaJoàn khsx3r3WZXông hềg4T7yb3B g4T7yb3Bcó sg4T7yb3Bức ảnhg4T7yb3B hưởg4T7yb3Bng đếnsx3r3WZX cô.

Lúc sx3r3WZXnày, thứbJaJ bJaJcô sx3r3WZXthật sựsx3r3WZX cầnsx3r3WZX bJaJlà g4T7yb3Bsự yg4T7yb3Bên tĩnhsx3r3WZX, chỉbJaJ cầng4T7yb3B nbJaJhư thếbJaJ g4T7yb3Bđể quênsx3r3WZX đbJaJi tấtbJaJ cả.

“Này nàysx3r3WZX, mèog4T7yb3B cg4T7yb3Bon!” Mộtg4T7yb3B gbJaJiọng nag4T7yb3Bm bJaJdễ nghsx3r3WZXe cấtbJaJ lêsx3r3WZXn, thậsx3r3WZXt gầng4T7yb3B vàg4T7yb3B cũngsx3r3WZX thbJaJật sx3r3WZXquen thuộcsx3r3WZX nhưsx3r3WZXng lạisx3r3WZX nhabJaJnh chóngg4T7yb3B chsx3r3WZXìm vg4T7yb3Bào qsx3r3WZXuên lãng.

Thật kbJaJỳ bJaJlạ, bJaJtại sbJaJao ngg4T7yb3Boài bJaJgiọng sx3r3WZXnam đósx3r3WZX g4T7yb3Bra sx3r3WZXlại khôngbJaJ cóbJaJ thg4T7yb3Bêm bấtbJaJ sx3r3WZXkỳ thứg4T7yb3B sx3r3WZXâm tsx3r3WZXhanh bJaJnào khác?

Nhưng côg4T7yb3B sx3r3WZXvẫn gg4T7yb3Bục xug4T7yb3Bống bàbJaJn, chẳngg4T7yb3B mànbJaJg đểbJaJ tâbJaJm đg4T7yb3Bến những4T7yb3Bg việg4T7yb3Bc đang4T7yb3Bg xảysx3r3WZX rbJaJa xunbJaJg quanh.

“Mèo csx3r3WZXon!” Giọngg4T7yb3B nsx3r3WZXam kibJaJa lạibJaJ mbJaJột lầnbJaJ nữsx3r3WZXa cấtbJaJ casx3r3WZXo sx3r3WZXgiọng, mộtbJaJ bàng4T7yb3B tabJaJy đg4T7yb3Bưa lêg4T7yb3Bn lg4T7yb3Bay bJaJlay ngườisx3r3WZX cô.

Dường nhưg4T7yb3B sx3r3WZXtên bJaJkia đangbJaJ gg4T7yb3Bọi csx3r3WZXô thìg4T7yb3B phải?!

Cô tbJaJừ tsx3r3WZXừ ngưsx3r3WZXớc bJaJmặt lênbJaJ, đậpg4T7yb3B bJaJvào mbJaJắt làsx3r3WZX gưsx3r3WZXơng mg4T7yb3Bặt sx3r3WZXkhó ưg4T7yb3Ba củabJaJ tbJaJên DbJaJương Hạog4T7yb3B Thần.

“Em sx3r3WZXkhông ngsx3r3WZXhe g4T7yb3Bhay giảg4T7yb3B vờsx3r3WZX khsx3r3WZXông nghg4T7yb3Be th

ế?

” Hg4T7yb3Bạo Thầg4T7yb3Bn g4T7yb3Bđưa tag4T7yb3By bJaJvề g4T7yb3Bphía mặtg4T7yb3B g4T7yb3BÁi g4T7yb3BHy, nhưbJaJng bàg4T7yb3Bn g4T7yb3Btay bJaJấy lậpg4T7yb3B bJaJtức bịg4T7yb3B g4T7yb3Bgạt sx3r3WZXra bJaJmột cácsx3r3WZXh chábJaJn ghét.

“Tôi làg4T7yb3B msx3r3WZXèo cosx3r3WZXn tsx3r3WZXừ sx3r3WZXbao giờ?”sx3r3WZX Côsx3r3WZX g4T7yb3Bkhó chịusx3r3WZX tg4T7yb3Brả lờig4T7yb3B, g4T7yb3Bđúng lsx3r3WZXà cásx3r3WZXi big4T7yb3Bệt sx3r3WZXdanh ngớg4T7yb3B g4T7yb3Bngẩn, khg4T7yb3Bi khôngbJaJ lạibJaJ víg4T7yb3B ngườisx3r3WZX vớig4T7yb3B mèo!

“Từ sx3r3WZXkhi bJaJtôi nhsx3r3WZXìn thsx3r3WZXấy emsx3r3WZX!” MộbJaJt ng4T7yb3Bụ cườisx3r3WZX thânsx3r3WZX thiệnbJaJ tựbJaJa nsx3r3WZXhư áng4T7yb3Bh mặtg4T7yb3B trbJaJời bbJaJuổi sớmg4T7yb3B lạg4T7yb3Bi nởsx3r3WZX nêsx3r3WZXn sx3r3WZXđôi g4T7yb3Bmôi kiabJaJ, nhưnbJaJg ÁibJaJ g4T7yb3BHy lạbJaJi cảmsx3r3WZX tg4T7yb3Bhấy trobJaJng nbJaJụ cườg4T7yb3Bi đbJaJó đangsx3r3WZX chứag4T7yb3B đựnsx3r3WZXg sátg4T7yb3B khí.

“Thế thg4T7yb3Bì tg4T7yb3Bôi gg4T7yb3Bọi bJaJanh làg4T7yb3B đồbJaJ ngớsx3r3WZX ngẩg4T7yb3Bn nhé!”bJaJ Csx3r3WZXô đbJaJập sx3r3WZXbàn đsx3r3WZXứng dậybJaJ bJaJvà bJaJquay ngbJaJười bbJaJỏ đi.

Nhưng g4T7yb3Bbằng phảsx3r3WZXn sx3r3WZXxạ nhanbJaJh nhg4T7yb3Bất, Hạsx3r3WZXo Thsx3r3WZXần lậg4T7yb3Bp tứcbJaJ nângsx3r3WZX ngườibJaJ Áisx3r3WZX sx3r3WZXHy bJaJlên vàg4T7yb3B vásx3r3WZXc đisx3r3WZX sx3r3WZXnhư msx3r3WZXột bJaJmón hàg4T7yb3Bng hoá.

Đến tậnbJaJ lúg4T7yb3Bc nàyg4T7yb3B, g4T7yb3Bcô vẫnsx3r3WZX cbJaJhưa kg4T7yb3Bịp địnhg4T7yb3B thbJaJần lấybJaJ mộtbJaJ bJaJgiây g4T7yb3Bvà sx3r3WZXhoàn tg4T7yb3Boàn bịsx3r3WZX cậug4T7yb3B đưasx3r3WZX bJaJđi, chỉbJaJ kịpbJaJ trônsx3r3WZXg thấg4T7yb3By cảsx3r3WZX chg4T7yb3Bục sx3r3WZXánh mắsx3r3WZXt g4T7yb3Btừ trosx3r3WZXng lớbJaJp mang4T7yb3Bg g4T7yb3Bmột ánhg4T7yb3B nhìbJaJn ng4T7yb3Bảy lửasx3r3WZX chg4T7yb3Biếu thẳsx3r3WZXng sx3r3WZXvào mình.

Thì g4T7yb3Bra từsx3r3WZX nãsx3r3WZXy đbJaJến gibJaJờ, khôngsx3r3WZX chỉbJaJ cbJaJó rsx3r3WZXiêng cbJaJả bJaJhai tbJaJồn tạibJaJ tg4T7yb3Brong lớp,g4T7yb3B nhbJaJưng tạisx3r3WZX sag4T7yb3Bo sx3r3WZXcô lg4T7yb3Bại khôngsx3r3WZX hềg4T7yb3B sx3r3WZXnhận bisx3r3WZXết đưbJaJợc g4T7yb3Bnhững gưg4T7yb3Bơng g4T7yb3Bmặt ấy.

“Này, g4T7yb3Btên ngớbJaJ ngẩnsx3r3WZX kig4T7yb3Ba, thg4T7yb3Bả g4T7yb3Btôi xuống!g4T7yb3B” g4T7yb3BÁi HbJaJy tbJaJức giậng4T7yb3B đsx3r3WZXập đg4T7yb3Bập tabJaJy vàobJaJ bJaJlưng cbJaJủa Hạosx3r3WZX Tsx3r3WZXhần, nhữngbJaJ ánbJaJh msx3r3WZXắt khg4T7yb3Bác nhasx3r3WZXu lsx3r3WZXại sx3r3WZXliên tụcg4T7yb3B chisx3r3WZXếu thẳnsx3r3WZXg vàg4T7yb3Bo bJaJcô g4T7yb3Bkhi mỗibJaJ bướsx3r3WZXc sx3r3WZXchân củabJaJ sx3r3WZXHạo g4T7yb3BThần bướbJaJc qubJaJa bJaJtừng dãybJaJ hg4T7yb3Bành lang.

Nhưng cậubJaJ hoàg4T7yb3Bn tg4T7yb3Boàn phbJaJớt sx3r3WZXlờ côg4T7yb3B, bJaJcứ tiếpbJaJ tụcbJaJ bướcbJaJ đi.

“Này! Tg4T7yb3Bên khốn!sx3r3WZX bJaJTôi sx3r3WZXbảo thảsx3r3WZX tg4T7yb3Bôi xusx3r3WZXống!” Áig4T7yb3B Hsx3r3WZXy ngbJaJừng khbJaJông đg4T7yb3Bập tasx3r3WZXy vg4T7yb3Bào lưngg4T7yb3B Hsx3r3WZXạo Thầnsx3r3WZX nữbJaJa, g4T7yb3Bphải dùngbJaJ biệng4T7yb3B sx3r3WZXpháp mạsx3r3WZXnh thôi!

Cô hítsx3r3WZX mộsx3r3WZXt bJaJhơi sx3r3WZXthật sâubJaJ… nbJaJhắm mắsx3r3WZXt lại…

Những bưbJaJớc chsx3r3WZXân củasx3r3WZX bJaJHạo Thầsx3r3WZXn vẫng4T7yb3B đềubJaJ đều,bJaJ g4T7yb3Bchậm g4T7yb3Brãi sx3r3WZXdi chg4T7yb3Buyển trbJaJên dbJaJãy hànbJaJh lang.

Này sx3r3WZXthì “mèog4T7yb3B con”!

Ái g4T7yb3BHy lạg4T7yb3Bi ssx3r3WZXử dụnsx3r3WZXg “tuyệsx3r3WZXt sx3r3WZXchiêu sx3r3WZXngàn năm”sx3r3WZX, phậbJaJp mộbJaJt csx3r3WZXái vàobJaJ vag4T7yb3Bi HạbJaJo Thần.

Cả ngườisx3r3WZX Hạsx3r3WZXo ThầnbJaJ rsx3r3WZXun sx3r3WZXlên, bưg4T7yb3Bớc cg4T7yb3Bhân khựngg4T7yb3B lại…

Và tấg4T7yb3Bt cảbJaJ ssx3r3WZXinh viênbJaJ tg4T7yb3Brên dsx3r3WZXãy sx3r3WZXhành bJaJlang cg4T7yb3Bũng dừngbJaJ bước!!

“Em khôg4T7yb3Bng g4T7yb3Bphải mèog4T7yb3B cosx3r3WZXn!” Hạosx3r3WZX Thsx3r3WZXần busx3r3WZXông bJaJmột câbJaJu nbJaJói khẳnbJaJg đbJaJịnh, gươngg4T7yb3B mặtsx3r3WZX g4T7yb3Bcậu dầng4T7yb3B sx3r3WZXtối sbJaJầm lại.

“Gì cơg4T7yb3B?” Áisx3r3WZX Hg4T7yb3By sx3r3WZXngơ ngásx3r3WZXc hỏi,sx3r3WZX g4T7yb3Btự bJaJdưng lg4T7yb3Bại phsx3r3WZXủ địnhsx3r3WZX cbJaJhính biệsx3r3WZXt dbJaJanh cbJaJủa mìng4T7yb3Bh đbJaJặt rsx3r3WZXa bJaJlà tbJaJhế nào?

“Em làsx3r3WZX sx3r3WZXmèo hoangsx3r3WZX!” LạibJaJ thêsx3r3WZXm mộtg4T7yb3B sx3r3WZXcâu kbJaJhẳng địng4T7yb3Bh cựbJaJc ksx3r3WZXỳ “tầg4T7yb3Bm cỡ”,sx3r3WZX csx3r3WZXó khảbJaJ năngbJaJ sx3r3WZXđánh gụcg4T7yb3B g4T7yb3Bý csx3r3WZXhí phảng4T7yb3B khbJaJáng củabJaJ cô.sx3r3WZX “Cg4T7yb3Bhỉ bJaJcó mèbJaJo hg4T7yb3Boang mớibJaJ cắnbJaJ ngườig4T7yb3B nhbJaJư thế!”

Ái Hg4T7yb3By trsx3r3WZXòn mbJaJắt, sx3r3WZXvẫn khg4T7yb3Bông sx3r3WZXthể bJaJtin đượcg4T7yb3B bJaJmình vbJaJừa ng4T7yb3Bghe tsx3r3WZXhấy gì.

Cảm gibJaJác sx3r3WZXvề HạbJaJo Tsx3r3WZXhần lbJaJúc bJaJnày củasx3r3WZX côsx3r3WZX chỉbJaJ cbJaJó thểbJaJ mibJaJêu tảbJaJ bằngsx3r3WZX hbJaJai chữbJaJ… ngớg4T7yb3B ngẩn!

“Này, kg4T7yb3Bhông mg4T7yb3Buốn tbJaJôi g4T7yb3Bcắn abJaJnh nữasx3r3WZX thìg4T7yb3B sx3r3WZXbỏ tbJaJôi xubJaJống!” ÁibJaJ Hg4T7yb3By cốbJaJ gắng4T7yb3Bg giữg4T7yb3B bìnhbJaJ tĩnhsx3r3WZX, gsx3r3WZXằn giọngg4T7yb3B đeg4T7yb3B doạ.

Ngay g4T7yb3Bsau đó,sx3r3WZX ÁibJaJ sx3r3WZXHy đượcg4T7yb3B HạobJaJ Tg4T7yb3Bhần đsx3r3WZXặt xubJaJống đất.

Không lẽsx3r3WZX hg4T7yb3Bắn sx3r3WZXta sợg4T7yb3B bg4T7yb3Bị cắn?

Nhưng lậpsx3r3WZX tức,sx3r3WZX cg4T7yb3Bô g4T7yb3Blại đượg4T7yb3Bc Hạosx3r3WZX Thầng4T7yb3B nhấcsx3r3WZX sx3r3WZXbổng lêg4T7yb3Bn, sx3r3WZXvà bếsx3r3WZX đibJaJ ng4T7yb3Bhư mộbJaJt g4T7yb3Bnàng côngbJaJ chúa.

Shock tog4T7yb3Bàn tập!

Trong tìnbJaJh trạngsx3r3WZX hg4T7yb3Biện gisx3r3WZXờ, g4T7yb3Bcô sx3r3WZXcó muốbJaJn phảnbJaJ g4T7yb3Bkháng cũngbJaJ khg4T7yb3Bông được.

Bóng dbJaJáng sx3r3WZXcả hbJaJai ksx3r3WZXhuất bJaJsau hànsx3r3WZXh langbJaJ, mộtg4T7yb3B đôisx3r3WZX mắtsx3r3WZX mg4T7yb3Bàu sx3r3WZXhổ sx3r3WZXphách đangsx3r3WZX cósx3r3WZX nhữsx3r3WZXng g4T7yb3Btia nhg4T7yb3Bìn tbJaJức giận.

*Canteen*

“Ăn đg4T7yb3Bi mèg4T7yb3Bo con!”g4T7yb3B HbJaJạo Thầnsx3r3WZX đẩybJaJ đẩyg4T7yb3B bJaJkhay đồsx3r3WZX ăng4T7yb3B vbJaJề phíabJaJ sx3r3WZXÁi Hg4T7yb3By, trônbJaJg g4T7yb3Bcứ ng4T7yb3Bhư đansx3r3WZXg sx3r3WZXchăm sx3r3WZXsóc tsx3r3WZXhú cưnbJaJg vậy.

“Anh đbJaJi màsx3r3WZX g4T7yb3Băn mộtg4T7yb3B mìnbJaJh!” g4T7yb3BÁi Hg4T7yb3By hấtg4T7yb3B mbJaJặt sanbJaJg hướnbJaJg khác,bJaJ cốsx3r3WZX tìnsx3r3WZXh g4T7yb3Btỏ bJaJvẻ kbJaJhinh g4T7yb3Bkhi vbJaJới HạobJaJ Thần.

Thật chẳnsx3r3WZXg g4T7yb3Bhiểu nổibJaJ hắnsx3r3WZX tabJaJ, đãg4T7yb3B cốbJaJ sx3r3WZXtình gâybJaJ ssx3r3WZXự vg4T7yb3Bới côg4T7yb3B mbJaJà bJaJgiờ đâybJaJ lạg4T7yb3Bi g4T7yb3Btỏ vẻbJaJ nbJaJhư sx3r3WZXthân thiếbJaJt lắm…sx3r3WZX hắng4T7yb3B cg4T7yb3Bó bbJaJị thầbJaJn kig4T7yb3Bnh kbJaJhông nhỉ?

“Em kg4T7yb3Bhông thísx3r3WZXch nhbJaJững mg4T7yb3Bón nsx3r3WZXày à?bJaJ” g4T7yb3BHạo ThầnbJaJ liếg4T7yb3Bc nhìng4T7yb3B g4T7yb3Bmột g4T7yb3Bloạt cbJaJác bJaJloại g4T7yb3Bbánh tráng4T7yb3Bg miệngsx3r3WZX khsx3r3WZXác nbJaJhau trêbJaJn sx3r3WZXkhay đồsx3r3WZX ăng4T7yb3B, sx3r3WZXcười bJaJkhẩy. “Khôngsx3r3WZX lbJaJẽ eg4T7yb3Bm mubJaJốn ăg4T7yb3Bn xsx3r3WZXương cá?”

Ái Hsx3r3WZXy khôg4T7yb3Bng tbJaJhèm tbJaJrả lờig4T7yb3B, sx3r3WZXvì trảbJaJ lờibJaJ bJaJvới têbJaJn bJaJnày chbJaJỉ tobJaJàn tựsx3r3WZX chubJaJốc tg4T7yb3Bhêm rắcbJaJ rối.

Vết thươnsx3r3WZXg ởbJaJ sx3r3WZXvai dsx3r3WZXạo gầbJaJn đâyg4T7yb3B vẫnbJaJ khsx3r3WZXông ngừg4T7yb3Bng sx3r3WZXđau đớbJaJn, phảibJaJ chăng4T7yb3Bg ÁibJaJ Hg4T7yb3By đãg4T7yb3B quesx3r3WZXn chbJaJịu đựngbJaJ mỗisx3r3WZX kg4T7yb3Bhi vếtsx3r3WZX thưsx3r3WZXơng lêsx3r3WZXn cơbJaJn sx3r3WZXđau nhbJaJức từngsx3r3WZX đợbJaJt nênsx3r3WZX sg4T7yb3Bắc thsx3r3WZXái biểubJaJ cảmg4T7yb3B vẫbJaJn khsx3r3WZXá hsx3r3WZXơn lbJaJúc trsx3r3WZXước, mặcbJaJ dùbJaJ sx3r3WZXmột bênbJaJ sx3r3WZXvai vẫnsx3r3WZX cbJaJảm thấybJaJ g4T7yb3Brất đau.

Gương mặtbJaJ sx3r3WZXcô trởbJaJ nbJaJên bJaJnhợt nhạt,g4T7yb3B nhữngbJaJ gg4T7yb3Biọt mồg4T7yb3B hôg4T7yb3Bi tbJaJrên trásx3r3WZXn cũngsx3r3WZX g4T7yb3Bbắt đầusx3r3WZX xg4T7yb3Buất hiện.

Chịu đựng,g4T7yb3B phảg4T7yb3Bi cbJaJhịu đựng!

Hạo Thsx3r3WZXần nhsx3r3WZXíu màsx3r3WZXy nhìnbJaJ Áig4T7yb3B g4T7yb3BHy, g4T7yb3Bsau bJaJđó lạisx3r3WZX tiếpbJaJ tụcbJaJ đẩybJaJ g4T7yb3Bđẩy kg4T7yb3Bhay bJaJđồ ăg4T7yb3Bn vềbJaJ phíag4T7yb3B “mbJaJèo” củsx3r3WZXa mình.

Những ánbJaJh mắg4T7yb3Bt nảg4T7yb3By lửsx3r3WZXa củasx3r3WZX cácsx3r3WZX côbJaJ gsx3r3WZXái tbJaJrong canteg4T7yb3Ben dườsx3r3WZXng g4T7yb3Bnhư sx3r3WZXđều g4T7yb3Bkhông g4T7yb3Bhẹn mg4T7yb3Bà chibJaJếu tsx3r3WZXhẳng vg4T7yb3Bào cô.

“Cô sx3r3WZXta nghĩsx3r3WZX mbJaJình làbJaJ asx3r3WZXi chbJaJứ? ChẳngbJaJ qubJaJa csx3r3WZXhỉ làsx3r3WZX ngưsx3r3WZXời đượcbJaJ Hàg4T7yb3Bn MibJaJnh Vsx3r3WZXỹ chọbJaJn g4T7yb3Bmà cứg4T7yb3B thbJaJích sx3r3WZXgiở g4T7yb3Btrò quyếnbJaJ rbJaJũ ngườibJaJ khác!”

“Tới cảbJaJ sx3r3WZXHạo ThầnbJaJ g4T7yb3Bcũng đbJaJổ vbJaJì côbJaJ bJaJta sao?”

“Lâu lg4T7yb3Bâu TbJaJhần mớg4T7yb3Bi g4T7yb3Bđến trườngsx3r3WZX mộg4T7yb3Bt lần,g4T7yb3B bJaJchưa sx3r3WZXgì sx3r3WZXđã sx3r3WZXthấy asx3r3WZXnh ấybJaJ bJaJthân mậtg4T7yb3B vớg4T7yb3Bi bJaJcon hg4T7yb3Bồ g4T7yb3Bly sx3r3WZXđó rồi.”

Dù khôg4T7yb3Bng mug4T7yb3Bốn ngheg4T7yb3B, nhsx3r3WZXưng những4T7yb3Bg g4T7yb3Blời thbJaJan thởg4T7yb3B lẫnsx3r3WZX bJaJtrách móbJaJc g4T7yb3Bcứ lig4T7yb3Bên bJaJtục lọtsx3r3WZX vàog4T7yb3B tag4T7yb3Bi cô.

Khó g4T7yb3Bchịu quá!

Ở đâyg4T7yb3B thêg4T7yb3Bm vàibJaJ g4T7yb3Bphút nữa,sx3r3WZX cóg4T7yb3B sx3r3WZXlẽ bJaJcô sẽsx3r3WZX chsx3r3WZXết vg4T7yb3Bì g4T7yb3Bbị “ngbJaJộ độc”sx3r3WZX nbJaJhững lờisx3r3WZX ng4T7yb3Bói ásx3r3WZXc ýbJaJ kisx3r3WZXa mất!!

Ái Hg4T7yb3By kébJaJo ghếg4T7yb3B đứngg4T7yb3B dậy,sx3r3WZX vàsx3r3WZX cbJaJũng mộtbJaJ bàng4T7yb3B sx3r3WZXtay kébJaJo bJaJcô vbJaJề pbJaJhía mình.

Cuối cùbJaJng sx3r3WZXchồng yêg4T7yb3Bu sx3r3WZXmafia bJaJcũng xuấtbJaJ hiện!!

Minh Vỹg4T7yb3B lsx3r3WZXạnh lùsx3r3WZXng sx3r3WZXliếc nhìsx3r3WZXn Hsx3r3WZXạo Thần,g4T7yb3B sx3r3WZXsau g4T7yb3Bđó g4T7yb3Bnắm tsx3r3WZXay Áisx3r3WZX HbJaJy kbJaJéo đi.

Cô cũngsx3r3WZX chẳngg4T7yb3B hềsx3r3WZX phảnsx3r3WZX kbJaJháng, đểbJaJ bJaJmặc sx3r3WZXanh g4T7yb3Blôi msx3r3WZXình đi.

Và đíchg4T7yb3B đếng4T7yb3B lầg4T7yb3Bn nsx3r3WZXày vẫbJaJn sx3r3WZXlà phòngsx3r3WZX bJaJy tế!

Ông bJaJbác sĩg4T7yb3B đãg4T7yb3B đbJaJược g4T7yb3BMinh Vỹsx3r3WZX cửsx3r3WZX ngbJaJười đưbJaJa sx3r3WZXđến tậg4T7yb3Bn trưbJaJờng, g4T7yb3Bvì tsx3r3WZXình trạnsx3r3WZXg ÁibJaJ HbJaJy hbJaJiện gg4T7yb3Biờ đansx3r3WZXg chuyểg4T7yb3Bn big4T7yb3Bến theg4T7yb3Bo hg4T7yb3Bướng khôsx3r3WZXng tốt.

Chỉ mộsx3r3WZXt líbJaJ sx3r3WZXdo đsx3r3WZXơn gibJaJản, Ág4T7yb3Bi Hsx3r3WZXy bJaJđã g4T7yb3Bđược bbJaJác sĩsx3r3WZX chsx3r3WZXẩn đoásx3r3WZXn bịbJaJ mắsx3r3WZXc sx3r3WZXchứng khbJaJáng thuốc!

Thuốc giảmg4T7yb3B sx3r3WZXđau loạg4T7yb3Bi bJaJtiêm dườngbJaJ nsx3r3WZXhư không4T7yb3Bg thsx3r3WZXể sx3r3WZXphát g4T7yb3Bhuy g4T7yb3Btác dụngbJaJ vg4T7yb3Bới g4T7yb3Bcơ thg4T7yb3Bể csx3r3WZXủa cô,sx3r3WZX bằg4T7yb3Bng chứngg4T7yb3B lg4T7yb3Bà bJaJsau ksx3r3WZXhi sx3r3WZXtiêm tsx3r3WZXhuốc g4T7yb3Bcơn đaug4T7yb3B g4T7yb3Bđớn vg4T7yb3Bẫn g4T7yb3Bkéo dài,g4T7yb3B sx3r3WZXthậm chsx3r3WZXí cbJaJòn trsx3r3WZXở nsx3r3WZXên đaubJaJ hơn.

Nhưng nếug4T7yb3B dùngbJaJ thuốsx3r3WZXc gbJaJiảm đasx3r3WZXu lg4T7yb3Boại uốngg4T7yb3B bJaJquá nbJaJhiều, sx3r3WZXsẽ bJaJảnh hưg4T7yb3Bởng đếnbJaJ vấnsx3r3WZX đềg4T7yb3B sứcbJaJ bJaJkhoẻ vg4T7yb3Bà dễbJaJ dàg4T7yb3Bng khiếnbJaJ g4T7yb3Bcô dsx3r3WZXễ dg4T7yb3Bàng g4T7yb3Bbị cơnsx3r3WZX sx3r3WZXbuồn ngbJaJủ đánhsx3r3WZX bJaJgục tronsx3r3WZXg mọbJaJi tìnhsx3r3WZX huống.

“Cô VươnbJaJg, sx3r3WZXcô đừbJaJng đếng4T7yb3B trườsx3r3WZXng nữabJaJ, hãg4T7yb3By g4T7yb3Bở nhsx3r3WZXà tĩsx3r3WZXnh dg4T7yb3Bưỡng csx3r3WZXho đsx3r3WZXến kbJaJhi vsx3r3WZXết bJaJthương sx3r3WZXlành hẳn!”g4T7yb3B bJaJÔng bácg4T7yb3B sĩg4T7yb3B kg4T7yb3Bhẽ g4T7yb3Bthở dàibJaJ khg4T7yb3Bi bJaJthấy nétg4T7yb3B msx3r3WZXặt củag4T7yb3B Áisx3r3WZX Hysx3r3WZX, bJaJmột bJaJbên vg4T7yb3Bai ásx3r3WZXo g4T7yb3Bđã thấmg4T7yb3B chútbJaJ sắcbJaJ màubJaJ bJaJcủa máu.

Ông tsx3r3WZXa lấbJaJy g4T7yb3Btrong hộpbJaJ dụngg4T7yb3B cụbJaJ sx3r3WZXra mộbJaJt ốnsx3r3WZXg g4T7yb3Btiêm đậbJaJm sx3r3WZXsắc, nhẹbJaJ g4T7yb3Bnhàng mởsx3r3WZX nắg4T7yb3Bp sx3r3WZXvà tg4T7yb3Biêm cbJaJho cô.

“Cứ dsx3r3WZXùng thusx3r3WZXốc tiêmbJaJ loạg4T7yb3Bi mạnhsx3r3WZX nhbJaJư thếsx3r3WZX nàyg4T7yb3B khbJaJông phảg4T7yb3Bi lsx3r3WZXà cáchbJaJ hasx3r3WZXy, bJaJcó khg4T7yb3Bả năngbJaJ nósx3r3WZX sbJaJẽ bJaJkéo dbJaJài thờisx3r3WZX giag4T7yb3Bn cbJaJhữa g4T7yb3Btrị.” ÔbJaJng bJaJbác sĩsx3r3WZX bấtg4T7yb3B gbJaJiác tbJaJhở dsx3r3WZXài, mặcsx3r3WZX dsx3r3WZXù g4T7yb3Bđã hếtg4T7yb3B lờg4T7yb3Bi khuyêg4T7yb3Bn bJaJngăn sx3r3WZXnhưng cg4T7yb3Bô vẫnbJaJ nbJaJgoan cốsx3r3WZX msx3r3WZXột mựcbJaJ đòisx3r3WZX đếnbJaJ trường.

Đây g4T7yb3Blà biệng4T7yb3B phápg4T7yb3B g4T7yb3Bduy nbJaJhất đểg4T7yb3B khốngsx3r3WZX chếsx3r3WZX nỗg4T7yb3Bi bJaJđau đabJaJng ngựbJaJ trịg4T7yb3B trbJaJên vsx3r3WZXai ÁbJaJi Hy.

Minh Vỹg4T7yb3B vẫg4T7yb3Bn g4T7yb3Bđứng g4T7yb3Byên nbJaJhìn mũisx3r3WZX tiêmg4T7yb3B ng4T7yb3Bhẹ g4T7yb3Bnhàng rg4T7yb3Bút g4T7yb3Bra ksx3r3WZXhỏi tabJaJy g4T7yb3Bcô, bấtbJaJ gig4T7yb3Bác bJaJmột sx3r3WZXcâu hỏsx3r3WZXi ngbJaJhi vg4T7yb3Bấn lạisx3r3WZX sx3r3WZXđược cấtsx3r3WZX lên.

“Em vàsx3r3WZX têbJaJn đóbJaJ g4T7yb3Bcó qusx3r3WZXan hg4T7yb3Bệ gì?”

“Bạn!” ÁibJaJ bJaJHy trảg4T7yb3B g4T7yb3Blời lịchbJaJ ssx3r3WZXự, sx3r3WZXcố gắsx3r3WZXng lsx3r3WZXàm ngsx3r3WZXắn gọsx3r3WZXn sx3r3WZXcâu sx3r3WZXnói hếtbJaJ ssx3r3WZXức csx3r3WZXó thể.

Dường bJaJnhư bJaJanh kg4T7yb3Bhông msx3r3WZXấy g4T7yb3Bhài lg4T7yb3Bòng vềg4T7yb3B câsx3r3WZXu trảbJaJ lg4T7yb3Bời sx3r3WZXcủa côsx3r3WZX, hg4T7yb3Bai hàngbJaJ lônsx3r3WZXg bJaJmày g4T7yb3Bcàng nhísx3r3WZXu chặtbJaJ hơn.

“Mèo cobJaJn!” Hạg4T7yb3Bo sx3r3WZXThần đbJaJứng tsx3r3WZXrước cửag4T7yb3B phbJaJòng sx3r3WZXy tế,sx3r3WZX cấtbJaJ tg4T7yb3Biếng g4T7yb3Bgọi sx3r3WZXcái biệtbJaJ dg4T7yb3Banh màbJaJ msx3r3WZXình đg4T7yb3Bã tg4T7yb3Bự g4T7yb3Bý đặtbJaJ chbJaJo Ág4T7yb3Bi Hy.

Dĩ g4T7yb3Bnhiên khônbJaJg csx3r3WZXần g4T7yb3Bnhìn Ásx3r3WZXi Hsx3r3WZXy cũngsx3r3WZX bibJaJết chủbJaJ nhânsx3r3WZX sx3r3WZXcủa giọnsx3r3WZXg nósx3r3WZXi g4T7yb3Bấy bJaJlà ai!

Hạo sx3r3WZXThần bJaJtừ từg4T7yb3B tiếnbJaJ g4T7yb3Bvào, nhìng4T7yb3B cbJaJô lbJaJo lắng.

“Mèo cog4T7yb3Bn, eg4T7yb3Bm bịbJaJ thươngsx3r3WZX à?”

“Không g4T7yb3Bcần sx3r3WZXanh g4T7yb3Bquan tâm!”g4T7yb3B Ásx3r3WZXi sx3r3WZXHy lậpsx3r3WZX bJaJtức đứngsx3r3WZX thsx3r3WZXẳng dậy,bJaJ bJaJbước bJaJra kbJaJhỏi cửa.

“Này, esx3r3WZXm g4T7yb3Blạnh lùngg4T7yb3B thế!”sx3r3WZX Hạog4T7yb3B Thg4T7yb3Bần lậpbJaJ tứcg4T7yb3B bJaJđuổi bJaJtheo, không4T7yb3Bg quênbJaJ “tặbJaJng” cbJaJho MibJaJnh Vỹsx3r3WZX bJaJmột nụbJaJ cưg4T7yb3Bời đắcsx3r3WZX thắng.

Bàn sx3r3WZXtay đanbJaJg buôngsx3r3WZX bJaJthõng sx3r3WZXcủa MibJaJnh Vỹg4T7yb3B dầnbJaJ ssx3r3WZXiết chặbJaJt lại,sx3r3WZX nhưngbJaJ g4T7yb3Bnét mặtg4T7yb3B vẫng4T7yb3B lạnbJaJh lùnsx3r3WZXg vg4T7yb3Bà vbJaJô cảm.

Ái g4T7yb3BHy bướcsx3r3WZX vg4T7yb3Bào lớsx3r3WZXp, Hg4T7yb3Bạo TbJaJhần cũsx3r3WZXng sx3r3WZXbước sx3r3WZXtheo sabJaJu, lậg4T7yb3Bp tứsx3r3WZXc csx3r3WZXác bsx3r3WZXạn nữbJaJ trosx3r3WZXng lbJaJớp nbJaJhanh bJaJchóng vâyg4T7yb3B qsx3r3WZXuanh TbJaJhần, tsx3r3WZXrên g4T7yb3Btay mỗbJaJi ngbJaJười cbJaJầm bJaJmột quyểnsx3r3WZX tạpbJaJ chí.

“Thần, bJaJanh kíg4T7yb3B tsx3r3WZXên vg4T7yb3Bào đâysx3r3WZX chsx3r3WZXo sx3r3WZXem bJaJnhé!” Mộsx3r3WZXt bJaJcô bạng4T7yb3B gáisx3r3WZX cbJaJhớp sx3r3WZXchớp sx3r3WZXmắt, đưasx3r3WZX cuốnbJaJ tạpsx3r3WZX sx3r3WZXchí vềsx3r3WZX phg4T7yb3Bía HbJaJạo Thầng4T7yb3B vsx3r3WZXà kèbJaJm g4T7yb3Btheo msx3r3WZXột câyg4T7yb3B bút.

Dĩ nhiênbJaJ trênbJaJ bJaJgương mbJaJặt kisx3r3WZXa bJaJlại bJaJnở mộtg4T7yb3B nsx3r3WZXụ cưsx3r3WZXời sábJaJt gái.

Đám csx3r3WZXon gáibJaJ kisx3r3WZXa gầng4T7yb3B nhưg4T7yb3B vbJaJây kíg4T7yb3Bn HạbJaJo Thsx3r3WZXần, khônsx3r3WZXg cbJaJhừa sx3r3WZXbất kg4T7yb3Bỳ mộbJaJt lốisx3r3WZX thoásx3r3WZXt nào.

Lúc nàg4T7yb3By, dườngsx3r3WZX nhg4T7yb3Bư ngoàg4T7yb3Bi sx3r3WZXÁi g4T7yb3BHy, chỉbJaJ csx3r3WZXòn sx3r3WZXmỗi sx3r3WZXcô bạng4T7yb3B Tịg4T7yb3Bnh NhbJaJi ng4T7yb3Bgồi sx3r3WZXkế bêg4T7yb3Bn lsx3r3WZXà khôngg4T7yb3B thag4T7yb3Bm gibJaJa vàosx3r3WZX đg4T7yb3Bám cog4T7yb3Bn gábJaJi mbJaJê tg4T7yb3Brai kia.

“Tịnh NbJaJhi, sasx3r3WZXo hắnsx3r3WZX tbJaJa lsx3r3WZXại đưbJaJợc xsx3r3WZXin csx3r3WZXhữ ký?”sx3r3WZX bJaJCô ng4T7yb3Bhìn Tsx3r3WZXịnh bJaJNhi g4T7yb3Bđang cầmg4T7yb3B tsx3r3WZXrên sx3r3WZXtay mbJaJột cubJaJốn sábJaJch khábJaJ dàyg4T7yb3B, bJaJbất giábJaJc bJaJlên tiếng4T7yb3Bg hỏi.

Tịnh bJaJNhi chuyểsx3r3WZXn sựbJaJ tậpbJaJ tsx3r3WZXrung từg4T7yb3B qsx3r3WZXuyển g4T7yb3Bsách bJaJsang Ásx3r3WZXi Hsx3r3WZXy, mỉmbJaJ sx3r3WZXcười thâsx3r3WZXn sx3r3WZXthiện đáp:

“Bạn khônsx3r3WZXg bg4T7yb3Biết àsx3r3WZX? sx3r3WZXAnh ấyg4T7yb3B bJaJlà cg4T7yb3Ba bJaJsĩ g4T7yb3Bthần tượng4T7yb3Bg rấsx3r3WZXt đượcsx3r3WZX mếng4T7yb3B mộg4T7yb3B, thườngg4T7yb3B thìg4T7yb3B rấtbJaJ ítsx3r3WZX sx3r3WZXkhi abJaJnh ấbJaJy đếnsx3r3WZX trường.”

Shock tsx3r3WZXập hai!

“Ca g4T7yb3Bsĩ ư?g4T7yb3B” ÁibJaJ Hg4T7yb3By bJaJlẩm g4T7yb3Bbẩm, tbJaJhật sx3r3WZXsự ksx3r3WZXhông thểsx3r3WZX tsx3r3WZXin đưbJaJợc bJaJmột tênbJaJ quáisx3r3WZX đảnbJaJ nhg4T7yb3Bư thg4T7yb3Bế lsx3r3WZXại làg4T7yb3B sx3r3WZXmột sx3r3WZXca sĩsx3r3WZX nsx3r3WZXổi tiếng.

Haizz… Phsx3r3WZXiền phbJaJức thật!!

Chap 28

Mất kig4T7yb3Bểm soát

Trước cổng4T7yb3Bg trưg4T7yb3Bờng, vsx3r3WZXẫn nhsx3r3WZXư mọisx3r3WZX ngàg4T7yb3By, hbJaJai chiếg4T7yb3Bc bJaJxe Bg4T7yb3BMW đãg4T7yb3B đậusx3r3WZX sẵsx3r3WZXn ởbJaJ cổng.

Minh VỹbJaJ tựg4T7yb3Ba ngbJaJười g4T7yb3Bvào mộtg4T7yb3B chiếcbJaJ xg4T7yb3Be, đsx3r3WZXôi mbJaJắt anbJaJh sởg4T7yb3B hg4T7yb3Bữu mộtsx3r3WZX hướngg4T7yb3B ng4T7yb3Bhìn sx3r3WZXvô địnhbJaJ, nhưnbJaJg dườngbJaJ nhg4T7yb3Bư trg4T7yb3Bong ánsx3r3WZXh nhìnbJaJ đsx3r3WZXó vẫnsx3r3WZX đủg4T7yb3B đểsx3r3WZX g4T7yb3Bnhận bJaJra mộtg4T7yb3B bóbJaJng dásx3r3WZXng queg4T7yb3Bn thuộcg4T7yb3B đg4T7yb3Bang g4T7yb3Bmỗi lúcg4T7yb3B mộtbJaJ tibJaJến gần.

Động tácsx3r3WZX bJaJtựa ngườig4T7yb3B vàobJaJ bJaJchiếc BbJaJMW sx3r3WZXkia lậpbJaJ tg4T7yb3Bức đsx3r3WZXược g4T7yb3Bthay thếsx3r3WZX bằngg4T7yb3B mộtg4T7yb3B sx3r3WZXtư thếsx3r3WZX đứnbJaJg thẳngsx3r3WZX dậg4T7yb3By, ang4T7yb3Bh cg4T7yb3Bho bJaJhai tabJaJy vàbJaJo tbJaJúi, g4T7yb3Bbắt bJaJđầu tisx3r3WZXến vsx3r3WZXề phíag4T7yb3B Ág4T7yb3Bi Hy.

“Tôi phảsx3r3WZXi g4T7yb3Bđến tg4T7yb3Bổ chức,sx3r3WZX ngườig4T7yb3B củabJaJ bJaJtôi sẽbJaJ đưasx3r3WZX ebJaJm về.bJaJ” DườngbJaJ nhưsx3r3WZX Mg4T7yb3Binh VỹbJaJ sx3r3WZXđang cốsx3r3WZX gắngsx3r3WZX dịubJaJ giọng4T7yb3Bg g4T7yb3Bhết mứcsx3r3WZX g4T7yb3Bcó bJaJthể, nhưg4T7yb3Bng vẫnsx3r3WZX kg4T7yb3Bhông sx3r3WZXthể nàsx3r3WZXo làsx3r3WZXm bJaJtan bisx3r3WZXến sx3r3WZXđi cbJaJái chấtsx3r3WZX gibJaJọng ngạbJaJo mbJaJạn vsx3r3WZXốn có.

Như đãbJaJ biếtg4T7yb3B trướcbJaJ bJaJanh bJaJvẫn bJaJsẽ lặpg4T7yb3B lạg4T7yb3Bi cg4T7yb3Bâu nóbJaJi ng4T7yb3Bày, côg4T7yb3B chg4T7yb3Bẳng tỏg4T7yb3B bbJaJất cứsx3r3WZX mộtbJaJ thábJaJi độbJaJ nàobJaJ khsx3r3WZXác ngg4T7yb3Boài dửbJaJng dưngbJaJ khg4T7yb3Bông qug4T7yb3Ban tâm,g4T7yb3B đsx3r3WZXôi môibJaJ mấpsx3r3WZX máybJaJ cbJaJhuẩn bịbJaJ lêsx3r3WZXn tiếng4T7yb3Bg trảsx3r3WZX lời.

“Mèo csx3r3WZXon sẽbJaJ g4T7yb3Bđi vớig4T7yb3B sx3r3WZXtôi!” GbJaJiọng nóig4T7yb3B cg4T7yb3Bủa ksx3r3WZXẻ thứsx3r3WZX bbJaJa cắtg4T7yb3B ngag4T7yb3Bng ýg4T7yb3B địnhg4T7yb3B củasx3r3WZX Áig4T7yb3B sx3r3WZXHy, HạobJaJ ThầbJaJn bJaJđang từbJaJ tsx3r3WZXừ tiếbJaJn đsx3r3WZXến, vòngsx3r3WZX bJaJtay kébJaJo g4T7yb3Bcô sx3r3WZXvề phíabJaJ mìbJaJnh, gg4T7yb3Bhé sátsx3r3WZX tg4T7yb3Bai g4T7yb3Bcô tbJaJhì thầbJaJm. sx3r3WZX“Chỉ cầsx3r3WZXn g4T7yb3Bem đg4T7yb3Bi sx3r3WZXtheo tg4T7yb3Bôi, tôg4T7yb3Bi sẽg4T7yb3B đbJaJáp ứg4T7yb3Bng mọsx3r3WZXi câusx3r3WZX hỏbJaJi củabJaJ esx3r3WZXm vềbJaJ nhsx3r3WZXững cg4T7yb3Bhuyện rắbJaJc bJaJrối đangg4T7yb3B xg4T7yb3Bảy ra.”

Dĩ nhiênbJaJ câusx3r3WZX nóisx3r3WZX sag4T7yb3Bu bJaJcủa Hg4T7yb3Bạo ThầbJaJn đủg4T7yb3B sx3r3WZXsức khig4T7yb3Bến bJaJÁi bJaJHy ngsx3r3WZXạc nhisx3r3WZXên hếbJaJt mứcg4T7yb3B, trg4T7yb3Bòn mắtg4T7yb3B qug4T7yb3Bay sag4T7yb3Bng nsx3r3WZXhìn cbJaJhằm g4T7yb3Bchặp ksx3r3WZXẻ kếsx3r3WZX bên.

Có nêsx3r3WZXn đặtbJaJ lòngsx3r3WZX g4T7yb3Btin vg4T7yb3Bào sx3r3WZXmột bJaJtên nhbJaJư sx3r3WZXHạo Thần?

Thôi mbJaJặc kệ,g4T7yb3B tibJaJn mộbJaJt lầbJaJn cũngsx3r3WZX khôngbJaJ sao!

“Em bJaJđi vớsx3r3WZXi hắn?”g4T7yb3B Msx3r3WZXinh g4T7yb3BVỹ nsx3r3WZXhíu mbJaJày nhìng4T7yb3B Áisx3r3WZX g4T7yb3BHy, đanbJaJg chsx3r3WZXờ mộtbJaJ g4T7yb3Bsự ksx3r3WZXhẳng địg4T7yb3Bnh từbJaJ ngườg4T7yb3Bi csx3r3WZXon gáibJaJ trướcsx3r3WZX mặt.

Và ngasx3r3WZXy sabJaJu cbJaJâu g4T7yb3Bhỏi ấybJaJ, ÁbJaJi sx3r3WZXHy gậtsx3r3WZX đầu.

Gương mặtsx3r3WZX sx3r3WZXMinh VỹbJaJ thấpsx3r3WZX thg4T7yb3Boáng sx3r3WZXmột bJaJnụ csx3r3WZXười nhạt,sx3r3WZX đôig4T7yb3B sx3r3WZXmắt màug4T7yb3B hổg4T7yb3B phábJaJch đag4T7yb3Bng sx3r3WZXdần tốsx3r3WZXi sbJaJầm sx3r3WZXlại. g4T7yb3BLần đầusx3r3WZX tibJaJên bJaJÁi Hsx3r3WZXy bJaJtrông thấsx3r3WZXy vẻg4T7yb3B mặtbJaJ đósx3r3WZX từg4T7yb3B anh…bJaJ vẻsx3r3WZX sx3r3WZXmặt sx3r3WZXcủa mộsx3r3WZXt kẻsx3r3WZX bsx3r3WZXị g4T7yb3Bbỏ rơi!

Cũng chínhbJaJ vàbJaJo khoảnsx3r3WZXh g4T7yb3Bkhắc ấy,bJaJ tbJaJrái sx3r3WZXtim cbJaJô chợtsx3r3WZX thắtbJaJ lạbJaJi, bJaJnơi g4T7yb3Bkhoé g4T7yb3Bmắt cảmsx3r3WZX bJaJthấy cabJaJy cay.

Minh Vỹg4T7yb3B bJaJkhông bJaJnói thêg4T7yb3Bm bấtbJaJ csx3r3WZXứ điềg4T7yb3Bu gg4T7yb3Bì nbJaJữa, csx3r3WZXhỉ lặng4T7yb3Bg lẽbJaJ bJaJquay ngườisx3r3WZX bưbJaJớc sx3r3WZXđi. bsx3r3WZXóng dángg4T7yb3B g4T7yb3Btừ phíasx3r3WZX g4T7yb3Bsau g4T7yb3Bđang vôg4T7yb3B cùngsx3r3WZX sx3r3WZXcô độbJaJc. Vốnsx3r3WZX dbJaJĩ ang4T7yb3Bh khôngg4T7yb3B sx3r3WZXhề biếg4T7yb3Bt cg4T7yb3Bách g4T7yb3Bchiều chuộngbJaJ vsx3r3WZXà nhbJaJẫn nạisx3r3WZX ngbJaJười kg4T7yb3Bhác, g4T7yb3Bnhưng cbJaJó lẽsx3r3WZX lầbJaJn ng4T7yb3Bày ag4T7yb3Bnh đãbJaJ thậtbJaJ sbJaJự bsx3r3WZXỏ qubJaJa sx3r3WZXcho Hạosx3r3WZX ThầbJaJn vìbJaJ cô.

Hai chbJaJiếc bJaJxe Bg4T7yb3BMW lasx3r3WZXo vsx3r3WZXút trêbJaJn dòng4T7yb3Bg đườngg4T7yb3B nbJaJhẵn bónbJaJg, ng4T7yb3Bhưng lạig4T7yb3B ngượcsx3r3WZX hướnsx3r3WZXg nhau.

Ánh sx3r3WZXsáng g4T7yb3Bmàu g4T7yb3Bvàng rg4T7yb3Bực sx3r3WZXcủa hoàng4T7yb3Bg hg4T7yb3Bôn nsx3r3WZXhẹ nhànsx3r3WZXg phủsx3r3WZX g4T7yb3Bkín khôngsx3r3WZX giag4T7yb3Bn trêg4T7yb3Bn bãisx3r3WZX biển,bJaJ từsx3r3WZXng đợg4T7yb3Bt sónbJaJg bJaJcứ bJaJvô tg4T7yb3Bình bJaJvỗ vàsx3r3WZXo bờ,g4T7yb3B bJaJcuốn trôibJaJ bJaJđi tấbJaJt cả.

Ái sx3r3WZXHy sx3r3WZXngồi g4T7yb3Btrên bg4T7yb3Bờ, bJaJđưa đsx3r3WZXôi mắtg4T7yb3B vôsx3r3WZX cảmsx3r3WZX nhìbJaJn g4T7yb3Bvề psx3r3WZXhía sx3r3WZXxa tg4T7yb3Bận chânbJaJ trsx3r3WZXời. g4T7yb3BNếu nhsx3r3WZXững g4T7yb3Bcơn sóngsx3r3WZX ksx3r3WZXia sx3r3WZXcó thsx3r3WZXể g4T7yb3Bcuốn tbJaJrôi g4T7yb3Bđi tấg4T7yb3Bt cảbJaJ nhữnsx3r3WZXg đg4T7yb3Bau đớnbJaJ cùnbJaJg csx3r3WZXực sx3r3WZXmà cbJaJô đbJaJã g4T7yb3Bvà bJaJđang phảisx3r3WZX gsx3r3WZXánh g4T7yb3Bchịu thg4T7yb3Bì sx3r3WZXhay bibJaJết mấy.

Hạo ThbJaJần csx3r3WZXũng ngồbJaJi xbJaJuống sx3r3WZXbên g4T7yb3Bcạnh cg4T7yb3Bô, đôg4T7yb3Bi bJaJmắt bJaJdán chặtg4T7yb3B vàobJaJ g4T7yb3B“mèo consx3r3WZX” khôngbJaJ rời.

“Tại sasx3r3WZXo esx3r3WZXm lạsx3r3WZXi g4T7yb3Bmuốn sx3r3WZXđến đây?”sx3r3WZX Bầusx3r3WZX khôsx3r3WZXng khg4T7yb3Bí dườngbJaJ nhbJaJư đag4T7yb3Bng quág4T7yb3B g4T7yb3Bgượng gạobJaJ, Hg4T7yb3Bạo Tsx3r3WZXhần đàbJaJnh pg4T7yb3Bhải lsx3r3WZXên tiếng4T7yb3Bg pg4T7yb3Bhá tbJaJan trạngg4T7yb3B thábJaJi csx3r3WZXăng thẳnbJaJg hiệng4T7yb3B giờ.

Một kbJaJhoảng yênbJaJ lặng…

“Ai làsx3r3WZX bJaJkẻ hg4T7yb3Bại chếtg4T7yb3B sx3r3WZXgia đìnhbJaJ tôisx3r3WZX?” Gsx3r3WZXiọng sx3r3WZXnói ÁbJaJi HbJaJy g4T7yb3Bđều đều,bJaJ đâybJaJ vốbJaJn dsx3r3WZXĩ làbJaJ csx3r3WZXâu hbJaJỏi ngg4T7yb3Bhi g4T7yb3Bhoặc lg4T7yb3Bớn nhấtg4T7yb3B trobJaJng đầusx3r3WZX côg4T7yb3B, bJaJvà câbJaJu hỏg4T7yb3Bi nàsx3r3WZXy hosx3r3WZXàn tg4T7yb3Boàn khôngg4T7yb3B hềsx3r3WZX ăsx3r3WZXn nhậpg4T7yb3B gìsx3r3WZX g4T7yb3Bvới câbJaJu hsx3r3WZXỏi sx3r3WZXcủa Hạsx3r3WZXo Thần.

“Câu khácsx3r3WZX, tôsx3r3WZXi khôngsx3r3WZX tg4T7yb3Brả lờbJaJi câg4T7yb3Bu hg4T7yb3Bỏi nàbJaJy củag4T7yb3B g4T7yb3Bem đượcbJaJ.” HạobJaJ Thầsx3r3WZXn g4T7yb3Bnhún bJaJnhún vbJaJai tỏg4T7yb3B vbJaJẻ khôg4T7yb3Bng tsx3r3WZXhể lbJaJàm gg4T7yb3Bì hsx3r3WZXơn, trbJaJả lờbJaJi vbJaJới chấbJaJt giọngsx3r3WZX bJaJbình thảsx3r3WZXn nhấsx3r3WZXt g4T7yb3Bcó thể.

“Không phảg4T7yb3Bi asx3r3WZXnh g4T7yb3Bđã bg4T7yb3Bảo sẽbJaJ trảbJaJ lờig4T7yb3B mọisx3r3WZX tbJaJhắc bJaJmắc củabJaJ tôi?”bJaJ Côg4T7yb3B sx3r3WZXquay sang4T7yb3Bg Hạog4T7yb3B Thầnsx3r3WZX tứcbJaJ giậnbJaJ gsx3r3WZXắt lênsx3r3WZX, g4T7yb3Bđúng lbJaJà sabJaJi lầmbJaJ khg4T7yb3Bi tibJaJn tưởng4T7yb3Bg tbJaJên này.

“Tôi chỉsx3r3WZX g4T7yb3Bcó thểbJaJ trảsx3r3WZX lờig4T7yb3B nsx3r3WZXhững câubJaJ hỏbJaJi nằsx3r3WZXm trosx3r3WZXng g4T7yb3Bmột pbJaJhạm vbJaJi nhấg4T7yb3Bt địnhbJaJ.” Hsx3r3WZXạo g4T7yb3BThần khoábJaJt khog4T7yb3Bát g4T7yb3Btay vớig4T7yb3B ÁbJaJi sx3r3WZXHy, tiếbJaJp sx3r3WZXtục sx3r3WZXgiữ nguyg4T7yb3Bên chấtg4T7yb3B gig4T7yb3Bọng bJaJban nãy.

“Phạm vig4T7yb3B?” Côg4T7yb3B bJaJnhíu mg4T7yb3Bày, g4T7yb3Btên sx3r3WZXnày toàng4T7yb3B nóisx3r3WZX những4T7yb3Bg lờibJaJ khósx3r3WZX hiểu.

“Tôi chỉg4T7yb3B cbJaJó thểbJaJ csx3r3WZXho bJaJem biếtg4T7yb3B mbJaJột pbJaJhần sg4T7yb3Bự vg4T7yb3Biệc, khôsx3r3WZXng g4T7yb3Bthể nbJaJói sx3r3WZXcụ thể.bJaJ” g4T7yb3BHạo Tg4T7yb3Bhần nsx3r3WZXhẫn ng4T7yb3Bại gbJaJiải thbJaJích, ngbJaJước mặtg4T7yb3B lêsx3r3WZXn trờibJaJ qug4T7yb3Ban sátg4T7yb3B sx3r3WZXmàn đsx3r3WZXêm dbJaJần g4T7yb3Bbuông xuống.

Dù sx3r3WZXsao g4T7yb3Bđây cũg4T7yb3Bng bJaJlà ng4T7yb3Bhững điềug4T7yb3B g4T7yb3Bnhỏ nhặt,bJaJ cbJaJó csx3r3WZXho Ág4T7yb3Bi HbJaJy biếbJaJt cũngbJaJ chẳnsx3r3WZXg sao.

“Vậy cbJaJòn g4T7yb3BThy bJaJThy? Ansx3r3WZXh csx3r3WZXó bisx3r3WZXết nhữg4T7yb3Bng chuyệg4T7yb3Bn lsx3r3WZXiên qbJaJuan tbJaJới bJaJThy ThybJaJ?” Bấtg4T7yb3B giág4T7yb3Bc csx3r3WZXâu bJaJhỏi tiếsx3r3WZXp thg4T7yb3Beo sx3r3WZXlại dàg4T7yb3Bnh rbJaJiêng bJaJcho TbJaJhy bJaJThy, thậg4T7yb3Bt sựbJaJ bJaJcô rấbJaJt tsx3r3WZXò bJaJmò vg4T7yb3Bề ngườbJaJi csx3r3WZXon gg4T7yb3Bái bJaJbí g4T7yb3Bẩn này.

“Thy Thg4T7yb3By g4T7yb3Blà g4T7yb3Bem bJaJcùng chg4T7yb3Ba khbJaJác mẹsx3r3WZX củabJaJ Hsx3r3WZXàn MibJaJnh Vỹ…”sx3r3WZX Ánsx3r3WZXh msx3r3WZXắt Hạog4T7yb3B bJaJThần trởsx3r3WZX nsx3r3WZXên vbJaJô cùg4T7yb3Bng ksx3r3WZXỳ lạ,bJaJ g4T7yb3Bsâu sx3r3WZXthăm thg4T7yb3Bẳm, khsx3r3WZXông tsx3r3WZXhể đbJaJịnh g4T7yb3Brõ đbJaJược ánhsx3r3WZX mắtg4T7yb3B đsx3r3WZXó lbJaJà gì,sx3r3WZX sx3r3WZXđột nsx3r3WZXgột gg4T7yb3Biọng cậsx3r3WZXu trầbJaJm xuống,sx3r3WZX “…sx3r3WZX sx3r3WZXvà sx3r3WZXlà esx3r3WZXm cùngg4T7yb3B mg4T7yb3Bẹ khácbJaJ chg4T7yb3Ba củg4T7yb3Ba tôi!”

Có vẻg4T7yb3B Hạosx3r3WZX Thầsx3r3WZXn rấsx3r3WZXt ksx3r3WZXhó khănsx3r3WZX bJaJkhi sx3r3WZXnói sx3r3WZXra chg4T7yb3Buyện nsx3r3WZXày, bJaJÁi Hsx3r3WZXy cũg4T7yb3Bng cốsx3r3WZX gg4T7yb3Bắng dịsx3r3WZXu giọsx3r3WZXng, bJaJtránh g4T7yb3Blàm sx3r3WZXkẻ trướsx3r3WZXc bJaJmặt tsx3r3WZXổn thương.

“Chuyện nàyg4T7yb3B ansx3r3WZXh cóbJaJ bJaJthể kểbJaJ g4T7yb3Bchi tiếtg4T7yb3B chsx3r3WZXo tôi?sx3r3WZX” ThbJaJật g4T7yb3Bsự sx3r3WZXÁi HbJaJy bắbJaJt đầubJaJ nhậng4T7yb3B địng4T7yb3Bh rsx3r3WZXa mứbJaJc sx3r3WZXđộ nghisx3r3WZXêm trọng4T7yb3Bg củag4T7yb3B sựg4T7yb3B việsx3r3WZXc bJaJhai nămsx3r3WZX g4T7yb3Bvề g4T7yb3Btrước, g4T7yb3Bcó sx3r3WZXlẽ HạobJaJ ThầnbJaJ cũngsx3r3WZX lbJaJà mộg4T7yb3Bt tsx3r3WZXrong nhữngsx3r3WZX ngườibJaJ khsx3r3WZXông thểg4T7yb3B g4T7yb3Bthiếu trosx3r3WZXng bJaJsự việg4T7yb3Bc lbJaJần đó.

“Hàn Misx3r3WZXnh Vg4T7yb3Bỹ g4T7yb3Bvà ThbJaJy Tg4T7yb3Bhy bJaJđã chấbJaJp nhậnsx3r3WZX phạsx3r3WZXm đếng4T7yb3B tộibJaJ g4T7yb3Blỗi khôngsx3r3WZX thg4T7yb3Bể thbJaJa tg4T7yb3Bhứ bJaJvì sx3r3WZXkhông tsx3r3WZXhể dứtbJaJ bbJaJỏ đượcsx3r3WZX tìng4T7yb3Bh cảsx3r3WZXm cásx3r3WZX nhâng4T7yb3B, vàbJaJ g4T7yb3Bcũng g4T7yb3Bchính bJaJvì tg4T7yb3Bhế mg4T7yb3Bà ng4T7yb3Bhững ngườg4T7yb3Bi trsx3r3WZXong cbJaJuộc bJaJđều bJaJphải g4T7yb3Btrả bJaJmột cbJaJái gsx3r3WZXiá qug4T7yb3Bá đắt.”bJaJ bJaJBất giág4T7yb3Bc Hsx3r3WZXạo Thầng4T7yb3B ng4T7yb3Bở mộtbJaJ nụsx3r3WZX cườig4T7yb3B cabJaJy đắnsx3r3WZXg, cg4T7yb3Bả ngườibJaJ sx3r3WZXrun lênbJaJ dườnbJaJg nhg4T7yb3Bư đansx3r3WZXg sx3r3WZXcố gbJaJắng kìbJaJm nén.

“Có tg4T7yb3Bhể cbJaJho tôg4T7yb3Bi biếg4T7yb3Bt nbJaJhững ngườig4T7yb3B tg4T7yb3Brong cuộg4T7yb3Bc?” Ásx3r3WZXi sx3r3WZXHy bJaJtiếp tụcbJaJ gặngbJaJ hỏi,sx3r3WZX quêng4T7yb3B mấtsx3r3WZX g4T7yb3Bmình bJaJđang vôbJaJ ýsx3r3WZX xsx3r3WZXé toạcsx3r3WZX nỗisx3r3WZX đsx3r3WZXau chbJaJưa làg4T7yb3Bnh củsx3r3WZXa ngưg4T7yb3Bời khác.

“Hàn g4T7yb3BMinh Vỹ,sx3r3WZX g4T7yb3Bbà Hsx3r3WZXàn, g4T7yb3BTừ Thsx3r3WZXy g4T7yb3BThy, tbJaJôi và…”sx3r3WZX Lạig4T7yb3B msx3r3WZXột lầnbJaJ sx3r3WZXnữa Hg4T7yb3Bạo ThbJaJần g4T7yb3Blấp lbJaJửng câsx3r3WZXu nóbJaJi, khbJaJiến Ág4T7yb3Bi Hg4T7yb3By lạisx3r3WZX tig4T7yb3Bếp tsx3r3WZXục gặngbJaJ hỏi.

“Và?” Trg4T7yb3Bái tg4T7yb3Bim ÁbJaJi bJaJHy bắtsx3r3WZX đầubJaJ đsx3r3WZXập lbJaJoạn g4T7yb3Bcả lêg4T7yb3Bn, cáisx3r3WZX bJaJtên cug4T7yb3Bối cùbJaJng sẽg4T7yb3B lsx3r3WZXà ai?

“… ĐiềnbJaJ Huân.”g4T7yb3B Hasx3r3WZXi từg4T7yb3B cusx3r3WZXối cg4T7yb3Bùng g4T7yb3Bkhó nhg4T7yb3Bọc bJaJphát rbJaJa từsx3r3WZX miệngg4T7yb3B Hạosx3r3WZX Tg4T7yb3Bhần, cóg4T7yb3B lẽbJaJ têbJaJn Đsx3r3WZXiền HuânbJaJ nàsx3r3WZXy đóngbJaJ vasx3r3WZXi chg4T7yb3Bính trg4T7yb3Bong g4T7yb3Bvở kịsx3r3WZXch bsx3r3WZXi thươsx3r3WZXng hbJaJai năsx3r3WZXm vg4T7yb3Bề trước.

“Đã hếtbJaJ psx3r3WZXhạm sx3r3WZXvi chg4T7yb3Bo pbJaJhép chưag4T7yb3B?” ÁibJaJ Hsx3r3WZXy mbJaJở tbJaJo đôisx3r3WZX mắtg4T7yb3B ng4T7yb3Bâu bJaJcủa mìng4T7yb3Bh nhbJaJìn tg4T7yb3Bhẳng vàosx3r3WZX HạobJaJ Thần,bJaJ mộg4T7yb3Bt ásx3r3WZXnh nsx3r3WZXhìn kig4T7yb3Bên định.

Và câusx3r3WZX hbJaJỏi cg4T7yb3Bủa g4T7yb3Bcô khiếnsx3r3WZX Hạg4T7yb3Bo ThầnbJaJ bbJaJật cười.

“Ừ, hếsx3r3WZXt sx3r3WZXrồi.” HạobJaJ Tg4T7yb3Bhần g4T7yb3Bcố gắngg4T7yb3B nhịsx3r3WZXn cg4T7yb3Bười, qg4T7yb3Buay g4T7yb3Bsang Áisx3r3WZX bJaJHy khẳng4T7yb3Bg địnsx3r3WZXh. “ĐừnbJaJg sx3r3WZXlo, sớmsx3r3WZX mbJaJuộn gìg4T7yb3B tsx3r3WZXhì ebJaJm cũng4T7yb3Bg bJaJsẽ biếtg4T7yb3B mà.”

Bất gbJaJiác Hạosx3r3WZX TbJaJhần bJaJđưa tg4T7yb3Bay bJaJxoa xsx3r3WZXoa đầug4T7yb3B Ásx3r3WZXi g4T7yb3BHy, đâg4T7yb3By lg4T7yb3Bà độnsx3r3WZXg tácg4T7yb3B bJaJmà g4T7yb3BThần thườnbJaJg làbJaJm vớibJaJ Thsx3r3WZXy TbJaJhy –bJaJ bJaJcô bJaJem gáig4T7yb3B g4T7yb3Bđáng bJaJyêu củag4T7yb3B mình.

“Em bJaJcòn tsx3r3WZXhắc msx3r3WZXắc gsx3r3WZXì ksx3r3WZXhông?” HạobJaJ g4T7yb3BThần nângg4T7yb3B mặbJaJt cbJaJô lênbJaJ, nhg4T7yb3Bưng gg4T7yb3Bương mặtg4T7yb3B vbJaJẫn cònsx3r3WZX lsx3r3WZXưu lbJaJại nbJaJụ cườig4T7yb3B bJaJban nãy.

“Anh cg4T7yb3Bó big4T7yb3Bết anbJaJh Trg4T7yb3Biết Dạ?”sx3r3WZX sx3r3WZXĐây chắg4T7yb3Bc chắg4T7yb3Bn sẽbJaJ lbJaJà bJaJcâu hỏig4T7yb3B nghg4T7yb3Bi vấbJaJn bJaJcuối cùg4T7yb3Bng bJaJmà sx3r3WZXcô cầng4T7yb3B đượcg4T7yb3B gibJaJải đáp.

“Ừ.” Vsx3r3WZXà sx3r3WZXHạo ThầbJaJn bJaJlại tiếpsx3r3WZX tụcg4T7yb3B trảg4T7yb3B lời.

“Anh sx3r3WZXấy msx3r3WZXất rồi?”bJaJ Lầnsx3r3WZX nàybJaJ, g4T7yb3Bngười g4T7yb3Brun bJaJlên kbJaJhi nhắcg4T7yb3B đếng4T7yb3B nỗsx3r3WZXi đsx3r3WZXau lạsx3r3WZXi làsx3r3WZX ÁibJaJ Hy.

“Ừ, hắsx3r3WZXn g4T7yb3Blà ânbJaJ nhg4T7yb3Bân củag4T7yb3B sx3r3WZXem đsx3r3WZXấy!” Nụg4T7yb3B cườibJaJ trênbJaJ g4T7yb3Bmôi Hạog4T7yb3B Thầsx3r3WZXn dầng4T7yb3B biếbJaJn mấsx3r3WZXt, khôngg4T7yb3B đợbJaJi ÁbJaJi g4T7yb3BHy đặg4T7yb3Bt thg4T7yb3Bêm câg4T7yb3Bu hỏi,g4T7yb3B HbJaJạo g4T7yb3BThần lạsx3r3WZXi tsx3r3WZXiếp tsx3r3WZXục nóbJaJi. “HếtbJaJ phạmbJaJ sx3r3WZXvi cbJaJho sx3r3WZXcâu g4T7yb3Bhỏi ng4T7yb3Bày rồi.”

Ân nhân?

Tại sx3r3WZXsao sx3r3WZXanh tg4T7yb3Brai g4T7yb3BTriết Dạg4T7yb3B lạsx3r3WZXi lbJaJà bJaJân nhân?

Nhưng cósx3r3WZX lẽbJaJ côbJaJ g4T7yb3Bchỉ biếsx3r3WZXt đượcbJaJ đếnsx3r3WZX mbJaJức g4T7yb3Bđó màg4T7yb3B thôi…

Cô cúibJaJ gằmbJaJ mg4T7yb3Bặt bJaJxuống, csx3r3WZXhe giấug4T7yb3B đg4T7yb3Bi g4T7yb3Bđôi msx3r3WZXắt bJaJđã thấg4T7yb3Bm đẫmg4T7yb3B nướcbJaJ mbJaJắt, nsx3r3WZXhanh sx3r3WZXtay sx3r3WZXgạt g4T7yb3Bvội nhữngsx3r3WZX gsx3r3WZXiọt nưbJaJớc đángbJaJ gbJaJhét đó.

“Em g4T7yb3Bkhông sx3r3WZXhỏi tbJaJôi làbJaJ g4T7yb3Bngười nhsx3r3WZXư tsx3r3WZXhế ng4T7yb3Bào sg4T7yb3Bao?” Đôisx3r3WZX mắtg4T7yb3B Hsx3r3WZXạo Thầng4T7yb3B g4T7yb3Bchăm cg4T7yb3Bhú qg4T7yb3Buan sátg4T7yb3B Ásx3r3WZXi g4T7yb3BHy, msx3r3WZXột câubJaJ hỏsx3r3WZXi màbJaJ chsx3r3WZXính cậsx3r3WZXu đặg4T7yb3Bt ra.

“Không, vbJaJì tạmg4T7yb3B thbJaJời tôibJaJ sx3r3WZXsẽ sx3r3WZXxem abJaJnh lbJaJà bJaJmột ngườibJaJ tốt.”g4T7yb3B Áig4T7yb3B g4T7yb3BHy ngướcbJaJ mặtsx3r3WZX lsx3r3WZXên, đôibJaJ mắg4T7yb3Bt vẫng4T7yb3B bJaJcòn hg4T7yb3Boe sx3r3WZXđỏ bJaJnở mộtsx3r3WZX ng4T7yb3Bụ csx3r3WZXười sx3r3WZXdịu dàng4T7yb3Bg vớig4T7yb3B Hsx3r3WZXạo Thầng4T7yb3B, sbJaJau đósx3r3WZX sx3r3WZXđứng dậsx3r3WZXy. “bJaJLàm phiềg4T7yb3Bn anbJaJh g4T7yb3Brồi, cảmg4T7yb3B sx3r3WZXơn vsx3r3WZXì tsx3r3WZXất cả.”

Ái Hsx3r3WZXy chậmbJaJ rg4T7yb3Bãi bướcbJaJ sx3r3WZXđi, lướtsx3r3WZX qsx3r3WZXua từbJaJng bóngsx3r3WZX bJaJngười trêsx3r3WZXn bJaJbãi biểng4T7yb3B vàsx3r3WZX khuấsx3r3WZXt hẳsx3r3WZXn sx3r3WZXsau g4T7yb3Bmàn đêm.

“Người tốt?bJaJ MbJaJèo consx3r3WZX, g4T7yb3Bcó g4T7yb3Blẽ sx3r3WZXem đansx3r3WZXg hiểug4T7yb3B lsx3r3WZXầm rồi.”

Trên đbJaJường đsx3r3WZXi, sx3r3WZXÁi bJaJHy cbJaJầm g4T7yb3Bmột chbJaJiếc đbJaJồng hồsx3r3WZX cátbJaJ nhbJaJỏ xíg4T7yb3Bu sx3r3WZXmàu hồnbJaJg phấn,bJaJ liênbJaJ tụcsx3r3WZX sx3r3WZXlật ngg4T7yb3Bược g4T7yb3Bnó lại.

Cô đsx3r3WZXang cốg4T7yb3B sx3r3WZXgắng tbJaJự sx3r3WZXmình làg4T7yb3Bm mìnhsx3r3WZX bJaJvơi bớbJaJt nỗisx3r3WZX đau.

Ái Hg4T7yb3By mg4T7yb3Bệt mỏisx3r3WZX bướcsx3r3WZX vềbJaJ nhàsx3r3WZX, chiếcbJaJ babJaJlo nặngsx3r3WZX nềbJaJ g4T7yb3Bchỉ csx3r3WZXó thểg4T7yb3B sx3r3WZXđeo mbJaJột bêbJaJn vabJaJi, ng4T7yb3Bên sx3r3WZXcàng khiếbJaJn g4T7yb3Bbên vabJaJi pg4T7yb3Bhải củabJaJ cg4T7yb3Bô nhứcbJaJ g4T7yb3Bmỏi vìbJaJ phảibJaJ sx3r3WZXmang mộtg4T7yb3B sx3r3WZXtrọng lg4T7yb3Bực qusx3r3WZXá nặng.

Về nhg4T7yb3Bà bJaJvới trạngsx3r3WZX thásx3r3WZXi không4T7yb3Bg g4T7yb3Bmấy bJaJvui g4T7yb3Bvẻ, ÁbJaJi g4T7yb3BHy tiếpsx3r3WZX tụcg4T7yb3B lêbJaJ bướcsx3r3WZX sx3r3WZXvề phòbJaJng, chẳng4T7yb3Bg màng4T7yb3Bg đểg4T7yb3B tâg4T7yb3Bm đếnbJaJ sựsx3r3WZX qubJaJan tâsx3r3WZXm thábJaJi qug4T7yb3Bá sx3r3WZXcủa mấybJaJ têng4T7yb3B sx3r3WZXcận vệg4T7yb3B vìg4T7yb3B g4T7yb3Bđã bJaJquá quebJaJn tbJaJhuộc vớsx3r3WZXi sx3r3WZXcái cảnhbJaJ ng4T7yb3Bày rồi.

Đôi lúbJaJc bJaJcô lạibJaJ nghbJaJĩ sốg4T7yb3Bng trosx3r3WZXng bJaJmột căsx3r3WZXn bbJaJiệt sx3r3WZXthự rộsx3r3WZXng lớnbJaJ sx3r3WZXnhư thếsx3r3WZX nàysx3r3WZX thậtg4T7yb3B bJaJphiền sx3r3WZXtoái, tươngbJaJ tựsx3r3WZX ng4T7yb3Bhư lúg4T7yb3Bc nsx3r3WZXày phảig4T7yb3B lênbJaJ tậg4T7yb3Bn g4T7yb3Blầu sx3r3WZXba đểsx3r3WZX vg4T7yb3Bề phòng.

Hai csx3r3WZXhân cũng4T7yb3Bg bJaJkhông thbJaJể trụsx3r3WZX bJaJđược lâug4T7yb3B hơsx3r3WZXn nữa,sx3r3WZX nhưbJaJng sx3r3WZXvừa sx3r3WZXbước đếnsx3r3WZX gsx3r3WZXần cbJaJửa phònbJaJg thìg4T7yb3B đbJaJập vg4T7yb3Bào mắtbJaJ ÁibJaJ HbJaJy lg4T7yb3Bà hasx3r3WZXi tênsx3r3WZX bJaJcận vsx3r3WZXệ mặcsx3r3WZX vsx3r3WZXest đbJaJen vàsx3r3WZX cbJaJô hầbJaJu gábJaJi g4T7yb3BAn Ag4T7yb3Bn bJaJcũng g4T7yb3Bđang đứbJaJng trướcsx3r3WZX sx3r3WZXcửa phòngg4T7yb3B vbJaJới trạngbJaJ sx3r3WZXthái cựcbJaJ ksx3r3WZXỳ lbJaJo lắng.

Cô g4T7yb3Bcau màyg4T7yb3B, bướcg4T7yb3B bJaJchân vẫsx3r3WZXn chbJaJậm rãig4T7yb3B sx3r3WZXđến phbJaJòng MibJaJnh Vỹ.

Dừng châng4T7yb3B, ÁbJaJi Hsx3r3WZXy khônbJaJg hg4T7yb3Bề mởg4T7yb3B miệngg4T7yb3B gg4T7yb3Bặng sx3r3WZXhỏi tbJaJại sbJaJao họsx3r3WZX lg4T7yb3Bại cbJaJư xửsx3r3WZX khg4T7yb3Bác thườnbJaJg sx3r3WZXnhư bJaJthế, g4T7yb3Bchỉ đưbJaJa sx3r3WZXtay địsx3r3WZXnh mởg4T7yb3B cửa.

“Cô chsx3r3WZXủ, lbJaJúc nàybJaJ sx3r3WZXthì… cg4T7yb3Bô khôngsx3r3WZX nêg4T7yb3Bn vào.”sx3r3WZX MbJaJột tg4T7yb3Bên cậng4T7yb3B vệsx3r3WZX đưbJaJa tbJaJay csx3r3WZXhắn ngg4T7yb3Bang bJaJÁi Hsx3r3WZXy, lúng4T7yb3Bg tg4T7yb3Búng sx3r3WZXtrả lờibJaJ, nhìsx3r3WZXn sx3r3WZXÁi g4T7yb3BHy ásx3r3WZXi ngại.

“Sao g4T7yb3Blại kg4T7yb3Bhông nêbJaJn?” Ág4T7yb3Bi sx3r3WZXHy sx3r3WZXcảm thấyg4T7yb3B bắg4T7yb3Bt đbJaJầu khósx3r3WZX g4T7yb3Bchịu, bJaJtại sasx3r3WZXo vàbJaJo phòsx3r3WZXng màbJaJ cũsx3r3WZXng kbJaJhông đbJaJược vào?

“Ơ… àsx3r3WZX… thiếug4T7yb3B gbJaJia sx3r3WZXđang… sx3r3WZXcô đừngsx3r3WZX nêbJaJn vàog4T7yb3B phòg4T7yb3Bng lúcsx3r3WZX nàyg4T7yb3B.” Tg4T7yb3Bên bJaJcận vệg4T7yb3B kibJaJa sx3r3WZXcứ sx3r3WZXấp úng4T7yb3Bg mãibJaJ, cuốbJaJi cùngg4T7yb3B g4T7yb3Blại bJaJlà mbJaJột lờbJaJi bJaJyêu cầu.

“Tránh rg4T7yb3Ba!” Dườg4T7yb3Bng nsx3r3WZXhư Áisx3r3WZX HbJaJy sx3r3WZXđã cảmbJaJ nhậg4T7yb3Bn đượcsx3r3WZX mộg4T7yb3Bt điềubJaJ bJaJgì đósx3r3WZX bấtsx3r3WZX tbJaJhường, g4T7yb3Bvà g4T7yb3Bcó vẻg4T7yb3B chuyg4T7yb3Bện nàg4T7yb3By đabJaJng liêg4T7yb3Bn qusx3r3WZXan đếnsx3r3WZX Mig4T7yb3Bnh Vỹ.

Cô gằsx3r3WZXn gg4T7yb3Biọng, bJaJgạt mạnhbJaJ tasx3r3WZXy củsx3r3WZXa têg4T7yb3Bn cậg4T7yb3Bn sx3r3WZXvệ rg4T7yb3Ba rồig4T7yb3B mg4T7yb3Bở nhabJaJnh cánbJaJh cửasx3r3WZX gỗ.

Cánh cg4T7yb3Bửa mg4T7yb3Bở g4T7yb3Bra, bJaJvà ssx3r3WZXau đóbJaJ g4T7yb3Bcũng nhg4T7yb3Banh chóngg4T7yb3B đóngbJaJ lại.

Minh g4T7yb3BVỹ đg4T7yb3Bang ngồisx3r3WZX dg4T7yb3Bưới sàn,sx3r3WZX tựasx3r3WZX vàsx3r3WZXo tườg4T7yb3Bng, xunbJaJg qusx3r3WZXanh làg4T7yb3B sx3r3WZXvô bJaJsố nhữnbJaJg cg4T7yb3Bhai rượug4T7yb3B rỗngsx3r3WZX khôngbJaJ, mbJaJùi rsx3r3WZXượu bJaJnồng ng4T7yb3Bặc g4T7yb3Blan tbJaJoả kbJaJhắp phòng.

Nét sx3r3WZXmặt sx3r3WZXÁi g4T7yb3BHy bJaJdần đg4T7yb3Banh lsx3r3WZXại, Minsx3r3WZXh VbJaJỹ tiếpg4T7yb3B tụcsx3r3WZX cầmbJaJ mộtbJaJ csx3r3WZXhai rượug4T7yb3B lênbJaJ uốsx3r3WZXng. g4T7yb3BLập tsx3r3WZXức côg4T7yb3B sx3r3WZXném mạnhg4T7yb3B bbJaJalo lêbJaJn giườg4T7yb3Bng, tsx3r3WZXiến đếsx3r3WZXn giằngg4T7yb3B sx3r3WZXlấy cbJaJhai rượug4T7yb3B trobJaJng tbJaJay anh.

“Anh làbJaJm cáig4T7yb3B sx3r3WZXtrò gìsx3r3WZX th

ế?”

“Đừng qsx3r3WZXuan tâmbJaJ, đưasx3r3WZX đâsx3r3WZXy!” bJaJMinh bJaJVỹ sx3r3WZXvới g4T7yb3Btay vềg4T7yb3B phíag4T7yb3B Ásx3r3WZXi sx3r3WZXHy, sx3r3WZXdường nhsx3r3WZXư msx3r3WZXuốn lbJaJấy lbJaJại chsx3r3WZXai rbJaJượu g4T7yb3Bmà côg4T7yb3B vbJaJừa giàg4T7yb3Bnh lấy.

“Không đưg4T7yb3Ba, sx3r3WZXanh g4T7yb3Buống bg4T7yb3Bao nhig4T7yb3Bêu chsx3r3WZXai rồisx3r3WZX hảsx3r3WZX?” ÁibJaJ g4T7yb3BHy tứcsx3r3WZX gisx3r3WZXận qusx3r3WZXát lbJaJên, đặtsx3r3WZX csx3r3WZXhai rượug4T7yb3B đãbJaJ đượcsx3r3WZX g4T7yb3Bkhui nắpbJaJ rg4T7yb3Ba sabJaJu lưnbJaJg, nhìg4T7yb3Bn g4T7yb3Bmột lượtg4T7yb3B cg4T7yb3Bác chbJaJai rưg4T7yb3Bợu xung4T7yb3Bg quang4T7yb3Bh g4T7yb3BMinh bJaJVỹ vàg4T7yb3B bắg4T7yb3Bt đbJaJầu đếm.

Một… sx3r3WZXhai… ba…g4T7yb3B bảyg4T7yb3B chai!

Bảy cbJaJhai rượusx3r3WZX rỗsx3r3WZXng khsx3r3WZXông bJaJđang nằmbJaJ lbJaJăn lg4T7yb3Bóc tg4T7yb3Brên sbJaJàn nhàbJaJ mộsx3r3WZXt cácg4T7yb3Bh bg4T7yb3Bừa bsx3r3WZXãi, g4T7yb3Bcô sx3r3WZXbắt đầug4T7yb3B nbJaJổi giậng4T7yb3B thậg4T7yb3Bt sbJaJự bJaJkhi thg4T7yb3Bấy ag4T7yb3Bnh đứsx3r3WZXng lbJaJên vsx3r3WZXà cg4T7yb3Bó ýg4T7yb3B địnhbJaJ bJaJlấy từg4T7yb3B tsx3r3WZXrong tủsx3r3WZX kínhsx3r3WZX mộsx3r3WZXt bJaJchai g4T7yb3Brượu khác.

“Anh g4T7yb3Bmuốn g4T7yb3Buống chứg4T7yb3B sx3r3WZXgì, đượcg4T7yb3B! Tôsx3r3WZXi ug4T7yb3Bống sx3r3WZXvới abJaJnh!” Áig4T7yb3B g4T7yb3BHy tứcbJaJ giậnsx3r3WZX qbJaJuát lên.

Đôi mắtg4T7yb3B mbJaJàu hổg4T7yb3B phg4T7yb3Bách củag4T7yb3B Mig4T7yb3Bnh g4T7yb3BVỹ dườngg4T7yb3B nhưbJaJ đãsx3r3WZX chuybJaJển sựbJaJ g4T7yb3Bchú ýbJaJ sabJaJng cô.

Cô cầmg4T7yb3B csx3r3WZXhai rượsx3r3WZXu sbJaJau lưng4T7yb3Bg lêsx3r3WZXn, g4T7yb3Bsau đóbJaJ g4T7yb3Bkề lbJaJên miệsx3r3WZXng uốsx3r3WZXng lấyg4T7yb3B mộtg4T7yb3B hơsx3r3WZXi dàsx3r3WZXi. ThứbJaJ nưg4T7yb3Bớc uốngbJaJ tg4T7yb3Bhật đắnbJaJg nhưng4T7yb3Bg lsx3r3WZXại mg4T7yb3Bang mộtbJaJ sx3r3WZXvị nồngbJaJ nồg4T7yb3Bng qsx3r3WZXuả bJaJthật khg4T7yb3Biến sx3r3WZXcon ng4T7yb3Bgười tsx3r3WZXa qbJaJuên bẵbJaJng hếsx3r3WZXt nbJaJhững bug4T7yb3Bồn psx3r3WZXhiền, đg4T7yb3Bau đsx3r3WZXớn bJaJtrong lòng.

Gương mặtg4T7yb3B ÁibJaJ sx3r3WZXHy bắsx3r3WZXt đbJaJầu đỏbJaJ lênbJaJ, csx3r3WZXô đưbJaJa đbJaJôi mắtg4T7yb3B thbJaJẫn thờbJaJ nhbJaJìn chag4T7yb3Bi rượubJaJ trong4T7yb3Bg taysx3r3WZX, tiếsx3r3WZXp tụbJaJc bJaJnâng lbJaJên vàbJaJ g4T7yb3Buống hếtsx3r3WZX g4T7yb3Bsố còng4T7yb3B lại.

Về phg4T7yb3Bần MbJaJinh Vỹsx3r3WZX, asx3r3WZXnh sx3r3WZXchỉ đứngbJaJ ysx3r3WZXên bJaJnhìn côsx3r3WZX uốngg4T7yb3B bJaJhết sx3r3WZXcả bJaJchai rưsx3r3WZXợu losx3r3WZXại mạnhbJaJ đó.sx3r3WZX Côg4T7yb3B đặsx3r3WZXt chg4T7yb3Bai rượg4T7yb3Bu rbJaJỗng khônsx3r3WZXg xuốngg4T7yb3B sàbJaJn, tiếpg4T7yb3B tsx3r3WZXheo đứngg4T7yb3B dsx3r3WZXậy đẩybJaJ g4T7yb3Banh rsx3r3WZXa, vương4T7yb3B tsx3r3WZXay vềsx3r3WZX phsx3r3WZXía tủbJaJ sx3r3WZXkính bJaJlấy mộtg4T7yb3B chbJaJai rsx3r3WZXượu bJaJgiống hệtsx3r3WZX lúcg4T7yb3B nãysx3r3WZX xuống.

“Em g4T7yb3Blàm bJaJgì vậy?”bJaJ g4T7yb3BĐến mứcg4T7yb3B nàg4T7yb3By g4T7yb3Bthì Misx3r3WZXnh Vg4T7yb3Bỹ cũngsx3r3WZX khôsx3r3WZXng g4T7yb3Bthể đứngbJaJ yênbJaJ bJaJnhìn đượcsx3r3WZX nữsx3r3WZXa, g4T7yb3Bđưa tasx3r3WZXy giậtbJaJ lấyg4T7yb3B bJaJchai bJaJrượu g4T7yb3Btừ cô.

Rõ ràsx3r3WZXng gươnsx3r3WZXg bJaJmặt ÁibJaJ g4T7yb3BHy đãg4T7yb3B đỏbJaJ hếtbJaJ mứcsx3r3WZX bJaJcó thể!

Chợt sx3r3WZXÁi bJaJHy qubJaJay sabJaJng MibJaJnh Vsx3r3WZXỹ và…bJaJ mbJaJỉm cười!

“Này Misx3r3WZXnh Vỹ,sx3r3WZX abJaJnh cósx3r3WZX big4T7yb3Bết cáig4T7yb3B cảmsx3r3WZX bJaJgiác mg4T7yb3Bất mộtsx3r3WZX nsx3r3WZXgười quabJaJn tsx3r3WZXrọng sx3r3WZXlà g4T7yb3Bnhư bJaJthế nàsx3r3WZXo sx3r3WZXkhông?” ÁibJaJ sx3r3WZXHy vẫsx3r3WZXn mỉsx3r3WZXm cưg4T7yb3Bời, nhưngbJaJ tg4T7yb3Brong nụg4T7yb3B cườig4T7yb3B đbJaJó làg4T7yb3B sx3r3WZXmột vếtsx3r3WZX thươngg4T7yb3B kbJaJhông thểsx3r3WZX xobJaJá sx3r3WZXđi bJaJbằng tsx3r3WZXhời gisx3r3WZXan bJaJvà nướcbJaJ mắt.

Giọng g4T7yb3Bnói cg4T7yb3Bô tsx3r3WZXrở g4T7yb3Bnên nbJaJhẹ nhàsx3r3WZXng hơbJaJn, sx3r3WZXnhưng dườngbJaJ nhưsx3r3WZX bJaJtừng chữsx3r3WZX g4T7yb3Bvà từsx3r3WZXng bJaJlời sx3r3WZXnhư tg4T7yb3Bhể đangg4T7yb3B trábJaJch bJaJmóc anh.

“Hẳn ang4T7yb3Bh cũngsx3r3WZX bisx3r3WZXết chsx3r3WZXứ nhỉ,g4T7yb3B bJaJvì Tsx3r3WZXhy bJaJThy đáng4T7yb3Bg bJaJyêu củsx3r3WZXa bJaJanh cũbJaJng đsx3r3WZXã mấtg4T7yb3B rồibJaJ bJaJmà, g4T7yb3Bha g4T7yb3Bha. NhưnbJaJg tôi…sx3r3WZX tôisx3r3WZX đsx3r3WZXánh bJaJmất cảsx3r3WZX gsx3r3WZXia đình!”

Minh g4T7yb3BVỹ bJaJdường ng4T7yb3Bhư vẫnsx3r3WZX cònbJaJ đủsx3r3WZX tỉnhsx3r3WZX tábJaJo đểg4T7yb3B lắngg4T7yb3B nbJaJghe những4T7yb3Bg lờig4T7yb3B nbJaJói củabJaJ cô,bJaJ nhbJaJưng tấtbJaJ cg4T7yb3Bả g4T7yb3Bnhững gsx3r3WZXì ag4T7yb3Bnh sx3r3WZXcó thg4T7yb3Bể làg4T7yb3Bm lúcbJaJ g4T7yb3Bnày lsx3r3WZXà bJaJim lặng.

“Đồng hồbJaJ cábJaJt xosx3r3WZXa dịug4T7yb3B nỗisx3r3WZX bJaJđau? NựcbJaJ g4T7yb3Bcười! Nsx3r3WZXếu thậbJaJt sựsx3r3WZX bJaJnó sx3r3WZXcó tg4T7yb3Bhể xg4T7yb3Boa dg4T7yb3Bịu bbJaJớt psx3r3WZXhần nàosx3r3WZX nỗibJaJ đbJaJau củasx3r3WZX tôibJaJ, tạbJaJi sx3r3WZXsao lậtbJaJ nbJaJgược nhữnsx3r3WZXg bJaJmột trăg4T7yb3Bm tsx3r3WZXám bJaJmươi lầng4T7yb3B bJaJvẫn khbJaJông hềbJaJ mấtg4T7yb3B g4T7yb3Bđi mộg4T7yb3Bt chg4T7yb3Bút cảmsx3r3WZX gibJaJác đausx3r3WZX bJaJđớn bJaJnào? Tạg4T7yb3Bi sao?”g4T7yb3B ÁbJaJi Hg4T7yb3By nhsx3r3WZXư tg4T7yb3Bự sx3r3WZXnói vớisx3r3WZX chíng4T7yb3Bh mình,sx3r3WZX lầng4T7yb3B ng4T7yb3Bày csx3r3WZXô bậg4T7yb3Bt cg4T7yb3Bười tg4T7yb3Bhành tiếng.

Đôi mbJaJắt bJaJướt lệ,bJaJ g4T7yb3Bcô g4T7yb3Bđưa tasx3r3WZXy gạtbJaJ giọg4T7yb3Bt ng4T7yb3Bước mắtsx3r3WZX sx3r3WZXkhông đáng4T7yb3Bg rơsx3r3WZXi bJaJtrên gòsx3r3WZX msx3r3WZXá rg4T7yb3Bồi lạibJaJ tbJaJiếp tg4T7yb3Bục tsx3r3WZXự độcsx3r3WZX thoại.

“Bây sx3r3WZXgiờ thg4T7yb3Bì hếtg4T7yb3B rồisx3r3WZX, cảsx3r3WZX bg4T7yb3Ba bJaJvà sx3r3WZXmẹ, cảg4T7yb3B sx3r3WZXanh TriếtbJaJ sx3r3WZXDạ luôg4T7yb3Bn ysx3r3WZXêu thươnsx3r3WZXg tbJaJôi đềusx3r3WZX g4T7yb3Bđi rồi,bJaJ đg4T7yb3Bi đếnbJaJ sx3r3WZXmột nơsx3r3WZXi mg4T7yb3Bà tôg4T7yb3Bi không4T7yb3Bg thbJaJể nàsx3r3WZXo chsx3r3WZXạm đếsx3r3WZXn, trbJaJừ khbJaJi bJaJtôi bJaJđi thbJaJeo họg4T7yb3B! Vàg4T7yb3B ngag4T7yb3By cảsx3r3WZX ang4T7yb3Bh cũnbJaJg chỉsx3r3WZX dùnbJaJg tsx3r3WZXôi nhưbJaJ g4T7yb3Bmột cobJaJn bbJaJúp bêg4T7yb3B đểg4T7yb3B tsx3r3WZXhay tbJaJhế csx3r3WZXho sx3r3WZXThy Thy.”

Minh Vsx3r3WZXỹ vẫnsx3r3WZX g4T7yb3Bim lặnbJaJg, đbJaJôi mắtsx3r3WZX màbJaJu hổg4T7yb3B phácsx3r3WZXh g4T7yb3Bsáng lênbJaJ, dưbJaJờng nhưg4T7yb3B ang4T7yb3Bh đãsx3r3WZX csx3r3WZXó thsx3r3WZXể cảg4T7yb3Bm nhậnbJaJ đsx3r3WZXược nỗibJaJ đag4T7yb3Bu màsx3r3WZX côg4T7yb3B đsx3r3WZXang bJaJphải gánsx3r3WZXh chịug4T7yb3B đaug4T7yb3B g4T7yb3Bđến mứcbJaJ nào.

Ái Hsx3r3WZXy bướcg4T7yb3B vềbJaJ phbJaJía sx3r3WZXtủ quầbJaJn áog4T7yb3B màg4T7yb3B Misx3r3WZXnh VỹbJaJ g4T7yb3Bdành riêngbJaJ bJaJcho mìsx3r3WZXnh msx3r3WZXở rasx3r3WZX, lbJaJấy rbJaJa mộtsx3r3WZX chiếbJaJc lg4T7yb3Bọ thusx3r3WZXỷ tig4T7yb3Bnh trong4T7yb3Bg suốt,g4T7yb3B bJaJtrong đếnsx3r3WZX nỗisx3r3WZX sx3r3WZXcó tg4T7yb3Bhể nhsx3r3WZXìn thấybJaJ vôg4T7yb3B sốg4T7yb3B những4T7yb3Bg chbJaJiếc đồngbJaJ g4T7yb3Bhồ cbJaJát nhỏsx3r3WZX xsx3r3WZXinh g4T7yb3Bmang nhbJaJiều màsx3r3WZXu bJaJsắc khág4T7yb3Bc nhag4T7yb3Bu đbJaJang bJaJnằm tbJaJrong lọ.

Tiếp tg4T7yb3Bheo, côsx3r3WZX lấbJaJy từsx3r3WZX trong4T7yb3Bg sx3r3WZXlọ rg4T7yb3Ba mộtbJaJ csx3r3WZXái g4T7yb3Bđồng bJaJhồ bJaJcát msx3r3WZXàu đỏ,g4T7yb3B đbJaJưa g4T7yb3Btay bJaJra khônbJaJg trusx3r3WZXng vàg4T7yb3B thảsx3r3WZX nósx3r3WZX rơg4T7yb3Bi bJaJtự do.

“Rơi này!”

Ái Hsx3r3WZXy dưbJaJờng sx3r3WZXnhư đangg4T7yb3B cựcg4T7yb3B bJaJkỳ hsx3r3WZXứng tbJaJhú sx3r3WZXvới việcbJaJ mbJaJình đsx3r3WZXang làm,sx3r3WZX tg4T7yb3Brên môsx3r3WZXi vg4T7yb3Bẫn gibJaJữ ngug4T7yb3Byên g4T7yb3Bnụ g4T7yb3Bcười casx3r3WZXy đắng.

Chiếc đồnsx3r3WZXg hsx3r3WZXồ đósx3r3WZX g4T7yb3Brơi g4T7yb3Bxuống đsx3r3WZXất vỡsx3r3WZX bJaJtan, tạobJaJ sx3r3WZXnên bJaJvô sốbJaJ nbJaJhững msx3r3WZXảnh thusx3r3WZXỷ tsx3r3WZXinh cg4T7yb3Bực sx3r3WZXnhỏ nằmsx3r3WZX trêbJaJn sànsx3r3WZX ng4T7yb3Bhà, g4T7yb3Bvà nhữbJaJng hbJaJạt g4T7yb3Bcát bJaJli g4T7yb3Bti cũng4T7yb3Bg hoàsx3r3WZX lẫsx3r3WZXn vbJaJào nhữngg4T7yb3B mảnhbJaJ thug4T7yb3Bỷ ting4T7yb3Bh lấpsx3r3WZX bJaJlánh ấy.

Rồi lạg4T7yb3Bi thêmbJaJ mbJaJột cbJaJái đồngbJaJ hg4T7yb3Bồ nữag4T7yb3B… thêmbJaJ mộtsx3r3WZX cáig4T7yb3B nữa…bJaJ vsx3r3WZXà tg4T7yb3Bhêm mộtsx3r3WZX cái…

Cứ lầbJaJn lượt,sx3r3WZX cbJaJô lặpbJaJ lạig4T7yb3B động4T7yb3Bg bJaJtác g4T7yb3Bđó ksx3r3WZXhông biếbJaJt g4T7yb3Bbao nhibJaJêu lần.

“Ái Hy.”

Minh sx3r3WZXVỹ g4T7yb3Bgọi tbJaJên ÁbJaJi Hyg4T7yb3B, đôisx3r3WZX bJaJmắt anbJaJh g4T7yb3Btràn ngg4T7yb3Bập vg4T7yb3Bẻ xótg4T7yb3B xa.

Nhìn thấg4T7yb3By cbJaJô nhưsx3r3WZX thbJaJế g4T7yb3Bnày, tg4T7yb3Brái bJaJtim bJaJanh sx3r3WZXnhư sx3r3WZXdần sx3r3WZXmất sx3r3WZXđi nhịg4T7yb3Bp đập,bJaJ g4T7yb3Bsau đóg4T7yb3B ngừngsx3r3WZX đbJaJập hẳn.

Ái bJaJHy khônsx3r3WZXg bJaJhề qug4T7yb3Bay lạisx3r3WZX nhbJaJìn ag4T7yb3Bnh, lsx3r3WZXần nàg4T7yb3By lsx3r3WZXà đưasx3r3WZX cbJaJả chiếbJaJc lg4T7yb3Bọ bJaJthuỷ tg4T7yb3Binh rsx3r3WZXa, rồibJaJ g4T7yb3Blại tbJaJhả cbJaJả lọbJaJ rbJaJớt sx3r3WZXxuống đấg4T7yb3Bt… tsx3r3WZXhứ âmbJaJ g4T7yb3Bthanh vg4T7yb3Ba chạmbJaJ mg4T7yb3Bạnh bJaJvang lêbJaJn, hbJaJàng ng4T7yb3Bghìn mảnbJaJh tsx3r3WZXhuỷ tig4T7yb3Bnh lg4T7yb3Bấp láng4T7yb3Bh nsx3r3WZXằm dướibJaJ sànbJaJ, msx3r3WZXột khsx3r3WZXung bJaJcảnh đẹpsx3r3WZX đếsx3r3WZXn bJaJđau đớn!

“Vỡ hếtsx3r3WZX rồg4T7yb3Bi! bJaJKhông còng4T7yb3B sx3r3WZXgì bJaJđể xg4T7yb3Boa dịug4T7yb3B nbJaJỗi đg4T7yb3Bau bJaJcả!” Áisx3r3WZX g4T7yb3BHy lbJaJại bậtg4T7yb3B cườibJaJ thàsx3r3WZXnh tg4T7yb3Biếng, đưasx3r3WZX msx3r3WZXột g4T7yb3Btay ômg4T7yb3B lấybJaJ bJaJmặt, nhưnsx3r3WZXg nhữbJaJng g4T7yb3Bgiọt nướcg4T7yb3B mắtsx3r3WZX kbJaJia vẫsx3r3WZXn lọsx3r3WZXt bJaJqua khẽbJaJ tabJaJy vàbJaJ tbJaJạo sx3r3WZXra nhữngg4T7yb3B g4T7yb3Bvệt dàig4T7yb3B hbJaJoàn mỹsx3r3WZX tbJaJrong kbJaJhông trubJaJng. “Khôngsx3r3WZX còn,bJaJ khôngg4T7yb3B còg4T7yb3Bn gg4T7yb3Bì cả!”

Minh VbJaJỹ bướbJaJc đếng4T7yb3B vbJaJà sx3r3WZXcúi xuốg4T7yb3Bng g4T7yb3Bnâng ngườg4T7yb3Bi cbJaJô lsx3r3WZXên, đặtsx3r3WZX g4T7yb3Bcô ngồisx3r3WZX g4T7yb3Blên giường.

Bàn châbJaJn sx3r3WZXÁi HbJaJy bịg4T7yb3B ng4T7yb3Bhững mảnsx3r3WZXh thusx3r3WZXỷ tibJaJnh ksx3r3WZXia lsx3r3WZXàm g4T7yb3Bxây g4T7yb3Bxước rấtsx3r3WZX nhiều.

“Minh g4T7yb3BVỹ, sx3r3WZXtôi bJaJvà g4T7yb3BThy ThbJaJy bJaJai qg4T7yb3Buan bJaJtrọng hơn?”bJaJ g4T7yb3BÁi HbJaJy trobJaJng bộbJaJ dạbJaJng nửsx3r3WZXa tỉnhg4T7yb3B nửasx3r3WZX mê,bJaJ bấtbJaJ gig4T7yb3Bác lạibJaJ lsx3r3WZXên tig4T7yb3Bếng hỏi.

“Thy sx3r3WZXThy.” Msx3r3WZXột câubJaJ trảg4T7yb3B lờig4T7yb3B dứsx3r3WZXt khbJaJoát vsx3r3WZXang lêbJaJn, đsx3r3WZXủ đểsx3r3WZX g4T7yb3BÁi HbJaJy sx3r3WZXnhận thứcg4T7yb3B đượcbJaJ câusx3r3WZX bJaJtrả lờibJaJ đg4T7yb3Bó đabJaJng cóbJaJ usx3r3WZXy sx3r3WZXlực g4T7yb3Blớn tbJaJhế nàg4T7yb3Bo đg4T7yb3Bối vớg4T7yb3Bi trásx3r3WZXi g4T7yb3Btim bJaJđang chsx3r3WZXết dầng4T7yb3B sx3r3WZXmòn vìg4T7yb3B bJaJđau đớn.

Đôi mbJaJôi xing4T7yb3Bh xắnbJaJ sx3r3WZXkia mímbJaJ chặtsx3r3WZX sx3r3WZXlại… đúnbJaJg nhg4T7yb3Bư bJaJcô nghbJaJĩ, côsx3r3WZX sx3r3WZXchỉ lsx3r3WZXà thg4T7yb3Bay thế!

“Thy Thsx3r3WZXy g4T7yb3Bngoan ngoãbJaJn, xg4T7yb3Binh sx3r3WZXđẹp hbJaJơn g4T7yb3Bem bJaJrất nhbJaJiều.” Đôg4T7yb3Bi mbJaJôi g4T7yb3BMinh sx3r3WZXVỹ bậg4T7yb3Bt sx3r3WZXra bJaJnhững sx3r3WZXlời pg4T7yb3Bhát bJaJngôn sx3r3WZXvô tìnhg4T7yb3B, sx3r3WZXmặc sx3r3WZXkệ nósx3r3WZX sx3r3WZXcó làg4T7yb3Bm tbJaJổn thươngg4T7yb3B Áig4T7yb3B sx3r3WZXHy hsx3r3WZXay g4T7yb3Bkhông, g4T7yb3Banh sx3r3WZXvẫn g4T7yb3Bngoan cbJaJố g4T7yb3Btiếp tụcsx3r3WZX buôngbJaJ nhbJaJững bJaJlời nósx3r3WZXi từg4T7yb3B tậnbJaJ sâubJaJ tráig4T7yb3B bJaJtim mình…g4T7yb3B vbJaJì, ang4T7yb3Bh khsx3r3WZXông tg4T7yb3Bhể chsx3r3WZXe gibJaJấu đượcbJaJ nữabJaJ rồi.sx3r3WZX “g4T7yb3BThy Thsx3r3WZXy g4T7yb3Blà sx3r3WZXhạnh phúc,sx3r3WZX cònbJaJ esx3r3WZXm chỉg4T7yb3B mansx3r3WZXg đếnsx3r3WZX cg4T7yb3Bho tbJaJôi sx3r3WZXsự đaubJaJ đớn.”

“Thy g4T7yb3BThy từngg4T7yb3B làg4T7yb3B tấsx3r3WZXt g4T7yb3Bcả sx3r3WZXvới tôi…”

Từng câusx3r3WZX nóig4T7yb3B bJaJdo chínhsx3r3WZX miệngg4T7yb3B Msx3r3WZXinh Vỹg4T7yb3B bbJaJật rsx3r3WZXa nhsx3r3WZXư xg4T7yb3Bé toạg4T7yb3Bc vsx3r3WZXết thươg4T7yb3Bng lònbJaJg chưg4T7yb3Ba làng4T7yb3Bh sx3r3WZXhẳn csx3r3WZXủa Ásx3r3WZXi HbJaJy, cg4T7yb3Bô big4T7yb3Bết màsx3r3WZX… côsx3r3WZX chsx3r3WZXẳng lbJaJà gbJaJì cả!

Hai bànsx3r3WZX bJaJtay rubJaJn lg4T7yb3Bên khôg4T7yb3Bng ngường,bJaJ trướcsx3r3WZX mắtsx3r3WZX sx3r3WZXcô cũng4T7yb3Bg nhoàsx3r3WZX đg4T7yb3Bi bJaJvì nướcbJaJ mắt,g4T7yb3B cbJaJô đưbJaJa tg4T7yb3Bay ghìbJaJ g4T7yb3Bchặt tbJaJay sx3r3WZXvà sx3r3WZXkích độnsx3r3WZXg hsx3r3WZXét lên.

“Không cầg4T7yb3Bn asx3r3WZXnh nóig4T7yb3B bJaJnữa, tbJaJôi ksx3r3WZXhông muốnbJaJ nghesx3r3WZX, lbJaJại csx3r3WZXàng kbJaJhông g4T7yb3Bmuốn ansx3r3WZXh đemg4T7yb3B tsx3r3WZXôi sbJaJo sásx3r3WZXnh g4T7yb3Bvới ngườisx3r3WZX sx3r3WZXcon g4T7yb3Bgái bJaJkhác! Tsx3r3WZXôi g4T7yb3Bbiết tôig4T7yb3B khônsx3r3WZXg bJaJlà gìsx3r3WZX g4T7yb3Bcả, nêg4T7yb3Bn ansx3r3WZXh cũsx3r3WZXng khg4T7yb3Bông cầnsx3r3WZX hạsx3r3WZX bJaJnhục tôsx3r3WZXi đếnbJaJ mbJaJức nàysx3r3WZX.” Nsx3r3WZXước mắg4T7yb3Bt sx3r3WZXchạy dàsx3r3WZXi, rạchsx3r3WZX đườngg4T7yb3B nưg4T7yb3Bớc phbJaJa lêbJaJ thebJaJo gòbJaJ mg4T7yb3Bá sx3r3WZXmà rsx3r3WZXơi bJaJvào khôg4T7yb3Bng trung.

Minh bJaJVỹ nhìng4T7yb3B g4T7yb3Bcô, khôsx3r3WZXng ng4T7yb3Bói gbJaJì cả,g4T7yb3B đưbJaJa sx3r3WZXtay sibJaJết csx3r3WZXhặt tsx3r3WZXay bJaJcô kég4T7yb3Bo rasx3r3WZX, ansx3r3WZXh bJaJđang ésx3r3WZXp sx3r3WZXbuộc g4T7yb3Bcô phảbJaJi tig4T7yb3Bếp tsx3r3WZXục lg4T7yb3Bắng ng4T7yb3Bghe g4T7yb3Banh nói.

“Tôi khôbJaJng cầnbJaJ ngườig4T7yb3B cg4T7yb3Bon gsx3r3WZXái khg4T7yb3Bác thabJaJy thếbJaJ vịsx3r3WZX trg4T7yb3Bí bJaJcô ấyg4T7yb3B tronbJaJg lònsx3r3WZXg tôsx3r3WZXi. Vớisx3r3WZX tôi,g4T7yb3B g4T7yb3BThy Thg4T7yb3By chỉg4T7yb3B cóg4T7yb3B một…g4T7yb3B kbJaJhông thsx3r3WZXể thasx3r3WZXy thế!”

Ái sx3r3WZXHy sx3r3WZXtiếp tbJaJục sx3r3WZXgiằng tbJaJay, sx3r3WZXmím môibJaJ đểbJaJ từg4T7yb3Bng cg4T7yb3Bâu nóisx3r3WZX nhẫnbJaJ tâbJaJm lọtsx3r3WZX g4T7yb3Bvào tg4T7yb3Bhính giág4T7yb3Bc vàbJaJ đưbJaJợc g4T7yb3Blưu trsx3r3WZXữ trog4T7yb3Bng g4T7yb3Btâm trí.

Cô khg4T7yb3Bông muốnbJaJ nghe…bJaJ thựcg4T7yb3B sựbJaJ khôg4T7yb3Bng muống4T7yb3B nghe!

“Em sx3r3WZXrất pg4T7yb3Bhiền phứcbJaJ, rấbJaJt bướngg4T7yb3B bỉnhsx3r3WZX, khônsx3r3WZXg biếbJaJt ngbJaJhe lời!”

“Đối vg4T7yb3Bới emsx3r3WZX, tôbJaJi chẳngg4T7yb3B lg4T7yb3Bà gìg4T7yb3B cbJaJả… esx3r3WZXm sẵg4T7yb3Bn sx3r3WZXsàng đbJaJi thbJaJeo g4T7yb3Bhắn bJaJmà bbJaJỏ mặcbJaJ tôi.”

“Nhưng nếug4T7yb3B sx3r3WZXđược lựbJaJa chọbJaJn gig4T7yb3Bữa g4T7yb3Bem sx3r3WZXvà ThbJaJy Thsx3r3WZXy, tôisx3r3WZX sẽbJaJ sx3r3WZXchọn sx3r3WZXem. Thg4T7yb3By g4T7yb3BThy rbJaJất sx3r3WZXquan tg4T7yb3Brọng… nbJaJhưng Tg4T7yb3Bhy sx3r3WZXThy g4T7yb3Bthuộc vbJaJề qbJaJuá khứ.sx3r3WZX bJaJCòn hiệnsx3r3WZX tại,sx3r3WZX bJaJem làbJaJ ngsx3r3WZXười qug4T7yb3Ban trbJaJọng g4T7yb3Bnhất đốg4T7yb3Bi g4T7yb3Bvới tôi!sx3r3WZX” bJaJMinh g4T7yb3BVỹ nớisx3r3WZX lỏnbJaJg g4T7yb3Btay, sasx3r3WZXu đósx3r3WZX buông4T7yb3Bg hẳnsx3r3WZX tg4T7yb3Bay cbJaJô ra.

Cúi đbJaJầu xbJaJem g4T7yb3Bxét nhbJaJững vếtg4T7yb3B thươnsx3r3WZXg trêng4T7yb3B g4T7yb3Bbàn csx3r3WZXhân sx3r3WZXcủa nbJaJgười đốibJaJ dig4T7yb3Bện, bJaJanh bJaJđẩy nhẹg4T7yb3B Ásx3r3WZXi bJaJHy đểg4T7yb3B cbJaJô nằmsx3r3WZX xuốngbJaJ giường.

“Minh Vỹ!”sx3r3WZX sx3r3WZXĐôi sx3r3WZXmắt cg4T7yb3Bô dầnsx3r3WZX nhsx3r3WZXắm lạig4T7yb3B, bJaJđưa bJaJtay bJaJchạm nsx3r3WZXhẹ vàsx3r3WZXo gươngsx3r3WZX mặtbJaJ cbJaJủa anh.

Đây lsx3r3WZXà lầnbJaJ đsx3r3WZXầu tiênbJaJ cbJaJô chạmbJaJ sx3r3WZXvào g4T7yb3Banh g4T7yb3Bmột csx3r3WZXách thg4T7yb3Bân mậbJaJt nhg4T7yb3Bư thế.

Ái bJaJHy g4T7yb3Btiếp tụbJaJc mỉg4T7yb3Bm cườbJaJi, bg4T7yb3Bàn tbJaJay bsx3r3WZXuông thõg4T7yb3Bng xuốbJaJng nhang4T7yb3Bh chsx3r3WZXóng chìbJaJm vàsx3r3WZX giấcg4T7yb3B ngủ.

Còn vềbJaJ bJaJphần Mg4T7yb3Binh VbJaJỹ, đôibJaJ mắg4T7yb3Bt bJaJmàu g4T7yb3Bhổ g4T7yb3Bphách g4T7yb3Bcũng sásx3r3WZXng rựcbJaJ lg4T7yb3Bên, khẽbJaJ nângg4T7yb3B bg4T7yb3Bàn tg4T7yb3Bay bJaJnhỏ g4T7yb3Bbé ksx3r3WZXia lsx3r3WZXên vg4T7yb3Bà đặtg4T7yb3B sx3r3WZXmột sx3r3WZXnụ hôg4T7yb3Bn g4T7yb3Bthật dịg4T7yb3Bu dàng.

“Tôi… sx3r3WZXyêu em!”